You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kh5cLZ3VjWi bịVFmx VFmxấm ứVFmxc VFmxanh vẫn mím5cLZ3VjW mVFmxôi lạVFmxi n5cLZ3VjWhư đứ5cLZ3VjWa tr5cLZ3VjWẻ, VFmxhai bên5cLZ3VjW khoSxr4UFhsé m5cLZ3VjWiệng h5cLZ3VjWơi cVFmxong, nhìnSxr4UFhs giốn5cLZ3VjWg nVFmxhư 5cLZ3VjWmột đĩnh vàng5cLZ3VjW n5cLZ3VjWhỏ conSxr4UFhsg cSxr4UFhsong haVFmxi bêVFmxn méSxr4UFhsp Sxr4UFhsvậy. ĐàmSxr4UFhs TĩSxr4UFhsnh đứnVFmxg t5cLZ3VjWừ x5cLZ3VjWa nhVFmxìn anhSxr4UFhs, vVFmxừa rồiSxr4UFhs VFmxcó đông Sxr4UFhsngười, VFmxcô cVFmxố tìnVFmxh kVFmxhông n5cLZ3VjWhìn VFmxanh, nhưnSxr4UFhsg giờ5cLZ3VjW chỉSxr4UFhs Sxr4UFhscòn m5cLZ3VjWột mìnhSxr4UFhs anhVFmx, VFmxcó muốn 5cLZ3VjWtránh cVFmxũng khôngSxr4UFhs tráSxr4UFhsnh được.VFmx ĐVFmxầu Sxr4UFhsngón cáiVFmx củaSxr4UFhs anVFmxh 5cLZ3VjWbị Sxr4UFhsdính cVFmxhút mực5cLZ3VjW đenVFmx, viết xong,5cLZ3VjW Sxr4UFhsanh vội5cLZ3VjW Sxr4UFhstìm giấSxr4UFhsy lVFmxau đSxr4UFhsi n5cLZ3VjWhưng khô5cLZ3VjWng tìmSxr4UFhs thấy,VFmx liềVFmxn vVFmxào phòng5cLZ3VjW vệSxr4UFhs VFmxsinh rửa tay5cLZ3VjW, nưSxr4UFhsớc c5cLZ3VjWhảy VFmxrào rào.VFmx KhSxr4UFhsi VFmxra ngoàVFmxi anVFmxh đVFmxã vẩVFmxy nướcVFmx rồi,VFmx VFmxnhưng đ5cLZ3VjWầu ngó5cLZ3VjWn tVFmxay vẫn còVFmxn ướVFmxt, đàn5cLZ3VjWh kẹp5cLZ3VjW sổVFmx Sxr4UFhsghi chép5cLZ3VjW 5cLZ3VjWvào cánhVFmx tay.

Ngoài VFmxhành laVFmxng cSxr4UFhsó người hỏVFmxi: “Nhiếp5cLZ3VjW Vũ5cLZ3VjW TSxr4UFhshịnh đâu?Sxr4UFhs MSxr4UFhsau, Chủ5cLZ3VjW nhiệmSxr4UFhs VFmxtìm anVFmxh ấy.”

Anh 5cLZ3VjWnhanh 5cLZ3VjWchóng đi5cLZ3VjW ra, đ5cLZ3VjWã b5cLZ3VjWa chụcSxr4UFhs tuổiSxr4UFhs đầu,Sxr4UFhs vậyVFmx VFmxmà bướSxr4UFhsc v5cLZ3VjWẫn sả5cLZ3VjWi dàiSxr4UFhs, Sxr4UFhsnhanh nh5cLZ3VjWẹn nhSxr4UFhsư cSxr4UFhshàng trVFmxai mườiSxr4UFhs Sxr4UFhsbảyười tám, khôngVFmx VFmxcó cả5cLZ3VjWm giáSxr4UFhsc gấp5cLZ3VjW 5cLZ3VjWgáp chVFmxỉ th5cLZ3VjWấy rSxr4UFhsất trẻVFmx coSxr4UFhsn. ĐVFmxàm TĩnhVFmx thấySxr4UFhs cVFmxhua xóSxr4UFhst. Chia taSxr4UFhsy 5cLZ3VjWrồi gặVFmxp lại,Sxr4UFhs 5cLZ3VjWnhưng chưSxr4UFhsa lần5cLZ3VjW gặp5cLZ3VjW mặSxr4UFhst 5cLZ3VjWnào Sxr4UFhslại 5cLZ3VjWcó ấVFmxn tượngVFmx nhVFmxư s5cLZ3VjWáng nay, Sxr4UFhs Nhiếp VVFmxũ TSxr4UFhshịnh củ5cLZ3VjWa bu5cLZ3VjWổi sáng5cLZ3VjW hSxr4UFhsôm nVFmxay hSxr4UFhsệt Sxr4UFhsnhư Nhiếp5cLZ3VjW V5cLZ3VjWũ 5cLZ3VjWThịnh củaVFmx m5cLZ3VjWười nămSxr4UFhs vềSxr4UFhs trước vậVFmxy, vẫn5cLZ3VjW 5cLZ3VjWlà c5cLZ3VjWậu thiVFmxếu niêVFmxn bềVFmx nVFmxgoài tr5cLZ3VjWầm VFmxmặc n5cLZ3VjWhưng s5cLZ3VjWâu bênSxr4UFhs tVFmxrong 5cLZ3VjWlại rVFmxất 5cLZ3VjWnổi loạn.

Phòng bệnh5cLZ3VjW đ5cLZ3VjWã yVFmxên tĩnh lại5cLZ3VjW nhưnSxr4UFhsg 5cLZ3VjWlòng dSxr4UFhsạ 5cLZ3VjWĐàm Tĩ5cLZ3VjWnh vẫVFmxn r5cLZ3VjWối bờVFmxi, Sxr4UFhscô ngồiSxr4UFhs xuVFmxống, nh5cLZ3VjWìn VFmxTôn BSxr4UFhsình đang5cLZ3VjW nằm trêSxr4UFhsn giườngVFmx, thấyVFmx cVFmxon 5cLZ3VjWhít thởVFmx rấtSxr4UFhs khó5cLZ3VjW 5cLZ3VjWkhăn, ngựcVFmx phậ5cLZ3VjWp phồng5cLZ3VjW VFmxlên Sxr4UFhsxuống, cặVFmxp môi 5cLZ3VjWtím tá5cLZ3VjWi. 5cLZ3VjWĐàm Sxr4UFhsTĩnh 5cLZ3VjWcảm thấ5cLZ3VjWy mìnhSxr4UFhs nVFmxhư mộtSxr4UFhs Sxr4UFhsngọn cSxr4UFhsây tro5cLZ3VjWng bãoVFmx, Sxr4UFhscơn bSxr4UFhsão tốVFmx của5cLZ3VjW VFmxsố mệnh 5cLZ3VjW đã quSxr4UFhsăng qu5cLZ3VjWật giSxr4UFhsày vVFmxò Sxr4UFhscô q5cLZ3VjWuá VFmxlâu, quáVFmx lâuSxr4UFhs rồi5cLZ3VjW, VFmxcô sắVFmxp khôn5cLZ3VjWg trụVFmx Sxr4UFhsnổi nữa.

Dù chínSxr4UFhs giờSxr4UFhs ph5cLZ3VjWải họp, nhưn5cLZ3VjWg VFmxsau kSxr4UFhshi kVFmxiểm t5cLZ3VjWra phòSxr4UFhsng bện5cLZ3VjWh xoVFmxng. 5cLZ3VjWChủ nhiVFmxệm PhSxr4UFhsương vẫnSxr4UFhs dànVFmxh nửaSxr4UFhs t5cLZ3VjWiếng quý báuVFmx mắ5cLZ3VjWng NhiếpVFmx V5cLZ3VjWũ ThịnVFmxh t5cLZ3VjWrong vVFmxăn phòVFmxng. MọiSxr4UFhs người5cLZ3VjW đ5cLZ3VjWi qSxr4UFhsua v5cLZ3VjWăn p5cLZ3VjWhòng củaSxr4UFhs ônSxr4UFhsg đều VFmx rón réSxr4UFhsn nhẹ5cLZ3VjW nhànSxr4UFhsg, VFmxchỉ sợSxr4UFhs lại5cLZ3VjW VFmxgây rVFmxa tiếngSxr4UFhs độngSxr4UFhs khiến5cLZ3VjW Chủ5cLZ3VjW nhiSxr4UFhsệm Phư5cLZ3VjWơng VFmxnổi giận. MấyVFmx vVFmxị VFmxtiến 5cLZ3VjWsĩ ởVFmx bêVFmxn VFmxngoài đềVFmxu thở5cLZ3VjW cVFmxũng khôn5cLZ3VjWg Sxr4UFhsdám Sxr4UFhsthở mạnh,Sxr4UFhs cắm5cLZ3VjW cúSxr4UFhsi viếtVFmx bệnVFmxh án, ngSxr4UFhsay Sxr4UFhscả VFmxy Sxr4UFhstá trưởnSxr4UFhsg bì5cLZ3VjWnh thườngVFmx nhiềuVFmx VFmxlời 5cLZ3VjWlà vậ5cLZ3VjWy mà5cLZ3VjW 5cLZ3VjWlúc nàVFmxy VFmxmiệng cũnVFmxg như VFmx dán VFmxbăng dí5cLZ3VjWnh, chẳn5cLZ3VjWg nói5cLZ3VjW tiVFmxếng nào.

“Có Sxr4UFhsbiết v5cLZ3VjWì VFmxsao tVFmxôi mắng cậu5cLZ3VjW VFmxkhông? RVFmxốt cuộcSxr4UFhs gầnSxr4UFhs đ5cLZ3VjWây cậSxr4UFhsu VFmxlàm saVFmxo vậy?Sxr4UFhs Đầu5cLZ3VjW óVFmxc cứVFmx VFmxlơ lửnSxr4UFhsg tậnSxr4UFhs đâVFmxu ấVFmxy. Đừng tưở5cLZ3VjWng vẫ5cLZ3VjWn chưaVFmx gSxr4UFhsây Sxr4UFhsra lVFmxỗi 5cLZ3VjWlớn gVFmxì, tVFmxôi tháy5cLZ3VjW cứ5cLZ3VjW thếSxr4UFhs nVFmxày sớmVFmx muộ5cLZ3VjWn rồi5cLZ3VjW cũ5cLZ3VjWng xSxr4UFhsảy ra chuyệnSxr4UFhs thôi.VFmx Cậu5cLZ3VjW nói5cLZ3VjW x5cLZ3VjWem, rốtVFmx VFmxcuộc làVFmx chuyệnVFmx g5cLZ3VjWì? Cậu5cLZ3VjW 5cLZ3VjWcả ngVFmxày rầ5cLZ3VjWu VFmxrĩ đầy5cLZ3VjW tSxr4UFhsâm sSxr4UFhsự như vậyVFmx l5cLZ3VjWà 5cLZ3VjWsao? 5cLZ3VjWChúng VFmxta VFmxlàm bácSxr4UFhs Sxr4UFhssĩ, mọ5cLZ3VjWi lúc5cLZ3VjW 5cLZ3VjWmọi 5cLZ3VjWnơi VFmxđều phSxr4UFhsải Sxr4UFhssuy xét5cLZ3VjW vẫSxr4UFhsn đSxr4UFhsề một cá5cLZ3VjWch lýVFmx VFmxtrí, bì5cLZ3VjWnh tSxr4UFhsĩnh. ChuyVFmxện hôSxr4UFhsm quVFmxa làVFmx VFmxthế nàoSxr4UFhs? T5cLZ3VjWôn BSxr4UFhsình VFmxcó qu5cLZ3VjWan h5cLZ3VjWệ g5cLZ3VjWì VFmxvới Sxr4UFhscậu? Cậu khôn5cLZ3VjWg 5cLZ3VjWchi VFmxmột đồngVFmx nàoSxr4UFhs chVFmxo thSxr4UFhsuốc ngoVFmxài bảVFmxo Sxr4UFhshiểm, trVFmxong khVFmxi Sxr4UFhscó n5cLZ3VjWhững 5cLZ3VjWloại bắt buộcVFmx phảVFmxi Sxr4UFhsdùng, bắtVFmx buSxr4UFhsộc c5cLZ3VjWậu hiSxr4UFhsểu khôn5cLZ3VjWg h5cLZ3VjWả? CậuSxr4UFhs tiếtSxr4UFhs Sxr4UFhskiệm t5cLZ3VjWiền chSxr4UFhso b5cLZ3VjWệnh nhân h5cLZ3VjWay là5cLZ3VjW lấy5cLZ3VjW mạngSxr4UFhs người5cLZ3VjW ta?”

Cuối 5cLZ3VjWcùng NhiSxr4UFhsếp Vũ5cLZ3VjW Thịnh kh5cLZ3VjWẽ đáSxr4UFhsp: “Ch5cLZ3VjWáu vàSxr4UFhs đứa5cLZ3VjW trẻVFmx đó…5cLZ3VjW khônSxr4UFhsg VFmxcó qu5cLZ3VjWan hệSxr4UFhs gìSxr4UFhs đặcVFmx biệt…5cLZ3VjW chSxr4UFhsỉ l5cLZ3VjWà điềVFmxu kiện g5cLZ3VjWia đìnhSxr4UFhs họVFmx khônSxr4UFhsg tốt…”

“Không cSxr4UFhsó qu5cLZ3VjWan hệVFmx gìVFmx đặc biệtVFmx Sxr4UFhsmà c5cLZ3VjWậu gọVFmxi đi5cLZ3VjWện cVFmxả VFmxvào phònVFmxg Sxr4UFhsmổ?” ChVFmxủ nh5cLZ3VjWiệm PVFmxhương khônVFmxg VFmxkìm nổi5cLZ3VjW gSxr4UFhsầm lên. “TôSxr4UFhsi VFmxcòn tưởngSxr4UFhs trời5cLZ3VjW sập,Sxr4UFhs cậuVFmx gSxr4UFhsọi tôiSxr4UFhs đSxr4UFhsến Sxr4UFhscứu chứ!”

“Cháu quê5cLZ3VjWn mSxr4UFhsất Sxr4UFhsChủ nVFmxhiệm đang mổ…”

“Quên?” GiọSxr4UFhsng C5cLZ3VjWhủ nSxr4UFhshiệm Phương VFmxlại 5cLZ3VjWcao lênVFmx mVFmxột bậcVFmx, “CậSxr4UFhsu Sxr4UFhscòn bảo5cLZ3VjW mSxr4UFhsình khSxr4UFhsông lơSxr4UFhs đãng5cLZ3VjW Sxr4UFhsđi! CậSxr4UFhsu đaSxr4UFhsng mổ cũngSxr4UFhs qVFmxuên luô5cLZ3VjWn sa5cLZ3VjWo? 5cLZ3VjWTôi chSxr4UFhso cậuVFmx VFmxhay, cậu5cLZ3VjW 5cLZ3VjWcứ cả5cLZ3VjW ngàVFmxy VFmxnghĩ nSxr4UFhsgợi VFmxlung 5cLZ3VjWtung thSxr4UFhsế này nữa,5cLZ3VjW rồiSxr4UFhs VFmxsẽ cóVFmx nSxr4UFhsgày đểSxr4UFhs qSxr4UFhsuên dSxr4UFhsao mổSxr4UFhs tro5cLZ3VjWng ngVFmxực Sxr4UFhsbệnh nhâ5cLZ3VjWn! ĐừVFmxng tưVFmxởng q5cLZ3VjWuên mình đang5cLZ3VjW làVFmxm gìSxr4UFhs là5cLZ3VjW cSxr4UFhshuyện nhSxr4UFhsỏ, như5cLZ3VjW Sxr4UFhsthế lVFmxà cậu5cLZ3VjW khôngVFmx cSxr4UFhsó VFmxy đức!”

Một Sxr4UFhsbác sĩSxr4UFhs đaSxr4UFhsng họ5cLZ3VjWc bồi dưỡSxr4UFhsng đẩySxr4UFhs thi5cLZ3VjWết bịVFmx đSxr4UFhsi VFmxtới, VFmxđang gõVFmx cửaSxr4UFhs th5cLZ3VjWì nghVFmxe t5cLZ3VjWhấy c5cLZ3VjWâu nóVFmxi cuối5cLZ3VjW c5cLZ3VjWùng, vộ5cLZ3VjWi giật mìVFmxnh 5cLZ3VjWrụt taSxr4UFhsy về,VFmx nVFmxhìn sVFmxang mấy5cLZ3VjW vịSxr4UFhs tiSxr4UFhsến VFmxsĩ đanSxr4UFhsg viết5cLZ3VjW bệnSxr4UFhsh áVFmxn bênVFmx cạnh,Sxr4UFhs thấyVFmx họ làmSxr4UFhs độSxr4UFhsng tVFmxác rạVFmxch nga5cLZ3VjWng 5cLZ3VjWcổ, aSxr4UFhsnh tVFmxa giSxr4UFhsật th5cLZ3VjWót, liềVFmxn rón5cLZ3VjW réVFmxn đẩySxr4UFhs tVFmxhiết 5cLZ3VjWbị Sxr4UFhsđi mất.

Cuối cùngVFmx, 5cLZ3VjWkhi đếnVFmx giờ VFmxhọp, VFmxChủ nVFmxhiệm PhươngSxr4UFhs 5cLZ3VjWmới hầmVFmx VFmxhầm rờiVFmx khVFmxỏi VFmxvăn phòSxr4UFhsng, trướcVFmx khSxr4UFhsi 5cLZ3VjWra cửaVFmx còn buông5cLZ3VjW lạiVFmx mVFmxột câ5cLZ3VjWu: “CậuVFmx Sxr4UFhshãy tSxr4UFhsự k5cLZ3VjWiểm đVFmxiểm lạiSxr4UFhs đi!”

Nhiếp VSxr4UFhsũ ThịnhSxr4UFhs Sxr4UFhscúi đầu điSxr4UFhs rVFmxa. TiSxr4UFhsến 5cLZ3VjWsĩ Đồ5cLZ3VjWng, VFmxngười nhVFmxiều tuổSxr4UFhsi n5cLZ3VjWhất tronSxr4UFhsg 5cLZ3VjWsỗ n5cLZ3VjWhững ngưVFmxời đượ5cLZ3VjWc Sxr4UFhsChủ nhiệm Phươn5cLZ3VjWg 5cLZ3VjWdẫn dắt,Sxr4UFhs bìnVFmxh thường5cLZ3VjW rVFmxất Sxr4UFhsbiết quSxr4UFhsan VFmxtâm chăVFmxm sVFmxóc ngườiSxr4UFhs khác,Sxr4UFhs Sxr4UFhsvì NhiếSxr4UFhsp Sxr4UFhsVũ Thịnh í5cLZ3VjWt tuổi5cLZ3VjW, lạiSxr4UFhs 5cLZ3VjWđược Ch5cLZ3VjWủ Sxr4UFhsnhiệm PhươngVFmx đVFmxặc biVFmxệt ưuVFmx áiVFmx, nSxr4UFhsên Sxr4UFhsanh VFmxhọ Đồng5cLZ3VjW 5cLZ3VjWnày vVFmxẫn luôn cVFmxoi NSxr4UFhshiếp VFmxVũ Thịnh5cLZ3VjW lVFmxà sưSxr4UFhs đệ5cLZ3VjW đồSxr4UFhsng VFmxmôn, 5cLZ3VjWmà quSxr4UFhsên mấtSxr4UFhs rVFmxằng aSxr4UFhsnh VFmxđã Sxr4UFhscó hSxr4UFhsai Sxr4UFhshọc vị5cLZ3VjW, hơn nữaSxr4UFhs cũngSxr4UFhs Sxr4UFhskhông phảiSxr4UFhs họcVFmx tVFmxrò 5cLZ3VjWcủa C5cLZ3VjWhủ nhiệSxr4UFhsm Phương.5cLZ3VjW LầnVFmx 5cLZ3VjWnày, tiếSxr4UFhsn sVFmxĩ VFmxĐồng lại đếnVFmx Sxr4UFhsan ủSxr4UFhsi anh5cLZ3VjW: VFmx“Có Sxr4UFhsquan tâ5cLZ3VjWm đếnVFmx c5cLZ3VjWậu t5cLZ3VjWhì ô5cLZ3VjWng Sxr4UFhsấy mSxr4UFhsới VFmxlo l5cLZ3VjWắng nhVFmxư vậy,VFmx nế5cLZ3VjWu đổiSxr4UFhs là ngSxr4UFhsười kSxr4UFhshác, ôngVFmx ấySxr4UFhs khônVFmxg ph5cLZ3VjWí 5cLZ3VjWsức th5cLZ3VjWế đâu.”

“Phải rồi.”VFmx TiếSxr4UFhsn sĩVFmx Tiểu Mẫn5cLZ3VjW đầyVFmx g5cLZ3VjWọng VFmxkính nóiSxr4UFhs, “NhVFmxiếp 5cLZ3VjWsư huyVFmxnh đừngSxr4UFhs nảnSxr4UFhs chVFmxí, ‘lã5cLZ3VjWo yêu’5cLZ3VjW quýSxr4UFhs anSxr4UFhsh Sxr4UFhsnhất đấy. ÔngVFmx ấ5cLZ3VjWy Sxr4UFhslà PhonVFmxg T5cLZ3VjWhanh DươnSxr4UFhsg, a5cLZ3VjWnh lSxr4UFhsà Lện5cLZ3VjWh Hồ5cLZ3VjW Sxr4UFhsXung[2], VFmxông ấ5cLZ3VjWy c5cLZ3VjWhỉ hậnSxr4UFhs rènSxr4UFhs sắSxr4UFhst không thà5cLZ3VjWnh thépSxr4UFhs đấy5cLZ3VjW thôi!”Sxr4UFhs Lão5cLZ3VjW yêu5cLZ3VjW lSxr4UFhsà bSxr4UFhsiệt hiệ5cLZ3VjWu củaVFmx 5cLZ3VjWChủ nhiệmSxr4UFhs PhươSxr4UFhsng, cũngSxr4UFhs 5cLZ3VjWchỉ có mấySxr4UFhs đVFmxệ 5cLZ3VjWtử nàyVFmx dámVFmx Sxr4UFhscông khaVFmxi đặt5cLZ3VjW bSxr4UFhsiệt hi5cLZ3VjWệu cSxr4UFhsho ôSxr4UFhsng VFmxnhư VFmxvậy. C5cLZ3VjWhủ VFmxnhiệm Phương luô5cLZ3VjWn cVFmxho rằnSxr4UFhsg kỹ5cLZ3VjW thVFmxuật tốt5cLZ3VjW thVFmxì ônVFmxg c5cLZ3VjWó thể5cLZ3VjW cưn5cLZ3VjWg họVFmxc VFmxtrò của5cLZ3VjW ôngVFmx Sxr4UFhsnhư VFmxông trời con.

[2] NhSxr4UFhsân vậ5cLZ3VjWt tronVFmxg VFmxtiểu thuyết Sxr4UFhsvõ hiệVFmxp Th5cLZ3VjWần điêuSxr4UFhs Sxr4UFhshiệp lữSxr4UFhs cSxr4UFhsủa n5cLZ3VjWhà văn5cLZ3VjW Ki5cLZ3VjWm DunVFmxg, 5cLZ3VjWvốn lSxr4UFhsà mộ5cLZ3VjWt lãSxr4UFhsng VFmxtử Sxr4UFhsmê rượu, giSxr4UFhsỏi kiếSxr4UFhsm thuật,Sxr4UFhs Sxr4UFhstừng đSxr4UFhsược Sxr4UFhsPhong Th5cLZ3VjWanh Dươn5cLZ3VjWg tSxr4UFhsruyền 5cLZ3VjWthụ kiếSxr4UFhsm pháp5cLZ3VjW, về5cLZ3VjW sVFmxau yVFmxêu Nhậm DoVFmxanh Do5cLZ3VjWanh, TSxr4UFhshánh cô5cLZ3VjW củaVFmx M5cLZ3VjWa giáo.

“Tiểu MẫVFmxn, 5cLZ3VjWcậu 5cLZ3VjWso sánh5cLZ3VjW như th5cLZ3VjWế khôn5cLZ3VjWg Sxr4UFhsđúng rồiVFmx. NVFmxếu lãVFmxo y5cLZ3VjWêu làSxr4UFhs PhVFmxong ThaSxr4UFhsnh Dương5cLZ3VjW, th5cLZ3VjWì LSxr4UFhsệnh H5cLZ3VjWồ XunVFmxg nên Sxr4UFhs là Đồng5cLZ3VjW đạiVFmx sưSxr4UFhs huy5cLZ3VjWnh 5cLZ3VjWchứ! CậuSxr4UFhs xVFmxem VFmxanh ĐồngVFmx điSxr4UFhsềm VFmxđạm lễ5cLZ3VjW độ,VFmx rấSxr4UFhst giố5cLZ3VjWng Lệnh5cLZ3VjW Hồ VFmx Xung. 5cLZ3VjWCòn VFmxNhiếp 5cLZ3VjWVũ Thịnh5cLZ3VjW hấpSxr4UFhs Sxr4UFhsdẫn VFmxphụ nSxr4UFhsữ Sxr4UFhsthế nàVFmxy, nóiVFmx thếSxr4UFhs n5cLZ3VjWào cũSxr4UFhsng lVFmxà DươSxr4UFhsng Quá[3], khôn5cLZ3VjWg pVFmxhải Lệ5cLZ3VjWnh Hồ5cLZ3VjW Xung!”

[3] NhVFmxân vậtVFmx tro5cLZ3VjWng tiểuVFmx thuyết vVFmxõ hiệSxr4UFhsp Thần5cLZ3VjW điêu5cLZ3VjW hi5cLZ3VjWệp lữVFmx củaVFmx nVFmxhà Sxr4UFhsvăn KVFmxim DunSxr4UFhsg, nổi5cLZ3VjW tiếSxr4UFhsng đẹp5cLZ3VjW trai, 5cLZ3VjWchung tình.

“Chẳng 5cLZ3VjWlẽ LệnhVFmx HồSxr4UFhs Sxr4UFhsXung không hấpSxr4UFhs dẫnSxr4UFhs pSxr4UFhshụ nSxr4UFhsữ Sxr4UFhsư? SaVFmxo Sxr4UFhsNhậm DVFmxoanh DoanVFmxh lạVFmxi sống5cLZ3VjW chết5cLZ3VjW tVFmxheo anVFmxh VFmxta ch5cLZ3VjWứ? Hơn VFmx nữa sSxr4UFhsao NhiVFmxếp VFmxVũ Th5cLZ3VjWịnh lạSxr4UFhsi cóVFmx thSxr4UFhsể lVFmxà DưSxr4UFhsơng Quá5cLZ3VjW đượ5cLZ3VjWc? 5cLZ3VjWNếu Sxr4UFhscậu Sxr4UFhsta làSxr4UFhs DươnSxr4UFhsg Qu5cLZ3VjWá, không ph5cLZ3VjWải chúngVFmx 5cLZ3VjWta t5cLZ3VjWhành mônVFmx hạSxr4UFhs củaVFmx pháSxr4UFhsi 5cLZ3VjWToàn ChâSxr4UFhsn sVFmxao? TôiVFmx khôVFmxng m5cLZ3VjWuốn cSxr4UFhsùng mộtSxr4UFhs giuộc với5cLZ3VjW b5cLZ3VjWọn đạSxr4UFhso tSxr4UFhshối đó…”

“Sao DVFmxương QuVFmxá lạiSxr4UFhs là VFmx môn hạ5cLZ3VjW T5cLZ3VjWoàn 5cLZ3VjWChân? DươngSxr4UFhs Quá5cLZ3VjW là5cLZ3VjW ngườiVFmx củaSxr4UFhs 5cLZ3VjWphái CổSxr4UFhs MộVFmx mớiVFmx đúnSxr4UFhsg. Nhưn5cLZ3VjWg Cổ5cLZ3VjW Sxr4UFhsM cũng5cLZ3VjW không tốtSxr4UFhs lVFmxành Sxr4UFhsgì… toànVFmx nhữSxr4UFhsng phụ5cLZ3VjW nữVFmx tSxr4UFhsâm 5cLZ3VjWlý VFmxbiến thái…”

Mấy ngườiSxr4UFhs mVFmxồm năm5cLZ3VjW miệng mườiVFmx bàn5cLZ3VjW VFmxtán cườiSxr4UFhs đùSxr4UFhsa. TiếnSxr4UFhs s5cLZ3VjWĩ 5cLZ3VjWy họcVFmx lâm5cLZ3VjW sVFmxàng Sxr4UFhskhổ, tiếnVFmx VFmxsĩ VFmxy Sxr4UFhshọc lâ5cLZ3VjWm sànSxr4UFhsg dưới trướngSxr4UFhs Chủ5cLZ3VjW VFmxnhiệm PhươnSxr4UFhsg Sxr4UFhscòn khSxr4UFhsổ hơSxr4UFhsn. NhữnVFmxg tVFmxhầy hVFmxướng dẫn5cLZ3VjW khác5cLZ3VjW có5cLZ3VjW lẽSxr4UFhs Sxr4UFhscòn 5cLZ3VjWcó thể mắt5cLZ3VjW nhVFmxắm mắt5cLZ3VjW mVFmxở, tặnVFmxg qu5cLZ3VjWà, l5cLZ3VjWôi kéoSxr4UFhs quaVFmxn hệSxr4UFhs Sxr4UFhslà được.5cLZ3VjW NhưSxr4UFhsng vớiVFmx VFmxChủ nhiệm5cLZ3VjW 5cLZ3VjWPhương thì khôngVFmx đ5cLZ3VjWủ giỏiVFmx đSxr4UFhsừng hòngSxr4UFhs tốtVFmx Sxr4UFhsnghiệp. BàiSxr4UFhs VFmxtập VFmxcăng Sxr4UFhsthẳng, cVFmxa mSxr4UFhsổ lại5cLZ3VjW nhiềVFmxu, vì Sxr4UFhsthế cáSxr4UFhsc tiếnSxr4UFhs s5cLZ3VjWĩ đềuSxr4UFhs phảSxr4UFhsi VFmxtự VFmxtìm n5cLZ3VjWiềm vuSxr4UFhsi t5cLZ3VjWrong nỗiVFmx khổ.Sxr4UFhs BSxr4UFhsình thườnVFmxg cVFmxhỉ cầVFmxn nghe Sxr4UFhshọ n5cLZ3VjWói lSxr4UFhsinh ti5cLZ3VjWnh mộtVFmx lúc,5cLZ3VjW Nhiếp5cLZ3VjW VSxr4UFhsũ ThịnSxr4UFhsh sẽSxr4UFhs tSxr4UFhshấy nhẹSxr4UFhs Sxr4UFhsnhõm hẳ5cLZ3VjWn đ5cLZ3VjWi, n5cLZ3VjWhưng hSxr4UFhsôm nVFmxay anh thậtVFmx VFmxsự rấVFmxt buồn.5cLZ3VjW Sxr4UFhsChủ nhiệmVFmx PhươngSxr4UFhs n5cLZ3VjWói 5cLZ3VjWrất đúng,5cLZ3VjW gầnSxr4UFhs đâ5cLZ3VjWy aSxr4UFhsnh 5cLZ3VjWsuốt nSxr4UFhsgày ngẩn ngơ5cLZ3VjW VFmxsuy Sxr4UFhsnghĩ những5cLZ3VjW gì5cLZ3VjW khVFmxông biếtSxr4UFhs nữa5cLZ3VjW, phạmVFmx Sxr4UFhslỗi liênVFmx t5cLZ3VjWục, cứVFmx thếVFmx này5cLZ3VjW tVFmxhật sSxr4UFhsự có ngSxr4UFhsuy Sxr4UFhscơ gâ5cLZ3VjWy đại5cLZ3VjW hoạSxr4UFhs chSxr4UFhsứ chẳ5cLZ3VjWng chơi.

Thấy Sxr4UFhsanh thất5cLZ3VjW th5cLZ3VjWần, Tiểu5cLZ3VjW Mẫn thông5cLZ3VjW VFmxcảm nóSxr4UFhsi: “Nhi5cLZ3VjWếp sư5cLZ3VjW huyVFmxnh, an5cLZ3VjWh Sxr4UFhsbị lVFmxão VFmxyêu mắSxr4UFhsng đSxr4UFhsên 5cLZ3VjWngớ ngẩSxr4UFhsn tVFmxhật rồi…”

“Tiểu Nhiếp5cLZ3VjW đVFmxang phiền lòngVFmx vSxr4UFhsì chuyệ5cLZ3VjWn gSxr4UFhsia đìnSxr4UFhsh.” A5cLZ3VjWnh 5cLZ3VjWĐồng n5cLZ3VjWgắt VFmxlời Ti5cLZ3VjWểu MSxr4UFhsẫn, cVFmxòn VFmxnháy mắtVFmx một5cLZ3VjW cáiVFmx, “Cậu cũng5cLZ3VjW Sxr4UFhsđừng VFmxlo lắng,VFmx Sxr4UFhshai 5cLZ3VjWchủ nhiệSxr4UFhsm VFmxkhoa Sxr4UFhsGan Sxr4UFhsvà kSxr4UFhshoa Sxr4UFhsU b5cLZ3VjWướu 5cLZ3VjWhôm đVFmxó cùn5cLZ3VjWg VFmxđến tìm lãSxr4UFhso yêuVFmx, VFmxtôi n5cLZ3VjWghe thấy.VFmx Bệnh5cLZ3VjW tìnVFmxh củaVFmx 5cLZ3VjWbác Sxr4UFhstrai th5cLZ3VjWật rSxr4UFhsa rVFmxất kh5cLZ3VjWả Sxr4UFhsquan, VFmxkiên trì điềuSxr4UFhs tr5cLZ3VjWị, mVFmxấy nSxr4UFhsăm khô5cLZ3VjWng th5cLZ3VjWành vấn5cLZ3VjW VFmxđề đâu.”

“Cảm 5cLZ3VjWơn anSxr4UFhsh.” CuốVFmxi cùVFmxng Nhiếp VũSxr4UFhs VFmxThịnh cười5cLZ3VjW méVFmxo xẹo5cLZ3VjW, “Cảm5cLZ3VjW ơn5cLZ3VjW mSxr4UFhsọi ngưVFmxời, gần5cLZ3VjW VFmxđây q5cLZ3VjWuả thựcSxr4UFhs tôiSxr4UFhs l5cLZ3VjWú lẫn quá!”

“Có Sxr4UFhsai gặ5cLZ3VjWp chSxr4UFhsuyện nàVFmxy mà khVFmxông l5cLZ3VjWo VFmxlắng chứ.”AnSxr4UFhsh 5cLZ3VjWĐồng VFmxvỗ 5cLZ3VjWvai aSxr4UFhsnh, “TôSxr4UFhsi Sxr4UFhsđổi chSxr4UFhso cậ5cLZ3VjWu 5cLZ3VjWca trSxr4UFhsực đêmVFmx ngà5cLZ3VjWy mai, cậu5cLZ3VjW lVFmxàm VFmxca 5cLZ3VjWsáng ch5cLZ3VjWo tôi,5cLZ3VjW gầSxr4UFhsn đây5cLZ3VjW cậuVFmx mệSxr4UFhst q5cLZ3VjWuá rồi,Sxr4UFhs 5cLZ3VjWcần phảiVFmx nghỉ5cLZ3VjW ngơi.”

“Cảm ơnSxr4UFhs anh.”

“Cảm ơ5cLZ3VjWn gSxr4UFhsì Sxr4UFhschứ? CVFmxa mổ tuầnSxr4UFhs Sxr4UFhstrước VFmxsuýt nữVFmxa t5cLZ3VjWôi cắVFmxt 5cLZ3VjWnhầm 5cLZ3VjWmạch mVFmxáu, 5cLZ3VjWmay VFmxmà cậuSxr4UFhs Sxr4UFhsnhanh 5cLZ3VjWtay ngănVFmx Sxr4UFhslại, nếu5cLZ3VjW không 5cLZ3VjWlão yêuSxr4UFhs Sxr4UFhssẽ phaSxr4UFhsnh VFmxthây tôi5cLZ3VjW 5cLZ3VjWmất. Đ5cLZ3VjWại â5cLZ3VjWn đSxr4UFhsại đức5cLZ3VjW đóVFmx tSxr4UFhsôi chỉSxr4UFhs đVFmxổi c5cLZ3VjWho cSxr4UFhsậu một caSxr4UFhs sáng,Sxr4UFhs thế5cLZ3VjW VFmxlà qSxr4UFhsuá hờiSxr4UFhs rồi.”

Hôm naSxr4UFhsy NhiếpVFmx VũVFmx ThSxr4UFhsịnh vẫn còSxr4UFhsn 5cLZ3VjWca Sxr4UFhsmổ, VFmxanh ănSxr4UFhs tVFmxrưa một5cLZ3VjW mSxr4UFhsình ởSxr4UFhs nVFmxhà 5cLZ3VjWăn, lVFmxại gặ5cLZ3VjWp VươnSxr4UFhsg VũVFmx Sxr4UFhsLinh đếSxr4UFhsn mua cSxr4UFhsơm. ĐâyVFmx lVFmxà VFmxnhà ăVFmxn VFmxbệnh việSxr4UFhsn, mVFmxua Sxr4UFhsở đâySxr4UFhs Sxr4UFhsphải quẹVFmxt thẻSxr4UFhs nộ5cLZ3VjWi bộ,5cLZ3VjW xSxr4UFhsem rSxr4UFhsa VFmxcô đSxr4UFhsã đến nhầm.VFmx VVFmxương VũVFmx 5cLZ3VjWLinh xế5cLZ3VjWp hàSxr4UFhsng cảSxr4UFhs nửa5cLZ3VjW nVFmxgày trờiVFmx mớiSxr4UFhs Sxr4UFhsbiết Sxr4UFhsmình nhầm,Sxr4UFhs đa5cLZ3VjWng định5cLZ3VjW 5cLZ3VjWđi thì NhiếpVFmx Vũ5cLZ3VjW Thịnh5cLZ3VjW đứ5cLZ3VjWng dậy5cLZ3VjW muSxr4UFhsa g5cLZ3VjWiúp cVFmxô Sxr4UFhshai suất.

“Một su5cLZ3VjWất trứngSxr4UFhs sốtVFmx cà chua.”Sxr4UFhs AnVFmxh nóVFmxi vớiVFmx ngườSxr4UFhsi bênSxr4UFhs tro5cLZ3VjWng cửa5cLZ3VjW Sxr4UFhssổ rồiSxr4UFhs quaSxr4UFhsy s5cLZ3VjWang hỏiVFmx VVFmxương 5cLZ3VjWVũ Li5cLZ3VjWnh, “Cô Sxr4UFhsăn gì?”

“Thịt xào5cLZ3VjW Sxr4UFhsrau cần.”

“Một suấtVFmx VFmxthịt xVFmxào rau cầ5cLZ3VjWn nữa.”

Vương VũVFmx LiVFmxnh Sxr4UFhscho sSxr4UFhsuất cơm trứnVFmxg xVFmxốt càSxr4UFhs 5cLZ3VjWchua vàoSxr4UFhs mộtVFmx hộpVFmx cVFmxơm mới,Sxr4UFhs c5cLZ3VjWòn 5cLZ3VjWsuất k5cLZ3VjWia cô5cLZ3VjW ăn5cLZ3VjW tại5cLZ3VjW nhSxr4UFhsà VFmxăn luôVFmxn. Thấy b5cLZ3VjWên 5cLZ3VjWcạnh NhiếpVFmx VũVFmx Thịn5cLZ3VjWh cSxr4UFhsó chỗVFmx trống,VFmx cô5cLZ3VjW liềnVFmx ngVFmxồi xuống,5cLZ3VjW khiếnSxr4UFhs cVFmxác VFmxy bác VFmxsĩ VFmxquanh đóVFmx VFmxra sứ5cLZ3VjWc VFmxxì xàVFmxo bàSxr4UFhsn táSxr4UFhsn. Rất5cLZ3VjW nhi5cLZ3VjWều Sxr4UFhsngười thVFmxích VFmxnhìn NhiếpSxr4UFhs VSxr4UFhsũ TSxr4UFhshịnh ă5cLZ3VjWn cơm, nhSxr4UFhsưng 5cLZ3VjWrất í5cLZ3VjWt 5cLZ3VjWy táVFmx dámSxr4UFhs nVFmxgồi đốiVFmx diệnVFmx vSxr4UFhsới an5cLZ3VjWh. Sxr4UFhsAnh quVFmxá lạnhVFmx lVFmxùng, VFmxlúc nào 5cLZ3VjW cũng giữVFmx tVFmxhái 5cLZ3VjWđộ xVFmxa cácVFmxh, vẻ5cLZ3VjW mặtVFmx VFmxnhất VFmxmực 5cLZ3VjWlãnh VFmxđạm VFmxnghiêm túcSxr4UFhs, dườngVFmx 5cLZ3VjWnhư tay an5cLZ3VjWh 5cLZ3VjWkhông cầm5cLZ3VjW đầuSxr4UFhs 5cLZ3VjWđũa VFmxmà cầVFmxm dSxr4UFhsao mổ,Sxr4UFhs tr5cLZ3VjWước mặtSxr4UFhs anVFmxh Sxr4UFhscũng kVFmxhông pSxr4UFhshải cơm5cLZ3VjW m5cLZ3VjWà l5cLZ3VjWà bệVFmxnh nhân trêSxr4UFhsn 5cLZ3VjWbàn Sxr4UFhsmổ VFmxvậy. VFmxVì tSxr4UFhshế dù5cLZ3VjW cáVFmxc VFmxy 5cLZ3VjWtá hếtSxr4UFhs sứcVFmx h5cLZ3VjWâm mộVFmx VFmxanh nhưnVFmxg rVFmxất ítSxr4UFhs khVFmxi dám Sxr4UFhstới ngồiSxr4UFhs cùnVFmxg bàSxr4UFhsn. VươSxr4UFhsng Sxr4UFhsVũ Lin5cLZ3VjWh khôngSxr4UFhs thấySxr4UFhs vậSxr4UFhsy, VFmxcô thấVFmxy NhiếVFmxp VũSxr4UFhs Th5cLZ3VjWịnh quẹt tSxr4UFhshẻ mSxr4UFhsua 5cLZ3VjWcơm gSxr4UFhsiúp mìnSxr4UFhsh, VFmxrõ r5cLZ3VjWàng 5cLZ3VjWlà ngưVFmxời tốtVFmx, bèVFmxn lấ5cLZ3VjWy r5cLZ3VjWa Sxr4UFhschút tiềnSxr4UFhs đư5cLZ3VjWa VFmxcho anh, “Cảm5cLZ3VjW VFmxơn anVFmxh, báVFmxc sĩVFmx Nhiếp!”

“Không cầnVFmx Sxr4UFhskhách sáo.”

Vương VũSxr4UFhs 5cLZ3VjWLinh thVFmxấy anh 5cLZ3VjWkhông nhậnSxr4UFhs tiềnSxr4UFhs, 5cLZ3VjWđành đặt5cLZ3VjW tSxr4UFhsrên bSxr4UFhsàn. C5cLZ3VjWô n5cLZ3VjWghĩ, bácVFmx VFmxsĩ thật5cLZ3VjW cSxr4UFhsẩn thậnSxr4UFhs, tiền5cLZ3VjW b5cLZ3VjWẩn lắm5cLZ3VjW mà, đươngVFmx nhiêVFmxn Sxr4UFhsanh Sxr4UFhskhông mSxr4UFhsuốn dùngVFmx t5cLZ3VjWay Sxr4UFhscầm 5cLZ3VjWtiền VFmxkhi Sxr4UFhsđang VFmxăn. VFmxCô vừaSxr4UFhs 5cLZ3VjWăn vừVFmxa hỏ5cLZ3VjWi Nhiếp VũSxr4UFhs Thịnh:5cLZ3VjW “Sao5cLZ3VjW aVFmxnh VFmxbiết 5cLZ3VjWtôi m5cLZ3VjWuốn Sxr4UFhsmua cơm5cLZ3VjW 5cLZ3VjWtrứng 5cLZ3VjWxốt VFmxcà chua?”

“Hôm q5cLZ3VjWua 5cLZ3VjWtôi Sxr4UFhsthấy cô5cLZ3VjW mua cơm.”

“À đúng5cLZ3VjW VFmxrồi!” VưSxr4UFhsơng Vũ LSxr4UFhsinh cSxr4UFhshợt hiểu.

Nhiếp VSxr4UFhsũ ThịnhSxr4UFhs Sxr4UFhscúi đầu ăn,5cLZ3VjW lònVFmxg tVFmxhầm rủaVFmx chínhVFmx 5cLZ3VjWmình. SSxr4UFhsáng 5cLZ3VjWnay bị5cLZ3VjW ChủVFmx nhiệSxr4UFhsm PhVFmxương mVFmxắng tVFmxé tSxr4UFhsát, a5cLZ3VjWnh đã quySxr4UFhsết VFmxtâm VFmxkiểm điểm5cLZ3VjW bảnVFmx 5cLZ3VjWthân, v5cLZ3VjWậy mVFmxà v5cLZ3VjWừa nhì5cLZ3VjWn thấy5cLZ3VjW Vương5cLZ3VjW VũSxr4UFhs Sxr4UFhsLinh đứngVFmx đóSxr4UFhs, Sxr4UFhsanh lại 5cLZ3VjWlập t5cLZ3VjWức t5cLZ3VjWới qSxr4UFhsuẹt tSxr4UFhshẻ giúVFmxp. MVFmxình 5cLZ3VjWmất trí5cLZ3VjW rVFmxồi! G5cLZ3VjWiờ aSxr4UFhsnh kh5cLZ3VjWông c5cLZ3VjWhỉ thấySxr4UFhs Đà5cLZ3VjWm TĩnVFmxh là VFmxlú VFmxlẫn Sxr4UFhsmà gVFmxặp ngSxr4UFhsười cóSxr4UFhs liVFmxên qVFmxuan đếnSxr4UFhs cô5cLZ3VjW Sxr4UFhsanh cũ5cLZ3VjWng l5cLZ3VjWú lẫn,VFmx cứSxr4UFhs thế5cLZ3VjW n5cLZ3VjWày saSxr4UFhso được5cLZ3VjW chứ?

Vương VVFmxũ Lin5cLZ3VjWh Sxr4UFhsthu hSxr4UFhsết cam VFmxđảm h5cLZ3VjWỏi 5cLZ3VjWanh: “BáSxr4UFhsc sVFmxĩ Nhiếp,5cLZ3VjW tôiSxr4UFhs lVFmxà bạnVFmx… củaSxr4UFhs mSxr4UFhsẹ TôVFmxn BìSxr4UFhsnh, bVFmxệnh nhâSxr4UFhsn nVFmxằm giườSxr4UFhsng số 3Sxr4UFhs9 ấy.Sxr4UFhs BệnhSxr4UFhs tVFmxình của5cLZ3VjW 5cLZ3VjWTôn Sxr4UFhsBình… VFmxrốt cuộcSxr4UFhs thVFmxế nào…”

“Phải mổVFmx VFmxcàng sớmVFmx càng tốt.”

“Thế 5cLZ3VjWchi phíSxr4UFhs mổVFmx mấtSxr4UFhs bao nhiêu?”

“Gần VFmxchục Sxr4UFhsvạn.” NhiếVFmxp Vũ ThịnSxr4UFhsh tỉVFmx mẩn5cLZ3VjW nhặtVFmx cọn5cLZ3VjWg hàn5cLZ3VjWh tVFmxrong bátVFmx ca5cLZ3VjWnh Sxr4UFhsra, nóVFmxi, 5cLZ3VjW“Tình h5cLZ3VjWình bệnh5cLZ3VjW nhâ5cLZ3VjWn hiện giờ5cLZ3VjW khôVFmxng ổnSxr4UFhs định,VFmx rủSxr4UFhsi r5cLZ3VjWo cao5cLZ3VjW, chưaVFmx Sxr4UFhsbiết chừng5cLZ3VjW sa5cLZ3VjWu kh5cLZ3VjWi m5cLZ3VjWổ c5cLZ3VjWòn phVFmxải vSxr4UFhsào 5cLZ3VjWICU, chi5cLZ3VjW phí khSxr4UFhsá cao.”

Vương Vũ5cLZ3VjW LinVFmxh nVFmxói: “Hôm nay5cLZ3VjW tôVFmxi xe5cLZ3VjWm tiVFmxn tứVFmxc, nghVFmxe nói5cLZ3VjW 5cLZ3VjWđứa Sxr4UFhstrẻ bị5cLZ3VjW đư5cLZ3VjWa đến5cLZ3VjW viSxr4UFhsện hSxr4UFhsôm VFmxqua 5cLZ3VjWđã VFmxđược mộtVFmx vVFmxị tiên siSxr4UFhsnh họSxr4UFhs NhiSxr4UFhsếp ủngSxr4UFhs hộVFmx mườiSxr4UFhs Sxr4UFhsvạn, ôSxr4UFhsng ấyVFmx cònVFmx 5cLZ3VjWnói sẽSxr4UFhs cSxr4UFhshịu 5cLZ3VjWchi p5cLZ3VjWhí 5cLZ3VjWsau đóVFmx nữa… CácSxr4UFhs 5cLZ3VjWy táVFmx VFmxnói đ5cLZ3VjWó VFmxlà bốVFmx anSxr4UFhsh, ChủVFmx tịchSxr4UFhs H5cLZ3VjWội đồngSxr4UFhs qSxr4UFhsuản trị5cLZ3VjW tậVFmxp 5cLZ3VjWđoàn 5cLZ3VjWĐông ViễnVFmx. Sxr4UFhsGia cảnh củaSxr4UFhs TôVFmxn Sxr4UFhsBình tôiVFmx biết,Sxr4UFhs hVFmxọ khônVFmxg thểVFmx 5cLZ3VjWlấy đVFmxâu VFmxra cảSxr4UFhs VFmxchục vạnVFmx đểVFmx lSxr4UFhsàm 5cLZ3VjWphẫu thuật…”

Nhiếp V5cLZ3VjWũ Th5cLZ3VjWịnh buông đũa,Sxr4UFhs dửng5cLZ3VjW Sxr4UFhsdưng VFmxnói: “C5cLZ3VjWô muốnSxr4UFhs Sxr4UFhsnói gì?”

“Bác sVFmxĩ Nhiếp,Sxr4UFhs aSxr4UFhsnh là5cLZ3VjW người Sxr4UFhstốt, c5cLZ3VjWó thVFmxể nVFmxói 5cLZ3VjWvới viVFmxện trưởSxr4UFhsng, tSxr4UFhsìm giVFmxúp cSxr4UFhsho TVFmxôn BìnhVFmx ngưSxr4UFhsời nVFmxào Sxr4UFhsđó ủng5cLZ3VjW 5cLZ3VjWhộ tiền, Sxr4UFhscứu nSxr4UFhsó… hoặSxr4UFhsc aVFmxnh n5cLZ3VjWói vớVFmxi ôn5cLZ3VjWg Nhiếp…”

“Bệnh vi5cLZ3VjWện khôVFmxng phảiSxr4UFhs tổ chứ5cLZ3VjWc VFmxtừ 5cLZ3VjWthiện, cũVFmxng kSxr4UFhshông Sxr4UFhsphải aSxr4UFhsi cũngSxr4UFhs đượcSxr4UFhs quy5cLZ3VjWên g5cLZ3VjWóp tiền.VFmx 5cLZ3VjWKhoa VFmxTim 5cLZ3VjWcó VFmxhơn haSxr4UFhsi trăm bện5cLZ3VjWh nhâ5cLZ3VjWn, VFmxkhoa N5cLZ3VjWhi cSxr4UFhsòn có5cLZ3VjW Sxr4UFhsmười mấySxr4UFhs đứa5cLZ3VjW trSxr4UFhsẻ VFmxbị bện5cLZ3VjWh tVFmxim, nSxr4UFhsgoài mộSxr4UFhst tổ5cLZ3VjW chức từSxr4UFhs 5cLZ3VjWthiện hSxr4UFhsỗ tSxr4UFhsrợ 5cLZ3VjWphẫu thuật5cLZ3VjW tSxr4UFhsim ch5cLZ3VjWo tr5cLZ3VjWẻ nôSxr4UFhsng thôn5cLZ3VjW raSxr4UFhs, không5cLZ3VjW còn5cLZ3VjW bấtVFmx cVFmxứ tSxr4UFhsổ chức xãVFmx 5cLZ3VjWhội 5cLZ3VjWnào VFmxcó kVFmxế ho5cLZ3VjWạch VFmxquyên tiềSxr4UFhsn nữSxr4UFhsa. XiSxr4UFhsn lỗiVFmx cVFmxô Sxr4UFhsVương, tôSxr4UFhsi 5cLZ3VjWkhông giúpVFmx được.”

Vương Vũ5cLZ3VjW LinVFmxh nói: 5cLZ3VjW“Nhưng đứaVFmx 5cLZ3VjWtrẻ 5cLZ3VjWhôm qua…”

“Đứa Sxr4UFhstrẻ đóSxr4UFhs Sxr4UFhsđược VFmxngười ta Sxr4UFhsquyên tiền5cLZ3VjW chSxr4UFhso l5cLZ3VjWà vSxr4UFhsì ảnh5cLZ3VjW hưởnVFmxg VFmxcủa VFmxthời sự,5cLZ3VjW 5cLZ3VjWbố 5cLZ3VjWtôi vừaVFmx haVFmxy VFmxxem được5cLZ3VjW tSxr4UFhsin tứSxr4UFhsc nên độngVFmx lòn5cLZ3VjWg Sxr4UFhstrắc ẩVFmxn. C5cLZ3VjWòn trườngSxr4UFhs Sxr4UFhshợp nSxr4UFhshư TôSxr4UFhsn Bìn5cLZ3VjWh bSxr4UFhsệnh viện5cLZ3VjW khôSxr4UFhsng c5cLZ3VjWòn Sxr4UFhscách nào, tôiVFmx cSxr4UFhsũng vậy.Sxr4UFhs Tôi5cLZ3VjW Sxr4UFhssẽ khVFmxông vìVFmx b5cLZ3VjWệnh VFmxnhân củaVFmx VFmxmình m5cLZ3VjWà 5cLZ3VjWyêu cầuSxr4UFhs VFmxbố VFmxquyên tiền đâ5cLZ3VjWu, ôSxr4UFhsng ấySxr4UFhs làSxr4UFhs ôn5cLZ3VjWg ấSxr4UFhsy, tôiSxr4UFhs là5cLZ3VjW tôi.Sxr4UFhs” NgừngVFmx mộ5cLZ3VjWt chútSxr4UFhs, Sxr4UFhsanh Sxr4UFhsnói, “Hu5cLZ3VjWống hVFmxồ tôVFmxi đã 5cLZ3VjWnói ch5cLZ3VjWuyện vớiVFmx m5cLZ3VjWẹ TôSxr4UFhsn Bình5cLZ3VjW, cSxr4UFhsó phương5cLZ3VjW 5cLZ3VjWán hVFmxỗ trợVFmx ph5cLZ3VjWẫu tVFmxhuật cSxr4UFhsủa cônVFmxg t5cLZ3VjWy CMVFmx, có VFmxđiều phươngVFmx án5cLZ3VjW nSxr4UFhsày yêVFmxu cầu5cLZ3VjW 5cLZ3VjWsử dụnSxr4UFhsg huyếtSxr4UFhs q5cLZ3VjWuản nSxr4UFhshân Sxr4UFhstạo VFmxcủa CSxr4UFhsM, nhưng5cLZ3VjW mSxr4UFhsẹ bệnh nhân5cLZ3VjW vVFmxẫn chSxr4UFhsưa đồ5cLZ3VjWng 5cLZ3VjWý nSxr4UFhsên cVFmxhưa thực5cLZ3VjW h5cLZ3VjWiện được.”

Vương VVFmxũ LiSxr4UFhsnh kSxr4UFhshông biết VFmxtại Sxr4UFhssao VFmxĐàm TĩnVFmxh lạiVFmx khônSxr4UFhsg đồn5cLZ3VjWg ýVFmx, vVFmxì VFmxthế k5cLZ3VjWhi VFmxmang Sxr4UFhscơm vềVFmx pVFmxhòng bệVFmxnh, cSxr4UFhsô VFmxliền hỏi VFmx chuyện này5cLZ3VjW. ĐàmSxr4UFhs TĩSxr4UFhsnh đápVFmx: “5cLZ3VjWRủi rSxr4UFhso quá5cLZ3VjW lớVFmxn, Sxr4UFhshơn 50%.”

Lúc nVFmxày VSxr4UFhsương VũSxr4UFhs LSxr4UFhsinh mớiSxr4UFhs hiểu Sxr4UFhsra, cVFmxũng khôn5cLZ3VjWg b5cLZ3VjWiết nêVFmxn VFmxnói gì,Sxr4UFhs VFmxchỉ nhìnSxr4UFhs Đàm5cLZ3VjW 5cLZ3VjWTĩnh dùn5cLZ3VjWg đũaSxr4UFhs khều5cLZ3VjW khều5cLZ3VjW mấVFmxy hạt cơVFmxm trSxr4UFhsong VFmxbát. VươSxr4UFhsng VSxr4UFhsũ LSxr4UFhsinh tSxr4UFhshở 5cLZ3VjWdài: VFmx“Bác 5cLZ3VjWsĩ NhiếpVFmx đúnSxr4UFhsg lSxr4UFhsà ngườ5cLZ3VjWi tốt5cLZ3VjW. Sxr4UFhsCơm này làSxr4UFhs anVFmxh ấ5cLZ3VjWy m5cLZ3VjWua chVFmxo t5cLZ3VjWớ đấy.Sxr4UFhs VFmxCó ôSxr4UFhsng bố5cLZ3VjW gSxr4UFhsiàu cóSxr4UFhs thếSxr4UFhs màSxr4UFhs aVFmxnh ấy5cLZ3VjW chẳVFmxng VFmxra vẻVFmx chútVFmx nào. NhSxr4UFhsưng 5cLZ3VjWhễ 5cLZ3VjWcứ nhắcSxr4UFhs đếnVFmx chuyệnVFmx ChSxr4UFhsủ tịcSxr4UFhsh NhiếpSxr4UFhs Sxr4UFhsquyên tiVFmxền lVFmxà anVFmxh ấyVFmx đaVFmxnh mặ5cLZ3VjWt lạiSxr4UFhs, có vSxr4UFhsẻ khôngSxr4UFhs vuiSxr4UFhs. ÀSxr4UFhsi, ĐàVFmxm T5cLZ3VjWĩnh, 5cLZ3VjWTôn Bìn5cLZ3VjWh nh5cLZ3VjWà c5cLZ3VjWhúng tVFmxa khôngVFmx mSxr4UFhsay mắn5cLZ3VjW được5cLZ3VjW nhVFmxư con Sxr4UFhs nhà ngSxr4UFhsười VFmxta. VFmxCon nh5cLZ3VjWà ngườiVFmx Sxr4UFhsta gặpVFmx chuyệ5cLZ3VjWn, Sxr4UFhsbố VFmxcủa bVFmxác s5cLZ3VjWĩ NhiếpVFmx quSxr4UFhsyên tiềnVFmx mư5cLZ3VjWời vạn, Sxr4UFhscòn nói5cLZ3VjW Sxr4UFhsbệnh viVFmxện VFmxcứ c5cLZ3VjWố gắng5cLZ3VjW cVFmxhữa trịSxr4UFhs, ông5cLZ3VjW 5cLZ3VjWấy sVFmxẽ VFmxlo hếVFmxt chSxr4UFhsi VFmxphí sa5cLZ3VjWu n5cLZ3VjWày. Chuyện nSxr4UFhshư vậySxr4UFhs sSxr4UFhsao chúnSxr4UFhsg VFmxta k5cLZ3VjWhông g5cLZ3VjWặp đưSxr4UFhsợc chứ…”

Đàm TĩVFmxnh VFmxcúi đầu,Sxr4UFhs ngón 5cLZ3VjWtay cVFmxầm 5cLZ3VjWđũa hơi5cLZ3VjW 5cLZ3VjWrun rẩy,5cLZ3VjW mãi5cLZ3VjW mộtSxr4UFhs lú5cLZ3VjWc lVFmxâu VFmxcô Sxr4UFhsmới VFmxnghe thSxr4UFhsấy mVFmxình khó5cLZ3VjW n5cLZ3VjWhọc nóiSxr4UFhs: “Tự tớSxr4UFhs gâVFmxy raSxr4UFhs, VFmxkhông trácVFmxh Sxr4UFhsai được.”

“Nói gìVFmx th5cLZ3VjWế ĐàSxr4UFhsm Tĩnh?” VươngVFmx 5cLZ3VjWVũ Sxr4UFhsLinh k5cLZ3VjWhông ngSxr4UFhshe rSxr4UFhsõ, côVFmx Sxr4UFhsnói, “CứVFmx vVFmxo vVFmxe nhVFmxư mSxr4UFhsuỗi ấy.”

“Không cóSxr4UFhs gì.”5cLZ3VjW VFmxĐàm Sxr4UFhsTĩnh gắng 5cLZ3VjWlấy lại5cLZ3VjW Sxr4UFhstinh thần,Sxr4UFhs “TớSxr4UFhs pVFmxhải VFmxqua chỗVFmx GiáSxr4UFhsm đốcSxr4UFhs ThịVFmxnh xe5cLZ3VjWm sVFmxao. MSxr4UFhsai lSxr4UFhsà Sxr4UFhsthứ hai, chắVFmxc chắnVFmx côSxr4UFhsng Sxr4UFhsty 5cLZ3VjWsẽ c5cLZ3VjWó rSxr4UFhsất 5cLZ3VjWnhiều emailVFmx, tSxr4UFhsớ phả5cLZ3VjWi đến5cLZ3VjW 5cLZ3VjWđó xeSxr4UFhsm anVFmxh ấySxr4UFhs cần giúVFmxp 5cLZ3VjWgì k5cLZ3VjWhông. Cậu5cLZ3VjW tr5cLZ3VjWông TVFmxôn Bì5cLZ3VjWnh giúSxr4UFhsp 5cLZ3VjWtớ mộtSxr4UFhs lSxr4UFhsát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nó5cLZ3VjW tỉnhSxr4UFhs dậySxr4UFhs VFmxthì VFmxgọi cho tớ.”

“Biết rồ5cLZ3VjWi, Sxr4UFhsbiết rồi.”

Đàm TVFmxĩnh điSxr4UFhs 5cLZ3VjWđến cuốiVFmx hành lVFmxang, Sxr4UFhsở 5cLZ3VjWđó 5cLZ3VjWcó mộtVFmx phòSxr4UFhsng Sxr4UFhsvệ Sxr4UFhssinh 5cLZ3VjWcông cSxr4UFhsộng, 5cLZ3VjWrất Sxr4UFhsít nVFmxgười 5cLZ3VjWdùng, vìSxr4UFhs Sxr4UFhsphòng bệnh5cLZ3VjW bây giờSxr4UFhs hVFmxầu nh5cLZ3VjWư đềuSxr4UFhs cVFmxó phònSxr4UFhsg 5cLZ3VjWvệ sinSxr4UFhsh riênVFmxg. PhònVFmxg vVFmxệ siSxr4UFhsnh Sxr4UFhsnày ngoại5cLZ3VjW trừ5cLZ3VjW thỉnhVFmx thoảng cVFmxó nhâSxr4UFhsn viê5cLZ3VjWn bệnh5cLZ3VjW Sxr4UFhsviện sửSxr4UFhs dụngVFmx, còn5cLZ3VjW thSxr4UFhsì rất5cLZ3VjW VFmxít ngưSxr4UFhsời vSxr4UFhsào. L5cLZ3VjWúc ĐàmVFmx T5cLZ3VjWĩnh bước vàVFmxo, bê5cLZ3VjWn tronSxr4UFhsg kh5cLZ3VjWông Sxr4UFhscó Sxr4UFhsai 5cLZ3VjWcả, côVFmx bèVFmxn trốnVFmx tr5cLZ3VjWong đVFmxó khóVFmxc 5cLZ3VjWmột trậ5cLZ3VjWn thoải mái.

Phải mấVFmxt ba5cLZ3VjWo VFmxnhiêu nước mSxr4UFhsắt Sxr4UFhsmới Sxr4UFhsvơi đ5cLZ3VjWược nỗi5cLZ3VjW đauSxr4UFhs đèSxr4UFhs nặSxr4UFhsng tronVFmxg lòSxr4UFhsng? PhảSxr4UFhsi mất5cLZ3VjW ba5cLZ3VjWo VFmxnhiêu nư5cLZ3VjWớc mắtVFmx mớiVFmx gột sạVFmxch đVFmxược niềmVFmx hốiVFmx hậVFmxn kVFmxhi x5cLZ3VjWưa? ThậSxr4UFhst sự5cLZ3VjW Sxr4UFhscô tVFmxhấy mìn5cLZ3VjWh đã5cLZ3VjW sSxr4UFhsai, 5cLZ3VjWcô VFmxhoàn Sxr4UFhstoàn không5cLZ3VjW có kSxr4UFhshả nănVFmxg 5cLZ3VjWcho coSxr4UFhsn mSxr4UFhsột 5cLZ3VjWcuộc số5cLZ3VjWng tốtVFmx đSxr4UFhsẹp, vậy5cLZ3VjW m5cLZ3VjWà lạVFmxi đưSxr4UFhsa nSxr4UFhsó VFmxđến thếSxr4UFhs gSxr4UFhsiới Sxr4UFhsnày để nVFmxó vừaVFmx sVFmxinh VFmxra VFmxđã phSxr4UFhsải cSxr4UFhshịu khVFmxổ, đếnVFmx bâ5cLZ3VjWy gi5cLZ3VjWờ vẫnSxr4UFhs hônSxr4UFhs mê5cLZ3VjW 5cLZ3VjWtrong phòSxr4UFhsng Sxr4UFhsbệnh. Bệnh t5cLZ3VjWật kVFmxhông Sxr4UFhsđánh gụSxr4UFhsc đượcVFmx cô,5cLZ3VjW lúSxr4UFhsc 5cLZ3VjWkhó khănSxr4UFhs nhVFmxất 5cLZ3VjWcô cũ5cLZ3VjWng cắSxr4UFhsn 5cLZ3VjWrăng 5cLZ3VjWvượt qSxr4UFhsua, nhưngVFmx bây gSxr4UFhsiờ VFmxsố VFmxmệnh sắp5cLZ3VjW q5cLZ3VjWuật ngSxr4UFhsã cSxr4UFhsô rồi.

Cô 5cLZ3VjWkhông th5cLZ3VjWể chVFmxống chVFmxọi nổi nữa.

Khi vSxr4UFhsào phòngSxr4UFhs vệSxr4UFhs siVFmxnh, Nhiếp Sxr4UFhsVũ Thị5cLZ3VjWnh loSxr4UFhsáng t5cLZ3VjWhoáng ngSxr4UFhshe thSxr4UFhsấy bên5cLZ3VjW VFmxkia Sxr4UFhsvách Sxr4UFhscó tiế5cLZ3VjWng k5cLZ3VjWhóc, l5cLZ3VjWà tiến5cLZ3VjWg phụ nVFmxữ, VFmxkhóc rSxr4UFhsất kìmVFmx n5cLZ3VjWén, rấtVFmx đa5cLZ3VjWu đSxr4UFhsớn. T5cLZ3VjWrong bệ5cLZ3VjWnh việnSxr4UFhs thườnSxr4UFhsg xuyênVFmx cSxr4UFhsó 5cLZ3VjWngười khóc, đVFmxặc biệtVFmx l5cLZ3VjWà n5cLZ3VjWửa đêm,Sxr4UFhs kVFmxhi a5cLZ3VjWnh VFmxlê cơ5cLZ3VjW 5cLZ3VjWthể mệVFmxt mỏi5cLZ3VjW Sxr4UFhsra VFmxkhỏi 5cLZ3VjWphòng mổVFmx cấpSxr4UFhs cứ5cLZ3VjWu, nghe thấyVFmx tiếVFmxng nVFmxức nởVFmx Sxr4UFhscủa ngưVFmxời nhàSxr4UFhs bệnhSxr4UFhs nhSxr4UFhsân, aSxr4UFhsnh thSxr4UFhsường c5cLZ3VjWó ảo5cLZ3VjW VFmxgiác rằng,Sxr4UFhs người đangSxr4UFhs Sxr4UFhskhóc đSxr4UFhsó c5cLZ3VjWhính 5cLZ3VjWlà ĐàmSxr4UFhs Sxr4UFhsTĩnh VFmxcủa anh.

Vì Sxr4UFhstiếng khóSxr4UFhsc VFmxcủa ĐàSxr4UFhsm Tĩnh VFmxcũng kh5cLZ3VjWóc kì5cLZ3VjWm néSxr4UFhsn giốngVFmx như5cLZ3VjW 5cLZ3VjWvậy, n5cLZ3VjWgay vi5cLZ3VjWệc khóSxr4UFhsc thậtVFmx VFmxto VFmxlên c5cLZ3VjWô cũngSxr4UFhs không b5cLZ3VjWiết, ch5cLZ3VjWỉ b5cLZ3VjWiết nVFmxấc lên5cLZ3VjW từnSxr4UFhsg tiếnVFmxg. RấtVFmx lâu5cLZ3VjW Sxr4UFhssau a5cLZ3VjWnh mVFmxới épSxr4UFhs mình5cLZ3VjW thVFmxay đổi5cLZ3VjW được phánSxr4UFhs đVFmxoán sSxr4UFhsai lầmSxr4UFhs đó,Sxr4UFhs bởiSxr4UFhs VFmxmỗi l5cLZ3VjWần điSxr4UFhs ngaSxr4UFhsng q5cLZ3VjWua ngSxr4UFhsười nh5cLZ3VjWà bện5cLZ3VjWh nhân,Sxr4UFhs aSxr4UFhsnh lạiSxr4UFhs ép mìSxr4UFhsnh nSxr4UFhshìn, nhìn5cLZ3VjW chVFmxo r5cLZ3VjWõ đóVFmx Sxr4UFhskhông phVFmxải là5cLZ3VjW Đàm5cLZ3VjW TĩSxr4UFhsnh. C5cLZ3VjWhiêu đó5cLZ3VjW t5cLZ3VjWuy tànSxr4UFhs nhẫnSxr4UFhs nhưngVFmx rất hiệuVFmx VFmxquả, khiếSxr4UFhsn an5cLZ3VjWh cVFmxó thể5cLZ3VjW lậpSxr4UFhs VFmxtức tỉnSxr4UFhsh VFmxtáo lại,VFmx gặp5cLZ3VjW bấtVFmx cứSxr4UFhs VFmxai khVFmxóc aSxr4UFhsnh cũn5cLZ3VjWg phSxr4UFhsải ép bVFmxản th5cLZ3VjWân đưa5cLZ3VjW mắVFmxt nhìn.5cLZ3VjW Nhi5cLZ3VjWếp Vũ5cLZ3VjW ThịnhVFmx thSxr4UFhsấy mì5cLZ3VjWnh Sxr4UFhslại Sxr4UFhsmất trSxr4UFhsí 5cLZ3VjWrồi, co5cLZ3VjWn trai Đ5cLZ3VjWàm Tĩnh5cLZ3VjW VFmxđã trSxr4UFhsở thàSxr4UFhsnh bện5cLZ3VjWh nSxr4UFhshân 5cLZ3VjWcủa aVFmxnh, đanVFmxg nằmVFmx tr5cLZ3VjWong pVFmxhòng bện5cLZ3VjWh Sxr4UFhstim khVFmxoa Ngoại,Sxr4UFhs nên cảSxr4UFhs nSxr4UFhsgày VFmxanh cũnVFmxg không5cLZ3VjW bi5cLZ3VjWết mVFmxình nghĩVFmx gVFmxì nữaVFmx. AnVFmxh bướcSxr4UFhs n5cLZ3VjWhanh rVFmxa khỏi5cLZ3VjW phònVFmxg vệ sinhVFmx, đ5cLZ3VjWến phò5cLZ3VjWng Sxr4UFhstrực Sxr4UFhsban kéSxr4UFhso Sxr4UFhsy VFmxtá trVFmxưởng sa5cLZ3VjWng mộtSxr4UFhs bê5cLZ3VjWn, nói:

“Cô bảo5cLZ3VjW ngườiSxr4UFhs v5cLZ3VjWào phòn5cLZ3VjWg vệ sinSxr4UFhsh đSxr4UFhsi, cóSxr4UFhs VFmxmột ngườiVFmx 5cLZ3VjWphụ Sxr4UFhsnữ đangSxr4UFhs khSxr4UFhsóc tr5cLZ3VjWong VFmxđó, tVFmxôi Sxr4UFhssợ xSxr4UFhsảy rSxr4UFhsa chuyện.”

Y tSxr4UFhsá trVFmxưởng VFmxcũng s5cLZ3VjWợ xảy raSxr4UFhs VFmxchuyện, trướ5cLZ3VjWc đâSxr4UFhsy cũnVFmxg từng5cLZ3VjW 5cLZ3VjWcó VFmxbệnh nhâ5cLZ3VjWn 5cLZ3VjWnhảy lầVFmxu khiến5cLZ3VjW c5cLZ3VjWả Sxr4UFhsbệnh Sxr4UFhsviện nháo nhàoVFmx, tuVFmxy khônSxr4UFhsg 5cLZ3VjWphải sựVFmx VFmxcố Sxr4UFhsy học5cLZ3VjW nSxr4UFhshưng c5cLZ3VjWũng khiếVFmxn từSxr4UFhs 5cLZ3VjWtrên xu5cLZ3VjWống dướiSxr4UFhs nơSxr4UFhsm nSxr4UFhsớp mấy 5cLZ3VjWtháng Sxr4UFhsliền, nVFmxên bệSxr4UFhsnh việSxr4UFhsn Sxr4UFhsđề phòn5cLZ3VjWg chuyện5cLZ3VjW nSxr4UFhsày rấtSxr4UFhs nghiêt,VFmx phòSxr4UFhsng 5cLZ3VjWhành chínVFmxh đã5cLZ3VjW đổi h5cLZ3VjWết Sxr4UFhstất cảSxr4UFhs cử5cLZ3VjWa 5cLZ3VjWsổ tro5cLZ3VjWng phòSxr4UFhsng bệSxr4UFhsnh vVFmxà hSxr4UFhsành 5cLZ3VjWlang sVFmxang loạSxr4UFhsi 5cLZ3VjWchỉ mVFmxở đưVFmxợc Sxr4UFhsmột khe VFmxnhỏ, bên5cLZ3VjW ngoài5cLZ3VjW cSxr4UFhsửa VFmxsổ Sxr4UFhscó tSxr4UFhshêm sSxr4UFhsong VFmxsắt, nóiSxr4UFhs vớ5cLZ3VjWi Sxr4UFhsbên ngoVFmxài lVFmxà lướiSxr4UFhs ch5cLZ3VjWống tr5cLZ3VjWộm, thật 5cLZ3VjWra, Sxr4UFhscao thếSxr4UFhs VFmxnày Sxr4UFhstrộm tSxr4UFhsrèo kSxr4UFhshông nVFmxổi, VFmxlà đ5cLZ3VjWề pVFmxhòng ngườiVFmx nhảySxr4UFhs 5cLZ3VjWlầu mà5cLZ3VjW thôi.

Vì thVFmxế kVFmxhi 5cLZ3VjWnghe NhiSxr4UFhsếp Vũ ThịnSxr4UFhsh nóiVFmx vậy,5cLZ3VjW 5cLZ3VjWy Sxr4UFhstá trưởngSxr4UFhs liề5cLZ3VjWn đSxr4UFhsích thân5cLZ3VjW 5cLZ3VjWđến đVFmxó. MVFmxãi lâVFmxu sVFmxau mớiVFmx Sxr4UFhsquay l5cLZ3VjWại, ngồi xuố5cLZ3VjWng cVFmxhiếc 5cLZ3VjWghế đ5cLZ3VjWối diệVFmxn NhVFmxiếp V5cLZ3VjWũ Thịnh,Sxr4UFhs ch5cLZ3VjWỉ lVFmxắc đầuVFmx thở5cLZ3VjW dàSxr4UFhsi. VFmxNhiếp 5cLZ3VjWVũ Thịnh hỏi:Sxr4UFhs “5cLZ3VjWThế nào?”

“Là ngưSxr4UFhsời nVFmxhà củ5cLZ3VjWa bệnh nVFmxhân anh5cLZ3VjW, VFmxđứa trSxr4UFhsẻ giườngVFmx VFmx39 ấy5cLZ3VjW, 5cLZ3VjWcô ấy5cLZ3VjW trốnVFmx mVFmxột mSxr4UFhsình tronSxr4UFhsg đó5cLZ3VjW ngSxr4UFhsồi khVFmxóc. ThSxr4UFhsấy tôi vào,Sxr4UFhs Sxr4UFhscô t5cLZ3VjWa Sxr4UFhsvội VFmxvàng l5cLZ3VjWau nước5cLZ3VjW mVFmxắt Sxr4UFhslàm nh5cLZ3VjWư Sxr4UFhskhông có5cLZ3VjW chuyệ5cLZ3VjWn g5cLZ3VjWì. Sxr4UFhsTội nghi5cLZ3VjWệp quá, tôiVFmx sợVFmx VFmxcô ấ5cLZ3VjWy ng5cLZ3VjWhĩ k5cLZ3VjWhông thSxr4UFhsông, Sxr4UFhsphải kSxr4UFhshuyên nhủSxr4UFhs mãiSxr4UFhs mSxr4UFhsới vềVFmx đấy.”

Người nhà5cLZ3VjW bệSxr4UFhsnh Sxr4UFhsnhân giVFmxường 39… Nh5cLZ3VjWiếp VVFmxũ ThịVFmxnh phảiVFmx 5cLZ3VjWmất h5cLZ3VjWai giâSxr4UFhsy mớSxr4UFhsi hiểuSxr4UFhs 5cLZ3VjWra nVFmxgười VFmxmà Sxr4UFhsy t5cLZ3VjWá trưởngSxr4UFhs nói5cLZ3VjW là ai5cLZ3VjW, nhất5cLZ3VjW thờiVFmx sững5cLZ3VjW người.

Rất Sxr4UFhsnhiều VFmxlần khVFmxi ngườVFmxi khác kSxr4UFhshóc Sxr4UFhslóc, 5cLZ3VjWanh t5cLZ3VjWoàn lVFmxo đ5cLZ3VjWó 5cLZ3VjWlà Đ5cLZ3VjWàm T5cLZ3VjWĩnh. N5cLZ3VjWhưng đến5cLZ3VjW VFmxkhi Đà5cLZ3VjWm TĩnSxr4UFhsh 5cLZ3VjWthật s5cLZ3VjWự khócSxr4UFhs lóc thVFmxì anVFmxh lại5cLZ3VjW khô5cLZ3VjWng nhậVFmxn rVFmxa. RốtSxr4UFhs 5cLZ3VjWcuộc thờiVFmx g5cLZ3VjWian đãVFmx đáVFmxnh cắSxr4UFhsp mấtVFmx điều5cLZ3VjW gì5cLZ3VjW… mà khiến5cLZ3VjW kVFmxhoảng cáVFmxch g5cLZ3VjWiữa họSxr4UFhs trởSxr4UFhs n5cLZ3VjWên x5cLZ3VjWa 5cLZ3VjWxôi, VFmxlạ Sxr4UFhslẫm nhSxr4UFhsư Sxr4UFhsvậy… MSxr4UFhsãi lâVFmxu saSxr4UFhsu VFmxanh mới Sxr4UFhslên tiếng:VFmx “GiờSxr4UFhs cSxr4UFhsô Sxr4UFhsấy ởVFmx đâu?”

“Cô ấySxr4UFhs nói5cLZ3VjW muố5cLZ3VjWn đ5cLZ3VjWi thăm đồSxr4UFhsng nghiệ5cLZ3VjWp c5cLZ3VjWũng 5cLZ3VjWở bệnh5cLZ3VjW Sxr4UFhsviện nàyVFmx. 5cLZ3VjWTôi thSxr4UFhsấy côSxr4UFhs Sxr4UFhsấy vVFmxào 5cLZ3VjWthang máy.”VFmx Sxr4UFhsY táVFmx trưSxr4UFhsởng nói, Sxr4UFhs“Chắc không5cLZ3VjW sVFmxao đâu.”

Nhiếp Sxr4UFhsVũ TVFmxhịnh biếSxr4UFhst VFmxchắc hẳn côVFmx đ5cLZ3VjWi thVFmxăm Sxr4UFhsThịnh VFmxPhương ĐSxr4UFhsình, cả5cLZ3VjWm xVFmxúc lại5cLZ3VjW tVFmxrở nVFmxên phứSxr4UFhsc tạVFmxp. VFmxAnh bSxr4UFhsước tới5cLZ3VjW cửaSxr4UFhs sổ nVFmxhìn 5cLZ3VjWxuống, p5cLZ3VjWhòng bSxr4UFhsệnh tVFmxim khoVFmxa NgoSxr4UFhsại VFmxở tSxr4UFhsầng 3VFmx0, quá5cLZ3VjW ca5cLZ3VjWo, VFmxtừ đây5cLZ3VjW trôngVFmx xuống5cLZ3VjW mọi ngườiSxr4UFhs b5cLZ3VjWên dướSxr4UFhsi chVFmxỉ nSxr4UFhshư nhữnVFmxg chấmVFmx nhỏ5cLZ3VjW Sxr4UFhsli 5cLZ3VjWti, đâSxr4UFhsu thVFmxể nh5cLZ3VjWận rSxr4UFhsa 5cLZ3VjWai lVFmxà Đàm Tĩnh.

Anh nghVFmxĩ, có5cLZ3VjW lẽSxr4UFhs VFmxmãi mãi mìnVFmxh sẽSxr4UFhs thVFmxế này,VFmx đVFmxứng ởVFmx mộ5cLZ3VjWt nơ5cLZ3VjWi 5cLZ3VjWxa xôSxr4UFhsi, khVFmxông sVFmxao lại5cLZ3VjW Sxr4UFhsgần, cũn5cLZ3VjWg khSxr4UFhsông thể5cLZ3VjW Sxr4UFhslại gVFmxần, nhìn 5cLZ3VjWvề mộtVFmx hSxr4UFhsướng, Sxr4UFhsngóng chSxr4UFhsờ sựVFmx 5cLZ3VjWxuất hiệnSxr4UFhs Sxr4UFhscủa cô5cLZ3VjW, 5cLZ3VjWnhưng Sxr4UFhskhi c5cLZ3VjWô thậtSxr4UFhs sVFmxự xuấSxr4UFhst hSxr4UFhsiện, anh c5cLZ3VjWó thểSxr4UFhs sẽ5cLZ3VjW VFmxkhông 5cLZ3VjWnhận VFmxra c5cLZ3VjWô nữ5cLZ3VjWa, vSxr4UFhsì khoảSxr4UFhsng cách5cLZ3VjW giữSxr4UFhsa ha5cLZ3VjWi ngSxr4UFhsười quSxr4UFhsá xa5cLZ3VjW, quá xa.

Thịnh PhươngSxr4UFhs ĐìnVFmxh đang trVFmxả lờVFmxi thưSxr4UFhs thSxr4UFhsì ngVFmxhe thấy5cLZ3VjW tiSxr4UFhsếng bước5cLZ3VjW châ5cLZ3VjWn quSxr4UFhsen thu5cLZ3VjWộc ngoài5cLZ3VjW hàVFmxnh 5cLZ3VjWlang. VFmxAnh 5cLZ3VjWđã phân biSxr4UFhsệt đượcSxr4UFhs Sxr4UFhstiếng bướcVFmx cVFmxhân củaSxr4UFhs ĐSxr4UFhsàm TĩnVFmxh vàSxr4UFhs cá5cLZ3VjWc Sxr4UFhsy t5cLZ3VjWá, Sxr4UFhsvì ĐSxr4UFhsàm TSxr4UFhsĩnh bướcVFmx rất nhẹ.Sxr4UFhs VFmxBệnh nhân5cLZ3VjW cùn5cLZ3VjWg phòngSxr4UFhs với5cLZ3VjW Sxr4UFhsanh x5cLZ3VjWuất việnVFmx rồSxr4UFhsi, gVFmxiờ chSxr4UFhsỉ cVFmxòn mSxr4UFhsình VFmxanh tron5cLZ3VjWg phòng, kSxr4UFhshi 5cLZ3VjWxử lVFmxý cSxr4UFhsông vi5cLZ3VjWệc anSxr4UFhsh s5cLZ3VjWẽ bảSxr4UFhso hộVFmx lýSxr4UFhs Tiể5cLZ3VjWu PhùngVFmx xuống5cLZ3VjW vườ5cLZ3VjWn VFmxhoa nghỉSxr4UFhs ngơi, n5cLZ3VjWhư vậy5cLZ3VjW VFmxphòng bệnSxr4UFhsh càngSxr4UFhs yênSxr4UFhs tĩnSxr4UFhsh. AnSxr4UFhsh nSxr4UFhshấp vàoVFmx nútVFmx gửiVFmx Sxr4UFhsthư, 5cLZ3VjWrồi gấp5cLZ3VjW notebook vàoSxr4UFhs. QuảSxr4UFhs nhiVFmxên Đ5cLZ3VjWàm Sxr4UFhsTĩnh xuất5cLZ3VjW hiệnSxr4UFhs ởVFmx cửaVFmx phVFmxòng, như5cLZ3VjWng tinSxr4UFhsh thần5cLZ3VjW cô khônVFmxg đượ5cLZ3VjWc t5cLZ3VjWốt lắmVFmx, qu5cLZ3VjWanh mắVFmxt cVFmxô 5cLZ3VjWcó quần5cLZ3VjWg th5cLZ3VjWâm, nhưnSxr4UFhsg cô5cLZ3VjW vSxr4UFhsẫn g5cLZ3VjWượng 5cLZ3VjWcười: “Giám VFmx đốc VFmxThịnh, hôm5cLZ3VjW naSxr4UFhsy Sxr4UFhsanh thấVFmxy t5cLZ3VjWhế nào?”

“Rất khoSxr4UFhsẻ, 5cLZ3VjWbác sSxr4UFhsĩ nói 5cLZ3VjW tuần sa5cLZ3VjWu 5cLZ3VjWtôi xuấtSxr4UFhs viVFmxện đượVFmxc rồi.”Sxr4UFhs ThịnVFmxh PhươngSxr4UFhs 5cLZ3VjWĐình hỏi,VFmx “Bình5cLZ3VjW Bình5cLZ3VjW thếVFmx n5cLZ3VjWào rồiVFmx? Cô 5cLZ3VjWcứ Sxr4UFhschăm sVFmxóc cháVFmxu ch5cLZ3VjWo tốtSxr4UFhs, khôn5cLZ3VjWg pSxr4UFhshải quSxr4UFhsa đâVFmxy, 5cLZ3VjWở đây5cLZ3VjW cSxr4UFhsó TiểuVFmx Phù5cLZ3VjWng rồiVFmx, cậSxr4UFhsu ấVFmxy rất cẩVFmxn thận.”

Nhắc đế5cLZ3VjWn 5cLZ3VjWTôn Bình,VFmx Đàm 5cLZ3VjW Tĩnh k5cLZ3VjWhông cườVFmxi nổiVFmx Sxr4UFhsnữa, hàngSxr4UFhs VFmxlông mSxr4UFhsày VFmxcau lạSxr4UFhsi: “BìnSxr4UFhsh B5cLZ3VjWình vẫVFmxn cSxr4UFhshưa tỉnh.5cLZ3VjW Bác 5cLZ3VjW sĩ nVFmxói VFmxnó qu5cLZ3VjWá yếuSxr4UFhs nênSxr4UFhs VFmxbị hSxr4UFhsôn mê.Sxr4UFhs” VFmxCô VFmxnói, “Thậ5cLZ3VjWt r5cLZ3VjWa 5cLZ3VjWtôi cóVFmx chu5cLZ3VjWyện VFmxmuốn hỏiSxr4UFhs ý aSxr4UFhsnh. Kiế5cLZ3VjWn thứcSxr4UFhs vàVFmx t5cLZ3VjWầm nVFmxhìn củaSxr4UFhs anVFmxh đềuSxr4UFhs Sxr4UFhscao h5cLZ3VjWơn tôi5cLZ3VjW, 5cLZ3VjWtôi c5cLZ3VjWũng chẳng5cLZ3VjW cò5cLZ3VjWn thân thíSxr4UFhsch bạVFmxn bè5cLZ3VjW nà5cLZ3VjWo cVFmxó 5cLZ3VjWthể bàVFmxn 5cLZ3VjWbạc c5cLZ3VjWả nêVFmxn mu5cLZ3VjWốn Sxr4UFhsđến hSxr4UFhsỏi anh.”

“Cô cứ5cLZ3VjW nóiSxr4UFhs, giSxr4UFhsúp được chắcVFmx Sxr4UFhschắn tVFmxôi sẽVFmx giúp.”

Đàm TĩnVFmxh 5cLZ3VjWlưỡng lự5cLZ3VjW một 5cLZ3VjW chút rVFmxồi Sxr4UFhshỏi: 5cLZ3VjW“Anh Sxr4UFhsđã bVFmxao giSxr4UFhsờ g5cLZ3VjWặp chuyện5cLZ3VjW đặc5cLZ3VjW biệt5cLZ3VjW khóVFmx Sxr4UFhsxử chưa?”

“Đương nhi5cLZ3VjWên làSxr4UFhs r5cLZ3VjWồi. Cuộc đờiSxr4UFhs khôngVFmx t5cLZ3VjWhể cứSxr4UFhs màSxr4UFhsu h5cLZ3VjWồng mãi,Sxr4UFhs VFmxai cũng5cLZ3VjW cóSxr4UFhs lSxr4UFhsúc gSxr4UFhsặp VFmxkhó khăn.”

“Thế anVFmxh đ5cLZ3VjWã baVFmxo giờVFmx hận aVFmxi chưa?Sxr4UFhs VSxr4UFhsô cSxr4UFhsùng, vô5cLZ3VjW 5cLZ3VjWcùng hận…VFmx VFmxVì thếVFmx đVFmxã l5cLZ3VjWàm một5cLZ3VjW 5cLZ3VjWviệc VFmxvốn kVFmxhông nênVFmx làm.”

“Tôi làVFmx ngườ5cLZ3VjWi bìVFmxnh thường, cũ5cLZ3VjWng cóVFmx lVFmxúc cămSxr4UFhs hậSxr4UFhsn, cVFmxũng từnSxr4UFhsg Sxr4UFhslàm việc5cLZ3VjW khôVFmxng VFmxnên làm.”VFmx ThịnhSxr4UFhs Phươn5cLZ3VjWg Đìn5cLZ3VjWh 5cLZ3VjWnói, “Thật VFmxra VFmxai cũn5cLZ3VjWg 5cLZ3VjWcó lúSxr4UFhsc mắc5cLZ3VjW 5cLZ3VjWlỗi, VFmxai 5cLZ3VjWcũng c5cLZ3VjWó thể5cLZ3VjW Sxr4UFhslàm nhữngVFmx việcSxr4UFhs VFmxkhông nêSxr4UFhsn làm. ChúnVFmxg Sxr4UFhsta làSxr4UFhs ngườiSxr4UFhs thường,Sxr4UFhs kh5cLZ3VjWông phảiVFmx thánhVFmx nhân,Sxr4UFhs VFmxlàm saSxr4UFhsi cũSxr4UFhsng l5cLZ3VjWà chuyệnSxr4UFhs thường mà.”

Đàm TSxr4UFhsĩnh 5cLZ3VjWkhẽ t5cLZ3VjWhở dài, 5cLZ3VjW cúi đầu5cLZ3VjW nóVFmxi: “NhưngVFmx hậuSxr4UFhs quảVFmx qVFmxuá nSxr4UFhsghiêm trọng.”

“Bất cứ5cLZ3VjW 5cLZ3VjWchuyện gìSxr4UFhs cũngVFmx không nghiêmSxr4UFhs tr5cLZ3VjWọng nhVFmxư c5cLZ3VjWhúng 5cLZ3VjWta tưSxr4UFhsởng tượng5cLZ3VjW đâu.”Sxr4UFhs ThịnhSxr4UFhs Ph5cLZ3VjWương ĐSxr4UFhsình nóiVFmx, “KhiVFmx mới đếnSxr4UFhs Th5cLZ3VjWượng H5cLZ3VjWải làVFmxm vi5cLZ3VjWệc, tôSxr4UFhsi đSxr4UFhsã phạmSxr4UFhs Sxr4UFhsphải mộtVFmx Sxr4UFhslỗi Sxr4UFhsđặc biệtSxr4UFhs, đặcSxr4UFhs bSxr4UFhsiệt ng5cLZ3VjWhiêm tSxr4UFhsrọng, khiến cSxr4UFhsác nhà5cLZ3VjW 5cLZ3VjWcung ứSxr4UFhsng củaVFmx VFmxcả k5cLZ3VjWhu 5cLZ3VjWvực 5cLZ3VjWThái Bìn5cLZ3VjWh DươnSxr4UFhsg nhậSxr4UFhsn mộtVFmx 5cLZ3VjWcái báo5cLZ3VjW giá5cLZ3VjW sai. VFmx Tôi nSxr4UFhsghĩ VFmxthế 5cLZ3VjWlà hếSxr4UFhst, chắcVFmx chắnVFmx VFmxsẽ VFmxbị côngVFmx Sxr4UFhsty đu5cLZ3VjWổi viSxr4UFhsệc, như5cLZ3VjWng thSxr4UFhsực tếVFmx tVFmxôi đãVFmx lập tứVFmxc cáo5cLZ3VjW lSxr4UFhsỗi của5cLZ3VjW mìnVFmxh chVFmxo cấpVFmx trên5cLZ3VjW, c5cLZ3VjWứ tVFmxhế cVFmxấp VFmxnày báSxr4UFhso lênVFmx cấSxr4UFhsp ki5cLZ3VjWa, tSxr4UFhshậm cSxr4UFhshí kinh 5cLZ3VjWđộng tớVFmxi tậnSxr4UFhs PhVFmxó 5cLZ3VjWtổng giámSxr4UFhs đ5cLZ3VjWốc VFmxkhu v5cLZ3VjWực ThVFmxái BìnhSxr4UFhs Dương5cLZ3VjW. CuốiSxr4UFhs cù5cLZ3VjWng côngSxr4UFhs ty 5cLZ3VjWcho tô5cLZ3VjWi mộtSxr4UFhs cSxr4UFhsơ hộVFmxi, tro5cLZ3VjWng 5cLZ3VjWnửa thá5cLZ3VjWng tôVFmxi đã5cLZ3VjW bSxr4UFhsay tới5cLZ3VjW mườiSxr4UFhs sá5cLZ3VjWu nướSxr4UFhsc để5cLZ3VjW x5cLZ3VjWin lSxr4UFhsỗi từng nhàVFmx cun5cLZ3VjWg ứngSxr4UFhs, đồngVFmx thờ5cLZ3VjWi Sxr4UFhský kếtSxr4UFhs hợSxr4UFhsp 5cLZ3VjWđồng mới.VFmx SSxr4UFhsau kh5cLZ3VjWi Sxr4UFhsvề ThVFmxượng HảiVFmx tVFmxôi cò5cLZ3VjWn b5cLZ3VjWị trừ bVFmxa 5cLZ3VjWtháng lương.5cLZ3VjW NhưnVFmxg kết5cLZ3VjW quVFmxả t5cLZ3VjWôi đạt5cLZ3VjW đượcSxr4UFhs 5cLZ3VjWcao Sxr4UFhssau đóVFmx r5cLZ3VjWất tuyệVFmxt vVFmxời, cô5cLZ3VjWng ty quySxr4UFhsết địSxr4UFhsnh giữ5cLZ3VjW tSxr4UFhsôi lVFmxại. KhVFmxông 5cLZ3VjWlâu sa5cLZ3VjWu t5cLZ3VjWôi Sxr4UFhsthăng chức,5cLZ3VjW v5cLZ3VjWì 5cLZ3VjWtôi Sxr4UFhstừng gặpSxr4UFhs tấSxr4UFhst cả cácVFmx nhàSxr4UFhs cun5cLZ3VjWg ứng,5cLZ3VjW 5cLZ3VjWhơn Sxr4UFhsnữa qVFmxuan hVFmxệ Sxr4UFhshợp tVFmxác sSxr4UFhsau đóVFmx cũnVFmxg rSxr4UFhsất tốVFmxt. Trời5cLZ3VjW khônVFmxg tuyệt đưVFmxờng củaSxr4UFhs ai5cLZ3VjW, cô5cLZ3VjW đừn5cLZ3VjWg nghiêm5cLZ3VjW trọng5cLZ3VjW ho5cLZ3VjWá lỗi5cLZ3VjW lầm.VFmx Sxr4UFhsTái ôngSxr4UFhs mất5cLZ3VjW ngVFmxựa c5cLZ3VjWhưa chắVFmxc đã làSxr4UFhs cVFmxhuyện xấu.”

Đàm TĩnVFmxh thất5cLZ3VjW thần,VFmx tVFmxhật ra ThịnhVFmx PhươngVFmx VFmxĐình cũn5cLZ3VjWg Sxr4UFhskhông ng5cLZ3VjWhĩ mìnVFmxh lạiVFmx Sxr4UFhskể chuyệnVFmx đóVFmx chSxr4UFhso côVFmx nghVFmxe. CVFmxó lẽ vìSxr4UFhs bộVFmx dVFmxạng ĐàVFmxm TĩnhSxr4UFhs hSxr4UFhsôm n5cLZ3VjWay qSxr4UFhsuá Sxr4UFhsđỗi bơVFmx vơVFmx, khônSxr4UFhsg nVFmxơi n5cLZ3VjWương tựaVFmx, Sxr4UFhskhiến VFmxanh cSxr4UFhsảm thấy mìnSxr4UFhsh nSxr4UFhshất VFmxđịnh Sxr4UFhsphải nóiSxr4UFhs VFmxgì 5cLZ3VjWđó đểVFmx cổSxr4UFhs 5cLZ3VjWvũ Sxr4UFhsc, cVFmxó Sxr4UFhslẽ 5cLZ3VjWbệnh t5cLZ3VjWình của5cLZ3VjW coVFmxn trVFmxai đã thậtVFmx sSxr4UFhsự quSxr4UFhsật nSxr4UFhsgã c5cLZ3VjWô rồi.

Cuối cù5cLZ3VjWng ĐàVFmxm TĩSxr4UFhsnh nVFmxgẩng lên, hỏ5cLZ3VjWi: “NếSxr4UFhsu cVFmxó ha5cLZ3VjWi sựSxr4UFhs Sxr4UFhslựa cVFmxhọn, mSxr4UFhsột sSxr4UFhsẽ Sxr4UFhslàm tSxr4UFhsổn thươnVFmxg rất5cLZ3VjW nhSxr4UFhsiều người,Sxr4UFhs lựa 5cLZ3VjW chọn kVFmxia cũ5cLZ3VjWng sẽ5cLZ3VjW Sxr4UFhslàm tổn5cLZ3VjW thươngVFmx 5cLZ3VjWrất nh5cLZ3VjWiều người…”

“Người tSxr4UFhsa vẫnVFmx nóiSxr4UFhs hãy chVFmxọn các5cLZ3VjWh Sxr4UFhstổn thươSxr4UFhsng í5cLZ3VjWt h5cLZ3VjWơn, tVFmxrong cSxr4UFhsông VFmxty cũnVFmxg vậyVFmx, VFmxcái VFmxnào t5cLZ3VjWạo í5cLZ3VjWt tổn5cLZ3VjW thất hơnSxr4UFhs t5cLZ3VjWhì tVFmxa sẽ5cLZ3VjW VFmxchọn c5cLZ3VjWái đó.”

Anh cốSxr4UFhs ýVFmx nhSxr4UFhsấn mạnh5cLZ3VjW làVFmx trong côngSxr4UFhs t5cLZ3VjWy, Đà5cLZ3VjWm Tĩ5cLZ3VjWnh thoSxr4UFhsáng ngVFmxẩn người,5cLZ3VjW cuốiSxr4UFhs cùVFmxng VFmxcô 5cLZ3VjWcũng hVFmxạ Sxr4UFhsquyết tVFmxâm, nói: “GiSxr4UFhsám đốcSxr4UFhs Sxr4UFhsThịnh, cảmSxr4UFhs ơnSxr4UFhs a5cLZ3VjWnh, VFmxtôi VFmxbiết VFmxnên Sxr4UFhslàm gSxr4UFhsì rồi.”

Thịnh PhưSxr4UFhsơng ĐìnVFmxh nghSxr4UFhsĩ ngợi mSxr4UFhsột ch5cLZ3VjWút rSxr4UFhsồi nói5cLZ3VjW: “TrướcSxr4UFhs khSxr4UFhsi q5cLZ3VjWuyết định5cLZ3VjW VFmxviệc 5cLZ3VjWgì q5cLZ3VjWuan trọng,VFmx cô5cLZ3VjW pSxr4UFhshải Sxr4UFhsthật nghiêm Sxr4UFhstúc Sxr4UFhssuy xSxr4UFhsét tất5cLZ3VjW cảVFmx cácSxr4UFhs vVFmxấn đề5cLZ3VjW Sxr4UFhscó thể5cLZ3VjW xảy5cLZ3VjW rVFmxa. 5cLZ3VjWCòn Sxr4UFhskhi đã5cLZ3VjW quyếtVFmx định5cLZ3VjW, VFmxdù kết q5cLZ3VjWuả 5cLZ3VjWkhông lýVFmx tưởn5cLZ3VjWg thì5cLZ3VjW c5cLZ3VjWũng đừng5cLZ3VjW hSxr4UFhsối hVFmxận, 5cLZ3VjWvì 5cLZ3VjWcô đãVFmx cSxr4UFhsố gắnVFmxg hếtVFmx sức5cLZ3VjW rồi.”

“Cảm ơnVFmx anVFmxh, Giám5cLZ3VjW đốc Thịnh.”

“Không Sxr4UFhscó gì.”

“Còn nSxr4UFhsữa… từVFmx tuVFmxần saSxr4UFhsu, tôi muốnSxr4UFhs nghỉVFmx mộtSxr4UFhs tuần…”

Thịnh Phươn5cLZ3VjWg 5cLZ3VjWĐình biết côVFmx phảiVFmx VFmxở việnSxr4UFhs chăSxr4UFhsm coVFmxn, VFmxliền nVFmxói: “KhônVFmxg saVFmxo, tuSxr4UFhsần s5cLZ3VjWau 5cLZ3VjWtôi vẫnVFmx VFmxở viện,5cLZ3VjW chắcVFmx chắn côngVFmx tSxr4UFhsy sẽSxr4UFhs Sxr4UFhssắp x5cLZ3VjWếp Sxr4UFhscho côVFmx tSxr4UFhsiếp tụcSxr4UFhs 5cLZ3VjWchăm sóc5cLZ3VjW cVFmxho VFmxtôi. Nh5cLZ3VjWư vậySxr4UFhs khôngVFmx cSxr4UFhsoi l5cLZ3VjWà Sxr4UFhsnghỉ, nếu côSxr4UFhsng tVFmxy gọiVFmx đến5cLZ3VjW, tSxr4UFhsôi sẽSxr4UFhs sắpSxr4UFhs xếp.”

Đàm Tĩn5cLZ3VjWh VFmxvô cùn5cLZ3VjWg cảmVFmx động: “CVFmxảm ơ5cLZ3VjWn anh.”

Sau k5cLZ3VjWhi Sxr4UFhsĐàm TĩnhSxr4UFhs đi,VFmx ThịnhSxr4UFhs Phương ĐìnVFmxh lại5cLZ3VjW mSxr4UFhsở notVFmxebook 5cLZ3VjWra, rốtSxr4UFhs ruộcVFmx ngưVFmxời phVFmxụ nữ5cLZ3VjW nàyVFmx m5cLZ3VjWuốn h5cLZ3VjWỏi điều5cLZ3VjW gì5cLZ3VjW nhỉ? ASxr4UFhsnh Sxr4UFhsbiết c5cLZ3VjWô đãVFmx qVFmxuyết 5cLZ3VjWđịnh m5cLZ3VjWột điềuVFmx rấtSxr4UFhs qua5cLZ3VjWn trọnVFmxg, VFmxnhưng rốtSxr4UFhs VFmxcuộc nVFmxó là5cLZ3VjW VFmxgì? Thịnh PSxr4UFhshương Sxr4UFhsĐình n5cLZ3VjWhìn áSxr4UFhsnh tVFmxà dưSxr4UFhsơng ngo5cLZ3VjWài cửa5cLZ3VjW sổSxr4UFhs VFmxmà t5cLZ3VjWhất 5cLZ3VjWthần, anSxr4UFhsh Sxr4UFhsbắt đầu5cLZ3VjW t5cLZ3VjWò mòSxr4UFhs v5cLZ3VjWề mọi điềuVFmx củ5cLZ3VjWa ĐàVFmxm Tĩnh5cLZ3VjW, Sxr4UFhsđặc biSxr4UFhsệt làSxr4UFhs 5cLZ3VjWkhi phSxr4UFhsát hiệ5cLZ3VjWn rSxr4UFhsa côSxr4UFhs có5cLZ3VjW liêVFmxn qu5cLZ3VjWan đếnSxr4UFhs Nhiếp5cLZ3VjW VũSxr4UFhs ThịSxr4UFhsnh. Thật r5cLZ3VjWa VFmxnhìn bềVFmx ng5cLZ3VjWoài VFmxcô cóVFmx vẻVFmx yếVFmxu đuSxr4UFhsối, nhưngVFmx Sxr4UFhsbên VFmxtrong lại5cLZ3VjW rVFmxất cốSxr4UFhs c5cLZ3VjWhấp, rất kiê5cLZ3VjWn cVFmxường. Sxr4UFhsCó lẽSxr4UFhs cuVFmxộc đSxr4UFhsời đVFmxã Sxr4UFhsđem VFmxlại c5cLZ3VjWho cVFmxô Sxr4UFhsrất Sxr4UFhsnhiều VFmxkhó khănSxr4UFhs, Sxr4UFhsnhưng dường nh5cLZ3VjWư VFmxcô chư5cLZ3VjWa b5cLZ3VjWao giờVFmx gụ5cLZ3VjWc ngSxr4UFhsã. CóVFmx điềSxr4UFhsu haVFmxi h5cLZ3VjWôm 5cLZ3VjWnay trSxr4UFhsông 5cLZ3VjWcô vô5cLZ3VjW cùnSxr4UFhsg tVFmxiều tu5cLZ3VjWỵ, VFmxtựa hồ VFmxnhững đònSxr4UFhs Sxr4UFhsnặng VFmxnề Sxr4UFhscủa s5cLZ3VjWố phậSxr4UFhsn VFmxđã khiếnVFmx VFmxcô cha5cLZ3VjWo đảoSxr4UFhs sắp5cLZ3VjW ng5cLZ3VjWã quỵ.

Thịnh PSxr4UFhshương Sxr4UFhsĐình thở VFmx dài, cóSxr4UFhs 5cLZ3VjWlẽ 5cLZ3VjWđây chínSxr4UFhsh lSxr4UFhsà VFmxngười pVFmxhụ nSxr4UFhsữ cóSxr4UFhs coVFmxn. Người5cLZ3VjW phụSxr4UFhs n5cLZ3VjWữ Sxr4UFhsđã cSxr4UFhsó Sxr4UFhscon khônSxr4UFhsg bao gVFmxiờ bịSxr4UFhs qu5cLZ3VjWật ngã,Sxr4UFhs trừ5cLZ3VjW k5cLZ3VjWhi c5cLZ3VjWon họ5cLZ3VjW xảySxr4UFhs VFmxra chuyện