You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi k8K9uhi bị8K9u ấmsPjS ứcsPjS an8K9uh vẫn mísPjSm DeZfmôi lạiTMqh nhưDeZf sPjSđứa DeZftrẻ, Ydknhai b8K9uên khoésPjS miện8K9ug hsPjSơi con8K9ug, n8K9uhìn gi8K9uống nsPjShư mộDeZft đĩnTMqhh vàng nhỏDeZf DeZfcong consPjSg DeZfhai sPjSbên méTMqhp vậYdkny. ĐàmsPjS DeZfTĩnh đứYdknng Ydkntừ TMqhxa nhìn8K9u anTMqhh, vDeZfừa 8K9urồi có đônsPjSg ngTMqhười, 8K9ucô cTMqhố tìsPjSnh khôngDeZf nhìnYdkn DeZfanh, nhưTMqhng giờYdkn DeZfchỉ csPjSòn DeZfmột mìTMqhnh anYdknh, cóTMqh muốn tránDeZfh cũngsPjS kh8K9uông trDeZfánh đượcTMqh. Đầu8K9u sPjSngón cYdknái củsPjSa aYdknnh bịYdkn dínsPjSh ch8K9uút mự8K9uc đen,8K9u viết xoYdknng, TMqhanh vộiYdkn tìm8K9u gi8K9uấy la8K9uu điYdkn nDeZfhưng khDeZfông Ydkntìm thấDeZfy, li8K9uền vàoDeZf phòTMqhng TMqhvệ sinDeZfh rửsPjSa tay, nướsPjSc chảy8K9u r8K9uào ràosPjS. K8K9uhi rDeZfa ngsPjSoài anTMqhh đãsPjS v8K9uẩy nư8K9uớc rDeZfồi, nhưnTMqhg đầYdknu nYdkngón taYdkny vẫn còTMqhn sPjSướt, đànYdknh 8K9ukẹp DeZfsổ TMqhghi chépYdkn vàoDeZf cánh8K9u tay.

Ngoài 8K9uhành la8K9ung TMqhcó người hỏi:Ydkn sPjS“Nhiếp VYdknũ ThịnhsPjS đDeZfâu? DeZfMau, ChủsPjS DeZfnhiệm tìmsPjS aDeZfnh ấy.”

Anh nhan8K9uh chónDeZfg đDeZfi rsPjSa, đã 8K9uba chụsPjSc Ydkntuổi đTMqhầu, vsPjSậy mTMqhà Ydknbước vYdknẫn sảiTMqh dàiYdkn, nhsPjSanh nhTMqhẹn n8K9uhư csPjShàng TMqhtrai mTMqhười bảyười tám,Ydkn khôDeZfng cYdknó cYdknảm giácDeZf gDeZfấp gYdknáp chỉsPjS 8K9uthấy rấtTMqh t8K9urẻ Ydkncon. Đà8K9um TĩnhYdkn thấysPjS TMqhchua xót. ChiTMqha t8K9uay rYdknồi gặpsPjS lại8K9u, sPjSnhưng chưaYdkn DeZflần DeZfgặp mặ8K9ut nTMqhào DeZflại cósPjS ấTMqhn TMqhtượng DeZfnhư 8K9usáng nTMqhay, Nhiếp sPjSVũ ThịnYdknh cYdknủa buổsPjSi sáDeZfng TMqhhôm naYdkny hệtsPjS sPjSnhư NhiếpDeZf TMqhVũ ThsPjSịnh củaTMqh mườisPjS nămsPjS vềDeZf t8K9urước vậy, vẫTMqhn làsPjS cậuTMqh thiếuYdkn niênYdkn bDeZfề ngoàiTMqh trầmDeZf mDeZfặc nYdknhưng 8K9usâu sPjSbên tsPjSrong DeZflại rấtsPjS TMqhnổi loạn.

Phòng bệnsPjSh đãsPjS yTMqhên tĩnh lạiTMqh n8K9uhưng l8K9uòng dạsPjS sPjSĐàm 8K9uTĩnh vẫnsPjS rốsPjSi DeZfbời, sPjScô ngồiDeZf xuYdknống, nDeZfhìn TônDeZf 8K9uBình đasPjSng nằm trêYdknn giDeZfường, DeZfthấy cosPjSn hítsPjS tYdknhở DeZfrất khsPjSó khăYdknn, ng8K9uực phậYdknp sPjSphồng lêDeZfn xuống,Ydkn cTMqhặp môi tíDeZfm tsPjSái. Đàm8K9u TĩnhDeZf cDeZfảm thấyYdkn mìsPjSnh n8K9uhư msPjSột ngọnTMqh cYdknây tTMqhrong bãoDeZf, cơTMqhn bãYdkno tốTMqh của8K9u sYdknố mệnh 8K9u đã quăYdknng qTMqhuật gYdkniày vYdknò Ydkncô quáDeZf l8K9uâu, quYdkná lâu8K9u rồi8K9u, cô8K9u DeZfsắp khônDeZfg sPjStrụ nổTMqhi nữa.

Dù chsPjSín gYdkniờ phảiTMqh họp, 8K9unhưng TMqhsau sPjSkhi kiTMqhểm tsPjSra sPjSphòng bệYdknnh xo8K9ung. ChủYdkn nYdknhiệm Phươ8K9ung vẫnsPjS dành8K9u nsPjSửa tiếngsPjS quý 8K9ubáu mắYdknng Nhiếp8K9u Vũ8K9u Thịnh8K9u tDeZfrong vYdknăn phònDeZfg. TMqhMọi người8K9u 8K9uđi qDeZfua vTMqhăn pYdknhòng củ8K9ua ôngsPjS đều rósPjSn rénTMqh nhYdknẹ nhàn8K9ug, chỉsPjS s8K9uợ lạiDeZf gDeZfây rsPjSa Ydkntiếng đYdknộng khiếnYdkn sPjSChủ nhYdkniệm PhsPjSương nổiDeZf giậnYdkn. Mấy vDeZfị tisPjSến 8K9usĩ TMqhở bêDeZfn ngosPjSài đềusPjS DeZfthở cũng8K9u khôYdknng dámYdkn thở8K9u mạDeZfnh, cắsPjSm cúiDeZf viết8K9u bệnh ánsPjS, nDeZfgay c8K9uả sPjSy sPjStá trDeZfưởng 8K9ubình thườngDeZf nhiều8K9u lờiYdkn là8K9u 8K9uvậy mTMqhà l8K9uúc nsPjSày miệsPjSng Ydkncũng như dánTMqh TMqhbăng dính8K9u, chẳDeZfng nTMqhói tisPjSếng nào.

“Có biếsPjSt vsPjSì sa8K9uo tôDeZfi mắng DeZfcậu khDeZfông? DeZfRốt cuộcTMqh gầnDeZf đDeZfây cậTMqhu l8K9uàm saDeZfo vsPjSậy? ĐầTMqhu DeZfóc cứTMqh TMqhlơ lửngYdkn t8K9uận đâYdknu Ydknấy. Đừng tưởsPjSng vTMqhẫn chưaTMqh gTMqhây Ydknra lỗiDeZf lớDeZfn gì,DeZf tôsPjSi thásPjSy cứDeZf thếTMqh nàsPjSy sớm8K9u muộnDeZf rồi8K9u cũngsPjS xảyDeZf ra chuysPjSện thYdknôi. CậusPjS nósPjSi TMqhxem, TMqhrốt cuộYdknc là8K9u chuyệ8K9un gì8K9u? Cậ8K9uu cảsPjS nTMqhgày rầsPjSu r8K9uĩ đầy8K9u t8K9uâm ssPjSự như vậYdkny TMqhlà 8K9usao? ChúngDeZf Ydknta DeZflàm Ydknbác TMqhsĩ, Ydknmọi lú8K9uc sPjSmọi nYdknơi đềTMqhu DeZfphải su8K9uy xét8K9u vẫn8K9u đềsPjS một cYdknách lýYdkn tsPjSrí, bì8K9unh tĩnhTMqh. ChuyệnDeZf hTMqhôm TMqhqua làYdkn t8K9uhế 8K9unào? DeZfTôn BìnsPjSh Ydkncó qDeZfuan hệDeZf gYdknì vớDeZfi cậu? CậusPjS kTMqhhông csPjShi mDeZfột đồngTMqh n8K9uào Ydkncho thuố8K9uc Ydknngoài bYdknảo hiểm,TMqh t8K9urong ksPjShi sPjScó nhữngYdkn loạiTMqh bắt buộcsPjS phải8K9u dsPjSùng, bDeZfắt buộcYdkn cDeZfậu hDeZfiểu 8K9ukhông hảTMqh? Cậu8K9u sPjStiết kiệTMqhm tYdkniền cDeZfho bệTMqhnh nhân8K9u hay l8K9uà lấDeZfy mạnDeZfg ngườisPjS ta?”

Cuối cùDeZfng YdknNhiếp VũsPjS 8K9uThịnh khẽ đápDeZf: “CháuYdkn 8K9uvà đ8K9uứa Ydkntrẻ đóTMqh… kYdknhông cóDeZf 8K9uquan hệTMqh 8K9ugì đặcYdkn biYdknệt… csPjShỉ làTMqh điTMqhều kiệsPjSn gia đTMqhình họTMqh khôngYdkn tốt…”

“Không 8K9ucó TMqhquan hệDeZf gDeZfì đặcDeZf biệt mTMqhà c8K9uậu Ydkngọi TMqhđiện cảDeZf vàosPjS phò8K9ung mổYdkn?” ChủYdkn nhYdkniệm PhưTMqhơng khôngTMqh DeZfkìm nổTMqhi gầmYdkn lên. 8K9u“Tôi Ydkncòn tưởn8K9ug trTMqhời sập,sPjS cậTMqhu sPjSgọi tôiTMqh đếnTMqh csPjSứu chứ!”

“Cháu Ydknquên mấtDeZf CDeZfhủ nhiệm đangYdkn mổ…”

“Quên?” GTMqhiọng ChYdknủ nhiệm PhươngYdkn lạTMqhi caDeZfo Ydknlên mộtYdkn bsPjSậc, “CậusPjS còTMqhn bảYdkno mìYdknnh kh8K9uông lơYdkn TMqhđãng đTMqhi! DeZfCậu DeZfđang mổ cYdknũng quTMqhên luTMqhôn TMqhsao? TMqhTôi cYdknho cậsPjSu hsPjSay, cậuDeZf cứ8K9u TMqhcả ngày8K9u nghĩsPjS ngợiDeZf lunDeZfg tunTMqhg th8K9uế DeZfnày nữa, rồi8K9u ssPjSẽ cóDeZf ngày8K9u đểsPjS qYdknuên dasPjSo mổsPjS trYdknong ngTMqhực bệnhsPjS nhDeZfân! Đừng8K9u tưởTMqhng quêTMqhn mìnhTMqh đang làYdknm gTMqhì lTMqhà chuyệTMqhn nhỏsPjS, nTMqhhư 8K9uthế lYdknà cậuDeZf DeZfkhông 8K9ucó DeZfy đức!”

Một bá8K9uc s8K9uĩ đanYdkng họcTMqh bồi dưTMqhỡng đẩysPjS thiếtYdkn bị8K9u điDeZf tới,Ydkn đ8K9uang gsPjSõ cTMqhửa 8K9uthì nghDeZfe tTMqhhấy Ydkncâu nóiDeZf cuYdknối cùsPjSng, 8K9uvội gDeZfiật mình rụtDeZf tYdknay về,sPjS nhsPjSìn saDeZfng mYdknấy v8K9uị sPjStiến TMqhsĩ đanTMqhg TMqhviết bệYdknnh Ydknán bêsPjSn Ydkncạnh, sPjSthấy họ làTMqhm độngTMqh tásPjSc rạcsPjSh DeZfngang cổ,8K9u sPjSanh tTMqha giậsPjSt thót,Ydkn liềsPjSn rTMqhón rénDeZf đẩyDeZf thiếtDeZf bị8K9u đYdkni mất.

Cuối cùng,sPjS khTMqhi đDeZfến giờ8K9u họp, CTMqhhủ nhDeZfiệm PhươngDeZf mớiYdkn hầTMqhm hầmDeZf Ydknrời khỏiYdkn văTMqhn phòngYdkn, trướcsPjS DeZfkhi sPjSra cTMqhửa cTMqhòn buông lại8K9u mộtsPjS Ydkncâu: “CậusPjS hTMqhãy tự8K9u kiTMqhểm điểmsPjS lYdknại đi!”

Nhiếp VũsPjS TYdknhịnh TMqhcúi đầu đTMqhi raDeZf. TiếnDeZf sYdknĩ Đ8K9uồng, ngườiTMqh Ydknnhiều tuổTMqhi nsPjShất tronTMqhg sỗDeZf nhữngsPjS ngườTMqhi DeZfđược 8K9uChủ nhiệm Ydkn Phương dẫnsPjS dắtYdkn, bìnhDeZf thườ8K9ung r8K9uất biếTMqht quasPjSn sPjStâm cDeZfhăm sóDeZfc ngườiTMqh khác,8K9u vìsPjS sPjSNhiếp Vũ TTMqhhịnh ít8K9u tuổi8K9u, Ydknlại đưTMqhợc ChủYdkn nhiệmTMqh PYdknhương đặcsPjS biệtDeZf Ydknưu ái,DeZf DeZfnên sPjSanh họ8K9u ĐTMqhồng nàysPjS vẫn luôTMqhn cYdknoi YdknNhiếp DeZfVũ ThịsPjSnh lTMqhà sưsPjS đệDeZf DeZfđồng môDeZfn, màYdkn quênsPjS mấtYdkn rằDeZfng sPjSanh đãDeZf có8K9u hDeZfai DeZfhọc vị, hơnTMqh nữasPjS Ydkncũng kDeZfhông phả8K9ui họcsPjS Ydkntrò củasPjS ChủTMqh nhiệmsPjS PhươsPjSng. LTMqhần này,DeZf tiếnYdkn sĩDeZf ĐồnTMqhg lại đ8K9uến aYdknn DeZfủi anYdknh: “TMqhCó quaTMqhn Ydkntâm đếnYdkn c8K9uậu thìYdkn ôsPjSng TMqhấy mớisPjS Ydknlo lắngTMqh TMqhnhư vậy,DeZf sPjSnếu đổiYdkn là ngườisPjS Ydknkhác, ô8K9ung ấsPjSy TMqhkhông pYdknhí sDeZfức thếTMqh đâu.”

“Phải rYdknồi.” Ti8K9uến sTMqhĩ Tiểu MẫnTMqh đầyTMqh gọsPjSng kínsPjSh nóiTMqh, DeZf“Nhiếp TMqhsư 8K9uhuynh đừngsPjS nảnDeZf chí,sPjS ‘lãoYdkn yêusPjS’ quDeZfý DeZfanh nhDeZfất đấy. 8K9u Ông ấyYdkn lsPjSà PhonsPjSg ThDeZfanh TMqhDương, asPjSnh làsPjS LYdknệnh 8K9uHồ Xung[DeZf2], sPjSông ấyTMqh 8K9uchỉ hậTMqhn DeZfrèn sắt khônYdkng thàsPjSnh thépTMqh đTMqhấy thôisPjS!” sPjSLão yDeZfêu Ydknlà biệTMqht hiệu8K9u cDeZfủa Ch8K9uủ nhiTMqhệm PhươnDeZfg, DeZfcũng chỉ cóYdkn mấ8K9uy đệTMqh tửsPjS nàyTMqh dDeZfám côYdknng khaDeZfi đ8K9uặt b8K9uiệt hiệuYdkn sPjScho Ydknông nhYdknư vậYdkny. Ch8K9uủ nhisPjSệm Phương TMqhluôn cTMqhho rằn8K9ug kỹDeZf tTMqhhuật tốDeZft tYdknhì ôYdknng sPjScó tsPjShể 8K9ucưng họcDeZf 8K9utrò củaTMqh ô8K9ung nhsPjSư ônDeZfg trời con.

[2] Nhâ8K9un vTMqhật TMqhtrong tTMqhiểu thuyết vTMqhõ hiYdknệp 8K9uThần điêuTMqh hiệDeZfp lữ8K9u củaDeZf nhTMqhà văsPjSn KisPjSm TMqhDung, Ydknvốn là8K9u mDeZfột lãnTMqhg tsPjSử mêYdkn rượu, giỏisPjS TMqhkiếm thuậTMqht, tTMqhừng đượcsPjS PhTMqhong ThDeZfanh Dươn8K9ug DeZftruyền thụsPjS kiếTMqhm phDeZfáp, vsPjSề sYdknau yê8K9uu Nhậm DDeZfoanh DoTMqhanh, TsPjShánh côYdkn củDeZfa MDeZfa giáo.

“Tiểu Mẫ8K9un, cậusPjS DeZfso sánh như8K9u thếTMqh khôn8K9ug đúDeZfng rồYdkni. NếuYdkn DeZflão yêYdknu lDeZfà Pho8K9ung Th8K9uanh DưsPjSơng, Ydknthì LệsPjSnh HồDeZf XunTMqhg nDeZfên là ĐồngDeZf đ8K9uại sưYdkn TMqhhuynh ch8K9uứ! CậDeZfu xeYdknm anTMqhh Đ8K9uồng điềmTMqh đạmDeZf DeZflễ Ydknđộ, rấtDeZf giDeZfống Lệnh8K9u Hồ XungsPjS. CòTMqhn NhiếpTMqh VũsPjS ThịnhTMqh Ydknhấp sPjSdẫn 8K9uphụ nDeZfữ thếDeZf này,DeZf nóiDeZf thếYdkn nàoDeZf cũnDeZfg TMqhlà Dương Quá[3],Ydkn Ydknkhông psPjShải LệnhDeZf HsPjSồ Xung!”

[3] NhâYdknn Ydknvật TMqhtrong tiểu thuyếYdknt vYdknõ hiệ8K9up Thầ8K9un TMqhđiêu DeZfhiệp l8K9uữ c8K9uủa nhàTMqh sPjSvăn KDeZfim DeZfDung, nổiYdkn tiếnsPjSg đẹpYdkn trai,8K9u chung tình.

“Chẳng lDeZfẽ LệnhsPjS HTMqhồ XunTMqhg không TMqhhấp dTMqhẫn phụYdkn nữYdkn Ydknư? SaTMqho NhậsPjSm DoYdknanh DoansPjSh lại8K9u sốngsPjS chế8K9ut theTMqho 8K9uanh TMqhta chứ?sPjS Hơn nữaDeZf sYdknao Nhiế8K9up VYdknũ sPjSThịnh lYdknại Ydkncó tsPjShể làDeZf DưDeZfơng QuásPjS DeZfđược? Nếu8K9u cYdknậu tDeZfa làYdkn DươngTMqh Quá, TMqhkhông phảiDeZf DeZfchúng 8K9uta thà8K9unh DeZfmôn hsPjSạ củaYdkn pháiYdkn ToàDeZfn Châ8K9un sDeZfao? sPjSTôi khôngDeZf muốnYdkn cùTMqhng mộ8K9ut giuộc v8K9uới b8K9uọn đạoDeZf thYdknối đó…”

“Sao DươnYdkng QuáTMqh lDeZfại lsPjSà môn hạDeZf TosPjSàn ChânTMqh? DưYdknơng Q8K9uuá lDeZfà ngườiTMqh cDeZfủa pháiYdkn TMqhCổ MYdknộ msPjSới đú8K9ung. NhưYdknng YdknCổ DeZfM cũng 8K9ukhông 8K9utốt làn8K9uh gì…sPjS to8K9uàn 8K9unhững phụTMqh Ydknnữ 8K9utâm TMqhlý biếnTMqh thái…”

Mấy ngườisPjS mồmsPjS nămDeZf miệng mườiYdkn bà8K9un tánYdkn cườiYdkn TMqhđùa. TiếnYdkn sĩDeZf DeZfy hsPjSọc lâTMqhm sYdknàng khổ,sPjS tTMqhiến sPjSsĩ 8K9uy họcTMqh lâmTMqh sàngDeZf dưới TMqhtrướng ChủTMqh TMqhnhiệm PsPjShương csPjSòn khổYdkn hTMqhơn. NTMqhhững tsPjShầy hướngTMqh dẫnsPjS khTMqhác 8K9ucó 8K9ulẽ cònDeZf 8K9ucó thể mYdknắt nhắmYdkn mDeZfắt mở,Ydkn TMqhtặng qTMqhuà, lôiTMqh kéosPjS quYdknan hệTMqh lsPjSà được.DeZf NhsPjSưng 8K9uvới 8K9uChủ nhiệTMqhm 8K9uPhương thì k8K9uhông đDeZfủ giỏiTMqh đừn8K9ug hòngTMqh tốtDeZf nghiệYdknp. Bà8K9ui sPjStập csPjSăng DeZfthẳng, sPjSca msPjSổ lạDeZfi nhiềTMqhu, vì Ydkn thế cácYdkn tiếYdknn sPjSsĩ sPjSđều phDeZfải tựsPjS tìTMqhm nTMqhiềm vYdknui troYdknng nỗYdkni khổ.Ydkn Bình8K9u thườngTMqh chỉsPjS cTMqhần nghe DeZfhọ nDeZfói lin8K9uh TMqhtinh DeZfmột lúYdknc, NhiDeZfếp sPjSVũ ThịDeZfnh sẽsPjS thấyYdkn nhẹTMqh nhõmTMqh hẳnYdkn đisPjS, n8K9uhưng TMqhhôm sPjSnay anh thậtsPjS sDeZfự sPjSrất buồnTMqh. ChủDeZf nhiệm8K9u PhươngYdkn nTMqhói rsPjSất 8K9uđúng, gầnDeZf đâysPjS sPjSanh su8K9uốt ngàTMqhy ngẩTMqhn ngơ sYdknuy nYdknghĩ nhữngDeZf Ydkngì khôngDeZf biếtYdkn nữa8K9u, DeZfphạm lsPjSỗi sPjSliên sPjStục, 8K9ucứ tTMqhhế nDeZfày Ydknthật sYdknự có Ydknnguy 8K9ucơ gâTMqhy đạiTMqh hoYdknạ csPjShứ 8K9uchẳng chơi.

Thấy anTMqhh thsPjSất thầYdknn, TiểYdknu Mẫn thôngTMqh c8K9uảm nó8K9ui: DeZf“Nhiếp sưTMqh huyn8K9uh, anTMqhh bịYdkn 8K9ulão y8K9uêu mắTMqhng đê8K9un ngớsPjS ngẩTMqhn thậtDeZf rồi…”

“Tiểu TMqhNhiếp đa8K9ung phiền lòngDeZf vìDeZf chuyệnYdkn gYdknia đình.”TMqh YdknAnh sPjSĐồng ngắtTMqh lờ8K9ui DeZfTiểu Mẫn,sPjS 8K9ucòn nhYdknáy Ydknmắt mTMqhột sPjScái, “Cậu cYdknũng TMqhđừng Ydknlo 8K9ulắng, 8K9uhai chủ8K9u nhiDeZfệm khoDeZfa DeZfGan vàDeZf DeZfkhoa TMqhU bướu8K9u DeZfhôm đó8K9u 8K9ucùng 8K9uđến tìm lãTMqho yêu,DeZf tôsPjSi Ydknnghe thYdknấy. BệnsPjSh tìYdknnh TMqhcủa bácsPjS tsPjSrai thậsPjSt DeZfra sPjSrất 8K9ukhả qusPjSan, ki8K9uên trì đTMqhiều 8K9utrị, mấy8K9u nămDeZf không8K9u TMqhthành sPjSvấn DeZfđề đâu.”

“Cảm TMqhơn anh.”Ydkn Cuố8K9ui cùng NhYdkniếp VYdknũ DeZfThịnh cườiYdkn 8K9uméo x8K9uẹo, “CảmDeZf ơ8K9un mọiTMqh người,DeZf DeZfgần đâysPjS quảsPjS thựYdknc tôi8K9u lúTMqh lẫn quá!”

“Có TMqhai sPjSgặp chDeZfuyện này màTMqh ksPjShông lDeZfo lắng8K9u chYdknứ.”Anh ĐồngDeZf vDeZfỗ vaTMqhi anhYdkn, “TôYdkni đổ8K9ui chTMqho cậusPjS cDeZfa t8K9urực đêmsPjS ngày masPjSi, TMqhcậu làmDeZf csPjSa sáTMqhng DeZfcho tsPjSôi, gầ8K9un đâyDeZf cậu8K9u mDeZfệt quásPjS rồi,Ydkn cầnsPjS Ydknphải Ydknnghỉ ngơi.”

“Cảm ơnsPjS anh.”

“Cảm DeZfơn DeZfgì TMqhchứ? 8K9uCa mổ tuYdknần trDeZfước 8K9usuýt nữaDeZf tôsPjSi cắtTMqh DeZfnhầm msPjSạch máu,8K9u masPjSy màYdkn csPjSậu nha8K9unh Ydkntay ngănTMqh 8K9ulại, nếTMqhu không l8K9uão yêsPjSu s8K9uẽ psPjShanh thâ8K9uy tôiDeZf mấDeZft. 8K9uĐại DeZfân 8K9uđại Ydknđức đó8K9u tôTMqhi chỉTMqh đổiDeZf chsPjSo Ydkncậu mộTMqht ca sángTMqh, thTMqhế làTMqh q8K9uuá hờ8K9ui rồi.”

Hôm nTMqhay NhYdkniếp VũTMqh ThịnhTMqh vẫn còDeZfn c8K9ua mổYdkn, TMqhanh ănTMqh sPjStrưa mộtDeZf mìTMqhnh ở8K9u Ydknnhà ănTMqh, lạisPjS gặp8K9u VươnDeZfg VũsPjS L8K9uinh sPjSđến mua cơTMqhm. ĐâysPjS làYdkn nhsPjSà ănTMqh bệnh8K9u viện,8K9u mDeZfua ởsPjS đâDeZfy pTMqhhải DeZfquẹt tYdknhẻ TMqhnội sPjSbộ, xeDeZfm Ydknra TMqhcô đYdknã đến nsPjShầm. 8K9uVương sPjSVũ LiDeZfnh TMqhxếp hàngTMqh c8K9uả nửa8K9u sPjSngày sPjStrời mới8K9u TMqhbiết mYdknình 8K9unhầm, TMqhđang địnhTMqh đi sPjSthì NhiếpDeZf TMqhVũ ThịnsPjSh đứngYdkn dậy8K9u muTMqha gisPjSúp côYdkn TMqhhai suất.

“Một 8K9usuất trứng8K9u sốtDeZf cà chuasPjS.” ATMqhnh nóDeZfi vớiTMqh ngườiYdkn bênTMqh tronDeZfg TMqhcửa sPjSsổ Ydknrồi Ydknquay s8K9uang hTMqhỏi VươnsPjSg VũTMqh TMqhLinh, “Cô ănTMqh gì?”

“Thịt 8K9uxào rYdknau cần.”

“Một suấtsPjS thYdknịt xà8K9uo rau cYdknần nữa.”

Vương VũDeZf LinYdknh cDeZfho suất sPjScơm tYdknrứng xốDeZft cà8K9u chDeZfua vàosPjS mộYdknt hDeZfộp csPjSơm Ydknmới, cònYdkn TMqhsuất kYdknia 8K9ucô ăDeZfn tsPjSại nhàYdkn ăn8K9u luôn. YdknThấy bêsPjSn cạnhTMqh N8K9uhiếp TMqhVũ TYdknhịnh có8K9u chTMqhỗ TMqhtrống, côTMqh l8K9uiền ngồiDeZf 8K9uxuống, khiếnDeZf cácDeZf TMqhy bác sPjSsĩ qu8K9uanh đóYdkn rYdkna sDeZfức xDeZfì DeZfxào b8K9uàn tTMqhán. RấtYdkn nhiềYdknu ngườYdkni TMqhthích nhìDeZfn NhDeZfiếp VsPjSũ ThịnhDeZf ăn TMqh cơm, nhưDeZfng rYdknất ítYdkn DeZfy tsPjSá DeZfdám ngồDeZfi đối8K9u diện8K9u Ydknvới anhYdkn. An8K9uh qu8K9uá lYdknạnh Ydknlùng, Ydknlúc nào cTMqhũng gi8K9uữ 8K9uthái đYdknộ 8K9uxa cáchsPjS, 8K9uvẻ mDeZfặt nhấ8K9ut mựcTMqh TMqhlãnh đạmYdkn nghiDeZfêm tDeZfúc, dườTMqhng nsPjShư tay anDeZfh khsPjSông TMqhcầm đầuTMqh đũaTMqh msPjSà cầmDeZf TMqhdao DeZfmổ, trước8K9u mTMqhặt ansPjSh c8K9uũng khônDeZfg phải8K9u cơmDeZf 8K9umà làTMqh bệnh nhânYdkn DeZftrên bYdknàn mổsPjS vậsPjSy. VYdknì thếTMqh dùsPjS cácYdkn 8K9uy sPjStá DeZfhết ssPjSức hâmYdkn mYdknộ 8K9uanh nhưsPjSng DeZfrất ítsPjS khi dámsPjS TMqhtới ngồisPjS cùngYdkn bDeZfàn. Vươ8K9ung TMqhVũ L8K9uinh khYdknông t8K9uhấy vậYdkny, TMqhcô TMqhthấy NhiếsPjSp V8K9uũ T8K9uhịnh quẹt 8K9uthẻ mu8K9ua cYdknơm Ydkngiúp mìTMqhnh, TMqhrõ TMqhràng làTMqh nsPjSgười tốt,TMqh bènDeZf lấyDeZf TMqhra chútYdkn tiềnsPjS TMqhđưa cDeZfho anh, “CảmDeZf ơDeZfn anDeZfh, bTMqhác sTMqhĩ Nhiếp!”

“Không cần8K9u kháchsPjS sáo.”

Vương VYdknũ Li8K9unh thấYdkny aDeZfnh không nsPjShận tiền,sPjS đYdknành đặtYdkn tr8K9uên bànsPjS. 8K9uCô TMqhnghĩ, bácTMqh sĩDeZf thậtDeZf cẩnTMqh thậnYdkn, tiềnsPjS bDeZfẩn lTMqhắm mà, đươngDeZf nhi8K9uên asPjSnh sPjSkhông muYdknốn dTMqhùng 8K9utay cầmDeZf tiềnDeZf khYdkni đanYdkng 8K9uăn. DeZfCô vYdknừa ănTMqh DeZfvừa hỏi YdknNhiếp sPjSVũ Thịnh:sPjS “8K9uSao anTMqhh biếtDeZf tôDeZfi muốnTMqh muTMqha 8K9ucơm tTMqhrứng xốTMqht cDeZfà chua?”

“Hôm sPjSqua tô8K9ui thấyDeZf csPjSô mua cơm.”

“À đúngsPjS rsPjSồi!” VươsPjSng Vũ TMqhLinh sPjSchợt hiểu.

Nhiếp DeZfVũ ThịnsPjSh cDeZfúi đầu Ydknăn, lsPjSòng tYdknhầm TMqhrủa chínTMqhh mìnhDeZf. SáDeZfng naTMqhy sPjSbị ChTMqhủ sPjSnhiệm PhươngsPjS m8K9uắng téDeZf t8K9uát, anYdknh đã quyếtsPjS tâm8K9u kiểmYdkn điểmYdkn bTMqhản thYdknân, v8K9uậy 8K9umà vYdknừa nhìn8K9u thấyYdkn VưsPjSơng Vũ8K9u sPjSLinh đứngsPjS đó,Ydkn Ydknanh lại lậpDeZf tứTMqhc tớYdkni quẹtDeZf th8K9uẻ gYdkniúp. MìnTMqhh mấTMqht tríTMqh rsPjSồi! GisPjSờ aYdknnh khsPjSông chỉ8K9u thấyDeZf ĐàmTMqh TĩnhTMqh TMqhlà lú sPjSlẫn mYdknà gYdknặp ngườsPjSi sPjScó liDeZfên qYdknuan sPjSđến côTMqh an8K9uh cũnTMqhg lTMqhú lẫTMqhn, cứ8K9u thếsPjS nàysPjS sPjSsao đượcTMqh chứ?

Vương Vũ8K9u LDeZfinh tsPjShu hết caDeZfm đảmYdkn hỏiYdkn aYdknnh: “BácsPjS TMqhsĩ NhiYdknếp, tôiTMqh Ydknlà bạnDeZf… củaYdkn Ydknmẹ YdknTôn TMqhBình, bện8K9uh nh8K9uân n8K9uằm gsPjSiường số TMqh39 ấy.sPjS BệsPjSnh tìDeZfnh củaTMqh TsPjSôn BYdknình… rốtsPjS cuDeZfộc thếTMqh nào…”

“Phải mổYdkn 8K9ucàng Ydknsớm càng tốt.”

“Thế c8K9uhi Ydknphí mổsPjS 8K9umất bao nhiêu?”

“Gần TMqhchục vạn.Ydkn” NhiếTMqhp Vũ YdknThịnh t8K9uỉ mẩ8K9un nDeZfhặt csPjSọng hDeZfành tro8K9ung DeZfbát canYdknh DeZfra, nYdknói, 8K9u“Tình sPjShình bệnhYdkn nhâ8K9un hYdkniện giờ khôngTMqh 8K9uổn định,8K9u sPjSrủi 8K9uro caosPjS, chưsPjSa Ydknbiết chừn8K9ug sDeZfau TMqhkhi sPjSmổ còsPjSn phảiTMqh DeZfvào sPjSICU, chi 8K9u phí k8K9uhá cao.”

Vương VTMqhũ LsPjSinh nói:TMqh “HTMqhôm nay tô8K9ui sPjSxem tYdknin TMqhtức, n8K9ughe nóiDeZf đYdknứa tTMqhrẻ bịTMqh đưasPjS đếnsPjS viTMqhện hôDeZfm qTMqhua đYdknã đượcDeZf mộtsPjS TMqhvị tiên sinsPjSh sPjShọ NhiDeZfếp Ydknủng hộTMqh mưsPjSời DeZfvạn, DeZfông ấyYdkn cTMqhòn nóDeZfi sẽDeZf chịDeZfu chTMqhi phíDeZf saDeZfu đósPjS nữa… CácTMqh DeZfy TMqhtá nTMqhói đóTMqh lYdknà bTMqhố aYdknnh, ChủDeZf tịYdknch HộisPjS đồngTMqh quảYdknn tTMqhrị tậ8K9up đoàTMqhn ĐôngTMqh ViDeZfễn. GiYdkna cảnh cTMqhủa sPjSTôn TMqhBình tôTMqhi TMqhbiết, TMqhhọ kDeZfhông thDeZfể lsPjSấy đâYdknu rDeZfa cảsPjS cYdknhục vạYdknn đểTMqh lsPjSàm phẫuYdkn thuật…”

Nhiếp sPjSVũ TYdknhịnh buông 8K9u đũa, dYdknửng dưngTMqh nó8K9ui: “DeZfCô muYdknốn nósPjSi gì?”

“Bác sTMqhĩ NDeZfhiếp, Ydknanh là ngưYdknời tsPjSốt, cósPjS thể8K9u DeZfnói Ydknvới v8K9uiện trsPjSưởng, tìDeZfm gisPjSúp chDeZfo TôTMqhn Bình8K9u ngườisPjS nsPjSào đóDeZf ủng8K9u hộ tiền,DeZf cYdknứu nTMqhó… hoặc8K9u DeZfanh nóTMqhi 8K9uvới ôTMqhng Nhiếp…”

“Bệnh v8K9uiện khsPjSông phải8K9u tổ Ydknchức từYdkn thiện,TMqh cũYdknng khôTMqhng phảisPjS DeZfai cũnDeZfg DeZfđược quyênYdkn gDeZfóp tiền.Ydkn K8K9uhoa YdknTim Ydkncó Ydknhơn hai Ydkn trăm bệ8K9unh DeZfnhân, khoYdkna NYdknhi còYdknn c8K9uó mườiYdkn Ydknmấy đTMqhứa tr8K9uẻ bDeZfị bệ8K9unh tiYdknm, DeZfngoài mTMqhột tYdknổ chức từTMqh thiệYdknn sPjShỗ tDeZfrợ phẫuDeZf thTMqhuật tTMqhim Ydkncho Ydkntrẻ nông8K9u thôTMqhn ra8K9u, Ydknkhông TMqhcòn bYdknất DeZfcứ Ydkntổ chức TMqhxã hộiDeZf nTMqhào cóYdkn kế8K9u hsPjSoạch 8K9uquyên tiềDeZfn nữa.8K9u XTMqhin lỗiTMqh DeZfcô Vương,TMqh tôsPjSi khYdknông giúpDeZf được.”

Vương YdknVũ LinYdknh nói: Ydkn “Nhưng đứ8K9ua trẻYdkn hDeZfôm qua…”

“Đứa trẻDeZf đóTMqh đ8K9uược người taYdkn quyêsPjSn tiềYdknn csPjSho làDeZf vìDeZf ảnhsPjS hưởngDeZf củasPjS thờsPjSi sTMqhự, bốYdkn tTMqhôi vừa8K9u Ydknhay xsPjSem đượcTMqh sPjStin tứDeZfc nên độ8K9ung lòngsPjS DeZftrắc DeZfẩn. CònDeZf trường8K9u hợp8K9u nhưTMqh 8K9uTôn YdknBình bện8K9uh vi8K9uện khsPjSông còYdknn cáDeZfch nào, tôTMqhi Ydkncũng vậy8K9u. TôYdkni 8K9usẽ khôsPjSng vìTMqh bệnTMqhh TMqhnhân của8K9u 8K9umình mYdknà yêsPjSu cầu8K9u bốYdkn TMqhquyên tiề8K9un đâu, DeZfông ấyYdkn làYdkn 8K9uông ấy,Ydkn tôi8K9u lsPjSà tôi.”sPjS NgsPjSừng mộDeZft chútsPjS, an8K9uh nDeZfói, TMqh“Huống h8K9uồ tôTMqhi đã8K9u nói chDeZfuyện với8K9u Ydknmẹ sPjSTôn TMqhBình, sPjScó phươnTMqhg sPjSán hYdknỗ TMqhtrợ TMqhphẫu tsPjShuật củaYdkn côYdknng Ydknty CMTMqh, có điềYdknu phươngDeZf ásPjSn nàyYdkn yêsPjSu cầusPjS sửDeZf dsPjSụng huyếTMqht quảYdknn DeZfnhân tạoDeZf củ8K9ua CYdknM, TMqhnhưng Ydknmẹ bệnsPjSh nhân vẫYdknn 8K9uchưa đồnYdkng sPjSý nênsPjS chưasPjS TMqhthực hiệYdknn được.”

Vương YdknVũ LsPjSinh khôDeZfng biết 8K9u tại sTMqhao ĐàmYdkn DeZfTĩnh lạiTMqh khônDeZfg đồngsPjS ý8K9u, 8K9uvì th8K9uế kYdknhi mansPjSg csPjSơm vềYdkn p8K9uhòng bệnh,Ydkn c8K9uô l8K9uiền h8K9uỏi chuyện nDeZfày. ĐàmsPjS TĩnDeZfh đsPjSáp: “TMqhRủi Ydknro quáYdkn lYdknớn, hơnYdkn 50%.”

Lúc nàyTMqh VưsPjSơng VũsPjS LinYdknh mới sPjShiểu raTMqh, cũ8K9ung khTMqhông bisPjSết nYdknên nTMqhói Ydkngì, csPjShỉ nhTMqhìn ĐàmTMqh DeZfTĩnh dùngTMqh DeZfđũa khềDeZfu khềsPjSu TMqhmấy hạt cơYdknm tronsPjSg 8K9ubát. Vư8K9uơng VũYdkn LinsPjSh thsPjSở dDeZfài: “BácsPjS sDeZfĩ Nhiếp8K9u đúDeZfng sPjSlà ngườiDeZf tsPjSốt. CDeZfơm này 8K9ulà anYdknh ấy8K9u TMqhmua chsPjSo tớ8K9u đDeZfấy. DeZfCó ôngYdkn bốDeZf 8K9ugiàu cóTMqh tDeZfhế TMqhmà anYdknh ấTMqhy 8K9uchẳng TMqhra vẻ8K9u chútTMqh nào.TMqh Nhưng hễTMqh csPjSứ nh8K9uắc đếnsPjS cDeZfhuyện ChsPjSủ tịYdknch NhiếpYdkn qYdknuyên tiTMqhền TMqhlà anTMqhh ấy8K9u đanDeZfh mặtsPjS lại, TMqh có vẻDeZf khôDeZfng TMqhvui. 8K9uÀi, ĐTMqhàm TĩYdknnh, 8K9uTôn BTMqhình Ydknnhà chúng8K9u Ydknta khônsPjSg TMqhmay DeZfmắn đượYdknc nsPjShư con DeZf nhà ngườiYdkn tsPjSa. CoYdknn nhTMqhà ngưDeZfời tYdkna gDeZfặp chuy8K9uện, Ydknbố DeZfcủa bácsPjS sPjSsĩ NhiếpYdkn quy8K9uên tiềnsPjS mườYdkni vạn, cònYdkn nóYdkni bệ8K9unh vYdkniện DeZfcứ cố8K9u gắngsPjS chữDeZfa trị,Ydkn ôngYdkn ấysPjS sẽYdkn lTMqho hếtYdkn csPjShi p8K9uhí sasPjSu nsPjSày. Chuyện n8K9uhư vậyTMqh TMqhsao chúnsPjSg tTMqha 8K9ukhông DeZfgặp DeZfđược chứ…”

Đàm TĩnhDeZf cDeZfúi đầTMqhu, ngónDeZf tay cầmYdkn 8K9uđũa hơi8K9u rsPjSun rẩyTMqh, mãYdkni một8K9u lúcTMqh lâuDeZf côDeZf mớiDeZf nghYdkne thấy8K9u mìsPjSnh khDeZfó nhọc8K9u nóisPjS: “Tự tớTMqh gsPjSây rDeZfa, khôsPjSng trácTMqhh aTMqhi được.”

“Nói gìTMqh thYdknế ĐsPjSàm Tĩnh?” VươsPjSng VũTMqh LTMqhinh khôsPjSng nTMqhghe rsPjSõ, cDeZfô nóisPjS, “8K9uCứ DeZfvo Ydknve nsPjShư mu8K9uỗi ấy.”

“Không cYdknó gì.”Ydkn ĐàmYdkn Tĩnh gắngDeZf sPjSlấy lTMqhại Ydkntinh TMqhthần, “TớYdkn phTMqhải quYdkna chỗDeZf GisPjSám đốcYdkn TDeZfhịnh Ydknxem saDeZfo. MYdknai l8K9uà thứ Ydknhai, chDeZfắc cYdknhắn cô8K9ung 8K9uty Ydknsẽ cóDeZf rTMqhất nhiềYdknu emasPjSil, tớDeZf TMqhphải đếYdknn đóDeZf xsPjSem DeZfanh ấyTMqh cần giúpDeZf 8K9ugì k8K9uhông. Cậu8K9u trôngTMqh 8K9uTôn BìnhYdkn TMqhgiúp tớYdkn mDeZfột DeZflát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nYdknó tỉnhsPjS dậyDeZf thìTMqh gọi Ydkn cho tớ.”

“Biết rồYdkni, Ydknbiết rồi.”

Đàm TĩnhYdkn điDeZf sPjSđến DeZfcuối hành lansPjSg, ởTMqh đóDeZf cDeZfó mộtDeZf phòTMqhng TMqhvệ sDeZfinh côngDeZf cộngTMqh, rấYdknt 8K9uít ngsPjSười 8K9udùng, sPjSvì pYdknhòng bệDeZfnh bây gDeZfiờ hầuTMqh nhTMqhư đều8K9u cóTMqh phò8K9ung vệYdkn 8K9usinh TMqhriêng. PhòngsPjS vệ8K9u sPjSsinh nà8K9uy nDeZfgoại TMqhtrừ thỉnh thoảng8K9u TMqhcó nhânDeZf viênTMqh bDeZfệnh DeZfviện Ydknsử dụn8K9ug, cònTMqh thìYdkn rấtYdkn ítDeZf ngườiYdkn vsPjSào. Lú8K9uc Đà8K9um Tĩnh bYdknước vào,TMqh bêYdknn tronDeZfg khôDeZfng cóYdkn a8K9ui 8K9ucả, côDeZf TMqhbèn trốsPjSn trTMqhong đóYdkn kh8K9uóc mộtDeZf trậnTMqh thoải mái.

Phải mấTMqht sPjSbao nDeZfhiêu nDeZfước mắt mớiDeZf vơTMqhi đYdknược nỗiDeZf đDeZfau đsPjSè DeZfnặng trDeZfong lònsPjSg? PYdknhải mấtDeZf TMqhbao nhisPjSêu nướcDeZf Ydknmắt mớiDeZf gột sạ8K9uch đưYdknợc niềmsPjS hốiTMqh sPjShận k8K9uhi sPjSxưa? YdknThật 8K9usự sPjScô tTMqhhấy mìYdknnh đãsPjS saYdkni, cô8K9u hoà8K9un toàsPjSn TMqhkhông có kYdknhả năng8K9u chTMqho cDeZfon mộtYdkn cuộDeZfc DeZfsống tốt8K9u đẹpTMqh, sPjSvậy mYdknà lại8K9u đưaTMqh nóTMqh đếnDeZf DeZfthế giớsPjSi TMqhnày để nóDeZf vừ8K9ua sisPjSnh Ydknra sPjSđã phảiTMqh chịDeZfu khổ,sPjS đếnTMqh bYdknây 8K9ugiờ vYdknẫn 8K9uhôn mYdknê trDeZfong psPjShòng bệnh.Ydkn Bệnh 8K9u tật khônYdkng đánhDeZf gụcDeZf đượ8K9uc cô,sPjS lTMqhúc khDeZfó Ydknkhăn n8K9uhất c8K9uô cũnsPjSg sPjScắn 8K9urăng vYdknượt quaYdkn, Ydknnhưng bây gDeZfiờ ssPjSố mệnhDeZf sYdknắp quậtYdkn TMqhngã cô8K9u rồi.

Cô khDeZfông thểDeZf 8K9uchống sPjSchọi nổi nữa.

Khi vsPjSào phYdknòng vệ8K9u sinYdknh, Nhiếp VũTMqh ThịnhTMqh loáYdknng thDeZfoáng n8K9ughe thấTMqhy bên8K9u kisPjSa 8K9uvách 8K9ucó tiếnsPjSg khsPjSóc, DeZflà tiếngDeZf phDeZfụ nữ, khósPjSc rấ8K9ut kìsPjSm DeZfnén, rất8K9u Ydknđau đớn.DeZf TronTMqhg sPjSbệnh việnsPjS thưYdknờng xDeZfuyên có8K9u ngườiTMqh kDeZfhóc, đặc biYdknệt DeZflà Ydknnửa sPjSđêm, kDeZfhi aYdknnh l8K9uê cTMqhơ thểYdkn mệtDeZf mỏisPjS rsPjSa khỏi8K9u phYdknòng mổTMqh cấ8K9up cTMqhứu, nghTMqhe thấy t8K9uiếng nứYdknc nsPjSở cDeZfủa ngưDeZfời n8K9uhà bệnsPjSh TMqhnhân, Ydknanh thườnDeZfg sPjScó ảoDeZf gisPjSác rDeZfằng, người đanTMqhg kDeZfhóc đóDeZf chísPjSnh làDeZf Đàm8K9u TĩnTMqhh của8K9u anh.

Vì tiếYdknng khóTMqhc củ8K9ua Đàm TMqhTĩnh cũsPjSng khDeZfóc Ydknkìm nénDeZf gsPjSiống nhưsPjS 8K9uvậy, sPjSngay vsPjSiệc khsPjSóc thậsPjSt DeZfto lênsPjS c8K9uô cũDeZfng không biết,DeZf TMqhchỉ biết8K9u Ydknnấc 8K9ulên từngsPjS tisPjSếng. RấTMqht Ydknlâu sTMqhau ansPjSh mớsPjSi TMqhép mYdknình thaYdkny đổiYdkn được pháYdknn TMqhđoán 8K9usai l8K9uầm đó8K9u, bDeZfởi mYdknỗi lầTMqhn đsPjSi ngan8K9ug TMqhqua ngTMqhười nhàTMqh Ydknbệnh nYdknhân, aDeZfnh lạYdkni ép TMqh mình nhìn,Ydkn nhìnTMqh chsPjSo r8K9uõ đóDeZf khôn8K9ug Ydknphải l8K9uà ĐDeZfàm Tĩn8K9uh. ChYdkniêu TMqhđó tTMqhuy tDeZfàn nYdknhẫn nhsPjSưng rất 8K9uhiệu quả,8K9u khsPjSiến a8K9unh 8K9ucó thểsPjS sPjSlập t8K9uức tỉnhDeZf tá8K9uo lại,Ydkn gặpsPjS 8K9ubất TMqhcứ TMqhai khTMqhóc an8K9uh cũng8K9u phảiTMqh ép bảTMqhn thânsPjS đưaDeZf mDeZfắt n8K9uhìn. NhiếpYdkn VYdknũ ThTMqhịnh thấyYdkn mìnDeZfh DeZflại mấYdknt t8K9urí rồi,8K9u c8K9uon trai ĐàsPjSm TĩnhYdkn TMqhđã trTMqhở thYdknành bệnhTMqh nh8K9uân DeZfcủa anhDeZf, đaYdknng nằmYdkn tr8K9uong pDeZfhòng bệnhsPjS 8K9utim kDeZfhoa Ngoại8K9u, nên cảYdkn ngàsPjSy sPjSanh cũngDeZf khô8K9ung bYdkniết msPjSình nghDeZfĩ gìTMqh nữ8K9ua. AnYdknh TMqhbước nhan8K9uh r8K9ua k8K9uhỏi phòngYdkn vệ sinhsPjS, đếnDeZf phYdknòng trựcDeZf sPjSban ké8K9uo 8K9uy sPjStá trưởngYdkn Ydknsang mộ8K9ut 8K9ubên, nói:

“Cô bảoDeZf ngưDeZfời DeZfvào phòng sPjS vệ TMqhsinh đi,TMqh DeZfcó mộsPjSt 8K9ungười ph8K9uụ nữYdkn đ8K9uang khTMqhóc DeZftrong đó,sPjS TMqhtôi Ydknsợ x8K9uảy rDeZfa chuyện.”

Y tYdkná tr8K9uưởng cTMqhũng DeZfsợ xảy 8K9ura sPjSchuyện, trướYdknc đâyDeZf cũng8K9u từDeZfng 8K9ucó b8K9uệnh nhân8K9u nhảysPjS lầuTMqh sPjSkhiến c8K9uả bệTMqhnh việnYdkn nháo 8K9u nhào, tuTMqhy khTMqhông 8K9uphải ssPjSự cDeZfố TMqhy h8K9uọc nhưngsPjS cũYdknng k8K9uhiến t8K9uừ tTMqhrên xuốYdknng 8K9udưới nTMqhơm nớp8K9u sPjSmấy tháng liền,sPjS 8K9unên bYdknệnh 8K9uviện đ8K9uề phòsPjSng chusPjSyện nàyTMqh rấsPjSt nghiêtYdkn, phò8K9ung hàYdknnh chínDeZfh đ8K9uã đ8K9uổi hết tDeZfất cảTMqh cYdknửa s8K9uổ TMqhtrong phòYdknng bệnsPjSh vàTMqh hàn8K9uh laTMqhng sansPjSg loạiTMqh chỉTMqh m8K9uở đượcTMqh một8K9u khe sPjS nhỏ, bênTMqh ngoàisPjS cửasPjS sổTMqh có8K9u thTMqhêm sosPjSng sắt,8K9u nóYdkni vớTMqhi 8K9ubên TMqhngoài lDeZfà lưới8K9u 8K9uchống trộm,DeZf thật ra8K9u, caYdkno tTMqhhế sPjSnày trộmDeZf trè8K9uo không8K9u nổiYdkn, sPjSlà 8K9uđề phsPjSòng ngườiDeZf nhảyTMqh lDeZfầu màTMqh thôi.

Vì thếTMqh khYdkni 8K9unghe NhTMqhiếp Vũ ThDeZfịnh DeZfnói v8K9uậy, DeZfy táTMqh trưởngDeZf liề8K9un 8K9uđích tDeZfhân đếnTMqh đó.TMqh YdknMãi lâuDeZf ssPjSau Ydknmới quTMqhay lại, ngDeZfồi xuDeZfống Ydknchiếc ghếDeZf TMqhđối diệnYdkn NhiếpDeZf sPjSVũ Thịnh,DeZf chYdknỉ lTMqhắc đầu8K9u tsPjShở dTMqhài. NhiếpDeZf Vũ8K9u Thịnh hỏi:8K9u “YdknThế nào?”

“Là DeZfngười nh8K9uà củTMqha 8K9ubệnh nhân asPjSnh, đsPjSứa trẻYdkn giường8K9u 8K9u39 ấyYdkn, cDeZfô sPjSấy trốnsPjS mộTMqht mìTMqhnh tYdknrong đDeZfó ngồiDeZf khDeZfóc. ThYdknấy tôi TMqhvào, côsPjS Ydknta vTMqhội Ydknvàng 8K9ulau nướ8K9uc mắ8K9ut làDeZfm nhưsPjS khsPjSông cóDeZf TMqhchuyện gì.TMqh TộsPjSi ngTMqhhiệp quá, sPjS tôi sợYdkn côDeZf ấDeZfy ngTMqhhĩ ksPjShông thông,Ydkn phTMqhải khuy8K9uên nhsPjSủ m8K9uãi TMqhmới vềDeZf đấy.”

Người 8K9unhà bệnh8K9u nhânTMqh giường TMqh39… NTMqhhiếp TMqhVũ ThDeZfịnh Ydknphải DeZfmất hTMqhai gsPjSiây mớiDeZf hsPjSiểu 8K9ura ngườiDeZf Ydknmà 8K9uy sPjStá trưởngTMqh nóDeZfi là ai,DeZf nh8K9uất thờiTMqh sữngDeZf người.

Rất nhi8K9uều lDeZfần ksPjShi người khácYdkn kDeZfhóc DeZflóc, an8K9uh tosPjSàn TMqhlo sPjSđó DeZflà sPjSĐàm TĩnhTMqh. NTMqhhưng 8K9uđến kYdknhi ĐàmYdkn TĩsPjSnh thật8K9u sựDeZf kYdknhóc lóc thìDeZf TMqhanh TMqhlại 8K9ukhông nhậsPjSn Ydknra. RDeZfốt cTMqhuộc thTMqhời giaYdknn 8K9uđã đáTMqhnh cắsPjSp mất8K9u DeZfđiều gì…DeZf mà khiếnDeZf khDeZfoảng cá8K9uch sPjSgiữa hsPjSọ trởYdkn sPjSnên TMqhxa xôsPjSi, TMqhlạ lẫTMqhm DeZfnhư vậy…DeZf YdknMãi lâsPjSu sTMqhau DeZfanh mớiTMqh lên ti8K9uếng: “GiờYdkn c8K9uô ấTMqhy ởYdkn đâu?”

“Cô ấyDeZf nósPjSi musPjSốn đTMqhi thăm đồng8K9u ngsPjShiệp cũngDeZf TMqhở bệsPjSnh viYdknện nàyYdkn. 8K9uTôi thTMqhấy cDeZfô sPjSấy vàDeZfo thansPjSg 8K9umáy.” YdknY tá8K9u trưởng nói,sPjS “CDeZfhắc 8K9ukhông sYdknao đâu.”

Nhiếp VDeZfũ ThsPjSịnh biếTMqht chắcsPjS hẳn DeZfcô đisPjS thămTMqh DeZfThịnh PhươnsPjSg ĐìDeZfnh, cảmsPjS TMqhxúc l8K9uại tTMqhrở nêYdknn sPjSphức tạpTMqh. 8K9uAnh bướcTMqh tDeZfới cửa 8K9usổ TMqhnhìn xuốngsPjS, ph8K9uòng bYdknệnh DeZftim kho8K9ua NgosPjSại ởDeZf tần8K9ug 30Ydkn, q8K9uuá Ydkncao, từDeZf đDeZfây trôngYdkn xDeZfuống mọi ngDeZfười Ydknbên d8K9uưới chTMqhỉ n8K9uhư nhữngDeZf chấTMqhm nhỏsPjS lTMqhi ti8K9u, đâuDeZf thể8K9u nhậnsPjS Ydknra a8K9ui l8K9uà Đàm Tĩnh.

Anh nYdknghĩ, 8K9ucó lẽTMqh mãi8K9u mãi mìnhTMqh TMqhsẽ DeZfthế nàDeZfy, đ8K9uứng DeZfở msPjSột nDeZfơi TMqhxa xôi8K9u, khôngsPjS ssPjSao lạiTMqh gầYdknn, 8K9ucũng DeZfkhông thểsPjS lDeZfại gần, nhìnDeZf về8K9u mDeZfột hTMqhướng, ngóngTMqh chsPjSờ sPjSsự xuDeZfất hDeZfiện sPjScủa cTMqhô, nhưngTMqh khDeZfi cYdknô DeZfthật sựsPjS xuấtTMqh hisPjSện, anh cTMqhó thể8K9u sẽsPjS khDeZfông nDeZfhận rTMqha côDeZf nữa8K9u, vTMqhì khoảng8K9u cTMqhách giữa8K9u hTMqhai ngư8K9uời Ydknquá x8K9ua, quá xa.

Thịnh sPjSPhương ĐìnsPjSh đansPjSg trả lờiTMqh DeZfthư DeZfthì nghYdkne t8K9uhấy sPjStiếng bướ8K9uc chTMqhân quDeZfen sPjSthuộc nsPjSgoài hànhYdkn lDeZfang. AnsPjSh đã phânsPjS DeZfbiệt đượcsPjS tiếngYdkn Ydknbước c8K9uhân của8K9u ĐTMqhàm TĩnDeZfh vàTMqh cácsPjS sPjSy TMqhtá, vìTMqh ĐTMqhàm Tĩ8K9unh bướYdknc rấtsPjS nhẹ. BệnhsPjS nhânDeZf cùnsPjSg Ydknphòng vớTMqhi 8K9uanh xusPjSất viện8K9u r8K9uồi, g8K9uiờ chỉsPjS còsPjSn mì8K9unh aDeZfnh trong phòngYdkn, Ydknkhi xửDeZf lTMqhý Ydkncông vTMqhiệc TMqhanh sẽTMqh bảoTMqh hộDeZf lýsPjS TTMqhiểu DeZfPhùng xuốTMqhng vDeZfườn hsPjSoa nghỉ nYdkngơi, nh8K9uư vậ8K9uy phònYdkng sPjSbệnh 8K9ucàng yêDeZfn tĩnh8K9u. ATMqhnh nhsPjSấp vàTMqho núYdknt gửsPjSi tYdknhư, DeZfrồi gấp noteTMqhbook và8K9uo. QuảsPjS nhiêYdknn ĐàmYdkn TĩnsPjSh TMqhxuất hiệnYdkn ở8K9u csPjSửa phòsPjSng, nhưnsPjSg tin8K9uh thsPjSần cô không8K9u TMqhđược tốtYdkn lắm,Ydkn quanYdknh mắYdknt c8K9uô cTMqhó quầnYdkng tTMqhhâm, TMqhnhưng côTMqh vẫ8K9un gượng8K9u cườisPjS: “Giám TMqhđốc ThịTMqhnh, hômTMqh DeZfnay sPjSanh thYdknấy thếDeZf nào?”

“Rất khoẻ,8K9u bTMqhác sĩTMqh DeZfnói tuần Ydknsau tôYdkni 8K9uxuất việnYdkn đượTMqhc rDeZfồi.” sPjSThịnh Ph8K9uương ĐìnhTMqh hTMqhỏi, “DeZfBình BsPjSình tYdknhế nà8K9uo rTMqhồi? Cô 8K9ucứ cYdknhăm sóc8K9u Ydkncháu TMqhcho tsPjSốt, kh8K9uông pYdknhải q8K9uua đYdknây, ởTMqh đâysPjS cDeZfó TiểusPjS PDeZfhùng rồi,TMqh sPjScậu ấyDeZf rất cẩ8K9un thận.”

Nhắc đếnTMqh TônDeZf Bìn8K9uh, ĐàDeZfm Tĩnh Ydknkhông c8K9uười nDeZfổi nữa,sPjS hàngTMqh lôngTMqh màsPjSy c8K9uau lạiTMqh: “BìDeZfnh BìDeZfnh vsPjSẫn csPjShưa DeZftỉnh. Bá8K9uc sĩ nói8K9u nósPjS qu8K9uá yếuTMqh nDeZfên bị8K9u hTMqhôn mê.DeZf” CôsPjS n8K9uói, Ydkn“Thật 8K9ura tôiTMqh DeZfcó chuyTMqhện mTMqhuốn hỏisPjS ý aTMqhnh. KiTMqhến Ydknthức vDeZfà Ydkntầm nhTMqhìn củTMqha anDeZfh đềuYdkn csPjSao hơn8K9u tôi8K9u, t8K9uôi cũngTMqh chẳnYdkng cò8K9un thâsPjSn thích bạn8K9u bèsPjS nDeZfào cóYdkn thTMqhể sPjSbàn bsPjSạc cảDeZf DeZfnên mYdknuốn đTMqhến hỏisPjS anh.”

“Cô cứYdkn nóiTMqh, giúpsPjS được chYdknắc ch8K9uắn tôiYdkn Ydknsẽ giúp.”

Đàm TYdknĩnh lưTMqhỡng lựTMqh một chYdknút rồYdkni hỏi:Ydkn “ADeZfnh 8K9uđã sPjSbao giờDeZf gặpDeZf chuyện8K9u đặ8K9uc biệ8K9ut khóYdkn 8K9uxử chưa?”

“Đương nh8K9uiên là8K9u rồi.TMqh C8K9uuộc đời DeZfkhông TMqhthể cứ8K9u màuDeZf hồYdknng mãisPjS, aTMqhi csPjSũng cóDeZf lYdknúc gặpTMqh sPjSkhó khăn.”

“Thế anDeZfh đDeZfã bTMqhao gTMqhiờ hậ8K9un ai sPjSchưa? VDeZfô cùng,sPjS vôTMqh 8K9ucùng TMqhhận… VDeZfì thYdknế đã8K9u lYdknàm m8K9uột việDeZfc sPjSvốn k8K9uhông nêYdknn làm.”

“Tôi lYdknà ngườisPjS bìnYdknh thưTMqhờng, cũng 8K9ucó lú8K9uc cămsPjS 8K9uhận, cũngYdkn từn8K9ug lDeZfàm visPjSệc khônTMqhg sPjSnên làm.”Ydkn Thịnh8K9u PhTMqhương ĐìnsPjSh nóYdkni, “Thật 8K9ura sPjSai cũnDeZfg DeZfcó 8K9ulúc mắcYdkn lỗsPjSi, aDeZfi TMqhcũng csPjSó th8K9uể là8K9um nhữnDeZfg việcsPjS khôngDeZf nênTMqh làm. DeZf Chúng tsPjSa làDeZf ngườisPjS TMqhthường, khônTMqhg phảTMqhi thTMqhánh DeZfnhân, làYdknm 8K9usai cũngYdkn Ydknlà chuyệ8K9un thường mà.”

Đàm TĩnTMqhh khẽsPjS th8K9uở dà8K9ui, cúi sPjSđầu nsPjSói: “NhưnsPjSg hậusPjS quảsPjS quYdkná nghiêm8K9u trọng.”

“Bất cDeZfứ chuy8K9uện gDeZfì 8K9ucũng không Ydknnghiêm trọngYdkn như8K9u sPjSchúng sPjSta tưYdknởng tưDeZfợng đâu.”DeZf TMqhThịnh YdknPhương DeZfĐình 8K9unói, “KhiYdkn mới đếTMqhn ThượnTMqhg HảiYdkn lTMqhàm việ8K9uc, tôiTMqh đ8K9uã phạYdknm phảiDeZf mộtYdkn lỗiYdkn đsPjSặc bi8K9uệt, TMqhđặc biệDeZft n8K9ughiêm trọng,Ydkn khiến cácsPjS nsPjShà cuDeZfng ứn8K9ug củDeZfa cảsPjS khYdknu 8K9uvực TDeZfhái YdknBình DươngTMqh nhậnsPjS mộtTMqh cáisPjS bá8K9uo giáTMqh sai.TMqh Tôi nghsPjSĩ t8K9uhế lYdknà hsPjSết, chắcDeZf chắDeZfn ssPjSẽ bị8K9u cônDeZfg tTMqhy đuổiYdkn Ydknviệc, nhưngYdkn DeZfthực TMqhtế DeZftôi đãTMqh lậsPjSp tức cTMqháo sPjSlỗi cYdknủa Ydknmình chDeZfo cấp8K9u trêYdknn, cứTMqh thDeZfế c8K9uấp nàTMqhy DeZfbáo 8K9ulên cấpYdkn kiaDeZf, thậ8K9um chíYdkn kinh độYdknng t8K9uới tậsPjSn 8K9uPhó tổDeZfng 8K9ugiám đốTMqhc Ydknkhu vựcYdkn DeZfThái BìsPjSnh D8K9uương. CuốisPjS c8K9uùng cYdknông Ydknty cho tTMqhôi DeZfmột c8K9uơ hsPjSội, t8K9urong nTMqhửa thángTMqh Ydkntôi 8K9uđã bYdknay tYdknới mườisPjS sáusPjS nướsPjSc đểTMqh xi8K9un DeZflỗi tTMqhừng nhà c8K9uung ứngTMqh, đồngDeZf TMqhthời k8K9uý TMqhkết hợpYdkn đsPjSồng mớsPjSi. 8K9uSau TMqhkhi vsPjSề T8K9uhượng HảsPjSi TMqhtôi còTMqhn bị trừ8K9u bTMqha tsPjSháng Ydknlương. Nh8K9uưng sPjSkết quả8K9u 8K9utôi đạsPjSt đượYdknc caDeZfo saDeZfu 8K9uđó rất8K9u tuyệtYdkn vời,Ydkn DeZfcông ty q8K9uuyết định8K9u giữ8K9u tôsPjSi lTMqhại. Kh8K9uông lâYdknu ssPjSau tsPjSôi 8K9uthăng chức,8K9u vDeZfì tôTMqhi từnTMqhg Ydkngặp tTMqhất cả cácsPjS nhàDeZf c8K9uung ứng,Ydkn hơn8K9u nữaTMqh qua8K9un hệTMqh hợYdknp tácTMqh sa8K9uu đTMqhó cũnsPjSg DeZfrất tốt.8K9u TrYdknời khsPjSông tuyệt đườDeZfng củTMqha a8K9ui, côTMqh đừngYdkn nghiê8K9um t8K9urọng DeZfhoá lỗisPjS l8K9uầm. TásPjSi ôYdknng mất8K9u ngựa8K9u 8K9uchưa chYdknắc đDeZfã là cYdknhuyện xấu.”

Đàm DeZfTĩnh DeZfthất thầnsPjS, thDeZfật ra Th8K9uịnh Phương8K9u ĐìsPjSnh cũnsPjSg ksPjShông nghsPjSĩ mìTMqhnh lạTMqhi kểsPjS csPjShuyện đó8K9u chsPjSo DeZfcô DeZfnghe. Có8K9u lẽ vì8K9u bộTMqh dạnsPjSg Đàm8K9u DeZfTĩnh hYdknôm naDeZfy qTMqhuá đỗ8K9ui bTMqhơ vTMqhơ, khôngsPjS nơsPjSi Ydknnương tựa,DeZf khiếnTMqh Ydknanh DeZfcảm thấy mìnYdknh nDeZfhất địnYdknh phảTMqhi nóDeZfi gìsPjS TMqhđó đểTMqh cổTMqh vYdknũ cYdkn, 8K9ucó lẽ8K9u bệnhDeZf tìnhDeZf củaYdkn csPjSon trsPjSai đã thậtsPjS sựTMqh TMqhquật ng8K9uã 8K9ucô rồi.

Cuối cùnsPjSg ĐàmTMqh Tĩn8K9uh DeZfngẩng lên, hỏiYdkn: “NTMqhếu c8K9uó hTMqhai sựsPjS lựTMqha ch8K9uọn, mộtDeZf sẽYdkn l8K9uàm tổnTMqh thươYdknng rất8K9u n8K9uhiều người8K9u, lựa 8K9u chọn kiYdkna cũnTMqhg sẽ8K9u làmYdkn tổTMqhn tYdknhương rấtDeZf nhiềTMqhu người…”

“Người tsPjSa vẫnTMqh nóTMqhi hãy8K9u chọn cáchTMqh tổnTMqh thươngsPjS ítYdkn hơnTMqh, tTMqhrong cônsPjSg 8K9uty cũTMqhng vậy,8K9u cYdknái nàoDeZf tạoYdkn í8K9ut tYdknổn thất hơsPjSn tTMqhhì tsPjSa s8K9uẽ chọnsPjS cáisPjS đó.”

Anh cốTMqh Ydkný nhấnYdkn mYdknạnh Ydknlà trong cDeZfông tsPjSy, ĐàmDeZf TĩDeZfnh thoánsPjSg sPjSngẩn ngườiYdkn, csPjSuối cùngDeZf Ydkncô TMqhcũng sPjShạ quDeZfyết tâm,Ydkn nói: “GiáDeZfm đsPjSốc Thịnh,Ydkn TMqhcảm ơnTMqh aTMqhnh, tô8K9ui biếsPjSt Ydknnên DeZflàm gì8K9u rồi.”

Thịnh PhươnDeZfg ĐìnhDeZf sPjSnghĩ ngợi mộtDeZf chútYdkn rồisPjS nóiYdkn: “TrướcYdkn Ydknkhi TMqhquyết Ydknđịnh việcYdkn gìDeZf qusPjSan trọng,8K9u cYdknô 8K9uphải thật ngsPjShiêm tTMqhúc 8K9usuy DeZfxét tYdknất cảsPjS cDeZfác vấnTMqh đDeZfề 8K9ucó thể8K9u xsPjSảy rsPjSa. CYdknòn khTMqhi đã8K9u quyế8K9ut định,Ydkn dDeZfù kết quảDeZf khôn8K9ug sPjSlý tDeZfưởng thTMqhì cũnDeZfg đừngTMqh sPjShối hậnTMqh, sPjSvì DeZfcô đãsPjS 8K9ucố gắnDeZfg sPjShết sứcYdkn rồi.”

“Cảm TMqhơn sPjSanh, Giá8K9um đốc Thịnh.”

“Không có8K9u gì.”

“Còn nữa…Ydkn Ydkntừ 8K9utuần sau, Ydkntôi muốnDeZf nghỉsPjS mộtTMqh tuần…”

Thịnh PhDeZfương ĐìnhDeZf biết côYdkn Ydknphải ởsPjS viTMqhện cDeZfhăm consPjS, lYdkniền nói:TMqh “KsPjShông saoDeZf, tuầnYdkn saTMqhu tôiTMqh sPjSvẫn ởYdkn 8K9uviện, chắsPjSc chắn côngsPjS 8K9uty sẽ8K9u sTMqhắp xếTMqhp 8K9ucho 8K9ucô tiDeZfếp t8K9uục chăsPjSm sócTMqh cDeZfho tôiDeZf. NhYdknư sPjSvậy khôsPjSng Ydkncoi lDeZfà Ydknnghỉ, nếu cTMqhông TMqhty gọiTMqh đến,TMqh t8K9uôi sẽDeZf sTMqhắp xếp.”

Đàm TĩDeZfnh vsPjSô cùnDeZfg cảmDeZf độ8K9ung: “Cảm TMqhơn anh.”

Sau TMqhkhi Đ8K9uàm TYdknĩnh đi,Ydkn ThịYdknnh Phương ĐsPjSình TMqhlại mYdknở noteYdknbook sPjSra, rốYdknt 8K9uruộc ngườDeZfi Ydknphụ 8K9unữ 8K9unày muốnTMqh hỏsPjSi đ8K9uiều gìTMqh sPjSnhỉ? Anh biếsPjSt cDeZfô đãsPjS quysPjSết DeZfđịnh mộtsPjS đ8K9uiều rất8K9u sPjSquan trọn8K9ug, nh8K9uưng rốtsPjS cuDeZfộc n8K9uó 8K9ulà gDeZfì? Thịnh DeZfPhương Đình8K9u nhìnsPjS ánsPjSh 8K9utà dsPjSương ngosPjSài cửYdkna ssPjSổ màDeZf thYdknất thần,DeZf a8K9unh bDeZfắt đầuTMqh tòsPjS mTMqhò vTMqhề mọi điềDeZfu củYdkna YdknĐàm TĩnhYdkn, đặc8K9u bi8K9uệt lTMqhà DeZfkhi DeZfphát hiệnYdkn DeZfra cYdknô c8K9uó liêDeZfn quasPjSn đế8K9un NhiếpDeZf sPjSVũ Thịnh. DeZfThật r8K9ua TMqhnhìn bềTMqh ngoàiYdkn cDeZfô csPjSó vẻYdkn sPjSyếu đuYdknối, nhsPjSưng bê8K9un sPjStrong lạisPjS rấtYdkn cTMqhố chấ8K9up, rất kiênYdkn cường8K9u. TMqhCó lẽTMqh cuTMqhộc đờisPjS DeZfđã TMqhđem lạYdkni csPjSho côYdkn TMqhrất nhiềusPjS ksPjShó khYdknăn, nh8K9uưng dườngsPjS như cYdknô chTMqhưa DeZfbao DeZfgiờ gụcsPjS ngãsPjS. C8K9uó điềusPjS hYdknai hômTMqh Ydknnay trôTMqhng côsPjS v8K9uô cùYdknng tisPjSều tuDeZfỵ, tựa hTMqhồ nhữngYdkn đòDeZfn nặng8K9u 8K9unề củDeZfa sDeZfố phậ8K9un đDeZfã khiếnsPjS cYdknô DeZfchao TMqhđảo sắp8K9u ngsPjSã quỵ.

Thịnh PhsPjSương Đìn8K9uh thở dài,sPjS TMqhcó l8K9uẽ đâyDeZf TMqhchính làYdkn người8K9u phụTMqh nsPjSữ TMqhcó 8K9ucon. YdknNgười phụYdkn nữDeZf đã8K9u Ydkncó c8K9uon kYdknhông bao g8K9uiờ bịYdkn quậTMqht ng8K9uã, trừsPjS khDeZfi sPjScon h8K9uọ xTMqhảy rsPjSa chuyện