You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táMgdCdWYZ trppPbưởng tronMgdCdWYZg phòng mổ47kppX5W cảm47kppX5W thấyMgdCdWYZ không47kppX5W 47kppX5Wkhí 47kppX5Wca ppPbmổ hôm47kppX5W MgdCdWYZnay 47kppX5Wcủa khoMgdCdWYZa NgoạMgdCdWYZi MgdCdWYZTim mạchMgdCdWYZ thậppPbt kỳMgdCdWYZ quặc.MgdCdWYZ TínhMgdCdWYZ khí 47kppX5Wcủa Chủ47kppX5W nhi47kppX5Wệm PhppPbương, cả47kppX5W việnppPb nàppPby 47kppX5Wai ppPbcũng biết47kppX5W, kMgdCdWYZỹ thuậtppPb ppPbgiỏi, ppPbyêu MgdCdWYZcầu cao,47kppX5W mỗi lần47kppX5W ô47kppX5Wng đppPbích thân47kppX5W cầmppPb daMgdCdWYZo mổ47kppX5W, cảppPb phòngMgdCdWYZ 47kppX5Wphẫu thuậtppPb ppPbcứ nMgdCdWYZhư gặpppPb phải47kppX5W đạippPb dịcMgdCdWYZh, chỉ MgdCdWYZsợ 47kppX5Wcó ch47kppX5Wỗ nàoMgdCdWYZ s47kppX5Wơ só47kppX5Wt, bịMgdCdWYZ Chủ47kppX5W nhiệMgdCdWYZm PhươngppPb t47kppX5Wúm đ47kppX5Wược mắng47kppX5W ppPbcho mộtMgdCdWYZ t47kppX5Wrận thìMgdCdWYZ 47kppX5Wđến Giám đốcppPb bệnhppPb vMgdCdWYZiện c47kppX5Wũng khôngppPb MgdCdWYZbênh nppPbổi. VMgdCdWYZì tMgdCdWYZhế hô47kppX5Wm nappPby MgdCdWYZcô pMgdCdWYZhải đíc47kppX5Wh thânppPb giáMgdCdWYZm sát cá47kppX5Wc ppPby tppPbá chuẩnMgdCdWYZ bị47kppX5W trướcppPb 47kppX5Wca mMgdCdWYZổ, chờppPb đếnMgdCdWYZ khppPbi ppPbbệnh nppPbhân được47kppX5W đư47kppX5Wa và47kppX5Wo ph47kppX5Wòng mổ, đènppPb chụpppPb bMgdCdWYZật lên,47kppX5W 47kppX5Wbác sMgdCdWYZĩ gMgdCdWYZây m47kppX5Wê đã47kppX5W bắt47kppX5W 47kppX5Wđầu chuẩn47kppX5W bị47kppX5W g47kppX5Wây mppPbê, c47kppX5Wô chợtMgdCdWYZ 47kppX5Wcảm thấy khôn47kppX5Wg kppPbhí ppPbcàng kMgdCdWYZỳ qppPbuặc hơn47kppX5W nữa.

Những ppPbca 47kppX5Wphẫu thuậtppPb của MgdCdWYZ Chủ nhppPbiệm PhươngppPb đ47kppX5Wa 47kppX5Wphần l47kppX5Wà MgdCdWYZdo mppPbột MgdCdWYZê kípppPb 47kppX5Wcố địnhppPb pppPbhối hợMgdCdWYZp MgdCdWYZvới nMgdCdWYZhau, ppPbbác ppPbsĩ gây ppPb mê MgdCdWYZlà ppPbcộng sựMgdCdWYZ ppPblâu năMgdCdWYZm, Nh47kppX5Wiếp MgdCdWYZVũ ThịppPbnh tppPbhì vàppPbo ppPbtheo bệMgdCdWYZnh nhMgdCdWYZân, tppPbhông thưMgdCdWYZờng trong cá47kppX5Wc ppPbca mổppPb cppPbủa ChủppPb nh47kppX5Wiệm PMgdCdWYZhương, anMgdCdWYZh đ47kppX5Wều 47kppX5Wlà phụMgdCdWYZ mổ47kppX5W thứMgdCdWYZ nhất47kppX5W, nppPbhưng hôppPbm ppPbnay anh chppPbỉ đứngppPb mộtMgdCdWYZ bêMgdCdWYZn nhìnppPb bácMgdCdWYZ 47kppX5Wsĩ gâMgdCdWYZy MgdCdWYZmê làm47kppX5W việc.ppPb ĐiềuMgdCdWYZ đầuppPb tMgdCdWYZiên khiế47kppX5Wn 47kppX5Wy ppPbtá trưởng cảm47kppX5W thMgdCdWYZấy kỳ47kppX5W qMgdCdWYZuặc chínhMgdCdWYZ lMgdCdWYZà ppPbNhiếp ppPbVũ 47kppX5WThịnh, hôppPbm nMgdCdWYZay báMgdCdWYZc sĩMgdCdWYZ Nhiếp47kppX5W trô47kppX5Wng rấtMgdCdWYZ MgdCdWYZlo l47kppX5Wắng, từ lúMgdCdWYZc bướMgdCdWYZc vào47kppX5W t47kppX5Wới giờMgdCdWYZ ppPbanh chppPbưa hềppPb nMgdCdWYZgồi xuốngĐ47kppX5Wiều nàyMgdCdWYZ 47kppX5Wcũng khôppPbng cóppPb ppPbgì lạ,ppPb Chủ MgdCdWYZnhiệm Phươ47kppX5Wng cppPbòn đứMgdCdWYZng MgdCdWYZkia, ngMgdCdWYZoài 47kppX5Wbác sMgdCdWYZĩ gâppPby m47kppX5Wê rMgdCdWYZa, appPbi dMgdCdWYZám cảppPb gppPban ngồippPb c47kppX5Whứ? Nhưng MgdCdWYZChủ MgdCdWYZnhiệm PhươngMgdCdWYZ hômMgdCdWYZ na47kppX5Wy cũMgdCdWYZng khppPbông dẫppPbn ppPbtheo hppPbọc trppPbò MgdCdWYZnào khMgdCdWYZác c47kppX5Wủa mìnMgdCdWYZh vào phMgdCdWYZụ mổ,ppPb màppPb ppPbdùng 47kppX5Whai bácppPb s47kppX5Wĩ có47kppX5W ppPbtay nghềMgdCdWYZ giỏiMgdCdWYZ nppPbhất ppPbtrong kMgdCdWYZhoa làmppPb phụMgdCdWYZ mppPbổ, y47kppX5W tá trưởng47kppX5W thấy,47kppX5W đMgdCdWYZối vớippPb TứMgdCdWYZ chứng47kppX5W FppPballot th47kppX5Wì độppPbi ngũMgdCdWYZ bMgdCdWYZác 47kppX5Wsĩ hppPbôm naMgdCdWYZy có47kppX5W vẻMgdCdWYZ hMgdCdWYZùng hậu quá.

Tuy độiMgdCdWYZ 47kppX5Wngũ h47kppX5Wùng hậu như47kppX5Wng 47kppX5WChủ nhiệmMgdCdWYZ 47kppX5WPhương đppPbã làmMgdCdWYZ rppPbất tốt,MgdCdWYZ từppPb MgdCdWYZnhát dappPbo 47kppX5Wđầu MgdCdWYZtiên ph47kppX5Wân tácppPbh MgdCdWYZcác 47kppX5Wcơ quan, đếnppPb váMgdCdWYZ 47kppX5Wtâm thấ47kppX5Wt, cuốippPb cùngppPb lppPbà khMgdCdWYZâu lMgdCdWYZại c47kppX5Wác mạMgdCdWYZch máu,47kppX5W ônMgdCdWYZg đềuppPb ppPbthực hMgdCdWYZiện rất chuẩn47kppX5W x47kppX5Wác, mppPbột 47kppX5Wloạt cá47kppX5Wc tha47kppX5Wo tácMgdCdWYZ thuầ47kppX5Wn thục47kppX5W hoMgdCdWYZàn hảMgdCdWYZo đế47kppX5Wn mứcMgdCdWYZ 47kppX5Wcó tMgdCdWYZhể qua47kppX5Wy lại l47kppX5Wàm tppPbài liệuMgdCdWYZ giảng47kppX5W dạyppPb cMgdCdWYZông k47kppX5Whai, đây47kppX5W 47kppX5Wlà kỹMgdCdWYZ thuppPbật màMgdCdWYZ ôppPbng rèppPbn đMgdCdWYZược sappPbu hMgdCdWYZàng ch

c nă47kppX5Wm đứngMgdCdWYZ bMgdCdWYZàn mổppPb. ppPbY tá trưởngMgdCdWYZ cònppPb tưởngMgdCdWYZ C47kppX5Whủ nhppPbiệm PhươppPbng đan47kppX5Wg l47kppX5Wàm mẫMgdCdWYZu, vìppPb báMgdCdWYZc sĩMgdCdWYZ 47kppX5WNhiếp MgdCdWYZmà ông47kppX5W ppPbcưng nhất đan47kppX5Wg đứnMgdCdWYZg bppPbên cạnppPbh qu47kppX5Wan sáMgdCdWYZt, tppPbiếc rằppPbng h47kppX5Wôm n47kppX5Way tâMgdCdWYZm trạngppPb bácppPb ppPbsĩ NhiếpMgdCdWYZ khMgdCdWYZông được tppPbốt, ppPbtừ lúMgdCdWYZc mở47kppX5W khoaMgdCdWYZng ngựcppPb củ47kppX5Wa bệnhppPb nh47kppX5Wân, an47kppX5Wh khônMgdCdWYZg dámMgdCdWYZ nh47kppX5Wìn bệMgdCdWYZnh nhppPbân ppPbthêm một lần47kppX5W nàoMgdCdWYZ nữa,ppPb màMgdCdWYZ MgdCdWYZchạy lạMgdCdWYZi phí47kppX5Wa b47kppX5Wác s47kppX5Wĩ 47kppX5Wgây mêppPb đếm47kppX5W 47kppX5Wtần sốMgdCdWYZ ppPbmáy thở.

Cô ppPby táMgdCdWYZ trMgdCdWYZẻ 47kppX5Wthì 47kppX5Wthầm với MgdCdWYZy tá47kppX5W trưởn47kppX5Wg: “HppPbôm nMgdCdWYZay 47kppX5Wbác s47kppX5Wĩ NhiMgdCdWYZếp s47kppX5Wao thếMgdCdWYZ nhỉ?MgdCdWYZ ChppPbưa ănppPb sppPbáng 47kppX5Wnên ppPbbị tụt47kppX5W 47kppX5Whuyết áp à?”

“Lắm chMgdCdWYZuyện!” ppPbY táMgdCdWYZ trưởng mắng,47kppX5W nhưMgdCdWYZng tr47kppX5Wong lòn47kppX5Wg cũMgdCdWYZng thầm47kppX5W thMgdCdWYZắc mắc,ppPb b47kppX5Wình MgdCdWYZthường ChủppPb nhippPbệm ppPbPhương dẫMgdCdWYZn theo họppPbc tròMgdCdWYZ MgdCdWYZmà thấyMgdCdWYZ họMgdCdWYZc trò47kppX5W MgdCdWYZlơ đMgdCdWYZễnh như47kppX5W v47kppX5Wậy, ch47kppX5Wắc chắn47kppX5W 47kppX5Wđã 47kppX5Wquay MgdCdWYZlại mắnMgdCdWYZg cMgdCdWYZho một trậnMgdCdWYZ tơippPb bời,MgdCdWYZ nppPbhưng hômMgdCdWYZ 47kppX5Wnay 47kppX5Wông r47kppX5Wất tậMgdCdWYZp tr47kppX5Wung làmppPb phẫppPbu thuật,ppPb đếMgdCdWYZn mppPbức đầu47kppX5W cppPbòn chẳng ngẩng47kppX5W l47kppX5Wên, làm47kppX5W nh47kppX5Wư ppPbbác MgdCdWYZsĩ NhiếpppPb MgdCdWYZkhông ppPbhề ppPbcó mặt47kppX5W t47kppX5Wrong phMgdCdWYZòng 47kppX5Wmổ vậy.47kppX5W CppPbhủ nhiệm kMgdCdWYZhông mắng47kppX5W mỏMgdCdWYZ ppPbai, MgdCdWYZca p47kppX5Whẫu thMgdCdWYZuật nàyMgdCdWYZ th47kppX5Wật 47kppX5Wlà MgdCdWYZkỳ lạ,ppPb MgdCdWYZbình thườngppPb chỉ47kppX5W khi 47kppX5Wnào cMgdCdWYZa 47kppX5Wmổ r47kppX5Wất khôngMgdCdWYZ thuận47kppX5W lợi,47kppX5W tìnppPbh trạppPbng bệnhMgdCdWYZ n47kppX5Whân ppPbvô cùn47kppX5Wg ngppPbuy kMgdCdWYZịch, ChủppPb nhiệm P47kppX5Whương khMgdCdWYZông cMgdCdWYZó thờiMgdCdWYZ MgdCdWYZgian nó47kppX5Wi thMgdCdWYZì mới47kppX5W khMgdCdWYZông mắngMgdCdWYZ ngườppPbi kh47kppX5Wác. Nếu47kppX5W không47kppX5W tppPbhì nào mắngppPb MgdCdWYZtrợ thMgdCdWYZủ, quátMgdCdWYZ 47kppX5Wy ppPbtá, ppPbrủa ppPbdụng cụ,MgdCdWYZ cMgdCdWYZhê ppPbkim cMgdCdWYZong 47kppX5Wkhó là47kppX5Wm, nppPbói chun47kppX5Wg phảippPb tìm 47kppX5W ra lMgdCdWYZỗi gMgdCdWYZì đóppPb ppPbmắng v47kppX5Wài câu47kppX5W, mớ47kppX5Wi cóMgdCdWYZ 47kppX5Wthể 47kppX5Wxem MgdCdWYZnhư mMgdCdWYZột c47kppX5Wa phẫuMgdCdWYZ thuậtMgdCdWYZ bìn47kppX5Wh thường.

Đang 47kppX5Wphẫu thuậppPbt thìppPb huyết MgdCdWYZáp bệnhMgdCdWYZ nhâMgdCdWYZn bỗMgdCdWYZng nhiênMgdCdWYZ gi47kppX5Wảm mạnhMgdCdWYZ, báppPbc 47kppX5Wsĩ 47kppX5Wgây mppPbê rấ47kppX5Wt bMgdCdWYZình tĩppPbnh tMgdCdWYZrước tìppPbnh huống bấtMgdCdWYZ nMgdCdWYZgờ nàyppPb, lậpppPb tMgdCdWYZức thônppPbg báoMgdCdWYZ chỉ47kppX5W sốppPb hMgdCdWYZuyết ápMgdCdWYZ ch47kppX5Wo 47kppX5Wchủ nhiệm,47kppX5W vừaMgdCdWYZ ppPbdứt lờiMgdCdWYZ đMgdCdWYZã MgdCdWYZthấy Nhiếp 47kppX5WVũ Thịn47kppX5Wh ppPbquay trppPbở lạiMgdCdWYZ bên47kppX5W bànppPb phẫuMgdCdWYZ thuật.ppPb ChủppPb ppPbnhiệm Ph47kppX5Wương liế47kppX5Wc appPbnh nhưng khôMgdCdWYZng b47kppX5Wuồn đếm47kppX5W ppPbxỉa gìppPb đến,MgdCdWYZ tppPbhương lượnppPbg thẳ47kppX5Wng vớ47kppX5Wi 47kppX5Wbác sĩ47kppX5W gây47kppX5W MgdCdWYZmê mppPbấy câ47kppX5Wu, quappPby sang t47kppX5Whấy NhiếpMgdCdWYZ MgdCdWYZVũ T47kppX5Whịnh chaMgdCdWYZo đảoMgdCdWYZ nMgdCdWYZhư muốnppPb ngãppPb, ppPbChủ nhiệmppPb Phương47kppX5W rốMgdCdWYZt cuộcppPb cũng 47kppX5Wphát cáppPbu: “Tr47kppX5Wánh MgdCdWYZsang mộtMgdCdWYZ bênppPb! LượnppPb 47kppX5Wqua lppPbượn lại,ppPb lởnppPb vởnMgdCdWYZ làmMgdCdWYZ tô47kppX5Wi MgdCdWYZbực MgdCdWYZmình! Nếu khppPbông t47kppX5Whì cútMgdCdWYZ rppPba ngoàiMgdCdWYZ cppPbho tôi!”

Chủ MgdCdWYZnhiệm cuối47kppX5W cùng MgdCdWYZ cũng m47kppX5Wắng ngưppPbời rồi47kppX5W, hơ47kppX5Wn nữMgdCdWYZa lạMgdCdWYZi 47kppX5Wmắng NhMgdCdWYZiếp 47kppX5WVũ ThịnhppPb ppPbngười MgdCdWYZmà thư47kppX5Wờng ngày47kppX5W ông MgdCdWYZthiên vịppPb nhất47kppX5W, chứ47kppX5Wng t47kppX5Wỏ ppPbca phẫ47kppX5Wu thuậppPbt ppPbnày MgdCdWYZkhông ppPbcó v47kppX5Wấn đềMgdCdWYZ gìppPb lớnppPb. 47kppX5WPhụ ppPbmổ thứppPb 47kppX5Wnhất và MgdCdWYZthứ hMgdCdWYZai thppPbở phà47kppX5Wo nhẹppPb nhõm,ppPb c47kppX5Wả phòMgdCdWYZng phẫ47kppX5Wu thuật47kppX5W MgdCdWYZđều 47kppX5Wnhư tr47kppX5Wút 47kppX5Wđược 47kppX5Wgánh nặng.47kppX5W Bác sppPbĩ NhiếpppPb bịMgdCdWYZ mắng,MgdCdWYZ rppPbầu MgdCdWYZrĩ MgdCdWYZtránh ppPbsang mộtppPb bên,ppPb n47kppX5Whưng ppPbvẫn k47kppX5Whông dámMgdCdWYZ MgdCdWYZbỏ ra ngppPboài. MgdCdWYZMột lúppPbc sauppPb, huppPbyết áMgdCdWYZp củppPba MgdCdWYZbệnh nhppPbân tMgdCdWYZăng trởMgdCdWYZ lạippPb, tippPbếp theMgdCdWYZo 47kppX5Wđó cppPba mổppPb tppPbiến hành rấtppPb th47kppX5Wuận lợi,47kppX5W ChủMgdCdWYZ nhiệmppPb PhươngMgdCdWYZ hô47kppX5Wm naMgdCdWYZy đíchMgdCdWYZ t47kppX5Whân 47kppX5Wlàm tấMgdCdWYZt c47kppX5Wả MgdCdWYZmọi v47kppX5Wiệc, tppPbhậm chí MgdCdWYZđến 47kppX5Wcông đoạppPbn k47kppX5Whâu vết47kppX5W mổMgdCdWYZ cuMgdCdWYZối cùng47kppX5W ông47kppX5W cũ47kppX5Wng tự47kppX5W mì47kppX5Wnh tMgdCdWYZhực hiệMgdCdWYZn, khônMgdCdWYZg đểppPb MgdCdWYZphụ tá độngMgdCdWYZ tMgdCdWYZay vào.47kppX5W SMgdCdWYZau kppPbhi MgdCdWYZkhâu ppPbxong, ônMgdCdWYZg cứ47kppX5W ngMgdCdWYZắm ppPbnghía mãi,MgdCdWYZ vppPbẻ ppPbnhư rất47kppX5W hMgdCdWYZài lòng. ChỉppPb MgdCdWYZphẫu MgdCdWYZthuật MgdCdWYZbây gi47kppX5Wờ đềuMgdCdWYZ MgdCdWYZlà 47kppX5Wchỉ tựMgdCdWYZ tiêppPbu, MgdCdWYZvì thMgdCdWYZế MgdCdWYZông đppPbã làmppPb mộppPbt cáiMgdCdWYZ thppPbắt MgdCdWYZchỉ tuyệt đẹpMgdCdWYZ, đếnMgdCdWYZ ppPbnỗi 47kppX5Wdường ppPbnhư bảppPbn thâppPbn 47kppX5Wcũng rấMgdCdWYZt vừappPb MgdCdWYZý, ngẩngMgdCdWYZ đầMgdCdWYZu ppPblên gọ47kppX5Wi NhppPbiếp Vũ ThịnhppPb: “XMgdCdWYZong rồi!MgdCdWYZ Tô47kppX5Wi 47kppX5Wđi rửappPb ppPbtay đây.”

Chủ nhiệmppPb PhMgdCdWYZương rửa tMgdCdWYZay xMgdCdWYZong, tMgdCdWYZháo MgdCdWYZcặp kMgdCdWYZính rMgdCdWYZa rử47kppX5Wa mặppPbt rồiMgdCdWYZ mMgdCdWYZới MgdCdWYZra khỏi47kppX5W pppPbhòng m47kppX5Wổ. BêMgdCdWYZn ngo47kppX5Wài pppPbhòng phẫu thuật,MgdCdWYZ ngưppPbời nhàppPb bệ47kppX5Wnh nppPbhân đappPbng l47kppX5Wo 47kppX5Wlắng chờMgdCdWYZ đợi,MgdCdWYZ vừappPb ng47kppX5Whe tiếng47kppX5W cửaMgdCdWYZ phppPbòng b47kppX5Wật mở, ppPb trông 47kppX5Wthấy ChMgdCdWYZủ nhippPbệm PhươppPbng đMgdCdWYZi MgdCdWYZra, cppPbô 47kppX5Wta lippPbền ppPbvội vàngppPb ppPbđứng dậy.

Ấn tưMgdCdWYZợng củaMgdCdWYZ ChủppPb nhiệm ppPb Phương ppPbvề ĐMgdCdWYZàm TĩnppPbh rấ47kppX5Wt tMgdCdWYZệ, cppPbho rằMgdCdWYZng ppPbcô ch47kppX5Wính làMgdCdWYZ 47kppX5Whồng 47kppX5Wnhan họaMgdCdWYZ thủyMgdCdWYZ tro47kppX5Wng truppPbyền thuyết, MgdCdWYZmột ppPbanh cppPbhàng ngoMgdCdWYZan n47kppX5Wgoãn bippPbết vânMgdCdWYZg lời47kppX5W nhMgdCdWYZư NhiMgdCdWYZếp VũMgdCdWYZ Thịnh47kppX5W ppPbbị cppPbô ppPbta làm 47kppX5W cho ppPbăn MgdCdWYZkhông nppPbgon ppPbngủ MgdCdWYZkhông yêppPbn, 47kppX5Wđến MgdCdWYZgiờ vẫnMgdCdWYZ MgdCdWYZcòn 47kppX5Wphải trôn47kppX5Wg noMgdCdWYZm 47kppX5Wđứa MgdCdWYZbé MgdCdWYZvô t47kppX5Wội tppPbrong phòng 47kppX5Whồi sứ47kppX5Wc. BởippPb ppPbthế 47kppX5Wông đappPbnh mặtppPb ppPblại, khôngppPb thèmppPb ppPbnhìn Đàm47kppX5W Tĩ47kppX5Wnh, lúcppPb đppPbi nganMgdCdWYZg qua ppPbcô cònppPb buônppPbg mộtppPb câu47kppX5W “LầnMgdCdWYZ MgdCdWYZnày cppPbô vừ47kppX5Wa lònMgdCdWYZg rMgdCdWYZồi nhé!”

Đàm TĩnhppPb biếnMgdCdWYZ sắ47kppX5Wc, cô kppPbhông thểMgdCdWYZ hiểuppPb đượcMgdCdWYZ câMgdCdWYZu nMgdCdWYZói nàppPby cppPbủa báMgdCdWYZc sppPbĩ mổMgdCdWYZ chí47kppX5Wnh MgdCdWYZcó ýppPb MgdCdWYZgì. MgdCdWYZCô v47kppX5Wốn 47kppX5Wđã vôppPb cùng căMgdCdWYZng 47kppX5Wthẳng, NhiếpppPb 47kppX5WVũ ThịMgdCdWYZnh bước47kppX5W vàppPbo ph47kppX5Wòng phẫuMgdCdWYZ thuppPbật đMgdCdWYZến gMgdCdWYZiờ MgdCdWYZvẫn ch47kppX5Wưa thấy47kppX5W ra, giờMgdCdWYZ bá47kppX5Wc sMgdCdWYZĩ mổMgdCdWYZ chín47kppX5Wh MgdCdWYZvừa ppPbra lippPbền lạnh47kppX5W 47kppX5Wtanh MgdCdWYZbuông mộtMgdCdWYZ câuppPb nhưMgdCdWYZ ppPbvậy khiến47kppX5W MgdCdWYZcả nppPbgười cô ppPbmềm nhppPbũn, sMgdCdWYZuýt chMgdCdWYZút nppPbữa ng47kppX5Wất MgdCdWYZxỉu, m47kppX5Way 47kppX5Wcó TôppPbn MgdCdWYZChí Q47kppX5Wuân k47kppX5Wịp đMgdCdWYZỡ lấMgdCdWYZy, dMgdCdWYZìu cppPbô ngồi ppPbxuống gppPbhế. CMgdCdWYZô hoppPba hếtppPb c47kppX5Wả 47kppX5Wmắt, mộppPbt hMgdCdWYZồi lMgdCdWYZâu sappPbu mớ47kppX5Wi đ47kppX5Wịnh thMgdCdWYZần nóppPbi: “G47kppX5Wọi điệMgdCdWYZn cho NhiếpppPb ppPbVũ ThịnppPbh, hỏppPbi MgdCdWYZanh MgdCdWYZta rMgdCdWYZút ppPbcục cppPba phẫMgdCdWYZu thuậtppPb th47kppX5Wế n47kppX5Wào rồi?”

Nhiếp ppPbVũ MgdCdWYZThịnh 47kppX5Wthu xếMgdCdWYZp ổn thoả47kppX5W 47kppX5Wcho TônMgdCdWYZ Bình47kppX5W xongMgdCdWYZ, vừappPb MgdCdWYZra đếnppPb MgdCdWYZcửa phòppPbng mổ,ppPb nhìnppPb qppPbua cửppPba ppPbkính, lppPbiền bắtMgdCdWYZ gppPbặp Đàm Tĩnh47kppX5W ppPbgần nppPbhư ngMgdCdWYZã vMgdCdWYZào lMgdCdWYZòng ppPbTôn ppPbChí Quân.47kppX5W PhảiMgdCdWYZ MgdCdWYZthừa nh47kppX5Wận rằppPbng, an47kppX5Wh v47kppX5Wẫn t47kppX5Whấy lòng 47kppX5Wchua xót,MgdCdWYZ cóMgdCdWYZ 47kppX5Wlẽ MgdCdWYZduyên phận47kppX5W giữppPba MgdCdWYZanh vàppPb 47kppX5WĐàm TMgdCdWYZĩnh đppPbến 47kppX5Wđây thựcMgdCdWYZ 47kppX5Wsự đã47kppX5W hMgdCdWYZết rồi. Chuyện47kppX5W đ47kppX5Wến nư47kppX5Wớc này47kppX5W, kh47kppX5Wông caMgdCdWYZm tâppPbm thMgdCdWYZì cũngppPb 47kppX5Wcó íc47kppX5Wh gppPbì? TìnMgdCdWYZh yêu47kppX5W tro47kppX5Wng sánMgdCdWYZg đơn ppPb thuần thờppPbi n47kppX5Wiên thiếuppPb đppPbã nppPbhư mộtppPb giMgdCdWYZấc mơ,MgdCdWYZ cònMgdCdWYZ lạ47kppX5Wi c47kppX5Whỉ l47kppX5Wà o47kppX5Wán h47kppX5Wận mMgdCdWYZà thôi.

Anh đ47kppX5Wẩy cMgdCdWYZửa bppPbước MgdCdWYZra, thấy ĐàmppPb TMgdCdWYZĩnh vẫnppPb đangMgdCdWYZ ppPblúi MgdCdWYZhúi tìmMgdCdWYZ điện47kppX5W thoạ47kppX5Wi, bippPbết c47kppX5Wô ấMgdCdWYZy đMgdCdWYZịnh MgdCdWYZgọi cMgdCdWYZho 47kppX5Wmình, bMgdCdWYZèn nói: “KhônppPbg MgdCdWYZcần g47kppX5Wọi nữMgdCdWYZa, tô47kppX5Wi MgdCdWYZra đâMgdCdWYZy rồi.”

Trông thấppPby án47kppX5Wh mắtppPb đầy mon47kppX5Wg mỏppPbi của47kppX5W ĐMgdCdWYZàm TĩMgdCdWYZnh, anppPbh nppPbói: “PhẫuppPb 47kppX5Wthuật kMgdCdWYZết t47kppX5Whúc ppPbrồi, rấtMgdCdWYZ thànMgdCdWYZh công.”

Đàm TĩnppPbh ngMgdCdWYZẩn ngườippPb mấtMgdCdWYZ vài giây,ppPb 47kppX5Wrồi đ47kppX5Wứng pMgdCdWYZhắt ppPbdậy n47kppX5Whưng côMgdCdWYZ khôn47kppX5Wg bướcppPb ppPbnổi vàppPbo p47kppX5Whòng phẫMgdCdWYZu thuậtMgdCdWYZ, chỉ bppPbiết MgdCdWYZnhìn Nhiế47kppX5Wp VũppPb ThppPbịnh đầMgdCdWYZy vaMgdCdWYZn xippPbn, NMgdCdWYZhiếp VũppPb Th47kppX5Wịnh cảmppPb thấy47kppX5W 47kppX5Wánh mắtppPb cô47kppX5W như sápppPb nếnMgdCdWYZ nóng47kppX5W bỏMgdCdWYZng, tppPbhiêu đốt47kppX5W trMgdCdWYZái tiMgdCdWYZm ppPbanh đaMgdCdWYZu buốt,47kppX5W appPbnh vMgdCdWYZô 47kppX5Wthức trppPbánh 47kppX5Wánh mắtppPb của côMgdCdWYZ, 47kppX5Wnói: MgdCdWYZ“Bình BìnhppPb đan47kppX5Wg ởppPb tronMgdCdWYZg phònMgdCdWYZg hồiMgdCdWYZ sứcMgdCdWYZ, phppPbải theMgdCdWYZo 47kppX5Wdõi m47kppX5Wột đã47kppX5W, 47kppX5Wnếu không MgdCdWYZcó gMgdCdWYZì bất47kppX5W thườMgdCdWYZng c47kppX5Wó t47kppX5Whể đưppPba vềMgdCdWYZ phò47kppX5Wng bệnh.”

“Tôi cóppPb tppPbhể vàMgdCdWYZo ppPbthăm nó không?”

“Vẫn chưppPba được.”ppPb Anh đáp,MgdCdWYZ 47kppX5Wkhông ppPbkìm đượcppPb vẫppPbn dùnppPbg gi47kppX5Wọng appPbn ủi,47kppX5W “TppPbôi MgdCdWYZsẽ vàppPbo vớippPb nMgdCdWYZó nMgdCdWYZgay, 47kppX5Wcô MgdCdWYZcứ yên tâm.”

Đàm Tĩ47kppX5Wnh c47kppX5Wúi đầu,ppPb ppPbdù không nhìMgdCdWYZn nhưng47kppX5W NhppPbiếp VppPbũ ThịppPbnh c47kppX5Wũng bi47kppX5Wết cô47kppX5W đang47kppX5W khó47kppX5Wc. TMgdCdWYZôn Ch47kppX5Wí QuâppPbn ppPbđưa ch47kppX5Wo cô MgdCdWYZ gói giấMgdCdWYZy ănppPb, N47kppX5Whiếp VũppPb ThịnhppPb cảm47kppX5W tppPbhấy t47kppX5Wâm trạngppPb đ47kppX5Wầy phppPbức t47kppX5Wạp, bèMgdCdWYZn quaMgdCdWYZy ngườ47kppX5Wi trở lại47kppX5W phònMgdCdWYZg ppPbhồi sức.

Bác sĩppPb gâMgdCdWYZy mêMgdCdWYZ vẫn47kppX5W chư47kppX5Wa đi, 47kppX5Wthấy an47kppX5Wh vMgdCdWYZào bènMgdCdWYZ chMgdCdWYZào 47kppX5Wrồi MgdCdWYZhỏi: “ĐứappPb trẻ47kppX5W nppPbày 47kppX5Wcon nhppPbà aMgdCdWYZi thế?”

Nhiếp VMgdCdWYZũ ThppPbịnh khựngMgdCdWYZ ppPblại, hỏi: “SaMgdCdWYZo MgdCdWYZthế ạ?”

“Ui MgdCdWYZtrời 47kppX5Wơi, tôi47kppX5W làMgdCdWYZm MgdCdWYZviệc với ChủMgdCdWYZ nppPbhiệm PhươppPbng mười47kppX5W MgdCdWYZmấy nămMgdCdWYZ rồppPbi, chưaMgdCdWYZ từnMgdCdWYZg thấyppPb 47kppX5Wông ấ47kppX5Wy 47kppX5Wnhư hppPbôm na47kppX5Wy, cứ47kppX5W như coMgdCdWYZn 47kppX5Wnhà 47kppX5Wmình đan47kppX5Wg nằmMgdCdWYZ trê47kppX5Wn bMgdCdWYZàn phẫppPbu thuậtMgdCdWYZ vậy.”

Nhiếp VppPbũ ThịppPbnh tppPbhấy lòng MgdCdWYZchua xóppPbt, vộippPb đáp:MgdCdWYZ “47kppX5WĐây là…MgdCdWYZ hMgdCdWYZọ hàng…ppPb họMgdCdWYZ 47kppX5Whàng củaMgdCdWYZ cháu.”

“Thảo ppPbnào! ppPbĐúng làMgdCdWYZ chủ nhiệ47kppX5Wm cppPbủa cppPbác a47kppX5Wnh coMgdCdWYZi appPbnh nhMgdCdWYZư cppPbon đẻ,47kppX5W tôiMgdCdWYZ cppPbứ bảo47kppX5W s47kppX5Wao MgdCdWYZhôm na47kppX5Wy MgdCdWYZanh đMgdCdWYZứng trMgdCdWYZong phòng pMgdCdWYZhẫu thuậtppPb màMgdCdWYZ lạiMgdCdWYZ khôn47kppX5Wg lMgdCdWYZàm MgdCdWYZgì. MgdCdWYZÀ, đ47kppX5Wúng rồi,ppPb 47kppX5Wchương tppPbrình 47kppX5WCM ấMgdCdWYZy rúMgdCdWYZt ppPbcục là tppPbhế nào47kppX5W đấMgdCdWYZy? Chủ47kppX5W nhiệm47kppX5W củ47kppX5Wa cáppPbc appPbnh bấtMgdCdWYZ chấpppPb ápppPb lựcppPb c47kppX5Wủa vippPbện trưởngMgdCdWYZ kéo47kppX5W về ppPbđây, bppPbác b47kppX5Wỏ rất47kppX5W nhiMgdCdWYZều 47kppX5Wý ppPbkiến ppPbcủa mppPbọi người,47kppX5W thếMgdCdWYZ sa47kppX5Wo giờMgdCdWYZ vẫnppPb chưappPb 47kppX5Wkhởi độnMgdCdWYZg vậy?”

Nhiếp VũppPb ThịnhppPb thầm nghĩ47kppX5W c47kppX5Whuyện n47kppX5Wày chínhMgdCdWYZ 47kppX5Wlà ppPbdo 47kppX5Wmình là47kppX5Wm MgdCdWYZlỡ dở47kppX5W. AMgdCdWYZnh áyMgdCdWYZ náyMgdCdWYZ nói:ppPb “MgdCdWYZChủ nhiệ47kppX5Wm đãppPb gi47kppX5Wao cho cháu47kppX5W rồi,47kppX5W c47kppX5Whỉ MgdCdWYZcần MgdCdWYZtìm được47kppX5W 47kppX5Wbệnh nMgdCdWYZhân thí47kppX5Wch hợpMgdCdWYZ sppPbẽ lMgdCdWYZập tứppPbc tiếnMgdCdWYZ hà47kppX5Wnh cMgdCdWYZa đầu tiên.”

“Làm MgdCdWYZtốt l47kppX5Wà tạoMgdCdWYZ phúc cppPbho d47kppX5Wân MgdCdWYZđấy.” B47kppX5Wác sĩppPb gppPbây mppPbê nóiMgdCdWYZ đùa,MgdCdWYZ” B47kppX5Wao nhiêppPbu bMgdCdWYZệnh nMgdCdWYZhân cònppPb đanMgdCdWYZg đỏMgdCdWYZ mppPbắt chờ kiMgdCdWYZa k47kppX5Wìa, an47kppX5Wh 47kppX5Wxem MgdCdWYZhỗ trợ47kppX5W MgdCdWYZcho bệMgdCdWYZnh ti47kppX5Wm b47kppX5Wẩm siMgdCdWYZnh củMgdCdWYZa ch47kppX5Wính 47kppX5Wphủ, hộMgdCdWYZ khẩuMgdCdWYZ nông47kppX5W thMgdCdWYZôn có MgdCdWYZ thể đượcMgdCdWYZ hưởngMgdCdWYZ tr47kppX5Wợ cấp,ppPb bMgdCdWYZảo MgdCdWYZhiểm thấMgdCdWYZt nppPbghiệp MgdCdWYZở 47kppX5Wthành phốppPb cMgdCdWYZó MgdCdWYZthể đượcMgdCdWYZ hưởngppPb trMgdCdWYZợ cấp, đ47kppX5Wây khôngppPb pppPbhải hộMgdCdWYZ kppPbhẩu nppPbông thôMgdCdWYZn, cũnppPbg ppPbchẳng phảippPb thấtMgdCdWYZ nppPbghiệp ppPbở thà47kppX5Wnh phố, tppPbự nhppPbiên mắcMgdCdWYZ phải47kppX5W ppPbcăn bệnhMgdCdWYZ nặngppPb 47kppX5Wnhư tppPbhế này,MgdCdWYZ khôngppPb MgdCdWYZcó ti47kppX5Wền mMgdCdWYZà chữa,47kppX5W bằnMgdCdWYZg mọi cách47kppX5W phảppPbi xMgdCdWYZoay đượcMgdCdWYZ hMgdCdWYZơn ppPbmười v47kppX5Wạn ppPbtệ, 47kppX5Wcòn 47kppX5Wkhông 47kppX5Wbiết cóMgdCdWYZ b47kppX5Wà MgdCdWYZcon hMgdCdWYZọ hàng47kppX5W nàMgdCdWYZo chịu ch47kppX5Wo MgdCdWYZvay khôngMgdCdWYZ, thậtppPb 47kppX5Wlà ácMgdCdWYZ 47kppX5Wnghiệt qu47kppX5Wá màMgdCdWYZ…” ppPbÔng MgdCdWYZnhìn 47kppX5Wbé TônMgdCdWYZ BìnppPbh đaMgdCdWYZng nMgdCdWYZằm trên giưMgdCdWYZờng đẩy,47kppX5W “ĐượcppPb 47kppX5Wrồi đppPbấy, x47kppX5Wem 47kppX5Wra tMgdCdWYZình hìnhMgdCdWYZ k47kppX5Whá khảMgdCdWYZ ppPbquan, ppPbtám phầnMgdCdWYZ kh47kppX5Wông phải đưa47kppX5W sappPbng pMgdCdWYZhòng chăMgdCdWYZm sóppPbc đặ47kppX5Wc MgdCdWYZbiệt, a47kppX5Wnh trực47kppX5W ở47kppX5W đppPbây, tôMgdCdWYZi đppPbi t47kppX5Whay đppPbồ đã.”

Khi T47kppX5Wôn Bình47kppX5W 47kppX5Wtỉnh dậy, nppPbgười đầuppPb tiêppPbn ppPbcậu nMgdCdWYZhìn 47kppX5Wthấy lppPbà ĐppPbàm TĩppPbnh. ppPbTuy đềppPb pppPbhòng lâppPby nMgdCdWYZhiễm, Đàm47kppX5W Tĩ47kppX5Wnh ph47kppX5Wải mặc cppPbhiếc áo47kppX5W choà47kppX5Wng khửppPb trMgdCdWYZùng rộMgdCdWYZng tppPbhùng thìMgdCdWYZnh, còn47kppX5W đ47kppX5Weo ppPbkhẩu trang47kppX5W, độppPbi mũ, nppPbhưng MgdCdWYZchỉ MgdCdWYZnhìn án47kppX5Wh mắt47kppX5W qMgdCdWYZuen thuộc,ppPb Tôn47kppX5W Bì47kppX5Wnh ppPbliền nhận47kppX5W 47kppX5Wngay 47kppX5Wra mẹ.47kppX5W C47kppX5Wâu đầuppPb tiêppPbn cậu bMgdCdWYZé h47kppX5Wỏi l47kppX5Wà: “ppPbMẹ, s47kppX5Wao mẹ

Đàm Tĩ47kppX5Wnh vppPbốn đMgdCdWYZã nín khócppPb nh47kppX5Wưng nghppPbe ppPbcon nóiMgdCdWYZ ppPbcâu ấMgdCdWYZy, côppPb suýt47kppX5W nữaMgdCdWYZ 47kppX5Wlại MgdCdWYZrơi ppPbnước mắt.MgdCdWYZ SắpppPb tớippPb giờ47kppX5W tappPbn sở, Chủ47kppX5W nhiệmppPb Phươ47kppX5Wng lạppPbi tự47kppX5W mìnhMgdCdWYZ ppPbđi kiểm47kppX5W tr47kppX5Wa mộtppPb lượt,MgdCdWYZ ppPblần nppPbày ôMgdCdWYZng d47kppX5Wẫn t47kppX5Wheo h47kppX5Wọc trò củappPb MgdCdWYZmình, tấtppPb cảppPb đppPbều mặ47kppX5Wc 47kppX5Wáo blppPbouse 47kppX5Wtrắng, đầ47kppX5Wy tácppPb pMgdCdWYZhong cMgdCdWYZông việcMgdCdWYZ, đứngppPb trong phppPbòng bệnh,ppPb ppPbnói mộtppPb lượppPbt nhữngppPb đppPbiều MgdCdWYZcần chú47kppX5W ýMgdCdWYZ ppPbsau pMgdCdWYZhẫu thMgdCdWYZuật. ppPbMấy ppPbvị tiếnppPb sppPbĩ mải miếtMgdCdWYZ gMgdCdWYZhi ch47kppX5Wép, Ti47kppX5Wểu MẫnMgdCdWYZ 47kppX5Wcòn n47kppX5Wghịch n47kppX5Wgợm lMgdCdWYZàm ppPbmặt MgdCdWYZxấu c47kppX5Whọc NhMgdCdWYZiếp Vũ47kppX5W Thị47kppX5Wnh. 47kppX5WĐợi Chủ nhiệmppPb Phươ47kppX5Wng đippPb ppPbra rồiMgdCdWYZ, anppPbh mớ47kppX5Wi khoácppPb vppPbai NhippPbếp ppPbVũ Thịnh,MgdCdWYZ tMgdCdWYZrêu chọc:ppPb “Sư47kppX5W huynh, nghMgdCdWYZe nóiMgdCdWYZ hômMgdCdWYZ nMgdCdWYZay t47kppX5Wrong phòng47kppX5W phẫuMgdCdWYZ tppPbhuật ppPbanh bịppPb lãppPbo yê47kppX5Wu mắn47kppX5Wg hả?”

“Làm gìMgdCdWYZ có,MgdCdWYZ ppPbem n47kppX5Wghe ai 47kppX5W nói thế?”

“Ái dà47kppX5W, Nhiế47kppX5Wp MgdCdWYZsư h47kppX5Wuynh à, ngàMgdCdWYZy nào47kppX5W MgdCdWYZlão yêuppPb chẳMgdCdWYZng 47kppX5Wmắng bọppPbn MgdCdWYZem vàppPbi lưppPbợt, ppPbcó ppPbphải làMgdCdWYZ chuyện47kppX5W 47kppX5Wgì mppPbất mặt đ47kppX5Wâu, sappPbo anppPbh khô47kppX5Wng cMgdCdWYZhịu thppPbừa nhppPbận nppPbhỉ? NhưnMgdCdWYZg đêmppPb mppPbai lã47kppX5Wo yMgdCdWYZêu pMgdCdWYZhân cônMgdCdWYZg 47kppX5Wem trực b47kppX5Wan thaMgdCdWYZy MgdCdWYZanh, nói47kppX5W nhà47kppX5W MgdCdWYZanh MgdCdWYZcó vppPbiệc, ppPbanh nóMgdCdWYZi điMgdCdWYZ, appPbnh ppPbphải cảppPbm ơppPbn e47kppX5Wm thếppPb nppPbào đây nhỉ?”

Nhiếp V47kppX5Wũ ThMgdCdWYZịnh vMgdCdWYZô cùng cảMgdCdWYZm kíchppPb t47kppX5Wrước sựppPb quMgdCdWYZan t47kppX5Wâm c47kppX5Wủa ppPbChủ MgdCdWYZnhiệm PhươppPbng, aMgdCdWYZnh địnhppPb bu47kppX5Wổi ppPbtối qMgdCdWYZua vMgdCdWYZiện túc trực47kppX5W ppPbbên giưppPbờng bệnh,ppPb c47kppX5Whăm ppPbsóc bMgdCdWYZé TMgdCdWYZôn BìnhppPb nhMgdCdWYZiều h47kppX5Wơn mppPbột chúMgdCdWYZt, khôn47kppX5Wg ngờppPb cppPbhi tippPbết nhỏ nhặMgdCdWYZt nàyMgdCdWYZ ch47kppX5Wủ nhippPbệm cũnppPbg 47kppX5Wđã nppPbghĩ MgdCdWYZchu đMgdCdWYZáo cảMgdCdWYZ rồi.

Anh đáMgdCdWYZp: “Vậy47kppX5W appPbnh 47kppX5Wmời em ă47kppX5Wn cơm47kppX5W nhé.”

Tiểu MẫnppPb lắMgdCdWYZc đầu47kppX5W quMgdCdWYZầy quậy: “Ôi47kppX5W n47kppX5Wo ppPbno! MờiMgdCdWYZ ăMgdCdWYZn ppPbcơm thì47kppX5W MgdCdWYZdễ ch47kppX5Wo anMgdCdWYZh qppPbuá. A47kppX5Wnh m47kppX5Wời e47kppX5Wm ppPbăn cơ47kppX5Wm cMgdCdWYZũng đưMgdCdWYZợc, nhưng ppPbem phảippPb d47kppX5Wẫn the47kppX5Wo ppPbbạn gáippPb eMgdCdWYZm nữa!”

Bạn gMgdCdWYZái cppPbủa TiểMgdCdWYZu Mẫn cũngMgdCdWYZ học47kppX5W MgdCdWYZY nMgdCdWYZhưng MgdCdWYZhọc NhMgdCdWYZa kppPbhoa, nMgdCdWYZăm na47kppX5Wy mớippPb MgdCdWYZlà thạcppPb 47kppX5Wsĩ nMgdCdWYZăm ppPbthứ 247kppX5W, đppPbang tMgdCdWYZhực tậpMgdCdWYZ tại bệnh47kppX5W việnppPb này47kppX5W. Nhiếp47kppX5W VppPbũ ThMgdCdWYZịnh nóiMgdCdWYZ: MgdCdWYZ“Được t47kppX5Whôi, eMgdCdWYZm gọppPbi cảMgdCdWYZ ppPbTiểu K47kppX5Wỳ đMgdCdWYZi, anMgdCdWYZh mời haippPb đMgdCdWYZứa ăn47kppX5W cơm.”

Tiểu MẫnMgdCdWYZ cười47kppX5W giaMgdCdWYZn xảo: ppPb“Sư ppPbhuynh, ppPbmời hppPbai đứa47kppX5W ppPbem ănMgdCdWYZ c47kppX5Wơm 47kppX5Wmà a47kppX5Wnh đippPb mộtMgdCdWYZ MgdCdWYZmình, ppPbkhông ngượnppPbg 47kppX5Wà? Khách47kppX5W có ha47kppX5Wi n47kppX5Wgười, chủ47kppX5W c47kppX5Wũng 47kppX5Wphải cMgdCdWYZó hppPbai ngư47kppX5Wời chứ!47kppX5W AnMgdCdWYZh kêuppPb 47kppX5Wbạn gáMgdCdWYZi ppPbanh cùnppPbg đMgdCdWYZi, chMgdCdWYZo em vớppPbi Tiể47kppX5Wu KỳMgdCdWYZ d47kppX5Wiện MgdCdWYZkiến, đMgdCdWYZược không?”

Nhiếp Vũ47kppX5W ThịnhMgdCdWYZ thoáng ppPbngây ngườiMgdCdWYZ, đáp:MgdCdWYZ “ppPbAnh vppPbà côMgdCdWYZ ấppPby 47kppX5Wchia tppPbay rồi.”

Tiểu M47kppX5Wẫn kMgdCdWYZinh ngạc: MgdCdWYZ“Cái MgdCdWYZgì cơ?ppPb SMgdCdWYZao lạ47kppX5Wi thế?”

Nhiếp V47kppX5Wũ Thịnh47kppX5W không47kppX5W nói gì,ppPb TppPbiểu MẫMgdCdWYZn bâMgdCdWYZy giờppPb m47kppX5Wới ppPbnhớ rMgdCdWYZa ppPbhọ đ47kppX5Wang ởppPb troppPbng p47kppX5Whòng bệnh,47kppX5W vMgdCdWYZẫn c47kppX5Wòn bMgdCdWYZệnh nhân nằmMgdCdWYZ MgdCdWYZkia, ppPbmình hỏMgdCdWYZi MgdCdWYZnhiều cMgdCdWYZhuyện n47kppX5Whư vMgdCdWYZậy, qppPbuả lppPbà khôppPbng MgdCdWYZnên. Vì47kppX5W 47kppX5Wthế a47kppX5Wnh vội iMgdCdWYZm bặt,ppPb nhìnppPb NhiếpMgdCdWYZ ppPbVũ MgdCdWYZThịnh g47kppX5Whi lờippPb cănppPb dặn47kppX5W. Nhiếp47kppX5W ppPbVũ ThịnhppPb ppPbghi MgdCdWYZxong ppPbliền ppPbcùng Tiểu MẫnppPb đppPbi ppPbra ngoà47kppX5Wi, 47kppX5WĐàm TĩnppPbh MgdCdWYZtuy ởMgdCdWYZ giappPbn tronppPbg củappPb phònppPbg bệnhppPb, nhưMgdCdWYZng vìMgdCdWYZ cMgdCdWYZửa mở nppPbên ppPbhọ nóppPbi ppPbgì ppPbcô đều47kppX5W MgdCdWYZnghe rõppPb MgdCdWYZtừng chữppPb một.

Lúc đầMgdCdWYZu côppPb ấ47kppX5Wy cũppPbng chỉ ngheppPb loMgdCdWYZáng thoángppPb, MgdCdWYZmãi đếnMgdCdWYZ kppPbhi N47kppX5Whiếp VũMgdCdWYZ ThịMgdCdWYZnh nMgdCdWYZói 47kppX5Wđã cMgdCdWYZhia t47kppX5Way vớppPbi b47kppX5Wạn gái47kppX5W, 47kppX5Wcô mới chppPbợt ppPbnhư nhMgdCdWYZận ppPbth điMgdCdWYZều gì.47kppX5W TínMgdCdWYZh các47kppX5Wh ppPbcủa MgdCdWYZNhiếp VMgdCdWYZũ ThịnppPbh cppPbô 47kppX5Whiểu 47kppX5Wrất rõppPb, MgdCdWYZanh không dễMgdCdWYZ ppPbdàng qMgdCdWYZua MgdCdWYZlại vớppPbi một47kppX5W ngườippPb ppPbcon gMgdCdWYZái, sppPbau k47kppX5Whi quyếtMgdCdWYZ địppPbnh yêu,ppPb lạippPb càng 47kppX5W không tuMgdCdWYZỳ ppPbtiện 47kppX5Wnói MgdCdWYZchia tay47kppX5W. SappPbo lạippPb thế47kppX5W nhỉ47kppX5W? 47kppX5WChẳng lppPbẽ vìMgdCdWYZ chuyệnMgdCdWYZ cMgdCdWYZủa TppPbôn Bình?

Bất kỳppPb ngppPbười coMgdCdWYZn g47kppX5Wái nào cũng47kppX5W ppPbkhó màppPb chấpMgdCdWYZ 47kppX5Wnhận nổi47kppX5W vi47kppX5Wệc bạn47kppX5W trppPbai mìn47kppX5Wh t47kppX5Wự dưng47kppX5W 47kppX5Wcó ppPbmột đứa47kppX5W coMgdCdWYZn riêng47kppX5W. Đàm T47kppX5Wĩnh ppPbchợt thấy47kppX5W ppPbáy náy.

Sau MgdCdWYZkhi trời47kppX5W tốiMgdCdWYZ, đáng lẽ47kppX5W đ47kppX5Wã hế47kppX5Wt giMgdCdWYZờ thMgdCdWYZăm bệnppPbh, nhưngMgdCdWYZ lMgdCdWYZà phòMgdCdWYZng VIMgdCdWYZP nêMgdCdWYZn cũnppPbg thppPboải m47kppX5Wái 47kppX5Whơn ch47kppX5Wút ít. ppPb Vương VppPbũ ppPbLinh vMgdCdWYZà LươppPbng NguyMgdCdWYZên 47kppX5WAn nghppPbe nóMgdCdWYZi h47kppX5Wôm 47kppX5Wnay MgdCdWYZTôn BìnhMgdCdWYZ l47kppX5Wàm phẫppPbu tppPbhuật, vừa sángMgdCdWYZ sớm47kppX5W đ47kppX5Wã gọippPb điệnMgdCdWYZ h47kppX5Wỏi th47kppX5Wăm, 47kppX5Wđến tốMgdCdWYZi VươMgdCdWYZng VMgdCdWYZũ LinMgdCdWYZh MgdCdWYZlại đếppPbn tMgdCdWYZận bệnh47kppX5W vMgdCdWYZiện thăm MgdCdWYZ Tôn Bìn47kppX5Wh, cMgdCdWYZô sợppPb quá47kppX5W giờppPb tMgdCdWYZhăm bppPbệnh ppPbbác sppPbĩ MgdCdWYZkhông cMgdCdWYZho vppPbào, 47kppX5Wnên MgdCdWYZđến dướMgdCdWYZi chân47kppX5W lầu liềnMgdCdWYZ gọiMgdCdWYZ đMgdCdWYZiện ch47kppX5Wo Đ47kppX5Wàm TĩnMgdCdWYZh, ĐàmMgdCdWYZ T47kppX5Wĩnh bèMgdCdWYZn bảoppPb Tôn47kppX5W Ch47kppX5Wí QppPbuân xuốppPbng đMgdCdWYZón cô.

Đã mấy47kppX5W ngàyppPb khôn47kppX5Wg gặpMgdCdWYZ, Vương MgdCdWYZVũ LiMgdCdWYZnh vMgdCdWYZừa MgdCdWYZthấy ĐàMgdCdWYZm TĩnhMgdCdWYZ liềppPbn t47kppX5Way ppPbbắt mặtMgdCdWYZ mừn47kppX5Wg. CôMgdCdWYZ cppPbầm 47kppX5Wtheo mộtMgdCdWYZ hộpppPb 47kppX5Wlớn đựng đầ47kppX5Wy cáMgdCdWYZc loại47kppX5W ppPbbánh ngọppPbt, nó47kppX5Wi: “HaiMgdCdWYZ hômppPb 47kppX5Wnay 47kppX5Wcửa tiệmMgdCdWYZ củappPb chúMgdCdWYZng mì47kppX5Wnh vừMgdCdWYZa khai ppPb trương, đắtppPb hàMgdCdWYZng lắm,MgdCdWYZ MgdCdWYZkhách hMgdCdWYZàng a47kppX5Wi c47kppX5Wũng khe47kppX5Wn bán47kppX5Wh nMgdCdWYZgon, h47kppX5Wôm nppPbay tớppPb 47kppX5Wchọn riêMgdCdWYZng mấy ppPbcái vMgdCdWYZừa 47kppX5Wra MgdCdWYZlò, đểMgdCdWYZ 47kppX5Wnguội rồi47kppX5W mappPbng q47kppX5Wua đâyppPb c47kppX5Who 47kppX5Wcậu ppPbvới Bình47kppX5W 47kppX5WBình ăn.”

“Bình Bìn47kppX5Wh 47kppX5Wvẫn chưaMgdCdWYZ đượ47kppX5Wc ăn cá47kppX5Wi gppPbì cảMgdCdWYZ.” ppPbĐàm ppPbTĩnh ppPbđỡ lấyMgdCdWYZ ppPbbánh, nó47kppX5Wi đầyMgdCdWYZ cảppPbm kíc47kppX5Wh “ppPbCảm 47kppX5Wơn MgdCdWYZcậu ppPbnhiều lắm.”

“Ôi dàppPbo, giữappPb cppPbhúng mình cần47kppX5W gppPbì p47kppX5Whải cMgdCdWYZảm 47kppX5Wơn. VốppPbn tớ47kppX5W địnhMgdCdWYZ ppPbqua đMgdCdWYZây từMgdCdWYZ sáng47kppX5W cMgdCdWYZơ, nhưn47kppX5Wg LppPbương ppPbNguyên AnMgdCdWYZ bảo tớMgdCdWYZ đừngppPb gâyppPb MgdCdWYZthêm rắcppPb rốMgdCdWYZi ppPbcho cậMgdCdWYZu, MgdCdWYZcòn ppPbnói phMgdCdWYZòng p47kppX5Whẫu thuậMgdCdWYZt kppPbhông cMgdCdWYZho ngưppPbời ngoài 47kppX5Wvào, cũng47kppX5W khôngppPb cMgdCdWYZho quppPbá ppPbnhiều ngườMgdCdWYZi đợMgdCdWYZi bênMgdCdWYZ ngoàMgdCdWYZi. ppPbTớ sốtppPb ru47kppX5Wột quppPbá, nêMgdCdWYZn đến chiềuppPb phảippPb gọiMgdCdWYZ ch47kppX5Wo cMgdCdWYZậu MgdCdWYZngay, nppPbghe cậuppPb nppPbói ph47kppX5Wẫu thMgdCdWYZuật đã47kppX5W 47kppX5Wxong, MgdCdWYZBình ppPbBình cppPbũng tỉnh rồppPbi, tớMgdCdWYZ liề47kppX5Wn vộippPb vànppPbg ppPbqua thăm.”

Tôn Bì47kppX5Wnh đãppPb 47kppX5Wngủ say, ĐàmMgdCdWYZ TĩppPbnh mởppPb ppPbcửa 47kppX5Wgian troMgdCdWYZng 47kppX5Wphòng bppPbệnh đểppPb Vương47kppX5W VMgdCdWYZũ ppPbLinh thăMgdCdWYZm MgdCdWYZbé mộ47kppX5Wt chúMgdCdWYZt. Thực 47kppX5Wra v47kppX5Wẫn cònMgdCdWYZ 47kppX5Wcách mộtppPb cáppPbnh cửappPb kínMgdCdWYZh nữaMgdCdWYZ, bên47kppX5W gppPbiường ppPbbệnh t47kppX5Woàn nhppPbững mppPbáy mppPbóc ppPbtheo dõi, ppPbvì ph47kppX5Wòng rất47kppX5W rộng,MgdCdWYZ ppPbnên MgdCdWYZTôn BìppPbnh n47kppX5Wằm MgdCdWYZtrên g47kppX5Wiường tMgdCdWYZrông lMgdCdWYZại cMgdCdWYZàng nhppPbỏ bMgdCdWYZé hơn, nppPbhìn rppPbất tội47kppX5W nghiệp.

Vương ppPbVũ Li47kppX5Wnh sợppPb làmMgdCdWYZ ồn k47kppX5Whiến béMgdCdWYZ TôppPbn BìnppPbh tỉ47kppX5Wnh gippPbấc nêppPbn ch47kppX5Wỉ nh47kppX5Wìn mộtppPb ppPblát rồi47kppX5W bảoMgdCdWYZ ĐàppPbm MgdCdWYZTĩnh đMgdCdWYZóng cử47kppX5Wa lại.

Tôn 47kppX5WChí QuânppPb r47kppX5Wa cầu thangMgdCdWYZ ppPbthoát hiMgdCdWYZểm hútppPb thuốc,ppPb cảppPb cănMgdCdWYZ pppPbhòng ppPbrộng thên47kppX5Wh 47kppX5Wthang ngoàiMgdCdWYZ 47kppX5Wbé Tô47kppX5Wn MgdCdWYZBình đang ng47kppX5Wủ, MgdCdWYZchỉ còMgdCdWYZn ppPbĐàm TppPbĩnh vppPbà VươngMgdCdWYZ V47kppX5Wũ LiMgdCdWYZnh. 47kppX5WVương Vũ47kppX5W LppPbinh nhìnMgdCdWYZ mộtMgdCdWYZ lượtppPb c47kppX5Wăn phòng rồi47kppX5W hỏi:MgdCdWYZ “NằmppPb pppPbhòng nàyppPb chắppPbc tốppPbn 47kppX5Wkém lắ47kppX5Wm p47kppX5Whải không?”

Đàm TMgdCdWYZĩnh nói:47kppX5W “ppPbTớ cũng khôppPbng rppPbõ nữa,MgdCdWYZ cóMgdCdWYZ nMgdCdWYZgười khMgdCdWYZác 47kppX5Wlo chuppPbyển 47kppX5Wphòng giú47kppX5Wp mà.”

Vương 47kppX5WVũ L47kppX5Winh kppPbhông nhịn được47kppX5W liền47kppX5W hỏi:MgdCdWYZ “ĐàmMgdCdWYZ TĩppPbnh, MgdCdWYZtớ đaMgdCdWYZng muốnppPb hỏi47kppX5W c47kppX5Wậu đây,MgdCdWYZ cMgdCdWYZậu lấyMgdCdWYZ đâu47kppX5W rppPba tiềnMgdCdWYZ MgdCdWYZlàm phẫu thuật

Đàm Tĩn47kppX5Wh MgdCdWYZdo dựMgdCdWYZ một 47kppX5Wthoáng ppPbrồi đá47kppX5Wp: “Tớ47kppX5W 47kppX5Wđi vay.”

“Cậu v47kppX5Way ai?ppPb” Vươn47kppX5Wg Vũ47kppX5W Linh sppPbốt rppPbuột, “ĐàMgdCdWYZm Tĩ47kppX5Wnh àppPb, cậuMgdCdWYZ vốppPbn lMgdCdWYZà ngườippPb thậppPbt MgdCdWYZthà, đừngMgdCdWYZ đểMgdCdWYZ mắ47kppX5Wc lừappPb ngườ47kppX5Wi ta nhppPbé. 47kppX5WNgười ppPbta ppPbcho cậppPbu vppPbay nhiềuppPb tippPbền thế,ppPb sppPbau nà47kppX5Wy cậ47kppX5Wu lấy47kppX5W gMgdCdWYZì mà47kppX5W trả?”

Đàm TĩnMgdCdWYZh vôppPb cùng47kppX5W cảm k47kppX5Wích ppPbtrước MgdCdWYZsự quappPbn t47kppX5Wâm của47kppX5W 47kppX5Wban, MgdCdWYZbèn nMgdCdWYZói: “Cậu47kppX5W yêMgdCdWYZn tâmMgdCdWYZ đMgdCdWYZi, 47kppX5Wtớ tppPbự bippPbết MgdCdWYZcách l47kppX5Wo liệu.”

“Không phảippPb 47kppX5Wcậu vay GiámppPb đố47kppX5Wc ThịnhMgdCdWYZ đấy47kppX5W chứ?MgdCdWYZ AMgdCdWYZnh t47kppX5Wa 47kppX5Wdựa vào47kppX5W cMgdCdWYZái ppPbgì mMgdCdWYZà c47kppX5Who cậ47kppX5Wu MgdCdWYZvay nhippPbều tppPbiền thế?”

“Không, 47kppX5Wtớ khMgdCdWYZông v47kppX5Way anh taMgdCdWYZ, tớppPb va47kppX5Wy mộtppPb ngMgdCdWYZười MgdCdWYZhọ hMgdCdWYZàng thôi.”

Vương MgdCdWYZVũ LinMgdCdWYZh bánppPb tMgdCdWYZín bán nghiMgdCdWYZ: “CậppPbu cppPbòn ngưppPbời MgdCdWYZhọ hppPbàng 47kppX5Wgiàu 47kppX5Wcó thếMgdCdWYZ ư47kppX5W? MgdCdWYZSao trướ47kppX5Wc k47kppX5Whông ng47kppX5Whe ppPbcậu nhắc47kppX5W đế47kppX5Wn bao giờppPb thế?”

Đàm Tĩnh47kppX5W gượppPbng cười, nóippPb: “CũngppPb khôn47kppX5Wg phảippPb l47kppX5Wà họMgdCdWYZ hàng47kppX5W củ47kppX5Wa tớ,47kppX5W lppPbà họ47kppX5W hàn47kppX5Wg cMgdCdWYZủa Bình47kppX5W Bình,MgdCdWYZ MgdCdWYZvì 47kppX5WBình Bình ppPb nên n47kppX5Wgười tMgdCdWYZa mớ47kppX5Wi chịuMgdCdWYZ cMgdCdWYZho tớ47kppX5W vppPbay đấy.”

Vương VũMgdCdWYZ ppPbLinh nghMgdCdWYZĩ lMgdCdWYZà họ h47kppX5Wàng bênppPb TônppPb ChíMgdCdWYZ QuânppPb, vì47kppX5W Đà47kppX5Wm TĩMgdCdWYZnh vốn47kppX5W đã47kppX5W cMgdCdWYZhẳng 47kppX5Wcó MgdCdWYZmấy họppPb hàng47kppX5W, s47kppX5Wau n47kppX5Wày lạiMgdCdWYZ đềuppPb không cò47kppX5Wn qMgdCdWYZua l47kppX5Wại nữa.ppPb CMgdCdWYZô nói:MgdCdWYZ “Tôn47kppX5W Chí47kppX5W ppPbQuân cũppPbng thật47kppX5W 47kppX5Wlà, cMgdCdWYZó ngMgdCdWYZười họMgdCdWYZ MgdCdWYZhàng giỏi gippPbang nhưppPb thếppPb saMgdCdWYZo ppPbkhông nóippPb sớm?ppPb ĐểppPb cậuMgdCdWYZ vìMgdCdWYZ chuyppPbện c47kppX5Whi pppPbhí ph47kppX5Wẫu thuMgdCdWYZật mà47kppX5W phMgdCdWYZải 47kppX5Wlo lắng bppPbao nhiêMgdCdWYZu năMgdCdWYZm nay.”

Đàm TMgdCdWYZĩnh đổ47kppX5Wi c47kppX5Whủ đề: “Làm47kppX5W ăn47kppX5W thế47kppX5W n47kppX5Wào? ppPbSao LMgdCdWYZương NgppPbuyên AppPbn khôppPbng đến?”

“Anh ppPbấy cũnppPbg m47kppX5Wuốn đếnMgdCdWYZ lắm, nhưppPbng mớippPb kMgdCdWYZhai trương47kppX5W happPbi h47kppX5Wôm nayMgdCdWYZ, từ47kppX5W sáng47kppX5W đếnMgdCdWYZ MgdCdWYZtối 47kppX5Wlúc nppPbào MgdCdWYZcũng MgdCdWYZcó ngppPbười xếp hà47kppX5Wng chờppPb muMgdCdWYZa bánh.MgdCdWYZ C47kppX5Wậu y47kppX5Wên tâMgdCdWYZm MgdCdWYZđi, cử47kppX5Wa hàngppPb củ47kppX5Wa chúngppPb ppPbta nhấ47kppX5Wt địnppPbh ăn47kppX5W ppPbnên ppPblàm ra, tuppPbyệt đppPbối ppPbkhông đểMgdCdWYZ 47kppX5Wcậu MgdCdWYZlỗ vppPbốn đppPbâu. 47kppX5WLương Nguyê47kppX5Wn MgdCdWYZAn cppPbòn n47kppX5Wói, phải47kppX5W nhanh chóngppPb thuêMgdCdWYZ thêm47kppX5W nppPbgười thôi,47kppX5W chỉppPb ppPbcó hppPbai đứappPb bọnppPb tớMgdCdWYZ chắc47kppX5W làm47kppX5W khôn47kppX5Wg xuppPbể. AMgdCdWYZnh ấy47kppX5W phải phụMgdCdWYZ tráppPbch lMgdCdWYZò 47kppX5Wnướng, lMgdCdWYZại lppPbo MgdCdWYZbắt bôppPbng MgdCdWYZkem, 47kppX5Wcòn tớ47kppX5W mMgdCdWYZột MgdCdWYZmình MgdCdWYZvừa ppPbthu tiền,ppPb v47kppX5Wừa gói bánhppPb, vừappPb lấyppPb hMgdCdWYZàng, quMgdCdWYZả thực47kppX5W 47kppX5Wlà khô47kppX5Wng 47kppX5Wkham nổi.”

Đàm TMgdCdWYZĩnh bấyMgdCdWYZ ppPbgiờ mới47kppX5W nở nMgdCdWYZụ cười:ppPb “ĐợippPb BìMgdCdWYZnh Bìn47kppX5Wh khppPboẻ rồippPb, tMgdCdWYZớ MgdCdWYZqua giúMgdCdWYZp cáppPbc cậu.”

“Đừng đùappPb MgdCdWYZnữa, v47kppX5Wăn phòng ppPbmát mppPbẻ khô47kppX5Wng ngồMgdCdWYZi, ppPbchạy rppPba 47kppX5Wbán bánMgdCdWYZh 47kppX5Wlàm gì?”

“Tớ 47kppX5Wthích bppPbán bánppPbh ngọt.” MgdCdWYZĐàm TĩnMgdCdWYZh ppPbnói, “Vả47kppX5W lại,47kppX5W MgdCdWYZtớ vMgdCdWYZừa điMgdCdWYZ lMgdCdWYZàm k47kppX5Whông lâuppPb đãppPb xi47kppX5Wn nghỉMgdCdWYZ dàippPb nMgdCdWYZgày t47kppX5Whế MgdCdWYZnày, nghĩ ppPbđã thấy47kppX5W ngạippPb qMgdCdWYZuá 47kppX5Wđi mất.MgdCdWYZ Công47kppX5W tMgdCdWYZy khôngppPb đuppPbổi MgdCdWYZviệc tppPbhì ppPbtớ cMgdCdWYZũng chẳngMgdCdWYZ 47kppX5Wcòn mặtppPb mũi 47kppX5Wnào đMgdCdWYZi làppPbm tiếp.MgdCdWYZ TớMgdCdWYZ xMgdCdWYZin MgdCdWYZnghỉ đếMgdCdWYZn giMgdCdWYZúp chppPbo h47kppX5Wai cậuppPb vậy,MgdCdWYZ ppPbbán báMgdCdWYZnh ngọMgdCdWYZt cũn47kppX5Wg tốMgdCdWYZt mà, ppPbtớ cònppPb muố47kppX5Wn ppPbhọc cácMgdCdWYZh b47kppX5Wắt 47kppX5Wbông MgdCdWYZkem cppPbủa 47kppX5WLương N47kppX5Wguyên AppPbn nữa.”

Vương Vũ47kppX5W LMgdCdWYZinh nói: “MgdCdWYZCông việcMgdCdWYZ ấyppPb 47kppX5Wmà cậuMgdCdWYZ đểppPb ppPbtuột mất47kppX5W ppPbthì tiMgdCdWYZếc lắmMgdCdWYZ đấyppPb, làm47kppX5W troppPbng tò47kppX5Wa 47kppX5Wnhà s47kppX5Wa nh47kppX5Wư thế, đúngppPb ppPblà m47kppX5Wát mMgdCdWYZày MgdCdWYZmát mặt47kppX5W! Nh47kppX5Wưng cậuppPb là47kppX5W cổppPb đôMgdCdWYZng củppPba tiệMgdCdWYZm 47kppX5Wbánh, nếuMgdCdWYZ cậMgdCdWYZu đếnppPb c47kppX5Wửa hàng làm,MgdCdWYZ tớppPb và47kppX5W 47kppX5WLương NguppPbyên 47kppX5WAn 47kppX5Wđều rấtMgdCdWYZ hoMgdCdWYZan ngh47kppX5Wênh. CònMgdCdWYZ cMgdCdWYZậu ppPbmuốn ppPbhọc là47kppX5Wm bánh thìMgdCdWYZ đơnMgdCdWYZ giMgdCdWYZản thôi,MgdCdWYZ ta47kppX5Wn sppPbở đếnMgdCdWYZ tiệmMgdCdWYZ bánh,MgdCdWYZ kêuMgdCdWYZ LươnppPbg NguyênppPb 47kppX5WAn dạyMgdCdWYZ cậuMgdCdWYZ lppPbà được47kppX5W rồi.47kppX5W Nói đến47kppX5W đây,MgdCdWYZ c47kppX5Wô c47kppX5Whợt bù47kppX5Wi ngùMgdCdWYZi: “VậyMgdCdWYZ MgdCdWYZlà 47kppX5Wtốt rMgdCdWYZồi, 47kppX5Wbệnh của47kppX5W Bì47kppX5Wnh BìnhMgdCdWYZ đ47kppX5Wã chữa lành47kppX5W, cậMgdCdWYZu cũppPbng khỏippPb MgdCdWYZcần vừaMgdCdWYZ MgdCdWYZtan sở47kppX5W là47kppX5W c47kppX5Wuống quMgdCdWYZýt c47kppX5Whạy vppPbề trô47kppX5Wng ppPbnom nppPbó ppPbnữa. Chúng tMgdCdWYZa cóMgdCdWYZ ppPbthể thường47kppX5W xu47kppX5Wyên đưaMgdCdWYZ BMgdCdWYZình BìMgdCdWYZnh đippPb chơi.47kppX5W 47kppX5WĐàm ppPbTĩnh, c47kppX5Woi nhppPbư cppPbậu hết khổppPb rồi.”

Nghe VMgdCdWYZương MgdCdWYZVũ L47kppX5Winh nói ppPb vậy, 47kppX5WĐàm TMgdCdWYZĩnh cườippPb khẽ,MgdCdWYZ nhưnppPbg đóppPb ppPbchỉ lppPbà 47kppX5Wnụ cười47kppX5W ngoàiMgdCdWYZ 47kppX5Wmặt 47kppX5Wchứ khMgdCdWYZông pppPbhải xuất 47kppX5Wphát từppPb tráMgdCdWYZi tiMgdCdWYZm. ĐMgdCdWYZúng vppPbậy, MgdCdWYZBình BìnhMgdCdWYZ ppPbcuối cùnppPbg MgdCdWYZđã đ47kppX5Wược là47kppX5Wm ph47kppX5Wẫu thuật,MgdCdWYZ điều này47kppX5W khiếnppPb MgdCdWYZcô nppPbhư MgdCdWYZtrút đ47kppX5Wược mộtMgdCdWYZ tảngMgdCdWYZ ppPbđá nặppPbng trịchMgdCdWYZ, nhppPbưng ng47kppX5Way 47kppX5Wlập tppPbức, lại47kppX5W MgdCdWYZcó một tảngMgdCdWYZ MgdCdWYZđá k47kppX5Whác MgdCdWYZđè nppPbặng 47kppX5Wlên 47kppX5Wlòng cô.MgdCdWYZ CôMgdCdWYZ 47kppX5Wkhông thppPbấy rằMgdCdWYZng mìnMgdCdWYZh đãMgdCdWYZ hếtppPb khổ,ppPb tppPbrái lạMgdCdWYZi, những 47kppX5Wkhổ cMgdCdWYZực mà47kppX5W c47kppX5Wô pMgdCdWYZhải chịu47kppX5W tronppPbg bMgdCdWYZao nhppPbiêu năm47kppX5W qMgdCdWYZua khiế47kppX5Wn MgdCdWYZcô thấyMgdCdWYZ lòn47kppX5Wg đầMgdCdWYZy chua xMgdCdWYZót. 47kppX5WCô biếtMgdCdWYZ phppPbía trước47kppX5W ppPbcó thểMgdCdWYZ MgdCdWYZcòn n47kppX5Whiều trắMgdCdWYZc tr47kppX5Wở hơnppPb đangMgdCdWYZ đợMgdCdWYZi mìnhMgdCdWYZ, ppPbví 47kppX5Wdụ như ppPbgia đìnhppPb NhiếMgdCdWYZp VũppPb TppPbhịnh nhMgdCdWYZất đMgdCdWYZịnh khôppPbng c47kppX5Whịu 47kppX5Wtừ bỏ47kppX5W quyề47kppX5Wn giáMgdCdWYZm hộ.47kppX5W LppPbời luậMgdCdWYZt sư còppPbn v47kppX5Wăng vẳ47kppX5Wng ppPbbên MgdCdWYZtai, MgdCdWYZtrong MgdCdWYZlòng MgdCdWYZcô cũnMgdCdWYZg hiMgdCdWYZểu rõ47kppX5W, nhàMgdCdWYZ họppPb NhippPbếp dễppPb dà47kppX5Wng đồng ýppPb cá47kppX5Wc ppPbđiều khoản47kppX5W b47kppX5Wồi thườngMgdCdWYZ, sốppPb tiềnMgdCdWYZ lớ47kppX5Wn 47kppX5Wtới mứ47kppX5Wc lúppPbc ký47kppX5W tênMgdCdWYZ côMgdCdWYZ cũngMgdCdWYZ gMgdCdWYZiật cả mình47kppX5W, đMgdCdWYZó lMgdCdWYZà cò47kppX5Wn chưaMgdCdWYZ ppPbkể chỗMgdCdWYZ 47kppX5Wcổ phiếMgdCdWYZu 47kppX5Wniêm yppPbết 47kppX5Wtại HồppPbng KônMgdCdWYZg. MấppPby vị47kppX5W 47kppX5Wluật sưppPb lập thoảMgdCdWYZ thuậnppPb ppPbđến nử47kppX5Wa ngMgdCdWYZày 47kppX5Wrồi 47kppX5Wmới đMgdCdWYZưa chMgdCdWYZo cMgdCdWYZô k47kppX5Wý. ĐóppPb ppPbkhông p47kppX5Whải 47kppX5Wmột happPbi vạnppPb tệ, cũppPbng khôn47kppX5Wg phải47kppX5W mộtppPb ppPbhai chụcMgdCdWYZ ppPbvạn tệ,ppPb mMgdCdWYZà 47kppX5Wlà m47kppX5Wột MgdCdWYZcon 47kppX5Wsố trê47kppX5Wn trời,MgdCdWYZ côMgdCdWYZ kMgdCdWYZhông thể tưởng47kppX5W tượngMgdCdWYZ rppPba nổi.

Nhiếp ppPbĐông Vi47kppX5Wễn khôngMgdCdWYZ 47kppX5Wđời nào chịu47kppX5W để47kppX5W MgdCdWYZyên nhưMgdCdWYZ vậy,MgdCdWYZ ThMgdCdWYZịnh Phương47kppX5W 47kppX5WĐình nóippPb, 47kppX5Wsở 47kppX5Wdĩ MgdCdWYZông ppPbta dễppPb MgdCdWYZdàng 47kppX5Wtrao tặng quyềMgdCdWYZn sppPbở h47kppX5Wữu ppPbcổ phầMgdCdWYZn l47kppX5Wà vìppPb biMgdCdWYZết mìMgdCdWYZnh cóppPb thppPbể MgdCdWYZgiành đượcppPb quyppPbền gppPbiám hộ.47kppX5W Tro47kppX5Wng lòng ĐàmMgdCdWYZ 47kppX5WTĩnh vppPbô cùn47kppX5Wg MgdCdWYZu ám,MgdCdWYZ nếuMgdCdWYZ NhiếpMgdCdWYZ MgdCdWYZVũ Th47kppX5Wịnh 47kppX5Wbiết MgdCdWYZlý dMgdCdWYZo nppPbăm ấMgdCdWYZy cô47kppX5W ppPbrời bppPbỏ anh, l47kppX5Wiệu sẽMgdCdWYZ ngMgdCdWYZhĩ thế47kppX5W nào?ppPb Cứ47kppX5W 47kppX5Wcho lMgdCdWYZà MgdCdWYZanh ấyppPb khôn47kppX5Wg biết47kppX5W, thìMgdCdWYZ sppPbau nppPbày Nhiế47kppX5Wp ĐôngMgdCdWYZ Viễn sMgdCdWYZẽ làmMgdCdWYZ gppPbì tiMgdCdWYZếp nữa?ppPb Nế47kppX5Wu MgdCdWYZthực sựppPb mấMgdCdWYZt 47kppX5Wđi quyppPbền giá47kppX5Wm hộ,47kppX5W cảMgdCdWYZ ppPbđời ppPbnày kppPbhông gppPbặp được BìnhppPb BppPbình nữappPb, MgdCdWYZcô cppPbảm thấppPby tppPbhà cppPbhết cònppPb hơn.

Cô tuyệtppPb đốippPb kppPbhông thể đ47kppX5Wể coppPbn r47kppX5Wời x47kppX5Wa mình,ppPb MgdCdWYZtuyệt đối47kppX5W không.

Vương 47kppX5WVũ MgdCdWYZLinh MgdCdWYZra v47kppX5Wề rất47kppX5W muộn, Đ47kppX5Wàm Tĩnh47kppX5W định47kppX5W MgdCdWYZtiễn cppPbô xuppPbống, nhưngppPb đúngppPb lúc47kppX5W MgdCdWYZđó 47kppX5Wy táMgdCdWYZ lạippPb đến47kppX5W 47kppX5Wđo nhMgdCdWYZiệt đ47kppX5Wộ và huy47kppX5Wết áMgdCdWYZp, nêppPbn VươppPbng VMgdCdWYZũ LiMgdCdWYZnh MgdCdWYZngăn cMgdCdWYZô lppPbại. ppPbY MgdCdWYZtá kiểm47kppX5W t47kppX5Wra ppPbxong xu47kppX5Wôi, ppPbghi l47kppX5Wại những ppPbcon 47kppX5Wsố trppPbên cá47kppX5Wc ppPbmáy theppPbo 47kppX5Wdõi, nóppPbi ppPbrằng ppPbmọi MgdCdWYZchuyện đều47kppX5W ổnMgdCdWYZ. CMgdCdWYZon cppPbô đangppPb ngppPbủ r47kppX5Wất ngon, hìnMgdCdWYZh nppPbhư c47kppX5Whăn hơMgdCdWYZi ấMgdCdWYZm MgdCdWYZquá, n47kppX5Wên trMgdCdWYZán cậuMgdCdWYZ bMgdCdWYZé lấm47kppX5W tấm47kppX5W mồppPb 47kppX5Whôi. Đàm47kppX5W Tĩ47kppX5Wnh lấy khănppPb 47kppX5Wmặt ppPblau cMgdCdWYZho MgdCdWYZcon, MgdCdWYZvừa lúcMgdCdWYZ ppPbấy, TônMgdCdWYZ MgdCdWYZChí QuâppPbn cũnMgdCdWYZg quppPbay lại.

Anh tMgdCdWYZa nói:47kppX5W “EmMgdCdWYZ ppPbđi ngủ một47kppX5W lát47kppX5W đi,47kppX5W anppPbh trôppPbng ppPbở đ47kppX5Wây đưMgdCdWYZợc rồi.”

“Không sappPbo, a47kppX5Wnh v47kppX5Wề nhà ngủ47kppX5W đippPb, MgdCdWYZem ở47kppX5W đ47kppX5Wây vớ47kppX5Wi B47kppX5Wình 47kppX5WBình, ppPbhôm na47kppX5Wy a47kppX5Wnh cũppPbng mệt47kppX5W cả47kppX5W n47kppX5Wgày r47kppX5Wồi.” ppPbĐàm TMgdCdWYZĩnh bình MgdCdWYZthản nóiMgdCdWYZ, “Cảm47kppX5W ơppPbn MgdCdWYZanh đã47kppX5W đến.

Rất íppPbt kppPbhi ngh47kppX5We côMgdCdWYZ nMgdCdWYZói với mìMgdCdWYZnh nhữnppPbg lờippPb kháppPbch MgdCdWYZsáo nppPbhư 47kppX5Wthế, TônMgdCdWYZ Chí47kppX5W ppPbQuân thấMgdCdWYZy khô47kppX5Wng quMgdCdWYZen, l47kppX5Wiền MgdCdWYZnói: “Hay lMgdCdWYZà e47kppX5Wm vppPbề ppPbnhà ngủ47kppX5W đi47kppX5W, MgdCdWYZsớm ppPbmai 47kppX5Wđến MgdCdWYZthay ppPbca chppPbo anh.”

“Không cầnMgdCdWYZ đ47kppX5Wâu, ở47kppX5W đây47kppX5W với conMgdCdWYZ, 47kppX5Wem c47kppX5Wòn thấyppPb dễMgdCdWYZ MgdCdWYZchịu MgdCdWYZhơn. Bá47kppX5Wc sppPbĩ nóppPbi đếnMgdCdWYZ sMgdCdWYZáng thuốcMgdCdWYZ tê47kppX5W hếtMgdCdWYZ tMgdCdWYZác dụng,ppPb vết47kppX5W ppPbmổ có MgdCdWYZthể 47kppX5Wsẽ 47kppX5Wđau. ThôppPbi c47kppX5Wứ để47kppX5W e47kppX5Wm ở47kppX5W lạMgdCdWYZi đây,47kppX5W anppPbh về47kppX5W nMgdCdWYZhà nghỉ47kppX5W đi.”

Tôn ChppPbí QuânppPb b47kppX5Wiết MgdCdWYZĐàm Tĩnh đppPbã ppPbquyết điềuMgdCdWYZ gìppPb th47kppX5Wì 47kppX5Wsẽ khôppPbng t47kppX5Whay đổippPb n47kppX5Wên kh47kppX5Wông 47kppX5Wnói thêm47kppX5W gì47kppX5W ppPbnữa, an47kppX5Wh đứng trppPbong MgdCdWYZphòng bệnppPbh m47kppX5Wột MgdCdWYZlát rppPbồi qMgdCdWYZuay 47kppX5Wngười bưMgdCdWYZớc ppPbra ngoài47kppX5W. CảppPb đppPbêm MgdCdWYZqua ĐàmppPb Tĩn47kppX5Wh gần nhppPbư khôn47kppX5Wg ngủ47kppX5W, sppPbáng sớMgdCdWYZm nppPbay ppPblại túcMgdCdWYZ tppPbrực bppPbên n47kppX5Wgoài phònMgdCdWYZg phẫuppPb thuật,MgdCdWYZ thựMgdCdWYZc sự47kppX5W cô MgdCdWYZ cũng cả47kppX5Wm thppPbấy hơippPb mệMgdCdWYZt. TroMgdCdWYZng MgdCdWYZgóc 47kppX5Wphòng bệMgdCdWYZnh MgdCdWYZcó mộppPbt MgdCdWYZchiếc giườnppPbg gấp47kppX5W chuMgdCdWYZẩn bppPbị sẵn choppPb hộMgdCdWYZ lýMgdCdWYZ, Đ47kppX5Wàm 47kppX5WTĩnh khô47kppX5Wng thppPbuê hppPbộ MgdCdWYZlý nMgdCdWYZên cMgdCdWYZô nằm47kppX5W lppPbuôn ppPblên chMgdCdWYZiếc giườngMgdCdWYZ đóMgdCdWYZ. Vốn chỉ47kppX5W đ47kppX5Wịnh ng47kppX5Whỉ m47kppX5Wột lppPbát, nhưnMgdCdWYZg vppPbì 47kppX5Wquá mệppPbt, v47kppX5Wả lạippPb ppPbca mổMgdCdWYZ đã47kppX5W hoàn47kppX5W thànhMgdCdWYZ, t47kppX5Winh thần côMgdCdWYZ c47kppX5Wũng thoảppPbi máiMgdCdWYZ hMgdCdWYZơn, MgdCdWYZĐàm TĩMgdCdWYZnh nppPbgủ thiếpppPb đippPb lúc47kppX5W nMgdCdWYZào khô47kppX5Wng biết.

Nhiếp VMgdCdWYZũ ThịnhppPb thựMgdCdWYZc ra ppPb vẫn ở47kppX5W trMgdCdWYZong phppPbòng trựcppPb bMgdCdWYZan cppPbhưa v47kppX5Wề, hô47kppX5Wm naMgdCdWYZy aMgdCdWYZnh không47kppX5W phả47kppX5Wi trMgdCdWYZực 47kppX5Wca đMgdCdWYZêm, cppPba trực MgdCdWYZđêm m47kppX5Wấy n47kppX5Wgày nàppPby củappPb appPbnh Chủ47kppX5W ppPbnhiệm PhươnMgdCdWYZg đMgdCdWYZều đổppPbi giúpppPb appPbnh cảppPb rppPbồi. SppPbau ppPbkhi tan làmppPb, MgdCdWYZanh qMgdCdWYZua th47kppX5Wăm bốMgdCdWYZ, tMgdCdWYZiện tppPbhể MgdCdWYZbáo cMgdCdWYZho ôn47kppX5Wg t47kppX5Wình 47kppX5Whình phẫuMgdCdWYZ 47kppX5Wthuật cMgdCdWYZủa 47kppX5WBình B47kppX5Wình. Ông NhiếppPbp Đông47kppX5W Viễn47kppX5W đãppPb biếtppPb trước,ppPb th47kppX5Wực ppPbra tppPbừ MgdCdWYZtrưa ôngppPb đã47kppX5W 47kppX5Wphái ngườ47kppX5Wi đếppPbn k47kppX5Whoa Ngoại TppPbim m47kppX5Wạch ppPbthăm ppPbdò, nhưppPbng khônppPbg để47kppX5W ch47kppX5Wo NhiếpppPb VũppPb ThịnppPbh hayMgdCdWYZ. NhìnMgdCdWYZ vẻ47kppX5W mppPbặt mệtMgdCdWYZ mỏi củaMgdCdWYZ coppPbn tppPbrai, ônppPbg nóiMgdCdWYZ: “PhẫuMgdCdWYZ thuậMgdCdWYZt khôngMgdCdWYZ cppPbó vppPbấn đ47kppX5Wề g47kppX5Wì làMgdCdWYZ tốppPbt rppPbồi, mấyppPb ngàMgdCdWYZy nay cMgdCdWYZon 47kppX5Wcũng mppPbệt nhiềuppPb, ă47kppX5Wn kh47kppX5Wông ngppPbon ppPbngủ khônMgdCdWYZg MgdCdWYZyên, tốippPb na47kppX5Wy vềppPb nhàMgdCdWYZ mà47kppX5W nghỉ ngơi47kppX5W đi.”

Nhiếp VũppPb Thị47kppX5Wnh miệng thì47kppX5W 47kppX5Wđồng MgdCdWYZý, nhưppPbng MgdCdWYZtừ khoppPba GappPbn MgdCdWYZmật bướcppPb rppPba anppPbh lMgdCdWYZại 47kppX5Wđi thẳnppPbg 47kppX5Wvề ppPbphòng t47kppX5Wrực MgdCdWYZban của MgdCdWYZ khoa NgoMgdCdWYZại 47kppX5WTim mppPbạch. ĐMgdCdWYZêm n47kppX5Way 47kppX5Wlà đêmppPb đầu47kppX5W t47kppX5Wiên ppPbsau cMgdCdWYZa ppPbphẫu th47kppX5Wuật, mặcMgdCdWYZ dùMgdCdWYZ hiện47kppX5W tại tình47kppX5W tr47kppX5Wạng ppPbsau phMgdCdWYZẫu thuậtMgdCdWYZ rấtppPb tốtppPb, nhưngppPb dù47kppX5W sappPbo cũnppPbg vẫnppPb làMgdCdWYZ đMgdCdWYZêm 47kppX5Wquan trọngppPb nhất47kppX5W, hơn nữaMgdCdWYZ quMgdCdWYZa buổippPb ppPbsớm mMgdCdWYZai, cáMgdCdWYZc lo47kppX5Wại thuốc47kppX5W MgdCdWYZgây mêppPb sppPbẽ hppPboàn tMgdCdWYZoàn mất47kppX5W 47kppX5Wtác dụ47kppX5Wng, thằng 47kppX5Wbé sẽMgdCdWYZ cảmMgdCdWYZ tMgdCdWYZhấy ppPbrất đau,MgdCdWYZ ppPbcó lẽ47kppX5W MgdCdWYZcòn đauMgdCdWYZ 47kppX5Wđến MgdCdWYZmức khô47kppX5Wng ngủppPb đượppPbc, 47kppX5Wcũng MgdCdWYZcó lẽ47kppX5W sẽppPb phát khóMgdCdWYZc. NgMgdCdWYZhĩ đếnMgdCdWYZ nMgdCdWYZhững giọtMgdCdWYZ nướcMgdCdWYZ mắtppPb củappPb MgdCdWYZnó ppPbmà lMgdCdWYZòng anMgdCdWYZh thắ47kppX5Wt lại,47kppX5W cu47kppX5Wối 47kppX5Wcùng quyết địnhMgdCdWYZ ởMgdCdWYZ lppPbại 47kppX5Wkhông về.

Thấy ppPbanh ở47kppX5W lạiMgdCdWYZ 47kppX5Wđêm nay, các47kppX5W 47kppX5Wy tppPbá trực47kppX5W ppPbban cũMgdCdWYZng khôngMgdCdWYZ lấMgdCdWYZy 47kppX5Wgì MgdCdWYZlàm lạ,47kppX5W v47kppX5Wì trước47kppX5W đppPbây c47kppX5Wó nhữnMgdCdWYZg ppPbca phẫuppPb thuật cMgdCdWYZủa bMgdCdWYZệnh nppPbhân 47kppX5Wquan tMgdCdWYZrọng, vào47kppX5W đêppPbm đầuMgdCdWYZ ppPbtiên s47kppX5Wau ppPbkhi mổ,MgdCdWYZ MgdCdWYZNhiếp MgdCdWYZVũ 47kppX5WThịnh vMgdCdWYZẫn hay chMgdCdWYZủ độ47kppX5Wng MgdCdWYZyêu cMgdCdWYZầu trực,47kppX5W tiệ47kppX5Wn 47kppX5Wthể qua47kppX5Wn MgdCdWYZsát 47kppX5Wtình ppPbhình sa47kppX5Wu p47kppX5Whẫu thu47kppX5Wật lppPbuôn. Sự47kppX5W tận 47kppX5W tâm MgdCdWYZvà nghMgdCdWYZiêm túcMgdCdWYZ đóMgdCdWYZ anppPbh đềuMgdCdWYZ họcppPb được47kppX5W 47kppX5Wtừ ChủppPb n47kppX5Whiệm Phương.ppPb 47kppX5WHai ng47kppX5Wày ppPbnay anh MgdCdWYZ liên tiếppPbp xiMgdCdWYZn nMgdCdWYZghỉ ppPbphép, nppPbên côMgdCdWYZng việc47kppX5W cũppPbng MgdCdWYZbị dồnMgdCdWYZ đốnMgdCdWYZg ppPbkhá nhiều,ppPb sẵn47kppX5W tiệnMgdCdWYZ tận dMgdCdWYZụng lMgdCdWYZúc này,MgdCdWYZ 47kppX5Wcái gMgdCdWYZì cần47kppX5W ppPbbổ sMgdCdWYZung tMgdCdWYZhì bổ47kppX5W sungMgdCdWYZ, cái47kppX5W MgdCdWYZgì cần47kppX5W kiểmppPb t47kppX5Wra ppPbthì kiểm47kppX5W tra. ppPbThoạt đ47kppX5Wầu a47kppX5Wnh MgdCdWYZkhông điMgdCdWYZ MgdCdWYZthăm phòngppPb bệnhppPb, bMgdCdWYZởi MgdCdWYZanh biếtppPb sẽppPb c47kppX5Wó ngườippPb đếnppPb thămMgdCdWYZ Tôn B47kppX5Wình, cũnppPbg bppPbiết rằ47kppX5Wng TMgdCdWYZôn Ch47kppX5Wí Qu47kppX5Wân ppPbvẫn cò47kppX5Wn MgdCdWYZở ppPbđó, mppPbình tới47kppX5W thppPbăm chỉ47kppX5W tMgdCdWYZổ m47kppX5Wang lại MgdCdWYZphiền phứcppPb ch47kppX5Wo ĐàMgdCdWYZm TppPbĩnh màMgdCdWYZ thô47kppX5Wi, nêppPbn quyếtMgdCdWYZ đị47kppX5Wnh 47kppX5Wở lppPbại phòng47kppX5W trực47kppX5W ba47kppX5Wn. N47kppX5Whưng mới ngồi47kppX5W mộtppPb MgdCdWYZlát MgdCdWYZanh ppPbđã bắtppPb MgdCdWYZđầu bppPbồn chồnppPb 47kppX5Wlo lắng,MgdCdWYZ khôngppPb còppPbn 47kppX5Wtâm MgdCdWYZtrí ppPblàm việ47kppX5Wc gppPbì nữa, ppPb khi nMgdCdWYZhìn thấy47kppX5W TppPbôn ChppPbí QuânppPb đppPbi khỏi,MgdCdWYZ ppPbanh lppPbật xeMgdCdWYZm bảnppPb gh47kppX5Wi chéMgdCdWYZp mMgdCdWYZà ppPby MgdCdWYZtá vừppPba hoàn thànhppPb, rồiMgdCdWYZ quyếMgdCdWYZt đ47kppX5Wịnh t47kppX5Wới phòMgdCdWYZng bệnhppPb MgdCdWYZxem t47kppX5Whế n47kppX5Wào, c47kppX5Wó nhppPbư vậppPby aMgdCdWYZnh m47kppX5Wới y47kppX5Wên tâm47kppX5W được.

Phòng bệnhMgdCdWYZ rấppPbt yên tĩppPbnh, 47kppX5Wbóng đppPbèn ởMgdCdWYZ gi47kppX5Wan ngoài47kppX5W vẫMgdCdWYZn 47kppX5Wchưa tMgdCdWYZắt, trênppPb 47kppX5Wbàn đặtMgdCdWYZ hppPbai tá47kppX5Wch trppPbà, còn47kppX5W cóppPb cảppPb một hộp47kppX5W báMgdCdWYZnh ngọMgdCdWYZt, chắppPbc làppPb bánhppPb ĐppPbàm TĩnMgdCdWYZh dùngppPb để47kppX5W tiếMgdCdWYZp kh47kppX5Wách. CửMgdCdWYZa p47kppX5Whòng tMgdCdWYZrong cMgdCdWYZhỉ khép hờ,MgdCdWYZ Nhiếp47kppX5W MgdCdWYZVũ ThịnhppPb vppPbừa đẩyppPb cửMgdCdWYZa MgdCdWYZvào, li47kppX5Wền trônppPbg thấ47kppX5Wy 47kppX5Wthằng b47kppX5Wé đppPbang ngủMgdCdWYZ rấ47kppX5Wt say, Đàm47kppX5W T47kppX5Wĩnh cũng47kppX5W ngủ47kppX5W ppPbgục trênMgdCdWYZ ch47kppX5Wiếc MgdCdWYZgiường xếp.