You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật ruMqFa NhiuMqFếp Vũvucq Thịf5yynh cũng pGJgchưa pGJgnghĩ xvucqong nhữuMqFng đoEgUiều muốnuMqF noEgUói vớoEgUi Đàmf5yy TuMqFĩnh, oEgUvì vậyf5yy saoEgUu f5yykhi đónguMqF cửaoEgU xe, anuMqFh trpGJgầm mvucqặc mộtuMqF lúcuMqF rồipGJg hỏi:uMqF “f5yyAi khám?”

Đàm Tf5yyĩnh pGJgngẩn rf5yya một thoánguMqF mớioEgU hvucqiểu auMqFnh đangpGJg hỏipGJg vừoEgUa pGJgrồi avucqi kháf5yym uMqFcho uMqFcô, bpGJgèn uMqFtrả lờivucq: “uMqFBác sĩ Trương.”

Bệnh vioEgUện cóf5yy quápGJg nhvucqiều bác soEgUĩ oEgUTrương, aoEgUnh khoEgUông pGJgbiết làpGJg aivucq, lạioEgU vucqhỏi: “Đơnf5yy thuốcf5yy đâu?”

Đàm TpGJgĩnh cầmoEgU f5yybệnh ápGJgn bị vvucqân vf5yyê đf5yyến nhàuuMqF návucqt đưauMqF f5yycho aoEgUnh, anuMqFh đọcpGJg vucqchẩn uMqFđoán vucqvà thuốpGJgc, thấvucqy goEgUhi làvucq cảmoEgU mạo pf5yyhong hànpGJg, chắuMqFn hẳnvucq vucqhồi chiềuf5yy cvucqô đãuMqF bịvucq oEgUngấm mưa.

Anh nói:f5yy “uMqFMai cf5yyô đừnguMqF tới puMqFhòng bệoEgUnh oEgUtrông thf5yyằng boEgUé nữa,f5yy f5yysẽ buMqFị truyuMqFền nhiễm.”

“Là pGJgcảm mạoEgUo ppGJghong hàn thf5yyôi mà…”

“Bệnh việnpGJg pGJgcó qvucquy định.”

Đàm TĩnoEgUh quavucqn oEgUsát névucqt mặpGJgt Nhiếp VpGJgũ Thịnh,vucq thấuMqFy af5yynh vẫnf5yy giữpGJg uMqFgiọng điệuf5yy lạnoEgUh pGJglùng máyvucq mvucqóc khiếnuMqF côpGJg khoEgUông biết phảivucq nf5yyói gìoEgU moEgUới đúngpGJg. ĐộtpGJg nhvucqiên anpGJgh hỏi:pGJg “Tạif5yy sao?”

“Tại suMqFao cávucqi gì?”

“Bảy npGJgăm trướpGJgc, tạivucq sao uMqFlại nóvucqi uMqFvới tôiuMqF nhữnguMqF lờif5yy đó?oEgU Nhấtf5yy địnhpGJg oEgUcó f5yynguyên nhânf5yy, tạoEgUi oEgUsao vậy?”

Đàm Tĩf5yynh hítoEgU sf5yyâu một hơi,uMqF cf5yyhuyện xảyvucq f5yyra đãoEgU bảypGJg năm,pGJg nhắcvucq lạvucqi còpGJgn coEgUó f5yyý vucqnghĩa gvucqì nữa?f5yy Cf5yyô f5yyđáp: “Tôi koEgUhông muốnvucq chpGJgo uMqFanh biếtvucq. ThựcuMqF rauMqF, lpGJgúc đóvucq toEgUôi vpGJgô cùng,oEgU vf5yyô cùnvucqg hậvucqn anh.”

“Còn bâoEgUy giờuMqF thìf5yy sao?”

ngơ ngẩnvucq uMqFnhắc lại:oEgU “Bây giờ?”

“Bây giờuMqF cpGJgòn hậnoEgU tôi không?”

Đàm vucqTĩnh f5yycắn moEgUôi, câf5yyu hỏi nàyuMqF thậpGJgt kpGJghó tpGJgrả lời.oEgU Côf5yy khôngoEgU bf5yyiết oEgUtại uMqFsao af5yynh lạuMqFi hỏif5yy doEgUồn nhvucqư vậy,uMqF muMqFọi thứ trof5yyng quávucq khứf5yy f5yyđã vucqqua rồi,uMqF giữvucqa họf5yy đoEgUã cvucqó quoEgUá nhiềvucqu uMqFngười vàvucq sựoEgU vf5yyiệc, từoEgU lâf5yyu đã chẳngf5yy thvucqể qupGJgay lạpGJgi oEgUnhư xưauMqF pGJgnữa, khôf5yyng ppGJghải thpGJgế sao?

“Từng cópGJg nf5yygười nuMqFói vớioEgU tôi, nhiềvucqu lúcpGJg hậnpGJg pGJglà vf5yyì yêuf5yy. ĐàmuMqF Tvucqĩnh, côvucq yêoEgUu oEgUtôi khf5yyông? Cf5yyô cvucqó f5yytừng yêuf5yy tôi không?”

Đàm Tĩvucqnh pGJgkhông uMqFbiết nên f5yynói oEgUgì, đốoEgUi vớif5yy uMqFcô, chf5yyữ “yêuf5yy” đãvucq trpGJgở nvucqên f5yyquá đỗoEgUi oEgUxa lạuMqF vucqvà xvucqa xỉoEgU. vucqMột nf5yygười phải vậtoEgU pGJglộn vớif5yy sốf5yy mệpGJgnh cóvucq vucqtư cáuMqFch vucqgì trôvucqng chvucqờ vàopGJg tìnpGJgh yêu?

Cô trvucqầm muMqFặc quoEgUá lâf5yyu khiếnuMqF Nhiếp VpGJgũ Tvucqhịnh càoEgUng khóf5yy uMqFchịu, oEgUanh cảvucqm vucqthấy mìnf5yyh uMqFlại uMqFtự chuMqFuốc vucqnhục vàf5yyo thânvucq. Đủ oEgU rồi, uMqFtại f5yysao avucqnh lf5yyại hf5yyôn ngườif5yy phvucqụ nữpGJg nàyvucq? Tạivucq spGJgao auMqFnh loEgUại vucqlà uMqFbác pGJgsĩ điềuoEgU trị chínhf5yy chpGJgo cpGJgon trapGJgi uMqFcô f5yyta? Thậtvucq nựcf5yy cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtoEgU hoảngpGJg nhpGJgìn anh,vucq thấy uMqFnét mpGJgặt anpGJgh vf5yyẫn bìnhpGJg pGJglặng nhvucqư nướcf5yy, nhưf5yyng ngpGJgón taoEgUy uMqFnắm oEgUvô lănf5yyg oEgUđã trắpGJgng bệch. vucqAnh lặpGJgp vucqlại: “XuốngoEgU xe.”

Đàm vucqTĩnh xuf5yyống xevucq, nhìnuMqF anh láivucq xuMqFe rvucqa khỏioEgU bãi,f5yy chiếcoEgU xpGJge ruMqFất vucqnhanh lapGJgo vútvucq đoEgUi, nhưnf5yyg trướcf5yy khpGJgi đuMqFến vucqcửa ra, lạivucq độtvucq ngộtf5yy phaf5yynh “két”f5yy mộtoEgU toEgUiếng. oEgUGiữa đvucqêm, tiếngf5yy bánhf5yy f5yyxe oEgUma uMqFsát vớioEgU nền đấf5yyt pGJgvô cùnvucqg chóipGJg taf5yyi f5yykhiến anpGJgh bảof5yy voEgUệ đanoEgUg ngủf5yy gậtoEgU sựoEgUc tuMqFỉnh giấc,vucq nhpGJgìn thấuMqFy người troEgUong xf5yye, aoEgUnh uMqFta liềnvucq mởuMqF cửavucq chàpGJgo: “pGJgBác sĩvucq NhpGJgiếp uMqFlại tăngvucq pGJgca đvucqấy à?”vucq pGJgVừa nói uMqF anh f5yyta pGJgvừa kéf5yyo thanuMqFh chắnuMqF lênvucq. Thếf5yy nhưngoEgU Nvucqhiếp Vũvucq ThịnhpGJg troEgUước oEgUnay luônpGJg lịuMqFch sự vớivucq vucqmọi nvucqgười lạioEgU khpGJgông hềoEgU nuMqFói nửaoEgU lờioEgU uMqFcảm vucqơn, kpGJghi vucqthanh chvucqắn đf5yyược kvucqéo lêuMqFn hẳn, chiếcf5yy xuMqFe liềnvucq lauMqFo oEgUđi nhưvucq uMqFtên bắn,pGJg biếnvucq muMqFất tpGJgrong mf5yyàn đêm.

Anh bf5yyảo vf5yyệ gãvucqi uMqFgãi đầu, địnhf5yy nằmuMqF xuốnf5yyg ngủf5yy tiếpvucq thvucqì thuMqFấy tpGJgrong bãuMqFi đỗvucq cópGJg mộoEgUt ngườivucq đứnguMqF bấtvucq động.uMqF Dưới ávucqnh oEgUsáng lờoEgU mờ,uMqF anpGJgh bảpGJgo vệf5yy chỉpGJg nuMqFhìn oEgUra đóf5yy f5yylà phvucqụ npGJgữ, vìpGJg hìnpGJgh vucqnhư ngưf5yyời đóoEgU mặvucqc váy. Chf5yyắc pGJglà mf5yyột báuMqFc vucqsĩ tănoEgUg caf5yy… Anvucqh bảoEgUo pGJgvệ nvucqgáp dàpGJgi mộtvucq f5yycái, pGJgtối nf5yyay quảf5yy là quáoEgU nhf5yyiều cf5yya cấpGJgp cứu.

Đàm Tĩnvucqh uMqFđứng ởf5yy đvucqó một lúc,f5yy khuMqFi NhiếpuMqF VoEgUũ Tf5yyhịnh lf5yyái oEgUxe đpGJgi, f5yyanh khônvucqg hpGJgề noEgUhìn pGJgcô lấvucqy mộtvucq cáivucq, nêuMqFn cuMqFô vô cùngvucq loEgUo lắnvucqg. Thậtf5yy rpGJga bấypGJg f5yynhiêu uMqFnăm rồiuMqF moEgUà anoEgUh khôngf5yy hềuMqF thuMqFay đổi,oEgU vucqmỗi khf5yyi pGJganh tuyệt vọnvucqg, uMqFcô vucqvẫn cóoEgU thểvucq nhậf5yyn oEgUra được.oEgU f5yyCô rấtvucq f5yylo NhioEgUếp VũuMqF ThịnhuMqF oEgUxảy rf5yya chuyện, thâmvucq oEgUchí cònvucq f5yymuốn gọif5yy coEgUho anoEgUh, nf5yyhưng khpGJgi lấyvucq điệnpGJg thoạiuMqF rvucqa oEgUấn sốvucq củavucq anhvucq, côvucq lại oEgUdo dự.

Cô còpGJgn tưvucq cáuMqFch gìf5yy đf5yyển oEgUgọi cho avucqnh đâuMqFy? ĐếoEgUn nuMqFụ uMqFhôn khôvucqng tuMqFhể kiềmpGJg cpGJghế vucqkia cũnvucqg bịoEgU af5yynh chf5yyo rằvucqng cóoEgU dụngoEgU tâm kpGJghác. VoEgUậy thìuMqF cứuMqF đvucqể nghĩoEgU pGJgnhư tpGJghế oEgUđi, Đvucqàm f5yyTĩnh củaoEgU qoEgUuá khứpGJg vucqđã cf5yyhết uMqFrồi, côvucq pGJgkhông muốn tpGJgạo pGJgcho mpGJgình chúf5yyt hvucqy vọngvucq nàovucq nữa.

Vì bịuMqF sốtpGJg nêvucqn f5yyy tá khôf5yyng cvucqho cpGJgô vềpGJg phònoEgUg bệnhvucq, đứnoEgUg oEgUở bãivucq đỗuMqF xf5yye cũuMqFng kpGJghông phảivucq cpGJgách, cuốivucq pGJgcùng cô quyếtuMqF địnhuMqF vềpGJg nhàuMqF. oEgUCô cầpGJgn ppGJghải pGJgngủ, mấyvucq pGJgngày npGJgay ởpGJg bvucqệnh việoEgUn côf5yy đf5yyều vucqkhông đượcvucq ngon goEgUiấc, gipGJgờ vucqbị ốmuMqF lf5yyại càngpGJg thvucqêm mệoEgUt mỏi.

Cũng pGJgmay cf5yyòn oEgUcó xoEgUe buýt chạoEgUy suốtvucq đêm,oEgU cóoEgU đpGJgiều uMqFkhi đvucqổi tuyếnf5yy hơf5yyi phiềnoEgU mộtuMqF vucqchút. KuMqFhi cvucqô vềpGJg pGJgđến bênvucq ngoài oEgUkhu oEgUnhà mpGJgình tuMqFhì đãf5yy lf5yyà vucqhai gioEgUờ oEgUsáng. QupGJgán oEgUăn hauMqFi pGJgbên đườngoEgU đãoEgU dọnvucq hoEgUàng cả, chỉuMqF cpGJgòn oEgUquán InterneuMqFt vẫnoEgU moEgUở cuMqFửa, f5yyánh đènoEgU từuMqF bênoEgU trof5yyng pGJghắt roEgUa oEgUmặt vucqđường, khi pGJgĐàm Tf5yyĩnh đoEgUi oEgUngang quMqFua, uMqFchỉ pGJgcó mf5yyình bópGJgng pGJgcô đvucqơn độc.

Cửa sắtuMqF uMqFcủa kpGJghu nhuMqFà đãoEgU khóa, nhưnguMqF nhữngpGJg ngườvucqi vvucqề muuMqFộn đềuMqFu cóf5yy cpGJgách, côpGJg quấpGJgn muMqFột gópGJgc oEgUváy vàf5yyo hônvucqg định trèof5yy lf5yyên. vucqVừa mớuMqFi bámoEgU pGJgvào lvucqan caf5yyn sắvucqt, vucqgiẫm pGJgchân lf5yyên ôuMqF đầupGJg f5yytiên oEgUthì cuMqFánh tapGJgy cô pGJgbị ngườipGJg vucqta tvucqóm lấy,pGJg khiếoEgUn vucqcô pGJgsuýt uMqFnữa vucqhét oEgUlên. pGJgQuay lạiuMqF nvucqhìn, côoEgU tpGJgrông thấy vucq Nhiếp Vf5yyũ ThịnhoEgU sắcuMqF mặpGJgt sf5yya sf5yyầm, pGJganh hoEgUỏi: “pGJgCô uMqFđịnh trf5yyèo qua?”

Tại saf5yyo avucqnh lạivucq oEgUở đây? Xevucq củauMqF uMqFanh uMqFdừng ởf5yy coEgUách đpGJgó khôf5yyng xvucqa, cóuMqF lpGJgẽ pGJganh vucqđã vucqở đâypGJg uMqFtừ oEgUlâu pGJgmà coEgUô khônuMqFg đểvucq ý.

“Lên xe.”pGJg pGJgAnh uMqFkéo vucqcô uMqFvề phía chpGJgiếc xeuMqF, vucqcô loạvucqng cuMqFhoạng tuMqFheo sauMqFu. ĐếnoEgU gầnpGJg xf5yye cuMqFô mớif5yy thấyvucq coEgUạnh xpGJge tooEgUàn đầu lpGJgọc thuốf5yyc loEgUá, íuMqFt nhấvucqt cũngpGJg hf5yyơn choEgUục oEgUcái. CópGJg điềuf5yy NhiếpuMqF VoEgUũ ThịuMqFnh choEgUưa bavucqo giờ pGJghút thuốf5yyc, coEgUó loEgUẽ anpGJgh vpGJgừa khéof5yy đỗvucq xoEgUe f5yyở đâypGJg thôi.

Cuối uMqFcùng cf5yyô vucqgiằng ra khỏf5yyi tapGJgy uMqFanh: “Nhiếpf5yy VpGJgũ Thịnh,uMqF aoEgUnh thuMqFa chpGJgo tf5yyôi đi…”

Anh dừuMqFng lạpGJgi, nhưnuMqFg tay vẫnpGJg kvucqhông bvucquông, giọnvucqg đvucqiệu lạoEgUnh lùvucqng mpGJgà cvucqhâm bioEgUếm: “BảoEgUy nf5yyăm trướcvucq pGJgcô koEgUhông tha coEgUho toEgUôi, tạiuMqF sauMqFo boEgUây givucqờ vucqtôi lạif5yy ppGJghải tuMqFha cvucqho cô?”

Nhiếp Vũvucq Thịnf5yyh hiệnvucq giờ khôngvucq f5yychỉ pGJgtàn nhẫnvucq màf5yy còpGJgn mừngvucq gvucqiận thấtoEgU thườnoEgUg. oEgUCô vừaf5yy pGJgmệt vừvucqa buồnpGJg ngủ,f5yy khônf5yyg thể chốpGJgng pGJglại đưvucqợc sứcf5yy mf5yyạnh củauMqF anf5yyh, apGJgnh đẩyvucq cpGJgô vàuMqFo ghếoEgU suMqFau, độoEgUng tf5yyác rấtvucq oEgUthô bpGJgạo. Đàm oEgUTĩnh pGJgcảm giávucqc tốiuMqF nuMqFay anpGJgh noEgUhư mộtvucq cpGJgon ngườioEgU khácpGJg voEgUậy. oEgUNhiếp oEgUVũ ThoEgUịnh bảy pGJg năm uMqFsau vốnvucq df5yyĩ đvucqã oEgUlà nuMqFgười kf5yyhác, nhvucqưng uMqFtối navucqy anoEgUh vucqlại gioEgUống f5yynhư uMqFmột uMqFNhiếp Vũ Thịnhvucq tpGJghứ bvucqa nf5yyữa. BộpGJg dạoEgUng vucqanh hệtoEgU nvucqhư oEgUmột oEgUkẻ pGJgsay oEgUkhướt, nhưngpGJg cvucqô biếtf5yy anoEgUh không hềpGJg uốngoEgU f5yymột gipGJgọt rượuuMqF nvucqào, cóuMqF điều,f5yy dườngf5yy nhưf5yy vucqanh đãoEgU uMqFmất đif5yy f5yylý trí.

Anh láioEgU f5yyxe doEgUọc thf5yyeo đường cuMqFái, khf5yyông oEgUbao lvucqâu sauvucq, xuMqFe đếnf5yy mf5yyột khácuMqFh sf5yyạn uMqFcao cấoEgUp. AuMqFnh láivucq xpGJge đếnpGJg trướcoEgU vucqcửa, nhân pGJgviên rvucqa muMqFở cửaoEgU, vucqanh xuốngvucq xoEgUe, côf5yy cũoEgUng xuốnoEgUg theuMqFo, xuMqFe đượcuMqF nhânuMqF vivucqên lái f5yy vào bpGJgãi, còf5yyn anoEgUh đipGJg thẳnguMqF đpGJgến quầvucqy lễoEgU f5yytân, vucqlấy coEgUhứng mvucqinh thpGJgư bảoEgUo vucqmuốn thuêpGJg một pGJg phòng pGJgcó giườf5yyng tuMqFo. Lf5yyễ tânvucq khvucqó f5yyxử nópGJgi phòf5yyng giưoEgUờng tvucqo oEgUđã pGJghết vucqmất rồi,pGJg cf5yyhỉ còn phvucqòng coEgUho nhvucqững ngườioEgU hưởngf5yy tuầnvucq truMqFăng moEgUật. uMqFCô f5yynhân viềpGJgn nhìnf5yy Đàmvucq TĩnpGJgh, vucqmỉm cvucqười nói: “Thậtf5yy oEgUra phvucqòng tpGJgrăng mậtoEgU oEgUchỉ đắtpGJg f5yyhơn phòngpGJg giườuMqFng tpGJgo pGJgmột cf5yyhút, hơpGJgn nữf5yya lpGJgại có voEgUị tvucqrí f5yytốt, f5yyvô cùngpGJg yênuMqF tĩnh.”

Nhiếp VoEgUũ TuMqFhịnh nf5yyói: “Vậy lấyvucq vucqphòng đó.”

Suốt pGJgcả quvucqá trìpGJgnh Đàm Tĩf5yynh choEgUỉ yênoEgU lặng,oEgU vàoEgUo thanuMqFg mf5yyáy, vàovucq trooEgUng phòoEgUng, bênuMqF vucqtrong coEgUó oEgUđĩa f5yyhoa qf5yyuả, cóvucq hoa hồngpGJg, trênuMqF giuMqFường còoEgUn rảivucq cánhf5yy hoaf5yy, đúnguMqF làuMqF phòngf5yy trpGJgăng mật.uMqF Rvucqồi uMqFnhân viên pGJglên đpGJgưa chìoEgUa khoá,vucq nóuMqFi uMqFrằng đvucqã pGJgđỗ oEgUxe củaoEgU af5yynh ởoEgU vịvucq toEgUrí A1uMqF6 trêpGJgn tầngvucq huMqFai uMqFbãi đỗ f5yyxe. uMqFNhiếp uMqFVũ ThpGJgịnh bvucqo f5yycho nhânvucq vvucqiên mộtpGJg chúuMqFt tiuMqFền, đóngoEgU cửavucq lại.

Thấy uMqFĐàm TĩoEgUnh vẫnvucq sốt, anvucqh mvucqở tf5yyủ pGJgquần áouMqF, lấyuMqF ápGJgo chopGJgàng tắoEgUm đưavucq cf5yyho cô:pGJg “Đivucq tắmvucq f5yytrước đi!”

Bồn tắmvucq rấtpGJg lớnoEgU, nf5yyhưng cô đf5yyã bpGJguồn nuMqFgủ díf5yyp mắt,oEgU vộiuMqF uMqFvàng noEgUgâm mìnhf5yy f5yyvào bồnoEgU nưf5yyớc nóng,oEgU thấyuMqF koEgUhoan khoáf5yyi đến mứcuMqF oEgUcó f5yythể ngủvucq đượcvucq ngoEgUay. Mf5yyặc oEgUáo chopGJgàng tắmoEgU vpGJgào, côpGJg bưvucqớc raf5yy, thấypGJg Nhvucqiếp Vũ ThịnhpGJg vucqđang vucqngồi trênoEgU sofauMqF. DoEgUưới pGJgánh đèf5yyn, dáoEgUng vẻvucq af5yynh f5yyvẫn qvucquen thuMqFuộc f5yynhư thếvucq, nhưng pGJglại xpGJga f5yylạ xoEgUiết uMqFbao, pGJgcô độtuMqF nhiênpGJg thấyf5yy oEgUlòng coEgUhùng xuống,f5yy dpGJgường pGJgnhư uMqFlại sắpoEgU xao xuyến.

Đàm TĩnoEgUh lvucqặng lẽuMqF đứngoEgU trước mặtoEgU af5yynh, thấypGJg anuMqFh ngẩngvucq lênpGJg, f5yycô pGJgnói: “MườipGJg vạn.”

Anh thậvucqt sựvucq pGJgkhông thpGJgể ngờ oEgUcô lạipGJg vucqmở miuMqFệng nóoEgUi ruMqFa hf5yyai chpGJgữ này,f5yy chỉvucq biếtvucq f5yyngơ ngácvucq nhìoEgUn cô.

“Anh bf5yyiết tf5yyôi cầnpGJg tiền mà,oEgU pGJgcó lẽf5yy auMqFnh vvucqẫn… f5yyvẫn coEgUòn thpGJgích pGJgtôi. pGJgVì oEgUthế, f5yyhôm uMqFnay auMqFnh pGJgmuốn giữoEgU tvucqôi loEgUại cũng đưf5yyợc thf5yyôi, tôuMqFi muốvucqn mườivucq vạn.”

Sắc f5yymặt NhpGJgiếp pGJgVũ Thịnh pGJglập f5yytức đổiuMqF vucqsang trắngvucq bệch,pGJg khôngpGJg cuMqFòn mộtf5yy guMqFiọt mf5yyáu, vvucqết bầmuMqF tíoEgUm dướif5yy cpGJgằm anh còuMqFn f5yychưa tanpGJg, lạf5yyi suMqFưng lên,oEgU khiếnpGJg vẻuMqF mặtf5yy anpGJgh nhpGJgìn oEgUvô cùnf5yyg uMqFkỳ quuMqFái. VàopGJg khoảnh khắcoEgU ấyvucq ĐuMqFàm Tĩf5yynh uMqFthật sựvucq nghpGJgĩ af5yynh pGJgsẽ bậtf5yy dậyoEgU đánhpGJg cô,vucq vìpGJg ávucqnh mắpGJgt anuMqFh cpGJghợt vucqtrở nên sắcoEgU lf5yyạnh nhưoEgU pGJgdao, tựaoEgU hồf5yy muốnpGJg khoéuMqFt mộtf5yy luMqFỗ trênvucq ngưuMqFời pGJgcô vậy.uMqF Nhvucqưng cuốipGJg cùng f5yyanh vucqkhông làoEgUm uMqFgì cvucqả, oEgUchỉ nvucqghiến răvucqng gằvucqn từuMqFng chữ:vucq “ĐàmoEgU vucqTĩnh, côf5yy tưởngoEgU đến giờvucq tôoEgUi cònpGJg oEgUđể côpGJg muốnvucq oEgUgì đượcvucq nấyuMqF sao?”

Dứt lời,pGJg anf5yyh đf5yyứng dậy xôpGJg cửauMqF bỏuMqF đivucq. VoEgUào thanoEgUg mávucqy pGJganh moEgUới nhf5yyận pGJgra mìpGJgnh đanpGJgg ruMqFun f5yyrẩy. Đivucqều vucqhoà tronoEgUg thang mvucqáy thổif5yy vucqvù vù,uMqF khiếnoEgU anoEgUh lpGJgạnh chưf5yya từnpGJgg thấy.pGJg AuMqFnh điuMqF tpGJghang mpGJgáy xf5yyuống tận f5yy tầng hầmpGJg đểf5yy pGJgxe. Vvucqừa lpGJgên vucqxe, avucqnh đpGJgã pGJglần tìf5yym hộpuMqF cvucqứu thương,f5yy moEgUở f5yyra lấyoEgU oEgUcặp nhiệt độ,oEgU bấoEgUy vucqgiờ mpGJgới ývucq oEgUthức đoEgUược mìf5yynh đangoEgU oEgUlàm oEgUgì. VốnuMqF oEgUdĩ f5yyanh pGJgđịnh đợivucq ĐpGJgàm TĩnhuMqF tắmoEgU xong sẽoEgU f5yyxuống loEgUấy cặpf5yy nhiệtf5yy độoEgU lênoEgU uMqFđo xoEgUem cf5yyô cònf5yy sốtvucq khôpGJgng. NpGJghưng giờf5yy tuMqFìm cặp nhiệuMqFt đvucqộ còoEgUn cuMqFó tácuMqF dụnf5yyg gìf5yy? oEgUCòn íchvucq gìf5yy nữa?

Cặp nhif5yyệt độvucq vucqbị vucqanh siết cf5yyhặt đếpGJgn f5yygãy vucqđôi, thuỷf5yy tf5yyinh cvucqắm svucqâu vàf5yyo lòngpGJg bf5yyàn vucqtay anf5yyh, máuf5yy vàpGJg thủoEgUy oEgUngân ch pGJgxuống, anuMqFh uMqFcũng kuMqFhông tuMqFhấy đf5yyau. Cuf5yyối cpGJgùng vucqcâu pGJgnói củauMqF anf5yyh cf5yyhỉ làvucq mộtoEgU tròpGJg cườuMqFi, hay mộtpGJg oEgUnỗ lựcpGJg coEgUhe oEgUđậy yếupGJg ớvucqt. pGJgTại vucqsao côoEgU dáoEgUm mởf5yy miệnguMqF đòivucq tiềnvucq auMqFnh? ChuMqFính vì oEgUcô biếtoEgU vucqrõ roEgUằng, đuMqFến tậnpGJg bâyoEgU gvucqiờ, vucqanh vucqvẫn sẽoEgU đểpGJg côoEgU mpGJguốn gìuMqF đượcpGJg nấy.f5yy Cvucqô coi mf5yyình làvucq vucqhàng oEgUhoá bánuMqF oEgUcho aoEgUnh, lầnoEgU tpGJgrước oEgUcô đòuMqFi pGJgba pGJgvạn, lầvucqn vucqnày lạivucq muốf5yyn mườif5yy vạn. vucqCho dùuMqF vạvucqn bấtvucq f5yyđắc dĩ,oEgU pGJgcho f5yydù côf5yy thậtvucq pGJgsự thiếupGJg tif5yyền, vucqnhưng tvucqại soEgUao côuMqF lạpGJgi làmpGJg như pGJgthế, cứoEgU nhvucqư sf5yyợ rằpGJgng vẫpGJgn cf5yyòn mộtoEgU oEgUchút hồioEgU ứcoEgU đẹpuMqF f5yyđẽ nàof5yy đó,oEgU cứoEgU nf5yyhư vucqsợ anh cf5yyhưa thậtoEgU pGJgsự nảpGJgn pGJglòng vậy?

Anh voEgUô cpGJgùng oEgUhối hậnoEgU, sau kuMqFhi đipGJg f5yylòng vòoEgUng trênvucq đường,oEgU tạiuMqF saf5yyo lạif5yy oEgUđến oEgUchỗ cuMqFô. f5yyVì biếtpGJg rằngoEgU cpGJgô không oEgU còn chf5yyỗ nàooEgU khácf5yy nữa,f5yy màvucq uMqFcô lạivucq đf5yyang uMqFốm. KhuMqFi thấyf5yy f5yycô f5yyđịnh trèouMqF uMqFrào, auMqFnh khuMqFông sao kìoEgUm đưuMqFợc, vộioEgU dậoEgUp thuốoEgUc vucqchạy lạioEgU tuMqFóm lấpGJgy nf5yygười pGJgphụ nvucqữ tuMqFo gpGJgan kiauMqF. Đúngf5yy vậy, pGJganh pGJghút thf5yyuốc, gầvucqn đâyuMqF anuMqFh mớpGJgi oEgUhút, bởpGJgi thựcf5yy sựpGJg qupGJgá phiềvucqn muộnf5yy. Af5yynh hoEgUối hậnuMqF tại pGJgsao oEgUlại vucqđưa coEgUô đếnoEgU kuMqFhách svucqạn, vìoEgU biếpGJgt oEgUcô khôvucqng pGJgcó nf5yyơi nàof5yy đểf5yy uMqFngủ nữa.pGJg AoEgUnh hvucqối hf5yyận tại uMqFsao lpGJgại toEgUheo vucqcô luMqFên phòng,vucq oEgUanh f5yyvốn chỉvucq địnf5yyh đưaf5yy uMqFchìa khoáuMqF phòoEgUng rồf5yyi đi.uMqF AoEgUnh chỉ muốnuMqF vucqđể cpGJgô tpGJgắm nf5yyước nópGJgng, npGJghư vvucqậy cóvucq távucqc dụuMqFng givucqúp hvucqạ sốt.pGJg Avucqnh địoEgUnh cặuMqFp nf5yyhiệt độ chuMqFo oEgUcô f5yyrồi sf5yyẽ đi.f5yy Df5yyù soEgUao anvucqh cũoEgUng khôngvucq f5yynên đuMqFộng lòf5yyng thươnoEgUg f5yyxót cô,vucq vucqbởi người phụpGJg nữpGJg nàyuMqF uMqFcó tf5yyhể nắvucqm lấyoEgU uMqFcơ hộipGJg npGJghỏ nhvucqoi đópGJg đểvucq f5yygiáng chpGJgo avucqnh mộtoEgU uMqFđòn tàpGJgn nhẫn nhất.

Cho vucqdù bảyuMqF nămuMqF trướvucqc vì nguyênuMqF pGJgnhân gìvucq f5yythì hvucqiện giờpGJg auMqFnh cũnpGJgg tpGJgin chuMqFắc ítoEgU nhấtvucq hồiuMqF đf5yyó côvucq cũnvucqg nvucqói mộpGJgt câu thậtpGJg lòng,oEgU đuMqFó lvucqà oEgUcô uMqFchưa buMqFao giờoEgU yêf5yyu uMqFanh. pGJgNăm đoEgUó nvucqếu f5yycô cópGJg chútf5yy xívucqu thật lònvucqg voEgUới anhuMqF, hvucqẳn hiệnf5yy tạf5yyi côoEgU đvucqã khôf5yyng tf5yyuyệt tìnuMqFh đếnvucq f5yymức oEgUđem tvucqình cảmvucq trong qupGJgá f5yykhứ làmpGJg vũf5yy oEgUkhí đảvucq tvucqhương anf5yyh. Nvucqụ hôpGJgn lpGJgúc uMqFchiều giốngpGJg nhoEgUư mf5yyột oEgUgiấc mộng,oEgU anh cảmf5yy thấf5yyy cuMqFăm ghétvucq choEgUính mìnhoEgU, tạioEgU sapGJgo mpGJgới cuMqFó chútuMqF hf5yyy vọnoEgUg f5yymà đpGJgã kỳpGJg pGJgvọng nhưuMqF vậy? Tạivucq pGJgsao lạivucq tf5yyự pGJgdối mìnhuMqF dốiuMqF ngườif5yy vucqrằng f5yycô f5yycó nuMqFỗi khổoEgU bấtvucq đắcf5yy duMqFĩ? Tạf5yyi sapGJgo khi oEgUnhìn thấyuMqF cvucqô rơioEgU nướvucqc mắt,uMqF anvucqh f5yylại đauMqFu lòng?

Nhiếp uMqFVũ Thịnhvucq, mpGJgày là thằvucqng ngốcoEgU, ngpGJgốc nhấvucqt thuMqFế giớvucqi này.

Rốt cuuMqFộc đếnvucq buMqFao giờoEgU mày mớuMqFi tỉnhoEgU ra?