You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y JFRtg8tá trưởngQR8oAG tronQR8oAGg phòng 7Qmổ cảmQR8oAG tJFRtg8hấy khôQR8oAGng khí7Q cQR8oAGa QR8oAGmổ 7Qhôm nUKAgEUay củaJFRtg8 kh7Qoa QR8oAGNgoại TUKAgEUim UKAgEUmạch thậtUKAgEU kỳJFRtg8 quặc.QR8oAG UKAgEUTính khí QR8oAGcủa Chủ7Q nhJFRtg8iệm PhươnJFRtg8g, QR8oAGcả viQR8oAGện nàJFRtg8y JFRtg8ai cUKAgEUũng biết,QR8oAG kUKAgEUỹ thuậUKAgEUt JFRtg8giỏi, yêUKAgEUu cầuQR8oAG ca7Qo, mỗi lUKAgEUần ôngQR8oAG đíJFRtg8ch QR8oAGthân QR8oAGcầm 7Qdao mổ,UKAgEU UKAgEUcả pUKAgEUhòng phẫuQR8oAG tJFRtg8huật cứJFRtg8 nhJFRtg8ư gQR8oAGặp QR8oAGphải đạJFRtg8i dịch, cUKAgEUhỉ sợUKAgEU cUKAgEUó chQR8oAGỗ nàQR8oAGo sQR8oAGơ sótQR8oAG, bịUKAgEU ChJFRtg8ủ nhiệQR8oAGm PhươngJFRtg8 JFRtg8túm đượcJFRtg8 mắng7Q chJFRtg8o JFRtg8một trUKAgEUận tUKAgEUhì đUKAgEUến Giám đốc7Q bệnUKAgEUh viJFRtg8ện cũnUKAgEUg khUKAgEUông bêUKAgEUnh nổi.UKAgEU V7Qì thếUKAgEU hQR8oAGôm naUKAgEUy cô7Q phảJFRtg8i đíchUKAgEU tUKAgEUhân UKAgEUgiám sát cácQR8oAG UKAgEUy 7Qtá cJFRtg8huẩn QR8oAGbị trư7Qớc c7Qa mổ,QR8oAG UKAgEUchờ đ7Qến UKAgEUkhi bệnh7Q nh7Qân được7Q đưaUKAgEU 7Qvào phònUKAgEUg mổ, đèn7Q UKAgEUchụp bUKAgEUật lên,QR8oAG bác7Q s7Qĩ gQR8oAGây QR8oAGmê đãJFRtg8 bắtQR8oAG đầJFRtg8u chJFRtg8uẩn bJFRtg8ị gJFRtg8ây UKAgEUmê, cUKAgEUô chợtQR8oAG cUKAgEUảm thấy khôUKAgEUng khíQR8oAG càngQR8oAG kỳJFRtg8 qQR8oAGuặc 7Qhơn nữa.

Những 7Qca pJFRtg8hẫu thuQR8oAGật của Chủ7Q UKAgEUnhiệm PhUKAgEUương 7Qđa pJFRtg8hần lJFRtg8à UKAgEUdo mộJFRtg8t êQR8oAG kípJFRtg8 cốUKAgEU UKAgEUđịnh phốiUKAgEU UKAgEUhợp vớJFRtg8i nhauJFRtg8, b7Qác sQR8oAGĩ g7Qây mê lJFRtg8à UKAgEUcộng sựQR8oAG lJFRtg8âu JFRtg8năm, Nhiếp7Q Vũ7Q 7QThịnh thìUKAgEU vào7Q tJFRtg8heo bệUKAgEUnh nhân7Q, JFRtg8thông thườnJFRtg8g trong 7Qcác cUKAgEUa QR8oAGmổ củaJFRtg8 7QChủ nhiệ7Qm PhươngJFRtg8, an7Qh 7Qđều làUKAgEU phụUKAgEU mổJFRtg8 tJFRtg8hứ JFRtg8nhất, nhưJFRtg8ng hômQR8oAG naJFRtg8y anh chỉJFRtg8 QR8oAGđứng mộtUKAgEU bJFRtg8ên 7Qnhìn bác7Q sĩ7Q gâyQR8oAG mêQR8oAG làJFRtg8m việc.UKAgEU Điều7Q đầJFRtg8u tUKAgEUiên khiếnQR8oAG QR8oAGy táQR8oAG trư7Qởng cảm thấJFRtg8y QR8oAGkỳ qu7Qặc chíJFRtg8nh làJFRtg8 Nhiếp7Q VũQR8oAG Th7Qịnh, hôUKAgEUm naUKAgEUy bUKAgEUác JFRtg8sĩ Nhiếp7Q 7Qtrông rấJFRtg8t lUKAgEUo lắng, từQR8oAG lúcJFRtg8 bướcJFRtg8 vàQR8oAGo tớiJFRtg8 gi7Qờ 7Qanh chưQR8oAGa QR8oAGhề ngồiJFRtg8 xuốngĐiềuUKAgEU nàyJFRtg8 UKAgEUcũng kQR8oAGhông c7Qó gìUKAgEU lạ7Q, Chủ UKAgEUnhiệm Ph7Qương cònUKAgEU đứJFRtg8ng kiaJFRtg8, nQR8oAGgoài UKAgEUbác UKAgEUsĩ gâ7Qy QR8oAGmê rUKAgEUa, aQR8oAGi dá7Qm cQR8oAGả 7Qgan ngQR8oAGồi chQR8oAGứ? Nhưng ChUKAgEUủ nhiệm7Q PhưQR8oAGơng hQR8oAGôm nQR8oAGay cũngQR8oAG khôQR8oAGng dẫ7Qn t7Qheo học7Q tQR8oAGrò nàoQR8oAG kUKAgEUhác củaQR8oAG mình 7Qvào pUKAgEUhụ mổ,7Q JFRtg8mà dùnJFRtg8g ha7Qi 7Qbác s7Qĩ c7Qó tQR8oAGay nghềJFRtg8 giỏUKAgEUi nJFRtg8hất troJFRtg8ng khJFRtg8oa UKAgEUlàm pJFRtg8hụ mUKAgEUổ, yJFRtg8 tá trưở7Qng thấyJFRtg8, đối7Q JFRtg8với TứQR8oAG cUKAgEUhứng F7Qallot th7Qì độiQR8oAG n7Qgũ 7Qbác JFRtg8sĩ hômQR8oAG nUKAgEUay có7Q vUKAgEUẻ hùnUKAgEUg hậu quá.

Tuy độiJFRtg8 ngũ7Q hùnJFRtg8g hậu 7Qnhưng Ch7Qủ nhiệmUKAgEU Phươn7Qg đãUKAgEU làUKAgEUm rất7Q tố7Qt, từ7Q JFRtg8nhát daQR8oAGo đầuJFRtg8 tiêUKAgEUn phânQR8oAG táchQR8oAG JFRtg8các cơ q7Quan, QR8oAGđến vá7Q t7Qâm thất,UKAgEU cuối7Q JFRtg8cùng làQR8oAG k7Qhâu lại7Q cJFRtg8ác mạJFRtg8ch máUKAgEUu, JFRtg8ông đềuJFRtg8 thựcJFRtg8 7Qhiện rất chuẩnUKAgEU xácJFRtg8, mộtQR8oAG lo7Qạt cJFRtg8ác UKAgEUthao JFRtg8tác thuần7Q thJFRtg8ục h7Qoàn hảo7Q QR8oAGđến m7Qức cóUKAgEU UKAgEUthể qua7Qy QR8oAGlại làm tUKAgEUài lQR8oAGiệu giảngQR8oAG UKAgEUdạy cônUKAgEUg khaQR8oAGi, UKAgEUđây JFRtg8là kỹQR8oAG t7Qhuật mJFRtg8à ônJFRtg8g rè7Qn đưJFRtg8ợc saJFRtg8u UKAgEUhàng ch

c nJFRtg8ăm đứngJFRtg8 7Qbàn mổ7Q. UKAgEUY tá trJFRtg8ưởng QR8oAGcòn tưởngUKAgEU CUKAgEUhủ QR8oAGnhiệm PhưQR8oAGơng UKAgEUđang lJFRtg8àm mẫUKAgEUu, vìQR8oAG UKAgEUbác 7Qsĩ NhiếJFRtg8p màUKAgEU 7Qông QR8oAGcưng JFRtg8nhất đang đ7Qứng bJFRtg8ên cạnhJFRtg8 JFRtg8quan UKAgEUsát, tQR8oAGiếc rằn7Qg hômJFRtg8 nUKAgEUay tâQR8oAGm trạngUKAgEU bácQR8oAG 7Qsĩ NhiJFRtg8ếp khôQR8oAGng được tốt,QR8oAG tJFRtg8ừ UKAgEUlúc mởUKAgEU kh7Qoang ngQR8oAGực củ7Qa bệJFRtg8nh n7Qhân, a7Qnh khJFRtg8ông JFRtg8dám nhìnJFRtg8 bJFRtg8ệnh nhâQR8oAGn thêmQR8oAG một JFRtg8 lần nàoJFRtg8 nữQR8oAGa, m7Qà chạUKAgEUy lạUKAgEUi phía7Q báUKAgEUc sĩ7Q JFRtg8gây UKAgEUmê đếmUKAgEU tầ7Qn sốUKAgEU máQR8oAGy thở.

Cô 7Qy táQR8oAG trUKAgEUẻ tUKAgEUhì UKAgEUthầm QR8oAGvới y UKAgEUtá trưởnQR8oAGg: “JFRtg8Hôm nJFRtg8ay bác7Q sJFRtg8ĩ Nhiếp7Q sQR8oAGao t7Qhế UKAgEUnhỉ? Chưa7Q ănJFRtg8 UKAgEUsáng nUKAgEUên JFRtg8bị tụtJFRtg8 huyếtJFRtg8 áp à?”

“Lắm QR8oAGchuyện!” QR8oAGY QR8oAGtá trưởng QR8oAG mắng, JFRtg8nhưng trJFRtg8ong lòng7Q c7Qũng thầmUKAgEU thắcQR8oAG mắcUKAgEU, bình7Q thưUKAgEUờng CUKAgEUhủ nhi7Qệm PhưQR8oAGơng dẫn tUKAgEUheo QR8oAGhọc tròQR8oAG 7Qmà thấy7Q 7Qhọc trJFRtg8ò lơJFRtg8 đễnhQR8oAG nhưJFRtg8 vậy,7Q cUKAgEUhắc chắnQR8oAG đJFRtg8ã quQR8oAGay lạiUKAgEU mắngUKAgEU ch7Qo một trậUKAgEUn tơQR8oAGi bời,QR8oAG nhJFRtg8ưng UKAgEUhôm na7Qy ông7Q rQR8oAGất tậpQR8oAG truJFRtg8ng UKAgEUlàm phẫuQR8oAG thuật,QR8oAG đến7Q mứcQR8oAG đầuJFRtg8 còn chẳnUKAgEUg ngẩngQR8oAG lên,JFRtg8 làmUKAgEU n7Qhư UKAgEUbác sJFRtg8ĩ NhiếpUKAgEU khôngQR8oAG hềUKAgEU cJFRtg8ó mặtJFRtg8 QR8oAGtrong p7Qhòng QR8oAGmổ 7Qvậy. Chủ nhiệmUKAgEU khQR8oAGông mJFRtg8ắng mỏQR8oAG QR8oAGai, c7Qa phẫu7Q 7Qthuật nQR8oAGày thậtUKAgEU QR8oAGlà kỳJFRtg8 QR8oAGlạ, UKAgEUbình thưUKAgEUờng UKAgEUchỉ kJFRtg8hi nào cQR8oAGa mổJFRtg8 rUKAgEUất kUKAgEUhông thuậnUKAgEU lợi,7Q tìnhJFRtg8 trạn7Qg bện7Qh nUKAgEUhân JFRtg8vô cùnUKAgEUg ngUKAgEUuy kQR8oAGịch, ChJFRtg8ủ nhiJFRtg8ệm Phương khôngUKAgEU cóUKAgEU t7Qhời gUKAgEUian JFRtg8nói thìUKAgEU mớiQR8oAG khôngJFRtg8 mJFRtg8ắng ngưJFRtg8ời khácUKAgEU. NếJFRtg8u khQR8oAGông 7Qthì nJFRtg8ào mắng UKAgEUtrợ th7Qủ, qQR8oAGuát QR8oAGy tá7Q, QR8oAGrủa 7Qdụng c7Qụ, QR8oAGchê QR8oAGkim conUKAgEUg khJFRtg8ó làUKAgEUm, QR8oAGnói chunUKAgEUg phảiUKAgEU tìJFRtg8m ra lỗiQR8oAG 7Qgì đQR8oAGó mắngJFRtg8 v7Qài cQR8oAGâu, mớiJFRtg8 UKAgEUcó UKAgEUthể QR8oAGxem nQR8oAGhư mộtJFRtg8 7Qca phẫJFRtg8u thuật7Q bìnQR8oAGh thường.

Đang phQR8oAGẫu thu7Qật tUKAgEUhì huy7Qết áp QR8oAGbệnh n7Qhân JFRtg8bỗng nhiênUKAgEU giUKAgEUảm mạnh,7Q báQR8oAGc 7Qsĩ gQR8oAGây UKAgEUmê rấ7Qt bình7Q tĩnJFRtg8h trướcUKAgEU tìnUKAgEUh huống bấtQR8oAG ngờUKAgEU nàQR8oAGy, lậJFRtg8p tức7Q thôQR8oAGng báUKAgEUo 7Qchỉ QR8oAGsố huyJFRtg8ết áp7Q cQR8oAGho chủ7Q nhiệm,QR8oAG QR8oAGvừa dứt7Q lJFRtg8ời đã7Q tJFRtg8hấy Nhiếp 7QVũ Thị7Qnh qUKAgEUuay JFRtg8trở JFRtg8lại QR8oAGbên bàQR8oAGn phUKAgEUẫu thJFRtg8uật. JFRtg8Chủ UKAgEUnhiệm Phương7Q liếcUKAgEU 7Qanh JFRtg8nhưng không bJFRtg8uồn đQR8oAGếm QR8oAGxỉa gìUKAgEU 7Qđến, thưUKAgEUơng lượUKAgEUng thẳng7Q vUKAgEUới bJFRtg8ác sJFRtg8ĩ gJFRtg8ây JFRtg8mê mấJFRtg8y QR8oAGcâu, quay saJFRtg8ng thấyUKAgEU UKAgEUNhiếp V7Qũ TQR8oAGhịnh chaQR8oAGo đảoJFRtg8 nhưJFRtg8 UKAgEUmuốn ngJFRtg8ã, Ch7Qủ nhiệm7Q 7QPhương rQR8oAGốt cuJFRtg8ộc JFRtg8cũng phát cáu7Q: “Tr7Qánh 7Qsang mộtJFRtg8 bêQR8oAGn! UKAgEULượn qu7Qa lượUKAgEUn 7Qlại, lởQR8oAGn vởnUKAgEU làQR8oAGm QR8oAGtôi QR8oAGbực JFRtg8mình! Nếu không7Q JFRtg8thì cúJFRtg8t JFRtg8ra ngo7Qài chQR8oAGo tôi!”

Chủ nhiệm7Q cuJFRtg8ối cùng cũnQR8oAGg mắUKAgEUng nUKAgEUgười rồQR8oAGi, hơQR8oAGn nữ7Qa lQR8oAGại mUKAgEUắng NhJFRtg8iếp V7Qũ Thịn7Qh nJFRtg8gười mUKAgEUà thườngQR8oAG ngàyJFRtg8 QR8oAGông thiên vịJFRtg8 nhất,7Q chứUKAgEUng tỏUKAgEU cUKAgEUa 7Qphẫu thuậJFRtg8t 7Qnày khônQR8oAGg cóJFRtg8 vấ7Qn đềUKAgEU QR8oAGgì lớn.7Q PhụQR8oAG mổQR8oAG JFRtg8thứ nhất QR8oAGvà thJFRtg8ứ haJFRtg8i t7Qhở p7Qhào nQR8oAGhẹ nhõm,UKAgEU QR8oAGcả ph7Qòng phẫUKAgEUu thuậtQR8oAG đềuQR8oAG nhJFRtg8ư tUKAgEUrút đJFRtg8ược gá7Qnh nUKAgEUặng. Bác 7Qsĩ NhJFRtg8iếp bịQR8oAG mắnUKAgEUg, rJFRtg8ầu QR8oAGrĩ tránhQR8oAG sQR8oAGang mộtUKAgEU QR8oAGbên, nhưnQR8oAGg UKAgEUvẫn khônUKAgEUg dáJFRtg8m bỏQR8oAG ra 7Q ngoài. MộtQR8oAG lQR8oAGúc s7Qau, huyếQR8oAGt 7Qáp cUKAgEUủa bệnQR8oAGh nhâJFRtg8n tăn7Qg trởJFRtg8 lại7Q, tiếJFRtg8p UKAgEUtheo đóUKAgEU cUKAgEUa QR8oAGmổ tiến hàJFRtg8nh UKAgEUrất th7Quận lợi,QR8oAG Chủ7Q nhiệmUKAgEU PhươJFRtg8ng hôUKAgEUm nJFRtg8ay đíchUKAgEU tJFRtg8hân làJFRtg8m tấUKAgEUt cQR8oAGả mJFRtg8ọi 7Qviệc, thậm chíJFRtg8 đếnJFRtg8 QR8oAGcông đoạn7Q khâQR8oAGu UKAgEUvết QR8oAGmổ cuJFRtg8ối UKAgEUcùng ôJFRtg8ng c7Qũng tự7Q mJFRtg8ình thJFRtg8ực hiện,QR8oAG kh7Qông đểJFRtg8 pUKAgEUhụ tá động7Q taQR8oAGy và7Qo. SaQR8oAGu kUKAgEUhi QR8oAGkhâu xQR8oAGong, QR8oAGông cứUKAgEU ngắ7Qm ngUKAgEUhía mJFRtg8ãi, vẻQR8oAG JFRtg8như rấtUKAgEU h7Qài lòJFRtg8ng. Chỉ phẫQR8oAGu thJFRtg8uật b7Qây giJFRtg8ờ đều7Q QR8oAGlà chQR8oAGỉ tựUKAgEU tiUKAgEUêu, QR8oAGvì t7Qhế JFRtg8ông đUKAgEUã là7Qm một7Q cQR8oAGái thắQR8oAGt chỉ tuyệt7Q đẹJFRtg8p, đế7Qn nQR8oAGỗi dườn7Qg JFRtg8như QR8oAGbản thJFRtg8ân c7Qũng rJFRtg8ất vQR8oAGừa ý7Q, ngẩQR8oAGng đầu7Q JFRtg8lên g7Qọi NhiếQR8oAGp Vũ Thị7Qnh: “XonQR8oAGg rồJFRtg8i! TôQR8oAGi đQR8oAGi rUKAgEUửa taJFRtg8y đây.”

Chủ nhiệmUKAgEU PhươngUKAgEU rửa tayQR8oAG JFRtg8xong, 7Qtháo JFRtg8cặp kJFRtg8ính QR8oAGra QR8oAGrửa mặt7Q rồUKAgEUi UKAgEUmới rQR8oAGa khỏi7Q phònQR8oAGg mQR8oAGổ. BênJFRtg8 ngoàQR8oAGi phòngQR8oAG UKAgEUphẫu thuật, ngườiUKAgEU n7Qhà bệnQR8oAGh nhâQR8oAGn đJFRtg8ang lQR8oAGo lắQR8oAGng chờUKAgEU đợJFRtg8i, vừaUKAgEU nghUKAgEUe tiếng7Q cửJFRtg8a phòJFRtg8ng QR8oAGbật mở, 7Q trông thấyQR8oAG ChủJFRtg8 nJFRtg8hiệm PhươngJFRtg8 điQR8oAG UKAgEUra, 7Qcô QR8oAGta UKAgEUliền vộiUKAgEU vàQR8oAGng đứng7Q dậy.

Ấn tượngQR8oAG cUKAgEUủa QR8oAGChủ nhiệm Phương7Q vQR8oAGề QR8oAGĐàm TUKAgEUĩnh rấtUKAgEU tệ,UKAgEU 7Qcho rằngQR8oAG c7Qô chínJFRtg8h JFRtg8là hồngUKAgEU 7Qnhan họQR8oAGa QR8oAGthủy t7Qrong truyền tQR8oAGhuyết, mộtQR8oAG 7Qanh chànUKAgEUg JFRtg8ngoan nJFRtg8goãn biUKAgEUết vâng7Q QR8oAGlời UKAgEUnhư NhiếpUKAgEU UKAgEUVũ ThịnhQR8oAG bị7Q UKAgEUcô tQR8oAGa làm QR8oAGcho ăQR8oAGn khôUKAgEUng ngoQR8oAGn ngủUKAgEU UKAgEUkhông 7Qyên, đếnUKAgEU giờUKAgEU QR8oAGvẫn UKAgEUcòn phảiUKAgEU trôngQR8oAG UKAgEUnom đứa7Q béJFRtg8 vUKAgEUô tộiUKAgEU trong7Q phòng hồiUKAgEU sức.7Q 7QBởi thếUKAgEU ôngQR8oAG đUKAgEUanh QR8oAGmặt lạUKAgEUi, khôUKAgEUng thèQR8oAGm nJFRtg8hìn ĐàmUKAgEU TĩnhUKAgEU, lQR8oAGúc đQR8oAGi nganJFRtg8g qua côUKAgEU cUKAgEUòn UKAgEUbuông UKAgEUmột câJFRtg8u “7QLần nàyQR8oAG côQR8oAG vừaQR8oAG lUKAgEUòng rồi7Q nhé!”

Đàm QR8oAGTĩnh JFRtg8biến sQR8oAGắc, cQR8oAGô không 7Qthể hiểuJFRtg8 đượcUKAgEU cUKAgEUâu UKAgEUnói nàJFRtg8y củaQR8oAG QR8oAGbác 7Qsĩ QR8oAGmổ chínhUKAgEU cUKAgEUó ýQR8oAG gìUKAgEU. 7QCô vốnUKAgEU đãQR8oAG vQR8oAGô cùng căn7Qg thẳng,7Q NhiếpQR8oAG VQR8oAGũ JFRtg8Thịnh bưJFRtg8ớc QR8oAGvào phòngUKAgEU phẫJFRtg8u tJFRtg8huật đến7Q gUKAgEUiờ vẫnUKAgEU cJFRtg8hưa thấy7Q QR8oAGra, giờ bác7Q s7Qĩ m7Qổ chQR8oAGính v7Qừa rJFRtg8a li7Qền lạn7Qh 7Qtanh bUKAgEUuông mộtQR8oAG JFRtg8câu nhưQR8oAG vậyQR8oAG khi7Qến JFRtg8cả người côQR8oAG UKAgEUmềm nhQR8oAGũn, suýQR8oAGt chQR8oAGút 7Qnữa ngấQR8oAGt xỉu,QR8oAG mUKAgEUay cóUKAgEU TônUKAgEU ChQR8oAGí QuâUKAgEUn UKAgEUkịp đỡUKAgEU lấyQR8oAG, dìu7Q côUKAgEU ngồi QR8oAG xuống ghế.7Q C7Qô hUKAgEUoa hếJFRtg8t cảUKAgEU mắQR8oAGt, mUKAgEUột hồ7Qi lâJFRtg8u sa7Qu mớ7Qi địnhUKAgEU thầnQR8oAG nói:QR8oAG “GọiUKAgEU đi7Qện 7Qcho Nhiếp VũQR8oAG Thịnh,JFRtg8 hỏiQR8oAG UKAgEUanh QR8oAGta rQR8oAGút cUKAgEUục cUKAgEUa phẫuJFRtg8 t7Qhuật th7Qế nàJFRtg8o rồi?”

Nhiếp VJFRtg8ũ Thịn7Qh QR8oAGthu xếp7Q ổJFRtg8n thoả UKAgEUcho TônJFRtg8 B7Qình QR8oAGxong, vừaJFRtg8 rJFRtg8a đếnJFRtg8 cửaQR8oAG pJFRtg8hòng mổ,7Q nhìUKAgEUn JFRtg8qua JFRtg8cửa kính,QR8oAG liUKAgEUền QR8oAGbắt g7Qặp Đàm JFRtg8Tĩnh gầnUKAgEU nhưQR8oAG nQR8oAGgã 7Qvào 7Qlòng TôJFRtg8n CJFRtg8hí UKAgEUQuân. PhUKAgEUải thJFRtg8ừa nhậnJFRtg8 UKAgEUrằng, aUKAgEUnh vẫnJFRtg8 t7Qhấy lòng chuUKAgEUa QR8oAGxót, cJFRtg8ó lQR8oAGẽ duJFRtg8yên phUKAgEUận giữ7Qa aQR8oAGnh và7Q ĐàmUKAgEU TĩQR8oAGnh đếQR8oAGn đây7Q thựcJFRtg8 s7Qự đUKAgEUã hếtJFRtg8 rồi. ChuyệJFRtg8n đếnUKAgEU nướcJFRtg8 nJFRtg8ày, kh7Qông 7Qcam t7Qâm thìUKAgEU JFRtg8cũng cóQR8oAG íchJFRtg8 gQR8oAGì? TìnQR8oAGh yUKAgEUêu troJFRtg8ng sáJFRtg8ng đơn thuầUKAgEUn thQR8oAGời ni7Qên thiếu7Q đãUKAgEU nhưUKAgEU QR8oAGmột gJFRtg8iấc mơ,UKAgEU còn7Q lạJFRtg8i cUKAgEUhỉ là7Q oQR8oAGán QR8oAGhận 7Qmà thôi.

Anh đẩyQR8oAG cJFRtg8ửa bưJFRtg8ớc 7Qra, thấy UKAgEUĐàm QR8oAGTĩnh vẫnJFRtg8 đangQR8oAG l7Qúi h7Qúi QR8oAGtìm điệnUKAgEU thoạUKAgEUi, biếtQR8oAG cô7Q ấ7Qy đị7Qnh gQR8oAGọi QR8oAGcho mìnQR8oAGh, bèn nóQR8oAGi: “KJFRtg8hông cầnUKAgEU gọiJFRtg8 JFRtg8nữa, UKAgEUtôi rUKAgEUa QR8oAGđây rồi.”

Trông th7Qấy JFRtg8ánh mắQR8oAGt đ7Qầy mong mỏJFRtg8i củQR8oAGa ĐàmUKAgEU TQR8oAGĩnh, aQR8oAGnh nói:QR8oAG “Phẫu7Q thuật7Q UKAgEUkết thúcUKAgEU rUKAgEUồi, rấtQR8oAG thành7Q công.”

Đàm TĩnhQR8oAG ng7Qẩn ngư7Qời mất7Q vài giJFRtg8ây, rồiQR8oAG đứngQR8oAG p7Qhắt dUKAgEUậy nhưUKAgEUng côQR8oAG kQR8oAGhông bướcQR8oAG nổiJFRtg8 7Qvào pUKAgEUhòng pQR8oAGhẫu thuật,QR8oAG chỉ biJFRtg8ết nhUKAgEUìn NhiếJFRtg8p VũJFRtg8 7QThịnh đUKAgEUầy va7Qn x7Qin, NhiQR8oAGếp VJFRtg8ũ TJFRtg8hịnh cảmJFRtg8 7Qthấy áJFRtg8nh mắJFRtg8t UKAgEUcô như sáQR8oAGp JFRtg8nến nóng7Q bỏng,7Q thiê7Qu đ7Qốt tráQR8oAGi tJFRtg8im UKAgEUanh đaQR8oAGu buốUKAgEUt, QR8oAGanh JFRtg8vô thứcQR8oAG tránh7Q ánQR8oAGh mắ7Qt JFRtg8của cô, nói7Q: “BìJFRtg8nh BìnhQR8oAG đQR8oAGang 7Qở tronQR8oAGg phòngJFRtg8 JFRtg8hồi sứcUKAgEU, QR8oAGphải th7Qeo QR8oAGdõi một7Q đQR8oAGã, nếuJFRtg8 JFRtg8không có JFRtg8gì bấtUKAgEU tUKAgEUhường cóJFRtg8 thểQR8oAG 7Qđưa UKAgEUvề pQR8oAGhòng bệnh.”

“Tôi cJFRtg8ó tUKAgEUhể JFRtg8vào thăUKAgEUm nó không?”

“Vẫn c7Qhưa được.”7Q AnQR8oAGh đáp, kJFRtg8hông UKAgEUkìm đượJFRtg8c UKAgEUvẫn dùnUKAgEUg giọng7Q a7Qn ủi,UKAgEU “TJFRtg8ôi sQR8oAGẽ vQR8oAGào UKAgEUvới nóJFRtg8 QR8oAGngay, JFRtg8cô cJFRtg8ứ yên tâm.”

Đàm TĩnJFRtg8h cúUKAgEUi đầu,QR8oAG dù QR8oAG không nhìUKAgEUn nhQR8oAGưng NhiếpJFRtg8 VũJFRtg8 ThịnhUKAgEU cũngUKAgEU biết7Q cQR8oAGô đJFRtg8ang QR8oAGkhóc. TôJFRtg8n JFRtg8Chí QuânQR8oAG đư7Qa 7Qcho cô 7Q gói giấy7Q ăn7Q, NJFRtg8hiếp 7QVũ Thị7Qnh UKAgEUcảm thấyQR8oAG tâmJFRtg8 trạng7Q đầyQR8oAG ph7Qức tạp,JFRtg8 bJFRtg8èn 7Qquay JFRtg8người trở lạiUKAgEU pJFRtg8hòng hồiJFRtg8 sức.

Bác sĩ7Q gUKAgEUây mêQR8oAG v7Qẫn cUKAgEUhưa đi, 7Qthấy 7Qanh vQR8oAGào bènJFRtg8 chàoJFRtg8 rồ7Qi QR8oAGhỏi: “Đứ7Qa trẻQR8oAG nQR8oAGày 7Qcon nJFRtg8hà JFRtg8ai thế?”

Nhiếp VũJFRtg8 TUKAgEUhịnh khựnJFRtg8g 7Qlại, hỏi: “SQR8oAGao tUKAgEUhế ạ?”

“Ui trờiUKAgEU ơiJFRtg8, QR8oAGtôi QR8oAGlàm việc vớ7Qi 7QChủ nhiUKAgEUệm Phương7Q mười7Q mQR8oAGấy nQR8oAGăm rồi7Q, chưaQR8oAG từngJFRtg8 tUKAgEUhấy ônUKAgEUg UKAgEUấy nhJFRtg8ư hôm7Q nayQR8oAG, cứ nhưUKAgEU cUKAgEUon nUKAgEUhà m7Qình QR8oAGđang nằQR8oAGm UKAgEUtrên bàUKAgEUn phẫuJFRtg8 thuUKAgEUật vậy.”

Nhiếp VUKAgEUũ ThQR8oAGịnh thấy7Q lòng chuUKAgEUa xót7Q, vộiJFRtg8 đáp:UKAgEU “ĐâyUKAgEU là7Q… QR8oAGhọ hànQR8oAGg… QR8oAGhọ hàngQR8oAG củaQR8oAG cháu.”

“Thảo nào!JFRtg8 ĐúngJFRtg8 lUKAgEUà chủ nhiệmQR8oAG 7Qcủa các7Q anQR8oAGh QR8oAGcoi an7Qh nhưJFRtg8 coUKAgEUn đẻ,UKAgEU tô7Qi cứJFRtg8 bảoQR8oAG QR8oAGsao hômUKAgEU naJFRtg8y QR8oAGanh đứngJFRtg8 trong7Q phòng pUKAgEUhẫu thuậJFRtg8t màQR8oAG lQR8oAGại khônUKAgEUg làQR8oAGm gJFRtg8ì. ÀUKAgEU, đúngUKAgEU rồi7Q, chươnJFRtg8g trìnhQR8oAG CUKAgEUM QR8oAGấy rúQR8oAGt cục lQR8oAGà thếJFRtg8 QR8oAGnào đấy?QR8oAG QR8oAGChủ nhiệm7Q cUKAgEUủa 7Qcác 7Qanh 7Qbất chấp7Q áQR8oAGp lUKAgEUực củaJFRtg8 việnJFRtg8 QR8oAGtrưởng 7Qkéo về đây,JFRtg8 bQR8oAGác bỏJFRtg8 rQR8oAGất nJFRtg8hiều ýJFRtg8 k7Qiến JFRtg8của mọi7Q UKAgEUngười, thJFRtg8ế JFRtg8sao giờUKAgEU vẫn7Q chQR8oAGưa khởiJFRtg8 độngUKAgEU vậy?”

Nhiếp Vũ7Q ThịUKAgEUnh thầm7Q nghĩ chuyệUKAgEUn 7Qnày chínhUKAgEU QR8oAGlà dJFRtg8o mìnJFRtg8h là7Qm lỡJFRtg8 dở.JFRtg8 AJFRtg8nh UKAgEUáy náyUKAgEU 7Qnói: “ChủQR8oAG nhiệmJFRtg8 đQR8oAGã giaJFRtg8o cho cháUKAgEUu rồi7Q, chỉQR8oAG JFRtg8cần tìm7Q đưQR8oAGợc bUKAgEUệnh QR8oAGnhân thíUKAgEUch hợpJFRtg8 s7Qẽ UKAgEUlập tứUKAgEUc tiế7Qn hàn7Qh JFRtg8ca đầu tiên.”

“Làm 7Qtốt 7Qlà tạJFRtg8o phJFRtg8úc cho dQR8oAGân đQR8oAGấy.” BáUKAgEUc UKAgEUsĩ g7Qây mQR8oAGê nóQR8oAGi đùa,”UKAgEU BJFRtg8ao nhiêuJFRtg8 bệJFRtg8nh nhâJFRtg8n UKAgEUcòn đQR8oAGang đỏQR8oAG QR8oAGmắt UKAgEUchờ kia kQR8oAGìa, aJFRtg8nh xe7Qm hJFRtg8ỗ trUKAgEUợ JFRtg8cho bQR8oAGệnh tiUKAgEUm JFRtg8bẩm si7Qnh củaQR8oAG chính7Q phJFRtg8ủ, hJFRtg8ộ QR8oAGkhẩu nônJFRtg8g tUKAgEUhôn có thểUKAgEU đượcUKAgEU hưởngJFRtg8 QR8oAGtrợ cấp,JFRtg8 b7Qảo hiểmJFRtg8 UKAgEUthất nghQR8oAGiệp ởJFRtg8 thàJFRtg8nh phốUKAgEU cóQR8oAG thểJFRtg8 được7Q hưởQR8oAGng trJFRtg8ợ cấp, đây7Q khôn7Qg phảQR8oAGi h7Qộ khUKAgEUẩu nôJFRtg8ng t7Qhôn, UKAgEUcũng 7Qchẳng phQR8oAGải thấtUKAgEU ngQR8oAGhiệp ởJFRtg8 thà7Qnh phố, tự7Q nQR8oAGhiên mắcUKAgEU phảUKAgEUi că7Qn bUKAgEUệnh nặngQR8oAG nhUKAgEUư thQR8oAGế nàQR8oAGy, kh7Qông JFRtg8có QR8oAGtiền màQR8oAG chữa,JFRtg8 bằn7Qg mọ7Qi cách ph7Qải UKAgEUxoay đQR8oAGược hơnJFRtg8 mười7Q vạnJFRtg8 JFRtg8tệ, QR8oAGcòn JFRtg8không biJFRtg8ết cóJFRtg8 QR8oAGbà UKAgEUcon QR8oAGhọ hàngJFRtg8 nàJFRtg8o chịQR8oAGu cho vJFRtg8ay khJFRtg8ông, thậtUKAgEU 7Qlà áJFRtg8c nQR8oAGghiệt quáJFRtg8 JFRtg8mà…” Ôn7Qg nhìn7Q b7Qé Tôn7Q Bìn7Qh đUKAgEUang nQR8oAGằm trên giườngQR8oAG UKAgEUđẩy, “7QĐược rJFRtg8ồi đấy,7Q xe7Qm QR8oAGra tQR8oAGình 7Qhình k7Qhá khảUKAgEU quanQR8oAG, támJFRtg8 phJFRtg8ần khônQR8oAGg phải đưaQR8oAG sUKAgEUang phònQR8oAGg chămUKAgEU sócQR8oAG 7Qđặc biệtQR8oAG, a7Qnh QR8oAGtrực ởQR8oAG đâQR8oAGy, tôJFRtg8i QR8oAGđi thQR8oAGay đồJFRtg8 đã.”

Khi T7Qôn 7QBình tỉnh7Q dậy, 7Q người đầuJFRtg8 tiUKAgEUên UKAgEUcậu nhJFRtg8ìn QR8oAGthấy 7Qlà JFRtg8Đàm Tĩn7Qh. Tu7Qy đJFRtg8ề phòUKAgEUng lây7Q 7Qnhiễm, Đàm7Q TĩnUKAgEUh phải mặc7Q chJFRtg8iếc áoJFRtg8 choJFRtg8àng khửQR8oAG trùng7Q rộnUKAgEUg tUKAgEUhùng thìnhUKAgEU, UKAgEUcòn đQR8oAGeo khJFRtg8ẩu traJFRtg8ng, độJFRtg8i mũ, UKAgEU nhưng cUKAgEUhỉ nhìnQR8oAG áQR8oAGnh 7Qmắt que7Qn th7Quộc, Tôn7Q BìnhUKAgEU QR8oAGliền UKAgEUnhận ngQR8oAGay rUKAgEUa mẹ.QR8oAG CâJFRtg8u đầu7Q tiên UKAgEU cậu béJFRtg8 hỏiJFRtg8 là:7Q 7Q“Mẹ, saJFRtg8o mẹ

Đàm TĩnQR8oAGh vQR8oAGốn đãJFRtg8 n7Qín khóc như7Qng nQR8oAGghe coJFRtg8n JFRtg8nói câ7Qu ấUKAgEUy, JFRtg8cô suUKAgEUýt nữJFRtg8a QR8oAGlại r7Qơi UKAgEUnước mắtJFRtg8. SắpJFRtg8 tới7Q JFRtg8giờ taQR8oAGn 7Qsở, Chủ nhiệmUKAgEU PQR8oAGhương lạiQR8oAG tựUKAgEU mìnhUKAgEU JFRtg8đi kiểmJFRtg8 trUKAgEUa mUKAgEUột l7Qượt, l7Qần UKAgEUnày ônJFRtg8g dẫnQR8oAG theQR8oAGo h7Qọc trò củaQR8oAG mì7Qnh, JFRtg8tất cả7Q đềUKAgEUu mUKAgEUặc áJFRtg8o bQR8oAGlouse trJFRtg8ắng, đầyQR8oAG 7Qtác phon7Qg QR8oAGcông việ7Qc, đứ7Qng trong phUKAgEUòng bUKAgEUệnh, nóiJFRtg8 mộ7Qt lư7Qợt nhữngQR8oAG JFRtg8điều cầnJFRtg8 JFRtg8chú ý7Q 7Qsau phẫUKAgEUu thuật.QR8oAG MấyJFRtg8 vị7Q JFRtg8tiến JFRtg8sĩ mải m7Qiết ghUKAgEUi chépUKAgEU, TiểuQR8oAG MẫnUKAgEU 7Qcòn nghJFRtg8ịch UKAgEUngợm UKAgEUlàm QR8oAGmặt xUKAgEUấu c7Qhọc NhiQR8oAGếp VũQR8oAG UKAgEUThịnh. QR8oAGĐợi 7QChủ nhiệm PhươQR8oAGng điQR8oAG QR8oAGra rồi,QR8oAG aUKAgEUnh mớiQR8oAG kh7Qoác vaQR8oAGi NhUKAgEUiếp VQR8oAGũ UKAgEUThịnh, t7Qrêu chọc:JFRtg8 7Q“Sư UKAgEUhuynh, nghe nóQR8oAGi hômQR8oAG UKAgEUnay t7Qrong phònQR8oAGg pQR8oAGhẫu thQR8oAGuật aUKAgEUnh 7Qbị 7Qlão yJFRtg8êu mắng7Q hả?”

“Làm QR8oAGgì JFRtg8có, UKAgEUem n7Qghe ai nóUKAgEUi thế?”

“Ái dàUKAgEU, Nh7Qiếp UKAgEUsư huynUKAgEUh à, ngà7Qy nàoUKAgEU lão7Q yêuUKAgEU chẳngUKAgEU mắQR8oAGng QR8oAGbọn UKAgEUem vàiQR8oAG lượUKAgEUt, cJFRtg8ó phUKAgEUải QR8oAGlà chuyệnJFRtg8 gìJFRtg8 mấJFRtg8t mJFRtg8ặt đâu, UKAgEUsao aUKAgEUnh kUKAgEUhông chQR8oAGịu thừaJFRtg8 n7Qhận nhỉUKAgEU? NhưUKAgEUng đêUKAgEUm 7Qmai QR8oAGlão y7Qêu phânUKAgEU cQR8oAGông JFRtg8em trực ban7Q tUKAgEUhay anhQR8oAG, nJFRtg8ói UKAgEUnhà anJFRtg8h JFRtg8có việcQR8oAG, aUKAgEUnh nóQR8oAGi đi,7Q aJFRtg8nh phảiJFRtg8 cảUKAgEUm ơn7Q 7Qem thế7Q QR8oAGnào đây nhỉ?”

Nhiếp VJFRtg8ũ ThịnhQR8oAG vQR8oAGô QR8oAGcùng cảm kíchQR8oAG tJFRtg8rước sự7Q 7Qquan tâJFRtg8m cQR8oAGủa ChủQR8oAG nhiQR8oAGệm Phươn7Qg, aJFRtg8nh địnhJFRtg8 UKAgEUbuổi tối7Q qJFRtg8ua việQR8oAGn túc trựcQR8oAG b7Qên giườngUKAgEU bệnh,7Q QR8oAGchăm sJFRtg8óc UKAgEUbé TônQR8oAG BìnQR8oAGh nhiềUKAgEUu JFRtg8hơn mộtUKAgEU cJFRtg8hút, không7Q ngờQR8oAG cQR8oAGhi 7Qtiết nhỏ nh7Qặt JFRtg8này chủUKAgEU nhiệmJFRtg8 cũUKAgEUng đJFRtg8ã nghJFRtg8ĩ JFRtg8chu đáUKAgEUo cảUKAgEU rồi.

Anh 7Qđáp: “VậyUKAgEU anJFRtg8h mời JFRtg8em ănQR8oAG JFRtg8cơm nhé.”

Tiểu MẫJFRtg8n lắJFRtg8c đầJFRtg8u quầy quậy7Q: “ÔUKAgEUi UKAgEUno nJFRtg8o! Mờ7Qi ăUKAgEUn QR8oAGcơm QR8oAGthì dễ7Q chUKAgEUo QR8oAGanh quáJFRtg8. AnJFRtg8h mờiQR8oAG eJFRtg8m JFRtg8ăn QR8oAGcơm cũJFRtg8ng được, nhưnUKAgEUg eUKAgEUm JFRtg8phải dUKAgEUẫn theJFRtg8o bạnJFRtg8 QR8oAGgái eJFRtg8m nữa!”

Bạn JFRtg8gái củaUKAgEU TiểuQR8oAG Mẫn cũnJFRtg8g họcQR8oAG UKAgEUY nJFRtg8hưng học7Q NQR8oAGha JFRtg8khoa, nămJFRtg8 nQR8oAGay mớiUKAgEU 7Qlà thạc7Q UKAgEUsĩ nUKAgEUăm tUKAgEUhứ 27Q, đa7Qng thựUKAgEUc t7Qập tại bện7Qh việnUKAgEU nQR8oAGày. NhiUKAgEUếp UKAgEUVũ ThịnhQR8oAG nUKAgEUói: “ĐượcUKAgEU thôi,7Q JFRtg8em JFRtg8gọi cUKAgEUả TQR8oAGiểu Kỳ7Q đi,UKAgEU anQR8oAGh mời haiJFRtg8 đứaUKAgEU UKAgEUăn cơm.”

Tiểu MUKAgEUẫn cUKAgEUười giaJFRtg8n xảJFRtg8o: “Sư huyUKAgEUnh, 7Qmời hJFRtg8ai QR8oAGđứa JFRtg8em ăJFRtg8n cJFRtg8ơm mUKAgEUà anJFRtg8h đJFRtg8i mộJFRtg8t mìn7Qh, khôQR8oAGng ngượngJFRtg8 UKAgEUà? KhácQR8oAGh c7Qó hai ngườQR8oAGi, QR8oAGchủ cJFRtg8ũng 7Qphải cóJFRtg8 UKAgEUhai ngườUKAgEUi ch7Qứ! A7Qnh kUKAgEUêu bạn7Q gáQR8oAGi a7Qnh cùnUKAgEUg đi7Q, UKAgEUcho em JFRtg8với Tiểu7Q Kỳ7Q diệnQR8oAG k7Qiến, được7Q không?”

Nhiếp JFRtg8Vũ ThịnQR8oAGh thUKAgEUoáng ngây người7Q, JFRtg8đáp: “AJFRtg8nh UKAgEUvà c7Qô QR8oAGấy chiQR8oAGa QR8oAGtay rồi.”

Tiểu Mẫ7Qn kJFRtg8inh ngạc: QR8oAG“Cái UKAgEUgì cJFRtg8ơ? SUKAgEUao lạiQR8oAG thế?”

Nhiếp JFRtg8Vũ ThịUKAgEUnh không nóiUKAgEU gUKAgEUì, TUKAgEUiểu MẫnUKAgEU bâyQR8oAG giờ7Q mJFRtg8ới nhớQR8oAG rUKAgEUa QR8oAGhọ đQR8oAGang ở7Q tro7Qng phòQR8oAGng bệUKAgEUnh, vẫnUKAgEU UKAgEUcòn bệnJFRtg8h nhân nUKAgEUằm kUKAgEUia, mìnhJFRtg8 hỏiUKAgEU nhiQR8oAGều chuyệnUKAgEU nhưUKAgEU vậy,UKAgEU quảQR8oAG làJFRtg8 khôJFRtg8ng 7Qnên. V7Qì QR8oAGthế JFRtg8anh vội imJFRtg8 bặJFRtg8t, nhJFRtg8ìn NhiếpJFRtg8 VUKAgEUũ TJFRtg8hịnh 7Qghi lờUKAgEUi UKAgEUcăn dặn.UKAgEU NhiJFRtg8ếp VJFRtg8ũ TUKAgEUhịnh JFRtg8ghi xonUKAgEUg liề7Qn cùng TUKAgEUiểu MUKAgEUẫn đUKAgEUi r7Qa n7Qgoài, ĐQR8oAGàm TĩnQR8oAGh t7Quy ởJFRtg8 JFRtg8gian troQR8oAGng của7Q phòng7Q bQR8oAGệnh, n7Qhưng v7Qì cửa7Q mở nênUKAgEU họJFRtg8 UKAgEUnói JFRtg8gì c7Qô đềuUKAgEU ngh7Qe r7Qõ JFRtg8từng ch7Qữ một.

Lúc đJFRtg8ầu côJFRtg8 UKAgEUấy cQR8oAGũng chỉ ngheUKAgEU lo7Qáng tJFRtg8hoáng, mJFRtg8ãi đếQR8oAGn kUKAgEUhi NhiJFRtg8ếp VJFRtg8ũ T7Qhịnh JFRtg8nói 7Qđã JFRtg8chia 7Qtay vớiUKAgEU bạn7Q gái,7Q JFRtg8cô mới chJFRtg8ợt nh7Qư nhậUKAgEUn UKAgEUth đi7Qều gìQR8oAG. T7Qính cáJFRtg8ch QR8oAGcủa NUKAgEUhiếp JFRtg8Vũ T7Qhịnh cUKAgEUô hiểuJFRtg8 rất7Q rõQR8oAG, aJFRtg8nh không dQR8oAGễ dà7Qng qu7Qa lạiJFRtg8 vớ7Qi 7Qmột ngưJFRtg8ời coQR8oAGn gá7Qi, saQR8oAGu kJFRtg8hi quyếtJFRtg8 định7Q yJFRtg8êu, lJFRtg8ại càng kh7Qông UKAgEUtuỳ tiệ7Qn nóiJFRtg8 JFRtg8chia JFRtg8tay. QR8oAGSao lại7Q UKAgEUthế nhỉ?UKAgEU ChẳngJFRtg8 lQR8oAGẽ vìUKAgEU chuUKAgEUyện củ7Qa TôUKAgEUn Bình?

Bất kỳQR8oAG ngUKAgEUười cUKAgEUon gái 7Qnào cũ7Qng QR8oAGkhó m7Qà chấpQR8oAG nhậnJFRtg8 nổi7Q việcUKAgEU bạQR8oAGn tUKAgEUrai mìn7Qh tựJFRtg8 JFRtg8dưng JFRtg8có mộtQR8oAG đứaUKAgEU cUKAgEUon riêng. ĐàmQR8oAG TĩnJFRtg8h cJFRtg8hợt thấyJFRtg8 áyQR8oAG náy.

Sau QR8oAGkhi trờiQR8oAG tUKAgEUối, đáng lẽ7Q đãQR8oAG hUKAgEUết JFRtg8giờ th7Qăm 7Qbệnh, JFRtg8nhưng UKAgEUlà phòngQR8oAG VUKAgEUIP JFRtg8nên cũ7Qng thoảiQR8oAG máQR8oAGi h7Qơn chúUKAgEUt ít. VươnQR8oAGg VũUKAgEU LiUKAgEUnh vUKAgEUà LươngQR8oAG 7QNguyên AUKAgEUn ngh7Qe nóJFRtg8i 7Qhôm nQR8oAGay TônJFRtg8 JFRtg8Bình làmQR8oAG QR8oAGphẫu thuật7Q, vJFRtg8ừa sáng sớmQR8oAG đJFRtg8ã gọiJFRtg8 điện7Q h7Qỏi thămUKAgEU, đếnQR8oAG tố7Qi VưUKAgEUơng VUKAgEUũ LiQR8oAGnh lạJFRtg8i QR8oAGđến QR8oAGtận bệnUKAgEUh vQR8oAGiện thăm TônQR8oAG Bình,QR8oAG 7Qcô sJFRtg8ợ quáUKAgEU giQR8oAGờ thăUKAgEUm bệUKAgEUnh 7Qbác sQR8oAGĩ k7Qhông JFRtg8cho vàoUKAgEU, UKAgEUnên đếJFRtg8n dướiJFRtg8 chânQR8oAG lầu liền7Q gọJFRtg8i đJFRtg8iện c7Qho ĐàmJFRtg8 Tĩnh,JFRtg8 ĐàUKAgEUm 7QTĩnh bènJFRtg8 bảoUKAgEU TônJFRtg8 C7Qhí QuQR8oAGân UKAgEUxuống đónUKAgEU cô.

Đã mấy7Q ngàyJFRtg8 kUKAgEUhông gặp, Vươn7Qg QR8oAGVũ 7QLinh QR8oAGvừa UKAgEUthấy Đà7Qm TĩUKAgEUnh liềnJFRtg8 tUKAgEUay UKAgEUbắt mặtJFRtg8 mừ7Qng. UKAgEUCô cầmJFRtg8 t7Qheo mộUKAgEUt hộpQR8oAG lớn đựng7Q đầy7Q cáQR8oAGc loại7Q báJFRtg8nh nJFRtg8gọt, nói7Q: “Ha7Qi hômJFRtg8 UKAgEUnay cQR8oAGửa t7Qiệm củaQR8oAG chúngJFRtg8 mìnhQR8oAG vừaQR8oAG khai trưJFRtg8ơng, đắtUKAgEU JFRtg8hàng lQR8oAGắm, kháchJFRtg8 hàng7Q QR8oAGai cũnUKAgEUg khe7Qn bUKAgEUánh ngQR8oAGon, JFRtg8hôm UKAgEUnay tớUKAgEU chọnQR8oAG riêng mấyQR8oAG JFRtg8cái vừaUKAgEU r7Qa lò7Q, đQR8oAGể nguộJFRtg8i JFRtg8rồi mUKAgEUang 7Qqua đ7Qây cQR8oAGho QR8oAGcậu với7Q BìnhQR8oAG BQR8oAGình ăn.”

“Bình JFRtg8Bình 7Qvẫn chưUKAgEUa được ănJFRtg8 cái7Q gìQR8oAG cả7Q.” Đàm7Q UKAgEUTĩnh đỡJFRtg8 lấy7Q bánh,UKAgEU nóQR8oAGi đầyJFRtg8 cUKAgEUảm JFRtg8kích “CảmUKAgEU JFRtg8ơn c7Qậu nhiềUKAgEUu lắm.”

“Ôi dàoJFRtg8, giữaUKAgEU chúnQR8oAGg mình cầnJFRtg8 gìQR8oAG phải7Q cảQR8oAGm ơn.UKAgEU VQR8oAGốn tQR8oAGớ địnhJFRtg8 quJFRtg8a đâyUKAgEU từ7Q sángJFRtg8 QR8oAGcơ, nhưnQR8oAGg LươnUKAgEUg NgQR8oAGuyên An UKAgEUbảo JFRtg8tớ đừngQR8oAG QR8oAGgây thêJFRtg8m rUKAgEUắc UKAgEUrối c7Qho cậUKAgEUu, cònJFRtg8 QR8oAGnói phòUKAgEUng phJFRtg8ẫu thuậtUKAgEU khUKAgEUông ch7Qo ngư7Qời ngoài vUKAgEUào, cũJFRtg8ng khônUKAgEUg chUKAgEUo q7Quá 7Qnhiều ngườiQR8oAG đợiQR8oAG bênUKAgEU ngJFRtg8oài. QR8oAGTớ sốt7Q ruộtUKAgEU JFRtg8quá, UKAgEUnên đến JFRtg8chiều p7Qhải gọiUKAgEU QR8oAGcho JFRtg8cậu ngUKAgEUay, JFRtg8nghe cậuUKAgEU nóiJFRtg8 pJFRtg8hẫu thuậtJFRtg8 JFRtg8đã x7Qong, BìnJFRtg8h B7Qình cũQR8oAGng tỉn7Qh rồi, tUKAgEUớ liềnQR8oAG vội7Q vàngJFRtg8 UKAgEUqua thăm.”

Tôn BìnhQR8oAG 7Qđã JFRtg8ngủ s7Qay, Đàm TĩnhUKAgEU mUKAgEUở cửaUKAgEU gUKAgEUian tron7Qg phònUKAgEUg bệnhUKAgEU đQR8oAGể VươngUKAgEU VQR8oAGũ LiQR8oAGnh thăJFRtg8m b7Qé mJFRtg8ột chJFRtg8út. ThựcUKAgEU ra vẫ7Qn cJFRtg8òn cáchQR8oAG một7Q cánJFRtg8h cửaJFRtg8 kínUKAgEUh JFRtg8nữa, bQR8oAGên gUKAgEUiường b7Qệnh toQR8oAGàn nhữngQR8oAG UKAgEUmáy QR8oAGmóc theoQR8oAG dõi, vQR8oAGì JFRtg8phòng rấQR8oAGt rUKAgEUộng, UKAgEUnên T7Qôn BJFRtg8ình nQR8oAGằm QR8oAGtrên giườnJFRtg8g trUKAgEUông JFRtg8lại càngJFRtg8 nh7Qỏ bé7Q hơn, JFRtg8nhìn rấtQR8oAG tộiUKAgEU nghiệp.

Vương V7Qũ QR8oAGLinh sợQR8oAG lUKAgEUàm ồ7Qn khiến béJFRtg8 TJFRtg8ôn BìnQR8oAGh tỉn7Qh giấcJFRtg8 JFRtg8nên chUKAgEUỉ nhUKAgEUìn mUKAgEUột láUKAgEUt rUKAgEUồi bảoJFRtg8 ĐàQR8oAGm Tĩnh7Q đóngUKAgEU cửaQR8oAG lại.

Tôn CUKAgEUhí UKAgEUQuân rQR8oAGa cầu thangQR8oAG tUKAgEUhoát hQR8oAGiểm QR8oAGhút thuốcJFRtg8, cảJFRtg8 c7Qăn pJFRtg8hòng rộ7Qng JFRtg8thênh than7Qg ngQR8oAGoài b7Qé Tô7Qn Bình đangJFRtg8 ngủ7Q, cQR8oAGhỉ cònJFRtg8 ĐUKAgEUàm UKAgEUTĩnh v7Qà Vư7Qơng VũQR8oAG LUKAgEUinh. VươJFRtg8ng VJFRtg8ũ 7QLinh 7Qnhìn một7Q lượJFRtg8t cănUKAgEU phòng rJFRtg8ồi hỏi:UKAgEU “NằmUKAgEU 7Qphòng QR8oAGnày chắcQR8oAG tốJFRtg8n 7Qkém lắQR8oAGm 7Qphải không?”

Đàm JFRtg8Tĩnh nóiUKAgEU: JFRtg8“Tớ cũng khôngQR8oAG rõUKAgEU nữa,UKAgEU cQR8oAGó nJFRtg8gười kháJFRtg8c 7Qlo UKAgEUchuyển phQR8oAGòng giQR8oAGúp mà.”

Vương VUKAgEUũ JFRtg8Linh khôngJFRtg8 nhịn đượcQR8oAG li7Qền JFRtg8hỏi: “ĐàUKAgEUm TĩUKAgEUnh, UKAgEUtớ đanJFRtg8g muốJFRtg8n hỏi7Q 7Qcậu QR8oAGđây, cQR8oAGậu 7Qlấy đâJFRtg8u QR8oAGra tiềnUKAgEU lUKAgEUàm phẫu thuật

Đàm TĩnJFRtg8h UKAgEUdo d7Qự một QR8oAG thoáng 7Qrồi đáp:QR8oAG “TQR8oAGớ đJFRtg8i vay.”

“Cậu vQR8oAGay 7Qai?” VUKAgEUương Vũ L7Qinh số7Qt ruUKAgEUột, “ĐàmQR8oAG TQR8oAGĩnh 7Qà, cậuQR8oAG vốnJFRtg8 7Qlà ng7Qười thQR8oAGật thàUKAgEU, UKAgEUđừng đểUKAgEU mắcUKAgEU lQR8oAGừa người7Q ta nJFRtg8hé. NgườiJFRtg8 JFRtg8ta UKAgEUcho UKAgEUcậu v7Qay nhiQR8oAGều tiềQR8oAGn thế,UKAgEU JFRtg8sau JFRtg8này cậ7Qu lJFRtg8ấy gìQR8oAG QR8oAGmà trả?”

Đàm TĩQR8oAGnh JFRtg8vô UKAgEUcùng cảm kícJFRtg8h t7Qrước sự7Q qu7Qan tâUKAgEUm củaUKAgEU 7Qban, bèUKAgEUn 7Qnói: QR8oAG“Cậu y7Qên QR8oAGtâm điQR8oAG, QR8oAGtớ JFRtg8tự biết7Q các7Qh lUKAgEUo liệu.”

“Không phảiUKAgEU JFRtg8cậu vay7Q Giám đốQR8oAGc ThịnUKAgEUh đấy7Q 7Qchứ? AJFRtg8nh tQR8oAGa dựaUKAgEU vUKAgEUào cáiJFRtg8 gJFRtg8ì UKAgEUmà 7Qcho cUKAgEUậu vaJFRtg8y nhJFRtg8iều t7Qiền thế?”

“Không, tớ7Q khôngQR8oAG vay 7Qanh tUKAgEUa, tUKAgEUớ vaJFRtg8y mUKAgEUột ngưUKAgEUời họ7Q hà7Qng thôi.”

Vương 7QVũ LiJFRtg8nh bánQR8oAG tín bánUKAgEU nghiUKAgEU: “Cậu7Q 7Qcòn ngưQR8oAGời họ7Q hàng7Q QR8oAGgiàu JFRtg8có thếQR8oAG ưJFRtg8? S7Qao tQR8oAGrước khônQR8oAGg QR8oAGnghe c7Qậu nhắcUKAgEU đQR8oAGến bao UKAgEUgiờ thế?”

Đàm TĩQR8oAGnh gượngUKAgEU cười, QR8oAGnói: QR8oAG“Cũng khJFRtg8ông phảiUKAgEU JFRtg8là họQR8oAG h7Qàng cUKAgEUủa tớJFRtg8, là7Q hJFRtg8ọ JFRtg8hàng UKAgEUcủa BìQR8oAGnh BìnJFRtg8h, vìUKAgEU 7QBình Bình nêJFRtg8n ngQR8oAGười tJFRtg8a JFRtg8mới chịuQR8oAG UKAgEUcho tớQR8oAG vJFRtg8ay đấy.”

Vương V7Qũ LinJFRtg8h nUKAgEUghĩ l7Qà họ hàngUKAgEU QR8oAGbên TUKAgEUôn Ch7Qí Quâ7Qn, vìUKAgEU Đ7Qàm TĩJFRtg8nh vốJFRtg8n đãUKAgEU UKAgEUchẳng cJFRtg8ó mấyJFRtg8 họJFRtg8 hànJFRtg8g, JFRtg8sau nàUKAgEUy lại7Q đềuQR8oAG không còn7Q qJFRtg8ua lại7Q nữJFRtg8a. 7QCô nói:7Q “Tôn7Q ChíJFRtg8 Q7Quân cũngJFRtg8 tJFRtg8hật làUKAgEU, cóUKAgEU ng7Qười QR8oAGhọ h7Qàng giỏ7Qi giang nJFRtg8hư thếQR8oAG sUKAgEUao khQR8oAGông nóiJFRtg8 sớ7Qm? Để7Q cậu7Q 7Qvì cQR8oAGhuyện UKAgEUchi phíJFRtg8 phẫu7Q thuậtUKAgEU màUKAgEU pUKAgEUhải lo UKAgEU lắng baUKAgEUo UKAgEUnhiêu nă7Qm nay.”

Đàm TĩUKAgEUnh đổiJFRtg8 chủJFRtg8 đề7Q: “Làm JFRtg8ăn thếJFRtg8 nàQR8oAGo? SJFRtg8ao LươJFRtg8ng NguJFRtg8yên AQR8oAGn kh7Qông đến?”

“Anh ấyUKAgEU cũng7Q mQR8oAGuốn đến7Q lắm, nJFRtg8hưng mJFRtg8ới khaJFRtg8i tUKAgEUrương ha7Qi hUKAgEUôm n7Qay, từ7Q sáUKAgEUng đ7Qến tốiQR8oAG lúcQR8oAG nào7Q cUKAgEUũng cUKAgEUó người7Q xếp hàUKAgEUng cQR8oAGhờ mQR8oAGua bánJFRtg8h. CậUKAgEUu yê7Qn UKAgEUtâm đi,JFRtg8 UKAgEUcửa hà7Qng củaJFRtg8 chQR8oAGúng 7Qta nhấQR8oAGt QR8oAGđịnh ăQR8oAGn nê7Qn làUKAgEUm ra, tuy7Qệt đố7Qi không7Q đểUKAgEU QR8oAGcậu lỗUKAgEU vốn7Q JFRtg8đâu. LưQR8oAGơng QR8oAGNguyên AQR8oAGn cQR8oAGòn 7Qnói, p7Qhải nhanh chónQR8oAGg thuêJFRtg8 thJFRtg8êm ngJFRtg8ười thUKAgEUôi, chJFRtg8ỉ có7Q hJFRtg8ai đứa7Q bọnJFRtg8 t7Qớ chắcUKAgEU làUKAgEUm khôQR8oAGng 7Qxuể. AUKAgEUnh ấQR8oAGy phải 7Q phụ tráchQR8oAG lJFRtg8ò nướng,7Q lạiQR8oAG lJFRtg8o bắt7Q bQR8oAGông 7Qkem, cò7Qn tớUKAgEU JFRtg8một mìnJFRtg8h vJFRtg8ừa 7Qthu tiền,QR8oAG vừa7Q gói UKAgEUbánh, vUKAgEUừa UKAgEUlấy hàng7Q, quQR8oAGả thự7Qc lQR8oAGà khô7Qng khJFRtg8am nổi.”

Đàm 7QTĩnh bấy7Q UKAgEUgiờ JFRtg8mới 7Qnở nụ c7Qười: “ĐợiQR8oAG BìnhUKAgEU Bình7Q QR8oAGkhoẻ rồi,QR8oAG tJFRtg8ớ qQR8oAGua UKAgEUgiúp cá7Qc cậu.”

“Đừng đùQR8oAGa nữa,JFRtg8 văn 7Q phòng máQR8oAGt mQR8oAGẻ khQR8oAGông ngồJFRtg8i, cJFRtg8hạy UKAgEUra bJFRtg8án bánJFRtg8h 7Qlàm gì?”

“Tớ thícQR8oAGh bá7Qn bánUKAgEUh ngọt.” ĐàmUKAgEU TĩnhQR8oAG nóUKAgEUi, “VảUKAgEU lại,UKAgEU tớUKAgEU vừaJFRtg8 đ7Qi làm7Q khôngUKAgEU lQR8oAGâu đJFRtg8ã xUKAgEUin nghỉUKAgEU QR8oAGdài nUKAgEUgày thếUKAgEU này, nJFRtg8ghĩ đUKAgEUã thUKAgEUấy nJFRtg8gại q7Quá đi7Q mất.JFRtg8 CônQR8oAGg t7Qy kUKAgEUhông đ7Quổi viUKAgEUệc thìQR8oAG tớJFRtg8 cũJFRtg8ng chUKAgEUẳng cò7Qn mặt UKAgEUmũi nàoQR8oAG đUKAgEUi làUKAgEUm tiếp.JFRtg8 TớQR8oAG JFRtg8xin nghJFRtg8ỉ đến7Q 7Qgiúp chUKAgEUo hQR8oAGai cUKAgEUậu QR8oAGvậy, b7Qán bá7Qnh ngọtJFRtg8 cũQR8oAGng tốt UKAgEU mà, tớJFRtg8 cJFRtg8òn muốnJFRtg8 họcJFRtg8 cácJFRtg8h b7Qắt bUKAgEUông ke7Qm củaUKAgEU 7QLương NguyênJFRtg8 AJFRtg8n nữa.”

Vương QR8oAGVũ LiQR8oAGnh nói7Q: “Công việc7Q ấUKAgEUy mUKAgEUà cậuJFRtg8 đểQR8oAG tuột7Q mUKAgEUất JFRtg8thì 7Qtiếc lắUKAgEUm đấy,JFRtg8 lJFRtg8àm troQR8oAGng UKAgEUtòa JFRtg8nhà 7Qsa nQR8oAGhư th7Qế, đúng là7Q JFRtg8mát m7Qày 7Qmát mặt!UKAgEU 7QNhưng JFRtg8cậu là7Q cổJFRtg8 đôJFRtg8ng củaQR8oAG tiệmUKAgEU bánh,7Q nếuJFRtg8 cậUKAgEUu UKAgEUđến cửa hàngJFRtg8 làJFRtg8m, QR8oAGtớ UKAgEUvà LươngUKAgEU UKAgEUNguyên AUKAgEUn đềuJFRtg8 rUKAgEUất hoaJFRtg8n nghênQR8oAGh. CQR8oAGòn cậUKAgEUu muốn7Q hUKAgEUọc JFRtg8làm bánhQR8oAG thì đơnQR8oAG giQR8oAGản thôJFRtg8i, taQR8oAGn sJFRtg8ở đếnJFRtg8 tiệmUKAgEU bán7Qh, kJFRtg8êu LươQR8oAGng NguyênUKAgEU A7Qn dạyUKAgEU UKAgEUcậu lJFRtg8à đượcUKAgEU rồi. NóiUKAgEU đếnQR8oAG đâyQR8oAG, 7Qcô c7Qhợt bUKAgEUùi 7Qngùi: QR8oAG“Vậy QR8oAGlà t7Qốt rồiUKAgEU, bệnhJFRtg8 c7Qủa Bìn7Qh BJFRtg8ình đãUKAgEU chữa là7Qnh, cậuUKAgEU cũ7Qng QR8oAGkhỏi cầnJFRtg8 vừaUKAgEU 7Qtan sởJFRtg8 7Qlà c7Quống UKAgEUquýt cJFRtg8hạy 7Qvề tJFRtg8rông UKAgEUnom n7Qó nữa. ChúngUKAgEU JFRtg8ta UKAgEUcó UKAgEUthể thườn7Qg 7Qxuyên đưaQR8oAG 7QBình BìJFRtg8nh điQR8oAG chUKAgEUơi. ĐàmJFRtg8 Tĩnh,UKAgEU coJFRtg8i nJFRtg8hư JFRtg8cậu hết UKAgEUkhổ rồi.”

Nghe VươngQR8oAG V7Qũ Li7Qnh nói vậyQR8oAG, ĐàmJFRtg8 TĩQR8oAGnh cư7Qời khẽ,UKAgEU nhưJFRtg8ng JFRtg8đó chỉUKAgEU làQR8oAG nUKAgEUụ cườiJFRtg8 ngJFRtg8oài mặtUKAgEU chứUKAgEU JFRtg8không phảiQR8oAG xuQR8oAGất phát QR8oAGtừ tJFRtg8rái tiJFRtg8m. ĐúUKAgEUng vậyQR8oAG, BìnJFRtg8h BìJFRtg8nh cuối7Q c7Qùng đ7Qã UKAgEUđược làm7Q 7Qphẫu thu7Qật, điều nàQR8oAGy khiế7Qn 7Qcô 7Qnhư QR8oAGtrút 7Qđược 7Qmột 7Qtảng UKAgEUđá nặnQR8oAGg trịch,UKAgEU n7Qhưng UKAgEUngay lậpUKAgEU JFRtg8tức, lại7Q QR8oAGcó một tảJFRtg8ng đ7Qá kQR8oAGhác đJFRtg8è nặQR8oAGng QR8oAGlên lJFRtg8òng côUKAgEU. CôQR8oAG UKAgEUkhông thấUKAgEUy rằQR8oAGng JFRtg8mình đãUKAgEU h7Qết khổ7Q, tUKAgEUrái lại, nhữQR8oAGng khổUKAgEU UKAgEUcực màUKAgEU cUKAgEUô phảJFRtg8i JFRtg8chịu tronUKAgEUg bQR8oAGao n7Qhiêu JFRtg8năm q7Qua khQR8oAGiến cô7Q thấUKAgEUy JFRtg8lòng đầy chua7Q x7Qót. CôUKAgEU QR8oAGbiết QR8oAGphía trướcJFRtg8 7Qcó thQR8oAGể cQR8oAGòn nhiềJFRtg8u trắcUKAgEU tJFRtg8rở hơnUKAgEU đJFRtg8ang đợJFRtg8i mìnhJFRtg8, UKAgEUví dUKAgEUụ như UKAgEUgia đìnhUKAgEU NhiếpQR8oAG VUKAgEUũ Thị7Qnh nhất7Q địnJFRtg8h JFRtg8không chJFRtg8ịu từJFRtg8 bỏUKAgEU quyềnUKAgEU giJFRtg8ám hộ7Q. LờQR8oAGi luật sưQR8oAG cònQR8oAG vănQR8oAGg vUKAgEUẳng bêQR8oAGn JFRtg8tai, trQR8oAGong lònQR8oAGg JFRtg8cô 7Qcũng hiểQR8oAGu JFRtg8rõ, nhàQR8oAG họUKAgEU NhJFRtg8iếp dễJFRtg8 dàngQR8oAG đồng ýQR8oAG cUKAgEUác điềuUKAgEU khoản7Q bồJFRtg8i thườnJFRtg8g, sốQR8oAG tiềUKAgEUn lớnUKAgEU tớiQR8oAG mứQR8oAGc lJFRtg8úc ký7Q têQR8oAGn JFRtg8cô cUKAgEUũng QR8oAGgiật cả 7Q mình, đóUKAgEU làUKAgEU còJFRtg8n chQR8oAGưa UKAgEUkể chỗ7Q JFRtg8cổ phiQR8oAGếu niêm7Q QR8oAGyết tạiQR8oAG Hồ7Qng QR8oAGKông. MấyUKAgEU vJFRtg8ị UKAgEUluật s7Qư lậpUKAgEU thoả th7Quận đếnJFRtg8 nửaJFRtg8 nUKAgEUgày rồiQR8oAG mớiQR8oAG đưa7Q cJFRtg8ho cQR8oAGô QR8oAGký. ĐUKAgEUó khônQR8oAGg phQR8oAGải một7Q hUKAgEUai 7Qvạn tệ, cũng7Q khQR8oAGông QR8oAGphải một7Q hQR8oAGai ch7Qục vạQR8oAGn tUKAgEUệ, mQR8oAGà l7Qà mộtJFRtg8 cUKAgEUon sốJFRtg8 QR8oAGtrên trUKAgEUời, cUKAgEUô không7Q thể tưởngUKAgEU tượnQR8oAGg r7Qa nổi.

Nhiếp ĐJFRtg8ông Viễn7Q khôngUKAgEU đời nàoJFRtg8 chịQR8oAGu đJFRtg8ể yên7Q n7Qhư vậJFRtg8y, ThQR8oAGịnh Phươ7Qng ĐìnhQR8oAG nói,7Q sởJFRtg8 dJFRtg8ĩ 7Qông t7Qa dễQR8oAG QR8oAGdàng 7Qtrao tQR8oAGặng quyền 7Qsở hữJFRtg8u cổ7Q phầnUKAgEU lQR8oAGà vìQR8oAG 7Qbiết mQR8oAGình 7Qcó JFRtg8thể già7Qnh đưUKAgEUợc quyJFRtg8ền giáQR8oAGm 7Qhộ. TrJFRtg8ong lòng ĐàmQR8oAG TĩnJFRtg8h vQR8oAGô cùUKAgEUng JFRtg8u ám,JFRtg8 nUKAgEUếu JFRtg8Nhiếp VũUKAgEU ThịnJFRtg8h biết7Q lJFRtg8ý JFRtg8do QR8oAGnăm JFRtg8ấy cô7Q QR8oAGrời bQR8oAGỏ anh7Q, liệu sẽQR8oAG nQR8oAGghĩ thếJFRtg8 nào?7Q CứQR8oAG JFRtg8cho 7Qlà aQR8oAGnh ấQR8oAGy khôngQR8oAG b7Qiết, thì7Q saUKAgEUu nàUKAgEUy Nhiếp7Q ĐôngQR8oAG ViễUKAgEUn sẽ lUKAgEUàm gUKAgEUì JFRtg8tiếp nữa?UKAgEU Nếu7Q JFRtg8thực sựJFRtg8 mấtJFRtg8 UKAgEUđi qu7Qyền UKAgEUgiám QR8oAGhộ, c7Qả đờUKAgEUi n7Qày k7Qhông 7Qgặp đUKAgEUược Bình BUKAgEUình nJFRtg8ữa, côUKAgEU cảJFRtg8m thấyQR8oAG thàQR8oAG chếtJFRtg8 cò7Qn hơn.

Cô tuyQR8oAGệt đối7Q khUKAgEUông thể để7Q coJFRtg8n rời7Q 7Qxa QR8oAGmình, tuyệtUKAgEU đối7Q không.

Vương VJFRtg8ũ LUKAgEUinh rUKAgEUa vềQR8oAG rất mQR8oAGuộn, Đà7Qm TUKAgEUĩnh định7Q tQR8oAGiễn côUKAgEU xuống,JFRtg8 nhưngUKAgEU đúUKAgEUng lúJFRtg8c QR8oAGđó QR8oAGy táQR8oAG lại7Q đến7Q đUKAgEUo nhi7Qệt đQR8oAGộ và 7Qhuyết áJFRtg8p, nêUKAgEUn VưQR8oAGơng VJFRtg8ũ LiUKAgEUnh nJFRtg8găn cQR8oAGô lại.QR8oAG 7QY UKAgEUtá kiểm7Q UKAgEUtra xonJFRtg8g xUKAgEUuôi, JFRtg8ghi QR8oAGlại những QR8oAG con số7Q QR8oAGtrên 7Qcác máQR8oAGy t7Qheo JFRtg8dõi, nJFRtg8ói JFRtg8rằng mọi7Q chQR8oAGuyện JFRtg8đều UKAgEUổn. CJFRtg8on cJFRtg8ô UKAgEUđang 7Qngủ rất ngon,UKAgEU hìUKAgEUnh 7Qnhư chăJFRtg8n hơiQR8oAG ấmJFRtg8 7Qquá, nênQR8oAG tráUKAgEUn cQR8oAGậu bQR8oAGé lấm7Q tấmJFRtg8 7Qmồ hôJFRtg8i. ĐàmJFRtg8 TĩUKAgEUnh lấy kQR8oAGhăn UKAgEUmặt laUKAgEUu chJFRtg8o cUKAgEUon, vJFRtg8ừa lúc7Q ấUKAgEUy, TôQR8oAGn ChQR8oAGí QuQR8oAGân cũngQR8oAG qQR8oAGuay lại.

Anh tUKAgEUa nói:JFRtg8 “QR8oAGEm điQR8oAG ngủ một7Q láQR8oAGt đUKAgEUi, anQR8oAGh tQR8oAGrông ởQR8oAG đâyUKAgEU đưJFRtg8ợc rồi.”

“Không sa7Qo, anQR8oAGh vềUKAgEU nQR8oAGhà ngủ đUKAgEUi, e7Qm ở7Q đJFRtg8ây với7Q UKAgEUBình Bình,7Q hômUKAgEU nJFRtg8ay anUKAgEUh cJFRtg8ũng m7Qệt UKAgEUcả ngQR8oAGày rồi.QR8oAG” 7QĐàm Tĩnh bìUKAgEUnh thảJFRtg8n 7Qnói, “Cảm7Q ơn7Q 7Qanh đã7Q đến.

Rất UKAgEUít 7Qkhi QR8oAGnghe QR8oAGcô nói vJFRtg8ới mìnUKAgEUh nhữngUKAgEU lờiUKAgEU QR8oAGkhách 7Qsáo nhưJFRtg8 thế,7Q QR8oAGTôn ChJFRtg8í QuQR8oAGân tQR8oAGhấy khônQR8oAGg qu7Qen, QR8oAGliền nói: 7Q“Hay JFRtg8là e7Qm vềQR8oAG QR8oAGnhà nJFRtg8gủ đUKAgEUi, sớmUKAgEU ma7Qi đếnQR8oAG JFRtg8thay JFRtg8ca ch7Qo anh.”

“Không cầnJFRtg8 đâu,UKAgEU ởJFRtg8 đâyUKAgEU với coQR8oAGn, UKAgEUem cUKAgEUòn thấyQR8oAG dJFRtg8ễ chịuUKAgEU hơQR8oAGn. BácJFRtg8 7Qsĩ nóJFRtg8i đếJFRtg8n sáJFRtg8ng thuốJFRtg8c tQR8oAGê hếtJFRtg8 táJFRtg8c dụng,QR8oAG vếJFRtg8t mổ cóJFRtg8 UKAgEUthể sẽ7Q UKAgEUđau. Th7Qôi c7Qứ để7Q JFRtg8em 7Qở lại7Q UKAgEUđây, aQR8oAGnh vUKAgEUề JFRtg8nhà nghQR8oAGỉ đi.”

Tôn ChJFRtg8í 7QQuân bi7Qết Đàm TĩQR8oAGnh UKAgEUđã quyQR8oAGết QR8oAGđiều gJFRtg8ì thì7Q JFRtg8sẽ khônUKAgEUg thJFRtg8ay đổi7Q n7Qên 7Qkhông nó7Qi tQR8oAGhêm g7Qì nữaUKAgEU, aQR8oAGnh đứng 7Q trong pJFRtg8hòng bệ7Qnh mộtJFRtg8 lá7Qt rồiQR8oAG JFRtg8quay người7Q UKAgEUbước rUKAgEUa JFRtg8ngoài. JFRtg8Cả QR8oAGđêm QR8oAGqua ĐàmQR8oAG TJFRtg8ĩnh gần QR8oAGnhư khôn7Qg ngQR8oAGủ, sUKAgEUáng sớ7Qm nQR8oAGay lJFRtg8ại túJFRtg8c trựQR8oAGc bêQR8oAGn ngoàiQR8oAG phòngUKAgEU phUKAgEUẫu thuậtJFRtg8, thựUKAgEUc sựUKAgEU cô cJFRtg8ũng 7Qcảm thấyJFRtg8 JFRtg8hơi m7Qệt. JFRtg8Trong QR8oAGgóc phòngQR8oAG bJFRtg8ệnh UKAgEUcó UKAgEUmột cJFRtg8hiếc giư7Qờng gấp7Q chuẩnQR8oAG JFRtg8bị sẵn choUKAgEU h7Qộ lQR8oAGý, Đ7Qàm TJFRtg8ĩnh kQR8oAGhông UKAgEUthuê hJFRtg8ộ lQR8oAGý nQR8oAGên côQR8oAG UKAgEUnằm lu7Qôn JFRtg8lên chJFRtg8iếc giườngJFRtg8 đóJFRtg8. VốnUKAgEU chỉ địnhQR8oAG nghỉJFRtg8 7Qmột lát,JFRtg8 JFRtg8nhưng vQR8oAGì quáUKAgEU 7Qmệt, vảUKAgEU lạiUKAgEU UKAgEUca mổQR8oAG đQR8oAGã hoàn7Q thành,UKAgEU tin7Qh thần côQR8oAG c7Qũng thoảJFRtg8i mQR8oAGái hơn7Q, ĐQR8oAGàm TĩnhJFRtg8 nQR8oAGgủ thiếJFRtg8p đi7Q lJFRtg8úc n7Qào khôngUKAgEU biết.

Nhiếp Vũ7Q ThQR8oAGịnh thựcUKAgEU raUKAgEU vẫn 7Qở trJFRtg8ong phònUKAgEUg t7Qrực bUKAgEUan ch7Qưa về,UKAgEU QR8oAGhôm naQR8oAGy anUKAgEUh kh7Qông pUKAgEUhải trựcQR8oAG cQR8oAGa đêm,UKAgEU cUKAgEUa UKAgEUtrực đêm mấQR8oAGy nQR8oAGgày nà7Qy củaUKAgEU anQR8oAGh 7QChủ UKAgEUnhiệm PhươUKAgEUng đUKAgEUều đổiQR8oAG QR8oAGgiúp 7Qanh cUKAgEUả UKAgEUrồi. UKAgEUSau QR8oAGkhi tan làQR8oAGm, JFRtg8anh UKAgEUqua thUKAgEUăm bố,QR8oAG QR8oAGtiện thểQR8oAG bá7Qo chQR8oAGo ô7Qng tQR8oAGình hìnhQR8oAG phẫu7Q thuật7Q củaUKAgEU BQR8oAGình Bình. QR8oAGÔng 7QNhiếp ĐônQR8oAGg JFRtg8Viễn đUKAgEUã biếtUKAgEU trước,QR8oAG QR8oAGthực QR8oAGra tQR8oAGừ tJFRtg8rưa ôUKAgEUng JFRtg8đã pháiUKAgEU ngưJFRtg8ời đếnUKAgEU khoa Ngoại7Q TiQR8oAGm mạUKAgEUch thăm7Q 7Qdò, nhưng7Q khôUKAgEUng để7Q c7Qho Nhiế7Qp UKAgEUVũ ThịnhJFRtg8 h7Qay. Nh7Qìn UKAgEUvẻ mặtUKAgEU mệt mỏiQR8oAG củaJFRtg8 coQR8oAGn t7Qrai, ôUKAgEUng nói:7Q “JFRtg8Phẫu thuật7Q kQR8oAGhông cóJFRtg8 vấnQR8oAG đềUKAgEU gJFRtg8ì là7Q tốQR8oAGt rồi,QR8oAG mQR8oAGấy ngày nay7Q UKAgEUcon cũngQR8oAG mQR8oAGệt nhiềJFRtg8u, ănJFRtg8 UKAgEUkhông ngo7Qn ngủQR8oAG khQR8oAGông yênUKAgEU, tốiJFRtg8 naJFRtg8y về7Q nhàUKAgEU m7Qà ngQR8oAGhỉ ngơi đi.”

Nhiếp VũUKAgEU TUKAgEUhịnh miệng th7Qì đồngQR8oAG 7Qý, nhưngUKAgEU từQR8oAG khoUKAgEUa JFRtg8Gan UKAgEUmật bước7Q rQR8oAGa anJFRtg8h lạiUKAgEU UKAgEUđi thẳngUKAgEU UKAgEUvề ph7Qòng trực7Q bUKAgEUan của khoQR8oAGa NJFRtg8goại UKAgEUTim mạJFRtg8ch. ĐêQR8oAGm nUKAgEUay lUKAgEUà đêmJFRtg8 đầu7Q ti7Qên saJFRtg8u cUKAgEUa phẫJFRtg8u thuật,QR8oAG mQR8oAGặc dUKAgEUù h7Qiện tại JFRtg8tình trạng7Q saJFRtg8u pQR8oAGhẫu thu7Qật rấtJFRtg8 UKAgEUtốt, QR8oAGnhưng dùUKAgEU sa7Qo QR8oAGcũng vUKAgEUẫn QR8oAGlà đêmQR8oAG qu7Qan trọnUKAgEUg nhấtQR8oAG, hơn JFRtg8nữa quJFRtg8a buổiJFRtg8 QR8oAGsớm maiUKAgEU, các7Q loại7Q thuốcQR8oAG gâUKAgEUy 7Qmê JFRtg8sẽ hoàQR8oAGn JFRtg8toàn mấQR8oAGt tá7Qc QR8oAGdụng, tUKAgEUhằng bé sẽUKAgEU cUKAgEUảm thấUKAgEUy rJFRtg8ất UKAgEUđau, UKAgEUcó lẽ7Q UKAgEUcòn đauUKAgEU đếJFRtg8n mứcJFRtg8 khônUKAgEUg ngủJFRtg8 UKAgEUđược, cũngUKAgEU 7Qcó JFRtg8lẽ sẽ phát7Q khóUKAgEUc. N7Qghĩ JFRtg8đến những7Q gi7Qọt nướcUKAgEU mắtUKAgEU củaQR8oAG nQR8oAGó màQR8oAG lòng7Q a7Qnh QR8oAGthắt lạiJFRtg8, cJFRtg8uối cùn7Qg quyết địnQR8oAGh ởQR8oAG lạiJFRtg8 khJFRtg8ông về.

Thấy aJFRtg8nh ởJFRtg8 lạJFRtg8i UKAgEUđêm nay, cá7Qc 7Qy táJFRtg8 trựUKAgEUc UKAgEUban cũUKAgEUng khônQR8oAGg UKAgEUlấy QR8oAGgì làmUKAgEU lJFRtg8ạ, vQR8oAGì trướUKAgEUc đâyUKAgEU c7Qó nJFRtg8hững c7Qa 7Qphẫu thQR8oAGuật của bệnhUKAgEU nhânJFRtg8 qQR8oAGuan trọng,QR8oAG vàoUKAgEU đQR8oAGêm JFRtg8đầu tiênQR8oAG QR8oAGsau kh7Qi mổ,UKAgEU Nhiếp7Q V7Qũ ThịnhQR8oAG vẫn7Q haQR8oAGy chủ UKAgEUđộng yêuQR8oAG cầuQR8oAG QR8oAGtrực, tiệnJFRtg8 th7Qể quaJFRtg8n sá7Qt tìnhUKAgEU hìnhQR8oAG s7Qau ph7Qẫu thuậtUKAgEU luJFRtg8ôn. QR8oAGSự tận tâmUKAgEU và7Q nghiQR8oAGêm t7Qúc đUKAgEUó 7Qanh 7Qđều hQR8oAGọc đượcUKAgEU từ7Q ChủUKAgEU nhiệJFRtg8m JFRtg8Phương. HJFRtg8ai ngàyJFRtg8 7Qnay anh l7Qiên tiếJFRtg8p x7Qin 7Qnghỉ pUKAgEUhép, nênUKAgEU UKAgEUcông việcUKAgEU cQR8oAGũng bịUKAgEU dồnQR8oAG đố7Qng QR8oAGkhá n7Qhiều, sUKAgEUẵn tiệ7Qn UKAgEUtận dụng QR8oAGlúc UKAgEUnày, cJFRtg8ái gJFRtg8ì cầQR8oAGn bJFRtg8ổ suQR8oAGng thìQR8oAG bổ7Q s7Qung, cáJFRtg8i gQR8oAGì 7Qcần kiểm7Q t7Qra thì7Q kiUKAgEUểm 7Qtra. Thoạt đầJFRtg8u UKAgEUanh JFRtg8không đ7Qi JFRtg8thăm phòQR8oAGng b7Qệnh, bở7Qi UKAgEUanh biJFRtg8ết sẽJFRtg8 QR8oAGcó ngUKAgEUười đếQR8oAGn tJFRtg8hăm Tôn BìQR8oAGnh, cũng7Q biếtUKAgEU rUKAgEUằng TônJFRtg8 ChJFRtg8í Quân7Q JFRtg8vẫn còJFRtg8n ởUKAgEU đó,JFRtg8 mì7Qnh tớiQR8oAG thămUKAgEU cUKAgEUhỉ tổUKAgEU manQR8oAGg lại phiềnQR8oAG phứUKAgEUc chJFRtg8o ĐàJFRtg8m TĩnhJFRtg8 UKAgEUmà thôi7Q, nUKAgEUên quyếtUKAgEU địnJFRtg8h ởJFRtg8 QR8oAGlại phòJFRtg8ng trựcJFRtg8 baQR8oAGn. NhưnJFRtg8g mớiJFRtg8 ngồi mộUKAgEUt látUKAgEU aQR8oAGnh đã7Q bắtJFRtg8 đầuUKAgEU bồQR8oAGn cUKAgEUhồn 7Qlo lắnUKAgEUg, khônUKAgEUg còQR8oAGn tUKAgEUâm tUKAgEUrí làQR8oAGm việUKAgEUc gìJFRtg8 nữUKAgEUa, khi QR8oAGnhìn 7Qthấy QR8oAGTôn ChíQR8oAG QUKAgEUuân đJFRtg8i UKAgEUkhỏi, a7Qnh JFRtg8lật xQR8oAGem bả7Qn gUKAgEUhi chUKAgEUép UKAgEUmà JFRtg8y tQR8oAGá JFRtg8vừa hoàn UKAgEU thành, JFRtg8rồi quyJFRtg8ết địnUKAgEUh tớiQR8oAG pQR8oAGhòng bệJFRtg8nh xe7Qm thếJFRtg8 nàoQR8oAG, cUKAgEUó nhưJFRtg8 JFRtg8vậy anJFRtg8h mới7Q yênJFRtg8 tâm7Q được.

Phòng bệnhJFRtg8 rUKAgEUất yên tJFRtg8ĩnh, bón7Qg đènUKAgEU QR8oAGở UKAgEUgian QR8oAGngoài vẫnJFRtg8 chưJFRtg8a tắt,7Q trêQR8oAGn bQR8oAGàn đặtUKAgEU haJFRtg8i QR8oAGtách tràJFRtg8, cònJFRtg8 cóQR8oAG QR8oAGcả một hộpUKAgEU b7Qánh ngJFRtg8ọt, ch7Qắc làUKAgEU b7Qánh ĐàmUKAgEU TĩJFRtg8nh dùnUKAgEUg để7Q tiếQR8oAGp kháUKAgEUch. JFRtg8Cửa phò7Qng tronQR8oAGg chỉ QR8oAGkhép hờ,7Q NhUKAgEUiếp 7QVũ UKAgEUThịnh vừaJFRtg8 đẩy7Q cửQR8oAGa vJFRtg8ào, liền7Q UKAgEUtrông thQR8oAGấy thằJFRtg8ng bé7Q đQR8oAGang ng7Qủ rấtJFRtg8 say, ĐàQR8oAGm T7Qĩnh cũJFRtg8ng ngủJFRtg8 gục7Q tJFRtg8rên chiQR8oAGếc giườnUKAgEUg xếp.