You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG 21

Y haqAtá trưởhaqAng haqAtrong phòng VaJFnxSrmổ cảhaqAm thấVaJFnxSry VaJFnxSrkhông haqAkhí VaJFnxSrca mổVaJFnxSr hôAwTqFvyCm nVaJFnxSray AwTqFvyCcủa khoVaJFnxSra AwTqFvyCNgoại VaJFnxSrTim mạchVaJFnxSr haqAthật kỳVaJFnxSr quặcAwTqFvyC. Tính AwTqFvyCkhí củhaqAa ChủhaqA nhiệAwTqFvyCm PhAwTqFvyCương, cAwTqFvyCả vihaqAện nàVaJFnxSry VaJFnxSrai cũngAwTqFvyC biếtAwTqFvyC, kỹVaJFnxSr thuậVaJFnxSrt giỏAwTqFvyCi, AwTqFvyCyêu cầhaqAu caoAwTqFvyC, mỗi lầAwTqFvyCn ôngAwTqFvyC AwTqFvyCđích tVaJFnxSrhân haqAcầm dVaJFnxSrao mVaJFnxSrổ, AwTqFvyCcả phòhaqAng pAwTqFvyChẫu thaqAhuật cứhaqA haqAnhư gặpVaJFnxSr phảAwTqFvyCi đạiAwTqFvyC dịcVaJFnxSrh, chỉ sAwTqFvyCợ chaqAó chỗVaJFnxSr nàAwTqFvyCo haqAsơ sóVaJFnxSrt, AwTqFvyCbị VaJFnxSrChủ nAwTqFvyChiệm PhhaqAương VaJFnxSrtúm đượchaqA mVaJFnxSrắng haqAcho mộtVaJFnxSr thaqArận thhaqAì đến GiámVaJFnxSr đAwTqFvyCốc bệVaJFnxSrnh AwTqFvyCviện cũngAwTqFvyC haqAkhông bêVaJFnxSrnh haqAnổi. VAwTqFvyCì tAwTqFvyChế VaJFnxSrhôm nVaJFnxSray AwTqFvyCcô phảiVaJFnxSr đVaJFnxSrích thaqAhân giám sátVaJFnxSr VaJFnxSrcác AwTqFvyCy thaqAá cVaJFnxSrhuẩn bịVaJFnxSr trướchaqA AwTqFvyCca VaJFnxSrmổ, chVaJFnxSrờ AwTqFvyCđến khAwTqFvyCi bVaJFnxSrệnh nhânVaJFnxSr AwTqFvyCđược đưhaqAa vàoVaJFnxSr phaqAhòng mổ, đèhaqAn chụphaqA bVaJFnxSrật lêAwTqFvyCn, báhaqAc shaqAĩ ghaqAây VaJFnxSrmê haqAđã bắtAwTqFvyC đầVaJFnxSru chuẩnVaJFnxSr bịAwTqFvyC gVaJFnxSrây mêVaJFnxSr, cVaJFnxSrô cAwTqFvyChợt VaJFnxSrcảm thấy khôngVaJFnxSr khíAwTqFvyC cAwTqFvyCàng haqAkỳ qAwTqFvyCuặc AwTqFvyChơn nữa.

Những chaqAa phẫAwTqFvyCu thuậVaJFnxSrt của ChVaJFnxSrủ nhiệhaqAm AwTqFvyCPhương đVaJFnxSra phầhaqAn làhaqA VaJFnxSrdo mAwTqFvyCột êhaqA kíhaqAp cốhaqA haqAđịnh haqAphối hợphaqA vVaJFnxSrới haqAnhau, báchaqA sĩAwTqFvyC gây mêVaJFnxSr lVaJFnxSrà cVaJFnxSrộng shaqAự haqAlâu haqAnăm, NhihaqAếp VũAwTqFvyC ThịAwTqFvyCnh thìhaqA vàoVaJFnxSr tAwTqFvyCheo bệnhVaJFnxSr haqAnhân, thaqAhông thường trongAwTqFvyC cVaJFnxSrác cVaJFnxSra mổAwTqFvyC củhaqAa ChủVaJFnxSr nhiệmVaJFnxSr PhaqAhương, ahaqAnh đềuAwTqFvyC lhaqAà phụhaqA haqAmổ thAwTqFvyCứ nhấthaqA, VaJFnxSrnhưng VaJFnxSrhôm nay anAwTqFvyCh haqAchỉ đVaJFnxSrứng mộtAwTqFvyC VaJFnxSrbên nhìAwTqFvyCn bAwTqFvyCác AwTqFvyCsĩ gVaJFnxSrây AwTqFvyCmê làAwTqFvyCm việc.AwTqFvyC ĐiềVaJFnxSru VaJFnxSrđầu tiênAwTqFvyC haqAkhiến AwTqFvyCy tVaJFnxSrá trưởng cAwTqFvyCảm thấVaJFnxSry kỳAwTqFvyC quặcAwTqFvyC chaqAhính lVaJFnxSrà NhihaqAếp VũAwTqFvyC VaJFnxSrThịnh, VaJFnxSrhôm AwTqFvyCnay haqAbác sAwTqFvyCĩ NhiếVaJFnxSrp AwTqFvyCtrông haqArất lVaJFnxSro lắngVaJFnxSr, từ lúcAwTqFvyC bướcAwTqFvyC AwTqFvyCvào tớihaqA giờVaJFnxSr anhaqAh AwTqFvyCchưa hAwTqFvyCề ngVaJFnxSrồi haqAxuốngĐiều nhaqAày cũVaJFnxSrng khôngVaJFnxSr VaJFnxSrcó VaJFnxSrgì lạ,haqA Chủ nhiệmVaJFnxSr AwTqFvyCPhương còhaqAn đứngVaJFnxSr VaJFnxSrkia, ngoAwTqFvyCài báAwTqFvyCc shaqAĩ gâVaJFnxSry mêhaqA AwTqFvyCra, AwTqFvyCai dáhaqAm cảhaqA VaJFnxSrgan ngồiAwTqFvyC chứ? NhưnghaqA VaJFnxSrChủ nhiệhaqAm PhaqAhương hhaqAôm AwTqFvyCnay cũngVaJFnxSr VaJFnxSrkhông haqAdẫn tAwTqFvyCheo haqAhọc thaqArò nàhaqAo khhaqAác cVaJFnxSrủa mình vàoAwTqFvyC haqAphụ mổ,haqA màAwTqFvyC dùnAwTqFvyCg hahaqAi bhaqAác sVaJFnxSrĩ cVaJFnxSró haqAtay nghVaJFnxSrề giỏihaqA AwTqFvyCnhất tronhaqAg AwTqFvyCkhoa AwTqFvyClàm phAwTqFvyCụ AwTqFvyCmổ, haqAy tá trhaqAưởng AwTqFvyCthấy, đốVaJFnxSri haqAvới TứVaJFnxSr chAwTqFvyCứng FahaqAllot thAwTqFvyCì độiVaJFnxSr nhaqAgũ bVaJFnxSrác sĩVaJFnxSr hôAwTqFvyCm nVaJFnxSray cVaJFnxSró vhaqAẻ hVaJFnxSrùng hậu quá.

Tuy haqAđội ngũAwTqFvyC hùnhaqAg hậu nhưnhaqAg AwTqFvyCChủ nhiệmVaJFnxSr PhaqAhương đVaJFnxSrã làVaJFnxSrm VaJFnxSrrất tốt,VaJFnxSr từVaJFnxSr nAwTqFvyChát VaJFnxSrdao VaJFnxSrđầu AwTqFvyCtiên phAwTqFvyCân tAwTqFvyCách haqAcác AwTqFvyCcơ quan, AwTqFvyCđến váAwTqFvyC tâmAwTqFvyC thất,VaJFnxSr cuốihaqA cùngVaJFnxSr lVaJFnxSrà khaqAhâu lạiVaJFnxSr chaqAác VaJFnxSrmạch VaJFnxSrmáu, ônAwTqFvyCg đềuVaJFnxSr thaqAhực hiệnVaJFnxSr rất chuẩnVaJFnxSr xáVaJFnxSrc, mộVaJFnxSrt AwTqFvyCloạt haqAcác thahaqAo tAwTqFvyCác thuAwTqFvyCần thụchaqA haqAhoàn hAwTqFvyCảo đếhaqAn mứAwTqFvyCc chaqAó thểAwTqFvyC haqAquay lại lhaqAàm tAwTqFvyCài VaJFnxSrliệu giVaJFnxSrảng dAwTqFvyCạy haqAcông khVaJFnxSrai, AwTqFvyCđây lAwTqFvyCà VaJFnxSrkỹ thVaJFnxSruật mhaqAà ônhaqAg rènVaJFnxSr đượcAwTqFvyC sVaJFnxSrau hànhaqAg ch

c năhaqAm đứAwTqFvyCng VaJFnxSrbàn mAwTqFvyCổ. haqAY tá trưởngVaJFnxSr cònAwTqFvyC tưởnhaqAg ChủAwTqFvyC nhAwTqFvyCiệm AwTqFvyCPhương haqAđang làhaqAm mẫu,AwTqFvyC vVaJFnxSrì bácAwTqFvyC sAwTqFvyCĩ haqANhiếp màVaJFnxSr ôngAwTqFvyC haqAcưng nhất đanAwTqFvyCg AwTqFvyCđứng haqAbên cạVaJFnxSrnh VaJFnxSrquan sáAwTqFvyCt, tAwTqFvyCiếc rằngAwTqFvyC hAwTqFvyCôm nAwTqFvyCay tAwTqFvyCâm trVaJFnxSrạng bácAwTqFvyC sĩhaqA NhiếAwTqFvyCp khôAwTqFvyCng đưVaJFnxSrợc tốt, từAwTqFvyC lúAwTqFvyCc mởVaJFnxSr khAwTqFvyCoang ngựVaJFnxSrc cVaJFnxSrủa bệnVaJFnxSrh nhân,AwTqFvyC anAwTqFvyCh kAwTqFvyChông dáAwTqFvyCm nhVaJFnxSrìn bệnhAwTqFvyC nhâVaJFnxSrn thhaqAêm mộAwTqFvyCt lần nàohaqA nVaJFnxSrữa, VaJFnxSrmà chạyhaqA AwTqFvyClại phhaqAía bácAwTqFvyC VaJFnxSrsĩ gâAwTqFvyCy mêAwTqFvyC đếAwTqFvyCm tầnVaJFnxSr sVaJFnxSrố máyhaqA thở.

Cô AwTqFvyCy AwTqFvyCtá trẻAwTqFvyC thAwTqFvyCì thầmVaJFnxSr với yhaqA tAwTqFvyCá trưởng:VaJFnxSr “HômhaqA naAwTqFvyCy haqAbác sVaJFnxSrĩ AwTqFvyCNhiếp saVaJFnxSro thhaqAế nhhaqAỉ? ChưaVaJFnxSr ănVaJFnxSr sángVaJFnxSr nêVaJFnxSrn VaJFnxSrbị tụthaqA huyết ápVaJFnxSr à?”

“Lắm VaJFnxSrchuyện!” AwTqFvyCY tAwTqFvyCá trưởng mắng,haqA nhưnhaqAg VaJFnxSrtrong lVaJFnxSròng chaqAũng tAwTqFvyChầm thAwTqFvyCắc mắc,AwTqFvyC bìnVaJFnxSrh thườnghaqA ChủVaJFnxSr nhihaqAệm PhươngVaJFnxSr dhaqAẫn theo họcVaJFnxSr VaJFnxSrtrò mhaqAà tVaJFnxSrhấy họVaJFnxSrc haqAtrò lVaJFnxSrơ đhaqAễnh nhhaqAư vậy,VaJFnxSr chhaqAắc cAwTqFvyChắn haqAđã haqAquay lạAwTqFvyCi mắngAwTqFvyC chAwTqFvyCo một AwTqFvyCtrận tơiVaJFnxSr bời,VaJFnxSr nhaqAhưng hVaJFnxSrôm VaJFnxSrnay ôhaqAng rấAwTqFvyCt haqAtập trunVaJFnxSrg AwTqFvyClàm AwTqFvyCphẫu thuật,VaJFnxSr đhaqAến mứAwTqFvyCc đầuAwTqFvyC còn haqA chẳng ngẩnAwTqFvyCg lhaqAên, làmVaJFnxSr nAwTqFvyChư haqAbác sĩhaqA AwTqFvyCNhiếp khôhaqAng hhaqAề cóVaJFnxSr haqAmặt AwTqFvyCtrong phònhaqAg mVaJFnxSrổ vậy.haqA Chủ VaJFnxSr nhiệm khônVaJFnxSrg mhaqAắng haqAmỏ aiVaJFnxSr, chaqAa pVaJFnxSrhẫu thuậthaqA nVaJFnxSrày thậVaJFnxSrt làVaJFnxSr kAwTqFvyCỳ lạ,AwTqFvyC bìnVaJFnxSrh thườngVaJFnxSr AwTqFvyCchỉ khi nàhaqAo cAwTqFvyCa mổhaqA rấtVaJFnxSr khVaJFnxSrông thuVaJFnxSrận lợi,VaJFnxSr tìVaJFnxSrnh trạngAwTqFvyC bệnhhaqA nhâVaJFnxSrn haqAvô cùhaqAng VaJFnxSrnguy kAwTqFvyCịch, ChAwTqFvyCủ nhiệAwTqFvyCm Phương kAwTqFvyChông AwTqFvyCcó thờihaqA gAwTqFvyCian nVaJFnxSrói thìhaqA mớihaqA khônghaqA mắnhaqAg nhaqAgười khhaqAác. NếVaJFnxSru VaJFnxSrkhông thìVaJFnxSr nào mắnAwTqFvyCg trợhaqA tAwTqFvyChủ, quáthaqA VaJFnxSry AwTqFvyCtá, rủahaqA dụnghaqA cụ,haqA chAwTqFvyCê khaqAim conhaqAg kVaJFnxSrhó làVaJFnxSrm, VaJFnxSrnói haqAchung phảiAwTqFvyC tìm haqA ra lVaJFnxSrỗi gìAwTqFvyC haqAđó mhaqAắng vàiAwTqFvyC câuVaJFnxSr, mớiAwTqFvyC cóVaJFnxSr haqAthể VaJFnxSrxem haqAnhư mộtAwTqFvyC AwTqFvyCca phẫuAwTqFvyC tVaJFnxSrhuật VaJFnxSrbình thường.

Đang haqAphẫu thuAwTqFvyCật thìVaJFnxSr huyết áphaqA bệnhhaqA nVaJFnxSrhân AwTqFvyCbỗng nhiênAwTqFvyC giảmAwTqFvyC mạnAwTqFvyCh, VaJFnxSrbác VaJFnxSrsĩ gâAwTqFvyCy mhaqAê rấtVaJFnxSr bhaqAình tĩhaqAnh trướcVaJFnxSr thaqAình huAwTqFvyCống bất ngVaJFnxSrờ nàyVaJFnxSr, lậpVaJFnxSr tứVaJFnxSrc thôngAwTqFvyC báAwTqFvyCo chỉhaqA sốAwTqFvyC AwTqFvyChuyết haqAáp chVaJFnxSro chAwTqFvyCủ VaJFnxSrnhiệm, vừaVaJFnxSr haqAdứt lVaJFnxSrời đAwTqFvyCã haqAthấy Nhiếp VũVaJFnxSr ThịVaJFnxSrnh quAwTqFvyCay trởAwTqFvyC AwTqFvyClại bêAwTqFvyCn bhaqAàn AwTqFvyCphẫu tVaJFnxSrhuật. CAwTqFvyChủ nhiệmhaqA PhươAwTqFvyCng liếhaqAc ahaqAnh VaJFnxSrnhưng không buồnhaqA đVaJFnxSrếm xỉhaqAa gAwTqFvyCì VaJFnxSrđến, thhaqAương lượnghaqA thẳhaqAng vớihaqA bhaqAác sĩVaJFnxSr gâyVaJFnxSr mVaJFnxSrê mấAwTqFvyCy câVaJFnxSru, quay AwTqFvyCsang thhaqAấy NhiếphaqA VũAwTqFvyC ThịnhhaqA chaAwTqFvyCo đảohaqA nhưAwTqFvyC muốnhaqA ngã,AwTqFvyC ChủhaqA nhiệVaJFnxSrm PhAwTqFvyCương rốthaqA VaJFnxSrcuộc cũnhaqAg phát cáuVaJFnxSr: “TránhVaJFnxSr sVaJFnxSrang mộtAwTqFvyC bhaqAên! LượhaqAn qVaJFnxSrua AwTqFvyClượn lhaqAại, lởhaqAn vởnAwTqFvyC lhaqAàm VaJFnxSrtôi bựcAwTqFvyC mìnhhaqA! NếVaJFnxSru không thhaqAì cútAwTqFvyC haqAra nghaqAoài chaqAho tôi!”

Chủ nhiệhaqAm cuhaqAối cVaJFnxSrùng cũng mắngVaJFnxSr ngưAwTqFvyCời rồihaqA, haqAhơn haqAnữa haqAlại mắngAwTqFvyC NhiVaJFnxSrếp VaJFnxSrVũ ThịnVaJFnxSrh nhaqAgười mVaJFnxSrà thườngAwTqFvyC ngAwTqFvyCày ông thiêVaJFnxSrn vịVaJFnxSr nAwTqFvyChất, chứnghaqA tỏAwTqFvyC cAwTqFvyCa phẫuhaqA thaqAhuật haqAnày khVaJFnxSrông haqAcó vấnVaJFnxSr đềVaJFnxSr haqAgì lớVaJFnxSrn. PhụAwTqFvyC VaJFnxSrmổ thứVaJFnxSr nhất vVaJFnxSrà thaqAhứ hahaqAi thởhaqA phàhaqAo nhhaqAẹ nhõmhaqA, haqAcả phòngAwTqFvyC phaqAhẫu thuAwTqFvyCật đềhaqAu nhưAwTqFvyC tAwTqFvyCrút đượchaqA gáVaJFnxSrnh nặng. haqABác AwTqFvyCsĩ NhiếAwTqFvyCp bịAwTqFvyC VaJFnxSrmắng, haqArầu rAwTqFvyCĩ tráAwTqFvyCnh shaqAang mộthaqA VaJFnxSrbên, nhưngAwTqFvyC vẫAwTqFvyCn VaJFnxSrkhông VaJFnxSrdám bỏhaqA ra AwTqFvyC ngoài. MộthaqA haqAlúc AwTqFvyCsau, huAwTqFvyCyết áphaqA củVaJFnxSra haqAbệnh nhaqAhân tăngVaJFnxSr thaqArở lạhaqAi, VaJFnxSrtiếp tAwTqFvyCheo AwTqFvyCđó cVaJFnxSra mhaqAổ tiếnVaJFnxSr hành rấtVaJFnxSr thuAwTqFvyCận lợi,AwTqFvyC ChủAwTqFvyC nhiệAwTqFvyCm PhhaqAương AwTqFvyChôm VaJFnxSrnay đVaJFnxSrích tAwTqFvyChân haqAlàm tấVaJFnxSrt cảAwTqFvyC mọiAwTqFvyC vAwTqFvyCiệc, thậm cAwTqFvyChí đếnAwTqFvyC cVaJFnxSrông đoAwTqFvyCạn khâhaqAu vAwTqFvyCết mổAwTqFvyC chaqAuối cùVaJFnxSrng ônhaqAg cũnhaqAg tựAwTqFvyC mVaJFnxSrình thựAwTqFvyCc hiện,haqA kAwTqFvyChông đểhaqA phụ haqA tá độhaqAng AwTqFvyCtay vàoAwTqFvyC. VaJFnxSrSau kVaJFnxSrhi khAwTqFvyCâu AwTqFvyCxong, haqAông cứVaJFnxSr ngắmAwTqFvyC VaJFnxSrnghía mhaqAãi, VaJFnxSrvẻ haqAnhư rấVaJFnxSrt hàihaqA lòngAwTqFvyC. Chỉ phẫuAwTqFvyC thAwTqFvyCuật bhaqAây giờhaqA haqAđều làAwTqFvyC chhaqAỉ tựVaJFnxSr tiêu,haqA AwTqFvyCvì thếAwTqFvyC ônhaqAg đAwTqFvyCã làAwTqFvyCm mộthaqA haqAcái thắtVaJFnxSr chVaJFnxSrỉ tuyệt đẹhaqAp, đVaJFnxSrến nỗiAwTqFvyC dườnAwTqFvyCg nhưAwTqFvyC bảnhaqA thaqAhân haqAcũng haqArất vừaVaJFnxSr ý,VaJFnxSr ngẩhaqAng đầhaqAu lênAwTqFvyC ghaqAọi Nhiếp VVaJFnxSrũ Thịnh:haqA VaJFnxSr“Xong VaJFnxSrrồi! TôAwTqFvyCi điAwTqFvyC rửaAwTqFvyC AwTqFvyCtay đây.”

Chủ nAwTqFvyChiệm PhươnAwTqFvyCg rửa VaJFnxSrtay xonAwTqFvyCg, tAwTqFvyCháo cặpAwTqFvyC kAwTqFvyCính AwTqFvyCra rửahaqA haqAmặt rồAwTqFvyCi mớAwTqFvyCi VaJFnxSrra khAwTqFvyCỏi phòVaJFnxSrng mhaqAổ. BêAwTqFvyCn ngoàiAwTqFvyC phòVaJFnxSrng phẫu AwTqFvyC thuật, ngườAwTqFvyCi haqAnhà VaJFnxSrbệnh haqAnhân đAwTqFvyCang lhaqAo lhaqAắng chờVaJFnxSr đợAwTqFvyCi, vừahaqA ngVaJFnxSrhe tiếngVaJFnxSr cửhaqAa phòAwTqFvyCng bhaqAật haqAmở, trông AwTqFvyCthấy ChủAwTqFvyC nhiệhaqAm AwTqFvyCPhương đihaqA raAwTqFvyC, côhaqA tAwTqFvyCa liềnhaqA VaJFnxSrvội vhaqAàng đứnghaqA dậy.

Ấn tượnVaJFnxSrg củahaqA ChhaqAủ nhiệm PhươhaqAng VaJFnxSrvề ĐàmhaqA TĩAwTqFvyCnh rấtVaJFnxSr tệ,VaJFnxSr chVaJFnxSro rhaqAằng cAwTqFvyCô chíVaJFnxSrnh làhaqA hVaJFnxSrồng nhhaqAan hVaJFnxSrọa thủhaqAy AwTqFvyCtrong truyền tAwTqFvyChuyết, mộtVaJFnxSr anAwTqFvyCh chàVaJFnxSrng ngoAwTqFvyCan AwTqFvyCngoãn biếVaJFnxSrt AwTqFvyCvâng lờhaqAi nhAwTqFvyCư NhiếhaqAp VũAwTqFvyC ThịnAwTqFvyCh bịAwTqFvyC côhaqA tVaJFnxSra lAwTqFvyCàm cho ănAwTqFvyC khôVaJFnxSrng ngAwTqFvyCon nghaqAủ khAwTqFvyCông yVaJFnxSrên, đhaqAến haqAgiờ vẫnhaqA còVaJFnxSrn VaJFnxSrphải trôhaqAng nVaJFnxSrom đứaAwTqFvyC béhaqA vhaqAô tộiAwTqFvyC thaqArong phòng haqAhồi sứcVaJFnxSr. BởihaqA AwTqFvyCthế ônAwTqFvyCg VaJFnxSrđanh mặthaqA AwTqFvyClại, haqAkhông thèmhaqA nVaJFnxSrhìn ĐàmAwTqFvyC TĩVaJFnxSrnh, lúcAwTqFvyC đAwTqFvyCi VaJFnxSrngang qua côVaJFnxSr haqAcòn buAwTqFvyCông mộtAwTqFvyC cAwTqFvyCâu “LầVaJFnxSrn nàyVaJFnxSr chaqAô AwTqFvyCvừa lònAwTqFvyCg rồiVaJFnxSr nhé!”

Đàm TĩAwTqFvyCnh biếnVaJFnxSr sắVaJFnxSrc, cô kVaJFnxSrhông thểAwTqFvyC AwTqFvyChiểu VaJFnxSrđược cAwTqFvyCâu nóhaqAi haqAnày haqAcủa bVaJFnxSrác sĩVaJFnxSr mổVaJFnxSr chínhVaJFnxSr cóAwTqFvyC ýhaqA gìhaqA. AwTqFvyCCô vAwTqFvyCốn đVaJFnxSrã VaJFnxSrvô cùng căngVaJFnxSr thẳnVaJFnxSrg, NhVaJFnxSriếp VVaJFnxSrũ ThịhaqAnh VaJFnxSrbước vhaqAào phònAwTqFvyCg phaqAhẫu thuhaqAật đếnAwTqFvyC giờhaqA vẫAwTqFvyCn haqAchưa thVaJFnxSrấy ra,VaJFnxSr giờ haqAbác sĩVaJFnxSr mổAwTqFvyC AwTqFvyCchính AwTqFvyCvừa VaJFnxSrra liềnAwTqFvyC lạnhAwTqFvyC tanAwTqFvyCh buôngVaJFnxSr mộhaqAt câhaqAu nhưhaqA vậyAwTqFvyC khAwTqFvyCiến cảVaJFnxSr nVaJFnxSrgười cô VaJFnxSrmềm nhũnAwTqFvyC, suýhaqAt AwTqFvyCchút nAwTqFvyCữa nAwTqFvyCgất xAwTqFvyCỉu, AwTqFvyCmay cóhaqA TônVaJFnxSr ChíhaqA QVaJFnxSruân VaJFnxSrkịp đỡhaqA haqAlấy, AwTqFvyCdìu chaqAô ngồAwTqFvyCi xuống ghế.VaJFnxSr AwTqFvyCCô hVaJFnxSroa VaJFnxSrhết cảVaJFnxSr mắt,haqA VaJFnxSrmột hhaqAồi lhaqAâu sVaJFnxSrau mAwTqFvyCới VaJFnxSrđịnh AwTqFvyCthần nóiVaJFnxSr: “haqAGọi điệnhaqA chohaqA Nhiếp haqAVũ ThịnAwTqFvyCh, hVaJFnxSrỏi aAwTqFvyCnh haqAta rúhaqAt cụcAwTqFvyC AwTqFvyCca phẫhaqAu thVaJFnxSruật tVaJFnxSrhế nàohaqA rồi?”

Nhiếp AwTqFvyCVũ ThịnhhaqA AwTqFvyCthu xếpAwTqFvyC ổn thoảAwTqFvyC AwTqFvyCcho TônhaqA BAwTqFvyCình xohaqAng, vừaAwTqFvyC AwTqFvyCra đVaJFnxSrến cửahaqA pAwTqFvyChòng mAwTqFvyCổ, AwTqFvyCnhìn haqAqua cửaAwTqFvyC kính,VaJFnxSr lihaqAền bắthaqA gặp ĐàmhaqA TĩAwTqFvyCnh gầnAwTqFvyC haqAnhư nAwTqFvyCgã vàoVaJFnxSr lònhaqAg ThaqAôn VaJFnxSrChí Quân.AwTqFvyC PhảiAwTqFvyC thừahaqA nhậhaqAn rằhaqAng, aAwTqFvyCnh vẫnVaJFnxSr AwTqFvyCthấy lòng chhaqAua xóVaJFnxSrt, chaqAó lẽVaJFnxSr dVaJFnxSruyên phVaJFnxSrận giVaJFnxSrữa VaJFnxSranh vhaqAà ĐàVaJFnxSrm TĩAwTqFvyCnh đhaqAến haqAđây thaqAhực sAwTqFvyCự haqAđã VaJFnxSrhết rồi. ChhaqAuyện đAwTqFvyCến nưVaJFnxSrớc nàyhaqA, AwTqFvyCkhông AwTqFvyCcam tVaJFnxSrâm thìAwTqFvyC cũngVaJFnxSr AwTqFvyCcó íAwTqFvyCch VaJFnxSrgì? TìnhVaJFnxSr yêAwTqFvyCu thaqArong sánhaqAg đơn thuầnhaqA AwTqFvyCthời nihaqAên thiếuVaJFnxSr haqAđã nhVaJFnxSrư mộVaJFnxSrt giVaJFnxSrấc mơ,VaJFnxSr còAwTqFvyCn lạihaqA chỉhaqA VaJFnxSrlà oánVaJFnxSr hậVaJFnxSrn mAwTqFvyCà thôi.

Anh đẩyVaJFnxSr chaqAửa bướAwTqFvyCc rVaJFnxSra, tAwTqFvyChấy Đàm TĩnhhaqA vẫVaJFnxSrn VaJFnxSrđang lúihaqA húVaJFnxSri tìVaJFnxSrm đihaqAện thoại,AwTqFvyC biAwTqFvyCết côhaqA ấAwTqFvyCy địhaqAnh ghaqAọi chhaqAo mhaqAình, bèn nóiAwTqFvyC: “KhônAwTqFvyCg cầhaqAn gọiVaJFnxSr nữaAwTqFvyC, AwTqFvyCtôi rVaJFnxSra VaJFnxSrđây rồi.”

Trông thấyVaJFnxSr ánhVaJFnxSr AwTqFvyCmắt đầy mongVaJFnxSr mỏiAwTqFvyC cVaJFnxSrủa ĐàmVaJFnxSr TĩnhaqAh, aAwTqFvyCnh nói:AwTqFvyC “PhẫuVaJFnxSr thuậtVaJFnxSr kếthaqA thúVaJFnxSrc rồihaqA, AwTqFvyCrất haqAthành công.”

Đàm TĩnhAwTqFvyC haqAngẩn ngườihaqA mất vàihaqA gihaqAây, rAwTqFvyCồi đứnghaqA VaJFnxSrphắt AwTqFvyCdậy nhaqAhưng cAwTqFvyCô khôngAwTqFvyC bướcVaJFnxSr nổihaqA vàAwTqFvyCo phòVaJFnxSrng pVaJFnxSrhẫu thaqAhuật, chỉ AwTqFvyC biết nhìnhaqA AwTqFvyCNhiếp VũhaqA AwTqFvyCThịnh đAwTqFvyCầy VaJFnxSrvan VaJFnxSrxin, NhiếAwTqFvyCp VAwTqFvyCũ ThVaJFnxSrịnh cảmAwTqFvyC thấVaJFnxSry ánhaqAh mắthaqA côAwTqFvyC như sáphaqA AwTqFvyCnến nóngAwTqFvyC bỏng,haqA AwTqFvyCthiêu đAwTqFvyCốt tráVaJFnxSri tAwTqFvyCim aAwTqFvyCnh đahaqAu buốt,VaJFnxSr anVaJFnxSrh vôVaJFnxSr thaqAhức tAwTqFvyCránh AwTqFvyCánh mắtVaJFnxSr củhaqAa cô, nóAwTqFvyCi: “BìnhVaJFnxSr haqABình đanhaqAg ởAwTqFvyC haqAtrong phòVaJFnxSrng hồiVaJFnxSr haqAsức, phảihaqA AwTqFvyCtheo dõiAwTqFvyC mhaqAột đãAwTqFvyC, nVaJFnxSrếu không chaqAó gìVaJFnxSr bhaqAất thhaqAường cóhaqA haqAthể đưVaJFnxSra vVaJFnxSrề phòngVaJFnxSr bệnh.”

“Tôi haqAcó thAwTqFvyCể vàoAwTqFvyC thAwTqFvyCăm nó không?”

“Vẫn chaqAhưa đVaJFnxSrược.” Anh đhaqAáp, kAwTqFvyChông VaJFnxSrkìm VaJFnxSrđược vẫhaqAn dVaJFnxSrùng giọhaqAng haqAan AwTqFvyCủi, “TôAwTqFvyCi sẽhaqA vVaJFnxSrào haqAvới nóAwTqFvyC ngahaqAy, côVaJFnxSr cứAwTqFvyC yên tâm.”

Đàm TĩnhaqAh cúhaqAi đầuAwTqFvyC, dù khhaqAông nhìAwTqFvyCn nhhaqAưng VaJFnxSrNhiếp VũVaJFnxSr ThịnhaqAh cAwTqFvyCũng biVaJFnxSrết côAwTqFvyC đanVaJFnxSrg khóc.VaJFnxSr TônhaqA ChVaJFnxSrí QuâVaJFnxSrn đAwTqFvyCưa chaqAho cô góAwTqFvyCi AwTqFvyCgiấy ăn,AwTqFvyC NhiếphaqA VũVaJFnxSr ThịnAwTqFvyCh cAwTqFvyCảm thấAwTqFvyCy tAwTqFvyCâm trạngAwTqFvyC đầyhaqA phứcVaJFnxSr tạVaJFnxSrp, bènhaqA quVaJFnxSray ngườiVaJFnxSr trở lạhaqAi phòVaJFnxSrng hồiAwTqFvyC sức.

Bác sVaJFnxSrĩ gâAwTqFvyCy mêAwTqFvyC vAwTqFvyCẫn chưVaJFnxSra đi, thAwTqFvyCấy anAwTqFvyCh vàohaqA bènVaJFnxSr chaqAhào haqArồi haqAhỏi: “ĐhaqAứa trẻhaqA nhaqAày haqAcon nhaqAhà AwTqFvyCai thế?”

Nhiếp VũVaJFnxSr ThAwTqFvyCịnh khựnghaqA lạhaqAi, hỏi: AwTqFvyC“Sao thhaqAế ạ?”

“Ui trhaqAời ơiVaJFnxSr, tôVaJFnxSri làhaqAm việAwTqFvyCc với ChủVaJFnxSr haqAnhiệm PhVaJFnxSrương mườVaJFnxSri mấAwTqFvyCy năhaqAm rồhaqAi, chưVaJFnxSra từhaqAng thấyhaqA ônAwTqFvyCg ấyAwTqFvyC nhưVaJFnxSr hôAwTqFvyCm nAwTqFvyCay, cứ nhhaqAư chaqAon nhhaqAà AwTqFvyCmình đhaqAang nAwTqFvyCằm trêhaqAn bàAwTqFvyCn pAwTqFvyChẫu AwTqFvyCthuật vậy.”

Nhiếp VaJFnxSrVũ ThaqAhịnh thấy lònhaqAg cVaJFnxSrhua xVaJFnxSrót, vộhaqAi đápAwTqFvyC: “ĐâyAwTqFvyC là…haqA hAwTqFvyCọ hànhaqAg… hAwTqFvyCọ hàAwTqFvyCng chaqAủa cháu.”

“Thảo nVaJFnxSrào! ĐúngVaJFnxSr haqAlà chủhaqA nhiệm củaVaJFnxSr AwTqFvyCcác haqAanh haqAcoi anVaJFnxSrh haqAnhư VaJFnxSrcon haqAđẻ, VaJFnxSrtôi cứVaJFnxSr bAwTqFvyCảo sVaJFnxSrao hAwTqFvyCôm naVaJFnxSry AwTqFvyCanh đAwTqFvyCứng trong phònVaJFnxSrg phAwTqFvyCẫu VaJFnxSrthuật màhaqA haqAlại khVaJFnxSrông lVaJFnxSràm VaJFnxSrgì. À,haqA AwTqFvyCđúng rồi,VaJFnxSr chươngAwTqFvyC trìnhhaqA CAwTqFvyCM haqAấy rhaqAút chaqAục là AwTqFvyCthế haqAnào AwTqFvyCđấy? ChủVaJFnxSr nhiệAwTqFvyCm củahaqA cáhaqAc ahaqAnh VaJFnxSrbất chhaqAấp áAwTqFvyCp lựcAwTqFvyC củhaqAa haqAviện trưởngAwTqFvyC khaqAéo về đhaqAây, báVaJFnxSrc VaJFnxSrbỏ rấthaqA nhiềhaqAu ýAwTqFvyC kiếnAwTqFvyC haqAcủa mọVaJFnxSri người,AwTqFvyC thếVaJFnxSr sAwTqFvyCao gVaJFnxSriờ vẫnAwTqFvyC chưaVaJFnxSr khởiAwTqFvyC AwTqFvyCđộng vậy?”

Nhiếp VũAwTqFvyC ThịnhaqAh thầm nghĩAwTqFvyC chuyệnAwTqFvyC nàVaJFnxSry chhaqAính lhaqAà VaJFnxSrdo haqAmình haqAlàm lỡVaJFnxSr dhaqAở. AAwTqFvyCnh AwTqFvyCáy nVaJFnxSráy nAwTqFvyCói: “ChAwTqFvyCủ AwTqFvyCnhiệm đhaqAã giao AwTqFvyC cho chhaqAáu rồi,AwTqFvyC chỉhaqA cầAwTqFvyCn tìVaJFnxSrm đượchaqA bệnhAwTqFvyC nhâAwTqFvyCn haqAthích hVaJFnxSrợp shaqAẽ lậphaqA tứchaqA AwTqFvyCtiến hànVaJFnxSrh AwTqFvyCca đầu tiên.”

“Làm tốAwTqFvyCt VaJFnxSrlà tạoVaJFnxSr phúc cVaJFnxSrho dânVaJFnxSr đấyhaqA.” BáhaqAc haqAsĩ gâyVaJFnxSr AwTqFvyCmê AwTqFvyCnói đùa,”AwTqFvyC BahaqAo nhVaJFnxSriêu bệhaqAnh nhAwTqFvyCân cònVaJFnxSr đanhaqAg VaJFnxSrđỏ mAwTqFvyCắt chờ kiahaqA kìa,VaJFnxSr anhaqAh VaJFnxSrxem hVaJFnxSrỗ trợVaJFnxSr chVaJFnxSro bệnhVaJFnxSr tAwTqFvyCim AwTqFvyCbẩm sinVaJFnxSrh VaJFnxSrcủa chaqAhính pVaJFnxSrhủ, VaJFnxSrhộ khhaqAẩu nVaJFnxSrông thhaqAôn có haqA thể đượhaqAc hưAwTqFvyCởng tAwTqFvyCrợ cấp,AwTqFvyC bảoVaJFnxSr hhaqAiểm thhaqAất ngVaJFnxSrhiệp ởVaJFnxSr thaqAhành phốAwTqFvyC cVaJFnxSró tVaJFnxSrhể đượchaqA hưởnAwTqFvyCg trợ AwTqFvyCcấp, đâyhaqA kAwTqFvyChông phảiAwTqFvyC hVaJFnxSrộ khVaJFnxSrẩu haqAnông thôVaJFnxSrn, cAwTqFvyCũng VaJFnxSrchẳng phảiAwTqFvyC thấtVaJFnxSr nghihaqAệp VaJFnxSrở thànVaJFnxSrh phố, AwTqFvyCtự nhiêVaJFnxSrn mắchaqA phảihaqA AwTqFvyCcăn bVaJFnxSrệnh nặngVaJFnxSr nAwTqFvyChư thếhaqA nhaqAày, kAwTqFvyChông haqAcó tiềVaJFnxSrn màVaJFnxSr VaJFnxSrchữa, bVaJFnxSrằng mọi cáchhaqA haqAphải xoahaqAy đượchaqA hơnhaqA mườiVaJFnxSr AwTqFvyCvạn tệ,haqA còAwTqFvyCn khônghaqA bihaqAết cóhaqA bhaqAà cVaJFnxSron hhaqAọ AwTqFvyChàng nàAwTqFvyCo chịu choVaJFnxSr VaJFnxSrvay khôhaqAng, tAwTqFvyChật lAwTqFvyCà VaJFnxSrác nhaqAghiệt quAwTqFvyCá mà…”haqA VaJFnxSrÔng nhìnhaqA bVaJFnxSré ThaqAôn VaJFnxSrBình haqAđang nằmAwTqFvyC trên haqA giường đẩyhaqA, “ĐượchaqA rồiAwTqFvyC đấy,AwTqFvyC xAwTqFvyCem rAwTqFvyCa thaqAình hìnhVaJFnxSr khaqAhá haqAkhả qVaJFnxSruan, táVaJFnxSrm phầnhaqA kVaJFnxSrhông phải đưaVaJFnxSr sAwTqFvyCang phòhaqAng chămVaJFnxSr haqAsóc đặcVaJFnxSr VaJFnxSrbiệt, anVaJFnxSrh tVaJFnxSrrực ởhaqA đâAwTqFvyCy, thaqAôi đAwTqFvyCi VaJFnxSrthay đồVaJFnxSr đã.”

Khi haqATôn VaJFnxSrBình haqAtỉnh dậy,AwTqFvyC người đVaJFnxSrầu tiênhaqA AwTqFvyCcậu nhaqAhìn thấhaqAy lVaJFnxSrà ĐhaqAàm TĩhaqAnh. ThaqAuy haqAđề phaqAhòng lAwTqFvyCây nhiễmVaJFnxSr, ĐàmhaqA haqATĩnh phải mặcVaJFnxSr chhaqAiếc AwTqFvyCáo choàngVaJFnxSr VaJFnxSrkhử tVaJFnxSrrùng rộngVaJFnxSr tAwTqFvyChùng thìhaqAnh, VaJFnxSrcòn đeAwTqFvyCo khhaqAẩu traAwTqFvyCng, đAwTqFvyCội mũ, nhưngVaJFnxSr VaJFnxSrchỉ nhìVaJFnxSrn áhaqAnh mắtVaJFnxSr qhaqAuen thuộcVaJFnxSr, VaJFnxSrTôn BVaJFnxSrình liềnVaJFnxSr nhaqAhận haqAngay rVaJFnxSra mẹVaJFnxSr. CâhaqAu đầuVaJFnxSr haqAtiên cậu haqAbé hỏVaJFnxSri làAwTqFvyC: “Mẹ,haqA VaJFnxSrsao mẹ

Đàm TĩVaJFnxSrnh haqAvốn đãhaqA nín AwTqFvyC khóc nhưVaJFnxSrng ngVaJFnxSrhe coAwTqFvyCn VaJFnxSrnói câuhaqA haqAấy, côAwTqFvyC suVaJFnxSrýt nữaAwTqFvyC lạiVaJFnxSr rơihaqA nVaJFnxSrước mVaJFnxSrắt. SAwTqFvyCắp tVaJFnxSrới haqAgiờ haqAtan sở, AwTqFvyC Chủ VaJFnxSrnhiệm PhươnhaqAg lạhaqAi tựVaJFnxSr mìnhVaJFnxSr điVaJFnxSr kiVaJFnxSrểm VaJFnxSrtra mVaJFnxSrột lượt,VaJFnxSr lầnAwTqFvyC nàAwTqFvyCy ônghaqA dẫnhaqA thAwTqFvyCeo họcVaJFnxSr trò cVaJFnxSrủa mìAwTqFvyCnh, tAwTqFvyCất cAwTqFvyCả đềuAwTqFvyC mặcAwTqFvyC áhaqAo blohaqAuse trắVaJFnxSrng, đầyAwTqFvyC táAwTqFvyCc VaJFnxSrphong cônghaqA viVaJFnxSrệc, VaJFnxSrđứng trong phònhaqAg AwTqFvyCbệnh, nóiVaJFnxSr mộAwTqFvyCt lượtAwTqFvyC nhữVaJFnxSrng AwTqFvyCđiều cầVaJFnxSrn haqAchú VaJFnxSrý sahaqAu phẫuAwTqFvyC thuVaJFnxSrật. haqAMấy vịAwTqFvyC thaqAiến AwTqFvyCsĩ mhaqAải miết gVaJFnxSrhi AwTqFvyCchép, TiểVaJFnxSru MẫnhaqA còAwTqFvyCn nghhaqAịch ngợmVaJFnxSr lhaqAàm mặAwTqFvyCt haqAxấu chọVaJFnxSrc NhiếpVaJFnxSr VhaqAũ ThhaqAịnh. ĐVaJFnxSrợi Chủ nhhaqAiệm PhươnghaqA VaJFnxSrđi haqAra rồhaqAi, haqAanh mớAwTqFvyCi khaqAhoác haqAvai NhiếpAwTqFvyC VũVaJFnxSr ThịnVaJFnxSrh, AwTqFvyCtrêu chọVaJFnxSrc: “SưhaqA huynh, ngVaJFnxSrhe nóhaqAi haqAhôm nAwTqFvyCay trohaqAng haqAphòng phẫhaqAu thuậthaqA ahaqAnh bịVaJFnxSr VaJFnxSrlão yêuVaJFnxSr mắngAwTqFvyC hả?”

“Làm gìAwTqFvyC cóhaqA, eVaJFnxSrm VaJFnxSrnghe aAwTqFvyCi nói thế?”

“Ái dhaqAà, NhiếhaqAp shaqAư huynh AwTqFvyC à, ngVaJFnxSrày AwTqFvyCnào lhaqAão yAwTqFvyCêu VaJFnxSrchẳng mắnghaqA bọhaqAn AwTqFvyCem vàAwTqFvyCi lượhaqAt, cóVaJFnxSr phảiAwTqFvyC lVaJFnxSrà haqAchuyện VaJFnxSrgì haqAmất mAwTqFvyCặt đâu, saVaJFnxSro anAwTqFvyCh khônhaqAg chịuVaJFnxSr thừaAwTqFvyC nhhaqAận nhaqAhỉ? NhaqAhưng đêmhaqA mVaJFnxSrai haqAlão AwTqFvyCyêu phâVaJFnxSrn cônVaJFnxSrg haqAem trực AwTqFvyCban VaJFnxSrthay ahaqAnh, AwTqFvyCnói nhaqAhà haqAanh cóVaJFnxSr việc,AwTqFvyC VaJFnxSranh haqAnói AwTqFvyCđi, aVaJFnxSrnh AwTqFvyCphải cảmhaqA ơAwTqFvyCn eAwTqFvyCm haqAthế nàVaJFnxSro đây nhỉ?”

Nhiếp VhaqAũ ThịhaqAnh vhaqAô cùng cảmVaJFnxSr khaqAích trướcVaJFnxSr haqAsự qVaJFnxSruan tâmVaJFnxSr củahaqA ChủVaJFnxSr nhiệmAwTqFvyC PhươngVaJFnxSr, ahaqAnh AwTqFvyCđịnh bhaqAuổi tốiVaJFnxSr qVaJFnxSrua viVaJFnxSrện thaqAúc trực haqAbên giVaJFnxSrường bệnVaJFnxSrh, chămVaJFnxSr VaJFnxSrsóc bhaqAé AwTqFvyCTôn haqABình nhiềhaqAu hơhaqAn mộthaqA chhaqAút, khôAwTqFvyCng nhaqAgờ cAwTqFvyChi tiết nhaqAhỏ haqAnhặt VaJFnxSrnày chAwTqFvyCủ haqAnhiệm cũVaJFnxSrng đãhaqA nghhaqAĩ cAwTqFvyChu đáAwTqFvyCo VaJFnxSrcả rồi.

Anh VaJFnxSrđáp: VaJFnxSr“Vậy aAwTqFvyCnh mời AwTqFvyC em ăAwTqFvyCn cơmhaqA nhé.”

Tiểu MẫnAwTqFvyC lVaJFnxSrắc VaJFnxSrđầu qhaqAuầy quậy: “ÔihaqA VaJFnxSrno nAwTqFvyCo! MờiAwTqFvyC AwTqFvyCăn cAwTqFvyCơm thVaJFnxSrì dễAwTqFvyC chAwTqFvyCo VaJFnxSranh qAwTqFvyCuá. AwTqFvyCAnh mVaJFnxSrời eVaJFnxSrm ănhaqA chaqAơm cũhaqAng được, nhhaqAưng eVaJFnxSrm AwTqFvyCphải dẫVaJFnxSrn tAwTqFvyCheo bạnAwTqFvyC ghaqAái VaJFnxSrem nữa!”

Bạn haqAgái củaAwTqFvyC TiểuAwTqFvyC Mẫn cũngVaJFnxSr họchaqA AwTqFvyCY nhưnhaqAg họcAwTqFvyC NhVaJFnxSra khohaqAa, năVaJFnxSrm haqAnay mớAwTqFvyCi haqAlà thạcVaJFnxSr sAwTqFvyCĩ nAwTqFvyCăm thAwTqFvyCứ 2AwTqFvyC, đangVaJFnxSr AwTqFvyCthực tập haqA tại bệnhAwTqFvyC haqAviện nàyhaqA. NhiVaJFnxSrếp haqAVũ ThVaJFnxSrịnh VaJFnxSrnói: “ĐượAwTqFvyCc haqAthôi, VaJFnxSrem gVaJFnxSrọi cảhaqA TiểuVaJFnxSr haqAKỳ điVaJFnxSr, anhaqAh mời hahaqAi đứVaJFnxSra ăAwTqFvyCn cơm.”

Tiểu MẫnhaqA cườiAwTqFvyC ghaqAian xảo: “SưhaqA huynhaqAh, mờiAwTqFvyC haqAhai đứahaqA eVaJFnxSrm ăhaqAn cơAwTqFvyCm mAwTqFvyCà anAwTqFvyCh AwTqFvyCđi mộtVaJFnxSr mìVaJFnxSrnh, khAwTqFvyCông ngượnghaqA à?VaJFnxSr KháhaqAch có AwTqFvyChai người,haqA VaJFnxSrchủ cũnhaqAg AwTqFvyCphải cVaJFnxSró AwTqFvyChai ngườihaqA haqAchứ! haqAAnh kêhaqAu bhaqAạn gáiAwTqFvyC ahaqAnh cùngAwTqFvyC điVaJFnxSr, VaJFnxSrcho VaJFnxSrem với TiểuhaqA haqAKỳ diệnhaqA kiếhaqAn, đượcVaJFnxSr không?”

Nhiếp VũAwTqFvyC ThAwTqFvyCịnh thoáng nghaqAây người,AwTqFvyC đáp:haqA “VaJFnxSrAnh vAwTqFvyCà cAwTqFvyCô ấhaqAy cVaJFnxSrhia tAwTqFvyCay rồi.”

Tiểu MVaJFnxSrẫn AwTqFvyCkinh ngạc: haqA“Cái gìAwTqFvyC haqAcơ? VaJFnxSrSao AwTqFvyClại thế?”

Nhiếp VhaqAũ TAwTqFvyChịnh không VaJFnxSrnói gì,AwTqFvyC TiểVaJFnxSru AwTqFvyCMẫn bVaJFnxSrây gihaqAờ mớihaqA nAwTqFvyChớ rhaqAa họhaqA haqAđang ởVaJFnxSr thaqArong phòVaJFnxSrng bệnhhaqA, vẫnAwTqFvyC haqAcòn bệnhhaqA nhân VaJFnxSrnằm kiaVaJFnxSr, VaJFnxSrmình hAwTqFvyCỏi nhhaqAiều cAwTqFvyChuyện nhhaqAư haqAvậy, quảhaqA AwTqFvyClà khhaqAông nênAwTqFvyC. VhaqAì thaqAhế ahaqAnh vội VaJFnxSrim bVaJFnxSrặt, VaJFnxSrnhìn NhiếpAwTqFvyC VAwTqFvyCũ ThịnhVaJFnxSr gVaJFnxSrhi lờiVaJFnxSr VaJFnxSrcăn dAwTqFvyCặn. NhiếhaqAp VaJFnxSrVũ ThịnhVaJFnxSr AwTqFvyCghi xVaJFnxSrong haqAliền AwTqFvyCcùng Tiểu MAwTqFvyCẫn đAwTqFvyCi AwTqFvyCra ngVaJFnxSroài, ĐàmhaqA TĩnhVaJFnxSr AwTqFvyCtuy ởVaJFnxSr gVaJFnxSrian tVaJFnxSrrong củaAwTqFvyC phònghaqA bệnAwTqFvyCh, nhVaJFnxSrưng VaJFnxSrvì cửaAwTqFvyC mở VaJFnxSrnên hhaqAọ nóhaqAi AwTqFvyCgì cAwTqFvyCô đềuhaqA VaJFnxSrnghe VaJFnxSrrõ từngVaJFnxSr chữVaJFnxSr một.

Lúc đầuVaJFnxSr cVaJFnxSrô ấyhaqA cũnghaqA chỉhaqA nghe lhaqAoáng tVaJFnxSrhoáng, mãhaqAi đếhaqAn khhaqAi NhiếpVaJFnxSr VhaqAũ ThịnhhaqA VaJFnxSrnói đhaqAã AwTqFvyCchia thaqAay vớiVaJFnxSr bạhaqAn ghaqAái, cVaJFnxSrô mới chợVaJFnxSrt AwTqFvyCnhư nVaJFnxSrhận AwTqFvyCth đihaqAều gìhaqA. TínVaJFnxSrh cáchaqAh cAwTqFvyCủa NhiếVaJFnxSrp VAwTqFvyCũ TAwTqFvyChịnh côhaqA hiểuAwTqFvyC rấtAwTqFvyC rõAwTqFvyC, anh khônhaqAg dễAwTqFvyC dVaJFnxSràng qhaqAua lạAwTqFvyCi vớiAwTqFvyC mộtAwTqFvyC ngườiAwTqFvyC cVaJFnxSron gáhaqAi, sahaqAu khVaJFnxSri quyhaqAết địnhAwTqFvyC AwTqFvyCyêu, lạhaqAi AwTqFvyCcàng không VaJFnxSrtuỳ tiệnVaJFnxSr AwTqFvyCnói chihaqAa tVaJFnxSray. AwTqFvyCSao lạVaJFnxSri thếAwTqFvyC nVaJFnxSrhỉ? ChẳngAwTqFvyC VaJFnxSrlẽ haqAvì chuyệAwTqFvyCn củaAwTqFvyC haqATôn Bình?

Bất kAwTqFvyCỳ ngAwTqFvyCười coVaJFnxSrn gáVaJFnxSri nào VaJFnxSrcũng AwTqFvyCkhó màVaJFnxSr chấVaJFnxSrp nhậnhaqA VaJFnxSrnổi vAwTqFvyCiệc bạnAwTqFvyC VaJFnxSrtrai mAwTqFvyCình tựVaJFnxSr AwTqFvyCdưng cVaJFnxSró mVaJFnxSrột đứaVaJFnxSr cohaqAn rhaqAiêng. Đàm haqATĩnh chợhaqAt thAwTqFvyCấy áyVaJFnxSr náy.

Sau khhaqAi trờihaqA thaqAối, đáng VaJFnxSrlẽ VaJFnxSrđã AwTqFvyChết gihaqAờ thhaqAăm AwTqFvyCbệnh, nhhaqAưng VaJFnxSrlà phòngVaJFnxSr VVaJFnxSrIP haqAnên cũnghaqA thhaqAoải máiAwTqFvyC hơAwTqFvyCn AwTqFvyCchút ít. VươnAwTqFvyCg VhaqAũ AwTqFvyCLinh vVaJFnxSrà LươngVaJFnxSr NguyênAwTqFvyC AwTqFvyCAn nghVaJFnxSre nóAwTqFvyCi hômhaqA haqAnay TôVaJFnxSrn BìVaJFnxSrnh làAwTqFvyCm phẫVaJFnxSru tVaJFnxSrhuật, vừa sánVaJFnxSrg haqAsớm đãVaJFnxSr gọVaJFnxSri VaJFnxSrđiện hỏiVaJFnxSr thăVaJFnxSrm, đếnAwTqFvyC tốihaqA haqAVương VhaqAũ LAwTqFvyCinh lạhaqAi đAwTqFvyCến tậVaJFnxSrn bệAwTqFvyCnh VaJFnxSrviện haqAthăm Tôn VaJFnxSrBình, AwTqFvyCcô sợAwTqFvyC quVaJFnxSrá giờVaJFnxSr thămVaJFnxSr bệhaqAnh báAwTqFvyCc sĩhaqA kAwTqFvyChông chVaJFnxSro vAwTqFvyCào, haqAnên đếAwTqFvyCn dVaJFnxSrưới chânAwTqFvyC lầu liềnAwTqFvyC gọhaqAi điAwTqFvyCện AwTqFvyCcho ĐàmAwTqFvyC TĩnhAwTqFvyC, VaJFnxSrĐàm ThaqAĩnh bVaJFnxSrèn AwTqFvyCbảo VaJFnxSrTôn AwTqFvyCChí VaJFnxSrQuân xuVaJFnxSrống đónVaJFnxSr cô.

Đã mấyhaqA ngàAwTqFvyCy khôhaqAng gặp,haqA Vương haqAVũ haqALinh AwTqFvyCvừa tVaJFnxSrhấy ĐVaJFnxSràm VaJFnxSrTĩnh liềAwTqFvyCn tahaqAy bắAwTqFvyCt mặhaqAt mừnVaJFnxSrg. AwTqFvyCCô chaqAầm thaqAheo mộtVaJFnxSr hộpAwTqFvyC lớn đựnghaqA đầyhaqA AwTqFvyCcác lVaJFnxSroại bánVaJFnxSrh ngọt,VaJFnxSr nóihaqA: AwTqFvyC“Hai hômVaJFnxSr AwTqFvyCnay cửaVaJFnxSr tiệAwTqFvyCm chaqAủa AwTqFvyCchúng mìhaqAnh vAwTqFvyCừa khai trươnAwTqFvyCg, AwTqFvyCđắt hàVaJFnxSrng lắAwTqFvyCm, khácAwTqFvyCh hànVaJFnxSrg haqAai cũnhaqAg khaqAhen VaJFnxSrbánh nhaqAgon, hôVaJFnxSrm nVaJFnxSray tớAwTqFvyC chAwTqFvyCọn riêAwTqFvyCng mấy cáAwTqFvyCi vAwTqFvyCừa rhaqAa lVaJFnxSrò, đểAwTqFvyC nguộiAwTqFvyC rồiVaJFnxSr manAwTqFvyCg AwTqFvyCqua đâyVaJFnxSr chAwTqFvyCo AwTqFvyCcậu vớihaqA BAwTqFvyCình BhaqAình ăn.”

“Bình BhaqAình vẫnVaJFnxSr chưaVaJFnxSr đưVaJFnxSrợc ăn AwTqFvyCcái ghaqAì cVaJFnxSrả.” ĐAwTqFvyCàm TĩnVaJFnxSrh AwTqFvyCđỡ lấyhaqA báAwTqFvyCnh, AwTqFvyCnói đầyVaJFnxSr cAwTqFvyCảm VaJFnxSrkích AwTqFvyC“Cảm AwTqFvyCơn cậuVaJFnxSr nhhaqAiều lắm.”

“Ôi dàhaqAo, giữhaqAa chhaqAúng mình cầnhaqA ghaqAì pVaJFnxSrhải cảmVaJFnxSr ơhaqAn. VốnVaJFnxSr tAwTqFvyCớ địnhVaJFnxSr quhaqAa đâhaqAy từVaJFnxSr sAwTqFvyCáng haqAcơ, nhưnghaqA LươAwTqFvyCng NguyAwTqFvyCên An bảoAwTqFvyC AwTqFvyCtớ đừnhaqAg gâyhaqA thVaJFnxSrêm rhaqAắc rốihaqA VaJFnxSrcho cậuhaqA, cAwTqFvyCòn haqAnói phVaJFnxSròng phAwTqFvyCẫu haqAthuật khhaqAông VaJFnxSrcho người ngoàiAwTqFvyC vàVaJFnxSro, cũngVaJFnxSr khVaJFnxSrông chVaJFnxSro qhaqAuá nhiềhaqAu ngAwTqFvyCười đợihaqA bêhaqAn ngohaqAài. haqATớ sVaJFnxSrốt ruộthaqA haqAquá, AwTqFvyCnên đVaJFnxSrến chiều phảAwTqFvyCi gọiAwTqFvyC chhaqAo cậuAwTqFvyC ngaAwTqFvyCy, nghAwTqFvyCe cậVaJFnxSru nóihaqA phAwTqFvyCẫu thuậtVaJFnxSr AwTqFvyCđã haqAxong, BìnhAwTqFvyC BìnhhaqA chaqAũng tỉnh AwTqFvyCrồi, VaJFnxSrtớ haqAliền vhaqAội vàngAwTqFvyC quhaqAa thăm.”

Tôn VaJFnxSrBình đhaqAã nhaqAgủ sayAwTqFvyC, Đàm TĩVaJFnxSrnh mVaJFnxSrở cửAwTqFvyCa giaAwTqFvyCn AwTqFvyCtrong pVaJFnxSrhòng VaJFnxSrbệnh AwTqFvyCđể VaJFnxSrVương VũAwTqFvyC LihaqAnh thămhaqA VaJFnxSrbé mộtVaJFnxSr cAwTqFvyChút. Thực rahaqA vẫVaJFnxSrn chaqAòn cácAwTqFvyCh haqAmột cVaJFnxSránh cửVaJFnxSra kínVaJFnxSrh nữahaqA, VaJFnxSrbên giườngVaJFnxSr bhaqAệnh tVaJFnxSroàn nAwTqFvyChững VaJFnxSrmáy AwTqFvyCmóc theVaJFnxSro dõi, vVaJFnxSrì phòAwTqFvyCng rấthaqA haqArộng, VaJFnxSrnên ThaqAôn haqABình nằmAwTqFvyC tVaJFnxSrrên giườngVaJFnxSr trôAwTqFvyCng haqAlại cAwTqFvyCàng nVaJFnxSrhỏ VaJFnxSrbé hhaqAơn, nhìn VaJFnxSrrất haqAtội nghiệp.

Vương AwTqFvyCVũ LinVaJFnxSrh sợAwTqFvyC haqAlàm ồn khiếnhaqA béAwTqFvyC TôVaJFnxSrn BìnAwTqFvyCh tỉnhVaJFnxSr giấcAwTqFvyC nênAwTqFvyC chỉAwTqFvyC nhìhaqAn haqAmột lAwTqFvyCát rồiVaJFnxSr haqAbảo haqAĐàm TĩnhAwTqFvyC đóhaqAng AwTqFvyCcửa lại.

Tôn ChíhaqA QuânVaJFnxSr rhaqAa cầhaqAu thang thoátAwTqFvyC VaJFnxSrhiểm haqAhút thuAwTqFvyCốc, cảhaqA haqAcăn phVaJFnxSròng rộVaJFnxSrng VaJFnxSrthênh thaVaJFnxSrng haqAngoài béAwTqFvyC TôhaqAn Bình đVaJFnxSrang ngủhaqA, chVaJFnxSrỉ cònVaJFnxSr AwTqFvyCĐàm TĩVaJFnxSrnh VaJFnxSrvà VưVaJFnxSrơng haqAVũ LinhVaJFnxSr. VhaqAương VũhaqA LiAwTqFvyCnh nhìVaJFnxSrn VaJFnxSrmột lhaqAượt haqAcăn phòng rồVaJFnxSri hVaJFnxSrỏi: “VaJFnxSrNằm phVaJFnxSròng VaJFnxSrnày VaJFnxSrchắc AwTqFvyCtốn haqAkém lắmVaJFnxSr phảihaqA không?”

Đàm TVaJFnxSrĩnh nói:AwTqFvyC “TớhaqA cũng AwTqFvyCkhông rõVaJFnxSr nữa,AwTqFvyC AwTqFvyCcó ngườiAwTqFvyC kháAwTqFvyCc lhaqAo chuyểhaqAn haqAphòng AwTqFvyCgiúp mà.”

Vương VũhaqA LiVaJFnxSrnh khôhaqAng VaJFnxSrnhịn được haqAliền hỏVaJFnxSri: “ĐàmAwTqFvyC ThaqAĩnh, tVaJFnxSrớ đangAwTqFvyC muốnVaJFnxSr VaJFnxSrhỏi haqAcậu đâyAwTqFvyC, cậuhaqA lấVaJFnxSry đâuAwTqFvyC rAwTqFvyCa tAwTqFvyCiền làmAwTqFvyC phẫu thuật

Đàm TĩnhAwTqFvyC dhaqAo dhaqAự một thhaqAoáng rVaJFnxSrồi đáp:haqA “TớhaqA đhaqAi vay.”

“Cậu vaAwTqFvyCy VaJFnxSrai?” haqAVương Vũ LinhhaqA sốthaqA ruột,AwTqFvyC “ĐàmhaqA ThaqAĩnh à,AwTqFvyC cậuAwTqFvyC AwTqFvyCvốn làVaJFnxSr ngườihaqA thVaJFnxSrật thàhaqA, đừVaJFnxSrng đVaJFnxSrể AwTqFvyCmắc lAwTqFvyCừa ngườiAwTqFvyC ta nhé.haqA NhaqAgười tVaJFnxSra chVaJFnxSro cậVaJFnxSru vaVaJFnxSry nhiềuhaqA VaJFnxSrtiền thếVaJFnxSr, AwTqFvyCsau nVaJFnxSrày cậuVaJFnxSr haqAlấy gìAwTqFvyC VaJFnxSrmà trả?”

Đàm TAwTqFvyCĩnh vVaJFnxSrô cùngAwTqFvyC haqAcảm kích trướcVaJFnxSr sVaJFnxSrự qVaJFnxSruan AwTqFvyCtâm củahaqA baAwTqFvyCn, bènhaqA nóhaqAi: “CậVaJFnxSru yêAwTqFvyCn tâmhaqA đi,AwTqFvyC tớVaJFnxSr tựhaqA bihaqAết cáAwTqFvyCch AwTqFvyClo liệu.”

“Không phảVaJFnxSri cậhaqAu vay GiáVaJFnxSrm đốcVaJFnxSr ThịVaJFnxSrnh đấhaqAy chaqAhứ? AhaqAnh AwTqFvyCta dựahaqA vVaJFnxSrào AwTqFvyCcái haqAgì màhaqA chAwTqFvyCo cậuVaJFnxSr vaAwTqFvyCy nhVaJFnxSriều tiềhaqAn thế?”

“Không, AwTqFvyCtớ khVaJFnxSrông vay anhaqAh VaJFnxSrta, tớVaJFnxSr vaVaJFnxSry mAwTqFvyCột ngườiVaJFnxSr haqAhọ hAwTqFvyCàng thôi.”

Vương VAwTqFvyCũ AwTqFvyCLinh báhaqAn tínhaqA bán nghaqAhi: “CậuVaJFnxSr cònVaJFnxSr ngườihaqA AwTqFvyChọ hàhaqAng giàAwTqFvyCu haqAcó thaqAhế ưVaJFnxSr? SahaqAo trướVaJFnxSrc khônhaqAg ngVaJFnxSrhe cậhaqAu nhAwTqFvyCắc đến baoAwTqFvyC gihaqAờ thế?”

Đàm TĩnVaJFnxSrh gượnghaqA cười, nói:AwTqFvyC “CũnVaJFnxSrg khVaJFnxSrông phhaqAải lhaqAà hVaJFnxSrọ hàhaqAng củaAwTqFvyC tớ,AwTqFvyC làAwTqFvyC hAwTqFvyCọ hAwTqFvyCàng củhaqAa AwTqFvyCBình BhaqAình, vìhaqA VaJFnxSrBình BìnhVaJFnxSr nên haqAngười VaJFnxSrta mớVaJFnxSri chịuAwTqFvyC cVaJFnxSrho tAwTqFvyCớ vaAwTqFvyCy đấy.”

Vương VAwTqFvyCũ haqALinh ngVaJFnxSrhĩ lVaJFnxSrà họ hànhaqAg bVaJFnxSrên TôVaJFnxSrn ChíAwTqFvyC AwTqFvyCQuân, vìVaJFnxSr ĐàmVaJFnxSr VaJFnxSrTĩnh vốVaJFnxSrn haqAđã chẳngAwTqFvyC cóVaJFnxSr mấAwTqFvyCy haqAhọ hànhaqAg, sAwTqFvyCau nhaqAày lạiAwTqFvyC đều haqA không VaJFnxSrcòn quhaqAa lạiVaJFnxSr nữhaqAa. haqACô nAwTqFvyCói: “TônAwTqFvyC CVaJFnxSrhí QuâhaqAn cũhaqAng thậtAwTqFvyC làAwTqFvyC, AwTqFvyCcó ngườiAwTqFvyC hAwTqFvyCọ VaJFnxSrhàng giỏi gihaqAang nhVaJFnxSrư thaqAhế VaJFnxSrsao khônVaJFnxSrg nóVaJFnxSri sớm?AwTqFvyC ĐểVaJFnxSr AwTqFvyCcậu vhaqAì chAwTqFvyCuyện chVaJFnxSri phaqAhí phẫuhaqA haqAthuật mhaqAà phảihaqA lAwTqFvyCo lắng baAwTqFvyCo nhihaqAêu năAwTqFvyCm nay.”

Đàm VaJFnxSrTĩnh đổhaqAi chủVaJFnxSr đVaJFnxSrề: “Làm VaJFnxSrăn thAwTqFvyCế nào?haqA SahaqAo LươnghaqA NguAwTqFvyCyên AAwTqFvyCn haqAkhông đến?”

“Anh ấAwTqFvyCy cũnghaqA muốnhaqA haqAđến lVaJFnxSrắm, nhưng mớiAwTqFvyC khahaqAi trưAwTqFvyCơng haqAhai AwTqFvyChôm nayhaqA, từhaqA sángAwTqFvyC đếnVaJFnxSr tốAwTqFvyCi lhaqAúc AwTqFvyCnào cũngAwTqFvyC AwTqFvyCcó ngườiAwTqFvyC xếp hàVaJFnxSrng VaJFnxSrchờ mVaJFnxSrua bánVaJFnxSrh. CậhaqAu yêVaJFnxSrn tâVaJFnxSrm đVaJFnxSri, cửaAwTqFvyC AwTqFvyChàng cVaJFnxSrủa cVaJFnxSrhúng tAwTqFvyCa nhhaqAất VaJFnxSrđịnh ănhaqA nênhaqA làVaJFnxSrm ra, tuyhaqAệt đốiAwTqFvyC khôVaJFnxSrng đểAwTqFvyC cậuhaqA lỗVaJFnxSr VaJFnxSrvốn đâu.VaJFnxSr haqALương NguyênhaqA AVaJFnxSrn cAwTqFvyCòn nóiAwTqFvyC, phảihaqA nhaAwTqFvyCnh chóng haqAthuê thêmhaqA ngườiVaJFnxSr thVaJFnxSrôi, chAwTqFvyCỉ cAwTqFvyCó haVaJFnxSri đứaVaJFnxSr haqAbọn haqAtớ chắAwTqFvyCc AwTqFvyClàm khaqAhông xAwTqFvyCuể. AnVaJFnxSrh haqAấy phải AwTqFvyC phụ trácVaJFnxSrh lAwTqFvyCò nướng,AwTqFvyC lạVaJFnxSri AwTqFvyClo AwTqFvyCbắt bôAwTqFvyCng kemhaqA, cònVaJFnxSr tớAwTqFvyC mộAwTqFvyCt mhaqAình vhaqAừa tVaJFnxSrhu tiềnhaqA, vừVaJFnxSra góAwTqFvyCi bánh, vừaAwTqFvyC AwTqFvyClấy hànVaJFnxSrg, qhaqAuả thựhaqAc làVaJFnxSr khôhaqAng khaVaJFnxSrm nổi.”

Đàm VaJFnxSrTĩnh bấyAwTqFvyC ghaqAiờ VaJFnxSrmới nở haqAnụ cườAwTqFvyCi: “ĐợhaqAi AwTqFvyCBình BìnhVaJFnxSr kVaJFnxSrhoẻ rồi,VaJFnxSr AwTqFvyCtớ qhaqAua giúAwTqFvyCp cácVaJFnxSr cậu.”

“Đừng đùhaqAa AwTqFvyCnữa, vAwTqFvyCăn phòng AwTqFvyCmát mẻhaqA VaJFnxSrkhông ngồiVaJFnxSr, haqAchạy haqAra haqAbán báhaqAnh lVaJFnxSràm gì?”

“Tớ thaqAhích báAwTqFvyCn bánhVaJFnxSr ngọt.” ĐàVaJFnxSrm TVaJFnxSrĩnh nóiVaJFnxSr, “VảhaqA lạihaqA, tớhaqA vAwTqFvyCừa VaJFnxSrđi VaJFnxSrlàm khVaJFnxSrông lhaqAâu đhaqAã VaJFnxSrxin nghhaqAỉ dàVaJFnxSri nAwTqFvyCgày VaJFnxSrthế này, nghĩhaqA đãhaqA thấyVaJFnxSr ngạiAwTqFvyC haqAquá đAwTqFvyCi mấhaqAt. CônghaqA AwTqFvyCty khVaJFnxSrông haqAđuổi haqAviệc thhaqAì thaqAớ VaJFnxSrcũng chẳhaqAng VaJFnxSrcòn mặt mũihaqA nàoVaJFnxSr haqAđi làhaqAm thaqAiếp. TớAwTqFvyC xhaqAin ngAwTqFvyChỉ VaJFnxSrđến giúpAwTqFvyC VaJFnxSrcho haVaJFnxSri cậuAwTqFvyC vậy,AwTqFvyC bánhaqA báhaqAnh ngọtVaJFnxSr cAwTqFvyCũng tốthaqA mà, tớVaJFnxSr còVaJFnxSrn muốnVaJFnxSr AwTqFvyChọc cáAwTqFvyCch bắVaJFnxSrt bôVaJFnxSrng keVaJFnxSrm củaVaJFnxSr LươVaJFnxSrng NguyêVaJFnxSrn AAwTqFvyCn nữa.”

Vương VaJFnxSrVũ LiVaJFnxSrnh nói: haqA“Công viAwTqFvyCệc ấyAwTqFvyC màAwTqFvyC chaqAậu đhaqAể tuộthaqA mVaJFnxSrất AwTqFvyCthì tiếchaqA lắmVaJFnxSr đấy,VaJFnxSr làmAwTqFvyC troAwTqFvyCng tVaJFnxSròa nhhaqAà haqAsa haqAnhư thế, đúnghaqA VaJFnxSrlà máVaJFnxSrt VaJFnxSrmày VaJFnxSrmát AwTqFvyCmặt! NhưhaqAng cVaJFnxSrậu haqAlà cổAwTqFvyC đônghaqA VaJFnxSrcủa tVaJFnxSriệm báVaJFnxSrnh, nếVaJFnxSru cậVaJFnxSru đếVaJFnxSrn cửa hànghaqA AwTqFvyClàm, tớAwTqFvyC vVaJFnxSrà LươAwTqFvyCng NguhaqAyên AhaqAn đềuVaJFnxSr rấtVaJFnxSr hhaqAoan VaJFnxSrnghênh. CVaJFnxSròn haqAcậu muốnVaJFnxSr họAwTqFvyCc VaJFnxSrlàm bAwTqFvyCánh thì đơhaqAn giAwTqFvyCản thaqAhôi, haqAtan shaqAở đếAwTqFvyCn tiAwTqFvyCệm bánhaqAh, haqAkêu LưVaJFnxSrơng VaJFnxSrNguyên AhaqAn dạyAwTqFvyC AwTqFvyCcậu lAwTqFvyCà đhaqAược rồi. NóiVaJFnxSr đếnAwTqFvyC đâAwTqFvyCy, côhaqA chợtVaJFnxSr bùiAwTqFvyC ngùiVaJFnxSr: haqA“Vậy VaJFnxSrlà tAwTqFvyCốt rồi,haqA haqAbệnh củaAwTqFvyC BìnAwTqFvyCh BAwTqFvyCình AwTqFvyCđã chữa làhaqAnh, chaqAậu AwTqFvyCcũng khỏiAwTqFvyC cầnhaqA vVaJFnxSrừa tVaJFnxSran VaJFnxSrsở làVaJFnxSr cuốngVaJFnxSr AwTqFvyCquýt chhaqAạy vAwTqFvyCề VaJFnxSrtrông AwTqFvyCnom nóhaqA nữAwTqFvyCa. Chúng tAwTqFvyCa cVaJFnxSró tAwTqFvyChể thưVaJFnxSrờng xuyhaqAên haqAđưa BìhaqAnh VaJFnxSrBình đAwTqFvyCi chhaqAơi. ĐhaqAàm AwTqFvyCTĩnh, cVaJFnxSroi nAwTqFvyChư VaJFnxSrcậu hết khaqAhổ rồi.”

Nghe VươngAwTqFvyC VAwTqFvyCũ LAwTqFvyCinh nói vậy,AwTqFvyC ĐàmhaqA TĩnhAwTqFvyC cườihaqA khẽVaJFnxSr, nAwTqFvyChưng đVaJFnxSró chỉVaJFnxSr làAwTqFvyC nụAwTqFvyC cườiAwTqFvyC ngoàiAwTqFvyC haqAmặt chaqAhứ khônghaqA phảihaqA xuất phátVaJFnxSr từhaqA tráVaJFnxSri tiVaJFnxSrm. haqAĐúng vậyVaJFnxSr, BìVaJFnxSrnh AwTqFvyCBình cuốiAwTqFvyC cùVaJFnxSrng VaJFnxSrđã đượcAwTqFvyC haqAlàm haqAphẫu thuậthaqA, điều nàyVaJFnxSr khVaJFnxSriến AwTqFvyCcô nhưhaqA trhaqAút đượcAwTqFvyC mộVaJFnxSrt tảVaJFnxSrng đáAwTqFvyC nặnAwTqFvyCg trịchaqAh, nhưAwTqFvyCng haqAngay AwTqFvyClập tức,haqA VaJFnxSrlại cVaJFnxSró một tảngVaJFnxSr đhaqAá kháhaqAc đèVaJFnxSr nặngAwTqFvyC lênVaJFnxSr lònVaJFnxSrg côVaJFnxSr. CôAwTqFvyC kVaJFnxSrhông thấVaJFnxSry rVaJFnxSrằng mìnAwTqFvyCh đhaqAã hếhaqAt AwTqFvyCkhổ, trVaJFnxSrái AwTqFvyClại, những khaqAhổ cựcVaJFnxSr màVaJFnxSr côVaJFnxSr pVaJFnxSrhải chịuAwTqFvyC tronAwTqFvyCg baVaJFnxSro nhAwTqFvyCiêu nămAwTqFvyC VaJFnxSrqua khiếnhaqA chaqAô haqAthấy AwTqFvyClòng VaJFnxSrđầy chua xóthaqA. CôVaJFnxSr bihaqAết phíaVaJFnxSr trhaqAước cóAwTqFvyC thểVaJFnxSr cAwTqFvyCòn nhiềVaJFnxSru thaqArắc trởhaqA hơAwTqFvyCn đanVaJFnxSrg haqAđợi mìnAwTqFvyCh, vAwTqFvyCí dụ nhưAwTqFvyC giAwTqFvyCa haqAđình NhiếpVaJFnxSr VhaqAũ ThịAwTqFvyCnh nhaqAhất địnAwTqFvyCh khhaqAông chịuAwTqFvyC từVaJFnxSr bỏVaJFnxSr quyềnhaqA gVaJFnxSriám hộ.VaJFnxSr LờihaqA luật sưVaJFnxSr AwTqFvyCcòn haqAvăng vẳhaqAng bêhaqAn taiAwTqFvyC, troVaJFnxSrng AwTqFvyClòng haqAcô cũhaqAng hAwTqFvyCiểu AwTqFvyCrõ, nhVaJFnxSrà hVaJFnxSrọ AwTqFvyCNhiếp dAwTqFvyCễ dàVaJFnxSrng đhaqAồng ý cáVaJFnxSrc điAwTqFvyCều khVaJFnxSroản bAwTqFvyCồi thường,AwTqFvyC shaqAố haqAtiền lớnAwTqFvyC tớihaqA mVaJFnxSrức lhaqAúc VaJFnxSrký tênVaJFnxSr cVaJFnxSrô haqAcũng gVaJFnxSriật cảVaJFnxSr mình, đóVaJFnxSr AwTqFvyClà còhaqAn chaqAhưa kểVaJFnxSr chỗVaJFnxSr cổVaJFnxSr phiAwTqFvyCếu niêmhaqA yếthaqA tạhaqAi HồnhaqAg KhaqAông. MấyVaJFnxSr vhaqAị AwTqFvyCluật sAwTqFvyCư lậpAwTqFvyC thoả VaJFnxSrthuận haqAđến haqAnửa nhaqAgày rhaqAồi mớiAwTqFvyC đưahaqA AwTqFvyCcho chaqAô khaqAý. ĐhaqAó khhaqAông phảiVaJFnxSr VaJFnxSrmột hVaJFnxSrai vạVaJFnxSrn VaJFnxSrtệ, cũng khAwTqFvyCông phhaqAải mộthaqA haVaJFnxSri chụcVaJFnxSr vạAwTqFvyCn tệ,AwTqFvyC màAwTqFvyC làVaJFnxSr AwTqFvyCmột AwTqFvyCcon sốVaJFnxSr tVaJFnxSrrên trời,haqA haqAcô khôVaJFnxSrng thể tưởngAwTqFvyC tượVaJFnxSrng rAwTqFvyCa nổi.

Nhiếp ĐhaqAông ViễnhaqA khônghaqA đời nàohaqA VaJFnxSrchịu đAwTqFvyCể yênVaJFnxSr nhaqAhư vậy,VaJFnxSr VaJFnxSrThịnh PhươAwTqFvyCng ĐìAwTqFvyCnh nói,AwTqFvyC AwTqFvyCsở dĩhaqA ônhaqAg tVaJFnxSra dễVaJFnxSr dAwTqFvyCàng trAwTqFvyCao tặng quyềnhaqA shaqAở hhaqAữu cAwTqFvyCổ phVaJFnxSrần làhaqA vìAwTqFvyC biếthaqA mAwTqFvyCình cóAwTqFvyC thểVaJFnxSr VaJFnxSrgiành đượcVaJFnxSr quAwTqFvyCyền giámhaqA hhaqAộ. Trong haqAlòng ĐàmAwTqFvyC TĩAwTqFvyCnh haqAvô cùnAwTqFvyCg VaJFnxSru áhaqAm, nhaqAếu NhiếpAwTqFvyC VũhaqA ThịnhhaqA bihaqAết lhaqAý dVaJFnxSro năAwTqFvyCm ấAwTqFvyCy haqAcô rVaJFnxSrời VaJFnxSrbỏ anh, haqAliệu sẽAwTqFvyC nghaqAhĩ haqAthế nàohaqA? VaJFnxSrCứ chaqAho AwTqFvyClà ahaqAnh ấyVaJFnxSr VaJFnxSrkhông biếtVaJFnxSr, thhaqAì shaqAau nVaJFnxSrày NhhaqAiếp ĐAwTqFvyCông VihaqAễn sẽ AwTqFvyClàm ghaqAì VaJFnxSrtiếp nhaqAữa? NVaJFnxSrếu thựchaqA VaJFnxSrsự AwTqFvyCmất haqAđi quyềhaqAn gihaqAám hộhaqA, chaqAả đờihaqA nàyAwTqFvyC khhaqAông ghaqAặp được BìnVaJFnxSrh BhaqAình VaJFnxSrnữa, haqAcô cVaJFnxSrảm thVaJFnxSrấy thàVaJFnxSr chVaJFnxSrết haqAcòn hơn.

Cô tuhaqAyệt đốihaqA khônhaqAg thể đVaJFnxSrể cohaqAn rờAwTqFvyCi xAwTqFvyCa mìAwTqFvyCnh, VaJFnxSrtuyệt đốiVaJFnxSr không.

Vương AwTqFvyCVũ LinhaqAh rhaqAa vhaqAề rVaJFnxSrất muộn, ĐàmVaJFnxSr ThaqAĩnh địhaqAnh tihaqAễn cAwTqFvyCô xuống,AwTqFvyC nhaqAhưng đúVaJFnxSrng lúcVaJFnxSr VaJFnxSrđó VaJFnxSry thaqAá AwTqFvyClại đếnVaJFnxSr đohaqA nhiệthaqA độAwTqFvyC và huyhaqAết áp,haqA nêVaJFnxSrn VVaJFnxSrương VVaJFnxSrũ haqALinh haqAngăn cAwTqFvyCô lạVaJFnxSri. haqAY VaJFnxSrtá haqAkiểm trhaqAa xohaqAng xuôihaqA, ghAwTqFvyCi lạhaqAi nAwTqFvyChững con AwTqFvyCsố trhaqAên cáchaqA máhaqAy thAwTqFvyCeo AwTqFvyCdõi, nóVaJFnxSri haqArằng AwTqFvyCmọi chuyAwTqFvyCện đAwTqFvyCều ổn.haqA CohaqAn AwTqFvyCcô đaAwTqFvyCng nVaJFnxSrgủ rất nghaqAon, hìVaJFnxSrnh nhAwTqFvyCư cAwTqFvyChăn hAwTqFvyCơi ấhaqAm quá,VaJFnxSr nêAwTqFvyCn tránAwTqFvyC AwTqFvyCcậu AwTqFvyCbé AwTqFvyClấm tấmAwTqFvyC mAwTqFvyCồ hôhaqAi. ĐàmAwTqFvyC TĩnAwTqFvyCh lấy AwTqFvyCkhăn mhaqAặt lhaqAau AwTqFvyCcho cohaqAn, vừaAwTqFvyC lúcVaJFnxSr ấAwTqFvyCy, TôVaJFnxSrn VaJFnxSrChí QuhaqAân cũnhaqAg AwTqFvyCquay lại.

Anh tAwTqFvyCa nAwTqFvyCói: “haqAEm đVaJFnxSri ngủ mAwTqFvyCột lVaJFnxSrát haqAđi, ahaqAnh VaJFnxSrtrông VaJFnxSrở đâyhaqA đượchaqA rồi.”

“Không sVaJFnxSrao, anAwTqFvyCh vAwTqFvyCề nhà haqA ngủ haqAđi, AwTqFvyCem ởVaJFnxSr đâyAwTqFvyC vớiAwTqFvyC BìnhaqAh BAwTqFvyCình, hAwTqFvyCôm nhaqAay aAwTqFvyCnh cũVaJFnxSrng haqAmệt cảhaqA AwTqFvyCngày rồi.”VaJFnxSr haqAĐàm TĩAwTqFvyCnh bình thaqAhản nóiAwTqFvyC, “CảmVaJFnxSr ơVaJFnxSrn VaJFnxSranh đVaJFnxSrã đến.

Rất ítAwTqFvyC VaJFnxSrkhi nhaqAghe VaJFnxSrcô nói vớhaqAi mhaqAình nAwTqFvyChững lAwTqFvyCời VaJFnxSrkhách sAwTqFvyCáo AwTqFvyCnhư thhaqAế, ThaqAôn VaJFnxSrChí QuhaqAân VaJFnxSrthấy khônVaJFnxSrg quenAwTqFvyC, AwTqFvyCliền nói: “haqAHay haqAlà eAwTqFvyCm haqAvề nAwTqFvyChà nhaqAgủ điVaJFnxSr, sớmhaqA AwTqFvyCmai đếnVaJFnxSr thaAwTqFvyCy AwTqFvyCca chAwTqFvyCo anh.”

“Không chaqAần đVaJFnxSrâu, ởhaqA đhaqAây với cohaqAn, ehaqAm còAwTqFvyCn haqAthấy VaJFnxSrdễ chhaqAịu hơhaqAn. VaJFnxSrBác haqAsĩ nóVaJFnxSri đếnVaJFnxSr sánVaJFnxSrg haqAthuốc têhaqA hếtAwTqFvyC táVaJFnxSrc dụng,VaJFnxSr VaJFnxSrvết mổ cóAwTqFvyC thểhaqA sẽAwTqFvyC đauAwTqFvyC. ThôihaqA cứAwTqFvyC đểAwTqFvyC ehaqAm ởVaJFnxSr haqAlại đAwTqFvyCây, ahaqAnh AwTqFvyCvề AwTqFvyCnhà nghVaJFnxSrỉ đi.”

Tôn ChíVaJFnxSr QuVaJFnxSrân bAwTqFvyCiết Đàm TAwTqFvyCĩnh đãVaJFnxSr quyếtAwTqFvyC điềuVaJFnxSr gAwTqFvyCì tAwTqFvyChì sẽVaJFnxSr khônghaqA thVaJFnxSray đổihaqA nAwTqFvyCên khôngAwTqFvyC nhaqAói thhaqAêm haqAgì nhaqAữa, anhaqAh đứhaqAng trong phònghaqA bệAwTqFvyCnh haqAmột lhaqAát rồAwTqFvyCi quAwTqFvyCay ngườiVaJFnxSr bướcAwTqFvyC rhaqAa nhaqAgoài. CảhaqA đêmhaqA qAwTqFvyCua ĐàmVaJFnxSr TĩnhaqAh gầVaJFnxSrn như khôhaqAng ngủ,haqA sáAwTqFvyCng sớAwTqFvyCm nAwTqFvyCay lAwTqFvyCại túAwTqFvyCc tAwTqFvyCrực VaJFnxSrbên haqAngoài phaqAhòng phẫuhaqA thuật,haqA thVaJFnxSrực sựVaJFnxSr cAwTqFvyCô cũng chaqAảm thấyhaqA VaJFnxSrhơi mệt.VaJFnxSr TrAwTqFvyCong gócAwTqFvyC phòAwTqFvyCng bệhaqAnh cVaJFnxSró mộthaqA chhaqAiếc giườnAwTqFvyCg ghaqAấp chuẩnhaqA bịAwTqFvyC shaqAẵn cho AwTqFvyChộ lý,AwTqFvyC ĐàhaqAm TĩnhAwTqFvyC haqAkhông tVaJFnxSrhuê hộhaqA lVaJFnxSrý AwTqFvyCnên VaJFnxSrcô nằmhaqA luônAwTqFvyC lêhaqAn AwTqFvyCchiếc giườngAwTqFvyC đAwTqFvyCó. Vốn AwTqFvyCchỉ địnhaqAh nghỉVaJFnxSr AwTqFvyCmột lAwTqFvyCát, nhưAwTqFvyCng vìhaqA qAwTqFvyCuá VaJFnxSrmệt, vảhaqA lVaJFnxSrại cAwTqFvyCa mAwTqFvyCổ đVaJFnxSrã hVaJFnxSroàn thànhaqAh, tiAwTqFvyCnh thần côVaJFnxSr cũhaqAng thoảhaqAi AwTqFvyCmái hơnhaqA, ĐAwTqFvyCàm AwTqFvyCTĩnh ngủhaqA AwTqFvyCthiếp đAwTqFvyCi haqAlúc VaJFnxSrnào khVaJFnxSrông biết.

Nhiếp haqAVũ ThaqAhịnh thựchaqA ra VaJFnxSr vẫn ởAwTqFvyC haqAtrong phaqAhòng trựcVaJFnxSr haqAban chưhaqAa về,haqA hômAwTqFvyC naAwTqFvyCy haqAanh khVaJFnxSrông phVaJFnxSrải trhaqAực VaJFnxSrca đêm,haqA cVaJFnxSra trực đêmhaqA haqAmấy ngàyhaqA nAwTqFvyCày củaAwTqFvyC anVaJFnxSrh haqAChủ nhiệhaqAm PhươnghaqA đềuAwTqFvyC VaJFnxSrđổi giúpVaJFnxSr AwTqFvyCanh cảhaqA rồi.haqA VaJFnxSrSau khVaJFnxSri tan VaJFnxSrlàm, aAwTqFvyCnh qAwTqFvyCua tVaJFnxSrhăm bố,AwTqFvyC tVaJFnxSriện tAwTqFvyChể AwTqFvyCbáo cAwTqFvyCho ônAwTqFvyCg tìnhaqAh hVaJFnxSrình phẫAwTqFvyCu thaqAhuật củahaqA BAwTqFvyCình Bình. haqA Ông NhAwTqFvyCiếp ĐôngVaJFnxSr ViễVaJFnxSrn đãhaqA biếtAwTqFvyC haqAtrước, tVaJFnxSrhực haqAra từhaqA trhaqAưa ôAwTqFvyCng VaJFnxSrđã pháihaqA ngưAwTqFvyCời haqAđến khoa NgoạAwTqFvyCi haqATim mạchhaqA thaqAhăm dòAwTqFvyC, nhưnghaqA kAwTqFvyChông VaJFnxSrđể haqAcho NVaJFnxSrhiếp VVaJFnxSrũ ThịnVaJFnxSrh VaJFnxSrhay. NVaJFnxSrhìn vẻVaJFnxSr mặVaJFnxSrt mệt mỏiVaJFnxSr VaJFnxSrcủa VaJFnxSrcon tAwTqFvyCrai, ônAwTqFvyCg nóihaqA: “PhẫhaqAu tVaJFnxSrhuật khôAwTqFvyCng AwTqFvyCcó vấnhaqA đềhaqA AwTqFvyCgì haqAlà tốthaqA rVaJFnxSrồi, mAwTqFvyCấy ngày nayVaJFnxSr cVaJFnxSron cũAwTqFvyCng mệtAwTqFvyC AwTqFvyCnhiều, AwTqFvyCăn khônhaqAg nhaqAgon AwTqFvyCngủ khônAwTqFvyCg haqAyên, tốVaJFnxSri naAwTqFvyCy haqAvề nAwTqFvyChà VaJFnxSrmà nghỉ ngơihaqA đi.”

Nhiếp VũVaJFnxSr VaJFnxSrThịnh miệng thAwTqFvyCì đồnghaqA VaJFnxSrý, nhưnghaqA tAwTqFvyCừ khoAwTqFvyCa AwTqFvyCGan mậtVaJFnxSr bưhaqAớc rVaJFnxSra anAwTqFvyCh lạihaqA đVaJFnxSri thẳngVaJFnxSr haqAvề phònghaqA trựchaqA baAwTqFvyCn cVaJFnxSrủa khoa NgoạiVaJFnxSr ThaqAim mạchhaqA. ĐêmVaJFnxSr AwTqFvyCnay lhaqAà đêmAwTqFvyC VaJFnxSrđầu tiênVaJFnxSr haqAsau AwTqFvyCca phẫAwTqFvyCu thuật,VaJFnxSr mặcVaJFnxSr dùhaqA hVaJFnxSriện tại haqA tình trhaqAạng sAwTqFvyCau phẫhaqAu thuhaqAật rấtAwTqFvyC tốt,haqA nhưhaqAng dVaJFnxSrù saVaJFnxSro cũnAwTqFvyCg vẫVaJFnxSrn làAwTqFvyC VaJFnxSrđêm AwTqFvyCquan tVaJFnxSrrọng nVaJFnxSrhất, hơn nữVaJFnxSra quAwTqFvyCa buVaJFnxSrổi sớmAwTqFvyC mahaqAi, AwTqFvyCcác loạiVaJFnxSr thuốVaJFnxSrc gâyVaJFnxSr mêVaJFnxSr sẽhaqA hoàAwTqFvyCn thaqAoàn mVaJFnxSrất VaJFnxSrtác VaJFnxSrdụng, thaqAhằng bé sẽVaJFnxSr cVaJFnxSrảm thấyhaqA rấhaqAt đau,VaJFnxSr cVaJFnxSró lẽVaJFnxSr haqAcòn đauhaqA đếnVaJFnxSr AwTqFvyCmức kVaJFnxSrhông ngVaJFnxSrủ được,VaJFnxSr AwTqFvyCcũng chaqAó lẽhaqA sẽ VaJFnxSr phát khóchaqA. NgVaJFnxSrhĩ đhaqAến nAwTqFvyChững gAwTqFvyCiọt AwTqFvyCnước mhaqAắt củaAwTqFvyC nóhaqA mAwTqFvyCà lòVaJFnxSrng anVaJFnxSrh thắVaJFnxSrt lAwTqFvyCại, cuVaJFnxSrối cùng quyếtAwTqFvyC địnVaJFnxSrh ởhaqA lAwTqFvyCại khôngVaJFnxSr về.

Thấy ahaqAnh ởVaJFnxSr lạiAwTqFvyC đêmVaJFnxSr VaJFnxSrnay, các VaJFnxSry táhaqA trựcVaJFnxSr AwTqFvyCban cũngVaJFnxSr khônghaqA lấyVaJFnxSr VaJFnxSrgì AwTqFvyClàm lạhaqA, vìhaqA trướcAwTqFvyC đâhaqAy cAwTqFvyCó nVaJFnxSrhững chaqAa VaJFnxSrphẫu thuật củhaqAa haqAbệnh nhaqAhân qAwTqFvyCuan trọnAwTqFvyCg, vàVaJFnxSro đêhaqAm đầuAwTqFvyC tiêhaqAn saVaJFnxSru khAwTqFvyCi mVaJFnxSrổ, NhiVaJFnxSrếp VũAwTqFvyC ThịhaqAnh vẫAwTqFvyCn hay chủVaJFnxSr độngAwTqFvyC yVaJFnxSrêu cầhaqAu trựAwTqFvyCc, tiệAwTqFvyCn thểVaJFnxSr VaJFnxSrquan AwTqFvyCsát tìnhAwTqFvyC hAwTqFvyCình sahaqAu phẫuVaJFnxSr thuậtAwTqFvyC luôVaJFnxSrn. SVaJFnxSrự tận tâmAwTqFvyC vàVaJFnxSr nghiVaJFnxSrêm tAwTqFvyCúc đhaqAó AwTqFvyCanh đềAwTqFvyCu họVaJFnxSrc đVaJFnxSrược từVaJFnxSr ChủVaJFnxSr nhVaJFnxSriệm PAwTqFvyChương. HahaqAi ngàAwTqFvyCy nhaqAay anVaJFnxSrh liên haqAtiếp xiVaJFnxSrn nghỉAwTqFvyC pAwTqFvyChép, VaJFnxSrnên VaJFnxSrcông vVaJFnxSriệc AwTqFvyCcũng bịhaqA dồVaJFnxSrn đVaJFnxSrống khhaqAá nhiVaJFnxSrều, sẵnhaqA AwTqFvyCtiện tậnAwTqFvyC dụng haqAlúc nàAwTqFvyCy, haqAcái AwTqFvyCgì cAwTqFvyCần bổVaJFnxSr suhaqAng thVaJFnxSrì bổAwTqFvyC sunghaqA, cáiVaJFnxSr gìAwTqFvyC VaJFnxSrcần AwTqFvyCkiểm trVaJFnxSra thaqAhì kihaqAểm tra. ThoạtVaJFnxSr đầuAwTqFvyC aAwTqFvyCnh kVaJFnxSrhông đhaqAi tAwTqFvyChăm phhaqAòng bệAwTqFvyCnh, bởiAwTqFvyC anVaJFnxSrh bihaqAết VaJFnxSrsẽ haqAcó ngườiVaJFnxSr đếnAwTqFvyC thaqAhăm Tôn BìnhaqAh, cũngVaJFnxSr biếtAwTqFvyC rằngVaJFnxSr TônAwTqFvyC ChíVaJFnxSr QuânAwTqFvyC vẫnVaJFnxSr cVaJFnxSròn ởhaqA đóhaqA, VaJFnxSrmình tớiAwTqFvyC thămhaqA chAwTqFvyCỉ tổAwTqFvyC manVaJFnxSrg lại phaqAhiền phứAwTqFvyCc cVaJFnxSrho ĐVaJFnxSràm TĩnhAwTqFvyC mVaJFnxSrà thôi,haqA haqAnên quyVaJFnxSrết địnhhaqA haqAở lạihaqA phòAwTqFvyCng trựcAwTqFvyC bhaqAan. NhưhaqAng mới ngồiAwTqFvyC AwTqFvyCmột láVaJFnxSrt anVaJFnxSrh đãAwTqFvyC VaJFnxSrbắt AwTqFvyCđầu bồVaJFnxSrn chồnVaJFnxSr haqAlo lắAwTqFvyCng, khôhaqAng cVaJFnxSròn tâmhaqA tVaJFnxSrrí lAwTqFvyCàm việVaJFnxSrc gAwTqFvyCì nữa, khiAwTqFvyC nhìnVaJFnxSr thhaqAấy VaJFnxSrTôn haqAChí QuânhaqA AwTqFvyCđi khỏi,VaJFnxSr AwTqFvyCanh lậVaJFnxSrt xeVaJFnxSrm bAwTqFvyCản ghhaqAi cVaJFnxSrhép haqAmà AwTqFvyCy táhaqA vừaAwTqFvyC hoàn thhaqAành, rồihaqA quyếtVaJFnxSr địnhAwTqFvyC tớiVaJFnxSr phònAwTqFvyCg bệnhAwTqFvyC xeVaJFnxSrm thAwTqFvyCế nàoVaJFnxSr, cóAwTqFvyC AwTqFvyCnhư vậyhaqA haqAanh mớhaqAi AwTqFvyCyên tâmhaqA được.

Phòng haqAbệnh rấhaqAt yên tĩnhAwTqFvyC, bVaJFnxSróng đèAwTqFvyCn ởAwTqFvyC giAwTqFvyCan ngVaJFnxSroài vẫnAwTqFvyC chaqAhưa tAwTqFvyCắt, trêVaJFnxSrn bànAwTqFvyC đặtAwTqFvyC hVaJFnxSrai táchVaJFnxSr tVaJFnxSrrà, AwTqFvyCcòn cóVaJFnxSr cả mộAwTqFvyCt hộAwTqFvyCp báAwTqFvyCnh ngọhaqAt, chAwTqFvyCắc làhaqA AwTqFvyCbánh ĐàmVaJFnxSr TĩnhhaqA dùnVaJFnxSrg đểAwTqFvyC haqAtiếp kháAwTqFvyCch. CVaJFnxSrửa phhaqAòng haqAtrong VaJFnxSrchỉ khép hVaJFnxSrờ, NhihaqAếp haqAVũ AwTqFvyCThịnh vừAwTqFvyCa đẩyVaJFnxSr cửaVaJFnxSr vVaJFnxSrào, AwTqFvyCliền trôAwTqFvyCng AwTqFvyCthấy thVaJFnxSrằng béhaqA đhaqAang ngủAwTqFvyC rấhaqAt say, ĐàmVaJFnxSr TĩnAwTqFvyCh cũhaqAng nhaqAgủ gụchaqA tVaJFnxSrrên chhaqAiếc giườngVaJFnxSr xếp.