You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rraWehQ7Sa NhiếpraWehQ7S Xa8QsSGHVũ ThL2KDịnh cũng chưaraWehQ7S nXa8QsSGHghĩ xoXa8QsSGHng nhữngXa8QsSGH điềraWehQ7Su raWehQ7Smuốn nóiL2KD vớiL2KD ĐraWehQ7Sàm TXa8QsSGHĩnh, vìraWehQ7S vậyL2KD saL2KDu kXa8QsSGHhi đóngraWehQ7S cL2KDửa xe, raWehQ7Sanh raWehQ7Strầm mặcL2KD mộtraWehQ7S lL2KDúc rồiraWehQ7S hỏiL2KD: “L2KDAi khám?”

Đàm TraWehQ7Sĩnh ngẩnXa8QsSGH rL2KDa mộL2KDt thoáng mớraWehQ7Si hXa8QsSGHiểu raWehQ7Sanh Xa8QsSGHđang Xa8QsSGHhỏi vừaL2KD raWehQ7Srồi raWehQ7Sai khXa8QsSGHám chXa8QsSGHo cô,Xa8QsSGH bènXa8QsSGH trảL2KD lờL2KDi: “BáraWehQ7Sc sĩ Trương.”

Bệnh việnL2KD Xa8QsSGHcó raWehQ7Squá nhiều raWehQ7S bác sraWehQ7Sĩ TrươnraWehQ7Sg, aL2KDnh raWehQ7Skhông biraWehQ7Sết lXa8QsSGHà airaWehQ7S, lạiL2KD hỏiraWehQ7S: “ĐơnXa8QsSGH tXa8QsSGHhuốc đâu?”

Đàm TĩnL2KDh L2KDcầm bệnhraWehQ7S raWehQ7Sán bị vânL2KD vêXa8QsSGH đXa8QsSGHến raWehQ7Snhàu nátraWehQ7S raWehQ7Sđưa chL2KDo anhXa8QsSGH, araWehQ7Snh đọcXa8QsSGH chL2KDẩn đXa8QsSGHoán vàraWehQ7S L2KDthuốc, thấyraWehQ7S raWehQ7Sghi Xa8QsSGHlà cảmraWehQ7S mạo L2KDphong hàn,Xa8QsSGH Xa8QsSGHchắn hẳnL2KD hồiraWehQ7S raWehQ7Schiều côL2KD đraWehQ7Sã bịL2KD ngấraWehQ7Sm mưa.

Anh L2KDnói: L2KD“Mai Xa8QsSGHcô đraWehQ7Sừng tới L2KD phòng bệnhL2KD trôL2KDng L2KDthằng béL2KD nữaL2KD, sraWehQ7Sẽ Xa8QsSGHbị truraWehQ7Syền nhiễm.”

“Là cảmXa8QsSGH raWehQ7Smạo phXa8QsSGHong raWehQ7Shàn thôi mà…”

“Bệnh Xa8QsSGHviện cóXa8QsSGH qXa8QsSGHuy định.”

Đàm raWehQ7STĩnh L2KDquan sXa8QsSGHát néXa8QsSGHt mặt NhiếpXa8QsSGH VũXa8QsSGH ThịnhL2KD, thấXa8QsSGHy aXa8QsSGHnh vraWehQ7Sẫn giL2KDữ giọngraWehQ7S điL2KDệu lạnhXa8QsSGH raWehQ7Slùng mXa8QsSGHáy mócraWehQ7S Xa8QsSGHkhiến craWehQ7Sô kraWehQ7Shông biết phảXa8QsSGHi nóraWehQ7Si Xa8QsSGHgì mớraWehQ7Si đúL2KDng. L2KDĐột nhiL2KDên aL2KDnh hỏi:raWehQ7S “TạiL2KD sao?”

“Tại saXa8QsSGHo cáiL2KD gì?”

“Bảy năXa8QsSGHm trước,Xa8QsSGH tạXa8QsSGHi sao Xa8QsSGHlại nXa8QsSGHói vớiraWehQ7S tXa8QsSGHôi nhữngL2KD lờiL2KD đó?raWehQ7S NhấtXa8QsSGH địraWehQ7Snh cóXa8QsSGH raWehQ7Snguyên nhâXa8QsSGHn, tXa8QsSGHại Xa8QsSGHsao vậy?”

Đàm TĩL2KDnh hL2KDít sâuL2KD mộraWehQ7St hơi, craWehQ7Shuyện xảyXa8QsSGH L2KDra đãL2KD braWehQ7Sảy raWehQ7Snăm, nhắcL2KD lạiXa8QsSGH còraWehQ7Sn L2KDcó ýXa8QsSGH nXa8QsSGHghĩa raWehQ7Sgì nL2KDữa? CraWehQ7Sô đápraWehQ7S: “Tôi khôngraWehQ7S muốXa8QsSGHn raWehQ7Scho Xa8QsSGHanh Xa8QsSGHbiết. ThựcXa8QsSGH L2KDra, L2KDlúc Xa8QsSGHđó tôXa8QsSGHi vL2KDô craWehQ7Sùng, vraWehQ7Sô cùL2KDng hậnXa8QsSGH anh.”

“Còn bL2KDây giXa8QsSGHờ raWehQ7Sthì sao?”

ngơ ngXa8QsSGHẩn nhắcraWehQ7S lạL2KDi: “Bây giờ?”

“Bây giraWehQ7Sờ còraWehQ7Sn hL2KDận tôi không?”

Đàm TĩnhXa8QsSGH cắnraWehQ7S môi,Xa8QsSGH raWehQ7Scâu hỏi L2KDnày thraWehQ7Sật khóL2KD traWehQ7Srả lời.raWehQ7S raWehQ7SCô khL2KDông biếtL2KD tạiraWehQ7S sraWehQ7Sao L2KDanh Xa8QsSGHlại hỏiL2KD dồL2KDn nhưL2KD vraWehQ7Sậy, mọL2KDi thứ trongXa8QsSGH quXa8QsSGHá khứraWehQ7S đãL2KD quXa8QsSGHa rồi,L2KD giữaraWehQ7S hraWehQ7Sọ đãraWehQ7S L2KDcó quL2KDá nhiềuraWehQ7S ngườiL2KD Xa8QsSGHvà raWehQ7Ssự việc,Xa8QsSGH từraWehQ7S lraWehQ7Sâu Xa8QsSGHđã chẳng Xa8QsSGHthể L2KDquay lạiXa8QsSGH nraWehQ7Shư xXa8QsSGHưa raWehQ7Snữa, kL2KDhông phXa8QsSGHải tXa8QsSGHhế sao?

“Từng cóXa8QsSGH nL2KDgười nóL2KDi vraWehQ7Sới tôi, nhiraWehQ7Sều lúcraWehQ7S hậXa8QsSGHn lL2KDà raWehQ7Svì yêu.raWehQ7S ĐàmraWehQ7S TĩnhXa8QsSGH, côL2KD yêuraWehQ7S tôiXa8QsSGH khônL2KDg? CL2KDô cXa8QsSGHó từngL2KD yêXa8QsSGHu tôi không?”

Đàm TraWehQ7Sĩnh khôL2KDng biếtXa8QsSGH nên L2KDnói gìraWehQ7S, đraWehQ7Sối vớiXa8QsSGH côL2KD, chữraWehQ7S “L2KDyêu” đãL2KD trXa8QsSGHở nêXa8QsSGHn qXa8QsSGHuá đỗiXa8QsSGH Xa8QsSGHxa lạXa8QsSGH vàL2KD raWehQ7Sxa xỉL2KD. MộtL2KD ngườL2KDi phải vậtXa8QsSGH lL2KDộn vớiraWehQ7S sốraWehQ7S mXa8QsSGHệnh cóL2KD traWehQ7Sư Xa8QsSGHcách graWehQ7Sì trôraWehQ7Sng chờraWehQ7S L2KDvào raWehQ7Stình yêu?

Cô trầmL2KD mặraWehQ7Sc quraWehQ7Sá lâXa8QsSGHu khiraWehQ7Sến Nhiếp VL2KDũ L2KDThịnh L2KDcàng khraWehQ7Só chraWehQ7Sịu, anL2KDh Xa8QsSGHcảm thL2KDấy mìnraWehQ7Sh lạiL2KD L2KDtự chuốcL2KD raWehQ7Snhục L2KDvào thraWehQ7Sân. ĐL2KDủ rồi, tXa8QsSGHại saXa8QsSGHo Xa8QsSGHanh lạiraWehQ7S hônraWehQ7S ngưXa8QsSGHời phụL2KD nữraWehQ7S nL2KDày? raWehQ7STại sL2KDao L2KDanh lXa8QsSGHại lraWehQ7Sà báraWehQ7Sc sL2KDĩ điềuXa8QsSGH tL2KDrị chính cL2KDho raWehQ7Scon L2KDtrai cL2KDô traWehQ7Sa? L2KDThật nựXa8QsSGHc cười!

“Xuống xe.”

Cô hL2KDốt hraWehQ7Soảng nhìraWehQ7Sn anh, thXa8QsSGHấy nétXa8QsSGH mặtraWehQ7S raWehQ7Sanh vẫnXa8QsSGH bXa8QsSGHình raWehQ7Slặng nhưXa8QsSGH nraWehQ7Sước, nhưngL2KD Xa8QsSGHngón traWehQ7Say nắL2KDm vraWehQ7Sô lXa8QsSGHăng L2KDđã L2KDtrắng bệL2KDch. Anh lặXa8QsSGHp Xa8QsSGHlại: “XuốnXa8QsSGHg xe.”

Đàm TĩraWehQ7Snh xuốngXa8QsSGH xeXa8QsSGH, nhìn aL2KDnh láiL2KD xXa8QsSGHe raWehQ7Sra L2KDkhỏi raWehQ7Sbãi, chiếcXa8QsSGH L2KDxe rấtraWehQ7S nharaWehQ7Snh laL2KDo vúXa8QsSGHt Xa8QsSGHđi, nhưngL2KD trraWehQ7Sước khXa8QsSGHi đếL2KDn cửa ra,Xa8QsSGH lạiXa8QsSGH độtXa8QsSGH ngộtL2KD phL2KDanh “két”L2KD mộtL2KD Xa8QsSGHtiếng. L2KDGiữa đêm,L2KD L2KDtiếng bánL2KDh xXa8QsSGHe mL2KDa L2KDsát vL2KDới nềnraWehQ7S đất L2KDvô cùXa8QsSGHng chóL2KDi taraWehQ7Si khiếraWehQ7Sn L2KDanh bảoXa8QsSGH vệraWehQ7S đangL2KD ngraWehQ7Sủ gậtraWehQ7S sựcXa8QsSGH L2KDtỉnh graWehQ7Siấc, nhìnraWehQ7S thấyL2KD người raWehQ7S trong Xa8QsSGHxe, aL2KDnh Xa8QsSGHta raWehQ7Sliền mởL2KD cửaraWehQ7S craWehQ7Shào: L2KD“Bác L2KDsĩ NhL2KDiếp raWehQ7Slại tăngXa8QsSGH cL2KDa đấyL2KD à?”Xa8QsSGH VL2KDừa nóL2KDi anh tL2KDa vừaL2KD L2KDkéo thL2KDanh L2KDchắn lXa8QsSGHên. ThếraWehQ7S L2KDnhưng NhiXa8QsSGHếp VraWehQ7Sũ ThXa8QsSGHịnh Xa8QsSGHtrước L2KDnay lraWehQ7Suôn lịraWehQ7Sch sựL2KD với mXa8QsSGHọi ngườiraWehQ7S lạiXa8QsSGH khL2KDông hềL2KD raWehQ7Snói nXa8QsSGHửa lL2KDời cL2KDảm ơraWehQ7Sn, raWehQ7Skhi thaXa8QsSGHnh L2KDchắn đượcraWehQ7S kXa8QsSGHéo lêL2KDn hẳXa8QsSGHn, chiếc L2KDxe lraWehQ7Siền laXa8QsSGHo đL2KDi nhL2KDư L2KDtên bắn,raWehQ7S biếnXa8QsSGH mấtL2KD traWehQ7Srong raWehQ7Smàn đêm.

Anh bảL2KDo L2KDvệ gãiraWehQ7S gãXa8QsSGHi đầu, địnhL2KD Xa8QsSGHnằm xuốnL2KDg L2KDngủ tiếpL2KD thìXa8QsSGH thấyraWehQ7S trraWehQ7Song braWehQ7Sãi đL2KDỗ raWehQ7Scó mraWehQ7Sột nraWehQ7Sgười đứnXa8QsSGHg Xa8QsSGHbất độnL2KDg. raWehQ7SDưới ánh sángraWehQ7S lờXa8QsSGH mờ,raWehQ7S anraWehQ7Sh bảraWehQ7So vệXa8QsSGH raWehQ7Schỉ nhXa8QsSGHìn raWehQ7Sra đóraWehQ7S L2KDlà raWehQ7Sphụ Xa8QsSGHnữ, vìraWehQ7S hìnhL2KD L2KDnhư ngưraWehQ7Sời đóXa8QsSGH L2KDmặc váy. ChắraWehQ7Sc lraWehQ7Sà mộtraWehQ7S bácraWehQ7S sĩXa8QsSGH tăngraWehQ7S ca…Xa8QsSGH L2KDAnh bảoraWehQ7S vệraWehQ7S ngápraWehQ7S dXa8QsSGHài mộL2KDt cáiraWehQ7S, L2KDtối raWehQ7Snay quL2KDả Xa8QsSGHlà quá nL2KDhiều cXa8QsSGHa cấpraWehQ7S cứu.

Đàm TĩraWehQ7Snh đứngL2KD raWehQ7Sở đL2KDó mộXa8QsSGHt lúc, kraWehQ7Shi NhL2KDiếp VXa8QsSGHũ ThraWehQ7Sịnh láiraWehQ7S Xa8QsSGHxe đXa8QsSGHi, araWehQ7Snh L2KDkhông hềL2KD nhXa8QsSGHìn cXa8QsSGHô lấyraWehQ7S mộtXa8QsSGH cáXa8QsSGHi, nXa8QsSGHên côL2KD vô cùngXa8QsSGH lraWehQ7So lắng.raWehQ7S ThậtXa8QsSGH rXa8QsSGHa bấXa8QsSGHy nhiêuraWehQ7S nraWehQ7Săm rồL2KDi mL2KDà raWehQ7Sanh khôXa8QsSGHng hềXa8QsSGH Xa8QsSGHthay L2KDđổi, Xa8QsSGHmỗi khL2KDi anh L2KDtuyệt vọnraWehQ7Sg, raWehQ7Scô vẫnraWehQ7S córaWehQ7S Xa8QsSGHthể raWehQ7Snhận rL2KDa được.Xa8QsSGH Xa8QsSGHCô Xa8QsSGHrất Xa8QsSGHlo NhraWehQ7Siếp VũraWehQ7S ThịnL2KDh xXa8QsSGHảy rL2KDa chuyện,L2KD thâm Xa8QsSGHchí cL2KDòn muốnraWehQ7S gọiL2KD L2KDcho anL2KDh, nhưnL2KDg khL2KDi lấyraWehQ7S điệnXa8QsSGH thoạiL2KD rraWehQ7Sa ấnL2KD sốXa8QsSGH củaL2KD anhL2KD, Xa8QsSGHcô lại L2KDdo dự.

Cô cònraWehQ7S tưL2KD cXa8QsSGHách gìXa8QsSGH đểnL2KD gọi choL2KD L2KDanh L2KDđây? ĐếnraWehQ7S nXa8QsSGHụ hL2KDôn kXa8QsSGHhông thểXa8QsSGH kiềmL2KD chraWehQ7Sế kiraWehQ7Sa raWehQ7Scũng bXa8QsSGHị anL2KDh cL2KDho rằnXa8QsSGHg craWehQ7Só raWehQ7Sdụng tâm L2KDkhác. VL2KDậy thraWehQ7Sì cứL2KD đểraWehQ7S nraWehQ7Sghĩ nL2KDhư thếXa8QsSGH L2KDđi, ĐàmraWehQ7S TraWehQ7Sĩnh cL2KDủa qL2KDuá L2KDkhứ đãXa8QsSGH chếXa8QsSGHt rồi,L2KD côraWehQ7S khônraWehQ7Sg muốn tạoL2KD chL2KDo mìraWehQ7Snh chraWehQ7Sút hL2KDy vraWehQ7Sọng raWehQ7Snào nữa.

Vì Xa8QsSGHbị sraWehQ7Sốt Xa8QsSGHnên L2KDy tá L2KDkhông chXa8QsSGHo craWehQ7Sô vềL2KD phòngraWehQ7S bệnh,L2KD đứXa8QsSGHng L2KDở bãL2KDi đỗL2KD L2KDxe cũraWehQ7Sng L2KDkhông phảiXa8QsSGH Xa8QsSGHcách, cuốiraWehQ7S raWehQ7Scùng cô quyếtL2KD đL2KDịnh vềXa8QsSGH nraWehQ7Shà. L2KDCô cầnraWehQ7S phảiraWehQ7S nraWehQ7Sgủ, mL2KDấy L2KDngày nXa8QsSGHay ởXa8QsSGH bệL2KDnh việXa8QsSGHn L2KDcô đềuXa8QsSGH khXa8QsSGHông được ngonXa8QsSGH giraWehQ7Sấc, giraWehQ7Sờ Xa8QsSGHbị ốmL2KD lạXa8QsSGHi cL2KDàng thêmraWehQ7S mệtXa8QsSGH mỏi.

Cũng mraWehQ7Say còL2KDn Xa8QsSGHcó raWehQ7Sxe buýt chạyXa8QsSGH suốtraWehQ7S đêL2KDm, cL2KDó L2KDđiều Xa8QsSGHkhi đổiL2KD raWehQ7Stuyến raWehQ7Shơi phL2KDiền mộtXa8QsSGH raWehQ7Schút. KraWehQ7Shi cL2KDô vềL2KD đL2KDến bên ngoàiL2KD raWehQ7Skhu nhraWehQ7Sà L2KDmình Xa8QsSGHthì đãXa8QsSGH L2KDlà haXa8QsSGHi giXa8QsSGHờ Xa8QsSGHsáng. QXa8QsSGHuán ănL2KD haXa8QsSGHi bêraWehQ7Sn đườngL2KD L2KDđã dọnXa8QsSGH hraWehQ7Sàng cả, chraWehQ7Sỉ L2KDcòn quáL2KDn L2KDInternet vẫnL2KD mởraWehQ7S cửa,L2KD ánXa8QsSGHh raWehQ7Sđèn L2KDtừ bêraWehQ7Sn trL2KDong hắraWehQ7St rXa8QsSGHa mặtL2KD đường,raWehQ7S khiL2KD Đàm TXa8QsSGHĩnh điraWehQ7S ngaL2KDng L2KDqua, Xa8QsSGHchỉ cóL2KD mìL2KDnh braWehQ7Sóng côL2KD Xa8QsSGHđơn độc.

Cửa sắtraWehQ7S củaXa8QsSGH khraWehQ7Su L2KDnhà raWehQ7Sđã khóa, nhưXa8QsSGHng nhữnraWehQ7Sg ngườiraWehQ7S vL2KDề raWehQ7Smuộn L2KDđều raWehQ7Scó cácraWehQ7Sh, côraWehQ7S quXa8QsSGHấn mộXa8QsSGHt gócXa8QsSGH vL2KDáy vàoraWehQ7S hôL2KDng địnXa8QsSGHh trèo L2KDlên. VừL2KDa mL2KDới bámraWehQ7S vL2KDào raWehQ7Slan cL2KDan sraWehQ7Sắt, gL2KDiẫm chL2KDân lênXa8QsSGH ôXa8QsSGH L2KDđầu tiênraWehQ7S thXa8QsSGHì cánL2KDh taXa8QsSGHy cô Xa8QsSGHbị Xa8QsSGHngười traWehQ7Sa Xa8QsSGHtóm raWehQ7Slấy, khiếnXa8QsSGH côXa8QsSGH suýtraWehQ7S L2KDnữa héXa8QsSGHt lên.L2KD QuaL2KDy lraWehQ7Sại nhìn,L2KD L2KDcô raWehQ7Strông thXa8QsSGHấy Nhiếp VũL2KD ThịnL2KDh sắcL2KD mặL2KDt raWehQ7Ssa sXa8QsSGHầm, anXa8QsSGHh hỏi:raWehQ7S “L2KDCô địXa8QsSGHnh trL2KDèo qua?”

Tại sraWehQ7Sao araWehQ7Snh lL2KDại ởraWehQ7S đây? XeL2KD cL2KDủa anXa8QsSGHh dừraWehQ7Sng raWehQ7Sở cáchraWehQ7S đóL2KD khôXa8QsSGHng xL2KDa, cóL2KD lẽraWehQ7S aXa8QsSGHnh đãXa8QsSGH ởL2KD đâyL2KD tL2KDừ lâL2KDu mraWehQ7Sà L2KDcô khônXa8QsSGHg đểraWehQ7S ý.

“Lên xe.”Xa8QsSGH raWehQ7SAnh kraWehQ7Séo Xa8QsSGHcô về Xa8QsSGHphía chiếL2KDc xraWehQ7Se, Xa8QsSGHcô loL2KDạng choạngL2KD thraWehQ7Seo saXa8QsSGHu. ĐếnraWehQ7S raWehQ7Sgần xL2KDe raWehQ7Scô mớiXa8QsSGH L2KDthấy cạnhXa8QsSGH raWehQ7Sxe toL2KDàn đầu L2KD lọc traWehQ7Shuốc raWehQ7Slá, L2KDít nhXa8QsSGHất cũL2KDng hraWehQ7Sơn chụraWehQ7Sc cái.raWehQ7S L2KDCó L2KDđiều NXa8QsSGHhiếp VũXa8QsSGH ThL2KDịnh chưL2KDa baL2KDo giờ húXa8QsSGHt thuL2KDốc, cL2KDó lẽL2KD anXa8QsSGHh vừaXa8QsSGH khraWehQ7Séo đỗraWehQ7S xL2KDe ởL2KD đâraWehQ7Sy thôi.

Cuối raWehQ7Scùng côraWehQ7S giraWehQ7Sằng ra Xa8QsSGH khỏi tXa8QsSGHay L2KDanh: “NhiếpL2KD VraWehQ7Sũ ThịnhraWehQ7S, anraWehQ7Sh tXa8QsSGHha Xa8QsSGHcho tôL2KDi đi…”

Anh dừngXa8QsSGH lại,raWehQ7S nhưnXa8QsSGHg tay vraWehQ7Sẫn khôL2KDng L2KDbuông, raWehQ7Sgiọng điệuXa8QsSGH lạL2KDnh lùngXa8QsSGH raWehQ7Smà chL2KDâm bXa8QsSGHiếm: “Xa8QsSGHBảy L2KDnăm tL2KDrước côXa8QsSGH kraWehQ7Shông L2KDtha cho traWehQ7Sôi, tạiXa8QsSGH sXa8QsSGHao bâyraWehQ7S gXa8QsSGHiờ Xa8QsSGHtôi lraWehQ7Sại phảiL2KD Xa8QsSGHtha chraWehQ7So cô?”

Nhiếp Xa8QsSGHVũ ThraWehQ7Sịnh hiệnXa8QsSGH giờ khXa8QsSGHông chỉraWehQ7S tXa8QsSGHàn nXa8QsSGHhẫn mL2KDà cXa8QsSGHòn mừraWehQ7Sng giraWehQ7Sận thấtL2KD L2KDthường. CraWehQ7Sô vừaraWehQ7S mệtXa8QsSGH vừaXa8QsSGH buồraWehQ7Sn nXa8QsSGHgủ, không thểXa8QsSGH chốngXa8QsSGH lXa8QsSGHại đượraWehQ7Sc sứcL2KD mạnhraWehQ7S củXa8QsSGHa anhXa8QsSGH, anL2KDh đẩyraWehQ7S L2KDcô Xa8QsSGHvào ghếL2KD sXa8QsSGHau, độnraWehQ7Sg traWehQ7Sác rấtXa8QsSGH thL2KDô bạoXa8QsSGH. Đàm TĩXa8QsSGHnh cảmXa8QsSGH giXa8QsSGHác traWehQ7Sối nraWehQ7Say araWehQ7Snh L2KDnhư mXa8QsSGHột coL2KDn Xa8QsSGHngười kraWehQ7Shác vậy.L2KD NhiếpraWehQ7S VũraWehQ7S ThịXa8QsSGHnh bảy L2KDnăm sraWehQ7Sau Xa8QsSGHvốn draWehQ7Sĩ đãXa8QsSGH làXa8QsSGH ngườiL2KD khác,Xa8QsSGH nL2KDhưng Xa8QsSGHtối raWehQ7Snay anL2KDh L2KDlại giốXa8QsSGHng L2KDnhư mL2KDột NhiếpL2KD Xa8QsSGHVũ Thịnh thứL2KD braWehQ7Sa nữa.raWehQ7S BộL2KD dạraWehQ7Sng anL2KDh hL2KDệt nhưraWehQ7S L2KDmột kXa8QsSGHẻ sL2KDay khraWehQ7Sướt, nhưnraWehQ7Sg cL2KDô braWehQ7Siết anXa8QsSGHh kraWehQ7Shông hề uốXa8QsSGHng mộtL2KD giọtraWehQ7S rưraWehQ7Sợu L2KDnào, cXa8QsSGHó đL2KDiều, dườngraWehQ7S nhưXa8QsSGH aXa8QsSGHnh đãXa8QsSGH mấtXa8QsSGH điL2KD lraWehQ7Sý trí.

Anh láiL2KD xXa8QsSGHe dọcL2KD L2KDtheo đườngraWehQ7S cái, khraWehQ7Sông L2KDbao lraWehQ7Sâu saXa8QsSGHu, xraWehQ7Se đếXa8QsSGHn mộXa8QsSGHt khXa8QsSGHách sạXa8QsSGHn Xa8QsSGHcao cấp.L2KD AnL2KDh lraWehQ7Sái xraWehQ7Se đL2KDến traWehQ7Srước cửa,raWehQ7S nhân viL2KDên rXa8QsSGHa L2KDmở cửraWehQ7Sa, Xa8QsSGHanh xuốngraWehQ7S Xa8QsSGHxe, cXa8QsSGHô craWehQ7Sũng xuXa8QsSGHống traWehQ7Sheo, xL2KDe đXa8QsSGHược nhânXa8QsSGH viêXa8QsSGHn lái vàXa8QsSGHo raWehQ7Sbãi, cXa8QsSGHòn aL2KDnh đraWehQ7Si thẳngraWehQ7S đếnL2KD quầraWehQ7Sy lXa8QsSGHễ tân,raWehQ7S Xa8QsSGHlấy cL2KDhứng raWehQ7Sminh L2KDthư bảoL2KD raWehQ7Smuốn Xa8QsSGHthuê mraWehQ7Sột phòng raWehQ7Scó gL2KDiường toL2KD. L2KDLễ tânL2KD Xa8QsSGHkhó xửXa8QsSGH nóiL2KD phXa8QsSGHòng giườngraWehQ7S tXa8QsSGHo Xa8QsSGHđã hếtXa8QsSGH mấtXa8QsSGH rL2KDồi, chraWehQ7Sỉ cònL2KD phòng Xa8QsSGHcho nhữngXa8QsSGH ngườiraWehQ7S hưởngXa8QsSGH tuầnL2KD tL2KDrăng mật.raWehQ7S CôL2KD nhânraWehQ7S viềnXa8QsSGH nhraWehQ7Sìn ĐraWehQ7Sàm TĩnhraWehQ7S, Xa8QsSGHmỉm raWehQ7Scười nói: Xa8QsSGH“Thật rL2KDa praWehQ7Shòng trXa8QsSGHăng mậraWehQ7St L2KDchỉ L2KDđắt hL2KDơn phòXa8QsSGHng giXa8QsSGHường L2KDto mộtL2KD cL2KDhút, hraWehQ7Sơn raWehQ7Snữa lại cóXa8QsSGH vịraWehQ7S tríL2KD raWehQ7Stốt, raWehQ7Svô cùnXa8QsSGHg yL2KDên tĩnh.”

Nhiếp L2KDVũ ThịnhraWehQ7S nói:Xa8QsSGH “Vậy lấyraWehQ7S phòngL2KD đó.”

Suốt Xa8QsSGHcả quraWehQ7Sá trìraWehQ7Snh Đàm TĩnhraWehQ7S chỉraWehQ7S yênL2KD lL2KDặng, raWehQ7Svào thaL2KDng máyXa8QsSGH, vàoL2KD troL2KDng phL2KDòng, bênXa8QsSGH L2KDtrong Xa8QsSGHcó đĩaL2KD horaWehQ7Sa quraWehQ7Sả, có hoXa8QsSGHa hồng,L2KD trênXa8QsSGH giườngXa8QsSGH còXa8QsSGHn Xa8QsSGHrải cXa8QsSGHánh hoaXa8QsSGH, đúngXa8QsSGH làraWehQ7S phòL2KDng tL2KDrăng mXa8QsSGHật. RồiL2KD nhXa8QsSGHân viên Xa8QsSGH lên đưraWehQ7Sa raWehQ7Schìa khoáL2KD, nóXa8QsSGHi L2KDrằng đãraWehQ7S đỗraWehQ7S raWehQ7Sxe củaraWehQ7S anraWehQ7Sh Xa8QsSGHở vraWehQ7Sị tXa8QsSGHrí AL2KD16 Xa8QsSGHtrên raWehQ7Stầng hXa8QsSGHai Xa8QsSGHbãi đỗ xe.raWehQ7S NhiL2KDếp VXa8QsSGHũ TXa8QsSGHhịnh bL2KDo cXa8QsSGHho raWehQ7Snhân viêraWehQ7Sn mộtXa8QsSGH chútXa8QsSGH raWehQ7Stiền, đóngXa8QsSGH cửL2KDa lại.

Thấy ĐàmL2KD L2KDTĩnh L2KDvẫn sốt, L2KD anh mởL2KD tủL2KD quầnXa8QsSGH áoraWehQ7S, lấyL2KD raWehQ7Sáo cL2KDhoàng tắXa8QsSGHm đưaraWehQ7S cL2KDho cô:L2KD “ĐiL2KD tắmL2KD trướL2KDc đi!”

Bồn tắmXa8QsSGH rấtraWehQ7S lớn,raWehQ7S nhưng L2KD cô đãXa8QsSGH braWehQ7Suồn raWehQ7Sngủ díXa8QsSGHp mXa8QsSGHắt, vXa8QsSGHội vànL2KDg ngâmraWehQ7S mìnL2KDh vraWehQ7Sào bồnL2KD nưraWehQ7Sớc nóng,Xa8QsSGH L2KDthấy khraWehQ7Soan khoái đếXa8QsSGHn mứcXa8QsSGH cóL2KD thraWehQ7Sể raWehQ7Sngủ đượcraWehQ7S ngaraWehQ7Sy. L2KDMặc áoL2KD choXa8QsSGHàng Xa8QsSGHtắm raWehQ7Svào, côXa8QsSGH bướcL2KD Xa8QsSGHra, thấL2KDy NhiraWehQ7Sếp Vũ ThịnXa8QsSGHh đaXa8QsSGHng ngồraWehQ7Si trêXa8QsSGHn sofaraWehQ7S. DướiXa8QsSGH áraWehQ7Snh đèn,L2KD dángL2KD Xa8QsSGHvẻ aL2KDnh Xa8QsSGHvẫn quXa8QsSGHen thuXa8QsSGHộc nhưXa8QsSGH thế, nhưraWehQ7Sng lXa8QsSGHại xL2KDa lạraWehQ7S xraWehQ7Siết L2KDbao, craWehQ7Sô độraWehQ7St nraWehQ7Shiên thXa8QsSGHấy lL2KDòng raWehQ7Schùng xL2KDuống, dườngL2KD raWehQ7Snhư lạiL2KD sắXa8QsSGHp xao xuyến.

Đàm TĩnhL2KD raWehQ7Slặng lXa8QsSGHẽ raWehQ7Sđứng trraWehQ7Sước mặt anhraWehQ7S, Xa8QsSGHthấy anraWehQ7Sh ngXa8QsSGHẩng lraWehQ7Sên, côraWehQ7S nraWehQ7Sói: “raWehQ7SMười vạn.”

Anh tXa8QsSGHhật raWehQ7Ssự Xa8QsSGHkhông thể Xa8QsSGHngờ cL2KDô lạraWehQ7Si mởL2KD mraWehQ7Siệng nXa8QsSGHói rXa8QsSGHa hL2KDai chL2KDữ nraWehQ7Sày, cL2KDhỉ raWehQ7Sbiết raWehQ7Sngơ ngXa8QsSGHác nhìnraWehQ7S cô.

“Anh biXa8QsSGHết tôiL2KD craWehQ7Sần tiền L2KD mà, L2KDcó raWehQ7Slẽ anL2KDh vẫn…raWehQ7S vẫXa8QsSGHn cL2KDòn thíraWehQ7Sch tôiL2KD. L2KDVì L2KDthế, L2KDhôm nraWehQ7Say Xa8QsSGHanh muraWehQ7Sốn giữL2KD tL2KDôi lạraWehQ7Si raWehQ7Scũng được traWehQ7Shôi, tôiL2KD muốnXa8QsSGH mườiraWehQ7S vạn.”

Sắc mặtraWehQ7S Xa8QsSGHNhiếp Xa8QsSGHVũ Thịnh lậpraWehQ7S tứcXa8QsSGH Xa8QsSGHđổi sraWehQ7Sang trắnXa8QsSGHg bL2KDệch, khônL2KDg cL2KDòn mraWehQ7Sột giọXa8QsSGHt mXa8QsSGHáu, vXa8QsSGHết bầmXa8QsSGH tíL2KDm dL2KDưới cằmXa8QsSGH anhL2KD còn raWehQ7Schưa tanraWehQ7S, lạiraWehQ7S sưnXa8QsSGHg lraWehQ7Sên, khiếnL2KD vXa8QsSGHẻ mL2KDặt raWehQ7Sanh nraWehQ7Shìn vôL2KD cùnXa8QsSGHg kỳL2KD raWehQ7Squái. VàoraWehQ7S khXa8QsSGHoảnh khắc ấyXa8QsSGH ĐàmL2KD TĩraWehQ7Snh thậtL2KD raWehQ7Ssự nghraWehQ7Sĩ anL2KDh sL2KDẽ bậraWehQ7St dậXa8QsSGHy đánXa8QsSGHh côXa8QsSGH, L2KDvì ánXa8QsSGHh mraWehQ7Sắt aXa8QsSGHnh chợtXa8QsSGH trở nênXa8QsSGH sắcraWehQ7S L2KDlạnh L2KDnhư dL2KDao, tựaL2KD hồXa8QsSGH muốraWehQ7Sn khXa8QsSGHoét mộtXa8QsSGH lXa8QsSGHỗ trêL2KDn ngL2KDười cL2KDô Xa8QsSGHvậy. NhưngL2KD cuốiL2KD cùng araWehQ7Snh khônraWehQ7Sg Xa8QsSGHlàm gL2KDì craWehQ7Sả, chỉL2KD nghiếnraWehQ7S răngraWehQ7S gằXa8QsSGHn từnXa8QsSGHg L2KDchữ: “raWehQ7SĐàm TĩnXa8QsSGHh, craWehQ7Sô tL2KDưởng đến raWehQ7Sgiờ tXa8QsSGHôi raWehQ7Scòn đểraWehQ7S L2KDcô muốnXa8QsSGH gL2KDì đượraWehQ7Sc nấL2KDy sao?”

Dứt lời,Xa8QsSGH L2KDanh raWehQ7Sđứng dậraWehQ7Sy xô cửaL2KD bL2KDỏ đi.L2KD VXa8QsSGHào thanraWehQ7Sg máraWehQ7Sy anL2KDh mL2KDới nhậnL2KD rXa8QsSGHa mXa8QsSGHình Xa8QsSGHđang Xa8QsSGHrun rẩy.Xa8QsSGH ĐiềuXa8QsSGH hoàXa8QsSGH trong thanXa8QsSGHg L2KDmáy thổiraWehQ7S vùL2KD vùraWehQ7S, kraWehQ7Shiến raWehQ7Sanh lạL2KDnh cXa8QsSGHhưa raWehQ7Stừng tXa8QsSGHhấy. AnraWehQ7Sh đL2KDi thXa8QsSGHang máyraWehQ7S xuốL2KDng tận raWehQ7Stầng hầXa8QsSGHm đểraWehQ7S raWehQ7Sxe. VừaXa8QsSGH L2KDlên xeraWehQ7S, anXa8QsSGHh đãL2KD lầnL2KD raWehQ7Stìm raWehQ7Shộp raWehQ7Scứu thươnL2KDg, mởXa8QsSGH rraWehQ7Sa lấraWehQ7Sy cặpraWehQ7S nhiệt độ,L2KD bấyL2KD giờXa8QsSGH mớiraWehQ7S ýraWehQ7S thứcXa8QsSGH đưraWehQ7Sợc mìnhraWehQ7S đangL2KD làmL2KD graWehQ7Sì. VốnraWehQ7S draWehQ7Sĩ anXa8QsSGHh raWehQ7Sđịnh đợL2KDi raWehQ7SĐàm TĩXa8QsSGHnh tắm Xa8QsSGH xong sẽL2KD xuốngraWehQ7S Xa8QsSGHlấy cặpL2KD nhiraWehQ7Sệt độXa8QsSGH lêXa8QsSGHn đoraWehQ7S xXa8QsSGHem raWehQ7Scô cXa8QsSGHòn sốtL2KD không.L2KD NraWehQ7Shưng giờraWehQ7S tìmL2KD cặp nhiraWehQ7Sệt L2KDđộ cònL2KD cXa8QsSGHó táraWehQ7Sc dụnXa8QsSGHg gìraWehQ7S? CXa8QsSGHòn ícraWehQ7Sh gXa8QsSGHì nữa?

Cặp nhiệraWehQ7St độraWehQ7S bXa8QsSGHị raWehQ7Sanh siết chặL2KDt raWehQ7Sđến gXa8QsSGHãy Xa8QsSGHđôi, L2KDthuỷ traWehQ7Sinh Xa8QsSGHcắm sâL2KDu vXa8QsSGHào lòngXa8QsSGH bànraWehQ7S raWehQ7Stay L2KDanh, máuraWehQ7S vàXa8QsSGH thủyL2KD ngânL2KD Xa8QsSGHch xuống, Xa8QsSGHanh cũXa8QsSGHng khônL2KDg thấyL2KD đau.raWehQ7S CuốXa8QsSGHi cùnraWehQ7Sg craWehQ7Sâu raWehQ7Snói củaXa8QsSGH aL2KDnh chXa8QsSGHỉ làXa8QsSGH mộtraWehQ7S Xa8QsSGHtrò cười, hayXa8QsSGH raWehQ7Smột nL2KDỗ lXa8QsSGHực chXa8QsSGHe đậyraWehQ7S yếuXa8QsSGH Xa8QsSGHớt. TạiXa8QsSGH sraWehQ7Sao cL2KDô dL2KDám Xa8QsSGHmở mXa8QsSGHiệng đòiraWehQ7S L2KDtiền aXa8QsSGHnh? CL2KDhính raWehQ7Svì cô biếtL2KD rõraWehQ7S rằraWehQ7Sng, đếnXa8QsSGH tậraWehQ7Sn bâL2KDy gL2KDiờ, anL2KDh vẫnL2KD sẽXa8QsSGH đểL2KD cL2KDô muốL2KDn L2KDgì đượcXa8QsSGH nấyraWehQ7S. raWehQ7SCô craWehQ7Soi mình làL2KD hànraWehQ7Sg hoXa8QsSGHá bL2KDán Xa8QsSGHcho anL2KDh, raWehQ7Slần L2KDtrước craWehQ7Sô đòiXa8QsSGH Xa8QsSGHba vạn,L2KD lraWehQ7Sần nàraWehQ7Sy lạiraWehQ7S muốnL2KD mườiraWehQ7S vạnXa8QsSGH. Cho dùL2KD L2KDvạn bấtL2KD đắcXa8QsSGH dL2KDĩ, chraWehQ7So L2KDdù côraWehQ7S thậtraWehQ7S sXa8QsSGHự thiếuL2KD tiềnL2KD, nhưraWehQ7Sng tạXa8QsSGHi saL2KDo craWehQ7Sô lạL2KDi làm raWehQ7Snhư thếraWehQ7S, cứL2KD raWehQ7Snhư sraWehQ7Sợ rằXa8QsSGHng vẫnXa8QsSGH còXa8QsSGHn mộL2KDt cXa8QsSGHhút hồL2KDi ứcXa8QsSGH đraWehQ7Sẹp đẽL2KD raWehQ7Snào đóraWehQ7S, Xa8QsSGHcứ nhưL2KD sợXa8QsSGH anraWehQ7Sh chưa thL2KDật sựraWehQ7S nảnXa8QsSGH lònraWehQ7Sg vậy?

Anh Xa8QsSGHvô cùnraWehQ7Sg hốiXa8QsSGH hận, Xa8QsSGHsau kraWehQ7Shi điraWehQ7S raWehQ7Slòng vXa8QsSGHòng trXa8QsSGHên đường,raWehQ7S tXa8QsSGHại saL2KDo lạiXa8QsSGH L2KDđến chỗL2KD craWehQ7Sô. VìXa8QsSGH L2KDbiết L2KDrằng côL2KD khônL2KDg còn craWehQ7Shỗ nraWehQ7Sào kháL2KDc nữa,raWehQ7S L2KDmà côL2KD lạiL2KD đraWehQ7Sang ốmL2KD. KL2KDhi thấXa8QsSGHy côL2KD địnhXa8QsSGH trL2KDèo rào,L2KD aXa8QsSGHnh khL2KDông sao kìmL2KD được,raWehQ7S vộL2KDi dậraWehQ7Sp thuốcXa8QsSGH Xa8QsSGHchạy lạiraWehQ7S Xa8QsSGHtóm lấraWehQ7Sy ngưraWehQ7Sời praWehQ7Shụ nữL2KD raWehQ7Sto gL2KDan kiaL2KD. ĐúngL2KD vậy, araWehQ7Snh Xa8QsSGHhút thL2KDuốc, gầnXa8QsSGH đâyL2KD raWehQ7Sanh mraWehQ7Sới hútL2KD, Xa8QsSGHbởi thXa8QsSGHực sựXa8QsSGH L2KDquá phiềraWehQ7Sn muộraWehQ7Sn. AXa8QsSGHnh Xa8QsSGHhối hậraWehQ7Sn tạiL2KD sao L2KDlại đưaL2KD cXa8QsSGHô đếnL2KD kháraWehQ7Sch sạn,raWehQ7S vXa8QsSGHì biếtXa8QsSGH cL2KDô khônXa8QsSGHg cXa8QsSGHó nơL2KDi nL2KDào đểL2KD Xa8QsSGHngủ nữa.Xa8QsSGH raWehQ7SAnh hL2KDối hận tạiL2KD saraWehQ7So lraWehQ7Sại L2KDtheo côXa8QsSGH lênXa8QsSGH L2KDphòng, raWehQ7Sanh L2KDvốn craWehQ7Shỉ địnXa8QsSGHh đraWehQ7Sưa chXa8QsSGHìa khoáL2KD phònXa8QsSGHg rồraWehQ7Si Xa8QsSGHđi. raWehQ7SAnh chỉ muốnXa8QsSGH đraWehQ7Sể cXa8QsSGHô tắmraWehQ7S Xa8QsSGHnước nóng,Xa8QsSGH nhưraWehQ7S vậraWehQ7Sy cL2KDó tácXa8QsSGH L2KDdụng giúpL2KD raWehQ7Shạ sraWehQ7Sốt. AnraWehQ7Sh địnhraWehQ7S cặpXa8QsSGH nhXa8QsSGHiệt độ cXa8QsSGHho craWehQ7Sô raWehQ7Srồi sẽL2KD điXa8QsSGH. raWehQ7SDù Xa8QsSGHsao aXa8QsSGHnh raWehQ7Scũng khônraWehQ7Sg nênXa8QsSGH độngraWehQ7S lòraWehQ7Sng tXa8QsSGHhương xóraWehQ7St L2KDcô, braWehQ7Sởi ngườraWehQ7Si phụ nữL2KD nraWehQ7Sày córaWehQ7S thểXa8QsSGH nắmraWehQ7S L2KDlấy cơL2KD hL2KDội L2KDnhỏ nraWehQ7Shoi đraWehQ7Só đểXa8QsSGH giángL2KD chXa8QsSGHo aXa8QsSGHnh mộtraWehQ7S L2KDđòn tànXa8QsSGH nhẫn nhất.

Cho dL2KDù Xa8QsSGHbảy nXa8QsSGHăm traWehQ7Srước raWehQ7Svì nguyên Xa8QsSGHnhân graWehQ7Sì thL2KDì raWehQ7Shiện giờL2KD L2KDanh raWehQ7Scũng L2KDtin chắcXa8QsSGH íL2KDt nXa8QsSGHhất hồiXa8QsSGH đraWehQ7Só cL2KDô cũnraWehQ7Sg L2KDnói một craWehQ7Sâu thXa8QsSGHật lònraWehQ7Sg, đóraWehQ7S L2KDlà raWehQ7Scô craWehQ7Shưa Xa8QsSGHbao giờL2KD L2KDyêu anhXa8QsSGH. Xa8QsSGHNăm đraWehQ7Só nếuXa8QsSGH côXa8QsSGH córaWehQ7S chúraWehQ7St xíXa8QsSGHu thật lòngXa8QsSGH vớiXa8QsSGH anhXa8QsSGH, hẳXa8QsSGHn hiệraWehQ7Sn tạXa8QsSGHi L2KDcô Xa8QsSGHđã khônXa8QsSGHg tuyXa8QsSGHệt tìnraWehQ7Sh L2KDđến mứXa8QsSGHc đraWehQ7Sem tìXa8QsSGHnh cảmraWehQ7S trraWehQ7Song quá khứXa8QsSGH lXa8QsSGHàm vL2KDũ khíXa8QsSGH Xa8QsSGHđả thươngXa8QsSGH araWehQ7Snh. NL2KDụ hXa8QsSGHôn lraWehQ7Súc chiềuL2KD giốngXa8QsSGH raWehQ7Snhư L2KDmột giấcraWehQ7S mraWehQ7Sộng, anh cL2KDảm thấyXa8QsSGH căraWehQ7Sm gL2KDhét chínXa8QsSGHh Xa8QsSGHmình, tạraWehQ7Si saL2KDo mớXa8QsSGHi cXa8QsSGHó raWehQ7Schút raWehQ7Shy vọngraWehQ7S raWehQ7Smà đãraWehQ7S kỳraWehQ7S vraWehQ7Sọng nhL2KDư vậL2KDy? Tại saL2KDo lạiL2KD tựraWehQ7S dL2KDối mL2KDình L2KDdối Xa8QsSGHngười rraWehQ7Sằng côXa8QsSGH cóL2KD nỗL2KDi kraWehQ7Shổ raWehQ7Sbất L2KDđắc dĩXa8QsSGH? TạraWehQ7Si raWehQ7Ssao khXa8QsSGHi nhìn thấyraWehQ7S Xa8QsSGHcô Xa8QsSGHrơi Xa8QsSGHnước mắtraWehQ7S, aXa8QsSGHnh lạraWehQ7Si Xa8QsSGHđau lòng?

Nhiếp raWehQ7SVũ ThịnXa8QsSGHh, raWehQ7Smày là thằngL2KD ngốc,raWehQ7S nXa8QsSGHgốc nhấtraWehQ7S tL2KDhế giớiraWehQ7S này.

Rốt cuộcXa8QsSGH đếnL2KD raWehQ7Sbao giờ L2KD mày mớiL2KD tỉXa8QsSGHnh ra?