You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật riEDEa NSTPuhiếp Vv4KXũ T4yRRhịnh cũng cSTPuhưa nghĩiEDE xv4KXong nhữiEDEng điPMwxều muốniEDE 4yRRnói vSTPuới ĐàPMwxm Tĩn4yRRh, vì4yRR vv4KXậy siEDEau kSTPuhi v4KXđóng PMwxcửa xe, aSTPunh trầmSTPu mặcPMwx mộSTPut lúPMwxc rồv4KXi hỏSTPui: “A4yRRi khám?”

Đàm 4yRRTĩnh nSTPugẩn iEDEra một thov4KXáng mới4yRR hiể4yRRu anv4KXh đaPMwxng hỏiPMwx vPMwxừa rồv4KXi 4yRRai v4KXkhám chiEDEo côPMwx, bèv4KXn tv4KXrả lờiiEDE: “PMwxBác sĩ Trương.”

Bệnh PMwxviện cv4KXó q4yRRuá nhiềuv4KX bác s4yRRĩ Trương,v4KX iEDEanh khiEDEông biếiEDEt PMwxlà STPuai, lạiEDEi hỏiSTPu: “ĐPMwxơn thuiEDEốc đâu?”

Đàm Tĩv4KXnh cầmSTPu bệ4yRRnh STPuán bị vâniEDE vêSTPu đ4yRRến nv4KXhàu náSTPut đSTPuưa PMwxcho anhv4KX, aniEDEh đọcPMwx chẩn4yRR đoánPMwx viEDEà th4yRRuốc, thấyPMwx ghiEDEi làv4KX cả4yRRm mạo phongv4KX hàniEDE, chắ4yRRn hẳv4KXn hPMwxồi chPMwxiều côSTPu đv4KXã bịPMwx v4KXngấm mưa.

Anh nói:PMwx “MaiiEDE ciEDEô PMwxđừng tớiiEDE phòng bệ4yRRnh t4yRRrông thằnSTPug 4yRRbé nữaiEDE, sSTPuẽ bị4yRR truyền4yRR nhiễm.”

“Là cảmSTPu mv4KXạo ph4yRRong PMwxhàn thôi mà…”

“Bệnh việnv4KX cóv4KX 4yRRquy định.”

Đàm TiEDEĩnh qv4KXuan sáSTPut név4KXt mặt Nhiếp4yRR PMwxVũ STPuThịnh, thấSTPuy PMwxanh vẫniEDE PMwxgiữ giọn4yRRg điệuPMwx lạnhPMwx STPulùng máiEDEy mv4KXóc 4yRRkhiến côiEDE khôngv4KX biết phả4yRRi v4KXnói iEDEgì mới4yRR đúng.iEDE ĐộSTPut nhiê4yRRn PMwxanh hỏSTPui: “TạiiEDE sao?”

“Tại saPMwxo cáiPMwx gì?”

“Bảy STPunăm trưv4KXớc, tạPMwxi sao4yRR lại niEDEói vớiPMwx tôiiEDE nhữv4KXng STPulời đó?STPu Nhấtv4KX đPMwxịnh có4yRR nguyêv4KXn niEDEhân, tạiPMwx sPMwxao vậy?”

Đàm STPuTĩnh híiEDEt sâuSTPu một hơi,v4KX chSTPuuyện xSTPuảy rPMwxa đãPMwx v4KXbảy PMwxnăm, STPunhắc lSTPuại cv4KXòn cPMwxó v4KXý nghĩ4yRRa gPMwxì nữa?iEDE v4KXCô đáv4KXp: “Tôi kv4KXhông mu4yRRốn 4yRRcho a4yRRnh biết.v4KX ThựSTPuc rSTPua, lúcSTPu đó4yRR tv4KXôi vô4yRR cùng,iEDE vv4KXô v4KXcùng hiEDEận anh.”

“Còn bv4KXây STPugiờ thì4yRR sao?”

ngơ ngẩnPMwx nSTPuhắc lại:STPu “Bây giờ?”

“Bây giờiEDE cònv4KX hiEDEận tôi không?”

Đàm Tĩnhv4KX cSTPuắn môi4yRR, c4yRRâu hỏi nàyiEDE thậtSTPu PMwxkhó trả4yRR iEDElời. 4yRRCô khôniEDEg biếtv4KX tạSTPui PMwxsao av4KXnh lạiiEDE hSTPuỏi dồ4yRRn STPunhư vSTPuậy, mọPMwxi thứ troniEDEg qiEDEuá khứiEDE đã4yRR qv4KXua rồiiEDE, giữ4yRRa hSTPuọ đ4yRRã c4yRRó quv4KXá nhiều4yRR người4yRR PMwxvà sựiEDE việv4KXc, STPutừ v4KXlâu đã c4yRRhẳng thể4yRR quaiEDEy lạPMwxi n4yRRhư STPuxưa iEDEnữa, khônv4KXg phv4KXải thếPMwx sao?

“Từng cóSTPu ngưv4KXời nSTPuói vớiEDEi tôi, nhiềuPMwx PMwxlúc h4yRRận 4yRRlà vSTPuì y4yRRêu. ĐàmiEDE TĩnhSTPu, v4KXcô yêuiEDE tv4KXôi khôn4yRRg? C4yRRô cóSTPu 4yRRtừng ySTPuêu tôi không?”

Đàm TiEDEĩnh iEDEkhông biếPMwxt nên n4yRRói 4yRRgì, 4yRRđối vớSTPui v4KXcô, chv4KXữ “STPuyêu” đSTPuã STPutrở STPunên qu4yRRá 4yRRđỗi PMwxxa lạ4yRR và4yRR xiEDEa xv4KXỉ. MộiEDEt người4yRR phảiSTPu vật lộnSTPu vớiSTPu số4yRR mệnh4yRR cóSTPu v4KXtư cách4yRR gì4yRR trPMwxông cPMwxhờ vSTPuào tìnhSTPu yêu?

Cô trầiEDEm miEDEặc quv4KXá lPMwxâu khiến NhSTPuiếp iEDEVũ 4yRRThịnh càn4yRRg khóv4KX chịu,STPu aniEDEh cảmPMwx thấyPMwx mìPMwxnh iEDElại v4KXtự chuốcPMwx PMwxnhục iEDEvào thânv4KX. Đủ r4yRRồi, iEDEtại v4KXsao a4yRRnh lạPMwxi PMwxhôn người4yRR phv4KXụ 4yRRnữ này?PMwx Tạ4yRRi saPMwxo a4yRRnh lạiiEDE liEDEà STPubác s4yRRĩ điiEDEều trị chínhSTPu chiEDEo v4KXcon trSTPuai côPMwx tSTPua? ThiEDEật nSTPuực cười!

“Xuống xe.”

Cô hốtPMwx h4yRRoảng nSTPuhìn anh, v4KXthấy niEDEét mặSTPut anSTPuh vẫv4KXn bìn4yRRh STPulặng nhưSTPu nước,iEDE iEDEnhưng ngiEDEón v4KXtay nắv4KXm v4KXvô lănPMwxg đãPMwx trắng4yRR bệch. AniEDEh iEDElặp lạiEDEi: “4yRRXuống xe.”

Đàm TĩPMwxnh iEDExuống STPuxe, nhìn anhPMwx liEDEái xiEDEe PMwxra kPMwxhỏi STPubãi, chiSTPuếc iEDExe rấtSTPu 4yRRnhanh liEDEao viEDEút đi4yRR, nhưngv4KX trư4yRRớc khiEDEi đ4yRRến cửa ra,4yRR lại4yRR độSTPut ngiEDEột phaSTPunh “kéSTPut” mộPMwxt tiếngiEDE. Gi4yRRữa đêm,STPu tiếniEDEg bánhiEDE iEDExe mSTPua sátSTPu v4KXvới v4KXnền đất vôiEDE cùPMwxng chóiPMwx tPMwxai STPukhiến aSTPunh bSTPuảo vệPMwx đangiEDE ngủv4KX 4yRRgật v4KXsực STPutỉnh giấc4yRR, nhìv4KXn thấyv4KX niEDEgười trong 4yRRxe, anPMwxh STPuta l4yRRiền mởiEDE cửav4KX chàov4KX: “v4KXBác sPMwxĩ Nhiếpv4KX STPulại tăv4KXng PMwxca đấ4yRRy à?”iEDE Vừ4yRRa nói PMwxanh STPuta vv4KXừa kéo4yRR STPuthanh chắnSTPu lên4yRR. ThPMwxế nhưPMwxng Nhiếpv4KX iEDEVũ ThPMwxịnh trướcv4KX v4KXnay STPuluôn lịchv4KX sựPMwx với mọiiEDE ngườiv4KX lạiSTPu khôv4KXng hềPMwx nóiEDEi nửPMwxa lờiPMwx cảm4yRR ơn,4yRR kiEDEhi thanv4KXh c4yRRhắn đượ4yRRc kéov4KX liEDEên hẳn,4yRR chiếc 4yRRxe iEDEliền l4yRRao điPMwx nhPMwxư têPMwxn bắn,iEDE biiEDEến mấtv4KX iEDEtrong mPMwxàn đêm.

Anh bảSTPuo vPMwxệ gãv4KXi gãSTPui đầu, địnhv4KX nằmSTPu xuv4KXống PMwxngủ iEDEtiếp thv4KXì thấyPMwx PMwxtrong bãiSTPu STPuđỗ ciEDEó mSTPuột ngv4KXười đSTPuứng bSTPuất động.PMwx Dưới ánhSTPu s4yRRáng lPMwxờ miEDEờ, anSTPuh v4KXbảo vPMwxệ chỉ4yRR STPunhìn iEDEra đPMwxó lv4KXà iEDEphụ nữPMwx, viEDEì hìnPMwxh nSTPuhư ngưv4KXời v4KXđó mặSTPuc váy. ChắiEDEc lSTPuà mộtiEDE STPubác s4yRRĩ tSTPuăng cav4KX… AiEDEnh b4yRRảo vệSTPu ngáiEDEp STPudài miEDEột cáiiEDE, STPutối nSTPuay qSTPuuả là qu4yRRá nhiv4KXều c4yRRa cấp4yRR cứu.

Đàm TĩnhPMwx đứngiEDE ở4yRR đóv4KX một lúc,PMwx 4yRRkhi NiEDEhiếp VSTPuũ Thịnhv4KX láiPMwx x4yRRe PMwxđi, v4KXanh khôngSTPu hềSTPu v4KXnhìn STPucô lSTPuấy một4yRR cáSTPui, nv4KXên côiEDE viEDEô cùng 4yRRlo lPMwxắng. Tv4KXhật iEDEra bấyPMwx STPunhiêu STPunăm rồiPMwx màSTPu STPuanh không4yRR hềiEDE thaPMwxy đSTPuổi, mỗiiEDE kPMwxhi anh v4KXtuyệt vọngv4KX, cSTPuô PMwxvẫn PMwxcó tPMwxhể n4yRRhận rSTPua đv4KXược. Cô4yRR rấtSTPu lSTPuo NSTPuhiếp Vũ4yRR Th4yRRịnh xảv4KXy r4yRRa chuyện,4yRR thâm chív4KX cò4yRRn muốnSTPu gọ4yRRi 4yRRcho anhPMwx, nhưngSTPu v4KXkhi lấySTPu điệSTPun thoạiPMwx r4yRRa ấPMwxn sốPMwx củPMwxa aiEDEnh, côSTPu lại STPudo dự.

Cô còn4yRR tưSTPu cSTPuách 4yRRgì đểniEDE gọi choPMwx aPMwxnh đPMwxây? Đến4yRR n4yRRụ hô4yRRn khSTPuông thv4KXể kiPMwxềm chếSTPu iEDEkia 4yRRcũng bịPMwx anv4KXh cv4KXho PMwxrằng iEDEcó dụnPMwxg tâm khácPMwx. V4yRRậy tSTPuhì cSTPuứ đểv4KX nghPMwxĩ PMwxnhư tPMwxhế đi,PMwx ĐiEDEàm TĩnPMwxh 4yRRcủa PMwxquá k4yRRhứ đãSTPu cv4KXhết v4KXrồi, côiEDE không STPumuốn tạiEDEo ch4yRRo mìnv4KXh c4yRRhút PMwxhy vọPMwxng nào4yRR nữa.

Vì bịSTPu v4KXsốt PMwxnên STPuy tá4yRR không cPMwxho côPMwx vềPMwx pPMwxhòng bệnhSTPu, đứPMwxng ởv4KX bv4KXãi v4KXđỗ STPuxe cũngSTPu khônSTPug phảSTPui cPMwxách, cuốiPMwx cPMwxùng cô quyế4yRRt địnhv4KX vSTPuề STPunhà. CôiEDE ciEDEần v4KXphải nPMwxgủ, mấiEDEy PMwxngày v4KXnay v4KXở bệniEDEh PMwxviện côPMwx đềuiEDE kh4yRRông đưv4KXợc ngon 4yRRgiấc, giờv4KX bị4yRR ốv4KXm lạiv4KX càngiEDE 4yRRthêm mệtPMwx mỏi.

Cũng ma4yRRy PMwxcòn c4yRRó xPMwxe buýt c4yRRhạy suốtSTPu đSTPuêm, cóPMwx iEDEđiều v4KXkhi đổPMwxi tuyPMwxến iEDEhơi phiền4yRR mộiEDEt ch4yRRút. KiEDEhi c4yRRô vềSTPu đPMwxến STPubên ngoài PMwxkhu nhàSTPu mìnSTPuh tv4KXhì đãv4KX 4yRRlà 4yRRhai giSTPuờ STPusáng. QuiEDEán 4yRRăn haiEDEi v4KXbên đườngPMwx đãv4KX d4yRRọn hàng4yRR cả, chỉv4KX PMwxcòn qv4KXuán PMwxInternet vẫn4yRR miEDEở iEDEcửa, áiEDEnh iEDEđèn từ4yRR v4KXbên trov4KXng hắtiEDE PMwxra mặtPMwx đườniEDEg, khi ĐàmiEDE TĩnhPMwx STPuđi ng4yRRang STPuqua, chỉ4yRR c4yRRó mìniEDEh bóPMwxng cv4KXô đơnPMwx độc.

Cửa sắSTPut củaSTPu PMwxkhu iEDEnhà đã khóa,4yRR v4KXnhưng nhiEDEững ngườSTPui vềv4KX muộnPMwx đềuiEDE PMwxcó cách,STPu ciEDEô quấiEDEn mộtSTPu giEDEóc váyiEDE vàoSTPu STPuhông đ4yRRịnh trèo lêniEDE. VừaPMwx mPMwxới bámPMwx vàiEDEo lav4KXn cav4KXn sắtiEDE, g4yRRiẫm chân4yRR PMwxlên ôSTPu đầuiEDE tiênSTPu tSTPuhì 4yRRcánh tv4KXay côv4KX bị người4yRR iEDEta tóSTPum liEDEấy, khiếv4KXn STPucô suýtSTPu nữa4yRR hiEDEét lên.4yRR v4KXQuay lạiiEDE nhìnSTPu, c4yRRô trôSTPung thấy NhiếpiEDE VũSTPu Thịnhv4KX sắc4yRR iEDEmặt sPMwxa sv4KXầm, PMwxanh hỏi:iEDE “Côv4KX địnSTPuh triEDEèo qua?”

Tại sPMwxao a4yRRnh l4yRRại PMwxở đây? 4yRR Xe ciEDEủa an4yRRh dừnSTPug ởiEDE STPucách PMwxđó 4yRRkhông xaSTPu, cóPMwx lẽPMwx aniEDEh đ4yRRã ởSTPu v4KXđây v4KXtừ lâPMwxu iEDEmà cv4KXô kSTPuhông PMwxđể ý.

“Lên xe.”PMwx Anv4KXh kiEDEéo cô4yRR về phíiEDEa cPMwxhiếc v4KXxe, cv4KXô loạiEDEng chiEDEoạng STPutheo sauPMwx. Đế4yRRn v4KXgần 4yRRxe v4KXcô mớv4KXi thấSTPuy PMwxcạnh xSTPue toàn4yRR đầSTPuu lọc thuốcv4KX lPMwxá, v4KXít nhấtiEDE cũnSTPug hơn4yRR STPuchục cái.4yRR STPuCó điềuiEDE NhiếPMwxp STPuVũ Thị4yRRnh chưPMwxa STPubao gi4yRRờ hút thuốv4KXc, cSTPuó liEDEẽ a4yRRnh vPMwxừa kPMwxhéo 4yRRđỗ 4yRRxe PMwxở đâv4KXy thôi.

Cuối cùnSTPug c4yRRô giằngPMwx ra kPMwxhỏi v4KXtay av4KXnh: “NhSTPuiếp VSTPuũ ThịSTPunh, anv4KXh PMwxtha 4yRRcho tôiEDEi đi…”

Anh diEDEừng lại,STPu nhiEDEưng tay vSTPuẫn khôv4KXng b4yRRuông, giọngPMwx điệuPMwx PMwxlạnh iEDElùng iEDEmà ch4yRRâm biiEDEếm: “BiEDEảy năSTPum STPutrước cSTPuô khônSTPug thiEDEa cho tôiSTPu, STPutại STPusao bSTPuây gPMwxiờ iEDEtôi lại4yRR PMwxphải PMwxtha chiEDEo cô?”

Nhiếp VũPMwx ThSTPuịnh hSTPuiện giờ không4yRR chỉ4yRR tiEDEàn iEDEnhẫn m4yRRà cv4KXòn v4KXmừng giậnPMwx v4KXthất thườ4yRRng. Côv4KX vừv4KXa PMwxmệt iEDEvừa bPMwxuồn ng4yRRủ, khôn4yRRg thể cSTPuhống lạPMwxi đưSTPuợc sứSTPuc mạniEDEh củiEDEa anhv4KX, PMwxanh đẩyPMwx côiEDE vào4yRR ghếSTPu sa4yRRu, đ4yRRộng v4KXtác rPMwxất tSTPuhô bạo. Đàv4KXm Tĩnh4yRR cảmiEDE giá4yRRc iEDEtối naPMwxy anSTPuh nhv4KXư miEDEột co4yRRn ngưPMwxời kv4KXhác vậiEDEy. Nv4KXhiếp Vũv4KX ThịiEDEnh bảy PMwxnăm s4yRRau vốnPMwx v4KXdĩ đã4yRR iEDElà v4KXngười kPMwxhác, STPunhưng tốiEDEi v4KXnay v4KXanh iEDElại giốSTPung STPunhư mv4KXột Nhv4KXiếp Vũ Thịn4yRRh STPuthứ bSTPua n4yRRữa. BPMwxộ dạngv4KX aSTPunh hệSTPut nv4KXhư mộtv4KX kẻv4KX STPusay khướtPMwx, nhưngSTPu PMwxcô biếv4KXt av4KXnh không hPMwxề uốnSTPug mSTPuột 4yRRgiọt rượv4KXu nào,4yRR ciEDEó điều,PMwx dPMwxường PMwxnhư v4KXanh đãPMwx mấSTPut đPMwxi lSTPuý trí.

Anh láiPMwx iEDExe dv4KXọc tPMwxheo đường cái,STPu khôngv4KX bav4KXo v4KXlâu sauPMwx, x4yRRe đếnPMwx mộtiEDE khPMwxách sSTPuạn cSTPuao cấp.iEDE 4yRRAnh láiPMwx xPMwxe đếniEDE tv4KXrước cửa4yRR, nhân viEDEiên rPMwxa mởv4KX ciEDEửa, anSTPuh xuốngiEDE 4yRRxe, cSTPuô cũngPMwx xu4yRRống thPMwxeo, PMwxxe được4yRR nhâv4KXn viêSTPun lái vào4yRR bãiEDEi, 4yRRcòn iEDEanh đPMwxi thiEDEẳng đếnv4KX quầ4yRRy lv4KXễ tâv4KXn, lấySTPu 4yRRchứng v4KXminh tSTPuhư bả4yRRo muốnPMwx PMwxthuê một phòngPMwx c4yRRó giường4yRR tPMwxo. Lễ4yRR tânPMwx PMwxkhó xửv4KX iEDEnói phòPMwxng giườngv4KX t4yRRo đãPMwx PMwxhết mấ4yRRt rồiPMwx, ch4yRRỉ còn PMwxphòng STPucho nhv4KXững ngườiPMwx hưởng4yRR tuầv4KXn trănSTPug mPMwxật. 4yRRCô STPunhân v4KXviền n4yRRhìn v4KXĐàm Tv4KXĩnh, v4KXmỉm cười nói:v4KX “ThậtSTPu PMwxra phPMwxòng trăPMwxng mậPMwxt 4yRRchỉ PMwxđắt hơ4yRRn phv4KXòng giườngiEDE 4yRRto mộPMwxt chút,v4KX hơn4yRR nv4KXữa lại có4yRR vPMwxị tSTPurí tốtSTPu, STPuvô PMwxcùng 4yRRyên tĩnh.”

Nhiếp Vũv4KX T4yRRhịnh n4yRRói: “Vậy lấiEDEy p4yRRhòng đó.”

Suốt cảPMwx quv4KXá tr4yRRình Đàm4yRR Tĩnh v4KXchỉ yiEDEên lặngSTPu, vSTPuào thaniEDEg mSTPuáy, và4yRRo troSTPung pSTPuhòng, bênSTPu trPMwxong cóPMwx đĩv4KXa hoSTPua quả,PMwx cSTPuó hoa hồng,iEDE tv4KXrên giườv4KXng còPMwxn r4yRRải cSTPuánh STPuhoa, đúngPMwx làSTPu pPMwxhòng 4yRRtrăng mậtv4KX. RồiiEDE nhâiEDEn viên lSTPuên đưv4KXa chv4KXìa khSTPuoá, nóSTPui rSTPuằng đãiEDE đỗ4yRR iEDExe củ4yRRa av4KXnh ởiEDE vịSTPu v4KXtrí ASTPu16 t4yRRrên tầngv4KX ha4yRRi b4yRRãi đ4yRRỗ xe. PMwxNhiếp Vũ4yRR ThịnhiEDE PMwxbo v4KXcho nhv4KXân vSTPuiên PMwxmột chúiEDEt 4yRRtiền, đóPMwxng c4yRRửa lại.

Thấy STPuĐàm TiEDEĩnh iEDEvẫn sốt, 4yRRanh mởPMwx iEDEtủ quầnPMwx áo,4yRR lấyPMwx áoPMwx STPuchoàng tắSTPum đv4KXưa v4KXcho cô:PMwx “Đi4yRR 4yRRtắm trướ4yRRc đi!”

Bồn tắ4yRRm rPMwxất lớnPMwx, nhưng côiEDE đãv4KX buồnv4KX ngủiEDE dípSTPu mắiEDEt, vộiv4KX STPuvàng n4yRRgâm 4yRRmình PMwxvào bv4KXồn nưv4KXớc nóng,v4KX iEDEthấy STPukhoan v4KXkhoái đến mứv4KXc ciEDEó tPMwxhể ngv4KXủ đượcPMwx ngSTPuay. STPuMặc áoPMwx choàngSTPu tắPMwxm vàSTPuo, iEDEcô bước4yRR rav4KX, thấySTPu NhiiEDEếp Vũ ThịnSTPuh STPuđang iEDEngồi trêSTPun sofa4yRR. Dưới4yRR ánhiEDE đèSTPun, dáSTPung STPuvẻ an4yRRh vẫPMwxn PMwxquen PMwxthuộc niEDEhư thế, nhưngSTPu lSTPuại xPMwxa lv4KXạ xiEDEiết baoSTPu, cv4KXô độSTPut nhiSTPuên thấyv4KX lòngiEDE chùngPMwx xuống,4yRR dườnv4KXg nSTPuhư l4yRRại sắp xaoiEDE xuyến.

Đàm STPuTĩnh lặngiEDE lẽ4yRR đứngPMwx tiEDErước mặt anhiEDE, tiEDEhấy a4yRRnh nPMwxgẩng lê4yRRn, cPMwxô n4yRRói: v4KX“Mười vạn.”

Anh PMwxthật sựSTPu khôngSTPu thể ngờv4KX PMwxcô lạiPMwx mở4yRR miệnv4KXg nóSTPui 4yRRra haiEDEi ciEDEhữ nàySTPu, chỉSTPu biếtv4KX ngSTPuơ iEDEngác nhìnSTPu cô.

“Anh bv4KXiết tôiEDEi v4KXcần tiền mà,v4KX cóiEDE lPMwxẽ aiEDEnh vẫniEDE… vẫnv4KX còniEDE thív4KXch tôiEDEi. V4yRRì thếPMwx, hôiEDEm STPunay STPuanh mu4yRRốn giPMwxữ tôiPMwx lại4yRR cũng đượcPMwx thô4yRRi, tôiEDEi muốnv4KX PMwxmười vạn.”

Sắc miEDEặt NhiếpiEDE VũiEDE Thịnh lậpPMwx tức4yRR STPuđổi iEDEsang v4KXtrắng bệch,STPu v4KXkhông cònv4KX mộtiEDE giọtv4KX máu,v4KX vSTPuết iEDEbầm tSTPuím 4yRRdưới cSTPuằm anh PMwx còn v4KXchưa PMwxtan, lPMwxại sưng4yRR l4yRRên, khiế4yRRn vẻv4KX mặtiEDE iEDEanh iEDEnhìn vPMwxô cùngSTPu STPukỳ iEDEquái. Vàov4KX khoảnh khắc4yRR ấ4yRRy ĐiEDEàm TĩPMwxnh thậv4KXt sPMwxự nghĩ4yRR aniEDEh sẽ4yRR v4KXbật dậv4KXy đánhPMwx cô4yRR, v4KXvì án4yRRh miEDEắt v4KXanh chợiEDEt t4yRRrở nên sắcv4KX lạnh4yRR nhưiEDE v4KXdao, v4KXtựa hồ4yRR muPMwxốn khoéiEDEt mộtPMwx lỗ4yRR PMwxtrên niEDEgười côPMwx PMwxvậy. Nhưn4yRRg cuốiv4KX cùng an4yRRh khônv4KXg làSTPum gv4KXì cả,PMwx chỉ4yRR nghiếiEDEn răniEDEg gằn4yRR từ4yRRng chiEDEữ: “Đàm4yRR Tĩnh,iEDE cv4KXô tưởngSTPu đến iEDEgiờ tôi4yRR ciEDEòn STPuđể STPucô mSTPuuốn STPugì đượv4KXc nPMwxấy sao?”

Dứt lời,STPu aPMwxnh đứSTPung dậyPMwx xô cửSTPua PMwxbỏ điiEDE. VàoiEDE tha4yRRng STPumáy an4yRRh mới4yRR nhậnv4KX PMwxra miEDEình đan4yRRg 4yRRrun rẩv4KXy. v4KXĐiều hoàiEDE trong 4yRRthang máyPMwx thổv4KXi vùPMwx vù,STPu v4KXkhiến v4KXanh lạnhSTPu chSTPuưa STPutừng thv4KXấy. iEDEAnh điPMwx tSTPuhang 4yRRmáy xuv4KXống tậnPMwx tầng v4KXhầm để4yRR iEDExe. 4yRRVừa l4yRRên xe4yRR, iEDEanh 4yRRđã liEDEần tìmPMwx v4KXhộp cứuPMwx thươngSTPu, m4yRRở rv4KXa lSTPuấy cặ4yRRp iEDEnhiệt độ, bấy4yRR giờSTPu miEDEới PMwxý PMwxthức đượPMwxc mìnPMwxh đanv4KXg iEDElàm STPugì. ViEDEốn dĩSTPu PMwxanh địnhv4KX đợSTPui Đ4yRRàm STPuTĩnh PMwxtắm xong sẽPMwx xuốniEDEg lấ4yRRy cặpPMwx nhiEDEiệt độiEDE lên4yRR đPMwxo xPMwxem STPucô cò4yRRn sốtSTPu không.STPu Nhưng4yRR giờ4yRR tiEDEìm cặpSTPu nhiệt v4KXđộ cònSTPu cóPMwx tSTPuác dụngiEDE gì?PMwx CòiEDEn ícSTPuh g4yRRì nữa?

Cặp 4yRRnhiệt 4yRRđộ 4yRRbị 4yRRanh PMwxsiết chặt đếnPMwx giEDEãy đôi,PMwx thSTPuuỷ tiSTPunh cắmiEDE sv4KXâu vàSTPuo lPMwxòng bànSTPu t4yRRay anhv4KX, 4yRRmáu và4yRR tv4KXhủy ngv4KXân STPuch xuống, 4yRRanh v4KXcũng khôngv4KX thấv4KXy STPuđau. Cuốv4KXi cùngSTPu STPucâu nóv4KXi củav4KX STPuanh chỉSTPu STPulà mộtv4KX trv4KXò cười, STPuhay mộtv4KX nỗv4KX lPMwxực cPMwxhe đ4yRRậy PMwxyếu ớt.PMwx iEDETại saSTPuo PMwxcô dám4yRR 4yRRmở STPumiệng đòiv4KX tiềnPMwx anhiEDE? iEDEChính vìPMwx cô biếtv4KX rõ4yRR rằng,STPu đếv4KXn iEDEtận b4yRRây giiEDEờ, PMwxanh vẫniEDE sv4KXẽ để4yRR c4yRRô muPMwxốn gìiEDE được4yRR nấy.v4KX CôiEDE coi mìnv4KXh lPMwxà hiEDEàng hoiEDEá bá4yRRn STPucho av4KXnh, lầiEDEn trưSTPuớc cSTPuô 4yRRđòi STPuba vạSTPun, lầnPMwx nv4KXày lạiPMwx mPMwxuốn mườiEDEi vạn. ChPMwxo PMwxdù vPMwxạn biEDEất đắcv4KX PMwxdĩ, chv4KXo STPudù côPMwx thậtPMwx iEDEsự thiếv4KXu tiEDEiền, nhưngiEDE tạiiEDE iEDEsao cPMwxô lạiSTPu làm 4yRRnhư thiEDEế, cứv4KX nhưv4KX s4yRRợ rằ4yRRng vẫ4yRRn cv4KXòn một4yRR cSTPuhút hồ4yRRi ứPMwxc đẹpiEDE đẽPMwx nàoiEDE điEDEó, cứv4KX nhưv4KX sSTPuợ anv4KXh chưa v4KXthật sựiEDE nảniEDE iEDElòng vậy?

Anh vPMwxô cù4yRRng hốSTPui hậnPMwx, sau k4yRRhi đPMwxi lòv4KXng vòngPMwx trv4KXên đường,STPu tạiPMwx sv4KXao lạiiEDE v4KXđến chỗPMwx iEDEcô. Vv4KXì biế4yRRt rằSTPung cSTPuô không cònSTPu ciEDEhỗ nà4yRRo khá4yRRc nữa,v4KX iEDEmà côiEDE lSTPuại PMwxđang ốm4yRR. Kv4KXhi thấPMwxy 4yRRcô địSTPunh trèov4KX ràoSTPu, an4yRRh khiEDEông sao k4yRRìm được,4yRR vộiv4KX dậpv4KX tSTPuhuốc chạPMwxy l4yRRại tSTPuóm lấy4yRR n4yRRgười iEDEphụ nữ4yRR v4KXto ga4yRRn kia4yRR. Đún4yRRg v4yRRậy, anh STPuhút thuốc,STPu gầnSTPu đâyPMwx PMwxanh mv4KXới h4yRRút, bởiiEDE STPuthực STPusự quáiEDE phiSTPuền muộPMwxn. 4yRRAnh hPMwxối hiEDEận tSTPuại sao lạSTPui đưaiEDE PMwxcô đếnPMwx PMwxkhách sSTPuạn, vìPMwx biếtv4KX v4KXcô kv4KXhông cSTPuó v4KXnơi nàoiEDE để4yRR STPungủ iEDEnữa. An4yRRh STPuhối hận4yRR tại PMwxsao lPMwxại STPutheo côSTPu lênSTPu phònSTPug, anPMwxh vốnSTPu chỉv4KX địv4KXnh đưaPMwx chìSTPua khoáiEDE phòng4yRR rPMwxồi iEDEđi. Anh cPMwxhỉ muốnSTPu điEDEể côSTPu tắiEDEm nướcPMwx nóngv4KX, v4KXnhư vậPMwxy cPMwxó tá4yRRc diEDEụng giú4yRRp hạ4yRR sốv4KXt. A4yRRnh địnhiEDE 4yRRcặp STPunhiệt độ iEDEcho 4yRRcô rồi4yRR sẽSTPu điPMwx. 4yRRDù sSTPuao v4KXanh cũ4yRRng không4yRR PMwxnên độngv4KX lòiEDEng tiEDEhương xóPMwxt cv4KXô, bởiiEDE người phụiEDE nữiEDE nPMwxày cóiEDE thPMwxể nắv4KXm lấySTPu cơv4KX STPuhội v4KXnhỏ nhoiEDEi đ4yRRó đểSTPu gPMwxiáng ch4yRRo anPMwxh mộiEDEt đònv4KX tànv4KX nhẫn nhất.

Cho PMwxdù bảyv4KX nămv4KX trướv4KXc vì nv4KXguyên nhâiEDEn giEDEì v4KXthì hiệ4yRRn giờSTPu PMwxanh cũng4yRR tiPMwxn chắciEDE iEDEít nPMwxhất hồiSTPu v4KXđó côv4KX cũ4yRRng PMwxnói một câiEDEu thậtv4KX lPMwxòng, đóSTPu 4yRRlà 4yRRcô cSTPuhưa 4yRRbao giPMwxờ yiEDEêu an4yRRh. Năv4KXm đóPMwx nPMwxếu cv4KXô cPMwxó ciEDEhút iEDExíu thật lòngSTPu v4yRRới anhiEDE, PMwxhẳn hPMwxiện tv4KXại côSTPu điEDEã khôngSTPu tSTPuuyệt tv4KXình đv4KXến mSTPuức đemiEDE tSTPuình cảmPMwx trong qPMwxuá kv4KXhứ làPMwxm STPuvũ khíPMwx đảiEDE t4yRRhương 4yRRanh. NụPMwx 4yRRhôn lúcPMwx chiều4yRR gv4KXiống nhv4KXư mộtiEDE giấciEDE mộng4yRR, aPMwxnh cảm thấPMwxy cPMwxăm ghSTPuét chínhv4KX mình,STPu tạiSTPu STPusao 4yRRmới STPucó PMwxchút hv4KXy vọngPMwx STPumà đãv4KX kỳSTPu iEDEvọng PMwxnhư vậy? Tạiv4KX sv4KXao lPMwxại tựPMwx dSTPuối PMwxmình dốiPMwx 4yRRngười rằnv4KXg côv4KX cóSTPu nỗv4KXi khổiEDE bấtv4KX đắcSTPu STPudĩ? TạiEDEi sSTPuao khi nhì4yRRn 4yRRthấy PMwxcô rSTPuơi nướiEDEc 4yRRmắt, STPuanh lại4yRR đau4yRR lòng?

Nhiếp VũiEDE ThịniEDEh, miEDEày là iEDE thằng ngv4KXốc, ngốcSTPu nhấtv4KX v4KXthế giới4yRR này.

Rốt cuộc4yRR iEDEđến b4yRRao giờ mv4KXày mớiPMwx tỉnhv4KX ra?