You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rtPY8e6a NhiếptPY8e6 VXNũ Thịnh cũ67ZyPYng ch67ZyPYưa nXNghĩ xWUReA6ong 67ZyPYnhững đi67ZyPYều muốnXN tPY8e6nói vớ67ZyPYi tPY8e6Đàm TXNĩnh, vXNì vậ67ZyPYy tPY8e6sau kWUReA6hi đtPY8e6óng cửa xeWUReA6, 67ZyPYanh trầmXN mặcXN một67ZyPY lúcXN 67ZyPYrồi hWUReA6ỏi: “67ZyPYAi khám?”

Đàm TĩnhtPY8e6 67ZyPYngẩn WUReA6ra một tPY8e6 thoáng mớiXN 67ZyPYhiểu XNanh đangtPY8e6 hỏiWUReA6 vWUReA6ừa r67ZyPYồi a67ZyPYi khámXN 67ZyPYcho cWUReA6ô, btPY8e6èn tPY8e6trả lờtPY8e6i: XN“Bác sĩ Trương.”

Bệnh viện67ZyPY cóXN XNquá nhiều bác67ZyPY WUReA6sĩ TrươWUReA6ng, aXNnh khôn67ZyPYg WUReA6biết làtPY8e6 aitPY8e6, lại67ZyPY hỏi67ZyPY: “Đơn67ZyPY thWUReA6uốc đâu?”

Đàm Tĩnh67ZyPY cầmWUReA6 bXNệnh á67ZyPYn bị vânWUReA6 vêtPY8e6 đ67ZyPYến nXNhàu ntPY8e6át đưtPY8e6a chtPY8e6o anXNh, atPY8e6nh đọcXN chtPY8e6ẩn đoátPY8e6n vtPY8e6à thuốc,WUReA6 ttPY8e6hấy gh67ZyPYi tPY8e6là cảtPY8e6m mạo phXNong h67ZyPYàn, cXNhắn hẳ67ZyPYn 67ZyPYhồi chiềutPY8e6 cXNô đ67ZyPYã XNbị ngWUReA6ấm mưa.

Anh ntPY8e6ói: “tPY8e6Mai cXNô đừnWUReA6g tới 67ZyPYphòng bệnh67ZyPY trông67ZyPY tPY8e6thằng béWUReA6 nữXNa, sẽtPY8e6 btPY8e6ị WUReA6truyền nhiễm.”

“Là c67ZyPYảm mạoWUReA6 phoXNng hàn thôiXN mà…”

“Bệnh vWUReA6iện cóXN 67ZyPYquy định.”

Đàm Tĩnh67ZyPY qXNuan stPY8e6át tPY8e6nét mặt NhiếpWUReA6 XNVũ Thịnh,WUReA6 XNthấy tPY8e6anh XNvẫn WUReA6giữ giọng67ZyPY điệ67ZyPYu lạntPY8e6h lùngXN mXNáy mócWUReA6 khiếntPY8e6 67ZyPYcô khô67ZyPYng biết phảiXN nóiWUReA6 gXNì mớWUReA6i đúWUReA6ng. ĐộtWUReA6 ntPY8e6hiên aXNnh hỏ67ZyPYi: tPY8e6“Tại sao?”

“Tại satPY8e6o cXNái gì?”

“Bảy tPY8e6năm t67ZyPYrước, tạWUReA6i sa67ZyPYo lại nó67ZyPYi vớiXN tPY8e6tôi nhữntPY8e6g 67ZyPYlời đó?tPY8e6 NhấWUReA6t XNđịnh có67ZyPY ngWUReA6uyên nhâWUReA6n, tạWUReA6i saXNo vậy?”

Đàm TĩnhtPY8e6 hí67ZyPYt sâ67ZyPYu mộttPY8e6 hơi, chuyệntPY8e6 xảyWUReA6 rXNa đãWUReA6 btPY8e6ảy tPY8e6năm, nXNhắc lạWUReA6i cò67ZyPYn 67ZyPYcó ý67ZyPY nghĩaWUReA6 gtPY8e6ì nữa?67ZyPY C67ZyPYô đáptPY8e6: “Tôi ktPY8e6hông 67ZyPYmuốn WUReA6cho anWUReA6h biết.67ZyPY Thực67ZyPY ratPY8e6, lútPY8e6c đXNó tô67ZyPYi tPY8e6vô cùng,WUReA6 vôWUReA6 cùntPY8e6g hậntPY8e6 anh.”

“Còn bâytPY8e6 giờXN thXNì sao?”

ngơ ngẩWUReA6n nhWUReA6ắc lạitPY8e6: “Bây giờ?”

“Bây giờtPY8e6 cònWUReA6 hậntPY8e6 tôi không?”

Đàm TĩtPY8e6nh cắWUReA6n môi,tPY8e6 WUReA6câu hỏi nàyXN XNthật kXNhó tXNrả lời.XN CôtPY8e6 khtPY8e6ông biếtXN tạiWUReA6 sWUReA6ao tPY8e6anh lạiWUReA6 hỏitPY8e6 WUReA6dồn nhtPY8e6ư vậWUReA6y, mWUReA6ọi thứ WUReA6 trong qWUReA6uá kh67ZyPYứ đtPY8e6ã qXNua rồi,tPY8e6 giữatPY8e6 tPY8e6họ tPY8e6đã cóXN quáWUReA6 67ZyPYnhiều ngWUReA6ười vWUReA6à XNsự viWUReA6ệc, từXN 67ZyPYlâu WUReA6đã chẳng thWUReA6ể qtPY8e6uay tPY8e6lại nhtPY8e6ư xưWUReA6a nữatPY8e6, khôWUReA6ng phảiWUReA6 thếtPY8e6 sao?

“Từng tPY8e6có tPY8e6người ntPY8e6ói với tôi,XN 67ZyPYnhiều 67ZyPYlúc hậWUReA6n là67ZyPY vìXN yWUReA6êu. XNĐàm TĩXNnh, cXNô ytPY8e6êu tô67ZyPYi khôXNng? CWUReA6ô XNcó từng67ZyPY yêuXN tôi không?”

Đàm XNTĩnh WUReA6không biếXNt nên nóWUReA6i gì,67ZyPY đXNối WUReA6với côtPY8e6, ch67ZyPYữ “yêu”67ZyPY tPY8e6đã trởWUReA6 nên67ZyPY qWUReA6uá đtPY8e6ỗi xtPY8e6a lXNạ vàXN xWUReA6a xỉWUReA6. MộtXN ngưWUReA6ời phải 67ZyPY vật XNlộn XNvới tPY8e6số XNmệnh cóXN tưtPY8e6 cá67ZyPYch gìtPY8e6 tr67ZyPYông tPY8e6chờ vàoXN tPY8e6tình yêu?

Cô trXNầm mXNặc quWUReA6á WUReA6lâu khiến Nh67ZyPYiếp VWUReA6ũ ThịtPY8e6nh càtPY8e6ng kWUReA6hó chịu,XN anWUReA6h c67ZyPYảm thấytPY8e6 mìWUReA6nh lWUReA6ại WUReA6tự chutPY8e6ốc nhụ67ZyPYc WUReA6vào thânWUReA6. Đủ rồi,67ZyPY t67ZyPYại sXNao a67ZyPYnh ltPY8e6ại hôn67ZyPY n67ZyPYgười XNphụ nữWUReA6 nàXNy? TWUReA6ại sXNao 67ZyPYanh lại67ZyPY làWUReA6 báctPY8e6 sĩ67ZyPY điềutPY8e6 trị chínhtPY8e6 ctPY8e6ho cotPY8e6n tXNrai ctPY8e6ô ta67ZyPY? T67ZyPYhật nựcWUReA6 cười!

“Xuống xe.”

Cô hốttPY8e6 hoXNảng nh67ZyPYìn anh, thấy67ZyPY nétXN mặtWUReA6 an67ZyPYh vẫnXN bìtPY8e6nh ltPY8e6ặng nhưWUReA6 ntPY8e6ước, XNnhưng ng67ZyPYón tPY8e6tay nắmXN vô67ZyPY lăntPY8e6g đWUReA6ã trắ67ZyPYng bệch.67ZyPY Anh lặtPY8e6p lWUReA6ại: “XXNuống xe.”

Đàm TĩnhWUReA6 WUReA6xuống tPY8e6xe, 67ZyPYnhìn anh tPY8e6lái tPY8e6xe r67ZyPYa kWUReA6hỏi 67ZyPYbãi, chiếctPY8e6 xtPY8e6e rấ67ZyPYt nh67ZyPYanh lWUReA6ao vúXNt điWUReA6, nhWUReA6ưng tWUReA6rước khtPY8e6i đến67ZyPY cửa raXN, lạWUReA6i độtXN n67ZyPYgột pha67ZyPYnh “két”WUReA6 mộXNt tiếng.XN tPY8e6Giữa đêmWUReA6, ti67ZyPYếng XNbánh xtPY8e6e WUReA6ma sáXNt vớitPY8e6 nền đấttPY8e6 XNvô tPY8e6cùng XNchói tWUReA6ai khi67ZyPYến a67ZyPYnh bảoWUReA6 vệWUReA6 đ67ZyPYang ngủtPY8e6 gậtWUReA6 sực67ZyPY tWUReA6ỉnh g67ZyPYiấc, nhìn67ZyPY th67ZyPYấy WUReA6người trong x67ZyPYe, aXNnh tXNa 67ZyPYliền 67ZyPYmở cửaXN chà67ZyPYo: “BáctPY8e6 sXNĩ NhiếptPY8e6 tPY8e6lại tăngtPY8e6 XNca đấXNy à?”tPY8e6 VừtPY8e6a nói XNanh 67ZyPYta vừatPY8e6 k67ZyPYéo t67ZyPYhanh 67ZyPYchắn lXNên. ThXNế nhưntPY8e6g NXNhiếp Vũ67ZyPY 67ZyPYThịnh trướctPY8e6 naXNy luôntPY8e6 ltPY8e6ịch sự WUReA6với mọitPY8e6 67ZyPYngười lạtPY8e6i kWUReA6hông hWUReA6ề nóXNi ntPY8e6ửa lWUReA6ời 67ZyPYcảm ơn67ZyPY, WUReA6khi th67ZyPYanh chtPY8e6ắn đượcXN kéo67ZyPY lWUReA6ên hẳn, WUReA6chiếc x67ZyPYe liềnXN ltPY8e6ao đ67ZyPYi nXNhư têWUReA6n bắWUReA6n, biến67ZyPY mấtXN trtPY8e6ong XNmàn đêm.

Anh bảoWUReA6 vệXN gã67ZyPYi g67ZyPYãi đầu, địnhXN WUReA6nằm xuốngXN tPY8e6ngủ tPY8e6tiếp tWUReA6hì tXNhấy tXNrong bãi67ZyPY đỗtPY8e6 cXNó mtPY8e6ột ngườ67ZyPYi tPY8e6đứng btPY8e6ất độnXNg. Dưới WUReA6 ánh sátPY8e6ng lWUReA6ờ mờ,tPY8e6 67ZyPYanh bảotPY8e6 67ZyPYvệ cXNhỉ n67ZyPYhìn WUReA6ra WUReA6đó WUReA6là phụ67ZyPY nữ,XN vtPY8e6ì hìnXNh nhưtPY8e6 n67ZyPYgười 67ZyPYđó mặc vá67ZyPYy. CWUReA6hắc ltPY8e6à mộtWUReA6 67ZyPYbác sĩtPY8e6 tăngXN ca…XN AWUReA6nh bảotPY8e6 vtPY8e6ệ ngáp67ZyPY dWUReA6ài mộWUReA6t cái,WUReA6 tốWUReA6i nXNay 67ZyPYquả lXNà quá nhiềtPY8e6u ctPY8e6a cấpXN cứu.

Đàm TWUReA6ĩnh đứngXN WUReA6ở đWUReA6ó m67ZyPYột lúc, khtPY8e6i NhiếptPY8e6 WUReA6Vũ ThịnhWUReA6 tPY8e6lái tPY8e6xe điWUReA6, 67ZyPYanh khôn67ZyPYg hềWUReA6 XNnhìn WUReA6cô lấytPY8e6 mộ67ZyPYt WUReA6cái, XNnên 67ZyPYcô vô67ZyPY cùng l67ZyPYo lắng.XN Thậ67ZyPYt 67ZyPYra bấytPY8e6 nhtPY8e6iêu nă67ZyPYm WUReA6rồi 67ZyPYmà XNanh khônWUReA6g hềXN t67ZyPYhay đổi,tPY8e6 mXNỗi kXNhi atPY8e6nh tuyệt vọng,WUReA6 cXNô vẫn67ZyPY c67ZyPYó thXNể nWUReA6hận tPY8e6ra được.WUReA6 WUReA6Cô rấ67ZyPYt XNlo Nh67ZyPYiếp WUReA6Vũ WUReA6Thịnh xả67ZyPYy tPY8e6ra chuyện, thâmtPY8e6 cWUReA6hí cWUReA6òn muốnXN gọtPY8e6i cXNho antPY8e6h, nhưXNng kh67ZyPYi lấy67ZyPY điệntPY8e6 tXNhoại rtPY8e6a ấntPY8e6 sWUReA6ố củtPY8e6a XNanh, WUReA6cô lại XN do dự.

Cô còXNn 67ZyPYtư cáchXN gtPY8e6ì đển67ZyPY gọi WUReA6 cho a67ZyPYnh đây?WUReA6 ĐXNến nụXN tPY8e6hôn khônWUReA6g thểXN kiWUReA6ềm cXNhế kiXNa cũngXN WUReA6bị antPY8e6h tPY8e6cho rằngWUReA6 67ZyPYcó dụngXN tâm kh67ZyPYác. VậyWUReA6 thìWUReA6 cứWUReA6 đWUReA6ể ngXNhĩ nXNhư thếXN đi,WUReA6 ĐàmXN TĩWUReA6nh cWUReA6ủa XNquá 67ZyPYkhứ XNđã chếtWUReA6 WUReA6rồi, 67ZyPYcô không67ZyPY muốn tạoWUReA6 ch67ZyPYo mìnXNh tPY8e6chút hXNy XNvọng nàWUReA6o nữa.

Vì b67ZyPYị WUReA6sốt tPY8e6nên 67ZyPYy táWUReA6 không chtPY8e6o 67ZyPYcô vWUReA6ề p67ZyPYhòng bệXNnh, đXNứng ởtPY8e6 bXNãi WUReA6đỗ xXNe 67ZyPYcũng khôngtPY8e6 phảXNi các67ZyPYh, XNcuối cùngXN 67ZyPYcô quyết địnhtPY8e6 về67ZyPY nh67ZyPYà. CôWUReA6 XNcần phảitPY8e6 ngủ67ZyPY, 67ZyPYmấy 67ZyPYngày XNnay ởXN bệnhXN XNviện cô67ZyPY đềuXN WUReA6không đưXNợc ngon giấcWUReA6, WUReA6giờ b67ZyPYị ốm67ZyPY lạ67ZyPYi cWUReA6àng thtPY8e6êm mệtWUReA6 mỏi.

Cũng tPY8e6may cò67ZyPYn WUReA6có 67ZyPYxe buýt chạXNy suốtXN đêmXN, có67ZyPY điềuXN khXNi đổitPY8e6 tPY8e6tuyến hơtPY8e6i XNphiền mộtXN chúXNt. 67ZyPYKhi WUReA6cô vềtPY8e6 đếnWUReA6 bêtPY8e6n ngoài kWUReA6hu ntPY8e6hà mình67ZyPY tXNhì đã67ZyPY XNlà hWUReA6ai gXNiờ sánXNg. QuátPY8e6n ăn67ZyPY h67ZyPYai bêWUReA6n đườtPY8e6ng đWUReA6ã dọnXN htPY8e6àng cả, tPY8e6 chỉ cWUReA6òn 67ZyPYquán Intern67ZyPYet WUReA6vẫn mởtPY8e6 cWUReA6ửa, á67ZyPYnh đèntPY8e6 tPY8e6từ bXNên tronXNg h67ZyPYắt 67ZyPYra XNmặt đưWUReA6ờng, WUReA6khi Đàm T67ZyPYĩnh đi67ZyPY nXNgang qu67ZyPYa, XNchỉ cWUReA6ó tPY8e6mình bóngtPY8e6 côtPY8e6 XNđơn độc.

Cửa tPY8e6sắt củaWUReA6 k67ZyPYhu nWUReA6hà đã khóWUReA6a, nXNhưng nhữnXNg XNngười vềWUReA6 XNmuộn đềuWUReA6 cWUReA6ó tPY8e6cách, 67ZyPYcô quấ67ZyPYn mộtWUReA6 gXNóc vXNáy vàoXN hôWUReA6ng địnWUReA6h trèo lêXNn. VừtPY8e6a mớitPY8e6 XNbám XNvào lWUReA6an cWUReA6an sắt,WUReA6 giẫmWUReA6 châtPY8e6n l67ZyPYên WUReA6ô 67ZyPYđầu tWUReA6iên thWUReA6ì c67ZyPYánh tXNay cô btPY8e6ị XNngười 67ZyPYta tóWUReA6m lấy,tPY8e6 kXNhiến côXN suWUReA6ýt nWUReA6ữa hétWUReA6 lXNên. QuWUReA6ay lạtPY8e6i nWUReA6hìn, cXNô trô67ZyPYng tWUReA6hấy Nhiếp Vũ67ZyPY ThịnhtPY8e6 sắcWUReA6 mặt67ZyPY sWUReA6a sầm,67ZyPY tPY8e6anh hỏi:67ZyPY “Cô67ZyPY đWUReA6ịnh trèWUReA6o qua?”

Tại 67ZyPYsao atPY8e6nh lạiXN ởXN đây? tPY8e6 Xe tPY8e6của anXNh tPY8e6dừng ởWUReA6 XNcách đótPY8e6 tPY8e6không x67ZyPYa, cWUReA6ó lẽtPY8e6 aWUReA6nh đXNã tPY8e6ở đâyWUReA6 tPY8e6từ lâutPY8e6 màWUReA6 XNcô XNkhông để67ZyPY ý.

“Lên xe.”67ZyPY AXNnh ké67ZyPYo côtPY8e6 về phíaWUReA6 chiế67ZyPYc x67ZyPYe, WUReA6cô loạ67ZyPYng chWUReA6oạng th67ZyPYeo sautPY8e6. Đến67ZyPY gXNần XNxe côXN mớitPY8e6 thấyWUReA6 cạWUReA6nh x67ZyPYe tWUReA6oàn đầu XN lọc thuốcWUReA6 l67ZyPYá, íWUReA6t nhất67ZyPY cũngXN hơWUReA6n chụcXN cá67ZyPYi. CtPY8e6ó điềuWUReA6 NhiếpWUReA6 tPY8e6Vũ Th67ZyPYịnh chWUReA6ưa baXNo giờ WUReA6hút thXNuốc, cóXN lẽWUReA6 tPY8e6anh vừWUReA6a tPY8e6khéo đỗWUReA6 67ZyPYxe tPY8e6ở đây67ZyPY thôi.

Cuối cùng67ZyPY tPY8e6cô gWUReA6iằng 67ZyPYra khỏi tWUReA6ay anXNh: “NhiếtPY8e6p Vũ67ZyPY XNThịnh, atPY8e6nh tXNha ch67ZyPYo t67ZyPYôi đi…”

Anh dừWUReA6ng lạ67ZyPYi, nhưtPY8e6ng taXNy vẫn khôntPY8e6g buônXNg, giọ67ZyPYng điệ67ZyPYu lạnhXN lùnWUReA6g WUReA6mà cWUReA6hâm XNbiếm: “BảyXN XNnăm ttPY8e6rước cWUReA6ô khô67ZyPYng WUReA6tha cho XNtôi, tWUReA6ại saXNo bây67ZyPY giờWUReA6 WUReA6tôi tPY8e6lại pWUReA6hải tPY8e6tha cWUReA6ho cô?”

Nhiếp WUReA6Vũ ThịntPY8e6h hiện67ZyPY gtPY8e6iờ không c67ZyPYhỉ tPY8e6tàn tPY8e6nhẫn XNmà XNcòn 67ZyPYmừng gitPY8e6ận thấtWUReA6 thường67ZyPY. WUReA6Cô vừWUReA6a mWUReA6ệt XNvừa b67ZyPYuồn tPY8e6ngủ, không tPY8e6 thể chốWUReA6ng lạiWUReA6 đWUReA6ược stPY8e6ức mạntPY8e6h củXNa an67ZyPYh, atPY8e6nh đXNẩy WUReA6cô vtPY8e6ào ghWUReA6ế sWUReA6au, độngtPY8e6 táctPY8e6 rấttPY8e6 tPY8e6thô bạo. Đàm67ZyPY tPY8e6Tĩnh cảWUReA6m giáXNc tốiWUReA6 67ZyPYnay antPY8e6h như67ZyPY tPY8e6một ctPY8e6on XNngười XNkhác vậXNy. 67ZyPYNhiếp V67ZyPYũ ThịntPY8e6h bảXNy năm sWUReA6au vốtPY8e6n d67ZyPYĩ đãWUReA6 lXNà tPY8e6người khác,67ZyPY nhưntPY8e6g tốXNi WUReA6nay aWUReA6nh lạiWUReA6 giốngXN nhưWUReA6 mXNột NhiXNếp Vũ Thị67ZyPYnh t67ZyPYhứ tPY8e6ba nữa.WUReA6 BXNộ 67ZyPYdạng XNanh hệtWUReA6 nhXNư mtPY8e6ột kẻXN WUReA6say khướt,XN 67ZyPYnhưng côWUReA6 WUReA6biết atPY8e6nh không hXNề uốngWUReA6 mộ67ZyPYt gitPY8e6ọt rWUReA6ượu nXNào, 67ZyPYcó điều,tPY8e6 dườtPY8e6ng tPY8e6như XNanh đ67ZyPYã 67ZyPYmất đ67ZyPYi lý67ZyPY trí.

Anh ltPY8e6ái xtPY8e6e dọctPY8e6 ttPY8e6heo đường cái,WUReA6 không67ZyPY b67ZyPYao tPY8e6lâu sWUReA6au, xWUReA6e XNđến mộtPY8e6t WUReA6khách sạnWUReA6 catPY8e6o cấp.67ZyPY AnXNh láWUReA6i XNxe 67ZyPYđến trướ67ZyPYc cửa,67ZyPY nhân WUReA6viên tPY8e6ra tPY8e6mở cửa,tPY8e6 WUReA6anh xuốngtPY8e6 tPY8e6xe, côXN cũnXNg xtPY8e6uống thWUReA6eo, XNxe được67ZyPY nhân67ZyPY vtPY8e6iên látPY8e6i vào bãi,XN cò67ZyPYn WUReA6anh đtPY8e6i t67ZyPYhẳng đếntPY8e6 quầWUReA6y ltPY8e6ễ tWUReA6ân, lấyXN cXNhứng minXNh XNthư tPY8e6bảo tPY8e6muốn thu67ZyPYê tPY8e6một phòng 67ZyPYcó WUReA6giường t67ZyPYo. Lễ67ZyPY tâtPY8e6n khóXN xử67ZyPY nóWUReA6i WUReA6phòng giườXNng tWUReA6o đãWUReA6 WUReA6hết mấtXN rồi,XN XNchỉ c67ZyPYòn phòng cWUReA6ho nhữWUReA6ng người67ZyPY hưởngWUReA6 WUReA6tuần trăngWUReA6 mXNật. CXNô nhânXN vitPY8e6ền nhWUReA6ìn tPY8e6Đàm TĩXNnh, mWUReA6ỉm cười nói:tPY8e6 “ThậtWUReA6 tPY8e6ra 67ZyPYphòng tr67ZyPYăng mậtWUReA6 chỉWUReA6 đ67ZyPYắt hơWUReA6n phòngtPY8e6 giườtPY8e6ng t67ZyPYo 67ZyPYmột chútPY8e6t, hơnXN XNnữa lạXNi có vịtPY8e6 tWUReA6rí tốWUReA6t, vô67ZyPY cWUReA6ùng yêtPY8e6n tĩnh.”

Nhiếp Vũ67ZyPY WUReA6Thịnh nóiWUReA6: “tPY8e6Vậy lấy phòn67ZyPYg đó.”

Suốt c67ZyPYả qutPY8e6á WUReA6trình Đàm tPY8e6 Tĩnh chỉXN yêXNn lặng,67ZyPY vàWUReA6o XNthang mXNáy, vXNào tPY8e6trong phònWUReA6g, bênXN WUReA6trong cóWUReA6 đĩaWUReA6 ho67ZyPYa qtPY8e6uả, cóXN hoa hồ67ZyPYng, trê67ZyPYn tPY8e6giường còtPY8e6n XNrải tPY8e6cánh hoa67ZyPY, đúngWUReA6 làXN p67ZyPYhòng trătPY8e6ng mậtWUReA6. RồiWUReA6 nh67ZyPYân XNviên lên tPY8e6đưa chìaXN khoXNá, 67ZyPYnói rtPY8e6ằng tPY8e6đã đỗXN xWUReA6e cWUReA6ủa aWUReA6nh ở67ZyPY tPY8e6vị trXNí A167ZyPY6 67ZyPYtrên tầng67ZyPY hXNai bãiXN đỗ xe.XN N67ZyPYhiếp 67ZyPYVũ Thị67ZyPYnh 67ZyPYbo chtPY8e6o nhâtPY8e6n tPY8e6viên m67ZyPYột chúXNt WUReA6tiền, 67ZyPYđóng cửa67ZyPY lại.

Thấy 67ZyPYĐàm TĩnhXN XNvẫn sốt, anhtPY8e6 mở67ZyPY tủWUReA6 qWUReA6uần áo67ZyPY, tPY8e6lấy 67ZyPYáo choànWUReA6g tắtPY8e6m đưatPY8e6 WUReA6cho côXN: “ĐiXN XNtắm trước67ZyPY đi!”

Bồn tắmWUReA6 rấWUReA6t lớn,XN nh67ZyPYưng cô đãXN bWUReA6uồn ntPY8e6gủ díp67ZyPY tPY8e6mắt, vộXNi vànWUReA6g ngtPY8e6âm mìtPY8e6nh WUReA6vào XNbồn nướcXN nón67ZyPYg, thtPY8e6ấy WUReA6khoan khoái đếWUReA6n mứXNc cWUReA6ó th67ZyPYể ngủWUReA6 đượtPY8e6c n67ZyPYgay. MặcXN átPY8e6o WUReA6choàng tắmtPY8e6 vàWUReA6o, 67ZyPYcô bướctPY8e6 rXNa, tPY8e6thấy NhiếWUReA6p Vũ67ZyPY Thịnh đWUReA6ang n67ZyPYgồi WUReA6trên stPY8e6ofa. Dưới67ZyPY tPY8e6ánh đèntPY8e6, dángWUReA6 vẻtPY8e6 WUReA6anh vẫ67ZyPYn 67ZyPYquen thuộctPY8e6 nWUReA6hư thế, nhưngWUReA6 lại67ZyPY XNxa ltPY8e6ạ xiếWUReA6t batPY8e6o, côXN độtWUReA6 nWUReA6hiên XNthấy tPY8e6lòng chùWUReA6ng xuWUReA6ống, dườngtPY8e6 nhưtPY8e6 lạiXN sắp xaoWUReA6 xuyến.

Đàm TĩnhXN lặn67ZyPYg 67ZyPYlẽ đứngXN trướcWUReA6 mặt anh67ZyPY, 67ZyPYthấy antPY8e6h ngẩngXN lêWUReA6n, cXNô nWUReA6ói: “M67ZyPYười vạn.”

Anh thật67ZyPY sựWUReA6 khôngXN thể ngtPY8e6ờ XNcô lạXNi mởXN miệWUReA6ng nóiWUReA6 rWUReA6a haWUReA6i chtPY8e6ữ n67ZyPYày, chtPY8e6ỉ biếtWUReA6 ngtPY8e6ơ ngáctPY8e6 XNnhìn cô.

“Anh biWUReA6ết ttPY8e6ôi cầXNn tiềtPY8e6n mà, cXNó lẽWUReA6 aWUReA6nh vtPY8e6ẫn… vXNẫn cònWUReA6 thíchtPY8e6 WUReA6tôi. VìWUReA6 XNthế, 67ZyPYhôm natPY8e6y an67ZyPYh muốnWUReA6 giữ67ZyPY tôitPY8e6 lạiXN cũng đượctPY8e6 thô67ZyPYi, tôiXN muốnWUReA6 mườXNi vạn.”

Sắc mặtWUReA6 NhiXNếp WUReA6Vũ Thịnh lậptPY8e6 tứcWUReA6 đổiXN saWUReA6ng trtPY8e6ắng bệch,tPY8e6 khôngXN XNcòn mWUReA6ột 67ZyPYgiọt máXNu, vếtXN bầmXN títPY8e6m dướiWUReA6 tPY8e6cằm 67ZyPYanh còn XNchưa WUReA6tan, lạtPY8e6i tPY8e6sưng lênXN, kXNhiến vẻtPY8e6 mặXNt aXNnh nhìntPY8e6 vôXN tPY8e6cùng XNkỳ qtPY8e6uái. V67ZyPYào khoảnh ktPY8e6hắc ấyWUReA6 tPY8e6Đàm 67ZyPYTĩnh thậtXN XNsự ngh67ZyPYĩ a67ZyPYnh sẽ67ZyPY XNbật dậ67ZyPYy đánWUReA6h côXN, vXNì XNánh mắtXN XNanh chtPY8e6ợt trởWUReA6 nên sắc67ZyPY lạXNnh như67ZyPY daotPY8e6, tWUReA6ựa htPY8e6ồ muWUReA6ốn khoXNét m67ZyPYột lỗXN trênXN ngườiXN côXN vậy.67ZyPY N67ZyPYhưng cuối cùnXNg 67ZyPYanh khôXNng ltPY8e6àm WUReA6gì cWUReA6ả, WUReA6chỉ ngWUReA6hiến rănWUReA6g gằntPY8e6 từWUReA6ng ch67ZyPYữ: “Đà67ZyPYm Tĩnh,67ZyPY 67ZyPYcô tưXNởng tPY8e6đến giờ WUReA6tôi ctPY8e6òn WUReA6để tPY8e6cô 67ZyPYmuốn tPY8e6gì đượcWUReA6 nấyWUReA6 sao?”

Dứt ltPY8e6ời, WUReA6anh đứXNng dậy xtPY8e6ô XNcửa bỏtPY8e6 đi.WUReA6 Và67ZyPYo tXNhang mtPY8e6áy atPY8e6nh mớiWUReA6 nhậXNn tPY8e6ra mìn67ZyPYh XNđang rtPY8e6un rẩXNy. Đ67ZyPYiều tPY8e6hoà WUReA6trong thang máXNy t67ZyPYhổi vùtPY8e6 tPY8e6vù, khiếnWUReA6 anWUReA6h lạtPY8e6nh chtPY8e6ưa từng67ZyPY thấXNy. An67ZyPYh đtPY8e6i thanWUReA6g m67ZyPYáy xuốngtPY8e6 tận tầngtPY8e6 h67ZyPYầm để67ZyPY xeWUReA6. VừWUReA6a ltPY8e6ên WUReA6xe, aXNnh tPY8e6đã lầnWUReA6 tXNìm hộpWUReA6 WUReA6cứu thWUReA6ương, mở67ZyPY rXNa lấy67ZyPY tPY8e6cặp nhiệtXN độ, XNbấy gtPY8e6iờ WUReA6mới XNý thtPY8e6ức đtPY8e6ược tPY8e6mình XNđang tPY8e6làm gìtPY8e6. VốntPY8e6 dĩWUReA6 tPY8e6anh địnhtPY8e6 đợitPY8e6 WUReA6Đàm TtPY8e6ĩnh ttPY8e6ắm xong 67ZyPYsẽ xtPY8e6uống lấtPY8e6y cặpWUReA6 nhiệtXN đXNộ XNlên đ67ZyPYo 67ZyPYxem côWUReA6 cWUReA6òn sốt67ZyPY không.67ZyPY Nhưng67ZyPY gi67ZyPYờ tìWUReA6m cặp XN nhiệt XNđộ XNcòn XNcó táWUReA6c dụngXN gtPY8e6ì? CònWUReA6 íWUReA6ch XNgì nữa?

Cặp n67ZyPYhiệt 67ZyPYđộ 67ZyPYbị WUReA6anh sXNiết chặt đtPY8e6ến gãtPY8e6y đXNôi, WUReA6thuỷ tiWUReA6nh WUReA6cắm sâWUReA6u vàotPY8e6 l67ZyPYòng bàntPY8e6 67ZyPYtay a67ZyPYnh, mWUReA6áu WUReA6và tPY8e6thủy ngâtPY8e6n ch xuốntPY8e6g, aXNnh WUReA6cũng khôXNng tWUReA6hấy đXNau. C67ZyPYuối tPY8e6cùng c67ZyPYâu nóiWUReA6 ctPY8e6ủa aXNnh chỉXN lXNà 67ZyPYmột tXNrò cười,XN hay mộttPY8e6 nỗtPY8e6 XNlực WUReA6che đậytPY8e6 yếuXN ớt.67ZyPY TạiWUReA6 satPY8e6o côtPY8e6 WUReA6dám WUReA6mở miệtPY8e6ng đòiXN 67ZyPYtiền anXNh? Chí67ZyPYnh vWUReA6ì cô biết67ZyPY WUReA6rõ rằnXNg, đếtPY8e6n tPY8e6tận bâyXN giờXN, WUReA6anh vẫtPY8e6n 67ZyPYsẽ đểXN côWUReA6 WUReA6muốn gWUReA6ì đượcXN nấXNy. WUReA6Cô coiWUReA6 mình lWUReA6à hàngXN hoáXN báWUReA6n cXNho 67ZyPYanh, tPY8e6lần tXNrước c67ZyPYô đòtPY8e6i b67ZyPYa tPY8e6vạn, lầntPY8e6 XNnày tPY8e6lại muWUReA6ốn mtPY8e6ười vạn.67ZyPY Cho 67ZyPYdù vạnXN bấtXN đắc67ZyPY 67ZyPYdĩ, chWUReA6o tPY8e6dù XNcô th67ZyPYật stPY8e6ự thiếtPY8e6u tWUReA6iền, nhưngWUReA6 t67ZyPYại saXNo 67ZyPYcô lạiXN làm nhưXN thế,XN cứXN WUReA6như sợtPY8e6 rằngWUReA6 vtPY8e6ẫn cònWUReA6 mộWUReA6t chútWUReA6 hXNồi ứWUReA6c đẹptPY8e6 đẽ67ZyPY nàtPY8e6o WUReA6đó, XNcứ nXNhư sợWUReA6 anh WUReA6chưa thậttPY8e6 67ZyPYsự nản67ZyPY lòn67ZyPYg vậy?

Anh vWUReA6ô cùngXN hốitPY8e6 hận, WUReA6 sau khXNi đi67ZyPY l67ZyPYòng vòntPY8e6g trên67ZyPY đườXNng, tạiXN sWUReA6ao lWUReA6ại đếnXN chỗWUReA6 tPY8e6cô. V67ZyPYì b67ZyPYiết rằXNng c67ZyPYô không còtPY8e6n c67ZyPYhỗ n67ZyPYào khátPY8e6c n67ZyPYữa, 67ZyPYmà côWUReA6 lại67ZyPY đXNang ốXNm. KtPY8e6hi tXNhấy cWUReA6ô địnhXN tWUReA6rèo rào,67ZyPY 67ZyPYanh khôWUReA6ng sao kXNìm được,WUReA6 vội67ZyPY dậpXN thuốctPY8e6 c67ZyPYhạy tPY8e6lại WUReA6tóm lấytPY8e6 ngườ67ZyPYi tPY8e6phụ tPY8e6nữ XNto g67ZyPYan XNkia. ĐúntPY8e6g vậy, anhWUReA6 XNhút thuốc,WUReA6 gầnWUReA6 67ZyPYđây antPY8e6h mớXNi 67ZyPYhút, bWUReA6ởi thtPY8e6ực tPY8e6sự quá67ZyPY phtPY8e6iền WUReA6muộn. WUReA6Anh 67ZyPYhối 67ZyPYhận tXNại sao lạiXN đư67ZyPYa côtPY8e6 đếtPY8e6n ktPY8e6hách sạnWUReA6, vìXN XNbiết cXNô khôngXN 67ZyPYcó nWUReA6ơi nàWUReA6o đểXN ngủXN nữa.WUReA6 An67ZyPYh hốXNi hận tạXNi XNsao lXNại th67ZyPYeo côWUReA6 67ZyPYlên phòn67ZyPYg, anXNh vtPY8e6ốn chXNỉ định67ZyPY đưaWUReA6 tPY8e6chìa XNkhoá phòWUReA6ng rồi67ZyPY điXN. AXNnh chỉ muốnXN WUReA6để ctPY8e6ô tắm67ZyPY nướWUReA6c XNnóng, WUReA6như vậy67ZyPY cótPY8e6 táXNc dụngXN giútPY8e6p hWUReA6ạ sốt67ZyPY. AXNnh tPY8e6định cặp67ZyPY nhiệt độtPY8e6 cWUReA6ho c67ZyPYô WUReA6rồi sẽ67ZyPY WUReA6đi. XNDù XNsao aXNnh cũntPY8e6g k67ZyPYhông XNnên đWUReA6ộng lòntPY8e6g thươngtPY8e6 xóXNt cô67ZyPY, b67ZyPYởi ngườtPY8e6i phụ nữ67ZyPY nàXNy cóXN thểXN nắm67ZyPY lấyWUReA6 cXNơ hộiWUReA6 nhỏXN tPY8e6nhoi 67ZyPYđó đểWUReA6 giángWUReA6 chtPY8e6o an67ZyPYh mộtWUReA6 đWUReA6òn t67ZyPYàn nhẫn nhất.

Cho dXNù tPY8e6bảy WUReA6năm trướcXN vì ngutPY8e6yên nhtPY8e6ân gWUReA6ì thìWUReA6 hiệnWUReA6 XNgiờ 67ZyPYanh XNcũng XNtin chWUReA6ắc íXNt nhất67ZyPY hồiXN đXNó ctPY8e6ô cũn67ZyPYg nóitPY8e6 một 67ZyPYcâu tPY8e6thật lònXNg, đóXN là67ZyPY cô67ZyPY XNchưa WUReA6bao giWUReA6ờ y67ZyPYêu an67ZyPYh. XNNăm WUReA6đó nXNếu côXN 67ZyPYcó 67ZyPYchút xíWUReA6u thtPY8e6ật lòng vớ67ZyPYi antPY8e6h, XNhẳn hi67ZyPYện tạXNi cXNô 67ZyPYđã k67ZyPYhông tPY8e6tuyệt tìntPY8e6h đếtPY8e6n mWUReA6ức đetPY8e6m tình67ZyPY 67ZyPYcảm trong WUReA6 quá tPY8e6khứ làm67ZyPY 67ZyPYvũ WUReA6khí XNđả thươ67ZyPYng XNanh. 67ZyPYNụ hXNôn lWUReA6úc cWUReA6hiều gXNiống 67ZyPYnhư 67ZyPYmột WUReA6giấc mộng67ZyPY, anh cảmtPY8e6 th67ZyPYấy căWUReA6m ghéXNt chtPY8e6ính mình,WUReA6 67ZyPYtại stPY8e6ao 67ZyPYmới tPY8e6có chútPY8e6t XNhy vọ67ZyPYng màWUReA6 đãtPY8e6 kỳWUReA6 vọng67ZyPY nhưWUReA6 vậy? TạitPY8e6 stPY8e6ao lạitPY8e6 tựXN dốtPY8e6i WUReA6mình dố67ZyPYi ngườitPY8e6 rằ67ZyPYng XNcô 67ZyPYcó nỗ67ZyPYi kh67ZyPYổ bấtWUReA6 đắWUReA6c 67ZyPYdĩ? WUReA6Tại sWUReA6ao khi nhìntPY8e6 thấWUReA6y côWUReA6 tPY8e6rơi nướcXN mắttPY8e6, XNanh ltPY8e6ại đauWUReA6 lòng?

Nhiếp VtPY8e6ũ Thịnh,tPY8e6 màytPY8e6 l67ZyPYà thằng ngố67ZyPYc, ngốcXN nhấtWUReA6 ttPY8e6hế g67ZyPYiới này.

Rốt ctPY8e6uộc đ67ZyPYến XNbao giờ tPY8e6mày mớiXN tỉnhtPY8e6 ra?