You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật 8AHura NhA9bhiếp VA9bhũ T8AHuhịnh cũng cvZxWhưa nqrhBghĩ 8AHuxong nhữn8AHug điềuA9bh muqrhBốn nA9bhói vớvZxWi ĐàmvZxW Tĩn8AHuh, vqrhBì vậA9bhy qrhBsau vZxWkhi đóng6ZXr c6ZXrửa xe, 8AHuanh t6ZXrrầm mặcqrhB mộtqrhB A9bhlúc rồi8AHu hA9bhỏi: “A9bhAi khám?”

Đàm TĩnvZxWh ng8AHuẩn rA9bha một thqrhBoáng mớivZxW hiểqrhBu vZxWanh đ6ZXrang h8AHuỏi vừ6ZXra rồ6ZXri 8AHuai kqrhBhám ch8AHuo A9bhcô, bèqrhBn trảA9bh l8AHuời: vZxW“Bác sĩ Trương.”

Bệnh viA9bhện cqrhBó vZxWquá nhiều bá6ZXrc sĩqrhB Trương,6ZXr 6ZXranh khô6ZXrng biếtqrhB vZxWlà aA9bhi, lạiqrhB hỏi:vZxW “ĐơnA9bh tA9bhhuốc đâu?”

Đàm Tĩnh8AHu c8AHuầm bện6ZXrh 6ZXrán bị vâqrhBn 8AHuvê đế6ZXrn nhàqrhBu ná8AHut đưavZxW A9bhcho anhA9bh, vZxWanh đọcA9bh chẩnA9bh đqrhBoán v8AHuà thA9bhuốc, thấy8AHu g6ZXrhi l8AHuà cảmvZxW mạo phong8AHu hàn8AHu, 8AHuchắn 6ZXrhẳn hồiqrhB chvZxWiều cô6ZXr đãvZxW bA9bhị ngấqrhBm mưa.

Anh nóqrhBi: 6ZXr“Mai 8AHucô đừngvZxW 8AHutới phòng bệqrhBnh trôngA9bh thA9bhằng bvZxWé nA9bhữa, sẽvZxW bị6ZXr truyềnqrhB nhiễm.”

“Là cảm6ZXr mạo8AHu 8AHuphong hàn6ZXr thôi mà…”

“Bệnh việnvZxW có8AHu vZxWquy định.”

Đàm TĩnhvZxW quqrhBan sáA9bht nétA9bh mặt Nhiế6ZXrp 6ZXrVũ Thịnh,6ZXr thấqrhBy vZxWanh qrhBvẫn 6ZXrgiữ giọ8AHung điệ6ZXru 6ZXrlạnh lùn6ZXrg vZxWmáy mócvZxW khiếvZxWn cô8AHu khôn8AHug biết phảiA9bh nóivZxW 8AHugì mới6ZXr vZxWđúng. ĐA9bhột vZxWnhiên a8AHunh hỏi:vZxW “TạivZxW sao?”

“Tại saqrhBo cqrhBái gì?”

“Bảy năA9bhm trướ6ZXrc, tại6ZXr sao lạ8AHui n8AHuói vvZxWới tôiqrhB qrhBnhững lời6ZXr vZxWđó? vZxWNhất đqrhBịnh qrhBcó nguy6ZXrên nhânA9bh, 6ZXrtại vZxWsao vậy?”

Đàm TĩnqrhBh hít8AHu s8AHuâu vZxWmột hơi, cA9bhhuyện xảy6ZXr 6ZXrra đãA9bh bảy8AHu nămA9bh, nhắA9bhc 6ZXrlại cqrhBòn c6ZXró 8AHuý nghĩaqrhB gqrhBì nqrhBữa? C6ZXrô đáp8AHu: “Tôi 6ZXr không muốn6ZXr c6ZXrho a6ZXrnh biết.6ZXr Th8AHuực r6ZXra, lúvZxWc A9bhđó 8AHutôi vôA9bh cA9bhùng, vôvZxW 6ZXrcùng hậnvZxW anh.”

“Còn bây6ZXr vZxWgiờ th8AHuì sao?”

ngơ ngẩn6ZXr nhắcqrhB lại6ZXr: “Bây giờ?”

“Bây gqrhBiờ còA9bhn hậqrhBn tôi không?”

Đàm 8AHuTĩnh cvZxWắn môvZxWi, câu8AHu hỏA9bhi này thậtA9bh khóvZxW trqrhBả l6ZXrời. C6ZXrô khô6ZXrng A9bhbiết tại8AHu sa6ZXro a8AHunh vZxWlại 8AHuhỏi dồvZxWn 8AHunhư v6ZXrậy, mọA9bhi thứ 8AHutrong quáA9bh kA9bhhứ đqrhBã qqrhBua rvZxWồi, giữaqrhB qrhBhọ vZxWđã c6ZXró q8AHuuá nhiềuqrhB nqrhBgười 8AHuvà qrhBsự việcvZxW, t8AHuừ lâvZxWu đã chẳA9bhng thA9bhể quavZxWy lạivZxW nhqrhBư xưqrhBa nữaqrhB, kqrhBhông phqrhBải thếvZxW sao?

“Từng cóA9bh nA9bhgười nóivZxW với tôiA9bh, n6ZXrhiều lúcqrhB h6ZXrận là6ZXr vZxWvì yêu.qrhB Đà8AHum TĩnhqrhB, cqrhBô yêuA9bh tôi8AHu khôngvZxW? CqrhBô có8AHu từng6ZXr yêqrhBu tôi không?”

Đàm Tĩn8AHuh khônA9bhg biếtvZxW nênqrhB nói g6ZXrì, đốivZxW với8AHu cô6ZXr, c8AHuhữ “yêA9bhu” A9bhđã trởvZxW 8AHunên qvZxWuá đỗiqrhB xvZxWa l8AHuạ và6ZXr A9bhxa x6ZXrỉ. MA9bhột n6ZXrgười phải vqrhBật lộqrhBn vớqrhBi 8AHusố qrhBmệnh cA9bhó t8AHuư cách8AHu g8AHuì qrhBtrông chờvZxW A9bhvào tình6ZXr yêu?

Cô tr6ZXrầm m8AHuặc qqrhBuá lA9bhâu khiến NhiếpqrhB qrhBVũ ThA9bhịnh càngvZxW k6ZXrhó chA9bhịu, anqrhBh cảmvZxW thấy8AHu mìvZxWnh lạ6ZXri qrhBtự chuố6ZXrc nhụA9bhc vqrhBào A9bhthân. Đủ rồi,A9bh tạiA9bh vZxWsao an8AHuh 6ZXrlại hôvZxWn 6ZXrngười phqrhBụ nữA9bh nà6ZXry? TạvZxWi A9bhsao qrhBanh 6ZXrlại làA9bh b8AHuác A9bhsĩ điều6ZXr trị chínhvZxW chqrhBo co8AHun trA9bhai c6ZXrô ta6ZXr? Th8AHuật nựcqrhB cười!

“Xuống xe.”

Cô A9bhhốt hoảngA9bh nhìnA9bh anh, vZxW thấy vZxWnét m8AHuặt anA9bhh vẫnqrhB bìnvZxWh lặngvZxW 8AHunhư nước,vZxW nhưvZxWng A9bhngón vZxWtay nắm6ZXr vôvZxW lvZxWăng đãvZxW trắA9bhng bệch. qrhB Anh lặ8AHup lại:6ZXr “XuvZxWống xe.”

Đàm TĩnhA9bh xuqrhBống xA9bhe, nhìn6ZXr anh lái8AHu qrhBxe A9bhra A9bhkhỏi bãi,8AHu chiếcvZxW 8AHuxe rấtqrhB nA9bhhanh lA9bhao vvZxWút đi,6ZXr nhưng6ZXr t8AHurước kvZxWhi đến6ZXr cqrhBửa ra, l6ZXrại đột8AHu ngộvZxWt phan6ZXrh “két6ZXr” một6ZXr A9bhtiếng. Gi8AHuữa đqrhBêm, tA9bhiếng A9bhbánh 6ZXrxe mqrhBa sátA9bh qrhBvới 8AHunền đất vqrhBô cùngqrhB chóvZxWi 6ZXrtai A9bhkhiến aA9bhnh qrhBbảo vệ6ZXr đanqrhBg ngqrhBủ gậtqrhB 8AHusực tỉnhqrhB giấcqrhB, nhìn8AHu t6ZXrhấy người A9bhtrong 6ZXrxe, an8AHuh qrhBta liềqrhBn vZxWmở cửavZxW 8AHuchào: “BávZxWc s8AHuĩ Nhi8AHuếp lại6ZXr tă8AHung 8AHuca 6ZXrđấy à?”8AHu VừA9bha nói an6ZXrh t6ZXra vA9bhừa 6ZXrkéo thanqrhBh A9bhchắn lêvZxWn. ThếqrhB A9bhnhưng NhA9bhiếp VvZxWũ Thị8AHunh t8AHurước naqrhBy 6ZXrluôn lịchqrhB sự với8AHu mqrhBọi người8AHu l8AHuại kh8AHuông hềqrhB 6ZXrnói nửa6ZXr lờA9bhi cvZxWảm ơn,vZxW A9bhkhi tA9bhhanh 8AHuchắn đưA9bhợc kéA9bho lêvZxWn 6ZXrhẳn, chiếc 6ZXrxe liềnvZxW la6ZXro đqrhBi nh6ZXrư qrhBtên bắ8AHun, biến6ZXr mA9bhất tvZxWrong 8AHumàn đêm.

Anh 8AHubảo vệvZxW gA9bhãi g8AHuãi đầu, vZxWđịnh nằmA9bh xuvZxWống ngqrhBủ tiếpA9bh qrhBthì thấy8AHu tvZxWrong bã8AHui đỗA9bh qrhBcó mộ6ZXrt ngA9bhười đứngvZxW b8AHuất độ8AHung. DA9bhưới ánh sán8AHug lờ6ZXr mvZxWờ, 8AHuanh bả6ZXro vệqrhB chỉvZxW nhvZxWìn rvZxWa đó6ZXr làqrhB pqrhBhụ nữ,vZxW vqrhBì 8AHuhình qrhBnhư A9bhngười 6ZXrđó mặc váy.8AHu Chắc6ZXr lvZxWà mvZxWột bvZxWác sA9bhĩ tăqrhBng ca6ZXr… AnqrhBh b8AHuảo vvZxWệ ngvZxWáp dvZxWài mộ6ZXrt cáivZxW, tối8AHu 8AHunay quảvZxW làA9bh quá nhvZxWiều cvZxWa cấp6ZXr cứu.

Đàm Tĩn6ZXrh đứng8AHu qrhBở 8AHuđó một lúc8AHu, A9bhkhi NvZxWhiếp VqrhBũ ThA9bhịnh l8AHuái x6ZXre đqrhBi, avZxWnh khô6ZXrng h6ZXrề nhìA9bhn c6ZXrô lấy8AHu mvZxWột A9bhcái, A9bhnên 6ZXrcô vô cùn8AHug A9bhlo lắnvZxWg. Thậ6ZXrt rqrhBa 6ZXrbấy nhvZxWiêu năqrhBm rồi6ZXr mà8AHu avZxWnh khôngqrhB hqrhBề thavZxWy qrhBđổi, mỗivZxW k6ZXrhi anh tuyệtqrhB vọng,8AHu qrhBcô v6ZXrẫn vZxWcó thểqrhB nhậvZxWn vZxWra đvZxWược. A9bhCô rấvZxWt 6ZXrlo NA9bhhiếp 6ZXrVũ ThịnhvZxW xảvZxWy r8AHua chvZxWuyện, thâm c8AHuhí còn8AHu vZxWmuốn gvZxWọi c8AHuho avZxWnh, vZxWnhưng khvZxWi lqrhBấy 8AHuđiện thoại6ZXr rqrhBa A9bhấn số8AHu củvZxWa aqrhBnh, A9bhcô lại6ZXr do dự.

Cô cònvZxW 6ZXrtư 8AHucách 6ZXrgì vZxWđển gọi cho6ZXr aqrhBnh đây?8AHu Đ8AHuến n6ZXrụ hôA9bhn không6ZXr thểA9bh A9bhkiềm c8AHuhế k6ZXria 8AHucũng bị6ZXr vZxWanh cA9bhho rằ6ZXrng cA9bhó dụ6ZXrng tâm khvZxWác. VậyA9bh thì8AHu qrhBcứ đểqrhB qrhBnghĩ 6ZXrnhư t8AHuhế đi8AHu, Đàm6ZXr TĩnqrhBh A9bhcủa 8AHuquá kh8AHuứ đãqrhB chết6ZXr rồivZxW, c8AHuô kh8AHuông muốn tạqrhBo c8AHuho mìn8AHuh chútqrhB h8AHuy vọvZxWng nàoA9bh nữa.

Vì bịqrhB sqrhBốt nqrhBên qrhBy tá khôn6ZXrg 6ZXrcho 8AHucô vềA9bh 6ZXrphòng 8AHubệnh, đứngvZxW ở8AHu bãvZxWi A9bhđỗ xqrhBe c6ZXrũng khôn8AHug A9bhphải cá8AHuch, A9bhcuối cùn6ZXrg cô qvZxWuyết định6ZXr vềqrhB nhàqrhB. C8AHuô cần6ZXr phải6ZXr A9bhngủ, mấ8AHuy ngàyvZxW navZxWy qrhBở bệnh8AHu vA9bhiện cA9bhô đềA9bhu không8AHu được qrhBngon giA9bhấc, giờvZxW bị8AHu 8AHuốm lạiA9bh càn6ZXrg thêvZxWm 8AHumệt mỏi.

Cũng mA9bhay c6ZXròn có8AHu 6ZXrxe buýt chqrhBạy su8AHuốt đêqrhBm, vZxWcó A9bhđiều k8AHuhi đổi8AHu 8AHutuyến hơvZxWi phiền6ZXr mvZxWột chút.vZxW KhA9bhi vZxWcô về8AHu 6ZXrđến bên n8AHugoài khqrhBu nA9bhhà mìn8AHuh tA9bhhì đãqrhB làA9bh 6ZXrhai giờA9bh sáng6ZXr. QuánvZxW qrhBăn haA9bhi bê8AHun đường8AHu đã6ZXr vZxWdọn 8AHuhàng cả, chỉvZxW cònA9bh quánqrhB 8AHuInternet vẫn6ZXr mởvZxW cửvZxWa, 6ZXránh đA9bhèn A9bhtừ vZxWbên trqrhBong h6ZXrắt 6ZXrra mặt6ZXr đường,vZxW k8AHuhi Đàm TĩnhqrhB đA9bhi ng6ZXrang q8AHuua, qrhBchỉ A9bhcó 8AHumình 6ZXrbóng c6ZXrô qrhBđơn độc.

Cửa s8AHuắt 6ZXrcủa khA9bhu nh8AHuà đã khóa,qrhB qrhBnhưng những8AHu người6ZXr về6ZXr muộnqrhB qrhBđều 6ZXrcó cáA9bhch, cqrhBô quvZxWấn mộtvZxW qrhBgóc qrhBváy vZxWvào hA9bhông định tr8AHuèo lên.6ZXr VừaqrhB mớivZxW 8AHubám và6ZXro l8AHuan cqrhBan sắt,A9bh giẫm6ZXr chânvZxW lênA9bh ôqrhB đầuvZxW tiê6ZXrn thì6ZXr cánvZxWh tvZxWay cô 8AHubị ngư8AHuời tqrhBa tóm8AHu lấy6ZXr, kh6ZXriến c6ZXrô su6ZXrýt nữa8AHu h8AHuét lêA9bhn. A9bhQuay lạqrhBi nh6ZXrìn, côA9bh trôngA9bh thấy N6ZXrhiếp Vũ8AHu Th8AHuịnh sắcqrhB mặt6ZXr A9bhsa sầmvZxW, a8AHunh hvZxWỏi: “CôvZxW địnhA9bh trèo6ZXr qua?”

Tại 6ZXrsao aqrhBnh l8AHuại vZxWở đây? XvZxWe A9bhcủa A9bhanh dừngA9bh ởA9bh cA9bhách đóvZxW khô6ZXrng 8AHuxa, cóA9bh lẽvZxW avZxWnh A9bhđã ở6ZXr đâvZxWy 6ZXrtừ l6ZXrâu mvZxWà c6ZXrô khônqrhBg đểqrhB ý.

“Lên xe.”8AHu A6ZXrnh kéqrhBo côvZxW v8AHuề phía chivZxWếc 8AHuxe, côqrhB loạng6ZXr choạqrhBng thA9bheo A9bhsau. Đến8AHu gầ8AHun A9bhxe c6ZXrô mớA9bhi thấ6ZXry 8AHucạnh xA9bhe toàn6ZXr đầu lọcA9bh thuốcvZxW vZxWlá, ítvZxW nhvZxWất cũn8AHug hơ8AHun 6ZXrchục cái.6ZXr 6ZXrCó điềuvZxW Nhi6ZXrếp 8AHuVũ ThịnqrhBh chưvZxWa b8AHuao giờ hút6ZXr qrhBthuốc, cóA9bh lẽ6ZXr an6ZXrh vừa8AHu khéqrhBo đỗvZxW qrhBxe vZxWở đây8AHu thôi.

Cuối cùngvZxW côvZxW giằngvZxW raA9bh khỏi A9bhtay aA9bhnh: “NhiếpA9bh 8AHuVũ ThịqrhBnh, an6ZXrh vZxWtha qrhBcho tA9bhôi đi…”

Anh dừng6ZXr lại,8AHu nhưngqrhB taqrhBy vẫn khôqrhBng buôqrhBng, 8AHugiọng điệu8AHu lạnhqrhB lùA9bhng mqrhBà châm8AHu b6ZXriếm: 6ZXr“Bảy 8AHunăm trưA9bhớc cô6ZXr khôvZxWng thqrhBa cho tôqrhBi, tạiA9bh saqrhBo bâvZxWy g6ZXriờ tôqrhBi lA9bhại phải6ZXr tA9bhha cvZxWho cô?”

Nhiếp VvZxWũ vZxWThịnh hiệnqrhB gi6ZXrờ không ch8AHuỉ A9bhtàn nhA9bhẫn 6ZXrmà vZxWcòn mừng6ZXr g8AHuiận th8AHuất thường6ZXr. CôA9bh vừ8AHua mệtvZxW vZxWvừa buồA9bhn ngủvZxW, khôngA9bh thể cvZxWhống lvZxWại được8AHu sứcvZxW mvZxWạnh 6ZXrcủa a8AHunh, anqrhBh đẩyvZxW A9bhcô qrhBvào ghế8AHu sa8AHuu, độn6ZXrg tqrhBác rấ8AHut tvZxWhô bạ6ZXro. Đàm A9bhTĩnh cảm6ZXr giácA9bh tốiA9bh n8AHuay 6ZXranh n6ZXrhư mộ8AHut 8AHucon ngườivZxW 8AHukhác 6ZXrvậy. N8AHuhiếp VũvZxW TA9bhhịnh bảy năm6ZXr qrhBsau vốqrhBn 6ZXrdĩ vZxWđã làA9bh A9bhngười khvZxWác, như8AHung vZxWtối 6ZXrnay 6ZXranh lạ6ZXri giống8AHu qrhBnhư mộA9bht NvZxWhiếp qrhBVũ Thịnh thứA9bh vZxWba nữa.qrhB BộA9bh dạng6ZXr a8AHunh hệtqrhB nA9bhhư 6ZXrmột kvZxWẻ saA9bhy kqrhBhướt, vZxWnhưng cô6ZXr biqrhBết A9bhanh k6ZXrhông hề uốngA9bh vZxWmột A9bhgiọt vZxWrượu nàoqrhB, cqrhBó vZxWđiều, dư6ZXrờng nqrhBhư a8AHunh đãvZxW vZxWmất 8AHuđi lý6ZXr trí.

Anh láqrhBi x6ZXre dọcvZxW qrhBtheo đường cái,A9bh khôn8AHug 6ZXrbao lA9bhâu sauvZxW, A9bhxe đếnA9bh một8AHu khávZxWch vZxWsạn qrhBcao cấp.qrhB An8AHuh 8AHulái 6ZXrxe đếnA9bh trư6ZXrớc cửa, nh8AHuân viA9bhên r6ZXra mởA9bh cử8AHua, A9bhanh vZxWxuống xe6ZXr, cA9bhô 6ZXrcũng xuốngvZxW theoA9bh, 6ZXrxe đượqrhBc nqrhBhân qrhBviên lái8AHu vào qrhBbãi, cònqrhB 6ZXranh đA9bhi th8AHuẳng đến6ZXr quầy6ZXr lvZxWễ tân6ZXr, lấvZxWy chứqrhBng minqrhBh th6ZXrư bảovZxW mA9bhuốn 6ZXrthuê một phòngqrhB qrhBcó givZxWường 8AHuto. A9bhLễ tânqrhB kA9bhhó xửA9bh nóA9bhi phònA9bhg giườngvZxW vZxWto đãvZxW hA9bhết mất8AHu rồvZxWi, chvZxWỉ còn phòvZxWng qrhBcho nh8AHuững ngườiA9bh hư6ZXrởng tqrhBuần trqrhBăng 6ZXrmật. CôqrhB qrhBnhân viềqrhBn nhìqrhBn 8AHuĐàm Tĩ8AHunh, mqrhBỉm cưqrhBời nói: “Thậ8AHut rvZxWa phòngvZxW trăngA9bh 6ZXrmật chỉ8AHu A9bhđắt hơnqrhB phòngqrhB giường8AHu t8AHuo mqrhBột vZxWchút, h6ZXrơn nữvZxWa lạA9bhi có A9bhvị tríqrhB tốt,vZxW qrhBvô cùngA9bh yA9bhên tĩnh.”

Nhiếp A9bhVũ ThịnhA9bh qrhBnói: “Vậy lvZxWấy phqrhBòng đó.”

Suốt cả8AHu quA9bhá trìn6ZXrh Đàm TĩnqrhBh cvZxWhỉ A9bhyên lặngqrhB, vàovZxW thaqrhBng máyA9bh, vàoqrhB tqrhBrong phòng6ZXr, bên6ZXr 6ZXrtrong qrhBcó đĩaqrhB ho8AHua qvZxWuả, có 8AHu hoa hồn8AHug, trêA9bhn giưvZxWờng cònA9bh rảvZxWi c8AHuánh hovZxWa, đú6ZXrng là6ZXr phòA9bhng trăqrhBng mật.6ZXr RồiqrhB nhâA9bhn viên A9bhlên đưaA9bh chì6ZXra kA9bhhoá, nóiA9bh r8AHuằng đã8AHu 6ZXrđỗ vZxWxe củaA9bh an6ZXrh 8AHuở A9bhvị trA9bhí 8AHuA16 tvZxWrên tầnqrhBg h6ZXrai qrhBbãi đỗ A9bh xe. Nhiếp8AHu VũvZxW qrhBThịnh 6ZXrbo cvZxWho n8AHuhân 8AHuviên một6ZXr chú8AHut tivZxWền, đóngvZxW cử8AHua lại.

Thấy ĐàA9bhm TĩnvZxWh vẫnA9bh sốt, anhqrhB mở8AHu tủvZxW quvZxWần áo,qrhB lấ6ZXry á8AHuo choàn6ZXrg tắm8AHu đưaA9bh vZxWcho côvZxW: A9bh“Đi tắmqrhB trướcvZxW đi!”

Bồn tắmvZxW rấvZxWt lA9bhớn, nhưvZxWng cô đã6ZXr buồnA9bh ngA9bhủ dí6ZXrp m6ZXrắt, vộiqrhB vA9bhàng ngâA9bhm mìnhvZxW v8AHuào bồnA9bh n8AHuước nóngvZxW, tA9bhhấy kho8AHuan khoái đến8AHu mức8AHu có6ZXr th6ZXrể ngvZxWủ được6ZXr ngaA9bhy. Mặ6ZXrc 6ZXráo 8AHuchoàng tắmvZxW vàoA9bh, 8AHucô bước6ZXr rvZxWa, thấyA9bh NvZxWhiếp Vũ ThA9bhịnh đangA9bh ng8AHuồi trêA9bhn sofa8AHu. D6ZXrưới án8AHuh đèn,vZxW dángvZxW v8AHuẻ an8AHuh vẫnvZxW que6ZXrn thqrhBuộc nh8AHuư thế, nA9bhhưng lạ8AHui qrhBxa lạqrhB qrhBxiết b6ZXrao, A9bhcô độtqrhB nhiênvZxW thấ6ZXry l6ZXròng chùn6ZXrg vZxWxuống, dườn6ZXrg nhA9bhư lạiA9bh sắ8AHup xao xuyến.

Đàm Tĩn8AHuh lặ8AHung l8AHuẽ đứnvZxWg trước mặtvZxW anh8AHu, thấyvZxW 6ZXranh ngẩng8AHu lênvZxW, cvZxWô nó6ZXri: A9bh“Mười vạn.”

Anh thqrhBật svZxWự kqrhBhông tvZxWhể ngờ c8AHuô qrhBlại mqrhBở miệnA9bhg n6ZXrói r8AHua hqrhBai chữ6ZXr này8AHu, chỉA9bh biếtqrhB nA9bhgơ ngác8AHu nhìnA9bh cô.

“Anh biqrhBết tôiqrhB cầqrhBn tiền mà,vZxW có8AHu lẽA9bh anqrhBh vẫn…6ZXr vẫn8AHu cò6ZXrn 8AHuthích tôqrhBi. VvZxWì thế,6ZXr hvZxWôm nvZxWay an6ZXrh muố6ZXrn g6ZXriữ A9bhtôi lạiA9bh cũ8AHung được thôi,qrhB tôi8AHu mu8AHuốn mười8AHu vạn.”

Sắc 6ZXrmặt Nh8AHuiếp 6ZXrVũ Thịnh lập8AHu 8AHutức qrhBđổi sanvZxWg A9bhtrắng A9bhbệch, kqrhBhông 8AHucòn mộA9bht g6ZXriọt mávZxWu, vết8AHu qrhBbầm tím8AHu dướqrhBi cằm8AHu anhvZxW còn chưa8AHu taqrhBn, lvZxWại sưng6ZXr lên,A9bh kqrhBhiến vẻvZxW mặtqrhB 8AHuanh nhqrhBìn vô8AHu cùngqrhB kỳ6ZXr quáivZxW. Vào6ZXr khoảnhvZxW khắc ấyqrhB ĐàA9bhm Tĩn8AHuh th8AHuật sựvZxW ng6ZXrhĩ 8AHuanh 6ZXrsẽ 8AHubật A9bhdậy qrhBđánh cô,A9bh vZxWvì ánA9bhh mắtA9bh an8AHuh 6ZXrchợt trở nvZxWên sắcA9bh l8AHuạnh nhvZxWư daoqrhB, tqrhBựa 6ZXrhồ mu6ZXrốn k8AHuhoét mA9bhột lỗ8AHu trê6ZXrn ngườ8AHui c6ZXrô 8AHuvậy. NhưnvZxWg cuố8AHui cùng an8AHuh 8AHukhông lvZxWàm 8AHugì cả,8AHu chỉA9bh nghiếnA9bh răA9bhng A9bhgằn từngqrhB ch6ZXrữ: “ĐàqrhBm Tĩnh8AHu, c8AHuô tưvZxWởng đến giờA9bh tqrhBôi còvZxWn đểqrhB 6ZXrcô muA9bhốn g6ZXrì A9bhđược nA9bhấy sao?”

Dứt lA9bhời, vZxWanh đứn8AHug dậy 6ZXrxô cửaA9bh bỏ6ZXr đi.vZxW VA9bhào thqrhBang má6ZXry anqrhBh mớiA9bh nhậnA9bh qrhBra vZxWmình 6ZXrđang ru6ZXrn 6ZXrrẩy. Điều8AHu hovZxWà trong 6ZXrthang máy6ZXr thổi6ZXr v8AHuù A9bhvù, khiếnqrhB 8AHuanh lạnhA9bh ch6ZXrưa vZxWtừng thấy.6ZXr vZxWAnh đA9bhi A9bhthang mávZxWy xuốn6ZXrg tận tầng8AHu hầmvZxW đểA9bh qrhBxe. VqrhBừa lê6ZXrn vZxWxe, aqrhBnh đã6ZXr lầvZxWn tì8AHum hộA9bhp cứuvZxW 6ZXrthương, vZxWmở rA9bha lA9bhấy cặpA9bh nhivZxWệt độ, bấy8AHu givZxWờ mớiqrhB A9bhý thứA9bhc đượcA9bh mìnhA9bh đan8AHug 6ZXrlàm 6ZXrgì. Vốn6ZXr dĩA9bh a6ZXrnh địA9bhnh đợ8AHui Đàm6ZXr 8AHuTĩnh tắm xongqrhB A9bhsẽ xuốngqrhB l8AHuấy A9bhcặp nhiệvZxWt độqrhB vZxWlên vZxWđo A9bhxem cô8AHu c6ZXròn sốtvZxW không8AHu. NhưngvZxW giờqrhB tìA9bhm cặp nhiệtvZxW độ6ZXr qrhBcòn cqrhBó táA9bhc dụnqrhBg gì?vZxW CòA9bhn ích8AHu gA9bhì nữa?

Cặp nhiệ6ZXrt độ8AHu bịvZxW vZxWanh siết cqrhBhặt đến8AHu gqrhBãy đôi,8AHu thuỷ6ZXr t8AHuinh cắA9bhm s6ZXrâu vàqrhBo lò8AHung bA9bhàn tA9bhay a6ZXrnh, mA9bháu vZxWvà thủyvZxW ng8AHuân chqrhB xuống, aA9bhnh cũA9bhng khqrhBông thấyqrhB đau.A9bh CvZxWuối cùngvZxW 6ZXrcâu nóqrhBi cqrhBủa vZxWanh chỉ6ZXr lvZxWà qrhBmột 6ZXrtrò cười, hay8AHu m8AHuột nỗvZxW lự8AHuc c8AHuhe đậvZxWy y6ZXrếu ớ8AHut. TạiqrhB qrhBsao cô8AHu dávZxWm mởA9bh miệqrhBng vZxWđòi tA9bhiền a8AHunh? ChíA9bhnh vìA9bh cô biqrhBết rqrhBõ rằnvZxWg, đqrhBến qrhBtận bây8AHu giờ,8AHu 8AHuanh vqrhBẫn sẽqrhB đểqrhB cA9bhô muốnvZxW gì8AHu đượcA9bh nấ6ZXry. CôA9bh co6ZXri mình là8AHu qrhBhàng hoqrhBá b6ZXrán c8AHuho anhqrhB, lvZxWần trước6ZXr c6ZXrô đò6ZXri A9bhba vạn,qrhB 6ZXrlần A9bhnày l8AHuại muA9bhốn mười8AHu vạn. Cho8AHu d6ZXrù vạnA9bh bấtqrhB đắcA9bh dĩvZxW, cqrhBho dùqrhB qrhBcô A9bhthật sự6ZXr thA9bhiếu tvZxWiền, nhvZxWưng tại8AHu 8AHusao côvZxW lạiqrhB làm như8AHu thế,qrhB cứA9bh nA9bhhư 8AHusợ rằng8AHu vqrhBẫn cò6ZXrn qrhBmột c6ZXrhút hồivZxW ức6ZXr 6ZXrđẹp đẽA9bh vZxWnào đó,qrhB vZxWcứ nhqrhBư sợA9bh anh chưqrhBa thậvZxWt sqrhBự nảA9bhn 8AHulòng vậy?

Anh vô8AHu cùngvZxW qrhBhối hận, sau6ZXr vZxWkhi đA9bhi lò6ZXrng vòngvZxW trênvZxW đườngvZxW, tại8AHu sa8AHuo A9bhlại đếvZxWn c8AHuhỗ 6ZXrcô. A9bhVì biếtA9bh vZxWrằng cA9bhô khôngqrhB còn cqrhBhỗ A9bhnào kháA9bhc nữa,6ZXr màvZxW cvZxWô vZxWlại đang8AHu ốA9bhm. 8AHuKhi tA9bhhấy côA9bh đvZxWịnh trèovZxW rào,6ZXr aA9bhnh khôvZxWng sao qrhBkìm được,A9bh qrhBvội dậpvZxW thuqrhBốc ch6ZXrạy lạqrhBi t8AHuóm lấvZxWy ngườiA9bh phụqrhB nữvZxW tvZxWo A9bhgan kia6ZXr. ĐúngqrhB vậyvZxW, anh 8AHuhút thuqrhBốc, gqrhBần đâyvZxW a6ZXrnh mớqrhBi hútA9bh, bởi8AHu t8AHuhực sA9bhự qqrhBuá phiền6ZXr vZxWmuộn. AnqrhBh hốiA9bh hậvZxWn tại sA9bhao lạqrhBi 6ZXrđưa c8AHuô đến6ZXr k6ZXrhách sqrhBạn, vì8AHu biA9bhết cvZxWô k8AHuhông 6ZXrcó qrhBnơi vZxWnào đểvZxW ng8AHuủ nữa.A9bh AqrhBnh hA9bhối hận qrhB tại svZxWao lvZxWại thA9bheo qrhBcô qrhBlên phòn6ZXrg, avZxWnh vốn8AHu chqrhBỉ đ8AHuịnh đưavZxW 8AHuchìa kho8AHuá phA9bhòng rồiqrhB đi.A9bh Anh 6ZXr chỉ muốnqrhB đA9bhể cô8AHu tắm8AHu nước6ZXr n8AHuóng, nhưvZxW vậA9bhy A9bhcó táA9bhc dụn8AHug giúA9bhp hạ6ZXr sốt.8AHu A6ZXrnh định6ZXr cA9bhặp nhiệA9bht độ c6ZXrho cô8AHu rồqrhBi 6ZXrsẽ đi8AHu. vZxWDù sA9bhao an6ZXrh cũvZxWng kA9bhhông A9bhnên động8AHu l8AHuòng thươngvZxW xóA9bht cô,6ZXr bở8AHui người phụqrhB nqrhBữ qrhBnày c8AHuó thểA9bh nắ8AHum lA9bhấy 8AHucơ 6ZXrhội nhqrhBỏ nhoqrhBi đvZxWó đểqrhB giáng8AHu 6ZXrcho anqrhBh m6ZXrột đòn8AHu A9bhtàn nhẫn nhất.

Cho dùqrhB b8AHuảy n8AHuăm trướvZxWc vì nguyênvZxW nhân8AHu gqrhBì tqrhBhì hiệA9bhn giờ8AHu aA9bhnh cũn8AHug tiqrhBn chắcvZxW íA9bht nhất6ZXr hồiA9bh đó6ZXr c6ZXrô 8AHucũng qrhBnói vZxWmột câu thật8AHu lòn6ZXrg, đó6ZXr là6ZXr c8AHuô chư8AHua b8AHuao gqrhBiờ yêA9bhu 8AHuanh. NA9bhăm đóqrhB nếvZxWu c8AHuô có8AHu 8AHuchút vZxWxíu thật lòngvZxW vZxWvới 8AHuanh, hvZxWẳn hiệnvZxW tA9bhại cqrhBô đqrhBã khvZxWông tuyệtA9bh tìn6ZXrh đếnA9bh mức8AHu đemqrhB qrhBtình cảmA9bh trong vZxWquá khứvZxW lA9bhàm v6ZXrũ khíqrhB đ6ZXrả thươnvZxWg A9bhanh. NA9bhụ A9bhhôn lA9bhúc cA9bhhiều giốnqrhBg vZxWnhư mộtqrhB giấc8AHu mộnvZxWg, aqrhBnh cảm thấyvZxW vZxWcăm gh8AHuét A9bhchính 6ZXrmình, t8AHuại s8AHuao mớvZxWi cvZxWó chútA9bh hA9bhy vọng8AHu màvZxW 8AHuđã k6ZXrỳ v6ZXrọng như6ZXr 6ZXrvậy? Tại saA9bho lạqrhBi tqrhBự dvZxWối mvZxWình dốvZxWi ngư6ZXrời rằngA9bh c8AHuô c6ZXró nvZxWỗi khổvZxW bấtA9bh vZxWđắc dA9bhĩ? A9bhTại vZxWsao 8AHukhi nhìn th6ZXrấy vZxWcô vZxWrơi nư8AHuớc A9bhmắt, an8AHuh lạ6ZXri đauqrhB lòng?

Nhiếp Vũ8AHu ThịnqrhBh, mà8AHuy là thằA9bhng ngốcvZxW, nqrhBgốc nh6ZXrất thqrhBế giớvZxWi này.

Rốt cuộvZxWc đếqrhBn 8AHubao giờ màyqrhB 8AHumới tqrhBỉnh ra?