You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rzhiZa NBCRWhiếp zhiZVũ ThịzhiZnh cũng chGSGyưa ngwnvkhĩ xzhiZong nhBCRWững điềTS3Lu muwnvkốn nóizhiZ zhiZvới ĐàGSGym TĩnhTS3L, vìBCRW vậzhiZy wnvksau kzhiZhi đózhiZng cửa xe,wnvk anzhiZh trầmGSGy mặcTS3L mộtzhiZ lúGSGyc rzhiZồi hỏizhiZ: wnvk“Ai khám?”

Đàm Tĩnwnvkh ngzhiZẩn rwnvka mBCRWột thoáng mớizhiZ GSGyhiểu GSGyanh BCRWđang hỏiwnvk vừazhiZ zhiZrồi aBCRWi kháTS3Lm TS3Lcho cô,TS3L zhiZbèn tzhiZrả lời:BCRW “BáGSGyc sĩ Trương.”

Bệnh viTS3Lện cBCRWó qzhiZuá nhiều bázhiZc TS3Lsĩ TrưGSGyơng, anzhiZh khôBCRWng bTS3Liết zhiZlà awnvki, lạiBCRW hỏGSGyi: “ĐTS3Lơn thuốcwnvk đâu?”

Đàm TzhiZĩnh wnvkcầm zhiZbệnh áwnvkn BCRWbị vân zhiZvê đếnwnvk nhàuTS3L nátTS3L đưwnvka chGSGyo anhBCRW, anGSGyh đọcGSGy chwnvkẩn BCRWđoán vGSGyà thuốzhiZc, thấywnvk BCRWghi lzhiZà TS3Lcảm mạo GSGy phong hàGSGyn, chGSGyắn TS3Lhẳn hwnvkồi GSGychiều GSGycô đzhiZã bịTS3L nTS3Lgấm mưa.

Anh nównvki: “MaiGSGy côGSGy đừngTS3L tới phGSGyòng bệnhwnvk tTS3Lrông tBCRWhằng bTS3Lé nữa,BCRW GSGysẽ bịGSGy wnvktruyền nhiễm.”

“Là cảGSGym mBCRWạo phBCRWong hàn tTS3Lhôi mà…”

“Bệnh việnzhiZ cwnvkó quGSGyy định.”

Đàm TĩnhzhiZ GSGyquan sáTS3Lt néGSGyt mặt NzhiZhiếp VũzhiZ ThịnzhiZh, thấyBCRW aTS3Lnh vẫnBCRW GSGygiữ giBCRWọng điệTS3Lu wnvklạnh wnvklùng wnvkmáy mGSGyóc khiếnGSGy BCRWcô khBCRWông biếGSGyt phải nwnvkói gGSGyì mớwnvki đúGSGyng. ĐộtTS3L nwnvkhiên wnvkanh hGSGyỏi: “TạiTS3L sao?”

“Tại BCRWsao zhiZcái gì?”

“Bảy nămGSGy trước,GSGy tạiGSGy sao lạiwnvk TS3Lnói vớiBCRW tTS3Lôi nhữnBCRWg lờGSGyi BCRWđó? GSGyNhất địnTS3Lh TS3Lcó nguTS3Lyên zhiZnhân, tạiwnvk sazhiZo vậy?”

Đàm TS3LTĩnh hGSGyít sBCRWâu một GSGyhơi, chwnvkuyện xwnvkảy rBCRWa zhiZđã bảGSGyy năGSGym, nBCRWhắc lBCRWại cònTS3L cBCRWó GSGyý zhiZnghĩa gBCRWì nữBCRWa? wnvkCô đáp:zhiZ “Tôi khônTS3Lg muTS3Lốn chzhiZo anzhiZh biếTS3Lt. Thwnvkực BCRWra, lúGSGyc wnvkđó tôiTS3L vôwnvk cùngzhiZ, vTS3Lô wnvkcùng hGSGyận anh.”

“Còn bwnvkây gwnvkiờ TS3Lthì sao?”

ngơ nwnvkgẩn nhắcwnvk lGSGyại: “Bây giờ?”

“Bây giờTS3L cònTS3L hậGSGyn tôi không?”

Đàm TTS3Lĩnh cTS3Lắn TS3Lmôi, câBCRWu hỏi wnvknày thậBCRWt khównvk trảTS3L lời.wnvk CGSGyô khônTS3Lg biếtGSGy tạBCRWi sTS3Lao anwnvkh lTS3Lại BCRWhỏi dồTS3Ln nhưTS3L vậy,zhiZ zhiZmọi thGSGyứ trong qwnvkuá khGSGyứ đãwnvk zhiZqua rGSGyồi, giữaBCRW họGSGy BCRWđã zhiZcó quáTS3L nzhiZhiều ngườiGSGy vàBCRW sựwnvk vBCRWiệc, zhiZtừ lâzhiZu đã chẳngTS3L thGSGyể quawnvky lzhiZại nhGSGyư xưazhiZ nữa,wnvk BCRWkhông pGSGyhải twnvkhế sao?

“Từng GSGycó ngườwnvki nóiBCRW với tôiGSGy, nTS3Lhiều lúGSGyc hậnGSGy BCRWlà vìTS3L zhiZyêu. Đwnvkàm GSGyTĩnh, côGSGy yêuGSGy twnvkôi BCRWkhông? BCRWCô cwnvkó tGSGyừng BCRWyêu tôi không?”

Đàm TĩBCRWnh khôTS3Lng biếtBCRW nên nóiBCRW GSGygì, đTS3Lối vớiTS3L cwnvkô, cGSGyhữ BCRW“yêu” GSGyđã tGSGyrở nênBCRW GSGyquá đỗiGSGy xzhiZa lạTS3L vBCRWà zhiZxa xGSGyỉ. MộzhiZt ngườzhiZi phải vậtwnvk lGSGyộn TS3Lvới sốTS3L mệGSGynh cTS3Ló tưzhiZ cBCRWách gìGSGy zhiZtrông cBCRWhờ zhiZvào tzhiZình yêu?

Cô trầBCRWm GSGymặc wnvkquá zhiZlâu khiến NhiếpTS3L VũBCRW ThịTS3Lnh cànwnvkg khzhiZó chịwnvku, GSGyanh cảmTS3L thấyTS3L wnvkmình lạiTS3L tzhiZự TS3Lchuốc nhụTS3Lc BCRWvào thân.GSGy Đủ rồi,BCRW tạizhiZ zhiZsao awnvknh BCRWlại hônTS3L ngườiBCRW phBCRWụ BCRWnữ nàBCRWy? wnvkTại GSGysao wnvkanh lạTS3Li lTS3Là bzhiZác TS3Lsĩ điềuTS3L trị chínhTS3L wnvkcho wnvkcon twnvkrai cwnvkô tBCRWa? ThậGSGyt nựzhiZc cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtBCRW hoảngGSGy nhTS3Lìn anh, GSGy thấy néwnvkt mặwnvkt zhiZanh vGSGyẫn bìnzhiZh BCRWlặng nzhiZhư nước,GSGy nTS3Lhưng ngóBCRWn tGSGyay nTS3Lắm vôGSGy lăTS3Lng đwnvkã tGSGyrắng bệch. AnhBCRW lặpGSGy lGSGyại: “Xuwnvkống xe.”

Đàm TĩnzhiZh xuốnwnvkg xeTS3L, GSGynhìn anh láBCRWi xGSGye rTS3La khBCRWỏi bãwnvki, chiếcwnvk xGSGye rấtwnvk nhanwnvkh laGSGyo TS3Lvút đi,BCRW nhưngBCRW trướcwnvk khBCRWi BCRWđến cửawnvk ra, lạiGSGy đGSGyột ngộtBCRW BCRWphanh “két”wnvk mộtzhiZ tiếngBCRW. GiBCRWữa đêm,zhiZ BCRWtiếng wnvkbánh BCRWxe mTS3La swnvkát vớiBCRW nền đấtzhiZ vôGSGy cùnBCRWg chóiBCRW tzhiZai khiếGSGyn anTS3Lh bảoTS3L zhiZvệ đanGSGyg nwnvkgủ zhiZgật sựwnvkc tỉnhwnvk giấc,BCRW nhìBCRWn tBCRWhấy người trongGSGy xwnvke, anBCRWh TS3Lta liềnTS3L mởzhiZ cửawnvk zhiZchào: “BácTS3L GSGysĩ Nhiếpwnvk BCRWlại tăngwnvk zhiZca đấyBCRW àBCRW?” VừazhiZ nóizhiZ anh BCRWta vừawnvk BCRWkéo thBCRWanh chắBCRWn lzhiZên. ThếzhiZ nhưBCRWng NhBCRWiếp VGSGyũ Thịnwnvkh trướcTS3L nawnvky luônzhiZ lịzhiZch sBCRWự với GSGymọi ngườiTS3L lạiTS3L TS3Lkhông hềTS3L nóiwnvk nửaTS3L lờiGSGy GSGycảm ơBCRWn, GSGykhi wnvkthanh chắnGSGy đượzhiZc kzhiZéo BCRWlên hẳn, chwnvkiếc xTS3Le wnvkliền lGSGyao TS3Lđi nhưwnvk têzhiZn BCRWbắn, biếTS3Ln mấBCRWt tBCRWrong mTS3Làn đêm.

Anh bảownvk vệGSGy gwnvkãi gãiwnvk đầu, địnhBCRW nwnvkằm xuốnwnvkg ngủwnvk tBCRWiếp thGSGyì tBCRWhấy tronBCRWg TS3Lbãi đTS3Lỗ cównvk mộBCRWt ngườiTS3L đứngTS3L zhiZbất đwnvkộng. DướzhiZi ánh sánwnvkg lBCRWờ mờ,BCRW azhiZnh bảoBCRW BCRWvệ chTS3Lỉ nhìnBCRW rwnvka đóGSGy lzhiZà pzhiZhụ nữ,zhiZ wnvkvì hTS3Lình nGSGyhư nwnvkgười đównvk mặc váTS3Ly. CzhiZhắc làzhiZ TS3Lmột báwnvkc TS3Lsĩ tăngwnvk czhiZa… zhiZAnh wnvkbảo GSGyvệ ngápTS3L dTS3Lài mộzhiZt TS3Lcái, tBCRWối nzhiZay zhiZquả GSGylà quá nhiềuBCRW GSGyca cấpGSGy cứu.

Đàm TĩnhTS3L đứngGSGy ởBCRW wnvkđó một lúcwnvk, GSGykhi NBCRWhiếp VTS3Lũ ThịnhBCRW láizhiZ GSGyxe đi,zhiZ BCRWanh kzhiZhông hềGSGy nhìBCRWn cTS3Lô lấyTS3L mộtwnvk BCRWcái, nênTS3L côwnvk vô cùngGSGy wnvklo lắng.TS3L ThTS3Lật TS3Lra bấyBCRW wnvknhiêu wnvknăm wnvkrồi mzhiZà TS3Lanh khônGSGyg wnvkhề thaGSGyy đzhiZổi, TS3Lmỗi kTS3Lhi azhiZnh tuyệt vọnzhiZg, côwnvk vẫnzhiZ cwnvkó tBCRWhể nhậnTS3L rTS3La được.BCRW CzhiZô rấtBCRW zhiZlo NhiếpBCRW wnvkVũ ThịnhBCRW wnvkxảy zhiZra chuyện,wnvk thâm cGSGyhí cwnvkòn muốnBCRW gọiBCRW chTS3Lo anhwnvk, nhưngzhiZ kBCRWhi lBCRWấy điGSGyện thTS3Loại rTS3La ấnGSGy GSGysố củBCRWa wnvkanh, côTS3L lại downvk dự.

Cô cònzhiZ twnvkư cáchzhiZ gìBCRW đểnGSGy gọi TS3Lcho anwnvkh đâTS3Ly? TS3LĐến nụGSGy hBCRWôn kGSGyhông thTS3Lể TS3Lkiềm chwnvkế zhiZkia cũBCRWng bTS3Lị TS3Lanh GSGycho rằBCRWng cTS3Ló dụwnvkng tâm kzhiZhác. VGSGyậy thBCRWì cứwnvk đểTS3L nBCRWghĩ nhBCRWư thếwnvk đGSGyi, Đàwnvkm TĩBCRWnh zhiZcủa quázhiZ zhiZkhứ đãBCRW cTS3Lhết rzhiZồi, cwnvkô khônTS3Lg muốn tạoGSGy cGSGyho mìnTS3Lh chútzhiZ TS3Lhy vọnBCRWg GSGynào nữa.

Vì bGSGyị sốtTS3L nêwnvkn TS3Ly tá kGSGyhông cBCRWho côwnvk vềGSGy pzhiZhòng BCRWbệnh, đứngwnvk BCRWở bGSGyãi đỗwnvk xGSGye cũngGSGy kBCRWhông phwnvkải cáTS3Lch, cwnvkuối cwnvkùng cô quyGSGyết địnhTS3L GSGyvề nhà.GSGy CôBCRW cầnBCRW pGSGyhải ngủ,TS3L zhiZmấy nGSGygày nzhiZay ởGSGy bệGSGynh vBCRWiện BCRWcô đềuBCRW khônTS3Lg được ngonBCRW giwnvkấc, giờGSGy bBCRWị ốmBCRW lạiBCRW càngwnvk tTS3Lhêm wnvkmệt mỏi.

Cũng maBCRWy cònGSGy cóTS3L xBCRWe buýt chạyTS3L suBCRWốt đêmTS3L, cwnvkó đTS3Liều BCRWkhi đổiwnvk tuwnvkyến hơTS3Li phiềnwnvk mộwnvkt chút.TS3L Kwnvkhi cTS3Lô TS3Lvề GSGyđến bên ngzhiZoài khTS3Lu nhàGSGy mwnvkình tTS3Lhì đãTS3L lwnvkà GSGyhai gGSGyiờ wnvksáng. Quánwnvk zhiZăn haBCRWi bêwnvkn đườngBCRW zhiZđã wnvkdọn hàngwnvk cả, chỉGSGy cònTS3L quzhiZán Intewnvkrnet vBCRWẫn mởBCRW cửa,GSGy ánBCRWh đènBCRW BCRWtừ bwnvkên troTS3Lng hắtBCRW rBCRWa mặBCRWt đường,zhiZ khi ĐàmzhiZ TĩnhTS3L đizhiZ nTS3Lgang qTS3Lua, chỉGSGy zhiZcó mìnhGSGy GSGybóng côzhiZ zhiZđơn độc.

Cửa sắtBCRW czhiZủa kwnvkhu GSGynhà đã wnvkkhóa, nhưTS3Lng nhzhiZững ngườizhiZ vềwnvk muộnwnvk GSGyđều wnvkcó czhiZách, GSGycô quấnGSGy mộBCRWt gócwnvk TS3Lváy vàTS3Lo hôGSGyng địnGSGyh trèo lzhiZên. VừaGSGy zhiZmới bámwnvk vGSGyào lazhiZn caGSGyn GSGysắt, gGSGyiẫm BCRWchân lêGSGyn ôwnvk đầTS3Lu wnvktiên thzhiZì cánhwnvk zhiZtay cô bịGSGy ngườiwnvk TS3Lta tómGSGy lấy,wnvk kwnvkhiến côTS3L suýtGSGy zhiZnữa wnvkhét lzhiZên. zhiZQuay lBCRWại nhìn,GSGy cwnvkô trônzhiZg BCRWthấy Nhiếp GSGyVũ ThịnhGSGy sBCRWắc mặtzhiZ swnvka sầm,zhiZ anGSGyh hỏi:GSGy “CôTS3L địnGSGyh trèBCRWo qua?”

Tại saBCRWo anTS3Lh lạzhiZi ởBCRW đâGSGyy? Xe củaGSGy GSGyanh dừngGSGy ởzhiZ cáchzhiZ đównvk khwnvkông xaTS3L, zhiZcó lGSGyẽ GSGyanh đãGSGy ởTS3L đâyGSGy từwnvk BCRWlâu TS3Lmà côwnvk khTS3Lông đTS3Lể ý.

“Lên xe.”TS3L TS3LAnh TS3Lkéo czhiZô về phíBCRWa chiwnvkếc xeTS3L, GSGycô loạBCRWng chzhiZoạng thzhiZeo BCRWsau. Đếnwnvk gầnGSGy GSGyxe cGSGyô mBCRWới thzhiZấy wnvkcạnh BCRWxe tozhiZàn đầu lọcTS3L thuốcBCRW láTS3L, wnvkít nhấwnvkt cBCRWũng hơGSGyn chụcTS3L GSGycái. BCRWCó đzhiZiều NhBCRWiếp TS3LVũ ThịGSGynh GSGychưa bBCRWao giờTS3L hút thwnvkuốc, cBCRWó lẽGSGy aGSGynh vừaGSGy BCRWkhéo đỗTS3L xBCRWe ởGSGy đTS3Lây thôi.

Cuối cùnTS3Lg cTS3Lô giBCRWằng raGSGy khỏi tzhiZay awnvknh: “Nhiwnvkếp VGSGyũ GSGyThịnh, GSGyanh TS3Ltha chBCRWo tzhiZôi đi…”

Anh dTS3Lừng lại,zhiZ nhzhiZưng tay vẫnGSGy khônTS3Lg buôngwnvk, giTS3Lọng điệBCRWu wnvklạnh lùzhiZng zhiZmà châTS3Lm biếmwnvk: “BảTS3Ly năwnvkm trướcwnvk BCRWcô khzhiZông TS3Ltha cho tôBCRWi, tạzhiZi saBCRWo bâGSGyy giBCRWờ wnvktôi lGSGyại phảwnvki tGSGyha chBCRWo cô?”

Nhiếp VTS3Lũ ThịnzhiZh BCRWhiện gzhiZiờ không GSGychỉ tàBCRWn nhẫnGSGy BCRWmà cònwnvk mừngTS3L giậwnvkn twnvkhất wnvkthường. CôTS3L zhiZvừa zhiZmệt vừaBCRW wnvkbuồn ngGSGyủ, khôngzhiZ thể cGSGyhống lTS3Lại đưzhiZợc sứcTS3L mBCRWạnh củawnvk anwnvkh, anBCRWh đẩyzhiZ wnvkcô GSGyvào ghwnvkế sauzhiZ, độngTS3L tázhiZc rấtBCRW thGSGyô wnvkbạo. Đàm Tĩwnvknh wnvkcảm giáwnvkc tốiTS3L nazhiZy anBCRWh wnvknhư mộTS3Lt wnvkcon nwnvkgười khGSGyác wnvkvậy. Nhiwnvkếp VũGSGy ThịnhBCRW bảy nămTS3L saGSGyu TS3Lvốn dĩwnvk đãBCRW lzhiZà ngưzhiZời khwnvkác, nhưzhiZng tốiwnvk TS3Lnay TS3Lanh lzhiZại gGSGyiống nhGSGyư mộtBCRW NhizhiZếp Vũ ThịnhBCRW thứwnvk bzhiZa nữawnvk. Bộwnvk dạTS3Lng anGSGyh hệtBCRW nhưGSGy wnvkmột kTS3Lẻ sBCRWay khGSGyướt, nhưnGSGyg côTS3L biếBCRWt anTS3Lh khôngzhiZ hề uốngGSGy mộBCRWt giọtwnvk wnvkrượu nào,wnvk cwnvkó điều,BCRW dườngTS3L nhưTS3L TS3Lanh đwnvkã mTS3Lất wnvkđi lýTS3L trí.

Anh zhiZlái xGSGye dọTS3Lc thzhiZeo đườBCRWng cái, kGSGyhông bwnvkao zhiZlâu sBCRWau, xTS3Le wnvkđến mộtzhiZ kháchwnvk sạnGSGy caBCRWo cwnvkấp. GSGyAnh láizhiZ BCRWxe đếnBCRW trưTS3Lớc cửa, nhânGSGy vwnvkiên rBCRWa mởzhiZ BCRWcửa, aBCRWnh TS3Lxuống xwnvke, cTS3Lô cũBCRWng xzhiZuống theoTS3L, xTS3Le đượcwnvk zhiZnhân vwnvkiên lái zhiZvào bãi,GSGy zhiZcòn aTS3Lnh GSGyđi thẳngzhiZ đếzhiZn qwnvkuầy lễBCRW tânGSGy, zhiZlấy chGSGyứng minTS3Lh wnvkthư bảoTS3L muốnTS3L thuwnvkê một wnvkphòng cwnvkó giBCRWường TS3Lto. zhiZLễ tânzhiZ BCRWkhó wnvkxử nóiTS3L phTS3Lòng giTS3Lường tTS3Lo đzhiZã hếtTS3L mấtzhiZ GSGyrồi, czhiZhỉ cBCRWòn phòng GSGycho nhữngTS3L ngườBCRWi hưởngwnvk tuwnvkần trănTS3Lg GSGymật. CzhiZô nhTS3Lân viềnBCRW nhìTS3Ln ĐàmzhiZ TĩnhGSGy, mỉmGSGy cười nBCRWói: “ThậtBCRW rBCRWa pzhiZhòng trwnvkăng mwnvkật chỉwnvk GSGyđắt wnvkhơn phzhiZòng gGSGyiường wnvkto mộTS3Lt chTS3Lút, hGSGyơn nữwnvka lại cóTS3L vịBCRW tríwnvk tTS3Lốt, vôBCRW BCRWcùng yêTS3Ln tĩnh.”

Nhiếp VũBCRW TS3LThịnh nTS3Lói: “Vậy zhiZlấy wnvkphòng đó.”

Suốt cảzhiZ qGSGyuá trìBCRWnh Đàm TĩnhzhiZ zhiZchỉ yGSGyên lặzhiZng, vTS3Lào zhiZthang máy,wnvk vàoBCRW trwnvkong BCRWphòng, zhiZbên tTS3Lrong cwnvkó đĩaBCRW zhiZhoa quwnvkả, có hoazhiZ hồnGSGyg, trwnvkên giườngwnvk wnvkcòn rảTS3Li cánGSGyh TS3Lhoa, GSGyđúng TS3Llà phTS3Lòng trăwnvkng mTS3Lật. RồTS3Li nhânGSGy viBCRWên lên đưBCRWa chìaGSGy khoáBCRW, wnvknói rằnzhiZg TS3Lđã đỗGSGy xBCRWe BCRWcủa anBCRWh ởzhiZ vGSGyị tríGSGy BCRWA16 zhiZtrên tầBCRWng TS3Lhai bãiwnvk wnvkđỗ xe. NhiếpBCRW GSGyVũ wnvkThịnh BCRWbo czhiZho nhBCRWân TS3Lviên BCRWmột cwnvkhút tiềnBCRW, đóngBCRW cGSGyửa lại.

Thấy ĐzhiZàm TĩGSGynh vẫBCRWn TS3Lsốt, anh mTS3Lở tzhiZủ BCRWquần áBCRWo, BCRWlấy áTS3Lo choàngzhiZ tắmTS3L đưzhiZa TS3Lcho cTS3Lô: “ĐBCRWi tắmwnvk trướcTS3L đi!”

Bồn tắmwnvk rấGSGyt GSGylớn, nhưngTS3L cô đãBCRW wnvkbuồn ngzhiZủ zhiZdíp mắt,GSGy vộizhiZ vàwnvkng ngâwnvkm mGSGyình vàGSGyo TS3Lbồn nưBCRWớc nwnvkóng, thấTS3Ly khoaGSGyn khoái đBCRWến mứcBCRW czhiZó BCRWthể ngủGSGy đượcBCRW ngTS3Lay. MặcTS3L wnvkáo chBCRWoàng zhiZtắm TS3Lvào, TS3Lcô bBCRWước rGSGya, thấyTS3L Nhiếpwnvk Vũ ThịnhTS3L đGSGyang ngồiGSGy BCRWtrên sofaBCRW. DướizhiZ GSGyánh đèzhiZn, dánzhiZg vẻBCRW anwnvkh GSGyvẫn quBCRWen thzhiZuộc nhưGSGy thế,BCRW nhưng lzhiZại xTS3La lạwnvk xiếtzhiZ baBCRWo, côBCRW độtzhiZ nzhiZhiên thấyGSGy lwnvkòng TS3Lchùng BCRWxuống, dườngTS3L BCRWnhư lạzhiZi sắp wnvk xao xuyến.

Đàm TS3LTĩnh BCRWlặng GSGylẽ đwnvkứng trước mặtTS3L anBCRWh, thấywnvk BCRWanh ngẩngTS3L lênwnvk, cBCRWô nózhiZi: BCRW“Mười vạn.”

Anh tzhiZhật sBCRWự khzhiZông thể ngờBCRW TS3Lcô lạizhiZ zhiZmở miệnwnvkg zhiZnói rGSGya BCRWhai chBCRWữ nàGSGyy, chGSGyỉ biếzhiZt ngơwnvk TS3Lngác nhzhiZìn cô.

“Anh biếzhiZt wnvktôi cầnBCRW tiwnvkền mà, wnvkcó lẽTS3L azhiZnh vẫn…zhiZ GSGyvẫn BCRWcòn tzhiZhích tôiwnvk. BCRWVì thế,GSGy hômTS3L nzhiZay anBCRWh muBCRWốn giBCRWữ tôBCRWi lạzhiZi wnvkcũng được thôi,zhiZ tGSGyôi muốzhiZn mườiwnvk vạn.”

Sắc zhiZmặt NhiếTS3Lp TS3LVũ ThịnGSGyh lập tứcwnvk đổizhiZ saGSGyng tGSGyrắng bệchwnvk, khônTS3Lg cwnvkòn TS3Lmột gizhiZọt mwnvkáu, GSGyvết bầmTS3L tízhiZm dưBCRWới cằmBCRW anh còzhiZn chưzhiZa TS3Ltan, lạTS3Li sTS3Lưng GSGylên, khiTS3Lến vẻBCRW mặTS3Lt wnvkanh nTS3Lhìn vôwnvk cùzhiZng kwnvkỳ qTS3Luái. VàGSGyo khoảnh khắcTS3L ấywnvk ĐàGSGym wnvkTĩnh thTS3Lật wnvksự ngGSGyhĩ aGSGynh sBCRWẽ zhiZbật dậyGSGy đánzhiZh cGSGyô, vBCRWì áwnvknh mắtGSGy TS3Lanh chợtwnvk trởGSGy nên sắcBCRW lwnvkạnh nhwnvkư daoGSGy, TS3Ltựa hồGSGy muốnwnvk kTS3Lhoét mBCRWột lBCRWỗ tBCRWrên ngườiGSGy côwnvk vBCRWậy. NhưnBCRWg cuối cùnzhiZg GSGyanh khwnvkông làmTS3L gìGSGy cảwnvk, TS3Lchỉ nghiếTS3Ln răwnvkng wnvkgằn từnzhiZg chữTS3L: “ĐàTS3Lm BCRWTĩnh, côwnvk tưBCRWởng đến BCRWgiờ tôwnvki còBCRWn zhiZđể czhiZô muwnvkốn gìGSGy đưTS3Lợc nấyTS3L sao?”

Dứt lzhiZời, anwnvkh đứngTS3L dwnvkậy xô cửaGSGy bỏTS3L đi.TS3L VàozhiZ zhiZthang GSGymáy wnvkanh mớiTS3L nhậnTS3L wnvkra mìnTS3Lh đGSGyang ruGSGyn rẩy.BCRW ĐiGSGyều hTS3Loà tTS3Lrong thang máwnvky thổBCRWi vzhiZù BCRWvù, khiếnGSGy aTS3Lnh lạnTS3Lh chưwnvka tzhiZừng thzhiZấy. AGSGynh đTS3Li thawnvkng mTS3Láy xzhiZuống tận tầBCRWng hầGSGym đểwnvk xezhiZ. VừzhiZa lênGSGy xeTS3L, zhiZanh đzhiZã BCRWlần tìmzhiZ hộpzhiZ cứuzhiZ thưTS3Lơng, mởzhiZ rzhiZa lGSGyấy cặBCRWp nTS3Lhiệt độ, bBCRWấy giờGSGy mớizhiZ GSGyý thứcBCRW đượcGSGy mzhiZình đaGSGyng TS3Llàm gìzhiZ. VốnzhiZ dĩTS3L anTS3Lh địnzhiZh đợizhiZ ĐàmTS3L TzhiZĩnh tắmwnvk xong sẽBCRW wnvkxuống lBCRWấy cặpBCRW nTS3Lhiệt độTS3L lêzhiZn đoTS3L BCRWxem côwnvk cònTS3L sốwnvkt khôngTS3L. GSGyNhưng giờzhiZ zhiZtìm cGSGyặp nhiệt đzhiZộ còGSGyn wnvkcó táwnvkc dTS3Lụng gwnvkì? CòzhiZn ícTS3Lh gzhiZì nữa?

Cặp nhiệwnvkt độTS3L zhiZbị aBCRWnh siết chặtzhiZ đGSGyến gãzhiZy đôiTS3L, thuỷBCRW TS3Ltinh cắmzhiZ sGSGyâu vGSGyào lònGSGyg bGSGyàn tGSGyay anhGSGy, mGSGyáu vàwnvk thủyBCRW nGSGygân ch xuốnwnvkg, aTS3Lnh cTS3Lũng khôngzhiZ thzhiZấy đau.wnvk CuốiTS3L TS3Lcùng czhiZâu nGSGyói củTS3La wnvkanh chwnvkỉ làTS3L mộGSGyt tTS3Lrò wnvkcười, hay mộTS3Lt TS3Lnỗ lựcBCRW chBCRWe đậyBCRW BCRWyếu ớt.zhiZ TTS3Lại sBCRWao cwnvkô dáGSGym mởzhiZ miTS3Lệng đòiBCRW tiBCRWền anwnvkh? wnvkChính vBCRWì cô biếGSGyt rGSGyõ rằng,TS3L đếnBCRW tậnGSGy bâyzhiZ giờ,BCRW BCRWanh vẫnwnvk GSGysẽ đwnvkể côBCRW muốzhiZn gBCRWì đưwnvkợc nấBCRWy. CôBCRW coi mìnhBCRW wnvklà hàwnvkng TS3Lhoá bwnvkán BCRWcho anBCRWh, lầnBCRW trướcwnvk cBCRWô đòGSGyi GSGyba vạn,zhiZ lầnGSGy wnvknày lạiGSGy muốwnvkn GSGymười vạn. ChoGSGy dTS3Lù zhiZvạn bấtzhiZ đzhiZắc dTS3Lĩ, cwnvkho dùwnvk côGSGy BCRWthật sựGSGy thiếuBCRW tiền,zhiZ nhưngzhiZ tạGSGyi sTS3Lao GSGycô lạGSGyi làm nzhiZhư thế,wnvk GSGycứ zhiZnhư sợGSGy rằwnvkng zhiZvẫn còBCRWn mộTS3Lt chzhiZút hồiTS3L GSGyức đẹBCRWp đẽzhiZ nàoGSGy đó,zhiZ cứzhiZ nBCRWhư sợzhiZ azhiZnh chưa thậBCRWt sBCRWự nwnvkản lòwnvkng vậy?

Anh wnvkvô cwnvkùng hzhiZối hBCRWận, sau BCRWkhi GSGyđi lònGSGyg vòGSGyng trwnvkên đường,GSGy tạwnvki saGSGyo lạiGSGy đếnwnvk TS3Lchỗ côTS3L. GSGyVì bzhiZiết rằTS3Lng BCRWcô không cònzhiZ chỗBCRW nàGSGyo kháGSGyc zhiZnữa, zhiZmà cGSGyô lạTS3Li TS3Lđang GSGyốm. Khwnvki thwnvkấy côzhiZ địnTS3Lh trèoBCRW rào,wnvk zhiZanh khônwnvkg sao kìmTS3L được,wnvk vộiTS3L dTS3Lập twnvkhuốc chạTS3Ly lBCRWại twnvkóm lấwnvky ngườizhiZ pTS3Lhụ nữTS3L BCRWto TS3Lgan kzhiZia. ĐGSGyúng vậy, anTS3Lh hútzhiZ thuTS3Lốc, gầnBCRW zhiZđây zhiZanh mBCRWới húwnvkt, bởTS3Li thwnvkực sựGSGy BCRWquá phiềnTS3L GSGymuộn. AnTS3Lh zhiZhối hậGSGyn tGSGyại sao lGSGyại đưazhiZ cwnvkô đếnwnvk kháTS3Lch sạn,GSGy vìTS3L biếtTS3L wnvkcô GSGykhông TS3Lcó wnvknơi nàTS3Lo đểGSGy ngBCRWủ nBCRWữa. AnGSGyh hTS3Lối TS3Lhận tại sBCRWao lạiGSGy thTS3Leo cBCRWô lêBCRWn phònBCRWg, anwnvkh vốnGSGy chỉzhiZ địnTS3Lh đưawnvk chìawnvk khoBCRWá GSGyphòng GSGyrồi đzhiZi. Anh chỉwnvk muốzhiZn đGSGyể wnvkcô tắmBCRW nướczhiZ nónBCRWg, nhTS3Lư GSGyvậy cwnvkó zhiZtác dụngwnvk gwnvkiúp hạTS3L GSGysốt. Anwnvkh TS3Lđịnh cTS3Lặp nhiệtzhiZ độ GSGycho cGSGyô rồiwnvk sẽTS3L đBCRWi. Dwnvkù sBCRWao azhiZnh cũwnvkng kzhiZhông TS3Lnên độngwnvk BCRWlòng thzhiZương BCRWxót zhiZcô, bởizhiZ người TS3L phụ nGSGyữ nàwnvky cóTS3L thểzhiZ nắmTS3L lấyTS3L TS3Lcơ hộiTS3L nhỏTS3L nwnvkhoi zhiZđó đểGSGy gzhiZiáng cwnvkho GSGyanh mzhiZột GSGyđòn twnvkàn nhẫn nhất.

Cho TS3Ldù bảGSGyy năTS3Lm trưBCRWớc vì nguTS3Lyên TS3Lnhân gzhiZì BCRWthì zhiZhiện giờTS3L TS3Lanh cGSGyũng tBCRWin chắczhiZ ítGSGy nhwnvkất hBCRWồi wnvkđó BCRWcô cũnBCRWg nóiwnvk một câuzhiZ tGSGyhật TS3Llòng, đównvk làzhiZ cwnvkô chưBCRWa bTS3Lao TS3Lgiờ yzhiZêu aBCRWnh. NTS3Lăm đózhiZ TS3Lnếu wnvkcô TS3Lcó cTS3Lhút xzhiZíu thật lòwnvkng vớTS3Li awnvknh, hwnvkẳn hiệwnvkn tBCRWại BCRWcô đzhiZã khBCRWông tuyệtwnvk twnvkình đzhiZến mứcGSGy đemGSGy tìGSGynh cảmGSGy trong quáGSGy khTS3Lứ BCRWlàm BCRWvũ khzhiZí đảBCRW thwnvkương BCRWanh. Nụwnvk hôwnvkn lúcwnvk chzhiZiều GSGygiống nhzhiZư mTS3Lột giấTS3Lc mộGSGyng, anh zhiZcảm thấywnvk zhiZcăm ghzhiZét cBCRWhính mìTS3Lnh, tạwnvki GSGysao mớiGSGy cóGSGy chGSGyút GSGyhy vọnzhiZg mGSGyà đãwnvk kTS3Lỳ vGSGyọng TS3Lnhư vậy? TạzhiZi sawnvko lTS3Lại wnvktự zhiZdối mìnhwnvk dốwnvki ngườiGSGy rằngGSGy zhiZcô cBCRWó nỗiTS3L khGSGyổ bấBCRWt đBCRWắc wnvkdĩ? TGSGyại szhiZao khwnvki nhìn thTS3Lấy TS3Lcô wnvkrơi nGSGyước mắt,TS3L GSGyanh lạiBCRW đauzhiZ lòng?

Nhiếp TS3LVũ ThịnBCRWh, BCRWmày là GSGy thằng ngốzhiZc, GSGyngốc TS3Lnhất thếzhiZ giớiTS3L này.

Rốt cuộcGSGy GSGyđến wnvkbao giTS3Lờ mày GSGymới wnvktỉnh ra?