You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật LCDm6xvGra Nhg94h5q5Viếp Vg94h5q5Vũ Thịnh dJeb cũng chưg94h5q5Va ngLCDm6xvGhĩ dJebxong nhữngdJeb đdJebiều muốg94h5q5Vn nLCDm6xvGói vớiLCDm6xvG ĐàmLCDm6xvG TLCDm6xvGĩnh, vLCDm6xvGì LCDm6xvGvậy LCDm6xvGsau kLCDm6xvGhi đóng94h5q5Vg cửag94h5q5V xe, adJebnh trầmLCDm6xvG mặcLCDm6xvG mộdJebt lg94h5q5Vúc rdJebồi hỏidJeb: “ALCDm6xvGi khám?”

Đàm TĩLCDm6xvGnh ngẩndJeb g94h5q5Vra một tLCDm6xvGhoáng mớg94h5q5Vi hg94h5q5Viểu LCDm6xvGanh đLCDm6xvGang hỏg94h5q5Vi g94h5q5Vvừa rồidJeb g94h5q5Vai kháLCDm6xvGm LCDm6xvGcho cLCDm6xvGô, bèndJeb dJebtrả lời:g94h5q5V “Bácg94h5q5V sĩ Trương.”

Bệnh việnLCDm6xvG cg94h5q5Vó qudJebá nhiều dJebbác g94h5q5Vsĩ Trương,LCDm6xvG dJebanh kLCDm6xvGhông biếtdJeb làdJeb ag94h5q5Vi, lg94h5q5Vại hg94h5q5Vỏi: “g94h5q5VĐơn thuốg94h5q5Vc đâu?”

Đàm TLCDm6xvGĩnh cầdJebm bệng94h5q5Vh ág94h5q5Vn bdJebị vân g94h5q5Vvê đLCDm6xvGến nhàLCDm6xvGu nátLCDm6xvG đưLCDm6xvGa cdJebho anhLCDm6xvG, g94h5q5Vanh đọcg94h5q5V cLCDm6xvGhẩn đLCDm6xvGoán dJebvà thuốLCDm6xvGc, g94h5q5Vthấy ghg94h5q5Vi làg94h5q5V cg94h5q5Vảm mạo g94h5q5Vphong hàng94h5q5V, chắg94h5q5Vn hẳndJeb hồidJeb chiềg94h5q5Vu LCDm6xvGcô đLCDm6xvGã LCDm6xvGbị g94h5q5Vngấm mưa.

Anh nóLCDm6xvGi: “MaiLCDm6xvG cdJebô đừngLCDm6xvG tới phòngg94h5q5V bệng94h5q5Vh g94h5q5Vtrông thằLCDm6xvGng bLCDm6xvGé nữaLCDm6xvG, sg94h5q5Vẽ bLCDm6xvGị truyềndJeb nhiễm.”

“Là cảmdJeb mdJebạo pdJebhong hàg94h5q5Vn thôi mà…”

“Bệnh việdJebn cóLCDm6xvG dJebquy định.”

Đàm TdJebĩnh LCDm6xvGquan sátLCDm6xvG g94h5q5Vnét dJebmặt Nhiếp VLCDm6xvGũ Thịnh,g94h5q5V thấydJeb anLCDm6xvGh vẫng94h5q5V gg94h5q5Viữ LCDm6xvGgiọng đLCDm6xvGiệu lg94h5q5Vạnh lùngg94h5q5V máyLCDm6xvG g94h5q5Vmóc khiếndJeb cdJebô dJebkhông biết phdJebải LCDm6xvGnói gìdJeb mLCDm6xvGới đúg94h5q5Vng. ĐộtLCDm6xvG dJebnhiên g94h5q5Vanh hỏg94h5q5Vi: “Tạg94h5q5Vi sao?”

“Tại sLCDm6xvGao cáLCDm6xvGi gì?”

“Bảy nLCDm6xvGăm trưg94h5q5Vớc, tạLCDm6xvGi sao lạg94h5q5Vi ndJebói vớg94h5q5Vi tôdJebi những94h5q5Vg lờig94h5q5V đó?dJeb dJebNhất LCDm6xvGđịnh cóLCDm6xvG nguyêLCDm6xvGn nhân,LCDm6xvG tạig94h5q5V sag94h5q5Vo vậy?”

Đàm TLCDm6xvGĩnh hítg94h5q5V sg94h5q5Vâu một hơi,dJeb chdJebuyện xảydJeb rLCDm6xvGa đLCDm6xvGã bảLCDm6xvGy LCDm6xvGnăm, nhắcg94h5q5V LCDm6xvGlại cdJebòn cóg94h5q5V dJebý nghLCDm6xvGĩa LCDm6xvGgì nữaLCDm6xvG? CôLCDm6xvG đápg94h5q5V: “TôLCDm6xvGi không dJebmuốn chLCDm6xvGo aLCDm6xvGnh biết.LCDm6xvG LCDm6xvGThực rg94h5q5Va, dJeblúc g94h5q5Vđó tg94h5q5Vôi vôdJeb cùngg94h5q5V, vLCDm6xvGô cùngg94h5q5V hậnLCDm6xvG anh.”

“Còn bg94h5q5Vây giờLCDm6xvG dJebthì sao?”

ngơ ngẩnLCDm6xvG nLCDm6xvGhắc lg94h5q5Vại: “Bây giờ?”

“Bây dJebgiờ cg94h5q5Vòn hậnLCDm6xvG tôi không?”

Đàm Tg94h5q5Vĩnh cắng94h5q5V môi,LCDm6xvG câLCDm6xvGu hỏi nàyLCDm6xvG thậdJebt khódJeb dJebtrả lg94h5q5Vời. Cg94h5q5Vô khôngdJeb biếtg94h5q5V dJebtại saLCDm6xvGo andJebh lạig94h5q5V hỏiLCDm6xvG dồdJebn g94h5q5Vnhư g94h5q5Vvậy, mọLCDm6xvGi thứ trongLCDm6xvG qdJebuá kdJebhứ đdJebã qug94h5q5Va rồiLCDm6xvG, giLCDm6xvGữa hg94h5q5Vọ LCDm6xvGđã g94h5q5Vcó qudJebá nhiềg94h5q5Vu ngưdJebời LCDm6xvGvà sựdJeb dJebviệc, tLCDm6xvGừ lâLCDm6xvGu đã dJebchẳng tg94h5q5Vhể dJebquay lạiLCDm6xvG ng94h5q5Vhư xưaLCDm6xvG nữadJeb, không94h5q5Vg phảiLCDm6xvG thg94h5q5Vế sao?

“Từng dJebcó ngườidJeb nódJebi với tôdJebi, nhg94h5q5Viều ldJebúc hLCDm6xvGận làLCDm6xvG vdJebì yêu.dJeb dJebĐàm TĩdJebnh, cg94h5q5Vô yêug94h5q5V tôLCDm6xvGi khôLCDm6xvGng? g94h5q5VCô cLCDm6xvGó từngg94h5q5V yg94h5q5Vêu tôi không?”

Đàm TĩdJebnh khôngLCDm6xvG bdJebiết nên nóidJeb gìdJeb, đốidJeb vớg94h5q5Vi cg94h5q5Vô, cLCDm6xvGhữ “yêu”dJeb đãg94h5q5V tdJebrở dJebnên qudJebá dJebđỗi LCDm6xvGxa lạg94h5q5V dJebvà xg94h5q5Va xỉ.LCDm6xvG Mộtg94h5q5V ngLCDm6xvGười phảidJeb vật lộnLCDm6xvG g94h5q5Vvới sdJebố mdJebệnh cóLCDm6xvG tg94h5q5Vư cádJebch LCDm6xvGgì tdJebrông chờLCDm6xvG vàoLCDm6xvG tìLCDm6xvGnh yêu?

Cô LCDm6xvGtrầm mặcLCDm6xvG g94h5q5Vquá dJeblâu khiến Nhiếpg94h5q5V g94h5q5VVũ TLCDm6xvGhịnh càndJebg khóg94h5q5V cg94h5q5Vhịu, LCDm6xvGanh cảmg94h5q5V tLCDm6xvGhấy mìg94h5q5Vnh g94h5q5Vlại tựLCDm6xvG chuLCDm6xvGốc nhụcLCDm6xvG vàodJeb tLCDm6xvGhân. ĐủLCDm6xvG rồi, tạLCDm6xvGi sag94h5q5Vo LCDm6xvGanh lạiLCDm6xvG hôndJeb ngườidJeb phụg94h5q5V nLCDm6xvGữ nLCDm6xvGày? TạdJebi sag94h5q5Vo adJebnh lạLCDm6xvGi làdJeb bácdJeb LCDm6xvGsĩ đdJebiều trị chínhLCDm6xvG cLCDm6xvGho coLCDm6xvGn dJebtrai g94h5q5Vcô taLCDm6xvG? Thậg94h5q5Vt ng94h5q5Vực cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtg94h5q5V LCDm6xvGhoảng nhìnLCDm6xvG anh, thấyLCDm6xvG ndJebét mặLCDm6xvGt dJebanh vẫg94h5q5Vn bdJebình lặng94h5q5Vg ndJebhư LCDm6xvGnước, nhưndJebg LCDm6xvGngón tag94h5q5Vy nắdJebm vLCDm6xvGô lLCDm6xvGăng đg94h5q5Vã trắngdJeb LCDm6xvGbệch. Anh lg94h5q5Vặp LCDm6xvGlại: “XuLCDm6xvGống xe.”

Đàm TĩdJebnh xuốngdJeb xedJeb, nhLCDm6xvGìn anh láLCDm6xvGi xLCDm6xvGe rLCDm6xvGa khỏg94h5q5Vi bãi,dJeb chig94h5q5Vếc LCDm6xvGxe rấtg94h5q5V nhang94h5q5Vh lg94h5q5Vao vúdJebt đg94h5q5Vi, nhưngg94h5q5V LCDm6xvGtrước g94h5q5Vkhi dJebđến cửa rdJeba, lạg94h5q5Vi đdJebột ngg94h5q5Vột phandJebh “két”g94h5q5V mLCDm6xvGột tg94h5q5Viếng. GiữdJeba đLCDm6xvGêm, tiếndJebg bánLCDm6xvGh xLCDm6xvGe g94h5q5Vma sátg94h5q5V vớiLCDm6xvG nềg94h5q5Vn đất vôLCDm6xvG cg94h5q5Vùng chóg94h5q5Vi LCDm6xvGtai LCDm6xvGkhiến ang94h5q5Vh bảoLCDm6xvG dJebvệ đandJebg ngủLCDm6xvG gLCDm6xvGật LCDm6xvGsực tỉndJebh giấcLCDm6xvG, nhdJebìn thấyg94h5q5V ngườidJeb trong xg94h5q5Ve, LCDm6xvGanh tg94h5q5Va LCDm6xvGliền mLCDm6xvGở cửaLCDm6xvG chàLCDm6xvGo: “Bg94h5q5Vác sĩLCDm6xvG NhiếpdJeb LCDm6xvGlại tăngdJeb cLCDm6xvGa đấyLCDm6xvG à?”g94h5q5V Vừg94h5q5Va nóLCDm6xvGi anh tdJeba vừadJeb g94h5q5Vkéo tdJebhanh chắndJeb lêg94h5q5Vn. LCDm6xvGThế nhưndJebg NhdJebiếp g94h5q5VVũ ThịnhdJeb trướLCDm6xvGc ng94h5q5Vay luôg94h5q5Vn lịdJebch sự vớig94h5q5V mọiLCDm6xvG ngườidJeb lạig94h5q5V khôngdJeb hềLCDm6xvG nóig94h5q5V nửaLCDm6xvG lờig94h5q5V cảdJebm ơg94h5q5Vn, khdJebi thanLCDm6xvGh LCDm6xvGchắn đượcLCDm6xvG kLCDm6xvGéo lêg94h5q5Vn hẳg94h5q5Vn, chiếc g94h5q5Vxe lig94h5q5Vền laLCDm6xvGo đLCDm6xvGi ng94h5q5Vhư g94h5q5Vtên LCDm6xvGbắn, bLCDm6xvGiến mấtg94h5q5V tdJebrong màLCDm6xvGn đêm.

Anh bLCDm6xvGảo vệdJeb LCDm6xvGgãi gãig94h5q5V đầu, địnhg94h5q5V ng94h5q5Vằm g94h5q5Vxuống ngLCDm6xvGủ tiếdJebp thdJebì dJebthấy tg94h5q5Vrong g94h5q5Vbãi đỗLCDm6xvG g94h5q5Vcó mộtLCDm6xvG ngườdJebi LCDm6xvGđứng dJebbất động.dJeb Dưới ánhg94h5q5V sángg94h5q5V LCDm6xvGlờ mờdJeb, g94h5q5Vanh bảLCDm6xvGo vệdJeb chỉdJeb g94h5q5Vnhìn g94h5q5Vra g94h5q5Vđó ldJebà phụLCDm6xvG nữdJeb, vg94h5q5Vì hìnhLCDm6xvG nhdJebư ngưdJebời đdJebó mặc vLCDm6xvGáy. dJebChắc làdJeb mộtLCDm6xvG bácdJeb sg94h5q5Vĩ tăngdJeb caLCDm6xvG… Ag94h5q5Vnh bảodJeb LCDm6xvGvệ g94h5q5Vngáp dàdJebi mộtg94h5q5V cág94h5q5Vi, dJebtối nag94h5q5Vy quảdJeb LCDm6xvGlà quá nhdJebiều dJebca LCDm6xvGcấp cứu.

Đàm TĩnLCDm6xvGh đứngg94h5q5V ởdJeb đóg94h5q5V mộtg94h5q5V lúc, g94h5q5Vkhi Nhiếg94h5q5Vp g94h5q5VVũ Thg94h5q5Vịnh g94h5q5Vlái dJebxe đi,g94h5q5V ag94h5q5Vnh kg94h5q5Vhông LCDm6xvGhề nhdJebìn LCDm6xvGcô lấydJeb mộdJebt cái,dJeb nêg94h5q5Vn côLCDm6xvG vôdJeb cùng lLCDm6xvGo LCDm6xvGlắng. Thậtg94h5q5V rLCDm6xvGa bấg94h5q5Vy nhiêudJeb ng94h5q5Văm dJebrồi màg94h5q5V LCDm6xvGanh dJebkhông hg94h5q5Về tg94h5q5Vhay đg94h5q5Vổi, mỗLCDm6xvGi dJebkhi anh tuyệtg94h5q5V vọnLCDm6xvGg, cg94h5q5Vô vg94h5q5Vẫn g94h5q5Vcó thểLCDm6xvG ng94h5q5Vhận g94h5q5Vra đưdJebợc. CôLCDm6xvG rấdJebt dJeblo NhiếpLCDm6xvG LCDm6xvGVũ ThịnhLCDm6xvG xdJebảy rdJeba chuyện,g94h5q5V thâm dJebchí g94h5q5Vcòn muống94h5q5V gọig94h5q5V LCDm6xvGcho LCDm6xvGanh, dJebnhưng khLCDm6xvGi lấyg94h5q5V điệdJebn thoạidJeb LCDm6xvGra LCDm6xvGấn sdJebố cdJebủa anhLCDm6xvG, cdJebô lại dLCDm6xvGo dự.

Cô LCDm6xvGcòn tLCDm6xvGư dJebcách gìg94h5q5V đểndJeb gọi chLCDm6xvGo g94h5q5Vanh đdJebây? LCDm6xvGĐến ng94h5q5Vụ hôndJeb không94h5q5Vg thểLCDm6xvG kiềmg94h5q5V chLCDm6xvGế kiLCDm6xvGa LCDm6xvGcũng g94h5q5Vbị dJebanh dJebcho rằngdJeb dJebcó LCDm6xvGdụng tâm kg94h5q5Vhác. VậydJeb tdJebhì cứg94h5q5V LCDm6xvGđể nghdJebĩ nhg94h5q5Vư tLCDm6xvGhế đi,g94h5q5V ĐàmdJeb TdJebĩnh củaLCDm6xvG quáLCDm6xvG khg94h5q5Vứ đLCDm6xvGã chếdJebt rồi,LCDm6xvG côg94h5q5V khôngLCDm6xvG muốn tLCDm6xvGạo chdJebo mLCDm6xvGình LCDm6xvGchút hdJeby vọngLCDm6xvG nàog94h5q5V nữa.

Vì bLCDm6xvGị sốtg94h5q5V g94h5q5Vnên LCDm6xvGy tá khôngdJeb cdJebho cg94h5q5Vô vềdJeb phg94h5q5Vòng bg94h5q5Vệnh, đứngLCDm6xvG ởdJeb LCDm6xvGbãi đỗg94h5q5V xdJebe cLCDm6xvGũng khg94h5q5Vông phảiLCDm6xvG cácdJebh, LCDm6xvGcuối cùngLCDm6xvG cg94h5q5Vô quyết địndJebh dJebvề nhà.g94h5q5V dJebCô cầndJeb phảig94h5q5V ngdJebủ, LCDm6xvGmấy ngLCDm6xvGày nadJeby ởLCDm6xvG bệg94h5q5Vnh viLCDm6xvGện côLCDm6xvG đềudJeb khôLCDm6xvGng được ngonLCDm6xvG giấdJebc, giờdJeb bịdJeb ốmLCDm6xvG lạidJeb cdJebàng tdJebhêm mệg94h5q5Vt mỏi.

Cũng mg94h5q5Vay còdJebn cg94h5q5Vó g94h5q5Vxe buýt LCDm6xvG chạy g94h5q5Vsuốt đêm,dJeb cg94h5q5Vó điềuLCDm6xvG khg94h5q5Vi đLCDm6xvGổi tuyếng94h5q5V hơg94h5q5Vi phiềndJeb mộtLCDm6xvG chút.g94h5q5V KhLCDm6xvGi g94h5q5Vcô vềdJeb đếg94h5q5Vn bLCDm6xvGên ngoài dJebkhu LCDm6xvGnhà mdJebình g94h5q5Vthì g94h5q5Vđã làdJeb LCDm6xvGhai giờg94h5q5V sLCDm6xvGáng. Quáng94h5q5V ănLCDm6xvG hag94h5q5Vi bênLCDm6xvG đườngg94h5q5V đdJebã dọnLCDm6xvG hàngdJeb cảg94h5q5V, chỉ còg94h5q5Vn qudJebán Integ94h5q5Vrnet vẫndJeb mởLCDm6xvG cdJebửa, g94h5q5Vánh dJebđèn từdJeb bênLCDm6xvG trdJebong hắtdJeb rg94h5q5Va mặLCDm6xvGt đLCDm6xvGường, khi dJebĐàm TĩnhdJeb điLCDm6xvG LCDm6xvGngang qdJebua, LCDm6xvGchỉ cóg94h5q5V mìng94h5q5Vh g94h5q5Vbóng g94h5q5Vcô đơnLCDm6xvG độc.

Cửa sắtg94h5q5V cLCDm6xvGủa kdJebhu nhàdJeb đã LCDm6xvGkhóa, nhưg94h5q5Vng nLCDm6xvGhững ngườiLCDm6xvG vềg94h5q5V mudJebộn đềug94h5q5V LCDm6xvGcó cLCDm6xvGách, côg94h5q5V quấLCDm6xvGn mộtLCDm6xvG gódJebc váyg94h5q5V vàdJebo hôngg94h5q5V LCDm6xvGđịnh trèo lêg94h5q5Vn. Vừag94h5q5V mớidJeb bág94h5q5Vm vàoLCDm6xvG dJeblan caLCDm6xvGn sdJebắt, giẫmdJeb g94h5q5Vchân LCDm6xvGlên g94h5q5Vô đầudJeb tiêLCDm6xvGn dJebthì LCDm6xvGcánh g94h5q5Vtay cô bịdJeb ngườig94h5q5V LCDm6xvGta tóg94h5q5Vm lấydJeb, khiếndJeb cLCDm6xvGô suýLCDm6xvGt nữadJeb g94h5q5Vhét lên.dJeb QuadJeby lg94h5q5Vại nhLCDm6xvGìn, cLCDm6xvGô trôg94h5q5Vng thấy NLCDm6xvGhiếp VLCDm6xvGũ g94h5q5VThịnh sắcLCDm6xvG mặtdJeb sLCDm6xvGa sg94h5q5Vầm, andJebh dJebhỏi: “CôdJeb địnhdJeb trdJebèo qua?”

Tại sag94h5q5Vo aLCDm6xvGnh lạig94h5q5V ởg94h5q5V đây?LCDm6xvG Xe củaLCDm6xvG aLCDm6xvGnh dLCDm6xvGừng ởdJeb LCDm6xvGcách đódJeb khdJebông xLCDm6xvGa, cóg94h5q5V lLCDm6xvGẽ LCDm6xvGanh đLCDm6xvGã ởg94h5q5V đâydJeb tg94h5q5Vừ g94h5q5Vlâu mdJebà côdJeb kg94h5q5Vhông đểg94h5q5V ý.

“Lên xe.g94h5q5V” g94h5q5VAnh dJebkéo cdJebô về phíag94h5q5V cg94h5q5Vhiếc xLCDm6xvGe, cg94h5q5Vô loạng94h5q5Vg choạngdJeb tdJebheo dJebsau. ĐếndJeb gầndJeb xg94h5q5Ve LCDm6xvGcô mLCDm6xvGới thấLCDm6xvGy g94h5q5Vcạnh g94h5q5Vxe LCDm6xvGtoàn LCDm6xvGđầu lọc dJebthuốc lá,dJeb ítdJeb nhấg94h5q5Vt cũndJebg LCDm6xvGhơn chLCDm6xvGục cg94h5q5Vái. CódJeb điềudJeb g94h5q5VNhiếp Vg94h5q5Vũ ThLCDm6xvGịnh cLCDm6xvGhưa g94h5q5Vbao giờ hútg94h5q5V thuốc,dJeb códJeb lẽLCDm6xvG LCDm6xvGanh g94h5q5Vvừa khéoLCDm6xvG đỗg94h5q5V xLCDm6xvGe ởLCDm6xvG đâdJeby thôi.

Cuối cùdJebng dJebcô giằLCDm6xvGng ra LCDm6xvG khỏi tag94h5q5Vy andJebh: “LCDm6xvGNhiếp VũdJeb Thịnh,dJeb g94h5q5Vanh thdJeba cdJebho LCDm6xvGtôi đi…”

Anh dJebdừng lại,LCDm6xvG nhưngLCDm6xvG tay g94h5q5V vẫn kdJebhông buônLCDm6xvGg, giọLCDm6xvGng điệug94h5q5V lạdJebnh lùng94h5q5Vg màLCDm6xvG châmdJeb biếmdJeb: “Bảyg94h5q5V ndJebăm trướLCDm6xvGc cg94h5q5Vô kLCDm6xvGhông tha dJeb cho tôidJeb, tạiLCDm6xvG sg94h5q5Vao g94h5q5Vbây gLCDm6xvGiờ tdJebôi lạdJebi phảg94h5q5Vi thg94h5q5Va g94h5q5Vcho cô?”

Nhiếp LCDm6xvGVũ dJebThịnh dJebhiện LCDm6xvGgiờ không cLCDm6xvGhỉ g94h5q5Vtàn nhdJebẫn mdJebà cònLCDm6xvG g94h5q5Vmừng LCDm6xvGgiận tLCDm6xvGhất thdJebường. CôdJeb vừadJeb mg94h5q5Vệt vg94h5q5Vừa buồnLCDm6xvG ngủ,dJeb không thểg94h5q5V chốdJebng ldJebại đượcdJeb sứcLCDm6xvG mạndJebh củaLCDm6xvG dJebanh, LCDm6xvGanh đẩydJeb cLCDm6xvGô vàdJebo ghdJebế g94h5q5Vsau, động94h5q5Vg LCDm6xvGtác rLCDm6xvGất tdJebhô bạo. dJebĐàm Tĩng94h5q5Vh cg94h5q5Vảm dJebgiác tốig94h5q5V nadJeby anLCDm6xvGh nhg94h5q5Vư mộtg94h5q5V coLCDm6xvGn ng94h5q5Vgười kháLCDm6xvGc dJebvậy. NhiếpLCDm6xvG Vg94h5q5Vũ TdJebhịnh dJebbảy năm LCDm6xvGsau g94h5q5Vvốn ddJebĩ đg94h5q5Vã lg94h5q5Và ngườg94h5q5Vi kLCDm6xvGhác, ng94h5q5Vhưng tốiLCDm6xvG LCDm6xvGnay anLCDm6xvGh ldJebại giốngdJeb g94h5q5Vnhư mộtg94h5q5V NhiếpdJeb Vũ ThịdJebnh thứdJeb bg94h5q5Va g94h5q5Vnữa. BdJebộ ddJebạng LCDm6xvGanh hệtdJeb nhưg94h5q5V mộdJebt kẻdJeb saLCDm6xvGy khưdJebớt, nhưg94h5q5Vng LCDm6xvGcô biếtdJeb dJebanh không hềdJeb dJebuống mộtLCDm6xvG giọtg94h5q5V rdJebượu nàog94h5q5V, cóLCDm6xvG điLCDm6xvGều, dưdJebờng g94h5q5Vnhư aLCDm6xvGnh đãg94h5q5V mấg94h5q5Vt đLCDm6xvGi lýLCDm6xvG trí.

Anh dJeblái g94h5q5Vxe dọcLCDm6xvG thLCDm6xvGeo đường cádJebi, khg94h5q5Vông LCDm6xvGbao lâLCDm6xvGu sag94h5q5Vu, dJebxe dJebđến mdJebột kháchdJeb g94h5q5Vsạn g94h5q5Vcao cấp.LCDm6xvG Ang94h5q5Vh ládJebi xLCDm6xvGe đg94h5q5Vến trdJebước cửa,LCDm6xvG nhân g94h5q5Vviên rdJeba g94h5q5Vmở cửa,g94h5q5V dJebanh xg94h5q5Vuống xeg94h5q5V, dJebcô cũg94h5q5Vng xuLCDm6xvGống tg94h5q5Vheo, dJebxe đượLCDm6xvGc nhândJeb vLCDm6xvGiên LCDm6xvGlái vào bãdJebi, cLCDm6xvGòn g94h5q5Vanh đig94h5q5V thẳngdJeb đdJebến qLCDm6xvGuầy lễdJeb tâg94h5q5Vn, dJeblấy g94h5q5Vchứng miLCDm6xvGnh thLCDm6xvGư bdJebảo muống94h5q5V tLCDm6xvGhuê mdJebột phòng g94h5q5Vcó giườngdJeb tdJebo. LễLCDm6xvG tg94h5q5Vân khóg94h5q5V xửLCDm6xvG dJebnói phg94h5q5Vòng g94h5q5Vgiường tdJebo đãdJeb hếtdJeb mg94h5q5Vất LCDm6xvGrồi, chỉg94h5q5V còn pdJebhòng chdJebo nhdJebững ngưdJebời hưởngLCDm6xvG tuầnLCDm6xvG trăngg94h5q5V mậg94h5q5Vt. LCDm6xvGCô ng94h5q5Vhân vg94h5q5Viền nhìng94h5q5V Đàmg94h5q5V TdJebĩnh, mỉg94h5q5Vm g94h5q5Vcười nói: “Thậtg94h5q5V g94h5q5Vra phònLCDm6xvGg LCDm6xvGtrăng mậtdJeb dJebchỉ đắtLCDm6xvG g94h5q5Vhơn phòngLCDm6xvG gig94h5q5Vường tg94h5q5Vo mg94h5q5Vột chLCDm6xvGút, dJebhơn nữag94h5q5V dJeblại có vg94h5q5Vị tríg94h5q5V tốtg94h5q5V, vLCDm6xvGô cùngdJeb dJebyên tĩnh.”

Nhiếp g94h5q5VVũ g94h5q5VThịnh nóig94h5q5V: “Vậyg94h5q5V lấy phòLCDm6xvGng đó.”

Suốt cảdJeb dJebquá trìnhg94h5q5V Đàm TĩnhdJeb chỉg94h5q5V dJebyên lLCDm6xvGặng, vàdJebo thanLCDm6xvGg máyg94h5q5V, vdJebào trLCDm6xvGong phòng,g94h5q5V bêng94h5q5V trg94h5q5Vong códJeb đg94h5q5Vĩa hg94h5q5Voa LCDm6xvGquả, dJebcó hoa hồngg94h5q5V, trêdJebn giườngLCDm6xvG còLCDm6xvGn rảiLCDm6xvG cánLCDm6xvGh g94h5q5Vhoa, đúngg94h5q5V ldJebà phdJebòng LCDm6xvGtrăng mật.LCDm6xvG RồLCDm6xvGi nhLCDm6xvGân LCDm6xvGviên lên đưdJeba chìg94h5q5Va khoLCDm6xvGá, ng94h5q5Vói rằngLCDm6xvG đãdJeb đỗdJeb xdJebe củag94h5q5V anLCDm6xvGh dJebở vịdJeb tg94h5q5Vrí AdJeb16 trênLCDm6xvG tầLCDm6xvGng g94h5q5Vhai bLCDm6xvGãi đỗ dJeb xe. NhiếpLCDm6xvG VLCDm6xvGũ LCDm6xvGThịnh dJebbo g94h5q5Vcho ng94h5q5Vhân viLCDm6xvGên mộtg94h5q5V cg94h5q5Vhút tidJebền, đóngg94h5q5V LCDm6xvGcửa lại.

Thấy Đàg94h5q5Vm Tg94h5q5Vĩnh vẫndJeb dJebsốt, anh LCDm6xvGmở g94h5q5Vtủ quầng94h5q5V g94h5q5Váo, lấLCDm6xvGy dJebáo choàng94h5q5Vg g94h5q5Vtắm đLCDm6xvGưa chg94h5q5Vo côg94h5q5V: “Đig94h5q5V tg94h5q5Vắm trg94h5q5Vước đi!”

Bồn tắmg94h5q5V rấtdJeb lớn,dJeb nLCDm6xvGhưng cô đLCDm6xvGã buồndJeb ngủdJeb dídJebp mắt,LCDm6xvG vộig94h5q5V vàngdJeb ngLCDm6xvGâm mìng94h5q5Vh vàog94h5q5V bg94h5q5Vồn g94h5q5Vnước nódJebng, g94h5q5Vthấy khoag94h5q5Vn khoái đếng94h5q5V mứLCDm6xvGc cóLCDm6xvG thLCDm6xvGể LCDm6xvGngủ dJebđược ngadJeby. Mặg94h5q5Vc áLCDm6xvGo chLCDm6xvGoàng tLCDm6xvGắm vàLCDm6xvGo, côdJeb bướdJebc LCDm6xvGra, thấydJeb NhiLCDm6xvGếp Vũ LCDm6xvG Thịnh đandJebg ngồidJeb dJebtrên sofdJeba. Dướig94h5q5V ánhLCDm6xvG đènLCDm6xvG, dángdJeb LCDm6xvGvẻ adJebnh vdJebẫn qug94h5q5Ven tLCDm6xvGhuộc dJebnhư thế, nhưngLCDm6xvG LCDm6xvGlại g94h5q5Vxa lg94h5q5Vạ xiếtg94h5q5V baodJeb, dJebcô đdJebột ng94h5q5Vhiên thấyg94h5q5V lòg94h5q5Vng dJebchùng xuống,LCDm6xvG g94h5q5Vdường g94h5q5Vnhư lạidJeb sắp g94h5q5V xao xuyến.

Đàm TĩLCDm6xvGnh dJeblặng lẽg94h5q5V đứngLCDm6xvG trước mặtg94h5q5V ag94h5q5Vnh, thấydJeb dJebanh ngẩngdJeb lên,g94h5q5V cdJebô nóidJeb: “MườiLCDm6xvG vạn.”

Anh thậtdJeb sựg94h5q5V khôngdJeb thể ngờdJeb côLCDm6xvG lạidJeb dJebmở miệngLCDm6xvG nóidJeb g94h5q5Vra hg94h5q5Vai chữLCDm6xvG nLCDm6xvGày, dJebchỉ bg94h5q5Viết ngg94h5q5Vơ ngácg94h5q5V ndJebhìn cô.

“Anh biếtg94h5q5V tôdJebi cầnLCDm6xvG tiền dJebmà, cLCDm6xvGó lg94h5q5Vẽ LCDm6xvGanh vẫnLCDm6xvG… vẫnLCDm6xvG còndJeb thíchg94h5q5V tôi.g94h5q5V LCDm6xvGVì tg94h5q5Vhế, hLCDm6xvGôm LCDm6xvGnay andJebh mdJebuốn gidJebữ tôdJebi g94h5q5Vlại cg94h5q5Vũng được thôLCDm6xvGi, tôiLCDm6xvG muốndJeb mưdJebời vạn.”

Sắc mặtg94h5q5V Nhiếpg94h5q5V Vg94h5q5Vũ Thịnhg94h5q5V lập tứcLCDm6xvG đổdJebi LCDm6xvGsang trLCDm6xvGắng bệg94h5q5Vch, khLCDm6xvGông LCDm6xvGcòn mộtdJeb giọtLCDm6xvG dJebmáu, vLCDm6xvGết bầg94h5q5Vm tímg94h5q5V dướLCDm6xvGi cằdJebm anhg94h5q5V còn cdJebhưa tanLCDm6xvG, lạLCDm6xvGi dJebsưng lêLCDm6xvGn, kLCDm6xvGhiến vẻdJeb dJebmặt ag94h5q5Vnh nhìLCDm6xvGn vôg94h5q5V cùngLCDm6xvG kLCDm6xvGỳ quái.dJeb Vg94h5q5Vào kdJebhoảnh khắc g94h5q5Vấy ĐLCDm6xvGàm TĩLCDm6xvGnh thdJebật sựdJeb ndJebghĩ aLCDm6xvGnh sẽdJeb bậtg94h5q5V dậg94h5q5Vy đáLCDm6xvGnh cô,dJeb vìLCDm6xvG áng94h5q5Vh mắtLCDm6xvG g94h5q5Vanh chợLCDm6xvGt trở nêng94h5q5V sắcg94h5q5V lạnhLCDm6xvG nhưg94h5q5V dLCDm6xvGao, tựag94h5q5V hg94h5q5Vồ mudJebốn khodJebét mLCDm6xvGột lg94h5q5Vỗ trêndJeb ngườidJeb cdJebô g94h5q5Vvậy. dJebNhưng cuốdJebi cùng g94h5q5Vanh kdJebhông làdJebm gg94h5q5Vì cả,dJeb chg94h5q5Vỉ nghig94h5q5Vến răngdJeb gằg94h5q5Vn tLCDm6xvGừng dJebchữ: “ĐàLCDm6xvGm TĩnLCDm6xvGh, côLCDm6xvG tg94h5q5Vưởng đến g94h5q5V giờ LCDm6xvGtôi dJebcòn đLCDm6xvGể côg94h5q5V mLCDm6xvGuốn dJebgì đượcdJeb nấyg94h5q5V sao?”

Dứt lg94h5q5Vời, ag94h5q5Vnh đứngdJeb dậy xôLCDm6xvG cửLCDm6xvGa LCDm6xvGbỏ điLCDm6xvG. VàodJeb g94h5q5Vthang máLCDm6xvGy anLCDm6xvGh mớg94h5q5Vi LCDm6xvGnhận rdJeba mìndJebh đandJebg ruLCDm6xvGn dJebrẩy. ĐidJebều hdJeboà trong LCDm6xvG thang mg94h5q5Váy thổig94h5q5V g94h5q5Vvù vLCDm6xvGù, khig94h5q5Vến dJebanh lg94h5q5Vạnh chưg94h5q5Va g94h5q5Vtừng thấy.dJeb dJebAnh g94h5q5Vđi thaLCDm6xvGng dJebmáy xdJebuống tận LCDm6xvGtầng hầmLCDm6xvG đểdJeb xg94h5q5Ve. VừdJeba ldJebên xedJeb, LCDm6xvGanh đãg94h5q5V lầndJeb dJebtìm hộpg94h5q5V cứug94h5q5V thương94h5q5Vg, dJebmở rLCDm6xvGa ldJebấy cặpg94h5q5V nhiệt độ,g94h5q5V bấg94h5q5Vy g94h5q5Vgiờ dJebmới ýg94h5q5V thLCDm6xvGức đượg94h5q5Vc mLCDm6xvGình đangdJeb làdJebm g94h5q5Vgì. VốnLCDm6xvG dJebdĩ LCDm6xvGanh địng94h5q5Vh đợig94h5q5V Đg94h5q5Vàm TĩLCDm6xvGnh tLCDm6xvGắm xong sdJebẽ xuốngdJeb lấg94h5q5Vy cặpdJeb nhiệdJebt độg94h5q5V lêdJebn đLCDm6xvGo xLCDm6xvGem LCDm6xvGcô cònLCDm6xvG sốLCDm6xvGt khôngdJeb. Nhưng94h5q5Vg gdJebiờ tìdJebm cặp nhiệLCDm6xvGt độg94h5q5V còLCDm6xvGn cóLCDm6xvG tLCDm6xvGác dụngdJeb gìg94h5q5V? CdJebòn íchLCDm6xvG gdJebì nữa?

Cặp dJebnhiệt độdJeb bịg94h5q5V g94h5q5Vanh siết chặtdJeb LCDm6xvGđến gdJebãy đôi,g94h5q5V tLCDm6xvGhuỷ tiLCDm6xvGnh g94h5q5Vcắm sâdJebu vàdJebo lònLCDm6xvGg bg94h5q5Vàn tLCDm6xvGay dJebanh, mdJebáu vàLCDm6xvG dJebthủy ng94h5q5Vgân ch xLCDm6xvGuống, ang94h5q5Vh cũng94h5q5Vg không94h5q5Vg thấydJeb đaLCDm6xvGu. Cuốig94h5q5V LCDm6xvGcùng câLCDm6xvGu nódJebi củadJeb ang94h5q5Vh chỉLCDm6xvG làdJeb mộg94h5q5Vt dJebtrò cười, hdJebay LCDm6xvGmột dJebnỗ lựg94h5q5Vc cg94h5q5Vhe đậg94h5q5Vy LCDm6xvGyếu ớt.dJeb LCDm6xvGTại sag94h5q5Vo LCDm6xvGcô dg94h5q5Vám g94h5q5Vmở dJebmiệng g94h5q5Vđòi tiềdJebn LCDm6xvGanh? g94h5q5VChính vìLCDm6xvG cô bg94h5q5Viết rõdJeb rằdJebng, đg94h5q5Vến tậnLCDm6xvG bâLCDm6xvGy gidJebờ, dJebanh vẫng94h5q5V sẽdJeb đểdJeb côLCDm6xvG muốg94h5q5Vn LCDm6xvGgì đưLCDm6xvGợc ndJebấy. CdJebô coidJeb mình làdJeb hàngLCDm6xvG LCDm6xvGhoá LCDm6xvGbán g94h5q5Vcho g94h5q5Vanh, lầdJebn trướcLCDm6xvG côdJeb đòiLCDm6xvG bg94h5q5Va g94h5q5Vvạn, lầnLCDm6xvG nàyg94h5q5V lg94h5q5Vại g94h5q5Vmuốn mườidJeb vạn. ChodJeb ddJebù vạLCDm6xvGn LCDm6xvGbất đắcLCDm6xvG dĩLCDm6xvG, g94h5q5Vcho ddJebù côg94h5q5V dJebthật sdJebự g94h5q5Vthiếu tiền,LCDm6xvG nhưdJebng tạiLCDm6xvG saLCDm6xvGo cg94h5q5Vô lạdJebi làm nhưLCDm6xvG thLCDm6xvGế, g94h5q5Vcứ g94h5q5Vnhư sLCDm6xvGợ g94h5q5Vrằng vẫng94h5q5V còng94h5q5V mộtdJeb chdJebút hdJebồi ứcg94h5q5V đẹLCDm6xvGp đẽdJeb nàodJeb đó,dJeb cứg94h5q5V ndJebhư sLCDm6xvGợ anh chưLCDm6xvGa tdJebhật sựdJeb LCDm6xvGnản dJeblòng vậy?

Anh vLCDm6xvGô cùndJebg hốg94h5q5Vi hận, saudJeb khLCDm6xvGi đidJeb lòLCDm6xvGng vòg94h5q5Vng trêdJebn đường,g94h5q5V tạLCDm6xvGi sadJebo lạLCDm6xvGi đếnLCDm6xvG chỗdJeb cg94h5q5Vô. Vg94h5q5Vì dJebbiết rằdJebng côg94h5q5V khôngLCDm6xvG còn chỗdJeb nàoLCDm6xvG khácdJeb nLCDm6xvGữa, màdJeb LCDm6xvGcô lạLCDm6xvGi đangg94h5q5V ốm.dJeb g94h5q5VKhi LCDm6xvGthấy cg94h5q5Vô địdJebnh g94h5q5Vtrèo rào,LCDm6xvG adJebnh khônLCDm6xvGg sao g94h5q5Vkìm đưLCDm6xvGợc, vộig94h5q5V ddJebập thuốdJebc chLCDm6xvGạy LCDm6xvGlại tg94h5q5Vóm lấyLCDm6xvG ngườig94h5q5V phụg94h5q5V nữdJeb dJebto LCDm6xvGgan kidJeba. dJebĐúng vLCDm6xvGậy, anh hg94h5q5Vút thuốLCDm6xvGc, gầng94h5q5V đâLCDm6xvGy anLCDm6xvGh mớig94h5q5V hút,LCDm6xvG bởiLCDm6xvG thựLCDm6xvGc sựLCDm6xvG dJebquá pLCDm6xvGhiền mudJebộn. LCDm6xvGAnh hốiLCDm6xvG hậng94h5q5V tạiLCDm6xvG sao lạiLCDm6xvG đưLCDm6xvGa côLCDm6xvG LCDm6xvGđến khácdJebh LCDm6xvGsạn, vdJebì biếtLCDm6xvG g94h5q5Vcô LCDm6xvGkhông cLCDm6xvGó ndJebơi g94h5q5Vnào đdJebể ngLCDm6xvGủ nLCDm6xvGữa. dJebAnh hốidJeb hậndJeb tại sg94h5q5Vao lạiLCDm6xvG thLCDm6xvGeo LCDm6xvGcô lêng94h5q5V phòndJebg, ang94h5q5Vh vốg94h5q5Vn LCDm6xvGchỉ địLCDm6xvGnh đdJebưa LCDm6xvGchìa g94h5q5Vkhoá phdJebòng rồidJeb điLCDm6xvG. Anh chLCDm6xvGỉ muốnLCDm6xvG đểg94h5q5V côdJeb tLCDm6xvGắm nướcg94h5q5V nóngg94h5q5V, dJebnhư vậLCDm6xvGy dJebcó LCDm6xvGtác dụng94h5q5Vg gig94h5q5Vúp LCDm6xvGhạ sốt.dJeb AnLCDm6xvGh đLCDm6xvGịnh cặpg94h5q5V nhiệt đdJebộ chdJebo LCDm6xvGcô rồidJeb sẽdJeb đi.g94h5q5V Dg94h5q5Vù LCDm6xvGsao adJebnh cũndJebg khôndJebg nLCDm6xvGên động94h5q5Vg dJeblòng thươdJebng xótg94h5q5V côdJeb, dJebbởi người dJeb phụ nữg94h5q5V nàyLCDm6xvG g94h5q5Vcó thểLCDm6xvG nắmg94h5q5V lLCDm6xvGấy cơg94h5q5V hg94h5q5Vội nhdJebỏ nLCDm6xvGhoi đódJeb đểLCDm6xvG g94h5q5Vgiáng cg94h5q5Vho dJebanh g94h5q5Vmột đòng94h5q5V tàg94h5q5Vn nhẫn nhất.

Cho dg94h5q5Vù bảg94h5q5Vy ndJebăm trướcLCDm6xvG vì nguyêdJebn nhg94h5q5Vân gdJebì thìg94h5q5V hiệnLCDm6xvG giờdJeb ang94h5q5Vh cũngg94h5q5V tig94h5q5Vn dJebchắc dJebít nhấtLCDm6xvG LCDm6xvGhồi đóLCDm6xvG LCDm6xvGcô cũndJebg nLCDm6xvGói mộg94h5q5Vt câu tg94h5q5Vhật ldJebòng, đódJeb lLCDm6xvGà côLCDm6xvG chdJebưa bdJebao gidJebờ yg94h5q5Vêu aLCDm6xvGnh. Năg94h5q5Vm đódJeb nếudJeb cg94h5q5Vô dJebcó cg94h5q5Vhút xíuLCDm6xvG tLCDm6xvGhật lòng vdJebới g94h5q5Vanh, hdJebẳn dJebhiện tLCDm6xvGại cdJebô đãg94h5q5V kLCDm6xvGhông tug94h5q5Vyệt g94h5q5Vtình đếnLCDm6xvG mứg94h5q5Vc đdJebem tg94h5q5Vình cLCDm6xvGảm trong quLCDm6xvGá dJebkhứ làmLCDm6xvG vdJebũ kg94h5q5Vhí đg94h5q5Vả thươngg94h5q5V g94h5q5Vanh. NLCDm6xvGụ hLCDm6xvGôn lúLCDm6xvGc cg94h5q5Vhiều giLCDm6xvGống nhưdJeb mộtdJeb dJebgiấc mộngg94h5q5V, anh cảLCDm6xvGm thấyLCDm6xvG cg94h5q5Văm ghLCDm6xvGét g94h5q5Vchính mìnhg94h5q5V, tg94h5q5Vại sadJebo mớig94h5q5V dJebcó cLCDm6xvGhút g94h5q5Vhy vLCDm6xvGọng LCDm6xvGmà dJebđã kỳdJeb LCDm6xvGvọng nLCDm6xvGhư vậy? dJebTại dJebsao dJeblại tựLCDm6xvG dốiLCDm6xvG mdJebình dốiLCDm6xvG ngườg94h5q5Vi rằngg94h5q5V cg94h5q5Vô cLCDm6xvGó nỗLCDm6xvGi kg94h5q5Vhổ bấLCDm6xvGt đắcdJeb dĩ?g94h5q5V TạidJeb sadJebo khi LCDm6xvGnhìn tLCDm6xvGhấy LCDm6xvGcô g94h5q5Vrơi nướcdJeb mắtdJeb, andJebh g94h5q5Vlại đaLCDm6xvGu lòng?

Nhiếp VũdJeb ThịnhLCDm6xvG, g94h5q5Vmày là dJeb thằng ngg94h5q5Vốc, ngốcg94h5q5V nhấtg94h5q5V thếg94h5q5V giớidJeb này.

Rốt cuộg94h5q5Vc đLCDm6xvGến badJebo giờdJeb mày mớiLCDm6xvG tỉnhg94h5q5V ra?