You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táEUbp trưởngtW6T RMaztrong phòng mổtW6T cảmn29P thấtW6Ty kRMazhông X8Qhkhí cX8Qha mEUbpổ hômX8Qh naRMazy ctW6Tủa khotW6Ta NgoạitW6T TiEUbpm mEUbpạch n29Pthật kỳRMaz quặc.EUbp Tínhn29P khí EUbpcủa CtW6Thủ nhiệRMazm PhưRMazơng, cản29P việnEUbp nRMazày n29Pai cũnRMazg biết,tW6T kỹRMaz X8Qhthuật giỏX8Qhi, n29Pyêu cầutW6T cao, X8Qh mỗi X8Qhlần X8Qhông EUbpđích thânX8Qh X8Qhcầm dtW6Tao mổ,EUbp cảEUbp phòntW6Tg tW6Tphẫu thuậRMazt cRMazứ nhưtW6T gtW6Tặp phảiX8Qh đạRMazi dịch, chỉEUbp sợEUbp cX8Qhó chỗn29P nàn29Po sơtW6T EUbpsót, bX8Qhị CtW6Thủ nhX8Qhiệm PhươEUbpng tW6Ttúm đtW6Tược RMazmắng tW6Tcho X8Qhmột tRMazrận thtW6Tì đến GiámtW6T đốctW6T bệnhX8Qh X8Qhviện cũtW6Tng khônEUbpg bênhRMaz nổi.tW6T VìX8Qh RMazthế RMazhôm tW6Tnay côn29P phRMazải đíRMazch thân29Pn giám stW6Tát cáctW6T RMazy tX8Qhá chun29Pẩn bịn29P trưn29Pớc cn29Pa mX8Qhổ, chtW6Tờ tW6Tđến khX8Qhi bệnhn29P nhânn29P đượtW6Tc đưaRMaz EUbpvào phòntW6Tg mổ, đènn29P cn29Phụp bậX8Qht lêX8Qhn, btW6Tác tW6Tsĩ gEUbpây n29Pmê đX8Qhã n29Pbắt đX8Qhầu chuẩEUbpn bn29Pị gâyn29P tW6Tmê, côX8Qh chợtRMaz n29Pcảm tEUbphấy không ktW6Thí tW6Tcàng n29Pkỳ qRMazuặc hơtW6Tn nữa.

Những cEUbpa phẫuRMaz thuận29Pt của ChủX8Qh nhiệmX8Qh PhưX8Qhơng đRMaza phần29Pn EUbplà dn29Po mX8Qhột ên29P kX8Qhíp cốEUbp địnhn29P pX8Qhhối hợpRMaz tW6Tvới nhX8Qhau, bán29Pc sĩX8Qh n29Pgây mê EUbplà cộtW6Tng sRMazự lâuEUbp năm,tW6T Nn29Phiếp VX8Qhũ Thịnhn29P n29Pthì RMazvào tn29Pheo bệnX8Qhh nn29Phân, RMazthông thn29Pường trong cn29Pác EUbpca mổtW6T củatW6T CEUbphủ tW6Tnhiệm Phương,tW6T X8Qhanh đềun29P RMazlà phtW6Tụ mRMazổ thEUbpứ nEUbphất, nhưntW6Tg hômRMaz nay X8Qhanh chỉtW6T đứtW6Tng mộtEUbp RMazbên RMaznhìn bán29Pc sĩtW6T gâyRMaz mêRMaz làRMazm vRMaziệc. ĐiềutW6T đầutW6T tiênEUbp khitW6Tến n29Py X8Qhtá trưởng cảmX8Qh thấRMazy EUbpkỳ qEUbpuặc RMazchính X8Qhlà NhX8Qhiếp RMazVũ Thịnh,n29P EUbphôm nX8Qhay tW6Tbác sEUbpĩ RMazNhiếp RMaztrông RMazrất EUbplo lắRMazng, từ ltW6Túc bướcn29P vàX8Qho tX8Qhới giờn29P anEUbph chRMazưa hRMazề EUbpngồi xuốngĐiềEUbpu nEUbpày cũngtW6T khônX8Qhg cX8Qhó gEUbpì lạ,X8Qh ChtW6Tủ nhiệm PEUbphương ctW6Tòn đứngn29P kiEUbpa, ngoàiRMaz bácn29P X8Qhsĩ gâyX8Qh mên29P rtW6Ta, an29Pi dátW6Tm RMazcả X8Qhgan ngồitW6T chứ? NRMazhưng CRMazhủ nhiệX8Qhm Pn29Phương hôRMazm ntW6Tay cũEUbpng khtW6Tông dẫRMazn theX8Qho họcEUbp RMaztrò n29Pnào ktW6Thác cRMazủa mình vàoX8Qh pRMazhụ mổ,X8Qh RMazmà dEUbpùng EUbphai EUbpbác stW6Tĩ X8Qhcó tRMazay nghền29P giỏiRMaz nhRMazất tEUbprong khEUbpoa làmtW6T phRMazụ mổ,tW6T X8Qhy tá trưởtW6Tng thấyEUbp, EUbpđối vớtW6Ti TEUbpứ chX8Qhứng FallRMazot tW6Tthì EUbpđội ngtW6Tũ RMazbác RMazsĩ hôEUbpm n29Pnay n29Pcó EUbpvẻ hùnEUbpg hậu quá.

Tuy độX8Qhi nX8Qhgũ hX8Qhùng hậu nEUbphưng Chủn29P nhiệmX8Qh PhươnX8Qhg đãn29P lX8Qhàm rtW6Tất tốt,X8Qh RMaztừ n29Pnhát dn29Pao đầuRMaz n29Ptiên tW6Tphân n29Ptách cEUbpác RMazcơ quan, đếnX8Qh EUbpvá tâmEUbp thất,RMaz cuốRMazi cùtW6Tng EUbplà khn29Pâu lạiX8Qh cáEUbpc EUbpmạch RMazmáu, n29Pông đềtW6Tu thựctW6T hiệEUbpn rất cEUbphuẩn xán29Pc, mộn29Pt lRMazoạt cX8Qhác thtW6Tao táRMazc thuầntW6T tW6Tthục hn29Poàn n29Phảo đến29Pn mứX8Qhc cótW6T thtW6Tể X8Qhquay lạEUbpi làm EUbptài liệutW6T giảngn29P dn29Pạy côngX8Qh khX8Qhai, đEUbpây ltW6Tà kỹtW6T thuậtn29P màtW6T EUbpông rèntW6T đưRMazợc tW6Tsau hàntW6Tg ch

c tW6Tnăm đứngRMaz bànRMaz mX8Qhổ. X8QhY tá trưởngn29P cn29Pòn tưởngn29P ChủX8Qh nhiệX8Qhm PEUbphương đanRMazg X8Qhlàm n29Pmẫu, vX8Qhì bácEUbp sEUbpĩ Nhiến29Pp màX8Qh ôX8Qhng cưngRMaz nhấtn29P đang đứnn29Pg bên29Pn n29Pcạnh n29Pquan sát,EUbp tiX8Qhếc rằngtW6T hRMazôm RMaznay tâEUbpm trạngn29P X8Qhbác tW6Tsĩ NhiếpRMaz khôRMazng được tRMazốt, tRMazừ ltW6Túc mEUbpở khoan29Png ngRMazực cRMazủa bệntW6Th nX8Qhhân, anX8Qhh khôEUbpng EUbpdám nhtW6Tìn n29Pbệnh nhEUbpân tRMazhêm một lầnEUbp n29Pnào tW6Tnữa, màEUbp chạyn29P lạiRMaz ptW6Thía bátW6Tc stW6Tĩ gX8Qhây tW6Tmê đếmtW6T EUbptần sốEUbp mX8Qháy thở.

Cô n29Py tX8Qhá trEUbpẻ tn29Phì thn29Pầm với n29P y tX8Qhá trưởng:RMaz “HôRMazm nX8Qhay EUbpbác sEUbpĩ NtW6Thiếp sX8Qhao EUbpthế nhỉ?X8Qh tW6TChưa ăntW6T RMazsáng nênEUbp bn29Pị tụtX8Qh huyếEUbpt áp à?”

“Lắm cX8Qhhuyện!” EUbpY táEUbp trưởng RMazmắng, nhEUbpưng troEUbpng lòX8Qhng cũn29Png thầmtW6T thắcn29P X8Qhmắc, bìX8Qhnh thườnX8Qhg tW6TChủ nhiệmtW6T RMazPhương dẫn X8Qh theo họcRMaz trn29Pò X8Qhmà thấyX8Qh họctW6T tròn29P lơtW6T đễnhEUbp nhưEUbp vậyn29P, chắRMazc cX8Qhhắn đãRMaz qEUbpuay lEUbpại mắnRMazg chRMazo một RMaztrận n29Ptơi EUbpbời, nhưnX8Qhg hômEUbp nEUbpay RMazông rấX8Qht tậRMazp EUbptrung làmEUbp phẫuRMaz thuRMazật, đếnRMaz mEUbpức EUbpđầu còn chẳngRMaz X8Qhngẩng lên,X8Qh làEUbpm nRMazhư bEUbpác EUbpsĩ NhiEUbpếp khôntW6Tg hEUbpề n29Pcó mặttW6T trEUbpong phòEUbpng mEUbpổ vận29Py. Chủ nhiệmtW6T EUbpkhông mEUbpắng mEUbpỏ aiEUbp, X8Qhca phẫX8Qhu thuận29Pt nRMazày thậttW6T lX8Qhà X8Qhkỳ lạEUbp, bìnRMazh thưRMazờng cn29Phỉ khi n29Pnào cX8Qha mổn29P rấEUbpt X8Qhkhông thuậEUbpn lợi,n29P tìnhX8Qh trX8Qhạng bệX8Qhnh nhâtW6Tn vôn29P EUbpcùng ntW6Tguy kịch,tW6T Chủn29P nhiệm PhươngEUbp kEUbphông EUbpcó thRMazời giRMazan nóin29P tEUbphì X8Qhmới khôEUbpng mắngn29P EUbpngười kháRMazc. NX8Qhếu khôRMazng ttW6Thì nào n29P mắng tW6Ttrợ thủ,n29P qtW6Tuát EUbpy táRMaz, rủaRMaz dụngRMaz cụ,tW6T chêEUbp kiX8Qhm ctW6Tong EUbpkhó làEUbpm, nóX8Qhi RMazchung n29Pphải tìm RMaz ra lỗX8Qhi gX8Qhì đóRMaz tW6Tmắng vRMazài câun29P, mớtW6Ti tW6Tcó ttW6Thể xetW6Tm tW6Tnhư X8Qhmột n29Pca phẫutW6T thutW6Tật bìX8Qhnh thường.

Đang pRMazhẫu thuậtX8Qh X8Qhthì huyếtW6Tt áp bệnhRMaz nhâtW6Tn bỗnEUbpg nhiênRMaz gX8Qhiảm mạnn29Ph, btW6Tác EUbpsĩ gâyRMaz n29Pmê rấtEUbp bX8Qhình tĩnRMazh trướcX8Qh RMaztình huống X8Qh bất nRMazgờ nàX8Qhy, lậpn29P RMaztức thtW6Tông bEUbpáo EUbpchỉ sX8Qhố huyếtEUbp n29Páp cn29Pho cRMazhủ nhiRMazệm, n29Pvừa dtW6Tứt ltW6Tời đãEUbp thấy NEUbphiếp tW6TVũ ThịnhtW6T quan29Py tX8Qhrở lạiEUbp bênEUbp bX8Qhàn X8Qhphẫu tn29Phuật. ChủtW6T nhiRMazệm PhươngEUbp liếcn29P tW6Tanh EUbpnhưng không n29Pbuồn đX8Qhếm xỉan29P X8Qhgì đếRMazn, thươngRMaz lượngRMaz thẳngX8Qh RMazvới bRMazác sĩX8Qh EUbpgây mEUbpê mấyX8Qh cX8Qhâu, quay n29P sang tX8Qhhấy NX8Qhhiếp n29PVũ ThịnhtW6T chEUbpao đảon29P nhưtW6T muX8Qhốn ngãEUbp, Chủn29P nhiRMazệm RMazPhương rốtX8Qh cuộcRMaz cũng pháttW6T cRMazáu: “TrtW6Tánh EUbpsang mộtRMaz tW6Tbên! LượnEUbp quEUbpa lưRMazợn lại,X8Qh lởnEUbp vtW6Tởn làtW6Tm ttW6Tôi bn29Pực mìnn29Ph! Nếu khôngX8Qh tn29Phì cEUbpút rtW6Ta ngoàX8Qhi chtW6To tôi!”

Chủ nhiệEUbpm cX8Qhuối cùng cũngX8Qh mắngX8Qh ngườn29Pi rn29Pồi, hơEUbpn nữaRMaz n29Plại mắX8Qhng NhX8Qhiếp EUbpVũ ThịX8Qhnh nn29Pgười màRMaz thườngtW6T ngàyRMaz ông EUbpthiên tW6Tvị nhấtEUbp, chứnX8Qhg tỏtW6T cEUbpa phEUbpẫu X8Qhthuật nàn29Py khônEUbpg n29Pcó vấnn29P đềtW6T gn29Pì lớn.n29P PhtW6Tụ tW6Tmổ thứEUbp ntW6Thất và thứX8Qh han29Pi thởtW6T phàoEUbp ntW6Thẹ RMaznhõm, RMazcả phEUbpòng phẫX8Qhu tRMazhuật đềRMazu nX8Qhhư trúEUbpt đưtW6Tợc gán29Pnh RMaznặng. Bác sRMazĩ NRMazhiếp bịRMaz mắng,X8Qh rầEUbpu rĩEUbp tránhtW6T stW6Tang mtW6Tột bênEUbp, nhưRMazng vẫn29Pn khônX8Qhg dáRMazm EUbpbỏ raEUbp ngoài. MộttW6T lún29Pc satW6Tu, hRMazuyết RMazáp củan29P bệnRMazh nhâX8Qhn tăntW6Tg trởn29P lạin29P, tiến29Pp n29Ptheo đn29Pó cEUbpa mổEUbp tiếEUbpn hành X8Qhrất n29Pthuận n29Plợi, CX8Qhhủ nhiX8Qhệm n29PPhương hômEUbp nEUbpay đíchRMaz thânn29P lRMazàm tấtX8Qh ctW6Tả mọin29P viX8Qhệc, thậm chítW6T đếnRMaz cônEUbpg đRMazoạn khâEUbpu EUbpvết mổX8Qh cEUbpuối cùnn29Pg ôngtW6T cũn29Png tựn29P X8Qhmình thựcX8Qh hRMaziện, khônRMazg đểtW6T pn29Phụ tá đtW6Tộng tX8Qhay tW6Tvào. SRMazau kX8Qhhi khâuRMaz EUbpxong, ônEUbpg cứRMaz ngắmRMaz EUbpnghía mãi,n29P vẻtW6T ntW6Thư EUbprất hàn29Pi RMazlòng. Chỉ n29Pphẫu thuEUbpật bX8Qhây gin29Pờ đềutW6T làtW6T cEUbphỉ tựRMaz tiêu,EUbp vìEUbp thếEUbp ôn29Png n29Pđã làmX8Qh mộtX8Qh cáiEUbp ttW6Thắt chỉ tEUbpuyệt đẹX8Qhp, đếnn29P nỗEUbpi dườngX8Qh ntW6Thư bảnn29P EUbpthân RMazcũng rtW6Tất vtW6Từa ý,n29P ngtW6Tẩng đần29Pu tW6Tlên gọiEUbp NhRMaziếp Vũ ThịnhRMaz: “Xn29Pong rồi!n29P n29PTôi điRMaz rửaX8Qh taEUbpy đây.”

Chủ nhiệmn29P Pn29Phương rửa taX8Qhy xonRMazg, thX8Qháo cEUbpặp kíX8Qhnh EUbpra RMazrửa mặttW6T rEUbpồi mớitW6T rtW6Ta khỏtW6Ti ptW6Thòng RMazmổ. Bên29Pn ngtW6Toài pRMazhòng phẫu tEUbphuật, EUbpngười ntW6Thà bệnX8Qhh nEUbphân đangRMaz n29Plo lắngX8Qh chờEUbp đợtW6Ti, tW6Tvừa nghn29Pe tiếngtW6T cửRMaza X8Qhphòng btW6Tật mở, trôn29Png RMazthấy ChủEUbp nhiệmRMaz PhưX8Qhơng EUbpđi RMazra, cX8Qhô tEUbpa liEUbpền vn29Pội RMazvàng đứngtW6T dậy.

Ấn tX8Qhượng củtW6Ta CRMazhủ nhiệm PhươtW6Tng tW6Tvề ĐRMazàm TĩnEUbph rấtX8Qh tRMazệ, chX8Qho EUbprằng côtW6T chRMazính làn29P tW6Thồng nhan29Pn htW6Tọa thủyEUbp trtW6Tong trEUbpuyền thuyết, n29Pmột anEUbph EUbpchàng ngotW6Tan ngoãEUbpn biX8Qhết vRMazâng ltW6Tời X8Qhnhư NhiếpRMaz VX8Qhũ ThịX8Qhnh bn29Pị cEUbpô tEUbpa làm X8Qh cho n29Păn khôRMazng n29Pngon ngủX8Qh khôngX8Qh yênRMaz, X8Qhđến giờRMaz vẫntW6T cn29Pòn phX8Qhải ttW6Trông EUbpnom đứRMaza bX8Qhé vôn29P tW6Ttội trong n29P phòng hồiRMaz tW6Tsức. X8QhBởi thRMazế ôngRMaz đEUbpanh mặttW6T RMazlại, khn29Pông thètW6Tm X8Qhnhìn ĐàtW6Tm Tĩnh,tW6T lúcRMaz đin29P ngtW6Tang qua cn29Pô EUbpcòn bEUbpuông mộtX8Qh câuRMaz “LầntW6T nàX8Qhy cRMazô RMazvừa lònn29Pg n29Prồi nhé!”

Đàm TĩnX8Qhh biếntW6T sắc,EUbp cô khônRMazg tn29Phể hiển29Pu đượcEUbp câuEUbp nóEUbpi nàytW6T tW6Tcủa bEUbpác stW6Tĩ mổn29P chínEUbph cn29Pó ýn29P gì.tW6T tW6TCô vốnn29P đãn29P vEUbpô tW6Tcùng căng thẳEUbpng, NRMazhiếp tW6TVũ ThịntW6Th n29Pbước EUbpvào phòX8Qhng phRMazẫu tX8Qhhuật đếnRMaz gitW6Tờ vẫnRMaz chưatW6T thtW6Tấy rtW6Ta, giờ tW6Tbác n29Psĩ mổtW6T chínn29Ph EUbpvừa rRMaza liRMazền lạnhEUbp tRMazanh buônX8Qhg RMazmột cEUbpâu nn29Phư EUbpvậy khiếnn29P X8Qhcả người côtW6T EUbpmềm nhũn,EUbp suýtX8Qh chtW6Tút nữaX8Qh ngấtX8Qh xỉuX8Qh, man29Py cóRMaz TRMazôn ChíEUbp QuX8Qhân kịn29Pp đEUbpỡ RMazlấy, RMazdìu côRMaz ngồi xuốngEUbp n29Pghế. CRMazô RMazhoa hếtEUbp cảX8Qh EUbpmắt, mộttW6T hồiEUbp n29Plâu sEUbpau mớX8Qhi địtW6Tnh tW6Tthần nóiX8Qh: “GọitW6T điệnEUbp cho NhiếpX8Qh VũRMaz Thịnh,EUbp hỏiX8Qh aX8Qhnh ttW6Ta rtW6Tút tW6Tcục cEUbpa tW6Tphẫu thutW6Tật thếtW6T EUbpnào rồi?”

Nhiếp X8QhVũ TX8Qhhịnh tRMazhu xếpn29P ổn EUbp thoả RMazcho TôEUbpn n29PBình tW6Txong, vừaRMaz rX8Qha đếnRMaz cRMazửa phòn29Png mổ,EUbp nhìnX8Qh qRMazua cửaRMaz kEUbpính, liềEUbpn bEUbpắt gặp ĐàmRMaz TX8Qhĩnh gần29Pn nn29Phư nn29Pgã RMazvào ltW6Tòng TX8Qhôn ChX8Qhí QuântW6T. Phảin29P thừEUbpa nhậX8Qhn rằRMazng, aEUbpnh vẫnn29P thấy lòngRMaz n29Pchua xtW6Tót, cEUbpó lẽX8Qh duyêRMazn pRMazhận X8Qhgiữa X8Qhanh vX8Qhà RMazĐàm TĩnEUbph đếnRMaz đâytW6T thựctW6T sựEUbp đãRMaz hếtX8Qh rồi. ChuyEUbpện đếntW6T nưn29Pớc nàEUbpy, khEUbpông ctW6Tam tâX8Qhm tEUbphì cũngRMaz X8Qhcó íRMazch gRMazì? Tìn29Pnh yêuRMaz trEUbpong sángRMaz đơn tW6T thuần thờEUbpi niênRMaz thn29Piếu đãX8Qh nhưn29P mộtn29P EUbpgiấc mơn29P, cEUbpòn lạX8Qhi chỉX8Qh EUbplà tW6Toán hậRMazn mX8Qhà thôi.

Anh đẩyRMaz cửn29Pa bRMazước raRMaz, thấy ĐàmtW6T TĩEUbpnh vẫntW6T đtW6Tang lúiX8Qh n29Phúi tìRMazm đX8Qhiện thoại,n29P bin29Pết RMazcô X8Qhấy đEUbpịnh gtW6Tọi chX8Qho mìnEUbph, bèn nRMazói: “KtW6Thông cầEUbpn gọin29P nữRMaza, tôRMazi EUbpra RMazđây rồi.”

Trông tW6Tthấy án29Pnh mắtW6Tt đầX8Qhy mong tW6Tmỏi cX8Qhủa ĐàX8Qhm TĩX8Qhnh, X8Qhanh nótW6Ti: “Phn29Pẫu thuậtX8Qh ktW6Tết tW6Tthúc RMazrồi, rấRMazt thàX8Qhnh công.”

Đàm TĩRMaznh ngEUbpẩn ngườitW6T mn29Pất vài gtW6Tiây, rX8Qhồi đứngn29P phắRMazt dậyRMaz nEUbphưng côEUbp kX8Qhhông bn29Pước X8Qhnổi vàtW6To phònRMazg phẫRMazu thuậttW6T, chỉ biX8Qhết nhìnX8Qh NhiRMazếp VũRMaz Thn29Pịnh n29Pđầy vn29Pan n29Pxin, n29PNhiếp n29PVũ Thịnn29Ph RMazcảm thấyX8Qh tW6Tánh mắtX8Qh côtW6T như sápEUbp nến29Pn nóngRMaz bỏn29Png, thtW6Tiêu đốtX8Qh tráiEUbp X8Qhtim tW6Tanh EUbpđau buốt,n29P anEUbph RMazvô n29Pthức RMaztránh ánhX8Qh mắtRMaz củX8Qha cô, nEUbpói: X8Qh“Bình EUbpBình đanRMazg ởX8Qh trontW6Tg phRMazòng n29Phồi sứcX8Qh, phảiX8Qh RMaztheo RMazdõi X8Qhmột đã,RMaz n29Pnếu không cón29P gìRMaz X8Qhbất thườngX8Qh cóRMaz thểX8Qh đưRMaza EUbpvề pEUbphòng bệnh.”

“Tôi cn29Pó thEUbpể vtW6Tào thămtW6T nó không?”

“Vẫn cX8Qhhưa được.”tW6T tW6TAnh đáp, khônX8Qhg kìX8Qhm đượcn29P vẫnEUbp dtW6Tùng giọnX8Qhg aX8Qhn ủiX8Qh, “Tôn29Pi X8Qhsẽ vàotW6T vớEUbpi nóX8Qh ngtW6Tay, tW6Tcô RMazcứ yên tâm.”

Đàm TĩtW6Tnh cúin29P đầu,EUbp n29Pdù không EUbpnhìn EUbpnhưng NhiEUbpếp VRMazũ ThịnhEUbp cũngX8Qh tW6Tbiết cRMazô đaRMazng khóEUbpc. TôEUbpn ChíRMaz QEUbpuân đRMazưa ctW6Tho côEUbp gói gtW6Tiấy ăEUbpn, X8QhNhiếp VũRMaz ThịnEUbph cảmX8Qh ttW6Thấy tâmEUbp trạtW6Tng đần29Py RMazphức tn29Pạp, bènEUbp qtW6Tuay EUbpngười tn29Prở lại tW6Tphòng hồiRMaz sức.

Bác sEUbpĩ RMazgây mRMazê EUbpvẫn chưa X8Qh đi, thRMazấy aEUbpnh tW6Tvào bèntW6T chàX8Qho rRMazồi hỏn29Pi: “ĐứatW6T trẻEUbp EUbpnày cotW6Tn nRMazhà aEUbpi thế?”

Nhiếp EUbpVũ ThịEUbpnh khựnX8Qhg lại, hỏi:X8Qh “SaoX8Qh tEUbphế ạ?”

“Ui trờRMazi ơiX8Qh, RMaztôi X8Qhlàm việc EUbpvới ChủtW6T nhEUbpiệm EUbpPhương mườiEUbp mấX8Qhy nRMazăm rồi,RMaz chưatW6T từngtW6T thn29Pấy RMazông ấX8Qhy nhưtW6T hômRMaz nn29Pay, cứ nhưRMaz coRMazn nhRMazà mìnhn29P đangtW6T nn29Pằm trRMazên bn29Pàn phẫn29Pu thuậtRMaz vậy.”

Nhiếp VRMazũ X8QhThịnh thấy lòngX8Qh cX8Qhhua xót,X8Qh vEUbpội đáp:RMaz “ĐâytW6T lEUbpà… họRMaz hn29Pàng… htW6Tọ hEUbpàng củaX8Qh cháu.”

“Thảo nào!EUbp ĐúngtW6T làX8Qh chủ nX8Qhhiệm củaX8Qh cáEUbpc anX8Qhh cEUbpoi n29Panh n29Pnhư coRMazn đẻRMaz, tEUbpôi cứX8Qh btW6Tảo saRMazo hEUbpôm nn29Pay anRMazh đtW6Tứng tX8Qhrong phòng pX8Qhhẫu thuậtEUbp mRMazà lạiX8Qh khEUbpông X8Qhlàm gì.tW6T ÀtW6T, đEUbpúng rRMazồi, chươngtW6T trìnhtW6T CtW6TM ấyRMaz X8Qhrút cn29Pục là thếRMaz nàotW6T đEUbpấy? CEUbphủ nhin29Pệm củtW6Ta cácRMaz RMazanh bấtn29P cEUbphấp ápRMaz lEUbpực củRMaza việnEUbp trưởngRMaz EUbpkéo vX8Qhề đây, n29Pbác bỏtW6T n29Prất nhiềutW6T ýEUbp kiếEUbpn củatW6T mọiX8Qh nEUbpgười, thếtW6T stW6Tao giờn29P vtW6Tẫn chn29Pưa ktW6Thởi đtW6Tộng vậy?”

Nhiếp VũX8Qh X8QhThịnh tX8Qhhầm nghĩ chuyEUbpện nàRMazy chn29Pính ltW6Tà EUbpdo RMazmình lEUbpàm lỡX8Qh X8Qhdở. AtW6Tnh X8Qháy n29Pnáy nX8Qhói: “n29PChủ nhiệmn29P đtW6Tã EUbpgiao cho chátW6Tu n29Prồi, n29Pchỉ cầnRMaz tn29Pìm đượcRMaz bX8Qhệnh EUbpnhân thn29Pích hợpn29P sẽX8Qh lEUbpập tn29Pức EUbptiến hànRMazh n29Pca đầu tiên.”

“Làm tốttW6T lEUbpà tạoEUbp phúc choRMaz dânX8Qh đấRMazy.” Bán29Pc sĩRMaz gâtW6Ty mRMazê nóEUbpi đùa,”X8Qh X8QhBao nhiEUbpêu bX8Qhệnh X8Qhnhân cX8Qhòn đanRMazg đỏEUbp mn29Pắt chờ EUbpkia kìRMaza, antW6Th tW6Txem hỗEUbp trợtW6T cEUbpho bệtW6Tnh tX8Qhim bEUbpẩm sintW6Th củan29P ctW6Thính phEUbpủ, EUbphộ EUbpkhẩu ntW6Tông thônn29P có thểRMaz đượcX8Qh hưởngEUbp trRMazợ cEUbpấp, bảX8Qho hiểX8Qhm thấttW6T ngn29Phiệp ởtW6T thànhRMaz pX8Qhhố cón29P thển29P đượctW6T hưởngEUbp trợ ctW6Tấp, đâyn29P kRMazhông phtW6Tải hộX8Qh khtW6Tẩu nôngRMaz thôn,RMaz cũEUbpng chẳnn29Pg phảiX8Qh tEUbphất X8Qhnghiệp ởX8Qh ttW6Thành phố, tựX8Qh tW6Tnhiên n29Pmắc phảtW6Ti căntW6T bệRMaznh n29Pnặng RMaznhư ttW6Thế nàyX8Qh, khôngtW6T cóRMaz X8Qhtiền màX8Qh chữa,n29P bằtW6Tng mtW6Tọi cách phảiRMaz xoatW6Ty đượcEUbp X8Qhhơn mườin29P X8Qhvạn ttW6Tệ, còRMazn khn29Pông biếRMazt cEUbpó tW6Tbà cX8Qhon họRMaz hàEUbpng nàtW6To chịu chotW6T tW6Tvay kn29Phông, thX8Qhật lEUbpà ácEUbp tW6Tnghiệt quátW6T mà…”n29P Ônn29Pg nhìnEUbp bétW6T TôtW6Tn Bìn29Pnh đRMazang nằmRMaz trên giườnEUbpg đẩy,X8Qh “ĐượcRMaz rồin29P đấy,EUbp X8Qhxem X8Qhra tìX8Qhnh RMazhình RMazkhá khảX8Qh quEUbpan, tRMazám phầntW6T ktW6Thông phải đưaX8Qh sn29Pang phònn29Pg chEUbpăm són29Pc đEUbpặc bn29Piệt, anEUbph tX8Qhrực ởtW6T đây,EUbp tn29Pôi EUbpđi tRMazhay EUbpđồ đã.”

Khi TôX8Qhn BìnX8Qhh ttW6Tỉnh dậyX8Qh, người X8Qhđầu n29Ptiên cậutW6T nhìn29Pn X8Qhthấy X8Qhlà ĐRMazàm TĩEUbpnh. TEUbpuy đX8Qhề phòngtW6T lâtW6Ty nhin29Pễm, ĐàEUbpm TĩnhX8Qh phải X8Qhmặc chiếcEUbp tW6Táo RMazchoàng khửRMaz trùngRMaz rộngn29P tW6Tthùng thình,tW6T n29Pcòn đRMazeo khẩuRMaz tranRMazg, độn29Pi mũ, nhưngn29P n29Pchỉ X8Qhnhìn tW6Tánh mRMazắt qRMazuen thtW6Tuộc, n29PTôn BìnRMazh liềnEUbp nhậnX8Qh RMazngay EUbpra mEUbpẹ. CâuEUbp X8Qhđầu tiên cậuRMaz RMazbé hỏin29P làn29P: “MẹRMaz, EUbpsao mẹ

Đàm Tĩn29Pnh vốnn29P đãEUbp n29Pnín khóc nhRMazưng ntW6Tghe coEUbpn X8Qhnói cn29Pâu ấy,n29P X8Qhcô sun29Pýt RMaznữa lạEUbpi X8Qhrơi nưX8Qhớc mn29Pắt. EUbpSắp tớin29P giờn29P n29Ptan sở, ChủRMaz nhiệmRMaz n29PPhương lEUbpại tựtW6T mìnX8Qhh điX8Qh n29Pkiểm tn29Pra mX8Qhột ltW6Tượt, n29Plần X8Qhnày ônRMazg dX8Qhẫn tRMazheo RMazhọc trRMazò của mìtW6Tnh, tấtX8Qh tW6Tcả đềuX8Qh mRMazặc X8Qháo bltW6Touse trắngtW6T, đầyEUbp tácRMaz phon29Png RMazcông vtW6Tiệc, đRMazứng trong ptW6Thòng bRMazệnh, nóiRMaz mộtX8Qh lượtX8Qh nhữngRMaz điềuRMaz cầnn29P chEUbpú ýtW6T sEUbpau phẫRMazu EUbpthuật. RMazMấy tW6Tvị tiX8Qhến sĩEUbp mải miếtEUbp ghX8Qhi chén29Pp, Tiểun29P MEUbpẫn cn29Pòn nghịchRMaz ngợmEUbp làn29Pm mặn29Pt xấtW6Tu chọctW6T NhiếRMazp RMazVũ Thịnh.X8Qh ĐợiX8Qh Chủ ntW6Thiệm PhươnX8Qhg đitW6T RMazra EUbprồi, aRMaznh mớin29P khoán29Pc vn29Pai NhiX8Qhếp VũtW6T ThịntW6Th, trêtW6Tu chọEUbpc: “SRMazư huynh,X8Qh nghe nón29Pi hômtW6T naRMazy trEUbpong phòngRMaz phẫutW6T thEUbpuật anX8Qhh bịn29P lãoEUbp yêutW6T tW6Tmắng hả?”

“Làm EUbpgì tW6Tcó, etW6Tm nn29Pghe ai nóRMazi thế?”

“Ái dà,tW6T Nhn29Piếp RMazsư huyRMaznh à, ngàEUbpy nàotW6T lãEUbpo yêutW6T chEUbpẳng mắngtW6T RMazbọn RMazem vX8Qhài lượt,X8Qh tW6Tcó phảiRMaz n29Plà chun29Pyện gX8Qhì mấRMazt mặt đn29Pâu, sRMazao antW6Th khôn29Png tW6Tchịu thừaRMaz nhậX8Qhn nRMazhỉ? NhưngRMaz đêmRMaz maX8Qhi EUbplão EUbpyêu tW6Tphân côtW6Tng eRMazm trực bann29P EUbpthay anEUbph, X8Qhnói X8Qhnhà anX8Qhh cón29P việc,EUbp aEUbpnh nóiRMaz điRMaz, anEUbph phảiX8Qh cn29Pảm ơX8Qhn n29Pem ttW6Thế RMaznào đây nhỉ?”

Nhiếp RMazVũ Thịnhn29P X8Qhvô cùX8Qhng cảm RMazkích trướtW6Tc sựtW6T qutW6Tan tâtW6Tm cn29Pủa ChtW6Tủ nhiệX8Qhm PhươX8Qhng, EUbpanh địtW6Tnh buổitW6T tốEUbpi quEUbpa viX8Qhện túc tEUbprực RMazbên gX8Qhiường bệnX8Qhh, cRMazhăm stW6Tóc bEUbpé X8QhTôn BìntW6Th nhiềuRMaz hn29Pơn mộRMazt chútRMaz, khôtW6Tng ngờRMaz cRMazhi tiết nhỏtW6T nX8Qhhặt nEUbpày chủX8Qh nhiệmX8Qh cRMazũng đãtW6T n29Pnghĩ X8Qhchu đn29Páo X8Qhcả rồi.

Anh đáX8Qhp: “VậyRMaz atW6Tnh mX8Qhời em ănX8Qh cX8Qhơm nhé.”

Tiểu MẫnX8Qh lắctW6T đầun29P quầy RMazquậy: “ÔRMazi ntW6To ntW6To! MờX8Qhi ănEUbp cơRMazm ttW6Thì X8Qhdễ chn29Po aEUbpnh RMazquá. AX8Qhnh mờiRMaz tW6Tem ăEUbpn cơRMazm cũngRMaz được, nhưn29Png eRMazm tW6Tphải dẫnEUbp thRMazeo bX8Qhạn gáin29P tW6Tem nữa!”

Bạn gáitW6T củan29P TtW6Tiểu Mẫn cũEUbpng RMazhọc EUbpY nn29Phưng họcX8Qh NEUbpha khoaEUbp, tW6Tnăm nEUbpay mớiEUbp lEUbpà thạcX8Qh EUbpsĩ nX8Qhăm EUbpthứ EUbp2, đEUbpang thựcEUbp tập RMaz tại n29Pbệnh EUbpviện này.X8Qh NhRMaziếp VX8Qhũ Thịnhn29P nóitW6T: “ĐượctW6T thRMazôi, EUbpem tW6Tgọi ctW6Tả TtW6Tiểu n29PKỳ đtW6Ti, atW6Tnh mời haitW6T X8Qhđứa tW6Tăn cơm.”

Tiểu MẫnX8Qh cườEUbpi RMazgian xảoX8Qh: “Sư huyEUbpnh, X8Qhmời hRMazai đứEUbpa eEUbpm X8Qhăn cơmtW6T mn29Pà ann29Ph điRMaz RMazmột mìnX8Qhh, khôngX8Qh ngượngX8Qh RMazà? KháchEUbp có hX8Qhai ngườiRMaz, RMazchủ cũnEUbpg phảiX8Qh cX8Qhó hX8Qhai nn29Pgười cX8Qhhứ! n29PAnh EUbpkêu bX8Qhạn gáiX8Qh anEUbph cùngX8Qh đEUbpi, chRMazo em vX8Qhới Tn29Piểu KỳRMaz n29Pdiện tW6Tkiến, đn29Pược không?”

Nhiếp VũtW6T TRMazhịnh thoáng nn29Pgây người,X8Qh đtW6Táp: “AnhRMaz vEUbpà côEUbp ấEUbpy chiRMaza tRMazay rồi.”

Tiểu Mn29Pẫn ktW6Tinh ngạc: “n29PCái gìEUbp cEUbpơ? EUbpSao lạiX8Qh thế?”

Nhiếp VũtW6T ThịnhRMaz tW6Tkhông nói n29Pgì, TRMaziểu EUbpMẫn bâyRMaz giờn29P RMazmới nhớtW6T rn29Pa họtW6T n29Pđang n29Pở tronX8Qhg X8Qhphòng bệX8Qhnh, vẫnn29P cX8Qhòn bệnh nhEUbpân X8Qhnằm kX8Qhia, mìnhRMaz RMazhỏi X8Qhnhiều chuyEUbpện n29Pnhư vRMazậy, qun29Pả tW6Tlà kn29Phông ntW6Tên. RMazVì thếtW6T tW6Tanh n29Pvội im bặn29Pt, n29Pnhìn Nhn29Piếp tW6TVũ X8QhThịnh RMazghi tW6Tlời EUbpcăn dặn.tW6T NhRMaziếp VũEUbp ThịnRMazh ghtW6Ti xoX8Qhng EUbpliền cùtW6Tng Tiểu Mẫnn29P đin29P RMazra ngoài,tW6T ĐàmRMaz TĩnRMazh tX8Qhuy ởtW6T gRMazian trn29Pong củaRMaz ptW6Thòng bệnX8Qhh, nhưtW6Tng vEUbpì cửatW6T mở nênEUbp họtW6T nóEUbpi tW6Tgì côX8Qh đềutW6T nghn29Pe rõn29P từnn29Pg chn29Pữ một.

Lúc đầX8Qhu côX8Qh ấyn29P cũRMazng ctW6Thỉ nghe loáRMazng tW6Tthoáng, mãEUbpi đEUbpến RMazkhi NhiX8Qhếp Vn29Pũ TtW6Thịnh nóEUbpi đãRMaz RMazchia taX8Qhy EUbpvới bEUbpạn gái,n29P tW6Tcô mới cn29Phợt nhưRMaz nhậnRMaz tn29Ph đn29Piều X8Qhgì. Tínn29Ph cn29Pách củaX8Qh NhX8Qhiếp n29PVũ Thịnhn29P RMazcô hiểuX8Qh rấRMazt rX8Qhõ, anhtW6T không n29Pdễ dànX8Qhg qX8Qhua lEUbpại vớiX8Qh mộtX8Qh X8Qhngười cotW6Tn gái,RMaz saEUbpu kEUbphi quyếtn29P địnhn29P yRMazêu, lEUbpại càng ktW6Thông RMaztuỳ titW6Tện tW6Tnói EUbpchia tRMazay. SatW6To tW6Tlại thếX8Qh nhỉEUbp? ChẳnX8Qhg ltW6Tẽ RMazvì chuyệnEUbp cRMazủa TX8Qhôn Bình?

Bất kỳn29P X8Qhngười coRMazn gái RMaz nào cũngX8Qh ktW6Thó mn29Pà tW6Tchấp nEUbphận X8Qhnổi việEUbpc bX8Qhạn traRMazi mìRMaznh tX8Qhự X8Qhdưng RMazcó mộtRMaz n29Pđứa X8Qhcon riêtW6Tng. Đàm TĩEUbpnh chợttW6T tX8Qhhấy tW6Táy náy.

Sau khX8Qhi RMaztrời tối,X8Qh đánn29Pg lẽ tW6Tđã RMazhết giRMazờ tn29Phăm bn29Pệnh, nhưtW6Tng lEUbpà phòngX8Qh VtW6TIP nEUbpên cũtW6Tng tn29Phoải mn29Pái hRMazơn ctW6Thút ít. n29PVương tW6TVũ LiEUbpnh vEUbpà LươngX8Qh tW6TNguyên tW6TAn RMaznghe nEUbpói hôEUbpm nRMazay TEUbpôn BEUbpình làmEUbp phẫuRMaz tn29Phuật, vừa n29Psáng sớmX8Qh đãtW6T gọiX8Qh điX8Qhện hEUbpỏi ttW6Thăm, đếnEUbp ttW6Tối VưEUbpơng VũtW6T LRMazinh ln29Pại đếnn29P tX8Qhận bệnX8Qhh vtW6Tiện thăm Tôn29Pn Bình,tW6T n29Pcô stW6Tợ EUbpquá giờX8Qh tRMazhăm bệtW6Tnh bácRMaz n29Psĩ tW6Tkhông cX8Qhho vàoX8Qh, nên29Pn đếnRMaz dướitW6T cEUbphân ltW6Tầu liền tW6Tgọi điệnRMaz X8Qhcho Đàmn29P tW6TTĩnh, ĐàmX8Qh TĩX8Qhnh EUbpbèn bEUbpảo TRMazôn ChRMazí QtW6Tuân xX8Qhuống tW6Tđón cô.

Đã mấyRMaz ngàyEUbp khôX8Qhng gặp, VươngEUbp VũEUbp EUbpLinh X8Qhvừa thấEUbpy ĐàmX8Qh Tn29Pĩnh liềEUbpn n29Ptay bắttW6T mặtRMaz mừnX8Qhg. CRMazô tW6Tcầm theEUbpo mộtW6Tt hộRMazp lớntW6T đựng đầytW6T ctW6Tác RMazloại bn29Pánh ngX8Qhọt, tW6Tnói: “X8QhHai X8Qhhôm natW6Ty cửatW6T tiệmRMaz tW6Tcủa chúntW6Tg RMazmình vừan29P khai trưtW6Tơng, đắtX8Qh X8Qhhàng n29Plắm, n29Pkhách RMazhàng an29Pi RMazcũng kRMazhen bánn29Ph ngon29Pn, hEUbpôm naRMazy tX8Qhớ cX8Qhhọn riênX8Qhg mấy cRMazái vừatW6T rX8Qha lò,RMaz đX8Qhể nn29Pguội rn29Pồi mEUbpang qX8Qhua đâyRMaz cn29Pho cậun29P vRMazới BtW6Tình tW6TBình ăn.”

“Bình BìtW6Tnh vẫnn29P tW6Tchưa đưEUbpợc ăn cátW6Ti gìX8Qh cả.”RMaz ĐRMazàm TĩnEUbph đỡtW6T lấyn29P bánhEUbp, nóRMazi đầyEUbp cảmX8Qh kRMazích “CảX8Qhm ơn29Pn cậtW6Tu nRMazhiều lắm.”

“Ôi X8Qhdào, EUbpgiữa chúng mìnhn29P cầntW6T EUbpgì X8Qhphải X8Qhcảm ơntW6T. VốntW6T ttW6Tớ địEUbpnh quEUbpa đâRMazy RMaztừ sánn29Pg cEUbpơ, nn29Phưng LươRMazng NguyêRMazn An bảX8Qho tớX8Qh đừngX8Qh gâytW6T thEUbpêm EUbprắc rn29Pối cRMazho X8Qhcậu, RMazcòn nóiEUbp phn29Pòng phẫtW6Tu thuậX8Qht khônn29Pg n29Pcho ngườRMazi ngoài vn29Pào, cũngX8Qh khôntW6Tg chX8Qho X8Qhquá ntW6Thiều n29Pngười đợRMazi bn29Pên ngoài.X8Qh TớtW6T sn29Pốt ruRMazột quátW6T, nX8Qhên đến chiềEUbpu pEUbphải gọX8Qhi n29Pcho cậuRMaz nRMazgay, ngn29Phe cRMazậu nEUbpói phn29Pẫu thuậRMazt đãX8Qh xoRMazng, RMazBình BìntW6Th n29Pcũng n29Ptỉnh rồi, EUbptớ lRMaziền vộiRMaz vn29Pàng X8Qhqua thăm.”

Tôn BìtW6Tnh đãX8Qh ntW6Tgủ saX8Qhy, Đàm TĩRMaznh mởRMaz X8Qhcửa X8Qhgian tn29Prong phn29Pòng bệnn29Ph X8Qhđể VưX8Qhơng EUbpVũ n29PLinh thEUbpăm bétW6T mộtRMaz chút.X8Qh tW6TThực ra vẫnX8Qh còRMazn cácEUbph RMazmột cánhtW6T cửtW6Ta kíntW6Th nRMazữa, bn29Pên giườngEUbp bệnn29Ph tn29Poàn nhữngX8Qh mEUbpáy móctW6T tX8Qhheo dõi, vEUbpì phòngRMaz rX8Qhất rn29Pộng, nEUbpên TôRMazn RMazBình ntW6Tằm trRMazên gRMaziường trtW6Tông lRMazại càX8Qhng nhỏn29P bX8Qhé hơX8Qhn, nhìn rấtRMaz RMaztội nghiệp.

Vương n29PVũ LtW6Tinh sợRMaz làRMazm ồRMazn khiến btW6Té X8QhTôn BìtW6Tnh tỉX8Qhnh giấcX8Qh nêntW6T cn29Phỉ nhtW6Tìn RMazmột láRMazt EUbprồi btW6Tảo n29PĐàm TĩX8Qhnh đóEUbpng cửaRMaz lại.

Tôn RMazChí QuânEUbp rRMaza cầu than29Png tW6Tthoát hiểmn29P hútn29P thuốcEUbp, cRMazả căntW6T phònRMazg X8Qhrộng thtW6Tênh thanEUbpg nEUbpgoài bétW6T TônEUbp BìtW6Tnh đang ngủ,X8Qh chỉX8Qh cEUbpòn n29PĐàm X8QhTĩnh tW6Tvà VươngX8Qh X8QhVũ RMazLinh. VươngtW6T VtW6Tũ X8QhLinh nX8Qhhìn mRMazột lượttW6T căn phtW6Tòng rồtW6Ti hX8Qhỏi: “tW6TNằm RMazphòng RMaznày chắn29Pc EUbptốn RMazkém lắmEUbp phn29Pải không?”

Đàm TEUbpĩnh EUbpnói: “Tớn29P cũng khôn29Png rõn29P nữa,n29P cóRMaz X8Qhngười khn29Pác EUbplo chuEUbpyển phòngtW6T gX8Qhiúp mà.”

Vương VRMazũ LinRMazh kRMazhông nhịn đượctW6T liềntW6T hỏi:tW6T “ĐàmtW6T TĩnhtW6T, tớtW6T đaX8Qhng muX8Qhốn tW6Thỏi cậuEUbp đEUbpây, EUbpcậu lấyEUbp đâun29P rX8Qha tiềtW6Tn ln29Pàm phẫu thuật

Đàm RMazTĩnh dEUbpo dựtW6T mộttW6T thoáng EUbprồi đátW6Tp: “TớEUbp tW6Tđi vay.”

“Cậu n29Pvay tW6Tai?” VươngEUbp VtW6Tũ Linh X8Qhsốt ruộtW6Tt, “ĐàX8Qhm TĩnhtW6T EUbpà, cX8Qhậu tW6Tvốn ln29Pà ngX8Qhười thậtRMaz thX8Qhà, đừnX8Qhg tW6Tđể mRMazắc n29Plừa ngườn29Pi taRMaz nhé. NgườiEUbp EUbpta n29Pcho ctW6Tậu tW6Tvay EUbpnhiều tiềnn29P thếtW6T, RMazsau nX8Qhày cậutW6T lRMazấy gtW6Tì mRMazà trả?”

Đàm TĩnEUbph EUbpvô cùn29Png cảm EUbp kích trướEUbpc sEUbpự n29Pquan tRMazâm củX8Qha baX8Qhn, X8Qhbèn nóiX8Qh: “CậRMazu X8Qhyên tâtW6Tm đi,n29P tRMazớ tựX8Qh bin29Pết cáX8Qhch lX8Qho liệu.”

“Không phản29Pi X8Qhcậu vaEUbpy Giám đốcX8Qh ThịX8Qhnh đấyn29P chứ?n29P X8QhAnh EUbpta dRMazựa EUbpvào RMazcái gtW6Tì RMazmà cn29Pho cậuRMaz vRMazay X8Qhnhiều tiềnX8Qh thế?”

“Không, tớRMaz khôntW6Tg vayEUbp anh taEUbp, tX8Qhớ vX8Qhay tW6Tmột ngườn29Pi họX8Qh hànX8Qhg thôi.”

Vương n29PVũ X8QhLinh bEUbpán tín bánn29P ngEUbphi: “RMazCậu cònRMaz ngườin29P họtW6T hàngRMaz gin29Pàu tW6Tcó thếtW6T ư?n29P StW6Tao ttW6Trước khônn29Pg ngRMazhe tW6Tcậu ntW6Thắc đếtW6Tn bao giờRMaz thế?”

Đàm TĩntW6Th gưn29Pợng cười, nói:n29P “CũntW6Tg khôtW6Tng phảin29P EUbplà họEUbp hEUbpàng cX8Qhủa X8Qhtớ, làRMaz hn29Pọ hànEUbpg củan29P BìntW6Th BìnhRMaz, vìEUbp Bn29Pình BX8Qhình nên ngườiRMaz RMazta mớiX8Qh chịuRMaz chX8Qho X8Qhtớ vaX8Qhy đấy.”

Vương Vũn29P tW6TLinh nghĩRMaz làEUbp họ hEUbpàng bên29Pn TRMazôn ChtW6Tí EUbpQuân, vn29Pì ĐàmtW6T TtW6Tĩnh vốX8Qhn đtW6Tã chẳngRMaz cEUbpó mấEUbpy hn29Pọ hàngRMaz, san29Pu nàyEUbp lạiRMaz đều khôngn29P còX8Qhn qun29Pa lEUbpại nữa.tW6T RMazCô nótW6Ti: “Tônn29P ChRMazí RMazQuân cũnn29Pg thtW6Tật làn29P, cón29P ngườitW6T họEUbp hànRMazg giỏi gEUbpiang nEUbphư thRMazế tW6Tsao kEUbphông nóiX8Qh tW6Tsớm? RMazĐể cậuX8Qh vX8Qhì chRMazuyện RMazchi phRMazí phẫRMazu thuậtn29P n29Pmà tW6Tphải ltW6To lắng batW6To X8Qhnhiêu X8Qhnăm nay.”

Đàm Tĩnhn29P đổiX8Qh chRMazủ đề: “LàmRMaz RMazăn tn29Phế nEUbpào? SX8Qhao Lươngn29P NX8Qhguyên An29Pn khôX8Qhng đến?”

“Anh ấyn29P cX8Qhũng mtW6Tuốn đếnRMaz lắm, nhưntW6Tg n29Pmới khX8Qhai trEUbpương hatW6Ti n29Phôm nEUbpay, RMaztừ sángn29P đếnEUbp tốitW6T lúEUbpc nàoX8Qh cũnX8Qhg tW6Tcó RMazngười xếp hàngn29P ctW6Thờ EUbpmua bRMazánh. CtW6Tậu ytW6Tên n29Ptâm điRMaz, cửatW6T hàngtW6T n29Pcủa cX8Qhhúng X8Qhta nhấttW6T địX8Qhnh ăn29Pn X8Qhnên làm ra,RMaz tuyn29Pệt đEUbpối khôtW6Tng đEUbpể cậuEUbp lỗEUbp vEUbpốn đn29Pâu. tW6TLương Nn29Pguyên X8QhAn còEUbpn nói,n29P X8Qhphải nRMazhanh chóng EUbpthuê tn29Phêm ngưX8Qhời thôi,EUbp chỉEUbp ctW6Tó hEUbpai tW6Tđứa RMazbọn tớn29P chn29Pắc lRMazàm khôngRMaz xRMazuể. tW6TAnh n29Pấy pn29Phải phụ trátW6Tch tW6Tlò nưEUbpớng, lEUbpại tW6Tlo bắtW6Tt EUbpbông keX8Qhm, X8Qhcòn n29Ptớ RMazmột mn29Pình vtW6Từa thn29Pu tiền,X8Qh vừatW6T gói báEUbpnh, vừaX8Qh lấRMazy hànX8Qhg, quản29P tEUbphực làX8Qh khônX8Qhg khaX8Qhm nổi.”

Đàm TX8Qhĩnh tW6Tbấy gn29Piờ RMazmới nở nụX8Qh n29Pcười: “ĐEUbpợi n29PBình BìEUbpnh khn29Poẻ rồiRMaz, tX8Qhớ qutW6Ta giútW6Tp ctW6Tác cậu.”

“Đừng đùtW6Ta nữtW6Ta, văEUbpn phòng mátn29P mẻEUbp X8Qhkhông ngồi,tW6T chạyRMaz rn29Pa báRMazn bán29Pnh RMazlàm gì?”

“Tớ X8Qhthích bX8Qhán bEUbpánh ngọt.”X8Qh Đàm TX8Qhĩnh nótW6Ti, “Vản29P lại,tW6T tớX8Qh vừX8Qha đRMazi làmRMaz khtW6Tông X8Qhlâu đãRMaz xiX8Qhn nghỉtW6T dàn29Pi nRMazgày ttW6Thế này, nghĩEUbp tW6Tđã thấyX8Qh X8Qhngại quátW6T điRMaz mấtEUbp. RMazCông n29Pty X8Qhkhông đuRMazổi việcn29P ttW6Thì tớEUbp cũnX8Qhg ctW6Thẳng còn29Pn mEUbpặt mũi RMaznào đRMazi làn29Pm tn29Piếp. TớtW6T RMazxin nghn29Pỉ X8Qhđến giX8Qhúp cX8Qhho hRMazai cậRMazu EUbpvậy, bánEUbp X8Qhbánh ngn29Pọt cũngX8Qh tốt tW6T mà, ttW6Tớ cònRMaz muốnRMaz hEUbpọc cán29Pch bắtX8Qh bX8Qhông keX8Qhm n29Pcủa RMazLương X8QhNguyên ARMazn nữa.”

Vương Vũn29P LiEUbpnh nX8Qhói: “Công vn29Piệc ấyRMaz mtW6Tà cX8Qhậu EUbpđể tEUbpuột mấttW6T thn29Pì tiEUbpếc lắmtW6T đấy,EUbp lEUbpàm tronRMazg tòatW6T nhàRMaz RMazsa nX8Qhhư thế,X8Qh đúng ltW6Tà máttW6T mRMazày mX8Qhát mặtRMaz! NRMazhưng cậuX8Qh ltW6Tà cổX8Qh đEUbpông RMazcủa X8Qhtiệm tW6Tbánh, tW6Tnếu ctW6Tậu đếEUbpn cửa hàngn29P ln29Pàm, tEUbpớ RMazvà LươntW6Tg tW6TNguyên EUbpAn RMazđều rấtn29P hoEUbpan nghX8Qhênh. CòtW6Tn cX8Qhậu EUbpmuốn htW6Tọc lRMazàm bánh thìEUbp đơn29Pn giEUbpản tRMazhôi, n29Ptan sởtW6T tW6Tđến tiệEUbpm bánhn29P, kn29Pêu LRMazương NguyêtW6Tn AX8Qhn RMazdạy cậtW6Tu n29Plà đưEUbpợc rồi. NEUbpói đếX8Qhn đây,tW6T n29Pcô chợtn29P bùitW6T EUbpngùi: “VậytW6T làRMaz tốtEUbp rồtW6Ti, bệntW6Th củaRMaz RMazBình Bn29Pình đãRMaz RMazchữa lành, cậuX8Qh cũnn29Pg tW6Tkhỏi cầnX8Qh EUbpvừa tRMazan n29Psở EUbplà tW6Tcuống qtW6Tuýt X8Qhchạy vềRMaz trôngX8Qh nEUbpom nótW6T nữa. ChúngX8Qh tW6Tta tW6Tcó X8Qhthể thưn29Pờng xuX8Qhyên đtW6Tưa Bn29Pình Bn29Pình đitW6T chơiRMaz. Đn29Pàm Tn29Pĩnh, EUbpcoi n29Pnhư cX8Qhậu hEUbpết khổ rồi.”

Nghe Vươn29Png EUbpVũ tW6TLinh nói vậy,tW6T Đn29Pàm EUbpTĩnh cườin29P khẽ,tW6T nhưnEUbpg đóRMaz EUbpchỉ ln29Pà ntW6Tụ cườEUbpi ngEUbpoài mX8Qhặt chứtW6T khôRMazng phảitW6T xuất phán29Pt từX8Qh tráin29P X8Qhtim. ĐúngX8Qh vậyn29P, EUbpBình BìnhtW6T cuốin29P tW6Tcùng tW6Tđã đtW6Tược lRMazàm phẫuRMaz thX8Qhuật, điều nRMazày kn29Phiến côn29P nhX8Qhư n29Ptrút đượcEUbp mộtX8Qh tảEUbpng đtW6Tá tW6Tnặng trịch,RMaz nhưngRMaz ngn29Pay ltW6Tập tứtW6Tc, lX8Qhại ctW6Tó mộtn29P tảng đáX8Qh kX8Qhhác n29Pđè nặnX8Qhg RMazlên lònEUbpg côEUbp. tW6TCô khôngRMaz thấtW6Ty rằEUbpng X8Qhmình đtW6Tã hếtX8Qh khổ,RMaz tEUbprái EUbplại, những khổn29P cựcn29P RMazmà cX8Qhô phảiX8Qh chịX8Qhu ttW6Trong X8Qhbao tW6Tnhiêu năRMazm qX8Qhua khin29Pến côtW6T thấRMazy ltW6Tòng đầy chuaX8Qh xótEUbp. CX8Qhô biếtEUbp phítW6Ta trướcn29P cRMazó thểtW6T cònRMaz EUbpnhiều ttW6Trắc trEUbpở hơntW6T đn29Pang đợitW6T mình,n29P vEUbpí X8Qhdụ như gEUbpia đìnhn29P NhtW6Tiếp VũX8Qh ThịEUbpnh nhtW6Tất địnhn29P X8Qhkhông chịuEUbp từEUbp X8Qhbỏ tW6Tquyền giX8Qhám hộ.RMaz LờX8Qhi RMazluật sư còEUbpn văRMazng vRMazẳng bênEUbp tain29P, tW6Ttrong lònRMazg ctW6Tô cũngRMaz hX8Qhiểu rõ,n29P ntW6Thà htW6Tọ NhiếX8Qhp dEUbpễ dàngRMaz đồngn29P ý tW6Tcác điềRMazu ktW6Thoản bn29Pồi thường,RMaz sốn29P tiền29Pn lớX8Qhn ttW6Tới mEUbpức lúctW6T tW6Tký ttW6Tên n29Pcô cũtW6Tng giậtEUbp cn29Pả mình, đón29P lRMazà còEUbpn n29Pchưa kểEUbp chỗtW6T cổX8Qh phiếuEUbp niêEUbpm yX8Qhết tEUbpại HồtW6Tng Kông.X8Qh EUbpMấy vịRMaz luậtn29P stW6Tư lập RMazthoả ttW6Thuận đếRMazn RMaznửa ngEUbpày tW6Trồi mớEUbpi đEUbpưa chtW6To cRMazô tW6Tký. ĐóRMaz tW6Tkhông pX8Qhhải mộtEUbp hn29Pai vạnEUbp tệ, cũngn29P khônX8Qhg phn29Pải mộttW6T haRMazi cRMazhục vạnX8Qh tệ,n29P màEUbp làX8Qh mộtEUbp cRMazon sốtW6T trên29Pn trời,tW6T côtW6T khôngEUbp thể tưn29Pởng RMaztượng rX8Qha nổi.

Nhiếp ĐX8Qhông ViễnRMaz khônEUbpg đời EUbpnào chRMazịu đểRMaz yênn29P EUbpnhư vậy,X8Qh ThịnhtW6T PhưX8Qhơng n29PĐình nóEUbpi, sởEUbp dĩn29P ônRMazg tW6Tta X8Qhdễ tW6Tdàng trtW6Tao tặng quyềntW6T sởEUbp hữuX8Qh ctW6Tổ phầntW6T RMazlà RMazvì biX8Qhết mìnhX8Qh ctW6Tó RMazthể giàn29Pnh đượcEUbp qEUbpuyền gX8Qhiám RMazhộ. TrongX8Qh lòng Đàmn29P TĩnRMazh vôn29P cùX8Qhng X8Qhu X8Qhám, nếuX8Qh NhiếpRMaz VX8Qhũ TRMazhịnh bEUbpiết lýtW6T X8Qhdo ntW6Tăm ấyX8Qh cEUbpô rRMazời bỏX8Qh anh, tW6T liệu sẽRMaz nX8Qhghĩ thếX8Qh nàoEUbp? RMazCứ chn29Po X8Qhlà X8Qhanh ấn29Py khônX8Qhg biết,EUbp thìn29P sRMazau nn29Pày NX8Qhhiếp ĐôngX8Qh Viễn sẽRMaz làmEUbp tW6Tgì tiến29Pp nữan29P? NếEUbpu ttW6Thực sEUbpự mấtn29P điX8Qh EUbpquyền tW6Tgiám hộ,tW6T cảRMaz đEUbpời nàyRMaz khôngEUbp gặpX8Qh đượtW6Tc Bình X8QhBình nữa,EUbp cRMazô X8Qhcảm thấyRMaz tW6Tthà chếtn29P X8Qhcòn hơn.

Cô tuyệtRMaz đốX8Qhi EUbpkhông thể đểRMaz cotW6Tn rờiX8Qh RMazxa mìEUbpnh, tuyệtRMaz đn29Pối không.

Vương tW6TVũ LX8Qhinh rtW6Ta vtW6Tề rất muộn,tW6T ĐàEUbpm TĩnX8Qhh địnhEUbp tiễnn29P côEUbp xuống,EUbp nhưn29Png đúngX8Qh lúcEUbp đóRMaz RMazy tátW6T lạin29P n29Pđến đoX8Qh nhiệtn29P độ vàtW6T htW6Tuyết áX8Qhp, nêRMazn VươntW6Tg VũRMaz LinEUbph EUbpngăn cX8Qhô lại.EUbp tW6TY X8Qhtá kiểmn29P EUbptra RMazxong xuôi,X8Qh ghRMazi lRMazại RMaznhững con EUbpsố trRMazên cácn29P máyX8Qh then29Po dõi,X8Qh nóiX8Qh rằRMazng mọin29P cRMazhuyện đềutW6T ổEUbpn. CRMazon côX8Qh X8Qhđang ngủn29P rất tW6Tngon, hìn29Pnh nhưn29P EUbpchăn hơX8Qhi ấmtW6T quáRMaz, nêtW6Tn tEUbprán cậuRMaz RMazbé lấmEUbp tW6Ttấm mn29Pồ hôn29Pi. ĐàmX8Qh TĩnhRMaz EUbplấy khăn mặRMazt lRMazau chRMazo coEUbpn, RMazvừa n29Plúc ấy,X8Qh TRMazôn n29PChí QuâRMazn cũngRMaz qn29Puay lại.

Anh RMazta n29Pnói: RMaz“Em điEUbp ngn29Pủ một lán29Pt đn29Pi, antW6Th trRMazông ởn29P RMazđây đưRMazợc rồi.”

“Không sRMazao, n29Panh EUbpvề nhà EUbpngủ đitW6T, eX8Qhm ởEUbp đâX8Qhy n29Pvới tW6TBình BìRMaznh, hômX8Qh EUbpnay RMazanh cũngtW6T mn29Pệt ctW6Tả ngEUbpày RMazrồi.” ĐX8Qhàm Tĩnh RMazbình thảnn29P nói,n29P “RMazCảm ơn29Pn aX8Qhnh đn29Pã đến.

Rất íttW6T EUbpkhi ngX8Qhhe X8Qhcô nEUbpói với mEUbpình nhtW6Tững lờitW6T kn29Phách sáX8Qho nhEUbpư tEUbphế, TôEUbpn n29PChí QutW6Tân thấn29Py khôngtW6T tW6Tquen, lin29Pền nói: EUbp “Hay làEUbp n29Pem RMazvề nhàtW6T ntW6Tgủ đX8Qhi, sEUbpớm mX8Qhai đếEUbpn X8Qhthay EUbpca X8Qhcho anh.”

“Không cn29Pần đâEUbpu, ởX8Qh đâtW6Ty với cEUbpon, eEUbpm còntW6T tRMazhấy EUbpdễ chịun29P htW6Tơn. EUbpBác n29Psĩ nón29Pi đếnEUbp n29Psáng EUbpthuốc tW6Ttê hếtW6Tt X8Qhtác dEUbpụng, vếtRMaz mRMazổ có n29Pthể sẽRMaz đaRMazu. ThôtW6Ti cứX8Qh đểtW6T EUbpem tW6Tở n29Plại RMazđây, antW6Th vềX8Qh nX8Qhhà nghn29Pỉ đi.”

Tôn ChíEUbp QRMazuân X8Qhbiết ĐàmtW6T Tĩnh RMazđã X8Qhquyết X8Qhđiều n29Pgì thtW6Tì sẽEUbp khônEUbpg thatW6Ty đtW6Tổi nEUbpên khX8Qhông nóin29P thêRMazm gEUbpì EUbpnữa, RMazanh đứng tron29Png EUbpphòng n29Pbệnh mộtEUbp látEUbp rtW6Tồi qn29Puay EUbpngười bướctW6T RMazra ngn29Poài. CRMazả đEUbpêm qutW6Ta Đn29Pàm TĩnX8Qhh gần EUbpnhư khôtW6Tng ngủ,tW6T sEUbpáng sEUbpớm tW6Tnay lạin29P tW6Ttúc trựtW6Tc bêRMazn ngoàX8Qhi pRMazhòng phn29Pẫu thuậEUbpt, thựRMazc sựX8Qh cô cũnn29Pg cảEUbpm thấyEUbp hRMazơi mệtW6Tt. TroRMazng gócX8Qh phòntW6Tg bện29Pnh cRMazó EUbpmột tW6Tchiếc EUbpgiường gtW6Tấp chuẩnRMaz bịtW6T sẵnRMaz cho n29Phộ lý,EUbp ĐRMazàm RMazTĩnh khX8Qhông thuêRMaz hn29Pộ X8Qhlý nn29Pên côtW6T nằmEUbp RMazluôn lX8Qhên EUbpchiếc giườtW6Tng đó.EUbp Vốn chỉEUbp địRMaznh nghỉtW6T mRMazột lán29Pt, X8Qhnhưng vn29Pì quáRMaz mệt,tW6T vảtW6T X8Qhlại ctW6Ta mổEUbp n29Pđã hRMazoàn thành,RMaz tin29Pnh thtW6Tần cô cũntW6Tg thoản29Pi máiEUbp tW6Thơn, X8QhĐàm TĩX8Qhnh nn29Pgủ thtW6Tiếp X8Qhđi lúcX8Qh nàRMazo kX8Qhhông biết.

Nhiếp RMazVũ EUbpThịnh thn29Pực ran29P vẫn ởX8Qh trEUbpong phòtW6Tng EUbptrực bEUbpan chEUbpưa về,EUbp RMazhôm naRMazy tW6Tanh RMazkhông phn29Pải trtW6Tực EUbpca đêm,n29P cEUbpa ttW6Trực đêm mEUbpấy ngàytW6T nn29Pày cEUbpủa n29Panh ChRMazủ nhn29Piệm Pn29Phương đềun29P đổiRMaz giX8Qhúp atW6Tnh cảtW6T rồi.tW6T X8QhSau tW6Tkhi tan X8Qhlàm, anX8Qhh n29Pqua thn29Păm bốRMaz, tiEUbpện tEUbphể X8Qhbáo chEUbpo tW6Tông tìEUbpnh RMazhình pRMazhẫu thuận29Pt củaEUbp BìntW6Th Bình. ÔEUbpng NhX8Qhiếp ĐôngX8Qh VtW6Tiễn EUbpđã bn29Piết trướn29Pc, thtW6Tực rtW6Ta từn29P tRMazrưa ôn29Png RMazđã pháRMazi ngườitW6T đếntW6T khRMazoa Ngoại TRMazim X8Qhmạch thRMazăm dòEUbp, nhRMazưng X8Qhkhông đểX8Qh ctW6Tho NhtW6Tiếp VX8Qhũ ThịnhEUbp hayEUbp. NhìnX8Qh tW6Tvẻ mặRMazt mệt mX8Qhỏi ctW6Tủa coX8Qhn tran29Pi, ônRMazg ntW6Tói: EUbp“Phẫu thun29Pật kX8Qhhông cóX8Qh vấnX8Qh đềEUbp gtW6Tì ltW6Tà tốtX8Qh rồi,tW6T mấyRMaz tW6Tngày nay coEUbpn cũngtW6T mệtRMaz nhiều,X8Qh ăntW6T kn29Phông nn29Pgon X8Qhngủ EUbpkhông yêEUbpn, X8Qhtối RMaznay vềX8Qh nhEUbpà màEUbp nghEUbpỉ ngơi đi.”

Nhiếp VRMazũ Tn29Phịnh miệnRMazg thì đn29Pồng ýtW6T, nhưX8Qhng từEUbp khRMazoa n29PGan mậttW6T bX8Qhước rRMaza anRMazh lạiEUbp điRMaz thẳn29Png EUbpvề phòtW6Tng trựcX8Qh batW6Tn của n29Pkhoa Nn29Pgoại X8QhTim mạn29Pch. ĐRMazêm natW6Ty làn29P đêEUbpm đầun29P ttW6Tiên EUbpsau ctW6Ta phtW6Tẫu thuật,n29P mEUbpặc dX8Qhù X8Qhhiện tạiRMaz tình trạngEUbp sRMazau phẫun29P thuEUbpật rấtX8Qh tn29Pốt, ntW6Thưng dùtW6T tW6Tsao cũngEUbp vẫnX8Qh làn29P đêmtW6T X8Qhquan trtW6Tọng n29Pnhất, hơn tW6Tnữa qX8Qhua buổiX8Qh sớEUbpm maiEUbp, cácRMaz lEUbpoại thuốtW6Tc EUbpgây RMazmê sẽRMaz hon29Pàn toàEUbpn RMazmất RMaztác dụRMazng, thằng bEUbpé EUbpsẽ cảtW6Tm ttW6Thấy n29Prất đan29Pu, n29Pcó lẽn29P cònX8Qh đn29Pau X8Qhđến mứEUbpc khôEUbpng ngủEUbp được,RMaz cũngtW6T cóX8Qh n29Plẽ sẽ n29P phát khóctW6T. Nghn29Pĩ đếnEUbp nhữtW6Tng giọtn29P nướn29Pc mắtEUbp cn29Pủa nX8Qhó màRMaz lòEUbpng tW6Tanh X8Qhthắt lRMazại, cEUbpuối cùng X8Qh quyết RMazđịnh X8Qhở lạiX8Qh khtW6Tông về.

Thấy X8Qhanh ởRMaz lạiRMaz đX8Qhêm nay, cácn29P tW6Ty tán29P trựcX8Qh n29Pban cũngtW6T khôngn29P lấRMazy gEUbpì làmRMaz lạ,n29P vX8Qhì trtW6Tước đâyX8Qh cón29P nhữngEUbp RMazca pn29Phẫu thuậRMazt của btW6Tệnh nhRMazân quan29Pn trọntW6Tg, vRMazào n29Pđêm X8Qhđầu tiêEUbpn saRMazu EUbpkhi X8Qhmổ, NhiếpX8Qh Vn29Pũ X8QhThịnh vẫnn29P X8Qhhay chủ độngtW6T X8Qhyêu cầuEUbp trn29Pực, tiệtW6Tn thểEUbp qn29Puan sáRMazt tìX8Qhnh hìntW6Th satW6Tu phtW6Tẫu thuậttW6T ltW6Tuôn. Sựn29P tận EUbptâm vàtW6T nghiEUbpêm X8Qhtúc đóX8Qh aEUbpnh đềuEUbp RMazhọc đượctW6T n29Ptừ ChủX8Qh nhiệmn29P PhX8Qhương. HaEUbpi ngtW6Tày naX8Qhy anEUbph liên tiX8Qhếp xEUbpin nghỉtW6T phn29Pép, RMaznên côngRMaz vEUbpiệc cũnn29Pg EUbpbị X8Qhdồn đốngn29P kháEUbp nhiều,RMaz sX8Qhẵn tW6Ttiện tận dụntW6Tg lúRMazc n29Pnày, cátW6Ti gEUbpì cầtW6Tn bổX8Qh tW6Tsung n29Pthì RMazbổ RMazsung, cX8Qhái gìtW6T RMazcần kiRMazểm trRMaza thRMazì EUbpkiểm tra. EUbpThoạt đRMazầu aEUbpnh khônn29Pg đX8Qhi thămEUbp RMazphòng bệnh,n29P RMazbởi X8Qhanh biếRMazt sẽX8Qh EUbpcó ngườiX8Qh đếnRMaz thn29Păm Tôn Bình,EUbp cũn29Png biRMazết rằnX8Qhg tW6TTôn ChRMazí Qun29Pân vtW6Tẫn còtW6Tn ởRMaz đótW6T, X8Qhmình RMaztới thăX8Qhm cRMazhỉ tRMazổ manEUbpg lại RMazphiền phứcX8Qh X8Qhcho ĐàEUbpm X8QhTĩnh tW6Tmà thEUbpôi, nênX8Qh quyếttW6T địX8Qhnh ởtW6T RMazlại phn29Pòng EUbptrực bX8Qhan. NhEUbpưng n29Pmới ngồi mộtn29P lRMazát tW6Tanh RMazđã tW6Tbắt đầuRMaz bồEUbpn chồEUbpn lX8Qho lEUbpắng, khôngEUbp cònRMaz tn29Pâm tríEUbp làmRMaz tW6Tviệc tW6Tgì nữa, kn29Phi nhìnEUbp thX8Qhấy n29PTôn ChíEUbp QuântW6T đtW6Ti khỏEUbpi, tW6Tanh lRMazật xtW6Tem btW6Tản n29Pghi chén29Pp màX8Qh tW6Ty EUbptá vtW6Từa hoàn thàtW6Tnh, rồiEUbp qEUbpuyết đtW6Tịnh tEUbpới ptW6Thòng btW6Tệnh xeEUbpm RMazthế ntW6Tào, X8Qhcó nhưRMaz vậytW6T anX8Qhh mX8Qhới yX8Qhên tn29Pâm được.

Phòng bệnEUbph EUbprất yên29Pn tĩnh, btW6Tóng đèntW6T tW6Tở gRMazian ngoEUbpài vẫnX8Qh chưtW6Ta tW6Ttắt, trênEUbp bàn29Pn đặtRMaz RMazhai tEUbpách trà,n29P cRMazòn cóEUbp cả mộtW6Tt hEUbpộp EUbpbánh ngọt,EUbp chtW6Tắc lRMazà bánhtW6T ĐàmX8Qh Tn29Pĩnh X8Qhdùng đn29Pể EUbptiếp khách.X8Qh n29PCửa EUbpphòng EUbptrong chỉn29P khép htW6Tờ, NhiếpRMaz n29PVũ ThịEUbpnh vừn29Pa đn29Pẩy ctW6Tửa vàn29Po, liềX8Qhn trôEUbpng thtW6Tấy thằntW6Tg béEUbp đX8Qhang ntW6Tgủ rấtW6Tt say, Đàmn29P TĩnRMazh cũnRMazg ngủRMaz gụX8Qhc tEUbprên chiếX8Qhc RMazgiường xếp.