You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi f3u6khi bịf3u6 w6jKeNL5ấm 7SGe969Kức f3u6anh vẫn f3u6 mím môf3u6i lại7SGe969K nf3u6hư 7SGe969Kđứa trẻ,7SGe969K 7SGe969Khai bf3u6ên kho7SGe969Ké miệnf3u6g hơif3u6 cof3u6ng, nhìw6jKeNL5n gif3u6ống nhw6jKeNL5ư một7SGe969K đĩnh w6jKeNL5vàng nhỏ7SGe969K cw6jKeNL5ong w6jKeNL5cong hf3u6ai bêf3u6n mép7SGe969K vậw6jKeNL5y. 7SGe969KĐàm T7SGe969Kĩnh đứngf3u6 w6jKeNL5từ w6jKeNL5xa nhì7SGe969Kn anhw6jKeNL5, w6jKeNL5vừa rồi7SGe969K có đôn7SGe969Kg ngườf3u6i, côf3u6 cốw6jKeNL5 tìnf3u6h kh7SGe969Kông nw6jKeNL5hìn w6jKeNL5anh, nhưnf3u6g gif3u6ờ chỉf3u6 c7SGe969Kòn một7SGe969K mìnf3u6h anw6jKeNL5h, ców6jKeNL5 muốn tránhw6jKeNL5 cf3u6ũng k7SGe969Không f3u6tránh được.w6jKeNL5 Đầu7SGe969K n7SGe969Kgón cái7SGe969K của7SGe969K anw6jKeNL5h 7SGe969Kbị dínhf3u6 chw6jKeNL5út mực7SGe969K đf3u6en, viết 7SGe969Kxong, f3u6anh vộiw6jKeNL5 tìm7SGe969K gif3u6ấy la7SGe969Ku đif3u6 nf3u6hưng 7SGe969Kkhông f3u6tìm thấy,7SGe969K f3u6liền vàow6jKeNL5 phòf3u6ng vệf3u6 si7SGe969Knh rửa tay,f3u6 nướcf3u6 cf3u6hảy ràow6jKeNL5 ràw6jKeNL5o. Khw6jKeNL5i 7SGe969Kra w6jKeNL5ngoài a7SGe969Knh đw6jKeNL5ã vw6jKeNL5ẩy nư7SGe969Kớc f3u6rồi, w6jKeNL5nhưng đầuw6jKeNL5 ngów6jKeNL5n w6jKeNL5tay vẫn w6jKeNL5 còn ướ7SGe969Kt, f3u6đành kẹpf3u6 7SGe969Ksổ 7SGe969Kghi chéf3u6p v7SGe969Kào cf3u6ánh tay.

Ngoài hànw6jKeNL5h lanf3u6g c7SGe969Kó ngườ7SGe969Ki hỏi: “Nhiế7SGe969Kp Vf3u6ũ Thịn7SGe969Kh đâf3u6u? Mw6jKeNL5au, Chủ7SGe969K nhf3u6iệm tw6jKeNL5ìm 7SGe969Kanh ấy.”

Anh nf3u6hanh cw6jKeNL5hóng đf3u6i r7SGe969Ka, đã bw6jKeNL5a cf3u6hục tuổif3u6 đầu,w6jKeNL5 vậyw6jKeNL5 m7SGe969Kà bướf3u6c vẫ7SGe969Kn sảif3u6 d7SGe969Kài, nhw6jKeNL5anh f3u6nhẹn 7SGe969Knhư chàw6jKeNL5ng f3u6trai mườiw6jKeNL5 bảyười 7SGe969Ktám, kh7SGe969Kông 7SGe969Kcó cảf3u6m giácf3u6 gấp7SGe969K gáw6jKeNL5p chw6jKeNL5ỉ thf3u6ấy rấ7SGe969Kt tw6jKeNL5rẻ w6jKeNL5con. Đàmw6jKeNL5 Tĩnhf3u6 thf3u6ấy chf3u6ua xót. Chi7SGe969Ka f3u6tay rf3u6ồi gặp7SGe969K lạif3u6, nh7SGe969Kưng cf3u6hưa lầnf3u6 gặp7SGe969K mặtf3u6 nàf3u6o lw6jKeNL5ại c7SGe969Kó f3u6ấn tượngf3u6 nhưf3u6 sángf3u6 nay, Nhi7SGe969Kếp Vw6jKeNL5ũ Thị7SGe969Knh cf3u6ủa buổw6jKeNL5i sáng7SGe969K w6jKeNL5hôm f3u6nay hệf3u6t nhf3u6ư N7SGe969Khiếp Vũw6jKeNL5 f3u6Thịnh cf3u6ủa mườ7SGe969Ki nă7SGe969Km v7SGe969Kề trước vậy,f3u6 vẫ7SGe969Kn làf3u6 cậw6jKeNL5u w6jKeNL5thiếu w6jKeNL5niên bềw6jKeNL5 n7SGe969Kgoài tw6jKeNL5rầm mặ7SGe969Kc nhưnw6jKeNL5g sâuf3u6 bw6jKeNL5ên f3u6trong lạiw6jKeNL5 w6jKeNL5rất w6jKeNL5nổi loạn.

Phòng bệnhf3u6 đã7SGe969K yw6jKeNL5ên tĩnh lạiw6jKeNL5 nhưngw6jKeNL5 7SGe969Klòng dạw6jKeNL5 Đà7SGe969Km Tĩ7SGe969Knh vẫnw6jKeNL5 rf3u6ối 7SGe969Kbời, côf3u6 ngồi7SGe969K xuốngf3u6, nhìw6jKeNL5n Tôn7SGe969K Bì7SGe969Knh đanw6jKeNL5g nằm trêf3u6n giường,f3u6 thấyw6jKeNL5 w6jKeNL5con híf3u6t thởw6jKeNL5 rf3u6ất kw6jKeNL5hó 7SGe969Kkhăn, ngf3u6ực 7SGe969Kphập phồnf3u6g lw6jKeNL5ên xuống,7SGe969K cặw6jKeNL5p môi 7SGe969K tím tw6jKeNL5ái. 7SGe969KĐàm Tĩnh7SGe969K cảmw6jKeNL5 thấy7SGe969K 7SGe969Kmình 7SGe969Knhư một7SGe969K ng7SGe969Kọn câyw6jKeNL5 w6jKeNL5trong bw6jKeNL5ão, 7SGe969Kcơn bãw6jKeNL5o tố7SGe969K của7SGe969K sf3u6ố mệnh 7SGe969K đã q7SGe969Kuăng quật7SGe969K g7SGe969Kiày vw6jKeNL5ò f3u6cô quf3u6á w6jKeNL5lâu, q7SGe969Kuá f3u6lâu rồi,7SGe969K 7SGe969Kcô sắpf3u6 khf3u6ông tf3u6rụ nổif3u6 nữa.

Dù f3u6chín giờ7SGe969K 7SGe969Kphải hw6jKeNL5ọp, nhưng sw6jKeNL5au k7SGe969Khi kw6jKeNL5iểm trw6jKeNL5a phòf3u6ng bệw6jKeNL5nh w6jKeNL5xong. Chủf3u6 nh7SGe969Kiệm Phươngw6jKeNL5 vẫnw6jKeNL5 df3u6ành nử7SGe969Ka w6jKeNL5tiếng q7SGe969Kuý báu f3u6mắng Nhiếw6jKeNL5p Vũf3u6 w6jKeNL5Thịnh trf3u6ong vf3u6ăn w6jKeNL5phòng. f3u6Mọi ngườw6jKeNL5i đi7SGe969K quw6jKeNL5a văn7SGe969K phòw6jKeNL5ng cw6jKeNL5ủa w6jKeNL5ông đều rón7SGe969K w6jKeNL5rén nhẹf3u6 nhf3u6àng, chf3u6ỉ sf3u6ợ lạiw6jKeNL5 gf3u6ây f3u6ra ti7SGe969Kếng đ7SGe969Kộng khiế7SGe969Kn Ch7SGe969Kủ nhf3u6iệm Phươngw6jKeNL5 f3u6nổi giận. Mấ7SGe969Ky w6jKeNL5vị w6jKeNL5tiến w6jKeNL5sĩ ởf3u6 b7SGe969Kên nw6jKeNL5goài đềuw6jKeNL5 th7SGe969Kở cũf3u6ng khô7SGe969Kng dá7SGe969Km th7SGe969Kở mạnh,w6jKeNL5 cắmf3u6 7SGe969Kcúi viếtw6jKeNL5 bệnh án7SGe969K, ngaf3u6y cảw6jKeNL5 f3u6y tf3u6á trưởw6jKeNL5ng bìf3u6nh thườn7SGe969Kg nhiề7SGe969Ku lw6jKeNL5ời f3u6là vậf3u6y 7SGe969Kmà lúw6jKeNL5c nw6jKeNL5ày miện7SGe969Kg cũnw6jKeNL5g như dán7SGe969K băngf3u6 w6jKeNL5dính, chẳnw6jKeNL5g nói7SGe969K tiếw6jKeNL5ng nào.

“Có b7SGe969Kiết vf3u6ì sw6jKeNL5ao tôf3u6i mắng f3u6 cậu 7SGe969Kkhông? w6jKeNL5Rốt cuộcf3u6 gầw6jKeNL5n đâw6jKeNL5y cậuw6jKeNL5 w6jKeNL5làm saf3u6o w6jKeNL5vậy? w6jKeNL5Đầu 7SGe969Kóc cứw6jKeNL5 7SGe969Klơ w6jKeNL5lửng w6jKeNL5tận đ7SGe969Kâu ấy.w6jKeNL5 Đừng w6jKeNL5tưởng f3u6vẫn chưw6jKeNL5a w6jKeNL5gây r7SGe969Ka lỗif3u6 7SGe969Klớn g7SGe969Kì, tôw6jKeNL5i t7SGe969Kháy cứw6jKeNL5 t7SGe969Khế này7SGe969K sớm7SGe969K m7SGe969Kuộn rồif3u6 cũnf3u6g xảw6jKeNL5y ra cf3u6huyện thôiw6jKeNL5. Cậuf3u6 n7SGe969Kói xemf3u6, w6jKeNL5rốt w6jKeNL5cuộc là7SGe969K chuyện7SGe969K f3u6gì? Cf3u6ậu f3u6cả f3u6ngày rầf3u6u rf3u6ĩ 7SGe969Kđầy tâf3u6m sự nw6jKeNL5hư vậyf3u6 lw6jKeNL5à sf3u6ao? w6jKeNL5Chúng f3u6ta là7SGe969Km bácf3u6 sĩ,w6jKeNL5 mọ7SGe969Ki w6jKeNL5lúc mọiw6jKeNL5 w6jKeNL5nơi đềw6jKeNL5u phả7SGe969Ki s7SGe969Kuy xé7SGe969Kt vẫn7SGe969K đề7SGe969K một cáchf3u6 lý7SGe969K trí,w6jKeNL5 bf3u6ình t7SGe969Kĩnh. Cw6jKeNL5huyện h7SGe969Kôm 7SGe969Kqua làw6jKeNL5 thế7SGe969K nào7SGe969K? T7SGe969Kôn Bf3u6ình 7SGe969Kcó 7SGe969Kquan h7SGe969Kệ gì7SGe969K f3u6với cậu? Cậuw6jKeNL5 khôf3u6ng cf3u6hi mộf3u6t f3u6đồng f3u6nào w6jKeNL5cho tf3u6huốc ngoàiw6jKeNL5 7SGe969Kbảo hiể7SGe969Km, tf3u6rong f3u6khi có7SGe969K nhữngf3u6 f3u6loại bắtw6jKeNL5 buộc phảif3u6 dù7SGe969Kng, bắtw6jKeNL5 f3u6buộc cậ7SGe969Ku hf3u6iểu 7SGe969Kkhông hả7SGe969K? C7SGe969Kậu tiw6jKeNL5ết kiệmf3u6 tw6jKeNL5iền ch7SGe969Ko bệ7SGe969Knh f3u6nhân hay lf3u6à lấ7SGe969Ky mạng7SGe969K người7SGe969K ta?”

Cuối cùngw6jKeNL5 N7SGe969Khiếp 7SGe969KVũ Thịnh f3u6 khẽ đáf3u6p: “Cháuf3u6 w6jKeNL5và đứw6jKeNL5a w6jKeNL5trẻ đó…w6jKeNL5 khf3u6ông 7SGe969Kcó quf3u6an hw6jKeNL5ệ gì7SGe969K đặcf3u6 biệf3u6t… w6jKeNL5chỉ làw6jKeNL5 đi7SGe969Kều kiệ7SGe969Kn gia w6jKeNL5đình họw6jKeNL5 kw6jKeNL5hông tốt…”

“Không 7SGe969Kcó w6jKeNL5quan hệ7SGe969K gìw6jKeNL5 đặc biệtf3u6 f3u6mà w6jKeNL5cậu gọiw6jKeNL5 đif3u6ện 7SGe969Kcả vàw6jKeNL5o phòf3u6ng mổ?f3u6” Ch7SGe969Kủ nhf3u6iệm Phươnw6jKeNL5g khôngf3u6 kìmf3u6 nổiw6jKeNL5 gf3u6ầm lên. “T7SGe969Kôi cònw6jKeNL5 tưởngw6jKeNL5 7SGe969Ktrời sập7SGe969K, cậ7SGe969Ku gọ7SGe969Ki 7SGe969Ktôi đếnf3u6 7SGe969Kcứu chứ!”

“Cháu quf3u6ên mấw6jKeNL5t Chw6jKeNL5ủ nw6jKeNL5hiệm đang mổ…”

“Quên?” w6jKeNL5Giọng Cw6jKeNL5hủ nhiệm Phươ7SGe969Kng lw6jKeNL5ại ca7SGe969Ko lênw6jKeNL5 mw6jKeNL5ột bậcf3u6, “Cậuf3u6 cònw6jKeNL5 bả7SGe969Ko mìnf3u6h không7SGe969K w6jKeNL5lơ đãnw6jKeNL5g đi!f3u6 Cậu7SGe969K đw6jKeNL5ang mổ w6jKeNL5 cũng 7SGe969Kquên luôf3u6n sa7SGe969Ko? T7SGe969Kôi f3u6cho 7SGe969Kcậu hw6jKeNL5ay, f3u6cậu c7SGe969Kứ w6jKeNL5cả nf3u6gày 7SGe969Knghĩ ngợf3u6i lf3u6ung tf3u6ung tw6jKeNL5hế này nữa,7SGe969K rw6jKeNL5ồi sw6jKeNL5ẽ ców6jKeNL5 ngf3u6ày đểf3u6 qw6jKeNL5uên daf3u6o mổf3u6 t7SGe969Krong ngựcw6jKeNL5 b7SGe969Kệnh nw6jKeNL5hân! w6jKeNL5Đừng tưw6jKeNL5ởng quên7SGe969K mình 7SGe969Kđang làmf3u6 gìw6jKeNL5 7SGe969Klà chuyw6jKeNL5ện nhỏ,f3u6 f3u6như thếf3u6 là7SGe969K cậuw6jKeNL5 kh7SGe969Kông ców6jKeNL5 f3u6y đức!”

Một 7SGe969Kbác sf3u6ĩ đf3u6ang 7SGe969Khọc bồi dưỡngf3u6 đẩyf3u6 thiết7SGe969K bf3u6ị f3u6đi tới,f3u6 đaw6jKeNL5ng gõw6jKeNL5 7SGe969Kcửa thf3u6ì nghw6jKeNL5e thấy7SGe969K câw6jKeNL5u f3u6nói c7SGe969Kuối 7SGe969Kcùng, f3u6vội giật mìnhf3u6 w6jKeNL5rụt ta7SGe969Ky f3u6về, f3u6nhìn f3u6sang 7SGe969Kmấy f3u6vị t7SGe969Kiến 7SGe969Ksĩ đf3u6ang viế7SGe969Kt bệnf3u6h áw6jKeNL5n bênw6jKeNL5 cạnf3u6h, thấw6jKeNL5y hw6jKeNL5ọ làm động7SGe969K f3u6tác rạchw6jKeNL5 nga7SGe969Kng cổf3u6, anf3u6h 7SGe969Kta giật7SGe969K thót,w6jKeNL5 liềw6jKeNL5n r7SGe969Kón 7SGe969Krén đẩyw6jKeNL5 thiết7SGe969K 7SGe969Kbị đf3u6i mất.

Cuối cf3u6ùng, kh7SGe969Ki w6jKeNL5đến giờ w6jKeNL5 họp, Ch7SGe969Kủ nhiw6jKeNL5ệm Phươw6jKeNL5ng mớiw6jKeNL5 hầmw6jKeNL5 7SGe969Khầm rời7SGe969K k7SGe969Khỏi văn7SGe969K ph7SGe969Kòng, tf3u6rước w6jKeNL5khi rf3u6a cửaf3u6 còn bu7SGe969Kông lạ7SGe969Ki mf3u6ột câu:f3u6 “Cf3u6ậu h7SGe969Kãy tw6jKeNL5ự kf3u6iểm điểmw6jKeNL5 lw6jKeNL5ại đi!”

Nhiếp Vũw6jKeNL5 Thịn7SGe969Kh cúf3u6i đầu 7SGe969Kđi ra7SGe969K. w6jKeNL5Tiến w6jKeNL5sĩ Đồng,w6jKeNL5 ngw6jKeNL5ười nhw6jKeNL5iều tf3u6uổi nhấtf3u6 7SGe969Ktrong sỗf3u6 nhữngf3u6 ngw6jKeNL5ười được7SGe969K Ch7SGe969Kủ nhiệm Phương7SGe969K dẫf3u6n dw6jKeNL5ắt, w6jKeNL5bình thườngf3u6 rất7SGe969K b7SGe969Kiết quaw6jKeNL5n tâmf3u6 c7SGe969Khăm sócf3u6 ngườiw6jKeNL5 khác,7SGe969K w6jKeNL5vì Nhw6jKeNL5iếp Vũ Th7SGe969Kịnh íf3u6t tuổi,f3u6 lf3u6ại 7SGe969Kđược Chủf3u6 nhif3u6ệm Phw6jKeNL5ương đặ7SGe969Kc w6jKeNL5biệt ưf3u6u ái7SGe969K, nw6jKeNL5ên aw6jKeNL5nh họf3u6 7SGe969KĐồng nàyw6jKeNL5 vẫf3u6n luôn w6jKeNL5coi Nhiếpw6jKeNL5 Vũw6jKeNL5 Thw6jKeNL5ịnh f3u6là sưw6jKeNL5 đệf3u6 đ7SGe969Kồng mônf3u6, m7SGe969Kà f3u6quên mấtf3u6 rằngw6jKeNL5 f3u6anh w6jKeNL5đã cw6jKeNL5ó 7SGe969Khai họcf3u6 vị, hw6jKeNL5ơn nf3u6ữa f3u6cũng khf3u6ông phảif3u6 hw6jKeNL5ọc trf3u6ò củaf3u6 Chủ7SGe969K nhiệw6jKeNL5m Phương.f3u6 7SGe969KLần nw6jKeNL5ày, tiế7SGe969Kn sĩw6jKeNL5 w6jKeNL5Đồng lại đếnw6jKeNL5 f3u6an ủf3u6i anh7SGe969K: “Có7SGe969K qu7SGe969Kan tâm7SGe969K đếnf3u6 cw6jKeNL5ậu 7SGe969Kthì w6jKeNL5ông ấw6jKeNL5y f3u6mới lf3u6o lắf3u6ng n7SGe969Khư vf3u6ậy, w6jKeNL5nếu đổi7SGe969K là ng7SGe969Kười k7SGe969Khác, 7SGe969Kông f3u6ấy khôngw6jKeNL5 p7SGe969Khí sứcw6jKeNL5 th7SGe969Kế đâu.”

“Phải w6jKeNL5rồi.” f3u6Tiến sw6jKeNL5ĩ Tiểu Mẫf3u6n đầyf3u6 gọnf3u6g k7SGe969Kính nói,f3u6 “N7SGe969Khiếp sưw6jKeNL5 h7SGe969Kuynh đừ7SGe969Kng nảnf3u6 w6jKeNL5chí, ‘w6jKeNL5lão yêu’7SGe969K f3u6quý w6jKeNL5anh nf3u6hất đấy. 7SGe969KÔng ấy7SGe969K làf3u6 Pf3u6hong Thanw6jKeNL5h Df3u6ương, anw6jKeNL5h là7SGe969K Lệnf3u6h Hồf3u6 Xu7SGe969Kng[2], ô7SGe969Kng ấw6jKeNL5y chỉw6jKeNL5 h7SGe969Kận rf3u6èn sắtf3u6 không thành7SGe969K thép7SGe969K đf3u6ấy thôiw6jKeNL5!” Lã7SGe969Ko yêuw6jKeNL5 lw6jKeNL5à bi7SGe969Kệt hf3u6iệu củw6jKeNL5a Chủf3u6 nf3u6hiệm Phưw6jKeNL5ơng, cũngw6jKeNL5 ch7SGe969Kỉ có mấ7SGe969Ky đw6jKeNL5ệ w6jKeNL5tử w6jKeNL5này dámf3u6 côngf3u6 kw6jKeNL5hai đf3u6ặt biệw6jKeNL5t hi7SGe969Kệu 7SGe969Kcho ông7SGe969K như7SGe969K vậy.f3u6 Chủ7SGe969K nhiệmw6jKeNL5 Ph7SGe969Kương luôn ch7SGe969Ko rằng7SGe969K kỹf3u6 thuậtf3u6 tốw6jKeNL5t f3u6thì f3u6ông w6jKeNL5có thể7SGe969K cưngf3u6 họf3u6c 7SGe969Ktrò củ7SGe969Ka ôw6jKeNL5ng nhw6jKeNL5ư ônw6jKeNL5g trời con.

[2] Nhâ7SGe969Kn vậf3u6t w6jKeNL5trong tiểu thw6jKeNL5uyết võf3u6 hf3u6iệp Thầw6jKeNL5n điêw6jKeNL5u hiw6jKeNL5ệp f3u6lữ 7SGe969Kcủa w6jKeNL5nhà vw6jKeNL5ăn Kif3u6m Dungw6jKeNL5, vf3u6ốn làf3u6 mf3u6ột lf3u6ãng t7SGe969Kử mw6jKeNL5ê r7SGe969Kượu, giỏi kiếmf3u6 thuw6jKeNL5ật, f3u6từng đư7SGe969Kợc Phonw6jKeNL5g Than7SGe969Kh f3u6Dương 7SGe969Ktruyền t7SGe969Khụ kiếm7SGe969K 7SGe969Kpháp, về7SGe969K 7SGe969Ksau yêu w6jKeNL5 Nhậm Doaw6jKeNL5nh Doanw6jKeNL5h, 7SGe969KThánh cô7SGe969K của7SGe969K f3u6Ma giáo.

“Tiểu Mẫn,7SGe969K f3u6cậu 7SGe969Kso sánh nhưw6jKeNL5 tw6jKeNL5hế khô7SGe969Kng đúngw6jKeNL5 rồif3u6. Nếuf3u6 lw6jKeNL5ão yf3u6êu w6jKeNL5là 7SGe969KPhong Than7SGe969Kh Dươ7SGe969Kng, thì7SGe969K Lệnf3u6h f3u6Hồ Xun7SGe969Kg n7SGe969Kên là Đồngf3u6 đại7SGe969K 7SGe969Ksư f3u6huynh w6jKeNL5chứ! Cw6jKeNL5ậu xw6jKeNL5em w6jKeNL5anh Đồn7SGe969Kg điềf3u6m đw6jKeNL5ạm f3u6lễ đ7SGe969Kộ, rất7SGe969K gf3u6iống Lệf3u6nh Hồ Xf3u6ung. w6jKeNL5Còn Nhiếp7SGe969K V7SGe969Kũ Thịnf3u6h hấpf3u6 f3u6dẫn phf3u6ụ nữ7SGe969K th7SGe969Kế nf3u6ày, w6jKeNL5nói thếw6jKeNL5 nào7SGe969K cũ7SGe969Kng f3u6là 7SGe969KDương Quá[3], kh7SGe969Kông phảf3u6i 7SGe969KLệnh Hồf3u6 Xung!”

[3] f3u6Nhân vậw6jKeNL5t tro7SGe969Kng tiểu thu7SGe969Kyết vf3u6õ hiệpw6jKeNL5 Thầf3u6n điêuw6jKeNL5 w6jKeNL5hiệp lữ7SGe969K cw6jKeNL5ủa nf3u6hà văf3u6n Kiw6jKeNL5m w6jKeNL5Dung, n7SGe969Kổi tiếf3u6ng đẹp7SGe969K w6jKeNL5trai, chung tình.

“Chẳng lw6jKeNL5ẽ Lệ7SGe969Knh Hồf3u6 Xf3u6ung không h7SGe969Kấp f3u6dẫn phw6jKeNL5ụ nf3u6ữ f3u6ư? Saf3u6o Nhậ7SGe969Km Dof3u6anh Df3u6oanh lạif3u6 sốngf3u6 ch7SGe969Kết f3u6theo af3u6nh tf3u6a chứ?7SGe969K Hơn nữaf3u6 w6jKeNL5sao Nhw6jKeNL5iếp w6jKeNL5Vũ Thị7SGe969Knh lạ7SGe969Ki f3u6có thểw6jKeNL5 làf3u6 Dưf3u6ơng Qf3u6uá w6jKeNL5được? Nếw6jKeNL5u cậu7SGe969K w6jKeNL5ta l7SGe969Kà Dưw6jKeNL5ơng Quá, khf3u6ông phảif3u6 c7SGe969Khúng f3u6ta thw6jKeNL5ành mônw6jKeNL5 hạw6jKeNL5 7SGe969Kcủa phw6jKeNL5ái Toànw6jKeNL5 w6jKeNL5Chân f3u6sao? Tôw6jKeNL5i f3u6không muốnw6jKeNL5 cw6jKeNL5ùng mộ7SGe969Kt giuộc vớw6jKeNL5i bọnw6jKeNL5 đf3u6ạo thối7SGe969K đó…”

“Sao Dưf3u6ơng Qu7SGe969Ká lại7SGe969K là môf3u6n hạf3u6 f3u6Toàn Châf3u6n? Df3u6ương Quf3u6á 7SGe969Klà ngưw6jKeNL5ời cf3u6ủa pháif3u6 C7SGe969Kổ Mộw6jKeNL5 7SGe969Kmới f3u6đúng. Nhưf3u6ng w6jKeNL5Cổ f3u6M cũnf3u6g không tốf3u6t làf3u6nh gì…7SGe969K toàf3u6n n7SGe969Khững w6jKeNL5phụ nữf3u6 tâw6jKeNL5m lýw6jKeNL5 biến7SGe969K thái…”

Mấy ngườif3u6 w6jKeNL5mồm năm7SGe969K miệng mườiw6jKeNL5 bàn7SGe969K 7SGe969Ktán cườiw6jKeNL5 đùa.w6jKeNL5 Tiếnw6jKeNL5 f3u6sĩ 7SGe969Ky họf3u6c 7SGe969Klâm 7SGe969Ksàng khổ,f3u6 tw6jKeNL5iến sĩw6jKeNL5 f3u6y họf3u6c 7SGe969Klâm sàngw6jKeNL5 dưới trưf3u6ớng Chủw6jKeNL5 nhw6jKeNL5iệm w6jKeNL5Phương còf3u6n khổ7SGe969K hơf3u6n. Nw6jKeNL5hững thầyf3u6 hướn7SGe969Kg dẫw6jKeNL5n kháw6jKeNL5c 7SGe969Kcó lw6jKeNL5ẽ c7SGe969Kòn cóf3u6 thf3u6ể mắt nhw6jKeNL5ắm mw6jKeNL5ắt mở,f3u6 tặf3u6ng f3u6quà, lô7SGe969Ki kéw6jKeNL5o 7SGe969Kquan hệf3u6 lw6jKeNL5à đưf3u6ợc. Nhưf3u6ng v7SGe969Kới 7SGe969KChủ nhiệm7SGe969K Phương thìw6jKeNL5 khôn7SGe969Kg đủf3u6 7SGe969Kgiỏi đừn7SGe969Kg h7SGe969Kòng tf3u6ốt nghiệp.w6jKeNL5 Bàif3u6 tw6jKeNL5ập cw6jKeNL5ăng tf3u6hẳng, w6jKeNL5ca mổw6jKeNL5 lạf3u6i nhiều7SGe969K, vìw6jKeNL5 thế c7SGe969Kác w6jKeNL5tiến sw6jKeNL5ĩ đềuf3u6 phải7SGe969K tw6jKeNL5ự tì7SGe969Km nf3u6iềm vw6jKeNL5ui trof3u6ng nỗf3u6i w6jKeNL5khổ. Bìw6jKeNL5nh th7SGe969Kường chỉw6jKeNL5 cầ7SGe969Kn nghe họw6jKeNL5 nów6jKeNL5i w6jKeNL5linh f3u6tinh mw6jKeNL5ột f3u6lúc, Nhiếpw6jKeNL5 Vũw6jKeNL5 Thịnhw6jKeNL5 7SGe969Ksẽ th7SGe969Kấy nhẹf3u6 nhõmf3u6 hẳnw6jKeNL5 đw6jKeNL5i, nhưn7SGe969Kg hômw6jKeNL5 nay f3u6anh thậtf3u6 sự7SGe969K rấf3u6t 7SGe969Kbuồn. 7SGe969KChủ nhiệmf3u6 Phươf3u6ng 7SGe969Knói rf3u6ất đúng,7SGe969K gầnf3u6 đây7SGe969K w6jKeNL5anh su7SGe969Kốt ngày7SGe969K ngẩn ngơf3u6 suw6jKeNL5y nghĩw6jKeNL5 7SGe969Knhững gì7SGe969K w6jKeNL5không w6jKeNL5biết nữ7SGe969Ka, phạf3u6m lỗiw6jKeNL5 liênf3u6 tụw6jKeNL5c, cứw6jKeNL5 thếw6jKeNL5 nàf3u6y thậw6jKeNL5t sựw6jKeNL5 w6jKeNL5có nguy cơ7SGe969K gw6jKeNL5ây đạw6jKeNL5i w6jKeNL5hoạ w6jKeNL5chứ chẳf3u6ng chơi.

Thấy w6jKeNL5anh t7SGe969Khất tf3u6hần, Tiểu Mẫ7SGe969Kn thw6jKeNL5ông cảm7SGe969K n7SGe969Kói: “Nhiếpf3u6 sưf3u6 hw6jKeNL5uynh, anf3u6h b7SGe969Kị lw6jKeNL5ão yêw6jKeNL5u mắng7SGe969K đ7SGe969Kên ngớw6jKeNL5 ng7SGe969Kẩn th7SGe969Kật rồi…”

“Tiểu Nf3u6hiếp đaf3u6ng phiền lònf3u6g w6jKeNL5vì chuyệnf3u6 7SGe969Kgia đìn7SGe969Kh.” Anw6jKeNL5h Đồn7SGe969Kg 7SGe969Kngắt lờif3u6 Tf3u6iểu M7SGe969Kẫn, còw6jKeNL5n f3u6nháy mắw6jKeNL5t một7SGe969K w6jKeNL5cái, 7SGe969K“Cậu cũng đừngf3u6 l7SGe969Ko lắng,7SGe969K f3u6hai chủw6jKeNL5 7SGe969Knhiệm khf3u6oa Ga7SGe969Kn và7SGe969K w6jKeNL5khoa 7SGe969KU bưw6jKeNL5ớu hô7SGe969Km đóf3u6 cw6jKeNL5ùng đến7SGe969K tìm f3u6 lão yw6jKeNL5êu, w6jKeNL5tôi n7SGe969Kghe w6jKeNL5thấy. f3u6Bệnh t7SGe969Kình của7SGe969K bf3u6ác tr7SGe969Kai f3u6thật w6jKeNL5ra rất7SGe969K k7SGe969Khả qua7SGe969Kn, ki7SGe969Kên f3u6trì điều trị7SGe969K, mf3u6ấy n7SGe969Kăm kw6jKeNL5hông w6jKeNL5thành vấf3u6n đềf3u6 đâu.”

“Cảm ơn7SGe969K anh.”f3u6 Cw6jKeNL5uối cùng N7SGe969Khiếp Vf3u6ũ Thịf3u6nh 7SGe969Kcười 7SGe969Kméo xẹo,w6jKeNL5 “7SGe969KCảm ơw6jKeNL5n mọf3u6i người,w6jKeNL5 gw6jKeNL5ần đâ7SGe969Ky qw6jKeNL5uả th7SGe969Kực tw6jKeNL5ôi lf3u6ú lẫn quá!”

“Có af3u6i gặp7SGe969K chuyệnf3u6 nf3u6ày mà không7SGe969K 7SGe969Klo f3u6lắng chứ.”Aw6jKeNL5nh Đồngw6jKeNL5 7SGe969Kvỗ vaw6jKeNL5i 7SGe969Kanh, “Tôiw6jKeNL5 đổ7SGe969Ki f3u6cho f3u6cậu cf3u6a trựcw6jKeNL5 đê7SGe969Km ngày w6jKeNL5mai, 7SGe969Kcậu là7SGe969Km c7SGe969Ka sánw6jKeNL5g cf3u6ho tôiw6jKeNL5, gf3u6ần đây7SGe969K c7SGe969Kậu m7SGe969Kệt quáw6jKeNL5 f3u6rồi, c7SGe969Kần phf3u6ải nf3u6ghỉ ngơi.”

“Cảm 7SGe969Kơn anh.”

“Cảm f3u6ơn g7SGe969Kì chứ?7SGe969K Cw6jKeNL5a 7SGe969Kmổ tuần 7SGe969Ktrước f3u6suýt nữw6jKeNL5a tôif3u6 cắtf3u6 nf3u6hầm mạcw6jKeNL5h máu,7SGe969K m7SGe969Kay f3u6mà c7SGe969Kậu nhf3u6anh w6jKeNL5tay f3u6ngăn lại,7SGe969K f3u6nếu không l7SGe969Kão yêf3u6u sw6jKeNL5ẽ pha7SGe969Knh thf3u6ây tôi7SGe969K mấtf3u6. Đf3u6ại ân7SGe969K đại7SGe969K đứ7SGe969Kc đów6jKeNL5 tô7SGe969Ki cw6jKeNL5hỉ đ7SGe969Kổi cf3u6ho c7SGe969Kậu một f3u6ca sáng,7SGe969K thế7SGe969K f3u6là qf3u6uá hờw6jKeNL5i rồi.”

Hôm na7SGe969Ky Nhiếpw6jKeNL5 V7SGe969Kũ Thịnh vẫn7SGe969K còw6jKeNL5n f3u6ca f3u6mổ, f3u6anh ăw6jKeNL5n trưa7SGe969K mf3u6ột m7SGe969Kình w6jKeNL5ở nhàw6jKeNL5 ănw6jKeNL5, 7SGe969Klại gặpf3u6 Vương7SGe969K w6jKeNL5Vũ Lf3u6inh f3u6đến mua c7SGe969Kơm. Đâf3u6y là7SGe969K nf3u6hà w6jKeNL5ăn bệnw6jKeNL5h việnf3u6, w6jKeNL5mua f3u6ở w6jKeNL5đây phảif3u6 quf3u6ẹt thẻw6jKeNL5 nộ7SGe969Ki bw6jKeNL5ộ, 7SGe969Kxem rw6jKeNL5a côf3u6 đã7SGe969K đến nhf3u6ầm. Vươn7SGe969Kg 7SGe969KVũ Linw6jKeNL5h xếp7SGe969K f3u6hàng cả7SGe969K nử7SGe969Ka ngàyw6jKeNL5 trờiw6jKeNL5 mớ7SGe969Ki w6jKeNL5biết f3u6mình 7SGe969Knhầm, đaf3u6ng đ7SGe969Kịnh đi f3u6thì Nf3u6hiếp 7SGe969KVũ Thf3u6ịnh đứnw6jKeNL5g dậy7SGe969K m7SGe969Kua gw6jKeNL5iúp cf3u6ô 7SGe969Khai suất.

“Một 7SGe969Ksuất trứn7SGe969Kg sốtf3u6 cà w6jKeNL5 chua.” Aw6jKeNL5nh n7SGe969Kói vf3u6ới người7SGe969K bên7SGe969K t7SGe969Krong cửaf3u6 s7SGe969Kổ rf3u6ồi quaf3u6y saf3u6ng f3u6hỏi Vươngw6jKeNL5 f3u6Vũ L7SGe969Kinh, “Cf3u6ô ăn gì?”

“Thịt xàf3u6o raf3u6u cần.”

“Một suf3u6ất t7SGe969Khịt xàow6jKeNL5 rau w6jKeNL5cần nữa.”

Vương V7SGe969Kũ Linf3u6h chw6jKeNL5o suất cơw6jKeNL5m trứf3u6ng xw6jKeNL5ốt cw6jKeNL5à cf3u6hua vàw6jKeNL5o mộw6jKeNL5t hw6jKeNL5ộp cw6jKeNL5ơm w6jKeNL5mới, cònf3u6 sw6jKeNL5uất kf3u6ia c7SGe969Kô ă7SGe969Kn tại7SGe969K nhàw6jKeNL5 ăn7SGe969K luôn. Thấy7SGe969K b7SGe969Kên cạnh7SGe969K Nhiếw6jKeNL5p Vf3u6ũ Thịnhf3u6 cf3u6ó chw6jKeNL5ỗ trống,w6jKeNL5 cô7SGe969K lw6jKeNL5iền ngồf3u6i xuống,w6jKeNL5 khiếnw6jKeNL5 cáf3u6c w6jKeNL5y bác sĩ7SGe969K quaf3u6nh đ7SGe969Kó f3u6ra 7SGe969Ksức xw6jKeNL5ì xào7SGe969K f3u6bàn tánf3u6. f3u6Rất nhw6jKeNL5iều người7SGe969K w6jKeNL5thích nhìf3u6n Nhw6jKeNL5iếp 7SGe969KVũ Thịnhf3u6 ă7SGe969Kn cơm, w6jKeNL5nhưng rất7SGe969K íw6jKeNL5t w6jKeNL5y tf3u6á d7SGe969Kám ngồiw6jKeNL5 đ7SGe969Kối f3u6diện v7SGe969Kới an7SGe969Kh. An7SGe969Kh qu7SGe969Ká lw6jKeNL5ạnh w6jKeNL5lùng, lú7SGe969Kc nào cũngw6jKeNL5 giw6jKeNL5ữ 7SGe969Kthái độf3u6 7SGe969Kxa cách,f3u6 vẻ7SGe969K f3u6mặt w6jKeNL5nhất mựcf3u6 lãf3u6nh đạm7SGe969K nghiêm7SGe969K túf3u6c, dườn7SGe969Kg w6jKeNL5như tay f3u6 anh khônf3u6g w6jKeNL5cầm đầ7SGe969Ku đũa7SGe969K w6jKeNL5mà cầ7SGe969Km w6jKeNL5dao mổ7SGe969K, tr7SGe969Kước mặt7SGe969K w6jKeNL5anh f3u6cũng khôw6jKeNL5ng phảif3u6 w6jKeNL5cơm mf3u6à w6jKeNL5là bệnh w6jKeNL5 nhân trên7SGe969K bàf3u6n mổ7SGe969K f3u6vậy. Vw6jKeNL5ì f3u6thế df3u6ù cácf3u6 7SGe969Ky t7SGe969Ká hết7SGe969K sứcf3u6 hâw6jKeNL5m mộf3u6 f3u6anh f3u6nhưng rf3u6ất ít7SGe969K khi dáf3u6m w6jKeNL5tới ngồ7SGe969Ki cù7SGe969Kng bàn.w6jKeNL5 7SGe969KVương Vw6jKeNL5ũ L7SGe969Kinh khôn7SGe969Kg thấyw6jKeNL5 vậy,w6jKeNL5 f3u6cô th7SGe969Kấy Nhiếpw6jKeNL5 Vũf3u6 Thịnf3u6h quẹt thẻw6jKeNL5 7SGe969Kmua cơw6jKeNL5m giw6jKeNL5úp w6jKeNL5mình, rõw6jKeNL5 7SGe969Kràng làf3u6 ngưw6jKeNL5ời t7SGe969Kốt, 7SGe969Kbèn w6jKeNL5lấy 7SGe969Kra w6jKeNL5chút tiềnf3u6 w6jKeNL5đưa cw6jKeNL5ho anh, “Cảm7SGe969K w6jKeNL5ơn an7SGe969Kh, bácw6jKeNL5 sf3u6ĩ Nhiếp!”

“Không cầnw6jKeNL5 khác7SGe969Kh sáo.”

Vương f3u6Vũ L7SGe969Kinh tw6jKeNL5hấy anh khw6jKeNL5ông nhf3u6ận 7SGe969Ktiền, đàn7SGe969Kh đặt7SGe969K trêw6jKeNL5n bf3u6àn. f3u6Cô nghĩf3u6, bw6jKeNL5ác sĩ7SGe969K thậtw6jKeNL5 cf3u6ẩn thậw6jKeNL5n, tiềnf3u6 bẩnw6jKeNL5 lắm 7SGe969K mà, đươw6jKeNL5ng nhi7SGe969Kên an7SGe969Kh kw6jKeNL5hông muốnw6jKeNL5 f3u6dùng tf3u6ay cầmf3u6 tif3u6ền kh7SGe969Ki đa7SGe969Kng 7SGe969Kăn. Côf3u6 vừaw6jKeNL5 ă7SGe969Kn vừa7SGe969K hỏi Nhiếpw6jKeNL5 w6jKeNL5Vũ Thịnhw6jKeNL5: “Saof3u6 f3u6anh biếtw6jKeNL5 tôf3u6i m7SGe969Kuốn m7SGe969Kua 7SGe969Kcơm trứ7SGe969Kng x7SGe969Kốt 7SGe969Kcà chua?”

“Hôm quf3u6a tf3u6ôi 7SGe969Kthấy cw6jKeNL5ô mua cơm.”

“À đúnf3u6g rồi!”w6jKeNL5 Vươnf3u6g Vw6jKeNL5ũ Linh chf3u6ợt hiểu.

Nhiếp w6jKeNL5Vũ w6jKeNL5Thịnh cúi7SGe969K đầu ăn,w6jKeNL5 lòf3u6ng thầmf3u6 w6jKeNL5rủa chíw6jKeNL5nh mìf3u6nh. Sáw6jKeNL5ng 7SGe969Knay bịf3u6 C7SGe969Khủ nhiệmw6jKeNL5 Phươn7SGe969Kg mắnf3u6g téw6jKeNL5 tf3u6át, an7SGe969Kh đã 7SGe969Kquyết 7SGe969Ktâm 7SGe969Kkiểm điểmf3u6 bảf3u6n thf3u6ân, vậw6jKeNL5y mà7SGe969K vừ7SGe969Ka nhw6jKeNL5ìn thấy7SGe969K Vươnw6jKeNL5g Vũw6jKeNL5 Lin7SGe969Kh đứf3u6ng đf3u6ó, w6jKeNL5anh lại lập7SGe969K tứ7SGe969Kc tớif3u6 q7SGe969Kuẹt thẻf3u6 giúw6jKeNL5p. 7SGe969KMình mấtw6jKeNL5 tf3u6rí rồi!7SGe969K Gf3u6iờ a7SGe969Knh khôngf3u6 7SGe969Kchỉ thấ7SGe969Ky Đàmw6jKeNL5 Tĩ7SGe969Knh là l7SGe969Kú lẫnf3u6 mw6jKeNL5à gặp7SGe969K nf3u6gười 7SGe969Kcó liw6jKeNL5ên 7SGe969Kquan đếnw6jKeNL5 cô7SGe969K anf3u6h f3u6cũng f3u6lú f3u6lẫn, w6jKeNL5cứ thếf3u6 nàyw6jKeNL5 sa7SGe969Ko đw6jKeNL5ược chứ?

Vương w6jKeNL5Vũ Liw6jKeNL5nh t7SGe969Khu hf3u6ết cam đảf3u6m w6jKeNL5hỏi anhf3u6: “7SGe969KBác sw6jKeNL5ĩ Nhiếp,f3u6 f3u6tôi f3u6là bạn…7SGe969K củw6jKeNL5a f3u6mẹ Tônw6jKeNL5 w6jKeNL5Bình, w6jKeNL5bệnh nh7SGe969Kân nf3u6ằm w6jKeNL5giường số 7SGe969K39 w6jKeNL5ấy. f3u6Bệnh tìnhf3u6 củ7SGe969Ka Tônf3u6 Bình…w6jKeNL5 rốtw6jKeNL5 cuộc7SGe969K f3u6thế nào…”

“Phải mổ7SGe969K càf3u6ng sớm7SGe969K càng tốt.”

“Thế 7SGe969Kchi 7SGe969Kphí mổ7SGe969K f3u6mất bao nhiêu?”

“Gần chục7SGe969K vạn.”f3u6 Nh7SGe969Kiếp Vũ Thịnh7SGe969K f3u6tỉ mẩnf3u6 nhf3u6ặt w6jKeNL5cọng hànf3u6h tro7SGe969Kng báw6jKeNL5t f3u6canh ra7SGe969K, nói7SGe969K, “Tìf3u6nh w6jKeNL5hình w6jKeNL5bệnh w6jKeNL5nhân hiện giờ7SGe969K khôf3u6ng ổn7SGe969K định,7SGe969K rủif3u6 rw6jKeNL5o caow6jKeNL5, chưw6jKeNL5a f3u6biết f3u6chừng saf3u6u w6jKeNL5khi mổw6jKeNL5 cònf3u6 phảif3u6 vf3u6ào f3u6ICU, chi pf3u6hí w6jKeNL5khá cao.”

Vương 7SGe969KVũ L7SGe969Kinh nói7SGe969K: “Hôm na7SGe969Ky tôf3u6i f3u6xem ti7SGe969Kn tức7SGe969K, ngw6jKeNL5he nw6jKeNL5ói đw6jKeNL5ứa tw6jKeNL5rẻ w6jKeNL5bị đưf3u6a đếw6jKeNL5n viw6jKeNL5ện hôf3u6m qu7SGe969Ka w6jKeNL5đã đượcf3u6 mf3u6ột vị t7SGe969Kiên sin7SGe969Kh w6jKeNL5họ Nhiw6jKeNL5ếp ủngf3u6 hộ7SGe969K mườ7SGe969Ki vạ7SGe969Kn, f3u6ông ấyw6jKeNL5 cw6jKeNL5òn n7SGe969Kói sẽw6jKeNL5 chị7SGe969Ku cf3u6hi phíf3u6 f3u6sau 7SGe969Kđó nw6jKeNL5ữa… Các f3u6y tf3u6á nói7SGe969K đó7SGe969K 7SGe969Klà bốf3u6 an7SGe969Kh, f3u6Chủ tịf3u6ch Hộ7SGe969Ki f3u6đồng 7SGe969Kquản trị7SGe969K tậpf3u6 đo7SGe969Kàn Đw6jKeNL5ông Viễn.f3u6 w6jKeNL5Gia cảnh của7SGe969K Tôn7SGe969K f3u6Bình tôiw6jKeNL5 7SGe969Kbiết, họw6jKeNL5 không7SGe969K th7SGe969Kể lấyf3u6 w6jKeNL5đâu r7SGe969Ka w6jKeNL5cả w6jKeNL5chục vạnf3u6 đf3u6ể l7SGe969Kàm phẫu7SGe969K thuật…”

Nhiếp 7SGe969KVũ 7SGe969KThịnh buông đũa7SGe969K, d7SGe969Kửng dư7SGe969Kng n7SGe969Kói: 7SGe969K“Cô muốn7SGe969K nóf3u6i gì?”

“Bác f3u6sĩ 7SGe969KNhiếp, af3u6nh lf3u6à người tốtw6jKeNL5, w6jKeNL5có thểw6jKeNL5 nóf3u6i vớ7SGe969Ki f3u6viện trưởnw6jKeNL5g, tìmf3u6 giúf3u6p w6jKeNL5cho f3u6Tôn 7SGe969KBình ngườ7SGe969Ki n7SGe969Kào đów6jKeNL5 ủngw6jKeNL5 hộf3u6 tiền, cứu7SGe969K nów6jKeNL5… f3u6hoặc an7SGe969Kh nó7SGe969Ki vớw6jKeNL5i 7SGe969Kông Nhiếp…”

“Bệnh v7SGe969Kiện khôn7SGe969Kg phảif3u6 tổ chw6jKeNL5ức từ7SGe969K thiệf3u6n, cũnw6jKeNL5g kf3u6hông ph7SGe969Kải af3u6i cũnf3u6g đượcw6jKeNL5 quyên7SGe969K gów6jKeNL5p tiềf3u6n. Khf3u6oa w6jKeNL5Tim f3u6có w6jKeNL5hơn hai 7SGe969Ktrăm bện7SGe969Kh 7SGe969Knhân, k7SGe969Khoa f3u6Nhi cf3u6òn c7SGe969Kó mười7SGe969K mấf3u6y đ7SGe969Kứa f3u6trẻ f3u6bị bện7SGe969Kh w6jKeNL5tim, w6jKeNL5ngoài mw6jKeNL5ột tổf3u6 chức từf3u6 t7SGe969Khiện hỗ7SGe969K trợw6jKeNL5 w6jKeNL5phẫu thuậf3u6t t7SGe969Kim cf3u6ho tf3u6rẻ nôw6jKeNL5ng th7SGe969Kôn rf3u6a, khônw6jKeNL5g cf3u6òn f3u6bất cứf3u6 tổf3u6 chức xãw6jKeNL5 f3u6hội 7SGe969Knào cw6jKeNL5ó f3u6kế hoạchf3u6 quy7SGe969Kên ti7SGe969Kền nữ7SGe969Ka. f3u6Xin lỗif3u6 c7SGe969Kô Vươngf3u6, w6jKeNL5tôi khôw6jKeNL5ng giw6jKeNL5úp được.”

Vương w6jKeNL5Vũ L7SGe969Kinh nói: “Nhưngf3u6 đứaf3u6 trẻf3u6 hô7SGe969Km qua…”

“Đứa trẻ7SGe969K đ7SGe969Kó đw6jKeNL5ược ngư7SGe969Kời ta qf3u6uyên f3u6tiền c7SGe969Kho l7SGe969Kà vìf3u6 ảnh7SGe969K hưở7SGe969Kng c7SGe969Kủa thời7SGe969K w6jKeNL5sự, bốf3u6 tôf3u6i vừaf3u6 7SGe969Khay 7SGe969Kxem w6jKeNL5được 7SGe969Ktin tứcw6jKeNL5 nên độnf3u6g lòn7SGe969Kg trắw6jKeNL5c ẩf3u6n. Cf3u6òn t7SGe969Krường hợpw6jKeNL5 nhưf3u6 w6jKeNL5Tôn Bì7SGe969Knh bệw6jKeNL5nh vf3u6iện khôngw6jKeNL5 7SGe969Kcòn cách nw6jKeNL5ào, tô7SGe969Ki cw6jKeNL5ũng vậf3u6y. Tôif3u6 sẽ7SGe969K khf3u6ông vw6jKeNL5ì bệ7SGe969Knh w6jKeNL5nhân củaf3u6 mìn7SGe969Kh 7SGe969Kmà yêu7SGe969K cầf3u6u b7SGe969Kố quy7SGe969Kên tif3u6ền đâu, ônw6jKeNL5g ấyw6jKeNL5 lw6jKeNL5à ônf3u6g ấ7SGe969Ky, f3u6tôi lw6jKeNL5à tô7SGe969Ki.” 7SGe969KNgừng mộw6jKeNL5t 7SGe969Kchút, aw6jKeNL5nh nf3u6ói, “Huốngf3u6 f3u6hồ tôf3u6i đã 7SGe969K nói f3u6chuyện vớf3u6i mẹf3u6 f3u6Tôn Bìnw6jKeNL5h, f3u6có phương7SGe969K ánw6jKeNL5 h7SGe969Kỗ trợ7SGe969K phẫf3u6u 7SGe969Kthuật của7SGe969K 7SGe969Kcông tw6jKeNL5y C7SGe969KM, cf3u6ó điều phươngf3u6 ánf3u6 nw6jKeNL5ày yêw6jKeNL5u cầw6jKeNL5u sửw6jKeNL5 dụng7SGe969K huyw6jKeNL5ết q7SGe969Kuản nh7SGe969Kân t7SGe969Kạo củw6jKeNL5a w6jKeNL5CM, nhưnw6jKeNL5g mf3u6ẹ bệnh n7SGe969Khân vẫnw6jKeNL5 7SGe969Kchưa đồngf3u6 w6jKeNL5ý n7SGe969Kên chư7SGe969Ka 7SGe969Kthực hiện7SGe969K được.”

Vương V7SGe969Kũ Lif3u6nh kh7SGe969Kông biếw6jKeNL5t tại s7SGe969Kao Đ7SGe969Kàm f3u6Tĩnh lf3u6ại kw6jKeNL5hông đồng7SGe969K 7SGe969Ký, vw6jKeNL5ì t7SGe969Khế khw6jKeNL5i maw6jKeNL5ng cơ7SGe969Km về7SGe969K phòng7SGe969K bện7SGe969Kh, cô7SGe969K li7SGe969Kền hw6jKeNL5ỏi chuyện w6jKeNL5này. 7SGe969KĐàm Tĩnhf3u6 đáp7SGe969K: 7SGe969K“Rủi r7SGe969Ko q7SGe969Kuá lớn7SGe969K, hơn7SGe969K 50%.”

Lúc w6jKeNL5này Vươ7SGe969Kng Vũf3u6 Lw6jKeNL5inh w6jKeNL5mới hiểu r7SGe969Ka, w6jKeNL5cũng khô7SGe969Kng biếtw6jKeNL5 nênw6jKeNL5 nf3u6ói gf3u6ì, f3u6chỉ nf3u6hìn Đàm7SGe969K f3u6Tĩnh dùnw6jKeNL5g 7SGe969Kđũa khw6jKeNL5ều khềuw6jKeNL5 w6jKeNL5mấy hạt c7SGe969Kơm 7SGe969Ktrong bf3u6át. Vươ7SGe969Kng Vf3u6ũ f3u6Linh thở7SGe969K dài7SGe969K: w6jKeNL5“Bác 7SGe969Ksĩ Nhiếf3u6p đúnw6jKeNL5g 7SGe969Klà 7SGe969Kngười tốt7SGe969K. C7SGe969Kơm w6jKeNL5này là 7SGe969Kanh ấf3u6y mf3u6ua chw6jKeNL5o tớw6jKeNL5 đấy.w6jKeNL5 Cóf3u6 ông7SGe969K bốw6jKeNL5 giàuw6jKeNL5 7SGe969Kcó th7SGe969Kế 7SGe969Kmà f3u6anh ấw6jKeNL5y cw6jKeNL5hẳng rw6jKeNL5a v7SGe969Kẻ ch7SGe969Kút nào. N7SGe969Khưng hễw6jKeNL5 cứw6jKeNL5 nw6jKeNL5hắc đến7SGe969K w6jKeNL5chuyện Ch7SGe969Kủ tịch7SGe969K Nhif3u6ếp f3u6quyên tiềnw6jKeNL5 f3u6là anf3u6h ấyw6jKeNL5 đanh7SGe969K mặw6jKeNL5t lạ7SGe969Ki, có vẻf3u6 khô7SGe969Kng v7SGe969Kui. w6jKeNL5Ài, Đàmf3u6 Tĩnhw6jKeNL5, Tôn7SGe969K Bì7SGe969Knh 7SGe969Knhà ch7SGe969Kúng w6jKeNL5ta khôngw6jKeNL5 maf3u6y mắn7SGe969K đưf3u6ợc n7SGe969Khư con f3u6nhà ngf3u6ười w6jKeNL5ta. Cf3u6on n7SGe969Khà n7SGe969Kgười w6jKeNL5ta g7SGe969Kặp chuyện,f3u6 bf3u6ố w6jKeNL5của báf3u6c 7SGe969Ksĩ Nw6jKeNL5hiếp w6jKeNL5quyên tiềnf3u6 mười f3u6vạn, còw6jKeNL5n nó7SGe969Ki bf3u6ệnh w6jKeNL5viện w6jKeNL5cứ w6jKeNL5cố gắngf3u6 c7SGe969Khữa trị,w6jKeNL5 ônw6jKeNL5g ấf3u6y sẽw6jKeNL5 f3u6lo f3u6hết cw6jKeNL5hi phí7SGe969K saw6jKeNL5u này7SGe969K. Chuyện nw6jKeNL5hư vậyw6jKeNL5 saf3u6o chúngw6jKeNL5 t7SGe969Ka khônf3u6g gặ7SGe969Kp f3u6được chứ…”

Đàm Tĩnhf3u6 c7SGe969Kúi đầw6jKeNL5u, f3u6ngón tay cầmf3u6 f3u6đũa h7SGe969Kơi f3u6run rẩyf3u6, w6jKeNL5mãi một7SGe969K lúcw6jKeNL5 lw6jKeNL5âu cf3u6ô mớiw6jKeNL5 ngf3u6he t7SGe969Khấy mìnhw6jKeNL5 k7SGe969Khó nh7SGe969Kọc w6jKeNL5nói: w6jKeNL5“Tự tớ gâ7SGe969Ky 7SGe969Kra, khôngw6jKeNL5 tráw6jKeNL5ch aw6jKeNL5i được.”

“Nói f3u6gì thếw6jKeNL5 Đàmf3u6 Tĩnh?” Vương7SGe969K V7SGe969Kũ Lw6jKeNL5inh khônf3u6g n7SGe969Kghe rõ,w6jKeNL5 cf3u6ô nói,7SGe969K f3u6“Cứ f3u6vo f3u6ve nf3u6hư muw6jKeNL5ỗi ấy.”

“Không c7SGe969Kó g7SGe969Kì.” Đàm7SGe969K Tĩnh w6jKeNL5gắng lf3u6ấy lại7SGe969K ti7SGe969Knh tw6jKeNL5hần, “Tớf3u6 phảw6jKeNL5i quw6jKeNL5a ch7SGe969Kỗ Gif3u6ám f3u6đốc Thịnw6jKeNL5h x7SGe969Kem saf3u6o. Mf3u6ai là7SGe969K t7SGe969Khứ hai, chắcf3u6 cw6jKeNL5hắn w6jKeNL5công tf3u6y w6jKeNL5sẽ f3u6có f3u6rất w6jKeNL5nhiều em7SGe969Kail, t7SGe969Kớ phảf3u6i đếw6jKeNL5n đóf3u6 w6jKeNL5xem an7SGe969Kh ấyf3u6 7SGe969Kcần giúp 7SGe969Kgì kh7SGe969Kông. Cậuw6jKeNL5 tr7SGe969Kông Tw6jKeNL5ôn Bìnw6jKeNL5h giúp7SGe969K tớ7SGe969K mw6jKeNL5ột lf3u6át nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nóf3u6 tỉnf3u6h dậw6jKeNL5y thì7SGe969K f3u6gọi cho tớ.”

“Biết r7SGe969Kồi, f3u6biết rồi.”

Đàm f3u6Tĩnh w6jKeNL5đi đếnw6jKeNL5 f3u6cuối hành lf3u6ang, ởf3u6 đ7SGe969Kó cw6jKeNL5ó 7SGe969Kmột phòw6jKeNL5ng vệ7SGe969K sinf3u6h c7SGe969Kông cộngw6jKeNL5, f3u6rất 7SGe969Kít ngườw6jKeNL5i dùng,w6jKeNL5 f3u6vì w6jKeNL5phòng bệnh bây7SGe969K g7SGe969Kiờ hw6jKeNL5ầu nhưw6jKeNL5 đềuw6jKeNL5 ców6jKeNL5 phf3u6òng vf3u6ệ sin7SGe969Kh ri7SGe969Kêng. Phònw6jKeNL5g v7SGe969Kệ w6jKeNL5sinh nà7SGe969Ky ngf3u6oại tr7SGe969Kừ thỉnh thoảngf3u6 c7SGe969Kó nhw6jKeNL5ân viê7SGe969Kn bệnhw6jKeNL5 việnw6jKeNL5 sử7SGe969K dw6jKeNL5ụng, cw6jKeNL5òn thf3u6ì r7SGe969Kất 7SGe969Kít ngưf3u6ời vàf3u6o. Lú7SGe969Kc w6jKeNL5Đàm w6jKeNL5Tĩnh bước vàow6jKeNL5, 7SGe969Kbên tron7SGe969Kg khôngf3u6 cw6jKeNL5ó f3u6ai cả,7SGe969K w6jKeNL5cô bw6jKeNL5èn trốnw6jKeNL5 tro7SGe969Kng đ7SGe969Kó khóc7SGe969K mộf3u6t trw6jKeNL5ận thoải mái.

Phải mất7SGe969K f3u6bao nhf3u6iêu nước mắt7SGe969K mới7SGe969K vơf3u6i đượcw6jKeNL5 7SGe969Knỗi w6jKeNL5đau đèf3u6 nặngw6jKeNL5 tronw6jKeNL5g lòng?f3u6 Phw6jKeNL5ải mấtf3u6 baw6jKeNL5o f3u6nhiêu nw6jKeNL5ước mắtf3u6 mớif3u6 gộtw6jKeNL5 sạch được7SGe969K f3u6niềm hố7SGe969Ki 7SGe969Khận 7SGe969Kkhi xưa?7SGe969K Thậf3u6t sựf3u6 f3u6cô thấyf3u6 f3u6mình đã7SGe969K sf3u6ai, 7SGe969Kcô how6jKeNL5àn to7SGe969Kàn không cw6jKeNL5ó khả7SGe969K nănf3u6g cf3u6ho w6jKeNL5con mộtw6jKeNL5 f3u6cuộc sốn7SGe969Kg tốtw6jKeNL5 f3u6đẹp, vf3u6ậy w6jKeNL5mà lạiw6jKeNL5 đư7SGe969Ka nóf3u6 đf3u6ến t7SGe969Khế 7SGe969Kgiới w6jKeNL5này để nó7SGe969K f3u6vừa sin7SGe969Kh rw6jKeNL5a đ7SGe969Kã phải7SGe969K f3u6chịu k7SGe969Khổ, đếf3u6n bâf3u6y w6jKeNL5giờ vẫnw6jKeNL5 7SGe969Khôn m7SGe969Kê tw6jKeNL5rong phòn7SGe969Kg bệnhf3u6. Bệnh tậtw6jKeNL5 khôngw6jKeNL5 đánh7SGe969K gụcw6jKeNL5 đượcf3u6 cf3u6ô, f3u6lúc khw6jKeNL5ó khănf3u6 f3u6nhất w6jKeNL5cô w6jKeNL5cũng cắ7SGe969Kn răngw6jKeNL5 vưw6jKeNL5ợt 7SGe969Kqua, 7SGe969Knhưng bây giờf3u6 sw6jKeNL5ố mệf3u6nh sf3u6ắp quậw6jKeNL5t ngã7SGe969K côf3u6 rồi.

Cô không7SGe969K th7SGe969Kể chốw6jKeNL5ng chọi 7SGe969Knổi nữa.

Khi vàow6jKeNL5 ph7SGe969Kòng w6jKeNL5vệ sinh,7SGe969K Nhiếp V7SGe969Kũ Thịnh7SGe969K loáw6jKeNL5ng thoángf3u6 nw6jKeNL5ghe 7SGe969Kthấy bên7SGe969K kif3u6a v7SGe969Kách cóf3u6 tiếng7SGe969K khócw6jKeNL5, là7SGe969K tiếngf3u6 phụ nữ7SGe969K, khóc7SGe969K f3u6rất kf3u6ìm n7SGe969Kén, rấw6jKeNL5t đaw6jKeNL5u đớnw6jKeNL5. Trow6jKeNL5ng bf3u6ệnh viện7SGe969K thườnw6jKeNL5g xu7SGe969Kyên 7SGe969Kcó ngưf3u6ời khóc, đặcf3u6 f3u6biệt 7SGe969Klà nửaw6jKeNL5 đêm,f3u6 khw6jKeNL5i aw6jKeNL5nh f3u6lê cơf3u6 t7SGe969Khể mệt7SGe969K mw6jKeNL5ỏi rw6jKeNL5a khỏif3u6 phò7SGe969Kng mổw6jKeNL5 f3u6cấp c7SGe969Kứu, nghe thấyf3u6 tiếngf3u6 nứcw6jKeNL5 n7SGe969Kở củaw6jKeNL5 nf3u6gười w6jKeNL5nhà bệnhf3u6 nh7SGe969Kân, a7SGe969Knh thường7SGe969K có7SGe969K w6jKeNL5ảo giác7SGe969K 7SGe969Krằng, người đ7SGe969Kang w6jKeNL5khóc f3u6đó chínhw6jKeNL5 f3u6là Đàm7SGe969K Tĩ7SGe969Knh củaw6jKeNL5 anh.

Vì 7SGe969Ktiếng khów6jKeNL5c 7SGe969Kcủa Đàm f3u6Tĩnh cũnw6jKeNL5g kw6jKeNL5hóc kìmw6jKeNL5 néw6jKeNL5n giw6jKeNL5ống nhưw6jKeNL5 vậyf3u6, ngaw6jKeNL5y viw6jKeNL5ệc khóc7SGe969K thậtw6jKeNL5 tf3u6o lê7SGe969Kn f3u6cô cũw6jKeNL5ng không biế7SGe969Kt, f3u6chỉ biế7SGe969Kt n7SGe969Kấc lf3u6ên từng7SGe969K 7SGe969Ktiếng. Rấtf3u6 lâuw6jKeNL5 sf3u6au a7SGe969Knh m7SGe969Kới ép7SGe969K m7SGe969Kình thaf3u6y đổiw6jKeNL5 f3u6được phán đow6jKeNL5án saw6jKeNL5i lầm7SGe969K đw6jKeNL5ó, bởw6jKeNL5i mỗiw6jKeNL5 lf3u6ần đif3u6 ngw6jKeNL5ang f3u6qua ngườ7SGe969Ki nhàf3u6 bf3u6ệnh nhânf3u6, f3u6anh lạw6jKeNL5i ép 7SGe969K mình n7SGe969Khìn, nhw6jKeNL5ìn chf3u6o w6jKeNL5rõ đw6jKeNL5ó kh7SGe969Kông phf3u6ải làw6jKeNL5 Đàm7SGe969K Tĩnhf3u6. f3u6Chiêu đf3u6ó tf3u6uy tà7SGe969Kn nf3u6hẫn nhw6jKeNL5ưng rấf3u6t hiệu qf3u6uả, khiến7SGe969K a7SGe969Knh c7SGe969Kó thf3u6ể 7SGe969Klập tứf3u6c tỉn7SGe969Kh táf3u6o 7SGe969Klại, gặf3u6p bất7SGe969K cứ7SGe969K 7SGe969Kai khów6jKeNL5c f3u6anh cf3u6ũng phf3u6ải ép bảnf3u6 thânw6jKeNL5 đưaf3u6 mắtw6jKeNL5 nhìn.7SGe969K Nhiw6jKeNL5ếp Vũw6jKeNL5 Thịnw6jKeNL5h thw6jKeNL5ấy mìn7SGe969Kh lạif3u6 mw6jKeNL5ất w6jKeNL5trí rồw6jKeNL5i, w6jKeNL5con tra7SGe969Ki Đàm Tĩ7SGe969Knh đ7SGe969Kã t7SGe969Krở thà7SGe969Knh b7SGe969Kệnh nh7SGe969Kân của7SGe969K an7SGe969Kh, đan7SGe969Kg n7SGe969Kằm f3u6trong phòn7SGe969Kg b7SGe969Kệnh tw6jKeNL5im khof3u6a Ngoại,7SGe969K nên f3u6cả ngàw6jKeNL5y 7SGe969Kanh cũw6jKeNL5ng khô7SGe969Kng biếw6jKeNL5t m7SGe969Kình ngf3u6hĩ gf3u6ì w6jKeNL5nữa. Anf3u6h bướcf3u6 7SGe969Knhanh f3u6ra kf3u6hỏi phw6jKeNL5òng vệ sinf3u6h, đếnf3u6 p7SGe969Khòng tf3u6rực bf3u6an w6jKeNL5kéo w6jKeNL5y tw6jKeNL5á trưởnw6jKeNL5g san7SGe969Kg mộw6jKeNL5t bw6jKeNL5ên, nói:

“Cô bảow6jKeNL5 ngư7SGe969Kời vf3u6ào phòng7SGe969K vệ si7SGe969Knh đi,f3u6 c7SGe969Kó mộf3u6t w6jKeNL5người ph7SGe969Kụ f3u6nữ đaf3u6ng khw6jKeNL5óc 7SGe969Ktrong đ7SGe969Kó, tô7SGe969Ki sợ7SGe969K 7SGe969Kxảy rw6jKeNL5a chuyện.”

Y w6jKeNL5tá trưởng7SGe969K cw6jKeNL5ũng f3u6sợ xả7SGe969Ky ra chf3u6uyện, trưw6jKeNL5ớc đâyf3u6 w6jKeNL5cũng từn7SGe969Kg cf3u6ó bệ7SGe969Knh nhân7SGe969K n7SGe969Khảy 7SGe969Klầu khiế7SGe969Kn cảw6jKeNL5 bệf3u6nh việnw6jKeNL5 nháo 7SGe969Knhào, tuf3u6y không7SGe969K pf3u6hải 7SGe969Ksự f3u6cố f3u6y họf3u6c nhưngw6jKeNL5 cũng7SGe969K khi7SGe969Kến t7SGe969Kừ trf3u6ên xuốf3u6ng dưới7SGe969K nw6jKeNL5ơm nớ7SGe969Kp mw6jKeNL5ấy tháng liề7SGe969Kn, f3u6nên bệnw6jKeNL5h việ7SGe969Kn 7SGe969Kđề phòngf3u6 chuyf3u6ện 7SGe969Knày w6jKeNL5rất w6jKeNL5nghiêt, phw6jKeNL5òng h7SGe969Kành chínhf3u6 đãw6jKeNL5 đf3u6ổi hết tấtw6jKeNL5 cả7SGe969K cửw6jKeNL5a sf3u6ổ trow6jKeNL5ng w6jKeNL5phòng bệnw6jKeNL5h vw6jKeNL5à hànw6jKeNL5h f3u6lang w6jKeNL5sang low6jKeNL5ại chỉ7SGe969K m7SGe969Kở đượcw6jKeNL5 mộtw6jKeNL5 khe nhỏ,f3u6 bêw6jKeNL5n ngo7SGe969Kài c7SGe969Kửa sổw6jKeNL5 có7SGe969K w6jKeNL5thêm sonf3u6g sắt,f3u6 n7SGe969Kói vf3u6ới bêf3u6n f3u6ngoài f3u6là l7SGe969Kưới ch7SGe969Kống tf3u6rộm, thật rw6jKeNL5a, f3u6cao thếw6jKeNL5 nf3u6ày trộmw6jKeNL5 w6jKeNL5trèo 7SGe969Kkhông nổw6jKeNL5i, f3u6là đềf3u6 phònw6jKeNL5g ngườ7SGe969Ki nhf3u6ảy lf3u6ầu màw6jKeNL5 thôi.

Vì thếw6jKeNL5 f3u6khi nf3u6ghe Nhiếw6jKeNL5p Vũ Thịn7SGe969Kh nóif3u6 vậy,f3u6 7SGe969Ky t7SGe969Ká f3u6trưởng liềnf3u6 đíc7SGe969Kh thânf3u6 7SGe969Kđến đó.f3u6 Mw6jKeNL5ãi lw6jKeNL5âu w6jKeNL5sau mw6jKeNL5ới 7SGe969Kquay lại, ngồf3u6i xuốngw6jKeNL5 chiếcw6jKeNL5 ghếw6jKeNL5 đốif3u6 diw6jKeNL5ện Nhiếpf3u6 Vw6jKeNL5ũ Thịnh,f3u6 chỉw6jKeNL5 lắ7SGe969Kc đầuf3u6 thởf3u6 d7SGe969Kài. Nhw6jKeNL5iếp 7SGe969KVũ Thịnh f3u6 hỏi: “Thếw6jKeNL5 nào?”

“Là ngườw6jKeNL5i nhà7SGe969K c7SGe969Kủa bệnh nf3u6hân 7SGe969Kanh, đứaf3u6 trẻw6jKeNL5 giườw6jKeNL5ng 3w6jKeNL59 ấ7SGe969Ky, w6jKeNL5cô ấf3u6y w6jKeNL5trốn mộtw6jKeNL5 m7SGe969Kình tronf3u6g đów6jKeNL5 ngồif3u6 khóc.w6jKeNL5 Thấy tôi7SGe969K vàow6jKeNL5, côf3u6 tw6jKeNL5a 7SGe969Kvội vànw6jKeNL5g l7SGe969Kau f3u6nước mắt7SGe969K w6jKeNL5làm nhw6jKeNL5ư khônw6jKeNL5g cw6jKeNL5ó w6jKeNL5chuyện gf3u6ì. Tội7SGe969K f3u6nghiệp quá, 7SGe969Ktôi s7SGe969Kợ cw6jKeNL5ô ấy7SGe969K nghĩ7SGe969K k7SGe969Không thông,7SGe969K 7SGe969Kphải khuyf3u6ên nhủw6jKeNL5 7SGe969Kmãi mới7SGe969K v7SGe969Kề đấy.”

Người nw6jKeNL5hà bệ7SGe969Knh f3u6nhân giườw6jKeNL5ng 39… Nf3u6hiếp Vũf3u6 f3u6Thịnh phải7SGe969K mấtf3u6 h7SGe969Kai giây7SGe969K mớif3u6 hi7SGe969Kểu r7SGe969Ka ng7SGe969Kười mw6jKeNL5à f3u6y táf3u6 trưởng7SGe969K f3u6nói là ai,7SGe969K nhấf3u6t w6jKeNL5thời s7SGe969Kững người.

Rất nw6jKeNL5hiều 7SGe969Klần kf3u6hi người khác7SGe969K khócf3u6 l7SGe969Kóc, f3u6anh toànf3u6 lf3u6o đ7SGe969Kó làw6jKeNL5 f3u6Đàm Tĩnhf3u6. Nhưnf3u6g đf3u6ến khw6jKeNL5i Đà7SGe969Km Tĩn7SGe969Kh f3u6thật s7SGe969Kự khóc w6jKeNL5 lóc tw6jKeNL5hì a7SGe969Knh l7SGe969Kại khôngf3u6 nhf3u6ận w6jKeNL5ra. Rố7SGe969Kt cu7SGe969Kộc thờiw6jKeNL5 f3u6gian f3u6đã f3u6đánh 7SGe969Kcắp mấtw6jKeNL5 đi7SGe969Kều f3u6gì… mà khiếnw6jKeNL5 7SGe969Kkhoảng các7SGe969Kh giữaf3u6 họ7SGe969K trw6jKeNL5ở f3u6nên x7SGe969Ka xôf3u6i, w6jKeNL5lạ lẫm7SGe969K nf3u6hư vậy…7SGe969K 7SGe969KMãi l7SGe969Kâu sa7SGe969Ku anf3u6h mw6jKeNL5ới lên tiếng:f3u6 “Gif3u6ờ f3u6cô 7SGe969Kấy ởf3u6 đâu?”

“Cô ấ7SGe969Ky nów6jKeNL5i muốnw6jKeNL5 điw6jKeNL5 thăw6jKeNL5m đồng nghiw6jKeNL5ệp cũf3u6ng ở7SGe969K bệnhw6jKeNL5 v7SGe969Kiện này.7SGe969K 7SGe969KTôi thấy7SGe969K f3u6cô ấ7SGe969Ky vàof3u6 thw6jKeNL5ang máw6jKeNL5y.” 7SGe969KY tá7SGe969K trưởng nói,7SGe969K “Chắc7SGe969K 7SGe969Kkhông s7SGe969Kao đâu.”

Nhiếp Vũf3u6 w6jKeNL5Thịnh biết7SGe969K chắc hẳnf3u6 7SGe969Kcô điw6jKeNL5 tw6jKeNL5hăm Tf3u6hịnh Phươngw6jKeNL5 f3u6Đình, cảmf3u6 f3u6xúc w6jKeNL5lại trở7SGe969K nênw6jKeNL5 pw6jKeNL5hức tạw6jKeNL5p. w6jKeNL5Anh bướ7SGe969Kc w6jKeNL5tới cửa f3u6 sổ w6jKeNL5nhìn xuw6jKeNL5ống, ph7SGe969Kòng w6jKeNL5bệnh f3u6tim 7SGe969Kkhoa Ngoạ7SGe969Ki ởw6jKeNL5 tầnw6jKeNL5g f3u630, f3u6quá w6jKeNL5cao, w6jKeNL5từ đây7SGe969K t7SGe969Krông xw6jKeNL5uống mọi ngườiw6jKeNL5 bên7SGe969K dướif3u6 cf3u6hỉ nhw6jKeNL5ư những7SGe969K chấmw6jKeNL5 nhỏw6jKeNL5 l7SGe969Ki 7SGe969Kti, đâu7SGe969K thf3u6ể nhận7SGe969K 7SGe969Kra w6jKeNL5ai lf3u6à Đàm Tĩnh.

Anh nghĩ7SGe969K, ców6jKeNL5 7SGe969Klẽ f3u6mãi mãi mìf3u6nh w6jKeNL5sẽ f3u6thế này,7SGe969K 7SGe969Kđứng 7SGe969Kở mộw6jKeNL5t nơi7SGe969K x7SGe969Ka xf3u6ôi, khôf3u6ng sw6jKeNL5ao lại7SGe969K gần,7SGe969K cf3u6ũng khôn7SGe969Kg thểf3u6 lạif3u6 gần, nhìw6jKeNL5n f3u6về một7SGe969K hướng,7SGe969K ngónf3u6g ch7SGe969Kờ f3u6sự xuấtf3u6 hiệw6jKeNL5n w6jKeNL5của cô7SGe969K, nhưf3u6ng kh7SGe969Ki côf3u6 w6jKeNL5thật sựf3u6 f3u6xuất hiện, f3u6anh ców6jKeNL5 thểw6jKeNL5 sw6jKeNL5ẽ khôngw6jKeNL5 f3u6nhận f3u6ra w6jKeNL5cô nf3u6ữa, vf3u6ì khoả7SGe969Kng w6jKeNL5cách 7SGe969Kgiữa haw6jKeNL5i ngườif3u6 qw6jKeNL5uá xa7SGe969K, quá xa.

Thịnh Phươngf3u6 Đình7SGe969K đw6jKeNL5ang trả lời7SGe969K t7SGe969Khư thìw6jKeNL5 n7SGe969Kghe thf3u6ấy tiếngf3u6 f3u6bước c7SGe969Khân 7SGe969Kquen thuộf3u6c n7SGe969Kgoài h7SGe969Kành lw6jKeNL5ang. Anf3u6h đã phâf3u6n biệw6jKeNL5t đf3u6ược tiế7SGe969Kng bướcf3u6 cf3u6hân của7SGe969K Đàmw6jKeNL5 7SGe969KTĩnh và7SGe969K cáw6jKeNL5c f3u6y tw6jKeNL5á, vìf3u6 Đàmf3u6 Tĩnw6jKeNL5h bước7SGe969K rf3u6ất nhẹ. Bw6jKeNL5ệnh nhânf3u6 cù7SGe969Kng phòn7SGe969Kg vf3u6ới anw6jKeNL5h xuấtw6jKeNL5 việnw6jKeNL5 rồi,f3u6 g7SGe969Kiờ c7SGe969Khỉ còn7SGe969K mìnhw6jKeNL5 anw6jKeNL5h trong phòng7SGe969K, 7SGe969Kkhi xử7SGe969K lý7SGe969K cf3u6ông vw6jKeNL5iệc a7SGe969Knh w6jKeNL5sẽ bảf3u6o hộ7SGe969K l7SGe969Ký Tiểf3u6u w6jKeNL5Phùng xf3u6uống 7SGe969Kvườn hf3u6oa ngw6jKeNL5hỉ ngơi, f3u6như vậy7SGe969K phòng7SGe969K bệnh7SGe969K càn7SGe969Kg w6jKeNL5yên tĩnf3u6h. Aw6jKeNL5nh nhấpf3u6 vw6jKeNL5ào nútw6jKeNL5 gửi7SGe969K th7SGe969Kư, f3u6rồi 7SGe969Kgấp notebook và7SGe969Ko. 7SGe969KQuả n7SGe969Khiên Đf3u6àm Tf3u6ĩnh xw6jKeNL5uất hiệf3u6n f3u6ở 7SGe969Kcửa phòngw6jKeNL5, nhưnw6jKeNL5g f3u6tinh thầw6jKeNL5n cô khônf3u6g đf3u6ược f3u6tốt lắm,7SGe969K quan7SGe969Kh m7SGe969Kắt w6jKeNL5cô 7SGe969Kcó quầngw6jKeNL5 7SGe969Kthâm, như7SGe969Kng cw6jKeNL5ô vẫn7SGe969K gượngf3u6 cười:w6jKeNL5 “Giáw6jKeNL5m đốc Thịw6jKeNL5nh, hw6jKeNL5ôm 7SGe969Knay a7SGe969Knh thf3u6ấy tw6jKeNL5hế nào?”

“Rất khw6jKeNL5oẻ, bác7SGe969K f3u6sĩ nói w6jKeNL5tuần f3u6sau tôi7SGe969K xuấtf3u6 việnw6jKeNL5 được7SGe969K 7SGe969Krồi.” Thịnh7SGe969K Phươf3u6ng Đìn7SGe969Kh f3u6hỏi, w6jKeNL5“Bình Bw6jKeNL5ình thế7SGe969K nàf3u6o r7SGe969Kồi? Cô cw6jKeNL5ứ chăm7SGe969K sf3u6óc c7SGe969Kháu cf3u6ho tốw6jKeNL5t, không7SGe969K phảiw6jKeNL5 w6jKeNL5qua đây7SGe969K, w6jKeNL5ở đâw6jKeNL5y có7SGe969K Tiểuw6jKeNL5 f3u6Phùng rồi,w6jKeNL5 cf3u6ậu ấy rấtf3u6 cẩ7SGe969Kn thận.”

Nhắc f3u6đến Tônw6jKeNL5 Bìf3u6nh, Đàm Tĩnh7SGe969K kf3u6hông cườf3u6i f3u6nổi nw6jKeNL5ữa, hà7SGe969Kng lôngw6jKeNL5 màyf3u6 w6jKeNL5cau lạw6jKeNL5i: “7SGe969KBình Bf3u6ình w6jKeNL5vẫn chư7SGe969Ka tỉnh.7SGe969K Bác sĩf3u6 n7SGe969Kói nf3u6ó quáf3u6 yếu7SGe969K n7SGe969Kên b7SGe969Kị hô7SGe969Kn mêf3u6.” Côf3u6 nóf3u6i, “Thậtf3u6 r7SGe969Ka tw6jKeNL5ôi w6jKeNL5có chuy7SGe969Kện f3u6muốn f3u6hỏi ý anh7SGe969K. Kiw6jKeNL5ến tf3u6hức vàf3u6 tw6jKeNL5ầm w6jKeNL5nhìn cf3u6ủa f3u6anh đều7SGe969K cw6jKeNL5ao 7SGe969Khơn tôi,7SGe969K tw6jKeNL5ôi cw6jKeNL5ũng chw6jKeNL5ẳng 7SGe969Kcòn thân tw6jKeNL5hích bạnf3u6 bw6jKeNL5è nàf3u6o cóf3u6 t7SGe969Khể bàw6jKeNL5n bạc7SGe969K cảw6jKeNL5 nêf3u6n muốw6jKeNL5n f3u6đến hỏiw6jKeNL5 anh.”

“Cô c7SGe969Kứ nói,w6jKeNL5 giw6jKeNL5úp đ7SGe969Kược chắc chw6jKeNL5ắn tôi7SGe969K sf3u6ẽ giúp.”

Đàm Tĩnhf3u6 lưỡngw6jKeNL5 f3u6lự một chútf3u6 rw6jKeNL5ồi hỏif3u6: f3u6“Anh đãf3u6 f3u6bao g7SGe969Kiờ gặf3u6p chuyw6jKeNL5ện f3u6đặc bf3u6iệt w6jKeNL5khó xử7SGe969K chưa?”

“Đương nf3u6hiên làw6jKeNL5 rồw6jKeNL5i. Cuộc f3u6 đời 7SGe969Kkhông th7SGe969Kể cứ7SGe969K f3u6màu w6jKeNL5hồng mãi,w6jKeNL5 w6jKeNL5ai 7SGe969Kcũng 7SGe969Kcó w6jKeNL5lúc gặpf3u6 kh7SGe969Kó khăn.”

“Thế a7SGe969Knh đã7SGe969K ba7SGe969Ko giờf3u6 hw6jKeNL5ận ai chưa?f3u6 V7SGe969Kô cùngf3u6, vf3u6ô cw6jKeNL5ùng w6jKeNL5hận… Vìw6jKeNL5 thếf3u6 đãw6jKeNL5 làw6jKeNL5m một7SGe969K việcw6jKeNL5 vw6jKeNL5ốn khôn7SGe969Kg nf3u6ên làm.”

“Tôi l7SGe969Kà người7SGe969K bf3u6ình thường, cũngf3u6 c7SGe969Kó lw6jKeNL5úc că7SGe969Km hận,7SGe969K cũngf3u6 từngw6jKeNL5 f3u6làm việcf3u6 kh7SGe969Kông n7SGe969Kên lf3u6àm.” w6jKeNL5Thịnh f3u6Phương Đìnw6jKeNL5h nói, “Thậtw6jKeNL5 7SGe969Kra aw6jKeNL5i cũn7SGe969Kg cw6jKeNL5ó l7SGe969Kúc mw6jKeNL5ắc lỗi,w6jKeNL5 w6jKeNL5ai cw6jKeNL5ũng cf3u6ó thf3u6ể làw6jKeNL5m nhf3u6ững việ7SGe969Kc k7SGe969Không nw6jKeNL5ên làm. 7SGe969K Chúng t7SGe969Ka 7SGe969Klà ngườw6jKeNL5i thườnf3u6g, khôngw6jKeNL5 p7SGe969Khải thánhw6jKeNL5 nhâw6jKeNL5n, l7SGe969Kàm s7SGe969Kai cũnf3u6g làw6jKeNL5 chuyệnf3u6 thường mà.”

Đàm Tĩn7SGe969Kh k7SGe969Khẽ t7SGe969Khở dw6jKeNL5ài, cúi đf3u6ầu nf3u6ói: “Nh7SGe969Kưng hw6jKeNL5ậu q7SGe969Kuả f3u6quá nghiêmw6jKeNL5 trọng.”

“Bất w6jKeNL5cứ chuyf3u6ện w6jKeNL5gì c7SGe969Kũng không ngf3u6hiêm trw6jKeNL5ọng nhưf3u6 chún7SGe969Kg 7SGe969Kta tưởngw6jKeNL5 tượng7SGe969K đâu.”7SGe969K Thịnhf3u6 Phưf3u6ơng Đình7SGe969K nóf3u6i, “Khi7SGe969K mới đếnf3u6 Thượf3u6ng Hảif3u6 là7SGe969Km viw6jKeNL5ệc, 7SGe969Ktôi đ7SGe969Kã 7SGe969Kphạm phảif3u6 mw6jKeNL5ột 7SGe969Klỗi đặw6jKeNL5c biệt,7SGe969K đặcw6jKeNL5 w6jKeNL5biệt nghif3u6êm trọng, 7SGe969K khiến cáw6jKeNL5c nhà7SGe969K cu7SGe969Kng ứnf3u6g cf3u6ủa cảw6jKeNL5 f3u6khu vự7SGe969Kc Tw6jKeNL5hái Bf3u6ình w6jKeNL5Dương nhậnf3u6 một7SGe969K cáw6jKeNL5i báof3u6 gw6jKeNL5iá sai7SGe969K. Tôi ngf3u6hĩ th7SGe969Kế lf3u6à hết,w6jKeNL5 cf3u6hắc chf3u6ắn sw6jKeNL5ẽ bw6jKeNL5ị cw6jKeNL5ông t7SGe969Ky đuf3u6ổi việf3u6c, nw6jKeNL5hưng thựcf3u6 tế7SGe969K w6jKeNL5tôi w6jKeNL5đã lập f3u6tức cw6jKeNL5áo lf3u6ỗi cf3u6ủa mìw6jKeNL5nh cf3u6ho f3u6cấp 7SGe969Ktrên, w6jKeNL5cứ thếw6jKeNL5 7SGe969Kcấp nàyf3u6 báof3u6 f3u6lên c7SGe969Kấp kf3u6ia, thậmf3u6 7SGe969Kchí kinh độngw6jKeNL5 7SGe969Ktới tậnw6jKeNL5 Ph7SGe969Kó tf3u6ổng 7SGe969Kgiám 7SGe969Kđốc kh7SGe969Ku vf3u6ực T7SGe969Khái Bìn7SGe969Kh Dương.7SGe969K Cu7SGe969Kối cùn7SGe969Kg f3u6công ty f3u6 cho w6jKeNL5tôi mộtf3u6 w6jKeNL5cơ 7SGe969Khội, 7SGe969Ktrong nử7SGe969Ka tw6jKeNL5háng tw6jKeNL5ôi đf3u6ã b7SGe969Kay tớiw6jKeNL5 mw6jKeNL5ười sáf3u6u nướcf3u6 để7SGe969K xf3u6in lỗi7SGe969K từng nhf3u6à cuf3u6ng f3u6ứng, đồngw6jKeNL5 thời7SGe969K w6jKeNL5ký kếtw6jKeNL5 w6jKeNL5hợp đồng7SGe969K mới.f3u6 Sw6jKeNL5au k7SGe969Khi v7SGe969Kề Thf3u6ượng 7SGe969KHải tôif3u6 cònw6jKeNL5 bị tf3u6rừ w6jKeNL5ba th7SGe969Káng lương.w6jKeNL5 Nhưw6jKeNL5ng kếtw6jKeNL5 w6jKeNL5quả tôf3u6i đ7SGe969Kạt đượf3u6c f3u6cao w6jKeNL5sau đó7SGe969K rấw6jKeNL5t tuyệt7SGe969K w6jKeNL5vời, 7SGe969Kcông ty w6jKeNL5quyết địf3u6nh giữf3u6 tf3u6ôi lạiw6jKeNL5. Kh7SGe969Kông lf3u6âu f3u6sau tôw6jKeNL5i thf3u6ăng chức,f3u6 vìw6jKeNL5 tf3u6ôi từnw6jKeNL5g gặw6jKeNL5p tấtw6jKeNL5 7SGe969Kcả các nf3u6hà cunf3u6g ứng,w6jKeNL5 h7SGe969Kơn nữaw6jKeNL5 quaf3u6n hw6jKeNL5ệ hf3u6ợp 7SGe969Ktác sa7SGe969Ku đó7SGe969K 7SGe969Kcũng rấtw6jKeNL5 tốt.w6jKeNL5 f3u6Trời kh7SGe969Kông tuyệt đườngw6jKeNL5 w6jKeNL5của ai7SGe969K, cw6jKeNL5ô đừngw6jKeNL5 ngh7SGe969Kiêm trọngf3u6 f3u6hoá f3u6lỗi f3u6lầm. 7SGe969KTái ôngf3u6 mấtf3u6 f3u6ngựa chw6jKeNL5ưa 7SGe969Kchắc đã là7SGe969K chuyệf3u6n xấu.”

Đàm Tĩ7SGe969Knh t7SGe969Khất thầnf3u6, thật 7SGe969K ra Thịnf3u6h Pf3u6hương Đìn7SGe969Kh cũw6jKeNL5ng khw6jKeNL5ông n7SGe969Kghĩ mw6jKeNL5ình f3u6lại kể7SGe969K chuyệnf3u6 đw6jKeNL5ó cf3u6ho côf3u6 nghew6jKeNL5. Ców6jKeNL5 lẽ vìw6jKeNL5 bf3u6ộ f3u6dạng Đw6jKeNL5àm Tĩf3u6nh f3u6hôm 7SGe969Knay 7SGe969Kquá 7SGe969Kđỗi 7SGe969Kbơ vơ,w6jKeNL5 khôw6jKeNL5ng w6jKeNL5nơi nư7SGe969Kơng tựa,7SGe969K khiếnw6jKeNL5 a7SGe969Knh cảm thw6jKeNL5ấy mìnhf3u6 7SGe969Knhất địn7SGe969Kh w6jKeNL5phải n7SGe969Kói gìw6jKeNL5 đf3u6ó để7SGe969K c7SGe969Kổ vw6jKeNL5ũ cf3u6, ców6jKeNL5 lẽw6jKeNL5 7SGe969Kbệnh tìw6jKeNL5nh củaw6jKeNL5 cf3u6on trf3u6ai đã thậtf3u6 sự7SGe969K quật7SGe969K ng7SGe969Kã 7SGe969Kcô rồi.

Cuối cw6jKeNL5ùng Đf3u6àm f3u6Tĩnh ngẩng lêf3u6n, hỏw6jKeNL5i: “Nếw6jKeNL5u cóf3u6 ha7SGe969Ki sw6jKeNL5ự f3u6lựa chf3u6ọn, mộtf3u6 f3u6sẽ f3u6làm 7SGe969Ktổn w6jKeNL5thương rấtw6jKeNL5 nhf3u6iều ng7SGe969Kười, lựa chw6jKeNL5ọn kf3u6ia 7SGe969Kcũng sẽ7SGe969K là7SGe969Km tw6jKeNL5ổn tw6jKeNL5hương rấf3u6t nhiw6jKeNL5ều người…”

“Người tw6jKeNL5a vf3u6ẫn nó7SGe969Ki h7SGe969Kãy chọn cácw6jKeNL5h tổn7SGe969K thưw6jKeNL5ơng íf3u6t hơf3u6n, w6jKeNL5trong cônf3u6g t7SGe969Ky cf3u6ũng vậy,f3u6 cá7SGe969Ki nw6jKeNL5ào tạow6jKeNL5 7SGe969Kít tổn7SGe969K thấtw6jKeNL5 hơn th7SGe969Kì tf3u6a sẽ7SGe969K chọn7SGe969K cái7SGe969K đó.”

Anh cốw6jKeNL5 ý7SGe969K nhấn7SGe969K w6jKeNL5mạnh f3u6là trong cô7SGe969Kng 7SGe969Kty, Đàm7SGe969K Tĩf3u6nh thof3u6áng n7SGe969Kgẩn nf3u6gười, cuốif3u6 f3u6cùng 7SGe969Kcô cũngf3u6 hạf3u6 qw6jKeNL5uyết 7SGe969Ktâm, nói: “Giám7SGe969K w6jKeNL5đốc Th7SGe969Kịnh, cảm7SGe969K ơ7SGe969Kn anhf3u6, tôi7SGe969K biết7SGe969K f3u6nên 7SGe969Klàm gìw6jKeNL5 rồi.”

Thịnh Phưf3u6ơng Đ7SGe969Kình nghĩ w6jKeNL5ngợi mộtw6jKeNL5 chútw6jKeNL5 rồif3u6 nói:f3u6 “w6jKeNL5Trước f3u6khi quyf3u6ết địnhw6jKeNL5 vw6jKeNL5iệc g7SGe969Kì qw6jKeNL5uan trọn7SGe969Kg, côf3u6 phải7SGe969K thw6jKeNL5ật nghiêm túcf3u6 w6jKeNL5suy w6jKeNL5xét tấ7SGe969Kt cảf3u6 cf3u6ác vấf3u6n đề7SGe969K cf3u6ó thf3u6ể x7SGe969Kảy rf3u6a. C7SGe969Kòn kh7SGe969Ki đf3u6ã quyết7SGe969K định,f3u6 dùf3u6 kết w6jKeNL5quả không7SGe969K w6jKeNL5lý tưởngw6jKeNL5 tw6jKeNL5hì cũnf3u6g đừn7SGe969Kg hốw6jKeNL5i hf3u6ận, vw6jKeNL5ì 7SGe969Kcô đãw6jKeNL5 w6jKeNL5cố gắngf3u6 hw6jKeNL5ết sứcf3u6 rồi.”

“Cảm w6jKeNL5ơn an7SGe969Kh, w6jKeNL5Giám đốc Thịnh.”

“Không ców6jKeNL5 gì.”

“Còn w6jKeNL5nữa… w6jKeNL5từ tuầnw6jKeNL5 s7SGe969Kau, tôi muw6jKeNL5ốn nghw6jKeNL5ỉ mộtw6jKeNL5 tuần…”

Thịnh Phươngf3u6 Đìnhf3u6 biết c7SGe969Kô phw6jKeNL5ải ởw6jKeNL5 w6jKeNL5viện chă7SGe969Km f3u6con, li7SGe969Kền nw6jKeNL5ói: “Khôf3u6ng saow6jKeNL5, 7SGe969Ktuần w6jKeNL5sau tôif3u6 vẫnf3u6 ởf3u6 việw6jKeNL5n, chắcf3u6 chắn côngf3u6 f3u6ty 7SGe969Ksẽ sắp7SGe969K xếpw6jKeNL5 7SGe969Kcho côf3u6 f3u6tiếp t7SGe969Kục w6jKeNL5chăm sóf3u6c w6jKeNL5cho tôi7SGe969K. 7SGe969KNhư vậ7SGe969Ky w6jKeNL5không cow6jKeNL5i lf3u6à nghỉ, nw6jKeNL5ếu w6jKeNL5công tw6jKeNL5y gọf3u6i w6jKeNL5đến, tôw6jKeNL5i sf3u6ẽ sắp7SGe969K xếp.”

Đàm Tĩn7SGe969Kh vw6jKeNL5ô cf3u6ùng cảf3u6m động: “Cảmf3u6 f3u6ơn anh.”

Sau f3u6khi Đàmf3u6 f3u6Tĩnh f3u6đi, Thịw6jKeNL5nh Phương Đìn7SGe969Kh 7SGe969Klại mởw6jKeNL5 notebow6jKeNL5ok raw6jKeNL5, rốt7SGe969K ruộcf3u6 w6jKeNL5người phụf3u6 7SGe969Knữ nà7SGe969Ky muốn7SGe969K f3u6hỏi 7SGe969Kđiều gì7SGe969K nhỉ? Anhw6jKeNL5 biế7SGe969Kt c7SGe969Kô đãw6jKeNL5 quyết7SGe969K địnhw6jKeNL5 mộf3u6t điềuw6jKeNL5 rw6jKeNL5ất quw6jKeNL5an trọn7SGe969Kg, nhưw6jKeNL5ng rf3u6ốt cuw6jKeNL5ộc nó7SGe969K làf3u6 gì7SGe969K? Thịnh Phương7SGe969K Đìnw6jKeNL5h nhìw6jKeNL5n ánhw6jKeNL5 w6jKeNL5tà dưf3u6ơng ngoàiw6jKeNL5 w6jKeNL5cửa sổf3u6 mw6jKeNL5à tf3u6hất thw6jKeNL5ần, a7SGe969Knh bắt7SGe969K w6jKeNL5đầu tf3u6ò mf3u6ò v7SGe969Kề mọi đ7SGe969Kiều củaw6jKeNL5 Đà7SGe969Km Tw6jKeNL5ĩnh, đặcw6jKeNL5 biệtw6jKeNL5 w6jKeNL5là 7SGe969Kkhi phw6jKeNL5át hiệnf3u6 rw6jKeNL5a côf3u6 7SGe969Kcó liênw6jKeNL5 7SGe969Kquan đếnf3u6 Nhiw6jKeNL5ếp 7SGe969KVũ Thịnh. Thậw6jKeNL5t w6jKeNL5ra nhìnw6jKeNL5 bềf3u6 ngoài7SGe969K 7SGe969Kcô cóf3u6 w6jKeNL5vẻ yếf3u6u đuốiw6jKeNL5, nw6jKeNL5hưng w6jKeNL5bên tro7SGe969Kng 7SGe969Klại rấtw6jKeNL5 w6jKeNL5cố chấp,w6jKeNL5 rất kiênf3u6 f3u6cường. Cf3u6ó f3u6lẽ cf3u6uộc đờiw6jKeNL5 đ7SGe969Kã đ7SGe969Kem lạiw6jKeNL5 cf3u6ho 7SGe969Kcô rất7SGe969K nhw6jKeNL5iều khw6jKeNL5ó khăn,w6jKeNL5 nf3u6hưng dưw6jKeNL5ờng như cf3u6ô cw6jKeNL5hưa bw6jKeNL5ao g7SGe969Kiờ f3u6gục ngw6jKeNL5ã. Có7SGe969K w6jKeNL5điều ha7SGe969Ki hôf3u6m n7SGe969Kay tr7SGe969Kông côw6jKeNL5 vf3u6ô f3u6cùng tw6jKeNL5iều tuỵw6jKeNL5, t7SGe969Kựa hồ nw6jKeNL5hững đw6jKeNL5òn nf3u6ặng nề7SGe969K củaf3u6 sốf3u6 7SGe969Kphận đãw6jKeNL5 k7SGe969Khiến cf3u6ô ch7SGe969Kao đảof3u6 sắp7SGe969K nw6jKeNL5gã quỵ.

Thịnh Phươngw6jKeNL5 Đìn7SGe969Kh f3u6thở dài, c7SGe969Kó lẽ7SGe969K đâw6jKeNL5y cf3u6hính lw6jKeNL5à 7SGe969Kngười phụw6jKeNL5 nw6jKeNL5ữ 7SGe969Kcó co7SGe969Kn. Ngườiw6jKeNL5 phw6jKeNL5ụ 7SGe969Knữ đãw6jKeNL5 7SGe969Kcó cf3u6on kh7SGe969Kông bao giờf3u6 bị7SGe969K quật7SGe969K ngf3u6ã, tw6jKeNL5rừ f3u6khi cow6jKeNL5n họw6jKeNL5 xảyf3u6 7SGe969Kra chuyện