You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khmxMfi b5859qMjNị ấRHoZE3Qrm 5859qMjNức an5859qMjNh vẫn m5859qMjNím môiRHoZE3Qr 5859qMjNlại RHoZE3Qrnhư đứ5859qMjNa trRHoZE3Qrẻ, hmxMfai bRHoZE3Qrên khomxMfé miệngmxMf hRHoZE3Qrơi cmxMfong, nhìmxMfn giốmxMfng nhưRHoZE3Qr RHoZE3Qrmột đĩnh vmxMfàng mxMfnhỏ con5859qMjNg RHoZE3Qrcong hRHoZE3Qrai bênmxMf m5859qMjNép v5859qMjNậy. Đàm5859qMjN TĩnhRHoZE3Qr đứng5859qMjN tRHoZE3Qrừ xmxMfa nmxMfhìn aRHoZE3Qrnh, mxMfvừa rồ5859qMjNi có đôRHoZE3Qrng ngưmxMfời, cômxMf cmxMfố tìmxMfnh mxMfkhông nhìn5859qMjN anhmxMf, nhRHoZE3Qrưng giờmxMf chỉmxMf cò5859qMjNn mộ5859qMjNt mìnmxMfh anh5859qMjN, cóRHoZE3Qr muốn trá5859qMjNnh cRHoZE3Qrũng khôngRHoZE3Qr trRHoZE3Qránh đưRHoZE3Qrợc. Đ5859qMjNầu ng5859qMjNón cáimxMf củmxMfa anRHoZE3Qrh bịRHoZE3Qr dín5859qMjNh chRHoZE3Qrút mựcRHoZE3Qr đenRHoZE3Qr, viết xong,RHoZE3Qr an5859qMjNh mxMfvội tìRHoZE3Qrm gimxMfấy mxMflau RHoZE3Qrđi nhưnmxMfg khRHoZE3Qrông tì5859qMjNm thấy,5859qMjN liềRHoZE3Qrn 5859qMjNvào mxMfphòng vmxMfệ si5859qMjNnh rRHoZE3Qrửa tay, nướ5859qMjNc c5859qMjNhảy ràoRHoZE3Qr mxMfrào. 5859qMjNKhi 5859qMjNra ngoàimxMf aRHoZE3Qrnh đãRHoZE3Qr vẩRHoZE3Qry nướcRHoZE3Qr rồimxMf, như5859qMjNng đầu5859qMjN nmxMfgón tamxMfy vmxMfẫn còn ướt,mxMf đànmxMfh kẹpmxMf 5859qMjNsổ mxMfghi chéRHoZE3Qrp vmxMfào cánhmxMf tay.

Ngoài hmxMfành la5859qMjNng có5859qMjN ngRHoZE3Qrười hỏi: “NhiRHoZE3Qrếp V5859qMjNũ ThRHoZE3Qrịnh 5859qMjNđâu? MmxMfau, C5859qMjNhủ nhiệ5859qMjNm RHoZE3Qrtìm mxMfanh ấy.”

Anh mxMfnhanh chón5859qMjNg đ5859qMjNi ra, đã5859qMjN mxMfba c5859qMjNhục tmxMfuổi đầu,RHoZE3Qr vậy5859qMjN 5859qMjNmà bưRHoZE3Qrớc vẫnmxMf sảiRHoZE3Qr dài,mxMf 5859qMjNnhanh nhẹn5859qMjN nhưRHoZE3Qr cRHoZE3Qrhàng tr5859qMjNai mườmxMfi bảyười tám,mxMf 5859qMjNkhông cmxMfó cảm5859qMjN giác5859qMjN gRHoZE3Qrấp gá5859qMjNp RHoZE3Qrchỉ th5859qMjNấy rRHoZE3Qrất t5859qMjNrẻ co5859qMjNn. ĐàmxMfm Tĩn5859qMjNh 5859qMjNthấy chu5859qMjNa xmxMfót. Chia RHoZE3Qrtay rồ5859qMjNi gặpRHoZE3Qr l5859qMjNại, nhưngmxMf cmxMfhưa lmxMfần gặpRHoZE3Qr 5859qMjNmặt nàmxMfo lạ5859qMjNi có5859qMjN mxMfấn tượnmxMfg RHoZE3Qrnhư sánRHoZE3Qrg na5859qMjNy, Nhiếp V5859qMjNũ ThịnhmxMf cmxMfủa buổiRHoZE3Qr sá5859qMjNng hRHoZE3Qrôm naRHoZE3Qry hệtRHoZE3Qr n5859qMjNhư Nhi5859qMjNếp RHoZE3QrVũ mxMfThịnh củ5859qMjNa mư5859qMjNời nRHoZE3Qrăm về5859qMjN trước vậy5859qMjN, vẫnmxMf làmxMf cậRHoZE3Qru thiếumxMf niênmxMf bRHoZE3Qrề RHoZE3Qrngoài trầRHoZE3Qrm mặcmxMf nmxMfhưng sâmxMfu bên5859qMjN tron5859qMjNg lạiRHoZE3Qr r5859qMjNất nổi5859qMjN loạn.

Phòng bmxMfệnh đãmxMf ymxMfên tĩnh 5859qMjNlại nhmxMfưng lònRHoZE3Qrg dRHoZE3Qrạ 5859qMjNĐàm T5859qMjNĩnh vẫnmxMf rốimxMf mxMfbời, RHoZE3Qrcô n5859qMjNgồi xuống,5859qMjN nh5859qMjNìn TônRHoZE3Qr Bình5859qMjN RHoZE3Qrđang nằRHoZE3Qrm trên giư5859qMjNờng, mxMfthấy c5859qMjNon mxMfhít thmxMfở rấtRHoZE3Qr khómxMf khmxMfăn, ngmxMfực RHoZE3Qrphập phồngRHoZE3Qr lêRHoZE3Qrn xuống,RHoZE3Qr cặp5859qMjN môi tímmxMf tái5859qMjN. ĐàmmxMf RHoZE3QrTĩnh 5859qMjNcảm RHoZE3Qrthấy mxMfmình mxMfnhư mộtRHoZE3Qr ngọ5859qMjNn cmxMfây tr5859qMjNong b5859qMjNão, cơn5859qMjN bRHoZE3Qrão RHoZE3Qrtố cmxMfủa số5859qMjN mệnh mxMf đã quăRHoZE3Qrng quậtmxMf mxMfgiày vòRHoZE3Qr cRHoZE3Qrô 5859qMjNquá lâRHoZE3Qru, quámxMf lâ5859qMjNu rồi,RHoZE3Qr RHoZE3Qrcô sắp5859qMjN không5859qMjN trụRHoZE3Qr nổRHoZE3Qri nữa.

Dù 5859qMjNchín giờmxMf phải5859qMjN họp, nhưRHoZE3Qrng s5859qMjNau khRHoZE3Qri kiRHoZE3Qrểm tr5859qMjNa phRHoZE3Qròng bRHoZE3Qrệnh RHoZE3Qrxong. ChủmxMf nhiệmxMfm PRHoZE3Qrhương RHoZE3Qrvẫn dành5859qMjN nửamxMf tmxMfiếng qmxMfuý báu mRHoZE3Qrắng 5859qMjNNhiếp RHoZE3QrVũ Thịnh5859qMjN tro5859qMjNng vămxMfn phòmxMfng. M5859qMjNọi ngườmxMfi đimxMf 5859qMjNqua v5859qMjNăn ph5859qMjNòng cRHoZE3Qrủa ông5859qMjN đều5859qMjN rón rénRHoZE3Qr nh5859qMjNẹ nhàng5859qMjN, cRHoZE3Qrhỉ smxMfợ lmxMfại gâRHoZE3Qry 5859qMjNra t5859qMjNiếng RHoZE3Qrđộng kRHoZE3Qrhiến ChủRHoZE3Qr nhiệ5859qMjNm RHoZE3QrPhương nRHoZE3Qrổi giận. MấyRHoZE3Qr vịRHoZE3Qr tiếRHoZE3Qrn sĩmxMf ở5859qMjN bên5859qMjN ngoàiRHoZE3Qr đều5859qMjN thởmxMf mxMfcũng k5859qMjNhông d5859qMjNám thở5859qMjN mmxMfạnh, cắmRHoZE3Qr RHoZE3Qrcúi viếtmxMf bệnh án,RHoZE3Qr nRHoZE3Qrgay c5859qMjNả 5859qMjNy mxMftá trưởmxMfng bìn5859qMjNh thườmxMfng nmxMfhiều RHoZE3Qrlời làmxMf vậ5859qMjNy m5859qMjNà lúcmxMf nàmxMfy miệnRHoZE3Qrg mxMfcũng nhRHoZE3Qrư dán mxMfbăng díRHoZE3Qrnh, chẳnmxMfg RHoZE3Qrnói tiRHoZE3Qrếng nào.

“Có bRHoZE3Qriết v5859qMjNì saRHoZE3Qro RHoZE3Qrtôi mắng cmxMfậu khô5859qMjNng? Rố5859qMjNt 5859qMjNcuộc gần5859qMjN mxMfđây cậ5859qMjNu làmmxMf sRHoZE3Qrao vậy?mxMf Đầu5859qMjN ó5859qMjNc cứmxMf mxMflơ lRHoZE3Qrửng mxMftận mxMfđâu RHoZE3Qrấy. Đừng tưởng5859qMjN vẫnRHoZE3Qr cmxMfhưa gmxMfây r5859qMjNa lỗiRHoZE3Qr lớnmxMf mxMfgì, tôiRHoZE3Qr thámxMfy c5859qMjNứ tRHoZE3Qrhế nRHoZE3Qrày RHoZE3Qrsớm m5859qMjNuộn rồi5859qMjN cRHoZE3Qrũng xảRHoZE3Qry ra 5859qMjN chuyện t5859qMjNhôi. C5859qMjNậu nó5859qMjNi xemmxMf, rốtmxMf cmxMfuộc lRHoZE3Qrà chuyệmxMfn gì?5859qMjN C5859qMjNậu cảRHoZE3Qr nRHoZE3Qrgày rầRHoZE3Qru 5859qMjNrĩ đRHoZE3Qrầy RHoZE3Qrtâm sự nhRHoZE3Qrư vậ5859qMjNy l5859qMjNà saoRHoZE3Qr? Chúng5859qMjN RHoZE3Qrta làmxMfm bRHoZE3Qrác mxMfsĩ, mọmxMfi mxMflúc mọmxMfi nơRHoZE3Qri đềumxMf p5859qMjNhải mxMfsuy xémxMft 5859qMjNvẫn đề5859qMjN một cáchmxMf 5859qMjNlý tmxMfrí, bìnhmxMf t5859qMjNĩnh. ChmxMfuyện hômRHoZE3Qr qu5859qMjNa l5859qMjNà thếRHoZE3Qr nào?5859qMjN Tô5859qMjNn 5859qMjNBình có5859qMjN qmxMfuan 5859qMjNhệ gìRHoZE3Qr 5859qMjNvới cậ5859qMjNu? Cậu khônRHoZE3Qrg 5859qMjNchi 5859qMjNmột đồngmxMf n5859qMjNào 5859qMjNcho thuố5859qMjNc ng5859qMjNoài bRHoZE3Qrảo h5859qMjNiểm, troRHoZE3Qrng khmxMfi cmxMfó nmxMfhững loạiRHoZE3Qr bắt buộcRHoZE3Qr phảimxMf dùngmxMf, bắtRHoZE3Qr buộc5859qMjN cậumxMf hiểRHoZE3Qru 5859qMjNkhông hả5859qMjN? CậmxMfu ti5859qMjNết kRHoZE3Qriệm tiềnmxMf 5859qMjNcho bện5859qMjNh nhân 5859qMjN hay l5859qMjNà lRHoZE3Qrấy m5859qMjNạng người5859qMjN ta?”

Cuối cùmxMfng Nhiếp5859qMjN mxMfVũ TRHoZE3Qrhịnh khẽ đRHoZE3Qráp: “ChmxMfáu vàmxMf đmxMfứa trRHoZE3Qrẻ đó…5859qMjN khRHoZE3Qrông cmxMfó quamxMfn h5859qMjNệ gì5859qMjN RHoZE3Qrđặc biệt…mxMf ch5859qMjNỉ làRHoZE3Qr điều5859qMjN ki5859qMjNện gia đìnhmxMf họ5859qMjN khônRHoZE3Qrg tốt…”

“Không cmxMfó qumxMfan 5859qMjNhệ gì5859qMjN đặc biệt5859qMjN RHoZE3Qrmà cậ5859qMjNu gọiRHoZE3Qr RHoZE3Qrđiện cả5859qMjN vào5859qMjN p5859qMjNhòng mổ5859qMjN?” 5859qMjNChủ nmxMfhiệm PhưmxMfơng khômxMfng kìmxMfm RHoZE3Qrnổi gầmmxMf lên. “TômxMfi c5859qMjNòn tưởngRHoZE3Qr trời5859qMjN sập,RHoZE3Qr mxMfcậu gọiRHoZE3Qr tôi5859qMjN đếmxMfn mxMfcứu chứ!”

“Cháu quênRHoZE3Qr mRHoZE3Qrất ChủmxMf nhiRHoZE3Qrệm đang mổ…”

“Quên?” GimxMfọng Ch5859qMjNủ nhiệm PhươngmxMf lmxMfại 5859qMjNcao lên5859qMjN mộ5859qMjNt bậc,5859qMjN “CậRHoZE3Qru cmxMfòn bảRHoZE3Qro mìRHoZE3Qrnh mxMfkhông lơmxMf đãng5859qMjN đ5859qMjNi! mxMfCậu đmxMfang mổ cũngmxMf quêmxMfn luômxMfn 5859qMjNsao? TômxMfi c5859qMjNho cmxMfậu mxMfhay, cRHoZE3Qrậu cRHoZE3Qrứ cảRHoZE3Qr nRHoZE3Qrgày ngmxMfhĩ ngợiRHoZE3Qr lu5859qMjNng tuRHoZE3Qrng thế5859qMjN này mxMf nữa, rồiRHoZE3Qr sẽmxMf RHoZE3Qrcó ngàyRHoZE3Qr đmxMfể quRHoZE3Qrên dmxMfao 5859qMjNmổ RHoZE3Qrtrong ngựRHoZE3Qrc RHoZE3Qrbệnh nmxMfhân! ĐừngmxMf RHoZE3Qrtưởng RHoZE3Qrquên mình5859qMjN đang làm5859qMjN gìmxMf làRHoZE3Qr ch5859qMjNuyện nhmxMfỏ, nhmxMfư thếRHoZE3Qr mxMflà RHoZE3Qrcậu kh5859qMjNông mxMfcó mxMfy đức!”

Một bmxMfác sRHoZE3Qrĩ đmxMfang họ5859qMjNc bồ5859qMjNi dưỡng đẩymxMf thiết5859qMjN bị5859qMjN điRHoZE3Qr tRHoZE3Qrới, 5859qMjNđang g5859qMjNõ cửamxMf tmxMfhì ng5859qMjNhe thấymxMf câuRHoZE3Qr n5859qMjNói c5859qMjNuối cRHoZE3Qrùng, v5859qMjNội giậ5859qMjNt mình r5859qMjNụt t5859qMjNay về,RHoZE3Qr nhìnmxMf san5859qMjNg RHoZE3Qrmấy RHoZE3Qrvị tiếmxMfn sRHoZE3Qrĩ đanRHoZE3Qrg viết5859qMjN bệnmxMfh mxMfán bRHoZE3Qrên cạnh,RHoZE3Qr thấ5859qMjNy họ làmmxMf độRHoZE3Qrng tá5859qMjNc rạcRHoZE3Qrh nRHoZE3Qrgang RHoZE3Qrcổ, RHoZE3Qranh RHoZE3Qrta mxMfgiật thótmxMf, 5859qMjNliền rón5859qMjN rén5859qMjN đẩymxMf thiết5859qMjN bịmxMf 5859qMjNđi mất.

Cuối cmxMfùng, mxMfkhi đRHoZE3Qrến giờ 5859qMjNhọp, RHoZE3QrChủ nhiệmRHoZE3Qr Phương5859qMjN mxMfmới hầm5859qMjN hầmmxMf rờmxMfi khỏi5859qMjN văRHoZE3Qrn phRHoZE3Qròng, trRHoZE3Qrước kRHoZE3Qrhi mxMfra cửmxMfa còn bmxMfuông RHoZE3Qrlại mmxMfột 5859qMjNcâu: 5859qMjN“Cậu hãymxMf tmxMfự kiểmxMfm điểmRHoZE3Qr lạiRHoZE3Qr đi!”

Nhiếp 5859qMjNVũ ThịnhRHoZE3Qr cúiRHoZE3Qr đầu điRHoZE3Qr rRHoZE3Qra. mxMfTiến 5859qMjNsĩ ĐồngRHoZE3Qr, RHoZE3Qrngười nhiều5859qMjN tuổimxMf nhất5859qMjN troRHoZE3Qrng RHoZE3Qrsỗ mxMfnhững người5859qMjN đmxMfược Ch5859qMjNủ nhiệm RHoZE3QrPhương dẫmxMfn dắt,RHoZE3Qr bìn5859qMjNh thườnRHoZE3Qrg rấtRHoZE3Qr biếtRHoZE3Qr qumxMfan tRHoZE3Qrâm mxMfchăm 5859qMjNsóc ng5859qMjNười 5859qMjNkhác, 5859qMjNvì NmxMfhiếp Vũ RHoZE3QrThịnh mxMfít tuổ5859qMjNi, l5859qMjNại đmxMfược ChủmxMf nhiRHoZE3Qrệm Phươ5859qMjNng đặmxMfc biệtRHoZE3Qr ưu5859qMjN ái5859qMjN, RHoZE3Qrnên aRHoZE3Qrnh họRHoZE3Qr Đồ5859qMjNng RHoZE3Qrnày vẫRHoZE3Qrn luôn coRHoZE3Qri NhiếpmxMf VRHoZE3Qrũ ThịnhmxMf RHoZE3Qrlà RHoZE3Qrsư đmxMfệ 5859qMjNđồng môn,RHoZE3Qr 5859qMjNmà qRHoZE3Qruên mất5859qMjN rằng5859qMjN a5859qMjNnh đãmxMf có5859qMjN RHoZE3Qrhai hmxMfọc 5859qMjNvị, hơn nữa5859qMjN cũnmxMfg khônmxMfg phảmxMfi họcRHoZE3Qr tr5859qMjNò củamxMf ChRHoZE3Qrủ RHoZE3Qrnhiệm PhươnRHoZE3Qrg. Lần5859qMjN n5859qMjNày, tiếRHoZE3Qrn sĩmxMf ĐmxMfồng mxMflại đến mxMfan ủimxMf an5859qMjNh: “CóRHoZE3Qr qua5859qMjNn tâmxMfm 5859qMjNđến c5859qMjNậu thmxMfì ông5859qMjN 5859qMjNấy mớmxMfi lRHoZE3Qro lắn5859qMjNg RHoZE3Qrnhư vậy,5859qMjN nRHoZE3Qrếu mxMfđổi là ngườimxMf khmxMfác, mxMfông ấy5859qMjN mxMfkhông phmxMfí sứcRHoZE3Qr thếmxMf đâu.”

“Phải rồi.”RHoZE3Qr TiếRHoZE3Qrn sĩ5859qMjN Tiểu M5859qMjNẫn đầyRHoZE3Qr gọmxMfng RHoZE3Qrkính nói5859qMjN, “Nh5859qMjNiếp sưRHoZE3Qr huyn5859qMjNh đừngmxMf 5859qMjNnản chímxMf, ‘lãoRHoZE3Qr yêu’5859qMjN 5859qMjNquý an5859qMjNh 5859qMjNnhất đấmxMfy. Ông ấyRHoZE3Qr lmxMfà 5859qMjNPhong ThanRHoZE3Qrh DưmxMfơng, an5859qMjNh làRHoZE3Qr 5859qMjNLệnh HồmxMf Xung[2RHoZE3Qr], ôRHoZE3Qrng ấyRHoZE3Qr chRHoZE3Qrỉ hậRHoZE3Qrn rèmxMfn sắtRHoZE3Qr không thmxMfành tRHoZE3Qrhép 5859qMjNđấy thôi!”RHoZE3Qr LãoRHoZE3Qr yêmxMfu mxMflà biệt5859qMjN hiRHoZE3Qrệu củmxMfa 5859qMjNChủ nhRHoZE3Qriệm PhươmxMfng, 5859qMjNcũng chỉ cóRHoZE3Qr mấ5859qMjNy đmxMfệ tử5859qMjN nàyRHoZE3Qr dámxMfm công5859qMjN kh5859qMjNai đặtRHoZE3Qr bRHoZE3Qriệt RHoZE3Qrhiệu 5859qMjNcho ôngRHoZE3Qr n5859qMjNhư vậyRHoZE3Qr. ChRHoZE3Qrủ nhiệmmxMf Phương 5859qMjN luôn ch5859qMjNo rằRHoZE3Qrng k5859qMjNỹ thRHoZE3Qruật tmxMfốt th5859qMjNì ômxMfng cRHoZE3Qró tmxMfhể c5859qMjNưng hmxMfọc tmxMfrò cmxMfủa 5859qMjNông nhưmxMf RHoZE3Qrông trời con.

[2] NhâRHoZE3Qrn 5859qMjNvật trRHoZE3Qrong tiểu mxMfthuyết vmxMfõ hiệpmxMf ThầRHoZE3Qrn đmxMfiêu RHoZE3Qrhiệp 5859qMjNlữ củRHoZE3Qra mxMfnhà vRHoZE3Qrăn Ki5859qMjNm 5859qMjNDung, vốnmxMf làmxMf một5859qMjN lã5859qMjNng mxMftử mxMfmê rượu, giỏimxMf ki5859qMjNếm thuật,RHoZE3Qr từngmxMf được5859qMjN PhmxMfong ThanmxMfh DmxMfương truyền5859qMjN RHoZE3Qrthụ mxMfkiếm phmxMfáp, mxMfvề 5859qMjNsau yêu Nhậm5859qMjN RHoZE3QrDoanh RHoZE3QrDoanh, ThánmxMfh côRHoZE3Qr củaRHoZE3Qr M5859qMjNa giáo.

“Tiểu MRHoZE3Qrẫn, RHoZE3Qrcậu 5859qMjNso sánh nhRHoZE3Qrư thếmxMf k5859qMjNhông đún5859qMjNg rồi.mxMf NmxMfếu lãoRHoZE3Qr y5859qMjNêu là5859qMjN PhonRHoZE3Qrg ThamxMfnh DRHoZE3Qrương, thìRHoZE3Qr LệnhmxMf HồRHoZE3Qr XunmxMfg nên làRHoZE3Qr Đồn5859qMjNg đại5859qMjN smxMfư huynmxMfh chmxMfứ! CmxMfậu xe5859qMjNm mxMfanh ĐồngmxMf điềmxMfm đRHoZE3Qrạm l5859qMjNễ độRHoZE3Qr, rấtRHoZE3Qr mxMfgiống LệnhRHoZE3Qr Hồ Xung.mxMf CòRHoZE3Qrn NhiRHoZE3Qrếp mxMfVũ ThRHoZE3Qrịnh hấp5859qMjN dẫn5859qMjN phụRHoZE3Qr nữRHoZE3Qr thế5859qMjN này5859qMjN, n5859qMjNói th5859qMjNế nRHoZE3Qrào cũnRHoZE3Qrg RHoZE3Qrlà DưmxMfơng Quá[3], RHoZE3Qrkhông ph5859qMjNải LệnmxMfh HồRHoZE3Qr Xung!”

[3] NhânmxMf vậmxMft tRHoZE3Qrrong tiểmxMfu thuyết vmxMfõ mxMfhiệp ThầnRHoZE3Qr điêuRHoZE3Qr mxMfhiệp lữ5859qMjN cmxMfủa RHoZE3Qrnhà văRHoZE3Qrn K5859qMjNim RHoZE3QrDung, nổ5859qMjNi tmxMfiếng đẹpRHoZE3Qr tra5859qMjNi, chung tình.

“Chẳng lẽmxMf RHoZE3QrLệnh Hồ5859qMjN RHoZE3QrXung không hấ5859qMjNp d5859qMjNẫn pRHoZE3Qrhụ 5859qMjNnữ ư?mxMf SaRHoZE3Qro NhậmmxMf 5859qMjNDoanh RHoZE3QrDoanh l5859qMjNại sốngRHoZE3Qr cRHoZE3Qrhết RHoZE3Qrtheo anmxMfh 5859qMjNta chmxMfứ? HRHoZE3Qrơn nữa RHoZE3Qrsao NRHoZE3Qrhiếp Vũ5859qMjN TRHoZE3Qrhịnh lại5859qMjN cmxMfó tRHoZE3Qrhể RHoZE3Qrlà Dươ5859qMjNng mxMfQuá được?5859qMjN RHoZE3QrNếu RHoZE3Qrcậu tRHoZE3Qra lmxMfà DmxMfương QRHoZE3Qruá, không pmxMfhải chúRHoZE3Qrng RHoZE3Qrta thmxMfành mmxMfôn hRHoZE3Qrạ cmxMfủa pháiRHoZE3Qr ToàRHoZE3Qrn ChâmxMfn saomxMf? TRHoZE3Qrôi kmxMfhông mRHoZE3Qruốn cùnRHoZE3Qrg một giuộcmxMf vRHoZE3Qrới bRHoZE3Qrọn đạomxMf th5859qMjNối đó…”

“Sao DươmxMfng QumxMfá lạRHoZE3Qri l5859qMjNà môn hạmxMf ToànmxMf Châ5859qMjNn? DưmxMfơng RHoZE3QrQuá mxMflà người5859qMjN của5859qMjN phmxMfái Cổ5859qMjN Mộ5859qMjN mớ5859qMjNi đúng.5859qMjN NhưngRHoZE3Qr Cổ5859qMjN RHoZE3QrM cũng khôngRHoZE3Qr tốRHoZE3Qrt lànmxMfh gìmxMf… tomxMfàn nhữnRHoZE3Qrg phụRHoZE3Qr nữ5859qMjN tmxMfâm lmxMfý 5859qMjNbiến thái…”

Mấy 5859qMjNngười mmxMfồm nmxMfăm m5859qMjNiệng mười bà5859qMjNn t5859qMjNán cười5859qMjN đùa.5859qMjN TiếnRHoZE3Qr sĩRHoZE3Qr RHoZE3Qry họcmxMf lâm5859qMjN sàRHoZE3Qrng kRHoZE3Qrhổ, tiế5859qMjNn smxMfĩ mxMfy học5859qMjN lâmRHoZE3Qr sRHoZE3Qràng dưới tmxMfrướng ChRHoZE3Qrủ RHoZE3Qrnhiệm PhươngmxMf mxMfcòn kh5859qMjNổ hơnRHoZE3Qr. Nh5859qMjNững RHoZE3Qrthầy hướnmxMfg dẫn5859qMjN khámxMfc RHoZE3Qrcó 5859qMjNlẽ cònRHoZE3Qr c5859qMjNó thể m5859qMjNắt nhắRHoZE3Qrm mắRHoZE3Qrt mởmxMf, tặ5859qMjNng quà5859qMjN, lô5859qMjNi mxMfkéo qumxMfan hệRHoZE3Qr là5859qMjN đưmxMfợc. NhưnRHoZE3Qrg vớiRHoZE3Qr ChủRHoZE3Qr nhiệRHoZE3Qrm PhươnRHoZE3Qrg thì mxMfkhông đủRHoZE3Qr giỏ5859qMjNi đừngRHoZE3Qr hRHoZE3Qròng tốRHoZE3Qrt n5859qMjNghiệp. BmxMfài tậ5859qMjNp căngmxMf thẳng,mxMf mxMfca 5859qMjNmổ lmxMfại nhiềuRHoZE3Qr, vìmxMf thế cá5859qMjNc ti5859qMjNến s5859qMjNĩ đềumxMf phả5859qMjNi tmxMfự tRHoZE3Qrìm nimxMfềm vuRHoZE3Qri tromxMfng 5859qMjNnỗi khổ5859qMjN. BmxMfình tmxMfhường chRHoZE3Qrỉ cần5859qMjN nghe5859qMjN họ nmxMfói l5859qMjNinh timxMfnh mộmxMft lúcmxMf, Nhi5859qMjNếp Vũ5859qMjN ThịRHoZE3Qrnh mxMfsẽ thấmxMfy nhẹmxMf nh5859qMjNõm hẳn5859qMjN điRHoZE3Qr, n5859qMjNhưng hômmxMf nay an5859qMjNh thậtRHoZE3Qr RHoZE3Qrsự rấmxMft b5859qMjNuồn. Chủ5859qMjN nh5859qMjNiệm PhươnRHoZE3Qrg RHoZE3Qrnói 5859qMjNrất đmxMfúng, 5859qMjNgần đâymxMf a5859qMjNnh suốtRHoZE3Qr ngàymxMf ngẩn mxMfngơ sRHoZE3Qruy nmxMfghĩ nRHoZE3Qrhững 5859qMjNgì khôRHoZE3Qrng biRHoZE3Qrết nữa,RHoZE3Qr phạm5859qMjN lỗmxMfi liênRHoZE3Qr tục,mxMf cRHoZE3Qrứ thế5859qMjN nàymxMf thậtRHoZE3Qr sự5859qMjN có nguymxMf 5859qMjNcơ g5859qMjNây đ5859qMjNại hoạRHoZE3Qr chRHoZE3Qrứ 5859qMjNchẳng chơi.

Thấy aRHoZE3Qrnh RHoZE3Qrthất 5859qMjNthần, TiRHoZE3Qrểu Mẫn thô5859qMjNng cảmRHoZE3Qr nói:RHoZE3Qr “NhiếpRHoZE3Qr sưmxMf h5859qMjNuynh, anmxMfh 5859qMjNbị lãmxMfo yêu5859qMjN mắmxMfng đ5859qMjNên ngRHoZE3Qrớ ngRHoZE3Qrẩn thậRHoZE3Qrt rồi…”

“Tiểu Nhiếp5859qMjN đanRHoZE3Qrg phiền RHoZE3Qrlòng 5859qMjNvì chuyệnmxMf 5859qMjNgia 5859qMjNđình.” An5859qMjNh ĐồRHoZE3Qrng 5859qMjNngắt lờiRHoZE3Qr T5859qMjNiểu MẫnRHoZE3Qr, cò5859qMjNn 5859qMjNnháy mắt5859qMjN 5859qMjNmột cáimxMf, “Cậu cũngmxMf RHoZE3Qrđừng l5859qMjNo lắng,mxMf mxMfhai RHoZE3Qrchủ nhi5859qMjNệm kho5859qMjNa GamxMfn v5859qMjNà kh5859qMjNoa mxMfU mxMfbướu hôm5859qMjN RHoZE3Qrđó cùngmxMf mxMfđến tìm lmxMfão RHoZE3Qryêu, tô5859qMjNi nRHoZE3Qrghe thấy.mxMf BệnhRHoZE3Qr tìnhRHoZE3Qr củRHoZE3Qra bác5859qMjN t5859qMjNrai thậtRHoZE3Qr RHoZE3Qrra rất5859qMjN khảmxMf q5859qMjNuan, kiêmxMfn trì điềumxMf trRHoZE3Qrị, mấyRHoZE3Qr mxMfnăm khmxMfông tRHoZE3Qrhành vấmxMfn đềRHoZE3Qr đâu.”

“Cảm ơn5859qMjN anhmxMf.” CuốiRHoZE3Qr cùngRHoZE3Qr Nhiếp Vũ5859qMjN T5859qMjNhịnh cưmxMfời 5859qMjNméo xẹoRHoZE3Qr, “CảmRHoZE3Qr mxMfơn mRHoZE3Qrọi người,RHoZE3Qr gầnRHoZE3Qr đâmxMfy quảRHoZE3Qr thựcRHoZE3Qr RHoZE3Qrtôi lúRHoZE3Qr lẫn quá!”

“Có amxMfi gặp5859qMjN cmxMfhuyện này mà5859qMjN kRHoZE3Qrhông lmxMfo mxMflắng chứ.”AnhRHoZE3Qr ĐồmxMfng 5859qMjNvỗ RHoZE3Qrvai mxMfanh, “TôimxMf đmxMfổi c5859qMjNho cRHoZE3Qrậu mxMfca trựRHoZE3Qrc đêmRHoZE3Qr ngày m5859qMjNai, RHoZE3Qrcậu 5859qMjNlàm mxMfca sáRHoZE3Qrng chRHoZE3Qro tôi,mxMf gầnmxMf đâymxMf cậu5859qMjN mệ5859qMjNt qmxMfuá rồimxMf, cần5859qMjN RHoZE3Qrphải nghmxMfỉ ngơi.”

“Cảm ơnRHoZE3Qr anh.”

“Cảm mxMfơn gìRHoZE3Qr chứ?5859qMjN CRHoZE3Qra mổ tuầnmxMf trưmxMfớc suýt5859qMjN nữmxMfa t5859qMjNôi cắtmxMf nhầmRHoZE3Qr mạcRHoZE3Qrh mámxMfu, 5859qMjNmay m5859qMjNà cậuRHoZE3Qr nhanRHoZE3Qrh tamxMfy ngămxMfn lRHoZE3Qrại, nếu khôngmxMf mxMflão mxMfyêu sRHoZE3Qrẽ phan5859qMjNh tmxMfhây tômxMfi mấ5859qMjNt. ĐạimxMf â5859qMjNn đại5859qMjN đứcRHoZE3Qr đRHoZE3Qró t5859qMjNôi chRHoZE3Qrỉ đổRHoZE3Qri RHoZE3Qrcho 5859qMjNcậu mộtRHoZE3Qr ca sáng5859qMjN, thế5859qMjN làRHoZE3Qr quáRHoZE3Qr hờiRHoZE3Qr rồi.”

Hôm 5859qMjNnay NhimxMfếp 5859qMjNVũ ThịnmxMfh vẫn còRHoZE3Qrn c5859qMjNa 5859qMjNmổ, aRHoZE3Qrnh ănmxMf trư5859qMjNa mRHoZE3Qrột mì5859qMjNnh ởRHoZE3Qr nhRHoZE3Qrà ănRHoZE3Qr, lạimxMf gặpRHoZE3Qr Vươn5859qMjNg VũmxMf LinRHoZE3Qrh đếnRHoZE3Qr mua cmxMfơm. Đây5859qMjN mxMflà mxMfnhà ăn5859qMjN bRHoZE3Qrệnh vimxMfện, mu5859qMjNa RHoZE3Qrở đâ5859qMjNy p5859qMjNhải quẹmxMft t5859qMjNhẻ nội5859qMjN bộ,RHoZE3Qr x5859qMjNem RHoZE3Qrra c5859qMjNô RHoZE3Qrđã đế5859qMjNn nhầm. VươngRHoZE3Qr V5859qMjNũ 5859qMjNLinh x5859qMjNếp hànmxMfg cmxMfả nmxMfửa ngàyRHoZE3Qr RHoZE3Qrtrời mớimxMf RHoZE3Qrbiết 5859qMjNmình nhầm,RHoZE3Qr đamxMfng mxMfđịnh mxMfđi thì RHoZE3QrNhiếp 5859qMjNVũ ThịnhRHoZE3Qr đứRHoZE3Qrng dậmxMfy mxMfmua gi5859qMjNúp RHoZE3Qrcô ha5859qMjNi suất.

“Một smxMfuất tr5859qMjNứng 5859qMjNsốt cà chua.”mxMf 5859qMjNAnh n5859qMjNói RHoZE3Qrvới người5859qMjN bêRHoZE3Qrn tron5859qMjNg cửa5859qMjN sổ5859qMjN 5859qMjNrồi qRHoZE3Qruay san5859qMjNg h5859qMjNỏi VươngmxMf V5859qMjNũ LinhRHoZE3Qr, “Cô ăn5859qMjN gì?”

“Thịt x5859qMjNào RHoZE3Qrrau cần.”

“Một suất5859qMjN thịRHoZE3Qrt xàRHoZE3Qro rau RHoZE3Qrcần nữa.”

Vương Vũ5859qMjN LimxMfnh cmxMfho sRHoZE3Qruất cơm RHoZE3Qrtrứng xốt5859qMjN 5859qMjNcà 5859qMjNchua vmxMfào mmxMfột mxMfhộp mxMfcơm mới,mxMf c5859qMjNòn smxMfuất kimxMfa 5859qMjNcô ămxMfn mxMftại n5859qMjNhà mxMfăn luRHoZE3Qrôn. Thấy bên5859qMjN cạnhRHoZE3Qr Nh5859qMjNiếp RHoZE3QrVũ ThịnhRHoZE3Qr cRHoZE3Qró RHoZE3Qrchỗ trống,5859qMjN cRHoZE3Qrô lRHoZE3Qriền ngồimxMf xuốmxMfng, khiếmxMfn mxMfcác 5859qMjNy báRHoZE3Qrc sĩ qumxMfanh đómxMf 5859qMjNra smxMfức xmxMfì RHoZE3Qrxào bmxMfàn tán.mxMf Rấ5859qMjNt nhi5859qMjNều mxMfngười RHoZE3Qrthích nhì5859qMjNn Nh5859qMjNiếp VmxMfũ ThịnhmxMf ăn cơmxMfm, nhưngmxMf 5859qMjNrất íRHoZE3Qrt RHoZE3Qry 5859qMjNtá dá5859qMjNm 5859qMjNngồi đRHoZE3Qrối d5859qMjNiện với5859qMjN anh5859qMjN. A5859qMjNnh qumxMfá RHoZE3Qrlạnh lùngmxMf, lRHoZE3Qrúc nào5859qMjN cũng giữmxMf tháimxMf đ5859qMjNộ mxMfxa 5859qMjNcách, vẻRHoZE3Qr mặt5859qMjN nhấtRHoZE3Qr mmxMfực lãnmxMfh 5859qMjNđạm ngh5859qMjNiêm túc5859qMjN, dườngmxMf như5859qMjN tamxMfy anh khôn5859qMjNg cầ5859qMjNm RHoZE3Qrđầu 5859qMjNđũa mà5859qMjN cầmmxMf RHoZE3Qrdao RHoZE3Qrmổ, tmxMfrước m5859qMjNặt mxMfanh cmxMfũng mxMfkhông phảimxMf cơm5859qMjN màmxMf l5859qMjNà bệnh nhânRHoZE3Qr trên5859qMjN bànRHoZE3Qr RHoZE3Qrmổ vRHoZE3Qrậy. RHoZE3QrVì 5859qMjNthế dRHoZE3Qrù cRHoZE3Qrác mxMfy tRHoZE3Qrá hếtRHoZE3Qr sứRHoZE3Qrc hâ5859qMjNm m5859qMjNộ aRHoZE3Qrnh nhưRHoZE3Qrng rấRHoZE3Qrt mxMfít khi dámRHoZE3Qr 5859qMjNtới ngồi5859qMjN c5859qMjNùng bàn.mxMf Vương5859qMjN VRHoZE3Qrũ Lin5859qMjNh khôngRHoZE3Qr thấyRHoZE3Qr vậy5859qMjN, cô5859qMjN thấ5859qMjNy Nhi5859qMjNếp VũRHoZE3Qr ThịnhRHoZE3Qr quẹt thẻmxMf mumxMfa mxMfcơm giúp5859qMjN mìnhmxMf, 5859qMjNrõ 5859qMjNràng l5859qMjNà ngườ5859qMjNi tốt5859qMjN, bè5859qMjNn l5859qMjNấy rmxMfa cRHoZE3Qrhút tiề5859qMjNn đưaRHoZE3Qr chmxMfo anh5859qMjN, “Cảm ơ5859qMjNn RHoZE3Qranh, RHoZE3Qrbác sĩ5859qMjN Nhiếp!”

“Không cần5859qMjN k5859qMjNhách sáo.”

Vương VmxMfũ L5859qMjNinh tmxMfhấy anmxMfh không nhậnRHoZE3Qr t5859qMjNiền, đàn5859qMjNh đặtRHoZE3Qr trên5859qMjN bànRHoZE3Qr. mxMfCô nghĩ,RHoZE3Qr báRHoZE3Qrc s5859qMjNĩ thậtmxMf cẩ5859qMjNn thậnmxMf, tmxMfiền bẩnRHoZE3Qr lắm màRHoZE3Qr, mxMfđương nhiêmxMfn anRHoZE3Qrh kmxMfhông muốmxMfn dmxMfùng ta5859qMjNy cRHoZE3Qrầm tiềnmxMf khRHoZE3Qri đan5859qMjNg ănRHoZE3Qr. 5859qMjNCô vmxMfừa ămxMfn RHoZE3Qrvừa hỏi NhiếmxMfp RHoZE3QrVũ ThRHoZE3Qrịnh: “SmxMfao aRHoZE3Qrnh biếtRHoZE3Qr tôi5859qMjN muốnRHoZE3Qr RHoZE3Qrmua cơmmxMf trứnRHoZE3Qrg mxMfxốt c5859qMjNà chua?”

“Hôm q5859qMjNua RHoZE3Qrtôi thấymxMf cô5859qMjN mua cơm.”

“À đúmxMfng rồi!”mxMf Vươn5859qMjNg Vũ RHoZE3QrLinh chợ5859qMjNt hiểu.

Nhiếp VRHoZE3Qrũ ThịnRHoZE3Qrh cúiRHoZE3Qr đầuRHoZE3Qr ăn, lRHoZE3Qròng tmxMfhầm rủaRHoZE3Qr mxMfchính mxMfmình. SánRHoZE3Qrg 5859qMjNnay mxMfbị mxMfChủ nhiệmRHoZE3Qr PRHoZE3Qrhương mắngmxMf téRHoZE3Qr tmxMfát, RHoZE3Qranh đã 5859qMjNquyết tâmRHoZE3Qr mxMfkiểm đi5859qMjNểm bảnRHoZE3Qr tRHoZE3Qrhân, vậy5859qMjN m5859qMjNà vừaRHoZE3Qr nhìmxMfn mxMfthấy VmxMfương V5859qMjNũ mxMfLinh đứng5859qMjN đó5859qMjN, aRHoZE3Qrnh lại lậpRHoZE3Qr 5859qMjNtức tớimxMf quẹmxMft RHoZE3Qrthẻ gRHoZE3Qriúp. Mì5859qMjNnh 5859qMjNmất trí5859qMjN r5859qMjNồi! GiờmxMf 5859qMjNanh khôn5859qMjNg 5859qMjNchỉ tRHoZE3Qrhấy Đà5859qMjNm mxMfTĩnh làmxMf lú lmxMfẫn màRHoZE3Qr g5859qMjNặp mxMfngười 5859qMjNcó 5859qMjNliên quRHoZE3Qran đếRHoZE3Qrn mxMfcô amxMfnh cũnmxMfg lú5859qMjN lRHoZE3Qrẫn, RHoZE3Qrcứ tRHoZE3Qrhế nRHoZE3Qrày 5859qMjNsao RHoZE3Qrđược chứ?

Vương 5859qMjNVũ LRHoZE3Qrinh tRHoZE3Qrhu hết ca5859qMjNm 5859qMjNđảm hỏ5859qMjNi anh5859qMjN: mxMf“Bác sĩ5859qMjN Nhiếp5859qMjN, tômxMfi lmxMfà bmxMfạn… củRHoZE3Qra mẹRHoZE3Qr Tôn5859qMjN BìnhRHoZE3Qr, bện5859qMjNh RHoZE3Qrnhân n5859qMjNằm giường smxMfố RHoZE3Qr39 ấy.5859qMjN BmxMfệnh tmxMfình củamxMf Tô5859qMjNn Bình…mxMf rốt5859qMjN cmxMfuộc th5859qMjNế nào…”

“Phải mổ5859qMjN càRHoZE3Qrng sớRHoZE3Qrm càng tốt.”

“Thế chmxMfi phRHoZE3Qrí mổmxMf RHoZE3Qrmất bao nhiêu?”

“Gần c5859qMjNhục vạRHoZE3Qrn.” Nh5859qMjNiếp Vũ ThịmxMfnh t5859qMjNỉ mẩn5859qMjN nmxMfhặt mxMfcọng mxMfhành RHoZE3Qrtrong bmxMfát RHoZE3Qrcanh rmxMfa, nói,5859qMjN “Tình5859qMjN hìn5859qMjNh b5859qMjNệnh nhânRHoZE3Qr hi5859qMjNện giờ khRHoZE3Qrông ổn5859qMjN định,mxMf mxMfrủi r5859qMjNo caomxMf, chư5859qMjNa biếmxMft chừn5859qMjNg saRHoZE3Qru mxMfkhi mổ5859qMjN mxMfcòn mxMfphải v5859qMjNào mxMfICU, chi phmxMfí RHoZE3Qrkhá cao.”

Vương V5859qMjNũ L5859qMjNinh 5859qMjNnói: mxMf“Hôm nay tôRHoZE3Qri xe5859qMjNm tmxMfin tức,mxMf ngRHoZE3Qrhe nóimxMf đứ5859qMjNa trẻmxMf bmxMfị đưa5859qMjN đếnmxMf viện5859qMjN hôm5859qMjN q5859qMjNua đãRHoZE3Qr được5859qMjN mxMfmột vịRHoZE3Qr tiên si5859qMjNnh họ5859qMjN NhiếRHoZE3Qrp ủng5859qMjN hRHoZE3Qrộ mườimxMf vmxMfạn, mxMfông ấmxMfy RHoZE3Qrcòn RHoZE3Qrnói sRHoZE3Qrẽ chịu5859qMjN chmxMfi mxMfphí sRHoZE3Qrau 5859qMjNđó nữa… CácRHoZE3Qr mxMfy t5859qMjNá RHoZE3Qrnói đóRHoZE3Qr mxMflà bmxMfố anRHoZE3Qrh, mxMfChủ tịchRHoZE3Qr HộmxMfi đồng5859qMjN quảmxMfn 5859qMjNtrị tậ5859qMjNp đRHoZE3Qroàn ĐôngmxMf RHoZE3QrViễn. Gi5859qMjNa cảnh củaRHoZE3Qr Tôn5859qMjN Bì5859qMjNnh tôi5859qMjN biết5859qMjN, RHoZE3Qrhọ khôRHoZE3Qrng tRHoZE3Qrhể lấymxMf đmxMfâu mxMfra cảRHoZE3Qr cRHoZE3Qrhục RHoZE3Qrvạn để5859qMjN làmxMfm phẫRHoZE3Qru thuật…”

Nhiếp 5859qMjNVũ ThịnmxMfh buông5859qMjN đũa, RHoZE3Qrdửng dưngRHoZE3Qr nói:5859qMjN RHoZE3Qr“Cô RHoZE3Qrmuốn 5859qMjNnói gì?”

“Bác mxMfsĩ NhiếRHoZE3Qrp, amxMfnh là ngườiRHoZE3Qr tốt,RHoZE3Qr RHoZE3Qrcó 5859qMjNthể nóRHoZE3Qri mxMfvới viện5859qMjN trưởmxMfng, tìm5859qMjN giúpmxMf chmxMfo TmxMfôn mxMfBình ngườiRHoZE3Qr nRHoZE3Qrào đ5859qMjNó ủng5859qMjN hộ tiền,mxMf cứmxMfu 5859qMjNnó… hoặ5859qMjNc RHoZE3Qranh nóRHoZE3Qri vRHoZE3Qrới ông5859qMjN Nhiếp…”

“Bệnh viRHoZE3Qrện khôngmxMf phảmxMfi tổ cRHoZE3Qrhức từmxMf thiện,mxMf cũngmxMf mxMfkhông phảRHoZE3Qri amxMfi cũnRHoZE3Qrg mxMfđược quyênRHoZE3Qr g5859qMjNóp 5859qMjNtiền. KRHoZE3Qrhoa Ti5859qMjNm RHoZE3Qrcó mxMfhơn mxMfhai trăm bệmxMfnh nhâRHoZE3Qrn, khmxMfoa 5859qMjNNhi c5859qMjNòn có5859qMjN mười5859qMjN RHoZE3Qrmấy đứaRHoZE3Qr trẻmxMf bị5859qMjN mxMfbệnh tRHoZE3Qrim, nRHoZE3Qrgoài RHoZE3Qrmột RHoZE3Qrtổ chứcmxMf từ thiện5859qMjN hỗ5859qMjN tmxMfrợ ph5859qMjNẫu thuật5859qMjN 5859qMjNtim chmxMfo trRHoZE3Qrẻ nôn5859qMjNg thômxMfn mxMfra, kRHoZE3Qrhông cRHoZE3Qròn bấtRHoZE3Qr cứ5859qMjN tmxMfổ cmxMfhức xã hRHoZE3Qrội nàomxMf cómxMf kế5859qMjN hoạchRHoZE3Qr quyênRHoZE3Qr RHoZE3Qrtiền nữa.mxMf XmxMfin lỗimxMf 5859qMjNcô mxMfVương, tôimxMf không5859qMjN giúp5859qMjN được.”

Vương 5859qMjNVũ L5859qMjNinh nói: “Nhưng5859qMjN RHoZE3Qrđứa tmxMfrẻ 5859qMjNhôm qua…”

“Đứa tRHoZE3Qrrẻ đómxMf đ5859qMjNược người t5859qMjNa mxMfquyên t5859qMjNiền c5859qMjNho làRHoZE3Qr vmxMfì ảnhRHoZE3Qr hưởng5859qMjN củaRHoZE3Qr thmxMfời sRHoZE3Qrự, bốRHoZE3Qr tôimxMf vừamxMf hamxMfy xeRHoZE3Qrm đượcmxMf t5859qMjNin 5859qMjNtức nên độ5859qMjNng lònmxMfg trắcRHoZE3Qr ẩmxMfn. Cò5859qMjNn trư5859qMjNờng hợpRHoZE3Qr nhRHoZE3Qrư TônRHoZE3Qr BìmxMfnh RHoZE3Qrbệnh viện5859qMjN RHoZE3Qrkhông RHoZE3Qrcòn cách nào5859qMjN, tô5859qMjNi RHoZE3Qrcũng vậy.mxMf Tôi5859qMjN sẽRHoZE3Qr kmxMfhông v5859qMjNì bện5859qMjNh nhâRHoZE3Qrn củ5859qMjNa mRHoZE3Qrình mà5859qMjN yêmxMfu cầumxMf bốRHoZE3Qr quyênRHoZE3Qr tiền đ5859qMjNâu, ôngRHoZE3Qr ấymxMf lRHoZE3Qrà mxMfông ấyRHoZE3Qr, tôi5859qMjN làmxMf tôi.”5859qMjN Ngừng5859qMjN mộtmxMf mxMfchút, anRHoZE3Qrh nóRHoZE3Qri, RHoZE3Qr“Huống hồRHoZE3Qr tRHoZE3Qrôi RHoZE3Qrđã nói cRHoZE3Qrhuyện vớiRHoZE3Qr mRHoZE3Qrẹ 5859qMjNTôn BìnmxMfh, có5859qMjN pmxMfhương 5859qMjNán hỗ5859qMjN trợRHoZE3Qr phẫu5859qMjN thuật5859qMjN củamxMf côn5859qMjNg mxMfty CRHoZE3QrM, cóRHoZE3Qr điều phươngRHoZE3Qr ánmxMf nàyRHoZE3Qr yêuRHoZE3Qr cầumxMf sử5859qMjN 5859qMjNdụng humxMfyết quản5859qMjN mxMfnhân tmxMfạo củ5859qMjNa mxMfCM, nhưnRHoZE3Qrg mmxMfẹ 5859qMjNbệnh nhân vẫmxMfn 5859qMjNchưa đồnmxMfg ý5859qMjN nênRHoZE3Qr cmxMfhưa thựcRHoZE3Qr hiệnRHoZE3Qr được.”

Vương VũmxMf L5859qMjNinh khôngmxMf biếtmxMf tại s5859qMjNao ĐàmmxMf mxMfTĩnh RHoZE3Qrlại khô5859qMjNng đồng5859qMjN mxMfý, 5859qMjNvì tRHoZE3Qrhế mxMfkhi mxMfmang c5859qMjNơm vềmxMf phmxMfòng bệnmxMfh, cô5859qMjN liềnRHoZE3Qr mxMfhỏi chuyện 5859qMjNnày. ĐàmxMfm TĩRHoZE3Qrnh đáp:mxMf “5859qMjNRủi rRHoZE3Qro qumxMfá lớmxMfn, hơnmxMf 50%.”

Lúc mxMfnày VươRHoZE3Qrng V5859qMjNũ L5859qMjNinh mới5859qMjN hiểu r5859qMjNa, cmxMfũng khmxMfông bimxMfết 5859qMjNnên nóRHoZE3Qri gRHoZE3Qrì, chỉmxMf nh5859qMjNìn Đàm5859qMjN TĩnhmxMf RHoZE3Qrdùng đRHoZE3Qrũa khềRHoZE3Qru khềumxMf mấyRHoZE3Qr h5859qMjNạt cơm RHoZE3Qrtrong bát.RHoZE3Qr Vư5859qMjNơng VũmxMf Li5859qMjNnh t5859qMjNhở mxMfdài: “BámxMfc RHoZE3Qrsĩ Nhiế5859qMjNp mxMfđúng làRHoZE3Qr ngưRHoZE3Qrời tốtRHoZE3Qr. CơmmxMf này5859qMjN là 5859qMjNanh ấymxMf mRHoZE3Qrua cmxMfho tớ5859qMjN đmxMfấy. CómxMf ônmxMfg 5859qMjNbố giàu5859qMjN mxMfcó thếRHoZE3Qr RHoZE3Qrmà an5859qMjNh RHoZE3Qrấy chRHoZE3Qrẳng r5859qMjNa 5859qMjNvẻ chúmxMft RHoZE3Qrnào. Nhưng hễRHoZE3Qr RHoZE3Qrcứ mxMfnhắc đế5859qMjNn chuyệnRHoZE3Qr Ch5859qMjNủ RHoZE3Qrtịch Nhiếp5859qMjN quyênmxMf tiề5859qMjNn mxMflà amxMfnh mxMfấy đanhmxMf mặmxMft lạRHoZE3Qri, có vRHoZE3Qrẻ RHoZE3Qrkhông RHoZE3Qrvui. Ài5859qMjN, Đàm5859qMjN 5859qMjNTĩnh, TômxMfn BRHoZE3Qrình nhmxMfà chúmxMfng t5859qMjNa khmxMfông maRHoZE3Qry mắ5859qMjNn đưmxMfợc nhmxMfư cmxMfon nhà 5859qMjNngười mxMfta. 5859qMjNCon RHoZE3Qrnhà nmxMfgười RHoZE3Qrta gmxMfặp chumxMfyện, bố5859qMjN của5859qMjN bácRHoZE3Qr sRHoZE3Qrĩ NhiếpmxMf quRHoZE3Qryên tiRHoZE3Qrền mười RHoZE3Qr vạn, còRHoZE3Qrn nmxMfói bệnhRHoZE3Qr vi5859qMjNện mxMfcứ cốRHoZE3Qr gắnmxMfg 5859qMjNchữa mxMftrị, ô5859qMjNng ấmxMfy sẽRHoZE3Qr 5859qMjNlo hếtmxMf cRHoZE3Qrhi p5859qMjNhí mxMfsau này.mxMf Chuyện nmxMfhư vậyRHoZE3Qr sRHoZE3Qrao 5859qMjNchúng 5859qMjNta kRHoZE3Qrhông RHoZE3Qrgặp đượcRHoZE3Qr chứ…”

Đàm TRHoZE3Qrĩnh cúimxMf đầumxMf, ngón 5859qMjNtay c5859qMjNầm đũ5859qMjNa mxMfhơi RHoZE3Qrrun rẩmxMfy, mxMfmãi m5859qMjNột lúcmxMf l5859qMjNâu RHoZE3Qrcô mớimxMf 5859qMjNnghe tmxMfhấy mìnhmxMf khóRHoZE3Qr nhọc5859qMjN nói5859qMjN: “Tự tRHoZE3Qrớ gâyRHoZE3Qr RHoZE3Qrra, khô5859qMjNng tmxMfrách 5859qMjNai được.”

“Nói gRHoZE3Qrì thếmxMf ĐàmRHoZE3Qr Tĩnh?” VưmxMfơng VũmxMf LinRHoZE3Qrh khômxMfng RHoZE3Qrnghe rõ,RHoZE3Qr cRHoZE3Qrô nRHoZE3Qrói, 5859qMjN“Cứ vRHoZE3Qro 5859qMjNve nhRHoZE3Qrư muỗ5859qMjNi ấy.”

“Không có5859qMjN gì.”mxMf ĐàmRHoZE3Qr Tĩnh gRHoZE3Qrắng lRHoZE3Qrấy mxMflại 5859qMjNtinh 5859qMjNthần, “TớmxMf phmxMfải RHoZE3Qrqua c5859qMjNhỗ RHoZE3QrGiám đốcmxMf T5859qMjNhịnh xe5859qMjNm smxMfao. Ma5859qMjNi RHoZE3Qrlà thứ hRHoZE3Qrai, chắcRHoZE3Qr mxMfchắn côn5859qMjNg tRHoZE3Qry sẽ5859qMjN 5859qMjNcó rấtRHoZE3Qr nhmxMfiều emxMfmail, tớRHoZE3Qr phảiRHoZE3Qr đến5859qMjN RHoZE3Qrđó x5859qMjNem an5859qMjNh ấyRHoZE3Qr cần giúRHoZE3Qrp RHoZE3Qrgì khôngmxMf. CậumxMf 5859qMjNtrông TônmxMf Bìn5859qMjNh giúmxMfp tớRHoZE3Qr mmxMfột látmxMf nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu mxMfnó RHoZE3Qrtỉnh mxMfdậy thRHoZE3Qrì gọRHoZE3Qri cho tớ.”

“Biết rRHoZE3Qrồi, biết5859qMjN rồi.”

Đàm TRHoZE3Qrĩnh điRHoZE3Qr đếRHoZE3Qrn cuối5859qMjN hành lan5859qMjNg, ởRHoZE3Qr đó5859qMjN c5859qMjNó RHoZE3Qrmột 5859qMjNphòng v5859qMjNệ 5859qMjNsinh cônRHoZE3Qrg cộn5859qMjNg, rất5859qMjN 5859qMjNít ngườimxMf dùn5859qMjNg, vmxMfì p5859qMjNhòng 5859qMjNbệnh bây giRHoZE3Qrờ hầ5859qMjNu nhưRHoZE3Qr đều5859qMjN cómxMf pmxMfhòng 5859qMjNvệ RHoZE3Qrsinh 5859qMjNriêng. Phòn5859qMjNg RHoZE3Qrvệ sinmxMfh nàRHoZE3Qry ngoạmxMfi tmxMfrừ mxMfthỉnh thoảng RHoZE3Qrcó nhân5859qMjN RHoZE3Qrviên bmxMfệnh việRHoZE3Qrn sửRHoZE3Qr dụnmxMfg, RHoZE3Qrcòn thìmxMf rất5859qMjN RHoZE3Qrít ngườimxMf vào.RHoZE3Qr Lú5859qMjNc RHoZE3QrĐàm Tĩn5859qMjNh bước 5859qMjNvào, b5859qMjNên tronmxMfg khôngRHoZE3Qr RHoZE3Qrcó RHoZE3Qrai cả5859qMjN, RHoZE3Qrcô mxMfbèn trRHoZE3Qrốn t5859qMjNrong 5859qMjNđó khmxMfóc mộRHoZE3Qrt tmxMfrận thoải mái.

Phải mấtRHoZE3Qr 5859qMjNbao nhi5859qMjNêu nước mắtRHoZE3Qr mớ5859qMjNi vơimxMf đượcRHoZE3Qr mxMfnỗi đau5859qMjN đ5859qMjNè nặnmxMfg tRHoZE3Qrrong lòng?mxMf PhRHoZE3Qrải RHoZE3Qrmất bmxMfao RHoZE3Qrnhiêu nRHoZE3Qrước mắ5859qMjNt mới5859qMjN gộtmxMf sạch đượcmxMf nimxMfềm hố5859qMjNi mxMfhận kRHoZE3Qrhi xưaRHoZE3Qr? TRHoZE3Qrhật sRHoZE3Qrự RHoZE3Qrcô tRHoZE3Qrhấy mì5859qMjNnh đãRHoZE3Qr saiRHoZE3Qr, cômxMf ho5859qMjNàn toà5859qMjNn không có5859qMjN RHoZE3Qrkhả n5859qMjNăng cRHoZE3Qrho c5859qMjNon mmxMfột cuộcRHoZE3Qr sốmxMfng RHoZE3Qrtốt đẹRHoZE3Qrp, vậyRHoZE3Qr RHoZE3Qrmà lạimxMf đ5859qMjNưa mxMfnó đếnmxMf thếRHoZE3Qr gi5859qMjNới nàmxMfy để nóRHoZE3Qr vừa5859qMjN mxMfsinh rRHoZE3Qra đãmxMf mxMfphải chmxMfịu kRHoZE3Qrhổ, đế5859qMjNn bâmxMfy gRHoZE3Qriờ vẫnmxMf hôRHoZE3Qrn mmxMfê tro5859qMjNng phònRHoZE3Qrg bệnhmxMf. Bệnh tậmxMft khRHoZE3Qrông đá5859qMjNnh gRHoZE3Qrục đượcRHoZE3Qr c5859qMjNô, mxMflúc kmxMfhó khmxMfăn nh5859qMjNất cmxMfô cũn5859qMjNg cắnRHoZE3Qr răRHoZE3Qrng v5859qMjNượt qmxMfua, nmxMfhưng bây gRHoZE3Qriờ sốRHoZE3Qr mxMfmệnh RHoZE3Qrsắp 5859qMjNquật nRHoZE3Qrgã cômxMf rồi.

Cô k5859qMjNhông mxMfthể cmxMfhống c5859qMjNhọi nổi nữa.

Khi vRHoZE3Qrào phònRHoZE3Qrg vệ5859qMjN sinh, mxMf Nhiếp VũmxMf ThịmxMfnh mxMfloáng tho5859qMjNáng mxMfnghe thRHoZE3Qrấy 5859qMjNbên kRHoZE3Qria vácRHoZE3Qrh mxMfcó tiếRHoZE3Qrng khóc,5859qMjN RHoZE3Qrlà tiếnmxMfg phụ nữ5859qMjN, khócRHoZE3Qr rấtRHoZE3Qr mxMfkìm nmxMfén, RHoZE3Qrrất đRHoZE3Qrau mxMfđớn. TroRHoZE3Qrng RHoZE3Qrbệnh vRHoZE3Qriện tmxMfhường xuyên5859qMjN cómxMf ngườiRHoZE3Qr khóc, đặcRHoZE3Qr biệtmxMf làRHoZE3Qr nử5859qMjNa đêmRHoZE3Qr, khRHoZE3Qri 5859qMjNanh 5859qMjNlê cơmxMf thể5859qMjN m5859qMjNệt mỏRHoZE3Qri r5859qMjNa khỏmxMfi p5859qMjNhòng m5859qMjNổ cấ5859qMjNp RHoZE3Qrcứu, nghe RHoZE3Qrthấy tiế5859qMjNng 5859qMjNnức nở5859qMjN củmxMfa ngưRHoZE3Qrời nh5859qMjNà bệnmxMfh nhmxMfân, 5859qMjNanh thmxMfường RHoZE3Qrcó RHoZE3Qrảo giáRHoZE3Qrc rằnmxMfg, n5859qMjNgười đang kRHoZE3Qrhóc RHoZE3Qrđó chínmxMfh là5859qMjN Đàm5859qMjN Tĩn5859qMjNh củ5859qMjNa anh.

Vì mxMftiếng kRHoZE3Qrhóc RHoZE3Qrcủa Đà5859qMjNm Tĩnh 5859qMjNcũng khómxMfc kìm5859qMjN nénmxMf gi5859qMjNống nRHoZE3Qrhư vậy5859qMjN, n5859qMjNgay việ5859qMjNc kh5859qMjNóc thmxMfật tRHoZE3Qro lêmxMfn cômxMf c5859qMjNũng RHoZE3Qrkhông biết, cmxMfhỉ bi5859qMjNết 5859qMjNnấc RHoZE3Qrlên tmxMfừng tiếng.mxMf Rất5859qMjN lRHoZE3Qrâu smxMfau anmxMfh mới5859qMjN é5859qMjNp RHoZE3Qrmình RHoZE3Qrthay đổ5859qMjNi được phánmxMf đoánRHoZE3Qr mxMfsai lầRHoZE3Qrm đmxMfó, 5859qMjNbởi mỗi5859qMjN lầ5859qMjNn đmxMfi ngan5859qMjNg quRHoZE3Qra ngườ5859qMjNi nhàmxMf bệmxMfnh nmxMfhân, an5859qMjNh lạimxMf ép mìmxMfnh nhìn5859qMjN, n5859qMjNhìn 5859qMjNcho mxMfrõ đmxMfó mxMfkhông phảmxMfi RHoZE3Qrlà ĐmxMfàm Tĩn5859qMjNh. Ch5859qMjNiêu đómxMf tumxMfy tànmxMf nhẫRHoZE3Qrn nhưRHoZE3Qrng rất hiệumxMf qumxMfả, kRHoZE3Qrhiến anRHoZE3Qrh mxMfcó tmxMfhể lậpRHoZE3Qr tmxMfức mxMftỉnh RHoZE3Qrtáo lại,mxMf gmxMfặp bất5859qMjN cứRHoZE3Qr a5859qMjNi khó5859qMjNc 5859qMjNanh 5859qMjNcũng phải émxMfp bản5859qMjN thâmxMfn đưa5859qMjN m5859qMjNắt nRHoZE3Qrhìn. 5859qMjNNhiếp VũmxMf T5859qMjNhịnh thấymxMf m5859qMjNình lmxMfại m5859qMjNất RHoZE3Qrtrí r5859qMjNồi, cmxMfon t5859qMjNrai Đàm TĩnhmxMf mxMfđã RHoZE3Qrtrở 5859qMjNthành bệnh5859qMjN nhâmxMfn mxMfcủa mxMfanh, đan5859qMjNg nằm5859qMjN tRHoZE3Qrrong RHoZE3Qrphòng bệnhRHoZE3Qr ti5859qMjNm kmxMfhoa Ngoại5859qMjN, nên cảRHoZE3Qr mxMfngày an5859qMjNh mxMfcũng khRHoZE3Qrông biếtRHoZE3Qr mìmxMfnh n5859qMjNghĩ 5859qMjNgì n5859qMjNữa. ARHoZE3Qrnh bước5859qMjN nhan5859qMjNh 5859qMjNra mxMfkhỏi phònmxMfg vệ siRHoZE3Qrnh, đếnRHoZE3Qr phònRHoZE3Qrg t5859qMjNrực mxMfban kémxMfo mxMfy táRHoZE3Qr 5859qMjNtrưởng sanRHoZE3Qrg mộRHoZE3Qrt bênRHoZE3Qr, nói:

“Cô bảo5859qMjN ngườmxMfi mxMfvào phòng vRHoZE3Qrệ si5859qMjNnh đi,5859qMjN có5859qMjN mộ5859qMjNt người5859qMjN phụRHoZE3Qr nữmxMf mxMfđang khóc5859qMjN trRHoZE3Qrong đó5859qMjN, tôi5859qMjN sRHoZE3Qrợ RHoZE3Qrxảy mxMfra chuyện.”

Y támxMf mxMftrưởng mxMfcũng sợRHoZE3Qr xảy ramxMf chuyệnmxMf, trướRHoZE3Qrc đmxMfây cũ5859qMjNng từng5859qMjN c5859qMjNó bRHoZE3Qrệnh nmxMfhân nhảyRHoZE3Qr 5859qMjNlầu k5859qMjNhiến cả5859qMjN mxMfbệnh mxMfviện nháo mxMfnhào, tu5859qMjNy khônRHoZE3Qrg phải5859qMjN RHoZE3Qrsự mxMfcố mxMfy họcmxMf n5859qMjNhưng cmxMfũng khiếnRHoZE3Qr từmxMf trêmxMfn xmxMfuống dưới5859qMjN nơ5859qMjNm nRHoZE3Qrớp mấy mxMftháng 5859qMjNliền, nên5859qMjN bện5859qMjNh 5859qMjNviện đề5859qMjN phòn5859qMjNg ch5859qMjNuyện 5859qMjNnày rất5859qMjN RHoZE3Qrnghiêt, phòng5859qMjN hRHoZE3Qrành chímxMfnh đãmxMf đổi hế5859qMjNt tấtRHoZE3Qr cảmxMf cửa5859qMjN sổmxMf tmxMfrong phòng5859qMjN b5859qMjNệnh 5859qMjNvà hmxMfành lRHoZE3Qrang sRHoZE3Qrang loạRHoZE3Qri 5859qMjNchỉ mởmxMf 5859qMjNđược mmxMfột khe nhỏmxMf, bêRHoZE3Qrn ngoàiRHoZE3Qr cử5859qMjNa sổRHoZE3Qr mxMfcó thRHoZE3Qrêm mxMfsong sắRHoZE3Qrt, mxMfnói vớimxMf bêmxMfn 5859qMjNngoài là5859qMjN l5859qMjNưới chống5859qMjN trộm, thậtRHoZE3Qr ramxMf, 5859qMjNcao mxMfthế nàRHoZE3Qry trộ5859qMjNm trèomxMf khôngRHoZE3Qr nổ5859qMjNi, 5859qMjNlà mxMfđề p5859qMjNhòng người5859qMjN n5859qMjNhảy l5859qMjNầu 5859qMjNmà thôi.

Vì thế5859qMjN khmxMfi mxMfnghe Nhiếp mxMfVũ Th5859qMjNịnh nói5859qMjN mxMfvậy, RHoZE3Qry támxMf trưởn5859qMjNg liềnmxMf mxMfđích 5859qMjNthân 5859qMjNđến đRHoZE3Qró. M5859qMjNãi l5859qMjNâu saRHoZE3Qru RHoZE3Qrmới qRHoZE3Qruay lại, ngồi5859qMjN xuốnmxMfg chiếc5859qMjN mxMfghế đmxMfối diện5859qMjN NhiếmxMfp VũRHoZE3Qr ThmxMfịnh, chỉRHoZE3Qr l5859qMjNắc đầuRHoZE3Qr tRHoZE3Qrhở RHoZE3Qrdài. RHoZE3QrNhiếp VũmxMf Thịnh hỏRHoZE3Qri: “ThếRHoZE3Qr nào?”

“Là ngườimxMf nmxMfhà củ5859qMjNa bệnh nhân5859qMjN amxMfnh, đứaRHoZE3Qr trRHoZE3Qrẻ gmxMfiường 3mxMf9 ấ5859qMjNy, cRHoZE3Qrô ấRHoZE3Qry 5859qMjNtrốn mxMfmột mìnmxMfh tRHoZE3Qrrong đRHoZE3Qró nmxMfgồi khóc.5859qMjN Thấy tôi5859qMjN vào,RHoZE3Qr côRHoZE3Qr mxMfta mxMfvội vàngRHoZE3Qr la5859qMjNu RHoZE3Qrnước mắ5859qMjNt làmxMfm như5859qMjN kh5859qMjNông cómxMf chuyệmxMfn gìmxMf. RHoZE3QrTội nghiệpmxMf quá, tôimxMf s5859qMjNợ cRHoZE3Qrô RHoZE3Qrấy nghĩmxMf khômxMfng th5859qMjNông, mxMfphải khuyêmxMfn n5859qMjNhủ mxMfmãi mớimxMf vềRHoZE3Qr đấy.”

Người nhmxMfà bệnhRHoZE3Qr nhânmxMf gi5859qMjNường 39… mxMfNhiếp V5859qMjNũ TRHoZE3Qrhịnh mxMfphải m5859qMjNất RHoZE3Qrhai gmxMfiây mớRHoZE3Qri RHoZE3Qrhiểu 5859qMjNra ngư5859qMjNời mmxMfà RHoZE3Qry tmxMfá trưởRHoZE3Qrng nóiRHoZE3Qr làRHoZE3Qr ai, nhấRHoZE3Qrt thờimxMf sữn5859qMjNg người.

Rất nhiềuRHoZE3Qr lầ5859qMjNn k5859qMjNhi người khRHoZE3Qrác khómxMfc ló5859qMjNc, 5859qMjNanh toàn5859qMjN lRHoZE3Qro đó5859qMjN làmxMf Đàm5859qMjN TĩRHoZE3Qrnh. Nhưng5859qMjN đRHoZE3Qrến 5859qMjNkhi ĐàmmxMf TĩRHoZE3Qrnh thật5859qMjN sựRHoZE3Qr RHoZE3Qrkhóc lóc th5859qMjNì anRHoZE3Qrh lRHoZE3Qrại không5859qMjN nhậnmxMf mxMfra. RHoZE3QrRốt c5859qMjNuộc thờRHoZE3Qri gmxMfian đãRHoZE3Qr đánh5859qMjN cắpRHoZE3Qr mxMfmất 5859qMjNđiều gmxMfì… mà mxMf khiến kRHoZE3Qrhoảng cá5859qMjNch giữa5859qMjN 5859qMjNhọ trở5859qMjN nê5859qMjNn 5859qMjNxa xôiRHoZE3Qr, 5859qMjNlạ mxMflẫm nmxMfhư vậyRHoZE3Qr… MãRHoZE3Qri lâmxMfu mxMfsau aRHoZE3Qrnh mới 5859qMjN lên tiếng5859qMjN: “GmxMfiờ 5859qMjNcô ấymxMf ởmxMf đâu?”

“Cô ấy5859qMjN nó5859qMjNi mRHoZE3Qruốn điRHoZE3Qr thăm RHoZE3Qrđồng nghiệpmxMf cũngRHoZE3Qr ở5859qMjN bệ5859qMjNnh việnmxMf nRHoZE3Qrày. RHoZE3QrTôi 5859qMjNthấy cômxMf 5859qMjNấy vào5859qMjN tRHoZE3Qrhang mRHoZE3Qráy.” 5859qMjNY táRHoZE3Qr trưởng mxMf nói, “ChắRHoZE3Qrc khô5859qMjNng samxMfo đâu.”

Nhiếp VRHoZE3Qrũ ThịnhmxMf mxMfbiết chắ5859qMjNc hẳn 5859qMjNcô 5859qMjNđi t5859qMjNhăm TRHoZE3Qrhịnh Phươ5859qMjNng Đình,mxMf cảmxMfm xmxMfúc lạimxMf tRHoZE3Qrrở 5859qMjNnên pRHoZE3Qrhức tạp.5859qMjN AmxMfnh bướcRHoZE3Qr tớimxMf cửa sổ5859qMjN 5859qMjNnhìn x5859qMjNuống, phòmxMfng bệnRHoZE3Qrh tmxMfim kmxMfhoa Ngoại5859qMjN ở5859qMjN tầng5859qMjN 35859qMjN0, qu5859qMjNá mxMfcao, từmxMf đâmxMfy trôngRHoZE3Qr mxMfxuống mọi ng5859qMjNười mxMfbên dmxMfưới cmxMfhỉ nhmxMfư nhữngRHoZE3Qr mxMfchấm nhỏmxMf l5859qMjNi tiRHoZE3Qr, đâ5859qMjNu tRHoZE3Qrhể mxMfnhận mxMfra RHoZE3Qrai làRHoZE3Qr Đàm Tĩnh.

Anh nghmxMfĩ, cmxMfó lẽmxMf mã5859qMjNi mãi mRHoZE3Qrình sẽmxMf RHoZE3Qrthế nàmxMfy, đứngRHoZE3Qr 5859qMjNở mộRHoZE3Qrt nơRHoZE3Qri mxMfxa xRHoZE3Qrôi, kh5859qMjNông 5859qMjNsao mxMflại gần,RHoZE3Qr cũRHoZE3Qrng không5859qMjN thểmxMf lạimxMf gần,RHoZE3Qr nhìn về5859qMjN mộtmxMf hướnRHoZE3Qrg, ng5859qMjNóng chờmxMf 5859qMjNsự xuRHoZE3Qrất hiRHoZE3Qrện củRHoZE3Qra cRHoZE3Qrô, mxMfnhưng kh5859qMjNi cômxMf thậtmxMf sự5859qMjN RHoZE3Qrxuất hiệmxMfn, anh cmxMfó tmxMfhể 5859qMjNsẽ không5859qMjN nh5859qMjNận rmxMfa cô5859qMjN nữ5859qMjNa, vìRHoZE3Qr kRHoZE3Qrhoảng các5859qMjNh gRHoZE3Qriữa ha5859qMjNi ngườ5859qMjNi qumxMfá 5859qMjNxa, quá xa.

Thịnh PhươRHoZE3Qrng RHoZE3QrĐình đang tmxMfrả lời5859qMjN RHoZE3Qrthư 5859qMjNthì nghRHoZE3Qre thRHoZE3Qrấy RHoZE3Qrtiếng mxMfbước châRHoZE3Qrn RHoZE3Qrquen thumxMfộc ngo5859qMjNài hàRHoZE3Qrnh 5859qMjNlang. An5859qMjNh đã phânRHoZE3Qr RHoZE3Qrbiệt đượcRHoZE3Qr tmxMfiếng bướ5859qMjNc mxMfchân của5859qMjN ĐàmxMfm Tĩnh5859qMjN 5859qMjNvà cámxMfc 5859qMjNy tá5859qMjN, vìmxMf ĐmxMfàm 5859qMjNTĩnh bư5859qMjNớc rất nhẹ5859qMjN. BệnmxMfh nhâ5859qMjNn cùngmxMf RHoZE3Qrphòng RHoZE3Qrvới 5859qMjNanh xuấtRHoZE3Qr vRHoZE3Qriện mxMfrồi, giờmxMf cRHoZE3Qrhỉ còRHoZE3Qrn mìmxMfnh anmxMfh trong phòng,5859qMjN khRHoZE3Qri RHoZE3Qrxử l5859qMjNý côRHoZE3Qrng việRHoZE3Qrc mxMfanh sẽmxMf bmxMfảo hRHoZE3Qrộ lý5859qMjN T5859qMjNiểu PhùnmxMfg xuống5859qMjN vườnRHoZE3Qr hoRHoZE3Qra nghỉ ngơi,mxMf mxMfnhư vRHoZE3Qrậy phòngmxMf bRHoZE3Qrệnh càRHoZE3Qrng 5859qMjNyên tRHoZE3Qrĩnh. RHoZE3QrAnh nhấp5859qMjN và5859qMjNo nRHoZE3Qrút 5859qMjNgửi thmxMfư, rồiRHoZE3Qr gấp RHoZE3Qrnotebook RHoZE3Qrvào. QuRHoZE3Qrả RHoZE3Qrnhiên ĐRHoZE3Qràm TĩnhmxMf xuất5859qMjN h5859qMjNiện ởRHoZE3Qr cửaRHoZE3Qr phòn5859qMjNg, như5859qMjNng tiRHoZE3Qrnh th5859qMjNần cô 5859qMjN không đượmxMfc tốtRHoZE3Qr 5859qMjNlắm, 5859qMjNquanh mắRHoZE3Qrt cRHoZE3Qrô cRHoZE3Qró qumxMfầng thmxMfâm, mxMfnhưng mxMfcô vmxMfẫn mxMfgượng cưRHoZE3Qrời: “Giám đốcmxMf ThịnRHoZE3Qrh, h5859qMjNôm RHoZE3Qrnay 5859qMjNanh thấymxMf thếRHoZE3Qr nào?”

“Rất 5859qMjNkhoẻ, báRHoZE3Qrc sĩ5859qMjN nói 5859qMjNtuần mxMfsau tôi5859qMjN xuấmxMft mxMfviện đư5859qMjNợc rồi.”mxMf ThịmxMfnh RHoZE3QrPhương ĐìRHoZE3Qrnh hỏi,5859qMjN “RHoZE3QrBình Bì5859qMjNnh thế5859qMjN nàoRHoZE3Qr rồi5859qMjN? Cô cRHoZE3Qrứ chămRHoZE3Qr sóRHoZE3Qrc cmxMfháu cRHoZE3Qrho tốt,mxMf khRHoZE3Qrông phảiRHoZE3Qr quRHoZE3Qra đây,RHoZE3Qr ở5859qMjN 5859qMjNđây cmxMfó T5859qMjNiểu PRHoZE3Qrhùng rồmxMfi, cậuRHoZE3Qr RHoZE3Qrấy rất cẩn5859qMjN thận.”

Nhắc đếRHoZE3Qrn Tôn5859qMjN Bì5859qMjNnh, Đàm Tĩ5859qMjNnh khônRHoZE3Qrg cườiRHoZE3Qr 5859qMjNnổi nữa,5859qMjN 5859qMjNhàng lôngRHoZE3Qr m5859qMjNày mxMfcau lại:mxMf “mxMfBình Bì5859qMjNnh vẫnmxMf chmxMfưa tmxMfỉnh. mxMfBác sĩ mxMfnói mxMfnó qRHoZE3Qruá yếu5859qMjN nê5859qMjNn bRHoZE3Qrị hRHoZE3Qrôn mêRHoZE3Qr.” 5859qMjNCô nóRHoZE3Qri, “ThậtmxMf rmxMfa tôimxMf c5859qMjNó chuyệnmxMf muốnmxMf hỏ5859qMjNi ý a5859qMjNnh. KiếRHoZE3Qrn t5859qMjNhức vRHoZE3Qrà tầmxMfm mxMfnhìn cRHoZE3Qrủa mxMfanh đềumxMf ca5859qMjNo hơmxMfn t5859qMjNôi, tô5859qMjNi RHoZE3Qrcũng chẳngRHoZE3Qr còRHoZE3Qrn thân th5859qMjNích bạnmxMf 5859qMjNbè nmxMfào RHoZE3Qrcó thểRHoZE3Qr bànmxMf bRHoZE3Qrạc cả5859qMjN nên5859qMjN muốn5859qMjN đếnRHoZE3Qr hmxMfỏi anh.”

“Cô 5859qMjNcứ nmxMfói, giúmxMfp RHoZE3Qrđược chắc chắnRHoZE3Qr tôi5859qMjN 5859qMjNsẽ giúp.”

Đàm TĩnmxMfh lưỡngRHoZE3Qr lự5859qMjN một5859qMjN chút 5859qMjNrồi hỏi5859qMjN: “A5859qMjNnh đãmxMf mxMfbao RHoZE3Qrgiờ gặmxMfp chRHoZE3Qruyện đặc5859qMjN biệtRHoZE3Qr k5859qMjNhó xử5859qMjN chưa?”

“Đương 5859qMjNnhiên làmxMf r5859qMjNồi. CRHoZE3Qruộc đời khmxMfông thmxMfể 5859qMjNcứ mà5859qMjNu hồngmxMf mãRHoZE3Qri, amxMfi cũng5859qMjN cómxMf lúRHoZE3Qrc 5859qMjNgặp kh5859qMjNó khăn.”

“Thế aRHoZE3Qrnh RHoZE3Qrđã ba5859qMjNo giờ5859qMjN hận aiRHoZE3Qr mxMfchưa? VmxMfô 5859qMjNcùng, vRHoZE3Qrô cù5859qMjNng hậnRHoZE3Qr… VRHoZE3Qrì th5859qMjNế đãRHoZE3Qr lRHoZE3Qràm mộtmxMf mxMfviệc vmxMfốn RHoZE3Qrkhông nênmxMf làm.”

“Tôi làmxMf người5859qMjN bìn5859qMjNh thường,5859qMjN cũng c5859qMjNó lú5859qMjNc că5859qMjNm hậ5859qMjNn, 5859qMjNcũng từngRHoZE3Qr làmRHoZE3Qr vmxMfiệc khômxMfng nêRHoZE3Qrn RHoZE3Qrlàm.” ThịmxMfnh PhưRHoZE3Qrơng 5859qMjNĐình nói, “RHoZE3QrThật 5859qMjNra amxMfi c5859qMjNũng cómxMf 5859qMjNlúc mắcmxMf lỗimxMf, mxMfai cũnmxMfg c5859qMjNó thmxMfể làmmxMf nhữ5859qMjNng viRHoZE3Qrệc kmxMfhông RHoZE3Qrnên mxMflàm. Chúng 5859qMjNta làRHoZE3Qr ngườimxMf thưmxMfờng, khôn5859qMjNg phải5859qMjN thánh5859qMjN nRHoZE3Qrhân, làmxMfm RHoZE3Qrsai cũnmxMfg l5859qMjNà chuymxMfện thường mà.”

Đàm mxMfTĩnh kh5859qMjNẽ th5859qMjNở dài,5859qMjN cúi đầRHoZE3Qru nmxMfói: “N5859qMjNhưng hậumxMf qmxMfuả qRHoZE3Qruá ngmxMfhiêm trọng.”

“Bất cmxMfứ c5859qMjNhuyện gmxMfì cũn5859qMjNg không nghiê5859qMjNm trọngRHoZE3Qr n5859qMjNhư chmxMfúng tmxMfa tưmxMfởng tượnRHoZE3Qrg đâu.”RHoZE3Qr Thị5859qMjNnh PmxMfhương ĐìnhRHoZE3Qr nói5859qMjN, “mxMfKhi mớmxMfi đến ThượngRHoZE3Qr HảiRHoZE3Qr làmmxMf việc,5859qMjN RHoZE3Qrtôi RHoZE3Qrđã RHoZE3Qrphạm phmxMfải 5859qMjNmột RHoZE3Qrlỗi đặc5859qMjN biRHoZE3Qrệt, đặc5859qMjN biệ5859qMjNt mxMfnghiêm trọng, khiếnmxMf mxMfcác nh5859qMjNà cuRHoZE3Qrng ứmxMfng củaRHoZE3Qr cmxMfả khmxMfu vựcmxMf TmxMfhái BìmxMfnh DươngmxMf mxMfnhận RHoZE3Qrmột cái5859qMjN bmxMfáo RHoZE3Qrgiá sai. mxMf Tôi ng5859qMjNhĩ mxMfthế làmxMf hếRHoZE3Qrt, chắc5859qMjN cRHoZE3Qrhắn RHoZE3Qrsẽ mxMfbị c5859qMjNông tRHoZE3Qry RHoZE3Qrđuổi mxMfviệc, nhưngRHoZE3Qr thự5859qMjNc tế5859qMjN tôRHoZE3Qri đmxMfã lập 5859qMjNtức cámxMfo lỗiRHoZE3Qr 5859qMjNcủa 5859qMjNmình c5859qMjNho cấpmxMf trêRHoZE3Qrn, RHoZE3Qrcứ t5859qMjNhế c5859qMjNấp nàmxMfy RHoZE3Qrbáo mxMflên RHoZE3Qrcấp kimxMfa, thậmRHoZE3Qr chí RHoZE3Qrkinh độngRHoZE3Qr tớmxMfi tậnmxMf PmxMfhó tổngmxMf gimxMfám đmxMfốc RHoZE3Qrkhu vựcmxMf Th5859qMjNái BRHoZE3Qrình Dương.RHoZE3Qr CuốiRHoZE3Qr RHoZE3Qrcùng cônRHoZE3Qrg ty chmxMfo tRHoZE3Qrôi một5859qMjN mxMfcơ hmxMfội, tromxMfng nửa5859qMjN thámxMfng tôRHoZE3Qri đã5859qMjN bmxMfay tới5859qMjN mưRHoZE3Qrời sáRHoZE3Qru nRHoZE3Qrước 5859qMjNđể RHoZE3Qrxin lỗmxMfi từng nmxMfhà cunmxMfg ứng,RHoZE3Qr đồnRHoZE3Qrg thờ5859qMjNi k5859qMjNý kế5859qMjNt hợmxMfp đồng5859qMjN m5859qMjNới. SamxMfu kh5859qMjNi vmxMfề ThRHoZE3Qrượng HmxMfải tmxMfôi cò5859qMjNn bị trừ5859qMjN b5859qMjNa thángRHoZE3Qr lưRHoZE3Qrơng. NhưmxMfng kế5859qMjNt quả5859qMjN tmxMfôi đạt5859qMjN được5859qMjN 5859qMjNcao RHoZE3Qrsau đó5859qMjN r5859qMjNất mxMftuyệt vmxMfời, c5859qMjNông ty 5859qMjNquyết địnRHoZE3Qrh g5859qMjNiữ mxMftôi lmxMfại. RHoZE3QrKhông lâuRHoZE3Qr saRHoZE3Qru tôi5859qMjN thănmxMfg chứRHoZE3Qrc, mxMfvì t5859qMjNôi từnmxMfg gặpmxMf tất5859qMjN cả các5859qMjN n5859qMjNhà cmxMfung ứng,RHoZE3Qr hơ5859qMjNn RHoZE3Qrnữa qumxMfan RHoZE3Qrhệ hợpmxMf tRHoZE3Qrác sRHoZE3Qrau mxMfđó cũmxMfng rấRHoZE3Qrt tốRHoZE3Qrt. Tr5859qMjNời khônmxMfg tuyệ5859qMjNt đường củ5859qMjNa a5859qMjNi, mxMfcô đừngmxMf nghmxMfiêm trRHoZE3Qrọng hoámxMf lỗi5859qMjN mxMflầm. RHoZE3QrTái ônRHoZE3Qrg mxMfmất RHoZE3Qrngựa mxMfchưa chRHoZE3Qrắc đã là5859qMjN chuRHoZE3Qryện xấu.”

Đàm TmxMfĩnh 5859qMjNthất thầmxMfn, mxMfthật ra mxMfThịnh PhươmxMfng mxMfĐình cũn5859qMjNg kRHoZE3Qrhông nghĩRHoZE3Qr mmxMfình lạiRHoZE3Qr kể5859qMjN chuyệnRHoZE3Qr đ5859qMjNó chRHoZE3Qro mxMfcô nghRHoZE3Qre. CRHoZE3Qró lẽ mxMfvì bộ5859qMjN dạnRHoZE3Qrg ĐàmRHoZE3Qr Tĩnh5859qMjN hômRHoZE3Qr n5859qMjNay q5859qMjNuá đỗi5859qMjN bRHoZE3Qrơ vơmxMf, khôn5859qMjNg nmxMfơi n5859qMjNương tựmxMfa, khiếnmxMf a5859qMjNnh cảm thấy5859qMjN mìnhmxMf nhấmxMft địnhRHoZE3Qr ph5859qMjNải nómxMfi g5859qMjNì đó5859qMjN đểRHoZE3Qr RHoZE3Qrcổ vũRHoZE3Qr 5859qMjNc, cmxMfó lẽRHoZE3Qr bệnRHoZE3Qrh tìnRHoZE3Qrh củRHoZE3Qra 5859qMjNcon t5859qMjNrai đã thậmxMft s5859qMjNự quậmxMft nRHoZE3Qrgã cô5859qMjN rồi.

Cuối cùngmxMf ĐàmmxMf Tĩ5859qMjNnh ngẩng lên5859qMjN, hỏi:RHoZE3Qr “Nế5859qMjNu 5859qMjNcó haRHoZE3Qri sự5859qMjN lựamxMf RHoZE3Qrchọn, mộtRHoZE3Qr sẽ5859qMjN 5859qMjNlàm tổn5859qMjN tRHoZE3Qrhương mxMfrất nhRHoZE3Qriều 5859qMjNngười, lựa chọnmxMf ki5859qMjNa mxMfcũng smxMfẽ lmxMfàm tổn5859qMjN thương5859qMjN rấtRHoZE3Qr nhi5859qMjNều người…”

“Người tmxMfa vRHoZE3Qrẫn nóiRHoZE3Qr h5859qMjNãy chọn cáRHoZE3Qrch tổnRHoZE3Qr thươnRHoZE3Qrg RHoZE3Qrít hơnRHoZE3Qr, tmxMfrong cRHoZE3Qrông t5859qMjNy cũngmxMf vậRHoZE3Qry, cámxMfi nàRHoZE3Qro tạmxMfo ítRHoZE3Qr tổmxMfn thất5859qMjN hơn t5859qMjNhì t5859qMjNa sẽmxMf chọ5859qMjNn cmxMfái đó.”

Anh RHoZE3Qrcố ý5859qMjN nhấnRHoZE3Qr 5859qMjNmạnh là tronRHoZE3Qrg RHoZE3Qrcông tyRHoZE3Qr, ĐàmxMfm mxMfTĩnh thoánRHoZE3Qrg 5859qMjNngẩn ngườRHoZE3Qri, cu5859qMjNối c5859qMjNùng RHoZE3Qrcô cũngRHoZE3Qr RHoZE3Qrhạ quy5859qMjNết tâm,RHoZE3Qr nói: mxMf“Giám đRHoZE3Qrốc T5859qMjNhịnh, cRHoZE3Qrảm ơn5859qMjN anmxMfh, tôRHoZE3Qri biết5859qMjN 5859qMjNnên RHoZE3Qrlàm gRHoZE3Qrì rồi.”

Thịnh Ph5859qMjNương ĐìnhRHoZE3Qr nghĩ ngợi5859qMjN mộtmxMf chút5859qMjN rồ5859qMjNi nóiRHoZE3Qr: “TrmxMfước 5859qMjNkhi qmxMfuyết địnhmxMf việmxMfc mxMfgì 5859qMjNquan trọRHoZE3Qrng, cômxMf phảiRHoZE3Qr thRHoZE3Qrật nghiêm túcmxMf sRHoZE3Qruy xétmxMf tấtRHoZE3Qr c5859qMjNả cmxMfác vRHoZE3Qrấn đề5859qMjN c5859qMjNó RHoZE3Qrthể 5859qMjNxảy raRHoZE3Qr. CònRHoZE3Qr RHoZE3Qrkhi RHoZE3Qrđã qmxMfuyết đRHoZE3Qrịnh, d5859qMjNù kết 5859qMjN quả khômxMfng 5859qMjNlý tưởnRHoZE3Qrg th5859qMjNì cũn5859qMjNg đừngmxMf hốimxMf hRHoZE3Qrận, 5859qMjNvì RHoZE3Qrcô đã5859qMjN cốmxMf mxMfgắng hếRHoZE3Qrt sứcmxMf rồi.”

“Cảm ơRHoZE3Qrn anmxMfh, Gi5859qMjNám đốc Thịnh.”

“Không c5859qMjNó gì.”

“Còn nữa…5859qMjN t5859qMjNừ 5859qMjNtuần sau, tô5859qMjNi muốn5859qMjN ng5859qMjNhỉ mộmxMft tuần…”

Thịnh Ph5859qMjNương ĐìnhRHoZE3Qr bi5859qMjNết cô phải5859qMjN ởRHoZE3Qr việnRHoZE3Qr c5859qMjNhăm conmxMf, liềRHoZE3Qrn nói:mxMf “Khôn5859qMjNg RHoZE3Qrsao, tu5859qMjNần smxMfau 5859qMjNtôi vẫnRHoZE3Qr ởRHoZE3Qr viện,mxMf chắmxMfc chắn côngRHoZE3Qr RHoZE3Qrty mxMfsẽ sắp5859qMjN xếRHoZE3Qrp cRHoZE3Qrho c5859qMjNô tiếRHoZE3Qrp tụmxMfc chă5859qMjNm sómxMfc RHoZE3Qrcho tômxMfi. NhưRHoZE3Qr vRHoZE3Qrậy kh5859qMjNông comxMfi là5859qMjN nghỉ,mxMf nếu cmxMfông mxMfty gRHoZE3Qrọi đến,mxMf 5859qMjNtôi sẽmxMf sắRHoZE3Qrp xếp.”

Đàm TĩnhmxMf vôRHoZE3Qr cmxMfùng mxMfcảm độnRHoZE3Qrg: “Cảm ơn5859qMjN anh.”

Sau mxMfkhi ĐRHoZE3Qràm TĩRHoZE3Qrnh đmxMfi, ThịnhmxMf Phương Đ5859qMjNình lạRHoZE3Qri mRHoZE3Qrở nomxMftebook 5859qMjNra, rốmxMft ruộcmxMf ngườimxMf phmxMfụ RHoZE3Qrnữ 5859qMjNnày muRHoZE3Qrốn hỏmxMfi mxMfđiều g5859qMjNì nhỉ? mxMfAnh bi5859qMjNết mxMfcô đãRHoZE3Qr quyếmxMft định5859qMjN mộtRHoZE3Qr RHoZE3Qrđiều mxMfrất 5859qMjNquan t5859qMjNrọng, nRHoZE3Qrhưng rốtmxMf cumxMfộc nó5859qMjN RHoZE3Qrlà gì?RHoZE3Qr Thịnh PhươmxMfng ĐRHoZE3Qrình nh5859qMjNìn 5859qMjNánh RHoZE3Qrtà dươRHoZE3Qrng ngoàiRHoZE3Qr 5859qMjNcửa sổ5859qMjN m5859qMjNà thất5859qMjN thần,5859qMjN anmxMfh bmxMfắt đ5859qMjNầu tmxMfò mxMfmò vRHoZE3Qrề mọi điều5859qMjN của5859qMjN Đàm5859qMjN TĩmxMfnh, đặcRHoZE3Qr mxMfbiệt làRHoZE3Qr khRHoZE3Qri phátmxMf hiệnmxMf r5859qMjNa cômxMf c5859qMjNó liêRHoZE3Qrn quamxMfn RHoZE3Qrđến NmxMfhiếp V5859qMjNũ ThịmxMfnh. Thật 5859qMjNra nh5859qMjNìn bề5859qMjN ngoàiRHoZE3Qr côRHoZE3Qr RHoZE3Qrcó vmxMfẻ yếu5859qMjN đuối,5859qMjN RHoZE3Qrnhưng bênmxMf trmxMfong lạmxMfi rất5859qMjN cố5859qMjN c5859qMjNhấp, rấRHoZE3Qrt kiên cư5859qMjNờng. Có5859qMjN lẽRHoZE3Qr cuộcmxMf 5859qMjNđời đã5859qMjN đRHoZE3Qrem lRHoZE3Qrại ch5859qMjNo c5859qMjNô mxMfrất nhiềumxMf mxMfkhó RHoZE3Qrkhăn, nhưng5859qMjN dường như5859qMjN cmxMfô chmxMfưa 5859qMjNbao giờ5859qMjN gụmxMfc nmxMfgã. mxMfCó 5859qMjNđiều haRHoZE3Qri hmxMfôm nRHoZE3Qray trônRHoZE3Qrg cmxMfô vôRHoZE3Qr mxMfcùng tiềRHoZE3Qru tuỵ5859qMjN, tựa mxMf hồ nRHoZE3Qrhững mxMfđòn RHoZE3Qrnặng nRHoZE3Qrề RHoZE3Qrcủa sốmxMf phận5859qMjN đãRHoZE3Qr khiRHoZE3Qrến mxMfcô c5859qMjNhao đRHoZE3Qrảo sắpmxMf ngãRHoZE3Qr quỵ.

Thịnh Phương5859qMjN Đì5859qMjNnh thở dàRHoZE3Qri, cómxMf lẽ5859qMjN 5859qMjNđây chínmxMfh làmxMf ngườimxMf RHoZE3Qrphụ n5859qMjNữ cmxMfó cmxMfon. N5859qMjNgười ph5859qMjNụ nữRHoZE3Qr đ5859qMjNã c5859qMjNó cRHoZE3Qron khôngRHoZE3Qr bao g5859qMjNiờ bịRHoZE3Qr quậtRHoZE3Qr mxMfngã, trRHoZE3Qrừ mxMfkhi cRHoZE3Qron hmxMfọ RHoZE3Qrxảy mxMfra chuyện