You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y tUohyá Uohytrưởng trUohyong phòng mổAUr3 cảmUohy thấyjGq5 khônAUr3g khíjK9t cAUr3a mổAUr3 hôsqeMm nUohyay củaAUr3 AUr3khoa NgoạsqeMi TijK9tm mạchUohy tjGq5hật kỳjK9t qjK9tuặc. TsqeMính khí củaUohy ChủAUr3 jGq5nhiệm PhưsqeMơng, sqeMcả vjGq5iện nàysqeM Uohyai cũngUohy AUr3biết, ksqeMỹ thujGq5ật giỏsqeMi, yêAUr3u cầUohyu cao, mjK9tỗi lầnjGq5 AUr3ông đíchjGq5 thâsqeMn cầsqeMm djGq5ao mUohyổ, csqeMả phòngjGq5 phẫusqeM thujK9tật cứUohy njGq5hư gặpUohy pjK9thải đUohyại dịch, chỉjK9t sợAUr3 cójGq5 chỗjK9t njK9tào sơAUr3 sjK9tót, bịsqeM ChủjGq5 nhjK9tiệm PhươngUohy tsqeMúm đượUohyc AUr3mắng jK9tcho mộUohyt trậnjK9t thjGq5ì đến GiájGq5m đốcsqeM bệnhAUr3 việnsqeM jGq5cũng AUr3không jGq5bênh Uohynổi. VjK9tì Uohythế hsqeMôm njGq5ay csqeMô phảsqeMi đsqeMích thâUohyn giám AUr3sát cácjK9t AUr3y tjGq5á cjGq5huẩn bjK9tị trướcjK9t jK9tca mổ,jK9t cUohyhờ đếAUr3n kUohyhi bệnhUohy sqeMnhân đAUr3ược AUr3đưa vsqeMào pUohyhòng mổ, đènjGq5 chUohyụp AUr3bật lsqeMên, jGq5bác sAUr3ĩ gâAUr3y mêsqeM đjK9tã bắtsqeM đsqeMầu cjK9thuẩn bịjK9t jK9tgây mjK9tê, sqeMcô chợtjGq5 cảmsqeM thấjK9ty không jK9tkhí cànAUr3g jK9tkỳ qAUr3uặc hAUr3ơn nữa.

Những cjGq5a phẫusqeM thusqeMật của CjK9thủ nhAUr3iệm PhươAUr3ng AUr3đa phầnsqeM AUr3là jGq5do mộtjK9t êAUr3 kípUohy cốjK9t địnhjK9t phốijGq5 hợpAUr3 vớijK9t nhaujK9t, bájK9tc sqeMsĩ gây mêsqeM làAUr3 csqeMộng sjGq5ự lâjK9tu nămjGq5, NhiếpAUr3 UohyVũ ThịnhUohy tUohyhì vsqeMào thjK9teo bjK9tệnh nhâUohyn, thôAUr3ng thường trongjGq5 cácAUr3 sqeMca mổjGq5 củjGq5a ChủjK9t nhiệmUohy jK9tPhương, anUohyh đsqeMều làAUr3 jK9tphụ mổjGq5 thjGq5ứ nsqeMhất, sqeMnhưng hôUohym nay anAUr3h AUr3chỉ đứAUr3ng jK9tmột bênsqeM Uohynhìn bAUr3ác sĩjGq5 gâyjGq5 Uohymê làmsqeM vijGq5ệc. ĐiềujGq5 đầuUohy tiêsqeMn khiếnAUr3 Uohyy tjK9tá trưởng jGq5cảm thấjGq5y kỳjGq5 qsqeMuặc chsqeMính làsqeM NhiếpUohy VũjGq5 jK9tThịnh, hômAUr3 najGq5y bájGq5c sĩjK9t NAUr3hiếp tjGq5rông AUr3rất jGq5lo lAUr3ắng, từ jGq5lúc bướcjGq5 vàjGq5o tớjK9ti gijGq5ờ anjGq5h chưaUohy AUr3hề ngồAUr3i xuốjK9tngĐiều jGq5này cũngjK9t Uohykhông cósqeM gsqeMì lạ,AUr3 Chủ nhAUr3iệm PsqeMhương AUr3còn đứnjGq5g kjGq5ia, sqeMngoài bjK9tác sĩUohy gâysqeM sqeMmê rsqeMa, AUr3ai jK9tdám cảjGq5 jGq5gan nUohygồi chứjK9t? Nhưng ChủjK9t jGq5nhiệm PhươngjK9t hômsqeM njK9tay cjK9tũng kjK9thông djK9tẫn tUohyheo họjGq5c trjGq5ò nàojK9t khácsqeM củasqeM mình vàosqeM phUohyụ mổjGq5, jGq5mà dùngsqeM hjK9tai bAUr3ác sAUr3ĩ sqeMcó jK9ttay nghềjGq5 giỏijGq5 nhấtAUr3 tronUohyg khoAUr3a Uohylàm phụAUr3 mổ,jK9t sqeMy tá trưởngUohy tjK9thấy, đAUr3ối Uohyvới TsqeMứ chứngjGq5 FaUohyllot thìjGq5 độUohyi jK9tngũ bácsqeM sqeMsĩ hômsqeM nAUr3ay cUohyó vẻjK9t hùngUohy hậu quá.

Tuy độisqeM ngAUr3ũ Uohyhùng hậu nhưngUohy ChjK9tủ nhiệmjK9t PhươngjK9t đsqeMã làsqeMm Uohyrất tsqeMốt, từUohy nhájK9tt dajGq5o đầujGq5 tjK9tiên phUohyân AUr3tách cácUohy cơ qjK9tuan, đếjK9tn vsqeMá tâUohym tjK9thất, jK9tcuối jK9tcùng lsqeMà jK9tkhâu lạAUr3i cásqeMc msqeMạch mUohyáu, ôngjGq5 đềUohyu thsqeMực AUr3hiện rất AUr3chuẩn xác,sqeM mộtsqeM loAUr3ạt cájGq5c thaUohyo tásqeMc tsqeMhuần thụcUohy sqeMhoàn hảojGq5 đếnUohy mứcjK9t cjK9tó tAUr3hể AUr3quay lại sqeMlàm tàsqeMi lsqeMiệu giảngUohy dạyUohy côngjK9t khaisqeM, đAUr3ây làjK9t kỹAUr3 thuậtAUr3 mUohyà ôngsqeM jK9trèn đượcjK9t jGq5sau hAUr3àng ch

c năAUr3m đứngjGq5 bàjGq5n mjK9tổ. jK9tY tá tsqeMrưởng jK9tcòn tưởAUr3ng jK9tChủ nhjGq5iệm PjK9thương đanjK9tg làAUr3m mẫuAUr3, Uohyvì bAUr3ác sjK9tĩ NhsqeMiếp màAUr3 ônAUr3g cưngUohy nhất đansqeMg đjK9tứng bênjK9t cạnsqeMh quaAUr3n sájGq5t, jK9ttiếc rAUr3ằng hômjGq5 njGq5ay jK9ttâm trạngjGq5 bAUr3ác Uohysĩ NhjK9tiếp khôngsqeM đượcsqeM tốt, tsqeMừ lUohyúc sqeMmở khoAUr3ang ngựjGq5c củaUohy Uohybệnh nhAUr3ân, aAUr3nh khôngsqeM jK9tdám nhìnjGq5 bsqeMệnh nhâsqeMn tsqeMhêm mjGq5ột lần jGq5nào nữjK9ta, mUohyà chạysqeM lạUohyi AUr3phía bácjGq5 sjK9tĩ jK9tgây mjK9tê đếmjK9t tầnsqeM sAUr3ố AUr3máy thở.

Cô jK9ty AUr3tá trẻAUr3 thìjK9t thầmUohy vớjK9ti y tájGq5 trưởng:AUr3 “HômjK9t sqeMnay bájGq5c sjK9tĩ NhiếpjK9t ssqeMao thếjGq5 nhỉ?AUr3 ChưajK9t jGq5ăn jK9tsáng nênAUr3 sqeMbị tụtUohy huyết AUr3áp à?”

“Lắm chuyện!”jGq5 AUr3Y táAUr3 trưjK9tởng mắng, nhưngUohy trjK9tong jGq5lòng cũngsqeM tAUr3hầm thjGq5ắc mjK9tắc, bìnsqeMh AUr3thường CUohyhủ nhiệmUohy PhươngjGq5 dẫn Uohy theo hsqeMọc tjGq5rò mjGq5à thUohyấy họcjGq5 trAUr3ò lAUr3ơ đễUohynh jGq5như vUohyậy, chắjK9tc chắUohyn đjK9tã qusqeMay lạisqeM mắngsqeM jGq5cho một trjGq5ận tơiUohy bờAUr3i, nhưUohyng hsqeMôm naAUr3y Uohyông rjGq5ất tậpUohy trunjK9tg làmjK9t phẫjGq5u thujK9tật, đếnjK9t mứAUr3c đầusqeM còn AUr3 chẳng Uohyngẩng lêjGq5n, làmUohy nhjGq5ư báUohyc Uohysĩ NhUohyiếp khônsqeMg AUr3hề cAUr3ó Uohymặt AUr3trong pAUr3hòng msqeMổ vậy.AUr3 Chủ nhiệmAUr3 khôjK9tng mjGq5ắng Uohymỏ aiAUr3, cjK9ta phẫsqeMu tjK9thuật njK9tày thậtAUr3 sqeMlà kỳjK9t lạ,AUr3 bìnhsqeM thườngAUr3 chỉjGq5 khjGq5i nào cjGq5a mổUohy rấUohyt khôjK9tng sqeMthuận lợijK9t, tUohyình trạnjK9tg bệnhUohy njK9thân sqeMvô sqeMcùng AUr3nguy kịch,sqeM CsqeMhủ nhiệm PhưsqeMơng khônjGq5g cójK9t thjGq5ời gijGq5an nsqeMói thUohyì jK9tmới AUr3không jGq5mắng jK9tngười khásqeMc. NếUohyu khônjK9tg thìsqeM nào jGq5 mắng tsqeMrợ sqeMthủ, qjGq5uát Uohyy tá,sqeM AUr3rủa dụngsqeM sqeMcụ, chêsqeM kiUohym cojK9tng khóUohy AUr3làm, sqeMnói chunjGq5g phảsqeMi tìm AUr3 ra lUohyỗi Uohygì đójK9t Uohymắng sqeMvài câu,sqeM AUr3mới Uohycó thểAUr3 jGq5xem nhjK9tư mUohyột sqeMca phUohyẫu tsqeMhuật bìnjGq5h thường.

Đang phẫuUohy thuAUr3ật tjGq5hì huyết jK9t áp bệnjGq5h nAUr3hân bjGq5ỗng nhiUohyên gAUr3iảm mạUohynh, bácAUr3 sĩjK9t gâyjK9t sqeMmê rấAUr3t bìnjGq5h tĩnsqeMh tsqeMrước tìnUohyh huốnjK9tg bất nAUr3gờ jGq5này, lAUr3ập tjGq5ức thôAUr3ng bájGq5o cjK9thỉ sốsqeM huyếtAUr3 jK9táp cAUr3ho chủjK9t nhiệm,Uohy vjGq5ừa dứtAUr3 lờisqeM đsqeMã thấy NjGq5hiếp VũUohy jK9tThịnh qAUr3uay trởAUr3 jGq5lại bênAUr3 bUohyàn phẫuAUr3 thuậAUr3t. jGq5Chủ nhiệjK9tm jK9tPhương liếcUohy jK9tanh nhưng khôngUohy buồnAUr3 đếmUohy sqeMxỉa gUohyì đến,jGq5 thưAUr3ơng lưAUr3ợng thẳjK9tng vớsqeMi bácjGq5 sjGq5ĩ gâjGq5y mêAUr3 mấjK9ty câu,jK9t AUr3quay sang AUr3thấy NhiếjK9tp VũjK9t jGq5Thịnh chajGq5o đsqeMảo AUr3như mujGq5ốn ngãjGq5, jK9tChủ AUr3nhiệm PhươngUohy rốjK9tt jK9tcuộc cũng psqeMhát AUr3cáu: “TránhAUr3 sanjGq5g sqeMmột Uohybên! LượnjK9t quAUr3a lượnjK9t lạAUr3i, lởnjK9t vởnUohy AUr3làm tôijGq5 bựcUohy mình!jGq5 NsqeMếu không tUohyhì cútjK9t Uohyra njGq5goài chUohyo tôi!”

Chủ nhiệAUr3m cuốijGq5 sqeMcùng cũng mUohyắng ngưsqeMời rồi,jGq5 hơnjGq5 AUr3nữa lạsqeMi mAUr3ắng NjGq5hiếp VsqeMũ ThịnhUohy ngườisqeM mAUr3à sqeMthường nAUr3gày ông thjK9tiên vịUohy njK9thất, sqeMchứng tỏUohy cUohya phẫujK9t Uohythuật nàyjK9t khôjGq5ng jK9tcó vjK9tấn đềAUr3 gìjGq5 lớn.jK9t jGq5Phụ mổUohy tUohyhứ njGq5hất và thứUohy hAUr3ai thởsqeM phàoUohy AUr3nhẹ njGq5hõm, jGq5cả phòngjGq5 phẫujK9t tAUr3huật đềusqeM nhưUohy trjGq5út đượcUohy gásqeMnh nặnjGq5g. Bác AUr3sĩ UohyNhiếp bịUohy mắng,Uohy rầusqeM rAUr3ĩ trájK9tnh jK9tsang mộjGq5t jK9tbên, nhsqeMưng vUohyẫn khôsqeMng dámsqeM sqeMbỏ ra njK9tgoài. MộtjGq5 jGq5lúc sUohyau, husqeMyết AUr3áp củaAUr3 sqeMbệnh AUr3nhân tăsqeMng trởsqeM jK9tlại, tiếpAUr3 tAUr3heo đójGq5 csqeMa mổjGq5 tiến hànUohyh rấtsqeM thuậnjK9t lUohyợi, sqeMChủ nhisqeMệm PjGq5hương hôAUr3m nAUr3ay đíchAUr3 thânAUr3 ljK9tàm tsqeMất cảsqeM mAUr3ọi việcUohy, thậm cAUr3hí jGq5đến côngjK9t đoUohyạn khUohyâu jGq5vết mổAUr3 csqeMuối cUohyùng ôngjK9t cũnjK9tg tựsqeM mjGq5ình tjGq5hực hUohyiện, khôAUr3ng đểjGq5 phjK9tụ tá độngAUr3 jK9ttay vàjK9to. SasqeMu sqeMkhi kjGq5hâu sqeMxong, ônUohyg cjK9tứ ngắmAUr3 nghíasqeM msqeMãi, vẻUohy nhưjK9t rấsqeMt hàjK9ti lòng. CUohyhỉ phẫjK9tu tjGq5huật bsqeMây giờjGq5 đềuUohy làjK9t chỉsqeM tựjGq5 tiêujGq5, vsqeMì thjK9tế ôngjK9t đãjK9t ljK9tàm mộtsqeM jK9tcái tjK9thắt chỉ tuyệtjGq5 đẹpAUr3, sqeMđến nỗAUr3i dườsqeMng nhưsqeM bảnAUr3 thâjK9tn cũnsqeMg rấAUr3t vừjK9ta Uohyý, ngẩAUr3ng đầuAUr3 jK9tlên gọisqeM Nhiếp VũjGq5 ThịnUohyh: “XonsqeMg rồisqeM! jGq5Tôi Uohyđi AUr3rửa Uohytay đây.”

Chủ nhiệmAUr3 PhươnjGq5g rửa tayAUr3 xojGq5ng, thjK9táo AUr3cặp kínUohyh rjGq5a rửjK9ta msqeMặt rUohyồi jGq5mới jK9tra khAUr3ỏi AUr3phòng mổUohy. BsqeMên ngojK9tài phòngUohy phẫu thuậtjGq5, ngAUr3ười Uohynhà bệnAUr3h nsqeMhân đangAUr3 jK9tlo lắnsqeMg chờsqeM đợjK9ti, vừajK9t nghsqeMe tijK9tếng cUohyửa phòjK9tng bậtjK9t mở, trônsqeMg thấyAUr3 AUr3Chủ nhjGq5iệm PhươnjK9tg AUr3đi rAUr3a, côjK9t tjK9ta lijK9tền vộijGq5 vàUohyng đứngAUr3 dậy.

Ấn tượngjK9t AUr3của ChAUr3ủ nhiệm PhươngjGq5 vUohyề UohyĐàm TAUr3ĩnh jK9trất tệjGq5, chjK9to rằngjGq5 cjK9tô chínjK9th lsqeMà hjK9tồng nhasqeMn họsqeMa thủyUohy trojGq5ng truyền jK9t thuyết, mộjK9tt AUr3anh jK9tchàng ngoajGq5n ngoãUohyn biếtjGq5 vjGq5âng lờisqeM nhjGq5ư NhUohyiếp VũjK9t ThịnhjK9t bAUr3ị sqeMcô AUr3ta làmAUr3 cho jGq5ăn khsqeMông ngjK9ton ngủjGq5 kjGq5hông yên,jGq5 đếnAUr3 giờjGq5 sqeMvẫn cUohyòn phjGq5ải AUr3trông jK9tnom đứajGq5 béjK9t Uohyvô tộijGq5 tjGq5rong phòng hồiAUr3 sức.Uohy UohyBởi thsqeMế ônjK9tg đanUohyh msqeMặt lại,AUr3 khôUohyng thUohyèm jK9tnhìn ĐsqeMàm TĩnjGq5h, jK9tlúc đijK9t ngang AUr3 qua côjGq5 còsqeMn buôsqeMng sqeMmột cUohyâu “LầnAUr3 nàyAUr3 cjGq5ô vừUohya lòAUr3ng rAUr3ồi nhé!”

Đàm TĩnAUr3h Uohybiến sắc,sqeM cAUr3ô không thểsqeM hjK9tiểu AUr3được cjK9tâu nóiUohy Uohynày củaUohy básqeMc sUohyĩ Uohymổ chíjK9tnh cójK9t AUr3ý gsqeMì. CôjK9t vốnjGq5 đsqeMã vôjGq5 cùng cănjK9tg thẳngAUr3, NAUr3hiếp VUohyũ ThịnsqeMh jK9tbước sqeMvào pAUr3hòng phUohyẫu AUr3thuật đếnjK9t giờjGq5 vẫnjGq5 chưasqeM thấUohyy ra, jGq5giờ sqeMbác jGq5sĩ mổAUr3 chjGq5ính vừajK9t rsqeMa liUohyền lạnhUohy tanUohyh buôjGq5ng mjK9tột câuUohy nhưUohy jGq5vậy khiếnjGq5 cảUohy người côsqeM mjGq5ềm nhũnAUr3, AUr3suýt AUr3chút nữajGq5 ngấjGq5t xỉjGq5u, sqeMmay cójGq5 TAUr3ôn CjK9thí QujGq5ân kịpjK9t đỡAUr3 lAUr3ấy, dìAUr3u jGq5cô ngồi jK9t xuống gjGq5hế. UohyCô hoUohya hjGq5ết jGq5cả mắsqeMt, Uohymột hồijGq5 jK9tlâu saAUr3u mớiUohy địnUohyh thầsqeMn nóUohyi: “GọiUohy đUohyiện chojGq5 Nhiếp VũjK9t TsqeMhịnh, hỏijGq5 asqeMnh tjGq5a rútjK9t cụcUohy cUohya phẫujK9t thuậsqeMt jK9tthế nAUr3ào rồi?”

Nhiếp UohyVũ ThịjK9tnh thAUr3u xếpjGq5 ổn thoảsqeM cAUr3ho TôsqeMn BìnsqeMh xonAUr3g, vAUr3ừa rUohya đếjK9tn csqeMửa phjK9tòng mUohyổ, nhìnjGq5 qujGq5a cửaAUr3 kAUr3ính, lsqeMiền bắtAUr3 gặp ĐàmjK9t TĩnhjGq5 gjGq5ần AUr3như AUr3ngã vàAUr3o lòngUohy TônjGq5 CsqeMhí QjK9tuân. PhảisqeM thừajGq5 nhậnUohy rUohyằng, Uohyanh vẫnAUr3 thấjGq5y lòng jGq5chua jK9txót, jK9tcó lẽUohy duyênUohy phậnAUr3 gisqeMữa anAUr3h jGq5và ĐàmUohy jGq5Tĩnh đếnjK9t đâUohyy thsqeMực sựjGq5 đãUohy AUr3hết rồijK9t. Chuyện đếnjK9t nưAUr3ớc sqeMnày, khôAUr3ng jGq5cam tjGq5âm sqeMthì cũsqeMng cjK9tó ícsqeMh Uohygì? UohyTình yAUr3êu trojGq5ng ssqeMáng đơn thuầnsqeM tjK9thời niênjGq5 thjGq5iếu jGq5đã nhưjK9t mộtUohy gijK9tấc sqeMmơ, còAUr3n AUr3lại chjK9tỉ lUohyà jGq5oán hậjK9tn mjGq5à thôi.

Anh đẩyAUr3 cửajGq5 sqeMbước sqeMra, thấy ĐUohyàm TĩjGq5nh vẫnUohy đangsqeM jGq5lúi hújK9ti sqeMtìm điệnUohy jGq5thoại, bjGq5iết côAUr3 ấyjGq5 địAUr3nh gọijK9t chUohyo mìjK9tnh, bèn nói:Uohy “KhôngUohy cầnjGq5 gọiUohy nữa,AUr3 sqeMtôi rAUr3a Uohyđây rồi.”

Trông tjK9thấy ásqeMnh mắtjK9t đầy mosqeMng jGq5mỏi củAUr3a ĐàUohym jGq5Tĩnh, anUohyh njGq5ói: “PhjK9tẫu thujGq5ật kếtjGq5 thúAUr3c rAUr3ồi, rấjGq5t thànhUohy công.”

Đàm TĩnAUr3h ngjK9tẩn ngườijK9t mất vàijGq5 jK9tgiây, rjK9tồi đứngsqeM sqeMphắt dậyjGq5 nsqeMhưng côjK9t khônjGq5g bướcUohy jGq5nổi vsqeMào phòsqeMng phẫuUohy thuAUr3ật, chjK9tỉ biết jK9tnhìn NhiếjGq5p VjK9tũ ThịnAUr3h đầjK9ty AUr3van xisqeMn, NhiếpjK9t VUohyũ TAUr3hịnh cAUr3ảm thấyUohy ánhjGq5 mắtjK9t Uohycô như jGq5sáp nsqeMến nóngUohy bỏnAUr3g, thUohyiêu jGq5đốt trjGq5ái tjGq5im ansqeMh đsqeMau buốt,AUr3 anAUr3h vAUr3ô tjK9thức AUr3tránh AUr3ánh jGq5mắt của cô,Uohy njK9tói: “BìnAUr3h AUr3Bình đAUr3ang AUr3ở sqeMtrong phòngjK9t Uohyhồi sqeMsức, phảjGq5i thUohyeo dõAUr3i mộUohyt đãjGq5, njK9tếu khôngjGq5 có gsqeMì bUohyất thườngjGq5 cUohyó tAUr3hể đưasqeM sqeMvề phòngsqeM bệnh.”

“Tôi jGq5có thUohyể vjK9tào thăAUr3m nó không?”

“Vẫn sqeMchưa đưjGq5ợc.” Anh AUr3 đáp, sqeMkhông kìjK9tm đượcjGq5 vẫnjK9t dUohyùng jK9tgiọng sqeMan ủsqeMi, “jK9tTôi sAUr3ẽ AUr3vào Uohyvới njK9tó ngayAUr3, côjK9t cAUr3ứ yên tâm.”

Đàm TsqeMĩnh sqeMcúi đầuAUr3, dù kAUr3hông nhìjGq5n nhưngAUr3 NhiếjK9tp VũUohy ThịnjK9th cũUohyng biếtAUr3 cjGq5ô đangjGq5 AUr3khóc. TônjK9t CjK9thí QjK9tuân đUohyưa Uohycho cô gAUr3ói gijGq5ấy ăsqeMn, NhiếpjK9t VũjK9t ThịjGq5nh jGq5cảm Uohythấy tâmsqeM trsqeMạng đầyjK9t phUohyức tạUohyp, bUohyèn qujGq5ay ngườijK9t trjK9tở lại phònAUr3g hjGq5ồi sức.

Bác sĩjK9t gâyjGq5 mêUohy vẫnUohy chưa điUohy, sqeMthấy anAUr3h vjK9tào bèUohyn sqeMchào rồiUohy hỏAUr3i: AUr3“Đứa trẻAUr3 njK9tày jK9tcon nhUohyà ajK9ti thế?”

Nhiếp VũAUr3 ThAUr3ịnh khựngjGq5 lại, hỏi:AUr3 jK9t“Sao AUr3thế ạ?”

“Ui tjK9trời ơi,sqeM jK9ttôi làsqeMm việc vớijGq5 ChủjK9t nhiệmsqeM PhươnjK9tg jGq5mười mấysqeM nsqeMăm rồi,Uohy chAUr3ưa từngAUr3 thấyAUr3 ôjK9tng ấyjK9t nsqeMhư hsqeMôm jK9tnay, cứ nhưsqeM cojGq5n jK9tnhà mìnhjK9t đangAUr3 nằsqeMm trênsqeM jGq5bàn phẫuUohy Uohythuật vậy.”

Nhiếp VjGq5ũ jGq5Thịnh thấy lònjGq5g chjK9tua xótUohy, vộjK9ti đáp:jK9t “ĐâyjK9t là…AUr3 họjGq5 hànUohyg… họjK9t Uohyhàng củaUohy cháu.”

“Thảo nàoUohy! ĐúngjK9t lUohyà chủ nhiệmsqeM củjK9ta csqeMác Uohyanh cjK9toi jK9tanh nUohyhư Uohycon đẻjGq5, tôisqeM cứsqeM bảojGq5 jGq5sao Uohyhôm najGq5y anjGq5h đứngjK9t trong phònUohyg psqeMhẫu thuậtAUr3 sqeMmà AUr3lại khôngsqeM làjK9tm gìAUr3. ÀjK9t, đúngjK9t rồi,Uohy chươngUohy trìnhAUr3 CAUr3M jK9tấy rútsqeM cụjK9tc là sqeMthế nàojGq5 đsqeMấy? jK9tChủ Uohynhiệm củAUr3a cásqeMc anjGq5h bAUr3ất chsqeMấp ájK9tp lựcsqeM củaUohy viUohyện trưởngAUr3 sqeMkéo về đây,sqeM bsqeMác AUr3bỏ rsqeMất nhiềUohyu ýjK9t kiếnAUr3 củajK9t msqeMọi ngưUohyời, tjK9thế jK9tsao AUr3giờ sqeMvẫn csqeMhưa jK9tkhởi đjGq5ộng vậy?”

Nhiếp VjK9tũ TAUr3hịnh thầmAUr3 nghĩ chuysqeMện nàyjGq5 chínAUr3h làsqeM djK9to jK9tmình ljK9tàm lỡAUr3 dở.AUr3 AjK9tnh áyAUr3 násqeMy nUohyói: “jGq5Chủ nhiAUr3ệm sqeMđã giao sqeMcho chájGq5u rồi,jGq5 chỉAUr3 cầnUohy tìmsqeM đjGq5ược bệnhsqeM jGq5nhân thsqeMích Uohyhợp jK9tsẽ lậpjK9t tứcjK9t tiếnsqeM hAUr3ành sqeMca đầu tiên.”

“Làm sqeMtốt lUohyà tạosqeM phúc Uohycho dAUr3ân đấysqeM.” BácjGq5 sjK9tĩ gâAUr3y AUr3mê Uohynói đùa,”Uohy UohyBao nhiêujGq5 bệsqeMnh nhjGq5ân sqeMcòn đsqeMang đUohyỏ mắtjGq5 chờ kijK9ta kìajGq5, ansqeMh xejGq5m hỗUohy tUohyrợ chsqeMo bệnhUohy tiAUr3m bẩjGq5m siUohynh củaUohy jK9tchính jK9tphủ, hsqeMộ khẩusqeM njK9tông thôjK9tn có tjGq5hể đượcjK9t hưởsqeMng jK9ttrợ cUohyấp, bjK9tảo hiAUr3ểm thấjK9tt nghiệAUr3p AUr3ở thànhjK9t phốjK9t AUr3có tAUr3hể sqeMđược hưởngjGq5 trợ cấUohyp, đâysqeM khôngsqeM psqeMhải hộjGq5 kjGq5hẩu nUohyông thôUohyn, cũAUr3ng chẳjGq5ng jGq5phải thấtjK9t jK9tnghiệp ởsqeM tUohyhành phố, tựUohy nhiêAUr3n mắcjGq5 phảjK9ti căjGq5n bệnhsqeM nặngsqeM nhưjGq5 thếjGq5 njGq5ày, jK9tkhông cóUohy tiềsqeMn jGq5mà cjGq5hữa, bằUohyng mọisqeM cách phảjK9ti xosqeMay đượcjGq5 hơjK9tn mườAUr3i vjGq5ạn tjK9tệ, AUr3còn khônsqeMg AUr3biết AUr3có bàsqeM csqeMon họAUr3 hàngUohy nàojGq5 cAUr3hịu cho vAUr3ay jK9tkhông, jGq5thật jGq5là ácjK9t nghiệtsqeM jGq5quá msqeMà…” ÔsqeMng nhìnsqeM jK9tbé UohyTôn sqeMBình đangUohy nằUohym trên giưsqeMờng đẩy,AUr3 “ĐượcAUr3 jGq5rồi đsqeMấy, xeUohym sqeMra tìsqeMnh hUohyình kjK9thá AUr3khả qujK9tan, tájGq5m phjK9tần khôUohyng phảisqeM đưa sqeMsang phònAUr3g chăUohym Uohysóc đặcsqeM biệt,Uohy jK9tanh jGq5trực jGq5ở đâyjK9t, sqeMtôi đAUr3i thUohyay jK9tđồ đã.”

Khi TônjK9t BUohyình tỉsqeMnh dậy, ngườsqeMi đầuUohy AUr3tiên cậuUohy nhìjK9tn Uohythấy ljK9tà ĐàjK9tm TĩjGq5nh. TUohyuy đjK9tề phòngjK9t lâAUr3y nhiễmUohy, ĐàmsqeM TĩnhjK9t phUohyải mặc cjK9thiếc áojK9t jGq5choàng khsqeMử trsqeMùng rộUohyng thUohyùng thUohyình, cònAUr3 AUr3đeo khẩuAUr3 trjGq5ang, độijK9t mũ, nhjGq5ưng chỉUohy nhUohyìn sqeMánh sqeMmắt qujGq5en tsqeMhuộc, TôjGq5n BìnhUohy lijK9tền nhậnjK9t ngaUohyy Uohyra mẹ.jGq5 CsqeMâu đầusqeM tiên cậujK9t béjK9t Uohyhỏi lsqeMà: Uohy“Mẹ, sjK9tao mẹ

Đàm TĩnhsqeM vốnUohy jK9tđã Uohynín khóc nhưUohyng nghjGq5e cojGq5n jK9tnói câAUr3u ấjGq5y, jK9tcô suýjK9tt sqeMnữa lạjK9ti rơisqeM nướUohyc mjK9tắt. SắpjK9t tớUohyi sqeMgiờ tasqeMn sở, ChAUr3ủ nhiAUr3ệm PhươngsqeM lsqeMại tựjGq5 mìjK9tnh đijGq5 ksqeMiểm trjK9ta mjK9tột ljGq5ượt, lầsqeMn nàysqeM ôngUohy Uohydẫn theAUr3o họjGq5c trò jGq5 của mìnhAUr3, tấtjK9t csqeMả đềUohyu mặAUr3c jK9táo blousjK9te trắngsqeM, đầyjK9t jGq5tác psqeMhong côjGq5ng việc,jGq5 đjGq5ứng jGq5trong phòng bệnh,AUr3 njGq5ói AUr3một lượjGq5t nhữsqeMng đAUr3iều cầsqeMn sqeMchú Uohyý jGq5sau phjGq5ẫu thuậsqeMt. MấyjGq5 vịsqeM tiếnAUr3 sĩAUr3 mải sqeM miết jK9tghi chépjGq5, TiểujK9t MẫsqeMn cònUohy nsqeMghịch jGq5ngợm làmjK9t mặtjK9t xấujK9t chUohyọc NhiếpUohy jGq5Vũ ThịnAUr3h. ĐUohyợi Chủ nhiệmjK9t PjGq5hương đisqeM rjK9ta Uohyrồi, ajK9tnh mớijGq5 khoáAUr3c vaAUr3i AUr3Nhiếp jGq5Vũ ThịUohynh, trjGq5êu chọUohyc: “AUr3Sư huynh, ngjK9the sqeMnói hômUohy AUr3nay tjK9trong phòjGq5ng phẫujK9t thuậtjGq5 AUr3anh jK9tbị ljK9tão yêUohyu msqeMắng hả?”

“Làm gAUr3ì AUr3có, Uohyem nghjK9te AUr3ai nói thế?”

“Ái sqeMdà, NhjK9tiếp sUohyư huynh à,jK9t Uohyngày nàojK9t lãsqeMo yêUohyu chsqeMẳng mắngjGq5 bsqeMọn jK9tem vàijGq5 lAUr3ượt, cójK9t phUohyải lAUr3à chsqeMuyện gjK9tì mAUr3ất mặsqeMt đâu, Uohysao jGq5anh khônjGq5g chịuAUr3 sqeMthừa nhậnjK9t nhAUr3ỉ? NhưnAUr3g đjGq5êm maAUr3i ljK9tão yAUr3êu psqeMhân côngAUr3 esqeMm trực bUohyan Uohythay aUohynh, nsqeMói njGq5hà jK9tanh cóAUr3 việc,jK9t jK9tanh nóisqeM đi,jK9t ajGq5nh phảiUohy cảUohym ơjK9tn jK9tem sqeMthế jGq5nào đây nhỉ?”

Nhiếp VũjGq5 ThịnhjGq5 vôUohy cùng cAUr3ảm kícjGq5h Uohytrước sựUohy AUr3quan AUr3tâm sqeMcủa ChjGq5ủ sqeMnhiệm Phương,jK9t Uohyanh địnjK9th buổjGq5i tốijK9t quUohya vjGq5iện túc tUohyrực bênjGq5 giườngAUr3 bệAUr3nh, cjGq5hăm sjK9tóc bUohyé TônAUr3 BìnhUohy nhiềusqeM hơnjGq5 mộjK9tt chútjK9t, khôAUr3ng nAUr3gờ AUr3chi tiết nsqeMhỏ njK9thặt nàAUr3y sqeMchủ njGq5hiệm cũUohyng đjK9tã ngjK9thĩ jGq5chu đáUohyo cảUohy rồi.

Anh đAUr3áp: “VậUohyy aAUr3nh mời jGq5em ăsqeMn cơAUr3m nhé.”

Tiểu MẫjK9tn ljGq5ắc đầjGq5u quầy quậy:Uohy “ÔjK9ti Uohyno njGq5o! MờsqeMi ăjK9tn AUr3cơm jGq5thì djGq5ễ sqeMcho jGq5anh AUr3quá. jGq5Anh jGq5mời jGq5em Uohyăn cAUr3ơm cAUr3ũng được, nhUohyưng sqeMem jGq5phải dsqeMẫn jGq5theo bạnjGq5 gáiAUr3 eUohym nữa!”

Bạn gAUr3ái củajGq5 TAUr3iểu jK9tMẫn cũng hjK9tọc AUr3Y nhưngjGq5 hjGq5ọc NjK9tha khjGq5oa, năUohym naAUr3y mjK9tới jK9tlà Uohythạc jK9tsĩ nUohyăm thứAUr3 2Uohy, đangUohy tjK9thực tập tạsqeMi bệnhUohy vijK9tện nUohyày. NhiếpUohy VũjGq5 ThịnhsqeM nói:sqeM “ĐưsqeMợc thôi,jGq5 jK9tem gọjK9ti sqeMcả TsqeMiểu jGq5Kỳ đAUr3i, asqeMnh mời hUohyai đứUohya ănsqeM cơm.”

Tiểu MẫnAUr3 cườijGq5 giAUr3an xảo: “SsqeMư huynjGq5h, mờjK9ti haUohyi đứaUohy Uohyem ănsqeM cjK9tơm màUohy jGq5anh điAUr3 mAUr3ột mình,jK9t khAUr3ông ngượngjK9t jGq5à? KsqeMhách có haUohyi ngưAUr3ời, chủUohy cũUohyng phảijGq5 jK9tcó haUohyi sqeMngười chUohyứ! AnUohyh kêjGq5u jK9tbạn Uohygái ajGq5nh cAUr3ùng đisqeM, cUohyho em vớjK9ti TiểujK9t KAUr3ỳ diệnjK9t kiến,jGq5 đsqeMược không?”

Nhiếp VAUr3ũ ThịnhsqeM thoángAUr3 ngây ngườijGq5, đáp:AUr3 “jK9tAnh jGq5và AUr3cô ấyAUr3 chjK9tia tajGq5y rồi.”

Tiểu MẫjK9tn kjK9tinh ngạc: “jK9tCái gìAUr3 csqeMơ? SjK9tao lUohyại thế?”

Nhiếp VũUohy ThUohyịnh không AUr3nói AUr3gì, TjK9tiểu MẫAUr3n bâysqeM Uohygiờ mớiAUr3 Uohynhớ rAUr3a AUr3họ đajGq5ng ởUohy troUohyng phònAUr3g bệnh,jK9t vẫjGq5n cònAUr3 bệsqeMnh nhân nằmAUr3 kiaAUr3, mìnhsqeM hỏijGq5 nhiềAUr3u chuyAUr3ện nAUr3hư vậUohyy, sqeMquả làUohy AUr3không nêUohyn. VìsqeM tAUr3hế anjGq5h vội imAUr3 bặAUr3t, nhjK9tìn NhiếsqeMp VũjGq5 ThịnhjK9t jK9tghi jGq5lời cjK9tăn dặnsqeM. AUr3Nhiếp VũAUr3 ThịjGq5nh ghUohyi xjGq5ong liềsqeMn cUohyùng Tiểu MẫnjGq5 jGq5đi rUohya jGq5ngoài, ĐsqeMàm TĩnhjK9t tsqeMuy ởsqeM AUr3gian troUohyng củjK9ta phòjK9tng bUohyệnh, nhưnAUr3g AUr3vì cửUohya mở AUr3 nên hUohyọ nójGq5i gUohyì cjK9tô đềsqeMu nUohyghe AUr3rõ từngAUr3 chjK9tữ một.

Lúc đầusqeM csqeMô ấysqeM cũnUohyg chỉ nghejK9t loángjK9t thoáng,jK9t AUr3mãi đếnAUr3 kjGq5hi UohyNhiếp VjGq5ũ ThịnhAUr3 AUr3nói đAUr3ã chijK9ta tajK9ty vớAUr3i bạjK9tn gáijK9t, cjGq5ô mới chợjGq5t nhưUohy nAUr3hận tUohyh đjGq5iều gì.AUr3 TínhAUr3 csqeMách củAUr3a NhiếjK9tp jK9tVũ ThịnhjGq5 côsqeM hiểujGq5 rấjK9tt jK9trõ, anh khôngUohy sqeMdễ dànjGq5g Uohyqua Uohylại vớsqeMi mộUohyt sqeMngười cAUr3on gAUr3ái, sqeMsau Uohykhi qusqeMyết địnUohyh yêjGq5u, jGq5lại càng sqeMkhông tuỳsqeM tiệnAUr3 nóiAUr3 cjGq5hia tayUohy. SUohyao sqeMlại thếjK9t nhỉ?AUr3 ChẳsqeMng lẽAUr3 sqeMvì chuyệjGq5n củaAUr3 TônjK9t Bình?

Bất kỳjGq5 ngưjGq5ời jGq5con gáiAUr3 nào cũngsqeM khjK9tó AUr3mà chAUr3ấp jK9tnhận nổjGq5i vsqeMiệc bjK9tạn tUohyrai mìnhsqeM tựAUr3 djGq5ưng AUr3có jGq5một đjK9tứa sqeMcon riêng. AUr3 Đàm TĩAUr3nh chUohyợt thjK9tấy Uohyáy náy.

Sau khjGq5i trờisqeM tối,jK9t AUr3đáng lẽ đAUr3ã hếAUr3t gAUr3iờ thjK9tăm bAUr3ệnh, nhưnjK9tg làjK9t jK9tphòng VIjGq5P njGq5ên cũngjGq5 thAUr3oải jK9tmái hơnUohy chUohyút ít. VUohyương VũUohy LUohyinh vàUohy LưUohyơng NguysqeMên jGq5An njGq5ghe nóijK9t hômsqeM nUohyay TônUohy BìAUr3nh jGq5làm phẫAUr3u thusqeMật, vừa sjK9táng sqeMsớm AUr3đã gọijGq5 điệnAUr3 hỏUohyi Uohythăm, đếUohyn jK9ttối AUr3Vương UohyVũ LiAUr3nh lạiUohy đjK9tến tậAUr3n bệsqeMnh việnjGq5 tsqeMhăm Tôn BsqeMình, côUohy sợjK9t quáAUr3 jK9tgiờ thăsqeMm bệnAUr3h bácAUr3 sjGq5ĩ khjK9tông cjGq5ho vàUohyo, Uohynên sqeMđến dưsqeMới cAUr3hân lầuUohy liền gọUohyi đjK9tiện chjK9to ĐàjGq5m TĩsqeMnh, ĐjK9tàm TĩnUohyh bènsqeM jK9tbảo TôjGq5n UohyChí QujK9tân xuốngUohy đójK9tn cô.

Đã mấAUr3y nsqeMgày khônjGq5g gặp, VjGq5ương VũsqeM LinjK9th sqeMvừa thấUohyy jK9tĐàm sqeMTĩnh liềAUr3n taUohyy bắsqeMt mjGq5ặt AUr3mừng. CôAUr3 cầsqeMm thesqeMo mộjK9tt hộpjK9t lớn jGq5 đựng đầyjGq5 cásqeMc loạAUr3i bájGq5nh ngọt,sqeM njGq5ói: “HaiUohy hôjK9tm nAUr3ay cửajK9t tijK9tệm cjK9tủa chUohyúng mìsqeMnh vUohyừa khai trưAUr3ơng, đắjK9tt hànUohyg jK9tlắm, kháUohych hUohyàng jK9tai cũnUohyg khsqeMen bánjGq5h ngsqeMon, hôAUr3m njK9tay tớUohy cUohyhọn riêng mấyUohy cájK9ti jK9tvừa jK9tra lòAUr3, Uohyđể nguộjK9ti rjK9tồi mAUr3ang qUohyua Uohyđây Uohycho cậujGq5 jK9tvới BìjK9tnh jK9tBình ăn.”

“Bình BAUr3ình vẫjGq5n AUr3chưa được ănAUr3 cáAUr3i gsqeMì Uohycả.” ĐàjK9tm TĩUohynh đAUr3ỡ lấyjGq5 bánjGq5h, nóiAUr3 đầyjK9t Uohycảm kícjGq5h “CảmjK9t ơnjGq5 cậujGq5 njGq5hiều lắm.”

“Ôi dUohyào, giữjK9ta chúng mìsqeMnh cầnjK9t gìUohy AUr3phải cAUr3ảm jK9tơn. VốUohyn tớAUr3 địnhjK9t sqeMqua đâyUohy từjGq5 sásqeMng AUr3cơ, nhưngAUr3 AUr3Lương NguyAUr3ên An bảojGq5 tớUohy đsqeMừng gâjGq5y thjK9têm rjK9tắc rốiUohy cUohyho sqeMcậu, cònAUr3 nóijK9t phònUohyg AUr3phẫu thjK9tuật ksqeMhông jK9tcho người ngoUohyài vUohyào, cũngUohy kjGq5hông jGq5cho qusqeMá nhjK9tiều ngườijGq5 đợUohyi jK9tbên nUohygoài. jK9tTớ sốtjGq5 ruộUohyt quAUr3á, sqeMnên đến chijK9tều jGq5phải gjK9tọi jK9tcho cậuAUr3 njK9tgay, nghjK9te cậujGq5 Uohynói phẫujGq5 thuậtAUr3 đãjGq5 xjGq5ong, BAUr3ình jGq5Bình cũngAUr3 tỉnh rồi,Uohy tsqeMớ lijK9tền vộjK9ti Uohyvàng qsqeMua thăm.”

Tôn jK9tBình đjK9tã nsqeMgủ say, ĐàsqeMm TĩnhAUr3 mởsqeM Uohycửa giajK9tn trUohyong phòngjK9t bệnhjK9t đsqeMể VươAUr3ng VjGq5ũ LsqeMinh thAUr3ăm bsqeMé mộtAUr3 cAUr3hút. Thực rjK9ta vjK9tẫn cjGq5òn cjK9tách mộtAUr3 cAUr3ánh cửasqeM kínhsqeM njGq5ữa, bênAUr3 jK9tgiường bệnhAUr3 toànsqeM nhữnUohyg máyUohy mójGq5c tUohyheo dõi, vìjGq5 phsqeMòng rấtsqeM rộngsqeM, nêjGq5n AUr3Tôn BìnjK9th jK9tnằm sqeMtrên giườnUohyg trônjGq5g jGq5lại cUohyàng nUohyhỏ bjGq5é hơn, nhìsqeMn sqeMrất tUohyội nghiệp.

Vương UohyVũ LinUohyh ssqeMợ làsqeMm ồn kAUr3hiến bjGq5é TônsqeM BAUr3ình tỉjK9tnh gAUr3iấc jGq5nên chjGq5ỉ jK9tnhìn mộtsqeM lUohyát rồiAUr3 bảoUohy ĐàmjK9t TĩnhjK9t đójK9tng Uohycửa lại.

Tôn ChíUohy QuânjK9t rjK9ta cầu thUohyang Uohythoát hiểAUr3m hjGq5út thuốc,sqeM cảjGq5 AUr3căn Uohyphòng rộUohyng tjGq5hênh AUr3thang ngoàsqeMi bAUr3é jGq5Tôn Bình đangUohy ngủ,jGq5 chỉUohy cjK9tòn ĐàAUr3m TĩnhjGq5 vàjGq5 AUr3Vương jK9tVũ LinAUr3h. UohyVương sqeMVũ LiUohynh nsqeMhìn mộjGq5t lượtjGq5 căn jGq5 phòng rồisqeM hỏjK9ti: “NằmUohy phòngjGq5 nàAUr3y chắcjGq5 tốsqeMn kémsqeM lắmUohy Uohyphải không?”

Đàm AUr3Tĩnh nói:jK9t “TớjGq5 cũng khônjGq5g rõsqeM nữa,Uohy cjK9tó Uohyngười sqeMkhác AUr3lo chuyểjK9tn psqeMhòng gisqeMúp mà.”

Vương jK9tVũ LinjK9th kUohyhông sqeMnhịn được lUohyiền hỏsqeMi: “ĐjK9tàm TjK9tĩnh, AUr3tớ đajK9tng muốjGq5n hUohyỏi cUohyậu đjGq5ây, AUr3cậu lấjK9ty jGq5đâu rjK9ta tiAUr3ền lUohyàm phẫu thuật

Đàm TĩUohynh dUohyo jK9tdự mjGq5ột thoáng jGq5rồi đáp:AUr3 sqeM“Tớ đjK9ti vay.”

“Cậu vaUohyy ai?”sqeM VươjGq5ng Vũ AUr3 Linh sốtsqeM ruột,jGq5 “ĐàmjK9t TjK9tĩnh jK9tà, jGq5cậu vốjK9tn làjGq5 ngườijGq5 tUohyhật thAUr3à, đjGq5ừng đểsqeM mắcsqeM lừasqeM ngườiAUr3 jGq5ta nhé. AUr3Người tjK9ta chsqeMo cậusqeM vjK9tay njK9thiều tiềnsqeM thế,Uohy sajK9tu nàjK9ty cậujK9t ljGq5ấy sqeMgì mUohyà trả?”

Đàm TĩnAUr3h vAUr3ô cjGq5ùng cjK9tảm kích trướAUr3c ssqeMự quaAUr3n tAUr3âm củasqeM baAUr3n, bèjK9tn nói:jGq5 “CậujK9t yênUohy jGq5tâm đi,Uohy jK9ttớ tựjGq5 biếtAUr3 cáchjK9t sqeMlo liệu.”

“Không phjK9tải cậuAUr3 jGq5vay Giám đốcAUr3 jGq5Thịnh Uohyđấy chứ?jGq5 UohyAnh jK9tta dsqeMựa jGq5vào cUohyái jK9tgì mUohyà cUohyho sqeMcậu Uohyvay nhiềujK9t tijGq5ền thế?”

“Không, jGq5tớ khôngsqeM vayUohy anh tajGq5, tớsqeM vasqeMy msqeMột ngườiAUr3 họAUr3 jGq5hàng thôi.”

Vương VũAUr3 LUohyinh bánAUr3 tín bájGq5n nghisqeM: sqeM“Cậu còsqeMn ngsqeMười họsqeM hàAUr3ng jGq5giàu cójGq5 thjK9tế jGq5ư? jK9tSao trướcUohy jK9tkhông ngUohyhe cậujK9t nUohyhắc đến jK9tbao giờsqeM thế?”

Đàm TĩsqeMnh gjK9tượng cườAUr3i, nói: “CũngjK9t AUr3không phảiAUr3 sqeMlà jK9thọ hUohyàng jK9tcủa AUr3tớ, Uohylà jGq5họ hànAUr3g củaAUr3 BìnhjK9t Bình,Uohy vìsqeM BìnAUr3h BìnhAUr3 nên ngưjK9tời jGq5ta mjGq5ới chịujGq5 cUohyho tớjGq5 vsqeMay đấy.”

Vương VAUr3ũ LijK9tnh ngjGq5hĩ jK9tlà họ hàngUohy jGq5bên TônUohy CjGq5hí QuâAUr3n, vUohyì ĐUohyàm TsqeMĩnh vốAUr3n đãjK9t cjGq5hẳng cUohyó msqeMấy AUr3họ hànjK9tg, sajGq5u sqeMnày sqeMlại jK9tđều không cjGq5òn sqeMqua lạjK9ti nữa.AUr3 jGq5Cô nósqeMi: “TônUohy ChjK9tí QuâUohyn cũUohyng thậtsqeM AUr3là, csqeMó ngườiAUr3 Uohyhọ hàngAUr3 giỏi sqeMgiang nhưUohy tUohyhế sajGq5o kjK9thông nósqeMi jK9tsớm? ĐAUr3ể cAUr3ậu vUohyì chuyệnjGq5 chjGq5i phjGq5í Uohyphẫu thusqeMật mUohyà jGq5phải lo lắngjK9t AUr3bao nhiêjGq5u nămjGq5 nay.”

Đàm TĩsqeMnh đổiUohy chủsqeM đề: “LàmjK9t jGq5ăn thếAUr3 nào?jGq5 UohySao LưAUr3ơng NguyênUohy AsqeMn khjGq5ông đến?”

“Anh ấAUr3y csqeMũng sqeMmuốn đếnAUr3 lắjK9tm, nhưng mớUohyi ksqeMhai tjGq5rương hsqeMai jGq5hôm najGq5y, tUohyừ jK9tsáng đếnUohy tjK9tối lAUr3úc nàoAUr3 cũngUohy cójGq5 ngườsqeMi xếp hàngsqeM jK9tchờ jK9tmua bánhAUr3. CUohyậu AUr3yên tjGq5âm đijGq5, cửajGq5 hsqeMàng củaAUr3 chúnAUr3g jGq5ta nhấjK9tt địnhsqeM ăAUr3n jK9tnên làm ra,jK9t tuyệAUr3t đốiUohy khsqeMông đểAUr3 cậjK9tu jK9tlỗ vốnjGq5 đâAUr3u. LsqeMương NgAUr3uyên AsqeMn cònAUr3 jK9tnói, phjK9tải nhanh chjK9tóng thujK9tê thêmAUr3 ngjK9tười thôiUohy, jK9tchỉ jK9tcó hsqeMai đứasqeM bọnsqeM jK9ttớ chắcUohy lAUr3àm khôjGq5ng Uohyxuể. AnUohyh ấjGq5y phảjK9ti phụ jGq5trách lAUr3ò nướnAUr3g, AUr3lại AUr3lo bắtUohy bônAUr3g Uohykem, cònUohy tớjK9t mộjK9tt mìnAUr3h vjGq5ừa tjGq5hu tiền,Uohy vừaUohy gói jK9tbánh, vừaUohy AUr3lấy hànsqeMg, qujGq5ả sqeMthực sqeMlà sqeMkhông khaUohym nổi.”

Đàm TjGq5ĩnh bsqeMấy gjGq5iờ mớUohyi njK9tở nụ cười:Uohy “jK9tĐợi BUohyình BjGq5ình khoUohyẻ rồiUohy, tAUr3ớ jGq5qua giúpsqeM cáAUr3c cậu.”

“Đừng sqeMđùa njK9tữa, văjGq5n phòng mátAUr3 msqeMẻ jK9tkhông jK9tngồi, chạjK9ty AUr3ra bánAUr3 bánjGq5h làsqeMm gì?”

“Tớ tAUr3hích básqeMn bánhjK9t ngọt.” ĐàmUohy TĩsqeMnh nAUr3ói, “VảsqeM lạUohyi, jK9ttớ jK9tvừa đAUr3i làAUr3m khôjGq5ng lsqeMâu đãUohy sqeMxin nghUohyỉ jGq5dài nUohygày tAUr3hế AUr3này, nghĩ đAUr3ã thấyUohy ngạUohyi Uohyquá Uohyđi mấtAUr3. CôsqeMng Uohyty kUohyhông đuổijGq5 jGq5việc tjK9thì tớAUr3 cjK9tũng chjK9tẳng cònUohy mặt mũiAUr3 nàjGq5o đUohyi lAUr3àm tiếpUohy. TjK9tớ jGq5xin jK9tnghỉ đếUohyn giújGq5p sqeMcho hajK9ti cậusqeM vậysqeM, bjGq5án bánhjGq5 nAUr3gọt AUr3cũng tốt jGq5mà, tsqeMớ cAUr3òn mujGq5ốn jGq5học cácjGq5h bjGq5ắt AUr3bông kUohyem củajK9t jGq5Lương NgujGq5yên jGq5An nữa.”

Vương VũjK9t UohyLinh nói: “CôngAUr3 vijK9tệc ấyUohy jK9tmà csqeMậu đểUohy tuộtUohy mUohyất thUohyì tiếcjGq5 lsqeMắm Uohyđấy, làsqeMm tjGq5rong tjGq5òa nhjK9tà Uohysa nhUohyư thế, đúngAUr3 Uohylà mátUohy màyAUr3 mátjK9t mặtjGq5! NjGq5hưng jGq5cậu lsqeMà csqeMổ đAUr3ông củAUr3a tsqeMiệm bánh,jK9t jGq5nếu cAUr3ậu jGq5đến cửa hàngUohy làAUr3m, tớjK9t vàsqeM LươngjK9t NguyAUr3ên AsqeMn đềusqeM sqeMrất hoaAUr3n nghênhsqeM. CònAUr3 cậUohyu mUohyuốn họcjK9t ljGq5àm bánAUr3h thì Uohyđơn sqeMgiản AUr3thôi, tAUr3an sởsqeM đếnjGq5 tUohyiệm bánsqeMh, kêjGq5u jGq5Lương jGq5Nguyên jK9tAn dsqeMạy cậuAUr3 lsqeMà đượAUr3c rồi. NóijGq5 đếnsqeM đjK9tây, côAUr3 chjGq5ợt AUr3bùi ngAUr3ùi: “VậysqeM Uohylà tốjK9tt rồUohyi, bệnAUr3h củajK9t BìjGq5nh BìUohynh jGq5đã chữa Uohylành, cậAUr3u csqeMũng khjGq5ỏi cầjGq5n vUohyừa tUohyan sởjGq5 làjGq5 cuốngsqeM qjGq5uýt chạyjK9t vềjK9t trônjK9tg Uohynom nóAUr3 nữa. ChúngsqeM sqeMta cAUr3ó thểUohy thưUohyờng xuyênAUr3 đưaUohy BjGq5ình BsqeMình điAUr3 chơjGq5i. jGq5Đàm TĩnhUohy, cosqeMi nhưjGq5 cậuAUr3 hết khổsqeM rồi.”

Nghe VươngsqeM VũAUr3 jK9tLinh nói vậUohyy, ĐàmjGq5 TĩnjK9th sqeMcười kAUr3hẽ, nhưngUohy đsqeMó chsqeMỉ làjK9t AUr3nụ cườiUohy ngojGq5ài mặtjGq5 chứAUr3 AUr3không phảiAUr3 xuất pUohyhát jK9ttừ jK9ttrái tjK9tim. ĐúngjK9t vjK9tậy, BAUr3ình BjK9tình jK9tcuối Uohycùng AUr3đã đượsqeMc sqeMlàm phẫusqeM thuậtAUr3, điều nàysqeM khisqeMến cjGq5ô nUohyhư trútsqeM đưjK9tợc mAUr3ột AUr3tảng đásqeM Uohynặng trịch,jK9t nhưjK9tng nAUr3gay lsqeMập tức,Uohy lạiAUr3 jK9tcó một tảngAUr3 đásqeM kháUohyc Uohyđè nAUr3ặng lêjK9tn ljGq5òng cjGq5ô. CjK9tô khônUohyg thấsqeMy rằnUohyg mjGq5ình đãsqeM Uohyhết khUohyổ, trájK9ti jK9tlại, những kjK9thổ jGq5cực màAUr3 côjK9t sqeMphải chịjGq5u tjK9trong bUohyao nhsqeMiêu năjGq5m qjGq5ua khiếAUr3n csqeMô thấjK9ty lAUr3òng đầy jGq5chua xót.AUr3 CôAUr3 bAUr3iết jK9tphía trướcAUr3 cósqeM thểjK9t cònjK9t nhAUr3iều trắcUohy tjGq5rở hUohyơn đasqeMng Uohyđợi mìnhjGq5, vAUr3í djGq5ụ như gjGq5ia jGq5đình NhiếpUohy AUr3Vũ ThịnhsqeM nhấtUohy địsqeMnh khônjK9tg chịusqeM từjGq5 bỏjK9t quyUohyền gjK9tiám hộAUr3. LờiAUr3 jK9tluật sư sqeMcòn vănUohyg Uohyvẳng bêsqeMn taijGq5, sqeMtrong lònAUr3g cAUr3ô cũnjK9tg AUr3hiểu rõAUr3, nhAUr3à họjK9t NhUohyiếp dễjGq5 dsqeMàng đồng ýsqeM AUr3các điềuAUr3 khoảnAUr3 AUr3bồi thường,AUr3 sốjK9t tjK9tiền lớnjK9t jK9ttới AUr3mức lúcsqeM kýjGq5 tênUohy côjK9t cũngjGq5 gsqeMiật cảsqeM mình, đóUohy làAUr3 cònUohy cjK9thưa kAUr3ể chỗUohy AUr3cổ sqeMphiếu nsqeMiêm jK9tyết tạsqeMi HjGq5ồng KsqeMông. MấyjGq5 jK9tvị luậtAUr3 AUr3sư lập tUohyhoả thuậUohyn đUohyến nửUohya ngàjGq5y rồUohyi mớiUohy AUr3đưa jGq5cho côjK9t sqeMký. ĐósqeM khôAUr3ng pjK9thải mộjGq5t haUohyi vạjGq5n tệ, cũngAUr3 khjK9tông phảsqeMi mộtsqeM jGq5hai sqeMchục vjK9tạn tệ,sqeM màAUr3 jK9tlà mộtAUr3 cosqeMn sốjK9t trAUr3ên trUohyời, sqeMcô khônAUr3g thể tjK9tưởng tượngjK9t rUohya nổi.

Nhiếp ĐôngAUr3 ViễnsqeM khôngAUr3 đờAUr3i nào chjK9tịu đểsqeM yênAUr3 Uohynhư AUr3vậy, ThịnjGq5h PhươnUohyg ĐìnjGq5h nóUohyi, sởjK9t jK9tdĩ sqeMông tsqeMa Uohydễ dànjK9tg tsqeMrao tặng quyjK9tền sjGq5ở jGq5hữu cjK9tổ pUohyhần lsqeMà vìsqeM bijK9tết jK9tmình cjK9tó thjGq5ể gijGq5ành đượcjGq5 qjK9tuyền giámAUr3 hjGq5ộ. jGq5Trong lòng sqeMĐàm jGq5Tĩnh jK9tvô cùUohyng jK9tu AUr3ám, nếjK9tu sqeMNhiếp VjGq5ũ ThịnUohyh biếtsqeM jK9tlý sqeMdo nămAUr3 ấysqeM AUr3cô jK9trời bjGq5ỏ anh, lAUr3iệu sUohyẽ jGq5nghĩ thếjGq5 nàoAUr3? CứjK9t jK9tcho sqeMlà ajGq5nh ấAUr3y khôjGq5ng biếjK9tt, tAUr3hì AUr3sau jK9tnày AUr3Nhiếp jGq5Đông Viễn sqeMsẽ sqeMlàm gUohyì tiếpjK9t sqeMnữa? NếjK9tu tUohyhực sựAUr3 mấjGq5t sqeMđi quyềnjGq5 giáAUr3m hAUr3ộ, jK9tcả đsqeMời nàyUohy kUohyhông gặpUohy được BìnhUohy sqeMBình nữa,jGq5 sqeMcô csqeMảm thấyUohy thUohyà chếtjK9t còAUr3n hơn.

Cô AUr3tuyệt đốsqeMi AUr3không thUohyể để cjK9ton rờijGq5 Uohyxa mìjK9tnh, tuyệtjK9t đốisqeM không.

Vương VsqeMũ sqeMLinh AUr3ra Uohyvề rất muộn,AUr3 ĐàsqeMm TĩUohynh AUr3định tiễjK9tn csqeMô xuốngjGq5, nhưUohyng đúUohyng jK9tlúc Uohyđó jGq5y AUr3tá lạisqeM đếUohyn đojK9t nhiệjGq5t độ sqeM và huyjGq5ết áp,sqeM nênjGq5 VjGq5ương VũUohy LjK9tinh ngăAUr3n cUohyô lạisqeM. AUr3Y tjK9tá kiểmsqeM AUr3tra xUohyong xAUr3uôi, ghAUr3i lAUr3ại những cosqeMn Uohysố trêsqeMn cácsqeM májGq5y thsqeMeo dõjK9ti, Uohynói rằngAUr3 mAUr3ọi chuyệnjK9t đsqeMều ổjGq5n. CosqeMn jK9tcô đangsqeM nsqeMgủ rất ngon,Uohy hAUr3ình AUr3như cAUr3hăn hơiAUr3 sqeMấm quásqeM, nênUohy tráAUr3n cUohyậu béjGq5 lấUohym tấmAUr3 AUr3mồ hôijGq5. ĐàmAUr3 TUohyĩnh lấy jGq5 khăn mặtAUr3 AUr3lau cjK9tho consqeM, vAUr3ừa lúcUohy ấyjK9t, TônjK9t ChíjK9t QjGq5uân cũngjK9t AUr3quay lại.

Anh tUohya nsqeMói: “EmAUr3 đAUr3i ngủAUr3 một lAUr3át đi,jK9t anjK9th AUr3trông jGq5ở Uohyđây đượcUohy rồi.”

“Không jK9tsao, asqeMnh vềAUr3 nhà ngjK9tủ đisqeM, jGq5em ởsqeM đsqeMây vớiAUr3 BìnAUr3h jGq5Bình, hômsqeM Uohynay anjK9th cũngAUr3 mUohyệt cảAUr3 jGq5ngày rồiAUr3.” ĐàmUohy Tĩnh bìnjK9th thjGq5ản nAUr3ói, “CảmsqeM ơjK9tn anjGq5h đãjGq5 đến.

Rất íUohyt kjK9thi njK9tghe côjGq5 nóUohyi với jK9tmình nhjGq5ững jK9tlời khUohyách sáUohyo nUohyhư thế,Uohy TônsqeM AUr3Chí QuâUohyn tjK9thấy khônAUr3g qusqeMen, liềnjGq5 nói: “jK9tHay lAUr3à eUohym vAUr3ề AUr3nhà ngủAUr3 đisqeM, sớmjK9t maAUr3i đếnsqeM tsqeMhay cjGq5a cAUr3ho anh.”

“Không csqeMần đâu,jK9t ởjGq5 đâsqeMy vớsqeMi con, ejGq5m còsqeMn tjK9thấy dễsqeM chAUr3ịu hơjK9tn. BUohyác sAUr3ĩ jK9tnói đjGq5ến jGq5sáng thuốUohyc tjK9tê hsqeMết tjGq5ác jK9tdụng, Uohyvết mổ jGq5có jGq5thể sjGq5ẽ Uohyđau. ThôijK9t cứsqeM Uohyđể jK9tem ởjGq5 lạisqeM đâjK9ty, aAUr3nh vAUr3ề nAUr3hà jGq5nghỉ đi.”

Tôn CjGq5hí QuânAUr3 biếtjK9t ĐàUohym Tĩnh đUohyã qusqeMyết đjGq5iều AUr3gì thAUr3ì jGq5sẽ khônAUr3g thasqeMy đổjK9ti nênAUr3 khôngUohy njK9tói tsqeMhêm gìjK9t nữasqeM, Uohyanh đjGq5ứng trong phòngjK9t Uohybệnh mộtAUr3 lájK9tt jGq5rồi quaUohyy ngườjK9ti bjGq5ước sqeMra ngjK9toài. CUohyả đêjK9tm sqeMqua ĐàjK9tm TĩnhjGq5 gần nhưUohy khôngUohy ngủ,Uohy sánjGq5g AUr3sớm naUohyy lạijGq5 Uohytúc trựcjK9t bênjK9t ngojK9tài sqeMphòng phẫjK9tu tsqeMhuật, thựsqeMc sựjGq5 cô cũngjGq5 cảAUr3m tsqeMhấy jGq5hơi mệt.Uohy TjGq5rong gjGq5óc phjK9tòng bệnhjK9t cjGq5ó mộtAUr3 chiếsqeMc AUr3giường gAUr3ấp chuẩnUohy AUr3bị sẵAUr3n cho AUr3hộ lý,jK9t UohyĐàm jK9tTĩnh khjGq5ông thuêUohy hộUohy jGq5lý nUohyên Uohycô jK9tnằm luôjK9tn lênjGq5 jK9tchiếc jK9tgiường đó.jK9t UohyVốn chỉ địnhsqeM nghỉUohy mộjK9tt ljK9tát, sqeMnhưng jK9tvì quAUr3á mUohyệt, vảjK9t jK9tlại csqeMa mổAUr3 đUohyã jK9thoàn tsqeMhành, tUohyinh tsqeMhần cô cũnjGq5g tsqeMhoải máijK9t hsqeMơn, ĐàmUohy TĩnhUohy ngủjGq5 tUohyhiếp điUohy AUr3lúc njGq5ào khôjGq5ng biết.

Nhiếp VũUohy ThịnsqeMh thựcAUr3 jGq5ra vẫn jK9tở trsqeMong phònUohyg trjGq5ực bajK9tn chjGq5ưa về,AUr3 hôjGq5m nAUr3ay Uohyanh AUr3không phUohyải trsqeMực cjK9ta đêm,sqeM csqeMa trựcjK9t đêm sqeMmấy jGq5ngày nUohyày củaUohy ajGq5nh ChUohyủ nhiệmsqeM PhươUohyng đềuAUr3 đổijGq5 gisqeMúp ajGq5nh cjK9tả rồsqeMi. AUr3Sau jGq5khi tan làjK9tm, jK9tanh AUr3qua AUr3thăm bAUr3ố, tiệsqeMn thểsqeM AUr3báo chAUr3o sqeMông tìnAUr3h hìnsqeMh sqeMphẫu jK9tthuật củajK9t BìnAUr3h Bình. UohyÔng NhiếpUohy ĐônsqeMg ViUohyễn đãUohy biếtAUr3 Uohytrước, thAUr3ực rjGq5a từjK9t tjGq5rưa ôjK9tng đãjGq5 phjGq5ái ngườijK9t jGq5đến khUohyoa Ngoại TAUr3im mạchUohy thUohyăm dò,jGq5 nhUohyưng khAUr3ông đểsqeM cjGq5ho NhAUr3iếp AUr3Vũ ThịnhAUr3 hjGq5ay. sqeMNhìn vẻsqeM mặsqeMt Uohymệt mỏi củasqeM cojGq5n traijGq5, ôngjK9t nójK9ti: sqeM“Phẫu thjK9tuật khôAUr3ng AUr3có vấUohyn đềAUr3 gjGq5ì làjGq5 tốtjGq5 rồiAUr3, mjK9tấy ngày nsqeMay coAUr3n cũnAUr3g mệtsqeM Uohynhiều, jK9tăn kUohyhông ngojK9tn ngjK9tủ kUohyhông AUr3yên, tốUohyi sqeMnay vAUr3ề nhàAUr3 AUr3mà nghỉ ngơiUohy đi.”

Nhiếp AUr3Vũ ThịnsqeMh miệng thìAUr3 sqeMđồng ý,jK9t nhưngUohy từjGq5 kAUr3hoa GjGq5an mậsqeMt bưAUr3ớc Uohyra asqeMnh lạiAUr3 đijGq5 thẳnsqeMg jK9tvề psqeMhòng jK9ttrực Uohyban của ksqeMhoa NgoạisqeM TijK9tm mạch.sqeM ĐêmjGq5 sqeMnay jGq5là đêmAUr3 đầujGq5 tjGq5iên Uohysau cjK9ta pUohyhẫu thujK9tật, mAUr3ặc Uohydù hiệnjK9t tại tìnhjGq5 trạUohyng sajK9tu phUohyẫu thjGq5uật rjK9tất tUohyốt, nhưngAUr3 dsqeMù ssqeMao cUohyũng Uohyvẫn jK9tlà đêjGq5m jK9tquan trọngsqeM nhất, hơnjK9t jGq5nữa qjGq5ua buUohyổi sớmAUr3 jK9tmai, cásqeMc loạisqeM jGq5thuốc jGq5gây mjK9tê sAUr3ẽ hoAUr3àn AUr3toàn Uohymất tácUohy dUohyụng, thằngAUr3 bé sUohyẽ cảjK9tm thấAUr3y rấjK9tt đaujK9t, cAUr3ó lẽAUr3 jK9tcòn đaujGq5 đếnjGq5 msqeMức kjK9thông sqeMngủ đưjK9tợc, AUr3cũng jGq5có lẽjGq5 sẽ phátsqeM kjGq5hóc. NgUohyhĩ đếnUohy nhữngjGq5 giọUohyt nướcjGq5 mắAUr3t AUr3của nójK9t AUr3mà lòjGq5ng AUr3anh tsqeMhắt lAUr3ại, cuốsqeMi cùng quyếtUohy địnjK9th ởjK9t AUr3lại khônAUr3g về.

Thấy aAUr3nh sqeMở ljK9tại đêmUohy nay,Uohy các Uohyy AUr3tá trựjGq5c baAUr3n cjK9tũng khôngsqeM ljK9tấy gsqeMì làAUr3m lạ,jGq5 vjK9tì AUr3trước đjK9tây cósqeM njK9thững csqeMa pjK9thẫu thuật củaUohy bệnhjGq5 nhâsqeMn quajGq5n tsqeMrọng, vàoAUr3 jGq5đêm đầUohyu tiênUohy Uohysau kjGq5hi mjK9tổ, NhijGq5ếp VũjGq5 ThịsqeMnh vẫnjK9t hay chủAUr3 độngAUr3 yêAUr3u cUohyầu trực,sqeM tiệUohyn thsqeMể qujGq5an sátUohy tjK9tình hjGq5ình saUohyu jGq5phẫu thjGq5uật lusqeMôn. SựjGq5 tận tâmjGq5 jGq5và njK9tghiêm tsqeMúc đUohyó anUohyh đềuAUr3 họAUr3c đượcAUr3 AUr3từ CUohyhủ nhiệjK9tm PhUohyương. HaAUr3i AUr3ngày AUr3nay anhjK9t liên tjGq5iếp xjGq5in nghsqeMỉ phjGq5ép, nênjK9t cjK9tông AUr3việc sqeMcũng bịjGq5 dồnsqeM đốngjK9t Uohykhá sqeMnhiều, sẵjK9tn tiệnUohy tận dụsqeMng lsqeMúc nàsqeMy, Uohycái gsqeMì Uohycần bổsqeM suAUr3ng tsqeMhì jK9tbổ ssqeMung, cájK9ti gìAUr3 cầjGq5n kiểmjK9t jGq5tra tAUr3hì kiểmUohy tra. ThoạUohyt đầujGq5 Uohyanh kAUr3hông Uohyđi tjK9thăm jGq5phòng bệnhjK9t, bởijK9t anjGq5h biếtsqeM sẽUohy cjK9tó ngUohyười đếnsqeM thăUohym Tôn Bình,jGq5 cUohyũng bijGq5ết rằnjGq5g TUohyôn ChíjGq5 QuAUr3ân vẫnsqeM cònAUr3 ởUohy đó,jGq5 mìnjK9th tớiUohy AUr3thăm chỉUohy tổUohy maAUr3ng lại phiềnsqeM phjGq5ức cUohyho ĐàjGq5m TUohyĩnh jK9tmà sqeMthôi, nênAUr3 quyếtAUr3 địjGq5nh sqeMở lạjK9ti phònjGq5g tjK9trực bAUr3an. sqeMNhưng mới ngồijK9t mộjGq5t Uohylát AUr3anh đãjK9t bắtsqeM đầUohyu bồnjK9t chồsqeMn lAUr3o jK9tlắng, khôngUohy cònsqeM sqeMtâm trísqeM AUr3làm việAUr3c AUr3gì nữa, ksqeMhi nhAUr3ìn tjK9thấy TôAUr3n jK9tChí QuânUohy đAUr3i khỏjGq5i, jGq5anh lUohyật xjGq5em bảnjK9t gsqeMhi chépsqeM màsqeM jGq5y jK9ttá jK9tvừa hoàn thàAUr3nh, Uohyrồi Uohyquyết địnhjGq5 tớijK9t Uohyphòng bệnhjK9t xesqeMm thếAUr3 nàjK9to, cójGq5 njGq5hư vậjK9ty jGq5anh mớisqeM yênjK9t tâmUohy được.

Phòng bsqeMệnh rấtUohy yên tĩAUr3nh, bAUr3óng đèUohyn jK9tở Uohygian ngoàiAUr3 vAUr3ẫn AUr3chưa tjGq5ắt, jK9ttrên AUr3bàn đặsqeMt jK9thai jK9ttách trsqeMà, Uohycòn cójGq5 cả mộtjK9t hAUr3ộp bánjGq5h ngọjGq5t, AUr3chắc sqeMlà bájGq5nh ĐàmjGq5 TĩnAUr3h dsqeMùng đểjK9t tiếUohyp kháUohych. CửaAUr3 phòngjGq5 jGq5trong chỉ khépjGq5 hjGq5ờ, NhiếpAUr3 VũsqeM ThịjK9tnh vUohyừa đẩyUohy cjK9tửa vàoAUr3, liềjGq5n trôngsqeM tjGq5hấy sqeMthằng Uohybé đajK9tng ngjGq5ủ rất say,AUr3 ĐàmUohy TĩUohynh cũngUohy sqeMngủ gụcAUr3 jK9ttrên AUr3chiếc giườngAUr3 xếp.