You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táVN6j trưởngT2BC a6e7trong p3JXShòng mổ cảmSySf thấySySf khSySfông khíT2BC cSySfa m3JXSổ VN6jhôm SySfnay a6e7của 3JXSkhoa Ngoại3JXS SySfTim mạ3JXSch SySfthật kỳVN6j quặca6e7. Tính kSySfhí củ3JXSa VN6jChủ nhiệmT2BC Phương3JXS, cảa6e7 việ3JXSn nT2BCày aSySfi cũnga6e7 biết3JXS, k3JXSỹ SySfthuật giỏ3JXSi, yêu3JXS SySfcầu cao, mT2BCỗi lầnT2BC ôngVN6j đícT2BCh thSySfân cầ3JXSm da6e7ao mổ,SySf cSySfả ph3JXSòng phẫT2BCu T2BCthuật cSySfứ như3JXS gặpa6e7 phảVN6ji đại3JXS dịSySfch, chỉ sợT2BC 3JXScó cT2BChỗ T2BCnào sơa6e7 s3JXSót, bT2BCị a6e7Chủ nh3JXSiệm PhươnSySfg túmSySf đượcSySf mắVN6jng cha6e7o mộ3JXSt tra6e7ận thìSySf 3JXSđến Giám đ3JXSốc bệnha6e7 viện3JXS VN6jcũng khôVN6jng a6e7bênh nổa6e7i. VVN6jì tVN6jhế hôT2BCm nSySfay ca6e7ô phả3JXSi đíchVN6j tha6e7ân giáa6e7m sát 3JXScác a6e7y a6e7tá cT2BChuẩn bSySfị trướcT2BC VN6jca mổ,SySf chờT2BC đ3JXSến a6e7khi T2BCbệnh nhân3JXS đượcSySf đưaVN6j v3JXSào phVN6jòng SySfmổ, đèn cVN6jhụp bSySfật lên3JXS, a6e7bác s3JXSĩ g3JXSây mêT2BC a6e7đã bắVN6jt đầuSySf chT2BCuẩn bịVN6j gâyVN6j mVN6jê, cSySfô chợtT2BC cảm3JXS thSySfấy không VN6jkhí càT2BCng kỳa6e7 quặcVN6j hơa6e7n nữa.

Những 3JXSca pa6e7hẫu thuậT2BCt của ChSySfủ nhiệmT2BC PhươngVN6j đaVN6j phầnT2BC làSySf d3JXSo 3JXSmột SySfê kípa6e7 cSySfố địa6e7nh phT2BCối T2BChợp vớiT2BC nVN6jhau, bVN6jác sĩ3JXS gây a6e7mê SySflà cộnVN6jg SySfsự l3JXSâu nămT2BC, NhiếSySfp Va6e7ũ a6e7Thịnh thìSySf và3JXSo t3JXSheo bệnhSySf nhVN6jân, thôngVN6j thườnSySfg trong T2BCcác a6e7ca mổ3JXS củ3JXSa C3JXShủ nhiệma6e7 PhươnSySfg, anT2BCh đa6e7ều a6e7là SySfphụ a6e7mổ SySfthứ na6e7hất, nhưngSySf hô3JXSm nSySfay anh chỉ3JXS đứngVN6j m3JXSột bê3JXSn nhìn3JXS ba6e7ác sĩT2BC gây3JXS ma6e7ê làT2BCm việc.T2BC Đ3JXSiều đầu3JXS ti3JXSên kT2BChiến 3JXSy táVN6j trưởng 3JXScảm th3JXSấy VN6jkỳ qSySfuặc c3JXShính 3JXSlà Na6e7hiếp VũT2BC Thịa6e7nh, hT2BCôm naa6e7y báSySfc sĩa6e7 NSySfhiếp trông3JXS rấtSySf VN6jlo lắng, VN6j từ lúT2BCc bướca6e7 vào3JXS 3JXStới giờ3JXS anVN6jh chưa3JXS hềa6e7 ngồiSySf xuốa6e7ngĐiều nSySfày cũVN6jng khôSySfng cóa6e7 gìVN6j SySflạ, Ca6e7hủ nhiệm Phưa6e7ơng cònSySf đứngT2BC kiT2BCa, SySfngoài báca6e7 sT2BCĩ gâT2BCy ma6e7ê 3JXSra, a6e7ai dá3JXSm cảVN6j ga6e7an ngồiT2BC chứ? NhưVN6jng ChSySfủ nhiệmSySf PhSySfương VN6jhôm naa6e7y cVN6jũng khôna6e7g dẫnVN6j the3JXSo họ3JXSc trò3JXS nT2BCào khT2BCác củVN6ja mình3JXS vào pha6e7ụ mổ,VN6j m3JXSà dùnT2BCg T2BChai báSySfc VN6jsĩ ca6e7ó ta3JXSy 3JXSnghề g3JXSiỏi nSySfhất troT2BCng k3JXShoa làmT2BC pSySfhụ mổ,3JXS y t3JXSá SySftrưởng thấyVN6j, đVN6jối vớiVN6j TứVN6j cVN6jhứng FaVN6jllot tT2BChì độT2BCi n3JXSgũ bSySfác sSySfĩ hT2BCôm naa6e7y cóT2BC vẻT2BC hSySfùng hậu quá.

Tuy SySfđội ngũ3JXS hùnSySfg hậu 3JXS nhưng Chủa6e7 nhi3JXSệm Phươna6e7g đãa6e7 VN6jlàm rấSySft tốtT2BC, SySftừ nháa6e7t SySfdao đầuSySf a6e7tiên phâna6e7 táchT2BC cVN6jác cơ quana6e7, VN6jđến T2BCvá a6e7tâm thấtVN6j, 3JXScuối cùngT2BC là3JXS SySfkhâu lạiVN6j T2BCcác mạch3JXS máT2BCu, VN6jông đềuVN6j thựVN6jc hT2BCiện rất chuVN6jẩn xáa6e7c, m3JXSột lVN6joạt c3JXSác tha3JXSo 3JXStác thuầ3JXSn thT2BCục hoàVN6jn hảoVN6j a6e7đến mứSySfc 3JXScó thểSySf quaSySfy lại làmSySf t3JXSài liệSySfu gia6e7ảng dạ3JXSy T2BCcông kT2BChai, đâyT2BC lVN6jà kỹVN6j thuậa6e7t 3JXSmà ôVN6jng rVN6jèn đượcVN6j saSySfu hàn3JXSg ch

c năVN6jm đứnga6e7 VN6jbàn VN6jmổ. VN6jY SySftá trưởng cònSySf tưởngT2BC ChủSySf nhia6e7ệm Phươna6e7g 3JXSđang T2BClàm mẫa6e7u, 3JXSvì a6e7bác sT2BCĩ NhiếpSySf màa6e7 ônga6e7 a6e7cưng nhất a6e7 đang đứVN6jng bê3JXSn cạnh3JXS quaT2BCn a6e7sát, tiếcVN6j rằng3JXS a6e7hôm 3JXSnay tâmSySf trạngSySf a6e7bác sa6e7ĩ NhiếpSySf khôn3JXSg được a6e7tốt, từ3JXS SySflúc a6e7mở VN6jkhoang ngựcT2BC củSySfa bệnhT2BC nhâ3JXSn, anVN6jh khônT2BCg dámT2BC nhìVN6jn bệnhSySf nhâVN6jn thê3JXSm một VN6j lần SySfnào nữaVN6j, mT2BCà chạVN6jy lạ3JXSi phíaSySf báVN6jc sSySfĩ gâVN6jy T2BCmê đếma6e7 tầnT2BC sSySfố 3JXSmáy thở.

Cô SySfy T2BCtá trẻa6e7 3JXSthì thầT2BCm với3JXS y táVN6j trưởVN6jng: “Hôm3JXS naVN6jy 3JXSbác 3JXSsĩ Nhiếpa6e7 saVN6jo tha6e7ế n3JXShỉ? CSySfhưa ăn3JXS sa6e7áng na6e7ên bT2BCị tụt3JXS SySfhuyết áp à?”

“Lắm chuyệT2BCn!” VN6jY T2BCtá trưởng3JXS mắng, nhưngVN6j tronT2BCg lòSySfng cũna6e7g thầa6e7m tVN6jhắc T2BCmắc, SySfbình thườnT2BCg SySfChủ nhiệm3JXS VN6jPhương dẫn theoSySf họa6e7c a6e7trò a6e7mà t3JXShấy họcT2BC trVN6jò l3JXSơ đễa6e7nh nVN6jhư vậyT2BC, chắcVN6j ca6e7hắn đãa6e7 T2BCquay l3JXSại mT2BCắng chVN6jo một trậ3JXSn ta6e7ơi 3JXSbời, nhưnT2BCg hVN6jôm naT2BCy ô3JXSng a6e7rất tậpa6e7 a6e7trung làma6e7 phẫu3JXS thuật3JXS, a6e7đến mức3JXS đầSySfu cT2BCòn chẳng ngẩVN6jng lên,VN6j làmVN6j nhSySfư a6e7bác sĩ3JXS NhiếpSySf 3JXSkhông ha6e7ề cóVN6j mặtT2BC tr3JXSong phònVN6jg 3JXSmổ vậy.VN6j Chủ nhiệmSySf khT2BCông mắngVN6j mỏVN6j aia6e7, SySfca a6e7phẫu thuật3JXS VN6jnày a6e7thật là3JXS kỳ3JXS VN6jlạ, bì3JXSnh thườSySfng cVN6jhỉ a6e7khi nào cT2BCa T2BCmổ a6e7rất khôVN6jng thuT2BCận lSySfợi, tìnVN6jh trạngT2BC bSySfệnh nhâa6e7n vôa6e7 cVN6jùng T2BCnguy kịch,SySf 3JXSChủ nhiệa6e7m Phương khônVN6jg ca6e7ó th3JXSời a6e7gian nóVN6ji tSySfhì mớ3JXSi ka6e7hông mắnga6e7 ngườiSySf khác.3JXS Nếua6e7 khôngT2BC ta6e7hì nào mắT2BCng trợSySf VN6jthủ, qVN6juát SySfy 3JXStá, rủaSySf dụnVN6jg cụ,T2BC VN6jchê kia6e7m conSySfg khóSySf làT2BCm, a6e7nói chua6e7ng phSySfải tìSySfm ra lỗiT2BC gì3JXS 3JXSđó ma6e7ắng vàa6e7i VN6jcâu, mớVN6ji cóVN6j SySfthể xea6e7m VN6jnhư mộtVN6j SySfca SySfphẫu thuậtSySf SySfbình thường.

Đang 3JXSphẫu thuậ3JXSt a6e7thì huyết ápa6e7 bệnh3JXS nVN6jhân b3JXSỗng nhiVN6jên giảVN6jm mạSySfnh, bá3JXSc sĩT2BC gâa6e7y SySfmê rSySfất bìnhSySf tĩT2BCnh trướT2BCc tìSySfnh huống 3JXSbất ngT2BCờ nàa6e7y, lậpa6e7 VN6jtức tSySfhông báoa6e7 chT2BCỉ số3JXS huyếa6e7t á3JXSp cVN6jho cha6e7ủ 3JXSnhiệm, vừSySfa dứa6e7t lời3JXS đã3JXS thấy NhiếpSySf a6e7Vũ ThịnhVN6j qa6e7uay ta6e7rở lạa6e7i bênVN6j bànVN6j phVN6jẫu thuậta6e7. CT2BChủ nhiệmT2BC PVN6jhương liếca6e7 aSySfnh 3JXSnhưng không buồn3JXS a6e7đếm xỉSySfa gìa6e7 đếVN6jn, thươngVN6j lượnT2BCg thẳna6e7g VN6jvới bácVN6j SySfsĩ VN6jgây mêT2BC mVN6jấy VN6jcâu, quay3JXS sang thT2BCấy Nhiếpa6e7 T2BCVũ ThịnhSySf chaSySfo đảoSySf nSySfhư muSySfốn ngã,VN6j Chủ3JXS nhiệma6e7 PhưT2BCơng rốtT2BC T2BCcuộc SySfcũng phát cáu:SySf “a6e7Tránh sVN6jang mộVN6jt bên!SySf LượnT2BC quVN6ja lSySfượn lại,3JXS lởnSySf vSySfởn lT2BCàm 3JXStôi b3JXSực mình!VN6j Nếu khônT2BCg thìa6e7 cúVN6jt 3JXSra ngo3JXSài cSySfho tôi!”

Chủ nhiệmSySf cuối3JXS cùng cũngSySf mSySfắng SySfngười SySfrồi, 3JXShơn nữaVN6j lSySfại mắng3JXS NhSySfiếp Vũa6e7 Thịnh3JXS nSySfgười T2BCmà a6e7thường nT2BCgày VN6jông thiên vVN6jị nhất,VN6j chứnga6e7 tỏT2BC SySfca pSySfhẫu a6e7thuật nàSySfy khSySfông cVN6jó vấT2BCn đềT2BC ga6e7ì lớnT2BC. PhụT2BC a6e7mổ thứa6e7 nhấT2BCt và thứ3JXS h3JXSai thởSySf pha6e7ào nh3JXSẹ nha6e7õm, cảa6e7 p3JXShòng phẫ3JXSu thuậta6e7 SySfđều nhT2BCư T2BCtrút đượca6e7 gána6e7h nặng. SySfBác 3JXSsĩ Nhiếa6e7p bị3JXS mắng,3JXS 3JXSrầu T2BCrĩ VN6jtránh sanSySfg mộSySft bêSySfn, 3JXSnhưng 3JXSvẫn khôngT2BC SySfdám bỏT2BC rT2BCa ngoài. MộtT2BC lúVN6jc sauSySf, hu3JXSyết áSySfp củaT2BC bệnhSySf n3JXShân T2BCtăng tr3JXSở lại,T2BC tT2BCiếp thVN6jeo đ3JXSó cVN6ja mổT2BC tT2BCiến hành rấta6e7 VN6jthuận lợi,T2BC ChủT2BC nhiSySfệm Pha6e7ương hôSySfm n3JXSay đícSySfh thâna6e7 VN6jlàm SySftất cả3JXS mọiSySf việc,a6e7 thT2BCậm chí đếnVN6j a6e7công đa6e7oạn khâT2BCu va6e7ết ma6e7ổ cu3JXSối 3JXScùng ôna6e7g cũngT2BC t3JXSự ma6e7ình t3JXShực hiệa6e7n, T2BCkhông để3JXS a6e7phụ tá VN6jđộng tT2BCay vào.a6e7 SaSySfu kh3JXSi kha6e7âu 3JXSxong, ông3JXS cứ3JXS 3JXSngắm nghíaVN6j SySfmãi, vVN6jẻ a6e7như r3JXSất hàiVN6j lòngSySf. Chỉ VN6jphẫu thT2BCuật bâVN6jy giờVN6j 3JXSđều a6e7là 3JXSchỉ tự3JXS a6e7tiêu, v3JXSì tT2BChế ôVN6jng đãT2BC lSySfàm a6e7một cái3JXS tVN6jhắt chỉ tuyệta6e7 đẹpT2BC, SySfđến nỗiSySf dườa6e7ng nVN6jhư SySfbản SySfthân cũnSySfg r3JXSất vừaa6e7 ý,VN6j ngẩa6e7ng SySfđầu VN6jlên gọi3JXS NhiVN6jếp Vũ Thịnh:SySf “XongT2BC rồi!VN6j TôVN6ji đSySfi rửaT2BC SySftay đây.”

Chủ nVN6jhiệm Phươna6e7g rửaT2BC tay xa6e7ong, tháVN6jo cT2BCặp kín3JXSh ra6e7a rT2BCửa m3JXSặt r3JXSồi ma6e7ới a6e7ra khVN6jỏi phònSySfg mổ.a6e7 BênSySf ngoàVN6ji a6e7phòng phẫT2BCu thuật, ngSySfười nh3JXSà bệnVN6jh nhâna6e7 VN6jđang VN6jlo lắVN6jng a6e7chờ đợSySfi, 3JXSvừa a6e7nghe tiếng3JXS cửT2BCa phT2BCòng bậtSySf mở, a6e7trông a6e7thấy ChủT2BC nha6e7iệm PhươVN6jng SySfđi rSySfa, côT2BC VN6jta liT2BCền vSySfội vàVN6jng đứn3JXSg dậy.

Ấn tượnga6e7 củaSySf Ch3JXSủ nhiệm T2BCPhương SySfvề ĐVN6jàm Ta6e7ĩnh rấtSySf tệVN6j, SySfcho SySfrằng côSySf c3JXShính làT2BC hSySfồng nha3JXSn hSySfọa thủa6e7y tro3JXSng truyền thT2BCuyết, mộa6e7t T2BCanh chàna6e7g nVN6jgoan nVN6jgoãn biếVN6jt vângVN6j lời3JXS nT2BChư NhiếpT2BC T2BCVũ ThịnhSySf SySfbị ca6e7ô 3JXSta làm ca6e7ho ăna6e7 khônT2BCg ngo3JXSn ngủa6e7 khSySfông yVN6jên, đến3JXS giVN6jờ vẫnVN6j 3JXScòn a6e7phải trôVN6jng 3JXSnom T2BCđứa a6e7bé vô3JXS tộiSySf trong phòSySfng hồT2BCi sứa6e7c. BT2BCởi 3JXSthế ôngT2BC đaT2BCnh SySfmặt lại,3JXS khSySfông tT2BChèm nhìVN6jn Đàa6e7m T3JXSĩnh, lúca6e7 đT2BCi nga3JXSng qua ca6e7ô cònT2BC buô3JXSng mộtSySf câVN6ju “LT2BCần này3JXS côVN6j vừaa6e7 lòngVN6j rVN6jồi nhé!”

Đàm SySfTĩnh bi3JXSến sắ3JXSc, cô khôna6e7g VN6jthể hiểa6e7u đượcVN6j a6e7câu nóT2BCi 3JXSnày của6e7a VN6jbác T2BCsĩ 3JXSmổ chínhSySf c3JXSó a6e7ý T2BCgì. Côa6e7 vố3JXSn 3JXSđã vô3JXS cùng3JXS căng 3JXSthẳng, Nhiếp3JXS VN6jVũ TVN6jhịnh bướVN6jc T2BCvào ph3JXSòng pa6e7hẫu SySfthuật đến3JXS T2BCgiờ T2BCvẫn chưVN6ja thấyT2BC ra, 3JXS giờ báSySfc SySfsĩ mổSySf chínT2BCh vừaVN6j a6e7ra liềnT2BC lạnh3JXS ta6e7anh buôVN6jng T2BCmột câu3JXS nT2BChư v3JXSậy khT2BCiến c3JXSả ngT2BCười cô mềT2BCm VN6jnhũn, sua6e7ýt chT2BCút nữaSySf ngT2BCất xỉua6e7, mVN6jay SySfcó 3JXSTôn ChSySfí Quâa6e7n kịp3JXS đỡa6e7 a6e7lấy, dìT2BCu cT2BCô VN6jngồi xuống ghế.SySf CôSySf VN6jhoa T2BChết T2BCcả mắt,VN6j 3JXSmột hT2BCồi l3JXSâu sa3JXSu VN6jmới VN6jđịnh tT2BChần nói:a6e7 “Gọa6e7i 3JXSđiện cho N3JXShiếp VT2BCũ ThT2BCịnh, hSySfỏi VN6janh tSySfa rVN6jút ca6e7ục a6e7ca phẫuSySf tha6e7uật thếSySf nàT2BCo rồi?”

Nhiếp V3JXSũ ThịnSySfh VN6jthu xếT2BCp ổn thoảa6e7 cVN6jho TT2BCôn BìVN6jnh a6e7xong, vừaSySf r3JXSa đếT2BCn cửT2BCa phòVN6jng mVN6jổ, T2BCnhìn T2BCqua VN6jcửa kính,T2BC a6e7liền bắSySft a6e7gặp Đàm SySfTĩnh VN6jgần na6e7hư ng3JXSã vào3JXS lòngSySf TônSySf Chí3JXS Quâna6e7. Phải3JXS thừa6e7a nhSySfận rằnSySfg, a6e7anh vẫnVN6j thấy lòng3JXS chu3JXSa xVN6jót, cóa6e7 lẽa6e7 VN6jduyên pha6e7ận giữa3JXS anSySfh vàT2BC ĐàSySfm Tĩna6e7h đếnVN6j đâVN6jy tVN6jhực sự3JXS đT2BCã T2BChết 3JXSrồi. Chuyện đếnSySf nướcT2BC này,VN6j khôT2BCng cSySfam SySftâm ta6e7hì cũnga6e7 cóa6e7 íVN6jch gSySfì? Tìa6e7nh yêa6e7u troa6e7ng sáT2BCng 3JXSđơn thuần ta6e7hời niê3JXSn tVN6jhiếu đãT2BC nhưa6e7 m3JXSột giấcVN6j T2BCmơ, VN6jcòn lạiSySf chỉSySf lT2BCà o3JXSán hậa6e7n màT2BC thôi.

Anh đẩya6e7 cửT2BCa a6e7bước raT2BC, thấy ĐT2BCàm Tĩna6e7h vẫnSySf a6e7đang VN6jlúi 3JXShúi tìm3JXS điVN6jện thoại,T2BC biSySfết c3JXSô SySfấy đSySfịnh VN6jgọi c3JXSho 3JXSmình, bèn nói:T2BC “KhôngT2BC ca6e7ần gọiSySf na6e7ữa, tô3JXSi r3JXSa đT2BCây rồi.”

Trông thấyT2BC VN6jánh mắt3JXS đầy mon3JXSg mỏia6e7 cVN6jủa VN6jĐàm Ta6e7ĩnh, 3JXSanh nóiSySf: VN6j“Phẫu VN6jthuật T2BCkết t3JXShúc rồi,T2BC rấtSySf th3JXSành công.”

Đàm TĩnSySfh nSySfgẩn ngườ3JXSi mấta6e7 vài gVN6jiây, rSySfồi đVN6jứng phắ3JXSt dậyT2BC nha6e7ưng côSySf khôVN6jng bướcVN6j T2BCnổi vàoSySf phònSySfg phẫu3JXS thuật,SySf c3JXShỉ biết nVN6jhìn NhiSySfếp VũT2BC ThịnhSySf đầya6e7 3JXSvan xin3JXS, NhiếSySfp VVN6jũ ThịnhSySf cảmT2BC thấyT2BC a6e7ánh mắta6e7 cT2BCô nT2BChư sáp T2BCnến n3JXSóng bỏVN6jng, thi3JXSêu T2BCđốt t3JXSrái tia6e7m aVN6jnh SySfđau buốt,3JXS a6e7anh vô3JXS thứcSySf 3JXStránh VN6jánh mắtVN6j của cô,3JXS nóVN6ji: “Ba6e7ình BìSySfnh đanT2BCg ởT2BC tr3JXSong a6e7phòng hồa6e7i SySfsức, phảia6e7 thSySfeo da6e7õi mộSySft VN6jđã, nếu3JXS khôVN6jng có T2BCgì bT2BCất 3JXSthường cSySfó thểa6e7 đưaT2BC về3JXS phòT2BCng bệnh.”

“Tôi cóVN6j thSySfể vàoa6e7 tVN6jhăm nó không?”

“Vẫn chSySfưa được.”SySf Anh a6e7đáp, khôna6e7g kì3JXSm đượcT2BC a6e7vẫn dT2BCùng giọnga6e7 SySfan 3JXSủi, “a6e7Tôi sa6e7ẽ vVN6jào vớiT2BC nVN6jó 3JXSngay, cT2BCô SySfcứ yên tâm.”

Đàm TĩSySfnh cú3JXSi đT2BCầu, dù khôngSySf nhT2BCìn na6e7hưng NVN6jhiếp VN6jVũ TSySfhịnh cSySfũng biếta6e7 VN6jcô VN6jđang kha6e7óc. TônSySf CSySfhí a6e7Quân đưVN6ja cVN6jho cô gó3JXSi giấya6e7 3JXSăn, Nh3JXSiếp VSySfũ ThịnT2BCh cảmVN6j thấy3JXS tâa6e7m tr3JXSạng đầyVN6j pha6e7ức tạp,SySf bè3JXSn quaVN6jy ngườSySfi trởSySf lại phòVN6jng hồia6e7 sức.

Bác s3JXSĩ ga6e7ây mêVN6j vSySfẫn chưa a6e7 đi, tha6e7ấy an3JXSh VN6jvào bèna6e7 chàoT2BC T2BCrồi hỏi:SySf “ĐứVN6ja a6e7trẻ nàT2BCy coa6e7n nhà3JXS aT2BCi thế?”

Nhiếp VVN6jũ T3JXShịnh SySfkhựng lại, hỏi:a6e7 “Sa3JXSo tSySfhế ạ?”

“Ui trờiVN6j 3JXSơi, 3JXStôi làVN6jm việc T2BC với Ca6e7hủ na6e7hiệm Phương3JXS ma6e7ười mấyT2BC a6e7năm rồi,VN6j chT2BCưa 3JXStừng thấySySf ônT2BCg ấyT2BC nhưT2BC hômVN6j nayVN6j, 3JXScứ như VN6jcon VN6jnhà mVN6jình 3JXSđang VN6jnằm trêna6e7 bSySfàn phẫuSySf thuSySfật vậy.”

Nhiếp 3JXSVũ TT2BChịnh thấy lòng3JXS cT2BChua xóVN6jt, SySfvội đáVN6jp: “ĐâyT2BC là…3JXS họT2BC h3JXSàng… họ3JXS VN6jhàng củT2BCa cháu.”

“Thảo nào!3JXS Đa6e7úng SySflà chủ nhi3JXSệm củaa6e7 các3JXS T2BCanh cSySfoi VN6janh SySfnhư c3JXSon đSySfẻ, t3JXSôi cứVN6j bảVN6jo SySfsao hVN6jôm nSySfay ana6e7h đứngSySf trong phònVN6jg phẫua6e7 VN6jthuật mVN6jà lạT2BCi khôna6e7g làm3JXS gì3JXS. VN6jÀ, đúSySfng rồiSySf, a6e7chương trìnhVN6j Ca6e7M ấ3JXSy rVN6jút cục 3JXSlà T2BCthế nT2BCào đấy?a6e7 ChT2BCủ nhiệmVN6j củaSySf ca6e7ác ana6e7h bấVN6jt chấSySfp SySfáp lựcT2BC củ3JXSa việna6e7 trưSySfởng SySfkéo vSySfề đây, ba6e7ác bT2BCỏ rấtVN6j VN6jnhiều ýT2BC VN6jkiến củSySfa mọi3JXS người,a6e7 thếT2BC s3JXSao giờSySf vẫnVN6j 3JXSchưa khởi3JXS độn3JXSg vậy?”

Nhiếp a6e7Vũ ThịnhT2BC thầ3JXSm nghĩ a6e7chuyện nàVN6jy cVN6jhính làa6e7 a6e7do mìn3JXSh làVN6jm SySflỡ dở.3JXS Ana6e7h T2BCáy T2BCnáy nói:3JXS “Chủa6e7 nhiệma6e7 đã3JXS giao cSySfho c3JXSháu rồi,3JXS VN6jchỉ cầnT2BC tSySfìm SySfđược a6e7bệnh nhâa6e7n thíca6e7h hợpa6e7 sẽSySf lậpVN6j tứa6e7c tVN6jiến hành3JXS cVN6ja đầu tiên.”

“Làm tT2BCốt lVN6jà VN6jtạo pSySfhúc cho dânVN6j 3JXSđấy.” T2BCBác sĩ3JXS gâT2BCy mêVN6j a6e7nói đùa,T2BC” BaT2BCo nhiêuT2BC bệnha6e7 nhân3JXS còVN6jn đaT2BCng đỏT2BC mSySfắt chờ kiaVN6j kìaa6e7, anSySfh xeSySfm a6e7hỗ trợSySf cVN6jho VN6jbệnh a6e7tim a6e7bẩm sina6e7h SySfcủa cSySfhính pa6e7hủ, SySfhộ kha6e7ẩu nông3JXS thôna6e7 có tha6e7ể đưa6e7ợc hưởng3JXS tSySfrợ cấVN6jp, bảoSySf ha6e7iểm th3JXSất nghiệpSySf ở3JXS a6e7thành phố3JXS cSySfó VN6jthể được3JXS VN6jhưởng tSySfrợ cấp, a6e7đây khôVN6jng ph3JXSải hộVN6j kha6e7ẩu a6e7nông a6e7thôn, cT2BCũng chẳngVN6j phảia6e7 thấ3JXSt ngT2BChiệp ởa6e7 thànhSySf pa6e7hố, tự nhiênVN6j mắcSySf phảVN6ji căVN6jn bện3JXSh nT2BCặng nhưVN6j thếVN6j T2BCnày, khôna6e7g cVN6jó tiềna6e7 màVN6j chữa,a6e7 bằnga6e7 mọi cácha6e7 T2BCphải xT2BCoay a6e7được hơnT2BC VN6jmười va6e7ạn tệ,3JXS ca6e7òn khôa6e7ng biế3JXSt T2BCcó 3JXSbà T2BCcon họa6e7 hànT2BCg nàoT2BC chịu 3JXS cho vSySfay kSySfhông, t3JXShật làT2BC SySfác nghiVN6jệt VN6jquá màa6e7…” ÔSySfng nhVN6jìn béSySf T2BCTôn Bìa6e7nh đa3JXSng nằma6e7 trên 3JXSgiường đẩySySf, “Đượca6e7 rồiVN6j đấa6e7y, xe3JXSm 3JXSra tSySfình hìnhT2BC VN6jkhá khảT2BC quan3JXS, tVN6jám phầna6e7 khT2BCông phải đưaa6e7 saVN6jng phVN6jòng 3JXSchăm sóSySfc đặcSySf biệt3JXS, aa6e7nh trựcSySf ởT2BC đây,SySf tT2BCôi đa6e7i thaSySfy đồSySf đã.”

Khi SySfTôn Ba6e7ình tỉnhT2BC dậy,3JXS người đầua6e7 tiT2BCên cậVN6ju nhìn3JXS T2BCthấy lSySfà ĐVN6jàm Tĩnh.a6e7 TuSySfy đềa6e7 SySfphòng lVN6jây nhiễm,T2BC T2BCĐàm TĩSySfnh phải mặcVN6j chiVN6jếc a6e7áo cho3JXSàng khửT2BC trùnVN6jg 3JXSrộng thù3JXSng thình,SySf còT2BCn đT2BCeo T2BCkhẩu trang3JXS, đội3JXS mũ, nhưn3JXSg chSySfỉ na6e7hìn ánhSySf mắtSySf quT2BCen VN6jthuộc, 3JXSTôn BìT2BCnh lSySfiền na6e7hận T2BCngay VN6jra mẹVN6j. Ca6e7âu đầ3JXSu tiên cậua6e7 bVN6jé hỏiSySf là:T2BC “Mẹ,SySf sa6e7ao mẹ

Đàm TĩnSySfh 3JXSvốn đSySfã nín kSySfhóc nT2BChưng T2BCnghe coSySfn VN6jnói câSySfu ấSySfy, ca6e7ô suýVN6jt nSySfữa lạiVN6j rơiVN6j nT2BCước mắt.VN6j Sắp3JXS tớiVN6j giờ3JXS a6e7tan sở, Chủ3JXS nhia6e7ệm Pa6e7hương lạSySfi ta6e7ự mì3JXSnh T2BCđi kiểm3JXS T2BCtra mVN6jột lượVN6jt, lầnVN6j nSySfày ôn3JXSg dẫT2BCn theSySfo họcSySf trò a6e7 của mìa6e7nh, tấa6e7t cảa6e7 3JXSđều mặca6e7 T2BCáo bloSySfuse trắng,a6e7 đầySySf t3JXSác a6e7phong SySfcông việc3JXS, SySfđứng trong SySf phòng bệa6e7nh, na6e7ói một3JXS lượta6e7 nSySfhững điềuVN6j VN6jcần ch3JXSú VN6jý sSySfau pT2BChẫu thuVN6jật. M3JXSấy vVN6jị tia6e7ến sĩa6e7 mải miết3JXS ghT2BCi cT2BChép, TiSySfểu 3JXSMẫn còVN6jn ngVN6jhịch ngSySfợm là3JXSm mặta6e7 xấuVN6j c3JXShọc NhT2BCiếp Va6e7ũ Thịnh3JXS. ĐợiSySf CSySfhủ nhiệm PVN6jhương T2BCđi rVN6ja rồi,VN6j an3JXSh mớiVN6j khoVN6jác vT2BCai NVN6jhiếp SySfVũ ThSySfịnh, tT2BCrêu ch3JXSọc: “Sư3JXS huynh, a6e7 nghe nóa6e7i a6e7hôm nT2BCay tVN6jrong 3JXSphòng phẫa6e7u th3JXSuật T2BCanh bịSySf lãoa6e7 VN6jyêu mSySfắng hả?”

“Làm gìT2BC cT2BCó, e3JXSm ngVN6jhe T2BCai nói thế?”

“Ái T2BCdà, NhSySfiếp sưSySf huynhSySf à, nga6e7ày nàT2BCo lãSySfo SySfyêu ch3JXSẳng mắngT2BC bọnT2BC 3JXSem v3JXSài lưa6e7ợt, cVN6jó phT2BCải làa6e7 ca6e7huyện gT2BCì ma6e7ất mặt đâ3JXSu, s3JXSao aT2BCnh khôa6e7ng chịuVN6j thừaSySf nhận3JXS nhỉ3JXS? a6e7Nhưng đêmSySf SySfmai a6e7lão yVN6jêu phânT2BC VN6jcông eT2BCm trự3JXSc ban thaa6e7y anVN6jh, nóiSySf nhSySfà anSySfh cSySfó việcT2BC, T2BCanh VN6jnói VN6jđi, VN6janh phảiVN6j T2BCcảm ơT2BCn eT2BCm thếVN6j nàVN6jo đây nhỉ?”

Nhiếp VũSySf ThịnhVN6j T2BCvô cùng cảmT2BC SySfkích trSySfước VN6jsự qua3JXSn tâ3JXSm củVN6ja CSySfhủ nT2BChiệm PT2BChương, aa6e7nh định3JXS bT2BCuổi tối3JXS quT2BCa việnT2BC túc 3JXS trực T2BCbên giườ3JXSng VN6jbệnh, cT2BChăm sT2BCóc T2BCbé VN6jTôn BVN6jình nhiềua6e7 ha6e7ơn SySfmột chúT2BCt, khônSySfg ngT2BCờ ca6e7hi tiết nhỏSySf nhặVN6jt nàT2BCy cha6e7ủ nha6e7iệm cũnSySfg đãa6e7 ngha6e7ĩ T2BCchu đáoSySf cảT2BC rồi.

Anh đáp:3JXS “VậT2BCy ana6e7h mờ3JXSi em ăn3JXS cơSySfm nhé.”

Tiểu MVN6jẫn a6e7lắc đầSySfu quầy quậy:3JXS “ÔiVN6j nT2BCo 3JXSno! Mờa6e7i ă3JXSn cơSySfm 3JXSthì 3JXSdễ SySfcho a6e7anh qua6e7á. Aa6e7nh SySfmời eSySfm SySfăn cơ3JXSm cũnSySfg được, nhưnga6e7 VN6jem phảia6e7 dSySfẫn tSySfheo bạnSySf gáT2BCi eT2BCm nữa!”

Bạn gáSySfi củ3JXSa TT2BCiểu Mẫn cũna6e7g hT2BCọc a6e7Y nhưn3JXSg hSySfọc NhT2BCa khoT2BCa, nă3JXSm a6e7nay mớia6e7 lVN6jà thạVN6jc sĩVN6j nămSySf th3JXSứ 3JXS2, SySfđang thựcSySf tậSySfp tại bệnSySfh SySfviện a6e7này. NT2BChiếp VũVN6j ThịSySfnh na6e7ói: “ĐượcT2BC tT2BChôi, 3JXSem SySfgọi VN6jcả Tiể3JXSu KỳVN6j đ3JXSi, ana6e7h mời a6e7 hai đứSySfa ănT2BC cơm.”

Tiểu MT2BCẫn T2BCcười VN6jgian xảo: “Sưa6e7 huynha6e7, mờia6e7 haa6e7i đứ3JXSa a6e7em a6e7ăn cT2BCơm màVN6j aSySfnh 3JXSđi mộta6e7 mìnVN6jh, khôT2BCng ngượnga6e7 à?T2BC Kháca6e7h có hSySfai người,T2BC cVN6jhủ cũnSySfg pa6e7hải cSySfó hSySfai người3JXS chứ!3JXS a6e7Anh kêuT2BC T2BCbạn g3JXSái aVN6jnh cùngVN6j đSySfi, ch3JXSo e3JXSm với Tia6e7ểu KỳT2BC diện3JXS kiVN6jến, được3JXS không?”

Nhiếp SySfVũ TVN6jhịnh thoáng3JXS ngây nSySfgười, đáp:SySf “AnhVN6j vàSySf c3JXSô ấyVN6j c3JXShia ta6e7ay rồi.”

Tiểu 3JXSMẫn kia6e7nh ngạc: a6e7 “Cái 3JXSgì cơ?SySf S3JXSao lại3JXS thế?”

Nhiếp 3JXSVũ Thịn3JXSh không VN6j nói gSySfì, Tiểua6e7 Mẫna6e7 b3JXSây a6e7giờ mới3JXS nhớVN6j VN6jra 3JXShọ đaVN6jng ở3JXS tSySfrong T2BCphòng bệnT2BCh, vẫn3JXS 3JXScòn bệnh na6e7hân VN6jnằm kiaVN6j, ma6e7ình 3JXShỏi nhiều3JXS chuya6e7ện nhT2BCư a6e7vậy, quảT2BC làVN6j k3JXShông nên.a6e7 VìT2BC thế3JXS anSySfh vội ima6e7 bặt,T2BC n3JXShìn NhiếSySfp SySfVũ ThịnT2BCh gVN6jhi lờSySfi SySfcăn dặ3JXSn. NhiếpT2BC T2BCVũ Thị3JXSnh gSySfhi VN6jxong 3JXSliền cùna6e7g Tiểu MẫnSySf SySfđi VN6jra T2BCngoài, SySfĐàm SySfTĩnh VN6jtuy SySfở gT2BCian T2BCtrong củT2BCa phònga6e7 3JXSbệnh, nh3JXSưng T2BCvì 3JXScửa mở3JXS nên họVN6j nT2BCói VN6jgì 3JXScô đềuVN6j na6e7ghe rT2BCõ từngT2BC chVN6jữ một.

Lúc đầVN6ju SySfcô ấSySfy cũnT2BCg chT2BCỉ nghe loángSySf thoáT2BCng, mãa6e7i đa6e7ến SySfkhi Nhiếp3JXS VũVN6j SySfThịnh T2BCnói SySfđã chiSySfa taVN6jy VN6jvới bạnT2BC a6e7gái, a6e7cô mới a6e7 chợt nh3JXSư nhậna6e7 ta6e7h đia6e7ều 3JXSgì. T3JXSính cáVN6jch củaT2BC Nhiếpa6e7 T2BCVũ VN6jThịnh a6e7cô hiểu3JXS rất3JXS VN6jrõ, anh khôngT2BC dT2BCễ dànVN6jg q3JXSua lT2BCại SySfvới mộtT2BC ngườiT2BC cT2BCon gáiT2BC, sT2BCau SySfkhi quya6e7ết địnhVN6j T2BCyêu, lạ3JXSi càng a6e7không tuỳ3JXS tSySfiện SySfnói VN6jchia taya6e7. T2BCSao lạiSySf tVN6jhế nT2BChỉ? VN6jChẳng SySflẽ a6e7vì chuyệnVN6j củSySfa T3JXSôn Bình?

Bất k3JXSỳ nT2BCgười cVN6jon T2BCgái nào cũa6e7ng khSySfó mVN6jà chấpa6e7 nhậnVN6j nổiT2BC via6e7ệc bT2BCạn trVN6jai VN6jmình tựSySf dVN6jưng cSySfó một3JXS đứaa6e7 co3JXSn riêng. ĐàmSySf TĩnSySfh chợtT2BC thấT2BCy áy3JXS náy.

Sau kVN6jhi T2BCtrời T2BCtối, đáng lẽ3JXS đãT2BC hế3JXSt giờ3JXS thăa6e7m bệVN6jnh, nhưng3JXS lT2BCà phòn3JXSg VSySfIP nêa6e7n SySfcũng SySfthoải mái3JXS 3JXShơn chú3JXSt ítT2BC. Vương VũT2BC LinT2BCh vàSySf LươVN6jng NguyêVN6jn 3JXSAn 3JXSnghe SySfnói hôa6e7m na6e7ay TSySfôn BìVN6jnh làT2BCm phVN6jẫu thuậtSySf, vừa sángSySf sT2BCớm VN6jđã gSySfọi điệna6e7 hỏi3JXS 3JXSthăm, đVN6jến tố3JXSi a6e7Vương VũSySf LSySfinh lạia6e7 VN6jđến tT2BCận bệnh3JXS vVN6jiện thăm TônVN6j Bìn3JXSh, côVN6j T2BCsợ q3JXSuá giờT2BC tSySfhăm bệnVN6jh bT2BCác sĩa6e7 T2BCkhông ch3JXSo vào,3JXS nêna6e7 đ3JXSến 3JXSdưới cT2BChân lVN6jầu liền gọi3JXS 3JXSđiện a6e7cho ĐàmSySf TĩSySfnh, Đàma6e7 T2BCTĩnh bèn3JXS bT2BCảo TVN6jôn ChVN6jí a6e7Quân xu3JXSống đónT2BC cô.

Đã mấya6e7 T2BCngày 3JXSkhông gặp, VươngVN6j VũSySf LiVN6jnh vừaSySf t3JXShấy a6e7Đàm SySfTĩnh liềSySfn taVN6jy bắta6e7 3JXSmặt a6e7mừng. Côa6e7 cầma6e7 t3JXSheo VN6jmột h3JXSộp lớn đựng3JXS đầT2BCy cáT2BCc loạiT2BC bána6e7h nVN6jgọt, na6e7ói: “H3JXSai hômSySf a6e7nay cửVN6ja tiệmVN6j VN6jcủa chVN6júng mìT2BCnh vVN6jừa khai trươngT2BC, SySfđắt hT2BCàng la6e7ắm, kháSySfch a6e7hàng SySfai VN6jcũng VN6jkhen bSySfánh ng3JXSon, hômT2BC nVN6jay a6e7tớ VN6jchọn riêna6e7g mấy cáiVN6j vừVN6ja T2BCra a6e7lò, VN6jđể nguộiSySf rồia6e7 mana6e7g 3JXSqua đâa6e7y SySfcho cậuSySf vớiT2BC Bìa6e7nh BìnhT2BC ăn.”

“Bình Bìnha6e7 VN6jvẫn VN6jchưa VN6jđược ăn 3JXScái ga6e7ì cả.”VN6j ĐàmSySf T3JXSĩnh đỡT2BC lấySySf bSySfánh, nóia6e7 VN6jđầy cảm3JXS T2BCkích “CảmVN6j a6e7ơn cậ3JXSu nT2BChiều lắm.”

“Ôi dT2BCào, giữa6e7a SySfchúng mình cVN6jần gT2BCì VN6jphải c3JXSảm ơn.3JXS a6e7Vốn tớ3JXS T2BCđịnh qua6e7a đâya6e7 từSySf 3JXSsáng SySfcơ, nhưna6e7g LươT2BCng Na6e7guyên T2BCAn bảo tớ3JXS a6e7đừng ga6e7ây SySfthêm rắcSySf rốa6e7i VN6jcho cậu,VN6j cT2BCòn nóSySfi phòna6e7g phẫuSySf thuậtSySf kh3JXSông SySfcho người ngoàiT2BC vàa6e7o, cũnT2BCg khôngT2BC T2BCcho T2BCquá nhiềSySfu SySfngười đợiVN6j bSySfên ngoài3JXS. TT2BCớ sốtVN6j r3JXSuột qVN6juá, nê3JXSn đế3JXSn chiều a6e7phải gọia6e7 c3JXSho cậuT2BC ngaVN6jy, T2BCnghe cậua6e7 VN6jnói pha6e7ẫu tha6e7uật đã3JXS T2BCxong, SySfBình T2BCBình cũVN6jng tỉnh rồiT2BC, SySftớ liềT2BCn vộVN6ji vVN6jàng qT2BCua thăm.”

Tôn BìnhSySf đã3JXS ngủa6e7 say, Đàm3JXS TĩnhSySf a6e7mở cVN6jửa gSySfian trona6e7g phònT2BCg bệna6e7h 3JXSđể VươnT2BCg 3JXSVũ Lina6e7h thăa6e7m bVN6jé mộtVN6j ca6e7hút. Thực3JXS ra vT2BCẫn T2BCcòn VN6jcách 3JXSmột ca6e7ánh cửaa6e7 kínha6e7 T2BCnữa, bêVN6jn giườngSySf bVN6jệnh toT2BCàn nhữnSySfg a6e7máy mSySfóc theo dõi,T2BC a6e7vì phVN6jòng rSySfất rộT2BCng, nêa6e7n TôSySfn BìnhSySf VN6jnằm trênT2BC giường3JXS VN6jtrông lạiT2BC càn3JXSg nh3JXSỏ béSySf hơn, nhìa6e7n r3JXSất tT2BCội nghiệp.

Vương VũSySf LVN6jinh sợa6e7 làVN6jm ồn kha6e7iến béSySf TôT2BCn BìnT2BCh T2BCtỉnh giT2BCấc nêa6e7n chỉVN6j nhT2BCìn mT2BCột látSySf rồSySfi a6e7bảo ĐàmT2BC TĩnhSySf VN6jđóng cửa6e7a lại.

Tôn Chí3JXS QuSySfân rSySfa VN6jcầu thang tT2BChoát h3JXSiểm SySfhút thuốc,SySf cT2BCả a6e7căn p3JXShòng rộng3JXS thênT2BCh thaa6e7ng 3JXSngoài béa6e7 VN6jTôn Bìna6e7h đang ngủ,VN6j 3JXSchỉ VN6jcòn ĐVN6jàm Tĩnh3JXS vàVN6j VươngT2BC 3JXSVũ Linha6e7. T2BCVương VT2BCũ LiT2BCnh nhìnVN6j mộ3JXSt lượta6e7 căn phòngSySf r3JXSồi hỏiVN6j: “Nằa6e7m phòSySfng VN6jnày chắca6e7 a6e7tốn kéma6e7 lắma6e7 phảSySfi không?”

Đàm Tĩn3JXSh nSySfói: “Tớa6e7 cũng k3JXShông rõSySf nữaa6e7, c3JXSó ng3JXSười a6e7khác l3JXSo cVN6jhuyển phòngVN6j a6e7giúp mà.”

Vương 3JXSVũ LiT2BCnh khôVN6jng nhịn đượca6e7 liền3JXS hỏi:SySf “ĐSySfàm Tĩnh,a6e7 tT2BCớ T2BCđang muốn3JXS hỏiVN6j ca6e7ậu đâyVN6j, T2BCcậu VN6jlấy đâua6e7 rSySfa tT2BCiền l3JXSàm phẫu thuật

Đàm Tĩnh3JXS d3JXSo dựSySf một thoáng3JXS a6e7rồi đáp:a6e7 SySf“Tớ VN6jđi vay.”

“Cậu vT2BCay ai?”SySf Vươa6e7ng Vũ LinVN6jh sốtT2BC ruộta6e7, “Đà3JXSm TĩnhVN6j SySfà, cậT2BCu SySfvốn là3JXS ngSySfười SySfthật 3JXSthà, đừngSySf đểSySf mắcVN6j lT2BCừa ngườa6e7i ta VN6jnhé. Ngườia6e7 T2BCta SySfcho cT2BCậu vVN6jay 3JXSnhiều tiSySfền thế,SySf saa6e7u nàT2BCy cSySfậu lVN6jấy gìT2BC màSySf trả?”

Đàm TĩSySfnh vôVN6j cù3JXSng cT2BCảm kích trướcSySf s3JXSự quT2BCan t3JXSâm 3JXScủa ba3JXSn, bènVN6j nói:3JXS “Cậu3JXS ySySfên tâVN6jm đi,VN6j tớT2BC tựVN6j biếta6e7 SySfcách SySflo liệu.”

“Không phảa6e7i a6e7cậu vVN6jay Giám đốcT2BC ThT2BCịnh đấy3JXS chứ?T2BC VN6jAnh a6e7ta dựa3JXS SySfvào cáia6e7 gìT2BC màa6e7 a6e7cho cậa6e7u vaT2BCy nhiề3JXSu SySftiền thế?”

“Không, tớVN6j kha6e7ông vayVN6j anh tT2BCa, tớT2BC vVN6jay mộta6e7 ngườiT2BC họSySf hàSySfng thôi.”

Vương VT2BCũ L3JXSinh bVN6ján tín bá3JXSn ngT2BChi: “CậuVN6j 3JXScòn nT2BCgười hT2BCọ ha6e7àng ga6e7iàu VN6jcó thếa6e7 ư?SySf SVN6jao trướca6e7 khôngVN6j nghSySfe cậuT2BC nhắVN6jc đến VN6jbao giT2BCờ thế?”

Đàm TT2BCĩnh gưT2BCợng cười, T2BC nói: “Cũna6e7g khôT2BCng VN6jphải la6e7à họa6e7 ha6e7àng củaVN6j tT2BCớ, là3JXS hVN6jọ h3JXSàng củT2BCa Bìna6e7h Bìn3JXSh, va6e7ì Bìn3JXSh Bình nêVN6jn ngườia6e7 tVN6ja mớiSySf 3JXSchịu ca6e7ho tT2BCớ v3JXSay đấy.”

Vương Vũ3JXS La6e7inh a6e7nghĩ làT2BC họ hàngVN6j bênVN6j TSySfôn C3JXShí QuânVN6j, vìVN6j ĐàT2BCm TĩnhSySf vốnVN6j đ3JXSã a6e7chẳng a6e7có mấyT2BC họ3JXS hànT2BCg, saSySfu nàyT2BC lạiVN6j VN6jđều không cT2BCòn q3JXSua 3JXSlại nữa.a6e7 CSySfô a6e7nói: “TônVN6j Chía6e7 a6e7Quân cũa6e7ng thật3JXS làT2BC, cSySfó ngVN6jười họSySf hàna6e7g gVN6jiỏi giang 3JXSnhư ta6e7hế saa6e7o kh3JXSông nói3JXS sớT2BCm? SySfĐể cậuT2BC vSySfì chuyệna6e7 cVN6jhi pT2BChí phẫua6e7 tSySfhuật màVN6j phải3JXS lo a6e7 lắng baVN6jo nhiêuSySf năT2BCm nay.”

Đàm Tĩna6e7h đổT2BCi ch3JXSủ đề: a6e7“Làm ăn3JXS thế3JXS nà3JXSo? Sa3JXSo a6e7Lương Ngua6e7yên 3JXSAn khôngSySf đến?”

“Anh a6e7ấy cũng3JXS muSySfốn đếna6e7 lắm, 3JXSnhưng mớia6e7 k3JXShai trươna6e7g VN6jhai SySfhôm na6e7ay, từSySf sánVN6jg đếa6e7n tốVN6ji lúSySfc nSySfào cũT2BCng cóVN6j ngườVN6ji xếp VN6jhàng cT2BChờ a6e7mua bánhSySf. CT2BCậu yênT2BC tâT2BCm VN6jđi, cửaSySf hVN6jàng củaT2BC chún3JXSg SySfta nhấtVN6j địnhVN6j ăVN6jn nêa6e7n làm ra,a6e7 tuyệtT2BC đố3JXSi khôVN6jng để3JXS cậua6e7 lT2BCỗ vốT2BCn VN6jđâu. Lươa6e7ng NT2BCguyên a6e7An còn3JXS nT2BCói, pa6e7hải nhanh VN6j chóng thuVN6jê thêm3JXS ngưSySfời thVN6jôi, chỉVN6j 3JXScó SySfhai đứaVN6j bọnVN6j 3JXStớ VN6jchắc 3JXSlàm khVN6jông xuể.T2BC 3JXSAnh ấya6e7 phải a6e7 phụ a6e7trách SySflò a6e7nướng, lại3JXS 3JXSlo bắta6e7 bSySfông VN6jkem, còVN6jn tớSySf m3JXSột mìn3JXSh vừaa6e7 SySfthu tiền,T2BC va6e7ừa gói T2BCbánh, vSySfừa lấ3JXSy hàngSySf, qSySfuả thSySfực làSySf khônSySfg khSySfam nổi.”

Đàm Tĩnh3JXS bấT2BCy 3JXSgiờ mớiVN6j nở nụSySf cười:a6e7 “ĐợSySfi BìnT2BCh BìnhVN6j khoẻT2BC rồi,3JXS 3JXStớ q3JXSua giúVN6jp cSySfác cậu.”

“Đừng đùaVN6j nữ3JXSa, SySfvăn phòng mT2BCát mẻa6e7 a6e7không ngồi,SySf cSySfhạy VN6jra bá3JXSn SySfbánh 3JXSlàm gì?”

“Tớ thícT2BCh VN6jbán SySfbánh ngọt.” ĐàmT2BC TĩnhVN6j nói,a6e7 “VảVN6j lạiT2BC, T2BCtớ vừa3JXS a6e7đi làVN6jm kVN6jhông lVN6jâu đãT2BC xSySfin ngSySfhỉ dàiSySf T2BCngày t3JXShế 3JXSnày, nghĩ đãa6e7 thSySfấy ngạSySfi VN6jquá đVN6ji m3JXSất. CôSySfng ta6e7y khônSySfg đuổ3JXSi a6e7việc tha6e7ì ta6e7ớ cũnT2BCg chẳngT2BC cònT2BC mặt m3JXSũi VN6jnào điVN6j làVN6jm tiếa6e7p. T3JXSớ xa6e7in nghỉ3JXS đếSySfn gVN6jiúp c3JXSho h3JXSai cậu3JXS vậy,T2BC bánSySf báVN6jnh ngọta6e7 cũnVN6jg tVN6jốt mà, tớT2BC 3JXScòn muốnSySf họcT2BC cácVN6jh ba6e7ắt bôna6e7g 3JXSkem củaa6e7 SySfLương Nguyêa6e7n VN6jAn nữa.”

Vương a6e7Vũ a6e7Linh nóiVN6j: “Công a6e7việc ấyVN6j màT2BC cậua6e7 đểVN6j ta6e7uột ma6e7ất thìVN6j tiếcT2BC l3JXSắm đ3JXSấy, làmVN6j tr3JXSong SySftòa SySfnhà sVN6ja na6e7hư thế, VN6jđúng lVN6jà 3JXSmát màSySfy a6e7mát mặa6e7t! NVN6jhưng cậSySfu la6e7à cổVN6j đ3JXSông củSySfa tiệSySfm bánh,SySf nếuVN6j cVN6jậu đếna6e7 cửa a6e7hàng 3JXSlàm, 3JXStớ vàSySf 3JXSLương NguyênT2BC AVN6jn đềSySfu rấT2BCt ho3JXSan 3JXSnghênh. Cò3JXSn cậuVN6j mua6e7ốn họ3JXSc làma6e7 bánh tha6e7ì đơn3JXS a6e7giản thô3JXSi, SySftan sởa6e7 đếnVN6j tVN6jiệm bánh,T2BC ka6e7êu Lươnga6e7 NguyênSySf VN6jAn dạT2BCy cVN6jậu l3JXSà đưT2BCợc rồVN6ji. Nói đếnT2BC đâyT2BC, VN6jcô cha6e7ợt bùT2BCi nVN6jgùi: “VậT2BCy VN6jlà tốVN6jt rồi,T2BC bệnhVN6j c3JXSủa Bìn3JXSh Ba6e7ình đãSySf chữaVN6j lành, a6e7cậu cũngSySf VN6jkhỏi cầT2BCn vừaT2BC VN6jtan sVN6jở la6e7à cuốnSySfg quVN6jýt chạya6e7 vSySfề trôngSySf nT2BCom nóa6e7 nữa. Chúng3JXS tT2BCa ca6e7ó 3JXSthể thườa6e7ng xuyêSySfn đ3JXSưa Bìnha6e7 BìnhSySf đSySfi chơi.VN6j ĐàVN6jm TĩnhVN6j, coVN6ji T2BCnhư a6e7cậu hết khổa6e7 rồi.”

Nghe VươnSySfg VũT2BC LiVN6jnh nói vậVN6jy, Đàma6e7 TT2BCĩnh cườiVN6j k3JXShẽ, nhưn3JXSg đ3JXSó ch3JXSỉ l3JXSà nSySfụ cườiT2BC nga6e7oài mặ3JXSt c3JXShứ khônga6e7 phSySfải xuVN6jất phát tSySfừ VN6jtrái timSySf. ĐSySfúng vậyT2BC, Bìn3JXSh BìnhVN6j cVN6juối cùng3JXS đãVN6j đượcVN6j làVN6jm phẫSySfu t3JXShuật, điều nàyVN6j khSySfiến côVN6j nhT2BCư trúa6e7t đưVN6jợc một3JXS tảSySfng đT2BCá nặngVN6j trịchT2BC, nhưT2BCng nga3JXSy SySflập tứcVN6j, lạSySfi ca6e7ó một tảngSySf T2BCđá a6e7khác đèSySf nặVN6jng lT2BCên lòna6e7g cSySfô. 3JXSCô SySfkhông thấy3JXS rằnga6e7 mìVN6jnh 3JXSđã hếtT2BC khổ,a6e7 t3JXSrái lại, SySfnhững khổ3JXS cựcVN6j VN6jmà 3JXScô SySfphải ch3JXSịu troSySfng baSySfo nhiSySfêu n3JXSăm quSySfa T2BCkhiến a6e7cô thSySfấy lònga6e7 đầy chuaa6e7 xót.a6e7 VN6jCô bVN6jiết pVN6jhía trướcT2BC cSySfó tVN6jhể còna6e7 nhiềuVN6j trắcSySf trởa6e7 3JXShơn đanT2BCg đợiSySf mìnT2BCh, vT2BCí dụ T2BCnhư giT2BCa đìnhVN6j T2BCNhiếp T2BCVũ TVN6jhịnh nhấtVN6j đT2BCịnh khô3JXSng chSySfịu từSySf bỏT2BC quVN6jyền a6e7giám T2BChộ. LờSySfi luSySfật sư 3JXScòn vănVN6jg vẳngT2BC bên3JXS a6e7tai, tVN6jrong lòn3JXSg 3JXScô cũ3JXSng hiểVN6ju rõ,a6e7 nha6e7à họT2BC NhiVN6jếp T2BCdễ dàngVN6j đồng ýSySf cáT2BCc đT2BCiều khoảnVN6j bồVN6ji thườn3JXSg, sa6e7ố ta6e7iền lớna6e7 T2BCtới mứcT2BC lúT2BCc kVN6jý tênSySf côa6e7 cũnga6e7 gT2BCiật cả mìnSySfh, đSySfó làa6e7 cònSySf 3JXSchưa kVN6jể VN6jchỗ VN6jcổ a6e7phiếu niêma6e7 yếVN6jt SySftại Hồng3JXS Kôa6e7ng. MấyT2BC vịSySf la6e7uật sưVN6j lập thoảa6e7 thuậna6e7 3JXSđến 3JXSnửa ngVN6jày rT2BCồi VN6jmới đưT2BCa chSySfo T2BCcô kýT2BC. ĐóSySf khVN6jông phảiT2BC ma6e7ột ha3JXSi vạnT2BC tệ, cũngT2BC không3JXS phảiSySf m3JXSột SySfhai chT2BCục v3JXSạn tSySfệ, màa6e7 SySflà mT2BCột coVN6jn sa6e7ố VN6jtrên trời,a6e7 côa6e7 khôa6e7ng thể tưởngSySf tư3JXSợng rSySfa nổi.

Nhiếp Đôn3JXSg VT2BCiễn kSySfhông đời3JXS nào chSySfịu đểT2BC 3JXSyên SySfnhư 3JXSvậy, Thịnha6e7 T2BCPhương ĐìnhT2BC nóiT2BC, a6e7sở dĩa6e7 ôVN6jng tT2BCa 3JXSdễ dVN6jàng T2BCtrao tặng quyềnSySf s3JXSở hữuSySf cổT2BC phầSySfn làT2BC SySfvì bia6e7ết T2BCmình cóT2BC thVN6jể VN6jgiành 3JXSđược quyVN6jền giT2BCám hộ.SySf TrVN6jong lòng Đàa6e7m TĩnVN6jh vVN6jô cùnVN6jg a6e7u ám,SySf nếua6e7 NT2BChiếp VT2BCũ ThịnhT2BC biết3JXS lýSySf VN6jdo VN6jnăm ấyVN6j cVN6jô rVN6jời ba6e7ỏ anh, liệ3JXSu a6e7sẽ 3JXSnghĩ tT2BChế nào?SySf CSySfứ VN6jcho 3JXSlà aa6e7nh ấyT2BC T2BCkhông T2BCbiết, thìT2BC sa3JXSu nàyVN6j T2BCNhiếp ĐôVN6jng Viễn sSySfẽ la6e7àm 3JXSgì tiT2BCếp nữaSySf? NếuT2BC thựVN6jc sự3JXS T2BCmất đi3JXS quT2BCyền giáVN6jm hộ,T2BC cả3JXS đờ3JXSi n3JXSày khôT2BCng gặpT2BC được BìnhSySf BSySfình nữa,VN6j T2BCcô cảma6e7 thấyT2BC tT2BChà chếta6e7 cSySfòn hơn.

Cô VN6jtuyệt đT2BCối khT2BCông thể đểT2BC coVN6jn rT2BCời x3JXSa VN6jmình, tuyệ3JXSt đốia6e7 không.

Vương VũVN6j LiSySfnh rVN6ja T2BCvề T2BCrất muộn, Đ3JXSàm TĩnhSySf địnhVN6j SySftiễn côT2BC xuốngVN6j, nhT2BCưng đúSySfng lúc3JXS đóSySf VN6jy tT2BCá lạiSySf đến3JXS a6e7đo nhiệSySft SySfđộ và huyếtT2BC áp,3JXS nT2BCên Vươnga6e7 VũVN6j LiVN6jnh ngăSySfn cVN6jô lại.VN6j SySfY táVN6j a6e7kiểm tSySfra xoa6e7ng xuôi,T2BC ga6e7hi lạVN6ji những conT2BC T2BCsố trê3JXSn cácVN6j máT2BCy tha6e7eo dõi,SySf SySfnói rằngVN6j mọi3JXS 3JXSchuyện đềuT2BC SySfổn. CT2BCon c3JXSô VN6jđang ngủ3JXS rSySfất ngon, h3JXSình nhT2BCư chănVN6j hơT2BCi ấma6e7 a6e7quá, a6e7nên tránVN6j SySfcậu bé3JXS lấmSySf tấmVN6j mồa6e7 hôiVN6j. Đàma6e7 TĩnhVN6j lấy khănT2BC T2BCmặt laT2BCu ca6e7ho conT2BC, vừaa6e7 lúT2BCc T2BCấy, 3JXSTôn Chí3JXS QuâSySfn c3JXSũng q3JXSuay lại.

Anh VN6jta nói:VN6j “Ema6e7 điT2BC ngủ mộa6e7t lá3JXSt điVN6j, anVN6jh tSySfrông SySfở 3JXSđây đượca6e7 rồi.”

“Không 3JXSsao, aSySfnh va6e7ề nhà T2BC ngủ VN6jđi, a6e7em a6e7ở đâyT2BC vớiVN6j BìnhT2BC BìnT2BCh, hôma6e7 3JXSnay VN6janh T2BCcũng 3JXSmệt cảSySf ng3JXSày rồi3JXS.” ĐàmT2BC Tĩna6e7h bình thảVN6jn nói,VN6j a6e7“Cảm ơa6e7n a3JXSnh đãSySf đến.

Rất ítT2BC k3JXShi nghSySfe côa6e7 nói vớiT2BC mìVN6jnh nhữnga6e7 la6e7ời khSySfách sáo3JXS nhưa6e7 ta6e7hế, TôT2BCn Chí3JXS QuâVN6jn thấSySfy 3JXSkhông quea6e7n, liềSySfn nói: “HaySySf lVN6jà eVN6jm v3JXSề T2BCnhà ngủ3JXS điT2BC, sớma6e7 mSySfai đếnVN6j thaVN6jy cVN6ja chT2BCo anh.”

“Không cầT2BCn đâu3JXS, SySfở đâSySfy với con,VN6j e3JXSm ca6e7òn thấy3JXS SySfdễ chịua6e7 hơVN6jn. Bá3JXSc sVN6jĩ nóVN6ji đếnSySf sáng3JXS SySfthuốc VN6jtê T2BChết táca6e7 T2BCdụng, SySfvết mổ ca6e7ó thT2BCể sẽ3JXS đa3JXSu. Th3JXSôi ca6e7ứ đểa6e7 3JXSem VN6jở lSySfại đây,SySf ana6e7h vSySfề nhàSySf a6e7nghỉ đi.”

Tôn ChíT2BC QuâVN6jn biVN6jết Đàm Ta6e7ĩnh đa6e7ã T2BCquyết điềuSySf gVN6jì tha6e7ì sa6e7ẽ kVN6jhông ta6e7hay T2BCđổi na6e7ên kT2BChông nói3JXS tSySfhêm gT2BCì nữa,a6e7 anVN6jh đứng tronga6e7 phònga6e7 bệSySfnh 3JXSmột SySflát rồiSySf quaSySfy ngưa6e7ời ba6e7ước rVN6ja ngoSySfài. Ca6e7ả a6e7đêm q3JXSua ĐàmVN6j TT2BCĩnh 3JXSgần như khôVN6jng ngủSySf, sáa6e7ng VN6jsớm a6e7nay lạiT2BC túca6e7 trựT2BCc b3JXSên nT2BCgoài phòngVN6j phẫSySfu thuVN6jật, thựcT2BC T2BCsự cô cũngSySf SySfcảm SySfthấy VN6jhơi mệt.SySf T2BCTrong 3JXSgóc phòa6e7ng bệna6e7h cóa6e7 mộta6e7 cVN6jhiếc giưT2BCờng gấp3JXS cT2BChuẩn bị3JXS sẵn3JXS cho hSySfộ lýT2BC, ĐàmSySf Ta6e7ĩnh SySfkhông thuêT2BC hT2BCộ lýVN6j nSySfên T2BCcô nằmSySf lSySfuôn lêSySfn cSySfhiếc giườnSySfg đó3JXS. Vốn chỉ3JXS địnhT2BC ng3JXShỉ mộtT2BC láT2BCt, nhT2BCưng VN6jvì T2BCquá mệt,3JXS vSySfả lạT2BCi c3JXSa m3JXSổ đãa6e7 hoà3JXSn T2BCthành, a6e7tinh thầnSySf cô cũng3JXS tSySfhoải máT2BCi ha6e7ơn, ĐàmVN6j TĩnSySfh n3JXSgủ thiếpa6e7 đia6e7 3JXSlúc T2BCnào T2BCkhông biết.

Nhiếp V3JXSũ ThT2BCịnh T2BCthực r3JXSa vẫn ởVN6j trSySfong phònga6e7 trT2BCực a6e7ban cSySfhưa VN6jvề, ha6e7ôm SySfnay an3JXSh ka6e7hông phảia6e7 3JXStrực c3JXSa đêm,T2BC SySfca T2BCtrực đêm mấya6e7 ngVN6jày nàySySf c3JXSủa anVN6jh CSySfhủ VN6jnhiệm Phương3JXS đề3JXSu đổiVN6j giúp3JXS aSySfnh 3JXScả VN6jrồi. Sa3JXSu khT2BCi tVN6jan làm, ana6e7h quVN6ja thămT2BC bố3JXS, T2BCtiện th3JXSể báa6e7o T2BCcho 3JXSông tìnSySfh hìna6e7h phẫuT2BC SySfthuật củaa6e7 3JXSBình Bì3JXSnh. Ông a6e7Nhiếp Đa6e7ông ViễT2BCn T2BCđã biSySfết trước,3JXS th3JXSực rT2BCa SySftừ ta6e7rưa ôa6e7ng đãSySf pSySfhái ngưSySfời đếnSySf khoa T2BC Ngoại TT2BCim mạc3JXSh thT2BCăm dò,a6e7 nT2BChưng khônga6e7 đểT2BC ca6e7ho NT2BChiếp VũT2BC ThịnVN6jh a6e7hay. NhìnSySf vSySfẻ a6e7mặt mệtT2BC mỏi của6e7a coa6e7n traT2BCi, ông3JXS nT2BCói: “Phẫu3JXS thuVN6jật T2BCkhông a6e7có vT2BCấn SySfđề g3JXSì là3JXS tốt3JXS rồi,a6e7 mấySySf ngày naySySf cT2BCon VN6jcũng mệtSySf SySfnhiều, ăSySfn khôngT2BC a6e7ngon ngSySfủ khôT2BCng yên,VN6j tốia6e7 nSySfay VN6jvề nT2BChà màVN6j ngVN6jhỉ ngơi đi.”

Nhiếp VN6jVũ ThịnT2BCh miệng thìT2BC đồSySfng VN6jý, VN6jnhưng SySftừ khoa6e7a T2BCGan ma6e7ật bướcT2BC SySfra ana6e7h la6e7ại SySfđi t3JXShẳng vềa6e7 phòngT2BC tr3JXSực SySfban của VN6j khoa NgoạiT2BC TiSySfm mạc3JXSh. ĐT2BCêm a6e7nay lSySfà đêVN6jm đầT2BCu SySftiên sVN6jau cVN6ja SySfphẫu T2BCthuật, mặcVN6j 3JXSdù hiệ3JXSn tại tìnhSySf trạnVN6jg saa6e7u a6e7phẫu thuậVN6jt rấ3JXSt tốt,a6e7 nhưnga6e7 dVN6jù 3JXSsao cũSySfng vẫT2BCn VN6jlà đêmVN6j qSySfuan t3JXSrọng a6e7nhất, hơn nữT2BCa quSySfa buổVN6ji sớm3JXS mSySfai, cácSySf loVN6jại thuốT2BCc gVN6jây a6e7mê sẽVN6j T2BChoàn toSySfàn mT2BCất táVN6jc dụn3JXSg, 3JXSthằng bé sẽT2BC cảVN6jm thấy3JXS rấtT2BC đaSySfu, có3JXS 3JXSlẽ cVN6jòn đauVN6j đến3JXS 3JXSmức khôVN6jng ngủ3JXS được,3JXS cT2BCũng T2BCcó lT2BCẽ s3JXSẽ phát khóc3JXS. NghVN6jĩ đếnSySf nhT2BCững giọT2BCt nSySfước mắtT2BC củ3JXSa nó3JXS SySfmà la6e7òng aSySfnh thắa6e7t la6e7ại, cuốVN6ji SySfcùng quyết địnT2BCh ở3JXS l3JXSại khônga6e7 về.

Thấy an3JXSh ởT2BC lại3JXS đêmSySf n3JXSay, các SySfy SySftá trựcT2BC 3JXSban cũna6e7g khôT2BCng l3JXSấy g3JXSì T2BClàm 3JXSlạ, vìa6e7 3JXStrước đâa6e7y VN6jcó nhSySfững VN6jca phẫuSySf thuật củT2BCa ba6e7ệnh nhâna6e7 quaSySfn trọn3JXSg, và3JXSo đT2BCêm đầuVN6j tiênSySf a6e7sau khT2BCi mổ,3JXS 3JXSNhiếp VSySfũ TVN6jhịnh a6e7vẫn 3JXShay chủ độnga6e7 T2BCyêu cầT2BCu trực,3JXS tiện3JXS thểSySf qT2BCuan SySfsát tìa6e7nh VN6jhình sa3JXSu pVN6jhẫu thuậSySft luôT2BCn. SSySfự tận tâmVN6j va6e7à nghiêm3JXS túT2BCc VN6jđó an3JXSh đều3JXS họca6e7 đượcVN6j từT2BC ChSySfủ nhiệmT2BC PhươngT2BC. VN6jHai nT2BCgày naVN6jy anh liêSySfn tT2BCiếp xa6e7in ngT2BChỉ VN6jphép, nêT2BCn côVN6jng việ3JXSc cũnVN6jg bị3JXS dồna6e7 đốngSySf ka6e7há nhiềua6e7, sẵnSySf tSySfiện tận dụngSySf SySflúc nT2BCày, VN6jcái gìa6e7 VN6jcần bT2BCổ sa6e7ung thìVN6j bổT2BC T2BCsung, T2BCcái gìT2BC cầVN6jn kT2BCiểm trVN6ja a6e7thì kiểmSySf tra. Ta6e7hoạt đầuSySf ana6e7h khônga6e7 đVN6ji thămSySf phòT2BCng bT2BCệnh, bởVN6ji aVN6jnh a6e7biết sẽVN6j cVN6jó ngườiT2BC đVN6jến a6e7thăm Tôa6e7n Bình, ca6e7ũng biếtVN6j rằng3JXS TôT2BCn Ch3JXSí Qua6e7ân vẫn3JXS VN6jcòn VN6jở T2BCđó, mìnT2BCh VN6jtới thVN6jăm chỉSySf a6e7tổ mSySfang lại phiền3JXS phứT2BCc VN6jcho Đa6e7àm Ta6e7ĩnh màVN6j thôi,a6e7 nê3JXSn qa6e7uyết địnha6e7 ởa6e7 3JXSlại T2BCphòng trựVN6jc ba3JXSn. NhưnVN6jg mVN6jới ngồi mộtSySf láVN6jt aa6e7nh VN6jđã b3JXSắt đa6e7ầu VN6jbồn chồn3JXS VN6jlo lắng,VN6j kh3JXSông a6e7còn tSySfâm trí3JXS làm3JXS viT2BCệc ga6e7ì a6e7nữa, khi nhìnVN6j VN6jthấy TVN6jôn SySfChí Quâa6e7n đa6e7i kVN6jhỏi, T2BCanh lậ3JXSt xa6e7em bảnSySf ghSySfi chéVN6jp 3JXSmà VN6jy tá3JXS vừ3JXSa hoàn T2BC thành, rSySfồi q3JXSuyết địnT2BCh tớiT2BC 3JXSphòng bệT2BCnh a6e7xem th3JXSế nàVN6jo, c3JXSó nha6e7ư T2BCvậy 3JXSanh mớiT2BC VN6jyên tâSySfm được.

Phòng bệnha6e7 rấVN6jt yên tSySfĩnh, T2BCbóng đèSySfn a6e7ở gT2BCian ngoàiT2BC vẫnSySf chưaSySf tắa6e7t, tT2BCrên VN6jbàn đặ3JXSt ha6e7ai tácSySfh trà3JXS, cònVN6j ca6e7ó cả một3JXS hộVN6jp T2BCbánh ngọt,a6e7 chắa6e7c lVN6jà báa6e7nh Đa6e7àm TĩnSySfh 3JXSdùng đểa6e7 VN6jtiếp kha6e7ách. CửVN6ja 3JXSphòng t3JXSrong chT2BCỉ khép hờVN6j, NhVN6jiếp a6e7Vũ ThT2BCịnh va6e7ừa đẩyT2BC cửaVN6j a6e7vào, liT2BCền trônSySfg thấy3JXS thSySfằng bSySfé đaSySfng ngủT2BC rấ3JXSt say, T2BCĐàm TVN6jĩnh cũnT2BCg a6e7ngủ gụa6e7c trêVN6jn cT2BChiếc gT2BCiường xếp.