You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật oxra Nhx6C8rdiếp x6C8rdVũ Tx6C8rdhịnh cũng cD9b54Zhưa nghĩx6C8rd xox6C8rdng LpPZGrnhững điềuox moxuốn nLpPZGrói vớiD9b54Z ĐàLpPZGrm Tĩoxnh, vLpPZGrì vLpPZGrậy x6C8rdsau LpPZGrkhi đD9b54Zóng cửa xe,LpPZGr aoxnh D9b54Ztrầm mặD9b54Zc mLpPZGrột x6C8rdlúc rLpPZGrồi hỏi:D9b54Z “LpPZGrAi khám?”

Đàm Tĩoxnh noxgẩn x6C8rdra mộLpPZGrt thoáng D9b54Zmới hiểLpPZGru ax6C8rdnh đanoxg hỏoxi vừaox rồiD9b54Z oxai kháx6C8rdm x6C8rdcho cô,x6C8rd D9b54Zbèn trD9b54Zả x6C8rdlời: “BácD9b54Z sĩ Trương.”

Bệnh việnox cx6C8rdó oxquá nD9b54Zhiều bác sx6C8rdĩ Trương,LpPZGr ax6C8rdnh khD9b54Zông biếtD9b54Z làox aix6C8rd, lạiox hỏi:D9b54Z ox“Đơn thuốcox đâu?”

Đàm x6C8rdTĩnh cầmx6C8rd boxệnh áLpPZGrn bị vânox vêox đếx6C8rdn nhoxàu náD9b54Zt LpPZGrđưa oxcho x6C8rdanh, anoxh đọcox chẩnx6C8rd đoánox LpPZGrvà thuốx6C8rdc, thoxấy ghLpPZGri làox LpPZGrcảm mạox6C8rd phong oxhàn, chắnD9b54Z hoxẳn LpPZGrhồi chiềoxu cLpPZGrô đãLpPZGr x6C8rdbị nLpPZGrgấm mưa.

Anh nói:ox “MaiLpPZGr cx6C8rdô đừngx6C8rd tới poxhòng bệnhox troxông thằnLpPZGrg D9b54Zbé nLpPZGrữa, soxẽ boxị trD9b54Zuyền nhiễm.”

“Là LpPZGrcảm mạoLpPZGr phox6C8rdng hàx6C8rdn thôi mà…”

“Bệnh việnox x6C8rdcó qx6C8rduy định.”

Đàm TĩLpPZGrnh qD9b54Zuan D9b54Zsát nLpPZGrét mặtx6C8rd Nhiếp Vũx6C8rd ThịD9b54Znh, thấx6C8rdy oxanh oxvẫn goxiữ giọx6C8rdng điLpPZGrệu lạx6C8rdnh oxlùng mx6C8rdáy oxmóc khiếnLpPZGr côD9b54Z khônD9b54Zg biết phx6C8rdải nóiD9b54Z gx6C8rdì mớiox đúoxng. Độtx6C8rd nhiD9b54Zên oxanh hỏi:x6C8rd “Tạoxi sao?”

“Tại soxao cáoxi gì?”

“Bảy năLpPZGrm trx6C8rdước, tạD9b54Zi sao lạD9b54Zi nóx6C8rdi LpPZGrvới oxtôi x6C8rdnhững lờiox đLpPZGró? LpPZGrNhất đoxịnh x6C8rdcó nguyoxên nhLpPZGrân, tạiD9b54Z saoxo vậy?”

Đàm TĩLpPZGrnh LpPZGrhít soxâu x6C8rdmột hơi, cLpPZGrhuyện xảLpPZGry rLpPZGra D9b54Zđã bảD9b54Zy năx6C8rdm, nhắcx6C8rd lx6C8rdại cx6C8rdòn cóD9b54Z ýx6C8rd LpPZGrnghĩa gìD9b54Z nữa?LpPZGr oxCô D9b54Zđáp: “x6C8rdTôi không muốoxn chx6C8rdo LpPZGranh biết.x6C8rd x6C8rdThực LpPZGrra, x6C8rdlúc D9b54Zđó tôiox vôox cx6C8rdùng, oxvô cùngD9b54Z hậnox anh.”

“Còn boxây gioxờ thìLpPZGr sao?”

ngơ ngẩoxn nhắcLpPZGr lạoxi: “Bây giờ?”

“Bây x6C8rdgiờ cLpPZGròn hLpPZGrận tôi không?”

Đàm TĩD9b54Znh cD9b54Zắn môi,x6C8rd câD9b54Zu hỏi x6C8rdnày tD9b54Zhật khx6C8rdó trảLpPZGr lời.x6C8rd CôLpPZGr khôx6C8rdng biếtox tạoxi soxao oxanh x6C8rdlại hỏiLpPZGr dồnox nhưLpPZGr vậy,LpPZGr D9b54Zmọi thứ toxrong quáx6C8rd x6C8rdkhứ đoxã quoxa rồx6C8rdi, giữaox hLpPZGrọ đãLpPZGr coxó LpPZGrquá nhoxiều ngD9b54Zười D9b54Zvà sựLpPZGr viD9b54Zệc, tLpPZGrừ lâLpPZGru đã chẳngD9b54Z tx6C8rdhể quaoxy oxlại nhx6C8rdư LpPZGrxưa nữa,x6C8rd kD9b54Zhông phảix6C8rd thếD9b54Z sao?

“Từng cóD9b54Z ngưLpPZGrời noxói với tôx6C8rdi, LpPZGrnhiều oxlúc hLpPZGrận lLpPZGrà x6C8rdvì oxyêu. ĐLpPZGràm TD9b54Zĩnh, côx6C8rd yoxêu D9b54Ztôi D9b54Zkhông? x6C8rdCô cx6C8rdó từD9b54Zng LpPZGryêu tôi không?”

Đàm TLpPZGrĩnh khoxông biếtox oxnên nói gìD9b54Z, đốiox vD9b54Zới D9b54Zcô, chữLpPZGr “oxyêu” đD9b54Zã trởLpPZGr nêLpPZGrn quáD9b54Z đỗD9b54Zi xoxa lạox vLpPZGrà xx6C8rda LpPZGrxỉ. Mộtox nD9b54Zgười LpPZGrphải vật lx6C8rdộn vớLpPZGri sốox mệnx6C8rdh cLpPZGró tưLpPZGr cáLpPZGrch gD9b54Zì tD9b54Zrông oxchờ voxào tx6C8rdình yêu?

Cô tD9b54Zrầm mặx6C8rdc LpPZGrquá lâuLpPZGr khiLpPZGrến Nhiếp Vũox ThLpPZGrịnh càx6C8rdng khóx6C8rd LpPZGrchịu, anx6C8rdh cD9b54Zảm thấyLpPZGr mìnhD9b54Z lD9b54Zại tựx6C8rd cD9b54Zhuốc nLpPZGrhục vàD9b54Zo thânox. Đủ rx6C8rdồi, tạix6C8rd D9b54Zsao aoxnh lạiLpPZGr x6C8rdhôn LpPZGrngười phụox nữx6C8rd này?D9b54Z Tạix6C8rd saD9b54Zo anoxh lạD9b54Zi làD9b54Z bácLpPZGr sĩx6C8rd điềuox trị chínhLpPZGr chLpPZGro cooxn traoxi x6C8rdcô tD9b54Za? Tx6C8rdhật oxnực cười!

“Xuống xe.”

Cô oxhốt oxhoảng nhìLpPZGrn x6C8rdanh, thấy néD9b54Zt mặtx6C8rd anoxh vẫLpPZGrn LpPZGrbình lặngox oxnhư nước,LpPZGr nhLpPZGrưng ngóx6C8rdn taoxy nắmox vôx6C8rd lănLpPZGrg oxđã trắngox bệch. Anhox lx6C8rdặp lạiox: ox“Xuống xe.”

Đàm oxTĩnh xuốngLpPZGr xeLpPZGr, nhìn aD9b54Znh láiLpPZGr xx6C8rde LpPZGrra khỏiox LpPZGrbãi, cD9b54Zhiếc LpPZGrxe rấtD9b54Z LpPZGrnhanh laoxo oxvút điLpPZGr, nhưnLpPZGrg trướLpPZGrc khLpPZGri đếnx6C8rd cửa raLpPZGr, lạoxi độtD9b54Z ngộtD9b54Z phD9b54Zanh “kéoxt” mLpPZGrột x6C8rdtiếng. Giữaox đoxêm, tiếnoxg LpPZGrbánh oxxe mD9b54Za LpPZGrsát vớiox nền đấtLpPZGr vôox cùx6C8rdng oxchói taLpPZGri khiếnD9b54Z anoxh bảoLpPZGr vệox đx6C8rdang ngủLpPZGr gậtD9b54Z x6C8rdsực tLpPZGrỉnh D9b54Zgiấc, oxnhìn thấoxy người trongox xoxe, anLpPZGrh oxta liềoxn mởD9b54Z cx6C8rdửa x6C8rdchào: ox“Bác oxsĩ D9b54ZNhiếp lạiLpPZGr tăx6C8rdng cx6C8rda đấyD9b54Z à?”LpPZGr D9b54ZVừa nóD9b54Zi anh tx6C8rda vừaD9b54Z kx6C8rdéo toxhanh LpPZGrchắn lD9b54Zên. TLpPZGrhế nLpPZGrhưng Nhioxếp Vũox Thịx6C8rdnh trướD9b54Zc naD9b54Zy luoxôn lịoxch oxsự với mọoxi ngườiox lạD9b54Zi khôx6C8rdng hD9b54Zề nóiox noxửa loxời cảmD9b54Z ơn,LpPZGr khx6C8rdi tLpPZGrhanh chắnox đượD9b54Zc kéoLpPZGr lênD9b54Z hẳnox, chiếc x6C8rdxe liềnx6C8rd LpPZGrlao điD9b54Z D9b54Znhư tênLpPZGr oxbắn, biếoxn LpPZGrmất trLpPZGrong màD9b54Zn đêm.

Anh bD9b54Zảo D9b54Zvệ gãD9b54Zi goxãi đầu, địnhLpPZGr nằoxm x6C8rdxuống noxgủ tiếpx6C8rd thìx6C8rd thấyox trx6C8rdong bãix6C8rd đỗD9b54Z cóx6C8rd mLpPZGrột ngườiLpPZGr đứLpPZGrng bấx6C8rdt đLpPZGrộng. x6C8rdDưới ánh D9b54Zsáng lLpPZGrờ mờ,D9b54Z anx6C8rdh bảoox vệLpPZGr cLpPZGrhỉ nhìnD9b54Z roxa đóox LpPZGrlà px6C8rdhụ nữ,ox oxvì LpPZGrhình nhD9b54Zư ngưD9b54Zời đóLpPZGr mặcLpPZGr váy. D9b54ZChắc x6C8rdlà mộx6C8rdt LpPZGrbác sĩx6C8rd tx6C8rdăng caLpPZGr… oxAnh oxbảo vệLpPZGr ngápox dàx6C8rdi D9b54Zmột cáix6C8rd, toxối LpPZGrnay LpPZGrquả x6C8rdlà quá nhiềuD9b54Z cx6C8rda cấpD9b54Z cứu.

Đàm TD9b54Zĩnh đứngLpPZGr x6C8rdở oxđó D9b54Zmột lúc, kx6C8rdhi Nhiếx6C8rdp VũLpPZGr TD9b54Zhịnh LpPZGrlái D9b54Zxe điLpPZGr, anLpPZGrh khôx6C8rdng D9b54Zhề nhìnLpPZGr cLpPZGrô lấyx6C8rd D9b54Zmột cáD9b54Zi, D9b54Znên côox vô cùnx6C8rdg oxlo lắnLpPZGrg. Toxhật roxa bấD9b54Zy noxhiêu nămLpPZGr x6C8rdrồi màx6C8rd x6C8rdanh LpPZGrkhông hềx6C8rd thoxay đổiLpPZGr, mỗiLpPZGr khoxi anhLpPZGr tuyệt vx6C8rdọng, coxô voxẫn x6C8rdcó thểox nhậnox rx6C8rda đượx6C8rdc. CLpPZGrô D9b54Zrất lx6C8rdo x6C8rdNhiếp oxVũ Thịnhox xảyD9b54Z D9b54Zra chuyện, thx6C8rdâm chíD9b54Z cD9b54Zòn muốD9b54Zn gọiLpPZGr LpPZGrcho LpPZGranh, nx6C8rdhưng khLpPZGri lấyox điệnox thooxại rLpPZGra ấnx6C8rd sD9b54Zố củaD9b54Z anhox, LpPZGrcô lại doox dự.

Cô coxòn x6C8rdtư cx6C8rdách gìLpPZGr oxđển gọi choxo anx6C8rdh đây?D9b54Z Đếnx6C8rd nụLpPZGr hD9b54Zôn khLpPZGrông tLpPZGrhể kLpPZGriềm chD9b54Zế oxkia cũngx6C8rd bD9b54Zị LpPZGranh cD9b54Zho rD9b54Zằng D9b54Zcó dụngox tâmLpPZGr khác. Vậoxy thoxì cứD9b54Z đD9b54Zể ngLpPZGrhĩ nhoxư thoxế đi,LpPZGr ĐàLpPZGrm TĩLpPZGrnh củaox quD9b54Zá x6C8rdkhứ đoxã chếx6C8rdt rD9b54Zồi, cD9b54Zô khLpPZGrông muốn tLpPZGrạo cx6C8rdho mìnhD9b54Z chúx6C8rdt x6C8rdhy vọngLpPZGr LpPZGrnào nữa.

Vì bịox sx6C8rdốt LpPZGrnên LpPZGry tá oxkhông x6C8rdcho côx6C8rd vềD9b54Z phòngD9b54Z bệnhLpPZGr, đứngx6C8rd ởLpPZGr x6C8rdbãi oxđỗ D9b54Zxe cD9b54Zũng x6C8rdkhông phảLpPZGri oxcách, cuốix6C8rd cùnoxg côx6C8rd quyết địoxnh vềD9b54Z LpPZGrnhà. Côx6C8rd cầnLpPZGr oxphải D9b54Zngủ, mấyD9b54Z nD9b54Zgày LpPZGrnay ởox bệnhox việnx6C8rd cLpPZGrô đx6C8rdều khôngx6C8rd được ngooxn giấc,x6C8rd x6C8rdgiờ bD9b54Zị ốmx6C8rd oxlại cànoxg D9b54Zthêm LpPZGrmệt mỏi.

Cũng moxay LpPZGrcòn cóox xLpPZGre buýD9b54Zt chạy D9b54Zsuốt đêm,ox x6C8rdcó điềD9b54Zu oxkhi đD9b54Zổi tuLpPZGryến D9b54Zhơi phD9b54Ziền LpPZGrmột chúx6C8rdt. Koxhi côLpPZGr vềox đếnD9b54Z bên ngoàiox x6C8rdkhu nhLpPZGrà mD9b54Zình thLpPZGrì đãox lLpPZGrà LpPZGrhai gix6C8rdờ sánx6C8rdg. QuánD9b54Z LpPZGrăn LpPZGrhai bêoxn x6C8rdđường đãox dD9b54Zọn hàoxng cả, oxchỉ oxcòn D9b54Zquán Internx6C8rdet vD9b54Zẫn mởox cửax6C8rd, ánLpPZGrh đènox từox x6C8rdbên troD9b54Zng LpPZGrhắt LpPZGrra mặtx6C8rd đườnD9b54Zg, khi LpPZGr Đàm Tĩnhx6C8rd đoxi oxngang quaD9b54Z, chỉLpPZGr cLpPZGró mìnhLpPZGr x6C8rdbóng D9b54Zcô đoxơn độc.

Cửa sLpPZGrắt củLpPZGra khD9b54Zu LpPZGrnhà LpPZGrđã khóa, nhưngD9b54Z LpPZGrnhững ngườiD9b54Z x6C8rdvề moxuộn đềuox oxcó cD9b54Zách, cx6C8rdô quoxấn mộoxt goxóc vLpPZGráy vàoLpPZGr hôngD9b54Z định trèox6C8rd oxlên. Vừaox D9b54Zmới báD9b54Zm vàox6C8rd oxlan cLpPZGran soxắt, giẫmx6C8rd chânLpPZGr lêLpPZGrn oxô đầuLpPZGr tx6C8rdiên tD9b54Zhì cLpPZGránh D9b54Ztay cô D9b54Z bị noxgười D9b54Zta tLpPZGróm oxlấy, khiếnD9b54Z côx6C8rd suýtox LpPZGrnữa LpPZGrhét loxên. Quax6C8rdy lạD9b54Zi nhìnox, coxô trôngox thấy NhiếpD9b54Z VũLpPZGr TLpPZGrhịnh sắcLpPZGr LpPZGrmặt sD9b54Za LpPZGrsầm, anD9b54Zh hỏi:ox “CôLpPZGr địnhLpPZGr trèox6C8rd qua?”

Tại soxao aD9b54Znh lạiLpPZGr x6C8rdở đây? ox Xe củax6C8rd x6C8rdanh LpPZGrdừng ởx6C8rd cáoxch đóD9b54Z oxkhông x6C8rdxa, D9b54Zcó D9b54Zlẽ anx6C8rdh đãD9b54Z ởx6C8rd đâx6C8rdy toxừ lâD9b54Zu màox côx6C8rd kx6C8rdhông đx6C8rdể ý.

“Lên xe.”D9b54Z Anoxh D9b54Zkéo cLpPZGrô về x6C8rd phía chiD9b54Zếc x6C8rdxe, x6C8rdcô lx6C8rdoạng chx6C8rdoạng thoxeo saLpPZGru. ĐếnLpPZGr oxgần LpPZGrxe coxô mớiLpPZGr thấx6C8rdy cạnD9b54Zh oxxe tox6C8rdàn đầu lọcx6C8rd tD9b54Zhuốc lLpPZGrá, ítx6C8rd nhấtLpPZGr cũx6C8rdng hơnLpPZGr oxchục cD9b54Zái. oxCó điềuox NLpPZGrhiếp Vx6C8rdũ Thịoxnh chD9b54Zưa bLpPZGrao giờ húx6C8rdt thuốoxc, LpPZGrcó lẽD9b54Z anD9b54Zh vừax6C8rd khoxéo đỗox xx6C8rde ởox đâyox thôi.

Cuối cùLpPZGrng coxô D9b54Zgiằng LpPZGrra khỏi tx6C8rday D9b54Zanh: “NhiếpLpPZGr VD9b54Zũ ThD9b54Zịnh, aD9b54Znh toxha chD9b54Zo tôiox đi…”

Anh dừngLpPZGr lại,LpPZGr nD9b54Zhưng tay vẫoxn koxhông buông,D9b54Z gix6C8rdọng điệuLpPZGr lạnhLpPZGr lùnD9b54Zg màD9b54Z D9b54Zchâm boxiếm: “D9b54ZBảy nămox trướcx6C8rd coxô x6C8rdkhông x6C8rdtha cho tôD9b54Zi, tạLpPZGri soxao D9b54Zbây gx6C8rdiờ tôD9b54Zi lạiLpPZGr oxphải tLpPZGrha choxo cô?”

Nhiếp VLpPZGrũ ThịnhLpPZGr D9b54Zhiện giD9b54Zờ không chỉD9b54Z tànLpPZGr nhLpPZGrẫn màox oxcòn LpPZGrmừng giậoxn thLpPZGrất thx6C8rdường. oxCô vừaox mệtD9b54Z vừLpPZGra buồx6C8rdn ngủx6C8rd, không LpPZGrthể chốngLpPZGr lạiLpPZGr đượcx6C8rd soxức mạLpPZGrnh củoxa oxanh, LpPZGranh đẩyx6C8rd LpPZGrcô vàD9b54Zo ghD9b54Zế sD9b54Zau, độngD9b54Z tácD9b54Z rấoxt thLpPZGrô bLpPZGrạo. Đàm TĩnhLpPZGr cLpPZGrảm giáoxc toxối nax6C8rdy LpPZGranh x6C8rdnhư mộtx6C8rd cLpPZGron ngườiD9b54Z khLpPZGrác LpPZGrvậy. Nhix6C8rdếp D9b54ZVũ D9b54ZThịnh bảy oxnăm soxau vLpPZGrốn dĩLpPZGr x6C8rdđã làLpPZGr ngườiD9b54Z khác,x6C8rd nhưnLpPZGrg LpPZGrtối nx6C8rday ax6C8rdnh lạiD9b54Z gioxống LpPZGrnhư mx6C8rdột Nhioxếp Vũ Thx6C8rdịnh D9b54Zthứ D9b54Zba nữa.D9b54Z Bộx6C8rd dLpPZGrạng oxanh hệtD9b54Z nLpPZGrhư mộtox x6C8rdkẻ x6C8rdsay khướD9b54Zt, nhưngox côLpPZGr biếLpPZGrt x6C8rdanh không LpPZGrhề uốngLpPZGr mộLpPZGrt giọtx6C8rd rượuD9b54Z nàoox, coxó đD9b54Ziều, dườngLpPZGr nhoxư anLpPZGrh oxđã D9b54Zmất x6C8rdđi lLpPZGrý trí.

Anh lD9b54Zái xD9b54Ze dọLpPZGrc thLpPZGreo đường cái,LpPZGr khônx6C8rdg D9b54Zbao lâLpPZGru x6C8rdsau, xoxe đếx6C8rdn mx6C8rdột khLpPZGrách sạnox caLpPZGro cD9b54Zấp. Aoxnh lD9b54Zái oxxe đếnD9b54Z trD9b54Zước cửa, nhânx6C8rd vLpPZGriên rLpPZGra mởx6C8rd cửLpPZGra, ax6C8rdnh oxxuống xeox, coxô oxcũng xuốngx6C8rd theLpPZGro, xoxe đD9b54Zược LpPZGrnhân vD9b54Ziên lái vàoLpPZGr bãoxi, cònx6C8rd aLpPZGrnh điox thẳngD9b54Z đếnox quầyLpPZGr lễox x6C8rdtân, lấoxy chứngox miD9b54Znh thưox bảD9b54Zo muốnLpPZGr thuLpPZGrê một x6C8rd phòng oxcó giườngox toox. x6C8rdLễ tânox khóx6C8rd xửD9b54Z D9b54Znói phòngD9b54Z x6C8rdgiường D9b54Zto đãox hLpPZGrết moxất rồi,x6C8rd choxỉ còn pLpPZGrhòng chLpPZGro noxhững oxngười hưởngD9b54Z tux6C8rdần x6C8rdtrăng mật.ox Côox nhD9b54Zân viềnD9b54Z nhìnD9b54Z ĐàLpPZGrm Tĩnh,LpPZGr mỉmLpPZGr cườiLpPZGr nói: “ThậtD9b54Z roxa oxphòng trănoxg LpPZGrmật chD9b54Zỉ đắtD9b54Z oxhơn phòngx6C8rd giườngox toxo mộtD9b54Z oxchút, hơD9b54Zn noxữa lại D9b54Z có LpPZGrvị tríLpPZGr tốoxt, LpPZGrvô x6C8rdcùng yoxên tĩnh.”

Nhiếp Vũx6C8rd Thịnhx6C8rd x6C8rdnói: “Vậy lx6C8rdấy phLpPZGròng đó.”

Suốt cảx6C8rd qLpPZGruá trìnx6C8rdh ĐàD9b54Zm Tĩnh chỉLpPZGr yêx6C8rdn lặnoxg, vx6C8rdào tLpPZGrhang moxáy, vD9b54Zào tD9b54Zrong phòng,LpPZGr bênLpPZGr LpPZGrtrong cóox đĩaD9b54Z x6C8rdhoa quả,LpPZGr có hoLpPZGra hồngLpPZGr, LpPZGrtrên gix6C8rdường cònx6C8rd LpPZGrrải cx6C8rdánh hx6C8rdoa, đúngLpPZGr làx6C8rd phònD9b54Zg trănx6C8rdg mật.ox RồiD9b54Z nLpPZGrhân viên D9b54Zlên đưaLpPZGr chD9b54Zìa khox6C8rdá, nóx6C8rdi rx6C8rdằng đãx6C8rd đLpPZGrỗ D9b54Zxe củaD9b54Z aLpPZGrnh LpPZGrở vịD9b54Z x6C8rdtrí Ax6C8rd16 trênox tầngox D9b54Zhai bãiox đỗ xe.LpPZGr NhD9b54Ziếp D9b54ZVũ ThịnhLpPZGr bD9b54Zo cD9b54Zho nD9b54Zhân viêx6C8rdn mộx6C8rdt chúx6C8rdt D9b54Ztiền, oxđóng oxcửa lại.

Thấy ĐàmD9b54Z Tĩnhx6C8rd oxvẫn LpPZGrsốt, anh D9b54Zmở tD9b54Zủ quầoxn D9b54Záo, LpPZGrlấy oxáo x6C8rdchoàng toxắm LpPZGrđưa chD9b54Zo coxô: D9b54Z“Đi D9b54Ztắm trướcD9b54Z đi!”

Bồn tắmx6C8rd rấD9b54Zt lớn,ox nLpPZGrhưng cô đãLpPZGr buồD9b54Zn ngủox dípx6C8rd mắD9b54Zt, vộx6C8rdi vàLpPZGrng ngâoxm moxình vàoLpPZGr bồnx6C8rd nướoxc oxnóng, thấyox khoaD9b54Zn khoái x6C8rd đến mD9b54Zức cóox thểx6C8rd ngủD9b54Z đượcD9b54Z ngaD9b54Zy. Mặcx6C8rd áoox chx6C8rdoàng tD9b54Zắm voxào, côLpPZGr bướcox roxa, thấyox NhiD9b54Zếp Vũ ThịnhD9b54Z oxđang ngồiox LpPZGrtrên oxsofa. Dướx6C8rdi áLpPZGrnh đènx6C8rd, oxdáng vẻLpPZGr anoxh vẫnox quD9b54Zen thux6C8rdộc nhưD9b54Z thế, nhưnoxg loxại xD9b54Za lạx6C8rd xioxết boxao, coxô đLpPZGrột nhLpPZGriên tLpPZGrhấy lònD9b54Zg cLpPZGrhùng xuống,ox dườnx6C8rdg nx6C8rdhư lạLpPZGri sắp ox xao xuyến.

Đàm D9b54ZTĩnh lặngox lẽLpPZGr đứngD9b54Z trưx6C8rdớc mặt anhLpPZGr, thấyLpPZGr anD9b54Zh ngẩngx6C8rd loxên, D9b54Zcô nói:x6C8rd “MườiLpPZGr vạn.”

Anh tLpPZGrhật sựx6C8rd oxkhông thể ngD9b54Zờ côLpPZGr lx6C8rdại mởx6C8rd x6C8rdmiệng oxnói oxra haoxi chD9b54Zữ nàyx6C8rd, chx6C8rdỉ D9b54Zbiết ngơLpPZGr nx6C8rdgác nhìnx6C8rd cô.

“Anh bix6C8rdết tôD9b54Zi cầnox tiền mà,LpPZGr coxó LpPZGrlẽ anD9b54Zh vẫnox… vẫnox x6C8rdcòn thLpPZGrích x6C8rdtôi. VD9b54Zì thế,ox hôoxm nD9b54Zay aoxnh LpPZGrmuốn giữox tôiLpPZGr lạiox cũng đượcx6C8rd thôi,D9b54Z tx6C8rdôi LpPZGrmuốn mLpPZGrười vạn.”

Sắc mặtLpPZGr LpPZGrNhiếp Voxũ Thịnh D9b54Z lập tứcox đD9b54Zổi sanLpPZGrg trắoxng bLpPZGrệch, D9b54Zkhông oxcòn mộtox giọtD9b54Z máuD9b54Z, vếoxt bầLpPZGrm x6C8rdtím dướix6C8rd cằLpPZGrm anh cònLpPZGr cD9b54Zhưa taD9b54Zn, lạD9b54Zi sưngx6C8rd lêoxn, khiếx6C8rdn vẻLpPZGr mặtx6C8rd aD9b54Znh nhìoxn D9b54Zvô LpPZGrcùng kỳox LpPZGrquái. oxVào khoảnh khLpPZGrắc D9b54Zấy Đàx6C8rdm TĩLpPZGrnh toxhật soxự ngD9b54Zhĩ D9b54Zanh sẽx6C8rd bx6C8rdật dLpPZGrậy đánhLpPZGr cô,LpPZGr voxì ánx6C8rdh mắtLpPZGr anoxh chợx6C8rdt trở D9b54Z nên x6C8rdsắc lạnhLpPZGr nhLpPZGrư dax6C8rdo, tựLpPZGra hoxồ muốnx6C8rd khx6C8rdoét LpPZGrmột LpPZGrlỗ oxtrên D9b54Zngười coxô vậy.ox NhưLpPZGrng x6C8rdcuối cùng oxanh khôngx6C8rd lx6C8rdàm oxgì cả,x6C8rd chỉox LpPZGrnghiến rănD9b54Zg gằnox từnoxg chữ:x6C8rd “ĐàmD9b54Z Tĩnoxh, D9b54Zcô tD9b54Zưởng đến giờD9b54Z x6C8rdtôi còx6C8rdn oxđể cD9b54Zô muLpPZGrốn x6C8rdgì đượcx6C8rd nấyx6C8rd sao?”

Dứt lờiLpPZGr, aLpPZGrnh đứngD9b54Z dậy x6C8rdxô x6C8rdcửa bỏD9b54Z đi.LpPZGr Voxào D9b54Zthang mD9b54Záy oxanh mx6C8rdới nhLpPZGrận LpPZGrra oxmình đangx6C8rd LpPZGrrun rẩy.D9b54Z ĐiềLpPZGru hox6C8rdà trLpPZGrong thang máyD9b54Z thổiD9b54Z vùox vLpPZGrù, khiếnLpPZGr aLpPZGrnh lạnhox chưD9b54Za tx6C8rdừng thấy.D9b54Z D9b54ZAnh đD9b54Zi toxhang máD9b54Zy xuoxống tận D9b54Ztầng hầmD9b54Z đoxể x6C8rdxe. VD9b54Zừa x6C8rdlên xD9b54Ze, aoxnh x6C8rdđã lầnD9b54Z tìmox hD9b54Zộp x6C8rdcứu oxthương, mởLpPZGr rD9b54Za lấx6C8rdy cặoxp nhiệtx6C8rd độ, bấyx6C8rd gix6C8rdờ moxới ýox thứcD9b54Z đượcx6C8rd mLpPZGrình đx6C8rdang làLpPZGrm gx6C8rdì. VD9b54Zốn oxdĩ x6C8rdanh địnoxh đợiox ĐD9b54Zàm Tĩoxnh tắm xongox sẽx6C8rd xuốnx6C8rdg lấyLpPZGr cD9b54Zặp nhiệtx6C8rd độLpPZGr oxlên đoLpPZGr xeD9b54Zm LpPZGrcô còoxn D9b54Zsốt khônLpPZGrg. ND9b54Zhưng gD9b54Ziờ tìmD9b54Z cặp nhiệtx6C8rd độx6C8rd cònD9b54Z cóx6C8rd táLpPZGrc dụngox goxì? LpPZGrCòn íchLpPZGr gx6C8rdì nữa?

Cặp nx6C8rdhiệt độox bịD9b54Z anLpPZGrh siếtox chặt đếLpPZGrn gD9b54Zãy LpPZGrđôi, toxhuỷ tinoxh oxcắm sâLpPZGru vàoox lònx6C8rdg bD9b54Zàn tx6C8rday anhD9b54Z, moxáu LpPZGrvà x6C8rdthủy nLpPZGrgân ch xuống,x6C8rd aoxnh x6C8rdcũng khôoxng thấoxy đauLpPZGr. x6C8rdCuối oxcùng cx6C8rdâu nóix6C8rd x6C8rdcủa anx6C8rdh chD9b54Zỉ làx6C8rd mộD9b54Zt tròLpPZGr cười, hayLpPZGr moxột D9b54Znỗ lựcox chx6C8rde oxđậy D9b54Zyếu ớt.LpPZGr Tạix6C8rd oxsao oxcô doxám mởLpPZGr mx6C8rdiệng đòD9b54Zi tiềnLpPZGr anLpPZGrh? Cx6C8rdhính vìD9b54Z cô biD9b54Zết rõx6C8rd oxrằng, đếnx6C8rd tậx6C8rdn bx6C8rdây gix6C8rdờ, aoxnh vLpPZGrẫn sx6C8rdẽ đểox côox muLpPZGrốn oxgì x6C8rdđược nấy.x6C8rd Cx6C8rdô x6C8rdcoi mình loxà hoxàng hx6C8rdoá boxán oxcho anhLpPZGr, lD9b54Zần D9b54Ztrước oxcô x6C8rdđòi LpPZGrba vLpPZGrạn, lầnD9b54Z nàyLpPZGr lạiox muốnLpPZGr mườiD9b54Z vạnD9b54Z. Cho dùox oxvạn bấtox đắD9b54Zc LpPZGrdĩ, D9b54Zcho LpPZGrdù côLpPZGr thậoxt sựLpPZGr tx6C8rdhiếu tiền,ox nhưx6C8rdng tLpPZGrại sax6C8rdo coxô lx6C8rdại làm nD9b54Zhư thD9b54Zế, LpPZGrcứ nLpPZGrhư sợx6C8rd rằngLpPZGr LpPZGrvẫn coxòn mộtLpPZGr chx6C8rdút hồoxi ứx6C8rdc đLpPZGrẹp đoxẽ x6C8rdnào đóox, cứox nhưD9b54Z sD9b54Zợ anh ox chưa thậtLpPZGr oxsự nảnLpPZGr lònx6C8rdg vậy?

Anh vôD9b54Z cLpPZGrùng x6C8rdhối x6C8rdhận, sau LpPZGrkhi đD9b54Zi oxlòng vòngD9b54Z trêx6C8rdn oxđường, tạix6C8rd saoxo lạiox đếnx6C8rd chLpPZGrỗ cLpPZGrô. Vx6C8rdì biếtox roxằng cLpPZGrô khx6C8rdông còn chLpPZGrỗ nLpPZGrào kD9b54Zhác nLpPZGrữa, D9b54Zmà oxcô lạiox đanx6C8rdg ốmD9b54Z. oxKhi thấx6C8rdy cLpPZGrô địnoxh oxtrèo rD9b54Zào, aoxnh không D9b54Z sao koxìm đLpPZGrược, vD9b54Zội dậpLpPZGr thuốcx6C8rd coxhạy oxlại D9b54Ztóm lấyx6C8rd ngườiLpPZGr phụLpPZGr noxữ x6C8rdto oxgan kx6C8rdia. Đúngx6C8rd vậy, aD9b54Znh D9b54Zhút thoxuốc, gầLpPZGrn đx6C8rdây x6C8rdanh mớiD9b54Z hútLpPZGr, bởix6C8rd thựcx6C8rd sựD9b54Z quLpPZGrá phiềoxn mD9b54Zuộn. AD9b54Znh hốiD9b54Z hoxận tạx6C8rdi sao lạix6C8rd oxđưa cD9b54Zô đếD9b54Zn kD9b54Zhách sạD9b54Zn, vìD9b54Z biếtox LpPZGrcô oxkhông D9b54Zcó nơix6C8rd nx6C8rdào đểx6C8rd nD9b54Zgủ nữoxa. AnLpPZGrh hốiD9b54Z hận LpPZGrtại oxsao lạix6C8rd theLpPZGro côx6C8rd D9b54Zlên LpPZGrphòng, anLpPZGrh vốoxn oxchỉ địoxnh đưx6C8rda oxchìa khooxá px6C8rdhòng x6C8rdrồi LpPZGrđi. Anh x6C8rd chỉ muốnLpPZGr oxđể côLpPZGr tắmD9b54Z nướoxc nD9b54Zóng, nhLpPZGrư vậyD9b54Z LpPZGrcó tácLpPZGr dLpPZGrụng LpPZGrgiúp D9b54Zhạ D9b54Zsốt. Ax6C8rdnh địnhx6C8rd cặpox nhiệtox độ LpPZGrcho côx6C8rd D9b54Zrồi sẽox điLpPZGr. Dùx6C8rd saoxo anoxh cD9b54Zũng khLpPZGrông nLpPZGrên độnoxg D9b54Zlòng thưoxơng xótox cô,ox bx6C8rdởi người LpPZGrphụ nữD9b54Z nLpPZGrày cLpPZGró D9b54Zthể D9b54Znắm LpPZGrlấy LpPZGrcơ hộix6C8rd nhỏD9b54Z nhD9b54Zoi đD9b54Zó đểLpPZGr giángox D9b54Zcho ax6C8rdnh mộx6C8rdt đònox tànD9b54Z nhẫn nhất.

Cho D9b54Zdù bLpPZGrảy nLpPZGrăm trướcx6C8rd vì nguyênx6C8rd oxnhân gìx6C8rd thìD9b54Z hiệnox gix6C8rdờ anoxh cũnLpPZGrg tLpPZGrin chắcLpPZGr oxít nhấLpPZGrt hồiox đóD9b54Z x6C8rdcô cũnD9b54Zg oxnói moxột câu thậD9b54Zt lLpPZGròng, đóox làx6C8rd coxô chưaD9b54Z oxbao giLpPZGrờ yêD9b54Zu anhLpPZGr. Nămx6C8rd đóD9b54Z nLpPZGrếu cLpPZGrô LpPZGrcó choxút xx6C8rdíu thậLpPZGrt lòng vớD9b54Zi oxanh, D9b54Zhẳn D9b54Zhiện tạix6C8rd cLpPZGrô đãLpPZGr khônx6C8rdg LpPZGrtuyệt tìnLpPZGrh đếnD9b54Z mứcD9b54Z đLpPZGrem oxtình cảmLpPZGr tronLpPZGrg quá khLpPZGrứ lx6C8rdàm vx6C8rdũ khíD9b54Z LpPZGrđả thươoxng anhLpPZGr. Noxụ hônox lx6C8rdúc chiềuD9b54Z giốngLpPZGr noxhư mộLpPZGrt oxgiấc mộng,x6C8rd anLpPZGrh cảm thx6C8rdấy cămD9b54Z ghétox chLpPZGrính mìnhD9b54Z, tạiD9b54Z x6C8rdsao LpPZGrmới D9b54Zcó choxút D9b54Zhy vọngox moxà đãLpPZGr kỳox vọngox nhLpPZGrư x6C8rdvậy? Tại sLpPZGrao D9b54Zlại tựox doxối mLpPZGrình x6C8rddối ngoxười rằoxng côD9b54Z cóLpPZGr nỗiLpPZGr khổx6C8rd bLpPZGrất đắD9b54Zc dĩ?LpPZGr TạLpPZGri sax6C8rdo khi x6C8rd nhìn thx6C8rdấy coxô x6C8rdrơi nưLpPZGrớc mắx6C8rdt, LpPZGranh lạiox đaoxu lòng?

Nhiếp VLpPZGrũ Thx6C8rdịnh, màyx6C8rd là thằnx6C8rdg nLpPZGrgốc, ngốcD9b54Z nhấtLpPZGr thếLpPZGr LpPZGrgiới này.

Rốt D9b54Zcuộc LpPZGrđến bLpPZGrao gx6C8rdiờ mày mớiD9b54Z tỉnLpPZGrh ra?