You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y hNLhxGGetá trưhNLhxGGeởng thNLhxGGerong phònhNLhxGGeg mổ tRz7uMPscảm th3baeấy khôntRz7uMPsg khíhNLhxGGe 3baeca mổtRz7uMPs htRz7uMPsôm n3baeay củatRz7uMPs kh3baeoa NgohNLhxGGeại ThNLhxGGeim tRz7uMPsmạch thậttRz7uMPs kỳtRz7uMPs quặc.3bae Tính tRz7uMPs khí củtRz7uMPsa ChNLhxGGehủ nhiệmhNLhxGGe Ph3baeương, cả3bae việnhNLhxGGe nàhNLhxGGey tRz7uMPsai cũ3baeng biếttRz7uMPs, khNLhxGGeỹ hNLhxGGethuật giỏi,3bae yê3baeu ctRz7uMPsầu cao, mỗi3bae lầtRz7uMPsn ôtRz7uMPsng đíchhNLhxGGe thânhNLhxGGe c3baeầm 3baedao mhNLhxGGeổ, cả3bae phhNLhxGGeòng phẫu3bae t3baehuật ctRz7uMPsứ nh3baeư gặp3bae 3baephải đạihNLhxGGe dịch, chỉtRz7uMPs sợ3bae cóhNLhxGGe chtRz7uMPsỗ nhNLhxGGeào sơhNLhxGGe 3baesót, bhNLhxGGeị ChtRz7uMPsủ nh3baeiệm hNLhxGGePhương hNLhxGGetúm đượctRz7uMPs mắnhNLhxGGeg chhNLhxGGeo 3baemột tr3baeận thtRz7uMPsì đếntRz7uMPs Giám đhNLhxGGeốc bệntRz7uMPsh hNLhxGGeviện hNLhxGGecũng hNLhxGGekhông bênhNLhxGGeh nổ3baei. VìhNLhxGGe thNLhxGGehế hô3baem hNLhxGGenay ctRz7uMPsô p3baehải đích3bae tRz7uMPsthân giám sáttRz7uMPs cáhNLhxGGec 3baey hNLhxGGetá tRz7uMPschuẩn 3baebị trưhNLhxGGeớc chNLhxGGea 3baemổ, chờ3bae đến3bae tRz7uMPskhi hNLhxGGebệnh tRz7uMPsnhân đưtRz7uMPsợc tRz7uMPsđưa v3baeào phòn3baeg mổ, 3bae đèn chhNLhxGGeụp bậthNLhxGGe lhNLhxGGeên, 3baebác sĩhNLhxGGe gâ3baey hNLhxGGemê đãtRz7uMPs bắt3bae đầu3bae chuẩntRz7uMPs 3baebị ghNLhxGGeây mêtRz7uMPs, ctRz7uMPsô chợt3bae cảm3bae thấy k3baehông 3baekhí càn3baeg hNLhxGGekỳ quặhNLhxGGec hNLhxGGehơn nữa.

Những c3baea hNLhxGGephẫu thuật3bae của CtRz7uMPshủ nhiệm3bae PhươnhNLhxGGeg đatRz7uMPs phầ3baen tRz7uMPslà 3baedo hNLhxGGemột ê3bae kí3baep ctRz7uMPsố đhNLhxGGeịnh phố3baei h3baeợp vớtRz7uMPsi nha3baeu, hNLhxGGebác sĩ3bae gâhNLhxGGey mê 3baelà ctRz7uMPsộng 3baesự lâuhNLhxGGe nhNLhxGGeăm, N3baehiếp hNLhxGGeVũ ThNLhxGGehịnh thì3bae vtRz7uMPsào th3baeeo btRz7uMPsệnh nhânhNLhxGGe, thônghNLhxGGe thtRz7uMPsường trong tRz7uMPscác hNLhxGGeca mtRz7uMPsổ hNLhxGGecủa ChủhNLhxGGe nhiệm3bae PhưtRz7uMPsơng, ahNLhxGGenh đềuhNLhxGGe ltRz7uMPsà phụ3bae 3baemổ t3baehứ ntRz7uMPshất, nhhNLhxGGeưng hhNLhxGGeôm nay hNLhxGGe anh chỉ3bae đứngtRz7uMPs mhNLhxGGeột btRz7uMPsên nh3baeìn btRz7uMPsác stRz7uMPsĩ gâ3baey mtRz7uMPsê làmhNLhxGGe vtRz7uMPsiệc. ĐihNLhxGGeều đầ3baeu tiê3baen khihNLhxGGeến hNLhxGGey tRz7uMPstá trưởnghNLhxGGe cảm thấy3bae kỳtRz7uMPs quặctRz7uMPs ctRz7uMPshính l3baeà 3baeNhiếp 3baeVũ ThtRz7uMPsịnh, hôm3bae nhNLhxGGeay báhNLhxGGec 3baesĩ NhiếphNLhxGGe trtRz7uMPsông rất3bae lhNLhxGGeo lắng, thNLhxGGeừ lúhNLhxGGec bước3bae vtRz7uMPsào tớihNLhxGGe 3baegiờ ahNLhxGGenh hNLhxGGechưa hNLhxGGehề ngồihNLhxGGe 3baexuốngĐiều nà3baey c3baeũng khôn3baeg cóhNLhxGGe ghNLhxGGeì lạ,tRz7uMPs Chủ nhiệm3bae PhươngtRz7uMPs 3baecòn đứngtRz7uMPs ktRz7uMPsia, nghNLhxGGeoài báhNLhxGGec hNLhxGGesĩ tRz7uMPsgây 3baemê rahNLhxGGe, a3baei dáhNLhxGGem 3baecả gatRz7uMPsn ngồihNLhxGGe chứ? Nhưng3bae Chủ3bae nhiệhNLhxGGem tRz7uMPsPhương hômhNLhxGGe nhNLhxGGeay 3baecũng khôntRz7uMPsg dẫn3bae the3baeo họhNLhxGGec ttRz7uMPsrò nàohNLhxGGe khác3bae của3bae mìnhNLhxGGeh vào phụtRz7uMPs mổhNLhxGGe, màhNLhxGGe dùnhNLhxGGeg tRz7uMPshai báctRz7uMPs hNLhxGGesĩ 3baecó ttRz7uMPsay ngh3baeề giỏ3baei nhấthNLhxGGe tr3baeong tRz7uMPskhoa làmhNLhxGGe phụ3bae mổhNLhxGGe, y tRz7uMPs tá ttRz7uMPsrưởng thấy,tRz7uMPs đốhNLhxGGei vớhNLhxGGei 3baeTứ ch3baeứng Fall3baeot thtRz7uMPsì độihNLhxGGe nghNLhxGGeũ bá3baec sĩhNLhxGGe hhNLhxGGeôm n3baeay 3baecó tRz7uMPsvẻ tRz7uMPshùng hậu quá.

Tuy độihNLhxGGe ng3baeũ 3baehùng hậu nhưhNLhxGGeng ChhNLhxGGeủ nhtRz7uMPsiệm PhươntRz7uMPsg đãhNLhxGGe làhNLhxGGem rhNLhxGGeất hNLhxGGetốt, từhNLhxGGe ntRz7uMPshát dhNLhxGGeao đhNLhxGGeầu tiê3baen ptRz7uMPshân táchhNLhxGGe hNLhxGGecác cơ quan3bae, đếntRz7uMPs váhNLhxGGe tâ3baem thất,tRz7uMPs ctRz7uMPsuối cùtRz7uMPsng làhNLhxGGe khâtRz7uMPsu lạtRz7uMPsi cá3baec mạchtRz7uMPs máutRz7uMPs, ônhNLhxGGeg đều3bae thựchNLhxGGe hiệ3baen rất chuẩhNLhxGGen xátRz7uMPsc, mhNLhxGGeột lohNLhxGGeạt cá3baec thatRz7uMPso thNLhxGGeác t3baehuần thục3bae hoà3baen hhNLhxGGeảo đến3bae mứchNLhxGGe có3bae thểtRz7uMPs quhNLhxGGeay lại làmtRz7uMPs tàtRz7uMPsi litRz7uMPsệu giảngtRz7uMPs dạy3bae hNLhxGGecông khNLhxGGehai, đtRz7uMPsây ltRz7uMPsà kỹhNLhxGGe thuậ3baet mhNLhxGGeà tRz7uMPsông rtRz7uMPsèn đượtRz7uMPsc stRz7uMPsau htRz7uMPsàng ch

c n3baeăm đtRz7uMPsứng bàntRz7uMPs mổ.3bae tRz7uMPsY tá t3baerưởng c3baeòn tRz7uMPstưởng ChNLhxGGehủ 3baenhiệm PtRz7uMPshương đanghNLhxGGe hNLhxGGelàm mẫu,3bae v3baeì bác3bae sĩtRz7uMPs hNLhxGGeNhiếp m3baeà ô3baeng 3baecưng nhất đanghNLhxGGe đứn3baeg bê3baen cạnhNLhxGGeh qua3baen sát3bae, ti3baeếc tRz7uMPsrằng hôhNLhxGGem hNLhxGGenay tâ3baem trạnhNLhxGGeg b3baeác s3baeĩ NhiếphNLhxGGe khô3baeng được tốt,tRz7uMPs từhNLhxGGe hNLhxGGelúc 3baemở k3baehoang ngựhNLhxGGec của3bae bệnhNLhxGGeh n3baehân, 3baeanh khô3baeng dá3baem nhìtRz7uMPsn bệnhNLhxGGeh nhâtRz7uMPsn th3baeêm mộttRz7uMPs lần tRz7uMPsnào nữatRz7uMPs, 3baemà c3baehạy ltRz7uMPsại phtRz7uMPsía bá3baec sĩhNLhxGGe gâhNLhxGGey tRz7uMPsmê đ3baeếm t3baeần sốtRz7uMPs máy3bae thở.

Cô tRz7uMPsy 3baetá tr3baeẻ 3baethì thầhNLhxGGem với3bae y t3baeá trưởng:3bae “Hôm3bae ntRz7uMPsay 3baebác stRz7uMPsĩ Nhiếp3bae tRz7uMPssao thếtRz7uMPs nhNLhxGGehỉ? ChhNLhxGGeưa ă3baen shNLhxGGeáng nê3baen bịtRz7uMPs tụthNLhxGGe h3baeuyết áp à?”

“Lắm chuy3baeện!” 3baeY táhNLhxGGe trưởng mắnghNLhxGGe, nhưnghNLhxGGe tRz7uMPstrong lòn3baeg c3baeũng thhNLhxGGeầm th3baeắc mắchNLhxGGe, bhNLhxGGeình thườtRz7uMPsng ChtRz7uMPsủ nhiệ3baem 3baePhương dẫn hNLhxGGe theo họchNLhxGGe hNLhxGGetrò màtRz7uMPs thấytRz7uMPs h3baeọc tròhNLhxGGe lơhNLhxGGe tRz7uMPsđễnh 3baenhư vậy,hNLhxGGe tRz7uMPschắc chắ3baen đtRz7uMPsã qhNLhxGGeuay 3baelại 3baemắng tRz7uMPscho một tRz7uMPstrận thNLhxGGeơi hNLhxGGebời, tRz7uMPsnhưng 3baehôm ntRz7uMPsay ônghNLhxGGe rất3bae tậptRz7uMPs trunhNLhxGGeg làhNLhxGGem phẫtRz7uMPsu thuật,hNLhxGGe đếntRz7uMPs mứtRz7uMPsc đ3baeầu c3baeòn chẳng ntRz7uMPsgẩng lhNLhxGGeên, lhNLhxGGeàm 3baenhư bátRz7uMPsc shNLhxGGeĩ NhiếptRz7uMPs khôn3baeg hềhNLhxGGe ctRz7uMPsó mặhNLhxGGet trontRz7uMPsg phhNLhxGGeòng m3baeổ vhNLhxGGeậy. Chủ nhNLhxGGehiệm khôn3baeg mắngtRz7uMPs mtRz7uMPsỏ aitRz7uMPs, tRz7uMPsca phẫutRz7uMPs thuậhNLhxGGet tRz7uMPsnày thậthNLhxGGe ltRz7uMPsà kỳhNLhxGGe lạhNLhxGGe, bình3bae ttRz7uMPshường c3baehỉ khi tRz7uMPs nào ctRz7uMPsa 3baemổ rtRz7uMPsất hNLhxGGekhông thu3baeận lợi,tRz7uMPs 3baetình tr3baeạng bệ3baenh hNLhxGGenhân vhNLhxGGeô cùngtRz7uMPs ntRz7uMPsguy kị3baech, Chủ3bae nhiệm PhươngtRz7uMPs 3baekhông hNLhxGGecó tRz7uMPsthời hNLhxGGegian nói3bae thtRz7uMPsì mớtRz7uMPsi tRz7uMPskhông tRz7uMPsmắng ngưhNLhxGGeời khác.hNLhxGGe NếutRz7uMPs khtRz7uMPsông tRz7uMPsthì nào mắng3bae ttRz7uMPsrợ thủ,hNLhxGGe qu3baeát hNLhxGGey tá3bae, rtRz7uMPsủa dụng3bae c3baeụ, chêtRz7uMPs hNLhxGGekim cotRz7uMPsng khhNLhxGGeó ltRz7uMPsàm, nóhNLhxGGei chNLhxGGehung phNLhxGGehải tìm tRz7uMPsra ltRz7uMPsỗi 3baegì đóhNLhxGGe mắntRz7uMPsg vàhNLhxGGei câu,3bae m3baeới hNLhxGGecó t3baehể xtRz7uMPsem n3baehư tRz7uMPsmột hNLhxGGeca phẫuhNLhxGGe hNLhxGGethuật bìnhNLhxGGeh thường.

Đang phẫu3bae thhNLhxGGeuật t3baehì huyết átRz7uMPsp bệhNLhxGGenh 3baenhân bỗntRz7uMPsg n3baehiên g3baeiảm mạnh,3bae bátRz7uMPsc sĩtRz7uMPs gâ3baey mê3bae hNLhxGGerất 3baebình thNLhxGGeĩnh trướ3baec ttRz7uMPsình huống bấthNLhxGGe ngờ3bae nhNLhxGGeày, hNLhxGGelập thNLhxGGeức ttRz7uMPshông tRz7uMPsbáo ctRz7uMPshỉ 3baesố huyết3bae átRz7uMPsp hNLhxGGecho chủhNLhxGGe nhiệm,hNLhxGGe vtRz7uMPsừa dứttRz7uMPs lờihNLhxGGe tRz7uMPsđã ttRz7uMPshấy Nhiếp VũhNLhxGGe ThịntRz7uMPsh qu3baeay 3baetrở tRz7uMPslại bên3bae hNLhxGGebàn phẫuhNLhxGGe 3baethuật. tRz7uMPsChủ nhhNLhxGGeiệm PhtRz7uMPsương litRz7uMPsếc anhNLhxGGeh nhưng3bae không buồntRz7uMPs đhNLhxGGeếm x3baeỉa hNLhxGGegì đến,tRz7uMPs thươn3baeg 3baelượng t3baehẳng vtRz7uMPsới báchNLhxGGe tRz7uMPssĩ gâyhNLhxGGe tRz7uMPsmê mấytRz7uMPs câutRz7uMPs, quay sanhNLhxGGeg ttRz7uMPshấy NhiếphNLhxGGe tRz7uMPsVũ ThịnhtRz7uMPs c3baehao hNLhxGGeđảo nhtRz7uMPsư mu3baeốn ngtRz7uMPsã, C3baehủ nh3baeiệm PhNLhxGGehương r3baeốt cuộc3bae cũng pháthNLhxGGe cátRz7uMPsu: “TránhtRz7uMPs satRz7uMPsng mhNLhxGGeột bê3baen! LhNLhxGGeượn 3baequa lượnhNLhxGGe lạitRz7uMPs, lởn3bae vởntRz7uMPs làtRz7uMPsm tô3baei bựchNLhxGGe mình!3bae NhNLhxGGeếu không thìtRz7uMPs cúhNLhxGGet 3baera ngoài3bae ctRz7uMPsho tôi!”

Chủ 3baenhiệm cuối3bae cùnghNLhxGGe cũng mắngtRz7uMPs nhNLhxGGegười r3baeồi, hơ3baen nữahNLhxGGe lạ3baei mắhNLhxGGeng NtRz7uMPshiếp V3baeũ Thịnh3bae người3bae mhNLhxGGeà thườnghNLhxGGe n3baegày ông hNLhxGGe thiên tRz7uMPsvị nhất,hNLhxGGe chứng3bae thNLhxGGeỏ chNLhxGGea phẫuhNLhxGGe ttRz7uMPshuật nàyhNLhxGGe khôhNLhxGGeng tRz7uMPscó vấ3baen tRz7uMPsđề 3baegì lớnhNLhxGGe. Phụ3bae 3baemổ 3baethứ nhất3bae và thứ3bae 3baehai tRz7uMPsthở phNLhxGGehào nhtRz7uMPsẹ nhõmtRz7uMPs, cả3bae phhNLhxGGeòng phẫuhNLhxGGe thtRz7uMPsuật đềtRz7uMPsu nhtRz7uMPsư hNLhxGGetrút tRz7uMPsđược gáhNLhxGGenh tRz7uMPsnặng. Bác hNLhxGGesĩ hNLhxGGeNhiếp bịhNLhxGGe mắng,tRz7uMPs rầuhNLhxGGe hNLhxGGerĩ tr3baeánh santRz7uMPsg tRz7uMPsmột bhNLhxGGeên, n3baehưng vẫntRz7uMPs kh3baeông d3baeám hNLhxGGebỏ hNLhxGGera ngoài. MộttRz7uMPs hNLhxGGelúc sa3baeu, huyếtRz7uMPst á3baep củatRz7uMPs bệhNLhxGGenh nhNLhxGGehân tănhNLhxGGeg 3baetrở l3baeại, t3baeiếp thhNLhxGGeeo đ3baeó hNLhxGGeca m3baeổ tiến hàntRz7uMPsh rấtRz7uMPst t3baehuận lợ3baei, Chủ3bae nhiệmtRz7uMPs PhưtRz7uMPsơng hômtRz7uMPs ntRz7uMPsay 3baeđích thântRz7uMPs làhNLhxGGem tấttRz7uMPs 3baecả mọihNLhxGGe việc,tRz7uMPs thậm chítRz7uMPs đến3bae c3baeông đoạntRz7uMPs khâuhNLhxGGe vhNLhxGGeết mổtRz7uMPs cutRz7uMPsối cùhNLhxGGeng hNLhxGGeông cũn3baeg tựhNLhxGGe mìn3baeh thựhNLhxGGec hihNLhxGGeện, khôntRz7uMPsg đểtRz7uMPs p3baehụ tá đ3baeộng tRz7uMPstay vàhNLhxGGeo. StRz7uMPsau kh3baei tRz7uMPskhâu xotRz7uMPsng, ôntRz7uMPsg cứtRz7uMPs ngắm3bae nhNLhxGGeghía 3baemãi, vẻ3bae nhưhNLhxGGe tRz7uMPsrất htRz7uMPsài lòng. ChỉhNLhxGGe phNLhxGGehẫu thuật3bae bhNLhxGGeây giờhNLhxGGe đềutRz7uMPs làtRz7uMPs ch3baeỉ tựtRz7uMPs tiê3baeu, vhNLhxGGeì thhNLhxGGeế ôhNLhxGGeng đãhNLhxGGe ltRz7uMPsàm mộthNLhxGGe cá3baei thắthNLhxGGe chỉ tuyệttRz7uMPs đhNLhxGGeẹp, đến3bae nỗihNLhxGGe dưtRz7uMPsờng n3baehư bả3baen thâtRz7uMPsn cũntRz7uMPsg rất3bae vừhNLhxGGea ýtRz7uMPs, ngẩngtRz7uMPs đầhNLhxGGeu lêntRz7uMPs 3baegọi NhitRz7uMPsếp Vũ TtRz7uMPshịnh: “3baeXong rồi!hNLhxGGe tRz7uMPsTôi đ3baei tRz7uMPsrửa 3baetay đây.”

Chủ nh3baeiệm Phương3bae rtRz7uMPsửa tay xong3bae, tRz7uMPstháo ctRz7uMPsặp kíhNLhxGGenh r3baea rửtRz7uMPsa mặt3bae rồihNLhxGGe mtRz7uMPsới rhNLhxGGea khỏi3bae phòn3baeg mổ.3bae BêhNLhxGGen ngoài3bae phò3baeng phẫu thuật3bae, tRz7uMPsngười nhàhNLhxGGe bệhNLhxGGenh n3baehân đantRz7uMPsg lhNLhxGGeo lắntRz7uMPsg chờtRz7uMPs đợi,3bae hNLhxGGevừa ng3baehe tihNLhxGGeếng tRz7uMPscửa phNLhxGGehòng bật3bae mở, tRz7uMPs trông tRz7uMPsthấy ChhNLhxGGeủ nhiệ3baem PhưtRz7uMPsơng đitRz7uMPs ratRz7uMPs, hNLhxGGecô t3baea lihNLhxGGeền vtRz7uMPsội vhNLhxGGeàng đứnhNLhxGGeg dậy.

Ấn tượng3bae 3baecủa ChủhNLhxGGe nhiệm Phương3bae vềhNLhxGGe ĐtRz7uMPsàm 3baeTĩnh rấ3baet hNLhxGGetệ, hNLhxGGecho 3baerằng hNLhxGGecô chhNLhxGGeính l3baeà htRz7uMPsồng tRz7uMPsnhan họatRz7uMPs thủy3bae tro3baeng truyền thutRz7uMPsyết, m3baeột atRz7uMPsnh chàn3baeg n3baegoan nhNLhxGGegoãn btRz7uMPsiết hNLhxGGevâng lờihNLhxGGe tRz7uMPsnhư NhNLhxGGehiếp VhNLhxGGeũ ThịnhNLhxGGeh bịhNLhxGGe hNLhxGGecô 3baeta làm hNLhxGGecho ăn3bae khônghNLhxGGe ngotRz7uMPsn ntRz7uMPsgủ khôhNLhxGGeng yêhNLhxGGen, đtRz7uMPsến hNLhxGGegiờ vẫtRz7uMPsn còn3bae phảihNLhxGGe trhNLhxGGeông hNLhxGGenom đứahNLhxGGe btRz7uMPsé tRz7uMPsvô ttRz7uMPsội trong ptRz7uMPshòng tRz7uMPshồi sứ3baec. Bởi3bae t3baehế ônghNLhxGGe đhNLhxGGeanh mặttRz7uMPs lạhNLhxGGei, khô3baeng thèm3bae nhNLhxGGehìn Đ3baeàm TĩnhtRz7uMPs, lúctRz7uMPs đhNLhxGGei ngahNLhxGGeng qua chNLhxGGeô tRz7uMPscòn buhNLhxGGeông mộthNLhxGGe câutRz7uMPs “Lần3bae ntRz7uMPsày 3baecô 3baevừa lònhNLhxGGeg rồ3baei nhé!”

Đàm tRz7uMPsTĩnh b3baeiến sắhNLhxGGec, cô3bae không hNLhxGGethể hitRz7uMPsểu được3bae câhNLhxGGeu nhNLhxGGeói nàytRz7uMPs ctRz7uMPsủa báhNLhxGGec hNLhxGGesĩ m3baeổ 3baechính cótRz7uMPs 3baeý gì.hNLhxGGe CtRz7uMPsô vhNLhxGGeốn đãhNLhxGGe vôhNLhxGGe cùnghNLhxGGe căng t3baehẳng, tRz7uMPsNhiếp VũhNLhxGGe ThNLhxGGehịnh bướctRz7uMPs vàotRz7uMPs 3baephòng 3baephẫu tRz7uMPsthuật đếntRz7uMPs giờtRz7uMPs v3baeẫn chưtRz7uMPsa thhNLhxGGeấy ra, g3baeiờ 3baebác stRz7uMPsĩ mổhNLhxGGe chítRz7uMPsnh vừahNLhxGGe 3baera liềhNLhxGGen lạnhhNLhxGGe 3baetanh buôn3baeg mộthNLhxGGe tRz7uMPscâu n3baehư 3baevậy kh3baeiến cảhNLhxGGe người côtRz7uMPs mềm3bae nhũtRz7uMPsn, suýthNLhxGGe chútRz7uMPst tRz7uMPsnữa ngất3bae xỉu,3bae mhNLhxGGeay cóhNLhxGGe Tôn3bae CtRz7uMPshí QuhNLhxGGeân kịp3bae đhNLhxGGeỡ lấtRz7uMPsy, dìtRz7uMPsu côtRz7uMPs ngồi hNLhxGGexuống ghếtRz7uMPs. Cô3bae hNLhxGGehoa hế3baet ctRz7uMPsả mắtRz7uMPst, mộttRz7uMPs hồitRz7uMPs hNLhxGGelâu satRz7uMPsu mớtRz7uMPsi địn3baeh ttRz7uMPshần 3baenói: “GhNLhxGGeọi điện3bae cho NhNLhxGGehiếp V3baeũ tRz7uMPsThịnh, hỏihNLhxGGe atRz7uMPsnh ttRz7uMPsa hNLhxGGerút hNLhxGGecục c3baea phhNLhxGGeẫu thuật3bae ttRz7uMPshế nàohNLhxGGe rồi?”

Nhiếp tRz7uMPsVũ Thịnh3bae hNLhxGGethu xhNLhxGGeếp ổn tRz7uMPs thoả ch3baeo TôntRz7uMPs hNLhxGGeBình xtRz7uMPsong, vừahNLhxGGe r3baea đ3baeến ctRz7uMPsửa phòn3baeg m3baeổ, hNLhxGGenhìn qutRz7uMPsa c3baeửa kínhNLhxGGeh, liề3baen bắthNLhxGGe gặp Đàm3bae Tĩn3baeh g3baeần tRz7uMPsnhư 3baengã hNLhxGGevào lònhNLhxGGeg TôhNLhxGGen tRz7uMPsChí QhNLhxGGeuân. PhảtRz7uMPsi th3baeừa tRz7uMPsnhận rằng3bae, hNLhxGGeanh v3baeẫn thấ3baey lòng chuhNLhxGGea xóttRz7uMPs, cótRz7uMPs lẽ3bae duyhNLhxGGeên phtRz7uMPsận giữahNLhxGGe 3baeanh và3bae hNLhxGGeĐàm TĩnhtRz7uMPs đếhNLhxGGen hNLhxGGeđây thựctRz7uMPs stRz7uMPsự hNLhxGGeđã hết3bae rồi. hNLhxGGeChuyện tRz7uMPsđến nưhNLhxGGeớc nà3baey, khôntRz7uMPsg c3baeam thNLhxGGeâm thìhNLhxGGe cũng3bae ctRz7uMPsó hNLhxGGeích gìtRz7uMPs? TìnhtRz7uMPs ytRz7uMPsêu trtRz7uMPsong 3baesáng đơn thutRz7uMPsần 3baethời nihNLhxGGeên thiếutRz7uMPs đãtRz7uMPs ntRz7uMPshư mộtRz7uMPst giấhNLhxGGec mơ,tRz7uMPs còtRz7uMPsn lạihNLhxGGe c3baehỉ lhNLhxGGeà oántRz7uMPs hận3bae màhNLhxGGe thôi.

Anh 3baeđẩy chNLhxGGeửa bướtRz7uMPsc rahNLhxGGe, thấtRz7uMPsy Đàm Tĩn3baeh vtRz7uMPsẫn tRz7uMPsđang lú3baei hNLhxGGehúi hNLhxGGetìm đi3baeện tRz7uMPsthoại, biết3bae 3baecô ấtRz7uMPsy định3bae gọitRz7uMPs ch3baeo mìnhtRz7uMPs, bèn nóihNLhxGGe: “KhôngtRz7uMPs cầntRz7uMPs tRz7uMPsgọi nữa,tRz7uMPs tôtRz7uMPsi rtRz7uMPsa đây3bae rồi.”

Trông thNLhxGGehấy ánhNLhxGGeh m3baeắt đầy mongtRz7uMPs mỏ3baei chNLhxGGeủa ĐtRz7uMPsàm TĩtRz7uMPsnh, atRz7uMPsnh ntRz7uMPsói: “PtRz7uMPshẫu ttRz7uMPshuật kế3baet tRz7uMPsthúc rồi,3bae tRz7uMPsrất thàhNLhxGGenh công.”

Đàm Tĩnh3bae ngẩ3baen ngườitRz7uMPs mất tRz7uMPsvài gi3baeây, r3baeồi 3baeđứng tRz7uMPsphắt dậytRz7uMPs nhưtRz7uMPsng ctRz7uMPsô hNLhxGGekhông bướtRz7uMPsc nổhNLhxGGei vtRz7uMPsào hNLhxGGephòng phẫuhNLhxGGe t3baehuật, chỉ biếthNLhxGGe tRz7uMPsnhìn NhihNLhxGGeếp hNLhxGGeVũ ThtRz7uMPsịnh đầytRz7uMPs vhNLhxGGean x3baein, NhiếhNLhxGGep tRz7uMPsVũ Thịnh3bae cảtRz7uMPsm thấyhNLhxGGe án3baeh 3baemắt c3baeô như3bae sáp 3baenến ntRz7uMPsóng bỏn3baeg, ttRz7uMPshiêu đốthNLhxGGe tráhNLhxGGei tRz7uMPstim hNLhxGGeanh đ3baeau b3baeuốt, antRz7uMPsh vhNLhxGGeô thứchNLhxGGe ttRz7uMPsránh á3baenh hNLhxGGemắt của ctRz7uMPsô, nói3bae: “Bình3bae B3baeình đa3baeng ở3bae thNLhxGGerong phhNLhxGGeòng hhNLhxGGeồi sứtRz7uMPsc, phải3bae thehNLhxGGeo dtRz7uMPsõi một3bae đã,3bae nếhNLhxGGeu ktRz7uMPshông có gtRz7uMPsì hNLhxGGebất hNLhxGGethường chNLhxGGeó t3baehể đưa3bae vtRz7uMPsề ph3baeòng bệnh.”

“Tôi ctRz7uMPsó thểtRz7uMPs vtRz7uMPsào thtRz7uMPsăm nó không?”

“Vẫn chưatRz7uMPs được.”hNLhxGGe Anh đtRz7uMPsáp, khô3baeng 3baekìm đượctRz7uMPs vtRz7uMPsẫn dùn3baeg ghNLhxGGeiọng hNLhxGGean ủi,3bae “TôtRz7uMPsi sẽtRz7uMPs vàtRz7uMPso vtRz7uMPsới nhNLhxGGeó nhNLhxGGegay, cô3bae cứhNLhxGGe yên tâm.”

Đàm TĩnhhNLhxGGe hNLhxGGecúi đầu,hNLhxGGe dù khônghNLhxGGe n3baehìn 3baenhưng Nhiế3baep VũtRz7uMPs hNLhxGGeThịnh cũ3baeng biết3bae côhNLhxGGe đtRz7uMPsang khóc.tRz7uMPs hNLhxGGeTôn Ch3baeí Quân3bae đư3baea chNLhxGGeho cô3bae gói gihNLhxGGeấy ăntRz7uMPs, NtRz7uMPshiếp hNLhxGGeVũ Thịnh3bae 3baecảm thấ3baey 3baetâm trạngtRz7uMPs đầytRz7uMPs phhNLhxGGeức hNLhxGGetạp, hNLhxGGebèn hNLhxGGequay hNLhxGGengười trởhNLhxGGe lại phòng3bae hồtRz7uMPsi sức.

Bác 3baesĩ gâtRz7uMPsy mhNLhxGGeê vẫntRz7uMPs chưa 3bae đi, thấyhNLhxGGe an3baeh vàhNLhxGGeo bhNLhxGGeèn chàhNLhxGGeo r3baeồi tRz7uMPshỏi: “ĐứtRz7uMPsa trẻtRz7uMPs tRz7uMPsnày chNLhxGGeon nhà3bae hNLhxGGeai thế?”

Nhiếp VtRz7uMPsũ ThịtRz7uMPsnh khNLhxGGehựng lại, hỏitRz7uMPs: “StRz7uMPsao thế3bae ạ?”

“Ui trờihNLhxGGe tRz7uMPsơi, ttRz7uMPsôi l3baeàm việc v3baeới Chủ3bae hNLhxGGenhiệm tRz7uMPsPhương mưhNLhxGGeời mấ3baey năm3bae tRz7uMPsrồi, ch3baeưa t3baeừng 3baethấy ôn3baeg 3baeấy nhưhNLhxGGe tRz7uMPshôm 3baenay, cứtRz7uMPs như chNLhxGGeon nhhNLhxGGeà mtRz7uMPsình 3baeđang 3baenằm trêtRz7uMPsn bànhNLhxGGe phẫutRz7uMPs th3baeuật vậy.”

Nhiếp tRz7uMPsVũ ThịnhtRz7uMPs thấy lòng3bae chutRz7uMPsa 3baexót, vộihNLhxGGe hNLhxGGeđáp: “Đây3bae là…tRz7uMPs họtRz7uMPs hàng…3bae họ3bae hàng3bae 3baecủa cháu.”

“Thảo hNLhxGGenào! ĐúngtRz7uMPs l3baeà chủ nhNLhxGGehiệm củtRz7uMPsa cá3baec hNLhxGGeanh tRz7uMPscoi an3baeh như3bae cohNLhxGGen đẻ,3bae t3baeôi ctRz7uMPsứ bảohNLhxGGe 3baesao hôm3bae natRz7uMPsy ahNLhxGGenh đứngtRz7uMPs trong tRz7uMPsphòng phẫu3bae thuậ3baet màhNLhxGGe lại3bae khNLhxGGehông làtRz7uMPsm g3baeì. À,3bae hNLhxGGeđúng rồtRz7uMPsi, chtRz7uMPsương trìnhtRz7uMPs ChNLhxGGeM ấytRz7uMPs rútRz7uMPst cụhNLhxGGec là thế3bae 3baenào đ3baeấy? ChhNLhxGGeủ nhitRz7uMPsệm củ3baea cáctRz7uMPs antRz7uMPsh bấthNLhxGGe 3baechấp átRz7uMPsp tRz7uMPslực của3bae vtRz7uMPsiện trưởnghNLhxGGe kéhNLhxGGeo về 3baeđây, bhNLhxGGeác bỏ3bae tRz7uMPsrất nhiềuhNLhxGGe 3baeý kiếntRz7uMPs củahNLhxGGe mọtRz7uMPsi ngưtRz7uMPsời, hNLhxGGethế s3baeao ghNLhxGGeiờ tRz7uMPsvẫn hNLhxGGechưa khởhNLhxGGei độ3baeng vậy?”

Nhiếp tRz7uMPsVũ ThịnhtRz7uMPs thầm 3baenghĩ chuy3baeện nàtRz7uMPsy hNLhxGGechính làhNLhxGGe dtRz7uMPso mình3bae làtRz7uMPsm lỡ3bae dở.hNLhxGGe An3baeh hNLhxGGeáy nhNLhxGGeáy nóhNLhxGGei: “ChủhNLhxGGe nhiệtRz7uMPsm tRz7uMPsđã 3baegiao cho chtRz7uMPsáu rtRz7uMPsồi, chỉ3bae chNLhxGGeần tìtRz7uMPsm đượctRz7uMPs bệnhhNLhxGGe nhân3bae ttRz7uMPshích hợhNLhxGGep sẽtRz7uMPs hNLhxGGelập tứ3baec tiếhNLhxGGen hànhhNLhxGGe hNLhxGGeca đầu tiên.”

“Làm tốthNLhxGGe ltRz7uMPsà t3baeạo phúc c3baeho dântRz7uMPs đ3baeấy.” Bá3baec sĩ3bae tRz7uMPsgây mhNLhxGGeê n3baeói đùa,”3bae BhNLhxGGeao nhhNLhxGGeiêu hNLhxGGebệnh nhâ3baen tRz7uMPscòn hNLhxGGeđang 3baeđỏ m3baeắt chNLhxGGehờ kia kìa3bae, ahNLhxGGenh xehNLhxGGem hỗhNLhxGGe tRz7uMPstrợ tRz7uMPscho bệnh3bae thNLhxGGeim 3baebẩm 3baesinh củtRz7uMPsa hNLhxGGechính phủtRz7uMPs, h3baeộ hNLhxGGekhẩu nô3baeng th3baeôn ctRz7uMPsó thể đượ3baec hưởnghNLhxGGe trợ3bae cấp3bae, bảotRz7uMPs h3baeiểm hNLhxGGethất nghiệphNLhxGGe ở3bae ttRz7uMPshành 3baephố cótRz7uMPs thNLhxGGehể hNLhxGGeđược hưtRz7uMPsởng trợ cấp,3bae hNLhxGGeđây ktRz7uMPshông phả3baei tRz7uMPshộ hNLhxGGekhẩu tRz7uMPsnông thôn3bae, cũntRz7uMPsg chẳngtRz7uMPs ph3baeải thấttRz7uMPs n3baeghiệp ởtRz7uMPs thàtRz7uMPsnh phố, hNLhxGGe tự nhiêhNLhxGGen tRz7uMPsmắc phảihNLhxGGe căn3bae bệnhtRz7uMPs ntRz7uMPsặng 3baenhư thế3bae n3baeày, hNLhxGGekhông c3baeó tiền3bae mà3bae hNLhxGGechữa, bằnghNLhxGGe mọi cáchhNLhxGGe 3baephải x3baeoay đượchNLhxGGe hơhNLhxGGen mư3baeời vạhNLhxGGen tệ,hNLhxGGe còtRz7uMPsn hNLhxGGekhông biết3bae 3baecó b3baeà chNLhxGGeon htRz7uMPsọ tRz7uMPshàng nàtRz7uMPso ctRz7uMPshịu cho 3baevay kh3baeông, t3baehật l3baeà hNLhxGGeác 3baenghiệt qutRz7uMPsá màtRz7uMPs…” hNLhxGGeÔng hNLhxGGenhìn bhNLhxGGeé T3baeôn BìhNLhxGGenh đang3bae nằmtRz7uMPs trên giường3bae đẩy,hNLhxGGe “ĐượctRz7uMPs tRz7uMPsrồi đấy,hNLhxGGe x3baeem tRz7uMPsra hNLhxGGetình hìtRz7uMPsnh kháhNLhxGGe khảhNLhxGGe quantRz7uMPs, tRz7uMPstám phtRz7uMPsần ktRz7uMPshông phảtRz7uMPsi đưa santRz7uMPsg phòhNLhxGGeng 3baechăm só3baec tRz7uMPsđặc biệt,tRz7uMPs a3baenh trự3baec hNLhxGGeở đ3baeây, tôitRz7uMPs đitRz7uMPs thNLhxGGehay đ3baeồ đã.”

Khi TôhNLhxGGen BìnhhNLhxGGe tỉnhhNLhxGGe d3baeậy, người đ3baeầu tiênhNLhxGGe cậu3bae nhtRz7uMPsìn thấtRz7uMPsy hNLhxGGelà ĐàmhNLhxGGe TĩnhNLhxGGeh. ThNLhxGGeuy đề3bae phòntRz7uMPsg lâhNLhxGGey nhiễm,hNLhxGGe ĐàmhNLhxGGe TtRz7uMPsĩnh phải mhNLhxGGeặc chiếchNLhxGGe áo3bae hNLhxGGechoàng 3baekhử trùtRz7uMPsng rộtRz7uMPsng thù3baeng thìnhtRz7uMPs, hNLhxGGecòn tRz7uMPsđeo khẩu3bae trhNLhxGGeang, độhNLhxGGei mũhNLhxGGe, nhưng ch3baeỉ tRz7uMPsnhìn tRz7uMPsánh tRz7uMPsmắt qtRz7uMPsuen thuộc,tRz7uMPs TtRz7uMPsôn B3baeình tRz7uMPsliền nhậnhNLhxGGe ng3baeay hNLhxGGera mẹ.3bae Câu3bae đtRz7uMPsầu tiên 3baecậu bé3bae 3baehỏi làtRz7uMPs: “tRz7uMPsMẹ, tRz7uMPssao mẹ

Đàm hNLhxGGeTĩnh vốhNLhxGGen đhNLhxGGeã nín tRz7uMPs khóc nhưngtRz7uMPs tRz7uMPsnghe c3baeon tRz7uMPsnói câhNLhxGGeu ấytRz7uMPs, tRz7uMPscô suýttRz7uMPs nhNLhxGGeữa lạhNLhxGGei rơ3baei nướ3baec m3baeắt. ShNLhxGGeắp tớ3baei giờhNLhxGGe ta3baen sở, ChủtRz7uMPs nhi3baeệm PhưtRz7uMPsơng l3baeại thNLhxGGeự tRz7uMPsmình đitRz7uMPs kiểmtRz7uMPs trhNLhxGGea mộttRz7uMPs lưtRz7uMPsợt, lhNLhxGGeần này3bae ôhNLhxGGeng d3baeẫn ttRz7uMPsheo 3baehọc hNLhxGGetrò của hNLhxGGemình, thNLhxGGeất cảhNLhxGGe đều3bae mặchNLhxGGe hNLhxGGeáo blous3baee trắng,tRz7uMPs đtRz7uMPsầy tác3bae phontRz7uMPsg côtRz7uMPsng tRz7uMPsviệc, đtRz7uMPsứng trong phòngtRz7uMPs bệnhtRz7uMPs, nótRz7uMPsi mộthNLhxGGe lượhNLhxGGet nhtRz7uMPsững điềuhNLhxGGe cần3bae chNLhxGGehú hNLhxGGeý stRz7uMPsau phẫhNLhxGGeu ttRz7uMPshuật. MấyhNLhxGGe tRz7uMPsvị tiếtRz7uMPsn stRz7uMPsĩ mảtRz7uMPsi miết 3baeghi ché3baep, tRz7uMPsTiểu 3baeMẫn c3baeòn nghịch3bae ng3baeợm ltRz7uMPsàm mặt3bae xấutRz7uMPs chọchNLhxGGe Nhi3baeếp VtRz7uMPsũ 3baeThịnh. ĐtRz7uMPsợi Chủ nhiệmhNLhxGGe hNLhxGGePhương đtRz7uMPsi rhNLhxGGea 3baerồi, a3baenh mới3bae khoáctRz7uMPs va3baei NhiếphNLhxGGe Vũ3bae Thịnh,hNLhxGGe trêhNLhxGGeu ch3baeọc: “S3baeư tRz7uMPshuynh, nghe ntRz7uMPsói hôm3bae hNLhxGGenay thNLhxGGerong phhNLhxGGeòng ptRz7uMPshẫu thtRz7uMPsuật tRz7uMPsanh tRz7uMPsbị lã3baeo yêuhNLhxGGe mắ3baeng hả?”

“Làm 3baegì cóhNLhxGGe, hNLhxGGeem ng3baehe ai hNLhxGGenói thế?”

“Ái d3baeà, Nhiếp3bae tRz7uMPssư huyhNLhxGGenh à, n3baegày nàhNLhxGGeo lão3bae yêhNLhxGGeu chẳnhNLhxGGeg tRz7uMPsmắng btRz7uMPsọn e3baem vàtRz7uMPsi lượhNLhxGGet, tRz7uMPscó hNLhxGGephải là3bae ctRz7uMPshuyện hNLhxGGegì mấthNLhxGGe mặthNLhxGGe đâu, tRz7uMPssao 3baeanh khôn3baeg ch3baeịu thừa3bae hNLhxGGenhận nhỉ3bae? Nhưn3baeg đ3baeêm tRz7uMPsmai l3baeão hNLhxGGeyêu hNLhxGGephân hNLhxGGecông hNLhxGGeem tRz7uMPstrực ban thtRz7uMPsay anhtRz7uMPs, nóitRz7uMPs hNLhxGGenhà tRz7uMPsanh hNLhxGGecó việc,3bae atRz7uMPsnh nóihNLhxGGe đtRz7uMPsi, ahNLhxGGenh phảhNLhxGGei 3baecảm tRz7uMPsơn tRz7uMPsem hNLhxGGethế tRz7uMPsnào đây nhỉ?”

Nhiếp VũtRz7uMPs Thị3baenh vôhNLhxGGe cùng cảm3bae kích3bae trướchNLhxGGe sựhNLhxGGe tRz7uMPsquan tâhNLhxGGem củahNLhxGGe Chủ3bae tRz7uMPsnhiệm Phương,tRz7uMPs tRz7uMPsanh địnhhNLhxGGe b3baeuổi tố3baei qtRz7uMPsua hNLhxGGeviện ttRz7uMPsúc trực btRz7uMPsên giườnhNLhxGGeg bệnh3bae, chăhNLhxGGem hNLhxGGesóc bétRz7uMPs T3baeôn BhNLhxGGeình nhNLhxGGehiều htRz7uMPsơn một3bae chút,hNLhxGGe khhNLhxGGeông ngờhNLhxGGe 3baechi tiết nhỏhNLhxGGe nhặthNLhxGGe nàyhNLhxGGe hNLhxGGechủ nhiệmtRz7uMPs cũng3bae đhNLhxGGeã nghNLhxGGehĩ ch3baeu đáotRz7uMPs cả3bae rồi.

Anh đáp:hNLhxGGe “hNLhxGGeVậy 3baeanh mời emtRz7uMPs ăhNLhxGGen cơhNLhxGGem nhé.”

Tiểu hNLhxGGeMẫn lắctRz7uMPs đầu3bae quầ3baey quậy: “ÔhNLhxGGei 3baeno 3baeno! Mời3bae hNLhxGGeăn cơtRz7uMPsm 3baethì dhNLhxGGeễ chtRz7uMPso atRz7uMPsnh quá.tRz7uMPs AtRz7uMPsnh mờhNLhxGGei tRz7uMPsem tRz7uMPsăn hNLhxGGecơm cũngtRz7uMPs được, nh3baeưng tRz7uMPsem phảitRz7uMPs dẫnhNLhxGGe ttRz7uMPsheo bạhNLhxGGen gtRz7uMPsái e3baem nữa!”

Bạn g3baeái tRz7uMPscủa TiểuhNLhxGGe Mẫn cũtRz7uMPsng học3bae 3baeY nhtRz7uMPsưng h3baeọc hNLhxGGeNha k3baehoa, nătRz7uMPsm n3baeay m3baeới l3baeà hNLhxGGethạc shNLhxGGeĩ n3baeăm thứhNLhxGGe tRz7uMPs2, đatRz7uMPsng 3baethực thNLhxGGeập tại bệnhtRz7uMPs vi3baeện này3bae. NhiếptRz7uMPs VũtRz7uMPs tRz7uMPsThịnh hNLhxGGenói: “ĐượctRz7uMPs hNLhxGGethôi, ehNLhxGGem ghNLhxGGeọi cảhNLhxGGe TiểuhNLhxGGe Kỳ3bae 3baeđi, a3baenh 3baemời hai đứa3bae ăhNLhxGGen cơm.”

Tiểu MẫnhNLhxGGe cườitRz7uMPs gia3baen xảo: “Sư3bae h3baeuynh, mtRz7uMPsời hNLhxGGehai đứatRz7uMPs hNLhxGGeem ă3baen chNLhxGGeơm m3baeà ahNLhxGGenh đhNLhxGGei mtRz7uMPsột mình,hNLhxGGe không3bae ngượ3baeng à?tRz7uMPs KhátRz7uMPsch có hai3bae ntRz7uMPsgười, ch3baeủ cũ3baeng phtRz7uMPsải c3baeó hatRz7uMPsi ngưtRz7uMPsời chứ!tRz7uMPs AntRz7uMPsh k3baeêu bạtRz7uMPsn gá3baei antRz7uMPsh hNLhxGGecùng đtRz7uMPsi, hNLhxGGecho em 3bae với Ti3baeểu Kỳ3bae diệntRz7uMPs kiế3baen, đ3baeược không?”

Nhiếp 3baeVũ 3baeThịnh thoáng ngâyhNLhxGGe ngườhNLhxGGei, đáptRz7uMPs: “AhNLhxGGenh vhNLhxGGeà 3baecô ấyhNLhxGGe ctRz7uMPshia 3baetay rồi.”

Tiểu Mẫn3bae k3baeinh ngạc: “Cái3bae g3baeì cơ?3bae Sa3baeo lạ3baei thế?”

Nhiếp VtRz7uMPsũ ThtRz7uMPsịnh k3baehông nói gìhNLhxGGe, TihNLhxGGeểu MtRz7uMPsẫn hNLhxGGebây tRz7uMPsgiờ mtRz7uMPsới 3baenhớ r3baea họhNLhxGGe đang3bae 3baeở tro3baeng phòtRz7uMPsng bệnh,tRz7uMPs tRz7uMPsvẫn còn3bae bệnh tRz7uMPsnhân n3baeằm khNLhxGGeia, mìhNLhxGGenh hỏi3bae nh3baeiều chuyệhNLhxGGen nhhNLhxGGeư vậy,hNLhxGGe qtRz7uMPsuả l3baeà 3baekhông nên.3bae tRz7uMPsVì thế3bae anhNLhxGGeh tRz7uMPsvội im bặhNLhxGGet, nh3baeìn NhiếptRz7uMPs VũtRz7uMPs ThịnhhNLhxGGe ghNLhxGGehi hNLhxGGelời tRz7uMPscăn dặn.hNLhxGGe N3baehiếp VtRz7uMPsũ ThịnhhNLhxGGe 3baeghi 3baexong ltRz7uMPsiền cùng TiểuhNLhxGGe MẫnhNLhxGGe đhNLhxGGei rtRz7uMPsa ngohNLhxGGeài, ĐàtRz7uMPsm TĩnhhNLhxGGe t3baeuy ởtRz7uMPs g3baeian tron3baeg 3baecủa ptRz7uMPshòng bệhNLhxGGenh, nhưnghNLhxGGe vì3bae hNLhxGGecửa mởhNLhxGGe nên họ3bae nótRz7uMPsi tRz7uMPsgì tRz7uMPscô đều3bae hNLhxGGenghe hNLhxGGerõ từtRz7uMPsng hNLhxGGechữ một.

Lúc đầuhNLhxGGe côtRz7uMPs ấy3bae cũnhNLhxGGeg chỉ n3baeghe loáng3bae th3baeoáng, mã3baei đến3bae tRz7uMPskhi Nhiếp3bae 3baeVũ ThtRz7uMPsịnh n3baeói hNLhxGGeđã c3baehia tatRz7uMPsy hNLhxGGevới bạn3bae hNLhxGGegái, côtRz7uMPs mới tRz7uMPs chợt như3bae 3baenhận ttRz7uMPsh hNLhxGGeđiều tRz7uMPsgì. ThNLhxGGeính chNLhxGGeách hNLhxGGecủa hNLhxGGeNhiếp V3baeũ ThịnhNLhxGGeh chNLhxGGeô hi3baeểu rấttRz7uMPs rõ,tRz7uMPs anhhNLhxGGe không hNLhxGGedễ d3baeàng qhNLhxGGeua lạhNLhxGGei vớ3baei một3bae ngườtRz7uMPsi chNLhxGGeon gái3bae, shNLhxGGeau tRz7uMPskhi quyết3bae định3bae yêu,3bae tRz7uMPslại càng tRz7uMPskhông tu3baeỳ tRz7uMPstiện nhNLhxGGeói ch3baeia thNLhxGGeay. Sa3baeo lạitRz7uMPs thhNLhxGGeế nhỉ?tRz7uMPs ChẳngtRz7uMPs lhNLhxGGeẽ vìtRz7uMPs ch3baeuyện hNLhxGGecủa TônhNLhxGGe Bình?

Bất kỳhNLhxGGe ngư3baeời c3baeon gáhNLhxGGei nào cũhNLhxGGeng khótRz7uMPs m3baeà ctRz7uMPshấp tRz7uMPsnhận n3baeổi hNLhxGGeviệc bạtRz7uMPsn tra3baei mình3bae 3baetự dư3baeng c3baeó mộtRz7uMPst đứa3bae ctRz7uMPson riênghNLhxGGe. Đàm T3baeĩnh hNLhxGGechợt tRz7uMPsthấy átRz7uMPsy náy.

Sau hNLhxGGekhi trờihNLhxGGe tốihNLhxGGe, đánghNLhxGGe lẽ đhNLhxGGeã h3baeết ghNLhxGGeiờ thă3baem bệnhtRz7uMPs, như3baeng l3baeà phhNLhxGGeòng VIhNLhxGGeP 3baenên cũnhNLhxGGeg t3baehoải 3baemái h3baeơn ch3baeút í3baet. Vương VhNLhxGGeũ Lin3baeh vàhNLhxGGe LươnhNLhxGGeg NguyêtRz7uMPsn AtRz7uMPsn 3baenghe nói3bae h3baeôm natRz7uMPsy TtRz7uMPsôn tRz7uMPsBình hNLhxGGelàm phẫuhNLhxGGe thtRz7uMPsuật, vừa sá3baeng sớhNLhxGGem đãhNLhxGGe gọitRz7uMPs 3baeđiện hhNLhxGGeỏi hNLhxGGethăm, đến3bae t3baeối VươntRz7uMPsg 3baeVũ LtRz7uMPsinh hNLhxGGelại đếntRz7uMPs 3baetận bhNLhxGGeệnh viện3bae tRz7uMPsthăm Tôn tRz7uMPsBình, ctRz7uMPsô sợ3bae quá3bae gtRz7uMPsiờ thăhNLhxGGem btRz7uMPsệnh báchNLhxGGe tRz7uMPssĩ khôtRz7uMPsng chtRz7uMPso và3baeo, 3baenên đế3baen dưhNLhxGGeới hNLhxGGechân lầu lhNLhxGGeiền gọihNLhxGGe điệhNLhxGGen 3baecho Đàm3bae TĩtRz7uMPsnh, ĐtRz7uMPsàm TĩhNLhxGGenh bè3baen bảotRz7uMPs tRz7uMPsTôn ChítRz7uMPs QuântRz7uMPs hNLhxGGexuống đóntRz7uMPs cô.

Đã mấytRz7uMPs ngàyhNLhxGGe khôhNLhxGGeng gặp, Vương3bae 3baeVũ LinhNLhxGGeh vừatRz7uMPs thấytRz7uMPs ĐàmtRz7uMPs hNLhxGGeTĩnh litRz7uMPsền tahNLhxGGey bhNLhxGGeắt mặthNLhxGGe mừng.hNLhxGGe Cô3bae cầmhNLhxGGe thNLhxGGeheo mộthNLhxGGe htRz7uMPsộp tRz7uMPslớn đựng đầy3bae cátRz7uMPsc loạitRz7uMPs bá3baenh ngọt3bae, hNLhxGGenói: “hNLhxGGeHai 3baehôm natRz7uMPsy cửhNLhxGGea tiệmtRz7uMPs hNLhxGGecủa chútRz7uMPsng mìn3baeh v3baeừa kha3baei trương, đắ3baet tRz7uMPshàng lắm,hNLhxGGe k3baehách hàtRz7uMPsng 3baeai cũtRz7uMPsng khehNLhxGGen btRz7uMPsánh tRz7uMPsngon, htRz7uMPsôm ntRz7uMPsay ttRz7uMPsớ chọnhNLhxGGe riêng mấytRz7uMPs chNLhxGGeái vừatRz7uMPs r3baea lò,3bae đểhNLhxGGe 3baenguội r3baeồi tRz7uMPsmang tRz7uMPsqua đâtRz7uMPsy c3baeho ctRz7uMPsậu với3bae B3baeình hNLhxGGeBình ăn.”

“Bình hNLhxGGeBình vẫntRz7uMPs chưhNLhxGGea đhNLhxGGeược ăn cá3baei 3baegì cả.”hNLhxGGe ĐàhNLhxGGem TĩhNLhxGGenh đỡ3bae lấyhNLhxGGe bánhtRz7uMPs, nó3baei đầy3bae cảtRz7uMPsm k3baeích “CảtRz7uMPsm ơntRz7uMPs cậu3bae nhiềuhNLhxGGe lắm.”

“Ôi dào3bae, tRz7uMPsgiữa chúnhNLhxGGeg mình cần3bae 3baegì phải3bae cảhNLhxGGem tRz7uMPsơn. tRz7uMPsVốn 3baetớ đhNLhxGGeịnh q3baeua đâtRz7uMPsy từhNLhxGGe 3baesáng cơ,3bae nhưn3baeg LtRz7uMPsương NgtRz7uMPsuyên An bảohNLhxGGe hNLhxGGetớ đừnhNLhxGGeg hNLhxGGegây thtRz7uMPsêm rắchNLhxGGe rối3bae chtRz7uMPso cậuhNLhxGGe, chNLhxGGeòn nóihNLhxGGe phNLhxGGehòng phtRz7uMPsẫu thhNLhxGGeuật 3baekhông ctRz7uMPsho nghNLhxGGeười ngoài vàhNLhxGGeo, hNLhxGGecũng khNLhxGGehông ch3baeo quáhNLhxGGe nhiều3bae ngườihNLhxGGe đtRz7uMPsợi bên3bae ngotRz7uMPsài. T3baeớ s3baeốt ruhNLhxGGeột qu3baeá, n3baeên đến chiề3baeu ph3baeải gọhNLhxGGei tRz7uMPscho cậtRz7uMPsu ngahNLhxGGey, hNLhxGGenghe cậutRz7uMPs n3baeói p3baehẫu 3baethuật đãtRz7uMPs xotRz7uMPsng, BìntRz7uMPsh tRz7uMPsBình cũng3bae tRz7uMPstỉnh rồi, tớhNLhxGGe liền3bae vộitRz7uMPs hNLhxGGevàng qutRz7uMPsa thăm.”

Tôn BìnhNLhxGGeh đtRz7uMPsã ng3baeủ shNLhxGGeay, Đàm T3baeĩnh mở3bae hNLhxGGecửa tRz7uMPsgian tr3baeong hNLhxGGephòng hNLhxGGebệnh để3bae Vư3baeơng hNLhxGGeVũ 3baeLinh thă3baem btRz7uMPsé 3baemột chúttRz7uMPs. ThựtRz7uMPsc ra tRz7uMPsvẫn tRz7uMPscòn cátRz7uMPsch mộ3baet cánhhNLhxGGe c3baeửa kínhhNLhxGGe nữa,hNLhxGGe 3baebên giườngtRz7uMPs bệnhhNLhxGGe ttRz7uMPsoàn nhữhNLhxGGeng tRz7uMPsmáy móhNLhxGGec theo3bae dõi, vhNLhxGGeì phòng3bae rấhNLhxGGet rộng,hNLhxGGe nêntRz7uMPs T3baeôn BìntRz7uMPsh 3baenằm t3baerên tRz7uMPsgiường trtRz7uMPsông l3baeại cànhNLhxGGeg nhNLhxGGehỏ béhNLhxGGe hơhNLhxGGen, nhìn tRz7uMPsrất tộhNLhxGGei nghiệp.

Vương VtRz7uMPsũ hNLhxGGeLinh sợhNLhxGGe tRz7uMPslàm ồn khiếntRz7uMPs tRz7uMPsbé TtRz7uMPsôn hNLhxGGeBình tỉhNLhxGGenh giấtRz7uMPsc nên3bae ch3baeỉ nh3baeìn hNLhxGGemột láthNLhxGGe hNLhxGGerồi bảotRz7uMPs ĐàmhNLhxGGe TĩntRz7uMPsh đónghNLhxGGe c3baeửa lại.

Tôn ChNLhxGGehí QuânhNLhxGGe tRz7uMPsra cầu thang3bae thhNLhxGGeoát hiểmtRz7uMPs htRz7uMPsút thuốc,hNLhxGGe cả3bae 3baecăn p3baehòng rộngtRz7uMPs thhNLhxGGeênh ttRz7uMPshang ngoàihNLhxGGe béhNLhxGGe T3baeôn Bình đanghNLhxGGe ngủ,3bae chhNLhxGGeỉ ctRz7uMPsòn Đà3baem TtRz7uMPsĩnh 3baevà tRz7uMPsVương VũhNLhxGGe LhNLhxGGeinh. VươhNLhxGGeng 3baeVũ LitRz7uMPsnh nhhNLhxGGeìn mộ3baet lhNLhxGGeượt căntRz7uMPs phòng r3baeồi hỏihNLhxGGe: tRz7uMPs“Nằm phhNLhxGGeòng nhNLhxGGeày chhNLhxGGeắc tốntRz7uMPs kémtRz7uMPs lắmhNLhxGGe phải3bae không?”

Đàm ThNLhxGGeĩnh nói:3bae “TớhNLhxGGe cũng tRz7uMPs không rõ3bae ntRz7uMPsữa, c3baeó ngườihNLhxGGe kháctRz7uMPs tRz7uMPslo chuyểnhNLhxGGe phòng3bae gi3baeúp mà.”

Vương tRz7uMPsVũ 3baeLinh khônghNLhxGGe nhịn 3bae được tRz7uMPsliền hhNLhxGGeỏi: “ĐtRz7uMPsàm TĩhNLhxGGenh, t3baeớ đtRz7uMPsang muốtRz7uMPsn hỏhNLhxGGei cậutRz7uMPs hNLhxGGeđây, hNLhxGGecậu ltRz7uMPsấy đâuhNLhxGGe hNLhxGGera tiềnhNLhxGGe ltRz7uMPsàm phẫu thuật

Đàm Tĩn3baeh dtRz7uMPso dự3bae một thohNLhxGGeáng rồitRz7uMPs đáphNLhxGGe: “TtRz7uMPsớ 3baeđi vay.”

“Cậu vtRz7uMPsay aihNLhxGGe?” VươnhNLhxGGeg Vũ LintRz7uMPsh sốt3bae ruột,3bae “ĐtRz7uMPsàm TĩnhtRz7uMPs à,hNLhxGGe 3baecậu vố3baen tRz7uMPslà người3bae thậttRz7uMPs thà,3bae đừngtRz7uMPs đểtRz7uMPs mắchNLhxGGe lừahNLhxGGe người3bae ta 3baenhé. Người3bae hNLhxGGeta chtRz7uMPso tRz7uMPscậu vahNLhxGGey nhiềutRz7uMPs tiềnhNLhxGGe thế,hNLhxGGe s3baeau nhNLhxGGeày cậuhNLhxGGe lấy3bae 3baegì 3baemà trả?”

Đàm Tĩ3baenh vôtRz7uMPs cùn3baeg cảm kíchNLhxGGeh trước3bae sự3bae hNLhxGGequan 3baetâm của3bae bhNLhxGGean, bè3baen 3baenói: “3baeCậu ytRz7uMPsên tâ3baem tRz7uMPsđi, t3baeớ tRz7uMPstự biết3bae các3baeh lhNLhxGGeo liệu.”

“Không phả3baei cậuhNLhxGGe vay Giá3baem đốctRz7uMPs ThtRz7uMPsịnh hNLhxGGeđấy tRz7uMPschứ? hNLhxGGeAnh 3baeta hNLhxGGedựa vàohNLhxGGe cátRz7uMPsi gìhNLhxGGe hNLhxGGemà 3baecho cậu3bae vhNLhxGGeay nhihNLhxGGeều ttRz7uMPsiền thế?”

“Không, tớhNLhxGGe kh3baeông vay anhNLhxGGeh tatRz7uMPs, tớhNLhxGGe va3baey 3baemột ngườhNLhxGGei họtRz7uMPs 3baehàng thôi.”

Vương VũhNLhxGGe LhNLhxGGeinh tRz7uMPsbán 3baetín bán nghhNLhxGGei: “CậutRz7uMPs cònhNLhxGGe 3baengười họtRz7uMPs 3baehàng gtRz7uMPsiàu cóhNLhxGGe thếtRz7uMPs hNLhxGGeư? StRz7uMPsao trhNLhxGGeước kh3baeông ngh3baee cậu3bae nhhNLhxGGeắc đếhNLhxGGen bao giờtRz7uMPs thế?”

Đàm Tĩn3baeh ghNLhxGGeượng cười, nói:hNLhxGGe “CtRz7uMPsũng khtRz7uMPsông phảitRz7uMPs 3baelà họ3bae hàngtRz7uMPs chNLhxGGeủa tớ,tRz7uMPs 3baelà hNLhxGGehọ htRz7uMPsàng củatRz7uMPs Bì3baenh 3baeBình, tRz7uMPsvì hNLhxGGeBình Bình3bae nên ngườitRz7uMPs t3baea mới3bae chịu3bae chtRz7uMPso 3baetớ vtRz7uMPsay đấy.”

Vương VhNLhxGGeũ Lin3baeh ngh3baeĩ tRz7uMPslà họ hNLhxGGehàng 3baebên TtRz7uMPsôn C3baehí Quân,tRz7uMPs vì3bae 3baeĐàm Tĩn3baeh vốnhNLhxGGe 3baeđã chNLhxGGehẳng 3baecó mấytRz7uMPs họhNLhxGGe hàng3bae, satRz7uMPsu n3baeày lại3bae đều khôngtRz7uMPs cò3baen hNLhxGGequa lạitRz7uMPs nữtRz7uMPsa. tRz7uMPsCô nói:tRz7uMPs “tRz7uMPsTôn ChíhNLhxGGe Quân3bae cũ3baeng ttRz7uMPshật là3bae, ctRz7uMPsó ngườitRz7uMPs họ3bae hàtRz7uMPsng giỏi 3baegiang nhưtRz7uMPs thếtRz7uMPs stRz7uMPsao khôhNLhxGGeng n3baeói sớtRz7uMPsm? ĐhNLhxGGeể cậu3bae tRz7uMPsvì chuyện3bae hNLhxGGechi phí3bae phẫhNLhxGGeu thuậtRz7uMPst màtRz7uMPs phải3bae lohNLhxGGe lắng 3baebao nhiêhNLhxGGeu tRz7uMPsnăm nay.”

Đàm ThNLhxGGeĩnh đổhNLhxGGei chủtRz7uMPs đề:tRz7uMPs “Làm ătRz7uMPsn 3baethế nà3baeo? StRz7uMPsao LươtRz7uMPsng NhNLhxGGeguyên tRz7uMPsAn hNLhxGGekhông đến?”

“Anh ấytRz7uMPs chNLhxGGeũng muốnhNLhxGGe đến3bae 3baelắm, nhưng mớ3baei 3baekhai t3baerương hatRz7uMPsi hhNLhxGGeôm tRz7uMPsnay, từhNLhxGGe s3baeáng hNLhxGGeđến tốitRz7uMPs hNLhxGGelúc nhNLhxGGeào cũngtRz7uMPs cóhNLhxGGe 3baengười xếp hNLhxGGe hàng chờhNLhxGGe 3baemua bátRz7uMPsnh. 3baeCậu yêtRz7uMPsn tâmtRz7uMPs đitRz7uMPs, 3baecửa hà3baeng củahNLhxGGe chtRz7uMPsúng thNLhxGGea n3baehất địnhtRz7uMPs ătRz7uMPsn nênhNLhxGGe làm ratRz7uMPs, tutRz7uMPsyệt hNLhxGGeđối hNLhxGGekhông để3bae cậuhNLhxGGe lỗ3bae hNLhxGGevốn đâu.tRz7uMPs tRz7uMPsLương NgtRz7uMPsuyên AhNLhxGGen cònhNLhxGGe nói,tRz7uMPs phải3bae nhanh chhNLhxGGeóng thutRz7uMPsê thêm3bae ngườ3baei thtRz7uMPsôi, chỉtRz7uMPs c3baeó 3baehai đứ3baea bọnhNLhxGGe tRz7uMPstớ ch3baeắc làmtRz7uMPs kh3baeông xuểtRz7uMPs. AtRz7uMPsnh ấytRz7uMPs phải 3bae phụ 3baetrách lhNLhxGGeò nhNLhxGGeướng, lại3bae 3baelo bắt3bae bônghNLhxGGe ktRz7uMPsem, cò3baen tớhNLhxGGe tRz7uMPsmột mhNLhxGGeình vừ3baea thtRz7uMPsu tiền,hNLhxGGe vừatRz7uMPs góihNLhxGGe bánh, vừhNLhxGGea tRz7uMPslấy hàhNLhxGGeng, q3baeuả thtRz7uMPsực l3baeà khtRz7uMPsông khtRz7uMPsam nổi.”

Đàm TĩnhNLhxGGeh bấy3bae gtRz7uMPsiờ mớitRz7uMPs nở 3bae nụ cườtRz7uMPsi: “Đợi3bae BìntRz7uMPsh B3baeình kho3baeẻ rồ3baei, tớ3bae tRz7uMPsqua gihNLhxGGeúp c3baeác cậu.”

“Đừng đùa3bae nữatRz7uMPs, văn phòng3bae mhNLhxGGeát mẻ3bae khNLhxGGehông ngồi,3bae chNLhxGGehạy hNLhxGGera bhNLhxGGeán b3baeánh l3baeàm gì?”

“Tớ thíchNLhxGGeh tRz7uMPsbán bánhtRz7uMPs nghNLhxGGeọt.” Đàm T3baeĩnh nóitRz7uMPs, “VảtRz7uMPs lại,hNLhxGGe tớtRz7uMPs vừa3bae đi3bae ltRz7uMPsàm khô3baeng lâu3bae đãtRz7uMPs xihNLhxGGen ngh3baeỉ dàhNLhxGGei 3baengày thếtRz7uMPs này, 3bae nghĩ đ3baeã thấytRz7uMPs nhNLhxGGegại tRz7uMPsquá tRz7uMPsđi hNLhxGGemất. ChNLhxGGeông tRz7uMPsty ktRz7uMPshông đ3baeuổi vi3baeệc thtRz7uMPsì t3baeớ cũntRz7uMPsg tRz7uMPschẳng cònhNLhxGGe m3baeặt mũi nàhNLhxGGeo đ3baei là3baem hNLhxGGetiếp. TtRz7uMPsớ hNLhxGGexin nghNLhxGGehỉ đếnhNLhxGGe gtRz7uMPsiúp ctRz7uMPsho 3baehai cậutRz7uMPs v3baeậy, tRz7uMPsbán bhNLhxGGeánh ngọt3bae cũnghNLhxGGe tốt mà,hNLhxGGe 3baetớ còntRz7uMPs mtRz7uMPsuốn họchNLhxGGe cáhNLhxGGech b3baeắt bông3bae ketRz7uMPsm của3bae 3baeLương NgutRz7uMPsyên 3baeAn nữa.”

Vương Vũ3bae LinhNLhxGGeh nói: hNLhxGGe “Công việchNLhxGGe ấy3bae mà3bae cậu3bae đtRz7uMPsể tuhNLhxGGeột tRz7uMPsmất 3baethì t3baeiếc lắmtRz7uMPs đấy,tRz7uMPs là3baem trontRz7uMPsg tò3baea nhtRz7uMPsà hNLhxGGesa nh3baeư thế, tRz7uMPs đúng ltRz7uMPsà 3baemát mhNLhxGGeày mhNLhxGGeát mặt3bae! Như3baeng cậutRz7uMPs làtRz7uMPs chNLhxGGeổ tRz7uMPsđông của3bae hNLhxGGetiệm bánhhNLhxGGe, hNLhxGGenếu chNLhxGGeậu đếntRz7uMPs cửa hàn3baeg tRz7uMPslàm, hNLhxGGetớ vàhNLhxGGe LtRz7uMPsương Ng3baeuyên tRz7uMPsAn đ3baeều rấttRz7uMPs hNLhxGGehoan nghênh.tRz7uMPs 3baeCòn cậutRz7uMPs tRz7uMPsmuốn họ3baec tRz7uMPslàm bánh tRz7uMPsthì đơhNLhxGGen giảtRz7uMPsn t3baehôi, thNLhxGGean sở3bae đến3bae tiệm3bae 3baebánh, ktRz7uMPsêu LươnghNLhxGGe NguyênhNLhxGGe AtRz7uMPsn dạytRz7uMPs cậu3bae hNLhxGGelà được3bae rhNLhxGGeồi. Nói đếnhNLhxGGe đtRz7uMPsây, tRz7uMPscô c3baehợt 3baebùi ngùitRz7uMPs: “VậytRz7uMPs 3baelà tốtRz7uMPst rtRz7uMPsồi, b3baeệnh tRz7uMPscủa BìhNLhxGGenh BìtRz7uMPsnh hNLhxGGeđã chữa lành3bae, tRz7uMPscậu ctRz7uMPsũng hNLhxGGekhỏi cầntRz7uMPs vừ3baea ttRz7uMPsan sở3bae làtRz7uMPs cuốngtRz7uMPs qtRz7uMPsuýt hNLhxGGechạy hNLhxGGevề trôn3baeg no3baem hNLhxGGenó nữa. ChúngtRz7uMPs ttRz7uMPsa 3baecó thểtRz7uMPs thườngtRz7uMPs xuyêntRz7uMPs đ3baeưa tRz7uMPsBình 3baeBình đtRz7uMPsi hNLhxGGechơi. ĐàmtRz7uMPs Tĩnh,hNLhxGGe co3baei tRz7uMPsnhư ctRz7uMPsậu hết tRz7uMPskhổ rồi.”

Nghe V3baeương Vũ3bae 3baeLinh ntRz7uMPsói vậy, hNLhxGGeĐàm TĩntRz7uMPsh cười3bae tRz7uMPskhẽ, tRz7uMPsnhưng đó3bae chNLhxGGehỉ tRz7uMPslà hNLhxGGenụ chNLhxGGeười ng3baeoài mặt3bae chhNLhxGGeứ khôhNLhxGGeng p3baehải xuất phtRz7uMPsát thNLhxGGeừ ttRz7uMPsrái hNLhxGGetim. tRz7uMPsĐúng vậhNLhxGGey, BìnhhNLhxGGe tRz7uMPsBình cuốihNLhxGGe cù3baeng đã3bae đượchNLhxGGe làtRz7uMPsm tRz7uMPsphẫu thuật,tRz7uMPs hNLhxGGeđiều này khitRz7uMPsến cô3bae n3baehư thNLhxGGerút đhNLhxGGeược tRz7uMPsmột ttRz7uMPsảng 3baeđá nặnhNLhxGGeg trịch,hNLhxGGe nhưhNLhxGGeng tRz7uMPsngay lậptRz7uMPs tứ3baec, lạihNLhxGGe tRz7uMPscó một tảng3bae tRz7uMPsđá kháctRz7uMPs đètRz7uMPs nặng3bae tRz7uMPslên lòngtRz7uMPs hNLhxGGecô. CôtRz7uMPs hNLhxGGekhông thấytRz7uMPs rằnhNLhxGGeg mìntRz7uMPsh đtRz7uMPsã hếhNLhxGGet khtRz7uMPsổ, thNLhxGGerái lại, tRz7uMPs những khổ3bae c3baeực mhNLhxGGeà côhNLhxGGe phảitRz7uMPs chịu3bae t3baerong tRz7uMPsbao n3baehiêu nă3baem qu3baea tRz7uMPskhiến chNLhxGGeô thấ3baey lòng3bae 3baeđầy chua xóthNLhxGGe. CtRz7uMPsô biếthNLhxGGe phíhNLhxGGea trướhNLhxGGec 3baecó thểhNLhxGGe còn3bae hNLhxGGenhiều trắc3bae tr3baeở 3baehơn đhNLhxGGeang đợitRz7uMPs mìn3baeh, vítRz7uMPs dụhNLhxGGe như gtRz7uMPsia đìnhtRz7uMPs NhiếtRz7uMPsp Vũ3bae ThNLhxGGehịnh tRz7uMPsnhất địntRz7uMPsh khôtRz7uMPsng tRz7uMPschịu tRz7uMPstừ hNLhxGGebỏ quyền3bae giáhNLhxGGem hộ.hNLhxGGe LờitRz7uMPs luật sưtRz7uMPs 3baecòn văhNLhxGGeng hNLhxGGevẳng btRz7uMPsên taihNLhxGGe, thNLhxGGerong lòng3bae c3baeô hNLhxGGecũng htRz7uMPsiểu rõ,tRz7uMPs hNLhxGGenhà họ3bae NhNLhxGGehiếp dễtRz7uMPs dàn3baeg đồng ýtRz7uMPs cátRz7uMPsc điề3baeu khNLhxGGehoản bồhNLhxGGei thường,tRz7uMPs shNLhxGGeố thNLhxGGeiền lhNLhxGGeớn tớitRz7uMPs mức3bae lúchNLhxGGe ký3bae tê3baen hNLhxGGecô cũntRz7uMPsg gitRz7uMPsật tRz7uMPscả mình, tRz7uMPsđó l3baeà cònhNLhxGGe tRz7uMPschưa tRz7uMPskể chỗtRz7uMPs cổhNLhxGGe phihNLhxGGeếu ntRz7uMPsiêm yếttRz7uMPs thNLhxGGeại HồnghNLhxGGe Kông.hNLhxGGe MhNLhxGGeấy vịhNLhxGGe lu3baeật s3baeư lập thoảhNLhxGGe th3baeuận đếnhNLhxGGe hNLhxGGenửa ngày3bae hNLhxGGerồi mớhNLhxGGei đưatRz7uMPs c3baeho côhNLhxGGe k3baeý. 3baeĐó 3baekhông hNLhxGGephải một3bae hhNLhxGGeai v3baeạn tệ,3bae cũng khNLhxGGehông phảtRz7uMPsi m3baeột h3baeai ctRz7uMPshục vạn3bae 3baetệ, tRz7uMPsmà lhNLhxGGeà hNLhxGGemột tRz7uMPscon 3baesố trênhNLhxGGe trờtRz7uMPsi, 3baecô hNLhxGGekhông thhNLhxGGeể tưởng tượhNLhxGGeng 3baera nổi.

Nhiếp hNLhxGGeĐông ViễntRz7uMPs k3baehông đời nàohNLhxGGe chNLhxGGehịu tRz7uMPsđể yêntRz7uMPs n3baehư vtRz7uMPsậy, T3baehịnh PhhNLhxGGeương ĐìhNLhxGGenh nói3bae, sởtRz7uMPs hNLhxGGedĩ ôngtRz7uMPs t3baea dtRz7uMPsễ dàtRz7uMPsng tra3baeo tặng qu3baeyền sởhNLhxGGe tRz7uMPshữu ctRz7uMPsổ phhNLhxGGeần là3bae hNLhxGGevì 3baebiết tRz7uMPsmình cótRz7uMPs t3baehể giàtRz7uMPsnh đượ3baec qu3baeyền tRz7uMPsgiám hộ.3bae hNLhxGGeTrong lòng ĐtRz7uMPsàm Tĩnh3bae vtRz7uMPsô chNLhxGGeùng hNLhxGGeu ám,3bae 3baenếu Nhiếp3bae tRz7uMPsVũ Thịn3baeh bitRz7uMPsết lý3bae 3baedo 3baenăm ấytRz7uMPs ctRz7uMPsô rtRz7uMPsời bỏ3bae anh, tRz7uMPsliệu hNLhxGGesẽ ng3baehĩ thhNLhxGGeế nào?hNLhxGGe CtRz7uMPsứ chtRz7uMPso tRz7uMPslà 3baeanh tRz7uMPsấy khôngtRz7uMPs biết,hNLhxGGe tRz7uMPsthì sahNLhxGGeu nàhNLhxGGey tRz7uMPsNhiếp ĐôtRz7uMPsng Viễn 3baesẽ 3baelàm gtRz7uMPsì ti3baeếp ntRz7uMPsữa? NếutRz7uMPs t3baehực tRz7uMPssự 3baemất đtRz7uMPsi quyềhNLhxGGen gtRz7uMPsiám hộ,3bae cảtRz7uMPs đờitRz7uMPs nhNLhxGGeày khônghNLhxGGe gặtRz7uMPsp được 3baeBình hNLhxGGeBình 3baenữa, côtRz7uMPs cảmtRz7uMPs thấ3baey thà3bae hNLhxGGechết chNLhxGGeòn hơn.

Cô tuyệthNLhxGGe đhNLhxGGeối khôtRz7uMPsng thể đ3baeể cohNLhxGGen rhNLhxGGeời x3baea m3baeình, tutRz7uMPsyệt đốitRz7uMPs không.

Vương V3baeũ LtRz7uMPsinh rtRz7uMPsa hNLhxGGevề rất muộn,hNLhxGGe 3baeĐàm tRz7uMPsTĩnh đhNLhxGGeịnh tiễ3baen chNLhxGGeô xu3baeống, nhưntRz7uMPsg đútRz7uMPsng 3baelúc đ3baeó 3baey ttRz7uMPsá tRz7uMPslại đếntRz7uMPs đohNLhxGGe nhiệ3baet 3baeđộ và htRz7uMPsuyết á3baep, nên3bae VtRz7uMPsương V3baeũ L3baeinh ngănhNLhxGGe ctRz7uMPsô ltRz7uMPsại. 3baeY ttRz7uMPsá tRz7uMPskiểm 3baetra x3baeong xuôihNLhxGGe, gtRz7uMPshi lại3bae những con3bae stRz7uMPsố 3baetrên hNLhxGGecác mátRz7uMPsy the3baeo dtRz7uMPsõi, nhNLhxGGeói rằng3bae mọ3baei chuyện3bae đềuhNLhxGGe ổn.3bae CotRz7uMPsn cô3bae đanghNLhxGGe nghNLhxGGeủ rất nghNLhxGGeon, h3baeình như3bae chăhNLhxGGen hơi3bae ấmtRz7uMPs qhNLhxGGeuá, nên3bae tr3baeán cậutRz7uMPs tRz7uMPsbé tRz7uMPslấm tấ3baem mồhNLhxGGe hhNLhxGGeôi. Đàm3bae TĩnhtRz7uMPs lấy khă3baen hNLhxGGemặt 3baelau c3baeho 3baecon, vừ3baea lú3baec ấy,tRz7uMPs T3baeôn ChhNLhxGGeí tRz7uMPsQuân 3baecũng qhNLhxGGeuay lại.

Anh hNLhxGGeta ntRz7uMPsói: “EmtRz7uMPs đi3bae ngủ tRz7uMPs một lát3bae 3baeđi, ahNLhxGGenh trôngtRz7uMPs ở3bae đ3baeây được3bae rồi.”

“Không 3baesao, antRz7uMPsh vềhNLhxGGe nhà ngtRz7uMPsủ đi,tRz7uMPs hNLhxGGeem 3baeở đhNLhxGGeây tRz7uMPsvới tRz7uMPsBình hNLhxGGeBình, hôtRz7uMPsm ntRz7uMPsay an3baeh hNLhxGGecũng mệthNLhxGGe chNLhxGGeả ngàtRz7uMPsy rồi.”hNLhxGGe 3baeĐàm TĩnhtRz7uMPs bình thNLhxGGehản nhNLhxGGeói, “CảmtRz7uMPs ơn3bae a3baenh đãtRz7uMPs đến.

Rất íttRz7uMPs k3baehi hNLhxGGenghe 3baecô nói vớihNLhxGGe mhNLhxGGeình nhữntRz7uMPsg lời3bae kháchtRz7uMPs sáotRz7uMPs nhtRz7uMPsư thếhNLhxGGe, ThNLhxGGeôn C3baehí Q3baeuân thấytRz7uMPs tRz7uMPskhông tRz7uMPsquen, liềntRz7uMPs nói: “Hay3bae làtRz7uMPs hNLhxGGeem vtRz7uMPsề tRz7uMPsnhà ntRz7uMPsgủ đ3baei, s3baeớm 3baemai đ3baeến thhNLhxGGeay c3baea ch3baeo anh.”

“Không 3baecần 3baeđâu, tRz7uMPsở đâ3baey vớ3baei con, hNLhxGGeem cònhNLhxGGe thấytRz7uMPs dễtRz7uMPs chịu3bae tRz7uMPshơn. BáctRz7uMPs hNLhxGGesĩ nói3bae đhNLhxGGeến sánhNLhxGGeg th3baeuốc hNLhxGGetê hết3bae t3baeác dụn3baeg, vếhNLhxGGet mổhNLhxGGe có th3baeể sẽhNLhxGGe đau.3bae ThôhNLhxGGei 3baecứ đ3baeể ehNLhxGGem ởtRz7uMPs lại3bae đây,tRz7uMPs hNLhxGGeanh vềhNLhxGGe nhNLhxGGehà tRz7uMPsnghỉ đi.”

Tôn ChhNLhxGGeí QutRz7uMPsân btRz7uMPsiết Đàm TĩtRz7uMPsnh hNLhxGGeđã quyếttRz7uMPs đ3baeiều gì3bae ttRz7uMPshì sẽtRz7uMPs không3bae t3baehay đtRz7uMPsổi n3baeên khhNLhxGGeông nóitRz7uMPs thêmhNLhxGGe gtRz7uMPsì nữa3bae, 3baeanh đứng tRz7uMPs trong phònhNLhxGGeg hNLhxGGebệnh mhNLhxGGeột látRz7uMPst rồihNLhxGGe tRz7uMPsquay ngườtRz7uMPsi 3baebước hNLhxGGera ngo3baeài. CảtRz7uMPs đtRz7uMPsêm q3baeua 3baeĐàm TĩhNLhxGGenh gần nhưtRz7uMPs 3baekhông ngủ,hNLhxGGe shNLhxGGeáng sớm3bae 3baenay lại3bae túctRz7uMPs trựtRz7uMPsc bêtRz7uMPsn ngoàihNLhxGGe phtRz7uMPsòng ph3baeẫu hNLhxGGethuật, thựhNLhxGGec hNLhxGGesự cô cũngtRz7uMPs 3baecảm thấhNLhxGGey htRz7uMPsơi mhNLhxGGeệt. TrontRz7uMPsg 3baegóc p3baehòng bệnh3bae có3bae mtRz7uMPsột chiếc3bae 3baegiường g3baeấp chuhNLhxGGeẩn hNLhxGGebị sẵn tRz7uMPs cho tRz7uMPshộ lýhNLhxGGe, Đ3baeàm TĩnhNLhxGGeh 3baekhông thNLhxGGehuê hộtRz7uMPs lhNLhxGGeý 3baenên côtRz7uMPs nằ3baem 3baeluôn lhNLhxGGeên hNLhxGGechiếc hNLhxGGegiường đó.tRz7uMPs Vốn chtRz7uMPsỉ địn3baeh ntRz7uMPsghỉ mhNLhxGGeột lhNLhxGGeát, nhưn3baeg vìtRz7uMPs qtRz7uMPsuá mệt,tRz7uMPs tRz7uMPsvả lạitRz7uMPs hNLhxGGeca mổtRz7uMPs đãtRz7uMPs hoàhNLhxGGen thNLhxGGehành, tin3baeh thầntRz7uMPs cô cũng3bae thtRz7uMPsoải mtRz7uMPsái tRz7uMPshơn, ĐhNLhxGGeàm TtRz7uMPsĩnh ngủhNLhxGGe thhNLhxGGeiếp đihNLhxGGe lúc3bae nà3baeo khôngtRz7uMPs biết.

Nhiếp tRz7uMPsVũ ThịntRz7uMPsh thựctRz7uMPs r3baea vẫn ởhNLhxGGe trontRz7uMPsg phòtRz7uMPsng tr3baeực b3baean tRz7uMPschưa vềhNLhxGGe, hômhNLhxGGe na3baey hNLhxGGeanh khtRz7uMPsông phải3bae thNLhxGGerực ctRz7uMPsa đêmtRz7uMPs, chNLhxGGea trực đhNLhxGGeêm mấtRz7uMPsy ngà3baey tRz7uMPsnày củatRz7uMPs atRz7uMPsnh ChủtRz7uMPs nhiệhNLhxGGem Phương3bae đhNLhxGGeều đổitRz7uMPs tRz7uMPsgiúp atRz7uMPsnh ctRz7uMPsả tRz7uMPsrồi. S3baeau khtRz7uMPsi tan làm,hNLhxGGe tRz7uMPsanh q3baeua t3baehăm tRz7uMPsbố, 3baetiện thểtRz7uMPs bá3baeo chNLhxGGeho ônghNLhxGGe tìnhNLhxGGeh hìtRz7uMPsnh phẫ3baeu tRz7uMPsthuật củ3baea BhNLhxGGeình BhNLhxGGeình. Ông Nhi3baeếp Đô3baeng ViễhNLhxGGen đã3bae bhNLhxGGeiết trước,3bae thựtRz7uMPsc hNLhxGGera từ3bae trưatRz7uMPs ônghNLhxGGe đãtRz7uMPs pháitRz7uMPs ngườitRz7uMPs đến3bae khoa NgtRz7uMPsoại TtRz7uMPsim tRz7uMPsmạch th3baeăm 3baedò, như3baeng khtRz7uMPsông hNLhxGGeđể chNLhxGGeho NhihNLhxGGeếp VũhNLhxGGe Thịnh3bae ha3baey. tRz7uMPsNhìn 3baevẻ m3baeặt mệt mỏi3bae của3bae hNLhxGGecon traitRz7uMPs, hNLhxGGeông nói:hNLhxGGe “Phẫ3baeu 3baethuật khôhNLhxGGeng chNLhxGGeó tRz7uMPsvấn đhNLhxGGeề tRz7uMPsgì làtRz7uMPs tRz7uMPstốt rồi,tRz7uMPs mấyhNLhxGGe tRz7uMPsngày nay co3baen tRz7uMPscũng mtRz7uMPsệt nhiề3baeu, hNLhxGGeăn khônhNLhxGGeg tRz7uMPsngon tRz7uMPsngủ khtRz7uMPsông yên,hNLhxGGe tối3bae na3baey hNLhxGGevề nhàtRz7uMPs 3baemà tRz7uMPsnghỉ ngơi đi.”

Nhiếp VũtRz7uMPs TtRz7uMPshịnh miệ3baeng thì đồngtRz7uMPs 3baeý, nhưnghNLhxGGe từtRz7uMPs khotRz7uMPsa GhNLhxGGean mật3bae bướhNLhxGGec rhNLhxGGea anhNLhxGGeh lạtRz7uMPsi đhNLhxGGei thNLhxGGehẳng vềhNLhxGGe phòtRz7uMPsng hNLhxGGetrực bhNLhxGGean củhNLhxGGea khoa Ngoại3bae ThNLhxGGeim 3baemạch. Đ3baeêm na3baey hNLhxGGelà đtRz7uMPsêm 3baeđầu hNLhxGGetiên shNLhxGGeau tRz7uMPsca phẫuhNLhxGGe th3baeuật, 3baemặc dtRz7uMPsù tRz7uMPshiện tạihNLhxGGe tình trạnghNLhxGGe tRz7uMPssau 3baephẫu thuậttRz7uMPs rtRz7uMPsất thNLhxGGeốt, hNLhxGGenhưng hNLhxGGedù satRz7uMPso cũnghNLhxGGe vẫntRz7uMPs l3baeà 3baeđêm tRz7uMPsquan thNLhxGGerọng nhất, tRz7uMPshơn nữa3bae 3baequa buổtRz7uMPsi 3baesớm mhNLhxGGeai, chNLhxGGeác loạihNLhxGGe t3baehuốc gâtRz7uMPsy mtRz7uMPsê s3baeẽ hoànhNLhxGGe toàntRz7uMPs mấtRz7uMPst ttRz7uMPsác dtRz7uMPsụng, thằng béhNLhxGGe hNLhxGGesẽ cảmtRz7uMPs thấtRz7uMPsy rấttRz7uMPs đau3bae, c3baeó ltRz7uMPsẽ 3baecòn đhNLhxGGeau đếntRz7uMPs mức3bae khNLhxGGehông ngủ3bae được,tRz7uMPs 3baecũng ctRz7uMPsó ltRz7uMPsẽ sẽ p3baehát tRz7uMPskhóc. Nghĩ3bae đếnhNLhxGGe nhữnghNLhxGGe giọ3baet n3baeước m3baeắt tRz7uMPscủa nhNLhxGGeó màhNLhxGGe hNLhxGGelòng atRz7uMPsnh ttRz7uMPshắt lạhNLhxGGei, 3baecuối cùng qutRz7uMPsyết đhNLhxGGeịnh tRz7uMPsở 3baelại khôhNLhxGGeng về.

Thấy anhNLhxGGeh tRz7uMPsở lạtRz7uMPsi đêtRz7uMPsm nay, tRz7uMPscác 3baey tátRz7uMPs tRz7uMPstrực hNLhxGGeban cũnghNLhxGGe khhNLhxGGeông lấyhNLhxGGe gì3bae làtRz7uMPsm lạ,tRz7uMPs vhNLhxGGeì trước3bae đâyhNLhxGGe tRz7uMPscó nhữn3baeg chNLhxGGea phẫhNLhxGGeu thuật củ3baea bệnh3bae hNLhxGGenhân qhNLhxGGeuan trọng,tRz7uMPs 3baevào đêm3bae đầu3bae hNLhxGGetiên s3baeau ktRz7uMPshi mổhNLhxGGe, NhiếtRz7uMPsp VtRz7uMPsũ ThịtRz7uMPsnh vẫntRz7uMPs hay chhNLhxGGeủ 3baeđộng hNLhxGGeyêu cầtRz7uMPsu trựchNLhxGGe, hNLhxGGetiện ttRz7uMPshể qhNLhxGGeuan sá3baet ttRz7uMPsình h3baeình s3baeau phẫutRz7uMPs thNLhxGGehuật ltRz7uMPsuôn. Sự3bae tận tâm3bae và3bae ngtRz7uMPshiêm 3baetúc đótRz7uMPs atRz7uMPsnh đề3baeu họtRz7uMPsc được3bae tRz7uMPstừ Chủ3bae 3baenhiệm Phương.tRz7uMPs tRz7uMPsHai n3baegày tRz7uMPsnay anh li3baeên tiếptRz7uMPs tRz7uMPsxin nghỉtRz7uMPs phhNLhxGGeép, n3baeên cô3baeng việchNLhxGGe cũntRz7uMPsg bhNLhxGGeị dồnhNLhxGGe đhNLhxGGeống khhNLhxGGeá nhiềutRz7uMPs, s3baeẵn 3baetiện tận dụngtRz7uMPs tRz7uMPslúc ntRz7uMPsày, hNLhxGGecái ghNLhxGGeì cầtRz7uMPsn bhNLhxGGeổ stRz7uMPsung t3baehì bổtRz7uMPs s3baeung, cáitRz7uMPs hNLhxGGegì hNLhxGGecần ktRz7uMPsiểm ttRz7uMPsra thNLhxGGehì hNLhxGGekiểm tra. hNLhxGGeThoạt đtRz7uMPsầu an3baeh tRz7uMPskhông hNLhxGGeđi thNLhxGGehăm p3baehòng bệnhNLhxGGeh, bởihNLhxGGe a3baenh biết3bae stRz7uMPsẽ có3bae ntRz7uMPsgười đhNLhxGGeến thăm3bae Tôn BìnhtRz7uMPs, cũng3bae biết3bae rằngtRz7uMPs ThNLhxGGeôn ChNLhxGGehí QtRz7uMPsuân tRz7uMPsvẫn c3baeòn tRz7uMPsở đóhNLhxGGe, mìhNLhxGGenh thNLhxGGeới thămhNLhxGGe 3baechỉ t3baeổ mantRz7uMPsg lại ph3baeiền hNLhxGGephức hNLhxGGecho ĐàmhNLhxGGe tRz7uMPsTĩnh mtRz7uMPsà t3baehôi, nêntRz7uMPs qhNLhxGGeuyết địnhhNLhxGGe ở3bae l3baeại phtRz7uMPsòng trự3baec hNLhxGGeban. Nhưng3bae mới n3baegồi hNLhxGGemột l3baeát hNLhxGGeanh hNLhxGGeđã bắhNLhxGGet đầhNLhxGGeu bồnhNLhxGGe hNLhxGGechồn tRz7uMPslo lắhNLhxGGeng, không3bae cònhNLhxGGe tâ3baem hNLhxGGetrí làhNLhxGGem vi3baeệc 3baegì nữa, khtRz7uMPsi 3baenhìn thấ3baey tRz7uMPsTôn 3baeChí QuâtRz7uMPsn tRz7uMPsđi khhNLhxGGeỏi, atRz7uMPsnh lhNLhxGGeật x3baeem bhNLhxGGeản tRz7uMPsghi hNLhxGGechép màtRz7uMPs hNLhxGGey hNLhxGGetá vừ3baea hohNLhxGGeàn thành, hNLhxGGerồi quy3baeết định3bae tới3bae phNLhxGGehòng hNLhxGGebệnh xe3baem thtRz7uMPsế nhNLhxGGeào, hNLhxGGecó ntRz7uMPshư vậyhNLhxGGe antRz7uMPsh tRz7uMPsmới yêntRz7uMPs tâtRz7uMPsm được.

Phòng bệnhtRz7uMPs rấttRz7uMPs yên tĩnh,3bae btRz7uMPsóng đèhNLhxGGen ởhNLhxGGe tRz7uMPsgian ngohNLhxGGeài vẫn3bae chưa3bae hNLhxGGetắt, trê3baen bà3baen đặthNLhxGGe hNLhxGGehai tác3baeh trà3bae, hNLhxGGecòn chNLhxGGeó cả mộttRz7uMPs hộptRz7uMPs bá3baenh ngtRz7uMPsọt, chtRz7uMPsắc tRz7uMPslà tRz7uMPsbánh Đàm3bae TĩnhhNLhxGGe dùhNLhxGGeng hNLhxGGeđể t3baeiếp k3baehách. CửtRz7uMPsa phòtRz7uMPsng trotRz7uMPsng chhNLhxGGeỉ khép hờhNLhxGGe, Nh3baeiếp Vũ3bae Thịnh3bae vừa3bae đẩy3bae cửahNLhxGGe vtRz7uMPsào, lhNLhxGGeiền trôhNLhxGGeng t3baehấy thằ3baeng tRz7uMPsbé đang3bae ntRz7uMPsgủ rất3bae say, Đàm3bae TĩnhNLhxGGeh c3baeũng hNLhxGGengủ gục3bae tRz7uMPstrên chihNLhxGGeếc giư3baeờng xếp.