You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y VMga3Ztá tG4EAJErưởng trJaqXhMong phòng mpbổ cpbảm VMga3Zthấy khônG4EAJEg pbkhí pbca mổpb hG4EAJEôm G4EAJEnay củaJaqXhM kG4EAJEhoa NgoạiVMga3Z JaqXhMTim mạchJaqXhM thậtVMga3Z VMga3Zkỳ qVMga3Zuặc. TínJaqXhMh khí củaJaqXhM ChủJaqXhM JaqXhMnhiệm Phương,G4EAJE VMga3Zcả viJaqXhMện VMga3Znày VMga3Zai JaqXhMcũng biết,JaqXhM kpbỹ tJaqXhMhuật gVMga3Ziỏi, yG4EAJEêu cầupb cao, mỗpbi lầnG4EAJE pbông đíchpb thâpbn cJaqXhMầm daVMga3Zo mổJaqXhM, cảG4EAJE phpbòng phẫG4EAJEu thuậpbt cứpb nJaqXhMhư gặJaqXhMp phảiJaqXhM pbđại dịch, chỉJaqXhM sợG4EAJE G4EAJEcó chVMga3Zỗ nàVMga3Zo sơJaqXhM sótpb, bịpb ChủJaqXhM nhiệVMga3Zm VMga3ZPhương tVMga3Zúm đượG4EAJEc mắnVMga3Zg chG4EAJEo mpbột trậnJaqXhM thpbì đến Gipbám đốJaqXhMc bệVMga3Znh vJaqXhMiện pbcũng G4EAJEkhông G4EAJEbênh JaqXhMnổi. VìVMga3Z tVMga3Zhế pbhôm napby cJaqXhMô phảiVMga3Z VMga3Zđích tpbhân gipbám sát cácG4EAJE VMga3Zy táJaqXhM pbchuẩn bịJaqXhM trưpbớc VMga3Zca mG4EAJEổ, chờVMga3Z đếnG4EAJE JaqXhMkhi bệnJaqXhMh nhpbân đưpbợc đưG4EAJEa vàG4EAJEo ppbhòng mổ, đènJaqXhM pbchụp bậtpb JaqXhMlên, bácVMga3Z sJaqXhMĩ gâyVMga3Z mVMga3Zê đãpb bắtG4EAJE đầuJaqXhM chJaqXhMuẩn pbbị gâpby mêpb, côVMga3Z chợtG4EAJE cpbảm thấy khôVMga3Zng khíG4EAJE cànG4EAJEg kỳG4EAJE quặcVMga3Z pbhơn nữa.

Những G4EAJEca phJaqXhMẫu thuậtG4EAJE củpba Chủ nhiệpbm PhươngJaqXhM đaG4EAJE phầpbn G4EAJElà dpbo G4EAJEmột êG4EAJE VMga3Zkíp cJaqXhMố địnhVMga3Z phốiJaqXhM JaqXhMhợp pbvới nhauVMga3Z, bácG4EAJE sG4EAJEĩ gây mêVMga3Z VMga3Zlà cG4EAJEộng JaqXhMsự lâJaqXhMu nămJaqXhM, Nhiếppb VJaqXhMũ VMga3ZThịnh tpbhì vàG4EAJEo G4EAJEtheo bệJaqXhMnh VMga3Znhân, thôngVMga3Z pbthường trong cáVMga3Zc JaqXhMca mổVMga3Z G4EAJEcủa ChG4EAJEủ nhiệmVMga3Z PhươngVMga3Z, apbnh đềupb làG4EAJE phJaqXhMụ pbmổ tVMga3Zhứ nJaqXhMhất, nhưnJaqXhMg hômVMga3Z nay JaqXhM anh chG4EAJEỉ đứnVMga3Zg pbmột pbbên npbhìn bG4EAJEác sĩVMga3Z gâVMga3Zy JaqXhMmê làJaqXhMm việc.G4EAJE ĐiềJaqXhMu đầuJaqXhM tpbiên khiếpbn JaqXhMy tVMga3Zá trưởng G4EAJE cảm thG4EAJEấy kpbỳ quặpbc chíVMga3Znh lJaqXhMà NhiếpVMga3Z VMga3ZVũ ThịnhJaqXhM, hômJaqXhM pbnay bG4EAJEác sĩpb NhG4EAJEiếp trôngG4EAJE VMga3Zrất G4EAJElo lG4EAJEắng, từ lG4EAJEúc bướcpb vàoJaqXhM G4EAJEtới giVMga3Zờ anJaqXhMh chpbưa hpbề ngồiG4EAJE xuốnVMga3ZgĐiều nàG4EAJEy G4EAJEcũng khJaqXhMông G4EAJEcó gìJaqXhM lJaqXhMạ, Chủ nhiệmJaqXhM PG4EAJEhương VMga3Zcòn đứG4EAJEng kiVMga3Za, ngoàiJaqXhM VMga3Zbác sĩpb JaqXhMgây G4EAJEmê raVMga3Z, JaqXhMai dáVMga3Zm cảVMga3Z gJaqXhMan ngồiJaqXhM chpbứ? Nhưng ChủVMga3Z JaqXhMnhiệm PhươngG4EAJE hpbôm naG4EAJEy cG4EAJEũng khôVMga3Zng dẫnpb theG4EAJEo JaqXhMhọc tròpb nàpbo kpbhác củapb mJaqXhMình vào phụJaqXhM mổpb, VMga3Zmà dùpbng hVMga3Zai bG4EAJEác pbsĩ cópb tapby nghềpb G4EAJEgiỏi nhấtG4EAJE trpbong khG4EAJEoa làmG4EAJE phụG4EAJE mổ,JaqXhM y JaqXhM tá trưởnpbg thấy,JaqXhM đVMga3Zối vớiVMga3Z G4EAJETứ chpbứng FaJaqXhMllot thìVMga3Z độiG4EAJE VMga3Zngũ bG4EAJEác sĩJaqXhM hG4EAJEôm naJaqXhMy cóJaqXhM VMga3Zvẻ hùngpb hậu quá.

Tuy độJaqXhMi JaqXhMngũ hùVMga3Zng hậu nhưpbng CJaqXhMhủ nhiệmJaqXhM PhươG4EAJEng đãG4EAJE làmJaqXhM pbrất tốVMga3Zt, tJaqXhMừ nhpbát VMga3Zdao đJaqXhMầu tiG4EAJEên phG4EAJEân tácJaqXhMh cácVMga3Z cơ quan,JaqXhM đếpbn vpbá tâJaqXhMm thấVMga3Zt, cG4EAJEuối cG4EAJEùng làVMga3Z khâVMga3Zu lạpbi cácpb JaqXhMmạch máG4EAJEu, ôngJaqXhM đềupb thG4EAJEực hiệnpb rất VMga3Zchuẩn xácpb, mJaqXhMột lG4EAJEoạt cáG4EAJEc G4EAJEthao pbtác VMga3Zthuần thụcpb hpboàn G4EAJEhảo đếnpb mứcJaqXhM cóVMga3Z thểG4EAJE JaqXhMquay lại làmpb VMga3Ztài VMga3Zliệu giảngG4EAJE dạyJaqXhM côpbng khaiVMga3Z, đâpby G4EAJElà kỹVMga3Z thuVMga3Zật mVMga3Zà ônJaqXhMg rèVMga3Zn đượcpb sG4EAJEau hànG4EAJEg ch

c G4EAJEnăm JaqXhMđứng bpbàn pbmổ. JaqXhMY tá VMga3Z trưởng cònG4EAJE G4EAJEtưởng ChủG4EAJE VMga3Znhiệm PhươngG4EAJE đVMga3Zang JaqXhMlàm mpbẫu, vìpb bpbác sG4EAJEĩ Nhiếppb mpbà ôngVMga3Z JaqXhMcưng nhất đangpb đứngpb bêG4EAJEn cạnG4EAJEh quaVMga3Zn sVMga3Zát, tiếcG4EAJE rằpbng hJaqXhMôm napby VMga3Ztâm trpbạng bpbác sĩJaqXhM Nhpbiếp JaqXhMkhông được tốt,G4EAJE VMga3Ztừ lpbúc VMga3Zmở VMga3Zkhoang ngựpbc pbcủa bệnhVMga3Z nG4EAJEhân, VMga3Zanh G4EAJEkhông VMga3Zdám nhJaqXhMìn bpbệnh VMga3Znhân JaqXhMthêm mVMga3Zột lần nVMga3Zào G4EAJEnữa, mJaqXhMà JaqXhMchạy JaqXhMlại ppbhía báVMga3Zc sĩpb gâG4EAJEy mpbê pbđếm VMga3Ztần sốJaqXhM mápby thở.

Cô pby G4EAJEtá tVMga3Zrẻ tpbhì thầVMga3Zm G4EAJEvới y tVMga3Zá trưởngpb: “HômVMga3Z naVMga3Zy JaqXhMbác sJaqXhMĩ NhiếpVMga3Z sG4EAJEao thếJaqXhM nhỉpb? Chưapb ăJaqXhMn pbsáng G4EAJEnên JaqXhMbị tG4EAJEụt huyếtJaqXhM áp à?”

“Lắm chuyệJaqXhMn!” JaqXhMY tVMga3Zá trưởnpbg mắng, nhưVMga3Zng trpbong lòngJaqXhM G4EAJEcũng thầmJaqXhM thVMga3Zắc mG4EAJEắc, VMga3Zbình thưJaqXhMờng ChG4EAJEủ nhiệmpb PhươnJaqXhMg dẫJaqXhMn theo họpbc trG4EAJEò màJaqXhM thấyJaqXhM họcpb tJaqXhMrò lJaqXhMơ đpbễnh nhVMga3Zư vậyG4EAJE, chắcpb chắnVMga3Z đãG4EAJE qVMga3Zuay lạiG4EAJE mắnVMga3Zg cJaqXhMho JaqXhMmột trận pbtơi bờpbi, nhưngG4EAJE VMga3Zhôm naJaqXhMy ôVMga3Zng rấtJaqXhM VMga3Ztập JaqXhMtrung làmG4EAJE phẫuJaqXhM G4EAJEthuật, đếnG4EAJE mứcJaqXhM đầupb còn G4EAJE chẳng ngẩngG4EAJE lênpb, lG4EAJEàm nJaqXhMhư bácG4EAJE sG4EAJEĩ Nhiếppb pbkhông hềpb cVMga3Zó G4EAJEmặt pbtrong ppbhòng pbmổ vậy.VMga3Z Chủ nhiG4EAJEệm VMga3Zkhông mắVMga3Zng G4EAJEmỏ aipb, VMga3Zca phẫJaqXhMu tG4EAJEhuật nàypb thậVMga3Zt lG4EAJEà VMga3Zkỳ lạ,VMga3Z bìG4EAJEnh tJaqXhMhường pbchỉ khi nàJaqXhMo VMga3Zca mổJaqXhM rấtVMga3Z VMga3Zkhông thuậG4EAJEn lợipb, G4EAJEtình trạngG4EAJE bệnhJaqXhM nhJaqXhMân vôJaqXhM cJaqXhMùng ngG4EAJEuy kịG4EAJEch, ChJaqXhMủ nhiệm PhươngVMga3Z khVMga3Zông cVMga3Zó thờiG4EAJE giVMga3Zan JaqXhMnói tVMga3Zhì mớiJaqXhM G4EAJEkhông mG4EAJEắng ngườiJaqXhM kháJaqXhMc. VMga3ZNếu khônVMga3Zg JaqXhMthì nào mpbắng trợpb tVMga3Zhủ, qJaqXhMuát pby táJaqXhM, rpbủa dụnpbg cụ,G4EAJE chVMga3Zê VMga3Zkim cpbong khVMga3Zó VMga3Zlàm, nóiJaqXhM chuVMga3Zng VMga3Zphải tìVMga3Zm ra lỗiG4EAJE gG4EAJEì đóJaqXhM mắngpb vàiJaqXhM câupb, mớiVMga3Z JaqXhMcó thểVMga3Z G4EAJExem nhJaqXhMư G4EAJEmột pbca phẫuVMga3Z JaqXhMthuật bìnpbh thường.

Đang phẫuJaqXhM thVMga3Zuật pbthì pbhuyết áp bpbệnh nhâJaqXhMn bpbỗng nJaqXhMhiên gVMga3Ziảm mạnh,pb bápbc spbĩ gâVMga3Zy G4EAJEmê rấG4EAJEt bìJaqXhMnh tĩnpbh trưpbớc tìnVMga3Zh huống bấtpb nG4EAJEgờ VMga3Znày, lVMga3Zập tứG4EAJEc thônVMga3Zg báVMga3Zo pbchỉ pbsố hJaqXhMuyết áG4EAJEp chJaqXhMo chủG4EAJE nhiệm,JaqXhM vừG4EAJEa dứtVMga3Z lờpbi đãG4EAJE thấyVMga3Z Nhiếp pbVũ Thịnhpb qVMga3Zuay VMga3Ztrở lVMga3Zại bG4EAJEên bàpbn pVMga3Zhẫu thuật.JaqXhM G4EAJEChủ nhG4EAJEiệm pbPhương G4EAJEliếc anpbh nhưJaqXhMng không bVMga3Zuồn JaqXhMđếm VMga3Zxỉa gVMga3Zì đến,pb thươnJaqXhMg lượnJaqXhMg thẳngpb vớiG4EAJE bácpb VMga3Zsĩ gVMga3Zây G4EAJEmê mấyJaqXhM câJaqXhMu, quapby sang thVMga3Zấy G4EAJENhiếp VũG4EAJE G4EAJEThịnh chG4EAJEao đảoJaqXhM nhưG4EAJE muốnVMga3Z npbgã, CVMga3Zhủ G4EAJEnhiệm PhươngVMga3Z rG4EAJEốt cupbộc cũng phátpb cáuVMga3Z: “Tpbránh sanJaqXhMg mpbột bênpb! LượnVMga3Z quVMga3Za pblượn lại,VMga3Z lởnJaqXhM vởnpb làmG4EAJE JaqXhMtôi bG4EAJEực JaqXhMmình! Nếu kpbhông tpbhì cúVMga3Zt rpba ngG4EAJEoài chJaqXhMo tôi!”

Chủ pbnhiệm cuốJaqXhMi cùng cũnVMga3Zg mắVMga3Zng ngườiJaqXhM rG4EAJEồi, hơVMga3Zn nữapb pblại mắngG4EAJE NhiếpVMga3Z VMga3ZVũ ThịnJaqXhMh ngưJaqXhMời màVMga3Z G4EAJEthường nG4EAJEgày ông thiêJaqXhMn JaqXhMvị nhấG4EAJEt, cpbhứng tpbỏ JaqXhMca phẫVMga3Zu tVMga3Zhuật nàypb khônJaqXhMg cVMga3Zó vpbấn đềJaqXhM VMga3Zgì lớn.VMga3Z PhụG4EAJE mJaqXhMổ thứpb nhất vJaqXhMà thứJaqXhM hapbi tVMga3Zhở pVMga3Zhào nhẹJaqXhM nG4EAJEhõm, cG4EAJEả G4EAJEphòng phVMga3Zẫu thuậtG4EAJE đềuG4EAJE nhưpb VMga3Ztrút đượcpb G4EAJEgánh nặng. Bácpb spbĩ Nhiếppb bpbị mJaqXhMắng, G4EAJErầu rĩVMga3Z tJaqXhMránh G4EAJEsang mộpbt bVMga3Zên, nJaqXhMhưng vVMga3Zẫn khVMga3Zông dG4EAJEám bỏVMga3Z ra G4EAJEngoài. MJaqXhMột lG4EAJEúc G4EAJEsau, huyếtVMga3Z G4EAJEáp củaVMga3Z bệnhpb JaqXhMnhân tăVMga3Zng trởpb lạipb, tiJaqXhMếp tpbheo đóJaqXhM JaqXhMca mổG4EAJE tiếnJaqXhM hành VMga3Zrất thuậpbn lợi,pb ChG4EAJEủ nVMga3Zhiệm PhJaqXhMương hpbôm nJaqXhMay đíchJaqXhM VMga3Zthân lVMga3Zàm pbtất cảVMga3Z JaqXhMmọi việc,VMga3Z thậpbm chí đếnpb côngG4EAJE đoạnVMga3Z kpbhâu vếtG4EAJE JaqXhMmổ cupbối cVMga3Zùng ôngVMga3Z cũVMga3Zng tựG4EAJE mVMga3Zình VMga3Zthực hiệJaqXhMn, khônpbg G4EAJEđể phụ tápb độG4EAJEng G4EAJEtay vàpbo. G4EAJESau G4EAJEkhi kVMga3Zhâu xongVMga3Z, ôngVMga3Z cứG4EAJE pbngắm JaqXhMnghía G4EAJEmãi, pbvẻ nVMga3Zhư rấJaqXhMt pbhài lòng. ChVMga3Zỉ phJaqXhMẫu thVMga3Zuật bâyVMga3Z giờJaqXhM đềupb lG4EAJEà cpbhỉ tVMga3Zự tiêuVMga3Z, vpbì thếpb ônVMga3Zg JaqXhMđã làJaqXhMm VMga3Zmột cáVMga3Zi thắpbt chỉ tuyệtVMga3Z đpbẹp, đếJaqXhMn nỗpbi dườngpb nhJaqXhMư bVMga3Zản thpbân cG4EAJEũng rấtJaqXhM vừapb G4EAJEý, ngẩngVMga3Z đầuG4EAJE lêVMga3Zn gVMga3Zọi Nhiếp VG4EAJEũ ThJaqXhMịnh: “Xongpb rồi!G4EAJE TôG4EAJEi đipb VMga3Zrửa tVMga3Zay đây.”

Chủ nhiệmVMga3Z PhưG4EAJEơng pbrửa tay JaqXhMxong, JaqXhMtháo cặpbp kípbnh JaqXhMra rửaG4EAJE mVMga3Zặt rồJaqXhMi mớiJaqXhM rG4EAJEa khỏiG4EAJE phòngG4EAJE G4EAJEmổ. BênG4EAJE ngpboài phG4EAJEòng phẫu thuật,G4EAJE ngườG4EAJEi nJaqXhMhà bệG4EAJEnh nJaqXhMhân đG4EAJEang G4EAJElo lắnVMga3Zg chờVMga3Z G4EAJEđợi, pbvừa nJaqXhMghe tiếnJaqXhMg cửaJaqXhM VMga3Zphòng bậJaqXhMt mở, trôngJaqXhM thấJaqXhMy CJaqXhMhủ nhiệmG4EAJE PJaqXhMhương G4EAJEđi raG4EAJE, G4EAJEcô JaqXhMta liJaqXhMền vG4EAJEội vàpbng đứngVMga3Z dậy.

Ấn tượngpb củG4EAJEa VMga3ZChủ nhiệm PhươnG4EAJEg vềpb ĐàmVMga3Z Tĩpbnh rấtG4EAJE tệ,G4EAJE pbcho rVMga3Zằng G4EAJEcô chVMga3Zính pblà hJaqXhMồng JaqXhMnhan G4EAJEhọa thủJaqXhMy tronVMga3Zg truyền thuyếG4EAJEt, mVMga3Zột pbanh chG4EAJEàng nJaqXhMgoan ngVMga3Zoãn biếtG4EAJE vânJaqXhMg lJaqXhMời nG4EAJEhư NhiếpG4EAJE VũJaqXhM Thịnpbh bịJaqXhM côG4EAJE tG4EAJEa lpbàm cho JaqXhMăn khôG4EAJEng ngopbn ngủVMga3Z kG4EAJEhông yên,JaqXhM đếnVMga3Z JaqXhMgiờ vẫnJaqXhM còpbn JaqXhMphải trôpbng nG4EAJEom đứpba G4EAJEbé vôVMga3Z tộiVMga3Z pbtrong phòng hpbồi G4EAJEsức. BởJaqXhMi thVMga3Zế ôG4EAJEng đaVMga3Znh mặtJaqXhM pblại, khG4EAJEông thèpbm nJaqXhMhìn ĐàmG4EAJE TĩnhG4EAJE, G4EAJElúc JaqXhMđi nganJaqXhMg qua côVMga3Z cònG4EAJE buôVMga3Zng mộtpb VMga3Zcâu “pbLần nVMga3Zày côpb G4EAJEvừa lònVMga3Zg rồiG4EAJE nhé!”

Đàm pbTĩnh bJaqXhMiến sắJaqXhMc, cô pb không thVMga3Zể hJaqXhMiểu đượcpb câG4EAJEu nóG4EAJEi pbnày củG4EAJEa G4EAJEbác sVMga3Zĩ mJaqXhMổ chínJaqXhMh cpbó ýpb gì.VMga3Z CôJaqXhM VMga3Zvốn đãVMga3Z vVMga3Zô cùnJaqXhMg căng thẳng,pb Nhiếppb VũVMga3Z ThịJaqXhMnh bướcpb vJaqXhMào phòngJaqXhM pG4EAJEhẫu thuậtVMga3Z đếpbn giờVMga3Z pbvẫn chưaG4EAJE tVMga3Zhấy ra, giờG4EAJE bápbc sVMga3Zĩ mổVMga3Z chíVMga3Znh vừG4EAJEa pbra liềJaqXhMn lạnhpb tapbnh bJaqXhMuông mộpbt câG4EAJEu nhVMga3Zư pbvậy khiếnpb cảVMga3Z người côpb mềG4EAJEm nhJaqXhMũn, suýtpb chúpbt nữaVMga3Z G4EAJEngất xỉpbu, G4EAJEmay cópb TôVMga3Zn CVMga3Zhí QuâVMga3Zn kG4EAJEịp đỡpb lấy,JaqXhM dìuVMga3Z côJaqXhM ngồi xuốG4EAJEng ghế.VMga3Z CG4EAJEô hoG4EAJEa JaqXhMhết cVMga3Zả mắt,VMga3Z VMga3Zmột hồiG4EAJE lâVMga3Zu pbsau mớiG4EAJE địnhG4EAJE thầnVMga3Z G4EAJEnói: “GọiG4EAJE G4EAJEđiện cG4EAJEho Nhiếp pbVũ ThJaqXhMịnh, G4EAJEhỏi apbnh tG4EAJEa rG4EAJEút cJaqXhMục VMga3Zca JaqXhMphẫu thuậtG4EAJE thếG4EAJE pbnào rồi?”

Nhiếp pbVũ ThịnVMga3Zh tG4EAJEhu xếpVMga3Z ổn thoVMga3Zả cG4EAJEho TônJaqXhM Bìnpbh xongJaqXhM, vJaqXhMừa VMga3Zra đếnJaqXhM cG4EAJEửa phòngJaqXhM JaqXhMmổ, VMga3Znhìn quG4EAJEa cửaVMga3Z kG4EAJEính, liềnpb bắtVMga3Z gặp Đàmpb TĩVMga3Znh gầnVMga3Z nhpbư ngG4EAJEã vVMga3Zào lòngG4EAJE TônG4EAJE Chípb Quânpb. PhG4EAJEải thừJaqXhMa pbnhận rằng,pb anpbh vVMga3Zẫn thấy lòpbng chuVMga3Za xVMga3Zót, pbcó G4EAJElẽ dpbuyên pJaqXhMhận giữJaqXhMa anVMga3Zh VMga3Zvà G4EAJEĐàm TĩJaqXhMnh đếVMga3Zn đâyVMga3Z JaqXhMthực sựG4EAJE G4EAJEđã hếtVMga3Z JaqXhMrồi. Chuyện đếJaqXhMn nướcG4EAJE này,pb khôG4EAJEng G4EAJEcam tâmJaqXhM thìpb cũnVMga3Zg VMga3Zcó ícJaqXhMh gìG4EAJE? TVMga3Zình yVMga3Zêu tronVMga3Zg sánpbg đơn thJaqXhMuần VMga3Zthời niêJaqXhMn tVMga3Zhiếu đãVMga3Z nhưVMga3Z mộpbt giVMga3Zấc mG4EAJEơ, còJaqXhMn lạiJaqXhM chỉpb lVMga3Zà oVMga3Zán hậnJaqXhM mJaqXhMà thôi.

Anh VMga3Zđẩy cửpba bướG4EAJEc JaqXhMra, JaqXhMthấy Đàm TĩG4EAJEnh vẫnpb đangVMga3Z lVMga3Zúi hJaqXhMúi tìJaqXhMm pbđiện thoVMga3Zại, biJaqXhMết cG4EAJEô ấG4EAJEy đpbịnh gọG4EAJEi cG4EAJEho mìnhG4EAJE, bèn nJaqXhMói: “G4EAJEKhông JaqXhMcần gọiVMga3Z nữaJaqXhM, tôJaqXhMi G4EAJEra pbđây rồi.”

Trông VMga3Zthấy ánhG4EAJE JaqXhMmắt đầyVMga3Z mong G4EAJEmỏi G4EAJEcủa ĐG4EAJEàm TG4EAJEĩnh, anVMga3Zh npbói: “PhẫJaqXhMu thJaqXhMuật kpbết G4EAJEthúc rồiJaqXhM, rấG4EAJEt thànVMga3Zh công.”

Đàm Tpbĩnh ngẩG4EAJEn nG4EAJEgười mấtJaqXhM vài gVMga3Ziây, rồiVMga3Z đG4EAJEứng phắtVMga3Z dậVMga3Zy nhưpbng pbcô khônVMga3Zg bướVMga3Zc nổiJaqXhM VMga3Zvào phVMga3Zòng JaqXhMphẫu thuật,VMga3Z chỉ biếtJaqXhM nhpbìn NhiếpVMga3Z Vpbũ TJaqXhMhịnh đầG4EAJEy vJaqXhMan xiG4EAJEn, NhiếpVMga3Z VMga3ZVũ ThịnG4EAJEh cảG4EAJEm thấypb ánhJaqXhM pbmắt cG4EAJEô nJaqXhMhư sáp nếnpb nóJaqXhMng bỏng,pb tVMga3Zhiêu đốtG4EAJE trJaqXhMái VMga3Ztim aVMga3Znh đauJaqXhM VMga3Zbuốt, anpbh vG4EAJEô VMga3Zthức tráG4EAJEnh pbánh mắtpb của cô,JaqXhM nói:G4EAJE “BìnhJaqXhM VMga3ZBình đanVMga3Zg ởJaqXhM tronpbg phG4EAJEòng VMga3Zhồi G4EAJEsức, phG4EAJEải tG4EAJEheo dõiJaqXhM JaqXhMmột đã,G4EAJE nếuG4EAJE không cópb pbgì VMga3Zbất thG4EAJEường cópb thểG4EAJE đưaJaqXhM vpbề phòG4EAJEng bệnh.”

“Tôi cJaqXhMó pbthể vàJaqXhMo G4EAJEthăm nó không?”

“Vẫn pbchưa đượcJaqXhM.” Anh đVMga3Záp, pbkhông JaqXhMkìm đưVMga3Zợc vẫnJaqXhM dG4EAJEùng giọngJaqXhM aJaqXhMn ủi,VMga3Z “TôiVMga3Z spbẽ vpbào vớiVMga3Z npbó npbgay, JaqXhMcô JaqXhMcứ yên tâm.”

Đàm TĩnhJaqXhM VMga3Zcúi đầu,pb dù pb không nJaqXhMhìn nhưngJaqXhM NhG4EAJEiếp JaqXhMVũ G4EAJEThịnh cũngVMga3Z biG4EAJEết côpb đanJaqXhMg khócG4EAJE. Tpbôn ChíJaqXhM pbQuân đưG4EAJEa chpbo cô gJaqXhMói giấyVMga3Z VMga3Zăn, NVMga3Zhiếp VJaqXhMũ ThịnhJaqXhM cảmJaqXhM thấyG4EAJE G4EAJEtâm trạngpb đpbầy phứcpb tpbạp, bènG4EAJE qG4EAJEuay ngườJaqXhMi trở lG4EAJEại phG4EAJEòng hồiG4EAJE sức.

Bác sĩJaqXhM gâyG4EAJE mVMga3Zê vẫnVMga3Z chưa đi,JaqXhM thấyG4EAJE anJaqXhMh vàG4EAJEo pbbèn cpbhào rồipb hỏJaqXhMi: “Đứapb trẻJaqXhM nàG4EAJEy coVMga3Zn nhàG4EAJE JaqXhMai thế?”

Nhiếp JaqXhMVũ ThịJaqXhMnh VMga3Zkhựng lại, hỏi:pb “SG4EAJEao thVMga3Zế ạ?”

“Ui trờpbi ơVMga3Zi, tôG4EAJEi lVMga3Zàm việc vớJaqXhMi ChủJaqXhM nhiệmG4EAJE PhươG4EAJEng mG4EAJEười mấyVMga3Z nămVMga3Z rồipb, chưVMga3Za từngpb VMga3Zthấy ôG4EAJEng ấG4EAJEy nhưpb hVMga3Zôm npbay, cứ nJaqXhMhư VMga3Zcon nhG4EAJEà mìnhpb đG4EAJEang JaqXhMnằm trênG4EAJE G4EAJEbàn pbphẫu thuJaqXhMật vậy.”

Nhiếp Vpbũ ThịnG4EAJEh thấy G4EAJElòng chG4EAJEua xót,pb vộiVMga3Z G4EAJEđáp: “ĐâyG4EAJE lG4EAJEà… hG4EAJEọ hàVMga3Zng… họJaqXhM pbhàng củaJaqXhM cháu.”

“Thảo nào!JaqXhM ĐJaqXhMúng pblà chủ nhiệmG4EAJE củG4EAJEa cVMga3Zác apbnh coG4EAJEi aG4EAJEnh pbnhư VMga3Zcon đẻ,G4EAJE tôiVMga3Z cứpb bVMga3Zảo VMga3Zsao hôVMga3Zm nG4EAJEay VMga3Zanh đứG4EAJEng trong phòngG4EAJE pVMga3Zhẫu thuJaqXhMật màJaqXhM lạiJaqXhM khôngpb lG4EAJEàm gìVMga3Z. VMga3ZÀ, đVMga3Zúng rồi,VMga3Z chươnVMga3Zg trìJaqXhMnh pbCM ấyVMga3Z rúG4EAJEt G4EAJEcục là thếVMga3Z nàopb đấyG4EAJE? ChủVMga3Z nhiVMga3Zệm JaqXhMcủa cáJaqXhMc apbnh bấJaqXhMt cJaqXhMhấp ápbp lG4EAJEực củapb JaqXhMviện trưJaqXhMởng kéoVMga3Z về đâyG4EAJE, bJaqXhMác VMga3Zbỏ rấtG4EAJE nhiềuG4EAJE ýVMga3Z kiếnJaqXhM cJaqXhMủa G4EAJEmọi ngưG4EAJEời, thG4EAJEế JaqXhMsao giVMga3Zờ vpbẫn chJaqXhMưa kJaqXhMhởi độngG4EAJE vậy?”

Nhiếp pbVũ Thịnhpb thầm nG4EAJEghĩ chuyVMga3Zện JaqXhMnày chG4EAJEính lG4EAJEà pbdo G4EAJEmình lVMga3Zàm lỡpb dở.pb AnJaqXhMh VMga3Záy npbáy nói:VMga3Z “Chủpb nhVMga3Ziệm đãpb giao pbcho JaqXhMcháu rồG4EAJEi, chG4EAJEỉ cG4EAJEần tpbìm JaqXhMđược bệnhpb nhânpb thíchJaqXhM JaqXhMhợp sẽpb lậpG4EAJE tứcJaqXhM G4EAJEtiến hànhG4EAJE JaqXhMca đầu tiên.”

“Làm tốtpb lVMga3Zà tạpbo pbphúc cho dânJaqXhM đấy.”G4EAJE Bácpb spbĩ gâyVMga3Z pbmê npbói đùaVMga3Z,” BaVMga3Zo nhiêpbu JaqXhMbệnh nhânpb G4EAJEcòn đG4EAJEang đỏVMga3Z mVMga3Zắt chờ JaqXhMkia kìa,G4EAJE VMga3Zanh xpbem hỗG4EAJE trợJaqXhM cJaqXhMho bệVMga3Znh tVMga3Zim bG4EAJEẩm sVMga3Zinh củG4EAJEa chínhpb G4EAJEphủ, hVMga3Zộ khẩupb nôpbng thG4EAJEôn cpbó thể đượcpb hưởJaqXhMng pbtrợ cG4EAJEấp, bảpbo hiểmpb thVMga3Zất nJaqXhMghiệp ởJaqXhM thànhpb phốVMga3Z G4EAJEcó tpbhể đượpbc hưởG4EAJEng trợ cấpJaqXhM, đâJaqXhMy kG4EAJEhông G4EAJEphải G4EAJEhộ khpbẩu npbông tG4EAJEhôn, cũngJaqXhM chẳngpb phảiVMga3Z tJaqXhMhất G4EAJEnghiệp ởVMga3Z thVMga3Zành phố, tựJaqXhM nhiG4EAJEên mpbắc VMga3Zphải cVMga3Zăn bệnhpb nVMga3Zặng nhưVMga3Z thếG4EAJE nàG4EAJEy, khôVMga3Zng pbcó tiJaqXhMền mVMga3Zà chữpba, bằngG4EAJE mọi cáchVMga3Z JaqXhMphải JaqXhMxoay đượG4EAJEc hVMga3Zơn mưG4EAJEời vạnJaqXhM G4EAJEtệ, cònG4EAJE kVMga3Zhông biếtVMga3Z cVMga3Zó bpbà copbn họG4EAJE hàVMga3Zng nàoG4EAJE chịu JaqXhMcho vapby khônJaqXhMg, tJaqXhMhật làpb JaqXhMác nghJaqXhMiệt quáG4EAJE mà…”pb Ôngpb VMga3Znhìn bépb TVMga3Zôn Bìpbnh đangVMga3Z nằVMga3Zm trên gJaqXhMiường đẩJaqXhMy, “ĐượG4EAJEc VMga3Zrồi đấyVMga3Z, xpbem VMga3Zra tìpbnh hVMga3Zình kháVMga3Z khảVMga3Z qJaqXhMuan, támpb phầnG4EAJE khVMga3Zông pbphải đưa saVMga3Zng phòngpb JaqXhMchăm sG4EAJEóc đpbặc biệG4EAJEt, JaqXhManh trG4EAJEực ởJaqXhM đây,VMga3Z tôVMga3Zi đG4EAJEi VMga3Zthay đG4EAJEồ đã.”

Khi TôVMga3Zn BVMga3Zình tỉnhVMga3Z dậypb, người đầG4EAJEu tG4EAJEiên cậpbu nG4EAJEhìn thấyG4EAJE VMga3Zlà ĐàmJaqXhM TĩnhG4EAJE. TJaqXhMuy G4EAJEđề phòVMga3Zng VMga3Zlây nhiễmG4EAJE, ĐàVMga3Zm Tĩnhpb pJaqXhMhải mặc cG4EAJEhiếc áoG4EAJE chJaqXhMoàng khVMga3Zử trùnG4EAJEg rộngpb thùnG4EAJEg thJaqXhMình, cònG4EAJE đeVMga3Zo khẩupb tranG4EAJEg, độVMga3Zi mũ, nhưngJaqXhM JaqXhMchỉ nhVMga3Zìn ánVMga3Zh JaqXhMmắt qG4EAJEuen thuJaqXhMộc, VMga3ZTôn Bìnhpb liềnVMga3Z pbnhận ngapby pbra mẹ.JaqXhM CJaqXhMâu đầuVMga3Z tiêG4EAJEn cậu bG4EAJEé pbhỏi JaqXhMlà: “Mẹ,VMga3Z saVMga3Zo mẹ

Đàm Tĩnpbh vốnG4EAJE đãG4EAJE pbnín khóc nhưpbng ngpbhe coJaqXhMn JaqXhMnói G4EAJEcâu ấyG4EAJE, cpbô sG4EAJEuýt nữaVMga3Z lạipb rơiG4EAJE nVMga3Zước mắpbt. JaqXhMSắp tớVMga3Zi giờJaqXhM G4EAJEtan JaqXhMsở, Chủ nhiệmJaqXhM PJaqXhMhương lạiG4EAJE tựVMga3Z mìpbnh điVMga3Z G4EAJEkiểm pbtra VMga3Zmột lưG4EAJEợt, lVMga3Zần nàyG4EAJE ônpbg dẫnpb tpbheo JaqXhMhọc trò củaVMga3Z mpbình, tấtG4EAJE G4EAJEcả đềupb mặcG4EAJE áJaqXhMo blG4EAJEouse trắG4EAJEng, đG4EAJEầy JaqXhMtác ppbhong côngJaqXhM việc,JaqXhM đứngpb tronpbg phòng bG4EAJEệnh, nóJaqXhMi mpbột lượtpb nhữnG4EAJEg điJaqXhMều cầnpb chúJaqXhM ýJaqXhM sapbu pJaqXhMhẫu thuậtJaqXhM. MG4EAJEấy vJaqXhMị tiếG4EAJEn pbsĩ mảpbi miết ghVMga3Zi chéG4EAJEp, TVMga3Ziểu MG4EAJEẫn cJaqXhMòn nghJaqXhMịch nJaqXhMgợm lpbàm mặtG4EAJE G4EAJExấu chọVMga3Zc Npbhiếp VG4EAJEũ ThịG4EAJEnh. ĐợG4EAJEi Chủ nhVMga3Ziệm JaqXhMPhương JaqXhMđi VMga3Zra rồi,pb aVMga3Znh G4EAJEmới khVMga3Zoác vaVMga3Zi NhiếpG4EAJE VũG4EAJE JaqXhMThịnh, tG4EAJErêu chọc:pb “VMga3ZSư huynpbh, nghe nóiVMga3Z hômpb nVMga3Zay tG4EAJErong ppbhòng phẫuJaqXhM thuậVMga3Zt anVMga3Zh bịG4EAJE VMga3Zlão JaqXhMyêu mắnG4EAJEg hả?”

“Làm gìVMga3Z cpbó, eG4EAJEm ngG4EAJEhe G4EAJEai nói thế?”

“Ái dG4EAJEà, pbNhiếp JaqXhMsư huynh JaqXhMà, ngVMga3Zày nJaqXhMào lãpbo yêupb chẳpbng mắngJaqXhM bọG4EAJEn pbem vàJaqXhMi lượVMga3Zt, cóG4EAJE phảiVMga3Z JaqXhMlà cG4EAJEhuyện pbgì mấG4EAJEt mặt pb đâu, saJaqXhMo anVMga3Zh khôngVMga3Z chpbịu thpbừa nhpbận nhỉ?JaqXhM JaqXhMNhưng đpbêm maVMga3Zi JaqXhMlão yVMga3Zêu phG4EAJEân cJaqXhMông G4EAJEem pbtrực ban thaJaqXhMy aG4EAJEnh, npbói nhpbà aJaqXhMnh cóVMga3Z pbviệc, aVMga3Znh nóiVMga3Z điJaqXhM, JaqXhManh phpbải cảpbm ơnG4EAJE JaqXhMem thVMga3Zế pbnào đây nhỉ?”

Nhiếp VũVMga3Z ThịnG4EAJEh VMga3Zvô cùng JaqXhMcảm kícG4EAJEh trướcJaqXhM sựG4EAJE qG4EAJEuan tâmG4EAJE củaJaqXhM ChVMga3Zủ G4EAJEnhiệm Phương,VMga3Z aVMga3Znh địnhG4EAJE bpbuổi pbtối VMga3Zqua vpbiện túc tpbrực bVMga3Zên giườngVMga3Z VMga3Zbệnh, pbchăm pbsóc G4EAJEbé JaqXhMTôn JaqXhMBình nhiềpbu hVMga3Zơn mộpbt cG4EAJEhút, khônG4EAJEg pbngờ cG4EAJEhi tiết nhỏpb G4EAJEnhặt nJaqXhMày VMga3Zchủ JaqXhMnhiệm cVMga3Zũng đãVMga3Z ngpbhĩ cJaqXhMhu đáopb cảJaqXhM rồi.

Anh đáppb: “VậyVMga3Z aJaqXhMnh mpbời em ăpbn cơG4EAJEm nhé.”

Tiểu MẫnJaqXhM lắcG4EAJE đầJaqXhMu quầy quậy:G4EAJE “G4EAJEÔi pbno nVMga3Zo! MờiVMga3Z G4EAJEăn cơpbm tG4EAJEhì pbdễ cVMga3Zho aJaqXhMnh qVMga3Zuá. Anpbh mpbời eG4EAJEm ănVMga3Z cJaqXhMơm VMga3Zcũng được, nhưngG4EAJE epbm JaqXhMphải dẫpbn thepbo bpbạn gápbi JaqXhMem nữa!”

Bạn VMga3Zgái củJaqXhMa TG4EAJEiểu Mẫn cũngpb hG4EAJEọc pbY nhưnVMga3Zg hG4EAJEọc JaqXhMNha khVMga3Zoa, pbnăm pbnay mớiVMga3Z làVMga3Z thpbạc sG4EAJEĩ npbăm thứG4EAJE 2VMga3Z, đpbang G4EAJEthực tập tạipb bệnhJaqXhM viJaqXhMện pbnày. NVMga3Zhiếp VũVMga3Z TVMga3Zhịnh nói:JaqXhM “ĐượcVMga3Z thôi,JaqXhM eJaqXhMm G4EAJEgọi cảG4EAJE TiểuJaqXhM KJaqXhMỳ điJaqXhM, anG4EAJEh mờVMga3Zi hai đứaVMga3Z pbăn cơm.”

Tiểu MẫnJaqXhM cpbười giJaqXhMan xảo: “SưVMga3Z hpbuynh, mờJaqXhMi G4EAJEhai đứapb G4EAJEem ănG4EAJE cơG4EAJEm màG4EAJE pbanh G4EAJEđi mVMga3Zột mìnJaqXhMh, khpbông ngượngJaqXhM à?pb KhJaqXhMách có haipb ngJaqXhMười, chpbủ cũngG4EAJE phảpbi VMga3Zcó hpbai ngườiG4EAJE chứ!pb AJaqXhMnh pbkêu bG4EAJEạn gáJaqXhMi anG4EAJEh cJaqXhMùng điJaqXhM, pbcho eVMga3Zm với TiểuJaqXhM VMga3ZKỳ diệnJaqXhM kiếnVMga3Z, G4EAJEđược không?”

Nhiếp pbVũ ThịVMga3Znh thopbáng ngây ngưVMga3Zời, đáJaqXhMp: “AnhJaqXhM vpbà VMga3Zcô VMga3Zấy JaqXhMchia taJaqXhMy rồi.”

Tiểu Mpbẫn kJaqXhMinh nJaqXhMgạc: “Cái gJaqXhMì cơ?G4EAJE VMga3ZSao lạiVMga3Z thế?”

Nhiếp VMga3ZVũ ThịnhG4EAJE khônG4EAJEg nói gìpb, TiểJaqXhMu MG4EAJEẫn bVMga3Zây giờJaqXhM mớJaqXhMi nhớpb JaqXhMra G4EAJEhọ pbđang VMga3Zở tJaqXhMrong phònVMga3Zg bệG4EAJEnh, vẫnG4EAJE cG4EAJEòn bệnh nhpbân nằmpb kipba, mVMga3Zình G4EAJEhỏi nhipbều chuyệG4EAJEn nhưG4EAJE vJaqXhMậy, quảVMga3Z lpbà khVMga3Zông pbnên. pbVì thVMga3Zế aJaqXhMnh vộiJaqXhM im bặt,JaqXhM JaqXhMnhìn NhiJaqXhMếp Vũpb G4EAJEThịnh gJaqXhMhi lpbời pbcăn dG4EAJEặn. NhiếpG4EAJE pbVũ ThịJaqXhMnh ghpbi xoG4EAJEng pbliền cùng TiểJaqXhMu pbMẫn VMga3Zđi VMga3Zra ngoJaqXhMài, Đàmpb JaqXhMTĩnh tuVMga3Zy pbở pbgian troJaqXhMng củaJaqXhM pG4EAJEhòng pbbệnh, nJaqXhMhưng vìpb cG4EAJEửa mở nênG4EAJE pbhọ nóiG4EAJE G4EAJEgì cJaqXhMô đềuVMga3Z ngJaqXhMhe rG4EAJEõ từngpb chữpb một.

Lúc JaqXhMđầu cJaqXhMô ấyG4EAJE cũG4EAJEng chỉ ngG4EAJEhe lG4EAJEoáng thG4EAJEoáng, mJaqXhMãi đG4EAJEến khpbi NhiếpG4EAJE VMga3ZVũ ThịnhG4EAJE G4EAJEnói đãpb chG4EAJEia JaqXhMtay vớipb bạnVMga3Z gáG4EAJEi, côpb VMga3Zmới chợt nG4EAJEhư nhG4EAJEận JaqXhMth đipbều gì.G4EAJE G4EAJETính JaqXhMcách cG4EAJEủa Npbhiếp VJaqXhMũ ThịnhJaqXhM G4EAJEcô hiG4EAJEểu rVMga3Zất rVMga3Zõ, anh khôpbng dễJaqXhM dpbàng G4EAJEqua lạipb vpbới mộVMga3Zt pbngười JaqXhMcon gáiG4EAJE, sG4EAJEau khG4EAJEi qJaqXhMuyết VMga3Zđịnh yêuG4EAJE, lạiVMga3Z cànG4EAJEg không tuG4EAJEỳ tiệG4EAJEn nJaqXhMói chG4EAJEia tayJaqXhM. pbSao JaqXhMlại G4EAJEthế nhỉ?G4EAJE CVMga3Zhẳng VMga3Zlẽ vJaqXhMì chuyệnVMga3Z củaG4EAJE Tôpbn Bình?

Bất kVMga3Zỳ ngưpbời copbn gái nàoG4EAJE cpbũng khóVMga3Z màpb chấpbp nhậJaqXhMn nổG4EAJEi việVMga3Zc JaqXhMbạn trpbai mìJaqXhMnh tựJaqXhM pbdưng cG4EAJEó mộtVMga3Z đứpba G4EAJEcon riêng. ĐJaqXhMàm VMga3ZTĩnh G4EAJEchợt thG4EAJEấy áypb náy.

Sau kVMga3Zhi trVMga3Zời tốpbi, đáng pb lẽ JaqXhMđã VMga3Zhết G4EAJEgiờ pbthăm VMga3Zbệnh, nhưnJaqXhMg VMga3Zlà pJaqXhMhòng VIVMga3ZP nêVMga3Zn cũngVMga3Z tVMga3Zhoải máG4EAJEi hơnJaqXhM chVMga3Zút G4EAJEít. Vương VJaqXhMũ G4EAJELinh vàJaqXhM Lươnpbg NguVMga3Zyên G4EAJEAn ngVMga3Zhe nóG4EAJEi hôVMga3Zm naG4EAJEy TônJaqXhM BìnhG4EAJE làpbm phẫuJaqXhM G4EAJEthuật, vừa sánG4EAJEg sớmpb đG4EAJEã gọipb điệVMga3Zn G4EAJEhỏi thăm,pb đếnG4EAJE tốG4EAJEi VMga3ZVương pbVũ LVMga3Zinh lạpbi JaqXhMđến JaqXhMtận bệnhpb việnpb thăm JaqXhMTôn BìnVMga3Zh, côJaqXhM sợJaqXhM qupbá G4EAJEgiờ thG4EAJEăm bG4EAJEệnh bácG4EAJE sVMga3Zĩ khôngJaqXhM cJaqXhMho vVMga3Zào, nJaqXhMên đJaqXhMến pbdưới cG4EAJEhân lầuJaqXhM liền gọiJaqXhM điVMga3Zện chVMga3Zo ĐàmVMga3Z JaqXhMTĩnh, ĐàmJaqXhM TĩnhG4EAJE bpbèn bảopb TônJaqXhM CJaqXhMhí QG4EAJEuân xuVMga3Zống đG4EAJEón cô.

Đã mấyG4EAJE ngàVMga3Zy khônJaqXhMg gặp, VươngG4EAJE VG4EAJEũ LinG4EAJEh vừapb thấG4EAJEy ĐàJaqXhMm TĩJaqXhMnh liềnVMga3Z VMga3Ztay bắG4EAJEt mặtG4EAJE mừng.JaqXhM pbCô cầmJaqXhM tVMga3Zheo pbmột pbhộp lớn đựnpbg đầVMga3Zy cácJaqXhM VMga3Zloại G4EAJEbánh ngọtJaqXhM, nói:pb “HJaqXhMai hVMga3Zôm naVMga3Zy cửJaqXhMa JaqXhMtiệm cVMga3Zủa chúVMga3Zng mG4EAJEình vJaqXhMừa khai trưG4EAJEơng, đắVMga3Zt hànG4EAJEg lắm,pb VMga3Zkhách pbhàng G4EAJEai pbcũng kheJaqXhMn bVMga3Zánh nVMga3Zgon, hôG4EAJEm naJaqXhMy JaqXhMtớ chọnVMga3Z rVMga3Ziêng mấy cáiG4EAJE vừaG4EAJE pbra lòJaqXhM, đG4EAJEể G4EAJEnguội VMga3Zrồi maJaqXhMng qpbua đG4EAJEây pbcho cpbậu vớiVMga3Z Bìnhpb BìnJaqXhMh ăn.”

“Bình BG4EAJEình vẫnJaqXhM cpbhưa pbđược ăn VMga3Zcái gJaqXhMì G4EAJEcả.” ĐàG4EAJEm Tĩnpbh đJaqXhMỡ lấVMga3Zy bánh,pb npbói đVMga3Zầy cảmpb kípbch “CảJaqXhMm pbơn cậuVMga3Z nhiềpbu lắm.”

“Ôi dàoJaqXhM, G4EAJEgiữa chúng mìnhG4EAJE cG4EAJEần gG4EAJEì phảpbi VMga3Zcảm ơnVMga3Z. Vpbốn tớpb địnhJaqXhM quJaqXhMa đJaqXhMây từVMga3Z sáG4EAJEng JaqXhMcơ, nhưngVMga3Z LươnG4EAJEg Nguyêpbn AnJaqXhM bảo tớpb G4EAJEđừng gG4EAJEây G4EAJEthêm rắpbc rốiVMga3Z G4EAJEcho cậG4EAJEu, còVMga3Zn nóiJaqXhM JaqXhMphòng pbphẫu thpbuật khônJaqXhMg chJaqXhMo ngườiVMga3Z ngoài vào,VMga3Z cũngVMga3Z JaqXhMkhông G4EAJEcho G4EAJEquá nhiềuVMga3Z nVMga3Zgười đợipb bênG4EAJE ngoài.pb Tớpb sốtpb ruộtG4EAJE VMga3Zquá, nêVMga3Zn đến chiềuG4EAJE phảiG4EAJE gọipb chpbo cậpbu ngVMga3Zay, G4EAJEnghe cậupb nóG4EAJEi phẫVMga3Zu thuJaqXhMật đVMga3Zã xJaqXhMong, BìnhVMga3Z BìnG4EAJEh cũngVMga3Z tỉG4EAJEnh rồi, JaqXhMtớ liềJaqXhMn JaqXhMvội vàngG4EAJE qJaqXhMua thăm.”

Tôn BìVMga3Znh đãJaqXhM ngủG4EAJE say,VMga3Z Đàm Tĩnpbh mởpb cửaG4EAJE gG4EAJEian tJaqXhMrong VMga3Zphòng bệnhVMga3Z đểVMga3Z VưG4EAJEơng VJaqXhMũ LJaqXhMinh tpbhăm bJaqXhMé mộtVMga3Z chútVMga3Z. Thực rG4EAJEa VMga3Zvẫn còJaqXhMn pbcách mộtVMga3Z cánhpb cửapb VMga3Zkính nVMga3Zữa, bênpb giườnVMga3Zg pbbệnh tG4EAJEoàn JaqXhMnhững máypb mG4EAJEóc theoG4EAJE dõi, pbvì phòJaqXhMng rấtVMga3Z rộG4EAJEng, JaqXhMnên TôVMga3Zn Bìpbnh nằmVMga3Z trêG4EAJEn giườngpb trJaqXhMông lạG4EAJEi cVMga3Zàng nG4EAJEhỏ pbbé hơJaqXhMn, nhìn rấtpb tVMga3Zội nghiệp.

Vương G4EAJEVũ VMga3ZLinh sợG4EAJE làmVMga3Z ồn G4EAJEkhiến béJaqXhM G4EAJETôn BìnhG4EAJE tỉnVMga3Zh pbgiấc nêVMga3Zn chG4EAJEỉ npbhìn mộtpb láJaqXhMt rpbồi bảoVMga3Z ĐG4EAJEàm TĩnhJaqXhM đóngJaqXhM cửaG4EAJE lại.

Tôn Cpbhí JaqXhMQuân rpba cầu G4EAJEthang thoJaqXhMát hJaqXhMiểm hútVMga3Z thuốc,G4EAJE cG4EAJEả cănG4EAJE phG4EAJEòng rộngG4EAJE tG4EAJEhênh thaJaqXhMng ngoàG4EAJEi béJaqXhM Tôpbn BìJaqXhMnh đang ngủG4EAJE, chỉJaqXhM còJaqXhMn ĐàG4EAJEm TĩVMga3Znh pbvà JaqXhMVương VVMga3Zũ LinJaqXhMh. pbVương Vũpb G4EAJELinh nG4EAJEhìn mộtpb lượpbt căn phòngJaqXhM rồpbi hỏJaqXhMi: “Nằmpb phònVMga3Zg JaqXhMnày cJaqXhMhắc G4EAJEtốn képbm lắmG4EAJE phảiG4EAJE không?”

Đàm Tpbĩnh nG4EAJEói: “Tớpb cũng kJaqXhMhông rG4EAJEõ nJaqXhMữa, cG4EAJEó ngVMga3Zười kJaqXhMhác lG4EAJEo JaqXhMchuyển phònJaqXhMg giúpVMga3Z mà.”

Vương pbVũ pbLinh khVMga3Zông nhịn đượcG4EAJE VMga3Zliền hỏiG4EAJE: “ĐàVMga3Zm TG4EAJEĩnh, tG4EAJEớ G4EAJEđang G4EAJEmuốn hỏipb G4EAJEcậu pbđây, cậupb lJaqXhMấy đâuVMga3Z rJaqXhMa tiềnG4EAJE làmpb phẫu thuật

Đàm TĩnhVMga3Z dVMga3Zo dựpb một thoángJaqXhM rồiJaqXhM đáp:G4EAJE “TớVMga3Z đG4EAJEi vay.”

“Cậu G4EAJEvay ai?JaqXhM” Vươpbng JaqXhMVũ Linh spbốt rJaqXhMuột, “ĐàmJaqXhM VMga3ZTĩnh àG4EAJE, cậuJaqXhM vốnG4EAJE VMga3Zlà ngườipb JaqXhMthật tG4EAJEhà, đừngVMga3Z VMga3Zđể mG4EAJEắc VMga3Zlừa ngườiVMga3Z ta pb nhé. NgJaqXhMười VMga3Zta cG4EAJEho JaqXhMcậu vapby nhiềuJaqXhM tVMga3Ziền thế,VMga3Z sVMga3Zau nàyVMga3Z cậuJaqXhM lấyJaqXhM gpbì mVMga3Zà trả?”

Đàm pbTĩnh G4EAJEvô cùngVMga3Z cảm kíchVMga3Z trướcJaqXhM sựG4EAJE quaVMga3Zn tâJaqXhMm củaG4EAJE bVMga3Zan, bènVMga3Z nói:VMga3Z “CG4EAJEậu ypbên tpbâm đG4EAJEi, tớG4EAJE pbtự biếtpb G4EAJEcách pblo liệu.”

“Không ppbhải pbcậu vJaqXhMay Giám đốG4EAJEc ThịVMga3Znh đấyVMga3Z chứ?JaqXhM AnJaqXhMh VMga3Zta VMga3Zdựa vàoJaqXhM cáipb gìG4EAJE màpb cpbho cậuG4EAJE vapby nhiJaqXhMều tiềnpb thế?”

“Không, tớVMga3Z kVMga3Zhông vay apbnh tG4EAJEa, G4EAJEtớ VMga3Zvay pbmột ngưpbời họJaqXhM hànpbg thôi.”

Vương JaqXhMVũ Linpbh bápbn tín báJaqXhMn nghiG4EAJE: VMga3Z“Cậu VMga3Zcòn ngườipb hG4EAJEọ hàVMga3Zng gG4EAJEiàu cóVMga3Z thVMga3Zế ưG4EAJE? SJaqXhMao trưG4EAJEớc JaqXhMkhông npbghe JaqXhMcậu nhắcpb đến baoJaqXhM gpbiờ thế?”

Đàm TVMga3Zĩnh gượngG4EAJE cười, nói:VMga3Z JaqXhM“Cũng khôngpb phảG4EAJEi pblà G4EAJEhọ VMga3Zhàng cJaqXhMủa tớ,G4EAJE pblà họpb hànpbg pbcủa BìnVMga3Zh BG4EAJEình, vìJaqXhM BìnhJaqXhM Bìnpbh nên ngườipb JaqXhMta mớiVMga3Z chịupb chJaqXhMo G4EAJEtớ vaJaqXhMy đấy.”

Vương Vpbũ JaqXhMLinh nghJaqXhMĩ VMga3Zlà họ hVMga3Zàng bênVMga3Z Tpbôn CG4EAJEhí QuâVMga3Zn, vJaqXhMì ĐàmG4EAJE TĩG4EAJEnh vốVMga3Zn đãG4EAJE cG4EAJEhẳng cóG4EAJE mấJaqXhMy họJaqXhM hG4EAJEàng, sG4EAJEau VMga3Znày VMga3Zlại đG4EAJEều không pbcòn G4EAJEqua lạiG4EAJE nVMga3Zữa. G4EAJECô nóiJaqXhM: “Tpbôn ChJaqXhMí QuJaqXhMân cJaqXhMũng VMga3Zthật là,G4EAJE pbcó ngườiJaqXhM hpbọ hànVMga3Zg giỏi giapbng VMga3Znhư thJaqXhMế sapbo khôngVMga3Z nóiVMga3Z sG4EAJEớm? Đểpb cậuG4EAJE vìG4EAJE pbchuyện JaqXhMchi phíJaqXhM phJaqXhMẫu JaqXhMthuật mpbà G4EAJEphải loG4EAJE lắng bapbo nhpbiêu nVMga3Zăm nay.”

Đàm G4EAJETĩnh đổiG4EAJE chVMga3Zủ đề:VMga3Z “Làm VMga3Zăn tVMga3Zhế nàJaqXhMo? Spbao LưG4EAJEơng pbNguyên JaqXhMAn khG4EAJEông đến?”

“Anh ấyVMga3Z cũJaqXhMng pbmuốn đếJaqXhMn lắm, nhJaqXhMưng mớiJaqXhM khpbai trươpbng pbhai hpbôm pbnay, từVMga3Z sápbng đpbến G4EAJEtối lpbúc pbnào cũngJaqXhM cóVMga3Z ngVMga3Zười xếp JaqXhMhàng chJaqXhMờ JaqXhMmua VMga3Zbánh. CậuVMga3Z pbyên tJaqXhMâm đpbi, cửaVMga3Z hànJaqXhMg JaqXhMcủa chúngJaqXhM G4EAJEta npbhất G4EAJEđịnh ăVMga3Zn nêJaqXhMn làm rG4EAJEa, pbtuyệt JaqXhMđối kVMga3Zhông đểG4EAJE cVMga3Zậu lỗVMga3Z vốnVMga3Z đâpbu. LưJaqXhMơng G4EAJENguyên AVMga3Zn cpbòn pbnói, phG4EAJEải nhanh chóngJaqXhM thJaqXhMuê thêmG4EAJE nJaqXhMgười thôiJaqXhM, chỉJaqXhM cVMga3Zó hJaqXhMai đứaG4EAJE bọnpb tớJaqXhM chpbắc lpbàm khônVMga3Zg xuể.JaqXhM pbAnh ấG4EAJEy phải phụJaqXhM JaqXhMtrách lpbò nJaqXhMướng, G4EAJElại VMga3Zlo bắtpb G4EAJEbông kemJaqXhM, còVMga3Zn tớJaqXhM mG4EAJEột mìJaqXhMnh vừaG4EAJE JaqXhMthu tpbiền, vừVMga3Za pbgói bánh, JaqXhMvừa lấyJaqXhM hàngVMga3Z, quVMga3Zả tG4EAJEhực JaqXhMlà khônG4EAJEg kG4EAJEham nổi.”

Đàm TĩnG4EAJEh bJaqXhMấy giờJaqXhM mớipb nở pbnụ cười:pb “Đpbợi BìnVMga3Zh G4EAJEBình khopbẻ JaqXhMrồi, tVMga3Zớ quVMga3Za gG4EAJEiúp pbcác cậu.”

“Đừng pbđùa nữaVMga3Z, VMga3Zvăn phòng mápbt mJaqXhMẻ khônJaqXhMg ngồi,JaqXhM G4EAJEchạy JaqXhMra bJaqXhMán VMga3Zbánh VMga3Zlàm gì?”

“Tớ thícJaqXhMh bánJaqXhM bánpbh ngọt.” Đàmpb TĩnG4EAJEh nG4EAJEói, “Vảpb lạiVMga3Z, tớVMga3Z vừpba G4EAJEđi làG4EAJEm khônJaqXhMg lâpbu đãpb xVMga3Zin nghỉJaqXhM dG4EAJEài VMga3Zngày tpbhế này, nghĩG4EAJE đãpb thấJaqXhMy G4EAJEngại qG4EAJEuá đpbi JaqXhMmất. Côpbng JaqXhMty khônpbg đJaqXhMuổi JaqXhMviệc VMga3Zthì tớVMga3Z cũngJaqXhM cG4EAJEhẳng còpbn mặt JaqXhMmũi nàoG4EAJE điVMga3Z JaqXhMlàm tJaqXhMiếp. TG4EAJEớ xiG4EAJEn nghỉG4EAJE đếJaqXhMn giúVMga3Zp pbcho hapbi cG4EAJEậu vậy,VMga3Z bG4EAJEán bpbánh ngọtVMga3Z cũVMga3Zng tốt mà,VMga3Z tớpb còpbn muốnVMga3Z họG4EAJEc pbcách bắtG4EAJE bôpbng kVMga3Zem củapb LG4EAJEương NG4EAJEguyên G4EAJEAn nữa.”

Vương Vpbũ Linpbh nói:G4EAJE “Công vipbệc ấypb màJaqXhM cVMga3Zậu đểVMga3Z tuG4EAJEột pbmất tG4EAJEhì tJaqXhMiếc lắVMga3Zm đấy,G4EAJE làmpb tVMga3Zrong tòaJaqXhM nJaqXhMhà sG4EAJEa nhưVMga3Z thế, đpbúng lpbà VMga3Zmát mG4EAJEày mátVMga3Z mặVMga3Zt! G4EAJENhưng cậG4EAJEu VMga3Zlà cpbổ đG4EAJEông cpbủa tiệmG4EAJE bánh,VMga3Z npbếu cậupb đếnJaqXhM cửa hànpbg làmpb, tG4EAJEớ vpbà LươngVMga3Z NguVMga3Zyên AG4EAJEn đềuJaqXhM rấpbt hoapbn nghênhVMga3Z. Còpbn cậupb muốG4EAJEn họcVMga3Z làmVMga3Z báVMga3Znh thì đG4EAJEơn giảnG4EAJE thôpbi, JaqXhMtan sJaqXhMở đếnJaqXhM tiJaqXhMệm bánh,JaqXhM kêuG4EAJE LươnG4EAJEg NguG4EAJEyên JaqXhMAn pbdạy cậpbu G4EAJElà đượG4EAJEc rồiVMga3Z. Nói đpbến đVMga3Zây, côG4EAJE chợVMga3Zt bùJaqXhMi ngG4EAJEùi: “VMga3ZVậy pblà tốtG4EAJE rồJaqXhMi, bệnhG4EAJE VMga3Zcủa BìVMga3Znh Bìnhpb VMga3Zđã chVMga3Zữa lành, VMga3Zcậu cũngpb VMga3Zkhỏi cG4EAJEần vừG4EAJEa G4EAJEtan VMga3Zsở lpbà cpbuống JaqXhMquýt chJaqXhMạy vpbề trônVMga3Zg nopbm npbó nG4EAJEữa. Chúng pbta cVMga3Zó tpbhể tpbhường xuVMga3Zyên đưVMga3Za Bìnhpb BJaqXhMình điVMga3Z VMga3Zchơi. ĐàmVMga3Z TVMga3Zĩnh, copbi VMga3Znhư cậuJaqXhM hết khổJaqXhM rồi.”

Nghe VVMga3Zương VũG4EAJE Lpbinh nói G4EAJE vậy, pbĐàm JaqXhMTĩnh cườiVMga3Z pbkhẽ, nhưnVMga3Zg VMga3Zđó chỉVMga3Z làVMga3Z npbụ cườiJaqXhM pbngoài mặVMga3Zt cJaqXhMhứ khôngG4EAJE phảiVMga3Z xuJaqXhMất phát VMga3Ztừ JaqXhMtrái tiVMga3Zm. ĐúngVMga3Z vậypb, BìnhVMga3Z BG4EAJEình cuốiG4EAJE cG4EAJEùng đãVMga3Z đượJaqXhMc làG4EAJEm pG4EAJEhẫu thVMga3Zuật, điều nàyVMga3Z khpbiến côG4EAJE nhưVMga3Z trútpb đượcVMga3Z mộtG4EAJE tảngpb G4EAJEđá nặnG4EAJEg tVMga3Zrịch, nhưngG4EAJE ngG4EAJEay lpbập tG4EAJEức, JaqXhMlại G4EAJEcó một tảngpb pbđá kJaqXhMhác đèJaqXhM nặnVMga3Zg lênVMga3Z lòJaqXhMng cô.pb CôJaqXhM khG4EAJEông thấypb rằpbng mìnhG4EAJE đãpb hếtG4EAJE khổG4EAJE, trG4EAJEái lại, nhữpbng khổVMga3Z VMga3Zcực màpb cJaqXhMô G4EAJEphải cpbhịu troG4EAJEng bVMga3Zao nhpbiêu nVMga3Zăm qpbua kJaqXhMhiến cpbô thấypb lòVMga3Zng đầy chuaJaqXhM xót.pb CG4EAJEô biếtJaqXhM phíapb trướJaqXhMc cJaqXhMó thểJaqXhM cJaqXhMòn G4EAJEnhiều trG4EAJEắc trG4EAJEở hơJaqXhMn đG4EAJEang pbđợi pbmình, vípb dụ nVMga3Zhư gVMga3Zia đìnVMga3Zh NJaqXhMhiếp Vpbũ Thpbịnh nhấtpb pbđịnh khôVMga3Zng chịJaqXhMu JaqXhMtừ VMga3Zbỏ quyềnJaqXhM gpbiám hộ.JaqXhM LờiG4EAJE luật sJaqXhMư cònJaqXhM văJaqXhMng vpbẳng bênG4EAJE taipb, trpbong lònpbg VMga3Zcô VMga3Zcũng hiểVMga3Zu rõ,VMga3Z nJaqXhMhà VMga3Zhọ NhG4EAJEiếp pbdễ dàngpb đJaqXhMồng ý cácVMga3Z pbđiều pbkhoản bồVMga3Zi thườngVMga3Z, spbố tiềG4EAJEn lJaqXhMớn tớiJaqXhM mứVMga3Zc lG4EAJEúc kýG4EAJE pbtên cJaqXhMô cũnpbg gG4EAJEiật cảVMga3Z mình, đVMga3Zó pblà cònG4EAJE cJaqXhMhưa kểpb chỗJaqXhM G4EAJEcổ phVMga3Ziếu niêmG4EAJE yếtpb tJaqXhMại Hồnpbg KVMga3Zông. MấyG4EAJE vịpb luậtVMga3Z pbsư lập pb thoả thuậG4EAJEn đVMga3Zến nửpba ngG4EAJEày rồpbi G4EAJEmới đưJaqXhMa G4EAJEcho pbcô kýG4EAJE. VMga3ZĐó JaqXhMkhông phpbải mộG4EAJEt hapbi vạVMga3Zn tệ, cpbũng khônJaqXhMg phảiJaqXhM mộtVMga3Z G4EAJEhai chụcVMga3Z vạnJaqXhM tpbệ, pbmà lVMga3Zà mG4EAJEột cG4EAJEon sốJaqXhM tVMga3Zrên trời,pb côVMga3Z khôVMga3Zng thể tVMga3Zưởng tượngJaqXhM rG4EAJEa nổi.

Nhiếp ĐôngVMga3Z VMga3ZViễn khôVMga3Zng đời G4EAJE nào cpbhịu đểG4EAJE yVMga3Zên pbnhư vậVMga3Zy, TVMga3Zhịnh Ppbhương Đìnhpb nóJaqXhMi, JaqXhMsở G4EAJEdĩ ôngpb tJaqXhMa dG4EAJEễ dG4EAJEàng G4EAJEtrao tặng qJaqXhMuyền pbsở hữVMga3Zu cổpb phầnJaqXhM pblà pbvì biếtG4EAJE pbmình cóVMga3Z thG4EAJEể gVMga3Ziành đượcVMga3Z quyềnpb JaqXhMgiám hộG4EAJE. TrG4EAJEong lòng ĐàG4EAJEm VMga3ZTĩnh vpbô cùpbng G4EAJEu ám,G4EAJE nJaqXhMếu Nhpbiếp VG4EAJEũ ThịG4EAJEnh JaqXhMbiết JaqXhMlý JaqXhMdo G4EAJEnăm ấyVMga3Z VMga3Zcô rờiVMga3Z bỏG4EAJE aJaqXhMnh, liệu spbẽ nghĩVMga3Z tJaqXhMhế nG4EAJEào? G4EAJECứ cG4EAJEho G4EAJElà aVMga3Znh ấyG4EAJE khôG4EAJEng bVMga3Ziết, thìVMga3Z spbau nàyVMga3Z Nhipbếp Đônpbg Viễn sẽVMga3Z lJaqXhMàm gG4EAJEì tiếpG4EAJE nVMga3Zữa? G4EAJENếu thựcpb sựG4EAJE mấVMga3Zt G4EAJEđi quyềnJaqXhM VMga3Zgiám pbhộ, cảG4EAJE đờiJaqXhM nàVMga3Zy khôpbng gặJaqXhMp được BVMga3Zình Bìnpbh nữa,pb cG4EAJEô cảmVMga3Z JaqXhMthấy thàVMga3Z chếtG4EAJE còpbn hơn.

Cô G4EAJEtuyệt đốipb kG4EAJEhông pbthể để coG4EAJEn rờiG4EAJE xVMga3Za mình,G4EAJE tG4EAJEuyệt đốG4EAJEi không.

Vương JaqXhMVũ VMga3ZLinh pbra vềJaqXhM rất muộnJaqXhM, pbĐàm Tĩnhpb địnhJaqXhM tiG4EAJEễn VMga3Zcô xupbống, nhưngJaqXhM pbđúng lúVMga3Zc đóJaqXhM pby JaqXhMtá lG4EAJEại đếnpb đoG4EAJE pbnhiệt độ pbvà huyếJaqXhMt JaqXhMáp, nêJaqXhMn VưJaqXhMơng VMga3ZVũ JaqXhMLinh npbgăn cpbô lại.G4EAJE JaqXhMY tpbá kiểmG4EAJE trVMga3Za pbxong xG4EAJEuôi, ghpbi lạiJaqXhM những coG4EAJEn sJaqXhMố trVMga3Zên cáG4EAJEc mápby tJaqXhMheo dõVMga3Zi, nóJaqXhMi rằVMga3Zng JaqXhMmọi chuyệnpb đềJaqXhMu ổn.G4EAJE Copbn cVMga3Zô đangJaqXhM ngủJaqXhM rất G4EAJEngon, hìnpbh VMga3Znhư chăG4EAJEn hVMga3Zơi ấmJaqXhM quVMga3Zá, nêG4EAJEn tVMga3Zrán cậG4EAJEu bVMga3Zé lJaqXhMấm G4EAJEtấm mồJaqXhM hôi.G4EAJE ĐVMga3Zàm pbTĩnh lấy VMga3Z khăn JaqXhMmặt laG4EAJEu cpbho conpb, VMga3Zvừa lVMga3Zúc ấy,pb JaqXhMTôn CG4EAJEhí QVMga3Zuân cpbũng qJaqXhMuay lại.

Anh tG4EAJEa nóiG4EAJE: “Empb pbđi pbngủ một lVMga3Zát đi,VMga3Z JaqXhManh trôpbng ởVMga3Z đâypb đượcpb rồi.”

“Không spbao, aG4EAJEnh vềpb nhà ngủG4EAJE điVMga3Z, JaqXhMem ởJaqXhM đâyG4EAJE VMga3Zvới BìnhJaqXhM BìnVMga3Zh, JaqXhMhôm G4EAJEnay anpbh cũVMga3Zng mệtG4EAJE cJaqXhMả nJaqXhMgày rồi.”JaqXhM ĐàmVMga3Z Tĩnh bpbình thảJaqXhMn G4EAJEnói, “CảmVMga3Z ơnG4EAJE aG4EAJEnh đãVMga3Z đến.

Rất ítJaqXhM VMga3Zkhi nghVMga3Ze côG4EAJE nóJaqXhMi với mìnG4EAJEh nG4EAJEhững lờipb VMga3Zkhách sáoG4EAJE nhJaqXhMư tJaqXhMhế, TJaqXhMôn ChíG4EAJE Quâpbn tG4EAJEhấy khôngVMga3Z quenG4EAJE, liềnG4EAJE nópbi: “Hay làpb epbm vVMga3Zề nhàG4EAJE ngủpb VMga3Zđi, sớmG4EAJE mVMga3Zai đếnVMga3Z G4EAJEthay JaqXhMca JaqXhMcho anh.”

“Không cầJaqXhMn đâu,JaqXhM ởpb VMga3Zđây với con,G4EAJE JaqXhMem VMga3Zcòn thấyG4EAJE JaqXhMdễ chịuJaqXhM hơVMga3Zn. BVMga3Zác sĩG4EAJE nóiJaqXhM đếnJaqXhM JaqXhMsáng pbthuốc tpbê hếtG4EAJE tG4EAJEác dG4EAJEụng, vếtVMga3Z G4EAJEmổ có thểVMga3Z sẽpb đaVMga3Zu. Tpbhôi cứJaqXhM đểG4EAJE JaqXhMem ởVMga3Z lpbại đG4EAJEây, aJaqXhMnh vpbề nhàG4EAJE nghG4EAJEỉ đi.”

Tôn ChíG4EAJE Qupbân biếtJaqXhM Đàm TĩnVMga3Zh đJaqXhMã quJaqXhMyết đipbều gìG4EAJE thìVMga3Z sẽVMga3Z kJaqXhMhông pbthay VMga3Zđổi nêpbn khônJaqXhMg nóG4EAJEi thêJaqXhMm gG4EAJEì nJaqXhMữa, anG4EAJEh đứngVMga3Z trong phònG4EAJEg G4EAJEbệnh JaqXhMmột pblát rVMga3Zồi VMga3Zquay JaqXhMngười bướcpb G4EAJEra ngoài.pb pbCả đêmG4EAJE qJaqXhMua ĐàmVMga3Z TĩnhJaqXhM gần nhG4EAJEư khônpbg npbgủ, sángVMga3Z sớmJaqXhM npbay lạiG4EAJE VMga3Ztúc trJaqXhMực bênVMga3Z ngoàiJaqXhM pbphòng phẫG4EAJEu thuật,VMga3Z thựcpb sG4EAJEự cô JaqXhMcũng cảG4EAJEm thấyVMga3Z G4EAJEhơi mệtG4EAJE. TrJaqXhMong gG4EAJEóc phG4EAJEòng bệnhVMga3Z G4EAJEcó mJaqXhMột chpbiếc giườngJaqXhM gpbấp chuẩnG4EAJE bVMga3Zị sẵn chpbo G4EAJEhộ JaqXhMlý, ĐàG4EAJEm Tĩnpbh khôngJaqXhM thVMga3Zuê hộJaqXhM lpbý nênpb JaqXhMcô nằmpb lJaqXhMuôn lêVMga3Zn chiếcJaqXhM giườngG4EAJE đó.pb Vốn JaqXhM chỉ pbđịnh nghỉpb mộtpb lát,VMga3Z G4EAJEnhưng vG4EAJEì quVMga3Zá mệtG4EAJE, vVMga3Zả lạpbi cJaqXhMa VMga3Zmổ pbđã JaqXhMhoàn thànhG4EAJE, tpbinh thVMga3Zần cô cũnpbg G4EAJEthoải JaqXhMmái hG4EAJEơn, Đàmpb VMga3ZTĩnh ngVMga3Zủ thiếppb VMga3Zđi VMga3Zlúc nàoJaqXhM kJaqXhMhông biết.

Nhiếp VJaqXhMũ Thịpbnh thựcpb G4EAJEra vẫn ởJaqXhM trJaqXhMong ppbhòng trựcJaqXhM bpban chJaqXhMưa vJaqXhMề, VMga3Zhôm nJaqXhMay anVMga3Zh kJaqXhMhông phG4EAJEải tpbrực JaqXhMca đêm,G4EAJE cG4EAJEa trực đêVMga3Zm mấpby JaqXhMngày pbnày VMga3Zcủa anJaqXhMh ChủJaqXhM nhiệmVMga3Z G4EAJEPhương đềuVMga3Z đổiJaqXhM JaqXhMgiúp G4EAJEanh pbcả JaqXhMrồi. SG4EAJEau kpbhi tan lG4EAJEàm, G4EAJEanh qJaqXhMua VMga3Zthăm bốG4EAJE, tiJaqXhMện VMga3Zthể báoG4EAJE chG4EAJEo ôngJaqXhM tìJaqXhMnh hìnpbh G4EAJEphẫu thuậtVMga3Z cG4EAJEủa BJaqXhMình BìG4EAJEnh. Ông NhiếG4EAJEp ĐôngG4EAJE ViễnJaqXhM đVMga3Zã bVMga3Ziết trước,JaqXhM tG4EAJEhực rJaqXhMa từJaqXhM tVMga3Zrưa ôngVMga3Z pbđã pháVMga3Zi ngưJaqXhMời đếG4EAJEn khoa NJaqXhMgoại VMga3ZTim mạchJaqXhM thVMga3Zăm dG4EAJEò, nhưnVMga3Zg khônpbg JaqXhMđể pbcho NhVMga3Ziếp JaqXhMVũ ThịnJaqXhMh VMga3Zhay. NhìVMga3Zn vJaqXhMẻ pbmặt mJaqXhMệt mỏi cpbủa cG4EAJEon pbtrai, ôpbng JaqXhMnói: “PhẫuJaqXhM tpbhuật G4EAJEkhông JaqXhMcó vấnpb đềpb JaqXhMgì G4EAJElà JaqXhMtốt rồiVMga3Z, mấpby ngG4EAJEày nay cVMga3Zon cũpbng mG4EAJEệt nhiều,JaqXhM ănVMga3Z pbkhông ngoJaqXhMn G4EAJEngủ G4EAJEkhông yJaqXhMên, tốiG4EAJE napby vềJaqXhM JaqXhMnhà màVMga3Z nghỉ ngơiG4EAJE đi.”

Nhiếp VũG4EAJE ThJaqXhMịnh miVMga3Zệng thì đJaqXhMồng ýJaqXhM, nhưngVMga3Z tJaqXhMừ VMga3Zkhoa GVMga3Zan mậtVMga3Z VMga3Zbước pbra aVMga3Znh G4EAJElại đipb VMga3Zthẳng vVMga3Zề phòG4EAJEng trựcG4EAJE baG4EAJEn của khoaG4EAJE VMga3ZNgoại TiJaqXhMm mạch.VMga3Z ĐêVMga3Zm naG4EAJEy làpb đêVMga3Zm đVMga3Zầu tiênpb spbau pbca phpbẫu thuVMga3Zật, mặcJaqXhM dùVMga3Z hiệnpb tại tìnG4EAJEh trạngG4EAJE G4EAJEsau phẫupb tG4EAJEhuật rấtG4EAJE pbtốt, nhưngpb dùVMga3Z saJaqXhMo VMga3Zcũng VMga3Zvẫn làG4EAJE đêmG4EAJE G4EAJEquan trọpbng nhấVMga3Zt, hơn nữVMga3Za VMga3Zqua bJaqXhMuổi pbsớm maJaqXhMi, cácG4EAJE G4EAJEloại thuốcJaqXhM gâyJaqXhM mpbê sẽJaqXhM hoàJaqXhMn toàpbn mấtJaqXhM tápbc dụngJaqXhM, thằG4EAJEng bé sG4EAJEẽ cảmG4EAJE thG4EAJEấy rấtVMga3Z đpbau, cóVMga3Z lẽG4EAJE cVMga3Zòn đapbu đếnVMga3Z VMga3Zmức pbkhông ngpbủ được,JaqXhM cũngJaqXhM cóVMga3Z lẽpb sẽ phátJaqXhM khG4EAJEóc. NG4EAJEghĩ đếnJaqXhM nhữngVMga3Z giọtJaqXhM nướcG4EAJE G4EAJEmắt củaJaqXhM nópb màVMga3Z lònG4EAJEg anG4EAJEh thắG4EAJEt JaqXhMlại, cupbối cùnpbg quyết địnhG4EAJE ởJaqXhM lạiVMga3Z khônG4EAJEg về.

Thấy aG4EAJEnh G4EAJEở JaqXhMlại đêmpb G4EAJEnay, các pby JaqXhMtá trpbực baVMga3Zn JaqXhMcũng khVMga3Zông lấyJaqXhM gìVMga3Z lG4EAJEàm lạ,JaqXhM VMga3Zvì trướcVMga3Z đâypb cG4EAJEó nhữngG4EAJE JaqXhMca phJaqXhMẫu thupbật của pbbệnh nJaqXhMhân pbquan trJaqXhMọng, JaqXhMvào đVMga3Zêm đầuJaqXhM tipbên JaqXhMsau kJaqXhMhi mổ,JaqXhM NhiếpG4EAJE Vpbũ ThịnhJaqXhM JaqXhMvẫn JaqXhMhay chủ đVMga3Zộng JaqXhMyêu cVMga3Zầu tVMga3Zrực, tiệnG4EAJE thểVMga3Z quJaqXhMan spbát tpbình JaqXhMhình sapbu phẫuG4EAJE thuậtG4EAJE luôpbn. SựG4EAJE tận tâmJaqXhM JaqXhMvà nVMga3Zghiêm túG4EAJEc đóVMga3Z JaqXhManh đềupb hJaqXhMọc đượcVMga3Z pbtừ Chủpb nhiệmVMga3Z PhưG4EAJEơng. JaqXhMHai ngJaqXhMày nG4EAJEay G4EAJEanh liên tiếpVMga3Z xiVMga3Zn nghỉVMga3Z phépbp, nêVMga3Zn cônpbg việG4EAJEc cG4EAJEũng bpbị dồVMga3Zn đốnpbg G4EAJEkhá nhiều,G4EAJE sẵnG4EAJE tpbiện tậnpb dụng JaqXhMlúc pbnày, cápbi gìJaqXhM G4EAJEcần G4EAJEbổ VMga3Zsung tG4EAJEhì bpbổ pbsung, cáJaqXhMi gG4EAJEì cầnVMga3Z kpbiểm VMga3Ztra thìJaqXhM kiểmJaqXhM VMga3Ztra. Thoạt đầupb aJaqXhMnh khôG4EAJEng đipb JaqXhMthăm phG4EAJEòng bệnh,VMga3Z bởG4EAJEi aJaqXhMnh bVMga3Ziết sG4EAJEẽ cVMga3Zó VMga3Zngười đếG4EAJEn tG4EAJEhăm JaqXhMTôn Bình, cũG4EAJEng bJaqXhMiết rJaqXhMằng TônVMga3Z VMga3ZChí QuânJaqXhM vẫnVMga3Z cònVMga3Z ởJaqXhM đó,pb mìnJaqXhMh tpbới thG4EAJEăm chpbỉ tG4EAJEổ manG4EAJEg lạJaqXhMi phiền phứcVMga3Z G4EAJEcho ĐàmG4EAJE TĩnhG4EAJE màG4EAJE G4EAJEthôi, nênG4EAJE quyếtpb địnVMga3Zh ởpb lVMga3Zại phòpbng pbtrực bJaqXhMan. NhG4EAJEưng mới VMga3Z ngồi mộtG4EAJE látG4EAJE G4EAJEanh đpbã bG4EAJEắt đầVMga3Zu JaqXhMbồn G4EAJEchồn lpbo lắnpbg, khpbông còG4EAJEn tâpbm trJaqXhMí làpbm viVMga3Zệc gVMga3Zì nữpba, khi G4EAJEnhìn thấVMga3Zy pbTôn ChJaqXhMí pbQuân điG4EAJE khỏi,VMga3Z aJaqXhMnh lJaqXhMật xeJaqXhMm VMga3Zbản G4EAJEghi cG4EAJEhép pbmà JaqXhMy táJaqXhM vừaVMga3Z hoàn thpbành, rVMga3Zồi VMga3Zquyết JaqXhMđịnh tớipb phVMga3Zòng G4EAJEbệnh xpbem thếVMga3Z pbnào, G4EAJEcó nhJaqXhMư vậpby VMga3Zanh mớiJaqXhM yêG4EAJEn pbtâm được.

Phòng bệnhJaqXhM rpbất yêJaqXhMn tĩnh, bóngG4EAJE đèpbn ởpb giJaqXhMan ngpboài VMga3Zvẫn cpbhưa tắpbt, trêpbn G4EAJEbàn đặtG4EAJE pbhai táJaqXhMch G4EAJEtrà, VMga3Zcòn cópb VMga3Zcả một hộpVMga3Z bVMga3Zánh ngọtG4EAJE, cG4EAJEhắc VMga3Zlà bánG4EAJEh ĐVMga3Zàm TVMga3Zĩnh dùngJaqXhM đểJaqXhM VMga3Ztiếp kVMga3Zhách. JaqXhMCửa phòJaqXhMng G4EAJEtrong chỉ pbkhép G4EAJEhờ, NhG4EAJEiếp VG4EAJEũ ThG4EAJEịnh pbvừa VMga3Zđẩy cVMga3Zửa vàoJaqXhM, liềG4EAJEn tG4EAJErông tVMga3Zhấy thằngVMga3Z béG4EAJE đapbng npbgủ rất say,VMga3Z ĐàmJaqXhM TĩnhJaqXhM cũngVMga3Z ngJaqXhMủ gG4EAJEục trG4EAJEên chiếcJaqXhM giườngG4EAJE xếp.