You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khk2eqi r3ijbH3Ybị ấmr3ijbH3Y ứcStUHNLTQ ar3ijbH3Ynh k2eqvẫn mím k2eqmôi lk2eqại nhưStUHNLTQ đStUHNLTQứa trẻk2eq, hak2eqi bêr3ijbH3Yn r3ijbH3Ykhoé mik2eqệng StUHNLTQhơi coStUHNLTQng, nhr3ijbH3Yìn giốnStUHNLTQg nhStUHNLTQư mộtr3ijbH3Y đĩk2eqnh vàng nr3ijbH3Yhỏ conStUHNLTQg cStUHNLTQong hStUHNLTQai StUHNLTQbên mépk2eq vậy.k2eq k2eqĐàm TĩnStUHNLTQh StUHNLTQđứng từr3ijbH3Y xStUHNLTQa nhìStUHNLTQn anr3ijbH3Yh, vừak2eq rStUHNLTQồi cóStUHNLTQ đông ngk2eqười, r3ijbH3Ycô cốStUHNLTQ tìnhr3ijbH3Y r3ijbH3Ykhông nhìStUHNLTQn anStUHNLTQh, nhr3ijbH3Yưng giStUHNLTQờ StUHNLTQchỉ ck2eqòn mộk2eqt StUHNLTQmình anhr3ijbH3Y, cStUHNLTQó muốn trr3ijbH3Yánh cũnk2eqg kr3ijbH3Yhông tStUHNLTQránh đưStUHNLTQợc. Đầuk2eq nStUHNLTQgón k2eqcái củak2eq ank2eqh bịStUHNLTQ dínr3ijbH3Yh ck2eqhút mựcStUHNLTQ đStUHNLTQen, vk2eqiết xong, ank2eqh vộik2eq tìk2eqm k2eqgiấy k2eqlau đr3ijbH3Yi nhưngk2eq r3ijbH3Ykhông tStUHNLTQìm thấr3ijbH3Yy, lStUHNLTQiền vàor3ijbH3Y phòngk2eq vệStUHNLTQ sink2eqh rửa tay,r3ijbH3Y nướcr3ijbH3Y chảStUHNLTQy rr3ijbH3Yào rào.r3ijbH3Y Kr3ijbH3Yhi rStUHNLTQa nk2eqgoài anr3ijbH3Yh đãStUHNLTQ StUHNLTQvẩy nưk2eqớc rồi,StUHNLTQ nhưnr3ijbH3Yg đầr3ijbH3Yu nStUHNLTQgón k2eqtay vẫn cònr3ijbH3Y r3ijbH3Yướt, đk2eqành kẹpr3ijbH3Y sr3ijbH3Yổ ghr3ijbH3Yi chk2eqép r3ijbH3Yvào cánhStUHNLTQ tay.

Ngoài hànr3ijbH3Yh r3ijbH3Ylang ck2eqó nk2eqgười hỏi: “Nhir3ijbH3Yếp r3ijbH3YVũ ThStUHNLTQịnh đr3ijbH3Yâu? Mar3ijbH3Yu, Cr3ijbH3Yhủ k2eqnhiệm tìmStUHNLTQ ar3ijbH3Ynh ấy.”

Anh nhar3ijbH3Ynh chóngk2eq đir3ijbH3Y StUHNLTQra, đã r3ijbH3Yba chụcr3ijbH3Y tuổr3ijbH3Yi đầu,k2eq vậyStUHNLTQ StUHNLTQmà bưk2eqớc vẫk2eqn k2eqsải dàk2eqi, nhak2eqnh nhr3ijbH3Yẹn nStUHNLTQhư StUHNLTQchàng traStUHNLTQi mStUHNLTQười bảyười tám,StUHNLTQ khôStUHNLTQng cStUHNLTQó r3ijbH3Ycảm gStUHNLTQiác gấpk2eq StUHNLTQgáp chStUHNLTQỉ k2eqthấy k2eqrất trẻr3ijbH3Y StUHNLTQcon. ĐàmStUHNLTQ Tĩr3ijbH3Ynh tr3ijbH3Yhấy chuk2eqa xót. ChiStUHNLTQa r3ijbH3Ytay rồr3ijbH3Yi k2eqgặp lại,k2eq nhưk2eqng cStUHNLTQhưa lầnStUHNLTQ gặpk2eq mặtk2eq StUHNLTQnào lạik2eq r3ijbH3Ycó ấr3ijbH3Yn StUHNLTQtượng nhk2eqư sák2eqng nay, StUHNLTQNhiếp Vr3ijbH3Yũ ThịnhStUHNLTQ củr3ijbH3Ya buổik2eq sák2eqng hômr3ijbH3Y nk2eqay hk2eqệt nhưStUHNLTQ NhiếpStUHNLTQ VStUHNLTQũ Thịnhr3ijbH3Y củr3ijbH3Ya mườk2eqi nStUHNLTQăm vềk2eq trước vậyk2eq, vẫnStUHNLTQ lk2eqà cậuk2eq thiếk2equ niStUHNLTQên bềr3ijbH3Y k2eqngoài trầmk2eq r3ijbH3Ymặc k2eqnhưng r3ijbH3Ysâu br3ijbH3Yên trk2eqong lạir3ijbH3Y rStUHNLTQất nStUHNLTQổi loạn.

Phòng bệk2eqnh đãr3ijbH3Y yêr3ijbH3Yn tĩnStUHNLTQh lại nhưnStUHNLTQg lònk2eqg dạr3ijbH3Y Đàmk2eq k2eqTĩnh vẫnStUHNLTQ rStUHNLTQối bời,r3ijbH3Y côr3ijbH3Y StUHNLTQngồi xuốnr3ijbH3Yg, nhStUHNLTQìn r3ijbH3YTôn Bìk2eqnh k2eqđang nằm trênk2eq giường,r3ijbH3Y thấyk2eq r3ijbH3Ycon hítStUHNLTQ r3ijbH3Ythở rấr3ijbH3Yt khóStUHNLTQ k2eqkhăn, ngựStUHNLTQc phậpStUHNLTQ phồr3ijbH3Yng lr3ijbH3Yên xuống,k2eq cặk2eqp môi tStUHNLTQím tái.r3ijbH3Y Đàmr3ijbH3Y TĩStUHNLTQnh cảmStUHNLTQ thấStUHNLTQy mìnhk2eq nhk2eqư r3ijbH3Ymột ngk2eqọn câr3ijbH3Yy tronStUHNLTQg bão,StUHNLTQ cơnk2eq bãoStUHNLTQ tốr3ijbH3Y củr3ijbH3Ya r3ijbH3Ysố mr3ijbH3Yệnh đã quănStUHNLTQg quậtStUHNLTQ k2eqgiày k2eqvò cr3ijbH3Yô k2eqquá k2eqlâu, qk2equá StUHNLTQlâu k2eqrồi, StUHNLTQcô k2eqsắp khôk2eqng tk2eqrụ r3ijbH3Ynổi nữa.

Dù ck2eqhín giStUHNLTQờ k2eqphải họp, nhưngStUHNLTQ sr3ijbH3Yau kr3ijbH3Yhi kr3ijbH3Yiểm tr3ijbH3Yra phòr3ijbH3Yng bệnhk2eq xok2eqng. Chủk2eq nhiệr3ijbH3Ym PhưStUHNLTQơng vr3ijbH3Yẫn dàr3ijbH3Ynh nửStUHNLTQa tiếngr3ijbH3Y quý bák2equ mắngStUHNLTQ NStUHNLTQhiếp Vr3ijbH3Yũ ThịnhStUHNLTQ r3ijbH3Ytrong vănk2eq phr3ijbH3Yòng. MọiStUHNLTQ r3ijbH3Yngười đr3ijbH3Yi qk2equa k2eqvăn phr3ijbH3Yòng củaStUHNLTQ ôngk2eq đều rónk2eq réStUHNLTQn nhẹr3ijbH3Y nhànk2eqg, chr3ijbH3Yỉ sợStUHNLTQ lạk2eqi gâStUHNLTQy k2eqra tiếnr3ijbH3Yg đStUHNLTQộng khiStUHNLTQến k2eqChủ nhiệk2eqm k2eqPhương nổiStUHNLTQ giận.r3ijbH3Y Mấy r3ijbH3Yvị tiếnk2eq StUHNLTQsĩ ởk2eq bêk2eqn ngoàStUHNLTQi k2eqđều thởk2eq cStUHNLTQũng khôngk2eq dk2eqám thk2eqở mạnh,r3ijbH3Y cắmr3ijbH3Y cúStUHNLTQi viếtk2eq bệnh k2eq án, nk2eqgay k2eqcả k2eqy táStUHNLTQ k2eqtrưởng bìnhk2eq thườngStUHNLTQ r3ijbH3Ynhiều lờir3ijbH3Y lr3ijbH3Yà vr3ijbH3Yậy StUHNLTQmà lúck2eq k2eqnày miệnr3ijbH3Yg cũnStUHNLTQg nhưk2eq dán băngk2eq dínr3ijbH3Yh, r3ijbH3Ychẳng nóStUHNLTQi tiếStUHNLTQng nào.

“Có br3ijbH3Yiết vìStUHNLTQ StUHNLTQsao tôir3ijbH3Y mắng cậk2equ khôr3ijbH3Yng? Rốtk2eq cur3ijbH3Yộc gStUHNLTQần đâr3ijbH3Yy cậur3ijbH3Y lr3ijbH3Yàm r3ijbH3Ysao r3ijbH3Yvậy? Đầuk2eq óck2eq ck2eqứ r3ijbH3Ylơ k2eqlửng tậnk2eq đâur3ijbH3Y ấk2eqy. Đk2eqừng tưởng r3ijbH3Yvẫn r3ijbH3Ychưa gâyk2eq r3ijbH3Yra lỗStUHNLTQi r3ijbH3Ylớn gì,r3ijbH3Y tr3ijbH3Yôi thr3ijbH3Yáy cr3ijbH3Yứ r3ijbH3Ythế nk2eqày sStUHNLTQớm mr3ijbH3Yuộn rồir3ijbH3Y cStUHNLTQũng xảyr3ijbH3Y ra chuk2eqyện thr3ijbH3Yôi. k2eqCậu nóiStUHNLTQ xer3ijbH3Ym, rốtk2eq cStUHNLTQuộc lr3ijbH3Yà chuyệnr3ijbH3Y StUHNLTQgì? Cậr3ijbH3Yu ck2eqả ngàyr3ijbH3Y rStUHNLTQầu rStUHNLTQĩ đầyStUHNLTQ tâStUHNLTQm sự nhưk2eq vậyr3ijbH3Y làr3ijbH3Y saok2eq? ChStUHNLTQúng tStUHNLTQa làmk2eq bák2eqc sĩ,StUHNLTQ mr3ijbH3Yọi StUHNLTQlúc mọir3ijbH3Y nStUHNLTQơi đềStUHNLTQu pStUHNLTQhải k2eqsuy xétStUHNLTQ vk2eqẫn đềStUHNLTQ một cáStUHNLTQch lr3ijbH3Yý StUHNLTQtrí, bk2eqình StUHNLTQtĩnh. StUHNLTQChuyện hôStUHNLTQm qr3ijbH3Yua lk2eqà thk2eqế nào?k2eq TônStUHNLTQ Bìk2eqnh k2eqcó quak2eqn hr3ijbH3Yệ gìk2eq StUHNLTQvới cậu? Cậur3ijbH3Y khôngStUHNLTQ chk2eqi mộStUHNLTQt k2eqđồng nàr3ijbH3Yo chStUHNLTQo thuk2eqốc ngoàir3ijbH3Y bảor3ijbH3Y hiểk2eqm, trStUHNLTQong khr3ijbH3Yi ck2eqó nhr3ijbH3Yững loạir3ijbH3Y r3ijbH3Ybắt buộc phảk2eqi dùnk2eqg, k2eqbắt buộck2eq cr3ijbH3Yậu hiểuk2eq khk2eqông hảStUHNLTQ? Ck2eqậu tk2eqiết k2eqkiệm tik2eqền chk2eqo bệr3ijbH3Ynh nr3ijbH3Yhân hay k2eqlà lk2eqấy mạngStUHNLTQ ngưr3ijbH3Yời ta?”

Cuối cùngk2eq Nk2eqhiếp Vũr3ijbH3Y Thịnh khẽStUHNLTQ đáp:StUHNLTQ k2eq“Cháu vàStUHNLTQ đứaStUHNLTQ r3ijbH3Ytrẻ đó…r3ijbH3Y StUHNLTQkhông StUHNLTQcó quaStUHNLTQn hệr3ijbH3Y gr3ijbH3Yì r3ijbH3Yđặc bStUHNLTQiệt… ck2eqhỉ làStUHNLTQ điềur3ijbH3Y kStUHNLTQiện gia đk2eqình hStUHNLTQọ khôngStUHNLTQ tốt…”

“Không cók2eq quak2eqn hệk2eq gìk2eq k2eqđặc biệt r3ijbH3Ymà cStUHNLTQậu gọir3ijbH3Y đir3ijbH3Yện cStUHNLTQả vStUHNLTQào phr3ijbH3Yòng mổ?k2eq” Chr3ijbH3Yủ nhiệmr3ijbH3Y Phươngr3ijbH3Y khk2eqông kStUHNLTQìm nổr3ijbH3Yi r3ijbH3Ygầm lên. StUHNLTQ “Tôi k2eqcòn tưởStUHNLTQng tk2eqrời sậr3ijbH3Yp, cậuk2eq gọir3ijbH3Y tôStUHNLTQi StUHNLTQđến cứuStUHNLTQ chứ!”

“Cháu quêk2eqn mấtStUHNLTQ ChStUHNLTQủ nhiệStUHNLTQm đang mổ…”

“Quên?” Giọr3ijbH3Yng Chủk2eq nhiệm Phưk2eqơng lạStUHNLTQi cak2eqo lênStUHNLTQ mk2eqột bậc,StUHNLTQ r3ijbH3Y“Cậu cStUHNLTQòn bảr3ijbH3Yo mStUHNLTQình kk2eqhông k2eqlơ r3ijbH3Yđãng đi!r3ijbH3Y Cậur3ijbH3Y đar3ijbH3Yng mổStUHNLTQ cũng quêk2eqn luônr3ijbH3Y saoStUHNLTQ? k2eqTôi cStUHNLTQho cậk2equ hStUHNLTQay, ck2eqậu r3ijbH3Ycứ cảr3ijbH3Y ngk2eqày nghĩr3ijbH3Y ngk2eqợi StUHNLTQlung tStUHNLTQung StUHNLTQthế nStUHNLTQày nữa, rồStUHNLTQi sk2eqẽ k2eqcó ngàyr3ijbH3Y đểr3ijbH3Y quStUHNLTQên k2eqdao mổk2eq StUHNLTQtrong ngựcStUHNLTQ bệnhStUHNLTQ nhân!k2eq Đừr3ijbH3Yng tưởngr3ijbH3Y quStUHNLTQên mình StUHNLTQđang lk2eqàm gìr3ijbH3Y làk2eq chuyệnr3ijbH3Y nr3ijbH3Yhỏ, nhr3ijbH3Yư tr3ijbH3Yhế lr3ijbH3Yà cậuStUHNLTQ khr3ijbH3Yông cr3ijbH3Yó k2eqy đức!”

Một bácStUHNLTQ r3ijbH3Ysĩ đak2eqng họk2eqc bồi dưỡngStUHNLTQ đr3ijbH3Yẩy StUHNLTQthiết bịStUHNLTQ đir3ijbH3Y tớik2eq, StUHNLTQđang k2eqgõ ck2eqửa tk2eqhì nk2eqghe thấStUHNLTQy k2eqcâu nór3ijbH3Yi cuốiStUHNLTQ cr3ijbH3Yùng, vộr3ijbH3Yi giật mìnhr3ijbH3Y rụtk2eq tar3ijbH3Yy vr3ijbH3Yề, nStUHNLTQhìn sr3ijbH3Yang k2eqmấy vr3ijbH3Yị tir3ijbH3Yến StUHNLTQsĩ đangStUHNLTQ viếtr3ijbH3Y bệnhr3ijbH3Y ák2eqn StUHNLTQbên cạnk2eqh, thấyStUHNLTQ họ làr3ijbH3Ym độnk2eqg táck2eq rr3ijbH3Yạch nStUHNLTQgang k2eqcổ, anr3ijbH3Yh k2eqta giậStUHNLTQt r3ijbH3Ythót, liềk2eqn StUHNLTQrón réStUHNLTQn đẩStUHNLTQy thStUHNLTQiết bk2eqị đk2eqi mất.

Cuối cùng,r3ijbH3Y kStUHNLTQhi k2eqđến giờ StUHNLTQ họp, ChStUHNLTQủ nhiệmk2eq Phươngr3ijbH3Y mớik2eq r3ijbH3Yhầm hầmr3ijbH3Y rờiStUHNLTQ khỏiStUHNLTQ vk2eqăn phk2eqòng, trướck2eq kk2eqhi rStUHNLTQa cửar3ijbH3Y còn buôngStUHNLTQ lạir3ijbH3Y mk2eqột cStUHNLTQâu: “CStUHNLTQậu r3ijbH3Yhãy tựk2eq kiểmr3ijbH3Y điểmr3ijbH3Y lạir3ijbH3Y đi!”

Nhiếp VStUHNLTQũ Tr3ijbH3Yhịnh k2eqcúi đầr3ijbH3Yu đi raStUHNLTQ. Tk2eqiến sStUHNLTQĩ Đồnk2eqg, ngườik2eq nhiềuStUHNLTQ tuổik2eq nhấk2eqt trr3ijbH3Yong r3ijbH3Ysỗ nhữngk2eq r3ijbH3Yngười StUHNLTQđược ChủStUHNLTQ nhStUHNLTQiệm Phương dẫnStUHNLTQ dk2eqắt, r3ijbH3Ybình thườngr3ijbH3Y rr3ijbH3Yất StUHNLTQbiết quaStUHNLTQn r3ijbH3Ytâm chăr3ijbH3Ym sóck2eq nk2eqgười khác,StUHNLTQ StUHNLTQvì Nhik2eqếp k2eqVũ Thịnh ítk2eq tuổi,StUHNLTQ lạk2eqi đượcr3ijbH3Y StUHNLTQChủ StUHNLTQnhiệm Phk2eqương đặStUHNLTQc bStUHNLTQiệt ưuStUHNLTQ StUHNLTQái, nênStUHNLTQ ak2eqnh StUHNLTQhọ ĐồngStUHNLTQ nàr3ijbH3Yy vẫn luônr3ijbH3Y cor3ijbH3Yi Nhr3ijbH3Yiếp Vũr3ijbH3Y Thịk2eqnh làk2eq sStUHNLTQư k2eqđệ đStUHNLTQồng môn,StUHNLTQ k2eqmà qk2equên mấtStUHNLTQ rằngr3ijbH3Y ar3ijbH3Ynh StUHNLTQđã cók2eq hStUHNLTQai hr3ijbH3Yọc vị, hơk2eqn r3ijbH3Ynữa cũk2eqng khôk2eqng phảk2eqi họcr3ijbH3Y StUHNLTQtrò cr3ijbH3Yủa Chủk2eq nhiệmr3ijbH3Y PhStUHNLTQương. Lầnr3ijbH3Y nàk2eqy, tStUHNLTQiến r3ijbH3Ysĩ Đồk2eqng lại r3ijbH3Yđến k2eqan StUHNLTQủi ank2eqh: “Cór3ijbH3Y qStUHNLTQuan târ3ijbH3Ym đếStUHNLTQn cStUHNLTQậu thìk2eq ôk2eqng k2eqấy mớir3ijbH3Y lk2eqo StUHNLTQlắng nhưr3ijbH3Y vậy,StUHNLTQ nếStUHNLTQu đStUHNLTQổi là ngườiStUHNLTQ kháStUHNLTQc, StUHNLTQông ấyr3ijbH3Y khk2eqông phíStUHNLTQ sứcStUHNLTQ k2eqthế đâu.”

“Phải rồi.”k2eq Tk2eqiến sĩStUHNLTQ Tiểu Mẫnr3ijbH3Y đầyk2eq gọngStUHNLTQ kínStUHNLTQh r3ijbH3Ynói, “Nk2eqhiếp sưr3ijbH3Y huynStUHNLTQh StUHNLTQđừng nk2eqản chk2eqí, ‘lãor3ijbH3Y yêu’k2eq qk2equý aStUHNLTQnh nr3ijbH3Yhất đấy. Ôngk2eq k2eqấy làStUHNLTQ PhonStUHNLTQg ThaStUHNLTQnh DươngStUHNLTQ, ar3ijbH3Ynh lr3ijbH3Yà Lệnhk2eq HồStUHNLTQ Xung[2r3ijbH3Y], ôngr3ijbH3Y ấStUHNLTQy chk2eqỉ hậk2eqn StUHNLTQrèn sắt khr3ijbH3Yông r3ijbH3Ythành thk2eqép đấyStUHNLTQ thôi!”StUHNLTQ Lr3ijbH3Yão yêuStUHNLTQ r3ijbH3Ylà biệtk2eq hiệuk2eq r3ijbH3Ycủa Cr3ijbH3Yhủ nhiệmk2eq Pr3ijbH3Yhương, cũnr3ijbH3Yg chỉ cóStUHNLTQ mấyk2eq đệr3ijbH3Y tửStUHNLTQ nr3ijbH3Yày dák2eqm StUHNLTQcông khaStUHNLTQi đặtk2eq biệtk2eq hiStUHNLTQệu ck2eqho ôStUHNLTQng nhr3ijbH3Yư vậy.StUHNLTQ Chủr3ijbH3Y nhik2eqệm PhStUHNLTQương luôn k2eqcho rằr3ijbH3Yng k2eqkỹ thuStUHNLTQật tStUHNLTQốt tStUHNLTQhì r3ijbH3Yông cór3ijbH3Y thr3ijbH3Yể ck2eqưng họck2eq tr3ijbH3Yrò cr3ijbH3Yủa ôngk2eq nk2eqhư ôngr3ijbH3Y trời con.

[2] NhâStUHNLTQn k2eqvật r3ijbH3Ytrong tir3ijbH3Yểu thuyết võr3ijbH3Y hiệk2eqp r3ijbH3YThần đir3ijbH3Yêu hiệpk2eq lr3ijbH3Yữ củak2eq nhàk2eq r3ijbH3Yvăn Kr3ijbH3Yim Dunr3ijbH3Yg, vốnStUHNLTQ làk2eq k2eqmột lãr3ijbH3Yng tStUHNLTQử k2eqmê rưStUHNLTQợu, giỏi kir3ijbH3Yếm thuậStUHNLTQt, từk2eqng đượcStUHNLTQ Phr3ijbH3Yong Thanr3ijbH3Yh Dr3ijbH3Yương truyềnk2eq k2eqthụ k2eqkiếm phápStUHNLTQ, vềStUHNLTQ sar3ijbH3Yu yêu k2eqNhậm Dr3ijbH3Yoanh Doank2eqh, TStUHNLTQhánh r3ijbH3Ycô k2eqcủa Mr3ijbH3Ya giáo.

“Tiểu Mẫr3ijbH3Yn, r3ijbH3Ycậu StUHNLTQso sánh r3ijbH3Y như thếr3ijbH3Y khr3ijbH3Yông đúngr3ijbH3Y rồir3ijbH3Y. NếuStUHNLTQ lStUHNLTQão yêStUHNLTQu làk2eq Pk2eqhong Thr3ijbH3Yanh DươngStUHNLTQ, thìStUHNLTQ LệnhStUHNLTQ HồStUHNLTQ StUHNLTQXung nên k2eq là Đồngk2eq đạk2eqi StUHNLTQsư huStUHNLTQynh k2eqchứ! k2eqCậu xek2eqm anr3ijbH3Yh ĐồngStUHNLTQ điềmr3ijbH3Y đk2eqạm lễStUHNLTQ độ,r3ijbH3Y k2eqrất giốngr3ijbH3Y Lệnhk2eq Hồ StUHNLTQXung. Còk2eqn NStUHNLTQhiếp Vũr3ijbH3Y Tk2eqhịnh StUHNLTQhấp dẫnk2eq phk2eqụ nữStUHNLTQ tStUHNLTQhế StUHNLTQnày, nk2eqói thếr3ijbH3Y nàr3ijbH3Yo cũngr3ijbH3Y StUHNLTQlà Dương Quá[3]k2eq, StUHNLTQkhông pk2eqhải Lệr3ijbH3Ynh Hồr3ijbH3Y Xung!”

[3] Nhâr3ijbH3Yn vStUHNLTQật tStUHNLTQrong tiểu thur3ijbH3Yyết vr3ijbH3Yõ hiệpk2eq Thr3ijbH3Yần đStUHNLTQiêu hiệpStUHNLTQ lữStUHNLTQ củr3ijbH3Ya r3ijbH3Ynhà văr3ijbH3Yn k2eqKim Dungk2eq, nổr3ijbH3Yi tik2eqếng đẹpr3ijbH3Y r3ijbH3Ytrai, chung tình.

“Chẳng r3ijbH3Ylẽ Lk2eqệnh Hk2eqồ Xungr3ijbH3Y không hấpStUHNLTQ dẫnr3ijbH3Y pStUHNLTQhụ r3ijbH3Ynữ ưk2eq? Sak2eqo Nhậmk2eq DoaStUHNLTQnh Dk2eqoanh lạiStUHNLTQ sốnStUHNLTQg chếtk2eq thk2eqeo anStUHNLTQh tStUHNLTQa chứ?r3ijbH3Y Hơn r3ijbH3Y nữa k2eqsao Nhiếr3ijbH3Yp StUHNLTQVũ k2eqThịnh lạik2eq cr3ijbH3Yó k2eqthể lStUHNLTQà StUHNLTQDương k2eqQuá được?r3ijbH3Y Nếur3ijbH3Y cậur3ijbH3Y tr3ijbH3Ya làStUHNLTQ DươngStUHNLTQ Quá, khôngr3ijbH3Y phk2eqải chúr3ijbH3Yng tr3ijbH3Ya thr3ijbH3Yành r3ijbH3Ymôn hk2eqạ củr3ijbH3Ya phár3ijbH3Yi Tr3ijbH3Yoàn CStUHNLTQhân k2eqsao? TôStUHNLTQi khr3ijbH3Yông mStUHNLTQuốn cùnStUHNLTQg một giuộStUHNLTQc StUHNLTQvới bọnk2eq đạoStUHNLTQ thStUHNLTQối đó…”

“Sao Dươngk2eq Quár3ijbH3Y lr3ijbH3Yại là mônk2eq StUHNLTQhạ ToànStUHNLTQ r3ijbH3YChân? Dưr3ijbH3Yơng Qr3ijbH3Yuá làStUHNLTQ ngườr3ijbH3Yi cr3ijbH3Yủa pháStUHNLTQi Cổr3ijbH3Y MộStUHNLTQ mớir3ijbH3Y đúng.r3ijbH3Y NhưnStUHNLTQg Cổr3ijbH3Y StUHNLTQM cũng khônk2eqg tk2eqốt làr3ijbH3Ynh gìk2eq… StUHNLTQtoàn nhữngr3ijbH3Y phStUHNLTQụ StUHNLTQnữ tâk2eqm lýStUHNLTQ biếnr3ijbH3Y thái…”

Mấy ngr3ijbH3Yười mồmStUHNLTQ nămk2eq miệng mườk2eqi bànr3ijbH3Y táStUHNLTQn cưStUHNLTQời đùa.k2eq Tiếnk2eq sĩk2eq r3ijbH3Yy k2eqhọc lâr3ijbH3Ym sàStUHNLTQng khổr3ijbH3Y, tiếk2eqn sĩr3ijbH3Y k2eqy hr3ijbH3Yọc lâStUHNLTQm StUHNLTQsàng dướir3ijbH3Y trướng StUHNLTQChủ nhStUHNLTQiệm PhươngStUHNLTQ cònStUHNLTQ khk2eqổ StUHNLTQhơn. Nhr3ijbH3Yững thk2eqầy hướngk2eq dẫnk2eq khk2eqác cók2eq lẽStUHNLTQ cònr3ijbH3Y cStUHNLTQó tr3ijbH3Yhể mắt r3ijbH3Ynhắm mắk2eqt mở,StUHNLTQ tStUHNLTQặng StUHNLTQquà, lr3ijbH3Yôi kéok2eq qk2equan hệStUHNLTQ lStUHNLTQà đStUHNLTQược. Nhưngr3ijbH3Y vớk2eqi Ck2eqhủ nhiệmr3ijbH3Y Phươnk2eqg thì khônk2eqg đủr3ijbH3Y gStUHNLTQiỏi đừngr3ijbH3Y hk2eqòng tốtStUHNLTQ nghiệStUHNLTQp. BàiStUHNLTQ tậr3ijbH3Yp căr3ijbH3Yng thẳng,r3ijbH3Y StUHNLTQca r3ijbH3Ymổ k2eqlại nhiều,r3ijbH3Y vì thếr3ijbH3Y cr3ijbH3Yác tiếnk2eq sĩr3ijbH3Y StUHNLTQđều phk2eqải StUHNLTQtự StUHNLTQtìm nir3ijbH3Yềm vk2equi tStUHNLTQrong nr3ijbH3Yỗi khổr3ijbH3Y. k2eqBình thưk2eqờng cStUHNLTQhỉ cầk2eqn nghe họr3ijbH3Y nr3ijbH3Yói r3ijbH3Ylinh tir3ijbH3Ynh mk2eqột lúcr3ijbH3Y, NhiếpStUHNLTQ r3ijbH3YVũ r3ijbH3YThịnh sẽr3ijbH3Y r3ijbH3Ythấy nhẹStUHNLTQ StUHNLTQnhõm r3ijbH3Yhẳn đr3ijbH3Yi, StUHNLTQnhưng r3ijbH3Yhôm nay aStUHNLTQnh thậtr3ijbH3Y sựStUHNLTQ rStUHNLTQất buồn.StUHNLTQ Ck2eqhủ nhir3ijbH3Yệm PhStUHNLTQương nóiStUHNLTQ rấtr3ijbH3Y đúk2eqng, gầnr3ijbH3Y StUHNLTQđây anStUHNLTQh suk2eqốt ngàStUHNLTQy r3ijbH3Yngẩn ngơ sr3ijbH3Yuy nghĩk2eq nhữngr3ijbH3Y gìStUHNLTQ khr3ijbH3Yông biếtk2eq nữa,r3ijbH3Y r3ijbH3Yphạm r3ijbH3Ylỗi k2eqliên tục,StUHNLTQ cứk2eq tStUHNLTQhế nàyk2eq thk2eqật sựk2eq có r3ijbH3Y nguy cơStUHNLTQ r3ijbH3Ygây đạir3ijbH3Y r3ijbH3Yhoạ ck2eqhứ chẳngr3ijbH3Y chơi.

Thấy k2eqanh thấtStUHNLTQ thầnk2eq, Tiểu r3ijbH3Y Mẫn thôk2eqng cảmStUHNLTQ nóiStUHNLTQ: StUHNLTQ“Nhiếp r3ijbH3Ysư huynk2eqh, ank2eqh br3ijbH3Yị lr3ijbH3Yão yêr3ijbH3Yu mr3ijbH3Yắng đênStUHNLTQ ngk2eqớ ngẩStUHNLTQn thk2eqật rồi…”

“Tiểu Nhik2eqếp đanStUHNLTQg phiềr3ijbH3Yn lòng r3ijbH3Yvì chuyệStUHNLTQn gir3ijbH3Ya đình.”r3ijbH3Y r3ijbH3YAnh r3ijbH3YĐồng ngắtk2eq StUHNLTQlời Tik2eqểu Mk2eqẫn, còk2eqn nháStUHNLTQy mắtStUHNLTQ r3ijbH3Ymột cr3ijbH3Yái, “Cậu cũngr3ijbH3Y đừngr3ijbH3Y lr3ijbH3Yo lắng,k2eq StUHNLTQhai StUHNLTQchủ nhiệk2eqm k2eqkhoa Gar3ijbH3Yn vStUHNLTQà StUHNLTQkhoa k2eqU bưk2eqớu r3ijbH3Yhôm r3ijbH3Yđó cùnk2eqg đếnr3ijbH3Y tìk2eqm lão StUHNLTQyêu, tStUHNLTQôi nr3ijbH3Yghe thấk2eqy. Bệr3ijbH3Ynh tìr3ijbH3Ynh củaStUHNLTQ báStUHNLTQc tr3ijbH3Yrai k2eqthật StUHNLTQra r3ijbH3Yrất khk2eqả r3ijbH3Yquan, kr3ijbH3Yiên trìr3ijbH3Y điều trịk2eq, mấyk2eq StUHNLTQnăm khônr3ijbH3Yg thànr3ijbH3Yh vấnk2eq đềr3ijbH3Y đâu.”

“Cảm ơnk2eq ak2eqnh.” Cuốr3ijbH3Yi cùng Nhiếpk2eq Vũr3ijbH3Y ThịStUHNLTQnh k2eqcười mr3ijbH3Yéo StUHNLTQxẹo, k2eq“Cảm ơnStUHNLTQ mọik2eq người,k2eq k2eqgần đâr3ijbH3Yy qur3ijbH3Yả thựk2eqc StUHNLTQtôi StUHNLTQlú lẫn quá!”

“Có aStUHNLTQi gặpr3ijbH3Y k2eqchuyện nr3ijbH3Yày mà kr3ijbH3Yhông lr3ijbH3Yo r3ijbH3Ylắng chứ.”AnhStUHNLTQ Đk2eqồng vỗStUHNLTQ vr3ijbH3Yai anhStUHNLTQ, “Tôir3ijbH3Y đổiStUHNLTQ cStUHNLTQho cr3ijbH3Yậu k2eqca trựcStUHNLTQ đêmStUHNLTQ ngày maStUHNLTQi, cậr3ijbH3Yu làr3ijbH3Ym StUHNLTQca sánStUHNLTQg chr3ijbH3Yo tôr3ijbH3Yi, r3ijbH3Ygần đâyk2eq cậuk2eq mệtr3ijbH3Y quáStUHNLTQ rồi,k2eq k2eqcần StUHNLTQphải nghỉk2eq ngơi.”

“Cảm r3ijbH3Yơn anh.”

“Cảm ơk2eqn r3ijbH3Ygì k2eqchứ? CStUHNLTQa mổ StUHNLTQtuần trướcr3ijbH3Y sur3ijbH3Yýt nr3ijbH3Yữa tStUHNLTQôi cắtStUHNLTQ nhk2eqầm mạchr3ijbH3Y máu,StUHNLTQ mk2eqay màk2eq cStUHNLTQậu nhaStUHNLTQnh tak2eqy ngănStUHNLTQ lại,r3ijbH3Y nếu r3ijbH3Ykhông lãoStUHNLTQ StUHNLTQyêu sẽStUHNLTQ phr3ijbH3Yanh tStUHNLTQhây tStUHNLTQôi mấtStUHNLTQ. ĐạStUHNLTQi StUHNLTQân StUHNLTQđại đứck2eq đr3ijbH3Yó tr3ijbH3Yôi chỉStUHNLTQ đổiStUHNLTQ ck2eqho r3ijbH3Ycậu một car3ijbH3Y sáng,r3ijbH3Y StUHNLTQthế lr3ijbH3Yà quStUHNLTQá hờik2eq rồi.”

Hôm nk2eqay Nr3ijbH3Yhiếp Vũk2eq Thr3ijbH3Yịnh vẫn r3ijbH3Ycòn ck2eqa mổ,k2eq anr3ijbH3Yh ăStUHNLTQn trưar3ijbH3Y mộtk2eq mìnhk2eq r3ijbH3Yở nk2eqhà ănStUHNLTQ, lạiStUHNLTQ gặpk2eq Vươk2eqng Vũr3ijbH3Y StUHNLTQLinh đk2eqến mua cơm.k2eq Đâyk2eq StUHNLTQlà nhàStUHNLTQ ăk2eqn br3ijbH3Yệnh việnr3ijbH3Y, k2eqmua r3ijbH3Yở đâyk2eq phảk2eqi quẹtStUHNLTQ thr3ijbH3Yẻ nộir3ijbH3Y bộk2eq, xr3ijbH3Yem rStUHNLTQa cStUHNLTQô đr3ijbH3Yã đến k2eqnhầm. r3ijbH3YVương Vr3ijbH3Yũ Linr3ijbH3Yh xếk2eqp r3ijbH3Yhàng cảk2eq nr3ijbH3Yửa ngàyk2eq trờik2eq mr3ijbH3Yới biếk2eqt r3ijbH3Ymình r3ijbH3Ynhầm, đar3ijbH3Yng địnhk2eq đi k2eq thì Nhik2eqếp Vr3ijbH3Yũ ThịStUHNLTQnh đứr3ijbH3Yng dậyStUHNLTQ mk2equa giStUHNLTQúp côr3ijbH3Y haStUHNLTQi suất.

“Một r3ijbH3Ysuất trứngStUHNLTQ k2eqsốt cà chr3ijbH3Yua.” AStUHNLTQnh nók2eqi StUHNLTQvới ngườir3ijbH3Y bStUHNLTQên trk2eqong cửaStUHNLTQ sổStUHNLTQ r3ijbH3Yrồi qk2equay r3ijbH3Ysang hỏiStUHNLTQ k2eqVương StUHNLTQVũ Link2eqh, “Cô ănStUHNLTQ gì?”

“Thịt xàoStUHNLTQ rak2equ cần.”

“Một suk2eqất thk2eqịt xàok2eq rau cr3ijbH3Yần nữa.”

Vương r3ijbH3YVũ LinStUHNLTQh StUHNLTQcho suất cơmStUHNLTQ trứngk2eq xk2eqốt cr3ijbH3Yà chuStUHNLTQa r3ijbH3Yvào mStUHNLTQột hộpStUHNLTQ StUHNLTQcơm mới,r3ijbH3Y k2eqcòn suk2eqất kr3ijbH3Yia cr3ijbH3Yô ăr3ijbH3Yn tạir3ijbH3Y nhr3ijbH3Yà ăk2eqn lk2equôn. Thấy bk2eqên cr3ijbH3Yạnh Nhir3ijbH3Yếp Vũr3ijbH3Y Thịnhk2eq cók2eq ck2eqhỗ trốnk2eqg, cStUHNLTQô lk2eqiền ngk2eqồi xuốStUHNLTQng, khStUHNLTQiến ck2eqác r3ijbH3Yy bác sr3ijbH3Yĩ quk2eqanh StUHNLTQđó k2eqra sứStUHNLTQc xìStUHNLTQ xàoStUHNLTQ r3ijbH3Ybàn tánk2eq. Rấtk2eq nhiềuStUHNLTQ ngườiStUHNLTQ tStUHNLTQhích nr3ijbH3Yhìn NhiếpStUHNLTQ k2eqVũ Thịnk2eqh ăn cơk2eqm, nhưngStUHNLTQ rấtr3ijbH3Y r3ijbH3Yít StUHNLTQy tk2eqá dámStUHNLTQ ngồr3ijbH3Yi đStUHNLTQối diệnStUHNLTQ vớk2eqi k2eqanh. AStUHNLTQnh k2eqquá lạnhk2eq lùnr3ijbH3Yg, lúr3ijbH3Yc nào StUHNLTQcũng giữk2eq thár3ijbH3Yi StUHNLTQđộ k2eqxa cáck2eqh, vẻk2eq mStUHNLTQặt nhấtk2eq StUHNLTQmực lãr3ijbH3Ynh đr3ijbH3Yạm ngStUHNLTQhiêm tk2eqúc, dườnk2eqg nStUHNLTQhư r3ijbH3Ytay anh khôngk2eq cầmStUHNLTQ r3ijbH3Yđầu k2eqđũa mr3ijbH3Yà cầr3ijbH3Ym dar3ijbH3Yo mổk2eq, trướStUHNLTQc mk2eqặt ak2eqnh cũngk2eq khônr3ijbH3Yg phảiStUHNLTQ cơk2eqm mk2eqà làr3ijbH3Y bệnh nhânk2eq trênk2eq bStUHNLTQàn mStUHNLTQổ vậy.StUHNLTQ VStUHNLTQì thếk2eq r3ijbH3Ydù cák2eqc k2eqy ták2eq hr3ijbH3Yết k2eqsức hr3ijbH3Yâm mộStUHNLTQ r3ijbH3Yanh nhưnk2eqg rStUHNLTQất k2eqít khik2eq dám tớik2eq nk2eqgồi cùnr3ijbH3Yg r3ijbH3Ybàn. VưStUHNLTQơng StUHNLTQVũ r3ijbH3YLinh khôStUHNLTQng tk2eqhấy vậy,k2eq côk2eq tk2eqhấy Nhiếpr3ijbH3Y Vũk2eq TStUHNLTQhịnh quẹt thẻStUHNLTQ k2eqmua cơmk2eq gStUHNLTQiúp mk2eqình, r3ijbH3Yrõ ràngr3ijbH3Y làr3ijbH3Y ngườiStUHNLTQ tr3ijbH3Yốt, StUHNLTQbèn lấr3ijbH3Yy rStUHNLTQa chútk2eq tiềnStUHNLTQ k2eqđưa StUHNLTQcho anh, “CStUHNLTQảm k2eqơn r3ijbH3Yanh, bár3ijbH3Yc sĩr3ijbH3Y Nhiếp!”

“Không cầnr3ijbH3Y kháchr3ijbH3Y sáo.”

Vương VũStUHNLTQ k2eqLinh tr3ijbH3Yhấy aStUHNLTQnh không nhậStUHNLTQn tiền,r3ijbH3Y k2eqđành đStUHNLTQặt k2eqtrên bStUHNLTQàn. Côr3ijbH3Y ngr3ijbH3Yhĩ, báStUHNLTQc sĩr3ijbH3Y thậtk2eq r3ijbH3Ycẩn StUHNLTQthận, tiStUHNLTQền bẩr3ijbH3Yn lắStUHNLTQm mà, đươnStUHNLTQg nhiêk2eqn ank2eqh StUHNLTQkhông muốnr3ijbH3Y r3ijbH3Ydùng tar3ijbH3Yy r3ijbH3Ycầm tiềnStUHNLTQ k2eqkhi đangStUHNLTQ ăk2eqn. Ck2eqô k2eqvừa ăr3ijbH3Yn StUHNLTQvừa hỏi Nk2eqhiếp Vũr3ijbH3Y Thịnhk2eq: “Sr3ijbH3Yao r3ijbH3Yanh StUHNLTQbiết StUHNLTQtôi muốnk2eq k2eqmua cơStUHNLTQm StUHNLTQtrứng r3ijbH3Yxốt càStUHNLTQ chua?”

“Hôm StUHNLTQqua tôr3ijbH3Yi tStUHNLTQhấy StUHNLTQcô mua cơm.”

“À đúnk2eqg rồi!”k2eq VStUHNLTQương Vũ StUHNLTQLinh cr3ijbH3Yhợt hiểu.

Nhiếp VStUHNLTQũ Thịk2eqnh cúiStUHNLTQ đầu ăn,k2eq k2eqlòng thStUHNLTQầm rk2eqủa ck2eqhính r3ijbH3Ymình. StUHNLTQSáng nk2eqay bịr3ijbH3Y ChủStUHNLTQ nhiệmStUHNLTQ PhưStUHNLTQơng mắngk2eq r3ijbH3Yté tátk2eq, ar3ijbH3Ynh đã quyếtk2eq tr3ijbH3Yâm kiểmk2eq StUHNLTQđiểm bảnStUHNLTQ thâk2eqn, vStUHNLTQậy mStUHNLTQà vừar3ijbH3Y nhr3ijbH3Yìn thấyk2eq Vươr3ijbH3Yng Vũr3ijbH3Y Linr3ijbH3Yh đứngr3ijbH3Y đó,r3ijbH3Y r3ijbH3Yanh lại lậpStUHNLTQ StUHNLTQtức k2eqtới quk2eqẹt thẻk2eq giúp.r3ijbH3Y Mìnhk2eq mấtr3ijbH3Y r3ijbH3Ytrí rk2eqồi! StUHNLTQGiờ aStUHNLTQnh khôk2eqng chr3ijbH3Yỉ thấk2eqy Đàmr3ijbH3Y Tĩnhk2eq là lk2eqú lẫnStUHNLTQ mr3ijbH3Yà gặpr3ijbH3Y ngườik2eq r3ijbH3Ycó r3ijbH3Yliên r3ijbH3Yquan StUHNLTQđến cr3ijbH3Yô k2eqanh ck2eqũng lk2eqú lẫnStUHNLTQ, cr3ijbH3Yứ tStUHNLTQhế nStUHNLTQày StUHNLTQsao đượck2eq chứ?

Vương Vr3ijbH3Yũ Lk2eqinh r3ijbH3Ythu hếStUHNLTQt cam đảmr3ijbH3Y hStUHNLTQỏi anhr3ijbH3Y: “StUHNLTQBác k2eqsĩ r3ijbH3YNhiếp, tôir3ijbH3Y StUHNLTQlà bạn…r3ijbH3Y cr3ijbH3Yủa mẹk2eq TStUHNLTQôn Bìk2eqnh, r3ijbH3Ybệnh nhStUHNLTQân nằmr3ijbH3Y giường sStUHNLTQố 3r3ijbH3Y9 ấyk2eq. Bệnr3ijbH3Yh tìr3ijbH3Ynh r3ijbH3Ycủa StUHNLTQTôn Bình…k2eq rốtStUHNLTQ cuStUHNLTQộc k2eqthế nào…”

“Phải mr3ijbH3Yổ cànr3ijbH3Yg sớmStUHNLTQ càng tốt.”

“Thế ck2eqhi phStUHNLTQí mổStUHNLTQ mấtStUHNLTQ bao nhiêu?”

“Gần StUHNLTQchục vạn.”r3ijbH3Y Nhiếp Vũk2eq Tk2eqhịnh StUHNLTQtỉ mẩnk2eq StUHNLTQnhặt StUHNLTQcọng hànhr3ijbH3Y tror3ijbH3Yng bátk2eq canr3ijbH3Yh rStUHNLTQa, nóiStUHNLTQ, “Tìr3ijbH3Ynh r3ijbH3Yhình bệnhk2eq r3ijbH3Ynhân hiện giờStUHNLTQ khôk2eqng ổStUHNLTQn định,r3ijbH3Y rr3ijbH3Yủi rStUHNLTQo r3ijbH3Ycao, chưk2eqa r3ijbH3Ybiết chr3ijbH3Yừng saStUHNLTQu kr3ijbH3Yhi mổk2eq cònStUHNLTQ phảStUHNLTQi vàor3ijbH3Y Ir3ijbH3YCU, chk2eqi phí khk2eqá cao.”

Vương k2eqVũ Lik2eqnh r3ijbH3Ynói: “Hômk2eq nay tôr3ijbH3Yi xk2eqem r3ijbH3Ytin r3ijbH3Ytức, nghk2eqe nk2eqói k2eqđứa trẻk2eq bStUHNLTQị đr3ijbH3Yưa k2eqđến viStUHNLTQện hômk2eq StUHNLTQqua đãr3ijbH3Y StUHNLTQđược r3ijbH3Ymột StUHNLTQvị tiên StUHNLTQsinh họk2eq NhiếpStUHNLTQ ủngk2eq r3ijbH3Yhộ mườir3ijbH3Y vạn,StUHNLTQ ôngk2eq r3ijbH3Yấy k2eqcòn nStUHNLTQói k2eqsẽ chịuStUHNLTQ chStUHNLTQi phStUHNLTQí r3ijbH3Ysau k2eqđó nữa… CStUHNLTQác StUHNLTQy ták2eq nóik2eq đr3ijbH3Yó làStUHNLTQ bốk2eq anr3ijbH3Yh, ChủStUHNLTQ tịchk2eq Hộik2eq k2eqđồng quảnr3ijbH3Y trịk2eq tStUHNLTQập đoànk2eq k2eqĐông Viễn.StUHNLTQ Gik2eqa cảnh củak2eq Tk2eqôn Bk2eqình tôik2eq biếk2eqt, họr3ijbH3Y khônk2eqg tk2eqhể lấyStUHNLTQ đk2eqâu r3ijbH3Yra cảk2eq chk2eqục vạnStUHNLTQ StUHNLTQđể k2eqlàm pr3ijbH3Yhẫu thuật…”

Nhiếp Vũr3ijbH3Y Thr3ijbH3Yịnh buông k2eq đũa, dr3ijbH3Yửng dStUHNLTQưng nr3ijbH3Yói: “CôStUHNLTQ muốnStUHNLTQ nóik2eq gì?”

“Bác sĩr3ijbH3Y NhiếStUHNLTQp, aStUHNLTQnh là nk2eqgười tốtr3ijbH3Y, ck2eqó thểr3ijbH3Y nStUHNLTQói vớik2eq vStUHNLTQiện tr3ijbH3Yrưởng, tr3ijbH3Yìm gStUHNLTQiúp ck2eqho TStUHNLTQôn BìnStUHNLTQh ngườiStUHNLTQ r3ijbH3Ynào đór3ijbH3Y ủStUHNLTQng hộ tiền,k2eq cứuk2eq nStUHNLTQó… hStUHNLTQoặc r3ijbH3Yanh nStUHNLTQói vớir3ijbH3Y ônStUHNLTQg Nhiếp…”

“Bệnh việnStUHNLTQ k2eqkhông phk2eqải tổ chứcr3ijbH3Y StUHNLTQtừ thiện,r3ijbH3Y cũnStUHNLTQg khôr3ijbH3Yng phảir3ijbH3Y aStUHNLTQi cũnk2eqg đưk2eqợc r3ijbH3Yquyên k2eqgóp tr3ijbH3Yiền. k2eqKhoa TiStUHNLTQm cóStUHNLTQ hơnk2eq hai k2eqtrăm bệnhr3ijbH3Y nhr3ijbH3Yân, khStUHNLTQoa r3ijbH3YNhi còk2eqn cór3ijbH3Y mưStUHNLTQời r3ijbH3Ymấy đứaStUHNLTQ trk2eqẻ bịr3ijbH3Y bệnhr3ijbH3Y tik2eqm, ngoàir3ijbH3Y mộr3ijbH3Yt tổr3ijbH3Y chức từk2eq r3ijbH3Ythiện StUHNLTQhỗ k2eqtrợ phẫuk2eq StUHNLTQthuật StUHNLTQtim chk2eqo trStUHNLTQẻ nônStUHNLTQg thôk2eqn rar3ijbH3Y, khk2eqông cònStUHNLTQ br3ijbH3Yất cStUHNLTQứ tr3ijbH3Yổ chức xãr3ijbH3Y hộik2eq nr3ijbH3Yào cór3ijbH3Y kếk2eq hoạcr3ijbH3Yh quyêStUHNLTQn tiềr3ijbH3Yn nStUHNLTQữa. StUHNLTQXin lỗr3ijbH3Yi côr3ijbH3Y VươnStUHNLTQg, StUHNLTQtôi khr3ijbH3Yông giStUHNLTQúp được.”

Vương StUHNLTQVũ StUHNLTQLinh nói: “NhưnStUHNLTQg đứar3ijbH3Y StUHNLTQtrẻ hômk2eq qua…”

“Đứa tr3ijbH3Yrẻ r3ijbH3Yđó đượcStUHNLTQ người tar3ijbH3Y quyêk2eqn tiềnStUHNLTQ chk2eqo r3ijbH3Ylà vk2eqì ảnr3ijbH3Yh k2eqhưởng củak2eq thờir3ijbH3Y sk2eqự, bốStUHNLTQ tôStUHNLTQi vừar3ijbH3Y har3ijbH3Yy xer3ijbH3Ym đượcr3ijbH3Y k2eqtin tức nêStUHNLTQn độngStUHNLTQ lòStUHNLTQng trắcStUHNLTQ ẩn.k2eq Cònr3ijbH3Y trườngk2eq hợpStUHNLTQ nhk2eqư TStUHNLTQôn BìnhStUHNLTQ bệnhr3ijbH3Y việr3ijbH3Yn r3ijbH3Ykhông cònr3ijbH3Y cácr3ijbH3Yh nào, tôk2eqi cũnStUHNLTQg r3ijbH3Yvậy. Tk2eqôi sStUHNLTQẽ kStUHNLTQhông StUHNLTQvì br3ijbH3Yệnh nhânr3ijbH3Y củak2eq mìr3ijbH3Ynh StUHNLTQmà yêur3ijbH3Y cầuk2eq bốk2eq qur3ijbH3Yyên tiền đâu,StUHNLTQ ônStUHNLTQg ấyStUHNLTQ làStUHNLTQ ôStUHNLTQng ấr3ijbH3Yy, tr3ijbH3Yôi StUHNLTQlà tôi.”k2eq Ngừngr3ijbH3Y mStUHNLTQột chúStUHNLTQt, anStUHNLTQh r3ijbH3Ynói, “Hr3ijbH3Yuống StUHNLTQhồ tôk2eqi đã StUHNLTQ nói chuyệnStUHNLTQ vStUHNLTQới mr3ijbH3Yẹ Tôk2eqn Bình,r3ijbH3Y cók2eq phk2eqương r3ijbH3Yán k2eqhỗ trợk2eq pk2eqhẫu thr3ijbH3Yuật cr3ijbH3Yủa cônk2eqg StUHNLTQty StUHNLTQCM, có r3ijbH3Y điều pk2eqhương ánk2eq nk2eqày yStUHNLTQêu cầuk2eq k2eqsử dStUHNLTQụng huyếStUHNLTQt quảnk2eq nhâStUHNLTQn tStUHNLTQạo củaStUHNLTQ CMk2eq, nStUHNLTQhưng r3ijbH3Ymẹ bệnh StUHNLTQnhân r3ijbH3Yvẫn chưar3ijbH3Y đồStUHNLTQng ýk2eq nênk2eq chưaStUHNLTQ thựcr3ijbH3Y hk2eqiện được.”

Vương VStUHNLTQũ k2eqLinh k2eqkhông biết tạik2eq saStUHNLTQo Đàmk2eq Tĩr3ijbH3Ynh k2eqlại khôngStUHNLTQ đStUHNLTQồng k2eqý, StUHNLTQvì thk2eqế kr3ijbH3Yhi mk2eqang k2eqcơm vềStUHNLTQ phònStUHNLTQg br3ijbH3Yệnh, StUHNLTQcô liềStUHNLTQn hỏi chuyệnStUHNLTQ nàk2eqy. Đàmr3ijbH3Y Tĩnhk2eq đápStUHNLTQ: “Rủik2eq rr3ijbH3Yo quáStUHNLTQ lớn,StUHNLTQ StUHNLTQhơn 50%.”

Lúc StUHNLTQnày Vưk2eqơng r3ijbH3YVũ LStUHNLTQinh mới hStUHNLTQiểu r3ijbH3Yra, r3ijbH3Ycũng khStUHNLTQông biếtStUHNLTQ r3ijbH3Ynên nók2eqi gStUHNLTQì, cStUHNLTQhỉ nStUHNLTQhìn Đàr3ijbH3Ym Tr3ijbH3Yĩnh dùr3ijbH3Yng đũr3ijbH3Ya k2eqkhều khềr3ijbH3Yu mấyr3ijbH3Y StUHNLTQhạt cơm r3ijbH3Ytrong StUHNLTQbát. VươnStUHNLTQg VũStUHNLTQ StUHNLTQLinh thr3ijbH3Yở dk2eqài: “Bák2eqc k2eqsĩ Nk2eqhiếp đk2eqúng r3ijbH3Ylà ngườk2eqi tốt.r3ijbH3Y Cơk2eqm này k2eqlà ak2eqnh ấyStUHNLTQ mur3ijbH3Ya cStUHNLTQho tớk2eq đấk2eqy. Cók2eq ônStUHNLTQg bốk2eq giàk2equ cStUHNLTQó tStUHNLTQhế màStUHNLTQ anr3ijbH3Yh r3ijbH3Yấy cr3ijbH3Yhẳng StUHNLTQra vẻStUHNLTQ chk2eqút nàStUHNLTQo. Nhưng hễr3ijbH3Y r3ijbH3Ycứ nhk2eqắc đếnk2eq chuyr3ijbH3Yện ChủStUHNLTQ tịStUHNLTQch NhStUHNLTQiếp qStUHNLTQuyên tiềnr3ijbH3Y lk2eqà k2eqanh ấyr3ijbH3Y đanhr3ijbH3Y mặtStUHNLTQ lại, cr3ijbH3Yó vẻk2eq k2eqkhông vr3ijbH3Yui. Ài,StUHNLTQ Đàmk2eq TStUHNLTQĩnh, Tônr3ijbH3Y BìnStUHNLTQh nhr3ijbH3Yà chúnStUHNLTQg k2eqta khôngStUHNLTQ mk2eqay mắnStUHNLTQ đượcr3ijbH3Y nStUHNLTQhư cr3ijbH3Yon nhà nk2eqgười StUHNLTQta. CoStUHNLTQn nhàk2eq ngưk2eqời StUHNLTQta StUHNLTQgặp chuk2eqyện, k2eqbố củStUHNLTQa báck2eq sĩr3ijbH3Y Nhiếpr3ijbH3Y StUHNLTQquyên tiềnStUHNLTQ mười vạn,k2eq cònk2eq k2eqnói bệnhk2eq việr3ijbH3Yn cứStUHNLTQ ck2eqố gk2eqắng chữr3ijbH3Ya trịStUHNLTQ, ôr3ijbH3Yng ấyStUHNLTQ k2eqsẽ lStUHNLTQo r3ijbH3Yhết ck2eqhi pStUHNLTQhí saStUHNLTQu k2eqnày. Chuyện nk2eqhư vStUHNLTQậy sar3ijbH3Yo chúngk2eq r3ijbH3Yta khk2eqông gặk2eqp đưr3ijbH3Yợc chứ…”

Đàm Tĩnhr3ijbH3Y r3ijbH3Ycúi đầur3ijbH3Y, ngón tayk2eq cStUHNLTQầm StUHNLTQđũa hơStUHNLTQi k2eqrun rẩy,StUHNLTQ mãir3ijbH3Y mộtk2eq lúStUHNLTQc k2eqlâu k2eqcô mớir3ijbH3Y r3ijbH3Ynghe thấyr3ijbH3Y mr3ijbH3Yình khóStUHNLTQ StUHNLTQnhọc nStUHNLTQói: “Tk2eqự tớ gStUHNLTQây raStUHNLTQ, khr3ijbH3Yông trácStUHNLTQh r3ijbH3Yai được.”

“Nói gr3ijbH3Yì tk2eqhế StUHNLTQĐàm Tĩnr3ijbH3Yh?” Vương VStUHNLTQũ Link2eqh khr3ijbH3Yông r3ijbH3Ynghe rõr3ijbH3Y, côk2eq nStUHNLTQói, StUHNLTQ“Cứ r3ijbH3Yvo vStUHNLTQe nhưk2eq muỗr3ijbH3Yi ấy.”

“Không ck2eqó r3ijbH3Ygì.” ĐàmStUHNLTQ Tĩnh gắngr3ijbH3Y lk2eqấy lạk2eqi tr3ijbH3Yinh tk2eqhần, “Tớk2eq phảiStUHNLTQ k2eqqua chr3ijbH3Yỗ GStUHNLTQiám đốcStUHNLTQ StUHNLTQThịnh xr3ijbH3Yem k2eqsao. StUHNLTQMai làStUHNLTQ thứ haStUHNLTQi, chắcStUHNLTQ chắnStUHNLTQ cônStUHNLTQg r3ijbH3Yty k2eqsẽ cóStUHNLTQ rấStUHNLTQt nhiềk2equ emr3ijbH3Yail, tớr3ijbH3Y phảir3ijbH3Y đếnk2eq k2eqđó StUHNLTQxem k2eqanh ấyk2eq cần giúpr3ijbH3Y r3ijbH3Ygì khônStUHNLTQg. k2eqCậu trônk2eqg TônStUHNLTQ Br3ijbH3Yình r3ijbH3Ygiúp StUHNLTQtớ k2eqmột lák2eqt nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nk2eqó tỉnhr3ijbH3Y dậyStUHNLTQ tr3ijbH3Yhì gọi choStUHNLTQ tớ.”

“Biết k2eqrồi, biếtr3ijbH3Y rồi.”

Đàm k2eqTĩnh đk2eqi đếnr3ijbH3Y cuk2eqối hành StUHNLTQlang, ởStUHNLTQ đr3ijbH3Yó cók2eq mộr3ijbH3Yt phònr3ijbH3Yg vệk2eq siStUHNLTQnh cr3ijbH3Yông cộnStUHNLTQg, rấStUHNLTQt ítr3ijbH3Y ngườiStUHNLTQ dùk2eqng, vìr3ijbH3Y phònk2eqg bệnh bâyStUHNLTQ giờr3ijbH3Y hầur3ijbH3Y nr3ijbH3Yhư đềuk2eq k2eqcó phònr3ijbH3Yg k2eqvệ r3ijbH3Ysinh r3ijbH3Yriêng. PhònStUHNLTQg vệk2eq sr3ijbH3Yinh nàStUHNLTQy StUHNLTQngoại trừStUHNLTQ thỉnh thr3ijbH3Yoảng cr3ijbH3Yó r3ijbH3Ynhân k2eqviên bệnStUHNLTQh việnStUHNLTQ sửk2eq dr3ijbH3Yụng, cr3ijbH3Yòn StUHNLTQthì rấStUHNLTQt k2eqít ngưr3ijbH3Yời vào.r3ijbH3Y Lúcr3ijbH3Y Đàr3ijbH3Ym Tk2eqĩnh bước vào,StUHNLTQ bk2eqên StUHNLTQtrong khôngk2eq r3ijbH3Ycó ar3ijbH3Yi cStUHNLTQả, côr3ijbH3Y bStUHNLTQèn trr3ijbH3Yốn k2eqtrong k2eqđó kk2eqhóc mộr3ijbH3Yt tr3ijbH3Yrận thoải mái.

Phải mấStUHNLTQt bak2eqo k2eqnhiêu nước mắtk2eq mớiStUHNLTQ vơr3ijbH3Yi đượck2eq nỗir3ijbH3Y StUHNLTQđau đèr3ijbH3Y nặngk2eq tk2eqrong lòngr3ijbH3Y? PhảiStUHNLTQ mStUHNLTQất bar3ijbH3Yo nr3ijbH3Yhiêu nưStUHNLTQớc mắStUHNLTQt mr3ijbH3Yới gột k2eq sạch đượcStUHNLTQ niềmk2eq hốik2eq hậnr3ijbH3Y kk2eqhi xưk2eqa? Thậr3ijbH3Yt sStUHNLTQự cr3ijbH3Yô thr3ijbH3Yấy mr3ijbH3Yình k2eqđã sair3ijbH3Y, côStUHNLTQ StUHNLTQhoàn toànk2eq khôk2eqng có khảStUHNLTQ năr3ijbH3Yng cStUHNLTQho StUHNLTQcon mộtk2eq cur3ijbH3Yộc StUHNLTQsống r3ijbH3Ytốt đẹpStUHNLTQ, r3ijbH3Yvậy màStUHNLTQ lk2eqại r3ijbH3Yđưa StUHNLTQnó đếr3ijbH3Yn thếStUHNLTQ giớr3ijbH3Yi nàStUHNLTQy để k2eqnó r3ijbH3Yvừa sir3ijbH3Ynh rk2eqa đãk2eq phStUHNLTQải r3ijbH3Ychịu khổ,k2eq đếnStUHNLTQ bâyk2eq giờk2eq vẫnk2eq hk2eqôn mêk2eq r3ijbH3Ytrong r3ijbH3Yphòng bệnStUHNLTQh. Bệnh tậtStUHNLTQ khôngk2eq đánhr3ijbH3Y gụStUHNLTQc đượcr3ijbH3Y cô,k2eq lúr3ijbH3Yc r3ijbH3Ykhó r3ijbH3Ykhăn nhk2eqất ck2eqô cũnr3ijbH3Yg cắnk2eq StUHNLTQrăng vr3ijbH3Yượt qStUHNLTQua, nhưng bâStUHNLTQy giờk2eq sốr3ijbH3Y r3ijbH3Ymệnh k2eqsắp quk2eqật nr3ijbH3Ygã r3ijbH3Ycô rồi.

Cô r3ijbH3Ykhông tr3ijbH3Yhể chốk2eqng chọr3ijbH3Yi nổi nữa.

Khi vàr3ijbH3Yo phk2eqòng k2eqvệ k2eqsinh, Nhiếp Vũk2eq Thịnr3ijbH3Yh lok2eqáng tr3ijbH3Yhoáng ngr3ijbH3Yhe tk2eqhấy bênr3ijbH3Y StUHNLTQkia váchr3ijbH3Y cór3ijbH3Y tiếk2eqng khóc,StUHNLTQ lr3ijbH3Yà tiếngr3ijbH3Y phk2eqụ nữ, kStUHNLTQhóc rấtk2eq kìStUHNLTQm nénk2eq, rấtr3ijbH3Y đStUHNLTQau đớr3ijbH3Yn. Tk2eqrong bệr3ijbH3Ynh viStUHNLTQện thườngk2eq k2eqxuyên r3ijbH3Ycó nk2eqgười khóc, đặcr3ijbH3Y biệtStUHNLTQ lk2eqà nStUHNLTQửa k2eqđêm, khk2eqi ar3ijbH3Ynh lêk2eq cơr3ijbH3Y thr3ijbH3Yể mệtk2eq mỏr3ijbH3Yi rr3ijbH3Ya kk2eqhỏi r3ijbH3Yphòng mổStUHNLTQ cấpr3ijbH3Y cr3ijbH3Yứu, nghe r3ijbH3Y thấy tiếnr3ijbH3Yg nứr3ijbH3Yc nk2eqở r3ijbH3Ycủa ngườk2eqi nhàStUHNLTQ br3ijbH3Yệnh nhân,k2eq anr3ijbH3Yh thưStUHNLTQờng r3ijbH3Ycó ảok2eq gik2eqác rằngk2eq, ngườStUHNLTQi đang kk2eqhóc đór3ijbH3Y chStUHNLTQính lr3ijbH3Yà ĐàStUHNLTQm TStUHNLTQĩnh r3ijbH3Ycủa anh.

Vì tiếngStUHNLTQ kk2eqhóc củk2eqa Đàm Tĩnhk2eq ck2eqũng khóck2eq kìr3ijbH3Ym nék2eqn giốk2eqng nhStUHNLTQư vậStUHNLTQy, k2eqngay việr3ijbH3Yc khócStUHNLTQ thậtStUHNLTQ tr3ijbH3Yo StUHNLTQlên r3ijbH3Ycô cũnStUHNLTQg không bStUHNLTQiết, r3ijbH3Ychỉ biếtr3ijbH3Y nấcr3ijbH3Y lr3ijbH3Yên StUHNLTQtừng tiếnr3ijbH3Yg. Rk2eqất lStUHNLTQâu r3ijbH3Ysau StUHNLTQanh mớr3ijbH3Yi épr3ijbH3Y mìnStUHNLTQh r3ijbH3Ythay đổk2eqi được pr3ijbH3Yhán đStUHNLTQoán StUHNLTQsai lầmr3ijbH3Y đó,k2eq bởiStUHNLTQ mStUHNLTQỗi lầnk2eq StUHNLTQđi StUHNLTQngang qr3ijbH3Yua ngườiStUHNLTQ r3ijbH3Ynhà bệr3ijbH3Ynh nhân,k2eq StUHNLTQanh r3ijbH3Ylại ép mìStUHNLTQnh nhìStUHNLTQn, nhìStUHNLTQn chr3ijbH3Yo rStUHNLTQõ đStUHNLTQó r3ijbH3Ykhông phảStUHNLTQi lk2eqà Đàmr3ijbH3Y TStUHNLTQĩnh. Chiêr3ijbH3Yu đk2eqó tr3ijbH3Yuy r3ijbH3Ytàn nhẫnr3ijbH3Y nhưnr3ijbH3Yg rất hiệur3ijbH3Y quảk2eq, khiếnk2eq StUHNLTQanh StUHNLTQcó thểk2eq lậr3ijbH3Yp tứcr3ijbH3Y tỉnhk2eq tr3ijbH3Yáo lạik2eq, gStUHNLTQặp bấStUHNLTQt cứr3ijbH3Y ar3ijbH3Yi khóck2eq r3ijbH3Yanh cũnk2eqg phảk2eqi ép br3ijbH3Yản StUHNLTQthân đr3ijbH3Yưa mắStUHNLTQt nhìn.r3ijbH3Y Nhiếpr3ijbH3Y r3ijbH3YVũ Thr3ijbH3Yịnh thấk2eqy mìnr3ijbH3Yh lr3ijbH3Yại mấtStUHNLTQ tk2eqrí rồiStUHNLTQ, cok2eqn trai ĐàStUHNLTQm Tĩk2eqnh k2eqđã trr3ijbH3Yở thànr3ijbH3Yh k2eqbệnh nhânStUHNLTQ cStUHNLTQủa aStUHNLTQnh, StUHNLTQđang nr3ijbH3Yằm troStUHNLTQng phòStUHNLTQng StUHNLTQbệnh k2eqtim khok2eqa Ngoại, nênr3ijbH3Y cảStUHNLTQ StUHNLTQngày anStUHNLTQh cũk2eqng khônr3ijbH3Yg biếtStUHNLTQ mìnStUHNLTQh k2eqnghĩ gr3ijbH3Yì nữStUHNLTQa. Ank2eqh k2eqbước nhanStUHNLTQh rk2eqa k2eqkhỏi phònk2eqg vệ sinhr3ijbH3Y, đếnk2eq phòr3ijbH3Yng trựr3ijbH3Yc bar3ijbH3Yn kék2eqo k2eqy tStUHNLTQá trk2eqưởng StUHNLTQsang mộtStUHNLTQ k2eqbên, nói:

“Cô bảk2eqo ngườir3ijbH3Y vàoStUHNLTQ phònk2eqg vệ sir3ijbH3Ynh đStUHNLTQi, cók2eq mộk2eqt ngưStUHNLTQời phStUHNLTQụ nữStUHNLTQ StUHNLTQđang StUHNLTQkhóc tk2eqrong đóStUHNLTQ, tôk2eqi r3ijbH3Ysợ xảStUHNLTQy k2eqra chuyện.”

Y táStUHNLTQ tStUHNLTQrưởng cStUHNLTQũng k2eqsợ xảy rar3ijbH3Y r3ijbH3Ychuyện, trướck2eq đâk2eqy r3ijbH3Ycũng từngr3ijbH3Y cr3ijbH3Yó bệnhStUHNLTQ nk2eqhân nhk2eqảy k2eqlầu khik2eqến r3ijbH3Ycả r3ijbH3Ybệnh việStUHNLTQn nhár3ijbH3Yo nhào, tur3ijbH3Yy khôngr3ijbH3Y pr3ijbH3Yhải sr3ijbH3Yự StUHNLTQcố r3ijbH3Yy họcr3ijbH3Y nhưk2eqng cũStUHNLTQng khiếr3ijbH3Yn từStUHNLTQ tStUHNLTQrên xuốnStUHNLTQg dưStUHNLTQới nơk2eqm nớpr3ijbH3Y k2eqmấy tháng StUHNLTQliền, r3ijbH3Ynên bệnr3ijbH3Yh việr3ijbH3Yn đềr3ijbH3Y phòngr3ijbH3Y chr3ijbH3Yuyện nàk2eqy rấtr3ijbH3Y nghiêt,StUHNLTQ phòr3ijbH3Yng hàk2eqnh chínk2eqh đãr3ijbH3Y đổi r3ijbH3Yhết r3ijbH3Ytất cảr3ijbH3Y cửar3ijbH3Y sổr3ijbH3Y tronr3ijbH3Yg phòngk2eq StUHNLTQbệnh r3ijbH3Yvà StUHNLTQhành k2eqlang k2eqsang lor3ijbH3Yại chStUHNLTQỉ mởStUHNLTQ đượcStUHNLTQ mộtk2eq khe nr3ijbH3Yhỏ, br3ijbH3Yên StUHNLTQngoài cửak2eq sổk2eq cók2eq thêmk2eq sk2eqong sắt,r3ijbH3Y nóiStUHNLTQ vr3ijbH3Yới bênk2eq ngor3ijbH3Yài r3ijbH3Ylà lướik2eq chStUHNLTQống trộr3ijbH3Ym, thật rStUHNLTQa, car3ijbH3Yo r3ijbH3Ythế nk2eqày tr3ijbH3Yrộm trèk2eqo khr3ijbH3Yông nStUHNLTQổi, làr3ijbH3Y đềk2eq phStUHNLTQòng nr3ijbH3Ygười nhảk2eqy k2eqlầu r3ijbH3Ymà thôi.

Vì thk2eqế kStUHNLTQhi nk2eqghe Nhiếp Vk2eqũ Thịk2eqnh StUHNLTQnói vậyr3ijbH3Y, k2eqy ták2eq trưởr3ijbH3Yng lik2eqền đícr3ijbH3Yh thStUHNLTQân đếr3ijbH3Yn r3ijbH3Yđó. k2eqMãi k2eqlâu r3ijbH3Ysau mớk2eqi k2eqquay lại, ngồStUHNLTQi xStUHNLTQuống chiếcStUHNLTQ gr3ijbH3Yhế đốik2eq diệnStUHNLTQ Nhiếpr3ijbH3Y VũStUHNLTQ ThịnhStUHNLTQ, chỉk2eq lắk2eqc đầr3ijbH3Yu thr3ijbH3Yở StUHNLTQdài. NStUHNLTQhiếp k2eqVũ Thịnh hStUHNLTQỏi: “r3ijbH3YThế nào?”

“Là ngr3ijbH3Yười nhàStUHNLTQ ck2eqủa bk2eqệnh nhân k2eqanh, đk2eqứa trẻStUHNLTQ giườnr3ijbH3Yg StUHNLTQ39 r3ijbH3Yấy, cStUHNLTQô ấyk2eq trr3ijbH3Yốn mộk2eqt mìnhk2eq tStUHNLTQrong StUHNLTQđó nr3ijbH3Ygồi khóc.r3ijbH3Y Thấy StUHNLTQ tôi vk2eqào, StUHNLTQcô tk2eqa vộik2eq vànk2eqg lStUHNLTQau nướcStUHNLTQ mắtStUHNLTQ làr3ijbH3Ym nr3ijbH3Yhư kr3ijbH3Yhông cór3ijbH3Y chuyệnk2eq gì.k2eq Tr3ijbH3Yội r3ijbH3Ynghiệp StUHNLTQquá, tôi sợk2eq côStUHNLTQ ấyr3ijbH3Y StUHNLTQnghĩ khôngk2eq k2eqthông, pk2eqhải khr3ijbH3Yuyên nr3ijbH3Yhủ StUHNLTQmãi k2eqmới StUHNLTQvề đấy.”

Người nhàr3ijbH3Y bệk2eqnh r3ijbH3Ynhân giường 39…k2eq Nk2eqhiếp k2eqVũ TStUHNLTQhịnh phảiStUHNLTQ k2eqmất har3ijbH3Yi giâStUHNLTQy mớiStUHNLTQ hiểuStUHNLTQ k2eqra r3ijbH3Yngười màk2eq r3ijbH3Yy tk2eqá trưởngr3ijbH3Y nóStUHNLTQi lk2eqà ai, nhấtr3ijbH3Y thờik2eq sữnk2eqg người.

Rất nhiềur3ijbH3Y lk2eqần khStUHNLTQi người khácr3ijbH3Y kStUHNLTQhóc lór3ijbH3Yc, ar3ijbH3Ynh tr3ijbH3Yoàn lk2eqo đór3ijbH3Y lStUHNLTQà Đàr3ijbH3Ym r3ijbH3YTĩnh. k2eqNhưng đếr3ijbH3Yn khr3ijbH3Yi StUHNLTQĐàm k2eqTĩnh thk2eqật sk2eqự kk2eqhóc lóc k2eqthì r3ijbH3Yanh lạk2eqi khStUHNLTQông nk2eqhận rk2eqa. Rốr3ijbH3Yt cur3ijbH3Yộc thk2eqời gStUHNLTQian đr3ijbH3Yã đr3ijbH3Yánh cr3ijbH3Yắp mr3ijbH3Yất đir3ijbH3Yều gr3ijbH3Yì… màr3ijbH3Y khiến r3ijbH3Ykhoảng r3ijbH3Ycách giữr3ijbH3Ya hStUHNLTQọ tStUHNLTQrở nk2eqên xk2eqa xôik2eq, lạk2eq lStUHNLTQẫm nr3ijbH3Yhư vậy…k2eq StUHNLTQMãi r3ijbH3Ylâu sar3ijbH3Yu ank2eqh k2eqmới lên tiếk2eqng: “Gik2eqờ côk2eq ấyStUHNLTQ ởr3ijbH3Y đâu?”

“Cô ấyStUHNLTQ nk2eqói k2eqmuốn r3ijbH3Yđi thStUHNLTQăm đồng ngStUHNLTQhiệp cr3ijbH3Yũng ởStUHNLTQ bệnhr3ijbH3Y việnStUHNLTQ nStUHNLTQày. Tôik2eq tr3ijbH3Yhấy cStUHNLTQô ấyk2eq vàk2eqo StUHNLTQthang máy.”StUHNLTQ k2eqY ták2eq trưởng nói,StUHNLTQ “StUHNLTQChắc khôk2eqng sr3ijbH3Yao đâu.”

Nhiếp StUHNLTQVũ Thịr3ijbH3Ynh biếStUHNLTQt chắk2eqc hẳn côk2eq đir3ijbH3Y thăr3ijbH3Ym Tk2eqhịnh Phươk2eqng Đình,StUHNLTQ cảmk2eq r3ijbH3Yxúc lạir3ijbH3Y trởr3ijbH3Y StUHNLTQnên phứcr3ijbH3Y tạpr3ijbH3Y. AnStUHNLTQh bướcStUHNLTQ r3ijbH3Ytới cửa sổk2eq nhìnr3ijbH3Y xuốStUHNLTQng, pStUHNLTQhòng StUHNLTQbệnh k2eqtim r3ijbH3Ykhoa Ngk2eqoại ởStUHNLTQ tầStUHNLTQng 3StUHNLTQ0, quStUHNLTQá caor3ijbH3Y, tr3ijbH3Yừ đâyr3ijbH3Y trôngr3ijbH3Y xuốngk2eq mọi k2eqngười r3ijbH3Ybên dướiStUHNLTQ chStUHNLTQỉ nhưr3ijbH3Y nhữnStUHNLTQg chr3ijbH3Yấm nk2eqhỏ k2eqli k2eqti, đâuk2eq thStUHNLTQể nhStUHNLTQận rStUHNLTQa ak2eqi k2eqlà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩ,r3ijbH3Y k2eqcó lẽk2eq mãir3ijbH3Y mãir3ijbH3Y mình sk2eqẽ thếk2eq nàr3ijbH3Yy, đứnk2eqg ởr3ijbH3Y mộk2eqt nơk2eqi xStUHNLTQa xr3ijbH3Yôi, r3ijbH3Ykhông sk2eqao lạir3ijbH3Y gần,r3ijbH3Y cr3ijbH3Yũng khônr3ijbH3Yg StUHNLTQthể lk2eqại gần, nhìnk2eq vr3ijbH3Yề mộtk2eq hướng,StUHNLTQ ngór3ijbH3Yng cr3ijbH3Yhờ sựr3ijbH3Y r3ijbH3Yxuất hiệnr3ijbH3Y củk2eqa StUHNLTQcô, nr3ijbH3Yhưng khStUHNLTQi côk2eq tr3ijbH3Yhật sựStUHNLTQ xStUHNLTQuất hiện, ank2eqh cór3ijbH3Y tr3ijbH3Yhể r3ijbH3Ysẽ khôngr3ijbH3Y nhậnk2eq k2eqra ck2eqô nữa,r3ijbH3Y vìStUHNLTQ k2eqkhoảng ck2eqách giữar3ijbH3Y hr3ijbH3Yai ngườik2eq qur3ijbH3Yá xar3ijbH3Y, quá xa.

Thịnh Pk2eqhương StUHNLTQĐình đang k2eq trả lờir3ijbH3Y thưStUHNLTQ tr3ijbH3Yhì ngStUHNLTQhe k2eqthấy tStUHNLTQiếng bướr3ijbH3Yc StUHNLTQchân quer3ijbH3Yn thuộk2eqc r3ijbH3Yngoài hk2eqành r3ijbH3Ylang. AnStUHNLTQh đã phânStUHNLTQ k2eqbiệt đượcStUHNLTQ tiếnk2eqg bướr3ijbH3Yc chânk2eq StUHNLTQcủa Đàmr3ijbH3Y Tĩnk2eqh vàr3ijbH3Y cr3ijbH3Yác r3ijbH3Yy tá,k2eq vk2eqì ĐStUHNLTQàm TĩnhStUHNLTQ bưStUHNLTQớc rất nhẹ.k2eq Br3ijbH3Yệnh nhâk2eqn cùngk2eq phStUHNLTQòng vớiStUHNLTQ ar3ijbH3Ynh StUHNLTQxuất vr3ijbH3Yiện rồi,r3ijbH3Y r3ijbH3Ygiờ cr3ijbH3Yhỉ cr3ijbH3Yòn mìStUHNLTQnh ak2eqnh trong r3ijbH3Y phòng, khr3ijbH3Yi xửr3ijbH3Y k2eqlý ck2eqông việcStUHNLTQ anStUHNLTQh sẽStUHNLTQ bảoStUHNLTQ hộStUHNLTQ lýr3ijbH3Y TiểuStUHNLTQ StUHNLTQPhùng xuốngr3ijbH3Y vườr3ijbH3Yn hk2eqoa nghỉ ngơi,r3ijbH3Y nk2eqhư vậyk2eq phr3ijbH3Yòng bệnStUHNLTQh cànr3ijbH3Yg yr3ijbH3Yên tĩnStUHNLTQh. AnStUHNLTQh nhk2eqấp vàStUHNLTQo k2eqnút gk2eqửi tk2eqhư, rồk2eqi gấp noteStUHNLTQbook vStUHNLTQào. StUHNLTQQuả nhiênr3ijbH3Y Đàmr3ijbH3Y Tĩnr3ijbH3Yh xuấtStUHNLTQ hiệnr3ijbH3Y k2eqở cửr3ijbH3Ya phòngStUHNLTQ, nhưnk2eqg StUHNLTQtinh thầnr3ijbH3Y cô khôngStUHNLTQ đưr3ijbH3Yợc tốr3ijbH3Yt lắmr3ijbH3Y, quanr3ijbH3Yh r3ijbH3Ymắt r3ijbH3Ycô cók2eq quầngk2eq thk2eqâm, nhưngStUHNLTQ cr3ijbH3Yô vr3ijbH3Yẫn gượr3ijbH3Yng cườiStUHNLTQ: “Giám đốcr3ijbH3Y ThStUHNLTQịnh, hômk2eq nar3ijbH3Yy ak2eqnh thấyr3ijbH3Y tk2eqhế nào?”

“Rất StUHNLTQkhoẻ, báck2eq r3ijbH3Ysĩ nói tuầnStUHNLTQ sr3ijbH3Yau tôk2eqi xuấtStUHNLTQ vr3ijbH3Yiện đStUHNLTQược rồi.”r3ijbH3Y Tr3ijbH3Yhịnh Phk2eqương k2eqĐình hỏiStUHNLTQ, “StUHNLTQBình BìnhStUHNLTQ tk2eqhế r3ijbH3Ynào rồi?StUHNLTQ Cô cứk2eq chăStUHNLTQm sór3ijbH3Yc k2eqcháu chStUHNLTQo tốt,k2eq khônStUHNLTQg phStUHNLTQải r3ijbH3Yqua đây,k2eq ởStUHNLTQ đâyr3ijbH3Y ck2eqó Tr3ijbH3Yiểu Phk2eqùng rồi,StUHNLTQ cậr3ijbH3Yu ấyStUHNLTQ rất cẩnr3ijbH3Y thận.”

Nhắc đk2eqến TônStUHNLTQ Bìnhr3ijbH3Y, ĐàmStUHNLTQ Tĩnh khônr3ijbH3Yg cườr3ijbH3Yi k2eqnổi nữak2eq, hStUHNLTQàng lônr3ijbH3Yg màStUHNLTQy r3ijbH3Ycau lk2eqại: “Bìnhr3ijbH3Y k2eqBình StUHNLTQvẫn chưk2eqa tỉnr3ijbH3Yh. Bák2eqc sĩ nk2eqói k2eqnó quStUHNLTQá yếuStUHNLTQ nênk2eq bk2eqị hStUHNLTQôn mê.”k2eq CStUHNLTQô nór3ijbH3Yi, “Thậtr3ijbH3Y k2eqra tôik2eq cr3ijbH3Yó chuk2eqyện mk2equốn hỏir3ijbH3Y ý anr3ijbH3Yh. Kiếr3ijbH3Yn thứcr3ijbH3Y k2eqvà tk2eqầm StUHNLTQnhìn củr3ijbH3Ya ak2eqnh đềur3ijbH3Y cStUHNLTQao hr3ijbH3Yơn tStUHNLTQôi, tôir3ijbH3Y cũngStUHNLTQ chẳk2eqng còStUHNLTQn thân StUHNLTQ thích bạStUHNLTQn bèk2eq StUHNLTQnào cóStUHNLTQ thStUHNLTQể bàStUHNLTQn r3ijbH3Ybạc cảk2eq nênStUHNLTQ StUHNLTQmuốn StUHNLTQđến hỏiStUHNLTQ anh.”

“Cô StUHNLTQcứ nói,k2eq gr3ijbH3Yiúp được chắck2eq chr3ijbH3Yắn tôir3ijbH3Y sẽr3ijbH3Y giúp.”

Đàm TĩnStUHNLTQh lưỡngStUHNLTQ lk2eqự một chútk2eq rồk2eqi hỏi:k2eq “Anhk2eq đãr3ijbH3Y k2eqbao giờk2eq gặpStUHNLTQ chr3ijbH3Yuyện k2eqđặc StUHNLTQbiệt kk2eqhó xửk2eq chưa?”

“Đương StUHNLTQnhiên r3ijbH3Ylà rStUHNLTQồi. Cuộk2eqc đời khônStUHNLTQg thk2eqể StUHNLTQcứ mStUHNLTQàu StUHNLTQhồng k2eqmãi, r3ijbH3Yai r3ijbH3Ycũng r3ijbH3Ycó lr3ijbH3Yúc gStUHNLTQặp kr3ijbH3Yhó khăn.”

“Thế r3ijbH3Yanh đãr3ijbH3Y bStUHNLTQao gr3ijbH3Yiờ hr3ijbH3Yận ai StUHNLTQchưa? Vôr3ijbH3Y cùk2eqng, vr3ijbH3Yô cùk2eqng hận…k2eq StUHNLTQVì r3ijbH3Ythế đãr3ijbH3Y lk2eqàm mộtk2eq vir3ijbH3Yệc vStUHNLTQốn khôr3ijbH3Yng nk2eqên làm.”

“Tôi r3ijbH3Ylà ngườiStUHNLTQ bìnhStUHNLTQ thường, cũngStUHNLTQ cór3ijbH3Y lúcr3ijbH3Y StUHNLTQcăm hận,StUHNLTQ cũStUHNLTQng từStUHNLTQng StUHNLTQlàm việcr3ijbH3Y khônStUHNLTQg nêStUHNLTQn làm.”StUHNLTQ Thịnhk2eq Phươk2eqng Đìnhr3ijbH3Y nók2eqi, “Thật rk2eqa k2eqai cũStUHNLTQng cóStUHNLTQ lr3ijbH3Yúc mắk2eqc lỗk2eqi, StUHNLTQai ck2eqũng k2eqcó thểStUHNLTQ k2eqlàm nhữngr3ijbH3Y việk2eqc k2eqkhông nêk2eqn làm. Chk2eqúng tStUHNLTQa làr3ijbH3Y ngườStUHNLTQi thường,StUHNLTQ StUHNLTQkhông phảiStUHNLTQ thStUHNLTQánh nhânr3ijbH3Y, r3ijbH3Ylàm saStUHNLTQi cr3ijbH3Yũng làk2eq chuk2eqyện thường mà.”

Đàm Tĩnk2eqh khẽStUHNLTQ thởr3ijbH3Y dài, r3ijbH3Y cúi đầuk2eq nói:k2eq k2eq“Nhưng hậuk2eq quảStUHNLTQ k2eqquá nghiêmStUHNLTQ trọng.”

“Bất cr3ijbH3Yứ chuk2eqyện StUHNLTQgì cũng khônr3ijbH3Yg nr3ijbH3Yghiêm trọStUHNLTQng nhStUHNLTQư chúStUHNLTQng tr3ijbH3Ya tk2eqưởng tưStUHNLTQợng đâu.”StUHNLTQ r3ijbH3YThịnh PhưStUHNLTQơng Đìr3ijbH3Ynh nk2eqói, k2eq“Khi mới đếnStUHNLTQ Thượngr3ijbH3Y HảiStUHNLTQ làmr3ijbH3Y vr3ijbH3Yiệc, tôk2eqi đãr3ijbH3Y pk2eqhạm pr3ijbH3Yhải mộtk2eq lỗiStUHNLTQ đặStUHNLTQc bk2eqiệt, đặcr3ijbH3Y biệk2eqt nStUHNLTQghiêm trọng, khiếnStUHNLTQ cák2eqc r3ijbH3Ynhà r3ijbH3Ycung ứngk2eq cr3ijbH3Yủa cr3ijbH3Yả kr3ijbH3Yhu r3ijbH3Yvực Tk2eqhái Bìk2eqnh r3ijbH3YDương nhậk2eqn StUHNLTQmột cáStUHNLTQi br3ijbH3Yáo gStUHNLTQiá sair3ijbH3Y. Tôi ngr3ijbH3Yhĩ r3ijbH3Ythế lStUHNLTQà k2eqhết, chắcr3ijbH3Y ck2eqhắn sẽr3ijbH3Y bịr3ijbH3Y ck2eqông k2eqty đuổiStUHNLTQ StUHNLTQviệc, nhr3ijbH3Yưng thựck2eq tếStUHNLTQ tStUHNLTQôi đãr3ijbH3Y lập tk2eqức cáok2eq lỗir3ijbH3Y ck2eqủa mìStUHNLTQnh cStUHNLTQho cấk2eqp trên,r3ijbH3Y cứr3ijbH3Y thếk2eq cấpStUHNLTQ nr3ijbH3Yày k2eqbáo lk2eqên cấpStUHNLTQ r3ijbH3Ykia, StUHNLTQthậm ck2eqhí kinh độngr3ijbH3Y tớiStUHNLTQ tậStUHNLTQn PStUHNLTQhó tr3ijbH3Yổng giáStUHNLTQm đốcr3ijbH3Y k2eqkhu vựcr3ijbH3Y StUHNLTQThái Bk2eqình DươngStUHNLTQ. Cuốik2eq cùnk2eqg côngk2eq ty k2eq cho StUHNLTQtôi mộtk2eq cStUHNLTQơ hội,k2eq tror3ijbH3Yng nửak2eq StUHNLTQtháng tk2eqôi đr3ijbH3Yã bar3ijbH3Yy tr3ijbH3Yới mườiStUHNLTQ sár3ijbH3Yu nướcr3ijbH3Y đr3ijbH3Yể r3ijbH3Yxin lỗiStUHNLTQ từr3ijbH3Yng nhà cStUHNLTQung ứStUHNLTQng, đồngStUHNLTQ thờik2eq StUHNLTQký kếtr3ijbH3Y hợpr3ijbH3Y đStUHNLTQồng mStUHNLTQới. k2eqSau kStUHNLTQhi k2eqvề Thượr3ijbH3Yng HStUHNLTQải tr3ijbH3Yôi còk2eqn bị trk2eqừ StUHNLTQba thángk2eq lương.StUHNLTQ r3ijbH3YNhưng kếtk2eq qStUHNLTQuả r3ijbH3Ytôi đStUHNLTQạt k2eqđược cStUHNLTQao sk2eqau đók2eq rấtStUHNLTQ tuyr3ijbH3Yệt vời,StUHNLTQ côStUHNLTQng ty quStUHNLTQyết địnhr3ijbH3Y gik2eqữ r3ijbH3Ytôi lại.StUHNLTQ KhStUHNLTQông lâk2equ sk2eqau tk2eqôi thăngStUHNLTQ chứr3ijbH3Yc, r3ijbH3Yvì tôr3ijbH3Yi từngk2eq gặpStUHNLTQ tấtStUHNLTQ cả r3ijbH3Ycác nk2eqhà cur3ijbH3Yng ứr3ijbH3Yng, hơnk2eq nữr3ijbH3Ya qk2equan k2eqhệ hợStUHNLTQp tácStUHNLTQ sak2equ đór3ijbH3Y cũr3ijbH3Yng StUHNLTQrất tốt.k2eq StUHNLTQTrời khr3ijbH3Yông k2eqtuyệt đường StUHNLTQcủa ak2eqi, côk2eq đr3ijbH3Yừng nghir3ijbH3Yêm tStUHNLTQrọng hoStUHNLTQá lStUHNLTQỗi k2eqlầm. Tár3ijbH3Yi ôk2eqng mấtStUHNLTQ ngựk2eqa StUHNLTQchưa chStUHNLTQắc đã làr3ijbH3Y chuStUHNLTQyện xấu.”

Đàm TĩStUHNLTQnh tk2eqhất thầnk2eq, k2eqthật ra r3ijbH3YThịnh r3ijbH3YPhương ĐìnhStUHNLTQ cr3ijbH3Yũng khôngr3ijbH3Y nr3ijbH3Yghĩ mìnk2eqh lạk2eqi StUHNLTQkể chuyệnk2eq đór3ijbH3Y StUHNLTQcho cr3ijbH3Yô nghr3ijbH3Ye. Ck2eqó lẽr3ijbH3Y vì br3ijbH3Yộ dạngStUHNLTQ ĐàmStUHNLTQ Tĩnhr3ijbH3Y hômStUHNLTQ r3ijbH3Ynay k2eqquá đStUHNLTQỗi bơStUHNLTQ r3ijbH3Yvơ, khôr3ijbH3Yng nStUHNLTQơi nươngStUHNLTQ tựaStUHNLTQ, k2eqkhiến anr3ijbH3Yh cảk2eqm thấy mìnk2eqh nhấtr3ijbH3Y địnk2eqh phảik2eq k2eqnói gr3ijbH3Yì StUHNLTQđó đểStUHNLTQ cổStUHNLTQ vũStUHNLTQ k2eqc, ck2eqó lẽr3ijbH3Y bệnhk2eq tìnhStUHNLTQ củk2eqa coStUHNLTQn tr3ijbH3Yrai đã thậtStUHNLTQ StUHNLTQsự r3ijbH3Yquật ngStUHNLTQã côStUHNLTQ rồi.

Cuối cùnr3ijbH3Yg Đr3ijbH3Yàm Tĩnhk2eq nr3ijbH3Ygẩng lên, hỏi:StUHNLTQ “Nếur3ijbH3Y cók2eq hStUHNLTQai sựr3ijbH3Y lựk2eqa chọn,r3ijbH3Y k2eqmột sẽStUHNLTQ lStUHNLTQàm tổr3ijbH3Yn thStUHNLTQương k2eqrất nhik2eqều ngườr3ijbH3Yi, lựa StUHNLTQ chọn kStUHNLTQia cũnr3ijbH3Yg StUHNLTQsẽ làr3ijbH3Ym tổnStUHNLTQ thươr3ijbH3Yng rấtr3ijbH3Y nhiStUHNLTQều người…”

“Người tk2eqa vẫStUHNLTQn nk2eqói hãyr3ijbH3Y chọn cáck2eqh tStUHNLTQổn thưr3ijbH3Yơng StUHNLTQít hơn,StUHNLTQ trk2eqong cStUHNLTQông tk2eqy cStUHNLTQũng vậk2eqy, cák2eqi r3ijbH3Ynào tạok2eq íStUHNLTQt tổnk2eq thất StUHNLTQ hơn thk2eqì StUHNLTQta sk2eqẽ StUHNLTQchọn cár3ijbH3Yi đó.”

Anh k2eqcố ýr3ijbH3Y nhấnk2eq mạnhr3ijbH3Y là tror3ijbH3Yng cStUHNLTQông tyStUHNLTQ, Đàmr3ijbH3Y Tr3ijbH3Yĩnh tk2eqhoáng ngẩnk2eq ngườStUHNLTQi, k2eqcuối cùngStUHNLTQ r3ijbH3Ycô cũngStUHNLTQ hạr3ijbH3Y quyếtr3ijbH3Y tr3ijbH3Yâm, nói: “GiámStUHNLTQ đốcStUHNLTQ Tk2eqhịnh, ck2eqảm r3ijbH3Yơn aStUHNLTQnh, StUHNLTQtôi bk2eqiết StUHNLTQnên làk2eqm gr3ijbH3Yì rồi.”

Thịnh PhươStUHNLTQng ĐìnhStUHNLTQ nghĩ ngợir3ijbH3Y mộStUHNLTQt chútr3ijbH3Y rk2eqồi nór3ijbH3Yi: “Trướck2eq kr3ijbH3Yhi quk2eqyết địnhr3ijbH3Y việcStUHNLTQ StUHNLTQgì qk2equan tk2eqrọng, ck2eqô pStUHNLTQhải thật nghiêk2eqm tStUHNLTQúc r3ijbH3Ysuy xér3ijbH3Yt tStUHNLTQất k2eqcả r3ijbH3Ycác vấr3ijbH3Yn đềr3ijbH3Y r3ijbH3Ycó thr3ijbH3Yể xảk2eqy k2eqra. Cònr3ijbH3Y kk2eqhi đãStUHNLTQ quyếtStUHNLTQ địnhStUHNLTQ, dStUHNLTQù kết quảk2eq khôk2eqng lýk2eq tưr3ijbH3Yởng k2eqthì cũngr3ijbH3Y đr3ijbH3Yừng hốik2eq hk2eqận, vStUHNLTQì cStUHNLTQô StUHNLTQđã StUHNLTQcố k2eqgắng hr3ijbH3Yết sứck2eq rồi.”

“Cảm ơr3ijbH3Yn anStUHNLTQh, GStUHNLTQiám đốc Thịnh.”

“Không cr3ijbH3Yó gì.”

“Còn nữa…r3ijbH3Y từStUHNLTQ tuầnr3ijbH3Y StUHNLTQsau, tôi muốr3ijbH3Yn nStUHNLTQghỉ mộtr3ijbH3Y tuần…”

Thịnh Pk2eqhương ĐìStUHNLTQnh biết k2eqcô phảir3ijbH3Y ởStUHNLTQ r3ijbH3Yviện chr3ijbH3Yăm ck2eqon, liềnStUHNLTQ nk2eqói: “KhôStUHNLTQng sr3ijbH3Yao, tk2equần r3ijbH3Ysau k2eqtôi vẫnr3ijbH3Y ởr3ijbH3Y việnr3ijbH3Y, r3ijbH3Ychắc k2eqchắn công tStUHNLTQy StUHNLTQsẽ sắr3ijbH3Yp r3ijbH3Yxếp chr3ijbH3Yo r3ijbH3Ycô tiếr3ijbH3Yp tụck2eq chStUHNLTQăm sk2eqóc StUHNLTQcho k2eqtôi. Nhr3ijbH3Yư vr3ijbH3Yậy r3ijbH3Ykhông k2eqcoi lr3ijbH3Yà nghỉ, nếuStUHNLTQ côngk2eq tk2eqy gk2eqọi k2eqđến, tk2eqôi sẽk2eq k2eqsắp xếp.”

Đàm TĩStUHNLTQnh vôr3ijbH3Y r3ijbH3Ycùng cr3ijbH3Yảm đStUHNLTQộng: “Cảm ơnr3ijbH3Y anh.”

Sau r3ijbH3Ykhi Đàmk2eq Tĩnk2eqh đir3ijbH3Y, Thịnh k2eq Phương Đr3ijbH3Yình lạir3ijbH3Y mStUHNLTQở notr3ijbH3Yebook StUHNLTQra, rốtStUHNLTQ ruộk2eqc ngườk2eqi r3ijbH3Yphụ StUHNLTQnữ StUHNLTQnày muốk2eqn r3ijbH3Yhỏi điềk2equ gìk2eq nhỉ? Anhk2eq bir3ijbH3Yết ck2eqô đãk2eq qk2equyết k2eqđịnh mộtk2eq điềur3ijbH3Y rấk2eqt k2eqquan trọng,StUHNLTQ r3ijbH3Ynhưng rốtStUHNLTQ cuộcr3ijbH3Y r3ijbH3Ynó StUHNLTQlà gr3ijbH3Yì? Thịnh Phưk2eqơng Đìr3ijbH3Ynh nhìnr3ijbH3Y k2eqánh tStUHNLTQà dươnStUHNLTQg ngStUHNLTQoài cửar3ijbH3Y k2eqsổ mStUHNLTQà r3ijbH3Ythất thk2eqần, anr3ijbH3Yh bắStUHNLTQt đầuk2eq tòStUHNLTQ mòStUHNLTQ vềk2eq mọi điềuk2eq củaStUHNLTQ ĐàmStUHNLTQ Tr3ijbH3Yĩnh, đặcStUHNLTQ biệtr3ijbH3Y làr3ijbH3Y kStUHNLTQhi phátStUHNLTQ hiệnk2eq rr3ijbH3Ya côStUHNLTQ r3ijbH3Ycó liStUHNLTQên quaStUHNLTQn đếnr3ijbH3Y Nhiếpr3ijbH3Y Vũk2eq Thịnh. Thậtk2eq r3ijbH3Yra StUHNLTQnhìn bềk2eq ngoàr3ijbH3Yi k2eqcô ck2eqó vStUHNLTQẻ yr3ijbH3Yếu đuốr3ijbH3Yi, nhưngk2eq bêk2eqn tronr3ijbH3Yg lk2eqại k2eqrất cốk2eq chấp,StUHNLTQ rấk2eqt kiên cườnStUHNLTQg. CóStUHNLTQ lẽStUHNLTQ cuộcStUHNLTQ đờir3ijbH3Y đr3ijbH3Yã đer3ijbH3Ym lạik2eq cr3ijbH3Yho cr3ijbH3Yô k2eqrất nhiStUHNLTQều khStUHNLTQó khăn,r3ijbH3Y nhưStUHNLTQng dường k2eq như r3ijbH3Ycô ck2eqhưa bStUHNLTQao giờr3ijbH3Y gụStUHNLTQc ngã.StUHNLTQ Cók2eq điềuStUHNLTQ hr3ijbH3Yai hômr3ijbH3Y StUHNLTQnay trônk2eqg ck2eqô StUHNLTQvô cùngk2eq StUHNLTQtiều tStUHNLTQuỵ, tựa hồk2eq nhữk2eqng đk2eqòn nặngStUHNLTQ r3ijbH3Ynề củaStUHNLTQ sốStUHNLTQ phậk2eqn đãk2eq r3ijbH3Ykhiến côk2eq k2eqchao đảoStUHNLTQ sắpk2eq StUHNLTQngã quỵ.

Thịnh Phk2eqương Đìnhk2eq thở dStUHNLTQài, cr3ijbH3Yó k2eqlẽ k2eqđây chínhStUHNLTQ r3ijbH3Ylà ngườik2eq phk2eqụ nStUHNLTQữ cr3ijbH3Yó r3ijbH3Ycon. Ngườik2eq phr3ijbH3Yụ nữr3ijbH3Y đk2eqã cStUHNLTQó cok2eqn khk2eqông bao gir3ijbH3Yờ bịk2eq quk2eqật nStUHNLTQgã, trừk2eq StUHNLTQkhi cok2eqn họStUHNLTQ xr3ijbH3Yảy k2eqra chuyện