You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táZQLZ trưởnT9eug tronT9eug phòng md5sLổ m8zLcảm thấym8zL khôngm8zL khta2eí cd5sLa m8zLmổ T9euhôm nZQLZay củm8zLa khta2eoa NgZQLZoại Tid5sLm mạcT9euh thậtT9eu kỳT9eu quặcd5sL. Tính ta2e khí củaT9eu Chta2eủ d5sLnhiệm Phương,d5sL cảm8zL việZQLZn nd5sLày m8zLai cũngta2e bta2eiết, kỹm8zL ta2ethuật gid5sLỏi, d5sLyêu ta2ecầu cao, d5sLmỗi d5sLlần ôngZQLZ T9euđích thm8zLân cầd5sLm m8zLdao T9eumổ, cảm8zL pm8zLhòng phd5sLẫu thuậtT9eu cứd5sL nhm8zLư ta2egặp phảta2ei đạita2e dịch, chỉta2e sợm8zL T9eucó chỗta2e nd5sLào sT9euơ sótZQLZ, bm8zLị Cm8zLhủ m8zLnhiệm Phta2eương m8zLtúm đượcZQLZ mắnd5sLg T9eucho mộtm8zL m8zLtrận thZQLZì đếnT9eu Giám ta2eđốc bệnT9euh vZQLZiện cũngta2e d5sLkhông bêd5sLnh m8zLnổi. Vìd5sL thếT9eu hZQLZôm naT9euy côT9eu pta2ehải đíd5sLch thânta2e giám m8zL sát cd5sLác ta2ey tT9euá chT9euuẩn bịm8zL trướcT9eu cT9eua mổ,T9eu d5sLchờ đếnta2e kZQLZhi bm8zLệnh ta2enhân đượcd5sL đưT9eua m8zLvào phòta2eng mổ, đèd5sLn m8zLchụp bậT9eut lên,d5sL T9eubác sĩm8zL gâyta2e ta2emê đta2eã ta2ebắt đầud5sL chta2euẩn m8zLbị ZQLZgây mêm8zL, côZQLZ chợtd5sL cZQLZảm thấy khôd5sLng khm8zLí cànZQLZg kỳta2e quặcm8zL hT9euơn nữa.

Những cZQLZa T9euphẫu thuT9euật cta2eủa Chủ nhZQLZiệm d5sLPhương d5sLđa phd5sLần ta2elà ta2edo mộtm8zL êta2e ZQLZkíp cd5sLố địta2enh phốd5sLi hợpta2e vớT9eui nT9euhau, ta2ebác sĩZQLZ gây mêd5sL ZQLZlà cT9euộng sựta2e m8zLlâu nămm8zL, Nhim8zLếp m8zLVũ T9euThịnh thta2eì vàT9euo tm8zLheo bệnhta2e nhâZQLZn, thT9euông thường d5sL trong cám8zLc m8zLca ZQLZmổ củT9eua Cd5sLhủ nta2ehiệm Phương,T9eu ad5sLnh đềud5sL lT9euà phụd5sL mổta2e thứd5sL nhất,d5sL nhưZQLZng ZQLZhôm nT9euay anh ZQLZchỉ đứngta2e mộtd5sL bênd5sL nhìnta2e báT9euc sĩT9eu gâT9euy ZQLZmê lT9euàm việc.d5sL Điềuta2e đZQLZầu ZQLZtiên khiZQLZến ta2ey tta2eá trưởZQLZng cảm thấd5sLy kT9euỳ quặcm8zL chínhta2e lT9euà NT9euhiếp Vũta2e Thịnh,ta2e hômT9eu nd5sLay bácT9eu ZQLZsĩ Nhiếd5sLp trôngZQLZ rấtd5sL lZQLZo lắnd5sLg, từ lúcd5sL bướcta2e vàoZQLZ d5sLtới giờm8zL ata2enh chT9euưa hm8zLề ngd5sLồi xuốta2engĐiều nm8zLày cũngZQLZ ta2ekhông cta2eó ta2egì lạ,m8zL Chủ nhiệmta2e Phươta2eng ta2ecòn đứngm8zL kiZQLZa, ngoàm8zLi bácd5sL sĩZQLZ d5sLgây T9eumê d5sLra, ad5sLi dád5sLm cảta2e gata2en ngồT9eui chứ? d5sLNhưng Cta2ehủ nhiệm8zLm Phươd5sLng hZQLZôm d5sLnay cm8zLũng khT9euông T9eudẫn thed5sLo họT9euc td5sLrò nàd5sLo khácZQLZ củaT9eu mình vàZQLZo phd5sLụ mổ,d5sL T9eumà dT9euùng haT9eui báZQLZc sd5sLĩ cT9euó tT9euay nghềd5sL giỏim8zL nT9euhất d5sLtrong khd5sLoa làT9eum pd5sLhụ mổ,ZQLZ yta2e tá trưởngta2e ta2ethấy, đta2eối ta2evới Tứta2e chZQLZứng Fm8zLallot td5sLhì độiT9eu ngd5sLũ báZQLZc ZQLZsĩ hômT9eu nT9euay cóta2e ta2evẻ hZQLZùng hậu quá.

Tuy độiT9eu ngũT9eu hta2eùng hậT9euu nhưng ChủZQLZ nhid5sLệm PhươZQLZng đãd5sL lT9euàm rấT9eut tốt,T9eu từd5sL ta2enhát daZQLZo đầZQLZu tim8zLên phâT9eun tám8zLch ta2ecác cơ d5sLquan, đếnm8zL T9euvá m8zLtâm thấtta2e, cZQLZuối d5sLcùng làm8zL km8zLhâu lạid5sL d5sLcác mạta2ech máu,d5sL ZQLZông T9euđều thựcT9eu him8zLện rấtta2e chuẩn xáT9euc, mộd5sLt ta2eloạt cZQLZác thad5sLo d5sLtác thuầnm8zL td5sLhục hoànta2e hảom8zL đếnm8zL mta2eức cZQLZó tm8zLhể qT9euuay lại ta2e làm m8zLtài liệud5sL giảngZQLZ dta2eạy côta2eng khaT9eui, đâd5sLy lT9euà kỹZQLZ thT9euuật ta2emà ôta2eng T9eurèn đượZQLZc m8zLsau d5sLhàng ch

c nămd5sL đta2eứng bT9euàn mta2eổ. d5sLY tta2eá trưởng T9eucòn tm8zLưởng ChủT9eu nhd5sLiệm Phta2eương đanT9eug lZQLZàm mẫu,ZQLZ m8zLvì bd5sLác sĩT9eu Nhiếpd5sL m8zLmà ôngZQLZ cưngd5sL nd5sLhất đang đứngZQLZ bênT9eu cạnhZQLZ quZQLZan ZQLZsát, tiếT9euc rằnT9eug hômta2e nd5sLay tâmZQLZ trạngT9eu bm8zLác sZQLZĩ NhT9euiếp khT9euông được tốt,m8zL từT9eu lta2eúc mởm8zL khoand5sLg nT9eugực củm8zLa bệnhZQLZ nhâZQLZn, aT9eunh khôZQLZng d5sLdám nT9euhìn bệta2enh m8zLnhân ta2ethêm một lầnm8zL nZQLZào nữaZQLZ, T9eumà chT9euạy lạid5sL phm8zLía bd5sLác m8zLsĩ gm8zLây T9eumê ta2eđếm T9eutần sZQLZố mT9euáy thở.

Cô ZQLZy tZQLZá trẻd5sL thm8zLì thầd5sLm với T9eu y m8zLtá trưởnT9eug: m8zL“Hôm nT9euay bácta2e m8zLsĩ Nhid5sLếp sm8zLao tta2ehế nhZQLZỉ? m8zLChưa ănta2e ZQLZsáng nêta2en bd5sLị tT9euụt hta2euyết áp à?”

“Lắm d5sLchuyện!” T9euY táZQLZ trưởngta2e mắng, m8zLnhưng troT9eung lònd5sLg cd5sLũng thZQLZầm thắcd5sL d5sLmắc, bìta2enh thườnm8zLg Chủm8zL nhid5sLệm PhươT9eung dẫd5sLn theo m8zLhọc trT9euò mta2eà tZQLZhấy m8zLhọc trT9euò lơd5sL đễnhm8zL m8zLnhư vậy,ta2e chắta2ec chắT9eun đd5sLã qud5sLay lạim8zL mm8zLắng chm8zLo một T9eutrận tta2eơi bời,ta2e nhưZQLZng T9euhôm nd5sLay ônT9eug rấtT9eu tT9euập m8zLtrung T9eulàm m8zLphẫu thuậtm8zL, đếnm8zL mứcT9eu đầud5sL còn chẳngZQLZ ngẩngm8zL lên,T9eu d5sLlàm T9eunhư ta2ebác d5sLsĩ T9euNhiếp khôZQLZng hta2eề cóT9eu mặT9eut tZQLZrong phd5sLòng mổZQLZ vm8zLậy. Chủ nd5sLhiệm khônT9eug mắnm8zLg mta2eỏ aT9eui, ta2eca phẫZQLZu ZQLZthuật nàT9euy thậtT9eu làT9eu kỳd5sL lạ,T9eu bta2eình thườngT9eu chỉd5sL khi ZQLZ nào cd5sLa d5sLmổ rấtta2e khôm8zLng tZQLZhuận lợZQLZi, tìm8zLnh trạngT9eu bệT9eunh nhânT9eu vôm8zL cùngm8zL ngta2euy kịZQLZch, Chủm8zL nhiệm PhươZQLZng m8zLkhông cm8zLó thờd5sLi giam8zLn nd5sLói ta2ethì m8zLmới T9eukhông mắd5sLng ngườid5sL m8zLkhác. ta2eNếu khôT9eung ZQLZthì nào mta2eắng trợta2e thủd5sL, quZQLZát ZQLZy ZQLZtá, rZQLZủa T9eudụng d5sLcụ, T9euchê d5sLkim conZQLZg khóm8zL làm,T9eu nm8zLói chud5sLng phảiT9eu tìm ZQLZra lỗd5sLi gT9euì đT9euó mắngta2e vàim8zL cm8zLâu, ZQLZmới cZQLZó tZQLZhể xZQLZem T9eunhư mộtta2e ta2eca phẫud5sL T9euthuật bìT9eunh thường.

Đang phẫm8zLu thuậtm8zL tta2ehì huyết ZQLZáp bệnm8zLh nta2ehân ta2ebỗng nhiênT9eu T9eugiảm mạnh,ZQLZ bácta2e ZQLZsĩ gta2eây mZQLZê rm8zLất bìnta2eh tĩnta2eh trướZQLZc tìd5sLnh huống d5sLbất ta2engờ nàyd5sL, lậta2ep tứcta2e T9euthông báom8zL m8zLchỉ ZQLZsố huyếtta2e ám8zLp cZQLZho chủd5sL ZQLZnhiệm, vT9euừa dứm8zLt lờiT9eu đãZQLZ thấy Nhd5sLiếp ZQLZVũ Thịnhd5sL quta2eay ta2etrở lạiZQLZ T9eubên bànm8zL phZQLZẫu td5sLhuật. ChZQLZủ nhm8zLiệm Phươngm8zL liếcT9eu T9euanh nhưng khôngm8zL buồm8zLn T9euđếm ta2exỉa d5sLgì đếnta2e, thta2eương lZQLZượng thẳta2eng vớta2ei bád5sLc sĩd5sL m8zLgây mêm8zL md5sLấy cZQLZâu, m8zLquay sang d5sLthấy Nhd5sLiếp VũT9eu TT9euhịnh T9euchao T9euđảo nhưta2e ZQLZmuốn nta2egã, ChZQLZủ nhiệmT9eu Pta2ehương rT9euốt cuộcta2e cũng phm8zLát cám8zLu: “m8zLTránh sand5sLg md5sLột bêT9eun! Lượnta2e T9euqua lưd5sLợn lại,ta2e lởnZQLZ ta2evởn làmZQLZ td5sLôi bựcZQLZ mìnhT9eu! Nếu ZQLZ không tT9euhì ZQLZcút T9eura ngm8zLoài d5sLcho tôi!”

Chủ nhiệd5sLm cuốim8zL cùT9eung cũng mắngd5sL ngườita2e rồi,T9eu ZQLZhơn nữata2e lạiT9eu mm8zLắng NhiếT9eup Vm8zLũ Thịnhm8zL ngưZQLZời màT9eu thườT9eung ngd5sLày ông m8zLthiên vịd5sL nhất,T9eu chứngta2e m8zLtỏ cta2ea phẫuT9eu m8zLthuật nàta2ey khôm8zLng cZQLZó vấnd5sL đềta2e gd5sLì d5sLlớn. Pta2ehụ mổm8zL thứm8zL nhấtta2e và thứT9eu hT9euai ZQLZthở ZQLZphào nta2ehẹ m8zLnhõm, cảta2e pT9euhòng phẫum8zL ZQLZthuật ZQLZđều nT9euhư trútZQLZ đượta2ec m8zLgánh nặng.ta2e Bác d5sLsĩ NhZQLZiếp bT9euị mắngm8zL, rta2eầu rĩm8zL trd5sLánh sd5sLang mộtT9eu bd5sLên, nhưnta2eg vẫta2en khôngm8zL dd5sLám bỏm8zL ra ngoàim8zL. MộtZQLZ lZQLZúc saum8zL, d5sLhuyết ám8zLp củam8zL bệnhZQLZ nhânm8zL tăngZQLZ trởta2e lại,ZQLZ tim8zLếp m8zLtheo đóm8zL cm8zLa mổT9eu d5sLtiến hành rấtta2e thuậnm8zL lợi,T9eu Chủm8zL nhita2eệm PT9euhương hôd5sLm naT9euy đíchta2e thâZQLZn làm8zLm T9eutất cảta2e mT9euọi vZQLZiệc, thậm d5sLchí T9euđến m8zLcông đm8zLoạn khâta2eu vếm8zLt d5sLmổ m8zLcuối cùm8zLng ôZQLZng m8zLcũng ZQLZtự mìd5sLnh thựcta2e hiệd5sLn, khôngd5sL đd5sLể phụ tZQLZá độngm8zL ta2etay vàta2eo. SaT9euu khm8zLi kT9euhâu xonm8zLg, ônm8zLg cứm8zL ZQLZngắm nghíad5sL mãi,T9eu vm8zLẻ nhT9euư rấtZQLZ hàm8zLi ta2elòng. Chỉ phẫuT9eu thuT9euật ZQLZbây gZQLZiờ đềum8zL T9eulà chỉm8zL td5sLự tZQLZiêu, d5sLvì thếZQLZ T9euông đãd5sL làT9eum ta2emột cm8zLái tta2ehắt chỉZQLZ tuyệt T9euđẹp, đếnta2e nỗm8zLi dZQLZường nhưT9eu bd5sLản thânT9eu cta2eũng rấtT9eu ta2evừa ým8zL, nta2egẩng đầuT9eu lm8zLên ta2egọi NhZQLZiếp Vũ m8zLThịnh: “XongT9eu rồi!d5sL Tôita2e đid5sL rửaT9eu td5sLay đây.”

Chủ nhZQLZiệm PhươT9eung rửa tayd5sL xod5sLng, thád5sLo cặd5sLp ta2ekính rZQLZa m8zLrửa mm8zLặt rd5sLồi d5sLmới rta2ea ta2ekhỏi phta2eòng mổ.ta2e BênT9eu nm8zLgoài phòta2eng pZQLZhẫu thuật, ngườita2e nta2ehà bệd5sLnh T9eunhân ZQLZđang ZQLZlo lắT9eung cd5sLhờ đT9euợi, vừata2e ta2enghe tid5sLếng T9eucửa ta2ephòng bd5sLật d5sLmở, trông thấyT9eu ChủZQLZ nhiệm8zLm Phươnta2eg d5sLđi T9eura, cT9euô tta2ea liềnT9eu vd5sLội ta2evàng đứZQLZng dậy.

Ấn tZQLZượng T9eucủa Chd5sLủ nhiệm PZQLZhương vềZQLZ ĐàZQLZm d5sLTĩnh rấtZQLZ m8zLtệ, chta2eo rằZQLZng cZQLZô chínta2eh lm8zLà hồta2eng nta2ehan T9euhọa tta2ehủy trta2eong d5sLtruyền thuyết, mộtT9eu ad5sLnh chànT9eug ngm8zLoan ngd5sLoãn biếm8zLt vâd5sLng ZQLZlời nhưta2e NZQLZhiếp VT9euũ ThịnhT9eu bịd5sL T9eucô tZQLZa làm cta2eho ănZQLZ khôngta2e ngZQLZon ngd5sLủ khôd5sLng yên,d5sL đd5sLến gm8zLiờ vẫnta2e cZQLZòn pZQLZhải trôngd5sL nd5sLom đứad5sL bT9eué vôZQLZ tộim8zL trong phòngZQLZ hT9euồi sứm8zLc. BởiZQLZ thếm8zL ônZQLZg đanhZQLZ mặtd5sL lạid5sL, kT9euhông tta2ehèm nhìd5sLn Đàmd5sL Tĩta2enh, ld5sLúc điZQLZ nganm8zLg qua côm8zL cònT9eu bta2euông mta2eột câud5sL “ta2eLần ta2enày côT9eu vd5sLừa m8zLlòng m8zLrồi nhé!”

Đàm Tĩnhta2e biếZQLZn sắc,ZQLZ cô khôZQLZng tT9euhể d5sLhiểu đượcT9eu câZQLZu T9eunói nZQLZày cT9euủa d5sLbác sĩZQLZ mm8zLổ T9euchính cód5sL ZQLZý gd5sLì. Cm8zLô vm8zLốn đT9euã vôT9eu cùng căngT9eu thẳngd5sL, m8zLNhiếp VZQLZũ ThT9euịnh bướcd5sL vàom8zL m8zLphòng phẫta2eu thuậtta2e ZQLZđến giờta2e vd5sLẫn chta2eưa thấZQLZy raT9eu, giờ bácm8zL sm8zLĩ mổd5sL chd5sLính vừm8zLa ZQLZra liềnT9eu lT9euạnh ZQLZtanh bZQLZuông mộd5sLt câum8zL T9eunhư vậyta2e khiếnm8zL cm8zLả người côm8zL mềmT9eu nhũn,d5sL suýT9eut m8zLchút nữad5sL ngd5sLất xỉuT9eu, mta2eay cóm8zL Tônm8zL Chím8zL QT9euuân kịpZQLZ đm8zLỡ d5sLlấy, dìum8zL cta2eô d5sLngồi xuống gZQLZhế. d5sLCô hT9euoa m8zLhết T9eucả mắt,m8zL mộT9eut hồiZQLZ lm8zLâu sam8zLu d5sLmới địnhZQLZ ta2ethần ta2enói: “Gọd5sLi điệnta2e cho m8zL Nhiếp Vũta2e Thịm8zLnh, hỏiT9eu aZQLZnh m8zLta rútm8zL cd5sLục cd5sLa d5sLphẫu d5sLthuật tZQLZhế nàT9euo rồi?”

Nhiếp Vũd5sL Thịnta2eh thm8zLu xếpT9eu ổn thoảd5sL cZQLZho Tôm8zLn Bìnm8zLh xongT9eu, vừad5sL rm8zLa ta2eđến ZQLZcửa phònT9eug mổT9eu, nhìnZQLZ qT9euua ZQLZcửa kínm8zLh, liềnZQLZ d5sLbắt gặp Đàta2em ZQLZTĩnh gầm8zLn nhT9euư ngãZQLZ vd5sLào T9eulòng Tta2eôn Chím8zL m8zLQuân. Pta2ehải tZQLZhừa m8zLnhận rm8zLằng, ZQLZanh ta2evẫn thấy lòngd5sL chuT9eua ta2exót, d5sLcó lẽT9eu m8zLduyên phậnT9eu giữam8zL am8zLnh vta2eà Đàm8zLm T9euTĩnh đếnZQLZ đâm8zLy thựT9euc sZQLZự đãT9eu hếtT9eu rm8zLồi. Chuyện đếnd5sL nưta2eớc ZQLZnày, kta2ehông T9eucam tâta2em d5sLthì cũnd5sLg cT9euó íd5sLch gm8zLì? Tìm8zLnh yd5sLêu tZQLZrong sánZQLZg đZQLZơn thuần thT9euời ZQLZniên thiếuZQLZ m8zLđã nhưta2e mộtd5sL giấcT9eu mZQLZơ, ta2ecòn lạZQLZi chỉm8zL m8zLlà T9euoán hm8zLận màZQLZ thôi.

Anh đZQLZẩy cửaZQLZ bướcta2e rta2ea, thấy ĐàT9eum TZQLZĩnh vẫnm8zL đangm8zL lm8zLúi húta2ei ZQLZtìm điệnT9eu thm8zLoại, biếtT9eu côm8zL ấyd5sL ta2eđịnh gta2eọi cd5sLho mìd5sLnh, bèn nta2eói: “Khôd5sLng cầnZQLZ m8zLgọi nta2eữa, tôT9eui rZQLZa đâyZQLZ rồi.”

Trông tm8zLhấy ánm8zLh mắtT9eu đầy mongm8zL mZQLZỏi củta2ea Đm8zLàm Tĩnhm8zL, aZQLZnh d5sLnói: “Phẫud5sL m8zLthuật kếtta2e tta2ehúc d5sLrồi, rấtZQLZ ta2ethành công.”

Đàm Tm8zLĩnh nd5sLgẩn ngườiT9eu mất d5sLvài gm8zLiây, d5sLrồi đứngta2e pm8zLhắt dậym8zL nhưngm8zL côm8zL khôm8zLng bướcT9eu T9eunổi vàoZQLZ pd5sLhòng T9euphẫu tta2ehuật, chỉ biếtta2e nhìnZQLZ Nhiếm8zLp T9euVũ Thịnta2eh đZQLZầy vZQLZan ZQLZxin, ta2eNhiếp ta2eVũ ThT9euịnh cd5sLảm thấT9euy ta2eánh mắtT9eu cm8zLô nZQLZhư sáp m8zLnến nT9euóng bm8zLỏng, T9euthiêu đốta2et tráita2e tim8zLm aZQLZnh đata2eu buốtta2e, anZQLZh d5sLvô d5sLthức tráT9eunh ta2eánh mắtZQLZ của ZQLZcô, nóita2e: “Bta2eình Bta2eình đad5sLng T9euở ta2etrong phòT9eung hồZQLZi sứZQLZc, phảta2ei tta2eheo dõim8zL mm8zLột đãd5sL, d5sLnếu khônta2eg có gìta2e bấd5sLt thưd5sLờng ta2ecó thZQLZể đd5sLưa vềta2e phd5sLòng bệnh.”

“Tôi d5sLcó thểT9eu vàoT9eu td5sLhăm nó không?”

“Vẫn chm8zLưa đưT9euợc.” ta2eAnh đáp, km8zLhông kta2eìm đượcta2e vẫnd5sL dd5sLùng gita2eọng d5sLan ủita2e, “TT9euôi sẽd5sL vàoT9eu vớiZQLZ nd5sLó m8zLngay, cZQLZô cm8zLứ yên tâm.”

Đàm m8zLTĩnh cúd5sLi đầu,ZQLZ dùd5sL không nhta2eìn nhưnta2eg Nhiếpd5sL Vd5sLũ Thịd5sLnh cT9euũng biếtd5sL cZQLZô đta2eang m8zLkhóc. Tônta2e Chd5sLí QuZQLZân d5sLđưa cZQLZho m8zLcô gói ta2egiấy ănm8zL, Nhiếpd5sL VũT9eu TZQLZhịnh cảmm8zL thT9euấy tta2eâm tT9eurạng đầZQLZy d5sLphức tT9euạp, bT9euèn qum8zLay ngườita2e trở lạim8zL phta2eòng hồiZQLZ sức.

Bác sĩta2e gâyd5sL mêta2e ZQLZvẫn cZQLZhưa đi, T9euthấy anT9euh vàta2eo bèm8zLn d5sLchào rta2eồi hỏi:d5sL “Đứm8zLa trẻm8zL nT9euày ZQLZcon d5sLnhà d5sLai thế?”

Nhiếp VũZQLZ Thịm8zLnh khựT9eung lạiZQLZ, hỏi: m8zL“Sao thếta2e ạ?”

“Ui trờid5sL ơi,ZQLZ tôita2e lZQLZàm việc vớZQLZi d5sLChủ nhiệmZQLZ Phưd5sLơng mta2eười mm8zLấy nămm8zL rồi,T9eu chd5sLưa từngT9eu thấyta2e ôm8zLng ấyd5sL ta2enhư hômT9eu nayT9eu, cứ nhưm8zL cota2en d5sLnhà mìnZQLZh đangd5sL nm8zLằm trênd5sL bZQLZàn d5sLphẫu thuậtd5sL vậy.”

Nhiếp Vũd5sL ThịnhT9eu td5sLhấy lòng d5sLchua xód5sLt, vộd5sLi đáp:ZQLZ “Đâym8zL làT9eu… hZQLZọ hàngT9eu… T9euhọ hànT9eug củata2e cháu.”

“Thảo nàT9euo! ĐúngZQLZ lm8zLà chủ nhiệmT9eu củad5sL cáT9euc d5sLanh cd5sLoi aT9eunh m8zLnhư coZQLZn đT9euẻ, tôiZQLZ T9eucứ bảota2e T9eusao d5sLhôm nata2ey m8zLanh đd5sLứng trong phòngm8zL phd5sLẫu thuậtd5sL T9eumà lạZQLZi khT9euông lta2eàm ZQLZgì. d5sLÀ, đúngm8zL rồi,m8zL chm8zLương td5sLrình CZQLZM ấym8zL rm8zLút cục lm8zLà T9euthế nàoZQLZ T9euđấy? ChT9euủ nhiệmd5sL d5sLcủa cd5sLác d5sLanh bấtm8zL ZQLZchấp ápZQLZ lựT9euc củZQLZa vm8zLiện trm8zLưởng kéZQLZo về đâta2ey, báT9euc ZQLZbỏ rấtd5sL nd5sLhiều T9euý d5sLkiến củad5sL ta2emọi ngưm8zLời, ta2ethế sta2eao ta2egiờ vẫT9eun chZQLZưa khởid5sL độngT9eu vậy?”

Nhiếp Vm8zLũ Thịnhta2e d5sLthầm nghĩ chuyệd5sLn nàta2ey cZQLZhính làZQLZ d5sLdo d5sLmình làmT9eu lỡd5sL dZQLZở. Am8zLnh áZQLZy náyZQLZ nói:T9eu “Cta2ehủ ZQLZnhiệm đãta2e giaZQLZo cho chT9euáu rồi,ZQLZ chỉm8zL cầd5sLn tìmT9eu đượcta2e bệnta2eh d5sLnhân thíT9euch hợT9eup sẽZQLZ d5sLlập d5sLtức tiếta2en hànhm8zL T9euca đầu tiên.”

“Làm tốta2et làZQLZ tạZQLZo phúT9euc cho dâm8zLn đấyZQLZ.” BáZQLZc ZQLZsĩ gâyta2e mêta2e nóim8zL đùa,”m8zL ZQLZBao nhiêm8zLu bm8zLệnh nhta2eân còZQLZn ZQLZđang đỏT9eu mắtd5sL chờ d5sL kia kìd5sLa, ata2enh xZQLZem hZQLZỗ trợZQLZ ta2echo bd5sLệnh m8zLtim T9eubẩm sinT9euh cZQLZủa chínZQLZh phủZQLZ, hộZQLZ khZQLZẩu nôm8zLng thm8zLôn có m8zLthể ta2eđược hd5sLưởng ZQLZtrợ cấp,ZQLZ bảd5sLo hT9euiểm thd5sLất ta2enghiệp ởm8zL d5sLthành m8zLphố cT9euó tm8zLhể đưta2eợc hưởngta2e trợ cm8zLấp, đâta2ey khôngta2e phảita2e hộZQLZ khẩuZQLZ nôngZQLZ tm8zLhôn, cũngta2e chẳngd5sL phảim8zL thấtZQLZ ngZQLZhiệp T9euở thànhm8zL phố,ZQLZ tự nhiêm8zLn mắcta2e phảm8zLi căT9eun ZQLZbệnh nặngm8zL nhd5sLư thếT9eu này,ta2e khôta2eng cta2eó tiềnta2e màd5sL chta2eữa, ta2ebằng mọi cáchm8zL phảm8zLi xod5sLay đượcd5sL hơm8zLn mườZQLZi vạnd5sL tm8zLệ, còZQLZn khZQLZông biếtm8zL cóta2e bàta2e cod5sLn hm8zLọ hànZQLZg nàoZQLZ chZQLZịu cho m8zLvay khôm8zLng, thậtm8zL ta2elà ta2eác nghita2eệt quád5sL mà…”ta2e ta2eÔng nhta2eìn ZQLZbé Tônta2e BT9euình đangd5sL nằmd5sL trên gd5sLiường d5sLđẩy, “Đượcd5sL rồiZQLZ đấy,d5sL xeT9eum rta2ea tìT9eunh hìT9eunh m8zLkhá kT9euhả qZQLZuan, ta2etám phầnm8zL khônZQLZg d5sLphải đưa sd5sLang pZQLZhòng cd5sLhăm sód5sLc đT9euặc bim8zLệt, m8zLanh trT9euực ởT9eu đâym8zL, tôim8zL d5sLđi tm8zLhay đồd5sL đã.”

Khi d5sLTôn Bta2eình tT9euỉnh dậy, ngườiT9eu đầuT9eu tim8zLên cậum8zL nhìd5sLn thấyd5sL làZQLZ ĐàZQLZm TT9euĩnh. ZQLZTuy đềT9eu pT9euhòng lâT9euy nhiễd5sLm, ta2eĐàm Tĩnd5sLh phZQLZải mặc chiếta2ec ta2eáo chod5sLàng khửZQLZ T9eutrùng rộnta2eg thùnta2eg tta2ehình, m8zLcòn đZQLZeo kd5sLhẩu trangm8zL, m8zLđội mũ, nhta2eưng m8zLchỉ ta2enhìn áZQLZnh mắm8zLt qd5sLuen ZQLZthuộc, Tôta2en ZQLZBình liZQLZền T9eunhận ZQLZngay rT9eua mm8zLẹ. CZQLZâu đầud5sL tm8zLiên cậu béd5sL hỏiZQLZ ld5sLà: ta2e“Mẹ, d5sLsao mẹ

Đàm m8zLTĩnh vốnZQLZ ZQLZđã nín kd5sLhóc nhưnta2eg nta2eghe ta2econ nóT9eui ZQLZcâu ấyZQLZ, T9eucô sm8zLuýt nữam8zL lạita2e rơZQLZi nướcta2e ta2emắt. SắpZQLZ tớiT9eu gta2eiờ m8zLtan sở, T9euChủ nhim8zLệm Pta2ehương lta2eại tựT9eu ZQLZmình đta2ei ZQLZkiểm tta2era mộT9eut lượT9eut, lT9euần nàyZQLZ d5sLông dẫnZQLZ theT9euo họcT9eu trò m8zL của mta2eình, tấtd5sL m8zLcả đềT9euu mặcta2e áoZQLZ blZQLZouse trắngm8zL, đầyd5sL tta2eác pZQLZhong cônZQLZg việcta2e, đứngT9eu trod5sLng phòng bệnT9euh, nóZQLZi mộtta2e d5sLlượt nta2ehững điềum8zL cầnd5sL ta2echú ýd5sL saZQLZu phẫm8zLu thuậT9eut. ZQLZMấy m8zLvị tiếnZQLZ sĩZQLZ mải miếtT9eu gT9euhi chT9euép, TiểT9euu MZQLZẫn còZQLZn nghta2eịch ngợmZQLZ làmT9eu mặtT9eu xấZQLZu chọcta2e Nhid5sLếp VZQLZũ ThT9euịnh. Đợd5sLi m8zLChủ nhiệm PhươZQLZng đd5sLi rm8zLa rồT9eui, ta2eanh mm8zLới d5sLkhoác vta2eai Nhiếd5sLp VũT9eu Thịnh,T9eu trZQLZêu chọcm8zL: “Sưd5sL m8zLhuynh, nghe ta2enói ta2ehôm nad5sLy trZQLZong phònT9eug phẫud5sL thd5sLuật m8zLanh bịm8zL m8zLlão ym8zLêu mắm8zLng hả?”

“Làm d5sLgì có,d5sL m8zLem nghZQLZe ai d5sLnói thế?”

“Ái dà,ZQLZ NZQLZhiếp sm8zLư huynh T9euà, d5sLngày nàd5sLo ta2elão ZQLZyêu chẳZQLZng m8zLmắng bZQLZọn ed5sLm vd5sLài ZQLZlượt, cta2eó phZQLZải ta2elà chuyta2eện gZQLZì ta2emất mặt đâm8zLu, sata2eo am8zLnh khôngd5sL cm8zLhịu thừaT9eu nm8zLhận nhỉ?ta2e ta2eNhưng đêmT9eu mZQLZai lãT9euo yêuZQLZ T9euphân cônZQLZg ZQLZem tm8zLrực ban thata2ey anhm8zL, nód5sLi nhàta2e ad5sLnh cZQLZó việc,T9eu ta2eanh nóiT9eu đi,ta2e anta2eh m8zLphải m8zLcảm ZQLZơn ZQLZem d5sLthế nàom8zL đây nhỉ?”

Nhiếp VũT9eu Thịnhm8zL T9euvô cùng cảmta2e kícta2eh tm8zLrước sd5sLự qZQLZuan tâmd5sL củam8zL d5sLChủ nhiệmZQLZ Phưm8zLơng, aT9eunh địnhZQLZ buổm8zLi tốiT9eu qm8zLua việnT9eu túc tta2erực bta2eên giườnta2eg bệnh,m8zL chămta2e m8zLsóc bd5sLé T9euTôn BT9euình nta2ehiều d5sLhơn T9eumột chút,m8zL ta2ekhông ngờd5sL ZQLZchi tiết nhỏT9eu ZQLZnhặt m8zLnày cd5sLhủ nhiệmZQLZ cũngZQLZ đd5sLã nghta2eĩ cd5sLhu đáT9euo T9eucả rồi.

Anh d5sLđáp: “Vậd5sLy anZQLZh mm8zLời em ăm8zLn cta2eơm nhé.”

Tiểu MT9euẫn lắcT9eu đầuT9eu quầy quậy:ta2e “ÔiZQLZ nta2eo d5sLno! MờiT9eu ănm8zL m8zLcơm ta2ethì ta2edễ chZQLZo anT9euh qd5sLuá. AT9eunh mờid5sL ZQLZem ăd5sLn T9eucơm cta2eũng đượT9euc, nhưng em8zLm ta2ephải dẫnZQLZ thta2eeo bạnta2e gáta2ei eZQLZm nữa!”

Bạn gZQLZái cta2eủa Tiểud5sL Mẫn cũngm8zL họT9euc T9euY T9eunhưng hd5sLọc Nhd5sLa m8zLkhoa, năm8zLm ZQLZnay mớim8zL làd5sL thạm8zLc sm8zLĩ ta2enăm thứm8zL 2T9eu, đangT9eu thựcd5sL tập tạid5sL bệd5sLnh vZQLZiện nZQLZày. Nm8zLhiếp ZQLZVũ Tta2ehịnh d5sLnói: “Đượcta2e ZQLZthôi, eZQLZm T9eugọi cm8zLả TiểuZQLZ Km8zLỳ đZQLZi, anta2eh mời d5sL hai đứata2e ăd5sLn cơm.”

Tiểu MẫT9eun cưm8zLời T9eugian d5sLxảo: “Sư hd5sLuynh, md5sLời hZQLZai đứta2ea T9euem ănta2e cd5sLơm màZQLZ anZQLZh đm8zLi mộtm8zL mình,T9eu khZQLZông ngưta2eợng à?T9eu Khácd5sLh có d5sLhai nm8zLgười, chta2eủ cũnm8zLg T9euphải cT9euó haT9eui ngườiT9eu chứ!ZQLZ Am8zLnh kZQLZêu bta2eạn gám8zLi aT9eunh cZQLZùng đita2e, cta2eho em vớm8zLi TiZQLZểu KỳT9eu diệnZQLZ kiến,T9eu đượcta2e không?”

Nhiếp ta2eVũ T9euThịnh thoángZQLZ ngây người,m8zL ta2eđáp: “AnhT9eu m8zLvà côm8zL ấyZQLZ chT9euia m8zLtay rồi.”

Tiểu Mẫnd5sL kta2einh ngạc: ZQLZ “Cái gZQLZì cơ?T9eu Sam8zLo ZQLZlại thế?”

Nhiếp d5sLVũ TZQLZhịnh không nm8zLói gìm8zL, TiểuT9eu Mẫnta2e bâT9euy m8zLgiờ mớm8zLi nhớm8zL rZQLZa d5sLhọ đad5sLng ởT9eu tronta2eg phòngd5sL bệnhd5sL, vZQLZẫn d5sLcòn bệnhm8zL nhân nằd5sLm kiZQLZa, mìnta2eh hd5sLỏi nhiềd5sLu chuyệnZQLZ nhd5sLư vậd5sLy, d5sLquả lm8zLà khônZQLZg T9eunên. VT9euì thếT9eu ad5sLnh vội d5sL im bd5sLặt, nhm8zLìn Nhiếpta2e T9euVũ Thịnhm8zL ghT9eui lờiZQLZ cm8zLăn dặd5sLn. Nhiếpd5sL Vd5sLũ Thịm8zLnh gZQLZhi xd5sLong lim8zLền cta2eùng Tiểu ta2eMẫn đm8zLi ta2era ngd5sLoài, ĐàmZQLZ TĩnT9euh td5sLuy ởd5sL T9eugian T9eutrong củta2ea phm8zLòng bệnh,ta2e nhưngT9eu vìd5sL m8zLcửa mở nêm8zLn họm8zL nZQLZói d5sLgì cta2eô đềud5sL nghd5sLe d5sLrõ từnZQLZg chd5sLữ một.

Lúc đầum8zL côm8zL ấym8zL cT9euũng chỉ ngheT9eu lT9euoáng thd5sLoáng, mãta2ei đta2eến khta2ei NhiT9euếp VũT9eu Thịnm8zLh nZQLZói d5sLđã d5sLchia tad5sLy vớita2e bạnZQLZ m8zLgái, côZQLZ mới m8zLchợt nm8zLhư nhậnta2e tta2eh điềZQLZu ZQLZgì. Tínm8zLh cd5sLách T9eucủa ZQLZNhiếp Vd5sLũ ThịZQLZnh cT9euô hiểta2eu rZQLZất rõ,ta2e anhT9eu không dễd5sL ZQLZdàng quT9eua lạm8zLi vớiZQLZ mộtd5sL ngta2eười cT9euon d5sLgái, sT9euau kd5sLhi d5sLquyết địnhZQLZ yta2eêu, ta2elại cta2eàng không tuỳZQLZ ZQLZtiện nóita2e ta2echia taym8zL. Sad5sLo lạiZQLZ thta2eế nhm8zLỉ? Chm8zLẳng ZQLZlẽ vìta2e chuyệZQLZn cta2eủa TônT9eu Bình?

Bất kta2eỳ ngườiT9eu coT9eun gZQLZái nào d5sLcũng m8zLkhó m8zLmà chta2eấp nhậta2en nổim8zL việta2ec bT9euạn td5sLrai mìnhm8zL tựta2e dd5sLưng cm8zLó mộtT9eu đta2eứa cT9euon riêng. Đàta2em Tĩm8zLnh chợm8zLt thấyd5sL áT9euy náy.

Sau ZQLZkhi tT9eurời tối,ta2e đáng ta2e lẽ đãd5sL hếta2et gm8zLiờ thăm8zLm bệm8zLnh, nhưnm8zLg lT9euà phòm8zLng Vd5sLIP nêd5sLn cZQLZũng thoT9euải máta2ei hơnZQLZ chZQLZút m8zLít. Vương VT9euũ Lim8zLnh vZQLZà Lươngm8zL NgT9euuyên Ata2en nghT9eue nóZQLZi hôZQLZm nm8zLay Tôm8zLn Bd5sLình làmZQLZ phZQLZẫu thuậT9eut, vừm8zLa sáng m8zLsớm đãta2e gta2eọi điệta2en ZQLZhỏi thd5sLăm, đếnd5sL tZQLZối Vưta2eơng m8zLVũ Linta2eh lạiT9eu đếnZQLZ tậnZQLZ bệnhm8zL vim8zLện thăm Tônd5sL BìnZQLZh, côd5sL sợm8zL qZQLZuá giờm8zL tZQLZhăm bta2eệnh T9eubác sm8zLĩ kT9euhông cd5sLho vào,d5sL nta2eên ta2eđến dướid5sL chânZQLZ lầuta2e liền gd5sLọi điệT9eun cT9euho Đàta2em Tĩnhta2e, Đta2eàm Tm8zLĩnh bèT9eun bm8zLảo Tôd5sLn m8zLChí Quâd5sLn xuốnT9eug T9euđón cô.

Đã mấyT9eu nd5sLgày khôm8zLng gặp, Vươnd5sLg ZQLZVũ Lid5sLnh d5sLvừa thấyZQLZ ĐàmT9eu Tĩnhd5sL liZQLZền T9eutay bd5sLắt mặm8zLt mừnta2eg. CZQLZô ta2ecầm tta2eheo mộtm8zL hộpm8zL lớT9eun đựng ZQLZđầy cám8zLc loạT9eui bZQLZánh ngọt,ta2e nóim8zL: m8zL“Hai hômT9eu naT9euy cZQLZửa tiệT9eum m8zLcủa cta2ehúng mìnhd5sL vừad5sL khai trta2eương, đắd5sLt hànm8zLg lắm,m8zL kT9euhách hàm8zLng ta2eai cũngT9eu ta2ekhen bánhT9eu T9eungon, d5sLhôm nZQLZay tớT9eu cta2ehọn riêng m8zLmấy cám8zLi d5sLvừa rta2ea d5sLlò, đta2eể nguộita2e rta2eồi T9eumang qd5sLua T9euđây cd5sLho cậud5sL vớT9eui Bìta2enh Bd5sLình ăn.”

“Bình Bìta2enh T9euvẫn chưam8zL đượcd5sL ăn cáiT9eu gìm8zL cảd5sL.” ĐàmZQLZ Tĩnd5sLh đm8zLỡ lấm8zLy d5sLbánh, T9eunói đầyT9eu d5sLcảm kícta2eh “Cảmta2e m8zLơn cậuta2e nhiềuta2e lắm.”

“Ôi dta2eào, giữT9eua chúng mìnhZQLZ cầnta2e gZQLZì phm8zLải cT9euảm ZQLZơn. Vốnm8zL tớd5sL địnhT9eu qum8zLa d5sLđây từm8zL sánT9eug cơm8zL, nd5sLhưng Lươd5sLng NgZQLZuyên An bảm8zLo tớd5sL đừngm8zL gâd5sLy ta2ethêm rắcm8zL rốim8zL cT9euho cậu,T9eu còT9eun nZQLZói phòngm8zL pd5sLhẫu ta2ethuật kT9euhông d5sLcho ngườm8zLi ngoài vd5sLào, cũnm8zLg m8zLkhông cd5sLho quáZQLZ ZQLZnhiều ngườim8zL đợiZQLZ ZQLZbên ngoàd5sLi. m8zLTớ sZQLZốt ruộtta2e quám8zL, nêd5sLn đến chiềum8zL T9euphải gọiZQLZ cZQLZho cT9euậu ngZQLZay, nghZQLZe ta2ecậu nóZQLZi phẫuZQLZ thud5sLật đm8zLã xd5sLong, Bìd5sLnh d5sLBình m8zLcũng tỉnh rồi,ZQLZ tta2eớ lim8zLền vộita2e vàT9eung qud5sLa thăm.”

Tôn Bìnd5sLh đãZQLZ nta2egủ say, Đm8zLàm Tĩnm8zLh mởd5sL d5sLcửa d5sLgian tZQLZrong phòngd5sL bệnZQLZh đểm8zL Vta2eương Vũta2e ta2eLinh thăm8zLm béT9eu md5sLột cm8zLhút. m8zLThực ra vẫnta2e cònm8zL cáchd5sL mộtd5sL cáta2enh cm8zLửa kínhd5sL nữa,d5sL bênta2e giườngm8zL bT9euệnh toàd5sLn d5sLnhững ZQLZmáy mócd5sL thta2eeo dõi, vìZQLZ phta2eòng rZQLZất rộng,m8zL d5sLnên Tônd5sL ta2eBình nta2eằm td5sLrên giườngta2e trôT9eung lạita2e càm8zLng ZQLZnhỏ ZQLZbé m8zLhơn, nhìn rấT9eut tộm8zLi nghiệp.

Vương VũZQLZ Lid5sLnh sT9euợ T9eulàm ồn ZQLZ khiến ta2ebé Tm8zLôn Bd5sLình tỉm8zLnh giấcm8zL nênm8zL cm8zLhỉ nZQLZhìn mộtta2e látZQLZ rồim8zL bảoT9eu Đàmd5sL Tĩnhm8zL đóZQLZng cta2eửa lại.

Tôn Chíta2e Quâd5sLn rd5sLa cT9euầu thang m8zLthoát hiểZQLZm hútta2e thuốc,T9eu cảta2e cănZQLZ phòT9eung rộngZQLZ thêta2enh tm8zLhang ngoàiT9eu bta2eé TZQLZôn Bình đangd5sL nd5sLgủ, chỉZQLZ cònd5sL Đàmta2e TĩnhT9eu T9euvà Vd5sLương Vũta2e LiT9eunh. Vd5sLương T9euVũ m8zLLinh ta2enhìn mộZQLZt lượtT9eu căn d5sLphòng rồd5sLi hỏiT9eu: “ZQLZNằm pd5sLhòng nàT9euy chắm8zLc tốZQLZn kéd5sLm lắmm8zL ta2ephải không?”

Đàm Tĩd5sLnh nóT9eui: “Tớd5sL cũng khôngta2e rZQLZõ nữa,d5sL cT9euó ngưT9euời kháta2ec lT9euo ZQLZchuyển phta2eòng gid5sLúp mà.”

Vương Vũd5sL m8zLLinh khôngT9eu T9eunhịn được m8zLliền hỏim8zL: “ĐàmZQLZ TT9euĩnh, tT9euớ đangm8zL ta2emuốn hỏta2ei T9eucậu đây,T9eu cT9euậu lấym8zL đâuta2e rT9eua tm8zLiền ZQLZlàm phẫu thuật

Đàm Tĩnta2eh ZQLZdo T9eudự một thoángZQLZ rồim8zL d5sLđáp: “TớT9eu đita2e vay.”

“Cậu m8zLvay aZQLZi?” Vưm8zLơng Vũ d5sL Linh sốtd5sL ruộtm8zL, ta2e“Đàm Tta2eĩnh àT9eu, T9eucậu vốnm8zL làm8zL ngườim8zL thậtZQLZ thm8zLà, ta2eđừng đểZQLZ ZQLZmắc T9eulừa ngta2eười ta nhd5sLé. Ngườita2e td5sLa cZQLZho cậta2eu vaZQLZy nhiềta2eu tT9euiền thế,d5sL saZQLZu m8zLnày m8zLcậu d5sLlấy d5sLgì mT9euà trả?”

Đàm TĩnhZQLZ vta2eô ZQLZcùng cảm kícT9euh trướcd5sL T9eusự qm8zLuan ta2etâm cm8zLủa band5sL, m8zLbèn nói:ZQLZ “Cậud5sL ym8zLên d5sLtâm đd5sLi, tm8zLớ tựT9eu bT9euiết m8zLcách lZQLZo liệu.”

“Không phZQLZải ta2ecậu vay GiáZQLZm đốcta2e Thm8zLịnh đấyZQLZ ZQLZchứ? AT9eunh T9euta dựata2e vàd5sLo cáT9eui gta2eì T9eumà chm8zLo cậud5sL ta2evay nhiềud5sL T9eutiền thế?”

“Không, tớT9eu kZQLZhông vay aT9eunh tad5sL, tớm8zL vaT9euy mộT9eut ngườd5sLi họd5sL hàngd5sL thôi.”

Vương VT9euũ ZQLZLinh báZQLZn T9eutín bán nd5sLghi: “Cậud5sL còZQLZn ngưZQLZời họd5sL hàta2eng d5sLgiàu ta2ecó thm8zLế ư?T9eu Sata2eo trướcT9eu km8zLhông nghm8zLe m8zLcậu nhT9euắc T9euđến bao giT9euờ thế?”

Đàm Tĩnm8zLh gượngT9eu cZQLZười, nói: “ZQLZCũng khT9euông phảid5sL ta2elà họZQLZ hàZQLZng củata2e ta2etớ, làZQLZ họZQLZ hànta2eg củad5sL BZQLZình d5sLBình, vìd5sL Bm8zLình Bìnhta2e nên ngưZQLZời tta2ea ZQLZmới chịuT9eu chm8zLo tm8zLớ vd5sLay đấy.”

Vương ZQLZVũ m8zLLinh m8zLnghĩ làZQLZ họd5sL hàng bd5sLên Tta2eôn ta2eChí QuT9euân, d5sLvì d5sLĐàm Tĩd5sLnh vốnZQLZ m8zLđã ta2echẳng cóZQLZ d5sLmấy d5sLhọ d5sLhàng, sZQLZau m8zLnày lạT9eui đều khônT9eug d5sLcòn qud5sLa ld5sLại nm8zLữa. m8zLCô ZQLZnói: “Tônd5sL Chíta2e Qm8zLuân cũngT9eu m8zLthật lta2eà, cT9euó ngườita2e ZQLZhọ hd5sLàng giỏi d5sLgiang ta2enhư tT9euhế sT9euao kta2ehông nóm8zLi sớm?ta2e Đểd5sL cậT9euu vta2eì chuym8zLện cm8zLhi phd5sLí phẫuT9eu thm8zLuật màm8zL m8zLphải lo lắZQLZng ZQLZbao nhiêuT9eu nămT9eu nay.”

Đàm Tĩta2enh đd5sLổi chủta2e đề: “LàmZQLZ ăZQLZn tm8zLhế nta2eào? m8zLSao LưT9euơng Nguyênd5sL m8zLAn khôngm8zL đến?”

“Anh ấZQLZy cZQLZũng muốnd5sL đếnZQLZ lắm, nhưd5sLng mớT9eui khad5sLi trươnZQLZg hm8zLai hta2eôm naZQLZy, từm8zL sánT9eug đếnd5sL tốm8zLi m8zLlúc ZQLZnào m8zLcũng cd5sLó d5sLngười T9euxếp hàng chm8zLờ mud5sLa bd5sLánh. T9euCậu yênta2e tâmta2e điT9eu, cta2eửa hànta2eg củta2ea chúnta2eg m8zLta nhấT9eut địnhta2e ăm8zLn m8zLnên làm ram8zL, tm8zLuyệt d5sLđối khm8zLông đểZQLZ cậT9euu lỗm8zL T9euvốn đâuta2e. LưZQLZơng NgZQLZuyên m8zLAn cònZQLZ nóZQLZi, pta2ehải nhd5sLanh chóng thZQLZuê thêmT9eu ngườT9eui thôT9eui, chỉd5sL cóT9eu had5sLi T9euđứa bọnT9eu tớZQLZ chắcd5sL T9eulàm khta2eông xuể.T9eu Ad5sLnh ấyd5sL phảiT9eu phụ trám8zLch d5sLlò nưta2eớng, lZQLZại d5sLlo bT9euắt bônZQLZg kemT9eu, cta2eòn tớta2e m8zLmột mm8zLình vừm8zLa thd5sLu tiền,ZQLZ vừaT9eu góta2ei bánh, vừaT9eu lấm8zLy hàng,ta2e quảZQLZ tT9euhực ld5sLà m8zLkhông khta2eam nổi.”

Đàm Tĩm8zLnh bấym8zL giờd5sL mớim8zL nở ta2e nụ cd5sLười: “ZQLZĐợi Bìnhm8zL BìnhZQLZ khoẻm8zL ta2erồi, ZQLZtớ T9euqua gd5sLiúp cd5sLác cậu.”

“Đừng đùad5sL nữa,T9eu văn phòngta2e máta2et mẻm8zL khta2eông ta2engồi, m8zLchạy rd5sLa d5sLbán bánhZQLZ làmm8zL gì?”

“Tớ thím8zLch bm8zLán m8zLbánh ngọt.” Đàmm8zL Tĩnhm8zL nm8zLói, “Vảm8zL lạiZQLZ, tớd5sL vừam8zL đid5sL làmZQLZ m8zLkhông ld5sLâu ZQLZđã xita2en nZQLZghỉ dàZQLZi nT9eugày tZQLZhế này,T9eu nghĩ d5sLđã thấta2ey nT9eugại quáZQLZ đT9eui mấd5sLt. CôngT9eu ZQLZty khôd5sLng đuổT9eui việcta2e thìZQLZ d5sLtớ cũnZQLZg chd5sLẳng cònT9eu mT9euặt mũi T9eunào đim8zL làmZQLZ tiếd5sLp. TớT9eu xta2ein nghỉd5sL đếnZQLZ giúT9eup T9eucho had5sLi cậuT9eu vậd5sLy, báZQLZn báta2enh ngọtta2e cta2eũng tốt màm8zL, ZQLZtớ ta2ecòn muốta2en hZQLZọc cáchm8zL bắtta2e bôta2eng ZQLZkem củata2e LươngZQLZ NguyêZQLZn AZQLZn nữa.”

Vương ZQLZVũ LinZQLZh nT9euói: “Công vd5sLiệc ấyT9eu màZQLZ m8zLcậu đểd5sL tuộtT9eu mấtT9eu m8zLthì tiếcd5sL lắT9eum đấZQLZy, làmm8zL trod5sLng tT9euòa nT9euhà ta2esa nhm8zLư thZQLZế, đúng ZQLZlà mm8zLát màZQLZy mZQLZát mặt!ta2e T9euNhưng cậuta2e d5sLlà d5sLcổ ta2eđông ZQLZcủa tT9euiệm bánhZQLZ, nZQLZếu T9eucậu đếnZQLZ cửa hàngm8zL lT9euàm, tta2eớ vàd5sL Lưta2eơng Nguyd5sLên ta2eAn T9euđều rấtd5sL m8zLhoan nghZQLZênh. Cd5sLòn cậuta2e muốta2en hd5sLọc d5sLlàm bZQLZánh thì đơnT9eu ZQLZgiản thôT9eui, d5sLtan sT9euở đếnT9eu tiệmT9eu bánd5sLh, kd5sLêu Lưta2eơng Nm8zLguyên ta2eAn dạyta2e cậuta2e làd5sL đT9euược rồi. ZQLZNói đếnd5sL đâym8zL, d5sLcô cd5sLhợt bùZQLZi ngùZQLZi: “Vm8zLậy ta2elà tốtT9eu rồid5sL, bZQLZệnh củad5sL T9euBình BZQLZình ta2eđã chữa ta2elành, cậud5sL cũnd5sLg km8zLhỏi cta2eần m8zLvừa taZQLZn sởZQLZ làT9eu cuốnta2eg quým8zLt ZQLZchạy d5sLvề trôngZQLZ nm8zLom m8zLnó nữa. Chúnm8zLg tZQLZa d5sLcó tT9euhể thườngZQLZ xum8zLyên đưaZQLZ ta2eBình Bìnhm8zL đT9eui chơiZQLZ. Đàmta2e Tĩta2enh, com8zLi nhd5sLư cậuT9eu hết khổta2e rồi.”

Nghe Vươngd5sL Vũd5sL Lita2enh nói m8zLvậy, Đàmd5sL m8zLTĩnh cườim8zL khẽZQLZ, nZQLZhưng đód5sL d5sLchỉ làd5sL nụT9eu ta2ecười d5sLngoài mm8zLặt cZQLZhứ khôngta2e phảiT9eu xuất pta2ehát từta2e trT9euái td5sLim. Đúngm8zL vậZQLZy, BìnhT9eu Bìta2enh cuốiZQLZ cm8zLùng T9euđã đượcT9eu ld5sLàm phẫuZQLZ thuật,ta2e điều nàyZQLZ khZQLZiến côm8zL nhưT9eu trútT9eu đưZQLZợc mộtZQLZ tảngZQLZ ta2eđá nặngT9eu trịta2ech, nhưnZQLZg d5sLngay lậm8zLp tứZQLZc, lạd5sLi cm8zLó một ta2etảng đáZQLZ ta2ekhác đèT9eu nặngta2e lêm8zLn ta2elòng côta2e. d5sLCô khm8zLông thta2eấy ta2erằng mìT9eunh d5sLđã hếta2et khổ,m8zL tta2erái lại,T9eu những kd5sLhổ cựcZQLZ màT9eu m8zLcô pta2ehải chịuZQLZ trod5sLng d5sLbao nhiêZQLZu nămZQLZ qum8zLa khZQLZiến cZQLZô tm8zLhấy lòngT9eu đầy ZQLZchua xótZQLZ. CT9euô biếtta2e phd5sLía trướd5sLc cZQLZó tta2ehể cd5sLòn ZQLZnhiều trta2eắc tta2erở m8zLhơn ZQLZđang đợid5sL mìnhZQLZ, vT9euí dụ nhm8zLư giT9eua đìnT9euh Nhiếd5sLp Vd5sLũ Thịm8zLnh nhấtm8zL địnhm8zL khZQLZông chịuta2e ta2etừ bỏZQLZ quyềnta2e gta2eiám hộ.ta2e ta2eLời luật sd5sLư ZQLZcòn văm8zLng vẳnd5sLg bênd5sL taim8zL, m8zLtrong lònT9eug ZQLZcô ZQLZcũng m8zLhiểu rõd5sL, nd5sLhà họT9eu Nhiếpm8zL T9eudễ ZQLZdàng đồng ýta2e ZQLZcác điềud5sL khta2eoản bồiT9eu thườngT9eu, sốm8zL tiềnm8zL ld5sLớn tớim8zL ZQLZmức m8zLlúc km8zLý tênta2e cd5sLô cũngZQLZ giậtm8zL cả mìnT9euh, đód5sL ta2elà cta2eòn cZQLZhưa kểZQLZ cm8zLhỗ cd5sLổ phiếuT9eu nm8zLiêm ym8zLết tạiZQLZ Hồnd5sLg KT9euông. Mm8zLấy vm8zLị luZQLZật sưT9eu lT9euập thoả tT9euhuận đếnm8zL nửad5sL ngàym8zL ta2erồi mT9euới đưata2e cT9euho côm8zL kýZQLZ. Đm8zLó m8zLkhông phảiT9eu ta2emột haZQLZi vd5sLạn tệ, cũnm8zLg ZQLZkhông m8zLphải md5sLột hata2ei chụZQLZc vạd5sLn tệ,T9eu màZQLZ làZQLZ m8zLmột m8zLcon sZQLZố trêZQLZn trờim8zL, cZQLZô khôngT9eu thể tưởngm8zL tượd5sLng d5sLra nổi.

Nhiếp Đôngm8zL ViZQLZễn khôngZQLZ đời nàom8zL chT9euịu ta2eđể ZQLZyên nhT9euư vậyZQLZ, ThịnhZQLZ Phd5sLương ĐìnZQLZh nóid5sL, sd5sLở T9eudĩ ôd5sLng m8zLta dd5sLễ d5sLdàng traT9euo tặng qud5sLyền m8zLsở hta2eữu cd5sLổ d5sLphần T9eulà m8zLvì biếtm8zL mìnhd5sL ZQLZcó thT9euể gta2eiành đưta2eợc quyềnZQLZ giáta2em hộ.ZQLZ Trong lòm8zLng d5sLĐàm TĩnT9euh ta2evô cùT9eung m8zLu ám8zLm, nếuZQLZ Nhiếpd5sL VT9euũ Thịta2enh m8zLbiết lm8zLý d5sLdo năd5sLm ấT9euy côT9eu rờita2e bỏm8zL anh,T9eu liệu sT9euẽ nta2eghĩ thd5sLế T9eunào? T9euCứ chta2eo ld5sLà ata2enh ta2eấy khôngta2e biết,ZQLZ ta2ethì sam8zLu nm8zLày Nhiếpta2e Đôd5sLng Viễta2en sẽ làmm8zL gìm8zL tid5sLếp nữZQLZa? Nếum8zL thZQLZực sựT9eu T9eumất m8zLđi quyềnT9eu gita2eám hm8zLộ, cảd5sL đờim8zL nm8zLày khôd5sLng gặpT9eu đd5sLược Bình BìnT9euh nT9euữa, cta2eô cảmm8zL m8zLthấy tZQLZhà chếtZQLZ còZQLZn hơn.

Cô tuyệtm8zL T9euđối ta2ekhông thểZQLZ để cm8zLon rờd5sLi T9euxa d5sLmình, tT9euuyệt đốiT9eu không.

Vương T9euVũ Lid5sLnh d5sLra vd5sLề rấtd5sL muộn, Đd5sLàm T9euTĩnh địnhd5sL m8zLtiễn cT9euô xuống,m8zL nhưZQLZng đúta2eng lT9euúc d5sLđó d5sLy tta2eá lm8zLại đếnta2e đod5sL nhiệtZQLZ độta2e và huyếm8zLt áp,ta2e nênd5sL Vta2eương Vũta2e T9euLinh nT9eugăn T9eucô lạid5sL. d5sLY tám8zL kiểmta2e tm8zLra xoZQLZng m8zLxuôi, ghm8zLi lạita2e những T9eu con sốta2e m8zLtrên cd5sLác mm8zLáy thZQLZeo dZQLZõi, nta2eói rằZQLZng mọZQLZi chuyệnd5sL ta2eđều ổZQLZn. CZQLZon ZQLZcô đangta2e ngủm8zL rất m8zLngon, hìnm8zLh m8zLnhư chăm8zLn m8zLhơi ta2eấm quáT9eu, nênZQLZ trám8zLn cm8zLậu bta2eé d5sLlấm tấmZQLZ mta2eồ hôi.ZQLZ ĐàT9eum ZQLZTĩnh lấyZQLZ khăn d5sLmặt ZQLZlau chZQLZo conta2e, vừam8zL lúcT9eu ấy,ZQLZ TT9euôn ChíZQLZ Quâm8zLn cũnd5sLg quta2eay lại.

Anh d5sLta ZQLZnói: “ZQLZEm điT9eu ngủ m8zL một látZQLZ m8zLđi, anm8zLh trônm8zLg ta2eở đT9euây ZQLZđược rồi.”

“Không saota2e, ta2eanh vềta2e nhàm8zL ngủ đi,ZQLZ d5sLem ởd5sL đâym8zL vớita2e Bd5sLình BìZQLZnh, ZQLZhôm ZQLZnay anT9euh cũngm8zL mệtm8zL cảm8zL ngàT9euy rồi.m8zL” ĐZQLZàm Tĩta2enh bình thảm8zLn nóiZQLZ, “Cảmta2e ơnd5sL anZQLZh đm8zLã đến.

Rất íT9eut T9eukhi ZQLZnghe cm8zLô nóid5sL với mìnm8zLh nhữd5sLng lờim8zL khád5sLch sd5sLáo nhưZQLZ tta2ehế, Tônd5sL Chíta2e QuZQLZân thấym8zL khôngd5sL qm8zLuen, lita2eền nói: “Hayta2e làT9eu eZQLZm vềZQLZ ZQLZnhà nta2egủ d5sLđi, sớmT9eu mata2ei đếnta2e thd5sLay ZQLZca m8zLcho anh.”

“Không cZQLZần đâu,ta2e ta2eở đm8zLây vớta2ei con, m8zLem T9eucòn T9euthấy ZQLZdễ chịm8zLu hơn.T9eu BáT9euc d5sLsĩ nZQLZói đếT9eun sta2eáng thuốcZQLZ d5sLtê hếtT9eu d5sLtác dụZQLZng, ZQLZvết mổ cód5sL thểta2e sẽZQLZ đauZQLZ. ThôiZQLZ cứd5sL đZQLZể eta2em ởm8zL lạT9eui ta2eđây, ad5sLnh vT9euề T9eunhà nghỉd5sL đi.”

Tôn ChíT9eu Qta2euân bm8zLiết Đm8zLàm Tĩnh d5sLđã m8zLquyết đT9euiều ta2egì tm8zLhì sẽta2e khta2eông tm8zLhay đổita2e nêm8zLn kT9euhông ZQLZnói thêmT9eu ZQLZgì nd5sLữa, T9euanh đứnZQLZg trong phT9euòng bệnhta2e md5sLột lám8zLt rồim8zL quZQLZay ngườiZQLZ T9eubước T9eura ngoài.ZQLZ Cảm8zL đêmta2e d5sLqua ĐàmT9eu Tĩnd5sLh gần nhưd5sL khôta2eng ngủ,m8zL sángZQLZ sớmta2e nZQLZay ZQLZlại túZQLZc trựcd5sL bêta2en ngZQLZoài phònZQLZg m8zLphẫu thm8zLuật, thm8zLực d5sLsự cta2eô cũng cảmm8zL thấta2ey hZQLZơi mệtta2e. Trta2eong gócZQLZ phòngm8zL bT9euệnh cta2eó mộtZQLZ chiếcm8zL gZQLZiường gấpT9eu chm8zLuẩn bịT9eu sẵn cta2eho hd5sLộ lta2eý, Đm8zLàm Tm8zLĩnh khôZQLZng tT9euhuê T9euhộ T9eulý nm8zLên côZQLZ nằmd5sL luta2eôn lêm8zLn chiT9euếc gid5sLường T9euđó. VốnT9eu chỉ đta2eịnh ngT9euhỉ mộd5sLt látm8zL, nhưta2eng vT9euì qta2euá mệd5sLt, vảZQLZ T9eulại cm8zLa mT9euổ đT9euã hoZQLZàn m8zLthành, tinZQLZh thần ZQLZ cô cũngd5sL thT9euoải máim8zL ZQLZhơn, ĐàT9eum Tĩnhm8zL ngta2eủ tta2ehiếp d5sLđi lúT9euc nm8zLào d5sLkhông biết.

Nhiếp d5sLVũ Thịnhd5sL thựT9euc raZQLZ vẫn ởta2e tronT9eug phm8zLòng trựcm8zL bta2ean chưam8zL vềd5sL, hôta2em ZQLZnay T9euanh kZQLZhông phảZQLZi trT9euực m8zLca đêm,ta2e T9euca trựd5sLc đêm mấyta2e ta2engày nàT9euy cT9euủa ata2enh Chủd5sL nhta2eiệm PhưT9euơng đT9euều đổita2e giúpd5sL ZQLZanh d5sLcả ZQLZrồi. SZQLZau kT9euhi T9eutan làm, ta2eanh quZQLZa tZQLZhăm m8zLbố, tiT9euện thểta2e m8zLbáo cm8zLho ônZQLZg m8zLtình hìnd5sLh phẫuta2e thT9euuật ta2ecủa Bìnhd5sL Bìd5sLnh. Ông Nhiếpd5sL ĐôZQLZng ViT9euễn ta2eđã m8zLbiết trướZQLZc, thựcm8zL ZQLZra d5sLtừ tm8zLrưa ZQLZông đãT9eu pháT9eui ngta2eười đếnT9eu khoa Ngoạta2ei TZQLZim mạchm8zL thăd5sLm dòm8zL, nhưngd5sL ta2ekhông đểd5sL d5sLcho NZQLZhiếp T9euVũ ThịnT9euh hayZQLZ. ZQLZNhìn m8zLvẻ mặtm8zL mệt T9eumỏi ZQLZcủa cm8zLon trd5sLai, ôngZQLZ nm8zLói: ZQLZ“Phẫu td5sLhuật khT9euông cT9euó vấnm8zL đềta2e gd5sLì T9eulà m8zLtốt rồT9eui, mT9euấy ngày nayta2e cZQLZon cũngZQLZ mệtd5sL nhta2eiều, ăT9eun khônta2eg ngod5sLn ta2engủ d5sLkhông yêT9eun, tT9euối ZQLZnay vT9euề nhàta2e m8zLmà nghỉ T9eungơi đi.”

Nhiếp ZQLZVũ Thịnhm8zL miệng ZQLZ thì đồngm8zL ý,ZQLZ nhưta2eng từta2e kta2ehoa Gam8zLn mZQLZật bưZQLZớc rta2ea anT9euh lta2eại đm8zLi tT9euhẳng vd5sLề phta2eòng trm8zLực bd5sLan củaZQLZ khoa Ngoạim8zL d5sLTim mạchm8zL. Đêmm8zL ZQLZnay ta2elà đêmm8zL đZQLZầu tita2eên m8zLsau T9euca phẫuT9eu tZQLZhuật, mặm8zLc dm8zLù ZQLZhiện tại tìnhd5sL trạT9eung T9eusau phZQLZẫu thuậT9eut ta2erất tốZQLZt, nhưngm8zL dùd5sL sad5sLo cũta2eng vẫnta2e ZQLZlà đêmta2e qm8zLuan trọngd5sL nhất, hơnT9eu nữad5sL qud5sLa bta2euổi sớZQLZm m8zLmai, cád5sLc loạita2e tta2ehuốc gâyta2e mT9euê sẽT9eu hoànd5sL tZQLZoàn ZQLZmất tm8zLác dụngd5sL, ta2ethằng bé ZQLZsẽ cta2eảm thấT9euy rấtd5sL đauT9eu, cóm8zL lT9euẽ còta2en d5sLđau đd5sLến mT9euức khZQLZông ngủm8zL đưT9euợc, cũngZQLZ d5sLcó lẽZQLZ sẽ phátd5sL khócT9eu. NZQLZghĩ d5sLđến nT9euhững giọtta2e nm8zLước mắtT9eu d5sLcủa nóT9eu ta2emà lT9euòng ZQLZanh thắtd5sL lạZQLZi, cuZQLZối cùng d5sLquyết địnhta2e ởm8zL lạita2e khT9euông về.

Thấy T9euanh ởd5sL ZQLZlại m8zLđêm nay, cáT9euc d5sLy ta2etá trm8zLực bata2en d5sLcũng khôngta2e lm8zLấy gta2eì làmZQLZ ld5sLạ, vìT9eu trướcd5sL đâym8zL cm8zLó nhữngZQLZ T9euca phZQLZẫu tta2ehuật của bm8zLệnh nhT9euân quaT9eun d5sLtrọng, vT9euào đêmd5sL đầud5sL tZQLZiên sad5sLu kZQLZhi mổ,m8zL Nta2ehiếp ta2eVũ ta2eThịnh vẫnd5sL hay ZQLZ chủ độngm8zL yêm8zLu cầta2eu ta2etrực, tm8zLiện thểm8zL quad5sLn sta2eát m8zLtình m8zLhình saZQLZu phẫd5sLu thuậtta2e luônm8zL. Sựd5sL tta2eận tâm m8zLvà nghiT9euêm túta2ec m8zLđó am8zLnh đềuT9eu họcd5sL đd5sLược từd5sL Chủta2e nhiT9euệm PhươngZQLZ. T9euHai d5sLngày nZQLZay anh liT9euên T9eutiếp xita2en nd5sLghỉ phém8zLp, nênZQLZ côm8zLng vita2eệc cũngZQLZ bịm8zL ZQLZdồn đốnta2eg khta2eá nta2ehiều, sẵnta2e T9eutiện tậd5sLn dụng d5sLlúc này,ZQLZ cZQLZái ZQLZgì cầnta2e d5sLbổ sd5sLung td5sLhì T9eubổ suT9eung, cd5sLái T9eugì cầnd5sL m8zLkiểm trZQLZa ta2ethì kiểm8zLm tm8zLra. Thoạt đầZQLZu d5sLanh khôngd5sL ZQLZđi tta2ehăm phZQLZòng bm8zLệnh, bởiT9eu d5sLanh biếtm8zL sd5sLẽ cód5sL ngưd5sLời đếnm8zL m8zLthăm Tôn BìnhT9eu, cm8zLũng bid5sLết ta2erằng TZQLZôn Cm8zLhí QuâT9eun vẫnT9eu cònta2e ởta2e đó,m8zL mìnhT9eu tớiZQLZ thta2eăm cta2ehỉ tổm8zL m8zLmang lại phiềnT9eu m8zLphức T9eucho ZQLZĐàm Tta2eĩnh màd5sL tta2ehôi, nênm8zL quyT9euết địnhZQLZ ta2eở lạta2ei phòta2eng tZQLZrực banZQLZ. ta2eNhưng mới ngồid5sL mộm8zLt láT9eut m8zLanh đd5sLã bắtT9eu đầuta2e bồZQLZn cZQLZhồn lZQLZo ZQLZlắng, khôngta2e d5sLcòn tâmm8zL td5sLrí làZQLZm vm8zLiệc m8zLgì nữa, ZQLZkhi nhìm8zLn thấta2ey TôZQLZn Chm8zLí Quâta2en T9euđi ZQLZkhỏi, anm8zLh lậtd5sL m8zLxem bảnta2e ghT9eui chépd5sL mm8zLà d5sLy ta2etá vừam8zL hoàn T9eu thành, rm8zLồi qum8zLyết địnhta2e tớta2ei phòngZQLZ bệnhm8zL xm8zLem thếZQLZ nàT9euo, cóZQLZ nZQLZhư vZQLZậy T9euanh mớiZQLZ yZQLZên tâta2em được.

Phòng bd5sLệnh rấtm8zL yên tĩnd5sLh, bóta2eng đèZQLZn ởm8zL d5sLgian nta2egoài vẫd5sLn chưam8zL tắZQLZt, tta2erên bànZQLZ đặtd5sL hta2eai táchta2e trà,T9eu còT9eun cd5sLó cd5sLả một hộT9eup ta2ebánh ngọtZQLZ, cd5sLhắc lZQLZà m8zLbánh ĐàZQLZm TĩnZQLZh dùta2eng đểd5sL tiZQLZếp kháchZQLZ. CửaZQLZ phònZQLZg trm8zLong chỉ d5sL khép hờZQLZ, Nhiếd5sLp Vũm8zL ZQLZThịnh d5sLvừa đta2eẩy cm8zLửa vào,m8zL liềZQLZn trôngd5sL thấta2ey tZQLZhằng m8zLbé đata2eng ngủm8zL rất sZQLZay, ĐZQLZàm Tm8zLĩnh cZQLZũng nT9eugủ gụT9euc m8zLtrên chm8zLiếc giườngm8zL xếp.