You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kvwpNhi hxePbị ấma7MF ứca7MF anvwpNh vẫhxePn mím mqLCnôi lạivwpN nvwpNhư fM72đứa trẻ,fM72 vwpNhai bvwpNên qLCnkhoé mia7MFệng hhxePơi coa7MFng, nhìvwpNn fM72giống nhhxePư mộthxeP đĩnh vàqLCnng na7MFhỏ a7MFcong coqLCnng a7MFhai a7MFbên méa7MFp vậy.a7MF ĐàmvwpN qLCnTĩnh đứngfM72 từfM72 xfM72a na7MFhìn anvwpNh, vqLCnừa ra7MFồi có đônga7MF na7MFgười, côa7MF cốhxeP tìnha7MF khôfM72ng qLCnnhìn anvwpNh, nhưfM72ng giờqLCn ca7MFhỉ a7MFcòn a7MFmột mìqLCnnh anhhxeP, cóa7MF muốnvwpN tránh cũngvwpN khôhxePng a7MFtránh đượfM72c. a7MFĐầu ngónhxeP cáa7MFi của7MFa anhxePh fM72bị dvwpNính chxePhút mvwpNực đenqLCn, viết xovwpNng, afM72nh vvwpNội tìqLCnm giấvwpNy lafM72u đhxePi nhưqLCnng khvwpNông tìvwpNm thấy,fM72 liềnqLCn vàvwpNo pvwpNhòng vwpNvệ shxePinh rhxePửa tay, nướca7MF chảyqLCn ràoa7MF rfM72ào. fM72Khi rhxePa vwpNngoài fM72anh vwpNđã vhxePẩy nướvwpNc fM72rồi, qLCnnhưng đầua7MF nhxePgón thxePay vẫn a7MF còn qLCnướt, đànhqLCn qLCnkẹp fM72sổ vwpNghi chéqLCnp vàhxePo cávwpNnh tay.

Ngoài hànhxePh fM72lang cóqLCn a7MFngười hỏi: “NhiếpqLCn VqLCnũ hxePThịnh đâu?vwpN fM72Mau, CqLCnhủ qLCnnhiệm tìmqLCn afM72nh ấy.”

Anh nhavwpNnh chóvwpNng qLCnđi ra, đãqLCn fM72ba chụcvwpN ta7MFuổi đầfM72u, vậya7MF mfM72à bướhxePc vẫhxePn a7MFsải dvwpNài, nhanfM72h nhẹna7MF nhưqLCn chàhxePng ta7MFrai mưa7MFời bảvwpNyười tám, khôqLCnng cóhxeP cảmfM72 gfM72iác ghxePấp ghxePáp chỉa7MF thhxePấy rấqLCnt trqLCnẻ coqLCnn. ĐàqLCnm ThxePĩnh thấyfM72 chxePhua xót. ChihxePa a7MFtay rồivwpN vwpNgặp lại,a7MF vwpNnhưng cfM72hưa lầnfM72 gặpvwpN mặtqLCn nfM72ào lạifM72 cóhxeP ấna7MF tượnghxeP na7MFhư sánga7MF fM72nay, Nhiếp VvwpNũ ThịnhvwpN củahxeP bhxePuổi sánhxePg hôa7MFm a7MFnay hệta7MF qLCnnhư NhhxePiếp VhxePũ ThvwpNịnh củafM72 mườihxeP fM72năm vềfM72 trước vậy,a7MF vẫna7MF lqLCnà cvwpNậu thxePhiếu niqLCnên bqLCnề ngoàiqLCn trầvwpNm mhxePặc fM72nhưng vwpNsâu bfM72ên tronfM72g lạa7MFi rqLCnất qLCnnổi loạn.

Phòng bệnha7MF đqLCnã yêfM72n tqLCnĩnh lại nhưnga7MF lòhxePng dạvwpN vwpNĐàm vwpNTĩnh vẫnqLCn rqLCnối bời,vwpN côa7MF ngồivwpN xuống,fM72 nhfM72ìn hxePTôn BìnhhxeP đahxePng na7MFằm trên giườfM72ng, thqLCnấy coqLCnn híhxePt thqLCnở rfM72ất khvwpNó khăn,a7MF ngựfM72c phậqLCnp phvwpNồng lênfM72 xuống,fM72 cặa7MFp môi tífM72m tái.qLCn ĐqLCnàm TĩnvwpNh cảmvwpN vwpNthấy mìqLCnnh nhưvwpN mộhxePt ngọvwpNn câvwpNy thxeProng bqLCnão, cơvwpNn vwpNbão tốhxeP củaa7MF vwpNsố mệnh đãhxeP qa7MFuăng quậtqLCn giàa7MFy va7MFò cvwpNô qhxePuá vwpNlâu, a7MFquá lâua7MF rồi,fM72 chxePô sắpvwpN khônga7MF trvwpNụ nổiqLCn nữa.

Dù chínhxeP giờhxeP pa7MFhải họphxeP, nhưng fM72sau a7MFkhi kiểmvwpN thxePra phòna7MFg ba7MFệnh hxePxong. ChhxePủ nhiệmqLCn Phưa7MFơng vẫvwpNn dànhqLCn fM72nửa ta7MFiếng qa7MFuý báu mắvwpNng NqLCnhiếp VũhxeP ThịqLCnnh tronqLCng vănvwpN phònghxeP. qLCnMọi ngườivwpN điqLCn qvwpNua va7MFăn phfM72òng cfM72ủa a7MFông đqLCnều rón réqLCnn nhẹqLCn nqLCnhàng, chvwpNỉ sợqLCn lqLCnại qLCngây rhxePa tiqLCnếng đhxePộng khfM72iến ChhxePủ nhfM72iệm Phươa7MFng fM72nổi giận. MấyfM72 a7MFvị tiếnqLCn sĩa7MF ởa7MF bêfM72n ngoàhxePi qLCnđều thởqLCn cũvwpNng khxePhông dámfM72 thởqLCn mạqLCnnh, cắma7MF cúia7MF vhxePiết vwpNbệnh án, nhxePgay cảfM72 qLCny tvwpNá tqLCnrưởng bìhxePnh thườnghxeP hxePnhiều lờihxeP la7MFà vvwpNậy màhxeP lúhxePc nfM72ày miệnga7MF cũngvwpN như a7MF dán bănfM72g dínhvwpN, chẳnghxeP nqLCnói tiếngqLCn nào.

“Có bhxePiết vwpNvì sahxePo tôvwpNi mắng cậua7MF không?a7MF RqLCnốt vwpNcuộc gầnvwpN đvwpNây cậhxePu làmqLCn hxePsao a7MFvậy? ĐhxePầu óca7MF cứhxeP lfM72ơ lửngqLCn tậnfM72 đâuhxeP vwpNấy. ĐừnqLCng tưởng vhxePẫn ca7MFhưa hxePgây vwpNra a7MFlỗi lớnvwpN gì,vwpN fM72tôi thávwpNy cứvwpN thếa7MF nfM72ày vwpNsớm muộqLCnn rfM72ồi cũna7MFg xảyhxeP rhxePa chuyện thôi.a7MF CậuhxeP nóihxeP hxePxem, qLCnrốt cuộfM72c vwpNlà chuyệnvwpN gìqLCn? CậufM72 cqLCnả fM72ngày fM72rầu rfM72ĩ đầya7MF ta7MFâm qLCnsự như vậvwpNy a7MFlà saoa7MF? Chúna7MFg vwpNta làvwpNm qLCnbác shxePĩ, hxePmọi vwpNlúc mọiqLCn nơivwpN đềua7MF phảqLCni sufM72y xétqLCn vẫnvwpN đềfM72 một cfM72ách fM72lý tríhxeP, bìnhxePh tqLCnĩnh. ChuyệnqLCn vwpNhôm qhxePua lqLCnà qLCnthế nàofM72? Tôa7MFn Ba7MFình cóhxeP qufM72an hệvwpN ghxePì vớiqLCn cậu? Cậua7MF vwpNkhông chvwpNi mhxePột đfM72ồng nàoa7MF chhxePo thuốcfM72 ngoa7MFài hxePbảo vwpNhiểm, troa7MFng kha7MFi cqLCnó nqLCnhững loạvwpNi bắt buộcfM72 a7MFphải dùngqLCn, bắhxePt qLCnbuộc cậvwpNu qLCnhiểu khônfM72g hả?hxeP CậhxePu qLCntiết kihxePệm tiềnvwpN hxePcho bệhxePnh nhân hayvwpN lhxePà lấya7MF mạvwpNng nga7MFười ta?”

Cuối cùhxePng NhiếfM72p qLCnVũ ThịnvwpNh khẽ đáfM72p: a7MF“Cháu a7MFvà đứfM72a trfM72ẻ đó…hxeP khôfM72ng qLCncó qufM72an hệhxeP gìvwpN đặqLCnc biệt…vwpN vwpNchỉ lqLCnà đihxePều kqLCniện gia đqLCnình họfM72 khônga7MF tốt…”

“Không cfM72ó qvwpNuan ha7MFệ gvwpNì đặvwpNc biệt vwpNmà a7MFcậu gọvwpNi điệna7MF vwpNcả vàoa7MF vwpNphòng mổ?”qLCn CfM72hủ qLCnnhiệm Pa7MFhương khôngfM72 kìqLCnm vwpNnổi gqLCnầm lên.a7MF “Tôi ca7MFòn tưởnghxeP trờfM72i sậhxePp, cậuqLCn gfM72ọi tqLCnôi a7MFđến vwpNcứu chứ!”

“Cháu quêqLCnn mấtfM72 Chủa7MF nhiệm đanghxeP mổ…”

“Quên?” GiọnqLCng hxePChủ nhiệm Phươnga7MF lạfM72i vwpNcao lfM72ên mộtvwpN bậc,qLCn “CậuqLCn còvwpNn bảoa7MF ma7MFình khônhxePg fM72lơ đãvwpNng đivwpN! CậfM72u qLCnđang mổa7MF cũng a7MFquên lua7MFôn a7MFsao? TôvwpNi cha7MFo cqLCnậu havwpNy, cậufM72 cứfM72 cảfM72 nvwpNgày nghĩhxeP qLCnngợi luvwpNng tuhxePng thếa7MF này qLCn nữa, rồia7MF sẽa7MF ca7MFó ngàyhxeP đểa7MF hxePquên fM72dao mổhxeP thxeProng ngựcvwpN bệnhvwpN nha7MFân! ĐừhxePng tưởhxePng qufM72ên mìna7MFh đang lvwpNàm gìhxeP lhxePà chuyệna7MF nhvwpNỏ, na7MFhư thếhxeP lvwpNà cậua7MF kfM72hông cfM72ó hxePy đức!”

Một báhxePc sĩqLCn đavwpNng họchxeP bồia7MF dưỡng đẩyhxeP thhxePiết bfM72ị đihxeP tfM72ới, đangfM72 gõfM72 hxePcửa thfM72ì nghxePhe thấya7MF câfM72u nóqLCni cuốiqLCn cvwpNùng, vộivwpN giật mìnhvwpN qLCnrụt tahxePy vvwpNề, nhìvwpNn sanqLCng mấyvwpN va7MFị tiếnvwpN sa7MFĩ đavwpNng vvwpNiết bệhxePnh áfM72n qLCnbên cạnh,hxeP thhxePấy họ qLCn làm độngfM72 ta7MFác rạchvwpN nganfM72g cvwpNổ, vwpNanh a7MFta giậfM72t thótfM72, liềnvwpN róqLCnn rénfM72 đẩyhxeP thiếthxeP bịvwpN fM72đi mất.

Cuối cùnga7MF, a7MFkhi đếnvwpN ghxePiờ họp, CqLCnhủ nhiệma7MF Phươnga7MF ma7MFới vwpNhầm hầmhxeP rfM72ời khỏhxePi va7MFăn phònqLCng, trướhxePc qLCnkhi a7MFra cửahxeP còn buhxePông lạihxeP a7MFmột câhxePu: “CậufM72 hvwpNãy tựvwpN vwpNkiểm điểmfM72 lạiqLCn đi!”

Nhiếp a7MFVũ Thịna7MFh cfM72úi đầu đifM72 a7MFra. TiếfM72n sqLCnĩ Đồng,a7MF ngườiqLCn nhifM72ều tuổihxeP nhấtfM72 hxePtrong sỗhxeP nhữfM72ng ngfM72ười đhxePược CfM72hủ nhiệm PhưvwpNơng dfM72ẫn dắtfM72, bìhxePnh qLCnthường rấfM72t biếhxePt qa7MFuan tâmqLCn vwpNchăm hxePsóc ngườifM72 kháqLCnc, vhxePì NfM72hiếp Vũ ThfM72ịnh íhxePt tuổvwpNi, lạivwpN fM72được Ca7MFhủ nhhxePiệm PhưhxePơng đqLCnặc ba7MFiệt a7MFưu áqLCni, vwpNnên afM72nh fM72họ Đa7MFồng nhxePày vẫn hxeP luôn hxePcoi NhiếpqLCn VqLCnũ ThịnhhxeP vwpNlà sưa7MF đvwpNệ đồngfM72 môqLCnn, màfM72 quqLCnên ma7MFất rằngfM72 qLCnanh đãqLCn fM72có qLCnhai họchxeP vị, a7MFhơn nữafM72 cũnfM72g vwpNkhông phảihxeP họcqLCn ta7MFrò hxePcủa Chủa7MF nhhxePiệm PqLCnhương. LfM72ần nàya7MF, thxePiến sĩvwpN ĐồngqLCn lại đếnfM72 aa7MFn ủhxePi anvwpNh: “CóqLCn quqLCnan tâma7MF fM72đến a7MFcậu thvwpNì ônghxeP ấya7MF mvwpNới hxePlo lắqLCnng nvwpNhư vwpNvậy, nếua7MF qLCnđổi là ngườvwpNi khávwpNc, ôqLCnng ấya7MF fM72không fM72phí sứcfM72 thfM72ế đâu.”

“Phải rồfM72i.” TiếnfM72 sĩqLCn vwpNTiểu Mẫn đầvwpNy gvwpNọng kíqLCnnh nvwpNói, “NhifM72ếp hxePsư vwpNhuynh đừnqLCng nảna7MF chí,fM72 ‘la7MFão yêua7MF’ a7MFquý vwpNanh nhấtqLCn đvwpNấy. Ông ấqLCny hxePlà Phoa7MFng ThanvwpNh DqLCnương, qLCnanh la7MFà LệvwpNnh a7MFHồ Xung[2]qLCn, ônga7MF ấyvwpN chỉvwpN fM72hận rqLCnèn sắt khônfM72g thàhxePnh thvwpNép đấa7MFy tha7MFôi!” LãoqLCn yêuvwpN làqLCn bhxePiệt hiệuvwpN ca7MFủa ChvwpNủ nhiệa7MFm PfM72hương, a7MFcũng chỉ cóhxeP ma7MFấy đệfM72 tửvwpN vwpNnày dáhxePm cqLCnông qLCnkhai đặtqLCn bqLCniệt hia7MFệu chvwpNo ôna7MFg nhfM72ư va7MFậy. CvwpNhủ nha7MFiệm Phương luvwpNôn a7MFcho rqLCnằng kfM72ỹ thhxePuật qLCntốt fM72thì ônqLCng cóhxeP thểfM72 qLCncưng a7MFhọc tròqLCn qLCncủa ôna7MFg nhưqLCn ônvwpNg trời con.

[2] NhâfM72n vậvwpNt trfM72ong tiểu thuyếtfM72 vwpNvõ hia7MFệp ThqLCnần điêvwpNu fM72hiệp lvwpNữ qLCncủa nhqLCnà văvwpNn Kia7MFm DqLCnung, vốhxePn hxePlà fM72một lãvwpNng ta7MFử fM72mê rưfM72ợu, giỏi kiếmfM72 thuật,hxeP từqLCnng đa7MFược PhfM72ong ThaqLCnnh Dươnga7MF truyềvwpNn thụvwpN kiếmhxeP pháp,vwpN vềa7MF hxePsau qLCnyêu Nhậm DoqLCnanh Doanha7MF, fM72Thánh ca7MFô củafM72 Ma7MFa giáo.

“Tiểu MfM72ẫn, cậuvwpN a7MFso hxePsánh như thvwpNế khônqLCng a7MFđúng rồi.qLCn NhxePếu lãhxePo a7MFyêu lvwpNà PhxePhong ThqLCnanh Dươna7MFg, thìhxeP fM72Lệnh HồqLCn hxePXung nfM72ên là ĐồngvwpN vwpNđại shxePư hfM72uynh chứ!hxeP CậuhxeP xvwpNem fM72anh ĐồngfM72 điềma7MF hxePđạm lqLCnễ độ,qLCn rấfM72t gihxePống LqLCnệnh Hồ Xung.qLCn CqLCnòn fM72Nhiếp hxePVũ ThịfM72nh hấphxeP dẫnhxeP phfM72ụ nữa7MF tfM72hế nfM72ày, nóihxeP a7MFthế nqLCnào cfM72ũng làvwpN Dương Quá[3],vwpN khvwpNông phảia7MF LệnhvwpN HfM72ồ Xung!”

[3] vwpNNhân vậta7MF tronqLCng tiểu thuyếtvwpN võqLCn hiệphxeP vwpNThần đia7MFêu hifM72ệp vwpNlữ củavwpN qLCnnhà fM72văn KivwpNm DungvwpN, nổivwpN tfM72iếng đẹpvwpN trai, chua7MFng tình.

“Chẳng lfM72ẽ LệnhvwpN HồhxeP XuhxePng không ha7MFấp dẫa7MFn phụa7MF nữfM72 ư?hxeP SfM72ao Nhậma7MF DoanhxePh DovwpNanh lạvwpNi sqLCnống chếa7MFt qLCntheo anfM72h hxePta cha7MFứ? Hơn vwpNnữa vwpNsao NhifM72ếp Vũa7MF Thịa7MFnh a7MFlại cóvwpN tha7MFể hxePlà Dươna7MFg QvwpNuá a7MFđược? NếfM72u fM72cậu ta7MFa qLCnlà DươnqLCng Quá,vwpN không qLCnphải chúfM72ng tfM72a fM72thành môna7MF qLCnhạ củfM72a pháhxePi ToànhxeP Ca7MFhân saqLCno? TqLCnôi khôna7MFg muốa7MFn cùnghxeP một giuvwpNộc vqLCnới bọnhxeP đạohxeP thốhxePi đó…”

“Sao DưhxePơng hxePQuá lạihxeP là môfM72n hạvwpN qLCnToàn CqLCnhân? DươnvwpNg QuávwpN lhxePà qLCnngười củaqLCn phfM72ái Ca7MFổ MhxePộ mhxePới đúng.a7MF Nhưna7MFg Ca7MFổ vwpNM cũng vwpNkhông tfM72ốt làvwpNnh gì…a7MF a7MFtoàn nhữqLCnng phụa7MF nữvwpN hxePtâm lfM72ý biếnhxeP thái…”

Mấy ngưfM72ời mqLCnồm fM72năm miệng mườvwpNi bàvwpNn tvwpNán cườihxeP hxePđùa. TiqLCnến shxePĩ vwpNy hqLCnọc la7MFâm hxePsàng hxePkhổ, tiếna7MF svwpNĩ fM72y họca7MF lâmqLCn sànvwpNg dưới ta7MFrướng a7MFChủ nha7MFiệm PhươnhxePg cqLCnòn khổfM72 hơqLCnn. Na7MFhững qLCnthầy hướnhxePg dẫnqLCn khácfM72 cóa7MF fM72lẽ cònhxeP cóqLCn thểhxeP mắt nhắmfM72 mắqLCnt mởhxeP, tặna7MFg quvwpNà, lôifM72 kéhxePo qLCnquan hệhxeP la7MFà được.qLCn hxePNhưng hxePvới ChủvwpN nvwpNhiệm hxePPhương thì khôna7MFg đqLCnủ gvwpNiỏi đừnghxeP a7MFhòng tốfM72t nghifM72ệp. BàivwpN tậpqLCn cănqLCng thẳngfM72, hxePca mổvwpN lạivwpN vwpNnhiều, hxePvì thế cáa7MFc thxePiến svwpNĩ đềua7MF phảiqLCn tvwpNự tìmqLCn na7MFiềm vhxePui tronqLCng nỗiqLCn ka7MFhổ. BvwpNình thườqLCnng ca7MFhỉ cfM72ần nghe họa7MF nóa7MFi liqLCnnh tinqLCnh mộtqLCn la7MFúc, NhifM72ếp vwpNVũ ThịnvwpNh sqLCnẽ tfM72hấy nhẹa7MF nhõqLCnm hẳnvwpN đi,vwpN nhưnhxePg hôa7MFm navwpNy anh thậtqLCn sa7MFự rấhxePt vwpNbuồn. ChqLCnủ vwpNnhiệm Pha7MFương nfM72ói qLCnrất đhxePúng, gầnvwpN đâyfM72 fM72anh suốfM72t hxePngày ngẩn ngơhxeP qLCnsuy nhxePghĩ na7MFhững gìfM72 khôhxePng biếthxeP nqLCnữa, phạqLCnm lỗfM72i qLCnliên tục,vwpN cứhxeP thếa7MF nàfM72y thậfM72t sựhxeP có nguyhxeP cơvwpN ga7MFây đạihxeP hofM72ạ chứhxeP chẳnga7MF chơi.

Thấy a7MFanh tqLCnhất thần,hxeP TiểufM72 Mẫn thônhxePg ca7MFảm nóihxeP: “qLCnNhiếp svwpNư hqLCnuynh, a7MFanh bịvwpN lãa7MFo yêua7MF mfM72ắng đênqLCn vwpNngớ ngẩhxePn thậthxeP rồi…”

“Tiểu NhihxePếp đanghxeP phiềa7MFn lòng va7MFì chuyệnqLCn ghxePia đình.”hxeP Aa7MFnh ĐồngvwpN ngắtfM72 lờvwpNi TiqLCnểu Mẫna7MF, cvwpNòn na7MFháy hxePmắt mvwpNột cáia7MF, “Cậu cũnqLCng a7MFđừng a7MFlo lắvwpNng, hhxePai chủqLCn nhiệmfM72 a7MFkhoa Gaa7MFn vàqLCn khoqLCna vwpNU bướua7MF vwpNhôm đófM72 cùnqLCng đếnfM72 tìm lãqLCno yvwpNêu, ta7MFôi vwpNnghe thấy.vwpN BệnhvwpN tìa7MFnh củqLCna báca7MF trvwpNai thậa7MFt rfM72a rấa7MFt kvwpNhả quavwpNn, kiêna7MF trì đvwpNiều trịhxeP, mấyfM72 fM72năm khônhxePg thànqLCnh vvwpNấn đềvwpN đâu.”

“Cảm ơqLCnn avwpNnh.” CuốivwpN cùng NhiếpqLCn VvwpNũ ThịvwpNnh cqLCnười méfM72o xẹqLCno, “CảmvwpN ơnfM72 mọifM72 ngườa7MFi, hxePgần đâyfM72 quảvwpN vwpNthực thxePôi qLCnlú lẫn quá!”

“Có fM72ai gfM72ặp chuyệna7MF na7MFày mà kfM72hông lhxePo lắngfM72 chứ.”Aa7MFnh ĐồvwpNng vỗa7MF vaa7MFi hxePanh, “TôiqLCn đổivwpN vwpNcho cqLCnậu cfM72a a7MFtrực qLCnđêm ngày mai,qLCn cậufM72 fM72làm fM72ca sfM72áng chqLCno fM72tôi, gầnqLCn đâa7MFy cậa7MFu mệta7MF quvwpNá rồi,qLCn cầnvwpN phảihxeP nghxePhỉ ngơi.”

“Cảm qLCnơn anh.”

“Cảm ơqLCnn fM72gì qLCnchứ? hxePCa mổ tua7MFần trướqLCnc suývwpNt nữavwpN tôfM72i cắtqLCn nhầmfM72 mạca7MFh máua7MF, mvwpNay mfM72à cậhxePu nhana7MFh tvwpNay ngănvwpN lại,a7MF nếu khqLCnông lãoqLCn yfM72êu svwpNẽ pvwpNhanh tvwpNhây tôhxePi mấtqLCn. ĐvwpNại âfM72n đạihxeP đứcfM72 đvwpNó tôqLCni ca7MFhỉ đổihxeP cha7MFo qLCncậu mộa7MFt ca sfM72áng, tha7MFế làqLCn qa7MFuá hờifM72 rồi.”

Hôm nvwpNay NhvwpNiếp VũhxeP Thịnh vẫnqLCn a7MFcòn cqLCna a7MFmổ, hxePanh qLCnăn tqLCnrưa mộtfM72 mìnhqLCn hxePở nha7MFà vwpNăn, lfM72ại gfM72ặp VươngvwpN VfM72ũ LifM72nh đqLCnến qLCnmua cơm. ĐâyqLCn lfM72à nhfM72à ăna7MF bhxePệnh viện,a7MF muqLCna vwpNở đâa7MFy phảifM72 fM72quẹt thẻfM72 na7MFội bộfM72, xea7MFm a7MFra côa7MF a7MFđã đvwpNến nhầm. Vươnga7MF fM72Vũ LinfM72h xếpvwpN hànga7MF cảa7MF nfM72ửa qLCnngày tra7MFời mớihxeP bfM72iết mqLCnình qLCnnhầm, đanvwpNg địnhhxeP đfM72i thì NqLCnhiếp qLCnVũ qLCnThịnh đứhxePng dậyhxeP mvwpNua gia7MFúp chxePô qLCnhai suất.

“Một suấqLCnt trứngvwpN sốhxePt cà vwpNchua.” vwpNAnh nóiqLCn vớiqLCn ngườhxePi bfM72ên fM72trong cửhxePa sổhxeP vwpNrồi qa7MFuay sana7MFg hỏia7MF VươnfM72g VvwpNũ LinhxePh, “CfM72ô ăn gì?”

“Thịt xàoqLCn fM72rau cần.”

“Một sufM72ất thịhxePt xfM72ào rau cầhxePn nữa.”

Vương VũqLCn LifM72nh cvwpNho suấqLCnt cơm trứvwpNng xốtqLCn càqLCn cqLCnhua vfM72ào qLCnmột hộpqLCn cơmqLCn mới,a7MF qLCncòn hxePsuất hxePkia hxePcô ăa7MFn tạihxeP nhàa7MF ănfM72 luôn. ThấfM72y vwpNbên qLCncạnh NhiếpvwpN Va7MFũ Thịa7MFnh cóa7MF chỗvwpN trốngvwpN, hxePcô liềnqLCn ngồia7MF xuống,fM72 khfM72iến qLCncác hxePy bác sĩqLCn hxePquanh đófM72 qLCnra sa7MFức xìvwpN xàofM72 bfM72àn tánqLCn. Rấa7MFt nhivwpNều qLCnngười thícqLCnh hxePnhìn NhiếqLCnp Vũa7MF ThịnvwpNh ăn qLCn cơm, nhưnqLCng rấtvwpN ítqLCn fM72y táa7MF dfM72ám ngồihxeP qLCnđối diệnvwpN vớifM72 anfM72h. AnvwpNh fM72quá lạnfM72h lùnhxePg, a7MFlúc nàofM72 cũng givwpNữ hxePthái độvwpN qLCnxa cáchqLCn, hxePvẻ mặthxeP nhấtqLCn mựca7MF qLCnlãnh đạmvwpN nghiêmqLCn túc,fM72 dvwpNường a7MFnhư tay ana7MFh khôvwpNng ca7MFầm fM72đầu đũafM72 hxePmà cầfM72m daa7MFo a7MFmổ, vwpNtrước mặtfM72 hxePanh vwpNcũng khôqLCnng pa7MFhải cơmvwpN a7MFmà a7MFlà bệnh nhânqLCn thxePrên bànqLCn mổa7MF vậy.a7MF hxePVì vwpNthế vwpNdù cácqLCn vwpNy ta7MFá hfM72ết vwpNsức hâmqLCn mộvwpN anfM72h nhxePhưng rấqLCnt vwpNít khi dávwpNm tớihxeP fM72ngồi vwpNcùng bàn.vwpN VưhxePơng hxePVũ La7MFinh khôa7MFng thấa7MFy vậy,qLCn cqLCnô thấyhxeP NqLCnhiếp a7MFVũ ThhxePịnh quẹt thvwpNẻ mufM72a cơmhxeP giúpfM72 mình,qLCn rhxePõ rhxePàng lhxePà ngvwpNười thxePốt, bhxePèn lqLCnấy ra7MFa chhxePút hxePtiền đưafM72 cha7MFo anh, hxeP “Cảm ơqLCnn aqLCnnh, báhxePc hxePsĩ Nhiếp!”

“Không cầnfM72 khávwpNch sáo.”

Vương VũhxeP LinqLCnh thấyqLCn anh fM72 không nhậnhxeP tiềhxePn, đànhqLCn đặthxeP trênvwpN bànqLCn. CqLCnô nghhxePĩ, fM72bác sĩhxeP thậa7MFt cẩnqLCn thậhxePn, tiềqLCnn vwpNbẩn vwpNlắm mà, a7MFđương nhiênhxeP ana7MFh khôna7MFg muốa7MFn dùnghxeP taqLCny cầmhxeP fM72tiền khfM72i đfM72ang fM72ăn. CfM72ô fM72vừa ănvwpN vừafM72 hỏi NhiếfM72p Va7MFũ Tha7MFịnh: hxeP“Sao anhxePh biếtfM72 fM72tôi muốqLCnn mqLCnua cơmhxeP hxePtrứng xốta7MF chxePà chua?”

“Hôm qLCnqua hxePtôi fM72thấy cô mfM72ua cơm.”

“À đhxePúng qLCnrồi!” VươngvwpN fM72Vũ Linh chợtqLCn hiểu.

Nhiếp VqLCnũ ThịhxePnh cúa7MFi đầu ăn,fM72 lòa7MFng tvwpNhầm ra7MFủa chqLCnính mìna7MFh. SángqLCn vwpNnay vwpNbị CvwpNhủ na7MFhiệm PhươnvwpNg mắnvwpNg tvwpNé vwpNtát, ahxePnh đã quyếthxeP tvwpNâm fM72kiểm điểma7MF bảnvwpN thân,hxeP vvwpNậy a7MFmà va7MFừa nha7MFìn thấyqLCn Vươa7MFng VhxePũ LifM72nh đứngqLCn đóhxeP, hxePanh lại lậpqLCn tứca7MF tớifM72 quẹfM72t thhxePẻ giúpfM72. MhxePình hxePmất tvwpNrí rhxePồi! GiờfM72 anqLCnh khhxePông chhxePỉ thấfM72y Đàma7MF TĩnhfM72 là lúa7MF la7MFẫn fM72mà ghxePặp ngưfM72ời cófM72 liêqLCnn quahxePn đqLCnến cvwpNô anhxePh cũngvwpN lúa7MF lẫn,hxeP cứfM72 thhxePế nfM72ày sa7MFao đượfM72c chứ?

Vương VhxePũ LqLCninh tvwpNhu hết qLCn cam đảmfM72 hỏia7MF ana7MFh: “Báa7MFc sĩqLCn a7MFNhiếp, hxePtôi fM72là bạn…a7MF củqLCna hxePmẹ a7MFTôn Bình,a7MF bệna7MFh nhâvwpNn nằma7MF giường sốfM72 3a7MF9 ấa7MFy. hxePBệnh tìnvwpNh củvwpNa fM72Tôn Bình…vwpN rvwpNốt cuqLCnộc a7MFthế nào…”

“Phải mổhxeP a7MFcàng sớfM72m càng tốt.”

“Thế cqLCnhi qLCnphí vwpNmổ mấtqLCn bao nhiêu?”

“Gần chụhxePc vqLCnạn.” a7MFNhiếp Vũ ThvwpNịnh tvwpNỉ a7MFmẩn na7MFhặt cọngqLCn hànhfM72 vwpNtrong fM72bát cafM72nh rahxeP, vwpNnói, “TìnhhxeP ha7MFình bệnha7MF nhânhxeP hqLCniện giờ a7MFkhông ổvwpNn định,fM72 rủihxeP rfM72o cvwpNao, chưa7MFa biếtqLCn cfM72hừng qLCnsau khvwpNi mqLCnổ còvwpNn phảia7MF hxePvào ICUvwpN, chqLCni phí qLCnkhá cao.”

Vương VũhxeP hxePLinh nóa7MFi: “vwpNHôm nay hxePtôi a7MFxem tqLCnin tức,a7MF nvwpNghe nóvwpNi đa7MFứa trqLCnẻ bqLCnị đfM72ưa đếna7MF fM72viện hvwpNôm qfM72ua đãfM72 đượchxeP mộvwpNt vị qLCn tiên svwpNinh họhxeP Na7MFhiếp ủngqLCn hộa7MF mườqLCni vạn,hxeP a7MFông ấvwpNy fM72còn nfM72ói svwpNẽ chvwpNịu chhxePi qLCnphí fM72sau đhxePó nữa… Cáa7MFc a7MFy táqLCn nóia7MF đófM72 hxePlà fM72bố anhqLCn, CqLCnhủ fM72tịch HqLCnội đồngqLCn qvwpNuản trqLCnị tậphxeP đqLCnoàn Đôna7MFg Viễn.a7MF GihxePa cảnh củaa7MF TôqLCnn BhxePình tôiqLCn bvwpNiết, họqLCn khônhxePg thfM72ể hxePlấy đâufM72 a7MFra cảa7MF chụcqLCn vạnhxeP đểfM72 làfM72m pqLCnhẫu thuật…”

Nhiếp Vũa7MF TfM72hịnh buông đũqLCna, dửngqLCn dưfM72ng vwpNnói: “qLCnCô muốnvwpN vwpNnói gì?”

“Bác sfM72ĩ Nhiếa7MFp, a7MFanh là hxePngười tvwpNốt, ca7MFó tqLCnhể nóia7MF fM72với việnhxeP trưởng,a7MF tìvwpNm giúhxePp fM72cho TônqLCn Bìnha7MF a7MFngười qLCnnào đóa7MF qLCnủng hộ tiềa7MFn, cứuhxeP nó…fM72 hohxePặc aqLCnnh nóqLCni vớiqLCn ôa7MFng Nhiếp…”

“Bệnh fM72viện vwpNkhông hxePphải tổ chứqLCnc tfM72ừ thiqLCnện, ca7MFũng khôfM72ng phảiqLCn afM72i vwpNcũng đượca7MF quyqLCnên gópa7MF tiềqLCnn. KhofM72a vwpNTim cqLCnó hơnqLCn hai qLCn trăm bệnhhxeP nhâvwpNn, kvwpNhoa NhqLCni cfM72òn a7MFcó mườifM72 qLCnmấy hxePđứa trẻa7MF bfM72ị ba7MFệnh tihxePm, ngoàa7MFi vwpNmột tổhxeP cqLCnhức từ a7MFthiện hỗhxeP trợhxeP phẫhxePu thua7MFật tia7MFm chfM72o tra7MFẻ nhxePông ta7MFhôn rhxePa, khvwpNông cqLCnòn bqLCnất ca7MFứ tổa7MF chức xãqLCn hộfM72i vwpNnào cófM72 kqLCnế hqLCnoạch hxePquyên tiềna7MF nữa.vwpN XivwpNn lỗiqLCn a7MFcô Vươnga7MF, tôivwpN a7MFkhông gihxePúp được.”

Vương VũhxeP LihxePnh nói: “NhưngqLCn đứaa7MF trẻhxeP hôhxePm qua…”

“Đứa trẻa7MF đa7MFó đượcqLCn người a7MF ta quyhxePên tiềnqLCn cfM72ho la7MFà hxePvì ảhxePnh hưởnghxeP củahxeP ta7MFhời svwpNự, bvwpNố tôivwpN vừvwpNa hvwpNay xvwpNem đượcvwpN a7MFtin tứca7MF nên fM72động lòngvwpN trắvwpNc a7MFẩn. hxePCòn trưa7MFờng hợfM72p nhxePhư TôqLCnn qLCnBình bệnfM72h vihxePện khônghxeP cònhxeP cácqLCnh nào, tqLCnôi vwpNcũng vậyfM72. TfM72ôi qLCnsẽ khôa7MFng vìvwpN bqLCnệnh hxePnhân củaqLCn mqLCnình màa7MF hxePyêu cầqLCnu bốfM72 quyvwpNên ta7MFiền đâu, fM72ông ấa7MFy a7MFlà ônghxeP fM72ấy, tôiqLCn làvwpN tfM72ôi.” Na7MFgừng mộtqLCn chút,vwpN a7MFanh nhxePói, “hxePHuống hồqLCn tvwpNôi đã nóifM72 chuyvwpNện a7MFvới mẹqLCn hxePTôn BìnvwpNh, fM72có phươngqLCn fM72án hỗvwpN trợa7MF phẫvwpNu thfM72uật củaqLCn cônga7MF fM72ty vwpNCM, có điềuqLCn phươfM72ng áfM72n nàvwpNy yêufM72 cầua7MF sửhxeP da7MFụng vwpNhuyết fM72quản a7MFnhân tvwpNạo củavwpN CqLCnM, nhưnfM72g ma7MFẹ bệnh nhânhxeP va7MFẫn chvwpNưa đồngqLCn ýqLCn nênfM72 cvwpNhưa ta7MFhực qLCnhiện được.”

Vương qLCnVũ LinqLCnh ka7MFhông biết fM72 tại saqLCno ĐàvwpNm TĩnhqLCn lạivwpN khôngqLCn đa7MFồng ýhxeP, vìa7MF thếqLCn khxePhi mafM72ng fM72cơm vềhxeP vwpNphòng bệa7MFnh, côvwpN liềnqLCn hỏa7MFi chuyện nàyhxeP. ĐàmfM72 ThxePĩnh hxePđáp: “RủivwpN a7MFro qvwpNuá lhxePớn, hơqLCnn 50%.”

Lúc nàa7MFy VfM72ương VũfM72 fM72Linh mới hiểuhxeP hxePra, cũhxePng khôngvwpN biếqLCnt fM72nên hxePnói gì,fM72 cvwpNhỉ nhìa7MFn qLCnĐàm TĩnhfM72 dùngvwpN đũfM72a khềufM72 ka7MFhều mấa7MFy hạt hxePcơm ta7MFrong hxePbát. VươnvwpNg VhxePũ LinqLCnh thqLCnở dvwpNài: “BácqLCn sfM72ĩ qLCnNhiếp đúnga7MF làhxeP vwpNngười tốa7MFt. CơhxePm này hxeP là a7MFanh ấyhxeP mvwpNua cha7MFo tvwpNớ đấy.fM72 fM72Có fM72ông bvwpNố giàua7MF cfM72ó tfM72hế màfM72 a7MFanh ấyfM72 chxePhẳng hxePra vẻhxeP fM72chút nào. a7MF Nhưng hễqLCn cvwpNứ nhắcqLCn đếna7MF chua7MFyện ChủvwpN tvwpNịch NhiếpvwpN quyênvwpN tia7MFền làfM72 aqLCnnh ấya7MF fM72đanh a7MFmặt lạhxePi, có vẻa7MF khôngfM72 vuifM72. qLCnÀi, hxePĐàm TĩqLCnnh, qLCnTôn BvwpNình nfM72hà chúa7MFng vwpNta khôvwpNng mfM72ay mắna7MF đưhxePợc nvwpNhư coa7MFn nhà ngườivwpN hxePta. vwpNCon nhàfM72 ngưvwpNời tfM72a qLCngặp chuyfM72ện, bốhxeP củaa7MF bácqLCn a7MFsĩ Nhiếpa7MF quqLCnyên tifM72ền mười vạn,qLCn cònhxeP vwpNnói bệnhhxeP việnqLCn cứfM72 vwpNcố fM72gắng chữafM72 trịa7MF, a7MFông ấyqLCn sẽhxeP la7MFo qLCnhết hxePchi phhxePí saa7MFu fM72này. Chuyện nhxePhư a7MFvậy sqLCnao cha7MFúng tvwpNa kha7MFông gặpa7MF đượca7MF chứ…”

Đàm TĩnhhxeP cfM72úi đầa7MFu, a7MFngón tay cầfM72m đũqLCna a7MFhơi fM72run rqLCnẩy, hxePmãi mộa7MFt la7MFúc lâfM72u côqLCn mhxePới nghqLCne thấyqLCn vwpNmình khóvwpN nha7MFọc nóihxeP: “Tự tớhxeP ghxePây rfM72a, kfM72hông trfM72ách hxePai được.”

“Nói hxePgì thếvwpN ĐhxePàm Tĩnh?” VươngvwpN fM72Vũ LiqLCnnh khôna7MFg nvwpNghe vwpNrõ, hxePcô nói,a7MF “Cứa7MF vwpNvo fM72ve nhưa7MF muỗvwpNi ấy.”

“Không cvwpNó gfM72ì.” qLCnĐàm Tĩnh gắngqLCn lấyqLCn lạa7MFi tinhxePh thần,hxeP “TớhxeP phảihxeP fM72qua ca7MFhỗ GiáfM72m a7MFđốc a7MFThịnh xa7MFem sahxePo. fM72Mai hxePlà vwpNthứ hai, ca7MFhắc chắvwpNn cqLCnông tvwpNy fM72sẽ cóa7MF rqLCnất nhiềuhxeP emailhxeP, tvwpNớ phvwpNải đếnvwpN fM72đó xevwpNm ahxePnh fM72ấy cần fM72giúp gìhxeP fM72không. CậuqLCn trhxePông TôfM72n BfM72ình giúqLCnp tớvwpN mvwpNột hxePlát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu qLCnnó tỉnvwpNh dvwpNậy a7MFthì gọi chofM72 tớ.”

“Biết rfM72ồi, biqLCnết rồi.”

Đàm Tĩa7MFnh đhxePi đếqLCnn cuối fM72hành langvwpN, ởa7MF đqLCnó ca7MFó mfM72ột phònhxePg vệvwpN vwpNsinh cônhxePg cộng,hxeP rấtqLCn vwpNít ngườifM72 dùng,vwpN a7MFvì phònhxePg bệnh bfM72ây ghxePiờ fM72hầu na7MFhư đềqLCnu cqLCnó pha7MFòng vvwpNệ sqLCninh riêng.hxeP PhvwpNòng vwpNvệ sinhxePh hxePnày ngovwpNại trừvwpN thỉnh thoảngvwpN hxePcó nhâna7MF viqLCnên bệnhfM72 việnvwpN qLCnsử a7MFdụng, chxePòn thhxePì a7MFrất íthxeP ngườqLCni vàovwpN. La7MFúc vwpNĐàm Tĩnh bvwpNước a7MFvào, bêa7MFn troqLCnng ka7MFhông cqLCnó aa7MFi cả,vwpN cqLCnô a7MFbèn trốnvwpN ta7MFrong đvwpNó kha7MFóc mộfM72t trậvwpNn thoải mái.

Phải mấtfM72 ba7MFao qLCnnhiêu nước mắtqLCn mớivwpN vơa7MFi đượca7MF nỗivwpN đaufM72 đèfM72 nặnghxeP tvwpNrong lòng?hxeP Phảa7MFi mấqLCnt bqLCnao nhiêuhxeP nướchxeP qLCnmắt hxePmới gột sfM72ạch đượvwpNc nqLCniềm vwpNhối a7MFhận khhxePi xưvwpNa? ThậtqLCn fM72sự côa7MF thấyqLCn mìnhxePh đa7MFã saa7MFi, côhxeP hoqLCnàn toàhxePn khônhxePg có a7MFkhả năngvwpN chhxePo a7MFcon vwpNmột cuộcvwpN sốngfM72 tốa7MFt đẹp,qLCn vqLCnậy màvwpN lạifM72 vwpNđưa fM72nó a7MFđến thếvwpN giớifM72 nhxePày để nqLCnó va7MFừa svwpNinh rvwpNa đãqLCn phảfM72i chịvwpNu khổ,a7MF fM72đến bqLCnây giờqLCn vẫnhxeP hônfM72 fM72mê tqLCnrong phòhxePng bệnhfM72. Bệnh vwpN tật khônvwpNg a7MFđánh gfM72ục vwpNđược cô,vwpN lúhxePc khfM72ó a7MFkhăn vwpNnhất chxePô cũna7MFg cắnhxeP rănvwpNg vượta7MF quaqLCn, nhưng fM72 bây gfM72iờ fM72số mệqLCnnh sắpvwpN qvwpNuật vwpNngã côqLCn rồi.

Cô khôvwpNng thxePhể vwpNchống chọi fM72 nổi nữa.

Khi vwpNvào phònhxePg vệfM72 vwpNsinh, Nhiếp qLCnVũ ThịnhqLCn loángvwpN thoáa7MFng nhxePghe thấyqLCn bênfM72 ka7MFia váchxePh chxePó tiếngfM72 khhxePóc, làqLCn tiếnga7MF phụ nữ,hxeP khóvwpNc a7MFrất kìvwpNm névwpNn, rấthxeP a7MFđau đhxePớn. TfM72rong bhxePệnh việfM72n thườnga7MF xuqLCnyên cqLCnó ngưvwpNời khóc, đặcqLCn a7MFbiệt lqLCnà vwpNnửa đêa7MFm, vwpNkhi aqLCnnh lêa7MF hxePcơ ta7MFhể mệtfM72 fM72mỏi a7MFra khỏifM72 phònga7MF mổfM72 cấphxeP cqLCnứu, nqLCnghe thấy tia7MFếng nứcfM72 nởqLCn củaqLCn ngườivwpN vwpNnhà bệvwpNnh nhân,a7MF anvwpNh fM72thường cóhxeP fM72ảo giáhxePc rằnhxePg, ngfM72ười đang fM72khóc vwpNđó chxePhính lqLCnà qLCnĐàm Ta7MFĩnh chxePủa anh.

Vì tiếqLCnng kqLCnhóc của7MFa qLCnĐàm Tĩnh cqLCnũng khóchxeP a7MFkìm nénqLCn vwpNgiống nhưqLCn vwpNvậy, a7MFngay viqLCnệc khófM72c thậtvwpN tqLCno lhxePên chxePô cfM72ũng khônfM72g biết, chỉqLCn biếvwpNt nấca7MF lhxePên từnvwpNg ta7MFiếng. RqLCnất fM72lâu sfM72au aqLCnnh mớivwpN éqLCnp vwpNmình a7MFthay đổia7MF đưfM72ợc phán đoánhxeP safM72i lvwpNầm đóhxeP, bfM72ởi mỗfM72i lầna7MF đqLCni hxePngang qhxePua vwpNngười vwpNnhà bqLCnệnh nhâvwpNn, anfM72h lạifM72 ép ma7MFình nhxePhìn, nhfM72ìn chhxePo rvwpNõ đqLCnó khôhxePng phảifM72 làqLCn ĐàhxePm TĩfM72nh. fM72Chiêu fM72đó tuhxePy ta7MFàn nhẫhxePn hxePnhưng rất hiệufM72 quảa7MF, khivwpNến ahxePnh vwpNcó thểhxeP lậpfM72 ta7MFức tỉnfM72h fM72táo lqLCnại, ghxePặp fM72bất cfM72ứ aa7MFi kha7MFóc vwpNanh a7MFcũng pfM72hải ép bảa7MFn thânqLCn đưfM72a fM72mắt fM72nhìn. NhqLCniếp Va7MFũ ThfM72ịnh thấa7MFy mìvwpNnh lvwpNại mấfM72t tra7MFí rồi,fM72 vwpNcon traia7MF Đàm TĩvwpNnh đãhxeP trởhxeP thàhxePnh bệnhxePh hxePnhân của7MFa anvwpNh, qLCnđang qLCnnằm tra7MFong vwpNphòng hxePbệnh tiqLCnm qLCnkhoa Ngoại, nêa7MFn cfM72ả ngqLCnày avwpNnh vwpNcũng qLCnkhông fM72biết mìnhxePh nghhxePĩ hxePgì a7MFnữa. AvwpNnh bướca7MF a7MFnhanh rvwpNa khỏa7MFi phòng hxePvệ svwpNinh, đfM72ến pqLCnhòng trựcqLCn bhxePan qLCnkéo fM72y hxePtá trưởqLCnng shxePang mhxePột bêa7MFn, nói:

“Cô bqLCnảo ngưhxePời vàovwpN phòng vệvwpN svwpNinh đi,fM72 chxePó vwpNmột ngườivwpN pha7MFụ nữfM72 đaqLCnng khócfM72 tqLCnrong đó,fM72 tôihxeP qLCnsợ xảyvwpN fM72ra chuyện.”

Y fM72tá trưởngvwpN cqLCnũng qLCnsợ xảy fM72 ra chuhxePyện, trưvwpNớc đâyfM72 cfM72ũng từnfM72g cóvwpN bệfM72nh a7MFnhân hxePnhảy lầa7MFu khihxePến qLCncả bệnha7MF việnhxeP nháo nhào,vwpN tuqLCny vwpNkhông phfM72ải sựfM72 ca7MFố a7MFy họchxeP nfM72hưng cqLCnũng khiếhxePn từvwpN trêhxePn xuốfM72ng dướqLCni nơa7MFm nớa7MFp mấy thána7MFg liềnvwpN, na7MFên bệnhfM72 qLCnviện đfM72ề pa7MFhòng chua7MFyện nàhxePy ra7MFất nvwpNghiêt, phfM72òng hànhxePh chínha7MF đqLCnã đổi hếtvwpN tấta7MF cqLCnả qLCncửa vwpNsổ troqLCnng phònghxeP bệnhqLCn va7MFà hhxePành lana7MFg sanqLCng fM72loại cvwpNhỉ fM72mở đượhxePc mộtqLCn khe qLCnnhỏ, bêa7MFn ngofM72ài cửaqLCn a7MFsổ hxePcó thêmfM72 svwpNong sắqLCnt, nóqLCni vớia7MF vwpNbên ngovwpNài làvwpN fM72lưới cha7MFống vwpNtrộm, thật fM72ra, cafM72o hxePthế nqLCnày trộmvwpN trèovwpN a7MFkhông nổfM72i, làvwpN đhxePề hxePphòng ngườihxeP nhảyvwpN lầqLCnu mfM72à thôi.

Vì tfM72hế kvwpNhi na7MFghe NfM72hiếp Vũ ThịnhhxeP nófM72i hxePvậy, qLCny thxePá trưhxePởng liềna7MF đíchfM72 tfM72hân đếnhxeP đó.a7MF MãqLCni hxePlâu sa7MFau ma7MFới vwpNquay lại, hxePngồi xuốnga7MF chiếchxeP ghếqLCn đốiqLCn dfM72iện NhiếphxeP VvwpNũ ThịnqLCnh, chỉa7MF lắca7MF đầufM72 tvwpNhở fM72dài. NhiếqLCnp VũvwpN Thịa7MFnh hỏi: “ThếvwpN nào?”

“Là ngqLCnười nvwpNhà củfM72a bệnh nhânqLCn anqLCnh, đứvwpNa trqLCnẻ giườvwpNng 3vwpN9 ấy,vwpN hxePcô ấyhxeP ta7MFrốn mộta7MF a7MFmình troqLCnng đóvwpN ngồa7MFi khócqLCn. Thấy tôqLCni vàovwpN, cvwpNô hxePta qLCnvội hxePvàng lqLCnau nướcqLCn mqLCnắt làmqLCn nhưhxeP khônqLCng a7MFcó chufM72yện gì.vwpN fM72Tội nghfM72iệp quá, tôihxeP sợqLCn côhxeP ấfM72y nghĩhxeP hxePkhông qLCnthông, hxePphải khuhxePyên nhủvwpN hxePmãi mớifM72 vềfM72 đấy.”

Người nhàfM72 bệqLCnnh nhqLCnân giqLCnường 39… NhihxePếp hxePVũ ThịvwpNnh phảia7MF mấthxeP hahxePi giâqLCny mớia7MF hihxePểu vwpNra ngườivwpN màa7MF vwpNy távwpN trưvwpNởng nhxePói là aia7MF, nhấtqLCn thờfM72i sữnga7MF người.

Rất nhifM72ều lqLCnần khvwpNi người khácqLCn vwpNkhóc lfM72óc, vwpNanh thxePoàn qLCnlo fM72đó a7MFlà ĐàmvwpN a7MFTĩnh. NhfM72ưng a7MFđến fM72khi a7MFĐàm TĩnhhxeP thậfM72t fM72sự khóc lóa7MFc thxePhì anfM72h lạivwpN vwpNkhông nhậnqLCn ra7MFa. RốfM72t hxePcuộc thvwpNời ga7MFian đãa7MF đánhfM72 ca7MFắp ma7MFất vwpNđiều ga7MFì… hxePmà khiến khhxePoảng qLCncách hxePgiữa họfM72 tvwpNrở nqLCnên xfM72a xôqLCni, qLCnlạ lẫmvwpN nhưvwpN vậyqLCn… Mãa7MFi lhxePâu a7MFsau ana7MFh mới hxeP lên tiếng:qLCn “Giờa7MF vwpNcô ấyqLCn ởa7MF đâu?”

“Cô ấyhxeP nóivwpN mfM72uốn qLCnđi thăm đồna7MFg nghiqLCnệp hxePcũng qLCnở bệvwpNnh việnfM72 này.fM72 fM72Tôi vwpNthấy côfM72 ấvwpNy a7MFvào vwpNthang máy.a7MF” fM72Y táa7MF trưqLCnởng nói, “ChắcqLCn kvwpNhông sfM72ao đâu.”

Nhiếp a7MFVũ ThịvwpNnh fM72biết chắc hẳnvwpN côa7MF điqLCn thăvwpNm ThịnhfM72 PqLCnhương ĐhxePình, cảmhxeP xvwpNúc lvwpNại tra7MFở vwpNnên pa7MFhức tạhxePp. Aa7MFnh bướqLCnc tớiqLCn cửa sổa7MF nha7MFìn xuốqLCnng, pa7MFhòng bệna7MFh ta7MFim kfM72hoa NgoạfM72i ởvwpN tvwpNầng a7MF30, qfM72uá cvwpNao, hxePtừ đâfM72y qLCntrông xufM72ống mọi ngườia7MF hxePbên fM72dưới cha7MFỉ fM72như nfM72hững chvwpNấm nhỏfM72 hxePli a7MFti, đâufM72 thểfM72 nhậvwpNn rfM72a fM72ai lvwpNà Đàm Tĩnh.

Anh nga7MFhĩ, a7MFcó a7MFlẽ qLCnmãi mãqLCni mình fM72sẽ thxePhế na7MFày, đứngfM72 a7MFở mfM72ột nhxePơi xhxePa xôvwpNi, khônhxePg vwpNsao lạqLCni gầna7MF, cũnfM72g khônghxeP thểvwpN lạvwpNi gần, nhìnhxeP vềhxeP mộa7MFt hướhxePng, nfM72góng chờvwpN sựvwpN a7MFxuất qLCnhiện của7MFa cvwpNô, vwpNnhưng khxePhi a7MFcô thậtfM72 sựhxeP xuấqLCnt hiện, anvwpNh cóqLCn vwpNthể fM72sẽ fM72không nhậnqLCn hxePra cfM72ô nữhxePa, va7MFì qLCnkhoảng cávwpNch giữaa7MF haa7MFi ngưqLCnời quáqLCn xfM72a, quá xa.

Thịnh Phưa7MFơng Đìnha7MF đhxePang trả hxePlời qLCnthư thìa7MF ngha7MFe thấa7MFy tiếnga7MF bướca7MF châfM72n queqLCnn tqLCnhuộc ngovwpNài hàhxePnh lanhxePg. Aa7MFnh đã a7MFphân bia7MFệt đượca7MF tiếnga7MF fM72bước châna7MF cfM72ủa vwpNĐàm TfM72ĩnh vàvwpN vwpNcác fM72y hxePtá, vfM72ì ĐàmhxeP TvwpNĩnh bướfM72c rất nhẹvwpN. a7MFBệnh nhvwpNân cqLCnùng phòa7MFng fM72với anqLCnh xua7MFất via7MFện rồihxeP, fM72giờ chỉfM72 ca7MFòn mìnfM72h avwpNnh troqLCnng phòng, qLCnkhi xửfM72 lvwpNý côngvwpN việvwpNc anqLCnh sqLCnẽ bảohxeP hộqLCn lýhxeP TiểuqLCn Phùa7MFng xuốngvwpN a7MFvườn hqLCnoa nghỉ ngơa7MFi, nha7MFư vwpNvậy phòvwpNng vwpNbệnh chxePàng yfM72ên vwpNtĩnh. AhxePnh nhấqLCnp vàa7MFo núqLCnt gửia7MF thvwpNư, rồifM72 gấp fM72 notebook vhxePào. a7MFQuả nhiênfM72 ĐàvwpNm TĩnhfM72 xuấtqLCn hiệvwpNn ởvwpN hxePcửa phfM72òng, nhưvwpNng tina7MFh thầna7MF cô kfM72hông đhxePược ta7MFốt lắm,a7MF quanfM72h a7MFmắt côhxeP hxePcó qfM72uầng thâm,fM72 nhưnghxeP cqLCnô vẫnvwpN gượfM72ng cười:vwpN “GvwpNiám đốc ThịnhqLCn, hômvwpN nafM72y afM72nh thfM72ấy qLCnthế nào?”

“Rất khoẻa7MF, hxePbác hxePsĩ nói vwpNtuần savwpNu tfM72ôi xfM72uất vihxePện đượca7MF a7MFrồi.” ThịnhhxeP PhươfM72ng ĐìnhvwpN hỏvwpNi, “Bìnha7MF BqLCnình qLCnthế vwpNnào rồia7MF? Cô qLCncứ chăa7MFm sóchxeP cqLCnháu chqLCno tốt,fM72 khônfM72g phảia7MF qa7MFua đâyhxeP, ởqLCn đhxePây cqLCnó fM72Tiểu Phùa7MFng rhxePồi, cậufM72 ấy fM72rất cẩnfM72 thận.”

Nhắc a7MFđến TônhxeP BfM72ình, Đàm TĩnhxePh kvwpNhông cườfM72i nổihxeP nữa,qLCn hàna7MFg lônhxePg qLCnmày cqLCnau qLCnlại: a7MF“Bình BìnhfM72 vvwpNẫn qLCnchưa qLCntỉnh. Bác sĩfM72 nvwpNói nófM72 quáhxeP yếuhxeP a7MFnên bhxePị hôqLCnn hxePmê.” CqLCnô fM72nói, “ThậtvwpN hxePra a7MFtôi qLCncó chuyệnvwpN vwpNmuốn hvwpNỏi ý anh.qLCn KiếnfM72 vwpNthức qLCnvà tầmfM72 nhìhxePn củaqLCn hxePanh hxePđều qLCncao hơnqLCn tôi,vwpN tôfM72i fM72cũng chẳnga7MF còfM72n thân thía7MFch bạfM72n bfM72è qLCnnào chxePó tvwpNhể a7MFbàn bạcqLCn chxePả nêqLCnn a7MFmuốn đfM72ến a7MFhỏi anh.”

“Cô cvwpNứ nói,vwpN giúpfM72 được chắqLCnc chvwpNắn tôia7MF sqLCnẽ giúp.”

Đàm TĩfM72nh lưfM72ỡng lqLCnự một chútfM72 a7MFrồi qLCnhỏi: “AnhqLCn vwpNđã baa7MFo fM72giờ gặhxePp chvwpNuyện fM72đặc bvwpNiệt kfM72hó xhxePử chưa?”

“Đương nhfM72iên lfM72à rồi.qLCn Cuộc vwpNđời khôna7MFg tfM72hể cứa7MF màa7MFu hồngfM72 qLCnmãi, aa7MFi cũfM72ng fM72có lúcfM72 gqLCnặp kfM72hó khăn.”

“Thế anhxePh đhxePã hxePbao giờhxeP hận qLCn ai chqLCnưa? VôvwpN cùngfM72, vôhxeP a7MFcùng hậna7MF… fM72Vì vwpNthế a7MFđã lfM72àm mqLCnột vifM72ệc fM72vốn khôvwpNng nvwpNên làm.”

“Tôi lhxePà ngưqLCnời vwpNbình thường, cũnghxeP vwpNcó la7MFúc căfM72m fM72hận, cũngqLCn tvwpNừng làma7MF viqLCnệc a7MFkhông nênfM72 làm.a7MF” ThịnhvwpN PhqLCnương Đa7MFình nói, qLCn“Thật a7MFra hxePai cũnghxeP chxePó lúa7MFc hxePmắc lỗihxeP, hxePai ca7MFũng cqLCnó tvwpNhể làvwpNm vwpNnhững via7MFệc khôfM72ng nêhxePn làvwpNm. Chúng tvwpNa làa7MF ngườia7MF thường,vwpN kha7MFông fM72phải tha7MFánh nhxePhân, làa7MFm saa7MFi cũvwpNng lhxePà chuvwpNyện thường mà.”

Đàm TĩnqLCnh hxePkhẽ thxePhở dài, cúivwpN đhxePầu nóiqLCn: vwpN“Nhưng hậuvwpN quảvwpN quvwpNá qLCnnghiêm trọng.”

“Bất chxePứ chuyệhxePn vwpNgì cũng khônga7MF na7MFghiêm trọngqLCn nhxePhư a7MFchúng a7MFta tưởhxePng tượnga7MF đâu.”qLCn ThịnhxePh PhươvwpNng Đìnha7MF nóqLCni, “KhvwpNi mới a7MF đến ThvwpNượng a7MFHải làfM72m việc,vwpN tôhxePi đãhxeP pvwpNhạm phảihxeP mộfM72t lvwpNỗi đặchxeP ba7MFiệt, đặfM72c biệthxeP nghiêvwpNm trọng, vwpN khiến ca7MFác nhvwpNà qLCncung ứhxePng chxePủa cảa7MF kha7MFu vựqLCnc ThxePhái BhxePình Dươnga7MF nhậqLCnn qLCnmột hxePcái báfM72o giáhxeP sa7MFai. Tôi qLCnnghĩ thếqLCn vwpNlà vwpNhết, chắvwpNc chắnvwpN svwpNẽ bịfM72 fM72công a7MFty đuổia7MF việc,vwpN nha7MFưng thựcqLCn thxePế tôia7MF fM72đã lập tứca7MF cáohxeP lỗqLCni củaqLCn mìqLCnnh a7MFcho cấpqLCn tqLCnrên, cứvwpN thếfM72 cvwpNấp nvwpNày bfM72áo lênvwpN cvwpNấp kiahxeP, thfM72ậm chí kinhxePh hxePđộng ta7MFới a7MFtận vwpNPhó tổngqLCn gfM72iám đốhxePc kfM72hu vựcfM72 TháiqLCn BìfM72nh DươfM72ng. CuốiqLCn cùnvwpNg a7MFcông tvwpNy cho tqLCnôi mộta7MF cơfM72 hộifM72, tronhxePg na7MFửa thánhxePg fM72tôi đãvwpN vwpNbay tớia7MF mườia7MF sáua7MF nướchxeP fM72để xia7MFn fM72lỗi hxePtừng nhà cfM72ung ứngqLCn, đồnhxePg thờiqLCn kýhxeP a7MFkết hợpvwpN đồnfM72g mới.qLCn a7MFSau khhxePi vvwpNề Thượna7MFg HảifM72 fM72tôi còqLCnn bị qLCntrừ bhxePa tqLCnháng lvwpNương. NqLCnhưng kếvwpNt quvwpNả tôivwpN đạvwpNt đượca7MF cavwpNo sa7MFau đóqLCn fM72rất hxePtuyệt a7MFvời, côfM72ng ty qua7MFyết địnha7MF giữvwpN tôiqLCn lqLCnại. KhvwpNông lhxePâu hxePsau tvwpNôi hxePthăng chứfM72c, fM72vì tvwpNôi từna7MFg gặfM72p hxePtất cả hxeP các nvwpNhà qLCncung ứqLCnng, hơfM72n nhxePữa qua7MFan hệhxeP hợvwpNp távwpNc safM72u đóvwpN cũngvwpN rấa7MFt tốt.a7MF TrqLCnời khhxePông tuyệt a7MF đường cfM72ủa aihxeP, cvwpNô đừnghxeP nghiêfM72m trọngqLCn hoa7MFá la7MFỗi lhxePầm. TávwpNi vwpNông mấvwpNt ngựahxeP cvwpNhưa chắcfM72 đã làvwpN cha7MFuyện xấu.”

Đàm TĩnhfM72 thấfM72t thầnqLCn, thqLCnật ra ThịnvwpNh PhươnghxeP ĐìhxePnh cũngvwpN vwpNkhông na7MFghĩ hxePmình lạa7MFi qLCnkể fM72chuyện đa7MFó vwpNcho fM72cô nghhxePe. vwpNCó lhxePẽ vì hxePbộ dạnga7MF ĐàmfM72 TĩnhxePh hômhxeP nhxePay quhxePá đfM72ỗi a7MFbơ va7MFơ, khôngfM72 nơivwpN nưa7MFơng tựa,a7MF khiếvwpNn afM72nh qLCncảm thấy hxePmình fM72nhất địnhfM72 phảqLCni nóqLCni hxePgì a7MFđó đa7MFể qLCncổ fM72vũ a7MFc, qLCncó hxePlẽ bệa7MFnh tìa7MFnh củafM72 fM72con trvwpNai đã thvwpNật svwpNự qua7MFật a7MFngã côa7MF rồi.

Cuối cùngvwpN ĐàmvwpN TĩnhqLCn ngẩng vwpNlên, hỏifM72: hxeP“Nếu fM72có hhxePai sfM72ự lựhxePa chọn,vwpN vwpNmột sa7MFẽ làa7MFm tổnfM72 hxePthương rấthxeP nhiềua7MF a7MFngười, lựa cha7MFọn fM72kia cũqLCnng shxePẽ fM72làm tổfM72n thưqLCnơng rấta7MF nhvwpNiều người…”

“Người tvwpNa vẫhxePn nóa7MFi hãy chọnqLCn chxePách tổna7MF thqLCnương a7MFít hơn,a7MF troqLCnng cfM72ông thxePy cũqLCnng vvwpNậy, cáia7MF nfM72ào tạfM72o ívwpNt ta7MFổn thất fM72 hơn tvwpNhì fM72ta sqLCnẽ ca7MFhọn cáhxePi đó.”

Anh cốvwpN ýa7MF vwpNnhấn mạnhqLCn là fM72 trong cônga7MF tqLCny, ĐvwpNàm TĩfM72nh thoáhxePng nghxePẩn na7MFgười, cuốa7MFi cùnfM72g a7MFcô cũnfM72g hạqLCn qfM72uyết tâvwpNm, nói: “GiámhxeP đốcfM72 ThịqLCnnh, hxePcảm ơfM72n anhxePh, tôhxePi biếthxeP nêa7MFn lqLCnàm qLCngì rồi.”

Thịnh PhươnghxeP a7MFĐình nghĩqLCn ngợi mhxePột chvwpNút rồiqLCn nói:vwpN “TrướvwpNc khhxePi quyếta7MF địnha7MF vihxePệc hxePgì qfM72uan trfM72ọng, vwpNcô phảvwpNi thật nghhxePiêm túhxePc suhxePy a7MFxét tvwpNất cảfM72 a7MFcác vấnhxeP fM72đề ca7MFó thfM72ể xảfM72y rfM72a. Ca7MFòn khhxePi đãa7MF quyếtvwpN địna7MFh, a7MFdù a7MFkết quả khôa7MFng fM72lý hxePtưởng thvwpNì cũvwpNng đừnghxeP hốivwpN hận,qLCn vìvwpN côhxeP đãa7MF chxePố gắnhxePg hếhxePt sứa7MFc rồi.”

“Cảm vwpNơn anha7MF, GiámvwpN đốc Thịnh.”

“Không ca7MFó gì.”

“Còn nữhxePa… từhxeP tuầna7MF fM72sau, tôi muốnhxeP nghỉa7MF mộtfM72 tuần…”

Thịnh vwpNPhương ĐìnfM72h biết côhxeP phảa7MFi ởfM72 viqLCnện cqLCnhăm cfM72on, liềnfM72 nóia7MF: “KhônfM72g fM72sao, tuhxePần svwpNau tqLCnôi vẫna7MF ởqLCn qLCnviện, chfM72ắc chắn côngfM72 qLCnty fM72sẽ sắfM72p xqLCnếp cvwpNho côvwpN tiếphxeP tụcvwpN chăqLCnm vwpNsóc cvwpNho tôhxePi. NfM72hư vhxePậy kvwpNhông cfM72oi lfM72à nghỉhxeP, nếu cfM72ông fM72ty gọivwpN đến,fM72 a7MFtôi sẽfM72 sắphxeP xếp.”

Đàm TĩnhqLCn a7MFvô ca7MFùng a7MFcảm động:qLCn “Cảm ơhxePn anh.”

Sau hxePkhi ĐàmqLCn TĩnhhxeP vwpNđi, Thịnh PhươnhxePg Đa7MFình lạqLCni mởqLCn fM72notebook hxePra, rốtqLCn rvwpNuộc ngườiqLCn phụvwpN nữqLCn nàyfM72 mfM72uốn vwpNhỏi điềuqLCn qLCngì nha7MFỉ? Anh biếthxeP côfM72 fM72đã qua7MFyết địnhqLCn mộthxeP đia7MFều rvwpNất quhxePan tra7MFọng, nhưna7MFg hxePrốt cuộfM72c fM72nó a7MFlà hxePgì? ThịnhhxeP Phương Đìna7MFh nhhxePìn ánhvwpN a7MFtà fM72dương qLCnngoài cửafM72 shxePổ vwpNmà tha7MFất hxePthần, qLCnanh bắtqLCn đầufM72 vwpNtò mhxePò vềqLCn mọi điềuqLCn củvwpNa Đàma7MF TĩnhvwpN, đặcqLCn biệtvwpN vwpNlà fM72khi phqLCnát hiệfM72n qLCnra qLCncô a7MFcó lfM72iên qhxePuan đếnvwpN NqLCnhiếp qLCnVũ Thịnh. ThậthxeP fM72ra nvwpNhìn bềa7MF hxePngoài a7MFcô fM72có vfM72ẻ yếua7MF đuối,hxeP nhưngvwpN bêvwpNn a7MFtrong lqLCnại rấta7MF ca7MFố chfM72ấp, rấfM72t kiên cường.hxeP hxePCó lẽvwpN cuvwpNộc đờifM72 đãhxeP a7MFđem lạivwpN cha7MFo fM72cô a7MFrất hxePnhiều a7MFkhó kha7MFăn, nfM72hưng vwpNdường như cvwpNô chưaqLCn qLCnbao gqLCniờ vwpNgục qLCnngã. ChxePó đivwpNều hfM72ai hôma7MF hxePnay tqLCnrông cfM72ô vfM72ô cfM72ùng tiềuhxeP tuỵ,fM72 tựvwpNa hồ nhữngfM72 đvwpNòn nặna7MFg nvwpNề củfM72a shxePố phvwpNận đfM72ã fM72khiến côa7MF ca7MFhao fM72đảo shxePắp ngvwpNã quỵ.

Thịnh PhưhxePơng Đa7MFình thở a7MFdài, cvwpNó hxePlẽ đa7MFây chína7MFh lvwpNà ngườihxeP phụhxeP nữa7MF vwpNcó a7MFcon. NgườiqLCn pa7MFhụ nhxePữ đa7MFã fM72có fM72con khôngqLCn bao gvwpNiờ bịqLCn quậtqLCn nga7MFã, vwpNtrừ kfM72hi cofM72n họhxeP xfM72ảy a7MFra chuyện