You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi 4CvLDTrqkhi bMvACgjMpị ấRs7Fm ứRs7Fc anRs7Fh vẫn4CvLDTrq mím mMvACgjMpôi lại4CvLDTrq nhưRs7F 4CvLDTrqđứa trẻ4CvLDTrq, h4CvLDTrqai bên4CvLDTrq khoéRs7F miMvACgjMpệng hơ4CvLDTrqi coMvACgjMpng, nhìnRs7F giốngMvACgjMp nhưRs7F mộtMvACgjMp đĩnhMvACgjMp vàng nhMvACgjMpỏ co4CvLDTrqng cRs7Fong haRs7Fi b4CvLDTrqên mMvACgjMpép vậy.MvACgjMp ĐàmMvACgjMp Tĩ4CvLDTrqnh đứngMvACgjMp từ4CvLDTrq x4CvLDTrqa nhìnRs7F aRs7Fnh, 4CvLDTrqvừa rồiRs7F có đông4CvLDTrq MvACgjMpngười, MvACgjMpcô 4CvLDTrqcố t4CvLDTrqình khôMvACgjMpng nhìn4CvLDTrq anMvACgjMph, MvACgjMpnhưng gRs7Fiờ chỉMvACgjMp cRs7Fòn mRs7Fột mìMvACgjMpnh a4CvLDTrqnh, cóMvACgjMp MvACgjMpmuốn tránh cũMvACgjMpng 4CvLDTrqkhông tránh4CvLDTrq đ4CvLDTrqược. ĐầuRs7F MvACgjMpngón cMvACgjMpái củ4CvLDTrqa an4CvLDTrqh bịMvACgjMp dMvACgjMpính 4CvLDTrqchút mự4CvLDTrqc 4CvLDTrqđen, viết xonMvACgjMpg, aMvACgjMpnh v4CvLDTrqội tìmMvACgjMp MvACgjMpgiấy laRs7Fu điRs7F MvACgjMpnhưng không4CvLDTrq tìmRs7F Rs7Fthấy, l4CvLDTrqiền vàoMvACgjMp phòng4CvLDTrq vệMvACgjMp sinMvACgjMph 4CvLDTrqrửa tay, nướ4CvLDTrqc 4CvLDTrqchảy ràMvACgjMpo rà4CvLDTrqo. 4CvLDTrqKhi MvACgjMpra ngoàMvACgjMpi an4CvLDTrqh Rs7Fđã v4CvLDTrqẩy nưMvACgjMpớc rồiMvACgjMp, nhưnMvACgjMpg đ4CvLDTrqầu ngMvACgjMpón Rs7Ftay vẫn còMvACgjMpn ướMvACgjMpt, đRs7Fành kẹp4CvLDTrq sMvACgjMpổ gRs7Fhi ch4CvLDTrqép và4CvLDTrqo cRs7Fánh tay.

Ngoài Rs7Fhành 4CvLDTrqlang cóRs7F người hỏi:MvACgjMp “NhiMvACgjMpếp V4CvLDTrqũ TMvACgjMphịnh đâu4CvLDTrq? MaRs7Fu, Ch4CvLDTrqủ nRs7Fhiệm tìRs7Fm anRs7Fh ấy.”

Anh MvACgjMpnhanh chó4CvLDTrqng Rs7Fđi rMvACgjMpa, đã MvACgjMpba MvACgjMpchục tu4CvLDTrqổi đRs7Fầu, 4CvLDTrqvậy 4CvLDTrqmà bướcRs7F vẫ4CvLDTrqn Rs7Fsải Rs7Fdài, nhRs7Fanh nhẹn4CvLDTrq nhưMvACgjMp Rs7Fchàng traMvACgjMpi mMvACgjMpười bảyười MvACgjMptám, kRs7Fhông có4CvLDTrq cảmRs7F giácMvACgjMp gấRs7Fp gápRs7F cMvACgjMphỉ thấMvACgjMpy rấtRs7F 4CvLDTrqtrẻ coRs7Fn. ĐàmRs7F TĩnhRs7F MvACgjMpthấy 4CvLDTrqchua xót.4CvLDTrq Chia tMvACgjMpay rồiMvACgjMp Rs7Fgặp lạ4CvLDTrqi, nhưMvACgjMpng chRs7Fưa lMvACgjMpần MvACgjMpgặp MvACgjMpmặt n4CvLDTrqào MvACgjMplại cRs7Fó ấn4CvLDTrq tMvACgjMpượng như4CvLDTrq sá4CvLDTrqng nay, NhiếpMvACgjMp VũMvACgjMp MvACgjMpThịnh củaRs7F bMvACgjMpuổi sá4CvLDTrqng 4CvLDTrqhôm nMvACgjMpay hệtMvACgjMp nhưRs7F NMvACgjMphiếp VũMvACgjMp ThịnRs7Fh c4CvLDTrqủa mưRs7Fời MvACgjMpnăm vềRs7F trướcMvACgjMp vậy, vẫnRs7F làMvACgjMp MvACgjMpcậu thiMvACgjMpếu niêMvACgjMpn b4CvLDTrqề MvACgjMpngoài 4CvLDTrqtrầm mặRs7Fc nhưMvACgjMpng sâRs7Fu bênMvACgjMp trRs7Fong l4CvLDTrqại rấ4CvLDTrqt nổ4CvLDTrqi loạn.

Phòng bệnMvACgjMph đRs7Fã yêRs7Fn tĩnh lạiMvACgjMp 4CvLDTrqnhưng lònMvACgjMpg dạRs7F ĐàMvACgjMpm TĩnMvACgjMph vẫ4CvLDTrqn MvACgjMprối bờ4CvLDTrqi, Rs7Fcô 4CvLDTrqngồi xuốRs7Fng, MvACgjMpnhìn 4CvLDTrqTôn Bìn4CvLDTrqh đRs7Fang nằm trên4CvLDTrq g4CvLDTrqiường, thấRs7Fy cMvACgjMpon MvACgjMphít t4CvLDTrqhở rấMvACgjMpt khRs7Fó khăn,Rs7F ngựcRs7F phMvACgjMpập phồn4CvLDTrqg Rs7Flên xuống,Rs7F cMvACgjMpặp môi MvACgjMptím táiRs7F. Đà4CvLDTrqm TĩRs7Fnh cảRs7Fm Rs7Fthấy m4CvLDTrqình nhưMvACgjMp mộRs7Ft ngọnMvACgjMp câyMvACgjMp t4CvLDTrqrong bão4CvLDTrq, 4CvLDTrqcơn 4CvLDTrqbão tốRs7F củ4CvLDTrqa sốMvACgjMp mệnh đãMvACgjMp q4CvLDTrquăng quậtMvACgjMp MvACgjMpgiày vòMvACgjMp MvACgjMpcô quáRs7F lRs7Fâu, 4CvLDTrqquá lRs7Fâu rồi,4CvLDTrq cMvACgjMpô 4CvLDTrqsắp khôn4CvLDTrqg MvACgjMptrụ nổiMvACgjMp nữa.

Dù chMvACgjMpín giMvACgjMpờ pRs7Fhải họp,Rs7F nhưng sa4CvLDTrqu Rs7Fkhi ki4CvLDTrqểm t4CvLDTrqra phòngRs7F bệRs7Fnh xoRs7Fng. Chủ4CvLDTrq nh4CvLDTrqiệm P4CvLDTrqhương vẫnMvACgjMp dàMvACgjMpnh MvACgjMpnửa tiếMvACgjMpng quý báuRs7F mRs7Fắng N4CvLDTrqhiếp V4CvLDTrqũ ThịnhMvACgjMp Rs7Ftrong 4CvLDTrqvăn phò4CvLDTrqng. MọMvACgjMpi nRs7Fgười điMvACgjMp qRs7Fua vMvACgjMpăn MvACgjMpphòng 4CvLDTrqcủa ônRs7Fg đều Rs7Frón réRs7Fn nMvACgjMphẹ nhMvACgjMpàng, ch4CvLDTrqỉ sợ4CvLDTrq lại4CvLDTrq 4CvLDTrqgây rMvACgjMpa ti4CvLDTrqếng độngRs7F khiRs7Fến Chủ4CvLDTrq nMvACgjMphiệm PRs7Fhương nổi4CvLDTrq giận. M4CvLDTrqấy vRs7Fị tiến4CvLDTrq sĩMvACgjMp Rs7Fở bênRs7F nMvACgjMpgoài đềRs7Fu thRs7Fở cũnMvACgjMpg khônMvACgjMpg dám4CvLDTrq thởMvACgjMp mạnRs7Fh, 4CvLDTrqcắm c4CvLDTrqúi v4CvLDTrqiết bệnhMvACgjMp án, nMvACgjMpgay cMvACgjMpả 4CvLDTrqy MvACgjMptá trưRs7Fởng Rs7Fbình thườnRs7Fg nhiềuMvACgjMp lờiRs7F là4CvLDTrq 4CvLDTrqvậy MvACgjMpmà lúc4CvLDTrq nàMvACgjMpy mMvACgjMpiệng c4CvLDTrqũng nhưRs7F dán băn4CvLDTrqg Rs7Fdính, chẳn4CvLDTrqg nóRs7Fi tiMvACgjMpếng nào.

“Có biMvACgjMpết vMvACgjMpì MvACgjMpsao tôMvACgjMpi mắng cậRs7Fu kh4CvLDTrqông? RMvACgjMpốt cuộc4CvLDTrq Rs7Fgần đây4CvLDTrq cậ4CvLDTrqu làm4CvLDTrq s4CvLDTrqao 4CvLDTrqvậy? Đ4CvLDTrqầu óRs7Fc cứMvACgjMp Rs7Flơ lửRs7Fng tậnRs7F đâMvACgjMpu ấyRs7F. Đừng MvACgjMp tưởng vẫ4CvLDTrqn 4CvLDTrqchưa Rs7Fgây Rs7Fra lRs7Fỗi lớ4CvLDTrqn 4CvLDTrqgì, tô4CvLDTrqi tMvACgjMpháy cứ4CvLDTrq thếMvACgjMp Rs7Fnày Rs7Fsớm m4CvLDTrquộn rồi4CvLDTrq cũngMvACgjMp Rs7Fxảy ra chMvACgjMpuyện thôi4CvLDTrq. CậuMvACgjMp n4CvLDTrqói x4CvLDTrqem, MvACgjMprốt 4CvLDTrqcuộc Rs7Flà chuyệnMvACgjMp gì?Rs7F CMvACgjMpậu cả4CvLDTrq ngà4CvLDTrqy 4CvLDTrqrầu rMvACgjMpĩ đầyMvACgjMp MvACgjMptâm sự nhMvACgjMpư vMvACgjMpậy l4CvLDTrqà s4CvLDTrqao? Chú4CvLDTrqng tRs7Fa lRs7Fàm MvACgjMpbác sĩ,4CvLDTrq m4CvLDTrqọi lúcRs7F mọiRs7F nMvACgjMpơi đềuRs7F phMvACgjMpải MvACgjMpsuy 4CvLDTrqxét Rs7Fvẫn đề4CvLDTrq mộ4CvLDTrqt cách MvACgjMplý tr4CvLDTrqí, bìnhRs7F tĩnRs7Fh. CRs7Fhuyện MvACgjMphôm quRs7Fa làMvACgjMp tRs7Fhế n4CvLDTrqào? 4CvLDTrqTôn BìnMvACgjMph cóRs7F Rs7Fquan hMvACgjMpệ g4CvLDTrqì vRs7Fới cậu? Cậu4CvLDTrq khô4CvLDTrqng Rs7Fchi mMvACgjMpột đồngMvACgjMp Rs7Fnào c4CvLDTrqho thuốcRs7F nRs7Fgoài Rs7Fbảo hRs7Fiểm, troMvACgjMpng khMvACgjMpi cMvACgjMpó nhRs7Fững loạiMvACgjMp bắ4CvLDTrqt buộc phảMvACgjMpi dMvACgjMpùng, bắMvACgjMpt bRs7Fuộc Rs7Fcậu hRs7Fiểu kh4CvLDTrqông hả?4CvLDTrq CMvACgjMpậu tiMvACgjMpết kMvACgjMpiệm Rs7Ftiền 4CvLDTrqcho bệnMvACgjMph nhân Rs7Fhay lMvACgjMpà Rs7Flấy mạ4CvLDTrqng n4CvLDTrqgười ta?”

Cuối cMvACgjMpùng Nh4CvLDTrqiếp Rs7FVũ Rs7FThịnh khẽ đá4CvLDTrqp: “CháuRs7F vMvACgjMpà 4CvLDTrqđứa trẻMvACgjMp đó…4CvLDTrq kh4CvLDTrqông MvACgjMpcó quaMvACgjMpn MvACgjMphệ gìMvACgjMp đặcMvACgjMp biệMvACgjMpt… chỉ4CvLDTrq làRs7F điMvACgjMpều kMvACgjMpiện gia 4CvLDTrqđình hMvACgjMpọ khôngMvACgjMp tốt…”

“Không cRs7Fó qRs7Fuan h4CvLDTrqệ gìMvACgjMp đặc biệtRs7F mRs7Fà MvACgjMpcậu gọi4CvLDTrq đ4CvLDTrqiện MvACgjMpcả 4CvLDTrqvào ph4CvLDTrqòng mổ?”4CvLDTrq ChủRs7F nhiệRs7Fm PhươngMvACgjMp khô4CvLDTrqng Rs7Fkìm Rs7Fnổi Rs7Fgầm lên. “Tôi4CvLDTrq còMvACgjMpn tưởn4CvLDTrqg trờiRs7F sập,Rs7F cậuMvACgjMp gMvACgjMpọi tôRs7Fi đến4CvLDTrq cứu4CvLDTrq chứ!”

“Cháu 4CvLDTrqquên mấtRs7F Rs7FChủ nhiệm MvACgjMpđang mổ…”

“Quên?” Giọn4CvLDTrqg 4CvLDTrqChủ nhiệm PhươngRs7F lại4CvLDTrq 4CvLDTrqcao MvACgjMplên MvACgjMpmột bậ4CvLDTrqc, “CậMvACgjMpu MvACgjMpcòn bảRs7Fo mìn4CvLDTrqh kh4CvLDTrqông 4CvLDTrqlơ đRs7Fãng điRs7F! CRs7Fậu đMvACgjMpang mổ cũMvACgjMpng quêRs7Fn luMvACgjMpôn 4CvLDTrqsao? Rs7FTôi 4CvLDTrqcho cậuMvACgjMp hayMvACgjMp, 4CvLDTrqcậu cứ4CvLDTrq MvACgjMpcả ngày4CvLDTrq nghĩ4CvLDTrq nMvACgjMpgợi l4CvLDTrqung tuMvACgjMpng thếMvACgjMp này nữa,MvACgjMp rMvACgjMpồi sẽ4CvLDTrq cóRs7F 4CvLDTrqngày đểRs7F quêRs7Fn d4CvLDTrqao mRs7Fổ trMvACgjMpong MvACgjMpngực bệnhMvACgjMp nhâMvACgjMpn! ĐừngMvACgjMp tư4CvLDTrqởng quMvACgjMpên mình Rs7Fđang lMvACgjMpàm MvACgjMpgì 4CvLDTrqlà chuyệnRs7F nh4CvLDTrqỏ, nhưRs7F thế4CvLDTrq là4CvLDTrq cậuRs7F khôn4CvLDTrqg MvACgjMpcó Rs7Fy đức!”

Một bMvACgjMpác sRs7Fĩ đaRs7Fng họcRs7F bồRs7Fi dưỡng đMvACgjMpẩy tRs7Fhiết 4CvLDTrqbị đMvACgjMpi tớiMvACgjMp, đaMvACgjMpng gõMvACgjMp 4CvLDTrqcửa thMvACgjMpì ng4CvLDTrqhe MvACgjMpthấy câu4CvLDTrq nói4CvLDTrq c4CvLDTrquối cù4CvLDTrqng, vộ4CvLDTrqi giật mìnRs7Fh rụRs7Ft Rs7Ftay Rs7Fvề, n4CvLDTrqhìn MvACgjMpsang mấyMvACgjMp v4CvLDTrqị tMvACgjMpiến 4CvLDTrqsĩ đRs7Fang viếtMvACgjMp bệMvACgjMpnh ánRs7F bêMvACgjMpn cạMvACgjMpnh, thấyRs7F họMvACgjMp làm độngMvACgjMp tácMvACgjMp rạchMvACgjMp n4CvLDTrqgang cRs7Fổ, an4CvLDTrqh tMvACgjMpa giậtMvACgjMp Rs7Fthót, l4CvLDTrqiền rónRs7F 4CvLDTrqrén 4CvLDTrqđẩy thiếRs7Ft bRs7Fị MvACgjMpđi mất.

Cuối cRs7Fùng, kMvACgjMphi 4CvLDTrqđến giờ họp,4CvLDTrq CRs7Fhủ nhiệmMvACgjMp PhươngRs7F mRs7Fới hầm4CvLDTrq h4CvLDTrqầm rờ4CvLDTrqi khỏi4CvLDTrq văn4CvLDTrq phòMvACgjMpng, trư4CvLDTrqớc kRs7Fhi rRs7Fa cửa4CvLDTrq còn b4CvLDTrquông lạiRs7F mRs7Fột MvACgjMpcâu: “CậuMvACgjMp hãy4CvLDTrq tựMvACgjMp kiểm4CvLDTrq điểm4CvLDTrq 4CvLDTrqlại đi!”

Nhiếp 4CvLDTrqVũ Thịn4CvLDTrqh MvACgjMpcúi đRs7Fầu đi raMvACgjMp. T4CvLDTrqiến sĩMvACgjMp ĐMvACgjMpồng, nMvACgjMpgười nMvACgjMphiều tuổMvACgjMpi nh4CvLDTrqất trMvACgjMpong sỗRs7F nhữngRs7F ngưRs7Fời đượcRs7F CRs7Fhủ 4CvLDTrqnhiệm Phương dẫRs7Fn dắtRs7F, bMvACgjMpình 4CvLDTrqthường rMvACgjMpất biết4CvLDTrq 4CvLDTrqquan tâ4CvLDTrqm chămMvACgjMp sócRs7F Rs7Fngười khác4CvLDTrq, v4CvLDTrqì NhiRs7Fếp V4CvLDTrqũ Thịnh 4CvLDTrqít tuRs7Fổi, l4CvLDTrqại 4CvLDTrqđược MvACgjMpChủ nhiRs7Fệm PhươngRs7F đặ4CvLDTrqc biMvACgjMpệt ư4CvLDTrqu ái,4CvLDTrq Rs7Fnên 4CvLDTrqanh 4CvLDTrqhọ ĐồMvACgjMpng này4CvLDTrq vẫn luônMvACgjMp cMvACgjMpoi Nhiếp4CvLDTrq VMvACgjMpũ ThịnRs7Fh 4CvLDTrqlà sư4CvLDTrq đệMvACgjMp đồng4CvLDTrq môRs7Fn, 4CvLDTrqmà quMvACgjMpên m4CvLDTrqất rằng4CvLDTrq an4CvLDTrqh đ4CvLDTrqã cóRs7F hRs7Fai MvACgjMphọc Rs7Fvị, hơn nữaMvACgjMp cRs7Fũng khôMvACgjMpng phải4CvLDTrq học4CvLDTrq Rs7Ftrò c4CvLDTrqủa 4CvLDTrqChủ Rs7Fnhiệm Rs7FPhương. LầMvACgjMpn n4CvLDTrqày, tiếnRs7F MvACgjMpsĩ Đồng4CvLDTrq lại đếnRs7F aMvACgjMpn ủiMvACgjMp a4CvLDTrqnh: “CóMvACgjMp 4CvLDTrqquan MvACgjMptâm MvACgjMpđến cậuMvACgjMp thìRs7F ôngMvACgjMp MvACgjMpấy mớiMvACgjMp lRs7Fo 4CvLDTrqlắng nMvACgjMphư vậRs7Fy, nMvACgjMpếu đ4CvLDTrqổi là ngưRs7Fời khác4CvLDTrq, ôRs7Fng ấy4CvLDTrq khôngRs7F phRs7Fí sứ4CvLDTrqc 4CvLDTrqthế đâu.”

“Phải rồi.”Rs7F Tiế4CvLDTrqn sRs7Fĩ TiMvACgjMpểu Mẫn đầy4CvLDTrq gọngMvACgjMp kínMvACgjMph nóiMvACgjMp, “Nhiếp4CvLDTrq sư4CvLDTrq hRs7Fuynh đừngMvACgjMp nảRs7Fn chí,MvACgjMp ‘lRs7Fão yêu’Rs7F quMvACgjMpý aMvACgjMpnh Rs7Fnhất đấRs7Fy. Ông ấMvACgjMpy làRs7F P4CvLDTrqhong MvACgjMpThanh Dương,Rs7F anMvACgjMph là4CvLDTrq LMvACgjMpệnh HMvACgjMpồ X4CvLDTrqung[2], ôngRs7F ấy4CvLDTrq MvACgjMpchỉ hậMvACgjMpn rènRs7F sắt khôngMvACgjMp Rs7Fthành 4CvLDTrqthép đMvACgjMpấy thôi!”MvACgjMp 4CvLDTrqLão yRs7Fêu là4CvLDTrq 4CvLDTrqbiệt hiệMvACgjMpu của4CvLDTrq 4CvLDTrqChủ nhiệmMvACgjMp Phương,4CvLDTrq c4CvLDTrqũng chỉMvACgjMp có mấy4CvLDTrq Rs7Fđệ tử4CvLDTrq 4CvLDTrqnày dáMvACgjMpm côngRs7F khaRs7Fi đặRs7Ft Rs7Fbiệt hMvACgjMpiệu cMvACgjMpho ông4CvLDTrq nh4CvLDTrqư vậy.Rs7F C4CvLDTrqhủ MvACgjMpnhiệm Phương luMvACgjMpôn ch4CvLDTrqo rằMvACgjMpng kỹRs7F tRs7Fhuật tốtMvACgjMp thMvACgjMpì Rs7Fông MvACgjMpcó thểRs7F cưn4CvLDTrqg MvACgjMphọc MvACgjMptrò của4CvLDTrq ôMvACgjMpng nMvACgjMphư 4CvLDTrqông trời con.

[2] Nhâ4CvLDTrqn v4CvLDTrqật tr4CvLDTrqong tiểu 4CvLDTrqthuyết võMvACgjMp hiệRs7Fp ThầnRs7F 4CvLDTrqđiêu hiRs7Fệp 4CvLDTrqlữ của4CvLDTrq nhRs7Fà vănMvACgjMp KiMvACgjMpm DMvACgjMpung, vốnMvACgjMp lMvACgjMpà mộtMvACgjMp lãnMvACgjMpg tử4CvLDTrq MvACgjMpmê rRs7Fượu, giỏi kiếmMvACgjMp thuậ4CvLDTrqt, từngRs7F đượcRs7F Rs7FPhong ThMvACgjMpanh Dương4CvLDTrq trMvACgjMpuyền thMvACgjMpụ kiMvACgjMpếm pMvACgjMpháp, vRs7Fề Rs7Fsau yê4CvLDTrqu Nhậm MvACgjMpDoanh DoMvACgjMpanh, ThRs7Fánh cMvACgjMpô của4CvLDTrq Rs7FMa giáo.

“Tiểu 4CvLDTrqMẫn, cậuRs7F MvACgjMpso sá4CvLDTrqnh như t4CvLDTrqhế khô4CvLDTrqng đúngRs7F rồMvACgjMpi. Nếu4CvLDTrq lãRs7Fo yêuRs7F làMvACgjMp Phon4CvLDTrqg Th4CvLDTrqanh Dương,4CvLDTrq tRs7Fhì LMvACgjMpệnh HồMvACgjMp XMvACgjMpung nên làRs7F Đồng4CvLDTrq đ4CvLDTrqại s4CvLDTrqư huMvACgjMpynh Rs7Fchứ! Rs7FCậu xeMvACgjMpm Rs7Fanh ĐồnRs7Fg đi4CvLDTrqềm đạRs7Fm l4CvLDTrqễ độ,MvACgjMp rấtMvACgjMp gRs7Fiống Rs7FLệnh HMvACgjMpồ Xung. C4CvLDTrqòn NhiếpRs7F VũRs7F ThịnhRs7F hấp4CvLDTrq MvACgjMpdẫn phRs7Fụ nữRs7F MvACgjMpthế nàMvACgjMpy, nói4CvLDTrq thRs7Fế nàRs7Fo cũRs7Fng l4CvLDTrqà MvACgjMpDương Quá[3], Rs7Fkhông phảiRs7F Lệnh4CvLDTrq Hồ4CvLDTrq Xung!”

[3] Rs7FNhân vật4CvLDTrq tro4CvLDTrqng tiểu 4CvLDTrqthuyết võRs7F hiệp4CvLDTrq T4CvLDTrqhần điRs7Fêu hRs7Fiệp lữRs7F cRs7Fủa nhà4CvLDTrq vă4CvLDTrqn MvACgjMpKim MvACgjMpDung, nổi4CvLDTrq tiếng4CvLDTrq đẹp4CvLDTrq t4CvLDTrqrai, chung tình.

“Chẳng Rs7Flẽ LệMvACgjMpnh Hồ4CvLDTrq Xung khRs7Fông hấRs7Fp dẫnMvACgjMp phụMvACgjMp 4CvLDTrqnữ ư4CvLDTrq? 4CvLDTrqSao Nhậm4CvLDTrq DoaRs7Fnh Doa4CvLDTrqnh lạRs7Fi s4CvLDTrqống c4CvLDTrqhết t4CvLDTrqheo anRs7Fh 4CvLDTrqta chứ?Rs7F Hơn4CvLDTrq nữa MvACgjMpsao NhiMvACgjMpếp VũRs7F ThịnhMvACgjMp lạRs7Fi cMvACgjMpó thểMvACgjMp làMvACgjMp MvACgjMpDương QuMvACgjMpá được?MvACgjMp NếuMvACgjMp cậuRs7F tRs7Fa làMvACgjMp DưRs7Fơng QuRs7Fá, không phảiRs7F chúRs7Fng tMvACgjMpa thà4CvLDTrqnh mMvACgjMpôn hạMvACgjMp c4CvLDTrqủa phRs7Fái ToànMvACgjMp 4CvLDTrqChân sMvACgjMpao? TôMvACgjMpi khônMvACgjMpg MvACgjMpmuốn MvACgjMpcùng một giuộcMvACgjMp v4CvLDTrqới bọnMvACgjMp đạo4CvLDTrq thốMvACgjMpi đó…”

“Sao DươnMvACgjMpg QuRs7Fá lạiRs7F là môn4CvLDTrq hạRs7F MvACgjMpToàn Chân?Rs7F DưRs7Fơng Quá4CvLDTrq làMvACgjMp ngườiRs7F MvACgjMpcủa pRs7Fhái MvACgjMpCổ MRs7Fộ mRs7Fới đúng.Rs7F Nhưng4CvLDTrq CổRs7F 4CvLDTrqM cũng k4CvLDTrqhông tốt4CvLDTrq MvACgjMplành MvACgjMpgì… toàRs7Fn 4CvLDTrqnhững phụMvACgjMp nữRs7F tRs7Fâm lý4CvLDTrq biếnMvACgjMp thái…”

Mấy người4CvLDTrq mồm4CvLDTrq n4CvLDTrqăm miệ4CvLDTrqng mười Rs7Fbàn tánRs7F cRs7Fười đ4CvLDTrqùa. TiếnMvACgjMp MvACgjMpsĩ Rs7Fy h4CvLDTrqọc lâm4CvLDTrq sRs7Fàng kMvACgjMphổ, tiếnRs7F sĩRs7F MvACgjMpy h4CvLDTrqọc lâMvACgjMpm sà4CvLDTrqng dưới 4CvLDTrq trướng C4CvLDTrqhủ 4CvLDTrqnhiệm Phươn4CvLDTrqg cMvACgjMpòn kRs7Fhổ hơnMvACgjMp. NhMvACgjMpững 4CvLDTrqthầy Rs7Fhướng dẫRs7Fn kháRs7Fc cóRs7F l4CvLDTrqẽ cRs7Fòn có4CvLDTrq thể mMvACgjMpắt 4CvLDTrqnhắm mắtRs7F mở,MvACgjMp MvACgjMptặng quàRs7F, lôMvACgjMpi kéo4CvLDTrq quRs7Fan hệMvACgjMp làMvACgjMp được.4CvLDTrq N4CvLDTrqhưng với4CvLDTrq CRs7Fhủ Rs7Fnhiệm PMvACgjMphương thì kRs7Fhông MvACgjMpđủ giỏiMvACgjMp đừn4CvLDTrqg hòngMvACgjMp tốtRs7F nghiệ4CvLDTrqp. BàMvACgjMpi tậMvACgjMpp că4CvLDTrqng thẳng,Rs7F cRs7Fa mMvACgjMpổ lại4CvLDTrq nhiều,Rs7F vì thMvACgjMpế cáRs7Fc tiếMvACgjMpn sĩMvACgjMp đềuRs7F 4CvLDTrqphải tựRs7F MvACgjMptìm niềm4CvLDTrq vMvACgjMpui 4CvLDTrqtrong nỗiMvACgjMp MvACgjMpkhổ. BRs7Fình thườnMvACgjMpg ch4CvLDTrqỉ cầMvACgjMpn MvACgjMpnghe họ nMvACgjMpói MvACgjMplinh tinMvACgjMph một4CvLDTrq lúc,MvACgjMp NhiếpRs7F VMvACgjMpũ Rs7FThịnh sẽMvACgjMp thấyRs7F nMvACgjMphẹ nhõRs7Fm hẳMvACgjMpn đMvACgjMpi, n4CvLDTrqhưng 4CvLDTrqhôm nay4CvLDTrq anh thậtMvACgjMp sựRs7F rất4CvLDTrq buồn.4CvLDTrq Ch4CvLDTrqủ nhiệm4CvLDTrq Phư4CvLDTrqơng nó4CvLDTrqi rấRs7Ft đúngMvACgjMp, gầnMvACgjMp đRs7Fây 4CvLDTrqanh su4CvLDTrqốt Rs7Fngày ngẩn ngơMvACgjMp 4CvLDTrqsuy Rs7Fnghĩ nRs7Fhững g4CvLDTrqì khô4CvLDTrqng Rs7Fbiết 4CvLDTrqnữa, p4CvLDTrqhạm lỗRs7Fi liMvACgjMpên tục,Rs7F MvACgjMpcứ th4CvLDTrqế nà4CvLDTrqy t4CvLDTrqhật sự4CvLDTrq Rs7Fcó nguy MvACgjMpcơ gâyRs7F đạiMvACgjMp MvACgjMphoạ cMvACgjMphứ chẳng4CvLDTrq chơi.

Thấy aMvACgjMpnh thMvACgjMpất th4CvLDTrqần, 4CvLDTrqTiểu Mẫn thô4CvLDTrqng MvACgjMpcảm MvACgjMpnói: “NhiếpRs7F sRs7Fư huyRs7Fnh, 4CvLDTrqanh bịMvACgjMp lãRs7Fo yRs7Fêu mắngMvACgjMp đê4CvLDTrqn nRs7Fgớ ngẩ4CvLDTrqn thRs7Fật rồi…”

“Tiểu Rs7FNhiếp MvACgjMpđang phiMvACgjMpền lòng Rs7Fvì Rs7Fchuyện giRs7Fa đình.”Rs7F 4CvLDTrqAnh Rs7FĐồng 4CvLDTrqngắt lờiRs7F TiMvACgjMpểu M4CvLDTrqẫn, cRs7Fòn n4CvLDTrqháy mắtMvACgjMp mộtRs7F cRs7Fái, “Cậu cũng4CvLDTrq đừngMvACgjMp l4CvLDTrqo lắng4CvLDTrq, hRs7Fai chủRs7F nhiệRs7Fm 4CvLDTrqkhoa Ga4CvLDTrqn vMvACgjMpà Rs7Fkhoa 4CvLDTrqU bướu4CvLDTrq hôMvACgjMpm đRs7Fó MvACgjMpcùng đếnRs7F tìMvACgjMpm lão yêRs7Fu, tôMvACgjMpi nghMvACgjMpe thấy.4CvLDTrq Rs7FBệnh tìnRs7Fh củ4CvLDTrqa bácRs7F tRs7Frai Rs7Fthật rRs7Fa Rs7Frất khảMvACgjMp MvACgjMpquan, 4CvLDTrqkiên trì 4CvLDTrqđiều trRs7Fị, mấMvACgjMpy nMvACgjMpăm khô4CvLDTrqng tMvACgjMphành vRs7Fấn đềMvACgjMp đâu.”

“Cảm ơRs7Fn a4CvLDTrqnh.” CuốiRs7F cùngRs7F Nhiếp VMvACgjMpũ Rs7FThịnh cưMvACgjMpời Rs7Fméo xẹo4CvLDTrq, “CảmMvACgjMp ơnMvACgjMp mọMvACgjMpi người4CvLDTrq, gầRs7Fn đMvACgjMpây qRs7Fuả 4CvLDTrqthực tRs7Fôi 4CvLDTrqlú lẫn quá!”

“Có aRs7Fi gặpRs7F chuyMvACgjMpện Rs7Fnày mà 4CvLDTrqkhông Rs7Flo lắngMvACgjMp MvACgjMpchứ.”Anh ĐồRs7Fng vỗRs7F vMvACgjMpai Rs7Fanh, “TôiMvACgjMp đổMvACgjMpi 4CvLDTrqcho cậuMvACgjMp Rs7Fca trựcMvACgjMp đêmMvACgjMp ngày maRs7Fi, cậuMvACgjMp làm4CvLDTrq Rs7Fca sán4CvLDTrqg c4CvLDTrqho tMvACgjMpôi, gần4CvLDTrq Rs7Fđây cậu4CvLDTrq Rs7Fmệt Rs7Fquá rồi,4CvLDTrq cầnRs7F phả4CvLDTrqi nghỉ4CvLDTrq ngơi.”

“Cảm ơ4CvLDTrqn anh.”

“Cảm ơMvACgjMpn gì4CvLDTrq c4CvLDTrqhứ? Rs7FCa m4CvLDTrqổ tuần tRs7Frước suýtMvACgjMp nữ4CvLDTrqa tôi4CvLDTrq cMvACgjMpắt nhầMvACgjMpm mạcMvACgjMph máu,MvACgjMp maRs7Fy màMvACgjMp cMvACgjMpậu nh4CvLDTrqanh taRs7Fy ngănRs7F lạiMvACgjMp, nếRs7Fu không lãoMvACgjMp yêu4CvLDTrq sẽRs7F Rs7Fphanh thây4CvLDTrq 4CvLDTrqtôi mất.MvACgjMp Đại4CvLDTrq ân4CvLDTrq đạiMvACgjMp đứcRs7F đóMvACgjMp tô4CvLDTrqi MvACgjMpchỉ đổiMvACgjMp ch4CvLDTrqo cRs7Fậu Rs7Fmột ca sángMvACgjMp, thếRs7F làRs7F 4CvLDTrqquá Rs7Fhời rồi.”

Hôm naRs7Fy Nh4CvLDTrqiếp MvACgjMpVũ Thịnh Rs7F vẫn cMvACgjMpòn 4CvLDTrqca mổMvACgjMp, a4CvLDTrqnh ăRs7Fn trRs7Fưa mộtMvACgjMp mìnhRs7F ở4CvLDTrq nhMvACgjMpà 4CvLDTrqăn, MvACgjMplại gặ4CvLDTrqp VươnRs7Fg VMvACgjMpũ LiRs7Fnh đRs7Fến muRs7Fa cơm. Rs7FĐây 4CvLDTrqlà nhà4CvLDTrq ăRs7Fn bệnhMvACgjMp viRs7Fện, muRs7Fa ởMvACgjMp đâRs7Fy MvACgjMpphải quRs7Fẹt thẻRs7F nội4CvLDTrq bộ,MvACgjMp xRs7Fem r4CvLDTrqa côRs7F 4CvLDTrqđã đến nhầm4CvLDTrq. V4CvLDTrqương V4CvLDTrqũ L4CvLDTrqinh xếMvACgjMpp hàMvACgjMpng 4CvLDTrqcả n4CvLDTrqửa nMvACgjMpgày trMvACgjMpời mớRs7Fi Rs7Fbiết mìnhRs7F nhầ4CvLDTrqm, đang4CvLDTrq 4CvLDTrqđịnh đi thìMvACgjMp Nhiếp4CvLDTrq VũMvACgjMp 4CvLDTrqThịnh đứn4CvLDTrqg dậ4CvLDTrqy Rs7Fmua 4CvLDTrqgiúp cô4CvLDTrq h4CvLDTrqai suất.

“Một suấ4CvLDTrqt tr4CvLDTrqứng sốRs7Ft cà chua.”4CvLDTrq ARs7Fnh nóiMvACgjMp vRs7Fới ngườiMvACgjMp MvACgjMpbên trRs7Fong cửaRs7F sRs7Fổ rồi4CvLDTrq q4CvLDTrquay Rs7Fsang hỏi4CvLDTrq Vươ4CvLDTrqng VũMvACgjMp Rs7FLinh, “Cô 4CvLDTrqăn gì?”

“Thịt xà4CvLDTrqo raRs7Fu cần.”

“Một sRs7Fuất thịt4CvLDTrq xào4CvLDTrq r4CvLDTrqau cần nữa.”

Vương V4CvLDTrqũ LMvACgjMpinh 4CvLDTrqcho suất cMvACgjMpơm trứ4CvLDTrqng xốRs7Ft cà4CvLDTrq chuMvACgjMpa 4CvLDTrqvào mộtRs7F hộp4CvLDTrq cơMvACgjMpm m4CvLDTrqới, còMvACgjMpn Rs7Fsuất k4CvLDTrqia cRs7Fô ă4CvLDTrqn tMvACgjMpại nRs7Fhà ănRs7F luôn. Th4CvLDTrqấy bRs7Fên cạnh4CvLDTrq MvACgjMpNhiếp VRs7Fũ ThịnMvACgjMph Rs7Fcó chỗRs7F trống,4CvLDTrq c4CvLDTrqô MvACgjMpliền 4CvLDTrqngồi xuố4CvLDTrqng, khiếRs7Fn cMvACgjMpác Rs7Fy bác sĩMvACgjMp qua4CvLDTrqnh đóRs7F rMvACgjMpa sức4CvLDTrq Rs7Fxì xRs7Fào bà4CvLDTrqn t4CvLDTrqán. Rất4CvLDTrq nhiRs7Fều ngườiRs7F th4CvLDTrqích nhìRs7Fn Nhiếp4CvLDTrq VũRs7F Thịn4CvLDTrqh ănMvACgjMp cơm, MvACgjMpnhưng rRs7Fất íMvACgjMpt Rs7Fy 4CvLDTrqtá d4CvLDTrqám MvACgjMpngồi đối4CvLDTrq Rs7Fdiện v4CvLDTrqới Rs7Fanh. MvACgjMpAnh qRs7Fuá lạnhRs7F lùRs7Fng, 4CvLDTrqlúc nào cũng4CvLDTrq gi4CvLDTrqữ tháMvACgjMpi độRs7F xRs7Fa Rs7Fcách, Rs7Fvẻ mMvACgjMpặt nhấ4CvLDTrqt mựcRs7F lãnRs7Fh đạmRs7F nghiêmRs7F túc,MvACgjMp dườngMvACgjMp như4CvLDTrq tay MvACgjMp anh 4CvLDTrqkhông cầ4CvLDTrqm 4CvLDTrqđầu đũMvACgjMpa m4CvLDTrqà cRs7Fầm dRs7Fao mMvACgjMpổ, trướcRs7F mRs7Fặt anMvACgjMph cRs7Fũng khôMvACgjMpng phải4CvLDTrq cơ4CvLDTrqm mRs7Fà làMvACgjMp bệnh Rs7F nhân trRs7Fên Rs7Fbàn m4CvLDTrqổ vậyMvACgjMp. Rs7FVì tMvACgjMphế dù4CvLDTrq cáRs7Fc MvACgjMpy tá4CvLDTrq 4CvLDTrqhết sứcRs7F 4CvLDTrqhâm mộRs7F aMvACgjMpnh nhưngMvACgjMp rấtMvACgjMp ítMvACgjMp khi 4CvLDTrqdám tRs7Fới ng4CvLDTrqồi cùngMvACgjMp bRs7Fàn. VMvACgjMpương VũRs7F LinRs7Fh kh4CvLDTrqông thấy4CvLDTrq 4CvLDTrqvậy, cRs7Fô th4CvLDTrqấy NhiếpMvACgjMp VRs7Fũ ThịnMvACgjMph quRs7Fẹt thẻ 4CvLDTrqmua cơRs7Fm giúpRs7F mìnMvACgjMph, 4CvLDTrqrõ ràngRs7F l4CvLDTrqà ngườMvACgjMpi tốt,Rs7F bè4CvLDTrqn lRs7Fấy rMvACgjMpa c4CvLDTrqhút tiềnRs7F đưMvACgjMpa ch4CvLDTrqo anh, “Cảm4CvLDTrq ơRs7Fn aMvACgjMpnh, bác4CvLDTrq sRs7Fĩ Nhiếp!”

“Không cRs7Fần kRs7Fhách sáo.”

Vương MvACgjMpVũ LiRs7Fnh thấyMvACgjMp anh kh4CvLDTrqông nRs7Fhận tiền,MvACgjMp đành4CvLDTrq đRs7Fặt Rs7Ftrên 4CvLDTrqbàn. CôMvACgjMp nghRs7Fĩ, bácMvACgjMp sMvACgjMpĩ Rs7Fthật MvACgjMpcẩn Rs7Fthận, tiềnRs7F bẩn4CvLDTrq lắRs7Fm mà, đươMvACgjMpng 4CvLDTrqnhiên anMvACgjMph Rs7Fkhông mMvACgjMpuốn dMvACgjMpùng tRs7Fay cầmMvACgjMp MvACgjMptiền MvACgjMpkhi 4CvLDTrqđang ăMvACgjMpn. MvACgjMpCô vừaRs7F ăMvACgjMpn vừaMvACgjMp hỏi Rs7F Nhiếp VMvACgjMpũ T4CvLDTrqhịnh: “Sao4CvLDTrq aMvACgjMpnh biếMvACgjMpt MvACgjMptôi mMvACgjMpuốn m4CvLDTrqua c4CvLDTrqơm trứngRs7F xốtRs7F cà4CvLDTrq chua?”

“Hôm qu4CvLDTrqa tô4CvLDTrqi thRs7Fấy cô Rs7Fmua cơm.”

“À đúngRs7F rồi!Rs7F” VưMvACgjMpơng Vũ LinRs7Fh Rs7Fchợt hiểu.

Nhiếp MvACgjMpVũ T4CvLDTrqhịnh cú4CvLDTrqi đầ4CvLDTrqu ăn, lRs7Fòng thMvACgjMpầm rMvACgjMpủa chRs7Fính mình.Rs7F Sán4CvLDTrqg na4CvLDTrqy b4CvLDTrqị C4CvLDTrqhủ nhMvACgjMpiệm Phươ4CvLDTrqng Rs7Fmắng téMvACgjMp t4CvLDTrqát, an4CvLDTrqh MvACgjMpđã quyết t4CvLDTrqâm ki4CvLDTrqểm điểmRs7F bả4CvLDTrqn thânMvACgjMp, Rs7Fvậy mà4CvLDTrq MvACgjMpvừa 4CvLDTrqnhìn t4CvLDTrqhấy Vương4CvLDTrq Rs7FVũ Li4CvLDTrqnh đ4CvLDTrqứng MvACgjMpđó, an4CvLDTrqh lại lậMvACgjMpp 4CvLDTrqtức 4CvLDTrqtới quẹtRs7F thẻMvACgjMp giúRs7Fp. MìRs7Fnh mất4CvLDTrq MvACgjMptrí rMvACgjMpồi! Gi4CvLDTrqờ anMvACgjMph kRs7Fhông chỉMvACgjMp Rs7Fthấy ĐàmRs7F Rs7FTĩnh MvACgjMplà lú lẫMvACgjMpn 4CvLDTrqmà Rs7Fgặp Rs7Fngười cMvACgjMpó l4CvLDTrqiên q4CvLDTrquan đếnRs7F 4CvLDTrqcô 4CvLDTrqanh cũMvACgjMpng lú4CvLDTrq lẫn,4CvLDTrq cRs7Fứ t4CvLDTrqhế Rs7Fnày sMvACgjMpao Rs7Fđược chứ?

Vương VũMvACgjMp LMvACgjMpinh Rs7Fthu hết ca4CvLDTrqm đả4CvLDTrqm hỏ4CvLDTrqi 4CvLDTrqanh: “Bác4CvLDTrq sRs7Fĩ N4CvLDTrqhiếp, 4CvLDTrqtôi 4CvLDTrqlà MvACgjMpbạn… cRs7Fủa mMvACgjMpẹ TMvACgjMpôn BìnRs7Fh, bệRs7Fnh nhâMvACgjMpn nMvACgjMpằm giường sRs7Fố 34CvLDTrq9 ấ4CvLDTrqy. Rs7FBệnh MvACgjMptình củMvACgjMpa TônRs7F Bình…Rs7F Rs7Frốt cuộ4CvLDTrqc tMvACgjMphế nào…”

“Phải mổRs7F Rs7Fcàng sớRs7Fm càng tốt.”

“Thế Rs7Fchi phRs7Fí mổMvACgjMp mMvACgjMpất bao nhiêu?”

“Gần chục4CvLDTrq Rs7Fvạn.” Nhiếp Vũ4CvLDTrq 4CvLDTrqThịnh Rs7Ftỉ mẩnMvACgjMp nhặtMvACgjMp cọnMvACgjMpg hMvACgjMpành tron4CvLDTrqg 4CvLDTrqbát MvACgjMpcanh rRs7Fa, nói,MvACgjMp “Tình4CvLDTrq Rs7Fhình bệnhMvACgjMp nh4CvLDTrqân hiện 4CvLDTrqgiờ k4CvLDTrqhông ổnRs7F định,4CvLDTrq MvACgjMprủi 4CvLDTrqro cMvACgjMpao, chưa4CvLDTrq biếtRs7F chừngMvACgjMp saRs7Fu Rs7Fkhi MvACgjMpmổ cRs7Fòn pRs7Fhải vàRs7Fo ICRs7FU, chiMvACgjMp phí kháMvACgjMp cao.”

Vương VRs7Fũ LRs7Finh nóRs7Fi: “HMvACgjMpôm nay tôRs7Fi 4CvLDTrqxem MvACgjMptin tMvACgjMpức, ng4CvLDTrqhe nMvACgjMpói đứ4CvLDTrqa Rs7Ftrẻ b4CvLDTrqị đưaRs7F đến4CvLDTrq việnMvACgjMp hô4CvLDTrqm Rs7Fqua đMvACgjMpã đRs7Fược 4CvLDTrqmột vịMvACgjMp tiên s4CvLDTrqinh hMvACgjMpọ NhiếpRs7F ủMvACgjMpng h4CvLDTrqộ Rs7Fmười Rs7Fvạn, ôRs7Fng ấy4CvLDTrq cònMvACgjMp nóMvACgjMpi MvACgjMpsẽ cMvACgjMphịu ch4CvLDTrqi phíRs7F sMvACgjMpau đRs7Fó nữa… CMvACgjMpác Rs7Fy Rs7Ftá n4CvLDTrqói đó4CvLDTrq lMvACgjMpà bMvACgjMpố a4CvLDTrqnh, MvACgjMpChủ tịMvACgjMpch H4CvLDTrqội đồnMvACgjMpg quản4CvLDTrq 4CvLDTrqtrị tập4CvLDTrq đoMvACgjMpàn ĐônMvACgjMpg Rs7FViễn. 4CvLDTrqGia cản4CvLDTrqh của Rs7FTôn Bìn4CvLDTrqh tôMvACgjMpi biết,Rs7F hMvACgjMpọ Rs7Fkhông thểRs7F lấy4CvLDTrq Rs7Fđâu Rs7Fra 4CvLDTrqcả chụcRs7F vạnMvACgjMp đểRs7F làRs7Fm ph4CvLDTrqẫu thuật…”

Nhiếp VMvACgjMpũ Thịnh4CvLDTrq buông 4CvLDTrq đũa, dRs7Fửng dưnMvACgjMpg nói4CvLDTrq: “Cô4CvLDTrq MvACgjMpmuốn MvACgjMpnói gì?”

“Bác sĩ4CvLDTrq Nhiếp,4CvLDTrq 4CvLDTrqanh là ngườRs7Fi tMvACgjMpốt, cóRs7F thể4CvLDTrq nói4CvLDTrq với4CvLDTrq vRs7Fiện trRs7Fưởng, tRs7Fìm gMvACgjMpiúp 4CvLDTrqcho T4CvLDTrqôn BìMvACgjMpnh người4CvLDTrq nàRs7Fo đóMvACgjMp ủngMvACgjMp hộ t4CvLDTrqiền, MvACgjMpcứu nó…Rs7F hoặ4CvLDTrqc Rs7Fanh nó4CvLDTrqi vớiRs7F ôMvACgjMpng Nhiếp…”

“Bệnh Rs7Fviện khô4CvLDTrqng MvACgjMpphải tổ cRs7Fhức từMvACgjMp thiệ4CvLDTrqn, cMvACgjMpũng khôngRs7F phảiRs7F a4CvLDTrqi cũng4CvLDTrq đưMvACgjMpợc qRs7Fuyên gópMvACgjMp tiền.MvACgjMp KRs7Fhoa TiRs7Fm Rs7Fcó Rs7Fhơn hai trRs7Făm bệnh4CvLDTrq nMvACgjMphân, khMvACgjMpoa Nh4CvLDTrqi 4CvLDTrqcòn Rs7Fcó mườiMvACgjMp MvACgjMpmấy đMvACgjMpứa trRs7Fẻ bRs7Fị bệnhMvACgjMp timRs7F, nRs7Fgoài mộtRs7F tổ4CvLDTrq chứRs7Fc từ thRs7Fiện MvACgjMphỗ tMvACgjMprợ phẫ4CvLDTrqu 4CvLDTrqthuật tiMvACgjMpm chRs7Fo tMvACgjMprẻ nôn4CvLDTrqg 4CvLDTrqthôn raRs7F, khôMvACgjMpng cònMvACgjMp 4CvLDTrqbất cứ4CvLDTrq tổMvACgjMp chứ4CvLDTrqc xã Rs7Fhội nàRs7Fo Rs7Fcó kRs7Fế MvACgjMphoạch quyê4CvLDTrqn ti4CvLDTrqền nữa.4CvLDTrq Rs7FXin lỗ4CvLDTrqi côMvACgjMp VươngRs7F, tôiMvACgjMp k4CvLDTrqhông g4CvLDTrqiúp được.”

Vương Vũ4CvLDTrq 4CvLDTrqLinh nói: MvACgjMp “Nhưng đứRs7Fa 4CvLDTrqtrẻ hômRs7F qua…”

“Đứa trẻ4CvLDTrq đRs7Fó được4CvLDTrq người MvACgjMpta quyên4CvLDTrq tiề4CvLDTrqn 4CvLDTrqcho là4CvLDTrq vìMvACgjMp ảnhRs7F hưởngMvACgjMp cMvACgjMpủa thờRs7Fi sự,Rs7F bRs7Fố tôMvACgjMpi Rs7Fvừa Rs7Fhay Rs7Fxem đMvACgjMpược Rs7Ftin tức nê4CvLDTrqn 4CvLDTrqđộng lòngRs7F trắcRs7F ẩnRs7F. Rs7FCòn trường4CvLDTrq hợp4CvLDTrq MvACgjMpnhư TRs7Fôn B4CvLDTrqình bện4CvLDTrqh vRs7Fiện 4CvLDTrqkhông cònMvACgjMp c4CvLDTrqách nào, tôMvACgjMpi c4CvLDTrqũng MvACgjMpvậy. T4CvLDTrqôi sẽ4CvLDTrq khôRs7Fng vìMvACgjMp bệMvACgjMpnh nRs7Fhân của4CvLDTrq 4CvLDTrqmình mà4CvLDTrq yMvACgjMpêu cầuMvACgjMp bRs7Fố quyênMvACgjMp tiMvACgjMpền đâu, ônMvACgjMpg ấyMvACgjMp là4CvLDTrq ôn4CvLDTrqg ấ4CvLDTrqy, tôRs7Fi lRs7Fà tôi4CvLDTrq.” Ngừ4CvLDTrqng 4CvLDTrqmột chút,4CvLDTrq aRs7Fnh nóiMvACgjMp, “HuốnRs7Fg hRs7Fồ tôiMvACgjMp đã nói4CvLDTrq cRs7Fhuyện 4CvLDTrqvới mMvACgjMpẹ MvACgjMpTôn 4CvLDTrqBình, có4CvLDTrq p4CvLDTrqhương MvACgjMpán Rs7Fhỗ trRs7Fợ phẫuMvACgjMp thuậtMvACgjMp củaMvACgjMp Rs7Fcông MvACgjMpty CMvACgjMpM, có điều4CvLDTrq phươngMvACgjMp ánRs7F nRs7Fày yêMvACgjMpu cRs7Fầu sửMvACgjMp dụngRs7F h4CvLDTrquyết quRs7Fản nhâMvACgjMpn t4CvLDTrqạo cMvACgjMpủa C4CvLDTrqM, nRs7Fhưng mẹMvACgjMp bRs7Fệnh nhân vẫRs7Fn chưRs7Fa đồn4CvLDTrqg Rs7Fý Rs7Fnên chưaMvACgjMp thựMvACgjMpc hiệMvACgjMpn được.”

Vương MvACgjMpVũ L4CvLDTrqinh khônRs7Fg biết tạiMvACgjMp MvACgjMpsao ĐàmMvACgjMp TMvACgjMpĩnh lạiRs7F không4CvLDTrq đồnMvACgjMpg ý,4CvLDTrq Rs7Fvì thMvACgjMpế MvACgjMpkhi m4CvLDTrqang c4CvLDTrqơm vềRs7F 4CvLDTrqphòng bệnRs7Fh, côRs7F liềnRs7F hỏi chuyệnMvACgjMp này.4CvLDTrq ĐàmRs7F Tĩnh4CvLDTrq 4CvLDTrqđáp: MvACgjMp“Rủi r4CvLDTrqo 4CvLDTrqquá lớn,4CvLDTrq Rs7Fhơn 50%.”

Lúc nàyMvACgjMp VươnRs7Fg VũMvACgjMp Li4CvLDTrqnh mới hiểu4CvLDTrq r4CvLDTrqa, cũnMvACgjMpg 4CvLDTrqkhông Rs7Fbiết MvACgjMpnên nóMvACgjMpi MvACgjMpgì, chỉMvACgjMp nhì4CvLDTrqn ĐàmRs7F Tĩ4CvLDTrqnh dùngMvACgjMp đũ4CvLDTrqa kMvACgjMphều MvACgjMpkhều mấy4CvLDTrq hạt c4CvLDTrqơm tro4CvLDTrqng bRs7Fát. VươMvACgjMpng VũMvACgjMp LMvACgjMpinh MvACgjMpthở dRs7Fài: “BáRs7Fc sRs7Fĩ Nhi4CvLDTrqếp MvACgjMpđúng MvACgjMplà ngMvACgjMpười tMvACgjMpốt. CơRs7Fm này l4CvLDTrqà aRs7Fnh Rs7Fấy Rs7Fmua ch4CvLDTrqo MvACgjMptớ đấy.MvACgjMp CóMvACgjMp ô4CvLDTrqng Rs7Fbố MvACgjMpgiàu cóMvACgjMp thMvACgjMpế Rs7Fmà Rs7Fanh ấRs7Fy cRs7Fhẳng r4CvLDTrqa vẻRs7F c4CvLDTrqhút nào. N4CvLDTrqhưng hễMvACgjMp cứ4CvLDTrq nhắRs7Fc đRs7Fến chuyệMvACgjMpn 4CvLDTrqChủ tị4CvLDTrqch Nhiếp4CvLDTrq qRs7Fuyên tiRs7Fền làRs7F a4CvLDTrqnh MvACgjMpấy đan4CvLDTrqh mặtMvACgjMp lại, có4CvLDTrq v4CvLDTrqẻ kMvACgjMphông v4CvLDTrqui. Ài,MvACgjMp ĐàmRs7F TĩnhMvACgjMp, T4CvLDTrqôn BìnRs7Fh nMvACgjMphà chMvACgjMpúng tRs7Fa khôngRs7F 4CvLDTrqmay mMvACgjMpắn đượcMvACgjMp nhMvACgjMpư con Rs7F nhà nRs7Fgười tMvACgjMpa. CoMvACgjMpn nhà4CvLDTrq n4CvLDTrqgười tRs7Fa MvACgjMpgặp 4CvLDTrqchuyện, bốRs7F c4CvLDTrqủa bác4CvLDTrq MvACgjMpsĩ NhiếRs7Fp q4CvLDTrquyên tiềnRs7F mười MvACgjMp vạn, còRs7Fn 4CvLDTrqnói bệnhMvACgjMp việnMvACgjMp cRs7Fứ cố4CvLDTrq Rs7Fgắng chữaRs7F trị,MvACgjMp Rs7Fông ấyMvACgjMp 4CvLDTrqsẽ l4CvLDTrqo hếtRs7F MvACgjMpchi phíRs7F saRs7Fu nRs7Fày. Chuyện nhưMvACgjMp vậy4CvLDTrq saRs7Fo chúngMvACgjMp tRs7Fa khôn4CvLDTrqg Rs7Fgặp đượcRs7F chứ…”

Đàm 4CvLDTrqTĩnh cMvACgjMpúi MvACgjMpđầu, ngón taMvACgjMpy cRs7Fầm đũaMvACgjMp hơMvACgjMpi 4CvLDTrqrun Rs7Frẩy, MvACgjMpmãi mộtRs7F MvACgjMplúc lâRs7Fu côRs7F mới4CvLDTrq ngRs7Fhe Rs7Fthấy mìnMvACgjMph 4CvLDTrqkhó nh4CvLDTrqọc n4CvLDTrqói: “Tự tớRs7F gRs7Fây r4CvLDTrqa, không4CvLDTrq trá4CvLDTrqch a4CvLDTrqi được.”

“Nói gìMvACgjMp tRs7Fhế MvACgjMpĐàm TĩnhRs7F?” Vương VũMvACgjMp Li4CvLDTrqnh khRs7Fông Rs7Fnghe r4CvLDTrqõ, MvACgjMpcô nóRs7Fi, “MvACgjMpCứ MvACgjMpvo vRs7Fe nhMvACgjMpư mu4CvLDTrqỗi ấy.”

“Không cRs7Fó g4CvLDTrqì.” Đàm4CvLDTrq Tĩn4CvLDTrqh gắng lấyRs7F lMvACgjMpại tin4CvLDTrqh MvACgjMpthần, “Tớ4CvLDTrq ph4CvLDTrqải 4CvLDTrqqua cMvACgjMphỗ GiáMvACgjMpm đMvACgjMpốc Th4CvLDTrqịnh xeRs7Fm saMvACgjMpo. M4CvLDTrqai lRs7Fà 4CvLDTrqthứ hai, chắcMvACgjMp chắn4CvLDTrq cônRs7Fg t4CvLDTrqy MvACgjMpsẽ cóMvACgjMp rấtMvACgjMp nhiMvACgjMpều emRs7Fail, tớRs7F p4CvLDTrqhải đếnRs7F đMvACgjMpó Rs7Fxem MvACgjMpanh ấRs7Fy cần gRs7Fiúp gMvACgjMpì khôngMvACgjMp. CậuRs7F Rs7Ftrông Rs7FTôn 4CvLDTrqBình giúp4CvLDTrq t4CvLDTrqớ m4CvLDTrqột látRs7F nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nMvACgjMpó tRs7Fỉnh dMvACgjMpậy thì4CvLDTrq 4CvLDTrqgọi cho tớ.”

“Biết rồi4CvLDTrq, biết4CvLDTrq rồi.”

Đàm Tĩ4CvLDTrqnh 4CvLDTrqđi đ4CvLDTrqến cu4CvLDTrqối hành MvACgjMplang, ở4CvLDTrq đóMvACgjMp Rs7Fcó 4CvLDTrqmột phòngMvACgjMp vMvACgjMpệ siMvACgjMpnh côn4CvLDTrqg cộng,4CvLDTrq 4CvLDTrqrất ít4CvLDTrq MvACgjMpngười MvACgjMpdùng, vMvACgjMpì phònRs7Fg bệnh 4CvLDTrq bây MvACgjMpgiờ hầuMvACgjMp nhưRs7F đềuRs7F MvACgjMpcó Rs7Fphòng vệRs7F s4CvLDTrqinh r4CvLDTrqiêng. PhòngRs7F vệRs7F sinRs7Fh 4CvLDTrqnày nRs7Fgoại 4CvLDTrqtrừ thỉnh 4CvLDTrqthoảng cóMvACgjMp nhâRs7Fn viên4CvLDTrq bệnMvACgjMph viện4CvLDTrq sử4CvLDTrq dụnMvACgjMpg, còn4CvLDTrq thRs7Fì rấ4CvLDTrqt í4CvLDTrqt ngưRs7Fời vào.4CvLDTrq LúMvACgjMpc MvACgjMpĐàm Tĩnh MvACgjMpbước vMvACgjMpào, bê4CvLDTrqn troMvACgjMpng kh4CvLDTrqông cóMvACgjMp 4CvLDTrqai cảMvACgjMp, MvACgjMpcô bèn4CvLDTrq trố4CvLDTrqn MvACgjMptrong đMvACgjMpó khRs7Fóc Rs7Fmột 4CvLDTrqtrận thoải mái.

Phải mất4CvLDTrq ba4CvLDTrqo nhiêu4CvLDTrq nước mắtMvACgjMp Rs7Fmới vơMvACgjMpi đMvACgjMpược nMvACgjMpỗi MvACgjMpđau đèRs7F nặRs7Fng tronRs7Fg lòng?4CvLDTrq PhảiMvACgjMp mRs7Fất baRs7Fo nh4CvLDTrqiêu nướMvACgjMpc mắtMvACgjMp mớRs7Fi MvACgjMpgột sạch đMvACgjMpược n4CvLDTrqiềm h4CvLDTrqối hậMvACgjMpn Rs7Fkhi MvACgjMpxưa? ThậtMvACgjMp sự4CvLDTrq Rs7Fcô tRs7Fhấy mình4CvLDTrq đMvACgjMpã saiMvACgjMp, cMvACgjMpô Rs7Fhoàn toMvACgjMpàn không cóRs7F khảMvACgjMp MvACgjMpnăng c4CvLDTrqho 4CvLDTrqcon mộtRs7F cuMvACgjMpộc s4CvLDTrqống 4CvLDTrqtốt đẹpRs7F, Rs7Fvậy Rs7Fmà Rs7Flại đMvACgjMpưa nRs7Fó đến4CvLDTrq tMvACgjMphế giớ4CvLDTrqi nRs7Fày 4CvLDTrqđể nó vRs7Fừa sRs7Finh 4CvLDTrqra đMvACgjMpã MvACgjMpphải MvACgjMpchịu khổ,4CvLDTrq đMvACgjMpến 4CvLDTrqbây gRs7Fiờ Rs7Fvẫn 4CvLDTrqhôn 4CvLDTrqmê 4CvLDTrqtrong phMvACgjMpòng bRs7Fệnh. Rs7FBệnh tật khôMvACgjMpng đáMvACgjMpnh g4CvLDTrqục 4CvLDTrqđược cô,Rs7F lúcRs7F Rs7Fkhó kh4CvLDTrqăn nhấ4CvLDTrqt cRs7Fô c4CvLDTrqũng c4CvLDTrqắn rRs7Făng vượt4CvLDTrq qu4CvLDTrqa, nhMvACgjMpưng bây giờ4CvLDTrq MvACgjMpsố MvACgjMpmệnh sắRs7Fp MvACgjMpquật ngãMvACgjMp MvACgjMpcô rồi.

Cô khôRs7Fng thểRs7F chốMvACgjMpng chọi nRs7Fổi nữa.

Khi vàRs7Fo phMvACgjMpòng vRs7Fệ sinh, Nhi4CvLDTrqếp 4CvLDTrqVũ MvACgjMpThịnh loáMvACgjMpng tMvACgjMphoáng ngh4CvLDTrqe tRs7Fhấy bê4CvLDTrqn MvACgjMpkia vMvACgjMpách Rs7Fcó tRs7Fiếng khRs7Fóc, lRs7Fà tiếngRs7F phụ nữ,4CvLDTrq kRs7Fhóc 4CvLDTrqrất kìmRs7F néMvACgjMpn, rất4CvLDTrq đaRs7Fu MvACgjMpđớn. TMvACgjMprong bệ4CvLDTrqnh v4CvLDTrqiện th4CvLDTrqường xuRs7Fyên Rs7Fcó ngườRs7Fi khóc, đặcMvACgjMp biệMvACgjMpt Rs7Flà nMvACgjMpửa đêRs7Fm, MvACgjMpkhi Rs7Fanh MvACgjMplê 4CvLDTrqcơ th4CvLDTrqể Rs7Fmệt mMvACgjMpỏi 4CvLDTrqra khỏiMvACgjMp phò4CvLDTrqng MvACgjMpmổ cấp4CvLDTrq cRs7Fứu, nghRs7Fe thấy 4CvLDTrqtiếng nứ4CvLDTrqc nở4CvLDTrq cRs7Fủa người4CvLDTrq 4CvLDTrqnhà MvACgjMpbệnh 4CvLDTrqnhân, aMvACgjMpnh thường4CvLDTrq 4CvLDTrqcó MvACgjMpảo giáRs7Fc rằng,MvACgjMp người đangMvACgjMp khóRs7Fc đóMvACgjMp c4CvLDTrqhính là4CvLDTrq ĐRs7Fàm Tĩnh4CvLDTrq cMvACgjMpủa anh.

Vì tiếng4CvLDTrq khMvACgjMpóc củ4CvLDTrqa Đàm TĩnhRs7F cũngRs7F 4CvLDTrqkhóc kìmMvACgjMp né4CvLDTrqn gMvACgjMpiống nMvACgjMphư vậyRs7F, ng4CvLDTrqay vRs7Fiệc MvACgjMpkhóc th4CvLDTrqật MvACgjMpto lêRs7Fn cMvACgjMpô MvACgjMpcũng Rs7Fkhông biết, MvACgjMpchỉ biếRs7Ft nMvACgjMpấc l4CvLDTrqên từnRs7Fg tiếnMvACgjMpg. RấMvACgjMpt lRs7Fâu 4CvLDTrqsau an4CvLDTrqh mớiMvACgjMp ép4CvLDTrq mìnhMvACgjMp thaRs7Fy đổRs7Fi được phán4CvLDTrq 4CvLDTrqđoán 4CvLDTrqsai lầmRs7F đó,MvACgjMp bởi4CvLDTrq mMvACgjMpỗi lầnRs7F Rs7Fđi nRs7Fgang qMvACgjMpua nMvACgjMpgười nhàMvACgjMp b4CvLDTrqệnh 4CvLDTrqnhân, aRs7Fnh 4CvLDTrqlại ép m4CvLDTrqình nhìn,MvACgjMp Rs7Fnhìn cRs7Fho Rs7Frõ Rs7Fđó khônMvACgjMpg phảiMvACgjMp MvACgjMplà Đ4CvLDTrqàm TMvACgjMpĩnh. Ch4CvLDTrqiêu đó4CvLDTrq tuMvACgjMpy tRs7Fàn nhẫnMvACgjMp nhRs7Fưng rất4CvLDTrq hiệu quảRs7F, khRs7Fiến an4CvLDTrqh có4CvLDTrq thểRs7F lậRs7Fp tứcRs7F tMvACgjMpỉnh táo4CvLDTrq lạ4CvLDTrqi, 4CvLDTrqgặp bất4CvLDTrq c4CvLDTrqứ aRs7Fi kRs7Fhóc MvACgjMpanh cũng4CvLDTrq phải épRs7F bảnRs7F t4CvLDTrqhân đưRs7Fa mắ4CvLDTrqt nhìn4CvLDTrq. Nh4CvLDTrqiếp Rs7FVũ Thịnh4CvLDTrq t4CvLDTrqhấy 4CvLDTrqmình Rs7Flại m4CvLDTrqất tr4CvLDTrqí rồi4CvLDTrq, 4CvLDTrqcon trMvACgjMpai Đàm T4CvLDTrqĩnh đãRs7F tMvACgjMprở tMvACgjMphành bệnh4CvLDTrq nhMvACgjMpân củ4CvLDTrqa an4CvLDTrqh, 4CvLDTrqđang nMvACgjMpằm t4CvLDTrqrong phònMvACgjMpg bMvACgjMpệnh tMvACgjMpim khRs7Foa NgoạiMvACgjMp, nên MvACgjMpcả ngày4CvLDTrq aMvACgjMpnh cũnMvACgjMpg khônMvACgjMpg biMvACgjMpết mìRs7Fnh nghĩRs7F gMvACgjMpì nữa.Rs7F AnRs7Fh bướcRs7F nhan4CvLDTrqh Rs7Fra 4CvLDTrqkhỏi phòng vệMvACgjMp sinRs7Fh, đếnMvACgjMp phòng4CvLDTrq tRs7Frực b4CvLDTrqan kéoMvACgjMp Rs7Fy táMvACgjMp trưởngRs7F san4CvLDTrqg mộRs7Ft bê4CvLDTrqn, nói:

“Cô 4CvLDTrqbảo ngMvACgjMpười MvACgjMpvào phòng Rs7F vệ sin4CvLDTrqh đi,Rs7F cóMvACgjMp mộ4CvLDTrqt người4CvLDTrq phụMvACgjMp nRs7Fữ đMvACgjMpang khóMvACgjMpc troMvACgjMpng đó,MvACgjMp tôiRs7F sợMvACgjMp MvACgjMpxảy Rs7Fra chuyện.”

Y táMvACgjMp tRs7Frưởng cũnMvACgjMpg MvACgjMpsợ xảy rRs7Fa chuyện,4CvLDTrq tMvACgjMprước đ4CvLDTrqây cRs7Fũng từnMvACgjMpg 4CvLDTrqcó bệRs7Fnh nhMvACgjMpân nhảy4CvLDTrq lMvACgjMpầu kh4CvLDTrqiến 4CvLDTrqcả bRs7Fệnh viện4CvLDTrq nh4CvLDTrqáo nhào, tMvACgjMpuy không4CvLDTrq MvACgjMpphải 4CvLDTrqsự cốRs7F MvACgjMpy Rs7Fhọc nhưng4CvLDTrq cRs7Fũng k4CvLDTrqhiến từ4CvLDTrq trênRs7F xMvACgjMpuống dướiRs7F nơRs7Fm nMvACgjMpớp mấy thángMvACgjMp liềnMvACgjMp, Rs7Fnên bệnMvACgjMph viMvACgjMpện đ4CvLDTrqề MvACgjMpphòng cMvACgjMphuyện này4CvLDTrq rấtRs7F Rs7Fnghiêt, phònMvACgjMpg 4CvLDTrqhành Rs7Fchính đMvACgjMpã đổi hết4CvLDTrq tRs7Fất c4CvLDTrqả cửRs7Fa sổRs7F tronMvACgjMpg phòMvACgjMpng bệRs7Fnh MvACgjMpvà hMvACgjMpành MvACgjMplang sanRs7Fg loạRs7Fi c4CvLDTrqhỉ mởRs7F đượcRs7F MvACgjMpmột khe 4CvLDTrqnhỏ, bênRs7F ngRs7Foài cửa4CvLDTrq sổ4CvLDTrq cMvACgjMpó 4CvLDTrqthêm so4CvLDTrqng sắt,Rs7F nó4CvLDTrqi vớiMvACgjMp bêRs7Fn ngoài4CvLDTrq làRs7F lRs7Fưới chốngRs7F trộmRs7F, thật rRs7Fa, c4CvLDTrqao 4CvLDTrqthế này4CvLDTrq trộmMvACgjMp 4CvLDTrqtrèo khRs7Fông MvACgjMpnổi, lRs7Fà đMvACgjMpề phònMvACgjMpg ngườ4CvLDTrqi nhảyRs7F Rs7Flầu m4CvLDTrqà thôi.

Vì thếMvACgjMp 4CvLDTrqkhi ngMvACgjMphe Nhiếp Vũ4CvLDTrq ThịnhRs7F nóRs7Fi Rs7Fvậy, MvACgjMpy tá4CvLDTrq trưởngMvACgjMp li4CvLDTrqền đíRs7Fch thân4CvLDTrq đếnMvACgjMp đMvACgjMpó. MãMvACgjMpi Rs7Flâu sRs7Fau mới4CvLDTrq qRs7Fuay Rs7Flại, ngồi xuốnMvACgjMpg chiếc4CvLDTrq gRs7Fhế đốiMvACgjMp MvACgjMpdiện Nhiếp4CvLDTrq Rs7FVũ Thịnh,Rs7F chỉMvACgjMp 4CvLDTrqlắc đMvACgjMpầu Rs7Fthở Rs7Fdài. 4CvLDTrqNhiếp VMvACgjMpũ ThMvACgjMpịnh hỏi: “Rs7FThế nào?”

“Là người4CvLDTrq nh4CvLDTrqà củaRs7F bệnh nhân4CvLDTrq MvACgjMpanh, MvACgjMpđứa trẻMvACgjMp giưRs7Fờng Rs7F39 4CvLDTrqấy, cMvACgjMpô ấy4CvLDTrq trMvACgjMpốn một4CvLDTrq mìRs7Fnh trMvACgjMpong đMvACgjMpó ngồiMvACgjMp khóc.4CvLDTrq Thấy MvACgjMptôi vàRs7Fo, 4CvLDTrqcô tRs7Fa vMvACgjMpội và4CvLDTrqng laRs7Fu nướcMvACgjMp mắMvACgjMpt l4CvLDTrqàm nhưRs7F kh4CvLDTrqông cóRs7F chuyRs7Fện gì.4CvLDTrq T4CvLDTrqội nghiRs7Fệp quáRs7F, tôi sMvACgjMpợ cRs7Fô MvACgjMpấy nRs7Fghĩ Rs7Fkhông Rs7Fthông, 4CvLDTrqphải Rs7Fkhuyên n4CvLDTrqhủ mMvACgjMpãi Rs7Fmới vềMvACgjMp đấy.”

Người nMvACgjMphà bệnhMvACgjMp MvACgjMpnhân 4CvLDTrqgiường 39… 4CvLDTrqNhiếp 4CvLDTrqVũ Thịnh4CvLDTrq pRs7Fhải m4CvLDTrqất h4CvLDTrqai giây4CvLDTrq mMvACgjMpới hiểu4CvLDTrq MvACgjMpra ngườ4CvLDTrqi MvACgjMpmà MvACgjMpy Rs7Ftá tMvACgjMprưởng MvACgjMpnói là aiMvACgjMp, nhấ4CvLDTrqt thờRs7Fi sữRs7Fng người.

Rất nhRs7Fiều lMvACgjMpần k4CvLDTrqhi người 4CvLDTrq khác kRs7Fhóc lócRs7F, Rs7Fanh toànRs7F MvACgjMplo đóMvACgjMp Rs7Flà ĐàRs7Fm MvACgjMpTĩnh. NhưRs7Fng Rs7Fđến k4CvLDTrqhi ĐàmRs7F Tĩ4CvLDTrqnh thMvACgjMpật Rs7Fsự khóc lócRs7F thMvACgjMpì a4CvLDTrqnh Rs7Flại khRs7Fông nhận4CvLDTrq r4CvLDTrqa. Rố4CvLDTrqt cuMvACgjMpộc t4CvLDTrqhời giaRs7Fn đãRs7F đán4CvLDTrqh cắMvACgjMpp mấ4CvLDTrqt điềuMvACgjMp 4CvLDTrqgì… mà kRs7Fhiến khoảng4CvLDTrq cáMvACgjMpch 4CvLDTrqgiữa họ4CvLDTrq trởMvACgjMp MvACgjMpnên MvACgjMpxa xôi,MvACgjMp Rs7Flạ Rs7Flẫm 4CvLDTrqnhư vậy…4CvLDTrq Rs7FMãi lâuMvACgjMp 4CvLDTrqsau Rs7Fanh mới lên4CvLDTrq tiếng:MvACgjMp “GiờRs7F cRs7Fô Rs7Fấy 4CvLDTrqở đâu?”

“Cô Rs7Fấy nóMvACgjMpi muốnRs7F điRs7F thăm Rs7Fđồng nghi4CvLDTrqệp cũ4CvLDTrqng ở4CvLDTrq bệnhRs7F vRs7Fiện nMvACgjMpày. TôiMvACgjMp thấy4CvLDTrq MvACgjMpcô ấMvACgjMpy v4CvLDTrqào tMvACgjMphang máy.”Rs7F Rs7FY tá4CvLDTrq trưởng 4CvLDTrq nói, “ChắcRs7F không4CvLDTrq sRs7Fao đâu.”

Nhiếp VRs7Fũ ThịnhRs7F biếtRs7F Rs7Fchắc hẳn cMvACgjMpô điRs7F thMvACgjMpăm TRs7Fhịnh PhRs7Fương ĐìnhMvACgjMp, cảm4CvLDTrq xúMvACgjMpc lại4CvLDTrq Rs7Ftrở 4CvLDTrqnên phức4CvLDTrq tạRs7Fp. 4CvLDTrqAnh bướ4CvLDTrqc tRs7Fới cửa MvACgjMpsổ nhMvACgjMpìn xuốnRs7Fg, phònRs7Fg bệnh4CvLDTrq 4CvLDTrqtim Rs7Fkhoa NgoMvACgjMpại 4CvLDTrqở tầng4CvLDTrq Rs7F30, quá4CvLDTrq caMvACgjMpo, Rs7Ftừ đâMvACgjMpy trônMvACgjMpg xuống 4CvLDTrqmọi MvACgjMpngười Rs7Fbên Rs7Fdưới cMvACgjMphỉ nMvACgjMphư nhữngRs7F cMvACgjMphấm nhMvACgjMpỏ lRs7Fi 4CvLDTrqti, đâ4CvLDTrqu thể4CvLDTrq nhậMvACgjMpn r4CvLDTrqa MvACgjMpai làMvACgjMp Đàm Tĩnh.

Anh ngMvACgjMphĩ, 4CvLDTrqcó lẽ4CvLDTrq mãMvACgjMpi mãi mRs7Fình Rs7Fsẽ thếRs7F n4CvLDTrqày, đứngMvACgjMp ởMvACgjMp một4CvLDTrq nơ4CvLDTrqi xMvACgjMpa Rs7Fxôi, khôRs7Fng MvACgjMpsao lạiMvACgjMp gầnRs7F, cũMvACgjMpng kMvACgjMphông thể4CvLDTrq Rs7Flại gầnMvACgjMp, nhìn Rs7Fvề mộMvACgjMpt hướng,4CvLDTrq ngó4CvLDTrqng MvACgjMpchờ sựMvACgjMp xuấtMvACgjMp hRs7Fiện cMvACgjMpủa Rs7Fcô, 4CvLDTrqnhưng 4CvLDTrqkhi cMvACgjMpô thật4CvLDTrq sựMvACgjMp xuấtMvACgjMp hiện, anh4CvLDTrq Rs7Fcó thểRs7F sMvACgjMpẽ khônRs7Fg nhRs7Fận Rs7Fra c4CvLDTrqô nữa,Rs7F vMvACgjMpì kRs7Fhoảng cáRs7Fch giữa4CvLDTrq hRs7Fai ngư4CvLDTrqời quá4CvLDTrq xaMvACgjMp, quá xa.

Thịnh PhRs7Fương Đình4CvLDTrq đang trả4CvLDTrq lờ4CvLDTrqi Rs7Fthư Rs7Fthì nMvACgjMpghe thấRs7Fy tRs7Fiếng bướcRs7F ch4CvLDTrqân MvACgjMpquen 4CvLDTrqthuộc ngRs7Foài hànhMvACgjMp langMvACgjMp. AnRs7Fh đã phâRs7Fn bMvACgjMpiệt đư4CvLDTrqợc tiếng4CvLDTrq b4CvLDTrqước chRs7Fân cRs7Fủa ĐàRs7Fm TĩRs7Fnh v4CvLDTrqà 4CvLDTrqcác 4CvLDTrqy tRs7Fá, v4CvLDTrqì Đàm4CvLDTrq 4CvLDTrqTĩnh bưMvACgjMpớc rất nhẹ.Rs7F BệnhRs7F Rs7Fnhân Rs7Fcùng phòn4CvLDTrqg vớMvACgjMpi aRs7Fnh Rs7Fxuất viMvACgjMpện rồ4CvLDTrqi, giRs7Fờ MvACgjMpchỉ MvACgjMpcòn mìnMvACgjMph anMvACgjMph trong p4CvLDTrqhòng, khMvACgjMpi MvACgjMpxử 4CvLDTrqlý côngRs7F việc4CvLDTrq MvACgjMpanh sMvACgjMpẽ Rs7Fbảo h4CvLDTrqộ MvACgjMplý TMvACgjMpiểu P4CvLDTrqhùng xuRs7Fống vườnRs7F ho4CvLDTrqa nghỉ Rs7Fngơi, nh4CvLDTrqư vậyRs7F phòng4CvLDTrq bệnhRs7F càngMvACgjMp MvACgjMpyên tMvACgjMpĩnh. Rs7FAnh nhấpMvACgjMp vàoMvACgjMp nRs7Fút gửRs7Fi thưMvACgjMp, rồiRs7F gấp notebMvACgjMpook và4CvLDTrqo. Quả4CvLDTrq nhRs7Fiên MvACgjMpĐàm TĩnMvACgjMph xuRs7Fất hiRs7Fện 4CvLDTrqở cửRs7Fa phònMvACgjMpg, nhưngMvACgjMp 4CvLDTrqtinh thầnRs7F cô không4CvLDTrq được4CvLDTrq tốtMvACgjMp lắm,Rs7F qua4CvLDTrqnh mắRs7Ft cMvACgjMpô cóMvACgjMp 4CvLDTrqquầng thâmMvACgjMp, nhưnMvACgjMpg 4CvLDTrqcô vMvACgjMpẫn gượn4CvLDTrqg cười:4CvLDTrq “Giám 4CvLDTrq đốc MvACgjMpThịnh, Rs7Fhôm nMvACgjMpay aMvACgjMpnh thMvACgjMpấy MvACgjMpthế nào?”

“Rất kRs7Fhoẻ, 4CvLDTrqbác sRs7Fĩ nói tMvACgjMpuần sa4CvLDTrqu tôMvACgjMpi xuấtMvACgjMp việnMvACgjMp đượcMvACgjMp rồi.”Rs7F ThRs7Fịnh PhươRs7Fng MvACgjMpĐình hỏi,4CvLDTrq Rs7F“Bình Bì4CvLDTrqnh thế4CvLDTrq nàMvACgjMpo rồiMvACgjMp? Cô cMvACgjMpứ chămMvACgjMp s4CvLDTrqóc cMvACgjMpháu chMvACgjMpo tRs7Fốt, khôn4CvLDTrqg phảMvACgjMpi q4CvLDTrqua đMvACgjMpây, MvACgjMpở đ4CvLDTrqây cóMvACgjMp 4CvLDTrqTiểu Ph4CvLDTrqùng rồiRs7F, cậ4CvLDTrqu ấRs7Fy rất cẩn4CvLDTrq thận.”

Nhắc Rs7Fđến Tô4CvLDTrqn BìMvACgjMpnh, Rs7FĐàm Tĩnh khô4CvLDTrqng cườiRs7F nổi4CvLDTrq Rs7Fnữa, Rs7Fhàng MvACgjMplông 4CvLDTrqmày cRs7Fau lạMvACgjMpi: 4CvLDTrq“Bình Rs7FBình MvACgjMpvẫn chư4CvLDTrqa tỉnhMvACgjMp. Bác sĩRs7F nói4CvLDTrq 4CvLDTrqnó Rs7Fquá yMvACgjMpếu nê4CvLDTrqn Rs7Fbị hôMvACgjMpn mMvACgjMpê.” CôRs7F nRs7Fói, “T4CvLDTrqhật rMvACgjMpa tô4CvLDTrqi cóMvACgjMp chuRs7Fyện muốn4CvLDTrq MvACgjMphỏi MvACgjMpý anh. Kiến4CvLDTrq thứRs7Fc và4CvLDTrq tầ4CvLDTrqm nhìnRs7F củaRs7F aMvACgjMpnh đềuRs7F c4CvLDTrqao MvACgjMphơn tôi,Rs7F tô4CvLDTrqi cũn4CvLDTrqg chẳngRs7F còMvACgjMpn th4CvLDTrqân thích bạRs7Fn MvACgjMpbè nRs7Fào cóMvACgjMp thRs7Fể bànRs7F bạc4CvLDTrq cả4CvLDTrq nên4CvLDTrq muốnRs7F đến4CvLDTrq hỏMvACgjMpi anh.”

“Cô cứ4CvLDTrq 4CvLDTrqnói, giMvACgjMpúp đượRs7Fc chắc 4CvLDTrqchắn 4CvLDTrqtôi sMvACgjMpẽ giúp.”

Đàm TĩnRs7Fh lưỡng4CvLDTrq lựRs7F MvACgjMpmột chút rMvACgjMpồi hỏi:MvACgjMp “AnhMvACgjMp đã4CvLDTrq b4CvLDTrqao giờ4CvLDTrq MvACgjMpgặp chuyệ4CvLDTrqn đRs7Fặc biệt4CvLDTrq MvACgjMpkhó xửRs7F chưa?”

“Đương nhiê4CvLDTrqn 4CvLDTrqlà MvACgjMprồi. Cuộc 4CvLDTrqđời kMvACgjMphông thMvACgjMpể cMvACgjMpứ màRs7Fu hồng4CvLDTrq mRs7Fãi, aRs7Fi cMvACgjMpũng cóMvACgjMp lúRs7Fc gMvACgjMpặp khMvACgjMpó khăn.”

“Thế aRs7Fnh đRs7Fã Rs7Fbao 4CvLDTrqgiờ 4CvLDTrqhận ai chưa4CvLDTrq? Vô4CvLDTrq c4CvLDTrqùng, 4CvLDTrqvô cRs7Fùng hậ4CvLDTrqn… MvACgjMpVì thế4CvLDTrq đãMvACgjMp làm4CvLDTrq 4CvLDTrqmột vi4CvLDTrqệc 4CvLDTrqvốn khMvACgjMpông 4CvLDTrqnên làm.”

“Tôi làRs7F 4CvLDTrqngười bMvACgjMpình th4CvLDTrqường, cũng c4CvLDTrqó lRs7Fúc MvACgjMpcăm hận,Rs7F cũngRs7F từngRs7F lRs7Fàm vRs7Fiệc khôMvACgjMpng nêMvACgjMpn làm4CvLDTrq.” ThịnMvACgjMph Phư4CvLDTrqơng ĐìnhRs7F nói, “ThậtRs7F 4CvLDTrqra a4CvLDTrqi cRs7Fũng cóMvACgjMp lúRs7Fc 4CvLDTrqmắc lỗ4CvLDTrqi, 4CvLDTrqai cũMvACgjMpng cóMvACgjMp 4CvLDTrqthể làRs7Fm nhữnMvACgjMpg vi4CvLDTrqệc khôngMvACgjMp nMvACgjMpên làm. CRs7Fhúng tRs7Fa là4CvLDTrq nMvACgjMpgười t4CvLDTrqhường, khôn4CvLDTrqg phảiMvACgjMp t4CvLDTrqhánh nMvACgjMphân, lMvACgjMpàm sMvACgjMpai MvACgjMpcũng 4CvLDTrqlà chuyệMvACgjMpn thường mà.”

Đàm TĩMvACgjMpnh khMvACgjMpẽ MvACgjMpthở Rs7Fdài, cúi đầuMvACgjMp Rs7Fnói: “NhưRs7Fng h4CvLDTrqậu 4CvLDTrqquả quáMvACgjMp nghiê4CvLDTrqm trọng.”

“Bất cứMvACgjMp chuy4CvLDTrqện gRs7Fì MvACgjMpcũng không 4CvLDTrqnghiêm tr4CvLDTrqọng nh4CvLDTrqư chúnRs7Fg MvACgjMpta tưởngMvACgjMp 4CvLDTrqtượng 4CvLDTrqđâu.” MvACgjMpThịnh PhươngRs7F Đì4CvLDTrqnh nóRs7Fi, “KhiMvACgjMp mới đế4CvLDTrqn Thượng4CvLDTrq HảiRs7F Rs7Flàm việRs7Fc, tMvACgjMpôi đã4CvLDTrq phạRs7Fm phải4CvLDTrq Rs7Fmột lỗiMvACgjMp Rs7Fđặc b4CvLDTrqiệt, đặ4CvLDTrqc bi4CvLDTrqệt nghiRs7Fêm trọng, khiến4CvLDTrq cá4CvLDTrqc nhRs7Fà cMvACgjMpung ứngRs7F c4CvLDTrqủa cRs7Fả MvACgjMpkhu v4CvLDTrqực MvACgjMpThái BìnMvACgjMph Rs7FDương nhậ4CvLDTrqn mộRs7Ft cáiMvACgjMp báoRs7F gi4CvLDTrqá saMvACgjMpi. Tôi nRs7Fghĩ tMvACgjMphế l4CvLDTrqà hết,Rs7F chRs7Fắc chắnRs7F sMvACgjMpẽ MvACgjMpbị cMvACgjMpông tRs7Fy đuổi4CvLDTrq việc4CvLDTrq, như4CvLDTrqng tMvACgjMphực tế4CvLDTrq tMvACgjMpôi đRs7Fã lập Rs7Ftức cMvACgjMpáo lỗiRs7F 4CvLDTrqcủa mì4CvLDTrqnh ch4CvLDTrqo cấRs7Fp trê4CvLDTrqn, cứMvACgjMp thếMvACgjMp cấpMvACgjMp nàyMvACgjMp báRs7Fo lêRs7Fn MvACgjMpcấp kia4CvLDTrq, thậmMvACgjMp chí ki4CvLDTrqnh độngRs7F MvACgjMptới tRs7Fận PhóRs7F tổng4CvLDTrq g4CvLDTrqiám đốcRs7F kh4CvLDTrqu v4CvLDTrqực ThRs7Fái BìMvACgjMpnh Dương4CvLDTrq. C4CvLDTrquối MvACgjMpcùng cônRs7Fg ty 4CvLDTrqcho tôRs7Fi mộtMvACgjMp cơ4CvLDTrq 4CvLDTrqhội, tronMvACgjMpg nửa4CvLDTrq tRs7Fháng 4CvLDTrqtôi đ4CvLDTrqã Rs7Fbay tớiRs7F mườMvACgjMpi sá4CvLDTrqu nưMvACgjMpớc đểRs7F xMvACgjMpin lỗiMvACgjMp từ4CvLDTrqng nhà cunMvACgjMpg ứng,Rs7F đồnRs7Fg thRs7Fời ký4CvLDTrq kMvACgjMpết 4CvLDTrqhợp MvACgjMpđồng mới4CvLDTrq. MvACgjMpSau 4CvLDTrqkhi 4CvLDTrqvề ThưRs7Fợng HảiMvACgjMp tôiRs7F còRs7Fn b4CvLDTrqị trừ bRs7Fa thMvACgjMpáng lươMvACgjMpng. NhưnRs7Fg kRs7Fết q4CvLDTrquả tôiRs7F MvACgjMpđạt đượcMvACgjMp cRs7Fao saMvACgjMpu đó4CvLDTrq 4CvLDTrqrất tuRs7Fyệt vờ4CvLDTrqi, côMvACgjMpng ty q4CvLDTrquyết địRs7Fnh giữMvACgjMp tRs7Fôi lại.4CvLDTrq KhRs7Fông l4CvLDTrqâu MvACgjMpsau tôRs7Fi MvACgjMpthăng chức,4CvLDTrq vìRs7F tMvACgjMpôi từngRs7F gặpRs7F tấtRs7F cả MvACgjMpcác nhMvACgjMpà Rs7Fcung MvACgjMpứng, hơ4CvLDTrqn Rs7Fnữa MvACgjMpquan 4CvLDTrqhệ hợpMvACgjMp tácRs7F saRs7Fu đóMvACgjMp cũnMvACgjMpg rất4CvLDTrq t4CvLDTrqốt. TRs7Frời khônRs7Fg tuyệt đườngMvACgjMp củaMvACgjMp MvACgjMpai, c4CvLDTrqô Rs7Fđừng nghiMvACgjMpêm tr4CvLDTrqọng MvACgjMphoá lRs7Fỗi lầm.Rs7F Tái4CvLDTrq ô4CvLDTrqng 4CvLDTrqmất nMvACgjMpgựa cMvACgjMphưa chắcMvACgjMp 4CvLDTrqđã là cMvACgjMphuyện xấu.”

Đàm TĩnRs7Fh thấtRs7F thầ4CvLDTrqn, thật rRs7Fa ThịnhRs7F 4CvLDTrqPhương ĐìnhRs7F c4CvLDTrqũng khô4CvLDTrqng 4CvLDTrqnghĩ 4CvLDTrqmình lại4CvLDTrq kểRs7F chuy4CvLDTrqện đRs7Fó chRs7Fo c4CvLDTrqô nghMvACgjMpe. 4CvLDTrqCó lẽ vìMvACgjMp MvACgjMpbộ dạRs7Fng ĐàmRs7F Tĩ4CvLDTrqnh hRs7Fôm 4CvLDTrqnay MvACgjMpquá đỗi4CvLDTrq bơ4CvLDTrq MvACgjMpvơ, khMvACgjMpông MvACgjMpnơi nươngRs7F tRs7Fựa, kMvACgjMphiến an4CvLDTrqh cảMvACgjMpm thấy mMvACgjMpình nhấtRs7F địnhMvACgjMp phảRs7Fi nói4CvLDTrq Rs7Fgì đMvACgjMpó đ4CvLDTrqể Rs7Fcổ vũ4CvLDTrq c4CvLDTrq, cRs7Fó l4CvLDTrqẽ MvACgjMpbệnh 4CvLDTrqtình củ4CvLDTrqa c4CvLDTrqon MvACgjMptrai đã thậtRs7F s4CvLDTrqự qu4CvLDTrqật n4CvLDTrqgã cRs7Fô rồi.

Cuối 4CvLDTrqcùng ĐàRs7Fm 4CvLDTrqTĩnh ngẩng4CvLDTrq lên, hỏRs7Fi: “Nếu4CvLDTrq MvACgjMpcó ha4CvLDTrqi s4CvLDTrqự Rs7Flựa chọnRs7F, mộRs7Ft sRs7Fẽ lRs7Fàm tổRs7Fn thươ4CvLDTrqng rMvACgjMpất nhiMvACgjMpều ngườiRs7F, lựa chọnRs7F kiRs7Fa cũRs7Fng sẽMvACgjMp lMvACgjMpàm tổn4CvLDTrq thương4CvLDTrq rMvACgjMpất nh4CvLDTrqiều người…”

“Người Rs7Fta vẫ4CvLDTrqn nMvACgjMpói h4CvLDTrqãy chọn c4CvLDTrqách tổnRs7F thưRs7Fơng ítMvACgjMp hơMvACgjMpn, tronMvACgjMpg côMvACgjMpng MvACgjMpty cũnMvACgjMpg vậyRs7F, cRs7Fái nà4CvLDTrqo tạoRs7F MvACgjMpít tổnMvACgjMp thất hMvACgjMpơn th4CvLDTrqì tMvACgjMpa s4CvLDTrqẽ cRs7Fhọn cáiMvACgjMp đó.”

Anh cốMvACgjMp MvACgjMpý nhMvACgjMpấn mMvACgjMpạnh là trongRs7F 4CvLDTrqcông Rs7Fty, ĐMvACgjMpàm TĩnMvACgjMph th4CvLDTrqoáng ngẩMvACgjMpn người,4CvLDTrq cMvACgjMpuối 4CvLDTrqcùng Rs7Fcô cũnRs7Fg MvACgjMphạ 4CvLDTrqquyết 4CvLDTrqtâm, nói: “MvACgjMpGiám đ4CvLDTrqốc Thị4CvLDTrqnh, Rs7Fcảm ơRs7Fn MvACgjMpanh, Rs7Ftôi MvACgjMpbiết 4CvLDTrqnên làMvACgjMpm gì4CvLDTrq rồi.”

Thịnh 4CvLDTrqPhương ĐìnMvACgjMph nghĩ ngợRs7Fi mộtRs7F MvACgjMpchút rồiMvACgjMp nói4CvLDTrq: “TrướcRs7F 4CvLDTrqkhi quyết4CvLDTrq địRs7Fnh 4CvLDTrqviệc MvACgjMpgì quaRs7Fn trọRs7Fng, c4CvLDTrqô phRs7Fải thật nghMvACgjMpiêm túMvACgjMpc suRs7Fy xRs7Fét MvACgjMptất Rs7Fcả các4CvLDTrq 4CvLDTrqvấn đề4CvLDTrq cRs7Fó Rs7Fthể MvACgjMpxảy r4CvLDTrqa. CònRs7F MvACgjMpkhi đãRs7F quy4CvLDTrqết 4CvLDTrqđịnh, 4CvLDTrqdù kếtMvACgjMp quả khô4CvLDTrqng 4CvLDTrqlý MvACgjMptưởng Rs7Fthì cũnRs7Fg đừngRs7F hốMvACgjMpi hận,MvACgjMp vìRs7F Rs7Fcô Rs7Fđã cố4CvLDTrq gắn4CvLDTrqg hếtRs7F MvACgjMpsức rồi.”

“Cảm 4CvLDTrqơn anhMvACgjMp, Rs7FGiám đốc Thịnh.”

“Không cMvACgjMpó gì.”

“Còn nữa…MvACgjMp từ4CvLDTrq 4CvLDTrqtuần sau, MvACgjMptôi mu4CvLDTrqốn nghỉ4CvLDTrq Rs7Fmột tuần…”

Thịnh PhươRs7Fng ĐìMvACgjMpnh biế4CvLDTrqt cô phải4CvLDTrq ởRs7F viện4CvLDTrq cMvACgjMphăm c4CvLDTrqon, MvACgjMpliền nói:MvACgjMp “KhôngMvACgjMp s4CvLDTrqao, Rs7Ftuần saRs7Fu tMvACgjMpôi vẫnRs7F ởMvACgjMp viện,MvACgjMp chắRs7Fc chắn MvACgjMp công t4CvLDTrqy sẽRs7F sắMvACgjMpp xếp4CvLDTrq 4CvLDTrqcho cMvACgjMpô tiếRs7Fp tục4CvLDTrq chăm4CvLDTrq sMvACgjMpóc cMvACgjMpho MvACgjMptôi. NRs7Fhư vRs7Fậy khônRs7Fg 4CvLDTrqcoi Rs7Flà nghỉ, 4CvLDTrq nếu côngMvACgjMp MvACgjMpty gọiRs7F đếMvACgjMpn, tôiRs7F sẽRs7F sắMvACgjMpp xếp.”

Đàm TĩnhRs7F vRs7Fô Rs7Fcùng cảm4CvLDTrq động: “Cảm4CvLDTrq Rs7Fơn anh.”

Sau kh4CvLDTrqi Đàm4CvLDTrq Rs7FTĩnh điMvACgjMp, Thịnh PhươngMvACgjMp ĐMvACgjMpình lạMvACgjMpi MvACgjMpmở notebo4CvLDTrqok rRs7Fa, rốRs7Ft ruộRs7Fc người4CvLDTrq pRs7Fhụ nữ4CvLDTrq nàRs7Fy muốn4CvLDTrq hỏRs7Fi Rs7Fđiều MvACgjMpgì nh4CvLDTrqỉ? Anh b4CvLDTrqiết c4CvLDTrqô đã4CvLDTrq qMvACgjMpuyết đRs7Fịnh mRs7Fột điềMvACgjMpu rRs7Fất quaMvACgjMpn t4CvLDTrqrọng, Rs7Fnhưng rốt4CvLDTrq cuộcMvACgjMp nMvACgjMpó Rs7Flà g4CvLDTrqì? Thịnh Rs7F Phương ĐìnhMvACgjMp nMvACgjMphìn án4CvLDTrqh tàRs7F dư4CvLDTrqơng 4CvLDTrqngoài Rs7Fcửa sổMvACgjMp mRs7Fà t4CvLDTrqhất thMvACgjMpần, aRs7Fnh bRs7Fắt đầu4CvLDTrq MvACgjMptò mMvACgjMpò vRs7Fề mọiRs7F điều củMvACgjMpa ĐàmRs7F TĩnRs7Fh, đặcRs7F biệtMvACgjMp 4CvLDTrqlà 4CvLDTrqkhi phát4CvLDTrq hiệ4CvLDTrqn rRs7Fa cMvACgjMpô c4CvLDTrqó lRs7Fiên quRs7Fan đếnRs7F Nhiế4CvLDTrqp 4CvLDTrqVũ Thịnh. 4CvLDTrq Thật Rs7Fra nMvACgjMphìn bMvACgjMpề ng4CvLDTrqoài cô4CvLDTrq MvACgjMpcó vẻ4CvLDTrq yếuMvACgjMp đuối,4CvLDTrq nhưnMvACgjMpg b4CvLDTrqên tronMvACgjMpg l4CvLDTrqại rất4CvLDTrq cốMvACgjMp MvACgjMpchấp, rấMvACgjMpt kiên 4CvLDTrqcường. C4CvLDTrqó lẽMvACgjMp cuộcMvACgjMp đờiRs7F đã4CvLDTrq 4CvLDTrqđem lạiRs7F chMvACgjMpo cRs7Fô rấRs7Ft nMvACgjMphiều kMvACgjMphó khăMvACgjMpn, Rs7Fnhưng dường nMvACgjMphư MvACgjMpcô chưMvACgjMpa b4CvLDTrqao gMvACgjMpiờ gụRs7Fc ngã4CvLDTrq. C4CvLDTrqó điềMvACgjMpu haMvACgjMpi hômMvACgjMp naMvACgjMpy trôMvACgjMpng MvACgjMpcô v4CvLDTrqô cùngMvACgjMp tiềuMvACgjMp tu4CvLDTrqỵ, tựa Rs7Fhồ Rs7Fnhững 4CvLDTrqđòn nặngRs7F MvACgjMpnề củRs7Fa sốMvACgjMp phận4CvLDTrq đã4CvLDTrq khiếMvACgjMpn cRs7Fô cMvACgjMphao đảMvACgjMpo MvACgjMpsắp n4CvLDTrqgã quỵ.

Thịnh PhươMvACgjMpng ĐìnRs7Fh thở dài,Rs7F 4CvLDTrqcó lẽ4CvLDTrq đâyMvACgjMp 4CvLDTrqchính lRs7Fà ngườiRs7F p4CvLDTrqhụ Rs7Fnữ c4CvLDTrqó Rs7Fcon. NgườiMvACgjMp MvACgjMpphụ nữRs7F MvACgjMpđã cMvACgjMpó co4CvLDTrqn khô4CvLDTrqng bao giờ4CvLDTrq bịMvACgjMp quậtMvACgjMp ngãRs7F, trừRs7F kMvACgjMphi coRs7Fn họRs7F xảyMvACgjMp MvACgjMpra chuyện