You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khfphEnZUni fphEnZUnbị ấmT3FTY42j ứcfphEnZUn aJv2gnh vẫnT3FTY42j mím môJv2gi Jv2glại Jv2gnhư đT3FTY42jứa trfphEnZUnẻ, T3FTY42jhai T3FTY42jbên khoT3FTY42jé miệnT3FTY42jg fphEnZUnhơi conT3FTY42jg, nhìnfphEnZUn fphEnZUngiống fphEnZUnnhư fphEnZUnmột đĩnh vàngfphEnZUn Jv2gnhỏ coT3FTY42jng coJv2gng hJv2gai bJv2gên mépfphEnZUn vậy.fphEnZUn ĐàfphEnZUnm TĩnhfphEnZUn đứngJv2g từJv2g Jv2gxa nfphEnZUnhìn afphEnZUnnh, vừaT3FTY42j T3FTY42jrồi cóJv2g đông ngưJv2gời, cJv2gô cốT3FTY42j tìnfphEnZUnh khôfphEnZUnng nT3FTY42jhìn anhT3FTY42j, nhưnJv2gg fphEnZUngiờ chT3FTY42jỉ Jv2gcòn mộtfphEnZUn Jv2gmình anhT3FTY42j, cóT3FTY42j muốn tránT3FTY42jh cũngfphEnZUn fphEnZUnkhông trJv2gánh đưJv2gợc. ĐfphEnZUnầu ngónJv2g cáifphEnZUn củaJv2g T3FTY42janh T3FTY42jbị dínJv2gh chútJv2g mựJv2gc đen,fphEnZUn viết xong,Jv2g aJv2gnh Jv2gvội tfphEnZUnìm giấJv2gy lJv2gau fphEnZUnđi nhưnT3FTY42jg fphEnZUnkhông T3FTY42jtìm thấT3FTY42jy, lT3FTY42jiền T3FTY42jvào fphEnZUnphòng vệT3FTY42j sinJv2gh rửa tafphEnZUny, nướcJv2g cT3FTY42jhảy Jv2grào fphEnZUnrào. KfphEnZUnhi T3FTY42jra ngoT3FTY42jài afphEnZUnnh T3FTY42jđã vẩyfphEnZUn nưJv2gớc rồifphEnZUn, nhfphEnZUnưng đầT3FTY42ju ngT3FTY42jón taT3FTY42jy vẫn cònT3FTY42j ướtT3FTY42j, đànhfphEnZUn kẹpfphEnZUn sổJv2g gfphEnZUnhi chépT3FTY42j Jv2gvào Jv2gcánh tay.

Ngoài hfphEnZUnành laJv2gng cóJv2g người T3FTY42j hỏi: “Jv2gNhiếp VT3FTY42jũ T3FTY42jThịnh fphEnZUnđâu? MT3FTY42jau, CT3FTY42jhủ nhiT3FTY42jệm T3FTY42jtìm aJv2gnh ấy.”

Anh Jv2gnhanh chóngT3FTY42j đT3FTY42ji ra, Jv2gđã fphEnZUnba chụcfphEnZUn tuổJv2gi đầuT3FTY42j, fphEnZUnvậy mT3FTY42jà bJv2gước vfphEnZUnẫn Jv2gsải dàiT3FTY42j, nhaT3FTY42jnh Jv2gnhẹn nhưJv2g chàngfphEnZUn tfphEnZUnrai mưfphEnZUnời bảyười tám,T3FTY42j kfphEnZUnhông Jv2gcó cảmT3FTY42j gT3FTY42jiác gfphEnZUnấp gápfphEnZUn Jv2gchỉ tfphEnZUnhấy Jv2grất trẻT3FTY42j coJv2gn. fphEnZUnĐàm TfphEnZUnĩnh Jv2gthấy T3FTY42jchua xót. ChiT3FTY42ja taT3FTY42jy rồifphEnZUn gT3FTY42jặp lạfphEnZUni, nhưnfphEnZUng Jv2gchưa lfphEnZUnần gặfphEnZUnp mfphEnZUnặt nàJv2go lJv2gại cfphEnZUnó ấJv2gn tưT3FTY42jợng nhưT3FTY42j sáfphEnZUnng nafphEnZUny, Nhiếp VũfphEnZUn ThịnfphEnZUnh củafphEnZUn buổiT3FTY42j sJv2gáng hJv2gôm nJv2gay Jv2ghệt nhfphEnZUnư NhiếpT3FTY42j VũT3FTY42j ThịnhT3FTY42j củfphEnZUna mưJv2gời fphEnZUnnăm vJv2gề T3FTY42jtrước vậy, vT3FTY42jẫn lT3FTY42jà Jv2gcậu thiếufphEnZUn niêfphEnZUnn bJv2gề ngT3FTY42joài T3FTY42jtrầm mJv2gặc nT3FTY42jhưng fphEnZUnsâu bênfphEnZUn troJv2gng lT3FTY42jại rấtT3FTY42j nT3FTY42jổi loạn.

Phòng bệJv2gnh fphEnZUnđã yênT3FTY42j tĩfphEnZUnnh lại nhưfphEnZUnng Jv2glòng dạT3FTY42j Jv2gĐàm T3FTY42jTĩnh fphEnZUnvẫn rốiJv2g fphEnZUnbời, côT3FTY42j ngồfphEnZUni xuốnJv2gg, nhìnJv2g TôT3FTY42jn BìfphEnZUnnh đJv2gang nằm trênJv2g giưJv2gờng, thấyT3FTY42j Jv2gcon T3FTY42jhít T3FTY42jthở rấT3FTY42jt fphEnZUnkhó khănJv2g, ngựcT3FTY42j phfphEnZUnập pT3FTY42jhồng lJv2gên xuốT3FTY42jng, cJv2gặp môi tíT3FTY42jm táT3FTY42ji. ĐàmfphEnZUn T3FTY42jTĩnh cT3FTY42jảm tfphEnZUnhấy mJv2gình nhT3FTY42jư mT3FTY42jột T3FTY42jngọn câfphEnZUny troJv2gng bão,T3FTY42j cơT3FTY42jn Jv2gbão tốJv2g củafphEnZUn sốJv2g mệnh đãT3FTY42j quăngT3FTY42j T3FTY42jquật gifphEnZUnày vòT3FTY42j cT3FTY42jô qfphEnZUnuá lJv2gâu, T3FTY42jquá lâT3FTY42ju rồT3FTY42ji, fphEnZUncô T3FTY42jsắp khôJv2gng trfphEnZUnụ nổifphEnZUn nữa.

Dù chífphEnZUnn gJv2giờ phảJv2gi hfphEnZUnọp, nhưng saJv2gu kT3FTY42jhi kiJv2gểm fphEnZUntra fphEnZUnphòng bệnfphEnZUnh xongJv2g. Jv2gChủ nhiệmfphEnZUn PhươngfphEnZUn fphEnZUnvẫn dànhJv2g T3FTY42jnửa tiếfphEnZUnng qfphEnZUnuý báu Jv2gmắng NhfphEnZUniếp Jv2gVũ ThịT3FTY42jnh tfphEnZUnrong văJv2gn phòng.fphEnZUn MọiJv2g ngưfphEnZUnời đT3FTY42ji Jv2gqua văJv2gn phJv2gòng cJv2gủa ôfphEnZUnng đều rófphEnZUnn rJv2gén fphEnZUnnhẹ nhàngfphEnZUn, chT3FTY42jỉ T3FTY42jsợ lạiT3FTY42j gâfphEnZUny rT3FTY42ja fphEnZUntiếng độnT3FTY42jg kT3FTY42jhiến Jv2gChủ fphEnZUnnhiệm PhươnfphEnZUng nổiT3FTY42j giận. MấyT3FTY42j vT3FTY42jị tiT3FTY42jến sJv2gĩ Jv2gở Jv2gbên ngoàJv2gi đềJv2gu thởfphEnZUn cfphEnZUnũng khônfphEnZUng dáJv2gm fphEnZUnthở mJv2gạnh, Jv2gcắm T3FTY42jcúi viếtfphEnZUn bệfphEnZUnnh án, nJv2ggay fphEnZUncả T3FTY42jy tfphEnZUná trưởngJv2g Jv2gbình thưfphEnZUnờng nhT3FTY42jiều lờiJv2g làT3FTY42j vậT3FTY42jy màJv2g lúcT3FTY42j nàyJv2g miệJv2gng cJv2gũng như dáfphEnZUnn băT3FTY42jng dínhJv2g, chẳnJv2gg nóiJv2g tiếnT3FTY42jg nào.

“Có Jv2gbiết T3FTY42jvì saT3FTY42jo fphEnZUntôi T3FTY42jmắng cậu Jv2gkhông? Jv2gRốt cuộcfphEnZUn gầnT3FTY42j đâfphEnZUny cậT3FTY42ju làmT3FTY42j safphEnZUno vậy?Jv2g ĐfphEnZUnầu ócfphEnZUn cT3FTY42jứ lT3FTY42jơ fphEnZUnlửng tậnT3FTY42j đâJv2gu fphEnZUnấy. Đừng tưởJv2gng fphEnZUnvẫn chưaJv2g gâyfphEnZUn rJv2ga lỗiJv2g lfphEnZUnớn gfphEnZUnì, T3FTY42jtôi fphEnZUntháy cfphEnZUnứ thếfphEnZUn nàyfphEnZUn sớfphEnZUnm fphEnZUnmuộn Jv2grồi cfphEnZUnũng T3FTY42jxảy rJv2ga chuyện thôJv2gi. CậuT3FTY42j nóT3FTY42ji xemT3FTY42j, rốtT3FTY42j cuJv2gộc lJv2gà cfphEnZUnhuyện T3FTY42jgì? CậufphEnZUn cảJv2g ngàyJv2g rầT3FTY42ju fphEnZUnrĩ đT3FTY42jầy tâJv2gm sT3FTY42jự như Jv2gvậy lT3FTY42jà saoT3FTY42j? T3FTY42jChúng tJv2ga làmJv2g T3FTY42jbác Jv2gsĩ, mọJv2gi lúfphEnZUnc mọT3FTY42ji nfphEnZUnơi đềuJv2g phảifphEnZUn sT3FTY42juy xéJv2gt vẫnT3FTY42j đềfphEnZUn mJv2gột cách lýJv2g tríJv2g, bìnJv2gh tĩnhJv2g. ChuT3FTY42jyện hT3FTY42jôm quJv2ga lT3FTY42jà thếT3FTY42j nào?fphEnZUn TôfphEnZUnn BìT3FTY42jnh fphEnZUncó qT3FTY42juan hệfphEnZUn gìJv2g vfphEnZUnới cậu? CậT3FTY42ju kfphEnZUnhông chJv2gi mộtT3FTY42j đồngfphEnZUn T3FTY42jnào chJv2go thfphEnZUnuốc ngJv2goài Jv2gbảo hfphEnZUniểm, tfphEnZUnrong kT3FTY42jhi cófphEnZUn T3FTY42jnhững Jv2gloại bắT3FTY42jt buộc pT3FTY42jhải T3FTY42jdùng, bJv2gắt buộfphEnZUnc T3FTY42jcậu hfphEnZUniểu khôngfphEnZUn hT3FTY42jả? CậfphEnZUnu tiJv2gết Jv2gkiệm Jv2gtiền T3FTY42jcho T3FTY42jbệnh fphEnZUnnhân hay lfphEnZUnà lfphEnZUnấy mạfphEnZUnng ngT3FTY42jười ta?”

Cuối fphEnZUncùng NhifphEnZUnếp VũfphEnZUn T3FTY42jThịnh khẽ đáfphEnZUnp: “CháuJv2g vJv2gà đứafphEnZUn trẻJv2g đó…Jv2g Jv2gkhông fphEnZUncó fphEnZUnquan fphEnZUnhệ fphEnZUngì đặcfphEnZUn biệt…T3FTY42j chỉJv2g lJv2gà Jv2gđiều kiệJv2gn gia đìnhJv2g họfphEnZUn fphEnZUnkhông tốt…”

“Không Jv2gcó quT3FTY42jan hệJv2g gìfphEnZUn đặc Jv2gbiệt fphEnZUnmà Jv2gcậu gọiT3FTY42j Jv2gđiện cảJv2g vJv2gào phònJv2gg mổ?”fphEnZUn ChfphEnZUnủ nhiệmfphEnZUn PT3FTY42jhương khJv2gông kJv2gìm nổT3FTY42ji gầJv2gm lJv2gên. “Tôi còT3FTY42jn tưởngfphEnZUn tJv2grời sT3FTY42jập, cậfphEnZUnu gọiT3FTY42j tfphEnZUnôi đếnJv2g fphEnZUncứu chứ!”

“Cháu qT3FTY42juên mấtJv2g T3FTY42jChủ nhiệm đfphEnZUnang mổ…”

“Quên?” GiọT3FTY42jng CJv2ghủ nhiệm PhươngJv2g lạifphEnZUn cT3FTY42jao fphEnZUnlên mJv2gột bT3FTY42jậc, “CậufphEnZUn còfphEnZUnn bảJv2go Jv2gmình Jv2gkhông lT3FTY42jơ T3FTY42jđãng điJv2g! CT3FTY42jậu đT3FTY42jang mổ cũngfphEnZUn quêT3FTY42jn luôJv2gn saoJv2g? TôT3FTY42ji fphEnZUncho cậuJv2g hayT3FTY42j, cậJv2gu Jv2gcứ cảJv2g ngàJv2gy nghĩfphEnZUn ngợiT3FTY42j lT3FTY42jung tfphEnZUnung thJv2gế này nữT3FTY42ja, rồifphEnZUn fphEnZUnsẽ cóT3FTY42j ngàfphEnZUny đểfphEnZUn quêfphEnZUnn dJv2gao fphEnZUnmổ trJv2gong ngT3FTY42jực bT3FTY42jệnh nhJv2gân! Jv2gĐừng fphEnZUntưởng quênJv2g mình đfphEnZUnang fphEnZUnlàm gìJv2g làJv2g chfphEnZUnuyện nT3FTY42jhỏ, nhưJv2g thếT3FTY42j T3FTY42jlà cậufphEnZUn khôT3FTY42jng cT3FTY42jó Jv2gy đức!”

Một bácJv2g Jv2gsĩ đanJv2gg hJv2gọc bồi dưT3FTY42jỡng đẩyT3FTY42j T3FTY42jthiết bịT3FTY42j Jv2gđi Jv2gtới, đanfphEnZUng fphEnZUngõ cửaJv2g thìfphEnZUn nghJv2ge tJv2ghấy câfphEnZUnu nT3FTY42jói cuJv2gối Jv2gcùng, Jv2gvội gT3FTY42jiật mình rụtJv2g tJv2gay vềfphEnZUn, nhìnT3FTY42j sanT3FTY42jg mấyJv2g vịJv2g tiJv2gến sfphEnZUnĩ đaJv2gng Jv2gviết fphEnZUnbệnh áT3FTY42jn bfphEnZUnên cạnh,fphEnZUn thấJv2gy họJv2g làm độngJv2g tJv2gác T3FTY42jrạch nganJv2gg Jv2gcổ, afphEnZUnnh Jv2gta Jv2ggiật thót,T3FTY42j liềnT3FTY42j róT3FTY42jn rJv2gén đẩyT3FTY42j thfphEnZUniết fphEnZUnbị đJv2gi mất.

Cuối cùJv2gng, kfphEnZUnhi fphEnZUnđến giờ T3FTY42jhọp, CT3FTY42jhủ nhiệmJv2g PhươngJv2g mớiJv2g fphEnZUnhầm hầmfphEnZUn rờiT3FTY42j khỏfphEnZUni vJv2găn phòng,fphEnZUn trưT3FTY42jớc kJv2ghi T3FTY42jra cT3FTY42jửa còn bufphEnZUnông lJv2gại mộtT3FTY42j câufphEnZUn: fphEnZUn“Cậu hT3FTY42jãy tựfphEnZUn kiểfphEnZUnm điểmT3FTY42j Jv2glại đi!”

Nhiếp VũJv2g ThịfphEnZUnnh Jv2gcúi đT3FTY42jầu đi rafphEnZUn. TifphEnZUnến sĩJv2g ĐồnfphEnZUng, ngườiT3FTY42j nJv2ghiều tuổfphEnZUni fphEnZUnnhất Jv2gtrong fphEnZUnsỗ nhữngT3FTY42j ngườJv2gi đT3FTY42jược fphEnZUnChủ nhiệm PhươngT3FTY42j dẫnJv2g dắtT3FTY42j, bfphEnZUnình thườngfphEnZUn rJv2gất biếtfphEnZUn qufphEnZUnan fphEnZUntâm chămT3FTY42j sJv2góc ngườiT3FTY42j fphEnZUnkhác, T3FTY42jvì NhiT3FTY42jếp Vũ ThịfphEnZUnnh íT3FTY42jt tT3FTY42juổi, lfphEnZUnại đượcT3FTY42j Jv2gChủ nhiệJv2gm PhfphEnZUnương đfphEnZUnặc T3FTY42jbiệt ưfphEnZUnu T3FTY42jái, nêT3FTY42jn afphEnZUnnh hT3FTY42jọ ĐồngJv2g nT3FTY42jày vẫfphEnZUnn luôn cfphEnZUnoi T3FTY42jNhiếp VT3FTY42jũ T3FTY42jThịnh làfphEnZUn sT3FTY42jư đệfphEnZUn đồfphEnZUnng môn,fphEnZUn mfphEnZUnà quT3FTY42jên mấtJv2g rfphEnZUnằng anfphEnZUnh đãJv2g T3FTY42jcó hT3FTY42jai hJv2gọc vị,fphEnZUn hơn T3FTY42jnữa cũngfphEnZUn khôJv2gng Jv2gphải Jv2ghọc tfphEnZUnrò cJv2gủa ChủT3FTY42j nhiệJv2gm Phương.fphEnZUn LầJv2gn nàJv2gy, tiếnJv2g sĩT3FTY42j ĐồngT3FTY42j lại đếnJv2g afphEnZUnn ủT3FTY42ji afphEnZUnnh: T3FTY42j“Có qufphEnZUnan tâmJv2g đfphEnZUnến Jv2gcậu thJv2gì ôT3FTY42jng ấyJv2g mớiJv2g lJv2go Jv2glắng Jv2gnhư vậyfphEnZUn, nT3FTY42jếu đổifphEnZUn là ngườJv2gi khác,T3FTY42j Jv2gông ấyfphEnZUn khT3FTY42jông pJv2ghí Jv2gsức Jv2gthế đâu.”

“Phải rồi.”Jv2g TiếJv2gn sĩfphEnZUn Tiểu Jv2gMẫn đT3FTY42jầy gJv2gọng kJv2gính nJv2gói, “NhiếpT3FTY42j sưJv2g huynJv2gh đừfphEnZUnng Jv2gnản chT3FTY42jí, ‘lãofphEnZUn yêu’fphEnZUn qfphEnZUnuý aT3FTY42jnh Jv2gnhất đấy. ÔngfphEnZUn T3FTY42jấy fphEnZUnlà fphEnZUnPhong TJv2ghanh DươnT3FTY42jg, anfphEnZUnh T3FTY42jlà LệnhT3FTY42j HồfphEnZUn XunJv2gg[2], ôngfphEnZUn ấfphEnZUny chỉJv2g hậJv2gn rèfphEnZUnn sắt Jv2g không thfphEnZUnành tfphEnZUnhép đấyfphEnZUn thT3FTY42jôi!” LãT3FTY42jo yêuJv2g Jv2glà T3FTY42jbiệt fphEnZUnhiệu củaT3FTY42j ChủT3FTY42j nhJv2giệm Phương,Jv2g cũnfphEnZUng cJv2ghỉ có mấfphEnZUny đfphEnZUnệ T3FTY42jtử fphEnZUnnày dJv2gám côT3FTY42jng khfphEnZUnai fphEnZUnđặt biệtT3FTY42j fphEnZUnhiệu Jv2gcho ônfphEnZUng nhfphEnZUnư vậfphEnZUny. fphEnZUnChủ nhfphEnZUniệm PhJv2gương luôn T3FTY42jcho rằngfphEnZUn kỹT3FTY42j T3FTY42jthuật tốfphEnZUnt thìfphEnZUn ôfphEnZUnng cófphEnZUn tJv2ghể cJv2gưng họT3FTY42jc tJv2grò củfphEnZUna ôJv2gng fphEnZUnnhư ônfphEnZUng trời con.

[2] NhânfphEnZUn vậtJv2g troJv2gng tiểu thuyếtT3FTY42j vJv2gõ hiệpJv2g ThầfphEnZUnn Jv2gđiêu hiệfphEnZUnp lữT3FTY42j củJv2ga nhàT3FTY42j văfphEnZUnn KiJv2gm fphEnZUnDung, T3FTY42jvốn làJv2g mộtfphEnZUn lãnJv2gg tửT3FTY42j mfphEnZUnê rượu, giỏiT3FTY42j kJv2giếm thuật,Jv2g từfphEnZUnng đượcJv2g PJv2ghong Jv2gThanh DưJv2gơng truyfphEnZUnền tfphEnZUnhụ kiT3FTY42jếm phT3FTY42jáp, vềT3FTY42j safphEnZUnu yêfphEnZUnu Nhậm Jv2gDoanh DoanfphEnZUnh, ThánhfphEnZUn T3FTY42jcô củaT3FTY42j T3FTY42jMa giáo.

“Tiểu T3FTY42jMẫn, fphEnZUncậu Jv2gso sánh nhfphEnZUnư thT3FTY42jế khôJv2gng đúT3FTY42jng fphEnZUnrồi. NếuT3FTY42j T3FTY42jlão Jv2gyêu lT3FTY42jà PJv2ghong TT3FTY42jhanh Dương,fphEnZUn tT3FTY42jhì LệnhfphEnZUn HJv2gồ XT3FTY42jung nêJv2gn là ĐồnJv2gg đạiT3FTY42j Jv2gsư huT3FTY42jynh chứ!fphEnZUn T3FTY42jCậu fphEnZUnxem fphEnZUnanh ĐfphEnZUnồng điềmT3FTY42j T3FTY42jđạm lJv2gễ độ,Jv2g rấtT3FTY42j Jv2ggiống fphEnZUnLệnh Hồ Xung.Jv2g CòT3FTY42jn NhT3FTY42jiếp T3FTY42jVũ ThịnT3FTY42jh hT3FTY42jấp dẫfphEnZUnn phụJv2g fphEnZUnnữ T3FTY42jthế nàyT3FTY42j, fphEnZUnnói Jv2gthế nàT3FTY42jo cũnJv2gg làfphEnZUn Dương fphEnZUn Quá[3], khôJv2gng phfphEnZUnải LệnhT3FTY42j HồfphEnZUn Xung!”

[3] T3FTY42jNhân vậtJv2g tronT3FTY42jg tiJv2gểu thuyết vJv2gõ hfphEnZUniệp TfphEnZUnhần đJv2giêu hiệJv2gp lữT3FTY42j củJv2ga nhJv2gà văT3FTY42jn KJv2gim DT3FTY42jung, fphEnZUnnổi tiT3FTY42jếng T3FTY42jđẹp trT3FTY42jai, chung tình.

“Chẳng fphEnZUnlẽ fphEnZUnLệnh HồT3FTY42j Xung khônT3FTY42jg hfphEnZUnấp Jv2gdẫn phụfphEnZUn nữT3FTY42j ưfphEnZUn? SJv2gao NfphEnZUnhậm DT3FTY42joanh fphEnZUnDoanh lT3FTY42jại sốngfphEnZUn chT3FTY42jết fphEnZUntheo aT3FTY42jnh tfphEnZUna T3FTY42jchứ? Hơn nữaT3FTY42j fphEnZUnsao NhiếJv2gp VũT3FTY42j ThfphEnZUnịnh fphEnZUnlại cóT3FTY42j thểJv2g làT3FTY42j fphEnZUnDương QufphEnZUná được?Jv2g fphEnZUnNếu cậuT3FTY42j tJv2ga Jv2glà T3FTY42jDương Quá,Jv2g không T3FTY42jphải chúnfphEnZUng tJv2ga fphEnZUnthành Jv2gmôn hạJv2g cJv2gủa phJv2gái TT3FTY42joàn ChâfphEnZUnn safphEnZUno? TôfphEnZUni kJv2ghông T3FTY42jmuốn cùngfphEnZUn Jv2gmột giuộc vớiJv2g bọfphEnZUnn đạofphEnZUn fphEnZUnthối đó…”

“Sao DươJv2gng QJv2guá lạJv2gi là mJv2gôn T3FTY42jhạ TJv2goàn ChâJv2gn? DJv2gương QufphEnZUná fphEnZUnlà ngườiT3FTY42j củJv2ga Jv2gphái CfphEnZUnổ MfphEnZUnộ mJv2gới Jv2gđúng. NhưnfphEnZUng CổfphEnZUn Jv2gM cũng khfphEnZUnông tốtfphEnZUn lT3FTY42jành gJv2gì… tofphEnZUnàn nfphEnZUnhững phụfphEnZUn Jv2gnữ tâfphEnZUnm lJv2gý biếnJv2g thái…”

Mấy ngườiJv2g mồJv2gm năT3FTY42jm mJv2giệng mười Jv2gbàn T3FTY42jtán fphEnZUncười fphEnZUnđùa. TfphEnZUniến sĩfphEnZUn fphEnZUny T3FTY42jhọc lfphEnZUnâm sànJv2gg khổfphEnZUn, tiếfphEnZUnn sT3FTY42jĩ T3FTY42jy hT3FTY42jọc lâmfphEnZUn T3FTY42jsàng dưới trướngT3FTY42j ChJv2gủ nhiJv2gệm PhưT3FTY42jơng fphEnZUncòn khổT3FTY42j hơnT3FTY42j. NhữngT3FTY42j tfphEnZUnhầy hướngJv2g dẫnfphEnZUn khácT3FTY42j cT3FTY42jó lT3FTY42jẽ cònfphEnZUn fphEnZUncó thể mắJv2gt nhT3FTY42jắm mắJv2gt mởfphEnZUn, tT3FTY42jặng quà,Jv2g lôJv2gi Jv2gkéo T3FTY42jquan hệT3FTY42j lfphEnZUnà đJv2gược. NhưnfphEnZUng vớifphEnZUn T3FTY42jChủ nJv2ghiệm Phương thìfphEnZUn khôngfphEnZUn đfphEnZUnủ fphEnZUngiỏi đừngT3FTY42j hòT3FTY42jng tốtfphEnZUn Jv2gnghiệp. BàJv2gi tậpT3FTY42j cJv2găng thẳng,T3FTY42j cJv2ga mổJv2g Jv2glại nhiềT3FTY42ju, vì fphEnZUnthế cáJv2gc tiếnJv2g sfphEnZUnĩ đềuJv2g phảifphEnZUn tJv2gự T3FTY42jtìm niềJv2gm Jv2gvui tronJv2gg nỗifphEnZUn khổ.fphEnZUn BJv2gình thườJv2gng chỉJv2g cT3FTY42jần nghe hT3FTY42jọ nóiT3FTY42j lifphEnZUnnh fphEnZUntinh mộtfphEnZUn lúT3FTY42jc, NhiT3FTY42jếp VũfphEnZUn ThịnhJv2g sẽJv2g tT3FTY42jhấy nfphEnZUnhẹ nhõmJv2g hJv2gẳn đi,Jv2g nhưngfphEnZUn hômJv2g nay fphEnZUnanh thậJv2gt fphEnZUnsự rfphEnZUnất buồnJv2g. ChfphEnZUnủ nhfphEnZUniệm PhJv2gương fphEnZUnnói rfphEnZUnất T3FTY42jđúng, gầfphEnZUnn đâyT3FTY42j Jv2ganh suốtT3FTY42j ngàyfphEnZUn ngẩn nfphEnZUngơ Jv2gsuy nghĩfphEnZUn nhfphEnZUnững Jv2ggì fphEnZUnkhông bifphEnZUnết nữafphEnZUn, phạmJv2g lT3FTY42jỗi Jv2gliên tụJv2gc, cứfphEnZUn thếfphEnZUn nàfphEnZUny T3FTY42jthật sựfphEnZUn Jv2gcó nguy cơfphEnZUn gT3FTY42jây đfphEnZUnại hoạJv2g chứfphEnZUn chJv2gẳng chơi.

Thấy fphEnZUnanh thấtT3FTY42j thT3FTY42jần, TiT3FTY42jểu Mẫn thôngT3FTY42j cảmfphEnZUn nóiT3FTY42j: “NhiếpJv2g sJv2gư huyT3FTY42jnh, Jv2ganh bfphEnZUnị lT3FTY42jão T3FTY42jyêu mắnfphEnZUng đênJv2g fphEnZUnngớ fphEnZUnngẩn thậtT3FTY42j rồi…”

“Tiểu NhiếJv2gp đfphEnZUnang phiJv2gền lòng vJv2gì chuyệT3FTY42jn gT3FTY42jia đìnfphEnZUnh.” Jv2gAnh ĐồngfphEnZUn ngắtT3FTY42j lờfphEnZUni TiểT3FTY42ju MJv2gẫn, cònT3FTY42j Jv2gnháy mắJv2gt mộJv2gt cáJv2gi, “Cậu cũngT3FTY42j đừngfphEnZUn T3FTY42jlo lắngfphEnZUn, haJv2gi cJv2ghủ T3FTY42jnhiệm fphEnZUnkhoa GafphEnZUnn vàJv2g kfphEnZUnhoa fphEnZUnU bưfphEnZUnớu hJv2gôm Jv2gđó cùnJv2gg fphEnZUnđến tìT3FTY42jm lão yêu,Jv2g tôiJv2g ngT3FTY42jhe thấyJv2g. BệJv2gnh tT3FTY42jình cJv2gủa bácfphEnZUn trJv2gai Jv2gthật fphEnZUnra rấtfphEnZUn kJv2ghả quT3FTY42jan, kJv2giên trì đT3FTY42jiều trịfphEnZUn, mấyT3FTY42j nfphEnZUnăm khôngJv2g T3FTY42jthành vấnfphEnZUn Jv2gđề đâu.”

“Cảm ơnJv2g anh.”T3FTY42j CuốiT3FTY42j cùng fphEnZUnNhiếp VũJv2g ThfphEnZUnịnh fphEnZUncười fphEnZUnméo xẹo,Jv2g “CảmfphEnZUn ơnfphEnZUn mọiJv2g ngT3FTY42jười, gầnT3FTY42j đâT3FTY42jy fphEnZUnquả thựcT3FTY42j tôfphEnZUni lJv2gú lẫn quá!”

“Có T3FTY42jai gặpJv2g chuyJv2gện nàJv2gy mà kJv2ghông T3FTY42jlo lắT3FTY42jng chứ.”AfphEnZUnnh ĐồngJv2g vỗJv2g T3FTY42jvai T3FTY42janh, “TôiJv2g đT3FTY42jổi cfphEnZUnho cJv2gậu cT3FTY42ja trựfphEnZUnc đêmJv2g nT3FTY42jgày mai, cậufphEnZUn fphEnZUnlàm cJv2ga sángJv2g cfphEnZUnho tôifphEnZUn, gầnJv2g đâyfphEnZUn cậuT3FTY42j mệtT3FTY42j quT3FTY42já rfphEnZUnồi, Jv2gcần phảiJv2g nghT3FTY42jỉ ngơi.”

“Cảm ơnfphEnZUn anh.”

“Cảm ơT3FTY42jn gìT3FTY42j chứ?fphEnZUn T3FTY42jCa fphEnZUnmổ tuần trướcJv2g sfphEnZUnuýt T3FTY42jnữa tJv2gôi cắT3FTY42jt nhầmfphEnZUn mạcJv2gh mfphEnZUnáu, maJv2gy mfphEnZUnà cT3FTY42jậu nhaT3FTY42jnh tT3FTY42jay ngăfphEnZUnn lạJv2gi, nếuT3FTY42j không lãfphEnZUno yêJv2gu sẽJv2g phT3FTY42janh thâyfphEnZUn tôifphEnZUn mấT3FTY42jt. ĐạiT3FTY42j fphEnZUnân đạifphEnZUn đứcfphEnZUn đfphEnZUnó tôT3FTY42ji T3FTY42jchỉ T3FTY42jđổi fphEnZUncho cậuJv2g mộfphEnZUnt ca sángJv2g, thếfphEnZUn fphEnZUnlà fphEnZUnquá hờiT3FTY42j rồi.”

Hôm naJv2gy NhiếfphEnZUnp fphEnZUnVũ Thịnh vẫnfphEnZUn fphEnZUncòn cT3FTY42ja mổ,Jv2g T3FTY42janh ăT3FTY42jn trưaJv2g mộtfphEnZUn mìJv2gnh Jv2gở nT3FTY42jhà ăT3FTY42jn, lT3FTY42jại gặpJv2g VươngJv2g VJv2gũ LfphEnZUninh đếT3FTY42jn mua T3FTY42jcơm. Jv2gĐây fphEnZUnlà T3FTY42jnhà T3FTY42jăn bệnfphEnZUnh viện,Jv2g mT3FTY42jua Jv2gở T3FTY42jđây Jv2gphải qT3FTY42juẹt thẻfphEnZUn nộiT3FTY42j T3FTY42jbộ, Jv2gxem fphEnZUnra cJv2gô đãfphEnZUn đến nhầm.Jv2g VươnfphEnZUng VfphEnZUnũ LT3FTY42jinh xếT3FTY42jp hàngfphEnZUn cảT3FTY42j nửJv2ga T3FTY42jngày trJv2gời mfphEnZUnới Jv2gbiết fphEnZUnmình Jv2gnhầm, đJv2gang địT3FTY42jnh đi thT3FTY42jì NhiếT3FTY42jp VJv2gũ ThT3FTY42jịnh T3FTY42jđứng dậyfphEnZUn mT3FTY42jua gfphEnZUniúp cJv2gô hJv2gai suất.

“Một sfphEnZUnuất trứfphEnZUnng fphEnZUnsốt cfphEnZUnà chua.” fphEnZUnAnh nóT3FTY42ji vớT3FTY42ji ngT3FTY42jười Jv2gbên T3FTY42jtrong Jv2gcửa sổfphEnZUn T3FTY42jrồi fphEnZUnquay sanfphEnZUng hJv2gỏi Jv2gVương VT3FTY42jũ LfphEnZUninh, “Cô ănfphEnZUn gì?”

“Thịt xàofphEnZUn rfphEnZUnau cần.”

“Một suấJv2gt thịtfphEnZUn xàJv2go rau cầJv2gn nữa.”

Vương VfphEnZUnũ LfphEnZUninh cT3FTY42jho fphEnZUnsuất cơm trứngfphEnZUn xJv2gốt Jv2gcà fphEnZUnchua Jv2gvào mộtT3FTY42j hfphEnZUnộp cơJv2gm mớifphEnZUn, còT3FTY42jn sT3FTY42juất Jv2gkia côfphEnZUn ăfphEnZUnn tạifphEnZUn nhàfphEnZUn ănT3FTY42j luôn. Jv2g Thấy bênJv2g cJv2gạnh NhiếT3FTY42jp T3FTY42jVũ ThịnhJv2g cófphEnZUn cfphEnZUnhỗ trốngfphEnZUn, côJv2g lfphEnZUniền nfphEnZUngồi Jv2gxuống, khiếnJv2g cJv2gác Jv2gy bác Jv2gsĩ quaJv2gnh đóT3FTY42j Jv2gra sJv2gức xìT3FTY42j T3FTY42jxào bànJv2g táfphEnZUnn. RấfphEnZUnt nJv2ghiều T3FTY42jngười thíT3FTY42jch nT3FTY42jhìn NhiếpT3FTY42j fphEnZUnVũ Jv2gThịnh ănJv2g cơm, T3FTY42jnhưng rấtfphEnZUn Jv2gít T3FTY42jy táfphEnZUn T3FTY42jdám fphEnZUnngồi đốifphEnZUn diJv2gện vớiT3FTY42j anhJv2g. Jv2gAnh T3FTY42jquá T3FTY42jlạnh lùng,T3FTY42j lT3FTY42júc nào cT3FTY42jũng giJv2gữ tháiT3FTY42j fphEnZUnđộ xT3FTY42ja cáchJv2g, vẻfphEnZUn T3FTY42jmặt nJv2ghất T3FTY42jmực lãnhfphEnZUn đạmT3FTY42j nghiJv2gêm tfphEnZUnúc, dfphEnZUnường nhJv2gư tay aT3FTY42jnh khôfphEnZUnng cfphEnZUnầm đJv2gầu đũaJv2g màfphEnZUn cJv2gầm dfphEnZUnao mổ,Jv2g trướcfphEnZUn fphEnZUnmặt aJv2gnh cJv2gũng kfphEnZUnhông phJv2gải cT3FTY42jơm Jv2gmà làT3FTY42j bệnh T3FTY42j nhân T3FTY42jtrên Jv2gbàn mổfphEnZUn vậy.T3FTY42j fphEnZUnVì thếJv2g dùJv2g cfphEnZUnác fphEnZUny tJv2gá Jv2ghết sứcfphEnZUn Jv2ghâm mT3FTY42jộ Jv2ganh nT3FTY42jhưng rấtT3FTY42j fphEnZUnít khi dáJv2gm tớJv2gi nT3FTY42jgồi cùnT3FTY42jg Jv2gbàn. VươngfphEnZUn VT3FTY42jũ LJv2ginh T3FTY42jkhông tT3FTY42jhấy fphEnZUnvậy, T3FTY42jcô tfphEnZUnhấy NhT3FTY42jiếp VũfphEnZUn ThịnfphEnZUnh quT3FTY42jẹt thẻ mfphEnZUnua cT3FTY42jơm giúfphEnZUnp mfphEnZUnình, Jv2grõ ràfphEnZUnng lfphEnZUnà ngườiJv2g tốt,Jv2g bT3FTY42jèn lấyfphEnZUn rT3FTY42ja chútfphEnZUn tiềnfphEnZUn Jv2gđưa chfphEnZUno anh, T3FTY42j “Cảm ơnJv2g anT3FTY42jh, bJv2gác sĩJv2g Nhiếp!”

“Không cfphEnZUnần kháT3FTY42jch sáo.”

Vương fphEnZUnVũ LinfphEnZUnh thấJv2gy anh khôngT3FTY42j nJv2ghận tiền,Jv2g đàJv2gnh đặtT3FTY42j tT3FTY42jrên T3FTY42jbàn. Jv2gCô fphEnZUnnghĩ, bJv2gác sJv2gĩ tJv2ghật cẩnfphEnZUn thậJv2gn, tiềnT3FTY42j bẩJv2gn lắm Jv2gmà, đươngT3FTY42j nhiT3FTY42jên anfphEnZUnh T3FTY42jkhông muốT3FTY42jn dJv2gùng tafphEnZUny cT3FTY42jầm tJv2giền khfphEnZUni đanJv2gg ăn.T3FTY42j CJv2gô vJv2gừa ăJv2gn vừaT3FTY42j fphEnZUnhỏi Nhiếp VT3FTY42jũ Thịnh:fphEnZUn “fphEnZUnSao afphEnZUnnh bfphEnZUniết tôiJv2g muốT3FTY42jn mfphEnZUnua cơT3FTY42jm tJv2grứng xốfphEnZUnt cJv2gà chua?”

“Hôm qT3FTY42jua tôT3FTY42ji thấJv2gy cô Jv2gmua cơm.”

“À đúngfphEnZUn rồT3FTY42ji!” VươngJv2g Vũ LT3FTY42jinh cfphEnZUnhợt hiểu.

Nhiếp VũJv2g ThịnfphEnZUnh cfphEnZUnúi đầu ăfphEnZUnn, T3FTY42jlòng Jv2gthầm rủafphEnZUn chínhfphEnZUn mìnhfphEnZUn. ST3FTY42jáng T3FTY42jnay bịfphEnZUn fphEnZUnChủ nhJv2giệm PhươngfphEnZUn mJv2gắng Jv2gté fphEnZUntát, Jv2ganh fphEnZUnđã quyết tâT3FTY42jm kfphEnZUniểm điểmT3FTY42j bfphEnZUnản thâfphEnZUnn, vậyJv2g màfphEnZUn vừJv2ga Jv2gnhìn thJv2gấy VưfphEnZUnơng VfphEnZUnũ LiJv2gnh đJv2gứng đT3FTY42jó, T3FTY42janh lại fphEnZUn lập tứcT3FTY42j tớJv2gi quT3FTY42jẹt thT3FTY42jẻ giúp.T3FTY42j MìfphEnZUnnh mấtfphEnZUn fphEnZUntrí rồfphEnZUni! Jv2gGiờ fphEnZUnanh khôfphEnZUnng chJv2gỉ thấyJv2g T3FTY42jĐàm TJv2gĩnh Jv2glà lú lẫnfphEnZUn T3FTY42jmà gặT3FTY42jp ngT3FTY42jười cT3FTY42jó lifphEnZUnên quJv2gan Jv2gđến côT3FTY42j afphEnZUnnh cũnJv2gg lfphEnZUnú lẫnfphEnZUn, cJv2gứ fphEnZUnthế nàyJv2g saJv2go fphEnZUnđược chứ?

Vương VũfphEnZUn LiT3FTY42jnh thJv2gu hết camfphEnZUn đảmT3FTY42j hfphEnZUnỏi aJv2gnh: “BácT3FTY42j sfphEnZUnĩ NhiT3FTY42jếp, tôiJv2g Jv2glà bạT3FTY42jn… củaT3FTY42j mẹJv2g TônJv2g BT3FTY42jình, T3FTY42jbệnh nJv2ghân nằT3FTY42jm gJv2giường số 3fphEnZUn9 ấy.fphEnZUn BệnT3FTY42jh tìnhJv2g củJv2ga TôJv2gn Bình…T3FTY42j rốtfphEnZUn cfphEnZUnuộc tT3FTY42jhế nào…”

“Phải mJv2gổ cfphEnZUnàng sớmfphEnZUn càng tốt.”

“Thế cfphEnZUnhi phfphEnZUní mfphEnZUnổ mấtJv2g bao nhiêu?”

“Gần fphEnZUnchục T3FTY42jvạn.” NhiếfphEnZUnp Vũ ThịnhT3FTY42j tfphEnZUnỉ T3FTY42jmẩn nhặtfphEnZUn cọngfphEnZUn hàT3FTY42jnh Jv2gtrong bJv2gát cJv2ganh T3FTY42jra, nfphEnZUnói, “TìT3FTY42jnh hfphEnZUnình bệnhfphEnZUn nhT3FTY42jân T3FTY42jhiện giờ fphEnZUnkhông ổnT3FTY42j địnJv2gh, rủiT3FTY42j T3FTY42jro T3FTY42jcao, chưafphEnZUn T3FTY42jbiết chừfphEnZUnng sJv2gau khJv2gi T3FTY42jmổ cJv2gòn phảiJv2g vàoJv2g T3FTY42jICU, Jv2gchi phí kfphEnZUnhá cao.”

Vương VT3FTY42jũ LiJv2gnh Jv2gnói: “Hôm nayJv2g tT3FTY42jôi Jv2gxem tJv2gin tức,T3FTY42j ngJv2ghe nJv2gói đứaT3FTY42j trẻJv2g bịJv2g đưaJv2g đếnT3FTY42j vifphEnZUnện hT3FTY42jôm fphEnZUnqua đãT3FTY42j đượT3FTY42jc mJv2gột Jv2gvị tiên sJv2ginh họT3FTY42j NhiếpfphEnZUn ủngfphEnZUn hộJv2g mườfphEnZUni vạn,fphEnZUn ôJv2gng ấyJv2g Jv2gcòn nóifphEnZUn sJv2gẽ chịuJv2g chT3FTY42ji phJv2gí saJv2gu đóJv2g nữa… CácfphEnZUn Jv2gy Jv2gtá nóJv2gi đfphEnZUnó Jv2glà Jv2gbố anfphEnZUnh, ChủJv2g tịchT3FTY42j HộfphEnZUni đồngT3FTY42j quảnfphEnZUn tfphEnZUnrị tT3FTY42jập đT3FTY42joàn ĐônfphEnZUng Jv2gViễn. Jv2gGia cảnh fphEnZUncủa TfphEnZUnôn BfphEnZUnình tJv2gôi biết,Jv2g họJv2g T3FTY42jkhông thJv2gể lT3FTY42jấy đfphEnZUnâu rfphEnZUna cảJv2g chụcT3FTY42j vạJv2gn fphEnZUnđể làfphEnZUnm pT3FTY42jhẫu thuật…”

Nhiếp fphEnZUnVũ ThịnfphEnZUnh buông fphEnZUn đũa, dửT3FTY42jng dưfphEnZUnng nJv2gói: “fphEnZUnCô mfphEnZUnuốn Jv2gnói gì?”

“Bác Jv2gsĩ Nhiếp,Jv2g anT3FTY42jh là ngườT3FTY42ji tốt,fphEnZUn cT3FTY42jó thJv2gể nóT3FTY42ji vT3FTY42jới việnJv2g trT3FTY42jưởng, fphEnZUntìm fphEnZUngiúp T3FTY42jcho TônT3FTY42j T3FTY42jBình ngườiJv2g nàoJv2g đfphEnZUnó ủngT3FTY42j hộ tiền,fphEnZUn cT3FTY42jứu nóT3FTY42j… hoJv2gặc T3FTY42janh nfphEnZUnói fphEnZUnvới ôngT3FTY42j Nhiếp…”

“Bệnh T3FTY42jviện khT3FTY42jông pfphEnZUnhải tT3FTY42jổ chức từJv2g tJv2ghiện, cũT3FTY42jng T3FTY42jkhông phảifphEnZUn aT3FTY42ji cũJv2gng fphEnZUnđược quyênfphEnZUn T3FTY42jgóp Jv2gtiền. T3FTY42jKhoa TifphEnZUnm T3FTY42jcó T3FTY42jhơn hai Jv2g trăm bJv2gệnh nhâfphEnZUnn, khoJv2ga NhJv2gi fphEnZUncòn cófphEnZUn mJv2gười mT3FTY42jấy đứT3FTY42ja fphEnZUntrẻ fphEnZUnbị bệnhT3FTY42j timJv2g, ngT3FTY42joài Jv2gmột fphEnZUntổ chức tfphEnZUnừ fphEnZUnthiện hJv2gỗ fphEnZUntrợ pT3FTY42jhẫu tfphEnZUnhuật fphEnZUntim chfphEnZUno trẻJv2g Jv2gnông Jv2gthôn T3FTY42jra, khônfphEnZUng cJv2gòn bfphEnZUnất cJv2gứ fphEnZUntổ chức fphEnZUn xã hfphEnZUnội nàofphEnZUn cóT3FTY42j Jv2gkế hoạJv2gch qT3FTY42juyên tiềfphEnZUnn nữa.Jv2g T3FTY42jXin lỗiJv2g cT3FTY42jô Vương,Jv2g tôT3FTY42ji khôngJv2g giT3FTY42júp được.”

Vương Jv2gVũ LinT3FTY42jh nói: fphEnZUn “Nhưng đfphEnZUnứa tJv2grẻ hfphEnZUnôm qua…”

“Đứa trẻJv2g Jv2gđó đượcT3FTY42j người taJv2g T3FTY42jquyên tiềnJv2g fphEnZUncho làJv2g vfphEnZUnì ảfphEnZUnnh T3FTY42jhưởng củfphEnZUna thờiJv2g sự,T3FTY42j bT3FTY42jố tôiT3FTY42j Jv2gvừa haJv2gy Jv2gxem đượcT3FTY42j tifphEnZUnn tT3FTY42jức nên độT3FTY42jng fphEnZUnlòng trfphEnZUnắc fphEnZUnẩn. CòJv2gn fphEnZUntrường hợJv2gp nhJv2gư fphEnZUnTôn fphEnZUnBình bệT3FTY42jnh vfphEnZUniện khônJv2gg cònJv2g cách nJv2gào, tôiJv2g cũngJv2g vậyfphEnZUn. TJv2gôi Jv2gsẽ khT3FTY42jông Jv2gvì Jv2gbệnh nhâT3FTY42jn cJv2gủa mìJv2gnh màJv2g fphEnZUnyêu cầuJv2g bfphEnZUnố quyênT3FTY42j tiềnJv2g đâu, Jv2gông ấfphEnZUny lT3FTY42jà ôT3FTY42jng ấJv2gy, tôifphEnZUn lJv2gà tôi.T3FTY42j” NgừnT3FTY42jg mộtfphEnZUn T3FTY42jchút, Jv2ganh nói,fphEnZUn “HuJv2gống hồJv2g tôT3FTY42ji đã nT3FTY42jói chuyT3FTY42jện vJv2gới Jv2gmẹ TôT3FTY42jn fphEnZUnBình, cóJv2g phưfphEnZUnơng ánT3FTY42j hỗJv2g T3FTY42jtrợ phẫuT3FTY42j thuậT3FTY42jt fphEnZUncủa cônJv2gg fphEnZUnty CMT3FTY42j, có điT3FTY42jều Jv2gphương ánJv2g nàyJv2g Jv2gyêu cầfphEnZUnu sfphEnZUnử dụnT3FTY42jg hJv2guyết quJv2gản nhânT3FTY42j T3FTY42jtạo củJv2ga CMT3FTY42j, fphEnZUnnhưng fphEnZUnmẹ bệnh nhT3FTY42jân vẫfphEnZUnn chưfphEnZUna đồJv2gng Jv2gý nfphEnZUnên cJv2ghưa thựcfphEnZUn hiệnfphEnZUn được.”

Vương VJv2gũ LfphEnZUninh khôngJv2g bifphEnZUnết tại saT3FTY42jo T3FTY42jĐàm TĩnhJv2g fphEnZUnlại kJv2ghông đồngfphEnZUn ý,Jv2g vT3FTY42jì thếJv2g fphEnZUnkhi Jv2gmang cơmfphEnZUn vềfphEnZUn phòngfphEnZUn bệT3FTY42jnh, T3FTY42jcô lT3FTY42jiền hỏi T3FTY42j chuyện fphEnZUnnày. ĐàmfphEnZUn TfphEnZUnĩnh đáp:T3FTY42j “RfphEnZUnủi Jv2gro T3FTY42jquá lớnT3FTY42j, fphEnZUnhơn 50%.”

Lúc nàJv2gy VươngfphEnZUn T3FTY42jVũ LifphEnZUnnh mới hJv2giểu raJv2g, Jv2gcũng kJv2ghông bfphEnZUniết T3FTY42jnên nfphEnZUnói gìfphEnZUn, chJv2gỉ nhìT3FTY42jn ĐàmJv2g TĩfphEnZUnnh dùfphEnZUnng đũaJv2g khềfphEnZUnu khT3FTY42jều mT3FTY42jấy fphEnZUnhạt cơm T3FTY42jtrong bT3FTY42ját. VươnfphEnZUng VT3FTY42jũ LinT3FTY42jh thởfphEnZUn dài:fphEnZUn “BJv2gác sJv2gĩ Jv2gNhiếp đúT3FTY42jng làT3FTY42j ngườiT3FTY42j tT3FTY42jốt. CT3FTY42jơm này fphEnZUnlà aJv2gnh ấyT3FTY42j T3FTY42jmua T3FTY42jcho tT3FTY42jớ đấyT3FTY42j. CóJv2g ôngT3FTY42j bốT3FTY42j T3FTY42jgiàu Jv2gcó tJv2ghế fphEnZUnmà anfphEnZUnh ấyfphEnZUn chẳngT3FTY42j fphEnZUnra fphEnZUnvẻ chúfphEnZUnt nào. NhưT3FTY42jng hễT3FTY42j cT3FTY42jứ nfphEnZUnhắc đếT3FTY42jn chuyfphEnZUnện CJv2ghủ tịfphEnZUnch NhiếfphEnZUnp fphEnZUnquyên tiềnJv2g làJv2g anT3FTY42jh ấJv2gy đanT3FTY42jh mặfphEnZUnt lạT3FTY42ji, có vẻfphEnZUn khJv2gông Jv2gvui. fphEnZUnÀi, ĐfphEnZUnàm TĩfphEnZUnnh, TônT3FTY42j Jv2gBình nhT3FTY42jà chúfphEnZUnng tfphEnZUna khôT3FTY42jng fphEnZUnmay Jv2gmắn đượcfphEnZUn nhưfphEnZUn con nhàfphEnZUn ngườiT3FTY42j Jv2gta. CofphEnZUnn T3FTY42jnhà ngườiT3FTY42j Jv2gta gặpfphEnZUn fphEnZUnchuyện, Jv2gbố củafphEnZUn bácT3FTY42j T3FTY42jsĩ Jv2gNhiếp quT3FTY42jyên tiềfphEnZUnn mười T3FTY42jvạn, cfphEnZUnòn nóiT3FTY42j bệnhT3FTY42j vJv2giện T3FTY42jcứ cốT3FTY42j gắngJv2g chữaJv2g trị,Jv2g ônfphEnZUng fphEnZUnấy sẽT3FTY42j T3FTY42jlo hT3FTY42jết cJv2ghi T3FTY42jphí T3FTY42jsau nàyT3FTY42j. Chuyện fphEnZUnnhư T3FTY42jvậy saJv2go chfphEnZUnúng tT3FTY42ja khôfphEnZUnng gặpT3FTY42j đJv2gược chứ…”

Đàm TĩJv2gnh cúiT3FTY42j T3FTY42jđầu, Jv2gngón tay cầmT3FTY42j đũaT3FTY42j hJv2gơi rfphEnZUnun rẩfphEnZUny, mãiT3FTY42j mộT3FTY42jt lúcfphEnZUn lfphEnZUnâu côT3FTY42j mớT3FTY42ji T3FTY42jnghe thấyT3FTY42j T3FTY42jmình kT3FTY42jhó nhọcT3FTY42j nfphEnZUnói: “Tự Jv2gtớ gJv2gây rJv2ga, khôfphEnZUnng T3FTY42jtrách aT3FTY42ji được.”

“Nói gT3FTY42jì thfphEnZUnế ĐJv2gàm Tĩnh?” VfphEnZUnương VũfphEnZUn LT3FTY42jinh khôJv2gng T3FTY42jnghe rõ,fphEnZUn côfphEnZUn nT3FTY42jói, “CJv2gứ Jv2gvo T3FTY42jve nhưJv2g fphEnZUnmuỗi ấy.”

“Không cófphEnZUn gì.”T3FTY42j ĐàfphEnZUnm Tĩnh gắfphEnZUnng lấyT3FTY42j lạfphEnZUni tinJv2gh thần,Jv2g “fphEnZUnTớ pfphEnZUnhải qfphEnZUnua cfphEnZUnhỗ GifphEnZUnám đốcfphEnZUn TJv2ghịnh xeT3FTY42jm sJv2gao. Jv2gMai lJv2gà thứfphEnZUn hai, Jv2gchắc chắnJv2g côfphEnZUnng tJv2gy T3FTY42jsẽ fphEnZUncó rấtfphEnZUn T3FTY42jnhiều emailJv2g, tớT3FTY42j phảfphEnZUni đT3FTY42jến đófphEnZUn xeT3FTY42jm aT3FTY42jnh ấfphEnZUny cầT3FTY42jn giúp gJv2gì không.T3FTY42j CậJv2gu tJv2grông TôJv2gn BJv2gình fphEnZUngiúp tớJv2g mộT3FTY42jt lJv2gát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu T3FTY42jnó tT3FTY42jỉnh Jv2gdậy thfphEnZUnì gJv2gọi cho tớ.”

“Biết rồi,fphEnZUn biJv2gết rồi.”

Đàm TĩnJv2gh điJv2g đếnT3FTY42j cuối hànhT3FTY42j langJv2g, ởfphEnZUn đóT3FTY42j cT3FTY42jó mộtJv2g pT3FTY42jhòng T3FTY42jvệ sinJv2gh cônJv2gg cộnfphEnZUng, rấJv2gt T3FTY42jít ngườiT3FTY42j dfphEnZUnùng, T3FTY42jvì phòT3FTY42jng bT3FTY42jệnh bây giờJv2g fphEnZUnhầu Jv2gnhư đfphEnZUnều fphEnZUncó phòJv2gng fphEnZUnvệ sifphEnZUnnh T3FTY42jriêng. PhòT3FTY42jng vệT3FTY42j sJv2ginh nàyfphEnZUn fphEnZUnngoại trừT3FTY42j thỉnh thoảJv2gng Jv2gcó T3FTY42jnhân viênfphEnZUn bệnJv2gh việnT3FTY42j sửT3FTY42j dụngfphEnZUn, còJv2gn thT3FTY42jì rấtT3FTY42j íT3FTY42jt fphEnZUnngười vào.T3FTY42j LúcJv2g ĐfphEnZUnàm Tĩnh bfphEnZUnước vfphEnZUnào, bêT3FTY42jn T3FTY42jtrong Jv2gkhông cJv2gó aT3FTY42ji cfphEnZUnả, côJv2g bènJv2g tT3FTY42jrốn T3FTY42jtrong đóT3FTY42j khfphEnZUnóc mộtJv2g trậnfphEnZUn thoải mái.

Phải fphEnZUnmất Jv2gbao nhiT3FTY42jêu nước mắtJv2g T3FTY42jmới vơT3FTY42ji đưJv2gợc nỗiJv2g đafphEnZUnu đèJv2g nặngJv2g T3FTY42jtrong lòngfphEnZUn? PhảifphEnZUn mJv2gất fphEnZUnbao T3FTY42jnhiêu fphEnZUnnước mJv2gắt mT3FTY42jới gộJv2gt sạch đưfphEnZUnợc niềJv2gm hT3FTY42jối hT3FTY42jận T3FTY42jkhi xưaT3FTY42j? ThfphEnZUnật sựT3FTY42j Jv2gcô thấyT3FTY42j mJv2gình fphEnZUnđã sfphEnZUnai, Jv2gcô hoàfphEnZUnn toàT3FTY42jn không cóT3FTY42j T3FTY42jkhả năfphEnZUnng cfphEnZUnho cT3FTY42jon mộtJv2g cuộfphEnZUnc sốngJv2g tJv2gốt đẹp,fphEnZUn vậT3FTY42jy màJv2g lạT3FTY42ji đưaT3FTY42j nófphEnZUn đJv2gến thếT3FTY42j T3FTY42jgiới nàfphEnZUny để nóT3FTY42j vừfphEnZUna sinT3FTY42jh rJv2ga đãT3FTY42j phảJv2gi chịuT3FTY42j khổ,Jv2g T3FTY42jđến bâyJv2g giJv2gờ vfphEnZUnẫn hT3FTY42jôn mêfphEnZUn tfphEnZUnrong phònT3FTY42jg bệnhfphEnZUn. Bệnh tậtfphEnZUn khôfphEnZUnng đáfphEnZUnnh gụcT3FTY42j đfphEnZUnược Jv2gcô, T3FTY42jlúc T3FTY42jkhó fphEnZUnkhăn nhấtfphEnZUn T3FTY42jcô cũnT3FTY42jg cắnT3FTY42j rănfphEnZUng vT3FTY42jượt quaJv2g, nhưng bâyfphEnZUn gifphEnZUnờ sốfphEnZUn mệT3FTY42jnh sắpfphEnZUn T3FTY42jquật ngT3FTY42jã Jv2gcô rồi.

Cô khônT3FTY42jg tJv2ghể chJv2gống cT3FTY42jhọi nổi nữa.

Khi Jv2gvào phòT3FTY42jng fphEnZUnvệ siJv2gnh, Nhiếp VũJv2g TJv2ghịnh Jv2gloáng thoángJv2g T3FTY42jnghe Jv2gthấy T3FTY42jbên kiT3FTY42ja vT3FTY42jách fphEnZUncó T3FTY42jtiếng khóT3FTY42jc, làT3FTY42j tiJv2gếng phụ nfphEnZUnữ, khócfphEnZUn rT3FTY42jất kfphEnZUnìm nénT3FTY42j, rấJv2gt đfphEnZUnau đớn.fphEnZUn TroJv2gng bệnJv2gh việnfphEnZUn thườJv2gng xuyêT3FTY42jn cófphEnZUn nT3FTY42jgười khóc, Jv2g đặc biệtT3FTY42j T3FTY42jlà nửfphEnZUna đêmT3FTY42j, khT3FTY42ji T3FTY42janh lT3FTY42jê cơT3FTY42j thểfphEnZUn fphEnZUnmệt Jv2gmỏi Jv2gra khỏifphEnZUn phJv2gòng mổJv2g cấpfphEnZUn cT3FTY42jứu, nghe thấfphEnZUny tiếnfphEnZUng nứcfphEnZUn nởJv2g củaT3FTY42j Jv2gngười nJv2ghà bfphEnZUnệnh nhT3FTY42jân, Jv2ganh Jv2gthường fphEnZUncó ảoT3FTY42j gfphEnZUniác rằngfphEnZUn, người đafphEnZUnng T3FTY42jkhóc đóJv2g chínhfphEnZUn làJv2g ĐàT3FTY42jm TĩJv2gnh củaJv2g anh.

Vì tiT3FTY42jếng fphEnZUnkhóc T3FTY42jcủa Đàm T3FTY42j Tĩnh cũnT3FTY42jg kT3FTY42jhóc kìmJv2g néfphEnZUnn giJv2gống nhưT3FTY42j vậy,Jv2g ngJv2gay viT3FTY42jệc khóT3FTY42jc fphEnZUnthật tfphEnZUno lênJv2g côJv2g T3FTY42jcũng khJv2gông biết, cfphEnZUnhỉ biếtT3FTY42j nfphEnZUnấc lêJv2gn tfphEnZUnừng tiếng.T3FTY42j RJv2gất lâJv2gu safphEnZUnu anJv2gh fphEnZUnmới éJv2gp mìT3FTY42jnh thaJv2gy đT3FTY42jổi được pháJv2gn đofphEnZUnán saJv2gi fphEnZUnlầm đóT3FTY42j, fphEnZUnbởi mfphEnZUnỗi lT3FTY42jần T3FTY42jđi ngJv2gang Jv2gqua ngườfphEnZUni nhT3FTY42jà bệnhfphEnZUn nhân,T3FTY42j afphEnZUnnh lạiT3FTY42j fphEnZUnép mình nhìn,T3FTY42j nfphEnZUnhìn cfphEnZUnho Jv2grõ đófphEnZUn khônJv2gg phảfphEnZUni làJv2g fphEnZUnĐàm TJv2gĩnh. ChiêJv2gu đfphEnZUnó tuJv2gy Jv2gtàn nhẫnT3FTY42j nJv2ghưng rấfphEnZUnt hiệu qufphEnZUnả, khiếnfphEnZUn Jv2ganh cóT3FTY42j thểfphEnZUn lậfphEnZUnp fphEnZUntức tfphEnZUnỉnh tJv2gáo lJv2gại, gặT3FTY42jp bấtfphEnZUn cứJv2g aT3FTY42ji khT3FTY42jóc anJv2gh cũnJv2gg phảJv2gi ép bảT3FTY42jn T3FTY42jthân đưfphEnZUna mắtfphEnZUn nT3FTY42jhìn. NhiếpJv2g VũT3FTY42j ThịfphEnZUnnh thấT3FTY42jy fphEnZUnmình lạiJv2g mấtfphEnZUn trífphEnZUn rfphEnZUnồi, fphEnZUncon traiJv2g Đàm TĩnhfphEnZUn đãfphEnZUn Jv2gtrở thànhT3FTY42j bệnhJv2g nhânfphEnZUn fphEnZUncủa Jv2ganh, đanT3FTY42jg nfphEnZUnằm T3FTY42jtrong phòngJv2g bệnT3FTY42jh tJv2gim khoJv2ga Ngoại, nJv2gên cfphEnZUnả fphEnZUnngày T3FTY42janh cũnT3FTY42jg Jv2gkhông biếtT3FTY42j Jv2gmình nghĩJv2g gìT3FTY42j nT3FTY42jữa. T3FTY42jAnh Jv2gbước nhfphEnZUnanh rfphEnZUna khỏfphEnZUni pJv2ghòng vệ sT3FTY42jinh, đếfphEnZUnn pT3FTY42jhòng trựfphEnZUnc baT3FTY42jn kéT3FTY42jo fphEnZUny táT3FTY42j trưởngT3FTY42j T3FTY42jsang mT3FTY42jột bên,Jv2g nói:

“Cô bảoJv2g T3FTY42jngười vT3FTY42jào phòfphEnZUnng vệ siJv2gnh Jv2gđi, cóJv2g Jv2gmột ngườiJv2g T3FTY42jphụ nJv2gữ T3FTY42jđang khócT3FTY42j T3FTY42jtrong đóT3FTY42j, tôiT3FTY42j sợT3FTY42j xảT3FTY42jy Jv2gra chuyện.”

Y táJv2g trưởT3FTY42jng cũnfphEnZUng sợJv2g xảy Jv2g ra chuyệfphEnZUnn, trướcJv2g đJv2gây T3FTY42jcũng tT3FTY42jừng cfphEnZUnó bfphEnZUnệnh nhânT3FTY42j nhfphEnZUnảy lầJv2gu kfphEnZUnhiến cảJv2g bệnT3FTY42jh vT3FTY42jiện Jv2gnháo nhào, Jv2gtuy kJv2ghông phảfphEnZUni sựJv2g cốT3FTY42j T3FTY42jy họcT3FTY42j nhưfphEnZUnng cJv2gũng Jv2gkhiến từT3FTY42j T3FTY42jtrên Jv2gxuống dưT3FTY42jới fphEnZUnnơm T3FTY42jnớp mấT3FTY42jy tháng Jv2gliền, nênJv2g bệfphEnZUnnh fphEnZUnviện đềJv2g phT3FTY42jòng chuyJv2gện fphEnZUnnày rấJv2gt nghiêtJv2g, Jv2gphòng hfphEnZUnành cfphEnZUnhính đãT3FTY42j đổi hT3FTY42jết tấfphEnZUnt cảfphEnZUn cửfphEnZUna sổfphEnZUn troJv2gng phT3FTY42jòng T3FTY42jbệnh vàT3FTY42j hànfphEnZUnh fphEnZUnlang T3FTY42jsang lofphEnZUnại chfphEnZUnỉ mởfphEnZUn đượcfphEnZUn mộT3FTY42jt khe nhỏ,fphEnZUn bêfphEnZUnn ngoàfphEnZUni fphEnZUncửa sfphEnZUnổ cfphEnZUnó thfphEnZUnêm soT3FTY42jng sắt,Jv2g nóT3FTY42ji vớiJv2g bêfphEnZUnn ngfphEnZUnoài làT3FTY42j lướifphEnZUn chốnfphEnZUng trộm, thậtT3FTY42j fphEnZUnra, caT3FTY42jo thếT3FTY42j nàfphEnZUny trộT3FTY42jm T3FTY42jtrèo T3FTY42jkhông nổi,Jv2g Jv2glà đềJv2g T3FTY42jphòng nJv2ggười nhJv2gảy lT3FTY42jầu mT3FTY42jà thôi.

Vì tfphEnZUnhế kT3FTY42jhi ngfphEnZUnhe NhiếpT3FTY42j Vũ TT3FTY42jhịnh fphEnZUnnói vậT3FTY42jy, T3FTY42jy táJv2g trưởngfphEnZUn liềT3FTY42jn đíchJv2g thânT3FTY42j đếnT3FTY42j T3FTY42jđó. MfphEnZUnãi lâuJv2g sfphEnZUnau mớT3FTY42ji quJv2gay lạfphEnZUni, ngồi xfphEnZUnuống chiếcJv2g ghếJv2g đốiJv2g diT3FTY42jện NhiếpT3FTY42j fphEnZUnVũ TJv2ghịnh, chỉfphEnZUn lắcT3FTY42j đầuJv2g fphEnZUnthở dJv2gài. NhiJv2gếp VJv2gũ Thịnh Jv2g hỏi: “TT3FTY42jhế nào?”

“Là ngườiT3FTY42j T3FTY42jnhà củafphEnZUn bệnh fphEnZUnnhân anfphEnZUnh, Jv2gđứa tT3FTY42jrẻ T3FTY42jgiường Jv2g39 fphEnZUnấy, T3FTY42jcô ấJv2gy Jv2gtrốn mộfphEnZUnt mìnJv2gh tronT3FTY42jg đóJv2g ngồfphEnZUni khT3FTY42jóc. Jv2gThấy tôi vàT3FTY42jo, côJv2g Jv2gta vộifphEnZUn vàJv2gng Jv2glau nưT3FTY42jớc mắfphEnZUnt T3FTY42jlàm nhưJv2g khônJv2gg fphEnZUncó chuyệnJv2g fphEnZUngì. TộiT3FTY42j ngT3FTY42jhiệp quáT3FTY42j, tôi fphEnZUnsợ côJv2g fphEnZUnấy nghĩT3FTY42j kT3FTY42jhông thôJv2gng, phảfphEnZUni khuyêfphEnZUnn nhfphEnZUnủ mãfphEnZUni fphEnZUnmới vT3FTY42jề đấy.”

Người nhàT3FTY42j T3FTY42jbệnh nfphEnZUnhân gfphEnZUniường 39… NhiếpJv2g T3FTY42jVũ TT3FTY42jhịnh pfphEnZUnhải mấfphEnZUnt T3FTY42jhai Jv2ggiây mớifphEnZUn hiT3FTY42jểu fphEnZUnra ngườifphEnZUn mfphEnZUnà fphEnZUny tJv2gá fphEnZUntrưởng Jv2gnói là fphEnZUnai, Jv2gnhất thờiT3FTY42j T3FTY42jsững người.

Rất nhiềuT3FTY42j lT3FTY42jần T3FTY42jkhi người khfphEnZUnác kJv2ghóc lóc,T3FTY42j T3FTY42janh toJv2gàn lT3FTY42jo đóJv2g lJv2gà ĐàmT3FTY42j TĩJv2gnh. NhưngT3FTY42j T3FTY42jđến kJv2ghi ĐJv2gàm TĩnhfphEnZUn thậtfphEnZUn sựT3FTY42j khócfphEnZUn lóc Jv2gthì anJv2gh lạfphEnZUni khônT3FTY42jg nhfphEnZUnận T3FTY42jra. RốfphEnZUnt fphEnZUncuộc thờT3FTY42ji gJv2gian Jv2gđã đánhT3FTY42j fphEnZUncắp mấJv2gt điềuJv2g gìJv2g… mà khiT3FTY42jến khoT3FTY42jảng cáchT3FTY42j gfphEnZUniữa họT3FTY42j trởT3FTY42j nêJv2gn T3FTY42jxa Jv2gxôi, T3FTY42jlạ lẫJv2gm fphEnZUnnhư vậyJv2g… MJv2gãi lâJv2gu safphEnZUnu T3FTY42janh mới T3FTY42jlên tiếJv2gng: “GiờJv2g T3FTY42jcô Jv2gấy fphEnZUnở đâu?”

“Cô T3FTY42jấy nfphEnZUnói mJv2guốn fphEnZUnđi thăm đfphEnZUnồng nT3FTY42jghiệp cũnJv2gg fphEnZUnở bT3FTY42jệnh việnJv2g nàT3FTY42jy. TôT3FTY42ji Jv2gthấy cT3FTY42jô ấyJv2g vàfphEnZUno thanJv2gg T3FTY42jmáy.” T3FTY42jY tfphEnZUná trưởng nói,Jv2g “ChắfphEnZUnc khônfphEnZUng T3FTY42jsao đâu.”

Nhiếp VũJv2g ThịnhfphEnZUn biếtfphEnZUn chắc hẳnT3FTY42j T3FTY42jcô fphEnZUnđi thămJv2g ThJv2gịnh PhươnfphEnZUng fphEnZUnĐình, cảmfphEnZUn fphEnZUnxúc lạfphEnZUni T3FTY42jtrở T3FTY42jnên phT3FTY42jức T3FTY42jtạp. AJv2gnh bướcT3FTY42j tớiJv2g cửa T3FTY42jsổ nhfphEnZUnìn xuống,Jv2g phfphEnZUnòng bfphEnZUnệnh Jv2gtim fphEnZUnkhoa NgfphEnZUnoại ởfphEnZUn tầngT3FTY42j 30T3FTY42j, Jv2gquá caJv2go, từT3FTY42j đâyJv2g fphEnZUntrông xuống mọifphEnZUn ngườiJv2g bfphEnZUnên dfphEnZUnưới chỉfphEnZUn nJv2ghư nhữngJv2g chJv2gấm nhT3FTY42jỏ lT3FTY42ji tT3FTY42ji, T3FTY42jđâu thểJv2g nJv2ghận rT3FTY42ja fphEnZUnai làT3FTY42j Đàm Tĩnh.

Anh fphEnZUnnghĩ, cófphEnZUn lẽfphEnZUn mãifphEnZUn mãiJv2g mình Jv2gsẽ thJv2gế này,fphEnZUn đứngfphEnZUn ởT3FTY42j mộfphEnZUnt Jv2gnơi fphEnZUnxa xôi,Jv2g Jv2gkhông T3FTY42jsao lJv2gại gầT3FTY42jn, fphEnZUncũng khôfphEnZUnng Jv2gthể fphEnZUnlại gần, T3FTY42jnhìn fphEnZUnvề mộJv2gt hướngJv2g, nfphEnZUngóng chờfphEnZUn Jv2gsự xT3FTY42juất hiệT3FTY42jn cJv2gủa cô,Jv2g T3FTY42jnhưng fphEnZUnkhi cT3FTY42jô thJv2gật sựJv2g xuấtJv2g hiệfphEnZUnn, anh cóJv2g tJv2ghể sT3FTY42jẽ khfphEnZUnông nhậnfphEnZUn rT3FTY42ja côT3FTY42j Jv2gnữa, T3FTY42jvì khoảngfphEnZUn cácfphEnZUnh giữT3FTY42ja fphEnZUnhai ngườiT3FTY42j quT3FTY42já xT3FTY42ja, quá xa.

Thịnh PJv2ghương fphEnZUnĐình đang trảfphEnZUn lfphEnZUnời T3FTY42jthư thìT3FTY42j nJv2gghe thấyfphEnZUn Jv2gtiếng bướcJv2g cfphEnZUnhân quefphEnZUnn Jv2gthuộc ngofphEnZUnài Jv2ghành lanT3FTY42jg. AJv2gnh đã phânfphEnZUn bT3FTY42jiệt đượcfphEnZUn tifphEnZUnếng bướJv2gc chT3FTY42jân cfphEnZUnủa T3FTY42jĐàm TfphEnZUnĩnh vàT3FTY42j cácJv2g fphEnZUny táT3FTY42j, vT3FTY42jì ĐT3FTY42jàm T3FTY42jTĩnh bướfphEnZUnc rất fphEnZUnnhẹ. BệnhJv2g nhânfphEnZUn cùfphEnZUnng phònJv2gg Jv2gvới fphEnZUnanh xT3FTY42juất việT3FTY42jn rồi,fphEnZUn gifphEnZUnờ chỉJv2g cònJv2g T3FTY42jmình fphEnZUnanh trong fphEnZUn phòng, khfphEnZUni xJv2gử lýJv2g cfphEnZUnông việcfphEnZUn aJv2gnh sẽfphEnZUn bảofphEnZUn hộJv2g T3FTY42jlý TifphEnZUnểu PT3FTY42jhùng xuốnT3FTY42jg vJv2gườn hoJv2ga nghỉ fphEnZUn ngơi, Jv2gnhư vậJv2gy phòJv2gng bệT3FTY42jnh cJv2gàng T3FTY42jyên tĩT3FTY42jnh. AnT3FTY42jh nhấpJv2g vT3FTY42jào nfphEnZUnút gửJv2gi thư,Jv2g rồifphEnZUn gấp T3FTY42jnotebook vfphEnZUnào. QuảJv2g nhfphEnZUniên ĐàmJv2g TĩnT3FTY42jh xuấtJv2g hT3FTY42jiện ởT3FTY42j Jv2gcửa phòngfphEnZUn, nhưngT3FTY42j fphEnZUntinh tJv2ghần Jv2gcô không đượcfphEnZUn Jv2gtốt lắm,T3FTY42j quafphEnZUnnh mắT3FTY42jt cT3FTY42jô T3FTY42jcó qfphEnZUnuầng tT3FTY42jhâm, nhưnT3FTY42jg côfphEnZUn vẫnJv2g gượngJv2g Jv2gcười: “Giám đốcT3FTY42j Thịnh,T3FTY42j hôT3FTY42jm fphEnZUnnay fphEnZUnanh Jv2gthấy thếfphEnZUn nào?”

“Rất T3FTY42jkhoẻ, bT3FTY42jác sĩfphEnZUn nóifphEnZUn tuần saT3FTY42ju Jv2gtôi xuấtJv2g viJv2gện đượcT3FTY42j Jv2grồi.” ThJv2gịnh PhươngfphEnZUn ĐJv2gình T3FTY42jhỏi, “BìnJv2gh BìnfphEnZUnh tT3FTY42jhế nàoT3FTY42j rồi? CT3FTY42jô cứfphEnZUn Jv2gchăm sJv2góc cháuJv2g chJv2go tốt,Jv2g khT3FTY42jông phT3FTY42jải quJv2ga Jv2gđây, fphEnZUnở đâyJv2g Jv2gcó TiểuT3FTY42j fphEnZUnPhùng Jv2grồi, T3FTY42jcậu ấy rấtfphEnZUn cẩnfphEnZUn thận.”

Nhắc đJv2gến TT3FTY42jôn BìJv2gnh, Đàm Jv2g Tĩnh khôngT3FTY42j cườiJv2g nổiJv2g nữafphEnZUn, hJv2gàng lT3FTY42jông màyfphEnZUn cJv2gau Jv2glại: Jv2g“Bình Jv2gBình vẫT3FTY42jn chưJv2ga tỉT3FTY42jnh. Bác Jv2gsĩ fphEnZUnnói nóJv2g qufphEnZUná yT3FTY42jếu Jv2gnên fphEnZUnbị hônJv2g mê.”fphEnZUn CôJv2g Jv2gnói, “ThậtT3FTY42j rT3FTY42ja tfphEnZUnôi Jv2gcó chuyJv2gện muốfphEnZUnn hỏfphEnZUni ý T3FTY42j anh. fphEnZUnKiến tT3FTY42jhức vT3FTY42jà tầT3FTY42jm nT3FTY42jhìn củJv2ga fphEnZUnanh đềuJv2g cafphEnZUno T3FTY42jhơn fphEnZUntôi, fphEnZUntôi Jv2gcũng cfphEnZUnhẳng fphEnZUncòn thân thíT3FTY42jch Jv2gbạn bfphEnZUnè nJv2gào cófphEnZUn T3FTY42jthể bT3FTY42jàn bạcT3FTY42j cảJv2g nênT3FTY42j Jv2gmuốn đếT3FTY42jn hỏfphEnZUni anh.”

“Cô cứJv2g nT3FTY42jói, gJv2giúp được chfphEnZUnắc chắnJv2g tôiT3FTY42j sẽJv2g giúp.”

Đàm TĩnT3FTY42jh lưỡngT3FTY42j Jv2glự một T3FTY42j chút rồiT3FTY42j hJv2gỏi: Jv2g“Anh đãfphEnZUn bJv2gao fphEnZUngiờ gfphEnZUnặp chuyệJv2gn đặcfphEnZUn biệtJv2g khóJv2g xfphEnZUnử chưa?”

“Đương nhiêfphEnZUnn lJv2gà rT3FTY42jồi. CJv2guộc đời kfphEnZUnhông thểT3FTY42j fphEnZUncứ màfphEnZUnu hồnJv2gg Jv2gmãi, Jv2gai cũnJv2gg cfphEnZUnó lúcT3FTY42j T3FTY42jgặp khJv2gó khăn.”

“Thế afphEnZUnnh đãJv2g bJv2gao giờfphEnZUn hfphEnZUnận ai chưa?T3FTY42j fphEnZUnVô cùngJv2g, Jv2gvô cùfphEnZUnng hận…T3FTY42j VJv2gì thT3FTY42jế fphEnZUnđã lJv2gàm mT3FTY42jột T3FTY42jviệc vốnfphEnZUn khôngJv2g T3FTY42jnên làm.”

“Tôi Jv2glà ngT3FTY42jười bìJv2gnh thường, cũngJv2g cófphEnZUn lT3FTY42júc căJv2gm T3FTY42jhận, T3FTY42jcũng từngfphEnZUn làmT3FTY42j việT3FTY42jc kfphEnZUnhông nêT3FTY42jn làJv2gm.” TfphEnZUnhịnh PhươnfphEnZUng ĐìnT3FTY42jh nói, “fphEnZUnThật rT3FTY42ja T3FTY42jai cũJv2gng fphEnZUncó T3FTY42jlúc mắcJv2g lỗi,Jv2g fphEnZUnai cũnfphEnZUng T3FTY42jcó thểT3FTY42j làmJv2g nhữngfphEnZUn vifphEnZUnệc khônJv2gg fphEnZUnnên lT3FTY42jàm. Chúng tfphEnZUna làJv2g nT3FTY42jgười tJv2ghường, khôngJv2g phảT3FTY42ji tfphEnZUnhánh nhT3FTY42jân, làT3FTY42jm sfphEnZUnai cũngfphEnZUn T3FTY42jlà chuyệnJv2g thường mà.”

Đàm Jv2gTĩnh khT3FTY42jẽ thởT3FTY42j dài, cúiJv2g đT3FTY42jầu nói:fphEnZUn Jv2g“Nhưng hfphEnZUnậu quảfphEnZUn quáfphEnZUn nghiêmfphEnZUn trọng.”

“Bất cfphEnZUnứ cfphEnZUnhuyện gìT3FTY42j cũng khfphEnZUnông Jv2gnghiêm trọfphEnZUnng fphEnZUnnhư chúnT3FTY42jg T3FTY42jta T3FTY42jtưởng tượT3FTY42jng đfphEnZUnâu.” ThịnhT3FTY42j PJv2ghương ĐìT3FTY42jnh nJv2gói, “KhfphEnZUni mớifphEnZUn đến ThượngJv2g Jv2gHải làmfphEnZUn viJv2gệc, tôiT3FTY42j T3FTY42jđã pT3FTY42jhạm phảJv2gi mJv2gột lJv2gỗi đặcfphEnZUn biệt,T3FTY42j đặT3FTY42jc T3FTY42jbiệt nghifphEnZUnêm trọng, fphEnZUn khiến cfphEnZUnác T3FTY42jnhà fphEnZUncung Jv2gứng củaT3FTY42j T3FTY42jcả Jv2gkhu vựcfphEnZUn TT3FTY42jhái BìT3FTY42jnh DươT3FTY42jng nhT3FTY42jận mfphEnZUnột Jv2gcái báofphEnZUn T3FTY42jgiá sai. TôifphEnZUn nJv2gghĩ thếT3FTY42j làJv2g hếT3FTY42jt, chắcfphEnZUn chắnJv2g sẽT3FTY42j bịT3FTY42j cT3FTY42jông Jv2gty đuJv2gổi vfphEnZUniệc, nhưT3FTY42jng thựcJv2g tJv2gế fphEnZUntôi đãT3FTY42j lập tứcJv2g cáoT3FTY42j lỗiJv2g củaJv2g mìfphEnZUnnh chT3FTY42jo cấpT3FTY42j trêfphEnZUnn, Jv2gcứ fphEnZUnthế cfphEnZUnấp nàT3FTY42jy bJv2gáo fphEnZUnlên cJv2gấp kT3FTY42jia, thậfphEnZUnm chí fphEnZUn kinh đT3FTY42jộng fphEnZUntới tậnT3FTY42j PhófphEnZUn tổfphEnZUnng fphEnZUngiám đốT3FTY42jc khJv2gu vựcfphEnZUn T3FTY42jThái BT3FTY42jình DươfphEnZUnng. CuốiJv2g cùngfphEnZUn cT3FTY42jông ty cfphEnZUnho tJv2gôi T3FTY42jmột T3FTY42jcơ hội,fphEnZUn trJv2gong nửaT3FTY42j thángJv2g tôifphEnZUn Jv2gđã bfphEnZUnay tớiT3FTY42j Jv2gmười Jv2gsáu fphEnZUnnước Jv2gđể xifphEnZUnn lỗiT3FTY42j từng nT3FTY42jhà fphEnZUncung ứngJv2g, fphEnZUnđồng thờiJv2g kfphEnZUný kếfphEnZUnt hợT3FTY42jp fphEnZUnđồng mớT3FTY42ji. fphEnZUnSau T3FTY42jkhi vềT3FTY42j TJv2ghượng HảiT3FTY42j tôifphEnZUn cJv2gòn bị trừJv2g bJv2ga tfphEnZUnháng lương.fphEnZUn fphEnZUnNhưng kfphEnZUnết quảT3FTY42j tôiT3FTY42j đạJv2gt đượfphEnZUnc fphEnZUncao safphEnZUnu fphEnZUnđó rấJv2gt tuyệtJv2g vời,fphEnZUn công fphEnZUn ty quyJv2gết địnhfphEnZUn giữJv2g tôiJv2g lạfphEnZUni. KT3FTY42jhông lâfphEnZUnu T3FTY42jsau fphEnZUntôi thJv2găng chức,fphEnZUn fphEnZUnvì tJv2gôi tfphEnZUnừng gặJv2gp tấtT3FTY42j cả cácJv2g nfphEnZUnhà cuT3FTY42jng ứnT3FTY42jg, hơfphEnZUnn nữT3FTY42ja Jv2gquan T3FTY42jhệ fphEnZUnhợp tácJv2g T3FTY42jsau fphEnZUnđó fphEnZUncũng rấtfphEnZUn tJv2gốt. TrờT3FTY42ji khôT3FTY42jng tuyệt đưT3FTY42jờng cJv2gủa aJv2gi, cJv2gô fphEnZUnđừng nghiT3FTY42jêm trọngfphEnZUn hoáfphEnZUn lỗJv2gi lầm.fphEnZUn TJv2gái ôngT3FTY42j mT3FTY42jất Jv2gngựa fphEnZUnchưa Jv2gchắc đã làT3FTY42j chuyT3FTY42jện xấu.”

Đàm T3FTY42jTĩnh tT3FTY42jhất thầnJv2g, thậtfphEnZUn ra ThT3FTY42jịnh Jv2gPhương ĐJv2gình cũJv2gng khT3FTY42jông nghĩJv2g mìT3FTY42jnh lạifphEnZUn kểJv2g chfphEnZUnuyện Jv2gđó chT3FTY42jo côJv2g nfphEnZUnghe. CóJv2g lẽ vìT3FTY42j Jv2gbộ dạngT3FTY42j ĐàmfphEnZUn T3FTY42jTĩnh hôT3FTY42jm naT3FTY42jy Jv2gquá đỗifphEnZUn bT3FTY42jơ fphEnZUnvơ, khôngJv2g nơJv2gi nươnT3FTY42jg tfphEnZUnựa, khiếnT3FTY42j aJv2gnh cfphEnZUnảm thấy mJv2gình nhấtT3FTY42j địnhfphEnZUn pJv2ghải nóT3FTY42ji gT3FTY42jì đóT3FTY42j đJv2gể cổT3FTY42j vT3FTY42jũ cT3FTY42j, T3FTY42jcó lẽJv2g bệnT3FTY42jh tìnhfphEnZUn củT3FTY42ja cT3FTY42jon tT3FTY42jrai đã thậtfphEnZUn T3FTY42jsự quậtfphEnZUn ngfphEnZUnã cJv2gô rồi.

Cuối cùT3FTY42jng T3FTY42jĐàm TJv2gĩnh ngẩng fphEnZUn lên, hT3FTY42jỏi: “NếuJv2g fphEnZUncó hJv2gai sJv2gự Jv2glựa Jv2gchọn, mT3FTY42jột T3FTY42jsẽ làmfphEnZUn tổnfphEnZUn thưT3FTY42jơng rấfphEnZUnt nhJv2giều ngưJv2gời, lựa Jv2g chọn kiJv2ga cũT3FTY42jng sJv2gẽ làmJv2g tổnJv2g thưJv2gơng rấJv2gt nhiềufphEnZUn người…”

“Người tJv2ga fphEnZUnvẫn fphEnZUnnói hãy chọnfphEnZUn cáchT3FTY42j tổfphEnZUnn Jv2gthương Jv2gít hơnfphEnZUn, Jv2gtrong côJv2gng tT3FTY42jy cũnT3FTY42jg vậy,T3FTY42j cáiJv2g nàoJv2g tạJv2go íJv2gt tổT3FTY42jn thấfphEnZUnt hơn tJv2ghì tfphEnZUna sẽT3FTY42j chọT3FTY42jn cáfphEnZUni đó.”

Anh T3FTY42jcố Jv2gý nT3FTY42jhấn T3FTY42jmạnh là Jv2g trong T3FTY42jcông tyJv2g, T3FTY42jĐàm TĩJv2gnh thoJv2gáng nJv2ggẩn ngưT3FTY42jời, cuốJv2gi cT3FTY42jùng Jv2gcô cũnT3FTY42jg T3FTY42jhạ T3FTY42jquyết tT3FTY42jâm, nói: “GfphEnZUniám Jv2gđốc ThịnhJv2g, cảJv2gm Jv2gơn anfphEnZUnh, tJv2gôi biếJv2gt T3FTY42jnên làT3FTY42jm Jv2ggì rồi.”

Thịnh PJv2ghương T3FTY42jĐình nghĩ ngợiT3FTY42j mộT3FTY42jt T3FTY42jchút rồiT3FTY42j nóiT3FTY42j: “TT3FTY42jrước T3FTY42jkhi fphEnZUnquyết địnhfphEnZUn vifphEnZUnệc gfphEnZUnì qT3FTY42juan trọngfphEnZUn, côJv2g pJv2ghải thT3FTY42jật nghiêm Jv2gtúc T3FTY42jsuy xétJv2g tấfphEnZUnt Jv2gcả cácT3FTY42j Jv2gvấn đềJv2g cT3FTY42jó thJv2gể xảyJv2g rafphEnZUn. CJv2gòn kJv2ghi đãfphEnZUn quyếtJv2g địT3FTY42jnh, T3FTY42jdù kết quảfphEnZUn khônT3FTY42jg lfphEnZUný tưfphEnZUnởng thT3FTY42jì cJv2gũng đừnJv2gg hốiT3FTY42j hận,Jv2g vìT3FTY42j côT3FTY42j đãfphEnZUn cốJv2g gắnT3FTY42jg Jv2ghết sJv2gức rồi.”

“Cảm ơT3FTY42jn Jv2ganh, GiáfphEnZUnm đốc Thịnh.”

“Không T3FTY42jcó gì.”

“Còn nữa…fphEnZUn T3FTY42jtừ tJv2guần sau,Jv2g tôi muốnT3FTY42j fphEnZUnnghỉ mộT3FTY42jt tuần…”

Thịnh T3FTY42jPhương ĐìnhfphEnZUn biếtJv2g cô pfphEnZUnhải ởfphEnZUn việnJv2g cfphEnZUnhăm cfphEnZUnon, liềJv2gn nóiJv2g: Jv2g“Không safphEnZUno, tuầnfphEnZUn saJv2gu tôiT3FTY42j vẫnJv2g ởJv2g viJv2gện, chắcfphEnZUn chắn Jv2gcông T3FTY42jty sẽfphEnZUn sắpT3FTY42j xếpT3FTY42j fphEnZUncho côT3FTY42j tiếJv2gp tụcfphEnZUn fphEnZUnchăm sJv2góc chT3FTY42jo tôiT3FTY42j. T3FTY42jNhư Jv2gvậy khônfphEnZUng cJv2goi làfphEnZUn nghỉfphEnZUn, nếu côT3FTY42jng tfphEnZUny gọifphEnZUn đếnT3FTY42j, tT3FTY42jôi sẽfphEnZUn sắpJv2g xếp.”

Đàm TfphEnZUnĩnh T3FTY42jvô cùT3FTY42jng fphEnZUncảm Jv2gđộng: “Cảm fphEnZUnơn anh.”

Sau khJv2gi ĐàmT3FTY42j TfphEnZUnĩnh Jv2gđi, Thịnh PhươngJv2g ĐìnfphEnZUnh lạiJv2g mởfphEnZUn noT3FTY42jtebook rfphEnZUna, rốtfphEnZUn ruộcT3FTY42j ngườiJv2g phụJv2g nữJv2g nfphEnZUnày muốT3FTY42jn hỏiJv2g điềuJv2g gfphEnZUnì nhỉ? T3FTY42j Anh biếtfphEnZUn fphEnZUncô đãfphEnZUn quyếtT3FTY42j địnhfphEnZUn mộtJv2g điềfphEnZUnu rấT3FTY42jt fphEnZUnquan trọng,fphEnZUn nhưngfphEnZUn rốtfphEnZUn cfphEnZUnuộc Jv2gnó làJv2g Jv2ggì? ThT3FTY42jịnh Phương ĐT3FTY42jình nhJv2gìn áfphEnZUnnh tT3FTY42jà dJv2gương ngoàJv2gi Jv2gcửa T3FTY42jsổ T3FTY42jmà thấJv2gt thầnJv2g, Jv2ganh bắtT3FTY42j đầuJv2g tòJv2g mòT3FTY42j vềfphEnZUn mọi điềuT3FTY42j củaT3FTY42j ĐàT3FTY42jm TT3FTY42jĩnh, đặcfphEnZUn biệtT3FTY42j lT3FTY42jà Jv2gkhi Jv2gphát hiệnfphEnZUn rfphEnZUna cT3FTY42jô fphEnZUncó liênT3FTY42j qfphEnZUnuan đếnfphEnZUn NhiếpJv2g VũT3FTY42j Thịnh. ThậtT3FTY42j Jv2gra nhT3FTY42jìn bềJv2g ngJv2goài côfphEnZUn cJv2gó T3FTY42jvẻ Jv2gyếu đfphEnZUnuối, Jv2gnhưng bêfphEnZUnn trofphEnZUnng fphEnZUnlại Jv2grất cốJv2g chấp,Jv2g rất kifphEnZUnên cfphEnZUnường. fphEnZUnCó T3FTY42jlẽ cfphEnZUnuộc đờiT3FTY42j đãJv2g đemJv2g lạT3FTY42ji chT3FTY42jo côfphEnZUn rấtJv2g nhiềuJv2g khfphEnZUnó khănfphEnZUn, nhfphEnZUnưng dường nhưfphEnZUn côT3FTY42j cJv2ghưa bfphEnZUnao giT3FTY42jờ gụcT3FTY42j fphEnZUnngã. CófphEnZUn điềJv2gu haT3FTY42ji fphEnZUnhôm naJv2gy fphEnZUntrông cJv2gô Jv2gvô cT3FTY42jùng tiJv2gều tufphEnZUnỵ, tựa hồJv2g fphEnZUnnhững đònJv2g nặnT3FTY42jg fphEnZUnnề củaJv2g fphEnZUnsố phậnT3FTY42j đãJv2g Jv2gkhiến cfphEnZUnô chaJv2go đT3FTY42jảo sắpfphEnZUn fphEnZUnngã quỵ.

Thịnh PhJv2gương ĐfphEnZUnình thT3FTY42jở dài, Jv2gcó lT3FTY42jẽ đJv2gây chínhfphEnZUn lJv2gà ngườfphEnZUni phụJv2g nfphEnZUnữ T3FTY42jcó fphEnZUncon. NgT3FTY42jười T3FTY42jphụ nfphEnZUnữ Jv2gđã cófphEnZUn coJv2gn T3FTY42jkhông T3FTY42jbao giờ Jv2gbị quậtfphEnZUn ngã,T3FTY42j trừJv2g T3FTY42jkhi T3FTY42jcon hT3FTY42jọ xảyJv2g Jv2gra chuyện