You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật bupbra NhikN4EYq2qếp VũD8dq7pi5 Thịnh D8dq7pi5cũng chbupbưa ngkN4EYq2qhĩ xD8dq7pi5ong nhữngD8dq7pi5 điềkN4EYq2qu D8dq7pi5muốn nóD8dq7pi5i vkN4EYq2qới Đbupbàm Tĩnh,D8dq7pi5 vbupbì vậyD8dq7pi5 sakN4EYq2qu kkN4EYq2qhi đónD8dq7pi5g cửa xe,bupb ankN4EYq2qh trD8dq7pi5ầm mặD8dq7pi5c mD8dq7pi5ột lúkN4EYq2qc rD8dq7pi5ồi hỏikN4EYq2q: “AD8dq7pi5i khám?”

Đàm TĩkN4EYq2qnh nD8dq7pi5gẩn D8dq7pi5ra mD8dq7pi5ột thoáng mớikN4EYq2q hiểuD8dq7pi5 abupbnh kN4EYq2qđang bupbhỏi vừbupba rồibupb akN4EYq2qi D8dq7pi5khám chbupbo côD8dq7pi5, bènD8dq7pi5 trảD8dq7pi5 D8dq7pi5lời: “D8dq7pi5Bác sĩ Trương.”

Bệnh vibupbện cóD8dq7pi5 kN4EYq2qquá nkN4EYq2qhiều bác sĩD8dq7pi5 D8dq7pi5Trương, bupbanh khôngbupb bibupbết D8dq7pi5là aibupb, lạkN4EYq2qi hỏi:D8dq7pi5 “Đơnbupb thbupbuốc đâu?”

Đàm bupbTĩnh cầmbupb bupbbệnh D8dq7pi5án bị D8dq7pi5 vân vkN4EYq2qê đkN4EYq2qến nD8dq7pi5hàu nbupbát kN4EYq2qđưa bupbcho kN4EYq2qanh, abupbnh đọcD8dq7pi5 chẩD8dq7pi5n đoánbupb vàbupb thuốbupbc, thấybupb ghD8dq7pi5i làkN4EYq2q cảD8dq7pi5m mạo phonbupbg hD8dq7pi5àn, chắnkN4EYq2q hẳbupbn hồkN4EYq2qi cbupbhiều bupbcô đãbupb bupbbị ngấbupbm mưa.

Anh nóD8dq7pi5i: “MaiD8dq7pi5 côbupb đbupbừng bupbtới phòng bupbbệnh trôkN4EYq2qng thằngD8dq7pi5 kN4EYq2qbé nữa,kN4EYq2q sẽD8dq7pi5 bịbupb tkN4EYq2qruyền nhiễm.”

“Là cảmD8dq7pi5 mạD8dq7pi5o bupbphong hàn bupb thôi mà…”

“Bệnh vkN4EYq2qiện ckN4EYq2qó kN4EYq2qquy định.”

Đàm kN4EYq2qTĩnh qbupbuan sátD8dq7pi5 nétD8dq7pi5 mặt Nhbupbiếp VũkN4EYq2q D8dq7pi5Thịnh, tkN4EYq2qhấy anD8dq7pi5h vẫD8dq7pi5n gibupbữ gbupbiọng điệkN4EYq2qu lbupbạnh lùngkN4EYq2q mD8dq7pi5áy mócbupb khiếbupbn côkN4EYq2q kN4EYq2qkhông biết pbupbhải nóikN4EYq2q D8dq7pi5gì mớibupb đkN4EYq2qúng. kN4EYq2qĐột nD8dq7pi5hiên abupbnh hỏi:kN4EYq2q “TạikN4EYq2q sao?”

“Tại D8dq7pi5sao cáD8dq7pi5i gì?”

“Bảy năD8dq7pi5m trước,kN4EYq2q tạiD8dq7pi5 kN4EYq2qsao lại nóibupb bupbvới D8dq7pi5tôi nhữnD8dq7pi5g lờibupb đó?bupb kN4EYq2qNhất địnhbupb D8dq7pi5có ngD8dq7pi5uyên nD8dq7pi5hân, tD8dq7pi5ại sD8dq7pi5ao vậy?”

Đàm TĩnD8dq7pi5h hbupbít sâuD8dq7pi5 một hơibupb, chuyệnbupb kN4EYq2qxảy rbupba đbupbã bảykN4EYq2q kN4EYq2qnăm, D8dq7pi5nhắc lạikN4EYq2q cbupbòn ckN4EYq2qó bupbý nghĩabupb D8dq7pi5gì nữbupba? D8dq7pi5Cô đáp:bupb “Tôi khôngbupb mubupbốn cbupbho aD8dq7pi5nh bupbbiết. ThựD8dq7pi5c raD8dq7pi5, lúckN4EYq2q đkN4EYq2qó tôiD8dq7pi5 bupbvô cùng,kN4EYq2q vôkN4EYq2q cùD8dq7pi5ng hậnD8dq7pi5 anh.”

“Còn kN4EYq2qbây gkN4EYq2qiờ bupbthì sao?”

ngơ nbupbgẩn kN4EYq2qnhắc lạibupb: “Bây giờ?”

“Bây gikN4EYq2qờ kN4EYq2qcòn hậnkN4EYq2q tôi không?”

Đàm Tĩnbupbh cắnbupb môikN4EYq2q, cbupbâu hbupbỏi này thậtbupb bupbkhó D8dq7pi5trả lkN4EYq2qời. kN4EYq2qCô D8dq7pi5không biếtbupb kN4EYq2qtại D8dq7pi5sao anD8dq7pi5h lạkN4EYq2qi D8dq7pi5hỏi dồbupbn nhưbupb vậbupby, mọD8dq7pi5i thứ trokN4EYq2qng bupbquá khứkN4EYq2q D8dq7pi5đã qukN4EYq2qa rồbupbi, kN4EYq2qgiữa hD8dq7pi5ọ đãD8dq7pi5 cD8dq7pi5ó quákN4EYq2q nD8dq7pi5hiều ngD8dq7pi5ười bupbvà kN4EYq2qsự bupbviệc, D8dq7pi5từ lâD8dq7pi5u đã cbupbhẳng kN4EYq2qthể qkN4EYq2quay lkN4EYq2qại nhưbupb xưkN4EYq2qa nữa,D8dq7pi5 khôbupbng phảbupbi bupbthế sao?

“Từng cóD8dq7pi5 ngườiD8dq7pi5 nóbupbi với tôi,bupb nhiềukN4EYq2q lúcD8dq7pi5 hậD8dq7pi5n lbupbà vbupbì kN4EYq2qyêu. Đàmbupb bupbTĩnh, côkN4EYq2q ykN4EYq2qêu tkN4EYq2qôi khkN4EYq2qông? CD8dq7pi5ô cD8dq7pi5ó từngD8dq7pi5 yêubupb tôi không?”

Đàm Tĩnbupbh khôngD8dq7pi5 kN4EYq2qbiết nên nóikN4EYq2q gìbupb, đD8dq7pi5ối vớiD8dq7pi5 cô,kN4EYq2q chữkN4EYq2q D8dq7pi5“yêu” đãkN4EYq2q trởkN4EYq2q nD8dq7pi5ên quD8dq7pi5á đkN4EYq2qỗi xbupba lạbupb kN4EYq2qvà xbupba D8dq7pi5xỉ. MộtD8dq7pi5 ngưbupbời phải kN4EYq2qvật lkN4EYq2qộn vớiD8dq7pi5 sốbupb mệnD8dq7pi5h D8dq7pi5có bupbtư ckN4EYq2qách gD8dq7pi5ì trbupbông ckN4EYq2qhờ vbupbào tìkN4EYq2qnh yêu?

Cô trầmkN4EYq2q mặckN4EYq2q kN4EYq2qquá lâD8dq7pi5u khiến NhiếpkN4EYq2q VkN4EYq2qũ TD8dq7pi5hịnh cànkN4EYq2qg kbupbhó chkN4EYq2qịu, bupbanh cảmbupb thấyD8dq7pi5 D8dq7pi5mình lạikN4EYq2q tựbupb chuốcbupb nbupbhục vbupbào tD8dq7pi5hân. Đủ rbupbồi, tạbupbi D8dq7pi5sao kN4EYq2qanh lạikN4EYq2q D8dq7pi5hôn ngưbupbời phụD8dq7pi5 D8dq7pi5nữ nàD8dq7pi5y? TạikN4EYq2q sabupbo D8dq7pi5anh lạikN4EYq2q bupblà bákN4EYq2qc sĩbupb bupbđiều trị chínhD8dq7pi5 bupbcho coD8dq7pi5n D8dq7pi5trai bupbcô tkN4EYq2qa? bupbThật nựbupbc cười!

“Xuống xe.”

Cô hkN4EYq2qốt hoảkN4EYq2qng nhD8dq7pi5ìn kN4EYq2qanh, thấy kN4EYq2qnét bupbmặt aD8dq7pi5nh vẫnkN4EYq2q bìbupbnh lặD8dq7pi5ng kN4EYq2qnhư nướckN4EYq2q, nbupbhưng ngókN4EYq2qn taD8dq7pi5y nD8dq7pi5ắm vôbupb lănkN4EYq2qg đãbupb bupbtrắng bệchD8dq7pi5. Anh lặpbupb lD8dq7pi5ại: “Xuốbupbng xe.”

Đàm bupbTĩnh D8dq7pi5xuống kN4EYq2qxe, nhìn kN4EYq2qanh lákN4EYq2qi xkN4EYq2qe rD8dq7pi5a khỏkN4EYq2qi bãi,D8dq7pi5 chiếcbupb bupbxe rấtkN4EYq2q D8dq7pi5nhanh lD8dq7pi5ao vúbupbt bupbđi, nhưnD8dq7pi5g bupbtrước khbupbi đếkN4EYq2qn cửkN4EYq2qa ra, lạibupb độtD8dq7pi5 ngộkN4EYq2qt phkN4EYq2qanh kN4EYq2q“két” mộbupbt kN4EYq2qtiếng. kN4EYq2qGiữa đêm,kN4EYq2q tibupbếng báD8dq7pi5nh kN4EYq2qxe bupbma kN4EYq2qsát kN4EYq2qvới nền đấtbupb vkN4EYq2qô bupbcùng chóbupbi tbupbai khbupbiến akN4EYq2qnh bkN4EYq2qảo vệD8dq7pi5 D8dq7pi5đang ngủkN4EYq2q gậbupbt kN4EYq2qsực tỉnhD8dq7pi5 giấc,bupb nhìbupbn thấyD8dq7pi5 ngbupbười trong bupbxe, akN4EYq2qnh tbupba liềD8dq7pi5n mbupbở cửaD8dq7pi5 chào:bupb “Bábupbc bupbsĩ NhiếpkN4EYq2q lạkN4EYq2qi tănkN4EYq2qg kN4EYq2qca D8dq7pi5đấy à?”D8dq7pi5 bupbVừa nkN4EYq2qói anh bupbta vừabupb kéobupb thankN4EYq2qh cbupbhắn lêbupbn. Thếbupb nhưnkN4EYq2qg D8dq7pi5Nhiếp bupbVũ ThịkN4EYq2qnh tkN4EYq2qrước nbupbay luônkN4EYq2q lịcD8dq7pi5h sbupbự với mọibupb ngườibupb lạibupb khôbupbng hềbupb nókN4EYq2qi nửaD8dq7pi5 lờibupb cbupbảm ơnbupb, bupbkhi tbupbhanh chắD8dq7pi5n đưD8dq7pi5ợc kkN4EYq2qéo D8dq7pi5lên hD8dq7pi5ẳn, chiếc bupbxe liềnkN4EYq2q lkN4EYq2qao đD8dq7pi5i D8dq7pi5như têbupbn bắn,bupb biếnkN4EYq2q mấtD8dq7pi5 trD8dq7pi5ong D8dq7pi5màn đêm.

Anh bkN4EYq2qảo kN4EYq2qvệ gãD8dq7pi5i gãibupb đầu, bupb định nằmD8dq7pi5 xuD8dq7pi5ống ngủbupb tiếbupbp thìD8dq7pi5 thấybupb bupbtrong bãbupbi bupbđỗ cóD8dq7pi5 mộtD8dq7pi5 ngườD8dq7pi5i đứngD8dq7pi5 bkN4EYq2qất đbupbộng. Dưới bupbánh bupbsáng bupblờ mờ,kN4EYq2q anbupbh bảobupb vệbupb chỉD8dq7pi5 nhbupbìn D8dq7pi5ra D8dq7pi5đó lbupbà pD8dq7pi5hụ bupbnữ, vìD8dq7pi5 hìkN4EYq2qnh nhưkN4EYq2q ngD8dq7pi5ười đbupbó mặc váD8dq7pi5y. ChắD8dq7pi5c D8dq7pi5là bupbmột bákN4EYq2qc sbupbĩ tăngkN4EYq2q ca…D8dq7pi5 D8dq7pi5Anh bảoD8dq7pi5 kN4EYq2qvệ ngkN4EYq2qáp dàikN4EYq2q D8dq7pi5một ckN4EYq2qái, D8dq7pi5tối nbupbay qkN4EYq2quả kN4EYq2qlà quá nhkN4EYq2qiều cbupba cbupbấp cứu.

Đàm TĩD8dq7pi5nh bupbđứng ởbupb đóbupb mộtkN4EYq2q lúc, D8dq7pi5khi NhiếpD8dq7pi5 VD8dq7pi5ũ ThịnhkN4EYq2q kN4EYq2qlái kN4EYq2qxe kN4EYq2qđi, ankN4EYq2qh bupbkhông kN4EYq2qhề nhìkN4EYq2qn côbupb lD8dq7pi5ấy mộD8dq7pi5t cái,bupb nêD8dq7pi5n kN4EYq2qcô vô ckN4EYq2qùng lD8dq7pi5o bupblắng. ThậkN4EYq2qt kN4EYq2qra D8dq7pi5bấy nhiêuD8dq7pi5 nămD8dq7pi5 rồkN4EYq2qi màD8dq7pi5 abupbnh khôbupbng kN4EYq2qhề thbupbay đổi,bupb D8dq7pi5mỗi kN4EYq2qkhi anh tkN4EYq2quyệt vọD8dq7pi5ng, côkN4EYq2q vẫnbupb cbupbó kN4EYq2qthể nhậnkN4EYq2q kN4EYq2qra được.kN4EYq2q CD8dq7pi5ô rấbupbt lD8dq7pi5o NhikN4EYq2qếp VũkN4EYq2q ThịnhD8dq7pi5 xD8dq7pi5ảy kN4EYq2qra chuyệkN4EYq2qn, thâm D8dq7pi5chí ckN4EYq2qòn muốnkN4EYq2q bupbgọi chD8dq7pi5o akN4EYq2qnh, nhưngbupb khD8dq7pi5i lấykN4EYq2q điD8dq7pi5ện D8dq7pi5thoại rbupba ấbupbn sốbupb củD8dq7pi5a akN4EYq2qnh, ckN4EYq2qô kN4EYq2qlại do dự.

Cô cònD8dq7pi5 bupbtư cákN4EYq2qch gkN4EYq2qì đểD8dq7pi5n gọi cbupbho anD8dq7pi5h bupbđây? Đếbupbn nụbupb hônkN4EYq2q khônD8dq7pi5g thểbupb kiềmD8dq7pi5 chếbupb kikN4EYq2qa bupbcũng bbupbị bupbanh kN4EYq2qcho bupbrằng cbupbó dụngkN4EYq2q tâm khácD8dq7pi5. VậkN4EYq2qy thìD8dq7pi5 cứkN4EYq2q đểbupb nghD8dq7pi5ĩ D8dq7pi5như bupbthế đi,D8dq7pi5 ĐàD8dq7pi5m Tĩnbupbh bupbcủa kN4EYq2qquá khứbupb đkN4EYq2qã chD8dq7pi5ết rồibupb, ckN4EYq2qô không muốnkN4EYq2q kN4EYq2qtạo bupbcho mìD8dq7pi5nh kN4EYq2qchút hbupby vọngD8dq7pi5 kN4EYq2qnào nữa.

Vì bịkN4EYq2q sD8dq7pi5ốt nêbupbn D8dq7pi5y tá D8dq7pi5 không bupbcho kN4EYq2qcô vbupbề phòngkN4EYq2q bệD8dq7pi5nh, đứnbupbg kN4EYq2qở bD8dq7pi5ãi đD8dq7pi5ỗ kN4EYq2qxe cũD8dq7pi5ng khôngbupb phảkN4EYq2qi cáchkN4EYq2q, cuốD8dq7pi5i cùnbupbg cbupbô quyết địkN4EYq2qnh vềkN4EYq2q nD8dq7pi5hà. Cbupbô cầnkN4EYq2q D8dq7pi5phải ngủkN4EYq2q, mbupbấy ngàybupb bupbnay ởbupb bệkN4EYq2qnh vbupbiện cbupbô đềubupb khônD8dq7pi5g đượckN4EYq2q ngon gikN4EYq2qấc, giờbupb kN4EYq2qbị ốkN4EYq2qm lạiD8dq7pi5 càngD8dq7pi5 thêmbupb D8dq7pi5mệt mỏi.

Cũng mbupbay cònbupb D8dq7pi5có xbupbe bkN4EYq2quýt chạy suốbupbt đêmbupb, cbupbó điềD8dq7pi5u khbupbi đổiD8dq7pi5 bupbtuyến hbupbơi phiềnD8dq7pi5 mộtD8dq7pi5 chD8dq7pi5út. KhkN4EYq2qi D8dq7pi5cô vD8dq7pi5ề đkN4EYq2qến bên ngbupboài kD8dq7pi5hu nhàbupb D8dq7pi5mình bupbthì đãbupb bupblà hkN4EYq2qai giờkN4EYq2q sángkN4EYq2q. QuáD8dq7pi5n ăkN4EYq2qn hbupbai bênD8dq7pi5 đườngD8dq7pi5 đãkN4EYq2q dọnD8dq7pi5 hànbupbg cả, chỉbupb bupbcòn quánD8dq7pi5 InterD8dq7pi5net D8dq7pi5vẫn mởbupb cửa,D8dq7pi5 ákN4EYq2qnh đèbupbn từD8dq7pi5 bêbupbn kN4EYq2qtrong hắtkN4EYq2q bupbra mặtbupb đường,kN4EYq2q khi Đàbupbm Tĩbupbnh điD8dq7pi5 nganbupbg qkN4EYq2qua, chỉD8dq7pi5 cóD8dq7pi5 mìD8dq7pi5nh bóngkN4EYq2q bupbcô đD8dq7pi5ơn độc.

Cửa sD8dq7pi5ắt củakN4EYq2q kN4EYq2qkhu nbupbhà D8dq7pi5đã khóa, nhưkN4EYq2qng nhữngkN4EYq2q ngườikN4EYq2q D8dq7pi5về muộnbupb đềbupbu bupbcó cách,bupb cD8dq7pi5ô quấnkN4EYq2q mộbupbt góckN4EYq2q vbupbáy vàobupb hônbupbg định trèoD8dq7pi5 lkN4EYq2qên. VừD8dq7pi5a bupbmới bD8dq7pi5ám vàbupbo labupbn cbupban sắt,bupb giẫmkN4EYq2q chkN4EYq2qân lkN4EYq2qên ôbupb đkN4EYq2qầu tibupbên thD8dq7pi5ì bupbcánh takN4EYq2qy bupbcô bị ngkN4EYq2qười bupbta bupbtóm lấy,kN4EYq2q khikN4EYq2qến ckN4EYq2qô suýD8dq7pi5t nữaD8dq7pi5 hékN4EYq2qt lên.bupb QkN4EYq2quay lạibupb nhìnkN4EYq2q, côbupb bupbtrông thấy NhikN4EYq2qếp bupbVũ ThD8dq7pi5ịnh sắD8dq7pi5c mặtD8dq7pi5 sD8dq7pi5a sầmD8dq7pi5, akN4EYq2qnh hỏD8dq7pi5i: kN4EYq2q“Cô địnhkN4EYq2q trèokN4EYq2q qua?”

Tại bupbsao anbupbh lD8dq7pi5ại ởD8dq7pi5 đây?kN4EYq2q Xe củabupb anD8dq7pi5h dừngkN4EYq2q kN4EYq2qở cácbupbh đóD8dq7pi5 khD8dq7pi5ông kN4EYq2qxa, cD8dq7pi5ó lẽkN4EYq2q aD8dq7pi5nh kN4EYq2qđã ởkN4EYq2q đâkN4EYq2qy từbupb D8dq7pi5lâu màbupb cbupbô khbupbông đD8dq7pi5ể ý.

“Lên xe.”D8dq7pi5 AD8dq7pi5nh kbupbéo cbupbô về phíkN4EYq2qa chD8dq7pi5iếc xkN4EYq2qe, ckN4EYq2qô bupbloạng kN4EYq2qchoạng theD8dq7pi5o saubupb. D8dq7pi5Đến gầkN4EYq2qn bupbxe cbupbô mớibupb thấyD8dq7pi5 cạnkN4EYq2qh D8dq7pi5xe toànkN4EYq2q đầu kN4EYq2qlọc thuốcbupb bupblá, ítD8dq7pi5 nhkN4EYq2qất D8dq7pi5cũng hD8dq7pi5ơn chbupbục cákN4EYq2qi. CD8dq7pi5ó đikN4EYq2qều NhiếpD8dq7pi5 VkN4EYq2qũ ThịnkN4EYq2qh chưakN4EYq2q bakN4EYq2qo gbupbiờ hút tD8dq7pi5huốc, cóD8dq7pi5 D8dq7pi5lẽ anD8dq7pi5h vbupbừa khbupbéo đỗD8dq7pi5 kN4EYq2qxe kN4EYq2qở đâyD8dq7pi5 thôi.

Cuối cùnD8dq7pi5g ckN4EYq2qô giằngkN4EYq2q bupbra khỏi taD8dq7pi5y anD8dq7pi5h: “ND8dq7pi5hiếp kN4EYq2qVũ Thbupbịnh, akN4EYq2qnh thD8dq7pi5a ckN4EYq2qho bupbtôi đi…”

Anh dừngD8dq7pi5 lbupbại, nhD8dq7pi5ưng D8dq7pi5tay vẫn khbupbông buônkN4EYq2qg, giọnkN4EYq2qg điệuD8dq7pi5 lạnhbupb lùbupbng bupbmà châbupbm biếkN4EYq2qm: “Bảybupb D8dq7pi5năm trướD8dq7pi5c cbupbô khôngbupb tha chbupbo tôi,kN4EYq2q tạikN4EYq2q sakN4EYq2qo kN4EYq2qbây gibupbờ tbupbôi lạikN4EYq2q phảikN4EYq2q tD8dq7pi5ha chkN4EYq2qo cô?”

Nhiếp VũD8dq7pi5 ThịkN4EYq2qnh hD8dq7pi5iện giờ D8dq7pi5 không D8dq7pi5chỉ bupbtàn nhẫbupbn mkN4EYq2qà bupbcòn kN4EYq2qmừng giậkN4EYq2qn thấD8dq7pi5t thường.D8dq7pi5 CD8dq7pi5ô vừkN4EYq2qa mệtkN4EYq2q vừD8dq7pi5a buồnbupb nD8dq7pi5gủ, D8dq7pi5không thể chốnD8dq7pi5g lD8dq7pi5ại đượcbupb sứcD8dq7pi5 mạnbupbh củaD8dq7pi5 aD8dq7pi5nh, D8dq7pi5anh đẩybupb cbupbô vD8dq7pi5ào gbupbhế sD8dq7pi5au, độngbupb tábupbc D8dq7pi5rất thôkN4EYq2q bạo. bupbĐàm TD8dq7pi5ĩnh cảmbupb kN4EYq2qgiác kN4EYq2qtối naD8dq7pi5y akN4EYq2qnh D8dq7pi5như mkN4EYq2qột ckN4EYq2qon nbupbgười khácbupb vậykN4EYq2q. Nhiếbupbp VũkN4EYq2q D8dq7pi5Thịnh bkN4EYq2qảy năm sD8dq7pi5au vbupbốn dD8dq7pi5ĩ kN4EYq2qđã lbupbà ngườikN4EYq2q khácbupb, D8dq7pi5nhưng tốiD8dq7pi5 nakN4EYq2qy kN4EYq2qanh kN4EYq2qlại gbupbiống D8dq7pi5như D8dq7pi5một Nhiếbupbp Vũbupb Thịnh tbupbhứ kN4EYq2qba bupbnữa. bupbBộ dạbupbng ankN4EYq2qh kN4EYq2qhệt nhD8dq7pi5ư mộtkN4EYq2q kẻbupb bupbsay khướt,D8dq7pi5 D8dq7pi5nhưng cbupbô biếtbupb aD8dq7pi5nh khôngbupb hề uốnkN4EYq2qg mộbupbt gibupbọt rượuD8dq7pi5 nbupbào, cbupbó điều,kN4EYq2q dườkN4EYq2qng nkN4EYq2qhư aD8dq7pi5nh đãkN4EYq2q mkN4EYq2qất đD8dq7pi5i D8dq7pi5lý trí.

Anh kN4EYq2qlái xbupbe D8dq7pi5dọc thkN4EYq2qeo đưkN4EYq2qờng cái, khôkN4EYq2qng D8dq7pi5bao D8dq7pi5lâu skN4EYq2qau, xbupbe đkN4EYq2qến D8dq7pi5một kháchD8dq7pi5 sạkN4EYq2qn ckN4EYq2qao cấkN4EYq2qp. D8dq7pi5Anh lkN4EYq2qái D8dq7pi5xe kN4EYq2qđến trưkN4EYq2qớc cửa, nhânbupb viêD8dq7pi5n D8dq7pi5ra mởbupb cửa,bupb bupbanh xuốngD8dq7pi5 kN4EYq2qxe, ckN4EYq2qô bupbcũng xkN4EYq2quống kN4EYq2qtheo, xkN4EYq2qe đượcbupb nD8dq7pi5hân viD8dq7pi5ên lái vàoD8dq7pi5 bbupbãi, cbupbòn ankN4EYq2qh điD8dq7pi5 thbupbẳng đkN4EYq2qến bupbquầy D8dq7pi5lễ tân,D8dq7pi5 lấyD8dq7pi5 chứngkN4EYq2q mikN4EYq2qnh tbupbhư bảobupb kN4EYq2qmuốn D8dq7pi5thuê một phkN4EYq2qòng kN4EYq2qcó giườngbupb tD8dq7pi5o. Lễbupb tânbupb khbupbó xửkN4EYq2q nkN4EYq2qói phòD8dq7pi5ng D8dq7pi5giường tkN4EYq2qo kN4EYq2qđã hD8dq7pi5ết kN4EYq2qmất rồbupbi, chỉkN4EYq2q bupbcòn phòng ckN4EYq2qho D8dq7pi5những nbupbgười hưởngbupb tuầnbupb tD8dq7pi5răng mbupbật. kN4EYq2qCô D8dq7pi5nhân viềnD8dq7pi5 nhìD8dq7pi5n Đbupbàm TĩkN4EYq2qnh, mỉD8dq7pi5m cườkN4EYq2qi nói: bupb“Thật D8dq7pi5ra phònD8dq7pi5g trăngkN4EYq2q kN4EYq2qmật cD8dq7pi5hỉ đắtkN4EYq2q bupbhơn phòngD8dq7pi5 bupbgiường kN4EYq2qto mộtkN4EYq2q chD8dq7pi5út, hbupbơn nkN4EYq2qữa lại kN4EYq2q có kN4EYq2qvị tD8dq7pi5rí tốt,kN4EYq2q vbupbô bupbcùng bupbyên tĩnh.”

Nhiếp VD8dq7pi5ũ ThịnkN4EYq2qh nóbupbi: “Vậbupby lấy phD8dq7pi5òng đó.”

Suốt cbupbả kN4EYq2qquá trìnkN4EYq2qh ĐàD8dq7pi5m Tĩnh chỉkN4EYq2q yênkN4EYq2q lặnkN4EYq2qg, vàoD8dq7pi5 tbupbhang máy,kN4EYq2q vàkN4EYq2qo trD8dq7pi5ong phòng,D8dq7pi5 D8dq7pi5bên tronkN4EYq2qg D8dq7pi5có đD8dq7pi5ĩa hoD8dq7pi5a quả,D8dq7pi5 cóbupb hoa hồnD8dq7pi5g, tbupbrên giườngD8dq7pi5 bupbcòn rảibupb ckN4EYq2qánh hbupboa, đúngD8dq7pi5 làbupb phbupbòng kN4EYq2qtrăng mật.kN4EYq2q Rồibupb nhbupbân viên lênbupb đưakN4EYq2q chìaD8dq7pi5 khkN4EYq2qoá, kN4EYq2qnói rằnD8dq7pi5g đbupbã đỗbupb xkN4EYq2qe bupbcủa kN4EYq2qanh ởD8dq7pi5 kN4EYq2qvị trD8dq7pi5í AD8dq7pi516 trênD8dq7pi5 tầngkN4EYq2q habupbi bãD8dq7pi5i đỗ xbupbe. NhD8dq7pi5iếp Vũbupb kN4EYq2qThịnh bbupbo chkN4EYq2qo nhâD8dq7pi5n D8dq7pi5viên mkN4EYq2qột chúD8dq7pi5t tiềD8dq7pi5n, đkN4EYq2qóng cD8dq7pi5ửa lại.

Thấy ĐàmD8dq7pi5 kN4EYq2qTĩnh bupbvẫn sốtkN4EYq2q, anh mởD8dq7pi5 bupbtủ quầnbupb áokN4EYq2q, lkN4EYq2qấy áokN4EYq2q chobupbàng tắmD8dq7pi5 D8dq7pi5đưa cD8dq7pi5ho côbupb: “ĐkN4EYq2qi tắmkN4EYq2q bupbtrước đi!”

Bồn tkN4EYq2qắm rD8dq7pi5ất lớnkN4EYq2q, nhưng côkN4EYq2q kN4EYq2qđã kN4EYq2qbuồn ngủbupb dípkN4EYq2q mắt,kN4EYq2q vộibupb vàngD8dq7pi5 ngâmkN4EYq2q mìnhkN4EYq2q kN4EYq2qvào bồnD8dq7pi5 nướD8dq7pi5c nónbupbg, tD8dq7pi5hấy kD8dq7pi5hoan khoái đếkN4EYq2qn mứbupbc cókN4EYq2q thbupbể ngủD8dq7pi5 đưkN4EYq2qợc ngayD8dq7pi5. Mặcbupb áokN4EYq2q bupbchoàng tD8dq7pi5ắm vào,bupb kN4EYq2qcô bướkN4EYq2qc rabupb, thkN4EYq2qấy ND8dq7pi5hiếp VũD8dq7pi5 Thịnh đakN4EYq2qng ngồikN4EYq2q trêD8dq7pi5n kN4EYq2qsofa. Dưbupbới áD8dq7pi5nh đèkN4EYq2qn, dángbupb vbupbẻ abupbnh vẫbupbn D8dq7pi5quen thuộckN4EYq2q nhưbupb thế, nbupbhưng lạiD8dq7pi5 xbupba lạD8dq7pi5 xiếtkN4EYq2q baoD8dq7pi5, cD8dq7pi5ô đbupbột nhiD8dq7pi5ên thấbupby D8dq7pi5lòng chùnkN4EYq2qg xuống,bupb dườngbupb nbupbhư lạibupb sắp xkN4EYq2qao xuyến.

Đàm TĩnhD8dq7pi5 lkN4EYq2qặng lD8dq7pi5ẽ D8dq7pi5đứng trướkN4EYq2qc mặt akN4EYq2qnh, thấbupby anD8dq7pi5h ngẩngbupb lkN4EYq2qên, cD8dq7pi5ô nókN4EYq2qi: “Mườibupb vạn.”

Anh kN4EYq2qthật sựbupb bupbkhông thể ngờkN4EYq2q kN4EYq2qcô lạD8dq7pi5i mởbupb miệngD8dq7pi5 nkN4EYq2qói rD8dq7pi5a hbupbai bupbchữ nàkN4EYq2qy, chỉbupb biếtbupb ngD8dq7pi5ơ nD8dq7pi5gác nhìkN4EYq2qn cô.

“Anh biếtkN4EYq2q tôiD8dq7pi5 cầnkN4EYq2q tiềnkN4EYq2q mà, D8dq7pi5có lẽkN4EYq2q ankN4EYq2qh vẫn…D8dq7pi5 vẫbupbn cònbupb thbupbích tôikN4EYq2q. VìD8dq7pi5 thD8dq7pi5ế, hôD8dq7pi5m nakN4EYq2qy ankN4EYq2qh muốbupbn D8dq7pi5giữ tD8dq7pi5ôi lD8dq7pi5ại cũng đượcbupb thôikN4EYq2q, D8dq7pi5tôi muốD8dq7pi5n mườiD8dq7pi5 vạn.”

Sắc kN4EYq2qmặt Nhibupbếp Vũbupb ThkN4EYq2qịnh lập bupbtức đổibupb skN4EYq2qang trắkN4EYq2qng bệcbupbh, khônbupbg cònkN4EYq2q mộtkN4EYq2q gbupbiọt máubupb, bupbvết bầmkN4EYq2q tD8dq7pi5ím dưD8dq7pi5ới kN4EYq2qcằm anh D8dq7pi5còn ckN4EYq2qhưa tanbupb, lạikN4EYq2q skN4EYq2qưng lbupbên, khD8dq7pi5iến vẻD8dq7pi5 mặtbupb bupbanh nhD8dq7pi5ìn vkN4EYq2qô cùnbupbg kỳbupb quái.kN4EYq2q VkN4EYq2qào khoảnh khắcbupb ấybupb Đàbupbm bupbTĩnh tkN4EYq2qhật sựkN4EYq2q nghĩkN4EYq2q abupbnh bupbsẽ bậbupbt bupbdậy bupbđánh côkN4EYq2q, vkN4EYq2qì áD8dq7pi5nh mắtD8dq7pi5 ankN4EYq2qh chợtkN4EYq2q trở D8dq7pi5nên bupbsắc lạnD8dq7pi5h nkN4EYq2qhư dbupbao, kN4EYq2qtựa hồkN4EYq2q mubupbốn khokN4EYq2qét mộD8dq7pi5t D8dq7pi5lỗ trkN4EYq2qên D8dq7pi5người cbupbô vậy.kN4EYq2q NkN4EYq2qhưng cuối kN4EYq2q cùng bupbanh khkN4EYq2qông lbupbàm kN4EYq2qgì cảD8dq7pi5, cbupbhỉ nghiếnbupb rD8dq7pi5ăng gằnD8dq7pi5 tD8dq7pi5ừng chữ:D8dq7pi5 “ĐàD8dq7pi5m kN4EYq2qTĩnh, ckN4EYq2qô tưởngbupb đến giờbupb tôiD8dq7pi5 kN4EYq2qcòn kN4EYq2qđể côkN4EYq2q muốD8dq7pi5n kN4EYq2qgì đượckN4EYq2q nấkN4EYq2qy sao?”

Dứt lời,bupb ankN4EYq2qh D8dq7pi5đứng dậy xD8dq7pi5ô cửaD8dq7pi5 bỏkN4EYq2q kN4EYq2qđi. D8dq7pi5Vào thakN4EYq2qng mábupby ankN4EYq2qh mkN4EYq2qới nhậkN4EYq2qn rkN4EYq2qa kN4EYq2qmình bupbđang D8dq7pi5run rD8dq7pi5ẩy. Đibupbều hD8dq7pi5oà trbupbong thang mkN4EYq2qáy tkN4EYq2qhổi vbupbù vù,D8dq7pi5 khibupbến abupbnh lạD8dq7pi5nh cD8dq7pi5hưa từngkN4EYq2q thấybupb. bupbAnh đikN4EYq2q thaD8dq7pi5ng máD8dq7pi5y xubupbống tận tầngbupb hD8dq7pi5ầm đbupbể xeD8dq7pi5. kN4EYq2qVừa bupblên kN4EYq2qxe, anbupbh đãbupb kN4EYq2qlần tìkN4EYq2qm kN4EYq2qhộp cứubupb thương,kN4EYq2q mởD8dq7pi5 bupbra lấybupb cặpD8dq7pi5 nhiệt độbupb, bbupbấy gikN4EYq2qờ mớbupbi kN4EYq2qý thbupbức kN4EYq2qđược mìkN4EYq2qnh đangkN4EYq2q bupblàm gbupbì. VốkN4EYq2qn dĩbupb bupbanh địnD8dq7pi5h đợiD8dq7pi5 D8dq7pi5Đàm TĩnhkN4EYq2q tắm xoD8dq7pi5ng sbupbẽ xuốnbupbg lấykN4EYq2q cD8dq7pi5ặp nD8dq7pi5hiệt độD8dq7pi5 lênD8dq7pi5 kN4EYq2qđo xD8dq7pi5em bupbcô cònbupb bupbsốt không.D8dq7pi5 Nhưngbupb giờkN4EYq2q bupbtìm cặp nbupbhiệt độD8dq7pi5 cbupbòn ckN4EYq2qó tácD8dq7pi5 dụngbupb gD8dq7pi5ì? CD8dq7pi5òn kN4EYq2qích gìD8dq7pi5 nữa?

Cặp nbupbhiệt độD8dq7pi5 bupbbị bupbanh siết D8dq7pi5chặt đếnbupb gãyD8dq7pi5 đD8dq7pi5ôi, bupbthuỷ tinD8dq7pi5h bupbcắm sâukN4EYq2q vàD8dq7pi5o lònbupbg bàkN4EYq2qn bupbtay abupbnh, kN4EYq2qmáu vàD8dq7pi5 tD8dq7pi5hủy ngbupbân ch D8dq7pi5 xuống, kN4EYq2qanh cũD8dq7pi5ng kkN4EYq2qhông tkN4EYq2qhấy D8dq7pi5đau. Cuốibupb ckN4EYq2qùng câD8dq7pi5u bupbnói kN4EYq2qcủa aD8dq7pi5nh kN4EYq2qchỉ lD8dq7pi5à mộtbupb D8dq7pi5trò cườD8dq7pi5i, hay mộbupbt nbupbỗ kN4EYq2qlực D8dq7pi5che đậyD8dq7pi5 yếuD8dq7pi5 ớt.kN4EYq2q bupbTại D8dq7pi5sao cbupbô dákN4EYq2qm mD8dq7pi5ở miệnD8dq7pi5g đkN4EYq2qòi tkN4EYq2qiền anbupbh? Cbupbhính vì ckN4EYq2qô biếbupbt rõD8dq7pi5 rkN4EYq2qằng, đD8dq7pi5ến kN4EYq2qtận bâykN4EYq2q giờ,D8dq7pi5 kN4EYq2qanh vẫnkN4EYq2q sẽD8dq7pi5 đểbupb côbupb mukN4EYq2qốn gìbupb đượckN4EYq2q nD8dq7pi5ấy. Cbupbô coikN4EYq2q mình lkN4EYq2qà hànkN4EYq2qg kN4EYq2qhoá bánbupb chD8dq7pi5o akN4EYq2qnh, lầnD8dq7pi5 trướckN4EYq2q côkN4EYq2q đòD8dq7pi5i D8dq7pi5ba vạn,bupb lầnD8dq7pi5 nàyD8dq7pi5 D8dq7pi5lại muốnkN4EYq2q mườikN4EYq2q bupbvạn. Cho dùD8dq7pi5 vạnbupb bkN4EYq2qất D8dq7pi5đắc dbupbĩ, chkN4EYq2qo dkN4EYq2qù ckN4EYq2qô thậtkN4EYq2q skN4EYq2qự thiếuD8dq7pi5 tiềbupbn, nhkN4EYq2qưng tD8dq7pi5ại saD8dq7pi5o kN4EYq2qcô lD8dq7pi5ại làmkN4EYq2q như thếkN4EYq2q, cứD8dq7pi5 nbupbhư sbupbợ D8dq7pi5rằng vẫbupbn cònbupb mkN4EYq2qột bupbchút hkN4EYq2qồi kN4EYq2qức đẹpbupb đẽbupb nàD8dq7pi5o bupbđó, cứbupb nkN4EYq2qhư sợbupb anhkN4EYq2q chưa thậkN4EYq2qt sựD8dq7pi5 nkN4EYq2qản lòngkN4EYq2q vậy?

Anh vôbupb cD8dq7pi5ùng hkN4EYq2qối hận, D8dq7pi5sau kkN4EYq2qhi bupbđi lòD8dq7pi5ng vòngD8dq7pi5 D8dq7pi5trên đường,bupb D8dq7pi5tại skN4EYq2qao lạibupb đếnD8dq7pi5 ckN4EYq2qhỗ côD8dq7pi5. bupbVì bkN4EYq2qiết rằbupbng côbupb khônbupbg còn chỗbupb kN4EYq2qnào D8dq7pi5khác nữa,D8dq7pi5 bupbmà ckN4EYq2qô lạD8dq7pi5i đaD8dq7pi5ng bupbốm. KkN4EYq2qhi thấybupb cD8dq7pi5ô địbupbnh tD8dq7pi5rèo ràokN4EYq2q, ankN4EYq2qh khônD8dq7pi5g sao kìmkN4EYq2q đbupbược, vộiD8dq7pi5 dậD8dq7pi5p thuốcbupb cD8dq7pi5hạy lạiD8dq7pi5 kN4EYq2qtóm lấyD8dq7pi5 nkN4EYq2qgười pkN4EYq2qhụ nkN4EYq2qữ tD8dq7pi5o kN4EYq2qgan kkN4EYq2qia. ĐúnkN4EYq2qg vbupbậy, anh bupbhút kN4EYq2qthuốc, gầnbupb đâD8dq7pi5y kN4EYq2qanh mkN4EYq2qới hút,D8dq7pi5 bởD8dq7pi5i thựcbupb sựD8dq7pi5 qD8dq7pi5uá pkN4EYq2qhiền muộn.bupb kN4EYq2qAnh D8dq7pi5hối hD8dq7pi5ận kN4EYq2qtại sao lạibupb đD8dq7pi5ưa côkN4EYq2q đếnkN4EYq2q kháchbupb sạnD8dq7pi5, vìkN4EYq2q kN4EYq2qbiết ckN4EYq2qô khôbupbng kN4EYq2qcó nơD8dq7pi5i kN4EYq2qnào đkN4EYq2qể ngủD8dq7pi5 nữa.D8dq7pi5 D8dq7pi5Anh hốD8dq7pi5i hận tạD8dq7pi5i skN4EYq2qao lạiD8dq7pi5 thebupbo cbupbô D8dq7pi5lên phkN4EYq2qòng, kN4EYq2qanh kN4EYq2qvốn chD8dq7pi5ỉ đbupbịnh đưbupba kN4EYq2qchìa kN4EYq2qkhoá phbupbòng rồD8dq7pi5i đi.D8dq7pi5 Anh bupbchỉ mukN4EYq2qốn đểD8dq7pi5 bupbcô tbupbắm nưkN4EYq2qớc kN4EYq2qnóng, kN4EYq2qnhư vậyD8dq7pi5 ckN4EYq2qó kN4EYq2qtác dụngD8dq7pi5 giúpD8dq7pi5 hạkN4EYq2q bupbsốt. Abupbnh địnhD8dq7pi5 kN4EYq2qcặp kN4EYq2qnhiệt độ D8dq7pi5cho bupbcô rồiD8dq7pi5 skN4EYq2qẽ đi.D8dq7pi5 DùD8dq7pi5 sbupbao anD8dq7pi5h kN4EYq2qcũng D8dq7pi5không D8dq7pi5nên độngbupb lòngbupb thươngD8dq7pi5 xbupbót cbupbô, kN4EYq2qbởi người bupb phụ nữbupb nkN4EYq2qày cóD8dq7pi5 thểD8dq7pi5 kN4EYq2qnắm lkN4EYq2qấy cơkN4EYq2q hộD8dq7pi5i nhỏkN4EYq2q nhobupbi đkN4EYq2qó đểbupb gD8dq7pi5iáng ckN4EYq2qho abupbnh D8dq7pi5một đòkN4EYq2qn tàkN4EYq2qn nhẫn nhất.

Cho dD8dq7pi5ù bảbupby năbupbm tkN4EYq2qrước vbupbì nguyên nhâbupbn kN4EYq2qgì thkN4EYq2qì hiệnD8dq7pi5 D8dq7pi5giờ akN4EYq2qnh cũnD8dq7pi5g tbupbin cD8dq7pi5hắc bupbít nhbupbất bupbhồi đókN4EYq2q cbupbô bupbcũng nóbupbi một cbupbâu tD8dq7pi5hật lD8dq7pi5òng, đkN4EYq2qó lbupbà côD8dq7pi5 chưakN4EYq2q baD8dq7pi5o gibupbờ yêubupb anhbupb. NămkN4EYq2q đókN4EYq2q nếbupbu D8dq7pi5cô cbupbó chúkN4EYq2qt bupbxíu thật lònkN4EYq2qg vD8dq7pi5ới D8dq7pi5anh, hD8dq7pi5ẳn hiệD8dq7pi5n D8dq7pi5tại bupbcô bupbđã khônbupbg tuD8dq7pi5yệt tìbupbnh đếnbupb mứckN4EYq2q đekN4EYq2qm kN4EYq2qtình cảbupbm bupbtrong quá khứD8dq7pi5 D8dq7pi5làm bupbvũ kD8dq7pi5hí đảkN4EYq2q tbupbhương abupbnh. Nụbupb kN4EYq2qhôn lúD8dq7pi5c ckN4EYq2qhiều giốbupbng nhưkN4EYq2q mộkN4EYq2qt gkN4EYq2qiấc mộD8dq7pi5ng, anh cảmD8dq7pi5 thD8dq7pi5ấy bupbcăm gbupbhét kN4EYq2qchính mình,D8dq7pi5 tbupbại sakN4EYq2qo mkN4EYq2qới ckN4EYq2qó chútbupb bupbhy vọbupbng mkN4EYq2qà đbupbã kỳD8dq7pi5 D8dq7pi5vọng nD8dq7pi5hư vậy? Tạibupb sabupbo lbupbại tkN4EYq2qự dốD8dq7pi5i bupbmình dốibupb ngkN4EYq2qười rằnbupbg cD8dq7pi5ô cóbupb nỗiD8dq7pi5 khkN4EYq2qổ bấkN4EYq2qt đắcbupb dĩbupb? TạikN4EYq2q sbupbao khbupbi nhìn thấbupby bupbcô rơbupbi nưD8dq7pi5ớc mắtD8dq7pi5, anD8dq7pi5h kN4EYq2qlại đaubupb lòng?

Nhiếp VkN4EYq2qũ ThịD8dq7pi5nh, D8dq7pi5mày kN4EYq2qlà thằng ngốc,bupb kN4EYq2qngốc nhấtD8dq7pi5 thD8dq7pi5ế bupbgiới này.

Rốt bupbcuộc đếnkN4EYq2q baD8dq7pi5o giờ kN4EYq2qmày mkN4EYq2qới D8dq7pi5tỉnh ra?