You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật pjZoJjkPra N5wsWM2FZhiếp 5wsWM2FZVũ Thịnh cũngpjZoJjkP 5wsWM2FZchưa nik4gghĩ xo5wsWM2FZng nhữpjZoJjkPng đpjZoJjkPiều ik4gmuốn nóipjZoJjkP v5wsWM2FZới Đàm5wsWM2FZ Tĩnh5wsWM2FZ, vik4gì vậy5wsWM2FZ sik4gau pjZoJjkPkhi 5wsWM2FZđóng cửa xe,5wsWM2FZ 5wsWM2FZanh ik4gtrầm mpjZoJjkPặc mộpjZoJjkPt pjZoJjkPlúc rik4gồi pjZoJjkPhỏi: ik4g“Ai khám?”

Đàm Tĩnhik4g ngẩnpjZoJjkP rik4ga một thik4goáng mớiik4g hiik4gểu an5wsWM2FZh 5wsWM2FZđang h5wsWM2FZỏi pjZoJjkPvừa rồipjZoJjkP aik4gi ik4gkhám ch5wsWM2FZo côik4g, pjZoJjkPbèn trả5wsWM2FZ lời:5wsWM2FZ “BácpjZoJjkP sĩ Trương.”

Bệnh 5wsWM2FZviện pjZoJjkPcó 5wsWM2FZquá nhiều b5wsWM2FZác sik4gĩ TrpjZoJjkPương, 5wsWM2FZanh k5wsWM2FZhông biếtpjZoJjkP pjZoJjkPlà apjZoJjkPi, lik4gại ik4ghỏi: “Đơnik4g pjZoJjkPthuốc đâu?”

Đàm Tĩ5wsWM2FZnh cầmik4g bệnhik4g pjZoJjkPán bị vânpjZoJjkP 5wsWM2FZvê đpjZoJjkPến npjZoJjkPhàu ná5wsWM2FZt đưapjZoJjkP cpjZoJjkPho ik4ganh, 5wsWM2FZanh đọcik4g 5wsWM2FZchẩn đpjZoJjkPoán ik4gvà th5wsWM2FZuốc, thấy5wsWM2FZ gik4ghi làik4g 5wsWM2FZcảm mạopjZoJjkP phong hàik4gn, chắ5wsWM2FZn hẳ5wsWM2FZn hồik4gi ik4gchiều cô5wsWM2FZ đã5wsWM2FZ ik4gbị ngấ5wsWM2FZm mưa.

Anh nóiik4g: “pjZoJjkPMai ik4gcô đik4gừng tới ppjZoJjkPhòng bệnhik4g trônpjZoJjkPg thằngpjZoJjkP bpjZoJjkPé nữa5wsWM2FZ, ik4gsẽ bị5wsWM2FZ truyềpjZoJjkPn nhiễm.”

“Là ik4gcảm pjZoJjkPmạo ik4gphong hàn pjZoJjkPthôi mà…”

“Bệnh vipjZoJjkPện pjZoJjkPcó qik4guy định.”

Đàm pjZoJjkPTĩnh quik4gan sát5wsWM2FZ pjZoJjkPnét mặt Nhiếik4gp Vũik4g ThịpjZoJjkPnh, thấy5wsWM2FZ anik4gh 5wsWM2FZvẫn gi5wsWM2FZữ giọng5wsWM2FZ điệ5wsWM2FZu lạnpjZoJjkPh lùng5wsWM2FZ mik4gáy mócik4g khiếnik4g ik4gcô kik4ghông biết phảiik4g nó5wsWM2FZi gpjZoJjkPì mớpjZoJjkPi đpjZoJjkPúng. Độik4gt nhipjZoJjkPên an5wsWM2FZh hỏipjZoJjkP: “TạipjZoJjkP sao?”

“Tại sik4gao cápjZoJjkPi gì?”

“Bảy năm5wsWM2FZ ik4gtrước, tpjZoJjkPại sao lạ5wsWM2FZi n5wsWM2FZói vik4gới tôik4gi nik4ghững lik4gời đóik4g? 5wsWM2FZNhất địnhik4g cpjZoJjkPó n5wsWM2FZguyên nhâik4gn, tạpjZoJjkPi pjZoJjkPsao vậy?”

Đàm TpjZoJjkPĩnh hít5wsWM2FZ s5wsWM2FZâu một ik4ghơi, 5wsWM2FZchuyện xảpjZoJjkPy rik4ga pjZoJjkPđã bảy5wsWM2FZ nămpjZoJjkP, nhắc5wsWM2FZ 5wsWM2FZlại cik4gòn cóik4g ik4gý nghpjZoJjkPĩa pjZoJjkPgì nữapjZoJjkP? Cô5wsWM2FZ đik4gáp: “Tik4gôi không 5wsWM2FZmuốn c5wsWM2FZho a5wsWM2FZnh bipjZoJjkPết. Thực5wsWM2FZ rik4ga, l5wsWM2FZúc đó5wsWM2FZ ik4gtôi pjZoJjkPvô 5wsWM2FZcùng, ik4gvô cùngik4g hận5wsWM2FZ anh.”

“Còn bâik4gy pjZoJjkPgiờ thìpjZoJjkP sao?”

ngơ ngẩnpjZoJjkP nhắc5wsWM2FZ lại:pjZoJjkP “Bây giờ?”

“Bây gpjZoJjkPiờ còpjZoJjkPn hận5wsWM2FZ tôi không?”

Đàm Tĩnik4gh cắnik4g môik4gi, pjZoJjkPcâu hỏi nàik4gy tpjZoJjkPhật ik4gkhó t5wsWM2FZrả lờ5wsWM2FZi. Cô5wsWM2FZ khôngik4g biik4gết tik4gại sik4gao a5wsWM2FZnh lại5wsWM2FZ hỏiik4g dồnpjZoJjkP nhik4gư vậy,pjZoJjkP mọi5wsWM2FZ thứ tron5wsWM2FZg quá5wsWM2FZ k5wsWM2FZhứ đ5wsWM2FZã qpjZoJjkPua rồi,ik4g g5wsWM2FZiữa họpjZoJjkP đã5wsWM2FZ cóik4g qik4guá nhi5wsWM2FZều n5wsWM2FZgười 5wsWM2FZvà sự5wsWM2FZ vi5wsWM2FZệc, 5wsWM2FZtừ lpjZoJjkPâu đã chẳik4gng thể5wsWM2FZ pjZoJjkPquay pjZoJjkPlại nhik4gư pjZoJjkPxưa nữa,ik4g k5wsWM2FZhông phảik4gi tik4ghế sao?

“Từng cópjZoJjkP ngườipjZoJjkP n5wsWM2FZói với tôipjZoJjkP, nhi5wsWM2FZều 5wsWM2FZlúc ik4ghận 5wsWM2FZlà 5wsWM2FZvì yêuik4g. Đàmik4g Tik4gĩnh, cpjZoJjkPô yêu5wsWM2FZ t5wsWM2FZôi không5wsWM2FZ? Cik4gô cik4gó từngpjZoJjkP yêpjZoJjkPu tôi không?”

Đàm TĩpjZoJjkPnh khpjZoJjkPông bipjZoJjkPết nên nópjZoJjkPi gì,pjZoJjkP đốik4gi ik4gvới côpjZoJjkP, c5wsWM2FZhữ “yêu”pjZoJjkP đpjZoJjkPã trởik4g pjZoJjkPnên qu5wsWM2FZá đỗi5wsWM2FZ pjZoJjkPxa lạik4g và5wsWM2FZ pjZoJjkPxa xỉ.5wsWM2FZ 5wsWM2FZMột 5wsWM2FZngười phải vậtpjZoJjkP lộn5wsWM2FZ vớipjZoJjkP số5wsWM2FZ mệnhik4g ik4gcó ik4gtư cách5wsWM2FZ gì5wsWM2FZ trôpjZoJjkPng pjZoJjkPchờ vàopjZoJjkP pjZoJjkPtình yêu?

Cô trầm5wsWM2FZ mặcik4g qik4guá lâ5wsWM2FZu pjZoJjkPkhiến Nhiếp Vik4gũ Thịnh5wsWM2FZ càn5wsWM2FZg 5wsWM2FZkhó chịu,ik4g pjZoJjkPanh cik4gảm tpjZoJjkPhấy m5wsWM2FZình lạipjZoJjkP tựik4g chuốc5wsWM2FZ nhục5wsWM2FZ pjZoJjkPvào t5wsWM2FZhân. ĐpjZoJjkPủ rồi, 5wsWM2FZtại saik4go ik4ganh lạiik4g hôn5wsWM2FZ ngườ5wsWM2FZi ik4gphụ nữpjZoJjkP này?pjZoJjkP TạipjZoJjkP sik4gao an5wsWM2FZh lạiik4g l5wsWM2FZà bácik4g sĩik4g điềupjZoJjkP trị chínik4gh cpjZoJjkPho copjZoJjkPn trpjZoJjkPai cik4gô 5wsWM2FZta? T5wsWM2FZhật nực5wsWM2FZ cười!

“Xuống xe.”

Cô hốt5wsWM2FZ hoảngpjZoJjkP ik4gnhìn anik4gh, thấy 5wsWM2FZnét mặtik4g pjZoJjkPanh vẫik4gn bìik4gnh lặpjZoJjkPng n5wsWM2FZhư nước,ik4g nhưng5wsWM2FZ 5wsWM2FZngón tik4gay n5wsWM2FZắm vô5wsWM2FZ lăik4gng ik4gđã trắng5wsWM2FZ bệch. AnpjZoJjkPh lặpik4g lại:pjZoJjkP “Xuống5wsWM2FZ xe.”

Đàm Tĩ5wsWM2FZnh xuốnik4gg xpjZoJjkPe, nhìn 5wsWM2FZanh lápjZoJjkPi ik4gxe ik4gra 5wsWM2FZkhỏi bãi,pjZoJjkP chiếcik4g pjZoJjkPxe ik4grất nhan5wsWM2FZh laik4go vúpjZoJjkPt ik4gđi, nhưnik4gg trước5wsWM2FZ pjZoJjkPkhi đếik4gn ik4gcửa ra, lại5wsWM2FZ độtik4g ngpjZoJjkPột p5wsWM2FZhanh “kétpjZoJjkP” mộtpjZoJjkP tiik4gếng. Giữa5wsWM2FZ đêm,5wsWM2FZ tiếnik4gg bpjZoJjkPánh xik4ge ik4gma sik4gát vớipjZoJjkP nền đấtpjZoJjkP vô5wsWM2FZ c5wsWM2FZùng chóik4gi 5wsWM2FZtai 5wsWM2FZkhiến anpjZoJjkPh bảopjZoJjkP vệpjZoJjkP đang5wsWM2FZ ng5wsWM2FZủ gậ5wsWM2FZt 5wsWM2FZsực tỉnhpjZoJjkP giấc,pjZoJjkP nhìnpjZoJjkP pjZoJjkPthấy người trongpjZoJjkP xik4ge, ik4ganh 5wsWM2FZta liềnik4g mởik4g cử5wsWM2FZa chàpjZoJjkPo: “5wsWM2FZBác sik4gĩ ik4gNhiếp lạiik4g tik4găng 5wsWM2FZca đấpjZoJjkPy à?”pjZoJjkP VừapjZoJjkP nik4gói anh 5wsWM2FZta 5wsWM2FZvừa ik4gkéo pjZoJjkPthanh chắnik4g 5wsWM2FZlên. Thếik4g nhưngik4g Nhiik4gếp Vũik4g Thịn5wsWM2FZh t5wsWM2FZrước n5wsWM2FZay lupjZoJjkPôn lịik4gch sự ik4g với mọipjZoJjkP ik4gngười 5wsWM2FZlại khôik4gng pjZoJjkPhề ik4gnói nik4gửa lờiik4g cảmpjZoJjkP ơnpjZoJjkP, kik4ghi th5wsWM2FZanh chắn5wsWM2FZ đượpjZoJjkPc kéoik4g pjZoJjkPlên hẳn,5wsWM2FZ chiếc xpjZoJjkPe li5wsWM2FZền lpjZoJjkPao đipjZoJjkP nik4ghư tik4gên bắn,5wsWM2FZ bpjZoJjkPiến mấtik4g t5wsWM2FZrong màn5wsWM2FZ đêm.

Anh bpjZoJjkPảo vệ5wsWM2FZ ik4ggãi gãipjZoJjkP đpjZoJjkPầu, định pjZoJjkPnằm xuốpjZoJjkPng 5wsWM2FZngủ 5wsWM2FZtiếp pjZoJjkPthì tik4ghấy tropjZoJjkPng bpjZoJjkPãi đik4gỗ có5wsWM2FZ 5wsWM2FZmột ngườik4gi đứik4gng bất5wsWM2FZ độik4gng. Dưới ápjZoJjkPnh s5wsWM2FZáng lờpjZoJjkP mik4gờ, apjZoJjkPnh bảik4go v5wsWM2FZệ cik4ghỉ nhìpjZoJjkPn rpjZoJjkPa đóik4g là5wsWM2FZ phụ5wsWM2FZ pjZoJjkPnữ, pjZoJjkPvì hik4gình nhưpjZoJjkP ngườiik4g đó5wsWM2FZ mặc váypjZoJjkP. Chắc5wsWM2FZ l5wsWM2FZà mộik4gt 5wsWM2FZbác ik4gsĩ tăn5wsWM2FZg ca…pjZoJjkP 5wsWM2FZAnh bảpjZoJjkPo vệik4g ngáik4gp dàpjZoJjkPi mộpjZoJjkPt cápjZoJjkPi, tối5wsWM2FZ pjZoJjkPnay qik4guả là qik4guá nhpjZoJjkPiều cik4ga cấik4gp cứu.

Đàm Tĩn5wsWM2FZh 5wsWM2FZđứng pjZoJjkPở đ5wsWM2FZó một 5wsWM2FZlúc, 5wsWM2FZkhi Nhiếpik4g V5wsWM2FZũ TpjZoJjkPhịnh lpjZoJjkPái xik4ge pjZoJjkPđi, apjZoJjkPnh kpjZoJjkPhông hpjZoJjkPề n5wsWM2FZhìn cpjZoJjkPô ik4glấy pjZoJjkPmột cái,pjZoJjkP nên5wsWM2FZ cik4gô vô cùn5wsWM2FZg ik4glo lắpjZoJjkPng. Th5wsWM2FZật pjZoJjkPra bấyik4g ik4gnhiêu npjZoJjkPăm rồpjZoJjkPi m5wsWM2FZà anik4gh ik4gkhông h5wsWM2FZề t5wsWM2FZhay ik4gđổi, ik4gmỗi kh5wsWM2FZi anh tuyệ5wsWM2FZt vọn5wsWM2FZg, cik4gô vẫnpjZoJjkP cik4gó tik4ghể nhik4gận rik4ga được.pjZoJjkP C5wsWM2FZô rấik4gt ik4glo 5wsWM2FZNhiếp Vũ5wsWM2FZ ThịnhpjZoJjkP ik4gxảy rik4ga cpjZoJjkPhuyện, thâm chik4gí còn5wsWM2FZ muốn5wsWM2FZ 5wsWM2FZgọi chpjZoJjkPo ik4ganh, pjZoJjkPnhưng khpjZoJjkPi lấ5wsWM2FZy điệpjZoJjkPn t5wsWM2FZhoại r5wsWM2FZa ấnik4g sốpjZoJjkP củaik4g 5wsWM2FZanh, côik4g lạik4gi do dự.

Cô pjZoJjkPcòn tư5wsWM2FZ 5wsWM2FZcách 5wsWM2FZgì đển5wsWM2FZ gọi ch5wsWM2FZo 5wsWM2FZanh đây?5wsWM2FZ ĐếpjZoJjkPn n5wsWM2FZụ h5wsWM2FZôn không5wsWM2FZ ik4gthể k5wsWM2FZiềm chếpjZoJjkP kiik4ga cũngik4g ik4gbị an5wsWM2FZh chpjZoJjkPo ik4grằng c5wsWM2FZó pjZoJjkPdụng tâmpjZoJjkP khác. VậypjZoJjkP thpjZoJjkPì cứpjZoJjkP đểik4g ngpjZoJjkPhĩ nhưpjZoJjkP pjZoJjkPthế đik4gi, ĐpjZoJjkPàm Tĩn5wsWM2FZh củpjZoJjkPa qpjZoJjkPuá kh5wsWM2FZứ đãpjZoJjkP chik4gết rồi,pjZoJjkP cik4gô không mu5wsWM2FZốn t5wsWM2FZạo ik4gcho mìnik4gh cik4ghút hpjZoJjkPy vọnik4gg 5wsWM2FZnào nữa.

Vì bịpjZoJjkP sốtpjZoJjkP pjZoJjkPnên pjZoJjkPy tá khôngik4g cik4gho ik4gcô vềik4g ik4gphòng bệnh,5wsWM2FZ đứngpjZoJjkP ởik4g bpjZoJjkPãi đỗ5wsWM2FZ pjZoJjkPxe c5wsWM2FZũng 5wsWM2FZkhông phả5wsWM2FZi cácik4gh, cuốipjZoJjkP cùn5wsWM2FZg cô ik4g quyết ik4gđịnh về5wsWM2FZ nhàpjZoJjkP. 5wsWM2FZCô c5wsWM2FZần pik4ghải ngik4gủ, mấyik4g nik4ggày napjZoJjkPy pjZoJjkPở bệnik4gh vipjZoJjkPện 5wsWM2FZcô đềupjZoJjkP ik4gkhông đượik4gc ngon giấc,ik4g gi5wsWM2FZờ ik4gbị pjZoJjkPốm lạpjZoJjkPi 5wsWM2FZcàng thpjZoJjkPêm pjZoJjkPmệt mỏi.

Cũng ma5wsWM2FZy cònpjZoJjkP 5wsWM2FZcó x5wsWM2FZe buýt pjZoJjkP chạy suốpjZoJjkPt đêik4gm, 5wsWM2FZcó điềupjZoJjkP kik4ghi đpjZoJjkPổi tik4guyến pjZoJjkPhơi phiềnpjZoJjkP một5wsWM2FZ ik4gchút. Kik4ghi pjZoJjkPcô 5wsWM2FZvề đếnpjZoJjkP bên ng5wsWM2FZoài khik4gu nhà5wsWM2FZ mpjZoJjkPình thìpjZoJjkP đ5wsWM2FZã pjZoJjkPlà hapjZoJjkPi giờik4g ik4gsáng. Quá5wsWM2FZn ă5wsWM2FZn hapjZoJjkPi bê5wsWM2FZn đường5wsWM2FZ đãpjZoJjkP ik4gdọn hàik4gng cả, chỉik4g cpjZoJjkPòn qik4guán InterpjZoJjkPnet vpjZoJjkPẫn 5wsWM2FZmở c5wsWM2FZửa, 5wsWM2FZánh pjZoJjkPđèn 5wsWM2FZtừ pjZoJjkPbên tik4grong hắtik4g ik4gra mặtik4g đường,pjZoJjkP khi 5wsWM2FZ Đàm ik4gTĩnh điik4g npjZoJjkPgang qpjZoJjkPua, chỉpjZoJjkP cik4gó mìnpjZoJjkPh bik4góng côpjZoJjkP đơ5wsWM2FZn độc.

Cửa s5wsWM2FZắt củapjZoJjkP khpjZoJjkPu nik4ghà ik4gđã khóa, nhưng5wsWM2FZ nhữnik4gg người5wsWM2FZ v5wsWM2FZề muik4gộn đềuik4g cópjZoJjkP cáik4gch, c5wsWM2FZô quik4gấn mik4gột góc5wsWM2FZ vik4gáy vàoik4g hôik4gng định trpjZoJjkPèo lên.5wsWM2FZ Vik4gừa mpjZoJjkPới bik4gám và5wsWM2FZo la5wsWM2FZn ca5wsWM2FZn s5wsWM2FZắt, giik4gẫm pjZoJjkPchân lik4gên ôik4g đầupjZoJjkP tipjZoJjkPên t5wsWM2FZhì cánhpjZoJjkP t5wsWM2FZay cô ik4g bị ngườipjZoJjkP tpjZoJjkPa tóm5wsWM2FZ lấy,ik4g khi5wsWM2FZến côik4g suýik4gt nữ5wsWM2FZa hétpjZoJjkP lên.ik4g pjZoJjkPQuay lpjZoJjkPại nhì5wsWM2FZn, cô5wsWM2FZ trô5wsWM2FZng pjZoJjkPthấy Nhiếp Vũik4g Thịnhik4g sắcik4g mặpjZoJjkPt s5wsWM2FZa sầpjZoJjkPm, ik4ganh hỏiik4g: “CpjZoJjkPô địnhpjZoJjkP ik4gtrèo qua?”

Tại saik4go ik4ganh lạiik4g ởik4g đik4gây? Xe củ5wsWM2FZa anpjZoJjkPh dừng5wsWM2FZ pjZoJjkPở cápjZoJjkPch pjZoJjkPđó kik4ghông xik4ga, pjZoJjkPcó 5wsWM2FZlẽ aik4gnh đãpjZoJjkP ởik4g đik4gây từpjZoJjkP lâ5wsWM2FZu m5wsWM2FZà cô5wsWM2FZ khik4gông đểik4g ý.

“Lên ik4gxe.” ApjZoJjkPnh ké5wsWM2FZo ik4gcô về ph5wsWM2FZía cik4ghiếc 5wsWM2FZxe, cik4gô loạngpjZoJjkP chopjZoJjkPạng 5wsWM2FZtheo saupjZoJjkP. ĐếpjZoJjkPn gầnik4g ik4gxe côpjZoJjkP mới5wsWM2FZ thấy5wsWM2FZ cạik4gnh 5wsWM2FZxe tpjZoJjkPoàn đầu lọcpjZoJjkP thu5wsWM2FZốc pjZoJjkPlá, ítik4g 5wsWM2FZnhất cũnik4gg hơ5wsWM2FZn cpjZoJjkPhục cái.pjZoJjkP ik4gCó điềuik4g Nhiếpik4g pjZoJjkPVũ ThịnhpjZoJjkP chik4gưa ba5wsWM2FZo giờpjZoJjkP hút thuốpjZoJjkPc, cópjZoJjkP lik4gẽ a5wsWM2FZnh vừ5wsWM2FZa ik4gkhéo đỗ5wsWM2FZ ik4gxe ở5wsWM2FZ đâyik4g thôi.

Cuối ik4gcùng ik4gcô gipjZoJjkPằng ra khỏ5wsWM2FZi ta5wsWM2FZy anpjZoJjkPh: “NhiếppjZoJjkP ik4gVũ Tik4ghịnh, ik4ganh th5wsWM2FZa cpjZoJjkPho t5wsWM2FZôi đi…”

Anh dừ5wsWM2FZng lạ5wsWM2FZi, nhưngpjZoJjkP 5wsWM2FZtay vẫn kpjZoJjkPhông buôn5wsWM2FZg, giọngpjZoJjkP đpjZoJjkPiệu lạnhik4g lùn5wsWM2FZg màik4g châik4gm biếm:pjZoJjkP “pjZoJjkPBảy pjZoJjkPnăm trưpjZoJjkPớc cik4gô khôpjZoJjkPng thik4ga cho tôpjZoJjkPi, t5wsWM2FZại sik4gao bâik4gy gpjZoJjkPiờ tôi5wsWM2FZ lạiik4g pjZoJjkPphải tik4gha ik4gcho cô?”

Nhiếp 5wsWM2FZVũ TpjZoJjkPhịnh hiệnik4g giờ kpjZoJjkPhông cik4ghỉ ik4gtàn nhpjZoJjkPẫn mà5wsWM2FZ cpjZoJjkPòn mừngpjZoJjkP giậnik4g thấtpjZoJjkP thườik4gng. 5wsWM2FZCô vừ5wsWM2FZa mệtpjZoJjkP v5wsWM2FZừa bik4guồn ngủ,ik4g khôn5wsWM2FZg thể chốpjZoJjkPng ik4glại đượcik4g sức5wsWM2FZ mik4gạnh của5wsWM2FZ apjZoJjkPnh, anik4gh đik4gẩy côpjZoJjkP vàoik4g g5wsWM2FZhế pjZoJjkPsau, ik4gđộng pjZoJjkPtác rpjZoJjkPất thô5wsWM2FZ bạo.ik4g Đàm 5wsWM2FZTĩnh cảmpjZoJjkP giácpjZoJjkP tối5wsWM2FZ pjZoJjkPnay 5wsWM2FZanh n5wsWM2FZhư mộtpjZoJjkP 5wsWM2FZcon ngườ5wsWM2FZi kháik4gc ik4gvậy. pjZoJjkPNhiếp Vik4gũ Thịnik4gh bảy năik4gm sapjZoJjkPu ik4gvốn ik4gdĩ 5wsWM2FZđã lpjZoJjkPà ngưik4gời khápjZoJjkPc, nhik4gưng tốik4gi na5wsWM2FZy anik4gh lạiik4g gpjZoJjkPiống nhưik4g pjZoJjkPmột Nhiế5wsWM2FZp Vũ Thịnhik4g thứ5wsWM2FZ b5wsWM2FZa 5wsWM2FZnữa. BpjZoJjkPộ ik4gdạng anpjZoJjkPh hệtpjZoJjkP npjZoJjkPhư một5wsWM2FZ kik4gẻ pjZoJjkPsay ik4gkhướt, nh5wsWM2FZưng c5wsWM2FZô b5wsWM2FZiết an5wsWM2FZh khônpjZoJjkPg hề pjZoJjkPuống mộtpjZoJjkP ik4ggiọt rư5wsWM2FZợu nik4gào, cik4gó đi5wsWM2FZều, ik4gdường như5wsWM2FZ ik4ganh đãik4g 5wsWM2FZmất đi5wsWM2FZ lik4gý trí.

Anh lik4gái pjZoJjkPxe dọ5wsWM2FZc thpjZoJjkPeo đường cái,5wsWM2FZ khô5wsWM2FZng 5wsWM2FZbao pjZoJjkPlâu s5wsWM2FZau, 5wsWM2FZxe đpjZoJjkPến m5wsWM2FZột pjZoJjkPkhách s5wsWM2FZạn ca5wsWM2FZo cấp.5wsWM2FZ An5wsWM2FZh lpjZoJjkPái 5wsWM2FZxe 5wsWM2FZđến tpjZoJjkPrước cửa, 5wsWM2FZnhân viêpjZoJjkPn r5wsWM2FZa mởik4g cửik4ga, ik4ganh xuống5wsWM2FZ pjZoJjkPxe, ik4gcô cik4gũng xuốngpjZoJjkP 5wsWM2FZtheo, xpjZoJjkPe đưik4gợc nhâpjZoJjkPn vi5wsWM2FZên lái và5wsWM2FZo bãi,pjZoJjkP cpjZoJjkPòn ik4ganh đ5wsWM2FZi thẳnpjZoJjkPg đik4gến quầypjZoJjkP lễ5wsWM2FZ tpjZoJjkPân, lấpjZoJjkPy chứng5wsWM2FZ 5wsWM2FZminh ik4gthư bảopjZoJjkP pjZoJjkPmuốn thuêik4g một phòng5wsWM2FZ cik4gó giik4gường ik4gto. 5wsWM2FZLễ tâik4gn khpjZoJjkPó 5wsWM2FZxử pjZoJjkPnói phòik4gng giườngik4g tik4go đik4gã hếpjZoJjkPt pjZoJjkPmất r5wsWM2FZồi, chỉpjZoJjkP còn phòngik4g cik4gho nhữngik4g npjZoJjkPgười hưởngik4g ik4gtuần trăng5wsWM2FZ mậpjZoJjkPt. Cô5wsWM2FZ nik4ghân vik4giền nhik4gìn ik4gĐàm pjZoJjkPTĩnh, mỉmik4g pjZoJjkPcười nói: “ThậtpjZoJjkP rik4ga pik4ghòng tik4grăng mật5wsWM2FZ chỉpjZoJjkP đắ5wsWM2FZt 5wsWM2FZhơn ppjZoJjkPhòng pjZoJjkPgiường pjZoJjkPto 5wsWM2FZmột c5wsWM2FZhút, hơik4gn ik4gnữa lại 5wsWM2FZcó v5wsWM2FZị trpjZoJjkPí tốt,ik4g vpjZoJjkPô c5wsWM2FZùng ik4gyên tĩnh.”

Nhiếp 5wsWM2FZVũ ThịnhpjZoJjkP nóiik4g: “Vậy lấyik4g phòik4gng đó.”

Suốt ik4gcả qik4guá trìnhpjZoJjkP Đàm TĩnpjZoJjkPh ch5wsWM2FZỉ yê5wsWM2FZn lặnpjZoJjkPg, ik4gvào thanpjZoJjkPg ik4gmáy, 5wsWM2FZvào 5wsWM2FZtrong phòik4gng, 5wsWM2FZbên troik4gng ik4gcó đĩpjZoJjkPa hopjZoJjkPa quả,pjZoJjkP có hoapjZoJjkP hồpjZoJjkPng, trêik4gn ik4ggiường cònik4g rik4gải cánhpjZoJjkP 5wsWM2FZhoa, đúnpjZoJjkPg làpjZoJjkP phòngpjZoJjkP t5wsWM2FZrăng mậik4gt. Rồ5wsWM2FZi npjZoJjkPhân viên pjZoJjkP lên ik4gđưa chìaik4g khoá,ik4g nóik4gi rằngik4g đãik4g đik4gỗ xik4ge củik4ga a5wsWM2FZnh ik4gở vpjZoJjkPị tríik4g A15wsWM2FZ6 tr5wsWM2FZên tầpjZoJjkPng pjZoJjkPhai bik4gãi đỗ ik4gxe. NhiếppjZoJjkP VũpjZoJjkP T5wsWM2FZhịnh 5wsWM2FZbo ik4gcho nhâpjZoJjkPn ik4gviên mộpjZoJjkPt chú5wsWM2FZt ti5wsWM2FZền, đóik4gng cửik4ga lại.

Thấy ĐàpjZoJjkPm Tik4gĩnh vẫik4gn sốt, apjZoJjkPnh pjZoJjkPmở tủ5wsWM2FZ quầ5wsWM2FZn áik4go, ik4glấy 5wsWM2FZáo choàngik4g tắmpjZoJjkP 5wsWM2FZđưa chpjZoJjkPo pjZoJjkPcô: “ĐpjZoJjkPi ik4gtắm trưpjZoJjkPớc đi!”

Bồn tắ5wsWM2FZm pjZoJjkPrất lớnik4g, nhưng cô5wsWM2FZ 5wsWM2FZđã buồnpjZoJjkP 5wsWM2FZngủ dí5wsWM2FZp pjZoJjkPmắt, vội5wsWM2FZ vàpjZoJjkPng ngâik4gm ik4gmình v5wsWM2FZào bồnpjZoJjkP nước5wsWM2FZ nóngik4g, thấypjZoJjkP khopjZoJjkPan khoái đếik4gn mứcpjZoJjkP cik4gó thể5wsWM2FZ ngủik4g đượpjZoJjkPc 5wsWM2FZngay. MpjZoJjkPặc áo5wsWM2FZ choà5wsWM2FZng tắpjZoJjkPm vào5wsWM2FZ, cpjZoJjkPô 5wsWM2FZbước raik4g, thấypjZoJjkP NhiếppjZoJjkP V5wsWM2FZũ Thịnh đaik4gng npjZoJjkPgồi trêik4gn sofaik4g. Dưới5wsWM2FZ ápjZoJjkPnh đèn5wsWM2FZ, dáik4gng v5wsWM2FZẻ ik4ganh vẫnpjZoJjkP qpjZoJjkPuen t5wsWM2FZhuộc 5wsWM2FZnhư thế, nhưn5wsWM2FZg 5wsWM2FZlại pjZoJjkPxa lạik4g pjZoJjkPxiết baik4go, cô5wsWM2FZ đột5wsWM2FZ n5wsWM2FZhiên tpjZoJjkPhấy lpjZoJjkPòng chù5wsWM2FZng xuống,ik4g dườn5wsWM2FZg nhưik4g ik4glại sắp xao5wsWM2FZ xuyến.

Đàm Tĩnhik4g lặnpjZoJjkPg lẽik4g pjZoJjkPđứng trước mặtik4g an5wsWM2FZh, thấyik4g a5wsWM2FZnh ngik4gẩng lênik4g, côpjZoJjkP nói:pjZoJjkP “Mườik4gi vạn.”

Anh pjZoJjkPthật sựik4g khônpjZoJjkPg thể ngờpjZoJjkP ik4gcô 5wsWM2FZlại mik4gở miệngik4g ik4gnói rpjZoJjkPa 5wsWM2FZhai pjZoJjkPchữ ik4gnày, ik4gchỉ bpjZoJjkPiết ng5wsWM2FZơ 5wsWM2FZngác ik4gnhìn cô.

“Anh biết5wsWM2FZ ik4gtôi cần5wsWM2FZ 5wsWM2FZtiền mà, ik4gcó 5wsWM2FZlẽ anik4gh vẫn…ik4g ik4gvẫn c5wsWM2FZòn thípjZoJjkPch ik4gtôi. ik4gVì thế,5wsWM2FZ 5wsWM2FZhôm naik4gy 5wsWM2FZanh muốn5wsWM2FZ gik4giữ tpjZoJjkPôi lạipjZoJjkP cũng đượcpjZoJjkP thpjZoJjkPôi, pjZoJjkPtôi pjZoJjkPmuốn mườiik4g vạn.”

Sắc ik4gmặt Nh5wsWM2FZiếp VpjZoJjkPũ Thịnh pjZoJjkP lập tứpjZoJjkPc đổiik4g sapjZoJjkPng ik4gtrắng bpjZoJjkPệch, khik4gông 5wsWM2FZcòn mộpjZoJjkPt giọpjZoJjkPt pjZoJjkPmáu, vik4gết bpjZoJjkPầm tíik4gm dưới5wsWM2FZ 5wsWM2FZcằm anh cpjZoJjkPòn chưpjZoJjkPa t5wsWM2FZan, lạipjZoJjkP ik4gsưng lên,pjZoJjkP khiến5wsWM2FZ vẻ5wsWM2FZ mặ5wsWM2FZt anpjZoJjkPh nhìn5wsWM2FZ v5wsWM2FZô cùngik4g kỳpjZoJjkP quái.5wsWM2FZ Vàoik4g khoảnh khắpjZoJjkPc 5wsWM2FZấy Đàik4gm TĩnpjZoJjkPh thậtik4g ik4gsự nghĩik4g pjZoJjkPanh 5wsWM2FZsẽ 5wsWM2FZbật dpjZoJjkPậy đ5wsWM2FZánh c5wsWM2FZô, vì5wsWM2FZ pjZoJjkPánh ik4gmắt an5wsWM2FZh cpjZoJjkPhợt ik4gtrở nên ik4gsắc lạnh5wsWM2FZ npjZoJjkPhư pjZoJjkPdao, tựa5wsWM2FZ hik4gồ mik4guốn khpjZoJjkPoét mộtik4g lỗpjZoJjkP trênik4g n5wsWM2FZgười côik4g v5wsWM2FZậy. Nh5wsWM2FZưng pjZoJjkPcuối cùng ik4ganh khôpjZoJjkPng ik4glàm gì5wsWM2FZ cả,pjZoJjkP 5wsWM2FZchỉ ngpjZoJjkPhiến răn5wsWM2FZg pjZoJjkPgằn từng5wsWM2FZ ch5wsWM2FZữ: “5wsWM2FZĐàm pjZoJjkPTĩnh, pjZoJjkPcô tưởngpjZoJjkP đến giờik4g pjZoJjkPtôi pjZoJjkPcòn 5wsWM2FZđể c5wsWM2FZô muốnpjZoJjkP 5wsWM2FZgì được5wsWM2FZ n5wsWM2FZấy sao?”

Dứt lờ5wsWM2FZi, ik4ganh đứ5wsWM2FZng pjZoJjkPdậy xô cửapjZoJjkP bỏ5wsWM2FZ đi.ik4g Vàoik4g 5wsWM2FZthang 5wsWM2FZmáy aik4gnh mớ5wsWM2FZi nik4ghận 5wsWM2FZra mìnpjZoJjkPh đ5wsWM2FZang rpjZoJjkPun ik4grẩy. Điều5wsWM2FZ hpjZoJjkPoà trong 5wsWM2FZ thang máypjZoJjkP thổiik4g 5wsWM2FZvù vù,pjZoJjkP khpjZoJjkPiến ik4ganh lạpjZoJjkPnh chpjZoJjkPưa từngpjZoJjkP thấy.5wsWM2FZ ApjZoJjkPnh đik4gi th5wsWM2FZang máyik4g xuốngpjZoJjkP pjZoJjkPtận tầng hầm5wsWM2FZ đ5wsWM2FZể pjZoJjkPxe. VừpjZoJjkPa lêpjZoJjkPn x5wsWM2FZe, ik4ganh đãik4g lpjZoJjkPần tìmik4g hộp5wsWM2FZ cứupjZoJjkP thươnpjZoJjkPg, mpjZoJjkPở r5wsWM2FZa lấyik4g c5wsWM2FZặp nhiệt độ,pjZoJjkP bấypjZoJjkP pjZoJjkPgiờ mớipjZoJjkP ý5wsWM2FZ t5wsWM2FZhức đượcpjZoJjkP mìnpjZoJjkPh đaik4gng làm5wsWM2FZ pjZoJjkPgì. VốnpjZoJjkP dĩpjZoJjkP anpjZoJjkPh đị5wsWM2FZnh đợi5wsWM2FZ Đàmik4g TĩpjZoJjkPnh tpjZoJjkPắm xong ik4gsẽ xuốnpjZoJjkPg pjZoJjkPlấy cặpik4g nhiệtpjZoJjkP độik4g lêik4gn 5wsWM2FZđo ik4gxem cô5wsWM2FZ c5wsWM2FZòn spjZoJjkPốt khôik4gng. 5wsWM2FZNhưng gi5wsWM2FZờ tìpjZoJjkPm c5wsWM2FZặp nhiệt độ5wsWM2FZ còik4gn pjZoJjkPcó tik4gác dik4gụng gìpjZoJjkP? ik4gCòn 5wsWM2FZích ik4ggì nữa?

Cặp nh5wsWM2FZiệt ik4gđộ pjZoJjkPbị anpjZoJjkPh siết chặpjZoJjkPt ik4gđến gãik4gy đôi,5wsWM2FZ thuỷik4g ti5wsWM2FZnh cắmik4g 5wsWM2FZsâu vpjZoJjkPào lpjZoJjkPòng b5wsWM2FZàn ik4gtay apjZoJjkPnh, mpjZoJjkPáu và5wsWM2FZ tpjZoJjkPhủy ng5wsWM2FZân ch5wsWM2FZ xuống, 5wsWM2FZanh 5wsWM2FZcũng ik4gkhông tik4ghấy đaupjZoJjkP. 5wsWM2FZCuối cùng5wsWM2FZ câ5wsWM2FZu nóik4gi của5wsWM2FZ pjZoJjkPanh chỉ5wsWM2FZ làik4g mộ5wsWM2FZt ik4gtrò cườipjZoJjkP, hay mộtpjZoJjkP nik4gỗ lik4gực ch5wsWM2FZe đik4gậy ik4gyếu pjZoJjkPớt. TpjZoJjkPại s5wsWM2FZao cik4gô dá5wsWM2FZm mở5wsWM2FZ miệng5wsWM2FZ đò5wsWM2FZi tiềnik4g apjZoJjkPnh? Chik4gính vì ik4gcô biế5wsWM2FZt rõik4g ik4grằng, đến5wsWM2FZ tậ5wsWM2FZn bâik4gy gpjZoJjkPiờ, aik4gnh vẫ5wsWM2FZn pjZoJjkPsẽ đểik4g cpjZoJjkPô muố5wsWM2FZn 5wsWM2FZgì đượcpjZoJjkP nấy.pjZoJjkP CôpjZoJjkP coiik4g mình l5wsWM2FZà ik4ghàng ik4ghoá bán5wsWM2FZ pjZoJjkPcho pjZoJjkPanh, lầnpjZoJjkP t5wsWM2FZrước ik4gcô đòik4gi bpjZoJjkPa vạn,ik4g pjZoJjkPlần nik4gày pjZoJjkPlại muốnpjZoJjkP mườiik4g vạn. ik4g Cho dù5wsWM2FZ ik4gvạn bấtpjZoJjkP đắ5wsWM2FZc dĩpjZoJjkP, cik4gho dik4gù c5wsWM2FZô thpjZoJjkPật pjZoJjkPsự pjZoJjkPthiếu ti5wsWM2FZền, 5wsWM2FZnhưng tạiik4g pjZoJjkPsao cik4gô lạiik4g làm 5wsWM2FZnhư ik4gthế, cứik4g nh5wsWM2FZư sợ5wsWM2FZ rằng5wsWM2FZ v5wsWM2FZẫn còpjZoJjkPn mộtik4g chút5wsWM2FZ hồiik4g ứik4gc đẹppjZoJjkP 5wsWM2FZđẽ ik4gnào pjZoJjkPđó, 5wsWM2FZcứ nhik4gư sợ5wsWM2FZ anh chpjZoJjkPưa thpjZoJjkPật sựik4g nảnpjZoJjkP lpjZoJjkPòng vậy?

Anh v5wsWM2FZô cùn5wsWM2FZg hốiik4g hpjZoJjkPận, sau k5wsWM2FZhi đipjZoJjkP ik4glòng 5wsWM2FZvòng ik4gtrên ik4gđường, ik4gtại spjZoJjkPao lpjZoJjkPại đ5wsWM2FZến pjZoJjkPchỗ cô.pjZoJjkP VpjZoJjkPì biếtpjZoJjkP rằnik4gg ik4gcô khik4gông còn cpjZoJjkPhỗ nàopjZoJjkP kháik4gc npjZoJjkPữa, màpjZoJjkP cpjZoJjkPô lạiik4g ik4gđang 5wsWM2FZốm. Kik4ghi thik4gấy c5wsWM2FZô đ5wsWM2FZịnh pjZoJjkPtrèo 5wsWM2FZrào, pjZoJjkPanh không 5wsWM2FZ sao kìm5wsWM2FZ đ5wsWM2FZược, vội5wsWM2FZ dậ5wsWM2FZp thuốpjZoJjkPc ik4gchạy l5wsWM2FZại tópjZoJjkPm 5wsWM2FZlấy ngưik4gời pik4ghụ nữpjZoJjkP ik4gto gpjZoJjkPan k5wsWM2FZia. ĐúnpjZoJjkPg vậy, ik4g anh húpjZoJjkPt thuốc,5wsWM2FZ gầnpjZoJjkP đâik4gy ik4ganh 5wsWM2FZmới hú5wsWM2FZt, bik4gởi thựcpjZoJjkP sựik4g quáik4g phiềnpjZoJjkP mu5wsWM2FZộn. Anik4gh hối5wsWM2FZ hậnpjZoJjkP tại saik4go lạipjZoJjkP đư5wsWM2FZa ik4gcô 5wsWM2FZđến khácpjZoJjkPh sạnik4g, vpjZoJjkPì biế5wsWM2FZt pjZoJjkPcô k5wsWM2FZhông pjZoJjkPcó nik4gơi n5wsWM2FZào 5wsWM2FZđể ngik4gủ 5wsWM2FZnữa. ApjZoJjkPnh hpjZoJjkPối hậpjZoJjkPn tại saik4go lạipjZoJjkP thepjZoJjkPo côpjZoJjkP lên5wsWM2FZ phòng,5wsWM2FZ a5wsWM2FZnh vốik4gn chỉ5wsWM2FZ 5wsWM2FZđịnh đpjZoJjkPưa chìapjZoJjkP khoá5wsWM2FZ phòng5wsWM2FZ rồi5wsWM2FZ điik4g. pjZoJjkPAnh chỉ mu5wsWM2FZốn 5wsWM2FZđể c5wsWM2FZô tắpjZoJjkPm ik4gnước nónpjZoJjkPg, nhpjZoJjkPư vậyik4g cik4gó t5wsWM2FZác dụ5wsWM2FZng gi5wsWM2FZúp hpjZoJjkPạ sik4gốt. ApjZoJjkPnh địnhik4g cặik4gp 5wsWM2FZnhiệt độ chpjZoJjkPo cik4gô r5wsWM2FZồi s5wsWM2FZẽ đi5wsWM2FZ. Dùik4g 5wsWM2FZsao pjZoJjkPanh cik4gũng khôpjZoJjkPng nik4gên độnik4gg l5wsWM2FZòng thưik4gơng xótpjZoJjkP cô,ik4g bởipjZoJjkP người ph5wsWM2FZụ n5wsWM2FZữ nik4gày 5wsWM2FZcó thể5wsWM2FZ 5wsWM2FZnắm lấpjZoJjkPy cơ5wsWM2FZ hội5wsWM2FZ nhỏpjZoJjkP nho5wsWM2FZi đópjZoJjkP ik4gđể giánik4gg cik4gho 5wsWM2FZanh mộtpjZoJjkP đ5wsWM2FZòn tàpjZoJjkPn nhẫn nhất.

Cho pjZoJjkPdù bảpjZoJjkPy nă5wsWM2FZm trướcpjZoJjkP vik4gì nguyên nhân5wsWM2FZ ik4ggì t5wsWM2FZhì pjZoJjkPhiện giờik4g 5wsWM2FZanh cũpjZoJjkPng tpjZoJjkPin pjZoJjkPchắc ítpjZoJjkP 5wsWM2FZnhất pjZoJjkPhồi đóik4g cpjZoJjkPô cik4gũng 5wsWM2FZnói một câupjZoJjkP thật5wsWM2FZ lòn5wsWM2FZg, đó5wsWM2FZ ik4glà cpjZoJjkPô cik4ghưa 5wsWM2FZbao giik4gờ yêupjZoJjkP ik4ganh. pjZoJjkPNăm đóik4g 5wsWM2FZnếu c5wsWM2FZô pjZoJjkPcó chú5wsWM2FZt xí5wsWM2FZu thật5wsWM2FZ lòng vớpjZoJjkPi ik4ganh, pjZoJjkPhẳn hiện5wsWM2FZ tại5wsWM2FZ pjZoJjkPcô đã5wsWM2FZ khik4gông tuyệt5wsWM2FZ tìik4gnh đik4gến pjZoJjkPmức đik4gem tìnik4gh 5wsWM2FZcảm trpjZoJjkPong quá kh5wsWM2FZứ lpjZoJjkPàm vũ5wsWM2FZ kh5wsWM2FZí đik4gả thương5wsWM2FZ 5wsWM2FZanh. Nụik4g h5wsWM2FZôn lúcik4g ik4gchiều gpjZoJjkPiống nhik4gư mik4gột pjZoJjkPgiấc mpjZoJjkPộng, anh cảmpjZoJjkP pjZoJjkPthấy cămik4g ghét5wsWM2FZ chínpjZoJjkPh mik4gình, tại5wsWM2FZ sa5wsWM2FZo mpjZoJjkPới pjZoJjkPcó ch5wsWM2FZút h5wsWM2FZy v5wsWM2FZọng mà5wsWM2FZ đã5wsWM2FZ kỳpjZoJjkP vọngik4g pjZoJjkPnhư vậy? Tik4gại sa5wsWM2FZo lạ5wsWM2FZi 5wsWM2FZtự ik4gdối mìnpjZoJjkPh dốik4gi ngườiik4g rằngpjZoJjkP cô5wsWM2FZ cóik4g nỗpjZoJjkPi khổ5wsWM2FZ bấtpjZoJjkP ik4gđắc dĩ?pjZoJjkP Tạiik4g sa5wsWM2FZo khi nhik4gìn thik4gấy cô5wsWM2FZ 5wsWM2FZrơi nướcik4g ik4gmắt, aik4gnh 5wsWM2FZlại đapjZoJjkPu lòng?

Nhiếp VpjZoJjkPũ Thịnh,pjZoJjkP màyik4g là ik4g thằng ngố5wsWM2FZc, ngố5wsWM2FZc npjZoJjkPhất tik4ghế 5wsWM2FZgiới này.

Rốt cuộc5wsWM2FZ đik4gến 5wsWM2FZbao giờ pjZoJjkPmày mpjZoJjkPới tỉnhik4g ra?