You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khrfXgjYi bAsUXFUị ấmAsUXFU ứAsUXFUc eWanh AsUXFUvẫn mím mrfXgjYôi lAm79Mcại nhưeW đứaAsUXFU treWẻ, hrfXgjYai beWên eWkhoé miệngeW hơrfXgjYi coneWg, nhìnrfXgjY Am79Mcgiống nhAm79Mcư rfXgjYmột đĩnh Am79Mcvàng neWhỏ conAsUXFUg conAm79Mcg hAsUXFUai beWên méprfXgjY vậyeW. ĐàmAm79Mc TĩnhAsUXFU rfXgjYđứng eWtừ AsUXFUxa neWhìn aAm79Mcnh, vừeWa rồieW có đôngrfXgjY nrfXgjYgười, Am79Mccô cốAm79Mc tAm79Mcình eWkhông neWhìn aAsUXFUnh, nhưngAm79Mc giờAsUXFU ceWhỉ Am79Mccòn mộtrfXgjY mìnAm79Mch anrfXgjYh, Am79Mccó muAm79Mcốn tránh cũngAm79Mc khôngrfXgjY tránAsUXFUh đeWược. rfXgjYĐầu ngAm79Mcón cáirfXgjY củarfXgjY aeWnh beWị díAsUXFUnh chAsUXFUút mựAsUXFUc đen,rfXgjY viết xAsUXFUong, rfXgjYanh veWội tAsUXFUìm Am79Mcgiấy laAsUXFUu Am79Mcđi nhưeWng khôngAm79Mc trfXgjYìm teWhấy, lirfXgjYền eWvào phòngrfXgjY rfXgjYvệ rfXgjYsinh rửa taAm79Mcy, nAsUXFUước cAm79Mchảy Am79Mcrào rào.eW KeWhi AsUXFUra ngoàAm79Mci aAsUXFUnh đãrfXgjY vẩyAm79Mc nAsUXFUước rAsUXFUồi, nhưAm79Mcng đầueW ngónAm79Mc AsUXFUtay vẫn Am79Mccòn ướtrfXgjY, đànhAm79Mc kẹAm79Mcp seWổ gAsUXFUhi ceWhép AsUXFUvào cáAsUXFUnh tay.

Ngoài hàrfXgjYnh eWlang córfXgjY rfXgjYngười hỏi: “NhieWếp VũrfXgjY ThịnhAm79Mc đâu?Am79Mc eWMau, ChủrfXgjY nAsUXFUhiệm trfXgjYìm eWanh ấy.”

Anh nhAm79Mcanh AsUXFUchóng đrfXgjYi ra, đrfXgjYã rfXgjYba chAm79Mcục eWtuổi đAsUXFUầu, vậAsUXFUy mAm79Mcà bướrfXgjYc AsUXFUvẫn Am79Mcsải drfXgjYài, Am79Mcnhanh nhrfXgjYẹn nhAm79Mcư chàAsUXFUng traAm79Mci mườiAm79Mc bảyười tám,AsUXFU khôeWng eWcó cảmAm79Mc giácAm79Mc gấpAm79Mc gápeW chỉAsUXFU teWhấy rấtAm79Mc tAsUXFUrẻ coneW. ĐàrfXgjYm TĩnhrfXgjY rfXgjYthấy chueWa xót. ChiAm79Mca taeWy eWrồi gAsUXFUặp lAsUXFUại, nhAsUXFUưng AsUXFUchưa lAm79Mcần gặpeW mặtAsUXFU eWnào rfXgjYlại ceWó Am79Mcấn tượngAsUXFU nrfXgjYhư sáAsUXFUng nay, rfXgjYNhiếp VũeW ThịnAsUXFUh AsUXFUcủa bAsUXFUuổi srfXgjYáng hôAm79Mcm nAm79Mcay hệrfXgjYt Am79Mcnhư NhrfXgjYiếp VrfXgjYũ ThịnhAsUXFU củAsUXFUa mườieW nAsUXFUăm vềAsUXFU Am79Mctrước vậy, vAsUXFUẫn lrfXgjYà eWcậu teWhiếu rfXgjYniên Am79Mcbề ngAm79Mcoài trầmrfXgjY mặcAm79Mc nrfXgjYhưng seWâu bênAsUXFU troAm79Mcng lAm79Mcại rấAm79Mct nổieW loạn.

Phòng bệAsUXFUnh đrfXgjYã yênrfXgjY tĩneWh lại nhAm79Mcưng lòrfXgjYng dạAm79Mc ĐàrfXgjYm TĩnrfXgjYh vAsUXFUẫn rốAm79Mci bờAm79Mci, ceWô ngồAsUXFUi Am79Mcxuống, Am79Mcnhìn TAm79Mcôn BìnhAm79Mc Am79Mcđang nằAm79Mcm trên giường,rfXgjY trfXgjYhấy rfXgjYcon eWhít tAm79Mchở rfXgjYrất khóAm79Mc khăn,Am79Mc nrfXgjYgực phậAm79Mcp phồngrfXgjY lêAsUXFUn rfXgjYxuống, cặAsUXFUp môi tímrfXgjY táirfXgjY. ĐeWàm TAm79Mcĩnh cAm79Mcảm trfXgjYhấy mìnhAsUXFU nrfXgjYhư mộAm79Mct eWngọn câyrfXgjY rfXgjYtrong eWbão, cơnAsUXFU bAm79Mcão tAm79Mcố AsUXFUcủa rfXgjYsố mệnh đãAm79Mc quăngAm79Mc quậtAsUXFU giàyrfXgjY AsUXFUvò eWcô qAm79Mcuá lâuAm79Mc, quárfXgjY AsUXFUlâu rồeWi, eWcô srfXgjYắp khrfXgjYông trụrfXgjY rfXgjYnổi nữa.

Dù AsUXFUchín giờeW peWhải họp, rfXgjYnhưng rfXgjYsau krfXgjYhi AsUXFUkiểm treWa phòneWg bệnhAsUXFU xonAsUXFUg. AsUXFUChủ nhiệmAm79Mc PhươnAm79Mcg vẫnrfXgjY AsUXFUdành nửaeW tiếngeW quý báAm79Mcu mắrfXgjYng eWNhiếp AsUXFUVũ ThịnhAsUXFU tronrfXgjYg văneW phòngrfXgjY. MọieW ngườirfXgjY Am79Mcđi Am79Mcqua AsUXFUvăn peWhòng AsUXFUcủa ôngeW đều Am79Mc rón réAm79Mcn neWhẹ nhAm79Mcàng, chỉAm79Mc sợeW rfXgjYlại gâAsUXFUy rAm79Mca tiếngeW độngAsUXFU eWkhiến CAm79Mchủ nhiệmAm79Mc PhưeWơng neWổi giậeWn. Mấy rfXgjYvị tiếrfXgjYn sĩAm79Mc ởeW bAsUXFUên ngeWoài AsUXFUđều eWthở cũngeW khôngAsUXFU dámAsUXFU thrfXgjYở mạnAsUXFUh, cắeWm cúieW viếAsUXFUt bệnhAsUXFU án, ngAsUXFUay cảrfXgjY eWy táAm79Mc trưởeWng bìrfXgjYnh thườngrfXgjY nhieWều lờiAm79Mc làAsUXFU rfXgjYvậy rfXgjYmà lAsUXFUúc neWày meWiệng cũngeW Am79Mcnhư dán bănAsUXFUg dAm79Mcính, chẳeWng AsUXFUnói tiAsUXFUếng nào.

“Có biếteW vìAm79Mc eWsao tôAm79Mci mắngrfXgjY cậu không?rfXgjY RốtAm79Mc cuAsUXFUộc Am79Mcgần đâyAsUXFU cậurfXgjY leWàm saeWo vậy?AsUXFU ĐầuAsUXFU rfXgjYóc AsUXFUcứ lơAm79Mc lửngAm79Mc tậAsUXFUn đAm79Mcâu ấy.AsUXFU Đừng tưởngAm79Mc eWvẫn chưAsUXFUa Am79Mcgây rAm79Mca lỗrfXgjYi lAsUXFUớn gìAsUXFU, teWôi tháAm79Mcy cứrfXgjY thếeW Am79Mcnày Am79Mcsớm muộneW rồrfXgjYi rfXgjYcũng xảeWy ra chueWyện tAm79Mchôi. CeWậu nóiAm79Mc xemrfXgjY, rốtAm79Mc cuộAm79Mcc làrfXgjY cAm79Mchuyện gAm79Mcì? CậuAm79Mc cảrfXgjY Am79Mcngày Am79Mcrầu rfXgjYrĩ rfXgjYđầy tAm79Mcâm sự nhưrfXgjY veWậy AsUXFUlà seWao? ChúAsUXFUng Am79Mcta làrfXgjYm báceW sĩ,rfXgjY meWọi Am79Mclúc mAm79Mcọi nơAm79Mci eWđều Am79Mcphải sAsUXFUuy rfXgjYxét vẫnAm79Mc đềAm79Mc mAm79Mcột cách lAm79Mcý tríeW, rfXgjYbình tĩnhAsUXFU. CAsUXFUhuyện hômAm79Mc qAm79Mcua làAsUXFU thếeW rfXgjYnào? Am79McTôn BìnAm79Mch córfXgjY qurfXgjYan eWhệ Am79Mcgì veWới cậu? Am79Mc Cậu khAsUXFUông rfXgjYchi mAm79Mcột rfXgjYđồng nàeWo chAsUXFUo thuốeWc ngoàieW brfXgjYảo hAsUXFUiểm, treWong khrfXgjYi ceWó nhữngeW loạiAm79Mc bắAsUXFUt buộc phảAm79Mci dùng,eW bắtAsUXFU buộAm79Mcc cậuAm79Mc hirfXgjYểu kAm79Mchông hAm79Mcả? Am79McCậu tiếrfXgjYt kAm79Mciệm eWtiền ceWho bệnhAsUXFU nhâeWn hay leWà lAm79Mcấy mạngAsUXFU ngAm79Mcười ta?”

Cuối cùAsUXFUng NhiếeWp VũeW ThịAsUXFUnh khẽ đAm79Mcáp: “CheWáu vàrfXgjY eWđứa trrfXgjYẻ đó…Am79Mc khônAsUXFUg AsUXFUcó rfXgjYquan heWệ grfXgjYì đAsUXFUặc biệt…eW chỉAm79Mc làAsUXFU điềeWu kiện eW gia đìnAm79Mch họeW kAm79Mchông tốt…”

“Không AsUXFUcó queWan eWhệ Am79Mcgì đặc Am79Mc biệt eWmà cậurfXgjY rfXgjYgọi đieWện AsUXFUcả rfXgjYvào phòngrfXgjY mổ?”rfXgjY ChủAm79Mc nhAsUXFUiệm PhươnrfXgjYg Am79Mckhông kìAm79Mcm rfXgjYnổi gầmAm79Mc lên. “TôiAsUXFU ceWòn tưởngAm79Mc trờAsUXFUi sậeWp, Am79Mccậu gọAsUXFUi AsUXFUtôi đếneW cứAsUXFUu chứ!”

“Cháu Am79Mcquên mấtAm79Mc ChAm79Mcủ nhiệm đarfXgjYng mổ…”

“Quên?” GiọngAm79Mc eWChủ nhiệm PhAm79Mcương lạiAsUXFU carfXgjYo AsUXFUlên mAm79Mcột bậceW, “CậrfXgjYu AsUXFUcòn bảorfXgjY eWmình eWkhông rfXgjYlơ đeWãng đAsUXFUi! Am79McCậu rfXgjYđang mổ cũngAsUXFU quênrfXgjY luAsUXFUôn saeWo? TôAm79Mci cheWo eWcậu rfXgjYhay, cậuAsUXFU cứrfXgjY rfXgjYcả nAsUXFUgày nrfXgjYghĩ ngrfXgjYợi lunrfXgjYg trfXgjYung thếAsUXFU nàyAsUXFU nữa, rồeWi eWsẽ cAsUXFUó ngàyAm79Mc đểAsUXFU rfXgjYquên rfXgjYdao mAm79Mcổ trfXgjYrong ngựrfXgjYc bAsUXFUệnh nAsUXFUhân! ĐừngrfXgjY tưởngAsUXFU quêAsUXFUn mìnhAsUXFU đang Am79Mclàm rfXgjYgì lAsUXFUà chuyệnAm79Mc AsUXFUnhỏ, Am79Mcnhư thếrfXgjY làeW cAm79Mcậu khôrfXgjYng ceWó AsUXFUy đức!”

Một beWác AsUXFUsĩ đangrfXgjY hAsUXFUọc rfXgjYbồi dưỡng đẩyrfXgjY thiếrfXgjYt rfXgjYbị đAsUXFUi tAm79Mcới, đangeW gAsUXFUõ cAsUXFUửa theWì nghrfXgjYe thấyAm79Mc cAsUXFUâu nAm79Mcói cuốeWi cùrfXgjYng, vAsUXFUội gieWật mình rụtAm79Mc tAm79Mcay vềeW, nhìAm79Mcn sanAsUXFUg mấAsUXFUy AsUXFUvị eWtiến sĩeW AsUXFUđang viếtrfXgjY bệrfXgjYnh áeWn rfXgjYbên cạnh,Am79Mc thấAm79Mcy họ làAm79Mcm độngAsUXFU Am79Mctác rạAsUXFUch ngeWang cAm79Mcổ, Am79Mcanh eWta gAm79Mciật AsUXFUthót, rfXgjYliền rórfXgjYn reWén đAsUXFUẩy teWhiết bịeW Am79Mcđi mất.

Cuối Am79Mccùng, khrfXgjYi đếAsUXFUn giờ hrfXgjYọp, ChủrfXgjY eWnhiệm PhươnAm79Mcg mớeWi hầrfXgjYm hAsUXFUầm rfXgjYrời khỏiAm79Mc vănAsUXFU prfXgjYhòng, rfXgjYtrước AsUXFUkhi reWa cửaAm79Mc cAsUXFUòn buông leWại mộtAm79Mc câurfXgjY: “CậuAsUXFU heWãy tựrfXgjY eWkiểm điAsUXFUểm Am79Mclại đi!”

Nhiếp Am79McVũ ThịnhAm79Mc cúieW đầu eW đi raAsUXFU. TieWến rfXgjYsĩ ĐồngAsUXFU, ngườiAsUXFU nhiềAm79Mcu tueWổi nhAsUXFUất troAm79Mcng sỗAsUXFU nhữAsUXFUng ngeWười đượAsUXFUc Am79McChủ nhiệm PhươngAm79Mc rfXgjYdẫn dắtrfXgjY, bìeWnh eWthường rấteW brfXgjYiết qrfXgjYuan târfXgjYm chăAm79Mcm rfXgjYsóc ngrfXgjYười khárfXgjYc, vAsUXFUì NhiếprfXgjY Vũ eW Thịnh ítAm79Mc tuổrfXgjYi, lạieW đưAsUXFUợc ChủAm79Mc nhiệmAsUXFU PhươngAm79Mc đặcrfXgjY Am79Mcbiệt ưuAsUXFU AsUXFUái, nênrfXgjY anAm79Mch họrfXgjY ĐồngeW neWày vẫn eW luôn cAm79Mcoi NhiếpeW VrfXgjYũ TAm79Mchịnh làAsUXFU sưAm79Mc đệrfXgjY đồngrfXgjY môn,eW màeW qrfXgjYuên mAsUXFUất rAm79Mcằng anrfXgjYh Am79Mcđã crfXgjYó haAm79Mci họcAsUXFU eWvị, hơn nữrfXgjYa cũngAm79Mc rfXgjYkhông phảieW eWhọc treWò củaeW CAsUXFUhủ nhiệmrfXgjY PhưeWơng. rfXgjYLần nrfXgjYày, tieWến AsUXFUsĩ AsUXFUĐồng lại đếnrfXgjY arfXgjYn ủieW aeWnh: “CóAm79Mc quaAm79Mcn rfXgjYtâm đrfXgjYến cậuAm79Mc AsUXFUthì AsUXFUông ấyAm79Mc mớiAm79Mc eWlo lAm79Mcắng nhưAsUXFU vậy,rfXgjY nếueW đổAsUXFUi là ngưAsUXFUời kháAm79Mcc, ôeWng ấyrfXgjY keWhông phíAm79Mc sứcAsUXFU theWế đâu.”

“Phải rồi.”Am79Mc eWTiến Am79Mcsĩ TiểuAsUXFU Mẫn đầyAm79Mc gọngAm79Mc AsUXFUkính nórfXgjYi, “NheWiếp rfXgjYsư huyAsUXFUnh đừnAsUXFUg nảnAm79Mc ceWhí, ‘lãoeW yêu’AsUXFU eWquý Am79Mcanh nrfXgjYhất đấy. rfXgjYÔng ấyAsUXFU eWlà PAm79Mchong TharfXgjYnh DươrfXgjYng, aAsUXFUnh làeW LrfXgjYệnh rfXgjYHồ XueWng[2], ôeWng rfXgjYấy chỉAsUXFU eWhận rèrfXgjYn sắt krfXgjYhông thànrfXgjYh thAsUXFUép đấyAsUXFU thôi!”Am79Mc LãoAsUXFU yêrfXgjYu làrfXgjY AsUXFUbiệt hAm79Mciệu eWcủa AsUXFUChủ nhieWệm PhrfXgjYương, cũneWg chAsUXFUỉ có mấAsUXFUy đệeW trfXgjYử AsUXFUnày eWdám crfXgjYông kAsUXFUhai đặAm79Mct birfXgjYệt hiệurfXgjY ceWho ôneWg nheWư vậyAm79Mc. ChủeW nhiAm79Mcệm Phương luônAm79Mc cAm79Mcho rằngAm79Mc kAsUXFUỹ thrfXgjYuật tốtrfXgjY thìAsUXFU Am79Mcông cóeW thểAsUXFU cưnAm79Mcg Am79Mchọc trfXgjYrò củaAsUXFU ôAm79Mcng nhAm79Mcư ôneWg trời con.

[2] NhârfXgjYn vAsUXFUật trorfXgjYng tiểu thuAm79Mcyết vAm79Mcõ hirfXgjYệp ThầAsUXFUn đAm79Mciêu heWiệp lữAm79Mc cAsUXFUủa nhàAsUXFU vAm79Mcăn AsUXFUKim DungeW, vốnrfXgjY lAm79Mcà mộAsUXFUt AsUXFUlãng tAm79Mcử meWê rượu, giỏiAsUXFU kiếmAsUXFU thuậtAsUXFU, trfXgjYừng đưrfXgjYợc PhonAsUXFUg ThAm79Mcanh DươeWng trAm79Mcuyền thụAsUXFU kiếmAsUXFU phAm79Mcáp, Am79Mcvề sAm79Mcau yêu NhậmAsUXFU DeWoanh DAsUXFUoanh, eWThánh Am79Mccô củAm79Mca MAsUXFUa giáo.

“Tiểu MẫnAm79Mc, cậAsUXFUu rfXgjYso sánhrfXgjY như thếAm79Mc khônAm79Mcg đúneWg rồi.AsUXFU NrfXgjYếu rfXgjYlão yêAm79Mcu lrfXgjYà rfXgjYPhong ThanrfXgjYh rfXgjYDương, thìrfXgjY LệnhAm79Mc HồAsUXFU XunAm79Mcg nên leWà ĐồnrfXgjYg đAsUXFUại sAsUXFUư hrfXgjYuynh chứ!Am79Mc CAm79Mcậu xeeWm eWanh ĐồneWg điềrfXgjYm đạmAm79Mc lrfXgjYễ độ,AsUXFU rấtrfXgjY giốAm79Mcng LệeWnh Hồ Xung.rfXgjY Am79McCòn NhiếprfXgjY VũrfXgjY ThịnhAsUXFU eWhấp AsUXFUdẫn phụrfXgjY Am79Mcnữ teWhế nàyrfXgjY, nAsUXFUói thếAsUXFU nàoAsUXFU cũAm79Mcng Am79Mclà Dương Quá[3],Am79Mc khôneWg phảirfXgjY LệeWnh HồrfXgjY Xung!”

[3] NhâeWn vậtAm79Mc treWong tiểu thuyếteW vAm79Mcõ hiAsUXFUệp ThầAsUXFUn Am79Mcđiêu hirfXgjYệp lữrfXgjY rfXgjYcủa nhàeW veWăn KeWim DunAm79Mcg, nổAm79Mci tiAsUXFUếng đẹpeW rfXgjYtrai, chung tình.

“Chẳng lẽrfXgjY AsUXFULệnh HồrfXgjY XeWung không rfXgjYhấp dẫeWn Am79Mcphụ nữAsUXFU AsUXFUư? SaeWo NhậmrfXgjY Am79McDoanh rfXgjYDoanh lạAsUXFUi sốrfXgjYng chếtAsUXFU eWtheo eWanh Am79Mcta chứ?rfXgjY Hơn nữaAsUXFU seWao NhiếAsUXFUp VũeW TeWhịnh lạiAsUXFU ceWó thrfXgjYể lAsUXFUà DươneWg QuAm79Mcá được?eW AsUXFUNếu cậurfXgjY Am79Mcta AsUXFUlà DươneWg Am79McQuá, không eWphải cAm79Mchúng teWa thAm79Mcành môneW AsUXFUhạ eWcủa rfXgjYphái AsUXFUToàn ChAm79Mcân Am79Mcsao? TôirfXgjY khônAsUXFUg muốnAm79Mc eWcùng một giuộAsUXFUc vớieW brfXgjYọn đạoeW rfXgjYthối đó…”

“Sao DươngAsUXFU QueWá lạieW là meWôn hạAsUXFU TeWoàn ChâAsUXFUn? DươAm79Mcng QAm79Mcuá làAm79Mc nrfXgjYgười củeWa pheWái CổAsUXFU MộrfXgjY mớirfXgjY đúng.rfXgjY NhrfXgjYưng CAsUXFUổ AsUXFUM cũneWg không eWtốt rfXgjYlành gAm79Mcì… toàneW nhữngAsUXFU phAm79Mcụ eWnữ trfXgjYâm eWlý biAsUXFUến thái…”

Mấy ngườAsUXFUi mồeWm nămeW miệng mườirfXgjY AsUXFUbàn tAm79Mcán cườirfXgjY đùa.AsUXFU TiếneW eWsĩ rfXgjYy AsUXFUhọc lâAm79Mcm sàngeW khAm79Mcổ, tiếneW sAm79Mcĩ Am79Mcy heWọc lâmAm79Mc sàngAm79Mc dưới trướngeW rfXgjYChủ AsUXFUnhiệm PhươAsUXFUng cònrfXgjY khổAsUXFU hơnAm79Mc. NhữrfXgjYng teWhầy hướngeW dẫnAm79Mc keWhác córfXgjY lẽeW rfXgjYcòn eWcó thể Am79Mcmắt nhrfXgjYắm mAsUXFUắt mở,AsUXFU tặnrfXgjYg Am79Mcquà, lôirfXgjY kéoAsUXFU queWan Am79Mchệ Am79Mclà đưeWợc. NhưngeW vớiAsUXFU CheWủ nhiệmeW PhAm79Mcương thì khAm79Mcông đAsUXFUủ giỏeWi đừngrfXgjY hrfXgjYòng tAsUXFUốt nghiệeWp. BàirfXgjY tậAsUXFUp căngrfXgjY eWthẳng, crfXgjYa AsUXFUmổ lạieW nhiều,eW vAm79Mcì thế cAm79Mcác tiếeWn AsUXFUsĩ đềurfXgjY phảieW tựAm79Mc tìmrfXgjY niềmAm79Mc vueWi eWtrong nỗirfXgjY kheWổ. BìnAsUXFUh thườngrfXgjY eWchỉ Am79Mccần nghrfXgjYe họ rfXgjYnói lineWh Am79Mctinh mộteW lúcrfXgjY, NhirfXgjYếp Am79McVũ ThịnAsUXFUh Am79Mcsẽ thấrfXgjYy nAm79Mchẹ nhõAsUXFUm hẳnrfXgjY đi,AsUXFU Am79Mcnhưng hôAm79Mcm nay anAm79Mch AsUXFUthật sựeW rấtrfXgjY buồnAm79Mc. ChrfXgjYủ nhiệmAsUXFU PhươneWg nóAm79Mci reWất đúngAsUXFU, rfXgjYgần đâyeW aeWnh sAm79Mcuốt AsUXFUngày ngẩn ngAsUXFUơ rfXgjYsuy AsUXFUnghĩ nhrfXgjYững gìeW khrfXgjYông biếtAsUXFU nữAm79Mca, prfXgjYhạm leWỗi liênAm79Mc tụrfXgjYc, cAsUXFUứ thrfXgjYế nrfXgjYày thậtAsUXFU sựAsUXFU có neWguy eWcơ gâeWy đạiAsUXFU horfXgjYạ eWchứ chẳngAm79Mc chơi.

Thấy aAsUXFUnh tAm79Mchất thrfXgjYần, Tiểu MẫnrfXgjY thônAm79Mcg cAsUXFUảm eWnói: “eWNhiếp sưeW huynAsUXFUh, anAm79Mch Am79Mcbị lrfXgjYão yêuAm79Mc mắeWng đêneW AsUXFUngớ ngAm79Mcẩn thậtAm79Mc rồi…”

“Tiểu Am79McNhiếp đanAm79Mcg phiền eWlòng rfXgjYvì chuyAsUXFUện gAm79Mcia đìnAsUXFUh.” AnrfXgjYh ĐồngAm79Mc nrfXgjYgắt lờirfXgjY TirfXgjYểu MẫnAm79Mc, còeWn nháyAm79Mc meWắt mộtAsUXFU cAm79Mcái, “Cậu cũngAm79Mc đừngAm79Mc lAm79Mco lắng,eW hrfXgjYai chAsUXFUủ nhiệmrfXgjY khorfXgjYa GAsUXFUan AsUXFUvà kheWoa rfXgjYU Am79Mcbướu heWôm đrfXgjYó AsUXFUcùng AsUXFUđến tìm lãrfXgjYo yêrfXgjYu, tôeWi AsUXFUnghe tAsUXFUhấy. BệnheW tìnAm79Mch eWcủa beWác traAm79Mci theWật reWa rấteW kheWả qrfXgjYuan, kiêneW trìAm79Mc điều treWị, mrfXgjYấy rfXgjYnăm khônAsUXFUg thrfXgjYành vrfXgjYấn đềrfXgjY đâu.”

“Cảm ơAm79Mcn eWanh.” CrfXgjYuối cùng NheWiếp VAsUXFUũ ThịnheW cườirfXgjY méeWo AsUXFUxẹo, “CảmAm79Mc ơneW mọirfXgjY Am79Mcngười, gAm79Mcần đâyeW Am79Mcquả AsUXFUthực Am79Mctôi lúeW lẫn quá!”

“Có Am79Mcai gặpAsUXFU chAm79Mcuyện này màeW khAsUXFUông AsUXFUlo lắAsUXFUng cAm79Mchứ.”Anh ĐồngAsUXFU vỗeW vaeWi aneWh, “eWTôi Am79Mcđổi eWcho rfXgjYcậu eWca trựcrfXgjY đêeWm ngày meWai, cậueW làmAm79Mc cAsUXFUa sángrfXgjY crfXgjYho tôAsUXFUi, gầAsUXFUn đâyrfXgjY eWcậu Am79Mcmệt quáAm79Mc Am79Mcrồi, cAsUXFUần phảirfXgjY nghỉrfXgjY ngơi.”

“Cảm ơeWn anh.”

“Cảm ơAm79Mcn AsUXFUgì chứAsUXFU? CeWa mổ tuầnAsUXFU trướcAm79Mc sueWýt rfXgjYnữa tôiAm79Mc cắtrfXgjY nhầeWm mạcheW máu,eW meWay mAsUXFUà cậueW nhAsUXFUanh taAsUXFUy neWgăn lại,AsUXFU nếu khôngeW lãAm79Mco yêeWu sẽrfXgjY eWphanh trfXgjYhây tôiAsUXFU mấtrfXgjY. AsUXFUĐại âAm79Mcn đAm79Mcại đrfXgjYức đAsUXFUó tôirfXgjY chỉrfXgjY đổieW cAm79Mcho cậAsUXFUu mAm79Mcột ca sángAm79Mc, eWthế làeW rfXgjYquá hờiAsUXFU rồi.”

Hôm nAsUXFUay NhiếpeW VeWũ Thịnh vẫeWn Am79Mccòn cAsUXFUa Am79Mcmổ, rfXgjYanh ănrfXgjY trưaAsUXFU mộtrfXgjY mAsUXFUình ởAm79Mc rfXgjYnhà ăn,rfXgjY lạiAm79Mc gặprfXgjY VưrfXgjYơng VũAsUXFU LeWinh đếAsUXFUn mrfXgjYua cơm. ĐâyAm79Mc rfXgjYlà nhàAsUXFU ăeWn bệnheW Am79Mcviện, AsUXFUmua ởAsUXFU đâyeW phảeWi quẹeWt tAm79Mchẻ nộirfXgjY bAm79Mcộ, xeAm79Mcm Am79Mcra côAm79Mc đãrfXgjY đến rfXgjYnhầm. VươnAsUXFUg VrfXgjYũ LeWinh xếpAm79Mc hàngrfXgjY crfXgjYả neWửa ngrfXgjYày tAm79Mcrời mrfXgjYới biếtAsUXFU mìnheW nhầmrfXgjY, rfXgjYđang đrfXgjYịnh đieW thì NhiếeWp VAsUXFUũ ThịnAsUXFUh đứrfXgjYng dậyrfXgjY AsUXFUmua giúeWp côeW AsUXFUhai suất.

“Một suấAsUXFUt trAm79Mcứng eWsốt cà chua.”Am79Mc AAsUXFUnh nóieW rfXgjYvới ngườiAm79Mc bêAm79Mcn troeWng rfXgjYcửa sổAm79Mc rồiAm79Mc Am79Mcquay sAm79Mcang hỏeWi VươeWng rfXgjYVũ LinhAm79Mc, “Cô ănAm79Mc gì?”

“Thịt xàeWo rrfXgjYau cần.”

“Một sAsUXFUuất eWthịt xeWào rau cầnrfXgjY nữa.”

Vương rfXgjYVũ LineWh cheWo suấtAm79Mc cơm treWứng xeWốt càrfXgjY chrfXgjYua vàoAm79Mc Am79Mcmột hAm79Mcộp cơmrfXgjY mớAsUXFUi, ceWòn suấtAsUXFU kAsUXFUia cAm79Mcô rfXgjYăn trfXgjYại nhàrfXgjY ăAsUXFUn luôn. AsUXFU Thấy bêAsUXFUn cạnhrfXgjY NhieWếp rfXgjYVũ TAsUXFUhịnh rfXgjYcó rfXgjYchỗ trốneWg, ceWô Am79Mcliền nAsUXFUgồi xuống,Am79Mc khiếneW AsUXFUcác rfXgjYy bácrfXgjY sĩ quAsUXFUanh đeWó rAm79Mca sứcAsUXFU xeWì xàoAm79Mc bAm79Mcàn teWán. RấrfXgjYt nrfXgjYhiều ngườiAsUXFU Am79Mcthích nhìnAsUXFU NhiếeWp VeWũ ThịnAsUXFUh ăeWn cơm, AsUXFUnhưng rrfXgjYất írfXgjYt Am79Mcy eWtá dáAm79Mcm ngồiAsUXFU đốiAsUXFU diệnrfXgjY veWới AsUXFUanh. AneWh Am79Mcquá lạnhrfXgjY lùeWng, lúrfXgjYc eWnào cũng gAm79Mciữ theWái độrfXgjY xAm79Mca cách,Am79Mc vẻeW mặAm79Mct nhấrfXgjYt eWmực lãnheW đạmeW ngAm79Mchiêm túceW, dườAm79Mcng nrfXgjYhư rfXgjYtay anh khôngrfXgjY crfXgjYầm eWđầu AsUXFUđũa rfXgjYmà rfXgjYcầm darfXgjYo mAsUXFUổ, trướAsUXFUc mặtAsUXFU AsUXFUanh cũneWg AsUXFUkhông Am79Mcphải cơAsUXFUm màrfXgjY làAm79Mc bệeWnh nhân tAsUXFUrên rfXgjYbàn mổAsUXFU veWậy. VìrfXgjY thếAm79Mc dùrfXgjY cAsUXFUác AsUXFUy táeW heWết seWức Am79Mchâm meWộ arfXgjYnh nhưneWg rấtrfXgjY eWít khi drfXgjYám tớrfXgjYi Am79Mcngồi cùnAsUXFUg bàn.AsUXFU eWVương VeWũ LinrfXgjYh khônAsUXFUg theWấy vậeWy, cAsUXFUô thấyAsUXFU NhiếprfXgjY VũAsUXFU ThrfXgjYịnh quẹt teWhẻ rfXgjYmua AsUXFUcơm giúAsUXFUp meWình, rfXgjYrõ ràneWg Am79Mclà nrfXgjYgười trfXgjYốt, bèeWn lấAm79Mcy Am79Mcra chúteW tiAm79Mcền đưaeW eWcho anh, “CảAm79Mcm ơnAm79Mc aAsUXFUnh, rfXgjYbác sĩeW Nhiếp!”

“Không cầAsUXFUn khrfXgjYách sáo.”

Vương VũrfXgjY Am79McLinh theWấy anh khôAm79Mcng rfXgjYnhận tiềrfXgjYn, đànhAsUXFU đặAsUXFUt AsUXFUtrên bàAsUXFUn. CeWô neWghĩ, bAsUXFUác sĩeW tAsUXFUhật ceWẩn thận,rfXgjY tiAsUXFUền bAsUXFUẩn lắm màAm79Mc, đươngAsUXFU nhiênrfXgjY aAm79Mcnh khônAm79Mcg muốAsUXFUn dùAsUXFUng eWtay cầmAm79Mc rfXgjYtiền Am79Mckhi đanrfXgjYg rfXgjYăn. rfXgjYCô vừaAm79Mc ărfXgjYn vừaAm79Mc hỏi NhiếpeW AsUXFUVũ TheWịnh: “SaeWo AsUXFUanh biếtAm79Mc tôieW muốneW mAsUXFUua AsUXFUcơm trứnAm79Mcg xốteW càrfXgjY chua?”

“Hôm qrfXgjYua Am79Mctôi thấyeW cAsUXFUô mua cơm.”

“À Am79Mcđúng rồi!”rfXgjY VAsUXFUương Vũ LAsUXFUinh chrfXgjYợt hiểu.

Nhiếp VũAsUXFU ThịAm79Mcnh eWcúi đầu eWăn, lAm79Mcòng thầmAsUXFU rủaAsUXFU chínAsUXFUh mìeWnh. Am79McSáng naAsUXFUy bịeW ChủAsUXFU nhiệmAm79Mc PAm79Mchương mắngAsUXFU tAm79Mcé táeWt, eWanh đã quyếAm79Mct Am79Mctâm kiểAsUXFUm điAm79Mcểm brfXgjYản Am79Mcthân, veWậy mAsUXFUà vừaAm79Mc neWhìn thấAm79Mcy VAm79Mcương VrfXgjYũ LinAsUXFUh đứnAsUXFUg AsUXFUđó, aAm79Mcnh lại AsUXFUlập tứeWc tớeWi quẹrfXgjYt teWhẻ giúpeW. MìnhrfXgjY AsUXFUmất trfXgjYrí rồi!Am79Mc Am79McGiờ AsUXFUanh khrfXgjYông cAm79Mchỉ thấyeW ĐàmAm79Mc TĩnhAsUXFU lrfXgjYà lú lẫneW AsUXFUmà gặpeW ngườirfXgjY cAsUXFUó liêeWn quaAm79Mcn đeWến côrfXgjY AsUXFUanh cAm79Mcũng lAsUXFUú Am79Mclẫn, cAsUXFUứ trfXgjYhế nàAm79Mcy seWao đượAsUXFUc chứ?

Vương VũAm79Mc LiAm79Mcnh tAm79Mchu hAsUXFUết cam đảmAm79Mc rfXgjYhỏi anhAsUXFU: “BácAsUXFU sAm79Mcĩ NhrfXgjYiếp, tôrfXgjYi leWà bạAsUXFUn… crfXgjYủa mẹrfXgjY TôrfXgjYn Bình,Am79Mc Am79Mcbệnh nhAsUXFUân nằAm79Mcm giường srfXgjYố 3rfXgjY9 ấy.rfXgjY BệnhAm79Mc tìnhAsUXFU củaAm79Mc TônAm79Mc BìnAsUXFUh… rốrfXgjYt cuộcAm79Mc trfXgjYhế nào…”

“Phải mổAm79Mc càngAsUXFU sớmAm79Mc càng tốt.”

“Thế Am79Mcchi phíeW mổrfXgjY mấeWt bao nhiêu?”

“Gần cAsUXFUhục vAsUXFUạn.” NhieWếp Vũ ThịnAsUXFUh tAsUXFUỉ rfXgjYmẩn nhặteW AsUXFUcọng hàAsUXFUnh trAm79Mcong AsUXFUbát caAm79Mcnh rAm79Mca, Am79Mcnói, “rfXgjYTình hAm79Mcình bệnhAm79Mc nhâAsUXFUn hiện Am79Mc giờ krfXgjYhông ổAm79Mcn địnAsUXFUh, rAm79Mcủi eWro caeWo, rfXgjYchưa biếteW chừngAm79Mc seWau khrfXgjYi mổAsUXFU cònAm79Mc phảrfXgjYi veWào ICUrfXgjY, chi pAm79Mchí kháAsUXFU cao.”

Vương VAm79Mcũ LieWnh AsUXFUnói: “Hôm naAm79Mcy tôrfXgjYi rfXgjYxem rfXgjYtin tứceW, AsUXFUnghe nóiAsUXFU đAm79Mcứa trẻrfXgjY brfXgjYị đAsUXFUưa đếnAm79Mc vrfXgjYiện hôeWm qeWua AsUXFUđã rfXgjYđược mộtAm79Mc vị eW tiên eWsinh họAm79Mc NhiếprfXgjY ủnAsUXFUg Am79Mchộ mườirfXgjY vạn,AsUXFU ôngeW ấAsUXFUy cAsUXFUòn nóieW sẽAsUXFU eWchịu cheWi pAsUXFUhí saAm79Mcu đórfXgjY nữa… CácrfXgjY AsUXFUy tárfXgjY nrfXgjYói Am79Mcđó làAsUXFU bAm79Mcố eWanh, CAsUXFUhủ tịchAsUXFU eWHội eWđồng quảnAm79Mc trịrfXgjY tậprfXgjY Am79Mcđoàn ĐôAm79Mcng ViễnAsUXFU. AsUXFUGia cảnh củaAm79Mc TôrfXgjYn BAsUXFUình tôiAm79Mc biết,AsUXFU họrfXgjY khrfXgjYông thAm79Mcể lấAsUXFUy đâuAm79Mc rrfXgjYa eWcả cAm79Mchục veWạn đểAm79Mc Am79Mclàm phẫrfXgjYu thuật…”

Nhiếp VũeW ThịnheW buônrfXgjYg đũa, eWdửng dAm79Mcưng nórfXgjYi: “CôAsUXFU muốneW nrfXgjYói gì?”

“Bác sAm79Mcĩ NhrfXgjYiếp, anrfXgjYh là ngưAm79Mcời tốt,rfXgjY cóAm79Mc trfXgjYhể nAsUXFUói vớrfXgjYi việnAm79Mc trưởneWg, tìmAsUXFU giúeWp Am79Mccho TôAm79Mcn BìnhAsUXFU ngườiAm79Mc nàoeW đóAm79Mc ủrfXgjYng hộ tiền,AsUXFU Am79Mccứu nó…Am79Mc hoAsUXFUặc AsUXFUanh nórfXgjYi Am79Mcvới ônrfXgjYg Nhiếp…”

“Bệnh vrfXgjYiện keWhông AsUXFUphải tổ chứceW trfXgjYừ thiệnAm79Mc, eWcũng AsUXFUkhông phảiAsUXFU rfXgjYai cũnrfXgjYg đượceW quyêAm79Mcn geWóp tiền.AsUXFU KhAsUXFUoa TirfXgjYm eWcó hơneW hai trAm79Mcăm bệnAm79Mch nhârfXgjYn, krfXgjYhoa NhAm79Mci cònAsUXFU rfXgjYcó mườieW mrfXgjYấy đrfXgjYứa trAm79Mcẻ bịAsUXFU bệAm79Mcnh timAm79Mc, nrfXgjYgoài mộAsUXFUt AsUXFUtổ chức rfXgjY từ thiệneW hAm79Mcỗ tAsUXFUrợ phẫAm79Mcu thuậtAm79Mc AsUXFUtim chrfXgjYo trẻAm79Mc nôngrfXgjY thAm79Mcôn AsUXFUra, khônAm79Mcg cònAm79Mc beWất ceWứ tổAsUXFU chức xãeW hộAsUXFUi AsUXFUnào cAsUXFUó keWế hAm79Mcoạch quyeWên tiềAm79Mcn nữaAsUXFU. XirfXgjYn lrfXgjYỗi côAsUXFU Vương,AsUXFU AsUXFUtôi rfXgjYkhông geWiúp được.”

Vương VeWũ LineWh nói: “NhưngAm79Mc đứaAm79Mc tAsUXFUrẻ hôeWm qua…”

“Đứa AsUXFUtrẻ đrfXgjYó đưAsUXFUợc ngrfXgjYười ta quyAsUXFUên tiềAm79Mcn crfXgjYho lAm79Mcà veWì ảAsUXFUnh hưởngAsUXFU củaeW thờieW AsUXFUsự, bốrfXgjY tôieW vừaAsUXFU hAm79Mcay eWxem đượceW tiAm79Mcn tứAm79Mcc nên đeWộng lònrfXgjYg trắcAsUXFU ẩnrfXgjY. Am79McCòn trưeWờng hAm79Mcợp nhưAsUXFU eWTôn AsUXFUBình rfXgjYbệnh viAsUXFUện khAsUXFUông cònAm79Mc cách nàAsUXFUo, tôeWi Am79Mccũng vậeWy. TeWôi srfXgjYẽ kheWông veWì brfXgjYệnh nhânrfXgjY cAsUXFUủa mìnAm79Mch màAsUXFU yêAsUXFUu cAm79Mcầu bốAsUXFU quyêAm79Mcn tiền đâu,rfXgjY ônAm79Mcg ấyAsUXFU eWlà ôngeW ấy,Am79Mc tôAsUXFUi rfXgjYlà tôi.Am79Mc” NgừnAm79Mcg mộtAm79Mc chAm79Mcút, aeWnh nóiAm79Mc, “HuốngAm79Mc hồeW Am79Mctôi đrfXgjYã nói chuyAm79Mcện vớiAm79Mc Am79Mcmẹ TôneW BìeWnh, AsUXFUcó peWhương áeWn heWỗ teWrợ phẫeWu trfXgjYhuật ceWủa côAm79Mcng rfXgjYty rfXgjYCM, crfXgjYó điều Am79Mcphương eWán rfXgjYnày yêuAm79Mc cầuAsUXFU seWử dụngrfXgjY huyếtAsUXFU quảnAm79Mc eWnhân rfXgjYtạo củaAm79Mc CMeW, AsUXFUnhưng mẹAm79Mc bệnh nhânrfXgjY vẫneW cheWưa đồnAm79Mcg AsUXFUý nrfXgjYên Am79Mcchưa theWực hiệAsUXFUn được.”

Vương rfXgjYVũ LinAm79Mch keWhông biết tạiAsUXFU seWao ĐAsUXFUàm AsUXFUTĩnh lạieW AsUXFUkhông đồngrfXgjY ýeW, veWì thếrfXgjY eWkhi marfXgjYng eWcơm vAsUXFUề Am79Mcphòng bệnh,eW cAm79Mcô liềneW hỏi chueWyện Am79Mcnày. ĐàmAsUXFU TĩAm79Mcnh đápeW: “RủAsUXFUi rAsUXFUo quáeW Am79Mclớn, hAsUXFUơn 50%.”

Lúc rfXgjYnày Am79McVương eWVũ eWLinh mớeWi hiểu raeW, cũnrfXgjYg Am79Mckhông biếtrfXgjY nênAm79Mc nóAm79Mci gìAm79Mc, cAm79Mchỉ Am79Mcnhìn ĐàmrfXgjY TĩAsUXFUnh drfXgjYùng đũrfXgjYa krfXgjYhều khrfXgjYều mAsUXFUấy hạtAsUXFU cơm troAm79Mcng bárfXgjYt. Am79McVương VũrfXgjY LinAm79Mch thởAsUXFU dài:AsUXFU “BáeWc sĩeW NhiếpAsUXFU đúAm79Mcng leWà ngườiAsUXFU tốAm79Mct. rfXgjYCơm nàyeW là eWanh ấAsUXFUy mAm79Mcua cAsUXFUho tớrfXgjY đrfXgjYấy. CeWó ôAm79Mcng bốAm79Mc gAsUXFUiàu cóeW rfXgjYthế màAm79Mc AsUXFUanh Am79Mcấy chẳngAsUXFU Am79Mcra eWvẻ cheWút nào. NhưngAsUXFU hAsUXFUễ cứeW nhắcAsUXFU đeWến chuyrfXgjYện ChủAm79Mc tịcAsUXFUh NhiếprfXgjY queWyên tiềAm79Mcn lrfXgjYà aeWnh ấyeW đaAm79Mcnh mặtrfXgjY lại, AsUXFUcó vẻAm79Mc rfXgjYkhông vuAsUXFUi. ÀAsUXFUi, ĐàmAm79Mc TĩAm79Mcnh, TAm79Mcôn BìnheW nrfXgjYhà crfXgjYhúng eWta kheWông mAsUXFUay mAsUXFUắn đượceW Am79Mcnhư cAsUXFUon nhà rfXgjYngười trfXgjYa. CoAm79Mcn nhàAsUXFU ngườiAm79Mc rfXgjYta grfXgjYặp crfXgjYhuyện, bAsUXFUố ceWủa eWbác sĩAm79Mc Am79McNhiếp Am79Mcquyên tiềnAm79Mc mười veWạn, eWcòn neWói bAm79Mcệnh eWviện cứrfXgjY cốAsUXFU grfXgjYắng chữrfXgjYa trị,eW ôAsUXFUng ấyAm79Mc seWẽ lrfXgjYo hrfXgjYết cheWi peWhí sarfXgjYu này. ChuyệneW nhưeW vậyrfXgjY sAm79Mcao chúnrfXgjYg Am79Mcta kAsUXFUhông grfXgjYặp AsUXFUđược chứ…”

Đàm Am79McTĩnh eWcúi đầu,Am79Mc ngóeWn tay crfXgjYầm đũaeW hrfXgjYơi ruAm79Mcn rẩrfXgjYy, mãieW rfXgjYmột lAsUXFUúc eWlâu Am79Mccô mớAm79Mci nrfXgjYghe thấyrfXgjY mìrfXgjYnh eWkhó nhọAm79Mcc nóAm79Mci: “Tự eWtớ gâyAm79Mc AsUXFUra, AsUXFUkhông AsUXFUtrách arfXgjYi được.”

“Nói geWì trfXgjYhế eWĐàm Tĩnh?” VươngrfXgjY VAm79Mcũ LeWinh krfXgjYhông nghrfXgjYe rõ,Am79Mc côAm79Mc neWói, “CứrfXgjY rfXgjYvo vAsUXFUe nhưrfXgjY muỗiAsUXFU ấy.”

“Không cAsUXFUó gì.”eW ĐàmrfXgjY Tĩnh Am79Mcgắng eWlấy lạAsUXFUi tAsUXFUinh thần,Am79Mc “TớeW phảieW quAm79Mca chrfXgjYỗ Am79McGiám đốceW rfXgjYThịnh rfXgjYxem saeWo. MrfXgjYai leWà Am79Mcthứ hai, chắcAm79Mc chắnAsUXFU cônrfXgjYg tAsUXFUy sẽAm79Mc AsUXFUcó rấtrfXgjY nhiềurfXgjY eWemail, tớAsUXFU peWhải đếneW đóAsUXFU xAsUXFUem Am79Mcanh ấyeW cần giúpAm79Mc rfXgjYgì rfXgjYkhông. CậurfXgjY trôngeW TônrfXgjY BìrfXgjYnh grfXgjYiúp teWớ mộtrfXgjY láAm79Mct nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nAm79Mcó tỉAsUXFUnh dậAm79Mcy tAsUXFUhì gọiAm79Mc cho tớ.”

“Biết rồiAm79Mc, biếtrfXgjY rồi.”

Đàm rfXgjYTĩnh AsUXFUđi đếneW cuối hAsUXFUành laneWg, ởAsUXFU đóAm79Mc cóAsUXFU mộtAm79Mc phòAsUXFUng vAsUXFUệ sieWnh ceWông cAsUXFUộng, rAsUXFUất íAm79Mct ngườieW dùAm79Mcng, vìAsUXFU phòAm79Mcng bệnh bâyAsUXFU giAm79Mcờ hầuAsUXFU nhAm79Mcư đềuAm79Mc eWcó pheWòng vệeW siAsUXFUnh riêngAsUXFU. PhAm79Mcòng vAsUXFUệ seWinh nàAsUXFUy ngoạiAsUXFU treWừ thỉnAsUXFUh thoảng eWcó neWhân eWviên bAm79Mcệnh việnrfXgjY seWử dụnAsUXFUg, cònAm79Mc Am79Mcthì rấtAm79Mc íAsUXFUt ngưeWời Am79Mcvào. LúceW AsUXFUĐàm Tĩnh bướcAm79Mc AsUXFUvào, AsUXFUbên tronAm79Mcg khôneWg cóeW aAm79Mci Am79Mccả, cAsUXFUô bèAm79Mcn trốAsUXFUn treWong rfXgjYđó keWhóc mAm79Mcột tAsUXFUrận thoải mái.

Phải mấAm79Mct eWbao nhiAsUXFUêu nAm79Mcước mắt mớiAsUXFU vAm79Mcơi đượcAm79Mc nỗiAsUXFU đrfXgjYau đèeW nặngAsUXFU trorfXgjYng lòneWg? PhảiAsUXFU meWất eWbao nAm79Mchiêu nướceW mắeWt Am79Mcmới gột sạchAm79Mc đượcAm79Mc niềrfXgjYm hốieW hAsUXFUận kheWi xrfXgjYưa? ThậteW sựAm79Mc côeW thAsUXFUấy mìnrfXgjYh đãAm79Mc sAsUXFUai, rfXgjYcô hoàAsUXFUn toànrfXgjY không rfXgjY có kAsUXFUhả nărfXgjYng cAm79Mcho crfXgjYon mộtAm79Mc cuAm79Mcộc sốngAm79Mc AsUXFUtốt đẹpeW, vậyAsUXFU mAsUXFUà lrfXgjYại đưaeW nórfXgjY đếAm79Mcn teWhế giớrfXgjYi neWày eWđể nó vừeWa eWsinh eWra đAm79Mcã phảieW crfXgjYhịu rfXgjYkhổ, đếnAm79Mc rfXgjYbây geWiờ veWẫn hAm79Mcôn meWê eWtrong phònAsUXFUg bệnh.AsUXFU AsUXFUBệnh tật kAsUXFUhông đánhrfXgjY gụeWc đượceW crfXgjYô, lAm79Mcúc rfXgjYkhó khănAm79Mc nhấAsUXFUt ceWô cũAsUXFUng cắnrfXgjY răngAm79Mc vượteW queWa, nhưng bâyeW eWgiờ srfXgjYố mệnhAsUXFU sắAsUXFUp quậteW ngeWã cAm79Mcô rồi.

Cô kAsUXFUhông trfXgjYhể eWchống chọi nổeWi nữa.

Khi vrfXgjYào pAm79Mchòng vệeW sirfXgjYnh, Nhiếp VAm79Mcũ ThAsUXFUịnh loángAsUXFU Am79Mcthoáng neWghe teWhấy bêeWn eWkia váchrfXgjY cAsUXFUó tiếAsUXFUng khóceW, làAsUXFU tiAm79Mcếng phụ nữ,rfXgjY khócAm79Mc rấtAm79Mc kìrfXgjYm nérfXgjYn, rấteW đAsUXFUau đớn.eW TroneWg bệnheW việAm79Mcn thườngAsUXFU xuyeWên cóAm79Mc ngườiAm79Mc khóc, đặcrfXgjY biệtrfXgjY rfXgjYlà nửarfXgjY đAm79Mcêm, AsUXFUkhi rfXgjYanh leWê cAm79Mcơ thểAm79Mc mAm79Mcệt mỏiAsUXFU Am79Mcra khỏiAm79Mc phòneWg mổAm79Mc cAm79Mcấp Am79Mccứu, AsUXFUnghe thấy tiếngAm79Mc nứAsUXFUc nrfXgjYở củaeW ngườAsUXFUi Am79Mcnhà bệnAm79Mch nhânAm79Mc, aAsUXFUnh thườngrfXgjY cAm79Mcó ảAm79Mco giácrfXgjY rằng,AsUXFU eWngười đang kAsUXFUhóc rfXgjYđó rfXgjYchính eWlà ĐeWàm rfXgjYTĩnh crfXgjYủa anh.

Vì tiếngeW Am79Mckhóc rfXgjYcủa eWĐàm Tĩnh Am79Mccũng AsUXFUkhóc kìmeW eWnén giốnAm79Mcg rfXgjYnhư AsUXFUvậy, nAm79Mcgay việcrfXgjY keWhóc rfXgjYthật tAsUXFUo lêrfXgjYn crfXgjYô crfXgjYũng không rfXgjYbiết, chỉrfXgjY biếeWt nấeWc lênAsUXFU teWừng tiếng.Am79Mc RấtAsUXFU lâueW sAsUXFUau aneWh mớiAm79Mc épAsUXFU mìnhAm79Mc thaAm79Mcy đổiAm79Mc được phánrfXgjY đoánAm79Mc sAm79Mcai lAsUXFUầm đrfXgjYó, bởiAsUXFU mỗieW eWlần đieW nganrfXgjYg qAm79Mcua ngườiAm79Mc nheWà bệnhAm79Mc nrfXgjYhân, anAsUXFUh lrfXgjYại ép mrfXgjYình nhìn,eW nhìnAsUXFU ceWho Am79Mcrõ đóAm79Mc rfXgjYkhông pAsUXFUhải eWlà ĐàAsUXFUm AsUXFUTĩnh. eWChiêu đAm79Mcó tAsUXFUuy trfXgjYàn nhẫneW nhrfXgjYưng rất hiệuAm79Mc quả,AsUXFU kAsUXFUhiến aeWnh ceWó theWể lậprfXgjY tứAm79Mcc tỉnhrfXgjY teWáo lạieW, AsUXFUgặp Am79Mcbất cứeW AsUXFUai khAsUXFUóc aAm79Mcnh crfXgjYũng phải AsUXFUép bảAsUXFUn thâAsUXFUn đưarfXgjY mắtAm79Mc nhìn.Am79Mc NAsUXFUhiếp eWVũ ThịnhAm79Mc thấyeW mìnrfXgjYh lạiAsUXFU mấtAm79Mc tAsUXFUrí rồi,rfXgjY cAm79Mcon trai ĐàAsUXFUm TĩrfXgjYnh Am79Mcđã eWtrở thànheW bệAsUXFUnh rfXgjYnhân củaAsUXFU anheW, eWđang neWằm tronAsUXFUg pAm79Mchòng AsUXFUbệnh tirfXgjYm krfXgjYhoa Ngoại, nêneW cAsUXFUả Am79Mcngày anAsUXFUh cAm79Mcũng rfXgjYkhông AsUXFUbiết mìAsUXFUnh nghĩrfXgjY gìAsUXFU nữarfXgjY. eWAnh Am79Mcbước nhaneWh Am79Mcra khỏieW AsUXFUphòng vệ AsUXFUsinh, đếeWn peWhòng trAm79Mcực bAm79Mcan keWéo AsUXFUy tAsUXFUá trưAsUXFUởng sanrfXgjYg eWmột AsUXFUbên, nói:

“Cô bảoAsUXFU ngrfXgjYười Am79Mcvào phòng vAsUXFUệ siAsUXFUnh eWđi, rfXgjYcó mAm79Mcột ngườirfXgjY pAm79Mchụ nữeW đaAsUXFUng rfXgjYkhóc tronAm79Mcg đóeW, tAm79Mcôi rfXgjYsợ xAsUXFUảy reWa chuyện.”

Y trfXgjYá tAm79Mcrưởng cAsUXFUũng sợrfXgjY xảy eWra cheWuyện, tAsUXFUrước đâyeW cAsUXFUũng từAsUXFUng ceWó eWbệnh nAsUXFUhân nhrfXgjYảy lầAm79Mcu khieWến cảrfXgjY bAsUXFUệnh việnAm79Mc nháo nhàorfXgjY, AsUXFUtuy khôAm79Mcng rfXgjYphải sAm79Mcự cốrfXgjY AsUXFUy họrfXgjYc nhưngeW cũngAm79Mc khiAm79Mcến từAsUXFU tAm79Mcrên xuốngrfXgjY dướrfXgjYi nơmAm79Mc AsUXFUnớp mấy rfXgjY tháng liềAm79Mcn, eWnên bệnheW viAm79Mcện AsUXFUđề AsUXFUphòng chuyệnAsUXFU nAm79Mcày rấeWt ngheWiêt, pAsUXFUhòng heWành chínAsUXFUh eWđã đổi rfXgjY hết tấteW cảeW cửaeW sổAsUXFU eWtrong pAm79Mchòng bệnhAsUXFU vAsUXFUà hàneWh AsUXFUlang saAm79Mcng loeWại AsUXFUchỉ Am79Mcmở đrfXgjYược mộteW khe eW nhỏ, bêAsUXFUn ngoAm79Mcài cửeWa srfXgjYổ Am79Mccó thêmAm79Mc srfXgjYong sắrfXgjYt, nóeWi vớiAsUXFU bênAsUXFU nAsUXFUgoài lAm79Mcà lướiAsUXFU cAsUXFUhống eWtrộm, thật rrfXgjYa, eWcao thrfXgjYế nàrfXgjYy trộmAm79Mc Am79Mctrèo Am79Mckhông eWnổi, leWà đềAm79Mc AsUXFUphòng ngườAm79Mci nhAsUXFUảy lầurfXgjY meWà thôi.

Vì theWế keWhi ngeWhe NhiếpAsUXFU Vũ ThịAm79Mcnh nóAm79Mci vậy,rfXgjY eWy tAsUXFUá trưởngAm79Mc liềeWn đícAsUXFUh teWhân đAsUXFUến đó.rfXgjY MãiAsUXFU lâAsUXFUu saAsUXFUu Am79Mcmới qrfXgjYuay lại, ngồieW rfXgjYxuống chiếeWc ghAsUXFUế AsUXFUđối diệrfXgjYn AsUXFUNhiếp VũAm79Mc TAsUXFUhịnh, cheWỉ lắcAsUXFU đầuAm79Mc theWở dàrfXgjYi. NeWhiếp AsUXFUVũ Thịnh hỏiAm79Mc: “ThếAm79Mc nào?”

“Là nAsUXFUgười nhAm79Mcà cAm79Mcủa bAm79Mcệnh nhân aeWnh, đứarfXgjY trẻAsUXFU giườeWng Am79Mc39 eWấy, rfXgjYcô ấAm79Mcy trfXgjYrốn mộAsUXFUt mìnhAsUXFU trAsUXFUong AsUXFUđó ngồrfXgjYi khrfXgjYóc. Thấy tôieW vàeWo, crfXgjYô eWta vAm79Mcội vAm79Mcàng lrfXgjYau nướceW Am79Mcmắt lrfXgjYàm nAm79Mchư khôneWg ceWó chuyệnAsUXFU gAm79Mcì. TộiAm79Mc nAm79Mcghiệp queWá, tôi sợAsUXFU côAm79Mc ấyAsUXFU nghAsUXFUĩ khônrfXgjYg thông,eW phảiAm79Mc khAsUXFUuyên nhủAsUXFU Am79Mcmãi mớieW vAm79Mcề đấy.”

Người Am79Mcnhà bệnhAm79Mc nhâeWn giưeWờng 39… NeWhiếp eWVũ eWThịnh phảieW mấeWt hAm79Mcai eWgiây mớieW hiểurfXgjY eWra ngườrfXgjYi eWmà AsUXFUy rfXgjYtá Am79Mctrưởng nAsUXFUói là rfXgjY ai, Am79Mcnhất thAsUXFUời seWững người.

Rất nhiềueW lAsUXFUần khAsUXFUi người khácrfXgjY khócAsUXFU lóAm79Mcc, aneWh teWoàn lAm79Mco đóeW làAsUXFU Am79McĐàm TĩnAsUXFUh. NhưnAsUXFUg đAsUXFUến khAsUXFUi ĐàmAm79Mc rfXgjYTĩnh thAsUXFUật sAsUXFUự kheWóc lóc thAsUXFUì aneWh lạirfXgjY kAm79Mchông nhậAsUXFUn rrfXgjYa. RốeWt cuộcAm79Mc thờiAsUXFU geWian đAm79Mcã đrfXgjYánh cắprfXgjY mấtAm79Mc điềueW gìAm79Mc… mà khiếnAsUXFU keWhoảng cáchAm79Mc Am79Mcgiữa họAm79Mc tAsUXFUrở nAsUXFUên Am79Mcxa xeWôi, lrfXgjYạ rfXgjYlẫm nAsUXFUhư eWvậy… MeWãi lâueW eWsau anAm79Mch mới eWlên tiếng:rfXgjY “GAm79Mciờ rfXgjYcô ấyrfXgjY ởAsUXFU đâu?”

“Cô AsUXFUấy nóiAm79Mc muốnAsUXFU điAsUXFU thAsUXFUăm đồng nghiệprfXgjY cũngrfXgjY ởAsUXFU bệnAm79Mch viAsUXFUện nAm79Mcày. TôrfXgjYi thấyeW Am79Mccô ấeWy vàrfXgjYo thanAm79Mcg máy.”rfXgjY eWY tárfXgjY trưởng nói,rfXgjY “CeWhắc kheWông saeWo đâu.”

Nhiếp Am79McVũ ThịnhrfXgjY biếtrfXgjY chrfXgjYắc hẳn cAm79Mcô đieW trfXgjYhăm ThịAm79Mcnh Am79McPhương rfXgjYĐình, ceWảm AsUXFUxúc lạrfXgjYi trởeW neWên phứcrfXgjY teWạp. AsUXFUAnh bướAsUXFUc tớAsUXFUi cửa srfXgjYổ eWnhìn Am79Mcxuống, AsUXFUphòng bệnhAsUXFU tiAsUXFUm khoeWa NgAm79Mcoại ởAm79Mc tầeWng Am79Mc30, qAm79Mcuá Am79Mccao, từeW đâyAsUXFU trôngAsUXFU xuống mọeWi neWgười bAm79Mcên dướiAsUXFU chrfXgjYỉ nAm79Mchư nhữrfXgjYng chấmAsUXFU nhỏAm79Mc lAsUXFUi tiAsUXFU, đâeWu thểAsUXFU nhậnAm79Mc rfXgjYra aeWi lrfXgjYà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩeW, córfXgjY Am79Mclẽ mrfXgjYãi mãi mìnheW eWsẽ thếAsUXFU nrfXgjYày, đeWứng ởeW mộtAm79Mc nơirfXgjY xAsUXFUa xAsUXFUôi, eWkhông sarfXgjYo lạieW gầeWn, crfXgjYũng khAsUXFUông thrfXgjYể lạiAm79Mc gần, nhìAsUXFUn eWvề eWmột hướng,AsUXFU ngrfXgjYóng chờAsUXFU sựAsUXFU xeWuất AsUXFUhiện củeWa cô,eW nhưnAsUXFUg kAsUXFUhi cAsUXFUô thậtAm79Mc sAm79Mcự xuấrfXgjYt hiệnrfXgjY, anh cAsUXFUó thểrfXgjY sẽrfXgjY khônrfXgjYg nhậnAsUXFU eWra AsUXFUcô nữaAsUXFU, vìAm79Mc khorfXgjYảng ceWách giữaAsUXFU AsUXFUhai ngườrfXgjYi queWá xAsUXFUa, quá xa.

Thịnh AsUXFUPhương ĐìnheW đang trảrfXgjY lờrfXgjYi thAsUXFUư teWhì eWnghe AsUXFUthấy trfXgjYiếng bướcrfXgjY cAm79Mchân qurfXgjYen thuAsUXFUộc nAm79Mcgoài rfXgjYhành laAsUXFUng. AnAm79Mch đrfXgjYã phân biệtrfXgjY đưrfXgjYợc tiếngrfXgjY bướeWc chrfXgjYân củarfXgjY ĐAm79Mcàm rfXgjYTĩnh vàeW Am79Mccác Am79Mcy táAsUXFU, vìAsUXFU ĐeWàm TAm79Mcĩnh bướcAsUXFU eWrất nhẹ. BệnheW nhAm79Mcân cùeWng Am79Mcphòng vớAm79Mci anrfXgjYh xuấtrfXgjY vieWện rồi,Am79Mc gAm79Mciờ chAm79Mcỉ còeWn eWmình eWanh tAsUXFUrong phòng, kheWi AsUXFUxử rfXgjYlý Am79Mccông việcrfXgjY aeWnh srfXgjYẽ beWảo hAsUXFUộ eWlý TiểeWu AsUXFUPhùng xuốnAsUXFUg vườneW AsUXFUhoa nghỉ ngơi,rfXgjY eWnhư vậyAm79Mc phòAsUXFUng bệnhrfXgjY cànAm79Mcg yAsUXFUên tĩnh.rfXgjY AnAm79Mch nhấpAsUXFU Am79Mcvào AsUXFUnút gửrfXgjYi thrfXgjYư, rồrfXgjYi gấp noteAm79Mcbook vrfXgjYào. QuAsUXFUả AsUXFUnhiên ĐeWàm TĩneWh xeWuất hiệnAsUXFU ởeW cửAm79Mca rfXgjYphòng, nhưngAsUXFU tinAm79Mch thầnAm79Mc Am79Mccô không rfXgjYđược tốtAm79Mc lắAsUXFUm, quAm79Mcanh mrfXgjYắt eWcô cAm79Mcó quầngrfXgjY thAm79Mcâm, nhưAsUXFUng côrfXgjY vẫneW gượngrfXgjY crfXgjYười: “GAsUXFUiám đốc Thịnh,AsUXFU hômrfXgjY nAsUXFUay aneWh thấAsUXFUy thếeW nào?”

“Rất khoẻ,Am79Mc rfXgjYbác sĩrfXgjY Am79Mcnói tuần seWau Am79Mctôi xuấeWt eWviện đưAsUXFUợc rAsUXFUồi.” ThAsUXFUịnh PhươngeW ĐrfXgjYình hỏi,eW “BìnhAm79Mc BìnrfXgjYh thếeW rfXgjYnào rồi?AsUXFU Cô eWcứ AsUXFUchăm srfXgjYóc cháuAm79Mc cAsUXFUho tốtrfXgjY, kheWông phảiAm79Mc qAsUXFUua Am79Mcđây, ởrfXgjY đâyrfXgjY rfXgjYcó TiAm79Mcểu PeWhùng rồiAm79Mc, cậurfXgjY ấy AsUXFU rất cAsUXFUẩn thận.”

Nhắc đếeWn TeWôn BìneWh, Đàm TĩnAm79Mch kAm79Mchông cưAm79Mcời nổiAsUXFU rfXgjYnữa, hàngAsUXFU AsUXFUlông màAm79Mcy caAsUXFUu lạirfXgjY: “BìnheW BìneWh AsUXFUvẫn chưrfXgjYa Am79Mctỉnh. Bác rfXgjYsĩ nóeWi eWnó eWquá yAsUXFUếu nAsUXFUên brfXgjYị heWôn mê.”Am79Mc rfXgjYCô rfXgjYnói, “TheWật rrfXgjYa tôiAm79Mc eWcó chuyệneW muốAm79Mcn hỏieW ý eWanh. KiếrfXgjYn AsUXFUthức vàAm79Mc tầmAsUXFU nhrfXgjYìn crfXgjYủa Am79Mcanh đrfXgjYều eWcao hAsUXFUơn trfXgjYôi, tôiAsUXFU crfXgjYũng chẳnAsUXFUg cAsUXFUòn thân thíchAsUXFU bạneW Am79Mcbè neWào ceWó thểeW beWàn eWbạc cảAm79Mc nêeWn muAsUXFUốn đếAm79Mcn hrfXgjYỏi anh.”

“Cô cứeW nóiAm79Mc, giúprfXgjY được rfXgjYchắc chắrfXgjYn AsUXFUtôi sẽrfXgjY giúp.”

Đàm TĩnhAsUXFU lưỡnAm79Mcg rfXgjYlự mrfXgjYột chút eWrồi hỏiAm79Mc: “AnheW đãAm79Mc brfXgjYao gAm79Mciờ AsUXFUgặp Am79Mcchuyện đặcrfXgjY biệtAsUXFU khAm79Mcó xửrfXgjY chưa?”

“Đương nhiêAm79Mcn eWlà AsUXFUrồi. Cuộc đAsUXFUời AsUXFUkhông thAsUXFUể AsUXFUcứ mrfXgjYàu hồngrfXgjY eWmãi, aAsUXFUi crfXgjYũng cóAm79Mc lúcAm79Mc gặprfXgjY Am79Mckhó khăn.”

“Thế AsUXFUanh đAsUXFUã beWao gAm79Mciờ hận aieW chưeWa? eWVô cùneWg, vrfXgjYô cùngAm79Mc hận…AsUXFU rfXgjYVì teWhế AsUXFUđã làAsUXFUm mộtrfXgjY vieWệc vốneW khônAsUXFUg rfXgjYnên làm.”

“Tôi làeW ngườeWi bìnAsUXFUh thường, cũngAsUXFU córfXgjY lrfXgjYúc căAm79Mcm AsUXFUhận, cAsUXFUũng teWừng leWàm vieWệc khônAsUXFUg nêAm79Mcn lrfXgjYàm.” eWThịnh PhưrfXgjYơng ĐìnhAsUXFU nói, “ThậrfXgjYt Am79Mcra eWai cũngeW AsUXFUcó lúcrfXgjY mAsUXFUắc lrfXgjYỗi, rfXgjYai cũeWng cóeW theWể làrfXgjYm nhữngAsUXFU rfXgjYviệc keWhông nrfXgjYên làrfXgjYm. Chúng AsUXFUta lrfXgjYà ngAm79Mcười trfXgjYhường, khôAm79Mcng prfXgjYhải rfXgjYthánh nhâneW, làAsUXFUm saAm79Mci cũneWg lrfXgjYà chueWyện thường mà.”

Đàm TĩeWnh krfXgjYhẽ teWhở dài, cúieW đầAsUXFUu rfXgjYnói: “NhưngeW AsUXFUhậu quAsUXFUả quáAsUXFU Am79Mcnghiêm trọng.”

“Bất ceWứ chuyệeWn gìAsUXFU cũng kAsUXFUhông nghiêAsUXFUm AsUXFUtrọng nhưAm79Mc eWchúng Am79Mcta tưởngAm79Mc tượngeW eWđâu.” ThịnhrfXgjY PrfXgjYhương ĐìnhAsUXFU AsUXFUnói, “rfXgjYKhi mới đếneW ThượngrfXgjY rfXgjYHải làAsUXFUm việc,Am79Mc teWôi rfXgjYđã pAsUXFUhạm phảiAsUXFU eWmột leWỗi đặcAm79Mc biệAm79Mct, đặcrfXgjY bieWệt nAm79Mcghiêm trọng, khiếAsUXFUn cáceW nhAm79Mcà cunAm79Mcg ứngAm79Mc ceWủa rfXgjYcả AsUXFUkhu vựcAsUXFU AsUXFUThái rfXgjYBình DươrfXgjYng nhậnAsUXFU mAm79Mcột cáirfXgjY bárfXgjYo giAm79Mcá sai.AsUXFU Tôi nghAm79Mcĩ thrfXgjYế làeW hếeWt, chrfXgjYắc chắnAsUXFU sẽeW beWị côrfXgjYng tAm79Mcy đuổieW việcrfXgjY, nhAsUXFUưng teWhực trfXgjYế tôiAsUXFU rfXgjYđã lập tứceW cAsUXFUáo lỗieW củarfXgjY rfXgjYmình cAm79Mcho cấpeW AsUXFUtrên, ceWứ eWthế cấAm79Mcp eWnày brfXgjYáo lAm79Mcên cấprfXgjY kiaAm79Mc, thAsUXFUậm chí kAsUXFUinh Am79Mcđộng tớiAsUXFU AsUXFUtận PeWhó Am79Mctổng giámAm79Mc đAsUXFUốc keWhu vựAm79Mcc TheWái eWBình eWDương. CuốeWi ceWùng eWcông AsUXFUty cho teWôi mrfXgjYột eWcơ hAsUXFUội, tAm79Mcrong nửarfXgjY thAsUXFUáng teWôi đãeW brfXgjYay tớirfXgjY mườAm79Mci sáeWu nưrfXgjYớc đểAm79Mc xiAsUXFUn lAsUXFUỗi từng Am79Mcnhà cuneWg ứnAsUXFUg, AsUXFUđồng thờAm79Mci eWký krfXgjYết hợpeW đrfXgjYồng mớirfXgjY. SaAsUXFUu kAsUXFUhi vềAsUXFU ThượAm79Mcng eWHải tôrfXgjYi Am79Mccòn bị trrfXgjYừ brfXgjYa tháAsUXFUng eWlương. Am79McNhưng keWết qrfXgjYuả teWôi đAsUXFUạt đượcrfXgjY cAm79Mcao saeWu đóeW rấtrfXgjY tuyệrfXgjYt vời,AsUXFU côrfXgjYng ty quyếteW địnheW giữeW tAsUXFUôi lạirfXgjY. KhôneWg lAsUXFUâu AsUXFUsau tôirfXgjY thărfXgjYng chrfXgjYức, vAsUXFUì Am79Mctôi từngAsUXFU gặAsUXFUp tấtAm79Mc Am79Mccả các neWhà rfXgjYcung ứng,eW hrfXgjYơn nữarfXgjY queWan hệAm79Mc hợrfXgjYp táceW rfXgjYsau đóAm79Mc cũngeW rAm79Mcất tốt.AsUXFU TrờeWi khAsUXFUông tuyệt đườngrfXgjY củarfXgjY AsUXFUai, AsUXFUcô đừngeW rfXgjYnghiêm trfXgjYrọng AsUXFUhoá lỗAsUXFUi lầm.Am79Mc TrfXgjYái eWông mấtAsUXFU ngựarfXgjY chưaAsUXFU chắrfXgjYc đã làAm79Mc chAsUXFUuyện xấu.”

Đàm TAm79Mcĩnh AsUXFUthất thAsUXFUần, thật rfXgjY ra ThịnrfXgjYh PhươngAsUXFU ĐìnhrfXgjY cũAm79Mcng krfXgjYhông AsUXFUnghĩ mìAsUXFUnh lạirfXgjY AsUXFUkể ceWhuyện đAm79Mcó rfXgjYcho côAsUXFU nghAsUXFUe. Am79McCó lẽ vìeW bộrfXgjY eWdạng ĐAm79Mcàm Am79McTĩnh Am79Mchôm nrfXgjYay qAsUXFUuá rfXgjYđỗi Am79Mcbơ vơrfXgjY, khônrfXgjYg nrfXgjYơi nươnAsUXFUg tựa,eW khirfXgjYến anAm79Mch cảmeW thấy mAm79Mcình nhrfXgjYất địnhAm79Mc phảiAm79Mc AsUXFUnói gAm79Mcì đórfXgjY đểAm79Mc cAm79Mcổ vũeW rfXgjYc, cóeW lẽAm79Mc bệnAm79Mch tìnheW cAm79Mcủa eWcon traAsUXFUi đã rfXgjYthật sựAm79Mc quậteW ngrfXgjYã côAm79Mc rồi.

Cuối cùngAsUXFU ĐàmrfXgjY TĩnhrfXgjY ngeWẩng lên, hỏirfXgjY: “AsUXFUNếu AsUXFUcó harfXgjYi sAsUXFUự lAsUXFUựa chrfXgjYọn, mộteW rfXgjYsẽ làmeW Am79Mctổn teWhương rấeWt nhiềAm79Mcu ngườieW, lựAsUXFUa chọn kAm79Mcia crfXgjYũng sẽAsUXFU AsUXFUlàm trfXgjYổn trfXgjYhương rAsUXFUất nhiAm79Mcều người…”

“Người tAm79Mca vrfXgjYẫn nóirfXgjY hãy chAm79Mcọn cáAsUXFUch tổnAsUXFU AsUXFUthương rfXgjYít hơAm79Mcn, AsUXFUtrong cônAm79Mcg eWty cũngAm79Mc vậy,AsUXFU cAsUXFUái nàAsUXFUo tạeWo ítAm79Mc tổAm79Mcn thất hơneW thrfXgjYì trfXgjYa sẽAsUXFU AsUXFUchọn cáAm79Mci đó.”

Anh AsUXFUcố ýAsUXFU rfXgjYnhấn mạneWh là trAsUXFUong côngAm79Mc rfXgjYty, rfXgjYĐàm TĩnhrfXgjY rfXgjYthoáng ngẩrfXgjYn ngAm79Mcười, ceWuối cùAm79Mcng côAsUXFU cũAsUXFUng AsUXFUhạ qAm79Mcuyết tâmeW, Am79Mcnói: “Giám đốcAsUXFU ThịnheW, cảeWm ơrfXgjYn aneWh, tAsUXFUôi birfXgjYết nrfXgjYên lAsUXFUàm gìAm79Mc rồi.”

Thịnh rfXgjYPhương ĐìAsUXFUnh nghĩ ngợeWi mộAm79Mct chúrfXgjYt rồirfXgjY nórfXgjYi: “TrướAsUXFUc kAsUXFUhi quyếAsUXFUt địnheW Am79Mcviệc grfXgjYì quaAsUXFUn trọneWg, crfXgjYô pheWải thật nghiêmAsUXFU túAm79Mcc suAm79Mcy xétrfXgjY tấtAm79Mc Am79Mccả cáeWc vấAsUXFUn đềAm79Mc eWcó thểrfXgjY xảrfXgjYy rAsUXFUa. CAsUXFUòn kheWi rfXgjYđã rfXgjYquyết định,eW eWdù kết eW quả krfXgjYhông eWlý tưởrfXgjYng thìAsUXFU AsUXFUcũng đrfXgjYừng hốirfXgjY hAm79Mcận, vìrfXgjY crfXgjYô đãAm79Mc eWcố gAsUXFUắng hếAm79Mct eWsức rồi.”

“Cảm Am79Mcơn anAm79Mch, AsUXFUGiám đốc Thịnh.”

“Không eWcó gì.”

“Còn nữAsUXFUa… Am79Mctừ tuầnrfXgjY seWau, tôi eWmuốn nghAm79Mcỉ mộAm79Mct tuần…”

Thịnh PhươngrfXgjY AsUXFUĐình biết côrfXgjY pheWải ởrfXgjY vAm79Mciện Am79Mcchăm cAsUXFUon, lrfXgjYiền Am79Mcnói: eW“Không saoAsUXFU, tuầneW Am79Mcsau trfXgjYôi vẫnAm79Mc ởeW việAm79Mcn, chắeWc chắAsUXFUn công tAm79Mcy srfXgjYẽ sắpeW xếpeW ceWho Am79Mccô tiếpAsUXFU tụcrfXgjY eWchăm rfXgjYsóc cAsUXFUho tôi.AsUXFU NhưAm79Mc vAm79Mcậy khrfXgjYông cAsUXFUoi AsUXFUlà nghỉ, nếeWu côngAm79Mc tAm79Mcy gọAsUXFUi đến,Am79Mc trfXgjYôi Am79Mcsẽ sắAm79Mcp xếp.”

Đàm TĩnheW veWô AsUXFUcùng cAm79Mcảm động: “CảmrfXgjY ơnAm79Mc anh.”

Sau kAsUXFUhi ĐàAm79Mcm TĩnhAm79Mc đi,rfXgjY Thịnh PhươngAsUXFU ĐìnhrfXgjY lạAsUXFUi rfXgjYmở notrfXgjYebook raAm79Mc, rốAm79Mct rrfXgjYuộc ngườAm79Mci phụAm79Mc nữeW nàrfXgjYy muốnAsUXFU hỏieW điềrfXgjYu gAm79Mcì nhỉ? AnhAm79Mc biếtrfXgjY AsUXFUcô eWđã quyếAsUXFUt đAsUXFUịnh mộAm79Mct điềuAsUXFU rấtrfXgjY qrfXgjYuan trọeWng, nhAm79Mcưng Am79Mcrốt rfXgjYcuộc rfXgjYnó làeW gì?rfXgjY Thịnh PhAsUXFUương ĐìnheW nhìnAm79Mc ánhAsUXFU tAm79Mcà dươAsUXFUng ngoAsUXFUài cửaeW sổAm79Mc màAm79Mc thấeWt thầnrfXgjY, arfXgjYnh bAsUXFUắt đầuAsUXFU tòAsUXFU rfXgjYmò vềAsUXFU meWọi điều crfXgjYủa ĐrfXgjYàm Tĩnh,eW đặcrfXgjY biệteW Am79Mclà rfXgjYkhi peWhát hirfXgjYện rfXgjYra côeW córfXgjY eWliên qAsUXFUuan đếnAm79Mc NhiếpAsUXFU Am79McVũ Thịnh. ThậteW eWra nhìeWn bềrfXgjY neWgoài crfXgjYô córfXgjY AsUXFUvẻ yeWếu AsUXFUđuối, nhưAsUXFUng bêneW teWrong lạAsUXFUi rfXgjYrất ceWố chấrfXgjYp, rất kiênAsUXFU cườnAm79Mcg. CóeW lAsUXFUẽ cuAsUXFUộc đờirfXgjY Am79Mcđã đAsUXFUem lAsUXFUại Am79Mccho rfXgjYcô rAm79Mcất nhiềAm79Mcu AsUXFUkhó kAm79Mchăn, nhưnAsUXFUg dường nAsUXFUhư cAm79Mcô eWchưa bAm79Mcao giờAm79Mc gụcAsUXFU ngãAm79Mc. AsUXFUCó đirfXgjYều hAm79Mcai rfXgjYhôm naeWy trôngeW côAm79Mc vrfXgjYô ceWùng tiềueW tueWỵ, tựa hồeW nheWững đòAm79Mcn nặngAsUXFU nềAsUXFU cAsUXFUủa sốrfXgjY pheWận Am79Mcđã khiếAsUXFUn rfXgjYcô cAm79Mchao đảeWo sắAm79Mcp ngãeW quỵ.

Thịnh PhrfXgjYương ĐìnhrfXgjY thở dàiAsUXFU, rfXgjYcó lrfXgjYẽ đâyrfXgjY chírfXgjYnh AsUXFUlà ngưrfXgjYời pAsUXFUhụ nữAm79Mc cóAsUXFU conAsUXFU. NgườiAm79Mc phrfXgjYụ eWnữ đeWã cAsUXFUó corfXgjYn khônAm79Mcg brfXgjYao giờ bịeW qAsUXFUuật ngã,eW trừAsUXFU khAm79Mci crfXgjYon họAm79Mc xảyAm79Mc rAsUXFUa chuyện