You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khkS9t4Ri bịkS9t4R ấmkS9t4R YkjLPxức anvZh YkjLPxvẫn mím môkS9t4Ri lkS9t4Rại nhưYkjLPx đứaYETudj tkS9t4Rrẻ, YkjLPxhai bYkjLPxên kYkjLPxhoé miệnYkjLPxg hơYETudji congkS9t4R, nhìnvZ gYkjLPxiống nhưvZ mộtvZ đkS9t4Rĩnh vàng nhYETudjỏ cYETudjong coYkjLPxng hakS9t4Ri bênvZ mépYkjLPx vZvậy. ĐvZàm TvZĩnh đYkjLPxứng tYkjLPxừ kS9t4Rxa vZnhìn aYkjLPxnh, vừakS9t4R rồiYETudj có đôngYkjLPx ngườiYETudj, YETudjcô vZcố tìvZnh kS9t4Rkhông nhìnYETudj aYkjLPxnh, YETudjnhưng gYETudjiờ chYETudjỉ cònkS9t4R mYETudjột mìnhvZ kS9t4Ranh, vZcó muốn tránvZh cvZũng khYETudjông tránhvZ đượvZc. ĐYETudjầu nkS9t4Rgón cYETudjái vZcủa ankS9t4Rh vZbị dYETudjính cYkjLPxhút mYkjLPxực đenkS9t4R, vkS9t4Riết xong, akS9t4Rnh vộvZi YETudjtìm giấYETudjy lvZau đikS9t4R nhưYkjLPxng kS9t4Rkhông tìmvZ thYkjLPxấy, liềkS9t4Rn vvZào phònkS9t4Rg kS9t4Rvệ YkjLPxsinh rkS9t4Rửa tay, nướckS9t4R chkS9t4Rảy vZrào kS9t4Rrào. KhvZi YETudjra YETudjngoài vZanh YETudjđã vẩyvZ YETudjnước rồi,vZ nhưnvZg đầuvZ ngónkS9t4R tkS9t4Ray vẫn vZ còn ướtkS9t4R, đànhkS9t4R kkS9t4Rẹp sổkS9t4R kS9t4Rghi YkjLPxchép vàYETudjo cánYETudjh tay.

Ngoài kS9t4Rhành lanvZg ckS9t4Ró người hỏYkjLPxi: “NhikS9t4Rếp VũvZ ThYETudjịnh đâuvZ? YETudjMau, CYETudjhủ nhiệmvZ tìmvZ avZnh ấy.”

Anh vZnhanh ckS9t4Rhóng đYETudji ra, YkjLPx đã YkjLPxba chụcvZ tYkjLPxuổi đầuYETudj, vZvậy mkS9t4Rà bướkS9t4Rc vẫnvZ sảivZ dàivZ, nhanYkjLPxh nhẹnvZ YkjLPxnhư chànkS9t4Rg trYkjLPxai mườikS9t4R bảyườkS9t4Ri tám, khôkS9t4Rng cóYkjLPx cảmvZ giákS9t4Rc gấYETudjp YETudjgáp cYkjLPxhỉ tYkjLPxhấy YkjLPxrất tvZrẻ YETudjcon. vZĐàm kS9t4RTĩnh vZthấy cYETudjhua xót. vZ Chia taYETudjy rồivZ gvZặp lạkS9t4Ri, kS9t4Rnhưng YETudjchưa lầnYETudj gvZặp mặtkS9t4R nàovZ vZlại cóYkjLPx ấnvZ vZtượng kS9t4Rnhư sángYkjLPx nay, NhiếpvZ VũYkjLPx ThịnYETudjh củakS9t4R buổiYkjLPx kS9t4Rsáng hôYETudjm nYkjLPxay YETudjhệt YkjLPxnhư NkS9t4Rhiếp vZVũ ThịYETudjnh củakS9t4R mườikS9t4R nămvZ vềkS9t4R trước vậy,YkjLPx vZvẫn làvZ cậuvZ thikS9t4Rếu niYkjLPxên bềkS9t4R ngvZoài trầkS9t4Rm mặvZc nhYkjLPxưng YkjLPxsâu bêvZn tronYETudjg lạiYETudj kS9t4Rrất nổYkjLPxi loạn.

Phòng bệYETudjnh YETudjđã ykS9t4Rên tĩnh lạivZ nhưnkS9t4Rg lYkjLPxòng dvZạ ĐàmvZ TĩnhYkjLPx vZvẫn rkS9t4Rối bời,YkjLPx kS9t4Rcô ngồYETudji xuYkjLPxống, nhìkS9t4Rn TôvZn vZBình đaYkjLPxng nằm trênYkjLPx giườngYkjLPx, tYkjLPxhấy vZcon vZhít YkjLPxthở rấtYETudj khókS9t4R khănvZ, ngYETudjực phkS9t4Rập phồvZng lYkjLPxên xuốngYETudj, cặpYkjLPx môi kS9t4R tím tYkjLPxái. ĐàmkS9t4R TvZĩnh cảYETudjm thấykS9t4R mìYETudjnh YETudjnhư mvZột nkS9t4Rgọn kS9t4Rcây kS9t4Rtrong bãoYETudj, cơYETudjn bãokS9t4R tYETudjố cvZủa sYkjLPxố mệnh vZ đã quăngYkjLPx kS9t4Rquật giàkS9t4Ry vZvò YkjLPxcô quYETudjá lâuvZ, quávZ lkS9t4Râu rồvZi, côYETudj sắYETudjp khôvZng tYkjLPxrụ nổivZ nữa.

Dù chínkS9t4R giờYkjLPx pkS9t4Rhải họp, nhưYETudjng kS9t4Rsau kvZhi YETudjkiểm trYkjLPxa pYkjLPxhòng bệnkS9t4Rh kS9t4Rxong. ChủkS9t4R nhiệmkS9t4R PhYkjLPxương vẫnYkjLPx kS9t4Rdành nửavZ tiếYkjLPxng quýYETudj báu mắnkS9t4Rg NhiếpYkjLPx VvZũ ThịYETudjnh vZtrong vkS9t4Răn phòYETudjng. YETudjMọi ngườiYkjLPx YkjLPxđi qkS9t4Rua vYETudjăn pYkjLPxhòng cvZủa ôkS9t4Rng vZđều rón rYkjLPxén vZnhẹ YETudjnhàng, cYkjLPxhỉ skS9t4Rợ lạikS9t4R gâyvZ vZra YkjLPxtiếng độngYETudj khiếnYETudj ChủYkjLPx nhiệYkjLPxm PhươngYkjLPx nổivZ giận. MấyvZ vịvZ tiếnvZ sYkjLPxĩ ởkS9t4R bêkS9t4Rn ngkS9t4Roài đềukS9t4R tkS9t4Rhở cũnYETudjg khôngkS9t4R dávZm thởYETudj mạnh,kS9t4R ckS9t4Rắm cYETudjúi viếYETudjt bệYETudjnh án, nkS9t4Rgay cảYETudj YkjLPxy távZ trưởngYETudj bìYkjLPxnh YETudjthường nhivZều lờiYETudj làkS9t4R vậykS9t4R vZmà kS9t4Rlúc kS9t4Rnày YETudjmiệng YETudjcũng kS9t4Rnhư dán bănkS9t4Rg dínhkS9t4R, chẳYETudjng vZnói tiếnYkjLPxg nào.

“Có bYkjLPxiết YkjLPxvì svZao tôiYkjLPx mắng YkjLPx cậu kS9t4Rkhông? RốtYkjLPx vZcuộc gầnYkjLPx đkS9t4Rây cậuvZ YETudjlàm skS9t4Rao vậy?vZ ĐầukS9t4R vZóc cứYkjLPx YETudjlơ YkjLPxlửng tậYETudjn kS9t4Rđâu vZấy. Đừng tưởngYkjLPx vẫnYETudj cvZhưa vZgây rYETudja YETudjlỗi YkjLPxlớn kS9t4Rgì, tôYkjLPxi tháYETudjy cvZứ thYETudjế nàyYkjLPx sớmYkjLPx muộvZn rồiYETudj kS9t4Rcũng xảyYETudj ra ckS9t4Rhuyện YETudjthôi. YETudjCậu nóYkjLPxi xvZem, rốtvZ YETudjcuộc kS9t4Rlà cvZhuyện YkjLPxgì? CậuvZ YETudjcả ngàyvZ rầuvZ rYETudjĩ đvZầy tâmYETudj sựYkjLPx như vậyvZ YkjLPxlà saovZ? vZChúng YkjLPxta lkS9t4Ràm YETudjbác sĩvZ, mkS9t4Rọi YETudjlúc mọvZi nYkjLPxơi kS9t4Rđều YkjLPxphải YETudjsuy vZxét YkjLPxvẫn đềvZ mYkjLPxột cách lýYETudj tYETudjrí, bìnhYETudj tĩnhkS9t4R. YkjLPxChuyện YkjLPxhôm qkS9t4Rua làkS9t4R thếvZ nvZào? TônYETudj YkjLPxBình YETudjcó qYkjLPxuan YETudjhệ YkjLPxgì vớiYETudj cậuvZ? Cậu khôvZng ckS9t4Rhi kS9t4Rmột đồngkS9t4R nvZào YkjLPxcho thuốcYETudj ngoàivZ bảoYkjLPx hiểm,vZ trYkjLPxong khkS9t4Ri cóvZ nhữnkS9t4Rg lvZoại bắt vZbuộc phảivZ dùnYkjLPxg, bkS9t4Rắt buộkS9t4Rc cậvZu hiểuYETudj kkS9t4Rhông hYkjLPxả? CậuYETudj tiếtYkjLPx kiệvZm tiềnYkjLPx chkS9t4Ro bệnhYkjLPx nhân YkjLPx hay YETudjlà kS9t4Rlấy mạnYETudjg ngYkjLPxười ta?”

Cuối vZcùng NhiếpvZ YkjLPxVũ Thịnh kS9t4R khẽ YETudjđáp: “CháuvZ vYETudjà đứaYETudj trkS9t4Rẻ đó…YETudj khôYETudjng ckS9t4Ró quakS9t4Rn hYETudjệ vZgì đặcYkjLPx biệt…YETudj chỉvZ lYETudjà điềYETudju kiện YETudjgia đìYkjLPxnh họYkjLPx khôYETudjng tốt…”

“Không ckS9t4Ró quYETudjan YkjLPxhệ vZgì đặc biệtYETudj mvZà cvZậu gọivZ đkS9t4Riện cảkS9t4R YETudjvào kS9t4Rphòng mổ?”YETudj ChủkS9t4R nhiYETudjệm PhươngYkjLPx YETudjkhông kYkjLPxìm nổiYETudj kS9t4Rgầm lên. “TôiYETudj cYkjLPxòn tưYETudjởng kS9t4Rtrời vZsập, YkjLPxcậu gYkjLPxọi tôiYkjLPx đếnkS9t4R cứuvZ chứ!”

“Cháu YETudjquên YkjLPxmất ChủYETudj nkS9t4Rhiệm đang mổ…”

“Quên?” GiọngYkjLPx kS9t4RChủ nhiệm PYETudjhương lạivZ cavZo lkS9t4Rên mộtkS9t4R bậc,YETudj “CậuYETudj cYETudjòn YkjLPxbảo mYkjLPxình khYETudjông YETudjlơ đãngYETudj đi!kS9t4R CYkjLPxậu đvZang mổ cYkjLPxũng quêYkjLPxn YkjLPxluôn saoYkjLPx? TôkS9t4Ri YETudjcho kS9t4Rcậu hayYkjLPx, cậuYkjLPx cYkjLPxứ ckS9t4Rả ngYETudjày nghĩkS9t4R ngợiYkjLPx luYETudjng YkjLPxtung thkS9t4Rế nkS9t4Rày nữa, rồivZ sẽkS9t4R cvZó ngàykS9t4R đểkS9t4R quênYETudj daYkjLPxo mổYkjLPx troYkjLPxng ngYETudjực bệnYETudjh nhâYkjLPxn! ĐừngkS9t4R tYkjLPxưởng qYETudjuên mình đanYkjLPxg lYETudjàm gìvZ kS9t4Rlà chuvZyện nhYETudjỏ, nYkjLPxhư thvZế YkjLPxlà cậuvZ khôkS9t4Rng YkjLPxcó vZy đức!”

Một bácvZ YkjLPxsĩ vZđang hYETudjọc bồivZ dưỡng đkS9t4Rẩy thiếvZt bịvZ vZđi YETudjtới, đanYETudjg gkS9t4Rõ YkjLPxcửa YETudjthì vZnghe tvZhấy câuYETudj YkjLPxnói YETudjcuối cùYETudjng, vvZội giật mìnhvZ rụYETudjt takS9t4Ry vvZề, nhìnYkjLPx YETudjsang mấyYETudj vvZị tiếnkS9t4R sĩvZ đakS9t4Rng vkS9t4Riết bệnhYETudj ánYkjLPx bêYkjLPxn cạnh,kS9t4R YETudjthấy hvZọ làm độngYETudj tácvZ rạYkjLPxch ngYkjLPxang cổvZ, YkjLPxanh vZta YkjLPxgiật thóYETudjt, liềYkjLPxn róYETudjn rYETudjén đẩyYETudj thiếtvZ bịYkjLPx đivZ mất.

Cuối cùnkS9t4Rg, khvZi đếnYkjLPx YkjLPxgiờ họp, YkjLPxChủ nkS9t4Rhiệm PhươngYkjLPx mớYETudji hầYkjLPxm hầmYkjLPx rờYkjLPxi khYETudjỏi vYETudjăn YkjLPxphòng, trưvZớc khYkjLPxi kS9t4Rra cửaYkjLPx còn buônYkjLPxg vZlại YETudjmột cYkjLPxâu: “CậuvZ hãYkjLPxy tựYkjLPx kS9t4Rkiểm đikS9t4Rểm lạivZ đi!”

Nhiếp VũvZ ThịnhYETudj cúvZi đầu YkjLPx đi rYETudja. YETudjTiến sYkjLPxĩ ĐkS9t4Rồng, ngưkS9t4Rời nhivZều tuYkjLPxổi nhấtYETudj tYkjLPxrong kS9t4Rsỗ nhữnvZg ngưkS9t4Rời đượcYETudj ChủYETudj nhiệm YETudj Phương dẫYkjLPxn dắt,kS9t4R bìYkjLPxnh thườnkS9t4Rg rấtYkjLPx bYkjLPxiết quakS9t4Rn tvZâm ckS9t4Rhăm sócYETudj ngkS9t4Rười kS9t4Rkhác, vZvì NvZhiếp Vũ kS9t4RThịnh vZít tuổiYkjLPx, lYkjLPxại đvZược ChủvZ vZnhiệm PhươngvZ đặcYkjLPx biệtvZ ưuvZ YkjLPxái, nYETudjên ankS9t4Rh vZhọ ĐồnkS9t4Rg nàvZy vẫn YkjLPx luôn cokS9t4Ri NvZhiếp VũvZ ThịnhkS9t4R làkS9t4R sưkS9t4R đệkS9t4R đồnkS9t4Rg môkS9t4Rn, màvZ quênkS9t4R mấYkjLPxt rằnvZg anYkjLPxh đãYkjLPx ckS9t4Ró hakS9t4Ri họkS9t4Rc vị, hYkjLPxơn nYETudjữa cũngvZ vZkhông phảkS9t4Ri họYkjLPxc YETudjtrò củaYkjLPx ChủYETudj nhkS9t4Riệm PhưYkjLPxơng. LầnYkjLPx nYkjLPxày, tiếnYkjLPx sĩYkjLPx ĐồngYETudj lại vZđến aYETudjn ủivZ YETudjanh: “CvZó qkS9t4Ruan YETudjtâm đếnYkjLPx cậuYETudj thYkjLPxì ôYETudjng vZấy mớvZi lYkjLPxo kS9t4Rlắng nhkS9t4Rư vậYETudjy, nếuYETudj đổYkjLPxi là ngưvZời khác,vZ ônYkjLPxg YETudjấy kvZhông phívZ YETudjsức tYkjLPxhế đâu.”

“Phải kS9t4Rrồi.” vZTiến sĩYkjLPx Tiểu MkS9t4Rẫn đầyYkjLPx gọngkS9t4R kYETudjính nóivZ, “kS9t4RNhiếp sưkS9t4R huyvZnh đYkjLPxừng nảnYkjLPx chí,vZ ‘YkjLPxlão YETudjyêu’ quýYkjLPx vZanh nhvZất đấy.YkjLPx Ông ấyYETudj làYkjLPx PhokS9t4Rng vZThanh DvZương, avZnh làkS9t4R LệnhvZ HồvZ Xung[2YkjLPx], vZông ấvZy kS9t4Rchỉ hậnkS9t4R rYkjLPxèn sắt khônYETudjg thàkS9t4Rnh théYkjLPxp vZđấy thôi!”YkjLPx LãYETudjo kS9t4Ryêu YkjLPxlà biệvZt hiệuYETudj vZcủa YETudjChủ nhiệmYETudj kS9t4RPhương, cũngkS9t4R chỉ cókS9t4R mấyYETudj kS9t4Rđệ tửYkjLPx nkS9t4Rày dYkjLPxám côngYETudj khaYkjLPxi đặtYETudj bYETudjiệt hiệYkjLPxu cvZho ônYETudjg kS9t4Rnhư vZvậy. YkjLPxChủ nhiệvZm Phương kS9t4R luôn cYkjLPxho rằngvZ kỹYkjLPx thuậtkS9t4R tốtkS9t4R thìYkjLPx vZông ckS9t4Ró YkjLPxthể ckS9t4Rưng họYETudjc kS9t4Rtrò củYETudja ôngYkjLPx nYETudjhư ôngvZ trời con.

[2] NkS9t4Rhân vậtvZ tronkS9t4Rg tiểu thYETudjuyết YETudjvõ hiệYETudjp TYETudjhần điêuYETudj hiYETudjệp vZlữ củaYETudj nhYETudjà văYETudjn KvZim DuYkjLPxng, vốnvZ làYETudj mộtkS9t4R lãngYETudj YETudjtử mêvZ rượu, giYkjLPxỏi kS9t4Rkiếm thuYETudjật, từngkS9t4R đượkS9t4Rc PhonvZg ThankS9t4Rh DưYETudjơng truvZyền thYkjLPxụ kiếmYETudj phákS9t4Rp, YETudjvề YkjLPxsau yêu NhậvZm YETudjDoanh DoanhYkjLPx, ThánhYETudj ckS9t4Rô củaYkjLPx vZMa giáo.

“Tiểu Mẫn,YETudj cYETudjậu svZo sYkjLPxánh như thếvZ khYETudjông đúngkS9t4R rồi.vZ NếukS9t4R lãovZ vZyêu làvZ kS9t4RPhong ThYkjLPxanh DươnvZg, thìkS9t4R YkjLPxLệnh HồkS9t4R XunvZg nên làvZ ĐồngYETudj đạkS9t4Ri sưYETudj hukS9t4Rynh YETudjchứ! CYkjLPxậu YkjLPxxem anYETudjh ĐồngkS9t4R điYkjLPxềm đạYkjLPxm lễYETudj độYETudj, YETudjrất givZống LệYETudjnh HồvZ Xung. CònYkjLPx NkS9t4Rhiếp VYkjLPxũ ThịnhvZ hYkjLPxấp YETudjdẫn phkS9t4Rụ nữvZ thếYkjLPx kS9t4Rnày, nókS9t4Ri vZthế nàoYETudj cũnYkjLPxg làYkjLPx Dương Quá[3],vZ YkjLPxkhông phkS9t4Rải LệYETudjnh HồkS9t4R Xung!”

[3] NhkS9t4Rân YkjLPxvật tvZrong tiểu thuyếtYkjLPx võYkjLPx hiệpkS9t4R ThầvZn điYETudjêu hYkjLPxiệp lữYkjLPx kS9t4Rcủa nhàYkjLPx vănYETudj KiYkjLPxm DunYETudjg, nổiYkjLPx vZtiếng đYETudjẹp trai, cYkjLPxhung tình.

“Chẳng lkS9t4Rẽ YkjLPxLệnh HkS9t4Rồ Xung khôngkS9t4R YETudjhấp dẫnkS9t4R pvZhụ nYETudjữ YkjLPxư? SYkjLPxao NYkjLPxhậm DoYkjLPxanh DYETudjoanh kS9t4Rlại sốngvZ chếYkjLPxt thkS9t4Reo avZnh YETudjta chYETudjứ? Hơn nữYkjLPxa YkjLPxsao YETudjNhiếp VYkjLPxũ ThịnvZh vZlại kS9t4Rcó YETudjthể YETudjlà DươngvZ kS9t4RQuá đkS9t4Rược? NkS9t4Rếu ckS9t4Rậu tvZa kS9t4Rlà YkjLPxDương Quá, khYkjLPxông phảYkjLPxi cYkjLPxhúng tkS9t4Ra tYkjLPxhành YETudjmôn hYETudjạ củYETudja pkS9t4Rhái YETudjToàn CYETudjhân saokS9t4R? TôivZ khvZông mukS9t4Rốn YkjLPxcùng một giukS9t4Rộc vZvới bọnYkjLPx đạYkjLPxo kS9t4Rthối đó…”

“Sao DưkS9t4Rơng QuávZ YkjLPxlại là mYkjLPxôn hvZạ ToYETudjàn ChâYETudjn? YkjLPxDương QkS9t4Ruá lkS9t4Rà ngườiYkjLPx cvZủa YkjLPxphái CổkS9t4R YkjLPxMộ mkS9t4Rới đúngYkjLPx. NhưkS9t4Rng CYkjLPxổ vZM cYETudjũng không kS9t4Rtốt lànhYkjLPx gì…YETudj toàYETudjn nhữngYETudj phYkjLPxụ kS9t4Rnữ tYkjLPxâm kS9t4Rlý kS9t4Rbiến thái…”

Mấy kS9t4Rngười mồmkS9t4R nYkjLPxăm miệng mườiYETudj bànYkjLPx távZn cườikS9t4R đkS9t4Rùa. TiếnvZ sĩvZ YETudjy kS9t4Rhọc YETudjlâm sànYETudjg khổ,vZ YkjLPxtiến svZĩ YkjLPxy họckS9t4R lkS9t4Râm sànYkjLPxg dưới trướnYETudjg ChủvZ nhiệmkS9t4R PhươngvZ còYkjLPxn kkS9t4Rhổ hơn.YETudj kS9t4RNhững thầyvZ hướvZng dẫnYkjLPx khkS9t4Rác YETudjcó kS9t4Rlẽ vZcòn cókS9t4R thểYETudj mắt nhắYkjLPxm YETudjmắt vZmở, tặnYkjLPxg qYETudjuà, lôYETudji YETudjkéo qYETudjuan YETudjhệ lvZà được.kS9t4R YkjLPxNhưng YkjLPxvới ChủkS9t4R nhiệmYkjLPx PhkS9t4Rương thì khYETudjông đủYETudj YETudjgiỏi đừngYETudj hòngYETudj tốtvZ nghiệYkjLPxp. BvZài tậvZp căYETudjng thẳkS9t4Rng, YETudjca mổYETudj vZlại nhiềuYETudj, vì YkjLPxthế cáYETudjc tiếvZn sĩYETudj đkS9t4Rều phảYkjLPxi tựYkjLPx YkjLPxtìm kS9t4Rniềm vukS9t4Ri tronYETudjg nỗYETudji khổ.YETudj BìnYkjLPxh thYETudjường chvZỉ cầYkjLPxn YkjLPxnghe họ nóivZ lYkjLPxinh tivZnh YkjLPxmột YETudjlúc, NhYkjLPxiếp YETudjVũ ThịnhYkjLPx sẽYETudj thkS9t4Rấy nhẹYkjLPx nhõYkjLPxm hẳYkjLPxn đi,YkjLPx nvZhưng YkjLPxhôm nay YETudjanh YkjLPxthật sYETudjự rấkS9t4Rt buồnvZ. ChủkS9t4R nkS9t4Rhiệm PhươngvZ YkjLPxnói rấtkS9t4R đúYETudjng, gầnvZ đâkS9t4Ry ankS9t4Rh suYkjLPxốt ngàyYkjLPx ngẩn nvZgơ YkjLPxsuy nvZghĩ nhữnvZg gYETudjì khôvZng bYETudjiết nữa,YkjLPx phạYETudjm lỗivZ liêkS9t4Rn tục,YETudj cvZứ kS9t4Rthế nàyvZ thậtkS9t4R sựYkjLPx có nvZguy cơYETudj gâyYETudj đạikS9t4R hvZoạ chứYkjLPx kS9t4Rchẳng chơi.

Thấy aYkjLPxnh thYkjLPxất thần,YETudj Tiểu YkjLPxMẫn YETudjthông cảmYkjLPx nYETudjói: “NhiếpYkjLPx sYETudjư YETudjhuynh, avZnh bịYETudj lvZão YETudjyêu mắngYETudj đênYETudj ngYETudjớ ngẩYETudjn thậYkjLPxt rồi…”

“Tiểu NhkS9t4Riếp đaYkjLPxng phiền lòngvZ vYETudjì chuyệnYkjLPx givZa đìnYETudjh.” AnYkjLPxh ĐồnYETudjg ngắtvZ lờivZ kS9t4RTiểu MkS9t4Rẫn, vZcòn nháykS9t4R mắtYETudj mộYETudjt cáYETudji, “YkjLPxCậu cũng đừngvZ YETudjlo lắng,kS9t4R hakS9t4Ri chYETudjủ nhiệmkS9t4R kS9t4Rkhoa GYkjLPxan vkS9t4Rà khYETudjoa kS9t4RU bYETudjướu hômkS9t4R đóYkjLPx cùngvZ đkS9t4Rến tìm lYETudjão kS9t4Ryêu, tôivZ kS9t4Rnghe YkjLPxthấy. YkjLPxBệnh tìnhkS9t4R cYETudjủa bvZác travZi thvZật YkjLPxra rấtvZ khkS9t4Rả qukS9t4Ran, kYETudjiên tYETudjrì điều trị,YkjLPx mvZấy năYETudjm vZkhông thàvZnh vvZấn đkS9t4Rề đâu.”

“Cảm ơnvZ anhYETudj.” CuốikS9t4R cùng NkS9t4Rhiếp VvZũ TYkjLPxhịnh cườikS9t4R mkS9t4Réo YkjLPxxẹo, “CảmYETudj YETudjơn mọiYkjLPx ngYETudjười, kS9t4Rgần đYETudjây qYkjLPxuả thvZực tYETudjôi lvZú lẫn quá!”

“Có aYkjLPxi gặpYkjLPx ckS9t4Rhuyện này màkS9t4R kvZhông lYkjLPxo lvZắng chứ.”AvZnh ĐvZồng YETudjvỗ vYETudjai anhvZ, “TôYkjLPxi đổivZ cYkjLPxho cậuYETudj kS9t4Rca trựYETudjc YETudjđêm YETudjngày mai, vZcậu lYETudjàm cYkjLPxa sYkjLPxáng chkS9t4Ro tôYETudji, gầnYETudj YETudjđây cậkS9t4Ru mvZệt quáYkjLPx rvZồi, cầnvZ phvZải YETudjnghỉ ngơi.”

“Cảm YETudjơn anh.”

“Cảm kS9t4Rơn gìYkjLPx chứ?vZ kS9t4RCa mổ tvZuần trướcYETudj svZuýt nữakS9t4R tôYkjLPxi cắYETudjt nvZhầm mvZạch mákS9t4Ru, makS9t4Ry vZmà YETudjcậu nhkS9t4Ranh tYETudjay ngăvZn lại,YkjLPx nếu khôngkS9t4R lãYkjLPxo yêYETudju sẽYkjLPx phaYkjLPxnh thvZây tôikS9t4R mất.kS9t4R ĐạkS9t4Ri YETudjân đạYETudji đứcYkjLPx đóYETudj tkS9t4Rôi cYkjLPxhỉ đổiYkjLPx chYETudjo kS9t4Rcậu một cavZ sángkS9t4R, thếYkjLPx lvZà quáYETudj hờYETudji rồi.”

Hôm nakS9t4Ry NhiếYETudjp VũYETudj ThịnvZh vẫn cònkS9t4R cYkjLPxa mổ,YETudj vZanh ănYETudj tkS9t4Rrưa mYkjLPxột YkjLPxmình kS9t4Rở YkjLPxnhà ăn,kS9t4R lạkS9t4Ri gYkjLPxặp VươngYkjLPx VũYETudj kS9t4RLinh đếnkS9t4R mua cơvZm. YkjLPxĐây làvZ nYkjLPxhà ăkS9t4Rn kS9t4Rbệnh viện,YETudj vZmua ởYkjLPx đâyYkjLPx phảivZ qvZuẹt vZthẻ YETudjnội bộYkjLPx, xeYETudjm rYkjLPxa kS9t4Rcô đãvZ đến nhầm.YETudj VưvZơng YETudjVũ LYETudjinh xvZếp hàvZng cảYETudj nửaYkjLPx vZngày YkjLPxtrời kS9t4Rmới bYkjLPxiết mìnhYETudj nYETudjhầm, đangYkjLPx kS9t4Rđịnh đi tYETudjhì NhikS9t4Rếp VũvZ vZThịnh đứngkS9t4R dậykS9t4R mukS9t4Ra giúYkjLPxp cvZô kS9t4Rhai suất.

“Một suấkS9t4Rt trứngkS9t4R sốtYkjLPx cà chua.”vZ vZAnh nóvZi vYkjLPxới ngưvZời bênkS9t4R tronkS9t4Rg vZcửa vZsổ rồvZi vZquay sanYETudjg hỏikS9t4R VươngkS9t4R vZVũ LiYkjLPxnh, “Cô ănvZ gì?”

“Thịt xàoYETudj rYkjLPxau cần.”

“Một suYkjLPxất YETudjthịt xàYkjLPxo rau cầnkS9t4R nữa.”

Vương VũYkjLPx LiYETudjnh kS9t4Rcho suấYkjLPxt cơm vZtrứng xốtYkjLPx cvZà chuYkjLPxa vàokS9t4R mộtkS9t4R YETudjhộp cơmkS9t4R mớivZ, cònYkjLPx vZsuất kivZa côkS9t4R YkjLPxăn tkS9t4Rại YETudjnhà ăvZn luôn.vZ Thấy bêYETudjn cạnhYETudj vZNhiếp YkjLPxVũ ThYkjLPxịnh cvZó chỗkS9t4R vZtrống, cYkjLPxô liềnYETudj ngồYkjLPxi xuốvZng, khiếkS9t4Rn YkjLPxcác kS9t4Ry YkjLPxbác sĩ quanYkjLPxh đóvZ rvZa YkjLPxsức xìkS9t4R kS9t4Rxào bYkjLPxàn tánkS9t4R. kS9t4RRất nhiềukS9t4R ngườiYETudj thíYETudjch vZnhìn NhikS9t4Rếp VkS9t4Rũ ThịnYETudjh ăn cơYkjLPxm, nYETudjhưng rấtYETudj íkS9t4Rt kS9t4Ry tYETudjá dámYkjLPx ngồiYkjLPx đốivZ diệnYETudj vYETudjới anYETudjh. YkjLPxAnh quákS9t4R lạnhkS9t4R lùngYETudj, lúvZc nào cũngkS9t4R gkS9t4Riữ tYETudjhái đvZộ xYkjLPxa cách,YETudj kS9t4Rvẻ mvZặt kS9t4Rnhất mvZực kS9t4Rlãnh đạmYkjLPx vZnghiêm túcvZ, dYETudjường nhưYkjLPx YkjLPxtay anh khôYETudjng cvZầm đvZầu YkjLPxđũa mYkjLPxà cầmkS9t4R vZdao mkS9t4Rổ, trướYETudjc kS9t4Rmặt aYkjLPxnh cYkjLPxũng YETudjkhông phảvZi ckS9t4Rơm màYkjLPx YETudjlà bệnh nhânYETudj vZtrên bYETudjàn YETudjmổ vYETudjậy. kS9t4RVì thếkS9t4R YkjLPxdù kS9t4Rcác kS9t4Ry táYETudj hếtYETudj YETudjsức hâmvZ mvZộ YETudjanh nYETudjhưng rkS9t4Rất ítYETudj khi dámYkjLPx tớivZ ngồvZi cùnkS9t4Rg bàn.vZ VưYkjLPxơng VYkjLPxũ LYETudjinh khYETudjông thấyYETudj vậYETudjy, kS9t4Rcô thấyYETudj NhiếpYkjLPx VũvZ ThịvZnh quẹt thẻYETudj mukS9t4Ra kS9t4Rcơm vZgiúp mìYETudjnh, rõvZ ràYETudjng vZlà ngườivZ tYkjLPxốt, bYETudjèn lấyvZ rkS9t4Ra chútkS9t4R tiềYETudjn đưYETudja chYETudjo anh, “CảmkS9t4R ơnYkjLPx anYETudjh, bákS9t4Rc YkjLPxsĩ Nhiếp!”

“Không cầnYETudj kS9t4Rkhách sáo.”

Vương YETudjVũ LikS9t4Rnh thấYETudjy anh YETudjkhông kS9t4Rnhận tiền,kS9t4R đànhYETudj kS9t4Rđặt trênYkjLPx bàkS9t4Rn. YkjLPxCô kS9t4Rnghĩ, báYkjLPxc sĩkS9t4R thvZật kS9t4Rcẩn tvZhận, tvZiền bvZẩn lYETudjắm mà, đưYkjLPxơng nhiênYETudj aYkjLPxnh khôngYETudj YETudjmuốn YkjLPxdùng tYkjLPxay cầmYkjLPx tvZiền kkS9t4Rhi đangkS9t4R ăYkjLPxn. CkS9t4Rô vừavZ ăvZn vZvừa hỏi NhiếpYkjLPx YETudjVũ YkjLPxThịnh: “SaoYkjLPx avZnh bivZết tôiYETudj YkjLPxmuốn kS9t4Rmua cơYkjLPxm trứvZng YkjLPxxốt cvZà chua?”

“Hôm quYkjLPxa tôivZ thấyvZ cô muavZ cơm.”

“À đYkjLPxúng rồi!”YkjLPx VYETudjương Vũ LinkS9t4Rh chkS9t4Rợt hiểu.

Nhiếp YETudjVũ ThịnhYETudj YETudjcúi đầu kS9t4R ăn, lòYETudjng thầYkjLPxm rYETudjủa YkjLPxchính mvZình. SángYkjLPx naYkjLPxy bkS9t4Rị CkS9t4Rhủ YkjLPxnhiệm PYETudjhương mắngYETudj tékS9t4R tátYkjLPx, vZanh đã quyếtYETudj tYETudjâm kiểvZm điểmkS9t4R bảnvZ thvZân, YkjLPxvậy YETudjmà vừaYETudj nhìnvZ thYkjLPxấy VYETudjương VYkjLPxũ LinYkjLPxh đvZứng vZđó, kS9t4Ranh lạvZi lập tvZức tYETudjới quẹtvZ tYkjLPxhẻ giúp.YETudj MìkS9t4Rnh mấtkS9t4R tYETudjrí rồi!kS9t4R GiYkjLPxờ aYETudjnh kvZhông cYETudjhỉ thấykS9t4R ĐàmvZ TYETudjĩnh là lúvZ lẫnkS9t4R mvZà gặpYETudj ngYETudjười cóYkjLPx liênYETudj qkS9t4Ruan đếnvZ côYETudj YkjLPxanh ckS9t4Rũng lvZú YETudjlẫn, cứYETudj thếkS9t4R YETudjnày svZao đYkjLPxược chứ?

Vương YETudjVũ LYkjLPxinh tYETudjhu hết vZ cam đảmYETudj hỏivZ anhYkjLPx: “BácYkjLPx sĩYETudj kS9t4RNhiếp, tôivZ kS9t4Rlà bạn…YETudj củaYkjLPx YkjLPxmẹ YETudjTôn BìnkS9t4Rh, bệnYkjLPxh vZnhân YkjLPxnằm giườYkjLPxng số 3YkjLPx9 kS9t4Rấy. BvZệnh YkjLPxtình củavZ vZTôn BìnvZh… YETudjrốt cuộcYETudj thYkjLPxế nào…”

“Phải mổYkjLPx cànYkjLPxg vZsớm càng tốt.”

“Thế YETudjchi phíkS9t4R mkS9t4Rổ mấtkS9t4R bao nhiêu?”

“Gần cvZhục vạnYETudj.” YkjLPxNhiếp Vũ YETudjThịnh tỉkS9t4R vZmẩn nhặtvZ cọYETudjng hànhYkjLPx tkS9t4Rrong kS9t4Rbát caYETudjnh raYETudj, nói,YkjLPx “TìnhkS9t4R hìnYkjLPxh bệYkjLPxnh nhkS9t4Rân hkS9t4Riện giờ khônvZg vZổn định,YkjLPx rủiYkjLPx kS9t4Rro vZcao, chYETudjưa biYkjLPxết chừngYkjLPx svZau kYETudjhi mYkjLPxổ còvZn vZphải vYkjLPxào ICYkjLPxU, kS9t4Rchi phí khávZ cao.”

Vương VũkS9t4R YETudjLinh nóYETudji: “vZHôm nay tôiYETudj xevZm tiYETudjn tứcYkjLPx, ngYkjLPxhe YETudjnói đứaYkjLPx tYETudjrẻ bvZị đưkS9t4Ra đếnkS9t4R viYETudjện hkS9t4Rôm quvZa vZđã đượcvZ mkS9t4Rột vị tiYkjLPxên YkjLPxsinh vZhọ NhYkjLPxiếp YETudjủng hYETudjộ mườivZ vYETudjạn, ôvZng ấyvZ YkjLPxcòn nvZói sẽYETudj chịukS9t4R cYkjLPxhi pvZhí YETudjsau YETudjđó nYETudjữa… Các YkjLPxy távZ nókS9t4Ri đóvZ làYkjLPx bốkS9t4R vZanh, ChủkS9t4R tịchkS9t4R HộikS9t4R đồYETudjng quảkS9t4Rn tvZrị tậpYETudj YkjLPxđoàn ĐôngkS9t4R VvZiễn. GvZia cảnYETudjh của TôYkjLPxn BìYkjLPxnh tôkS9t4Ri biết,YETudj kS9t4Rhọ YkjLPxkhông YETudjthể lkS9t4Rấy đâukS9t4R rvZa kS9t4Rcả chụcYkjLPx vYkjLPxạn đểvZ làmYkjLPx pkS9t4Rhẫu thuật…”

Nhiếp vZVũ ThịnvZh buônYETudjg đũa, dYETudjửng YETudjdưng nYkjLPxói: “CôkS9t4R muốnkS9t4R nYETudjói gì?”

“Bác sYETudjĩ NYETudjhiếp, akS9t4Rnh là ngưYETudjời tốkS9t4Rt, ckS9t4Ró vZthể nókS9t4Ri vớivZ vZviện tYkjLPxrưởng, tYETudjìm gvZiúp YkjLPxcho TôkS9t4Rn BìnYkjLPxh vZngười nkS9t4Rào đYkjLPxó vZủng hộ tiềvZn, cứkS9t4Ru nó…YkjLPx hYETudjoặc anYETudjh nYkjLPxói vớkS9t4Ri ônvZg Nhiếp…”

“Bệnh vikS9t4Rện YkjLPxkhông pkS9t4Rhải YETudjtổ chức tkS9t4Rừ thiện,vZ cũYkjLPxng khôYkjLPxng phảiYkjLPx akS9t4Ri cYkjLPxũng đượcYkjLPx quYkjLPxyên YkjLPxgóp tiềnvZ. KhoYkjLPxa TYkjLPxim vZcó hơYkjLPxn hYkjLPxai trăm bệnhYkjLPx YETudjnhân, kkS9t4Rhoa NYkjLPxhi cònYETudj cóYkjLPx mưkS9t4Rời mvZấy đứakS9t4R trẻYETudj bvZị bệnvZh timkS9t4R, ngoàkS9t4Ri mộtvZ tổkS9t4R chức từvZ YkjLPxthiện hkS9t4Rỗ tYETudjrợ phẫuYkjLPx thuYETudjật tivZm YETudjcho trYkjLPxẻ nôngvZ thônYETudj ravZ, kS9t4Rkhông cYkjLPxòn bYETudjất cứYETudj vZtổ chứckS9t4R xã hộvZi nàokS9t4R cóYETudj kếkS9t4R hoYkjLPxạch vZquyên tvZiền nữa.YkjLPx vZXin lỗiYETudj cYETudjô VươvZng, tôYETudji vZkhông kS9t4Rgiúp được.”

Vương VvZũ LYkjLPxinh nói: YETudj “Nhưng đứaYETudj trẻYkjLPx hvZôm qua…”

“Đứa trẻkS9t4R đóvZ đượcYkjLPx người tkS9t4Ra quyYkjLPxên YkjLPxtiền chvZo YkjLPxlà vkS9t4Rì ảnhvZ hưvZởng ckS9t4Rủa tvZhời sự,YkjLPx bốYkjLPx vZtôi vừavZ haYETudjy xekS9t4Rm đkS9t4Rược tiYkjLPxn tức nkS9t4Rên vZđộng lònkS9t4Rg trYETudjắc ẩn.kS9t4R CvZòn trưkS9t4Rờng hợpYkjLPx nhưkS9t4R TvZôn BìYETudjnh bệnYETudjh việnkS9t4R khôngvZ kS9t4Rcòn ckS9t4Rách nào, tYkjLPxôi cũnYkjLPxg vậy.YkjLPx TôYETudji sẽvZ kYkjLPxhông vYkjLPxì bệYETudjnh nhâvZn YkjLPxcủa kS9t4Rmình mvZà yYETudjêu cầuYETudj vZbố qYETudjuyên tiền đâu,vZ ôvZng ấyvZ vZlà ôngkS9t4R ấy,YETudj tôYETudji làYETudj tvZôi.” NgừYETudjng mộtYkjLPx cYkjLPxhút, avZnh nóYETudji, “HuốngkS9t4R hồkS9t4R tôYkjLPxi đã nYETudjói cvZhuyện vYkjLPxới mYkjLPxẹ TYkjLPxôn BìYETudjnh, ckS9t4Ró phvZương ánvZ hỗYkjLPx trợYETudj YETudjphẫu thuậtvZ kS9t4Rcủa côkS9t4Rng tvZy YkjLPxCM, có điềuYETudj pYkjLPxhương ákS9t4Rn vZnày yêukS9t4R cầYkjLPxu skS9t4Rử YETudjdụng huyếYkjLPxt quảnkS9t4R nhkS9t4Rân tạkS9t4Ro cvZủa YkjLPxCM, nhưngYETudj mkS9t4Rẹ bệnh nhYETudjân vẫnYkjLPx YkjLPxchưa đYkjLPxồng ývZ YkjLPxnên cYETudjhưa thựvZc hiYETudjện được.”

Vương VũvZ LinYkjLPxh khYkjLPxông kS9t4Rbiết tại svZao ĐàmvZ TĩnkS9t4Rh lYETudjại khônYETudjg đồnvZg ýYkjLPx, vìkS9t4R tYkjLPxhế vZkhi manYETudjg kS9t4Rcơm vvZề phònkS9t4Rg bvZệnh, ckS9t4Rô liềnYETudj hỏi cYETudjhuyện này.kS9t4R ĐàmkS9t4R YETudjTĩnh đápYETudj: “RủiYETudj vZro qYkjLPxuá lớn,YETudj hơvZn 50%.”

Lúc vZnày VươngvZ VvZũ LivZnh mới hiểYETudju YkjLPxra, cũnYkjLPxg khônkS9t4Rg biếtvZ nênYETudj nkS9t4Rói gìYETudj, chYkjLPxỉ nhYkjLPxìn ĐàYkjLPxm TĩnhYETudj vZdùng đkS9t4Rũa khềuvZ khềYETudju mvZấy hạt vZcơm tronYkjLPxg bákS9t4Rt. YETudjVương VũYETudj kS9t4RLinh thởYETudj dàiYETudj: “BácYkjLPx skS9t4Rĩ NhiYETudjếp đúvZng YkjLPxlà ngườkS9t4Ri tốtvZ. CYkjLPxơm này làYkjLPx YETudjanh ấyYETudj mukS9t4Ra chvZo tYETudjớ đYkjLPxấy. CóvZ YkjLPxông bkS9t4Rố gikS9t4Ràu ckS9t4Ró thếYkjLPx YETudjmà ankS9t4Rh ấykS9t4R chẳngvZ rkS9t4Ra vZvẻ cvZhút nào. NhkS9t4Rưng hvZễ cứYkjLPx nhắcvZ đYkjLPxến chuvZyện ChủvZ tịvZch NhiếpkS9t4R qvZuyên tkS9t4Riền lYkjLPxà aYETudjnh ấykS9t4R đvZanh mặvZt lại,vZ có vẻYkjLPx khôngkS9t4R vuiYkjLPx. ÀiYETudj, kS9t4RĐàm TYETudjĩnh, TYkjLPxôn kS9t4RBình YETudjnhà cYETudjhúng vZta khôngYkjLPx mYkjLPxay mắnYkjLPx đượcYETudj nhưvZ convZ nhà ngYETudjười vZta. CYkjLPxon nvZhà ngườivZ vZta gYkjLPxặp chkS9t4Ruyện, bốkS9t4R ckS9t4Rủa bávZc sĩkS9t4R NhiếpkS9t4R quyêvZn tiềYkjLPxn mười vạn,vZ cvZòn nóiYkjLPx YkjLPxbệnh vZviện YkjLPxcứ cốYETudj gắvZng chữaYkjLPx trịYETudj, ôngYkjLPx ấkS9t4Ry sẽYkjLPx YETudjlo vZhết cvZhi phYkjLPxí saYETudju nàYkjLPxy. Chuyện nhYkjLPxư vậykS9t4R skS9t4Rao vZchúng YkjLPxta vZkhông gặvZp kS9t4Rđược chứ…”

Đàm TkS9t4Rĩnh cúikS9t4R đYkjLPxầu, ngónvZ tay YkjLPxcầm đũavZ hYkjLPxơi YkjLPxrun rvZẩy, mãkS9t4Ri mộvZt lúvZc lâukS9t4R cYkjLPxô mớkS9t4Ri nghvZe thvZấy mìnkS9t4Rh khóYkjLPx nhvZọc nYkjLPxói: “Tự tớkS9t4R gvZây rakS9t4R, khôngYETudj tYETudjrách vZai được.”

“Nói YkjLPxgì thếvZ ĐYkjLPxàm Tĩnh?” VYETudjương vZVũ kS9t4RLinh khYkjLPxông nghvZe rõ,YkjLPx vZcô nóiYETudj, “CứkS9t4R vkS9t4Ro YkjLPxve YETudjnhư YkjLPxmuỗi ấy.”

“Không cvZó vZgì.” ĐàmkS9t4R YkjLPxTĩnh gắng lấYkjLPxy lạivZ kS9t4Rtinh thầnYkjLPx, “TớkS9t4R phảiYETudj kS9t4Rqua chỗvZ GivZám YETudjđốc ThYETudjịnh xekS9t4Rm vZsao. MvZai lYETudjà vZthứ hai, chắvZc chắnvZ cYETudjông tYkjLPxy vZsẽ cYkjLPxó rấtkS9t4R nYkjLPxhiều emaYETudjil, tớvZ phảYETudji đếnkS9t4R vZđó xekS9t4Rm akS9t4Rnh ấYkjLPxy cần gYkjLPxiúp gìvZ khônvZg. CậuvZ trôngkS9t4R kS9t4RTôn YETudjBình giúkS9t4Rp tớYETudj mYETudjột lávZt nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu vZnó tỉnhkS9t4R dậYETudjy tvZhì gọivZ cho tớ.”

“Biết rồi,YETudj biếtkS9t4R rồi.”

Đàm TvZĩnh đYkjLPxi đếYETudjn cuối hànhYETudj lankS9t4Rg, ởYETudj đóYETudj cókS9t4R kS9t4Rmột phòvZng vvZệ vZsinh cônkS9t4Rg cộng,kS9t4R rấtkS9t4R YETudjít ngưkS9t4Rời dùnvZg, YETudjvì pvZhòng bệnh bâyYkjLPx gvZiờ hYkjLPxầu nhkS9t4Rư đềuYkjLPx cYkjLPxó phòngkS9t4R kS9t4Rvệ svZinh riYETudjêng. PhòkS9t4Rng vệYkjLPx YkjLPxsinh nàyYETudj ngoạYkjLPxi tkS9t4Rrừ thỉkS9t4Rnh thoảng ckS9t4Ró nhvZân YETudjviên kS9t4Rbệnh vivZện skS9t4Rử dụngkS9t4R, cYkjLPxòn vZthì rấkS9t4Rt ítvZ ngườivZ kS9t4Rvào. LúcYETudj YkjLPxĐàm Tĩnh bướckS9t4R vàoYETudj, bvZên troYETudjng khYETudjông cvZó aYkjLPxi cảYkjLPx, YETudjcô vZbèn YkjLPxtrốn trYkjLPxong đókS9t4R khvZóc kS9t4Rmột vZtrận thoải mái.

Phải vZmất bkS9t4Rao nhiYETudjêu nưYkjLPxớc mắt mớkS9t4Ri vơiYETudj đượcYETudj nỗvZi đakS9t4Ru đèvZ nặngYETudj tronkS9t4Rg lòng?kS9t4R PhảYkjLPxi mkS9t4Rất YETudjbao nYETudjhiêu vZnước mắtYkjLPx mớiYETudj gột sạchvZ đượckS9t4R YkjLPxniềm hốvZi hậnYETudj khYETudji xưakS9t4R? kS9t4RThật skS9t4Rự ckS9t4Rô tkS9t4Rhấy mìnhkS9t4R vZđã savZi, YETudjcô hvZoàn tvZoàn không YETudj có khảYkjLPx kS9t4Rnăng cvZho YkjLPxcon mộtYkjLPx cuộcvZ sốngYETudj tốYkjLPxt YETudjđẹp, vậyYkjLPx YkjLPxmà YETudjlại đưaYETudj nvZó vZđến tYkjLPxhế YETudjgiới nàkS9t4Ry để kS9t4Rnó vừaYkjLPx sinYETudjh rkS9t4Ra đãYETudj phảikS9t4R chịuYETudj khổ,YkjLPx đếnvZ bYETudjây gvZiờ vYETudjẫn hônkS9t4R mvZê YkjLPxtrong phYETudjòng bệnh.YkjLPx Bệnh vZtật kYETudjhông đánvZh gụcYETudj đượckS9t4R cô,YETudj lúYETudjc kYkjLPxhó khăkS9t4Rn nhấtYkjLPx kS9t4Rcô cũkS9t4Rng cắkS9t4Rn rănvZg kS9t4Rvượt quaYETudj, nhưngYETudj bây giờvZ vZsố mkS9t4Rệnh sắYkjLPxp YkjLPxquật ngYETudjã YETudjcô rồi.

Cô YkjLPxkhông thYkjLPxể chốngYkjLPx chọi nổiYETudj nữa.

Khi vàkS9t4Ro pkS9t4Rhòng vYETudjệ skS9t4Rinh, Nhiếp VYkjLPxũ ThịnkS9t4Rh loángYkjLPx thYETudjoáng YETudjnghe thấvZy bênvZ vZkia vZvách vZcó tiếngvZ kYETudjhóc, lYETudjà vZtiếng phụ nữ,YkjLPx khYETudjóc rYkjLPxất kìmYkjLPx nYETudjén, rấtYETudj đaYETudju đkS9t4Rớn. kS9t4RTrong bệYkjLPxnh vikS9t4Rện thườngYkjLPx xuyYkjLPxên cóYkjLPx ngườikS9t4R khóc, đặcYETudj biệtYETudj làYkjLPx nửkS9t4Ra đêkS9t4Rm, khYkjLPxi kS9t4Ranh lYETudjê kS9t4Rcơ thểkS9t4R mệtYETudj mkS9t4Rỏi rvZa khỏiYETudj phònkS9t4Rg kS9t4Rmổ cấpvZ cứu,kS9t4R nYETudjghe thấy tkS9t4Riếng YkjLPxnức nởYkjLPx củavZ ngườYkjLPxi nhkS9t4Rà bệnhYkjLPx nhân,YkjLPx anYETudjh thườngvZ cókS9t4R ảvZo gYETudjiác rằngYkjLPx, người đangvZ khYkjLPxóc đkS9t4Ró chvZính làYkjLPx ĐàmYETudj TYETudjĩnh củavZ anh.

Vì tiếnkS9t4Rg khóckS9t4R cvZủa ĐàmvZ Tĩnh cũkS9t4Rng khókS9t4Rc kìmYETudj névZn gYkjLPxiống nhưYETudj vậy,YETudj nYETudjgay việYkjLPxc khókS9t4Rc thậkS9t4Rt tYkjLPxo kS9t4Rlên cYETudjô cũvZng không vZbiết, chYkjLPxỉ biếYETudjt nấcYETudj vZlên từYkjLPxng tiYkjLPxếng. RkS9t4Rất lvZâu saYkjLPxu aYETudjnh mớiYETudj évZp YkjLPxmình tYETudjhay vZđổi được kS9t4R phán vZđoán kS9t4Rsai YkjLPxlầm đókS9t4R, bvZởi mỗikS9t4R lYkjLPxần đYkjLPxi nYkjLPxgang qvZua ngườYkjLPxi nhàkS9t4R bYETudjệnh YETudjnhân, YETudjanh YkjLPxlại ép YkjLPx mình nhìn,kS9t4R YETudjnhìn YETudjcho vZrõ YETudjđó khôngkS9t4R phảiYETudj làYkjLPx ĐYkjLPxàm TYkjLPxĩnh. ChiêkS9t4Ru đvZó tukS9t4Ry YkjLPxtàn nhẫnkS9t4R kS9t4Rnhưng rYETudjất hiệu quả,YkjLPx khiếvZn kS9t4Ranh cYkjLPxó tYkjLPxhể lvZập tứkS9t4Rc kS9t4Rtỉnh táovZ lYkjLPxại, gặpYETudj bấtvZ cYETudjứ YETudjai khócYETudj anvZh cũnYETudjg phải épkS9t4R YETudjbản thâYETudjn đưYkjLPxa vZmắt nhìnYETudj. NhiếkS9t4Rp vZVũ ThịnhvZ tkS9t4Rhấy mìnkS9t4Rh YkjLPxlại mấtYkjLPx trkS9t4Rí rồi,YkjLPx vZcon trai ĐàmYkjLPx kS9t4RTĩnh đkS9t4Rã trởkS9t4R thkS9t4Rành bệnhYkjLPx nvZhân YkjLPxcủa anhYkjLPx, đanYETudjg nằmvZ trvZong phòngvZ bệvZnh YETudjtim khYkjLPxoa Ngoại, kS9t4R nên cảvZ nkS9t4Rgày akS9t4Rnh cYETudjũng khôngYETudj bvZiết mìYkjLPxnh YETudjnghĩ gvZì vZnữa. AnvZh bướcYkjLPx nhaYkjLPxnh rYETudja kYkjLPxhỏi phòng vệYkjLPx YkjLPxsinh, đếnYETudj phòngYkjLPx trựcvZ bvZan kéYkjLPxo vZy tkS9t4Rá trưởnYETudjg sYETudjang mYETudjột bêYkjLPxn, nói:

“Cô bảYkjLPxo ngvZười YkjLPxvào phòng vệYkjLPx skS9t4Rinh điYETudj, cóYETudj mYETudjột ngưvZời pYETudjhụ nữkS9t4R đangYETudj YETudjkhóc troYETudjng đó,YkjLPx tYETudjôi kS9t4Rsợ xYETudjảy rYkjLPxa chuyện.”

Y tYETudjá trưởngYkjLPx cũnkS9t4Rg sợvZ xảy raYkjLPx chuyện,YETudj trưYETudjớc YETudjđây cũnYkjLPxg từngYETudj ckS9t4Ró bệnvZh kS9t4Rnhân nhảYETudjy lầukS9t4R khiYETudjến cảYETudj bệnvZh việnYkjLPx nháo nhàvZo, kS9t4Rtuy kkS9t4Rhông YkjLPxphải vZsự cvZố vZy họvZc nhưngkS9t4R cũkS9t4Rng khiếnYETudj YETudjtừ trêYkjLPxn xuốnYETudjg dướikS9t4R nơkS9t4Rm nớvZp mấvZy tháng liềnYETudj, nênvZ YETudjbệnh việnYETudj đYETudjề pYkjLPxhòng chuyệnkS9t4R nàvZy rấtvZ nkS9t4Rghiêt, phòngvZ vZhành chívZnh đYkjLPxã đổi hếtkS9t4R tấtYETudj cảvZ YkjLPxcửa vZsổ trYETudjong kS9t4Rphòng bệnYkjLPxh vYETudjà hànhYETudj YkjLPxlang YkjLPxsang YkjLPxloại chỉkS9t4R YETudjmở đượcvZ mộtvZ kvZhe nhỏ, bêYETudjn ngoàivZ YETudjcửa sYkjLPxổ YkjLPxcó tkS9t4Rhêm sYETudjong sắt,YETudj nvZói vớkS9t4Ri YETudjbên nYETudjgoài lYkjLPxà kS9t4Rlưới YkjLPxchống trộm,vZ thật rYETudja, cakS9t4Ro thếYkjLPx nàyvZ YkjLPxtrộm trYETudjèo kYETudjhông nổi,vZ YETudjlà đkS9t4Rề phòkS9t4Rng ngườiYkjLPx nhảyvZ lầuvZ màYkjLPx thôi.

Vì thếYETudj kYETudjhi nghYkjLPxe Nhiếp kS9t4R Vũ ThịnhkS9t4R nóYETudji YkjLPxvậy, vZy táYkjLPx tYkjLPxrưởng liềvZn đíchYETudj thânvZ kS9t4Rđến đó.YkjLPx MãYETudji lâYkjLPxu saYETudju mYETudjới YkjLPxquay lại, ngồivZ xuốnvZg chiếcYETudj ghếkS9t4R đốYkjLPxi diệnYkjLPx NhiếpvZ VkS9t4Rũ ThịnkS9t4Rh, cYkjLPxhỉ lắcYkjLPx đầuYkjLPx tYETudjhở dàYETudji. NhiếpkS9t4R VkS9t4Rũ Thịnh YETudj hỏi: “ThếYETudj nào?”

“Là ngườikS9t4R nhàYkjLPx củvZa bYETudjệnh nhân ankS9t4Rh, YkjLPxđứa YETudjtrẻ giưvZờng 3YkjLPx9 ấy,vZ ckS9t4Rô ấYETudjy tvZrốn kS9t4Rmột mvZình tronvZg đvZó ngồivZ khócYkjLPx. ThấyYETudj tôi vàoYETudj, cvZô tvZa vộYETudji kS9t4Rvàng lkS9t4Rau kS9t4Rnước mắtYETudj làYkjLPxm nhưvZ khôngvZ cóYETudj chuyệnkS9t4R gkS9t4Rì. TộikS9t4R kS9t4Rnghiệp kS9t4Rquá, tôi svZợ cvZô ấkS9t4Ry ngkS9t4Rhĩ YETudjkhông thYkjLPxông, phảivZ kS9t4Rkhuyên nhủvZ mãYETudji YETudjmới YETudjvề đấy.”

Người nhàYkjLPx bệnhvZ nhYkjLPxân giường vZ 39… NhiếpYkjLPx VũYETudj ThịYkjLPxnh kS9t4Rphải mấtYETudj hYETudjai gkS9t4Riây YkjLPxmới hiểkS9t4Ru rkS9t4Ra ngườivZ vZmà YkjLPxy táYETudj YkjLPxtrưởng YkjLPxnói lvZà ai, nvZhất YETudjthời sữvZng người.

Rất nhiềuYkjLPx lYkjLPxần khYETudji ngưYETudjời khác khócvZ vZlóc, anYkjLPxh toàkS9t4Rn YETudjlo đóYETudj lYkjLPxà ĐvZàm TkS9t4Rĩnh. NhưYETudjng đếnYkjLPx kS9t4Rkhi ĐYETudjàm TĩnYkjLPxh thậtvZ skS9t4Rự khóc lócYETudj tkS9t4Rhì aYkjLPxnh lkS9t4Rại khYkjLPxông nhậnYkjLPx rYkjLPxa. RốtkS9t4R cuộcYETudj kS9t4Rthời giYETudjan đvZã đánhYkjLPx cắpYETudj YkjLPxmất điềuvZ gì…YETudj mà khYkjLPxiến khovZảng cácvZh vZgiữa họkS9t4R trởvZ nkS9t4Rên YETudjxa xvZôi, lạkS9t4R lẫmYETudj nhYETudjư vậy…kS9t4R MãkS9t4Ri lâYkjLPxu YkjLPxsau kS9t4Ranh YkjLPxmới lên tiếYkjLPxng: “GiờYETudj côvZ YkjLPxấy ởkS9t4R đâu?”

“Cô ấvZy nYkjLPxói muốYkjLPxn đYETudji thăm đồYkjLPxng YkjLPxnghiệp cũnkS9t4Rg ởvZ bệnhkS9t4R vivZện này.vZ kS9t4RTôi tvZhấy cYETudjô ấyYkjLPx YETudjvào YETudjthang mákS9t4Ry.” kS9t4RY YkjLPxtá trưởng nóiYkjLPx, “ChYETudjắc khônvZg vZsao đâu.”

Nhiếp VkS9t4Rũ ThịnhYETudj bivZết chkS9t4Rắc hẳn côkS9t4R kS9t4Rđi thămYkjLPx ThịnhvZ PhươYkjLPxng ĐìnYkjLPxh, cảmkS9t4R xkS9t4Rúc lạivZ kS9t4Rtrở nêYETudjn pYETudjhức tạp.YkjLPx AnYETudjh bướcvZ tớivZ cửa sổvZ nkS9t4Rhìn YETudjxuống, phkS9t4Ròng bệvZnh tiYETudjm khYETudjoa NgoạiYkjLPx vZở tầngvZ YkjLPx30, qYkjLPxuá YkjLPxcao, tYkjLPxừ YkjLPxđây trôngkS9t4R xuốYETudjng mọi nYETudjgười bêkS9t4Rn YkjLPxdưới chYkjLPxỉ nYkjLPxhư nhYETudjững ckS9t4Rhấm nYkjLPxhỏ lYETudji vZti, đâYETudju thểvZ nhvZận YETudjra aYETudji lvZà Đàm Tĩnh.

Anh nghYkjLPxĩ, ckS9t4Ró YkjLPxlẽ mãkS9t4Ri mãYkjLPxi mình sẽkS9t4R thếYkjLPx nàyYETudj, đứnvZg YkjLPxở YkjLPxmột nơikS9t4R vZxa xôi,kS9t4R kkS9t4Rhông savZo lạiYETudj gầnvZ, cYkjLPxũng khôkS9t4Rng tYETudjhể YkjLPxlại gần, nkS9t4Rhìn vYkjLPxề mộkS9t4Rt hkS9t4Rướng, ngóvZng kS9t4Rchờ sựYkjLPx xuYkjLPxất hiệYkjLPxn củaYETudj cYETudjô, nkS9t4Rhưng kvZhi vZcô thYETudjật vZsự YETudjxuất kS9t4Rhiện, anh cóYkjLPx kS9t4Rthể YETudjsẽ vZkhông nhYETudjận vZra cvZô nữvZa, vkS9t4Rì khovZảng cákS9t4Rch giữavZ YkjLPxhai ngườiYkjLPx qvZuá xYETudja, quá xa.

Thịnh PhươngkS9t4R ĐìnhYkjLPx đang trảYkjLPx YETudjlời thYkjLPxư tYkjLPxhì kS9t4Rnghe thấyYETudj tiYETudjếng bưvZớc YETudjchân quYkjLPxen thukS9t4Rộc nvZgoài hkS9t4Rành lYETudjang. AYETudjnh đã YETudjphân bikS9t4Rệt đượcvZ tiếnYkjLPxg kS9t4Rbước châvZn YkjLPxcủa ĐkS9t4Ràm TĩnhYETudj vàkS9t4R cYETudjác kS9t4Ry tYETudjá, vkS9t4Rì ĐàmvZ TĩnhYkjLPx bYETudjước rất nhẹ.YkjLPx BYETudjệnh YETudjnhân vZcùng pYkjLPxhòng vớikS9t4R ankS9t4Rh xuấtkS9t4R vYETudjiện YETudjrồi, YETudjgiờ chỉYETudj cònkS9t4R mvZình ankS9t4Rh tYETudjrong phòng, kYETudjhi xửkS9t4R lvZý côvZng YETudjviệc avZnh YETudjsẽ bảoYETudj hộkS9t4R lývZ TiểukS9t4R PhvZùng kS9t4Rxuống vườnvZ vZhoa nghỉvZ ngơi, YkjLPxnhư vậvZy YkjLPxphòng bệnhYkjLPx càYkjLPxng kS9t4Ryên tĩkS9t4Rnh. AnYkjLPxh nhkS9t4Rấp YETudjvào YETudjnút gYETudjửi vZthư, rYETudjồi gấp notebookS9t4Rk vvZào. QuảvZ nhiêkS9t4Rn kS9t4RĐàm TĩnhYETudj xuấvZt hiệnYkjLPx ởvZ cvZửa phòYETudjng, nvZhưng tinkS9t4Rh YkjLPxthần cô kYETudjhông đượYETudjc tốtvZ lkS9t4Rắm, quaYkjLPxnh vZmắt côYkjLPx YETudjcó quầngYkjLPx thkS9t4Râm, vZnhưng ckS9t4Rô vvZẫn gượYkjLPxng cườkS9t4Ri: “GivZám đốc Thịnh,kS9t4R kS9t4Rhôm nkS9t4Ray YETudjanh thấyYETudj YETudjthế nào?”

“Rất khoYETudjẻ, báYETudjc sYkjLPxĩ kS9t4Rnói tuần sakS9t4Ru YETudjtôi xukS9t4Rất vivZện đkS9t4Rược rồi.”YkjLPx ThvZịnh PhươngvZ ĐìnYkjLPxh YETudjhỏi, “BìYkjLPxnh BìnvZh thYETudjế nYkjLPxào rồi? YETudjCô cứkS9t4R chămvZ sócYETudj chYETudjáu kS9t4Rcho tốt,vZ khônYkjLPxg phảiYETudj YETudjqua đâYkjLPxy, ởvZ đâYETudjy cóYkjLPx TiểuYkjLPx kS9t4RPhùng rồkS9t4Ri, YETudjcậu ấy rấvZt cẩnYkjLPx thận.”

Nhắc đvZến TôYkjLPxn Bình,YETudj ĐàmvZ Tĩnh khônYETudjg cưYETudjời nổiYkjLPx nYkjLPxữa, hàvZng YETudjlông YkjLPxmày cakS9t4Ru lại:YkjLPx YETudj“Bình BìnhvZ vẫYkjLPxn chưYkjLPxa tkS9t4Rỉnh. Bác kS9t4Rsĩ nYETudjói nókS9t4R qukS9t4Rá yếuvZ nêYETudjn bịkS9t4R hônvZ mê.”kS9t4R CvZô nóikS9t4R, “TkS9t4Rhật vZra tôiYkjLPx YkjLPxcó chuyệkS9t4Rn muốYkjLPxn kS9t4Rhỏi ý anh.vZ kS9t4RKiến thứckS9t4R kS9t4Rvà tầvZm nhìYETudjn củYkjLPxa YkjLPxanh đềuYETudj caYkjLPxo hkS9t4Rơn tYETudjôi, tôivZ kS9t4Rcũng cYkjLPxhẳng YkjLPxcòn YkjLPxthân thích bạnkS9t4R bèvZ nYETudjào cvZó thểYkjLPx vZbàn bvZạc cYkjLPxả kS9t4Rnên muốnYETudj vZđến hYkjLPxỏi anh.”

“Cô cYETudjứ nYETudjói, giYETudjúp được chắcYETudj kS9t4Rchắn YETudjtôi vZsẽ giúp.”

Đàm TvZĩnh lưỡngkS9t4R lựYETudj một YkjLPx chút rồYETudji hỏi:YETudj “AnhvZ đvZã kS9t4Rbao giYETudjờ YkjLPxgặp chuyệkS9t4Rn đặkS9t4Rc bkS9t4Riệt YkjLPxkhó xửYETudj chưa?”

“Đương kS9t4Rnhiên làkS9t4R rồi.YETudj Cuộc đờiYETudj khôngkS9t4R thểkS9t4R cứYkjLPx màkS9t4Ru hồnYkjLPxg mãi,kS9t4R kS9t4Rai cYETudjũng YETudjcó YETudjlúc gặpkS9t4R khókS9t4R khăn.”

“Thế vZanh đvZã YETudjbao YkjLPxgiờ hận aivZ chưaYETudj? VôYkjLPx kS9t4Rcùng, vZvô cYETudjùng hận…YETudj VìvZ thếkS9t4R kS9t4Rđã lvZàm mYETudjột việckS9t4R vYkjLPxốn YETudjkhông vZnên làm.”

“Tôi lvZà ngưYETudjời YETudjbình thường, cũngYETudj cYkjLPxó lúvZc căYETudjm hận,kS9t4R vZcũng tYETudjừng làmYETudj việckS9t4R kvZhông nênYkjLPx làmYkjLPx.” TvZhịnh PhươngkS9t4R ĐYkjLPxình nYkjLPxói, “Thật kS9t4Rra YkjLPxai cũvZng YETudjcó lúYETudjc kS9t4Rmắc lỗiYkjLPx, YETudjai cũnYETudjg kS9t4Rcó thểkS9t4R làvZm nhữkS9t4Rng vikS9t4Rệc khôYETudjng nênvZ YkjLPxlàm. Chúng kS9t4Rta YETudjlà ngườikS9t4R thườngYkjLPx, kYETudjhông YETudjphải thánvZh nhân,vZ lkS9t4Ràm svZai cYkjLPxũng lkS9t4Rà chuyệYkjLPxn thường mà.”

Đàm TYETudjĩnh khẽYkjLPx thYkjLPxở dài, cúkS9t4Ri đầkS9t4Ru nYkjLPxói: “NhưngkS9t4R hậvZu YkjLPxquả quvZá vZnghiêm trọng.”

“Bất cứkS9t4R chuyệnvZ gYETudjì cũng kYETudjhông ngvZhiêm trọngYETudj nhưYETudj chvZúng vZta tưởYETudjng tượngYkjLPx đâu.”YkjLPx ThịnhvZ PhkS9t4Rương ĐìnhYETudj nóYETudji, “KhiYETudj mới kS9t4R đến ThượngvZ HảiYkjLPx làkS9t4Rm việkS9t4Rc, tôivZ đvZã phạvZm pYETudjhải YkjLPxmột lỗiYkjLPx vZđặc biệtYkjLPx, đYkjLPxặc biệYkjLPxt nghivZêm trọng, khiYETudjến cáYETudjc nhYETudjà YkjLPxcung ứngvZ củaYETudj cảkS9t4R YkjLPxkhu YETudjvực vZThái BìYkjLPxnh DươngYkjLPx nYkjLPxhận mvZột vZcái bávZo gYETudjiá saivZ. Tôi nghYETudjĩ thếkS9t4R lvZà hết,YkjLPx chYETudjắc ckS9t4Rhắn sẽYETudj bYkjLPxị côYkjLPxng vZty đkS9t4Ruổi việYETudjc, nhưYkjLPxng thvZực tvZế tôYkjLPxi kS9t4Rđã lập tứckS9t4R ckS9t4Ráo lỗivZ củavZ mìkS9t4Rnh cvZho cấpvZ YkjLPxtrên, cứYETudj thếYkjLPx cấpYETudj nYETudjày vZbáo vZlên cấpYkjLPx kkS9t4Ria, thậmvZ chYETudjí kinh độngYkjLPx tớYkjLPxi tậnvZ kS9t4RPhó tổngYkjLPx giámYETudj đốkS9t4Rc kYETudjhu vZvực TháYETudji BìnkS9t4Rh DkS9t4Rương. CuốikS9t4R kS9t4Rcùng côYETudjng ty chYkjLPxo tôYETudji mYETudjột YETudjcơ vZhội, tvZrong nvZửa thávZng kS9t4Rtôi đãvZ kS9t4Rbay tớYETudji mYETudjười sáuYETudj nướcYETudj đểvZ xYETudjin vZlỗi từng nhàYETudj vZcung ứYETudjng, đồngYETudj tYETudjhời kS9t4Rký YkjLPxkết hYkjLPxợp đồngvZ mớivZ. kS9t4RSau kvZhi vềYkjLPx ThượngYETudj HảivZ YETudjtôi YETudjcòn bịYETudj trừ bvZa thánYkjLPxg lưYkjLPxơng. NhưYETudjng kvZết quvZả tôiYkjLPx đạtvZ đượcYETudj cakS9t4Ro skS9t4Rau YkjLPxđó rấYkjLPxt tuyệkS9t4Rt vờivZ, công tyYETudj quyếtkS9t4R đYkjLPxịnh giữvZ tYkjLPxôi lại.vZ kS9t4RKhông YkjLPxlâu skS9t4Rau tYETudjôi tYkjLPxhăng YETudjchức, YETudjvì tvZôi YkjLPxtừng gặpvZ tYETudjất cả cákS9t4Rc nkS9t4Rhà cvZung ứngYkjLPx, hơnkS9t4R nữavZ quYETudjan hệYkjLPx hợpvZ vZtác YETudjsau đkS9t4Ró cYETudjũng rấtYkjLPx tvZốt. TrờvZi khvZông tuyệt đvZường củaYkjLPx kS9t4Rai, côvZ đừnYETudjg nYkjLPxghiêm trọvZng hoákS9t4R lỗivZ YkjLPxlầm. TáYETudji ôYkjLPxng mấkS9t4Rt vZngựa chưkS9t4Ra chắcYkjLPx đã kS9t4Rlà ckS9t4Rhuyện xấu.”

Đàm TvZĩnh thấkS9t4Rt tkS9t4Rhần, thật rkS9t4Ra ThịnhkS9t4R PhkS9t4Rương ĐìnYETudjh cũnYkjLPxg khôYkjLPxng ngYkjLPxhĩ mìnkS9t4Rh YETudjlại vZkể chukS9t4Ryện đókS9t4R vZcho cvZô ngvZhe. CYETudjó lẽ YETudjvì bộvZ dạngkS9t4R YETudjĐàm TĩnhkS9t4R hYETudjôm naYkjLPxy quávZ đỗvZi bơvZ vơYkjLPx, khônvZg YETudjnơi nươngkS9t4R YETudjtựa, khiếnkS9t4R akS9t4Rnh cảm YETudjthấy mYETudjình nhấtYkjLPx đYETudjịnh phvZải nYkjLPxói gìvZ YETudjđó đểvZ cổkS9t4R vũkS9t4R cYETudj, vZcó lẽvZ bệnYETudjh tìnYkjLPxh củavZ ckS9t4Ron vZtrai đã thậtkS9t4R sựYETudj quậtYETudj nvZgã côYkjLPx rồi.

Cuối cùnkS9t4Rg ĐàmYETudj TkS9t4Rĩnh ngẩng lên,YETudj hỏikS9t4R: “NYkjLPxếu YkjLPxcó vZhai vZsự lựYkjLPxa chọnYETudj, mộtYETudj sẽYETudj làmYkjLPx tkS9t4Rổn tYkjLPxhương rvZất nhikS9t4Rều ngườYETudji, lựa chọnYkjLPx YETudjkia cYETudjũng skS9t4Rẽ YETudjlàm tổkS9t4Rn thưYkjLPxơng YkjLPxrất nhivZều người…”

“Người tYETudja vẫnvZ YkjLPxnói hãy chọnYETudj cáchYETudj tổnYETudj thươnvZg ívZt vZhơn, YETudjtrong côYETudjng tYkjLPxy cũngYkjLPx vYkjLPxậy, kS9t4Rcái nàokS9t4R tạovZ ívZt tổnYETudj thấvZt hơn thYkjLPxì YETudjta sẽvZ cYkjLPxhọn cáYETudji đó.”

Anh cYETudjố ývZ nvZhấn kS9t4Rmạnh là tronYkjLPxg vZcông tyYkjLPx, ĐàmYETudj YETudjTĩnh thoáYETudjng nYETudjgẩn ngườiYETudj, cuốikS9t4R cYkjLPxùng cvZô cũvZng YETudjhạ quyếtkS9t4R YkjLPxtâm, YkjLPxnói: “Giám đYkjLPxốc Thịnh,YkjLPx cYETudjảm ơYETudjn anhYkjLPx, tôiYkjLPx bikS9t4Rết nêYkjLPxn vZlàm vZgì rồi.”

Thịnh PhươngvZ ĐìnhYkjLPx ngkS9t4Rhĩ ngợi mộYETudjt chúkS9t4Rt rvZồi nói:YkjLPx “TrướcYkjLPx kYETudjhi quyếtYETudj địnkS9t4Rh việYkjLPxc YkjLPxgì YETudjquan YETudjtrọng, vZcô pvZhải YETudjthật nghiêm túkS9t4Rc suYETudjy YkjLPxxét tYkjLPxất YETudjcả ckS9t4Rác vấnYkjLPx đYETudjề cóvZ tvZhể YETudjxảy rYkjLPxa. CònkS9t4R YETudjkhi đãYkjLPx quyếYETudjt định,YETudj dùvZ kết qYkjLPxuả kS9t4Rkhông YETudjlý tưởYkjLPxng tkS9t4Rhì cYkjLPxũng đừnkS9t4Rg kS9t4Rhối kS9t4Rhận, vìvZ vZcô vZđã vZcố gvZắng hvZết sứcvZ rồi.”

“Cảm ơnvZ anYETudjh, GYkjLPxiám đốc Thịnh.”

“Không kS9t4Rcó gì.”

“Còn nữa…kS9t4R từYkjLPx vZtuần sau, tYkjLPxôi mukS9t4Rốn kS9t4Rnghỉ mộYETudjt tuần…”

Thịnh PhưYETudjơng ĐkS9t4Rình bikS9t4Rết cô phảvZi ởkS9t4R việnYkjLPx chăYkjLPxm YkjLPxcon, liềnvZ nóiYETudj: “kS9t4RKhông svZao, tuầnvZ svZau tvZôi vvZẫn kS9t4Rở việnkS9t4R, cYkjLPxhắc chắn vZcông tYETudjy YETudjsẽ sYETudjắp xếvZp YkjLPxcho cYETudjô tiếpvZ tkS9t4Rục chăvZm sóYkjLPxc chvZo YkjLPxtôi. NhvZư vậvZy khôngYkjLPx ckS9t4Roi lkS9t4Rà kS9t4Rnghỉ, nếu côngkS9t4R tYkjLPxy gọiYkjLPx đếnYETudj, vZtôi vZsẽ sắpvZ xếp.”

Đàm YETudjTĩnh vôYkjLPx cùYETudjng cảmYkjLPx độvZng: “Cảm kS9t4Rơn anh.”

Sau kkS9t4Rhi ĐkS9t4Ràm TYETudjĩnh vZđi, Thịnh vZPhương vZĐình lYkjLPxại mởYETudj notebookS9t4Rk vZra, vZrốt kS9t4Rruộc ngYkjLPxười phụYETudj vZnữ kS9t4Rnày mukS9t4Rốn kS9t4Rhỏi điềuYETudj gYETudjì kS9t4Rnhỉ? Anh bYETudjiết côYkjLPx đãkS9t4R quyếvZt địnkS9t4Rh mộtkS9t4R đivZều rấtvZ qvZuan trọng,YETudj nhYkjLPxưng kS9t4Rrốt cuộcvZ nóYETudj vZlà gì?YETudj TkS9t4Rhịnh Phương ĐìkS9t4Rnh nYkjLPxhìn ánvZh tàYkjLPx dươnYkjLPxg nYETudjgoài kS9t4Rcửa vZsổ kS9t4Rmà tYkjLPxhất YkjLPxthần, anvZh bắvZt đầuYETudj vZtò kS9t4Rmò vềYETudj mọi điềuYkjLPx ckS9t4Rủa ĐvZàm TĩnhYETudj, đặvZc biệtkS9t4R làvZ YkjLPxkhi phátYkjLPx hvZiện rkS9t4Ra côkS9t4R YkjLPxcó lYETudjiên quvZan đếnkS9t4R NhiếpYkjLPx YkjLPxVũ TvZhịnh. Thật rYETudja nhìnYETudj bềvZ ngYkjLPxoài côYETudj YkjLPxcó YkjLPxvẻ yếuvZ đuối,vZ nhưngYkjLPx kS9t4Rbên tronvZg vZlại YETudjrất cốYkjLPx cYETudjhấp, rất kiYkjLPxên cường.kS9t4R YETudjCó lẽvZ cuộvZc vZđời đãvZ đekS9t4Rm lạikS9t4R chYkjLPxo vZcô YETudjrất nhiềYkjLPxu khkS9t4Ró khYkjLPxăn, vZnhưng dườYkjLPxng như cYkjLPxô cYETudjhưa YkjLPxbao YETudjgiờ gụcYkjLPx nkS9t4Rgã. CóYkjLPx đkS9t4Riều kS9t4Rhai hYkjLPxôm YkjLPxnay trvZông côkS9t4R vôvZ cùnYkjLPxg tiềuYETudj tYETudjuỵ, tựa hồYETudj nhvZững đònYETudj vZnặng nềvZ YkjLPxcủa sốYkjLPx phậnvZ đvZã vZkhiến cvZô cYETudjhao đảoYkjLPx skS9t4Rắp ngkS9t4Rã quỵ.

Thịnh PhươngYkjLPx ĐìnhYETudj vZthở dài, cYkjLPxó lẽYETudj đâyvZ chíYETudjnh YETudjlà ngưkS9t4Rời YETudjphụ nkS9t4Rữ vZcó convZ. NgườiYETudj phYETudjụ nữYETudj đãvZ cókS9t4R cYkjLPxon khônYETudjg bao gkS9t4Riờ YETudjbị YkjLPxquật ngãYETudj, trừvZ khYkjLPxi cYkjLPxon họYETudj vZxảy rkS9t4Ra chuyện