You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật 64TUra NhbvyBiWPdiếp VũkjcorBQP Thịnh cũng64TU 64TUchưa bvyBiWPdnghĩ xkjcorBQPong nkjcorBQPhững điềbvyBiWPdu muốn64TU bvyBiWPdnói với64TU bvyBiWPdĐàm Tĩnh,kjcorBQP vkjcorBQPì vậy64TU sabvyBiWPdu bvyBiWPdkhi đón64TUg cửa64TU xe, anbvyBiWPdh trkjcorBQPầm mặbvyBiWPdc m64TUột kjcorBQPlúc rồikjcorBQP hỏi:bvyBiWPd 64TU“Ai khám?”

Đàm 64TUTĩnh n64TUgẩn kjcorBQPra một 64TUthoáng mớbvyBiWPdi hikjcorBQPểu a64TUnh kjcorBQPđang bvyBiWPdhỏi vbvyBiWPdừa bvyBiWPdrồi akjcorBQPi khákjcorBQPm cbvyBiWPdho cô,bvyBiWPd b64TUèn trbvyBiWPdả lời:bvyBiWPd “BáckjcorBQP sĩ Trương.”

Bệnh vkjcorBQPiện c64TUó q64TUuá nhiều bvyBiWPdbác 64TUsĩ Trương,bvyBiWPd kjcorBQPanh 64TUkhông bi64TUết 64TUlà kjcorBQPai, lạbvyBiWPdi hỏi:kjcorBQP “Đơn64TU thubvyBiWPdốc đâu?”

Đàm Tĩnh64TU cầmbvyBiWPd bệnbvyBiWPdh ákjcorBQPn bị vânbvyBiWPd vê64TU đếnkjcorBQP nhàu64TU kjcorBQPnát đưakjcorBQP 64TUcho 64TUanh, kjcorBQPanh đọckjcorBQP chẩnbvyBiWPd đoán64TU 64TUvà t64TUhuốc, bvyBiWPdthấy ghkjcorBQPi 64TUlà cảmkjcorBQP mạo phong64TU 64TUhàn, c64TUhắn bvyBiWPdhẳn hồikjcorBQP chkjcorBQPiều ckjcorBQPô bvyBiWPdđã bịkjcorBQP n64TUgấm mưa.

Anh nóibvyBiWPd: “Ma64TUi bvyBiWPdcô đừngkjcorBQP t64TUới phòng bệ64TUnh trônbvyBiWPdg thằng64TU b64TUé nữkjcorBQPa, 64TUsẽ 64TUbị truyềnbvyBiWPd nhiễm.”

“Là cbvyBiWPdảm mạbvyBiWPdo pkjcorBQPhong hàn thôi64TU mà…”

“Bệnh 64TUviện kjcorBQPcó kjcorBQPquy định.”

Đàm TĩnhbvyBiWPd bvyBiWPdquan kjcorBQPsát nbvyBiWPdét mặt Nhiếp64TU VũkjcorBQP Thịnh64TU, 64TUthấy kjcorBQPanh v64TUẫn giữbvyBiWPd bvyBiWPdgiọng đikjcorBQPệu lạnbvyBiWPdh 64TUlùng máy64TU mkjcorBQPóc khibvyBiWPdến 64TUcô kkjcorBQPhông biết phải64TU nbvyBiWPdói gìbvyBiWPd mkjcorBQPới đúngbvyBiWPd. ĐộtkjcorBQP 64TUnhiên anbvyBiWPdh bvyBiWPdhỏi: “TạikjcorBQP sao?”

“Tại s64TUao c64TUái gì?”

“Bảy năm64TU trướ64TUc, tạibvyBiWPd 64TUsao lại nóbvyBiWPdi vbvyBiWPdới tôibvyBiWPd nhữbvyBiWPdng bvyBiWPdlời đó?kjcorBQP NhbvyBiWPdất địnbvyBiWPdh bvyBiWPdcó nguyênbvyBiWPd nkjcorBQPhân, tkjcorBQPại 64TUsao vậy?”

Đàm Tĩnh64TU hkjcorBQPít sâ64TUu một 64TUhơi, chkjcorBQPuyện x64TUảy rbvyBiWPda đkjcorBQPã bả64TUy năm64TU, n64TUhắc lkjcorBQPại bvyBiWPdcòn cbvyBiWPdó ýbvyBiWPd bvyBiWPdnghĩa bvyBiWPdgì nữa64TU? CkjcorBQPô đá64TUp: “Tô64TUi không muố64TUn 64TUcho bvyBiWPdanh biế64TUt. Thự64TUc r64TUa, 64TUlúc đbvyBiWPdó 64TUtôi vôkjcorBQP cù64TUng, vôkjcorBQP cùnkjcorBQPg kjcorBQPhận anh.”

“Còn bâykjcorBQP giờbvyBiWPd kjcorBQPthì sao?”

ngơ ngkjcorBQPẩn nhắc64TU lại:kjcorBQP “Bây giờ?”

“Bây giờbvyBiWPd 64TUcòn 64TUhận tôi không?”

Đàm bvyBiWPdTĩnh cắn64TU môikjcorBQP, câubvyBiWPd hỏbvyBiWPdi này thậtkjcorBQP kh64TUó trảbvyBiWPd l64TUời. CbvyBiWPdô khôngkjcorBQP biế64TUt tạbvyBiWPdi 64TUsao bvyBiWPdanh lạbvyBiWPdi hỏikjcorBQP dbvyBiWPdồn kjcorBQPnhư bvyBiWPdvậy, mọ64TUi thứ trokjcorBQPng qubvyBiWPdá kh64TUứ kjcorBQPđã qkjcorBQPua r64TUồi, giữa64TU hkjcorBQPọ đbvyBiWPdã c64TUó quábvyBiWPd nhiềukjcorBQP ngườikjcorBQP kjcorBQPvà sự64TU việc,kjcorBQP từkjcorBQP lâbvyBiWPdu 64TUđã chẳng thbvyBiWPdể quabvyBiWPdy l64TUại nbvyBiWPdhư xưa64TU bvyBiWPdnữa, khôn64TUg phảibvyBiWPd thế64TU sao?

“Từng có64TU ngườibvyBiWPd nóbvyBiWPdi với tôibvyBiWPd, nhiềubvyBiWPd lúc64TU hkjcorBQPận lkjcorBQPà vì64TU yêu.kjcorBQP Đ64TUàm kjcorBQPTĩnh, 64TUcô kjcorBQPyêu t64TUôi khôngkjcorBQP? CôbvyBiWPd cóbvyBiWPd tbvyBiWPdừng yêukjcorBQP tôi không?”

Đàm Tĩnh64TU kjcorBQPkhông biếtbvyBiWPd nê64TUn nói kjcorBQPgì, bvyBiWPdđối vớikjcorBQP côkjcorBQP, chữ64TU “bvyBiWPdyêu” đã64TU trởkjcorBQP nêbvyBiWPdn qu64TUá đỗibvyBiWPd xbvyBiWPda kjcorBQPlạ vàkjcorBQP x64TUa xỉ.64TU kjcorBQPMột n64TUgười ph64TUải vật lộnkjcorBQP vớikjcorBQP sốkjcorBQP mệnhkjcorBQP cbvyBiWPdó tưkjcorBQP cábvyBiWPdch gìbvyBiWPd kjcorBQPtrông ch64TUờ kjcorBQPvào tìnkjcorBQPh yêu?

Cô trầm64TU kjcorBQPmặc qukjcorBQPá bvyBiWPdlâu khiến 64TU Nhiếp VkjcorBQPũ ThịnhbvyBiWPd cbvyBiWPdàng kjcorBQPkhó chịu,bvyBiWPd abvyBiWPdnh cảm64TU thấbvyBiWPdy mì64TUnh lạkjcorBQPi tựbvyBiWPd chuốc64TU nhbvyBiWPdục bvyBiWPdvào bvyBiWPdthân. ĐbvyBiWPdủ rồi, tạikjcorBQP 64TUsao abvyBiWPdnh lạibvyBiWPd hônbvyBiWPd 64TUngười bvyBiWPdphụ nbvyBiWPdữ nà64TUy? TạikjcorBQP 64TUsao bvyBiWPdanh lạbvyBiWPdi làbvyBiWPd báckjcorBQP bvyBiWPdsĩ bvyBiWPdđiều trị ch64TUính chbvyBiWPdo bvyBiWPdcon kjcorBQPtrai ckjcorBQPô ta64TU? ThậtkjcorBQP nự64TUc cười!

“Xuống xe.”

Cô hốbvyBiWPdt hoản64TUg kjcorBQPnhìn akjcorBQPnh, thấy nékjcorBQPt 64TUmặt ankjcorBQPh kjcorBQPvẫn bình64TU lặngkjcorBQP n64TUhư n64TUước, kjcorBQPnhưng ng64TUón tkjcorBQPay nắ64TUm vkjcorBQPô lănbvyBiWPdg 64TUđã trắn64TUg bệch. Anh64TU lặbvyBiWPdp lại:bvyBiWPd “Xuống64TU xe.”

Đàm T64TUĩnh xuốngbvyBiWPd x64TUe, nhìnbvyBiWPd anh kjcorBQPlái bvyBiWPdxe 64TUra kbvyBiWPdhỏi 64TUbãi, cbvyBiWPdhiếc x64TUe bvyBiWPdrất nhbvyBiWPdanh bvyBiWPdlao vútkjcorBQP kjcorBQPđi, nhưn64TUg trướcbvyBiWPd khkjcorBQPi đến64TU cửkjcorBQPa ra, lkjcorBQPại đbvyBiWPdột ngộtbvyBiWPd phkjcorBQPanh “két”kjcorBQP một64TU tiếngbvyBiWPd. Gi64TUữa đêm,bvyBiWPd tiếngkjcorBQP bábvyBiWPdnh xbvyBiWPde 64TUma sá64TUt với64TU nkjcorBQPền đất bvyBiWPdvô cùngkjcorBQP chóikjcorBQP bvyBiWPdtai khi64TUến akjcorBQPnh bả64TUo vệbvyBiWPd đ64TUang ng64TUủ gậbvyBiWPdt sbvyBiWPdực t64TUỉnh gikjcorBQPấc, nhìnbvyBiWPd tkjcorBQPhấy người trongkjcorBQP bvyBiWPdxe, akjcorBQPnh 64TUta 64TUliền bvyBiWPdmở cửa64TU chào:kjcorBQP “BácbvyBiWPd sĩkjcorBQP NhiếpkjcorBQP lạ64TUi t64TUăng kjcorBQPca đbvyBiWPdấy kjcorBQPà?” VừkjcorBQPa nói ankjcorBQPh kjcorBQPta bvyBiWPdvừa kéokjcorBQP thanbvyBiWPdh chắn64TU lênbvyBiWPd. TbvyBiWPdhế nhưn64TUg NhiếpbvyBiWPd VũkjcorBQP TkjcorBQPhịnh tbvyBiWPdrước nkjcorBQPay luôkjcorBQPn lịbvyBiWPdch sựbvyBiWPd với mọikjcorBQP ngườibvyBiWPd l64TUại kkjcorBQPhông hề64TU nóikjcorBQP nửbvyBiWPda bvyBiWPdlời kjcorBQPcảm ơnkjcorBQP, 64TUkhi tha64TUnh bvyBiWPdchắn đượcbvyBiWPd 64TUkéo 64TUlên hẳkjcorBQPn, chiếc bvyBiWPdxe bvyBiWPdliền l64TUao đbvyBiWPdi nhưkjcorBQP kjcorBQPtên bắnkjcorBQP, kjcorBQPbiến mấkjcorBQPt tronkjcorBQPg mànkjcorBQP đêm.

Anh bảo64TU vệ64TU gã64TUi gã64TUi đầu, định64TU n64TUằm xuố64TUng ngủ64TU ti64TUếp thìbvyBiWPd thấybvyBiWPd trokjcorBQPng bãkjcorBQPi đbvyBiWPdỗ ckjcorBQPó mộtkjcorBQP kjcorBQPngười đứng64TU bvyBiWPdbất động.64TU Dưới 64TUánh sáng64TU lờbvyBiWPd mờ,kjcorBQP a64TUnh bảokjcorBQP vbvyBiWPdệ c64TUhỉ nhìnbvyBiWPd rkjcorBQPa đókjcorBQP 64TUlà phkjcorBQPụ nữbvyBiWPd, vìkjcorBQP hìkjcorBQPnh bvyBiWPdnhư n64TUgười đókjcorBQP mặcbvyBiWPd váy. kjcorBQPChắc lbvyBiWPdà một64TU bbvyBiWPdác skjcorBQPĩ tăngkjcorBQP ckjcorBQPa… 64TUAnh bảbvyBiWPdo vệkjcorBQP ngákjcorBQPp d64TUài mộbvyBiWPdt cái,bvyBiWPd tốikjcorBQP na64TUy qbvyBiWPduả lkjcorBQPà quá nbvyBiWPdhiều cbvyBiWPda cấ64TUp cứu.

Đàm Tĩn64TUh đứng64TU ởkjcorBQP đkjcorBQPó một kjcorBQPlúc, k64TUhi 64TUNhiếp V64TUũ TkjcorBQPhịnh 64TUlái xbvyBiWPde đ64TUi, abvyBiWPdnh khbvyBiWPdông kjcorBQPhề 64TUnhìn cô64TU lấ64TUy m64TUột cái,bvyBiWPd bvyBiWPdnên ckjcorBQPô v64TUô cùng lbvyBiWPdo lắng.kjcorBQP ThbvyBiWPdật 64TUra bấkjcorBQPy nkjcorBQPhiêu năkjcorBQPm bvyBiWPdrồi kjcorBQPmà abvyBiWPdnh khôn64TUg hề64TU tbvyBiWPdhay 64TUđổi, mỗkjcorBQPi khbvyBiWPdi anh tubvyBiWPdyệt vọnkjcorBQPg, kjcorBQPcô vẫn64TU kjcorBQPcó thểbvyBiWPd nh64TUận bvyBiWPdra được.64TU 64TUCô rất64TU kjcorBQPlo NbvyBiWPdhiếp 64TUVũ Thịn64TUh xkjcorBQPảy 64TUra chuybvyBiWPdện, thâm chíkjcorBQP ckjcorBQPòn kjcorBQPmuốn gọibvyBiWPd kjcorBQPcho anhkjcorBQP, nhưng64TU khbvyBiWPdi lấykjcorBQP điện64TU thoạkjcorBQPi rkjcorBQPa ấnkjcorBQP sbvyBiWPdố của64TU 64TUanh, côbvyBiWPd lại do64TU dự.

Cô cò64TUn 64TUtư cáckjcorBQPh gì64TU 64TUđển gọi64TU cho ankjcorBQPh đâybvyBiWPd? ĐkjcorBQPến nụkjcorBQP hkjcorBQPôn khôkjcorBQPng thểbvyBiWPd 64TUkiềm kjcorBQPchế k64TUia cũng64TU bịbvyBiWPd anbvyBiWPdh kjcorBQPcho rbvyBiWPdằng cókjcorBQP dụngbvyBiWPd tâm kjcorBQPkhác. VậykjcorBQP kjcorBQPthì c64TUứ đkjcorBQPể nbvyBiWPdghĩ nhưbvyBiWPd thếbvyBiWPd bvyBiWPdđi, Đ64TUàm bvyBiWPdTĩnh bvyBiWPdcủa qbvyBiWPduá kjcorBQPkhứ đ64TUã chết64TU rồi,bvyBiWPd kjcorBQPcô không mbvyBiWPduốn tạo64TU ckjcorBQPho mìbvyBiWPdnh chkjcorBQPút hbvyBiWPdy vọnkjcorBQPg 64TUnào nữa.

Vì bịbvyBiWPd skjcorBQPốt nênkjcorBQP kjcorBQPy tkjcorBQPá không 64TUcho côkjcorBQP kjcorBQPvề phò64TUng bkjcorBQPệnh, đứng64TU ởbvyBiWPd bãibvyBiWPd đỗbvyBiWPd xkjcorBQPe cbvyBiWPdũng khbvyBiWPdông phảkjcorBQPi cáchkjcorBQP, cu64TUối cbvyBiWPdùng cô quyết64TU định64TU bvyBiWPdvề nhàbvyBiWPd. CbvyBiWPdô kjcorBQPcần phải64TU ngủ,64TU m64TUấy ngàybvyBiWPd bvyBiWPdnay 64TUở bệnh64TU việnkjcorBQP côkjcorBQP đềubvyBiWPd bvyBiWPdkhông được kjcorBQP ngon kjcorBQPgiấc, giờ64TU bị64TU ốm64TU lại64TU cànkjcorBQPg tbvyBiWPdhêm mệtbvyBiWPd mỏi.

Cũng 64TUmay c64TUòn cóbvyBiWPd xbvyBiWPde buýt c64TUhạy bvyBiWPdsuốt đêbvyBiWPdm, cóbvyBiWPd điều64TU bvyBiWPdkhi đổikjcorBQP tbvyBiWPduyến hơi64TU phiềkjcorBQPn mbvyBiWPdột chútbvyBiWPd. KkjcorBQPhi kjcorBQPcô vềkjcorBQP đếnkjcorBQP bên ngoài64TU khbvyBiWPdu n64TUhà mìnhkjcorBQP thkjcorBQPì đãkjcorBQP 64TUlà hkjcorBQPai gikjcorBQPờ sá64TUng. QuákjcorBQPn ăkjcorBQPn hbvyBiWPdai bkjcorBQPên đườngkjcorBQP đ64TUã dkjcorBQPọn h64TUàng kjcorBQPcả, chỉ cònbvyBiWPd qbvyBiWPduán InternbvyBiWPdet vbvyBiWPdẫn mở64TU cửakjcorBQP, ánhkjcorBQP đkjcorBQPèn t64TUừ bê64TUn tronbvyBiWPdg hkjcorBQPắt bvyBiWPdra mbvyBiWPdặt đườbvyBiWPdng, khi ĐàkjcorBQPm TĩnhkjcorBQP đi64TU ngakjcorBQPng bvyBiWPdqua, chỉ64TU c64TUó 64TUmình bóngbvyBiWPd côbvyBiWPd đơbvyBiWPdn độc.

Cửa 64TUsắt củabvyBiWPd kjcorBQPkhu bvyBiWPdnhà đã 64TUkhóa, nhưngbvyBiWPd những64TU bvyBiWPdngười vềkjcorBQP 64TUmuộn đềubvyBiWPd c64TUó cácbvyBiWPdh, ckjcorBQPô 64TUquấn mộtkjcorBQP góbvyBiWPdc váykjcorBQP và64TUo hônkjcorBQPg định trèbvyBiWPdo lbvyBiWPdên. VbvyBiWPdừa kjcorBQPmới bákjcorBQPm bvyBiWPdvào l64TUan ckjcorBQPan skjcorBQPắt, gibvyBiWPdẫm kjcorBQPchân lê64TUn ôbvyBiWPd đầubvyBiWPd tbvyBiWPdiên t64TUhì 64TUcánh tbvyBiWPday cô bvyBiWPd bị ngườikjcorBQP t64TUa tókjcorBQPm lấykjcorBQP, kh64TUiến 64TUcô skjcorBQPuýt 64TUnữa 64TUhét lê64TUn. Q64TUuay 64TUlại nhìkjcorBQPn, côkjcorBQP trôkjcorBQPng thấy NhkjcorBQPiếp kjcorBQPVũ 64TUThịnh s64TUắc mặtbvyBiWPd skjcorBQPa sầ64TUm, abvyBiWPdnh hỏi:bvyBiWPd “CkjcorBQPô đ64TUịnh trèobvyBiWPd qua?”

Tại sbvyBiWPdao akjcorBQPnh lạikjcorBQP bvyBiWPdở đây?bvyBiWPd Xe củbvyBiWPda 64TUanh d64TUừng 64TUở 64TUcách đóbvyBiWPd kbvyBiWPdhông bvyBiWPdxa, cókjcorBQP l64TUẽ an64TUh đkjcorBQPã kjcorBQPở đâbvyBiWPdy từkjcorBQP lâu64TU m64TUà c64TUô khôn64TUg để64TU ý.

“Lên xe.kjcorBQP” A64TUnh kéobvyBiWPd c64TUô về phí64TUa chibvyBiWPdếc xkjcorBQPe, cô64TU lkjcorBQPoạng c64TUhoạng 64TUtheo sau64TU. ĐếnbvyBiWPd gầbvyBiWPdn kjcorBQPxe ckjcorBQPô mớkjcorBQPi thấybvyBiWPd cạkjcorBQPnh kjcorBQPxe toàn64TU đầu lọbvyBiWPdc thuốkjcorBQPc 64TUlá, íbvyBiWPdt nhất64TU cbvyBiWPdũng hơkjcorBQPn chụckjcorBQP cáikjcorBQP. CkjcorBQPó đi64TUều NkjcorBQPhiếp V64TUũ ThbvyBiWPdịnh chưakjcorBQP bvyBiWPdbao giờ hút64TU thuốc,kjcorBQP cókjcorBQP lbvyBiWPdẽ 64TUanh bvyBiWPdvừa khéokjcorBQP đỗbvyBiWPd kjcorBQPxe ở64TU 64TUđây thôi.

Cuối cùnbvyBiWPdg côkjcorBQP giằngbvyBiWPd ra kjcorBQP khỏi kjcorBQPtay 64TUanh: “kjcorBQPNhiếp bvyBiWPdVũ ThịnhkjcorBQP, 64TUanh thkjcorBQPa chbvyBiWPdo tôkjcorBQPi đi…”

Anh dừbvyBiWPdng lại,bvyBiWPd nh64TUưng tay vẫnkjcorBQP khôn64TUg buônkjcorBQPg, 64TUgiọng đikjcorBQPệu lạnbvyBiWPdh l64TUùng 64TUmà châmbvyBiWPd biếm:bvyBiWPd “BảbvyBiWPdy kjcorBQPnăm trướcbvyBiWPd c64TUô 64TUkhông tha64TU cho tôi,kjcorBQP tạibvyBiWPd s64TUao b64TUây kjcorBQPgiờ tbvyBiWPdôi lạibvyBiWPd p64TUhải thkjcorBQPa bvyBiWPdcho cô?”

Nhiếp VũbvyBiWPd ThịbvyBiWPdnh hiện64TU giờ 64TU không chỉ64TU tànbvyBiWPd bvyBiWPdnhẫn bvyBiWPdmà còbvyBiWPdn mừbvyBiWPdng gi64TUận thấtkjcorBQP thưkjcorBQPờng. kjcorBQPCô vkjcorBQPừa mệtkjcorBQP vừakjcorBQP buồbvyBiWPdn kjcorBQPngủ, không64TU thể chốngkjcorBQP l64TUại đượcbvyBiWPd sứbvyBiWPdc mạnh64TU bvyBiWPdcủa anh64TU, ankjcorBQPh đ64TUẩy cbvyBiWPdô kjcorBQPvào gh64TUế skjcorBQPau, đbvyBiWPdộng 64TUtác rkjcorBQPất bvyBiWPdthô bạo. ĐàmkjcorBQP bvyBiWPdTĩnh cả64TUm gbvyBiWPdiác tkjcorBQPối nkjcorBQPay 64TUanh nh64TUư 64TUmột 64TUcon ngưbvyBiWPdời khác64TU vậy.kjcorBQP NhikjcorBQPếp bvyBiWPdVũ ThịnkjcorBQPh bảy bvyBiWPdnăm s64TUau vố64TUn d64TUĩ đãkjcorBQP làkjcorBQP ngườibvyBiWPd 64TUkhác, nhkjcorBQPưng tố64TUi nbvyBiWPday akjcorBQPnh lạkjcorBQPi gbvyBiWPdiống nh64TUư mộtkjcorBQP NhikjcorBQPếp 64TUVũ Thịnh thứbvyBiWPd b64TUa nữa64TU. kjcorBQPBộ dạkjcorBQPng 64TUanh 64TUhệt nhbvyBiWPdư mkjcorBQPột kẻ64TU s64TUay khư64TUớt, nhưngkjcorBQP côkjcorBQP b64TUiết kjcorBQPanh khôngkjcorBQP hề uống64TU một64TU gkjcorBQPiọt rượubvyBiWPd kjcorBQPnào, 64TUcó điềubvyBiWPd, dkjcorBQPường bvyBiWPdnhư bvyBiWPdanh đkjcorBQPã mấkjcorBQPt đ64TUi bvyBiWPdlý trí.

Anh lái64TU x64TUe dọc64TU the64TUo đường cái,64TU kkjcorBQPhông babvyBiWPdo lâukjcorBQP saukjcorBQP, x64TUe đến64TU mộ64TUt khác64TUh skjcorBQPạn cabvyBiWPdo cấp.bvyBiWPd bvyBiWPdAnh l64TUái kjcorBQPxe đếnkjcorBQP trướckjcorBQP cửa,64TU nhân vikjcorBQPên kjcorBQPra mbvyBiWPdở c64TUửa, abvyBiWPdnh xuốngkjcorBQP xkjcorBQPe, bvyBiWPdcô cũkjcorBQPng xuốngbvyBiWPd thebvyBiWPdo, 64TUxe đượckjcorBQP bvyBiWPdnhân vbvyBiWPdiên lá64TUi vào bãibvyBiWPd, kjcorBQPcòn ankjcorBQPh kjcorBQPđi thẳng64TU đếbvyBiWPdn quầy64TU lễbvyBiWPd tân,64TU bvyBiWPdlấy chbvyBiWPdứng m64TUinh thưbvyBiWPd bảkjcorBQPo 64TUmuốn thu64TUê m64TUột phòng cókjcorBQP g64TUiường tkjcorBQPo. Lễ64TU tâ64TUn khbvyBiWPdó bvyBiWPdxử nkjcorBQPói 64TUphòng giườngbvyBiWPd t64TUo kjcorBQPđã hếtkjcorBQP mấtbvyBiWPd rồi,kjcorBQP c64TUhỉ cbvyBiWPdòn phòng chbvyBiWPdo nhữnbvyBiWPdg ngưbvyBiWPdời hkjcorBQPưởng tuầnbvyBiWPd trănbvyBiWPdg mật.64TU bvyBiWPdCô nh64TUân vbvyBiWPdiền nhìnkjcorBQP Đàm64TU TĩnbvyBiWPdh, mỉm64TU cườikjcorBQP nói: “ThậkjcorBQPt rkjcorBQPa phòkjcorBQPng tră64TUng bvyBiWPdmật 64TUchỉ đắt64TU hơ64TUn phkjcorBQPòng giường64TU tbvyBiWPdo mộtkjcorBQP chúbvyBiWPdt, hơbvyBiWPdn nữkjcorBQPa lại c64TUó kjcorBQPvị bvyBiWPdtrí t64TUốt, vbvyBiWPdô cbvyBiWPdùng kjcorBQPyên tĩnh.”

Nhiếp V64TUũ Thịnh64TU nói:bvyBiWPd “Vậy lấybvyBiWPd pbvyBiWPdhòng đó.”

Suốt cả64TU quábvyBiWPd trbvyBiWPdình Đàm kjcorBQP Tĩnh cbvyBiWPdhỉ bvyBiWPdyên lbvyBiWPdặng, vbvyBiWPdào thanbvyBiWPdg 64TUmáy, vàbvyBiWPdo trobvyBiWPdng pbvyBiWPdhòng, b64TUên tronbvyBiWPdg bvyBiWPdcó đĩkjcorBQPa ho64TUa quảkjcorBQP, có ho64TUa hồng,kjcorBQP trkjcorBQPên giườ64TUng còkjcorBQPn rbvyBiWPdải c64TUánh hoakjcorBQP, đúnkjcorBQPg l64TUà phòngbvyBiWPd trkjcorBQPăng m64TUật. RkjcorBQPồi nh64TUân viên bvyBiWPd lên đưabvyBiWPd ckjcorBQPhìa kh64TUoá, nói64TU rkjcorBQPằng đbvyBiWPdã đbvyBiWPdỗ x64TUe củkjcorBQPa anbvyBiWPdh ởkjcorBQP vkjcorBQPị trí64TU bvyBiWPdA16 trê64TUn tầngbvyBiWPd bvyBiWPdhai bãbvyBiWPdi đỗ64TU xe. NhbvyBiWPdiếp 64TUVũ ThịnhkjcorBQP bvyBiWPdbo 64TUcho nhâkjcorBQPn bvyBiWPdviên mbvyBiWPdột chkjcorBQPút ti64TUền, đóngkjcorBQP cửa64TU lại.

Thấy Đà64TUm kjcorBQPTĩnh vbvyBiWPdẫn sốt, anh64TU mở64TU tủ64TU q64TUuần bvyBiWPdáo, lấy64TU á64TUo c64TUhoàng t64TUắm bvyBiWPdđưa c64TUho côkjcorBQP: “ĐikjcorBQP 64TUtắm trưbvyBiWPdớc đi!”

Bồn kjcorBQPtắm 64TUrất l64TUớn, nhưng bvyBiWPd cô đã64TU buồnkjcorBQP ngbvyBiWPdủ díp64TU mắkjcorBQPt, vộbvyBiWPdi vànkjcorBQPg nbvyBiWPdgâm mì64TUnh vàbvyBiWPdo bồn64TU 64TUnước nkjcorBQPóng, thấybvyBiWPd khoabvyBiWPdn bvyBiWPdkhoái đến mkjcorBQPức có64TU th64TUể ng64TUủ được64TU n64TUgay. bvyBiWPdMặc bvyBiWPdáo cho64TUàng tkjcorBQPắm vàokjcorBQP, 64TUcô bướ64TUc rbvyBiWPda, thbvyBiWPdấy NbvyBiWPdhiếp Vũ ThịkjcorBQPnh đkjcorBQPang ngồi64TU 64TUtrên sofbvyBiWPda. Dướ64TUi bvyBiWPdánh đènbvyBiWPd, d64TUáng vẻ64TU 64TUanh vẫnbvyBiWPd quebvyBiWPdn kjcorBQPthuộc kjcorBQPnhư thế, nhưngbvyBiWPd lkjcorBQPại xkjcorBQPa lạ64TU xiếtbvyBiWPd bbvyBiWPdao, cbvyBiWPdô 64TUđột bvyBiWPdnhiên thấy64TU l64TUòng chùnkjcorBQPg xuốbvyBiWPdng, dườngbvyBiWPd như64TU lại64TU sắp kjcorBQP xao xuyến.

Đàm TĩnhkjcorBQP l64TUặng kjcorBQPlẽ đứbvyBiWPdng trước mặt64TU anh64TU, thấ64TUy bvyBiWPdanh ngẩngbvyBiWPd bvyBiWPdlên, côbvyBiWPd bvyBiWPdnói: kjcorBQP“Mười vạn.”

Anh th64TUật sự64TU bvyBiWPdkhông kjcorBQPthể ngờ kjcorBQPcô lạbvyBiWPdi mởkjcorBQP mi64TUệng 64TUnói rkjcorBQPa bvyBiWPdhai chữbvyBiWPd bvyBiWPdnày, chỉkjcorBQP bkjcorBQPiết nbvyBiWPdgơ 64TUngác nhkjcorBQPìn cô.

“Anh biếbvyBiWPdt t64TUôi cần64TU tiền bvyBiWPd mà, 64TUcó kjcorBQPlẽ an64TUh vẫn…kjcorBQP vẫbvyBiWPdn cbvyBiWPdòn bvyBiWPdthích tôikjcorBQP. VkjcorBQPì thế,bvyBiWPd bvyBiWPdhôm nbvyBiWPday ankjcorBQPh mu64TUốn giữ64TU kjcorBQPtôi lạbvyBiWPdi cũng đkjcorBQPược thkjcorBQPôi, t64TUôi mu64TUốn mườbvyBiWPdi vạn.”

Sắc mkjcorBQPặt Nhiếp64TU V64TUũ ThịnbvyBiWPdh lập 64TUtức đổikjcorBQP sanbvyBiWPdg trắng64TU bkjcorBQPệch, 64TUkhông còbvyBiWPdn kjcorBQPmột giọbvyBiWPdt máu,kjcorBQP bvyBiWPdvết bầbvyBiWPdm tíkjcorBQPm dkjcorBQPưới bvyBiWPdcằm anhkjcorBQP còn chbvyBiWPdưa tbvyBiWPdan, lạikjcorBQP s64TUưng bvyBiWPdlên, khiế64TUn vẻbvyBiWPd mặtbvyBiWPd an64TUh nhìkjcorBQPn kjcorBQPvô cù64TUng kbvyBiWPdỳ quái.bvyBiWPd bvyBiWPdVào khoảnh kbvyBiWPdhắc ấy64TU ĐàmbvyBiWPd TĩnhkjcorBQP tkjcorBQPhật sự64TU nghĩbvyBiWPd a64TUnh bvyBiWPdsẽ bbvyBiWPdật dậybvyBiWPd đánhkjcorBQP ckjcorBQPô, vìbvyBiWPd án64TUh mắtkjcorBQP abvyBiWPdnh cbvyBiWPdhợt trở nênkjcorBQP sắkjcorBQPc lkjcorBQPạnh nhưkjcorBQP dabvyBiWPdo, tựabvyBiWPd hồkjcorBQP mbvyBiWPduốn khoét64TU mộtkjcorBQP bvyBiWPdlỗ trê64TUn ngbvyBiWPdười 64TUcô vậy.bvyBiWPd 64TUNhưng cuối c64TUùng an64TUh không64TU bvyBiWPdlàm kjcorBQPgì kjcorBQPcả, ckjcorBQPhỉ nghiếnkjcorBQP bvyBiWPdrăng gằbvyBiWPdn từngkjcorBQP ckjcorBQPhữ: “ĐàbvyBiWPdm Tĩnh,kjcorBQP côkjcorBQP bvyBiWPdtưởng đến giờ64TU tbvyBiWPdôi còbvyBiWPdn 64TUđể ckjcorBQPô m64TUuốn kjcorBQPgì đượcbvyBiWPd nấbvyBiWPdy sao?”

Dứt lời,bvyBiWPd akjcorBQPnh đứng64TU dậy bvyBiWPdxô cbvyBiWPdửa bỏkjcorBQP đi.bvyBiWPd kjcorBQPVào t64TUhang máykjcorBQP anbvyBiWPdh mớkjcorBQPi n64TUhận kjcorBQPra m64TUình đakjcorBQPng kjcorBQPrun r64TUẩy. 64TUĐiều hobvyBiWPdà trobvyBiWPdng thang mákjcorBQPy thổi64TU vkjcorBQPù vùbvyBiWPd, khibvyBiWPdến an64TUh lạn64TUh chư64TUa 64TUtừng thấbvyBiWPdy. bvyBiWPdAnh đikjcorBQP th64TUang kjcorBQPmáy xbvyBiWPduống tận t64TUầng hầmbvyBiWPd đểkjcorBQP xbvyBiWPde. VừkjcorBQPa lênkjcorBQP xebvyBiWPd, bvyBiWPdanh kjcorBQPđã lầbvyBiWPdn tìmbvyBiWPd hbvyBiWPdộp cứu64TU thư64TUơng, mởbvyBiWPd bvyBiWPdra l64TUấy cặpkjcorBQP nbvyBiWPdhiệt độ, b64TUấy gikjcorBQPờ mớibvyBiWPd ýkjcorBQP 64TUthức đbvyBiWPdược mkjcorBQPình bvyBiWPdđang là64TUm g64TUì. VốnkjcorBQP dkjcorBQPĩ an64TUh địnhbvyBiWPd đợikjcorBQP ĐàmkjcorBQP TĩnbvyBiWPdh tắm x64TUong sẽkjcorBQP xuống64TU lấykjcorBQP cặkjcorBQPp 64TUnhiệt độbvyBiWPd lêkjcorBQPn đbvyBiWPdo xkjcorBQPem ckjcorBQPô cònbvyBiWPd số64TUt khônbvyBiWPdg. NbvyBiWPdhưng giờ64TU 64TUtìm cặp nhiệt64TU độ64TU cònkjcorBQP 64TUcó 64TUtác dụn64TUg kjcorBQPgì? bvyBiWPdCòn í64TUch gbvyBiWPdì nữa?

Cặp nhkjcorBQPiệt đ64TUộ bbvyBiWPdị akjcorBQPnh siếbvyBiWPdt chặt kjcorBQPđến g64TUãy kjcorBQPđôi, thuỷkjcorBQP t64TUinh 64TUcắm sâkjcorBQPu 64TUvào lòbvyBiWPdng bàkjcorBQPn ta64TUy kjcorBQPanh, máubvyBiWPd vàkjcorBQP thủykjcorBQP ngâ64TUn ch kjcorBQP xuống, abvyBiWPdnh cbvyBiWPdũng khôbvyBiWPdng th64TUấy đaukjcorBQP. 64TUCuối cùngbvyBiWPd cbvyBiWPdâu nóbvyBiWPdi c64TUủa ankjcorBQPh cbvyBiWPdhỉ kjcorBQPlà mộ64TUt trò64TU cười, haybvyBiWPd kjcorBQPmột 64TUnỗ lựcbvyBiWPd cbvyBiWPdhe đậybvyBiWPd ybvyBiWPdếu 64TUớt. Tại64TU kjcorBQPsao ckjcorBQPô d64TUám m64TUở miệng64TU đò64TUi tiềnbvyBiWPd a64TUnh? ChínbvyBiWPdh vì bvyBiWPdcô kjcorBQPbiết bvyBiWPdrõ rằng,bvyBiWPd 64TUđến kjcorBQPtận bâybvyBiWPd gibvyBiWPdờ, a64TUnh 64TUvẫn sẽkjcorBQP đểkjcorBQP côbvyBiWPd muốnkjcorBQP gbvyBiWPdì đượckjcorBQP nấy.64TU 64TUCô coi kjcorBQP mình bvyBiWPdlà bvyBiWPdhàng ho64TUá bánkjcorBQP bvyBiWPdcho bvyBiWPdanh, lbvyBiWPdần trưkjcorBQPớc côbvyBiWPd đòibvyBiWPd bkjcorBQPa vạn,bvyBiWPd l64TUần nbvyBiWPdày lại64TU muốnkjcorBQP mư64TUời vạn. kjcorBQP Cho dbvyBiWPdù v64TUạn bấtkjcorBQP đkjcorBQPắc dĩ,64TU c64TUho kjcorBQPdù 64TUcô thậkjcorBQPt s64TUự bvyBiWPdthiếu tiề64TUn, nhkjcorBQPưng tại64TU sakjcorBQPo côbvyBiWPd lạikjcorBQP làmbvyBiWPd như t64TUhế, cứkjcorBQP n64TUhư bvyBiWPdsợ rbvyBiWPdằng v64TUẫn còbvyBiWPdn mộbvyBiWPdt kjcorBQPchút hbvyBiWPdồi kjcorBQPức đkjcorBQPẹp đẽ64TU nàkjcorBQPo 64TUđó, cứbvyBiWPd nhkjcorBQPư sợkjcorBQP anhbvyBiWPd chưa thậbvyBiWPdt sự64TU nbvyBiWPdản lò64TUng vậy?

Anh 64TUvô cùngbvyBiWPd hkjcorBQPối hận, bvyBiWPd sau 64TUkhi đ64TUi bvyBiWPdlòng vòn64TUg trênbvyBiWPd đbvyBiWPdường, tạbvyBiWPdi kjcorBQPsao kjcorBQPlại kjcorBQPđến ch64TUỗ bvyBiWPdcô. V64TUì 64TUbiết rằngbvyBiWPd 64TUcô không 64TU còn chỗ64TU bvyBiWPdnào kh64TUác nữa,64TU mkjcorBQPà bvyBiWPdcô lkjcorBQPại đabvyBiWPdng ốmkjcorBQP. bvyBiWPdKhi thấ64TUy cbvyBiWPdô địnkjcorBQPh t64TUrèo 64TUrào, a64TUnh khôngbvyBiWPd sao kkjcorBQPìm đượckjcorBQP, vội64TU dkjcorBQPập thbvyBiWPduốc ch64TUạy 64TUlại tóbvyBiWPdm lấbvyBiWPdy n64TUgười 64TUphụ kjcorBQPnữ kjcorBQPto ga64TUn bvyBiWPdkia. ĐúbvyBiWPdng vậy, 64TU anh hbvyBiWPdút thuốcbvyBiWPd, gầkjcorBQPn đ64TUây anbvyBiWPdh mớibvyBiWPd hút,bvyBiWPd bởikjcorBQP t64TUhực sựkjcorBQP kjcorBQPquá phikjcorBQPền muộn.bvyBiWPd AkjcorBQPnh kjcorBQPhối bvyBiWPdhận tại 64TU sao 64TUlại đưakjcorBQP cô64TU đến64TU kbvyBiWPdhách kjcorBQPsạn, vbvyBiWPdì kjcorBQPbiết côkjcorBQP khkjcorBQPông kjcorBQPcó nơi64TU n64TUào đểbvyBiWPd nkjcorBQPgủ nữkjcorBQPa. bvyBiWPdAnh hối64TU bvyBiWPdhận tại sakjcorBQPo lại64TU tbvyBiWPdheo bvyBiWPdcô lên64TU phòkjcorBQPng, 64TUanh vốkjcorBQPn ch64TUỉ địnhkjcorBQP đưkjcorBQPa chkjcorBQPìa khobvyBiWPdá phkjcorBQPòng rồibvyBiWPd đibvyBiWPd. Anh chbvyBiWPdỉ mkjcorBQPuốn bvyBiWPdđể ckjcorBQPô tkjcorBQPắm nbvyBiWPdước nóngbvyBiWPd, nhkjcorBQPư vậbvyBiWPdy ckjcorBQPó táckjcorBQP dbvyBiWPdụng giúpbvyBiWPd hạbvyBiWPd bvyBiWPdsốt. An64TUh định64TU kjcorBQPcặp nhiệtbvyBiWPd độ 64TUcho côkjcorBQP rbvyBiWPdồi sẽ64TU đi.bvyBiWPd DbvyBiWPdù sakjcorBQPo a64TUnh cũnkjcorBQPg khôbvyBiWPdng nên64TU độngbvyBiWPd lòn64TUg thư64TUơng xót64TU c64TUô, bởkjcorBQPi ngườ64TUi phụ nữkjcorBQP nàkjcorBQPy cókjcorBQP thểbvyBiWPd nkjcorBQPắm lấkjcorBQPy c64TUơ hộkjcorBQPi nhỏbvyBiWPd nhokjcorBQPi kjcorBQPđó kjcorBQPđể bvyBiWPdgiáng 64TUcho akjcorBQPnh mộkjcorBQPt đòkjcorBQPn tbvyBiWPdàn nhẫn nhất.

Cho kjcorBQPdù bảybvyBiWPd kjcorBQPnăm trướbvyBiWPdc vì kjcorBQP nguyên nhân64TU gbvyBiWPdì tbvyBiWPdhì hiệnkjcorBQP giờ64TU an64TUh cũnkjcorBQPg kjcorBQPtin chbvyBiWPdắc 64TUít kjcorBQPnhất hồi64TU đó64TU kjcorBQPcô cũbvyBiWPdng nbvyBiWPdói một 64TU câu thậtbvyBiWPd lò64TUng, đókjcorBQP là64TU côbvyBiWPd kjcorBQPchưa bbvyBiWPdao giờbvyBiWPd 64TUyêu anh64TU. NăbvyBiWPdm đó64TU nếukjcorBQP kjcorBQPcô cbvyBiWPdó chútbvyBiWPd xbvyBiWPdíu thkjcorBQPật lòng vớ64TUi bvyBiWPdanh, hkjcorBQPẳn hi64TUện tạkjcorBQPi cbvyBiWPdô đãkjcorBQP kbvyBiWPdhông tuyệt64TU 64TUtình kjcorBQPđến mứcbvyBiWPd đem64TU tìnhkjcorBQP ckjcorBQPảm tro64TUng quá bvyBiWPdkhứ lkjcorBQPàm v64TUũ 64TUkhí đảbvyBiWPd thưbvyBiWPdơng an64TUh. NụbvyBiWPd hôkjcorBQPn l64TUúc chbvyBiWPdiều gikjcorBQPống nkjcorBQPhư mbvyBiWPdột gbvyBiWPdiấc mộnkjcorBQPg, 64TUanh cảm thấbvyBiWPdy cbvyBiWPdăm gkjcorBQPhét chính64TU mình,bvyBiWPd tại64TU bvyBiWPdsao mớibvyBiWPd kjcorBQPcó bvyBiWPdchút bvyBiWPdhy vọnbvyBiWPdg 64TUmà đbvyBiWPdã kjcorBQPkỳ v64TUọng như64TU vậykjcorBQP? Tại kjcorBQPsao 64TUlại tự64TU dốikjcorBQP 64TUmình dốikjcorBQP người64TU rằngkjcorBQP bvyBiWPdcô cókjcorBQP nkjcorBQPỗi khổbvyBiWPd bấkjcorBQPt đkjcorBQPắc dĩ?bvyBiWPd Tạ64TUi sabvyBiWPdo khi nhìbvyBiWPdn t64TUhấy côkjcorBQP rbvyBiWPdơi nướbvyBiWPdc mắkjcorBQPt, abvyBiWPdnh lạibvyBiWPd đau64TU lòng?

Nhiếp VũbvyBiWPd ThịkjcorBQPnh, màbvyBiWPdy là thằbvyBiWPdng nkjcorBQPgốc, n64TUgốc nhấtkjcorBQP thế64TU giớibvyBiWPd này.

Rốt ckjcorBQPuộc đến64TU bbvyBiWPdao kjcorBQPgiờ mày mới64TU tỉnh64TU ra?