You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kw7hfhi v4Ambị ấmw7hf ứvcVsc DYZsanh vẫn mímDYZs mw7hfôi lạiv4Am w7hfnhư vcVsđứa trẻ,bsau hvcVsai bênDYZs khDYZsoé miệngbsau hvcVsơi conv4Amg, nhìv4Amn DYZsgiống nhưvcVs bsaumột đĩv4Amnh vàng nhỏDYZs bsaucong conDYZsg bsauhai bsaubên bsaumép vậy.w7hf w7hfĐàm TĩnvcVsh vcVsđứng từbsau xbsaua nhìnbsau DYZsanh, vừavcVs rồvcVsi có w7hf đông ngvcVsười, côv4Am bsaucố tìvcVsnh khônvcVsg nhìnw7hf v4Amanh, DYZsnhưng giờbsau chỉbsau còbsaun mộtw7hf mìnhv4Am anhv4Am, cóvcVs muvcVsốn tránh cũbsaung khônv4Amg tránDYZsh được.v4Am Đầuw7hf nv4Amgón cvcVsái củavcVs v4Amanh bbsauị díDYZsnh chvcVsút mựcv4Am đen,v4Am viết xonbsaug, anvcVsh vộiv4Am tìmw7hf giấw7hfy DYZslau đv4Ami nhưnw7hfg khôngv4Am DYZstìm vcVsthấy, v4Amliền vw7hfào phònDYZsg w7hfvệ sibsaunh rửa tvcVsay, nv4Amước chảyDYZs rv4Amào ràov4Am. KDYZshi vcVsra ngoàibsau anbsauh bsauđã vvcVsẩy nưw7hfớc rồi,DYZs nhưnDYZsg đầuvcVs ngónv4Am tDYZsay vcVsvẫn còn vcVsướt, đànhw7hf kẹpv4Am sổbsau ghw7hfi chépw7hf vàDYZso cábsaunh tay.

Ngoài hbsauành laDYZsng vcVscó ngbsauười hỏi: “NhiếDYZsp DYZsVũ TvcVshịnh đâvcVsu? MavcVsu, v4AmChủ nhiệmbsau tv4Amìm aDYZsnh ấy.”

Anh vcVsnhanh cw7hfhóng v4Amđi ra, w7hfđã bw7hfa w7hfchục tuổv4Ami đầu,bsau vậybsau DYZsmà bw7hfước vẫDYZsn svcVsải v4Amdài, nhaw7hfnh nhẹnbsau nhưbsau chàDYZsng tvcVsrai mườibsau bảyười tám,bsau khôv4Amng cvcVsó cDYZsảm gvcVsiác gv4Amấp bsaugáp chỉvcVs w7hfthấy rấtbsau tw7hfrẻ convcVs. Đàv4Amm Tĩbsaunh thấyvcVs chuv4Ama xóv4Amt. Chia taw7hfy rồiDYZs gặpDYZs lạiDYZs, nhw7hfưng DYZschưa lầnDYZs gặpw7hf mặtDYZs nw7hfào lạbsaui bsaucó ấnw7hf tw7hfượng nv4Amhư vcVssáng nabsauy, Nhiếp VDYZsũ Thịnhbsau cvcVsủa buổvcVsi sv4Amáng hbsauôm DYZsnay w7hfhệt nhưv4Am Nhiếbsaup Vv4Amũ Thịnv4Amh DYZscủa mườivcVs nDYZsăm w7hfvề trbsauước vậy, vẫnv4Am vcVslà cậuvcVs thiếubsau nDYZsiên v4Ambề ngoàibsau trầmv4Am mặcvcVs w7hfnhưng sâuDYZs bêw7hfn trbsauong lạiv4Am rấtDYZs nvcVsổi loạn.

Phòng bệnv4Amh đãDYZs yênv4Am tvcVsĩnh lại nhưnvcVsg lònw7hfg dv4Amạ DYZsĐàm TĩnhDYZs vẫnw7hf rv4Amối bờw7hfi, cvcVsô nDYZsgồi xuốnv4Amg, nhDYZsìn TônDYZs Bw7hfình đanvcVsg nằm trênv4Am giườngw7hf, bsauthấy vcVscon DYZshít thbsauở rấtbsau kDYZshó khăbsaun, ngựbsauc phậpDYZs phvcVsồng vcVslên xuốvcVsng, vcVscặp môi tíbsaum táiv4Am. Đàmbsau Tbsauĩnh v4Amcảm thấyw7hf mìw7hfnh nhbsauư mộtDYZs ngọv4Amn v4Amcây trv4Among bão,w7hf cơvcVsn w7hfbão tốbsau củavcVs svcVsố w7hfmệnh đã qDYZsuăng DYZsquật giàyv4Am vòvcVs cv4Amô quDYZsá lâu,v4Am quv4Amá lâuvcVs rw7hfồi, cvcVsô sắDYZsp vcVskhông trvcVsụ nổiv4Am nữa.

Dù bsauchín giờDYZs phảiv4Am họp, nhưw7hfng saDYZsu vcVskhi DYZskiểm trv4Ama phòbsaung bệnhbsau xov4Amng. DYZsChủ nhiệmvcVs PDYZshương vẫnbsau dànw7hfh nửavcVs tiếngw7hf quý bávcVsu mw7hfắng Nhv4Amiếp Vũv4Am Thịnbsauh vcVstrong văbsaun vcVsphòng. MọvcVsi nvcVsgười đv4Ami qDYZsua vbsauăn phòDYZsng cvcVsủa ônDYZsg đều rónbsau réDYZsn nhv4Amẹ nhànDYZsg, chw7hfỉ sDYZsợ lạv4Ami gDYZsây rv4Ama tiDYZsếng w7hfđộng v4Amkhiến Chủw7hf nhibsauệm PvcVshương nổibsau giậv4Amn. Mấy w7hfvị w7hftiến sĩv4Am ởDYZs bêDYZsn ngoDYZsài vcVsđều thởv4Am cw7hfũng kv4Amhông bsaudám tw7hfhở mạnh,v4Am cắmw7hf cvcVsúi vv4Amiết bệnh án,vcVs nw7hfgay cảw7hf v4Amy táv4Am trưởbsaung bìnDYZsh thưbsauờng nhiềuv4Am lờbsaui lw7hfà vậyvcVs v4Ammà lúcv4Am nàyDYZs miệngw7hf cũvcVsng như vcVs dán băngvcVs dính,w7hf chẳngvcVs nóvcVsi tiếDYZsng nào.

“Có bivcVsết vw7hfì DYZssao tbsauôi mắnv4Amg cậu khôDYZsng? RốtvcVs cubsauộc bsaugần v4Amđây DYZscậu làmDYZs saw7hfo vậv4Amy? bsauĐầu óvcVsc DYZscứ vcVslơ lv4Amửng tv4Amận đâuw7hf ấy.bsau Đừng tưởngbsau vẫnDYZs chưaw7hf gâbsauy rv4Ama w7hflỗi vcVslớn DYZsgì, bsautôi tvcVsháy cứv4Am thếvcVs bsaunày sớmbsau muộvcVsn rồiv4Am cv4Amũng xảDYZsy ra DYZs chuyện tDYZshôi. CậDYZsu nóiv4Am xeDYZsm, rốtw7hf cuộcDYZs bsaulà chuyw7hfện v4Amgì? Cậbsauu cảDYZs nvcVsgày rầuv4Am rĩvcVs đầyDYZs tbsauâm sự bsau như vcVsvậy lw7hfà svcVsao? ChvcVsúng v4Amta w7hflàm vcVsbác sw7hfĩ, bsaumọi lúcvcVs mv4Amọi nơivcVs đềuw7hf phDYZsải suw7hfy bsauxét vẫnw7hf đềvcVs một cáchbsau lDYZsý tw7hfrí, bìnhv4Am vcVstĩnh. CvcVshuyện DYZshôm qv4Amua lv4Amà thếvcVs nDYZsào? Tbsauôn Bìnhv4Am cóbsau qvcVsuan vcVshệ w7hfgì vớv4Ami cậu? vcVsCậu v4Amkhông chvcVsi mộtbsau đồvcVsng nàw7hfo chvcVso vcVsthuốc ngvcVsoài bvcVsảo hiểm,DYZs tvcVsrong kv4Amhi cw7hfó nbsauhững lw7hfoại bắtvcVs buộc pbsauhải dùnDYZsg, bắtbsau buộv4Amc cậuv4Am hiểuw7hf khônvcVsg bsauhả? CậDYZsu tiếtbsau kvcVsiệm tw7hfiền chv4Amo bệnDYZsh nhw7hfân hay lw7hfà lấyDYZs mạngw7hf vcVsngười ta?”

Cuối cw7hfùng Nhiếbsaup VvcVsũ Thw7hfịnh khẽ đw7hfáp: “CháuvcVs vbsauà đứabsau trẻw7hf đó…DYZs khôngw7hf cóvcVs qw7hfuan hDYZsệ gv4Amì đặw7hfc biDYZsệt… chỉbsau lbsauà điềw7hfu kiện gDYZsia vcVsđình w7hfhọ kw7hfhông tốt…”

“Không cw7hfó quavcVsn hbsauệ gw7hfì đặc biệDYZst màDYZs cậuDYZs gọibsau đv4Amiện cảw7hf vDYZsào phDYZsòng mổv4Am?” Cv4Amhủ nv4Amhiệm Pw7hfhương DYZskhông kìmv4Am nổiw7hf w7hfgầm lên. “Tôibsau còvcVsn v4Amtưởng tvcVsrời DYZssập, cậuv4Am gDYZsọi tôv4Ami đếnbsau cứubsau chứ!”

“Cháu quDYZsên mấw7hft Cv4Amhủ nhvcVsiệm đang mổ…”

“Quên?” GvcVsiọng Chủbsau nhiệv4Amm Phương lvcVsại w7hfcao lêDYZsn mộtv4Am bậcbsau, “CậuvcVs cvcVsòn bv4Amảo w7hfmình khôw7hfng lbsauơ đw7hfãng v4Amđi! Cậubsau đavcVsng mổ cw7hfũng quêv4Amn luvcVsôn saDYZso? TôvcVsi vcVscho cậv4Amu hbsauay, cậuv4Am cứw7hf cbsauả ngv4Amày nghw7hfĩ ngợiw7hf luvcVsng tunDYZsg v4Amthế này nv4Amữa, rồivcVs sẽvcVs cw7hfó ngvcVsày đbsauể vcVsquên dv4Amao mổbsau trvcVsong nDYZsgực vcVsbệnh nhânv4Am! Đừngw7hf tưởnw7hfg DYZsquên mìnhbsau đang lDYZsàm DYZsgì làw7hf cDYZshuyện nhỏvcVs, nDYZshư thếDYZs làvcVs cậvcVsu khv4Amông cvcVsó DYZsy đức!”

Một bácw7hf sĩDYZs đanvcVsg họcDYZs bồi DYZsdưỡng đDYZsẩy thiếv4Amt vcVsbị đv4Ami tớivcVs, đav4Amng gõDYZs cửaDYZs thvcVsì nw7hfghe thấvcVsy cv4Amâu nDYZsói cuốivcVs cùvcVsng, vv4Amội giật bsau mình rụtw7hf v4Amtay bsauvề, nhìnw7hf sw7hfang mấyvcVs vịv4Am tiếvcVsn DYZssĩ đav4Amng viếtbsau bệnhw7hf DYZsán bênv4Am cạnvcVsh, thv4Amấy họ làmw7hf DYZsđộng táDYZsc rạchDYZs ngav4Amng cv4Amổ, anbsauh tbsaua giậtvcVs thów7hft, livcVsền rv4Amón vcVsrén bsauđẩy thiếv4Amt bw7hfị vcVsđi mất.

Cuối cùngbsau, kvcVshi đếnDYZs giờ họp,DYZs Chw7hfủ nhiệmvcVs Phươnbsaug mớiDYZs hầDYZsm hbsauầm rờw7hfi kw7hfhỏi vbsauăn w7hfphòng, trướvcVsc vcVskhi v4Amra cửDYZsa còn buvcVsông DYZslại DYZsmột câw7hfu: “CậuvcVs hãyv4Am tDYZsự kibsauểm điểmw7hf lạDYZsi đi!”

Nhiếp Vv4Amũ ThịnhDYZs cúiDYZs đầu DYZs đi rDYZsa. TvcVsiến svcVsĩ ĐồnvcVsg, ngbsauười vcVsnhiều tw7hfuổi nhấtv4Am tronDYZsg sw7hfỗ nhữngbsau ngườiv4Am đượbsauc Chủv4Am nhiệm PhươngDYZs dẫv4Amn w7hfdắt, bìnv4Amh tvcVshường rấtv4Am bw7hfiết quavcVsn tâv4Amm chămv4Am sóvcVsc nvcVsgười kDYZshác, vìw7hf Nhiếpv4Am Vbsauũ Thịnh íw7hft tuổv4Ami, lạvcVsi đượcw7hf Chw7hfủ nw7hfhiệm Phươbsaung DYZsđặc bibsauệt ưubsau bsauái, nvcVsên DYZsanh DYZshọ ĐồnDYZsg nàyDYZs vẫn luônv4Am cvcVsoi Nhiếpv4Am DYZsVũ TDYZshịnh làbsau bsausư đệv4Am đồngw7hf mbsauôn, mw7hfà qw7hfuên mấtv4Am rằngvcVs aw7hfnh đv4Amã bsaucó habsaui họbsauc w7hfvị, hơn bsaunữa cũDYZsng khônv4Amg phảv4Ami bsauhọc tw7hfrò củw7hfa CvcVshủ nbsauhiệm Phươngw7hf. LầnDYZs nw7hfày, DYZstiến sv4Amĩ w7hfĐồng lạivcVs đến bsauan ủDYZsi absaunh: “Cóv4Am quabsaun tv4Amâm đếnw7hf cậubsau thv4Amì ônvcVsg ấybsau w7hfmới w7hflo DYZslắng vcVsnhư vậw7hfy, nw7hfếu đổiw7hf là ngườiv4Am kw7hfhác, ôv4Amng vcVsấy bsaukhông w7hfphí sứw7hfc thếDYZs đâu.”

“Phải rồi.”bsau Tiếnw7hf sw7hfĩ Tiểu Mẫnbsau đvcVsầy gọnv4Amg v4Amkính bsaunói, “NhiếpvcVs svcVsư huynw7hfh đừnbsaug nảnw7hf chíDYZs, ‘lw7hfão yDYZsêu’ qubsauý anDYZsh nhấw7hft đấy. Ôngbsau v4Amấy DYZslà PhonvcVsg bsauThanh Dươngv4Am, v4Amanh w7hflà Lệbsaunh HDYZsồ Xung[2]bsau, ônDYZsg ấyvcVs chỉw7hf hậw7hfn rv4Amèn sắt kv4Amhông w7hfthành thébsaup w7hfđấy thôi!”w7hf LDYZsão v4Amyêu làv4Am bvcVsiệt hiệDYZsu vcVscủa Cbsauhủ nhiệvcVsm PhươDYZsng, cũngbsau chỉ v4Amcó mấv4Amy DYZsđệ tửvcVs nàyvcVs dámDYZs cDYZsông khDYZsai đặtbsau biDYZsệt v4Amhiệu cvcVsho ôDYZsng nhbsauư vw7hfậy. Chủw7hf vcVsnhiệm PhươnvcVsg luôn cbsauho rằvcVsng vcVskỹ thw7hfuật tốbsaut thìDYZs ôngvcVs bsaucó thểw7hf cDYZsưng họcbsau tròDYZs củbsaua ôngv4Am DYZsnhư ôngv4Am trời con.

[2] vcVsNhân vậtvcVs trovcVsng tiểu thuyếtDYZs w7hfvõ bsauhiệp ThầnvcVs điêuv4Am DYZshiệp lữbsau củaw7hf nhàv4Am vw7hfăn Kiw7hfm Dungw7hf, vbsauốn DYZslà w7hfmột lbsauãng tửv4Am mbsauê rượu, gv4Amiỏi kvcVsiếm vcVsthuật, từw7hfng đvcVsược PDYZshong Thanw7hfh Dươngbsau truv4Amyền thụw7hf kiw7hfếm phápv4Am, vDYZsề svcVsau yêu Nhbsauậm DYZsDoanh Dov4Amanh, ThávcVsnh côDYZs bsaucủa vcVsMa giáo.

“Tiểu Mẫn,vcVs w7hfcậu v4Amso sáw7hfnh như w7hfthế kbsauhông w7hfđúng v4Amrồi. Nếuw7hf lDYZsão yêubsau lv4Amà DYZsPhong ThvcVsanh bsauDương, thbsauì w7hfLệnh HồDYZs bsauXung nên làvcVs ĐồnDYZsg đw7hfại sưvcVs hw7hfuynh chứ!w7hf Cậubsau xvcVsem aw7hfnh Đồbsaung điềmv4Am đạmv4Am lbsauễ DYZsđộ, vcVsrất giốngbsau Lệnv4Amh w7hfHồ Xung. bsauCòn NhiếpvcVs Vbsauũ v4AmThịnh hấpw7hf dẫnDYZs pDYZshụ vcVsnữ thbsauế nàybsau, nóibsau thếbsau bsaunào cũngw7hf bsaulà Dươngv4Am Quá[3], khôngvcVs phảiv4Am Lbsauệnh HồDYZs Xung!”

[3] Nhw7hfân vbsauật trovcVsng tivcVsểu thuyết bsauvõ hDYZsiệp ThầnDYZs điêubsau hiệpbsau lữvcVs củabsau nhw7hfà v4Amvăn v4AmKim DDYZsung, nổbsaui tiếngbsau đẹpv4Am trbsauai, chung tình.

“Chẳng lẽv4Am LệnhDYZs Hw7hfồ Xuv4Amng không hấpDYZs dvcVsẫn phDYZsụ DYZsnữ ư?vcVs SDYZsao Nhậmbsau vcVsDoanh Doanbsauh w7hflại sốnvcVsg chếvcVst thv4Ameo aDYZsnh v4Amta chứDYZs? Hơn nữabsau DYZssao NhiếpvcVs w7hfVũ Thịnbsauh lạivcVs cóbsau thw7hfể làw7hf DươvcVsng QuáDYZs được?w7hf NếuDYZs cậubsau tvcVsa làvcVs DvcVsương Quá, kDYZshông phảbsaui chúngvcVs tw7hfa thàw7hfnh môvcVsn hv4Amạ củabsau pháibsau v4AmToàn Chw7hfân savcVso? TôvcVsi khôw7hfng muốbsaun cùngDYZs v4Ammột giuộc bsauvới bọnbsau đạov4Am thvcVsối đó…”

“Sao Dươnbsaug Quv4Amá lạiv4Am làbsau môn w7hfhạ Tow7hfàn vcVsChân? w7hfDương Quáw7hf lbsauà ngườiv4Am cbsauủa phDYZsái CổDYZs MộvcVs mvcVsới DYZsđúng. Nhưnbsaug CổDYZs w7hfM cũng khônv4Amg tốbsaut lànw7hfh gìv4Am… tDYZsoàn nhvcVsững phbsauụ DYZsnữ bsautâm w7hflý w7hfbiến thái…”

Mấy ngườivcVs mồmv4Am vcVsnăm miệng mưDYZsời vcVsbàn tv4Amán cDYZsười đw7hfùa. Tiếnv4Am sĩDYZs vcVsy họcbsau lDYZsâm sànw7hfg khổbsau, tv4Amiến bsausĩ vcVsy w7hfhọc lDYZsâm bsausàng dưới trướngvcVs bsauChủ nhiệmbsau Phưw7hfơng cònDYZs khổbsau hơn.vcVs Nhữngw7hf thầyw7hf hướnvcVsg w7hfdẫn DYZskhác vcVscó lẽv4Am còw7hfn cvcVsó v4Amthể mắt nbsauhắm mw7hfắt mở,vcVs tặngv4Am qw7hfuà, lôivcVs kbsauéo quaDYZsn bsauhệ làvcVs bsauđược. Nhưnbsaug vvcVsới Chủw7hf nhiw7hfệm Phưw7hfơng thì khônv4Amg đvcVsủ giỏiDYZs đừngDYZs hòngbsau tvcVsốt nghiệp.vcVs Bbsauài tDYZsập cvcVsăng thẳng,DYZs vcVsca bsaumổ lạiw7hf nhiềDYZsu, vì vcVsthế cáw7hfc tiếw7hfn sĩv4Am đềuw7hf phDYZsải tựDYZs tvcVsìm v4Amniềm v4Amvui tronvcVsg nỗDYZsi khw7hfổ. Bìnhv4Am thưv4Amờng chỉbsau cầnvcVs nghe vcVshọ nóiv4Am linw7hfh DYZstinh mộtbsau lvcVsúc, Nv4Amhiếp Vũv4Am Thịnhw7hf sẽv4Am thấyDYZs w7hfnhẹ nhv4Amõm hDYZsẳn đbsaui, nhưDYZsng v4Amhôm nayDYZs anh v4Amthật bsausự rấv4Amt bw7hfuồn. Chủbsau nbsauhiệm Phươnbsaug nv4Amói v4Amrất đw7hfúng, v4Amgần đâyv4Am avcVsnh suw7hfốt ngàbsauy ngẩn nbsaugơ sw7hfuy nghĩDYZs nDYZshững gìDYZs bsaukhông biếtw7hf nữa,vcVs pbsauhạm lỗiv4Am liw7hfên tục,vcVs vcVscứ thếw7hf nàyvcVs thậv4Amt sDYZsự cóDYZs nguy v4Amcơ DYZsgây đạivcVs w7hfhoạ bsauchứ chẳngvcVs chơi.

Thấy anv4Amh thấtv4Am tv4Amhần, Tiểu MẫnvcVs thônv4Amg cảmv4Am nóiv4Am: DYZs“Nhiếp sưvcVs hbsauuynh, anvcVsh bịvcVs lãbsauo w7hfyêu mắngbsau đênbsau nv4Amgớ nv4Amgẩn DYZsthật rồi…”

“Tiểu Nhiếpbsau đabsaung phiềnvcVs lòng vv4Amì chDYZsuyện giv4Ama đình.”v4Am Anbsauh Đồngv4Am ngắtbsau lbsauời TiểuDYZs MẫnDYZs, còbsaun nhábsauy mắtv4Am mộtv4Am cDYZsái, “Cậu cũngw7hf đừnDYZsg lvcVso lắnw7hfg, hav4Ami chủw7hf nhiệmv4Am khDYZsoa GvcVsan DYZsvà kDYZshoa DYZsU bướubsau hômv4Am đDYZsó cùnbsaug đếnDYZs w7hftìm lão yêv4Amu, tvcVsôi nghDYZse bsauthấy. Bệnhw7hf DYZstình củav4Am v4Ambác tDYZsrai thậvcVst rv4Ama rấtDYZs khv4Amả v4Amquan, kiêDYZsn trDYZsì điều trị,w7hf mấw7hfy nămv4Am khôw7hfng w7hfthành vấnDYZs bsauđề đâu.”

“Cảm ơv4Amn DYZsanh.” Cuốibsau cùng Nhw7hfiếp vcVsVũ vcVsThịnh cườiw7hf mbsauéo xẹo,DYZs “CảmvcVs ơnv4Am mọiv4Am w7hfngười, bsaugần đâyvcVs quảvcVs thựcbsau tôw7hfi lúvcVs lẫn quá!”

“Có bsauai gặvcVsp cDYZshuyện này màv4Am bsaukhông lv4Amo v4Amlắng w7hfchứ.”Anh ĐồngDYZs vỗDYZs vav4Ami absaunh, “TôivcVs đổivcVs chv4Amo cậuvcVs cDYZsa trựw7hfc v4Amđêm ngDYZsày mai, cbsauậu làvcVsm w7hfca v4Amsáng chw7hfo tôiw7hf, DYZsgần đâbsauy cvcVsậu mvcVsệt quábsau rồiv4Am, cầnDYZs DYZsphải nghvcVsỉ ngơi.”

“Cảm bsauơn anh.”

“Cảm bsauơn gv4Amì chứ?v4Am v4AmCa mổw7hf tuần trvcVsước suýbsaut DYZsnữa v4Amtôi cắDYZst nhbsauầm mạvcVsch v4Ammáu, mw7hfay màv4Am cậubsau nhbsauanh tvcVsay ngv4Amăn lại,w7hf nếDYZsu không lãobsau yêuDYZs sẽDYZs phvcVsanh bsauthây tw7hfôi v4Ammất. Đv4Amại bsauân w7hfđại đứcw7hf đóv4Am tôiDYZs w7hfchỉ đổivcVs chw7hfo w7hfcậu một cDYZsa sángvcVs, thbsauế bsaulà quvcVsá hbsauời rồi.”

Hôm nav4Amy Nhiếpw7hf w7hfVũ Thịnh bsau vẫn vcVscòn vcVsca bsaumổ, aw7hfnh ăv4Amn trvcVsưa mộtvcVs mìDYZsnh v4Amở nhàw7hf ăn,vcVs lạv4Ami gặpvcVs Vưbsauơng w7hfVũ LinvcVsh bsauđến mua DYZscơm. ĐâyDYZs làvcVs nhvcVsà ăvcVsn bệnbsauh việw7hfn, mv4Amua ởv4Am đâybsau phảiv4Am qvcVsuẹt tvcVshẻ DYZsnội bộ,DYZs xevcVsm v4Amra cDYZsô đãDYZs đến vcVsnhầm. Vưbsauơng w7hfVũ Libsaunh xbsauếp hbsauàng cảvcVs nvcVsửa ngw7hfày trờv4Ami mớivcVs biếv4Amt mìnw7hfh DYZsnhầm, đangbsau vcVsđịnh đv4Ami thì Nv4Amhiếp w7hfVũ Thv4Amịnh đứngv4Am dậw7hfy muw7hfa giúpvcVs cv4Amô haDYZsi suất.

“Một suấtvcVs trứngv4Am bsausốt cà chuabsau.” Anw7hfh bsaunói vcVsvới ngưvcVsời w7hfbên trobsaung cDYZsửa sổDYZs rồiv4Am qv4Amuay DYZssang hỏbsaui VưvcVsơng Vv4Amũ DYZsLinh, “Côbsau ăn gì?”

“Thịt xàov4Am rabsauu cần.”

“Một suấtvcVs tbsauhịt xàoDYZs rau cầvcVsn nữa.”

Vương vcVsVũ vcVsLinh chv4Amo suất cơw7hfm trứvcVsng xốtbsau cDYZsà cw7hfhua vw7hfào mộtDYZs v4Amhộp DYZscơm mới,v4Am cònw7hf suấw7hft kibsaua DYZscô w7hfăn tạibsau nvcVshà DYZsăn lw7hfuôn. Thấy bv4Amên cạv4Amnh bsauNhiếp VũvcVs Thịbsaunh cvcVsó cvcVshỗ trống,bsau bsaucô liềnDYZs DYZsngồi xuống,w7hf khiếnvcVs cácDYZs DYZsy bác sw7hfĩ quDYZsanh đw7hfó DYZsra sứcv4Am xìvcVs xàvcVso bàw7hfn w7hftán. Rấbsaut nhiềuv4Am ngườiw7hf thbsauích vcVsnhìn Nhiếpw7hf Vw7hfũ Thịbsaunh ăn cơmbsau, nhưw7hfng rấtv4Am bsauít bsauy v4Amtá dvcVsám nbsaugồi đDYZsối diệvcVsn vớibsau DYZsanh. DYZsAnh quw7hfá lạnhvcVs lùnv4Amg, vcVslúc nàbsauo cũng giữvcVs tháiw7hf đbsauộ w7hfxa cvcVsách, vẻv4Am mặvcVst nhấtvcVs mbsauực lãv4Amnh đạmDYZs w7hfnghiêm tw7hfúc, v4Amdường nhưvcVs taw7hfy anh khônDYZsg cầbsaum v4Amđầu đũavcVs màvcVs cầmvcVs dv4Amao mổ,bsau trưDYZsớc mvcVsặt vcVsanh w7hfcũng DYZskhông DYZsphải cvcVsơm màDYZs lvcVsà w7hfbệnh nhân trênw7hf w7hfbàn mổbsau vậy.v4Am Vw7hfì tbsauhế dùw7hf bsaucác DYZsy tDYZsá hv4Amết sw7hfức hâmDYZs mộv4Am absaunh vcVsnhưng rấDYZst v4Amít DYZskhi dám v4Amtới ngồv4Ami cvcVsùng v4Ambàn. VDYZsương Vw7hfũ Lbsauinh kw7hfhông thấyDYZs vậy,v4Am cvcVsô thw7hfấy Nhiếbsaup Vũw7hf Thbsauịnh quẹt thvcVsẻ mvcVsua cơmw7hf giúbsaup bsaumình, rõw7hf ràvcVsng làbsau ngườivcVs tốt,w7hf bènv4Am lấyvcVs w7hfra cvcVshút tw7hfiền đDYZsưa chw7hfo anh,w7hf “Cảm bsauơn anv4Amh, bácv4Am v4Amsĩ Nhiếp!”

“Không cầnbsau kw7hfhách sáo.”

Vương DYZsVũ LDYZsinh thấyv4Am anh DYZskhông w7hfnhận tivcVsền, đàv4Amnh đặvcVst w7hftrên v4Ambàn. Côw7hf nghĩ,v4Am bDYZsác DYZssĩ thậtvcVs cẩnDYZs thvcVsận, tDYZsiền bẩnw7hf lắbsaum mà, đươv4Amng nbsauhiên w7hfanh kDYZshông muvcVsốn dùnDYZsg v4Amtay cầmv4Am tiềw7hfn kv4Amhi đangv4Am ănvcVs. Côw7hf vừw7hfa ăw7hfn vừbsaua hỏw7hfi Nhiếp VũDYZs Thbsauịnh: “Sw7hfao bsauanh biếtvcVs tôw7hfi muốnDYZs mv4Amua cơvcVsm DYZstrứng xốtbsau càvcVs chua?”

“Hôm qv4Amua tôiDYZs thDYZsấy cô muDYZsa cơm.”

“À đvcVsúng w7hfrồi!” VươngvcVs Vũ Lbsauinh chợtDYZs hiểu.

Nhiếp Vv4Amũ Tbsauhịnh bsaucúi đầDYZsu ăn, bsaulòng bsauthầm w7hfrủa chDYZsính mìnhw7hf. Sw7hfáng nav4Amy bịbsau Cbsauhủ nhbsauiệm PhươnDYZsg vcVsmắng tvcVsé w7hftát, vcVsanh đã quyếtDYZs tw7hfâm v4Amkiểm điểv4Amm bảvcVsn tw7hfhân, vậyvcVs bsaumà vv4Amừa nhìv4Amn thv4Amấy Vươnv4Amg VvcVsũ Linw7hfh đứngbsau w7hfđó, vcVsanh lại vcVslập tứcbsau tớivcVs qDYZsuẹt DYZsthẻ giv4Amúp. v4AmMình mấtw7hf vcVstrí rw7hfồi! Giờbsau anw7hfh khôbsaung chw7hfỉ thấw7hfy DYZsĐàm Tĩnhbsau là lúw7hf lDYZsẫn màvcVs gvcVsặp ngườiv4Am ców7hf lbsauiên quav4Amn đếnbsau v4Amcô absaunh cũbsaung lúbsau lẫn,w7hf w7hfcứ thếbsau nbsauày vcVssao đv4Amược chứ?

Vương Vbsauũ LinvcVsh tDYZshu v4Amhết cam đảmw7hf hbsauỏi w7hfanh: “Bácv4Am sĩv4Am Nhiếv4Amp, tv4Amôi DYZslà bạn…v4Am củaw7hf mẹDYZs vcVsTôn Bình,DYZs bệnv4Amh nw7hfhân nằmw7hf giưvcVsờng số 3vcVs9 ấy.v4Am Bệnhw7hf v4Amtình v4Amcủa TônDYZs Bìnv4Amh… rốtvcVs v4Amcuộc thvcVsế nào…”

“Phải mổv4Am cvcVsàng sớmw7hf càng tốt.”

“Thế chw7hfi pDYZshí DYZsmổ mấbsaut bao nhiêu?”

“Gần chụv4Amc vạn.”w7hf Nhiếp Vũw7hf Tbsauhịnh tỉw7hf mvcVsẩn v4Amnhặt cọngv4Am hànhv4Am tronvcVsg báw7hft canv4Amh rvcVsa, nóiv4Am, “TvcVsình hìbsaunh bệnDYZsh nhâv4Amn hiện gibsauờ khv4Amông ổbsaun định,v4Am rủv4Ami rvcVso bsaucao, chw7hfưa biếvcVst chDYZsừng sDYZsau kbsauhi DYZsmổ cònbsau pv4Amhải vbsauào IbsauCU, chbsaui phí kháDYZs cao.”

Vương vcVsVũ LivcVsnh nów7hfi: bsau“Hôm nay tw7hfôi w7hfxem tiw7hfn tức,v4Am ngDYZshe nóv4Ami đứaw7hf vcVstrẻ bịv4Am đbsauưa đDYZsến v4Amviện hw7hfôm qubsaua đw7hfã đượcbsau mộbsaut vị tiêvcVsn siv4Amnh họvcVs NhiếvcVsp ủngv4Am bsauhộ mườiw7hf vạvcVsn, ônw7hfg ấw7hfy w7hfcòn nbsauói sẽbsau chịvcVsu chDYZsi v4Amphí bsausau DYZsđó nữa…w7hf Các DYZsy vcVstá DYZsnói v4Amđó w7hflà w7hfbố avcVsnh, Chbsauủ DYZstịch Hộiw7hf đồw7hfng quảnv4Am tDYZsrị tậvcVsp đbsauoàn v4AmĐông Viễn.vcVs GiDYZsa cảnhbsau của Tôw7hfn Bìw7hfnh tDYZsôi biết,w7hf họDYZs khônbsaug thểDYZs lấw7hfy đâubsau rDYZsa bsaucả chụcvcVs vạbsaun đểvcVs bsaulàm w7hfphẫu thuật…”

Nhiếp Vw7hfũ Thbsauịnh buông đũavcVs, dửngw7hf dưv4Amng nóvcVsi: “CôDYZs muốnvcVs nóiw7hf gì?”

“Bác sDYZsĩ Nhiếpv4Am, aDYZsnh là nbsaugười tốv4Amt, cóv4Am vcVsthể v4Amnói vbsauới việnDYZs trưởng,vcVs tìvcVsm giúDYZsp v4Amcho TDYZsôn Bbsauình ngbsauười nw7hfào w7hfđó ủnv4Amg hộvcVs tiền, cứuvcVs nó…DYZs hoặcDYZs bsauanh bsaunói vv4Amới bsauông Nhiếp…”

“Bệnh việnvcVs khDYZsông phảw7hfi bsautổ chức từvcVs thiw7hfện, bsaucũng vcVskhông pbsauhải absaui v4Amcũng đượcDYZs qubsauyên gópw7hf tiềDYZsn. KhvcVsoa Tbsauim cbsauó hơvcVsn hai trDYZsăm bệnhvcVs nhânw7hf, bsaukhoa Nhv4Ami cònv4Am cbsauó mườivcVs vcVsmấy đbsauứa trẻw7hf v4Ambị v4Ambệnh tvcVsim, ngDYZsoài mộtDYZs v4Amtổ chứcDYZs từ tv4Amhiện hỗDYZs trợw7hf phẫvcVsu thuv4Amật tv4Amim chbsauo trbsauẻ nônv4Amg tw7hfhôn raw7hf, vcVskhông cònbsau bấDYZst cbsauứ v4Amtổ chứcDYZs xã hộv4Ami nàDYZso cóDYZs kếvcVs hoạcv4Amh qDYZsuyên tibsauền nữaw7hf. Xv4Amin lỗw7hfi côvcVs VươnDYZsg, tbsauôi w7hfkhông gv4Amiúp được.”

Vương Vbsauũ LinvcVsh nói: “Nhưngw7hf đứw7hfa trẻDYZs DYZshôm qua…”

“Đứa v4Amtrẻ w7hfđó đưw7hfợc ngbsauười ta qubsauyên tbsauiền w7hfcho làDYZs vDYZsì ảnhbsau hưởngv4Am cbsauủa tw7hfhời sựDYZs, bốw7hf tbsauôi v4Amvừa hv4Amay bsauxem đưv4Amợc tiv4Amn tức bsau nên độvcVsng w7hflòng tbsaurắc ẩn.vcVs Cbsauòn v4Amtrường hợpv4Am nhvcVsư DYZsTôn BvcVsình bệnbsauh việnw7hf khônDYZsg v4Amcòn cách nàow7hf, tôDYZsi cũngw7hf vậy.DYZs TvcVsôi sbsauẽ kv4Amhông vbsauì DYZsbệnh nvcVshân cw7hfủa mìnbsauh mv4Amà yêvcVsu cầuw7hf bốv4Am quv4Amyên tiền đDYZsâu, vcVsông ấw7hfy lw7hfà ônbsaug ấbsauy, tôivcVs vcVslà tôi.v4Am” NgừngvcVs mv4Amột chútw7hf, anv4Amh nów7hfi, “Huốngbsau v4Amhồ tôivcVs đã nóvcVsi vcVschuyện v4Amvới mvcVsẹ TDYZsôn Bìnw7hfh, cDYZsó vcVsphương ávcVsn hỗDYZs v4Amtrợ phẫw7hfu tv4Amhuật củvcVsa v4Amcông tw7hfy CMw7hf, bsaucó điều phvcVsương w7hfán nw7hfày ybsauêu cầuv4Am vcVssử dụngw7hf huyDYZsết DYZsquản nhâvcVsn tạoDYZs củaw7hf CvcVsM, nhvcVsưng vcVsmẹ bv4Amệnh nhân vẫnvcVs DYZschưa đồngw7hf ýbsau DYZsnên DYZschưa thựcw7hf bsauhiện được.”

Vương Vũw7hf vcVsLinh khôngw7hf vcVsbiết tại vcVssao ĐàmvcVs Tĩnbsauh lạiv4Am bsaukhông đồngDYZs ýv4Am, vìw7hf thếDYZs kvcVshi manw7hfg v4Amcơm vvcVsề phòngvcVs bệnh,bsau côDYZs lvcVsiền hỏi DYZschuyện bsaunày. ĐàvcVsm TĩnhDYZs đávcVsp: “RủivcVs rvcVso qv4Amuá lớn,vcVs hbsauơn 50%.”

Lúc nàbsauy v4AmVương DYZsVũ Lbsauinh mớw7hfi hiểu v4Amra, cũnvcVsg khôvcVsng biếvcVst nbsauên nóDYZsi gv4Amì, chbsauỉ vcVsnhìn v4AmĐàm w7hfTĩnh dvcVsùng đv4Amũa kw7hfhều kv4Amhều mấv4Amy DYZshạt cơm tronw7hfg báv4Amt. Vươngbsau Vw7hfũ w7hfLinh tw7hfhở dàv4Ami: “Bácw7hf sĩbsau NhDYZsiếp w7hfđúng lv4Amà ngườbsaui tốt.DYZs CDYZsơm nDYZsày là anw7hfh ấyw7hf mbsauua cw7hfho tớv4Am đvcVsấy. CóDYZs ôngbsau vcVsbố vcVsgiàu w7hfcó thếw7hf mw7hfà absaunh ấybsau v4Amchẳng rw7hfa DYZsvẻ chúv4Amt nào. NhưvcVsng DYZshễ cứDYZs w7hfnhắc đếnvcVs chuyệnbsau ChDYZsủ tịchDYZs NhiếvcVsp quyêvcVsn tv4Amiền vcVslà anw7hfh ấyDYZs đanhw7hf mặw7hft v4Amlại, có vẻw7hf khôbsaung vv4Amui. vcVsÀi, Đàv4Amm TĩDYZsnh, TôDYZsn Bìv4Amnh nw7hfhà chúngw7hf tbsaua khbsauông vcVsmay mắv4Amn w7hfđược w7hfnhư conw7hf nhà ngườw7hfi v4Amta. Cow7hfn vcVsnhà ngườiw7hf vcVsta bsaugặp chuyện,bsau bbsauố củabsau bácbsau v4Amsĩ NhivcVsếp w7hfquyên tiềnvcVs mười v4Am vạn, w7hfcòn DYZsnói bệDYZsnh vivcVsện cứw7hf cốw7hf gắnw7hfg chữDYZsa trịv4Am, ôngv4Am ấvcVsy sẽbsau lbsauo hếv4Amt cbsauhi phív4Am sbsauau này. Cbsauhuyện nhưbsau vw7hfậy sbsauao cvcVshúng tbsaua kvcVshông gặvcVsp đượcbsau chứ…”

Đàm Tĩw7hfnh cúibsau đầu,v4Am ngónbsau tay cầv4Amm đbsauũa hbsauơi ruvcVsn rẩy,vcVs vcVsmãi mvcVsột lúbsauc bsaulâu w7hfcô bsaumới ngv4Amhe thấv4Amy mìvcVsnh khóbsau nv4Amhọc nv4Amói: “Tự w7hftớ gvcVsây DYZsra, khôDYZsng trbsauách DYZsai được.”

“Nói gìw7hf thếbsau Đbsauàm Tĩnh?” Vươngbsau VvcVsũ Lbsauinh khôvcVsng nghw7hfe rõDYZs, DYZscô nói,w7hf “CứDYZs vDYZso DYZsve nhưw7hf mv4Amuỗi ấy.”

“Không DYZscó gìv4Am.” ĐàmDYZs TĩnhvcVs gắng lấw7hfy lbsauại DYZstinh thầnw7hf, “bsauTớ phảiDYZs qvcVsua vcVschỗ GivcVsám đốvcVsc w7hfThịnh xevcVsm savcVso. Maw7hfi lDYZsà tbsauhứ hai, chắcvcVs chắnbsau côv4Amng tw7hfy sw7hfẽ cóbsau bsaurất nv4Amhiều ev4Ammail, tớvcVs pw7hfhải đếnbsau v4Amđó xw7hfem aw7hfnh ấyv4Am cv4Amần giúp gv4Amì vcVskhông. Cv4Amậu trôngDYZs Tbsauôn Bìnhv4Am gvcVsiúp DYZstớ mộtvcVs látvcVs nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu DYZsnó tỉnhbsau dậyvcVs thv4Amì gọi chbsauo tớ.”

“Biết vcVsrồi, biDYZsết rồi.”

Đàm Tĩw7hfnh đivcVs đếnDYZs cw7hfuối hành lanv4Amg, bsauở đów7hf w7hfcó mộtv4Am phòngw7hf vw7hfệ sinDYZsh cw7hfông vcVscộng, rấtv4Am ívcVst nDYZsgười dùnbsaug, w7hfvì phònbsaug bệbsaunh bây giờbsau hầDYZsu nhv4Amư đềuv4Am DYZscó DYZsphòng vcVsvệ sivcVsnh riênv4Amg. PhònDYZsg vệbsau v4Amsinh nàyv4Am nw7hfgoại trv4Amừ thỉnh tvcVshoảng cDYZsó nDYZshân vibsauên bệw7hfnh việnw7hf sửDYZs v4Amdụng, cw7hfòn DYZsthì rấtbsau bsauít ngưDYZsời vàw7hfo. LúcDYZs ĐvcVsàm Tĩnhw7hf bước vw7hfào, bêw7hfn troDYZsng khv4Amông cóDYZs absaui cảDYZs, cv4Amô vcVsbèn trvcVsốn bsautrong đw7hfó khóDYZsc mộtbsau trDYZsận thoải mái.

Phải mấw7hft baDYZso nhvcVsiêu nước bsau mắt mớiDYZs w7hfvơi w7hfđược nỗiv4Am bsauđau đèw7hf bsaunặng trov4Amng lònvcVsg? PhảivcVs DYZsmất bv4Amao nhiêuDYZs nướcvcVs mắDYZst mv4Amới gột vcVs sạch vcVsđược niềmw7hf hốivcVs hậv4Amn khw7hfi xưv4Ama? TDYZshật sựbsau cbsauô w7hfthấy mìbsaunh đãvcVs sv4Amai, cw7hfô hoànw7hf bsautoàn kbsauhông có khảbsau nDYZsăng cDYZsho coDYZsn mộtDYZs cv4Amuộc w7hfsống tvcVsốt đẹbsaup, vvcVsậy v4Ammà lạiw7hf đw7hfưa nvcVsó đếnv4Am tDYZshế giớv4Ami nDYZsày để nvcVsó vDYZsừa sv4Aminh rv4Ama DYZsđã phảiv4Am chịubsau khổ,DYZs đếnv4Am bâyw7hf vcVsgiờ vẫnw7hf hônDYZs mêvcVs trDYZsong phDYZsòng bệnw7hfh. Bệnbsauh tật bsaukhông đDYZsánh gụcDYZs đượcbsau cô,vcVs v4Amlúc khóbsau kbsauhăn nDYZshất cbsauô cvcVsũng cbsauắn răw7hfng vượtbsau qvcVsua, nhưng bâv4Amy DYZsgiờ sốDYZs vcVsmệnh sắpDYZs quậDYZst ngv4Amã côw7hf rồi.

Cô khDYZsông thểbsau vcVschống chọivcVs nổi nữa.

Khi bsauvào phòngDYZs vệvcVs sinhw7hf, Nhiếp Vũv4Am Thịnhv4Am lobsauáng thoávcVsng vcVsnghe thw7hfấy bêvcVsn kDYZsia vávcVsch v4Amcó tiếnv4Amg khóc,w7hf bsaulà tiếngvcVs phDYZsụ nữ, khócbsau rấbsaut kbsauìm nénDYZs, rbsauất w7hfđau đớnbsau. bsauTrong w7hfbệnh vDYZsiện tbsauhường xubsauyên cw7hfó ngườivcVs DYZskhóc, đặc bibsauệt bsaulà nửavcVs đêm,v4Am kvcVshi aw7hfnh lêbsau cDYZsơ thểv4Am mệtDYZs mỏibsau rDYZsa khỏiv4Am phòngw7hf mổbsau cấpDYZs cứu,w7hf w7hfnghe thấy bsautiếng nv4Amức w7hfnở DYZscủa ngườiw7hf v4Amnhà bbsauệnh nhâbsaun, anv4Amh v4Amthường cóDYZs ảv4Amo giácbsau rằngbsau, người đanw7hfg khóbsauc đóDYZs cv4Amhính làv4Am Đàmv4Am w7hfTĩnh củav4Am anh.

Vì tiếnv4Amg khvcVsóc củav4Am Đàm Tĩnhw7hf cũvcVsng kv4Amhóc bsaukìm nbsauén giốDYZsng nhưDYZs DYZsvậy, ngbsauay việvcVsc kw7hfhóc vcVsthật w7hfto lênw7hf w7hfcô DYZscũng khôngw7hf biết, cw7hfhỉ bv4Amiết nấw7hfc lDYZsên từngvcVs tw7hfiếng. Rbsauất lâw7hfu DYZssau aDYZsnh mw7hfới épDYZs mbsauình thavcVsy đổiDYZs vcVsđược phán đoánvcVs savcVsi lầmvcVs đóv4Am, bởw7hfi mw7hfỗi lầbsaun đv4Ami bsaungang quvcVsa ngườw7hfi nbsauhà bệnDYZsh nv4Amhân, vcVsanh lạiDYZs ép mv4Amình nhv4Amìn, nhìbsaun chDYZso rvcVsõ đóbsau kvcVshông phvcVsải vcVslà Đàmbsau Tĩnh.bsau ChiêvcVsu bsauđó tuvcVsy v4Amtàn nhbsauẫn nhưngbsau rấtv4Am hiệu quảvcVs, khiếDYZsn avcVsnh cóbsau thểv4Am bsaulập tứcw7hf tỉnv4Amh távcVso lại,bsau gw7hfặp v4Ambất cv4Amứ vcVsai kv4Amhóc anDYZsh cũnv4Amg vcVsphải ép bảnDYZs v4Amthân đưDYZsa mDYZsắt nhìn.bsau Nhiếw7hfp v4AmVũ ThvcVsịnh tv4Amhấy mìnhv4Am DYZslại mấtv4Am trw7hfí rồivcVs, w7hfcon trai bsau Đàm Tĩnv4Amh đDYZsã trởw7hf tw7hfhành bệnbsauh nw7hfhân củw7hfa bsauanh, đbsauang nằv4Amm tronvcVsg v4Amphòng bệnhw7hf tibsaum kvcVshoa Ngoại, nênbsau cảvcVs w7hfngày vcVsanh cv4Amũng kw7hfhông bw7hfiết mìvcVsnh ngw7hfhĩ bsaugì nvcVsữa. vcVsAnh bướcDYZs v4Amnhanh vcVsra khỏiDYZs phònbsaug vệ sv4Aminh, đếnv4Am phònbsaug bsautrực bvcVsan kéDYZso vcVsy tábsau tDYZsrưởng vcVssang mbsauột bêvcVsn, nói:

“Cô bảv4Amo ngườivcVs vàDYZso phbsauòng vệ sbsauinh đvcVsi, cóv4Am mvcVsột ngườibsau phv4Amụ DYZsnữ đvcVsang v4Amkhóc trov4Amng đóDYZs, tôibsau sợv4Am xvcVsảy rv4Ama chuyện.”

Y DYZstá trưw7hfởng cDYZsũng v4Amsợ xảy w7hf ra chuybsauện, tv4Amrước v4Amđây cũngDYZs v4Amtừng cóv4Am bệnv4Amh nhvcVsân w7hfnhảy lầw7hfu khw7hfiến cảw7hf bvcVsệnh việnvcVs nháo nhào,vcVs v4Amtuy vcVskhông phảiDYZs sựw7hf cbsauố DYZsy họbsauc nhưDYZsng w7hfcũng khiếnw7hf từDYZs tv4Amrên xuốngw7hf dướiw7hf w7hfnơm nớpDYZs mbsauấy tháng liDYZsền, DYZsnên bệnhv4Am DYZsviện đềw7hf DYZsphòng chuyệDYZsn nàv4Amy rấtvcVs nghiDYZsêt, phònv4Amg hànv4Amh bsauchính bsauđã đổi hếtvcVs tấtvcVs cảbsau cv4Amửa sv4Amổ trow7hfng w7hfphòng bệnhw7hf vàv4Am v4Amhành law7hfng sav4Amng lv4Amoại chỉvcVs mDYZsở đDYZsược mộbsaut khe DYZs nhỏ, bênw7hf ngDYZsoài cDYZsửa sổvcVs ców7hf v4Amthêm vcVssong bsausắt, nóiw7hf vDYZsới DYZsbên ngv4Amoài w7hflà lướibsau chốnDYZsg trộm, thậtv4Am ravcVs, cDYZsao thv4Amế nvcVsày tvcVsrộm trèvcVso khôbsaung nv4Amổi, lv4Amà đềbsau phòvcVsng ngưbsauời nhảyDYZs lầuv4Am w7hfmà thôi.

Vì thếbsau v4Amkhi nghv4Ame NvcVshiếp Vũ ThịnvcVsh nóv4Ami vậy,vcVs bsauy tábsau trw7hfưởng liềnbsau đíchDYZs thâw7hfn đv4Amến vcVsđó. bsauMãi lDYZsâu svcVsau mớiv4Am quvcVsay lại, ngồivcVs xuốngw7hf chiếDYZsc ghv4Amế bsauđối dbsauiện NhiếpDYZs v4AmVũ ThịnhvcVs, w7hfchỉ lắcDYZs đầubsau tDYZshở dbsauài. Nhiếpbsau w7hfVũ Thịnhbsau hỏi: “TDYZshế nào?”

“Là bsaungười nhDYZsà củaw7hf v4Ambệnh nhân anhDYZs, đứav4Am trbsauẻ giDYZsường bsau39 vcVsấy, v4Amcô bsauấy trvcVsốn mộtw7hf mbsauình trov4Amng đóvcVs ngồv4Ami w7hfkhóc. Thấy tôibsau vào,bsau cvcVsô tw7hfa vbsauội vàv4Amng w7hflau nướcvcVs mắtvcVs làvcVsm bsaunhư kbsauhông cbsauó cDYZshuyện gvcVsì. TộivcVs v4Amnghiệp v4Amquá, tôi sợw7hf vcVscô ấyw7hf nghw7hfĩ khw7hfông DYZsthông, w7hfphải khDYZsuyên nhủv4Am mãiDYZs mớDYZsi bsauvề đấy.”

Người nbsauhà vcVsbệnh nhDYZsân giường 39…vcVs Nhiếpbsau Vv4Amũ ThịnvcVsh pbsauhải mấtvcVs bsauhai v4Amgiây w7hfmới bsauhiểu rv4Ama ngườiDYZs vcVsmà vcVsy táv4Am trưv4Amởng nóivcVs là v4Am ai, nhấtDYZs thờiDYZs w7hfsững người.

Rất nhDYZsiều lầnv4Am kw7hfhi ngưv4Amời khác khóDYZsc w7hflóc, vcVsanh toànvcVs lw7hfo đóDYZs bsaulà Đàw7hfm TDYZsĩnh. NhưDYZsng đw7hfến khv4Ami ĐàmvcVs vcVsTĩnh vcVsthật sựbsau khócbsau lóc tw7hfhì v4Amanh bsaulại bsaukhông vcVsnhận rav4Am. RốtDYZs cuộcv4Am bsauthời bsaugian đbsauã đv4Amánh cvcVsắp mấtDYZs vcVsđiều w7hfgì… mà khiếnvcVs bsaukhoảng cDYZsách giữav4Am hw7hfọ trởvcVs nêv4Amn xbsaua xôDYZsi, lạbsau bsaulẫm nhvcVsư vvcVsậy… MãvcVsi lâw7hfu sav4Amu anbsauh mới vcVs lên vcVstiếng: “Giờv4Am côw7hf ấyw7hf w7hfở đâu?”

“Cô ấyw7hf nóiDYZs muốnbsau đivcVs thăDYZsm đồng nghiw7hfệp cDYZsũng ởvcVs bệnv4Amh DYZsviện nàyvcVs. Tv4Amôi thấyvcVs w7hfcô vcVsấy vv4Amào DYZsthang máy.”w7hf w7hfY távcVs trưởng nóiv4Am, “DYZsChắc khôv4Amng vcVssao đâu.”

Nhiếp Vũv4Am Tw7hfhịnh biếtw7hf cv4Amhắc hẳn côDYZs DYZsđi thv4Amăm Thịnv4Amh PhươnvcVsg Đw7hfình, DYZscảm w7hfxúc lạvcVsi trởvcVs nênDYZs phw7hfức tạpw7hf. AvcVsnh bưv4Amớc tớivcVs cửa sbsauổ nDYZshìn xubsauống, phDYZsòng bw7hfệnh tivcVsm khbsauoa NgoạivcVs w7hfở tầnbsaug 30DYZs, quv4Amá cabsauo, từDYZs đâvcVsy tDYZsrông xuốv4Amng mọi w7hfngười bv4Amên dướiv4Am cv4Amhỉ nhưbsau nhữw7hfng cv4Amhấm nhbsauỏ v4Amli tiDYZs, đâuw7hf v4Amthể nhậv4Amn rbsaua aDYZsi lw7hfà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩw7hf, v4Amcó lv4Amẽ mãiDYZs mãi vcVsmình sẽbsau thếv4Am nàyv4Am, đứngv4Am ởbsau w7hfmột nbsauơi vcVsxa xôibsau, khDYZsông sDYZsao lạibsau gầnDYZs, cũv4Amng kbsauhông thểvcVs lạibsau gần, nhìv4Amn vw7hfề bsaumột hướnvcVsg, ngónbsaug bsauchờ w7hfsự xuấtw7hf hiệnv4Am củav4Am cv4Amô, nhưw7hfng khbsaui côbsau vcVsthật sựbsau xuấtDYZs hiện,bsau anh bsaucó bsauthể sẽDYZs khôngDYZs nhậnw7hf rv4Ama v4Amcô nữa,v4Am vìv4Am khbsauoảng cábsauch giữaw7hf hv4Amai ngưDYZsời qubsauá bsauxa, quá xa.

Thịnh PhươngDYZs Đìnhw7hf đw7hfang trả lờibsau tv4Amhư tv4Amhì nghvcVse bsauthấy tiếngvcVs bướcvcVs cvcVshân quew7hfn thuộcv4Am ngoàiv4Am hbsauành lDYZsang. DYZsAnh đã phânDYZs biệtv4Am DYZsđược v4Amtiếng bướcbsau châw7hfn củaw7hf vcVsĐàm v4AmTĩnh vàbsau v4Amcác DYZsy w7hftá, v4Amvì ĐàmDYZs Tĩnw7hfh bv4Amước rấtvcVs nhẹ. BệnvcVsh nhâDYZsn cv4Amùng phòngbsau DYZsvới DYZsanh xuDYZsất w7hfviện rồiv4Am, giờw7hf w7hfchỉ cbsauòn mìnbsauh absaunh trongbsau phòng, bsaukhi bsauxử vcVslý cbsauông vvcVsiệc anv4Amh sv4Amẽ bảov4Am vcVshộ lýw7hf bsauTiểu PhùvcVsng xuốngvcVs vưv4Amờn w7hfhoa nghv4Amỉ ngơi, nhvcVsư vw7hfậy phòw7hfng bệnbsauh v4Amcàng yv4Amên tĩnh.DYZs AnDYZsh nw7hfhấp vàovcVs núvcVst gửiv4Am thDYZsư, bsaurồi gấp notebovcVsok vvcVsào. Quảw7hf nhiênvcVs Đv4Amàm vcVsTĩnh v4Amxuất hiệnDYZs ởw7hf w7hfcửa phòbsaung, DYZsnhưng bsautinh thầnbsau cô khôngw7hf đượcw7hf tốtbsau v4Amlắm, quDYZsanh mắtbsau cbsauô w7hfcó quDYZsầng thâmw7hf, nhưnw7hfg cvcVsô vẫnw7hf gưbsauợng cườDYZsi: “Giám đốcv4Am Thịnh,vcVs w7hfhôm DYZsnay absaunh tDYZshấy thếw7hf nào?”

“Rất bsaukhoẻ, bvcVsác DYZssĩ nbsauói tuần saw7hfu v4Amtôi xv4Amuất viw7hfện đượcDYZs rvcVsồi.” ThịvcVsnh w7hfPhương ĐìvcVsnh hỏiw7hf, “BìnvcVsh Bv4Amình tw7hfhế nàovcVs rồi? CôDYZs w7hfcứ chăvcVsm DYZssóc cháv4Amu chDYZso tốt,DYZs khvcVsông phv4Amải w7hfqua đây,w7hf ởv4Am đâyw7hf DYZscó Tibsauểu PhvcVsùng w7hfrồi, cậubsau ấy rấtDYZs cẩnv4Am thận.”

Nhắc đếnbsau Tôv4Amn Bình,DYZs Đàm TĩnvcVsh khônw7hfg v4Amcười nv4Amổi nữa,vcVs hbsauàng lôw7hfng màybsau DYZscau lạiDYZs: “BìnhvcVs bsauBình vẫnbsau chưav4Am tỉw7hfnh. Bác sDYZsĩ v4Amnói nóvcVs quáDYZs yếubsau nDYZsên bịbsau hônbsau mê.”bsau CôvcVs nói,bsau “ThậtDYZs rv4Ama w7hftôi v4Amcó chubsauyện muốv4Amn hv4Amỏi ý anhvcVs. Kiếw7hfn tDYZshức vàDYZs tầmv4Am w7hfnhìn củbsaua vcVsanh đềuw7hf cv4Amao hv4Amơn v4Amtôi, tôiv4Am cv4Amũng w7hfchẳng bsaucòn thân thíchw7hf bạvcVsn bèvcVs nw7hfào cóvcVs thDYZsể bv4Amàn bạDYZsc cbsauả nêw7hfn mubsauốn vcVsđến hỏv4Ami anh.”

“Cô cứv4Am bsaunói, giDYZsúp được chắcDYZs chv4Amắn w7hftôi bsausẽ giúp.”

Đàm w7hfTĩnh v4Amlưỡng v4Amlự một v4Amchút rồDYZsi bsauhỏi: “AnhDYZs v4Amđã bDYZsao giờbsau v4Amgặp w7hfchuyện đặcvcVs bw7hfiệt vcVskhó xửvcVs chưa?”

“Đương nhiênbsau lDYZsà rồDYZsi. Cuộc đờbsaui kw7hfhông thểvcVs cứbsau màv4Amu hồngw7hf mDYZsãi, vcVsai cũngw7hf cóDYZs lbsauúc gDYZsặp vcVskhó khăn.”

“Thế anbsauh đvcVsã baDYZso gvcVsiờ hận aibsau chưw7hfa? VôvcVs cw7hfùng, vôv4Am cùnDYZsg hận…w7hf Vìw7hf thếvcVs đãDYZs lw7hfàm mvcVsột việbsauc vốnv4Am khôngDYZs nênw7hf làm.”

“Tôi làvcVs ngưw7hfời bìw7hfnh thườngv4Am, cũng DYZscó lúDYZsc cămv4Am hận,v4Am cũnv4Amg từDYZsng bsaulàm viw7hfệc khônvcVsg w7hfnên lDYZsàm.” ThịDYZsnh Phbsauương Đìnhbsau nói, “TvcVshật w7hfra DYZsai cũngvcVs cbsauó lúDYZsc mDYZsắc v4Amlỗi, av4Ami cw7hfũng cóv4Am tDYZshể lw7hfàm nw7hfhững việDYZsc khôDYZsng DYZsnên làm. Chúngw7hf bsauta làv4Am ngườiv4Am thườngbsau, khôbsaung phw7hfải thw7hfánh nvcVshân, w7hflàm v4Amsai cũv4Amng DYZslà chubsauyện thường mà.”

Đàm Tw7hfĩnh khẽDYZs tDYZshở DYZsdài, cúi đầuw7hf nóivcVs: “NhưngvcVs DYZshậu quảv4Am quáDYZs nghibsauêm trọng.”

“Bất cứbsau chvcVsuyện gw7hfì cũngw7hf không nghv4Amiêm trọv4Amng nhưw7hf chúbsaung tDYZsa tưởngv4Am tượvcVsng đâu.”v4Am Thịw7hfnh PhươngvcVs Đìnhv4Am w7hfnói, “Kv4Amhi mới đếnbsau vcVsThượng Hảiw7hf làmDYZs vw7hfiệc, tôiw7hf đãw7hf phạmDYZs vcVsphải mộbsaut lỗibsau đặw7hfc bvcVsiệt, đặvcVsc biệtbsau nghiêbsaum trọng, khibsauến vcVscác nhbsauà cw7hfung ứnDYZsg củDYZsa cảvcVs w7hfkhu vựcw7hf Thv4Amái BìnDYZsh Dưbsauơng nw7hfhận mDYZsột cáDYZsi báoDYZs giáDYZs sai.v4Am Tôi nghĩw7hf tv4Amhế làw7hf hết,v4Am bsauchắc chbsauắn sẽbsau bvcVsị côngw7hf vcVsty đuv4Amổi vibsauệc, nhưnvcVsg w7hfthực tv4Amế vcVstôi đvcVsã lập tứcvcVs w7hfcáo lỗiDYZs củDYZsa mìnhDYZs vcVscho cấbsaup w7hftrên, v4Amcứ tv4Amhế cấDYZsp nàyv4Am bávcVso bsaulên cấpv4Am kw7hfia, thậmvcVs chív4Am kinh độnbsaug tớiv4Am w7hftận Phóv4Am tổngbsau gbsauiám đốw7hfc kw7hfhu vựcvcVs Tv4Amhái Bìnv4Amh Dưv4Amơng. w7hfCuối bsaucùng côngv4Am ty v4Am cho tDYZsôi mộtvcVs cơw7hf hội,v4Am trvcVsong nửbsaua thángbsau tôw7hfi đDYZsã DYZsbay tớiv4Am mườw7hfi v4Amsáu nướcDYZs đểDYZs xvcVsin lv4Amỗi từng nDYZshà v4Amcung ứngv4Am, đồngbsau thw7hfời kýDYZs kếDYZst v4Amhợp đbsauồng w7hfmới. SvcVsau vcVskhi vDYZsề Thbsauượng Hảv4Ami tDYZsôi còvcVsn bị trDYZsừ bvcVsa v4Amtháng DYZslương. Nhưv4Amng w7hfkết vcVsquả tôvcVsi DYZsđạt đượDYZsc w7hfcao sw7hfau đów7hf rbsauất tuyệtbsau v4Amvời, công tyDYZs quyếtDYZs địnbsauh DYZsgiữ tvcVsôi lại.v4Am KhônvcVsg lâw7hfu sDYZsau tôiw7hf thăngvcVs chv4Amức, v4Amvì tbsauôi từv4Amng gặvcVsp tấvcVst cả cDYZsác w7hfnhà v4Amcung ứng,bsau w7hfhơn w7hfnữa qv4Amuan hệvcVs bsauhợp táv4Amc w7hfsau v4Amđó cũnv4Amg DYZsrất tốt.v4Am Tv4Amrời khôvcVsng tuw7hfyệt đường củaDYZs absaui, côv4Am đừngvcVs v4Amnghiêm trọnvcVsg hvcVsoá lỗiw7hf DYZslầm. Tw7hfái ônvcVsg mấtv4Am ngựaDYZs v4Amchưa chvcVsắc đvcVsã là chw7hfuyện xấu.”

Đàm TvcVsĩnh tbsauhất thầvcVsn, thật vcVs ra Thịnbsauh Phươv4Amng Đìnw7hfh cũbsaung kDYZshông DYZsnghĩ mìnDYZsh w7hflại kểw7hf chuyệnw7hf đóvcVs cvcVsho cw7hfô nDYZsghe. Ców7hf lẽv4Am vì bộbsau vcVsdạng Đàv4Amm Tbsauĩnh hôv4Amm navcVsy qDYZsuá bsauđỗi bDYZsơ vơw7hf, khDYZsông nơibsau nươnDYZsg v4Amtựa, khiếnvcVs v4Amanh cảvcVsm thấy mìnhw7hf nhấtvcVs địnv4Amh phảv4Ami nóDYZsi gw7hfì DYZsđó đểbsau cổDYZs vũw7hf v4Amc, cóDYZs v4Amlẽ bệvcVsnh w7hftình củDYZsa cDYZson tbsaurai đã thbsauật svcVsự w7hfquật DYZsngã côbsau rồi.

Cuối cùngw7hf w7hfĐàm TDYZsĩnh ngẩbsaung lên, hvcVsỏi: “Nếw7hfu cv4Amó hbsauai sựw7hf bsaulựa chọnw7hf, mộtbsau sẽbsau làDYZsm v4Amtổn thươngbsau rDYZsất nhiềuv4Am ngDYZsười, lựa v4Am chọn kbsauia bsaucũng sv4Amẽ làmDYZs tbsauổn thươngbsau rấw7hft nhiềuv4Am người…”

“Người tv4Ama vẫw7hfn nóiv4Am hãy chDYZsọn cácvcVsh tổnbsau thưbsauơng íw7hft hơn,v4Am trvcVsong vcVscông vcVsty cDYZsũng w7hfvậy, cáibsau nv4Amào tbsauạo vcVsít tw7hfổn thấtbsau hơn DYZsthì tv4Ama vcVssẽ cbsauhọn cáw7hfi đó.”

Anh w7hfcố vcVsý vcVsnhấn mạDYZsnh vcVslà trong vcVscông tyvcVs, DYZsĐàm Tĩv4Amnh thoánbsaug ngẩw7hfn người,vcVs cbsauuối cùv4Amng côvcVs bsaucũng vcVshạ qDYZsuyết tâmw7hf, nói: w7hf “Giám vcVsđốc bsauThịnh, cảmDYZs ơnDYZs anw7hfh, vcVstôi bibsauết nêw7hfn làmvcVs w7hfgì rồi.”

Thịnh PhươvcVsng Đìnw7hfh nghĩ nw7hfgợi mộtvcVs chDYZsút rồiv4Am nóbsaui: “TrvcVsước vcVskhi qubsauyết địnhv4Am vcVsviệc gw7hfì quavcVsn trọng,DYZs v4Amcô phw7hfải thbsauật nghiêm túDYZsc bsausuy DYZsxét tấw7hft w7hfcả cácDYZs vcVsvấn bsauđề cóDYZs tDYZshể xảyvcVs rbsaua. Cw7hfòn kw7hfhi đw7hfã quybsauết định,w7hf dùbsau kết quảvcVs khôbsaung w7hflý vcVstưởng thìDYZs w7hfcũng đv4Amừng hốivcVs hậnvcVs, bsauvì côw7hf đãvcVs cDYZsố gắDYZsng hếtvcVs sứcw7hf rồi.”

“Cảm ơnv4Am absaunh, Gv4Amiám đốc Thịnh.”

“Không DYZscó gì.”

“Còn nữa…vcVs từbsau tuầnv4Am vcVssau, tôi muốnvcVs ngbsauhỉ mộtbsau tuần…”

Thịnh PvcVshương v4AmĐình biếbsaut cô phảivcVs ởw7hf việnDYZs chDYZsăm cow7hfn, lvcVsiền DYZsnói: w7hf“Không saDYZso, v4Amtuần sv4Amau tv4Amôi vẫv4Amn ởv4Am DYZsviện, chắDYZsc chắn DYZs công tvcVsy svcVsẽ sbsauắp xếpv4Am bsaucho cvcVsô tiếpDYZs tụbsauc chăbsaum sbsauóc cw7hfho tôDYZsi. w7hfNhư w7hfvậy khônv4Amg covcVsi làvcVs nghỉ, nếvcVsu cw7hfông tv4Amy gọiv4Am đến,vcVs tôvcVsi vcVssẽ sv4Amắp xếp.”

Đàm Tv4Amĩnh w7hfvô cùnv4Amg cảw7hfm độngDYZs: “Cảm ơvcVsn anh.”

Sau kDYZshi ĐàDYZsm Tĩbsaunh đi,vcVs Thịnh v4Am Phương ĐìnvcVsh lạivcVs mởDYZs notew7hfbook rbsaua, rw7hfốt ruộbsauc nDYZsgười phụv4Am DYZsnữ nàw7hfy mvcVsuốn hỏiw7hf w7hfđiều gìv4Am nv4Amhỉ? Anh biếtbsau côDYZs vcVsđã quyếtw7hf DYZsđịnh mw7hfột w7hfđiều rấtw7hf bsauquan trọng,w7hf nhưDYZsng rốtvcVs cuộcDYZs nóv4Am lDYZsà DYZsgì? Tbsauhịnh Phương ĐDYZsình vcVsnhìn ánvcVsh tDYZsà v4Amdương ngoàbsaui cbsauửa sổDYZs mvcVsà tv4Amhất thầnbsau, av4Amnh bắbsaut đầuv4Am w7hftò mv4Amò vềv4Am mọi điềuv4Am củaDYZs Đàmbsau Tĩnv4Amh, đặcbsau bvcVsiệt w7hflà kvcVshi pDYZshát hibsauện rbsaua côvcVs cbsauó liênw7hf qw7hfuan đDYZsến NhDYZsiếp DYZsVũ Thịnh. Thậtbsau v4Amra nhìnw7hf bềDYZs ngv4Amoài cw7hfô ców7hf vẻvcVs yếv4Amu đuối,DYZs nhw7hfưng bênw7hf trDYZsong lạibsau rDYZsất cốDYZs vcVschấp, rất kiêbsaun cường.v4Am Cóv4Am vcVslẽ cw7hfuộc w7hfđời v4Amđã bsauđem lạiv4Am cvcVsho cDYZsô rấvcVst nhiềuw7hf kw7hfhó khăn,v4Am v4Amnhưng dườnbsaug như DYZscô cDYZshưa bv4Amao giờv4Am gDYZsục v4Amngã. Ców7hf đv4Amiều v4Amhai hv4Amôm navcVsy tvcVsrông DYZscô vôDYZs cùnDYZsg w7hftiều tv4Amuỵ, tựa hồw7hf bsaunhững vcVsđòn nặngDYZs nềw7hf củaDYZs bsausố phậnw7hf đv4Amã w7hfkhiến côDYZs chav4Amo đv4Amảo sắvcVsp w7hfngã quỵ.

Thịnh PhươnDYZsg Đìw7hfnh thở dài,v4Am w7hfcó lẽDYZs đâv4Amy v4Amchính lbsauà ngw7hfười pvcVshụ nvcVsữ cvcVsó conv4Am. NgườivcVs phụw7hf v4Amnữ đãv4Am v4Amcó vcVscon kbsauhông baw7hfo giờ bv4Amị qw7hfuật nv4Amgã, trw7hfừ khbsaui coDYZsn v4Amhọ xảybsau rv4Ama chuyện