You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khpdHGi b3vhnmMyQị ấpdHGm ức3vhnmMyQ anpdHGh vẫn mímpdHG 3vhnmMyQmôi lpdHGại npdHGhư đứSTw2kkTXa trpdHGẻ, pdHGhai pdHGbên kho3vhnmMyQé miệ3vhnmMyQng h3vhnmMyQơi copdHGng, nhìnpdHG gipdHGống nhSTw2kkTXư mộ3vhnmMyQt đpdHGĩnh vàng nhỏ3vhnmMyQ co3vhnmMyQng pdHGcong h3vhnmMyQai bêpdHGn mpdHGép vậSTw2kkTXy. ĐpdHGàm TĩnpdHGh đSTw2kkTXứng tSTw2kkTXừ pdHGxa pdHGnhìn pdHGanh, STw2kkTXvừa rồSTw2kkTXi có đSTw2kkTXông ngư3vhnmMyQời, côpdHG 3vhnmMyQcố tìn3vhnmMyQh khSTw2kkTXông nhpdHGìn anhSTw2kkTX, nhưSTw2kkTXng giSTw2kkTXờ chpdHGỉ còn3vhnmMyQ mpdHGột m3vhnmMyQình pdHGanh, c3vhnmMyQó muốn tránpdHGh pdHGcũng khôngSTw2kkTX tpdHGránh được.pdHG ĐầuSTw2kkTX ngpdHGón cSTw2kkTXái pdHGcủa 3vhnmMyQanh bịSTw2kkTX dpdHGính 3vhnmMyQchút mựSTw2kkTXc đSTw2kkTXen, viết xoSTw2kkTXng, pdHGanh vộiSTw2kkTX tìmSTw2kkTX giấy3vhnmMyQ la3vhnmMyQu đ3vhnmMyQi npdHGhưng khôSTw2kkTXng tìmpdHG thấy,3vhnmMyQ liềnSTw2kkTX vpdHGào phòpdHGng pdHGvệ sinpdHGh pdHGrửa tay, nướpdHGc 3vhnmMyQchảy ràopdHG rào.pdHG 3vhnmMyQKhi 3vhnmMyQra ngpdHGoài anSTw2kkTXh đãpdHG vẩ3vhnmMyQy nướcpdHG rồ3vhnmMyQi, như3vhnmMyQng đ3vhnmMyQầu n3vhnmMyQgón tpdHGay v3vhnmMyQẫn còn ưSTw2kkTXớt, STw2kkTXđành kẹp3vhnmMyQ spdHGổ ghpdHGi chépdHGp vào3vhnmMyQ cá3vhnmMyQnh tay.

Ngoài hànhSTw2kkTX STw2kkTXlang cópdHG người hỏi:STw2kkTX “STw2kkTXNhiếp V3vhnmMyQũ Thịnh3vhnmMyQ đâu?STw2kkTX MapdHGu, CSTw2kkTXhủ nh3vhnmMyQiệm tSTw2kkTXìm aSTw2kkTXnh ấy.”

Anh STw2kkTXnhanh ch3vhnmMyQóng điSTw2kkTX ra, đãpdHG b3vhnmMyQa chục3vhnmMyQ tuổpdHGi đầu,pdHG v3vhnmMyQậy mSTw2kkTXà bướcSTw2kkTX vSTw2kkTXẫn s3vhnmMyQải dàipdHG, nhanSTw2kkTXh nhẹnpdHG nSTw2kkTXhư chàSTw2kkTXng tr3vhnmMyQai STw2kkTXmười bpdHGảyười tám, khôpdHGng cSTw2kkTXó cảmpdHG giácSTw2kkTX pdHGgấp g3vhnmMyQáp chỉpdHG thấy3vhnmMyQ rpdHGất trSTw2kkTXẻ conpdHG. Đ3vhnmMyQàm pdHGTĩnh thấySTw2kkTX STw2kkTXchua xót. Chi3vhnmMyQa ta3vhnmMyQy rồi3vhnmMyQ gpdHGặp lại,3vhnmMyQ nhưpdHGng chưa3vhnmMyQ lầnpdHG gặpSTw2kkTX mặt3vhnmMyQ 3vhnmMyQnào lạ3vhnmMyQi có3vhnmMyQ ấpdHGn tượng3vhnmMyQ nh3vhnmMyQư 3vhnmMyQsáng STw2kkTXnay, Nhiếp Vũ3vhnmMyQ Thịnh3vhnmMyQ của3vhnmMyQ buổpdHGi sángSTw2kkTX hôpdHGm STw2kkTXnay h3vhnmMyQệt nhpdHGư 3vhnmMyQNhiếp V3vhnmMyQũ TSTw2kkTXhịnh củaSTw2kkTX mườiSTw2kkTX năpdHGm 3vhnmMyQvề tSTw2kkTXrước vậy, STw2kkTXvẫn lpdHGà cậu3vhnmMyQ 3vhnmMyQthiếu n3vhnmMyQiên bề3vhnmMyQ ngoài3vhnmMyQ trpdHGầm pdHGmặc nh3vhnmMyQưng sâu3vhnmMyQ b3vhnmMyQên trpdHGong l3vhnmMyQại r3vhnmMyQất nổi3vhnmMyQ loạn.

Phòng bệSTw2kkTXnh đ3vhnmMyQã yê3vhnmMyQn tĩnh lạipdHG nhưnpdHGg lòpdHGng dạpdHG Đàm3vhnmMyQ TĩnSTw2kkTXh 3vhnmMyQvẫn rố3vhnmMyQi bSTw2kkTXời, c3vhnmMyQô ngồipdHG xuống,3vhnmMyQ nSTw2kkTXhìn T3vhnmMyQôn BìnSTw2kkTXh đangpdHG nằm trênpdHG giườnSTw2kkTXg, thSTw2kkTXấy STw2kkTXcon hípdHGt pdHGthở rấpdHGt pdHGkhó khăn3vhnmMyQ, n3vhnmMyQgực phSTw2kkTXập phồngpdHG lSTw2kkTXên xuSTw2kkTXống, cSTw2kkTXặp môi tíSTw2kkTXm 3vhnmMyQtái. Đà3vhnmMyQm Tĩ3vhnmMyQnh cảSTw2kkTXm thpdHGấy mìnhpdHG nSTw2kkTXhư mộtSTw2kkTX ngọnpdHG câSTw2kkTXy tronSTw2kkTXg bão,STw2kkTX cơSTw2kkTXn pdHGbão tốpdHG của3vhnmMyQ s3vhnmMyQố pdHGmệnh đã quăng3vhnmMyQ quật3vhnmMyQ gpdHGiày pdHGvò pdHGcô quáSTw2kkTX lâu3vhnmMyQ, q3vhnmMyQuá lâSTw2kkTXu rồi,STw2kkTX cSTw2kkTXô STw2kkTXsắp STw2kkTXkhông trụ3vhnmMyQ nổpdHGi nữa.

Dù 3vhnmMyQchín gSTw2kkTXiờ phải3vhnmMyQ hSTw2kkTXọp, nhưng sSTw2kkTXau khSTw2kkTXi kipdHGểm t3vhnmMyQra phSTw2kkTXòng bệnhSTw2kkTX xoSTw2kkTXng. pdHGChủ nhSTw2kkTXiệm PhươngpdHG vẫnSTw2kkTX dànpdHGh nửapdHG tiếng3vhnmMyQ quý STw2kkTXbáu mắpdHGng Nhi3vhnmMyQếp pdHGVũ pdHGThịnh tr3vhnmMyQong STw2kkTXvăn phònpdHGg. MọpdHGi ngưpdHGời STw2kkTXđi qupdHGa v3vhnmMyQăn phSTw2kkTXòng c3vhnmMyQủa ôpdHGng đều rpdHGón rénSTw2kkTX nSTw2kkTXhẹ nhàng3vhnmMyQ, STw2kkTXchỉ sợSTw2kkTX lạ3vhnmMyQi STw2kkTXgây 3vhnmMyQra tiếngSTw2kkTX độngpdHG khiếnSTw2kkTX 3vhnmMyQChủ 3vhnmMyQnhiệm Phương3vhnmMyQ nổ3vhnmMyQi giận.3vhnmMyQ Mấy v3vhnmMyQị tiếSTw2kkTXn sĩpdHG ởpdHG bênSTw2kkTX npdHGgoài 3vhnmMyQđều thpdHGở cũnSTw2kkTXg khô3vhnmMyQng pdHGdám STw2kkTXthở mpdHGạnh, cắmpdHG cSTw2kkTXúi vpdHGiết bệnh án,pdHG pdHGngay cảpdHG 3vhnmMyQy tápdHG trưởpdHGng bpdHGình thườngpdHG 3vhnmMyQnhiều lờiSTw2kkTX pdHGlà vậ3vhnmMyQy mà3vhnmMyQ STw2kkTXlúc nà3vhnmMyQy 3vhnmMyQmiệng STw2kkTXcũng như pdHG dán STw2kkTXbăng dpdHGính, chẳngpdHG nóSTw2kkTXi tiến3vhnmMyQg nào.

“Có pdHGbiết vìpdHG saSTw2kkTXo tô3vhnmMyQi mắng STw2kkTX cậu 3vhnmMyQkhông? RốpdHGt cuộc3vhnmMyQ gSTw2kkTXần đâypdHG cậupdHG làmpdHG sa3vhnmMyQo vậy?3vhnmMyQ Đầu3vhnmMyQ pdHGóc pdHGcứ lơSTw2kkTX STw2kkTXlửng tận3vhnmMyQ đâpdHGu STw2kkTXấy. Đừng tSTw2kkTXưởng vẫpdHGn STw2kkTXchưa gpdHGây STw2kkTXra lỗiSTw2kkTX lớn3vhnmMyQ gìpdHG, tôipdHG tháSTw2kkTXy cứ3vhnmMyQ pdHGthế nàpdHGy s3vhnmMyQớm mu3vhnmMyQộn rpdHGồi cũpdHGng xảy3vhnmMyQ rSTw2kkTXa chuyện thô3vhnmMyQi. C3vhnmMyQậu nSTw2kkTXói STw2kkTXxem, rốtSTw2kkTX cuộc3vhnmMyQ 3vhnmMyQlà chuyện3vhnmMyQ gpdHGì? 3vhnmMyQCậu 3vhnmMyQcả ngày3vhnmMyQ rầ3vhnmMyQu STw2kkTXrĩ 3vhnmMyQđầy pdHGtâm sự như3vhnmMyQ vSTw2kkTXậy là3vhnmMyQ spdHGao? ChúnSTw2kkTXg STw2kkTXta là3vhnmMyQm bpdHGác 3vhnmMyQsĩ, mọSTw2kkTXi 3vhnmMyQlúc mọipdHG nơipdHG đềupdHG pSTw2kkTXhải sSTw2kkTXuy xépdHGt v3vhnmMyQẫn đ3vhnmMyQề mộtSTw2kkTX cách l3vhnmMyQý STw2kkTXtrí, 3vhnmMyQbình tĩnh.STw2kkTX 3vhnmMyQChuyện hSTw2kkTXôm qupdHGa 3vhnmMyQlà thếpdHG nàSTw2kkTXo? TônSTw2kkTX 3vhnmMyQBình 3vhnmMyQcó 3vhnmMyQquan hệ3vhnmMyQ g3vhnmMyQì pdHGvới cậu? CậSTw2kkTXu k3vhnmMyQhông STw2kkTXchi một3vhnmMyQ đồngpdHG n3vhnmMyQào cSTw2kkTXho thupdHGốc n3vhnmMyQgoài 3vhnmMyQbảo STw2kkTXhiểm, tronSTw2kkTXg kpdHGhi cSTw2kkTXó nhpdHGững loạipdHG bắt buộcpdHG phảSTw2kkTXi d3vhnmMyQùng, bắtpdHG bSTw2kkTXuộc cậ3vhnmMyQu hSTw2kkTXiểu khô3vhnmMyQng hả3vhnmMyQ? Cậu3vhnmMyQ tiế3vhnmMyQt kiệmSTw2kkTX ti3vhnmMyQền pdHGcho bpdHGệnh nhân hSTw2kkTXay làSTw2kkTX lSTw2kkTXấy mạngpdHG nSTw2kkTXgười ta?”

Cuối cùngpdHG NhiếpSTw2kkTX VũSTw2kkTX Thịnh 3vhnmMyQ khẽ đáp:STw2kkTX 3vhnmMyQ“Cháu vàpdHG đứa3vhnmMyQ tpdHGrẻ đ3vhnmMyQó… khônpdHGg cópdHG STw2kkTXquan hệSTw2kkTX gìSTw2kkTX pdHGđặc biệt…pdHG chỉpdHG 3vhnmMyQlà pdHGđiều kiện gSTw2kkTXia đìpdHGnh họpdHG STw2kkTXkhông tốt…”

“Không cóSTw2kkTX qua3vhnmMyQn 3vhnmMyQhệ g3vhnmMyQì đặc biệSTw2kkTXt m3vhnmMyQà c3vhnmMyQậu gSTw2kkTXọi điệSTw2kkTXn cảpdHG vàpdHGo phòSTw2kkTXng STw2kkTXmổ?” STw2kkTXChủ STw2kkTXnhiệm PhpdHGương khSTw2kkTXông kì3vhnmMyQm nổipdHG STw2kkTXgầm lê3vhnmMyQn. “Tôi còn3vhnmMyQ STw2kkTXtưởng trời3vhnmMyQ sậ3vhnmMyQp, cSTw2kkTXậu gọipdHG tpdHGôi 3vhnmMyQđến cứuSTw2kkTX chứ!”

“Cháu quSTw2kkTXên mấtpdHG 3vhnmMyQChủ nhiệm pdHG đang mổ…”

“Quên?” Gi3vhnmMyQọng 3vhnmMyQChủ nhiệm PhươngSTw2kkTX STw2kkTXlại pdHGcao lê3vhnmMyQn mộSTw2kkTXt bậcSTw2kkTX, STw2kkTX“Cậu cònSTw2kkTX bả3vhnmMyQo pdHGmình khôSTw2kkTXng lơpdHG đãnSTw2kkTXg đipdHG! CậupdHG đ3vhnmMyQang mổ cũng3vhnmMyQ quêSTw2kkTXn lSTw2kkTXuôn sapdHGo? T3vhnmMyQôi chSTw2kkTXo c3vhnmMyQậu hpdHGay, 3vhnmMyQcậu cứpdHG cả3vhnmMyQ ngSTw2kkTXày nghSTw2kkTXĩ ngợi3vhnmMyQ 3vhnmMyQlung tunpdHGg thế3vhnmMyQ này nữa,STw2kkTX rồi3vhnmMyQ sẽSTw2kkTX có3vhnmMyQ ng3vhnmMyQày pdHGđể STw2kkTXquên pdHGdao pdHGmổ tr3vhnmMyQong ngựcSTw2kkTX bệnhpdHG nhâpdHGn! Đừ3vhnmMyQng tưởngSTw2kkTX pdHGquên mìSTw2kkTXnh đang lpdHGàm STw2kkTXgì l3vhnmMyQà chuyệ3vhnmMyQn nhpdHGỏ, nhưpdHG thếpdHG lSTw2kkTXà cậ3vhnmMyQu kh3vhnmMyQông cpdHGó pdHGy đức!”

Một bápdHGc sĩpdHG đanpdHGg họcSTw2kkTX bồi dưỡngpdHG đ3vhnmMyQẩy thiếpdHGt bịSTw2kkTX đipdHG tới,3vhnmMyQ đanSTw2kkTXg gõ3vhnmMyQ cửaSTw2kkTX thSTw2kkTXì pdHGnghe thấy3vhnmMyQ câu3vhnmMyQ n3vhnmMyQói cuốSTw2kkTXi cù3vhnmMyQng, pdHGvội giật mìnhpdHG rụtpdHG ta3vhnmMyQy về,3vhnmMyQ 3vhnmMyQnhìn sapdHGng mấySTw2kkTX vị3vhnmMyQ tipdHGến sSTw2kkTXĩ đaSTw2kkTXng viếtpdHG bệnSTw2kkTXh ánSTw2kkTX bênSTw2kkTX cạnh,3vhnmMyQ thấy3vhnmMyQ họ 3vhnmMyQlàm STw2kkTXđộng tácSTw2kkTX rạc3vhnmMyQh ngan3vhnmMyQg cổ,pdHG anSTw2kkTXh tSTw2kkTXa gSTw2kkTXiật thSTw2kkTXót, liềnSTw2kkTX rpdHGón STw2kkTXrén đẩypdHG thiế3vhnmMyQt bịSTw2kkTX 3vhnmMyQđi mất.

Cuối cpdHGùng, khpdHGi đ3vhnmMyQến giờSTw2kkTX họp, CSTw2kkTXhủ npdHGhiệm Phư3vhnmMyQơng pdHGmới hầpdHGm hầmpdHG rờipdHG khỏipdHG văn3vhnmMyQ ph3vhnmMyQòng, trướSTw2kkTXc pdHGkhi pdHGra cửa3vhnmMyQ còn pdHG buông lạpdHGi pdHGmột câu3vhnmMyQ: “pdHGCậu h3vhnmMyQãy tựSTw2kkTX ki3vhnmMyQểm điSTw2kkTXểm STw2kkTXlại đi!”

Nhiếp Vũ3vhnmMyQ ThịnSTw2kkTXh cúipdHG đpdHGầu đi rpdHGa. TpdHGiến spdHGĩ Đồng,pdHG ngư3vhnmMyQời n3vhnmMyQhiều 3vhnmMyQtuổi npdHGhất tronpdHGg STw2kkTXsỗ những3vhnmMyQ ngưpdHGời đượcSTw2kkTX 3vhnmMyQChủ nhiệm PhươngSTw2kkTX dẫSTw2kkTXn dắt,pdHG 3vhnmMyQbình thườnpdHGg rSTw2kkTXất b3vhnmMyQiết quSTw2kkTXan pdHGtâm STw2kkTXchăm sóSTw2kkTXc ng3vhnmMyQười khácpdHG, v3vhnmMyQì Nhiếp3vhnmMyQ pdHGVũ Thịnh í3vhnmMyQt 3vhnmMyQtuổi, lSTw2kkTXại pdHGđược STw2kkTXChủ nhiệmSTw2kkTX Phươn3vhnmMyQg đặcpdHG bipdHGệt ưuSTw2kkTX ái,STw2kkTX nê3vhnmMyQn anSTw2kkTXh pdHGhọ ĐồnSTw2kkTXg nàSTw2kkTXy vẫn luôpdHGn cSTw2kkTXoi Nhiếp3vhnmMyQ VũSTw2kkTX ThịnhpdHG l3vhnmMyQà sSTw2kkTXư đệpdHG đồng3vhnmMyQ môn,pdHG mpdHGà q3vhnmMyQuên mất3vhnmMyQ rằ3vhnmMyQng aSTw2kkTXnh đ3vhnmMyQã cóSTw2kkTX hpdHGai họcSTw2kkTX vị, hơn3vhnmMyQ 3vhnmMyQnữa c3vhnmMyQũng khpdHGông pSTw2kkTXhải STw2kkTXhọc trpdHGò STw2kkTXcủa CpdHGhủ nhipdHGệm PSTw2kkTXhương. LầnpdHG nàpdHGy, tiếnpdHG sĩ3vhnmMyQ pdHGĐồng lSTw2kkTXại đến 3vhnmMyQan ủi3vhnmMyQ pdHGanh: “CóSTw2kkTX STw2kkTXquan STw2kkTXtâm đSTw2kkTXến cậupdHG STw2kkTXthì ôngSTw2kkTX ấy3vhnmMyQ mới3vhnmMyQ pdHGlo 3vhnmMyQlắng nhSTw2kkTXư vậy3vhnmMyQ, nếSTw2kkTXu pdHGđổi là người3vhnmMyQ STw2kkTXkhác, ôngSTw2kkTX STw2kkTXấy khSTw2kkTXông phí3vhnmMyQ spdHGức thếSTw2kkTX đâu.”

“Phải rồi.3vhnmMyQ” TiếnpdHG spdHGĩ TiểpdHGu Mẫn pdHGđầy gọn3vhnmMyQg kính3vhnmMyQ npdHGói, “N3vhnmMyQhiếp STw2kkTXsư hSTw2kkTXuynh đừpdHGng nảSTw2kkTXn cpdHGhí, ‘pdHGlão pdHGyêu’ qupdHGý apdHGnh nhấpdHGt đấy. ÔngpdHG ấySTw2kkTX 3vhnmMyQlà Phon3vhnmMyQg ThSTw2kkTXanh Dương,3vhnmMyQ 3vhnmMyQanh là3vhnmMyQ 3vhnmMyQLệnh Hồ3vhnmMyQ XuSTw2kkTXng[2], ôSTw2kkTXng ấypdHG STw2kkTXchỉ hậnpdHG 3vhnmMyQrèn sắt k3vhnmMyQhông thànhpdHG pdHGthép đấ3vhnmMyQy thôi!”3vhnmMyQ STw2kkTXLão yêuSTw2kkTX lpdHGà bi3vhnmMyQệt hpdHGiệu củ3vhnmMyQa STw2kkTXChủ nhiSTw2kkTXệm PhưSTw2kkTXơng, 3vhnmMyQcũng chỉ có3vhnmMyQ mấypdHG đSTw2kkTXệ tpdHGử nàSTw2kkTXy pdHGdám cpdHGông khapdHGi đặtSTw2kkTX bSTw2kkTXiệt hiệupdHG chpdHGo ôngSTw2kkTX STw2kkTXnhư vậySTw2kkTX. Chủ3vhnmMyQ nhiệmpdHG PhSTw2kkTXương luôn ch3vhnmMyQo rằng3vhnmMyQ kỹpdHG tSTw2kkTXhuật tốtpdHG 3vhnmMyQthì STw2kkTXông cóSTw2kkTX thể3vhnmMyQ pdHGcưng họcSTw2kkTX 3vhnmMyQtrò củpdHGa ôngSTw2kkTX nhSTw2kkTXư ô3vhnmMyQng trời con.

[2] NhâSTw2kkTXn vật3vhnmMyQ pdHGtrong tiểu thupdHGyết võ3vhnmMyQ hiệSTw2kkTXp ThầnSTw2kkTX đpdHGiêu hiệp3vhnmMyQ lữpdHG củapdHG nSTw2kkTXhà văn3vhnmMyQ K3vhnmMyQim Du3vhnmMyQng, vốnSTw2kkTX là3vhnmMyQ mộpdHGt lãSTw2kkTXng tử3vhnmMyQ mêSTw2kkTX rượu, gipdHGỏi kipdHGếm thuật,3vhnmMyQ t3vhnmMyQừng đpdHGược Ph3vhnmMyQong 3vhnmMyQThanh Dương3vhnmMyQ truyền3vhnmMyQ 3vhnmMyQthụ kiếpdHGm STw2kkTXpháp, vềpdHG sSTw2kkTXau ySTw2kkTXêu Nhậm DopdHGanh pdHGDoanh, ThápdHGnh pdHGcô củ3vhnmMyQa MSTw2kkTXa giáo.

“Tiểu MpdHGẫn, cậSTw2kkTXu STw2kkTXso sánh STw2kkTX như thếSTw2kkTX pdHGkhông đpdHGúng rồi3vhnmMyQ. NếupdHG lã3vhnmMyQo ypdHGêu pdHGlà Ph3vhnmMyQong ThaSTw2kkTXnh DSTw2kkTXương, STw2kkTXthì Lệnh3vhnmMyQ HSTw2kkTXồ XupdHGng nên3vhnmMyQ là 3vhnmMyQĐồng đạiSTw2kkTX STw2kkTXsư huynSTw2kkTXh chứ!3vhnmMyQ Cậu3vhnmMyQ xpdHGem pdHGanh ĐồnSTw2kkTXg điềmpdHG đSTw2kkTXạm STw2kkTXlễ độ3vhnmMyQ, rSTw2kkTXất giốpdHGng Lệnh3vhnmMyQ HồSTw2kkTX Xung. Còn3vhnmMyQ NhpdHGiếp VũSTw2kkTX T3vhnmMyQhịnh hấp3vhnmMyQ dSTw2kkTXẫn phpdHGụ 3vhnmMyQnữ thếSTw2kkTX nàpdHGy, nóSTw2kkTXi pdHGthế pdHGnào cũnpdHGg pdHGlà DưSTw2kkTXơng Quá[3], k3vhnmMyQhông phảiSTw2kkTX LệnhSTw2kkTX H3vhnmMyQồ Xung!”

[3] NhâpdHGn vậSTw2kkTXt tro3vhnmMyQng tiểu thuySTw2kkTXết võSTw2kkTX hiệp3vhnmMyQ STw2kkTXThần đ3vhnmMyQiêu hiệppdHG lSTw2kkTXữ của3vhnmMyQ STw2kkTXnhà STw2kkTXvăn pdHGKim 3vhnmMyQDung, nổpdHGi tpdHGiếng đẹppdHG trai,3vhnmMyQ chung tình.

“Chẳng STw2kkTXlẽ LệnSTw2kkTXh HồpdHG XuSTw2kkTXng không STw2kkTXhấp dẫn3vhnmMyQ pdHGphụ nữ3vhnmMyQ ư?pdHG SpdHGao Nhậm3vhnmMyQ DSTw2kkTXoanh 3vhnmMyQDoanh pdHGlại số3vhnmMyQng ch3vhnmMyQết thepdHGo apdHGnh tpdHGa chứ?pdHG Hơn nữa3vhnmMyQ STw2kkTXsao NhSTw2kkTXiếp VSTw2kkTXũ ThịnhpdHG lạipdHG cSTw2kkTXó thể3vhnmMyQ làSTw2kkTX DưSTw2kkTXơng QupdHGá được?pdHG NếuSTw2kkTX c3vhnmMyQậu STw2kkTXta STw2kkTXlà DươnSTw2kkTXg QuáSTw2kkTX, không ppdHGhải STw2kkTXchúng tpdHGa STw2kkTXthành pdHGmôn hạpdHG STw2kkTXcủa pháipdHG Toàn3vhnmMyQ Ch3vhnmMyQân sapdHGo? TôipdHG khôngpdHG pdHGmuốn cSTw2kkTXùng một giuộc3vhnmMyQ pdHGvới bọnpdHG đạopdHG thốipdHG đó…”

“Sao Dương3vhnmMyQ QpdHGuá lạiSTw2kkTX là m3vhnmMyQôn hạSTw2kkTX 3vhnmMyQToàn pdHGChân? DSTw2kkTXương QuáSTw2kkTX làSTw2kkTX ngườ3vhnmMyQi của3vhnmMyQ p3vhnmMyQhái CpdHGổ 3vhnmMyQMộ mớpdHGi pdHGđúng. Nhưn3vhnmMyQg 3vhnmMyQCổ pdHGM cũng khSTw2kkTXông pdHGtốt 3vhnmMyQlành gì…pdHG toà3vhnmMyQn nhữngSTw2kkTX 3vhnmMyQphụ nữSTw2kkTX tâm3vhnmMyQ STw2kkTXlý biếnpdHG thái…”

Mấy npdHGgười mồmpdHG npdHGăm miệng 3vhnmMyQ mười bàSTw2kkTXn tápdHGn cườipdHG đ3vhnmMyQùa. TiếpdHGn 3vhnmMyQsĩ STw2kkTXy hSTw2kkTXọc lSTw2kkTXâm sà3vhnmMyQng khSTw2kkTXổ, t3vhnmMyQiến pdHGsĩ 3vhnmMyQy họcpdHG 3vhnmMyQlâm pdHGsàng dướipdHG trướng Chủ3vhnmMyQ nSTw2kkTXhiệm PhưSTw2kkTXơng cònpdHG kSTw2kkTXhổ hơnpdHG. NhSTw2kkTXững pdHGthầy hướn3vhnmMyQg dẫ3vhnmMyQn kpdHGhác pdHGcó lẽ3vhnmMyQ cSTw2kkTXòn 3vhnmMyQcó thể mắtpdHG STw2kkTXnhắm m3vhnmMyQắt mSTw2kkTXở, tpdHGặng quSTw2kkTXà, lpdHGôi k3vhnmMyQéo qupdHGan hệSTw2kkTX lSTw2kkTXà 3vhnmMyQđược. STw2kkTXNhưng với3vhnmMyQ STw2kkTXChủ pdHGnhiệm PhSTw2kkTXương thì không3vhnmMyQ đủSTw2kkTX giỏiSTw2kkTX đừngSTw2kkTX 3vhnmMyQhòng tốt3vhnmMyQ nghiệp.3vhnmMyQ pdHGBài tậpdHGp 3vhnmMyQcăng thSTw2kkTXẳng, cSTw2kkTXa mổ3vhnmMyQ lạpdHGi nhipdHGều, STw2kkTXvì thế pdHGcác tipdHGến sĩ3vhnmMyQ đềuSTw2kkTX phảipdHG tpdHGự t3vhnmMyQìm niềpdHGm 3vhnmMyQvui tr3vhnmMyQong nỗiSTw2kkTX khổ.3vhnmMyQ Bìn3vhnmMyQh thưSTw2kkTXờng c3vhnmMyQhỉ cầ3vhnmMyQn nghpdHGe họ nSTw2kkTXói l3vhnmMyQinh tSTw2kkTXinh pdHGmột lúc3vhnmMyQ, NhSTw2kkTXiếp VpdHGũ ThịnhSTw2kkTX spdHGẽ tSTw2kkTXhấy nhSTw2kkTXẹ nhõpdHGm hSTw2kkTXẳn đpdHGi, nhưpdHGng hôpdHGm pdHGnay anh t3vhnmMyQhật sự3vhnmMyQ pdHGrất 3vhnmMyQbuồn. Chủ3vhnmMyQ npdHGhiệm Phươ3vhnmMyQng nóipdHG rấtSTw2kkTX đúng,3vhnmMyQ STw2kkTXgần đây3vhnmMyQ anSTw2kkTXh suSTw2kkTXốt 3vhnmMyQngày ngSTw2kkTXẩn ngơ suSTw2kkTXy nghSTw2kkTXĩ nhữngpdHG gpdHGì kpdHGhông biếtpdHG nữa3vhnmMyQ, phạ3vhnmMyQm lỗi3vhnmMyQ STw2kkTXliên tụpdHGc, cứSTw2kkTX thếpdHG npdHGày th3vhnmMyQật sSTw2kkTXự có nguSTw2kkTXy 3vhnmMyQcơ gâypdHG đạSTw2kkTXi hoạSTw2kkTX STw2kkTXchứ chẳng3vhnmMyQ chơi.

Thấy anpdHGh pdHGthất thần,3vhnmMyQ Tiểu 3vhnmMyQ Mẫn thôSTw2kkTXng cSTw2kkTXảm npdHGói: “Nhiếp3vhnmMyQ sư3vhnmMyQ huynSTw2kkTXh, 3vhnmMyQanh 3vhnmMyQbị lãopdHG yêupdHG pdHGmắng đêpdHGn ng3vhnmMyQớ ngẩSTw2kkTXn pdHGthật rồi…”

“Tiểu NhipdHGếp đpdHGang phiền lòn3vhnmMyQg v3vhnmMyQì c3vhnmMyQhuyện pdHGgia đình.STw2kkTX” A3vhnmMyQnh ĐồngSTw2kkTX ngpdHGắt 3vhnmMyQlời Tiể3vhnmMyQu MẫpdHGn, pdHGcòn STw2kkTXnháy mắtpdHG mộtSTw2kkTX cá3vhnmMyQi, “Cậu cũnpdHGg đpdHGừng STw2kkTXlo lắng,pdHG h3vhnmMyQai chủ3vhnmMyQ nhiệSTw2kkTXm pdHGkhoa GpdHGan vpdHGà kho3vhnmMyQa pdHGU bướu3vhnmMyQ hô3vhnmMyQm đóSTw2kkTX STw2kkTXcùng STw2kkTXđến t3vhnmMyQìm lão yêpdHGu, tpdHGôi nSTw2kkTXghe thpdHGấy. B3vhnmMyQệnh tìnpdHGh củSTw2kkTXa bácSTw2kkTX trpdHGai STw2kkTXthật pdHGra rấtpdHG khảpdHG qSTw2kkTXuan, kiên3vhnmMyQ trì đ3vhnmMyQiều tSTw2kkTXrị, mấ3vhnmMyQy pdHGnăm khSTw2kkTXông thSTw2kkTXành pdHGvấn đpdHGề đâu.”

“Cảm pdHGơn anh.STw2kkTX” pdHGCuối cpdHGùng Nhiếp VũpdHG ThịSTw2kkTXnh cười3vhnmMyQ mé3vhnmMyQo xẹo,pdHG “CảmSTw2kkTX ơ3vhnmMyQn pdHGmọi người,3vhnmMyQ STw2kkTXgần đâ3vhnmMyQy quả3vhnmMyQ t3vhnmMyQhực tôiSTw2kkTX lSTw2kkTXú lẫn quá!”

“Có aSTw2kkTXi 3vhnmMyQgặp chuSTw2kkTXyện này màSTw2kkTX khôpdHGng lSTw2kkTXo 3vhnmMyQlắng chứ.”AnhSTw2kkTX Đồ3vhnmMyQng vỗ3vhnmMyQ vSTw2kkTXai anh3vhnmMyQ, “TôiSTw2kkTX đpdHGổi c3vhnmMyQho cậu3vhnmMyQ cpdHGa 3vhnmMyQtrực đêmpdHG ngày 3vhnmMyQ mai, cậu3vhnmMyQ là3vhnmMyQm cSTw2kkTXa sángSTw2kkTX ch3vhnmMyQo tôi3vhnmMyQ, gần3vhnmMyQ pdHGđây cậu3vhnmMyQ mệt3vhnmMyQ quá3vhnmMyQ pdHGrồi, cầSTw2kkTXn ph3vhnmMyQải nghỉpdHG ngơi.”

“Cảm ơn3vhnmMyQ anh.”

“Cảm 3vhnmMyQơn STw2kkTXgì chứ?pdHG pdHGCa mổ tupdHGần trSTw2kkTXước su3vhnmMyQýt STw2kkTXnữa tôipdHG cắtpdHG npdHGhầm mạchpdHG máuSTw2kkTX, pdHGmay màSTw2kkTX STw2kkTXcậu nha3vhnmMyQnh 3vhnmMyQtay nSTw2kkTXgăn pdHGlại, 3vhnmMyQnếu không 3vhnmMyQlão yêuSTw2kkTX sẽpdHG phan3vhnmMyQh thSTw2kkTXây STw2kkTXtôi mất.STw2kkTX ĐạpdHGi ânSTw2kkTX đạipdHG đứ3vhnmMyQc 3vhnmMyQđó tôi3vhnmMyQ chỉSTw2kkTX đpdHGổi c3vhnmMyQho c3vhnmMyQậu một STw2kkTXca s3vhnmMyQáng, thpdHGế lpdHGà STw2kkTXquá hời3vhnmMyQ rồi.”

Hôm na3vhnmMyQy NhiếppdHG VSTw2kkTXũ Thịnh3vhnmMyQ vẫn cò3vhnmMyQn 3vhnmMyQca mổ3vhnmMyQ, aSTw2kkTXnh ănpdHG tr3vhnmMyQưa mộtpdHG mình3vhnmMyQ ở3vhnmMyQ npdHGhà ănSTw2kkTX, 3vhnmMyQlại gặppdHG VưSTw2kkTXơng pdHGVũ LipdHGnh pdHGđến mua3vhnmMyQ cơm. ĐpdHGây lSTw2kkTXà nhSTw2kkTXà ăn3vhnmMyQ bệnh3vhnmMyQ viện,3vhnmMyQ STw2kkTXmua 3vhnmMyQở đSTw2kkTXây phảipdHG q3vhnmMyQuẹt thẻSTw2kkTX pdHGnội STw2kkTXbộ, x3vhnmMyQem rpdHGa STw2kkTXcô pdHGđã đến pdHG nhầm. VưSTw2kkTXơng V3vhnmMyQũ Li3vhnmMyQnh xếpdHGp pdHGhàng STw2kkTXcả nửaSTw2kkTX ngpdHGày trờ3vhnmMyQi mớpdHGi biếtpdHG mSTw2kkTXình nhầm,3vhnmMyQ đaSTw2kkTXng địnpdHGh pdHGđi thì 3vhnmMyQNhiếp V3vhnmMyQũ TpdHGhịnh đứ3vhnmMyQng dậy3vhnmMyQ m3vhnmMyQua giúpSTw2kkTX c3vhnmMyQô hpdHGai suất.

“Một sSTw2kkTXuất trứng3vhnmMyQ sốpdHGt cSTw2kkTXà chua.” An3vhnmMyQh nóipdHG vớpdHGi ngườpdHGi bêpdHGn tronSTw2kkTXg 3vhnmMyQcửa sổpdHG r3vhnmMyQồi qua3vhnmMyQy sanSTw2kkTXg hỏSTw2kkTXi VươSTw2kkTXng VSTw2kkTXũ LinhpdHG, “CpdHGô ăn gì?”

“Thịt xSTw2kkTXào rpdHGau cần.”

“Một STw2kkTXsuất thịt3vhnmMyQ xào3vhnmMyQ rau cSTw2kkTXần nữa.”

Vương STw2kkTXVũ Lin3vhnmMyQh c3vhnmMyQho su3vhnmMyQất cơm trứngpdHG xố3vhnmMyQt càSTw2kkTX cpdHGhua vào3vhnmMyQ mộSTw2kkTXt hộpSTw2kkTX cơmpdHG pdHGmới, còpdHGn suSTw2kkTXất pdHGkia cpdHGô pdHGăn t3vhnmMyQại nSTw2kkTXhà pdHGăn luôn. STw2kkTXThấy bênpdHG cạnh3vhnmMyQ Nhiế3vhnmMyQp Vũ3vhnmMyQ Thịn3vhnmMyQh pdHGcó chpdHGỗ trốngpdHG, côpdHG liềSTw2kkTXn ngpdHGồi xpdHGuống, kh3vhnmMyQiến cácpdHG 3vhnmMyQy bác sĩSTw2kkTX qupdHGanh đóSTw2kkTX 3vhnmMyQra sứpdHGc pdHGxì xà3vhnmMyQo bàSTw2kkTXn t3vhnmMyQán. RấtpdHG nhiều3vhnmMyQ ngườiSTw2kkTX tSTw2kkTXhích nhìSTw2kkTXn NhiếpSTw2kkTX VpdHGũ TSTw2kkTXhịnh ăn STw2kkTXcơm, npdHGhưng rấpdHGt í3vhnmMyQt STw2kkTXy STw2kkTXtá d3vhnmMyQám ngồi3vhnmMyQ đố3vhnmMyQi diệnSTw2kkTX vớipdHG a3vhnmMyQnh. STw2kkTXAnh qpdHGuá lạnhpdHG lùngSTw2kkTX, lúcpdHG STw2kkTXnào cũng giữ3vhnmMyQ tháiSTw2kkTX độSTw2kkTX STw2kkTXxa cácSTw2kkTXh, vẻpdHG mặtSTw2kkTX 3vhnmMyQnhất m3vhnmMyQực 3vhnmMyQlãnh đạm3vhnmMyQ 3vhnmMyQnghiêm tpdHGúc, dườngpdHG nhpdHGư taSTw2kkTXy anh kSTw2kkTXhông cầSTw2kkTXm đpdHGầu đpdHGũa pdHGmà cầmpdHG pdHGdao m3vhnmMyQổ, 3vhnmMyQtrước mặt3vhnmMyQ anpdHGh cũngSTw2kkTX khô3vhnmMyQng STw2kkTXphải c3vhnmMyQơm m3vhnmMyQà lSTw2kkTXà bệnh nhpdHGân trênpdHG bàpdHGn mổSTw2kkTX vậy.STw2kkTX STw2kkTXVì thSTw2kkTXế dSTw2kkTXù các3vhnmMyQ pdHGy t3vhnmMyQá h3vhnmMyQết sức3vhnmMyQ hâmSTw2kkTX 3vhnmMyQmộ apdHGnh nhSTw2kkTXưng rấtpdHG 3vhnmMyQít khSTw2kkTXi dám tớ3vhnmMyQi STw2kkTXngồi cù3vhnmMyQng bSTw2kkTXàn. VươngSTw2kkTX Vũ3vhnmMyQ LinSTw2kkTXh 3vhnmMyQkhông thấySTw2kkTX vậy,pdHG cSTw2kkTXô thấpdHGy Nhi3vhnmMyQếp VũpdHG ThịnhSTw2kkTX quẹt thẻ3vhnmMyQ mpdHGua cơSTw2kkTXm gipdHGúp mì3vhnmMyQnh, 3vhnmMyQrõ ràngpdHG lpdHGà ngư3vhnmMyQời tốt,STw2kkTX b3vhnmMyQèn lấpdHGy pdHGra c3vhnmMyQhút tiềnSTw2kkTX đưa3vhnmMyQ chSTw2kkTXo anh, 3vhnmMyQ“Cảm ơpdHGn apdHGnh, b3vhnmMyQác STw2kkTXsĩ Nhiếp!”

“Không cpdHGần khách3vhnmMyQ sáo.”

Vương VpdHGũ Lin3vhnmMyQh tSTw2kkTXhấy anh k3vhnmMyQhông npdHGhận STw2kkTXtiền, đpdHGành đặtSTw2kkTX STw2kkTXtrên bà3vhnmMyQn. pdHGCô ng3vhnmMyQhĩ, 3vhnmMyQbác s3vhnmMyQĩ thậ3vhnmMyQt cẩnpdHG thpdHGận, tiề3vhnmMyQn STw2kkTXbẩn lắm3vhnmMyQ mà, STw2kkTXđương nhiSTw2kkTXên STw2kkTXanh khSTw2kkTXông mupdHGốn dù3vhnmMyQng tapdHGy cầmpdHG tiề3vhnmMyQn STw2kkTXkhi STw2kkTXđang 3vhnmMyQăn. 3vhnmMyQCô STw2kkTXvừa ăn3vhnmMyQ vừapdHG hỏi NhiếpSTw2kkTX pdHGVũ Thị3vhnmMyQnh: “SaopdHG aSTw2kkTXnh bSTw2kkTXiết STw2kkTXtôi muốnpdHG mSTw2kkTXua cơm3vhnmMyQ trpdHGứng 3vhnmMyQxốt cSTw2kkTXà chua?”

“Hôm qSTw2kkTXua tôSTw2kkTXi thấy3vhnmMyQ cô STw2kkTXmua cơm.”

“À pdHGđúng rồi!”pdHG VươnSTw2kkTXg VpdHGũ Linh cSTw2kkTXhợt hiểu.

Nhiếp VũSTw2kkTX Thịnh3vhnmMyQ cpdHGúi đầpdHGu ăn, lò3vhnmMyQng tpdHGhầm rủpdHGa STw2kkTXchính mSTw2kkTXình. SánpdHGg pdHGnay bịpdHG ChủSTw2kkTX nhiệmpdHG PSTw2kkTXhương STw2kkTXmắng tSTw2kkTXé tátpdHG, anpdHGh đã quyế3vhnmMyQt tpdHGâm kipdHGểm điểm3vhnmMyQ pdHGbản thâpdHGn, vậy3vhnmMyQ mSTw2kkTXà vừSTw2kkTXa nh3vhnmMyQìn pdHGthấy VươnSTw2kkTXg VũSTw2kkTX L3vhnmMyQinh STw2kkTXđứng đópdHG, anpdHGh lại lSTw2kkTXập tứcSTw2kkTX tớipdHG qSTw2kkTXuẹt thẻpdHG giúp.STw2kkTX 3vhnmMyQMình mấ3vhnmMyQt trí3vhnmMyQ rồ3vhnmMyQi! GiờSTw2kkTX anSTw2kkTXh khônpdHGg c3vhnmMyQhỉ thSTw2kkTXấy ĐpdHGàm TpdHGĩnh làSTw2kkTX lú lẫn3vhnmMyQ 3vhnmMyQmà gặSTw2kkTXp ngườ3vhnmMyQi cSTw2kkTXó 3vhnmMyQliên qu3vhnmMyQan đếnSTw2kkTX cô3vhnmMyQ 3vhnmMyQanh c3vhnmMyQũng lúpdHG lẫnSTw2kkTX, cứpdHG STw2kkTXthế pdHGnày s3vhnmMyQao đưpdHGợc chứ?

Vương VpdHGũ LSTw2kkTXinh th3vhnmMyQu hết 3vhnmMyQcam 3vhnmMyQđảm hỏipdHG anhpdHG: “BSTw2kkTXác s3vhnmMyQĩ Nhiếp,STw2kkTX t3vhnmMyQôi 3vhnmMyQlà bạn…STw2kkTX củSTw2kkTXa mẹpdHG STw2kkTXTôn BìnpdHGh, b3vhnmMyQệnh npdHGhân 3vhnmMyQnằm gipdHGường số STw2kkTX39 ấy.pdHG BệSTw2kkTXnh 3vhnmMyQtình c3vhnmMyQủa STw2kkTXTôn BpdHGình… rố3vhnmMyQt cuộcSTw2kkTX tSTw2kkTXhế nào…”

“Phải pdHGmổ càng3vhnmMyQ sớSTw2kkTXm càng tốt.”

“Thế 3vhnmMyQchi phSTw2kkTXí mpdHGổ mpdHGất bao nhiêu?”

“Gần chụcpdHG pdHGvạn.” NhSTw2kkTXiếp Vũ ThSTw2kkTXịnh tỉ3vhnmMyQ mẩnSTw2kkTX pdHGnhặt 3vhnmMyQcọng STw2kkTXhành tpdHGrong bápdHGt pdHGcanh rpdHGa, nói,pdHG “TìnhSTw2kkTX hình3vhnmMyQ pdHGbệnh nSTw2kkTXhân hi3vhnmMyQện giờ khpdHGông 3vhnmMyQổn định,STw2kkTX rpdHGủi r3vhnmMyQo cSTw2kkTXao, cpdHGhưa 3vhnmMyQbiết chừ3vhnmMyQng 3vhnmMyQsau kpdHGhi mổ3vhnmMyQ cpdHGòn p3vhnmMyQhải vào3vhnmMyQ 3vhnmMyQICU, cSTw2kkTXhi phí kháSTw2kkTX cao.”

Vương VSTw2kkTXũ STw2kkTXLinh nóSTw2kkTXi: “HômpdHG nay 3vhnmMyQtôi 3vhnmMyQxem STw2kkTXtin 3vhnmMyQtức, pdHGnghe nói3vhnmMyQ đứSTw2kkTXa trẻSTw2kkTX bịSTw2kkTX đưapdHG đ3vhnmMyQến việnpdHG hôpdHGm STw2kkTXqua 3vhnmMyQđã đượcSTw2kkTX mộtpdHG vị tiênSTw2kkTX spdHGinh họ3vhnmMyQ Nhi3vhnmMyQếp ủngpdHG hộpdHG m3vhnmMyQười vạn,pdHG STw2kkTXông ấpdHGy pdHGcòn nóiSTw2kkTX sẽpdHG chịpdHGu ch3vhnmMyQi phpdHGí saSTw2kkTXu đó3vhnmMyQ nữa… STw2kkTXCác 3vhnmMyQy pdHGtá 3vhnmMyQnói đSTw2kkTXó l3vhnmMyQà bpdHGố anSTw2kkTXh, ChủSTw2kkTX tịpdHGch STw2kkTXHội đồnSTw2kkTXg quảSTw2kkTXn trịSTw2kkTX t3vhnmMyQập đoànpdHG ĐôngpdHG pdHGViễn. G3vhnmMyQia cảnpdHGh của T3vhnmMyQôn BìpdHGnh tSTw2kkTXôi STw2kkTXbiết, h3vhnmMyQọ không3vhnmMyQ th3vhnmMyQể lấySTw2kkTX đâu3vhnmMyQ pdHGra STw2kkTXcả chụcpdHG vạnpdHG để3vhnmMyQ pdHGlàm phpdHGẫu thuật…”

Nhiếp VpdHGũ ThịpdHGnh buông đũa,3vhnmMyQ dửngSTw2kkTX pdHGdưng nóipdHG: “3vhnmMyQCô muốnpdHG STw2kkTXnói gì?”

“Bác sĩSTw2kkTX Nhi3vhnmMyQếp, anSTw2kkTXh là n3vhnmMyQgười tốt,3vhnmMyQ cSTw2kkTXó tpdHGhể nóipdHG vớipdHG vipdHGện t3vhnmMyQrưởng, tìpdHGm gpdHGiúp STw2kkTXcho TôSTw2kkTXn Bì3vhnmMyQnh ngưpdHGời 3vhnmMyQnào 3vhnmMyQđó ủngpdHG hộ 3vhnmMyQ tiền, 3vhnmMyQcứu npdHGó… hoSTw2kkTXặc anpdHGh nóipdHG vớSTw2kkTXi ôngpdHG Nhiếp…”

“Bệnh STw2kkTXviện pdHGkhông ph3vhnmMyQải tổ cpdHGhức từpdHG tpdHGhiện, cSTw2kkTXũng khôn3vhnmMyQg phảpdHGi pdHGai cũn3vhnmMyQg được3vhnmMyQ qu3vhnmMyQyên gpdHGóp tiền.STw2kkTX KhSTw2kkTXoa 3vhnmMyQTim có3vhnmMyQ 3vhnmMyQhơn hai pdHG trăm pdHGbệnh nh3vhnmMyQân, khoSTw2kkTXa Nh3vhnmMyQi cònSTw2kkTX 3vhnmMyQcó mườiSTw2kkTX mấypdHG đứaSTw2kkTX trẻ3vhnmMyQ b3vhnmMyQị bệnh3vhnmMyQ 3vhnmMyQtim, nSTw2kkTXgoài pdHGmột tổSTw2kkTX chức3vhnmMyQ từ thiSTw2kkTXện hỗ3vhnmMyQ trợ3vhnmMyQ phẫpdHGu STw2kkTXthuật pdHGtim pdHGcho tpdHGrẻ npdHGông tSTw2kkTXhôn 3vhnmMyQra, khôn3vhnmMyQg còpdHGn 3vhnmMyQbất cứ3vhnmMyQ 3vhnmMyQtổ chức xã3vhnmMyQ hội3vhnmMyQ 3vhnmMyQnào cSTw2kkTXó k3vhnmMyQế 3vhnmMyQhoạch q3vhnmMyQuyên ti3vhnmMyQền pdHGnữa. XSTw2kkTXin lSTw2kkTXỗi côpdHG Vương,pdHG tpdHGôi kh3vhnmMyQông gSTw2kkTXiúp được.”

Vương STw2kkTXVũ LinSTw2kkTXh nói: STw2kkTX“Nhưng đpdHGứa trẻ3vhnmMyQ hpdHGôm qua…”

“Đứa trẻpdHG đpdHGó đượcSTw2kkTX npdHGgười ta qpdHGuyên tiềnSTw2kkTX chSTw2kkTXo STw2kkTXlà vìSTw2kkTX ảnpdHGh hưởSTw2kkTXng pdHGcủa thSTw2kkTXời sự,STw2kkTX bốSTw2kkTX 3vhnmMyQtôi 3vhnmMyQvừa pdHGhay xSTw2kkTXem đượcpdHG 3vhnmMyQtin tpdHGức nên độngSTw2kkTX 3vhnmMyQlòng trắpdHGc ẩnpdHG. Còn3vhnmMyQ trường3vhnmMyQ hợp3vhnmMyQ nh3vhnmMyQư TôpdHGn BìnhpdHG bệSTw2kkTXnh việpdHGn kh3vhnmMyQông còn3vhnmMyQ cách nào,pdHG tôpdHGi pdHGcũng vậpdHGy. TpdHGôi sẽ3vhnmMyQ khô3vhnmMyQng vì3vhnmMyQ bệnh3vhnmMyQ pdHGnhân cSTw2kkTXủa mì3vhnmMyQnh STw2kkTXmà yê3vhnmMyQu cầu3vhnmMyQ 3vhnmMyQbố qpdHGuyên tiền 3vhnmMyQ đâu, ôpdHGng pdHGấy làpdHG ô3vhnmMyQng ấSTw2kkTXy, tôiSTw2kkTX lpdHGà tôi.”pdHG Ngừng3vhnmMyQ mSTw2kkTXột chúpdHGt, anSTw2kkTXh pdHGnói, “Huống3vhnmMyQ hồSTw2kkTX tôiSTw2kkTX đã nóiSTw2kkTX chuyệnpdHG vớiSTw2kkTX STw2kkTXmẹ TpdHGôn BpdHGình, cóSTw2kkTX phươpdHGng ápdHGn hỗSTw2kkTX trợpdHG ppdHGhẫu thuSTw2kkTXật củSTw2kkTXa c3vhnmMyQông STw2kkTXty CSTw2kkTXM, có điều3vhnmMyQ phưSTw2kkTXơng ápdHGn pdHGnày yêSTw2kkTXu cầuSTw2kkTX sử3vhnmMyQ pdHGdụng huypdHGết quảpdHGn nhâSTw2kkTXn tạoSTw2kkTX cSTw2kkTXủa C3vhnmMyQM, nhSTw2kkTXưng mẹ3vhnmMyQ bệnh STw2kkTX nhân vẫpdHGn chư3vhnmMyQa đồng3vhnmMyQ ý3vhnmMyQ nê3vhnmMyQn chưapdHG t3vhnmMyQhực hiệnpdHG được.”

Vương V3vhnmMyQũ Lin3vhnmMyQh khônSTw2kkTXg biết tSTw2kkTXại spdHGao ĐSTw2kkTXàm T3vhnmMyQĩnh pdHGlại khôpdHGng đồSTw2kkTXng ýpdHG, vìSTw2kkTX tpdHGhế kh3vhnmMyQi m3vhnmMyQang cơpdHGm 3vhnmMyQvề pdHGphòng bệnpdHGh, côSTw2kkTX liềnSTw2kkTX hỏSTw2kkTXi chuyện này.STw2kkTX Đàm3vhnmMyQ TSTw2kkTXĩnh đáp3vhnmMyQ: “STw2kkTXRủi r3vhnmMyQo 3vhnmMyQquá l3vhnmMyQớn, pdHGhơn 50%.”

Lúc STw2kkTXnày STw2kkTXVương Vũ3vhnmMyQ pdHGLinh mới hiểupdHG rapdHG, cũng3vhnmMyQ kpdHGhông 3vhnmMyQbiết nên3vhnmMyQ STw2kkTXnói gì,pdHG chỉpdHG npdHGhìn ĐSTw2kkTXàm Tĩ3vhnmMyQnh d3vhnmMyQùng đũaSTw2kkTX kpdHGhều khềupdHG mấy3vhnmMyQ hạt cơm3vhnmMyQ tSTw2kkTXrong bSTw2kkTXát. VươnSTw2kkTXg VũpdHG LpdHGinh thSTw2kkTXở dài3vhnmMyQ: “BácSTw2kkTX sĩ3vhnmMyQ NhiếSTw2kkTXp 3vhnmMyQđúng lSTw2kkTXà ngưSTw2kkTXời tSTw2kkTXốt. CơmSTw2kkTX này lSTw2kkTXà apdHGnh ấSTw2kkTXy 3vhnmMyQmua chpdHGo STw2kkTXtớ đấy.pdHG CópdHG ôngpdHG 3vhnmMyQbố giàuSTw2kkTX STw2kkTXcó th3vhnmMyQế mpdHGà anSTw2kkTXh 3vhnmMyQấy ch3vhnmMyQẳng pdHGra v3vhnmMyQẻ STw2kkTXchút nào.STw2kkTX Nhưng hSTw2kkTXễ STw2kkTXcứ nhắcSTw2kkTX đếnSTw2kkTX chuyệpdHGn CpdHGhủ pdHGtịch Nh3vhnmMyQiếp quyêSTw2kkTXn tiềnpdHG lSTw2kkTXà pdHGanh 3vhnmMyQấy đaSTw2kkTXnh mặtpdHG lại, STw2kkTXcó 3vhnmMyQvẻ kpdHGhông vuSTw2kkTXi. 3vhnmMyQÀi, Đàm3vhnmMyQ TSTw2kkTXĩnh, T3vhnmMyQôn BìpdHGnh nh3vhnmMyQà chúnSTw2kkTXg tpdHGa pdHGkhông m3vhnmMyQay mắnSTw2kkTX đư3vhnmMyQợc 3vhnmMyQnhư cSTw2kkTXon nhà ngpdHGười t3vhnmMyQa. STw2kkTXCon nhà3vhnmMyQ ngSTw2kkTXười pdHGta pdHGgặp chpdHGuyện, pdHGbố củaSTw2kkTX bápdHGc s3vhnmMyQĩ pdHGNhiếp STw2kkTXquyên tSTw2kkTXiền mười 3vhnmMyQvạn, pdHGcòn nói3vhnmMyQ pdHGbệnh việnSTw2kkTX STw2kkTXcứ STw2kkTXcố 3vhnmMyQgắng chữaSTw2kkTX tr3vhnmMyQị, pdHGông ấypdHG s3vhnmMyQẽ l3vhnmMyQo hếtpdHG chSTw2kkTXi phpdHGí sa3vhnmMyQu này.pdHG Chuyện nSTw2kkTXhư vSTw2kkTXậy s3vhnmMyQao ch3vhnmMyQúng t3vhnmMyQa khôSTw2kkTXng pdHGgặp đ3vhnmMyQược chứ…”

Đàm Tĩn3vhnmMyQh STw2kkTXcúi đpdHGầu, ngpdHGón tay pdHGcầm đũapdHG hSTw2kkTXơi ru3vhnmMyQn rẩSTw2kkTXy, mãipdHG mộSTw2kkTXt l3vhnmMyQúc lâupdHG cpdHGô mớipdHG nSTw2kkTXghe thpdHGấy mìn3vhnmMyQh khpdHGó nhọ3vhnmMyQc nói3vhnmMyQ: “Tự tớpdHG gâ3vhnmMyQy rpdHGa, khô3vhnmMyQng tráchSTw2kkTX aSTw2kkTXi được.”

“Nói g3vhnmMyQì STw2kkTXthế ĐpdHGàm Tĩnh?” VươngpdHG STw2kkTXVũ LpdHGinh khôngpdHG ng3vhnmMyQhe rõSTw2kkTX, côSTw2kkTX STw2kkTXnói, “Cứ3vhnmMyQ STw2kkTXvo vSTw2kkTXe npdHGhư mpdHGuỗi ấy.”

“Không 3vhnmMyQcó gì.”3vhnmMyQ pdHGĐàm TSTw2kkTXĩnh gắng 3vhnmMyQlấy lạiSTw2kkTX t3vhnmMyQinh thầSTw2kkTXn, “Tớ3vhnmMyQ ppdHGhải qupdHGa chpdHGỗ Giám3vhnmMyQ STw2kkTXđốc T3vhnmMyQhịnh STw2kkTXxem saopdHG. MapdHGi làpdHG thSTw2kkTXứ hai, cSTw2kkTXhắc pdHGchắn cônpdHGg t3vhnmMyQy pdHGsẽ pdHGcó rấtpdHG nhiềupdHG empdHGail, tớ3vhnmMyQ ppdHGhải đếnSTw2kkTX đó3vhnmMyQ pdHGxem a3vhnmMyQnh ấy3vhnmMyQ cần gpdHGiúp STw2kkTXgì khôSTw2kkTXng. Cậ3vhnmMyQu trôngpdHG T3vhnmMyQôn BìnSTw2kkTXh gSTw2kkTXiúp tớSTw2kkTX mộtSTw2kkTX 3vhnmMyQlát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nSTw2kkTXó t3vhnmMyQỉnh dậypdHG thì3vhnmMyQ gọi3vhnmMyQ cho tớ.”

“Biết rồpdHGi, biếtpdHG rồi.”

Đàm TĩnSTw2kkTXh đ3vhnmMyQi đpdHGến cuốpdHGi hành 3vhnmMyQlang, STw2kkTXở đópdHG pdHGcó mộpdHGt pdHGphòng vpdHGệ sSTw2kkTXinh cpdHGông cộng,pdHG r3vhnmMyQất íSTw2kkTXt ngườiSTw2kkTX dùngpdHG, STw2kkTXvì phòngSTw2kkTX bệnh bpdHGây g3vhnmMyQiờ hầu3vhnmMyQ nSTw2kkTXhư đ3vhnmMyQều có3vhnmMyQ pSTw2kkTXhòng vệ3vhnmMyQ sin3vhnmMyQh rSTw2kkTXiêng. pdHGPhòng vpdHGệ STw2kkTXsinh nàSTw2kkTXy 3vhnmMyQngoại t3vhnmMyQrừ thỉnh 3vhnmMyQthoảng STw2kkTXcó 3vhnmMyQnhân 3vhnmMyQviên bệnhpdHG việnSTw2kkTX sửpdHG dụng,pdHG cSTw2kkTXòn 3vhnmMyQthì rất3vhnmMyQ íSTw2kkTXt ngưSTw2kkTXời v3vhnmMyQào. Lú3vhnmMyQc STw2kkTXĐàm TĩSTw2kkTXnh bước vSTw2kkTXào, bê3vhnmMyQn tropdHGng k3vhnmMyQhông cóSTw2kkTX pdHGai pdHGcả, côSTw2kkTX bpdHGèn trpdHGốn tropdHGng đópdHG k3vhnmMyQhóc mộ3vhnmMyQt trậnpdHG thoải mái.

Phải mấtpdHG ba3vhnmMyQo n3vhnmMyQhiêu 3vhnmMyQnước mắt mpdHGới vơ3vhnmMyQi đượcpdHG nỗ3vhnmMyQi đaupdHG đSTw2kkTXè nặngSTw2kkTX 3vhnmMyQtrong lòng?STw2kkTX 3vhnmMyQPhải mấtpdHG STw2kkTXbao nhiêSTw2kkTXu nướcSTw2kkTX mắtpdHG mớpdHGi gột sạchSTw2kkTX được3vhnmMyQ niềmSTw2kkTX hốipdHG STw2kkTXhận khpdHGi xSTw2kkTXưa? ThSTw2kkTXật s3vhnmMyQự côSTw2kkTX thpdHGấy mSTw2kkTXình STw2kkTXđã pdHGsai, cô3vhnmMyQ hoàn3vhnmMyQ toàn3vhnmMyQ không cópdHG khảpdHG nănpdHGg pdHGcho co3vhnmMyQn mộtSTw2kkTX cuộSTw2kkTXc sống3vhnmMyQ STw2kkTXtốt đ3vhnmMyQẹp, STw2kkTXvậy mSTw2kkTXà STw2kkTXlại đưapdHG npdHGó đế3vhnmMyQn thếSTw2kkTX g3vhnmMyQiới này3vhnmMyQ đ3vhnmMyQể nó vừapdHG si3vhnmMyQnh r3vhnmMyQa đãpdHG phSTw2kkTXải c3vhnmMyQhịu khpdHGổ, đến3vhnmMyQ bâypdHG gi3vhnmMyQờ vẫnpdHG hôn3vhnmMyQ mêSTw2kkTX tronpdHGg phònSTw2kkTXg bệ3vhnmMyQnh. Bệnh tậtSTw2kkTX pdHGkhông đápdHGnh gụpdHGc đpdHGược c3vhnmMyQô, lúSTw2kkTXc k3vhnmMyQhó khănpdHG nhất3vhnmMyQ côpdHG pdHGcũng pdHGcắn răpdHGng vượtpdHG qpdHGua, nhưng bây3vhnmMyQ giSTw2kkTXờ sSTw2kkTXố mệnh3vhnmMyQ sắp3vhnmMyQ q3vhnmMyQuật ng3vhnmMyQã 3vhnmMyQcô rồi.

Cô kSTw2kkTXhông pdHGthể chốngSTw2kkTX chọi npdHGổi nữa.

Khi STw2kkTXvào phòpdHGng vệpdHG sinh, NhipdHGếp STw2kkTXVũ Thịnh3vhnmMyQ lpdHGoáng STw2kkTXthoáng nSTw2kkTXghe thấypdHG bêpdHGn kpdHGia vách3vhnmMyQ cópdHG tiếng3vhnmMyQ khócpdHG, l3vhnmMyQà tiếng3vhnmMyQ phụ3vhnmMyQ nữ, 3vhnmMyQkhóc rấtSTw2kkTX STw2kkTXkìm STw2kkTXnén, r3vhnmMyQất đaSTw2kkTXu đớ3vhnmMyQn. pdHGTrong bSTw2kkTXệnh viSTw2kkTXện thườngSTw2kkTX xuy3vhnmMyQên cóSTw2kkTX 3vhnmMyQngười khóc, STw2kkTXđặc pdHGbiệt làpdHG nửaSTw2kkTX đêm,STw2kkTX STw2kkTXkhi apdHGnh lpdHGê 3vhnmMyQcơ thể3vhnmMyQ mệpdHGt mỏi3vhnmMyQ 3vhnmMyQra pdHGkhỏi phSTw2kkTXòng mổpdHG cấpdHGp cứuSTw2kkTX, nghe 3vhnmMyQthấy ti3vhnmMyQếng nứ3vhnmMyQc nởSTw2kkTX củpdHGa ngườipdHG n3vhnmMyQhà bệpdHGnh nhSTw2kkTXân, a3vhnmMyQnh thườn3vhnmMyQg cSTw2kkTXó ảoSTw2kkTX giácpdHG rằng3vhnmMyQ, ngSTw2kkTXười đang 3vhnmMyQkhóc đó3vhnmMyQ STw2kkTXchính lpdHGà 3vhnmMyQĐàm Tĩ3vhnmMyQnh củaSTw2kkTX anh.

Vì tiế3vhnmMyQng kpdHGhóc củapdHG Đàm3vhnmMyQ Tĩnh cũngpdHG khpdHGóc kìmSTw2kkTX népdHGn gipdHGống npdHGhư vậ3vhnmMyQy, pdHGngay v3vhnmMyQiệc khpdHGóc thật3vhnmMyQ t3vhnmMyQo lênSTw2kkTX cpdHGô pdHGcũng khônSTw2kkTXg biết, chpdHGỉ 3vhnmMyQbiết nấcpdHG lSTw2kkTXên từpdHGng tipdHGếng. R3vhnmMyQất lâ3vhnmMyQu saSTw2kkTXu apdHGnh mớSTw2kkTXi é3vhnmMyQp mìpdHGnh t3vhnmMyQhay đổ3vhnmMyQi được phánSTw2kkTX đopdHGán s3vhnmMyQai lầpdHGm đó,pdHG bởipdHG mỗipdHG lầ3vhnmMyQn đSTw2kkTXi ngSTw2kkTXang STw2kkTXqua ng3vhnmMyQười nhpdHGà bpdHGệnh nhpdHGân, aSTw2kkTXnh lạiSTw2kkTX ép mìnhSTw2kkTX nhSTw2kkTXìn, STw2kkTXnhìn pdHGcho pdHGrõ đó3vhnmMyQ kSTw2kkTXhông phảipdHG lSTw2kkTXà Đàm3vhnmMyQ Tĩn3vhnmMyQh. ChpdHGiêu đpdHGó tSTw2kkTXuy tàn3vhnmMyQ 3vhnmMyQnhẫn nhưng3vhnmMyQ rất hiệupdHG quảSTw2kkTX, khiếpdHGn 3vhnmMyQanh STw2kkTXcó thểSTw2kkTX STw2kkTXlập pdHGtức tỉnhpdHG tSTw2kkTXáo lạipdHG, gặpSTw2kkTX bấtpdHG cứpdHG 3vhnmMyQai khSTw2kkTXóc aSTw2kkTXnh cũSTw2kkTXng phải ép3vhnmMyQ bảSTw2kkTXn thâSTw2kkTXn đpdHGưa m3vhnmMyQắt nhìpdHGn. STw2kkTXNhiếp 3vhnmMyQVũ ThịnhpdHG thấypdHG mì3vhnmMyQnh lạipdHG STw2kkTXmất t3vhnmMyQrí rpdHGồi, cSTw2kkTXon trSTw2kkTXai Đàm TpdHGĩnh đ3vhnmMyQã trở3vhnmMyQ thànhSTw2kkTX bệnSTw2kkTXh n3vhnmMyQhân củaSTw2kkTX an3vhnmMyQh, đangSTw2kkTX 3vhnmMyQnằm STw2kkTXtrong phòn3vhnmMyQg bệnpdHGh STw2kkTXtim STw2kkTXkhoa NgoạSTw2kkTXi, nên pdHGcả ngàypdHG apdHGnh cpdHGũng khôn3vhnmMyQg biế3vhnmMyQt mìnSTw2kkTXh pdHGnghĩ STw2kkTXgì nữSTw2kkTXa. STw2kkTXAnh bướcpdHG pdHGnhanh rSTw2kkTXa STw2kkTXkhỏi phòngSTw2kkTX vệ sinhSTw2kkTX, 3vhnmMyQđến phòng3vhnmMyQ trpdHGực bapdHGn kpdHGéo 3vhnmMyQy tSTw2kkTXá trưởpdHGng sa3vhnmMyQng mộtSTw2kkTX bpdHGên, nói:

“Cô STw2kkTXbảo STw2kkTXngười và3vhnmMyQo phò3vhnmMyQng vệ sin3vhnmMyQh đi,pdHG cóSTw2kkTX mộ3vhnmMyQt pdHGngười pSTw2kkTXhụ pdHGnữ đa3vhnmMyQng khSTw2kkTXóc t3vhnmMyQrong đó3vhnmMyQ, t3vhnmMyQôi sợ3vhnmMyQ xả3vhnmMyQy pdHGra chuyện.”

Y tápdHG trpdHGưởng cũnpdHGg sợSTw2kkTX xảy STw2kkTXra chuyện,pdHG tSTw2kkTXrước đâypdHG cũn3vhnmMyQg từngSTw2kkTX cóSTw2kkTX bệnSTw2kkTXh nhâ3vhnmMyQn nhảySTw2kkTX lầupdHG pdHGkhiến cả3vhnmMyQ bện3vhnmMyQh vi3vhnmMyQện nháo nhpdHGào, t3vhnmMyQuy không3vhnmMyQ phảipdHG s3vhnmMyQự STw2kkTXcố pdHGy họSTw2kkTXc STw2kkTXnhưng cũnSTw2kkTXg khiế3vhnmMyQn pdHGtừ tpdHGrên pdHGxuống dư3vhnmMyQới pdHGnơm nớpdHGp mấy th3vhnmMyQáng liSTw2kkTXền, pdHGnên bệnSTw2kkTXh việnSTw2kkTX đề3vhnmMyQ pSTw2kkTXhòng chuyệpdHGn STw2kkTXnày rSTw2kkTXất nghiêt,pdHG phòngSTw2kkTX hàSTw2kkTXnh chípdHGnh đpdHGã đổi pdHGhết tpdHGất STw2kkTXcả cửpdHGa sSTw2kkTXổ tronSTw2kkTXg phòSTw2kkTXng bSTw2kkTXệnh vàSTw2kkTX hàSTw2kkTXnh l3vhnmMyQang san3vhnmMyQg loạ3vhnmMyQi chỉSTw2kkTX STw2kkTXmở 3vhnmMyQđược mộtSTw2kkTX khepdHG nhỏ, bêpdHGn ngoàpdHGi 3vhnmMyQcửa pdHGsổ có3vhnmMyQ thêm3vhnmMyQ so3vhnmMyQng sắt,STw2kkTX pdHGnói vớ3vhnmMyQi bSTw2kkTXên ngoà3vhnmMyQi pdHGlà STw2kkTXlưới 3vhnmMyQchống tr3vhnmMyQộm, thật pdHGra, cSTw2kkTXao th3vhnmMyQế nàySTw2kkTX pdHGtrộm trèpdHGo k3vhnmMyQhông nổi,3vhnmMyQ l3vhnmMyQà đề3vhnmMyQ phòpdHGng pdHGngười nhSTw2kkTXảy 3vhnmMyQlầu mSTw2kkTXà thôi.

Vì 3vhnmMyQthế 3vhnmMyQkhi ng3vhnmMyQhe Nh3vhnmMyQiếp Vũ ThịnSTw2kkTXh n3vhnmMyQói vậy,3vhnmMyQ pdHGy 3vhnmMyQtá tpdHGrưởng pdHGliền đíchSTw2kkTX thâSTw2kkTXn đpdHGến đópdHG. 3vhnmMyQMãi lSTw2kkTXâu STw2kkTXsau mớiSTw2kkTX qu3vhnmMyQay lại, pdHGngồi xuống3vhnmMyQ chipdHGếc g3vhnmMyQhế đ3vhnmMyQối diệ3vhnmMyQn NhSTw2kkTXiếp VSTw2kkTXũ ThpdHGịnh, chỉpdHG lắSTw2kkTXc đầpdHGu t3vhnmMyQhở dài.pdHG Nhiếp3vhnmMyQ VSTw2kkTXũ Thịn3vhnmMyQh hỏi: “ThếpdHG nào?”

“Là ngpdHGười n3vhnmMyQhà cpdHGủa bệnh nhânpdHG 3vhnmMyQanh, đứa3vhnmMyQ tpdHGrẻ gpdHGiường 33vhnmMyQ9 ấySTw2kkTX, cô3vhnmMyQ pdHGấy trốn3vhnmMyQ mộtSTw2kkTX mình3vhnmMyQ tronSTw2kkTXg đóSTw2kkTX ngồipdHG pdHGkhóc. Thấy STw2kkTXtôi vSTw2kkTXào, c3vhnmMyQô 3vhnmMyQta vpdHGội pdHGvàng laSTw2kkTXu nSTw2kkTXước mắtSTw2kkTX làpdHGm 3vhnmMyQnhư khSTw2kkTXông cpdHGó chSTw2kkTXuyện gì.3vhnmMyQ STw2kkTXTội nghiSTw2kkTXệp quá, STw2kkTXtôi sợpdHG côpdHG ấypdHG ngh3vhnmMyQĩ khôngpdHG thôpdHGng, STw2kkTXphải khuySTw2kkTXên nhSTw2kkTXủ STw2kkTXmãi 3vhnmMyQmới vpdHGề đấy.”

Người nhà3vhnmMyQ b3vhnmMyQệnh nhâpdHGn giường 3vhnmMyQ 39… NhiSTw2kkTXếp VSTw2kkTXũ ThịnhSTw2kkTX phảpdHGi STw2kkTXmất haSTw2kkTXi g3vhnmMyQiây mpdHGới hi3vhnmMyQểu r3vhnmMyQa STw2kkTXngười mSTw2kkTXà 3vhnmMyQy t3vhnmMyQá trưpdHGởng nóipdHG lSTw2kkTXà ai, nhấtSTw2kkTX t3vhnmMyQhời 3vhnmMyQsững người.

Rất nhipdHGều lầpdHGn pdHGkhi người 3vhnmMyQkhác khSTw2kkTXóc 3vhnmMyQlóc, a3vhnmMyQnh toàSTw2kkTXn STw2kkTXlo đ3vhnmMyQó STw2kkTXlà ĐSTw2kkTXàm TĩSTw2kkTXnh. NhpdHGưng đến3vhnmMyQ STw2kkTXkhi pdHGĐàm Tĩnh3vhnmMyQ thật3vhnmMyQ STw2kkTXsự khóc STw2kkTXlóc thìSTw2kkTX a3vhnmMyQnh pdHGlại khô3vhnmMyQng 3vhnmMyQnhận raSTw2kkTX. RốtSTw2kkTX cuSTw2kkTXộc pdHGthời giSTw2kkTXan đãpdHG đánhpdHG 3vhnmMyQcắp mSTw2kkTXất điềupdHG g3vhnmMyQì… mà khiếnpdHG STw2kkTXkhoảng cá3vhnmMyQch giữa3vhnmMyQ 3vhnmMyQhọ trởpdHG nênSTw2kkTX pdHGxa 3vhnmMyQxôi, STw2kkTXlạ lSTw2kkTXẫm 3vhnmMyQnhư vậy…STw2kkTX Mã3vhnmMyQi pdHGlâu STw2kkTXsau an3vhnmMyQh mSTw2kkTXới lên tiếng:pdHG “GiờSTw2kkTX cpdHGô 3vhnmMyQấy STw2kkTXở đâu?”

“Cô ấy3vhnmMyQ nói3vhnmMyQ muốSTw2kkTXn đi3vhnmMyQ thăm đồn3vhnmMyQg nghiệpSTw2kkTX pdHGcũng 3vhnmMyQở bệnhpdHG việnSTw2kkTX này.pdHG pdHGTôi thấy3vhnmMyQ côpdHG STw2kkTXấy pdHGvào tpdHGhang mápdHGy.” STw2kkTXY tpdHGá trưởng nSTw2kkTXói, pdHG“Chắc STw2kkTXkhông STw2kkTXsao đâu.”

Nhiếp VũpdHG pdHGThịnh biếSTw2kkTXt chắc hẳn3vhnmMyQ cô3vhnmMyQ đSTw2kkTXi th3vhnmMyQăm ThịnhpdHG PhươnSTw2kkTXg Đình,pdHG cSTw2kkTXảm xúpdHGc lạpdHGi trở3vhnmMyQ nêpdHGn phứ3vhnmMyQc tạppdHG. STw2kkTXAnh bướcpdHG tớipdHG cửa STw2kkTXsổ nhìSTw2kkTXn xuống,3vhnmMyQ phòng3vhnmMyQ bệnhpdHG tpdHGim STw2kkTXkhoa Ngoại3vhnmMyQ ở3vhnmMyQ t3vhnmMyQầng pdHG30, quápdHG caSTw2kkTXo, 3vhnmMyQtừ pdHGđây t3vhnmMyQrông xuSTw2kkTXống mọi ngườiSTw2kkTX bê3vhnmMyQn dưới3vhnmMyQ chSTw2kkTXỉ n3vhnmMyQhư nSTw2kkTXhững pdHGchấm nh3vhnmMyQỏ pdHGli 3vhnmMyQti, đâpdHGu thểpdHG nhậpdHGn rpdHGa pdHGai làSTw2kkTX Đàm Tĩnh.

Anh nghĩ,3vhnmMyQ cpdHGó lẽSTw2kkTX mãiSTw2kkTX mãi STw2kkTXmình spdHGẽ thếpdHG 3vhnmMyQnày, đứng3vhnmMyQ ởSTw2kkTX m3vhnmMyQột nơipdHG 3vhnmMyQxa xôipdHG, khpdHGông sa3vhnmMyQo l3vhnmMyQại STw2kkTXgần, cpdHGũng khôpdHGng thểpdHG lạipdHG gần, nhìnpdHG v3vhnmMyQề STw2kkTXmột hướng,3vhnmMyQ ngónpdHGg cpdHGhờ sSTw2kkTXự xuấpdHGt hiện3vhnmMyQ STw2kkTXcủa côSTw2kkTX, nSTw2kkTXhưng pdHGkhi pdHGcô thậtpdHG sựpdHG xuSTw2kkTXất hiện,3vhnmMyQ anh c3vhnmMyQó thểSTw2kkTX STw2kkTXsẽ pdHGkhông npdHGhận pdHGra 3vhnmMyQcô pdHGnữa, vì3vhnmMyQ khoảngpdHG cpdHGách giữaSTw2kkTX hpdHGai ngườiSTw2kkTX STw2kkTXquá x3vhnmMyQa, quá xa.

Thịnh Phươ3vhnmMyQng ĐìpdHGnh đang 3vhnmMyQtrả lờpdHGi STw2kkTXthư thìSTw2kkTX ngpdHGhe 3vhnmMyQthấy tpdHGiếng bư3vhnmMyQớc chânSTw2kkTX q3vhnmMyQuen STw2kkTXthuộc ngoSTw2kkTXài hàSTw2kkTXnh laSTw2kkTXng. ApdHGnh STw2kkTXđã phân biệ3vhnmMyQt đượcpdHG tiếnpdHGg bướcSTw2kkTX chpdHGân củapdHG ĐàmSTw2kkTX pdHGTĩnh v3vhnmMyQà cá3vhnmMyQc STw2kkTXy tá3vhnmMyQ, vSTw2kkTXì ĐàmpdHG TpdHGĩnh bướcpdHG rấtpdHG nhẹ. BệpdHGnh nhâ3vhnmMyQn STw2kkTXcùng ppdHGhòng vớiSTw2kkTX anSTw2kkTXh x3vhnmMyQuất việnpdHG rồi,pdHG giờ3vhnmMyQ STw2kkTXchỉ cònpdHG STw2kkTXmình aSTw2kkTXnh trong phònpdHGg, khSTw2kkTXi xử3vhnmMyQ lpdHGý côngpdHG việpdHGc 3vhnmMyQanh sẽSTw2kkTX bảo3vhnmMyQ pdHGhộ lpdHGý Tiể3vhnmMyQu 3vhnmMyQPhùng xuSTw2kkTXống vườSTw2kkTXn STw2kkTXhoa nghỉ ngơi,STw2kkTX n3vhnmMyQhư vậySTw2kkTX ppdHGhòng bệnhpdHG càSTw2kkTXng 3vhnmMyQyên tĩSTw2kkTXnh. 3vhnmMyQAnh nhấp3vhnmMyQ v3vhnmMyQào 3vhnmMyQnút gửi3vhnmMyQ thưSTw2kkTX, rồpdHGi gấp notSTw2kkTXebook vSTw2kkTXào. QuảSTw2kkTX pdHGnhiên pdHGĐàm Tĩn3vhnmMyQh pdHGxuất 3vhnmMyQhiện ởSTw2kkTX cửapdHG phòngSTw2kkTX, npdHGhưng tiSTw2kkTXnh tSTw2kkTXhần cô pdHGkhông đpdHGược 3vhnmMyQtốt pdHGlắm, quaSTw2kkTXnh mắtpdHG 3vhnmMyQcô cSTw2kkTXó quầ3vhnmMyQng thâ3vhnmMyQm, nhưn3vhnmMyQg 3vhnmMyQcô vẫ3vhnmMyQn gưpdHGợng cười:3vhnmMyQ “STw2kkTXGiám đốc TSTw2kkTXhịnh, STw2kkTXhôm naSTw2kkTXy 3vhnmMyQanh tpdHGhấy t3vhnmMyQhế nào?”

“Rất kh3vhnmMyQoẻ, bápdHGc STw2kkTXsĩ nópdHGi tuần s3vhnmMyQau tôpdHGi pdHGxuất việnpdHG đưpdHGợc rồi.”3vhnmMyQ TSTw2kkTXhịnh PhươngpdHG ĐpdHGình hỏ3vhnmMyQi, “Bình3vhnmMyQ BìnhSTw2kkTX t3vhnmMyQhế nào3vhnmMyQ rồi? CôSTw2kkTX cSTw2kkTXứ chSTw2kkTXăm 3vhnmMyQsóc cháuSTw2kkTX STw2kkTXcho STw2kkTXtốt, khôn3vhnmMyQg p3vhnmMyQhải 3vhnmMyQqua đâpdHGy, ởSTw2kkTX đpdHGây pdHGcó TSTw2kkTXiểu PSTw2kkTXhùng pdHGrồi, c3vhnmMyQậu ấy rất3vhnmMyQ 3vhnmMyQcẩn thận.”

Nhắc đến3vhnmMyQ TôpdHGn Bìn3vhnmMyQh, ĐpdHGàm Tĩnh 3vhnmMyQkhông c3vhnmMyQười nSTw2kkTXổi nữa,3vhnmMyQ hàngpdHG lSTw2kkTXông 3vhnmMyQmày STw2kkTXcau l3vhnmMyQại: “BìnhpdHG pdHGBình vẫpdHGn cSTw2kkTXhưa tỉnhpdHG. Bác pdHGsĩ nóipdHG pdHGnó 3vhnmMyQquá pdHGyếu pdHGnên bị3vhnmMyQ STw2kkTXhôn mê.”3vhnmMyQ STw2kkTXCô nói,pdHG STw2kkTX“Thật r3vhnmMyQa tôiSTw2kkTX c3vhnmMyQó STw2kkTXchuyện pdHGmuốn hỏi3vhnmMyQ ý anhSTw2kkTX. KiếnpdHG pdHGthức vàSTw2kkTX pdHGtầm STw2kkTXnhìn cSTw2kkTXủa STw2kkTXanh đSTw2kkTXều STw2kkTXcao hơSTw2kkTXn tSTw2kkTXôi, t3vhnmMyQôi cũ3vhnmMyQng c3vhnmMyQhẳng cònSTw2kkTX thân thpdHGích pdHGbạn bpdHGè nàopdHG cópdHG thểSTw2kkTX pdHGbàn bạ3vhnmMyQc pdHGcả nêpdHGn muốnpdHG đ3vhnmMyQến pdHGhỏi anh.”

“Cô cứ3vhnmMyQ npdHGói, gipdHGúp được chắc3vhnmMyQ chắnSTw2kkTX t3vhnmMyQôi STw2kkTXsẽ giúp.”

Đàm TĩnpdHGh lưỡnpdHGg lựSTw2kkTX một STw2kkTX chút rồipdHG hỏi:pdHG “AnhSTw2kkTX pdHGđã baSTw2kkTXo gSTw2kkTXiờ gặppdHG c3vhnmMyQhuyện đặpdHGc biệtpdHG khSTw2kkTXó STw2kkTXxử chưa?”

“Đương nhiênpdHG pdHGlà rồi.3vhnmMyQ Cuộc đời3vhnmMyQ khpdHGông tSTw2kkTXhể cứ3vhnmMyQ 3vhnmMyQmàu hồ3vhnmMyQng mãiSTw2kkTX, pdHGai cũngpdHG cópdHG lú3vhnmMyQc gặppdHG khpdHGó khăn.”

“Thế a3vhnmMyQnh đãSTw2kkTX 3vhnmMyQbao giờ3vhnmMyQ STw2kkTXhận ai chưpdHGa? VpdHGô cpdHGùng, STw2kkTXvô cpdHGùng hận…STw2kkTX V3vhnmMyQì STw2kkTXthế đãpdHG làm3vhnmMyQ một3vhnmMyQ STw2kkTXviệc vốnSTw2kkTX khôpdHGng n3vhnmMyQên làm.”

“Tôi làSTw2kkTX ngư3vhnmMyQời bìnpdHGh thườngpdHG, cũng có3vhnmMyQ lú3vhnmMyQc căSTw2kkTXm hpdHGận, cSTw2kkTXũng từngSTw2kkTX là3vhnmMyQm việcpdHG khôn3vhnmMyQg nên3vhnmMyQ là3vhnmMyQm.” STw2kkTXThịnh Phư3vhnmMyQơng ĐìnhSTw2kkTX nSTw2kkTXói, “Thật pdHGra apdHGi cũ3vhnmMyQng có3vhnmMyQ STw2kkTXlúc mắcpdHG lỗ3vhnmMyQi, STw2kkTXai STw2kkTXcũng cóSTw2kkTX thSTw2kkTXể l3vhnmMyQàm nhữpdHGng việcSTw2kkTX khôngSTw2kkTX pdHGnên làm. ChúngpdHG t3vhnmMyQa 3vhnmMyQlà người3vhnmMyQ thườngpdHG, khSTw2kkTXông pdHGphải thSTw2kkTXánh nhân,3vhnmMyQ 3vhnmMyQlàm sa3vhnmMyQi STw2kkTXcũng lpdHGà chSTw2kkTXuyện thường mà.”

Đàm 3vhnmMyQTĩnh kpdHGhẽ thpdHGở dàipdHG, cúi đSTw2kkTXầu pdHGnói: “Nhưng3vhnmMyQ pdHGhậu q3vhnmMyQuả STw2kkTXquá nghiêm3vhnmMyQ trọng.”

“Bất cứ3vhnmMyQ chuyệnpdHG gìSTw2kkTX cũng khônSTw2kkTXg nghpdHGiêm trọngpdHG nhưSTw2kkTX chúSTw2kkTXng tpdHGa tưởSTw2kkTXng tượngSTw2kkTX đâu.”pdHG ThpdHGịnh Phư3vhnmMyQơng Đ3vhnmMyQình nóipdHG, “KhipdHG mới đếnpdHG 3vhnmMyQThượng Hải3vhnmMyQ l3vhnmMyQàm viSTw2kkTXệc, tôiSTw2kkTX đpdHGã phạmpdHG phảipdHG một3vhnmMyQ lỗiSTw2kkTX đSTw2kkTXặc biệt,3vhnmMyQ đặc3vhnmMyQ bi3vhnmMyQệt nSTw2kkTXghiêm trọngSTw2kkTX, khiến cáSTw2kkTXc nhàpdHG cunSTw2kkTXg 3vhnmMyQứng c3vhnmMyQủa cSTw2kkTXả STw2kkTXkhu STw2kkTXvực ThpdHGái BpdHGình STw2kkTXDương npdHGhận mộ3vhnmMyQt cpdHGái bá3vhnmMyQo 3vhnmMyQgiá sai. TôSTw2kkTXi npdHGghĩ th3vhnmMyQế pdHGlà hết,3vhnmMyQ pdHGchắc chắSTw2kkTXn sẽSTw2kkTX STw2kkTXbị cônSTw2kkTXg pdHGty đuổipdHG việcSTw2kkTX, như3vhnmMyQng thựcpdHG tếpdHG tôiSTw2kkTX đãSTw2kkTX lập pdHG tức STw2kkTXcáo lSTw2kkTXỗi củapdHG mpdHGình ch3vhnmMyQo cấppdHG trênpdHG, cứpdHG thế3vhnmMyQ 3vhnmMyQcấp nàSTw2kkTXy 3vhnmMyQbáo lênSTw2kkTX cấ3vhnmMyQp kpdHGia, t3vhnmMyQhậm chí kinh3vhnmMyQ độngpdHG tớSTw2kkTXi tậ3vhnmMyQn PhSTw2kkTXó t3vhnmMyQổng gpdHGiám STw2kkTXđốc STw2kkTXkhu vựpdHGc T3vhnmMyQhái BSTw2kkTXình DươngpdHG. CuốSTw2kkTXi cùnpdHGg côn3vhnmMyQg tySTw2kkTX cho tpdHGôi mộpdHGt STw2kkTXcơ 3vhnmMyQhội, trSTw2kkTXong n3vhnmMyQửa th3vhnmMyQáng tôpdHGi đãpdHG bpdHGay STw2kkTXtới mườipdHG s3vhnmMyQáu nướpdHGc đểpdHG STw2kkTXxin lỗi3vhnmMyQ STw2kkTXtừng nhà cuSTw2kkTXng ứngSTw2kkTX, đồnSTw2kkTXg thờpdHGi kSTw2kkTXý kếSTw2kkTXt hSTw2kkTXợp đ3vhnmMyQồng pdHGmới. 3vhnmMyQSau pdHGkhi vSTw2kkTXề Thượn3vhnmMyQg Hả3vhnmMyQi 3vhnmMyQtôi còpdHGn bị trừSTw2kkTX bSTw2kkTXa t3vhnmMyQháng lương.pdHG Nhưng3vhnmMyQ STw2kkTXkết quSTw2kkTXả tô3vhnmMyQi đ3vhnmMyQạt 3vhnmMyQđược cSTw2kkTXao sapdHGu đóSTw2kkTX rấpdHGt tuyệtSTw2kkTX vời,3vhnmMyQ cônpdHGg ty quyếpdHGt đ3vhnmMyQịnh giữSTw2kkTX pdHGtôi l3vhnmMyQại. pdHGKhông STw2kkTXlâu sSTw2kkTXau tôipdHG thă3vhnmMyQng chức,3vhnmMyQ vìSTw2kkTX tpdHGôi từSTw2kkTXng gpdHGặp tấtSTw2kkTX cả cSTw2kkTXác nhSTw2kkTXà c3vhnmMyQung ứng,3vhnmMyQ STw2kkTXhơn nSTw2kkTXữa qpdHGuan hSTw2kkTXệ hợppdHG tá3vhnmMyQc 3vhnmMyQsau đó3vhnmMyQ cũSTw2kkTXng rấtpdHG 3vhnmMyQtốt. TrờipdHG khôn3vhnmMyQg tuyệt đườngpdHG củapdHG aSTw2kkTXi, côpdHG đừSTw2kkTXng nghiêpdHGm tr3vhnmMyQọng hoSTw2kkTXá STw2kkTXlỗi lầm.pdHG TáSTw2kkTXi ô3vhnmMyQng 3vhnmMyQmất ngựapdHG 3vhnmMyQchưa chSTw2kkTXắc đã STw2kkTXlà chuyệnSTw2kkTX xấu.”

Đàm TpdHGĩnh thấtpdHG pdHGthần, thật3vhnmMyQ ra TSTw2kkTXhịnh PhươSTw2kkTXng ĐSTw2kkTXình cpdHGũng kh3vhnmMyQông n3vhnmMyQghĩ mìnhSTw2kkTX lạSTw2kkTXi kểpdHG cSTw2kkTXhuyện STw2kkTXđó 3vhnmMyQcho STw2kkTXcô STw2kkTXnghe. Có3vhnmMyQ lẽ vSTw2kkTXì bộSTw2kkTX dạSTw2kkTXng Đ3vhnmMyQàm TĩnhpdHG STw2kkTXhôm STw2kkTXnay qpdHGuá đSTw2kkTXỗi b3vhnmMyQơ vpdHGơ, khô3vhnmMyQng 3vhnmMyQnơi nươn3vhnmMyQg tựa,3vhnmMyQ 3vhnmMyQkhiến apdHGnh cảm pdHGthấy mìnhpdHG nhấpdHGt địnhpdHG phảipdHG nóiSTw2kkTX gìSTw2kkTX STw2kkTXđó để3vhnmMyQ cổSTw2kkTX vũSTw2kkTX cpdHG, cpdHGó 3vhnmMyQlẽ pdHGbệnh t3vhnmMyQình củaSTw2kkTX c3vhnmMyQon pdHGtrai đãpdHG thật sựSTw2kkTX 3vhnmMyQquật nSTw2kkTXgã côpdHG rồi.

Cuối cùnpdHGg ĐpdHGàm STw2kkTXTĩnh ngẩng3vhnmMyQ lên, 3vhnmMyQhỏi: “STw2kkTXNếu c3vhnmMyQó haSTw2kkTXi sựSTw2kkTX lựapdHG pdHGchọn, mộtpdHG sẽSTw2kkTX làSTw2kkTXm t3vhnmMyQổn tSTw2kkTXhương rấ3vhnmMyQt nhiều3vhnmMyQ người,STw2kkTX lpdHGựa chọn kiSTw2kkTXa cũng3vhnmMyQ sẽ3vhnmMyQ là3vhnmMyQm tổn3vhnmMyQ thưpdHGơng rSTw2kkTXất nhiềSTw2kkTXu người…”

“Người STw2kkTXta vẫpdHGn nóipdHG hãy chọnSTw2kkTX 3vhnmMyQcách tổnpdHG thươngpdHG ípdHGt 3vhnmMyQhơn, tpdHGrong pdHGcông pdHGty cpdHGũng vậpdHGy, STw2kkTXcái nào3vhnmMyQ tạ3vhnmMyQo STw2kkTXít tpdHGổn thất 3vhnmMyQ hơn thSTw2kkTXì 3vhnmMyQta sẽpdHG chpdHGọn 3vhnmMyQcái đó.”

Anh cốSTw2kkTX ýSTw2kkTX nhấnpdHG mạnh3vhnmMyQ là trSTw2kkTXong cô3vhnmMyQng tpdHGy, pdHGĐàm STw2kkTXTĩnh thoán3vhnmMyQg ngẩ3vhnmMyQn người,pdHG cuốipdHG cùnSTw2kkTXg côpdHG cũng3vhnmMyQ 3vhnmMyQhạ quyếSTw2kkTXt tâ3vhnmMyQm, nói: STw2kkTX “Giám đốcpdHG Thịn3vhnmMyQh, cảmpdHG pdHGơn anhpdHG, t3vhnmMyQôi bSTw2kkTXiết nSTw2kkTXên làmSTw2kkTX g3vhnmMyQì rồi.”

Thịnh 3vhnmMyQPhương STw2kkTXĐình nghĩ ngợipdHG STw2kkTXmột c3vhnmMyQhút rSTw2kkTXồi npdHGói: “TrưSTw2kkTXớc k3vhnmMyQhi quyết3vhnmMyQ địSTw2kkTXnh v3vhnmMyQiệc gpdHGì quaSTw2kkTXn trọng,STw2kkTX côpdHG phảipdHG thật nghiêmpdHG tSTw2kkTXúc pdHGsuy xé3vhnmMyQt tấtSTw2kkTX cSTw2kkTXả pdHGcác vấnpdHG đềpdHG 3vhnmMyQcó thể3vhnmMyQ x3vhnmMyQảy raSTw2kkTX. Cò3vhnmMyQn 3vhnmMyQkhi đpdHGã pdHGquyết STw2kkTXđịnh, dpdHGù kết 3vhnmMyQquả khônpdHGg lpdHGý tưởnSTw2kkTXg thìSTw2kkTX STw2kkTXcũng đừngpdHG hốiSTw2kkTX 3vhnmMyQhận, pdHGvì STw2kkTXcô 3vhnmMyQđã 3vhnmMyQcố g3vhnmMyQắng hếpdHGt pdHGsức rồi.”

“Cảm pdHGơn anpdHGh, GiámSTw2kkTX đốc Thịnh.”

“Không cópdHG gì.”

“Còn npdHGữa… từpdHG tuầnpdHG sau, tôpdHGi mSTw2kkTXuốn ngh3vhnmMyQỉ mpdHGột tuần…”

Thịnh Phương3vhnmMyQ ĐSTw2kkTXình biết cô3vhnmMyQ STw2kkTXphải ởSTw2kkTX việnSTw2kkTX chămpdHG pdHGcon, liề3vhnmMyQn nói3vhnmMyQ: “3vhnmMyQKhông STw2kkTXsao, t3vhnmMyQuần pdHGsau tôi3vhnmMyQ vẫnpdHG STw2kkTXở STw2kkTXviện, chắcSTw2kkTX chSTw2kkTXắn công tSTw2kkTXy s3vhnmMyQẽ sắp3vhnmMyQ x3vhnmMyQếp chSTw2kkTXo côSTw2kkTX tiếSTw2kkTXp pdHGtục chă3vhnmMyQm sóc3vhnmMyQ ch3vhnmMyQo tôSTw2kkTXi. Nh3vhnmMyQư 3vhnmMyQvậy không3vhnmMyQ c3vhnmMyQoi lpdHGà nghỉ, nếu3vhnmMyQ côSTw2kkTXng tSTw2kkTXy pdHGgọi đếpdHGn, 3vhnmMyQtôi spdHGẽ sắpSTw2kkTX xếp.”

Đàm TpdHGĩnh vôpdHG cùng3vhnmMyQ cảSTw2kkTXm động: “CảmSTw2kkTX ơ3vhnmMyQn anh.”

Sau khpdHGi Đà3vhnmMyQm TĩpdHGnh đi3vhnmMyQ, ThịpdHGnh Phương Đ3vhnmMyQình lạ3vhnmMyQi STw2kkTXmở nSTw2kkTXotebook 3vhnmMyQra, rốtSTw2kkTX rpdHGuộc ngườipdHG 3vhnmMyQphụ 3vhnmMyQnữ pdHGnày muố3vhnmMyQn hpdHGỏi điềpdHGu pdHGgì nhỉ? Anh3vhnmMyQ bi3vhnmMyQết cô3vhnmMyQ đSTw2kkTXã quypdHGết định3vhnmMyQ mộtpdHG đi3vhnmMyQều rất3vhnmMyQ qpdHGuan trọng,3vhnmMyQ như3vhnmMyQng pdHGrốt cuộpdHGc nópdHG l3vhnmMyQà gpdHGì? 3vhnmMyQThịnh Phương Đ3vhnmMyQình nhpdHGìn STw2kkTXánh STw2kkTXtà 3vhnmMyQdương ngoàpdHGi STw2kkTXcửa sSTw2kkTXổ mpdHGà thấ3vhnmMyQt thần,STw2kkTX 3vhnmMyQanh bắtpdHG đSTw2kkTXầu tSTw2kkTXò mòpdHG vềSTw2kkTX mọi điềSTw2kkTXu cpdHGủa 3vhnmMyQĐàm TĩpdHGnh, 3vhnmMyQđặc biệt3vhnmMyQ l3vhnmMyQà kSTw2kkTXhi STw2kkTXphát h3vhnmMyQiện rSTw2kkTXa pdHGcô cpdHGó lSTw2kkTXiên quSTw2kkTXan đếSTw2kkTXn pdHGNhiếp STw2kkTXVũ T3vhnmMyQhịnh. Thật STw2kkTXra STw2kkTXnhìn bề3vhnmMyQ ngpdHGoài cô3vhnmMyQ pdHGcó vẻpdHG STw2kkTXyếu đuối,3vhnmMyQ nhưngSTw2kkTX bê3vhnmMyQn pdHGtrong lạiSTw2kkTX rất3vhnmMyQ cpdHGố c3vhnmMyQhấp, rất kiênSTw2kkTX cường3vhnmMyQ. CóSTw2kkTX l3vhnmMyQẽ cuộ3vhnmMyQc đời3vhnmMyQ đ3vhnmMyQã đeSTw2kkTXm lại3vhnmMyQ 3vhnmMyQcho 3vhnmMyQcô rấ3vhnmMyQt nhiềuSTw2kkTX kSTw2kkTXhó khăn,3vhnmMyQ nhưnpdHGg dường như3vhnmMyQ c3vhnmMyQô chpdHGưa STw2kkTXbao gpdHGiờ gục3vhnmMyQ n3vhnmMyQgã. CóSTw2kkTX điềupdHG hapdHGi hSTw2kkTXôm nSTw2kkTXay trpdHGông c3vhnmMyQô vSTw2kkTXô cSTw2kkTXùng tiề3vhnmMyQu tuỵ,STw2kkTX tựapdHG hồ n3vhnmMyQhững đòpdHGn npdHGặng npdHGề củaSTw2kkTX số3vhnmMyQ p3vhnmMyQhận đãpdHG khiSTw2kkTXến côpdHG chSTw2kkTXao pdHGđảo spdHGắp npdHGgã quỵ.

Thịnh PhươngpdHG ĐìnhSTw2kkTX thởSTw2kkTX dài, 3vhnmMyQcó 3vhnmMyQlẽ đpdHGây chíSTw2kkTXnh lpdHGà người3vhnmMyQ phụSTw2kkTX nữ3vhnmMyQ STw2kkTXcó coSTw2kkTXn. NgườipdHG STw2kkTXphụ nữpdHG 3vhnmMyQđã STw2kkTXcó coSTw2kkTXn khônpdHGg bao STw2kkTXgiờ bịSTw2kkTX qu3vhnmMyQật STw2kkTXngã, trừpdHG 3vhnmMyQkhi c3vhnmMyQon họSTw2kkTX xảy3vhnmMyQ rpdHGa chuyện