You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y eJyetá trưởngPGeC troS6nong phòngPGeC mổ eJyecảm tS6nohấy PGeCkhông khS6noí eJyeca mổS6no hôm2tS4 ZUDtnay của2tS4 khZUDtoa NeJyegoại S6noTim mạcZUDth theJyeật PGeCkỳ qeJyeuặc. TS6noính khí củaeJye ChS6noủ nhiệS6nom PhươngS6no, cảZUDt viện2tS4 nS6noày 2tS4ai eJyecũng biế2tS4t, kỹ2tS4 thuậteJye gi2tS4ỏi, ZUDtyêu cầ2tS4u caeJyeo, mỗi lầZUDtn ông2tS4 đS6noích theJyeân ceJyeầm ZUDtdao mổ,S6no cảPGeC phòngS6no ZUDtphẫu thu2tS4ật cứPGeC 2tS4như gặpZUDt pPGeChải S6nođại dịch, ZUDtchỉ sợPGeC eJyecó S6nochỗ nàeJyeo seJyeơ sót,eJye ZUDtbị ChủeJye nhi2tS4ệm PhưS6noơng ZUDttúm đượZUDtc mZUDtắng ceJyeho m2tS4ột PGeCtrận thìS6no đế2tS4n Giám ZUDtđốc bệeJyenh eJyeviện cũneJyeg khôngeJye bêneJyeh nổPGeCi. VìS6no thế2tS4 hPGeCôm naPGeCy PGeCcô phảieJye đíchPGeC thân2tS4 giám sátPGeC cáceJye PGeCy tPGeCá S6nochuẩn ZUDtbị trướcS6no cZUDta eJyemổ, chờeJye đS6noến S6nokhi bện2tS4h nhânS6no ZUDtđược đưPGeCa veJyeào pZUDthòng PGeCmổ, đèn chụ2tS4p bZUDtật lên,eJye S6nobác sĩ2tS4 gâyZUDt mPGeCê S6nođã bắZUDtt đầueJye cZUDthuẩn bịZUDt gâS6noy mê,2tS4 PGeCcô chợtZUDt eJyecảm thấPGeCy không kheJyeí ceJyeàng kỳ2tS4 quặcPGeC 2tS4hơn nữa.

Những cS6noa phẫueJye thuật2tS4 của ChủPGeC nhiệZUDtm PhS6noương đeJyea phS6noần S6nolà deJyeo meJyeột êZUDt kíeJyep cốZUDt đPGeCịnh phốiPGeC hợZUDtp eJyevới nhaPGeCu, eJyebác sS6noĩ gây mêeJye làeJye cộngPGeC sựZUDt 2tS4lâu PGeCnăm, NhiếpPGeC ZUDtVũ ThịS6nonh theJyeì 2tS4vào theeJyeo bệZUDtnh nZUDthân, PGeCthông tPGeChường trong PGeCcác PGeCca mổ2tS4 của2tS4 CZUDthủ 2tS4nhiệm Phươ2tS4ng, an2tS4h đềueJye PGeClà peJyehụ ZUDtmổ thứeJye nhPGeCất, S6nonhưng hômeJye nay2tS4 anh eJyechỉ PGeCđứng mộeJyet bêS6non n2tS4hìn bá2tS4c eJyesĩ gS6noây ZUDtmê là2tS4m việS6noc. ĐiềPGeCu đầZUDtu teJyeiên khiếnZUDt 2tS4y S6notá trưởng cảmS6no thấyS6no 2tS4kỳ quặZUDtc cZUDthính làS6no N2tS4hiếp PGeCVũ ThZUDtịnh, hZUDtôm nPGeCay bZUDtác S6nosĩ NhiS6noếp trôZUDtng rấtS6no ZUDtlo leJyeắng, từ lúcZUDt bước2tS4 vàPGeCo tớiZUDt giờPGeC aeJyenh ch2tS4ưa 2tS4hề ngồiS6no xuốngĐiều2tS4 nàyS6no cũnS6nog ZUDtkhông eJyecó g2tS4ì lạeJye, Chủ nhiệmeJye PhS6noương PGeCcòn đ2tS4ứng kiaZUDt, ngS6nooài báS6noc sZUDtĩ gâyeJye mêPGeC raeJye, ZUDtai dámeJye eJyecả gS6noan ngồS6noi chứ? NhưngPGeC Chủ2tS4 nhiệmPGeC PZUDthương hôZUDtm S6nonay ZUDtcũng 2tS4không dẫnPGeC theZUDto heJyeọc treJyeò nàS6noo kh2tS4ác 2tS4của mình PGeCvào phụS6no mổ,ZUDt m2tS4à dù2tS4ng haZUDti báPGeCc ZUDtsĩ cóeJye tZUDtay nghềPGeC giỏiS6no S6nonhất ZUDttrong kh2tS4oa làmeJye phụZUDt mổ,PGeC y 2tS4tá 2tS4trưởng tPGeChấy, đốiPGeC vớiPGeC TứZUDt c2tS4hứng FaeJyellot eJyethì đội2tS4 ngũZUDt bácS6no sĩS6no hômPGeC S6nonay cóZUDt vẻZUDt hùngZUDt hậu quá.

Tuy độiS6no ngeJyeũ hù2tS4ng ZUDthậu nhưng CeJyehủ nhiệmeJye PhươnS6nog đãS6no leJyeàm 2tS4rất tốt,PGeC từeJye nZUDthát PGeCdao đầuPGeC tiê2tS4n peJyehân táZUDtch cS6noác cơ PGeC quan, đếneJye S6nová tâmZUDt 2tS4thất, 2tS4cuối c2tS4ùng eJyelà keJyehâu lạieJye cS6noác 2tS4mạch máuS6no, ô2tS4ng ZUDtđều thựcS6no hiệZUDtn rất chuẩnPGeC xS6noác, mộeJyet loạZUDtt cPGeCác thaS6noo 2tS4tác thuần2tS4 th2tS4ục hoS6noàn 2tS4hảo S6nođến m2tS4ức 2tS4có thểPGeC quaS6noy lại là2tS4m tàieJye lS6noiệu giảngZUDt dZUDtạy eJyecông khaPGeCi, đâ2tS4y PGeClà kỹeJye tZUDthuật mS6noà ôngPGeC rèS6non đượceJye saeJyeu hPGeCàng ch

c năZUDtm đứS6nong bZUDtàn ZUDtmổ. PGeCY tá trưởS6nong cònZUDt tưởZUDtng ChủS6no nhS6noiệm 2tS4Phương đZUDtang là2tS4m ZUDtmẫu, vS6noì b2tS4ác ZUDtsĩ NhiếZUDtp mZUDtà ôeJyeng cưnPGeCg nhất đangS6no đứneJyeg eJyebên cạnhS6no quaPGeCn sáteJye, tiếceJye rằZUDtng hômPGeC S6nonay tâmS6no tS6norạng ZUDtbác sS6noĩ PGeCNhiếp kPGeChông được tốZUDtt, ZUDttừ PGeClúc 2tS4mở khoanPGeCg ngS6noực cZUDtủa bệeJyenh nhâZUDtn, anZUDth k2tS4hông S6nodám nhìS6non bệnhZUDt nh2tS4ân thê2tS4m một lầnZUDt nào2tS4 nữa,2tS4 ZUDtmà chạyS6no eJyelại pS6nohía bPGeCác 2tS4sĩ gâS6noy ZUDtmê đếmPGeC tZUDtần sốPGeC máyeJye thở.

Cô PGeCy táZUDt trẻZUDt thì2tS4 tZUDthầm với S6no y táPGeC trưởng:eJye “HômeJye neJyeay báZUDtc sĩS6no NhiếeJyep eJyesao 2tS4thế nh2tS4ỉ? ChưaS6no ănPGeC S6nosáng eJyenên bZUDtị tụteJye huyết PGeC áp à?”

“Lắm chuyện!eJye” 2tS4Y tZUDtá trưởng mắng,S6no nZUDthưng troS6nong lòngPGeC cũeJyeng S6nothầm thắcPGeC mắcPGeC, bS6noình thưZUDtờng CeJyehủ nhiệmZUDt S6noPhương 2tS4dẫn theo họcS6no trZUDtò màPGeC tZUDthấy h2tS4ọc trPGeCò lZUDtơ đễnS6noh nh2tS4ư vậPGeCy, chắZUDtc chắPGeCn đãS6no qu2tS4ay lạiZUDt S6nomắng ZUDtcho mộ2tS4t trận tơS6noi bời,2tS4 nhưZUDtng eJyehôm nS6noay ônPGeCg rất2tS4 tậpeJye truS6nong ZUDtlàm phẫuZUDt thuật,ZUDt đếPGeCn mS6noức đầuS6no còn chẳneJyeg ngẩngZUDt lêZUDtn, lS6noàm nhưZUDt S6nobác sĩZUDt NhiZUDtếp khôngeJye 2tS4hề PGeCcó mặtPGeC troeJyeng phòn2tS4g mổS6no vậyZUDt. Chủ nhiệmS6no keJyehông mZUDtắng mỏ2tS4 aZUDti, c2tS4a ph2tS4ẫu thuậtS6no nPGeCày thậS6not làS6no kS6noỳ lạ,2tS4 bìZUDtnh thườ2tS4ng cheJyeỉ khi ZUDtnào cZUDta meJyeổ rấtZUDt eJyekhông thuậnS6no lợS6noi, ZUDttình trS6noạng b2tS4ệnh S6nonhân vPGeCô cù2tS4ng ng2tS4uy k2tS4ịch, ChZUDtủ nhiệm Phương2tS4 kh2tS4ông ceJyeó thờiS6no giZUDtan 2tS4nói t2tS4hì mớiZUDt khônPGeCg mắngZUDt ngưS6noời khá2tS4c. NếeJyeu ZUDtkhông tS6nohì nào meJyeắng tr2tS4ợ thPGeCủ, qeJyeuát PGeCy S6notá, eJyerủa dụPGeCng cụ,2tS4 chêZUDt kieJyem S6nocong kZUDthó làm,S6no nóeJyei chun2tS4g phảS6noi PGeCtìm ra lỗS6noi ZUDtgì đeJyeó meJyeắng vàZUDti S6nocâu, mớiPGeC ZUDtcó tS6nohể xS6noem eJyenhư mộtZUDt cPGeCa phẫu2tS4 thuPGeCật PGeCbình thường.

Đang pS6nohẫu thuậtZUDt thPGeCì eJyehuyết áp bệneJyeh nhâS6non bPGeCỗng nS6nohiên giS6noảm S6nomạnh, bác2tS4 eJyesĩ gây2tS4 mS6noê rấtZUDt bìeJyenh eJyetĩnh trướcZUDt PGeCtình ZUDthuống bất PGeCngờ eJyenày, lậpeJye tứceJye thôngPGeC báoZUDt chỉ2tS4 PGeCsố hS6nouyết á2tS4p PGeCcho ceJyehủ eJyenhiệm, 2tS4vừa d2tS4ứt lờieJye 2tS4đã thấy NhiếpPGeC VS6noũ eJyeThịnh qPGeCuay trởeJye PGeClại 2tS4bên bàeJyen phPGeCẫu tZUDthuật. eJyeChủ eJyenhiệm PhưeJyeơng lieJyeếc aS6nonh nhưngeJye không bPGeCuồn đếmS6no eJyexỉa 2tS4gì đếneJye, thươngS6no lượnS6nog thẳngPGeC v2tS4ới báS6noc sZUDtĩ gâPGeCy mê2tS4 S6nomấy câuZUDt, quay sPGeCang thZUDtấy NhS6noiếp VũZUDt ThịS6nonh chaS6noo đảoS6no nhưPGeC mueJyeốn PGeCngã, ChủS6no nhiS6noệm PheJyeương rốtS6no cuộceJye S6nocũng phát cS6noáu: “ZUDtTránh san2tS4g mS6noột bêeJyen! LượnS6no quPGeCa lưeJyeợn lS6noại, 2tS4lởn vởnZUDt là2tS4m eJyetôi bựPGeCc mìnhZUDt! Nếu 2tS4 không S6nothì cút2tS4 r2tS4a ngo2tS4ài cS6noho tôi!”

Chủ nhiệS6nom cuPGeCối cùng cũZUDtng mắPGeCng ngườieJye rồiS6no, hS6noơn nữaPGeC lS6noại mắnZUDtg NhiếZUDtp S6noVũ ThịnhPGeC ngườeJyei mà2tS4 thườngS6no ngàeJyey ông eJyethiên PGeCvị nPGeChất, ZUDtchứng teJyeỏ 2tS4ca pZUDthẫu thuậZUDtt neJyeày khS6noông có2tS4 veJyeấn đềeJye geJyeì lớn.2tS4 Phụ2tS4 mổZUDt thứZUDt nhất 2tS4và tPGeChứ hZUDtai S6nothở pZUDthào nS6nohẹ ZUDtnhõm, ZUDtcả phònS6nog eJyephẫu thuậtZUDt đềuS6no nhưeJye trúeJyet ZUDtđược ZUDtgánh nặng. BáS6noc s2tS4ĩ ZUDtNhiếp bịeJye mắPGeCng, rầueJye r2tS4ĩ eJyetránh saeJyeng mộteJye bên,eJye nhưngZUDt vẫnZUDt ZUDtkhông deJyeám b2tS4ỏ ra ngo2tS4ài. MZUDtột lúPGeCc PGeCsau, huyếtPGeC S6noáp củaeJye bệnhS6no nhS6noân tăneJyeg trởZUDt S6nolại, teJyeiếp ZUDttheo đóS6no ceJyea mổ2tS4 tiến hành2tS4 PGeCrất PGeCthuận lợi,eJye CZUDthủ nhiệ2tS4m P2tS4hương hôPGeCm neJyeay đícZUDth thâPGeCn làmPGeC tấS6not cS6noả mọi2tS4 việcZUDt, thậZUDtm chí đếneJye côS6nong đoạnPGeC eJyekhâu vếteJye mS6noổ cPGeCuối cùngPGeC ônS6nog cũnS6nog teJyeự PGeCmình thựcZUDt eJyehiện, keJyehông đểPGeC phụ tS6noá độeJyeng S6notay vàeJyeo. Sa2tS4u kh2tS4i khâuZUDt xongS6no, ôS6nong ZUDtcứ ngắm2tS4 nghíS6noa mãi,ZUDt vẻeJye S6nonhư ZUDtrất hàiS6no lòng. ChỉeJye phẫuS6no thuậZUDtt bâS6noy giờS6no đZUDtều S6nolà ceJyehỉ t2tS4ự ti2tS4êu, veJyeì thế2tS4 ônPGeCg đãZUDt làZUDtm S6nomột 2tS4cái ZUDtthắt chỉ tuyệtS6no đZUDtẹp, eJyeđến nỗeJyei dườngZUDt neJyehư bảnPGeC teJyehân c2tS4ũng rấPGeCt eJyevừa ýZUDt, ngẩngZUDt 2tS4đầu lên2tS4 gọiZUDt Nhiếp VPGeCũ ThịZUDtnh: “PGeCXong rồi!2tS4 TôS6noi đS6noi rửZUDta taZUDty đây.”

Chủ nhiệm2tS4 PhươPGeCng rửa2tS4 tay xoeJyeng, tháZUDto cS6noặp kínPGeCh S6nora rửaZUDt m2tS4ặt rồ2tS4i 2tS4mới rS6noa khỏ2tS4i peJyehòng mổ.2tS4 BeJyeên PGeCngoài phZUDtòng pheJyeẫu thuật, ngS6noười nhà2tS4 bệ2tS4nh nheJyeân đanZUDtg eJyelo lắngS6no cZUDthờ PGeCđợi, vừaeJye nS6noghe tiZUDtếng cửaS6no phòS6nong bZUDtật mở, trônZUDtg tS6nohấy ChủZUDt nhieJyeệm Phương2tS4 eJyeđi r2tS4a, côPGeC tZUDta liềnS6no vội2tS4 eJyevàng đứngPGeC dậy.

Ấn tượngS6no củ2tS4a C2tS4hủ nhiệm PhươngS6no vềS6no 2tS4Đàm Tĩn2tS4h rPGeCất tZUDtệ, chPGeCo rằnS6nog côeJye chínhZUDt lPGeCà eJyehồng nhaPGeCn họaeJye 2tS4thủy trPGeCong truyền 2tS4thuyết, mS6noột 2tS4anh chàZUDtng ZUDtngoan ngPGeCoãn biếtPGeC vâeJyeng leJyeời PGeCnhư Nh2tS4iếp eJyeVũ PGeCThịnh bị2tS4 2tS4cô S6nota lS6noàm cho ănS6no khôS6nong ZUDtngon nS6nogủ khô2tS4ng yêPGeCn, đếPGeCn gS6noiờ vẫnZUDt còPGeCn phảiS6no trôngS6no noPGeCm đứaZUDt PGeCbé eJyevô tộZUDti trong phòS6nong h2tS4ồi PGeCsức. S6noBởi thếS6no ô2tS4ng đanh2tS4 mặtS6no ZUDtlại, PGeCkhông tZUDthèm nhìPGeCn Đ2tS4àm Tĩnh,S6no leJyeúc 2tS4đi ngang qS6noua PGeCcô ceJyeòn buô2tS4ng một2tS4 ZUDtcâu “PGeCLần 2tS4này ceJyeô PGeCvừa lòngZUDt rồieJye nhé!”

Đàm TĩnhPGeC biến2tS4 s2tS4ắc, cô 2tS4 không thểS6no PGeChiểu đượcS6no ZUDtcâu nóeJyei nZUDtày cZUDtủa bácPGeC sĩPGeC mổPGeC chínPGeCh ZUDtcó ý2tS4 gì.PGeC 2tS4Cô vốnZUDt đãPGeC vôS6no cùng PGeCcăng th2tS4ẳng, NZUDthiếp VũS6no ThịZUDtnh bưS6noớc và2tS4o phS6noòng ZUDtphẫu ZUDtthuật đếnPGeC giPGeCờ vẫnS6no chưZUDta theJyeấy rPGeCa, giờ S6nobác eJyesĩ PGeCmổ chínZUDth vừ2tS4a eJyera lS6noiền lạneJyeh ZUDttanh buôngPGeC mộS6not câuS6no nhưS6no S6novậy khiếneJye c2tS4ả người cS6noô mềPGeCm neJyehũn, suPGeCýt cZUDthút ZUDtnữa nZUDtgất xỉu,S6no mPGeCay cPGeCó TeJyeôn CeJyehí QuâeJyen kịpS6no đỡ2tS4 lấyeJye, dì2tS4u PGeCcô ngồZUDti xuống ghế.S6no CZUDtô ZUDthoa hế2tS4t PGeCcả ZUDtmắt, mộtS6no hồiPGeC lâuS6no ZUDtsau PGeCmới địnhZUDt S6nothần nói2tS4: “GPGeCọi điện2tS4 cho N2tS4hiếp VũZUDt Thịnh,eJye hỏi2tS4 PGeCanh tPGeCa rS6noút cục2tS4 2tS4ca phẫueJye thuậtS6no thếPGeC nàoZUDt rồi?”

Nhiếp eJyeVũ ThịnPGeCh t2tS4hu xếp2tS4 ổn thoảPGeC cZUDtho TônS6no BìS6nonh xPGeCong, 2tS4vừa r2tS4a đS6noến cử2tS4a eJyephòng mổ,2tS4 PGeCnhìn qZUDtua cửaZUDt kính,ZUDt liềnPGeC bắteJye gặp ĐS6noàm Tĩnh2tS4 eJyegần như2tS4 nPGeCgã ZUDtvào lòZUDtng TôS6non ChíZUDt Quâ2tS4n. Phả2tS4i thừaS6no nhậnZUDt rZUDtằng, aPGeCnh 2tS4vẫn thấy2tS4 lòng ceJyehua xeJyeót, cZUDtó ZUDtlẽ duS6noyên p2tS4hận giữaeJye anZUDth veJyeà Đàm2tS4 TĩnS6noh đếnPGeC đS6noây thựcS6no sự2tS4 đPGeCã hếZUDtt rồiPGeC. Chuyện đếeJyen nướPGeCc nàyZUDt, khôngZUDt ZUDtcam tS6noâm thì2tS4 cũZUDtng cS6noó ícPGeCh gì?eJye TZUDtình yZUDtêu troPGeCng sáPGeCng đơn thuầPGeCn eJyethời niênPGeC thiếuZUDt đã2tS4 nPGeChư mộeJyet 2tS4giấc mơ,ZUDt còS6non lạS6noi chỉPGeC eJyelà oáZUDtn 2tS4hận mZUDtà thôi.

Anh ZUDtđẩy cửaPGeC bướcPGeC raeJye, 2tS4thấy Đàm S6noTĩnh veJyeẫn đaeJyeng lúi2tS4 húiS6no tìZUDtm điPGeCện thoại,2tS4 biếPGeCt eJyecô ấyeJye ZUDtđịnh gZUDtọi c2tS4ho mình,ZUDt b2tS4èn nói: “S6noKhông cPGeCần gọi2tS4 nữa,ZUDt tôS6noi PGeCra đ2tS4ây rồi.”

Trông PGeCthấy eJyeánh mZUDtắt đầy meJyeong mPGeCỏi của2tS4 ĐàmZUDt Tĩnh2tS4, anPGeCh nóiPGeC: “PhẫuS6no ZUDtthuật ZUDtkết teJyehúc rồiZUDt, rấZUDtt thàS6nonh công.”

Đàm TĩnhPGeC nS6nogẩn ZUDtngười mất2tS4 vài giâyeJye, rồieJye đứS6nong p2tS4hắt dậ2tS4y nhZUDtưng côS6no kPGeChông bướcPGeC nổS6noi và2tS4o eJyephòng phẫueJye thuật,2tS4 chỉ biết2tS4 S6nonhìn NhPGeCiếp VũZUDt ThịeJyenh đầyPGeC veJyean xi2tS4n, NhiếpPGeC VũZUDt ThịnhS6no ceJyeảm thấyeJye ánZUDth mắeJyet côS6no như PGeC sáp ZUDtnến nóng2tS4 bỏneJyeg, teJyehiêu đZUDtốt trZUDtái tieJyem aZUDtnh eJyeđau beJyeuốt, aPGeCnh v2tS4ô thứ2tS4c tráeJyenh ánPGeCh mS6noắt của cô2tS4, nói2tS4: “BPGeCình BS6noình đaPGeCng eJyeở PGeCtrong phòng2tS4 heJyeồi sứZUDtc, PGeCphải theZUDto S6nodõi ZUDtmột đãeJye, 2tS4nếu khônZUDtg có gZUDtì bấtZUDt teJyehường cS6noó thểZUDt đZUDtưa vềS6no phòng2tS4 bệnh.”

“Tôi PGeCcó eJyethể và2tS4o thăZUDtm nó không?”

“Vẫn chưeJyea được.”PGeC Anh eJye đáp, khônZUDtg S6nokìm đượ2tS4c vẫn2tS4 dùneJyeg giọnPGeCg aeJyen ủPGeCi, “TôZUDti sẽS6no vàoeJye vớiZUDt eJyenó ngay2tS4, eJyecô cPGeCứ yên tâm.”

Đàm S6noTĩnh cS6noúi đầu,2tS4 dù khôeJyeng nheJyeìn S6nonhưng NhiếpS6no eJyeVũ T2tS4hịnh cũn2tS4g bieJyeết côS6no đanZUDtg khó2tS4c. PGeCTôn Chí2tS4 QeJyeuân đưaPGeC ceJyeho cPGeCô gói giấyeJye ăS6non, NhiếpS6no V2tS4ũ ThịeJyenh PGeCcảm thấyPGeC tS6noâm trạngPGeC đầyPGeC phứcS6no tạp,2tS4 bènZUDt 2tS4quay eJyengười ZUDttrở lại phòeJyeng eJyehồi sức.

Bác sĩPGeC gS6noây S6nomê vPGeCẫn chưaPGeC đi, th2tS4ấy anPGeCh vàoS6no bPGeCèn chàeJyeo rồiPGeC hỏZUDti: S6no“Đứa trZUDtẻ nàyZUDt coZUDtn nheJyeà ZUDtai thế?”

Nhiếp VũS6no ThịnheJye kheJyeựng lại, 2tS4 hỏi: “eJyeSao thếZUDt ạ?”

“Ui treJyeời ơi,2tS4 eJyetôi làmeJye việc vớiS6no ChủS6no nPGeChiệm PZUDthương meJyeười mấPGeCy nămeJye 2tS4rồi, chS6noưa ZUDttừng thấyZUDt ôeJyeng eJyeấy nS6nohư hôeJyem naeJyey, cứ nhZUDtư coZUDtn nh2tS4à mìZUDtnh đa2tS4ng nằmeJye tZUDtrên bPGeCàn pS6nohẫu thueJyeật vậy.”

Nhiếp PGeCVũ ThịS6nonh thPGeCấy lòng chuZUDta S6noxót, ZUDtvội đPGeCáp: “ĐâyZUDt 2tS4là… hS6noọ PGeChàng… họS6no hàn2tS4g c2tS4ủa cháu.”

“Thảo nàZUDto! ĐPGeCúng lPGeCà chủZUDt nhiệm của2tS4 cáPGeCc aZUDtnh cZUDtoi a2tS4nh nZUDthư ZUDtcon đ2tS4ẻ, tô2tS4i cứS6no bZUDtảo sPGeCao hôZUDtm n2tS4ay aPGeCnh đứngeJye trong phòngS6no S6nophẫu ZUDtthuật ZUDtmà lạiZUDt kPGeChông lZUDtàm eJyegì. À,S6no đúngPGeC rồ2tS4i, chươnPGeCg trìnheJye S6noCM ấPGeCy rúteJye cụcPGeC là thếeJye nà2tS4o đấy?eJye ChủeJye neJyehiệm của2tS4 cS6noác an2tS4h bấ2tS4t ceJyehấp ápeJye lựcPGeC củaPGeC việnS6no eJyetrưởng kPGeCéo về đâyPGeC, bácS6no ZUDtbỏ rấteJye nhiềuZUDt ýS6no keJyeiến củPGeCa mPGeCọi eJyengười, ZUDtthế sPGeCao gieJyeờ vZUDtẫn chS6noưa khở2tS4i độnS6nog vậy?”

Nhiếp VZUDtũ S6noThịnh t2tS4hầm nghĩ cZUDthuyện nS6noày chínhPGeC leJyeà dS6noo mìnPGeCh PGeClàm lỡZUDt d2tS4ở. ZUDtAnh áZUDty náy2tS4 S6nonói: “ChủeJye nhiệmPGeC đeJyeã giao ZUDt cho cháS6nou rồi,2tS4 chỉS6no cầeJyen tìZUDtm đưeJyeợc bS6noệnh nhS6noân t2tS4hích h2tS4ợp S6nosẽ lậ2tS4p tứcS6no tiến2tS4 hànS6noh cS6noa đầu tiên.”

“Làm tốtS6no làZUDt eJyetạo ZUDtphúc cho dâneJye eJyeđấy.” BácS6no sĩ2tS4 gâ2tS4y ZUDtmê nZUDtói đùa,”eJye ZUDtBao nPGeChiêu b2tS4ệnh neJyehân cò2tS4n đangZUDt đPGeCỏ meJyeắt cS6nohờ kia kìPGeCa, aneJyeh xeS6nom h2tS4ỗ ZUDttrợ chPGeCo bệnhZUDt teJyeim bẩmZUDt s2tS4inh củaPGeC PGeCchính phủS6no, hộ2tS4 khẩuPGeC nôeJyeng thôneJye có thPGeCể đượcPGeC hưởngPGeC trợZUDt cấp,ZUDt beJyeảo 2tS4hiểm thấteJye PGeCnghiệp eJyeở thànPGeCh phốeJye cóZUDt teJyehể 2tS4được hưởngZUDt S6notrợ cấp, đâyPGeC khS6noông phả2tS4i PGeChộ kheJyeẩu eJyenông thô2tS4n, cPGeCũng chPGeCẳng phải2tS4 tZUDthất nghiệpS6no ởPGeC thànZUDth phố, ZUDttự n2tS4hiên mắcZUDt phảeJyei cănPGeC beJyeệnh eJyenặng nhZUDtư thPGeCế nàyPGeC, khôneJyeg 2tS4có tiềnPGeC màPGeC chữaS6no, bằn2tS4g mọPGeCi cách ph2tS4ải xo2tS4ay đưS6noợc hơnZUDt mười2tS4 S6novạn tệ,S6no ceJyeòn kheJyeông biếtS6no ZUDtcó b2tS4à cPGeCon heJyeọ ZUDthàng S6nonào chịu cPGeCho v2tS4ay kheJyeông, thậteJye lZUDtà ác2tS4 ng2tS4hiệt quZUDtá mà…eJye” ZUDtÔng nhìnS6no béZUDt Tô2tS4n BìnhZUDt đang2tS4 nS6noằm trên giườngZUDt đẩy,eJye “eJyeĐược rồS6noi eJyeđấy, xeS6nom reJyea PGeCtình hìeJyenh khS6noá khảS6no S6noquan, tá2tS4m pS6nohần kS6nohông eJyephải đưa ZUDtsang phòeJyeng 2tS4chăm sóc2tS4 đặS6noc biệPGeCt, anZUDth trựceJye S6noở đây,2tS4 tôi2tS4 đS6noi ZUDtthay eJyeđồ đã.”

Khi 2tS4Tôn BìeJyenh tỉnh2tS4 dậy, ngườPGeCi đS6noầu tiênZUDt cậuS6no nhìZUDtn tZUDthấy eJyelà PGeCĐàm T2tS4ĩnh. TuPGeCy đề2tS4 phòZUDtng lZUDtây nhiễm,PGeC ZUDtĐàm ZUDtTĩnh phải S6no mặc cS6nohiếc eJyeáo choàngPGeC 2tS4khử trù2tS4ng rộZUDtng ZUDtthùng thình,2tS4 còS6non 2tS4đeo khZUDtẩu trangeJye, đội2tS4 mũ, nhưngZUDt chỉeJye 2tS4nhìn áneJyeh mZUDtắt eJyequen thuộc,ZUDt TôeJyen BìZUDtnh S6noliền nhậnZUDt PGeCngay reJyea mẹZUDt. Câ2tS4u đầuS6no tiên cậuZUDt bé2tS4 hỏiS6no l2tS4à: “S6noMẹ, s2tS4ao mẹ

Đàm TPGeCĩnh vPGeCốn đãeJye níneJye khóc nhưngeJye nZUDtghe coPGeCn neJyeói 2tS4câu ấy,PGeC côS6no suýtS6no eJyenữa lạieJye rơi2tS4 nưeJyeớc S6nomắt. ZUDtSắp tớiS6no PGeCgiờ taeJyen sở, CS6nohủ nhPGeCiệm PhươngeJye ZUDtlại tPGeCự eJyemình đeJyei kiể2tS4m tS6nora PGeCmột lượt,eJye lầPGeCn nàyeJye ôPGeCng eJyedẫn tZUDtheo họcZUDt trò cZUDtủa ZUDtmình, teJyeất cảS6no đều2tS4 mặc2tS4 eJyeáo bloeJyeuse t2tS4rắng, đầyZUDt S6notác phonS6nog c2tS4ông việcZUDt, đứngS6no trongeJye phòng S6nobệnh, S6nonói mộtS6no lượteJye nhữnZUDtg điZUDtều cầnPGeC chú2tS4 S6noý sa2tS4u phẫuZUDt thuậeJyet. Mấy2tS4 ZUDtvị tiếS6non ZUDtsĩ mải miết2tS4 ZUDtghi ché2tS4p, TiểueJye MẫneJye cònZUDt PGeCnghịch ngợm2tS4 lZUDtàm m2tS4ặt xZUDtấu ch2tS4ọc NhiếpS6no VũZUDt Thịnh.PGeC ĐợZUDti Chủ nhiệmS6no PhS6noương đeJyei reJyea rồZUDti, S6noanh mớPGeCi khoZUDtác vPGeCai NhiếpPGeC VeJyeũ ZUDtThịnh, trêPGeCu cS6nohọc: “SưS6no huZUDtynh, nghe S6nonói ZUDthôm na2tS4y eJyetrong phò2tS4ng phẫu2tS4 thuậtS6no aneJyeh bZUDtị PGeClão yêueJye mắnS6nog hả?”

“Làm ZUDtgì có,PGeC 2tS4em ngS6nohe ai nPGeCói thế?”

“Ái S6nodà, Nhiếp2tS4 sưS6no hS6nouynh à, ng2tS4ày eJyenào leJyeão ZUDtyêu chPGeCẳng mắngPGeC b2tS4ọn eeJyem 2tS4vài lượZUDtt, c2tS4ó phZUDtải làeJye chuyệnS6no gì2tS4 eJyemất mặ2tS4t đâu, saZUDto aZUDtnh khPGeCông chịeJyeu thừaPGeC nhậS6non nS6nohỉ? NhưZUDtng đ2tS4êm maZUDti lãoS6no yêuZUDt ZUDtphân côn2tS4g PGeCem trZUDtực ban thZUDtay a2tS4nh, nó2tS4i neJyehà PGeCanh cóeJye việS6noc, anZUDth nóZUDti đeJyei, eJyeanh eJyephải ZUDtcảm ơ2tS4n eS6nom thếeJye neJyeào đây nhỉ?”

Nhiếp VPGeCũ TZUDthịnh eJyevô cùng cả2tS4m kíeJyech trướS6noc sự2tS4 eJyequan teJyeâm củaS6no ChZUDtủ nPGeChiệm PhươnPGeCg, aS6nonh đPGeCịnh buổZUDti tốiPGeC q2tS4ua v2tS4iện túcZUDt trực bPGeCên g2tS4iường eJyebệnh, chS6noăm só2tS4c bé2tS4 Tôn2tS4 S6noBình ZUDtnhiều hơneJye mộS6not chút,eJye kheJyeông nZUDtgờ cZUDthi tiếtZUDt nhỏ nhặS6not nàyS6no chủeJye nhiệmeJye cũPGeCng đãeJye ZUDtnghĩ ch2tS4u đS6noáo cảZUDt rồi.

Anh đáp:S6no “VậyS6no aneJyeh eJyemời em ănS6no cơmS6no nhé.”

Tiểu MẫnZUDt lắcZUDt PGeCđầu S6noquầy quậy: “ÔiS6no nPGeCo S6nono! S6noMời ănS6no PGeCcơm 2tS4thì dPGeCễ cS6noho eJyeanh quá.PGeC AnZUDth mờiZUDt ZUDtem ăS6non S6nocơm cũngPGeC được,eJye nhưng eJyeem phảieJye dẫnPGeC t2tS4heo ZUDtbạn gáiS6no PGeCem nữa!”

Bạn gáiPGeC củaS6no TiểS6nou Mẫ2tS4n cũng hPGeCọc S6noY nS6nohưng họZUDtc NPGeCha eJyekhoa, n2tS4ăm ZUDtnay eJyemới lPGeCà thạcS6no sĩZUDt nZUDtăm t2tS4hứ S6no2, ZUDtđang thS6noực tZUDtập tại bệnhS6no viS6noện nàS6noy. NhiếpZUDt V2tS4ũ ThịS6nonh nóZUDti: “ĐưS6noợc teJyehôi, ZUDtem gọiS6no cảeJye ZUDtTiểu KỳeJye 2tS4đi, 2tS4anh mời hS6noai đứa2tS4 ănS6no cơm.”

Tiểu MẫneJye cườieJye gieJyean x2tS4ảo: “Sư huyneJyeh, mPGeCời eJyehai đứZUDta eS6nom ăS6non cơmZUDt mPGeCà aneJyeh đS6noi m2tS4ột mình,eJye khS6noông ngượn2tS4g à?ZUDt KZUDthách S6nocó hai người2tS4, chủ2tS4 cũngeJye phảS6noi cóS6no ZUDthai ngưPGeCời chứ!ZUDt AeJyenh kêueJye bạneJye gáieJye aZUDtnh cùngPGeC đ2tS4i, cPGeCho em2tS4 với 2tS4Tiểu KỳZUDt diệS6non ZUDtkiến, đS6noược không?”

Nhiếp Vũ2tS4 T2tS4hịnh thoán2tS4g ngây ngPGeCười, đáp2tS4: “2tS4Anh và2tS4 cô2tS4 ấeJyey S6nochia t2tS4ay rồi.”

Tiểu MẫnPGeC kineJyeh ngạc: PGeC“Cái ZUDtgì cPGeCơ? SaS6noo lại2tS4 thế?”

Nhiếp VeJyeũ 2tS4Thịnh khôneJyeg nói geJyeì, TieJyeểu MZUDtẫn bâS6noy g2tS4iờ mớ2tS4i nhớeJye S6nora S6nohọ S6nođang ZUDtở 2tS4trong phòngZUDt bệPGeCnh, vẫnZUDt c2tS4òn bệnh nhânZUDt nằeJyem ki2tS4a, mìnPGeCh eJyehỏi nhiềuPGeC chuyệeJyen nPGeChư vậy,S6no qPGeCuả eJyelà 2tS4không S6nonên. PGeCVì eJyethế 2tS4anh ZUDtvội im bặS6not, nhì2tS4n NhiZUDtếp VeJyeũ Thịn2tS4h g2tS4hi lờieJye căeJyen dPGeCặn. NhiếeJyep VũZUDt Thịnh2tS4 ghPGeCi xPGeCong eJyeliền cùng S6noTiểu Mẫn2tS4 đS6noi r2tS4a ngoàS6noi, eJyeĐàm TĩPGeCnh t2tS4uy ZUDtở giaPGeCn tronPGeCg củaZUDt phònS6nog bệnh2tS4, nPGeChưng vPGeCì cS6noửa mở nênPGeC họZUDt nóiZUDt PGeCgì côZUDt đềueJye ngeJyehe rõS6no tPGeCừng cPGeChữ một.

Lúc đầu2tS4 eJyecô ấZUDty ZUDtcũng chỉ eJye nghe leJyeoáng theJyeoáng, eJyemãi đếneJye ZUDtkhi Nhiếp2tS4 S6noVũ ThịPGeCnh ZUDtnói đãeJye ceJyehia tZUDtay vớPGeCi bZUDtạn gáiPGeC, PGeCcô mớeJyei chợt eJyenhư nhậ2tS4n tZUDth điềuS6no gì.ZUDt TínheJye các2tS4h củaS6no NhS6noiếp VũPGeC TS6nohịnh côZUDt eJyehiểu rấ2tS4t rZUDtõ, anh S6nokhông dễ2tS4 dàS6nong qu2tS4a lạiZUDt vớiZUDt ZUDtmột người2tS4 eJyecon gái2tS4, PGeCsau kPGeChi quyS6noết đPGeCịnh yêuS6no, lạeJyei càng khôngS6no teJyeuỳ tiện2tS4 nóZUDti chiS6noa taPGeCy. eJyeSao S6nolại thZUDtế nhZUDtỉ? ChẳnPGeCg lẽ2tS4 vPGeCì eJyechuyện củS6noa TeJyeôn Bình?

Bất kỳZUDt ngườiPGeC coeJyen gái ZUDtnào cũng2tS4 kh2tS4ó mZUDtà chPGeCấp nhPGeCận nổi2tS4 việc2tS4 eJyebạn eJyetrai mìS6nonh tự2tS4 dưngZUDt cóZUDt mộS6not đứa2tS4 ZUDtcon riêPGeCng. Đàm TĩnZUDth chợeJyet thấ2tS4y eJyeáy náy.

Sau 2tS4khi treJyeời tốS6noi, đáng PGeClẽ đãeJye hếtPGeC ZUDtgiờ thZUDtăm beJyeệnh, nhưnS6nog 2tS4là pPGeChòng VIPGeCP eJyenên cũngeJye tho2tS4ải mPGeCái hZUDtơn chPGeCút ít. VưeJyeơng S6noVũ eJyeLinh S6novà LươngS6no NguyênZUDt A2tS4n ng2tS4he nóiS6no hôm2tS4 naPGeCy TeJyeôn BìnhZUDt leJyeàm phZUDtẫu t2tS4huật, vS6noừa sáng sớeJyem đãZUDt gọiZUDt đPGeCiện h2tS4ỏi thăm,2tS4 PGeCđến tố2tS4i VươngeJye VũeJye LiZUDtnh PGeClại đếnS6no tận2tS4 bệnPGeCh việ2tS4n eJyethăm Tôn Bình,PGeC cô2tS4 sợeJye S6noquá geJyeiờ thZUDtăm bệeJyenh eJyebác sĩZUDt PGeCkhông c2tS4ho vàeJyeo, n2tS4ên PGeCđến dư2tS4ới ceJyehân leJyeầu liền gọPGeCi điệZUDtn cZUDtho PGeCĐàm TĩS6nonh, ĐS6noàm TĩnhPGeC 2tS4bèn bảoZUDt eJyeTôn S6noChí Qu2tS4ân xuPGeCống đS6noón cô.

Đã S6nomấy ngàyS6no keJyehông gặpZUDt, Vương VũeJye LieJyenh vừaPGeC thấyPGeC ĐàmPGeC TĩnhZUDt liền2tS4 ZUDttay bắZUDtt mặtZUDt mừn2tS4g. CS6noô cầm2tS4 PGeCtheo mộeJyet hộpeJye lớn đựngeJye đầyZUDt cZUDtác loạ2tS4i báS6nonh ngọt,eJye nó2tS4i: “HaiPGeC hôPGeCm na2tS4y cửa2tS4 tiệZUDtm cZUDtủa chúZUDtng eJyemình PGeCvừa khai trươnPGeCg, đắt2tS4 hà2tS4ng l2tS4ắm, khá2tS4ch h2tS4àng eJyeai cũngZUDt ZUDtkhen bánh2tS4 ngoS6non, hômPGeC eJyenay tớS6no chọnZUDt riêngS6no mấy cáPGeCi vừ2tS4a ZUDtra lZUDtò, đểZUDt nguộPGeCi rồiS6no ma2tS4ng S6noqua đPGeCây ch2tS4o cậueJye vớS6noi Bìn2tS4h B2tS4ình ăn.”

“Bình BìnPGeCh 2tS4vẫn eJyechưa được ăneJye cáiZUDt gìS6no cả.PGeC” 2tS4Đàm eJyeTĩnh đỡeJye lS6noấy bá2tS4nh, nóZUDti đầyS6no cảmPGeC kíZUDtch “CảmZUDt ơnZUDt cậuZUDt ZUDtnhiều lắm.”

“Ôi dPGeCào, gZUDtiữa chúng mìneJyeh cầnPGeC gìeJye PGeCphải cảmS6no S6noơn. VZUDtốn tớeJye địnS6noh queJyea đZUDtây 2tS4từ s2tS4áng cơ,S6no nhưng2tS4 LZUDtương Nguy2tS4ên An beJyeảo tZUDtớ đ2tS4ừng eJyegây thêS6nom rắcZUDt rốiS6no S6nocho cậu,S6no PGeCcòn nóS6noi phòngS6no phẫuPGeC thuật2tS4 khôeJyeng eJyecho người ngoS6noài vào,PGeC cũn2tS4g keJyehông c2tS4ho quá2tS4 nhiều2tS4 ngườiS6no đợiPGeC beJyeên neJyegoài. Tớ2tS4 sZUDtốt ruPGeCột quá,S6no ZUDtnên đế2tS4n chiều phảZUDti ZUDtgọi ZUDtcho cậuPGeC ngayZUDt, S6nonghe cZUDtậu nZUDtói phẫuZUDt ZUDtthuật đãeJye xeJyeong, BeJyeình BìnheJye cũngPGeC tỉnh eJye rồi, tớS6no ZUDtliền 2tS4vội vànPGeCg quZUDta thăm.”

Tôn BìPGeCnh đPGeCã ngủeJye say, ZUDtĐàm TĩnhS6no 2tS4mở cửaS6no gS6noian troneJyeg pheJyeòng bệnh2tS4 đểZUDt VươngPGeC VũZUDt LinS6noh thS6noăm bPGeCé m2tS4ột PGeCchút. Thực ra2tS4 v2tS4ẫn PGeCcòn cáZUDtch meJyeột cánhZUDt cửZUDta kíneJyeh nữZUDta, eJyebên gi2tS4ường bệnhZUDt toeJyeàn nhữnPGeCg mZUDtáy mó2tS4c theo dõ2tS4i, PGeCvì phòngZUDt rấteJye ZUDtrộng, nênZUDt TZUDtôn BìnhZUDt neJyeằm trênZUDt giưZUDtờng trPGeCông lạiPGeC càneJyeg nhỏS6no bS6noé hơn, ZUDtnhìn rấS6not tộ2tS4i nghiệp.

Vương VũS6no LiZUDtnh 2tS4sợ l2tS4àm ồn khiếnZUDt ZUDtbé TZUDtôn BìZUDtnh tỉnS6noh giấceJye nêeJyen chỉ2tS4 nhìneJye mộteJye láeJyet rS6noồi bảo2tS4 PGeCĐàm eJyeTĩnh đóngPGeC eJyecửa lại.

Tôn CheJyeí Quân2tS4 eJyera cầu ZUDtthang tho2tS4át eJyehiểm hPGeCút thuốceJye, eJyecả căS6non phòneJyeg rộnPGeCg ZUDtthênh t2tS4hang ngeJyeoài PGeCbé Tô2tS4n ZUDtBình đang ngS6noủ, c2tS4hỉ còS6non Đà2tS4m T2tS4ĩnh eJyevà VươZUDtng VũeJye S6noLinh. V2tS4ương S6noVũ S6noLinh nhìS6non mộeJyet lượtS6no căn phòng2tS4 rồieJye S6nohỏi: “NằmS6no phò2tS4ng nàPGeCy ch2tS4ắc tốneJye kZUDtém lắmS6no phảiZUDt không?”

Đàm Tĩnh2tS4 S6nonói: “TớZUDt cũng không2tS4 PGeCrõ n2tS4ữa, eJyecó ngườPGeCi kháceJye leJyeo ceJyehuyển phZUDtòng giúZUDtp mà.”

Vương VeJyeũ eJyeLinh PGeCkhông nhịn đeJyeược li2tS4ền hỏi:eJye “ĐPGeCàm S6noTĩnh, tớeJye đangZUDt mZUDtuốn hỏieJye PGeCcậu đâyS6no, cậueJye eJyelấy đâu2tS4 rZUDta 2tS4tiền làmS6no phẫu thuật

Đàm TPGeCĩnh dS6noo dựPGeC PGeCmột thoáng PGeCrồi đáS6nop: “TớeJye điS6no vay.”

“Cậu eJyevay ai?”2tS4 Vươn2tS4g VũeJye Linh sPGeCốt eJyeruột, 2tS4“Đàm TĩneJyeh à,S6no cậuZUDt vZUDtốn lS6noà ngườ2tS4i thật2tS4 tZUDthà, đừngZUDt S6nođể mắcZUDt lừa2tS4 PGeCngười ta nhé.eJye 2tS4Người ZUDtta eJyecho c2tS4ậu S6novay nhiềuZUDt tiềnS6no thế,PGeC s2tS4au nà2tS4y cậuS6no lấyS6no eJyegì mS6noà trả?”

Đàm TeJyeĩnh veJyeô cPGeCùng cZUDtảm kích teJyerước sựeJye quaS6non tâmZUDt củaZUDt baS6non, bè2tS4n nóS6noi: “CậueJye yênPGeC tâeJyem đPGeCi, tớ2tS4 PGeCtự biếteJye cáeJyech leJyeo liệu.”

“Không phS6noải cậuS6no vaZUDty Giám PGeCđốc ZUDtThịnh đấyZUDt cZUDthứ? An2tS4h tS6noa dPGeCựa vZUDtào cáiZUDt gìPGeC eJyemà ZUDtcho cậZUDtu eJyevay S6nonhiều 2tS4tiền thế?”

“Không, t2tS4ớ khôngS6no vay a2tS4nh ZUDtta, ZUDttớ eJyevay mộZUDtt S6nongười hPGeCọ hàS6nong thôi.”

Vương S6noVũ ZUDtLinh S6nobán eJyetín bán 2tS4nghi: “CậS6nou eJyecòn PGeCngười h2tS4ọ hànS6nog giàPGeCu cóeJye thPGeCế ư?PGeC SeJyeao trZUDtước khônS6nog ng2tS4he S6nocậu n2tS4hắc đến baZUDto giờPGeC thế?”

Đàm TĩnhZUDt gượngeJye cười, nói:S6no “CũngS6no kheJyeông phảiPGeC ZUDtlà họPGeC hàng2tS4 củaZUDt tớ,2tS4 lZUDtà họPGeC hàngS6no củaZUDt BS6noình BìneJyeh, vìeJye BìnhS6no Bình nêneJye ngườiPGeC 2tS4ta mớ2tS4i chịueJye S6nocho tớ2tS4 vaS6noy đấy.”

Vương VũeJye LPGeCinh ngh2tS4ĩ l2tS4à họ hà2tS4ng bS6noên TeJyeôn ChíS6no QuPGeCân, ZUDtvì ĐàmZUDt TĩnhPGeC vốn2tS4 đZUDtã c2tS4hẳng 2tS4có mấS6noy họeJye hànS6nog, s2tS4au nPGeCày lạPGeCi S6nođều không cS6noòn qZUDtua lS6noại n2tS4ữa. C2tS4ô nPGeCói: “TônZUDt ChíPGeC QuâS6non cũS6nong thật2tS4 là,eJye S6nocó ZUDtngười h2tS4ọ hZUDtàng giỏi giaZUDtng nPGeChư ZUDtthế S6nosao khônS6nog nS6noói eJyesớm? ĐểPGeC cậuPGeC vZUDtì eJyechuyện ch2tS4i phí2tS4 phẫueJye teJyehuật màPGeC eJyephải lo lắngeJye 2tS4bao nhiêPGeCu nă2tS4m nay.”

Đàm TZUDtĩnh đổPGeCi cheJyeủ đề: “LàmPGeC ănPGeC PGeCthế PGeCnào? SaPGeCo LeJyeương N2tS4guyên eJyeAn khô2tS4ng đến?”

“Anh ấyZUDt eJyecũng muZUDtốn đPGeCến lắm, ZUDt nhưng mớiPGeC khaS6noi trươnZUDtg hPGeCai hôeJyem nayS6no, t2tS4ừ sánZUDtg đPGeCến tốiPGeC lúcS6no nà2tS4o cũnPGeCg cóPGeC ngườieJye xếp hàS6nong S6nochờ PGeCmua S6nobánh. CậuZUDt yênZUDt t2tS4âm đi,2tS4 cửa2tS4 ZUDthàng 2tS4của cZUDthúng PGeCta nhấPGeCt địnhS6no S6noăn nêneJye làm ra2tS4, 2tS4tuyệt đốPGeCi khôneJyeg để2tS4 cậS6nou eJyelỗ vốneJye đâu.ZUDt L2tS4ương NgeJyeuyên PGeCAn cPGeCòn nS6noói, pheJyeải nhanh chóeJyeng tPGeChuê tPGeChêm người2tS4 S6nothôi, S6nochỉ cóeJye haS6noi đứaZUDt bZUDtọn tớS6no cPGeChắc lS6noàm khôngPGeC eJyexuể. PGeCAnh ấyS6no phải phụZUDt trZUDtách lòS6no nPGeCướng, 2tS4lại ZUDtlo bắtZUDt bôPGeCng keeJyem, còZUDtn t2tS4ớ meJyeột mìnheJye vừPGeCa 2tS4thu tiề2tS4n, vừaPGeC gói bánS6noh, vPGeCừa lấS6noy ZUDthàng, qZUDtuả thZUDtực là2tS4 eJyekhông khS6noam nổi.”

Đàm TPGeCĩnh bấy2tS4 g2tS4iờ S6nomới nS6noở nụ cườiPGeC: “ĐợieJye BìPGeCnh 2tS4Bình keJyehoẻ rồi,S6no tớeJye ZUDtqua geJyeiúp các2tS4 cậu.”

“Đừng đùa2tS4 nữa,S6no văeJyen phòng máeJyet mẻZUDt khôneJyeg ngồi,eJye cheJyeạy ZUDtra bS6noán bánh2tS4 làmZUDt gì?”

“Tớ th2tS4ích bZUDtán báeJyenh ngọt.” ĐàmeJye TĩZUDtnh nói,ZUDt “VảS6no lại,ZUDt tZUDtớ vừa2tS4 eJyeđi leJyeàm khôngZUDt lâZUDtu đãS6no x2tS4in nghỉ2tS4 dàeJyei neJyegày thếPGeC S6nonày, nghĩ đãPGeC S6nothấy ngạeJyei qS6nouá đeJyei mất.ZUDt CôZUDtng 2tS4ty kh2tS4ông đuổi2tS4 S6noviệc PGeCthì tớS6no cS6noũng cheJyeẳng PGeCcòn mặ2tS4t mũi nZUDtào đZUDti PGeClàm tiếp.PGeC TớS6no xPGeCin nghỉ2tS4 đếnS6no 2tS4giúp cheJyeo haZUDti cậu2tS4 2tS4vậy, b2tS4án bánhZUDt neJyegọt cZUDtũng tốt mà,S6no tớZUDt còeJyen meJyeuốn hPGeCọc c2tS4ách bS6noắt beJyeông keeJyem củaS6no Lư2tS4ơng NguyZUDtên S6noAn nữa.”

Vương VZUDtũ LiZUDtnh nói: S6no “Công vi2tS4ệc ấPGeCy ZUDtmà S6nocậu đểS6no tuộtPGeC 2tS4mất tPGeChì teJyeiếc lZUDtắm đấPGeCy, lZUDtàm tPGeCrong t2tS4òa nhZUDtà sPGeCa nhPGeCư thế, đúngPGeC lPGeCà m2tS4át m2tS4ày S6nomát meJyeặt! NS6nohưng cậZUDtu PGeClà cổS6no đô2tS4ng cZUDtủa PGeCtiệm báZUDtnh, nếu2tS4 cậZUDtu PGeCđến cửa hàS6nong làm,2tS4 tớPGeC vPGeCà LPGeCương NgZUDtuyên AS6non đều2tS4 rất2tS4 2tS4hoan nghênheJye. eJyeCòn cậuPGeC meJyeuốn họeJyec 2tS4làm bánh thìeJye đS6noơn gPGeCiản thS6noôi, taPGeCn eJyesở đPGeCến tiệ2tS4m bánh,ZUDt kPGeCêu LươngeJye PGeCNguyên eJyeAn ZUDtdạy cậueJye làZUDt đượcPGeC rồZUDti. Nói đếnZUDt đS6noây, cS6noô chợtZUDt beJyeùi ngùi:eJye 2tS4“Vậy PGeClà tố2tS4t rồi,ZUDt bệnPGeCh ceJyeủa B2tS4ình BìnhPGeC đã2tS4 chữa lànZUDth, cậuPGeC ceJyeũng kh2tS4ỏi ZUDtcần vừPGeCa S6notan eJyesở lZUDtà cueJyeống qPGeCuýt cS6nohạy ZUDtvề trô2tS4ng nS6noom eJyenó nữa. PGeC Chúng ZUDtta ZUDtcó thểeJye thưeJyeờng xS6nouyên đưaeJye BìnS6noh Bình2tS4 đieJye 2tS4chơi. ĐàmeJye TĩnhS6no, ceJyeoi ZUDtnhư cậeJyeu hết khZUDtổ rồi.”

Nghe PGeCVương PGeCVũ ZUDtLinh nóieJye vậy, eJyeĐàm TĩnPGeCh cườiZUDt S6nokhẽ, nhưng2tS4 đóZUDt cheJyeỉ 2tS4là nụeJye cười2tS4 ngoàeJyei mặtZUDt cPGeChứ khôneJyeg phảPGeCi xuất pháZUDtt eJyetừ trPGeCái S6notim. ĐúPGeCng vậy,2tS4 BìneJyeh Bì2tS4nh cu2tS4ối c2tS4ùng PGeCđã đượZUDtc làZUDtm phẫeJyeu 2tS4thuật, điềuZUDt này khiếnS6no eJyecô neJyehư trútPGeC đZUDtược PGeCmột tảngS6no đáeJye nặneJyeg trịS6noch, nPGeChưng nPGeCgay lậpPGeC tZUDtức, lạiZUDt cZUDtó mộZUDtt tảng ZUDtđá khácPGeC đè2tS4 nặnZUDtg S6nolên 2tS4lòng cô.ZUDt eJyeCô kS6nohông tS6nohấy rPGeCằng mS6noình đãeJye eJyehết eJyekhổ, 2tS4trái lại, nhữngPGeC khổS6no S6nocực 2tS4mà eJyecô PGeCphải chịueJye t2tS4rong baS6noo nhi2tS4êu năPGeCm queJyea kPGeChiến ceJyeô tS6nohấy leJyeòng đầy ceJyehua xót.S6no Cô2tS4 biếtPGeC pPGeChía trướceJye 2tS4có th2tS4ể cò2tS4n n2tS4hiều PGeCtrắc treJyeở hơn2tS4 đaneJyeg đợiPGeC mìn2tS4h, eJyeví dụ nhPGeCư geJyeia đìnhZUDt NS6nohiếp S6noVũ ThịnS6noh nhấeJyet địnZUDth khS6noông chịuPGeC từZUDt bỏS6no quyềnS6no geJyeiám hộS6no. Lời2tS4 luật 2tS4sư còeJyen văngZUDt vẳngPGeC S6nobên tZUDtai, troPGeCng l2tS4òng c2tS4ô cũngeJye hiểuZUDt rõZUDt, 2tS4nhà ZUDthọ NhiếZUDtp dễeJye dàngeJye đồng ZUDtý S6nocác điều2tS4 2tS4khoản bồiPGeC thường,eJye sốeJye tPGeCiền lớn2tS4 tớieJye mứcPGeC lZUDtúc kPGeCý têS6non S6nocô cũnZUDtg gZUDtiật cả PGeC mình, đóeJye làPGeC PGeCcòn 2tS4chưa keJyeể PGeCchỗ cZUDtổ p2tS4hiếu niêS6nom yếteJye tạS6noi HồnZUDtg Kông.eJye Mấ2tS4y PGeCvị luật2tS4 PGeCsư lập thoảeJye thuận2tS4 đế2tS4n nS6noửa ZUDtngày reJyeồi mớiPGeC đưaPGeC S6nocho cPGeCô keJyeý. ĐZUDtó kS6nohông phả2tS4i mộtZUDt ZUDthai PGeCvạn tệ, cũZUDtng k2tS4hông peJyehải mộtS6no haZUDti chZUDtục vạnZUDt 2tS4tệ, mS6noà PGeClà mS6noột cPGeCon sốPGeC trêZUDtn trờiZUDt, côeJye khPGeCông thểS6no tưởng t2tS4ượng PGeCra nổi.

Nhiếp ĐôngS6no ViễS6non kZUDthông đời nPGeCào ZUDtchịu đểeJye y2tS4ên PGeCnhư ZUDtvậy, ThịnZUDth PhươeJyeng ĐìnhPGeC n2tS4ói, sS6noở S6nodĩ ô2tS4ng PGeCta dễeJye dàn2tS4g ZUDttrao tặng quyềnPGeC eJyesở hữueJye PGeCcổ ZUDtphần lS6noà S6novì biS6noết mìnPGeCh PGeCcó thS6noể S6nogiành đượZUDtc quyền2tS4 giámPGeC hộ.ZUDt Trong lòZUDtng ZUDtĐàm 2tS4Tĩnh v2tS4ô cùng2tS4 2tS4u ám2tS4, nếueJye ZUDtNhiếp S6noVũ eJyeThịnh S6nobiết lýPGeC ZUDtdo nămeJye ấyZUDt S6nocô r2tS4ời bỏPGeC S6noanh, liệu sẽZUDt nghS6noĩ thếeJye nàoZUDt? CứPGeC 2tS4cho S6nolà aPGeCnh ấPGeCy khôeJyeng b2tS4iết, eJyethì sS6noau neJyeày NeJyehiếp Đông2tS4 Viễn sẽS6no làZUDtm gìeJye tiPGeCếp ZUDtnữa? Nếu2tS4 eJyethực S6nosự mZUDtất điS6no quyền2tS4 giáeJyem hộ2tS4, cảZUDt đờS6noi nàyeJye S6nokhông PGeCgặp được BìnhS6no BìnPGeCh ZUDtnữa, eJyecô cảm2tS4 thấyeJye thàZUDt chếtS6no còS6non hơn.

Cô tuyệt2tS4 đốiZUDt khôngPGeC thPGeCể để eJyecon reJyeời eJyexa mình2tS4, tPGeCuyệt đốieJye không.

Vương S6noVũ LPGeCinh reJyea vềZUDt rất muộn,S6no PGeCĐàm TĩZUDtnh địnS6noh tiễnZUDt PGeCcô ZUDtxuống, neJyehưng đúngPGeC 2tS4lúc đóPGeC PGeCy tPGeCá lạieJye đS6noến đo2tS4 nhiệt2tS4 độ vàS6no huyếtS6no áp,S6no eJyenên VươeJyeng VũZUDt LPGeCinh ngZUDtăn côeJye lạieJye. PGeCY PGeCtá kS6noiểm t2tS4ra xeJyeong xS6nouôi, geJyehi lạiS6no những co2tS4n sốeJye tZUDtrên cácZUDt máS6noy tZUDtheo dõi,PGeC nói2tS4 rằng2tS4 mọieJye chuyeJyeện đề2tS4u ổn.ZUDt CeJyeon côeJye đangZUDt ngZUDtủ PGeCrất ngon, hìPGeCnh nh2tS4ư ch2tS4ăn hơiS6no ZUDtấm quPGeCá, nênS6no S6notrán cậuZUDt bS6noé l2tS4ấm tấmeJye mZUDtồ PGeChôi. Đ2tS4àm TĩnPGeCh eJyelấy khăn ZUDtmặt ZUDtlau eJyecho cS6noon, veJyeừa lúcS6no ấy,PGeC S6noTôn CS6nohí Qu2tS4ân cũnPGeCg quPGeCay lại.

Anh t2tS4a nói:eJye “Em2tS4 đPGeCi ngủ mộPGeCt láZUDtt 2tS4đi, S6noanh trô2tS4ng ởeJye đâyPGeC đượceJye rồi.”

“Không seJyeao, a2tS4nh 2tS4về ZUDtnhà ngủ PGeCđi, PGeCem ởPGeC đâyZUDt vớiS6no BPGeCình BìnheJye, heJyeôm neJyeay aS6nonh cS6noũng mệtZUDt cả2tS4 ngàyZUDt rPGeCồi.” ĐàeJyem Tĩnh bìnhZUDt tPGeChản nó2tS4i, “CảeJyem ơZUDtn eJyeanh ZUDtđã đến.

Rất íZUDtt kh2tS4i 2tS4nghe cPGeCô nói vớieJye mìnhZUDt 2tS4những lờZUDti khS6noách sS6noáo nPGeChư thếPGeC, TeJyeôn ChS6noí QuZUDtân 2tS4thấy kh2tS4ông qS6nouen, lPGeCiền nói:PGeC “Hay eJyelà e2tS4m veJyeề nhàPGeC ngủeJye đ2tS4i, sPGeCớm maS6noi đS6noến ZUDtthay eJyeca chS6noo anh.”

“Không c2tS4ần đâu,S6no ởeJye đâPGeCy với c2tS4on, 2tS4em cPGeCòn thấyPGeC eJyedễ S6nochịu hPGeCơn. BácS6no sPGeCĩ S6nonói PGeCđến S6nosáng thuốcPGeC têPGeC heJyeết tácPGeC dụPGeCng, vếtZUDt mổ cóPGeC thể2tS4 ZUDtsẽ đaeJyeu. ThS6noôi cứPGeC đPGeCể S6noem ởS6no lạiZUDt đâPGeCy, aZUDtnh eJyevề nhS6noà ngS6nohỉ đi.”

Tôn eJyeChí QPGeCuân biS6noết Đàm PGeCTĩnh đã2tS4 queJyeyết điềuZUDt eJyegì tPGeChì sẽeJye khôeJyeng eJyethay eJyeđổi nêZUDtn khônPGeCg 2tS4nói tZUDthêm gìZUDt eJyenữa, aZUDtnh đứng PGeC trong eJyephòng bệneJyeh mộtPGeC S6nolát rZUDtồi quaS6noy ngườiZUDt bướcS6no S6nora ngoZUDtài. CảZUDt đeJyeêm eJyequa ĐàmPGeC 2tS4Tĩnh gần như2tS4 kheJyeông ng2tS4ủ, sS6noáng sớZUDtm eJyenay eJyelại PGeCtúc trựcS6no beJyeên nPGeCgoài phòngS6no pheJyeẫu thuật,2tS4 PGeCthực PGeCsự S6nocô cũng cS6noảm thấZUDty hơi2tS4 meJyeệt. TS6norong gS6noóc peJyehòng bệnhZUDt c2tS4ó mộtS6no chiế2tS4c giườngS6no PGeCgấp cheJyeuẩn bịS6no sẵn choPGeC hộeJye lýPGeC, ĐàPGeCm PGeCTĩnh kS6nohông tS6nohuê hộ2tS4 eJyelý PGeCnên côPGeC nằmS6no l2tS4uôn lS6noên chPGeCiếc giườngeJye đó.PGeC Vốn chS6noỉ định2tS4 nZUDtghỉ mộtS6no l2tS4át, 2tS4nhưng eJyevì S6noquá mPGeCệt, veJyeả lS6noại ZUDtca ZUDtmổ đã2tS4 S6nohoàn thành,ZUDt tinZUDth thần cô2tS4 cZUDtũng thoZUDtải máiZUDt hơn2tS4, ĐàmPGeC Tĩ2tS4nh ngủPGeC th2tS4iếp đZUDti lúS6noc nàeJyeo khôS6nong biết.

Nhiếp VũS6no TS6nohịnh PGeCthực ra vS6noẫn ởeJye eJyetrong phònPGeCg trZUDtực baPGeCn chưaS6no về,eJye hô2tS4m naS6noy aS6nonh khôneJyeg phảiS6no trực2tS4 PGeCca ZUDtđêm, ZUDtca trực đêmS6no mấyZUDt ngeJyeày nà2tS4y ceJyeủa anPGeCh CheJyeủ S6nonhiệm PhươngZUDt S6nođều đổiPGeC giúpZUDt 2tS4anh cảeJye rồi.PGeC SaZUDtu kPGeChi tan PGeC làm, PGeCanh S6noqua tPGeChăm bốPGeC, tS6noiện th2tS4ể bS6noáo ceJyeho ôS6nong ZUDttình hìnZUDth phẫueJye thuậPGeCt 2tS4của BìnS6noh BPGeCình. Ông NhieJyeếp ĐôPGeCng PGeCViễn đãeJye bieJyeết trưZUDtớc, thựcPGeC eJyera từ2tS4 trưa2tS4 ônZUDtg đãeJye phS6noái ngeJyeười đS6noến khoZUDta Ngoại TZUDtim mạcZUDth thăS6nom 2tS4dò, nhưneJyeg khônS6nog đPGeCể chPGeCo NhiếpZUDt VũS6no ThS6noịnh hayPGeC. 2tS4Nhìn veJyeẻ mặS6not mệt mỏieJye cS6noủa coPGeCn PGeCtrai, ôngZUDt nZUDtói: “PZUDthẫu thuậ2tS4t khôS6nong cóS6no 2tS4vấn đềPGeC PGeCgì S6nolà ZUDttốt rồi,2tS4 mấyeJye ngày PGeCnay ZUDtcon cũng2tS4 mệeJyet nhiều,PGeC ănZUDt khôngS6no ZUDtngon ngủeJye khôngZUDt y2tS4ên, tốiS6no nPGeCay S6novề 2tS4nhà màZUDt nghỉ ngơiPGeC đi.”

Nhiếp VPGeCũ PGeCThịnh PGeCmiệng thì đồngPGeC ýZUDt, nhZUDtưng teJyeừ eJyekhoa GaS6non mZUDtật bướcZUDt r2tS4a ZUDtanh PGeClại đ2tS4i thẳngPGeC vềPGeC phònPGeCg trựcS6no baS6non củaeJye khoa NZUDtgoại TeJyeim mạch.S6no ĐêmeJye ZUDtnay làZUDt đêm2tS4 đầPGeCu ZUDttiên PGeCsau cPGeCa phẫueJye thuật,ZUDt mặcPGeC eJyedù eJyehiện tại tìnhS6no trạnPGeCg saS6nou 2tS4phẫu t2tS4huật rất2tS4 t2tS4ốt, nhưngeJye dù2tS4 S6nosao 2tS4cũng vẫn2tS4 làPGeC đêmPGeC 2tS4quan tr2tS4ọng nhất, 2tS4hơn S6nonữa qeJyeua buổZUDti sS6noớm maiZUDt, cáPGeCc loạiS6no thuốceJye PGeCgây mPGeCê sẽeJye hoàPGeCn tPGeCoàn mấtZUDt S6notác dụngeJye, thằng bé2tS4 sS6noẽ cảmZUDt thấyZUDt rS6noất đaeJyeu, eJyecó lẽ2tS4 c2tS4òn đaueJye đếZUDtn ZUDtmức khôn2tS4g ngPGeCủ được2tS4, S6nocũng S6nocó 2tS4lẽ sẽ2tS4 phát khócZUDt. NgeJyehĩ đếnZUDt nhữngZUDt giọt2tS4 nướcZUDt meJyeắt củS6noa eJyenó mS6noà 2tS4lòng a2tS4nh thắZUDtt lạiS6no, cuốiPGeC cùng qZUDtuyết địn2tS4h S6noở lạiZUDt kS6nohông về.

Thấy an2tS4h eJyeở lZUDtại đêmS6no nay, cáS6noc PGeCy tS6noá 2tS4trực ZUDtban cũn2tS4g khô2tS4ng lấy2tS4 ZUDtgì là2tS4m lạPGeC, vS6noì trướcZUDt đâyeJye cS6noó nhữneJyeg cZUDta S6nophẫu teJyehuật của bệneJyeh nhâneJye qS6nouan trọ2tS4ng, vàoZUDt đêmS6no đầuS6no teJyeiên saeJyeu khZUDti mổeJye, NeJyehiếp V2tS4ũ ThịnhZUDt vẫn2tS4 hay chủeJye độnZUDtg yPGeCêu cPGeCầu 2tS4trực, tiệPGeCn theJyeể qPGeCuan sS6noát teJyeình PGeChình s2tS4au 2tS4phẫu th2tS4uật luônPGeC. S6noSự tậZUDtn tâm vZUDtà nghZUDtiêm túZUDtc đó2tS4 aeJyenh đ2tS4ều hZUDtọc đượcS6no S6notừ ChZUDtủ nhiệmS6no Phương2tS4. HaS6noi PGeCngày eJyenay anh leJyeiên tiếp2tS4 S6noxin nghỉPGeC phéS6nop, nPGeCên côS6nong việ2tS4c ZUDtcũng bịS6no deJyeồn đ2tS4ống kPGeChá nhiềeJyeu, sẵnZUDt tiệS6non tận dụngS6no lú2tS4c S6nonày, cáiZUDt gìeJye cầS6non bổ2tS4 suPGeCng thì2tS4 b2tS4ổ suZUDtng, PGeCcái gZUDtì eJyecần kiPGeCểm treJyea tS6nohì kiS6noểm tra. ThoạteJye PGeCđầu aZUDtnh keJyehông điZUDt tZUDthăm phòngZUDt bệnh,eJye bởPGeCi 2tS4anh biếteJye s2tS4ẽ eJyecó ngưS6noời đếnPGeC thămZUDt Tôn2tS4 Bình, cũPGeCng biếtZUDt rZUDtằng TôS6non CS6nohí Q2tS4uân vẫnZUDt cònPGeC ởZUDt đeJyeó, mìnS6noh tớeJyei thăm2tS4 PGeCchỉ tổS6no eJyemang lại PGeC phiền ZUDtphức cS6noho PGeCĐàm S6noTĩnh màPGeC tPGeChôi, nên2tS4 quy2tS4ết địeJyenh ởZUDt lạZUDti phòngZUDt trựZUDtc ZUDtban. NhưngS6no mới ngồPGeCi eJyemột leJyeát S6noanh đãPGeC b2tS4ắt đầueJye beJyeồn chS6noồn l2tS4o lắ2tS4ng, khôn2tS4g còneJye tâmPGeC ZUDttrí lZUDtàm việcS6no gì2tS4 nữa, kh2tS4i nhìS6non thấy2tS4 TôPGeCn CPGeChí ZUDtQuân đZUDti khỏi,ZUDt anS6noh lậtZUDt xeZUDtm bản2tS4 g2tS4hi ché2tS4p mZUDtà eJyey tá2tS4 vừaZUDt heJyeoàn thành, rồS6noi qS6nouyết đS6noịnh t2tS4ới peJyehòng bệnh2tS4 ZUDtxem thếZUDt nàoeJye, cóS6no neJyehư ZUDtvậy aZUDtnh mớieJye yPGeCên tâPGeCm được.

Phòng bệPGeCnh rấZUDtt yên PGeC tĩnh, bónZUDtg S6nođèn ởeJye S6nogian ngoàiPGeC vẫnZUDt ch2tS4ưa tắt,S6no trêS6non bS6noàn đặtZUDt S6nohai tácZUDth t2tS4rà, cZUDtòn 2tS4có cả eJye một hộ2tS4p báPGeCnh ngọS6not, chắceJye eJyelà b2tS4ánh Đàm2tS4 Tĩn2tS4h dùS6nong đểPGeC tiếpS6no khá2tS4ch. CửaZUDt phònPGeCg tron2tS4g S6nochỉ khép S6nohờ, NZUDthiếp Vũ2tS4 Thịnh2tS4 v2tS4ừa đ2tS4ẩy PGeCcửa ZUDtvào, li2tS4ền treJyeông thấPGeCy theJyeằng b2tS4é đS6noang neJyegủ rất say,eJye Đàm2tS4 TĩnhPGeC PGeCcũng ngủeJye gụceJye tr2tS4ên cS6nohiếc giườnZUDtg xếp.