You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rsc6Ha Nhiếpo6ic Vsc6Hũ Thịnh TYXb cũng co6ichưa ng23R4hĩ xonsc6Hg nTYXbhững điềuo6ic mu23R4ốn nRF2Yói vớiRF2Y ĐàmRF2Y TĩTYXbnh, vsc6Hì o6icvậy saTYXbu khRF2Yi sc6Hđóng cửa xe,sc6H ano6ich 23R4trầm mặcsc6H mộo6ict lúcTYXb RF2Yrồi 23R4hỏi: 23R4“Ai khám?”

Đàm Tĩnho6ic ngsc6Hẩn r23R4a một thoán23R4g mớ23R4i hiểuo6ic 23R4anh đangTYXb hTYXbỏi vừRF2Ya rTYXbồi aRF2Yi khám23R4 TYXbcho csc6Hô, bèsc6Hn trảRF2Y lời:23R4 “Báco6ic sĩ Trương.”

Bệnh viRF2Yện RF2Ycó quRF2Yá nhiều báco6ic RF2Ysĩ Trươo6icng, TYXbanh khôTYXbng o6icbiết lsc6Hà RF2Yai, lạTYXbi hỏo6ici: “ĐơnRF2Y to6ichuốc đâu?”

Đàm Tĩ23R4nh cầm23R4 bệnhsc6H án23R4 bị vânTYXb vêsc6H đếsc6Hn TYXbnhàu RF2Ynát đư23R4a c23R4ho anhTYXb, asc6Hnh đọo6icc c23R4hẩn TYXbđoán v23R4à thuRF2Yốc, thấysc6H gh23R4i TYXblà 23R4cảm mạsc6Ho phong hànsc6H, chRF2Yắn TYXbhẳn hồiTYXb chiềusc6H sc6Hcô đão6ic bịTYXb nsc6Hgấm mưa.

Anh nó23R4i: “Mo6icai o6iccô đừsc6Hng tới o6icphòng bệnh23R4 trôno6icg sc6Hthằng bRF2Yé sc6Hnữa, TYXbsẽ bịRF2Y to6icruyền nhiễm.”

“Là cảRF2Ym mạTYXbo phRF2Yong hàn thTYXbôi mà…”

“Bệnh việ23R4n cTYXbó TYXbquy định.”

Đàm TTYXbĩnh qRF2Yuan so6icát nTYXbét mặt Nhsc6Hiếp 23R4Vũ ThTYXbịnh, thấyo6ic asc6Hnh vẫnTYXb gsc6Hiữ giọngTYXb đo6iciệu lạno6ich l23R4ùng m23R4áy móTYXbc khiếnTYXb RF2Ycô khôngTYXb biết RF2Y phải n23R4ói sc6Hgì mo6icới đúngRF2Y. ĐộTYXbt nsc6Hhiên ano6ich hỏisc6H: TYXb“Tại sao?”

“Tại sao6ico cáo6ici gì?”

“Bảy o6icnăm trưo6icớc, tạsc6Hi saoTYXb lại n23R4ói vớio6ic tôiTYXb nhữngo6ic sc6Hlời đsc6Hó? NhRF2Yất địnhRF2Y cTYXbó sc6Hnguyên nh23R4ân, tạio6ic RF2Ysao vậy?”

Đàm 23R4Tĩnh sc6Hhít sâ23R4u msc6Hột hơi, RF2Ychuyện xTYXbảy ro6ica đTYXbã bảy23R4 23R4năm, nhắco6ic lạiRF2Y còTYXbn cósc6H ýRF2Y ngo6ichĩa gìo6ic nữa?o6ic RF2YCô đáp:sc6H “TôRF2Yi không mTYXbuốn co6icho ansc6Hh bTYXbiết. RF2YThực 23R4ra, TYXblúc đóTYXb tRF2Yôi 23R4vô cùngTYXb, 23R4vô co6icùng hậnRF2Y anh.”

“Còn bâRF2Yy gTYXbiờ thì23R4 sao?”

ngơ ngTYXbẩn 23R4nhắc lại:sc6H “Bây giờ?”

“Bây giờRF2Y cònRF2Y o6ichận tôi không?”

Đàm Tĩnhsc6H cắnTYXb môi,sc6H câusc6H RF2Yhỏi này thậTYXbt sc6Hkhó sc6Htrả TYXblời. o6icCô khônsc6Hg bo6iciết tạRF2Yi ssc6Hao 23R4anh lạiRF2Y hỏio6ic TYXbdồn nhưTYXb TYXbvậy, mọi23R4 thứ tronRF2Yg 23R4quá khRF2Yứ đã23R4 quo6ica rồi,RF2Y sc6Hgiữa 23R4họ đãRF2Y o6iccó qsc6Huá sc6Hnhiều nTYXbgười sc6Hvà sựRF2Y o6icviệc, tRF2Yừ l23R4âu đã RF2Ychẳng tRF2Yhể qusc6Hay 23R4lại nhsc6Hư xo6icưa nữ23R4a, 23R4không phảiRF2Y RF2Ythế sao?

“Từng cósc6H ngưo6icời no6icói với tôi,23R4 nhiềusc6H lúRF2Yc hTYXbận TYXblà sc6Hvì yêTYXbu. Đà23R4m TTYXbĩnh, csc6Hô yêsc6Hu t23R4ôi khsc6Hông? Cô23R4 cósc6H t23R4ừng RF2Yyêu tôi không?”

Đàm Tĩnh23R4 RF2Ykhông biếsc6Ht nên nói23R4 gìsc6H, đốisc6H TYXbvới o6iccô, cTYXbhữ “yêu”23R4 đãTYXb trởo6ic nêo6icn quáTYXb đTYXbỗi RF2Yxa lạRF2Y RF2Yvà RF2Yxa xỉ.RF2Y Mộo6ict ngư23R4ời phải23R4 vật 23R4lộn với23R4 sRF2Yố mệnhRF2Y co6icó tưo6ic cáTYXbch go6icì TYXbtrông chsc6Hờ vàoRF2Y tì23R4nh yêu?

Cô tTYXbrầm 23R4mặc quo6icá l23R4âu khRF2Yiến Nhiếp Vo6icũ TRF2Yhịnh càn23R4g khsc6Hó cRF2Yhịu, o6icanh cảsc6Hm thRF2Yấy mìo6icnh RF2Ylại sc6Htự chuốcsc6H o6icnhục vàoo6ic TYXbthân. Đủ ro6icồi, tạo6ici saRF2Yo asc6Hnh l23R4ại h23R4ôn nTYXbgười phụ23R4 nữo6ic TYXbnày? Tạsc6Hi o6icsao ansc6Hh lạio6ic lRF2Yà bRF2Yác sTYXbĩ điềusc6H trị chínhRF2Y csc6Hho cTYXbon traTYXbi côTYXb t23R4a? Th23R4ật nựTYXbc cười!

“Xuống xe.”

Cô 23R4hốt ho23R4ảng nhìnsc6H ano6ich, thấy n23R4ét mặtTYXb asc6Hnh vo6icẫn bTYXbình lặngTYXb nhưTYXb nước,23R4 nhưsc6Hng nRF2Ygón ta23R4y nắmTYXb vsc6Hô lăno6icg đãTYXb TYXbtrắng bệch. 23R4 Anh lặpRF2Y lại:RF2Y “Xuốngsc6H xe.”

Đàm 23R4Tĩnh xTYXbuống xTYXbe, nhìnRF2Y anh l23R4ái sc6Hxe RF2Yra kRF2Yhỏi bTYXbãi, chi23R4ếc xo6ice rấtsc6H no6ichanh lsc6Hao vúsc6Ht đi23R4, nhưng23R4 trướo6icc khRF2Yi đếnTYXb cửa ra,23R4 lsc6Hại độto6ic nTYXbgột phTYXbanh “két”sc6H msc6Hột tiếngo6ic. Giữasc6H đêm,23R4 tiếsc6Hng bo6icánh TYXbxe m23R4a sc6Hsát vớiTYXb TYXbnền đất 23R4vô cùo6icng chóTYXbi tsc6Hai 23R4khiến an23R4h b23R4ảo vệRF2Y đo6icang ng23R4ủ gậto6ic sựcTYXb t23R4ỉnh gTYXbiấc, nhìsc6Hn thấyTYXb người trongsc6H x23R4e, TYXbanh tsc6Ha liề23R4n TYXbmở cRF2Yửa 23R4chào: “Báo6icc so6icĩ NhiếpRF2Y lRF2Yại tăngo6ic o6icca đấyTYXb à?TYXb” TYXbVừa nói RF2Y anh to6ica vsc6Hừa o6ickéo to6ichanh chsc6Hắn TYXblên. Thếo6ic nh23R4ưng Nhi23R4ếp Vũo6ic ThTYXbịnh trướcRF2Y nao6icy TYXbluôn lịo6icch sc6Hsự với mọio6ic ngườTYXbi lạiTYXb khsc6Hông o6ichề TYXbnói 23R4nửa lờo6ici co6icảm ơn,23R4 kTYXbhi thanRF2Yh chTYXbắn TYXbđược kRF2Yéo sc6Hlên hẳn, chi23R4ếc o6icxe liề23R4n la23R4o RF2Yđi nhsc6Hư têRF2Yn bắn,RF2Y biTYXbến mấtTYXb tron23R4g sc6Hmàn đêm.

Anh bảoRF2Y TYXbvệ gsc6Hãi gTYXbãi o6icđầu, định nằ23R4m xsc6Huống no6icgủ tiTYXbếp thìRF2Y thấy23R4 to6icrong bRF2Yãi đsc6Hỗ cósc6H mộo6ict ngư23R4ời đứ23R4ng bất23R4 độngTYXb. DưRF2Yới ánh sáo6icng lTYXbờ mờ,23R4 an23R4h bảo23R4 vsc6Hệ c23R4hỉ no6ichìn sc6Hra đó23R4 lsc6Hà pRF2Yhụ sc6Hnữ, vì23R4 hTYXbình nhTYXbư ngưRF2Yời đósc6H mặc váy.o6ic Chắc23R4 lsc6Hà một23R4 bácsc6H RF2Ysĩ tăRF2Yng ca…sc6H ARF2Ynh bo6icảo vRF2Yệ 23R4ngáp 23R4dài mộo6ict cáisc6H, tốio6ic na23R4y qsc6Huả là quásc6H nhiềuTYXb cRF2Ya cấpsc6H cứu.

Đàm 23R4Tĩnh đứo6icng ở23R4 đóTYXb một lúc,TYXb k23R4hi NhiếRF2Yp sc6HVũ ThịTYXbnh láisc6H xRF2Ye đio6ic, asc6Hnh kRF2Yhông hsc6Hề no6ichìn cô23R4 lấyo6ic mộTYXbt cásc6Hi, nênRF2Y côsc6H vôRF2Y cùng l23R4o o6iclắng. Thậto6ic ro6ica bấysc6H nhiêusc6H nsc6Hăm rồ23R4i màsc6H a23R4nh khôngTYXb hềsc6H sc6Hthay đổRF2Yi, mỗi23R4 ko6ichi anhsc6H tuyệt sc6Hvọng, côTYXb vẫnTYXb 23R4có to6ichể 23R4nhận TYXbra đ23R4ược. CTYXbô rấtsc6H TYXblo Nhiế23R4p sc6HVũ Tho6icịnh xảy23R4 rTYXba chuyện, thâmTYXb ch23R4í còn23R4 muốRF2Yn go6icọi ch23R4o aRF2Ynh, nhRF2Yưng RF2Ykhi lsc6Hấy TYXbđiện sc6Hthoại sc6Hra ấnRF2Y sốo6ic củaTYXb ao6icnh, côsc6H lạiRF2Y do dự.

Cô c23R4òn tưRF2Y csc6Hách 23R4gì đRF2Yển gọi choo6ic aTYXbnh đâo6icy? Đ23R4ến nụTYXb hônTYXb kh23R4ông thểTYXb ksc6Hiềm o6icchế ksc6Hia csc6Hũng bo6icị a23R4nh 23R4cho rằngRF2Y csc6Hó TYXbdụng tâm khásc6Hc. Vậo6icy sc6Hthì c23R4ứ đểRF2Y ngRF2Yhĩ no6ichư thếTYXb đi,RF2Y Đsc6Hàm TĩnTYXbh củaTYXb qu23R4á TYXbkhứ đãRF2Y chết23R4 rồsc6Hi, 23R4cô không o6icmuốn to6icạo c23R4ho mìnRF2Yh csc6Hhút RF2Yhy vọsc6Hng nàRF2Yo nữa.

Vì o6icbị sốt23R4 nRF2Yên sc6Hy to6icá không 23R4cho côsc6H o6icvề phòno6icg bệnh,o6ic đo6icứng ởo6ic bãio6ic đỗsc6H xsc6He cũTYXbng khôngsc6H phảisc6H cáo6icch, cuốo6ici 23R4cùng côTYXb quyết địnho6ic v23R4ề nhà.sc6H RF2YCô cầno6ic phả23R4i sc6Hngủ, TYXbmấy ngào6icy nao6icy ở23R4 bệnhRF2Y vsc6Hiện côsc6H đềuTYXb 23R4không đượco6ic ngon giấsc6Hc, giờ23R4 bo6icị TYXbốm sc6Hlại cRF2Yàng TYXbthêm mệRF2Yt mỏi.

Cũng msc6Hay còRF2Yn cTYXbó sc6Hxe bsc6Huýt chạy ssc6Huốt 23R4đêm, cóo6ic điềuo6ic sc6Hkhi đổisc6H tTYXbuyến hơo6ici p23R4hiền mộ23R4t chútTYXb. o6icKhi 23R4cô vo6icề o6icđến bên ngoàsc6Hi khTYXbu o6icnhà mìTYXbnh thì23R4 23R4đã lào6ic hao6ici giờTYXb sáo6icng. QuáRF2Yn ă23R4n hao6ici bRF2Yên đườngo6ic đã23R4 dọnsc6H hàTYXbng cả, chTYXbỉ còno6ic quRF2Yán Ino6icternet vẫTYXbn o6icmở cửa,o6ic ánho6ic đènsc6H to6icừ bê23R4n tro6icong hTYXbắt sc6Hra TYXbmặt đưTYXbờng, khi Đàsc6Hm Tsc6Hĩnh đ23R4i nganTYXbg quRF2Ya, cho6icỉ csc6Hó sc6Hmình bónsc6Hg côo6ic RF2Yđơn độc.

Cửa sc6Hsắt sc6Hcủa ksc6Hhu TYXbnhà đãTYXb khóa, 23R4nhưng no6ichững ngRF2Yười vTYXbề m23R4uộn đềTYXbu o6iccó TYXbcách, côTYXb qTYXbuấn sc6Hmột RF2Ygóc váTYXby và23R4o hông23R4 định tTYXbrèo l23R4ên. Vừ23R4a mớiTYXb báRF2Ym vàRF2Yo laTYXbn cRF2Yan sắt,o6ic giẫmTYXb cTYXbhân lo6icên TYXbô đầ23R4u tisc6Hên tRF2Yhì cTYXbánh ta23R4y cô 23R4bị ngườRF2Yi tsc6Ha TYXbtóm TYXblấy, khiến23R4 TYXbcô suýo6ict nữaTYXb TYXbhét lên.o6ic Qusc6Hay lạiTYXb nhTYXbìn, côsc6H trôsc6Hng tRF2Yhấy Nhiếp VRF2Yũ Tho6icịnh sắco6ic mTYXbặt o6icsa sầm,TYXb o6icanh hỏi:RF2Y “C23R4ô địnhRF2Y trèosc6H qua?”

Tại o6icsao TYXbanh lạiTYXb 23R4ở o6icđây? Xe củao6ic 23R4anh dừngsc6H ởRF2Y cáchsc6H đóRF2Y không23R4 o6icxa, TYXbcó lsc6Hẽ o6icanh đão6ic ởsc6H đo6icây sc6Htừ lâuTYXb màTYXb cô23R4 ksc6Hhông đểsc6H ý.

“Lên xe.”o6ic A23R4nh 23R4kéo o6iccô về pho6icía chiếcTYXb o6icxe, sc6Hcô loạng23R4 choạngRF2Y TYXbtheo 23R4sau. Đến23R4 gầRF2Yn RF2Yxe c23R4ô mớ23R4i t23R4hấy cạsc6Hnh TYXbxe toànRF2Y đầu lọcTYXb thuRF2Yốc sc6Hlá, ítRF2Y nhTYXbất cũngsc6H hơ23R4n RF2Ychục cáiRF2Y. RF2YCó điều23R4 NhiếpRF2Y Vsc6Hũ Th23R4ịnh csc6Hhưa baRF2Yo sc6Hgiờ hút thsc6Huốc, cRF2Yó lTYXbẽ ansc6Hh vo6icừa khéoo6ic đỗ23R4 x23R4e ởsc6H đTYXbây thôi.

Cuối c23R4ùng 23R4cô giằo6icng ra khỏisc6H tRF2Yay anTYXbh: “Nsc6Hhiếp Vũ23R4 Th23R4ịnh, an23R4h TYXbtha TYXbcho tô23R4i đi…”

Anh dừ23R4ng lại,23R4 nhsc6Hưng tay 23R4vẫn RF2Ykhông TYXbbuông, giọo6icng RF2Yđiệu lạsc6Hnh lùsc6Hng mà23R4 TYXbchâm biếsc6Hm: “Bảyo6ic 23R4năm t23R4rước RF2Ycô khTYXbông thTYXba cho tôsc6Hi, o6ictại s23R4ao bâysc6H giờsc6H tôsc6Hi lạ23R4i o6icphải to6icha cho6ico cô?”

Nhiếp RF2YVũ Tsc6Hhịnh hiệno6ic giờ RF2Y không c23R4hỉ 23R4tàn sc6Hnhẫn o6icmà cònRF2Y mừng23R4 giậo6icn RF2Ythất thsc6Hường. CTYXbô vừao6ic mệTYXbt vừa23R4 bo6icuồn no6icgủ, không 23R4thể c23R4hống lsc6Hại được23R4 sứcTYXb mạnho6ic củsc6Ha 23R4anh, asc6Hnh đẩyRF2Y 23R4cô vào6ico ghếsc6H TYXbsau, độngo6ic tsc6Hác o6icrất thôo6ic bạo. ĐàmTYXb o6icTĩnh cảmTYXb sc6Hgiác sc6Htối nao6icy a23R4nh nh23R4ư mộsc6Ht cRF2Yon ngườ23R4i khácsc6H sc6Hvậy. NhiRF2Yếp Vũo6ic Thịno6ich bả23R4y năm saTYXbu vốRF2Yn 23R4dĩ đRF2Yã TYXblà ngườiTYXb khásc6Hc, TYXbnhưng tố23R4i nsc6Hay an23R4h lạsc6Hi giốngsc6H nho6icư mộtTYXb 23R4Nhiếp Vũ Thịnho6ic thứRF2Y RF2Yba o6icnữa. BộTYXb dạo6icng o6icanh hệ23R4t RF2Ynhư mộtTYXb kẻo6ic 23R4say khướt,TYXb o6icnhưng côRF2Y TYXbbiết anTYXbh không hềTYXb uốngTYXb mộ23R4t giọt23R4 rRF2Yượu 23R4nào, cóRF2Y điều,23R4 23R4dường sc6Hnhư 23R4anh sc6Hđã mRF2Yất đsc6Hi lýRF2Y trí.

Anh 23R4lái xRF2Ye dọco6ic the23R4o đưRF2Yờng cái, khônsc6Hg bao6ico lâTYXbu 23R4sau, RF2Yxe đến23R4 mộtRF2Y RF2Ykhách o6icsạn cRF2Yao cấ23R4p. Ano6ich láio6ic x23R4e đRF2Yến trướcTYXb cửa, TYXb nhân viTYXbên ro6ica mởRF2Y cửao6ic, ano6ich xuốTYXbng xo6ice, cRF2Yô cũTYXbng xuốngsc6H t23R4heo, xRF2Ye đượsc6Hc sc6Hnhân o6icviên lo6icái vào bãTYXbi, RF2Ycòn 23R4anh đTYXbi tTYXbhẳng đếnTYXb qusc6Hầy lễRF2Y TYXbtân, lấsc6Hy chứsc6Hng mTYXbinh tho6icư b23R4ảo muốno6ic tsc6Hhuê một sc6H phòng csc6Hó giườngTYXb RF2Yto. LễRF2Y tânsc6H kTYXbhó sc6Hxử nó23R4i phòRF2Yng TYXbgiường o6icto đsc6Hã hsc6Hết mất23R4 rồi,RF2Y chỉRF2Y còn TYXbphòng ch23R4o 23R4những ngườiTYXb hưởngRF2Y tuầnRF2Y trăo6icng mật.RF2Y Cô23R4 TYXbnhân vio6icền n23R4hìn ĐàmRF2Y Tĩo6icnh, msc6Hỉm cười 23R4nói: “To6ichật sc6Hra sc6Hphòng trRF2Yăng mậRF2Yt RF2Ychỉ đắtTYXb o6ichơn phònsc6Hg giRF2Yường to6ico mộto6ic chúRF2Yt, hơnTYXb nữsc6Ha lại 23R4có vịTYXb TYXbtrí to6icốt, vô23R4 cùnRF2Yg yênsc6H tĩnh.”

Nhiếp TYXbVũ Thịnh23R4 RF2Ynói: “Vậy lấyTYXb phòno6icg đó.”

Suốt csc6Hả quRF2Yá RF2Ytrình Đàm 23R4Tĩnh chỉRF2Y yêTYXbn TYXblặng, vRF2Yào thaTYXbng o6icmáy, vRF2Yào tRF2Yrong phòngo6ic, bo6icên tRF2Yrong o6iccó đ23R4ĩa hoo6ica quả,RF2Y co6icó hoa hồTYXbng, trsc6Hên giườngTYXb co6icòn rảio6ic cánhRF2Y hosc6Ha, đsc6Húng là23R4 phòngTYXb trăTYXbng mậtTYXb. Rồisc6H nho6icân viên23R4 lên 23R4đưa cho6icìa sc6Hkhoá, no6icói rằngRF2Y 23R4đã đo6icỗ xo6ice củao6ic TYXbanh ở23R4 vịRF2Y trío6ic Asc6H16 TYXbtrên tầngRF2Y ho6icai bã23R4i đỗ xe.TYXb N23R4hiếp VũRF2Y Thsc6Hịnh bsc6Ho ch23R4o nhânTYXb viêo6icn mộto6ic chúo6ict RF2Ytiền, đóngRF2Y cửa23R4 lại.

Thấy o6icĐàm 23R4Tĩnh TYXbvẫn sốt, sc6Hanh mởo6ic tủRF2Y quầnsc6H áo6ico, sc6Hlấy á23R4o choànRF2Yg to6icắm đưo6ica csc6Hho côo6ic: “ĐiTYXb TYXbtắm trướsc6Hc đi!”

Bồn tắmRF2Y rấto6ic lớnsc6H, nhưng sc6Hcô đãRF2Y buồn23R4 nsc6Hgủ díRF2Yp mTYXbắt, vộiTYXb vàsc6Hng RF2Yngâm mìnhTYXb vàoTYXb bồno6ic nư23R4ớc nónRF2Yg, tRF2Yhấy kTYXbhoan khoái TYXb đến mứcsc6H cósc6H thsc6Hể ngTYXbủ đRF2Yược nga23R4y. M23R4ặc áosc6H cho23R4àng tsc6Hắm o6icvào, o6iccô bướo6icc raTYXb, thRF2Yấy Nhiếpsc6H Vũ Tho6icịnh đanRF2Yg ngồiRF2Y trênRF2Y s23R4ofa. Dưới23R4 áo6icnh đèn,TYXb RF2Ydáng vRF2Yẻ ansc6Hh vẫnsc6H quesc6Hn RF2Ythuộc nhTYXbư thế, nRF2Yhưng lạsc6Hi sc6Hxa lRF2Yạ xi23R4ết baoRF2Y, RF2Ycô độtRF2Y 23R4nhiên tsc6Hhấy lòngTYXb chùno6icg xo6icuống, dườngsc6H nho6icư sc6Hlại sắp xo6icao xuyến.

Đàm TĩTYXbnh lặngTYXb sc6Hlẽ đứnTYXbg trước23R4 mặt anhRF2Y, thấyTYXb ansc6Hh n23R4gẩng lTYXbên, o6iccô nRF2Yói: “MườiRF2Y vạn.”

Anh thậtTYXb so6icự khô23R4ng thểo6ic ngờ csc6Hô lạiRF2Y RF2Ymở miệngRF2Y 23R4nói TYXbra sc6Hhai chsc6Hữ 23R4này, chỉo6ic biếto6ic ng23R4ơ ng23R4ác RF2Ynhìn cô.

“Anh bio6icết tRF2Yôi cầnRF2Y tTYXbiền mà, TYXbcó sc6Hlẽ anRF2Yh 23R4vẫn… v23R4ẫn sc6Hcòn thTYXbích tôi.sc6H Vo6icì thế,TYXb RF2Yhôm na23R4y asc6Hnh muốnsc6H g23R4iữ o6ictôi lạisc6H cũng đượco6ic t23R4hôi, o6ictôi musc6Hốn mười23R4 vạn.”

Sắc TYXbmặt Nhiếpo6ic TYXbVũ Thịnho6ic lập tứcsc6H o6icđổi saTYXbng trắnTYXbg bệchTYXb, ksc6Hhông RF2Ycòn mộto6ic giọtTYXb RF2Ymáu, RF2Yvết bầmsc6H tímTYXb dướisc6H cằmRF2Y anh 23R4còn c23R4hưa TYXbtan, lạiTYXb sưnsc6Hg lênRF2Y, khiếTYXbn sc6Hvẻ mTYXbặt sc6Hanh nhìno6ic vTYXbô cùnsc6Hg kỳo6ic quáo6ici. VàRF2Yo khoRF2Yảnh khắc ấysc6H Đàm23R4 23R4Tĩnh thậtTYXb sựo6ic ngh23R4ĩ anTYXbh ssc6Hẽ bo6icật dậy23R4 đo6icánh TYXbcô, o6icvì á23R4nh mắt23R4 an23R4h chợt23R4 trở RF2Y nên ssc6Hắc lạnhRF2Y như23R4 da23R4o, tựaRF2Y hồTYXb muố23R4n khoéTYXbt TYXbmột lỗsc6H to6icrên ngườiRF2Y 23R4cô vậy.RF2Y Nhưsc6Hng cuTYXbối cùng aRF2Ynh khôngsc6H làm23R4 o6icgì cả,RF2Y cho6icỉ nghiếsc6Hn răTYXbng sc6Hgằn o6ictừng chữ:RF2Y “ĐàmTYXb Tĩnh,o6ic côo6ic tưởngRF2Y đếnsc6H giờ tsc6Hôi còRF2Yn để23R4 c23R4ô muốnRF2Y o6icgì đư23R4ợc nấsc6Hy sao?”

Dứt lời,o6ic an23R4h đứngo6ic dậy o6icxô cửao6ic bỏ23R4 đisc6H. Vào23R4 th23R4ang máysc6H ao6icnh RF2Ymới nhậsc6Hn rTYXba mìnhRF2Y đTYXbang rusc6Hn rẩyo6ic. ĐiềuRF2Y hoào6ic trong TYXbthang RF2Ymáy tRF2Yhổi vù23R4 vùTYXb, RF2Ykhiến aRF2Ynh lTYXbạnh cRF2Yhưa từngsc6H tsc6Hhấy. TYXbAnh đ23R4i tRF2Yhang máysc6H xuốno6icg tận23R4 tầng hầmo6ic đểo6ic 23R4xe. Vsc6Hừa lên23R4 RF2Yxe, a23R4nh o6icđã lầnsc6H tìmRF2Y hsc6Hộp cứuo6ic thươ23R4ng, mởRF2Y RF2Yra lấy23R4 cặp23R4 nhiệTYXbt độ, bấ23R4y RF2Ygiờ msc6Hới TYXbý sc6Hthức đượcTYXb mìno6ich TYXbđang làmTYXb gsc6Hì. Vốsc6Hn d23R4ĩ asc6Hnh địnRF2Yh TYXbđợi Đàmo6ic TĩTYXbnh tắm xTYXbong sTYXbẽ xuốngsc6H lsc6Hấy cTYXbặp nhiệtsc6H độo6ic RF2Ylên đoTYXb RF2Yxem c23R4ô cRF2Yòn sốtsc6H không.23R4 Nhưno6icg giờo6ic tTYXbìm cặp RF2Y nhiệt đo6icộ co6icòn RF2Ycó tácTYXb dụnRF2Yg gì?sc6H Cònsc6H ío6icch 23R4gì nữa?

Cặp nhiệTYXbt 23R4độ bịTYXb o6icanh siết sc6H chặt đế23R4n g23R4ãy đTYXbôi, to6ichuỷ TYXbtinh cắ23R4m o6icsâu TYXbvào lòngo6ic bTYXbàn RF2Ytay anho6ic, má23R4u v23R4à TYXbthủy o6icngân ch xuo6icống, TYXbanh cũo6icng kho6icông thTYXbấy o6icđau. CuốRF2Yi csc6Hùng câ23R4u nTYXbói củaRF2Y ao6icnh chỉTYXb TYXblà mộtsc6H trsc6Hò cười, hay23R4 sc6Hmột o6icnỗ lựco6ic cRF2Yhe TYXbđậy yo6icếu ớTYXbt. 23R4Tại saTYXbo côsc6H d23R4ám o6icmở miệnTYXbg đòiRF2Y 23R4tiền anhsc6H? ChínhRF2Y vì cTYXbô biếtRF2Y rõ23R4 RF2Yrằng, o6icđến tậnsc6H TYXbbây gTYXbiờ, 23R4anh vẫsc6Hn RF2Ysẽ đTYXbể sc6Hcô muốsc6Hn go6icì đưsc6Hợc nấRF2Yy. Csc6Hô coi mì23R4nh lTYXbà sc6Hhàng RF2Yhoá o6icbán sc6Hcho 23R4anh, lầnsc6H trướcTYXb RF2Ycô đTYXbòi TYXbba vạ23R4n, lTYXbần nà23R4y lo6icại muo6icốn mưo6icời vạn. Cho23R4 dRF2Yù 23R4vạn bsc6Hất đRF2Yắc dĩRF2Y, chTYXbo sc6Hdù côo6ic tsc6Hhật o6icsự tTYXbhiếu tsc6Hiền, nho6icưng tạiTYXb saTYXbo co6icô lạio6ic làsc6Hm như thế,o6ic csc6Hứ nhsc6Hư 23R4sợ rằngTYXb vTYXbẫn o6iccòn msc6Hột cho6icút hồiTYXb ứco6ic đẹpTYXb đẽRF2Y nsc6Hào đó,23R4 cứo6ic nRF2Yhư sợTYXb anh TYXb chưa thậtRF2Y sựRF2Y nảnTYXb lòsc6Hng vậy?

Anh RF2Yvô cùn23R4g hối23R4 hận23R4, sau kh23R4i điRF2Y o6iclòng vòng23R4 RF2Ytrên đường,23R4 sc6Htại sa23R4o lo6icại đếnsc6H csc6Hhỗ côo6ic. Vo6icì bsc6Hiết o6icrằng TYXbcô khôTYXbng còn chỗo6ic nàTYXbo k23R4hác RF2Ynữa, mRF2Yà RF2Ycô lại23R4 đa23R4ng ốm.TYXb o6icKhi tho6icấy cô23R4 địnhRF2Y RF2Ytrèo rào,o6ic TYXbanh không sao23R4 kìmRF2Y đưTYXbợc, 23R4vội o6icdập thuốcRF2Y sc6Hchạy lạiTYXb TYXbtóm lấ23R4y ngườo6ici po6ichụ nữo6ic t23R4o ga23R4n kiTYXba. Đo6icúng vậy, anho6ic hRF2Yút to6ichuốc, gầTYXbn đâ23R4y sc6Hanh mớio6ic hRF2Yút, TYXbbởi thựcsc6H so6icự quTYXbá p23R4hiền muộTYXbn. A23R4nh ho6icối h23R4ận tại o6icsao lRF2Yại đTYXbưa cô23R4 đsc6Hến o6ickhách sạnRF2Y, sc6Hvì biếo6ict côsc6H khTYXbông cóTYXb nơisc6H nàRF2Yo để23R4 ngủsc6H nsc6Hữa. A23R4nh sc6Hhối hậsc6Hn tại ssc6Hao lạiRF2Y thRF2Yeo cRF2Yô lêsc6Hn pRF2Yhòng, RF2Yanh vốnTYXb cho6icỉ đsc6Hịnh đRF2Yưa cho6icìa kRF2Yhoá o6icphòng rsc6Hồi đi.TYXb Anh c23R4hỉ muốnRF2Y đểo6ic o6iccô tắmo6ic nướTYXbc nónsc6Hg, nhưRF2Y vậyRF2Y cRF2Yó TYXbtác dụno6icg giúp23R4 sc6Hhạ TYXbsốt. 23R4Anh địnRF2Yh cặpsc6H nhiệt RF2Yđộ csc6Hho cRF2Yô sc6Hrồi sẽTYXb đsc6Hi. Dù23R4 sRF2Yao anTYXbh cũ23R4ng khôo6icng nên23R4 độnRF2Yg lTYXbòng tsc6Hhương TYXbxót cTYXbô, TYXbbởi người phụRF2Y o6icnữ 23R4này cóTYXb tsc6Hhể nắmRF2Y lo6icấy cơTYXb 23R4hội nho6icỏ nhoTYXbi đóRF2Y 23R4để giángo6ic cTYXbho ao6icnh một23R4 TYXbđòn tTYXbàn nhẫn nhất.

Cho dù23R4 TYXbbảy nămsc6H trưo6icớc vìo6ic nguyên n23R4hân RF2Ygì tho6icì hTYXbiện gRF2Yiờ aTYXbnh cũngTYXb tTYXbin chắo6icc ítRF2Y nhTYXbất hồi23R4 đó23R4 côRF2Y sc6Hcũng nóo6ici 23R4một câu thậ23R4t l23R4òng, đóo6ic làTYXb c23R4ô chưTYXba basc6Ho gi23R4ờ yTYXbêu asc6Hnh. NăRF2Ym đóo6ic RF2Ynếu cô23R4 cTYXbó cRF2Yhút x23R4íu thật lòngTYXb 23R4với anh23R4, hẳo6icn hiệsc6Hn tạiRF2Y côsc6H sc6Hđã khô23R4ng tuo6icyệt to6icình đếRF2Yn mRF2Yức đem23R4 sc6Htình cRF2Yảm troo6icng quá khứRF2Y sc6Hlàm vũ23R4 kh23R4í đảsc6H TYXbthương an23R4h. NụRF2Y TYXbhôn lú23R4c chiềuTYXb giốn23R4g nh23R4ư TYXbmột giấcsc6H mộ23R4ng, anh o6ic cảm thấyRF2Y o6iccăm ghétTYXb chínhTYXb mình,o6ic tạo6ici s23R4ao mRF2Yới RF2Ycó TYXbchút h23R4y vọngTYXb mào6ic RF2Yđã 23R4kỳ vọnRF2Yg nhưTYXb vậy? T23R4ại sao6ico lạ23R4i RF2Ytự o6icdối mìnhsc6H dốiRF2Y ng23R4ười RF2Yrằng c23R4ô cóRF2Y nRF2Yỗi ksc6Hhổ bấtTYXb đắo6icc dĩRF2Y? o6icTại s23R4ao ko6ichi nhìn thấysc6H o6iccô rơTYXbi nướcTYXb mắt23R4, anRF2Yh lạTYXbi đ23R4au lòng?

Nhiếp Vũ23R4 o6icThịnh, mào6icy sc6Hlà thằng ngốcRF2Y, ngốcsc6H nhấtRF2Y thếo6ic gTYXbiới này.

Rốt cuộcTYXb đến23R4 basc6Ho giờ23R4 mày mớ23R4i tỉnTYXbh ra?