You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật r2Ra NhiếLNN8AYp VũTXmPBZ Thịnh cũngVTbyTx chưaVTbyTx VTbyTxnghĩ xVTbyTxong LNN8AYnhững điLNN8AYều muốVTbyTxn n2Rói vớiTXmPBZ ĐàLNN8AYm Tĩnh,2R 2Rvì vTXmPBZậy s2Rau LNN8AYkhi đón2Rg cửaLNN8AY xe, LNN8AYanh trLNN8AYầm mặLNN8AYc một2R lúcLNN8AY rồiVTbyTx h2Rỏi: “Ai2R khám?”

Đàm T2Rĩnh ngẩLNN8AYn r2Ra VTbyTxmột thoáng mớiVTbyTx hiLNN8AYểu 2Ranh đanVTbyTxg h2Rỏi vừ2Ra rLNN8AYồi aVTbyTxi khámTXmPBZ cVTbyTxho cLNN8AYô, TXmPBZbèn TXmPBZtrả TXmPBZlời: “BácVTbyTx sĩ Trương.”

Bệnh việnLNN8AY VTbyTxcó quVTbyTxá nhiều bácLNN8AY LNN8AYsĩ Tr2Rương, TXmPBZanh kh2Rông biếtVTbyTx lLNN8AYà a2Ri, lạLNN8AYi hỏiTXmPBZ: “TXmPBZĐơn t2Rhuốc đâu?”

Đàm Tĩn2Rh 2Rcầm bệnh2R 2Rán bLNN8AYị vân LNN8AYvê đLNN8AYến TXmPBZnhàu VTbyTxnát đưaTXmPBZ cLNN8AYho an2Rh, anVTbyTxh đọcVTbyTx chẩn2R đoánLNN8AY v2Rà thuTXmPBZốc, thấyTXmPBZ gVTbyTxhi là2R cảLNN8AYm mạTXmPBZo phong hàn,LNN8AY chắn2R hẳnVTbyTx TXmPBZhồi 2Rchiều cTXmPBZô LNN8AYđã bị2R ngấmVTbyTx mưa.

Anh nóiLNN8AY: “MaiTXmPBZ côLNN8AY đừng2R tớVTbyTxi phòng LNN8AYbệnh trôngVTbyTx thằn2Rg béTXmPBZ nữa,VTbyTx VTbyTxsẽ 2Rbị truyềnVTbyTx nhiễm.”

“Là cLNN8AYảm mạoVTbyTx phTXmPBZong hàn VTbyTxthôi mà…”

“Bệnh vLNN8AYiện c2Ró TXmPBZquy định.”

Đàm VTbyTxTĩnh VTbyTxquan TXmPBZsát nétVTbyTx mặt 2R Nhiếp LNN8AYVũ Thịnh,VTbyTx tTXmPBZhấy TXmPBZanh vẫn2R giữLNN8AY giọVTbyTxng điệuTXmPBZ lạnVTbyTxh lùTXmPBZng máyTXmPBZ móc2R khiếnVTbyTx cTXmPBZô 2Rkhông biết VTbyTx phải LNN8AYnói TXmPBZgì mớiLNN8AY 2Rđúng. Đ2Rột nhTXmPBZiên 2Ranh hTXmPBZỏi: 2R“Tại sao?”

“Tại 2Rsao cVTbyTxái gì?”

“Bảy năVTbyTxm trVTbyTxước, tạiLNN8AY sao lạVTbyTxi nóVTbyTxi vớ2Ri tôTXmPBZi TXmPBZnhững lờLNN8AYi đó2R? NhấtTXmPBZ địnhLNN8AY 2Rcó LNN8AYnguyên nhânTXmPBZ, tạLNN8AYi saTXmPBZo vậy?”

Đàm TTXmPBZĩnh VTbyTxhít sâuTXmPBZ mLNN8AYột hơi, chuTXmPBZyện xảyTXmPBZ LNN8AYra đã2R b2Rảy nVTbyTxăm, LNN8AYnhắc VTbyTxlại cònTXmPBZ cóLNN8AY TXmPBZý LNN8AYnghĩa VTbyTxgì nữ2Ra? CôTXmPBZ đVTbyTxáp: “TôiVTbyTx không muốTXmPBZn cLNN8AYho aTXmPBZnh bi2Rết. ThựcLNN8AY r2Ra, lúVTbyTxc đóLNN8AY tTXmPBZôi LNN8AYvô cùng,VTbyTx vLNN8AYô LNN8AYcùng hậnVTbyTx anh.”

“Còn bVTbyTxây g2Riờ thìTXmPBZ sao?”

ngơ ngLNN8AYẩn nh2Rắc lVTbyTxại: “Bây giờ?”

“Bây gTXmPBZiờ 2Rcòn hậnTXmPBZ tôi không?”

Đàm TĩVTbyTxnh LNN8AYcắn môi2R, câVTbyTxu hỏTXmPBZi này thậVTbyTxt khó2R tVTbyTxrả lời.VTbyTx CôLNN8AY khVTbyTxông b2Riết tLNN8AYại sLNN8AYao aVTbyTxnh lại2R h2Rỏi dVTbyTxồn như2R vVTbyTxậy, m2Rọi thứ VTbyTx trong quTXmPBZá kTXmPBZhứ đãVTbyTx quLNN8AYa rVTbyTxồi, TXmPBZgiữa họLNN8AY đã2R c2Ró qu2Rá nhiều2R người2R vàVTbyTx VTbyTxsự việc,LNN8AY tTXmPBZừ TXmPBZlâu đã2R chẳng thểVTbyTx 2Rquay VTbyTxlại nTXmPBZhư xLNN8AYưa nữaVTbyTx, kLNN8AYhông phảiVTbyTx t2Rhế sao?

“Từng cóVTbyTx 2Rngười 2Rnói với TXmPBZ tôi, nhiềLNN8AYu 2Rlúc TXmPBZhận làVTbyTx vVTbyTxì y2Rêu. Đàm2R TLNN8AYĩnh, côTXmPBZ yêuTXmPBZ tôVTbyTxi khônTXmPBZg? TXmPBZCô cLNN8AYó từn2Rg yêuVTbyTx tôi không?”

Đàm TVTbyTxĩnh LNN8AYkhông biết2R nên nóLNN8AYi VTbyTxgì, đ2Rối vớiTXmPBZ TXmPBZcô, 2Rchữ “yêuTXmPBZ” VTbyTxđã tVTbyTxrở nê2Rn qVTbyTxuá đỗiLNN8AY 2Rxa lLNN8AYạ vVTbyTxà VTbyTxxa xLNN8AYỉ. MTXmPBZột nVTbyTxgười pLNN8AYhải vật lộnVTbyTx vớLNN8AYi sốLNN8AY mVTbyTxệnh c2Ró tưVTbyTx LNN8AYcách gTXmPBZì tr2Rông 2Rchờ vàoLNN8AY LNN8AYtình yêu?

Cô trầmLNN8AY mặcVTbyTx qVTbyTxuá lâLNN8AYu kh2Riến Nhiếp VVTbyTxũ Thị2Rnh VTbyTxcàng khó2R c2Rhịu, aTXmPBZnh cả2Rm thTXmPBZấy mìnLNN8AYh lại2R tự2R cLNN8AYhuốc nhụcTXmPBZ vLNN8AYào thân.TXmPBZ Đủ rTXmPBZồi, tại2R sTXmPBZao anVTbyTxh lạiVTbyTx VTbyTxhôn ngườiTXmPBZ phụVTbyTx TXmPBZnữ nVTbyTxày? Tạ2Ri saTXmPBZo 2Ranh lTXmPBZại LNN8AYlà bTXmPBZác sĩVTbyTx điềLNN8AYu trị chínLNN8AYh cLNN8AYho cTXmPBZon tVTbyTxrai VTbyTxcô LNN8AYta? ThậtTXmPBZ nựLNN8AYc cười!

“Xuống xe.”

Cô hốLNN8AYt hoảng2R nLNN8AYhìn anh, LNN8AYthấy né2Rt TXmPBZmặt anLNN8AYh vẫnTXmPBZ bìnhLNN8AY lặngLNN8AY LNN8AYnhư nướLNN8AYc, nhưTXmPBZng ngóLNN8AYn LNN8AYtay nắm2R vôTXmPBZ lăVTbyTxng đãVTbyTx trắTXmPBZng TXmPBZbệch. Anh 2Rlặp 2Rlại: “Xuốn2Rg xe.”

Đàm TTXmPBZĩnh xLNN8AYuống xeTXmPBZ, nhìn LNN8AYanh lLNN8AYái xTXmPBZe rTXmPBZa khLNN8AYỏi 2Rbãi, chiVTbyTxếc VTbyTxxe rấtVTbyTx nha2Rnh TXmPBZlao vúTXmPBZt điVTbyTx, 2Rnhưng trư2Rớc kVTbyTxhi đế2Rn cửa LNN8AY ra, lạVTbyTxi đột2R ngộ2Rt phanVTbyTxh 2R“két” mTXmPBZột 2Rtiếng. GiVTbyTxữa đêmVTbyTx, tiếnVTbyTxg b2Ránh xTXmPBZe mLNN8AYa sátVTbyTx LNN8AYvới nền đTXmPBZất vLNN8AYô cùVTbyTxng cLNN8AYhói LNN8AYtai khLNN8AYiến LNN8AYanh bLNN8AYảo vệ2R đanVTbyTxg ngủVTbyTx gật2R sựcTXmPBZ TXmPBZtỉnh giấc,LNN8AY nhìnLNN8AY thấyVTbyTx người tronTXmPBZg 2Rxe, anLNN8AYh LNN8AYta liềnLNN8AY mởVTbyTx cửaLNN8AY chào:TXmPBZ “Bá2Rc sLNN8AYĩ NhiLNN8AYếp TXmPBZlại tăngVTbyTx 2Rca đấyVTbyTx à?”LNN8AY VừLNN8AYa nóTXmPBZi anh tTXmPBZa vừaTXmPBZ kéoTXmPBZ thaTXmPBZnh chắnTXmPBZ LNN8AYlên. TTXmPBZhế nhưn2Rg 2RNhiếp VVTbyTxũ TXmPBZThịnh trướcTXmPBZ n2Ray luônVTbyTx VTbyTxlịch sự vớiTXmPBZ mọiTXmPBZ ngTXmPBZười 2Rlại VTbyTxkhông hềLNN8AY n2Rói VTbyTxnửa lờiVTbyTx VTbyTxcảm VTbyTxơn, kh2Ri thaTXmPBZnh chắTXmPBZn đượcTXmPBZ kéLNN8AYo lLNN8AYên hTXmPBZẳn, chiếc xLNN8AYe liềVTbyTxn VTbyTxlao TXmPBZđi nhưLNN8AY tênTXmPBZ bắVTbyTxn, biếnLNN8AY TXmPBZmất t2Rrong 2Rmàn đêm.

Anh bả2Ro vệVTbyTx g2Rãi gãTXmPBZi đầu, địnhLNN8AY nằmLNN8AY xuốVTbyTxng ng2Rủ tiếpLNN8AY TXmPBZthì TXmPBZthấy tro2Rng 2Rbãi đỗLNN8AY có2R mLNN8AYột người2R đứnVTbyTxg bấtVTbyTx động.TXmPBZ Dưới ánTXmPBZh sángVTbyTx lờLNN8AY mờ,LNN8AY anVTbyTxh b2Rảo vệ2R chỉTXmPBZ nhìnLNN8AY TXmPBZra LNN8AYđó 2Rlà phTXmPBZụ LNN8AYnữ, vì2R LNN8AYhình n2Rhư ngườVTbyTxi đTXmPBZó mặc váVTbyTxy. Chắ2Rc làLNN8AY mộtTXmPBZ TXmPBZbác sĩVTbyTx t2Răng ca…LNN8AY AnVTbyTxh 2Rbảo vệ2R ngáTXmPBZp LNN8AYdài một2R cá2Ri, tVTbyTxối 2Rnay quả2R làTXmPBZ quá nhiLNN8AYều LNN8AYca cấTXmPBZp cứu.

Đàm TVTbyTxĩnh đVTbyTxứng ởVTbyTx đó2R 2Rmột lúc, kLNN8AYhi VTbyTxNhiếp LNN8AYVũ LNN8AYThịnh láVTbyTxi LNN8AYxe TXmPBZđi, TXmPBZanh TXmPBZkhông hềTXmPBZ nLNN8AYhìn côLNN8AY lVTbyTxấy mộtLNN8AY TXmPBZcái, 2Rnên côVTbyTx vô cùng2R lVTbyTxo lắVTbyTxng. T2Rhật rLNN8AYa bấ2Ry TXmPBZnhiêu n2Răm rTXmPBZồi VTbyTxmà TXmPBZanh k2Rhông hềLNN8AY tVTbyTxhay đLNN8AYổi, VTbyTxmỗi k2Rhi anh2R tuyệt vọng,TXmPBZ cLNN8AYô vẫnVTbyTx 2Rcó thểTXmPBZ nhận2R VTbyTxra được.LNN8AY CôLNN8AY TXmPBZrất lTXmPBZo Nhiếp2R 2RVũ LNN8AYThịnh xảyLNN8AY TXmPBZra chuyện, thâm2R chí2R VTbyTxcòn muốnTXmPBZ gọiTXmPBZ c2Rho anhTXmPBZ, TXmPBZnhưng khVTbyTxi lấTXmPBZy điệnVTbyTx thoTXmPBZại TXmPBZra 2Rấn sốLNN8AY cTXmPBZủa aLNN8AYnh, cLNN8AYô lạiLNN8AY do dự.

Cô VTbyTxcòn TXmPBZtư cách2R g2Rì đểnVTbyTx gVTbyTxọi cho an2Rh đLNN8AYây? ĐếnLNN8AY nụ2R TXmPBZhôn kLNN8AYhông thTXmPBZể kiề2Rm chếVTbyTx 2Rkia LNN8AYcũng bị2R 2Ranh ch2Ro VTbyTxrằng có2R dụngVTbyTx tâmTXmPBZ khác. VậVTbyTxy tLNN8AYhì cứTXmPBZ đểLNN8AY LNN8AYnghĩ nVTbyTxhư thTXmPBZế đi,TXmPBZ ĐàmLNN8AY TĩVTbyTxnh cLNN8AYủa TXmPBZquá kh2Rứ đãLNN8AY 2Rchết rồi,TXmPBZ LNN8AYcô không muốn2R tạo2R VTbyTxcho TXmPBZmình TXmPBZchút VTbyTxhy 2Rvọng nTXmPBZào nữa.

Vì 2Rbị VTbyTxsốt nLNN8AYên 2Ry tá khôngVTbyTx ch2Ro c2Rô TXmPBZvề phònVTbyTxg bệVTbyTxnh, TXmPBZđứng ởVTbyTx TXmPBZbãi LNN8AYđỗ xTXmPBZe cũngTXmPBZ khô2Rng phảiVTbyTx cá2Rch, cuốiLNN8AY 2Rcùng TXmPBZcô quyết địnhVTbyTx vLNN8AYề TXmPBZnhà. CVTbyTxô cVTbyTxần phTXmPBZải ngủ,TXmPBZ mấyLNN8AY n2Rgày na2Ry ở2R bệnhVTbyTx viện2R c2Rô đềuTXmPBZ khôLNN8AYng được ngo2Rn giấc,2R giờLNN8AY 2Rbị ốLNN8AYm lạVTbyTxi LNN8AYcàng tLNN8AYhêm LNN8AYmệt mỏi.

Cũng 2Rmay VTbyTxcòn 2Rcó xTXmPBZe buýt chTXmPBZạy VTbyTxsuốt đêm,2R TXmPBZcó điềuTXmPBZ khTXmPBZi đổiLNN8AY VTbyTxtuyến hVTbyTxơi phiTXmPBZền mTXmPBZột chút.LNN8AY KVTbyTxhi c2Rô LNN8AYvề đếTXmPBZn bên ngoàiTXmPBZ khTXmPBZu n2Rhà mVTbyTxình thVTbyTxì đãLNN8AY lTXmPBZà h2Rai giờVTbyTx sánVTbyTxg. QuáLNN8AYn ăLNN8AYn h2Rai TXmPBZbên đưTXmPBZờng đVTbyTxã dLNN8AYọn hànTXmPBZg cả,VTbyTx chỉ cò2Rn qLNN8AYuán In2Rternet 2Rvẫn mởTXmPBZ cửa,LNN8AY ánhTXmPBZ đènVTbyTx LNN8AYtừ LNN8AYbên LNN8AYtrong hắtLNN8AY rVTbyTxa mặtLNN8AY đường,2R khi TXmPBZ Đàm Tĩnh2R điLNN8AY nga2Rng qLNN8AYua, chỉVTbyTx cóLNN8AY mìnhTXmPBZ bónVTbyTxg cô2R đ2Rơn độc.

Cửa sắLNN8AYt củVTbyTxa kVTbyTxhu nLNN8AYhà đ2Rã khóa, VTbyTxnhưng những2R ngưLNN8AYời vềTXmPBZ muộnTXmPBZ đều2R 2Rcó c2Rách, côVTbyTx quấnLNN8AY LNN8AYmột góTXmPBZc vVTbyTxáy vàTXmPBZo hôn2Rg định tTXmPBZrèo lên.LNN8AY VừLNN8AYa mớiTXmPBZ bám2R 2Rvào lLNN8AYan ca2Rn sTXmPBZắt, VTbyTxgiẫm chânVTbyTx lTXmPBZên ôTXmPBZ đầuTXmPBZ tLNN8AYiên t2Rhì VTbyTxcánh TXmPBZtay cô 2Rbị ngLNN8AYười tLNN8AYa LNN8AYtóm lấy,2R VTbyTxkhiến cVTbyTxô sTXmPBZuýt nTXmPBZữa VTbyTxhét lêVTbyTxn. Qu2Ray lạ2Ri nhìnTXmPBZ, 2Rcô trTXmPBZông thấy NhiếpTXmPBZ VũTXmPBZ TVTbyTxhịnh sắcVTbyTx VTbyTxmặt TXmPBZsa sLNN8AYầm, LNN8AYanh hLNN8AYỏi: “CôTXmPBZ địnVTbyTxh trVTbyTxèo qua?”

Tại VTbyTxsao anLNN8AYh lạiLNN8AY ở2R đây? Xe2R củVTbyTxa anLNN8AYh 2Rdừng ởLNN8AY cácTXmPBZh đó2R VTbyTxkhông TXmPBZxa, có2R lẽVTbyTx VTbyTxanh 2Rđã ởVTbyTx VTbyTxđây từVTbyTx lâuLNN8AY 2Rmà côLNN8AY khônVTbyTxg đểLNN8AY ý.

“Lên xe.”TXmPBZ 2RAnh kéTXmPBZo cLNN8AYô về pLNN8AYhía chiLNN8AYếc xTXmPBZe, c2Rô loạnTXmPBZg choạngTXmPBZ th2Reo sauVTbyTx. ĐếnTXmPBZ gầTXmPBZn xLNN8AYe côLNN8AY LNN8AYmới tTXmPBZhấy cạnhTXmPBZ LNN8AYxe TXmPBZtoàn đầu lọcLNN8AY VTbyTxthuốc l2Rá, ítVTbyTx nhTXmPBZất LNN8AYcũng hơ2Rn VTbyTxchục c2Rái. CLNN8AYó điTXmPBZều NhiếTXmPBZp LNN8AYVũ TLNN8AYhịnh chưaLNN8AY baTXmPBZo giờ hút2R thuốc,VTbyTx cóTXmPBZ lVTbyTxẽ LNN8AYanh vừa2R kTXmPBZhéo đỗTXmPBZ xLNN8AYe ở2R đâyLNN8AY thôi.

Cuối cùVTbyTxng côTXmPBZ giằTXmPBZng LNN8AYra khỏi t2Ray LNN8AYanh: “Nhiếp2R VũLNN8AY VTbyTxThịnh, anTXmPBZh th2Ra c2Rho t2Rôi đi…”

Anh dừLNN8AYng lại,LNN8AY nhưnVTbyTxg tay vTXmPBZẫn khôngVTbyTx bu2Rông, giTXmPBZọng điệuTXmPBZ lạnh2R lù2Rng TXmPBZmà 2Rchâm biVTbyTxếm: “BảyTXmPBZ VTbyTxnăm trướcLNN8AY cLNN8AYô khôngVTbyTx tha LNN8AYcho tôi,TXmPBZ tạVTbyTxi s2Rao bâyLNN8AY giTXmPBZờ t2Rôi lạLNN8AYi phảTXmPBZi 2Rtha chVTbyTxo cô?”

Nhiếp VTXmPBZũ TLNN8AYhịnh 2Rhiện giờ khôn2Rg LNN8AYchỉ t2Ràn 2Rnhẫn TXmPBZmà còn2R LNN8AYmừng giậLNN8AYn thVTbyTxất thường.2R CôVTbyTx vừaLNN8AY TXmPBZmệt LNN8AYvừa buồnLNN8AY TXmPBZngủ, khônVTbyTxg thể TXmPBZchống VTbyTxlại đượcVTbyTx sứcTXmPBZ mạnhTXmPBZ củaLNN8AY LNN8AYanh, a2Rnh đVTbyTxẩy côVTbyTx và2Ro ghế2R sLNN8AYau, đLNN8AYộng TXmPBZtác rấVTbyTxt tTXmPBZhô bạ2Ro. Đàm Tĩn2Rh cảTXmPBZm giáTXmPBZc TXmPBZtối naTXmPBZy aVTbyTxnh nhưLNN8AY mLNN8AYột 2Rcon ngTXmPBZười kTXmPBZhác LNN8AYvậy. TXmPBZNhiếp VLNN8AYũ T2Rhịnh bảyVTbyTx năm sa2Ru vốnLNN8AY dTXmPBZĩ LNN8AYđã TXmPBZlà ngư2Rời khác,TXmPBZ nhLNN8AYưng tốTXmPBZi na2Ry 2Ranh lLNN8AYại giốVTbyTxng nh2Rư mộtVTbyTx NhiếpTXmPBZ Vũ ThịnhLNN8AY thứLNN8AY 2Rba nữa.VTbyTx BVTbyTxộ LNN8AYdạng anTXmPBZh hệtLNN8AY TXmPBZnhư mTXmPBZột kTXmPBZẻ sa2Ry khướtTXmPBZ, nhưnLNN8AYg côTXmPBZ TXmPBZbiết an2Rh kVTbyTxhông hề uống2R mLNN8AYột giọtLNN8AY rượuTXmPBZ nào,TXmPBZ VTbyTxcó VTbyTxđiều, dườngTXmPBZ nhưTXmPBZ aLNN8AYnh LNN8AYđã mất2R điVTbyTx l2Rý trí.

Anh 2Rlái x2Re dọVTbyTxc tTXmPBZheo đường VTbyTxcái, kLNN8AYhông bLNN8AYao lTXmPBZâu saVTbyTxu, LNN8AYxe đến2R một2R k2Rhách sạnVTbyTx caTXmPBZo cấp.2R 2RAnh lái2R xVTbyTxe đếLNN8AYn trTXmPBZước cửa, nh2Rân VTbyTxviên rTXmPBZa m2Rở VTbyTxcửa, an2Rh xuống2R xe2R, 2Rcô cũ2Rng xuống2R theTXmPBZo, xTXmPBZe đượcVTbyTx nhânVTbyTx viênTXmPBZ 2Rlái vào bãiTXmPBZ, còVTbyTxn TXmPBZanh 2Rđi thẳVTbyTxng đếnLNN8AY quầy2R LNN8AYlễ tân,VTbyTx TXmPBZlấy chứng2R mTXmPBZinh thưLNN8AY bảo2R 2Rmuốn thu2Rê một LNN8AY phòng cóTXmPBZ giường2R tLNN8AYo. LễLNN8AY tâ2Rn k2Rhó LNN8AYxử nóiLNN8AY phòngTXmPBZ gLNN8AYiường VTbyTxto đãVTbyTx hếtTXmPBZ mấtTXmPBZ rồLNN8AYi, LNN8AYchỉ còn phòng2R TXmPBZcho nhVTbyTxững ngườiVTbyTx LNN8AYhưởng tuầnLNN8AY trăn2Rg mậtTXmPBZ. C2Rô nhân2R viềnTXmPBZ nhìn2R Đ2Ràm Tĩn2Rh, mTXmPBZỉm cưVTbyTxời nói: “ThậtLNN8AY r2Ra phòTXmPBZng trăngTXmPBZ mật2R TXmPBZchỉ đắtTXmPBZ hLNN8AYơn phLNN8AYòng gLNN8AYiường VTbyTxto mLNN8AYột 2Rchút, LNN8AYhơn nữLNN8AYa lạiVTbyTx có vị2R tríTXmPBZ tốt2R, TXmPBZvô cùnLNN8AYg yLNN8AYên tĩnh.”

Nhiếp TXmPBZVũ ThịnhTXmPBZ nói:2R “Vậy lấy2R VTbyTxphòng đó.”

Suốt cVTbyTxả TXmPBZquá trTXmPBZình Đàm Tĩnh2R chỉ2R yênTXmPBZ lặLNN8AYng, vàTXmPBZo thanLNN8AYg LNN8AYmáy, vàoVTbyTx tronTXmPBZg phò2Rng, bêLNN8AYn troTXmPBZng c2Ró đĩaTXmPBZ hLNN8AYoa quLNN8AYả, VTbyTxcó hoa hồ2Rng, trêTXmPBZn giLNN8AYường cVTbyTxòn rảiLNN8AY cáLNN8AYnh hLNN8AYoa, 2Rđúng TXmPBZlà ph2Ròng tVTbyTxrăng mật.VTbyTx RồiVTbyTx nVTbyTxhân viên lLNN8AYên 2Rđưa c2Rhìa khoáLNN8AY, nVTbyTxói rằng2R đVTbyTxã đ2Rỗ xLNN8AYe củaTXmPBZ anVTbyTxh ởVTbyTx VTbyTxvị t2Rrí TXmPBZA16 2Rtrên tầngLNN8AY haVTbyTxi bTXmPBZãi đỗ xeTXmPBZ. NhiếpLNN8AY VVTbyTxũ Thị2Rnh VTbyTxbo 2Rcho nhâVTbyTxn VTbyTxviên mLNN8AYột TXmPBZchút tiLNN8AYền, đTXmPBZóng cVTbyTxửa lại.

Thấy ĐàmLNN8AY TĩVTbyTxnh vẫnVTbyTx sốt, aTXmPBZnh mVTbyTxở tủ2R 2Rquần LNN8AYáo, lấyTXmPBZ áVTbyTxo choàn2Rg tắ2Rm đư2Ra c2Rho côTXmPBZ: “ĐiLNN8AY LNN8AYtắm trư2Rớc đi!”

Bồn tắVTbyTxm rất2R lLNN8AYớn, nhưng côLNN8AY đ2Rã buồLNN8AYn ngủVTbyTx díLNN8AYp mắt,VTbyTx vLNN8AYội TXmPBZvàng nTXmPBZgâm mìLNN8AYnh vàoLNN8AY bồnLNN8AY nưVTbyTxớc nó2Rng, TXmPBZthấy khVTbyTxoan 2Rkhoái đến mứcTXmPBZ TXmPBZcó thể2R TXmPBZngủ đượcLNN8AY nVTbyTxgay. MLNN8AYặc áoTXmPBZ choànTXmPBZg LNN8AYtắm LNN8AYvào, cLNN8AYô bướTXmPBZc 2Rra, thấyLNN8AY NhiếpTXmPBZ Vũ ThịnhVTbyTx đTXmPBZang ngồiLNN8AY tr2Rên sofaTXmPBZ. VTbyTxDưới TXmPBZánh đèn,2R d2Ráng LNN8AYvẻ 2Ranh vẫnTXmPBZ quVTbyTxen thuộVTbyTxc nLNN8AYhư thế, nhưngVTbyTx lạVTbyTxi xLNN8AYa lLNN8AYạ xiLNN8AYết baoLNN8AY, cVTbyTxô đVTbyTxột nhiênTXmPBZ thấyVTbyTx VTbyTxlòng chùng2R xuống,LNN8AY dườngTXmPBZ nhLNN8AYư lạiLNN8AY sắp LNN8AY xao xuyến.

Đàm TĩLNN8AYnh lặngVTbyTx lẽLNN8AY đứnTXmPBZg trước mặt2R anVTbyTxh, TXmPBZthấy anVTbyTxh ngẩnTXmPBZg lTXmPBZên, cVTbyTxô TXmPBZnói: “MườiTXmPBZ vạn.”

Anh thậtTXmPBZ LNN8AYsự k2Rhông thể ngờVTbyTx côLNN8AY lạLNN8AYi LNN8AYmở m2Riệng nVTbyTxói VTbyTxra VTbyTxhai chữTXmPBZ này,TXmPBZ chỉ2R TXmPBZbiết ng2Rơ n2Rgác nLNN8AYhìn cô.

“Anh biếVTbyTxt tôLNN8AYi cầVTbyTxn tiền mà,TXmPBZ c2Ró lẽVTbyTx 2Ranh vẫLNN8AYn… VTbyTxvẫn còn2R thícTXmPBZh tôi.2R TXmPBZVì thế,TXmPBZ hLNN8AYôm 2Rnay TXmPBZanh muTXmPBZốn giữVTbyTx tLNN8AYôi 2Rlại cũng đVTbyTxược thôi,TXmPBZ tôVTbyTxi muốnTXmPBZ mười2R vạn.”

Sắc m2Rặt NhiếpTXmPBZ VTXmPBZũ TTXmPBZhịnh lập tứcVTbyTx đổiVTbyTx sanVTbyTxg trắng2R bLNN8AYệch, kLNN8AYhông TXmPBZcòn mộVTbyTxt giVTbyTxọt LNN8AYmáu, vếtVTbyTx 2Rbầm tím2R dướLNN8AYi cằmTXmPBZ aTXmPBZnh còn chưa2R tan2R, lại2R sưVTbyTxng lTXmPBZên, khLNN8AYiến v2Rẻ mặ2Rt TXmPBZanh 2Rnhìn vôLNN8AY cùnTXmPBZg kLNN8AYỳ 2Rquái. VTbyTxVào khoảnh k2Rhắc LNN8AYấy Đàm2R TVTbyTxĩnh thậtTXmPBZ sựLNN8AY LNN8AYnghĩ TXmPBZanh LNN8AYsẽ bLNN8AYật 2Rdậy đánh2R côVTbyTx, 2Rvì ánhVTbyTx mắtTXmPBZ VTbyTxanh 2Rchợt trở nênLNN8AY sắc2R 2Rlạnh VTbyTxnhư dLNN8AYao, tựaTXmPBZ hồ2R muốn2R khoétTXmPBZ mộtTXmPBZ lỗ2R tTXmPBZrên nLNN8AYgười VTbyTxcô vậLNN8AYy. NhưngLNN8AY cuối cùng2R 2Ranh khôngLNN8AY làmVTbyTx gìTXmPBZ cả,TXmPBZ chTXmPBZỉ nghTXmPBZiến rVTbyTxăng 2Rgằn tTXmPBZừng chữ:LNN8AY “Đàm2R TĩnLNN8AYh, LNN8AYcô tưởnVTbyTxg đến TXmPBZgiờ tôiLNN8AY 2Rcòn để2R cLNN8AYô muVTbyTxốn gì2R đượcVTbyTx TXmPBZnấy sao?”

Dứt lLNN8AYời, 2Ranh đứngVTbyTx dậy xôVTbyTx cửVTbyTxa bỏVTbyTx đVTbyTxi. VàVTbyTxo t2Rhang 2Rmáy aTXmPBZnh 2Rmới nhậnVTbyTx rLNN8AYa m2Rình LNN8AYđang LNN8AYrun rẩ2Ry. ĐiềVTbyTxu hoà2R tronTXmPBZg thang máyTXmPBZ thổiTXmPBZ vùVTbyTx v2Rù, khiến2R aVTbyTxnh lạnhLNN8AY c2Rhưa từnTXmPBZg thấy.TXmPBZ VTbyTxAnh điLNN8AY thanLNN8AYg má2Ry xuVTbyTxống tận tVTbyTxầng hầmVTbyTx đểTXmPBZ LNN8AYxe. VừVTbyTxa lVTbyTxên xVTbyTxe, aTXmPBZnh VTbyTxđã 2Rlần tìmVTbyTx hộp2R cứuTXmPBZ thLNN8AYương, mởTXmPBZ 2Rra lấy2R TXmPBZcặp nhiệt đLNN8AYộ, bấyVTbyTx giVTbyTxờ m2Rới 2Rý thứLNN8AYc TXmPBZđược 2Rmình đangVTbyTx làmTXmPBZ gìVTbyTx. VốnVTbyTx dVTbyTxĩ LNN8AYanh LNN8AYđịnh TXmPBZđợi Đàm2R TĩnhVTbyTx VTbyTxtắm xong LNN8AYsẽ xTXmPBZuống lấyVTbyTx cVTbyTxặp nVTbyTxhiệt 2Rđộ lê2Rn LNN8AYđo xeTXmPBZm cVTbyTxô TXmPBZcòn sốVTbyTxt kVTbyTxhông. NhưngVTbyTx gVTbyTxiờ tLNN8AYìm cặp nhLNN8AYiệt độLNN8AY còVTbyTxn c2Ró tTXmPBZác dụngVTbyTx g2Rì? CLNN8AYòn íc2Rh gTXmPBZì nữa?

Cặp nhi2Rệt độTXmPBZ TXmPBZbị anLNN8AYh siết chặVTbyTxt đếnVTbyTx gãTXmPBZy đôiLNN8AY, thuỷVTbyTx tLNN8AYinh cắVTbyTxm s2Râu 2Rvào 2Rlòng bàTXmPBZn tVTbyTxay aVTbyTxnh, máuLNN8AY và2R thủyLNN8AY ngânTXmPBZ ch xuTXmPBZống, VTbyTxanh cũngVTbyTx VTbyTxkhông thTXmPBZấy đTXmPBZau. CuốTXmPBZi cùTXmPBZng cVTbyTxâu TXmPBZnói củTXmPBZa anLNN8AYh LNN8AYchỉ 2Rlà mộtVTbyTx trLNN8AYò cười, hTXmPBZay mTXmPBZột nỗLNN8AY lựcLNN8AY VTbyTxche TXmPBZđậy yếuTXmPBZ ớVTbyTxt. TạiTXmPBZ saVTbyTxo TXmPBZcô dáLNN8AYm mở2R mi2Rệng đòi2R TXmPBZtiền anLNN8AYh? LNN8AYChính vì cô2R biết2R 2Rrõ rằn2Rg, đ2Rến tậnVTbyTx bTXmPBZây gLNN8AYiờ, 2Ranh vẫnVTbyTx sẽVTbyTx đểLNN8AY cô2R LNN8AYmuốn VTbyTxgì đượcVTbyTx TXmPBZnấy. CôVTbyTx coiTXmPBZ mình làTXmPBZ h2Ràng hoTXmPBZá b2Rán LNN8AYcho an2Rh, lầLNN8AYn VTbyTxtrước côVTbyTx 2Rđòi bVTbyTxa LNN8AYvạn, lVTbyTxần nàyLNN8AY lLNN8AYại muốnLNN8AY VTbyTxmười TXmPBZvạn. Cho dùLNN8AY vạn2R bấtLNN8AY đắcVTbyTx dĩ2R, cTXmPBZho LNN8AYdù cTXmPBZô thậLNN8AYt sự2R thiế2Ru t2Riền, n2Rhưng tLNN8AYại LNN8AYsao cô2R lạiTXmPBZ làm nhTXmPBZư thế,TXmPBZ cứTXmPBZ nhVTbyTxư TXmPBZsợ rằnTXmPBZg vVTbyTxẫn VTbyTxcòn TXmPBZmột LNN8AYchút hồiLNN8AY ứ2Rc đẹpLNN8AY đLNN8AYẽ nVTbyTxào VTbyTxđó, cứVTbyTx nhLNN8AYư sợLNN8AY anh c2Rhưa VTbyTxthật sLNN8AYự nảLNN8AYn lTXmPBZòng vậy?

Anh LNN8AYvô cùng2R hốiLNN8AY hận, saVTbyTxu khVTbyTxi điVTbyTx 2Rlòng 2Rvòng trên2R đưTXmPBZờng, t2Rại sLNN8AYao 2Rlại đếnLNN8AY cVTbyTxhỗ TXmPBZcô. V2Rì bVTbyTxiết rVTbyTxằng cVTbyTxô kVTbyTxhông còn LNN8AYchỗ nàoLNN8AY TXmPBZkhác nLNN8AYữa, TXmPBZmà TXmPBZcô LNN8AYlại đaTXmPBZng ốm.2R Kh2Ri thVTbyTxấy côTXmPBZ địVTbyTxnh trè2Ro 2Rrào, anLNN8AYh khTXmPBZông sao kìLNN8AYm đượ2Rc, vộiTXmPBZ dậVTbyTxp tTXmPBZhuốc chTXmPBZạy lLNN8AYại tVTbyTxóm 2Rlấy ng2Rười phTXmPBZụ nữVTbyTx VTbyTxto VTbyTxgan kLNN8AYia. ĐúngVTbyTx vậy, anhVTbyTx hútTXmPBZ thuốc,LNN8AY gần2R LNN8AYđây aVTbyTxnh mớiVTbyTx hTXmPBZút, bởiTXmPBZ thựLNN8AYc TXmPBZsự quTXmPBZá phiềTXmPBZn muộn.2R TXmPBZAnh VTbyTxhối hận2R tại saTXmPBZo lTXmPBZại đưLNN8AYa côVTbyTx đếnLNN8AY 2Rkhách s2Rạn, v2Rì bTXmPBZiết 2Rcô 2Rkhông c2Ró nơi2R nà2Ro đểLNN8AY ngủTXmPBZ VTbyTxnữa. TXmPBZAnh hối2R hận tạiLNN8AY s2Rao TXmPBZlại theTXmPBZo cLNN8AYô TXmPBZlên pLNN8AYhòng, a2Rnh TXmPBZvốn ch2Rỉ địnLNN8AYh đLNN8AYưa chìaLNN8AY kh2Roá VTbyTxphòng rồi2R đLNN8AYi. Anh chỉTXmPBZ 2Rmuốn LNN8AYđể LNN8AYcô VTbyTxtắm nướ2Rc nóng,TXmPBZ nTXmPBZhư vậ2Ry cóTXmPBZ 2Rtác TXmPBZdụng giúpVTbyTx hạ2R sốt.VTbyTx 2RAnh địnhVTbyTx cặ2Rp nhiệt độTXmPBZ 2Rcho côTXmPBZ rồi2R sVTbyTxẽ đ2Ri. DùLNN8AY s2Rao TXmPBZanh cũ2Rng khônLNN8AYg nêTXmPBZn động2R lòLNN8AYng t2Rhương x2Rót côTXmPBZ, bởiLNN8AY ngườLNN8AYi phụ TXmPBZnữ nLNN8AYày cLNN8AYó thểVTbyTx 2Rnắm lấy2R cơTXmPBZ TXmPBZhội n2Rhỏ nhTXmPBZoi đ2Ró đểTXmPBZ giánVTbyTxg LNN8AYcho aTXmPBZnh mộtTXmPBZ đLNN8AYòn 2Rtàn nhẫn nhất.

Cho d2Rù bảy2R năm2R trướ2Rc vì 2R nguyên nhLNN8AYân gVTbyTxì 2Rthì hiện2R giTXmPBZờ an2Rh TXmPBZcũng t2Rin cTXmPBZhắc íLNN8AYt nhVTbyTxất hồLNN8AYi đóLNN8AY LNN8AYcô TXmPBZcũng nTXmPBZói một câu2R thậtVTbyTx lòngTXmPBZ, đóVTbyTx 2Rlà côVTbyTx cLNN8AYhưa TXmPBZbao giờLNN8AY LNN8AYyêu aLNN8AYnh. NămLNN8AY đóVTbyTx nếu2R cVTbyTxô cTXmPBZó chútLNN8AY xíTXmPBZu thật lòngTXmPBZ vớiVTbyTx aTXmPBZnh, h2Rẳn hiệnLNN8AY t2Rại côLNN8AY VTbyTxđã khôngVTbyTx tuyệTXmPBZt LNN8AYtình đến2R mứVTbyTxc đLNN8AYem tìVTbyTxnh cảmTXmPBZ trong TXmPBZ quá kh2Rứ l2Ràm vũLNN8AY VTbyTxkhí 2Rđả thươLNN8AYng LNN8AYanh. NTXmPBZụ TXmPBZhôn TXmPBZlúc chTXmPBZiều giốngTXmPBZ nhưTXmPBZ một2R LNN8AYgiấc mộng,TXmPBZ anVTbyTxh cảm thVTbyTxấy cTXmPBZăm TXmPBZghét ch2Rính TXmPBZmình, LNN8AYtại sVTbyTxao TXmPBZmới cóLNN8AY 2Rchút VTbyTxhy vọ2Rng LNN8AYmà 2Rđã LNN8AYkỳ vọngTXmPBZ nLNN8AYhư vTXmPBZậy? Tại TXmPBZsao lVTbyTxại tTXmPBZự dốiTXmPBZ mìnTXmPBZh dTXmPBZối nLNN8AYgười rằnVTbyTxg c2Rô TXmPBZcó nỗVTbyTxi khTXmPBZổ bấLNN8AYt 2Rđắc dĩ?VTbyTx Tạ2Ri sa2Ro VTbyTxkhi nhìn thTXmPBZấy côVTbyTx r2Rơi nướcTXmPBZ mLNN8AYắt, an2Rh lạ2Ri đ2Rau lòng?

Nhiếp Vũ2R ThLNN8AYịnh, LNN8AYmày là 2Rthằng ngốc2R, ngốcLNN8AY nhất2R thVTbyTxế giớLNN8AYi này.

Rốt cVTbyTxuộc đVTbyTxến bTXmPBZao giờ mLNN8AYày mVTbyTxới t2Rỉnh ra?