You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y 2a23tá trưởngsGE76mZr DWMPVfu6trong phòng 2a23 mổ 2a23cảm thấsGE76mZry khDWMPVfu6ông khísGE76mZr 2a23ca mổsGE76mZr hDWMPVfu6ôm sGE76mZrnay của2a23 sGE76mZrkhoa sGE76mZrNgoại sGE76mZrTim 2a23mạch thsGE76mZrật kỳ2a23 quặc.2a23 Tính khDWMPVfu6í củasGE76mZr 2a23Chủ nhDWMPVfu6iệm PhươngsGE76mZr, cảsGE76mZr viện2a23 nDWMPVfu6ày DWMPVfu6ai cũnDWMPVfu6g biết2a23, kỹ2a23 thuật2a23 giỏi,DWMPVfu6 yêu2a23 cDWMPVfu6ầu csGE76mZrao, mỗi lầnsGE76mZr ôngsGE76mZr đíc2a23h tsGE76mZrhân cầmsGE76mZr dasGE76mZro mổ,sGE76mZr cảDWMPVfu6 phòsGE76mZrng phsGE76mZrẫu thuậtDWMPVfu6 2a23cứ nhưsGE76mZr gặDWMPVfu6p phảDWMPVfu6i đạiDWMPVfu6 dịch, chỉDWMPVfu6 sợDWMPVfu6 2a23có chsGE76mZrỗ nàosGE76mZr DWMPVfu6sơ s2a23ót, bịsGE76mZr DWMPVfu6Chủ nhsGE76mZriệm PhươnDWMPVfu6g túmDWMPVfu6 đượcsGE76mZr sGE76mZrmắng chDWMPVfu6o mộ2a23t tsGE76mZrrận DWMPVfu6thì DWMPVfu6đến Giám đốcsGE76mZr bệnh2a23 việsGE76mZrn cũngDWMPVfu6 k2a23hông bênhDWMPVfu6 nổi.DWMPVfu6 2a23Vì tDWMPVfu6hế hômsGE76mZr na2a23y côDWMPVfu6 phảsGE76mZri đíDWMPVfu6ch thâDWMPVfu6n gDWMPVfu6iám sát cá2a23c sGE76mZry sGE76mZrtá chuẩsGE76mZrn DWMPVfu6bị trướcsGE76mZr 2a23ca mổ,DWMPVfu6 c2a23hờ đếnsGE76mZr kh2a23i bệsGE76mZrnh nhân2a23 được2a23 đưsGE76mZra 2a23vào phòngDWMPVfu6 2a23mổ, đèn chụ2a23p b2a23ật l2a23ên, bácDWMPVfu6 s2a23ĩ 2a23gây mê2a23 DWMPVfu6đã bắtDWMPVfu6 đầuDWMPVfu6 ch2a23uẩn b2a23ị gâDWMPVfu6y mê2a23, cô2a23 chợtDWMPVfu6 cả2a23m thấy 2a23 không khíDWMPVfu6 càDWMPVfu6ng DWMPVfu6kỳ qu2a23ặc hDWMPVfu6ơn nữa.

Những csGE76mZra phẫusGE76mZr thuậtsGE76mZr của ChủsGE76mZr 2a23nhiệm Phươ2a23ng đDWMPVfu6a phầsGE76mZrn 2a23là DWMPVfu6do một2a23 êsGE76mZr ksGE76mZríp cố2a23 sGE76mZrđịnh pDWMPVfu6hối hsGE76mZrợp vớisGE76mZr n2a23hau, DWMPVfu6bác s2a23ĩ sGE76mZrgây mê lDWMPVfu6à DWMPVfu6cộng sựsGE76mZr lâuDWMPVfu6 2a23năm, NhiếDWMPVfu6p VũDWMPVfu6 2a23Thịnh thDWMPVfu6ì vsGE76mZrào tsGE76mZrheo 2a23bệnh DWMPVfu6nhân, 2a23thông thưsGE76mZrờng trong cácDWMPVfu6 c2a23a DWMPVfu6mổ sGE76mZrcủa ChủsGE76mZr nhiệmDWMPVfu6 PhưDWMPVfu6ơng, anDWMPVfu6h đềuDWMPVfu6 là2a23 phDWMPVfu6ụ mDWMPVfu6ổ DWMPVfu6thứ sGE76mZrnhất, nsGE76mZrhưng h2a23ôm nay asGE76mZrnh chỉ2a23 đứng2a23 mộtDWMPVfu6 bên2a23 nhìnDWMPVfu6 b2a23ác sĩ2a23 g2a23ây mê2a23 sGE76mZrlàm việDWMPVfu6c. ĐiềDWMPVfu6u đầu2a23 tiêsGE76mZrn khiếDWMPVfu6n DWMPVfu6y tsGE76mZrá trưởngDWMPVfu6 cảm thDWMPVfu6ấy DWMPVfu6kỳ quặcDWMPVfu6 DWMPVfu6chính sGE76mZrlà NhisGE76mZrếp DWMPVfu6Vũ TDWMPVfu6hịnh, 2a23hôm DWMPVfu6nay b2a23ác sĩsGE76mZr NhsGE76mZriếp trô2a23ng rsGE76mZrất 2a23lo lắng,sGE76mZr từ sGE76mZrlúc bướcsGE76mZr vào2a23 tớsGE76mZri giờDWMPVfu6 ansGE76mZrh 2a23chưa hềsGE76mZr ngồsGE76mZri DWMPVfu6xuốngĐiều nDWMPVfu6ày cũ2a23ng 2a23không cósGE76mZr gDWMPVfu6ì lạDWMPVfu6, Chủ nsGE76mZrhiệm PhươnsGE76mZrg cònsGE76mZr đứn2a23g kiDWMPVfu6a, ngoài2a23 b2a23ác 2a23sĩ sGE76mZrgây DWMPVfu6mê r2a23a, DWMPVfu6ai dsGE76mZrám cả2a23 gasGE76mZrn ngsGE76mZrồi chứ?sGE76mZr Nhưng CsGE76mZrhủ nh2a23iệm sGE76mZrPhương 2a23hôm naDWMPVfu6y cũngsGE76mZr k2a23hông dDWMPVfu6ẫn t2a23heo DWMPVfu6học tDWMPVfu6rò nàosGE76mZr khDWMPVfu6ác csGE76mZrủa mình và2a23o psGE76mZrhụ mổ,DWMPVfu6 mà2a23 dùnsGE76mZrg haDWMPVfu6i bá2a23c ssGE76mZrĩ c2a23ó t2a23ay ngh2a23ề gi2a23ỏi nhDWMPVfu6ất 2a23trong khoDWMPVfu6a 2a23làm sGE76mZrphụ mổ,2a23 y tá2a23 trưởngDWMPVfu6 2a23thấy, đối2a23 vớDWMPVfu6i TứsGE76mZr chứDWMPVfu6ng FallosGE76mZrt DWMPVfu6thì DWMPVfu6đội ngũsGE76mZr b2a23ác sDWMPVfu6ĩ hôDWMPVfu6m naDWMPVfu6y cDWMPVfu6ó DWMPVfu6vẻ hùngsGE76mZr hậu quá.

Tuy 2a23đội DWMPVfu6ngũ hùn2a23g hậu nhưnsGE76mZrg C2a23hủ nsGE76mZrhiệm sGE76mZrPhương đã2a23 lsGE76mZràm rất2a23 tốtsGE76mZr, sGE76mZrtừ nhá2a23t da2a23o 2a23đầu tsGE76mZriên phâDWMPVfu6n táchDWMPVfu6 DWMPVfu6các cơ DWMPVfu6quan, đ2a23ến váDWMPVfu6 tâmDWMPVfu6 thsGE76mZrất, cuốisGE76mZr cùngsGE76mZr lsGE76mZrà khsGE76mZrâu lạisGE76mZr các2a23 sGE76mZrmạch m2a23áu, ônsGE76mZrg 2a23đều thựcDWMPVfu6 hsGE76mZriện rất sGE76mZr chuẩn xásGE76mZrc, một2a23 loạDWMPVfu6t cácDWMPVfu6 thsGE76mZrao tásGE76mZrc tDWMPVfu6huần thụsGE76mZrc hoDWMPVfu6àn hả2a23o đếsGE76mZrn mứcDWMPVfu6 cóDWMPVfu6 sGE76mZrthể quDWMPVfu6ay lạsGE76mZri làm tài2a23 liệuDWMPVfu6 gi2a23ảng dạysGE76mZr côngDWMPVfu6 ksGE76mZrhai, đ2a23ây l2a23à k2a23ỹ thuậ2a23t màDWMPVfu6 ô2a23ng rDWMPVfu6èn được2a23 sGE76mZrsau 2a23hàng ch

c 2a23năm đứDWMPVfu6ng bàsGE76mZrn mổDWMPVfu6. 2a23Y tá trưởsGE76mZrng csGE76mZròn 2a23tưởng Chủ2a23 nhiệ2a23m PhsGE76mZrương đanDWMPVfu6g là2a23m mẫ2a23u, vìDWMPVfu6 básGE76mZrc s2a23ĩ Nhi2a23ếp 2a23mà ôsGE76mZrng cưn2a23g nhấtsGE76mZr đang DWMPVfu6đứng 2a23bên 2a23cạnh quaDWMPVfu6n sátDWMPVfu6, tiếcsGE76mZr rDWMPVfu6ằng sGE76mZrhôm naDWMPVfu6y sGE76mZrtâm trạn2a23g 2a23bác sĩDWMPVfu6 DWMPVfu6Nhiếp khDWMPVfu6ông được tốtDWMPVfu6, từDWMPVfu6 l2a23úc mDWMPVfu6ở ksGE76mZrhoang sGE76mZrngực cDWMPVfu6ủa bệnDWMPVfu6h nhâDWMPVfu6n, 2a23anh khôDWMPVfu6ng d2a23ám nhsGE76mZrìn bDWMPVfu6ệnh nh2a23ân thêmsGE76mZr mộtDWMPVfu6 lần nà2a23o nữsGE76mZra, DWMPVfu6mà sGE76mZrchạy lạiDWMPVfu6 phsGE76mZría bácsGE76mZr sĩ2a23 gâyDWMPVfu6 msGE76mZrê 2a23đếm tầDWMPVfu6n s2a23ố sGE76mZrmáy thở.

Cô DWMPVfu6y tá2a23 tsGE76mZrrẻ thìDWMPVfu6 thầm2a23 với DWMPVfu6 y sGE76mZrtá trưởngsGE76mZr: “DWMPVfu6Hôm nasGE76mZry básGE76mZrc 2a23sĩ 2a23Nhiếp DWMPVfu6sao thếDWMPVfu6 nhỉ2a23? ChưasGE76mZr ăsGE76mZrn sDWMPVfu6áng nêsGE76mZrn bsGE76mZrị tụDWMPVfu6t huyếsGE76mZrt áp à?”

“Lắm chuyện!”DWMPVfu6 DWMPVfu6Y tsGE76mZrá trưởng mắng,2a23 nhưng2a23 trosGE76mZrng lDWMPVfu6òng cũ2a23ng tDWMPVfu6hầm t2a23hắc mắcDWMPVfu6, bsGE76mZrình thườnDWMPVfu6g ChsGE76mZrủ n2a23hiệm sGE76mZrPhương dẫnDWMPVfu6 theo họsGE76mZrc trDWMPVfu6ò DWMPVfu6mà t2a23hấy họcDWMPVfu6 sGE76mZrtrò lsGE76mZrơ đễnh2a23 DWMPVfu6như vDWMPVfu6ậy, chắc2a23 chắnsGE76mZr đãsGE76mZr qua2a23y lsGE76mZrại mắ2a23ng sGE76mZrcho mộsGE76mZrt trận tơDWMPVfu6i bời,DWMPVfu6 sGE76mZrnhưng hôDWMPVfu6m nDWMPVfu6ay ôDWMPVfu6ng rấtDWMPVfu6 tậpDWMPVfu6 t2a23rung làsGE76mZrm DWMPVfu6phẫu sGE76mZrthuật, đếnDWMPVfu6 2a23mức đầusGE76mZr còDWMPVfu6n chẳng ngẩngsGE76mZr lên,2a23 lDWMPVfu6àm n2a23hư 2a23bác sGE76mZrsĩ NhsGE76mZriếp khôn2a23g DWMPVfu6hề cósGE76mZr 2a23mặt tr2a23ong phòDWMPVfu6ng mổsGE76mZr vậy.sGE76mZr Chủ nhiệmDWMPVfu6 kDWMPVfu6hông mắDWMPVfu6ng 2a23mỏ sGE76mZrai, cDWMPVfu6a phsGE76mZrẫu thuậtsGE76mZr nà2a23y thậtDWMPVfu6 là2a23 kỳDWMPVfu6 lạ,sGE76mZr bìnhDWMPVfu6 thư2a23ờng chsGE76mZrỉ kh2a23i nào cDWMPVfu6a m2a23ổ rấ2a23t ksGE76mZrhông thDWMPVfu6uận lsGE76mZrợi, tình2a23 DWMPVfu6trạng bệsGE76mZrnh n2a23hân vsGE76mZrô sGE76mZrcùng ngDWMPVfu6uy sGE76mZrkịch, ChsGE76mZrủ nhiệm PhươngsGE76mZr khôngsGE76mZr DWMPVfu6có thờisGE76mZr giDWMPVfu6an nói2a23 th2a23ì mớDWMPVfu6i khsGE76mZrông mắn2a23g ngườisGE76mZr khácsGE76mZr. NsGE76mZrếu khôsGE76mZrng tsGE76mZrhì nào msGE76mZrắng tDWMPVfu6rợ thDWMPVfu6ủ, quáDWMPVfu6t sGE76mZry tá,DWMPVfu6 rủasGE76mZr dụDWMPVfu6ng cụ,2a23 chDWMPVfu6ê kDWMPVfu6im csGE76mZrong kh2a23ó làsGE76mZrm, 2a23nói 2a23chung phảiDWMPVfu6 tDWMPVfu6ìm ra lỗi2a23 gìDWMPVfu6 2a23đó sGE76mZrmắng DWMPVfu6vài câu2a23, msGE76mZrới c2a23ó thể2a23 DWMPVfu6xem nhDWMPVfu6ư mộ2a23t DWMPVfu6ca phẫsGE76mZru 2a23thuật bìn2a23h thường.

Đang phẫDWMPVfu6u th2a23uật tDWMPVfu6hì sGE76mZrhuyết áp 2a23bệnh nDWMPVfu6hân DWMPVfu6bỗng nh2a23iên giDWMPVfu6ảm msGE76mZrạnh, 2a23bác sĩDWMPVfu6 gDWMPVfu6ây mêDWMPVfu6 rDWMPVfu6ất b2a23ình DWMPVfu6tĩnh trướcDWMPVfu6 2a23tình huống bấtsGE76mZr ng2a23ờ nàyDWMPVfu6, lậ2a23p tsGE76mZrức thDWMPVfu6ông DWMPVfu6báo csGE76mZrhỉ số2a23 huyế2a23t 2a23áp sGE76mZrcho chủsGE76mZr nhiệm,DWMPVfu6 vừa2a23 DWMPVfu6dứt DWMPVfu6lời đãDWMPVfu6 thấy NhiếpsGE76mZr VDWMPVfu6ũ TsGE76mZrhịnh quaDWMPVfu6y trởsGE76mZr lạDWMPVfu6i sGE76mZrbên sGE76mZrbàn pDWMPVfu6hẫu thu2a23ật. ChủsGE76mZr nDWMPVfu6hiệm PsGE76mZrhương sGE76mZrliếc anDWMPVfu6h nhưng không2a23 buồnDWMPVfu6 2a23đếm xỉsGE76mZra sGE76mZrgì đế2a23n, thươnDWMPVfu6g 2a23lượng thẳsGE76mZrng vớ2a23i sGE76mZrbác DWMPVfu6sĩ gâsGE76mZry mê2a23 mấDWMPVfu6y cDWMPVfu6âu, qusGE76mZray sang thấyDWMPVfu6 NhiếpDWMPVfu6 VsGE76mZrũ Thịn2a23h chaDWMPVfu6o đảsGE76mZro n2a23hư m2a23uốn ngã,DWMPVfu6 ChủsGE76mZr nhiệmDWMPVfu6 Ph2a23ương r2a23ốt c2a23uộc cũnDWMPVfu6g phát cáusGE76mZr: “TránhDWMPVfu6 saDWMPVfu6ng mộtsGE76mZr b2a23ên! LượnDWMPVfu6 qusGE76mZra lượ2a23n lại,DWMPVfu6 lở2a23n vDWMPVfu6ởn l2a23àm 2a23tôi bựsGE76mZrc mì2a23nh! Nếu khôngsGE76mZr thì2a23 cútDWMPVfu6 DWMPVfu6ra ngoàiDWMPVfu6 DWMPVfu6cho tôi!”

Chủ sGE76mZrnhiệm cuố2a23i DWMPVfu6cùng cũng DWMPVfu6mắng nDWMPVfu6gười rồi,DWMPVfu6 2a23hơn nữ2a23a l2a23ại mắnsGE76mZrg NDWMPVfu6hiếp VũsGE76mZr 2a23Thịnh người2a23 m2a23à thườDWMPVfu6ng sGE76mZrngày ônsGE76mZrg thiên vịsGE76mZr nhấ2a23t, chứnDWMPVfu6g tỏ2a23 2a23ca phDWMPVfu6ẫu thuậtsGE76mZr nàsGE76mZry khôDWMPVfu6ng DWMPVfu6có vấ2a23n đề2a23 gìsGE76mZr l2a23ớn. PDWMPVfu6hụ mổ2a23 thứDWMPVfu6 nhất vàDWMPVfu6 thứsGE76mZr sGE76mZrhai t2a23hở phàosGE76mZr nhẹDWMPVfu6 sGE76mZrnhõm, sGE76mZrcả phòngDWMPVfu6 phẫuDWMPVfu6 tDWMPVfu6huật đềuDWMPVfu6 n2a23hư sGE76mZrtrút được2a23 gáDWMPVfu6nh nặng.DWMPVfu6 Bác sĩ2a23 NhisGE76mZrếp bDWMPVfu6ị msGE76mZrắng, rầuDWMPVfu6 rsGE76mZrĩ tráDWMPVfu6nh saDWMPVfu6ng một2a23 DWMPVfu6bên, nhDWMPVfu6ưng vẫDWMPVfu6n khônsGE76mZrg dsGE76mZrám bỏ2a23 ra ngDWMPVfu6oài. MộtsGE76mZr lúsGE76mZrc sa2a23u, huDWMPVfu6yết 2a23áp củ2a23a bệsGE76mZrnh nDWMPVfu6hân tăngDWMPVfu6 trởsGE76mZr lại,DWMPVfu6 tiếp2a23 thsGE76mZreo sGE76mZrđó DWMPVfu6ca mổ2a23 tiến hànhDWMPVfu6 rấtDWMPVfu6 thuậsGE76mZrn lợi,2a23 DWMPVfu6Chủ nhiệDWMPVfu6m Phươ2a23ng DWMPVfu6hôm n2a23ay đícDWMPVfu6h tDWMPVfu6hân 2a23làm tấtsGE76mZr 2a23cả mọisGE76mZr việcDWMPVfu6, thậm chíDWMPVfu6 DWMPVfu6đến công2a23 đ2a23oạn kh2a23âu vết2a23 mổDWMPVfu6 csGE76mZruối cù2a23ng ôn2a23g c2a23ũng tựsGE76mZr mình2a23 thực2a23 DWMPVfu6hiện, kh2a23ông DWMPVfu6để ph2a23ụ tá độnDWMPVfu6g ta2a23y vDWMPVfu6ào. SasGE76mZru sGE76mZrkhi k2a23hâu 2a23xong, ônDWMPVfu6g cứDWMPVfu6 ng2a23ắm ngDWMPVfu6hía mãDWMPVfu6i, 2a23vẻ nsGE76mZrhư rấDWMPVfu6t 2a23hài lòng. ChỉsGE76mZr phẫusGE76mZr thuậtDWMPVfu6 b2a23ây giờ2a23 đều2a23 làDWMPVfu6 cDWMPVfu6hỉ tự2a23 sGE76mZrtiêu, DWMPVfu6vì thếsGE76mZr ôn2a23g đ2a23ã lDWMPVfu6àm mộtsGE76mZr cáDWMPVfu6i thDWMPVfu6ắt ch2a23ỉ tuyệt đẹsGE76mZrp, đếsGE76mZrn nỗisGE76mZr dườnDWMPVfu6g nhsGE76mZrư b2a23ản thDWMPVfu6ân csGE76mZrũng rất2a23 sGE76mZrvừa ý,DWMPVfu6 ngẩngDWMPVfu6 đầuDWMPVfu6 sGE76mZrlên DWMPVfu6gọi Nhiếp VũDWMPVfu6 ThịsGE76mZrnh: “XonDWMPVfu6g rồsGE76mZri! TôsGE76mZri đ2a23i rửa2a23 tsGE76mZray đây.”

Chủ sGE76mZrnhiệm PhươngsGE76mZr rửa 2a23 tay xosGE76mZrng, tsGE76mZrháo cặpDWMPVfu6 sGE76mZrkính r2a23a rửsGE76mZra msGE76mZrặt rồ2a23i sGE76mZrmới rDWMPVfu6a DWMPVfu6khỏi phDWMPVfu6òng mổDWMPVfu6. BêDWMPVfu6n ngosGE76mZrài sGE76mZrphòng phẫu sGE76mZrthuật, sGE76mZrngười nhsGE76mZrà bệDWMPVfu6nh 2a23nhân đanDWMPVfu6g lsGE76mZro 2a23lắng c2a23hờ đợiDWMPVfu6, 2a23vừa nghDWMPVfu6e tiếDWMPVfu6ng cửasGE76mZr phònsGE76mZrg sGE76mZrbật mở,sGE76mZr trông th2a23ấy C2a23hủ nhiDWMPVfu6ệm PhươsGE76mZrng điDWMPVfu6 sGE76mZrra, cDWMPVfu6ô t2a23a 2a23liền vộisGE76mZr vànsGE76mZrg đứngDWMPVfu6 dậy.

Ấn tưDWMPVfu6ợng củaDWMPVfu6 Ch2a23ủ nhiệm P2a23hương về2a23 ĐàmsGE76mZr TsGE76mZrĩnh rsGE76mZrất tệ,DWMPVfu6 sGE76mZrcho rsGE76mZrằng DWMPVfu6cô chính2a23 lDWMPVfu6à hsGE76mZrồng DWMPVfu6nhan họ2a23a sGE76mZrthủy troDWMPVfu6ng DWMPVfu6truyền thuyết, mộ2a23t an2a23h sGE76mZrchàng ngoa2a23n ngoãsGE76mZrn sGE76mZrbiết sGE76mZrvâng lờsGE76mZri 2a23như NhiếpDWMPVfu6 sGE76mZrVũ T2a23hịnh bịsGE76mZr côDWMPVfu6 t2a23a lsGE76mZràm cho ă2a23n không2a23 2a23ngon ngủ2a23 2a23không sGE76mZryên, đếnDWMPVfu6 gisGE76mZrờ vẫsGE76mZrn còDWMPVfu6n p2a23hải tsGE76mZrrông 2a23nom đứa2a23 bé2a23 DWMPVfu6vô tộisGE76mZr tsGE76mZrrong phòng 2a23hồi sGE76mZrsức. BởsGE76mZri tDWMPVfu6hế ôn2a23g đasGE76mZrnh sGE76mZrmặt lạisGE76mZr, 2a23không thsGE76mZrèm nhìsGE76mZrn DWMPVfu6Đàm sGE76mZrTĩnh, lúcsGE76mZr đsGE76mZri DWMPVfu6ngang qua côsGE76mZr csGE76mZròn b2a23uông một2a23 câsGE76mZru “Lần2a23 nDWMPVfu6ày DWMPVfu6cô DWMPVfu6vừa lòn2a23g rồi2a23 nhé!”

Đàm Tĩ2a23nh DWMPVfu6biến sắc,DWMPVfu6 cô 2a23không thểsGE76mZr sGE76mZrhiểu đượcsGE76mZr sGE76mZrcâu 2a23nói n2a23ày củ2a23a bDWMPVfu6ác sDWMPVfu6ĩ sGE76mZrmổ ch2a23ính 2a23có ýsGE76mZr gDWMPVfu6ì. C2a23ô vốnDWMPVfu6 đã2a23 vDWMPVfu6ô 2a23cùng căng thẳngsGE76mZr, NhiếsGE76mZrp sGE76mZrVũ DWMPVfu6Thịnh bướcDWMPVfu6 vào2a23 phònDWMPVfu6g phẫu2a23 thDWMPVfu6uật đếnDWMPVfu6 gDWMPVfu6iờ v2a23ẫn chưsGE76mZra thấDWMPVfu6y ra, giờDWMPVfu6 DWMPVfu6bác sĩ2a23 mổ2a23 chín2a23h vDWMPVfu6ừa DWMPVfu6ra lisGE76mZrền lạnhsGE76mZr tansGE76mZrh buôn2a23g mộtsGE76mZr sGE76mZrcâu như2a23 vDWMPVfu6ậy ksGE76mZrhiến DWMPVfu6cả người cô2a23 DWMPVfu6mềm nhũn2a23, susGE76mZrýt chsGE76mZrút nữ2a23a nDWMPVfu6gất sGE76mZrxỉu, m2a23ay sGE76mZrcó TônsGE76mZr 2a23Chí DWMPVfu6Quân kDWMPVfu6ịp đỡDWMPVfu6 lấy,DWMPVfu6 d2a23ìu sGE76mZrcô ngồi xuốn2a23g ghsGE76mZrế. Cô2a23 hosGE76mZra hsGE76mZrết c2a23ả mắt,DWMPVfu6 một2a23 hồi2a23 lâ2a23u ssGE76mZrau msGE76mZrới địn2a23h thần2a23 nói:2a23 “GọiDWMPVfu6 điệnsGE76mZr cho NhDWMPVfu6iếp DWMPVfu6Vũ ThịnDWMPVfu6h, hỏi2a23 DWMPVfu6anh 2a23ta r2a23út cụcsGE76mZr cDWMPVfu6a sGE76mZrphẫu thuậDWMPVfu6t DWMPVfu6thế n2a23ào rồi?”

Nhiếp VDWMPVfu6ũ ThsGE76mZrịnh th2a23u xếp2a23 ổn thsGE76mZroả sGE76mZrcho TDWMPVfu6ôn BìnDWMPVfu6h xsGE76mZrong, vừsGE76mZra DWMPVfu6ra đếDWMPVfu6n cửsGE76mZra DWMPVfu6phòng mổDWMPVfu6, n2a23hìn qu2a23a DWMPVfu6cửa kín2a23h, lisGE76mZrền 2a23bắt gặpsGE76mZr Đàm 2a23Tĩnh gầnsGE76mZr DWMPVfu6như nsGE76mZrgã vào2a23 lònDWMPVfu6g 2a23Tôn ChíDWMPVfu6 sGE76mZrQuân. Ph2a23ải thừaDWMPVfu6 nhậDWMPVfu6n r2a23ằng, asGE76mZrnh vẫ2a23n thấy lDWMPVfu6òng chuDWMPVfu6a xót,2a23 DWMPVfu6có 2a23lẽ d2a23uyên psGE76mZrhận gisGE76mZrữa anDWMPVfu6h vsGE76mZrà ĐàmsGE76mZr TĩnsGE76mZrh đến2a23 DWMPVfu6đây DWMPVfu6thực s2a23ự đsGE76mZrã hsGE76mZrết sGE76mZrrồi. Chuyện đếnsGE76mZr n2a23ước này,DWMPVfu6 kDWMPVfu6hông csGE76mZram sGE76mZrtâm t2a23hì csGE76mZrũng cósGE76mZr ích2a23 gsGE76mZrì? Tì2a23nh yê2a23u tron2a23g sáng2a23 đơDWMPVfu6n thuần thờisGE76mZr ni2a23ên thiếuDWMPVfu6 đDWMPVfu6ã nhDWMPVfu6ư mộsGE76mZrt 2a23giấc 2a23mơ, còn2a23 lạisGE76mZr chỉsGE76mZr là2a23 oán2a23 hận2a23 m2a23à thôi.

Anh đDWMPVfu6ẩy 2a23cửa bư2a23ớc r2a23a, thấysGE76mZr Đàm 2a23Tĩnh sGE76mZrvẫn đansGE76mZrg DWMPVfu6lúi 2a23húi tìsGE76mZrm điệnDWMPVfu6 thoại,2a23 bDWMPVfu6iết c2a23ô ấ2a23y đDWMPVfu6ịnh gọi2a23 csGE76mZrho mì2a23nh, bènDWMPVfu6 nói: “KhônDWMPVfu6g cầnsGE76mZr gọi2a23 nữa2a23, tôsGE76mZri 2a23ra đây2a23 rồi.”

Trông thấ2a23y ásGE76mZrnh mắt2a23 đ2a23ầy mong m2a23ỏi củDWMPVfu6a ĐàmsGE76mZr TsGE76mZrĩnh, a2a23nh nóiDWMPVfu6: “DWMPVfu6Phẫu th2a23uật kếsGE76mZrt thúcDWMPVfu6 rồi,DWMPVfu6 rấsGE76mZrt thà2a23nh công.”

Đàm TĩsGE76mZrnh ngẩnDWMPVfu6 2a23người mất DWMPVfu6 vài giâDWMPVfu6y, rồi2a23 đứngsGE76mZr phắtDWMPVfu6 dậy2a23 nhưngsGE76mZr csGE76mZrô kDWMPVfu6hông bướcsGE76mZr sGE76mZrnổi vDWMPVfu6ào p2a23hòng phẫu2a23 th2a23uật, chỉ biếtDWMPVfu6 nhDWMPVfu6ìn sGE76mZrNhiếp DWMPVfu6Vũ Thị2a23nh đầysGE76mZr va2a23n xDWMPVfu6in, 2a23Nhiếp Vũ2a23 ThịnhsGE76mZr csGE76mZrảm thấyDWMPVfu6 ánhDWMPVfu6 mắsGE76mZrt cDWMPVfu6ô như sáp2a23 nến2a23 sGE76mZrnóng bỏnDWMPVfu6g, DWMPVfu6thiêu đốt2a23 tsGE76mZrrái tDWMPVfu6im DWMPVfu6anh đ2a23au buốDWMPVfu6t, ansGE76mZrh 2a23vô thức2a23 tránhsGE76mZr 2a23ánh sGE76mZrmắt của csGE76mZrô, sGE76mZrnói: “BìnhsGE76mZr Bì2a23nh đ2a23ang 2a23ở tsGE76mZrrong 2a23phòng hồiDWMPVfu6 sứ2a23c, phảiDWMPVfu6 thDWMPVfu6eo dDWMPVfu6õi mộtDWMPVfu6 đ2a23ã, nế2a23u 2a23không có 2a23gì DWMPVfu6bất thườnsGE76mZrg cDWMPVfu6ó thể2a23 đưasGE76mZr vềDWMPVfu6 phòsGE76mZrng bệnh.”

“Tôi cDWMPVfu6ó thể2a23 vào2a23 thDWMPVfu6ăm nó không?”

“Vẫn c2a23hưa được.2a23” Anh đápDWMPVfu6, khô2a23ng kDWMPVfu6ìm đượsGE76mZrc vẫn2a23 dùn2a23g giọngDWMPVfu6 aDWMPVfu6n ủi,DWMPVfu6 “TôsGE76mZri sẽsGE76mZr 2a23vào với2a23 nDWMPVfu6ó ng2a23ay, sGE76mZrcô cứ2a23 yên tâm.”

Đàm 2a23Tĩnh cúDWMPVfu6i DWMPVfu6đầu, dù k2a23hông nsGE76mZrhìn sGE76mZrnhưng NhiếpsGE76mZr VũsGE76mZr Th2a23ịnh DWMPVfu6cũng biếtsGE76mZr csGE76mZrô đa2a23ng 2a23khóc. DWMPVfu6Tôn ChsGE76mZrí QuâsGE76mZrn đưaDWMPVfu6 csGE76mZrho cô sGE76mZr gói giấDWMPVfu6y ăsGE76mZrn, NhiếsGE76mZrp VsGE76mZrũ DWMPVfu6Thịnh cảm2a23 thấysGE76mZr tâmsGE76mZr trạngsGE76mZr đầysGE76mZr phứDWMPVfu6c tạsGE76mZrp, bènsGE76mZr quaDWMPVfu6y ngưsGE76mZrời trở 2a23lại phòn2a23g hDWMPVfu6ồi sức.

Bác 2a23sĩ gsGE76mZrây sGE76mZrmê vẫnsGE76mZr c2a23hưa đi, tsGE76mZrhấy ansGE76mZrh DWMPVfu6vào bènDWMPVfu6 chàDWMPVfu6o rồiDWMPVfu6 sGE76mZrhỏi: “ĐứaDWMPVfu6 trẻ2a23 nsGE76mZrày DWMPVfu6con nhàDWMPVfu6 asGE76mZri thế?”

Nhiếp VũDWMPVfu6 T2a23hịnh kDWMPVfu6hựng lại, hỏi:sGE76mZr “Sa2a23o thDWMPVfu6ế ạ?”

“Ui trsGE76mZrời 2a23ơi, tôisGE76mZr 2a23làm việc với2a23 ChsGE76mZrủ nDWMPVfu6hiệm PhươnsGE76mZrg msGE76mZrười m2a23ấy nămDWMPVfu6 rồi,sGE76mZr chưaDWMPVfu6 DWMPVfu6từng thDWMPVfu6ấy 2a23ông ấysGE76mZr nhưDWMPVfu6 h2a23ôm sGE76mZrnay, cứ nhưDWMPVfu6 csGE76mZron sGE76mZrnhà msGE76mZrình đanDWMPVfu6g nDWMPVfu6ằm 2a23trên b2a23àn phẫDWMPVfu6u thusGE76mZrật vậy.”

Nhiếp VũDWMPVfu6 ThịnhDWMPVfu6 thấy l2a23òng chu2a23a xótsGE76mZr, vDWMPVfu6ội đáp2a23: “Đây2a23 2a23là… DWMPVfu6họ hànsGE76mZrg… DWMPVfu6họ hDWMPVfu6àng củ2a23a cháu.”

“Thảo nào!2a23 Đúng2a23 l2a23à chủ 2a23nhiệm củDWMPVfu6a cácsGE76mZr asGE76mZrnh cosGE76mZri DWMPVfu6anh nhưsGE76mZr c2a23on đẻ,2a23 2a23tôi cDWMPVfu6ứ b2a23ảo sGE76mZrsao hômsGE76mZr nasGE76mZry ansGE76mZrh đDWMPVfu6ứng trong psGE76mZrhòng phẫsGE76mZru thDWMPVfu6uật DWMPVfu6mà lại2a23 khsGE76mZrông làmsGE76mZr sGE76mZrgì. DWMPVfu6À, đúnsGE76mZrg rồ2a23i, chưsGE76mZrơng trìnhsGE76mZr 2a23CM ấyDWMPVfu6 sGE76mZrrút cục là2a23 tsGE76mZrhế DWMPVfu6nào đấy?sGE76mZr ChsGE76mZrủ nsGE76mZrhiệm cDWMPVfu6ủa cDWMPVfu6ác an2a23h bấtDWMPVfu6 chấsGE76mZrp ápDWMPVfu6 lsGE76mZrực củ2a23a việnDWMPVfu6 DWMPVfu6trưởng kDWMPVfu6éo về đây,DWMPVfu6 bácDWMPVfu6 bỏsGE76mZr rấ2a23t nhi2a23ều 2a23ý ksGE76mZriến củ2a23a mọisGE76mZr người,DWMPVfu6 thếsGE76mZr ssGE76mZrao DWMPVfu6giờ vẫnsGE76mZr chưasGE76mZr khở2a23i độngDWMPVfu6 vậy?”

Nhiếp DWMPVfu6Vũ Thịn2a23h thầm sGE76mZr nghĩ chuy2a23ện này2a23 chínhDWMPVfu6 là2a23 dDWMPVfu6o DWMPVfu6mình là2a23m lỡ2a23 DWMPVfu6dở. AnsGE76mZrh áyDWMPVfu6 náyDWMPVfu6 nói:2a23 DWMPVfu6“Chủ nhiệDWMPVfu6m đãsGE76mZr g2a23iao cho sGE76mZrcháu r2a23ồi, chỉ2a23 c2a23ần t2a23ìm đượcsGE76mZr bệnh2a23 nh2a23ân thícsGE76mZrh hDWMPVfu6ợp sẽsGE76mZr lậ2a23p tứcsGE76mZr t2a23iến hDWMPVfu6ành sGE76mZrca đầu tiên.”

“Làm tố2a23t làDWMPVfu6 tạosGE76mZr phúcsGE76mZr cho sGE76mZrdân đ2a23ấy.” BáDWMPVfu6c sDWMPVfu6ĩ gâ2a23y mêDWMPVfu6 DWMPVfu6nói 2a23đùa,” BsGE76mZrao nhi2a23êu bệnhsGE76mZr sGE76mZrnhân cònsGE76mZr đanDWMPVfu6g đsGE76mZrỏ mắtDWMPVfu6 c2a23hờ kia kì2a23a, asGE76mZrnh xsGE76mZrem hỗDWMPVfu6 trsGE76mZrợ chDWMPVfu6o bệnhDWMPVfu6 tiDWMPVfu6m bDWMPVfu6ẩm sDWMPVfu6inh củasGE76mZr chíDWMPVfu6nh phủ,2a23 hộDWMPVfu6 kh2a23ẩu n2a23ông thô2a23n sGE76mZrcó thể đượcsGE76mZr hưởDWMPVfu6ng sGE76mZrtrợ cấp,2a23 bảo2a23 hi2a23ểm t2a23hất ngsGE76mZrhiệp 2a23ở thàn2a23h phốDWMPVfu6 sGE76mZrcó DWMPVfu6thể đ2a23ược hưsGE76mZrởng sGE76mZrtrợ cấp, đDWMPVfu6ây khôsGE76mZrng phảiDWMPVfu6 DWMPVfu6hộ kDWMPVfu6hẩu nDWMPVfu6ông thDWMPVfu6ôn, cũnDWMPVfu6g chẳDWMPVfu6ng psGE76mZrhải thấtDWMPVfu6 ngh2a23iệp DWMPVfu6ở thànhsGE76mZr phố, tự2a23 nhsGE76mZriên mắ2a23c phDWMPVfu6ải cDWMPVfu6ăn bệnhDWMPVfu6 sGE76mZrnặng DWMPVfu6như thế2a23 nàysGE76mZr, 2a23không c2a23ó ti2a23ền màDWMPVfu6 chữDWMPVfu6a, bằngsGE76mZr mọi csGE76mZrách p2a23hải DWMPVfu6xoay đưDWMPVfu6ợc sGE76mZrhơn msGE76mZrười vạsGE76mZrn tệ,DWMPVfu6 DWMPVfu6còn khôsGE76mZrng bisGE76mZrết có2a23 2a23bà DWMPVfu6con hsGE76mZrọ hàn2a23g 2a23nào chịu choDWMPVfu6 vsGE76mZray 2a23không, thsGE76mZrật 2a23là áDWMPVfu6c nDWMPVfu6ghiệt quá2a23 mà…”DWMPVfu6 ÔngDWMPVfu6 sGE76mZrnhìn bDWMPVfu6é T2a23ôn BìsGE76mZrnh đan2a23g DWMPVfu6nằm t2a23rên giường đẩy,sGE76mZr “ĐượcsGE76mZr rDWMPVfu6ồi đấy,2a23 sGE76mZrxem sGE76mZrra sGE76mZrtình hìsGE76mZrnh khDWMPVfu6á sGE76mZrkhả DWMPVfu6quan, támDWMPVfu6 phầDWMPVfu6n 2a23không phải đưasGE76mZr s2a23ang phsGE76mZròng chă2a23m só2a23c đặc2a23 biệt,sGE76mZr an2a23h sGE76mZrtrực ở2a23 đây,2a23 tôi2a23 đ2a23i tsGE76mZrhay đDWMPVfu6ồ đã.”

Khi TônsGE76mZr BìnsGE76mZrh tỉnhsGE76mZr dậy,2a23 người đầu2a23 tiDWMPVfu6ên cậDWMPVfu6u nhìsGE76mZrn t2a23hấy lsGE76mZrà ĐàDWMPVfu6m sGE76mZrTĩnh. TDWMPVfu6uy 2a23đề phòDWMPVfu6ng lDWMPVfu6ây nhiễsGE76mZrm, ĐàmDWMPVfu6 T2a23ĩnh phảDWMPVfu6i mặc chiếc2a23 áosGE76mZr DWMPVfu6choàng khửDWMPVfu6 tsGE76mZrrùng rộn2a23g thùn2a23g sGE76mZrthình, sGE76mZrcòn 2a23đeo khDWMPVfu6ẩu sGE76mZrtrang, đội2a23 mũ, nh2a23ưng chỉ2a23 nDWMPVfu6hìn ánsGE76mZrh mắtDWMPVfu6 quesGE76mZrn sGE76mZrthuộc, TôDWMPVfu6n BìnsGE76mZrh l2a23iền nhDWMPVfu6ận ngaDWMPVfu6y DWMPVfu6ra mẹ.DWMPVfu6 CâDWMPVfu6u sGE76mZrđầu tiên2a23 cậu béDWMPVfu6 hDWMPVfu6ỏi là:2a23 DWMPVfu6“Mẹ, sGE76mZrsao mẹ

Đàm Tĩn2a23h vốnDWMPVfu6 sGE76mZrđã níDWMPVfu6n khóc nhưsGE76mZrng 2a23nghe cosGE76mZrn sGE76mZrnói câDWMPVfu6u ấ2a23y, sGE76mZrcô suDWMPVfu6ýt nữasGE76mZr lạ2a23i rơi2a23 DWMPVfu6nước mắt2a23. Sắp2a23 tớisGE76mZr gsGE76mZriờ DWMPVfu6tan ssGE76mZrở, Chủ nhiDWMPVfu6ệm PhsGE76mZrương lạiDWMPVfu6 tự2a23 mìnhDWMPVfu6 đ2a23i kiểm2a23 trDWMPVfu6a một2a23 lượt,sGE76mZr lầ2a23n nàyDWMPVfu6 ônsGE76mZrg dẫnsGE76mZr the2a23o DWMPVfu6học tsGE76mZrrò của mì2a23nh, tấtDWMPVfu6 cả2a23 đềusGE76mZr mặcDWMPVfu6 sGE76mZráo 2a23blouse 2a23trắng, đầyDWMPVfu6 tá2a23c phonDWMPVfu6g DWMPVfu6công vi2a23ệc, đứDWMPVfu6ng troDWMPVfu6ng phòng bệnh2a23, nDWMPVfu6ói sGE76mZrmột lượsGE76mZrt nhsGE76mZrững điềuDWMPVfu6 cDWMPVfu6ần DWMPVfu6chú ýsGE76mZr sasGE76mZru 2a23phẫu thusGE76mZrật. M2a23ấy 2a23vị tDWMPVfu6iến 2a23sĩ m2a23ải miết gsGE76mZrhi chép,sGE76mZr TsGE76mZriểu 2a23Mẫn cònDWMPVfu6 nghsGE76mZrịch ngợmsGE76mZr 2a23làm sGE76mZrmặt xấu2a23 c2a23học NhiDWMPVfu6ếp Vũ2a23 Thịnh.sGE76mZr Đợi2a23 Chủ nhiệDWMPVfu6m PDWMPVfu6hương đDWMPVfu6i r2a23a rồ2a23i, 2a23anh mớisGE76mZr khoác2a23 sGE76mZrvai DWMPVfu6Nhiếp VũDWMPVfu6 ThịnDWMPVfu6h, trêuDWMPVfu6 c2a23học: “SsGE76mZrư huynh, sGE76mZr nghe nó2a23i hôsGE76mZrm nDWMPVfu6ay tron2a23g psGE76mZrhòng phẫusGE76mZr thDWMPVfu6uật anDWMPVfu6h bịsGE76mZr DWMPVfu6lão yêDWMPVfu6u mắngDWMPVfu6 hả?”

“Làm gìsGE76mZr sGE76mZrcó, 2a23em n2a23ghe ai n2a23ói thế?”

“Ái dàsGE76mZr, NhiDWMPVfu6ếp sư2a23 huynh DWMPVfu6 à, ngàysGE76mZr n2a23ào lsGE76mZrão yêuDWMPVfu6 chẳDWMPVfu6ng DWMPVfu6mắng bọn2a23 e2a23m v2a23ài lượt,DWMPVfu6 cDWMPVfu6ó phảsGE76mZri lsGE76mZrà chuyệnDWMPVfu6 gìDWMPVfu6 2a23mất mặt đsGE76mZrâu, s2a23ao DWMPVfu6anh k2a23hông sGE76mZrchịu th2a23ừa n2a23hận nhỉ?DWMPVfu6 NhưnDWMPVfu6g sGE76mZrđêm 2a23mai lDWMPVfu6ão yêusGE76mZr phânDWMPVfu6 cônsGE76mZrg sGE76mZrem trự2a23c ban tha2a23y asGE76mZrnh, nóDWMPVfu6i n2a23hà a2a23nh cósGE76mZr vDWMPVfu6iệc, anDWMPVfu6h nói2a23 sGE76mZrđi, a2a23nh phDWMPVfu6ải cảsGE76mZrm ơ2a23n 2a23em thếsGE76mZr nsGE76mZrào đây nhỉ?”

Nhiếp VsGE76mZrũ Thịn2a23h vô2a23 cùng 2a23cảm k2a23ích trướsGE76mZrc DWMPVfu6sự quasGE76mZrn tâDWMPVfu6m sGE76mZrcủa ChủDWMPVfu6 nsGE76mZrhiệm PhưDWMPVfu6ơng, sGE76mZranh địnDWMPVfu6h bu2a23ổi tối2a23 quDWMPVfu6a việnsGE76mZr túc sGE76mZrtrực sGE76mZrbên gisGE76mZrường bệsGE76mZrnh, ch2a23ăm sóDWMPVfu6c DWMPVfu6bé TsGE76mZrôn Bìn2a23h nhiề2a23u hơnsGE76mZr msGE76mZrột chút,2a23 k2a23hông ngsGE76mZrờ chsGE76mZri tiết sGE76mZr nhỏ 2a23nhặt nDWMPVfu6ày chủ2a23 nhiDWMPVfu6ệm cũDWMPVfu6ng đã2a23 ngh2a23ĩ cDWMPVfu6hu đáDWMPVfu6o c2a23ả rồi.

Anh đápDWMPVfu6: “Vậy2a23 DWMPVfu6anh msGE76mZrời em ăDWMPVfu6n DWMPVfu6cơm nhé.”

Tiểu MDWMPVfu6ẫn sGE76mZrlắc đDWMPVfu6ầu quầy quậ2a23y: “ÔiDWMPVfu6 n2a23o sGE76mZrno! 2a23Mời ăDWMPVfu6n cơsGE76mZrm thìDWMPVfu6 dễsGE76mZr chsGE76mZro DWMPVfu6anh quásGE76mZr. An2a23h mờ2a23i 2a23em ăDWMPVfu6n cơDWMPVfu6m csGE76mZrũng đDWMPVfu6ược, nhưng sGE76mZrem pDWMPVfu6hải dẫ2a23n thDWMPVfu6eo b2a23ạn gsGE76mZrái eDWMPVfu6m nữa!”

Bạn gáDWMPVfu6i củaDWMPVfu6 TisGE76mZrểu Mẫn DWMPVfu6cũng 2a23học 2a23Y nsGE76mZrhưng họcDWMPVfu6 NhsGE76mZra kh2a23oa, nămsGE76mZr naDWMPVfu6y mớsGE76mZri 2a23là tsGE76mZrhạc s2a23ĩ năsGE76mZrm tsGE76mZrhứ 2a232, đaDWMPVfu6ng thựDWMPVfu6c tậ2a23p tại bệnhsGE76mZr vi2a23ện n2a23ày. NhiếsGE76mZrp VũDWMPVfu6 ThịnsGE76mZrh nó2a23i: “2a23Được thôi,DWMPVfu6 DWMPVfu6em gọi2a23 cả2a23 Ti2a23ểu KsGE76mZrỳ đi2a23, DWMPVfu6anh mời haiDWMPVfu6 sGE76mZrđứa 2a23ăn cơm.”

Tiểu MsGE76mZrẫn cư2a23ời g2a23ian xảo: “SDWMPVfu6ư huyDWMPVfu6nh, sGE76mZrmời haDWMPVfu6i đứaDWMPVfu6 esGE76mZrm ăsGE76mZrn sGE76mZrcơm màsGE76mZr aDWMPVfu6nh đ2a23i một2a23 mìn2a23h, không2a23 ngượngsGE76mZr àDWMPVfu6? KhácsGE76mZrh có hai2a23 ng2a23ười, c2a23hủ c2a23ũng 2a23phải cósGE76mZr ha2a23i ngưDWMPVfu6ời chsGE76mZrứ! sGE76mZrAnh kêuDWMPVfu6 b2a23ạn g2a23ái sGE76mZranh c2a23ùng đsGE76mZri, cDWMPVfu6ho 2a23em với TiDWMPVfu6ểu KỳDWMPVfu6 dDWMPVfu6iện kiếnsGE76mZr, đượsGE76mZrc không?”

Nhiếp V2a23ũ TDWMPVfu6hịnh sGE76mZrthoáng ngây sGE76mZrngười, DWMPVfu6đáp: “sGE76mZrAnh vDWMPVfu6à cô2a23 ấysGE76mZr 2a23chia DWMPVfu6tay rồi.”

Tiểu MẫDWMPVfu6n 2a23kinh ngạc2a23: “Cái gì2a23 cơ?sGE76mZr SsGE76mZrao lạiDWMPVfu6 thế?”

Nhiếp 2a23Vũ ThịnhsGE76mZr khônsGE76mZrg nói g2a23ì, TiểusGE76mZr MẫnDWMPVfu6 bâ2a23y giDWMPVfu6ờ mớ2a23i nDWMPVfu6hớ rDWMPVfu6a hDWMPVfu6ọ đsGE76mZrang ở2a23 tDWMPVfu6rong pDWMPVfu6hòng bệnhsGE76mZr, vẫn2a23 csGE76mZròn bệnh nhân2a23 nDWMPVfu6ằm ki2a23a, mìsGE76mZrnh hỏsGE76mZri 2a23nhiều chuyệ2a23n sGE76mZrnhư vDWMPVfu6ậy, qsGE76mZruả DWMPVfu6là khônDWMPVfu6g sGE76mZrnên. Vì2a23 t2a23hế ansGE76mZrh vội imsGE76mZr bặt,DWMPVfu6 nsGE76mZrhìn Nhiế2a23p 2a23Vũ Thị2a23nh g2a23hi 2a23lời DWMPVfu6căn dặn.DWMPVfu6 NhiếpDWMPVfu6 VũsGE76mZr ThịnhDWMPVfu6 ghsGE76mZri xo2a23ng lDWMPVfu6iền sGE76mZrcùng Tiểu sGE76mZrMẫn 2a23đi DWMPVfu6ra ngDWMPVfu6oài, Đà2a23m TDWMPVfu6ĩnh tuDWMPVfu6y DWMPVfu6ở gia2a23n 2a23trong của2a23 ph2a23òng 2a23bệnh, nhưDWMPVfu6ng vDWMPVfu6ì cửDWMPVfu6a mở nên2a23 sGE76mZrhọ DWMPVfu6nói g2a23ì c2a23ô đềsGE76mZru nDWMPVfu6ghe rõsGE76mZr từ2a23ng DWMPVfu6chữ một.

Lúc đầuDWMPVfu6 2a23cô ấ2a23y 2a23cũng chỉDWMPVfu6 nghe losGE76mZráng tDWMPVfu6hoáng, mDWMPVfu6ãi đ2a23ến 2a23khi NhiếpDWMPVfu6 VũDWMPVfu6 Thịnh2a23 nósGE76mZri đ2a23ã chsGE76mZria 2a23tay vớiDWMPVfu6 bạ2a23n gá2a23i, c2a23ô mDWMPVfu6ới chợt nhDWMPVfu6ư nhận2a23 sGE76mZrth điềuDWMPVfu6 gìDWMPVfu6. TínhDWMPVfu6 cDWMPVfu6ách của2a23 NhDWMPVfu6iếp DWMPVfu6Vũ T2a23hịnh 2a23cô hiểu2a23 rấDWMPVfu6t rõ2a23, anh khôngsGE76mZr d2a23ễ 2a23dàng 2a23qua 2a23lại vớsGE76mZri m2a23ột ngườsGE76mZri co2a23n gá2a23i, s2a23au kh2a23i quyDWMPVfu6ết địnsGE76mZrh sGE76mZryêu, lại2a23 càng ksGE76mZrhông tuỳ2a23 tiện2a23 nósGE76mZri chsGE76mZria 2a23tay. Sa2a23o 2a23lại thếDWMPVfu6 nhỉsGE76mZr? ChsGE76mZrẳng lẽ2a23 vìDWMPVfu6 2a23chuyện của2a23 TônsGE76mZr Bình?

Bất 2a23kỳ ngườisGE76mZr coDWMPVfu6n gDWMPVfu6ái nào cũsGE76mZrng kDWMPVfu6hó DWMPVfu6mà c2a23hấp nhận2a23 nổisGE76mZr việc2a23 b2a23ạn sGE76mZrtrai mìn2a23h tDWMPVfu6ự dưngDWMPVfu6 c2a23ó mộsGE76mZrt đDWMPVfu6ứa c2a23on riêng. Đàm2a23 T2a23ĩnh cDWMPVfu6hợt thấysGE76mZr áDWMPVfu6y náy.

Sau kDWMPVfu6hi t2a23rời tDWMPVfu6ối, đáng lẽsGE76mZr sGE76mZrđã hếtsGE76mZr giờsGE76mZr thămsGE76mZr bsGE76mZrệnh, nhưn2a23g làDWMPVfu6 phònsGE76mZrg V2a23IP nênsGE76mZr sGE76mZrcũng thoải2a23 másGE76mZri h2a23ơn chDWMPVfu6út ít. VươngDWMPVfu6 VDWMPVfu6ũ LisGE76mZrnh vDWMPVfu6à L2a23ương Ngu2a23yên ADWMPVfu6n ngsGE76mZrhe nósGE76mZri hDWMPVfu6ôm nDWMPVfu6ay TônsGE76mZr DWMPVfu6Bình lDWMPVfu6àm phẫ2a23u thuật,DWMPVfu6 vừa DWMPVfu6 sáng sớm2a23 đãDWMPVfu6 g2a23ọi đi2a23ện hỏi2a23 DWMPVfu6thăm, đ2a23ến tốiDWMPVfu6 VưsGE76mZrơng sGE76mZrVũ LisGE76mZrnh lại2a23 đếnsGE76mZr tậnDWMPVfu6 bệnhsGE76mZr viện2a23 DWMPVfu6thăm Tôn BsGE76mZrình, c2a23ô DWMPVfu6sợ qusGE76mZrá giờ2a23 thăm2a23 bệsGE76mZrnh bácDWMPVfu6 sDWMPVfu6ĩ khôsGE76mZrng cDWMPVfu6ho vàosGE76mZr, nênDWMPVfu6 đế2a23n DWMPVfu6dưới chDWMPVfu6ân lầu liềnsGE76mZr 2a23gọi điệ2a23n chDWMPVfu6o Đàm2a23 sGE76mZrTĩnh, ĐàmsGE76mZr TĩnDWMPVfu6h bèDWMPVfu6n bảosGE76mZr TônDWMPVfu6 CDWMPVfu6hí Quâ2a23n xuố2a23ng 2a23đón cô.

Đã m2a23ấy ngàyDWMPVfu6 khôDWMPVfu6ng gặp,DWMPVfu6 Vương VũsGE76mZr sGE76mZrLinh vsGE76mZrừa tsGE76mZrhấy Đà2a23m TĩsGE76mZrnh liềnsGE76mZr tsGE76mZray bắtsGE76mZr mặtDWMPVfu6 msGE76mZrừng. CDWMPVfu6ô cầmDWMPVfu6 theDWMPVfu6o mộtsGE76mZr hộp2a23 lớn 2a23đựng đầy2a23 cácsGE76mZr loạiDWMPVfu6 bánhsGE76mZr ngọt2a23, nóisGE76mZr: DWMPVfu6“Hai hô2a23m na2a23y sGE76mZrcửa t2a23iệm củasGE76mZr cDWMPVfu6húng mìsGE76mZrnh v2a23ừa khai trương,sGE76mZr đắt2a23 hDWMPVfu6àng lắsGE76mZrm, khácsGE76mZrh sGE76mZrhàng sGE76mZrai cũng2a23 2a23khen básGE76mZrnh 2a23ngon, hôm2a23 sGE76mZrnay tDWMPVfu6ớ cDWMPVfu6họn riêng sGE76mZr mấy cáisGE76mZr sGE76mZrvừa DWMPVfu6ra lsGE76mZrò, đểDWMPVfu6 ng2a23uội rồisGE76mZr ma2a23ng qusGE76mZra đâysGE76mZr 2a23cho cậusGE76mZr sGE76mZrvới BìnDWMPVfu6h BìnsGE76mZrh ăn.”

“Bình BìDWMPVfu6nh vDWMPVfu6ẫn chưa2a23 được ănsGE76mZr cáiDWMPVfu6 gìsGE76mZr cảDWMPVfu6.” Đà2a23m TĩDWMPVfu6nh DWMPVfu6đỡ lấsGE76mZry báDWMPVfu6nh, nDWMPVfu6ói đầsGE76mZry cảmsGE76mZr kíDWMPVfu6ch “Cảm2a23 ơnDWMPVfu6 cậu2a23 nhiềuDWMPVfu6 lắm.”

“Ôi d2a23ào, giữaDWMPVfu6 chúsGE76mZrng mình cầ2a23n gì2a23 sGE76mZrphải cảmDWMPVfu6 ơnDWMPVfu6. sGE76mZrVốn tớ2a23 đsGE76mZrịnh qsGE76mZrua đâysGE76mZr từDWMPVfu6 DWMPVfu6sáng DWMPVfu6cơ, 2a23nhưng LDWMPVfu6ương 2a23Nguyên A2a23n bảo tsGE76mZrớ DWMPVfu6đừng gây2a23 thê2a23m rắcsGE76mZr rốisGE76mZr csGE76mZrho sGE76mZrcậu, cDWMPVfu6òn nóiDWMPVfu6 2a23phòng psGE76mZrhẫu thuậDWMPVfu6t khô2a23ng 2a23cho người ngDWMPVfu6oài vào,2a23 cũng2a23 khDWMPVfu6ông csGE76mZrho quáDWMPVfu6 nsGE76mZrhiều ngưsGE76mZrời đợ2a23i bênsGE76mZr ngo2a23ài. 2a23Tớ 2a23sốt DWMPVfu6ruột quásGE76mZr, nsGE76mZrên đến chiềsGE76mZru phảiDWMPVfu6 sGE76mZrgọi DWMPVfu6cho cậ2a23u ngayDWMPVfu6, DWMPVfu6nghe cậuDWMPVfu6 n2a23ói phẫu2a23 thusGE76mZrật đDWMPVfu6ã xongDWMPVfu6, BDWMPVfu6ình BìnDWMPVfu6h cũnsGE76mZrg tỉnh rồi,2a23 tớ2a23 2a23liền vộDWMPVfu6i vànDWMPVfu6g 2a23qua thăm.”

Tôn Bình2a23 đsGE76mZrã ngủsGE76mZr sGE76mZrsay, Đàm DWMPVfu6Tĩnh mởsGE76mZr sGE76mZrcửa gi2a23an trDWMPVfu6ong DWMPVfu6phòng 2a23bệnh đsGE76mZrể Vươn2a23g VDWMPVfu6ũ DWMPVfu6Linh tsGE76mZrhăm bDWMPVfu6é msGE76mZrột chútsGE76mZr. Thực2a23 ra vẫnsGE76mZr còn2a23 cDWMPVfu6ách mộ2a23t cánhDWMPVfu6 c2a23ửa kDWMPVfu6ính sGE76mZrnữa, DWMPVfu6bên giườDWMPVfu6ng b2a23ệnh t2a23oàn nDWMPVfu6hững 2a23máy mócDWMPVfu6 theo dõDWMPVfu6i, vìDWMPVfu6 ph2a23òng 2a23rất rộng,2a23 n2a23ên Tôn2a23 Bì2a23nh nằmDWMPVfu6 trsGE76mZrên 2a23giường trôngDWMPVfu6 lạsGE76mZri DWMPVfu6càng n2a23hỏ 2a23bé hơn, 2a23nhìn rấ2a23t tộiDWMPVfu6 nghiệp.

Vương VũDWMPVfu6 LisGE76mZrnh sDWMPVfu6ợ 2a23làm ồn 2a23 khiến b2a23é DWMPVfu6Tôn BìsGE76mZrnh 2a23tỉnh gisGE76mZrấc nêDWMPVfu6n chỉDWMPVfu6 nhDWMPVfu6ìn msGE76mZrột lsGE76mZrát rồiDWMPVfu6 bảDWMPVfu6o ĐàmsGE76mZr Tĩn2a23h đóngsGE76mZr cửDWMPVfu6a lại.

Tôn ChíDWMPVfu6 sGE76mZrQuân rsGE76mZra csGE76mZrầu thang t2a23hoát hiểsGE76mZrm hsGE76mZrút thuốcDWMPVfu6, sGE76mZrcả cănsGE76mZr phòDWMPVfu6ng rộsGE76mZrng thsGE76mZrênh thanDWMPVfu6g nDWMPVfu6goài bé2a23 TônsGE76mZr BìDWMPVfu6nh đang nDWMPVfu6gủ, chỉDWMPVfu6 sGE76mZrcòn ĐàmsGE76mZr TDWMPVfu6ĩnh vàDWMPVfu6 Vương2a23 VsGE76mZrũ 2a23Linh. VươDWMPVfu6ng DWMPVfu6Vũ LinDWMPVfu6h nhìn2a23 m2a23ột DWMPVfu6lượt căn DWMPVfu6phòng rồisGE76mZr hỏi:2a23 “N2a23ằm pDWMPVfu6hòng sGE76mZrnày c2a23hắc tốn2a23 2a23kém lắm2a23 ph2a23ải không?”

Đàm DWMPVfu6Tĩnh n2a23ói: “2a23Tớ cũng khônsGE76mZrg sGE76mZrrõ nữasGE76mZr, DWMPVfu6có DWMPVfu6người ksGE76mZrhác DWMPVfu6lo chuDWMPVfu6yển phDWMPVfu6òng gDWMPVfu6iúp mà.”

Vương VsGE76mZrũ L2a23inh DWMPVfu6không nhịDWMPVfu6n được liDWMPVfu6ền sGE76mZrhỏi: “ĐàmsGE76mZr TĩsGE76mZrnh, t2a23ớ đangDWMPVfu6 musGE76mZrốn hỏiDWMPVfu6 cậsGE76mZru 2a23đây, cậDWMPVfu6u lấ2a23y đâ2a23u rDWMPVfu6a 2a23tiền DWMPVfu6làm phẫu thuật

Đàm TsGE76mZrĩnh dsGE76mZro dsGE76mZrự một 2a23 thoáng rồisGE76mZr đsGE76mZráp: “T2a23ớ đi2a23 vay.”

“Cậu sGE76mZrvay ai?”DWMPVfu6 VươsGE76mZrng VũsGE76mZr Linh sốt2a23 ruột,sGE76mZr “Đàm2a23 TĩnsGE76mZrh à,DWMPVfu6 cDWMPVfu6ậu vốDWMPVfu6n DWMPVfu6là ngườiDWMPVfu6 thậtsGE76mZr th2a23à, DWMPVfu6đừng để2a23 mắcsGE76mZr sGE76mZrlừa ng2a23ười tasGE76mZr nhé. sGE76mZrNgười tDWMPVfu6a c2a23ho DWMPVfu6cậu DWMPVfu6vay DWMPVfu6nhiều 2a23tiền thế,2a23 DWMPVfu6sau nàsGE76mZry cậuDWMPVfu6 lấy2a23 gìsGE76mZr sGE76mZrmà trả?”

Đàm DWMPVfu6Tĩnh sGE76mZrvô cù2a23ng cảm kíc2a23h trước2a23 s2a23ự qDWMPVfu6uan tDWMPVfu6âm củsGE76mZra bDWMPVfu6an, bèsGE76mZrn nóiDWMPVfu6: “Cậu2a23 ysGE76mZrên tâmDWMPVfu6 đ2a23i, DWMPVfu6tớ tựDWMPVfu6 bDWMPVfu6iết cásGE76mZrch sGE76mZrlo liệu.”

“Không phải2a23 cậusGE76mZr vasGE76mZry Giám đốc2a23 ThịnhsGE76mZr đấyDWMPVfu6 chứ?DWMPVfu6 AsGE76mZrnh tsGE76mZra dựa2a23 vào2a23 2a23cái gDWMPVfu6ì sGE76mZrmà cDWMPVfu6ho DWMPVfu6cậu DWMPVfu6vay nhiềuDWMPVfu6 tiềnDWMPVfu6 thế?”

“Không, tDWMPVfu6ớ khôsGE76mZrng vDWMPVfu6ay anh tDWMPVfu6a, tớ2a23 va2a23y mộtDWMPVfu6 ngườ2a23i hsGE76mZrọ h2a23àng thôi.”

Vương 2a23Vũ LsGE76mZrinh b2a23án tín bsGE76mZrán nDWMPVfu6ghi: “CậDWMPVfu6u sGE76mZrcòn ngườDWMPVfu6i họ2a23 hàngDWMPVfu6 giàuDWMPVfu6 2a23có tDWMPVfu6hế ưDWMPVfu6? Sa2a23o trư2a23ớc không2a23 nghsGE76mZre cậDWMPVfu6u n2a23hắc đến bao2a23 gsGE76mZriờ thế?”

Đàm Tĩnh2a23 gượDWMPVfu6ng cười, nói:DWMPVfu6 “CũngDWMPVfu6 sGE76mZrkhông psGE76mZrhải là2a23 họDWMPVfu6 hàngsGE76mZr 2a23của 2a23tớ, làDWMPVfu6 hsGE76mZrọ hsGE76mZràng củaDWMPVfu6 Bì2a23nh B2a23ình, 2a23vì BsGE76mZrình Bình sGE76mZrnên n2a23gười t2a23a mớiDWMPVfu6 c2a23hịu chDWMPVfu6o t2a23ớ DWMPVfu6vay đấy.”

Vương VDWMPVfu6ũ LiDWMPVfu6nh nghĩDWMPVfu6 sGE76mZrlà họ sGE76mZr hàng DWMPVfu6bên DWMPVfu6Tôn Chí2a23 QuânsGE76mZr, vìsGE76mZr DWMPVfu6Đàm TĩnsGE76mZrh vDWMPVfu6ốn đã2a23 ch2a23ẳng 2a23có mấ2a23y hDWMPVfu6ọ hDWMPVfu6àng, saDWMPVfu6u nà2a23y 2a23lại đều ksGE76mZrhông còsGE76mZrn DWMPVfu6qua lạsGE76mZri sGE76mZrnữa. CDWMPVfu6ô nóisGE76mZr: “2a23Tôn DWMPVfu6Chí Quâ2a23n 2a23cũng sGE76mZrthật l2a23à, cósGE76mZr ngườisGE76mZr họDWMPVfu6 DWMPVfu6hàng giỏi gsGE76mZriang sGE76mZrnhư thsGE76mZrế 2a23sao khô2a23ng 2a23nói sớm?sGE76mZr DWMPVfu6Để sGE76mZrcậu sGE76mZrvì chu2a23yện sGE76mZrchi phsGE76mZrí pDWMPVfu6hẫu thuDWMPVfu6ật sGE76mZrmà phảsGE76mZri lsGE76mZro lắng bsGE76mZrao 2a23nhiêu sGE76mZrnăm nay.”

Đàm Tĩn2a23h đổ2a23i DWMPVfu6chủ DWMPVfu6đề: “Làm ănDWMPVfu6 2a23thế nào?2a23 SasGE76mZro LươDWMPVfu6ng Ngu2a23yên sGE76mZrAn khôngDWMPVfu6 đến?”

“Anh DWMPVfu6ấy cũngsGE76mZr m2a23uốn đsGE76mZrến lắm, n2a23hưng mớiDWMPVfu6 k2a23hai 2a23trương hsGE76mZrai hôsGE76mZrm DWMPVfu6nay, tDWMPVfu6ừ 2a23sáng đDWMPVfu6ến tốisGE76mZr 2a23lúc nà2a23o 2a23cũng cóDWMPVfu6 ngườisGE76mZr xếDWMPVfu6p hàng chờDWMPVfu6 m2a23ua bá2a23nh. sGE76mZrCậu sGE76mZryên tâmDWMPVfu6 đi2a23, c2a23ửa hsGE76mZràng củasGE76mZr DWMPVfu6chúng sGE76mZrta n2a23hất địnhsGE76mZr 2a23ăn nê2a23n làmsGE76mZr ra, tuyệt2a23 sGE76mZrđối khôngsGE76mZr 2a23để cậu2a23 lỗ2a23 vố2a23n đâu.DWMPVfu6 LsGE76mZrương NguyêsGE76mZrn sGE76mZrAn 2a23còn sGE76mZrnói, phải2a23 nhsGE76mZranh chóng thuêsGE76mZr thêmsGE76mZr 2a23người tsGE76mZrhôi, chỉ2a23 cósGE76mZr haDWMPVfu6i 2a23đứa bọnsGE76mZr tớ2a23 chắ2a23c làm2a23 khôn2a23g xuể.DWMPVfu6 AsGE76mZrnh ấyDWMPVfu6 pDWMPVfu6hải phụ trásGE76mZrch 2a23lò nướn2a23g, lạiDWMPVfu6 DWMPVfu6lo bắtsGE76mZr b2a23ông k2a23em, cò2a23n tớsGE76mZr mộDWMPVfu6t DWMPVfu6mình 2a23vừa tDWMPVfu6hu tiDWMPVfu6ền, vừa2a23 gói bánh,sGE76mZr vừaDWMPVfu6 lấy2a23 hàng2a23, q2a23uả DWMPVfu6thực lDWMPVfu6à khsGE76mZrông ksGE76mZrham nổi.”

Đàm T2a23ĩnh bấyDWMPVfu6 g2a23iờ m2a23ới nởDWMPVfu6 nụ cườisGE76mZr: “ĐợiDWMPVfu6 BDWMPVfu6ình BìnhsGE76mZr DWMPVfu6khoẻ rDWMPVfu6ồi, tsGE76mZrớ qu2a23a giúsGE76mZrp 2a23các cậu.”

“Đừng đDWMPVfu6ùa nữa,sGE76mZr văn phòngsGE76mZr mátsGE76mZr sGE76mZrmẻ không2a23 nDWMPVfu6gồi, DWMPVfu6chạy r2a23a bánsGE76mZr bánsGE76mZrh làsGE76mZrm gì?”

“Tớ tDWMPVfu6hích 2a23bán básGE76mZrnh ngọt.” Đàm2a23 Tĩ2a23nh nói,DWMPVfu6 “Vả2a23 lại,sGE76mZr tớDWMPVfu6 vừa2a23 2a23đi lsGE76mZràm khôngsGE76mZr lDWMPVfu6âu 2a23đã xDWMPVfu6in nDWMPVfu6ghỉ d2a23ài ngàsGE76mZry thếsGE76mZr DWMPVfu6này, nghĩ đãsGE76mZr tDWMPVfu6hấy sGE76mZrngại 2a23quá đisGE76mZr mất.DWMPVfu6 C2a23ông tDWMPVfu6y k2a23hông đu2a23ổi vDWMPVfu6iệc th2a23ì tsGE76mZrớ sGE76mZrcũng chsGE76mZrẳng còsGE76mZrn m2a23ặt mũi nàsGE76mZro điDWMPVfu6 2a23làm tiếp.sGE76mZr sGE76mZrTớ xi2a23n nghỉsGE76mZr đếnsGE76mZr giúp2a23 chDWMPVfu6o hsGE76mZrai cậuDWMPVfu6 vsGE76mZrậy, bá2a23n b2a23ánh ngọt2a23 DWMPVfu6cũng tốt sGE76mZr mà, tsGE76mZrớ DWMPVfu6còn mu2a23ốn hsGE76mZrọc 2a23cách bắsGE76mZrt bônsGE76mZrg ksGE76mZrem củsGE76mZra LươnDWMPVfu6g NgsGE76mZruyên 2a23An nữa.”

Vương sGE76mZrVũ LsGE76mZrinh nói: “Công2a23 vsGE76mZriệc DWMPVfu6ấy màDWMPVfu6 cậsGE76mZru đểDWMPVfu6 sGE76mZrtuột mấ2a23t tsGE76mZrhì tiếc2a23 lDWMPVfu6ắm đấ2a23y, làm2a23 tr2a23ong tòa2a23 DWMPVfu6nhà sDWMPVfu6a như2a23 thế, đúng2a23 lsGE76mZrà mátsGE76mZr màsGE76mZry msGE76mZrát mặt!2a23 N2a23hưng cậuDWMPVfu6 lsGE76mZrà cDWMPVfu6ổ đông2a23 củ2a23a tiệDWMPVfu6m bánDWMPVfu6h, nếuDWMPVfu6 cDWMPVfu6ậu DWMPVfu6đến cửa hàngsGE76mZr làm,DWMPVfu6 sGE76mZrtớ vàsGE76mZr sGE76mZrLương Nguyên2a23 ADWMPVfu6n đềusGE76mZr rất2a23 hoasGE76mZrn nghênDWMPVfu6h. CòsGE76mZrn cậuDWMPVfu6 muốsGE76mZrn hDWMPVfu6ọc làsGE76mZrm bánh tDWMPVfu6hì đơn2a23 giảnDWMPVfu6 thôi,2a23 ta2a23n sởDWMPVfu6 đDWMPVfu6ến tiệmsGE76mZr báDWMPVfu6nh, ksGE76mZrêu sGE76mZrLương N2a23guyên ADWMPVfu6n dạy2a23 c2a23ậu là2a23 đư2a23ợc rồi. NóisGE76mZr đếDWMPVfu6n sGE76mZrđây, c2a23ô chợtDWMPVfu6 bDWMPVfu6ùi ngùi2a23: sGE76mZr“Vậy làsGE76mZr 2a23tốt rồi,2a23 bện2a23h củ2a23a BìDWMPVfu6nh Bìn2a23h DWMPVfu6đã chữa lành,DWMPVfu6 c2a23ậu cũnDWMPVfu6g khỏiDWMPVfu6 csGE76mZrần sGE76mZrvừa tasGE76mZrn DWMPVfu6sở sGE76mZrlà cusGE76mZrống quý2a23t sGE76mZrchạy về2a23 trônDWMPVfu6g n2a23om DWMPVfu6nó nữa. sGE76mZr Chúng sGE76mZrta cósGE76mZr thểsGE76mZr thDWMPVfu6ường xsGE76mZruyên đưasGE76mZr Bì2a23nh B2a23ình sGE76mZrđi chơisGE76mZr. ĐDWMPVfu6àm Tĩnh,sGE76mZr DWMPVfu6coi nhưsGE76mZr sGE76mZrcậu hếtDWMPVfu6 khổ rồi.”

Nghe VưsGE76mZrơng Vũ2a23 L2a23inh nói vậDWMPVfu6y, ĐàmDWMPVfu6 TĩnhDWMPVfu6 cưsGE76mZrời kDWMPVfu6hẽ, nsGE76mZrhưng đóDWMPVfu6 chỉ2a23 lDWMPVfu6à DWMPVfu6nụ cườisGE76mZr ngoà2a23i mặtsGE76mZr DWMPVfu6chứ DWMPVfu6không pDWMPVfu6hải xuất phátsGE76mZr từ2a23 trásGE76mZri timsGE76mZr. ĐúngsGE76mZr DWMPVfu6vậy, Bìn2a23h DWMPVfu6Bình cuDWMPVfu6ối cùngsGE76mZr đãDWMPVfu6 đượcsGE76mZr làsGE76mZrm phẫu2a23 thusGE76mZrật, điềuDWMPVfu6 này khsGE76mZriến sGE76mZrcô nhsGE76mZrư DWMPVfu6trút đsGE76mZrược mộtsGE76mZr tảngsGE76mZr đDWMPVfu6á nặnsGE76mZrg trịsGE76mZrch, nhưngDWMPVfu6 n2a23gay lsGE76mZrập tứ2a23c, 2a23lại DWMPVfu6có msGE76mZrột tảng đá2a23 kDWMPVfu6hác DWMPVfu6đè nặngsGE76mZr lêDWMPVfu6n sGE76mZrlòng cô.2a23 DWMPVfu6Cô khôngsGE76mZr thấysGE76mZr rằngsGE76mZr mìDWMPVfu6nh đãDWMPVfu6 2a23hết sGE76mZrkhổ, DWMPVfu6trái lại, nhữngDWMPVfu6 sGE76mZrkhổ 2a23cực 2a23mà csGE76mZrô phảiDWMPVfu6 sGE76mZrchịu tron2a23g DWMPVfu6bao sGE76mZrnhiêu năDWMPVfu6m qDWMPVfu6ua k2a23hiến csGE76mZrô DWMPVfu6thấy lòng2a23 đsGE76mZrầy chua sGE76mZrxót. CôsGE76mZr biếtDWMPVfu6 phDWMPVfu6ía trướcDWMPVfu6 c2a23ó t2a23hể cDWMPVfu6òn sGE76mZrnhiều 2a23trắc trsGE76mZrở hơ2a23n đanDWMPVfu6g đợDWMPVfu6i mìnDWMPVfu6h, vDWMPVfu6í dụ nhưDWMPVfu6 giDWMPVfu6a DWMPVfu6đình N2a23hiếp Vũ2a23 ThịnhsGE76mZr nhấsGE76mZrt định2a23 k2a23hông chDWMPVfu6ịu sGE76mZrtừ bỏ2a23 quyềsGE76mZrn gsGE76mZriám hộ.2a23 LờiDWMPVfu6 luật 2a23 sư DWMPVfu6còn sGE76mZrvăng vẳsGE76mZrng bênsGE76mZr tDWMPVfu6ai, tsGE76mZrrong DWMPVfu6lòng DWMPVfu6cô sGE76mZrcũng hiểu2a23 rõ,sGE76mZr nhàsGE76mZr họDWMPVfu6 NDWMPVfu6hiếp dễ2a23 d2a23àng đồDWMPVfu6ng ý cácDWMPVfu6 đi2a23ều khoản2a23 bsGE76mZrồi thường,DWMPVfu6 số2a23 t2a23iền 2a23lớn tới2a23 DWMPVfu6mức l2a23úc kýDWMPVfu6 DWMPVfu6tên DWMPVfu6cô cDWMPVfu6ũng giậtsGE76mZr cả mình,sGE76mZr 2a23đó làDWMPVfu6 2a23còn 2a23chưa kểsGE76mZr chỗDWMPVfu6 DWMPVfu6cổ phiếsGE76mZru 2a23niêm 2a23yết tsGE76mZrại HồDWMPVfu6ng Kông2a23. MấyDWMPVfu6 vị2a23 luậtsGE76mZr s2a23ư lập th2a23oả thuậDWMPVfu6n đếnsGE76mZr nửaDWMPVfu6 ngày2a23 DWMPVfu6rồi msGE76mZrới đsGE76mZrưa chDWMPVfu6o cDWMPVfu6ô sGE76mZrký. 2a23Đó khôngsGE76mZr phả2a23i sGE76mZrmột h2a23ai sGE76mZrvạn tệ, DWMPVfu6 cũng ksGE76mZrhông sGE76mZrphải sGE76mZrmột hDWMPVfu6ai c2a23hục vạnsGE76mZr tệsGE76mZr, mDWMPVfu6à lDWMPVfu6à mDWMPVfu6ột cosGE76mZrn 2a23số tDWMPVfu6rên trờiDWMPVfu6, cô2a23 không2a23 thểsGE76mZr tưởng DWMPVfu6tượng DWMPVfu6ra nổi.

Nhiếp ĐôngDWMPVfu6 ViDWMPVfu6ễn khô2a23ng đời nàosGE76mZr chDWMPVfu6ịu để2a23 yênDWMPVfu6 như2a23 vsGE76mZrậy, Thị2a23nh PhưsGE76mZrơng ĐìnhDWMPVfu6 sGE76mZrnói, sởsGE76mZr d2a23ĩ ôngDWMPVfu6 sGE76mZrta dễ2a23 2a23dàng traDWMPVfu6o tặDWMPVfu6ng quyền s2a23ở sGE76mZrhữu cổsGE76mZr pDWMPVfu6hần 2a23là vsGE76mZrì DWMPVfu6biết mDWMPVfu6ình có2a23 tDWMPVfu6hể DWMPVfu6giành đượcsGE76mZr qsGE76mZruyền giámsGE76mZr hộsGE76mZr. Trong l2a23òng 2a23Đàm 2a23Tĩnh sGE76mZrvô csGE76mZrùng 2a23u ásGE76mZrm, nDWMPVfu6ếu NhiếsGE76mZrp sGE76mZrVũ ThịnhDWMPVfu6 biế2a23t l2a23ý dDWMPVfu6o nămDWMPVfu6 ấDWMPVfu6y DWMPVfu6cô rsGE76mZrời DWMPVfu6bỏ anh, DWMPVfu6liệu sẽDWMPVfu6 2a23nghĩ thDWMPVfu6ế nàsGE76mZro? CứDWMPVfu6 DWMPVfu6cho 2a23là aDWMPVfu6nh ấysGE76mZr khôngDWMPVfu6 biếtsGE76mZr, thì2a23 ssGE76mZrau 2a23này Nhiế2a23p ĐsGE76mZrông VDWMPVfu6iễn sẽ DWMPVfu6làm DWMPVfu6gì tiếp2a23 sGE76mZrnữa? NếsGE76mZru thực2a23 sựsGE76mZr DWMPVfu6mất đ2a23i quyềnDWMPVfu6 giáDWMPVfu6m hộ,2a23 DWMPVfu6cả đờiDWMPVfu6 nà2a23y 2a23không gsGE76mZrặp đượsGE76mZrc Bình BìnhDWMPVfu6 DWMPVfu6nữa, c2a23ô csGE76mZrảm tDWMPVfu6hấy th2a23à chDWMPVfu6ết csGE76mZròn hơn.

Cô tuyệtDWMPVfu6 đối2a23 khôngDWMPVfu6 thể đDWMPVfu6ể DWMPVfu6con rDWMPVfu6ời xDWMPVfu6a mìnhDWMPVfu6, 2a23tuyệt đốiDWMPVfu6 không.

Vương VũDWMPVfu6 Lin2a23h rDWMPVfu6a vềsGE76mZr rất muộn,sGE76mZr Đ2a23àm TĩsGE76mZrnh địnhDWMPVfu6 tiễnsGE76mZr sGE76mZrcô xuốngDWMPVfu6, nhưsGE76mZrng DWMPVfu6đúng lúcsGE76mZr 2a23đó sGE76mZry DWMPVfu6tá lạisGE76mZr đến2a23 đ2a23o 2a23nhiệt độ vDWMPVfu6à sGE76mZrhuyết 2a23áp, nêsGE76mZrn sGE76mZrVương Vũ2a23 Li2a23nh DWMPVfu6ngăn côsGE76mZr lDWMPVfu6ại. DWMPVfu6Y sGE76mZrtá ki2a23ểm 2a23tra xonsGE76mZrg xuôDWMPVfu6i, ghDWMPVfu6i lại2a23 những sGE76mZrcon DWMPVfu6số tr2a23ên csGE76mZrác máDWMPVfu6y tDWMPVfu6heo dõiDWMPVfu6, 2a23nói rằngsGE76mZr mDWMPVfu6ọi DWMPVfu6chuyện đ2a23ều ổn2a23. CsGE76mZron csGE76mZrô sGE76mZrđang nsGE76mZrgủ rất ngo2a23n, hìnhsGE76mZr nhsGE76mZrư csGE76mZrhăn hơisGE76mZr ấm2a23 quá,2a23 nênsGE76mZr sGE76mZrtrán cậuDWMPVfu6 sGE76mZrbé lDWMPVfu6ấm t2a23ấm mDWMPVfu6ồ hôi.2a23 ĐàDWMPVfu6m TĩsGE76mZrnh lấy khsGE76mZrăn mặsGE76mZrt sGE76mZrlau sGE76mZrcho sGE76mZrcon, vừasGE76mZr l2a23úc 2a23ấy, TsGE76mZrôn DWMPVfu6Chí QuDWMPVfu6ân csGE76mZrũng quasGE76mZry lại.

Anh tsGE76mZra nói:sGE76mZr “EDWMPVfu6m đsGE76mZri ngủ mộ2a23t l2a23át điDWMPVfu6, anDWMPVfu6h trôsGE76mZrng ở2a23 2a23đây đượcsGE76mZr rồi.”

“Không sDWMPVfu6ao, a2a23nh vềDWMPVfu6 nhà ngủsGE76mZr đi2a23, esGE76mZrm ở2a23 2a23đây vớiDWMPVfu6 BìnDWMPVfu6h Bình,DWMPVfu6 hômDWMPVfu6 nsGE76mZray 2a23anh sGE76mZrcũng mệtsGE76mZr cảDWMPVfu6 ngàysGE76mZr rồi.”2a23 ĐàDWMPVfu6m Tĩnh bìsGE76mZrnh thsGE76mZrản nói,DWMPVfu6 “CảmDWMPVfu6 ơnDWMPVfu6 anDWMPVfu6h 2a23đã đến.

Rất DWMPVfu6ít sGE76mZrkhi nsGE76mZrghe csGE76mZrô nói sGE76mZr với mìnDWMPVfu6h nDWMPVfu6hững l2a23ời kháchsGE76mZr sáDWMPVfu6o DWMPVfu6như thế,sGE76mZr DWMPVfu6Tôn ChsGE76mZrí 2a23Quân thấysGE76mZr khsGE76mZrông quDWMPVfu6en, l2a23iền nói: “HayDWMPVfu6 làDWMPVfu6 sGE76mZrem DWMPVfu6về nhàsGE76mZr ngDWMPVfu6ủ đDWMPVfu6i, sGE76mZrsớm maDWMPVfu6i đếnDWMPVfu6 thsGE76mZray DWMPVfu6ca DWMPVfu6cho anh.”

“Không cần2a23 đ2a23âu, ởsGE76mZr đâDWMPVfu6y với cDWMPVfu6on, DWMPVfu6em sGE76mZrcòn thấDWMPVfu6y dễsGE76mZr c2a23hịu h2a23ơn. sGE76mZrBác s2a23ĩ 2a23nói đDWMPVfu6ến s2a23áng DWMPVfu6thuốc tDWMPVfu6ê hếtsGE76mZr sGE76mZrtác dụngDWMPVfu6, vết2a23 mổ cóDWMPVfu6 tDWMPVfu6hể sẽDWMPVfu6 đ2a23au. ThDWMPVfu6ôi cứ2a23 đsGE76mZrể eDWMPVfu6m ở2a23 lDWMPVfu6ại đâysGE76mZr, sGE76mZranh sGE76mZrvề n2a23hà nghỉsGE76mZr đi.”

Tôn ChDWMPVfu6í Quâ2a23n DWMPVfu6biết ĐàDWMPVfu6m Tĩnh DWMPVfu6đã quyếtsGE76mZr điềsGE76mZru sGE76mZrgì th2a23ì sGE76mZrsẽ kDWMPVfu6hông DWMPVfu6thay đổisGE76mZr nênsGE76mZr khôngDWMPVfu6 nóDWMPVfu6i DWMPVfu6thêm sGE76mZrgì nữa,DWMPVfu6 a2a23nh đDWMPVfu6ứng trong DWMPVfu6phòng bệnhDWMPVfu6 mộtDWMPVfu6 2a23lát rồDWMPVfu6i quDWMPVfu6ay ngườiDWMPVfu6 bước2a23 rDWMPVfu6a ngDWMPVfu6oài. DWMPVfu6Cả đêmDWMPVfu6 quDWMPVfu6a ĐàmDWMPVfu6 Tĩ2a23nh gần như2a23 khôDWMPVfu6ng DWMPVfu6ngủ, sGE76mZrsáng DWMPVfu6sớm na2a23y lại2a23 DWMPVfu6túc tr2a23ực 2a23bên nsGE76mZrgoài ph2a23òng phẫuDWMPVfu6 thuDWMPVfu6ật, thực2a23 sự2a23 cô cũsGE76mZrng cả2a23m thDWMPVfu6ấy hơiDWMPVfu6 mệt.DWMPVfu6 T2a23rong gDWMPVfu6óc p2a23hòng bệDWMPVfu6nh cDWMPVfu6ó mộtsGE76mZr chiDWMPVfu6ếc giườ2a23ng gấpsGE76mZr chuẩnDWMPVfu6 DWMPVfu6bị sẵn cDWMPVfu6ho hsGE76mZrộ lý,sGE76mZr Đàm2a23 TĩnhsGE76mZr khôsGE76mZrng thu2a23ê 2a23hộ 2a23lý nê2a23n côsGE76mZr nDWMPVfu6ằm sGE76mZrluôn lê2a23n chiếc2a23 giườDWMPVfu6ng đ2a23ó. Vốn DWMPVfu6chỉ sGE76mZrđịnh n2a23ghỉ m2a23ột l2a23át, nhưnsGE76mZrg vì2a23 quáDWMPVfu6 mệt,2a23 vsGE76mZrả lDWMPVfu6ại c2a23a msGE76mZrổ đã2a23 hoàsGE76mZrn thànhsGE76mZr, t2a23inh thầ2a23n cô cũngDWMPVfu6 thoảsGE76mZri msGE76mZrái hơDWMPVfu6n, ĐDWMPVfu6àm TĩnhsGE76mZr nsGE76mZrgủ thiDWMPVfu6ếp đisGE76mZr lsGE76mZrúc nsGE76mZrào ksGE76mZrhông biết.

Nhiếp VsGE76mZrũ T2a23hịnh thựcDWMPVfu6 ra 2a23vẫn sGE76mZrở tronDWMPVfu6g phsGE76mZròng trực2a23 ba2a23n chưasGE76mZr DWMPVfu6về, hô2a23m n2a23ay 2a23anh kDWMPVfu6hông phảiDWMPVfu6 trựsGE76mZrc DWMPVfu6ca đêm2a23, DWMPVfu6ca sGE76mZrtrực đêm DWMPVfu6mấy ngà2a23y DWMPVfu6này củasGE76mZr a2a23nh Chủ2a23 nhiệsGE76mZrm Phương2a23 sGE76mZrđều đsGE76mZrổi gi2a23úp 2a23anh c2a23ả rồi.2a23 2a23Sau sGE76mZrkhi tan2a23 làm, DWMPVfu6anh 2a23qua thăDWMPVfu6m bốDWMPVfu6, tisGE76mZrện thểsGE76mZr 2a23báo DWMPVfu6cho ông2a23 tsGE76mZrình hìn2a23h phẫuDWMPVfu6 thuậ2a23t c2a23ủa DWMPVfu6Bình Bình.DWMPVfu6 Ông DWMPVfu6Nhiếp Đ2a23ông Viễn2a23 DWMPVfu6đã biết2a23 trướsGE76mZrc, thự2a23c DWMPVfu6ra từDWMPVfu6 trsGE76mZrưa ôsGE76mZrng đãsGE76mZr 2a23phái ngườisGE76mZr đếnsGE76mZr khoa NgDWMPVfu6oại Ti2a23m mạ2a23ch thă2a23m DWMPVfu6dò, nhưDWMPVfu6ng khôsGE76mZrng đ2a23ể c2a23ho NhiếsGE76mZrp sGE76mZrVũ Th2a23ịnh DWMPVfu6hay. Nhì2a23n vẻsGE76mZr mặtDWMPVfu6 mệt mỏiDWMPVfu6 cDWMPVfu6ủa 2a23con sGE76mZrtrai, ôDWMPVfu6ng nói:sGE76mZr “PhẫusGE76mZr DWMPVfu6thuật khôngDWMPVfu6 csGE76mZró vấnsGE76mZr đề2a23 gDWMPVfu6ì lDWMPVfu6à tốtDWMPVfu6 rồi,DWMPVfu6 sGE76mZrmấy ngày naysGE76mZr cosGE76mZrn cũDWMPVfu6ng mệtDWMPVfu6 nhiDWMPVfu6ều, ăDWMPVfu6n khônDWMPVfu6g DWMPVfu6ngon ng2a23ủ khsGE76mZrông yêsGE76mZrn, tốisGE76mZr nDWMPVfu6ay vsGE76mZrề DWMPVfu6nhà sGE76mZrmà nghỉ ngơisGE76mZr đi.”

Nhiếp DWMPVfu6Vũ Thị2a23nh miệng th2a23ì sGE76mZrđồng 2a23ý, nhưnsGE76mZrg tDWMPVfu6ừ 2a23khoa GaDWMPVfu6n mậtDWMPVfu6 bướsGE76mZrc rsGE76mZra asGE76mZrnh lạDWMPVfu6i sGE76mZrđi thẳnsGE76mZrg vềsGE76mZr phònDWMPVfu6g trực2a23 basGE76mZrn của khoaDWMPVfu6 NgosGE76mZrại TiDWMPVfu6m DWMPVfu6mạch. 2a23Đêm DWMPVfu6nay 2a23là đêmDWMPVfu6 đầusGE76mZr tiên2a23 sDWMPVfu6au sGE76mZrca phẫu2a23 thu2a23ật, mặcsGE76mZr dù2a23 hiệnsGE76mZr tại tìnhDWMPVfu6 trạng2a23 2a23sau phẫusGE76mZr th2a23uật rất2a23 2a23tốt, sGE76mZrnhưng dùDWMPVfu6 sasGE76mZro cũnDWMPVfu6g vẫnsGE76mZr 2a23là đ2a23êm qu2a23an tDWMPVfu6rọng nhất, sGE76mZr hơn nữDWMPVfu6a qusGE76mZra buổsGE76mZri sớmDWMPVfu6 sGE76mZrmai, cásGE76mZrc DWMPVfu6loại thuốc2a23 gDWMPVfu6ây DWMPVfu6mê sẽDWMPVfu6 h2a23oàn t2a23oàn mấtDWMPVfu6 tsGE76mZrác dụng,2a23 thằng béDWMPVfu6 sẽDWMPVfu6 cảm2a23 thấy2a23 rấtDWMPVfu6 đsGE76mZrau, cósGE76mZr lẽDWMPVfu6 csGE76mZròn đau2a23 đếnsGE76mZr mức2a23 khôngDWMPVfu6 ngsGE76mZrủ được,sGE76mZr DWMPVfu6cũng có2a23 lẽ2a23 sẽ phá2a23t khóDWMPVfu6c. N2a23ghĩ đếnsGE76mZr nhữngDWMPVfu6 giọDWMPVfu6t nướcDWMPVfu6 msGE76mZrắt củasGE76mZr DWMPVfu6nó m2a23à lòngsGE76mZr 2a23anh thắsGE76mZrt lại,DWMPVfu6 cuốiDWMPVfu6 cDWMPVfu6ùng quyết DWMPVfu6định 2a23ở lạsGE76mZri ksGE76mZrhông về.

Thấy asGE76mZrnh ở2a23 lsGE76mZrại đêmDWMPVfu6 nay, cácsGE76mZr 2a23y tDWMPVfu6á trựcsGE76mZr bDWMPVfu6an cũDWMPVfu6ng kDWMPVfu6hông lấysGE76mZr gì2a23 DWMPVfu6làm DWMPVfu6lạ, v2a23ì trưsGE76mZrớc đâ2a23y cDWMPVfu6ó nhDWMPVfu6ững c2a23a psGE76mZrhẫu thuật 2a23của sGE76mZrbệnh nhâDWMPVfu6n q2a23uan sGE76mZrtrọng, 2a23vào sGE76mZrđêm đầsGE76mZru ti2a23ên sasGE76mZru DWMPVfu6khi mổ,DWMPVfu6 NhiếpsGE76mZr VũDWMPVfu6 sGE76mZrThịnh vẫDWMPVfu6n hDWMPVfu6ay chủ động2a23 sGE76mZryêu cầsGE76mZru tr2a23ực, DWMPVfu6tiện thểDWMPVfu6 quaDWMPVfu6n s2a23át tìDWMPVfu6nh sGE76mZrhình 2a23sau phẫsGE76mZru th2a23uật lu2a23ôn. SDWMPVfu6ự tậnsGE76mZr tâm DWMPVfu6và ng2a23hiêm tú2a23c đó2a23 aDWMPVfu6nh đsGE76mZrều học2a23 đượcDWMPVfu6 t2a23ừ ChủDWMPVfu6 nhiệmsGE76mZr Phương.sGE76mZr HasGE76mZri ngàysGE76mZr nasGE76mZry anh2a23 liên tiế2a23p xisGE76mZrn nghDWMPVfu6ỉ phép,2a23 nênsGE76mZr công2a23 việc2a23 csGE76mZrũng bị2a23 dồnDWMPVfu6 đDWMPVfu6ống khsGE76mZrá nhiều,DWMPVfu6 sẵDWMPVfu6n tiện2a23 tận DWMPVfu6dụng lúsGE76mZrc nàysGE76mZr, cáDWMPVfu6i DWMPVfu6gì cầnsGE76mZr b2a23ổ sun2a23g thìDWMPVfu6 bổ2a23 2a23sung, c2a23ái sGE76mZrgì cDWMPVfu6ần kiểsGE76mZrm tsGE76mZrra thsGE76mZrì ksGE76mZriểm trsGE76mZra. Thoạt đầusGE76mZr a2a23nh ksGE76mZrhông đsGE76mZri thăDWMPVfu6m phòDWMPVfu6ng bDWMPVfu6ệnh, bởDWMPVfu6i aDWMPVfu6nh biết2a23 DWMPVfu6sẽ có2a23 ngưDWMPVfu6ời đến2a23 thăm2a23 Tôn Bìn2a23h, DWMPVfu6cũng biếsGE76mZrt rằsGE76mZrng TsGE76mZrôn Ch2a23í Quâ2a23n vẫsGE76mZrn c2a23òn ởsGE76mZr đó,sGE76mZr mì2a23nh tới2a23 tDWMPVfu6hăm chỉsGE76mZr tDWMPVfu6ổ DWMPVfu6mang lại phiền2a23 phứcsGE76mZr chsGE76mZro ĐàDWMPVfu6m sGE76mZrTĩnh mDWMPVfu6à thô2a23i, nêDWMPVfu6n DWMPVfu6quyết địnDWMPVfu6h sGE76mZrở lạDWMPVfu6i phònsGE76mZrg trựcsGE76mZr ba2a23n. NhưDWMPVfu6ng mới ngDWMPVfu6ồi mộtDWMPVfu6 lásGE76mZrt 2a23anh đDWMPVfu6ã b2a23ắt đầ2a23u bDWMPVfu6ồn 2a23chồn lsGE76mZro lắng,DWMPVfu6 khôn2a23g còDWMPVfu6n tâmsGE76mZr tDWMPVfu6rí là2a23m việcsGE76mZr gDWMPVfu6ì nữa, DWMPVfu6 khi n2a23hìn DWMPVfu6thấy TônDWMPVfu6 CsGE76mZrhí QuâDWMPVfu6n 2a23đi khỏisGE76mZr, sGE76mZranh lật2a23 xeDWMPVfu6m sGE76mZrbản 2a23ghi chépsGE76mZr DWMPVfu6mà DWMPVfu6y tásGE76mZr vừa2a23 hoàn thàDWMPVfu6nh, r2a23ồi quyếtsGE76mZr địsGE76mZrnh tới2a23 psGE76mZrhòng b2a23ệnh 2a23xem thếsGE76mZr 2a23nào, 2a23có nhưsGE76mZr v2a23ậy ansGE76mZrh mớiDWMPVfu6 yDWMPVfu6ên DWMPVfu6tâm được.

Phòng bệsGE76mZrnh rất2a23 y2a23ên tĩnh, bónsGE76mZrg đèn2a23 2a23ở gia2a23n n2a23goài vẫnsGE76mZr chưDWMPVfu6a tắsGE76mZrt, tsGE76mZrrên bsGE76mZràn đặt2a23 h2a23ai t2a23ách trà,sGE76mZr còsGE76mZrn cósGE76mZr cả 2a23 một DWMPVfu6hộp bánh2a23 ngọsGE76mZrt, chắcsGE76mZr DWMPVfu6là bánh2a23 ĐàmsGE76mZr TĩnhsGE76mZr DWMPVfu6dùng đểDWMPVfu6 tisGE76mZrếp kháDWMPVfu6ch. CửsGE76mZra phDWMPVfu6òng t2a23rong chỉDWMPVfu6 khép hsGE76mZrờ, Nh2a23iếp sGE76mZrVũ TDWMPVfu6hịnh vừa2a23 đDWMPVfu6ẩy sGE76mZrcửa vàosGE76mZr, liềnDWMPVfu6 trônsGE76mZrg thấysGE76mZr thằsGE76mZrng b2a23é đa2a23ng ngủ2a23 rấsGE76mZrt say, Đàm2a23 sGE76mZrTĩnh cũngsGE76mZr ngủDWMPVfu6 2a23gục sGE76mZrtrên 2a23chiếc gi2a23ường xếp.