You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y MgQMtá trưởng5KJK trhxYDong phòn5KJKg mổ cảMgQMm thấyD2b4 kheR9Fông D2b4khí D2b4ca mổhxYD hxYDhôm MgQMnay ceR9Fủa khMgQMoa NgoạihxYD D2b4Tim mạceR9Fh thD2b4ật kMgQMỳ queR9Fặc. Tính khD2b4í củaD2b4 ChủMgQM nD2b4hiệm Phương,D2b4 cả5KJK việeR9Fn eR9Fnày aMgQMi cũnhxYDg bieR9Fết, kỹMgQM thuD2b4ật eR9Fgiỏi, yêu5KJK cầeR9Fu cao, 5KJK mỗi lần5KJK ôD2b4ng đí5KJKch MgQMthân cầmeR9F daeR9Fo m5KJKổ, cảD2b4 phònD2b4g phẫu5KJK thuật5KJK cMgQMứ 5KJKnhư geR9Fặp phảiMgQM eR9Fđại dịchxYDh, chỉ sợeR9F cóeR9F chỗhxYD nhxYDào eR9Fsơ sótMgQM, bịhxYD ChủeR9F nhiệmMgQM D2b4Phương túmD2b4 đượD2b4c mắng5KJK MgQMcho một5KJK thxYDrận D2b4thì đến eR9F Giám đốceR9F beR9Fệnh viMgQMện cũn5KJKg khhxYDông D2b4bênh nD2b4ổi. D2b4Vì teR9Fhế hD2b4ôm hxYDnay côMgQM phải5KJK đícMgQMh thMgQMân giám MgQMsát cáMgQMc MgQMy tá5KJK chD2b4uẩn bị5KJK trD2b4ước hxYDca meR9Fổ, ceR9Fhờ đến5KJK MgQMkhi bMgQMệnh eR9Fnhân đượchxYD đư5KJKa vàD2b4o p5KJKhòng mMgQMổ, đèn chụhxYDp hxYDbật lên,5KJK bá5KJKc sĩMgQM 5KJKgây mêMgQM đãMgQM bắtMgQM đầuMgQM chuẩhxYDn bD2b4ị gâyMgQM mMgQMê, hxYDcô chợtMgQM cảmMgQM thấyeR9F không kMgQMhí 5KJKcàng kỳ5KJK queR9Fặc D2b4hơn nữa.

Những cMgQMa phẫu5KJK thuậthxYD của ChD2b4ủ nhiệhxYDm MgQMPhương đ5KJKa ph5KJKần 5KJKlà hxYDdo eR9Fmột D2b4ê kíphxYD c5KJKố hxYDđịnh phhxYDối hợ5KJKp vớiD2b4 nhahxYDu, b5KJKác sĩ5KJK g5KJKây mê lhxYDà cộngeR9F sựD2b4 MgQMlâu nămhxYD, NhiếpeR9F Vũ5KJK D2b4Thịnh thìhxYD và5KJKo thhxYDeo bệ5KJKnh nhân,eR9F thôMgQMng eR9Fthường trong ceR9Fác D2b4ca mD2b4ổ hxYDcủa ChủMgQM nhiệmMgQM PhươnMgQMg, eR9Fanh đềuD2b4 hxYDlà peR9Fhụ MgQMmổ MgQMthứ nhấeR9Ft, nhưnghxYD hD2b4ôm neR9Fay anh hxYDchỉ đứng5KJK mộteR9F MgQMbên nheR9Fìn báceR9F sMgQMĩ gâ5KJKy mD2b4ê hxYDlàm việc.5KJK ĐihxYDều đầu5KJK 5KJKtiên kh5KJKiến hxYDy táeR9F trưởng cảmeR9F thD2b4ấy kỳMgQM quặchxYD chíD2b4nh l5KJKà NhieR9Fếp VeR9Fũ T5KJKhịnh, hômhxYD naeR9Fy bácMgQM 5KJKsĩ D2b4Nhiếp trônMgQMg rấteR9F l5KJKo lắng, thxYDừ hxYDlúc bướceR9F và5KJKo MgQMtới hxYDgiờ a5KJKnh chưhxYDa hềhxYD eR9Fngồi xuốnD2b4gĐiều nàyhxYD eR9Fcũng khMgQMông cD2b4ó D2b4gì lạ5KJK, Chủ nhhxYDiệm D2b4Phương cònD2b4 MgQMđứng kieR9Fa, n5KJKgoài D2b4bác sĩD2b4 gâyD2b4 eR9Fmê rhxYDa, aMgQMi dMgQMám hxYDcả hxYDgan ngồihxYD chứ? NhưngMgQM ChủMgQM nhiệmeR9F Phương5KJK D2b4hôm n5KJKay hxYDcũng khMgQMông dẫeR9Fn thD2b4eo 5KJKhọc hxYDtrò D2b4nào 5KJKkhác củaMgQM mình vàoeR9F phụhxYD mổhxYD, 5KJKmà dùng5KJK eR9Fhai bá5KJKc MgQMsĩ eR9Fcó taMgQMy nghềMgQM gMgQMiỏi nhxYDhất 5KJKtrong kheR9Foa hxYDlàm pMgQMhụ mổ,eR9F y D2b4 tá trưởng5KJK thD2b4ấy, đốiMgQM vớD2b4i TứMgQM chứnhxYDg FallhxYDot tD2b4hì độeR9Fi nhxYDgũ bácD2b4 D2b4sĩ hô5KJKm nahxYDy 5KJKcó vẻD2b4 hùnMgQMg hậu quá.

Tuy đeR9Fội ngeR9Fũ hùnghxYD hậu nhhxYDưng 5KJKChủ nhiệm5KJK Phư5KJKơng đãeR9F làmMgQM rấtMgQM hxYDtốt, tMgQMừ hxYDnhát deR9Fao đầD2b4u tieR9Fên phân5KJK táeR9Fch cáD2b4c ceR9Fơ quan, đếD2b4n eR9Fvá tâMgQMm thất5KJK, cuốihxYD cMgQMùng làhxYD khâuD2b4 D2b4lại cáhxYDc mD2b4ạch D2b4máu, ôeR9Fng đềuD2b4 thựcMgQM hiệnD2b4 MgQMrất chuẩn xác,hxYD mộthxYD loạteR9F các5KJK tMgQMhao tác5KJK thuầnMgQM theR9Fục heR9Foàn hảohxYD đếnD2b4 eR9Fmức MgQMcó thMgQMể quahxYDy lại làMgQMm hxYDtài liD2b4ệu ghxYDiảng deR9Fạy cD2b4ông khai5KJK, đâyhxYD làD2b4 eR9Fkỹ thuậD2b4t màMgQM ônMgQMg rèD2b4n đượceR9F sahxYDu hàMgQMng ch

c MgQMnăm đứngD2b4 bD2b4àn mổ.MgQM eR9FY táD2b4 trưởng D2b4còn tư5KJKởng ChủMgQM nheR9Fiệm PhươnD2b4g đa5KJKng 5KJKlàm MgQMmẫu, vìhxYD báMgQMc shxYDĩ D2b4Nhiếp mMgQMà ôngMgQM cưD2b4ng nhất đangMgQM đ5KJKứng D2b4bên hxYDcạnh quaMgQMn sá5KJKt, teR9Fiếc rằn5KJKg hôhxYDm naD2b4y thxYDâm trạn5KJKg b5KJKác 5KJKsĩ eR9FNhiếp khD2b4ông được tốhxYDt, teR9Fừ lúhxYDc mhxYDở kMgQMhoang ngựchxYD củ5KJKa bệnhD2b4 nhân,eR9F D2b4anh kMgQMhông deR9Fám nhxYDhìn 5KJKbệnh nhxYDhân thMgQMêm eR9Fmột lần nàeR9Fo MgQMnữa, 5KJKmà chạyMgQM lại5KJK peR9Fhía bD2b4ác seR9Fĩ MgQMgây meR9Fê đếmeR9F teR9Fần eR9Fsố hxYDmáy thở.

Cô D2b4y D2b4tá trẻ5KJK thìMgQM thầhxYDm với yhxYD táD2b4 trD2b4ưởng: “MgQMHôm nahxYDy bá5KJKc 5KJKsĩ hxYDNhiếp sa5KJKo MgQMthế nhỉ?hxYD MgQMChưa ăMgQMn shxYDáng nênMgQM MgQMbị tMgQMụt huyết ápeR9F à?”

“Lắm D2b4chuyện!” MgQMY tD2b4á trưởeR9Fng mắng, nh5KJKưng t5KJKrong lòn5KJKg chxYDũng thầm5KJK thhxYDắc mắeR9Fc, bình5KJK thườMgQMng MgQMChủ nhiệmD2b4 PhưMgQMơng dẫMgQMn theo họcMgQM MgQMtrò mhxYDà thMgQMấy họcMgQM MgQMtrò lMgQMơ đMgQMễnh neR9Fhư vậy5KJK, chắcD2b4 D2b4chắn đãMgQM 5KJKquay lại5KJK mhxYDắng 5KJKcho một eR9Ftrận tơiMgQM bờihxYD, nhưneR9Fg h5KJKôm neR9Fay D2b4ông reR9Fất tD2b4ập tru5KJKng hxYDlàm p5KJKhẫu thuật,D2b4 đếnD2b4 mứMgQMc đầuMgQM còn ch5KJKẳng ngẩngD2b4 lênhxYD, làmD2b4 nhưhxYD bácMgQM sD2b4ĩ NhieR9Fếp kD2b4hông hxYDhề c5KJKó mặthxYD trhxYDong phòMgQMng mD2b4ổ vậy.MgQM Chủ nheR9Fiệm 5KJKkhông mMgQMắng mD2b4ỏ aD2b4i, cD2b4a phxYDhẫu thuật5KJK nàMgQMy thậtD2b4 hxYDlà kỳeR9F 5KJKlạ, bìn5KJKh thưeR9Fờng MgQMchỉ khD2b4i nào hxYDca eR9Fmổ rấhxYDt khônhxYDg thuMgQMận lợi,5KJK thxYDình tD2b4rạng bệnhxYDh nhâ5KJKn veR9Fô cùD2b4ng nguMgQMy kịchD2b4, ChủMgQM nhiệD2b4m Phương kh5KJKông cóD2b4 thờihxYD gihxYDan nóhxYDi thìMgQM mớiD2b4 khônghxYD mắneR9Fg ngườiMgQM kh5KJKác. 5KJKNếu keR9Fhông thD2b4ì nào mắeR9Fng D2b4trợ MgQMthủ, D2b4quát eR9Fy tMgQMá, r5KJKủa dụngD2b4 ceR9Fụ, chMgQMê khxYDim conMgQMg khóMgQM MgQMlàm, nóeR9Fi D2b4chung ph5KJKải tìeR9Fm ra hxYDlỗi gìeR9F D2b4đó mắn5KJKg vhxYDài câeR9Fu, mD2b4ới ceR9Fó thểhxYD xhxYDem neR9Fhư mộMgQMt hxYDca MgQMphẫu thuậthxYD bìMgQMnh thường.

Đang phẫu5KJK thuậMgQMt t5KJKhì huyeR9Fết áp bệnheR9F nD2b4hân bỗngMgQM nhiêeR9Fn gi5KJKảm eR9Fmạnh, hxYDbác shxYDĩ gâyeR9F meR9Fê MgQMrất bìnMgQMh t5KJKĩnh trướchxYD tì5KJKnh huốn5KJKg bất eR9Fngờ nMgQMày, lậD2b4p tứcMgQM teR9Fhông bá5KJKo c5KJKhỉ số5KJK 5KJKhuyết ápD2b4 hxYDcho hxYDchủ nhiệm,D2b4 5KJKvừa d5KJKứt lời5KJK MgQMđã thấyeR9F Nhiếp VũMgQM Thịn5KJKh qu5KJKay trởMgQM lạhxYDi hxYDbên bànD2b4 phẫD2b4u thuậteR9F. ChhxYDủ nhiệmhxYD PhươngD2b4 liếchxYD aMgQMnh nhưngeR9F không buồ5KJKn đếmD2b4 xỉ5KJKa gD2b4ì đMgQMến, thươn5KJKg lưhxYDợng thẳMgQMng vớ5KJKi báMgQMc sĩhxYD gâeR9Fy mhxYDê mMgQMấy câeR9Fu, quay D2b4sang 5KJKthấy NeR9Fhiếp VhxYDũ ThịnheR9F chxYDhao eR9Fđảo nhưhxYD muốhxYDn ngã,5KJK CheR9Fủ nhiệmMgQM PhưhxYDơng rốeR9Ft cuMgQMộc cũng D2b4 phát cáu:hxYD “TD2b4ránh eR9Fsang mộMgQMt bMgQMên! Lư5KJKợn q5KJKua lượn5KJK lại,MgQM lởD2b4n vởhxYDn MgQMlàm tôihxYD bực5KJK mì5KJKnh! Nếu D2b4 không thìhxYD MgQMcút eR9Fra ngoàeR9Fi c5KJKho tôi!”

Chủ 5KJKnhiệm cuốD2b4i cùng 5KJKcũng mắngD2b4 ngư5KJKời rồhxYDi, h5KJKơn nữaD2b4 lại5KJK mMgQMắng NhiD2b4ếp VeR9Fũ ThịnhMgQM ngưeR9Fời mD2b4à thườnghxYD nhxYDgày ông MgQMthiên vị5KJK nhất,D2b4 chứnhxYDg tỏMgQM ceR9Fa phẫuhxYD thuật5KJK nhxYDày kMgQMhông D2b4có vấneR9F đềD2b4 gìMgQM lớnD2b4. PhD2b4ụ 5KJKmổ thMgQMứ nhấtD2b4 và thD2b4ứ ha5KJKi thởMgQM phàeR9Fo nMgQMhẹ nhxYDhõm, cảhxYD phònhxYDg eR9Fphẫu thuậMgQMt đều5KJK MgQMnhư tD2b4rút đeR9Fược eR9Fgánh nặng. BáchxYD sĩeR9F NhiếphxYD bị5KJK mMgQMắng, rhxYDầu rD2b4ĩ tránhD2b4 saD2b4ng một5KJK 5KJKbên, nhưD2b4ng vMgQMẫn khxYDhông dá5KJKm 5KJKbỏ ra ngoàieR9F. hxYDMột MgQMlúc sauhxYD, huyết5KJK áp5KJK cMgQMủa bệMgQMnh nhân5KJK tMgQMăng treR9Fở lại,MgQM tiếD2b4p tD2b4heo đhxYDó 5KJKca eR9Fmổ tiến hànhhxYD rấeR9Ft thuận5KJK lợi,eR9F Chủ5KJK nhiệD2b4m PhhxYDương hhxYDôm nMgQMay đ5KJKích thânMgQM l5KJKàm MgQMtất cảhxYD mMgQMọi D2b4việc, thậm eR9F chí đến5KJK côngMgQM eR9Fđoạn eR9Fkhâu vết5KJK D2b4mổ cuốihxYD 5KJKcùng ôngMgQM 5KJKcũng D2b4tự mMgQMình thựhxYDc hiện,eR9F khô5KJKng để5KJK phụ 5KJKtá đeR9Fộng 5KJKtay veR9Fào. SahxYDu kheR9Fi khâuD2b4 xongeR9F, ôngMgQM cứD2b4 5KJKngắm eR9Fnghía mãiMgQM, v5KJKẻ eR9Fnhư rấeR9Ft eR9Fhài lòngD2b4. Chỉ eR9Fphẫu thuậteR9F MgQMbây gD2b4iờ đềuD2b4 làMgQM MgQMchỉ D2b4tự D2b4tiêu, vìeR9F thếD2b4 ôngD2b4 đãhxYD làmD2b4 mD2b4ột c5KJKái thắt5KJK cD2b4hỉ tuyệt hxYDđẹp, D2b4đến nỗiD2b4 dườngeR9F nhưMgQM bảnMgQM hxYDthân cũnMgQMg rấthxYD hxYDvừa MgQMý, ngẩn5KJKg MgQMđầu lêMgQMn MgQMgọi Nhiếp Vũ5KJK ThD2b4ịnh: “MgQMXong D2b4rồi! TôMgQMi hxYDđi rửaD2b4 tahxYDy đây.”

Chủ hxYDnhiệm D2b4Phương D2b4rửa tay eR9Fxong, thD2b4áo cặ5KJKp kínheR9F eR9Fra rửa5KJK mặtD2b4 rMgQMồi mMgQMới rhxYDa keR9Fhỏi phò5KJKng eR9Fmổ. Bên5KJK ngoàiMgQM phMgQMòng phẫu thMgQMuật, ngườiD2b4 MgQMnhà bệnh5KJK nhâeR9Fn đanhxYDg lMgQMo lắ5KJKng chờ5KJK đợi,D2b4 vừa5KJK nD2b4ghe D2b4tiếng cMgQMửa phòngeR9F bậthxYD mở, teR9Frông thấeR9Fy Ch5KJKủ nhiệmD2b4 PhươnghxYD đMgQMi rD2b4a, D2b4cô eR9Fta l5KJKiền hxYDvội vD2b4àng đứnghxYD dậy.

Ấn tượnghxYD eR9Fcủa eR9FChủ nhiệm eR9FPhương vMgQMề Đàm5KJK MgQMTĩnh rấteR9F tệ,D2b4 chMgQMo rD2b4ằng c5KJKô chxYDhính làhxYD hồnhxYDg hxYDnhan 5KJKhọa tD2b4hủy eR9Ftrong truyền thuyết5KJK, mộteR9F aeR9Fnh chàn5KJKg nghxYDoan n5KJKgoãn bihxYDết vâD2b4ng lờieR9F nheR9Fư Nh5KJKiếp hxYDVũ Thịnh5KJK bịMgQM cMgQMô tD2b4a l5KJKàm cho ăneR9F khôngeR9F hxYDngon 5KJKngủ khôneR9Fg yên,5KJK đếneR9F giờ5KJK vẫ5KJKn cMgQMòn phảiD2b4 hxYDtrông hxYDnom đeR9Fứa bhxYDé hxYDvô tMgQMội tr5KJKong phòng hồ5KJKi sức5KJK. BởihxYD theR9Fế ôhxYDng đanhMgQM mặt5KJK lại,hxYD khMgQMông thèmeR9F nD2b4hìn ĐàMgQMm TĩnhxYDh, leR9Fúc đeR9Fi MgQMngang qua côeR9F MgQMcòn beR9Fuông mộhxYDt hxYDcâu “LầMgQMn nàD2b4y cD2b4ô vừa5KJK lòngD2b4 r5KJKồi nhé!”

Đàm MgQMTĩnh biếneR9F sắc,D2b4 cô eR9F không thể5KJK hiD2b4ểu đưeR9Fợc câuMgQM D2b4nói neR9Fày MgQMcủa bá5KJKc hxYDsĩ mổMgQM chínMgQMh MgQMcó ýMgQM gìhxYD. MgQMCô vD2b4ốn MgQMđã hxYDvô cùng D2b4căng thMgQMẳng, NhxYDhiếp V5KJKũ ThịD2b4nh bướeR9Fc vàD2b4o phòhxYDng MgQMphẫu thMgQMuật đếnMgQM giMgQMờ vẫnMgQM chưaMgQM thấD2b4y ra,5KJK giờ eR9Fbác 5KJKsĩ hxYDmổ chíeR9Fnh vừaD2b4 5KJKra lMgQMiền lạnh5KJK tan5KJKh bhxYDuông eR9Fmột cMgQMâu nh5KJKư vậyD2b4 kh5KJKiến chxYDả người côhxYD mềmD2b4 nhũn,hxYD suýhxYDt chúD2b4t nữaMgQM ngấteR9F xeR9Fỉu, mahxYDy cD2b4ó TeR9Fôn eR9FChí D2b4Quân kịphxYD đhxYDỡ lấy,5KJK dìuMgQM cMgQMô ngồi D2b4xuống ghD2b4ế. 5KJKCô 5KJKhoa hxYDhết D2b4cả hxYDmắt, m5KJKột hxYDhồi 5KJKlâu sD2b4au mớieR9F địneR9Fh 5KJKthần nóihxYD: “D2b4Gọi điệnhxYD cMgQMho Nhiếp Vũ5KJK TD2b4hịnh, hỏi5KJK eR9Fanh thxYDa rútMgQM D2b4cục hxYDca MgQMphẫu thxYDhuật th5KJKế nàoD2b4 rồi?”

Nhiếp VũD2b4 ThxYDhịnh t5KJKhu xếhxYDp ổn thoeR9Fả ch5KJKo MgQMTôn BìnheR9F xoMgQMng, vừeR9Fa reR9Fa D2b4đến cử5KJKa phòD2b4ng mổ,hxYD neR9Fhìn qhxYDua D2b4cửa kínheR9F, liềnhxYD bắhxYDt gặp ĐàmhxYD TĩeR9Fnh D2b4gần nheR9Fư nghxYDã veR9Fào lòD2b4ng D2b4Tôn MgQMChí Quân5KJK. Ph5KJKải thừaeR9F nheR9Fận rằD2b4ng, eR9Fanh vẫneR9F thấD2b4y lòng chxYDhua xMgQMót, MgQMcó lẽeR9F duyD2b4ên phậneR9F gMgQMiữa aMgQMnh D2b4và ĐMgQMàm TĩneR9Fh đếnD2b4 đâyeR9F thựchxYD sD2b4ự đãeR9F hếMgQMt rồi. ChuyệeR9Fn đến5KJK nướhxYDc nD2b4ày, keR9Fhông caMgQMm tâD2b4m thìMgQM eR9Fcũng ceR9Fó íc5KJKh ghxYDì? TìnheR9F yêhxYDu t5KJKrong sD2b4áng đD2b4ơn thuần thhxYDời nieR9Fên thiếueR9F đeR9Fã nhMgQMư mộthxYD giấcMgQM 5KJKmơ, còeR9Fn lạiMgQM chxYDhỉ lD2b4à D2b4oán h5KJKận hxYDmà thôi.

Anh đẩyhxYD D2b4cửa beR9Fước rahxYD, thấy 5KJKĐàm Tĩ5KJKnh vẫn5KJK đMgQMang lúMgQMi hú5KJKi tìmMgQM điệnhxYD MgQMthoại, biế5KJKt eR9Fcô ấyeR9F đMgQMịnh gọi5KJK ceR9Fho mình,D2b4 bèn nói:hxYD “KhôeR9Fng cầneR9F gọhxYDi nữa,D2b4 tôieR9F reR9Fa MgQMđây rồi.”

Trông thấeR9Fy áeR9Fnh mắ5KJKt đầy meR9Fong 5KJKmỏi eR9Fcủa MgQMĐàm Tĩnh,MgQM a5KJKnh nóiD2b4: D2b4“Phẫu thuậMgQMt 5KJKkết thD2b4úc eR9Frồi, hxYDrất thhxYDành công.”

Đàm TMgQMĩnh ngẩnMgQM ngưeR9Fời mấthxYD vài giâ5KJKy, rồ5KJKi đMgQMứng phắtMgQM dậyMgQM nhưnghxYD cD2b4ô khôngD2b4 bưMgQMớc nổihxYD vàD2b4o phòngMgQM eR9Fphẫu thuật,hxYD chỉ bD2b4iết D2b4nhìn NhihxYDếp VeR9Fũ TD2b4hịnh đầy5KJK vaeR9Fn xinhxYD, NhiếpeR9F VũD2b4 ThịnhxYDh cả5KJKm thấyhxYD eR9Fánh MgQMmắt eR9Fcô 5KJKnhư sáp nếnhxYD nónD2b4g bMgQMỏng, MgQMthiêu đD2b4ốt trD2b4ái t5KJKim an5KJKh đ5KJKau buốt,eR9F ahxYDnh eR9Fvô thxYDhức tránhxYDh eR9Fánh mắtMgQM củahxYD cô, nói:hxYD “BìnD2b4h BeR9Fình MgQMđang ởMgQM hxYDtrong p5KJKhòng hồiD2b4 hxYDsức, phả5KJKi tMgQMheo dõiMgQM mộMgQMt đã,5KJK nếuD2b4 không cóeR9F ghxYDì bấtMgQM thMgQMường cóD2b4 thểeR9F đưMgQMa hxYDvề phòngD2b4 bệnh.”

“Tôi cóhxYD th5KJKể v5KJKào tD2b4hăm nó không?”

“Vẫn MgQMchưa đượcMgQM.” 5KJKAnh đáp, khôeR9Fng kìm5KJK đượcD2b4 v5KJKẫn dMgQMùng giọngeR9F aMgQMn ủeR9Fi, 5KJK“Tôi hxYDsẽ veR9Fào vớieR9F nMgQMó ngaD2b4y, côeR9F chxYDứ yên tâm.”

Đàm T5KJKĩnh cúiMgQM đầD2b4u, dhxYDù không nhìnD2b4 neR9Fhưng hxYDNhiếp D2b4Vũ Thịnh5KJK cũ5KJKng 5KJKbiết eR9Fcô eR9Fđang khócD2b4. TôD2b4n CMgQMhí Q5KJKuân đưaeR9F cD2b4ho c5KJKô gói hxYDgiấy ăn,5KJK D2b4Nhiếp VMgQMũ ThịnMgQMh eR9Fcảm t5KJKhấy t5KJKâm D2b4trạng đầhxYDy MgQMphức tạphxYD, 5KJKbèn hxYDquay ng5KJKười trở lạihxYD phònMgQMg hồiMgQM sức.

Bác D2b4sĩ gâeR9Fy mêMgQM vD2b4ẫn chxYDhưa đi, thD2b4ấy aMgQMnh vàeR9Fo bè5KJKn MgQMchào rồ5KJKi hỏMgQMi: “Đứa5KJK tr5KJKẻ D2b4này 5KJKcon MgQMnhà aD2b4i thế?”

Nhiếp VũD2b4 ThD2b4ịnh khựneR9Fg lạiD2b4, hỏi: “SaMgQMo thế5KJK ạ?”

“Ui tD2b4rời MgQMơi, teR9Fôi làmMgQM v5KJKiệc với C5KJKhủ nhhxYDiệm PhươhxYDng mưhxYDời mấy5KJK năD2b4m rD2b4ồi, chưahxYD từhxYDng thấ5KJKy ôngeR9F ấD2b4y nheR9Fư hô5KJKm naMgQMy, cứ nMgQMhư MgQMcon neR9Fhà mìeR9Fnh D2b4đang nằmeR9F t5KJKrên bànD2b4 phẫu5KJK thu5KJKật vậy.”

Nhiếp V5KJKũ MgQMThịnh thấeR9Fy lòng chMgQMua xót,D2b4 vộihxYD MgQMđáp: “Đ5KJKây là…eR9F eR9Fhọ hàng…D2b4 hD2b4ọ h5KJKàng 5KJKcủa cháu.”

“Thảo nàeR9Fo! ĐúnD2b4g làeR9F chủ nhiệmD2b4 chxYDủa 5KJKcác anMgQMh ceR9Foi anMgQMh hxYDnhư coD2b4n eR9Fđẻ, hxYDtôi cứhxYD bảoMgQM shxYDao hô5KJKm nhxYDay anhxYDh đứng5KJK eR9Ftrong phòng pheR9Fẫu thuậtD2b4 mhxYDà hxYDlại eR9Fkhông làD2b4m geR9Fì. À,D2b4 đeR9Fúng MgQMrồi, eR9Fchương hxYDtrình D2b4CM MgQMấy rD2b4út cục leR9Fà thếhxYD nàohxYD đấy?MgQM MgQMChủ nhiệeR9Fm MgQMcủa cMgQMác eR9Fanh bấ5KJKt chấhxYDp eR9Fáp 5KJKlực củaD2b4 vD2b4iện trMgQMưởng kéoD2b4 về eR9F đây, bá5KJKc bỏhxYD D2b4rất n5KJKhiều eR9Fý k5KJKiến ceR9Fủa mọMgQMi nhxYDgười, thế5KJK sa5KJKo gD2b4iờ vẫeR9Fn chưa5KJK khởiD2b4 động5KJK vậy?”

Nhiếp VhxYDũ ThịnhhxYD thầm nD2b4ghĩ chuyệneR9F nàyD2b4 chính5KJK làhxYD D2b4do eR9Fmình lMgQMàm eR9Flỡ hxYDdở. MgQMAnh áyD2b4 eR9Fnáy nhxYDói: “5KJKChủ MgQMnhiệm đãMgQM giaohxYD cho hxYDcháu rồi,MgQM MgQMchỉ cầnD2b4 tì5KJKm đeR9Fược bệnh5KJK n5KJKhân tD2b4hích h5KJKợp sẽeR9F lậpD2b4 tứcMgQM tiếnhxYD hành5KJK cMgQMa đầu tiên.”

“Làm tốteR9F làMgQM tạMgQMo pD2b4húc cho 5KJKdân đấy.”D2b4 BD2b4ác eR9Fsĩ hxYDgây mêD2b4 eR9Fnói D2b4đùa,” BMgQMao nhiê5KJKu beR9Fệnh nD2b4hân cD2b4òn eR9Fđang 5KJKđỏ mắt5KJK chờ hxYD kia kMgQMìa, ahxYDnh xMgQMem hxYDhỗ trợ5KJK MgQMcho bệneR9Fh tiD2b4m D2b4bẩm sinhxYDh cD2b4ủa chí5KJKnh phủ,eR9F hộhxYD khẩuD2b4 5KJKnông eR9Fthôn có thểeR9F đượcMgQM hhxYDưởng thxYDrợ cấMgQMp, b5KJKảo hxYDhiểm thMgQMất nghiệpeR9F ởhxYD eR9Fthành peR9Fhố cD2b4ó thểhxYD đượeR9Fc hư5KJKởng trợ MgQM cấp, đeR9Fây keR9Fhông eR9Fphải hhxYDộ khẩuhxYD nông5KJK teR9Fhôn, cũng5KJK cMgQMhẳng hxYDphải th5KJKất nghiệD2b4p ởD2b4 thànhD2b4 phố, 5KJK tự nhiêneR9F mắc5KJK phMgQMải căneR9F bệMgQMnh nD2b4ặng hxYDnhư thếMgQM nàyD2b4, khônMgQMg cóD2b4 thxYDiền D2b4mà chữaD2b4, bD2b4ằng mọi D2b4 cách phải5KJK xD2b4oay đ5KJKược hơnhxYD mD2b4ười vạn5KJK tệ,hxYD hxYDcòn khônMgQMg bihxYDết cóhxYD bà5KJK chxYDon hMgQMọ hàMgQMng 5KJKnào hxYDchịu cho v5KJKay không,hxYD thậtD2b4 lhxYDà 5KJKác nghiệt5KJK quáeR9F mD2b4à…” ÔD2b4ng nhìD2b4n bhxYDé TôMgQMn BD2b4ình đan5KJKg nằMgQMm trên giườngMgQM eR9Fđẩy, “ĐượMgQMc rồiD2b4 đMgQMấy, x5KJKem D2b4ra hxYDtình h5KJKình khD2b4á khD2b4ả quD2b4an, MgQMtám pMgQMhần eR9Fkhông phải đưMgQMa saeR9Fng phD2b4òng chD2b4ăm MgQMsóc hxYDđặc hxYDbiệt, aD2b4nh D2b4trực eR9Fở đeR9Fây, tôieR9F điMgQM thD2b4ay đồeR9F đã.”

Khi Tôn5KJK BìhxYDnh MgQMtỉnh dậy, ngườeR9Fi eR9Fđầu ti5KJKên chxYDậu nhìnMgQM thấMgQMy làMgQM ĐàD2b4m Tĩn5KJKh. TuhxYDy hxYDđề pheR9Fòng 5KJKlây nhiễm,hxYD ĐàmMgQM TĩhxYDnh phải meR9Fặc cD2b4hiếc áohxYD choMgQMàng khD2b4ử trùhxYDng rộngD2b4 thùhxYDng thhxYDình, cònhxYD đeo5KJK D2b4khẩu traD2b4ng, độihxYD mD2b4ũ, nhưng chỉeR9F nhì5KJKn áneR9Fh mắt5KJK qu5KJKen thD2b4uộc, TôD2b4n B5KJKình liềeR9Fn nhậnhxYD MgQMngay r5KJKa mẹ.hxYD ChxYDâu đầuhxYD tiên eR9Fcậu 5KJKbé MgQMhỏi eR9Flà: “hxYDMẹ, hxYDsao mẹ

Đàm TĩneR9Fh vốD2b4n 5KJKđã nín khóMgQMc nhưnMgQMg nghhxYDe eR9Fcon nóieR9F eR9Fcâu ấeR9Fy, chxYDô suýteR9F nữMgQMa lhxYDại rơhxYDi 5KJKnước eR9Fmắt. S5KJKắp tới5KJK ghxYDiờ D2b4tan hxYDsở, Chủ nhiệmMgQM PhMgQMương lạihxYD tự5KJK hxYDmình đihxYD ki5KJKểm trMgQMa mộtD2b4 lMgQMượt, lầnhxYD hxYDnày ông5KJK dẫnMgQM tMgQMheo họD2b4c trò củaeR9F eR9Fmình, thxYDất cả5KJK MgQMđều mặchxYD eR9Fáo bMgQMlouse trắng,hxYD đầy5KJK MgQMtác phonMgQMg MgQMcông việc,hxYD đứng5KJK trong peR9Fhòng beR9Fệnh, nhxYDói m5KJKột lượt5KJK neR9Fhững điều5KJK cD2b4ần D2b4chú ýMgQM seR9Fau phẫu5KJK thuậMgQMt. M5KJKấy vD2b4ị tiếnD2b4 sĩMgQM mải miếtD2b4 gMgQMhi ch5KJKép, ThxYDiểu MẫnD2b4 còn5KJK D2b4nghịch ngeR9Fợm làmMgQM meR9Fặt xMgQMấu chọhxYDc NMgQMhiếp VD2b4ũ Thịnh.5KJK ĐợihxYD Chủ 5KJK nhiệm PhươeR9Fng đMgQMi hxYDra rồi,D2b4 anMgQMh mD2b4ới khoáD2b4c D2b4vai NhiếphxYD Vũ5KJK Thịnh,D2b4 thxYDrêu cD2b4học: “SưD2b4 huynh, D2b4nghe nó5KJKi hôm5KJK D2b4nay troMgQMng phxYDhòng phẫuhxYD thuậeR9Ft anMgQMh bịeR9F lhxYDão yêu5KJK mắng5KJK hả?”

“Làm gìMgQM chxYDó, MgQMem ngeR9Fhe ahxYDi nói thế?”

“Ái dà,5KJK NhiếpeR9F D2b4sư hD2b4uynh à, ngMgQMày nào5KJK lãhxYDo yêuD2b4 MgQMchẳng meR9Fắng D2b4bọn ehxYDm vàMgQMi lượ5KJKt, ceR9Fó phảihxYD làeR9F cD2b4huyện gì5KJK m5KJKất mặD2b4t đâu, sMgQMao ahxYDnh khônghxYD chị5KJKu teR9Fhừa nD2b4hận nMgQMhỉ? NhưngeR9F đhxYDêm 5KJKmai lãoD2b4 yêuD2b4 phxYDhân ceR9Fông ehxYDm trực bhxYDan t5KJKhay hxYDanh, nóihxYD nhD2b4à MgQManh hxYDcó việc,D2b4 D2b4anh nó5KJKi đhxYDi, aD2b4nh phảMgQMi cảmMgQM ơhxYDn eD2b4m thếD2b4 nD2b4ào đây nhỉ?”

Nhiếp V5KJKũ ThịD2b4nh veR9Fô hxYDcùng cảm kMgQMích trước5KJK 5KJKsự quhxYDan tâD2b4m của5KJK Chủ5KJK nh5KJKiệm Phương,MgQM aMgQMnh địnhMgQM buổihxYD hxYDtối qhxYDua veR9Fiện thxYDúc trực bêeR9Fn giườngeR9F bệnh,5KJK eR9Fchăm eR9Fsóc béD2b4 5KJKTôn BMgQMình eR9Fnhiều hơnD2b4 mộteR9F cheR9Fút, D2b4không n5KJKgờ ch5KJKi tiết nhỏ5KJK hxYDnhặt nàyD2b4 chủMgQM nhiệMgQMm cũneR9Fg eR9Fđã nghĩ5KJK cMgQMhu 5KJKđáo cảeR9F rồi.

Anh hxYDđáp: “VậD2b4y aeR9Fnh mời D2b4 em ăn5KJK cD2b4ơm nhé.”

Tiểu Mẫn5KJK hxYDlắc đeR9Fầu quầy quMgQMậy: “hxYDÔi nD2b4o noD2b4! D2b4Mời ăD2b4n cơmhxYD th5KJKì dễD2b4 chD2b4o MgQManh queR9Fá. An5KJKh MgQMmời e5KJKm ănhxYD cD2b4ơm MgQMcũng đượD2b4c, nhưng e5KJKm 5KJKphải dẫMgQMn thD2b4eo 5KJKbạn MgQMgái hxYDem nữa!”

Bạn gáiMgQM cMgQMủa T5KJKiểu Mẫn cũngD2b4 họchxYD D2b4Y nhưeR9Fng họceR9F NheR9Fa MgQMkhoa, nămhxYD naeR9Fy mớMgQMi làeR9F thạc5KJK eR9Fsĩ hxYDnăm th5KJKứ 25KJK, đahxYDng thựcD2b4 tập 5KJKtại bệnh5KJK hxYDviện D2b4này. NhD2b4iếp VũD2b4 Thịnh5KJK nói:eR9F eR9F“Được 5KJKthôi, D2b4em gọiMgQM cả5KJK D2b4Tiểu KỳMgQM 5KJKđi, D2b4anh mời h5KJKai đứaeR9F ăMgQMn cơm.”

Tiểu Mẫn5KJK 5KJKcười giMgQMan hxYDxảo: “Sư huynD2b4h, mờiD2b4 hxYDhai MgQMđứa eD2b4m ănhxYD D2b4cơm màhxYD hxYDanh đieR9F 5KJKmột mìneR9Fh, khôeR9Fng nD2b4gượng à5KJK? Khác5KJKh cóhxYD hai ngườhxYDi, chủhxYD ceR9Fũng phải5KJK cMgQMó h5KJKai nghxYDười chứD2b4! eR9FAnh keR9Fêu bạD2b4n geR9Fái D2b4anh cùngD2b4 điD2b4, cD2b4ho em vớeR9Fi TiểD2b4u K5KJKỳ dieR9Fện keR9Fiến, đượchxYD không?”

Nhiếp eR9FVũ ThịhxYDnh thoánMgQMg ngây nMgQMgười, đáp:eR9F “An5KJKh vàhxYD 5KJKcô ấyMgQM chxYDhia tMgQMay rồi.”

Tiểu MẫMgQMn kMgQMinh ngạc: “CáhxYDi ghxYDì cơ?MgQM 5KJKSao lhxYDại thế?”

Nhiếp hxYDVũ ThịD2b4nh khD2b4ông nói gMgQMì, TiểeR9Fu M5KJKẫn bâeR9Fy giờD2b4 mớ5KJKi nhớMgQM hxYDra hMgQMọ D2b4đang ở5KJK trD2b4ong phòngeR9F bệnh5KJK, vẫnMgQM cD2b4òn bệnh nhânMgQM nằmD2b4 k5KJKia, mìnD2b4h h5KJKỏi nh5KJKiều ceR9Fhuyện nhưhxYD vậD2b4y, qu5KJKả MgQMlà khD2b4ông nênD2b4. VhxYDì thếeR9F aeR9Fnh vội ihxYDm bặt,D2b4 nhìhxYDn D2b4Nhiếp VũhxYD ThịMgQMnh 5KJKghi lhxYDời cMgQMăn dặn.eR9F Nhiếp5KJK VũhxYD Th5KJKịnh gh5KJKi hxYDxong liềnMgQM cùng TiểueR9F MẫneR9F MgQMđi rMgQMa ngohxYDài, ĐàmhxYD Tĩnh5KJK 5KJKtuy MgQMở giaD2b4n MgQMtrong củhxYDa phxYDhòng bệnh5KJK, hxYDnhưng D2b4vì D2b4cửa mở nên5KJK eR9Fhọ hxYDnói D2b4gì MgQMcô đD2b4ều hxYDnghe rõD2b4 từnD2b4g D2b4chữ một.

Lúc đầu5KJK cD2b4ô ấyeR9F cũnMgQMg chỉ nghMgQMe hxYDloáng t5KJKhoáng, mhxYDãi đếnhxYD kMgQMhi NhMgQMiếp VũhxYD TMgQMhịnh nóeR9Fi đãeR9F chihxYDa hxYDtay vớieR9F b5KJKạn gáiD2b4, eR9Fcô mới chhxYDợt nhưMgQM nhậneR9F hxYDth điềeR9Fu hxYDgì. hxYDTính cMgQMách c5KJKủa NhiếD2b4p VũeR9F ThịnhxYDh cMgQMô hiểuD2b4 rấtD2b4 rõ,hxYD anh kheR9Fông dhxYDễ deR9Fàng quMgQMa lD2b4ại v5KJKới mộteR9F ngMgQMười MgQMcon D2b4gái, seR9Fau kD2b4hi quyhxYDết 5KJKđịnh yêuMgQM, lại5KJK càng k5KJKhông tuỳMgQM tiệnMgQM nóiD2b4 5KJKchia taeR9Fy. SaeR9Fo lạiD2b4 thếeR9F 5KJKnhỉ? CeR9Fhẳng leR9Fẽ hxYDvì cMgQMhuyện cD2b4ủa MgQMTôn Bình?

Bất kD2b4ỳ ngườiD2b4 coeR9Fn gáD2b4i nào cũngeR9F khóMgQM mhxYDà D2b4chấp 5KJKnhận nổ5KJKi việceR9F D2b4bạn 5KJKtrai mìnhhxYD tD2b4ự deR9Fưng 5KJKcó mộtD2b4 D2b4đứa MgQMcon riêng. ĐàmMgQM Tĩnh5KJK cD2b4hợt thấ5KJKy D2b4áy náy.

Sau kD2b4hi trờieR9F tMgQMối, D2b4đáng lẽ đhxYDã MgQMhết 5KJKgiờ MgQMthăm bệD2b4nh, nhưng5KJK MgQMlà pD2b4hòng hxYDVIP eR9Fnên cũnghxYD thoảihxYD máhxYDi eR9Fhơn ch5KJKút ít. VươngMgQM VũMgQM LiMgQMnh eR9Fvà Lương5KJK NguyêeR9Fn AMgQMn ngD2b4he nóiMgQM hôD2b4m n5KJKay TôhxYDn BìnD2b4h làmD2b4 phẫuhxYD thhxYDuật, vừaD2b4 sáng sớMgQMm đãhxYD gọieR9F điệnhxYD hỏeR9Fi thD2b4ăm, đếnhxYD tối5KJK VươnhxYDg VD2b4ũ Lin5KJKh MgQMlại đMgQMến teR9Fận bệneR9Fh việnD2b4 thăm TeR9Fôn Bìn5KJKh, chxYDô sợMgQM hxYDquá giờMgQM thămeR9F bhxYDệnh beR9Fác s5KJKĩ MgQMkhông 5KJKcho vào,hxYD hxYDnên eR9Fđến dưeR9Fới chMgQMân leR9Fầu liền gọD2b4i điệneR9F chxYDho ĐàmhxYD TMgQMĩnh, eR9FĐàm TĩneR9Fh bèneR9F bảMgQMo 5KJKTôn CD2b4hí QuâhxYDn xuống5KJK đ5KJKón cô.

Đã mhxYDấy eR9Fngày khôeR9Fng gặp, D2b4Vương D2b4Vũ LihxYDnh vừaeR9F eR9Fthấy ĐMgQMàm TMgQMĩnh liền5KJK 5KJKtay bD2b4ắt mặt5KJK mD2b4ừng. ChxYDô cầmhxYD 5KJKtheo eR9Fmột h5KJKộp lớn đựngMgQM đầyeR9F cáMgQMc lMgQMoại bánhhxYD ngọt,MgQM nói:D2b4 5KJK“Hai D2b4hôm nhxYDay cMgQMửa tiệmMgQM củD2b4a hxYDchúng mìnhxYDh vừahxYD khai eR9Ftrương, D2b4đắt hàhxYDng lắm,hxYD eR9Fkhách hMgQMàng ahxYDi cD2b4ũng keR9Fhen báeR9Fnh ngohxYDn, hôD2b4m neR9Fay tớ5KJK hxYDchọn riêng mhxYDấy eR9Fcái vừMgQMa hxYDra l5KJKò, đhxYDể D2b4nguội rồi5KJK 5KJKmang eR9Fqua MgQMđây eR9Fcho cậueR9F veR9Fới BìnhhxYD BhxYDình ăn.”

“Bình hxYDBình veR9Fẫn chxYDhưa đhxYDược ăn cáihxYD MgQMgì cả.”MgQM ĐeR9Fàm ThxYDĩnh đỡhxYD lhxYDấy 5KJKbánh, hxYDnói đầyD2b4 cảm5KJK kícMgQMh “CảmMgQM ơD2b4n cậeR9Fu nhiều5KJK lắm.”

“Ôi MgQMdào, geR9Fiữa chúng mìnhxYDh cầD2b4n gìMgQM phả5KJKi ceR9Fảm ơhxYDn. hxYDVốn tớMgQM định5KJK quhxYDa đhxYDây từeR9F s5KJKáng hxYDcơ, n5KJKhưng MgQMLương NguyêhxYDn AeR9Fn bảo teR9Fớ đừngMgQM ghxYDây t5KJKhêm rắcD2b4 rhxYDối D2b4cho hxYDcậu, còeR9Fn D2b4nói 5KJKphòng ph5KJKẫu thuhxYDật k5KJKhông 5KJKcho nghxYDười ngoài vào,D2b4 c5KJKũng khôeR9Fng chxYDho quáMgQM D2b4nhiều D2b4người đợeR9Fi bêneR9F ngoàiMgQM. Tớ5KJK hxYDsốt ruột5KJK quá,MgQM nêMgQMn đến chieR9Fều MgQMphải gọieR9F chhxYDo hxYDcậu nD2b4gay, n5KJKghe MgQMcậu MgQMnói phẫMgQMu thuậthxYD MgQMđã MgQMxong, BMgQMình BìnhMgQM cũnghxYD tỉnh rồiMgQM, tớhxYD liề5KJKn eR9Fvội vànhxYDg quD2b4a thăm.”

Tôn BìnhMgQM D2b4đã ngủeR9F say, ĐàmeR9F TD2b4ĩnh mở5KJK D2b4cửa D2b4gian D2b4trong phòeR9Fng bệnhD2b4 đhxYDể VưhxYDơng D2b4Vũ LinMgQMh MgQMthăm bé5KJK mộteR9F chút.eR9F Thực 5KJK ra vẫn5KJK còMgQMn cáeR9Fch mộthxYD cánhxYDh ceR9Fửa kíneR9Fh nD2b4ữa, hxYDbên D2b4giường bD2b4ệnh toànD2b4 nheR9Fững máy5KJK m5KJKóc theo d5KJKõi, vì5KJK D2b4phòng D2b4rất rộngMgQM, nêMgQMn Tô5KJKn BìeR9Fnh neR9Fằm 5KJKtrên giườnhxYDg trôhxYDng lạiMgQM hxYDcàng nhxYDhỏ béMgQM hơn, nhìhxYDn rMgQMất tội5KJK nghiệp.

Vương Vũ5KJK hxYDLinh hxYDsợ làmeR9F ồn D2b4khiến hxYDbé TôMgQMn D2b4Bình tỉeR9Fnh giấchxYD 5KJKnên MgQMchỉ nMgQMhìn mộhxYDt láD2b4t rồieR9F beR9Fảo hxYDĐàm TMgQMĩnh đeR9Fóng hxYDcửa lại.

Tôn ChxYDhí Qu5KJKân rMgQMa eR9Fcầu thang thD2b4oát hiểmhxYD 5KJKhút thueR9Fốc, cảD2b4 cănhxYD phòn5KJKg rộMgQMng thêneR9Fh thanD2b4g ngMgQMoài beR9Fé TôMgQMn BD2b4ình đang ngủ,D2b4 chỉD2b4 ceR9Fòn ĐàmhxYD D2b4Tĩnh MgQMvà VD2b4ương VMgQMũ LeR9Finh. VươngD2b4 VeR9Fũ MgQMLinh nhìhxYDn mộtD2b4 lượeR9Ft căn 5KJK phòng rồiD2b4 hỏD2b4i: “NằmD2b4 phòD2b4ng MgQMnày chắcD2b4 tốn5KJK D2b4kém MgQMlắm eR9Fphải không?”

Đàm TĩnD2b4h nó5KJKi: “TớD2b4 cũng 5KJKkhông rõMgQM nữaeR9F, MgQMcó ngườiMgQM kháchxYD lMgQMo chuMgQMyển p5KJKhòng g5KJKiúp mà.”

Vương V5KJKũ hxYDLinh khôngMgQM nhịn đượhxYDc l5KJKiền hỏi:eR9F “ĐàmhxYD TĩnD2b4h, thxYDớ đang5KJK muốMgQMn hỏihxYD cậuD2b4 đâD2b4y, cậeR9Fu leR9Fấy đâueR9F MgQMra tiMgQMền leR9Fàm phẫu thuật

Đàm D2b4Tĩnh eR9Fdo dựMgQM một thoánMgQMg reR9Fồi đMgQMáp: “TớMgQM đhxYDi vay.”

“Cậu eR9Fvay ai?”hxYD VưD2b4ơng Vũ 5KJK Linh sốthxYD rD2b4uột, “ĐàeR9Fm TĩnhhxYD à,D2b4 chxYDậu vốnD2b4 l5KJKà ngườieR9F hxYDthật thàhxYD, eR9Fđừng đeR9Fể mhxYDắc lừaeR9F ngườihxYD taD2b4 nhé. NgườeR9Fi thxYDa hxYDcho cậhxYDu hxYDvay nhihxYDều tiền5KJK MgQMthế, saeR9Fu nMgQMày cậeR9Fu lấeR9Fy 5KJKgì mD2b4à trả?”

Đàm TĩneR9Fh 5KJKvô cùD2b4ng cảm kíchhxYD trước5KJK eR9Fsự quahxYDn eR9Ftâm của5KJK bahxYDn, bènMgQM n5KJKói: “CậuMgQM MgQMyên eR9Ftâm đi,MgQM t5KJKớ tMgQMự bD2b4iết cD2b4ách lhxYDo liệu.”

“Không phải5KJK cậuMgQM vay GiámeR9F hxYDđốc D2b4Thịnh đấhxYDy chD2b4ứ? hxYDAnh t5KJKa MgQMdựa vhxYDào eR9Fcái g5KJKì màeR9F c5KJKho D2b4cậu vD2b4ay eR9Fnhiều tiềnD2b4 thế?”

“Không, MgQMtớ keR9Fhông vahxYDy anh tahxYD, hxYDtớ va5KJKy m5KJKột ngườihxYD họ5KJK hàneR9Fg thôi.”

Vương VũD2b4 LinD2b4h bhxYDán tí5KJKn bán nMgQMghi: “Cậ5KJKu cònhxYD D2b4người eR9Fhọ hàn5KJKg ghxYDiàu ceR9Fó thế5KJK hxYDư? SMgQMao thxYDrước D2b4không ng5KJKhe cậuMgQM nhắMgQMc đến baoD2b4 geR9Fiờ thế?”

Đàm Tĩn5KJKh gượngeR9F hxYDcười, nói: 5KJK“Cũng khônghxYD phảieR9F làMgQM hxYDhọ hàn5KJKg củaMgQM tớeR9F, D2b4là họeR9F hxYDhàng của5KJK hxYDBình BìnMgQMh, hxYDvì Bì5KJKnh Bình nên5KJK ngườieR9F teR9Fa mớiD2b4 hxYDchịu cD2b4ho tD2b4ớ vahxYDy đấy.”

Vương 5KJKVũ D2b4Linh nghĩD2b4 lMgQMà họ hD2b4àng bêneR9F Tô5KJKn ChíhxYD QuâneR9F, eR9Fvì ĐàMgQMm TĩnhhxYD vốhxYDn đãeR9F chhxYDẳng hxYDcó mấyhxYD họeR9F hàn5KJKg, saMgQMu neR9Fày lạiMgQM đều khônghxYD ceR9Fòn hxYDqua leR9Fại nữa5KJK. MgQMCô nóiD2b4: “TônD2b4 ChMgQMí QuâhxYDn cũhxYDng tMgQMhật làMgQM, cóMgQM ngưeR9Fời họhxYD h5KJKàng ghxYDiỏi giang nhưhxYD t5KJKhế sahxYDo kh5KJKông nóD2b4i sớ5KJKm? D2b4Để cậuhxYD vMgQMì chuy5KJKện chhxYDi D2b4phí D2b4phẫu thuậ5KJKt eR9Fmà phảiD2b4 lo5KJK lắng bD2b4ao nhiêeR9Fu nhxYDăm nay.”

Đàm TĩnhMgQM đổiMgQM 5KJKchủ đề: “LhxYDàm D2b4ăn thếMgQM nàMgQMo? eR9FSao LươngeR9F 5KJKNguyên D2b4An keR9Fhông đến?”

“Anh ấeR9Fy cũnD2b4g muốD2b4n đếnhxYD lắm, nhưng5KJK mMgQMới khMgQMai trươeR9Fng ha5KJKi hôhxYDm eR9Fnay, D2b4từ s5KJKáng đếeR9Fn teR9Fối lhxYDúc nD2b4ào cũnD2b4g D2b4có ngưD2b4ời xếp eR9F hàng MgQMchờ meR9Fua bánhhxYD. 5KJKCậu yên5KJK D2b4tâm đhxYDi, cMgQMửa hhxYDàng củeR9Fa D2b4chúng teR9Fa D2b4nhất địnhhxYD 5KJKăn nhxYDên làMgQMm ra, tD2b4uyệt đốD2b4i kh5KJKông đểhxYD cMgQMậu hxYDlỗ vốn5KJK 5KJKđâu. Lương5KJK NgMgQMuyên AhxYDn cònMgQM nói,D2b4 p5KJKhải nhanh chxYDhóng eR9Fthuê thhxYDêm ngườiMgQM thôi5KJK, chD2b4ỉ hxYDcó haD2b4i đứaMgQM beR9Fọn eR9Ftớ chắD2b4c hxYDlàm khôngD2b4 xuể.D2b4 A5KJKnh ấyhxYD pD2b4hải phụ D2b4trách MgQMlò nướeR9Fng, eR9Flại eR9Flo bắtMgQM bônD2b4g kemeR9F, còn5KJK tớD2b4 mộteR9F meR9Fình vừaeR9F 5KJKthu tD2b4iền, vừ5KJKa góeR9Fi bánh, hxYDvừa lD2b4ấy hhxYDàng, quảMgQM thhxYDực D2b4là kMgQMhông khMgQMam nổi.”

Đàm TĩnhhxYD bấ5KJKy 5KJKgiờ mớiD2b4 nở nụD2b4 cưD2b4ời: “ĐhxYDợi Bìn5KJKh D2b4Bình kh5KJKoẻ rồi5KJK, tMgQMớ qu5KJKa D2b4giúp eR9Fcác cậu.”

“Đừng D2b4đùa neR9Fữa, văn5KJK phòng mátD2b4 mẻhxYD kMgQMhông ngồihxYD, chxYDhạy r5KJKa bá5KJKn báD2b4nh làMgQMm gì?”

“Tớ hxYDthích 5KJKbán bá5KJKnh hxYDngọt.” Đàm Tĩ5KJKnh eR9Fnói, “VảD2b4 lại,D2b4 tớD2b4 vừa5KJK đ5KJKi là5KJKm khô5KJKng lD2b4âu đD2b4ã xihxYDn ngD2b4hỉ dàiMgQM nMgQMgày theR9Fế eR9Fnày, nghĩ đãeR9F thấyhxYD ngại5KJK queR9Fá đD2b4i mất.5KJK ChxYDông teR9Fy khôMgQMng đuổieR9F vi5KJKệc th5KJKì D2b4tớ eR9Fcũng chẳngD2b4 chxYDòn mặt mũiD2b4 nàohxYD đ5KJKi lMgQMàm tiế5KJKp. TeR9Fớ xiMgQMn nghhxYDỉ đến5KJK 5KJKgiúp cMgQMho heR9Fai cậueR9F vậyMgQM, báMgQMn bhxYDánh D2b4ngọt hxYDcũng tốt hxYDmà, tMgQMớ còneR9F muốneR9F họD2b4c c5KJKách bắ5KJKt bônD2b4g D2b4kem củaD2b4 Lương5KJK NguyênhxYD 5KJKAn nữa.”

Vương 5KJKVũ LD2b4inh nói: “CôngMgQM việ5KJKc ấyhxYD hxYDmà ceR9Fậu đểhxYD D2b4tuột mấteR9F D2b4thì tiếcD2b4 leR9Fắm đấy5KJK, leR9Fàm tr5KJKong MgQMtòa nhD2b4à sD2b4a nhxYDhư thế, đúnhxYDg làMgQM eR9Fmát m5KJKày mát5KJK D2b4mặt! NhD2b4ưng eR9Fcậu làhxYD cổD2b4 đhxYDông củhxYDa tMgQMiệm báD2b4nh, MgQMnếu cậMgQMu đếhxYDn cửa hànhxYDg lD2b4àm, tớD2b4 vD2b4à eR9FLương D2b4Nguyên MgQMAn đều5KJK rấtD2b4 ho5KJKan nghMgQMênh. CMgQMòn hxYDcậu muốnhxYD hD2b4ọc D2b4làm bánh t5KJKhì eR9Fđơn gihxYDản thôhxYDi, eR9Ftan sởhxYD đếnD2b4 tiệmhxYD bhxYDánh, kêueR9F LươD2b4ng NguyhxYDên AhxYDn MgQMdạy cậ5KJKu 5KJKlà được5KJK rồi. NóiD2b4 đếnhxYD đâD2b4y, MgQMcô chợeR9Ft hxYDbùi n5KJKgùi: “VậyD2b4 là5KJK teR9Fốt rồi,MgQM MgQMbệnh củahxYD MgQMBình BìnheR9F eR9Fđã chữa lànhMgQM, D2b4cậu cũng5KJK hxYDkhỏi 5KJKcần vừa5KJK tMgQMan shxYDở hxYDlà cD2b4uống quD2b4ýt chạy5KJK vềD2b4 thxYDrông nohxYDm hxYDnó nữa. 5KJK Chúng t5KJKa cóMgQM thểeR9F eR9Fthường xuyêneR9F đưa5KJK BMgQMình Bình5KJK đi5KJK chơMgQMi. Đàm5KJK MgQMTĩnh, coMgQMi nD2b4hư cậMgQMu hết D2b4khổ rồi.”

Nghe D2b4Vương MgQMVũ LinD2b4h nói vậyMgQM, Đàm5KJK D2b4Tĩnh cMgQMười khD2b4ẽ, nMgQMhưng đóMgQM cD2b4hỉ làD2b4 nụ5KJK c5KJKười nhxYDgoài mặ5KJKt chứhxYD khxYDhông phảiMgQM xuất hxYD phát hxYDtừ tr5KJKái tD2b4im. ĐúhxYDng vậy,hxYD Bì5KJKnh Bì5KJKnh cu5KJKối cùhxYDng đãeR9F D2b4được MgQMlàm phẫu5KJK thu5KJKật, điềMgQMu này khiếnhxYD hxYDcô nhưeR9F tr5KJKút đưhxYDợc mộteR9F tảngD2b4 đáD2b4 nặnhxYDg trịchD2b4, neR9Fhưng n5KJKgay lậMgQMp tứcMgQM, lMgQMại có5KJK mộtD2b4 tảng đáD2b4 khá5KJKc đD2b4è nặngD2b4 lêeR9Fn leR9Fòng cô.MgQM hxYDCô không5KJK t5KJKhấy rằngMgQM 5KJKmình đãhxYD eR9Fhết khổ,hxYD tráhxYDi lại, nhhxYDững khổMgQM cựeR9Fc 5KJKmà chxYDô phảihxYD chD2b4ịu tron5KJKg b5KJKao nhiD2b4êu eR9Fnăm qD2b4ua khxYDhiến côMgQM thấyhxYD lòhxYDng đầy chua5KJK xóhxYDt. eR9FCô biếteR9F MgQMphía hxYDtrước cóD2b4 thểhxYD c5KJKòn nhiềhxYDu D2b4trắc trở5KJK hơ5KJKn đhxYDang đợieR9F eR9Fmình, hxYDví dD2b4ụ như D2b4gia đình5KJK NhiếpMgQM VũMgQM ThịnhhxYD n5KJKhất địnhMgQM khôngMgQM hxYDchịu teR9Fừ bỏhxYD qhxYDuyền g5KJKiám h5KJKộ. Lời5KJK luậtD2b4 sư c5KJKòn vă5KJKng 5KJKvẳng D2b4bên taihxYD, treR9Fong l5KJKòng côhxYD cũngMgQM eR9Fhiểu r5KJKõ, neR9Fhà họhxYD NhiếpeR9F dễhxYD dànghxYD đồng ý5KJK cáeR9Fc điềMgQMu khoản5KJK b5KJKồi thường,hxYD sốeR9F tiềneR9F lớD2b4n tớD2b4i mứeR9Fc lúcD2b4 keR9Fý tên5KJK eR9Fcô cũnMgQMg giậthxYD cả mìnhxYDh, đhxYDó làhxYD còneR9F hxYDchưa kD2b4ể MgQMchỗ hxYDcổ phiếuhxYD neR9Fiêm yếteR9F tạhxYDi eR9FHồng KMgQMông. Mấ5KJKy vD2b4ị luậeR9Ft sư5KJK lậhxYDp thoả 5KJKthuận đến5KJK nD2b4ửa nhxYDgày rồ5KJKi MgQMmới eR9Fđưa ceR9Fho chxYDô khxYDý. ĐMgQMó khôneR9Fg hxYDphải mMgQMột hahxYDi vMgQMạn tệ, cũng5KJK kD2b4hông phhxYDải mộMgQMt hahxYDi chụcMgQM v5KJKạn tệeR9F, màMgQM 5KJKlà mộtD2b4 MgQMcon số5KJK trê5KJKn trời,D2b4 eR9Fcô khhxYDông thể tưởngeR9F 5KJKtượng rMgQMa nổi.

Nhiếp ĐônghxYD ViễnD2b4 khônD2b4g đời nàoeR9F MgQMchịu đểMgQM yênMgQM nhưhxYD vhxYDậy, ThịnhD2b4 PhươnD2b4g ĐìnhD2b4 nóihxYD, sởMgQM dĩ5KJK ôneR9Fg thxYDa dễhxYD dànhxYDg eR9Ftrao tặng D2b4quyền shxYDở hữu5KJK cổ5KJK phầneR9F lhxYDà vì5KJK biếeR9Ft mình5KJK ceR9Fó thểD2b4 gihxYDành đượcD2b4 5KJKquyền giáD2b4m hộ.D2b4 Tr5KJKong lòng ĐàD2b4m TĩnhxYDh vhxYDô ceR9Fùng D2b4u ám,eR9F nếuMgQM Nhiếp5KJK VeR9Fũ ThịMgQMnh bD2b4iết 5KJKlý eR9Fdo nD2b4ăm ấyeR9F chxYDô rời5KJK bỏD2b4 anh, liệD2b4u sẽeR9F neR9Fghĩ th5KJKế nà5KJKo? CứD2b4 chMgQMo D2b4là D2b4anh ấ5KJKy khôngMgQM biếeR9Ft, tD2b4hì 5KJKsau n5KJKày NhD2b4iếp ĐôD2b4ng Viễn sẽeR9F làm5KJK hxYDgì tiếhxYDp nữahxYD? NếeR9Fu thựchxYD sựD2b4 mấteR9F 5KJKđi quyhxYDền geR9Fiám hộ,eR9F cảD2b4 đời5KJK hxYDnày D2b4không gặpD2b4 được Bình5KJK Bìn5KJKh nữa,D2b4 eR9Fcô cảmeR9F thấyhxYD tMgQMhà chếtMgQM cD2b4òn hơn.

Cô tuyệD2b4t đốieR9F 5KJKkhông thể để5KJK coD2b4n rờhxYDi D2b4xa mình,MgQM tuyMgQMệt hxYDđối không.

Vương VeR9Fũ LhxYDinh eR9Fra vMgQMề rất muộneR9F, Đàm5KJK TĩnhxYDh MgQMđịnh tiễnMgQM eR9Fcô eR9Fxuống, n5KJKhưng đúngD2b4 l5KJKúc đó5KJK hxYDy D2b4tá lạiD2b4 đến5KJK đohxYD nhiệtMgQM độ vàeR9F huMgQMyết áD2b4p, nêneR9F VươnD2b4g MgQMVũ LD2b4inh eR9Fngăn MgQMcô lại.D2b4 MgQMY hxYDtá D2b4kiểm tD2b4ra xohxYDng xuôi,hxYD 5KJKghi lạhxYDi nhữnhxYDg con D2b4số trhxYDên cácMgQM máMgQMy tMgQMheo dõi,hxYD nóihxYD rằD2b4ng mọihxYD chxYDhuyện đềuMgQM eR9Fổn. CD2b4on côMgQM đan5KJKg ngMgQMủ rất MgQM ngon, hì5KJKnh nhưMgQM c5KJKhăn hơi5KJK ấmeR9F quáD2b4, nêneR9F tráD2b4n hxYDcậu bé5KJK 5KJKlấm tấD2b4m 5KJKmồ heR9Fôi. eR9FĐàm TĩneR9Fh lhxYDấy khăn mặthxYD lahxYDu cheR9Fo hxYDcon, vừaD2b4 eR9Flúc hxYDấy, MgQMTôn ChD2b4í D2b4Quân hxYDcũng qhxYDuay lại.

Anh hxYDta neR9Fói: 5KJK“Em eR9Fđi ngủ mộtD2b4 eR9Flát đi,5KJK eR9Fanh trhxYDông hxYDở đây5KJK đượhxYDc rồi.”

“Không seR9Fao, ahxYDnh MgQMvề D2b4nhà ngủ đ5KJKi, ehxYDm ởD2b4 đhxYDây vhxYDới 5KJKBình Bình,hxYD hôm5KJK na5KJKy anMgQMh cũnD2b4g mệD2b4t cảD2b4 ngeR9Fày reR9Fồi.” ĐàmhxYD Tĩnh bìneR9Fh 5KJKthản nói,5KJK “Cảm5KJK ơnMgQM aeR9Fnh đ5KJKã đến.

Rất íthxYD khxYDhi n5KJKghe côMgQM nóhxYDi với MgQMmình n5KJKhững lờD2b4i khác5KJKh sáoeR9F nheR9Fư hxYDthế, TônMgQM Ch5KJKí QuMgQMân thấy5KJK kh5KJKông queneR9F, liềeR9Fn nói: “HMgQMay eR9Flà ehxYDm vềD2b4 nheR9Fà ng5KJKủ đD2b4i, hxYDsớm mD2b4ai đếD2b4n tMgQMhay D2b4ca hxYDcho anh.”

“Không cầ5KJKn đD2b4âu, ởMgQM đâyD2b4 với hxYDcon, ehxYDm còD2b4n D2b4thấy deR9Fễ chxYDhịu MgQMhơn. BáhxYDc MgQMsĩ nD2b4ói eR9Fđến sánhxYDg thuốcMgQM tMgQMê hết5KJK tác5KJK dụng,hxYD vếteR9F mổ cMgQMó thểD2b4 sMgQMẽ đaeR9Fu. ThôiD2b4 MgQMcứ đểeR9F D2b4em ởeR9F lạ5KJKi đâyD2b4, 5KJKanh v5KJKề nhxYDhà nghỉD2b4 đi.”

Tôn hxYDChí QuâneR9F bihxYDết Đàm TĩnhMgQM eR9Fđã D2b4quyết điềuD2b4 gìeR9F 5KJKthì seR9Fẽ khôD2b4ng thMgQMay đ5KJKổi eR9Fnên khôMgQMng nóieR9F tMgQMhêm gMgQMì n5KJKữa, an5KJKh đứng trongMgQM phhxYDòng bệnh5KJK mD2b4ột láeR9Ft rồi5KJK quahxYDy D2b4người bước5KJK r5KJKa nMgQMgoài. CảeR9F đêm5KJK qMgQMua Đà5KJKm ThxYDĩnh geR9Fần như D2b4không 5KJKngủ, eR9Fsáng eR9Fsớm naMgQMy MgQMlại túcMgQM tMgQMrực hxYDbên ngoMgQMài 5KJKphòng phxYDhẫu thMgQMuật, thựchxYD sMgQMự cô hxYD cũng cảm5KJK thấyD2b4 eR9Fhơi mệt.MgQM TrD2b4ong góchxYD phòngD2b4 bMgQMệnh cMgQMó mộteR9F cD2b4hiếc gihxYDường D2b4gấp hxYDchuẩn bị5KJK sẵn choMgQM hộhxYD eR9Flý, ĐMgQMàm TĩneR9Fh hxYDkhông MgQMthuê hộ5KJK lý5KJK neR9Fên côhxYD nằmD2b4 MgQMluôn D2b4lên ch5KJKiếc giườ5KJKng đ5KJKó. Vốn chỉ5KJK D2b4định neR9Fghỉ một5KJK lMgQMát, nhMgQMưng 5KJKvì hxYDquá mệt,D2b4 vảMgQM lD2b4ại chxYDa 5KJKmổ đãhxYD hoMgQMàn thành5KJK, tMgQMinh thầhxYDn cô cũnD2b4g thoảiMgQM mái5KJK hơn,D2b4 ĐàMgQMm TĩnhxYDh ngủeR9F thi5KJKếp đ5KJKi lúeR9Fc nà5KJKo khD2b4ông biết.

Nhiếp VD2b4ũ ThịhxYDnh MgQMthực reR9Fa vẫn ởD2b4 troeR9Fng phhxYDòng trựcMgQM bhxYDan c5KJKhưa MgQMvề, hôMgQMm D2b4nay aeR9Fnh khôMgQMng phảiMgQM 5KJKtrực c5KJKa đeR9Fêm, cD2b4a trực đêmhxYD mấyD2b4 ngàyeR9F 5KJKnày chxYDủa ahxYDnh CD2b4hủ nh5KJKiệm PhMgQMương MgQMđều đổiD2b4 giúpMgQM a5KJKnh eR9Fcả D2b4rồi. SaMgQMu khxYDhi tan làm,hxYD MgQManh queR9Fa thhxYDăm eR9Fbố, tiệ5KJKn MgQMthể b5KJKáo chD2b4o ôeR9Fng eR9Ftình 5KJKhình phD2b4ẫu thD2b4uật củaD2b4 BìnMgQMh Bình. MgQMÔng NhiếphxYD Đôn5KJKg ViễneR9F đãhxYD MgQMbiết trướ5KJKc, t5KJKhực hxYDra từhxYD D2b4trưa ônghxYD D2b4đã pháMgQMi 5KJKngười đếneR9F khohxYDa Ngoại eR9FTim mạchD2b4 thhxYDăm dò,hxYD như5KJKng khôneR9Fg đểD2b4 hxYDcho Nhiế5KJKp VhxYDũ ThịnheR9F hahxYDy. NheR9Fìn vẻ5KJK mD2b4ặt mệt mỏihxYD củahxYD co5KJKn hxYDtrai, ônghxYD nóihxYD: “P5KJKhẫu thuậhxYDt không5KJK cóhxYD vấneR9F đ5KJKề eR9Fgì làD2b4 5KJKtốt rMgQMồi, mấyD2b4 ngeR9Fày nay c5KJKon 5KJKcũng mệtMgQM nhiều,D2b4 hxYDăn khô5KJKng ngohxYDn ngủhxYD kD2b4hông yênhxYD, tốieR9F naMgQMy vềD2b4 nhMgQMà D2b4mà nghỉ eR9F ngơi đi.”

Nhiếp VhxYDũ Thịnh5KJK miệngeR9F thì đồeR9Fng D2b4ý, nhưngMgQM từeR9F khMgQMoa Ga5KJKn meR9Fật bướcD2b4 rMgQMa 5KJKanh lại5KJK D2b4đi thẳngeR9F vềMgQM phòngD2b4 trự5KJKc baeR9Fn của eR9F khoa NgoạiMgQM T5KJKim mạch.5KJK ĐêD2b4m nahxYDy hxYDlà đêhxYDm đầu5KJK tiêMgQMn seR9Fau cD2b4a phẫhxYDu t5KJKhuật, mặcMgQM dùD2b4 hiệneR9F tD2b4ại tình trạngMgQM shxYDau 5KJKphẫu thuậthxYD rấthxYD tốt,hxYD nhưneR9Fg dD2b4ù sD2b4ao MgQMcũng vẫn5KJK hxYDlà đD2b4êm quD2b4an trọngeR9F nheR9Fất, hơn nữaeR9F eR9Fqua D2b4buổi eR9Fsớm maD2b4i, c5KJKác loạieR9F thD2b4uốc gâyhxYD hxYDmê sẽ5KJK hoànD2b4 tohxYDàn 5KJKmất hxYDtác MgQMdụng, 5KJKthằng bé sẽD2b4 cảMgQMm thấyD2b4 rấtD2b4 đhxYDau, cóeR9F lẽeR9F ceR9Fòn D2b4đau đếnD2b4 m5KJKức khôhxYDng ngMgQMủ được,hxYD cũnMgQMg có5KJK 5KJKlẽ sẽMgQM phát khD2b4óc. eR9FNghĩ đếnMgQM nhữ5KJKng giọteR9F nướcMgQM mắtMgQM D2b4của eR9Fnó meR9Fà lò5KJKng D2b4anh thD2b4ắt lại5KJK, cueR9Fối cùngeR9F quyết định5KJK ởhxYD lMgQMại khôngD2b4 về.

Thấy anMgQMh ởhxYD lạiD2b4 đêmMgQM nay, cD2b4ác D2b4y tMgQMá trMgQMực MgQMban chxYDũng khônhxYDg lhxYDấy gìeR9F 5KJKlàm lạ,MgQM 5KJKvì trước5KJK đâyhxYD hxYDcó nhMgQMững cMgQMa pD2b4hẫu thuật củahxYD eR9Fbệnh nh5KJKân 5KJKquan trọng,hxYD vàoeR9F MgQMđêm eR9Fđầu tiên5KJK eR9Fsau kMgQMhi MgQMmổ, Nhi5KJKếp VũD2b4 TD2b4hịnh vMgQMẫn hay 5KJKchủ độngD2b4 yêD2b4u chxYDầu trựD2b4c, teR9Fiện thể5KJK qMgQMuan sáhxYDt tì5KJKnh hìhxYDnh MgQMsau phẫuMgQM D2b4thuật luôn.5KJK hxYDSự tận tâMgQMm v5KJKà nghiêmMgQM túchxYD 5KJKđó D2b4anh đềuhxYD học5KJK được5KJK thxYDừ ChủhxYD nhieR9Fệm PhưhxYDơng. Ha5KJKi ngàyD2b4 naeR9Fy hxYDanh liên MgQMtiếp xMgQMin nghxYDhỉ hxYDphép, nêeR9Fn cônghxYD việcMgQM cũn5KJKg beR9Fị dồneR9F đố5KJKng k5KJKhá nhiềuD2b4, sẵhxYDn tiệnhxYD tMgQMận dụng leR9Fúc nàyMgQM, MgQMcái MgQMgì cầnD2b4 bhxYDổ sunD2b4g thìD2b4 bổeR9F sungD2b4, cáiD2b4 geR9Fì cMgQMần k5KJKiểm 5KJKtra eR9Fthì kiểmMgQM tra. 5KJKThoạt đầuMgQM 5KJKanh không5KJK điMgQM teR9Fhăm D2b4phòng bệnMgQMh, hxYDbởi hxYDanh hxYDbiết s5KJKẽ cóhxYD ngườMgQMi đhxYDến thăMgQMm Tôn Bình5KJK, cũnMgQMg biếthxYD rhxYDằng ThxYDôn ChxYDhí QuMgQMân vẫeR9Fn ceR9Fòn hxYDở hxYDđó, mìnMgQMh 5KJKtới thă5KJKm chỉ5KJK eR9Ftổ maeR9Fng lại phiề5KJKn pMgQMhức cheR9Fo Đà5KJKm TD2b4ĩnh eR9Fmà thôihxYD, nMgQMên quyếthxYD đeR9Fịnh 5KJKở D2b4lại phòMgQMng treR9Fực baD2b4n. Nh5KJKưng mới eR9Fngồi m5KJKột leR9Fát aneR9Fh đãMgQM bhxYDắt đầeR9Fu b5KJKồn hxYDchồn 5KJKlo lắng,D2b4 kh5KJKông eR9Fcòn eR9Ftâm trhxYDí D2b4làm v5KJKiệc geR9Fì 5KJKnữa, khi nhMgQMìn MgQMthấy ThxYDôn ChxYDhí QuânhxYD MgQMđi khỏi,MgQM an5KJKh lMgQMật 5KJKxem bảneR9F gheR9Fi chépD2b4 hxYDmà D2b4y tá5KJK vừaMgQM h5KJKoàn thành, rhxYDồi quyếtD2b4 MgQMđịnh D2b4tới phòngMgQM bệ5KJKnh xehxYDm thhxYDế nhxYDào, c5KJKó nhxYDhư vậy5KJK ahxYDnh mớeR9Fi yeR9Fên tâmeR9F được.

Phòng beR9Fệnh rất5KJK yên tĩMgQMnh, bóhxYDng đènMgQM ởMgQM g5KJKian nghxYDoài vẫneR9F chư5KJKa thxYDắt, trMgQMên bànD2b4 đặt5KJK hhxYDai MgQMtách MgQMtrà, eR9Fcòn cóhxYD cả MgQM một hD2b4ộp báneR9Fh ngọD2b4t, D2b4chắc làMgQM báD2b4nh ĐMgQMàm 5KJKTĩnh dùngeR9F đểhxYD hxYDtiếp khD2b4ách. CửhxYDa phòng5KJK D2b4trong chxYDhỉ khép heR9Fờ, eR9FNhiếp Vũ5KJK ThịnheR9F 5KJKvừa đẩy5KJK cMgQMửa vàD2b4o, liềD2b4n trôneR9Fg thấD2b4y thằngMgQM beR9Fé đeR9Fang ngủ5KJK D2b4rất say, D2b4Đàm TĩnhD2b4 cMgQMũng ngủhxYD eR9Fgục trêhxYDn chiế5KJKc giườn5KJKg xếp.