You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y táhGct trưởngNCdw tronqqRyg phòqqRyng mổ cảmhGct thxYgUấy kxYgUhông khxYgUí cNCdwa xYgUmổ hômqqRy nhGctay củxYgUa khoFSnAa qqRyNgoại NCdwTim mạchFSnA thậtxYgU kFSnAỳ qqRyquặc. Tính hGctkhí NCdwcủa xYgUChủ nhiNCdwệm PhươnxYgUg, cảqqRy việnqqRy nàyqqRy aNCdwi cũNCdwng bxYgUiết, kỹNCdw thuậtxYgU giỏiFSnA, yêuxYgU cầqqRyu caohGct, mỗi lhGctần xYgUông đíxYgUch tFSnAhân qqRycầm NCdwdao mổ,FSnA cảFSnA NCdwphòng phẫuNCdw thuậtxYgU cxYgUứ nhưqqRy gặqqRyp phảxYgUi đạiNCdw dịxYgUch, chỉ sợxYgU cFSnAó chỗqqRy nFSnAào sNCdwơ sFSnAót, qqRybị NCdwChủ nFSnAhiệm PhươxYgUng túmhGct đượcqqRy mắnghGct chhGcto mộFSnAt FSnAtrận thhGctì đếhGctn Giám đốchGct bệnqqRyh vixYgUện cũhGctng hGctkhông bqqRyênh nổi.NCdw VìhGct thNCdwế hôqqRym nhGctay cNCdwô phảixYgU qqRyđích tqqRyhân giám sátFSnA cácqqRy qqRyy NCdwtá chuẩFSnAn bFSnAị trưFSnAớc qqRyca mổ,hGct qqRychờ đếnhGct khhGcti bệhGctnh nhGcthân đượchGct đưaNCdw vàhGcto pFSnAhòng mổ, đènqqRy hGctchụp bậhGctt lêNCdwn, báxYgUc qqRysĩ qqRygây mêFSnA đãhGct bắqqRyt xYgUđầu chuẩnFSnA xYgUbị gâyNCdw mFSnAê, FSnAcô cFSnAhợt cảmxYgU thấy khFSnAông khqqRyí càngNCdw kỳFSnA qqRyquặc FSnAhơn nữa.

Những chGcta phFSnAẫu tqqRyhuật qqRycủa Chủ NCdwnhiệm PhGcthương đaqqRy phầqqRyn lFSnAà NCdwdo mxYgUột FSnAê kíNCdwp cxYgUố địqqRynh phốiFSnA hợpFSnA vFSnAới nhqqRyau, báxYgUc xYgUsĩ gFSnAây mê xYgUlà cộqqRyng sựhGct lFSnAâu nhGctăm, NhxYgUiếp VxYgUũ ThịNCdwnh FSnAthì NCdwvào tqqRyheo NCdwbệnh nhâxYgUn, thôxYgUng thường xYgU trong cáchGct qqRyca mổqqRy củaqqRy CFSnAhủ nhiệmxYgU Phương,qqRy aqqRynh đhGctều lqqRyà phxYgUụ mhGctổ thứNCdw nqqRyhất, nhưnxYgUg hômxYgU nqqRyay anh chỉFSnA đứngxYgU mNCdwột bênqqRy nhìxYgUn báFSnAc sĩNCdw gâqqRyy NCdwmê hGctlàm việNCdwc. ĐiềxYgUu qqRyđầu tiFSnAên khiếnxYgU xYgUy táFSnA trưởng qqRycảm qqRythấy kxYgUỳ quặcFSnA chínhNCdw làhGct NNCdwhiếp VqqRyũ ThịNCdwnh, FSnAhôm naFSnAy bqqRyác FSnAsĩ NhiếpxYgU trôngNCdw rấthGct NCdwlo lắng, từhGct lúxYgUc bướchGct vàhGcto xYgUtới gihGctờ FSnAanh chFSnAưa qqRyhề nqqRygồi xuốngĐihGctều nhGctày cqqRyũng kFSnAhông cóqqRy gìhGct lạ,xYgU Chủ xYgU nhiệm PNCdwhương cqqRyòn đứngNCdw kiaNCdw, ngoàqqRyi bácNCdw sqqRyĩ FSnAgây mêhGct rFSnAa, aNCdwi hGctdám FSnAcả FSnAgan ngồiqqRy chứ? NhưngNCdw CFSnAhủ nNCdwhiệm PhươngNCdw hômxYgU xYgUnay cũnNCdwg xYgUkhông dẫnNCdw thGctheo họcFSnA tFSnArò nàhGcto kxYgUhác củaFSnA mình vàohGct qqRyphụ mổ,FSnA xYgUmà NCdwdùng hhGctai báNCdwc sxYgUĩ cóqqRy tNCdway nghềhGct qqRygiỏi nhấthGct tronFSnAg hGctkhoa FSnAlàm FSnAphụ mNCdwổ, yhGct tá trưởhGctng thấNCdwy, đốiqqRy vớiqqRy TứhGct chứnghGct FaxYgUllot hGctthì độiNCdw xYgUngũ bácqqRy NCdwsĩ hhGctôm xYgUnay cqqRyó vNCdwẻ hùnxYgUg hậu quá.

Tuy độixYgU hGctngũ FSnAhùng hậu nhưngNCdw ChhGctủ nhxYgUiệm PhươngqqRy đãNCdw làmqqRy qqRyrất thGctốt, từqqRy FSnAnhát dhGctao đầuqqRy txYgUiên qqRyphân FSnAtách cFSnAác cơ quan,NCdw đếnqqRy vhGctá tâFSnAm thxYgUất, cuhGctối cùngxYgU làxYgU khâuFSnA lạihGct cáxYgUc mạchxYgU mNCdwáu, ônghGct đềuqqRy thựNCdwc FSnAhiện rấxYgUt chuẩn xáNCdwc, mộtNCdw loFSnAạt cqqRyác thqqRyao tácxYgU thxYgUuần NCdwthục hNCdwoàn hảohGct đếnhGct mứcxYgU cóhGct thNCdwể quxYgUay lại FSnAlàm tàFSnAi FSnAliệu ghGctiảng dNCdwạy cônqqRyg khNCdwai, đâyxYgU làqqRy kỹhGct thuậtqqRy xYgUmà ôngNCdw rhGctèn đượcNCdw qqRysau NCdwhàng ch

c nqqRyăm đứngxYgU bàqqRyn mổqqRy. FSnAY tá hGcttrưởng cònFSnA tưởnghGct ChủhGct nhiệxYgUm PxYgUhương đahGctng qqRylàm mẫuhGct, vxYgUì bFSnAác sĩFSnA NhiếxYgUp mqqRyà ôngNCdw cưqqRyng nhấtqqRy đang đứNCdwng bêFSnAn cạqqRynh quaxYgUn qqRysát, tqqRyiếc rằngNCdw hôqqRym nNCdway thGctâm tFSnArạng hGctbác sFSnAĩ NhiNCdwếp khxYgUông đưNCdwợc tốt, từNCdw lúcFSnA xYgUmở khoanqqRyg FSnAngực củNCdwa bệnhqqRy hGctnhân, hGctanh hGctkhông dáqqRym nhìnNCdw bệnqqRyh nhânNCdw NCdwthêm một lầnNCdw nàoxYgU FSnAnữa, mNCdwà chGcthạy NCdwlại pFSnAhía hGctbác sqqRyĩ gâyxYgU mêhGct xYgUđếm tầxYgUn qqRysố máqqRyy thở.

Cô qqRyy FSnAtá qqRytrẻ hGctthì tqqRyhầm với yqqRy qqRytá trưởqqRyng: “HômFSnA nxYgUay báchGct NCdwsĩ NxYgUhiếp sqqRyao qqRythế nhỉqqRy? ChxYgUưa hGctăn qqRysáng qqRynên bịFSnA tụtNCdw huyFSnAết áp à?”

“Lắm cFSnAhuyện!” xYgUY táFSnA trưNCdwởng mắng, qqRynhưng troxYgUng lònxYgUg cũngFSnA thầmhGct thắcqqRy NCdwmắc, bìFSnAnh thFSnAường CNCdwhủ nhiệmhGct PFSnAhương dẫn tqqRyheo họcqqRy trFSnAò xYgUmà thNCdwấy họFSnAc trqqRyò hGctlơ đễnhFSnA nhFSnAư FSnAvậy, cqqRyhắc chGcthắn đqqRyã quahGcty lhGctại mắngqqRy chhGcto một FSnA trận xYgUtơi bời,hGct nhưnhGctg hômNCdw naxYgUy hGctông rấtFSnA tậpNCdw trFSnAung lNCdwàm phqqRyẫu thuxYgUật, đếnqqRy mứcxYgU đầuqqRy còn chẳxYgUng hGctngẩng lxYgUên, FSnAlàm nhNCdwư báNCdwc shGctĩ NhiếpqqRy khhGctông hxYgUề cxYgUó NCdwmặt trNCdwong phGcthòng mổNCdw vậy.FSnA Chủ nhiệxYgUm khônNCdwg mắnxYgUg mỏqqRy aixYgU, qqRyca FSnAphẫu thuhGctật nàNCdwy tFSnAhật lqqRyà kỳFSnA lFSnAạ, bìNCdwnh FSnAthường chỉxYgU khi nàxYgUo cqqRya mổhGct rấtqqRy kxYgUhông thuqqRyận lợi,FSnA tìnhqqRy trạngFSnA bệhGctnh nhqqRyân vNCdwô cNCdwùng ngqqRyuy xYgUkịch, NCdwChủ nhiệm xYgUPhương khNCdwông NCdwcó tqqRyhời giNCdwan nóhGcti thìhGct mớiNCdw khôFSnAng mqqRyắng ngưNCdwời NCdwkhác. NếuxYgU kNCdwhông tqqRyhì nào mắngxYgU trợFSnA thủ,NCdw FSnAquát NCdwy tá,NCdw rxYgUủa dụFSnAng cụ,FSnA cNCdwhê xYgUkim coqqRyng khhGctó xYgUlàm, nhGctói chunFSnAg NCdwphải tìNCdwm ra lỗiqqRy gìFSnA NCdwđó hGctmắng vàhGcti câuqqRy, mớFSnAi NCdwcó thểNCdw hGctxem nqqRyhư mxYgUột cFSnAa phẫuNCdw FSnAthuật bìnNCdwh thường.

Đang phxYgUẫu xYgUthuật thFSnAì huFSnAyết áp bệnNCdwh nqqRyhân bỗnghGct NCdwnhiên gqqRyiảm mxYgUạnh, báhGctc sqqRyĩ gâqqRyy xYgUmê rxYgUất bìnxYgUh tĩxYgUnh trưNCdwớc tìnxYgUh hhGctuống bất ngờhGct nàyxYgU, lậpxYgU tứFSnAc thôngxYgU báohGct cqqRyhỉ sốNCdw huyxYgUết áxYgUp cqqRyho chFSnAủ nhiệm,FSnA xYgUvừa dứtFSnA qqRylời đãxYgU hGctthấy Nhiếp VhGctũ ThịnhGcth qhGctuay trởhGct lạixYgU bêFSnAn bFSnAàn phẫuFSnA thuhGctật. qqRyChủ nhiFSnAệm qqRyPhương lqqRyiếc axYgUnh nxYgUhưng không bhGctuồn đxYgUếm hGctxỉa FSnAgì NCdwđến, thươnhGctg lqqRyượng thẳngFSnA vqqRyới báqqRyc sFSnAĩ gxYgUây hGctmê NCdwmấy cFSnAâu, quay qqRy sang thấyxYgU NxYgUhiếp hGctVũ ThịnhqqRy chGcthao đảohGct nhxYgUư muốNCdwn ngã,qqRy hGctChủ nhhGctiệm PhxYgUương rốtqqRy cuộFSnAc cũng FSnA phát cáFSnAu: “TránhxYgU sanFSnAg hGctmột bhGctên! qqRyLượn xYgUqua lượnxYgU lạiNCdw, lởnxYgU vqqRyởn xYgUlàm tôiFSnA bựcqqRy mhGctình! Nếu NCdwkhông thFSnAì cúqqRyt xYgUra ngoàihGct NCdwcho tôi!”

Chủ nhiệmqqRy cuốxYgUi qqRycùng cũng mắnNCdwg ngườiNCdw rFSnAồi, hơFSnAn nhGctữa lạhGcti mắngNCdw NhihGctếp NCdwVũ ThịnhqqRy ngườixYgU màNCdw thườngxYgU nqqRygày ôngqqRy thiên vịxYgU nhhGctất, chứnhGctg tỏqqRy cFSnAa phẫuFSnA thuậxYgUt FSnAnày kqqRyhông FSnAcó vấxYgUn đềqqRy gìxYgU lớn.NCdw PhụqqRy mhGctổ xYgUthứ nxYgUhất và tNCdwhứ haNCdwi thởxYgU hGctphào nhqqRyẹ nhõxYgUm, cxYgUả phòngNCdw phxYgUẫu thFSnAuật đềqqRyu qqRynhư trqqRyút đượcxYgU NCdwgánh nặngqqRy. Bác sĩqqRy NxYgUhiếp qqRybị mhGctắng, rầNCdwu NCdwrĩ trFSnAánh sanNCdwg mộtFSnA bên,qqRy nhFSnAưng vẫFSnAn khhGctông dáhGctm bNCdwỏ ra ngoqqRyài. MNCdwột qqRylúc qqRysau, huyếthGct qqRyáp chGctủa bệqqRynh nhqqRyân thGctăng trxYgUở lạFSnAi, tiếpNCdw thhGcteo đFSnAó FSnAca mxYgUổ tiến hànhhGct NCdwrất thuậnNCdw lợNCdwi, NCdwChủ nhihGctệm NCdwPhương hômhGct nhGctay đNCdwích thâNCdwn làqqRym tấFSnAt cNCdwả NCdwmọi việNCdwc, thậhGctm chí đếnFSnA côqqRyng đoạnhGct hGctkhâu FSnAvết mFSnAổ cuốxYgUi cùxYgUng ônFSnAg cũnqqRyg tqqRyự mNCdwình qqRythực hiệnhGct, FSnAkhông NCdwđể hGctphụ tá đFSnAộng qqRytay vàqqRyo. SNCdwau FSnAkhi khâxYgUu xongqqRy, ôngxYgU cứqqRy ngắmNCdw NCdwnghía NCdwmãi, vqqRyẻ nhưhGct rNCdwất hàihGct lòng. ChỉNCdw phẫuhGct tqqRyhuật bqqRyây giFSnAờ qqRyđều lNCdwà NCdwchỉ NCdwtự tiêuqqRy, vìNCdw qqRythế NCdwông đãhGct làmhGct mộtNCdw cáxYgUi thxYgUắt chỉ tuyệtNCdw qqRyđẹp, đếnFSnA nỗiqqRy dườngxYgU nFSnAhư bảnFSnA thhGctân hGctcũng rấtqqRy vừqqRya ýqqRy, ngẩnghGct hGctđầu hGctlên FSnAgọi NhiFSnAếp Vũ ThịnqqRyh: “XqqRyong rồiqqRy! FSnATôi đxYgUi NCdwrửa qqRytay đây.”

Chủ nhNCdwiệm PhưxYgUơng rFSnAửa tay FSnAxong, tháFSnAo cặNCdwp kíxYgUnh NCdwra rửahGct qqRymặt rồixYgU mớNCdwi rNCdwa khỏNCdwi phònxYgUg FSnAmổ. BhGctên ngoàixYgU phònNCdwg phẫu thuật,qqRy hGctngười hGctnhà FSnAbệnh nhFSnAân đanxYgUg hGctlo lắxYgUng chFSnAờ đợi,FSnA hGctvừa ngqqRyhe tiếFSnAng cửahGct phònghGct bxYgUật mở, trôngqqRy NCdwthấy ChủqqRy nqqRyhiệm PhNCdwương đihGct rqqRya, NCdwcô tNCdwa liềnxYgU vxYgUội vàngNCdw đứngxYgU dậy.

Ấn tưxYgUợng cxYgUủa CFSnAhủ nhiệm PhươnghGct NCdwvề ĐàmqqRy TNCdwĩnh qqRyrất tệxYgU, cxYgUho rằnFSnAg côxYgU chínFSnAh xYgUlà FSnAhồng nhGcthan họaxYgU qqRythủy tronFSnAg truyền thuyNCdwết, mộtqqRy FSnAanh chGcthàng nNCdwgoan NCdwngoãn biếxYgUt vângqqRy lxYgUời nhGcthư NhhGctiếp VũxYgU ThịnhhGct bNCdwị côFSnA hGctta NCdwlàm cho ănqqRy FSnAkhông nghGcton ngủNCdw khhGctông yêqqRyn, đếnNCdw FSnAgiờ vẫqqRyn còFSnAn hGctphải trôqqRyng nqqRyom đứhGcta béhGct vhGctô tộihGct trong phGcthòng hồihGct sứqqRyc. BởiNCdw thếxYgU ôngNCdw đanhFSnA mhGctặt lqqRyại, khôngNCdw thèqqRym nFSnAhìn ĐàmFSnA TĩnFSnAh, lúcqqRy đhGcti ngang quhGcta côqqRy cònNCdw bxYgUuông mộtFSnA câhGctu “LxYgUần nàyhGct xYgUcô vừxYgUa lòngNCdw rồixYgU nhé!”

Đàm qqRyTĩnh biếnNCdw sắcqqRy, cô xYgU không thểqqRy hiểuNCdw đqqRyược câNCdwu nqqRyói nxYgUày qqRycủa FSnAbác sĩxYgU mổNCdw chínhGcth cNCdwó ýhGct gì.hGct CôFSnA xYgUvốn đFSnAã vôhGct cùnqqRyg căng thxYgUẳng, NhiếxYgUp xYgUVũ ThịnhhGct bướcNCdw vhGctào phònFSnAg qqRyphẫu thuậtxYgU đếnxYgU hGctgiờ vẫnqqRy cFSnAhưa tFSnAhấy ra, ghGctiờ bFSnAác FSnAsĩ mổhGct chínxYgUh vừahGct rqqRya qqRyliền lFSnAạnh taqqRynh buônghGct mộtFSnA xYgUcâu hGctnhư vậyhGct khiếxYgUn cảFSnA người côFSnA hGctmềm nhũNCdwn, hGctsuýt chxYgUút nữaxYgU FSnAngất xỉu,xYgU xYgUmay qqRycó TôqqRyn NCdwChí QuânNCdw khGctịp đỡqqRy lấqqRyy, dxYgUìu côFSnA ngồi xuốNCdwng ghếFSnA. ChGctô hoxYgUa hếhGctt cxYgUả mhGctắt, NCdwmột hồiFSnA lâuxYgU FSnAsau xYgUmới địnxYgUh thầnFSnA nxYgUói: NCdw“Gọi điệxYgUn cFSnAho Nhiếp NCdwVũ Thịnh,xYgU hỏFSnAi axYgUnh thGcta rúhGctt cụqqRyc hGctca phhGctẫu FSnAthuật FSnAthế qqRynào rồi?”

Nhiếp VũFSnA TqqRyhịnh thqqRyu xếFSnAp ổn FSnA thoả cxYgUho TFSnAôn BìNCdwnh xoNCdwng, vừFSnAa xYgUra đếnxYgU xYgUcửa phònqqRyg mổ,NCdw nhqqRyìn NCdwqua cửNCdwa kFSnAính, liềnhGct hGctbắt gặphGct Đàm TĩnxYgUh gFSnAần nhNCdwư NCdwngã vàxYgUo lònxYgUg TxYgUôn ChíFSnA QuhGctân. PhhGctải tNCdwhừa nhhGctận rằng,qqRy FSnAanh vẫnqqRy thấy lhGctòng NCdwchua xótxYgU, cóNCdw lẽqqRy duyhGctên NCdwphận FSnAgiữa anxYgUh vqqRyà NCdwĐàm ThGctĩnh đếFSnAn đâyqqRy txYgUhực sựNCdw đxYgUã hếtFSnA rồi. xYgUChuyện FSnAđến xYgUnước nàyFSnA, khôxYgUng hGctcam txYgUâm thìhGct cũnFSnAg cóNCdw íNCdwch gxYgUì? TìFSnAnh yêNCdwu trohGctng FSnAsáng đFSnAơn thuần tFSnAhời niêNCdwn thqqRyiếu đãxYgU nhưFSnA mxYgUột giấNCdwc mơ,hGct cònFSnA lqqRyại chỉNCdw lqqRyà oánFSnA hậnFSnA xYgUmà thôi.

Anh hGctđẩy cửaNCdw bướqqRyc qqRyra, thấy ĐàmqqRy TqqRyĩnh NCdwvẫn đNCdwang lqqRyúi NCdwhúi tìNCdwm điệnNCdw txYgUhoại, NCdwbiết côqqRy ấyNCdw địnhxYgU gọiqqRy chqqRyo mìNCdwnh, bèn xYgUnói: “KhGcthông cầnxYgU gọFSnAi nữa,hGct tôihGct NCdwra đhGctây rồi.”

Trông thấqqRyy áhGctnh mắtFSnA đầy hGct mong mỏiqqRy củaxYgU ĐàFSnAm TĩnhFSnA, anNCdwh nóxYgUi: “PhẫuNCdw thuậthGct kếxYgUt thúcxYgU rồiqqRy, rqqRyất thànxYgUh công.”

Đàm TĩnqqRyh ngẩnFSnA ngườixYgU mất hGct vài giNCdwây, rồiFSnA đứnghGct hGctphắt xYgUdậy nhNCdwưng xYgUcô khônFSnAg bướqqRyc nNCdwổi vàFSnAo phòFSnAng phhGctẫu tFSnAhuật, cxYgUhỉ biết nhhGctìn NhiqqRyếp VhGctũ ThịnhxYgU đầyNCdw qqRyvan xinqqRy, xYgUNhiếp hGctVũ ThịnhxYgU cảhGctm thấFSnAy ánFSnAh mắtNCdw xYgUcô như xYgU sáp nFSnAến nóngNCdw bỏnxYgUg, thqqRyiêu đốtxYgU tráxYgUi tixYgUm qqRyanh qqRyđau buốt,xYgU anxYgUh vôqqRy thứqqRyc txYgUránh xYgUánh mắqqRyt của côqqRy, FSnAnói: hGct“Bình BìxYgUnh FSnAđang ởFSnA troxYgUng phNCdwòng hồihGct sứcxYgU, qqRyphải thexYgUo dõFSnAi mộxYgUt đã,NCdw hGctnếu khFSnAông có gqqRyì bấtFSnA tNCdwhường hGctcó FSnAthể đhGctưa FSnAvề phòngxYgU bệnh.”

“Tôi cóNCdw xYgUthể vàxYgUo thămFSnA nó không?”

“Vẫn chxYgUưa được.”xYgU AFSnAnh đáp, khônxYgUg khGctìm đượchGct vqqRyẫn hGctdùng giqqRyọng ahGctn ủiNCdw, “qqRyTôi sẽqqRy qqRyvào FSnAvới nxYgUó ngaqqRyy, NCdwcô cFSnAứ yên tâm.”

Đàm TĩnNCdwh cúhGcti đầuNCdw, dù khônxYgUg nFSnAhìn nhưngqqRy NhiếhGctp NCdwVũ ThịnhNCdw cFSnAũng bqqRyiết xYgUcô NCdwđang khóc.qqRy TôqqRyn CqqRyhí QNCdwuân đưaxYgU chxYgUo cô FSnA gói giấyqqRy ăhGctn, NhiếpqqRy VNCdwũ TNCdwhịnh hGctcảm tqqRyhấy qqRytâm FSnAtrạng đầyNCdw phứNCdwc tNCdwạp, bèFSnAn quqqRyay ngườiNCdw trở xYgUlại phxYgUòng hqqRyồi sức.

Bác xYgUsĩ gqqRyây mqqRyê vẫnxYgU chưa NCdw đi, thấyxYgU hGctanh vhGctào bxYgUèn cFSnAhào rồiNCdw hỏhGcti: “ĐứaNCdw qqRytrẻ nàqqRyy chGcton NCdwnhà axYgUi thế?”

Nhiếp hGctVũ ThxYgUịnh khựhGctng lại,hGct hỏi: “SaoxYgU thếqqRy ạ?”

“Ui trqqRyời ơFSnAi, xYgUtôi làFSnAm việc xYgUvới CFSnAhủ nhiệmNCdw PhươFSnAng mườihGct mấyNCdw nămFSnA rồiqqRy, chNCdwưa từnghGct thấxYgUy ônFSnAg NCdwấy qqRynhư hôxYgUm nFSnAay, cứ xYgUnhư hGctcon nhNCdwà mìhGctnh đqqRyang nFSnAằm tNCdwrên bàNCdwn phẫuqqRy thhGctuật vậy.”

Nhiếp FSnAVũ ThịqqRynh thấy lòngxYgU cxYgUhua xóNCdwt, vộiNCdw đápFSnA: “ĐqqRyây là…NCdw họFSnA NCdwhàng… hhGctọ hàngNCdw cxYgUủa cháu.”

“Thảo nhGctào! qqRyĐúng lxYgUà chủ nhhGctiệm cFSnAủa NCdwcác anFSnAh cohGcti FSnAanh nhFSnAư coqqRyn đFSnAẻ, thGctôi cqqRyứ bảxYgUo saxYgUo hFSnAôm naNCdwy ahGctnh đứFSnAng trong xYgUphòng phẫuhGct thuậtxYgU màNCdw lạihGct xYgUkhông làmqqRy gì.qqRy À,qqRy đúnqqRyg hGctrồi, chươngqqRy trNCdwình FSnACM ấhGcty NCdwrút cNCdwục là tNCdwhế nàqqRyo đấy?qqRy ChủNCdw NCdwnhiệm NCdwcủa NCdwcác xYgUanh bqqRyất FSnAchấp áhGctp xYgUlực củahGct vxYgUiện trưqqRyởng kéxYgUo vềqqRy đây, FSnAbác bỏNCdw rấtNCdw nhiềuNCdw ýNCdw kiếnFSnA củaFSnA mxYgUọi ngNCdwười, tqqRyhế sNCdwao giờxYgU vẫnFSnA hGctchưa khởiqqRy độngNCdw vậy?”

Nhiếp hGctVũ ThịnhFSnA thầmxYgU nghĩ cFSnAhuyện nàFSnAy cFSnAhính hGctlà dhGcto mFSnAình làmxYgU hGctlỡ dởNCdw. AnhGcth áhGcty náyqqRy nóFSnAi: “ChủqqRy nhFSnAiệm hGctđã gixYgUao cho chhGctáu rồi,xYgU chỉxYgU cFSnAần tìmFSnA đượcFSnA bệnhqqRy nhânqqRy thíchqqRy hợpxYgU sẽhGct lậpqqRy tứcFSnA tiNCdwến hàxYgUnh FSnAca đầu tiên.”

“Làm qqRytốt làFSnA tạoFSnA pxYgUhúc cho dFSnAân đấy.”FSnA BxYgUác sqqRyĩ qqRygây mêhGct nóixYgU đùa,”hGct BaFSnAo nhqqRyiêu bệnhNCdw nhNCdwân qqRycòn đangNCdw đỏFSnA mắtNCdw chGcthờ kia kìa,hGct qqRyanh xeqqRym hỗxYgU trợhGct cxYgUho bệnhqqRy tiqqRym bẩmhGct FSnAsinh củqqRya chíqqRynh FSnAphủ, hNCdwộ khẩuhGct nNCdwông hGctthôn cóNCdw thể đượcNCdw hưởngxYgU tqqRyrợ cấqqRyp, bảFSnAo hiểmFSnA thấtNCdw ngFSnAhiệp xYgUở thàqqRynh phốNCdw NCdwcó thqqRyể đượcxYgU hưởngNCdw trợ cấpxYgU, đâyhGct khFSnAông phảxYgUi hFSnAộ khẩuFSnA nxYgUông hGctthôn, cũngFSnA chqqRyẳng pqqRyhải thqqRyất NCdwnghiệp ởxYgU thàhGctnh phố, tqqRyự nhGcthiên mắcxYgU phảqqRyi cNCdwăn bệnqqRyh NCdwnặng FSnAnhư tNCdwhế nxYgUày, khGcthông cóhGct tiềnFSnA mhGctà chữa,FSnA hGctbằng mọi qqRy cách phảiFSnA qqRyxoay đượxYgUc hFSnAơn hGctmười vạnFSnA tệqqRy, cònNCdw khôngFSnA biNCdwết cqqRyó bàFSnA coxYgUn NCdwhọ xYgUhàng FSnAnào chịu chqqRyo vqqRyay không,NCdw tNCdwhật FSnAlà NCdwác ngNCdwhiệt quqqRyá mà…”FSnA hGctÔng nqqRyhìn béFSnA TônNCdw BìnhFSnA đaFSnAng nqqRyằm trên gixYgUường đẩyhGct, “ĐượcxYgU rồxYgUi đấy,hGct xFSnAem qqRyra tìqqRynh hìxYgUnh kháxYgU khảhGct quaNCdwn, txYgUám NCdwphần khôngqqRy phhGctải đưa sanxYgUg phònghGct chhGctăm qqRysóc đặcNCdw biệqqRyt, NCdwanh trựxYgUc ởhGct đâhGcty, FSnAtôi hGctđi thaqqRyy đồxYgU đã.”

Khi TôxYgUn hGctBình tỉFSnAnh NCdwdậy, người đầuqqRy thGctiên xYgUcậu nhìnqqRy thấyhGct làqqRy qqRyĐàm TĩnhFSnA. TFSnAuy đềqqRy phNCdwòng FSnAlây nhiễmqqRy, ĐàmFSnA TĩxYgUnh NCdwphải mặc chiếcqqRy áFSnAo qqRychoàng kNCdwhử trùnqqRyg NCdwrộng thùNCdwng thình,FSnA cònhGct đqqRyeo khxYgUẩu trFSnAang, độiFSnA mũqqRy, nhưng chỉqqRy nxYgUhìn ánxYgUh mắtxYgU FSnAquen thuNCdwộc, ThGctôn BìnNCdwh lihGctền hGctnhận ngahGcty rhGcta qqRymẹ. CâFSnAu đxYgUầu tiênFSnA cậu béxYgU hỏihGct lhGctà: qqRy“Mẹ, shGctao mẹ

Đàm TNCdwĩnh NCdwvốn đãxYgU nín NCdwkhóc hGctnhưng nNCdwghe coxYgUn hGctnói câuhGct FSnAấy, cFSnAô suýqqRyt nữFSnAa lạixYgU rơqqRyi nxYgUước mhGctắt. SắpFSnA FSnAtới giờFSnA thGctan hGctsở, Chủ FSnAnhiệm PhươngNCdw lạiFSnA tựFSnA mxYgUình đNCdwi kiểmqqRy tqqRyra mộNCdwt lxYgUượt, lNCdwần nàyqqRy ôngxYgU dẫxYgUn hGcttheo qqRyhọc trò củaFSnA qqRymình, tFSnAất chGctả đềuNCdw mxYgUặc NCdwáo xYgUblouse trắngqqRy, đầNCdwy qqRytác pFSnAhong côngNCdw việcFSnA, đứnNCdwg tronqqRyg phòng hGctbệnh, nóqqRyi mộFSnAt lượtqqRy nhữngFSnA FSnAđiều cầnFSnA chúxYgU qqRyý shGctau phẫNCdwu thuậhGctt. MấyqqRy vịqqRy NCdwtiến sFSnAĩ mải FSnAmiết gNCdwhi FSnAchép, TFSnAiểu qqRyMẫn FSnAcòn nghịFSnAch ngợmNCdw lqqRyàm mNCdwặt xNCdwấu chFSnAọc NFSnAhiếp qqRyVũ xYgUThịnh. ĐợhGcti Chủ nhiệmxYgU PhưNCdwơng đixYgU rNCdwa qqRyrồi, xYgUanh mNCdwới khoxYgUác NCdwvai NhiếxYgUp VũFSnA ThịnhFSnA, FSnAtrêu chFSnAọc: “SưxYgU huynh,xYgU nghe nNCdwói hôFSnAm nahGcty NCdwtrong phònqqRyg phẫNCdwu tFSnAhuật ahGctnh qqRybị FSnAlão NCdwyêu qqRymắng hả?”

“Làm gìhGct cxYgUó, NCdwem nhGctghe ai nóiNCdw thế?”

“Ái dàxYgU, NhxYgUiếp sFSnAư FSnAhuynh à, qqRyngày xYgUnào lãoqqRy yêuNCdw chFSnAẳng mắngqqRy bxYgUọn exYgUm vNCdwài lượt,xYgU xYgUcó phảNCdwi lNCdwà chuyệNCdwn gìxYgU mấtNCdw FSnAmặt đâu, sxYgUao ahGctnh khônxYgUg chịhGctu NCdwthừa NCdwnhận nhỉ?hGct NhưnhGctg FSnAđêm xYgUmai lãohGct yêhGctu phGcthân cqqRyông qqRyem trực NCdwban FSnAthay axYgUnh, nóiNCdw nNCdwhà anhGcth cóqqRy việc,hGct anFSnAh nNCdwói đi,qqRy aqqRynh phảixYgU cảmFSnA FSnAơn xYgUem thếhGct nàoFSnA đây nhỉ?”

Nhiếp VhGctũ ThịnhxYgU vxYgUô FSnAcùng cảm NCdwkích trướNCdwc FSnAsự quaNCdwn tFSnAâm cqqRyủa ChủFSnA nhiFSnAệm FSnAPhương, anNCdwh địnhxYgU NCdwbuổi tFSnAối qhGctua việnhGct túc trựNCdwc bêqqRyn giườngxYgU bệhGctnh, chNCdwăm sócNCdw xYgUbé TônxYgU BìnhNCdw nhiềuNCdw hơnqqRy mộNCdwt cxYgUhút, NCdwkhông nNCdwgờ cFSnAhi tiết nhỏNCdw nhhGctặt nàxYgUy qqRychủ nhiệxYgUm NCdwcũng đãNCdw nghGcthĩ chqqRyu đxYgUáo cảNCdw rồi.

Anh đápFSnA: “VậyxYgU anNCdwh mời qqRyem ănqqRy cqqRyơm nhé.”

Tiểu MẫnNCdw xYgUlắc đxYgUầu quầy quqqRyậy: “ÔFSnAi FSnAno nFSnAo! MờNCdwi ănqqRy cơqqRym tqqRyhì qqRydễ xYgUcho aFSnAnh quá.NCdw AxYgUnh mờihGct FSnAem NCdwăn cxYgUơm xYgUcũng được, nhưngxYgU eqqRym phảqqRyi dẫqqRyn thxYgUeo bạxYgUn gáixYgU hGctem nữa!”

Bạn gáiqqRy củqqRya TiểuqqRy Mẫn cũngqqRy hNCdwọc xYgUY nhưqqRyng hqqRyọc NhFSnAa khhGctoa, nNCdwăm naFSnAy mớiqqRy làxYgU FSnAthạc FSnAsĩ nxYgUăm tFSnAhứ 2FSnA, đaqqRyng xYgUthực xYgUtập tại bệnhhGct việnNCdw nàhGcty. NhNCdwiếp VFSnAũ ThịnhFSnA nóxYgUi: “ĐượchGct thôiFSnA, eFSnAm gọiNCdw cxYgUả xYgUTiểu KỳFSnA đNCdwi, anqqRyh mời NCdw hai đNCdwứa ăxYgUn cơm.”

Tiểu MẫnxYgU cườixYgU giaqqRyn xảo: NCdw“Sư huynhqqRy, mờihGct hxYgUai đứxYgUa hGctem ăqqRyn cơxYgUm hGctmà xYgUanh đqqRyi mộxYgUt qqRymình, khNCdwông hGctngượng hGctà? KFSnAhách có haqqRyi ngườiFSnA, chủFSnA cũngqqRy phảqqRyi cFSnAó haxYgUi ngườiFSnA chFSnAứ! ANCdwnh kêhGctu bqqRyạn gqqRyái ahGctnh cùngNCdw đi,xYgU hGctcho em vớiFSnA TixYgUểu KFSnAỳ diệnNCdw kNCdwiến, đượcNCdw không?”

Nhiếp VũFSnA ThịnhqqRy txYgUhoáng ngây người,hGct đáp:FSnA “AnhhGct vxYgUà cqqRyô ấxYgUy chiqqRya taqqRyy rồi.”

Tiểu MẫnhGct kxYgUinh ngạc: hGct “Cái gFSnAì chGctơ? hGctSao lạihGct thế?”

Nhiếp qqRyVũ ThịnhFSnA khôngxYgU nói gìFSnA, TiqqRyểu MẫxYgUn bâyFSnA giờNCdw mớNCdwi nxYgUhớ rxYgUa hFSnAọ đangNCdw ởqqRy tqqRyrong phòhGctng bệnhhGct, vẫFSnAn qqRycòn hGctbệnh nhân nằhGctm khGctia, mìnqqRyh hFSnAỏi nxYgUhiều chuyệnxYgU nqqRyhư vậy,qqRy qqRyquả lhGctà khôFSnAng nên.qqRy VìhGct tNCdwhế aqqRynh vội FSnA im bặt,NCdw nhhGctìn NxYgUhiếp VqqRyũ ThịxYgUnh NCdwghi lờiNCdw FSnAcăn dxYgUặn. NhiNCdwếp VũqqRy hGctThịnh ghqqRyi xqqRyong liềnNCdw cùng hGct Tiểu MẫnNCdw NCdwđi rxYgUa nFSnAgoài, ĐqqRyàm qqRyTĩnh qqRytuy xYgUở giaxYgUn trNCdwong xYgUcủa phNCdwòng NCdwbệnh, nNCdwhưng vìxYgU chGctửa mở nêqqRyn họqqRy xYgUnói gqqRyì hGctcô đềuhGct ngNCdwhe xYgUrõ từnxYgUg chxYgUữ một.

Lúc đầFSnAu chGctô ấyNCdw cNCdwũng chỉ ngxYgUhe loqqRyáng thoáng,NCdw mãFSnAi đếnNCdw kNCdwhi NhiNCdwếp VFSnAũ ThịnhhGct nóihGct qqRyđã hGctchia tNCdway qqRyvới bạnqqRy ghGctái, côxYgU mới chợNCdwt nhqqRyư nhậnqqRy qqRyth đxYgUiều hGctgì. TínFSnAh hGctcách củqqRya NhiếpxYgU VũqqRy ThịnNCdwh côqqRy hNCdwiểu rấtFSnA rõhGct, FSnAanh không dễNCdw dàNCdwng xYgUqua lạhGcti qqRyvới mộFSnAt ngườiFSnA cNCdwon gáiqqRy, qqRysau NCdwkhi quyếtqqRy địnhhGct yêhGctu, lạihGct càng khôxYgUng tqqRyuỳ tiệhGctn nóiFSnA FSnAchia thGctay. qqRySao lạxYgUi qqRythế nhỉ?qqRy ChẳnNCdwg qqRylẽ FSnAvì chuyệnxYgU củaNCdw hGctTôn Bình?

Bất kỳhGct ngườiFSnA hGctcon gFSnAái nào cũxYgUng khNCdwó màFSnA chNCdwấp nhqqRyận nNCdwổi vhGctiệc bhGctạn trFSnAai mhGctình tựhGct dưnghGct cóxYgU mộFSnAt đxYgUứa xYgUcon riêngNCdw. Đàm TĩqqRynh FSnAchợt tqqRyhấy áhGcty náy.

Sau xYgUkhi xYgUtrời txYgUối, đáng lẽhGct xYgUđã hếtNCdw NCdwgiờ thăxYgUm NCdwbệnh, nhqqRyưng lNCdwà pqqRyhòng qqRyVIP qqRynên cũhGctng thoảiNCdw NCdwmái hơhGctn chqqRyút ít. VươngxYgU VũNCdw LiFSnAnh vàqqRy LươngNCdw qqRyNguyên xYgUAn hGctnghe nóiqqRy hôFSnAm nqqRyay TôhGctn BNCdwình lxYgUàm phNCdwẫu qqRythuật, vừa sFSnAáng sqqRyớm FSnAđã gọFSnAi điệnhGct hỏFSnAi txYgUhăm, đếnFSnA tốiqqRy VưxYgUơng VFSnAũ xYgULinh lạihGct đếnqqRy thGctận bệnhNCdw việNCdwn tNCdwhăm Tôn Bình,xYgU côNCdw shGctợ hGctquá xYgUgiờ thăFSnAm bệnhNCdw báhGctc NCdwsĩ kNCdwhông NCdwcho vhGctào, nFSnAên đếnFSnA xYgUdưới chânNCdw lầu NCdw liền gọihGct điNCdwện hGctcho ĐàNCdwm TĩnhGcth, ĐàmqqRy NCdwTĩnh qqRybèn bảoqqRy TFSnAôn ChíxYgU QhGctuân xuốngqqRy xYgUđón cô.

Đã mhGctấy ngFSnAày NCdwkhông gặp, VươngFSnA hGctVũ LinxYgUh xYgUvừa FSnAthấy ĐàFSnAm TĩqqRynh lixYgUền tqqRyay bắxYgUt mặtqqRy mừng.NCdw CôqqRy chGctầm tqqRyheo mqqRyột hộhGctp lớn đựngqqRy đNCdwầy qqRycác loạixYgU bhGctánh ngọt,xYgU nhGctói: xYgU“Hai hxYgUôm qqRynay cửaNCdw tiNCdwệm cxYgUủa cxYgUhúng mìnhxYgU xYgUvừa khai trương,qqRy đắtFSnA hàhGctng lắm,NCdw xYgUkhách hàqqRyng hGctai hGctcũng kqqRyhen bánNCdwh FSnAngon, hômhGct naNCdwy NCdwtớ chọqqRyn riêng hGctmấy cáFSnAi vừFSnAa rqqRya xYgUlò, đểhGct FSnAnguội qqRyrồi maqqRyng qqqRyua đxYgUây cFSnAho chGctậu hGctvới BhGctình BìnNCdwh ăn.”

“Bình qqRyBình xYgUvẫn chxYgUưa được ănhGct cáNCdwi xYgUgì cFSnAả.” ĐàmxYgU TĩhGctnh NCdwđỡ xYgUlấy bánh,qqRy NCdwnói đầyhGct cảqqRym kíxYgUch “CảmhGct ơqqRyn cqqRyậu nhiềuNCdw lắm.”

“Ôi dNCdwào, giữhGcta chúng mìnhhGct hGctcần gìqqRy phNCdwải qqRycảm FSnAơn. NCdwVốn tớxYgU đFSnAịnh NCdwqua đâyxYgU FSnAtừ sángNCdw cơ,qqRy nhưnhGctg LươnxYgUg NguyênNCdw AnNCdw bảo xYgUtớ đừngFSnA gâyNCdw tFSnAhêm rắcFSnA rốiFSnA FSnAcho NCdwcậu, còFSnAn hGctnói FSnAphòng phẫuNCdw thuậhGctt khôhGctng NCdwcho người hGct ngoài vàoFSnA, cũhGctng NCdwkhông cNCdwho quáqqRy FSnAnhiều ngFSnAười NCdwđợi qqRybên ngoqqRyài. TqqRyớ sNCdwốt ruộtNCdw qFSnAuá, nênxYgU đến chihGctều phảiFSnA FSnAgọi xYgUcho cậuNCdw ngayFSnA, qqRynghe qqRycậu qqRynói phxYgUẫu thuậxYgUt NCdwđã xoNCdwng, BìnhNCdw xYgUBình cũnxYgUg tỉnhhGct rồi, tớhGct liềNCdwn xYgUvội vànFSnAg qNCdwua thăm.”

Tôn BxYgUình xYgUđã ngủhGct say,xYgU Đàm hGctTĩnh mởxYgU cửhGcta gixYgUan tqqRyrong phxYgUòng bệnhFSnA hGctđể FSnAVương xYgUVũ xYgULinh thăhGctm bxYgUé qqRymột chGcthút. qqRyThực ra xYgUvẫn cònxYgU hGctcách mhGctột cánxYgUh xYgUcửa kínhFSnA NCdwnữa, bFSnAên giườnhGctg bệnhqqRy toànFSnA nhữngFSnA mFSnAáy móhGctc theo xYgU dõi, hGctvì phqqRyòng xYgUrất rộng,NCdw nNCdwên TFSnAôn hGctBình nằmqqRy trêxYgUn giườngqqRy trôngxYgU lạNCdwi càngFSnA hGctnhỏ bxYgUé hơnxYgU, nhìn xYgUrất FSnAtội nghiệp.

Vương VNCdwũ xYgULinh sợhGct làmxYgU NCdwồn khiến xYgUbé TxYgUôn qqRyBình tỉhGctnh gqqRyiấc nêqqRyn chỉFSnA FSnAnhìn mộtFSnA látNCdw rqqRyồi bảoqqRy ĐàmqqRy TĩnhxYgU NCdwđóng cửFSnAa lại.

Tôn ChNCdwí QuânhGct hGctra cxYgUầu thang thoáxYgUt hGcthiểm hútFSnA thuốchGct, hGctcả chGctăn phònFSnAg rộngxYgU thxYgUênh thxYgUang ngoNCdwài béFSnA TônxYgU Bình đaqqRyng NCdwngủ, chỉNCdw còNCdwn ĐàqqRym TĩnhFSnA vàFSnA VươnqqRyg VhGctũ LqqRyinh. VxYgUương hGctVũ LhGctinh nhFSnAìn mộthGct lượtqqRy căn phòFSnAng hGctrồi hỏi:xYgU “NằmqqRy hGctphòng nNCdwày chắFSnAc FSnAtốn kéhGctm lắxYgUm phGcthải không?”

Đàm TxYgUĩnh nói:xYgU “TớxYgU cũxYgUng không NCdwrõ nữa,qqRy cxYgUó ngườiNCdw khácNCdw qqRylo chuyểnNCdw phFSnAòng FSnAgiúp mà.”

Vương VhGctũ LiNCdwnh khôngNCdw nhịn đNCdwược liềnqqRy hỏiNCdw: “ĐàmhGct TĩnhxYgU, tớqqRy đxYgUang mqqRyuốn hỏihGct cậuxYgU đâyFSnA, cậuhGct lqqRyấy đâuNCdw xYgUra tiềnhGct làhGctm phẫu thuật

Đàm TĩnhFSnA xYgUdo dựqqRy một hGctthoáng rồxYgUi đxYgUáp: NCdw“Tớ xYgUđi vay.”

“Cậu vxYgUay ai?”qqRy VFSnAương Vũ LqqRyinh xYgUsốt ruột,NCdw “ĐxYgUàm TĩFSnAnh à,NCdw cậuhGct FSnAvốn làhGct ngườiFSnA tNCdwhật hGctthà, đừnghGct hGctđể mắchGct lừahGct ngườixYgU xYgUta nhé. NgưqqRyời NCdwta cFSnAho cậuqqRy vFSnAay nhqqRyiều tiềqqRyn thNCdwế, hGctsau nNCdwày hGctcậu lấNCdwy gìFSnA hGctmà trả?”

Đàm TĩnhGcth FSnAvô cùnqqRyg cqqRyảm kích trưNCdwớc sNCdwự quaNCdwn hGcttâm cxYgUủa bhGctan, xYgUbèn nqqRyói: xYgU“Cậu NCdwyên tâmhGct đhGcti, tớhGct tựxYgU biếtxYgU cáchqqRy lqqRyo liệu.”

“Không pxYgUhải chGctậu vahGcty Giám xYgUđốc ThịnhqqRy đqqRyấy chứqqRy? xYgUAnh NCdwta xYgUdựa vNCdwào NCdwcái gFSnAì mhGctà cFSnAho cậuxYgU vaFSnAy FSnAnhiều tiềqqRyn thế?”

“Không, tớhGct khôNCdwng vay FSnAanh xYgUta, tớhGct vNCdway mxYgUột ngườihGct họhGct hànFSnAg thôi.”

Vương VũFSnA LxYgUinh bánqqRy tín báNCdwn nqqRyghi: NCdw“Cậu còxYgUn ngườiqqRy họqqRy hGcthàng giàuxYgU cFSnAó thFSnAế ưFSnA? SqqRyao trhGctước khxYgUông qqRynghe cậuNCdw nFSnAhắc đếqqRyn bao NCdwgiờ thế?”

Đàm TĩnhNCdw gưxYgUợng cưhGctời, nói: “NCdwCũng xYgUkhông hGctphải làxYgU họqqRy NCdwhàng củahGct tớFSnA, làhGct FSnAhọ hàqqRyng củxYgUa BhGctình BìnxYgUh, NCdwvì qqRyBình Bình nênFSnA NCdwngười txYgUa mớiqqRy cxYgUhịu FSnAcho tNCdwớ FSnAvay đấy.”

Vương FSnAVũ NCdwLinh ngxYgUhĩ lxYgUà qqRyhọ hàng bqqRyên hGctTôn ChNCdwí QuâxYgUn, vìqqRy ĐhGctàm TĩnhGcth FSnAvốn đãhGct chẳngxYgU cqqRyó mấyxYgU qqRyhọ hàNCdwng, hGctsau hGctnày lạiFSnA đều khôngqqRy hGctcòn quNCdwa lạiqqRy nữxYgUa. CôhGct nói:hGct “TônNCdw hGctChí FSnAQuân cqqRyũng thậxYgUt xYgUlà, qqRycó nNCdwgười hFSnAọ hGcthàng giỏi giaNCdwng nxYgUhư txYgUhế sFSnAao kqqRyhông nóFSnAi xYgUsớm? ĐểqqRy cậuNCdw vqqRyì chuyệxYgUn NCdwchi phíFSnA phẫqqRyu thxYgUuật màFSnA phảFSnAi lo lắNCdwng baFSnAo nhiêuFSnA nhGctăm nay.”

Đàm ThGctĩnh NCdwđổi chủNCdw đề: “LàmqqRy hGctăn qqRythế nàNCdwo? SFSnAao LưNCdwơng NguyêFSnAn AhGctn khGcthông đến?”

“Anh ấFSnAy cũnFSnAg FSnAmuốn đếnqqRy lắm, nxYgUhưng mqqRyới khFSnAai trươFSnAng hahGcti hFSnAôm naNCdwy, NCdwtừ sánFSnAg đếnxYgU tốqqRyi xYgUlúc nNCdwào cũnghGct cóhGct ngườiqqRy xếpNCdw hàng chờNCdw FSnAmua bánh.xYgU CậuqqRy yênqqRy tFSnAâm FSnAđi, FSnAcửa hànxYgUg cNCdwủa chhGctúng tqqRya nhấthGct địnhxYgU ănFSnA nêhGctn xYgUlàm ra, tuyệFSnAt đốqqRyi khqqRyông đểxYgU cậxYgUu lỗxYgU vốnqqRy đNCdwâu. LxYgUương NgNCdwuyên AqqRyn cxYgUòn nói,qqRy phảihGct nhanh chFSnAóng thGcthuê xYgUthêm ngườihGct thôi,qqRy chGcthỉ NCdwcó xYgUhai đứqqRya bọhGctn NCdwtớ chNCdwắc xYgUlàm khônqqRyg xuể.xYgU AnxYgUh ấyNCdw pNCdwhải phụ tráNCdwch lxYgUò nưxYgUớng, qqRylại lFSnAo bắtFSnA bôhGctng kehGctm, cNCdwòn tớhGct mộtqqRy mìnxYgUh vừahGct txYgUhu tiềnhGct, vừqqRya gói NCdw bánh, vừaxYgU lấNCdwy hàng,FSnA NCdwquả txYgUhực xYgUlà kxYgUhông khaxYgUm nổi.”

Đàm ThGctĩnh FSnAbấy gNCdwiờ mớxYgUi nở nụFSnA cFSnAười: “ĐợhGcti qqRyBình hGctBình FSnAkhoẻ rồi,FSnA tớNCdw quqqRya giúNCdwp cáchGct cậu.”

“Đừng đùaFSnA xYgUnữa, vqqRyăn phòng máxYgUt mẻqqRy khôngNCdw ngqqRyồi, chạhGcty rxYgUa xYgUbán bánhNCdw làmxYgU gì?”

“Tớ thíchGcth hGctbán báNCdwnh nFSnAgọt.” Đàm FSnATĩnh nói,qqRy “VhGctả FSnAlại, tớNCdw FSnAvừa xYgUđi làNCdwm khxYgUông lqqRyâu đqqRyã qqRyxin nghỉFSnA dàiFSnA NCdwngày tqqRyhế này, nghĩFSnA đãqqRy thấhGcty ngqqRyại quxYgUá đNCdwi mấFSnAt. CônxYgUg tFSnAy khôngFSnA đuNCdwổi vFSnAiệc FSnAthì FSnAtớ cũnghGct chNCdwẳng còNCdwn mặqqRyt mũi nxYgUào đNCdwi lFSnAàm tiếp.xYgU hGctTớ xxYgUin nghqqRyỉ đếnNCdw gFSnAiúp qqRycho qqRyhai cậqqRyu vậy,xYgU hGctbán bánhGcth ngọtNCdw qqRycũng tốt mà,hGct txYgUớ chGctòn xYgUmuốn xYgUhọc NCdwcách bắthGct xYgUbông keqqRym củaqqRy LươnxYgUg NCdwNguyên xYgUAn nữa.”

Vương NCdwVũ LihGctnh nhGctói: “Công hGctviệc qqRyấy màqqRy NCdwcậu qqRyđể tuộtxYgU mấtFSnA thGcthì tiqqRyếc lắmFSnA đấy,NCdw làmFSnA troFSnAng tòaqqRy nhNCdwà sxYgUa nFSnAhư FSnAthế, đúng lFSnAà qqRymát mFSnAày NCdwmát qqRymặt! NhhGctưng cậuqqRy lhGctà cqqRyổ đônNCdwg củhGcta tFSnAiệm báFSnAnh, nếuxYgU cNCdwậu đếnxYgU cửa hàngNCdw làm,FSnA tớFSnA NCdwvà LưxYgUơng NgFSnAuyên ANCdwn đềuqqRy FSnArất hGcthoan nghêhGctnh. CòNCdwn cậuhGct muốnNCdw hhGctọc lFSnAàm bánh hGct thì đhGctơn gihGctản thôNCdwi, NCdwtan sởFSnA đếnhGct tNCdwiệm bánhGcth, kqqRyêu LươngFSnA NxYgUguyên ANCdwn dạxYgUy cậNCdwu làFSnA đưqqRyợc rồi. xYgUNói đếnFSnA đây,xYgU côhGct chợtxYgU FSnAbùi ngùxYgUi: “VậyNCdw làxYgU FSnAtốt rhGctồi, xYgUbệnh chGctủa BìnqqRyh BìNCdwnh đFSnAã chữa lànhFSnA, hGctcậu cũngFSnA NCdwkhỏi cầnFSnA hGctvừa taxYgUn sxYgUở lhGctà cuốngxYgU quýtNCdw chạqqRyy vFSnAề trFSnAông NCdwnom NCdwnó nqqRyữa. Chúng FSnAta cqqRyó thểhGct thườNCdwng xuyênqqRy đưaqqRy BìnhFSnA BìnNCdwh đixYgU chơiqqRy. ĐàmqqRy TĩqqRynh, xYgUcoi hGctnhư cậqqRyu hết khổNCdw rồi.”

Nghe VqqRyương FSnAVũ LixYgUnh nhGctói vậy, ĐàmxYgU TĩnhNCdw cườihGct khẽ,xYgU hGctnhưng NCdwđó chỉhGct NCdwlà qqRynụ cưxYgUời ngoFSnAài mặxYgUt cxYgUhứ khôngFSnA pFSnAhải xuất pFSnAhát từhGct xYgUtrái timxYgU. ĐúFSnAng hGctvậy, NCdwBình BìnhFSnA cuốiFSnA cùFSnAng đãNCdw đFSnAược làmhGct phẫuxYgU thuFSnAật, điều nàyFSnA kNCdwhiến cqqRyô nhhGctư trútFSnA đượFSnAc mộhGctt tảnghGct đáxYgU nặnFSnAg trịchqqRy, NCdwnhưng nNCdwgay lFSnAập tức,xYgU lxYgUại cóhGct một qqRytảng đáFSnA kháhGctc qqRyđè nặnghGct lêhGctn qqRylòng xYgUcô. CNCdwô khôngxYgU thấyqqRy rằnNCdwg mìqqRynh đãxYgU hếtxYgU qqRykhổ, tráixYgU lại, xYgU những khGcthổ cựcFSnA xYgUmà cFSnAô xYgUphải chịuhGct troxYgUng qqRybao nhiêuNCdw nqqRyăm FSnAqua khiếnFSnA côFSnA thxYgUấy lòngxYgU đầy FSnA chua qqRyxót. FSnACô xYgUbiết pFSnAhía trướFSnAc cqqRyó thểNCdw còhGctn nhiềNCdwu trắcxYgU trởNCdw hơxYgUn đangFSnA đợNCdwi mìnhxYgU, víNCdw dFSnAụ như FSnAgia đìnhqqRy NhGcthiếp VxYgUũ ThịnhFSnA nhấqqRyt địnhqqRy khGcthông chịuFSnA txYgUừ bỏhGct quyềnqqRy ghGctiám qqRyhộ. LờFSnAi luậthGct sư qqRycòn văngqqRy vẳngqqRy xYgUbên txYgUai, tronFSnAg FSnAlòng cNCdwô cFSnAũng hiểuFSnA rõhGct, nxYgUhà qqRyhọ hGctNhiếp dhGctễ xYgUdàng đồng ýFSnA xYgUcác điqqRyều khxYgUoản qqRybồi thường,FSnA sqqRyố hGcttiền lớxYgUn tớiNCdw mFSnAức lúqqRyc kxYgUý tênNCdw FSnAcô cũnNCdwg NCdwgiật cả mìnhGcth, NCdwđó FSnAlà NCdwcòn hGctchưa kFSnAể xYgUchỗ cổxYgU phiếFSnAu niêmhGct yếqqRyt hGcttại HồqqRyng KôFSnAng. MhGctấy vịNCdw NCdwluật sưqqRy NCdwlập thoả tFSnAhuận đếhGctn nhGctửa FSnAngày rNCdwồi mFSnAới đNCdwưa chGctho NCdwcô ký.xYgU FSnAĐó khNCdwông hGctphải mộtNCdw hNCdwai vạnxYgU tqqRyệ, cũng kqqRyhông phảihGct mộNCdwt NCdwhai xYgUchục vạnxYgU FSnAtệ, mFSnAà làhGct FSnAmột cFSnAon sốhGct qqRytrên trNCdwời, hGctcô qqRykhông thể tưởngNCdw tượnghGct rFSnAa nổi.

Nhiếp ĐNCdwông ViễnFSnA khNCdwông đFSnAời nào chịuNCdw đểNCdw FSnAyên xYgUnhư vậyqqRy, ThịnhNCdw NCdwPhương ĐqqRyình nFSnAói, NCdwsở dNCdwĩ ôngNCdw txYgUa dễFSnA dàFSnAng qqRytrao tặng quyềnxYgU sNCdwở hữuhGct cổqqRy phầnhGct NCdwlà vhGctì xYgUbiết mìnFSnAh cóqqRy thểxYgU hGctgiành đưNCdwợc quyềNCdwn giámNCdw NCdwhộ. Trong hGctlòng ĐàmhGct TĩnhhGct vôhGct FSnAcùng xYgUu ámhGct, nếqqRyu NhiFSnAếp VhGctũ ThịnhhGct biếtFSnA lxYgUý dhGcto năFSnAm ấFSnAy cqqRyô rờihGct bỏhGct anh, liệuNCdw sẽqqRy nghqqRyĩ thếFSnA nàqqRyo? FSnACứ cFSnAho làxYgU qqRyanh ấqqRyy khônNCdwg biFSnAết, NCdwthì sxYgUau nqqRyày NhqqRyiếp ĐFSnAông Viễn NCdwsẽ lqqRyàm gìNCdw tiếqqRyp nữa?FSnA NxYgUếu thựchGct sựFSnA mấtxYgU FSnAđi quyềnqqRy giámqqRy FSnAhộ, cảqqRy đờNCdwi nNCdwày khônxYgUg gxYgUặp được BxYgUình BìnhhGct nữa,qqRy xYgUcô cảmFSnA thấyhGct thFSnAà chhGctết cqqRyòn hơn.

Cô tuyệtqqRy đốqqRyi khônNCdwg tFSnAhể để coNCdwn rờiFSnA xqqRya mìnhhGct, tuyệxYgUt đốiNCdw không.

Vương VhGctũ LinhGcth rhGcta vềqqRy rất muộn,NCdw ĐàmxYgU TFSnAĩnh địnhNCdw tiễnFSnA côxYgU xuống,xYgU nhưnhGctg đúnghGct lúchGct đxYgUó NCdwy FSnAtá lFSnAại đếnNCdw đhGcto nhiệtFSnA độFSnA và qqRyhuyết áp,FSnA nNCdwên VươngqqRy VxYgUũ LiqqRynh nxYgUgăn côxYgU lạqqRyi. hGctY tNCdwá kiFSnAểm trNCdwa xoxYgUng xuôiNCdw, ghNCdwi NCdwlại hGctnhững con sốNCdw trêqqRyn cáqqRyc máNCdwy hGcttheo dõiqqRy, nóFSnAi rằngFSnA qqRymọi cNCdwhuyện NCdwđều ổn.NCdw CohGctn côNCdw đNCdwang nFSnAgủ rất ngon,NCdw hxYgUình nNCdwhư chqqRyăn hqqRyơi ấmNCdw qhGctuá, nênqqRy tránFSnA cNCdwậu béFSnA lấmxYgU tấxYgUm mồNCdw hôiNCdw. hGctĐàm TĩnhqqRy lFSnAấy khăn mxYgUặt lhGctau chqqRyo cqqRyon, vừahGct lúhGctc ấyNCdw, ThGctôn ChíqqRy hGctQuân cũngxYgU quhGctay lại.

Anh hGctta qqRynói: “EmFSnA đFSnAi ngủ mộtNCdw láxYgUt FSnAđi, NCdwanh trôxYgUng ởFSnA đâyNCdw đượcxYgU rồi.”

“Không xYgUsao, FSnAanh xYgUvề nhà ngxYgUủ đxYgUi, eqqRym ởqqRy đâxYgUy vFSnAới BìqqRynh BxYgUình, xYgUhôm nhGctay anNCdwh cũqqRyng mệthGct cảxYgU ngàFSnAy rồi.qqRy” ĐàmxYgU xYgUTĩnh bình thảnNCdw qqRynói, “CảmqqRy ơqqRyn axYgUnh đãNCdw đến.

Rất íqqRyt kqqRyhi NCdwnghe cNCdwô nói qqRyvới mìnFSnAh nhữFSnAng lờqqRyi kháchGcth sáoxYgU nFSnAhư FSnAthế, ThGctôn CNCdwhí QqqRyuân thấyxYgU khôFSnAng quenxYgU, qqRyliền nói: “HhGctay làqqRy eqqRym vqqRyề nhFSnAà ngủhGct đi,qqRy sớNCdwm mNCdwai đếNCdwn thaxYgUy hGctca NCdwcho anh.”

“Không cầnFSnA đâuNCdw, ởqqRy đqqRyây với FSnAcon, exYgUm cFSnAòn thấyFSnA dxYgUễ chFSnAịu hơNCdwn. BácFSnA sĩxYgU nóFSnAi FSnAđến sángNCdw thGcthuốc têxYgU hếtFSnA FSnAtác dhGctụng, vếthGct mổ cNCdwó thểFSnA sẽFSnA FSnAđau. NCdwThôi xYgUcứ đểNCdw exYgUm ởxYgU lạiFSnA qqRyđây, anxYgUh vNCdwề nhàhGct nghNCdwỉ đi.”

Tôn FSnAChí QuâxYgUn bqqRyiết Đàm TĩnhqqRy đNCdwã qhGctuyết điềuxYgU ghGctì tqqRyhì FSnAsẽ khôFSnAng thGcthay đổixYgU nxYgUên kFSnAhông nóhGcti qqRythêm qqRygì nữaFSnA, aNCdwnh xYgUđứng trong phxYgUòng bệNCdwnh NCdwmột qqRylát xYgUrồi qqqRyuay nqqRygười bxYgUước hGctra ngoàxYgUi. CảxYgU đêmFSnA hGctqua ĐxYgUàm TĩqqRynh gần NCdw như khôngNCdw ngủ,FSnA sánFSnAg sNCdwớm naxYgUy lFSnAại qqRytúc trựcFSnA bênqqRy ngoàxYgUi pxYgUhòng phẫuqqRy thFSnAuật, thựcxYgU sqqRyự cô cũnFSnAg xYgUcảm tNCdwhấy hơixYgU mệt.xYgU TrNCdwong góhGctc phGcthòng bệnFSnAh cóqqRy mộtNCdw xYgUchiếc giqqRyường gấpFSnA cFSnAhuẩn bNCdwị sẵhGctn cho hộhGct lqqRyý, FSnAĐàm TĩnhxYgU xYgUkhông qqRythuê xYgUhộ lNCdwý nênqqRy côFSnA nằmFSnA lxYgUuôn hGctlên chiếcxYgU giườNCdwng FSnAđó. Vốn hGctchỉ địxYgUnh nghqqRyỉ mxYgUột lát,qqRy nhưngNCdw vìqqRy quáNCdw mệt,xYgU vảxYgU lạiqqRy NCdwca mổFSnA đãqqRy xYgUhoàn thxYgUành, xYgUtinh thầNCdwn cô cũnghGct thoNCdwải máihGct hơnNCdw, ĐàmxYgU TĩnhhGct nNCdwgủ tFSnAhiếp hGctđi FSnAlúc nàoxYgU khNCdwông biết.

Nhiếp NCdwVũ ThịhGctnh thựNCdwc rahGct vẫn ởxYgU tqqRyrong pFSnAhòng FSnAtrực baNCdwn chNCdwưa về,xYgU NCdwhôm nFSnAay anFSnAh khônhGctg NCdwphải thGctrực xYgUca đêxYgUm, NCdwca trực hGctđêm xYgUmấy ngàFSnAy nàyqqRy qqRycủa NCdwanh qqRyChủ nhiệmhGct PhưxYgUơng đềuFSnA xYgUđổi giúphGct hGctanh xYgUcả hGctrồi. SxYgUau khhGcti tanxYgU làm, anFSnAh quNCdwa thFSnAăm bố,hGct tiệqqRyn NCdwthể hGctbáo chqqRyo NCdwông tìnhGcth hNCdwình hGctphẫu thhGctuật qqRycủa hGctBình Bình. ÔngxYgU NhiếNCdwp ĐônFSnAg qqRyViễn đãhGct biếtxYgU trướxYgUc, tqqRyhực hGctra tNCdwừ trưaxYgU ônFSnAg FSnAđã pháqqRyi ngườxYgUi đếnhGct khoa hGctNgoại TFSnAim mạchGcth tqqRyhăm FSnAdò, hGctnhưng khôngqqRy đểNCdw chFSnAo NhiếpNCdw VũhGct ThịnhNCdw hahGcty. NFSnAhìn FSnAvẻ mặtxYgU mệt mFSnAỏi củaFSnA cFSnAon trhGctai, ôhGctng nói:FSnA “PhẫuNCdw xYgUthuật khôngNCdw cNCdwó vhGctấn đềNCdw FSnAgì qqRylà xYgUtốt xYgUrồi, mấyNCdw ngày naqqRyy qqRycon cũnqqRyg mệtxYgU nhixYgUều, ăhGctn khhGctông nFSnAgon nxYgUgủ khônFSnAg yênNCdw, xYgUtối qqRynay vFSnAề qqRynhà FSnAmà nghỉ FSnAngơi đi.”

Nhiếp VqqRyũ ThqqRyịnh miệng thìxYgU đồnghGct hGctý, nhưnghGct từqqRy qqRykhoa GNCdwan hGctmật bướqqRyc rFSnAa aFSnAnh lhGctại NCdwđi thẳnhGctg NCdwvề phòNCdwng trựchGct bNCdwan qqRycủa khoa NgoxYgUại TxYgUim mạch.NCdw ĐêmFSnA nFSnAay lqqRyà đNCdwêm đầhGctu tihGctên sFSnAau chGcta hGctphẫu thNCdwuật, xYgUmặc dùFSnA qqRyhiện tại tìnhGcth txYgUrạng sxYgUau phẫuNCdw thuậtFSnA rFSnAất hGcttốt, nhưnhGctg FSnAdù saNCdwo cũxYgUng vNCdwẫn lqqRyà đêmqqRy qxYgUuan trọngNCdw nhấNCdwt, hơn nữxYgUa qqqRyua buổxYgUi sớNCdwm maihGct, chGctác hGctloại thuốNCdwc gqqRyây mhGctê FSnAsẽ hoàxYgUn toFSnAàn mấFSnAt xYgUtác xYgUdụng, thằngxYgU bé FSnAsẽ chGctảm thấyFSnA qqRyrất đauFSnA, cóqqRy lẽFSnA còhGctn đaxYgUu đếnqqRy mứFSnAc khNCdwông hGctngủ được,FSnA cFSnAũng cóqqRy qqRylẽ sẽ phátFSnA khxYgUóc. NgFSnAhĩ đếnqqRy nhữNCdwng giFSnAọt nưNCdwớc mắtNCdw cqqRyủa nóNCdw FSnAmà lNCdwòng axYgUnh thắtqqRy lại,FSnA cuxYgUối cùnNCdwg quyết địxYgUnh ởqqRy lạihGct kqqRyhông về.

Thấy axYgUnh qqRyở lạihGct đêxYgUm nayNCdw, các xYgUy táFSnA trxYgUực bqqRyan cũnNCdwg khôngFSnA lấyqqRy gìxYgU làxYgUm NCdwlạ, vìxYgU trướcFSnA đâyqqRy cóhGct nhữngFSnA xYgUca phẫuFSnA thuật củaFSnA bệnhqqRy nhhGctân qqqRyuan trọnFSnAg, vàqqRyo đêmqqRy đầuNCdw tNCdwiên sNCdwau xYgUkhi xYgUmổ, NFSnAhiếp VũxYgU ThịnhhGct vẫnNCdw hay chhGctủ độFSnAng yêuhGct cầhGctu trựcFSnA, tiệnhGct thxYgUể qxYgUuan sáFSnAt tìnxYgUh hìnNCdwh sFSnAau phẫuFSnA thuậNCdwt luônqqRy. SựhGct tận tâmFSnA vNCdwà nghiFSnAêm tqqRyúc đFSnAó anxYgUh đềuqqRy họhGctc đượFSnAc FSnAtừ ChủqqRy nNCdwhiệm PhươNCdwng. HaqqRyi nhGctgày naFSnAy anh lqqRyiên tiếpqqRy xqqRyin nghỉNCdw phhGctép, nêqqRyn côngNCdw việcqqRy xYgUcũng bNCdwị hGctdồn đốngxYgU kqqRyhá nhiều,hGct sẵnxYgU tiệhGctn thGctận dụng lúcxYgU nàyhGct, cqqRyái NCdwgì cầNCdwn bổqqRy NCdwsung thìhGct bổFSnA hGctsung, cáihGct gìxYgU xYgUcần kixYgUểm hGcttra FSnAthì NCdwkiểm tra. ThohGctạt xYgUđầu axYgUnh khônhGctg điNCdw tNCdwhăm phFSnAòng bệnh,hGct bởxYgUi anqqRyh biếNCdwt NCdwsẽ cqqRyó ngườxYgUi đếnxYgU thăqqRym TôNCdwn Bình, xYgUcũng biếxYgUt qqRyrằng TôhGctn NCdwChí QuqqRyân vFSnAẫn qqRycòn ởhGct hGctđó, mìxYgUnh tớiFSnA thqqRyăm chỉFSnA tổNCdw hGctmang lại phiềhGctn pxYgUhức chNCdwo FSnAĐàm TĩnxYgUh FSnAmà thôiqqRy, nFSnAên quyếthGct địnhGcth qqRyở lạxYgUi phònFSnAg trựcqqRy NCdwban. NhưnxYgUg mới FSnAngồi mộqqRyt látxYgU axYgUnh đxYgUã bắtFSnA FSnAđầu NCdwbồn chồnxYgU FSnAlo NCdwlắng, khônxYgUg cònxYgU tâmFSnA trxYgUí làmFSnA việcqqRy gxYgUì xYgUnữa, khi nhGcthìn thấFSnAy TôhGctn CxYgUhí QuFSnAân đNCdwi hGctkhỏi, aNCdwnh xYgUlật xFSnAem bảnFSnA ghhGcti xYgUchép màhGct NCdwy xYgUtá vừxYgUa hoàn thànFSnAh, rFSnAồi quyếtNCdw qqRyđịnh tớiFSnA phòngqqRy FSnAbệnh xehGctm hGctthế nàoNCdw, NCdwcó nhFSnAư vNCdwậy hGctanh mớhGcti yqqRyên tâxYgUm được.

Phòng bệhGctnh rấhGctt yên tĩnh,FSnA bónxYgUg đèxYgUn ởqqRy gNCdwian ngoàiFSnA vẫnNCdw chưahGct FSnAtắt, tFSnArên bànxYgU đặtFSnA FSnAhai táchhGct trqqRyà, cònhGct cxYgUó cảNCdw một hFSnAộp bxYgUánh ngọt,FSnA chắcNCdw hGctlà bFSnAánh ĐàmhGct hGctTĩnh dxYgUùng đểhGct tiếphGct khách.qqRy CửaNCdw phònqqRyg trNCdwong chNCdwỉ khép hờ,hGct NhiếNCdwp VqqRyũ ThịnhxYgU vừaFSnA đẩyhGct cửNCdwa NCdwvào, liềxYgUn trqqRyông qqRythấy thằnNCdwg qqRybé xYgUđang nqqRygủ rất qqRysay, ĐàmFSnA TqqRyĩnh cFSnAũng ngủqqRy xYgUgục trênxYgU chiếNCdwc giườnFSnAg xếp.