You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táYWos uNjytrưởng tronuNjyg XU2iphòng mổ cảmunhp tGdCRhấy unhpkhông kunhphí XU2ica mổGdCR uNjyhôm GdCRnay củaXU2i khXU2ioa NgoạiuNjy TYWosim mạchGdCR thậtYWos kỳYWos XU2iquặc. Tính kXU2ihí củaYWos CXU2ihủ nhiệGdCRm PhươXU2ing, GdCRcả viXU2iện nàyuNjy aGdCRi cũGdCRng biếtunhp, GdCRkỹ thuunhpật giuNjyỏi, yêXU2iu cầXU2iu cao, mXU2iỗi unhplần ôYWosng đíunhpch GdCRthân cầGdCRm daGdCRo mổ,XU2i cảuNjy phòngGdCR unhpphẫu GdCRthuật cứXU2i nhGdCRư gặpuNjy phảiGdCR đuNjyại dịch,YWos chỉ sợunhp cóunhp cXU2ihỗ nunhpào suNjyơ sGdCRót, XU2ibị XU2iChủ nuNjyhiệm PhươnuNjyg tXU2iúm đượcuNjy mYWosắng cYWosho mộtunhp trYWosận thìuNjy đến GiuNjyám đốuNjyc uNjybệnh GdCRviện cũXU2ing khôYWosng bêunhpnh nổi.uNjy VìXU2i thYWosế hYWosôm uNjynay cuNjyô unhpphải đícYWosh XU2ithân giám sátGdCR cunhpác XU2iy uNjytá chuẩunhpn bịuNjy trướcGdCR YWosca mổ,YWos cXU2ihờ đếYWosn kunhphi bệnhXU2i nhâXU2in đYWosược đưunhpa unhpvào phònGdCRg mổuNjy, đèn chụunhpp bậtGdCR lên,YWos bácuNjy sunhpĩ gâyunhp XU2imê đGdCRã uNjybắt đầuYWos chuunhpẩn buNjyị gâyGdCR mê,YWos uNjycô chợtYWos YWoscảm thunhpấy không kuNjyhí unhpcàng kỳunhp quặuNjyc uNjyhơn nữa.

Những cXU2ia pGdCRhẫu unhpthuật của GdCR Chủ nhiệmXU2i Phươngunhp uNjyđa unhpphần làuNjy dunhpo unhpmột XU2iê kíuNjyp XU2icố đGdCRịnh phunhpối hợpYWos vunhpới nhYWosau, bGdCRác sĩXU2i gâuNjyy mê lXU2ià cộngXU2i sXU2iự GdCRlâu nXU2iăm, Nhiếunhpp Vunhpũ TGdCRhịnh YWosthì vunhpào tYWosheo bệnhunhp nuNjyhân, tXU2ihông thườngGdCR trong cYWosác cuNjya mổXU2i củuNjya ChủYWos nhXU2iiệm PhươnYWosg, unhpanh đềXU2iu lYWosà punhphụ muNjyổ thứYWos uNjynhất, nhưngGdCR hômXU2i naYWosy anh chXU2iỉ đứngunhp mGdCRột bêYWosn nhìXU2in báYWosc unhpsĩ YWosgây mêXU2i làuNjym viGdCRệc. ĐiềuGdCR đầuunhp tiênGdCR kXU2ihiến GdCRy tunhpá trưởng unhp cảm thuNjyấy kỳuNjy quXU2iặc chínhYWos unhplà Nhunhpiếp uNjyVũ GdCRThịnh, hôunhpm naXU2iy bácunhp sĩunhp unhpNhiếp trôGdCRng rấtuNjy XU2ilo lunhpắng, từ lúGdCRc XU2ibước XU2ivào tGdCRới gGdCRiờ aXU2inh chưaXU2i YWoshề ngồiuNjy xuốngĐiGdCRều nàyYWos cũGdCRng GdCRkhông cGdCRó gìYWos lGdCRạ, ChGdCRủ nhiệm PhươngXU2i còuNjyn đứngunhp kGdCRia, nXU2igoài bácGdCR GdCRsĩ gâYWosy GdCRmê YWosra, aXU2ii dGdCRám cảuNjy uNjygan ngồuNjyi chứ? NXU2ihưng ChXU2iủ nhiGdCRệm Punhphương GdCRhôm unhpnay cũngXU2i khGdCRông dẫnYWos theXU2io hunhpọc trYWosò nXU2iào kháXU2ic củXU2ia mình unhp vào phụuNjy XU2imổ, mXU2ià GdCRdùng haGdCRi bunhpác sĩunhp YWoscó tuNjyay unhpnghề YWosgiỏi nhXU2iất tronXU2ig khXU2ioa làuNjym pXU2ihụ GdCRmổ, y GdCRtá trưởngYWos thấy,YWos đXU2iối vớunhpi unhpTứ chứnYWosg FalloYWost tuNjyhì độunhpi nXU2igũ unhpbác sĩYWos hômunhp uNjynay cYWosó vẻXU2i hùGdCRng hậu quá.

Tuy YWosđội ngũYWos hùunhpng hậu nXU2ihưng ChủGdCR uNjynhiệm PhưXU2iơng đãYWos làuNjym rấtXU2i tốt,YWos tunhpừ nháunhpt duNjyao đuNjyầu tiêXU2in phâGdCRn XU2itách cáGdCRc cơ quuNjyan, đếnYWos GdCRvá uNjytâm tYWoshất, cunhpuối unhpcùng lGdCRà khâuuNjy lGdCRại cGdCRác mạcunhph máu,XU2i ônunhpg đềuuNjy tXU2ihực hXU2iiện XU2irất chuẩn xácuNjy, mộunhpt loạtYWos cáunhpc thuNjyao tGdCRác tYWoshuần GdCRthục YWoshoàn hảunhpo unhpđến mứcunhp uNjycó tXU2ihể qXU2iuay lại luNjyàm tuNjyài liệuXU2i giảngGdCR GdCRdạy cônGdCRg unhpkhai, uNjyđây XU2ilà kỹYWos uNjythuật munhpà ôngYWos rènXU2i đượcXU2i sGdCRau hunhpàng ch

c năuNjym đGdCRứng bàXU2in mổ.XU2i uNjyY táunhp trưởng GdCRcòn uNjytưởng XU2iChủ nYWoshiệm XU2iPhương đauNjyng lXU2iàm mẫuNjyu, vìYWos bácGdCR sĩuNjy NhiếpGdCR munhpà ôngXU2i cưnguNjy nhấuNjyt đang đứnXU2ig bYWosên cạnGdCRh qYWosuan sátunhp, tiếcuNjy uNjyrằng unhphôm nauNjyy tYWosâm trXU2iạng bunhpác XU2isĩ NuNjyhiếp kGdCRhông đunhpược tốt, từXU2i lXU2iúc mởunhp YWoskhoang ngựcunhp củaunhp unhpbệnh nhânunhp, uNjyanh khôGdCRng dunhpám nGdCRhìn GdCRbệnh nhGdCRân thêmYWos mộYWost lần YWosnào unhpnữa, muNjyà chạXU2iy XU2ilại uNjyphía buNjyác GdCRsĩ YWosgây mêYWos đếmXU2i tYWosần sốYWos YWosmáy thở.

Cô XU2iy tGdCRá GdCRtrẻ tYWoshì thầuNjym với yYWos tuNjyá trưởng:unhp “unhpHôm nXU2iay bXU2iác uNjysĩ NhiếXU2ip saXU2io unhpthế GdCRnhỉ? XU2iChưa ănuNjy sánGdCRg nênXU2i bịunhp uNjytụt huyết ápYWos à?”

“Lắm chuyện!”uNjy XU2iY tuNjyá trưởng mắGdCRng, uNjynhưng tronunhpg lòunhpng cũnGdCRg tYWoshầm thắcXU2i mắc,YWos bìnunhph XU2ithường ChủuNjy nhYWosiệm PhươngXU2i dẫn theXU2io họXU2ic tuNjyrò màGdCR tYWoshấy hunhpọc trunhpò lunhpơ đễnhXU2i YWosnhư vậy,unhp chắunhpc cuNjyhắn GdCRđã quaunhpy lạiGdCR mXU2iắng chYWoso một tunhprận unhptơi bời,XU2i nhưXU2ing huNjyôm unhpnay ôGdCRng rấtXU2i tuNjyập GdCRtrung luNjyàm uNjyphẫu unhpthuật, đếnXU2i mYWosức đầuunhp còn chunhpẳng ngẩnXU2ig lXU2iên, làGdCRm nunhphư báYWosc XU2isĩ NhiếpGdCR khuNjyông YWoshề XU2icó mặtXU2i tGdCRrong phòYWosng XU2imổ vậyYWos. ChủXU2i nhiệm GdCRkhông mắnYWosg unhpmỏ aYWosi, cYWosa phẫuGdCR tXU2ihuật nàGdCRy unhpthật làunhp unhpkỳ lạYWos, bìnYWosh thườnguNjy chXU2iỉ khGdCRi nào cunhpa unhpmổ rấtGdCR khGdCRông tXU2ihuận GdCRlợi, tìnYWosh trạngYWos bệnGdCRh nhYWosân vunhpô cùuNjyng ngGdCRuy kuNjyịch, ChủGdCR nhiệm PGdCRhương khYWosông XU2icó YWosthời giaXU2in uNjynói thYWosì mớiGdCR kGdCRhông YWosmắng nYWosgười khácYWos. NếuXU2i unhpkhông tYWoshì nào munhpắng uNjytrợ thXU2iủ, quGdCRát XU2iy tá,uNjy rủYWosa dụngXU2i unhpcụ, chXU2iê kiunhpm conGdCRg khYWosó làmYWos, nóuNjyi cXU2ihung phảiGdCR tXU2iìm ra lỗiYWos gìunhp đóunhp GdCRmắng vunhpài câuGdCR, mớiGdCR cóGdCR tunhphể unhpxem nYWoshư mộuNjyt cunhpa phYWosẫu thuYWosật GdCRbình thường.

Đang punhphẫu thuXU2iật thìGdCR huyết áuNjyp bệGdCRnh nhâXU2in bỗngYWos nhiênXU2i giunhpảm munhpạnh, báYWosc XU2isĩ gâGdCRy XU2imê uNjyrất bìnXU2ih uNjytĩnh trướYWosc tìnXU2ih huống bấtuNjy ngờYWos nàGdCRy, lXU2iập tứcYWos unhpthông báYWoso chYWosỉ XU2isố huNjyuyết áXU2ip XU2icho chXU2iủ nhiuNjyệm, vừaXU2i dunhpứt lunhpời đãYWos thấy unhp Nhiếp uNjyVũ ThịnuNjyh quaXU2iy trởGdCR unhplại bênuNjy GdCRbàn phXU2iẫu thuậtunhp. ChXU2iủ nhiệmGdCR PhưXU2iơng liunhpếc unhpanh nhưng kGdCRhông buồnYWos đếmGdCR xỉaGdCR gìYWos unhpđến, thươunhpng YWoslượng thGdCRẳng vớiuNjy bGdCRác sXU2iĩ gâyunhp mXU2iê mấyYWos cXU2iâu, quNjyuay sang thấyYWos NhiếYWosp VGdCRũ ThGdCRịnh cunhphao đảXU2io nhunhpư muốnYWos uNjyngã, XU2iChủ nhunhpiệm Punhphương runhpốt cuGdCRộc cYWosũng phát cáuNjyu: “TruNjyánh saYWosng mộuNjyt bunhpên! YWosLượn YWosqua lượnYWos lạGdCRi, lởnGdCR vởnuNjy luNjyàm tôiYWos XU2ibực uNjymình! YWosNếu không GdCRthì cútunhp XU2ira GdCRngoài uNjycho tôi!”

Chủ nXU2ihiệm cuốiunhp uNjycùng cũng mắunhpng ngườXU2ii uNjyrồi, hơunhpn nữaGdCR lunhpại mắngXU2i Nhiunhpếp VũXU2i ThịnhuNjy ngườiunhp munhpà thườngYWos YWosngày ông tuNjyhiên vịunhp GdCRnhất, chuNjyứng tunhpỏ uNjyca phẫGdCRu thuậtXU2i nàyGdCR kYWoshông cóuNjy vấnGdCR đềuNjy unhpgì lớn.XU2i PhGdCRụ mổXU2i thYWosứ nhất vàunhp thứXU2i haunhpi tXU2ihở pXU2ihào nhuNjyẹ nhõmunhp, cảGdCR phòngGdCR phẫuunhp thuậuNjyt đềuGdCR nhXU2iư uNjytrút đượcGdCR gánGdCRh nặngGdCR. Bác sĩuNjy NhuNjyiếp bYWosị mắunhpng, rầuuNjy rĩYWos tránYWosh YWossang mộYWost bênuNjy, nXU2ihưng vẫXU2in khuNjyông dámuNjy bỏuNjy ra ngoXU2iài. uNjyMột lGdCRúc saunhpu, huyGdCRết uNjyáp YWoscủa bệnhuNjy nXU2ihân tănguNjy truNjyở lạunhpi, tiunhpếp XU2itheo YWosđó YWosca GdCRmổ tiến hànGdCRh GdCRrất thGdCRuận lợi,GdCR ChủuNjy nGdCRhiệm PhYWosương hômuNjy nauNjyy đíXU2ich unhpthân uNjylàm uNjytất cảGdCR mọiunhp GdCRviệc, thậuNjym chí YWosđến cônunhpg đXU2ioạn GdCRkhâu vếtXU2i GdCRmổ cuunhpối cùnYWosg unhpông cũnXU2ig YWostự mYWosình tXU2ihực hiệnuNjy, khônunhpg đYWosể phụ tunhpá độngunhp YWostay vuNjyào. XU2iSau khGdCRi kGdCRhâu xXU2iong, ôunhpng cứXU2i ngắuNjym YWosnghía mYWosãi, vẻuNjy nhXU2iư rấtXU2i GdCRhài lòGdCRng. Chỉ pGdCRhẫu thuXU2iật bâyuNjy giờuNjy đềuuNjy lunhpà uNjychỉ tYWosự GdCRtiêu, vXU2iì GdCRthế ôunhpng đãuNjy unhplàm mộtXU2i unhpcái thắtYWos chỉYWos tuyệt đẹp,uNjy đếnGdCR uNjynỗi dườuNjyng nYWoshư bảnGdCR XU2ithân cũngXU2i rấtuNjy XU2ivừa ýXU2i, uNjyngẩng đầuXU2i lênXU2i uNjygọi unhpNhiếp Vũ TYWoshịnh: “XXU2iong rồi!YWos TuNjyôi đXU2ii rửGdCRa tXU2iay đây.”

Chủ nhiệmuNjy Phươunhpng rửaunhp tay GdCRxong, tháoYWos cặpunhp unhpkính uNjyra rửaXU2i mặtuNjy rồYWosi mớiuNjy rXU2ia kXU2ihỏi phòngunhp mổ.YWos BênuNjy ngoXU2iài YWosphòng phẫu thuật,unhp ngưYWosời nhàGdCR bệunhpnh nhâXU2in XU2iđang YWoslo XU2ilắng chờYWos đợi,uNjy YWosvừa nghYWose tiunhpếng cửaunhp YWosphòng bậunhpt mở, trônunhpg thấGdCRy ChuNjyủ nhiuNjyệm PhYWosương đYWosi rGdCRa, côuNjy YWosta lXU2iiền vuNjyội vàngYWos đứngYWos dậy.

Ấn tượnuNjyg cXU2iủa ChủuNjy nhiGdCRệm Phương vềYWos ĐàXU2im TĩnYWosh rấtXU2i tệXU2i, chGdCRo rằunhpng YWoscô cXU2ihính làuNjy YWoshồng nhYWosan họauNjy thủyYWos uNjytrong truyềunhpn thuyết, mộtunhp GdCRanh chàuNjyng ngouNjyan nGdCRgoãn biYWosết vGdCRâng lGdCRời nhưunhp Nhiunhpếp VũuNjy ThịnGdCRh GdCRbị XU2icô tGdCRa làXU2im cho GdCRăn khôngunhp nGdCRgon ngủYWos GdCRkhông yXU2iên, đếnGdCR giờunhp vẫGdCRn cònuNjy phảiGdCR trôunhpng YWosnom đYWosứa GdCRbé GdCRvô tộiunhp trong XU2i phòng hồGdCRi GdCRsức. BởiXU2i thếunhp ôngunhp đanXU2ih mGdCRặt lạuNjyi, unhpkhông thèmuNjy nhìuNjyn Đàmunhp Tĩnhunhp, lYWosúc điunhp GdCRngang qua cuNjyô XU2icòn buuNjyông uNjymột câuYWos “LXU2iần nYWosày cGdCRô vừaXU2i lòXU2ing rồGdCRi nhé!”

Đàm TXU2iĩnh biYWosến sắc,GdCR cô khôunhpng thểuNjy unhphiểu đượGdCRc GdCRcâu nóunhpi nunhpày cGdCRủa báGdCRc sĩXU2i mổGdCR chXU2iính YWoscó ýGdCR gGdCRì. CôuNjy vốunhpn GdCRđã vôGdCR cùng căngunhp GdCRthẳng, NhiếpXU2i Vunhpũ ThịnhuNjy bướunhpc GdCRvào phYWosòng phẫuGdCR thXU2iuật unhpđến giờunhp vẫnXU2i chưuNjya thấyGdCR ra, YWosgiờ bGdCRác uNjysĩ mổYWos YWoschính vừaYWos runhpa uNjyliền lạnunhph tauNjynh bGdCRuông mộtuNjy cYWosâu nXU2ihư vậyuNjy khiếnXU2i cảuNjy người côuNjy mYWosềm nhũnGdCR, suGdCRýt uNjychút nuNjyữa unhpngất GdCRxỉu, maXU2iy YWoscó TGdCRôn CYWoshí QuâXU2in kịpGdCR đỡYWos lấyXU2i, dìuunhp YWoscô ngồi GdCR xuống GdCRghế. CGdCRô hGdCRoa hYWosết XU2icả mắt,uNjy XU2imột hồiGdCR lâuXU2i saYWosu mớiXU2i địnGdCRh thầnXU2i nóunhpi: YWos“Gọi điuNjyện chunhpo Nhiếp VYWosũ Thịunhpnh, hỏGdCRi XU2ianh tXU2ia rúXU2it cụcGdCR cYWosa YWosphẫu GdCRthuật YWosthế nàoGdCR rồi?”

Nhiếp Vunhpũ Thunhpịnh GdCRthu xếpYWos ổn XU2i thoả cYWosho Tônunhp GdCRBình xYWosong, vừauNjy GdCRra đếnXU2i unhpcửa phònXU2ig mổ,YWos nhìXU2in quNjyua cYWosửa kínuNjyh, liYWosền bắuNjyt gặp uNjyĐàm GdCRTĩnh gầnXU2i GdCRnhư nXU2igã vàoXU2i lòuNjyng XU2iTôn Cunhphí Quân.uNjy PGdCRhải GdCRthừa nhYWosận rằngYWos, auNjynh vẫnunhp thunhpấy lòng cunhphua xGdCRót, YWoscó lẽuNjy duyênXU2i puNjyhận giGdCRữa anXU2ih vuNjyà ĐàmYWos TĩXU2inh đếuNjyn unhpđây uNjythực sựXU2i đãXU2i uNjyhết rồi. ChuyệnXU2i đếnYWos nướYWosc này,unhp khônXU2ig cGdCRam tâuNjym thYWosì cũnguNjy cóXU2i uNjyích XU2igì? uNjyTình yêuNjyu tYWosrong suNjyáng đơuNjyn thuần thờiYWos niêYWosn thiGdCRếu đãunhp nhưYWos mộtGdCR gYWosiấc mơXU2i, YWoscòn lạXU2ii chỉGdCR GdCRlà oáGdCRn huNjyận màGdCR thôi.

Anh đGdCRẩy cunhpửa bunhpước ruNjya, thấy ĐàmGdCR TĩnhYWos vẫnuNjy đaGdCRng lGdCRúi unhphúi tìmuNjy điệuNjyn thoạiXU2i, biếuNjyt XU2icô ấyGdCR địnhunhp gọuNjyi cunhpho mXU2iình, bènuNjy nói: XU2i“Không cGdCRần gọiunhp unhpnữa, tôiunhp rXU2ia đâyGdCR rồi.”

Trông thấGdCRy ánYWosh mắtuNjy đầunhpy mong mỏiYWos củaYWos ĐàXU2im Tĩnh,unhp auNjynh unhpnói: “PhẫYWosu thuậGdCRt kếGdCRt tGdCRhúc rồi,XU2i rấtXU2i thànGdCRh công.”

Đàm YWosTĩnh ngẩnXU2i ngườYWosi mất vàiGdCR giGdCRây, rồiXU2i đXU2iứng phXU2iắt unhpdậy unhpnhưng cGdCRô khunhpông bướcuNjy unhpnổi vunhpào phòXU2ing phẫXU2iu thuậuNjyt, GdCRchỉ biết nhìXU2in GdCRNhiếp VũXU2i ThịnhuNjy đầyunhp vaYWosn xinXU2i, XU2iNhiếp uNjyVũ ThXU2iịnh YWoscảm GdCRthấy ánhYWos mắtGdCR côunhp nGdCRhư sáp nuNjyến nónguNjy bỏnYWosg, uNjythiêu đốtuNjy tráGdCRi tYWosim anYWosh đauuNjy buốt,unhp anuNjyh vYWosô thứcGdCR tGdCRránh áGdCRnh mắtYWos của cunhpô, nóiuNjy: “Bìnunhph XU2iBình đangYWos ởXU2i trYWosong phòngXU2i hồiunhp sGdCRức, phảiunhp GdCRtheo dGdCRõi YWosmột đã,uNjy nXU2iếu không cóunhp gGdCRì bấtGdCR thườngYWos unhpcó thểYWos đưunhpa XU2ivề phònXU2ig bệnh.”

“Tôi cóYWos tunhphể vGdCRào tXU2ihăm nó không?”

“Vẫn uNjychưa được.XU2i” Anh XU2iđáp, kunhphông kìmuNjy đưunhpợc vẫnGdCR dùnYWosg guNjyiọng aXU2in ủiGdCR, “TôiuNjy unhpsẽ GdCRvào vXU2iới nóXU2i ngXU2iay, côuNjy cứuNjy yên tâm.”

Đàm TĩnhYWos XU2icúi đầuYWos, dù khôngXU2i nhuNjyìn nhuNjyưng Nunhphiếp Vunhpũ YWosThịnh cũnuNjyg unhpbiết cuNjyô đuNjyang kuNjyhóc. uNjyTôn uNjyChí QuâuNjyn đXU2iưa chuNjyo cô XU2igói unhpgiấy ăGdCRn, Nhiếpunhp unhpVũ Thịnunhph cảmYWos thấyGdCR tâmXU2i trạuNjyng đầGdCRy GdCRphức tạpunhp, bènunhp YWosquay YWosngười tuNjyrở lại phòGdCRng hồGdCRi sức.

Bác sunhpĩ guNjyây mêXU2i vẫnYWos chưa điYWos, XU2ithấy anGdCRh vàouNjy XU2ibèn chàounhp ruNjyồi hỏiXU2i: “ĐứaYWos trXU2iẻ nuNjyày cunhpon nhàunhp YWosai thế?”

Nhiếp uNjyVũ Thịunhpnh khựngYWos lạYWosi, hỏi: “uNjySao thếXU2i ạ?”

“Ui trYWosời GdCRơi, tôunhpi làmXU2i việc vXU2iới Chunhpủ nXU2ihiệm PhươnguNjy munhpười mấyXU2i nămXU2i rồYWosi, chưaGdCR từuNjyng thấuNjyy ôunhpng ấyYWos nhGdCRư hXU2iôm nayuNjy, cứ nXU2ihư counhpn nhYWosà mìnhYWos đanYWosg GdCRnằm GdCRtrên buNjyàn YWosphẫu tYWoshuật vậy.”

Nhiếp VũGdCR ThịYWosnh thuNjyấy lòng cYWoshua xóuNjyt, vộiuNjy đáYWosp: “ĐâyuNjy là…unhp họuNjy hànguNjy… họYWos hàunhpng củaGdCR cháu.”

“Thảo nàounhp! ĐYWosúng lYWosà chủ nYWoshiệm củaYWos cXU2iác anuNjyh XU2icoi anuNjyh nGdCRhư couNjyn đẻ,GdCR XU2itôi YWoscứ bunhpảo uNjysao hômGdCR naXU2iy uNjyanh đứnguNjy trong phònXU2ig phYWosẫu thuYWosật màXU2i lạiuNjy khôngYWos lGdCRàm GdCRgì. À,GdCR đuNjyúng rồGdCRi, cXU2ihương trìnhunhp CXU2iM GdCRấy runhpút cục làYWos thXU2iế nGdCRào đấy?uNjy ChủGdCR nhiệmunhp củaunhp cYWosác aYWosnh bấtunhp cunhphấp XU2iáp lựcYWos củunhpa vYWosiện trưởnguNjy kXU2iéo về YWos đây, bácuNjy bỏGdCR rấYWost nhGdCRiều ýunhp kuNjyiến củauNjy mọiunhp người,uNjy unhpthế saGdCRo giờuNjy vGdCRẫn YWoschưa khởiGdCR độnunhpg vậy?”

Nhiếp VGdCRũ Tunhphịnh YWosthầm nghĩ chuYWosyện nàYWosy chínuNjyh làYWos YWosdo mìnhuNjy làYWosm lỡXU2i dở.unhp Anunhph áyunhp nXU2iáy nóiunhp: “Chủunhp nhiệmYWos đãXU2i giuNjyao cho cháuunhp rồYWosi, chỉXU2i cGdCRần tunhpìm đuNjyược uNjybệnh nhânuNjy GdCRthích hợpGdCR sẽGdCR lGdCRập tứXU2ic uNjytiến hàXU2inh GdCRca đầu tiên.”

“Làm tYWosốt unhplà GdCRtạo phúcGdCR cho dYWosân đấy.”GdCR BáXU2ic sYWosĩ gâyGdCR YWosmê GdCRnói đGdCRùa,” BaXU2io nhiêXU2iu bệnhuNjy nhâuNjyn còunhpn unhpđang đỏGdCR mYWosắt cunhphờ kia kunhpìa, unhpanh xuNjyem hYWosỗ trợGdCR uNjycho bệnhunhp tYWosim XU2ibẩm siunhpnh cGdCRủa chínhXU2i pXU2ihủ, hộYWos uNjykhẩu nôGdCRng thônYWos có GdCR thể đượcYWos hunhpưởng GdCRtrợ uNjycấp, bGdCRảo hiểmGdCR thấtGdCR nghiunhpệp ởXU2i tuNjyhành phốuNjy cóunhp XU2ithể đưuNjyợc hưởngGdCR trợ unhpcấp, đYWosây khônXU2ig YWosphải hXU2iộ kuNjyhẩu nôngunhp thôGdCRn, cũngGdCR chẳnguNjy phảiGdCR thGdCRất ngGdCRhiệp ởYWos thunhpành phunhpố, tự nhiêGdCRn mắGdCRc phảiGdCR XU2icăn bệnhXU2i nặunhpng nuNjyhư tuNjyhế nàyuNjy, khXU2iông cYWosó tiềnuNjy YWosmà chữaYWos, bằnYWosg mọi cáXU2ich puNjyhải xouNjyay đượcunhp hYWosơn mYWosười vạGdCRn tệ,unhp còGdCRn khôngunhp biếtYWos cunhpó bunhpà cXU2ion họuNjy uNjyhàng nXU2iào chịuNjyu cho vuNjyay không,YWos thậtuNjy lXU2ià áXU2ic uNjynghiệt quáuNjy YWosmà…” ÔnYWosg nhXU2iìn buNjyé TuNjyôn BGdCRình đYWosang nằmGdCR trên giườnguNjy đẩy,YWos “ĐượcXU2i rồiXU2i đấyXU2i, xGdCRem XU2ira tìGdCRnh XU2ihình kGdCRhá khunhpả quunhpan, YWostám phXU2iần khXU2iông phải đưaXU2i sGdCRang uNjyphòng chăunhpm sXU2ióc đuNjyặc biệt,unhp aXU2inh trGdCRực ởYWos đây,uNjy tôGdCRi điYWos tXU2ihay đồunhp đã.”

Khi TôYWosn unhpBình XU2itỉnh dunhpậy, người GdCRđầu GdCRtiên cậuunhp nuNjyhìn tYWoshấy lunhpà ĐGdCRàm Tĩnh.uNjy unhpTuy đềXU2i pYWoshòng YWoslây nhXU2iiễm, ĐàmGdCR TĩYWosnh phải YWos mặc chGdCRiếc unhpáo chXU2ioàng khửYWos GdCRtrùng rộnGdCRg thùngXU2i thìunhpnh, uNjycòn đXU2ieo khẩuXU2i uNjytrang, độiunhp mũ, nhưuNjyng chuNjyỉ nhìunhpn ánunhph mắtunhp YWosquen thuộXU2ic, uNjyTôn BìnuNjyh liềuNjyn YWosnhận nXU2igay uNjyra mẹ.XU2i CXU2iâu unhpđầu tiênYWos cậu uNjybé hỏGdCRi là:XU2i “Mẹ,uNjy sauNjyo mẹ

Đàm TuNjyĩnh vuNjyốn YWosđã níXU2in khóc nhGdCRưng ngGdCRhe couNjyn nóiunhp cunhpâu ấy,unhp cunhpô uNjysuýt nữuNjya lunhpại XU2irơi GdCRnước mXU2iắt. SắGdCRp unhptới giờGdCR tXU2ian uNjysở, Chủ nhiunhpệm unhpPhương lạiunhp tựXU2i mìnunhph XU2iđi kiểmGdCR uNjytra mộtXU2i lượtuNjy, lầnuNjy nàYWosy ôngXU2i dXU2iẫn thXU2ieo hunhpọc trGdCRò của mình,unhp tYWosất cuNjyả đềuYWos mGdCRặc GdCRáo blounhpuse trắng,uNjy GdCRđầy tYWosác XU2iphong côngXU2i việGdCRc, đứngunhp trongunhp phòng bệXU2inh, nóiYWos uNjymột lượtYWos nhữnguNjy đunhpiều cầYWosn chúGdCR ýunhp sauNjyu phẫuNjyu thGdCRuật. Mấunhpy vịuNjy tiếnXU2i uNjysĩ mải miếunhpt ghYWosi GdCRchép, Tiunhpểu MẫYWosn còuNjyn nghYWosịch ngXU2iợm làXU2im mặuNjyt xấunhpu chọunhpc NhiếpGdCR GdCRVũ Thịnh.uNjy ĐợiGdCR CGdCRhủ nhiệm PuNjyhương điGdCR rXU2ia rYWosồi, aYWosnh mYWosới khoácunhp GdCRvai NhiếpYWos GdCRVũ ThịnuNjyh, trêuYWos chọcYWos: “SưXU2i unhphuynh, nghe nóuNjyi GdCRhôm naunhpy trounhpng phòuNjyng phẫunhpu thuậtYWos anuNjyh YWosbị lãGdCRo XU2iyêu mắuNjyng hả?”

“Làm gìuNjy cóYWos, YWosem ngunhphe ai nóiYWos thế?”

“Ái dYWosà, NhiếpuNjy sưGdCR huXU2iynh à, nuNjygày uNjynào uNjylão yêuunhp chẳuNjyng uNjymắng uNjybọn YWosem vàiXU2i lượtYWos, GdCRcó phYWosải uNjylà chuyệnunhp guNjyì unhpmất mặt uNjy đâu, YWossao unhpanh khôunhpng chịuYWos thừauNjy nhậnuNjy nhỉ?YWos NhXU2iưng đYWosêm maYWosi lunhpão yêuXU2i phâGdCRn côunhpng unhpem tGdCRrực ban thGdCRay auNjynh, nXU2iói nhàXU2i aGdCRnh cXU2ió vYWosiệc, aGdCRnh nóGdCRi unhpđi, auNjynh puNjyhải cảunhpm unhpơn eXU2im tXU2ihế nàoYWos đây nhỉ?”

Nhiếp VuNjyũ TuNjyhịnh vYWosô cùng cảunhpm kíchunhp trướcYWos suNjyự YWosquan GdCRtâm củaGdCR ChủXU2i nYWoshiệm PuNjyhương, GdCRanh địunhpnh bYWosuổi GdCRtối quYWosa GdCRviện túc uNjytrực bêuNjyn giườnguNjy bYWosệnh, chăXU2im sXU2ióc béunhp TôuNjyn BìnYWosh unhpnhiều GdCRhơn mộtGdCR unhpchút, khôngunhp nguNjyờ cunhphi tiuNjyết nhỏ unhpnhặt XU2inày chủYWos nhiệmuNjy GdCRcũng đãYWos nghYWosĩ cYWoshu đáYWoso uNjycả rồi.

Anh XU2iđáp: “VậyuNjy GdCRanh mờunhpi em ăGdCRn cơmGdCR nhé.”

Tiểu MuNjyẫn lắcuNjy đầuYWos quNjyuầy quậy: uNjy“Ôi nYWoso nXU2io! MờuNjyi ănGdCR unhpcơm thìuNjy uNjydễ cXU2iho anuNjyh quáunhp. AuNjynh mờiGdCR YWosem XU2iăn cơmXU2i cũGdCRng đuNjyược, nhưng eGdCRm GdCRphải XU2idẫn thunhpeo bạYWosn uNjygái eunhpm nữa!”

Bạn YWosgái củaYWos TiểuYWos MẫuNjyn cũng hXU2iọc uNjyY nhưunhpng họcYWos NhXU2ia kunhphoa, nămXU2i GdCRnay mYWosới GdCRlà thạcuNjy sunhpĩ năuNjym thGdCRứ 2unhp, đauNjyng unhpthực tậYWosp tại bệnhunhp viGdCRện nYWosày. NhiuNjyếp YWosVũ ThịnGdCRh nóYWosi: “ĐượcXU2i thôiXU2i, GdCRem gYWosọi cảuNjy TiXU2iểu YWosKỳ GdCRđi, aunhpnh mờunhpi hai đứGdCRa ăunhpn cơm.”

Tiểu MẫnYWos cườiXU2i uNjygian xảuNjyo: “Sư huunhpynh, mGdCRời hYWosai uNjyđứa eGdCRm ăuNjyn YWoscơm mGdCRà aYWosnh đunhpi muNjyột mìnhunhp, khônGdCRg ngunhpượng à?GdCR uNjyKhách có GdCR hai ngườYWosi, cGdCRhủ cũnguNjy GdCRphải XU2icó GdCRhai ngườiGdCR cXU2ihứ! AGdCRnh kXU2iêu buNjyạn gáiYWos GdCRanh uNjycùng đGdCRi, cunhpho emYWos với TiểXU2iu KỳYWos diệnunhp kiến,YWos đượYWosc không?”

Nhiếp VGdCRũ Thịnhunhp thoáng ngâyuNjy XU2ingười, đunhpáp: “AnhXU2i vuNjyà cunhpô ấyunhp chiunhpa taXU2iy rồi.”

Tiểu GdCRMẫn kinunhph ngạc: unhp“Cái gunhpì cơuNjy? SGdCRao lạiGdCR thế?”

Nhiếp Vũunhp Thịnhunhp không nóiYWos uNjygì, TiểuGdCR GdCRMẫn bunhpây giXU2iờ GdCRmới nhớuNjy XU2ira uNjyhọ GdCRđang GdCRở unhptrong phòngunhp bệnh,YWos vẫnunhp cunhpòn XU2ibệnh nhân nằuNjym kiaunhp, mìnhXU2i huNjyỏi nhiềuuNjy cXU2ihuyện nuNjyhư vậXU2iy, quảGdCR làunhp khunhpông nênGdCR. VGdCRì tunhphế aXU2inh vộunhpi im buNjyặt, nhìnuNjy NuNjyhiếp uNjyVũ XU2iThịnh XU2ighi lờYWosi căXU2in YWosdặn. NYWoshiếp Vunhpũ uNjyThịnh XU2ighi YWosxong liềXU2in cùng unhpTiểu MXU2iẫn điYWos uNjyra ngoàiGdCR, ĐàuNjym TĩnhuNjy tuGdCRy unhpở GdCRgian trYWosong củYWosa phònYWosg bệnh,YWos nhGdCRưng unhpvì cGdCRửa mởXU2i nên YWoshọ nunhpói unhpgì côunhp YWosđều nXU2ighe rYWosõ từnguNjy cXU2ihữ một.

Lúc đầuunhp côYWos ấyGdCR YWoscũng chỉGdCR nghe YWosloáng thoánguNjy, mXU2iãi GdCRđến unhpkhi NhXU2iiếp Vunhpũ ThịnuNjyh nGdCRói YWosđã chunhpia taYWosy vớXU2ii YWosbạn GdCRgái, uNjycô munhpới chợt nXU2ihư XU2inhận tXU2ih đXU2iiều gìYWos. XU2iTính cáchGdCR củauNjy NhXU2iiếp unhpVũ YWosThịnh cuNjyô hXU2iiểu rấtGdCR rYWosõ, anhYWos không GdCRdễ dàngunhp quuNjya GdCRlại vớiXU2i mộtYWos ngườiXU2i couNjyn gáiunhp, unhpsau kGdCRhi unhpquyết địnhYWos yXU2iêu, lYWosại càng khôngGdCR tunhpuỳ tiuNjyện GdCRnói chunhpia tayXU2i. SaYWoso lạiGdCR thếGdCR nhỉunhp? ChuNjyẳng lXU2iẽ uNjyvì chuyệnGdCR cXU2iủa XU2iTôn Bình?

Bất kỳGdCR nuNjygười cXU2ion gái nàuNjyo cGdCRũng khunhpó XU2imà chấunhpp nhậnuNjy nổiuNjy vuNjyiệc bXU2iạn XU2itrai mìnhGdCR tựuNjy dưngGdCR cuNjyó mộuNjyt đứXU2ia GdCRcon riêng. ĐàmYWos Tĩunhpnh chợtuNjy thấyYWos GdCRáy náy.

Sau khXU2ii trờuNjyi tối,unhp đáng GdCR lẽ đuNjyã hếtXU2i giuNjyờ tuNjyhăm bệYWosnh, nhGdCRưng uNjylà pYWoshòng XU2iVIP nênuNjy unhpcũng thoảYWosi XU2imái hơnunhp XU2ichút ít. XU2iVương VuNjyũ Liunhpnh unhpvà GdCRLương NguXU2iyên YWosAn ngXU2ihe nóYWosi hôXU2im naYWosy XU2iTôn BìGdCRnh làGdCRm pYWoshẫu thuật,YWos vừa sángXU2i sớmGdCR uNjyđã gọXU2ii điệnunhp hỏiYWos thămXU2i, XU2iđến tốiYWos VươnYWosg Vunhpũ unhpLinh lYWosại đếGdCRn tXU2iận bXU2iệnh việuNjyn thăm TôYWosn XU2iBình, YWoscô YWossợ qunhpuá giờGdCR unhpthăm bunhpệnh báYWosc sĩYWos khônunhpg cuNjyho vàYWoso, nunhpên đếnunhp dướiYWos châunhpn lầu liềnYWos gọiuNjy điuNjyện chXU2io ĐàuNjym TYWosĩnh, Đàmunhp TĩGdCRnh bèXU2in bảuNjyo TuNjyôn ChYWosí QuânGdCR xuốngYWos đGdCRón cô.

Đã mấyuNjy XU2ingày GdCRkhông gặpuNjy, Vương VũYWos uNjyLinh vừuNjya unhpthấy ĐàYWosm uNjyTĩnh liềnGdCR XU2itay buNjyắt mặtuNjy mừngXU2i. CXU2iô cGdCRầm thGdCReo unhpmột hộunhpp lớn đựnYWosg uNjyđầy cáuNjyc XU2iloại bánuNjyh ngọGdCRt, nóiGdCR: “HaiuNjy hôunhpm XU2inay GdCRcửa tiệGdCRm XU2icủa chúngXU2i GdCRmình vYWosừa khaXU2ii trương, đắtuNjy hàunhpng lắXU2im, YWoskhách hànYWosg GdCRai cũnunhpg kunhphen bGdCRánh nunhpgon, hômGdCR YWosnay tớXU2i chunhpọn riêng mấyYWos cYWosái vừaYWos runhpa lò,YWos đểYWos nguNjyuội uNjyrồi manGdCRg quXU2ia đâyXU2i unhpcho cậuuNjy vớiGdCR Bunhpình BìXU2inh ăn.”

“Bình BìYWosnh uNjyvẫn chYWosưa đGdCRược ăn cunhpái YWosgì cả.”XU2i Đàmunhp TĩnhYWos unhpđỡ lấyuNjy bánYWosh, nXU2iói YWosđầy cGdCRảm unhpkích “CXU2iảm ơnunhp cậuuNjy nXU2ihiều lắm.”

“Ôi dào,XU2i giữaunhp chúng mYWosình cầnGdCR unhpgì phuNjyải uNjycảm ơnGdCR. Vunhpốn GdCRtớ địnXU2ih qYWosua đâXU2iy từGdCR sáunhpng cơGdCR, nYWoshưng Lưunhpơng NuNjyguyên An GdCR bảo YWostớ đừnguNjy gâyXU2i thuNjyêm rYWosắc rốiYWos unhpcho cậYWosu, cuNjyòn unhpnói phòngunhp pXU2ihẫu thuYWosật kYWoshông chYWoso ngưYWosời ngoài vàunhpo, cũnguNjy kGdCRhông GdCRcho qunhpuá XU2inhiều ngườiGdCR XU2iđợi bêuNjyn YWosngoài. TớGdCR sốtXU2i uNjyruột YWosquá, nêXU2in đến chiuNjyều pGdCRhải gXU2iọi chGdCRo cậuXU2i ngunhpay, ngXU2ihe cậYWosu nóuNjyi phẫuYWos thuậYWost GdCRđã uNjyxong, BìnuNjyh BìnhXU2i cũGdCRng tỉnh YWosrồi, tớYWos unhpliền vunhpội vYWosàng quunhpa thăm.”

Tôn uNjyBình đãYWos nXU2igủ say,unhp Đàm GdCRTĩnh mởuNjy cửaXU2i GdCRgian trYWosong uNjyphòng buNjyệnh đểXU2i uNjyVương XU2iVũ Linunhph unhpthăm YWosbé mộtXU2i uNjychút. ThuNjyực ra vẫnunhp cXU2iòn GdCRcách mộtYWos unhpcánh cửaGdCR GdCRkính nữa,uNjy bêYWosn giưXU2iờng bệnGdCRh tGdCRoàn nhuNjyững máyGdCR uNjymóc theo YWosdõi, unhpvì phònguNjy rấunhpt rộng,GdCR nênGdCR TônYWos BìnhYWos nằmGdCR trXU2iên giườnguNjy trônuNjyg lạiuNjy GdCRcàng nhXU2iỏ buNjyé YWoshơn, nhìn rấtunhp tộiXU2i nghiệp.

Vương VũGdCR LinGdCRh sợunhp lunhpàm ồn khiXU2iến uNjybé TôuNjyn XU2iBình tYWosỉnh giGdCRấc unhpnên chỉunhp nhìnYWos mộunhpt látXU2i rGdCRồi bảouNjy YWosĐàm GdCRTĩnh đóYWosng cửaYWos lại.

Tôn ChíXU2i Quânunhp ruNjya cầu tunhphang thoYWosát hiểmXU2i húYWost uNjythuốc, cảYWos cYWosăn phuNjyòng rộngGdCR thênhuNjy XU2ithang ngoàunhpi GdCRbé Tunhpôn Bình unhp đang ngủ,unhp chỉGdCR còYWosn ĐàmXU2i TYWosĩnh vunhpà Vươnunhpg Vũunhp YWosLinh. Vươunhpng VũYWos LGdCRinh nhGdCRìn unhpmột lưGdCRợt căn phòXU2ing rồYWosi hỏi:XU2i “NYWosằm phòYWosng nuNjyày chunhpắc tốnuNjy kémuNjy lắmGdCR phảiGdCR không?”

Đàm XU2iTĩnh GdCRnói: “TớXU2i cũnguNjy không rõuNjy nữGdCRa, cóXU2i ngườiunhp khácXU2i luNjyo chuuNjyyển GdCRphòng guNjyiúp mà.”

Vương VuNjyũ LGdCRinh khônGdCRg nhịn đượcunhp GdCRliền GdCRhỏi: “Đàmunhp Tĩnunhph, tXU2iớ uNjyđang munhpuốn hỏunhpi unhpcậu đây,XU2i cậuNjyu lunhpấy đYWosâu unhpra tuNjyiền làXU2im phẫu thuật

Đàm Tĩnunhph dXU2io dựuNjy mXU2iột thoáng rồuNjyi đáYWosp: uNjy“Tớ đuNjyi vay.”

“Cậu vaXU2iy aiGdCR?” VươYWosng Vũ YWos Linh sốYWost ruộtYWos, “ĐàmXU2i YWosTĩnh YWosà, cậuuNjy vốnunhp lXU2ià nunhpgười thậtXU2i thà,GdCR đừunhpng đểunhp mXU2iắc lừYWosa ngườiuNjy ta GdCR nhé. NgườiXU2i tunhpa XU2icho cậuunhp GdCRvay nhiềuYWos tiềnunhp thếunhp, GdCRsau GdCRnày cunhpậu lYWosấy unhpgì uNjymà trả?”

Đàm YWosTĩnh vôunhp YWoscùng cảm kíchuNjy trướcGdCR sựXU2i quaunhpn YWostâm củaYWos baunhpn, YWosbèn nóGdCRi: “Cậuunhp unhpyên tâmGdCR unhpđi, YWostớ tựXU2i biGdCRết cáGdCRch lGdCRo liệu.”

“Không phảiunhp cYWosậu vay GuNjyiám đXU2iốc ThịnhGdCR XU2iđấy chứ?YWos uNjyAnh tunhpa dựYWosa vàounhp cGdCRái unhpgì YWosmà cunhpho uNjycậu vaXU2iy nhiềuGdCR tiuNjyền thế?”

“Không, tớXU2i khôYWosng vay GdCRanh tunhpa, tớuNjy vaXU2iy mộtYWos XU2ingười uNjyhọ hXU2iàng thôi.”

Vương VũYWos unhpLinh bánuNjy tíGdCRn bán ngYWoshi: “CậuXU2i cònXU2i ngườiYWos họXU2i hàGdCRng giXU2iàu cXU2ió thếYWos ưuNjy? SaYWoso trưYWosớc khYWosông ngXU2ihe cậuunhp nhắcXU2i đến bGdCRao giGdCRờ thế?”

Đàm TĩnhXU2i gYWosượng cười, nóiYWos: uNjy“Cũng khôngYWos phunhpải lunhpà XU2ihọ hànGdCRg củauNjy GdCRtớ, lunhpà huNjyọ uNjyhàng củaGdCR BìGdCRnh Bình,YWos GdCRvì BXU2iình Bình nXU2iên uNjyngười GdCRta XU2imới chịuYWos chYWoso tớunhp vXU2iay đấy.”

Vương Vũunhp LYWosinh nghĩuNjy GdCRlà họ hàuNjyng unhpbên TôGdCRn XU2iChí QuânXU2i, vunhpì ĐàmGdCR GdCRTĩnh vunhpốn đuNjyã chẳngYWos cGdCRó mấunhpy hGdCRọ hàng,GdCR saGdCRu nàuNjyy lXU2iại đều khGdCRông còXU2in quuNjya GdCRlại nữa.XU2i unhpCô XU2inói: unhp“Tôn GdCRChí QuYWosân cũunhpng XU2ithật luNjyà, cóuNjy nXU2igười hYWosọ hànguNjy giỏi giangYWos uNjynhư unhpthế uNjysao khônXU2ig nóunhpi sGdCRớm? Đểunhp unhpcậu vXU2iì chuNjyuyện cuNjyhi GdCRphí phGdCRẫu tXU2ihuật mXU2ià phảiYWos lo unhp lắng bGdCRao GdCRnhiêu nămYWos nay.”

Đàm TXU2iĩnh đunhpổi XU2ichủ đề: “LàmYWos ănuNjy thếuNjy nunhpào? SYWosao LưYWosơng Nguyênunhp YWosAn khôXU2ing đến?”

“Anh ấyXU2i cũngunhp muốunhpn đếnunhp lắmYWos, nhưng mớiGdCR YWoskhai tYWosrương hauNjyi hômunhp nayXU2i, từXU2i GdCRsáng đuNjyến tunhpối luNjyúc GdCRnào cũngYWos cGdCRó ngườiYWos xếGdCRp hàng XU2ichờ XU2imua uNjybánh. Cunhpậu uNjyyên YWostâm đXU2ii, cYWosửa hàGdCRng củauNjy chúYWosng GdCRta nhấunhpt XU2iđịnh ăXU2in nênGdCR làm uNjy ra, tuyệGdCRt unhpđối khuNjyông YWosđể cậuGdCR uNjylỗ vYWosốn đâuunhp. LươnuNjyg NguyuNjyên AuNjyn cònYWos nGdCRói, phảiXU2i nhanh chóngGdCR tYWoshuê GdCRthêm ngườGdCRi thôGdCRi, cXU2ihỉ GdCRcó hXU2iai uNjyđứa bunhpọn unhptớ chắcunhp unhplàm khônGdCRg xuYWosể. AnXU2ih uNjyấy phải phụXU2i trGdCRách lòuNjy XU2inướng, lạXU2ii lunhpo bắtunhp bôngunhp keuNjym, cònYWos unhptớ mộunhpt mìuNjynh vừuNjya tunhphu tXU2iiền, YWosvừa gói bánh,uNjy vừaunhp luNjyấy huNjyàng, quảunhp thựcYWos làGdCR khôngGdCR unhpkham nổi.”

Đàm TĩYWosnh bấyunhp giờXU2i uNjymới nXU2iở nụ cườXU2ii: “ĐợiXU2i BGdCRình BYWosình khoGdCRẻ rồi,GdCR tYWosớ uNjyqua uNjygiúp cáXU2ic cậu.”

“Đừng uNjyđùa nữa,unhp vYWosăn phòng uNjymát mẻXU2i khuNjyông ngồXU2ii, chunhpạy runhpa báGdCRn bXU2iánh làmYWos gì?”

“Tớ thíchXU2i bánuNjy báGdCRnh ngọtGdCR.” Đàm TĩuNjynh nóYWosi, “VảYWos lại,GdCR tớXU2i vừaGdCR điuNjy lGdCRàm khônguNjy lâuXU2i đunhpã XU2ixin unhpnghỉ dYWosài nGdCRgày unhpthế này, ngYWoshĩ đãGdCR thGdCRấy XU2ingại quáunhp điGdCR XU2imất. Côngunhp unhpty khYWosông đuổiXU2i việcunhp XU2ithì tớGdCR cũnYWosg chGdCRẳng cunhpòn YWosmặt mũi nuNjyào uNjyđi làmunhp tiếpunhp. TGdCRớ xiGdCRn ngXU2ihỉ đXU2iến giúuNjyp unhpcho hunhpai cuNjyậu vậyYWos, báuNjyn báYWosnh ngọtunhp cũngunhp unhptốt mà, tớYWos cònuNjy YWosmuốn họcYWos uNjycách bắtYWos bXU2iông kYWosem unhpcủa LươngYWos NguyGdCRên AXU2in nữa.”

Vương YWosVũ unhpLinh nói: “CônXU2ig việcYWos ấyGdCR màuNjy cYWosậu đểXU2i tuộYWost unhpmất thìYWos tiunhpếc lắXU2im đấy,XU2i làYWosm trYWosong tYWosòa nhuNjyà sGdCRa nhưYWos tGdCRhế, đúng làGdCR GdCRmát màyunhp unhpmát mặtunhp! NhuNjyưng cậuuNjy YWoslà cunhpổ đunhpông củaYWos tiệGdCRm bánhGdCR, GdCRnếu cuNjyậu đuNjyến cửa hXU2iàng làXU2im, YWostớ unhpvà LươnGdCRg NguyênGdCR AXU2in đunhpều rGdCRất hoaunhpn ngXU2ihênh. CuNjyòn cậuXU2i muốuNjyn họunhpc luNjyàm báunhpnh thì đXU2iơn giGdCRản tuNjyhôi, uNjytan sởYWos đếunhpn tiệGdCRm báXU2inh, kêYWosu Lươnunhpg NguyGdCRên XU2iAn dạyunhp unhpcậu làXU2i đượcXU2i rồi. NóXU2ii đếnunhp đâYWosy, uNjycô chGdCRợt bùiuNjy XU2ingùi: “VậGdCRy làuNjy tốGdCRt rồi,YWos bệnhGdCR củuNjya BìGdCRnh BìXU2inh đãXU2i chữa làGdCRnh, uNjycậu cXU2iũng YWoskhỏi cầnunhp vừaYWos XU2itan suNjyở lunhpà cuốuNjyng quýGdCRt chạXU2iy vềunhp trôuNjyng XU2inom unhpnó nữa. ChúngXU2i tuNjya cunhpó thểXU2i thườngGdCR uNjyxuyên đưaGdCR uNjyBình BYWosình unhpđi YWoschơi. YWosĐàm TĩnYWosh, counhpi unhpnhư cậuunhp hếtYWos khổ rồi.”

Nghe Vươngunhp VGdCRũ GdCRLinh XU2inói vậy, ĐàmYWos TĩnYWosh cườiunhp khunhpẽ, nhưnGdCRg đunhpó cuNjyhỉ lunhpà nụYWos cườiYWos ngouNjyài mGdCRặt uNjychứ XU2ikhông phảuNjyi xuất phXU2iát từXU2i GdCRtrái tGdCRim. ĐúuNjyng unhpvậy, XU2iBình BìnhYWos cunhpuối cXU2iùng đãunhp đượunhpc lGdCRàm phẫuGdCR thuật,GdCR điều nGdCRày khiếnGdCR côunhp nhưuNjy trXU2iút đGdCRược mXU2iột tảnguNjy đáuNjy uNjynặng trYWosịch, YWosnhưng ngGdCRay lYWosập tức,uNjy lYWosại cuNjyó XU2imột tảng đáunhp khXU2iác đYWosè nặngGdCR lênYWos lònYWosg cô.unhp CôXU2i khôunhpng XU2ithấy rằXU2ing mìnhXU2i đXU2iã unhphết kuNjyhổ, tXU2irái lại, nhữngYWos khổXU2i cYWosực màuNjy cGdCRô phảiXU2i chGdCRịu trunhpong bGdCRao unhpnhiêu nămuNjy XU2iqua khXU2iiến YWoscô tGdCRhấy XU2ilòng đYWosầy chua xótGdCR. CGdCRô biếYWost phíaXU2i trướcXU2i cóGdCR tGdCRhể XU2icòn nhunhpiều trắYWosc unhptrở hơnXU2i đaXU2ing đợiGdCR mìnunhph, XU2iví dụ YWosnhư giuNjya đYWosình NhXU2iiếp GdCRVũ ThịnXU2ih nhấtYWos địnhXU2i khôuNjyng chịuYWos unhptừ GdCRbỏ qYWosuyền YWosgiám hộ.GdCR LờiuNjy YWosluật sư XU2icòn vYWosăng vẳnXU2ig XU2ibên taunhpi, XU2itrong YWoslòng cuNjyô cGdCRũng XU2ihiểu uNjyrõ, XU2inhà họunhp Nhiếunhpp YWosdễ dànXU2ig unhpđồng ý cácYWos điunhpều khoảnunhp bồiunhp thuNjyường, sốYWos unhptiền luNjyớn tXU2iới mXU2iức lúXU2ic XU2iký tXU2iên côunhp cũunhpng giậtGdCR cả mìnXU2ih, đYWosó uNjylà còGdCRn uNjychưa kXU2iể GdCRchỗ cXU2iổ phiếuunhp niêXU2im uNjyyết tạGdCRi HồGdCRng Kunhpông. MấuNjyy vuNjyị luYWosật sưGdCR lập thoảXU2i uNjythuận đếnXU2i nYWosửa ngàyunhp YWosrồi mớiunhp unhpđưa chYWoso uNjycô GdCRký. YWosĐó khôGdCRng phảiuNjy YWosmột huNjyai vạnYWos GdCRtệ, cũng XU2ikhông punhphải mXU2iột hunhpai YWoschục vạnunhp tunhpệ, XU2imà lXU2ià mộtuNjy counhpn unhpsố trYWosên trời,GdCR cunhpô khôngGdCR thể XU2i tưởng tượGdCRng ruNjya nổi.

Nhiếp ĐôYWosng ViễnuNjy khôunhpng YWosđời nào cGdCRhịu đểXU2i yêYWosn YWosnhư vậyGdCR, ThGdCRịnh Phươngunhp Đìunhpnh nYWosói, unhpsở YWosdĩ ôngYWos YWosta dễunhp dànunhpg truNjyao tặng GdCR quyền sunhpở hGdCRữu cổYWos phầnunhp unhplà vìYWos biếtuNjy munhpình cóYWos thểunhp gunhpiành đượcuNjy quyềnXU2i GdCRgiám hXU2iộ. Trong lòngYWos ĐuNjyàm unhpTĩnh vôuNjy cùnXU2ig GdCRu ám,YWos nếXU2iu NhiếpGdCR VũGdCR ThịXU2inh biuNjyết lXU2iý dGdCRo năunhpm ấyYWos cuNjyô rờiYWos bỏunhp anh, liYWosệu YWossẽ nunhpghĩ thunhpế uNjynào? CuNjyứ cunhpho unhplà YWosanh GdCRấy unhpkhông biếunhpt, tunhphì XU2isau nàunhpy XU2iNhiếp ĐônguNjy Viễn sẽunhp XU2ilàm gìXU2i tiếuNjyp nuNjyữa? GdCRNếu uNjythực XU2isự mấtXU2i XU2iđi qGdCRuyền gXU2iiám hộ,YWos cunhpả uNjyđời unhpnày khôngXU2i gYWosặp được unhpBình BìnhYWos nữa,uNjy uNjycô cGdCRảm tunhphấy thàGdCR cuNjyhết cònGdCR hơn.

Cô tuyunhpệt đYWosối khônXU2ig thể đểunhp YWoscon GdCRrời YWosxa mìXU2inh, tuGdCRyệt đốYWosi không.

Vương VYWosũ Lunhpinh ruNjya unhpvề rất XU2i muộn, ĐYWosàm GdCRTĩnh địnunhph tiễnuNjy côuNjy xuống,uNjy nhưnXU2ig đúnuNjyg lúuNjyc đóuNjy uNjyy táunhp lạiXU2i uNjyđến GdCRđo nhGdCRiệt độGdCR và YWoshuyết áunhpp, nênuNjy VươngYWos YWosVũ unhpLinh ngăYWosn côXU2i lại.GdCR YWosY tXU2iá kiểmYWos tXU2ira unhpxong xuôiXU2i, unhpghi GdCRlại những cunhpon sốYWos trêunhpn cYWosác máyuNjy thYWoseo dõXU2ii, unhpnói rằngYWos munhpọi chYWosuyện đGdCRều ổnunhp. CoYWosn côunhp đGdCRang ngủuNjy rấGdCRt ngon, hìnhGdCR YWosnhư chăYWosn huNjyơi GdCRấm uNjyquá, nXU2iên GdCRtrán cậuXU2i XU2ibé lunhpấm uNjytấm mồGdCR hôXU2ii. ĐàYWosm TĩnhGdCR lấyuNjy khăn unhpmặt laGdCRu unhpcho uNjycon, XU2ivừa luNjyúc ấy,XU2i Tunhpôn ChGdCRí QuâYWosn cũnXU2ig uNjyquay lại.

Anh tYWosa nói:YWos uNjy“Em điXU2i nGdCRgủ một látuNjy đunhpi, GdCRanh tYWosrông ởuNjy đâyunhp đGdCRược rồi.”

“Không saunhpo, uNjyanh vGdCRề nhàuNjy ngủ uNjyđi, eXU2im GdCRở đâXU2iy vớiXU2i BìGdCRnh unhpBình, hômGdCR nGdCRay aXU2inh cũYWosng mệtuNjy cảXU2i nunhpgày rồi.”GdCR unhpĐàm Tĩnh bìnYWosh uNjythản nYWosói, “CảuNjym ơnuNjy auNjynh đãGdCR đến.

Rất íXU2it uNjykhi nghGdCRe côYWos nói vGdCRới mìnhunhp nhữYWosng lờGdCRi kháXU2ich sYWosáo nGdCRhư thYWosế, TôXU2in ChíXU2i QYWosuân thấyYWos unhpkhông quenunhp, liYWosền nói: “unhpHay GdCRlà eGdCRm XU2ivề YWosnhà ngXU2iủ đunhpi, sớmunhp mYWosai GdCRđến GdCRthay unhpca XU2icho anh.”

“Không cầnuNjy đuNjyâu, ởYWos đâyYWos vớYWosi con, XU2iem GdCRcòn GdCRthấy dễYWos chYWosịu hơuNjyn. BYWosác sGdCRĩ YWosnói đXU2iến unhpsáng thuXU2iốc têuNjy unhphết tácXU2i dụngXU2i, vếtYWos mổ cóunhp tGdCRhể sYWosẽ đunhpau. ThôYWosi cứuNjy YWosđể eXU2im unhpở lGdCRại XU2iđây, anuNjyh YWosvề nhYWosà XU2inghỉ đi.”

Tôn CYWoshí YWosQuân bGdCRiết ĐàmGdCR Tĩnh đunhpã unhpquyết uNjyđiều gìunhp tYWoshì sẽYWos kunhphông thauNjyy uNjyđổi nênYWos khônYWosg nóiXU2i thunhpêm gìYWos nữuNjya, YWosanh XU2iđứng trong phònuNjyg bệGdCRnh mộtunhp YWoslát rồiGdCR quGdCRay ngườYWosi bướcGdCR GdCRra nuNjygoài. CảYWos đêmYWos qXU2iua ĐàmGdCR unhpTĩnh gần nhưunhp khôngXU2i ngunhpủ, GdCRsáng sớmYWos uNjynay lYWosại túcunhp tuNjyrực bXU2iên nuNjygoài XU2iphòng phẫuGdCR thuậYWost, YWosthực sựunhp cô cũnYWosg uNjycảm thấXU2iy hơuNjyi mệt.unhp TXU2irong góuNjyc pYWoshòng bYWosệnh GdCRcó mộtXU2i chiếcYWos giườngGdCR gunhpấp cunhphuẩn bịunhp sẵn uNjycho hộuNjy lYWosý, ĐXU2iàm TĩGdCRnh khuNjyông thuGdCRê hộuNjy uNjylý nêunhpn GdCRcô nằmuNjy luônuNjy lênuNjy unhpchiếc giườngGdCR đó.unhp Vốn chỉuNjy địnhunhp nuNjyghỉ mộYWost lXU2iát, nuNjyhưng GdCRvì unhpquá mệtGdCR, vuNjyả lạuNjyi GdCRca uNjymổ uNjyđã hoàuNjyn thành,GdCR GdCRtinh thầnGdCR cô cũnunhpg unhpthoải GdCRmái XU2ihơn, ĐàmuNjy TGdCRĩnh ngủGdCR thiếuNjyp đYWosi lYWosúc nàoYWos khônYWosg biết.

Nhiếp VũYWos Tunhphịnh thGdCRực rauNjy vẫn ởGdCR tronGdCRg phòngunhp trựcYWos uNjyban cunhphưa vềunhp, hômuNjy naXU2iy anYWosh YWoskhông phunhpải trựGdCRc cunhpa uNjyđêm, cGdCRa trực unhp đêm XU2imấy ngàyunhp uNjynày củaXU2i anXU2ih CYWoshủ nhiunhpệm PGdCRhương đềuXU2i unhpđổi YWosgiúp aunhpnh cảYWos rồi.GdCR XU2iSau uNjykhi tan uNjylàm, YWosanh unhpqua thămuNjy buNjyố, tiệnunhp unhpthể GdCRbáo XU2icho ôXU2ing unhptình hGdCRình phẫuNjyu YWosthuật củXU2ia Bìnhunhp Bình.unhp Ông NhiếYWosp ĐôngGdCR ViễnuNjy đãGdCR biếtYWos trướuNjyc, tunhphực rYWosa YWostừ trưGdCRa uNjyông đãXU2i pháiuNjy ngườYWosi uNjyđến khoa NgYWosoại TiGdCRm GdCRmạch thunhpăm GdCRdò, nhưYWosng khônYWosg đểXU2i cGdCRho NhiếpuNjy uNjyVũ TYWoshịnh huNjyay. Nhìunhpn vẻYWos mặtGdCR mệtYWos mỏi củaGdCR GdCRcon tuNjyrai, YWosông nóiYWos: “PhẫuNjyu thuậtunhp khônunhpg cóunhp vấnuNjy đềuNjy uNjygì làuNjy tốtunhp rồiunhp, mấGdCRy ngàGdCRy nay YWoscon cũnuNjyg mGdCRệt nhiều,unhp ănunhp khônGdCRg ngYWoson nGdCRgủ khônunhpg yênuNjy, tốiGdCR YWosnay vYWosề nhunhpà uNjymà nghỉ uNjyngơi đi.”

Nhiếp VXU2iũ TuNjyhịnh miệng thìuNjy đồngGdCR ý,GdCR YWosnhưng GdCRtừ unhpkhoa YWosGan mậtuNjy bưuNjyớc rYWosa anXU2ih lạiYWos đuNjyi thẳnguNjy vXU2iề XU2iphòng trunhpực baXU2in của unhp khoa NgoạiYWos uNjyTim mạchGdCR. ĐêmGdCR nauNjyy lGdCRà đêmXU2i đầuGdCR XU2itiên sauNjyu uNjyca pGdCRhẫu thuYWosật, muNjyặc YWosdù unhphiện tại XU2i tình unhptrạng saunhpu phẫYWosu thuậtuNjy rYWosất tốXU2it, nGdCRhưng dunhpù sunhpao unhpcũng vGdCRẫn lYWosà đêmGdCR qYWosuan trọYWosng nYWoshất, hơn nữauNjy quNjyua buổiXU2i suNjyớm YWosmai, cGdCRác lounhpại thunhpuốc gâyGdCR mêXU2i GdCRsẽ hoànYWos XU2itoàn mấGdCRt tácGdCR dGdCRụng, thằng bYWosé sẽYWos cảmuNjy thấyuNjy rấtXU2i đaXU2iu, unhpcó uNjylẽ cuNjyòn đGdCRau đếuNjyn GdCRmức kGdCRhông XU2ingủ đXU2iược, cũngunhp cóGdCR lẽunhp sẽ pháXU2it khóc.GdCR NgGdCRhĩ đếnYWos nhữunhpng giọtunhp nướcuNjy mGdCRắt GdCRcủa nóGdCR unhpmà lònXU2ig GdCRanh tuNjyhắt YWoslại, cuốiYWos cunhpùng quyết địYWosnh ởuNjy lạunhpi uNjykhông về.

Thấy anunhph XU2iở lạXU2ii đêmXU2i nay, cunhpác XU2iy GdCRtá trựcGdCR buNjyan cGdCRũng khônGdCRg lấuNjyy uNjygì lGdCRàm lạ,XU2i vunhpì trunhpước YWosđây uNjycó unhpnhững XU2ica pXU2ihẫu thuật củauNjy bệnhXU2i uNjynhân quaunhpn trọnGdCRg, YWosvào đêGdCRm GdCRđầu tiêunhpn uNjysau kGdCRhi mổ,YWos Nhiunhpếp VGdCRũ unhpThịnh vẫnunhp YWoshay chủ đuNjyộng yêuuNjy GdCRcầu trựcXU2i, uNjytiện thểXU2i qGdCRuan YWossát tìYWosnh hXU2iình sYWosau puNjyhẫu thXU2iuật XU2iluôn. SuNjyự tận tâmGdCR unhpvà nghiXU2iêm XU2itúc đóXU2i XU2ianh đềuYWos họcGdCR đượGdCRc tYWosừ Chủunhp nhiuNjyệm Phương.unhp Hunhpai YWosngày uNjynay aXU2inh liên tiếpYWos xuNjyin XU2inghỉ phXU2iép, nêunhpn côngGdCR việGdCRc cũngunhp GdCRbị dồnYWos đốngYWos khunhpá nhiềYWosu, sẵnGdCR tiệYWosn tận dụngGdCR lúXU2ic nàGdCRy, cáunhpi gìuNjy cầnunhp bổGdCR sXU2iung GdCRthì bổunhp GdCRsung, cYWosái guNjyì cuNjyần kiểunhpm trGdCRa tGdCRhì kiểmuNjy XU2itra. Thoạt đầuunhp aunhpnh khôuNjyng unhpđi tGdCRhăm pXU2ihòng bệXU2inh, bởiunhp GdCRanh biếtXU2i sẽGdCR GdCRcó ngườiGdCR đếnYWos thunhpăm TGdCRôn Bình, cũnYWosg biGdCRết rằnYWosg TuNjyôn YWosChí QGdCRuân uNjyvẫn cuNjyòn ởXU2i đuNjyó, mìnGdCRh tớiYWos YWosthăm chYWosỉ tổGdCR XU2imang lạYWosi phiền phứcunhp cuNjyho ĐàmGdCR TĩnuNjyh YWosmà thGdCRôi, nêunhpn quyếtuNjy đYWosịnh ởunhp lGdCRại phunhpòng uNjytrực bXU2ian. NhGdCRưng mới ngồiXU2i mộXU2it lXU2iát anuNjyh đuNjyã bắtYWos đầuGdCR bồnGdCR chunhpồn unhplo lắng,GdCR khXU2iông cGdCRòn tunhpâm tríYWos lunhpàm unhpviệc XU2igì uNjynữa, khi nGdCRhìn tuNjyhấy Tunhpôn ChuNjyí QuNjyuân điGdCR khỏi,YWos GdCRanh lậtGdCR xeXU2im bunhpản YWosghi chéuNjyp munhpà YWosy YWostá uNjyvừa hoàn thành,GdCR GdCRrồi quyGdCRết địXU2inh tớiXU2i uNjyphòng bệnhuNjy xYWosem tunhphế nàoGdCR, cGdCRó nhuNjyư vunhpậy anGdCRh mớiunhp yêYWosn tYWosâm được.

Phòng unhpbệnh GdCRrất yêuNjyn tĩnh, bóngXU2i YWosđèn YWosở gYWosian ngoàuNjyi XU2ivẫn chưYWosa tắtuNjy, trêXU2in bGdCRàn đuNjyặt YWoshai tácuNjyh trYWosà, còYWosn cóGdCR cả mộtuNjy XU2ihộp bánhYWos ngọt,GdCR chắcuNjy làGdCR bánGdCRh ĐàGdCRm Tĩnhunhp dùnguNjy đểunhp tiếpYWos XU2ikhách. CYWosửa phòngXU2i tYWosrong chỉGdCR khép uNjyhờ, unhpNhiếp Vunhpũ GdCRThịnh vYWosừa đẩyunhp cYWosửa vàouNjy, liềnGdCR YWostrông tuNjyhấy thằngGdCR béYWos đanguNjy nguNjyủ rất saGdCRy, YWosĐàm TĩYWosnh cũnGdCRg nuNjygủ guNjyục trênGdCR chiếcYWos giườnYWosg xếp.