You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khvuwfi bị9zzio8LN 43AsBWFVấm 9zzio8LNức vuwfanh vẫn9zzio8LN mím môi43AsBWFV lvuwfại nhưvuwf đ9zzio8LNứa trẻ,vuwf h43AsBWFVai 43AsBWFVbên khoé9zzio8LN mi9zzio8LNệng 43AsBWFVhơi cvuwfong, nhì9zzio8LNn gvuwfiống nh9zzio8LNư mộ43AsBWFVt đĩ9zzio8LNnh vàng 9zzio8LNnhỏ 43AsBWFVcong 9zzio8LNcong hvuwfai bvuwfên 9zzio8LNmép vậy.43AsBWFV Đàm43AsBWFV Tĩn43AsBWFVh đứnvuwfg 43AsBWFVtừ 9zzio8LNxa nhìnvuwf anh9zzio8LN, 43AsBWFVvừa rồi43AsBWFV có đ43AsBWFVông nvuwfgười, c9zzio8LNô cốvuwf tìvuwfnh kh9zzio8LNông 43AsBWFVnhìn anhvuwf, nh43AsBWFVưng giờ9zzio8LN chvuwfỉ còn9zzio8LN mộtvuwf mìnhvuwf anhvuwf, 9zzio8LNcó 43AsBWFVmuốn tránh vuwfcũng khôngvuwf trá9zzio8LNnh được.vuwf Đầuvuwf n9zzio8LNgón cá9zzio8LNi của43AsBWFV 9zzio8LNanh vuwfbị dínhvuwf chvuwfút mực9zzio8LN đenvuwf, viết xonvuwfg, vuwfanh vộvuwfi tì43AsBWFVm g9zzio8LNiấy la43AsBWFVu 43AsBWFVđi nhưnvuwfg không9zzio8LN vuwftìm 43AsBWFVthấy, liềnvuwf 9zzio8LNvào phònvuwfg vệ9zzio8LN si9zzio8LNnh rửavuwf tay, nưvuwfớc chả43AsBWFVy ràovuwf ràvuwfo. vuwfKhi vuwfra ngovuwfài avuwfnh đã9zzio8LN vẩyvuwf nưvuwfớc 43AsBWFVrồi, nhưvuwfng đầu43AsBWFV nvuwfgón tavuwfy vẫn c9zzio8LNòn ướt,9zzio8LN đàn43AsBWFVh k9zzio8LNẹp sổ43AsBWFV g9zzio8LNhi vuwfchép 43AsBWFVvào c43AsBWFVánh tay.

Ngoài hànvuwfh lanvuwfg có9zzio8LN người hỏi9zzio8LN: “Nhiếp43AsBWFV 9zzio8LNVũ Thịnhvuwf 9zzio8LNđâu? 9zzio8LNMau, Chủ9zzio8LN nvuwfhiệm tìvuwfm vuwfanh ấy.”

Anh nha9zzio8LNnh chóng43AsBWFV đ9zzio8LNi ra, đ9zzio8LNã 9zzio8LNba chục43AsBWFV 9zzio8LNtuổi 43AsBWFVđầu, vuwfvậy 43AsBWFVmà bư43AsBWFVớc vẫn43AsBWFV sải43AsBWFV dài,9zzio8LN nha43AsBWFVnh n9zzio8LNhẹn như43AsBWFV ch9zzio8LNàng tra43AsBWFVi mười43AsBWFV bảyười tám,vuwf kvuwfhông c9zzio8LNó 9zzio8LNcảm g43AsBWFViác gấp9zzio8LN g9zzio8LNáp chỉ43AsBWFV thấvuwfy rất43AsBWFV 43AsBWFVtrẻ co43AsBWFVn. Đ43AsBWFVàm Tĩ43AsBWFVnh t9zzio8LNhấy c43AsBWFVhua xót9zzio8LN. Chia ta9zzio8LNy vuwfrồi 43AsBWFVgặp vuwflại, nhưng9zzio8LN vuwfchưa lầnvuwf gặ9zzio8LNp mặtvuwf nàvuwfo lạivuwf có43AsBWFV ấn43AsBWFV tượng43AsBWFV nvuwfhư sáng43AsBWFV nay, Nhvuwfiếp vuwfVũ T43AsBWFVhịnh củ43AsBWFVa buổi9zzio8LN sángvuwf h9zzio8LNôm 43AsBWFVnay vuwfhệt vuwfnhư Nhiếpvuwf vuwfVũ vuwfThịnh 43AsBWFVcủa mườivuwf n9zzio8LNăm về9zzio8LN trư43AsBWFVớc vậy, vẫnvuwf 9zzio8LNlà c43AsBWFVậu thvuwfiếu ni9zzio8LNên bề9zzio8LN ngo43AsBWFVài trầ43AsBWFVm mặcvuwf vuwfnhưng sâ43AsBWFVu 9zzio8LNbên vuwftrong lạivuwf r43AsBWFVất 43AsBWFVnổi loạn.

Phòng bệnh43AsBWFV đã43AsBWFV 43AsBWFVyên tĩnh lạivuwf nhưnvuwfg l43AsBWFVòng dạvuwf Đàmvuwf Tĩvuwfnh vẫn43AsBWFV rối43AsBWFV bờivuwf, cô9zzio8LN ngồivuwf xuống,vuwf nhìn9zzio8LN 9zzio8LNTôn Bình9zzio8LN đanvuwfg 9zzio8LNnằm trên giường,9zzio8LN thấyvuwf 43AsBWFVcon hívuwft thở9zzio8LN vuwfrất k9zzio8LNhó khă43AsBWFVn, n9zzio8LNgực vuwfphập pvuwfhồng lê43AsBWFVn xuống9zzio8LN, cặp43AsBWFV môivuwf tím tái43AsBWFV. 9zzio8LNĐàm Tĩn43AsBWFVh cảm43AsBWFV 9zzio8LNthấy mìn43AsBWFVh n43AsBWFVhư mộtvuwf 43AsBWFVngọn 43AsBWFVcây 9zzio8LNtrong vuwfbão, cơvuwfn 9zzio8LNbão 9zzio8LNtố vuwfcủa số43AsBWFV mệ9zzio8LNnh đã quvuwfăng quật9zzio8LN gi9zzio8LNày vòvuwf c9zzio8LNô qu9zzio8LNá lâvuwfu, qu9zzio8LNá lvuwfâu r43AsBWFVồi, c9zzio8LNô sắ9zzio8LNp 9zzio8LNkhông trvuwfụ nổ9zzio8LNi nữa.

Dù cvuwfhín gi43AsBWFVờ ph43AsBWFVải họp, 43AsBWFVnhưng savuwfu kh9zzio8LNi ki43AsBWFVểm t43AsBWFVra phòngvuwf bệnh43AsBWFV 9zzio8LNxong. Chủ9zzio8LN vuwfnhiệm Phương9zzio8LN vẫn9zzio8LN vuwfdành nửvuwfa 43AsBWFVtiếng quý bá9zzio8LNu m9zzio8LNắng Nhvuwfiếp vuwfVũ Tvuwfhịnh tronvuwfg vănvuwf pvuwfhòng. vuwfMọi ngư43AsBWFVời đi9zzio8LN q9zzio8LNua vănvuwf p9zzio8LNhòng củ43AsBWFVa ôn43AsBWFVg đều rónvuwf rén43AsBWFV nhẹ43AsBWFV nhàngvuwf, 9zzio8LNchỉ sợvuwf lvuwfại gây9zzio8LN r9zzio8LNa tiế9zzio8LNng động43AsBWFV khiếnvuwf Chủ43AsBWFV n9zzio8LNhiệm Phưvuwfơng nổ43AsBWFVi giận. 9zzio8LNMấy v43AsBWFVị tiế43AsBWFVn sĩ9zzio8LN ởvuwf bê43AsBWFVn ngo9zzio8LNài đều9zzio8LN thở43AsBWFV cũng9zzio8LN kh9zzio8LNông d9zzio8LNám thở9zzio8LN mạnh,43AsBWFV cắ43AsBWFVm cúvuwfi viếtvuwf b43AsBWFVệnh án, 43AsBWFVngay cảvuwf 43AsBWFVy 43AsBWFVtá trưởngvuwf bìn9zzio8LNh t9zzio8LNhường 9zzio8LNnhiều 9zzio8LNlời làvuwf vậyvuwf 9zzio8LNmà vuwflúc nvuwfày miện9zzio8LNg cũngvuwf như vuwf dán băn43AsBWFVg vuwfdính, chvuwfẳng nói43AsBWFV tivuwfếng nào.

“Có biế9zzio8LNt vvuwfì sa9zzio8LNo tôvuwfi mvuwfắng cậu 43AsBWFVkhông? Rốt9zzio8LN cuộc43AsBWFV gầnvuwf 43AsBWFVđây cậuvuwf lvuwfàm svuwfao vậy9zzio8LN? Đầuvuwf ó9zzio8LNc vuwfcứ vuwflơ lửvuwfng tận9zzio8LN đâuvuwf ấy.9zzio8LN 9zzio8LNĐừng tưởng vẫnvuwf cvuwfhưa vuwfgây r9zzio8LNa lỗi43AsBWFV 43AsBWFVlớn gìvuwf, 43AsBWFVtôi t43AsBWFVháy 9zzio8LNcứ t9zzio8LNhế nvuwfày 43AsBWFVsớm muộvuwfn rồi9zzio8LN vuwfcũng x9zzio8LNảy ra chu9zzio8LNyện th43AsBWFVôi. Cậu43AsBWFV nvuwfói x43AsBWFVem, rốt9zzio8LN cuvuwfộc l9zzio8LNà chuvuwfyện vuwfgì? Cậu43AsBWFV 43AsBWFVcả ngày43AsBWFV rầu43AsBWFV rĩ43AsBWFV đầy9zzio8LN tâvuwfm sự nh9zzio8LNư 43AsBWFVvậy 43AsBWFVlà vuwfsao? Chú9zzio8LNng t43AsBWFVa 43AsBWFVlàm 43AsBWFVbác sĩ,vuwf mọ43AsBWFVi 9zzio8LNlúc vuwfmọi nvuwfơi 43AsBWFVđều ph9zzio8LNải suvuwfy xét43AsBWFV 43AsBWFVvẫn đ43AsBWFVề một cáchvuwf lývuwf t43AsBWFVrí, bình9zzio8LN tvuwfĩnh. Chvuwfuyện hôm9zzio8LN 43AsBWFVqua l9zzio8LNà 9zzio8LNthế nà9zzio8LNo? 9zzio8LNTôn Bì43AsBWFVnh c9zzio8LNó vuwfquan hệ43AsBWFV gìvuwf với43AsBWFV cậu? Cậu9zzio8LN khô43AsBWFVng cvuwfhi một9zzio8LN đồnvuwfg nàvuwfo c9zzio8LNho th43AsBWFVuốc 9zzio8LNngoài bảo9zzio8LN hiể43AsBWFVm, 9zzio8LNtrong vuwfkhi có43AsBWFV nhữ9zzio8LNng 43AsBWFVloại bắtvuwf buộc pvuwfhải dùn43AsBWFVg, 43AsBWFVbắt vuwfbuộc cậu9zzio8LN hi43AsBWFVểu khôn9zzio8LNg hả?9zzio8LN 43AsBWFVCậu tiết43AsBWFV kiệmvuwf 9zzio8LNtiền ch9zzio8LNo 43AsBWFVbệnh nhân ha43AsBWFVy là43AsBWFV lấy9zzio8LN m43AsBWFVạng ngườ9zzio8LNi ta?”

Cuối cùng9zzio8LN 9zzio8LNNhiếp Vũvuwf Thịnh khẽ43AsBWFV đvuwfáp: “Cvuwfháu 43AsBWFVvà đứa43AsBWFV trvuwfẻ đó…9zzio8LN không9zzio8LN có9zzio8LN quavuwfn 43AsBWFVhệ gì9zzio8LN đặcvuwf 9zzio8LNbiệt… vuwfchỉ 43AsBWFVlà 9zzio8LNđiều kiện gia9zzio8LN đì43AsBWFVnh h9zzio8LNọ khvuwfông tốt…”

“Không 43AsBWFVcó qvuwfuan hệ43AsBWFV g9zzio8LNì đặc biệt9zzio8LN màvuwf 9zzio8LNcậu gọi43AsBWFV điệnvuwf cả43AsBWFV vàovuwf phònvuwfg mổ?43AsBWFV” Chủvuwf nhiệ43AsBWFVm Phươngvuwf kh9zzio8LNông kì43AsBWFVm nổi43AsBWFV gầm9zzio8LN lên. “Tôivuwf c43AsBWFVòn 43AsBWFVtưởng tvuwfrời sập,43AsBWFV cvuwfậu g43AsBWFVọi tô9zzio8LNi đ9zzio8LNến cứvuwfu chứ!”

“Cháu quên9zzio8LN mấ43AsBWFVt Chủ43AsBWFV nhiệm 9zzio8LNđang mổ…”

“Quên?” Giọn9zzio8LNg 9zzio8LNChủ n9zzio8LNhiệm Phương lại43AsBWFV cavuwfo vuwflên 9zzio8LNmột bậ9zzio8LNc, “C43AsBWFVậu 9zzio8LNcòn bả9zzio8LNo mì9zzio8LNnh 43AsBWFVkhông lơvuwf đã43AsBWFVng đivuwf! Cậuvuwf đavuwfng mổ 43AsBWFV cũng quên43AsBWFV luôn43AsBWFV sa43AsBWFVo? T43AsBWFVôi cvuwfho 9zzio8LNcậu hvuwfay, vuwfcậu 43AsBWFVcứ cảvuwf 43AsBWFVngày vuwfnghĩ nvuwfgợi l9zzio8LNung tvuwfung thế9zzio8LN này nữa9zzio8LN, rồ9zzio8LNi sẽvuwf c43AsBWFVó ngvuwfày đểvuwf quvuwfên davuwfo mổvuwf tr43AsBWFVong ngực9zzio8LN bệnh43AsBWFV n43AsBWFVhân! Đừngvuwf tưởng9zzio8LN q9zzio8LNuên 9zzio8LNmình đang vuwflàm gvuwfì làvuwf chuy9zzio8LNện nhỏ,43AsBWFV vuwfnhư thếvuwf l43AsBWFVà 9zzio8LNcậu khôngvuwf c43AsBWFVó 9zzio8LNy đức!”

Một vuwfbác sĩ43AsBWFV đvuwfang học9zzio8LN bồi dư43AsBWFVỡng 43AsBWFVđẩy thvuwfiết bị43AsBWFV đivuwf tới,9zzio8LN đang9zzio8LN gõvuwf cửavuwf th9zzio8LNì 9zzio8LNnghe thấy43AsBWFV c9zzio8LNâu nvuwfói cu43AsBWFVối cvuwfùng, vội9zzio8LN givuwfật mình vuwfrụt vuwftay về,43AsBWFV nh9zzio8LNìn sa9zzio8LNng mấ9zzio8LNy v43AsBWFVị tiến9zzio8LN sĩvuwf đa43AsBWFVng vi43AsBWFVết vuwfbệnh á9zzio8LNn bê43AsBWFVn cạnh,vuwf thấyvuwf họ làm43AsBWFV động9zzio8LN t43AsBWFVác 43AsBWFVrạch nga9zzio8LNng cổ43AsBWFV, a9zzio8LNnh t43AsBWFVa g43AsBWFViật thóvuwft, 9zzio8LNliền ró9zzio8LNn rén43AsBWFV đẩvuwfy 9zzio8LNthiết bịvuwf đ9zzio8LNi mất.

Cuối cù43AsBWFVng, k9zzio8LNhi 9zzio8LNđến giờ họp,9zzio8LN Ch9zzio8LNủ 43AsBWFVnhiệm Phương9zzio8LN 43AsBWFVmới 43AsBWFVhầm hầmvuwf rờivuwf khỏi43AsBWFV vă43AsBWFVn phòn43AsBWFVg, trước9zzio8LN k43AsBWFVhi 43AsBWFVra cửa9zzio8LN còn b9zzio8LNuông 43AsBWFVlại một43AsBWFV vuwfcâu: “Cậu43AsBWFV 9zzio8LNhãy tựvuwf ki9zzio8LNểm điểm43AsBWFV lại9zzio8LN đi!”

Nhiếp 43AsBWFVVũ Thị43AsBWFVnh cúvuwfi đầu 43AsBWFVđi 43AsBWFVra. Tiế9zzio8LNn sĩ9zzio8LN Đồng,vuwf ngườivuwf nh43AsBWFViều 9zzio8LNtuổi nhấtvuwf t43AsBWFVrong 43AsBWFVsỗ nhữvuwfng ngườvuwfi 43AsBWFVđược vuwfChủ 9zzio8LNnhiệm Phương dẫn43AsBWFV dắt,9zzio8LN bìn9zzio8LNh thường9zzio8LN vuwfrất b9zzio8LNiết qua43AsBWFVn tâmvuwf 43AsBWFVchăm 43AsBWFVsóc ngườ9zzio8LNi khác,43AsBWFV v43AsBWFVì 9zzio8LNNhiếp Vũ Thịnh43AsBWFV vuwfít tvuwfuổi, vuwflại đư43AsBWFVợc C9zzio8LNhủ nhiệm9zzio8LN Phươngvuwf đặcvuwf biệvuwft vuwfưu vuwfái, n43AsBWFVên anvuwfh vuwfhọ Đ43AsBWFVồng 43AsBWFVnày vẫn luôn43AsBWFV vuwfcoi 9zzio8LNNhiếp 9zzio8LNVũ Thịnhvuwf làvuwf s9zzio8LNư đệ43AsBWFV đồvuwfng môn,9zzio8LN m43AsBWFVà qu9zzio8LNên mấtvuwf r43AsBWFVằng an43AsBWFVh đ9zzio8LNã c9zzio8LNó h9zzio8LNai học9zzio8LN vị, hơnvuwf nvuwfữa cũvuwfng k43AsBWFVhông vuwfphải họcvuwf 9zzio8LNtrò vuwfcủa Chủ43AsBWFV nhi43AsBWFVệm Ph43AsBWFVương. Lầvuwfn này43AsBWFV, ti43AsBWFVến s43AsBWFVĩ Đồng9zzio8LN vuwflại đến 9zzio8LNan ủi9zzio8LN anvuwfh: “9zzio8LNCó qua9zzio8LNn tâm43AsBWFV đvuwfến vuwfcậu 9zzio8LNthì vuwfông ấvuwfy mới9zzio8LN l9zzio8LNo lắng9zzio8LN vuwfnhư vậ43AsBWFVy, nế43AsBWFVu đổivuwf l43AsBWFVà người khvuwfác, ôn9zzio8LNg ấyvuwf k43AsBWFVhông phí9zzio8LN sứvuwfc vuwfthế đâu.”

“Phải rồi.”vuwf Ti9zzio8LNến s9zzio8LNĩ T9zzio8LNiểu Mẫn đầ9zzio8LNy gọngvuwf kính9zzio8LN nói,vuwf “Nhiếp43AsBWFV sư9zzio8LN huyvuwfnh đừnvuwfg nản43AsBWFV ch9zzio8LNí, ‘lão9zzio8LN y9zzio8LNêu’ q9zzio8LNuý vuwfanh 43AsBWFVnhất đấ9zzio8LNy. Ông ấyvuwf vuwflà Ph43AsBWFVong Tha43AsBWFVnh Dư9zzio8LNơng, avuwfnh l43AsBWFVà Lệnh43AsBWFV H43AsBWFVồ Xung43AsBWFV[2], ôngvuwf ấy9zzio8LN chvuwfỉ 9zzio8LNhận 9zzio8LNrèn sắt không43AsBWFV t43AsBWFVhành thé9zzio8LNp đ9zzio8LNấy thôi!”9zzio8LN 9zzio8LNLão y9zzio8LNêu l9zzio8LNà biệvuwft hiệu43AsBWFV của9zzio8LN vuwfChủ nhiệm9zzio8LN Phương43AsBWFV, vuwfcũng chỉ vuwf có mấy9zzio8LN 9zzio8LNđệ t43AsBWFVử 43AsBWFVnày dám43AsBWFV cô43AsBWFVng khvuwfai đặt43AsBWFV biệt43AsBWFV hiệvuwfu ch9zzio8LNo ôvuwfng 43AsBWFVnhư vậy.43AsBWFV 43AsBWFVChủ vuwfnhiệm Phương luôn43AsBWFV c43AsBWFVho rằ9zzio8LNng k43AsBWFVỹ thuậtvuwf tố9zzio8LNt th43AsBWFVì ôn9zzio8LNg c43AsBWFVó 43AsBWFVthể cưn9zzio8LNg họcvuwf trvuwfò củavuwf 43AsBWFVông nh43AsBWFVư 43AsBWFVông trời con.

[2] N9zzio8LNhân vật9zzio8LN tro9zzio8LNng tiểu 43AsBWFV thuyết 43AsBWFVvõ hvuwfiệp Th9zzio8LNần điêu9zzio8LN hiệpvuwf lữvuwf của9zzio8LN nh9zzio8LNà vuwfvăn Kvuwfim Dungvuwf, vốn43AsBWFV vuwflà mộtvuwf lã43AsBWFVng 9zzio8LNtử 9zzio8LNmê rượu9zzio8LN, giỏi 43AsBWFVkiếm thuật,43AsBWFV vuwftừng đượcvuwf P9zzio8LNhong T9zzio8LNhanh Dvuwfương tr43AsBWFVuyền thụ43AsBWFV kvuwfiếm 43AsBWFVpháp, về9zzio8LN 43AsBWFVsau 43AsBWFVyêu Nhậm Do43AsBWFVanh Doavuwfnh, Thá9zzio8LNnh cô9zzio8LN 9zzio8LNcủa 9zzio8LNMa giáo.

“Tiểu 9zzio8LNMẫn, cậu43AsBWFV 43AsBWFVso sánh43AsBWFV như thvuwfế 9zzio8LNkhông đúngvuwf vuwfrồi. 43AsBWFVNếu 9zzio8LNlão yvuwfêu lvuwfà P43AsBWFVhong Th9zzio8LNanh Dươngvuwf, thìvuwf Lệ9zzio8LNnh vuwfHồ Xun9zzio8LNg nên là43AsBWFV Đvuwfồng đạivuwf sưvuwf huyvuwfnh vuwfchứ! Cậ9zzio8LNu xvuwfem avuwfnh Đồngvuwf 9zzio8LNđiềm đạmvuwf lvuwfễ độ,9zzio8LN rất9zzio8LN giốngvuwf Lệnh43AsBWFV Hồ Xu9zzio8LNng. Còn9zzio8LN Nhivuwfếp 9zzio8LNVũ Thịvuwfnh hấpvuwf dẫn43AsBWFV phụ9zzio8LN vuwfnữ vuwfthế này9zzio8LN, nói43AsBWFV thế9zzio8LN nàvuwfo c43AsBWFVũng làvuwf Dương Quá[3],vuwf kh9zzio8LNông phảvuwfi Lệnh43AsBWFV Hồvuwf Xung!”

[3] 43AsBWFVNhân vuwfvật tro43AsBWFVng tiểu thuyvuwfết 9zzio8LNvõ hivuwfệp Thầ9zzio8LNn điê43AsBWFVu hvuwfiệp lữ43AsBWFV của9zzio8LN 43AsBWFVnhà vănvuwf Kivuwfm Dung9zzio8LN, nổ43AsBWFVi tiếng9zzio8LN đẹp9zzio8LN trai, chu9zzio8LNng tình.

“Chẳng lvuwfẽ vuwfLệnh Hồvuwf Xun43AsBWFVg không hấp9zzio8LN 9zzio8LNdẫn phụvuwf 43AsBWFVnữ vuwfư? Sa43AsBWFVo Nhậmvuwf Do43AsBWFVanh 43AsBWFVDoanh lạivuwf sống9zzio8LN chế43AsBWFVt th9zzio8LNeo 43AsBWFVanh 9zzio8LNta chứ43AsBWFV? vuwfHơn nữa savuwfo Nhiế43AsBWFVp vuwfVũ Thịnh43AsBWFV lạivuwf có9zzio8LN thểvuwf làvuwf Dương9zzio8LN Q9zzio8LNuá được?vuwf vuwfNếu 9zzio8LNcậu vuwfta là43AsBWFV Dươ9zzio8LNng Qu43AsBWFVá, không phả43AsBWFVi 9zzio8LNchúng vuwfta t43AsBWFVhành m43AsBWFVôn 43AsBWFVhạ của43AsBWFV phá43AsBWFVi Toà9zzio8LNn Chânvuwf 43AsBWFVsao? 9zzio8LNTôi khôngvuwf muố9zzio8LNn cvuwfùng một giuộvuwfc vuwfvới bọ43AsBWFVn đạovuwf thvuwfối đó…”

“Sao Dương9zzio8LN Quá9zzio8LN lại9zzio8LN là mô43AsBWFVn hạ9zzio8LN Toàn43AsBWFV Chân43AsBWFV? Dươn9zzio8LNg Quá43AsBWFV 43AsBWFVlà vuwfngười c43AsBWFVủa phvuwfái C43AsBWFVổ Mvuwfộ mới43AsBWFV đúvuwfng. Nhưngvuwf C9zzio8LNổ 9zzio8LNM cũn43AsBWFVg không tốtvuwf l43AsBWFVành gì…43AsBWFV to9zzio8LNàn nhữ9zzio8LNng pvuwfhụ nữvuwf t43AsBWFVâm lývuwf biến9zzio8LN thái…”

Mấy n43AsBWFVgười mồ43AsBWFVm 43AsBWFVnăm miệng mười9zzio8LN bvuwfàn tá43AsBWFVn cườivuwf đù9zzio8LNa. Tiếnvuwf 9zzio8LNsĩ 9zzio8LNy 43AsBWFVhọc 9zzio8LNlâm svuwfàng kh43AsBWFVổ, tiế9zzio8LNn s43AsBWFVĩ vuwfy 9zzio8LNhọc 9zzio8LNlâm sà9zzio8LNng dưới trướng9zzio8LN Ch43AsBWFVủ nhiệm9zzio8LN vuwfPhương cò9zzio8LNn kvuwfhổ hơn.43AsBWFV Nh9zzio8LNững tvuwfhầy hướnvuwfg d43AsBWFVẫn khá43AsBWFVc cóvuwf lvuwfẽ cvuwfòn c43AsBWFVó thvuwfể mắt 43AsBWFVnhắm m43AsBWFVắt mở,43AsBWFV tặng43AsBWFV quà,vuwf l43AsBWFVôi 9zzio8LNkéo quavuwfn h43AsBWFVệ là43AsBWFV đvuwfược. Nhưng9zzio8LN với43AsBWFV Ch9zzio8LNủ nvuwfhiệm Phươ43AsBWFVng thì khônvuwfg đủvuwf giỏi9zzio8LN đừng9zzio8LN h43AsBWFVòng tốt9zzio8LN nghiệp9zzio8LN. B43AsBWFVài tập43AsBWFV 43AsBWFVcăng vuwfthẳng, cvuwfa 43AsBWFVmổ 43AsBWFVlại 9zzio8LNnhiều, vì tvuwfhế 43AsBWFVcác tiếvuwfn s43AsBWFVĩ đềvuwfu ph43AsBWFVải t43AsBWFVự tìm9zzio8LN nvuwfiềm vu43AsBWFVi trovuwfng n9zzio8LNỗi khổ43AsBWFV. Bìn9zzio8LNh thườnvuwfg 43AsBWFVchỉ cần43AsBWFV ngh43AsBWFVe họ vuwfnói li9zzio8LNnh tin43AsBWFVh một43AsBWFV l9zzio8LNúc, Nhiế9zzio8LNp 43AsBWFVVũ Thịnh43AsBWFV 43AsBWFVsẽ thấ9zzio8LNy n9zzio8LNhẹ vuwfnhõm 43AsBWFVhẳn vuwfđi, nh9zzio8LNưng 9zzio8LNhôm nayvuwf anh thật43AsBWFV sựvuwf rvuwfất buvuwfồn. Ch9zzio8LNủ n43AsBWFVhiệm Phương43AsBWFV n9zzio8LNói rấtvuwf đúng,vuwf gầnvuwf vuwfđây an9zzio8LNh suvuwfốt vuwfngày ngẩn n43AsBWFVgơ 9zzio8LNsuy ngh43AsBWFVĩ nh43AsBWFVững vuwfgì khôn43AsBWFVg 9zzio8LNbiết nữ9zzio8LNa, phạm43AsBWFV 9zzio8LNlỗi vuwfliên tụ43AsBWFVc, cứ43AsBWFV thếvuwf vuwfnày thậtvuwf vuwfsự cvuwfó nguy 9zzio8LNcơ gây43AsBWFV đạ9zzio8LNi h9zzio8LNoạ vuwfchứ chẳngvuwf chơi.

Thấy 43AsBWFVanh thấ43AsBWFVt thần,43AsBWFV Tiểu9zzio8LN Mẫn th43AsBWFVông c9zzio8LNảm 43AsBWFVnói: “Nh43AsBWFViếp sư9zzio8LN huynhvuwf, anvuwfh 9zzio8LNbị l9zzio8LNão yêu9zzio8LN mvuwfắng đê9zzio8LNn ngớ43AsBWFV ng9zzio8LNẩn tvuwfhật rồi…”

“Tiểu 9zzio8LNNhiếp 9zzio8LNđang 43AsBWFVphiền lòng v9zzio8LNì ch9zzio8LNuyện gi43AsBWFVa đìnvuwfh.” 9zzio8LNAnh Đ9zzio8LNồng ngắtvuwf 43AsBWFVlời Tiểu9zzio8LN Mẫ9zzio8LNn, còvuwfn vuwfnháy mắt43AsBWFV mộvuwft cá9zzio8LNi, 43AsBWFV“Cậu cũng đừng43AsBWFV 9zzio8LNlo lắnvuwfg, h9zzio8LNai 9zzio8LNchủ nhiệmvuwf kh43AsBWFVoa 43AsBWFVGan v9zzio8LNà kho43AsBWFVa vuwfU b9zzio8LNướu 9zzio8LNhôm 9zzio8LNđó 43AsBWFVcùng đếnvuwf tìm 43AsBWFVlão yê43AsBWFVu, tôi43AsBWFV ngvuwfhe thấy9zzio8LN. Bệnh43AsBWFV tìvuwfnh củ43AsBWFVa bá9zzio8LNc tr43AsBWFVai tvuwfhật 9zzio8LNra r9zzio8LNất 9zzio8LNkhả quanvuwf, k9zzio8LNiên trì điềuvuwf tr9zzio8LNị, mấy43AsBWFV nă9zzio8LNm khô9zzio8LNng thàn43AsBWFVh v43AsBWFVấn đềvuwf đâu.”

“Cảm ơvuwfn anh.”vuwf Cuố9zzio8LNi cùngvuwf Nhiếp Vũ9zzio8LN Thvuwfịnh 9zzio8LNcười vuwfméo xẹ9zzio8LNo, “C43AsBWFVảm ơvuwfn mọi43AsBWFV ng9zzio8LNười, gầ9zzio8LNn đâyvuwf qu43AsBWFVả thực9zzio8LN 9zzio8LNtôi lú9zzio8LN lẫn quá!”

“Có vuwfai gặpvuwf chuyvuwfện nàyvuwf mà khônvuwfg 43AsBWFVlo vuwflắng chứ.”Anhvuwf Đ43AsBWFVồng vvuwfỗ vavuwfi an43AsBWFVh, “9zzio8LNTôi đổi9zzio8LN ch9zzio8LNo cậu43AsBWFV vuwfca trực9zzio8LN đêm43AsBWFV ngà9zzio8LNy mai, cậu9zzio8LN l43AsBWFVàm c43AsBWFVa sángvuwf c43AsBWFVho tô43AsBWFVi, 43AsBWFVgần đâ43AsBWFVy c43AsBWFVậu mệt43AsBWFV qu9zzio8LNá r9zzio8LNồi, cầ43AsBWFVn p43AsBWFVhải n9zzio8LNghỉ ngơi.”

“Cảm ơ43AsBWFVn anh.”

“Cảm vuwfơn 9zzio8LNgì c43AsBWFVhứ? vuwfCa mổvuwf tuần 43AsBWFVtrước suýt9zzio8LN nữ43AsBWFVa tô43AsBWFVi c43AsBWFVắt nhầm9zzio8LN mạch43AsBWFV máuvuwf, mvuwfay mvuwfà 9zzio8LNcậu nhan43AsBWFVh 43AsBWFVtay n9zzio8LNgăn lại,9zzio8LN nếu kvuwfhông lão9zzio8LN y9zzio8LNêu sẽ43AsBWFV phvuwfanh t9zzio8LNhây t43AsBWFVôi mất.43AsBWFV 43AsBWFVĐại ân9zzio8LN vuwfđại vuwfđức 43AsBWFVđó tôi9zzio8LN chỉvuwf 43AsBWFVđổi cvuwfho cậu43AsBWFV một43AsBWFV ca svuwfáng, 9zzio8LNthế l9zzio8LNà qu43AsBWFVá hờivuwf rồi.”

Hôm 9zzio8LNnay Nh43AsBWFViếp V9zzio8LNũ Thịnh vẫnvuwf còvuwfn 9zzio8LNca mổ,9zzio8LN a43AsBWFVnh ă43AsBWFVn tvuwfrưa mộ9zzio8LNt mìn9zzio8LNh 43AsBWFVở nvuwfhà 43AsBWFVăn, lại43AsBWFV gặp43AsBWFV Vươ43AsBWFVng V9zzio8LNũ 43AsBWFVLinh đế9zzio8LNn mua c43AsBWFVơm. Đây43AsBWFV 9zzio8LNlà nvuwfhà vuwfăn b43AsBWFVệnh viện9zzio8LN, vuwfmua ở9zzio8LN đây43AsBWFV phải9zzio8LN q43AsBWFVuẹt thẻvuwf nộivuwf 43AsBWFVbộ, xvuwfem 9zzio8LNra cô9zzio8LN đã9zzio8LN 43AsBWFVđến nhầm. Vư43AsBWFVơng 43AsBWFVVũ Li9zzio8LNnh xếp43AsBWFV hàngvuwf 9zzio8LNcả n9zzio8LNửa ngày43AsBWFV t9zzio8LNrời 9zzio8LNmới bi9zzio8LNết 9zzio8LNmình nhầm,43AsBWFV đangvuwf địnvuwfh vuwfđi thì 9zzio8LNNhiếp Vũvuwf Thịnhvuwf đứngvuwf dậ43AsBWFVy mvuwfua gi43AsBWFVúp côvuwf ha43AsBWFVi suất.

“Một 43AsBWFVsuất trứ43AsBWFVng sốt9zzio8LN c9zzio8LNà chua.” 9zzio8LNAnh n43AsBWFVói vớ9zzio8LNi ngườ9zzio8LNi b9zzio8LNên t43AsBWFVrong cvuwfửa vuwfsổ rồ9zzio8LNi 9zzio8LNquay svuwfang hỏ43AsBWFVi Vươngvuwf V9zzio8LNũ L9zzio8LNinh, “9zzio8LNCô ăn gì?”

“Thịt 9zzio8LNxào ravuwfu cần.”

“Một suất9zzio8LN t43AsBWFVhịt xào9zzio8LN rau 43AsBWFV cần nữa.”

Vương vuwfVũ Lin9zzio8LNh 43AsBWFVcho 9zzio8LNsuất cơm trứng9zzio8LN xốtvuwf c9zzio8LNà cvuwfhua vào9zzio8LN m43AsBWFVột hộp43AsBWFV cơmvuwf mới43AsBWFV, 9zzio8LNcòn suvuwfất ki9zzio8LNa c9zzio8LNô 9zzio8LNăn tại9zzio8LN 9zzio8LNnhà ăn43AsBWFV luô43AsBWFVn. Thấy b9zzio8LNên 9zzio8LNcạnh 9zzio8LNNhiếp V43AsBWFVũ Thịnh9zzio8LN 43AsBWFVcó ch43AsBWFVỗ trống,vuwf cô9zzio8LN li43AsBWFVền vuwfngồi xuống,vuwf 43AsBWFVkhiến cvuwfác 9zzio8LNy bávuwfc sĩ q9zzio8LNuanh 9zzio8LNđó r9zzio8LNa sứ9zzio8LNc xì9zzio8LN xào43AsBWFV bàvuwfn vuwftán. R9zzio8LNất nhiều9zzio8LN ngvuwfười t9zzio8LNhích 9zzio8LNnhìn Nh43AsBWFViếp 9zzio8LNVũ Thịnh9zzio8LN ăn cơm,43AsBWFV nhưnvuwfg rấ43AsBWFVt í9zzio8LNt 9zzio8LNy t9zzio8LNá vuwfdám n9zzio8LNgồi đ43AsBWFVối diệnvuwf 43AsBWFVvới 43AsBWFVanh. An9zzio8LNh qvuwfuá 9zzio8LNlạnh l43AsBWFVùng, lú43AsBWFVc nào cũng43AsBWFV g9zzio8LNiữ t43AsBWFVhái độvuwf xvuwfa cáchvuwf, v43AsBWFVẻ 43AsBWFVmặt nhất43AsBWFV mvuwfực lvuwfãnh đvuwfạm nghiê43AsBWFVm t43AsBWFVúc, dưvuwfờng 43AsBWFVnhư tay a9zzio8LNnh khô43AsBWFVng cầm43AsBWFV đ9zzio8LNầu vuwfđũa 9zzio8LNmà cầm43AsBWFV d9zzio8LNao mvuwfổ, trvuwfước mặt9zzio8LN a9zzio8LNnh cũngvuwf khô43AsBWFVng phảvuwfi c9zzio8LNơm mvuwfà l43AsBWFVà bvuwfệnh nhân tr43AsBWFVên bàvuwfn mổ9zzio8LN vậy.43AsBWFV 43AsBWFVVì 43AsBWFVthế dùvuwf các9zzio8LN vuwfy 43AsBWFVtá hếtvuwf sức43AsBWFV 43AsBWFVhâm mộvuwf avuwfnh nhvuwfưng 43AsBWFVrất ívuwft khi 9zzio8LNdám t9zzio8LNới ngồi9zzio8LN cùng9zzio8LN bvuwfàn. vuwfVương V43AsBWFVũ Lin43AsBWFVh không9zzio8LN t43AsBWFVhấy vậy,43AsBWFV cô9zzio8LN 43AsBWFVthấy N9zzio8LNhiếp vuwfVũ Tvuwfhịnh qu9zzio8LNẹt thẻ mvuwfua cơm9zzio8LN gi43AsBWFVúp 9zzio8LNmình, rõ9zzio8LN ràng9zzio8LN làvuwf n43AsBWFVgười tốt,43AsBWFV b9zzio8LNèn lấ9zzio8LNy rvuwfa chú43AsBWFVt tivuwfền đưa9zzio8LN c43AsBWFVho anh, “43AsBWFVCảm ơ43AsBWFVn avuwfnh, bá43AsBWFVc 9zzio8LNsĩ Nhiếp!”

“Không cầ43AsBWFVn kvuwfhách sáo.”

Vương 43AsBWFVVũ Lin9zzio8LNh thấ43AsBWFVy anh khôn9zzio8LNg nhận9zzio8LN tiề9zzio8LNn, đàn9zzio8LNh 43AsBWFVđặt trê9zzio8LNn b43AsBWFVàn. Cô9zzio8LN 9zzio8LNnghĩ, bá9zzio8LNc sĩ43AsBWFV th43AsBWFVật cẩn9zzio8LN tvuwfhận, vuwftiền vuwfbẩn lắ43AsBWFVm mà, đươ9zzio8LNng nh43AsBWFViên 9zzio8LNanh vuwfkhông muốn9zzio8LN dùngvuwf ta43AsBWFVy 9zzio8LNcầm tivuwfền khvuwfi đangvuwf ăn43AsBWFV. Cô9zzio8LN vừavuwf ă43AsBWFVn vừavuwf hỏi Nhiếp43AsBWFV Vũvuwf Thịn43AsBWFVh: “S9zzio8LNao a9zzio8LNnh b9zzio8LNiết tô43AsBWFVi muốnvuwf vuwfmua cơm43AsBWFV trứng9zzio8LN x9zzio8LNốt 43AsBWFVcà chua?”

“Hôm 9zzio8LNqua t43AsBWFVôi thấ43AsBWFVy cô9zzio8LN mua cơm.”

“À đúngvuwf rồi!”43AsBWFV Vươvuwfng Vũ Livuwfnh ch43AsBWFVợt hiểu.

Nhiếp Vũ9zzio8LN T43AsBWFVhịnh 43AsBWFVcúi đầu43AsBWFV ăn, lò9zzio8LNng thầ9zzio8LNm rủavuwf vuwfchính mình.vuwf Sáng43AsBWFV vuwfnay vuwfbị Chủ9zzio8LN nhiệm9zzio8LN Ph43AsBWFVương mắng43AsBWFV t43AsBWFVé távuwft, vuwfanh đã quyết9zzio8LN t9zzio8LNâm 43AsBWFVkiểm đi43AsBWFVểm bản43AsBWFV thân,vuwf vậ43AsBWFVy màvuwf vuwfvừa nvuwfhìn th9zzio8LNấy Vương43AsBWFV Vũ9zzio8LN 9zzio8LNLinh đ43AsBWFVứng 43AsBWFVđó, an9zzio8LNh lại vuwflập tứvuwfc 9zzio8LNtới quẹt43AsBWFV th9zzio8LNẻ g43AsBWFViúp. M9zzio8LNình mất9zzio8LN 43AsBWFVtrí 43AsBWFVrồi! Gi43AsBWFVờ anvuwfh khvuwfông chỉ9zzio8LN thấyvuwf 9zzio8LNĐàm Tĩn9zzio8LNh vuwflà lú 43AsBWFVlẫn mà9zzio8LN gặp43AsBWFV ngườivuwf c9zzio8LNó livuwfên qua9zzio8LNn đến43AsBWFV c9zzio8LNô an43AsBWFVh cũvuwfng l9zzio8LNú lẫnvuwf, cứ43AsBWFV tvuwfhế 43AsBWFVnày 43AsBWFVsao được9zzio8LN chứ?

Vương 9zzio8LNVũ Livuwfnh vuwfthu hết cvuwfam đảvuwfm h43AsBWFVỏi a43AsBWFVnh: “vuwfBác vuwfsĩ Nhivuwfếp, t43AsBWFVôi 9zzio8LNlà b43AsBWFVạn… của43AsBWFV vuwfmẹ Tôn9zzio8LN B9zzio8LNình, bệ43AsBWFVnh n43AsBWFVhân vuwfnằm giường số9zzio8LN 343AsBWFV9 ấy.43AsBWFV vuwfBệnh tình9zzio8LN củ43AsBWFVa Tônvuwf Bình…vuwf rốtvuwf c43AsBWFVuộc th43AsBWFVế nào…”

“Phải mổvuwf cà43AsBWFVng sớmvuwf càng tốt.”

“Thế 43AsBWFVchi ph43AsBWFVí mổ9zzio8LN 43AsBWFVmất bao nhiêu?”

“Gần ch43AsBWFVục 43AsBWFVvạn.” Nhiếp V9zzio8LNũ Thịn9zzio8LNh t9zzio8LNỉ mẩ43AsBWFVn nhvuwfặt cvuwfọng hànvuwfh tro43AsBWFVng bát9zzio8LN can43AsBWFVh ra9zzio8LN, 9zzio8LNnói, “Tình43AsBWFV hìn43AsBWFVh bệ9zzio8LNnh nhâ43AsBWFVn hiệ43AsBWFVn giờ khôn9zzio8LNg ổn43AsBWFV định,43AsBWFV rủivuwf 9zzio8LNro caovuwf, chưavuwf bivuwfết chừng43AsBWFV vuwfsau kvuwfhi 43AsBWFVmổ 9zzio8LNcòn phảivuwf vào43AsBWFV 9zzio8LNICU, chi vuwfphí khá9zzio8LN cao.”

Vương vuwfVũ L43AsBWFVinh n43AsBWFVói: “Hôm nay43AsBWFV tô43AsBWFVi xe9zzio8LNm tvuwfin tvuwfức, ngh9zzio8LNe 43AsBWFVnói đứavuwf trẻvuwf 43AsBWFVbị đ9zzio8LNưa đến43AsBWFV việnvuwf hôm43AsBWFV 43AsBWFVqua đvuwfã đượ43AsBWFVc 43AsBWFVmột vị t9zzio8LNiên vuwfsinh h43AsBWFVọ N9zzio8LNhiếp 43AsBWFVủng h43AsBWFVộ mười43AsBWFV v9zzio8LNạn, ông43AsBWFV ấyvuwf 9zzio8LNcòn 43AsBWFVnói sẽ9zzio8LN 43AsBWFVchịu c43AsBWFVhi pvuwfhí s9zzio8LNau đóvuwf nữa… Cávuwfc vuwfy 9zzio8LNtá nói43AsBWFV đó43AsBWFV lvuwfà bvuwfố an9zzio8LNh, Cvuwfhủ tịch43AsBWFV Hộvuwfi vuwfđồng 9zzio8LNquản trị9zzio8LN 9zzio8LNtập đo9zzio8LNàn Đôn9zzio8LNg Vi9zzio8LNễn. 43AsBWFVGia cảnh củvuwfa T43AsBWFVôn Bìvuwfnh tôi43AsBWFV bi43AsBWFVết, 43AsBWFVhọ kh9zzio8LNông 9zzio8LNthể lấ43AsBWFVy đâu9zzio8LN rvuwfa 43AsBWFVcả chụ9zzio8LNc vạnvuwf đ9zzio8LNể vuwflàm phvuwfẫu thuật…”

Nhiếp vuwfVũ Thịvuwfnh buôvuwfng đũa, d9zzio8LNửng 9zzio8LNdưng 43AsBWFVnói: 9zzio8LN“Cô mu43AsBWFVốn 43AsBWFVnói gì?”

“Bác sĩ43AsBWFV N9zzio8LNhiếp, anvuwfh là n43AsBWFVgười tốvuwft, vuwfcó t43AsBWFVhể nóivuwf với43AsBWFV viện43AsBWFV trưởnvuwfg, tìm9zzio8LN vuwfgiúp 9zzio8LNcho 43AsBWFVTôn Bìvuwfnh ngư9zzio8LNời n43AsBWFVào đvuwfó ủvuwfng hộ tiề43AsBWFVn, cứuvuwf n9zzio8LNó… hoặc43AsBWFV a9zzio8LNnh nó43AsBWFVi v9zzio8LNới ôn43AsBWFVg Nhiếp…”

“Bệnh vivuwfện khôn9zzio8LNg p43AsBWFVhải tổ 9zzio8LNchức từvuwf thiện,43AsBWFV cũn43AsBWFVg không43AsBWFV ph9zzio8LNải 9zzio8LNai 43AsBWFVcũng được9zzio8LN quy9zzio8LNên góvuwfp tiền.9zzio8LN 43AsBWFVKhoa Tvuwfim có9zzio8LN 43AsBWFVhơn hvuwfai trăm vuwfbệnh vuwfnhân, 43AsBWFVkhoa 9zzio8LNNhi cò9zzio8LNn vuwfcó mưvuwfời mvuwfấy đ43AsBWFVứa trẻ43AsBWFV bịvuwf bệnvuwfh tim43AsBWFV, ngvuwfoài mộ9zzio8LNt tổ9zzio8LN chức tvuwfừ th9zzio8LNiện hỗ9zzio8LN 9zzio8LNtrợ phẫu43AsBWFV th43AsBWFVuật ti9zzio8LNm 43AsBWFVcho trẻ43AsBWFV n43AsBWFVông vuwfthôn vuwfra, kvuwfhông cònvuwf bvuwfất vuwfcứ tổ9zzio8LN chức 9zzio8LN xã hội9zzio8LN nàovuwf c43AsBWFVó 9zzio8LNkế hoạch9zzio8LN quyvuwfên ti43AsBWFVền nữa.9zzio8LN Xi43AsBWFVn l43AsBWFVỗi cô43AsBWFV Vương,43AsBWFV tôi43AsBWFV 9zzio8LNkhông giú9zzio8LNp được.”

Vương Vũ9zzio8LN vuwfLinh nói: “vuwfNhưng 9zzio8LNđứa 43AsBWFVtrẻ hômvuwf qua…”

“Đứa trẻ43AsBWFV đóvuwf đượcvuwf người ta43AsBWFV quyênvuwf tivuwfền 43AsBWFVcho là43AsBWFV vì9zzio8LN ảnh9zzio8LN hvuwfưởng củ9zzio8LNa th9zzio8LNời 9zzio8LNsự, bố43AsBWFV t9zzio8LNôi vừ43AsBWFVa 43AsBWFVhay 43AsBWFVxem đư43AsBWFVợc vuwftin tức nên43AsBWFV độngvuwf lvuwfòng trvuwfắc ẩ9zzio8LNn. Cònvuwf t43AsBWFVrường hợ43AsBWFVp như43AsBWFV T9zzio8LNôn Bìnvuwfh bện43AsBWFVh vuwfviện kh9zzio8LNông còn9zzio8LN cvuwfách nào, tô43AsBWFVi cũnvuwfg vậy.43AsBWFV Tôi43AsBWFV sẽvuwf khônvuwfg 43AsBWFVvì vuwfbệnh nh9zzio8LNân c43AsBWFVủa mvuwfình 9zzio8LNmà yê9zzio8LNu cầu9zzio8LN vuwfbố qvuwfuyên tiền đâu,vuwf ông9zzio8LN ấyvuwf l9zzio8LNà ô9zzio8LNng ấ9zzio8LNy, tô43AsBWFVi l43AsBWFVà tôi.”vuwf N43AsBWFVgừng mộ9zzio8LNt ch43AsBWFVút, 43AsBWFVanh nói43AsBWFV, 43AsBWFV“Huống hồvuwf tôivuwf đã nvuwfói chuy43AsBWFVện vớvuwfi mẹ9zzio8LN T9zzio8LNôn Bình,vuwf c9zzio8LNó phươvuwfng á43AsBWFVn vuwfhỗ t43AsBWFVrợ 43AsBWFVphẫu th43AsBWFVuật 9zzio8LNcủa 43AsBWFVcông vuwfty vuwfCM, có điều9zzio8LN phươn9zzio8LNg 43AsBWFVán 43AsBWFVnày 9zzio8LNyêu cầu9zzio8LN 43AsBWFVsử dụng9zzio8LN h43AsBWFVuyết quả9zzio8LNn 43AsBWFVnhân tạo9zzio8LN củvuwfa C9zzio8LNM, nh9zzio8LNưng m9zzio8LNẹ vuwfbệnh nhân 43AsBWFVvẫn 43AsBWFVchưa đồ43AsBWFVng ývuwf nêvuwfn c9zzio8LNhưa 9zzio8LNthực hiệvuwfn được.”

Vương Vũvuwf Lin9zzio8LNh 9zzio8LNkhông bi9zzio8LNết tại sa9zzio8LNo 43AsBWFVĐàm 43AsBWFVTĩnh l43AsBWFVại kh9zzio8LNông 9zzio8LNđồng ý9zzio8LN, v43AsBWFVì tvuwfhế kh9zzio8LNi 43AsBWFVmang 43AsBWFVcơm về43AsBWFV phò43AsBWFVng bệnvuwfh, c9zzio8LNô liề9zzio8LNn hỏi chuy9zzio8LNện nàyvuwf. Đàm43AsBWFV Tvuwfĩnh đáp:vuwf “R43AsBWFVủi 9zzio8LNro vuwfquá lớn,43AsBWFV hơn43AsBWFV 50%.”

Lúc nvuwfày Vư43AsBWFVơng Vũvuwf Lin9zzio8LNh mớ9zzio8LNi hiểu vuwfra, cũngvuwf khôn9zzio8LNg biếtvuwf n9zzio8LNên nói9zzio8LN gì,vuwf 43AsBWFVchỉ nh43AsBWFVìn Đ9zzio8LNàm Tvuwfĩnh dù9zzio8LNng đũa9zzio8LN khvuwfều khều9zzio8LN vuwfmấy hạt 43AsBWFV cơm tron43AsBWFVg bátvuwf. vuwfVương Vvuwfũ Li43AsBWFVnh thở9zzio8LN d43AsBWFVài: “Bác9zzio8LN sĩvuwf Nh43AsBWFViếp đú43AsBWFVng lvuwfà 9zzio8LNngười tố43AsBWFVt. Cvuwfơm này43AsBWFV là an43AsBWFVh ấy43AsBWFV 43AsBWFVmua ch9zzio8LNo tớ9zzio8LN đvuwfấy. Cóvuwf ôn9zzio8LNg bốvuwf già43AsBWFVu 9zzio8LNcó 43AsBWFVthế mà9zzio8LN a43AsBWFVnh ấvuwfy ch43AsBWFVẳng 9zzio8LNra 43AsBWFVvẻ chú43AsBWFVt nào. Nhưn43AsBWFVg hễvuwf 9zzio8LNcứ nhắcvuwf đ9zzio8LNến chuyệvuwfn Chủvuwf tvuwfịch N43AsBWFVhiếp qvuwfuyên t9zzio8LNiền làvuwf anvuwfh 43AsBWFVấy đanhvuwf 9zzio8LNmặt lvuwfại, có vẻ9zzio8LN kh9zzio8LNông 9zzio8LNvui. Ài,vuwf Đàmvuwf Tĩnh,vuwf Tô43AsBWFVn vuwfBình nhà43AsBWFV ch9zzio8LNúng 43AsBWFVta k43AsBWFVhông 43AsBWFVmay mắn9zzio8LN được43AsBWFV 9zzio8LNnhư convuwf nhà người9zzio8LN tvuwfa. Cvuwfon nh43AsBWFVà người43AsBWFV vuwfta gặp43AsBWFV ch43AsBWFVuyện, bố43AsBWFV củvuwfa b9zzio8LNác 43AsBWFVsĩ vuwfNhiếp q43AsBWFVuyên t9zzio8LNiền mười vạn,43AsBWFV 43AsBWFVcòn nói9zzio8LN b9zzio8LNệnh viện43AsBWFV cứ43AsBWFV 9zzio8LNcố g43AsBWFVắng chữavuwf trị43AsBWFV, ôngvuwf ấyvuwf vuwfsẽ l9zzio8LNo vuwfhết vuwfchi 43AsBWFVphí vuwfsau này. Chuyện9zzio8LN n9zzio8LNhư vậy43AsBWFV svuwfao chvuwfúng t43AsBWFVa không9zzio8LN gvuwfặp đượ43AsBWFVc chứ…”

Đàm Tĩn9zzio8LNh cúi43AsBWFV vuwfđầu, ng43AsBWFVón tay cầm43AsBWFV đũ43AsBWFVa h43AsBWFVơi ruvuwfn rẩy,9zzio8LN mãi9zzio8LN 43AsBWFVmột l43AsBWFVúc l43AsBWFVâu cvuwfô vuwfmới ngh9zzio8LNe thấ9zzio8LNy mình9zzio8LN kh43AsBWFVó nhọc9zzio8LN nó43AsBWFVi: “Tự tớvuwf g43AsBWFVây r43AsBWFVa, khôn43AsBWFVg trácvuwfh a43AsBWFVi được.”

“Nói gìvuwf th9zzio8LNế Đà9zzio8LNm Tĩnh?”9zzio8LN Vương vuwfVũ Lin43AsBWFVh kh9zzio8LNông n43AsBWFVghe rõ,vuwf c9zzio8LNô nóvuwfi, “Cứvuwf 9zzio8LNvo vuwfve 9zzio8LNnhư 43AsBWFVmuỗi ấy.”

“Không c9zzio8LNó gì43AsBWFV.” Đvuwfàm Tĩnh 9zzio8LNgắng lấy9zzio8LN lạ43AsBWFVi tinvuwfh tvuwfhần, “Tớ9zzio8LN phvuwfải q43AsBWFVua chỗ9zzio8LN Givuwfám đvuwfốc Thịn9zzio8LNh xe43AsBWFVm 43AsBWFVsao. 9zzio8LNMai làvuwf thứ ha9zzio8LNi, c43AsBWFVhắc chắn43AsBWFV côngvuwf 9zzio8LNty sẽ9zzio8LN cvuwfó rấ43AsBWFVt nh43AsBWFViều 9zzio8LNemail, tớvuwf 9zzio8LNphải đến43AsBWFV đó43AsBWFV x9zzio8LNem 43AsBWFVanh 43AsBWFVấy cần vuwfgiúp g9zzio8LNì khôngvuwf. Cậu43AsBWFV t43AsBWFVrông vuwfTôn Bì9zzio8LNnh giúp9zzio8LN vuwftớ m43AsBWFVột l43AsBWFVát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nvuwfó tỉ43AsBWFVnh dậ9zzio8LNy tvuwfhì gọi chvuwfo tớ.”

“Biết rồi43AsBWFV, bi9zzio8LNết rồi.”

Đàm 43AsBWFVTĩnh đi9zzio8LN đếnvuwf cuố43AsBWFVi hành la43AsBWFVng, ởvuwf 43AsBWFVđó 43AsBWFVcó m9zzio8LNột p9zzio8LNhòng vệvuwf 43AsBWFVsinh cônvuwfg 43AsBWFVcộng, 9zzio8LNrất ít43AsBWFV người9zzio8LN dùn9zzio8LNg, vvuwfì phòvuwfng b43AsBWFVệnh bây giờ43AsBWFV hvuwfầu n9zzio8LNhư đvuwfều 43AsBWFVcó phò43AsBWFVng 43AsBWFVvệ 43AsBWFVsinh riê43AsBWFVng. Phòn43AsBWFVg 9zzio8LNvệ sivuwfnh nàyvuwf ngoạ9zzio8LNi trừvuwf thỉnh thoảng9zzio8LN có43AsBWFV 43AsBWFVnhân viên9zzio8LN bệnh43AsBWFV việ9zzio8LNn svuwfử dụng,9zzio8LN 43AsBWFVcòn thvuwfì rấvuwft ívuwft ngườ43AsBWFVi vào.43AsBWFV Lúcvuwf Đàmvuwf Tĩnvuwfh bước vào,9zzio8LN vuwfbên tron43AsBWFVg không9zzio8LN có43AsBWFV 9zzio8LNai cả,43AsBWFV cô43AsBWFV bèn43AsBWFV 43AsBWFVtrốn t9zzio8LNrong đó43AsBWFV khóc9zzio8LN mộtvuwf 43AsBWFVtrận thoải mái.

Phải mất43AsBWFV bvuwfao nhiê9zzio8LNu nước mắt9zzio8LN mớivuwf vơivuwf đvuwfược vuwfnỗi 43AsBWFVđau 43AsBWFVđè n9zzio8LNặng trovuwfng lòn9zzio8LNg? P9zzio8LNhải mấ9zzio8LNt ba43AsBWFVo nh9zzio8LNiêu nước43AsBWFV mắtvuwf mớivuwf gột sạcvuwfh đượcvuwf nivuwfềm hối9zzio8LN hận43AsBWFV k43AsBWFVhi xư43AsBWFVa? 43AsBWFVThật sự43AsBWFV cô43AsBWFV thấ9zzio8LNy mvuwfình đã9zzio8LN vuwfsai, vuwfcô hoàvuwfn toà9zzio8LNn không c43AsBWFVó kh9zzio8LNả năn9zzio8LNg c43AsBWFVho c43AsBWFVon mộvuwft 43AsBWFVcuộc sốngvuwf tố9zzio8LNt đẹvuwfp, vậ43AsBWFVy 9zzio8LNmà l9zzio8LNại đưvuwfa n43AsBWFVó đến43AsBWFV t43AsBWFVhế giớivuwf nà43AsBWFVy 43AsBWFVđể nó v9zzio8LNừa sin9zzio8LNh rvuwfa đ43AsBWFVã ph9zzio8LNải vuwfchịu khổ,43AsBWFV đến43AsBWFV bâ43AsBWFVy 43AsBWFVgiờ 9zzio8LNvẫn h9zzio8LNôn mêvuwf t43AsBWFVrong p43AsBWFVhòng bệ9zzio8LNnh. Bệnh tật43AsBWFV không9zzio8LN 43AsBWFVđánh gục9zzio8LN đượcvuwf c9zzio8LNô, vuwflúc khvuwfó khănvuwf nhất43AsBWFV 43AsBWFVcô cũvuwfng vuwfcắn r9zzio8LNăng 9zzio8LNvượt quavuwf, nhưng bâyvuwf givuwfờ số43AsBWFV mệvuwfnh sắpvuwf qvuwfuật ngãvuwf cvuwfô rồi.

Cô khôn9zzio8LNg thể43AsBWFV chống9zzio8LN chọi nổivuwf nữa.

Khi v43AsBWFVào p9zzio8LNhòng vệ43AsBWFV sinhvuwf, Nhiếp Vũvuwf Thịnvuwfh loáng43AsBWFV thovuwfáng nghvuwfe thấyvuwf bê9zzio8LNn k9zzio8LNia vách9zzio8LN cvuwfó tiếng9zzio8LN khó43AsBWFVc, lvuwfà tiế9zzio8LNng phụ nữ,vuwf 9zzio8LNkhóc rấtvuwf k9zzio8LNìm nén,vuwf rấvuwft đa43AsBWFVu đớn43AsBWFV. Trvuwfong bện9zzio8LNh v43AsBWFViện th43AsBWFVường xuvuwfyên 43AsBWFVcó ngườvuwfi khóc, 9zzio8LNđặc biệ9zzio8LNt 43AsBWFVlà n9zzio8LNửa đêm,43AsBWFV 43AsBWFVkhi anvuwfh 9zzio8LNlê cơvuwf t9zzio8LNhể mệ9zzio8LNt mỏivuwf r43AsBWFVa khỏvuwfi p43AsBWFVhòng mvuwfổ cấpvuwf cứvuwfu, nvuwfghe thấy tvuwfiếng nức9zzio8LN vuwfnở 9zzio8LNcủa ng43AsBWFVười n9zzio8LNhà bệnhvuwf 9zzio8LNnhân, avuwfnh thườn43AsBWFVg cvuwfó ảovuwf giá43AsBWFVc rằng,43AsBWFV người đangvuwf khóc43AsBWFV đóvuwf chvuwfính là9zzio8LN Đ43AsBWFVàm Tĩnvuwfh của9zzio8LN anh.

Vì tiếvuwfng khóc43AsBWFV c9zzio8LNủa Đàm vuwfTĩnh cvuwfũng khó43AsBWFVc 9zzio8LNkìm 43AsBWFVnén giố43AsBWFVng 9zzio8LNnhư vậy,9zzio8LN nvuwfgay việcvuwf khó9zzio8LNc thậ9zzio8LNt t43AsBWFVo vuwflên 9zzio8LNcô cvuwfũng khôn9zzio8LNg biết, chỉvuwf biếtvuwf nấvuwfc lê43AsBWFVn vuwftừng tiế43AsBWFVng. Rvuwfất lâu43AsBWFV s9zzio8LNau an43AsBWFVh mớivuwf 43AsBWFVép mìn9zzio8LNh thvuwfay vuwfđổi được vuwfphán đoán43AsBWFV s9zzio8LNai 43AsBWFVlầm đ43AsBWFVó, bởivuwf m43AsBWFVỗi lầ43AsBWFVn đ43AsBWFVi nga9zzio8LNng 9zzio8LNqua n9zzio8LNgười nhvuwfà bệnh43AsBWFV nhânvuwf, 43AsBWFVanh lại43AsBWFV ép 43AsBWFV mình nh9zzio8LNìn, nvuwfhìn ch43AsBWFVo r43AsBWFVõ đ43AsBWFVó vuwfkhông phvuwfải l9zzio8LNà Đà9zzio8LNm 43AsBWFVTĩnh. Chvuwfiêu đ43AsBWFVó tuvuwfy t9zzio8LNàn nhẫn9zzio8LN như43AsBWFVng vuwfrất hiệu quả,vuwf khiến9zzio8LN an43AsBWFVh cvuwfó t43AsBWFVhể lậpvuwf tức43AsBWFV tvuwfỉnh tvuwfáo lại,vuwf gặp9zzio8LN bất43AsBWFV 9zzio8LNcứ a9zzio8LNi khvuwfóc 9zzio8LNanh cũn43AsBWFVg phải ép9zzio8LN bả9zzio8LNn tvuwfhân đư43AsBWFVa mắ43AsBWFVt nhvuwfìn. Nhiếpvuwf V9zzio8LNũ Thịnh9zzio8LN t9zzio8LNhấy mìn43AsBWFVh lại9zzio8LN mất43AsBWFV tvuwfrí rồi43AsBWFV, 9zzio8LNcon trai 9zzio8LN Đàm vuwfTĩnh đ9zzio8LNã trởvuwf thàn43AsBWFVh bệvuwfnh 43AsBWFVnhân cvuwfủa an9zzio8LNh, đ43AsBWFVang nằm43AsBWFV tron9zzio8LNg p43AsBWFVhòng bệnvuwfh tvuwfim kvuwfhoa Ng9zzio8LNoại, nên cả9zzio8LN ngày9zzio8LN vuwfanh cũng9zzio8LN kh43AsBWFVông biếvuwft mình43AsBWFV ng43AsBWFVhĩ g43AsBWFVì nữ43AsBWFVa. Anvuwfh bước9zzio8LN nhvuwfanh vuwfra khỏi9zzio8LN phò9zzio8LNng vệ sinh43AsBWFV, vuwfđến phòngvuwf trự43AsBWFVc ba43AsBWFVn vuwfkéo 9zzio8LNy vuwftá trưởng9zzio8LN vuwfsang mvuwfột bvuwfên, nói:

“Cô bảo9zzio8LN người9zzio8LN vào43AsBWFV phòng vệ9zzio8LN svuwfinh đi43AsBWFV, có43AsBWFV mộvuwft ngưvuwfời phụvuwf nvuwfữ đang43AsBWFV kh43AsBWFVóc tronvuwfg đó,43AsBWFV tôi9zzio8LN s9zzio8LNợ 43AsBWFVxảy rvuwfa chuyện.”

Y távuwf trưởng9zzio8LN c9zzio8LNũng sợvuwf xả43AsBWFVy ra chuy43AsBWFVện, trướcvuwf đâyvuwf cũng9zzio8LN từngvuwf cvuwfó bệnh43AsBWFV nh9zzio8LNân nhảy9zzio8LN lầu9zzio8LN kh9zzio8LNiến c43AsBWFVả bệnh9zzio8LN viện9zzio8LN nháo 43AsBWFVnhào, t43AsBWFVuy 9zzio8LNkhông phảivuwf svuwfự cố43AsBWFV 43AsBWFVy học9zzio8LN n9zzio8LNhưng cũngvuwf khiến9zzio8LN t43AsBWFVừ vuwftrên xuố43AsBWFVng dư43AsBWFVới nơvuwfm n43AsBWFVớp mấy tháng43AsBWFV liềvuwfn, vuwfnên bệnvuwfh viện43AsBWFV đềvuwf phònvuwfg chvuwfuyện này43AsBWFV r43AsBWFVất nghi9zzio8LNêt, vuwfphòng hà9zzio8LNnh cvuwfhính đ9zzio8LNã 43AsBWFVđổi hết tất9zzio8LN vuwfcả c9zzio8LNửa sổ43AsBWFV tro9zzio8LNng p9zzio8LNhòng bệ9zzio8LNnh 43AsBWFVvà hàn9zzio8LNh la43AsBWFVng san9zzio8LNg l9zzio8LNoại 9zzio8LNchỉ m9zzio8LNở được9zzio8LN một9zzio8LN khe nhỏ,vuwf 43AsBWFVbên nvuwfgoài cửa43AsBWFV vuwfsổ c9zzio8LNó thvuwfêm son43AsBWFVg s43AsBWFVắt, nó43AsBWFVi vớivuwf bêvuwfn nvuwfgoài 43AsBWFVlà lướvuwfi chố9zzio8LNng trộm, thvuwfật ravuwf, c9zzio8LNao thếvuwf 9zzio8LNnày tvuwfrộm t43AsBWFVrèo không9zzio8LN nổ9zzio8LNi, l43AsBWFVà 43AsBWFVđề p9zzio8LNhòng n9zzio8LNgười nh9zzio8LNảy lvuwfầu 43AsBWFVmà thôi.

Vì thvuwfế kh43AsBWFVi vuwfnghe Nhiếp V9zzio8LNũ Th43AsBWFVịnh 9zzio8LNnói 43AsBWFVvậy, 9zzio8LNy tvuwfá trưởng9zzio8LN liềnvuwf đích43AsBWFV t9zzio8LNhân đếnvuwf vuwfđó. Mãvuwfi lâ9zzio8LNu savuwfu mớ9zzio8LNi qvuwfuay lại, 9zzio8LNngồi xuố9zzio8LNng chiế9zzio8LNc ghế43AsBWFV đốvuwfi diệ9zzio8LNn Nhiế9zzio8LNp Vvuwfũ Thịnh,43AsBWFV chỉ43AsBWFV l9zzio8LNắc đầuvuwf thở9zzio8LN dài.9zzio8LN Nhiếp9zzio8LN V9zzio8LNũ Thịnh hỏi:vuwf 9zzio8LN“Thế nào?”

“Là người43AsBWFV nh43AsBWFVà của43AsBWFV bệnh43AsBWFV nhân anvuwfh, đ9zzio8LNứa tvuwfrẻ giường9zzio8LN 9zzio8LN39 ấy43AsBWFV, 9zzio8LNcô ấy43AsBWFV trốn43AsBWFV mộvuwft 9zzio8LNmình tvuwfrong đóvuwf ngồi43AsBWFV 43AsBWFVkhóc. Thấy vuwftôi vuwfvào, c43AsBWFVô t43AsBWFVa vộivuwf vàn43AsBWFVg 9zzio8LNlau nướvuwfc mắt43AsBWFV làm43AsBWFV vuwfnhư khôn43AsBWFVg c43AsBWFVó 9zzio8LNchuyện g43AsBWFVì. Tộ43AsBWFVi nghiệp9zzio8LN quá, tôi43AsBWFV sợ9zzio8LN 9zzio8LNcô ấvuwfy ngh9zzio8LNĩ khô43AsBWFVng 43AsBWFVthông, phảvuwfi kh9zzio8LNuyên nhủ43AsBWFV mãi9zzio8LN m43AsBWFVới vềvuwf đấy.”

Người 9zzio8LNnhà bệnhvuwf vuwfnhân giưvuwfờng 39… N9zzio8LNhiếp V9zzio8LNũ Th43AsBWFVịnh phảivuwf mấvuwft 43AsBWFVhai giâ9zzio8LNy mới9zzio8LN hiểvuwfu vuwfra người43AsBWFV màvuwf 9zzio8LNy tá9zzio8LN tr43AsBWFVưởng nó9zzio8LNi là 43AsBWFVai, nhấtvuwf t9zzio8LNhời sữngvuwf người.

Rất nhi43AsBWFVều lần43AsBWFV khvuwfi người khác43AsBWFV kh43AsBWFVóc l43AsBWFVóc, vuwfanh 9zzio8LNtoàn vuwflo vuwfđó vuwflà 9zzio8LNĐàm Tĩnhvuwf. Nhưvuwfng đến9zzio8LN kh43AsBWFVi Đàmvuwf Tĩ9zzio8LNnh th43AsBWFVật sựvuwf khóvuwfc lóc 9zzio8LNthì an43AsBWFVh 9zzio8LNlại 43AsBWFVkhông 43AsBWFVnhận ra43AsBWFV. Rốt9zzio8LN 43AsBWFVcuộc thờvuwfi gia9zzio8LNn đã9zzio8LN 43AsBWFVđánh cắp9zzio8LN mấ9zzio8LNt đivuwfều gì…9zzio8LN mà 9zzio8LN khiến kho43AsBWFVảng cách9zzio8LN givuwfữa h9zzio8LNọ 43AsBWFVtrở nên43AsBWFV 9zzio8LNxa xôi,43AsBWFV lạvuwf lẫvuwfm như9zzio8LN vậy9zzio8LN… Mãivuwf l9zzio8LNâu 9zzio8LNsau 9zzio8LNanh mới lênvuwf tiếng:9zzio8LN “Giờ9zzio8LN côvuwf ấyvuwf ởvuwf đâu?”

“Cô vuwfấy nói43AsBWFV muố9zzio8LNn 9zzio8LNđi thăm đồng9zzio8LN nghiệpvuwf c43AsBWFVũng 43AsBWFVở bệnh43AsBWFV việnvuwf vuwfnày. vuwfTôi vuwfthấy cô9zzio8LN ấ9zzio8LNy vvuwfào th43AsBWFVang máy.”43AsBWFV vuwfY t9zzio8LNá trưởng 9zzio8LN nói, “Cvuwfhắc khô9zzio8LNng sa9zzio8LNo đâu.”

Nhiếp Vũvuwf 43AsBWFVThịnh bi43AsBWFVết chắc hẳn9zzio8LN cô9zzio8LN 43AsBWFVđi t9zzio8LNhăm vuwfThịnh Phươngvuwf Đình,9zzio8LN cảm9zzio8LN 43AsBWFVxúc lại9zzio8LN trở43AsBWFV vuwfnên phứcvuwf tạp.vuwf 43AsBWFVAnh bướcvuwf tớivuwf cửa sổvuwf vuwfnhìn xuốn43AsBWFVg, phòn9zzio8LNg 9zzio8LNbệnh vuwftim kho43AsBWFVa 9zzio8LNNgoại ở43AsBWFV tầng9zzio8LN vuwf30, quvuwfá ca9zzio8LNo, từ9zzio8LN đâyvuwf tr43AsBWFVông xuống mọi9zzio8LN n43AsBWFVgười bêvuwfn dướivuwf chvuwfỉ nh9zzio8LNư nvuwfhững vuwfchấm nhỏ43AsBWFV vuwfli ti43AsBWFV, đâu9zzio8LN thể9zzio8LN nhận9zzio8LN 43AsBWFVra a43AsBWFVi làvuwf Đàm Tĩnh.

Anh ng9zzio8LNhĩ, có43AsBWFV l9zzio8LNẽ 43AsBWFVmãi mãi mình9zzio8LN sẽvuwf t9zzio8LNhế vuwfnày, đứn43AsBWFVg ở43AsBWFV mộ9zzio8LNt nơ9zzio8LNi x43AsBWFVa xôi9zzio8LN, 9zzio8LNkhông 9zzio8LNsao 43AsBWFVlại gần,9zzio8LN cvuwfũng khô43AsBWFVng t9zzio8LNhể l9zzio8LNại 9zzio8LNgần, nhìn 9zzio8LNvề mvuwfột hướng,vuwf ngó9zzio8LNng 9zzio8LNchờ sựvuwf xuất9zzio8LN h43AsBWFViện 9zzio8LNcủa vuwfcô, nhưng9zzio8LN kh9zzio8LNi cô43AsBWFV thậtvuwf sựvuwf xvuwfuất hiện9zzio8LN, anh có43AsBWFV t43AsBWFVhể s9zzio8LNẽ khônvuwfg n9zzio8LNhận r9zzio8LNa cvuwfô nữa,9zzio8LN vìvuwf 9zzio8LNkhoảng vuwfcách giữavuwf ha43AsBWFVi ngườivuwf vuwfquá xvuwfa, quá xa.

Thịnh vuwfPhương Đ9zzio8LNình đangvuwf trả lờvuwfi t43AsBWFVhư vuwfthì ngh43AsBWFVe thấ9zzio8LNy tiếng9zzio8LN bvuwfước cvuwfhân que43AsBWFVn t9zzio8LNhuộc ngoài43AsBWFV hà9zzio8LNnh l9zzio8LNang. A9zzio8LNnh vuwfđã phân biệ9zzio8LNt đượ43AsBWFVc tiếnvuwfg bước9zzio8LN châ9zzio8LNn 9zzio8LNcủa 43AsBWFVĐàm Tĩn9zzio8LNh 9zzio8LNvà cá43AsBWFVc 9zzio8LNy tá9zzio8LN, vuwfvì Đàm9zzio8LN Tĩvuwfnh b43AsBWFVước rất nvuwfhẹ. 43AsBWFVBệnh n43AsBWFVhân cùn43AsBWFVg phòvuwfng vớivuwf 9zzio8LNanh x43AsBWFVuất việnvuwf rồvuwfi, g43AsBWFViờ c9zzio8LNhỉ còn43AsBWFV mìn9zzio8LNh vuwfanh trongvuwf phòng, kh9zzio8LNi xử43AsBWFV l9zzio8LNý 43AsBWFVcông vivuwfệc an9zzio8LNh s43AsBWFVẽ bảo9zzio8LN hộ43AsBWFV 43AsBWFVlý T9zzio8LNiểu Phù43AsBWFVng xuống9zzio8LN vườn43AsBWFV hvuwfoa n43AsBWFVghỉ ngơi, n43AsBWFVhư 43AsBWFVvậy phòn9zzio8LNg b43AsBWFVệnh c43AsBWFVàng yênvuwf t9zzio8LNĩnh. 43AsBWFVAnh nhấp9zzio8LN v43AsBWFVào nút43AsBWFV gvuwfửi thưvuwf, r43AsBWFVồi gấp notebook43AsBWFV 9zzio8LNvào. Qu43AsBWFVả nh43AsBWFViên Đàm9zzio8LN T43AsBWFVĩnh xuất43AsBWFV hiệnvuwf ởvuwf 9zzio8LNcửa p9zzio8LNhòng, như43AsBWFVng tivuwfnh t43AsBWFVhần cô khô9zzio8LNng đượ9zzio8LNc tốt9zzio8LN lắm,43AsBWFV quan9zzio8LNh m9zzio8LNắt cô9zzio8LN c9zzio8LNó quầng43AsBWFV thâ9zzio8LNm, n9zzio8LNhưng cô9zzio8LN v9zzio8LNẫn gượngvuwf cưvuwfời: “Giávuwfm đốc Thvuwfịnh, hôvuwfm 9zzio8LNnay 43AsBWFVanh thấy43AsBWFV thếvuwf nào?”

“Rất khoẻ,43AsBWFV bávuwfc s43AsBWFVĩ nvuwfói tuần sa43AsBWFVu 43AsBWFVtôi xuvuwfất việnvuwf được43AsBWFV rồi.”43AsBWFV Thịnh43AsBWFV 43AsBWFVPhương Đình43AsBWFV hvuwfỏi, “Bìvuwfnh Bìn9zzio8LNh 43AsBWFVthế 9zzio8LNnào rồi43AsBWFV? Cô c43AsBWFVứ c9zzio8LNhăm vuwfsóc c43AsBWFVháu c43AsBWFVho tố43AsBWFVt, k43AsBWFVhông phả43AsBWFVi q9zzio8LNua đvuwfây, vuwfở đâyvuwf vuwfcó 43AsBWFVTiểu P9zzio8LNhùng r9zzio8LNồi, cậ9zzio8LNu ấvuwfy rất c9zzio8LNẩn thận.”

Nhắc đếnvuwf Tô43AsBWFVn vuwfBình, Đàm 9zzio8LN Tĩnh vuwfkhông 9zzio8LNcười nổ43AsBWFVi 43AsBWFVnữa, h43AsBWFVàng lông9zzio8LN 43AsBWFVmày ca9zzio8LNu lại:9zzio8LN vuwf“Bình 9zzio8LNBình vẫvuwfn 43AsBWFVchưa 43AsBWFVtỉnh. 9zzio8LNBác sĩ nói43AsBWFV vuwfnó quvuwfá y9zzio8LNếu nên9zzio8LN bịvuwf hônvuwf mê.”vuwf Cvuwfô n9zzio8LNói, “Thật9zzio8LN r43AsBWFVa t43AsBWFVôi c9zzio8LNó ch9zzio8LNuyện 43AsBWFVmuốn hỏ43AsBWFVi ý43AsBWFV anh. 9zzio8LNKiến thứ43AsBWFVc 9zzio8LNvà tầm43AsBWFV nvuwfhìn củavuwf an43AsBWFVh đề9zzio8LNu ca43AsBWFVo hơ43AsBWFVn t43AsBWFVôi, tô9zzio8LNi cvuwfũng chẳngvuwf vuwfcòn thân thích43AsBWFV bạ9zzio8LNn 9zzio8LNbè nào43AsBWFV c43AsBWFVó thể9zzio8LN 9zzio8LNbàn bạ9zzio8LNc 43AsBWFVcả nêvuwfn muvuwfốn đến43AsBWFV hỏ43AsBWFVi anh.”

“Cô cứ9zzio8LN nói,vuwf gvuwfiúp vuwfđược chắc ch43AsBWFVắn t9zzio8LNôi vuwfsẽ giúp.”

Đàm Tĩn43AsBWFVh lưỡvuwfng lự43AsBWFV mộtvuwf chút rvuwfồi hỏvuwfi: “Anh43AsBWFV đã9zzio8LN vuwfbao giờ43AsBWFV gặp43AsBWFV 9zzio8LNchuyện 9zzio8LNđặc biệt9zzio8LN khó43AsBWFV xử9zzio8LN chưa?”

“Đương nvuwfhiên vuwflà rồi.9zzio8LN Cuộc đờ43AsBWFVi khô43AsBWFVng thể9zzio8LN vuwfcứ 9zzio8LNmàu hồnvuwfg mãi43AsBWFV, vuwfai cũng9zzio8LN vuwfcó lúc43AsBWFV gặp9zzio8LN khvuwfó khăn.”

“Thế avuwfnh đã9zzio8LN b9zzio8LNao giờ43AsBWFV hận vuwf ai chưvuwfa? V9zzio8LNô 43AsBWFVcùng, vvuwfô cvuwfùng hận…43AsBWFV vuwfVì thế43AsBWFV vuwfđã làmvuwf một9zzio8LN việc9zzio8LN vốn9zzio8LN khôngvuwf n9zzio8LNên làm.”

“Tôi l43AsBWFVà n43AsBWFVgười bìn43AsBWFVh thường,9zzio8LN cũng vuwfcó 9zzio8LNlúc 9zzio8LNcăm hận43AsBWFV, cũnvuwfg từng9zzio8LN là43AsBWFVm 9zzio8LNviệc khôn43AsBWFVg nêvuwfn làm.”43AsBWFV T9zzio8LNhịnh P9zzio8LNhương Đìnhvuwf nói, “Th43AsBWFVật 9zzio8LNra 9zzio8LNai c43AsBWFVũng cóvuwf vuwflúc mắcvuwf lỗ43AsBWFVi, 9zzio8LNai cũvuwfng c43AsBWFVó thể9zzio8LN lvuwfàm những9zzio8LN v9zzio8LNiệc khôvuwfng nênvuwf làm. Cvuwfhúng vuwfta 43AsBWFVlà người43AsBWFV t9zzio8LNhường, 9zzio8LNkhông phả43AsBWFVi thánh43AsBWFV 9zzio8LNnhân, lvuwfàm savuwfi cũnvuwfg l43AsBWFVà chu43AsBWFVyện thường mà.”

Đàm 43AsBWFVTĩnh khẽ9zzio8LN 43AsBWFVthở dài, 43AsBWFV cúi đầu9zzio8LN n9zzio8LNói: “Nhưng43AsBWFV 9zzio8LNhậu qu43AsBWFVả qu9zzio8LNá nghivuwfêm trọng.”

“Bất c9zzio8LNứ chuyện43AsBWFV 43AsBWFVgì cũngvuwf không n9zzio8LNghiêm trọng43AsBWFV 43AsBWFVnhư c9zzio8LNhúng vuwfta tưởng9zzio8LN tượnvuwfg đâu.”vuwf 43AsBWFVThịnh Phươngvuwf Đình9zzio8LN nói43AsBWFV, “Khi9zzio8LN mới đế43AsBWFVn Thượnvuwfg vuwfHải lvuwfàm 9zzio8LNviệc, tôi43AsBWFV đã43AsBWFV pvuwfhạm phảvuwfi mộ9zzio8LNt lỗ9zzio8LNi đặc43AsBWFV b9zzio8LNiệt, đặcvuwf biệt9zzio8LN ng9zzio8LNhiêm trọng, khiếnvuwf cvuwfác nhàvuwf cunvuwfg vuwfứng cvuwfủa 9zzio8LNcả kh9zzio8LNu 43AsBWFVvực 9zzio8LNThái Bìnhvuwf Dương43AsBWFV n9zzio8LNhận 43AsBWFVmột 9zzio8LNcái bá43AsBWFVo gvuwfiá 43AsBWFVsai. Tôi ngvuwfhĩ 9zzio8LNthế là43AsBWFV hếvuwft, chắc43AsBWFV chắvuwfn svuwfẽ b43AsBWFVị c43AsBWFVông 9zzio8LNty đuổi43AsBWFV việcvuwf, nhưn43AsBWFVg thực43AsBWFV vuwftế vuwftôi đã9zzio8LN lậpvuwf tức cávuwfo lỗi9zzio8LN của9zzio8LN m43AsBWFVình vuwfcho cấ9zzio8LNp trên,vuwf vuwfcứ vuwfthế cấvuwfp 9zzio8LNnày báo43AsBWFV l43AsBWFVên cấp43AsBWFV k43AsBWFVia, 43AsBWFVthậm chí kinhvuwf độnvuwfg tvuwfới 9zzio8LNtận Ph9zzio8LNó tổng9zzio8LN gi43AsBWFVám đ9zzio8LNốc khvuwfu vự43AsBWFVc 43AsBWFVThái B9zzio8LNình Dư43AsBWFVơng. Cuốvuwfi c9zzio8LNùng công43AsBWFV ty43AsBWFV cho 9zzio8LNtôi 43AsBWFVmột 9zzio8LNcơ hội,vuwf 9zzio8LNtrong 9zzio8LNnửa vuwftháng 9zzio8LNtôi đã43AsBWFV ba43AsBWFVy tớ43AsBWFVi mư43AsBWFVời sáuvuwf nước9zzio8LN vuwfđể xi43AsBWFVn lỗivuwf từng 9zzio8LN nhà cu9zzio8LNng ứngvuwf, đồng9zzio8LN tvuwfhời k9zzio8LNý k9zzio8LNết hợ43AsBWFVp đồng43AsBWFV 43AsBWFVmới. vuwfSau khvuwfi vềvuwf Thượng9zzio8LN 9zzio8LNHải t9zzio8LNôi 43AsBWFVcòn bị trừvuwf bvuwfa th43AsBWFVáng lươngvuwf. Nh43AsBWFVưng kế43AsBWFVt q43AsBWFVuả 9zzio8LNtôi đạ9zzio8LNt đư43AsBWFVợc vuwfcao 43AsBWFVsau 43AsBWFVđó rất9zzio8LN tuyvuwfệt vời,9zzio8LN công9zzio8LN ty qvuwfuyết địnhvuwf giữ43AsBWFV 9zzio8LNtôi l43AsBWFVại. Khôn9zzio8LNg lâ43AsBWFVu savuwfu t43AsBWFVôi thăn43AsBWFVg cvuwfhức, vuwfvì tôvuwfi từn43AsBWFVg g43AsBWFVặp tất9zzio8LN cả các9zzio8LN nvuwfhà cu9zzio8LNng ứvuwfng, hơvuwfn n9zzio8LNữa 43AsBWFVquan h9zzio8LNệ 43AsBWFVhợp tá9zzio8LNc savuwfu 9zzio8LNđó cũnvuwfg rấtvuwf tốt.vuwf Trvuwfời kvuwfhông tuyệt đưvuwfờng cvuwfủa aivuwf, cô43AsBWFV đừvuwfng 9zzio8LNnghiêm t43AsBWFVrọng hovuwfá lỗ9zzio8LNi lầm.vuwf 9zzio8LNTái ôvuwfng m43AsBWFVất ngựa9zzio8LN chưavuwf ch9zzio8LNắc đã là9zzio8LN c9zzio8LNhuyện xấu.”

Đàm Tĩn43AsBWFVh thấvuwft thần,9zzio8LN thật 43AsBWFVra Thịnh43AsBWFV Phương9zzio8LN Đìnhvuwf 43AsBWFVcũng 9zzio8LNkhông 9zzio8LNnghĩ mìnvuwfh 9zzio8LNlại kể9zzio8LN chuyện9zzio8LN 43AsBWFVđó chvuwfo 9zzio8LNcô nghvuwfe. 43AsBWFVCó vuwflẽ vì bộ43AsBWFV d9zzio8LNạng Đàm9zzio8LN Tĩvuwfnh hôm9zzio8LN 9zzio8LNnay 9zzio8LNquá đỗivuwf bơvuwf 43AsBWFVvơ, khôn43AsBWFVg nơvuwfi nươn9zzio8LNg tựa,vuwf khiếnvuwf a43AsBWFVnh cảm thấyvuwf mìnvuwfh nh43AsBWFVất định43AsBWFV phảivuwf nó43AsBWFVi g9zzio8LNì đó43AsBWFV để43AsBWFV c43AsBWFVổ 43AsBWFVvũ vuwfc, cvuwfó lẽ43AsBWFV bệnh43AsBWFV tìvuwfnh 43AsBWFVcủa c9zzio8LNon tr43AsBWFVai đã thật43AsBWFV 9zzio8LNsự qu9zzio8LNật 43AsBWFVngã c9zzio8LNô rồi.

Cuối cvuwfùng Đàm9zzio8LN Tĩnhvuwf ngẩng 9zzio8LN lên, hỏivuwf: “Nếu9zzio8LN 43AsBWFVcó 9zzio8LNhai 9zzio8LNsự lựavuwf chọnvuwf, vuwfmột 9zzio8LNsẽ 43AsBWFVlàm tổnvuwf thương43AsBWFV rất9zzio8LN nhiề9zzio8LNu ngư43AsBWFVời, lựa chọn43AsBWFV 9zzio8LNkia cũ43AsBWFVng sẽ9zzio8LN làvuwfm 9zzio8LNtổn thưvuwfơng r9zzio8LNất nhi9zzio8LNều người…”

“Người t9zzio8LNa vẫnvuwf n9zzio8LNói hãy chọvuwfn 9zzio8LNcách tổ9zzio8LNn thươ9zzio8LNng í9zzio8LNt hơn,vuwf tron9zzio8LNg c9zzio8LNông 9zzio8LNty 9zzio8LNcũng v9zzio8LNậy, 9zzio8LNcái nào43AsBWFV 9zzio8LNtạo ít9zzio8LN tổn9zzio8LN thấtvuwf hơn vuwfthì 9zzio8LNta svuwfẽ c43AsBWFVhọn cá43AsBWFVi đó.”

Anh cốvuwf ývuwf nhvuwfấn mạ9zzio8LNnh l9zzio8LNà trong cvuwfông ty9zzio8LN, Đ9zzio8LNàm Tĩnh43AsBWFV t43AsBWFVhoáng n43AsBWFVgẩn 9zzio8LNngười, cuối43AsBWFV cù43AsBWFVng cvuwfô 43AsBWFVcũng hạvuwf quyế43AsBWFVt tâm43AsBWFV, nói: “Giámvuwf đốcvuwf Thịnh,43AsBWFV c43AsBWFVảm ơn43AsBWFV a43AsBWFVnh, tvuwfôi bi9zzio8LNết n43AsBWFVên làmvuwf 43AsBWFVgì rồi.”

Thịnh Phương9zzio8LN Đì9zzio8LNnh nghĩ 43AsBWFV ngợi một43AsBWFV 9zzio8LNchút vuwfrồi nóvuwfi: “Trướcvuwf vuwfkhi 9zzio8LNquyết 9zzio8LNđịnh v9zzio8LNiệc vuwfgì quvuwfan trọnvuwfg, 43AsBWFVcô ph9zzio8LNải thật nghiêmvuwf túvuwfc suvuwfy xvuwfét tvuwfất cả9zzio8LN cávuwfc vvuwfấn đ9zzio8LNề 9zzio8LNcó thể9zzio8LN x9zzio8LNảy vuwfra. C9zzio8LNòn vuwfkhi 43AsBWFVđã quyếtvuwf định,vuwf d43AsBWFVù kết quảvuwf không9zzio8LN 9zzio8LNlý tưở9zzio8LNng tvuwfhì cũng9zzio8LN đừnvuwfg hốivuwf h43AsBWFVận, vvuwfì côvuwf đã43AsBWFV cố9zzio8LN gắng9zzio8LN h9zzio8LNết sức43AsBWFV rồi.”

“Cảm ơ9zzio8LNn an9zzio8LNh, 43AsBWFVGiám đốc Thịnh.”

“Không 9zzio8LNcó gì.”

“Còn nữa…43AsBWFV 43AsBWFVtừ tuầnvuwf 43AsBWFVsau, tôi mvuwfuốn nghỉ43AsBWFV mộ9zzio8LNt tuần…”

Thịnh Ph43AsBWFVương Đình43AsBWFV biết cô43AsBWFV phảvuwfi vuwfở vvuwfiện ch9zzio8LNăm convuwf, liềnvuwf vuwfnói: vuwf“Không sao43AsBWFV, 43AsBWFVtuần sa43AsBWFVu t9zzio8LNôi vẫ9zzio8LNn ở9zzio8LN viện9zzio8LN, chắc43AsBWFV chắnvuwf công 9zzio8LNty sẽ9zzio8LN sắpvuwf xếvuwfp c9zzio8LNho c9zzio8LNô ti9zzio8LNếp tục9zzio8LN ch9zzio8LNăm sóvuwfc ch43AsBWFVo tô9zzio8LNi. Nh43AsBWFVư v9zzio8LNậy kh9zzio8LNông c9zzio8LNoi 43AsBWFVlà n43AsBWFVghỉ, nếu công9zzio8LN t9zzio8LNy 9zzio8LNgọi 9zzio8LNđến, tôivuwf 9zzio8LNsẽ sắ9zzio8LNp xếp.”

Đàm T9zzio8LNĩnh vôvuwf 9zzio8LNcùng cảm43AsBWFV động: “Cảm43AsBWFV ơn43AsBWFV anh.”

Sau kvuwfhi Đvuwfàm 43AsBWFVTĩnh đvuwfi, Thịnh Phươ43AsBWFVng Đìnvuwfh lại9zzio8LN mởvuwf noteboo43AsBWFVk r43AsBWFVa, rố43AsBWFVt 9zzio8LNruộc ngườvuwfi phụ43AsBWFV vuwfnữ nvuwfày muốn9zzio8LN hỏvuwfi điềuvuwf gì9zzio8LN 43AsBWFVnhỉ? Anh bvuwfiết côvuwf đã9zzio8LN quyếtvuwf định9zzio8LN vuwfmột 9zzio8LNđiều rấtvuwf quavuwfn trọng43AsBWFV, như9zzio8LNng rốt43AsBWFV vuwfcuộc nóvuwf vuwflà 9zzio8LNgì? Thịnh Phưvuwfơng Đ43AsBWFVình nh43AsBWFVìn 9zzio8LNánh tà43AsBWFV dvuwfương ngoà43AsBWFVi cửavuwf sổ9zzio8LN mà9zzio8LN thấtvuwf thầvuwfn, a9zzio8LNnh bắtvuwf đ43AsBWFVầu vuwftò mò9zzio8LN về9zzio8LN mọi điềuvuwf của9zzio8LN 43AsBWFVĐàm Tvuwfĩnh, đvuwfặc biệ43AsBWFVt l9zzio8LNà k43AsBWFVhi ph43AsBWFVát 43AsBWFVhiện vuwfra cô9zzio8LN 43AsBWFVcó lvuwfiên qu43AsBWFVan đế43AsBWFVn N9zzio8LNhiếp V9zzio8LNũ Thịnh. Tvuwfhật vuwfra nhìnvuwf bề43AsBWFV ngo9zzio8LNài c43AsBWFVô c9zzio8LNó vuwfvẻ yế43AsBWFVu đ9zzio8LNuối, 9zzio8LNnhưng bê9zzio8LNn tron43AsBWFVg lại43AsBWFV rấ9zzio8LNt c43AsBWFVố chvuwfấp, rất kiên43AsBWFV cườngvuwf. C43AsBWFVó 43AsBWFVlẽ c9zzio8LNuộc đời9zzio8LN 43AsBWFVđã đ9zzio8LNem lại9zzio8LN ch9zzio8LNo vuwfcô rấvuwft nhiều43AsBWFV k43AsBWFVhó 9zzio8LNkhăn, nhưng43AsBWFV dường như9zzio8LN cô9zzio8LN chưvuwfa bvuwfao g43AsBWFViờ g9zzio8LNục ngvuwfã. Có43AsBWFV đvuwfiều ha43AsBWFVi h43AsBWFVôm 43AsBWFVnay t9zzio8LNrông c9zzio8LNô 9zzio8LNvô cùvuwfng tiều43AsBWFV tu9zzio8LNỵ, tựa hồvuwf nhữn43AsBWFVg vuwfđòn nặn9zzio8LNg nề9zzio8LN củavuwf 9zzio8LNsố p9zzio8LNhận đã43AsBWFV khiếnvuwf cô43AsBWFV cvuwfhao đảovuwf sắp9zzio8LN ngã43AsBWFV quỵ.

Thịnh Pvuwfhương vuwfĐình th43AsBWFVở dài, cóvuwf lẽ9zzio8LN 43AsBWFVđây ch43AsBWFVính là9zzio8LN người9zzio8LN phụ9zzio8LN n9zzio8LNữ cóvuwf c9zzio8LNon. Ngườ43AsBWFVi phụ9zzio8LN n43AsBWFVữ đã43AsBWFV cóvuwf cvuwfon khô43AsBWFVng bvuwfao giờ b9zzio8LNị quật43AsBWFV vuwfngã, tr43AsBWFVừ vuwfkhi cvuwfon hvuwfọ x43AsBWFVảy r9zzio8LNa chuyện