You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kn4hi n4bị ấmRcLp5X ứcL22qzG ann4h L22qzGvẫn mím môR9iQzKi lạRcLp5Xi nhR9iQzKư đứan4 R9iQzKtrẻ, han4i L22qzGbên khn4oé mRcLp5Xiệng hL22qzGơi cRcLp5Xong, nhn4ìn giốngR9iQzK nL22qzGhư mộtL22qzG đL22qzGĩnh vàng nhỏL22qzG conRcLp5Xg coL22qzGng n4hai bênn4 mén4p vậyR9iQzK. Đàmn4 TĩR9iQzKnh đứn4ng từn4 xRcLp5Xa nhìnR9iQzK n4anh, vừaR9iQzK rRcLp5Xồi có đôngR9iQzK người,RcLp5X côn4 RcLp5Xcố tìnhn4 khRcLp5Xông R9iQzKnhìn L22qzGanh, nL22qzGhưng gn4iờ chn4ỉ cRcLp5Xòn RcLp5Xmột L22qzGmình aRcLp5Xnh, R9iQzKcó muốn n4tránh cũR9iQzKng khônL22qzGg tráL22qzGnh được.n4 L22qzGĐầu R9iQzKngón RcLp5Xcái củaL22qzG RcLp5Xanh bRcLp5Xị díL22qzGnh chúL22qzGt mR9iQzKực RcLp5Xđen, viếL22qzGt xong, n4anh vộin4 tìRcLp5Xm giấR9iQzKy L22qzGlau điRcLp5X nhưnn4g khôL22qzGng tL22qzGìm thấy,n4 lRcLp5Xiền vn4ào L22qzGphòng R9iQzKvệ RcLp5Xsinh rửa tayRcLp5X, RcLp5Xnước cL22qzGhảy ràon4 ràon4. KRcLp5Xhi R9iQzKra nn4goài anL22qzGh đãL22qzG vn4ẩy L22qzGnước rồi,R9iQzK nhn4ưng đầL22qzGu R9iQzKngón taRcLp5Xy vẫn cR9iQzKòn ướt,RcLp5X đànhL22qzG kRcLp5Xẹp L22qzGsổ gR9iQzKhi cR9iQzKhép vàon4 cánR9iQzKh tay.

Ngoài hànn4h lanRcLp5Xg cóRcLp5X ngRcLp5Xười hỏi: “NhiếpRcLp5X Vn4ũ Thịn4nh đâu?RcLp5X n4Mau, RcLp5XChủ nR9iQzKhiệm L22qzGtìm RcLp5Xanh ấy.”

Anh nhanR9iQzKh cL22qzGhóng n4đi ra,R9iQzK đã RcLp5Xba chụRcLp5Xc tuổRcLp5Xi đầu,R9iQzK R9iQzKvậy màR9iQzK bướcR9iQzK vẫnL22qzG sảiR9iQzK dàiL22qzG, nhanR9iQzKh nhẹnn4 R9iQzKnhư chRcLp5Xàng n4trai mườRcLp5Xi bảyR9iQzKười tám, khônn4g cRcLp5Xó cảmL22qzG gin4ác gấpR9iQzK gápL22qzG chỉL22qzG thấyRcLp5X rL22qzGất trRcLp5Xẻ cL22qzGon. Đàn4m TĩnhL22qzG thấL22qzGy n4chua xót. n4Chia tR9iQzKay RcLp5Xrồi gặpL22qzG lR9iQzKại, nhưngRcLp5X chưaL22qzG lầnL22qzG R9iQzKgặp mL22qzGặt nL22qzGào ln4ại cR9iQzKó ấnn4 tượngL22qzG nhưRcLp5X sRcLp5Xáng nay,L22qzG Nhiếp Vũn4 TR9iQzKhịnh cR9iQzKủa buR9iQzKổi sángRcLp5X hôn4m nn4ay hện4t nn4hư Nhiếpn4 RcLp5XVũ Thịnhn4 củaL22qzG RcLp5Xmười RcLp5Xnăm vền4 trước R9iQzKvậy, L22qzGvẫn L22qzGlà cậuR9iQzK thiếuRcLp5X niênL22qzG bL22qzGề ngn4oài trRcLp5Xầm mặcRcLp5X nhưnRcLp5Xg n4sâu R9iQzKbên R9iQzKtrong lạin4 R9iQzKrất nổiRcLp5X loạn.

Phòng bệnhR9iQzK đãL22qzG n4yên R9iQzKtĩnh lại nhRcLp5Xưng lònn4g R9iQzKdạ ĐL22qzGàm TĩR9iQzKnh L22qzGvẫn rốiRcLp5X bời,n4 cRcLp5Xô ngồiL22qzG xuốnn4g, nhìnRcLp5X n4Tôn RcLp5XBình đangR9iQzK nằm RcLp5Xtrên giườnR9iQzKg, tL22qzGhấy RcLp5Xcon hL22qzGít thL22qzGở RcLp5Xrất khón4 khRcLp5Xăn, ngR9iQzKực phậpn4 n4phồng lR9iQzKên xuống,L22qzG cL22qzGặp môi tín4m tái.RcLp5X R9iQzKĐàm TĩnhR9iQzK cảR9iQzKm thấyR9iQzK mìnR9iQzKh nhRcLp5Xư mộtn4 ngọnRcLp5X n4cây tR9iQzKrong bãoL22qzG, cRcLp5Xơn L22qzGbão n4tố củn4a L22qzGsố R9iQzKmệnh đã quănL22qzGg qL22qzGuật giàn4y vRcLp5Xò cL22qzGô R9iQzKquá lâu,RcLp5X quáR9iQzK lâL22qzGu rồi,n4 n4cô sắR9iQzKp khônR9iQzKg trụn4 nổiR9iQzK nữa.

Dù chínRcLp5X giR9iQzKờ RcLp5Xphải L22qzGhọp, nhưng sRcLp5Xau n4khi kiểR9iQzKm RcLp5Xtra pL22qzGhòng n4bệnh xoR9iQzKng. ChủR9iQzK nL22qzGhiệm PR9iQzKhương vẫn4n L22qzGdành nL22qzGửa tiếnRcLp5Xg L22qzGquý báu L22qzGmắng RcLp5XNhiếp VL22qzGũ ThịL22qzGnh n4trong vR9iQzKăn phòngR9iQzK. L22qzGMọi RcLp5Xngười RcLp5Xđi qn4ua L22qzGvăn pRcLp5Xhòng củn4a ônRcLp5Xg đều rónL22qzG L22qzGrén L22qzGnhẹ nhL22qzGàng, chRcLp5Xỉ sn4ợ lạR9iQzKi gâyL22qzG rR9iQzKa tiếngn4 độRcLp5Xng khiếRcLp5Xn n4Chủ nhiệmL22qzG PhươngL22qzG L22qzGnổi giậR9iQzKn. Mấy vRcLp5Xị tiếnL22qzG sĩRcLp5X RcLp5Xở bRcLp5Xên ngRcLp5Xoài R9iQzKđều tR9iQzKhở cũngL22qzG khôL22qzGng L22qzGdám thR9iQzKở mRcLp5Xạnh, cắmRcLp5X n4cúi viếRcLp5Xt bệnL22qzGh án, ngaR9iQzKy n4cả RcLp5Xy tn4á trưởngL22qzG bìnhR9iQzK thườnn4g nhiềuR9iQzK lR9iQzKời làn4 R9iQzKvậy n4mà lRcLp5Xúc nàn4y miệnR9iQzKg cũL22qzGng nL22qzGhư dán bănL22qzGg dính,R9iQzK chẳL22qzGng nóRcLp5Xi tiếngRcLp5X nào.

“Có L22qzGbiết vL22qzGì saRcLp5Xo tn4ôi mắng L22qzG cậu khônn4g? RcLp5XRốt cuộcn4 gRcLp5Xần đâL22qzGy cậuR9iQzK n4làm L22qzGsao vậyn4? RcLp5XĐầu R9iQzKóc L22qzGcứ lơn4 R9iQzKlửng tậnL22qzG đâuRcLp5X ấyn4. Đừng tưởngRcLp5X vẫnR9iQzK chưR9iQzKa gâL22qzGy n4ra lỗiL22qzG lớRcLp5Xn gìL22qzG, tôin4 thán4y cứRcLp5X thến4 nRcLp5Xày sRcLp5Xớm muộL22qzGn rRcLp5Xồi cũngn4 xL22qzGảy rn4a chuyện thRcLp5Xôi. CậuR9iQzK RcLp5Xnói xen4m, rốtRcLp5X cuộcRcLp5X RcLp5Xlà chuyệnn4 RcLp5Xgì? CRcLp5Xậu cản4 n4ngày R9iQzKrầu rĩRcLp5X đầyn4 tRcLp5Xâm sự R9iQzKnhư vậL22qzGy ln4à sR9iQzKao? CRcLp5Xhúng tL22qzGa làL22qzGm bn4ác sĩ,L22qzG mọL22qzGi lL22qzGúc mọL22qzGi nơRcLp5Xi đềuL22qzG pR9iQzKhải sun4y xRcLp5Xét vẫL22qzGn đn4ề một cáchL22qzG L22qzGlý n4trí, L22qzGbình tĩnhR9iQzK. CRcLp5Xhuyện hôL22qzGm quR9iQzKa L22qzGlà tR9iQzKhế nL22qzGào? TR9iQzKôn BìL22qzGnh cn4ó n4quan hệR9iQzK gn4ì vớin4 cậu? CậuL22qzG kL22qzGhông chL22qzGi mộtRcLp5X đL22qzGồng nRcLp5Xào cn4ho thuL22qzGốc ngL22qzGoài bảon4 hiRcLp5Xểm, troL22qzGng RcLp5Xkhi cn4ó nhR9iQzKững loạR9iQzKi bắt buộcn4 phảiL22qzG dùL22qzGng, bắtL22qzG bRcLp5Xuộc L22qzGcậu L22qzGhiểu kL22qzGhông hn4ả? CL22qzGậu tR9iQzKiết RcLp5Xkiệm tiềL22qzGn n4cho bệnhn4 n4nhân hay làn4 lấR9iQzKy mạRcLp5Xng ngườiL22qzG ta?”

Cuối cùngn4 Nhn4iếp L22qzGVũ ThịnhL22qzG khẽ đápn4: “n4Cháu vàRcLp5X đRcLp5Xứa trẻL22qzG đón4… kRcLp5Xhông cón4 RcLp5Xquan L22qzGhệ gìn4 đL22qzGặc biệt…L22qzG chn4ỉ n4là điền4u kiện gL22qzGia đìnRcLp5Xh họn4 khôngn4 tốt…”

“Không R9iQzKcó quaL22qzGn hệL22qzG gL22qzGì đặc biệtL22qzG n4mà cậRcLp5Xu gR9iQzKọi điệnn4 R9iQzKcả vàoL22qzG phòngRcLp5X mL22qzGổ?” ChủR9iQzK nhn4iệm L22qzGPhương khôngn4 kL22qzGìm nổn4i L22qzGgầm lên. “RcLp5XTôi cR9iQzKòn tưởngL22qzG L22qzGtrời sậpR9iQzK, cậuRcLp5X gọin4 tôin4 đL22qzGến L22qzGcứu chứ!”

“Cháu quR9iQzKên mRcLp5Xất L22qzGChủ nhiệm đangL22qzG mổ…”

“Quên?” GiR9iQzKọng n4Chủ nhiệm RcLp5XPhương R9iQzKlại R9iQzKcao lênL22qzG mL22qzGột R9iQzKbậc, “Cậun4 n4còn bảRcLp5Xo mìn4nh khôn4ng lL22qzGơ đãRcLp5Xng n4đi! CậRcLp5Xu đann4g mổ cũngL22qzG n4quên luônn4 saRcLp5Xo? TôL22qzGi cR9iQzKho cậL22qzGu n4hay, cậuRcLp5X cứRcLp5X cRcLp5Xả L22qzGngày nghRcLp5Xĩ ngRcLp5Xợi luR9iQzKng L22qzGtung thếRcLp5X này n4 nữa, rn4ồi n4sẽ cL22qzGó R9iQzKngày đR9iQzKể R9iQzKquên dan4o mổn4 tL22qzGrong ngựR9iQzKc n4bệnh nhL22qzGân! L22qzGĐừng tn4ưởng L22qzGquên mình đaRcLp5Xng làn4m R9iQzKgì lRcLp5Xà chL22qzGuyện nhỏ,RcLp5X nhưRcLp5X tRcLp5Xhế L22qzGlà n4cậu khônR9iQzKg cóR9iQzK n4y đức!”

Một bácR9iQzK sĩn4 đanRcLp5Xg hRcLp5Xọc bồiL22qzG dưỡng đẩyL22qzG n4thiết L22qzGbị n4đi L22qzGtới, đaRcLp5Xng L22qzGgõ cR9iQzKửa thn4ì nRcLp5Xghe thấyR9iQzK cRcLp5Xâu R9iQzKnói cuốiRcLp5X cùR9iQzKng, vộin4 giật mìR9iQzKnh rụtn4 tan4y về,n4 nhRcLp5Xìn sL22qzGang mấyRcLp5X vịRcLp5X tin4ến sĩR9iQzK RcLp5Xđang viếtRcLp5X bệnL22qzGh ánn4 bêL22qzGn cạnh,RcLp5X thấyL22qzG họL22qzG làm độnR9iQzKg tn4ác rạL22qzGch ngRcLp5Xang RcLp5Xcổ, anL22qzGh L22qzGta giậtRcLp5X thót,L22qzG liềnL22qzG RcLp5Xrón rn4én R9iQzKđẩy n4thiết bịRcLp5X đR9iQzKi mất.

Cuối cùnn4g, n4khi đếnL22qzG giờL22qzG họp, Chủn4 nhR9iQzKiệm PhươR9iQzKng mớiL22qzG hầmRcLp5X n4hầm rờiRcLp5X khỏR9iQzKi văL22qzGn phòng,RcLp5X RcLp5Xtrước kL22qzGhi L22qzGra cửL22qzGa còn n4 buông lạRcLp5Xi mộtL22qzG câRcLp5Xu: “CậuR9iQzK hãyL22qzG tựR9iQzK kRcLp5Xiểm điển4m lạR9iQzKi đi!”

Nhiếp VRcLp5Xũ ThịnL22qzGh cúiRcLp5X đầun4 đi ran4. TiếRcLp5Xn sĩR9iQzK Đồng,RcLp5X ngườiR9iQzK nhiềuL22qzG tun4ổi nn4hất tronL22qzGg sRcLp5Xỗ nhn4ững ngườR9iQzKi đR9iQzKược Chủn4 nhiệm n4Phương dẫnRcLp5X dắt,L22qzG bìnhL22qzG thườnL22qzGg RcLp5Xrất biếtn4 R9iQzKquan tâR9iQzKm chămL22qzG sócRcLp5X ngườiR9iQzK RcLp5Xkhác, RcLp5Xvì Nhiến4p Vũ R9iQzK Thịnh ítR9iQzK tuổiL22qzG, lạiRcLp5X đRcLp5Xược R9iQzKChủ nhiệmn4 n4Phương đặcn4 n4biệt ưn4u RcLp5Xái, nênRcLp5X anR9iQzKh họRcLp5X n4Đồng nàn4y R9iQzKvẫn luôn cn4oi NhiếL22qzGp L22qzGVũ Thịnhn4 ln4à sưRcLp5X đệL22qzG đR9iQzKồng môRcLp5Xn, mRcLp5Xà quêR9iQzKn mấR9iQzKt rằnL22qzGg R9iQzKanh đR9iQzKã cn4ó haR9iQzKi họcR9iQzK vị, hơnRcLp5X nữaRcLp5X cũL22qzGng khônR9iQzKg pn4hải hL22qzGọc tL22qzGrò n4của Chủn4 RcLp5Xnhiệm PhưR9iQzKơng. Lầnn4 nR9iQzKày, tiếnR9iQzK RcLp5Xsĩ R9iQzKĐồng lại đếnR9iQzK aRcLp5Xn ủiRcLp5X an4nh: “L22qzGCó quRcLp5Xan tn4âm đếR9iQzKn cậRcLp5Xu thn4ì ônRcLp5Xg ấyn4 mớL22qzGi ln4o R9iQzKlắng n4như L22qzGvậy, nL22qzGếu đổin4 là ngưR9iQzKời khR9iQzKác, ôn4ng ấyn4 L22qzGkhông pL22qzGhí sứn4c RcLp5Xthế đâu.”

“Phải rồi.”L22qzG n4Tiến sR9iQzKĩ Tiểu MẫnRcLp5X n4đầy gọngRcLp5X kínn4h R9iQzKnói, “NhiếpL22qzG sRcLp5Xư huRcLp5Xynh L22qzGđừng nảnRcLp5X cRcLp5Xhí, ‘lãRcLp5Xo yêu’RcLp5X quýn4 R9iQzKanh nhấtn4 đấy. ÔnR9iQzKg ấyL22qzG lRcLp5Xà PL22qzGhong ThaR9iQzKnh DưR9iQzKơng, an4nh lL22qzGà LệRcLp5Xnh L22qzGHồ Xung[2]L22qzG, n4ông ấyn4 chỉn4 L22qzGhận rènn4 sắt khôL22qzGng thR9iQzKành n4thép đấyn4 thôi!”R9iQzK LãoRcLp5X yêuRcLp5X RcLp5Xlà biệtR9iQzK L22qzGhiệu củaR9iQzK ChRcLp5Xủ nR9iQzKhiệm PhRcLp5Xương, cũnR9iQzKg chRcLp5Xỉ có mấyL22qzG đện4 tRcLp5Xử nàRcLp5Xy dL22qzGám côngRcLp5X khan4i đặtL22qzG n4biệt hiL22qzGệu n4cho RcLp5Xông nhưRcLp5X vậyL22qzG. Cn4hủ nhiệmR9iQzK Phương RcLp5X luôn chn4o rằngL22qzG kR9iQzKỹ RcLp5Xthuật tR9iQzKốt R9iQzKthì ôngRcLp5X cóR9iQzK thểR9iQzK R9iQzKcưng hn4ọc tn4rò củL22qzGa ôngRcLp5X nhưRcLp5X ônL22qzGg trời con.

[2] NRcLp5Xhân vL22qzGật trRcLp5Xong n4tiểu thuyết vRcLp5Xõ hiệpR9iQzK Thần4n điL22qzGêu hiệpRcLp5X lữR9iQzK cn4ủa n4nhà văR9iQzKn RcLp5XKim Dn4ung, L22qzGvốn RcLp5Xlà mộL22qzGt lãnL22qzGg tR9iQzKử mêRcLp5X rượu, RcLp5Xgiỏi kn4iếm thuật,R9iQzK từRcLp5Xng đưL22qzGợc PRcLp5Xhong Thn4anh DươL22qzGng trn4uyền thRcLp5Xụ kiếL22qzGm phápR9iQzK, vL22qzGề sn4au yêu NhậmRcLp5X RcLp5XDoanh DoanRcLp5Xh, TL22qzGhánh cL22qzGô củan4 R9iQzKMa giáo.

“Tiểu Mn4ẫn, L22qzGcậu RcLp5Xso sánh L22qzG như thếR9iQzK khL22qzGông L22qzGđúng rL22qzGồi. NếR9iQzKu lãoL22qzG yL22qzGêu n4là PL22qzGhong TR9iQzKhanh DưL22qzGơng, tL22qzGhì LệL22qzGnh n4Hồ L22qzGXung nên n4 là Đồngn4 đạiL22qzG sn4ư hR9iQzKuynh chứ!RcLp5X CậuRcLp5X xen4m R9iQzKanh ĐồL22qzGng điL22qzGềm đn4ạm lL22qzGễ độRcLp5X, rấRcLp5Xt n4giống Ln4ệnh Hồ Xungn4. CRcLp5Xòn Nhiến4p VL22qzGũ R9iQzKThịnh n4hấp dẫnR9iQzK R9iQzKphụ nữRcLp5X thếR9iQzK nR9iQzKày, nóiL22qzG thRcLp5Xế L22qzGnào cRcLp5Xũng lR9iQzKà Dươn4ng Quá[3], khn4ông phảin4 Lện4nh HồRcLp5X Xung!”

[3] NhâL22qzGn vậtn4 troL22qzGng tiểu L22qzG thuyết vL22qzGõ hiệpRcLp5X TRcLp5Xhần điêuRcLp5X hiệpR9iQzK lữRcLp5X n4của nL22qzGhà vănR9iQzK R9iQzKKim DungR9iQzK, nổiL22qzG tiếnRcLp5Xg đẹRcLp5Xp trai, chun4ng tình.

“Chẳng RcLp5Xlẽ LệL22qzGnh HồL22qzG Xung khôngL22qzG hấpn4 dẫnL22qzG pn4hụ nữL22qzG ưRcLp5X? SL22qzGao NhậRcLp5Xm DoanR9iQzKh RcLp5XDoanh lạRcLp5Xi sốngRcLp5X cn4hết theL22qzGo an4nh L22qzGta chR9iQzKứ? Hơn R9iQzKnữa saL22qzGo L22qzGNhiếp RcLp5XVũ n4Thịnh L22qzGlại n4có thểRcLp5X lRcLp5Xà DươngRcLp5X QuR9iQzKá đưL22qzGợc? Nếun4 cn4ậu tL22qzGa R9iQzKlà DươngR9iQzK Quá, khôn4ng phản4i chL22qzGúng tL22qzGa tR9iQzKhành mR9iQzKôn hn4ạ cR9iQzKủa pR9iQzKhái L22qzGToàn Chân4n san4o? TôR9iQzKi khôL22qzGng mL22qzGuốn cùnn4g một giRcLp5Xuộc vớin4 bọnL22qzG đạR9iQzKo thốin4 đó…”

“Sao DR9iQzKương QuáL22qzG R9iQzKlại là môRcLp5Xn hạRcLp5X RcLp5XToàn CL22qzGhân? Dươnn4g Qn4uá lR9iQzKà ngườin4 cL22qzGủa pháiR9iQzK RcLp5XCổ Mn4ộ mL22qzGới đúng.R9iQzK R9iQzKNhưng Cn4ổ R9iQzKM cL22qzGũng không tốtRcLp5X lRcLp5Xành gL22qzGì… L22qzGtoàn nhữnL22qzGg phụn4 nL22qzGữ RcLp5Xtâm lýRcLp5X biR9iQzKến thái…”

Mấy RcLp5Xngười mR9iQzKồm nL22qzGăm n4miệng mười bànR9iQzK tL22qzGán cườL22qzGi đùa.n4 Tn4iến sn4ĩ RcLp5Xy họcn4 lâmn4 sn4àng khL22qzGổ, RcLp5Xtiến sĩRcLp5X RcLp5Xy L22qzGhọc lR9iQzKâm sànn4g dưới trưRcLp5Xớng ChRcLp5Xủ n4nhiệm L22qzGPhương cònL22qzG khổL22qzG hơn4n. NhữL22qzGng thầyn4 hướn4ng dRcLp5Xẫn kn4hác cóRcLp5X lẽRcLp5X cRcLp5Xòn n4có thể mắn4t L22qzGnhắm mắtRcLp5X mRcLp5Xở, tặngR9iQzK quà,RcLp5X lôiRcLp5X L22qzGkéo qRcLp5Xuan hL22qzGệ làL22qzG đượcL22qzG. NhưngR9iQzK vớiRcLp5X CR9iQzKhủ nn4hiệm Phương thìRcLp5X khôL22qzGng đủn4 giỏiRcLp5X n4đừng hòngn4 tn4ốt nghiệL22qzGp. Bn4ài tR9iQzKập căn4ng thẳng,RcLp5X cn4a mổR9iQzK n4lại nR9iQzKhiều, vìn4 thế cán4c tiếL22qzGn sL22qzGĩ đềuR9iQzK phản4i RcLp5Xtự tìRcLp5Xm nn4iềm vn4ui trL22qzGong nRcLp5Xỗi khR9iQzKổ. BìnL22qzGh thườngn4 chRcLp5Xỉ cầR9iQzKn nR9iQzKghe họ nóRcLp5Xi linR9iQzKh tiL22qzGnh L22qzGmột lúc,L22qzG R9iQzKNhiếp VL22qzGũ ThịnhR9iQzK sR9iQzKẽ thấL22qzGy R9iQzKnhẹ nR9iQzKhõm hẳnn4 đRcLp5Xi, nhưngRcLp5X hôL22qzGm nay anL22qzGh thậtL22qzG n4sự rR9iQzKất buồnL22qzG. R9iQzKChủ nn4hiệm PRcLp5Xhương nóin4 rR9iQzKất đúng,RcLp5X n4gần đRcLp5Xây R9iQzKanh suốtR9iQzK ngàn4y ngẩn nL22qzGgơ sn4uy ngn4hĩ nhữngR9iQzK gn4ì kL22qzGhông biếtL22qzG nL22qzGữa, pRcLp5Xhạm lỗiR9iQzK liênL22qzG tục,R9iQzK RcLp5Xcứ R9iQzKthế nn4ày thậtn4 sL22qzGự có ngun4y cL22qzGơ gâyn4 đạR9iQzKi hoR9iQzKạ chứn4 chẳngn4 chơi.

Thấy RcLp5Xanh n4thất tR9iQzKhần, Tiểu MẫnRcLp5X thR9iQzKông cản4m nói:RcLp5X “NhiếpR9iQzK L22qzGsư L22qzGhuynh, R9iQzKanh bL22qzGị R9iQzKlão yêun4 mắngL22qzG đênn4 R9iQzKngớ ngẩnR9iQzK n4thật rồi…”

“Tiểu NhiếL22qzGp đangR9iQzK phiềnn4 lòng vR9iQzKì L22qzGchuyện gR9iQzKia đL22qzGình.” L22qzGAnh ĐRcLp5Xồng ngắR9iQzKt lRcLp5Xời TiểR9iQzKu ML22qzGẫn, R9iQzKcòn nháyRcLp5X mắtRcLp5X mộtn4 cáRcLp5Xi, “Cậu cũngR9iQzK đừL22qzGng lR9iQzKo lắng,n4 han4i chR9iQzKủ nhR9iQzKiệm L22qzGkhoa L22qzGGan vàL22qzG kn4hoa R9iQzKU bL22qzGướu hôR9iQzKm đR9iQzKó cùR9iQzKng đến4n tìm lãoR9iQzK yêu,L22qzG L22qzGtôi ngL22qzGhe thấyn4. BệnL22qzGh tìn4nh cR9iQzKủa bL22qzGác R9iQzKtrai thậtRcLp5X rRcLp5Xa rấR9iQzKt khn4ả qn4uan, kiênR9iQzK tL22qzGrì điều trị,R9iQzK mL22qzGấy nămR9iQzK khRcLp5Xông thànn4h vR9iQzKấn n4đề đâu.”

“Cảm ơR9iQzKn anh.”RcLp5X CuL22qzGối cùng Nhin4ếp VũR9iQzK ThịnhR9iQzK L22qzGcười mR9iQzKéo xẹRcLp5Xo, “CảL22qzGm ơnR9iQzK mọiRcLp5X ngườiRcLp5X, gn4ần đâRcLp5Xy quảR9iQzK thựcL22qzG tR9iQzKôi R9iQzKlú lẫn quá!”

“Có R9iQzKai gn4ặp chRcLp5Xuyện này L22qzG mà khônn4g R9iQzKlo lắnn4g chứRcLp5X.”Anh Đồn4ng vỗL22qzG vaR9iQzKi RcLp5Xanh, “n4Tôi đổiL22qzG R9iQzKcho cậuR9iQzK R9iQzKca L22qzGtrực đêL22qzGm ngàRcLp5Xy mai, cậRcLp5Xu lR9iQzKàm L22qzGca sL22qzGáng cR9iQzKho tRcLp5Xôi, RcLp5Xgần đâyRcLp5X cL22qzGậu mệtRcLp5X quáL22qzG rồR9iQzKi, cầnRcLp5X phảiRcLp5X nghỉn4 ngơi.”

“Cảm ơRcLp5Xn anh.”

“Cảm ơR9iQzKn gL22qzGì chứ?L22qzG RcLp5XCa mổ tuầnL22qzG trướn4c RcLp5Xsuýt nRcLp5Xữa tôiR9iQzK cắtn4 nhầmR9iQzK mạchn4 máL22qzGu, RcLp5Xmay mn4à cậun4 nhanR9iQzKh taL22qzGy ngănR9iQzK lại,L22qzG nếu khônRcLp5Xg lãn4o yên4u L22qzGsẽ n4phanh thR9iQzKây tôiRcLp5X mất.RcLp5X ĐạiR9iQzK ânL22qzG đạiL22qzG đứcL22qzG đóR9iQzK tL22qzGôi cR9iQzKhỉ đổn4i cR9iQzKho cậuRcLp5X một can4 sáng,R9iQzK thếRcLp5X n4là quR9iQzKá L22qzGhời rồi.”

Hôm n4nay Nn4hiếp Vn4ũ Thịnh vRcLp5Xẫn n4còn cRcLp5Xa RcLp5Xmổ, L22qzGanh ăR9iQzKn trưaRcLp5X L22qzGmột mìn4nh L22qzGở nhn4à ănn4, lạn4i gặpn4 VươngRcLp5X VRcLp5Xũ LiL22qzGnh đL22qzGến RcLp5Xmua cơm. ĐâyRcLp5X làRcLp5X nL22qzGhà ănL22qzG bệR9iQzKnh việL22qzGn, muR9iQzKa ởL22qzG n4đây phn4ải quẹtR9iQzK RcLp5Xthẻ nộn4i n4bộ, R9iQzKxem R9iQzKra cn4ô đãn4 đến nhầRcLp5Xm. Vưn4ơng Vn4ũ LRcLp5Xinh n4xếp R9iQzKhàng cảL22qzG nửaRcLp5X ngàR9iQzKy trờiR9iQzK mớin4 R9iQzKbiết mìnhR9iQzK nhầR9iQzKm, đangR9iQzK L22qzGđịnh đi RcLp5X thì Nhin4ếp n4Vũ ThRcLp5Xịnh đứngRcLp5X dậRcLp5Xy RcLp5Xmua giúpL22qzG cL22qzGô haRcLp5Xi suất.

“Một sun4ất trứnR9iQzKg sốtR9iQzK cà chn4ua.” L22qzGAnh nL22qzGói n4với ngườRcLp5Xi bênR9iQzK troL22qzGng cửR9iQzKa sổL22qzG rồn4i R9iQzKquay sR9iQzKang hỏn4i R9iQzKVương VũR9iQzK LRcLp5Xinh, “Cô ănRcLp5X gì?”

“Thịt RcLp5Xxào R9iQzKrau cần.”

“Một suL22qzGất thR9iQzKịt xàR9iQzKo rau cầR9iQzKn nữa.”

Vương L22qzGVũ LiL22qzGnh cn4ho suất cơn4m R9iQzKtrứng xốtR9iQzK L22qzGcà L22qzGchua R9iQzKvào R9iQzKmột hộpR9iQzK n4cơm mới,L22qzG L22qzGcòn suấn4t kiL22qzGa cRcLp5Xô ăR9iQzKn tạR9iQzKi RcLp5Xnhà L22qzGăn luôn. TL22qzGhấy n4bên RcLp5Xcạnh NhiếpR9iQzK VL22qzGũ ThL22qzGịnh cRcLp5Xó L22qzGchỗ trống,L22qzG cL22qzGô liR9iQzKền L22qzGngồi xuRcLp5Xống, khiếnRcLp5X cácn4 L22qzGy bác R9iQzK sĩ qL22qzGuanh đóRcLp5X rn4a sứcR9iQzK xRcLp5Xì xL22qzGào RcLp5Xbàn tL22qzGán. Rấtn4 nhiềun4 ngưRcLp5Xời thR9iQzKích nhìRcLp5Xn NL22qzGhiếp VũL22qzG ThịnhR9iQzK ănRcLp5X cơm, nhưR9iQzKng rấRcLp5Xt n4ít n4y tR9iQzKá n4dám ngồin4 đốiL22qzG diệnR9iQzK R9iQzKvới an4nh. AL22qzGnh quRcLp5Xá lRcLp5Xạnh lùL22qzGng, lúcR9iQzK nào cRcLp5Xũng gin4ữ tRcLp5Xhái độn4 L22qzGxa cách,R9iQzK vẻL22qzG mặtRcLp5X nhấtn4 mựcRcLp5X lãnR9iQzKh đạmR9iQzK ngR9iQzKhiêm túcn4, dườngL22qzG nhưRcLp5X tay aRcLp5Xnh R9iQzKkhông cầmn4 n4đầu đũn4a R9iQzKmà cầmn4 dL22qzGao mổ,R9iQzK trướcRcLp5X n4mặt aL22qzGnh R9iQzKcũng khn4ông phảiRcLp5X L22qzGcơm màRcLp5X làRcLp5X bn4ệnh nhân tL22qzGrên bànRcLp5X mổL22qzG vR9iQzKậy. R9iQzKVì n4thế dRcLp5Xù cácR9iQzK n4y RcLp5Xtá hếtR9iQzK sứcn4 hâmRcLp5X mL22qzGộ anRcLp5Xh nhR9iQzKưng rấtRcLp5X íRcLp5Xt khi dámn4 tớn4i ngồiL22qzG cùngRcLp5X bàn.L22qzG VưL22qzGơng VL22qzGũ LinRcLp5Xh khônL22qzGg tL22qzGhấy vậy,L22qzG n4cô thấyL22qzG Nhiếpn4 RcLp5XVũ Thn4ịnh quẹtn4 thẻ muRcLp5Xa cn4ơm giúRcLp5Xp mìnR9iQzKh, rõR9iQzK rànn4g lL22qzGà ngườL22qzGi tL22qzGốt, bRcLp5Xèn lR9iQzKấy R9iQzKra R9iQzKchút tiềnRcLp5X R9iQzKđưa R9iQzKcho anhn4, “Cảm ơnn4 RcLp5Xanh, bácn4 sn4ĩ Nhiếp!”

“Không cầnn4 khL22qzGách sáo.”

Vương VL22qzGũ n4Linh RcLp5Xthấy aR9iQzKnh không nhậRcLp5Xn tiRcLp5Xền, đànhRcLp5X đR9iQzKặt trL22qzGên bàn.RcLp5X Cn4ô nghĩRcLp5X, bácRcLp5X n4sĩ tL22qzGhật cn4ẩn tRcLp5Xhận, tiềnR9iQzK bẩnn4 lắm RcLp5X mà, đL22qzGương nhiên4n R9iQzKanh L22qzGkhông muốn4n R9iQzKdùng tan4y cầL22qzGm tn4iền kRcLp5Xhi đaL22qzGng L22qzGăn. R9iQzKCô vừan4 ănRcLp5X vR9iQzKừa R9iQzKhỏi Nhiếp R9iQzKVũ R9iQzKThịnh: “SaoL22qzG n4anh biếtn4 tôiRcLp5X muR9iQzKốn n4mua cơL22qzGm trứnL22qzGg xL22qzGốt càRcLp5X chua?”

“Hôm qL22qzGua tôR9iQzKi thấyL22qzG R9iQzKcô mua cơm.”

“À đúngR9iQzK rồL22qzGi!” VươngRcLp5X Vũ LL22qzGinh cL22qzGhợt hiểu.

Nhiếp VũL22qzG ThịnR9iQzKh cR9iQzKúi đầu ănR9iQzK, lòngn4 thầmL22qzG RcLp5Xrủa chn4ính mìnRcLp5Xh. SáL22qzGng nR9iQzKay bịL22qzG ChủL22qzG nhiệmL22qzG R9iQzKPhương n4mắng téL22qzG tát,R9iQzK anL22qzGh đã n4quyết tR9iQzKâm kiL22qzGểm điểmn4 bảR9iQzKn n4thân, vậyRcLp5X RcLp5Xmà n4vừa nhìnn4 thn4ấy L22qzGVương Vũn4 Ln4inh R9iQzKđứng đRcLp5Xó, ann4h lại RcLp5Xlập tứR9iQzKc tn4ới qRcLp5Xuẹt thẻn4 giúpn4. Mn4ình mấtRcLp5X tríR9iQzK rn4ồi! GiờR9iQzK anR9iQzKh n4không RcLp5Xchỉ tR9iQzKhấy ĐL22qzGàm TĩL22qzGnh là lúL22qzG lẫnn4 màRcLp5X gặpn4 ngR9iQzKười cóR9iQzK liL22qzGên qL22qzGuan đếnR9iQzK côRcLp5X n4anh R9iQzKcũng RcLp5Xlú lRcLp5Xẫn, cứL22qzG L22qzGthế nL22qzGày saRcLp5Xo đL22qzGược chứ?

Vương RcLp5XVũ Lin4nh tR9iQzKhu hếtL22qzG cam đảmn4 hỏiL22qzG n4anh: “BáRcLp5Xc L22qzGsĩ NhiếRcLp5Xp, L22qzGtôi RcLp5Xlà bạRcLp5Xn… n4của mẹR9iQzK Tn4ôn BìnR9iQzKh, bệnR9iQzKh nn4hân nằmR9iQzK giường sốL22qzG 3n49 ấRcLp5Xy. RcLp5XBệnh tìnhL22qzG củaR9iQzK TL22qzGôn BìnL22qzGh… RcLp5Xrốt cuộn4c thến4 nào…”

“Phải mổRcLp5X R9iQzKcàng sRcLp5Xớm càng tốt.”

“Thế R9iQzKchi phn4í mổRcLp5X mấtR9iQzK bao nhiêu?”

“Gần chụn4c vạn.L22qzG” Nhiếp RcLp5XVũ Thịnhn4 tỉR9iQzK mẩR9iQzKn nhặR9iQzKt cọngRcLp5X hànhRcLp5X trR9iQzKong bán4t caL22qzGnh R9iQzKra, nóiL22qzG, “TìnRcLp5Xh hìnhR9iQzK bRcLp5Xệnh nhân4n hiện giRcLp5Xờ khôngL22qzG ổnRcLp5X định,R9iQzK rủL22qzGi RcLp5Xro caoR9iQzK, chL22qzGưa biếtR9iQzK chn4ừng sn4au khn4i mL22qzGổ L22qzGcòn phảin4 vàL22qzGo RcLp5XICU, cn4hi phí khán4 cao.”

Vương RcLp5XVũ LL22qzGinh nóiRcLp5X: “Hôm RcLp5Xnay tôiL22qzG xRcLp5Xem tn4in tR9iQzKức, nghL22qzGe nóin4 n4đứa trẻL22qzG bn4ị L22qzGđưa đếnR9iQzK vin4ện hn4ôm R9iQzKqua đn4ã đượRcLp5Xc mn4ột vị tiên4n sinn4h n4họ Nhn4iếp ủngL22qzG hộRcLp5X mR9iQzKười vạRcLp5Xn, ônR9iQzKg ấR9iQzKy cònn4 R9iQzKnói RcLp5Xsẽ RcLp5Xchịu chRcLp5Xi pRcLp5Xhí RcLp5Xsau RcLp5Xđó nL22qzGữa… Các n4y n4tá nRcLp5Xói đóL22qzG làL22qzG bốRcLp5X ann4h, L22qzGChủ R9iQzKtịch R9iQzKHội đồngn4 quảR9iQzKn n4trị tậRcLp5Xp đoL22qzGàn L22qzGĐông ViR9iQzKễn. GL22qzGia cảnh củL22qzGa RcLp5XTôn R9iQzKBình tôin4 biết,n4 họn4 kL22qzGhông n4thể lấL22qzGy đâuL22qzG rRcLp5Xa n4cả chụcR9iQzK vạR9iQzKn đR9iQzKể làmn4 phẫuR9iQzK thuật…”

Nhiếp Vn4ũ R9iQzKThịnh buông đũan4, dRcLp5Xửng dưngRcLp5X n4nói: “L22qzGCô muốR9iQzKn nR9iQzKói gì?”

“Bác sRcLp5Xĩ Nhiếp,RcLp5X aL22qzGnh là ngườin4 tốtRcLp5X, cóRcLp5X thR9iQzKể nL22qzGói vR9iQzKới việRcLp5Xn trưởRcLp5Xng, tìmL22qzG gR9iQzKiúp L22qzGcho RcLp5XTôn Bìnhn4 ngườin4 RcLp5Xnào đn4ó n4ủng hộ tL22qzGiền, cn4ứu nó…L22qzG hoặR9iQzKc anR9iQzKh nóR9iQzKi vớRcLp5Xi ônL22qzGg Nhiếp…”

“Bệnh viện4n khL22qzGông pR9iQzKhải tổ cR9iQzKhức L22qzGtừ thiRcLp5Xện, cũnRcLp5Xg kR9iQzKhông pL22qzGhải R9iQzKai cL22qzGũng đn4ược quyên4n R9iQzKgóp tiL22qzGền. Khon4a TRcLp5Xim cn4ó hơR9iQzKn L22qzGhai trăm bệnhL22qzG nhân,RcLp5X R9iQzKkhoa NR9iQzKhi cònL22qzG R9iQzKcó mưL22qzGời R9iQzKmấy đứR9iQzKa tn4rẻ bịRcLp5X bệnhL22qzG tiRcLp5Xm, ngR9iQzKoài mRcLp5Xột tổR9iQzK chức từL22qzG thiệR9iQzKn hỗR9iQzK tn4rợ phẫuL22qzG thuậtRcLp5X R9iQzKtim cL22qzGho tn4rẻ nôR9iQzKng R9iQzKthôn ran4, khR9iQzKông cònn4 bấtn4 cứL22qzG tRcLp5Xổ chức RcLp5Xxã hộin4 L22qzGnào cR9iQzKó kếL22qzG hRcLp5Xoạch qL22qzGuyên L22qzGtiền nữa.RcLp5X XiL22qzGn R9iQzKlỗi côR9iQzK Vương,RcLp5X tôin4 khôngRcLp5X gRcLp5Xiúp được.”

Vương Vn4ũ Ln4inh nói: “NL22qzGhưng RcLp5Xđứa tRcLp5Xrẻ hôRcLp5Xm qua…”

“Đứa trẻL22qzG L22qzGđó đượcn4 ngR9iQzKười ta qn4uyên R9iQzKtiền n4cho R9iQzKlà RcLp5Xvì ảnn4h hưn4ởng củan4 thờL22qzGi n4sự, bốn4 tn4ôi vừRcLp5Xa hRcLp5Xay xL22qzGem đượL22qzGc tL22qzGin tức nênn4 độn4ng lònRcLp5Xg RcLp5Xtrắc ẩL22qzGn. n4Còn trưL22qzGờng hợL22qzGp nRcLp5Xhư Tn4ôn Bn4ình bn4ệnh vL22qzGiện khôn4ng R9iQzKcòn cáchn4 nào, tôiL22qzG cũnL22qzGg n4vậy. RcLp5XTôi sR9iQzKẽ kL22qzGhông vìn4 bR9iQzKệnh nL22qzGhân củaL22qzG mìR9iQzKnh mn4à yêR9iQzKu cầun4 n4bố quyênR9iQzK tiền đâL22qzGu, ôngn4 ấn4y n4là RcLp5Xông ấyL22qzG, n4tôi làRcLp5X tôn4i.” n4Ngừng mộtL22qzG chúL22qzGt, aR9iQzKnh nón4i, “RcLp5XHuống hồn4 n4tôi đã nRcLp5Xói chuyệL22qzGn n4với L22qzGmẹ TôRcLp5Xn BìRcLp5Xnh, cón4 pn4hương áR9iQzKn hR9iQzKỗ trợn4 phRcLp5Xẫu thuậtL22qzG củaL22qzG côn4ng tR9iQzKy RcLp5XCM, có điềuRcLp5X n4phương L22qzGán L22qzGnày yêuR9iQzK cR9iQzKầu sửn4 dRcLp5Xụng R9iQzKhuyết quL22qzGản nhR9iQzKân tRcLp5Xạo củaL22qzG RcLp5XCM, nhưnL22qzGg mẹRcLp5X bệnh nhânL22qzG vR9iQzKẫn L22qzGchưa đồngR9iQzK ýn4 nL22qzGên chưL22qzGa thựcn4 hiệnR9iQzK được.”

Vương VRcLp5Xũ LL22qzGinh khônR9iQzKg biết n4 tại sR9iQzKao Đàn4m TĩRcLp5Xnh lạn4i khôL22qzGng đồR9iQzKng ýn4, n4vì thn4ế kRcLp5Xhi manRcLp5Xg cơRcLp5Xm vềR9iQzK R9iQzKphòng RcLp5Xbệnh, RcLp5Xcô liềL22qzGn hỏi R9iQzKchuyện nn4ày. Đàmn4 TĩR9iQzKnh đáp:R9iQzK “R9iQzKRủi L22qzGro quáL22qzG L22qzGlớn, hơnn4 50%.”

Lúc nàyRcLp5X Vươngn4 Vn4ũ Ln4inh mới n4hiểu rn4a, cũngL22qzG khôn4ng biếR9iQzKt RcLp5Xnên R9iQzKnói gìR9iQzK, chỉRcLp5X nhìR9iQzKn L22qzGĐàm TĩnhR9iQzK dùngL22qzG đũaRcLp5X khềRcLp5Xu kn4hều mn4ấy hạt cơmRcLp5X trRcLp5Xong R9iQzKbát. VươR9iQzKng VL22qzGũ LR9iQzKinh thởR9iQzK dàL22qzGi: “RcLp5XBác R9iQzKsĩ NhiR9iQzKếp đúngRcLp5X lRcLp5Xà ngườin4 tR9iQzKốt. CơR9iQzKm này R9iQzK là aL22qzGnh R9iQzKấy mun4a chR9iQzKo tớL22qzG đR9iQzKấy. RcLp5XCó ônRcLp5Xg bốR9iQzK gRcLp5Xiàu cn4ó thếRcLp5X màn4 anRcLp5Xh ấyR9iQzK chẳnRcLp5Xg rn4a vRcLp5Xẻ chR9iQzKút nào. RcLp5XNhưng hễL22qzG cứn4 nR9iQzKhắc đL22qzGến chuL22qzGyện R9iQzKChủ tịcL22qzGh NhiRcLp5Xếp quyR9iQzKên tiềnL22qzG lRcLp5Xà R9iQzKanh L22qzGấy đann4h mặtR9iQzK lạRcLp5Xi, có vẻL22qzG khR9iQzKông vuin4. Ài,RcLp5X Đàn4m TĩR9iQzKnh, Tôn4n BìR9iQzKnh RcLp5Xnhà chúnL22qzGg tn4a khônn4g L22qzGmay mắnR9iQzK đượcn4 nhL22qzGư con n4nhà ngườiL22qzG taL22qzG. CoRcLp5Xn nRcLp5Xhà ngưR9iQzKời n4ta L22qzGgặp cn4huyện, n4bố củan4 báR9iQzKc sRcLp5Xĩ R9iQzKNhiếp quL22qzGyên tiềnn4 mười vRcLp5Xạn, còRcLp5Xn L22qzGnói bệnL22qzGh việnn4 cứRcLp5X cốL22qzG gắngR9iQzK chữn4a trị,RcLp5X ôngL22qzG ấR9iQzKy RcLp5Xsẽ RcLp5Xlo hếtR9iQzK cRcLp5Xhi phn4í saL22qzGu này. CR9iQzKhuyện L22qzGnhư L22qzGvậy saR9iQzKo chL22qzGúng R9iQzKta khôn4ng gL22qzGặp đượcL22qzG chứ…”

Đàm TĩnL22qzGh cúiR9iQzK đầu,n4 ngR9iQzKón tay n4cầm n4đũa hơL22qzGi n4run rR9iQzKẩy, mR9iQzKãi mn4ột lúcRcLp5X lâuRcLp5X RcLp5Xcô mớiL22qzG nghL22qzGe tn4hấy mìnhR9iQzK khR9iQzKó nhL22qzGọc nói:L22qzG “Tự tớRcLp5X gL22qzGây RcLp5Xra, khôngL22qzG tráR9iQzKch aRcLp5Xi được.”

“Nói gL22qzGì thếL22qzG Đàmn4 Tĩnh?n4” Vương VL22qzGũ LiRcLp5Xnh khônR9iQzKg nR9iQzKghe rõ,RcLp5X cRcLp5Xô nói,n4 R9iQzK“Cứ R9iQzKvo vn4e RcLp5Xnhư muL22qzGỗi ấy.”

“Không RcLp5Xcó gn4ì.” RcLp5XĐàm Tĩnh gắnL22qzGg RcLp5Xlấy L22qzGlại tL22qzGinh thần,RcLp5X RcLp5X“Tớ phảin4 R9iQzKqua chỗL22qzG n4Giám đốcR9iQzK TR9iQzKhịnh xeR9iQzKm sn4ao. RcLp5XMai ln4à thRcLp5Xứ hai, RcLp5Xchắc L22qzGchắn n4công tR9iQzKy L22qzGsẽ L22qzGcó rấtR9iQzK nn4hiều emain4l, tớn4 phảiL22qzG RcLp5Xđến đR9iQzKó xen4m anR9iQzKh R9iQzKấy cần R9iQzK giúp gRcLp5Xì RcLp5Xkhông. CậRcLp5Xu L22qzGtrông Tônn4 Bìn4nh giúRcLp5Xp tớL22qzG mn4ột RcLp5Xlát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu L22qzGnó tỉnn4h dRcLp5Xậy thìL22qzG gọi RcLp5Xcho tớ.”

“Biết rồi,R9iQzK biếtn4 rồi.”

Đàm TĩR9iQzKnh L22qzGđi đếnn4 cuối R9iQzKhành langR9iQzK, ởL22qzG đóL22qzG cn4ó L22qzGmột phL22qzGòng vện4 L22qzGsinh cL22qzGông cộng,R9iQzK rấL22qzGt ítR9iQzK ngườin4 dùngL22qzG, vìR9iQzK phònL22qzGg bệnhRcLp5X bây gR9iQzKiờ n4hầu nhưR9iQzK đềuRcLp5X cR9iQzKó pL22qzGhòng vệL22qzG L22qzGsinh riêngn4. PL22qzGhòng vệR9iQzK siL22qzGnh nàRcLp5Xy ngoạRcLp5Xi R9iQzKtrừ thỉnh thoảnRcLp5Xg n4có nR9iQzKhân viênn4 bệRcLp5Xnh L22qzGviện n4sử dRcLp5Xụng, còn4n n4thì rấn4t R9iQzKít ngưn4ời vàoR9iQzK. L22qzGLúc Đn4àm TRcLp5Xĩnh bước vàoRcLp5X, bL22qzGên tn4rong RcLp5Xkhông cR9iQzKó L22qzGai cảR9iQzK, cL22qzGô bènR9iQzK trốR9iQzKn tR9iQzKrong đón4 R9iQzKkhóc mộRcLp5Xt L22qzGtrận thoải mái.

Phải mấtn4 R9iQzKbao nhRcLp5Xiêu nước mắtL22qzG mớiR9iQzK vơiR9iQzK đượcRcLp5X nRcLp5Xỗi đauR9iQzK đL22qzGè nL22qzGặng trR9iQzKong lòL22qzGng? R9iQzKPhải R9iQzKmất ban4o nhiêuL22qzG nướcRcLp5X L22qzGmắt mớin4 gột sạchn4 L22qzGđược RcLp5Xniềm R9iQzKhối hậRcLp5Xn kL22qzGhi R9iQzKxưa? ThậtL22qzG sựn4 cn4ô R9iQzKthấy mìnR9iQzKh đãL22qzG sR9iQzKai, RcLp5Xcô hoànR9iQzK R9iQzKtoàn không cóRcLp5X kn4hả nn4ăng n4cho cRcLp5Xon mộtR9iQzK cuộcn4 RcLp5Xsống tốtR9iQzK đẹp,RcLp5X L22qzGvậy L22qzGmà lạiRcLp5X đưaL22qzG nR9iQzKó đếnL22qzG thn4ế giL22qzGới nàn4y để nR9iQzKó RcLp5Xvừa sn4inh RcLp5Xra đR9iQzKã phn4ải chRcLp5Xịu khổL22qzG, đếnRcLp5X bâyn4 giờL22qzG L22qzGvẫn L22qzGhôn mRcLp5Xê R9iQzKtrong pL22qzGhòng bệRcLp5Xnh. BệL22qzGnh tật kRcLp5Xhông L22qzGđánh gụRcLp5Xc đượcR9iQzK cô,R9iQzK lún4c khRcLp5Xó khănRcLp5X nhấtn4 côR9iQzK cũRcLp5Xng cắL22qzGn răn4ng vưn4ợt L22qzGqua, nhưng RcLp5X bây L22qzGgiờ L22qzGsố mệnhn4 sắn4p quậtR9iQzK ngãL22qzG cL22qzGô rồi.

Cô khôngL22qzG thển4 chốnR9iQzKg cR9iQzKhọi nổi nữa.

Khi vàoL22qzG phòngR9iQzK vR9iQzKệ sinh, Nhin4ếp Vn4ũ ThịL22qzGnh loL22qzGáng thn4oáng nRcLp5Xghe RcLp5Xthấy bênL22qzG kiL22qzGa vL22qzGách cn4ó tiếngL22qzG L22qzGkhóc, R9iQzKlà tiếnL22qzGg pRcLp5Xhụ nữ, khóL22qzGc R9iQzKrất L22qzGkìm nénL22qzG, rấR9iQzKt đauL22qzG đớL22qzGn. TRcLp5Xrong bệL22qzGnh việnn4 thườL22qzGng xuyL22qzGên n4có ngườin4 khóc, n4đặc bR9iQzKiệt lRcLp5Xà nửL22qzGa R9iQzKđêm, L22qzGkhi n4anh L22qzGlê cơRcLp5X R9iQzKthể mệtR9iQzK RcLp5Xmỏi rn4a khỏin4 phòL22qzGng mổR9iQzK cấR9iQzKp cứn4u, nghe tn4hấy tiL22qzGếng RcLp5Xnức RcLp5Xnở củR9iQzKa R9iQzKngười nR9iQzKhà bRcLp5Xệnh nRcLp5Xhân, ann4h thL22qzGường cón4 ản4o n4giác rằng,L22qzG người đL22qzGang khn4óc RcLp5Xđó chRcLp5Xính làn4 Đàn4m TĩnhR9iQzK R9iQzKcủa anh.

Vì tiRcLp5Xếng khóR9iQzKc cn4ủa Đàm TĩnR9iQzKh cũnR9iQzKg khócn4 kìmn4 nRcLp5Xén giốn4ng nL22qzGhư vậL22qzGy, ngaR9iQzKy viRcLp5Xệc R9iQzKkhóc thậRcLp5Xt n4to lêR9iQzKn côn4 cũngL22qzG khL22qzGông biết, chR9iQzKỉ biếRcLp5Xt R9iQzKnấc lêRcLp5Xn từngn4 R9iQzKtiếng. RấR9iQzKt ln4âu sL22qzGau R9iQzKanh mớiRcLp5X épL22qzG mìn4nh thRcLp5Xay đL22qzGổi n4được phán đoánL22qzG n4sai lầmn4 đL22qzGó, bởiRcLp5X mỗiR9iQzK lầR9iQzKn n4đi nganR9iQzKg qun4a ngườn4i nR9iQzKhà bệnn4h nhn4ân, aRcLp5Xnh lạiRcLp5X n4ép mình nL22qzGhìn, nhìL22qzGn RcLp5Xcho rõR9iQzK đóRcLp5X kL22qzGhông pR9iQzKhải làRcLp5X RcLp5XĐàm RcLp5XTĩnh. Chn4iêu đn4ó tuR9iQzKy tRcLp5Xàn nhRcLp5Xẫn nhL22qzGưng rấR9iQzKt hiệu qRcLp5Xuả, khiR9iQzKến aR9iQzKnh cn4ó thển4 L22qzGlập R9iQzKtức R9iQzKtỉnh táL22qzGo n4lại, gặL22qzGp bấtn4 RcLp5Xcứ L22qzGai RcLp5Xkhóc anRcLp5Xh cũngR9iQzK phải RcLp5X ép bn4ản tR9iQzKhân đưaRcLp5X mắtn4 nhR9iQzKìn. R9iQzKNhiếp VR9iQzKũ ThịnhR9iQzK thấyn4 mìnhR9iQzK lR9iQzKại mấtRcLp5X trRcLp5Xí rồi,L22qzG cRcLp5Xon tn4rai Đàm TRcLp5Xĩnh R9iQzKđã trởR9iQzK thànhRcLp5X n4bệnh nhL22qzGân RcLp5Xcủa anhn4, đn4ang nằmn4 L22qzGtrong pn4hòng bệnhR9iQzK tL22qzGim kL22qzGhoa Ngoại, L22qzG nên L22qzGcả ngàn4y anL22qzGh cn4ũng khL22qzGông biếRcLp5Xt RcLp5Xmình nL22qzGghĩ R9iQzKgì nRcLp5Xữa. AnL22qzGh n4bước nhaL22qzGnh R9iQzKra n4khỏi phòng vệR9iQzK siRcLp5Xnh, RcLp5Xđến phòngRcLp5X tRcLp5Xrực n4ban kéoRcLp5X R9iQzKy táL22qzG trưRcLp5Xởng sanR9iQzKg mộtn4 bên,L22qzG nói:

“Cô bảRcLp5Xo ngườiL22qzG RcLp5Xvào phòng vệL22qzG sinn4h đi,n4 cR9iQzKó mL22qzGột ngườiR9iQzK R9iQzKphụ R9iQzKnữ đanL22qzGg kL22qzGhóc troR9iQzKng đóL22qzG, tôiR9iQzK sợRcLp5X xảyR9iQzK rRcLp5Xa chuyện.”

Y tán4 trưL22qzGởng cũnn4g sợR9iQzK xảy L22qzGra L22qzGchuyện, trướcRcLp5X đâyL22qzG cũngn4 L22qzGtừng L22qzGcó bện4nh nhâRcLp5Xn nhRcLp5Xảy lầRcLp5Xu khiếnR9iQzK R9iQzKcả bệnhn4 L22qzGviện nháo nhào,L22qzG R9iQzKtuy khR9iQzKông phR9iQzKải sựRcLp5X cốL22qzG R9iQzKy hRcLp5Xọc R9iQzKnhưng cũnRcLp5Xg khRcLp5Xiến từR9iQzK trn4ên xuốRcLp5Xng dướiL22qzG nơmn4 nR9iQzKớp mấy thángL22qzG lR9iQzKiền, nên4n bệL22qzGnh việRcLp5Xn đềR9iQzK phònn4g L22qzGchuyện L22qzGnày rấtn4 nghiêtRcLp5X, phònR9iQzKg hànL22qzGh chínhL22qzG đR9iQzKã đổi hếtR9iQzK tấtR9iQzK cRcLp5Xả cửaL22qzG L22qzGsổ n4trong phòn4ng bệnhL22qzG vR9iQzKà hRcLp5Xành lanR9iQzKg san4ng lRcLp5Xoại chR9iQzKỉ mởn4 đưn4ợc R9iQzKmột khe nhỏ,RcLp5X bên4n L22qzGngoài cR9iQzKửa sổR9iQzK RcLp5Xcó thêRcLp5Xm sR9iQzKong sắt,RcLp5X RcLp5Xnói RcLp5Xvới bêL22qzGn ngoL22qzGài ln4à lưRcLp5Xới chốngR9iQzK trộm, thậtRcLp5X n4ra, RcLp5Xcao L22qzGthế nR9iQzKày R9iQzKtrộm trèRcLp5Xo kRcLp5Xhông nổi,RcLp5X làn4 đềL22qzG phRcLp5Xòng nn4gười nL22qzGhảy lR9iQzKầu màR9iQzK thôi.

Vì thn4ế khL22qzGi nR9iQzKghe Nhn4iếp Vũ ThRcLp5Xịnh nóin4 vậy,RcLp5X L22qzGy táRcLp5X trưởnL22qzGg liềnR9iQzK đíchn4 thânR9iQzK đếnR9iQzK RcLp5Xđó. L22qzGMãi R9iQzKlâu RcLp5Xsau RcLp5Xmới RcLp5Xquay lại, ngồR9iQzKi xuốL22qzGng chin4ếc R9iQzKghế đn4ối diệnn4 NhiếpL22qzG VũL22qzG ThịnhRcLp5X, chỉn4 lắcn4 đần4u thởL22qzG dR9iQzKài. NhiếpL22qzG VL22qzGũ Thịnh hỏi:R9iQzK “RcLp5XThế nào?”

“Là RcLp5Xngười nR9iQzKhà R9iQzKcủa bện4nh nhân anhR9iQzK, đứaRcLp5X trRcLp5Xẻ giRcLp5Xường L22qzG39 ấR9iQzKy, L22qzGcô ấR9iQzKy n4trốn mộtn4 R9iQzKmình R9iQzKtrong đL22qzGó nL22qzGgồi khócRcLp5X. Thấy L22qzGtôi vàR9iQzKo, R9iQzKcô RcLp5Xta vL22qzGội L22qzGvàng laRcLp5Xu nn4ước mắtRcLp5X làmL22qzG n4như khôRcLp5Xng cóR9iQzK chuyệnR9iQzK gìL22qzG. TộR9iQzKi ngR9iQzKhiệp quRcLp5Xá, tôi L22qzGsợ côL22qzG n4ấy n4nghĩ khRcLp5Xông thông,R9iQzK phản4i khuyn4ên nhủR9iQzK L22qzGmãi mR9iQzKới vềR9iQzK đấy.”

Người nhàRcLp5X bR9iQzKệnh nhRcLp5Xân giường L22qzG39… RcLp5XNhiếp RcLp5XVũ TRcLp5Xhịnh L22qzGphải mấtR9iQzK hR9iQzKai giâyR9iQzK mớiL22qzG hiR9iQzKểu L22qzGra R9iQzKngười màn4 n4y n4tá trưL22qzGởng nóL22qzGi là ai,n4 nhấtR9iQzK tn4hời sữngn4 người.

Rất RcLp5Xnhiều n4lần kn4hi ngườin4 khác khócL22qzG lóR9iQzKc, aRcLp5Xnh toànn4 R9iQzKlo đóL22qzG lL22qzGà ĐRcLp5Xàm TĩnR9iQzKh. Nhưn4ng RcLp5Xđến kR9iQzKhi ĐàmL22qzG TĩnhR9iQzK thậR9iQzKt sựL22qzG khóc lL22qzGóc thR9iQzKì anL22qzGh R9iQzKlại khônR9iQzKg nhậnRcLp5X raR9iQzK. RốtR9iQzK cRcLp5Xuộc thờiR9iQzK giL22qzGan đRcLp5Xã đR9iQzKánh cn4ắp mRcLp5Xất điềuR9iQzK gì…RcLp5X mà L22qzG khiến khoảngL22qzG cáchL22qzG giữn4a họRcLp5X trởL22qzG nR9iQzKên RcLp5Xxa xôL22qzGi, L22qzGlạ lẫmRcLp5X nhưRcLp5X vậyR9iQzK… Mãn4i lL22qzGâu L22qzGsau R9iQzKanh mR9iQzKới lên tiếng:n4 n4“Giờ R9iQzKcô ấL22qzGy RcLp5Xở đâu?”

“Cô L22qzGấy R9iQzKnói muR9iQzKốn đRcLp5Xi thăm đn4ồng nghiR9iQzKệp cũngn4 ởR9iQzK bệnn4h viL22qzGện R9iQzKnày. TôR9iQzKi L22qzGthấy RcLp5Xcô RcLp5Xấy vàoR9iQzK R9iQzKthang mL22qzGáy.” L22qzGY tán4 trưởng nóL22qzGi, L22qzG“Chắc khn4ông sR9iQzKao đâu.”

Nhiếp VũR9iQzK Thịnhn4 bRcLp5Xiết cRcLp5Xhắc hẳn côRcLp5X đin4 thăL22qzGm n4Thịnh PhươngRcLp5X ĐìnR9iQzKh, L22qzGcảm n4xúc R9iQzKlại tRcLp5Xrở nênn4 phL22qzGức tạp.R9iQzK AR9iQzKnh bướL22qzGc tớRcLp5Xi cửa sổRcLp5X nL22qzGhìn RcLp5Xxuống, phòn4ng bệnhR9iQzK n4tim khR9iQzKoa Ngoạn4i n4ở tR9iQzKầng 30L22qzG, qun4á caoR9iQzK, RcLp5Xtừ đâyL22qzG trônL22qzGg xuống mọiR9iQzK ngưn4ời bêR9iQzKn dướiRcLp5X cn4hỉ nR9iQzKhư nn4hững chấmRcLp5X nhỏR9iQzK ln4i tiRcLp5X, đâun4 thL22qzGể nRcLp5Xhận n4ra R9iQzKai RcLp5Xlà Đàm Tĩnh.

Anh L22qzGnghĩ, cn4ó lẽn4 mãiR9iQzK mãi mìnhn4 L22qzGsẽ thR9iQzKế nàyR9iQzK, L22qzGđứng ởL22qzG mn4ột nL22qzGơi L22qzGxa xôRcLp5Xi, khôngL22qzG san4o RcLp5Xlại gần,n4 RcLp5Xcũng R9iQzKkhông thRcLp5Xể lạin4 gần, L22qzGnhìn vềL22qzG R9iQzKmột hưRcLp5Xớng, L22qzGngóng chờRcLp5X sRcLp5Xự xuấRcLp5Xt hiệnRcLp5X n4của côn4, nhưngn4 R9iQzKkhi côL22qzG thL22qzGật sựn4 RcLp5Xxuất hiện,R9iQzK anh cL22qzGó thểL22qzG sL22qzGẽ khôngn4 nhậnRcLp5X n4ra côR9iQzK nữa,L22qzG vìL22qzG khoR9iQzKảng cácRcLp5Xh giữaR9iQzK haRcLp5Xi R9iQzKngười quáRcLp5X xRcLp5Xa, quá xa.

Thịnh Pn4hương ĐìnhRcLp5X đang n4trả lRcLp5Xời RcLp5Xthư R9iQzKthì nn4ghe thấRcLp5Xy tiếR9iQzKng bướRcLp5Xc cRcLp5Xhân qRcLp5Xuen thuộcRcLp5X ngL22qzGoài hànhn4 R9iQzKlang. Ann4h đã phRcLp5Xân biệtn4 đượcn4 n4tiếng L22qzGbước châL22qzGn củaRcLp5X ĐàmRcLp5X Tĩnn4h vàR9iQzK cL22qzGác L22qzGy tL22qzGá, vRcLp5Xì ĐàmRcLp5X TRcLp5Xĩnh bướR9iQzKc rấR9iQzKt nhẹ. RcLp5XBệnh R9iQzKnhân cùngn4 phònL22qzGg RcLp5Xvới anL22qzGh xun4ất việnL22qzG rồRcLp5Xi, gin4ờ chỉn4 cRcLp5Xòn L22qzGmình anL22qzGh trong phònn4g, khn4i n4xử R9iQzKlý cônn4g việcn4 aL22qzGnh sẽn4 bảRcLp5Xo hộn4 lR9iQzKý TiểuRcLp5X PhùngR9iQzK xuốngR9iQzK vườnL22qzG hoL22qzGa nghỉ ngơL22qzGi, nhn4ư vậL22qzGy phòngRcLp5X bệnhL22qzG R9iQzKcàng yn4ên tĩnh.n4 L22qzGAnh nhấpn4 vàL22qzGo L22qzGnút gửiR9iQzK thL22qzGư, rồiRcLp5X gấp L22qzG notebook vào.n4 QuL22qzGả nhiRcLp5Xên ĐàmRcLp5X n4Tĩnh xuRcLp5Xất hiệnRcLp5X n4ở n4cửa phònL22qzGg, nhưn4ng RcLp5Xtinh L22qzGthần cô khôngn4 đượcR9iQzK tốn4t n4lắm, qun4anh mắR9iQzKt RcLp5Xcô L22qzGcó quầngn4 R9iQzKthâm, nhưnR9iQzKg RcLp5Xcô vẫnL22qzG gL22qzGượng cười:RcLp5X “Giám n4 đốc TRcLp5Xhịnh, L22qzGhôm nRcLp5Xay ann4h R9iQzKthấy R9iQzKthế nào?”

“Rất khoR9iQzKẻ, bácRcLp5X n4sĩ nói R9iQzKtuần saRcLp5Xu tRcLp5Xôi L22qzGxuất vn4iện đượcL22qzG rồi.”R9iQzK n4Thịnh PhươngRcLp5X ĐRcLp5Xình hRcLp5Xỏi, “BìnR9iQzKh BìR9iQzKnh thRcLp5Xế nàL22qzGo rR9iQzKồi? Cô cứR9iQzK chR9iQzKăm sL22qzGóc cháL22qzGu cL22qzGho tốRcLp5Xt, khônRcLp5Xg pL22qzGhải quRcLp5Xa đây,R9iQzK ởL22qzG đR9iQzKây cóL22qzG TiểRcLp5Xu Pn4hùng rồn4i, cậun4 ấy rấtR9iQzK cL22qzGẩn thận.”

Nhắc đếnn4 RcLp5XTôn Bn4ình, Đàm TĩnRcLp5Xh khL22qzGông cườiRcLp5X nổL22qzGi L22qzGnữa, hàngL22qzG lRcLp5Xông L22qzGmày RcLp5Xcau lạR9iQzKi: “RcLp5XBình BL22qzGình vẫnR9iQzK chR9iQzKưa tỉnL22qzGh. Bác sĩR9iQzK RcLp5Xnói nóR9iQzK quáR9iQzK yếun4 nênL22qzG bịRcLp5X L22qzGhôn mê.”R9iQzK RcLp5XCô nR9iQzKói, “ThậtRcLp5X rL22qzGa tôRcLp5Xi cR9iQzKó chuyệnL22qzG mR9iQzKuốn n4hỏi n4ý anh. KL22qzGiến thứcR9iQzK R9iQzKvà tầR9iQzKm nhìnRcLp5X củn4a anL22qzGh RcLp5Xđều n4cao n4hơn tL22qzGôi, tôiR9iQzK cRcLp5Xũng RcLp5Xchẳng R9iQzKcòn thRcLp5Xân thích bạnn4 bR9iQzKè R9iQzKnào n4có thểL22qzG bànRcLp5X bn4ạc cảRcLp5X nênn4 mR9iQzKuốn đếnRcLp5X hn4ỏi anh.”

“Cô cứRcLp5X nn4ói, giRcLp5Xúp đượRcLp5Xc chắc chn4ắn tRcLp5Xôi L22qzGsẽ giúp.”

Đàm TĩL22qzGnh lưRcLp5Xỡng L22qzGlự mộtn4 chút R9iQzKrồi hỏi:RcLp5X “L22qzGAnh đãRcLp5X bRcLp5Xao giờn4 RcLp5Xgặp cRcLp5Xhuyện đặcL22qzG R9iQzKbiệt R9iQzKkhó xửRcLp5X chưa?”

“Đương nhiên4n làn4 rồiR9iQzK. Cuộc đờiL22qzG kL22qzGhông RcLp5Xthể n4cứ màuL22qzG L22qzGhồng mãR9iQzKi, L22qzGai cn4ũng L22qzGcó lúcRcLp5X gặpRcLp5X khóRcLp5X khăn.”

“Thế aL22qzGnh n4đã ban4o giờn4 hận L22qzGai chn4ưa? VRcLp5Xô cùnL22qzGg, R9iQzKvô cùnR9iQzKg hận…R9iQzK VìR9iQzK thL22qzGế đR9iQzKã RcLp5Xlàm mộL22qzGt việcn4 vốL22qzGn khônR9iQzKg nêRcLp5Xn làm.”

“Tôi làn4 ngRcLp5Xười bn4ình thường, cũngRcLp5X cóL22qzG ln4úc căRcLp5Xm hận,RcLp5X cũngRcLp5X từR9iQzKng làR9iQzKm việcL22qzG khôngRcLp5X nL22qzGên làmn4.” RcLp5XThịnh PhươngRcLp5X ĐìnhR9iQzK nóL22qzGi, “Thật R9iQzKra n4ai cũngR9iQzK n4có lR9iQzKúc mn4ắc ln4ỗi, an4i cũn4ng n4có thL22qzGể làRcLp5Xm nhữngRcLp5X việcL22qzG khn4ông nn4ên L22qzGlàm. Chúng tn4a làL22qzG ngườiR9iQzK thường,R9iQzK R9iQzKkhông n4phải L22qzGthánh nhânR9iQzK, lR9iQzKàm saR9iQzKi cũn4ng lRcLp5Xà chuyR9iQzKện thường mà.”

Đàm n4Tĩnh khẽR9iQzK thởRcLp5X dL22qzGài, cúi đR9iQzKầu nóiR9iQzK: “L22qzGNhưng R9iQzKhậu quảR9iQzK quáRcLp5X ngR9iQzKhiêm trọng.”

“Bất cứR9iQzK chR9iQzKuyện n4gì cũng L22qzG không nghiêmL22qzG trọnL22qzGg nhưRcLp5X cn4húng tRcLp5Xa tưởngL22qzG tượR9iQzKng đâL22qzGu.” Tn4hịnh PhươR9iQzKng Đn4ình nn4ói, L22qzG“Khi R9iQzKmới đến ThưRcLp5Xợng HảiRcLp5X L22qzGlàm việc,n4 R9iQzKtôi đãR9iQzK phạn4m phảR9iQzKi mộtn4 lỗR9iQzKi đặcR9iQzK bR9iQzKiệt, RcLp5Xđặc R9iQzKbiệt nghiêmR9iQzK trọng,RcLp5X khiến cáRcLp5Xc nhL22qzGà L22qzGcung ứnR9iQzKg củaRcLp5X RcLp5Xcả L22qzGkhu vựR9iQzKc TháR9iQzKi RcLp5XBình DRcLp5Xương nhậR9iQzKn mộtL22qzG cL22qzGái báL22qzGo R9iQzKgiá L22qzGsai. Tôi nghR9iQzKĩ tR9iQzKhế R9iQzKlà hếtRcLp5X, chL22qzGắc n4chắn sẽL22qzG bịn4 R9iQzKcông L22qzGty đun4ổi viL22qzGệc, nhưn4ng thL22qzGực L22qzGtế n4tôi đãRcLp5X lập tứcn4 cRcLp5Xáo n4lỗi RcLp5Xcủa mìnhn4 chn4o cấR9iQzKp trên,L22qzG cứRcLp5X thR9iQzKế n4cấp L22qzGnày báR9iQzKo L22qzGlên cấpn4 n4kia, thậL22qzGm chín4 kinh độnRcLp5Xg RcLp5Xtới tR9iQzKận L22qzGPhó R9iQzKtổng gn4iám đốcn4 L22qzGkhu vựcR9iQzK TRcLp5Xhái BRcLp5Xình R9iQzKDương. CR9iQzKuối cùngn4 cônR9iQzKg ty RcLp5Xcho tôL22qzGi mộtn4 cơn4 hộin4, R9iQzKtrong nửan4 thángR9iQzK tL22qzGôi L22qzGđã baRcLp5Xy n4tới mườRcLp5Xi RcLp5Xsáu nn4ước đển4 RcLp5Xxin lỗn4i từnRcLp5Xg nhà cun4ng ứn4ng, đồngR9iQzK thờn4i R9iQzKký kếRcLp5Xt hợpRcLp5X đồngR9iQzK mớRcLp5Xi. SL22qzGau khL22qzGi vL22qzGề ThưL22qzGợng Hảin4 tRcLp5Xôi cR9iQzKòn bịL22qzG trừ R9iQzKba thángL22qzG R9iQzKlương. NhưnL22qzGg kếtL22qzG L22qzGquả tôRcLp5Xi n4đạt đượcn4 cRcLp5Xao sn4au đóL22qzG rấtRcLp5X tuyệtRcLp5X vờR9iQzKi, công tyRcLp5X qn4uyết đRcLp5Xịnh n4giữ tôin4 lạin4. KhR9iQzKông lL22qzGâu RcLp5Xsau tôL22qzGi thănR9iQzKg chứcL22qzG, vìL22qzG tôiL22qzG từngRcLp5X gặn4p tấtn4 cả cáR9iQzKc n4nhà cunR9iQzKg ứngL22qzG, hơnR9iQzK nữaRcLp5X qun4an hệR9iQzK hợRcLp5Xp R9iQzKtác n4sau đóR9iQzK cũRcLp5Xng rấn4t tRcLp5Xốt. Trờin4 khôR9iQzKng tuyệt đườngL22qzG RcLp5Xcủa R9iQzKai, cL22qzGô đừnR9iQzKg nghR9iQzKiêm tR9iQzKrọng hoRcLp5Xá L22qzGlỗi ln4ầm. TáL22qzGi R9iQzKông mấtRcLp5X ngựL22qzGa cR9iQzKhưa chắR9iQzKc đã lL22qzGà chuL22qzGyện xấu.”

Đàm Tĩnhn4 thRcLp5Xất thần,n4 thận4t ra n4Thịnh PhR9iQzKương ĐìnL22qzGh cũngR9iQzK kR9iQzKhông nn4ghĩ mìnn4h lạn4i R9iQzKkể L22qzGchuyện đóRcLp5X cL22qzGho L22qzGcô ngheR9iQzK. CR9iQzKó L22qzGlẽ vì RcLp5Xbộ dạngL22qzG n4Đàm TĩnhRcLp5X R9iQzKhôm L22qzGnay n4quá đỗiRcLp5X bơL22qzG L22qzGvơ, RcLp5Xkhông RcLp5Xnơi n4nương tựL22qzGa, kRcLp5Xhiến aRcLp5Xnh cảm thấyRcLp5X mìnhn4 n4nhất đR9iQzKịnh RcLp5Xphải nóiRcLp5X L22qzGgì đóR9iQzK đL22qzGể cổRcLp5X vũn4 cR9iQzK, cóR9iQzK lẽn4 bệnR9iQzKh RcLp5Xtình củR9iQzKa cL22qzGon L22qzGtrai đã thậtR9iQzK L22qzGsự quRcLp5Xật R9iQzKngã cRcLp5Xô rồi.

Cuối cùnR9iQzKg ĐàmL22qzG TĩnhRcLp5X ngẩng lêL22qzGn, hỏiRcLp5X: “NếR9iQzKu cóL22qzG haR9iQzKi sựR9iQzK lựan4 chọRcLp5Xn, mộtL22qzG RcLp5Xsẽ làmR9iQzK tổRcLp5Xn thR9iQzKương rn4ất nhiềuR9iQzK ngưRcLp5Xời, lựa chọnn4 kiRcLp5Xa L22qzGcũng n4sẽ làmn4 tổnL22qzG thươnRcLp5Xg L22qzGrất nhiềuR9iQzK người…”

“Người n4ta RcLp5Xvẫn RcLp5Xnói hãy cRcLp5Xhọn cáR9iQzKch tổnn4 thươnL22qzGg ítL22qzG hơn,n4 n4trong cônn4g tRcLp5Xy cũRcLp5Xng vậy,L22qzG n4cái nàR9iQzKo tạoL22qzG íL22qzGt R9iQzKtổn tL22qzGhất hơn tn4hì n4ta sR9iQzKẽ chR9iQzKọn cáiL22qzG đó.”

Anh L22qzGcố ýn4 nhấnR9iQzK mn4ạnh là tR9iQzKrong cônR9iQzKg R9iQzKty, ĐàmL22qzG TĩnhR9iQzK thoánR9iQzKg ngẩR9iQzKn người,n4 cuốiRcLp5X cùngRcLp5X cn4ô cũngL22qzG hL22qzGạ quRcLp5Xyết tâRcLp5Xm, nóiR9iQzK: “Giám đốcn4 Thn4ịnh, R9iQzKcảm ơn4n RcLp5Xanh, L22qzGtôi biR9iQzKết nêRcLp5Xn lL22qzGàm gìL22qzG rồi.”

Thịnh PhưL22qzGơng Đn4ình nL22qzGghĩ ngợi mL22qzGột RcLp5Xchút rồin4 nR9iQzKói: “TrướcRcLp5X RcLp5Xkhi quRcLp5Xyết địnhRcLp5X R9iQzKviệc gn4ì qn4uan trR9iQzKọng, cn4ô phảin4 thật nghn4iêm tn4úc sL22qzGuy xRcLp5Xét tL22qzGất cảR9iQzK n4các vRcLp5Xấn đR9iQzKề cóRcLp5X tRcLp5Xhể n4xảy L22qzGra. L22qzGCòn n4khi đn4ã quyếtn4 định,RcLp5X dR9iQzKù kết quảL22qzG khônRcLp5Xg lýn4 tưR9iQzKởng tL22qzGhì cR9iQzKũng đừngL22qzG hốiR9iQzK hận4n, vìRcLp5X cn4ô đn4ã cốR9iQzK gắngL22qzG hếtR9iQzK sứcL22qzG rồi.”

“Cảm ơnL22qzG L22qzGanh, GiRcLp5Xám đốc Thịnh.”

“Không cn4ó gì.”

“Còn nữa…n4 n4từ tuầL22qzGn sR9iQzKau, tôi mun4ốn nghn4ỉ mộtn4 tuần…”

Thịnh PhươnL22qzGg RcLp5XĐình biết L22qzG cô phảRcLp5Xi RcLp5Xở R9iQzKviện chămL22qzG coL22qzGn, liRcLp5Xền nóRcLp5Xi: “KhR9iQzKông L22qzGsao, L22qzGtuần sL22qzGau tR9iQzKôi vẫR9iQzKn ởL22qzG việnRcLp5X, R9iQzKchắc chắn cônRcLp5Xg tL22qzGy sRcLp5Xẽ sR9iQzKắp xếpL22qzG cRcLp5Xho n4cô tiRcLp5Xếp tụL22qzGc n4chăm RcLp5Xsóc L22qzGcho tôin4. RcLp5XNhư vRcLp5Xậy khôR9iQzKng coR9iQzKi làR9iQzK nghỉ, R9iQzKnếu cL22qzGông tL22qzGy gọin4 đến,RcLp5X tR9iQzKôi RcLp5Xsẽ RcLp5Xsắp xếp.”

Đàm TĩnhR9iQzK vôRcLp5X R9iQzKcùng cảmRcLp5X động: “CảRcLp5Xm ơRcLp5Xn anh.”

Sau kR9iQzKhi Đàn4m TL22qzGĩnh đn4i, Thịnh RcLp5XPhương ĐìnhR9iQzK lạiR9iQzK mn4ở noteRcLp5Xbook RcLp5Xra, rốtR9iQzK ruộcn4 ngưL22qzGời pR9iQzKhụ nữn4 nRcLp5Xày n4muốn hRcLp5Xỏi điền4u n4gì nhR9iQzKỉ? Anh R9iQzKbiết cRcLp5Xô n4đã quyếtRcLp5X đL22qzGịnh mộR9iQzKt đin4ều rấtL22qzG quaL22qzGn trọR9iQzKng, nhưngL22qzG RcLp5Xrốt cuộcRcLp5X R9iQzKnó lRcLp5Xà gRcLp5Xì? Thịnh L22qzGPhương ĐìnhL22qzG nhL22qzGìn ánhL22qzG RcLp5Xtà dươngL22qzG nRcLp5Xgoài R9iQzKcửa sổL22qzG mn4à tRcLp5Xhất tR9iQzKhần, anRcLp5Xh R9iQzKbắt đầuRcLp5X tn4ò RcLp5Xmò vL22qzGề mọi điềuRcLp5X cR9iQzKủa ĐàR9iQzKm Tĩnn4h, đặn4c biệtRcLp5X lRcLp5Xà L22qzGkhi pháRcLp5Xt hiệnL22qzG rn4a côR9iQzK RcLp5Xcó lRcLp5Xiên quL22qzGan đếnL22qzG NhiếpR9iQzK VũRcLp5X ThịRcLp5Xnh. Thật L22qzGra R9iQzKnhìn bềL22qzG ngoR9iQzKài R9iQzKcô cón4 vẻRcLp5X yếuL22qzG đuối,R9iQzK n4nhưng bn4ên trR9iQzKong lạRcLp5Xi rRcLp5Xất cốL22qzG chấpR9iQzK, rấL22qzGt kiên cườR9iQzKng. n4Có lL22qzGẽ R9iQzKcuộc đờiR9iQzK đãRcLp5X đeR9iQzKm ln4ại L22qzGcho côL22qzG rấtRcLp5X nhiềuR9iQzK khn4ó khănR9iQzK, nn4hưng dường nhưL22qzG RcLp5Xcô chL22qzGưa baL22qzGo giờRcLp5X gụcR9iQzK ngãRcLp5X. Cn4ó điRcLp5Xều hR9iQzKai hômRcLp5X nn4ay trôR9iQzKng côRcLp5X R9iQzKvô cRcLp5Xùng tiềRcLp5Xu tuỵR9iQzK, tựa hồRcLp5X nhữngL22qzG đònL22qzG nặngL22qzG nềRcLp5X củRcLp5Xa sốR9iQzK phL22qzGận đãn4 khiếR9iQzKn côL22qzG cR9iQzKhao đảoL22qzG sR9iQzKắp n4ngã quỵ.

Thịnh PhưR9iQzKơng ĐìR9iQzKnh thở dàiR9iQzK, cóL22qzG lẽL22qzG đâyR9iQzK chínhL22qzG RcLp5Xlà ngn4ười n4phụ nữn4 cRcLp5Xó R9iQzKcon. NgườiRcLp5X pR9iQzKhụ nL22qzGữ L22qzGđã cón4 coL22qzGn khL22qzGông baoRcLp5X giờ bịRcLp5X quậtR9iQzK ngãRcLp5X, n4trừ n4khi coL22qzGn hn4ọ xảyRcLp5X n4ra chuyện