You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y dqyqQYUktá tdqyqQYUkrưởng dqyqQYUktrong phòDvRcng mổ cảmTMHa9UJw DvRcthấy kdqyqQYUkhông khídqyqQYUk TMHa9UJwca mổDvRc hômDvRc nadqyqQYUky củaDvRc kdqyqQYUkhoa NgodqyqQYUkại TDvRcim mạchdqyqQYUk tTMHa9UJwhật dqyqQYUkkỳ quặc.DvRc Tính kDvRchí củaDvRc CdqyqQYUkhủ nhiệTMHa9UJwm Phương,TMHa9UJw cảDvRc việnDvRc DvRcnày adqyqQYUki TMHa9UJwcũng dqyqQYUkbiết, TMHa9UJwkỹ TMHa9UJwthuật gTMHa9UJwiỏi, yêuTMHa9UJw dqyqQYUkcầu DvRccao, mỗi lầTMHa9UJwn ônTMHa9UJwg đícdqyqQYUkh tdqyqQYUkhân cTMHa9UJwầm ddqyqQYUkao mổ,TMHa9UJw DvRccả phTMHa9UJwòng phdqyqQYUkẫu tdqyqQYUkhuật cứdqyqQYUk nhdqyqQYUkư gặDvRcp dqyqQYUkphải đạidqyqQYUk dịch, chỉTMHa9UJw sợTMHa9UJw cDvRcó chỗDvRc dqyqQYUknào DvRcsơ sóTMHa9UJwt, bịDvRc CTMHa9UJwhủ ndqyqQYUkhiệm PhươDvRcng túmTMHa9UJw đưTMHa9UJwợc mắngdqyqQYUk chdqyqQYUko mộtdqyqQYUk trậdqyqQYUkn thTMHa9UJwì đến GdqyqQYUkiám đốcdqyqQYUk bệnhTMHa9UJw vidqyqQYUkện cTMHa9UJwũng kdqyqQYUkhông bdqyqQYUkênh nổi.DvRc DvRcVì thếdqyqQYUk DvRchôm naDvRcy cDvRcô pDvRchải đíDvRcch DvRcthân giám DvRc sát cdqyqQYUkác DvRcy táTMHa9UJw chuẩnTMHa9UJw bịTMHa9UJw trưDvRcớc cdqyqQYUka mổDvRc, dqyqQYUkchờ đếnTMHa9UJw TMHa9UJwkhi bệnhdqyqQYUk TMHa9UJwnhân đượTMHa9UJwc DvRcđưa dqyqQYUkvào phTMHa9UJwòng mổ,TMHa9UJw đèn cTMHa9UJwhụp DvRcbật ldqyqQYUkên, báTMHa9UJwc TMHa9UJwsĩ TMHa9UJwgây mêTMHa9UJw đTMHa9UJwã TMHa9UJwbắt đầuTMHa9UJw chDvRcuẩn bdqyqQYUkị gâydqyqQYUk mê,TMHa9UJw cTMHa9UJwô chdqyqQYUkợt cảdqyqQYUkm thấy kDvRchông TMHa9UJwkhí dqyqQYUkcàng kdqyqQYUkỳ quặcTMHa9UJw hDvRcơn nữa.

Những dqyqQYUkca DvRcphẫu thuậtdqyqQYUk của ChTMHa9UJwủ nhiệmdqyqQYUk PhươDvRcng đaDvRc TMHa9UJwphần ldqyqQYUkà dTMHa9UJwo mộTMHa9UJwt dqyqQYUkê kídqyqQYUkp cốTMHa9UJw địnhTMHa9UJw pDvRchối hợpTMHa9UJw vớdqyqQYUki nhaTMHa9UJwu, bácdqyqQYUk sĩTMHa9UJw gâdqyqQYUky mê dqyqQYUklà cộngDvRc sựDvRc lâudqyqQYUk TMHa9UJwnăm, NhiếpdqyqQYUk VũDvRc ThịnhdqyqQYUk TMHa9UJwthì TMHa9UJwvào tdqyqQYUkheo bệnhDvRc nhândqyqQYUk, thdqyqQYUkông thường tronDvRcg DvRccác DvRcca mổDvRc củadqyqQYUk CDvRchủ nhiệmTMHa9UJw PhdqyqQYUkương, TMHa9UJwanh đềuTMHa9UJw TMHa9UJwlà pdqyqQYUkhụ mổDvRc thdqyqQYUkứ nhấDvRct, nhưngTMHa9UJw hôDvRcm ndqyqQYUkay anh chỉDvRc đứngdqyqQYUk mộDvRct bdqyqQYUkên dqyqQYUknhìn bácTMHa9UJw sĩDvRc gâTMHa9UJwy mêDvRc làdqyqQYUkm việc.TMHa9UJw TMHa9UJwĐiều DvRcđầu tdqyqQYUkiên khiếndqyqQYUk DvRcy tDvRcá trưởngTMHa9UJw cảm thấyDvRc kDvRcỳ quTMHa9UJwặc cTMHa9UJwhính DvRclà NhDvRciếp VDvRcũ ThịTMHa9UJwnh, dqyqQYUkhôm nTMHa9UJway bDvRcác sĩTMHa9UJw NhiTMHa9UJwếp DvRctrông rấtdqyqQYUk dqyqQYUklo lắngdqyqQYUk, từ lúDvRcc bướcDvRc vàoDvRc tớTMHa9UJwi giờDvRc TMHa9UJwanh dqyqQYUkchưa hềdqyqQYUk ngồDvRci xuốngĐidqyqQYUkều nDvRcày cũdqyqQYUkng khôngTMHa9UJw TMHa9UJwcó gìdqyqQYUk lạ,dqyqQYUk CDvRchủ nhiệm PhTMHa9UJwương còDvRcn đứndqyqQYUkg kiDvRca, ngoàDvRci TMHa9UJwbác sdqyqQYUkĩ gDvRcây dqyqQYUkmê radqyqQYUk, DvRcai dáTMHa9UJwm DvRccả gDvRcan ndqyqQYUkgồi chứ? dqyqQYUkNhưng ChủTMHa9UJw nTMHa9UJwhiệm PhươDvRcng hômTMHa9UJw nTMHa9UJway cũnTMHa9UJwg khônDvRcg DvRcdẫn thTMHa9UJweo dqyqQYUkhọc tròDvRc nàTMHa9UJwo khTMHa9UJwác củaDvRc mình vàoTMHa9UJw pDvRchụ mdqyqQYUkổ, màDvRc DvRcdùng DvRchai bácDvRc sĩdqyqQYUk cóDvRc tTMHa9UJway nghềdqyqQYUk giỏiDvRc nhdqyqQYUkất tronTMHa9UJwg khoDvRca làmDvRc phụTMHa9UJw mổTMHa9UJw, y dqyqQYUk tá tdqyqQYUkrưởng thTMHa9UJwấy, đốTMHa9UJwi TMHa9UJwvới TứDvRc cTMHa9UJwhứng TMHa9UJwFallot thìDvRc TMHa9UJwđội nTMHa9UJwgũ bTMHa9UJwác sĩTMHa9UJw DvRchôm dqyqQYUknay códqyqQYUk TMHa9UJwvẻ hTMHa9UJwùng hậu quá.

Tuy độDvRci ngdqyqQYUkũ dqyqQYUkhùng hậu TMHa9UJw nhưng ChủdqyqQYUk nhdqyqQYUkiệm PhdqyqQYUkương đãDvRc lTMHa9UJwàm TMHa9UJwrất tTMHa9UJwốt, từdqyqQYUk nháDvRct daDvRco đầuTMHa9UJw TMHa9UJwtiên phânDvRc táchDvRc TMHa9UJwcác cDvRcơ quan, đếndqyqQYUk vDvRcá tâmTMHa9UJw thấtdqyqQYUk, cuDvRcối cùndqyqQYUkg làdqyqQYUk khâuDvRc lDvRcại cáTMHa9UJwc DvRcmạch máTMHa9UJwu, ôdqyqQYUkng đềudqyqQYUk thựTMHa9UJwc hiTMHa9UJwện rất chuẩDvRcn dqyqQYUkxác, DvRcmột dqyqQYUkloạt cádqyqQYUkc dqyqQYUkthao DvRctác thudqyqQYUkần thụcTMHa9UJw hoàDvRcn hảoTMHa9UJw đếnTMHa9UJw mứcDvRc cóTMHa9UJw TMHa9UJwthể qDvRcuay DvRclại làm tTMHa9UJwài liệdqyqQYUku giảnTMHa9UJwg DvRcdạy côngTMHa9UJw khaTMHa9UJwi, đâydqyqQYUk ldqyqQYUkà kTMHa9UJwỹ thuậdqyqQYUkt TMHa9UJwmà ôTMHa9UJwng rTMHa9UJwèn đưDvRcợc sadqyqQYUku hànTMHa9UJwg ch

c năTMHa9UJwm đứngTMHa9UJw bDvRcàn mổ.TMHa9UJw dqyqQYUkY tá trưởdqyqQYUkng DvRccòn tưởngdqyqQYUk dqyqQYUkChủ nhiệmdqyqQYUk PhươnTMHa9UJwg đaTMHa9UJwng làDvRcm dqyqQYUkmẫu, DvRcvì bácdqyqQYUk sĩdqyqQYUk NhiếpTMHa9UJw dqyqQYUkmà ônTMHa9UJwg cTMHa9UJwưng nhất dqyqQYUkđang đdqyqQYUkứng bênTMHa9UJw cạnhDvRc qudqyqQYUkan TMHa9UJwsát, tiếdqyqQYUkc rằngDvRc DvRchôm nDvRcay tTMHa9UJwâm trTMHa9UJwạng bádqyqQYUkc sĩTMHa9UJw NhiTMHa9UJwếp khTMHa9UJwông được tdqyqQYUkốt, tdqyqQYUkừ lúcTMHa9UJw dqyqQYUkmở khoaTMHa9UJwng ngựdqyqQYUkc củaTMHa9UJw DvRcbệnh dqyqQYUknhân, andqyqQYUkh khônTMHa9UJwg dádqyqQYUkm nhìdqyqQYUkn bệnhTMHa9UJw nhâTMHa9UJwn TMHa9UJwthêm một lầndqyqQYUk nDvRcào nữa,DvRc dqyqQYUkmà chạydqyqQYUk lạiDvRc phíaTMHa9UJw báTMHa9UJwc sTMHa9UJwĩ gâdqyqQYUky mdqyqQYUkê đếmTMHa9UJw tầndqyqQYUk dqyqQYUksố máyTMHa9UJw thở.

Cô dqyqQYUky táTMHa9UJw tdqyqQYUkrẻ thìdqyqQYUk DvRcthầm TMHa9UJwvới y tDvRcá trTMHa9UJwưởng: DvRc“Hôm ndqyqQYUkay bDvRcác sĩTMHa9UJw NhiếpDvRc saDvRco thếDvRc dqyqQYUknhỉ? CDvRchưa ăndqyqQYUk sáDvRcng nêndqyqQYUk bịDvRc tụtTMHa9UJw huyết ápDvRc à?”

“Lắm chDvRcuyện!” dqyqQYUkY tTMHa9UJwá trưởng dqyqQYUk mắng, nhTMHa9UJwưng trTMHa9UJwong TMHa9UJwlòng cũngTMHa9UJw thTMHa9UJwầm tTMHa9UJwhắc mắcdqyqQYUk, bìnhdqyqQYUk tdqyqQYUkhường ChDvRcủ nhiệTMHa9UJwm PhươnDvRcg dẫdqyqQYUkn theo hDvRcọc trDvRcò DvRcmà thấyDvRc TMHa9UJwhọc tròTMHa9UJw lTMHa9UJwơ đễdqyqQYUknh nhDvRcư vdqyqQYUkậy, chdqyqQYUkắc chắnDvRc đdqyqQYUkã TMHa9UJwquay ldqyqQYUkại mắDvRcng TMHa9UJwcho một tdqyqQYUkrận tơidqyqQYUk bTMHa9UJwời, nhưTMHa9UJwng hDvRcôm ndqyqQYUkay ônDvRcg rấDvRct tTMHa9UJwập tTMHa9UJwrung làmdqyqQYUk phẫuTMHa9UJw thuậTMHa9UJwt, đếnTMHa9UJw mứcDvRc TMHa9UJwđầu còn TMHa9UJwchẳng ngẩngdqyqQYUk dqyqQYUklên, làmdqyqQYUk nTMHa9UJwhư DvRcbác dqyqQYUksĩ NhiếpdqyqQYUk khônTMHa9UJwg hềDvRc cóDvRc mặtTMHa9UJw trondqyqQYUkg phdqyqQYUkòng mổdqyqQYUk vậy.DvRc Chủ nhDvRciệm khôDvRcng dqyqQYUkmắng dqyqQYUkmỏ aTMHa9UJwi, DvRcca phẫuTMHa9UJw tDvRchuật nTMHa9UJwày thDvRcật làdqyqQYUk dqyqQYUkkỳ lạ,dqyqQYUk bdqyqQYUkình TMHa9UJwthường chdqyqQYUkỉ khi nàoDvRc TMHa9UJwca mdqyqQYUkổ rấDvRct khônDvRcg thuDvRcận DvRclợi, tìdqyqQYUknh trạngDvRc bệdqyqQYUknh dqyqQYUknhân TMHa9UJwvô dqyqQYUkcùng ngTMHa9UJwuy kịch,TMHa9UJw ChủDvRc TMHa9UJwnhiệm Phương khôndqyqQYUkg cdqyqQYUkó tdqyqQYUkhời gDvRcian dqyqQYUknói thdqyqQYUkì mớidqyqQYUk khTMHa9UJwông dqyqQYUkmắng ngườiTMHa9UJw khácTMHa9UJw. NếudqyqQYUk kdqyqQYUkhông tTMHa9UJwhì nàodqyqQYUk mắng tTMHa9UJwrợ thủ,DvRc quTMHa9UJwát DvRcy tá,dqyqQYUk rTMHa9UJwủa dụngTMHa9UJw cụ,dqyqQYUk chDvRcê kidqyqQYUkm dqyqQYUkcong khDvRcó DvRclàm, nódqyqQYUki DvRcchung TMHa9UJwphải tìm raDvRc dqyqQYUklỗi gìdqyqQYUk dqyqQYUkđó mắngdqyqQYUk vàiDvRc câuDvRc, mdqyqQYUkới cTMHa9UJwó thểdqyqQYUk xedqyqQYUkm nhDvRcư mộTMHa9UJwt dqyqQYUkca phẫudqyqQYUk thuậtDvRc bDvRcình thường.

Đang pTMHa9UJwhẫu thdqyqQYUkuật thTMHa9UJwì huyết ápDvRc dqyqQYUkbệnh nTMHa9UJwhân bỗngDvRc nhDvRciên giTMHa9UJwảm mTMHa9UJwạnh, DvRcbác dqyqQYUksĩ TMHa9UJwgây mêDvRc rấtTMHa9UJw bìnhTMHa9UJw tTMHa9UJwĩnh trTMHa9UJwước tìTMHa9UJwnh huống bấdqyqQYUkt ngờTMHa9UJw này,DvRc lậpdqyqQYUk tứdqyqQYUkc thôDvRcng báDvRco chdqyqQYUkỉ sDvRcố huyếTMHa9UJwt ápdqyqQYUk cdqyqQYUkho chDvRcủ nhiệm,DvRc vừadqyqQYUk dqyqQYUkdứt lờiDvRc đDvRcã thấy NhiếpdqyqQYUk dqyqQYUkVũ ThịnhDvRc dqyqQYUkquay trDvRcở DvRclại bêDvRcn TMHa9UJwbàn pdqyqQYUkhẫu thuật.DvRc CdqyqQYUkhủ nhiệmDvRc DvRcPhương lDvRciếc anDvRch nhưng khônDvRcg bDvRcuồn TMHa9UJwđếm xỉadqyqQYUk gdqyqQYUkì dqyqQYUkđến, tdqyqQYUkhương ldqyqQYUkượng thẳngdqyqQYUk dqyqQYUkvới bTMHa9UJwác TMHa9UJwsĩ dqyqQYUkgây dqyqQYUkmê mDvRcấy cTMHa9UJwâu, quay dqyqQYUksang DvRcthấy NhiếDvRcp TMHa9UJwVũ TTMHa9UJwhịnh chdqyqQYUkao đảoDvRc nhưDvRc mDvRcuốn ndqyqQYUkgã, dqyqQYUkChủ nhiệTMHa9UJwm dqyqQYUkPhương rốtTMHa9UJw cuộTMHa9UJwc cũng TMHa9UJw phát cáudqyqQYUk: “TránhTMHa9UJw sTMHa9UJwang mdqyqQYUkột bDvRcên! TMHa9UJwLượn qDvRcua lượnDvRc lại,TMHa9UJw lDvRcởn vởnDvRc lDvRcàm tôTMHa9UJwi TMHa9UJwbực mdqyqQYUkình! NếuDvRc không TMHa9UJwthì dqyqQYUkcút dqyqQYUkra ndqyqQYUkgoài TMHa9UJwcho tôi!”

Chủ nhiệDvRcm cdqyqQYUkuối cùng TMHa9UJw cũng mắngDvRc ngườidqyqQYUk rồi,TMHa9UJw hTMHa9UJwơn ndqyqQYUkữa ldqyqQYUkại dqyqQYUkmắng NhiTMHa9UJwếp VũdqyqQYUk ThịnhTMHa9UJw ngườiTMHa9UJw màTMHa9UJw thdqyqQYUkường ngàydqyqQYUk ông thiêndqyqQYUk vịDvRc dqyqQYUknhất, cDvRchứng tỏdqyqQYUk TMHa9UJwca dqyqQYUkphẫu thuậTMHa9UJwt nàyTMHa9UJw khôDvRcng cdqyqQYUkó vấndqyqQYUk đềDvRc gDvRcì dqyqQYUklớn. PTMHa9UJwhụ mổDvRc thứDvRc nhấTMHa9UJwt và thứTMHa9UJw hDvRcai DvRcthở dqyqQYUkphào TMHa9UJwnhẹ nhõDvRcm, cảTMHa9UJw DvRcphòng phẫuDvRc thudqyqQYUkật đềudqyqQYUk nhưDvRc trúdqyqQYUkt đượcdqyqQYUk gáTMHa9UJwnh nặng. TMHa9UJwBác TMHa9UJwsĩ TMHa9UJwNhiếp bịTMHa9UJw mắng,TMHa9UJw rdqyqQYUkầu rĩTMHa9UJw tránDvRch sandqyqQYUkg mộdqyqQYUkt bênTMHa9UJw, dqyqQYUknhưng DvRcvẫn DvRckhông ddqyqQYUkám bỏDvRc ra ngoàiTMHa9UJw. DvRcMột lDvRcúc TMHa9UJwsau, TMHa9UJwhuyết ápDvRc cdqyqQYUkủa bệnTMHa9UJwh nhâTMHa9UJwn tăndqyqQYUkg tDvRcrở TMHa9UJwlại, tiTMHa9UJwếp DvRctheo đóTMHa9UJw cdqyqQYUka mdqyqQYUkổ tiến dqyqQYUk hành rấdqyqQYUkt thuậndqyqQYUk lợi,dqyqQYUk CTMHa9UJwhủ nhiệmDvRc PhưdqyqQYUkơng TMHa9UJwhôm TMHa9UJwnay đíchTMHa9UJw thTMHa9UJwân ldqyqQYUkàm tấtTMHa9UJw cảdqyqQYUk mọiTMHa9UJw TMHa9UJwviệc, thậm cdqyqQYUkhí đếndqyqQYUk dqyqQYUkcông đoạndqyqQYUk khDvRcâu vDvRcết mdqyqQYUkổ cuốidqyqQYUk cùnDvRcg ôngTMHa9UJw cũngTMHa9UJw tựDvRc mìdqyqQYUknh thTMHa9UJwực hiệndqyqQYUk, kTMHa9UJwhông đểDvRc phụ táTMHa9UJw đDvRcộng tDvRcay vàDvRco. STMHa9UJwau dqyqQYUkkhi khâDvRcu xdqyqQYUkong, TMHa9UJwông cứDvRc ngắmTMHa9UJw nghTMHa9UJwía mTMHa9UJwãi, vẻDvRc nDvRchư rấtTMHa9UJw hàiDvRc lòng. ChỉdqyqQYUk phẫdqyqQYUku thTMHa9UJwuật bdqyqQYUkây giờTMHa9UJw đềuDvRc lDvRcà dqyqQYUkchỉ tựTMHa9UJw tiêTMHa9UJwu, DvRcvì thTMHa9UJwế ônDvRcg đãdqyqQYUk dqyqQYUklàm mDvRcột cáiDvRc thdqyqQYUkắt cDvRchỉ tuyệt DvRcđẹp, đếndqyqQYUk nỗidqyqQYUk dưDvRcờng nhưTMHa9UJw bảndqyqQYUk tTMHa9UJwhân cũDvRcng TMHa9UJwrất vừaDvRc ýDvRc, ngDvRcẩng đầuTMHa9UJw lêTMHa9UJwn gọiDvRc NhdqyqQYUkiếp Vũ ThịnTMHa9UJwh: “TMHa9UJwXong rồi!dqyqQYUk TôidqyqQYUk đidqyqQYUk rTMHa9UJwửa taDvRcy đây.”

Chủ nhiệmDvRc DvRcPhương rửa dqyqQYUk tay xoDvRcng, thdqyqQYUkáo TMHa9UJwcặp kínhDvRc TMHa9UJwra rDvRcửa DvRcmặt rồiDvRc mDvRcới TMHa9UJwra khỏDvRci TMHa9UJwphòng mổDvRc. BêndqyqQYUk ngodqyqQYUkài pTMHa9UJwhòng phẫDvRcu thuật, ngườiTMHa9UJw nhàdqyqQYUk TMHa9UJwbệnh nhdqyqQYUkân đanDvRcg DvRclo lắndqyqQYUkg chTMHa9UJwờ đợiTMHa9UJw, vừadqyqQYUk nTMHa9UJwghe tiếdqyqQYUkng cửaTMHa9UJw phòngDvRc bTMHa9UJwật mở, trTMHa9UJwông thdqyqQYUkấy ChủdqyqQYUk nhiệTMHa9UJwm PhươngdqyqQYUk điTMHa9UJw dqyqQYUkra, cdqyqQYUkô DvRcta liềnTMHa9UJw vộTMHa9UJwi vDvRcàng đứngTMHa9UJw dậy.

Ấn dqyqQYUktượng củadqyqQYUk ChdqyqQYUkủ nhiệm DvRcPhương TMHa9UJwvề ĐàDvRcm TdqyqQYUkĩnh TMHa9UJwrất tệTMHa9UJw, cDvRcho rằngDvRc côdqyqQYUk dqyqQYUkchính làdqyqQYUk hdqyqQYUkồng nTMHa9UJwhan họadqyqQYUk thủyTMHa9UJw TMHa9UJwtrong truyềTMHa9UJwn thuyết, mDvRcột andqyqQYUkh TMHa9UJwchàng ngdqyqQYUkoan nTMHa9UJwgoãn biếDvRct dqyqQYUkvâng lờTMHa9UJwi nhưTMHa9UJw NhiếTMHa9UJwp VTMHa9UJwũ ThdqyqQYUkịnh bTMHa9UJwị côdqyqQYUk TMHa9UJwta làm cdqyqQYUkho ănDvRc khôngDvRc ngodqyqQYUkn ngTMHa9UJwủ khôTMHa9UJwng DvRcyên, đếdqyqQYUkn giờTMHa9UJw vẫndqyqQYUk cdqyqQYUkòn phDvRcải trôngDvRc nodqyqQYUkm đứaTMHa9UJw bTMHa9UJwé vdqyqQYUkô tộidqyqQYUk trodqyqQYUkng phòng hồiDvRc sứcdqyqQYUk. BởiDvRc tTMHa9UJwhế TMHa9UJwông đaTMHa9UJwnh mặtDvRc lạiTMHa9UJw, khôndqyqQYUkg DvRcthèm nhìndqyqQYUk ĐàmdqyqQYUk TĩnhdqyqQYUk, DvRclúc điTMHa9UJw ngaDvRcng qua TMHa9UJwcô còDvRcn buônDvRcg mộtDvRc dqyqQYUkcâu “LầndqyqQYUk ndqyqQYUkày côTMHa9UJw vừaDvRc lòngDvRc rồDvRci nhé!”

Đàm TĩTMHa9UJwnh bidqyqQYUkến TMHa9UJwsắc, cô khôngdqyqQYUk tDvRchể hiDvRcểu đượcTMHa9UJw câdqyqQYUku DvRcnói TMHa9UJwnày cdqyqQYUkủa báTMHa9UJwc sĩdqyqQYUk DvRcmổ cdqyqQYUkhính cóDvRc ýTMHa9UJw DvRcgì. CTMHa9UJwô vdqyqQYUkốn đãDvRc vdqyqQYUkô cùng cănTMHa9UJwg tDvRchẳng, NhiếpdqyqQYUk VũTMHa9UJw dqyqQYUkThịnh bưDvRcớc vàdqyqQYUko phònDvRcg phẫudqyqQYUk thuậDvRct đếnDvRc giờDvRc vẫnDvRc chưDvRca thấTMHa9UJwy ra, dqyqQYUk giờ DvRcbác TMHa9UJwsĩ TMHa9UJwmổ cTMHa9UJwhính vdqyqQYUkừa TMHa9UJwra DvRcliền DvRclạnh tdqyqQYUkanh buônDvRcg mộdqyqQYUkt câudqyqQYUk ndqyqQYUkhư vDvRcậy khiếDvRcn DvRccả ngườidqyqQYUk cô mềmdqyqQYUk nhTMHa9UJwũn, suýDvRct chútDvRc nữaDvRc ngấDvRct xỉu,DvRc mDvRcay cóTMHa9UJw DvRcTôn ChdqyqQYUkí QDvRcuân kDvRcịp đỡdqyqQYUk lấyTMHa9UJw, dìudqyqQYUk cTMHa9UJwô ngồi xuốngTMHa9UJw dqyqQYUkghế. DvRcCô hdqyqQYUkoa hếtdqyqQYUk cdqyqQYUkả TMHa9UJwmắt, mộTMHa9UJwt TMHa9UJwhồi lâTMHa9UJwu DvRcsau DvRcmới địDvRcnh thầnTMHa9UJw ndqyqQYUkói: “GọTMHa9UJwi điệndqyqQYUk cho NhDvRciếp VTMHa9UJwũ ThdqyqQYUkịnh, hỏDvRci anDvRch dqyqQYUkta rútTMHa9UJw cụcdqyqQYUk DvRcca pdqyqQYUkhẫu thdqyqQYUkuật TMHa9UJwthế nàodqyqQYUk rồi?”

Nhiếp VTMHa9UJwũ ThịTMHa9UJwnh thTMHa9UJwu dqyqQYUkxếp ổn dqyqQYUk thoả chDvRco TDvRcôn BìdqyqQYUknh xodqyqQYUkng, vừaTMHa9UJw rTMHa9UJwa đếnTMHa9UJw cửTMHa9UJwa phònDvRcg mdqyqQYUkổ, DvRcnhìn quDvRca DvRccửa kínhTMHa9UJw, lTMHa9UJwiền bắtTMHa9UJw gặp ĐàmTMHa9UJw dqyqQYUkTĩnh gầdqyqQYUkn nhưTMHa9UJw ngDvRcã vTMHa9UJwào DvRclòng TDvRcôn ChDvRcí QuâDvRcn. PhảdqyqQYUki thDvRcừa nTMHa9UJwhận dqyqQYUkrằng, DvRcanh vẫTMHa9UJwn thấy lòngDvRc chdqyqQYUkua dqyqQYUkxót, cóDvRc lẽDvRc dqyqQYUkduyên phậndqyqQYUk giữdqyqQYUka TMHa9UJwanh DvRcvà ĐàdqyqQYUkm TĩDvRcnh đếndqyqQYUk DvRcđây tDvRchực TMHa9UJwsự đDvRcã hếdqyqQYUkt rồi. CTMHa9UJwhuyện đếTMHa9UJwn ndqyqQYUkước nàyDvRc, khôngTMHa9UJw cTMHa9UJwam tdqyqQYUkâm thìTMHa9UJw cũngTMHa9UJw cóDvRc íchDvRc gìTMHa9UJw? TìnDvRch TMHa9UJwyêu troDvRcng sánTMHa9UJwg đơn thuầnTMHa9UJw tTMHa9UJwhời niDvRcên dqyqQYUkthiếu dqyqQYUkđã nhDvRcư mộtdqyqQYUk giấcDvRc mơ,dqyqQYUk còdqyqQYUkn lạTMHa9UJwi chTMHa9UJwỉ dqyqQYUklà DvRcoán hDvRcận màTMHa9UJw thôi.

Anh đẩyTMHa9UJw cdqyqQYUkửa dqyqQYUkbước raTMHa9UJw, thấy ĐàmdqyqQYUk DvRcTĩnh DvRcvẫn đanDvRcg lTMHa9UJwúi hDvRcúi tìDvRcm điệndqyqQYUk thoạDvRci, biDvRcết côTMHa9UJw DvRcấy địndqyqQYUkh gdqyqQYUkọi chTMHa9UJwo mình,DvRc bèn nói:DvRc “KhôngDvRc cầndqyqQYUk gọiDvRc nữa,DvRc tôTMHa9UJwi rdqyqQYUka đâydqyqQYUk rồi.”

Trông thTMHa9UJwấy TMHa9UJwánh mắdqyqQYUkt đầy mongDvRc mỏiTMHa9UJw củDvRca ĐTMHa9UJwàm TĩnhTMHa9UJw, dqyqQYUkanh DvRcnói: “PhẫuDvRc thuậtdqyqQYUk kếtdqyqQYUk thúdqyqQYUkc rồi,dqyqQYUk rấtTMHa9UJw thànTMHa9UJwh công.”

Đàm TĩTMHa9UJwnh ngTMHa9UJwẩn nTMHa9UJwgười mất DvRcvài DvRcgiây, DvRcrồi TMHa9UJwđứng pTMHa9UJwhắt TMHa9UJwdậy nhưngTMHa9UJw cdqyqQYUkô khôTMHa9UJwng bdqyqQYUkước nổiTMHa9UJw vàoDvRc pTMHa9UJwhòng DvRcphẫu thuậTMHa9UJwt, TMHa9UJwchỉ biết nhìnTMHa9UJw NhiếpTMHa9UJw VũTMHa9UJw ThTMHa9UJwịnh đdqyqQYUkầy TMHa9UJwvan xiDvRcn, NhiếpTMHa9UJw VũDvRc ThịnDvRch dqyqQYUkcảm thấTMHa9UJwy ándqyqQYUkh mắtTMHa9UJw côTMHa9UJw nhưDvRc sáp TMHa9UJwnến nóngTMHa9UJw bỏTMHa9UJwng, tdqyqQYUkhiêu đốtdqyqQYUk tráTMHa9UJwi dqyqQYUktim aTMHa9UJwnh đTMHa9UJwau buốt,TMHa9UJw adqyqQYUknh vTMHa9UJwô dqyqQYUkthức trDvRcánh ánDvRch mắtDvRc DvRccủa cô, nói:dqyqQYUk “BìnhTMHa9UJw BìnhdqyqQYUk đadqyqQYUkng ởdqyqQYUk troTMHa9UJwng phònTMHa9UJwg dqyqQYUkhồi sứdqyqQYUkc, DvRcphải theTMHa9UJwo dõTMHa9UJwi mTMHa9UJwột TMHa9UJwđã, nếuTMHa9UJw không cóDvRc gDvRcì bấtTMHa9UJw thdqyqQYUkường cDvRcó tdqyqQYUkhể DvRcđưa vTMHa9UJwề phòDvRcng bệnh.”

“Tôi cóDvRc thểdqyqQYUk TMHa9UJwvào thăTMHa9UJwm nó không?”

“Vẫn cDvRchưa được.TMHa9UJw” Anh đápTMHa9UJw, TMHa9UJwkhông kìmTMHa9UJw đượTMHa9UJwc vẫTMHa9UJwn DvRcdùng giọTMHa9UJwng aTMHa9UJwn ủTMHa9UJwi, “TôiTMHa9UJw sẽdqyqQYUk vDvRcào vớiTMHa9UJw TMHa9UJwnó ngayDvRc, cdqyqQYUkô cứdqyqQYUk yên tâm.”

Đàm TĩnhDvRc cúTMHa9UJwi TMHa9UJwđầu, dù TMHa9UJw không nhìnDvRc nhưdqyqQYUkng NhiếpDvRc VũDvRc ThịnhDvRc cTMHa9UJwũng biếtTMHa9UJw cDvRcô đaTMHa9UJwng khóDvRcc. TôndqyqQYUk CDvRchí QuDvRcân dqyqQYUkđưa dqyqQYUkcho cô góiDvRc gdqyqQYUkiấy ăTMHa9UJwn, NTMHa9UJwhiếp VũTMHa9UJw ThịnhTMHa9UJw cdqyqQYUkảm tDvRchấy tDvRcâm tTMHa9UJwrạng đầyTMHa9UJw phứTMHa9UJwc tạp,TMHa9UJw DvRcbèn quaTMHa9UJwy ngDvRcười trở lạidqyqQYUk TMHa9UJwphòng hồidqyqQYUk sức.

Bác sdqyqQYUkĩ gTMHa9UJwây mDvRcê vẫnDvRc chưa đTMHa9UJwi, thấDvRcy aTMHa9UJwnh TMHa9UJwvào DvRcbèn TMHa9UJwchào rồiDvRc hTMHa9UJwỏi: “ĐứaTMHa9UJw trẻDvRc ndqyqQYUkày DvRccon dqyqQYUknhà DvRcai thế?”

Nhiếp VTMHa9UJwũ ThịTMHa9UJwnh khTMHa9UJwựng lại, hỏi:DvRc “DvRcSao thếTMHa9UJw ạ?”

“Ui trờiDvRc ơDvRci, tôiDvRc dqyqQYUklàm việc vớiTMHa9UJw CTMHa9UJwhủ nhiệmdqyqQYUk PDvRchương dqyqQYUkmười mấdqyqQYUky năTMHa9UJwm rồiDvRc, dqyqQYUkchưa từnTMHa9UJwg thấdqyqQYUky ôndqyqQYUkg ấTMHa9UJwy nTMHa9UJwhư hôdqyqQYUkm naydqyqQYUk, cứ nhưTMHa9UJw codqyqQYUkn nhàTMHa9UJw mDvRcình đanDvRcg nằTMHa9UJwm trênTMHa9UJw DvRcbàn phẫDvRcu TMHa9UJwthuật vậy.”

Nhiếp DvRcVũ ThịndqyqQYUkh thấy lònTMHa9UJwg chudqyqQYUka xótDvRc, TMHa9UJwvội DvRcđáp: “ĐâyDvRc TMHa9UJwlà… họDvRc hàng…TMHa9UJw họDvRc DvRchàng củDvRca cháu.”

“Thảo nàoDvRc! ĐúngDvRc ldqyqQYUkà chủ TMHa9UJw nhiệm củTMHa9UJwa cáTMHa9UJwc anDvRch cTMHa9UJwoi anTMHa9UJwh nhưDvRc cdqyqQYUkon đẻ,TMHa9UJw tôidqyqQYUk cứDvRc bdqyqQYUkảo saDvRco DvRchôm ndqyqQYUkay DvRcanh đứngDvRc tdqyqQYUkrong phòng TMHa9UJwphẫu tdqyqQYUkhuật TMHa9UJwmà lạiTMHa9UJw khôngTMHa9UJw làdqyqQYUkm gìdqyqQYUk. À,dqyqQYUk đúDvRcng TMHa9UJwrồi, chươngTMHa9UJw trìnhdqyqQYUk CTMHa9UJwM ấDvRcy rútdqyqQYUk cụTMHa9UJwc là thdqyqQYUkế nàDvRco đấydqyqQYUk? ChủTMHa9UJw nhiệmTMHa9UJw củadqyqQYUk cácdqyqQYUk TMHa9UJwanh bấTMHa9UJwt chTMHa9UJwấp ádqyqQYUkp lựcTMHa9UJw củTMHa9UJwa việndqyqQYUk trưởngTMHa9UJw kéTMHa9UJwo về đâyTMHa9UJw, bácTMHa9UJw bỏdqyqQYUk rấdqyqQYUkt nhiềuTMHa9UJw DvRcý kiếTMHa9UJwn DvRccủa mdqyqQYUkọi ngdqyqQYUkười, thếTMHa9UJw sadqyqQYUko gDvRciờ vẫnDvRc dqyqQYUkchưa kdqyqQYUkhởi độngTMHa9UJw vậy?”

Nhiếp VũdqyqQYUk ThịnhTMHa9UJw DvRcthầm nghĩ chTMHa9UJwuyện nDvRcày cdqyqQYUkhính làdqyqQYUk dTMHa9UJwo DvRcmình TMHa9UJwlàm dqyqQYUklỡ dở.TMHa9UJw DvRcAnh ádqyqQYUky nTMHa9UJwáy nóiTMHa9UJw: “ChdqyqQYUkủ nhidqyqQYUkệm DvRcđã giao dqyqQYUk cho cháuDvRc DvRcrồi, chTMHa9UJwỉ cầnDvRc tìmTMHa9UJw đượcDvRc bệdqyqQYUknh nhânDvRc thdqyqQYUkích hDvRcợp sẽDvRc DvRclập tdqyqQYUkức tidqyqQYUkến hàTMHa9UJwnh cTMHa9UJwa đầu tiên.”

“Làm DvRctốt dqyqQYUklà tạoDvRc phDvRcúc cho dânDvRc đấy.”dqyqQYUk BDvRcác DvRcsĩ dqyqQYUkgây mêDvRc DvRcnói đùa,”dqyqQYUk BTMHa9UJwao nhiêuDvRc DvRcbệnh nTMHa9UJwhân còTMHa9UJwn đanDvRcg DvRcđỏ mắTMHa9UJwt chờ kiaTMHa9UJw kìTMHa9UJwa, anDvRch TMHa9UJwxem DvRchỗ trợdqyqQYUk cdqyqQYUkho bệnhTMHa9UJw tDvRcim DvRcbẩm sTMHa9UJwinh củaTMHa9UJw chíDvRcnh phủ,DvRc hộdqyqQYUk khẩudqyqQYUk nôdqyqQYUkng thôdqyqQYUkn cDvRcó thể đượcTMHa9UJw hưởngdqyqQYUk trợTMHa9UJw dqyqQYUkcấp, bdqyqQYUkảo dqyqQYUkhiểm thdqyqQYUkất nghiệTMHa9UJwp ởTMHa9UJw thànhDvRc phốdqyqQYUk DvRccó dqyqQYUkthể đưDvRcợc hdqyqQYUkưởng trợ cấp,DvRc đâydqyqQYUk khdqyqQYUkông phảidqyqQYUk hộTMHa9UJw TMHa9UJwkhẩu nôdqyqQYUkng thônTMHa9UJw, cũndqyqQYUkg chẳdqyqQYUkng pdqyqQYUkhải tTMHa9UJwhất ngTMHa9UJwhiệp ởDvRc TMHa9UJwthành phốDvRc, tự nhiênTMHa9UJw mdqyqQYUkắc phảDvRci căndqyqQYUk TMHa9UJwbệnh nặndqyqQYUkg ndqyqQYUkhư thếTMHa9UJw này,TMHa9UJw khôngTMHa9UJw cóTMHa9UJw tiTMHa9UJwền mTMHa9UJwà chữa,dqyqQYUk bTMHa9UJwằng mọiTMHa9UJw cách pdqyqQYUkhải xoDvRcay đượcdqyqQYUk DvRchơn mườiDvRc vTMHa9UJwạn TMHa9UJwtệ, cTMHa9UJwòn khTMHa9UJwông TMHa9UJwbiết dqyqQYUkcó bDvRcà coTMHa9UJwn TMHa9UJwhọ hdqyqQYUkàng ndqyqQYUkào TMHa9UJwchịu cho dqyqQYUkvay khôndqyqQYUkg, tdqyqQYUkhật ldqyqQYUkà ádqyqQYUkc nghiệDvRct quTMHa9UJwá mDvRcà…” ÔndqyqQYUkg nDvRchìn TMHa9UJwbé TMHa9UJwTôn dqyqQYUkBình đandqyqQYUkg DvRcnằm trên gdqyqQYUkiường đẩTMHa9UJwy, “ĐượcDvRc rồTMHa9UJwi đTMHa9UJwấy, xeTMHa9UJwm dqyqQYUkra tTMHa9UJwình hDvRcình khdqyqQYUká khảDvRc quDvRcan, dqyqQYUktám phDvRcần dqyqQYUkkhông phải đưdqyqQYUka TMHa9UJwsang phòDvRcng chăTMHa9UJwm sDvRcóc đTMHa9UJwặc biệt,TMHa9UJw aTMHa9UJwnh trDvRcực ởTMHa9UJw đâDvRcy, tôiTMHa9UJw đTMHa9UJwi thTMHa9UJway đồDvRc đã.”

Khi TôdqyqQYUkn BDvRcình tỉnDvRch dậy, ngườTMHa9UJwi DvRcđầu tTMHa9UJwiên TMHa9UJwcậu nhìDvRcn thTMHa9UJwấy ldqyqQYUkà TMHa9UJwĐàm TMHa9UJwTĩnh. DvRcTuy DvRcđề phònDvRcg lâdqyqQYUky nhiDvRcễm, TMHa9UJwĐàm TĩnDvRch phảiDvRc mặc chiếcdqyqQYUk DvRcáo choàndqyqQYUkg khửTMHa9UJw trùnTMHa9UJwg rộngDvRc thDvRcùng dqyqQYUkthình, còTMHa9UJwn đdqyqQYUkeo DvRckhẩu trangdqyqQYUk, độiTMHa9UJw mũ, nhdqyqQYUkưng chỉDvRc DvRcnhìn ánTMHa9UJwh mắtTMHa9UJw queTMHa9UJwn thuộdqyqQYUkc, TôTMHa9UJwn BìDvRcnh dqyqQYUkliền nhDvRcận ngDvRcay DvRcra mẹ.DvRc CdqyqQYUkâu đầuDvRc tiên cậuDvRc béDvRc hỏidqyqQYUk dqyqQYUklà: “Mẹ,DvRc saTMHa9UJwo mẹ

Đàm TTMHa9UJwĩnh vốnDvRc DvRcđã ndqyqQYUkín khóc nhưDvRcng ndqyqQYUkghe cTMHa9UJwon nóDvRci cdqyqQYUkâu ấy,TMHa9UJw cdqyqQYUkô TMHa9UJwsuýt nữaTMHa9UJw lạdqyqQYUki rơiTMHa9UJw nướcTMHa9UJw mắdqyqQYUkt. SắpdqyqQYUk tDvRcới DvRcgiờ tdqyqQYUkan sở, CTMHa9UJwhủ nhiTMHa9UJwệm PhươngDvRc lạidqyqQYUk TMHa9UJwtự mìnhTMHa9UJw đDvRci kDvRciểm tTMHa9UJwra dqyqQYUkmột lưdqyqQYUkợt, TMHa9UJwlần dqyqQYUknày dqyqQYUkông dDvRcẫn theDvRco họcdqyqQYUk dqyqQYUktrò của mìDvRcnh, dqyqQYUktất cảDvRc đềuTMHa9UJw mặcTMHa9UJw TMHa9UJwáo bdqyqQYUklouse trắngdqyqQYUk, dqyqQYUkđầy táTMHa9UJwc DvRcphong côndqyqQYUkg việdqyqQYUkc, đdqyqQYUkứng tTMHa9UJwrong phòng bệnh,dqyqQYUk nóiDvRc mộtDvRc lượtDvRc ndqyqQYUkhững điềudqyqQYUk cầnTMHa9UJw chúdqyqQYUk ýDvRc TMHa9UJwsau pTMHa9UJwhẫu tDvRchuật. MấDvRcy vịDvRc DvRctiến TMHa9UJwsĩ mảTMHa9UJwi miết ghTMHa9UJwi chép,DvRc TiểuTMHa9UJw MẫDvRcn còdqyqQYUkn nghịchdqyqQYUk ngợmdqyqQYUk làTMHa9UJwm mặtDvRc xDvRcấu chọcDvRc NhidqyqQYUkếp VũdqyqQYUk TDvRchịnh. ĐợiTMHa9UJw Chủ nhiệmdqyqQYUk PhươDvRcng đdqyqQYUki DvRcra DvRcrồi, aDvRcnh mớTMHa9UJwi kTMHa9UJwhoác vDvRcai NhiếpDvRc VũDvRc ThịnTMHa9UJwh, dqyqQYUktrêu chọc:TMHa9UJw “dqyqQYUkSư huynh, TMHa9UJw nghe nóiTMHa9UJw dqyqQYUkhôm nTMHa9UJway tDvRcrong DvRcphòng phẫdqyqQYUku thuậtDvRc adqyqQYUknh bịdqyqQYUk dqyqQYUklão DvRcyêu mắngdqyqQYUk hả?”

“Làm dqyqQYUkgì códqyqQYUk, edqyqQYUkm ngDvRche ai DvRcnói thế?”

“Ái dTMHa9UJwà, NhiếpdqyqQYUk sưTMHa9UJw hudqyqQYUkynh à, ngàTMHa9UJwy nTMHa9UJwào lãTMHa9UJwo yêDvRcu chẳngDvRc mắdqyqQYUkng bdqyqQYUkọn DvRcem vàiTMHa9UJw lưdqyqQYUkợt, DvRccó dqyqQYUkphải làTMHa9UJw chuyệnDvRc TMHa9UJwgì mDvRcất mặt dqyqQYUk đâu, DvRcsao anDvRch khôndqyqQYUkg chịTMHa9UJwu thừaDvRc nhậTMHa9UJwn nhỉ?dqyqQYUk NTMHa9UJwhưng dqyqQYUkđêm maTMHa9UJwi lãDvRco ydqyqQYUkêu phdqyqQYUkân cônDvRcg TMHa9UJwem trựcdqyqQYUk ban TMHa9UJwthay aDvRcnh, nóDvRci nhàdqyqQYUk andqyqQYUkh códqyqQYUk vTMHa9UJwiệc, aTMHa9UJwnh ndqyqQYUkói đTMHa9UJwi, DvRcanh phảiDvRc cdqyqQYUkảm ơDvRcn eDvRcm tDvRchế dqyqQYUknào đây nhỉ?”

Nhiếp VũDvRc ThDvRcịnh TMHa9UJwvô cùng TMHa9UJw cảm kíDvRcch tDvRcrước sựdqyqQYUk qTMHa9UJwuan tâmdqyqQYUk củaDvRc TMHa9UJwChủ nhdqyqQYUkiệm Phương,TMHa9UJw aTMHa9UJwnh đdqyqQYUkịnh buổTMHa9UJwi tDvRcối qudqyqQYUka việnTMHa9UJw túc trựdqyqQYUkc bênDvRc giưDvRcờng bệDvRcnh, TMHa9UJwchăm TMHa9UJwsóc béTMHa9UJw TTMHa9UJwôn BìnhTMHa9UJw nhdqyqQYUkiều hdqyqQYUkơn DvRcmột chúdqyqQYUkt, khôndqyqQYUkg DvRcngờ chDvRci tdqyqQYUkiết nhỏ nhdqyqQYUkặt nàDvRcy cdqyqQYUkhủ dqyqQYUknhiệm cũnDvRcg đãTMHa9UJw dqyqQYUknghĩ dqyqQYUkchu đáodqyqQYUk TMHa9UJwcả rồi.

Anh đádqyqQYUkp: “VậTMHa9UJwy dqyqQYUkanh mời emDvRc DvRcăn cdqyqQYUkơm nhé.”

Tiểu MẫDvRcn lắDvRcc đầudqyqQYUk qTMHa9UJwuầy quậy: “ÔiDvRc DvRcno dqyqQYUkno! MTMHa9UJwời ăndqyqQYUk dqyqQYUkcơm dqyqQYUkthì dTMHa9UJwễ chdqyqQYUko anTMHa9UJwh qTMHa9UJwuá. ADvRcnh mờiTMHa9UJw edqyqQYUkm ăDvRcn cơmTMHa9UJw cũTMHa9UJwng được, nhưngDvRc eTMHa9UJwm phảidqyqQYUk dẫDvRcn thedqyqQYUko bạdqyqQYUkn gádqyqQYUki eTMHa9UJwm nữa!”

Bạn gáDvRci cTMHa9UJwủa TiểuTMHa9UJw MẫdqyqQYUkn cũng họcDvRc dqyqQYUkY nhưngdqyqQYUk họcDvRc TMHa9UJwNha khoTMHa9UJwa, năTMHa9UJwm dqyqQYUknay mớidqyqQYUk làTMHa9UJw dqyqQYUkthạc sdqyqQYUkĩ nDvRcăm thứdqyqQYUk DvRc2, đanDvRcg thựcDvRc tập DvRctại bệnTMHa9UJwh viDvRcện nTMHa9UJwày. NhiếpDvRc VDvRcũ ThDvRcịnh nóTMHa9UJwi: “dqyqQYUkĐược thôidqyqQYUk, TMHa9UJwem gDvRcọi cảTMHa9UJw TiểuTMHa9UJw dqyqQYUkKỳ DvRcđi, aDvRcnh mời haiDvRc đứaTMHa9UJw ăndqyqQYUk cơm.”

Tiểu MẫnTMHa9UJw cưTMHa9UJwời DvRcgian xảo: dqyqQYUk“Sư huTMHa9UJwynh, mờidqyqQYUk TMHa9UJwhai đứDvRca TMHa9UJwem dqyqQYUkăn cơmTMHa9UJw mTMHa9UJwà TMHa9UJwanh dqyqQYUkđi mDvRcột TMHa9UJwmình, kdqyqQYUkhông ngượdqyqQYUkng TMHa9UJwà? KhácdqyqQYUkh cdqyqQYUkó hai ndqyqQYUkgười, chủdqyqQYUk cTMHa9UJwũng phảidqyqQYUk cóDvRc haTMHa9UJwi DvRcngười chTMHa9UJwứ! ADvRcnh dqyqQYUkkêu bạnTMHa9UJw gádqyqQYUki aDvRcnh cùTMHa9UJwng đidqyqQYUk, chDvRco dqyqQYUkem với TidqyqQYUkểu KỳTMHa9UJw diệndqyqQYUk kiến,dqyqQYUk đượcTMHa9UJw không?”

Nhiếp TMHa9UJwVũ dqyqQYUkThịnh thoáng ngâTMHa9UJwy người,DvRc đdqyqQYUkáp: “DvRcAnh vdqyqQYUkà TMHa9UJwcô ấTMHa9UJwy chidqyqQYUka taTMHa9UJwy rồi.”

Tiểu MẫndqyqQYUk kdqyqQYUkinh dqyqQYUkngạc: “Cái gìDvRc cDvRcơ? SadqyqQYUko lDvRcại thế?”

Nhiếp VũTMHa9UJw ThDvRcịnh không dqyqQYUknói gì,TMHa9UJw TTMHa9UJwiểu MdqyqQYUkẫn TMHa9UJwbây giờDvRc mdqyqQYUkới nDvRchớ rTMHa9UJwa DvRchọ DvRcđang ởDvRc tDvRcrong phòDvRcng bệnh,TMHa9UJw vẫndqyqQYUk còDvRcn bệnh nhânDvRc nằmTMHa9UJw kDvRcia, mTMHa9UJwình hỏidqyqQYUk nhiềuDvRc chuDvRcyện DvRcnhư vậTMHa9UJwy, qDvRcuả dqyqQYUklà khônDvRcg nêDvRcn. VìdqyqQYUk thdqyqQYUkế aTMHa9UJwnh vộiTMHa9UJw im bặDvRct, dqyqQYUknhìn DvRcNhiếp DvRcVũ ThịnDvRch ghDvRci lờTMHa9UJwi DvRccăn dqyqQYUkdặn. NhiDvRcếp TMHa9UJwVũ ThịnTMHa9UJwh gTMHa9UJwhi xoDvRcng liTMHa9UJwền cDvRcùng Tiểu MẫnTMHa9UJw đDvRci rDvRca ngoài,dqyqQYUk ĐàdqyqQYUkm TĩTMHa9UJwnh tuDvRcy ởDvRc dqyqQYUkgian troTMHa9UJwng củTMHa9UJwa phTMHa9UJwòng bệnTMHa9UJwh, nDvRchưng TMHa9UJwvì cửaTMHa9UJw mở nTMHa9UJwên dqyqQYUkhọ nóiDvRc dqyqQYUkgì cdqyqQYUkô đềuTMHa9UJw ndqyqQYUkghe rõdqyqQYUk dqyqQYUktừng chữdqyqQYUk một.

Lúc đầuTMHa9UJw côTMHa9UJw TMHa9UJwấy cTMHa9UJwũng chỉDvRc nghe lDvRcoáng TMHa9UJwthoáng, mTMHa9UJwãi đdqyqQYUkến kDvRchi NhiếpTMHa9UJw VũTMHa9UJw ThịnhDvRc nóDvRci đTMHa9UJwã cTMHa9UJwhia tTMHa9UJway vớdqyqQYUki bDvRcạn gái,dqyqQYUk cTMHa9UJwô mới cdqyqQYUkhợt nDvRchư nhậnDvRc TMHa9UJwth điềTMHa9UJwu gìdqyqQYUk. TTMHa9UJwính DvRccách dqyqQYUkcủa NdqyqQYUkhiếp VdqyqQYUkũ ThịnhTMHa9UJw TMHa9UJwcô hiểuDvRc rấtdqyqQYUk TMHa9UJwrõ, adqyqQYUknh không DvRcdễ dTMHa9UJwàng DvRcqua lạdqyqQYUki DvRcvới mộtTMHa9UJw ngườiTMHa9UJw coDvRcn gáidqyqQYUk, sdqyqQYUkau kdqyqQYUkhi quyếtdqyqQYUk địnhdqyqQYUk yêu,DvRc lạiTMHa9UJw càngTMHa9UJw không tuỳDvRc tiDvRcện nóDvRci chdqyqQYUkia tadqyqQYUky. SadqyqQYUko lạidqyqQYUk thdqyqQYUkế DvRcnhỉ? ChẳngdqyqQYUk lẽDvRc TMHa9UJwvì chuDvRcyện dqyqQYUkcủa TôndqyqQYUk Bình?

Bất kỳDvRc DvRcngười codqyqQYUkn gái nàoTMHa9UJw cdqyqQYUkũng khTMHa9UJwó màdqyqQYUk chấpdqyqQYUk nhậnDvRc ndqyqQYUkổi viDvRcệc bạdqyqQYUkn DvRctrai mTMHa9UJwình tTMHa9UJwự dưDvRcng cóDvRc mộtdqyqQYUk đdqyqQYUkứa codqyqQYUkn dqyqQYUkriêng. Đàm TĩnDvRch chợtdqyqQYUk thdqyqQYUkấy ádqyqQYUky náy.

Sau DvRckhi trờdqyqQYUki tDvRcối, đáng dqyqQYUklẽ đãDvRc hếtdqyqQYUk giờDvRc dqyqQYUkthăm bệdqyqQYUknh, nhưngTMHa9UJw làTMHa9UJw phòndqyqQYUkg DvRcVIP dqyqQYUknên cdqyqQYUkũng dqyqQYUkthoải mdqyqQYUkái dqyqQYUkhơn cDvRchút TMHa9UJwít. Vương VDvRcũ LiTMHa9UJwnh vdqyqQYUkà LươDvRcng dqyqQYUkNguyên DvRcAn ngDvRche nódqyqQYUki hDvRcôm naDvRcy TDvRcôn dqyqQYUkBình ldqyqQYUkàm DvRcphẫu TMHa9UJwthuật, vừa sángdqyqQYUk sớmTMHa9UJw đãdqyqQYUk gọiTMHa9UJw điDvRcện hỏidqyqQYUk thăm,TMHa9UJw đdqyqQYUkến tốiDvRc VưdqyqQYUkơng VdqyqQYUkũ LidqyqQYUknh lTMHa9UJwại đếnTMHa9UJw tậnDvRc bệdqyqQYUknh vidqyqQYUkện thăm TônTMHa9UJw Bình,DvRc TMHa9UJwcô sợDvRc quDvRcá DvRcgiờ tDvRchăm bệndqyqQYUkh báTMHa9UJwc TMHa9UJwsĩ khôdqyqQYUkng dqyqQYUkcho vàoDvRc, nêTMHa9UJwn đTMHa9UJwến dướiTMHa9UJw dqyqQYUkchân lầu liềndqyqQYUk gọidqyqQYUk điệdqyqQYUkn cdqyqQYUkho ĐàdqyqQYUkm TĩTMHa9UJwnh, ĐTMHa9UJwàm dqyqQYUkTĩnh DvRcbèn bảoTMHa9UJw TdqyqQYUkôn ChíDvRc QuânTMHa9UJw xuốngdqyqQYUk đTMHa9UJwón cô.

Đã mấyTMHa9UJw ngDvRcày khônTMHa9UJwg gặp, TMHa9UJw Vương VDvRcũ LiTMHa9UJwnh vừaDvRc TMHa9UJwthấy ĐàTMHa9UJwm TĩnhTMHa9UJw ldqyqQYUkiền taTMHa9UJwy bDvRcắt mTMHa9UJwặt mdqyqQYUkừng. TMHa9UJwCô cầmDvRc thedqyqQYUko mộtTMHa9UJw hộdqyqQYUkp lTMHa9UJwớn đựng đầyTMHa9UJw dqyqQYUkcác ldqyqQYUkoại bánTMHa9UJwh ngọt,TMHa9UJw nóDvRci: “DvRcHai hdqyqQYUkôm nadqyqQYUky TMHa9UJwcửa tiệmdqyqQYUk DvRccủa chúngDvRc mìnhdqyqQYUk vDvRcừa khai trưDvRcơng, DvRcđắt hàTMHa9UJwng lTMHa9UJwắm, khTMHa9UJwách hDvRcàng adqyqQYUki cũnTMHa9UJwg dqyqQYUkkhen bánhTMHa9UJw ngonDvRc, hômDvRc nDvRcay tớTMHa9UJw cDvRchọn riênDvRcg mấy cáidqyqQYUk vừTMHa9UJwa rDvRca lòTMHa9UJw, đểDvRc dqyqQYUknguội rồDvRci mandqyqQYUkg qDvRcua đâyTMHa9UJw chdqyqQYUko TMHa9UJwcậu DvRcvới BìTMHa9UJwnh BìnhDvRc ăn.”

“Bình DvRcBình dqyqQYUkvẫn chưaDvRc đượcdqyqQYUk ăn cáiTMHa9UJw DvRcgì cả.”DvRc ĐàmDvRc TMHa9UJwTĩnh đỡDvRc ldqyqQYUkấy dqyqQYUkbánh, nóTMHa9UJwi đầTMHa9UJwy cảTMHa9UJwm kíchdqyqQYUk “CảmTMHa9UJw DvRcơn cậudqyqQYUk nhdqyqQYUkiều lắm.”

“Ôi dàodqyqQYUk, giữdqyqQYUka chúTMHa9UJwng mình cdqyqQYUkần DvRcgì pdqyqQYUkhải cảdqyqQYUkm TMHa9UJwơn. VốndqyqQYUk TMHa9UJwtớ địnhTMHa9UJw quDvRca TMHa9UJwđây từDvRc sáDvRcng cTMHa9UJwơ, nhDvRcưng LươnDvRcg DvRcNguyên AndqyqQYUk bảo tớdqyqQYUk đừngTMHa9UJw gâyTMHa9UJw tDvRchêm rắdqyqQYUkc rốiTMHa9UJw cDvRcho cậu,dqyqQYUk còndqyqQYUk ndqyqQYUkói phDvRcòng phẫDvRcu thuậtTMHa9UJw khônTMHa9UJwg DvRccho người TMHa9UJwngoài vàdqyqQYUko, cdqyqQYUkũng khôDvRcng TMHa9UJwcho qTMHa9UJwuá nhDvRciều ngườidqyqQYUk đợiDvRc bênTMHa9UJw ngdqyqQYUkoài. TMHa9UJwTớ sDvRcốt ruDvRcột dqyqQYUkquá, nêndqyqQYUk đến chidqyqQYUkều phảiDvRc gọidqyqQYUk chTMHa9UJwo cậTMHa9UJwu nDvRcgay, nghTMHa9UJwe cdqyqQYUkậu TMHa9UJwnói phẫdqyqQYUku thuậdqyqQYUkt đãDvRc xoDvRcng, BìnhdqyqQYUk BìDvRcnh TMHa9UJwcũng tỉnTMHa9UJwh rồi, TMHa9UJwtớ liDvRcền vDvRcội vàngdqyqQYUk quDvRca thăm.”

Tôn BìnhTMHa9UJw đTMHa9UJwã nDvRcgủ say, DvRcĐàm TĩTMHa9UJwnh mởTMHa9UJw dqyqQYUkcửa giaDvRcn tDvRcrong phòngdqyqQYUk bệnhDvRc đểdqyqQYUk VươngTMHa9UJw dqyqQYUkVũ LiTMHa9UJwnh tdqyqQYUkhăm DvRcbé mộdqyqQYUkt chúDvRct. Thực TMHa9UJw ra dqyqQYUkvẫn cdqyqQYUkòn cáchTMHa9UJw dqyqQYUkmột DvRccánh cửaDvRc kínhDvRc ndqyqQYUkữa, bêdqyqQYUkn gTMHa9UJwiường bệnhdqyqQYUk toàTMHa9UJwn nhTMHa9UJwững máDvRcy TMHa9UJwmóc tTMHa9UJwheo dõi, vìdqyqQYUk phòndqyqQYUkg rấtDvRc DvRcrộng, nêDvRcn TôdqyqQYUkn BìnDvRch dqyqQYUknằm trêTMHa9UJwn giườngdqyqQYUk trôndqyqQYUkg lạTMHa9UJwi cànTMHa9UJwg DvRcnhỏ bTMHa9UJwé TMHa9UJwhơn, nhìn rấtDvRc tộidqyqQYUk nghiệp.

Vương VDvRcũ TMHa9UJwLinh sợDvRc làdqyqQYUkm ồn khiếDvRcn béTMHa9UJw TônDvRc BìnDvRch tTMHa9UJwỉnh giấcDvRc nêDvRcn chTMHa9UJwỉ ndqyqQYUkhìn mTMHa9UJwột lTMHa9UJwát rồDvRci bdqyqQYUkảo ĐàmTMHa9UJw TdqyqQYUkĩnh đóngDvRc cDvRcửa lại.

Tôn TMHa9UJwChí QuDvRcân dqyqQYUkra TMHa9UJwcầu thang thdqyqQYUkoát TMHa9UJwhiểm húTMHa9UJwt thuốcTMHa9UJw, cTMHa9UJwả cDvRcăn phòngdqyqQYUk rDvRcộng thêndqyqQYUkh thdqyqQYUkang ngDvRcoài dqyqQYUkbé dqyqQYUkTôn BìnTMHa9UJwh đang ndqyqQYUkgủ, cdqyqQYUkhỉ cònTMHa9UJw ĐàmdqyqQYUk TĩdqyqQYUknh vàDvRc VưTMHa9UJwơng VTMHa9UJwũ LinDvRch. dqyqQYUkVương dqyqQYUkVũ LindqyqQYUkh nhTMHa9UJwìn DvRcmột lượtdqyqQYUk căn phòngDvRc rồiTMHa9UJw hỏidqyqQYUk: “NằmTMHa9UJw pTMHa9UJwhòng nàDvRcy DvRcchắc DvRctốn DvRckém lắTMHa9UJwm phDvRcải không?”

Đàm TĩnhdqyqQYUk nódqyqQYUki: “TớdqyqQYUk cTMHa9UJwũng không rõTMHa9UJw DvRcnữa, dqyqQYUkcó ngDvRcười khádqyqQYUkc TMHa9UJwlo chuyTMHa9UJwển pDvRchòng giúpdqyqQYUk mà.”

Vương VdqyqQYUkũ LiTMHa9UJwnh dqyqQYUkkhông nhịn đưdqyqQYUkợc TMHa9UJwliền hTMHa9UJwỏi: “ĐTMHa9UJwàm TdqyqQYUkĩnh, tớdqyqQYUk TMHa9UJwđang muDvRcốn hỏidqyqQYUk dqyqQYUkcậu đây,TMHa9UJw dqyqQYUkcậu lấyDvRc đâudqyqQYUk rTMHa9UJwa tiềndqyqQYUk làTMHa9UJwm phẫu thuật

Đàm TĩDvRcnh DvRcdo dqyqQYUkdự mộDvRct thoáng rồiTMHa9UJw dqyqQYUkđáp: “TớDvRc TMHa9UJwđi vay.”

“Cậu DvRcvay aidqyqQYUk?” VưTMHa9UJwơng VũTMHa9UJw Linh sốTMHa9UJwt rudqyqQYUkột, “ĐàmTMHa9UJw TĩTMHa9UJwnh à,DvRc cậuDvRc DvRcvốn làTMHa9UJw nDvRcgười thậTMHa9UJwt thàdqyqQYUk, đừDvRcng đDvRcể mDvRcắc lừadqyqQYUk ngườiTMHa9UJw ta nhTMHa9UJwé. NgườiTMHa9UJw TMHa9UJwta TMHa9UJwcho cậuTMHa9UJw TMHa9UJwvay DvRcnhiều tTMHa9UJwiền thếDvRc, sTMHa9UJwau nDvRcày cDvRcậu lấdqyqQYUky gdqyqQYUkì dqyqQYUkmà trả?”

Đàm TĩnTMHa9UJwh vôdqyqQYUk cTMHa9UJwùng cảm kíchDvRc tDvRcrước sựTMHa9UJw quaDvRcn TMHa9UJwtâm cDvRcủa banDvRc, TMHa9UJwbèn nódqyqQYUki: TMHa9UJw“Cậu dqyqQYUkyên tTMHa9UJwâm TMHa9UJwđi, tDvRcớ tựDvRc biếtTMHa9UJw cáDvRcch TMHa9UJwlo liệu.”

“Không pDvRchải TMHa9UJwcậu TMHa9UJwvay Giám DvRcđốc TMHa9UJwThịnh đdqyqQYUkấy chTMHa9UJwứ? AndqyqQYUkh tTMHa9UJwa dựaDvRc vTMHa9UJwào cáiDvRc gìdqyqQYUk TMHa9UJwmà cTMHa9UJwho cậDvRcu dqyqQYUkvay TMHa9UJwnhiều tiềnTMHa9UJw thế?”

“Không, DvRctớ kTMHa9UJwhông vay DvRc anh tTMHa9UJwa, tdqyqQYUkớ vTMHa9UJway mộDvRct nTMHa9UJwgười họTMHa9UJw hàngDvRc thôi.”

Vương dqyqQYUkVũ DvRcLinh TMHa9UJwbán tíndqyqQYUk bán nTMHa9UJwghi: “CậudqyqQYUk DvRccòn ngườiDvRc họdqyqQYUk DvRchàng giàudqyqQYUk códqyqQYUk tTMHa9UJwhế ưDvRc? dqyqQYUkSao trướcdqyqQYUk khôngDvRc nTMHa9UJwghe cậuDvRc nhắTMHa9UJwc đến baoTMHa9UJw giờTMHa9UJw thế?”

Đàm TĩnhdqyqQYUk gượngdqyqQYUk cười, nói:TMHa9UJw “CDvRcũng khônTMHa9UJwg pTMHa9UJwhải lDvRcà dqyqQYUkhọ hDvRcàng TMHa9UJwcủa tớ,dqyqQYUk ldqyqQYUkà DvRchọ hàngTMHa9UJw dqyqQYUkcủa BDvRcình BTMHa9UJwình, TMHa9UJwvì BdqyqQYUkình Bình nênTMHa9UJw ngườiTMHa9UJw TMHa9UJwta mớiTMHa9UJw chịuTMHa9UJw TMHa9UJwcho tDvRcớ vDvRcay đấy.”

Vương VdqyqQYUkũ LinTMHa9UJwh nghDvRcĩ làDvRc họ hàngTMHa9UJw TMHa9UJwbên dqyqQYUkTôn ChíTMHa9UJw QuDvRcân, dqyqQYUkvì ĐàmDvRc TĩnhDvRc TMHa9UJwvốn đãdqyqQYUk chẳngdqyqQYUk cTMHa9UJwó mấydqyqQYUk hdqyqQYUkọ hàTMHa9UJwng, sTMHa9UJwau ndqyqQYUkày lạdqyqQYUki TMHa9UJwđều không cdqyqQYUkòn qudqyqQYUka DvRclại nữDvRca. CôdqyqQYUk nói:DvRc “DvRcTôn DvRcChí QuânTMHa9UJw cTMHa9UJwũng thậtDvRc làTMHa9UJw, DvRccó ngườidqyqQYUk hDvRcọ hànDvRcg giỏi DvRc giang dqyqQYUknhư thdqyqQYUkế sdqyqQYUkao kdqyqQYUkhông dqyqQYUknói sTMHa9UJwớm? TMHa9UJwĐể cdqyqQYUkậu vTMHa9UJwì cTMHa9UJwhuyện TMHa9UJwchi phíTMHa9UJw phẫuTMHa9UJw tdqyqQYUkhuật màdqyqQYUk pTMHa9UJwhải lDvRco lắng badqyqQYUko nTMHa9UJwhiêu TMHa9UJwnăm nay.”

Đàm TĩTMHa9UJwnh đổidqyqQYUk chDvRcủ DvRcđề: “Làm ănTMHa9UJw thếTMHa9UJw nàDvRco? SdqyqQYUkao dqyqQYUkLương NguyênTMHa9UJw TMHa9UJwAn kdqyqQYUkhông đến?”

“Anh TMHa9UJwấy cũngTMHa9UJw mTMHa9UJwuốn đếndqyqQYUk lắm,TMHa9UJw nhưng mDvRcới khaTMHa9UJwi trươDvRcng hdqyqQYUkai hômDvRc nTMHa9UJway, tdqyqQYUkừ sángTMHa9UJw đếnTMHa9UJw tốTMHa9UJwi lúdqyqQYUkc dqyqQYUknào cũndqyqQYUkg cTMHa9UJwó DvRcngười xếp TMHa9UJwhàng chTMHa9UJwờ mTMHa9UJwua TMHa9UJwbánh. CậuDvRc TMHa9UJwyên dqyqQYUktâm điDvRc, cửdqyqQYUka TMHa9UJwhàng củdqyqQYUka chDvRcúng TMHa9UJwta dqyqQYUknhất địnTMHa9UJwh ăDvRcn nêDvRcn lTMHa9UJwàm ra, TMHa9UJwtuyệt DvRcđối TMHa9UJwkhông đểTMHa9UJw cậDvRcu TMHa9UJwlỗ TMHa9UJwvốn dqyqQYUkđâu. LươndqyqQYUkg NDvRcguyên AdqyqQYUkn cTMHa9UJwòn nóidqyqQYUk, TMHa9UJwphải nhanh TMHa9UJwchóng tdqyqQYUkhuê thdqyqQYUkêm ngưdqyqQYUkời thôdqyqQYUki, chỉTMHa9UJw DvRccó TMHa9UJwhai đứaTMHa9UJw bọndqyqQYUk tớTMHa9UJw cdqyqQYUkhắc ldqyqQYUkàm khônTMHa9UJwg DvRcxuể. DvRcAnh ấydqyqQYUk phảidqyqQYUk phụ trácDvRch lòdqyqQYUk DvRcnướng, lạTMHa9UJwi dqyqQYUklo bdqyqQYUkắt bôngDvRc kemDvRc, TMHa9UJwcòn tdqyqQYUkớ mộTMHa9UJwt mìDvRcnh vừadqyqQYUk tDvRchu DvRctiền, vDvRcừa gói TMHa9UJwbánh, vdqyqQYUkừa lấyDvRc hàndqyqQYUkg, qDvRcuả thựcTMHa9UJw làDvRc DvRckhông khadqyqQYUkm nổi.”

Đàm TdqyqQYUkĩnh bấdqyqQYUky dqyqQYUkgiờ mdqyqQYUkới nTMHa9UJwở nụ cdqyqQYUkười: “dqyqQYUkĐợi BìndqyqQYUkh dqyqQYUkBình dqyqQYUkkhoẻ dqyqQYUkrồi, tDvRcớ quTMHa9UJwa giDvRcúp cácTMHa9UJw cậu.”

“Đừng đùTMHa9UJwa nữa,DvRc văn phòngDvRc mTMHa9UJwát mdqyqQYUkẻ khdqyqQYUkông ngồi,dqyqQYUk dqyqQYUkchạy TMHa9UJwra TMHa9UJwbán bánhTMHa9UJw làmTMHa9UJw gì?”

“Tớ thíchdqyqQYUk bdqyqQYUkán bádqyqQYUknh ngọt.” ĐàmTMHa9UJw TĩndqyqQYUkh nói,dqyqQYUk “VTMHa9UJwả lạidqyqQYUk, tớTMHa9UJw dqyqQYUkvừa điTMHa9UJw DvRclàm khTMHa9UJwông TMHa9UJwlâu đDvRcã xTMHa9UJwin ngDvRchỉ dàiTMHa9UJw ndqyqQYUkgày DvRcthế nTMHa9UJwày, nghĩ đdqyqQYUkã thDvRcấy TMHa9UJwngại quáTMHa9UJw đidqyqQYUk mấDvRct. CôDvRcng tdqyqQYUky khôngTMHa9UJw đuTMHa9UJwổi việDvRcc dqyqQYUkthì tớdqyqQYUk cũngDvRc chTMHa9UJwẳng cònDvRc mặt dqyqQYUkmũi nàDvRco đdqyqQYUki làmTMHa9UJw tdqyqQYUkiếp. TớdqyqQYUk DvRcxin TMHa9UJwnghỉ đdqyqQYUkến gDvRciúp dqyqQYUkcho DvRchai TMHa9UJwcậu vậy,dqyqQYUk DvRcbán DvRcbánh dqyqQYUkngọt cdqyqQYUkũng tTMHa9UJwốt mà, tớTMHa9UJw còDvRcn muốnDvRc họcTMHa9UJw cáchTMHa9UJw bTMHa9UJwắt bôngdqyqQYUk keTMHa9UJwm củDvRca TMHa9UJwLương TMHa9UJwNguyên TMHa9UJwAn nữa.”

Vương TMHa9UJwVũ LidqyqQYUknh nói: “CôngDvRc việcdqyqQYUk dqyqQYUkấy TMHa9UJwmà TMHa9UJwcậu DvRcđể dqyqQYUktuột DvRcmất DvRcthì tiếcdqyqQYUk lắmTMHa9UJw đấy,DvRc lDvRcàm dqyqQYUktrong DvRctòa nhàDvRc sdqyqQYUka nDvRchư thế, đúngdqyqQYUk DvRclà máTMHa9UJwt màyDvRc mátTMHa9UJw mặtDvRc! dqyqQYUkNhưng cDvRcậu lTMHa9UJwà cổDvRc đôngDvRc cTMHa9UJwủa tiệmTMHa9UJw bánhdqyqQYUk, nếTMHa9UJwu cậdqyqQYUku đếndqyqQYUk cửadqyqQYUk hàng làmTMHa9UJw, dqyqQYUktớ vDvRcà LưdqyqQYUkơng NDvRcguyên DvRcAn đềuTMHa9UJw rấtDvRc DvRchoan nghênhDvRc. CòndqyqQYUk cậdqyqQYUku muốnDvRc họcdqyqQYUk lTMHa9UJwàm bánh thìTMHa9UJw đTMHa9UJwơn giảndqyqQYUk thôiTMHa9UJw, TMHa9UJwtan sởdqyqQYUk đếnDvRc tiệmdqyqQYUk bánTMHa9UJwh, kdqyqQYUkêu TMHa9UJwLương dqyqQYUkNguyên ADvRcn dạTMHa9UJwy cDvRcậu TMHa9UJwlà đdqyqQYUkược rồi.DvRc Nói đTMHa9UJwến đây,dqyqQYUk DvRccô chợtTMHa9UJw bDvRcùi ngDvRcùi: “VậyDvRc lDvRcà tốtdqyqQYUk rdqyqQYUkồi, DvRcbệnh củadqyqQYUk BìnTMHa9UJwh BìnDvRch đãTMHa9UJw chữa làDvRcnh, cdqyqQYUkậu cdqyqQYUkũng khTMHa9UJwỏi cầDvRcn vừaDvRc tadqyqQYUkn sởTMHa9UJw ldqyqQYUkà cuốdqyqQYUkng dqyqQYUkquýt chDvRcạy DvRcvề DvRctrông noDvRcm nódqyqQYUk nữa. ChúnTMHa9UJwg tTMHa9UJwa cdqyqQYUkó TMHa9UJwthể tTMHa9UJwhường TMHa9UJwxuyên đưaDvRc DvRcBình BDvRcình đdqyqQYUki chDvRcơi. ĐdqyqQYUkàm Tĩnh,TMHa9UJw dqyqQYUkcoi TMHa9UJwnhư DvRccậu hết TMHa9UJwkhổ rồi.”

Nghe VươngTMHa9UJw VDvRcũ dqyqQYUkLinh TMHa9UJwnói vậy, ĐàmDvRc TĩnhDvRc cườiTMHa9UJw khẽTMHa9UJw, nhưDvRcng DvRcđó cTMHa9UJwhỉ dqyqQYUklà nụTMHa9UJw cườiDvRc ngoàiTMHa9UJw mặtDvRc chTMHa9UJwứ khôdqyqQYUkng phảiDvRc xuất phátdqyqQYUk tDvRcừ tDvRcrái timDvRc. ĐdqyqQYUkúng vậy,dqyqQYUk BTMHa9UJwình BìTMHa9UJwnh cuốTMHa9UJwi cdqyqQYUkùng đãTMHa9UJw đượcdqyqQYUk làmTMHa9UJw phẫudqyqQYUk thuật,dqyqQYUk điềDvRcu này khiếndqyqQYUk cTMHa9UJwô nhdqyqQYUkư DvRctrút DvRcđược mdqyqQYUkột tảngdqyqQYUk đádqyqQYUk nặngTMHa9UJw dqyqQYUktrịch, nDvRchưng TMHa9UJwngay DvRclập tức,TMHa9UJw lTMHa9UJwại cóTMHa9UJw một tảngdqyqQYUk đádqyqQYUk kdqyqQYUkhác đTMHa9UJwè nặdqyqQYUkng lêTMHa9UJwn TMHa9UJwlòng côDvRc. DvRcCô kdqyqQYUkhông thấdqyqQYUky rằngDvRc mDvRcình đãdqyqQYUk hếtDvRc khổ,dqyqQYUk trdqyqQYUkái DvRclại, những TMHa9UJwkhổ dqyqQYUkcực màDvRc côDvRc dqyqQYUkphải chịdqyqQYUku tDvRcrong baDvRco nhDvRciêu nădqyqQYUkm qdqyqQYUkua kdqyqQYUkhiến cTMHa9UJwô TMHa9UJwthấy lònTMHa9UJwg đầy chuaDvRc xóDvRct. CTMHa9UJwô biếtdqyqQYUk DvRcphía trướcDvRc TMHa9UJwcó thểTMHa9UJw TMHa9UJwcòn nhiềuDvRc trắcdqyqQYUk tTMHa9UJwrở hơnDvRc đTMHa9UJwang DvRcđợi mDvRcình, vídqyqQYUk dụ nhưdqyqQYUk gidqyqQYUka đìnhDvRc NhDvRciếp VdqyqQYUkũ ThịnhTMHa9UJw nhấTMHa9UJwt địdqyqQYUknh khônTMHa9UJwg TMHa9UJwchịu TMHa9UJwtừ dqyqQYUkbỏ TMHa9UJwquyền gTMHa9UJwiám hộ.TMHa9UJw LờiDvRc luật DvRcsư cdqyqQYUkòn văndqyqQYUkg TMHa9UJwvẳng TMHa9UJwbên taDvRci, TMHa9UJwtrong lDvRcòng dqyqQYUkcô dqyqQYUkcũng hiểTMHa9UJwu rõdqyqQYUk, nTMHa9UJwhà họTMHa9UJw NhDvRciếp dễDvRc dànTMHa9UJwg đồnTMHa9UJwg ý cácdqyqQYUk điềDvRcu khoTMHa9UJwản bồidqyqQYUk tDvRchường, sốdqyqQYUk tidqyqQYUkền lớnDvRc tớidqyqQYUk mứTMHa9UJwc lúdqyqQYUkc DvRcký tTMHa9UJwên côDvRc cũTMHa9UJwng gdqyqQYUkiật cả mìnDvRch, đTMHa9UJwó làTMHa9UJw cònTMHa9UJw chưadqyqQYUk kTMHa9UJwể chỗTMHa9UJw DvRccổ phidqyqQYUkếu niêTMHa9UJwm TMHa9UJwyết tạiTMHa9UJw HdqyqQYUkồng KDvRcông. MấydqyqQYUk dqyqQYUkvị dqyqQYUkluật sTMHa9UJwư lập thdqyqQYUkoả dqyqQYUkthuận đếndqyqQYUk nửaDvRc ngDvRcày rồTMHa9UJwi mớTMHa9UJwi dqyqQYUkđưa DvRccho côdqyqQYUk kýTMHa9UJw. ĐTMHa9UJwó khôdqyqQYUkng phảdqyqQYUki TMHa9UJwmột haDvRci vạDvRcn tệTMHa9UJw, cũng kDvRchông phảiDvRc mộtdqyqQYUk hadqyqQYUki chụDvRcc vạnDvRc tệ,DvRc mdqyqQYUkà làDvRc mộtdqyqQYUk cdqyqQYUkon dqyqQYUksố trDvRcên trTMHa9UJwời, cdqyqQYUkô kDvRchông thể tưTMHa9UJwởng tượngdqyqQYUk rdqyqQYUka nổi.

Nhiếp ĐôngTMHa9UJw ViễDvRcn dqyqQYUkkhông đời nàodqyqQYUk chịuDvRc đdqyqQYUkể DvRcyên nhưTMHa9UJw vậTMHa9UJwy, TDvRchịnh PhưDvRcơng DvRcĐình nóidqyqQYUk, sởdqyqQYUk dqyqQYUkdĩ DvRcông tdqyqQYUka dễdqyqQYUk dàngdqyqQYUk dqyqQYUktrao dqyqQYUktặng quyền TMHa9UJwsở hDvRcữu cổDvRc pDvRchần ldqyqQYUkà vdqyqQYUkì bTMHa9UJwiết mTMHa9UJwình cóTMHa9UJw thDvRcể TMHa9UJwgiành đưDvRcợc quyềnTMHa9UJw gDvRciám hộ.TMHa9UJw Trong DvRc lòng ĐàDvRcm TĩnTMHa9UJwh vDvRcô cùngTMHa9UJw dqyqQYUku ámDvRc, nếuDvRc NhiếpdqyqQYUk dqyqQYUkVũ TMHa9UJwThịnh biếdqyqQYUkt dqyqQYUklý dTMHa9UJwo ndqyqQYUkăm ấyDvRc cTMHa9UJwô rờiTMHa9UJw bdqyqQYUkỏ aTMHa9UJwnh, liệu sdqyqQYUkẽ ngTMHa9UJwhĩ tTMHa9UJwhế nào?TMHa9UJw CứDvRc cdqyqQYUkho TMHa9UJwlà TMHa9UJwanh ấyDvRc khôDvRcng bTMHa9UJwiết, thìdqyqQYUk sDvRcau nàyDvRc TMHa9UJwNhiếp ĐôngdqyqQYUk Viễn sTMHa9UJwẽ làTMHa9UJwm gTMHa9UJwì tDvRciếp nDvRcữa? NếTMHa9UJwu tdqyqQYUkhực sDvRcự mTMHa9UJwất đidqyqQYUk qdqyqQYUkuyền gdqyqQYUkiám hTMHa9UJwộ, dqyqQYUkcả TMHa9UJwđời nàyDvRc kdqyqQYUkhông gặpDvRc được BìnhTMHa9UJw BìnDvRch TMHa9UJwnữa, TMHa9UJwcô cảmDvRc dqyqQYUkthấy thDvRcà chếtDvRc cTMHa9UJwòn hơn.

Cô tuyDvRcệt đốDvRci kdqyqQYUkhông thể đểTMHa9UJw DvRccon rờTMHa9UJwi xTMHa9UJwa mdqyqQYUkình, dqyqQYUktuyệt đốidqyqQYUk không.

Vương VũDvRc DvRcLinh DvRcra vềTMHa9UJw rất muộnTMHa9UJw, ĐTMHa9UJwàm DvRcTĩnh địnhTMHa9UJw tdqyqQYUkiễn dqyqQYUkcô xuốDvRcng, nhưnTMHa9UJwg đúngTMHa9UJw lúTMHa9UJwc đdqyqQYUkó TMHa9UJwy dqyqQYUktá dqyqQYUklại đDvRcến đDvRco DvRcnhiệt đTMHa9UJwộ và huyDvRcết áDvRcp, ndqyqQYUkên VDvRcương VDvRcũ TMHa9UJwLinh ngănDvRc cdqyqQYUkô lạDvRci. DvRcY tDvRcá dqyqQYUkkiểm trdqyqQYUka xoDvRcng xuDvRcôi, ghDvRci lạiTMHa9UJw những TMHa9UJw con sốDvRc trênTMHa9UJw cáTMHa9UJwc mDvRcáy theDvRco dqyqQYUkdõi, nóDvRci DvRcrằng mọiTMHa9UJw chuyệdqyqQYUkn đềuTMHa9UJw TMHa9UJwổn. CoTMHa9UJwn côdqyqQYUk dqyqQYUkđang ngDvRcủ rấdqyqQYUkt ngon, hìnhDvRc nhTMHa9UJwư chădqyqQYUkn DvRchơi ấmDvRc quáDvRc, nêdqyqQYUkn dqyqQYUktrán cậuDvRc bTMHa9UJwé lấmdqyqQYUk DvRctấm TMHa9UJwmồ hDvRcôi. dqyqQYUkĐàm TMHa9UJwTĩnh lấy DvRckhăn mTMHa9UJwặt dqyqQYUklau chTMHa9UJwo dqyqQYUkcon, DvRcvừa lúcTMHa9UJw ấDvRcy, DvRcTôn ChíTMHa9UJw QDvRcuân cũngdqyqQYUk TMHa9UJwquay lại.

Anh TMHa9UJwta nói:dqyqQYUk “TMHa9UJwEm dqyqQYUkđi ngủ dqyqQYUk một TMHa9UJwlát điTMHa9UJw, anDvRch tdqyqQYUkrông dqyqQYUkở đâdqyqQYUky đượTMHa9UJwc rồi.”

“Không sDvRcao, dqyqQYUkanh TMHa9UJwvề nhà ngdqyqQYUkủ đdqyqQYUki, edqyqQYUkm ởDvRc đTMHa9UJwây vTMHa9UJwới BDvRcình BìnTMHa9UJwh, hômDvRc nTMHa9UJway TMHa9UJwanh cũDvRcng mDvRcệt cTMHa9UJwả nDvRcgày rồiDvRc.” DvRcĐàm TĩnhDvRc bình tTMHa9UJwhản nóidqyqQYUk, “DvRcCảm ơndqyqQYUk andqyqQYUkh đãDvRc đến.

Rất TMHa9UJwít khdqyqQYUki ndqyqQYUkghe dqyqQYUkcô nódqyqQYUki với mìnhdqyqQYUk nhTMHa9UJwững lờdqyqQYUki kháchDvRc sTMHa9UJwáo DvRcnhư thế,TMHa9UJw TôndqyqQYUk ChíDvRc QuânTMHa9UJw thấyTMHa9UJw khôDvRcng quDvRcen, DvRcliền nóidqyqQYUk: “Hay lTMHa9UJwà eDvRcm vdqyqQYUkề TMHa9UJwnhà ndqyqQYUkgủ đTMHa9UJwi, sớTMHa9UJwm mdqyqQYUkai đếnTMHa9UJw tdqyqQYUkhay cTMHa9UJwa chTMHa9UJwo anh.”

“Không cầnTMHa9UJw đâu,TMHa9UJw TMHa9UJwở đâdqyqQYUky vớTMHa9UJwi con, dqyqQYUkem còTMHa9UJwn thấyDvRc dễTMHa9UJw TMHa9UJwchịu hdqyqQYUkơn. BTMHa9UJwác sĩDvRc nódqyqQYUki dqyqQYUkđến sáDvRcng thuốdqyqQYUkc dqyqQYUktê hếdqyqQYUkt DvRctác dụng,TMHa9UJw vdqyqQYUkết mổ DvRc có tTMHa9UJwhể dqyqQYUksẽ dqyqQYUkđau. DvRcThôi cứTMHa9UJw đểTMHa9UJw dqyqQYUkem ởDvRc lạTMHa9UJwi đdqyqQYUkây, anDvRch DvRcvề nhDvRcà DvRcnghỉ đi.”

Tôn CdqyqQYUkhí QuâDvRcn biDvRcết Đàm dqyqQYUk Tĩnh đdqyqQYUkã quDvRcyết điềDvRcu TMHa9UJwgì tDvRchì DvRcsẽ dqyqQYUkkhông thDvRcay dqyqQYUkđổi nêndqyqQYUk khôDvRcng nDvRcói tTMHa9UJwhêm gìDvRc nữa,TMHa9UJw adqyqQYUknh đứng troDvRcng phTMHa9UJwòng bệndqyqQYUkh mDvRcột lTMHa9UJwát rồidqyqQYUk qudqyqQYUkay ngDvRcười TMHa9UJwbước dqyqQYUkra ngoài.DvRc CảTMHa9UJw đêmdqyqQYUk quDvRca ĐàTMHa9UJwm TTMHa9UJwĩnh gần nhưdqyqQYUk khdqyqQYUkông DvRcngủ, sádqyqQYUkng sớmTMHa9UJw nadqyqQYUky lạiTMHa9UJw DvRctúc tdqyqQYUkrực bTMHa9UJwên ngTMHa9UJwoài pTMHa9UJwhòng phTMHa9UJwẫu tTMHa9UJwhuật, thựdqyqQYUkc sdqyqQYUkự DvRccô cũng TMHa9UJwcảm thdqyqQYUkấy hơdqyqQYUki mệt.dqyqQYUk TrondqyqQYUkg góTMHa9UJwc DvRcphòng bệnhdqyqQYUk cóTMHa9UJw mộTMHa9UJwt chTMHa9UJwiếc giườdqyqQYUkng TMHa9UJwgấp chuẩndqyqQYUk bịDvRc sdqyqQYUkẵn cho dqyqQYUkhộ DvRclý, ĐàmDvRc TDvRcĩnh kDvRchông thudqyqQYUkê hộdqyqQYUk lýdqyqQYUk ndqyqQYUkên côDvRc nằdqyqQYUkm ldqyqQYUkuôn lêTMHa9UJwn chiếcTMHa9UJw gTMHa9UJwiường đó.TMHa9UJw Vốn chDvRcỉ dqyqQYUkđịnh nghTMHa9UJwỉ mDvRcột DvRclát, nDvRchưng vTMHa9UJwì qDvRcuá mệtdqyqQYUk, vảTMHa9UJw lạiTMHa9UJw cdqyqQYUka mdqyqQYUkổ đãdqyqQYUk hoàdqyqQYUkn thànhTMHa9UJw, tDvRcinh thần côDvRc TMHa9UJwcũng thoảiTMHa9UJw TMHa9UJwmái dqyqQYUkhơn, dqyqQYUkĐàm TDvRcĩnh TMHa9UJwngủ thiếpDvRc dqyqQYUkđi ldqyqQYUkúc TMHa9UJwnào DvRckhông biết.

Nhiếp VDvRcũ ThịnhDvRc thựcDvRc ra vẫnDvRc ởDvRc DvRctrong phònTMHa9UJwg tDvRcrực badqyqQYUkn chDvRcưa về,dqyqQYUk hôDvRcm naTMHa9UJwy aDvRcnh kdqyqQYUkhông phảDvRci trựdqyqQYUkc cTMHa9UJwa đDvRcêm, DvRcca trực TMHa9UJwđêm mấyTMHa9UJw ngDvRcày TMHa9UJwnày củdqyqQYUka anTMHa9UJwh ChủDvRc DvRcnhiệm PhươngdqyqQYUk đềuTMHa9UJw đTMHa9UJwổi DvRcgiúp aDvRcnh DvRccả rồi.TMHa9UJw SaTMHa9UJwu kdqyqQYUkhi tan TMHa9UJw làm, dqyqQYUkanh DvRcqua TMHa9UJwthăm bố,DvRc tiệnTMHa9UJw thểDvRc báTMHa9UJwo chDvRco TMHa9UJwông tìnDvRch DvRchình phDvRcẫu tTMHa9UJwhuật DvRccủa BìdqyqQYUknh Bình. ÔngDvRc NhiếpTMHa9UJw ĐônDvRcg VdqyqQYUkiễn đãTMHa9UJw biếdqyqQYUkt trước,TMHa9UJw thựcdqyqQYUk DvRcra từTMHa9UJw trưdqyqQYUka TMHa9UJwông đTMHa9UJwã dqyqQYUkphái ndqyqQYUkgười đếnTMHa9UJw khoa DvRc Ngoại TMHa9UJwTim mạcTMHa9UJwh thdqyqQYUkăm dTMHa9UJwò, nhưngTMHa9UJw khôdqyqQYUkng đểDvRc cTMHa9UJwho NhiếpTMHa9UJw VũDvRc TdqyqQYUkhịnh TMHa9UJwhay. NhìTMHa9UJwn vẻdqyqQYUk mTMHa9UJwặt mệt dqyqQYUk mỏi cDvRcủa coDvRcn tTMHa9UJwrai, TMHa9UJwông dqyqQYUknói: “PhẫuDvRc thTMHa9UJwuật khôngTMHa9UJw cDvRcó dqyqQYUkvấn đTMHa9UJwề gìTMHa9UJw lDvRcà tốtDvRc TMHa9UJwrồi, mdqyqQYUkấy ngày nayTMHa9UJw TMHa9UJwcon dqyqQYUkcũng mệTMHa9UJwt dqyqQYUknhiều, ăndqyqQYUk khôDvRcng ngTMHa9UJwon ngủDvRc khôDvRcng dqyqQYUkyên, DvRctối DvRcnay vềTMHa9UJw nhàDvRc mDvRcà DvRcnghỉ ngơi đi.”

Nhiếp TMHa9UJwVũ TdqyqQYUkhịnh miệTMHa9UJwng thì đồngTMHa9UJw ý,dqyqQYUk nhưngdqyqQYUk từDvRc TMHa9UJwkhoa GTMHa9UJwan mậDvRct bướcdqyqQYUk dqyqQYUkra anTMHa9UJwh lạTMHa9UJwi dqyqQYUkđi TMHa9UJwthẳng vềTMHa9UJw phònTMHa9UJwg trựDvRcc TMHa9UJwban củTMHa9UJwa khoa NgoạDvRci TiDvRcm dqyqQYUkmạch. dqyqQYUkĐêm TMHa9UJwnay dqyqQYUklà đêmDvRc đầuTMHa9UJw DvRctiên saTMHa9UJwu cdqyqQYUka phdqyqQYUkẫu thuậtDvRc, mDvRcặc dqyqQYUkdù hiệnDvRc tại DvRctình trạdqyqQYUkng dqyqQYUksau dqyqQYUkphẫu thuậTMHa9UJwt rấtTMHa9UJw DvRctốt, nhTMHa9UJwưng dùTMHa9UJw sdqyqQYUkao cũngDvRc vdqyqQYUkẫn làdqyqQYUk đDvRcêm TMHa9UJwquan trọngdqyqQYUk nhất, hơnTMHa9UJw TMHa9UJwnữa quTMHa9UJwa budqyqQYUkổi sớdqyqQYUkm maidqyqQYUk, TMHa9UJwcác loạiDvRc thuTMHa9UJwốc gâdqyqQYUky DvRcmê sẽDvRc hTMHa9UJwoàn toàndqyqQYUk mDvRcất TMHa9UJwtác dqyqQYUkdụng, thằTMHa9UJwng bé sẽDvRc cảTMHa9UJwm dqyqQYUkthấy rấtdqyqQYUk đaudqyqQYUk, TMHa9UJwcó lẽDvRc còTMHa9UJwn đadqyqQYUku DvRcđến mứcDvRc khDvRcông ngủDvRc đDvRcược, dqyqQYUkcũng cóDvRc ldqyqQYUkẽ sẽ phátdqyqQYUk khócdqyqQYUk. NghdqyqQYUkĩ đTMHa9UJwến nhữngTMHa9UJw giọtdqyqQYUk ndqyqQYUkước mắtTMHa9UJw cdqyqQYUkủa DvRcnó mDvRcà lòDvRcng andqyqQYUkh tdqyqQYUkhắt ldqyqQYUkại, cuốiDvRc DvRccùng quyết địnDvRch DvRcở lạiTMHa9UJw khônDvRcg về.

Thấy aTMHa9UJwnh dqyqQYUkở lTMHa9UJwại dqyqQYUkđêm dqyqQYUknay, các dqyqQYUky tTMHa9UJwá DvRctrực baTMHa9UJwn cDvRcũng kTMHa9UJwhông lDvRcấy dqyqQYUkgì lDvRcàm lạ,TMHa9UJw vTMHa9UJwì trDvRcước đâdqyqQYUky códqyqQYUk TMHa9UJwnhững dqyqQYUkca phẫdqyqQYUku thuật củadqyqQYUk bDvRcệnh nhândqyqQYUk qTMHa9UJwuan trọng,DvRc vàoDvRc đTMHa9UJwêm đầuDvRc tidqyqQYUkên DvRcsau dqyqQYUkkhi mTMHa9UJwổ, dqyqQYUkNhiếp VTMHa9UJwũ DvRcThịnh vẫnTMHa9UJw hay TMHa9UJwchủ độngdqyqQYUk yêTMHa9UJwu cầdqyqQYUku trực,TMHa9UJw tiTMHa9UJwện thdqyqQYUkể DvRcquan TMHa9UJwsát tìnTMHa9UJwh hìnhTMHa9UJw sDvRcau phẫDvRcu tDvRchuật luôn.TMHa9UJw SựdqyqQYUk tậndqyqQYUk tâm vàDvRc nghidqyqQYUkêm túdqyqQYUkc đóDvRc anTMHa9UJwh đềTMHa9UJwu dqyqQYUkhọc đượDvRcc từTMHa9UJw ChủTMHa9UJw ndqyqQYUkhiệm PdqyqQYUkhương. TMHa9UJwHai ngàDvRcy nDvRcay anh dqyqQYUk liên tiếpTMHa9UJw xidqyqQYUkn nghỉTMHa9UJw phDvRcép, nDvRcên côngdqyqQYUk TMHa9UJwviệc cDvRcũng bịTMHa9UJw DvRcdồn đốngTMHa9UJw kDvRchá nhDvRciều, sẵnDvRc tiệnTMHa9UJw tậDvRcn dụng DvRclúc nDvRcày, DvRccái gdqyqQYUkì cầndqyqQYUk DvRcbổ sunTMHa9UJwg thdqyqQYUkì bDvRcổ sTMHa9UJwung, cáidqyqQYUk gìTMHa9UJw cầdqyqQYUkn kdqyqQYUkiểm trdqyqQYUka tDvRchì kDvRciểm tra. ThoạtdqyqQYUk đầudqyqQYUk anTMHa9UJwh TMHa9UJwkhông điDvRc tdqyqQYUkhăm pDvRchòng bdqyqQYUkệnh, bởiTMHa9UJw anDvRch biếdqyqQYUkt sDvRcẽ cóTMHa9UJw TMHa9UJwngười đếnTMHa9UJw thămDvRc Tôn BìndqyqQYUkh, cDvRcũng biếtdqyqQYUk rằngdqyqQYUk TMHa9UJwTôn dqyqQYUkChí QuândqyqQYUk vẫnDvRc còDvRcn ởTMHa9UJw đTMHa9UJwó, mìnhTMHa9UJw DvRctới thTMHa9UJwăm cdqyqQYUkhỉ TMHa9UJwtổ mandqyqQYUkg lại phiềndqyqQYUk phứcdqyqQYUk TMHa9UJwcho ĐàTMHa9UJwm TĩdqyqQYUknh màTMHa9UJw thTMHa9UJwôi, TMHa9UJwnên quydqyqQYUkết dqyqQYUkđịnh ởTMHa9UJw lDvRcại phdqyqQYUkòng trdqyqQYUkực baTMHa9UJwn. NhưngdqyqQYUk mới ngồiDvRc mộtDvRc látdqyqQYUk TMHa9UJwanh đãTMHa9UJw bắTMHa9UJwt đdqyqQYUkầu bDvRcồn chồndqyqQYUk dqyqQYUklo lắngdqyqQYUk, khôTMHa9UJwng DvRccòn tâdqyqQYUkm dqyqQYUktrí làmDvRc viDvRcệc gìTMHa9UJw nữaTMHa9UJw, khi nTMHa9UJwhìn tDvRchấy TôdqyqQYUkn CDvRchí QudqyqQYUkân dqyqQYUkđi khỏi,TMHa9UJw andqyqQYUkh lDvRcật xDvRcem bảdqyqQYUkn gdqyqQYUkhi chDvRcép mdqyqQYUkà DvRcy tTMHa9UJwá DvRcvừa hdqyqQYUkoàn thành, rồdqyqQYUki quyDvRcết địnhDvRc tớDvRci phòngdqyqQYUk bTMHa9UJwệnh xdqyqQYUkem thếTMHa9UJw dqyqQYUknào, cdqyqQYUkó nTMHa9UJwhư vậydqyqQYUk andqyqQYUkh mớiDvRc yDvRcên tTMHa9UJwâm được.

Phòng bDvRcệnh rấtTMHa9UJw yên tĩndqyqQYUkh, dqyqQYUkbóng đèndqyqQYUk ởdqyqQYUk dqyqQYUkgian ngTMHa9UJwoài TMHa9UJwvẫn chưdqyqQYUka tdqyqQYUkắt, trêDvRcn dqyqQYUkbàn đặtDvRc TMHa9UJwhai tácdqyqQYUkh DvRctrà, còDvRcn DvRccó cả TMHa9UJw một DvRchộp báTMHa9UJwnh ngọTMHa9UJwt, cdqyqQYUkhắc DvRclà bánhdqyqQYUk ĐàdqyqQYUkm TDvRcĩnh TMHa9UJwdùng đểTMHa9UJw tTMHa9UJwiếp khácTMHa9UJwh. CửaTMHa9UJw TMHa9UJwphòng trondqyqQYUkg chỉDvRc khép hDvRcờ, DvRcNhiếp VũTMHa9UJw ThịTMHa9UJwnh dqyqQYUkvừa đẩyDvRc cửaDvRc vàDvRco, liềnDvRc TMHa9UJwtrông DvRcthấy thằTMHa9UJwng dqyqQYUkbé TMHa9UJwđang ngủdqyqQYUk rất say,TMHa9UJw ĐTMHa9UJwàm TTMHa9UJwĩnh cdqyqQYUkũng ngdqyqQYUkủ DvRcgục DvRctrên chiếcdqyqQYUk giườngDvRc xếp.