You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rXHGo5Xpea Nhiế5vAUFLexp goimVũ Thịnh 5vAUFLexcũng chưagoim nXHGo5Xpeghĩ xo5vAUFLexng nXHGo5Xpehững điều5vAUFLex muốn5vAUFLex XHGo5Xpenói vớigoim Đàm5vAUFLex TXHGo5Xpeĩnh, vì5vAUFLex vgoimậy sagoimu goimkhi đónggoim cửa goimxe, agoimnh trầmXHGo5Xpe XHGo5Xpemặc mgoimột lúgoimc rồ5vAUFLexi hỏi:5vAUFLex “Agoimi khám?”

Đàm Tĩngoimh ngoimgẩn 5vAUFLexra một thgoimoáng mgoimới hiểuXHGo5Xpe a5vAUFLexnh đanXHGo5Xpeg goimhỏi v5vAUFLexừa rồi5vAUFLex 5vAUFLexai khgoimám 5vAUFLexcho 5vAUFLexcô, bgoimèn t5vAUFLexrả lời5vAUFLex: “BácXHGo5Xpe sĩ Trương.”

Bệnh việXHGo5Xpen có5vAUFLex q5vAUFLexuá nhiều bácXHGo5Xpe sĩXHGo5Xpe Trương,goim agoimnh kh5vAUFLexông bgoimiết l5vAUFLexà a5vAUFLexi, goimlại hỏ5vAUFLexi: “Đơgoimn 5vAUFLexthuốc đâu?”

Đàm 5vAUFLexTĩnh cầmXHGo5Xpe XHGo5Xpebệnh ágoimn bXHGo5Xpeị vân vêgoim đ5vAUFLexến nhà5vAUFLexu nátgoim đưXHGo5Xpea cXHGo5Xpeho anh5vAUFLex, anXHGo5Xpeh đọcXHGo5Xpe goimchẩn đoáXHGo5Xpen vXHGo5Xpeà t5vAUFLexhuốc, tgoimhấy g5vAUFLexhi là5vAUFLex cXHGo5Xpeảm mạo phonXHGo5Xpeg hàn,goim chắn5vAUFLex 5vAUFLexhẳn hồgoimi chiềuXHGo5Xpe cô5vAUFLex đãXHGo5Xpe bịXHGo5Xpe nXHGo5Xpegấm mưa.

Anh nó5vAUFLexi: “Maigoim XHGo5Xpecô XHGo5Xpeđừng tới phò5vAUFLexng b5vAUFLexệnh trôXHGo5Xpeng 5vAUFLexthằng bXHGo5Xpeé nữa,XHGo5Xpe 5vAUFLexsẽ bXHGo5Xpeị trgoimuyền nhiễm.”

“Là goimcảm mạoXHGo5Xpe 5vAUFLexphong hàn thgoimôi mà…”

“Bệnh goimviện cóXHGo5Xpe qu5vAUFLexy định.”

Đàm TĩnXHGo5Xpeh quaXHGo5Xpen sXHGo5Xpeát nétgoim mặt goim Nhiếp Vũ5vAUFLex ThXHGo5Xpeịnh, th5vAUFLexấy 5vAUFLexanh vẫXHGo5Xpen giữ5vAUFLex giọ5vAUFLexng đ5vAUFLexiệu lạXHGo5Xpenh lùngXHGo5Xpe mágoimy mó5vAUFLexc goimkhiến côgoim khôngoimg biết goimphải ngoimói gìgoim mXHGo5Xpeới đúgoimng. XHGo5XpeĐột n5vAUFLexhiên an5vAUFLexh XHGo5Xpehỏi: “TạXHGo5Xpei sao?”

“Tại sXHGo5Xpeao cáigoim gì?”

“Bảy năgoimm trước,5vAUFLex tại5vAUFLex saoXHGo5Xpe lại ngoimói vớiXHGo5Xpe tôXHGo5Xpei nhgoimững 5vAUFLexlời XHGo5Xpeđó? Nhấtgoim địnhXHGo5Xpe cóXHGo5Xpe nXHGo5Xpeguyên ngoimhân, tgoimại saXHGo5Xpeo vậy?”

Đàm T5vAUFLexĩnh hígoimt sgoimâu một 5vAUFLexhơi, chgoimuyện xảy5vAUFLex r5vAUFLexa đãgoim bảygoim năm5vAUFLex, 5vAUFLexnhắc lạXHGo5Xpei còngoim XHGo5Xpecó ýgoim nXHGo5Xpeghĩa goimgì nữa?goim CôXHGo5Xpe XHGo5Xpeđáp: “T5vAUFLexôi không muốXHGo5Xpen 5vAUFLexcho anXHGo5Xpeh biế5vAUFLext. Thự5vAUFLexc XHGo5Xpera, lúXHGo5Xpec đógoim t5vAUFLexôi vô5vAUFLex cùnggoim, 5vAUFLexvô cùXHGo5Xpeng hận5vAUFLex anh.”

“Còn goimbây ggoimiờ thì5vAUFLex sao?”

ngơ ngoimgẩn nhắgoimc lạXHGo5Xpei: “Bây giờ?”

“Bây g5vAUFLexiờ cXHGo5Xpeòn hậnXHGo5Xpe tôi không?”

Đàm TĩnhXHGo5Xpe cắngoim môi5vAUFLex, câgoimu XHGo5Xpehỏi này 5vAUFLexthật khóXHGo5Xpe trXHGo5Xpeả lời.XHGo5Xpe CôXHGo5Xpe 5vAUFLexkhông biết5vAUFLex tạ5vAUFLexi goimsao agoimnh l5vAUFLexại hỏiXHGo5Xpe 5vAUFLexdồn nhưgoim vậygoim, 5vAUFLexmọi thứ goimtrong qugoimá 5vAUFLexkhứ đgoimã qXHGo5Xpeua 5vAUFLexrồi, giữagoim họgoim đã5vAUFLex cgoimó quá5vAUFLex nXHGo5Xpehiều ngườigoim và5vAUFLex sựgoim XHGo5Xpeviệc, từgoim XHGo5Xpelâu đã5vAUFLex chẳng thểgoim qugoimay l5vAUFLexại nhXHGo5Xpeư 5vAUFLexxưa nữa5vAUFLex, kh5vAUFLexông 5vAUFLexphải thXHGo5Xpeế sao?

“Từng c5vAUFLexó ngườXHGo5Xpei n5vAUFLexói với5vAUFLex tôi, n5vAUFLexhiều l5vAUFLexúc hậnXHGo5Xpe 5vAUFLexlà 5vAUFLexvì yêu.goim Đàmgoim T5vAUFLexĩnh, c5vAUFLexô yêu5vAUFLex 5vAUFLextôi khô5vAUFLexng? CôXHGo5Xpe cXHGo5Xpeó từngoimg yêgoimu tôi không?”

Đàm TĩXHGo5Xpenh khXHGo5Xpeông bi5vAUFLexết nên nó5vAUFLexi 5vAUFLexgì, đốgoimi vớgoimi cXHGo5Xpeô, cXHGo5Xpehữ “yêu”XHGo5Xpe đãXHGo5Xpe trở5vAUFLex 5vAUFLexnên qugoimá đỗXHGo5Xpei xgoima lXHGo5Xpeạ goimvà xgoima xgoimỉ. Mgoimột ngườigoim phải XHGo5Xpe vật lộngoim 5vAUFLexvới goimsố mệngoimh goimcó goimtư cácgoimh gì5vAUFLex trôXHGo5Xpeng chờ5vAUFLex 5vAUFLexvào t5vAUFLexình yêu?

Cô trgoimầm XHGo5Xpemặc qu5vAUFLexá 5vAUFLexlâu khi5vAUFLexến Nhiếp VũXHGo5Xpe T5vAUFLexhịnh XHGo5Xpecàng kXHGo5Xpehó chịu,XHGo5Xpe angoimh cảm5vAUFLex t5vAUFLexhấy XHGo5Xpemình lại5vAUFLex tựXHGo5Xpe cgoimhuốc nhgoimục vgoimào t5vAUFLexhân. ĐXHGo5Xpeủ rồi, tạiXHGo5Xpe sagoimo aXHGo5Xpenh 5vAUFLexlại hXHGo5Xpeôn ngXHGo5Xpeười ph5vAUFLexụ nữgoim này5vAUFLex? TXHGo5Xpeại sa5vAUFLexo XHGo5Xpeanh lXHGo5Xpeại làgoim bácXHGo5Xpe sĩ5vAUFLex đigoimều trịgoim chính 5vAUFLexcho 5vAUFLexcon t5vAUFLexrai cXHGo5Xpeô XHGo5Xpeta? Thậtgoim nựXHGo5Xpec cười!

“Xuống xe.”

Cô XHGo5Xpehốt hoảXHGo5Xpeng nhgoimìn anh, XHGo5Xpe thấy néXHGo5Xpet mgoimặt angoimh vẫXHGo5Xpen bìn5vAUFLexh lặgoimng nhưgoim nước5vAUFLex, nhưng5vAUFLex ngoimgón tgoimay nắm5vAUFLex XHGo5Xpevô lă5vAUFLexng XHGo5Xpeđã trắnggoim bệcXHGo5Xpeh. Anh lặpXHGo5Xpe lại:XHGo5Xpe “5vAUFLexXuống xe.”

Đàm Tĩ5vAUFLexnh xuố5vAUFLexng xgoime, nhìn a5vAUFLexnh láXHGo5Xpei goimxe rgoima kgoimhỏi bãi,goim chXHGo5Xpeiếc xXHGo5Xpee XHGo5Xperất ngoimhanh XHGo5Xpelao vútXHGo5Xpe đi5vAUFLex, nhưngXHGo5Xpe trướcXHGo5Xpe 5vAUFLexkhi đến5vAUFLex cửa ra5vAUFLex, lạ5vAUFLexi độgoimt ngộ5vAUFLext phagoimnh “két”5vAUFLex goimmột tiếng.5vAUFLex Giữgoima đêm5vAUFLex, tiXHGo5Xpeếng bánXHGo5Xpeh 5vAUFLexxe 5vAUFLexma XHGo5Xpesát goimvới nền đất5vAUFLex vXHGo5Xpeô cXHGo5Xpeùng chXHGo5Xpeói XHGo5Xpetai khiếXHGo5Xpen an5vAUFLexh bảo5vAUFLex vXHGo5Xpeệ đanggoim n5vAUFLexgủ gật5vAUFLex 5vAUFLexsực XHGo5Xpetỉnh giấXHGo5Xpec, XHGo5Xpenhìn thấ5vAUFLexy người XHGo5Xpe trong xegoim, goimanh goimta goimliền mgoimở cgoimửa chào:XHGo5Xpe “BXHGo5Xpeác sĩXHGo5Xpe Nhiếpgoim lạigoim XHGo5Xpetăng cXHGo5Xpea đấy5vAUFLex à?”goim Vừgoima nói anhgoim tgoima vừgoima kéogoim thXHGo5Xpeanh chắ5vAUFLexn lêgoimn. ThếXHGo5Xpe n5vAUFLexhưng XHGo5XpeNhiếp XHGo5XpeVũ TXHGo5Xpehịnh trưgoimớc na5vAUFLexy luôXHGo5Xpen goimlịch 5vAUFLexsự với mọi5vAUFLex ng5vAUFLexười lạgoimi khônggoim hXHGo5Xpeề nóigoim nửXHGo5Xpea l5vAUFLexời c5vAUFLexảm ơn5vAUFLex, khXHGo5Xpei t5vAUFLexhanh chắgoimn được5vAUFLex kégoimo XHGo5Xpelên hẳn, 5vAUFLexchiếc xgoime ligoimền lagoimo đigoim nh5vAUFLexư goimtên bắn,XHGo5Xpe bigoimến mấtXHGo5Xpe trongoimg mà5vAUFLexn đêm.

Anh bảo5vAUFLex 5vAUFLexvệ XHGo5Xpegãi gãigoim đầu, địnhgoim nằXHGo5Xpem xuố5vAUFLexng ngủ5vAUFLex t5vAUFLexiếp thìXHGo5Xpe thgoimấy trgoimong bãXHGo5Xpei đỗ5vAUFLex 5vAUFLexcó mộtXHGo5Xpe ngườigoim đứngXHGo5Xpe 5vAUFLexbất động.goim Dưới5vAUFLex ánh sgoimáng lờXHGo5Xpe mXHGo5Xpeờ, an5vAUFLexh bXHGo5Xpeảo vgoimệ chỉgoim goimnhìn XHGo5Xpera đóXHGo5Xpe 5vAUFLexlà goimphụ nữ,XHGo5Xpe v5vAUFLexì goimhình 5vAUFLexnhư ngườigoim đóXHGo5Xpe m5vAUFLexặc váy. Chắ5vAUFLexc lgoimà m5vAUFLexột bá5vAUFLexc sgoimĩ tăgoimng goimca… AXHGo5Xpenh bảoXHGo5Xpe vXHGo5Xpeệ ngá5vAUFLexp goimdài mộtgoim cái5vAUFLex, goimtối na5vAUFLexy qXHGo5Xpeuả là goim quá nhiềgoimu XHGo5Xpeca cấpgoim cứu.

Đàm Tĩnhgoim đứng5vAUFLex 5vAUFLexở đ5vAUFLexó một lúcXHGo5Xpe, khgoimi Nhiếp5vAUFLex Vũ5vAUFLex Thịnhgoim l5vAUFLexái goimxe đi,goim a5vAUFLexnh khôngoimg hề5vAUFLex nh5vAUFLexìn cXHGo5Xpeô lấygoim mộ5vAUFLext XHGo5Xpecái, ngoimên XHGo5Xpecô vôgoim cùng lXHGo5Xpeo lắng.XHGo5Xpe ThậtXHGo5Xpe goimra bấygoim n5vAUFLexhiêu năgoimm rXHGo5Xpeồi mgoimà 5vAUFLexanh khgoimông hề5vAUFLex XHGo5Xpethay đXHGo5Xpeổi, mỗ5vAUFLexi XHGo5Xpekhi anh tuyệgoimt vọn5vAUFLexg, 5vAUFLexcô vgoimẫn c5vAUFLexó thgoimể nhgoimận goimra được.5vAUFLex CXHGo5Xpeô rXHGo5Xpeất l5vAUFLexo Ngoimhiếp Vũ5vAUFLex ThXHGo5Xpeịnh xảyXHGo5Xpe r5vAUFLexa chuyện, thâXHGo5Xpem chíXHGo5Xpe cònXHGo5Xpe muốn5vAUFLex gXHGo5Xpeọi XHGo5Xpecho goimanh, như5vAUFLexng khgoimi lấy5vAUFLex đigoimện thXHGo5Xpeoại rgoima 5vAUFLexấn sốXHGo5Xpe củagoim goimanh, côXHGo5Xpe 5vAUFLexlại do dự.

Cô còXHGo5Xpen tưgoim cáXHGo5Xpech gìXHGo5Xpe đểngoim gọi choXHGo5Xpe XHGo5Xpeanh 5vAUFLexđây? Đ5vAUFLexến n5vAUFLexụ XHGo5Xpehôn khôgoimng thể5vAUFLex kiềgoimm chế5vAUFLex 5vAUFLexkia cũngXHGo5Xpe b5vAUFLexị XHGo5Xpeanh cgoimho rằng5vAUFLex cóXHGo5Xpe dụngoimg tâm khácgoim. VậXHGo5Xpey t5vAUFLexhì cgoimứ đểXHGo5Xpe ngXHGo5Xpehĩ XHGo5Xpenhư thế5vAUFLex đi5vAUFLex, ĐàXHGo5Xpem 5vAUFLexTĩnh 5vAUFLexcủa qXHGo5Xpeuá khứXHGo5Xpe 5vAUFLexđã cgoimhết rồigoim, goimcô khôn5vAUFLexg muốn tạogoim ch5vAUFLexo mìngoimh chú5vAUFLext 5vAUFLexhy 5vAUFLexvọng nXHGo5Xpeào nữa.

Vì b5vAUFLexị sốt5vAUFLex nêgoimn goimy tá XHGo5Xpe không chgoimo côgoim vềXHGo5Xpe p5vAUFLexhòng bệnh,goim đứng5vAUFLex ở5vAUFLex goimbãi đỗXHGo5Xpe 5vAUFLexxe cgoimũng khônggoim ph5vAUFLexải cáchXHGo5Xpe, cgoimuối cgoimùng cô quyếtXHGo5Xpe định5vAUFLex goimvề goimnhà. Côgoim cần5vAUFLex phảgoimi n5vAUFLexgủ, mấy5vAUFLex ngàyXHGo5Xpe goimnay goimở bgoimệnh viện5vAUFLex côXHGo5Xpe đ5vAUFLexều goimkhông đXHGo5Xpeược ngon giấc,XHGo5Xpe g5vAUFLexiờ goimbị ốmgoim lạXHGo5Xpei cXHGo5Xpeàng thêXHGo5Xpem mXHGo5Xpeệt mỏi.

Cũng ma5vAUFLexy cònXHGo5Xpe 5vAUFLexcó xgoime buýt chạygoim sugoimốt đêm,5vAUFLex goimcó điều5vAUFLex goimkhi đXHGo5Xpeổi tuygoimến hgoimơi XHGo5Xpephiền một5vAUFLex chgoimút. KhXHGo5Xpei XHGo5Xpecô về5vAUFLex đến5vAUFLex bên nXHGo5Xpegoài k5vAUFLexhu nhgoimà m5vAUFLexình 5vAUFLexthì 5vAUFLexđã là5vAUFLex 5vAUFLexhai gi5vAUFLexờ sán5vAUFLexg. Quángoim goimăn XHGo5Xpehai bêngoim đườnggoim đ5vAUFLexã dọngoim hànggoim cả, chXHGo5Xpeỉ goimcòn quáXHGo5Xpen I5vAUFLexnternet vẫn5vAUFLex mởXHGo5Xpe cửa,5vAUFLex án5vAUFLexh đègoimn t5vAUFLexừ bênXHGo5Xpe tgoimrong hắtgoim goimra mặtgoim đường5vAUFLex, 5vAUFLexkhi Đàm goimTĩnh đi5vAUFLex n5vAUFLexgang quaXHGo5Xpe, chỉgoim cXHGo5Xpeó mgoimình goimbóng cXHGo5Xpeô đơngoim độc.

Cửa sắtgoim củagoim khXHGo5Xpeu nhàXHGo5Xpe đã khóagoim, nhưngoimg nhữn5vAUFLexg ngoimgười XHGo5Xpevề muộngoim đều5vAUFLex XHGo5Xpecó cáXHGo5Xpech, côgoim qgoimuấn mộtXHGo5Xpe gó5vAUFLexc váy5vAUFLex vàgoimo hôn5vAUFLexg định trèo5vAUFLex 5vAUFLexlên. 5vAUFLexVừa mớXHGo5Xpei bá5vAUFLexm vào5vAUFLex laXHGo5Xpen c5vAUFLexan s5vAUFLexắt, gi5vAUFLexẫm cXHGo5Xpehân lêXHGo5Xpen ô5vAUFLex đầXHGo5Xpeu tXHGo5Xpeiên thXHGo5Xpeì cángoimh ta5vAUFLexy cXHGo5Xpeô bị ngườigoim tgoima 5vAUFLextóm lấy,5vAUFLex khiếnXHGo5Xpe XHGo5Xpecô suý5vAUFLext nXHGo5Xpeữa hgoimét lêgoimn. goimQuay goimlại goimnhìn, cgoimô tgoimrông thấy NhiếpXHGo5Xpe V5vAUFLexũ Thịnh5vAUFLex sắc5vAUFLex goimmặt sXHGo5Xpea XHGo5Xpesầm, a5vAUFLexnh hỏXHGo5Xpei: “goimCô định5vAUFLex trèoXHGo5Xpe qua?”

Tại goimsao an5vAUFLexh lạiXHGo5Xpe ở5vAUFLex goimđây? Xe củagoim goimanh dừ5vAUFLexng ởgoim cácgoimh XHGo5Xpeđó k5vAUFLexhông 5vAUFLexxa, cXHGo5Xpeó lẽ5vAUFLex aXHGo5Xpenh đXHGo5Xpeã ởgoim XHGo5Xpeđây tXHGo5Xpeừ lâu5vAUFLex XHGo5Xpemà c5vAUFLexô khôXHGo5Xpeng đXHGo5Xpeể ý.

“Lên xe.”5vAUFLex AXHGo5Xpenh goimkéo cgoimô v5vAUFLexề phía c5vAUFLexhiếc x5vAUFLexe, cXHGo5Xpeô lo5vAUFLexạng chgoimoạng theXHGo5Xpeo sgoimau. Đ5vAUFLexến ggoimần x5vAUFLexe 5vAUFLexcô mgoimới thấy5vAUFLex cạnXHGo5Xpeh goimxe toàn5vAUFLex đầ5vAUFLexu lọc thuốcgoim láXHGo5Xpe, íXHGo5Xpet XHGo5Xpenhất 5vAUFLexcũng 5vAUFLexhơn XHGo5Xpechục cgoimái. Có5vAUFLex điXHGo5Xpeều NhXHGo5Xpeiếp Vũgoim ThịXHGo5Xpenh chưXHGo5Xpea bgoimao giờ hút5vAUFLex thuố5vAUFLexc, cógoim lẽXHGo5Xpe goimanh vừXHGo5Xpea 5vAUFLexkhéo đỗ5vAUFLex 5vAUFLexxe goimở đây5vAUFLex thôi.

Cuối cùng5vAUFLex cXHGo5Xpeô giằngXHGo5Xpe ra k5vAUFLexhỏi taXHGo5Xpey anh5vAUFLex: “Nhiếpgoim VXHGo5Xpeũ Thịnh,goim XHGo5Xpeanh thXHGo5Xpea ch5vAUFLexo tôigoim đi…”

Anh goimdừng lạigoim, nh5vAUFLexưng tay goimvẫn khôn5vAUFLexg XHGo5Xpebuông, giọngoimg điệ5vAUFLexu lạn5vAUFLexh lXHGo5Xpeùng màXHGo5Xpe châmgoim bigoimếm: “BảyXHGo5Xpe ngoimăm trước5vAUFLex cô5vAUFLex khXHGo5Xpeông tha chXHGo5Xpeo 5vAUFLextôi, tXHGo5Xpeại saXHGo5Xpeo 5vAUFLexbây giờ5vAUFLex tôiXHGo5Xpe lại5vAUFLex p5vAUFLexhải 5vAUFLextha cXHGo5Xpeho cô?”

Nhiếp Vũgoim Thịnh5vAUFLex h5vAUFLexiện gigoimờ không chỉXHGo5Xpe tàngoim nhẫnXHGo5Xpe màgoim cgoimòn mgoimừng giXHGo5Xpeận XHGo5Xpethất thườnXHGo5Xpeg. Cgoimô vừaXHGo5Xpe mệt5vAUFLex vừagoim bXHGo5Xpeuồn 5vAUFLexngủ, không thgoimể chốn5vAUFLexg lạ5vAUFLexi đượcXHGo5Xpe sgoimức mạnh5vAUFLex của5vAUFLex angoimh, aXHGo5Xpenh XHGo5Xpeđẩy côXHGo5Xpe goimvào ghgoimế sgoimau, động5vAUFLex goimtác rgoimất goimthô bạogoim. Đàm Tĩnh5vAUFLex cảmgoim goimgiác t5vAUFLexối nagoimy angoimh như5vAUFLex mộtgoim c5vAUFLexon ngườigoim kgoimhác v5vAUFLexậy. Nhi5vAUFLexếp goimVũ Th5vAUFLexịnh bảy năXHGo5Xpem sa5vAUFLexu vXHGo5Xpeốn d5vAUFLexĩ đãXHGo5Xpe 5vAUFLexlà ngườigoim goimkhác, nhưng5vAUFLex tgoimối 5vAUFLexnay a5vAUFLexnh lạiXHGo5Xpe giốnggoim nhưXHGo5Xpe mộ5vAUFLext Nhi5vAUFLexếp Vũgoim Thịnh t5vAUFLexhứ XHGo5Xpeba nữa.5vAUFLex Bộgoim dạ5vAUFLexng aXHGo5Xpenh goimhệt XHGo5Xpenhư m5vAUFLexột kẻXHGo5Xpe sa5vAUFLexy kgoimhướt, nhưn5vAUFLexg cXHGo5Xpeô biết5vAUFLex 5vAUFLexanh kh5vAUFLexông hề uốgoimng mộtgoim giọXHGo5Xpet rượuXHGo5Xpe nàgoimo, có5vAUFLex điều,XHGo5Xpe d5vAUFLexường nXHGo5Xpehư an5vAUFLexh đã5vAUFLex mXHGo5Xpeất điXHGo5Xpe lýXHGo5Xpe trí.

Anh lágoimi goimxe dọcXHGo5Xpe the5vAUFLexo đường5vAUFLex cái, khôgoimng 5vAUFLexbao lXHGo5Xpeâu sagoimu, XHGo5Xpexe đến5vAUFLex một5vAUFLex XHGo5Xpekhách sạXHGo5Xpen XHGo5Xpecao goimcấp. 5vAUFLexAnh lágoimi x5vAUFLexe đếXHGo5Xpen goimtrước cửa, nhânXHGo5Xpe vXHGo5Xpeiên XHGo5Xpera mởgoim cgoimửa, XHGo5Xpeanh xXHGo5Xpeuống goimxe, 5vAUFLexcô cũngXHGo5Xpe xXHGo5Xpeuống thegoimo, XHGo5Xpexe đượ5vAUFLexc n5vAUFLexhân vXHGo5Xpeiên lái v5vAUFLexào bãgoimi, cò5vAUFLexn anXHGo5Xpeh goimđi t5vAUFLexhẳng đến5vAUFLex XHGo5Xpequầy lễXHGo5Xpe tgoimân, lXHGo5Xpeấy chứnXHGo5Xpeg mXHGo5Xpeinh thgoimư bảgoimo muốnXHGo5Xpe th5vAUFLexuê mộXHGo5Xpet phòng cógoim gXHGo5Xpeiường t5vAUFLexo. Lễ5vAUFLex tâgoimn kh5vAUFLexó xửXHGo5Xpe nXHGo5Xpeói pXHGo5Xpehòng gi5vAUFLexường goimto đgoimã hếtXHGo5Xpe mấtXHGo5Xpe rồi,XHGo5Xpe ch5vAUFLexỉ còn phòng5vAUFLex ch5vAUFLexo XHGo5Xpenhững ngoimgười hưởnggoim tgoimuần 5vAUFLextrăng mật.XHGo5Xpe CXHGo5Xpeô nhângoim viềnXHGo5Xpe nhgoimìn Đà5vAUFLexm XHGo5XpeTĩnh, mỉ5vAUFLexm cười nói:5vAUFLex 5vAUFLex“Thật rXHGo5Xpea phònXHGo5Xpeg trăngoimg goimmật chXHGo5Xpeỉ đắt5vAUFLex hXHGo5Xpeơn phXHGo5Xpeòng giường5vAUFLex 5vAUFLexto mgoimột chútXHGo5Xpe, hơnXHGo5Xpe nữagoim lại goimcó 5vAUFLexvị tríXHGo5Xpe tốtgoim, vôgoim cùn5vAUFLexg yênXHGo5Xpe tĩnh.”

Nhiếp VũXHGo5Xpe ThXHGo5Xpeịnh nóXHGo5Xpei: “Vậy lấygoim phògoimng đó.”

Suốt cả5vAUFLex 5vAUFLexquá trgoimình Đàmgoim Tĩnh chỉ5vAUFLex ygoimên lặnXHGo5Xpeg, vXHGo5Xpeào thaXHGo5Xpeng máy5vAUFLex, v5vAUFLexào trongoimg phònXHGo5Xpeg, 5vAUFLexbên goimtrong goimcó 5vAUFLexđĩa h5vAUFLexoa qugoimả, có XHGo5Xpehoa hXHGo5Xpeồng, trêngoim gXHGo5Xpeiường goimcòn rảgoimi cágoimnh XHGo5Xpehoa, đúnggoim lgoimà 5vAUFLexphòng tră5vAUFLexng mậgoimt. Rồigoim n5vAUFLexhân viêngoim lên đưa5vAUFLex chìa5vAUFLex kXHGo5Xpehoá, nóiXHGo5Xpe rằngXHGo5Xpe đã5vAUFLex XHGo5Xpeđỗ xgoime củaXHGo5Xpe agoimnh ởXHGo5Xpe vXHGo5Xpeị trí5vAUFLex XHGo5XpeA16 trê5vAUFLexn 5vAUFLextầng goimhai bãi5vAUFLex đỗ xe.goim Nhiếpgoim Vũgoim TXHGo5Xpehịnh bgoimo chgoimo n5vAUFLexhân viêXHGo5Xpen mộtXHGo5Xpe ch5vAUFLexút tiề5vAUFLexn, đóngXHGo5Xpe cửagoim lại.

Thấy ĐàmXHGo5Xpe Tĩn5vAUFLexh vẫ5vAUFLexn sốtXHGo5Xpe, anh mXHGo5Xpeở tủgoim qgoimuần áoXHGo5Xpe, lgoimấy áXHGo5Xpeo choàng5vAUFLex 5vAUFLextắm đưa5vAUFLex chgoimo cô:goim “Đ5vAUFLexi tắmXHGo5Xpe t5vAUFLexrước đi!”

Bồn tắm5vAUFLex rấXHGo5Xpet lớn,5vAUFLex nhưng cXHGo5Xpeô 5vAUFLexđã b5vAUFLexuồn ngoimgủ díXHGo5Xpep mgoimắt, vộiXHGo5Xpe và5vAUFLexng ngâmXHGo5Xpe m5vAUFLexình vàoXHGo5Xpe bồXHGo5Xpen nướcXHGo5Xpe nónXHGo5Xpeg, t5vAUFLexhấy khoXHGo5Xpean khoái goimđến mứgoimc cgoimó thểXHGo5Xpe XHGo5Xpengủ đượcgoim ng5vAUFLexay. M5vAUFLexặc áo5vAUFLex choàn5vAUFLexg tắmXHGo5Xpe vào5vAUFLex, c5vAUFLexô bướcgoim ra5vAUFLex, thấy5vAUFLex N5vAUFLexhiếp Vũgoim Thịnh XHGo5Xpeđang ngồiXHGo5Xpe tgoimrên sofa5vAUFLex. DưXHGo5Xpeới ánhXHGo5Xpe đèn,goim dán5vAUFLexg 5vAUFLexvẻ 5vAUFLexanh vẫngoim q5vAUFLexuen XHGo5Xpethuộc như5vAUFLex thế, nhưXHGo5Xpeng goimlại XHGo5Xpexa 5vAUFLexlạ xiếtXHGo5Xpe XHGo5Xpebao, XHGo5Xpecô đgoimột nhiêngoim thấgoimy lgoimòng chXHGo5Xpeùng xuốgoimng, dường5vAUFLex goimnhư lạigoim sắp xaoXHGo5Xpe xuyến.

Đàm TĩnXHGo5Xpeh goimlặng lẽgoim đứnggoim trXHGo5Xpeước mặt anh5vAUFLex, goimthấy 5vAUFLexanh ngẩng5vAUFLex lXHGo5Xpeên, côgoim nói:5vAUFLex “Mưgoimời vạn.”

Anh t5vAUFLexhật sựXHGo5Xpe khXHGo5Xpeông thể5vAUFLex ngờ XHGo5Xpecô lạgoimi mở5vAUFLex miệnggoim nóigoim rXHGo5Xpea h5vAUFLexai chữgoim nà5vAUFLexy, chỉ5vAUFLex XHGo5Xpebiết nXHGo5Xpegơ ngXHGo5Xpeác ngoimhìn cô.

“Anh bigoimết t5vAUFLexôi cầngoim tiề5vAUFLexn mà, cXHGo5Xpeó l5vAUFLexẽ XHGo5Xpeanh vẫn…5vAUFLex vẫ5vAUFLexn cXHGo5Xpeòn XHGo5Xpethích tôXHGo5Xpei. goimVì th5vAUFLexế, goimhôm n5vAUFLexay agoimnh muốnXHGo5Xpe giữXHGo5Xpe tôiXHGo5Xpe lạXHGo5Xpei cũng đ5vAUFLexược thXHGo5Xpeôi, goimtôi muốn5vAUFLex mườigoim vạn.”

Sắc mặt5vAUFLex NhiếpXHGo5Xpe V5vAUFLexũ Thịnh lậ5vAUFLexp XHGo5Xpetức đổi5vAUFLex goimsang trắnggoim bgoimệch, khôngoimg cònXHGo5Xpe m5vAUFLexột gi5vAUFLexọt mXHGo5Xpeáu, vết5vAUFLex bầmgoim tímgoim dướiXHGo5Xpe c5vAUFLexằm anh cò5vAUFLexn chgoimưa 5vAUFLextan, lạigoim sgoimưng lênXHGo5Xpe, khiế5vAUFLexn vgoimẻ goimmặt 5vAUFLexanh XHGo5Xpenhìn vôXHGo5Xpe cùng5vAUFLex 5vAUFLexkỳ quái.5vAUFLex Vàogoim khoảnh khắc5vAUFLex ấgoimy XHGo5XpeĐàm Tĩn5vAUFLexh 5vAUFLexthật sựgoim nghĩXHGo5Xpe agoimnh goimsẽ bXHGo5Xpeật dậyXHGo5Xpe đ5vAUFLexánh côXHGo5Xpe, 5vAUFLexvì ánXHGo5Xpeh m5vAUFLexắt angoimh cgoimhợt trở nênXHGo5Xpe sXHGo5Xpeắc lạXHGo5Xpenh như5vAUFLex XHGo5Xpedao, tựXHGo5Xpea hồgoim mgoimuốn khoét5vAUFLex m5vAUFLexột lỗ5vAUFLex XHGo5Xpetrên ngườiXHGo5Xpe cô5vAUFLex vậy.goim Ngoimhưng cuối cùnggoim an5vAUFLexh khôngoimg làmgoim gìXHGo5Xpe cả,goim chỉXHGo5Xpe nghiếgoimn rănXHGo5Xpeg g5vAUFLexằn từn5vAUFLexg chữ:XHGo5Xpe “Đàm5vAUFLex Tĩnh5vAUFLex, cgoimô tưởXHGo5Xpeng đến giờ5vAUFLex tô5vAUFLexi 5vAUFLexcòn đgoimể côXHGo5Xpe muốngoim g5vAUFLexì đượcXHGo5Xpe nấygoim sao?”

Dứt lời,XHGo5Xpe 5vAUFLexanh đứngoimg dậy xôXHGo5Xpe cXHGo5Xpeửa goimbỏ đigoim. XHGo5XpeVào tXHGo5Xpehang má5vAUFLexy 5vAUFLexanh mớiXHGo5Xpe n5vAUFLexhận rgoima mìnXHGo5Xpeh đa5vAUFLexng rgoimun rẩy.goim Điềgoimu goimhoà trong thaXHGo5Xpeng má5vAUFLexy goimthổi vXHGo5Xpeù 5vAUFLexvù, khiếnXHGo5Xpe an5vAUFLexh lạgoimnh XHGo5Xpechưa từnggoim thấXHGo5Xpey. goimAnh goimđi than5vAUFLexg mXHGo5Xpeáy xuố5vAUFLexng tậnXHGo5Xpe tầng hầmXHGo5Xpe 5vAUFLexđể xXHGo5Xpee. Vừa5vAUFLex l5vAUFLexên goimxe, aXHGo5Xpenh đãXHGo5Xpe lần5vAUFLex tìgoimm h5vAUFLexộp cứuXHGo5Xpe thXHGo5Xpeương, mgoimở r5vAUFLexa lấyXHGo5Xpe cặpXHGo5Xpe nhiệt độ,5vAUFLex b5vAUFLexấy giờgoim goimmới ý5vAUFLex 5vAUFLexthức đượcgoim mình5vAUFLex đan5vAUFLexg 5vAUFLexlàm gìXHGo5Xpe. Vốgoimn dĩXHGo5Xpe agoimnh đị5vAUFLexnh XHGo5Xpeđợi ĐàmXHGo5Xpe Tĩgoimnh 5vAUFLextắm xong sẽ5vAUFLex xgoimuống lXHGo5Xpeấy cặpXHGo5Xpe nhi5vAUFLexệt độ5vAUFLex lênXHGo5Xpe đo5vAUFLex goimxem cgoimô cògoimn goimsốt không.goim 5vAUFLexNhưng giờXHGo5Xpe 5vAUFLextìm cặp nhiệXHGo5Xpet đgoimộ XHGo5Xpecòn goimcó t5vAUFLexác dXHGo5Xpeụng gì?goim Cògoimn ícXHGo5Xpeh gì5vAUFLex nữa?

Cặp nhiệtgoim 5vAUFLexđộ bịXHGo5Xpe 5vAUFLexanh siếXHGo5Xpet chặt goimđến g5vAUFLexãy đôi,5vAUFLex thgoimuỷ tgoiminh cắ5vAUFLexm XHGo5Xpesâu vgoimào lXHGo5Xpeòng bàngoim t5vAUFLexay anhgoim, m5vAUFLexáu và5vAUFLex XHGo5Xpethủy ngXHGo5Xpeân ch xuống,goim agoimnh cgoimũng khô5vAUFLexng thấyXHGo5Xpe goimđau. C5vAUFLexuối cùn5vAUFLexg câ5vAUFLexu nóXHGo5Xpei cXHGo5Xpeủa an5vAUFLexh chỉgoim làgoim một5vAUFLex goimtrò cư5vAUFLexời, hay mộ5vAUFLext nỗXHGo5Xpe XHGo5Xpelực XHGo5Xpeche đ5vAUFLexậy yếugoim ớt.5vAUFLex Tại5vAUFLex sgoimao cô5vAUFLex d5vAUFLexám 5vAUFLexmở miệngoimg đòigoim tiềngoim aXHGo5Xpenh? Chgoimính v5vAUFLexì cô XHGo5Xpebiết rõ5vAUFLex rằnggoim, đế5vAUFLexn goimtận goimbây giờ,goim XHGo5Xpeanh vẫ5vAUFLexn sẽXHGo5Xpe đ5vAUFLexể côgoim mXHGo5Xpeuốn goimgì XHGo5Xpeđược nấXHGo5Xpey. C5vAUFLexô coi XHGo5Xpemình goimlà hànXHGo5Xpeg hoá5vAUFLex goimbán cXHGo5Xpeho goimanh, lầngoim trướcgoim goimcô đòi5vAUFLex bXHGo5Xpea XHGo5Xpevạn, l5vAUFLexần goimnày lạigoim muốngoim mười5vAUFLex vạ5vAUFLexn. Cho XHGo5Xpedù v5vAUFLexạn bấ5vAUFLext đắcXHGo5Xpe 5vAUFLexdĩ, XHGo5Xpecho goimdù cXHGo5Xpeô 5vAUFLexthật 5vAUFLexsự t5vAUFLexhiếu tXHGo5Xpeiền, XHGo5Xpenhưng tạigoim saXHGo5Xpeo cXHGo5Xpeô lạgoimi làm ngoimhư thXHGo5Xpeế, 5vAUFLexcứ nhXHGo5Xpeư sợgoim XHGo5Xperằng vẫnXHGo5Xpe cònXHGo5Xpe mgoimột c5vAUFLexhút hồi5vAUFLex ứcgoim đẹ5vAUFLexp goimđẽ nà5vAUFLexo đó,XHGo5Xpe cXHGo5Xpeứ n5vAUFLexhư sợXHGo5Xpe anh 5vAUFLexchưa thật5vAUFLex sựgoim nảXHGo5Xpen lòngoimg vậy?

Anh XHGo5Xpevô cùXHGo5Xpeng hốiXHGo5Xpe hậXHGo5Xpen, sau k5vAUFLexhi XHGo5Xpeđi lòngXHGo5Xpe v5vAUFLexòng tgoimrên đường,XHGo5Xpe tại5vAUFLex s5vAUFLexao lạigoim đế5vAUFLexn cXHGo5Xpehỗ c5vAUFLexô. Vgoimì biếtXHGo5Xpe goimrằng goimcô khô5vAUFLexng còn chỗXHGo5Xpe nàXHGo5Xpeo khágoimc 5vAUFLexnữa, màgoim 5vAUFLexcô lạgoimi đgoimang ốm5vAUFLex. goimKhi thấy5vAUFLex côgoim địngoimh trgoimèo ràgoimo, 5vAUFLexanh 5vAUFLexkhông sao kìgoimm đượcgoim, v5vAUFLexội dậpXHGo5Xpe thuốcXHGo5Xpe cXHGo5Xpehạy goimlại tóXHGo5Xpem lấy5vAUFLex ngườ5vAUFLexi pXHGo5Xpehụ ngoimữ tgoimo gagoimn kgoimia. ĐúnXHGo5Xpeg vậy, XHGo5Xpe anh hútgoim thuố5vAUFLexc, XHGo5Xpegần đâyXHGo5Xpe agoimnh XHGo5Xpemới hút,goim bởi5vAUFLex tXHGo5Xpehực s5vAUFLexự quáXHGo5Xpe phiề5vAUFLexn XHGo5Xpemuộn. A5vAUFLexnh goimhối hậnXHGo5Xpe tại XHGo5Xpesao lại5vAUFLex đư5vAUFLexa côgoim đếgoimn XHGo5Xpekhách sạngoim, vìgoim biếtXHGo5Xpe cgoimô khXHGo5Xpeông c5vAUFLexó goimnơi XHGo5Xpenào đểgoim nXHGo5Xpegủ nữa.XHGo5Xpe An5vAUFLexh hối5vAUFLex hậnXHGo5Xpe tại s5vAUFLexao lXHGo5Xpeại XHGo5Xpetheo côgoim l5vAUFLexên phòngoimg, agoimnh v5vAUFLexốn chỉ5vAUFLex địnhXHGo5Xpe đXHGo5Xpeưa chXHGo5Xpeìa XHGo5Xpekhoá phògoimng rồigoim đi.5vAUFLex AnhXHGo5Xpe chỉ muố5vAUFLexn để5vAUFLex goimcô tắmgoim nướcXHGo5Xpe nóng,XHGo5Xpe nh5vAUFLexư vậy5vAUFLex cóXHGo5Xpe t5vAUFLexác d5vAUFLexụng giúgoimp hạgoim sốt.5vAUFLex XHGo5XpeAnh địnhgoim cặXHGo5Xpep nhgoimiệt độ goimcho côXHGo5Xpe rgoimồi goimsẽ đgoimi. DXHGo5Xpeù sagoimo anXHGo5Xpeh cũ5vAUFLexng goimkhông ngoimên độn5vAUFLexg XHGo5Xpelòng 5vAUFLexthương xóXHGo5Xpet cgoimô, bXHGo5Xpeởi người phụ5vAUFLex XHGo5Xpenữ n5vAUFLexày goimcó thểXHGo5Xpe nắm5vAUFLex lXHGo5Xpeấy cơ5vAUFLex XHGo5Xpehội n5vAUFLexhỏ nh5vAUFLexoi đógoim để5vAUFLex giáng5vAUFLex cXHGo5Xpeho anXHGo5Xpeh mộtgoim đXHGo5Xpeòn 5vAUFLextàn nhẫn nhất.

Cho goimdù bảgoimy goimnăm trướcXHGo5Xpe vìXHGo5Xpe nguyên n5vAUFLexhân gìgoim thì5vAUFLex hiệgoimn 5vAUFLexgiờ 5vAUFLexanh cũngXHGo5Xpe ti5vAUFLexn chắcXHGo5Xpe ítgoim nhXHGo5Xpeất hồgoimi đógoim côgoim cũngoimg nóiXHGo5Xpe một 5vAUFLex câu thậtXHGo5Xpe l5vAUFLexòng, 5vAUFLexđó 5vAUFLexlà côXHGo5Xpe chgoimưa baXHGo5Xpeo giờ5vAUFLex XHGo5Xpeyêu angoimh. 5vAUFLexNăm đgoimó nXHGo5Xpeếu côXHGo5Xpe 5vAUFLexcó chúXHGo5Xpet xígoimu thật lònggoim vớXHGo5Xpei a5vAUFLexnh, goimhẳn goimhiện goimtại cXHGo5Xpeô XHGo5Xpeđã khônXHGo5Xpeg tuyệXHGo5Xpet tgoimình đXHGo5Xpeến mức5vAUFLex đegoimm tìnXHGo5Xpeh cảm5vAUFLex XHGo5Xpetrong quá kh5vAUFLexứ là5vAUFLexm 5vAUFLexvũ kXHGo5Xpehí đảgoim t5vAUFLexhương goimanh. Nụgoim XHGo5Xpehôn lú5vAUFLexc ch5vAUFLexiều giốnggoim n5vAUFLexhư XHGo5Xpemột XHGo5Xpegiấc m5vAUFLexộng, anh goimcảm goimthấy c5vAUFLexăm ghétgoim chíXHGo5Xpenh m5vAUFLexình, XHGo5Xpetại sXHGo5Xpeao mXHGo5Xpeới c5vAUFLexó chú5vAUFLext hgoimy vgoimọng mà5vAUFLex đãXHGo5Xpe kỳ5vAUFLex vọngXHGo5Xpe nXHGo5Xpehư vậy? TạXHGo5Xpei saXHGo5Xpeo XHGo5Xpelại tựXHGo5Xpe dốXHGo5Xpei mgoimình dgoimối ngưgoimời rằngoimg côgoim cgoimó n5vAUFLexỗi khổXHGo5Xpe goimbất đắ5vAUFLexc dĩ?XHGo5Xpe Tạgoimi 5vAUFLexsao khgoimi nhìn thấygoim XHGo5Xpecô r5vAUFLexơi nướcgoim m5vAUFLexắt, angoimh lạ5vAUFLexi đagoimu lòng?

Nhiếp Vũ5vAUFLex Thịnh,XHGo5Xpe mXHGo5Xpeày là thXHGo5Xpeằng nggoimốc, 5vAUFLexngốc nhấXHGo5Xpet thXHGo5Xpeế giớigoim này.

Rốt c5vAUFLexuộc XHGo5Xpeđến XHGo5Xpebao giờ màygoim mXHGo5Xpeới tỉgoimnh ra?