You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táNMnj trưởngNMnj NMnjtrong phòng mS4aCổ cảmyQdR thxkvbấy khôyQdRng khyQdRí S4aCca mmCMVổ yQdRhôm nNMnjay củayQdR kNMnjhoa NgoạimCMV TimCMVm mCMVmạch txkvbhật yQdRkỳ quyQdRặc. Tính khíyQdR củaNMnj ChủNMnj nhiyQdRệm Phương,mCMV cảxkvb việxkvbn nàS4aCy yQdRai cũngxkvb biếtmCMV, kỹmCMV thyQdRuật giỏi,NMnj yêuS4aC cầmCMVu cNMnjao, mỗi mCMVlần ôngNMnj đíchmCMV tS4aChân cầmyQdR dNMnjao mmCMVổ, cxkvbả phònyQdRg phẫuNMnj thuậS4aCt cNMnjứ nhưxkvb gặpS4aC phảixkvb đạixkvb dịch, chỉyQdR sợNMnj cyQdRó chỗNMnj nàoS4aC sơxkvb S4aCsót, bmCMVị Cxkvbhủ yQdRnhiệm PhươNMnjng túNMnjm đượcNMnj mắngNMnj cmCMVho mộS4aCt trS4aCận thìxkvb đmCMVến Giám đốyQdRc S4aCbệnh xkvbviện cũS4aCng khôngmCMV bêyQdRnh nổi.xkvb VS4aCì thxkvbế hôS4aCm naxkvby S4aCcô phNMnjải đíS4aCch thmCMVân giám sátxkvb cáxkvbc mCMVy yQdRtá xkvbchuẩn bịNMnj NMnjtrước cNMnja mổ,xkvb chờS4aC đếS4aCn kNMnjhi bệnmCMVh nhânxkvb NMnjđược đưaxkvb vS4aCào yQdRphòng S4aCmổ, đèn chụpxkvb bậNMnjt lêNMnjn, bácxkvb sĩNMnj gNMnjây mêmCMV đãxkvb NMnjbắt đầuxkvb chuyQdRẩn bịxkvb gâyxkvb mêxkvb, côNMnj chmCMVợt cảyQdRm thxkvbấy không kxkvbhí cS4aCàng kỳmCMV quặcNMnj hmCMVơn nữa.

Những cNMnja NMnjphẫu thuậmCMVt của xkvb Chủ nhiệmS4aC PhS4aCương đxkvba phầnyQdR làS4aC dxkvbo mộyQdRt yQdRê mCMVkíp cxkvbố đmCMVịnh phốimCMV hyQdRợp vyQdRới nhNMnjau, S4aCbác sĩS4aC gây S4aC mê lS4aCà cS4aCộng sựyQdR lS4aCâu năm,NMnj xkvbNhiếp VNMnjũ TNMnjhịnh tyQdRhì vmCMVào theNMnjo bệnS4aCh mCMVnhân, thxkvbông yQdRthường trong cNMnjác mCMVca mổxkvb củS4aCa CNMnjhủ nhiệmS4aC PhươngS4aC, anyQdRh đềuS4aC làS4aC phụmCMV mổS4aC thứyQdR S4aCnhất, nhưngxkvb S4aChôm nay NMnjanh mCMVchỉ đứnmCMVg yQdRmột yQdRbên yQdRnhìn bxkvbác sĩxkvb gNMnjây mxkvbê S4aClàm việxkvbc. NMnjĐiều đxkvbầu tiêNMnjn khiS4aCến NMnjy táNMnj tyQdRrưởng cảm thS4aCấy kỳmCMV xkvbquặc chínmCMVh lxkvbà NhmCMViếp NMnjVũ Thịnh,mCMV hxkvbôm mCMVnay yQdRbác mCMVsĩ NS4aChiếp xkvbtrông rấtxkvb S4aClo lắng,yQdR từ lúcNMnj NMnjbước NMnjvào tớNMnji gmCMViờ anS4aCh chNMnjưa hmCMVề nNMnjgồi xuốngĐiNMnjều mCMVnày cũnS4aCg khônNMnjg cyQdRó gìyQdR lạ,mCMV ChủyQdR nhiệm PNMnjhương yQdRcòn đứngNMnj kiyQdRa, ngoxkvbài byQdRác sĩNMnj gS4aCây mêNMnj raNMnj, ayQdRi xkvbdám cảyQdR gaNMnjn ngồS4aCi chứmCMV? Nhưng ChủNMnj nhiệmCMVm PhươngS4aC hNMnjôm mCMVnay cũyQdRng kxkvbhông dxkvbẫn thS4aCeo họcS4aC yQdRtrò nàmCMVo kháNMnjc S4aCcủa mình vàS4aCo NMnjphụ mổ,mCMV mCMVmà dùngNMnj xkvbhai byQdRác mCMVsĩ cóS4aC taNMnjy ngNMnjhề giỏiNMnj nS4aChất xkvbtrong khoS4aCa lmCMVàm phS4aCụ S4aCmổ, S4aCy tá yQdRtrưởng thấy,S4aC S4aCđối xkvbvới Tứxkvb chmCMVứng FayQdRllot S4aCthì độNMnji ngNMnjũ báNMnjc sĩyQdR NMnjhôm S4aCnay cóS4aC vyQdRẻ S4aChùng hậu quá.

Tuy xkvbđội ngS4aCũ hS4aCùng hậumCMV nhưng mCMVChủ nhixkvbệm PhươngyQdR đãNMnj làxkvbm NMnjrất xkvbtốt, từS4aC nmCMVhát dyQdRao đầmCMVu NMnjtiên phânmCMV táchxkvb xkvbcác cơ quaxkvbn, đếnS4aC yQdRvá tyQdRâm thyQdRất, S4aCcuối cxkvbùng lxkvbà kyQdRhâu lạiyQdR cáxkvbc mạyQdRch máuS4aC, ônNMnjg đềNMnju thựcxkvb hiệNMnjn rất chmCMVuẩn xyQdRác, mộtmCMV loạtmCMV yQdRcác thamCMVo S4aCtác thuyQdRần S4aCthục mCMVhoàn mCMVhảo đếnNMnj mS4aCức xkvbcó thmCMVể quxkvbay lại xkvblàm tàixkvb liệuNMnj giảngyQdR dạmCMVy cômCMVng xkvbkhai, đâxkvby NMnjlà kỹS4aC thmCMVuật màmCMV ôngxkvb rèNMnjn đượcS4aC sxkvbau hS4aCàng ch

c nxkvbăm đứngS4aC NMnjbàn mCMVmổ. xkvbY tá trưởngmCMV xkvbcòn tyQdRưởng ChNMnjủ nhiS4aCệm PNMnjhương đayQdRng làmxkvb mNMnjẫu, mCMVvì bácmCMV sĩyQdR NhiếpyQdR myQdRà ônNMnjg cưngNMnj nhấxkvbt đang đứnNMnjg bênxkvb NMnjcạnh qS4aCuan yQdRsát, yQdRtiếc rằngS4aC hS4aCôm naS4aCy tâmmCMV tyQdRrạng báNMnjc sĩS4aC mCMVNhiếp khônS4aCg được tốt,S4aC từyQdR lmCMVúc mmCMVở NMnjkhoang ngựxkvbc cNMnjủa bệyQdRnh nhânNMnj, mCMVanh kS4aChông dáxkvbm nhìS4aCn bệyQdRnh S4aCnhân xkvbthêm một lầyQdRn nàoyQdR nữa,S4aC màmCMV chạyS4aC lạixkvb phíaS4aC bácNMnj sĩxkvb gxkvbây myQdRê xkvbđếm tNMnjần sốS4aC máxkvby thở.

Cô S4aCy táS4aC tmCMVrẻ thxkvbì thS4aCầm vớS4aCi y xkvbtá trưởnS4aCg: “HômS4aC yQdRnay bmCMVác sĩNMnj Nhiếpxkvb sayQdRo thmCMVế nhỉ?yQdR ChưayQdR S4aCăn sámCMVng nyQdRên NMnjbị S4aCtụt huyết ámCMVp à?”

“Lắm chuyện!NMnj” yQdRY tNMnjá trưởng mS4aCắng, nhưngS4aC tyQdRrong yQdRlòng cũxkvbng thầmNMnj thắcxkvb mắc,NMnj bìnhxkvb thườyQdRng ChủmCMV nS4aChiệm PhyQdRương dẫn theS4aCo họcxkvb trS4aCò mmCMVà thấmCMVy họmCMVc trxkvbò lơNMnj đễnhmCMV nhNMnjư vNMnjậy, chắyQdRc cxkvbhắn đNMnjã qyQdRuay lS4aCại xkvbmắng cyQdRho một mCMVtrận tơxkvbi bờixkvb, nhưngS4aC mCMVhôm nayQdRy ôS4aCng rmCMVất tậpyQdR truxkvbng làmxkvb phẫNMnju thuật,yQdR đếnxkvb xkvbmức đầuNMnj còn chẳngNMnj ngẩnS4aCg lêNMnjn, làmCMVm NMnjnhư báNMnjc sĩyQdR NhmCMViếp khôyQdRng hềmCMV S4aCcó yQdRmặt tmCMVrong NMnjphòng mổyQdR NMnjvậy. Chủ nmCMVhiệm khôngxkvb mCMVmắng mỏS4aC S4aCai, cyQdRa S4aCphẫu thuậyQdRt nS4aCày thS4aCật lNMnjà kyQdRỳ lS4aCạ, bxkvbình thS4aCường chmCMVỉ NMnjkhi nào cS4aCa NMnjmổ rấS4aCt khônNMnjg tyQdRhuận lợi,yQdR tìnxkvbh tS4aCrạng bệyQdRnh nhâmCMVn vôyQdR cùngxkvb nguS4aCy kịcNMnjh, ChủNMnj nmCMVhiệm Phương khônS4aCg S4aCcó thờyQdRi giayQdRn nóimCMV thìmCMV mớixkvb khôngyQdR mắngNMnj ngườiNMnj khNMnjác. NếuNMnj khônxkvbg thìmCMV nào mắngxkvb trNMnjợ thNMnjủ, quátxkvb yQdRy tá,S4aC rủmCMVa dụngxkvb cụ,mCMV mCMVchê mCMVkim mCMVcong yQdRkhó xkvblàm, xkvbnói chumCMVng xkvbphải tìNMnjm ra lỗiS4aC gxkvbì NMnjđó mắNMnjng NMnjvài câxkvbu, mmCMVới cNMnjó tmCMVhể NMnjxem nhNMnjư mộmCMVt cS4aCa phyQdRẫu thumCMVật bS4aCình thường.

Đang yQdRphẫu thuS4aCật tyQdRhì huyết ápNMnj bệS4aCnh nhâmCMVn bỗngS4aC S4aCnhiên giảmNMnj mạnh,NMnj S4aCbác mCMVsĩ gâmCMVy mS4aCê rấmCMVt bìNMnjnh tĩnyQdRh trướcxkvb tìnhNMnj huống bS4aCất ngờS4aC này,mCMV lậyQdRp S4aCtức thmCMVông báoNMnj S4aCchỉ mCMVsố huyếtNMnj ápS4aC NMnjcho chủyQdR nhmCMViệm, vừaxkvb mCMVdứt lxkvbời đãS4aC thấy NhiếpS4aC yQdRVũ ThịnmCMVh qumCMVay mCMVtrở lạiS4aC bmCMVên bànS4aC xkvbphẫu thuật.yQdR xkvbChủ nhiệxkvbm PhmCMVương liếcmCMV anNMnjh nhưng khôngNMnj buồnxkvb đếNMnjm xỉaxkvb yQdRgì đến,yQdR txkvbhương lượngyQdR thẳmCMVng S4aCvới báxkvbc sS4aCĩ gmCMVây yQdRmê mấmCMVy câNMnju, quaS4aCy sang thấmCMVy NhiếpS4aC VũyQdR TNMnjhịnh chaNMnjo đảoNMnj nxkvbhư mNMnjuốn ngyQdRã, ChủyQdR nyQdRhiệm Phươnxkvbg rốtxkvb cuộcNMnj cũng S4aCphát cáuxkvb: NMnj“Tránh syQdRang mmCMVột bxkvbên! LyQdRượn qNMnjua mCMVlượn NMnjlại, lởnmCMV vyQdRởn làyQdRm tôiNMnj yQdRbực mình!mCMV NếmCMVu không thS4aCì S4aCcút NMnjra ngoàiNMnj cxkvbho tôi!”

Chủ nhxkvbiệm cuốS4aCi cùng cũngmCMV mắngNMnj ngưxkvbời rồxkvbi, hơnS4aC nữxkvba lNMnjại mắnNMnjg NS4aChiếp VũNMnj ThịnyQdRh ngườiNMnj NMnjmà thườnNMnjg ngàS4aCy ông thiênmCMV vịmCMV nS4aChất, chứngNMnj tmCMVỏ cyQdRa phẫuxkvb thuS4aCật nàmCMVy khônS4aCg S4aCcó xkvbvấn đềS4aC gìNMnj lớn.NMnj PhụyQdR mCMVmổ thxkvbứ S4aCnhất và thứNMnj haNMnji tmCMVhở phàyQdRo xkvbnhẹ nhõyQdRm, cyQdRả pNMnjhòng xkvbphẫu thuậtmCMV đềumCMV S4aCnhư trS4aCút yQdRđược gáxkvbnh nặnxkvbg. Bác sS4aCĩ NhiếyQdRp bịS4aC mắng,yQdR rầS4aCu rĩyQdR txkvbránh sS4aCang xkvbmột mCMVbên, nhưnS4aCg xkvbvẫn khôxkvbng yQdRdám S4aCbỏ NMnjra ngoài. MộtmCMV lNMnjúc xkvbsau, huymCMVết áS4aCp củmCMVa bệyQdRnh NMnjnhân xkvbtăng tyQdRrở lạS4aCi, yQdRtiếp xkvbtheo đóS4aC cyQdRa mổxkvb tiến hàS4aCnh rấtmCMV thS4aCuận lyQdRợi, ChủyQdR nhiệyQdRm PhươngmCMV hôyQdRm namCMVy đíchS4aC thânyQdR xkvblàm tấtyQdR cNMnjả mọiS4aC việc,NMnj thậm NMnjchí đyQdRến cônNMnjg đoạnS4aC kS4aChâu vxkvbết mổyQdR mCMVcuối cùyQdRng ôngNMnj cũnxkvbg tựmCMV xkvbmình tyQdRhực hiệyQdRn, khxkvbông đểmCMV phụ táxkvb đNMnjộng tNMnjay vàoyQdR. SamCMVu kyQdRhi kS4aChâu xonS4aCg, ônS4aCg cS4aCứ S4aCngắm nghS4aCía myQdRãi, vmCMVẻ mCMVnhư ryQdRất hàiNMnj lòng.NMnj Chỉ phẫuxkvb tmCMVhuật bâyyQdR giS4aCờ S4aCđều lyQdRà chyQdRỉ mCMVtự tmCMViêu, vìNMnj thếxkvb mCMVông đãNMnj làyQdRm mộtxkvb cyQdRái tmCMVhắt chỉ tuyxkvbệt đẹpxkvb, đmCMVến nmCMVỗi dườnyQdRg nhmCMVư bảmCMVn thNMnjân cxkvbũng rấtS4aC vừaNMnj ý,NMnj ngẩmCMVng đầmCMVu lêmCMVn gọS4aCi Nhiếp VyQdRũ ThịyQdRnh: “XonyQdRg rồi!S4aC TôiS4aC điS4aC NMnjrửa taS4aCy đây.”

Chủ nhiệS4aCm PhươnNMnjg rửa tayNMnj xongNMnj, tNMnjháo cxkvbặp mCMVkính mCMVra rửyQdRa mặtS4aC rồiNMnj mớNMnji rNMnja khỏiyQdR phòngNMnj mNMnjổ. Bênxkvb yQdRngoài phòyQdRng phẫu yQdR thuật, ngưNMnjời nhàNMnj bS4aCệnh nmCMVhân yQdRđang mCMVlo lắNMnjng cS4aChờ xkvbđợi, vxkvbừa ngmCMVhe tiếnNMnjg cửamCMV phS4aCòng bậtmCMV mxkvbở, trông tyQdRhấy ChNMnjủ nmCMVhiệm PS4aChương điS4aC S4aCra, côS4aC tyQdRa liyQdRền yQdRvội vàmCMVng đứnxkvbg dậy.

Ấn tưyQdRợng cyQdRủa ChNMnjủ mCMVnhiệm Phương vNMnjề ĐmCMVàm TNMnjĩnh rấtyQdR tệ,xkvb mCMVcho rằmCMVng côyQdR chímCMVnh làxkvb hồS4aCng mCMVnhan NMnjhọa thủyNMnj tronmCMVg truyền S4aC thuyết, mmCMVột anNMnjh yQdRchàng ngyQdRoan ngoãnmCMV biếNMnjt vâS4aCng lxkvbời xkvbnhư NMnjNhiếp VS4aCũ TNMnjhịnh bịxkvb mCMVcô tNMnja yQdRlàm cho xkvbăn khxkvbông ngoyQdRn yQdRngủ khômCMVng yêyQdRn, mCMVđến giờxkvb vẫnxkvb còS4aCn phyQdRải trônxkvbg nomCMVm đứamCMV xkvbbé vxkvbô xkvbtội tronxkvbg phòng hồiNMnj sức.NMnj S4aCBởi thS4aCế NMnjông đyQdRanh mặxkvbt yQdRlại, khôngyQdR yQdRthèm nhyQdRìn ĐàmCMVm Tĩnh,S4aC lúcxkvb S4aCđi S4aCngang qua côyQdR cònyQdR buS4aCông NMnjmột câNMnju “LS4aCần nàNMnjy NMnjcô vxkvbừa lòyQdRng xkvbrồi nhé!”

Đàm TĩnyQdRh bNMnjiến sắc,mCMV cô khôngxkvb thểNMnj yQdRhiểu đượS4aCc mCMVcâu nóiyQdR xkvbnày mCMVcủa báxkvbc syQdRĩ yQdRmổ chínhS4aC cóNMnj S4aCý xkvbgì. CôyQdR yQdRvốn đxkvbã vôyQdR cùng mCMVcăng thẳnS4aCg, NhiếyQdRp VmCMVũ Thịnxkvbh bướcyQdR xkvbvào phònxkvbg pmCMVhẫu thuNMnjật đếnmCMV giờyQdR vẫnyQdR chưxkvba NMnjthấy NMnjra, giờ mCMVbác sĩyQdR mS4aCổ chíxkvbnh vNMnjừa NMnjra liyQdRền lạmCMVnh taxkvbnh mCMVbuông mộtmCMV câS4aCu nhS4aCư vNMnjậy khiếNMnjn yQdRcả nyQdRgười cô mềmmCMV nS4aChũn, suýmCMVt chúyQdRt xkvbnữa ngấtNMnj xỉu,NMnj myQdRay S4aCcó TômCMVn ChS4aCí QuânyQdR kịpmCMV đyQdRỡ lấyNMnj, dìuS4aC xkvbcô ngồi xuyQdRống ghế.S4aC CômCMV hNMnjoa hS4aCết cảyQdR myQdRắt, xkvbmột hồNMnji lNMnjâu sxkvbau yQdRmới địnhmCMV thyQdRần nói:NMnj “GọiNMnj đimCMVện cho Nhiếxkvbp VS4aCũ ThịnmCMVh, hỏiNMnj ayQdRnh NMnjta rútxkvb S4aCcục NMnjca pNMnjhẫu thuS4aCật tyQdRhế xkvbnào rồi?”

Nhiếp yQdRVũ ThịnmCMVh tNMnjhu xếpyQdR ổn thoảS4aC cS4aCho Tônxkvb Bxkvbình xonxkvbg, yQdRvừa mCMVra đếmCMVn cyQdRửa phòngNMnj mổ,xkvb nhyQdRìn xkvbqua cửamCMV kínS4aCh, liềS4aCn bắtS4aC gặp ĐàNMnjm TyQdRĩnh gầnxkvb yQdRnhư ngãNMnj vàS4aCo mCMVlòng xkvbTôn CyQdRhí QyQdRuân. PhảiS4aC NMnjthừa nhậnmCMV rằng,NMnj anNMnjh vẫnNMnj thấy lòngxkvb cNMnjhua xNMnjót, cxkvbó lẽyQdR duxkvbyên phậnNMnj gyQdRiữa aNMnjnh vàxkvb ĐàmyQdR TĩnyQdRh đếnS4aC đNMnjây thựcxkvb mCMVsự NMnjđã hNMnjết rồi. ChuyệnmCMV đếnmCMV nướyQdRc này,S4aC khxkvbông yQdRcam tâyQdRm NMnjthì cũngmCMV NMnjcó mCMVích gì?yQdR TìnyQdRh yêyQdRu tyQdRrong sxkvbáng đơn thuyQdRần thờixkvb niêmCMVn thS4aCiếu đãNMnj S4aCnhư mộxkvbt giấcS4aC mơ,xkvb còyQdRn lạimCMV chỉNMnj lNMnjà oyQdRán hậmCMVn xkvbmà thôi.

Anh đẩyyQdR NMnjcửa bướcNMnj rS4aCa, thấy ĐàmmCMV TĩnNMnjh vẫnmCMV đanyQdRg lúiNMnj húimCMV mCMVtìm đmCMViện mCMVthoại, biếNMnjt cNMnjô ấyxkvb địnmCMVh gọxkvbi xkvbcho mìnxkvbh, bèn nói:S4aC “KhônyQdRg cầnS4aC gọiyQdR nữa,S4aC tyQdRôi mCMVra đâxkvby rồi.”

Trông txkvbhấy ánmCMVh mắtS4aC đầy mongxkvb mỏiS4aC cxkvbủa ĐàyQdRm TĩS4aCnh, yQdRanh xkvbnói: “mCMVPhẫu thuậtyQdR NMnjkết thúcxkvb S4aCrồi, rNMnjất thyQdRành công.”

Đàm Txkvbĩnh nxkvbgẩn nxkvbgười mấtNMnj vài gimCMVây, rồmCMVi NMnjđứng phắxkvbt dậyyQdR nhưngmCMV côxkvb mCMVkhông S4aCbước S4aCnổi vàNMnjo pyQdRhòng phẫNMnju thuật,mCMV chỉ biếS4aCt nxkvbhìn mCMVNhiếp Vũxkvb ThS4aCịnh đxkvbầy xkvbvan xinxkvb, NyQdRhiếp VũS4aC mCMVThịnh cảmmCMV tyQdRhấy ánmCMVh mắNMnjt cxkvbô như sápyQdR yQdRnến nónyQdRg xkvbbỏng, tS4aChiêu đNMnjốt tryQdRái tNMnjim anS4aCh đauyQdR NMnjbuốt, anS4aCh vS4aCô tyQdRhức tránhmCMV ánhyQdR mắtxkvb của cô,S4aC nói:mCMV “BìS4aCnh mCMVBình đanNMnjg ởS4aC NMnjtrong phòyQdRng hồmCMVi sứxkvbc, yQdRphải thS4aCeo dõiNMnj mCMVmột đmCMVã, nếuxkvb yQdRkhông có gìNMnj yQdRbất tmCMVhường mCMVcó S4aCthể đmCMVưa mCMVvề phmCMVòng bệnh.”

“Tôi cóNMnj thS4aCể vàoNMnj thăyQdRm nó không?”

“Vẫn cxkvbhưa được.”xkvb AnmCMVh đáp, khôngxkvb yQdRkìm đượcS4aC vẫnS4aC mCMVdùng giọS4aCng mCMVan ủi,yQdR “TômCMVi sxkvbẽ vàoS4aC vớmCMVi mCMVnó ngayyQdR, côxkvb cứmCMV yên tâm.”

Đàm mCMVTĩnh cúxkvbi S4aCđầu, dùxkvb không mCMVnhìn nhNMnjưng NhiNMnjếp xkvbVũ TmCMVhịnh xkvbcũng mCMVbiết côS4aC đyQdRang kxkvbhóc. TônmCMV Chíxkvb QuNMnjân NMnjđưa chS4aCo cô góyQdRi S4aCgiấy ămCMVn, NhiếmCMVp VũmCMV ThyQdRịnh cảmNMnj thyQdRấy tâmCMVm trạnyQdRg đầyNMnj phứmCMVc tạpxkvb, mCMVbèn quyQdRay ngườiS4aC trở lạixkvb phòxkvbng hồiS4aC sức.

Bác sĩS4aC xkvbgây yQdRmê vẫNMnjn chưa đi,S4aC tNMnjhấy S4aCanh mCMVvào bènmCMV chàxkvbo rồNMnji hỏi:NMnj “ĐứamCMV trS4aCẻ nàyxkvb cmCMVon nmCMVhà aNMnji thế?”

Nhiếp VũNMnj NMnjThịnh khựngNMnj yQdRlại, hỏi: “Saxkvbo thếNMnj ạ?”

“Ui trờiNMnj ơiNMnj, tôiNMnj làmmCMV việcS4aC với S4aCChủ nhmCMViệm mCMVPhương mưyQdRời mxkvbấy năS4aCm rồiS4aC, chưmCMVa tS4aCừng thấyyQdR ôngyQdR ấNMnjy S4aCnhư hômxkvb nayS4aC, cứ yQdR như cmCMVon nhmCMVà mxkvbình đamCMVng xkvbnằm trênyQdR bmCMVàn phẫmCMVu S4aCthuật vậy.”

Nhiếp VyQdRũ TyQdRhịnh thấyNMnj lòng S4aCchua xóxkvbt, vộyQdRi xkvbđáp: “ĐâymCMV là…yQdR họS4aC hàngyQdR… hNMnjọ hànyQdRg cS4aCủa cháu.”

“Thảo nàoS4aC! ĐúnS4aCg yQdRlà chủmCMV nhiệm cNMnjủa yQdRcác amCMVnh coNMnji anxkvbh NMnjnhư yQdRcon đẻ,mCMV tôiS4aC mCMVcứ bNMnjảo sayQdRo hômNMnj xkvbnay aNMnjnh đứngmCMV trong phònyQdRg phẫS4aCu thuS4aCật màS4aC lạxkvbi khônNMnjg mCMVlàm yQdRgì. S4aCÀ, đúnS4aCg rồi,NMnj cNMnjhương NMnjtrình CNMnjM ấyNMnj mCMVrút cụcmCMV là yQdRthế nàoxkvb đNMnjấy? yQdRChủ xkvbnhiệm củaS4aC mCMVcác amCMVnh bấtNMnj S4aCchấp xkvbáp lựcmCMV củNMnja vmCMViện trmCMVưởng kNMnjéo về đâS4aCy, bmCMVác bỏNMnj rấtyQdR nhiềS4aCu mCMVý kiếnmCMV cyQdRủa NMnjmọi xkvbngười, thếmCMV saS4aCo gxkvbiờ vẫnNMnj chưS4aCa khởiS4aC độngS4aC vậy?”

Nhiếp VũNMnj ThịnhmCMV thầm NMnj nghĩ chuyệnNMnj mCMVnày cNMnjhính lNMnjà mCMVdo mìnmCMVh lNMnjàm lỡmCMV dở.yQdR NMnjAnh xkvbáy náyyQdR nmCMVói: “ChS4aCủ nhyQdRiệm đãS4aC giayQdRo cho cháumCMV rồmCMVi, NMnjchỉ cyQdRần tmCMVìm đượS4aCc bệxkvbnh nNMnjhân thíNMnjch hợS4aCp syQdRẽ mCMVlập NMnjtức tiyQdRến hànyQdRh cmCMVa đầu tiên.”

“Làm tốS4aCt mCMVlà tạoNMnj phúc xkvb cho dyQdRân đấy.mCMV” mCMVBác NMnjsĩ mCMVgây mêS4aC nóxkvbi yQdRđùa,” BNMnjao nhiS4aCêu bệNMnjnh nhânyQdR còS4aCn đanNMnjg đỏS4aC mắtxkvb chxkvbờ kia kìaS4aC, anyQdRh xeyQdRm hỗmCMV txkvbrợ chS4aCo bệnhS4aC timCMVm bẩS4aCm NMnjsinh cmCMVủa chíxkvbnh pNMnjhủ, hyQdRộ khẩNMnju nôngS4aC thônmCMV cmCMVó thể đượcmCMV hưởxkvbng trợS4aC cấyQdRp, bảS4aCo hiểxkvbm thấmCMVt nghyQdRiệp ởxkvb NMnjthành phNMnjố cyQdRó S4aCthể đyQdRược S4aChưởng trợ cấmCMVp, đâyxkvb khônyQdRg pS4aChải hộmCMV khẩS4aCu nôngxkvb thôn,S4aC xkvbcũng cS4aChẳng phảimCMV thấxkvbt nghiệmCMVp ởyQdR thàNMnjnh pxkvbhố, tự nhxkvbiên xkvbmắc phảiS4aC cmCMVăn byQdRệnh nặngyQdR yQdRnhư txkvbhế NMnjnày, khmCMVông xkvbcó tiềnyQdR màS4aC chữaxkvb, bằngyQdR mọiS4aC cách phảiS4aC xyQdRoay đượcmCMV hơyQdRn mườimCMV vạnmCMV tệxkvb, cònNMnj khôS4aCng bmCMViết xkvbcó bxkvbà cS4aCon S4aChọ NMnjhàng nàxkvbo chịu chyQdRo vaNMnjy khônmCMVg, thS4aCật S4aClà ácmCMV nghyQdRiệt yQdRquá mS4aCà…” ÔnNMnjg nhS4aCìn byQdRé TômCMVn BmCMVình mCMVđang nằmyQdR trên giườnmCMVg đẩNMnjy, “ĐưmCMVợc rồiNMnj mCMVđấy, NMnjxem rNMnja tìmCMVnh hìnhS4aC S4aCkhá khNMnjả qxkvbuan, NMnjtám phầnS4aC kS4aChông pyQdRhải đưa sanNMnjg pxkvbhòng cxkvbhăm sócNMnj đặcxkvb biệt,S4aC aNMnjnh NMnjtrực ởxkvb đây,xkvb tôxkvbi yQdRđi thyQdRay đmCMVồ đã.”

Khi TS4aCôn BìnS4aCh tỉnhyQdR dậy, S4aCngười xkvbđầu tiêmCMVn cNMnjậu yQdRnhìn thấyxkvb mCMVlà Đxkvbàm TĩnhyQdR. xkvbTuy đềmCMV xkvbphòng lS4aCây nhiễxkvbm, ĐàS4aCm yQdRTĩnh phải mxkvbặc S4aCchiếc áoS4aC choànyQdRg kmCMVhử NMnjtrùng rộS4aCng thùS4aCng tyQdRhình, cxkvbòn đeNMnjo kyQdRhẩu tranmCMVg, S4aCđội mũxkvb, nhưng cmCMVhỉ NMnjnhìn yQdRánh mắtyQdR quexkvbn thuộyQdRc, TôyQdRn Bxkvbình lNMnjiền nhậnNMnj ngNMnjay ryQdRa mẹmCMV. CâNMnju yQdRđầu tiên S4aC cậu bmCMVé hỏimCMV làmCMV: “Mẹ,NMnj sxkvbao mẹ

Đàm Tĩxkvbnh mCMVvốn đS4aCã nS4aCín khóc nhưngmCMV ngmCMVhe cxkvbon nóS4aCi câmCMVu xkvbấy, yQdRcô suýyQdRt nữS4aCa lạxkvbi rơxkvbi xkvbnước mS4aCắt. SắpNMnj tớyQdRi giờS4aC tNMnjan sS4aCở, Chủ nhiệmmCMV PhươS4aCng lmCMVại tS4aCự mìnyQdRh xkvbđi kmCMViểm yQdRtra mộtS4aC xkvblượt, lầyQdRn nàxkvby ôngNMnj dẫS4aCn NMnjtheo họcmCMV trxkvbò của NMnjmình, tấtNMnj cảNMnj đềyQdRu mặcmCMV áyQdRo bloS4aCuse trmCMVắng, đầyQdRy táyQdRc phonS4aCg côNMnjng việcNMnj, đứngS4aC troS4aCng phòng bệnS4aCh, nóNMnji mộtNMnj lượtxkvb nhữmCMVng điềuxkvb cầnS4aC cyQdRhú ýyQdR saNMnju phẫuyQdR thuật.S4aC MNMnjấy vịS4aC tiếnyQdR sS4aCĩ mảixkvb miết gxkvbhi chépmCMV, TS4aCiểu MyQdRẫn cxkvbòn ngyQdRhịch S4aCngợm làyQdRm mặtNMnj xấumCMV chọcxkvb S4aCNhiếp yQdRVũ ThmCMVịnh. mCMVĐợi Chủ nhiệmmCMV PhươnNMnjg đyQdRi rmCMVa rồi,S4aC anxkvbh yQdRmới khyQdRoác vaS4aCi NhNMnjiếp VũyQdR Thịnxkvbh, tyQdRrêu chọc:mCMV “Sxkvbư huyS4aCnh, nghe nóiyQdR hômxkvb namCMVy tronmCMVg phòngmCMV phẫuxkvb thuậNMnjt anS4aCh bịxkvb lãomCMV NMnjyêu mắngNMnj hả?”

“Làm mCMVgì mCMVcó, eNMnjm NMnjnghe ai yQdR nói thế?”

“Ái dàS4aC, NhiếNMnjp NMnjsư huxkvbynh à, ngyQdRày nNMnjào xkvblão yêxkvbu chẳngmCMV mắnNMnjg byQdRọn S4aCem vàmCMVi lượt,mCMV S4aCcó phảmCMVi làxkvb cmCMVhuyện gìNMnj mấtS4aC mặt xkvb đâu, sNMnjao S4aCanh khônxkvbg chịuNMnj thừxkvba nhmCMVận nhỉxkvb? NhS4aCưng đêmmCMV maS4aCi lS4aCão yêmCMVu S4aCphân yQdRcông eNMnjm txkvbrực ban NMnjthay ayQdRnh, nóS4aCi xkvbnhà aNMnjnh cóyQdR việS4aCc, S4aCanh nóiyQdR điS4aC, aS4aCnh phảiNMnj cảxkvbm ơxkvbn emCMVm tNMnjhế mCMVnào đây nhỉ?”

Nhiếp VmCMVũ ThịnhNMnj vôS4aC cmCMVùng cảm kmCMVích NMnjtrước xkvbsự qumCMVan tyQdRâm S4aCcủa ChmCMVủ nhyQdRiệm PhươngyQdR, axkvbnh địnmCMVh buổyQdRi tNMnjối qxkvbua việnmCMV túc trựcxkvb byQdRên giườngNMnj bệnh,S4aC S4aCchăm S4aCsóc bNMnjé Tônxkvb BìmCMVnh nhiềuyQdR hơNMnjn mộS4aCt chyQdRút, khôngyQdR mCMVngờ cyQdRhi tiết nhỏxkvb nhặtmCMV nmCMVày chủNMnj nhiệmxkvb cũngmCMV đãmCMV nghxkvbĩ cmCMVhu đáoxkvb NMnjcả rồi.

Anh đmCMVáp: “Vậxkvby aNMnjnh mời emS4aC ăyQdRn cxkvbơm nhé.”

Tiểu MẫmCMVn lắcNMnj đmCMVầu quầy qxkvbuậy: “Ôxkvbi nxkvbo S4aCno! Mờixkvb yQdRăn cơNMnjm thxkvbì dễS4aC cmCMVho axkvbnh qumCMVá. xkvbAnh mờyQdRi emCMVm ănxkvb cơmxkvb mCMVcũng đượcS4aC, nhưng eyQdRm pxkvbhải dẫnyQdR thNMnjeo S4aCbạn gáimCMV S4aCem nữa!”

Bạn gáiNMnj củayQdR TiểuS4aC Mẫn cũngS4aC NMnjhọc yQdRY nhưnNMnjg họyQdRc NhS4aCa khoaxkvb, nyQdRăm xkvbnay mớxkvbi lS4aCà thạcS4aC smCMVĩ nămS4aC thmCMVứ 2S4aC, đangmCMV thựcS4aC tập tạmCMVi bệnhxkvb việmCMVn nàNMnjy. NhiếpyQdR VmCMVũ ThịnhyQdR nói:xkvb “mCMVĐược thôNMnji, NMnjem gọiyQdR mCMVcả Txkvbiểu Kxkvbỳ đixkvb, anNMnjh mS4aCời hai NMnjđứa ănyQdR cơm.”

Tiểu MNMnjẫn cườixkvb gNMnjian xảo: NMnj “Sư hyQdRuynh, mCMVmời hxkvbai đứamCMV eyQdRm ănxkvb cơmS4aC mCMVmà anS4aCh xkvbđi mộtxkvb mình,xkvb khNMnjông ngyQdRượng mCMVà? KS4aChách có S4aChai yQdRngười, cmCMVhủ cũxkvbng phS4aCải S4aCcó haS4aCi nNMnjgười chứS4aC! AS4aCnh kNMnjêu byQdRạn NMnjgái anxkvbh xkvbcùng đimCMV, cNMnjho em vyQdRới Txkvbiểu KỳmCMV diệxkvbn S4aCkiến, đưxkvbợc không?”

Nhiếp VũyQdR ThịS4aCnh yQdRthoáng ngây người,S4aC đáp:yQdR “AnhNMnj xkvbvà cmCMVô ấyyQdR NMnjchia taNMnjy rồi.”

Tiểu MẫnNMnj xkvbkinh ngạc: “Cxkvbái gyQdRì cS4aCơ? SayQdRo lạimCMV thế?”

Nhiếp VũNMnj S4aCThịnh khôngxkvb nói gì,NMnj S4aCTiểu MyQdRẫn NMnjbây giyQdRờ mớixkvb nhxkvbớ xkvbra mCMVhọ đangNMnj ởmCMV tNMnjrong phxkvbòng bệnh,NMnj vẫNMnjn còS4aCn mCMVbệnh nhân nằS4aCm kiyQdRa, mìnxkvbh hỏimCMV S4aCnhiều chuyệS4aCn nyQdRhư vậy,S4aC qumCMVả mCMVlà kNMnjhông nênS4aC. Vìxkvb thếNMnj amCMVnh vxkvbội im bặt,yQdR nhìnmCMV NhiếpmCMV xkvbVũ ThịnhyQdR gS4aChi lờiS4aC căS4aCn mCMVdặn. S4aCNhiếp mCMVVũ ThịnyQdRh ghS4aCi xNMnjong liềnmCMV cùng yQdRTiểu MẫS4aCn đNMnji rmCMVa ngoyQdRài, ĐàmyQdR NMnjTĩnh mCMVtuy ởS4aC gyQdRian troS4aCng củS4aCa pNMnjhòng bệnmCMVh, NMnjnhưng vNMnjì cyQdRửa mở nênyQdR hyQdRọ nóyQdRi gìS4aC côyQdR đềuxkvb ngmCMVhe rxkvbõ từnxkvbg chxkvbữ một.

Lúc đmCMVầu cômCMV ấmCMVy cyQdRũng chNMnjỉ nghe loánxkvbg thoxkvbáng, xkvbmãi đếnmCMV kmCMVhi NhiếpS4aC VũNMnj Thịnhxkvb nNMnjói yQdRđã chNMnjia tS4aCay vxkvbới NMnjbạn gái,S4aC mCMVcô mới cNMnjhợt nhưNMnj nhmCMVận yQdRth đixkvbều xkvbgì. Tíxkvbnh cyQdRách củaS4aC NhiếpS4aC VũS4aC Thịnxkvbh cyQdRô hiS4aCểu rNMnjất mCMVrõ, anh khôngyQdR dNMnjễ dàmCMVng yQdRqua lạiS4aC xkvbvới mS4aCột yQdRngười coyQdRn gNMnjái, yQdRsau kNMnjhi quyếtxkvb địnhyQdR yêxkvbu, lạiNMnj càng khôngxkvb tuỳNMnj tiệnxkvb nS4aCói cNMnjhia tamCMVy. SaNMnjo lạimCMV thyQdRế nNMnjhỉ? ChẳngyQdR NMnjlẽ vìxkvb chuyNMnjện S4aCcủa TônyQdR Bình?

Bất kyQdRỳ ngxkvbười mCMVcon gái NMnj nào cyQdRũng xkvbkhó myQdRà chấpyQdR nhậnxkvb nổmCMVi việcmCMV bmCMVạn tryQdRai mCMVmình xkvbtự dưnNMnjg yQdRcó mộxkvbt đứayQdR cyQdRon riêng. ĐàmNMnj NMnjTĩnh chyQdRợt thS4aCấy yQdRáy náy.

Sau khyQdRi trờxkvbi tốixkvb, đáng lẽyQdR đãxkvb hếtmCMV giyQdRờ thyQdRăm bệnh,S4aC nhưngS4aC mCMVlà phòngS4aC S4aCVIP NMnjnên cũnS4aCg thNMnjoải yQdRmái hơmCMVn NMnjchút ít. Vưxkvbơng VNMnjũ Lixkvbnh vS4aCà NMnjLương NguyQdRyên AmCMVn ngmCMVhe yQdRnói S4aChôm nmCMVay TyQdRôn BmCMVình làyQdRm phyQdRẫu thuyQdRật, vừa sángxkvb sớmCMVm yQdRđã gọiS4aC điNMnjện hxkvbỏi yQdRthăm, đếnxkvb tốixkvb Vươxkvbng VũyQdR Linxkvbh lạmCMVi yQdRđến tậNMnjn bệnhNMnj viS4aCện tmCMVhăm Tôn ByQdRình, cômCMV sxkvbợ quáNMnj giờyQdR thămCMVm bệnhS4aC bácyQdR yQdRsĩ mCMVkhông cxkvbho vàoxkvb, nêNMnjn đếnxkvb dướimCMV châS4aCn lầu liềnNMnj gọixkvb điệmCMVn chNMnjo ĐàmNMnj TmCMVĩnh, ĐàmS4aC TĩyQdRnh NMnjbèn bảmCMVo Tôxkvbn Chíxkvb QuâNMnjn NMnjxuống đmCMVón cô.

Đã mấyxkvb nmCMVgày kyQdRhông gặp, yQdRVương Vxkvbũ LmCMVinh vừaxkvb thấyxkvb Đàmxkvb TĩnS4aCh liềnS4aC tmCMVay bắS4aCt NMnjmặt mừng.NMnj NMnjCô cầNMnjm tyQdRheo mộmCMVt hộpmCMV lớn đựngxkvb đầNMnjy S4aCcác loạiyQdR bNMnjánh nxkvbgọt, nóimCMV: “Haixkvb hômyQdR nmCMVay cửyQdRa tixkvbệm củmCMVa chúngyQdR mNMnjình vừaS4aC khai trươS4aCng, đắtmCMV hànNMnjg lắm,xkvb kháchyQdR NMnjhàng ayQdRi cũnmCMVg kheS4aCn báS4aCnh nyQdRgon, hyQdRôm nS4aCay tớyQdR chọnmCMV rNMnjiêng mấy cáiyQdR vNMnjừa xkvbra lxkvbò, mCMVđể nguộiyQdR rồS4aCi maNMnjng quxkvba đâyyQdR chS4aCo cậuNMnj vớmCMVi BìS4aCnh BmCMVình ăn.”

“Bình Bìnhxkvb vẫS4aCn chyQdRưa được xkvb ăn NMnjcái gìmCMV cảS4aC.” yQdRĐàm TĩnyQdRh đỡNMnj lấyyQdR bánmCMVh, nxkvbói đyQdRầy cảNMnjm kíNMnjch “Cảmxkvb ơnxkvb cậuS4aC nyQdRhiều lắm.”

“Ôi dàoyQdR, giữxkvba cmCMVhúng mình cầnmCMV gyQdRì pNMnjhải cảmmCMV S4aCơn. VốnS4aC NMnjtớ địnhmCMV quNMnja đâymCMV từNMnj yQdRsáng cmCMVơ, nhưnxkvbg LươngyQdR NguyênmCMV An bảNMnjo tớyQdR đừngS4aC gâxkvby thêNMnjm ryQdRắc S4aCrối cyQdRho cậu,S4aC cònS4aC nóimCMV pS4aChòng phxkvbẫu thS4aCuật S4aCkhông chmCMVo người ngoàiNMnj vàmCMVo, cũnS4aCg khônNMnjg chxkvbo yQdRquá nhmCMViều ngườixkvb mCMVđợi byQdRên ngmCMVoài. yQdRTớ sốtNMnj mCMVruột quá,xkvb nNMnjên đến cxkvbhiều pS4aChải gxkvbọi cxkvbho cyQdRậu ngaymCMV, ngyQdRhe cậumCMV nxkvbói phẫyQdRu thuậtyQdR đãNMnj xoyQdRng, BS4aCình BìnhmCMV cũngS4aC tỉnh rồi,xkvb tớxkvb lxkvbiền vNMnjội vàngS4aC mCMVqua thăm.”

Tôn yQdRBình đNMnjã xkvbngủ sayyQdR, Đàm Tĩnhxkvb mởS4aC cửayQdR gimCMVan troNMnjng NMnjphòng bệnNMnjh đểyQdR VươngyQdR VmCMVũ mCMVLinh txkvbhăm bmCMVé mộmCMVt chútyQdR. Thực mCMVra vẫnxkvb cònyQdR cáchNMnj mộtNMnj cánhmCMV NMnjcửa kmCMVính nữxkvba, byQdRên giườngNMnj bệnxkvbh toxkvbàn nhữngxkvb máymCMV mócS4aC theyQdRo dõi, vxkvbì phònNMnjg rấtNMnj NMnjrộng, xkvbnên TônNMnj BìnS4aCh nằxkvbm tS4aCrên giườmCMVng trôyQdRng lạiNMnj mCMVcàng xkvbnhỏ S4aCbé hơn, nhìnNMnj rấmCMVt tộixkvb nghiệp.

Vương xkvbVũ LiS4aCnh mCMVsợ làmmCMV NMnjồn khiến béS4aC TônS4aC S4aCBình tỉyQdRnh giấcS4aC nyQdRên chNMnjỉ nS4aChìn mộtyQdR yQdRlát rồiS4aC bảomCMV Đàmxkvb TmCMVĩnh đóngS4aC mCMVcửa lại.

Tôn ChyQdRí NMnjQuân S4aCra cầu yQdRthang thoáyQdRt hiểmxkvb hyQdRút thuốS4aCc, cảmCMV cmCMVăn phòngS4aC rộmCMVng thmCMVênh tS4aChang NMnjngoài béNMnj TyQdRôn BNMnjình đang nNMnjgủ, cyQdRhỉ cxkvbòn yQdRĐàm mCMVTĩnh yQdRvà VNMnjương VS4aCũ LinhyQdR. VươngS4aC VS4aCũ LimCMVnh nhìNMnjn mxkvbột lưS4aCợt căn pmCMVhòng rồiyQdR hỏiS4aC: mCMV“Nằm pxkvbhòng nS4aCày chắcmCMV tốnNMnj kémyQdR lắyQdRm xkvbphải không?”

Đàm mCMVTĩnh nóiyQdR: xkvb“Tớ cũng khôngNMnj rNMnjõ S4aCnữa, cmCMVó ngườiS4aC kyQdRhác mCMVlo chS4aCuyển phS4aCòng giúpS4aC mà.”

Vương S4aCVũ xkvbLinh khS4aCông nhịn đượcxkvb yQdRliền hxkvbỏi: “ĐNMnjàm TĩnS4aCh, tớyQdR đangNMnj muS4aCốn hỏyQdRi mCMVcậu NMnjđây, cậuyQdR lấyxkvb đxkvbâu mCMVra tyQdRiền làmNMnj phẫu thuật

Đàm Tĩnxkvbh dxkvbo dựxkvb một NMnjthoáng S4aCrồi NMnjđáp: “TớNMnj yQdRđi vay.”

“Cậu S4aCvay aiS4aC?” VưS4aCơng VũmCMV Linh sNMnjốt ruNMnjột, “ĐàS4aCm Tĩnhxkvb NMnjà, cyQdRậu vốnmCMV lmCMVà ngườimCMV tmCMVhật tNMnjhà, đừnNMnjg đểyQdR mắcS4aC xkvblừa ngườiNMnj ta S4aCnhé. NgườiyQdR yQdRta mCMVcho cậS4aCu vaxkvby nhiềuS4aC tiềnyQdR thế,xkvb sxkvbau nàxkvby cậuS4aC NMnjlấy gxkvbì mNMnjà trả?”

Đàm Tĩnxkvbh vôNMnj xkvbcùng cảm xkvbkích trướcyQdR sựmCMV NMnjquan tâmxkvb củmCMVa xkvbban, bènmCMV nNMnjói: S4aC“Cậu yênNMnj tâNMnjm xkvbđi, tớmCMV tựmCMV biếtxkvb cáchyQdR S4aClo liệu.”

“Không phảS4aCi cậuNMnj vayS4aC Giám NMnjđốc Thxkvbịnh đmCMVấy chS4aCứ? AnNMnjh tNMnja dựayQdR vàmCMVo cáS4aCi NMnjgì mxkvbà cmCMVho cậyQdRu vaS4aCy nhS4aCiều tiềNMnjn thế?”

“Không, tớxkvb khxkvbông vay yQdRanh mCMVta, txkvbớ S4aCvay mộtyQdR ngườiNMnj S4aChọ mCMVhàng thôi.”

Vương VNMnjũ yQdRLinh bxkvbán tímCMVn bán ngyQdRhi: “S4aCCậu cònmCMV ngmCMVười họNMnj hxkvbàng giàNMnju cNMnjó tNMnjhế NMnjư? SaS4aCo txkvbrước khônS4aCg xkvbnghe cậS4aCu nhắcyQdR đếnxkvb bao gS4aCiờ thế?”

Đàm TĩnNMnjh gượngNMnj xkvbcười, nói: “CũnmCMVg khônxkvbg pxkvbhải lS4aCà họS4aC hàmCMVng củS4aCa NMnjtớ, lmCMVà họS4aC hànS4aCg cyQdRủa Bìxkvbnh BìS4aCnh, vS4aCì Bìxkvbnh xkvbBình nên nxkvbgười mCMVta mớmCMVi chịuxkvb cS4aCho tNMnjớ vamCMVy đấy.”

Vương yQdRVũ yQdRLinh S4aCnghĩ làNMnj họ hxkvbàng bêxkvbn Txkvbôn NMnjChí QS4aCuân, vNMnjì xkvbĐàm TyQdRĩnh mCMVvốn đNMnjã cS4aChẳng NMnjcó S4aCmấy hxkvbọ hànyQdRg, sxkvbau S4aCnày NMnjlại đều khS4aCông cònmCMV quNMnja lyQdRại nữaNMnj. CôyQdR nxkvbói: “TNMnjôn CmCMVhí NMnjQuân cũngS4aC thậtNMnj lS4aCà, cS4aCó ngườmCMVi họxkvb mCMVhàng giỏi giangyQdR S4aCnhư thếmCMV saNMnjo khôyQdRng nóyQdRi sớxkvbm? ĐểNMnj cậS4aCu vìS4aC chuyệnxkvb cNMnjhi pxkvbhí phxkvbẫu thNMnjuật màS4aC phyQdRải lo xkvblắng bxkvbao nhixkvbêu xkvbnăm nay.”

Đàm TĩnhNMnj đS4aCổi mCMVchủ đề: “LàmyQdR mCMVăn thếNMnj nS4aCào? SaNMnjo Lươxkvbng S4aCNguyên NMnjAn mCMVkhông đến?”

“Anh ấNMnjy cũngxkvb muốyQdRn NMnjđến lắm, nS4aChưng mớimCMV mCMVkhai trưS4aCơng hNMnjai hômmCMV nayNMnj, tS4aCừ sáS4aCng đếyQdRn tốiNMnj lúS4aCc S4aCnào cmCMVũng NMnjcó ngyQdRười xếp hàngS4aC chxkvbờ muyQdRa bNMnjánh. Cxkvbậu xkvbyên tâS4aCm đxkvbi, cửayQdR NMnjhàng cNMnjủa chúnNMnjg txkvba nxkvbhất địnhNMnj ănNMnj nênNMnj làm mCMV ra, tuyQdRyệt mCMVđối khôngS4aC đểNMnj cậxkvbu lỗS4aC vốnmCMV đâu.S4aC LmCMVương Nguyxkvbên AyQdRn NMnjcòn nS4aCói, phảixkvb nhanh cNMnjhóng thuêyQdR tyQdRhêm ngườixkvb tNMnjhôi, chỉmCMV cS4aCó NMnjhai yQdRđứa bọnS4aC tNMnjớ cS4aChắc lNMnjàm khômCMVng xuể.NMnj AnNMnjh mCMVấy phải S4aC phụ trácxkvbh lyQdRò nướnxkvbg, lạixkvb mCMVlo bắtNMnj bôNMnjng kexkvbm, cònxkvb txkvbớ mộyQdRt mìnhS4aC vừmCMVa thNMnju tixkvbền, vừaxkvb góS4aCi bánh, mCMVvừa lấmCMVy hàng,yQdR quNMnjả thyQdRực làxkvb khôngmCMV S4aCkham nổi.”

Đàm TĩnhmCMV yQdRbấy giờmCMV mớmCMVi nởyQdR nụ cười:xkvb yQdR“Đợi Bìxkvbnh BìnyQdRh khoẻmCMV rồi,S4aC xkvbtớ xkvbqua S4aCgiúp cácS4aC cậu.”

“Đừng đùyQdRa nữa,mCMV văn phòmCMVng mS4aCát mmCMVẻ kxkvbhông ngồi,S4aC S4aCchạy mCMVra S4aCbán byQdRánh làNMnjm gì?”

“Tớ yQdRthích báxkvbn NMnjbánh ngọt.” NMnj Đàm TS4aCĩnh nxkvbói, mCMV“Vả lNMnjại, tNMnjớ vừxkvba đimCMV lS4aCàm khS4aCông lâyQdRu đxkvbã xS4aCin nghỉxkvb dyQdRài ngyQdRày thyQdRế nàmCMVy, nghĩ đãxkvb tS4aChấy ngạNMnji quxkvbá đNMnji mất.yQdR CônS4aCg xkvbty NMnjkhông đNMnjuổi việcxkvb thS4aCì tớxkvb cNMnjũng NMnjchẳng yQdRcòn mặt mũNMnji S4aCnào điyQdR lmCMVàm tiS4aCếp. Tớxkvb xmCMVin nmCMVghỉ đếNMnjn S4aCgiúp cmCMVho hNMnjai cậuyQdR vậy,mCMV bxkvbán bányQdRh ngyQdRọt cNMnjũng tốt mà,mCMV xkvbtớ cònNMnj mNMnjuốn hS4aCọc mCMVcách bắtxkvb bôngS4aC keNMnjm củamCMV LưmCMVơng NgmCMVuyên Axkvbn nữa.”

Vương VũS4aC yQdRLinh nói: “CônyQdRg việmCMVc NMnjấy mS4aCà mCMVcậu đểxkvb tuNMnjột mS4aCất thìxkvb tiếcmCMV lắmxkvb đấyxkvb, làmS4aC tmCMVrong tòS4aCa nhS4aCà S4aCsa S4aCnhư thế, đúngNMnj làmCMV S4aCmát màyNMnj mátxkvb mặt!mCMV NmCMVhưng cậyQdRu làyQdR mCMVcổ đS4aCông cmCMVủa tiệyQdRm yQdRbánh, xkvbnếu cyQdRậu đếyQdRn cửa hànmCMVg lNMnjàm, S4aCtớ vàyQdR yQdRLương NguNMnjyên AS4aCn đềuyQdR mCMVrất hS4aCoan nghyQdRênh. CNMnjòn cậuS4aC muốxkvbn hxkvbọc yQdRlàm bánh NMnjthì đơmCMVn giảnxkvb thôiyQdR, S4aCtan sởyQdR đếnxkvb tiệmmCMV bánhxkvb, S4aCkêu S4aCLương NguyêyQdRn AS4aCn yQdRdạy cS4aCậu làyQdR đượcS4aC rồi. NómCMVi đếnS4aC đây,mCMV cS4aCô chợS4aCt bNMnjùi ngùi:xkvb “VậyyQdR mCMVlà txkvbốt rồi,yQdR byQdRệnh củaNMnj BmCMVình Bìxkvbnh xkvbđã chữa lành,mCMV cậNMnju cxkvbũng khỏiyQdR cyQdRần vxkvbừa xkvbtan S4aCsở làS4aC cuNMnjống qmCMVuýt chS4aCạy NMnjvề trôngmCMV nxkvbom nóNMnj nữa. ChúngS4aC txkvba cmCMVó mCMVthể thườnS4aCg xuyênmCMV đxkvbưa xkvbBình BìS4aCnh đmCMVi xkvbchơi. ĐàmS4aC TĩnyQdRh, coS4aCi mCMVnhư cậuyQdR mCMVhết khổ rồi.”

Nghe VươngNMnj yQdRVũ yQdRLinh nói xkvb vậy, ĐàmCMVm mCMVTĩnh cườiNMnj NMnjkhẽ, nxkvbhưng đóS4aC cxkvbhỉ xkvblà nxkvbụ cườixkvb ngoàiyQdR mặtyQdR cyQdRhứ khôngNMnj phảiS4aC xuất pháNMnjt yQdRtừ yQdRtrái txkvbim. ĐúmCMVng vyQdRậy, BìnhNMnj xkvbBình cuốNMnji S4aCcùng đãxkvb đưS4aCợc mCMVlàm pxkvbhẫu txkvbhuật, điềuyQdR này khiS4aCến cômCMV nS4aChư trúmCMVt đượcyQdR mộtyQdR tảyQdRng yQdRđá nặS4aCng tryQdRịch, nhNMnjưng NMnjngay S4aClập tứcS4aC, lạyQdRi yQdRcó mộyQdRt tảng đáNMnj kS4aChác đS4aCè nxkvbặng mCMVlên lòngS4aC côS4aC. CyQdRô yQdRkhông thS4aCấy rằmCMVng mìnyQdRh xkvbđã hếtS4aC yQdRkhổ, tmCMVrái lại, NMnjnhững mCMVkhổ cựcNMnj màyQdR NMnjcô mCMVphải chịuNMnj troyQdRng bS4aCao nmCMVhiêu nămxkvb quyQdRa kS4aChiến S4aCcô tS4aChấy mCMVlòng đầy chuaS4aC xNMnjót. Côxkvb byQdRiết phíS4aCa trướcNMnj cóS4aC thS4aCể còmCMVn nNMnjhiều trắcyQdR tyQdRrở NMnjhơn NMnjđang đợiS4aC mmCMVình, vNMnjí dxkvbụ như gNMnjia S4aCđình NhiếpmCMV VũyQdR xkvbThịnh nmCMVhất địnhNMnj NMnjkhông cS4aChịu tNMnjừ bỏmCMV quyềnmCMV giámxkvb hộS4aC. LờimCMV luật S4aC sư NMnjcòn văxkvbng vS4aCẳng bênS4aC txkvbai, tronS4aCg lòyQdRng cômCMV cS4aCũng hS4aCiểu rõ,S4aC mCMVnhà hNMnjọ Nhiếpxkvb NMnjdễ dàS4aCng xkvbđồng ý cS4aCác đixkvbều khoảmCMVn bNMnjồi thường,mCMV sốmCMV tiềyQdRn lớnyQdR mCMVtới xkvbmức lNMnjúc kNMnjý têmCMVn côxkvb cũngyQdR S4aCgiật cả S4aC mình, đyQdRó NMnjlà cyQdRòn cxkvbhưa kểyQdR chỗmCMV cổxkvb phmCMViếu nyQdRiêm yyQdRết tmCMVại Hồngxkvb KôngmCMV. yQdRMấy vịNMnj lS4aCuật sS4aCư lập thoảyQdR tS4aChuận đếnyQdR yQdRnửa ngàmCMVy rồixkvb mớS4aCi đưamCMV xkvbcho cyQdRô kS4aCý. ĐóNMnj kNMnjhông phảiNMnj mộtS4aC hamCMVi vxkvbạn tệ, cũngxkvb yQdRkhông phảimCMV mộtyQdR haS4aCi mCMVchục S4aCvạn tệ,NMnj xkvbmà làyQdR mộtxkvb cmCMVon sốxkvb NMnjtrên trời,S4aC cmCMVô khNMnjông thể tưởS4aCng S4aCtượng yQdRra nổi.

Nhiếp ĐônS4aCg VimCMVễn khônS4aCg đờixkvb nào chS4aCịu đểxkvb yS4aCên nhưxkvb vậyQdRy, ThịS4aCnh yQdRPhương ĐìnhNMnj nóNMnji, sởNMnj dĩyQdR ôNMnjng mCMVta xkvbdễ S4aCdàng NMnjtrao tặng quxkvbyền sởxkvb hS4aCữu yQdRcổ mCMVphần xkvblà vyQdRì biếyQdRt mìS4aCnh cxkvbó tyQdRhể giàmCMVnh đượcmCMV quyềnmCMV xkvbgiám mCMVhộ. TrNMnjong lòng ĐàmNMnj TĩnhmCMV vxkvbô cùNMnjng yQdRu ámCMVm, nếuyQdR NNMnjhiếp NMnjVũ TmCMVhịnh biyQdRết lS4aCý NMnjdo nNMnjăm NMnjấy yQdRcô yQdRrời bỏmCMV anh, liệuxkvb xkvbsẽ mCMVnghĩ thếyQdR nàxkvbo? CNMnjứ chmCMVo xkvblà amCMVnh ấyQdRy mCMVkhông biS4aCết, NMnjthì S4aCsau nmCMVày NhiếpNMnj Đônxkvbg Viễn smCMVẽ làNMnjm gS4aCì tiếpxkvb nữa?NMnj NếuyQdR thựxkvbc sựyQdR mấtmCMV đS4aCi quyềnmCMV giámyQdR S4aChộ, cảxkvb đờiS4aC nNMnjày khôngyQdR NMnjgặp đượmCMVc Bình BìyQdRnh nxkvbữa, cômCMV cNMnjảm thấS4aCy txkvbhà chếxkvbt cònNMnj hơn.

Cô yQdRtuyệt đốimCMV mCMVkhông thể đểS4aC yQdRcon rxkvbời NMnjxa mình,yQdR tuyxkvbệt NMnjđối không.

Vương VũS4aC S4aCLinh rS4aCa vxkvbề rất muS4aCộn, ĐàmCMVm TS4aCĩnh địS4aCnh tiễnS4aC côxkvb xkvbxuống, NMnjnhưng đúngyQdR lS4aCúc NMnjđó yQdRy táyQdR lNMnjại đmCMVến đmCMVo nhiệtS4aC độ S4aC và huyếmCMVt ápmCMV, nênNMnj Vươnxkvbg VmCMVũ LiS4aCnh ngăxkvbn cyQdRô lạiNMnj. mCMVY yQdRtá NMnjkiểm trmCMVa mCMVxong mCMVxuôi, ghmCMVi lNMnjại nhữS4aCng con sốyQdR tNMnjrên cácxkvb máyNMnj NMnjtheo dmCMVõi, nóixkvb rằxkvbng NMnjmọi chuyệmCMVn đyQdRều ổnS4aC. CS4aCon côyQdR đangS4aC yQdRngủ rNMnjất ngon, hìyQdRnh nhS4aCư chmCMVăn hơiyQdR ấmCMVm quá,mCMV nênxkvb mCMVtrán cậuNMnj bxkvbé lấmxkvb tấmCMVm mồNMnj hôi.xkvb ĐyQdRàm TĩnmCMVh lấy khănS4aC S4aCmặt layQdRu S4aCcho coxkvbn, vừamCMV xkvblúc ấyQdRy, TôyQdRn S4aCChí QuânmCMV cũngyQdR mCMVquay lại.

Anh S4aCta nóimCMV: NMnj“Em điS4aC ngủ mộtyQdR xkvblát yQdRđi, xkvbanh trôS4aCng yQdRở yQdRđây đượcS4aC rồi.”

“Không mCMVsao, anxkvbh vềyQdR nhà ngmCMVủ S4aCđi, NMnjem ởS4aC đâyyQdR yQdRvới BìnhS4aC Bình,xkvb hNMnjôm NMnjnay aNMnjnh cxkvbũng mệtNMnj cảNMnj ngS4aCày rồxkvbi.” ĐàmNMnj Tĩnh S4aCbình NMnjthản nómCMVi, “CmCMVảm ơnS4aC NMnjanh đS4aCã đến.

Rất NMnjít khNMnji xkvbnghe cmCMVô nói vxkvbới xkvbmình nhNMnjững lxkvbời yQdRkhách sxkvbáo nxkvbhư thế,mCMV TônNMnj ChímCMV xkvbQuân xkvbthấy khônyQdRg qumCMVen, xkvbliền nói: mCMV “Hay NMnjlà eNMnjm yQdRvề nhxkvbà ngủxkvb xkvbđi, yQdRsớm mayQdRi đếmCMVn thNMnjay cmCMVa chmCMVo anh.”

“Không cầS4aCn đâNMnju, yQdRở NMnjđây với yQdRcon, eNMnjm cònNMnj thấyNMnj dễyQdR chịumCMV hơn.NMnj BáS4aCc xkvbsĩ nóiS4aC đếnNMnj sángS4aC thuốcS4aC têxkvb hyQdRết támCMVc dụngNMnj, vNMnjết xkvbmổ có thểmCMV sẽmCMV đyQdRau. yQdRThôi NMnjcứ xkvbđể emCMVm ởmCMV lạiNMnj mCMVđây, anS4aCh vềS4aC S4aCnhà nghỉNMnj đi.”

Tôn ChmCMVí QumCMVân biNMnjết Đàm yQdR Tĩnh đNMnjã quyếNMnjt mCMVđiều gmCMVì tS4aChì sNMnjẽ khônNMnjg NMnjthay đổiyQdR nêyQdRn NMnjkhông nyQdRói tmCMVhêm gmCMVì nyQdRữa, aNMnjnh đứng tS4aCrong phòngNMnj bệnhNMnj mS4aCột lámCMVt rồiNMnj xkvbquay ngườiyQdR bướcNMnj ryQdRa ngoài.xkvb Cảxkvb đêmS4aC quxkvba ĐS4aCàm TĩnyQdRh gần nNMnjhư khNMnjông ngủ,mCMV sángmCMV sớmCMVm mCMVnay lạiyQdR túmCMVc trNMnjực bêS4aCn ngoNMnjài phòmCMVng phẫuNMnj thuật,xkvb thựcNMnj sựNMnj cô cũngS4aC cảmyQdR yQdRthấy hơNMnji mệt.mCMV NMnjTrong gómCMVc xkvbphòng bmCMVệnh cyQdRó yQdRmột chiyQdRếc giưS4aCờng S4aCgấp chuẩnxkvb bịmCMV sẵn mCMV cho hộNMnj lýS4aC, S4aCĐàm TĩnhS4aC khônNMnjg yQdRthuê hộS4aC lyQdRý nyQdRên cômCMV nằmS4aC yQdRluôn lêyQdRn chiếcS4aC giườnNMnjg S4aCđó. mCMVVốn chỉ địnxkvbh NMnjnghỉ mộyQdRt lát,mCMV nhưngNMnj vìNMnj qS4aCuá mS4aCệt, xkvbvả lạixkvb cS4aCa yQdRmổ đãmCMV hmCMVoàn thành,S4aC tiS4aCnh thần mCMVcô cũnxkvbg thomCMVải máS4aCi mCMVhơn, ĐàmNMnj Tĩnhxkvb ngủyQdR tS4aChiếp xkvbđi lúxkvbc xkvbnào khônNMnjg biết.

Nhiếp VũmCMV ThịnhNMnj S4aCthực yQdRra vẫn ởmCMV trxkvbong phòngmCMV trựcyQdR NMnjban yQdRchưa vềS4aC, NMnjhôm nmCMVay anNMnjh khôngNMnj phảiyQdR mCMVtrực xkvbca NMnjđêm, S4aCca NMnjtrực đêm mấxkvby xkvbngày nàyS4aC củayQdR xkvbanh CS4aChủ nhiệmCMVm PhươngS4aC đyQdRều đổixkvb giúxkvbp anxkvbh yQdRcả rồS4aCi. NMnjSau khmCMVi tan yQdR làm, anS4aCh NMnjqua txkvbhăm bốNMnj, tiS4aCện S4aCthể báS4aCo NMnjcho ôyQdRng tìS4aCnh hìnhmCMV pNMnjhẫu thuậtNMnj củamCMV S4aCBình Bình. yQdR Ông NhiếmCMVp ĐôyQdRng Viễnxkvb đS4aCã bNMnjiết trướcyQdR, thựcyQdR S4aCra từyQdR trmCMVưa ônmCMVg NMnjđã pyQdRhái nS4aCgười đmCMVến khoayQdR Ngoại TmCMVim mạchS4aC thăxkvbm dòxkvb, nhưxkvbng NMnjkhông NMnjđể chmCMVo NhS4aCiếp Vxkvbũ mCMVThịnh haS4aCy. NhmCMVìn vẻyQdR mặyQdRt mệt mỏiyQdR củamCMV NMnjcon traimCMV, ôNMnjng nói:NMnj yQdR“Phẫu thuậtmCMV khônS4aCg xkvbcó vxkvbấn đềyQdR gS4aCì làxkvb tS4aCốt rồi,xkvb mCMVmấy ngày naS4aCy mCMVcon NMnjcũng myQdRệt S4aCnhiều, ănyQdR NMnjkhông nxkvbgon ngủmCMV kNMnjhông yênmCMV, tốiS4aC naxkvby vềmCMV mCMVnhà yQdRmà S4aCnghỉ ngơi đi.”

Nhiếp Vxkvbũ ThịnhyQdR miệng thìyQdR đyQdRồng ý,S4aC nhS4aCưng txkvbừ khoNMnja GmCMVan mS4aCật bướcyQdR NMnjra aNMnjnh yQdRlại đxkvbi txkvbhẳng xkvbvề S4aCphòng S4aCtrực xkvbban của S4aCkhoa NgyQdRoại TS4aCim mạcyQdRh. ĐêmmCMV yQdRnay lmCMVà đxkvbêm NMnjđầu tiênmCMV saxkvbu cyQdRa yQdRphẫu tS4aChuật, S4aCmặc NMnjdù hiệmCMVn tại xkvbtình yQdRtrạng yQdRsau phẫS4aCu thuậtxkvb rấtS4aC xkvbtốt, nhưnyQdRg dùNMnj NMnjsao cũxkvbng vmCMVẫn lS4aCà mCMVđêm quamCMVn trS4aCọng nhất, hơS4aCn mCMVnữa mCMVqua xkvbbuổi sớmyQdR myQdRai, xkvbcác loạimCMV thuốcyQdR S4aCgây NMnjmê NMnjsẽ hoàxkvbn mCMVtoàn mấtNMnj tácNMnj dụng,xkvb thxkvbằng bé sẽS4aC cNMnjảm tmCMVhấy rS4aCất đau,S4aC cómCMV xkvblẽ xkvbcòn đaxkvbu đếnNMnj mmCMVức yQdRkhông nxkvbgủ đượxkvbc, cmCMVũng xkvbcó lẽNMnj sẽ phxkvbát kyQdRhóc. Nxkvbghĩ S4aCđến nhữngS4aC gimCMVọt nưxkvbớc mắtyQdR củxkvba nóNMnj yQdRmà lònNMnjg anyQdRh xkvbthắt lại,yQdR cuốiS4aC cùng quyếtyQdR địS4aCnh NMnjở lạyQdRi khônxkvbg về.

Thấy axkvbnh NMnjở NMnjlại đêmCMVm nmCMVay, các mCMVy NMnjtá trựxkvbc baS4aCn S4aCcũng khônxkvbg lxkvbấy S4aCgì làyQdRm S4aClạ, vìmCMV tryQdRước S4aCđây cmCMVó nhữngmCMV NMnjca phNMnjẫu tyQdRhuật của bệnyQdRh nmCMVhân xkvbquan trọngNMnj, vyQdRào đêmmCMV đầumCMV mCMVtiên sS4aCau kNMnjhi mổxkvb, NhNMnjiếp VũmCMV Txkvbhịnh vS4aCẫn hyQdRay chủ NMnjđộng yêS4aCu cầuS4aC trựcyQdR, tS4aCiện thểxkvb mCMVquan sáNMnjt S4aCtình mCMVhình sNMnjau pxkvbhẫu tNMnjhuật lNMnjuôn. SựNMnj tậnmCMV tâm yQdRvà mCMVnghiêm tmCMVúc đóNMnj NMnjanh đềuxkvb hS4aCọc đượcS4aC từyQdR ChủyQdR nhS4aCiệm NMnjPhương. HS4aCai ngàyS4aC naS4aCy ayQdRnh liên txkvbiếp xNMnjin nghỉS4aC yQdRphép, nênmCMV xkvbcông việcyQdR cNMnjũng bịS4aC dồxkvbn đốngNMnj khS4aCá nhiều,mCMV sẵmCMVn tiệnmCMV tận dụS4aCng lúcS4aC nàymCMV, cáyQdRi gS4aCì cầyQdRn bNMnjổ sumCMVng thìNMnj NMnjbổ sumCMVng, cáixkvb gìyQdR cầnNMnj kiểmCMVm xkvbtra thìxkvb kimCMVểm tra. ThoyQdRạt đầS4aCu yQdRanh kNMnjhông đyQdRi tS4aChăm pS4aChòng bệnhyQdR, bởimCMV anmCMVh bimCMVết xkvbsẽ cS4aCó nS4aCgười đếNMnjn thămxkvb Tôn NMnj Bình, cũNMnjng bmCMViết mCMVrằng TôS4aCn ChíyQdR QumCMVân vẫnS4aC cmCMVòn mCMVở đóS4aC, mìnyQdRh tớiyQdR txkvbhăm cxkvbhỉ mCMVtổ mamCMVng lạiyQdR phiền phS4aCức cxkvbho ĐàNMnjm TĩnhyQdR mCMVmà thNMnjôi, nêNMnjn quxkvbyết địnhxkvb ởNMnj lạixkvb phòS4aCng tyQdRrực yQdRban. NhưS4aCng mới ngồixkvb mộtNMnj xkvblát anxkvbh xkvbđã bắtNMnj đầuS4aC bồnxkvb chmCMVồn S4aClo lắxkvbng, khyQdRông cmCMVòn tâmNMnj trNMnjí làmNMnj viNMnjệc gìmCMV nữa, kyQdRhi nhìmCMVn NMnjthấy TmCMVôn ChíS4aC QuâS4aCn yQdRđi khỏiS4aC, anxkvbh lS4aCật xexkvbm bảnNMnj gmCMVhi yQdRchép xkvbmà mCMVy táS4aC vừyQdRa hoàn thànhyQdR, rồimCMV NMnjquyết xkvbđịnh tyQdRới phS4aCòng bệnhmCMV xyQdRem thếS4aC nàxkvbo, cóNMnj xkvbnhư vậNMnjy anNMnjh mớiS4aC ymCMVên xkvbtâm được.

Phòng bệS4aCnh rấtNMnj yên yQdRtĩnh, byQdRóng S4aCđèn ởmCMV S4aCgian ngoàiNMnj vẫyQdRn NMnjchưa tắt,mCMV mCMVtrên yQdRbàn NMnjđặt hS4aCai tácxkvbh tràS4aC, còxkvbn cxkvbó NMnjcả một hmCMVộp bNMnjánh ngọt,S4aC S4aCchắc S4aClà bánhxkvb ĐàmyQdR Tĩnxkvbh dùngyQdR đểNMnj tS4aCiếp kháyQdRch. Cửaxkvb xkvbphòng txkvbrong chỉ khNMnjép hờ,yQdR mCMVNhiếp S4aCVũ xkvbThịnh vừyQdRa S4aCđẩy cửayQdR vàmCMVo, liềnxkvb tyQdRrông thấyQdRy thằngS4aC xkvbbé đS4aCang xkvbngủ rất say,yQdR ĐàmyQdR TĩyQdRnh mCMVcũng mCMVngủ gụxkvbc trênS4aC NMnjchiếc gyQdRiường xếp.