You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y gAsxtá gAsxtrưởng gAsxtrong phòvVDTng mổ cảmymVv thấytYFf khôngzvJK khígAsx cvVDTa mổymVv hzvJKôm navVDTy củazvJK khtYFfoa NgoạiymVv TizvJKm ymVvmạch thzvJKật vVDTkỳ quặc.vVDT Tính tYFfkhí tYFfcủa ChymVvủ nhiệmtYFf PhươnggAsx, cymVvả vigAsxện nàgAsxy zvJKai cũnzvJKg biết,tYFf zvJKkỹ thtYFfuật gtYFfiỏi, zvJKyêu ymVvcầu cao, gAsx mỗi lzvJKần zvJKông đícymVvh tymVvhân cầmvVDT gAsxdao mổ,tYFf cảvVDT phòtYFfng vVDTphẫu thuậtYFft ymVvcứ nhưtYFf gặpymVv ptYFfhải đtYFfại dịch, gAsx chỉ sợymVv ymVvcó chỗzvJK nàzvJKo stYFfơ sótymVv, gAsxbị ChgAsxủ nhiệmzvJK PhươngzvJK vVDTtúm đượcymVv mắngvVDT ymVvcho mvVDTột tymVvrận thìtYFf đến GiámvVDT đốctYFf bệnhzvJK tYFfviện gAsxcũng khônvVDTg bênvVDTh nổi.tYFf VìvVDT tgAsxhế hôzvJKm ymVvnay côgAsx phảigAsx đtYFfích thânzvJK gitYFfám sát cázvJKc vVDTy tvVDTá chuẩngAsx bvVDTị trướczvJK vVDTca mổ,tYFf chờtYFf đếymVvn kgAsxhi bzvJKệnh nhâtYFfn đượctYFf đưavVDT vàogAsx phòngtYFf gAsxmổ, đèn czvJKhụp bậttYFf lênvVDT, báymVvc gAsxsĩ gAsxgây mêvVDT zvJKđã bắttYFf đvVDTầu chuẩnymVv vVDTbị gâzvJKy mê,tYFf czvJKô chợtymVv tYFfcảm thấyvVDT không ymVvkhí càtYFfng vVDTkỳ quặcymVv hymVvơn nữa.

Những gAsxca pgAsxhẫu thuậtgAsx củzvJKa Chủ nhiệmymVv ymVvPhương đvVDTa phầngAsx lymVvà dvVDTo mộtzvJK êzvJK kívVDTp cốgAsx địngAsxh ptYFfhối hợtYFfp vớitYFf nhazvJKu, bvVDTác sĩtYFf gây gAsxmê tYFflà cộntYFfg stYFfự lzvJKâu nămymVv, NgAsxhiếp VzvJKũ ThịnzvJKh ymVvthì vàvVDTo ttYFfheo bzvJKệnh nhâvVDTn, thôngtYFf thtYFfường trong cácgAsx ctYFfa mổtYFf zvJKcủa ChymVvủ vVDTnhiệm vVDTPhương, avVDTnh đềuymVv lgAsxà phymVvụ mổvVDT tYFfthứ nhymVvất, ntYFfhưng hzvJKôm nay atYFfnh chỉvVDT đứngymVv mộtgAsx bêymVvn nhìnvVDT bátYFfc sgAsxĩ gzvJKây mymVvê làmtYFf việc.zvJK ĐzvJKiều gAsxđầu tiêtYFfn khitYFfến zvJKy ymVvtá trưởng cảmzvJK tvVDThấy zvJKkỳ quvVDTặc chínymVvh làzvJK NhiếptYFf ymVvVũ ymVvThịnh, hômzvJK zvJKnay báymVvc symVvĩ NhtYFfiếp vVDTtrông rấzvJKt lvVDTo lắng, từymVv lúczvJK bướvVDTc gAsxvào tớiymVv giờymVv anymVvh chưaymVv hềymVv ngồitYFf xuốngĐiềugAsx ngAsxày cũngvVDT khônggAsx cóvVDT tYFfgì lạymVv, Chủ nhiệzvJKm PhưvVDTơng cgAsxòn đứngzvJK vVDTkia, ngoàizvJK bymVvác gAsxsĩ gymVvây mêymVv vVDTra, aymVvi gAsxdám cảzvJK gazvJKn ngồigAsx chtYFfứ? Nhưng tYFfChủ nhiệymVvm PhươymVvng htYFfôm ymVvnay cũzvJKng kymVvhông dẫnymVv thezvJKo họgAsxc tròvVDT nàtYFfo khágAsxc củatYFf mình vymVvào ymVvphụ mvVDTổ, màymVv dùnzvJKg hvVDTai ymVvbác sĩgAsx cóvVDT vVDTtay nghymVvề giỏivVDT nhtYFfất zvJKtrong khoymVva làvVDTm phụvVDT mổzvJK, y zvJK tá zvJKtrưởng thtYFfấy, đốitYFf vớgAsxi TứgAsx chứngzvJK FallotYFft thìymVv đtYFfội ngAsxgũ bágAsxc gAsxsĩ hômzvJK tYFfnay tYFfcó vẻgAsx hùymVvng hậu quá.

Tuy độizvJK ngAsxgũ hùzvJKng hậu nhưgAsxng CvVDThủ nhiệmgAsx PhươzvJKng đãymVv làgAsxm rymVvất tốgAsxt, từtYFf nházvJKt dagAsxo đầgAsxu tgAsxiên phvVDTân tácymVvh cácgAsx cơzvJK quan, đếnzvJK tYFfvá tymVvâm thấymVvt, ymVvcuối cùnvVDTg vVDTlà ymVvkhâu lạizvJK gAsxcác mạtYFfch máymVvu, gAsxông đềuymVv thựymVvc vVDThiện rgAsxất chuẩn tYFfxác, mvVDTột ltYFfoạt czvJKác vVDTthao tágAsxc thutYFfần tvVDThục hoànvVDT hgAsxảo đếngAsx mứcgAsx gAsxcó tgAsxhể quagAsxy lại làymVvm tàizvJK liệzvJKu giảzvJKng tYFfdạy cônymVvg khaigAsx, đâzvJKy làgAsx kỹzvJK thuậgAsxt mgAsxà ônymVvg rèymVvn đtYFfược ymVvsau hàzvJKng ch

c nămzvJK gAsxđứng gAsxbàn mổ.ymVv vVDTY távVDT trưởng cònzvJK vVDTtưởng CvVDThủ ymVvnhiệm vVDTPhương đanvVDTg làymVvm ymVvmẫu, vìtYFf báctYFf sĩymVv NhiếpymVv ymVvmà ôngtYFf cưnymVvg nhấtYFft đang gAsxđứng btYFfên cạnhgAsx qzvJKuan zvJKsát, tiếvVDTc rằngvVDT hôvVDTm ntYFfay zvJKtâm trạzvJKng bácymVv sĩvVDT NhtYFfiếp khônvVDTg ymVvđược tốt, từgAsx lymVvúc mởvVDT khoanymVvg ngựctYFf củavVDT bgAsxệnh nvVDThân, antYFfh khôngAsxg dávVDTm tYFfnhìn bệtYFfnh nhânzvJK ymVvthêm một lầnymVv nzvJKào nữa,ymVv màvVDT chạytYFf tYFflại tYFfphía bátYFfc tYFfsĩ gâyvVDT mêtYFf đếymVvm tầnvVDT svVDTố máygAsx thở.

Cô tYFfy zvJKtá trẻymVv tYFfthì thầymVvm vVDTvới y zvJKtá trzvJKưởng: “HômgAsx ntYFfay gAsxbác sĩtYFf vVDTNhiếp gAsxsao thzvJKế nhỉ?gAsx ChưymVva gAsxăn sánggAsx nêntYFf ymVvbị ttYFfụt huyết áptYFf à?”

“Lắm chuyệnvVDT!” zvJKY ymVvtá trưởngzvJK mắng, nhtYFfưng tronvVDTg lòngtYFf cũntYFfg thầmgAsx thzvJKắc mắcgAsx, bgAsxình thườngtYFf CzvJKhủ nhiệmgAsx PhươtYFfng dẫn theogAsx họzvJKc ymVvtrò vVDTmà tzvJKhấy hzvJKọc trymVvò lơtYFf đzvJKễnh nvVDThư vậvVDTy, cgAsxhắc cgAsxhắn đzvJKã quzvJKay lạitYFf mắzvJKng cvVDTho một trậnvVDT tzvJKơi bời,tYFf ntYFfhưng hymVvôm vVDTnay tYFfông rấtYFft tvVDTập truntYFfg làmtYFf phẫutYFf thugAsxật, đếnymVv mtYFfức đầugAsx còzvJKn chẳng ngzvJKẩng lêvVDTn, làzvJKm nhvVDTư bávVDTc zvJKsĩ NhtYFfiếp khôngAsxg vVDThề cóvVDT mzvJKặt gAsxtrong tYFfphòng mổymVv vậy.ymVv Chủ nhiệmzvJK khônggAsx mắngvVDT mtYFfỏ zvJKai, tYFfca ptYFfhẫu ymVvthuật nàzvJKy thậgAsxt làymVv kỳymVv vVDTlạ, bvVDTình thườymVvng chỉgAsx khi nàotYFf cvVDTa zvJKmổ tYFfrất kgAsxhông tYFfthuận lợi,zvJK tìtYFfnh tzvJKrạng bệnhymVv nhângAsx vôzvJK ymVvcùng ngutYFfy kịch,tYFf ChủymVv vVDTnhiệm Phương khônzvJKg cóymVv thờiymVv vVDTgian nymVvói thìymVv mzvJKới khôngzvJK mắngymVv ngườvVDTi khác.vVDT NếuvVDT kvVDThông zvJKthì nào mzvJKắng trợgAsx thtYFfủ, zvJKquát zvJKy tá,ymVv vVDTrủa dụngtYFf cụ,vVDT chvVDTê kigAsxm ctYFfong khózvJK lzvJKàm, nóitYFf cgAsxhung phảymVvi tìm ymVv ra lỗtYFfi gìymVv đóvVDT mắngvVDT vàvVDTi gAsxcâu, mớymVvi cógAsx gAsxthể xeymVvm nhzvJKư mộtgAsx cgAsxa phẫzvJKu tzvJKhuật vVDTbình thường.

Đang phẫymVvu thuậgAsxt thìvVDT hgAsxuyết áp bệgAsxnh nhymVvân tYFfbỗng nzvJKhiên giảmymVv tYFfmạnh, zvJKbác sĩvVDT ggAsxây mêtYFf rvVDTất bymVvình tĩnymVvh trtYFfước tìtYFfnh huống bấtymVv ngờgAsx này,ymVv lậpzvJK vVDTtức zvJKthông zvJKbáo ymVvchỉ sốtYFf tYFfhuyết áptYFf zvJKcho chzvJKủ ymVvnhiệm, vừvVDTa dtYFfứt lờzvJKi đãtYFf thấy NhiếpvVDT VymVvũ ThịtYFfnh vVDTquay trởzvJK lạtYFfi bêvVDTn bàntYFf zvJKphẫu thuậttYFf. vVDTChủ nhvVDTiệm PhvVDTương ymVvliếc aymVvnh nhưngtYFf không buồymVvn đếmzvJK xtYFfỉa gìymVv đến,gAsx thưgAsxơng lượnggAsx thẳngymVv vớtYFfi bávVDTc ymVvsĩ gtYFfây mtYFfê mấgAsxy câymVvu, quay sazvJKng thấygAsx NzvJKhiếp VũzvJK vVDTThịnh tYFfchao đảozvJK nhvVDTư zvJKmuốn ntYFfgã, ChủtYFf nhigAsxệm zvJKPhương rốttYFf cugAsxộc cũngzvJK phát cázvJKu: “TrávVDTnh tYFfsang mộtzvJK ymVvbên! LượnzvJK gAsxqua lượnzvJK lạizvJK, lởngAsx vởzvJKn làvVDTm tgAsxôi vVDTbực mìntYFfh! Nếu khôngymVv thtYFfì cúvVDTt rgAsxa ngoàzvJKi tYFfcho tôi!”

Chủ ngAsxhiệm cuốizvJK cùnggAsx cũng mzvJKắng ngườymVvi rzvJKồi, htYFfơn ntYFfữa lymVvại zvJKmắng NhiếpvVDT VtYFfũ ThtYFfịnh ngườizvJK mzvJKà thườvVDTng nggAsxày ông thiêymVvn vịzvJK nhất,zvJK chứngzvJK tYFftỏ ctYFfa ymVvphẫu thuzvJKật gAsxnày khôntYFfg cózvJK vVDTvấn đtYFfề gìvVDT lgAsxớn. zvJKPhụ tYFfmổ zvJKthứ nhất zvJKvà vVDTthứ hymVvai tvVDThở phàymVvo nhẹvVDT ntYFfhõm, czvJKả phòtYFfng phẫuvVDT thuậtvVDT đềugAsx nhưtYFf tzvJKrút tYFfđược vVDTgánh nặng. BgAsxác sgAsxĩ NymVvhiếp bịymVv mắngtYFf, rầuymVv zvJKrĩ tránhtYFf savVDTng mtYFfột bymVvên, nhưngAsxg vzvJKẫn khtYFfông dátYFfm gAsxbỏ ra ngoàivVDT. MộzvJKt ltYFfúc sauzvJK, vVDThuyết ápzvJK củaymVv bệnhgAsx nhzvJKân tăngymVv trởtYFf lgAsxại, tiếpvVDT thgAsxeo ymVvđó czvJKa mổgAsx ymVvtiến hành rấtzvJK vVDTthuận lợi,zvJK ChủtYFf nhiệmtYFf PhươngtYFf hôtYFfm ngAsxay vVDTđích thâvVDTn ltYFfàm tYFftất cvVDTả mọvVDTi vVDTviệc, thậm chvVDTí đếnymVv côgAsxng đoạngAsx khâvVDTu vếttYFf mgAsxổ vVDTcuối cùnzvJKg ôgAsxng cũngymVv tựzvJK mymVvình thựcymVv hiện,ymVv khtYFfông đểzvJK phụzvJK tá độzvJKng zvJKtay vào.ymVv SgAsxau vVDTkhi ymVvkhâu xongtYFf, ymVvông cymVvứ ngắmvVDT nghíaymVv mãvVDTi, vẻymVv gAsxnhư tYFfrất htYFfài lòng. CvVDThỉ phẫvVDTu thuậzvJKt bâyymVv giờymVv đềuvVDT lymVvà chỉvVDT tựvVDT titYFfêu, vymVvì gAsxthế ônggAsx đãymVv làmzvJK mtYFfột cáymVvi gAsxthắt cymVvhỉ tuyệt đymVvẹp, đếnymVv nỗigAsx dườnggAsx tYFfnhư tYFfbản tYFfthân cũgAsxng rấtgAsx vừgAsxa gAsxý, ngtYFfẩng đầuzvJK lvVDTên gọtYFfi Nhiếp VvVDTũ ThịntYFfh: “XongAsxg rồi!tYFf TôymVvi vVDTđi rgAsxửa vVDTtay đây.”

Chủ nhiymVvệm zvJKPhương rửagAsx tay xovVDTng, tháozvJK cặpgAsx kínhgAsx rvVDTa tYFfrửa vVDTmặt rồizvJK mgAsxới rtYFfa khỏigAsx phòzvJKng zvJKmổ. BênzvJK ngAsxgoài phvVDTòng phẫu thuật,gAsx ngườiymVv nhymVvà btYFfệnh nhgAsxân đangvVDT tYFflo lắnggAsx chờtYFf đợi,vVDT vừatYFf nghymVve tiếvVDTng vVDTcửa phòngtYFf bymVvật mở, trônggAsx thấytYFf ymVvChủ nhiệmtYFf PymVvhương zvJKđi rymVva, cgAsxô gAsxta gAsxliền vộivVDT vgAsxàng đứntYFfg dậy.

Ấn tượnggAsx gAsxcủa CymVvhủ nhiệm PhzvJKương vtYFfề ĐàmgAsx zvJKTĩnh rgAsxất tvVDTệ, vVDTcho rằngtYFf zvJKcô chínvVDTh làzvJK gAsxhồng nhymVvan họavVDT thymVvủy trymVvong truyền thuyết,ymVv mộymVvt vVDTanh chàngtYFf ngoazvJKn nymVvgoãn biếtgAsx vâymVvng lgAsxời nhưzvJK NhvVDTiếp ymVvVũ ThịnhymVv bịzvJK côzvJK ymVvta vVDTlàm cho ăngAsx kvVDThông ngozvJKn ngủgAsx vVDTkhông yêntYFf, đếnymVv giờtYFf zvJKvẫn gAsxcòn ymVvphải tvVDTrông gAsxnom đứazvJK ymVvbé vôvVDT tzvJKội trongAsxg phòng zvJKhồi sứczvJK. BởizvJK thếtYFf gAsxông đanhzvJK mặzvJKt lạivVDT, ymVvkhông tzvJKhèm zvJKnhìn ĐzvJKàm zvJKTĩnh, lúcgAsx zvJKđi ngangzvJK qua zvJKcô czvJKòn bymVvuông mộgAsxt ctYFfâu “LầnymVv nàzvJKy ctYFfô vừaymVv lònymVvg ymVvrồi nhé!”

Đàm TĩnhzvJK biếnvVDT symVvắc, cô khôngymVv zvJKthể hiểutYFf đưgAsxợc cymVvâu nóymVvi nzvJKày củavVDT gAsxbác symVvĩ ymVvmổ chínzvJKh cóvVDT ymVvý gtYFfì. CôgAsx vymVvốn đãgAsx vymVvô cùng ymVvcăng thẳngzvJK, NhiếpymVv tYFfVũ ThịngAsxh bướczvJK vymVvào zvJKphòng ymVvphẫu thuậtgAsx đếngAsx giờvVDT vẫngAsx chưzvJKa thấzvJKy ra, giờzvJK vVDTbác svVDTĩ mổvVDT cgAsxhính vừazvJK gAsxra gAsxliền lạzvJKnh tgAsxanh buôzvJKng mộgAsxt câzvJKu nhgAsxư vgAsxậy khigAsxến ctYFfả người côvVDT mtYFfềm nhtYFfũn, suýgAsxt chúymVvt nữavVDT nzvJKgất xỉu,tYFf gAsxmay cvVDTó TôngAsx ChítYFf QuâzvJKn kịpzvJK đỡzvJK lấytYFf, dìuymVv côgAsx ngồi vVDT xuống ghế.ymVv CgAsxô hymVvoa hếtYFft cảvVDT mắt,zvJK mvVDTột hồgAsxi gAsxlâu symVvau mớymVvi zvJKđịnh thymVvần nói:gAsx “GgAsxọi điệnzvJK chtYFfo Nhiếp VymVvũ ThịymVvnh, hymVvỏi agAsxnh ymVvta rútvVDT zvJKcục ctYFfa phẫugAsx thymVvuật tvVDThế nàogAsx rồi?”

Nhiếp gAsxVũ ThịymVvnh tvVDThu xymVvếp ổn thymVvoả chymVvo TôngAsx BymVvình gAsxxong, vừgAsxa tYFfra đếngAsx cửagAsx pzvJKhòng mổ,gAsx nymVvhìn qvVDTua cửazvJK kígAsxnh, liềnzvJK vVDTbắt gặp ĐàmymVv TĩnhgAsx gầnzvJK ngAsxhư nvVDTgã vàgAsxo tYFflòng TgAsxôn ChgAsxí QuânymVv. PhgAsxải thừgAsxa nzvJKhận rằngAsxg, vVDTanh vẫnzvJK thấy ymVvlòng cgAsxhua ymVvxót, ctYFfó lẽgAsx duyêvVDTn phậnzvJK gAsxgiữa avVDTnh ymVvvà vVDTĐàm gAsxTĩnh đếnvVDT đâyzvJK thtYFfực ymVvsự đvVDTã tYFfhết rồi. CvVDThuyện zvJKđến nướcvVDT nàyvVDT, khôngymVv catYFfm tâzvJKm tvVDThì cũngtYFf vVDTcó vVDTích gì?tYFf TzvJKình yvVDTêu trotYFfng szvJKáng đơngAsx thuần tgAsxhời ymVvniên thiếuymVv đãvVDT ntYFfhư mộtvVDT gvVDTiấc gAsxmơ, czvJKòn lạizvJK chỉgAsx zvJKlà oánymVv hậnzvJK màymVv thôi.

Anh đẩzvJKy tYFfcửa zvJKbước rymVva, thấy ĐàmvVDT TĩvVDTnh vẫvVDTn đtYFfang lúivVDT húymVvi tìmgAsx đymVviện thozvJKại, biếtzvJK vVDTcô ấyvVDT địnhzvJK gzvJKọi vVDTcho ymVvmình, bèn ntYFfói: “KhôymVvng cymVvần gọzvJKi nữzvJKa, gAsxtôi gAsxra đymVvây rồi.”

Trông tzvJKhấy ánhtYFf mắtvVDT đầy vVDT mong mỏivVDT củaymVv ĐymVvàm Tĩnh,ymVv agAsxnh nói:vVDT “PgAsxhẫu thuậtvVDT kếymVvt thúcymVv zvJKrồi, rấtgAsx tvVDThành công.”

Đàm TĩnhzvJK nggAsxẩn ngườigAsx mất vàivVDT ggAsxiây, rồzvJKi đzvJKứng phzvJKắt dậyvVDT nhưtYFfng zvJKcô khgAsxông bướctYFf nổvVDTi vàovVDT pvVDThòng phẫuvVDT tYFfthuật, chỉ biếtymVv nzvJKhìn NhymVviếp tYFfVũ ThịnhtYFf đầytYFf gAsxvan tYFfxin, NhgAsxiếp VũgAsx ThịnhgAsx tYFfcảm thấygAsx ávVDTnh gAsxmắt ymVvcô nhưtYFf sáp tYFfnến ngAsxóng bzvJKỏng, thiêuymVv đốtzvJK tvVDTrái titYFfm tYFfanh đauymVv buốt,ymVv aymVvnh vVDTvô thứgAsxc vVDTtránh ágAsxnh mtYFfắt của cô,tYFf nóizvJK: “BìnvVDTh BìnhgAsx đangAsxg ởtYFf tronymVvg phòngvVDT hồiymVv sứczvJK, phảymVvi thezvJKo ymVvdõi mộtgAsx zvJKđã, nếuzvJK không tYFfcó gAsxgì zvJKbất thườnymVvg ctYFfó tgAsxhể đưgAsxa vềgAsx ptYFfhòng bệnh.”

“Tôi cymVvó thzvJKể tYFfvào ymVvthăm nó không?”

“Vẫn chưagAsx đvVDTược.” AnhymVv đáp, ktYFfhông gAsxkìm đượcvVDT vzvJKẫn vVDTdùng givVDTọng agAsxn ủi,zvJK “TôizvJK gAsxsẽ vzvJKào vớigAsx vVDTnó ngzvJKay, cymVvô vVDTcứ yên tâm.”

Đàm TĩzvJKnh zvJKcúi đầu,tYFf dzvJKù không tYFfnhìn nhưnzvJKg NhiếptYFf tYFfVũ ThịnhgAsx cũnzvJKg bitYFfết cgAsxô đzvJKang khóymVvc. TônvVDT ChtYFfí QuânvVDT đưvVDTa vVDTcho cô góigAsx tYFfgiấy ăymVvn, vVDTNhiếp VymVvũ ThịnhzvJK cảmgAsx thấytYFf tâymVvm trạzvJKng đầytYFf phứcgAsx tạp,tYFf tYFfbèn qgAsxuay zvJKngười trở lgAsxại phòymVvng vVDThồi sức.

Bác stYFfĩ gtYFfây mgAsxê vẫngAsx chưa đigAsx, tgAsxhấy azvJKnh vàogAsx bvVDTèn chàtYFfo zvJKrồi hỏi:gAsx “gAsxĐứa trvVDTẻ ntYFfày cvVDTon nhàymVv tYFfai thế?”

Nhiếp ymVvVũ ThịnhzvJK zvJKkhựng lại,tYFf hỏi: zvJK“Sao thếtYFf ạ?”

“Ui trờitYFf zvJKơi, tôymVvi lvVDTàm vivVDTệc với ChtYFfủ nymVvhiệm PgAsxhương mườitYFf mấyzvJK nvVDTăm gAsxrồi, chưgAsxa từngymVv thấvVDTy ôtYFfng tYFfấy nvVDThư hvVDTôm navVDTy, cứ nzvJKhư vVDTcon gAsxnhà ymVvmình đanymVvg nằmzvJK trymVvên bgAsxàn pgAsxhẫu tvVDThuật vậy.”

Nhiếp VũvVDT zvJKThịnh ttYFfhấy lòng chutYFfa xtYFfót, ymVvvội đápgAsx: “ĐâytYFf là…vVDT hgAsxọ hànggAsx… hzvJKọ ymVvhàng củgAsxa cháu.”

“Thảo nvVDTào! ĐúngzvJK zvJKlà chủtYFf nhiệm củazvJK cácymVv azvJKnh cozvJKi atYFfnh nhymVvư zvJKcon đẻymVv, tymVvôi cứgAsx bảotYFf symVvao tYFfhôm gAsxnay agAsxnh đứnggAsx trongvVDT phòng pzvJKhẫu thuậtzvJK gAsxmà lạvVDTi kvVDThông làmvVDT gìzvJK. ÀtYFf, đúzvJKng rồi,ymVv zvJKchương trìzvJKnh zvJKCM ấzvJKy rymVvút cục làvVDT thếvVDT nàymVvo gAsxđấy? ChủgAsx nhiệmtYFf củatYFf cgAsxác ymVvanh bấzvJKt chấptYFf gAsxáp lựgAsxc củymVva viymVvện trưởnggAsx kévVDTo vgAsxề đây, bázvJKc bỏgAsx rtYFfất nhiềgAsxu zvJKý kiếzvJKn ymVvcủa ymVvmọi ngưgAsxời, tymVvhế svVDTao giờzvJK vẫnvVDT chgAsxưa ktYFfhởi độngymVv vậy?”

Nhiếp VgAsxũ TymVvhịnh thầm nghĩymVv cymVvhuyện vVDTnày zvJKchính làgAsx dzvJKo mìzvJKnh zvJKlàm lỡymVv vVDTdở. AtYFfnh vVDTáy vVDTnáy nóivVDT: “ChủymVv nhiệvVDTm đãymVv giao vVDT cho chávVDTu rồi,gAsx chỉvVDT cầgAsxn tìmtYFf đưvVDTợc bệgAsxnh nymVvhân thíchgAsx hợpymVv gAsxsẽ lậzvJKp tgAsxức tiếnymVv gAsxhành cvVDTa đầu tiên.”

“Làm tốttYFf ymVvlà tvVDTạo zvJKphúc cho gAsxdân đấy.”tYFf BáczvJK svVDTĩ gzvJKây mtYFfê nózvJKi đùa,”ymVv gAsxBao nhiêutYFf bệnvVDTh vVDTnhân gAsxcòn đatYFfng đỏtYFf mắzvJKt chờ kiagAsx kìavVDT, azvJKnh ymVvxem hymVvỗ trymVvợ chzvJKo bệnhgAsx tvVDTim bẩmzvJK ymVvsinh củatYFf czvJKhính phủ,zvJK hộtYFf kvVDThẩu nôngzvJK tgAsxhôn cvVDTó thể đưtYFfợc hưởymVvng trtYFfợ cấp,gAsx bảogAsx hiểmtYFf thzvJKất ngzvJKhiệp ởtYFf tgAsxhành phốzvJK cózvJK thểvVDT ymVvđược hgAsxưởng trợ cấtYFfp, đâyzvJK khgAsxông phgAsxải hgAsxộ khẩugAsx nônzvJKg tymVvhôn, cvVDTũng chẳvVDTng gAsxphải thấzvJKt nghgAsxiệp ởtYFf tymVvhành phố, tựvVDT nhvVDTiên mắcvVDT phảigAsx gAsxcăn bệnymVvh nặnzvJKg nhưymVv gAsxthế nàyvVDT, khôngymVv tYFfcó tiềntYFf màvVDT zvJKchữa, bằnymVvg mọi cáchzvJK phvVDTải xoagAsxy đượcymVv hơtYFfn mườigAsx vạnvVDT tvVDTệ, zvJKcòn khôymVvng tYFfbiết cymVvó gAsxbà czvJKon hgAsxọ hàngzvJK tYFfnào chịu czvJKho vavVDTy không,tYFf vVDTthật làvVDT ágAsxc nghtYFfiệt qymVvuá mà…gAsx” ÔnymVvg nvVDThìn ymVvbé TôtYFfn vVDTBình đagAsxng zvJKnằm trên ymVvgiường đẩy,tYFf “ĐượymVvc gAsxrồi đấy,vVDT xzvJKem ymVvra tYFftình hvVDTình kvVDThá kvVDThả quymVvan, vVDTtám phầtYFfn vVDTkhông phải đưatYFf satYFfng phòngymVv chzvJKăm szvJKóc đặcymVv ymVvbiệt, anzvJKh trựzvJKc ởzvJK đây,zvJK tôgAsxi đivVDT tYFfthay gAsxđồ đã.”

Khi TymVvôn BìnymVvh tỉvVDTnh dậy, ngườiymVv đầuzvJK tiênvVDT zvJKcậu nhymVvìn tzvJKhấy làzvJK vVDTĐàm vVDTTĩnh. zvJKTuy đềgAsx phònvVDTg lâzvJKy nhiễgAsxm, ĐàmzvJK vVDTTĩnh phải mặcymVv chiếcymVv áymVvo zvJKchoàng khửgAsx vVDTtrùng rộngAsxg thùvVDTng vVDTthình, còntYFf tYFfđeo vVDTkhẩu travVDTng, độitYFf mũ, nhymVvưng cvVDThỉ nhìzvJKn ángAsxh vVDTmắt ymVvquen gAsxthuộc, TôvVDTn BìngAsxh lvVDTiền nhậnzvJK zvJKngay rzvJKa mẹ.gAsx CâtYFfu đầugAsx tiên ymVvcậu gAsxbé tYFfhỏi làzvJK: “MvVDTẹ, gAsxsao mẹ

Đàm vVDTTĩnh vốnvVDT đãgAsx nín ymVv khóc nhtYFfưng nghzvJKe cvVDTon ngAsxói zvJKcâu ấy,vVDT vVDTcô gAsxsuýt ntYFfữa lạvVDTi rtYFfơi nướctYFf mymVvắt. gAsxSắp ttYFfới vVDTgiờ zvJKtan sở, ChủvVDT nhiệmzvJK PhươngzvJK lvVDTại tựgAsx mìymVvnh đvVDTi kizvJKểm vVDTtra mộgAsxt lvVDTượt, lgAsxần nàytYFf ôngzvJK ymVvdẫn tvVDTheo họzvJKc trò củatYFf zvJKmình, ymVvtất cvVDTả đềuymVv mzvJKặc áovVDT bloustYFfe trắng,ymVv đgAsxầy tgAsxác phozvJKng cvVDTông vVDTviệc, đứnvVDTg trong phgAsxòng ymVvbệnh, ngAsxói mộtvVDT lượttYFf nhữngAsxg điềvVDTu cầngAsx ymVvchú tYFfý vVDTsau phẫvVDTu thuật.ymVv MấymVvy vịymVv tiếgAsxn vVDTsĩ mtYFfải miết ymVvghi cymVvhép, TymVviểu MymVvẫn còzvJKn nymVvghịch tYFfngợm zvJKlàm mymVvặt xấuzvJK chọcgAsx NhiếptYFf tYFfVũ Thịnh.tYFf ymVvĐợi zvJKChủ nhiệm PhươngAsxg ymVvđi gAsxra rồi,ymVv aymVvnh mớitYFf khozvJKác vvVDTai NhiếpgAsx VũvVDT ThịnhvVDT, ymVvtrêu cymVvhọc: “gAsxSư huynh, nggAsxhe nótYFfi hôvVDTm nymVvay trongAsxg phòngtYFf pvVDThẫu thuậtvVDT antYFfh bvVDTị lãozvJK ytYFfêu mắngtYFf hả?”

“Làm gzvJKì cymVvó, gAsxem ymVvnghe ai nóymVvi thế?”

“Ái dàgAsx, NhiếptYFf symVvư huynh à,vVDT ngymVvày ngAsxào lymVvão yêugAsx chẳnggAsx mắngymVv bọngAsx ezvJKm gAsxvài lượgAsxt, gAsxcó vVDTphải lymVvà zvJKchuyện gìzvJK mấtgAsx mặt đâu,zvJK sgAsxao tYFfanh khôymVvng chịugAsx thừatYFf nhậnvVDT nhỉ?ymVv NhưngzvJK đymVvêm mgAsxai lãymVvo yvVDTêu phânzvJK cônvVDTg tYFfem trực banzvJK thaymVvy angAsxh, nóitYFf nhvVDTà tYFfanh cvVDTó vigAsxệc, antYFfh gAsxnói đi,vVDT zvJKanh phzvJKải czvJKảm ơnvVDT eymVvm thếtYFf nàotYFf đây nhỉ?”

Nhiếp VũymVv ThịnhgAsx vymVvô cùng cảmymVv kíczvJKh ttYFfrước sựtYFf quatYFfn zvJKtâm củavVDT ymVvChủ nhiệmzvJK PhươngtYFf, tYFfanh địnhzvJK buổitYFf tốiymVv qutYFfa việnvVDT túc tYFftrực bênvVDT gAsxgiường ymVvbệnh, chăgAsxm sóctYFf bézvJK TvVDTôn BzvJKình ngAsxhiều hơzvJKn mtYFfột chúgAsxt, khtYFfông ngờgAsx gAsxchi tiết nhỏzvJK nhặtymVv nzvJKày chủzvJK nhymVviệm cũngAsxg đãymVv zvJKnghĩ chgAsxu đátYFfo cymVvả rồi.

Anh zvJKđáp: “VtYFfậy azvJKnh mời eymVvm ătYFfn cơmgAsx nhé.”

Tiểu MẫgAsxn lắgAsxc đầuymVv quzvJKầy quậy: “zvJKÔi gAsxno zvJKno! MờiymVv ăzvJKn cơmtYFf zvJKthì vVDTdễ vVDTcho atYFfnh qtYFfuá. AnvVDTh mờigAsx gAsxem gAsxăn cgAsxơm ctYFfũng được, nhưnvVDTg egAsxm phzvJKải dẫgAsxn thetYFfo bvVDTạn gtYFfái ymVvem nữa!”

Bạn gáivVDT cymVvủa TigAsxểu tYFfMẫn cũng họzvJKc zvJKY nhzvJKưng họzvJKc NhzvJKa khgAsxoa, nzvJKăm nzvJKay mớymVvi làymVv thtYFfạc sĩtYFf zvJKnăm ttYFfhứ gAsx2, ymVvđang thựymVvc tập tạizvJK tYFfbệnh vymVviện nàyvVDT. zvJKNhiếp VũvVDT TgAsxhịnh nózvJKi: “ĐzvJKược thôymVvi, vVDTem vVDTgọi gAsxcả gAsxTiểu tYFfKỳ đymVvi, agAsxnh mờivVDT hai đzvJKứa ăgAsxn cơm.”

Tiểu gAsxMẫn cườigAsx gitYFfan xảo:ymVv “Sư huymVvynh, mờiymVv hymVvai đứavVDT ymVvem gAsxăn cgAsxơm ymVvmà anvVDTh điymVv mộtgAsx vVDTmình, khônymVvg ngượngtYFf àgAsx? KhymVvách gAsxcó hai người,tYFf ctYFfhủ ctYFfũng phgAsxải cóymVv hymVvai ngườigAsx chứtYFf! gAsxAnh kêugAsx bạnvVDT gymVvái vVDTanh tYFfcùng đizvJK, chtYFfo em vzvJKới ymVvTiểu KỳtYFf gAsxdiện kiymVvến, đưzvJKợc không?”

Nhiếp ymVvVũ ThịnhgAsx thvVDToáng ngây người,zvJK đymVváp: “AnhgAsx vàymVv côtYFf tYFfấy chivVDTa tazvJKy rồi.”

Tiểu MẫgAsxn kivVDTnh ngạc: “ymVvCái gymVvì tYFfcơ? SaymVvo lạiymVv thế?”

Nhiếp VvVDTũ vVDTThịnh không ymVvnói gAsxgì, TiểuymVv MẫnymVv bvVDTây gizvJKờ mớiymVv ntYFfhớ rymVva hymVvọ đantYFfg ởtYFf ttYFfrong phymVvòng tYFfbệnh, vẫnvVDT cvVDTòn gAsxbệnh nhân nằvVDTm zvJKkia, mìvVDTnh gAsxhỏi nhiềtYFfu chuyệzvJKn nzvJKhư zvJKvậy, quvVDTả lymVvà kzvJKhông nêngAsx. VtYFfì ymVvthế zvJKanh vộvVDTi im bặt,tYFf nhìgAsxn ymVvNhiếp VvVDTũ ThịgAsxnh ghymVvi lymVvời cănymVv dặntYFf. NhiếpymVv VtYFfũ TzvJKhịnh ghgAsxi zvJKxong ltYFfiền cùng TiểuzvJK MẫnvVDT đymVvi rymVva ngozvJKài, gAsxĐàm TĩnhtYFf ymVvtuy ymVvở gymVvian tronzvJKg củzvJKa phgAsxòng btYFfệnh, nhtYFfưng vìgAsx cửvVDTa mở nênzvJK họtYFf gAsxnói ggAsxì ctYFfô đềuymVv nymVvghe rõymVv từngvVDT chữgAsx một.

Lúc đầugAsx côymVv ấygAsx cvVDTũng chỉ ymVvnghe loágAsxng gAsxthoáng, mãizvJK đếngAsx zvJKkhi NhiếpymVv zvJKVũ ThịnhymVv nóivVDT đãymVv chigAsxa vVDTtay zvJKvới bạntYFf gái,gAsx ctYFfô mới chợttYFf nhtYFfư nhậgAsxn tvVDTh đivVDTều gìgAsx. TíntYFfh cvVDTách ymVvcủa NhizvJKếp vVDTVũ ThịngAsxh côvVDT hiểutYFf rấtgAsx rõ,vVDT anh khôntYFfg dtYFfễ dànggAsx zvJKqua lạiymVv vớvVDTi mvVDTột nggAsxười cvVDTon gvVDTái, symVvau khzvJKi quyếvVDTt địntYFfh tYFfyêu, lymVvại vVDTcàng không tymVvuỳ tiệntYFf ymVvnói ctYFfhia tavVDTy. ymVvSao lạiymVv thếgAsx nhỉzvJK? CvVDThẳng vVDTlẽ vvVDTì chtYFfuyện vVDTcủa TzvJKôn Bình?

Bất kymVvỳ gAsxngười czvJKon gymVvái nào cũvVDTng khymVvó mtYFfà chấpzvJK nhậtYFfn ymVvnổi gAsxviệc bạntYFf trazvJKi mìnhymVv tựtYFf zvJKdưng zvJKcó mvVDTột tYFfđứa cvVDTon riêzvJKng. Đàm TĩnymVvh chợtYFft thấyzvJK áyzvJK náy.

Sau ymVvkhi trvVDTời tốgAsxi, đáng lẽgAsx gAsxđã hếtgAsx gizvJKờ thvVDTăm bệnh,vVDT ngAsxhưng ltYFfà phymVvòng ymVvVIP ngAsxên gAsxcũng thozvJKải ymVvmái hơnvVDT tYFfchút gAsxít. Vương VũvVDT LigAsxnh vàzvJK tYFfLương NguyêgAsxn AzvJKn nghgAsxe zvJKnói tYFfhôm ngAsxay TôymVvn BymVvình làzvJKm phẫymVvu thuậvVDTt, vgAsxừa sáng svVDTớm đãzvJK gọivVDT điệnvVDT hỏitYFf thămymVv, đếnymVv tốiymVv VưtYFfơng zvJKVũ LtYFfinh zvJKlại đếnvVDT tậnzvJK bệzvJKnh việvVDTn thăm TôgAsxn Bình,vVDT côvVDT symVvợ zvJKquá giờzvJK vVDTthăm tYFfbệnh gAsxbác stYFfĩ khôntYFfg cgAsxho vtYFfào, nêvVDTn đếzvJKn dưzvJKới cgAsxhân lầu liềngAsx gọigAsx zvJKđiện cvVDTho tYFfĐàm TĩzvJKnh, ĐàmtYFf TtYFfĩnh zvJKbèn tYFfbảo TôgAsxn ChízvJK QuângAsx xugAsxống đóvVDTn cô.

Đã mấtYFfy ngàytYFf khônzvJKg gặp, VươzvJKng VũvVDT LigAsxnh vừavVDT thấygAsx ymVvĐàm TĩzvJKnh lizvJKền tgAsxay gAsxbắt mặttYFf mừngzvJK. zvJKCô cầzvJKm thgAsxeo mgAsxột hộzvJKp zvJKlớn đựng đầymVvy cácgAsx lymVvoại bvVDTánh ngọt,vVDT nóitYFf: “HaiymVv hômvVDT ntYFfay cửatYFf tiệtYFfm củagAsx chúnymVvg mìzvJKnh tYFfvừa khatYFfi trương, đắtzvJK hàngymVv lắm,zvJK kháymVvch hàntYFfg vVDTai czvJKũng kvVDThen bázvJKnh nzvJKgon, hôzvJKm ngAsxay zvJKtớ chzvJKọn riêng vVDTmấy cázvJKi vừatYFf vVDTra lòvVDT, đểgAsx ymVvnguội tYFfrồi mangAsxg tYFfqua đâvVDTy chzvJKo cậuzvJK vớymVvi ymVvBình BìnhvVDT ăn.”

“Bình BìtYFfnh vẫngAsx chưazvJK được ăntYFf cágAsxi gìymVv cvVDTả.” ĐzvJKàm vVDTTĩnh đỡvVDT ltYFfấy bánh,zvJK nógAsxi đầyvVDT cymVvảm kívVDTch “CtYFfảm gAsxơn cậymVvu nhiềugAsx lắm.”

“Ôi dtYFfào, tYFfgiữa chúngAsxg mình cầntYFf gìgAsx pgAsxhải cảmzvJK ơgAsxn. VốgAsxn ymVvtớ vVDTđịnh qtYFfua vVDTđây từvVDT sátYFfng cơ,ymVv ymVvnhưng LgAsxương NymVvguyên An bảozvJK tzvJKớ đừnzvJKg gymVvây tymVvhêm tYFfrắc rốigAsx gAsxcho cậu,gAsx còntYFf nóitYFf phòngvVDT pymVvhẫu thuậtYFft khymVvông cgAsxho vVDTngười ngoài vtYFfào, cũngvVDT khgAsxông ctYFfho qugAsxá nhiềuvVDT ngưtYFfời tYFfđợi bênymVv ngoài.ymVv TớzvJK sốtgAsx ruộtzvJK gAsxquá, nzvJKên vVDTđến chiều phảiymVv gọzvJKi ymVvcho cậuymVv tYFfngay, ngvVDThe vVDTcậu ymVvnói phẫymVvu thuậtgAsx vVDTđã xoymVvng, BìnhvVDT BgAsxình cũnggAsx tYFftỉnh rồi, tYFftớ liềngAsx vộgAsxi tYFfvàng quvVDTa thăm.”

Tôn BymVvình đgAsxã ngủzvJK sayvVDT, Đàm TtYFfĩnh mymVvở cửzvJKa givVDTan ttYFfrong phònggAsx bệnhzvJK đểvVDT VươgAsxng vVDTVũ LinymVvh thzvJKăm bymVvé mtYFfột chút.vVDT gAsxThực ra gAsxvẫn vVDTcòn cávVDTch mvVDTột gAsxcánh zvJKcửa kízvJKnh nữa,ymVv bvVDTên giườnzvJKg bệnymVvh gAsxtoàn nhữngtYFf mávVDTy vVDTmóc gAsxtheo dõi, zvJKvì tYFfphòng rấtgAsx rvVDTộng, nêgAsxn TônzvJK BìtYFfnh vVDTnằm tvVDTrên giườngvVDT trônymVvg lạivVDT cvVDTàng ntYFfhỏ tYFfbé hơn, nhìngAsx rấymVvt tộigAsx nghiệp.

Vương ymVvVũ ymVvLinh symVvợ ymVvlàm ồn kgAsxhiến bvVDTé gAsxTôn BìvVDTnh tYFftỉnh gitYFfấc vVDTnên chỉtYFf vVDTnhìn mộtvVDT látYFft rồivVDT bảymVvo ĐàmymVv TĩnhymVv đónggAsx zvJKcửa lại.

Tôn ChízvJK QutYFfân rtYFfa cầu thanggAsx thoátzvJK hiểmvVDT hzvJKút thuốgAsxc, cảzvJK cănvVDT phònggAsx rộngtYFf ttYFfhênh tymVvhang ngoàitYFf ymVvbé TôtYFfn BìntYFfh đang gAsxngủ, chỉymVv ctYFfòn ĐàmvVDT TĩngAsxh tYFfvà VưymVvơng zvJKVũ ymVvLinh. VươngtYFf VzvJKũ LgAsxinh nhìvVDTn zvJKmột ltYFfượt căn phgAsxòng rồigAsx hzvJKỏi: “NằmymVv phòngtYFf ymVvnày chắctYFf tốnzvJK kéymVvm lắmtYFf phgAsxải không?”

Đàm TĩvVDTnh nóizvJK: “TymVvớ cũngvVDT không ymVvrõ nữa,zvJK zvJKcó ymVvngười ymVvkhác gAsxlo chuyểntYFf phòngtYFf gitYFfúp mà.”

Vương VtYFfũ LinymVvh khôngtYFf nhịn đượvVDTc liềnzvJK hỏzvJKi: “ĐàmvVDT tYFfTĩnh, tớgAsx đanymVvg mymVvuốn hỏivVDT vVDTcậu ymVvđây, cvVDTậu lấymVvy đtYFfâu rgAsxa gAsxtiền làmvVDT phẫu thuật

Đàm TgAsxĩnh dymVvo ymVvdự một tymVvhoáng zvJKrồi đáp:gAsx “TớymVv zvJKđi vay.”

“Cậu vzvJKay ymVvai?” VươngvVDT Vũ LinzvJKh tYFfsốt ruộzvJKt, “ĐàmgAsx TĩnhzvJK àvVDT, vVDTcậu vốntYFf làvVDT ngườitYFf vVDTthật thzvJKà, đừngzvJK ymVvđể zvJKmắc lừaymVv ngvVDTười ta vVDT nhé. NgườigAsx ymVvta cvVDTho cậtYFfu vzvJKay zvJKnhiều tiềnymVv thếymVv, szvJKau tYFfnày gAsxcậu lấzvJKy zvJKgì tYFfmà trả?”

Đàm TĩnhtYFf vVDTvô cùngAsxg cảm zvJKkích trướczvJK sgAsxự qtYFfuan tzvJKâm củymVva ymVvban, zvJKbèn nózvJKi: “CymVvậu yvVDTên tâmgAsx vVDTđi, tớtYFf tgAsxự biếtymVv cvVDTách ymVvlo liệu.”

“Không phảigAsx cậzvJKu vay ymVv Giám vVDTđốc ThịnhzvJK đấygAsx czvJKhứ? tYFfAnh tzvJKa dựaymVv vàotYFf ctYFfái gìzvJK mgAsxà chgAsxo vVDTcậu vatYFfy nhiềuzvJK tiymVvền thế?”

“Không, tớgAsx tYFfkhông vay gAsx anh tvVDTa, tớtYFf vatYFfy mymVvột ymVvngười hymVvọ hàngvVDT thôi.”

Vương vVDTVũ gAsxLinh bvVDTán tín bágAsxn nghigAsx: tYFf“Cậu czvJKòn zvJKngười hvVDTọ hànzvJKg vVDTgiàu ctYFfó thvVDTế ưvVDT? SgAsxao trưtYFfớc tYFfkhông nghtYFfe vVDTcậu nhắczvJK đến baovVDT giờgAsx thế?”

Đàm TĩnhvVDT gưgAsxợng cười, zvJK nói: “CũtYFfng khôzvJKng zvJKphải ltYFfà họzvJK hàngAsxg củaymVv tớ,tYFf zvJKlà zvJKhọ ymVvhàng củavVDT BvVDTình BìtYFfnh, ymVvvì BìtYFfnh Bình gAsx nên ngưtYFfời zvJKta gAsxmới cvVDThịu chymVvo tớtYFf vymVvay đấy.”

Vương VvVDTũ LinvVDTh nghvVDTĩ lymVvà họ vVDThàng btYFfên TôzvJKn ChízvJK QgAsxuân, vìvVDT ĐàvVDTm TĩnhvVDT vốvVDTn đãzvJK cgAsxhẳng vVDTcó mấyymVv hvVDTọ hàngvVDT, szvJKau nzvJKày lạizvJK tYFfđều không cgAsxòn quzvJKa lạitYFf nữa.ymVv tYFfCô nóymVvi: “TônvVDT vVDTChí QzvJKuân cũnvVDTg thậttYFf lgAsxà, cymVvó nggAsxười gAsxhọ hàngtYFf giỏi givVDTang nhtYFfư ttYFfhế stYFfao vVDTkhông nvVDTói sớtYFfm? ĐểvVDT cậugAsx vgAsxì chuyệvVDTn chgAsxi phzvJKí phẫvVDTu thutYFfật zvJKmà pvVDThải lo lắtYFfng ymVvbao nhiêutYFf năzvJKm nay.”

Đàm zvJKTĩnh đổivVDT chủgAsx đề: “LàmzvJK ănvVDT thếtYFf tYFfnào? SvVDTao LymVvương NgAsxguyên tYFfAn vVDTkhông đến?”

“Anh ấytYFf cũnvVDTg muốngAsx đếnzvJK lắm, vVDTnhưng mớigAsx khavVDTi trưvVDTơng hgAsxai tYFfhôm nayvVDT, tgAsxừ sátYFfng đếntYFf tốivVDT ymVvlúc ymVvnào cũzvJKng tYFfcó vVDTngười xymVvếp hàng chờzvJK mgAsxua bánhzvJK. CậuymVv yêvVDTn tâymVvm đi,zvJK cửtYFfa hàntYFfg cymVvủa ctYFfhúng tymVva nhấzvJKt địvVDTnh ătYFfn ntYFfên làm zvJKra, tuyệttYFf tYFfđối khvVDTông zvJKđể cậuymVv gAsxlỗ vymVvốn đâu.vVDT LươngymVv vVDTNguyên AtYFfn còngAsx tYFfnói, phảivVDT nhanh chóngAsxg thutYFfê thêvVDTm gAsxngười thôzvJKi, cgAsxhỉ cótYFf hgAsxai đứzvJKa bọngAsx zvJKtớ czvJKhắc làymVvm kymVvhông xuymVvể. AgAsxnh zvJKấy phải phụzvJK tráchymVv tYFflò nướng,tYFf lạiymVv lzvJKo gAsxbắt bzvJKông ketYFfm, ymVvcòn tớvVDT mộtvVDT mìgAsxnh vừazvJK tymVvhu tgAsxiền, vừazvJK ggAsxói bánh, vừymVva lấyzvJK hàngvVDT, qymVvuả vVDTthực làvVDT kzvJKhông khymVvam nổi.”

Đàm TĩnhtYFf bấytYFf giờgAsx mớgAsxi nởvVDT nụ cườigAsx: “ĐợivVDT BìzvJKnh BìzvJKnh khgAsxoẻ rồi,vVDT ymVvtớ qzvJKua giúvVDTp cgAsxác cậu.”

“Đừng đùzvJKa nữa,gAsx văn phvVDTòng mázvJKt mẻymVv khôntYFfg tYFfngồi, tYFfchạy rtYFfa báymVvn bánhtYFf làzvJKm gì?”

“Tớ thzvJKích bzvJKán bánhvVDT ngọt.” tYFf Đàm TĩnhgAsx nóitYFf, “VảgAsx lạiymVv, gAsxtớ vzvJKừa đigAsx làgAsxm khôngtYFf vVDTlâu ymVvđã xitYFfn gAsxnghỉ dàzvJKi ngàyzvJK thvVDTế nàygAsx, nghĩ gAsxđã thấvVDTy vVDTngại quágAsx đitYFf mấttYFf. CôngtYFf tzvJKy kymVvhông đuổizvJK vizvJKệc tzvJKhì zvJKtớ vVDTcũng chẳnggAsx cònymVv mặt tYFfmũi nàtYFfo tYFfđi làmzvJK tYFftiếp. TớymVv xitYFfn nghỉzvJK đếymVvn vVDTgiúp tYFfcho hazvJKi cậuvVDT vậy,gAsx ymVvbán bvVDTánh ngymVvọt cvVDTũng tốtzvJK mà, tớgAsx cgAsxòn mgAsxuốn họcgAsx czvJKách btYFfắt bôngAsxg tYFfkem củvVDTa LưtYFfơng tYFfNguyên gAsxAn nữa.”

Vương vVDTVũ gAsxLinh nói: tYFf“Công vizvJKệc ấyymVv mzvJKà zvJKcậu đểtYFf vVDTtuột vVDTmất zvJKthì tvVDTiếc lắmtYFf vVDTđấy, tYFflàm zvJKtrong zvJKtòa ntYFfhà svVDTa nhtYFfư thế, đzvJKúng lvVDTà zvJKmát mzvJKày máttYFf mặt!ymVv NhưzvJKng cậugAsx làvVDT vVDTcổ zvJKđông củagAsx tizvJKệm bánh,ymVv nếutYFf cậtYFfu đếnzvJK cvVDTửa hàng tYFflàm, tớymVv vàvVDT LươngtYFf NguyêtYFfn AtYFfn đymVvều rgAsxất hoazvJKn nghêgAsxnh. CtYFfòn czvJKậu vVDTmuốn họvVDTc làmvVDT bánymVvh thì zvJKđơn giảnymVv thôivVDT, ttYFfan gAsxsở gAsxđến gAsxtiệm bánzvJKh, kgAsxêu LưvVDTơng NguyvVDTên AvVDTn dạgAsxy cgAsxậu vVDTlà đzvJKược rồi. NóiymVv vVDTđến đây,tYFf ymVvcô chợtgAsx ymVvbùi ngùiymVv: “VậyzvJK gAsxlà tốtvVDT rồi,vVDT bệgAsxnh vVDTcủa BìnzvJKh BìvVDTnh gAsxđã chữa lànhgAsx, cậutYFf cũngzvJK kvVDThỏi cầtYFfn vừzvJKa tYFftan gAsxsở làzvJK cuốngvVDT quýtgAsx ymVvchạy vVDTvề vVDTtrông ngAsxom nózvJK nữa. ChúymVvng tvVDTa ymVvcó ttYFfhể thưymVvờng xuytYFfên đvVDTưa BìnhzvJK BìnhymVv đivVDT cymVvhơi. ĐàmtYFf TĩnvVDTh, ymVvcoi ymVvnhư vVDTcậu hết khổvVDT rồi.”

Nghe VưymVvơng VũvVDT LzvJKinh nói vymVvậy, ĐàymVvm TĩtYFfnh cườitYFf kvVDThẽ, ntYFfhưng đóymVv chỉzvJK lzvJKà nụvVDT cườizvJK ngvVDToài mặtvVDT chtYFfứ khymVvông phảymVvi xuất phzvJKát từgAsx trávVDTi tiymVvm. ĐúymVvng vậyymVv, BìnhtYFf BìnhtYFf cuốymVvi ctYFfùng vVDTđã đưymVvợc lymVvàm phẫvVDTu thuậtzvJK, điều nàygAsx khtYFfiến czvJKô gAsxnhư trútvVDT đượtYFfc mộtgAsx vVDTtảng đátYFf nặnzvJKg vVDTtrịch, nhưnggAsx nggAsxay lzvJKập ymVvtức, lvVDTại cvVDTó mộtymVv tảng đátYFf kvVDThác vVDTđè ymVvnặng gAsxlên lòymVvng cô.ymVv ymVvCô khôymVvng tzvJKhấy tYFfrằng mgAsxình đtYFfã hếtvVDT kzvJKhổ, tráymVvi lại, nhữnzvJKg khymVvổ cựcvVDT mymVvà côzvJK phảivVDT ymVvchịu trtYFfong bavVDTo nhiêymVvu ymVvnăm tYFfqua khizvJKến vVDTcô tzvJKhấy lòymVvng đymVvầy chua xótymVv. CtYFfô biếtgAsx phtYFfía trướctYFf ctYFfó zvJKthể ymVvcòn gAsxnhiều trắczvJK trởgAsx gAsxhơn tYFfđang đtYFfợi mìgAsxnh, vzvJKí dụzvJK như gzvJKia đìnymVvh NhiếtYFfp VymVvũ vVDTThịnh gAsxnhất địnzvJKh khôgAsxng ctYFfhịu từgAsx bỏvVDT quyềnzvJK gzvJKiám hộymVv. LvVDTời luật sưvVDT còntYFf văntYFfg gAsxvẳng bzvJKên taitYFf, tgAsxrong lòymVvng cvVDTô cũgAsxng gAsxhiểu rõ,ymVv nhgAsxà zvJKhọ gAsxNhiếp dễzvJK vVDTdàng đồng vVDTý tYFfcác gAsxđiều khoảymVvn bồiymVv thưgAsxờng, sốymVv gAsxtiền lzvJKớn tớigAsx gAsxmức lzvJKúc tYFfký tymVvên ctYFfô cũzvJKng gvVDTiật cả mìnhgAsx, đógAsx ymVvlà tYFfcòn zvJKchưa kểzvJK cymVvhỗ czvJKổ gAsxphiếu ntYFfiêm yếtYFft tạiymVv HồtYFfng KzvJKông. MấytYFf vịtYFf luậtvVDT sưzvJK lập tymVvhoả thuậvVDTn gAsxđến nửatYFf zvJKngày rồzvJKi mớymVvi đưymVva tYFfcho côvVDT zvJKký. ĐóvVDT khôtYFfng ptYFfhải mymVvột hvVDTai vạngAsx tệ, zvJKcũng khôgAsxng phtYFfải mymVvột hymVvai chụczvJK vạnzvJK tệ,vVDT màvVDT làvVDT mộtYFft cvVDTon sốvVDT trêtYFfn trvVDTời, côymVv khôgAsxng zvJKthể tưởng tượngtYFf tYFfra nổi.

Nhiếp ĐymVvông ViễzvJKn khôngzvJK đời nàovVDT chịuvVDT đểgAsx ymVvyên zvJKnhư vậvVDTy, ThịymVvnh PhưgAsxơng ĐìnhzvJK nóivVDT, tYFfsở zvJKdĩ ôngtYFf ttYFfa dễymVv dàntYFfg trtYFfao tzvJKặng quyền sởzvJK ymVvhữu tYFfcổ phầvVDTn lymVvà zvJKvì biếtvVDT mìnhzvJK zvJKcó zvJKthể giàzvJKnh đượcgAsx quyềngAsx giátYFfm hộ.ymVv Trong ltYFfòng ĐàmvVDT TzvJKĩnh ymVvvô cùngvVDT ymVvu ám,ymVv nếvVDTu ymVvNhiếp VũzvJK ThịnhgAsx bvVDTiết lgAsxý dgAsxo nămvVDT tYFfấy zvJKcô tYFfrời bgAsxỏ anh, zvJK liệu gAsxsẽ nghĩymVv ttYFfhế nàgAsxo? CgAsxứ cgAsxho lymVvà anzvJKh ymVvấy khôymVvng biếvVDTt, tvVDThì satYFfu zvJKnày NhiếptYFf ĐymVvông Viễn sẽgAsx làgAsxm gìgAsx tiếzvJKp nữzvJKa? NếzvJKu thựctYFf ymVvsự mvVDTất đivVDT quyzvJKền ggAsxiám hộtYFf, cảtYFf đờiymVv nymVvày zvJKkhông ymVvgặp đượcvVDT Bình BìnhvVDT nữa,gAsx côvVDT cảmymVv thấyzvJK thtYFfà chếtzvJK cògAsxn hơn.

Cô tuyzvJKệt đốizvJK khôvVDTng thể đểymVv cymVvon vVDTrời xgAsxa mìnvVDTh, gAsxtuyệt vVDTđối không.

Vương vVDTVũ LivVDTnh rgAsxa vvVDTề rất muymVvộn, ĐàmzvJK tYFfTĩnh vVDTđịnh tymVviễn cvVDTô xuống,tYFf nhưtYFfng đúngzvJK ymVvlúc đgAsxó tYFfy tátYFf lymVvại đếntYFf đgAsxo nhitYFfệt độ tYFf và huyếttYFf zvJKáp, nvVDTên VươngzvJK VtYFfũ LigAsxnh ngăymVvn zvJKcô ymVvlại. zvJKY ymVvtá kiểmzvJK ttYFfra xoymVvng xuôi,ymVv gymVvhi lvVDTại nvVDThững con szvJKố trênvVDT cávVDTc máygAsx thzvJKeo dvVDTõi, ymVvnói rằnggAsx mọivVDT chuygAsxện đzvJKều ổgAsxn. CovVDTn gAsxcô đgAsxang vVDTngủ rất zvJK ngon, hzvJKình nhgAsxư cgAsxhăn hvVDTơi ấmtYFf quáymVv, nêntYFf trgAsxán cậuymVv zvJKbé gAsxlấm tấmgAsx mồzvJK hôivVDT. ĐàmzvJK TĩnzvJKh gAsxlấy khăn mtYFfặt lymVvau vVDTcho vVDTcon, vừzvJKa lzvJKúc ấzvJKy, TônvVDT zvJKChí QuânymVv cũtYFfng quazvJKy lại.

Anh vVDTta ymVvnói: “EmzvJK đzvJKi ngủ ymVvmột látvVDT đizvJK, azvJKnh vVDTtrông tYFfở đâyymVv ymVvđược rồi.”

“Không ymVvsao, antYFfh vềvVDT nhà vVDTngủ đtYFfi, eymVvm ởzvJK zvJKđây ymVvvới BìnvVDTh zvJKBình, hôzvJKm navVDTy atYFfnh cũnvVDTg mệymVvt cảzvJK ngAsxgày rồi.”ymVv ĐàmzvJK TĩnhvVDT bình zvJKthản nóizvJK, “ymVvCảm ymVvơn azvJKnh zvJKđã đến.

Rất ymVvít khymVvi nvVDTghe cymVvô nói gAsxvới vVDTmình nhymVvững lờitYFf ymVvkhách zvJKsáo ymVvnhư tzvJKhế, TôngAsx gAsxChí QuzvJKân thvVDTấy khônggAsx qugAsxen, liềnzvJK ntYFfói: “Hay zvJKlà vVDTem ymVvvề zvJKnhà ngủgAsx ymVvđi, stYFfớm maymVvi đếnzvJK gAsxthay vVDTca chzvJKo anh.”

“Không cầntYFf đymVvâu, ởtYFf đâymVvy với cvVDTon, evVDTm cymVvòn thấgAsxy ymVvdễ tYFfchịu hzvJKơn. BzvJKác vVDTsĩ ngAsxói đgAsxến sgAsxáng thuốcvVDT tYFftê vVDThết tvVDTác dụzvJKng, vymVvết ymVvmổ có gAsxthể sẽgAsx đauzvJK. TzvJKhôi tYFfcứ đểtYFf ezvJKm ởzvJK ltYFfại đây,vVDT ymVvanh vtYFfề nvVDThà nghvVDTỉ đi.”

Tôn ChvVDTí QuâvVDTn gAsxbiết Đàm TĩnhvVDT đgAsxã quyếttYFf điềutYFf gìvVDT thvVDTì sẽymVv ktYFfhông thgAsxay đổymVvi nêymVvn khôgAsxng nózvJKi gAsxthêm gìzvJK nữavVDT, anzvJKh đứng trongtYFf phòymVvng tYFfbệnh mộvVDTt gAsxlát rồitYFf quazvJKy ngườigAsx bướcgAsx tYFfra ngoàymVvi. CảvVDT gAsxđêm quvVDTa tYFfĐàm TĩnzvJKh gầgAsxn như khônggAsx ngủ,gAsx sángzvJK sớmtYFf nvVDTay lạizvJK vVDTtúc trgAsxực zvJKbên ymVvngoài phòngzvJK vVDTphẫu thuật,zvJK ttYFfhực tYFfsự cô cũngzvJK cảmvVDT thvVDTấy hơizvJK mgAsxệt. TronzvJKg góymVvc phònzvJKg bymVvệnh gAsxcó mộtymVv chymVviếc giườnzvJKg ymVvgấp chuẩgAsxn btYFfị sẵnzvJK cho vVDThộ lý,ymVv ĐàmzvJK TymVvĩnh kymVvhông thuymVvê hộymVv lýymVv nvVDTên côvVDT nằvVDTm luônvVDT lêtYFfn chiếcymVv giườnggAsx đó.zvJK vVDTVốn chỉ zvJKđịnh nghỉgAsx mộtzvJK vVDTlát, ymVvnhưng vìymVv quáymVv mệtymVv, vảgAsx lạgAsxi czvJKa mổymVv vVDTđã ymVvhoàn thành,gAsx tinymVvh thvVDTần cô czvJKũng thoảigAsx máiymVv htYFfơn, ĐàmgAsx TĩtYFfnh nzvJKgủ thiếpymVv đvVDTi gAsxlúc nàzvJKo vVDTkhông biết.

Nhiếp ymVvVũ ThịnhvVDT thựcgAsx ra zvJKvẫn ởgAsx trgAsxong pymVvhòng trựczvJK gAsxban chưtYFfa vgAsxề, hvVDTôm tYFfnay tYFfanh khzvJKông ptYFfhải zvJKtrực ymVvca đêvVDTm, vVDTca ttYFfrực đêm mấygAsx nvVDTgày ntYFfày zvJKcủa gAsxanh CtYFfhủ gAsxnhiệm PhươnggAsx đềugAsx đổzvJKi giútYFfp aymVvnh cảvVDT rồi.vVDT SymVvau tYFfkhi ttYFfan làm, vVDTanh gAsxqua thăgAsxm bốzvJK, tiệvVDTn thtYFfể báogAsx chgAsxo ôntYFfg tìnhymVv hìtYFfnh phẫgAsxu tzvJKhuật tYFfcủa BìngAsxh Bình. ÔngymVv NhiếpzvJK tYFfĐông VvVDTiễn đãymVv bizvJKết trướtYFfc, tgAsxhực rymVva từymVv trưgAsxa ôgAsxng đãtYFf phvVDTái zvJKngười đếnymVv ymVvkhoa Ngoại zvJKTim mạtYFfch thămzvJK dgAsxò, ymVvnhưng khôntYFfg vVDTđể ymVvcho NhiymVvếp ymVvVũ ThvVDTịnh hvVDTay. NtYFfhìn vẻgAsx mặymVvt mtYFfệt mỏi vVDTcủa cozvJKn tragAsxi, ôymVvng ngAsxói: “gAsxPhẫu thuậttYFf ktYFfhông cgAsxó vvVDTấn đềvVDT ggAsxì tYFflà tốvVDTt rồvVDTi, tYFfmấy ngzvJKày nay coymVvn cũzvJKng mệtymVv nhiymVvều, tYFfăn khtYFfông ngoymVvn ngủgAsx khôvVDTng yên,zvJK tốizvJK ngAsxay vềzvJK nhàymVv mzvJKà nggAsxhỉ ngơi đi.”

Nhiếp vVDTVũ ThịymVvnh miệng zvJKthì đồngvVDT ýgAsx, ngAsxhưng ymVvtừ khymVvoa GtYFfan mậtgAsx bướcvVDT rtYFfa atYFfnh lạgAsxi đivVDT thẳnymVvg vzvJKề phònzvJKg ttYFfrực bavVDTn của khoazvJK zvJKNgoại TivVDTm mạch.tYFf ymVvĐêm naymVvy ltYFfà đêgAsxm ymVvđầu tiymVvên sagAsxu czvJKa phtYFfẫu ttYFfhuật, zvJKmặc ymVvdù hgAsxiện tzvJKại tình trạngzvJK sazvJKu tYFfphẫu tYFfthuật tYFfrất tốt,gAsx nhgAsxưng zvJKdù symVvao cymVvũng vtYFfẫn lgAsxà đêmvVDT qvVDTuan gAsxtrọng nhất, hơnymVv nữvVDTa tYFfqua bzvJKuổi gAsxsớm maymVvi, cáymVvc vVDTloại vVDTthuốc gâgAsxy mymVvê sẽzvJK tYFfhoàn toàntYFf mymVvất tácgAsx dụng,gAsx thằng bézvJK sẽzvJK vVDTcảm thvVDTấy rấymVvt đauvVDT, cóvVDT lgAsxẽ ymVvcòn zvJKđau gAsxđến mứymVvc khônymVvg ngủtYFf đymVvược, cũngymVv cótYFf zvJKlẽ sẽ tYFf phát khócymVv. NtYFfghĩ đếnzvJK nymVvhững ggAsxiọt nướcgAsx mắzvJKt củzvJKa gAsxnó màzvJK lòngzvJK anvVDTh ymVvthắt lzvJKại, cuốivVDT cùng qvVDTuyết địnhymVv gAsxở lạigAsx kgAsxhông về.

Thấy anzvJKh ởzvJK lzvJKại đgAsxêm nay,zvJK các gAsxy zvJKtá gAsxtrực gAsxban cymVvũng khôngymVv lấytYFf gìvVDT làmvVDT ymVvlạ, vìymVv ttYFfrước gAsxđây cógAsx nhữnzvJKg ymVvca phẫvVDTu tYFfthuật của bệnhzvJK nhângAsx ymVvquan vVDTtrọng, vymVvào đêzvJKm đầuvVDT tYFftiên szvJKau tYFfkhi mổvVDT, NhiếpzvJK VũgAsx ThịnhgAsx ymVvvẫn hay chủymVv vVDTđộng zvJKyêu cầgAsxu trực,ymVv tgAsxiện vVDTthể quazvJKn tYFfsát tgAsxình ymVvhình saymVvu phẫuymVv tymVvhuật lgAsxuôn. SựzvJK tậymVvn tâm vàtYFf nghiêmtYFf túcvVDT đymVvó antYFfh đềuymVv họcymVv đưymVvợc gAsxtừ ChủzvJK nhvVDTiệm Phương.tYFf HgAsxai ngàygAsx nzvJKay angAsxh liên tiếzvJKp xitYFfn nghỉgAsx phvVDTép, nênzvJK côntYFfg việczvJK cũzvJKng bgAsxị dvVDTồn đốnggAsx ktYFfhá nhizvJKều, sẵnymVv tzvJKiện tậymVvn dụng lzvJKúc nzvJKày, cvVDTái gìgAsx cầntYFf bổvVDT sutYFfng thìymVv bổymVv sunvVDTg, ymVvcái vVDTgì zvJKcần kigAsxểm vVDTtra ttYFfhì kiểmvVDT tra. TzvJKhoạt đầtYFfu azvJKnh khôngtYFf đitYFf tYFfthăm phvVDTòng bệnzvJKh, bvVDTởi antYFfh bzvJKiết sẽvVDT cymVvó ngvVDTười đếzvJKn tymVvhăm TôvVDTn Bình, cvVDTũng biếtgAsx rtYFfằng TôngAsx ChígAsx gAsxQuân vtYFfẫn còngAsx ởgAsx đvVDTó, mìnhvVDT tớgAsxi thymVvăm cymVvhỉ tổtYFf magAsxng lạgAsxi phiền phứtYFfc chtYFfo ĐàmvVDT TĩnhymVv gAsxmà tzvJKhôi, nêgAsxn quymVvyết địnhgAsx ởtYFf lạgAsxi phvVDTòng zvJKtrực vVDTban. NhtYFfưng mzvJKới ngồi mộtymVv lávVDTt antYFfh đãymVv bắtvVDT đầugAsx gAsxbồn cymVvhồn ymVvlo lắzvJKng, kvVDThông còntYFf tâmymVv gAsxtrí lgAsxàm vigAsxệc zvJKgì ymVvnữa, khi nhtYFfìn thấyzvJK TvVDTôn CgAsxhí QuântYFf tYFfđi khỏvVDTi, aymVvnh lzvJKật zvJKxem tYFfbản gtYFfhi chéymVvp màzvJK ymVvy tágAsx vừvVDTa hoàn ymVvthành, rồymVvi qugAsxyết địvVDTnh tớiymVv pzvJKhòng bệnhtYFf xzvJKem thếtYFf nàgAsxo, gAsxcó nzvJKhư vgAsxậy angAsxh mớitYFf yênzvJK tgAsxâm được.

Phòng bệnhvVDT rấtgAsx yên tYFf tĩnh, vVDTbóng đènymVv zvJKở giazvJKn ngotYFfài vvVDTẫn chưtYFfa tắt,ymVv trênvVDT tYFfbàn đzvJKặt htYFfai tátYFfch tzvJKrà, còvVDTn cymVvó cả gAsx một hộptYFf bvVDTánh ngọymVvt, cymVvhắc lymVvà bágAsxnh ĐàmgAsx TĩnhymVv dùnzvJKg đểzvJK tiếpgAsx kháczvJKh. CửgAsxa phònzvJKg tzvJKrong chỉzvJK khép hờvVDT, NhiếpzvJK VzvJKũ ThịnhzvJK vừagAsx đẩvVDTy cửtYFfa vàzvJKo, liềtYFfn tgAsxrông thấyymVv thzvJKằng zvJKbé đtYFfang tYFfngủ rất savVDTy, tYFfĐàm TĩnvVDTh cũntYFfg ngủvVDT gụcgAsx trgAsxên chiếzvJKc gizvJKường xếp.