You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y iUpBtá trưởngRDBf trS8mhong phòng mS8mhổ cảEs99m Es99thấy khiUpBông khíRDBf c5aPZa mổS8mh hômiUpB nEs99ay củaEs99 kiUpBhoa NgoạiEs99 TRDBfim mạchiUpB iUpBthật kỳS8mh iUpBquặc. TíRDBfnh khí củaS8mh CS8mhhủ nhiệmRDBf PhươniUpBg, cảEs99 việiUpBn RDBfnày aiUpBi cũS8mhng biết,5aPZ kỹEs99 t5aPZhuật giỏi,RDBf yê5aPZu cS8mhầu cao, mỗiRDBf lầiUpBn ôngRDBf đEs99ích thRDBfân RDBfcầm dRDBfao RDBfmổ, cS8mhả phòngiUpB phẫS8mhu thuậtS8mh cS8mhứ như5aPZ gặRDBfp phảiEs99 điUpBại dịch, chỉRDBf sRDBfợ c5aPZó Es99chỗ nàoEs99 sRDBfơ sót5aPZ, bịS8mh iUpBChủ nh5aPZiệm 5aPZPhương tú5aPZm đượcRDBf S8mhmắng chiUpBo mộtEs99 triUpBận th5aPZì đS8mhến Giám đốRDBfc bệ5aPZnh RDBfviện cũngS8mh khôn5aPZg RDBfbênh nổi.iUpB iUpBVì 5aPZthế hôiUpBm nRDBfay ciUpBô phảiRDBf đíciUpBh S8mhthân Es99giám sát cáEs99c S8mhy tiUpBá chuiUpBẩn Es99bị trướRDBfc cEs99a mổ5aPZ, ch5aPZờ đ5aPZến 5aPZkhi S8mhbệnh nhânS8mh 5aPZđược đRDBfưa v5aPZào phòS8mhng mổ, đènRDBf RDBfchụp bậiUpBt lênRDBf, bEs99ác sĩS8mh gRDBfây mS8mhê đãS8mh bắRDBft đầuiUpB chuẩnEs99 bRDBfị gâS8mhy iUpBmê, c5aPZô chEs99ợt 5aPZcảm thấy khônS8mhg RDBfkhí cS8mhàng kỳS8mh quặciUpB h5aPZơn nữa.

Những 5aPZca S8mhphẫu t5aPZhuật củEs99a Chủ 5aPZnhiệm PRDBfhương S8mhđa S8mhphần RDBflà d5aPZo mộtS8mh êRDBf kS8mhíp cốiUpB iUpBđịnh pRDBfhối iUpBhợp vớiiUpB n5aPZhau, báciUpB sĩ5aPZ gây 5aPZ mê làEs99 cộn5aPZg sRDBfự lâuiUpB năm5aPZ, NhiUpBiếp VRDBfũ ThịnEs99h t5aPZhì vàEs99o iUpBtheo bệnhEs99 nEs99hân, thôn5aPZg thường RDBf trong cácRDBf cEs99a RDBfmổ củRDBfa ChiUpBủ nhiệmS8mh PhươnEs99g, anRDBfh iUpBđều S8mhlà phụiUpB Es99mổ thứiUpB nhất,Es99 niUpBhưng hôRDBfm nay iUpB anh chỉEs99 đứniUpBg mộ5aPZt bêEs99n nhìRDBfn Es99bác RDBfsĩ gâyiUpB mêS8mh là5aPZm iUpBviệc. Đ5aPZiều đầuEs99 tiUpBiên khiế5aPZn iUpBy tRDBfá trưởng cRDBfảm thấyRDBf kỳEs99 qEs99uặc Es99chính l5aPZà NhiếpEs99 ViUpBũ ThEs99ịnh, hôEs99m niUpBay S8mhbác sS8mhĩ NhiếRDBfp RDBftrông S8mhrất 5aPZlo lắng, từEs99 lRDBfúc iUpBbước vàS8mho tEs99ới S8mhgiờ anEs99h Es99chưa S8mhhề ngồiRDBf xuốngĐiUpBiều nàyRDBf c5aPZũng iUpBkhông cRDBfó Es99gì lạ,S8mh Chủ nhS8mhiệm PhươngiUpB ciUpBòn đứngEs99 kiaS8mh, RDBfngoài bRDBfác sĩRDBf RDBfgây 5aPZmê Es99ra, aiUpBi dámEs99 cRDBfả gaRDBfn ngồiEs99 chứ? NhưngS8mh ChủiUpB nhiệmEs99 Phương5aPZ h5aPZôm naS8mhy S8mhcũng khônRDBfg dẫn5aPZ RDBftheo họ5aPZc tEs99rò n5aPZào kháiUpBc Es99của mình v5aPZào piUpBhụ miUpBổ, màiUpB iUpBdùng RDBfhai báciUpB sĩEs99 cEs99ó tEs99ay nghềRDBf giỏRDBfi nhấ5aPZt iUpBtrong RDBfkhoa là5aPZm 5aPZphụ miUpBổ, iUpBy tá trưởniUpBg thấ5aPZy, điUpBối RDBfvới TứEs99 chứniUpBg iUpBFallot tEs99hì độ5aPZi nEs99gũ S8mhbác s5aPZĩ hôEs99m naRDBfy có5aPZ Es99vẻ hS8mhùng hậu quá.

Tuy độEs99i ngũEs99 hùS8mhng RDBfhậu nhưng RDBfChủ nhiEs99ệm Phươn5aPZg đRDBfã lEs99àm rấtRDBf tốEs99t, từiUpB nhS8mhát 5aPZdao đEs99ầu tiS8mhên phânEs99 Es99tách iUpBcác cơ quaiUpBn, đếiUpBn v5aPZá RDBftâm S8mhthất, cuố5aPZi cùnRDBfg lEs99à kRDBfhâu S8mhlại cáciUpB Es99mạch máu,RDBf ôngRDBf đềuRDBf tiUpBhực hS8mhiện rất ch5aPZuẩn xác5aPZ, mộtS8mh loạEs99t cáciUpB thiUpBao tác5aPZ thuS8mhần thụiUpBc Es99hoàn hảo5aPZ đếnS8mh mứciUpB cóiUpB th5aPZể quaRDBfy lại làmEs99 tài5aPZ liEs99ệu giRDBfảng dạy5aPZ côEs99ng khai5aPZ, điUpBây iUpBlà kỹ5aPZ tEs99huật mRDBfà ôngiUpB riUpBèn đưiUpBợc siUpBau hàngiUpB ch

c iUpBnăm đứngEs99 bEs99àn m5aPZổ. RDBfY tá trưởniUpBg c5aPZòn tưởngEs99 Chủ5aPZ Es99nhiệm 5aPZPhương đangEs99 RDBflàm mẫu,S8mh S8mhvì báciUpB S8mhsĩ NhiếpEs99 RDBfmà iUpBông c5aPZưng nhất đaS8mhng đứngiUpB S8mhbên ciUpBạnh iUpBquan RDBfsát, tiếciUpB S8mhrằng hômEs99 n5aPZay tâmEs99 trạnEs99g bác5aPZ sĩRDBf N5aPZhiếp 5aPZkhông được tốt,5aPZ 5aPZtừ lúiUpBc 5aPZmở khoaRDBfng ngựcEs99 củ5aPZa biUpBệnh nhS8mhân, iUpBanh k5aPZhông dámRDBf nhìnEs99 bRDBfệnh nhiUpBân thêmRDBf mộRDBft lần nàoS8mh nữaRDBf, miUpBà cEs99hạy lạiS8mh ph5aPZía 5aPZbác sEs99ĩ S8mhgây m5aPZê đếmiUpB tRDBfần sS8mhố miUpBáy thở.

Cô Es99y t5aPZá t5aPZrẻ thì5aPZ tiUpBhầm với5aPZ y tá5aPZ trưởng:RDBf “HômEs99 n5aPZay 5aPZbác sĩ5aPZ NiUpBhiếp S8mhsao thếiUpB nhỉ?5aPZ ChưaiUpB ăniUpB sS8mháng Es99nên bịS8mh tụ5aPZt huyết iUpB áp à?”

“Lắm iUpBchuyện!” Es99Y 5aPZtá trưởng mắRDBfng, nhưn5aPZg t5aPZrong lòiUpBng iUpBcũng tRDBfhầm thắc5aPZ mRDBfắc, bìEs99nh thườnEs99g RDBfChủ nEs99hiệm PhưiUpBơng dẫn theoRDBf họciUpB tròEs99 mS8mhà t5aPZhấy họS8mhc S8mhtrò Es99lơ đễnh5aPZ nRDBfhư vậy,5aPZ chEs99ắc cEs99hắn đãEs99 5aPZquay lạiRDBf S8mhmắng cRDBfho m5aPZột trận tơiEs99 bời,Es99 5aPZnhưng iUpBhôm n5aPZay S8mhông 5aPZrất tậpEs99 trRDBfung RDBflàm phẫRDBfu iUpBthuật, đRDBfến Es99mức đRDBfầu còn RDBfchẳng ngẩnRDBfg lêS8mhn, S8mhlàm nhưEs99 báRDBfc sEs99ĩ RDBfNhiếp Es99không RDBfhề cS8mhó mEs99ặt Es99trong phònRDBfg mổ5aPZ vEs99ậy. Chủ nhiệm5aPZ khôEs99ng mắnS8mhg Es99mỏ Es99ai, cS8mha pS8mhhẫu thuậiUpBt S8mhnày thS8mhật lS8mhà iUpBkỳ 5aPZlạ, bìRDBfnh thườngS8mh chS8mhỉ khi RDBf nào RDBfca mổiUpB rất5aPZ khôniUpBg thuậ5aPZn lợi,iUpB t5aPZình trạngS8mh bệniUpBh nS8mhhân viUpBô cùnRDBfg nEs99guy kịch,S8mh CiUpBhủ nhiệm PhươngEs99 kEs99hông c5aPZó thEs99ời RDBfgian n5aPZói tS8mhhì mớiiUpB khEs99ông mắnS8mhg niUpBgười khác.5aPZ NiUpBếu kRDBfhông Es99thì nào5aPZ mắng trợEs99 tEs99hủ, quS8mhát Es99y tá,Es99 rủRDBfa Es99dụng cụEs99, chêRDBf RDBfkim cRDBfong khóS8mh lRDBfàm, nóiUpBi chu5aPZng S8mhphải tìm Es99 ra 5aPZlỗi iUpBgì đóRDBf mắngRDBf 5aPZvài câS8mhu, mEs99ới cEs99ó thể5aPZ xEs99em nhS8mhư mộtRDBf iUpBca RDBfphẫu thuậtS8mh bìRDBfnh thường.

Đang phẫS8mhu thRDBfuật thìRDBf huy5aPZết áp bệnh5aPZ nhiUpBân bỗiUpBng nhiRDBfên RDBfgiảm mạnS8mhh, bácRDBf sĩ5aPZ gâRDBfy Es99mê rấtEs99 bìiUpBnh t5aPZĩnh trưRDBfớc tìnhS8mh S8mhhuống bất ngờS8mh này,RDBf lậpS8mh RDBftức thônS8mhg báS8mho chỉEs99 sốiUpB huyếS8mht ápiUpB iUpBcho chEs99ủ nRDBfhiệm, vừRDBfa dứtEs99 lờiEs99 S8mhđã thấy Nh5aPZiếp VS8mhũ RDBfThịnh qS8mhuay trởiUpB lEs99ại bê5aPZn iUpBbàn piUpBhẫu thuậtS8mh. Chủ5aPZ nhiệmiUpB PhươngEs99 liếc5aPZ an5aPZh nhưng kEs99hông buồnRDBf đ5aPZếm xS8mhỉa gRDBfì đến,5aPZ thươEs99ng lượngEs99 thẳngRDBf vớiEs99 báEs99c sEs99ĩ gâyiUpB Es99mê 5aPZmấy cS8mhâu, quay iUpB sang thấy5aPZ RDBfNhiếp VS8mhũ iUpBThịnh chS8mhao đảoEs99 Es99như mu5aPZốn ngã,iUpB ChiUpBủ nhiệiUpBm PhươS8mhng rốtS8mh cuộcRDBf cũng iUpB phát cáiUpBu: Es99“Tránh sEs99ang miUpBột bên5aPZ! LượnEs99 qRDBfua lượn5aPZ 5aPZlại, S8mhlởn 5aPZvởn làmS8mh tôS8mhi biUpBực mình!S8mh Nếu kiUpBhông Es99thì cútiUpB iUpBra ngoà5aPZi S8mhcho tôi!”

Chủ nhS8mhiệm cuốiiUpB cùng 5aPZcũng S8mhmắng ngườiRDBf rồiEs99, hơnRDBf nRDBfữa lạiUpBi mắng5aPZ Nhiế5aPZp VEs99ũ TS8mhhịnh người5aPZ mRDBfà thườn5aPZg ngàEs99y ôiUpBng thiên viUpBị RDBfnhất, chS8mhứng tỏRDBf c5aPZa piUpBhẫu RDBfthuật S8mhnày S8mhkhông iUpBcó vRDBfấn 5aPZđề S8mhgì lớn5aPZ. S8mhPhụ Es99mổ iUpBthứ nhất Es99 và thứRDBf hS8mhai thở5aPZ phàoRDBf RDBfnhẹ nhõm,RDBf cảRDBf pRDBfhòng piUpBhẫu Es99thuật S8mhđều nRDBfhư trS8mhút đượcEs99 RDBfgánh nặng. Bác5aPZ Es99sĩ NhiếRDBfp bS8mhị mEs99ắng, rầuRDBf rS8mhĩ tS8mhránh sanS8mhg 5aPZmột iUpBbên, nhưS8mhng vẫRDBfn khRDBfông dáEs99m Es99bỏ ra Es99 ngoài. MộtRDBf lúiUpBc sa5aPZu, huyếtEs99 iUpBáp iUpBcủa bệnh5aPZ nhânRDBf tănRDBfg tiUpBrở lại,S8mh tiRDBfếp the5aPZo đóRDBf 5aPZca mổiUpB tiến hànhRDBf rấtS8mh Es99thuận RDBflợi, ChủRDBf nhS8mhiệm iUpBPhương hômS8mh niUpBay iUpBđích thânEs99 l5aPZàm tRDBfất cảS8mh mọiiUpB 5aPZviệc, thậm S8mhchí đếEs99n Es99công đoạn5aPZ khâ5aPZu vếtS8mh mEs99ổ cuS8mhối cùnEs99g S8mhông Es99cũng tEs99ự mìiUpBnh iUpBthực hiện,RDBf kiUpBhông đểS8mh phụ táRDBf độiUpBng ta5aPZy vEs99ào. SS8mhau 5aPZkhi kS8mhhâu xoEs99ng, ôEs99ng cứ5aPZ ngắmiUpB nRDBfghía mãi5aPZ, vRDBfẻ RDBfnhư rấtRDBf RDBfhài lòng.RDBf Chỉ phẫuS8mh thuậEs99t bS8mhây gi5aPZờ đềRDBfu S8mhlà chỉRDBf tựS8mh tiS8mhêu, vìRDBf thếRDBf 5aPZông 5aPZđã iUpBlàm Es99một cRDBfái tRDBfhắt chỉ tuS8mhyệt đẹp,RDBf đếiUpBn S8mhnỗi dườngS8mh nhưEs99 bảRDBfn tRDBfhân cRDBfũng Es99rất vừaiUpB ýRDBf, ngẩngEs99 đầuiUpB lS8mhên gọ5aPZi NhiếpiUpB Vũ 5aPZThịnh: “XoRDBfng rồiiUpB! TôiEs99 điiUpB rửaRDBf t5aPZay đây.”

Chủ nS8mhhiệm PhưRDBfơng 5aPZrửa tay 5aPZxong, tS8mhháo S8mhcặp kíEs99nh r5aPZa rửaS8mh mặtRDBf rồiEs99 mớ5aPZi riUpBa kEs99hỏi phòS8mhng mổS8mh. B5aPZên ngoàiEs99 phònRDBfg phẫu RDBf thuật, ngườiEs99 nhiUpBà bệnhiUpB S8mhnhân đang5aPZ l5aPZo lắniUpBg chờEs99 đợi,5aPZ vừaiUpB ngEs99he tiếngRDBf cử5aPZa phòniUpBg bậtRDBf mởS8mh, trông thấ5aPZy ChủEs99 nRDBfhiệm RDBfPhương 5aPZđi Es99ra, S8mhcô 5aPZta liền5aPZ viUpBội vàiUpBng đứn5aPZg dậy.

Ấn iUpBtượng RDBfcủa CiUpBhủ nhiệm PhươngS8mh S8mhvề ĐEs99àm TĩniUpBh rấ5aPZt tS8mhệ, cEs99ho rằEs99ng cRDBfô chS8mhính l5aPZà hồng5aPZ nhaRDBfn RDBfhọa iUpBthủy t5aPZrong truS8mhyền thuyết, mộtEs99 Es99anh chànS8mhg nRDBfgoan nS8mhgoãn biEs99ết 5aPZvâng lờiEs99 nhRDBfư NhiEs99ếp VũiUpB ThịnRDBfh bS8mhị cS8mhô tS8mha làmiUpB cho Es99ăn khônS8mhg 5aPZngon ngủiUpB khôiUpBng yên,S8mh đEs99ến g5aPZiờ vẫ5aPZn cEs99òn pRDBfhải trôEs99ng no5aPZm đứEs99a bS8mhé vôS8mh tEs99ội trongiUpB phòng hRDBfồi sức.5aPZ BởS8mhi thếS8mh RDBfông đaS8mhnh mặt5aPZ lRDBfại, 5aPZkhông thè5aPZm nhìn5aPZ ĐàEs99m TĩnhRDBf, 5aPZlúc đEs99i ng5aPZang qua c5aPZô cònRDBf buôS8mhng mộtS8mh câuiUpB “LầnS8mh 5aPZnày côiUpB vừaiUpB lEs99òng rS8mhồi nhé!”

Đàm Tĩnh5aPZ biến5aPZ sắc,Es99 cô iUpB không th5aPZể hiUpBiểu đượcS8mh S8mhcâu nó5aPZi nàyRDBf củRDBfa báciUpB sS8mhĩ mổEs99 S8mhchính 5aPZcó ý5aPZ gì.S8mh CRDBfô vốn5aPZ 5aPZđã RDBfvô cùng căniUpBg thẳngiUpB, NEs99hiếp V5aPZũ ThịnEs99h 5aPZbước Es99vào phòRDBfng pS8mhhẫu 5aPZthuật đến5aPZ giờRDBf vẫnEs99 chưaRDBf thRDBfấy riUpBa, giờ bS8mhác sS8mhĩ mRDBfổ chí5aPZnh vừEs99a rEs99a Es99liền lạniUpBh S8mhtanh buS8mhông mộ5aPZt câuEs99 nS8mhhư vậ5aPZy khiếnS8mh iUpBcả ngườiEs99 cô S8mhmềm nhũS8mhn, suýRDBft cEs99hút nữiUpBa RDBfngất xỉu,RDBf maRDBfy cóiUpB S8mhTôn ChíEs99 QuiUpBân kEs99ịp iUpBđỡ lấy,Es99 dìu5aPZ Es99cô ngồi xuố5aPZng ghế5aPZ. CRDBfô Es99hoa h5aPZết cảRDBf mắt,Es99 mRDBfột hRDBfồi l5aPZâu sS8mhau mEs99ới RDBfđịnh 5aPZthần iUpBnói: “GS8mhọi đi5aPZện cho Nh5aPZiếp Vũ5aPZ ThịiUpBnh, hỏiRDBf S8mhanh tS8mha rútRDBf cụciUpB cEs99a phẫuiUpB 5aPZthuật thRDBfế nàoS8mh rồi?”

Nhiếp ViUpBũ ThS8mhịnh RDBfthu xếpRDBf ổn thoảRDBf cS8mhho S8mhTôn Bì5aPZnh xoiUpBng, iUpBvừa rRDBfa đếnEs99 cS8mhửa phò5aPZng mổ,iUpB nhiUpBìn q5aPZua cửa5aPZ kính,Es99 liền5aPZ bắiUpBt gặp Đ5aPZàm RDBfTĩnh gầnEs99 n5aPZhư ngã5aPZ vàoEs99 lòiUpBng T5aPZôn RDBfChí QEs99uân. Ph5aPZải thiUpBừa nhậniUpB rằng,S8mh Es99anh S8mhvẫn thiUpBấy lòng chu5aPZa xótRDBf, cóS8mh lẽS8mh diUpBuyên phậnEs99 g5aPZiữa anEs99h vRDBfà Đà5aPZm TiUpBĩnh đRDBfến Es99đây thựRDBfc S8mhsự đ5aPZã hếtiUpB Es99rồi. Chuyện đến5aPZ nRDBfước n5aPZày, khôEs99ng caiUpBm iUpBtâm tS8mhhì cS8mhũng Es99có íchRDBf gì?iUpB TRDBfình S8mhyêu 5aPZtrong sángRDBf đơn S8mhthuần Es99thời niênEs99 thiEs99ếu đãEs99 nhưRDBf mộtRDBf giấc5aPZ mơ,5aPZ cS8mhòn lạiiUpB chỉiUpB lRDBfà S8mhoán hận5aPZ màiUpB thôi.

Anh đẩy5aPZ cửaS8mh bEs99ước iUpBra, thấy Đàm5aPZ TS8mhĩnh RDBfvẫn đaRDBfng 5aPZlúi húRDBfi tS8mhìm đi5aPZện thoại,iUpB biS8mhết iUpBcô RDBfấy 5aPZđịnh gọiiUpB c5aPZho mìniUpBh, bèn nói:5aPZ “KhôngRDBf Es99cần RDBfgọi nữ5aPZa, 5aPZtôi Es99ra đâyiUpB rồi.”

Trông thấyRDBf ánhRDBf mRDBfắt đầEs99y mong mỏi5aPZ củaiUpB ĐàmEs99 TĩnS8mhh, aEs99nh nóiEs99: “Phẫu5aPZ thuậEs99t kết5aPZ tRDBfhúc rồ5aPZi, rấRDBft iUpBthành công.”

Đàm TiUpBĩnh ngS8mhẩn ngườiiUpB mất vS8mhài giâyEs99, iUpBrồi Es99đứng phắt5aPZ dậyS8mh nhưnEs99g iUpBcô kEs99hông bướS8mhc n5aPZổi vàoiUpB piUpBhòng phẫuS8mh thuật,Es99 Es99chỉ biết nS8mhhìn NhiếpiUpB 5aPZVũ Thịnh5aPZ đầyS8mh vaEs99n 5aPZxin, NhiếpEs99 iUpBVũ S8mhThịnh c5aPZảm thấyEs99 S8mhánh mRDBfắt iUpBcô như Es99sáp nếniUpB nónRDBfg bỏEs99ng, thiêuRDBf S8mhđốt tráiUpBi tEs99im an5aPZh đau5aPZ buốRDBft, aniUpBh vôRDBf 5aPZthức iUpBtránh S8mhánh mắtRDBf Es99của cô, niUpBói: RDBf“Bình BìiUpBnh đangRDBf ởiUpB trRDBfong pEs99hòng S8mhhồi sức5aPZ, iUpBphải theRDBfo RDBfdõi mộiUpBt đã,RDBf nếS8mhu không cS8mhó 5aPZgì bấtS8mh S8mhthường cóEs99 iUpBthể đưaiUpB vềS8mh iUpBphòng bệnh.”

“Tôi cRDBfó thEs99ể S8mhvào thS8mhăm nó không?”

“Vẫn chưaiUpB được.”Es99 Anh đáp,Es99 kRDBfhông kRDBfìm đượciUpB vẫnEs99 dùngRDBf giọngEs99 Es99an ủEs99i, “TôiS8mh sẽRDBf S8mhvào vớiS8mh n5aPZó ngayiUpB, 5aPZcô cứEs99 yên tâm.”

Đàm RDBfTĩnh cúiS8mh đầS8mhu, diUpBù không nhìn5aPZ nhưniUpBg Nh5aPZiếp VũRDBf ThịnhiUpB RDBfcũng RDBfbiết côEs99 đangS8mh khócRDBf. TôEs99n ChS8mhí QuEs99ân đư5aPZa Es99cho cRDBfô gói gi5aPZấy ăS8mhn, NhiếpRDBf VũS8mh Th5aPZịnh cảmEs99 thấyEs99 tâm5aPZ tS8mhrạng đầy5aPZ S8mhphức tạS8mhp, 5aPZbèn quiUpBay ngưS8mhời trở5aPZ lại phònS8mhg hồiS8mh sức.

Bác sEs99ĩ gRDBfây miUpBê vẫEs99n chưa điiUpB, t5aPZhấy iUpBanh vàoRDBf bèniUpB chàRDBfo iUpBrồi hS8mhỏi: S8mh“Đứa trS8mhẻ niUpBày c5aPZon nhà5aPZ aiUpBi thế?”

Nhiếp iUpBVũ Thịnh5aPZ khựngRDBf lại, hỏi:S8mh “SS8mhao thếiUpB ạ?”

“Ui trờiS8mh ơRDBfi, tôiS8mh làm5aPZ việiUpBc với ChủEs99 nhiệiUpBm PhưEs99ơng miUpBười mấyiUpB năS8mhm rEs99ồi, chưaiUpB tiUpBừng thấyRDBf ôn5aPZg ấy5aPZ nhưS8mh hS8mhôm naS8mhy, Es99cứ như S8mhcon nhS8mhà mS8mhình RDBfđang 5aPZnằm trênEs99 bS8mhàn phẫuEs99 thuậtEs99 vậy.”

Nhiếp VũEs99 ThEs99ịnh thấiUpBy lòng cS8mhhua 5aPZxót, vộRDBfi đáS8mhp: “Đây5aPZ là5aPZ… họEs99 5aPZhàng… h5aPZọ hS8mhàng củaRDBf cháu.”

“Thảo Es99nào! Đúng5aPZ RDBflà chủ niUpBhiệm cS8mhủa Es99các anEs99h cRDBfoi iUpBanh S8mhnhư 5aPZcon điUpBẻ, tôiEs99 cRDBfứ 5aPZbảo iUpBsao hô5aPZm Es99nay anS8mhh đứngiUpB trongRDBf phòng phẫuRDBf thuiUpBật S8mhmà lạiUpBi khS8mhông S8mhlàm 5aPZgì. iUpBÀ, iUpBđúng riUpBồi, chươnS8mhg t5aPZrình iUpBCM ấyiUpB rúRDBft cụEs99c là tS8mhhế nàEs99o đấyRDBf? Chủ5aPZ nhiệmRDBf của5aPZ S8mhcác RDBfanh Es99bất ch5aPZấp S8mháp lựcEs99 củaEs99 việnEs99 trưởngRDBf kéoRDBf về đây,S8mh báiUpBc bỏEs99 rS8mhất nhiề5aPZu ýS8mh kiếnS8mh của5aPZ iUpBmọi người,iUpB thếS8mh sa5aPZo S8mhgiờ v5aPZẫn chưaiUpB S8mhkhởi độngS8mh vậy?”

Nhiếp S8mhVũ ThEs99ịnh thầm5aPZ nghĩ chu5aPZyện nàRDBfy chíEs99nh 5aPZlà d5aPZo mS8mhình lRDBfàm lỡS8mh dở.5aPZ AS8mhnh S8mháy nRDBfáy niUpBói: “ChủS8mh nhiệmiUpB đãiUpB iUpBgiao cho cS8mhháu rồi,Es99 chEs99ỉ cS8mhần tS8mhìm được5aPZ bệS8mhnh nhâ5aPZn th5aPZích hợS8mhp 5aPZsẽ RDBflập tứ5aPZc tRDBfiến iUpBhành Es99ca đầu tiên.”

“Làm iUpBtốt Es99là tạoiUpB phúRDBfc cho RDBfdân đấy.”iUpB BácS8mh siUpBĩ gâ5aPZy S8mhmê nóiiUpB đùa,”iUpB RDBfBao nhEs99iêu bện5aPZh Es99nhân RDBfcòn 5aPZđang đEs99ỏ Es99mắt chờ k5aPZia kìaEs99, aRDBfnh xeRDBfm RDBfhỗ trợ5aPZ cS8mhho S8mhbệnh tiEs99m Es99bẩm sRDBfinh Es99của ciUpBhính phS8mhủ, hộEs99 iUpBkhẩu n5aPZông thôn5aPZ có thể5aPZ được5aPZ 5aPZhưởng trợEs99 cấp5aPZ, Es99bảo hiiUpBểm thất5aPZ ng5aPZhiệp S8mhở tS8mhhành p5aPZhố iUpBcó tEs99hể iUpBđược hưRDBfởng tiUpBrợ cấp, đâyRDBf S8mhkhông phảS8mhi hộS8mh kRDBfhẩu nôngiUpB thôn,RDBf ciUpBũng chẳngEs99 phảiRDBf tRDBfhất ngEs99hiệp ởiUpB thànRDBfh phố,5aPZ tự nhiUpBiên Es99mắc Es99phải cS8mhăn bEs99ệnh nặngRDBf nhưS8mh tRDBfhế này,RDBf kh5aPZông S8mhcó iUpBtiền S8mhmà chữa,RDBf bằngRDBf mọi cáchiUpB ph5aPZải xoaEs99y đượRDBfc S8mhhơn mườiRDBf vạnEs99 tệ,5aPZ cEs99òn không5aPZ biRDBfết cEs99ó b5aPZà RDBfcon họRDBf h5aPZàng nS8mhào chịu chRDBfo iUpBvay Es99không, thậtS8mh lS8mhà RDBfác nghiEs99ệt quEs99á mà…”RDBf ÔRDBfng nh5aPZìn S8mhbé Tôn5aPZ BìniUpBh đangRDBf nằmS8mh RDBftrên giường đẩy,RDBf “Được5aPZ rồiRDBf đấy5aPZ, xRDBfem RDBfra tì5aPZnh 5aPZhình kháS8mh khả5aPZ qu5aPZan, támiUpB 5aPZphần kRDBfhông phải iUpB đưa iUpBsang ph5aPZòng cRDBfhăm S8mhsóc đặcEs99 biệt,iUpB aiUpBnh tS8mhrực RDBfở đâRDBfy, 5aPZtôi điRDBf RDBfthay đồiUpB đã.”

Khi Es99Tôn BìniUpBh tỉnhRDBf dậRDBfy, người điUpBầu tiêRDBfn cậuS8mh nhRDBfìn thấyS8mh làiUpB ĐàmiUpB TĩRDBfnh. iUpBTuy đRDBfề phiUpBòng lâEs99y nhiễmRDBf, ĐàmEs99 T5aPZĩnh phải Es99 mặc iUpBchiếc áS8mho choànRDBfg khửS8mh trùngS8mh rộngS8mh iUpBthùng thình,RDBf còiUpBn RDBfđeo khS8mhẩu trRDBfang, độiRDBf mũ, RDBfnhưng 5aPZchỉ nhRDBfìn RDBfánh mắt5aPZ 5aPZquen thuộcRDBf, TôS8mhn BìnhS8mh S8mhliền nhận5aPZ ngaRDBfy riUpBa mẹ.iUpB CS8mhâu đầu5aPZ tiên cậuS8mh béiUpB hỏiRDBf lS8mhà: S8mh“Mẹ, saS8mho mẹ

Đàm TĩnEs99h vốEs99n S8mhđã ní5aPZn khóc nhRDBfưng nghiUpBe cS8mhon nóRDBfi ciUpBâu ấy,iUpB cô5aPZ suýS8mht nữaRDBf lạ5aPZi rơiRDBf nướcEs99 mắtRDBf. Sắp5aPZ tớiRDBf giờRDBf S8mhtan sở, 5aPZChủ nhiRDBfệm Phương5aPZ l5aPZại tiUpBự mìn5aPZh điEs99 Es99kiểm 5aPZtra một5aPZ lượiUpBt, iUpBlần S8mhnày ôn5aPZg dẫn5aPZ thiUpBeo họcRDBf trò Es99 của S8mhmình, tEs99ất cả5aPZ đề5aPZu mặEs99c áS8mho bl5aPZouse trắng5aPZ, đS8mhầy iUpBtác phS8mhong iUpBcông việS8mhc, đứngRDBf trong phò5aPZng bệnh5aPZ, nóRDBfi mS8mhột S8mhlượt nhữnEs99g đ5aPZiều cS8mhần chú5aPZ RDBfý saS8mhu phRDBfẫu thEs99uật. Mấ5aPZy RDBfvị RDBftiến S8mhsĩ S8mhmải miết ghiUpBi chS8mhép, RDBfTiểu MiUpBẫn Es99còn nghịchRDBf ngiUpBợm liUpBàm mặtS8mh xấiUpBu c5aPZhọc Es99Nhiếp RDBfVũ ThịnRDBfh. ĐợiEs99 Chủ nhiệmEs99 PhươngiUpB đ5aPZi S8mhra rEs99ồi, RDBfanh mớS8mhi kh5aPZoác vaiUpBi NhiiUpBếp VS8mhũ TS8mhhịnh, tiUpBrêu chọc:S8mh “S8mhSư huyRDBfnh, nghe RDBfnói hôEs99m 5aPZnay tEs99rong phiUpBòng phẫ5aPZu thuật5aPZ an5aPZh biUpBị 5aPZlão iUpByêu mắngiUpB hả?”

“Làm gEs99ì S8mhcó, Es99em nghiUpBe ai Es99nói thế?”

“Ái dà,S8mh NhiiUpBếp 5aPZsư huynhS8mh à, ngàyEs99 nàS8mho lRDBfão Es99yêu RDBfchẳng mắngS8mh bọiUpBn Es99em vàiEs99 lượt,5aPZ cóEs99 ph5aPZải l5aPZà Es99chuyện gìS8mh mS8mhất mặ5aPZt đâu, Es99sao iUpBanh RDBfkhông ch5aPZịu thừa5aPZ RDBfnhận nhRDBfỉ? NhưiUpBng đêmiUpB maEs99i iUpBlão yiUpBêu phânRDBf côngRDBf eRDBfm trực ban5aPZ th5aPZay aS8mhnh, S8mhnói nh5aPZà aEs99nh 5aPZcó việcEs99, aEs99nh nóiiUpB RDBfđi, aiUpBnh phEs99ải cảiUpBm ơRDBfn Es99em 5aPZthế niUpBào đây nhỉ?”

Nhiếp VEs99ũ RDBfThịnh vS8mhô cùng cảiUpBm kíiUpBch trước5aPZ sự5aPZ 5aPZquan 5aPZtâm cEs99ủa CS8mhhủ nhiệmS8mh Phương,RDBf RDBfanh địnhEs99 buEs99ổi Es99tối quEs99a Es99viện túc trựcS8mh bênS8mh giườS8mhng bệnhS8mh, chăS8mhm sóRDBfc S8mhbé Tôn5aPZ BìS8mhnh nhiềuEs99 hơ5aPZn RDBfmột chiUpBút, khôRDBfng ngờS8mh cEs99hi tiếtEs99 nhỏ 5aPZnhặt S8mhnày ch5aPZủ nhRDBfiệm cũngEs99 đãS8mh ngiUpBhĩ cEs99hu đáoiUpB cRDBfả rồi.

Anh đá5aPZp: “V5aPZậy 5aPZanh mời eS8mhm ăRDBfn Es99cơm nhé.”

Tiểu MẫnRDBf lEs99ắc S8mhđầu quầy qu5aPZậy: “Es99Ôi nS8mho noRDBf! MEs99ời Es99ăn cơS8mhm t5aPZhì dễEs99 chiUpBo iUpBanh qRDBfuá. AniUpBh m5aPZời eiUpBm ăiUpBn 5aPZcơm cũn5aPZg được, nhiUpBưng eS8mhm phảiRDBf dEs99ẫn theS8mho bạEs99n iUpBgái eiUpBm nữa!”

Bạn gáRDBfi củiUpBa TiS8mhểu MẫRDBfn cũng học5aPZ RDBfY nhưnRDBfg họciUpB N5aPZha iUpBkhoa, nămiUpB na5aPZy iUpBmới iUpBlà thạc5aPZ sĩiUpB RDBfnăm thEs99ứ 2S8mh, đaS8mhng thự5aPZc tập tạiiUpB bệnhS8mh việiUpBn nàEs99y. NhiếEs99p VũS8mh ThRDBfịnh nói:S8mh “ĐượS8mhc thôRDBfi, eS8mhm iUpBgọi 5aPZcả Es99Tiểu KỳS8mh đEs99i, iUpBanh mEs99ời hai đứaS8mh iUpBăn cơm.”

Tiểu M5aPZẫn cườiS8mh giaS8mhn xảoiUpB: “Sư hu5aPZynh, mờiUpBi hS8mhai đứaEs99 e5aPZm iUpBăn cơEs99m màEs99 a5aPZnh RDBfđi mộtRDBf mì5aPZnh, RDBfkhông ngượnRDBfg à?5aPZ KhEs99ách có ha5aPZi người,iUpB chủEs99 cũngiUpB p5aPZhải cS8mhó hiUpBai ngRDBfười Es99chứ! S8mhAnh kêEs99u bạnS8mh gáiiUpB aS8mhnh cRDBfùng RDBfđi, ch5aPZo em S8mh với TRDBfiểu KỳEs99 iUpBdiện kiEs99ến, đượcS8mh không?”

Nhiếp VS8mhũ S8mhThịnh thoángS8mh ngây ngưRDBfời, đRDBfáp: “An5aPZh và5aPZ côRDBf ấy5aPZ chiiUpBa tiUpBay rồi.”

Tiểu MẫiUpBn kinS8mhh ngạc: “CáiRDBf iUpBgì cơ?S8mh Sa5aPZo lạiUpBi thế?”

Nhiếp V5aPZũ ThịnS8mhh không nóiRDBf gì5aPZ, Es99Tiểu Mẫn5aPZ b5aPZây gRDBfiờ S8mhmới nh5aPZớ RDBfra Es99họ đa5aPZng iUpBở tronS8mhg phòniUpBg bệniUpBh, Es99vẫn cS8mhòn bệnEs99h nhân niUpBằm kS8mhia, S8mhmình hỏiiUpB nhRDBfiều cEs99huyện niUpBhư S8mhvậy, RDBfquả 5aPZlà khônS8mhg niUpBên. iUpBVì thếEs99 an5aPZh vội imRDBf biUpBặt, nhìniUpB Es99Nhiếp ViUpBũ ThịnS8mhh gh5aPZi lời5aPZ că5aPZn S8mhdặn. Nhiếp5aPZ VRDBfũ Es99Thịnh gS8mhhi Es99xong liềnRDBf cùng Ti5aPZểu MẫEs99n Es99đi S8mhra ngoàiS8mh, ĐS8mhàm TĩnRDBfh tiUpBuy Es99ở giaRDBfn triUpBong cEs99ủa phòngS8mh b5aPZệnh, n5aPZhưng vì5aPZ cửaEs99 mở RDBf nên họiUpB nóEs99i RDBfgì 5aPZcô S8mhđều iUpBnghe RDBfrõ từS8mhng chS8mhữ một.

Lúc đEs99ầu cEs99ô ấEs99y cũiUpBng chỉ iUpB nghe loánS8mhg thEs99oáng, RDBfmãi RDBfđến iUpBkhi NhiếpiUpB RDBfVũ ThịEs99nh 5aPZnói S8mhđã chEs99ia RDBftay vớiEs99 bạnEs99 gái,5aPZ côEs99 mới chợtRDBf S8mhnhư niUpBhận tiUpBh điều5aPZ gS8mhì. RDBfTính iUpBcách củaiUpB S8mhNhiếp VũiUpB ThịnS8mhh côiUpB hEs99iểu r5aPZất 5aPZrõ, RDBfanh không dễiUpB dS8mhàng q5aPZua lạ5aPZi vớiEs99 5aPZmột ngườiRDBf 5aPZcon gái5aPZ, iUpBsau kh5aPZi quy5aPZết địS8mhnh yêu,Es99 lại5aPZ càng khiUpBông tRDBfuỳ S8mhtiện Es99nói chS8mhia S8mhtay. S5aPZao lạiS8mh thếiUpB nhỉRDBf? ChẳnEs99g lẽRDBf viUpBì chuyệniUpB củaS8mh iUpBTôn Bình?

Bất kỳEs99 ngRDBfười iUpBcon gái 5aPZnào S8mhcũng khEs99ó mEs99à cEs99hấp nhận5aPZ nổEs99i viEs99ệc bạnS8mh trEs99ai mìnhEs99 RDBftự dưnRDBfg cóRDBf 5aPZmột đứS8mha coEs99n riêngEs99. Đàm RDBfTĩnh chợtiUpB thấS8mhy RDBfáy náy.

Sau Es99khi trờS8mhi tiUpBối, đániUpBg lẽ đãEs99 hếEs99t giRDBfờ thS8mhăm 5aPZbệnh, nh5aPZưng lS8mhà phEs99òng VIiUpBP nêniUpB RDBfcũng thoiUpBải máRDBfi hơn5aPZ chiUpBút ítRDBf. Vương VũS8mh LiiUpBnh vàRDBf LươngS8mh iUpBNguyên AEs99n 5aPZnghe S8mhnói 5aPZhôm iUpBnay TônS8mh BìEs99nh làmEs99 phiUpBẫu thuậtS8mh, vừa Es99 sáng sRDBfớm đã5aPZ gS8mhọi điệniUpB hỏiiUpB thăm,5aPZ đRDBfến tốiEs99 Vương5aPZ VũS8mh LRDBfinh liUpBại đến5aPZ tậEs99n bệ5aPZnh việnS8mh thăm TônEs99 BìnhRDBf, iUpBcô sợRDBf quEs99á giờ5aPZ thS8mhăm biUpBệnh bá5aPZc 5aPZsĩ Es99không 5aPZcho vS8mhào, 5aPZnên đếnRDBf dướEs99i châiUpBn lầu liS8mhền gọiRDBf điệniUpB c5aPZho RDBfĐàm TĩniUpBh, ĐàRDBfm TS8mhĩnh Es99bèn iUpBbảo TEs99ôn ChíEs99 QEs99uân xuốn5aPZg đóniUpB cô.

Đã Es99mấy 5aPZngày khô5aPZng gặiUpBp, Vương VũiUpB LiUpBinh vừa5aPZ tRDBfhấy ĐàiUpBm TĩS8mhnh liền5aPZ S8mhtay bEs99ắt 5aPZmặt mừRDBfng. Es99Cô cầiUpBm tiUpBheo Es99một hộS8mhp lớn đựng5aPZ đầyEs99 cáiUpBc loạRDBfi bánRDBfh ngọt,iUpB nói:5aPZ “HaiiUpB hRDBfôm 5aPZnay Es99cửa tiS8mhệm của5aPZ chúngS8mh mìiUpBnh vừiUpBa khaEs99i trương, đắt5aPZ hàniUpBg Es99lắm, kh5aPZách hàniUpBg aS8mhi cũiUpBng kheS8mhn b5aPZánh nS8mhgon, hô5aPZm nEs99ay tớ5aPZ chọn5aPZ riRDBfêng mấy cRDBfái vừaRDBf RDBfra lòS8mh, đểiUpB 5aPZnguội S8mhrồi RDBfmang qiUpBua đâyS8mh chS8mho cậEs99u RDBfvới Bì5aPZnh S8mhBình ăn.”

“Bình Es99Bình vẫnRDBf chRDBfưa RDBfđược ăn cái5aPZ g5aPZì cả.”S8mh Đà5aPZm Tĩn5aPZh đS8mhỡ lấiUpBy bRDBfánh, nóiiUpB iUpBđầy cRDBfảm kíchEs99 “CảEs99m ơRDBfn cậEs99u niUpBhiều lắm.”

“Ôi dàS8mho, iUpBgiữa chúngS8mh mình cRDBfần gS8mhì phảiRDBf cảm5aPZ S8mhơn. VRDBfốn tớS8mh đ5aPZịnh S8mhqua đS8mhây từS8mh 5aPZsáng S8mhcơ, nhưniUpBg LươngiUpB NguyêiUpBn AniUpB bảo tớRDBf đừ5aPZng Es99gây thEs99êm rắEs99c S8mhrối iUpBcho cậS8mhu, cònRDBf nRDBfói Es99phòng phẫu5aPZ thuậS8mht Es99không iUpBcho người ngoài5aPZ vàiUpBo, cũnEs99g khôniUpBg chiUpBo quáRDBf RDBfnhiều ngưEs99ời đợiEs99 bêRDBfn ngoS8mhài. TớiUpB sốtiUpB S8mhruột quá,RDBf S8mhnên đEs99ến chiều 5aPZphải 5aPZgọi RDBfcho c5aPZậu iUpBngay, S8mhnghe cậuS8mh Es99nói phẫuS8mh thEs99uật đã5aPZ xongRDBf, BìnS8mhh B5aPZình cũiUpBng tỉnh Es99rồi, Es99tớ liiUpBền vộiEs99 5aPZvàng quRDBfa thăm.”

Tôn Bì5aPZnh đãEs99 n5aPZgủ saS8mhy, Đàm TRDBfĩnh mởiUpB ciUpBửa Es99gian tEs99rong phònS8mhg 5aPZbệnh đEs99ể V5aPZương iUpBVũ Li5aPZnh thRDBfăm béEs99 mộtRDBf c5aPZhút. Thực raS8mh Es99vẫn còniUpB cách5aPZ mộtRDBf cáS8mhnh cửaEs99 kínRDBfh nữa,5aPZ bên5aPZ gS8mhiường bệnhS8mh toànS8mh nS8mhhững máEs99y móEs99c thS8mheo dõi, RDBfvì 5aPZphòng 5aPZrất Es99rộng, nê5aPZn iUpBTôn Bình5aPZ 5aPZnằm trêniUpB giườnS8mhg Es99trông liUpBại cRDBfàng nhỏ5aPZ bRDBfé hơn, nS8mhhìn S8mhrất tộRDBfi nghiệp.

Vương VũEs99 LiiUpBnh sS8mhợ làiUpBm ồn khiS8mhến bEs99é Tôn5aPZ RDBfBình tỉnEs99h giS8mhấc nêRDBfn chiUpBỉ nRDBfhìn mộtiUpB látEs99 rồS8mhi bảoiUpB iUpBĐàm TĩnhS8mh đóngEs99 cRDBfửa lại.

Tôn iUpBChí RDBfQuân S8mhra cầu thaS8mhng thiUpBoát hiểmRDBf húRDBft tEs99huốc, cRDBfả căn5aPZ phònS8mhg rS8mhộng tRDBfhênh t5aPZhang ngoàS8mhi S8mhbé TônRDBf Bình đangiUpB ngủ,Es99 iUpBchỉ còn5aPZ ĐEs99àm Es99Tĩnh vàEs99 VươS8mhng ViUpBũ LiS8mhnh. VươngS8mh VũiUpB LiS8mhnh nhìnS8mh m5aPZột lượtRDBf cănS8mh phòng rồiiUpB hỏi:S8mh “NiUpBằm Es99phòng nà5aPZy RDBfchắc tốnEs99 kRDBfém liUpBắm phảiiUpB không?”

Đàm TĩEs99nh nói:Es99 RDBf“Tớ cũng5aPZ không Es99rõ nữaRDBf, cóS8mh ngườiiUpB khác5aPZ lEs99o chuyểnS8mh phònEs99g gRDBfiúp mà.”

Vương VũS8mh LEs99inh không5aPZ nhịn đượcS8mh liRDBfền hỏi:S8mh iUpB“Đàm TS8mhĩnh, tiUpBớ đRDBfang muốRDBfn hỏiiUpB cậu5aPZ Es99đây, ciUpBậu lấyRDBf RDBfđâu rRDBfa Es99tiền làmEs99 phẫu thuật

Đàm TĩnS8mhh S8mhdo dựS8mh mộtiUpB thoáng rồiEs99 đáiUpBp: “TớiUpB đEs99i vay.”

“Cậu S8mhvay Es99ai?” S8mhVương Vũ LRDBfinh sốtiUpB rRDBfuột, “Đàm5aPZ TĩnEs99h à,5aPZ S8mhcậu vốiUpBn iUpBlà ngườiEs99 thậtS8mh thà,Es99 đRDBfừng iUpBđể mắciUpB iUpBlừa ngư5aPZời ta nS8mhhé. NgườiEs99 tS8mha chiUpBo cậ5aPZu RDBfvay nRDBfhiều tiRDBfền thếRDBf, saEs99u nà5aPZy cậS8mhu iUpBlấy gìRDBf miUpBà trả?”

Đàm RDBfTĩnh vôRDBf cùnEs99g cảm kícEs99h trướciUpB s5aPZự qEs99uan tâmS8mh củaEs99 baniUpB, bènEs99 nEs99ói: “Es99Cậu yêRDBfn tâiUpBm điS8mh, tEs99ớ tựRDBf S8mhbiết cá5aPZch l5aPZo liệu.”

“Không phảiiUpB cậS8mhu RDBfvay Giám đ5aPZốc ThRDBfịnh đấyS8mh chứS8mh? iUpBAnh t5aPZa dựEs99a và5aPZo cáiEs99 gìRDBf iUpBmà RDBfcho 5aPZcậu Es99vay nhiềiUpBu tiề5aPZn thế?”

“Không, tRDBfớ không5aPZ vay Es99anh t5aPZa, tớEs99 vaRDBfy mộtiUpB người5aPZ họ5aPZ hàng5aPZ thôi.”

Vương RDBfVũ LiniUpBh bániUpB tín bánEs99 ngEs99hi: “C5aPZậu ciUpBòn ngườiUpBi họRDBf Es99hàng giàS8mhu cóEs99 S8mhthế ư5aPZ? SEs99ao trướcS8mh khôS8mhng nghiUpBe cậuS8mh nhắciUpB đếRDBfn bao S8mhgiờ thế?”

Đàm TĩS8mhnh gượngiUpB cười, nói:RDBf “CũngEs99 khônS8mhg 5aPZphải lS8mhà họRDBf iUpBhàng củaS8mh tớ,Es99 5aPZlà h5aPZọ Es99hàng iUpBcủa BEs99ình iUpBBình, vìRDBf B5aPZình Bình nRDBfên ngườ5aPZi tRDBfa mớS8mhi S8mhchịu chS8mho t5aPZớ iUpBvay đấy.”

Vương VũS8mh 5aPZLinh niUpBghĩ Es99là họ hàngEs99 bênS8mh TRDBfôn ChRDBfí iUpBQuân, vìRDBf ĐEs99àm TĩniUpBh S8mhvốn đãiUpB chẳngiUpB cóEs99 mấy5aPZ họRDBf h5aPZàng, sRDBfau Es99này lạiS8mh đều kEs99hông cònS8mh qu5aPZa lại5aPZ nữEs99a. Es99Cô nRDBfói: “Tôn5aPZ CEs99hí QuiUpBân cũ5aPZng tEs99hật là,5aPZ cRDBfó ngưEs99ời họ5aPZ hàngS8mh giỏi S8mhgiang nhiUpBư thế5aPZ saS8mho kh5aPZông nóiiUpB sớm?iUpB ĐểiUpB cậRDBfu S8mhvì chuyệRDBfn chiUpBi RDBfphí phẫu5aPZ thuật5aPZ mEs99à phảRDBfi lo lắnRDBfg Es99bao nhiêuiUpB n5aPZăm nay.”

Đàm TĩiUpBnh iUpBđổi chEs99ủ đề: “5aPZLàm RDBfăn thếRDBf nàRDBfo? Es99Sao LươngRDBf NgEs99uyên A5aPZn khôiUpBng đến?”

“Anh S8mhấy cũnRDBfg RDBfmuốn đếnS8mh lắm, RDBfnhưng mớiRDBf khEs99ai trương5aPZ h5aPZai hômiUpB nayRDBf, từ5aPZ RDBfsáng đếS8mhn tốiRDBf RDBflúc nào5aPZ c5aPZũng iUpBcó ngườEs99i xếpEs99 hàng ch5aPZờ muEs99a bánhEs99. CS8mhậu yêniUpB tâEs99m đ5aPZi, cửS8mha hàEs99ng củaS8mh chúS8mhng 5aPZta nhEs99ất 5aPZđịnh iUpBăn nS8mhên lEs99àm ra, t5aPZuyệt đốiEs99 khôS8mhng đểRDBf RDBfcậu lỗS8mh vốnEs99 S8mhđâu. LS8mhương NgS8mhuyên A5aPZn S8mhcòn nóiiUpB, phảiiUpB nhanh chóngRDBf thuRDBfê thêmS8mh ngườEs99i thEs99ôi, chỉEs99 cS8mhó iUpBhai đEs99ứa iUpBbọn Es99tớ chắcS8mh RDBflàm khRDBfông xuiUpBể. iUpBAnh ấ5aPZy phải iUpB phụ tráRDBfch lò5aPZ nướnEs99g, lạRDBfi 5aPZlo bắEs99t bEs99ông kemiUpB, còn5aPZ RDBftớ Es99một Es99mình vừaEs99 thiUpBu tiềiUpBn, vừRDBfa gói Es99 bánh, 5aPZvừa S8mhlấy hàngiUpB, quiUpBả thựcS8mh làEs99 S8mhkhông kRDBfham nổi.”

Đàm TĩnhiUpB bấy5aPZ giờEs99 mớS8mhi nở nụ5aPZ cười:iUpB “ĐợiiUpB BìnhRDBf 5aPZBình khoẻ5aPZ RDBfrồi, S8mhtớ qu5aPZa gS8mhiúp cáS8mhc cậu.”

“Đừng đùaEs99 S8mhnữa, văn 5aPZ phòng m5aPZát mẻRDBf khônS8mhg ngồS8mhi, chạyiUpB rRDBfa Es99bán RDBfbánh làiUpBm gì?”

“Tớ thíchiUpB iUpBbán 5aPZbánh ngọt.” ĐàmRDBf TRDBfĩnh nóiS8mh, RDBf“Vả lạS8mhi, RDBftớ vEs99ừa điiUpB làmS8mh kh5aPZông Es99lâu Es99đã xi5aPZn nghỉ5aPZ 5aPZdài ngàiUpBy thế5aPZ nàyS8mh, nghĩ đãiUpB thấy5aPZ ngạiS8mh RDBfquá RDBfđi mấRDBft. CônS8mhg tS8mhy k5aPZhông đ5aPZuổi việcRDBf thìRDBf Es99tớ c5aPZũng chẳS8mhng còRDBfn mặt mũiiUpB nào5aPZ RDBfđi iUpBlàm tEs99iếp. T5aPZớ iUpBxin nghiUpBỉ đS8mhến giUpBiúp chRDBfo h5aPZai cậS8mhu vậy,5aPZ bEs99án RDBfbánh ngọtRDBf cũng5aPZ t5aPZốt mà, iUpBtớ cS8mhòn S8mhmuốn họcS8mh cáchiUpB bắiUpBt bôiUpBng 5aPZkem cS8mhủa LươnRDBfg Nguyê5aPZn AS8mhn nữa.”

Vương iUpBVũ LinRDBfh nó5aPZi: “Công iUpBviệc Es99ấy màiUpB 5aPZcậu đểRDBf tiUpBuột m5aPZất thEs99ì tiếc5aPZ liUpBắm RDBfđấy, lS8mhàm troniUpBg S8mhtòa niUpBhà sEs99a nh5aPZư thế, đúngS8mh RDBflà máiUpBt 5aPZmày máEs99t mặt!iUpB Es99Nhưng cEs99ậu làiUpB cổRDBf S8mhđông củRDBfa tiRDBfệm báRDBfnh, nếRDBfu Es99cậu đếniUpB cửa hiUpBàng làS8mhm, RDBftớ 5aPZvà LưiUpBơng NgEs99uyên AiUpBn đềuEs99 rấ5aPZt RDBfhoan Es99nghênh. Es99Còn cậuEs99 muốS8mhn RDBfhọc làmS8mh bánh iUpB thì đS8mhơn giS8mhản thS8mhôi, ta5aPZn s5aPZở điUpBến tiS8mhệm bEs99ánh, kêiUpBu S8mhLương NguyêS8mhn iUpBAn diUpBạy cậiUpBu là5aPZ đượciUpB rồi. RDBfNói đếnRDBf đây,5aPZ côiUpB chợtRDBf bRDBfùi ngùiS8mh: “VậyEs99 làS8mh tS8mhốt rồS8mhi, bệnhS8mh iUpBcủa Bình5aPZ BEs99ình đ5aPZã chữa làniUpBh, cậuEs99 cS8mhũng khỏiRDBf cầnRDBf vS8mhừa ta5aPZn S8mhsở làEs99 cuRDBfống qiUpBuýt chạyiUpB vềS8mh t5aPZrông nEs99om nó5aPZ nữa. ChúngEs99 tRDBfa iUpBcó tRDBfhể thưEs99ờng xuyênRDBf đưRDBfa BìnhRDBf BìniUpBh 5aPZđi chơRDBfi. iUpBĐàm TĩnhiUpB, RDBfcoi như5aPZ S8mhcậu hết kS8mhhổ rồi.”

Nghe Vương5aPZ VũRDBf iUpBLinh nói vậ5aPZy, ĐàRDBfm iUpBTĩnh S8mhcười khẽiUpB, nhưiUpBng đS8mhó chRDBfỉ S8mhlà n5aPZụ cườiEs99 ngoàiUpBi S8mhmặt c5aPZhứ khôniUpBg Es99phải xuấEs99t phát tiUpBừ tráiEs99 Es99tim. ĐúngS8mh vậy,iUpB BìiUpBnh BEs99ình S8mhcuối cù5aPZng iUpBđã đưRDBfợc làmEs99 S8mhphẫu thuật,iUpB đRDBfiều này khiếnS8mh cS8mhô Es99như tRDBfrút đưRDBfợc mS8mhột tảS8mhng S8mhđá nặS8mhng trịcEs99h, nhưngS8mh ngS8mhay lS8mhập tứRDBfc, lạiS8mh S8mhcó mộS8mht tảng đEs99á kS8mhhác đèS8mh nặng5aPZ liUpBên lònEs99g cô.RDBf Es99Cô khô5aPZng tiUpBhấy rằngEs99 mìnhiUpB đã5aPZ hết5aPZ khổ,RDBf tráiUpBi lại, nRDBfhững khổ5aPZ cực5aPZ màRDBf Es99cô phảiUpBi chịS8mhu troRDBfng ba5aPZo nEs99hiêu niUpBăm qRDBfua kEs99hiến cô5aPZ thấS8mhy 5aPZlòng đầy chRDBfua xót.iUpB 5aPZCô biiUpBết p5aPZhía trướ5aPZc cóRDBf thểEs99 iUpBcòn nhiềuEs99 trEs99ắc trS8mhở hơnEs99 đanEs99g 5aPZđợi mìS8mhnh, iUpBví RDBfdụ như Es99gia đìEs99nh Nhi5aPZếp ViUpBũ iUpBThịnh nhấRDBft địnEs99h khônRDBfg chịuRDBf từ5aPZ bỏEs99 qS8mhuyền gS8mhiám hiUpBộ. Es99Lời luậtiUpB sư còn5aPZ vănEs99g vẳngRDBf bê5aPZn tiUpBai, 5aPZtrong lònS8mhg côS8mh cũngS8mh hiEs99ểu S8mhrõ, iUpBnhà hEs99ọ NhiếiUpBp RDBfdễ dàRDBfng đồng ýiUpB cEs99ác điRDBfều kh5aPZoản bồEs99i thường,RDBf S8mhsố tiềnRDBf liUpBớn tớiUpBi mứcS8mh lúRDBfc iUpBký têiUpBn RDBfcô cRDBfũng gi5aPZật cả mìnhS8mh, RDBfđó lEs99à còiUpBn chưS8mha kểiUpB chỗiUpB cổiUpB phiếEs99u niêmiUpB yếtiUpB tạiRDBf Hồn5aPZg K5aPZông. Es99Mấy vị5aPZ lS8mhuật 5aPZsư lậEs99p thoả t5aPZhuận đRDBfến 5aPZnửa nS8mhgày RDBfrồi mRDBfới đ5aPZưa RDBfcho 5aPZcô iUpBký. ĐóiUpB khôngEs99 RDBfphải mRDBfột Es99hai vạniUpB tệ, 5aPZ cũng kEs99hông phảiS8mh m5aPZột haEs99i RDBfchục viUpBạn Es99tệ, iUpBmà làRDBf mộEs99t cEs99on số5aPZ trê5aPZn trờiUpBi, 5aPZcô iUpBkhông thể 5aPZtưởng S8mhtượng r5aPZa nổi.

Nhiếp Đ5aPZông ViễnEs99 khRDBfông đời nàoS8mh chS8mhịu để5aPZ yEs99ên nRDBfhư vậRDBfy, Thịnh5aPZ Ph5aPZương ĐìnhEs99 nRDBfói, sEs99ở dĩiUpB ôRDBfng iUpBta dễS8mh dàEs99ng t5aPZrao tặnRDBfg quyền sởEs99 hữRDBfu cổ5aPZ Es99phần làEs99 vS8mhì biếtS8mh mìnhiUpB S8mhcó thểEs99 giàn5aPZh đượciUpB quyềRDBfn giámRDBf hộ.RDBf TrS8mhong lòng ĐàS8mhm TĩnhRDBf vô5aPZ cùEs99ng 5aPZu iUpBám, nếuRDBf Nhiế5aPZp VũRDBf TEs99hịnh 5aPZbiết lýS8mh Es99do nămRDBf ấy5aPZ côiUpB rờiEs99 biUpBỏ anh, 5aPZ liệu sẽ5aPZ nghĩiUpB tEs99hế nS8mhào? CRDBfứ chS8mho lRDBfà aiUpBnh ấyEs99 khôngS8mh biếtEs99, thiUpBì saiUpBu nàyRDBf NhiếiUpBp S8mhĐông Vi5aPZễn sẽ làmEs99 gRDBfì t5aPZiếp iUpBnữa? NếuS8mh thRDBfực sựRDBf mấtS8mh điiUpB qEs99uyền giáRDBfm hộ,Es99 iUpBcả đờiiUpB nàyRDBf kS8mhhông gặS8mhp được BìnhS8mh Bìn5aPZh nữa,iUpB ciUpBô cảEs99m thấiUpBy iUpBthà chếtEs99 còniUpB hơn.

Cô tuyEs99ệt đốiS8mh khônS8mhg thể đểS8mh coRDBfn rờiUpBi xiUpBa mình,Es99 tu5aPZyệt đối5aPZ không.

Vương iUpBVũ L5aPZinh rS8mha iUpBvề r5aPZất muộn, ĐàmEs99 TĩS8mhnh điUpBịnh tRDBfiễn cô5aPZ Es99xuống, n5aPZhưng đúngiUpB lRDBfúc iUpBđó Es99y táEs99 liUpBại Es99đến đoRDBf nhiEs99ệt độ và5aPZ 5aPZhuyết Es99áp, nênRDBf VưRDBfơng VS8mhũ LinEs99h ngănEs99 cRDBfô lại.S8mh Es99Y 5aPZtá kiểmiUpB tEs99ra x5aPZong RDBfxuôi, ghiUpBi 5aPZlại những c5aPZon sốRDBf S8mhtrên cáRDBfc Es99máy tS8mhheo dõiRDBf, nRDBfói rằnEs99g iUpBmọi chuyệnEs99 đềuRDBf ổRDBfn. 5aPZCon ciUpBô đangRDBf n5aPZgủ riUpBất ngon, hì5aPZnh nEs99hư c5aPZhăn RDBfhơi ấmEs99 Es99quá, iUpBnên trán5aPZ cậu5aPZ 5aPZbé lấmiUpB tấmiUpB mồS8mh hRDBfôi. ĐàEs99m Tĩ5aPZnh lấS8mhy khăn mEs99ặt lEs99au cEs99ho S8mhcon, iUpBvừa lúc5aPZ ấEs99y, TôniUpB CS8mhhí QuâiUpBn Es99cũng quaiUpBy lại.

Anh iUpBta nói5aPZ: “5aPZEm điS8mh ngủ miUpBột RDBflát đi,iUpB an5aPZh trôn5aPZg ở5aPZ đâS8mhy đư5aPZợc rồi.”

“Không s5aPZao, Es99anh vRDBfề nhà ngủ5aPZ đS8mhi, eEs99m ởEs99 iUpBđây vớiiUpB BìS8mhnh BìnhiUpB, hôEs99m Es99nay aS8mhnh cS8mhũng mệtS8mh cả5aPZ nRDBfgày rồi.”iUpB iUpBĐàm Tĩnh bình5aPZ thảnEs99 nRDBfói, “CảmRDBf ơRDBfn aniUpBh đãEs99 đến.

Rất ítS8mh khRDBfi ngiUpBhe côiUpB nói vớiEs99 iUpBmình nhữRDBfng lờEs99i khiUpBách sRDBfáo như5aPZ tS8mhhế, TônS8mh Chí5aPZ QuânEs99 tEs99hấy kiUpBhông queS8mhn, liEs99ền Es99nói: “Hay làiUpB eEs99m viUpBề S8mhnhà ngủEs99 đi,Es99 sRDBfớm iUpBmai đếnRDBf Es99thay ciUpBa 5aPZcho anh.”

“Không cầnS8mh đâuRDBf, S8mhở đâRDBfy với con,iUpB RDBfem cEs99òn thấyRDBf S8mhdễ chịuiUpB hơn5aPZ. BáiUpBc S8mhsĩ nóiS8mh 5aPZđến sánS8mhg thuiUpBốc têS8mh hếtiUpB tá5aPZc dụngRDBf, RDBfvết mổ có5aPZ S8mhthể s5aPZẽ RDBfđau. ThôS8mhi c5aPZứ đểRDBf eS8mhm ởiUpB lạEs99i đâyiUpB, Es99anh vềS8mh nRDBfhà nghỉEs99 đi.”

Tôn S8mhChí QiUpBuân biS8mhết ĐEs99àm Tĩnh đã5aPZ quiUpByết điều5aPZ Es99gì thiUpBì sẽ5aPZ khônEs99g S8mhthay 5aPZđổi nêEs99n Es99không nóiiUpB tiUpBhêm gS8mhì S8mhnữa, a5aPZnh đứng troS8mhng pEs99hòng bệnEs99h RDBfmột látRDBf Es99rồi quiUpBay nS8mhgười bS8mhước RDBfra ngRDBfoài. CS8mhả đê5aPZm qEs99ua ĐàmS8mh TĩEs99nh gần S8mh như 5aPZkhông nRDBfgủ, RDBfsáng sRDBfớm n5aPZay lạS8mhi túEs99c trS8mhực bênS8mh ngoàiRDBf phEs99òng S8mhphẫu thuật,5aPZ thEs99ực s5aPZự cô iUpB cũng cảmS8mh thấ5aPZy hơS8mhi mệt.RDBf TroEs99ng góciUpB RDBfphòng S8mhbệnh có5aPZ mộtiUpB chRDBfiếc iUpBgiường gấpEs99 chuẩniUpB biUpBị sẵn cRDBfho hộRDBf lý,Es99 Đàm5aPZ TĩnEs99h khiUpBông thuêiUpB hộ5aPZ Es99lý nênRDBf côRDBf 5aPZnằm luRDBfôn liUpBên chS8mhiếc giườn5aPZg đó.Es99 S8mhVốn chỉ định5aPZ nghỉEs99 mộRDBft lát,iUpB nhEs99ưng S8mhvì 5aPZquá mệt5aPZ, S8mhvả lạiEs99 cRDBfa mổRDBf đãiUpB hoàniUpB thành5aPZ, S8mhtinh thần côS8mh ciUpBũng thoảiiUpB máiUpBi hơn,5aPZ Đàm5aPZ TĩnEs99h ngủS8mh thEs99iếp RDBfđi lúRDBfc RDBfnào khRDBfông biết.

Nhiếp VRDBfũ S8mhThịnh thực5aPZ ra iUpB vẫn iUpBở trRDBfong phòiUpBng trựcEs99 S8mhban RDBfchưa vềiUpB, hôS8mhm nRDBfay anEs99h kRDBfhông phả5aPZi tS8mhrực iUpBca đêm5aPZ, 5aPZca trRDBfực đêm mấy5aPZ nS8mhgày nS8mhày củEs99a an5aPZh ChủiUpB nhiệiUpBm PhiUpBương đềuEs99 đổiEs99 gi5aPZúp 5aPZanh S8mhcả rồi.Es99 SRDBfau kiUpBhi tan làm5aPZ, RDBfanh qEs99ua thăiUpBm bEs99ố, tiRDBfện thểS8mh bEs99áo 5aPZcho S8mhông tìnRDBfh hìn5aPZh phẫuEs99 thiUpBuật củ5aPZa BìiUpBnh Bình. ÔnEs99g NhiiUpBếp RDBfĐông ViễEs99n đãRDBf biiUpBết trước,5aPZ thựcRDBf r5aPZa từEs99 Es99trưa ô5aPZng đãS8mh iUpBphái ngườEs99i đếnEs99 kRDBfhoa Ngoại TiRDBfm mEs99ạch th5aPZăm d5aPZò, niUpBhưng khôngRDBf đS8mhể RDBfcho NiUpBhiếp VEs99ũ Es99Thịnh RDBfhay. Nhì5aPZn vẻiUpB m5aPZặt mệt mRDBfỏi 5aPZcủa cEs99on traRDBfi, ôn5aPZg niUpBói: S8mh“Phẫu iUpBthuật khôngRDBf cEs99ó vấnEs99 đề5aPZ gS8mhì làEs99 RDBftốt rEs99ồi, iUpBmấy ngàyS8mh nay coRDBfn cũnEs99g RDBfmệt nhiều,iUpB ănS8mh khEs99ông ngo5aPZn S8mhngủ kh5aPZông yênRDBf, tốiUpBi nEs99ay vS8mhề S8mhnhà Es99mà ngh5aPZỉ ngơi đi.”

Nhiếp VũRDBf T5aPZhịnh RDBfmiệng thì đS8mhồng ý,S8mh n5aPZhưng từiUpB k5aPZhoa RDBfGan mậtS8mh bướiUpBc 5aPZra iUpBanh lạRDBfi đi5aPZ Es99thẳng vềiUpB ph5aPZòng trEs99ực biUpBan c5aPZủa khoa S8mhNgoại Es99Tim mạchiUpB. ĐêmEs99 RDBfnay làRDBf RDBfđêm đầS8mhu iUpBtiên sRDBfau ciUpBa phRDBfẫu t5aPZhuật, mặ5aPZc S8mhdù hiệnRDBf tại 5aPZtình trạnRDBfg RDBfsau phẫiUpBu thEs99uật rấiUpBt tốt5aPZ, nhưng5aPZ Es99dù 5aPZsao cũnEs99g vẫn5aPZ liUpBà đêmEs99 Es99quan trọEs99ng nhất,RDBf hơn nữS8mha iUpBqua buổiEs99 sớmEs99 maiEs99, c5aPZác lEs99oại thiUpBuốc gRDBfây mêRDBf RDBfsẽ ho5aPZàn toS8mhàn mRDBfất 5aPZtác d5aPZụng, thằng Es99 bé Es99sẽ 5aPZcảm 5aPZthấy rEs99ất đau,Es99 cóRDBf lẽiUpB Es99còn điUpBau đếnRDBf RDBfmức khônEs99g 5aPZngủ đượiUpBc, cũn5aPZg cóS8mh lS8mhẽ sẽ phEs99át khóc5aPZ. NghĩEs99 đS8mhến nhữngRDBf 5aPZgiọt nướEs99c mRDBfắt củEs99a RDBfnó iUpBmà iUpBlòng aS8mhnh tiUpBhắt lạiS8mh, cRDBfuối cù5aPZng quyết địnhRDBf ởiUpB lạiiUpB k5aPZhông về.

Thấy S8mhanh Es99ở lạiS8mh đêm5aPZ nay, các5aPZ 5aPZy t5aPZá trựcS8mh iUpBban ciUpBũng khEs99ông liUpBấy g5aPZì làiUpBm 5aPZlạ, iUpBvì trướEs99c đâyiUpB S8mhcó nRDBfhững cEs99a RDBfphẫu thuậS8mht của bệnhEs99 RDBfnhân quaiUpBn trọniUpBg, vàRDBfo iUpBđêm đầRDBfu Es99tiên sS8mhau khRDBfi RDBfmổ, NhiếpiUpB S8mhVũ ThịnhRDBf vẫnRDBf hay chủEs99 động5aPZ yêEs99u ciUpBầu trực,RDBf ti5aPZện t5aPZhể quaEs99n siUpBát iUpBtình hìiUpBnh sEs99au phẫS8mhu tiUpBhuật luôn.RDBf S5aPZự tận tâRDBfm vàiUpB nghRDBfiêm túiUpBc RDBfđó Es99anh đềuRDBf họciUpB đưRDBfợc từ5aPZ CRDBfhủ nh5aPZiệm Phương.Es99 S8mhHai ngàEs99y niUpBay anh iUpBliên tiếRDBfp xRDBfin ngEs99hỉ pEs99hép, RDBfnên côn5aPZg vi5aPZệc RDBfcũng bịiUpB dRDBfồn đRDBfống khiUpBá nhiều,iUpB sẵnEs99 tiệiUpBn tận dụngRDBf lRDBfúc nS8mhày, cáEs99i S8mhgì cầ5aPZn bổ5aPZ sunS8mhg S8mhthì iUpBbổ sungiUpB, cS8mhái giUpBì cầniUpB kiểmEs99 tEs99ra th5aPZì kiể5aPZm tra. TiUpBhoạt đầ5aPZu RDBfanh khôn5aPZg S8mhđi thRDBfăm phS8mhòng bệniUpBh, bởi5aPZ anEs99h b5aPZiết sẽRDBf RDBfcó ngườ5aPZi RDBfđến thămEs99 Tôn BiUpBình, cũS8mhng biUpBiết rằiUpBng Tôn5aPZ CiUpBhí Quâ5aPZn vẫnS8mh cònEs99 RDBfở đS8mhó, S8mhmình tớiS8mh thă5aPZm chỉEs99 tổiUpB man5aPZg lại phiềnRDBf piUpBhức cRDBfho Đ5aPZàm TĩRDBfnh màRDBf thôiEs99, nêS8mhn quyếRDBft địnS8mhh ởEs99 lạEs99i phiUpBòng trực5aPZ ba5aPZn. NhưngEs99 mới ngồiRDBf mộtEs99 iUpBlát aS8mhnh đRDBfã bắtRDBf đầuiUpB bồniUpB chiUpBồn RDBflo lắng,Es99 khôiUpBng cònEs99 Es99tâm tRDBfrí làmiUpB v5aPZiệc gìEs99 nữaRDBf, khi S8mhnhìn tS8mhhấy Tôn5aPZ Es99Chí QEs99uân điEs99 khỏS8mhi, anRDBfh 5aPZlật xiUpBem bS8mhản giUpBhi S8mhchép S8mhmà Es99y táRDBf RDBfvừa hoàn thành,5aPZ rồi5aPZ quyiUpBết địEs99nh tới5aPZ pS8mhhòng bệnhiUpB xiUpBem thS8mhế RDBfnào, cóRDBf nhRDBfư vậyS8mh aS8mhnh mới5aPZ yêS8mhn tâS8mhm được.

Phòng bệnhiUpB rấtRDBf yên tĩnEs99h, bóng5aPZ đS8mhèn S8mhở 5aPZgian ngiUpBoài vẫniUpB chEs99ưa tắtiUpB, tiUpBrên RDBfbàn 5aPZđặt haS8mhi táEs99ch trà,iUpB còS8mhn cóEs99 cả mộRDBft hS8mhộp bánhiUpB ngọtiUpB, chắEs99c lRDBfà bánhiUpB ĐàRDBfm TĩEs99nh dEs99ùng đRDBfể t5aPZiếp kháciUpBh. CiUpBửa phòngRDBf troEs99ng chỉRDBf khép hRDBfờ, Nh5aPZiếp VRDBfũ ThRDBfịnh iUpBvừa đEs99ẩy cửS8mha S8mhvào, liUpBiền trônEs99g tEs99hấy thằngiUpB bS8mhé đaEs99ng 5aPZngủ rất Es99 say, ĐàmS8mh TiUpBĩnh cũngEs99 ng5aPZủ gụcS8mh triUpBên chiEs99ếc giườngS8mh xếp.