You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rV8oSNEJsa NhV8oSNEJsiếp VFffyjm92ũ Thịnh cũngV8oSNEJs chưPnjDa nV8oSNEJsghĩ V8oSNEJsxong V8oSNEJsnhững điềuFffyjm92 muốnFffyjm92 V8oSNEJsnói Fffyjm92với ĐàmPnjD TĩnPnjDh, vFffyjm92ì vậyV8oSNEJs saV8oSNEJsu kV8oSNEJshi đóFffyjm92ng cửa PnjD xe, PnjDanh tV8oSNEJsrầm mặcV8oSNEJs mPnjDột lúPnjDc rồPnjDi Fffyjm92hỏi: “APnjDi khám?”

Đàm TĩV8oSNEJsnh ngẩnPnjD rFffyjm92a V8oSNEJsmột thoáng mớFffyjm92i hiPnjDểu anPnjDh đangV8oSNEJs hỏiV8oSNEJs vFffyjm92ừa rFffyjm92ồi V8oSNEJsai kháPnjDm chFffyjm92o côFffyjm92, bèPnjDn trFffyjm92ả lời:V8oSNEJs “BácPnjD sĩ Trương.”

Bệnh viV8oSNEJsện cPnjDó Fffyjm92quá nhiều bPnjDác sV8oSNEJsĩ PnjDTrương, anFffyjm92h khôV8oSNEJsng biV8oSNEJsết Fffyjm92là aiPnjD, lạiFffyjm92 hỏi:Fffyjm92 “ĐơnFffyjm92 thuFffyjm92ốc đâu?”

Đàm TĩPnjDnh cầmPnjD bệnhV8oSNEJs áFffyjm92n bPnjDị vân vV8oSNEJsê đếnFffyjm92 nhFffyjm92àu nátV8oSNEJs đưaV8oSNEJs cPnjDho anhFffyjm92, Fffyjm92anh đọcPnjD cV8oSNEJshẩn đoáPnjDn Fffyjm92và thuốPnjDc, thấyPnjD PnjDghi làPnjD PnjDcảm mạo Fffyjm92 phong hV8oSNEJsàn, chắnV8oSNEJs V8oSNEJshẳn hồiPnjD chiPnjDều cV8oSNEJsô đãPnjD bịFffyjm92 ngPnjDấm mưa.

Anh V8oSNEJsnói: “MaPnjDi côPnjD đừngPnjD tới phònFffyjm92g bệnV8oSNEJsh tPnjDrông tPnjDhằng béV8oSNEJs Fffyjm92nữa, sPnjDẽ bịPnjD Fffyjm92truyền nhiễm.”

“Là cảmFffyjm92 mạoV8oSNEJs pPnjDhong PnjDhàn thôi mà…”

“Bệnh việV8oSNEJsn cóV8oSNEJs quFffyjm92y định.”

Đàm TĩnhFffyjm92 quV8oSNEJsan sFffyjm92át nétV8oSNEJs mặt NhiếpV8oSNEJs VũV8oSNEJs Thịnh,Fffyjm92 tPnjDhấy anPnjDh vẫFffyjm92n giữPnjD giọPnjDng điệuV8oSNEJs lạnhFffyjm92 lPnjDùng máyV8oSNEJs mFffyjm92óc Fffyjm92khiến V8oSNEJscô khôngV8oSNEJs biếPnjDt phải nV8oSNEJsói Fffyjm92gì mớiPnjD đúnV8oSNEJsg. ĐộtFffyjm92 V8oSNEJsnhiên PnjDanh hV8oSNEJsỏi: “Fffyjm92Tại sao?”

“Tại V8oSNEJssao cáFffyjm92i gì?”

“Bảy năPnjDm PnjDtrước, tạiPnjD sao lạV8oSNEJsi nóV8oSNEJsi PnjDvới tôiV8oSNEJs nhữngV8oSNEJs lFffyjm92ời đó?Fffyjm92 NhấPnjDt PnjDđịnh Fffyjm92có nV8oSNEJsguyên nhâPnjDn, tạV8oSNEJsi sFffyjm92ao vậy?”

Đàm TĩnFffyjm92h hFffyjm92ít sâV8oSNEJsu một hơiPnjD, chuyệnFffyjm92 xảyPnjD rV8oSNEJsa Fffyjm92đã bFffyjm92ảy nFffyjm92ăm, nhFffyjm92ắc lạiFffyjm92 còFffyjm92n cV8oSNEJsó V8oSNEJsý nghĩV8oSNEJsa gV8oSNEJsì nữa?V8oSNEJs Fffyjm92Cô đáp:V8oSNEJs “Tôi khôngFffyjm92 muốnPnjD cV8oSNEJsho PnjDanh biếtFffyjm92. ThV8oSNEJsực V8oSNEJsra, lúPnjDc đóV8oSNEJs tôiV8oSNEJs PnjDvô cùPnjDng, vôV8oSNEJs cùngV8oSNEJs hậFffyjm92n anh.”

“Còn bFffyjm92ây Fffyjm92giờ tFffyjm92hì sao?”

ngơ ngFffyjm92ẩn nV8oSNEJshắc PnjDlại: “Bây giờ?”

“Bây gV8oSNEJsiờ cònPnjD hậnFffyjm92 tôi không?”

Đàm Fffyjm92Tĩnh cắnFffyjm92 mV8oSNEJsôi, cV8oSNEJsâu hỏV8oSNEJsi này thậPnjDt khóV8oSNEJs tPnjDrả lờPnjDi. CPnjDô kPnjDhông biếtV8oSNEJs tạV8oSNEJsi Fffyjm92sao V8oSNEJsanh lạiV8oSNEJs hỏiPnjD dồnPnjD nhưV8oSNEJs vV8oSNEJsậy, mọPnjDi thứ trongV8oSNEJs quáV8oSNEJs kV8oSNEJshứ đãPnjD V8oSNEJsqua rồV8oSNEJsi, gPnjDiữa Fffyjm92họ đFffyjm92ã cV8oSNEJsó quFffyjm92á nhiềuFffyjm92 ngPnjDười vFffyjm92à sựV8oSNEJs viFffyjm92ệc, tV8oSNEJsừ lâuFffyjm92 đã Fffyjm92chẳng tFffyjm92hể quPnjDay lạV8oSNEJsi nhFffyjm92ư xưV8oSNEJsa V8oSNEJsnữa, kPnjDhông phảV8oSNEJsi tPnjDhế sao?

“Từng cóPnjD ngườFffyjm92i nóiPnjD vV8oSNEJsới tôi, PnjDnhiều lúcV8oSNEJs hậV8oSNEJsn làV8oSNEJs V8oSNEJsvì yPnjDêu. ĐàmPnjD TĩnhPnjD, V8oSNEJscô yêPnjDu PnjDtôi không?PnjD CFffyjm92ô cFffyjm92ó từFffyjm92ng yêFffyjm92u tôi không?”

Đàm TĩFffyjm92nh khônPnjDg biếtFffyjm92 nêPnjDn nói gFffyjm92ì, đốiV8oSNEJs vFffyjm92ới Fffyjm92cô, chFffyjm92ữ “yêu”Fffyjm92 Fffyjm92đã trởPnjD nênV8oSNEJs V8oSNEJsquá đỗiPnjD xV8oSNEJsa lV8oSNEJsạ V8oSNEJsvà xFffyjm92a V8oSNEJsxỉ. MộtPnjD ngV8oSNEJsười phảV8oSNEJsi vật lộnPnjD vớiFffyjm92 sV8oSNEJsố mệnhPnjD cóFffyjm92 V8oSNEJstư cáchPnjD Fffyjm92gì Fffyjm92trông chV8oSNEJsờ vàV8oSNEJso tìnPnjDh yêu?

Cô tFffyjm92rầm mặcFffyjm92 quáPnjD lâuFffyjm92 khiến NhFffyjm92iếp PnjDVũ ThịnhPnjD càngFffyjm92 kV8oSNEJshó chịu,V8oSNEJs anPnjDh cảmPnjD tV8oSNEJshấy PnjDmình lPnjDại tựFffyjm92 cFffyjm92huốc PnjDnhục vPnjDào thâPnjDn. Đủ rồiFffyjm92, tạiV8oSNEJs sPnjDao anPnjDh lạiFffyjm92 Fffyjm92hôn ngưPnjDời phFffyjm92ụ nữFffyjm92 nàV8oSNEJsy? TFffyjm92ại saFffyjm92o anPnjDh lV8oSNEJsại làPnjD bácFffyjm92 sFffyjm92ĩ điềuPnjD trị Fffyjm92 chính chV8oSNEJso PnjDcon trPnjDai cV8oSNEJsô Fffyjm92ta? ThậPnjDt nựcPnjD cười!

“Xuống xe.”

Cô hFffyjm92ốt hPnjDoảng nhFffyjm92ìn anh, thấyV8oSNEJs néPnjDt mặtV8oSNEJs aV8oSNEJsnh vẫnPnjD bìnhFffyjm92 lặngV8oSNEJs nFffyjm92hư nước,PnjD nhưnV8oSNEJsg nFffyjm92gón V8oSNEJstay V8oSNEJsnắm vFffyjm92ô PnjDlăng V8oSNEJsđã tFffyjm92rắng bệch. AnhPnjD lặpFffyjm92 lFffyjm92ại: “XV8oSNEJsuống xe.”

Đàm V8oSNEJsTĩnh xuFffyjm92ống xeV8oSNEJs, nhìn Fffyjm92 anh lPnjDái xV8oSNEJse rPnjDa khỏFffyjm92i bãPnjDi, chiFffyjm92ếc xFffyjm92e PnjDrất nhFffyjm92anh Fffyjm92lao Fffyjm92vút đi,Fffyjm92 nhưV8oSNEJsng Fffyjm92trước Fffyjm92khi đếnFffyjm92 cửa Fffyjm92ra, lạiFffyjm92 độtV8oSNEJs PnjDngột Fffyjm92phanh “kétPnjD” Fffyjm92một tiếng.Fffyjm92 V8oSNEJsGiữa đFffyjm92êm, tiếnPnjDg bánV8oSNEJsh PnjDxe mV8oSNEJsa sFffyjm92át vớiPnjD Fffyjm92nền đất vFffyjm92ô cùngFffyjm92 chPnjDói taPnjDi khiếnPnjD aFffyjm92nh bảFffyjm92o vệPnjD đangFffyjm92 ngủFffyjm92 gậtPnjD sV8oSNEJsực tỉnhPnjD giấc,Fffyjm92 nhPnjDìn PnjDthấy ngườPnjDi trong PnjDxe, anV8oSNEJsh tFffyjm92a V8oSNEJsliền Fffyjm92mở cửaPnjD cPnjDhào: “BPnjDác sV8oSNEJsĩ NhiếPnjDp lFffyjm92ại tăV8oSNEJsng V8oSNEJsca đấyV8oSNEJs V8oSNEJsà?” Fffyjm92Vừa nói anhPnjD tPnjDa vừFffyjm92a PnjDkéo tPnjDhanh chắnFffyjm92 lên.V8oSNEJs ThFffyjm92ế V8oSNEJsnhưng NhFffyjm92iếp VũPnjD ThPnjDịnh trướcV8oSNEJs V8oSNEJsnay lV8oSNEJsuôn lịV8oSNEJsch sPnjDự với Fffyjm92mọi ngườV8oSNEJsi lPnjDại V8oSNEJskhông hPnjDề PnjDnói nV8oSNEJsửa lờiFffyjm92 cảmFffyjm92 ơV8oSNEJsn, kFffyjm92hi tFffyjm92hanh chFffyjm92ắn đượcPnjD kéoPnjD lênPnjD hẳn, chV8oSNEJsiếc xPnjDe V8oSNEJsliền V8oSNEJslao V8oSNEJsđi V8oSNEJsnhư tPnjDên bắn,V8oSNEJs biFffyjm92ến PnjDmất tronV8oSNEJsg mFffyjm92àn đêm.

Anh bảoV8oSNEJs PnjDvệ V8oSNEJsgãi gãPnjDi đầu, Fffyjm92 định nằmFffyjm92 xuốnPnjDg ngủPnjD tiếpPnjD V8oSNEJsthì thấyPnjD tV8oSNEJsrong bFffyjm92ãi V8oSNEJsđỗ cóFffyjm92 mộtFffyjm92 ngườiPnjD đứPnjDng bấtPnjD độngV8oSNEJs. Dưới áV8oSNEJsnh sánV8oSNEJsg lờFffyjm92 mờ,PnjD PnjDanh PnjDbảo vệFffyjm92 V8oSNEJschỉ nhìnV8oSNEJs rFffyjm92a đóV8oSNEJs Fffyjm92là pFffyjm92hụ nV8oSNEJsữ, vPnjDì hìV8oSNEJsnh V8oSNEJsnhư ngV8oSNEJsười đóV8oSNEJs mặc váy.PnjD CPnjDhắc lV8oSNEJsà mộFffyjm92t bFffyjm92ác sV8oSNEJsĩ tăngV8oSNEJs caV8oSNEJs… AnPnjDh bảoV8oSNEJs vệV8oSNEJs Fffyjm92ngáp V8oSNEJsdài mộFffyjm92t cV8oSNEJsái, tốiV8oSNEJs naV8oSNEJsy qFffyjm92uả lFffyjm92à quá nhiềuPnjD cFffyjm92a cấpPnjD cứu.

Đàm TĩnhV8oSNEJs Fffyjm92đứng ởPnjD đóPnjD một lúc,PnjD V8oSNEJskhi PnjDNhiếp VũFffyjm92 ThịnhFffyjm92 láPnjDi xPnjDe PnjDđi, aV8oSNEJsnh khFffyjm92ông hềV8oSNEJs nhFffyjm92ìn cFffyjm92ô lấyFffyjm92 mPnjDột cV8oSNEJsái, nêFffyjm92n cFffyjm92ô vô V8oSNEJs cùng V8oSNEJslo lắnPnjDg. V8oSNEJsThật rV8oSNEJsa bấyV8oSNEJs nV8oSNEJshiêu năPnjDm rồV8oSNEJsi V8oSNEJsmà aV8oSNEJsnh khPnjDông hềPnjD thaV8oSNEJsy đV8oSNEJsổi, mỗiFffyjm92 kPnjDhi anh tuyệtPnjD vọngV8oSNEJs, côV8oSNEJs vPnjDẫn cFffyjm92ó PnjDthể nFffyjm92hận rV8oSNEJsa được.Fffyjm92 CV8oSNEJsô rV8oSNEJsất lV8oSNEJso NhV8oSNEJsiếp VV8oSNEJsũ ThịnV8oSNEJsh Fffyjm92xảy rPnjDa chuyện, tPnjDhâm PnjDchí còFffyjm92n muPnjDốn gFffyjm92ọi cV8oSNEJsho anhV8oSNEJs, nhưngV8oSNEJs kV8oSNEJshi lV8oSNEJsấy điệPnjDn thV8oSNEJsoại rV8oSNEJsa V8oSNEJsấn sốV8oSNEJs củaV8oSNEJs PnjDanh, PnjDcô lạFffyjm92i do dự.

Cô còFffyjm92n V8oSNEJstư cáchV8oSNEJs gPnjDì đPnjDển gọi choFffyjm92 anFffyjm92h đâV8oSNEJsy? ĐếnV8oSNEJs PnjDnụ hPnjDôn khôngV8oSNEJs tPnjDhể Fffyjm92kiềm chếV8oSNEJs kiV8oSNEJsa cũnV8oSNEJsg bPnjDị PnjDanh cFffyjm92ho rằV8oSNEJsng Fffyjm92có dụngFffyjm92 tâm kV8oSNEJshác. VậyPnjD V8oSNEJsthì cứPnjD đPnjDể nghV8oSNEJsĩ nFffyjm92hư thV8oSNEJsế điV8oSNEJs, ĐàV8oSNEJsm TĩnhFffyjm92 củaV8oSNEJs V8oSNEJsquá khứV8oSNEJs đãFffyjm92 chếtV8oSNEJs rồiFffyjm92, côPnjD không mFffyjm92uốn tạPnjDo cFffyjm92ho PnjDmình chútFffyjm92 Fffyjm92hy vọngFffyjm92 nàPnjDo nữa.

Vì Fffyjm92bị V8oSNEJssốt nêPnjDn V8oSNEJsy V8oSNEJstá không Fffyjm92cho côV8oSNEJs vFffyjm92ề phònPnjDg bV8oSNEJsệnh, đV8oSNEJsứng V8oSNEJsở bãiV8oSNEJs đỗFffyjm92 xV8oSNEJse cPnjDũng khFffyjm92ông phảiV8oSNEJs Fffyjm92cách, cV8oSNEJsuối cùFffyjm92ng cô quyếFffyjm92t địnhV8oSNEJs vềFffyjm92 nhà.PnjD CôV8oSNEJs PnjDcần pPnjDhải ngủ,PnjD mấFffyjm92y ngàyPnjD Fffyjm92nay V8oSNEJsở bệnFffyjm92h viPnjDện cV8oSNEJsô đV8oSNEJsều khPnjDông đưV8oSNEJsợc ngon gV8oSNEJsiấc, PnjDgiờ bV8oSNEJsị ốmFffyjm92 Fffyjm92lại càPnjDng thêmFffyjm92 mệtV8oSNEJs mỏi.

Cũng maPnjDy Fffyjm92còn Fffyjm92có Fffyjm92xe buýt chFffyjm92ạy suốtPnjD đV8oSNEJsêm, Fffyjm92có V8oSNEJsđiều kFffyjm92hi đPnjDổi tFffyjm92uyến hPnjDơi pFffyjm92hiền mPnjDột chúV8oSNEJst. KPnjDhi côPnjD vPnjDề đếnPnjD bênV8oSNEJs ngoài khFffyjm92u nV8oSNEJshà mìnhFffyjm92 V8oSNEJsthì đãFffyjm92 V8oSNEJslà haPnjDi giờPnjD sV8oSNEJsáng. QuáPnjDn Fffyjm92ăn hPnjDai PnjDbên đườngPnjD đãV8oSNEJs Fffyjm92dọn hànFffyjm92g cả, chFffyjm92ỉ cònPnjD quánPnjD V8oSNEJsInternet vẫnPnjD mởFffyjm92 cửa,PnjD ánFffyjm92h đènPnjD từV8oSNEJs bênV8oSNEJs tronPnjDg hắtFffyjm92 rPnjDa Fffyjm92mặt đPnjDường, khPnjDi Đàm TĩV8oSNEJsnh điFffyjm92 Fffyjm92ngang qPnjDua, V8oSNEJschỉ cóPnjD mìnFffyjm92h bónFffyjm92g cPnjDô đơFffyjm92n độc.

Cửa sắFffyjm92t Fffyjm92của V8oSNEJskhu Fffyjm92nhà Fffyjm92đã khóa, nFffyjm92hưng nhPnjDững Fffyjm92người vềFffyjm92 muPnjDộn đềuV8oSNEJs cFffyjm92ó cáchV8oSNEJs, côFffyjm92 Fffyjm92quấn mộtFffyjm92 gócV8oSNEJs váyV8oSNEJs vV8oSNEJsào hôFffyjm92ng định PnjDtrèo lên.PnjD VừaV8oSNEJs mV8oSNEJsới báFffyjm92m vàoV8oSNEJs laFffyjm92n cFffyjm92an sắt,Fffyjm92 giẫmPnjD chânPnjD lPnjDên ôV8oSNEJs đầuV8oSNEJs tiFffyjm92ên thPnjDì Fffyjm92cánh taPnjDy cô V8oSNEJsbị V8oSNEJsngười tV8oSNEJsa tFffyjm92óm lấyPnjD, Fffyjm92khiến cPnjDô V8oSNEJssuýt nữaFffyjm92 Fffyjm92hét lênV8oSNEJs. QuV8oSNEJsay lạV8oSNEJsi Fffyjm92nhìn, côPnjD trôV8oSNEJsng thấy NhiếpFffyjm92 Fffyjm92Vũ ThịnFffyjm92h V8oSNEJssắc mV8oSNEJsặt sFffyjm92a PnjDsầm, anPnjDh hV8oSNEJsỏi: “CPnjDô địV8oSNEJsnh PnjDtrèo qua?”

Tại sV8oSNEJsao aV8oSNEJsnh lạiPnjD PnjDở đây? Fffyjm92 Xe cV8oSNEJsủa anV8oSNEJsh dừnV8oSNEJsg ởV8oSNEJs cáchFffyjm92 đóPnjD kV8oSNEJshông xaFffyjm92, cóV8oSNEJs lẽV8oSNEJs V8oSNEJsanh Fffyjm92đã PnjDở đâFffyjm92y từV8oSNEJs lâuPnjD mPnjDà PnjDcô khôngFffyjm92 PnjDđể ý.

“Lên xe.”PnjD AV8oSNEJsnh kéoFffyjm92 côPnjD về phíaFffyjm92 chiếcV8oSNEJs xePnjD, cV8oSNEJsô loạngV8oSNEJs choạFffyjm92ng tFffyjm92heo saPnjDu. ĐPnjDến gầnV8oSNEJs PnjDxe V8oSNEJscô mớiFffyjm92 tFffyjm92hấy PnjDcạnh V8oSNEJsxe toV8oSNEJsàn Fffyjm92đầu lọc tFffyjm92huốc lV8oSNEJsá, ítV8oSNEJs nhấtV8oSNEJs cũnV8oSNEJsg PnjDhơn chụcPnjD V8oSNEJscái. CóV8oSNEJs Fffyjm92điều NhiếpV8oSNEJs VũPnjD TFffyjm92hịnh chưaPnjD bV8oSNEJsao gPnjDiờ hút thuốcFffyjm92, cóFffyjm92 lẽFffyjm92 anFffyjm92h vừaPnjD kPnjDhéo đỗFffyjm92 xV8oSNEJse ởPnjD đâyFffyjm92 thôi.

Cuối PnjDcùng cFffyjm92ô Fffyjm92giằng rPnjDa khỏi tV8oSNEJsay anV8oSNEJsh: “NhiếpFffyjm92 VPnjDũ Thịnh,Fffyjm92 PnjDanh Fffyjm92tha cPnjDho V8oSNEJstôi đi…”

Anh PnjDdừng PnjDlại, nV8oSNEJshưng tay PnjD vẫn khôFffyjm92ng buPnjDông, giPnjDọng PnjDđiệu lạnhV8oSNEJs Fffyjm92lùng màV8oSNEJs châmPnjD biếm:V8oSNEJs “BảFffyjm92y Fffyjm92năm trướV8oSNEJsc Fffyjm92cô khôngFffyjm92 tha chFffyjm92o tFffyjm92ôi, tạiPnjD V8oSNEJssao bFffyjm92ây Fffyjm92giờ tV8oSNEJsôi V8oSNEJslại phV8oSNEJsải V8oSNEJstha PnjDcho cô?”

Nhiếp VV8oSNEJsũ TV8oSNEJshịnh hiFffyjm92ện giờ khôngV8oSNEJs chỉPnjD tàFffyjm92n nFffyjm92hẫn Fffyjm92mà cònFffyjm92 mừngPnjD giậnFffyjm92 tPnjDhất thường.Fffyjm92 CôPnjD vừaV8oSNEJs mệtFffyjm92 vPnjDừa buồnPnjD ngFffyjm92ủ, không thểFffyjm92 cFffyjm92hống lạiFffyjm92 đPnjDược sứcV8oSNEJs mPnjDạnh V8oSNEJscủa V8oSNEJsanh, PnjDanh đẩyV8oSNEJs côPnjD Fffyjm92vào gFffyjm92hế saPnjDu, đPnjDộng táV8oSNEJsc rPnjDất thPnjDô bạPnjDo. Đàm TĩnV8oSNEJsh PnjDcảm V8oSNEJsgiác V8oSNEJstối nV8oSNEJsay Fffyjm92anh V8oSNEJsnhư mFffyjm92ột coFffyjm92n ngườiV8oSNEJs khV8oSNEJsác vV8oSNEJsậy. Fffyjm92Nhiếp VũPnjD ThịV8oSNEJsnh bảy năV8oSNEJsm PnjDsau V8oSNEJsvốn dĩV8oSNEJs đFffyjm92ã lFffyjm92à ngườiFffyjm92 khácV8oSNEJs, Fffyjm92nhưng tốiPnjD naV8oSNEJsy anPnjDh lPnjDại giV8oSNEJsống nhPnjDư mFffyjm92ột NhiếpFffyjm92 VũV8oSNEJs Thịnh thứV8oSNEJs V8oSNEJsba nữaPnjD. BộFffyjm92 dạFffyjm92ng anFffyjm92h hệtFffyjm92 Fffyjm92như mộtV8oSNEJs kV8oSNEJsẻ PnjDsay khưPnjDớt, nhưnFffyjm92g Fffyjm92cô Fffyjm92biết anPnjDh không V8oSNEJshề uốngV8oSNEJs mộtPnjD giọtV8oSNEJs rưFffyjm92ợu nàV8oSNEJso, Fffyjm92có điều,PnjD dườngV8oSNEJs PnjDnhư Fffyjm92anh đãPnjD PnjDmất đV8oSNEJsi V8oSNEJslý trí.

Anh láiPnjD PnjDxe PnjDdọc thPnjDeo V8oSNEJsđường cái, khôFffyjm92ng Fffyjm92bao PnjDlâu saPnjDu, Fffyjm92xe đếnV8oSNEJs V8oSNEJsmột kháchV8oSNEJs V8oSNEJssạn Fffyjm92cao cấV8oSNEJsp. Fffyjm92Anh láiV8oSNEJs Fffyjm92xe đFffyjm92ến trướcPnjD cửa, nhânPnjD viV8oSNEJsên rV8oSNEJsa mởPnjD cửa,Fffyjm92 PnjDanh xuốngV8oSNEJs xePnjD, PnjDcô cPnjDũng xuốngFffyjm92 tPnjDheo, xPnjDe đượV8oSNEJsc V8oSNEJsnhân viênV8oSNEJs lái vàoFffyjm92 PnjDbãi, cPnjDòn anV8oSNEJsh đPnjDi thẳngV8oSNEJs đếnFffyjm92 qV8oSNEJsuầy lFffyjm92ễ tân,Fffyjm92 lấyV8oSNEJs cFffyjm92hứng minPnjDh thV8oSNEJsư bảoFffyjm92 PnjDmuốn thuêV8oSNEJs một pV8oSNEJshòng V8oSNEJscó giưFffyjm92ờng V8oSNEJsto. LễPnjD tâV8oSNEJsn kV8oSNEJshó xửV8oSNEJs nóFffyjm92i phPnjDòng V8oSNEJsgiường Fffyjm92to đV8oSNEJsã Fffyjm92hết mấtV8oSNEJs rồi,Fffyjm92 cPnjDhỉ còn phPnjDòng cFffyjm92ho nhữngFffyjm92 ngườiFffyjm92 hưởngPnjD tuầnV8oSNEJs V8oSNEJstrăng mậtFffyjm92. Fffyjm92Cô nhânFffyjm92 vV8oSNEJsiền nhìFffyjm92n ĐàmFffyjm92 TĩFffyjm92nh, PnjDmỉm cườiPnjD nói: “ThậtPnjD Fffyjm92ra pV8oSNEJshòng PnjDtrăng mậtPnjD V8oSNEJschỉ PnjDđắt hơV8oSNEJsn phFffyjm92òng giườnPnjDg tV8oSNEJso Fffyjm92một chút,PnjD hơnV8oSNEJs nữV8oSNEJsa lại cV8oSNEJsó V8oSNEJsvị trFffyjm92í Fffyjm92tốt, vPnjDô cùFffyjm92ng yênFffyjm92 tĩnh.”

Nhiếp VFffyjm92ũ ThịnhPnjD Fffyjm92nói: “Vậy lấyPnjD phònPnjDg đó.”

Suốt cFffyjm92ả quFffyjm92á trìnV8oSNEJsh Đàm TĩnFffyjm92h PnjDchỉ yFffyjm92ên lặFffyjm92ng, vPnjDào tPnjDhang máFffyjm92y, vPnjDào tronV8oSNEJsg phòngV8oSNEJs, bêFffyjm92n tronFffyjm92g Fffyjm92có PnjDđĩa hoPnjDa quả,Fffyjm92 PnjDcó hoa hồnFffyjm92g, trPnjDên giườngPnjD còV8oSNEJsn rảiV8oSNEJs cáV8oSNEJsnh hoaFffyjm92, đPnjDúng lPnjDà Fffyjm92phòng trFffyjm92ăng mật.Fffyjm92 PnjDRồi PnjDnhân viV8oSNEJsên lên đưaPnjD chìV8oSNEJsa khoFffyjm92á, V8oSNEJsnói rằnFffyjm92g V8oSNEJsđã đỗV8oSNEJs xV8oSNEJse củaV8oSNEJs V8oSNEJsanh ởFffyjm92 vFffyjm92ị tríFffyjm92 PnjDA16 tFffyjm92rên tPnjDầng PnjDhai PnjDbãi đỗV8oSNEJs xe. NhiếpPnjD VũV8oSNEJs Fffyjm92Thịnh PnjDbo cV8oSNEJsho nhânFffyjm92 vFffyjm92iên PnjDmột PnjDchút tV8oSNEJsiền, đóngFffyjm92 cửaV8oSNEJs lại.

Thấy ĐàV8oSNEJsm TĩnhFffyjm92 vẫnV8oSNEJs sốt, PnjDanh Fffyjm92mở tủV8oSNEJs quầnFffyjm92 áo,Fffyjm92 lấyFffyjm92 PnjDáo V8oSNEJschoàng tắmV8oSNEJs đưaPnjD cPnjDho cV8oSNEJsô: “ĐiPnjD tFffyjm92ắm trV8oSNEJsước đi!”

Bồn tắmPnjD rấtPnjD lPnjDớn, nhưng cV8oSNEJsô Fffyjm92đã buồPnjDn Fffyjm92ngủ dípV8oSNEJs mắt,Fffyjm92 vFffyjm92ội vàPnjDng nPnjDgâm mìnhV8oSNEJs vàV8oSNEJso bồnPnjD nFffyjm92ước nóngV8oSNEJs, tV8oSNEJshấy PnjDkhoan khoV8oSNEJsái đến mứPnjDc PnjDcó thV8oSNEJsể ngủV8oSNEJs đượcV8oSNEJs ngaV8oSNEJsy. V8oSNEJsMặc áoPnjD cFffyjm92hoàng V8oSNEJstắm vV8oSNEJsào, cV8oSNEJsô bướFffyjm92c Fffyjm92ra, thấV8oSNEJsy NhiếpV8oSNEJs VPnjDũ Thịnh đangFffyjm92 ngồiPnjD trêFffyjm92n Fffyjm92sofa. DướiV8oSNEJs ánFffyjm92h PnjDđèn, dángV8oSNEJs vẻV8oSNEJs aV8oSNEJsnh PnjDvẫn queV8oSNEJsn thuFffyjm92ộc nV8oSNEJshư thế, nhưnFffyjm92g lFffyjm92ại V8oSNEJsxa lạPnjD xiếtPnjD bFffyjm92ao, côV8oSNEJs độtPnjD nhiênFffyjm92 PnjDthấy lònFffyjm92g PnjDchùng xuốV8oSNEJsng, dườngPnjD nhV8oSNEJsư V8oSNEJslại sắp xaoFffyjm92 xuyến.

Đàm TĩnhV8oSNEJs lặngFffyjm92 lẽFffyjm92 đFffyjm92ứng trước mặtV8oSNEJs aPnjDnh, thấyFffyjm92 V8oSNEJsanh PnjDngẩng lêV8oSNEJsn, côPnjD nFffyjm92ói: “MườiPnjD vạn.”

Anh thậtV8oSNEJs PnjDsự khV8oSNEJsông thể ngờV8oSNEJs cPnjDô lạiPnjD Fffyjm92mở miệngFffyjm92 PnjDnói rFffyjm92a haV8oSNEJsi chFffyjm92ữ nV8oSNEJsày, cFffyjm92hỉ biếtV8oSNEJs nFffyjm92gơ nFffyjm92gác nPnjDhìn cô.

“Anh biếPnjDt tôiV8oSNEJs cầnFffyjm92 PnjDtiền mà, PnjDcó lFffyjm92ẽ anFffyjm92h vẫn…Fffyjm92 vẫFffyjm92n PnjDcòn thíFffyjm92ch tV8oSNEJsôi. VìFffyjm92 thế,V8oSNEJs V8oSNEJshôm naFffyjm92y PnjDanh muốnPnjD giPnjDữ tôFffyjm92i lạiPnjD cFffyjm92ũng được tV8oSNEJshôi, PnjDtôi muV8oSNEJsốn mưPnjDời vạn.”

Sắc mặtFffyjm92 NhV8oSNEJsiếp V8oSNEJsVũ ThịnV8oSNEJsh lập tV8oSNEJsức đổiV8oSNEJs PnjDsang Fffyjm92trắng bệchFffyjm92, Fffyjm92không còV8oSNEJsn mộtPnjD gV8oSNEJsiọt máFffyjm92u, PnjDvết bầmPnjD tPnjDím Fffyjm92dưới Fffyjm92cằm anh cV8oSNEJsòn chưFffyjm92a taFffyjm92n, Fffyjm92lại PnjDsưng V8oSNEJslên, PnjDkhiến vPnjDẻ mặFffyjm92t PnjDanh nV8oSNEJshìn vôPnjD V8oSNEJscùng kỳV8oSNEJs quáPnjDi. VàV8oSNEJso khV8oSNEJsoảnh khắc ấyPnjD ĐàmPnjD TPnjDĩnh thậtFffyjm92 PnjDsự nPnjDghĩ anFffyjm92h sPnjDẽ bậFffyjm92t dậyV8oSNEJs đánPnjDh cFffyjm92ô, V8oSNEJsvì PnjDánh mFffyjm92ắt anV8oSNEJsh PnjDchợt Fffyjm92trở nên sắcPnjD lạnhV8oSNEJs nhV8oSNEJsư daoV8oSNEJs, tựaV8oSNEJs V8oSNEJshồ muốnV8oSNEJs khoFffyjm92ét PnjDmột lỗV8oSNEJs trênPnjD ngườiV8oSNEJs PnjDcô vậV8oSNEJsy. NhưnFffyjm92g cuối cùFffyjm92ng Fffyjm92anh khôPnjDng làFffyjm92m Fffyjm92gì cảV8oSNEJs, chỉFffyjm92 ngV8oSNEJshiến rănV8oSNEJsg gFffyjm92ằn từV8oSNEJsng cFffyjm92hữ: “ĐàmFffyjm92 TPnjDĩnh, côPnjD tưởFffyjm92ng đến gPnjDiờ tôiV8oSNEJs còFffyjm92n đểPnjD côV8oSNEJs muốnFffyjm92 gV8oSNEJsì đượcV8oSNEJs nấV8oSNEJsy sao?”

Dứt lờiPnjD, PnjDanh đứPnjDng dậFffyjm92y xô cửaV8oSNEJs bỏV8oSNEJs đV8oSNEJsi. Fffyjm92Vào Fffyjm92thang máyPnjD aPnjDnh mớiV8oSNEJs nhV8oSNEJsận V8oSNEJsra mPnjDình đPnjDang ruFffyjm92n rẩy.V8oSNEJs ĐiV8oSNEJsều hoàV8oSNEJs tFffyjm92rong thang mFffyjm92áy thFffyjm92ổi Fffyjm92vù PnjDvù, khFffyjm92iến anV8oSNEJsh lạnhV8oSNEJs cV8oSNEJshưa từPnjDng tFffyjm92hấy. AV8oSNEJsnh Fffyjm92đi tFffyjm92hang mV8oSNEJsáy xuốFffyjm92ng tận tầnPnjDg V8oSNEJshầm đểV8oSNEJs xeFffyjm92. V8oSNEJsVừa PnjDlên PnjDxe, Fffyjm92anh Fffyjm92đã lV8oSNEJsần PnjDtìm hV8oSNEJsộp cPnjDứu thươnFffyjm92g, mởV8oSNEJs Fffyjm92ra V8oSNEJslấy cặpFffyjm92 nhFffyjm92iệt độ, bV8oSNEJsấy giFffyjm92ờ PnjDmới V8oSNEJsý Fffyjm92thức đượcFffyjm92 mìnhPnjD đV8oSNEJsang Fffyjm92làm gì.PnjD PnjDVốn dĩV8oSNEJs aV8oSNEJsnh địV8oSNEJsnh đợiFffyjm92 ĐàmV8oSNEJs TĩnV8oSNEJsh tắm PnjDxong sẽPnjD xuốngV8oSNEJs lấFffyjm92y cặFffyjm92p nhiPnjDệt độFffyjm92 PnjDlên V8oSNEJsđo xV8oSNEJsem cV8oSNEJsô PnjDcòn sPnjDốt kV8oSNEJshông. NhưngPnjD gFffyjm92iờ tìV8oSNEJsm cặp Fffyjm92 nhiệt đPnjDộ cPnjDòn PnjDcó táV8oSNEJsc dPnjDụng gìFffyjm92? CònV8oSNEJs ícFffyjm92h gPnjDì nữa?

Cặp PnjDnhiệt độV8oSNEJs bịFffyjm92 V8oSNEJsanh siết chặtPnjD đV8oSNEJsến gãFffyjm92y PnjDđôi, thFffyjm92uỷ tiPnjDnh cắPnjDm sâV8oSNEJsu vPnjDào lòV8oSNEJsng PnjDbàn taV8oSNEJsy anFffyjm92h, mFffyjm92áu vàPnjD thPnjDủy ngPnjDân cV8oSNEJsh xuống, aV8oSNEJsnh cũngPnjD khôFffyjm92ng thấyV8oSNEJs đaFffyjm92u. CuPnjDối cPnjDùng câuV8oSNEJs nóiPnjD củFffyjm92a PnjDanh chỉV8oSNEJs làFffyjm92 V8oSNEJsmột V8oSNEJstrò cườFffyjm92i, hay mV8oSNEJsột nPnjDỗ lựcV8oSNEJs V8oSNEJsche đậyFffyjm92 yếuPnjD ớPnjDt. V8oSNEJsTại saPnjDo côPnjD dáFffyjm92m Fffyjm92mở miệngV8oSNEJs đòV8oSNEJsi tPnjDiền anFffyjm92h? PnjDChính vì PnjD cô Fffyjm92biết rõPnjD PnjDrằng, đếnFffyjm92 tậnPnjD bâFffyjm92y giờV8oSNEJs, V8oSNEJsanh vẫnFffyjm92 sẽPnjD đểV8oSNEJs côFffyjm92 muốnFffyjm92 PnjDgì đưFffyjm92ợc nấy.V8oSNEJs Fffyjm92Cô V8oSNEJscoi mình lPnjDà hànV8oSNEJsg hoV8oSNEJsá bV8oSNEJsán cPnjDho V8oSNEJsanh, PnjDlần trướcFffyjm92 côPnjD PnjDđòi Fffyjm92ba vạn,V8oSNEJs lầnFffyjm92 nàV8oSNEJsy Fffyjm92lại muFffyjm92ốn mưV8oSNEJsời vạn. PnjD Cho PnjDdù vạnFffyjm92 bấtV8oSNEJs đắcPnjD dĩ,PnjD cPnjDho dFffyjm92ù cFffyjm92ô thậtFffyjm92 sựPnjD thiếuV8oSNEJs PnjDtiền, nhưngFffyjm92 tV8oSNEJsại saPnjDo PnjDcô lạiV8oSNEJs làm nFffyjm92hư tFffyjm92hế, cV8oSNEJsứ PnjDnhư sợFffyjm92 rFffyjm92ằng vẫnV8oSNEJs cònPnjD mộtPnjD V8oSNEJschút hồiV8oSNEJs ứcPnjD đV8oSNEJsẹp đẽFffyjm92 PnjDnào đóPnjD, cPnjDứ nPnjDhư sợFffyjm92 anh PnjD chưa PnjDthật V8oSNEJssự nảnV8oSNEJs lònPnjDg vậy?

Anh vôPnjD cùngFffyjm92 hốiFffyjm92 hậnV8oSNEJs, sau khV8oSNEJsi đPnjDi lòngV8oSNEJs vònV8oSNEJsg trênV8oSNEJs đường,PnjD tạFffyjm92i sFffyjm92ao PnjDlại đếnV8oSNEJs chỗV8oSNEJs cô.Fffyjm92 Fffyjm92Vì biếtPnjD V8oSNEJsrằng côPnjD khôFffyjm92ng còn chỗV8oSNEJs nàFffyjm92o khFffyjm92ác nữFffyjm92a, PnjDmà côPnjD lạV8oSNEJsi đV8oSNEJsang V8oSNEJsốm. PnjDKhi thFffyjm92ấy cV8oSNEJsô đFffyjm92ịnh tV8oSNEJsrèo rFffyjm92ào, aPnjDnh không sV8oSNEJsao kV8oSNEJsìm được,PnjD vộiPnjD dậpFffyjm92 thuốV8oSNEJsc chạPnjDy lPnjDại tómFffyjm92 lấyFffyjm92 V8oSNEJsngười phụV8oSNEJs nữPnjD V8oSNEJsto gPnjDan V8oSNEJskia. ĐFffyjm92úng vậy, PnjD anh V8oSNEJshút thuốc,V8oSNEJs gầnFffyjm92 đV8oSNEJsây aPnjDnh mớiV8oSNEJs hFffyjm92út, bởiFffyjm92 thựcFffyjm92 sựFffyjm92 qPnjDuá phiPnjDền muộn.Fffyjm92 V8oSNEJsAnh hốiFffyjm92 V8oSNEJshận tại sPnjDao V8oSNEJslại đFffyjm92ưa cFffyjm92ô đFffyjm92ến kháchFffyjm92 PnjDsạn, vìPnjD Fffyjm92biết Fffyjm92cô khPnjDông Fffyjm92có V8oSNEJsnơi nV8oSNEJsào đểFffyjm92 Fffyjm92ngủ nữV8oSNEJsa. AnFffyjm92h hốiV8oSNEJs hậPnjDn tại saV8oSNEJso lạPnjDi theFffyjm92o cPnjDô lênPnjD phFffyjm92òng, aFffyjm92nh vốnPnjD chỉFffyjm92 địnhFffyjm92 đưaPnjD V8oSNEJschìa khoáPnjD phòngFffyjm92 V8oSNEJsrồi đPnjDi. AnPnjDh chỉ muốnV8oSNEJs đFffyjm92ể Fffyjm92cô tFffyjm92ắm nướcPnjD nóng,PnjD nhPnjDư V8oSNEJsvậy cPnjDó Fffyjm92tác PnjDdụng gPnjDiúp hạFffyjm92 V8oSNEJssốt. AFffyjm92nh địnhV8oSNEJs cặV8oSNEJsp nhiệt độFffyjm92 chV8oSNEJso côFffyjm92 rồiPnjD Fffyjm92sẽ đi.V8oSNEJs DùV8oSNEJs PnjDsao anFffyjm92h cũnV8oSNEJsg khV8oSNEJsông nêFffyjm92n đV8oSNEJsộng lònV8oSNEJsg thưV8oSNEJsơng xóV8oSNEJst cô,V8oSNEJs bPnjDởi người phụV8oSNEJs nữV8oSNEJs nàFffyjm92y V8oSNEJscó thểFffyjm92 nắmFffyjm92 lấyFffyjm92 cV8oSNEJsơ hộiV8oSNEJs nhỏV8oSNEJs nFffyjm92hoi đPnjDó đểPnjD Fffyjm92giáng V8oSNEJscho V8oSNEJsanh mộPnjDt V8oSNEJsđòn tFffyjm92àn nhẫn nhất.

Cho V8oSNEJsdù bảyV8oSNEJs nPnjDăm trướcV8oSNEJs vìFffyjm92 nguyên nPnjDhân gPnjDì thPnjDì hiệnFffyjm92 giờPnjD anV8oSNEJsh V8oSNEJscũng Fffyjm92tin cV8oSNEJshắc íFffyjm92t nhấPnjDt hồiFffyjm92 V8oSNEJsđó cPnjDô cFffyjm92ũng nFffyjm92ói một V8oSNEJscâu thV8oSNEJsật V8oSNEJslòng, đPnjDó V8oSNEJslà V8oSNEJscô chV8oSNEJsưa baPnjDo giFffyjm92ờ yV8oSNEJsêu V8oSNEJsanh. NăV8oSNEJsm PnjDđó V8oSNEJsnếu cFffyjm92ô cóV8oSNEJs chFffyjm92út Fffyjm92xíu thật lFffyjm92òng vớPnjDi anhFffyjm92, hẳnFffyjm92 hiệnPnjD Fffyjm92tại Fffyjm92cô đãV8oSNEJs khV8oSNEJsông tuyFffyjm92ệt Fffyjm92tình đếnFffyjm92 mứcPnjD đeFffyjm92m tPnjDình cảmPnjD tV8oSNEJsrong quá khPnjDứ làmFffyjm92 PnjDvũ Fffyjm92khí đV8oSNEJsả thươngPnjD aFffyjm92nh. NụPnjD V8oSNEJshôn lPnjDúc chiềV8oSNEJsu giốngV8oSNEJs nhV8oSNEJsư mộtFffyjm92 giấcV8oSNEJs mộng,Fffyjm92 anh cảmPnjD thấyV8oSNEJs cV8oSNEJsăm ghéPnjDt cFffyjm92hính mìPnjDnh, tạiFffyjm92 sPnjDao mớPnjDi cóV8oSNEJs cPnjDhút PnjDhy vọngV8oSNEJs mPnjDà V8oSNEJsđã V8oSNEJskỳ vọngV8oSNEJs nFffyjm92hư vậyV8oSNEJs? Tại Fffyjm92sao lạFffyjm92i Fffyjm92tự PnjDdối mìFffyjm92nh dốiFffyjm92 ngườPnjDi rPnjDằng côV8oSNEJs cóFffyjm92 nỗiV8oSNEJs khổV8oSNEJs Fffyjm92bất đFffyjm92ắc Fffyjm92dĩ? TạV8oSNEJsi saV8oSNEJso khi nhV8oSNEJsìn thấPnjDy côV8oSNEJs Fffyjm92rơi nướcPnjD mắtPnjD, aFffyjm92nh Fffyjm92lại đauPnjD lòng?

Nhiếp VFffyjm92ũ Thịnh,Fffyjm92 mV8oSNEJsày là thằngFffyjm92 ngốcFffyjm92, ngốPnjDc nhấV8oSNEJst thếV8oSNEJs PnjDgiới này.

Rốt cuV8oSNEJsộc đếV8oSNEJsn PnjDbao gFffyjm92iờ mày mớV8oSNEJsi tỉnhFffyjm92 ra?