You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi khbRCUi bRCUbị ấmajL9dseJ ứcM9Cz62j8 M9Cz62j8anh M9Cz62j8vẫn mím môajL9dseJi lạibRCU nhajL9dseJư đứabRCU tbRCUrẻ, hajL9dseJai bajL9dseJên khoajL9dseJé miệngajL9dseJ hbRCUơi coajL9dseJng, nhìajL9dseJn giốngajL9dseJ nhM9Cz62j8ư mộtbRCU đajL9dseJĩnh vàng nbRCUhỏ bRCUcong coM9Cz62j8ng hbRCUai bênM9Cz62j8 M9Cz62j8mép vậybRCU. ĐàmajL9dseJ TĩM9Cz62j8nh đbRCUứng từbRCU bRCUxa nhbRCUìn anhM9Cz62j8, vừbRCUa rồibRCU có đôngbRCU ngườiajL9dseJ, M9Cz62j8cô M9Cz62j8cố tajL9dseJình khbRCUông M9Cz62j8nhìn aajL9dseJnh, nhajL9dseJưng giM9Cz62j8ờ chbRCUỉ cònM9Cz62j8 mộtbRCU mM9Cz62j8ình anbRCUh, ajL9dseJcó muốn tránhbRCU cũngbRCU khôngbRCU tránhM9Cz62j8 đưM9Cz62j8ợc. ĐajL9dseJầu ngajL9dseJón bRCUcái cajL9dseJủa bRCUanh bbRCUị dínhM9Cz62j8 chúM9Cz62j8t mM9Cz62j8ực ajL9dseJđen, viết xonbRCUg, ajL9dseJanh vộibRCU tìajL9dseJm gbRCUiấy laajL9dseJu đM9Cz62j8i ajL9dseJnhưng ajL9dseJkhông M9Cz62j8tìm tajL9dseJhấy, M9Cz62j8liền vàbRCUo pbRCUhòng ajL9dseJvệ bRCUsinh rửM9Cz62j8a tay, nưbRCUớc cbRCUhảy ràajL9dseJo rào.ajL9dseJ KhM9Cz62j8i rbRCUa ngobRCUài abRCUnh ajL9dseJđã M9Cz62j8vẩy nướcbRCU M9Cz62j8rồi, nhưM9Cz62j8ng đầbRCUu ngónajL9dseJ taM9Cz62j8y vẫn cM9Cz62j8òn ưM9Cz62j8ớt, đàM9Cz62j8nh kẹM9Cz62j8p sM9Cz62j8ổ bRCUghi ajL9dseJchép vàM9Cz62j8o cbRCUánh tay.

Ngoài hàbRCUnh laajL9dseJng cóM9Cz62j8 người hỏi:ajL9dseJ “NhiếpajL9dseJ ajL9dseJVũ ThịnhajL9dseJ đâuM9Cz62j8? MauM9Cz62j8, CajL9dseJhủ nhajL9dseJiệm tìajL9dseJm abRCUnh ấy.”

Anh nM9Cz62j8hanh cajL9dseJhóng đibRCU ra,ajL9dseJ đã ajL9dseJba chM9Cz62j8ục tuổiM9Cz62j8 đầu,bRCU vậyajL9dseJ mM9Cz62j8à bướcM9Cz62j8 vẫbRCUn sảbRCUi dàM9Cz62j8i, nhbRCUanh bRCUnhẹn ajL9dseJnhư cbRCUhàng ajL9dseJtrai mưajL9dseJời bRCUbảyười tám, khbRCUông cóM9Cz62j8 cảmajL9dseJ giM9Cz62j8ác gấpM9Cz62j8 gM9Cz62j8áp cbRCUhỉ bRCUthấy ajL9dseJrất trẻajL9dseJ cajL9dseJon. ĐàmajL9dseJ TĩbRCUnh bRCUthấy M9Cz62j8chua xót. ajL9dseJChia taajL9dseJy rồiajL9dseJ M9Cz62j8gặp lại,bRCU nhưM9Cz62j8ng bRCUchưa lầnM9Cz62j8 gặM9Cz62j8p mặtM9Cz62j8 nM9Cz62j8ào lạiM9Cz62j8 cM9Cz62j8ó ấnbRCU tM9Cz62j8ượng nhưbRCU sánbRCUg nayajL9dseJ, Nhiếp VM9Cz62j8ũ ThịnhM9Cz62j8 cajL9dseJủa bajL9dseJuổi sM9Cz62j8áng hôbRCUm najL9dseJay hệtbRCU najL9dseJhư NhiếpM9Cz62j8 VũbRCU ThịnM9Cz62j8h ajL9dseJcủa mườibRCU nM9Cz62j8ăm vbRCUề trước vM9Cz62j8ậy, bRCUvẫn lajL9dseJà bRCUcậu thiếbRCUu nibRCUên M9Cz62j8bề ngoàajL9dseJi trầmbRCU mặbRCUc nhưnM9Cz62j8g sâubRCU bênbRCU troM9Cz62j8ng M9Cz62j8lại ajL9dseJrất M9Cz62j8nổi loạn.

Phòng bệbRCUnh đãajL9dseJ yM9Cz62j8ên tĩbRCUnh lại nM9Cz62j8hưng lbRCUòng dạM9Cz62j8 ĐàmajL9dseJ ajL9dseJTĩnh vẫM9Cz62j8n M9Cz62j8rối bời,bRCU cM9Cz62j8ô ngồiajL9dseJ xuốngM9Cz62j8, nhìnM9Cz62j8 TônajL9dseJ BìnM9Cz62j8h đanbRCUg nbRCUằm trên gajL9dseJiường, thấybRCU cajL9dseJon hajL9dseJít bRCUthở rấM9Cz62j8t ajL9dseJkhó bRCUkhăn, ngM9Cz62j8ực phM9Cz62j8ập pM9Cz62j8hồng bRCUlên xuốngbRCU, cajL9dseJặp môi tíajL9dseJm tábRCUi. ĐàmajL9dseJ TĩnhM9Cz62j8 M9Cz62j8cảm thấyM9Cz62j8 ajL9dseJmình nM9Cz62j8hư mộtajL9dseJ ngọnM9Cz62j8 câM9Cz62j8y trbRCUong bãbRCUo, cơM9Cz62j8n bãbRCUo tốM9Cz62j8 củM9Cz62j8a M9Cz62j8số mệnh đãbRCU quăbRCUng ajL9dseJquật giàyM9Cz62j8 vòajL9dseJ cajL9dseJô quáajL9dseJ lâu,ajL9dseJ quM9Cz62j8á M9Cz62j8lâu rồi,bRCU cajL9dseJô sắpM9Cz62j8 khônajL9dseJg trbRCUụ nổM9Cz62j8i nữa.

Dù chínM9Cz62j8 giờM9Cz62j8 phbRCUải họpM9Cz62j8, nhưng bRCUsau khM9Cz62j8i ajL9dseJkiểm tbRCUra phòngbRCU bệnhbRCU xonajL9dseJg. CajL9dseJhủ nhiM9Cz62j8ệm PhươngM9Cz62j8 ajL9dseJvẫn M9Cz62j8dành nửM9Cz62j8a M9Cz62j8tiếng quý báuajL9dseJ mM9Cz62j8ắng M9Cz62j8Nhiếp M9Cz62j8Vũ ThịnbRCUh tronajL9dseJg văbRCUn phòM9Cz62j8ng. bRCUMọi ngườibRCU ajL9dseJđi quM9Cz62j8a bRCUvăn ajL9dseJphòng M9Cz62j8của ônM9Cz62j8g đều róbRCUn rajL9dseJén nhẹajL9dseJ nhàngajL9dseJ, cajL9dseJhỉ bRCUsợ lạajL9dseJi ajL9dseJgây bRCUra tiajL9dseJếng độM9Cz62j8ng khiếajL9dseJn bRCUChủ nM9Cz62j8hiệm bRCUPhương bRCUnổi giận. MấyajL9dseJ vajL9dseJị tiếnM9Cz62j8 ajL9dseJsĩ ởajL9dseJ M9Cz62j8bên ngoàiM9Cz62j8 đềuajL9dseJ M9Cz62j8thở cũngajL9dseJ khajL9dseJông ajL9dseJdám thM9Cz62j8ở mạnajL9dseJh, cắmbRCU cbRCUúi ajL9dseJviết bệnhM9Cz62j8 án, ngaajL9dseJy cảajL9dseJ bRCUy tábRCU ajL9dseJtrưởng bìM9Cz62j8nh thườngajL9dseJ nhiềM9Cz62j8u ajL9dseJlời lajL9dseJà vậyM9Cz62j8 bRCUmà lúcajL9dseJ nàM9Cz62j8y bRCUmiệng bRCUcũng như bRCU dán bajL9dseJăng díM9Cz62j8nh, chajL9dseJẳng nóibRCU tiếnbRCUg nào.

“Có bajL9dseJiết vìM9Cz62j8 saajL9dseJo tôibRCU mắng cậubRCU khônajL9dseJg? RM9Cz62j8ốt cuộajL9dseJc bRCUgần ajL9dseJđây cậajL9dseJu làmbRCU saM9Cz62j8o vậyajL9dseJ? M9Cz62j8Đầu M9Cz62j8óc cứM9Cz62j8 lajL9dseJơ lửnM9Cz62j8g tajL9dseJận bRCUđâu ấy.ajL9dseJ ĐừajL9dseJng tưởng vẫnM9Cz62j8 cM9Cz62j8hưa gâbRCUy rajL9dseJa lỗiM9Cz62j8 lớnajL9dseJ gìbRCU, tôbRCUi tháyM9Cz62j8 M9Cz62j8cứ thếbRCU nàM9Cz62j8y bRCUsớm bRCUmuộn rM9Cz62j8ồi cũM9Cz62j8ng xảbRCUy raM9Cz62j8 chuyện thôibRCU. CậajL9dseJu nóiM9Cz62j8 xemajL9dseJ, rốtajL9dseJ cuộbRCUc làajL9dseJ ajL9dseJchuyện gbRCUì? CậuajL9dseJ cbRCUả nbRCUgày bRCUrầu rĩajL9dseJ đầyM9Cz62j8 tâajL9dseJm sự nhưM9Cz62j8 bRCUvậy bRCUlà sM9Cz62j8ao? ChúM9Cz62j8ng tM9Cz62j8a làM9Cz62j8m bácbRCU sĩajL9dseJ, mM9Cz62j8ọi lajL9dseJúc mọiajL9dseJ nơbRCUi đềuM9Cz62j8 ajL9dseJphải subRCUy xbRCUét vẫnbRCU đềM9Cz62j8 một cáchM9Cz62j8 bRCUlý trbRCUí, bìnajL9dseJh tĩnh.ajL9dseJ ChuyệnM9Cz62j8 hôM9Cz62j8m quajL9dseJa làajL9dseJ thajL9dseJế nàoajL9dseJ? M9Cz62j8Tôn BìajL9dseJnh M9Cz62j8có qbRCUuan hM9Cz62j8ệ gìbRCU vớiajL9dseJ cậu? CậuajL9dseJ khôngajL9dseJ chbRCUi mộtajL9dseJ đồngajL9dseJ ajL9dseJnào ajL9dseJcho thajL9dseJuốc ajL9dseJngoài bảoajL9dseJ hiểm,M9Cz62j8 troM9Cz62j8ng khM9Cz62j8i cbRCUó nhữngM9Cz62j8 lbRCUoại bắt buộcM9Cz62j8 pbRCUhải dùngM9Cz62j8, bắbRCUt buộcajL9dseJ cậbRCUu hbRCUiểu khM9Cz62j8ông ajL9dseJhả? CậuM9Cz62j8 tiajL9dseJết kiM9Cz62j8ệm tiềnbRCU chbRCUo M9Cz62j8bệnh nhân M9Cz62j8 hay bRCUlà lấyM9Cz62j8 mạngM9Cz62j8 ngườiajL9dseJ ta?”

Cuối cùnM9Cz62j8g NhbRCUiếp bRCUVũ ThịM9Cz62j8nh khẽ đM9Cz62j8áp: “ChajL9dseJáu vàbRCU đứabRCU trẻbRCU đó…bRCU khôngM9Cz62j8 cóM9Cz62j8 quabRCUn bRCUhệ gìbRCU đặbRCUc bibRCUệt… chỉajL9dseJ lbRCUà điềubRCU bRCUkiện gia đìbRCUnh họM9Cz62j8 khôajL9dseJng tốt…”

“Không M9Cz62j8có qbRCUuan M9Cz62j8hệ gìM9Cz62j8 đặc biệtM9Cz62j8 màbRCU cậuM9Cz62j8 gọM9Cz62j8i điệnM9Cz62j8 cảajL9dseJ M9Cz62j8vào phM9Cz62j8òng mbRCUổ?” ChủbRCU najL9dseJhiệm PhưM9Cz62j8ơng khôbRCUng ajL9dseJkìm M9Cz62j8nổi gầmM9Cz62j8 lênajL9dseJ. “Tôi M9Cz62j8còn tưởnajL9dseJg trờajL9dseJi sập,M9Cz62j8 bRCUcậu gajL9dseJọi ajL9dseJtôi đếnM9Cz62j8 cbRCUứu chứ!”

“Cháu qubRCUên M9Cz62j8mất ChủajL9dseJ nhiệm đabRCUng mổ…”

“Quên?” GiọM9Cz62j8ng ChủbRCU nhiệm PhươnbRCUg ajL9dseJlại cajL9dseJao lênajL9dseJ mộtM9Cz62j8 bbRCUậc, “CậuajL9dseJ cM9Cz62j8òn bảbRCUo bRCUmình khôM9Cz62j8ng lơM9Cz62j8 đãnajL9dseJg M9Cz62j8đi! CậubRCU đangbRCU mổ cũngM9Cz62j8 ajL9dseJquên luôbRCUn saoM9Cz62j8? M9Cz62j8Tôi bRCUcho cậajL9dseJu haybRCU, cM9Cz62j8ậu cứbRCU bRCUcả ngàybRCU ngbRCUhĩ ngợiajL9dseJ lunbRCUg bRCUtung thếM9Cz62j8 nàajL9dseJy nữa, M9Cz62j8rồi sẽM9Cz62j8 M9Cz62j8có ngàyajL9dseJ đểbRCU qubRCUên daM9Cz62j8o mổM9Cz62j8 ajL9dseJtrong ngựcajL9dseJ bệnbRCUh nhân!ajL9dseJ ĐừnM9Cz62j8g tưởajL9dseJng qajL9dseJuên mình đangajL9dseJ làajL9dseJm gìbRCU lbRCUà chuM9Cz62j8yện nhỏbRCU, ajL9dseJnhư tbRCUhế lM9Cz62j8à cajL9dseJậu khôngM9Cz62j8 bRCUcó bRCUy đức!”

Một M9Cz62j8bác ajL9dseJsĩ đanM9Cz62j8g họcajL9dseJ bồi dưỡnbRCUg M9Cz62j8đẩy thajL9dseJiết bbRCUị đajL9dseJi tớajL9dseJi, đM9Cz62j8ang gõajL9dseJ cửbRCUa thajL9dseJì ngM9Cz62j8he thbRCUấy cajL9dseJâu bRCUnói cuốM9Cz62j8i cM9Cz62j8ùng, vộiajL9dseJ giật M9Cz62j8mình bRCUrụt ajL9dseJtay vềajL9dseJ, bRCUnhìn saM9Cz62j8ng mM9Cz62j8ấy vịM9Cz62j8 tiếnajL9dseJ sM9Cz62j8ĩ đaajL9dseJng viếajL9dseJt bệnM9Cz62j8h ábRCUn bM9Cz62j8ên cạbRCUnh, thajL9dseJấy họ làmajL9dseJ độngM9Cz62j8 bRCUtác bRCUrạch ajL9dseJngang cổ,bRCU aajL9dseJnh tbRCUa giM9Cz62j8ật thóM9Cz62j8t, liềM9Cz62j8n rM9Cz62j8ón bRCUrén đẩajL9dseJy thiếbRCUt bịajL9dseJ đbRCUi mất.

Cuối cùngajL9dseJ, khbRCUi đbRCUến giờM9Cz62j8 họp, ChủbRCU nhajL9dseJiệm PhươnbRCUg mớiM9Cz62j8 hầmM9Cz62j8 hM9Cz62j8ầm rajL9dseJời bRCUkhỏi vănbRCU phòngbRCU, tajL9dseJrước khM9Cz62j8i bRCUra cửaajL9dseJ còn buM9Cz62j8ông lajL9dseJại mộtbRCU ajL9dseJcâu: “CậubRCU hãajL9dseJy tựM9Cz62j8 kiểmajL9dseJ điểbRCUm lajL9dseJại đi!”

Nhiếp VM9Cz62j8ũ ThịbRCUnh cM9Cz62j8úi đầu điajL9dseJ rabRCU. TiếnajL9dseJ sĩM9Cz62j8 ĐajL9dseJồng, ajL9dseJngười ajL9dseJnhiều bRCUtuổi nM9Cz62j8hất troM9Cz62j8ng sM9Cz62j8ỗ bRCUnhững ngườibRCU đượcM9Cz62j8 ChM9Cz62j8ủ nhiệm ajL9dseJ Phương dẫnajL9dseJ dajL9dseJắt, bìnhbRCU thườngM9Cz62j8 rấbRCUt biếbRCUt qajL9dseJuan tajL9dseJâm chăM9Cz62j8m sóM9Cz62j8c ngbRCUười khác,M9Cz62j8 vajL9dseJì NM9Cz62j8hiếp Vũ ThịnhajL9dseJ íajL9dseJt tuổi,ajL9dseJ bRCUlại đượcbRCU ChủM9Cz62j8 nhiệajL9dseJm PhươngM9Cz62j8 M9Cz62j8đặc biệtbRCU ưajL9dseJu ái,bRCU bRCUnên anajL9dseJh hbRCUọ ĐồngM9Cz62j8 nM9Cz62j8ày vẫn luôajL9dseJn cobRCUi NM9Cz62j8hiếp VũM9Cz62j8 ThịajL9dseJnh làajL9dseJ sbRCUư đệM9Cz62j8 đồngM9Cz62j8 mônajL9dseJ, màbRCU qubRCUên mấbRCUt rằnM9Cz62j8g M9Cz62j8anh bRCUđã cbRCUó hbRCUai ajL9dseJhọc vị, hơnbRCU nữaajL9dseJ M9Cz62j8cũng khajL9dseJông phM9Cz62j8ải họcbRCU trajL9dseJò củaM9Cz62j8 CM9Cz62j8hủ nhiệmbRCU PhM9Cz62j8ương. ajL9dseJLần này,ajL9dseJ tajL9dseJiến ajL9dseJsĩ ĐồngM9Cz62j8 ajL9dseJlại đến aM9Cz62j8n ủiM9Cz62j8 anM9Cz62j8h: ajL9dseJ“Có ajL9dseJquan bRCUtâm đếnM9Cz62j8 ajL9dseJcậu M9Cz62j8thì ônM9Cz62j8g ấyajL9dseJ mớibRCU bRCUlo lbRCUắng nhưM9Cz62j8 vậajL9dseJy, nM9Cz62j8ếu đổiM9Cz62j8 là ajL9dseJ người kháajL9dseJc, ôajL9dseJng bRCUấy khônM9Cz62j8g phbRCUí sứajL9dseJc thếM9Cz62j8 đâu.”

“Phải rồi.”ajL9dseJ bRCUTiến sajL9dseJĩ Tiểu MẫnajL9dseJ đầyajL9dseJ gọngbRCU kíajL9dseJnh bRCUnói, “ajL9dseJNhiếp ajL9dseJsư ajL9dseJhuynh đừbRCUng nảnM9Cz62j8 chíM9Cz62j8, ‘lajL9dseJão yêuM9Cz62j8’ ajL9dseJquý ajL9dseJanh nhấtM9Cz62j8 ajL9dseJđấy. Ông ấbRCUy lbRCUà PhajL9dseJong ThaajL9dseJnh bRCUDương, M9Cz62j8anh ajL9dseJlà LệnhbRCU HajL9dseJồ XbRCUung[2], ajL9dseJông M9Cz62j8ấy M9Cz62j8chỉ hậnM9Cz62j8 rbRCUèn sắt khônbRCUg thànhM9Cz62j8 théajL9dseJp đấyajL9dseJ bRCUthôi!” LãM9Cz62j8o bRCUyêu lbRCUà biệtM9Cz62j8 hiệbRCUu củaajL9dseJ ChbRCUủ nhiệmbRCU PhbRCUương, cũngajL9dseJ chỉ cóajL9dseJ mấbRCUy đệM9Cz62j8 bRCUtử nàyM9Cz62j8 dáM9Cz62j8m cajL9dseJông bRCUkhai đặtbRCU M9Cz62j8biệt hiệubRCU chajL9dseJo ôngbRCU M9Cz62j8như vậyM9Cz62j8. ChủajL9dseJ nhiệM9Cz62j8m PajL9dseJhương luôn M9Cz62j8cho rM9Cz62j8ằng kbRCUỹ thbRCUuật tốajL9dseJt thìM9Cz62j8 ônbRCUg ajL9dseJcó thểM9Cz62j8 cưngbRCU họcM9Cz62j8 tròajL9dseJ cajL9dseJủa ôngbRCU nhbRCUư ôbRCUng trời con.

[2] bRCUNhân bRCUvật trajL9dseJong tiểu thbRCUuyết ajL9dseJvõ ajL9dseJhiệp TM9Cz62j8hần M9Cz62j8điêu hiM9Cz62j8ệp lữM9Cz62j8 cajL9dseJủa nhajL9dseJà ajL9dseJvăn KbRCUim DM9Cz62j8ung, vốnajL9dseJ làbRCU mM9Cz62j8ột bRCUlãng M9Cz62j8tử M9Cz62j8mê rượu, giỏiajL9dseJ kibRCUếm thuậbRCUt, từngajL9dseJ đượcM9Cz62j8 ajL9dseJPhong ThanM9Cz62j8h DươngajL9dseJ truyềnM9Cz62j8 thajL9dseJụ kiếmM9Cz62j8 pM9Cz62j8háp, vajL9dseJề saajL9dseJu yêu NbRCUhậm DoM9Cz62j8anh DobRCUanh, TM9Cz62j8hánh côM9Cz62j8 củajL9dseJa ajL9dseJMa giáo.

“Tiểu ajL9dseJMẫn, cậM9Cz62j8u sajL9dseJo sánM9Cz62j8h như thếM9Cz62j8 khM9Cz62j8ông đajL9dseJúng rồM9Cz62j8i. bRCUNếu lãoajL9dseJ yajL9dseJêu lajL9dseJà PhM9Cz62j8ong ThabRCUnh Dương,M9Cz62j8 tM9Cz62j8hì LệnbRCUh ajL9dseJHồ XajL9dseJung nên ajL9dseJlà ĐồngbRCU đạbRCUi sbRCUư huynajL9dseJh chứ!bRCU CM9Cz62j8ậu bRCUxem anbRCUh ajL9dseJĐồng điềmbRCU đạmM9Cz62j8 lễM9Cz62j8 bRCUđộ, rấajL9dseJt giốM9Cz62j8ng LệnhM9Cz62j8 M9Cz62j8Hồ Xung. CònajL9dseJ NajL9dseJhiếp M9Cz62j8Vũ ThịajL9dseJnh hajL9dseJấp dM9Cz62j8ẫn pM9Cz62j8hụ nữM9Cz62j8 M9Cz62j8thế M9Cz62j8này, nM9Cz62j8ói M9Cz62j8thế nàajL9dseJo M9Cz62j8cũng lM9Cz62j8à Dương QuajL9dseJá[3], khôngbRCU phảiM9Cz62j8 LệnhajL9dseJ HồM9Cz62j8 Xung!”

[3] bRCUNhân vajL9dseJật tronbRCUg tiểu tM9Cz62j8huyết ajL9dseJvõ ajL9dseJhiệp ThầM9Cz62j8n điêM9Cz62j8u hiệbRCUp lM9Cz62j8ữ củabRCU nbRCUhà văajL9dseJn KiajL9dseJm DungajL9dseJ, nổibRCU M9Cz62j8tiếng đẹM9Cz62j8p tbRCUrai, chung tình.

“Chẳng M9Cz62j8lẽ LệM9Cz62j8nh HồbRCU XungajL9dseJ không bRCUhấp ajL9dseJdẫn phụM9Cz62j8 nM9Cz62j8ữ ư?M9Cz62j8 SaajL9dseJo NhậmajL9dseJ ajL9dseJDoanh DM9Cz62j8oanh lạibRCU sM9Cz62j8ống chếajL9dseJt tbRCUheo anM9Cz62j8h tM9Cz62j8a chM9Cz62j8ứ? ajL9dseJHơn nữa sbRCUao NhibRCUếp M9Cz62j8Vũ bRCUThịnh lạibRCU cbRCUó thbRCUể M9Cz62j8là DươnM9Cz62j8g QM9Cz62j8uá được?ajL9dseJ NajL9dseJếu cậuM9Cz62j8 tM9Cz62j8a bRCUlà DươajL9dseJng Quá, khbRCUông phảbRCUi cajL9dseJhúng tM9Cz62j8a thajL9dseJành mônbRCU M9Cz62j8hạ bRCUcủa pajL9dseJhái M9Cz62j8Toàn ChânajL9dseJ saajL9dseJo? TôM9Cz62j8i khôbRCUng muốnM9Cz62j8 cùajL9dseJng bRCUmột giuộc vớiM9Cz62j8 bọajL9dseJn đạbRCUo thốiM9Cz62j8 đó…”

“Sao DươngM9Cz62j8 QbRCUuá ajL9dseJlại làM9Cz62j8 môn hạM9Cz62j8 ToajL9dseJàn ChânM9Cz62j8? DươnajL9dseJg QuáajL9dseJ lM9Cz62j8à ngajL9dseJười bRCUcủa pháibRCU CM9Cz62j8ổ MộajL9dseJ mớajL9dseJi đúnbRCUg. NajL9dseJhưng CajL9dseJổ M9Cz62j8M cũng khM9Cz62j8ông tốajL9dseJt M9Cz62j8lành gì…bRCU toàM9Cz62j8n nbRCUhững phụajL9dseJ nữajL9dseJ M9Cz62j8tâm lýbRCU biếM9Cz62j8n thái…”

Mấy nM9Cz62j8gười ajL9dseJmồm năajL9dseJm miệng mườiM9Cz62j8 bàajL9dseJn tM9Cz62j8án cườiajL9dseJ bRCUđùa. TiếbRCUn sĩbRCU bRCUy bRCUhọc lM9Cz62j8âm sàngM9Cz62j8 khổ,ajL9dseJ tibRCUến sajL9dseJĩ M9Cz62j8y họcM9Cz62j8 lajL9dseJâm sànbRCUg dưới trajL9dseJướng ChajL9dseJủ nhbRCUiệm PhươM9Cz62j8ng còajL9dseJn ajL9dseJkhổ ajL9dseJhơn. NhữngbRCU thầyajL9dseJ hướnM9Cz62j8g dẫM9Cz62j8n khábRCUc cajL9dseJó lẽbRCU cònajL9dseJ cóajL9dseJ thM9Cz62j8ể mắt ajL9dseJnhắm ajL9dseJmắt mở,bRCU tặngbRCU qM9Cz62j8uà, lM9Cz62j8ôi M9Cz62j8kéo quajL9dseJan hM9Cz62j8ệ làM9Cz62j8 được.M9Cz62j8 NhưnbRCUg ajL9dseJvới ChbRCUủ ajL9dseJnhiệm Phương thìM9Cz62j8 kM9Cz62j8hông đủbRCU giỏibRCU đừngM9Cz62j8 hòngajL9dseJ bRCUtốt nghiệajL9dseJp. BM9Cz62j8ài tậpM9Cz62j8 ajL9dseJcăng thbRCUẳng, ajL9dseJca mổbRCU ajL9dseJlại nhiM9Cz62j8ều, vì thếajL9dseJ ajL9dseJcác tiếbRCUn sajL9dseJĩ đềuM9Cz62j8 phảibRCU ajL9dseJtự tajL9dseJìm niềM9Cz62j8m vubRCUi troM9Cz62j8ng nỗM9Cz62j8i khM9Cz62j8ổ. BìnhajL9dseJ thườngajL9dseJ chajL9dseJỉ cầnbRCU ajL9dseJnghe họ najL9dseJói M9Cz62j8linh tibRCUnh ajL9dseJmột lúajL9dseJc, NM9Cz62j8hiếp VũbRCU ThịnhajL9dseJ sẽajL9dseJ thấM9Cz62j8y nhajL9dseJẹ nhõM9Cz62j8m hẳnM9Cz62j8 đibRCU, nhưngajL9dseJ hajL9dseJôm ajL9dseJnay anh thậtbRCU sbRCUự rbRCUất buajL9dseJồn. ChủM9Cz62j8 nhbRCUiệm PhươnM9Cz62j8g M9Cz62j8nói rajL9dseJất đúng,M9Cz62j8 gầnajL9dseJ đâM9Cz62j8y aajL9dseJnh suốtbRCU ngàybRCU ngajL9dseJẩn ngơ suajL9dseJy ngM9Cz62j8hĩ nhữbRCUng gajL9dseJì bRCUkhông bRCUbiết M9Cz62j8nữa, ajL9dseJphạm lỗibRCU liajL9dseJên tụcbRCU, cứbRCU thajL9dseJế nàM9Cz62j8y thậbRCUt sựM9Cz62j8 có M9Cz62j8 nguy bRCUcơ bRCUgây đạM9Cz62j8i hoạajL9dseJ chứbRCU chẳngM9Cz62j8 chơi.

Thấy ajL9dseJanh thấtajL9dseJ thần,ajL9dseJ Tiểu MẫajL9dseJn thM9Cz62j8ông cảmbRCU najL9dseJói: “NhiếpM9Cz62j8 sM9Cz62j8ư hubRCUynh, ajL9dseJanh bịajL9dseJ lãM9Cz62j8o ajL9dseJyêu mắngbRCU đênM9Cz62j8 nbRCUgớ ngẩnM9Cz62j8 M9Cz62j8thật rồi…”

“Tiểu NhiajL9dseJếp đajL9dseJang phiền bRCU lòng vìM9Cz62j8 chuyệnajL9dseJ M9Cz62j8gia đìnhM9Cz62j8.” AnM9Cz62j8h ĐồngajL9dseJ ngbRCUắt lM9Cz62j8ời TibRCUểu MẫbRCUn, còM9Cz62j8n nháybRCU mắajL9dseJt mbRCUột cái,bRCU “Cậu bRCUcũng đừngM9Cz62j8 M9Cz62j8lo lắngbRCU, hajL9dseJai chủM9Cz62j8 M9Cz62j8nhiệm khM9Cz62j8oa GM9Cz62j8an bRCUvà khobRCUa bRCUU bướajL9dseJu bRCUhôm bRCUđó cùajL9dseJng đếnajL9dseJ tìm lãoM9Cz62j8 yêajL9dseJu, tôibRCU bRCUnghe thấy.M9Cz62j8 BajL9dseJệnh tbRCUình củaajL9dseJ báajL9dseJc tbRCUrai thbRCUật ajL9dseJra rấtajL9dseJ khM9Cz62j8ả quanM9Cz62j8, kiêbRCUn trì M9Cz62j8 điều trM9Cz62j8ị, ajL9dseJmấy M9Cz62j8năm khôM9Cz62j8ng thànM9Cz62j8h ajL9dseJvấn đềbRCU đâu.”

“Cảm bRCUơn anhajL9dseJ.” CuốibRCU cùng NhiếpajL9dseJ ajL9dseJVũ ThịnhM9Cz62j8 cườiajL9dseJ méobRCU xẹo,ajL9dseJ “M9Cz62j8Cảm ơnajL9dseJ ajL9dseJmọi người,bRCU gầbRCUn đM9Cz62j8ây quajL9dseJả M9Cz62j8thực tôibRCU lúbRCU lẫn quá!”

“Có abRCUi gặajL9dseJp chuyệnM9Cz62j8 nbRCUày mà khôngM9Cz62j8 M9Cz62j8lo M9Cz62j8lắng chứ.”AM9Cz62j8nh ĐồngM9Cz62j8 M9Cz62j8vỗ vaajL9dseJi ajL9dseJanh, M9Cz62j8“Tôi đổibRCU ajL9dseJcho cậubRCU ajL9dseJca tM9Cz62j8rực đêajL9dseJm ngày mai,ajL9dseJ cậM9Cz62j8u làajL9dseJm M9Cz62j8ca sángbRCU M9Cz62j8cho M9Cz62j8tôi, gầajL9dseJn đâyajL9dseJ cậuajL9dseJ mệbRCUt quáajL9dseJ rồiM9Cz62j8, cầnbRCU pajL9dseJhải nM9Cz62j8ghỉ ngơi.”

“Cảm ơnbRCU anh.”

“Cảm ơM9Cz62j8n bRCUgì chM9Cz62j8ứ? CbRCUa mổbRCU tuần trướcbRCU sbRCUuýt nbRCUữa bRCUtôi cắtbRCU nhajL9dseJầm ajL9dseJmạch mM9Cz62j8áu, maajL9dseJy majL9dseJà cbRCUậu nhaajL9dseJnh taM9Cz62j8y ngăajL9dseJn lại,bRCU nếu bRCUkhông lãbRCUo yêbRCUu sẽbRCU phanM9Cz62j8h thâM9Cz62j8y tôbRCUi mấtbRCU. ajL9dseJĐại ajL9dseJân đạiajL9dseJ đứcajL9dseJ M9Cz62j8đó tôibRCU chỉbRCU đổiM9Cz62j8 cM9Cz62j8ho cậuajL9dseJ ajL9dseJmột ca sbRCUáng, thếbRCU M9Cz62j8là quábRCU bRCUhời rồi.”

Hôm ajL9dseJnay NhM9Cz62j8iếp VũbRCU Thịnh vẫnbRCU ajL9dseJcòn cbRCUa mM9Cz62j8ổ, bRCUanh M9Cz62j8ăn tajL9dseJrưa mộajL9dseJt mM9Cz62j8ình ởajL9dseJ nM9Cz62j8hà ăajL9dseJn, ajL9dseJlại gặpajL9dseJ VươngbRCU ajL9dseJVũ LiajL9dseJnh ajL9dseJđến muaajL9dseJ cơm. ĐâajL9dseJy bRCUlà nhajL9dseJà M9Cz62j8ăn ajL9dseJbệnh vajL9dseJiện, ajL9dseJmua ởajL9dseJ bRCUđây bRCUphải bRCUquẹt thẻajL9dseJ najL9dseJội bộ,ajL9dseJ xeM9Cz62j8m rajL9dseJa cM9Cz62j8ô đM9Cz62j8ã đến nhầm.ajL9dseJ VbRCUương VũajL9dseJ LbRCUinh M9Cz62j8xếp hM9Cz62j8àng cảajL9dseJ bRCUnửa nbRCUgày tajL9dseJrời mớM9Cz62j8i M9Cz62j8biết bRCUmình nhầmbRCU, đangbRCU địnhajL9dseJ đi M9Cz62j8 thì NhajL9dseJiếp VbRCUũ ThbRCUịnh đứngbRCU dậyajL9dseJ M9Cz62j8mua gajL9dseJiúp côajL9dseJ ajL9dseJhai suất.

“Một suấM9Cz62j8t trứnbRCUg sốtajL9dseJ cà cbRCUhua.” AajL9dseJnh nbRCUói vớajL9dseJi nM9Cz62j8gười bajL9dseJên tronbRCUg cbRCUửa sajL9dseJổ rồibRCU quabRCUy bRCUsang hbRCUỏi VươngbRCU VbRCUũ LbRCUinh, “Cô bRCU ăn gì?”

“Thịt xajL9dseJào rbRCUau cần.”

“Một sajL9dseJuất ajL9dseJthịt M9Cz62j8xào rau ajL9dseJcần nữa.”

Vương VũM9Cz62j8 LinbRCUh chbRCUo suất cơmbRCU trứnM9Cz62j8g xốtajL9dseJ M9Cz62j8cà cajL9dseJhua bRCUvào ajL9dseJmột hajL9dseJộp cbRCUơm majL9dseJới, cajL9dseJòn suấbRCUt ajL9dseJkia côbRCU ăajL9dseJn tạiM9Cz62j8 nhajL9dseJà ăM9Cz62j8n ajL9dseJluôn. Thấy bajL9dseJên cạnhajL9dseJ M9Cz62j8Nhiếp VũajL9dseJ ThịnhM9Cz62j8 M9Cz62j8có chỗajL9dseJ trốnM9Cz62j8g, ajL9dseJcô liềnM9Cz62j8 ngM9Cz62j8ồi xuống,M9Cz62j8 khM9Cz62j8iến cábRCUc bRCUy báM9Cz62j8c sĩ M9Cz62j8quanh đóM9Cz62j8 bRCUra sứcM9Cz62j8 xìbRCU ajL9dseJxào bajL9dseJàn tán.ajL9dseJ ajL9dseJRất nhiềuajL9dseJ ngườiajL9dseJ thícM9Cz62j8h nhìnajL9dseJ NhiếpajL9dseJ M9Cz62j8Vũ ThịnajL9dseJh ănajL9dseJ cơm, nhưnajL9dseJg ajL9dseJrất ítbRCU bRCUy tbRCUá dajL9dseJám ngajL9dseJồi M9Cz62j8đối bRCUdiện vớibRCU anajL9dseJh. AajL9dseJnh bRCUquá lạbRCUnh bRCUlùng, bRCUlúc nào M9Cz62j8 cũng gM9Cz62j8iữ bRCUthái độbRCU xM9Cz62j8a bRCUcách, vẻM9Cz62j8 bRCUmặt nhấtbRCU mựcajL9dseJ lM9Cz62j8ãnh đạmajL9dseJ nghiêajL9dseJm bRCUtúc, dM9Cz62j8ường nhưajL9dseJ tM9Cz62j8ay anh khônM9Cz62j8g cầmajL9dseJ đầuajL9dseJ đũaM9Cz62j8 majL9dseJà cajL9dseJầm dM9Cz62j8ao mM9Cz62j8ổ, trướajL9dseJc majL9dseJặt anM9Cz62j8h bRCUcũng M9Cz62j8không bRCUphải cơmM9Cz62j8 ajL9dseJmà lM9Cz62j8à bệajL9dseJnh nhân trêM9Cz62j8n bàM9Cz62j8n mổbRCU vậbRCUy. VìbRCU ajL9dseJthế ajL9dseJdù M9Cz62j8các M9Cz62j8y ajL9dseJtá hếtM9Cz62j8 sajL9dseJức hâajL9dseJm M9Cz62j8mộ aajL9dseJnh nhưM9Cz62j8ng rM9Cz62j8ất bRCUít bRCUkhi dám tớiM9Cz62j8 ngM9Cz62j8ồi cùnbRCUg bbRCUàn. VươngbRCU bRCUVũ LbRCUinh ajL9dseJkhông thajL9dseJấy ajL9dseJvậy, cbRCUô thấyM9Cz62j8 ajL9dseJNhiếp VajL9dseJũ ThajL9dseJịnh quM9Cz62j8ẹt thẻ mbRCUua cM9Cz62j8ơm gbRCUiúp mM9Cz62j8ình, rajL9dseJõ ràngbRCU M9Cz62j8là ngưajL9dseJời tốtajL9dseJ, M9Cz62j8bèn lấM9Cz62j8y ajL9dseJra chbRCUút tiềnbRCU đưM9Cz62j8a M9Cz62j8cho anh, “CảmajL9dseJ ơM9Cz62j8n bRCUanh, bbRCUác ajL9dseJsĩ Nhiếp!”

“Không cầM9Cz62j8n khbRCUách sáo.”

Vương VũbRCU LiM9Cz62j8nh tbRCUhấy anajL9dseJh không nhbRCUận tiềajL9dseJn, đànM9Cz62j8h đặtbRCU ajL9dseJtrên ajL9dseJbàn. CôajL9dseJ ngM9Cz62j8hĩ, ajL9dseJbác sajL9dseJĩ thậtM9Cz62j8 cẩnajL9dseJ M9Cz62j8thận, tiềnM9Cz62j8 M9Cz62j8bẩn lắm mà,ajL9dseJ đươngajL9dseJ ajL9dseJnhiên abRCUnh ajL9dseJkhông mM9Cz62j8uốn dM9Cz62j8ùng taajL9dseJy cbRCUầm bRCUtiền kbRCUhi đangM9Cz62j8 ăbRCUn. M9Cz62j8Cô ajL9dseJvừa bRCUăn vừaM9Cz62j8 hỏi M9Cz62j8 Nhiếp VbRCUũ Thịnh:ajL9dseJ “SM9Cz62j8ao anajL9dseJh ajL9dseJbiết tM9Cz62j8ôi muM9Cz62j8ốn bRCUmua bRCUcơm trứngajL9dseJ xốtM9Cz62j8 càbRCU chua?”

“Hôm qM9Cz62j8ua tôiajL9dseJ M9Cz62j8thấy cô ajL9dseJ mua cơm.”

“À đúngM9Cz62j8 rM9Cz62j8ồi!” VM9Cz62j8ương Vũ LinajL9dseJh chợM9Cz62j8t hiểu.

Nhiếp VũbRCU ThbRCUịnh cúiajL9dseJ đầu ăn,ajL9dseJ bRCUlòng thầmbRCU rủM9Cz62j8a chínhM9Cz62j8 mìnM9Cz62j8h. SM9Cz62j8áng nM9Cz62j8ay bbRCUị CajL9dseJhủ nhiệmM9Cz62j8 PhươngajL9dseJ majL9dseJắng tbRCUé táM9Cz62j8t, M9Cz62j8anh đã quyếtajL9dseJ tâmajL9dseJ kajL9dseJiểm điểmM9Cz62j8 bảnM9Cz62j8 thM9Cz62j8ân, vbRCUậy majL9dseJà vừabRCU najL9dseJhìn M9Cz62j8thấy M9Cz62j8Vương VũajL9dseJ LinajL9dseJh đứngM9Cz62j8 đó,ajL9dseJ aajL9dseJnh lại lậpbRCU ajL9dseJtức M9Cz62j8tới quẹtajL9dseJ tM9Cz62j8hẻ gibRCUúp. MìnM9Cz62j8h mấM9Cz62j8t tríajL9dseJ rbRCUồi! GiờM9Cz62j8 bRCUanh khbRCUông M9Cz62j8chỉ tajL9dseJhấy ĐàmM9Cz62j8 TbRCUĩnh là lajL9dseJú ajL9dseJlẫn màM9Cz62j8 gặajL9dseJp M9Cz62j8người cajL9dseJó lajL9dseJiên ajL9dseJquan đếM9Cz62j8n cbRCUô anM9Cz62j8h cũbRCUng bRCUlú lẫbRCUn, bRCUcứ thếajL9dseJ nbRCUày M9Cz62j8sao đajL9dseJược chứ?

Vương VM9Cz62j8ũ LinM9Cz62j8h thM9Cz62j8u hết caM9Cz62j8m đảmM9Cz62j8 M9Cz62j8hỏi anhM9Cz62j8: “BajL9dseJác sĩajL9dseJ NajL9dseJhiếp, tôM9Cz62j8i ajL9dseJlà bạn…ajL9dseJ củbRCUa mẹajL9dseJ TôajL9dseJn Bình,ajL9dseJ bệnhbRCU nhajL9dseJân M9Cz62j8nằm giường M9Cz62j8 số M9Cz62j839 ấbRCUy. BệnM9Cz62j8h tìbRCUnh củabRCU bRCUTôn BìnM9Cz62j8h… rốbRCUt cuộcM9Cz62j8 thajL9dseJế nào…”

“Phải mổajL9dseJ càngajL9dseJ sajL9dseJớm càng tốt.”

“Thế chM9Cz62j8i phajL9dseJí mổM9Cz62j8 mấtbRCU bao nhiêu?”

“Gần M9Cz62j8chục vạn.”ajL9dseJ ajL9dseJNhiếp Vũ ThM9Cz62j8ịnh tbRCUỉ bRCUmẩn nhặM9Cz62j8t M9Cz62j8cọng hànbRCUh trbRCUong bbRCUát cM9Cz62j8anh bRCUra, nóbRCUi, “M9Cz62j8Tình hìM9Cz62j8nh bajL9dseJệnh nhâajL9dseJn hM9Cz62j8iện giờ khôajL9dseJng ổnbRCU địnajL9dseJh, rủiajL9dseJ rbRCUo cM9Cz62j8ao, cbRCUhưa ajL9dseJbiết chừngM9Cz62j8 sM9Cz62j8au khbRCUi majL9dseJổ bRCUcòn phảibRCU M9Cz62j8vào ICUbRCU, chi bRCUphí kM9Cz62j8há cao.”

Vương ajL9dseJVũ LibRCUnh M9Cz62j8nói: ajL9dseJ“Hôm nay tôiM9Cz62j8 ajL9dseJxem tbRCUin tức,M9Cz62j8 ngM9Cz62j8he nóiajL9dseJ đứabRCU tM9Cz62j8rẻ bịM9Cz62j8 đưaM9Cz62j8 đếnM9Cz62j8 vM9Cz62j8iện hôbRCUm quajL9dseJa M9Cz62j8đã bRCUđược M9Cz62j8một vị ajL9dseJ tiên sinM9Cz62j8h họajL9dseJ NhiajL9dseJếp ủngajL9dseJ hM9Cz62j8ộ mưbRCUời vạM9Cz62j8n, M9Cz62j8ông ấajL9dseJy cbRCUòn nM9Cz62j8ói sajL9dseJẽ chajL9dseJịu ajL9dseJchi pajL9dseJhí M9Cz62j8sau đóbRCU nữa… CácM9Cz62j8 ajL9dseJy tbRCUá nóiM9Cz62j8 đóM9Cz62j8 bRCUlà bajL9dseJố abRCUnh, CbRCUhủ tịchajL9dseJ HộM9Cz62j8i đồngbRCU quảnajL9dseJ trbRCUị tậpM9Cz62j8 đoànajL9dseJ ĐônM9Cz62j8g Viễn.M9Cz62j8 GibRCUa cảbRCUnh của TônajL9dseJ BìnajL9dseJh tôiM9Cz62j8 M9Cz62j8biết, M9Cz62j8họ khôajL9dseJng tajL9dseJhể lM9Cz62j8ấy bRCUđâu bRCUra bRCUcả cajL9dseJhục M9Cz62j8vạn đểM9Cz62j8 làmbRCU phẫubRCU thuật…”

Nhiếp ajL9dseJVũ ThbRCUịnh buông đajL9dseJũa, dửngbRCU dưajL9dseJng nbRCUói: “bRCUCô muốnM9Cz62j8 nM9Cz62j8ói gì?”

“Bác ajL9dseJsĩ Nhiếp,ajL9dseJ bRCUanh là ngưajL9dseJời ajL9dseJtốt, cbRCUó thajL9dseJể nbRCUói vớibRCU vajL9dseJiện trưởnajL9dseJg, bRCUtìm giajL9dseJúp cajL9dseJho TônbRCU BìbRCUnh ngưajL9dseJời najL9dseJào đbRCUó ajL9dseJủng hộ tiajL9dseJền, M9Cz62j8cứu najL9dseJó… hoặcbRCU M9Cz62j8anh nbRCUói vớiajL9dseJ ônM9Cz62j8g Nhiếp…”

“Bệnh M9Cz62j8viện khôbRCUng M9Cz62j8phải tổ chứcajL9dseJ tM9Cz62j8ừ bRCUthiện, cũngM9Cz62j8 ajL9dseJkhông phảiM9Cz62j8 bRCUai cũnM9Cz62j8g đượcbRCU quM9Cz62j8yên góM9Cz62j8p tiền.M9Cz62j8 KM9Cz62j8hoa TbRCUim cóajL9dseJ hơnajL9dseJ ajL9dseJhai trăm bệnM9Cz62j8h ajL9dseJnhân, M9Cz62j8khoa NhbRCUi cM9Cz62j8òn cóM9Cz62j8 mưbRCUời mấybRCU ajL9dseJđứa trẻbRCU bịM9Cz62j8 bệnhM9Cz62j8 bRCUtim, ngoàbRCUi mbRCUột tbRCUổ chức từajL9dseJ thbRCUiện hỗM9Cz62j8 trợM9Cz62j8 pbRCUhẫu ajL9dseJthuật tbRCUim cajL9dseJho trM9Cz62j8ẻ nônajL9dseJg tajL9dseJhôn rM9Cz62j8a, khM9Cz62j8ông cbRCUòn bấtajL9dseJ cứbRCU M9Cz62j8tổ chức xbRCUã ajL9dseJhội nàoajL9dseJ cbRCUó bRCUkế hoạchajL9dseJ quyajL9dseJên tiềM9Cz62j8n nữa.bRCU XiajL9dseJn M9Cz62j8lỗi cajL9dseJô ajL9dseJVương, bRCUtôi kM9Cz62j8hông giúpbRCU được.”

Vương M9Cz62j8Vũ LbRCUinh nói: “NbRCUhưng đứaajL9dseJ trẻbRCU M9Cz62j8hôm qua…”

“Đứa tbRCUrẻ đM9Cz62j8ó đượcM9Cz62j8 người bRCUta quyM9Cz62j8ên tiajL9dseJền chajL9dseJo lM9Cz62j8à vìM9Cz62j8 bRCUảnh hưajL9dseJởng củabRCU tbRCUhời sựM9Cz62j8, bốajL9dseJ tM9Cz62j8ôi vbRCUừa M9Cz62j8hay bRCUxem đượcajL9dseJ ajL9dseJtin tbRCUức nên độngajL9dseJ ajL9dseJlòng trắcM9Cz62j8 ẩnM9Cz62j8. CòajL9dseJn trườngbRCU ajL9dseJhợp nhưbRCU TônM9Cz62j8 BìnhajL9dseJ bệnhM9Cz62j8 viM9Cz62j8ện khôngajL9dseJ còbRCUn cách nàobRCU, tôiajL9dseJ cbRCUũng vM9Cz62j8ậy. TôibRCU ajL9dseJsẽ kM9Cz62j8hông vajL9dseJì bệajL9dseJnh najL9dseJhân củaM9Cz62j8 mìnbRCUh M9Cz62j8mà yêM9Cz62j8u cầuM9Cz62j8 ajL9dseJbố quyênM9Cz62j8 M9Cz62j8tiền đâu, ôngajL9dseJ ấbRCUy ajL9dseJlà ônajL9dseJg ấy,M9Cz62j8 tôiM9Cz62j8 lM9Cz62j8à tôi.”M9Cz62j8 NgajL9dseJừng mộtajL9dseJ chúajL9dseJt, anM9Cz62j8h nóibRCU, “HuốngbRCU hồbRCU bRCUtôi ajL9dseJđã nói chuyệnM9Cz62j8 vớiajL9dseJ mẹajL9dseJ TôajL9dseJn Bình,M9Cz62j8 cajL9dseJó phbRCUương ánM9Cz62j8 hajL9dseJỗ trợM9Cz62j8 phẫuajL9dseJ tajL9dseJhuật cM9Cz62j8ủa cM9Cz62j8ông ajL9dseJty CM9Cz62j8M, có điềuajL9dseJ phươM9Cz62j8ng M9Cz62j8án nàyM9Cz62j8 yajL9dseJêu cầajL9dseJu sajL9dseJử dụngbRCU ajL9dseJhuyết bRCUquản nhânM9Cz62j8 tạM9Cz62j8o cbRCUủa CajL9dseJM, nbRCUhưng mẹbRCU bệnh M9Cz62j8nhân bRCUvẫn cM9Cz62j8hưa đồngbRCU ajL9dseJý bRCUnên chưabRCU thựbRCUc hiajL9dseJện được.”

Vương VũM9Cz62j8 LinM9Cz62j8h khM9Cz62j8ông bRCUbiết tại saM9Cz62j8o ĐàmM9Cz62j8 M9Cz62j8Tĩnh lạM9Cz62j8i bRCUkhông đồbRCUng ýbRCU, bRCUvì thM9Cz62j8ế khM9Cz62j8i M9Cz62j8mang cơmbRCU vềajL9dseJ M9Cz62j8phòng bệnh,M9Cz62j8 côajL9dseJ liajL9dseJền hỏi chuyệnajL9dseJ này.ajL9dseJ ĐàmbRCU TM9Cz62j8ĩnh đáp:bRCU M9Cz62j8“Rủi rajL9dseJo qajL9dseJuá lớn,ajL9dseJ hơnajL9dseJ 50%.”

Lúc M9Cz62j8này M9Cz62j8Vương VbRCUũ LiM9Cz62j8nh mới bRCUhiểu raM9Cz62j8, cũbRCUng khônajL9dseJg biếtbRCU nêajL9dseJn nóibRCU gì,ajL9dseJ cM9Cz62j8hỉ bRCUnhìn ĐàbRCUm TĩajL9dseJnh dajL9dseJùng đũaajL9dseJ khajL9dseJều khềubRCU mấajL9dseJy hM9Cz62j8ạt cơm tbRCUrong báM9Cz62j8t. VươngM9Cz62j8 VũbRCU LinajL9dseJh tM9Cz62j8hở dàajL9dseJi: “bRCUBác sbRCUĩ NhiajL9dseJếp đajL9dseJúng ajL9dseJlà ngườibRCU tốtajL9dseJ. CơbRCUm nàybRCU là abRCUnh ấyajL9dseJ bRCUmua bRCUcho ajL9dseJtớ đbRCUấy. CóajL9dseJ ônajL9dseJg M9Cz62j8bố giàuM9Cz62j8 cóM9Cz62j8 thếajL9dseJ ajL9dseJmà anbRCUh M9Cz62j8ấy chẳnbRCUg bRCUra M9Cz62j8vẻ cM9Cz62j8hút nàajL9dseJo. Nhưng hễajL9dseJ bRCUcứ nhắcbRCU M9Cz62j8đến cM9Cz62j8huyện CbRCUhủ tịM9Cz62j8ch NhiajL9dseJếp quyêajL9dseJn tbRCUiền làbRCU aM9Cz62j8nh ấyajL9dseJ đM9Cz62j8anh mặtajL9dseJ lại, ajL9dseJ có vẻbRCU khbRCUông vuajL9dseJi. ÀibRCU, ĐàmM9Cz62j8 TĩnhM9Cz62j8, TM9Cz62j8ôn BìM9Cz62j8nh nhbRCUà chúngajL9dseJ tajL9dseJa khôajL9dseJng bRCUmay mắbRCUn đM9Cz62j8ược nhM9Cz62j8ư con nhbRCUà ngườiajL9dseJ tajL9dseJa. M9Cz62j8Con nbRCUhà ngbRCUười bRCUta gặpbRCU chuyệnbRCU, bốajL9dseJ M9Cz62j8của M9Cz62j8bác sĩajL9dseJ NhiếpM9Cz62j8 quyajL9dseJên M9Cz62j8tiền mười bRCUvạn, cònbRCU nM9Cz62j8ói bbRCUệnh ajL9dseJviện cứM9Cz62j8 cajL9dseJố M9Cz62j8gắng ajL9dseJchữa trịM9Cz62j8, ônbRCUg ajL9dseJấy M9Cz62j8sẽ lbRCUo hếtbRCU M9Cz62j8chi phbRCUí bRCUsau này. ChuyệnajL9dseJ nhbRCUư vậyM9Cz62j8 M9Cz62j8sao chúnajL9dseJg bRCUta M9Cz62j8không gặpbRCU đượcM9Cz62j8 chứ…”

Đàm TbRCUĩnh cM9Cz62j8úi đầu,bRCU ngón tabRCUy ajL9dseJcầm đũaM9Cz62j8 hajL9dseJơi rM9Cz62j8un rẩyajL9dseJ, mbRCUãi mộtM9Cz62j8 M9Cz62j8lúc lâuM9Cz62j8 bRCUcô mớibRCU nghajL9dseJe thấyM9Cz62j8 mìbRCUnh M9Cz62j8khó nhọM9Cz62j8c nóiM9Cz62j8: “Tự tM9Cz62j8ớ gâyM9Cz62j8 ajL9dseJra, khôajL9dseJng tM9Cz62j8rách aajL9dseJi được.”

“Nói gajL9dseJì thếajL9dseJ ĐajL9dseJàm Tĩnh?” VưM9Cz62j8ơng ajL9dseJVũ LiajL9dseJnh kbRCUhông nghbRCUe ajL9dseJrõ, côajL9dseJ nóibRCU, “CứbRCU M9Cz62j8vo vajL9dseJe nM9Cz62j8hư muỗibRCU ấy.”

“Không cóajL9dseJ gìM9Cz62j8.” ĐbRCUàm Tĩnh M9Cz62j8 gắng lbRCUấy lạiajL9dseJ tiajL9dseJnh tbRCUhần, “TớM9Cz62j8 pbRCUhải qubRCUa chỗM9Cz62j8 GiámM9Cz62j8 đốcM9Cz62j8 ThịajL9dseJnh xeM9Cz62j8m M9Cz62j8sao. MajL9dseJai bRCUlà thứ hajL9dseJai, chắcM9Cz62j8 ajL9dseJchắn cônM9Cz62j8g bRCUty sajL9dseJẽ cM9Cz62j8ó rM9Cz62j8ất nhM9Cz62j8iều ebRCUmail, tbRCUớ phảajL9dseJi bRCUđến đóajL9dseJ bRCUxem ajL9dseJanh M9Cz62j8ấy cần giúpM9Cz62j8 gìbRCU khôM9Cz62j8ng. CậbRCUu trôbRCUng TbRCUôn bRCUBình ajL9dseJgiúp tớajL9dseJ M9Cz62j8một M9Cz62j8lát nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nóbRCU tỉnbRCUh dậbRCUy thbRCUì gajL9dseJọi cho tớ.”

“Biết rồi,bRCU bajL9dseJiết rồi.”

Đàm TĩnhbRCU đajL9dseJi đếnbRCU cuốibRCU hành laajL9dseJng, M9Cz62j8ở ajL9dseJđó M9Cz62j8có mộM9Cz62j8t phònM9Cz62j8g M9Cz62j8vệ ajL9dseJsinh côngM9Cz62j8 bRCUcộng, ajL9dseJrất bRCUít nbRCUgười dbRCUùng, vajL9dseJì phònbRCUg bM9Cz62j8ệnh bây M9Cz62j8giờ hầajL9dseJu nbRCUhư đềuM9Cz62j8 ajL9dseJcó pM9Cz62j8hòng M9Cz62j8vệ sajL9dseJinh riêng.ajL9dseJ PhònM9Cz62j8g vbRCUệ bRCUsinh nàyajL9dseJ ngbRCUoại trừajL9dseJ thỉnh thoảnbRCUg cM9Cz62j8ó bRCUnhân ajL9dseJviên M9Cz62j8bệnh vM9Cz62j8iện sajL9dseJử dụbRCUng, cònajL9dseJ tajL9dseJhì rấtbRCU íbRCUt ngưajL9dseJời vàbRCUo. M9Cz62j8Lúc bRCUĐàm Tĩnh bướcbRCU vào,bRCU bêM9Cz62j8n trbRCUong kbRCUhông bRCUcó ajL9dseJai cảM9Cz62j8, côbRCU bèajL9dseJn trốM9Cz62j8n tM9Cz62j8rong đóbRCU khóajL9dseJc mộtbRCU tajL9dseJrận thoải mái.

Phải mấtM9Cz62j8 bajL9dseJao nM9Cz62j8hiêu nướajL9dseJc mắt mớiM9Cz62j8 M9Cz62j8vơi đượcbRCU ajL9dseJnỗi đabRCUu ajL9dseJđè nặngM9Cz62j8 tajL9dseJrong lòng?M9Cz62j8 PhảibRCU M9Cz62j8mất bbRCUao nhibRCUêu nưbRCUớc ajL9dseJmắt mbRCUới gột sạchajL9dseJ ajL9dseJđược niM9Cz62j8ềm M9Cz62j8hối M9Cz62j8hận kM9Cz62j8hi xbRCUưa? ThM9Cz62j8ật ajL9dseJsự M9Cz62j8cô thấyajL9dseJ mìnhM9Cz62j8 đM9Cz62j8ã ajL9dseJsai, côajL9dseJ hoajL9dseJàn ajL9dseJtoàn kajL9dseJhông có khảM9Cz62j8 nănbRCUg M9Cz62j8cho coajL9dseJn ajL9dseJmột cuộcM9Cz62j8 sốngbRCU tajL9dseJốt đẹM9Cz62j8p, vậybRCU mbRCUà lạM9Cz62j8i đưbRCUa nóajL9dseJ đếnbRCU ajL9dseJthế bRCUgiới nàM9Cz62j8y ajL9dseJđể nó vừaM9Cz62j8 sinajL9dseJh bRCUra đajL9dseJã phbRCUải chịM9Cz62j8u khổbRCU, đM9Cz62j8ến bRCUbây M9Cz62j8giờ vajL9dseJẫn ajL9dseJhôn M9Cz62j8mê bRCUtrong phM9Cz62j8òng bM9Cz62j8ệnh. BệnM9Cz62j8h tật khôajL9dseJng đánhbRCU gụcM9Cz62j8 đượcajL9dseJ cM9Cz62j8ô, lajL9dseJúc kbRCUhó kajL9dseJhăn nhấtajL9dseJ bRCUcô cũngM9Cz62j8 cắnM9Cz62j8 răngM9Cz62j8 vM9Cz62j8ượt qajL9dseJua, nhbRCUưng bây M9Cz62j8giờ sốbRCU majL9dseJệnh sắbRCUp quậtbRCU nM9Cz62j8gã cajL9dseJô rồi.

Cô khôM9Cz62j8ng bRCUthể M9Cz62j8chống chọi nổibRCU nữa.

Khi bRCUvào ajL9dseJphòng M9Cz62j8vệ sinh, NhiếpM9Cz62j8 M9Cz62j8Vũ ThM9Cz62j8ịnh loángbRCU thoajL9dseJáng najL9dseJghe tbRCUhấy bêbRCUn kM9Cz62j8ia ajL9dseJvách cóM9Cz62j8 tiếbRCUng khóc,bRCU làbRCU tbRCUiếng phụM9Cz62j8 nữ, kajL9dseJhóc ajL9dseJrất kM9Cz62j8ìm nM9Cz62j8én, rấbRCUt đbRCUau đớnM9Cz62j8. TrbRCUong bajL9dseJệnh viM9Cz62j8ện thườngbRCU xbRCUuyên cM9Cz62j8ó ngườibRCU bRCUkhóc, đặc biệtM9Cz62j8 lM9Cz62j8à nửabRCU đajL9dseJêm, khbRCUi ajL9dseJanh lbRCUê cbRCUơ thbRCUể mệbRCUt mỏiM9Cz62j8 rM9Cz62j8a khỏiajL9dseJ pajL9dseJhòng mM9Cz62j8ổ cấM9Cz62j8p cứubRCU, ngheajL9dseJ thấy tiếngajL9dseJ nứcbRCU nM9Cz62j8ở ajL9dseJcủa ngườiajL9dseJ nhajL9dseJà bM9Cz62j8ệnh nM9Cz62j8hân, aM9Cz62j8nh thajL9dseJường cóajL9dseJ ảoM9Cz62j8 giáajL9dseJc rằM9Cz62j8ng, người bRCUđang khóajL9dseJc đajL9dseJó cajL9dseJhính làajL9dseJ ĐajL9dseJàm TĩnhbRCU củaM9Cz62j8 anh.

Vì tiếngM9Cz62j8 kM9Cz62j8hóc cajL9dseJủa Đàm TĩbRCUnh cũngajL9dseJ khócajL9dseJ M9Cz62j8kìm nénajL9dseJ giốngbRCU M9Cz62j8như vM9Cz62j8ậy, ngaM9Cz62j8y việM9Cz62j8c khajL9dseJóc thậtM9Cz62j8 tbRCUo lbRCUên ajL9dseJcô cajL9dseJũng không M9Cz62j8biết, cajL9dseJhỉ biếtajL9dseJ nấcbRCU lênbRCU từnM9Cz62j8g tiếng.bRCU RbRCUất lâubRCU saajL9dseJu bRCUanh mớbRCUi épbRCU mìnbRCUh tM9Cz62j8hay đổM9Cz62j8i đượcbRCU phán đoM9Cz62j8án M9Cz62j8sai M9Cz62j8lầm đó,bRCU bRCUbởi mỗM9Cz62j8i lầnajL9dseJ bRCUđi ngaM9Cz62j8ng qajL9dseJua M9Cz62j8người nbRCUhà bRCUbệnh nhânajL9dseJ, anM9Cz62j8h lM9Cz62j8ại ép M9Cz62j8 mình nhajL9dseJìn, najL9dseJhìn ajL9dseJcho bRCUrõ đóM9Cz62j8 kbRCUhông phảiM9Cz62j8 M9Cz62j8là ĐM9Cz62j8àm TĩnajL9dseJh. ChiêubRCU đajL9dseJó M9Cz62j8tuy tàajL9dseJn nhM9Cz62j8ẫn nhưnbRCUg rất hiệbRCUu qbRCUuả, khajL9dseJiến aM9Cz62j8nh cóbRCU thểajL9dseJ lậpbRCU tứcM9Cz62j8 tỉnhajL9dseJ táobRCU M9Cz62j8lại, gặM9Cz62j8p bM9Cz62j8ất cứbRCU ajL9dseJai khóbRCUc abRCUnh cũnbRCUg phải ajL9dseJép bảnM9Cz62j8 tajL9dseJhân đưaM9Cz62j8 majL9dseJắt nhM9Cz62j8ìn. NhiếpM9Cz62j8 bRCUVũ ThịajL9dseJnh bRCUthấy mìnbRCUh lạibRCU majL9dseJất tríbRCU rajL9dseJồi, cbRCUon trai ĐàmajL9dseJ M9Cz62j8Tĩnh bRCUđã tajL9dseJrở bRCUthành bệnhbRCU nhânbRCU củaajL9dseJ abRCUnh, đaM9Cz62j8ng nằmM9Cz62j8 M9Cz62j8trong phbRCUòng bệnhbRCU ajL9dseJtim khM9Cz62j8oa NbRCUgoại, nên M9Cz62j8cả najL9dseJgày anajL9dseJh ajL9dseJcũng khM9Cz62j8ông biM9Cz62j8ết mìnbRCUh nghĩM9Cz62j8 gìajL9dseJ nM9Cz62j8ữa. AnbRCUh bướcbRCU nhM9Cz62j8anh M9Cz62j8ra kajL9dseJhỏi phòng vệajL9dseJ sinM9Cz62j8h, ajL9dseJđến phòM9Cz62j8ng trựcbRCU M9Cz62j8ban bRCUkéo bRCUy M9Cz62j8tá trưởnM9Cz62j8g ajL9dseJsang bRCUmột ajL9dseJbên, nói:

“Cô ajL9dseJbảo ngườajL9dseJi vàoajL9dseJ ajL9dseJphòng vệ siM9Cz62j8nh đi,M9Cz62j8 bRCUcó ajL9dseJmột ngườiM9Cz62j8 phM9Cz62j8ụ ajL9dseJnữ ajL9dseJđang khócM9Cz62j8 bRCUtrong M9Cz62j8đó, tM9Cz62j8ôi sợM9Cz62j8 xảyajL9dseJ bRCUra chuyện.”

Y bRCUtá trưởngbRCU M9Cz62j8cũng sợM9Cz62j8 xảy rbRCUa chuM9Cz62j8yện, trướcajL9dseJ đâybRCU cbRCUũng từngM9Cz62j8 cóM9Cz62j8 bM9Cz62j8ệnh nbRCUhân M9Cz62j8nhảy lajL9dseJầu khiếnM9Cz62j8 cbRCUả ajL9dseJbệnh việnbRCU nháo nhàobRCU, tM9Cz62j8uy ajL9dseJkhông phảibRCU M9Cz62j8sự cốM9Cz62j8 ajL9dseJy ajL9dseJhọc nhưajL9dseJng cbRCUũng khiajL9dseJến tajL9dseJừ trêbRCUn xubRCUống dưM9Cz62j8ới nơmM9Cz62j8 ajL9dseJnớp mấy tM9Cz62j8háng liềnM9Cz62j8, nênbRCU bệbRCUnh việnajL9dseJ đbRCUề bRCUphòng chajL9dseJuyện nàbRCUy rấtbRCU nghajL9dseJiêt, phònbRCUg hàM9Cz62j8nh M9Cz62j8chính đM9Cz62j8ã đổi hếtbRCU ajL9dseJtất M9Cz62j8cả cajL9dseJửa sổM9Cz62j8 M9Cz62j8trong M9Cz62j8phòng bệnhajL9dseJ vajL9dseJà hajL9dseJành lbRCUang M9Cz62j8sang lobRCUại cajL9dseJhỉ ajL9dseJmở đượcbRCU mbRCUột ajL9dseJkhe nhỏ, bênM9Cz62j8 ngoàbRCUi cbRCUửa ajL9dseJsổ cóbRCU thêajL9dseJm soM9Cz62j8ng M9Cz62j8sắt, nóM9Cz62j8i M9Cz62j8với bênajL9dseJ ngobRCUài làM9Cz62j8 lướiM9Cz62j8 ajL9dseJchống trộm, M9Cz62j8thật raM9Cz62j8, caM9Cz62j8o M9Cz62j8thế nàM9Cz62j8y trộmajL9dseJ trèajL9dseJo khôajL9dseJng nổiM9Cz62j8, làbRCU đbRCUề M9Cz62j8phòng ngườbRCUi nM9Cz62j8hảy ajL9dseJlầu màajL9dseJ thôi.

Vì thbRCUế khajL9dseJi M9Cz62j8nghe NhiếpbRCU Vũ ajL9dseJThịnh nbRCUói vậy,bRCU ajL9dseJy M9Cz62j8tá tajL9dseJrưởng liềnM9Cz62j8 đíajL9dseJch tbRCUhân đếnajL9dseJ ajL9dseJđó. ajL9dseJMãi lbRCUâu ajL9dseJsau mớiajL9dseJ qM9Cz62j8uay lại, ngồiajL9dseJ xuốngbRCU chM9Cz62j8iếc gajL9dseJhế đajL9dseJối diệnM9Cz62j8 NhiếpM9Cz62j8 VM9Cz62j8ũ M9Cz62j8Thịnh, chM9Cz62j8ỉ lắajL9dseJc đầubRCU thbRCUở dajL9dseJài. NajL9dseJhiếp VM9Cz62j8ũ TM9Cz62j8hịnh hỏi: “ThếajL9dseJ nào?”

“Là nM9Cz62j8gười nhàajL9dseJ củabRCU bệnh ajL9dseJ nhân bRCUanh, đứaM9Cz62j8 M9Cz62j8trẻ giajL9dseJường 3M9Cz62j89 ấyM9Cz62j8, côbRCU ấM9Cz62j8y tbRCUrốn M9Cz62j8một bRCUmình tronM9Cz62j8g bRCUđó ngồbRCUi khóM9Cz62j8c. ThấajL9dseJy tôi vào,bRCU côbRCU tM9Cz62j8a vộajL9dseJi bRCUvàng labRCUu nướcM9Cz62j8 bRCUmắt M9Cz62j8làm M9Cz62j8như bRCUkhông cM9Cz62j8ó chuyệM9Cz62j8n gì.M9Cz62j8 M9Cz62j8Tội nghiệpM9Cz62j8 ajL9dseJquá, tôi M9Cz62j8sợ cajL9dseJô ấyajL9dseJ ngajL9dseJhĩ khôM9Cz62j8ng thôbRCUng, ajL9dseJphải khuyêM9Cz62j8n nhủbRCU M9Cz62j8mãi bRCUmới M9Cz62j8về đấy.”

Người nhàM9Cz62j8 bbRCUệnh nM9Cz62j8hân giajL9dseJường 39… NhbRCUiếp VũM9Cz62j8 ThajL9dseJịnh phM9Cz62j8ải mấtM9Cz62j8 habRCUi giâajL9dseJy mớiajL9dseJ hiM9Cz62j8ểu rajL9dseJa ngườibRCU majL9dseJà bRCUy M9Cz62j8tá ajL9dseJtrưởng nóajL9dseJi lajL9dseJà ai, nhajL9dseJất bRCUthời sữnbRCUg người.

Rất nhiềuM9Cz62j8 lầnajL9dseJ khbRCUi người khácM9Cz62j8 khóajL9dseJc lócajL9dseJ, M9Cz62j8anh M9Cz62j8toàn lajL9dseJo đbRCUó làbRCU ĐM9Cz62j8àm TĩbRCUnh. NhưnajL9dseJg đếnajL9dseJ kajL9dseJhi ĐàmM9Cz62j8 ajL9dseJTĩnh M9Cz62j8thật sựbRCU khóc lM9Cz62j8óc bRCUthì aM9Cz62j8nh lạiM9Cz62j8 khônM9Cz62j8g nhậnbRCU M9Cz62j8ra. RốtajL9dseJ cuộcajL9dseJ tajL9dseJhời giabRCUn ajL9dseJđã ajL9dseJđánh cắpM9Cz62j8 mấajL9dseJt điềuM9Cz62j8 gì…M9Cz62j8 mM9Cz62j8à khiến khM9Cz62j8oảng cáM9Cz62j8ch giajL9dseJữa họajL9dseJ trởajL9dseJ ajL9dseJnên ajL9dseJxa xbRCUôi, ajL9dseJlạ lẫM9Cz62j8m nhưajL9dseJ vậM9Cz62j8y… M9Cz62j8Mãi lâM9Cz62j8u ajL9dseJsau ajL9dseJanh mới lêbRCUn tiếnM9Cz62j8g: “ajL9dseJGiờ cbRCUô ấybRCU ởM9Cz62j8 đâu?”

“Cô bRCUấy nóiajL9dseJ ajL9dseJmuốn đbRCUi thăm đồngbRCU ngM9Cz62j8hiệp bRCUcũng M9Cz62j8ở bệM9Cz62j8nh việnM9Cz62j8 ajL9dseJnày. TM9Cz62j8ôi thấybRCU côbRCU ấyajL9dseJ vàbRCUo bRCUthang mM9Cz62j8áy.” bRCUY M9Cz62j8tá trưởng nói,ajL9dseJ “bRCUChắc kM9Cz62j8hông bRCUsao đâu.”

Nhiếp VbRCUũ ThịnhajL9dseJ bM9Cz62j8iết chắc hẳbRCUn ajL9dseJcô đbRCUi thămajL9dseJ ThịnM9Cz62j8h bRCUPhương ĐM9Cz62j8ình, cảmajL9dseJ xajL9dseJúc lạiajL9dseJ trM9Cz62j8ở nênajL9dseJ phứcajL9dseJ tạbRCUp. AnajL9dseJh bướcajL9dseJ tớbRCUi cM9Cz62j8ửa sổ nhìM9Cz62j8n xuốM9Cz62j8ng, ajL9dseJphòng M9Cz62j8bệnh tibRCUm khM9Cz62j8oa NgajL9dseJoại ởbRCU tầnbRCUg M9Cz62j830, bRCUquá M9Cz62j8cao, bRCUtừ đâbRCUy trônbRCUg xuống mọiajL9dseJ ngườiM9Cz62j8 bêM9Cz62j8n dướibRCU cajL9dseJhỉ nhM9Cz62j8ư nhữngbRCU chbRCUấm nhỏM9Cz62j8 lbRCUi tajL9dseJi, đâajL9dseJu thểbRCU nM9Cz62j8hận rbRCUa ajL9dseJai lbRCUà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩM9Cz62j8, cóajL9dseJ lẽajL9dseJ M9Cz62j8mãi mãi M9Cz62j8 mình bRCUsẽ thếbRCU này,ajL9dseJ đứngM9Cz62j8 M9Cz62j8ở mộbRCUt bRCUnơi ajL9dseJxa xôiM9Cz62j8, M9Cz62j8không bRCUsao M9Cz62j8lại gầbRCUn, cũajL9dseJng bRCUkhông thểM9Cz62j8 lạibRCU ajL9dseJgần, nhìn bRCUvề mộtajL9dseJ hướng,ajL9dseJ nM9Cz62j8góng cajL9dseJhờ sựM9Cz62j8 xuấtbRCU hbRCUiện củajL9dseJa cô,bRCU najL9dseJhưng kajL9dseJhi M9Cz62j8cô thậM9Cz62j8t sựajL9dseJ xuấM9Cz62j8t hiệajL9dseJn, anh cM9Cz62j8ó thểbRCU M9Cz62j8sẽ khbRCUông M9Cz62j8nhận rM9Cz62j8a côM9Cz62j8 nữabRCU, bRCUvì khajL9dseJoảng cajL9dseJách giữabRCU hbRCUai ngườM9Cz62j8i quábRCU xaajL9dseJ, quá xa.

Thịnh ajL9dseJPhương ĐìajL9dseJnh đang trbRCUả lbRCUời thbRCUư ajL9dseJthì bRCUnghe thajL9dseJấy tiếngbRCU bướcM9Cz62j8 cbRCUhân quebRCUn thuộajL9dseJc ajL9dseJngoài hàbRCUnh langajL9dseJ. AM9Cz62j8nh đã phânM9Cz62j8 M9Cz62j8biệt đượcbRCU tM9Cz62j8iếng bưajL9dseJớc chânbRCU củabRCU ĐàbRCUm TĩnbRCUh vbRCUà cáM9Cz62j8c bRCUy táajL9dseJ, vajL9dseJì M9Cz62j8Đàm TĩnhM9Cz62j8 bRCUbước rấtM9Cz62j8 nhẹ. BệnajL9dseJh bRCUnhân cùngM9Cz62j8 phònajL9dseJg vớiM9Cz62j8 aajL9dseJnh xbRCUuất vbRCUiện ajL9dseJrồi, giờbRCU ajL9dseJchỉ cM9Cz62j8òn mìM9Cz62j8nh aajL9dseJnh tajL9dseJrong phòng, kbRCUhi ajL9dseJxử lýbRCU cônajL9dseJg việajL9dseJc anbRCUh bRCUsẽ bảoM9Cz62j8 hộbRCU lýajL9dseJ TiểubRCU M9Cz62j8Phùng ajL9dseJxuống vưajL9dseJờn hoajL9dseJa najL9dseJghỉ ngơi, M9Cz62j8như bRCUvậy bRCUphòng bajL9dseJệnh cbRCUàng yêajL9dseJn tĩnh.ajL9dseJ AbRCUnh nhM9Cz62j8ấp vM9Cz62j8ào ajL9dseJnút gM9Cz62j8ửi thư,ajL9dseJ rồibRCU gấp notebookbRCU vbRCUào. QuảajL9dseJ nhiêbRCUn ĐbRCUàm TĩnajL9dseJh xuấtM9Cz62j8 hiệnbRCU ởajL9dseJ cửbRCUa phòng,M9Cz62j8 bRCUnhưng tiajL9dseJnh tajL9dseJhần cô khôngbRCU đưbRCUợc tốbRCUt lắm,ajL9dseJ ajL9dseJquanh majL9dseJắt bRCUcô cóM9Cz62j8 qbRCUuầng thâm,bRCU nhajL9dseJưng côM9Cz62j8 vẫbRCUn gM9Cz62j8ượng cajL9dseJười: “Giám đM9Cz62j8ốc TbRCUhịnh, hômbRCU najL9dseJay bRCUanh thấyajL9dseJ M9Cz62j8thế nào?”

“Rất khobRCUẻ, bRCUbác sĩM9Cz62j8 nói M9Cz62j8tuần sM9Cz62j8au tM9Cz62j8ôi ajL9dseJxuất M9Cz62j8viện đượcbRCU rồM9Cz62j8i.” ThịnM9Cz62j8h PhươngM9Cz62j8 ĐìnM9Cz62j8h hỏi,ajL9dseJ “BìnM9Cz62j8h BìM9Cz62j8nh thếbRCU nàobRCU rồi? CôM9Cz62j8 cứajL9dseJ chM9Cz62j8ăm sajL9dseJóc cháuajL9dseJ chbRCUo tM9Cz62j8ốt, bRCUkhông pM9Cz62j8hải bRCUqua đbRCUây, bRCUở đâybRCU cóbRCU TiểbRCUu PhùnajL9dseJg bRCUrồi, cậuajL9dseJ M9Cz62j8ấy rất bRCUcẩn thận.”

Nhắc đếnbRCU TônM9Cz62j8 bRCUBình, Đàm TĩnhM9Cz62j8 M9Cz62j8không M9Cz62j8cười ajL9dseJnổi M9Cz62j8nữa, hM9Cz62j8àng lôngbRCU màybRCU bRCUcau lạbRCUi: “BajL9dseJình ajL9dseJBình vẫbRCUn cM9Cz62j8hưa M9Cz62j8tỉnh. BáM9Cz62j8c sĩ nóM9Cz62j8i bRCUnó quM9Cz62j8á bRCUyếu M9Cz62j8nên bịM9Cz62j8 ajL9dseJhôn mê.”M9Cz62j8 M9Cz62j8Cô najL9dseJói, “ThậtajL9dseJ M9Cz62j8ra tM9Cz62j8ôi cajL9dseJó chuybRCUện muốM9Cz62j8n ajL9dseJhỏi ý anajL9dseJh. KiếnbRCU tbRCUhức M9Cz62j8và tầmM9Cz62j8 nhbRCUìn củbRCUa bRCUanh đềbRCUu ajL9dseJcao ajL9dseJhơn tôiajL9dseJ, tôiM9Cz62j8 cajL9dseJũng chM9Cz62j8ẳng M9Cz62j8còn thân thíchbRCU bạnM9Cz62j8 bbRCUè ajL9dseJnào bRCUcó thbRCUể bàajL9dseJn bạbRCUc cajL9dseJả najL9dseJên M9Cz62j8muốn đếnM9Cz62j8 hM9Cz62j8ỏi anh.”

“Cô cajL9dseJứ nóajL9dseJi, giúM9Cz62j8p đượcajL9dseJ chắc chắbRCUn tôbRCUi sẽbRCU giúp.”

Đàm TbRCUĩnh lưỡnbRCUg lM9Cz62j8ự một chútbRCU rồiM9Cz62j8 hbRCUỏi: “AM9Cz62j8nh đãbRCU bajL9dseJao gbRCUiờ gặpM9Cz62j8 cM9Cz62j8huyện đặcbRCU bM9Cz62j8iệt kbRCUhó xửbRCU chưa?”

“Đương nhiêajL9dseJn làM9Cz62j8 rồi.ajL9dseJ ajL9dseJCuộc đời khôngajL9dseJ thM9Cz62j8ể cứajL9dseJ màuM9Cz62j8 hồngajL9dseJ bRCUmãi, M9Cz62j8ai M9Cz62j8cũng M9Cz62j8có ajL9dseJlúc M9Cz62j8gặp kbRCUhó khăn.”

“Thế anM9Cz62j8h đãajL9dseJ babRCUo ajL9dseJgiờ hậajL9dseJn ai chưabRCU? bRCUVô M9Cz62j8cùng, M9Cz62j8vô cùngajL9dseJ hậnbRCU… VajL9dseJì tbRCUhế đãM9Cz62j8 M9Cz62j8làm mộtbRCU vibRCUệc vốM9Cz62j8n khônajL9dseJg nêM9Cz62j8n làm.”

“Tôi ajL9dseJlà ajL9dseJngười M9Cz62j8bình thường,M9Cz62j8 cũng cM9Cz62j8ó lúbRCUc M9Cz62j8căm hậajL9dseJn, cũngajL9dseJ từngM9Cz62j8 làajL9dseJm việcM9Cz62j8 khajL9dseJông M9Cz62j8nên làm.”bRCU ThM9Cz62j8ịnh ajL9dseJPhương ĐìnM9Cz62j8h nói, “ThậtM9Cz62j8 M9Cz62j8ra bRCUai cũngajL9dseJ ajL9dseJcó lúcbRCU mắcbRCU ajL9dseJlỗi, bRCUai cũbRCUng ajL9dseJcó M9Cz62j8thể lajL9dseJàm nhajL9dseJững M9Cz62j8việc khôbRCUng bRCUnên làm. ChúngajL9dseJ tbRCUa làbRCU ngbRCUười thườngbRCU, khôbRCUng phbRCUải thábRCUnh nhânbRCU, lbRCUàm bRCUsai cajL9dseJũng M9Cz62j8là chubRCUyện thường mà.”

Đàm ajL9dseJTĩnh khẽM9Cz62j8 thởajL9dseJ dài, cúibRCU M9Cz62j8đầu nóibRCU: “NM9Cz62j8hưng hậajL9dseJu M9Cz62j8quả qbRCUuá nghiêbRCUm trọng.”

“Bất cứbRCU chuyệnbRCU M9Cz62j8gì cũbRCUng không M9Cz62j8nghiêm tbRCUrọng nM9Cz62j8hư cM9Cz62j8húng tM9Cz62j8a tưởajL9dseJng bRCUtượng đâu.”ajL9dseJ ThbRCUịnh PhươbRCUng ĐìnhajL9dseJ nóiajL9dseJ, “ajL9dseJKhi mới ajL9dseJ đến ThượnajL9dseJg HajL9dseJải làmajL9dseJ viM9Cz62j8ệc, tôajL9dseJi đajL9dseJã phạmbRCU phảibRCU mộbRCUt lỗbRCUi đặcM9Cz62j8 biệajL9dseJt, đặcM9Cz62j8 bRCUbiệt nghiajL9dseJêm trọng,M9Cz62j8 khiến cácbRCU nhàajL9dseJ M9Cz62j8cung ứngbRCU củabRCU ajL9dseJcả khM9Cz62j8u vựcM9Cz62j8 TháiM9Cz62j8 BìnhajL9dseJ DưajL9dseJơng bRCUnhận mộtM9Cz62j8 cáM9Cz62j8i báM9Cz62j8o giajL9dseJá sai. TajL9dseJôi bRCUnghĩ thbRCUế làM9Cz62j8 hết,bRCU chắcajL9dseJ chắnajL9dseJ sẽbRCU bịajL9dseJ cM9Cz62j8ông tajL9dseJy đuổiajL9dseJ việcajL9dseJ, nhưngM9Cz62j8 thựajL9dseJc tếajL9dseJ tôibRCU đM9Cz62j8ã lập tbRCUức cáajL9dseJo lỗiajL9dseJ củabRCU ajL9dseJmình cbRCUho bRCUcấp M9Cz62j8trên, bRCUcứ thếajL9dseJ cấajL9dseJp nàyM9Cz62j8 ajL9dseJbáo lbRCUên bRCUcấp bRCUkia, thậmbRCU ajL9dseJchí kinh độbRCUng tajL9dseJới tậbRCUn PajL9dseJhó tổajL9dseJng giáajL9dseJm đốM9Cz62j8c bRCUkhu vựcbRCU TháibRCU BìajL9dseJnh DươngajL9dseJ. bRCUCuối cbRCUùng côajL9dseJng tbRCUy cho tajL9dseJôi mbRCUột bRCUcơ hbRCUội, trbRCUong bRCUnửa tM9Cz62j8háng tôiM9Cz62j8 đbRCUã bRCUbay bRCUtới mM9Cz62j8ười sáajL9dseJu nướcM9Cz62j8 đểM9Cz62j8 M9Cz62j8xin lỗiajL9dseJ tbRCUừng nhà cajL9dseJung ứngbRCU, đồbRCUng thờajL9dseJi ajL9dseJký kếtajL9dseJ bRCUhợp M9Cz62j8đồng mới.ajL9dseJ ajL9dseJSau khM9Cz62j8i vềbRCU ThajL9dseJượng HbRCUải ajL9dseJtôi cònajL9dseJ bị trừajL9dseJ M9Cz62j8ba tbRCUháng lươnajL9dseJg. NhM9Cz62j8ưng kếtajL9dseJ bRCUquả tôbRCUi đbRCUạt M9Cz62j8được bRCUcao M9Cz62j8sau đajL9dseJó rajL9dseJất tuyệtM9Cz62j8 vời,ajL9dseJ công M9Cz62j8 ty quyếbRCUt đM9Cz62j8ịnh gbRCUiữ tM9Cz62j8ôi ajL9dseJlại. bRCUKhông lajL9dseJâu saajL9dseJu tôbRCUi bRCUthăng ajL9dseJchức, M9Cz62j8vì tôiM9Cz62j8 từbRCUng gặpM9Cz62j8 ajL9dseJtất ajL9dseJcả các nhajL9dseJà M9Cz62j8cung ứngM9Cz62j8, hơbRCUn bRCUnữa bRCUquan hajL9dseJệ hợpajL9dseJ tbRCUác sabRCUu bRCUđó cũngajL9dseJ rấtajL9dseJ tốtbRCU. TrờibRCU khajL9dseJông tuajL9dseJyệt đường củbRCUa aiM9Cz62j8, cbRCUô đừngajL9dseJ nghiêajL9dseJm ajL9dseJtrọng hoáajL9dseJ bRCUlỗi lM9Cz62j8ầm. TáM9Cz62j8i ônajL9dseJg mấtM9Cz62j8 ngajL9dseJựa bRCUchưa chắcM9Cz62j8 đã ajL9dseJ là chuyệnM9Cz62j8 xấu.”

Đàm TM9Cz62j8ĩnh tM9Cz62j8hất thần,bRCU thật bRCUra ThịajL9dseJnh PhươajL9dseJng ĐìbRCUnh cũnM9Cz62j8g khôngajL9dseJ nghajL9dseJĩ mìnhM9Cz62j8 lạibRCU kểbRCU chuyệnM9Cz62j8 bRCUđó cajL9dseJho ajL9dseJcô nghebRCU. CajL9dseJó lẽ vìM9Cz62j8 ajL9dseJbộ dạngajL9dseJ ajL9dseJĐàm TĩnM9Cz62j8h hômajL9dseJ nbRCUay qajL9dseJuá đỗiajL9dseJ bajL9dseJơ vơajL9dseJ, khM9Cz62j8ông ajL9dseJnơi nươngM9Cz62j8 tựaajL9dseJ, khiếnajL9dseJ abRCUnh cảm thấyM9Cz62j8 mìnM9Cz62j8h nhấajL9dseJt đajL9dseJịnh phảibRCU najL9dseJói bRCUgì đóajL9dseJ đểajL9dseJ cM9Cz62j8ổ vajL9dseJũ cM9Cz62j8, cóM9Cz62j8 lẽajL9dseJ bệnhM9Cz62j8 tìbRCUnh cM9Cz62j8ủa cobRCUn trM9Cz62j8ai đã thajL9dseJật sựbRCU quậtbRCU ngãajL9dseJ cajL9dseJô rồi.

Cuối cùnbRCUg ĐàM9Cz62j8m TM9Cz62j8ĩnh ngẩng M9Cz62j8lên, hỏM9Cz62j8i: “NếuM9Cz62j8 cM9Cz62j8ó bRCUhai bRCUsự lựaajL9dseJ chọn,M9Cz62j8 mộtbRCU ajL9dseJsẽ làbRCUm M9Cz62j8tổn thưbRCUơng bRCUrất ajL9dseJnhiều người,ajL9dseJ lựa ajL9dseJchọn kibRCUa cũnM9Cz62j8g sẽbRCU làmM9Cz62j8 tổnajL9dseJ thươnajL9dseJg rấtajL9dseJ nbRCUhiều người…”

“Người bRCUta vẫnM9Cz62j8 M9Cz62j8nói M9Cz62j8hãy chọn M9Cz62j8cách tổM9Cz62j8n thươbRCUng íM9Cz62j8t hơn,M9Cz62j8 tbRCUrong côngM9Cz62j8 ajL9dseJty cũnbRCUg ajL9dseJvậy, cM9Cz62j8ái nbRCUào M9Cz62j8tạo ítM9Cz62j8 tổM9Cz62j8n thấtajL9dseJ hơn bRCUthì tbRCUa sẽM9Cz62j8 chọnbRCU cM9Cz62j8ái đó.”

Anh cốM9Cz62j8 bRCUý nhấnM9Cz62j8 mạbRCUnh là tbRCUrong cbRCUông tajL9dseJy, ajL9dseJĐàm TĩnajL9dseJh thobRCUáng najL9dseJgẩn người,bRCU cbRCUuối M9Cz62j8cùng cajL9dseJô cũM9Cz62j8ng hạM9Cz62j8 quyếtajL9dseJ ajL9dseJtâm, nói: “bRCUGiám đbRCUốc ThịnbRCUh, bRCUcảm bRCUơn abRCUnh, tôajL9dseJi biajL9dseJết najL9dseJên lajL9dseJàm gìbRCU rồi.”

Thịnh PhươngajL9dseJ ajL9dseJĐình nghĩ bRCUngợi bRCUmột cajL9dseJhút rồajL9dseJi nM9Cz62j8ói: “TrajL9dseJước khajL9dseJi M9Cz62j8quyết đbRCUịnh việajL9dseJc bRCUgì ajL9dseJquan tM9Cz62j8rọng, bRCUcô phảajL9dseJi thật nM9Cz62j8ghiêm tajL9dseJúc subRCUy M9Cz62j8xét tajL9dseJất cajL9dseJả cácM9Cz62j8 bRCUvấn M9Cz62j8đề cajL9dseJó thểbRCU xảM9Cz62j8y ajL9dseJra. CajL9dseJòn kbRCUhi M9Cz62j8đã ajL9dseJquyết định,bRCU bRCUdù kếM9Cz62j8t quả khajL9dseJông lýM9Cz62j8 tưởnbRCUg ajL9dseJthì cajL9dseJũng đM9Cz62j8ừng hajL9dseJối hajL9dseJận, ajL9dseJvì bRCUcô đM9Cz62j8ã cốajL9dseJ gắnajL9dseJg hếajL9dseJt sứajL9dseJc rồi.”

“Cảm ơnbRCU bRCUanh, GiámajL9dseJ đốc Thịnh.”

“Không cóbRCU gì.”

“Còn nữbRCUa… từajL9dseJ bRCUtuần M9Cz62j8sau, tôi muốM9Cz62j8n nghỉbRCU M9Cz62j8một tuần…”

Thịnh PbRCUhương ĐìnhbRCU biếtM9Cz62j8 cô phbRCUải ởajL9dseJ việbRCUn ajL9dseJchăm cobRCUn, liềbRCUn nói:M9Cz62j8 “KbRCUhông saoajL9dseJ, tajL9dseJuần sbRCUau tajL9dseJôi vajL9dseJẫn ởbRCU vibRCUện, bRCUchắc chắn côngbRCU ajL9dseJty sẽM9Cz62j8 ajL9dseJsắp ajL9dseJxếp M9Cz62j8cho côajL9dseJ tiếpbRCU tụcM9Cz62j8 cajL9dseJhăm ajL9dseJsóc M9Cz62j8cho bRCUtôi. NajL9dseJhư vậyajL9dseJ kajL9dseJhông cajL9dseJoi làM9Cz62j8 nghỉ, nếM9Cz62j8u cônbRCUg tM9Cz62j8y gọiajL9dseJ đến,bRCU ajL9dseJtôi sẽajL9dseJ sbRCUắp xếp.”

Đàm ajL9dseJTĩnh ajL9dseJvô cajL9dseJùng cảmbRCU động: “CảmM9Cz62j8 ơM9Cz62j8n anh.”

Sau kajL9dseJhi ĐàM9Cz62j8m TĩM9Cz62j8nh đi,M9Cz62j8 ThịbRCUnh Phương ĐìnhbRCU lạbRCUi mM9Cz62j8ở notbRCUebook ajL9dseJra, ajL9dseJrốt ruộcajL9dseJ ngườibRCU pajL9dseJhụ nữbRCU nàyM9Cz62j8 mM9Cz62j8uốn hbRCUỏi điềM9Cz62j8u gìajL9dseJ nhỉ? AnhajL9dseJ biajL9dseJết cbRCUô đãbRCU quyếbRCUt địnbRCUh majL9dseJột M9Cz62j8điều rajL9dseJất quM9Cz62j8an tajL9dseJrọng, najL9dseJhưng rốtajL9dseJ M9Cz62j8cuộc nM9Cz62j8ó làajL9dseJ gì?ajL9dseJ Thịnh PhươngM9Cz62j8 ĐìbRCUnh nbRCUhìn ánbRCUh tàbRCU dưbRCUơng ajL9dseJngoài cbRCUửa sổajL9dseJ bRCUmà thấtM9Cz62j8 thbRCUần, abRCUnh ajL9dseJbắt đầubRCU tòajL9dseJ M9Cz62j8mò ajL9dseJvề mọbRCUi điều cbRCUủa ĐàmajL9dseJ TĩnbRCUh, bRCUđặc biệbRCUt bRCUlà kM9Cz62j8hi bRCUphát hiệnajL9dseJ rM9Cz62j8a côM9Cz62j8 cóbRCU liêM9Cz62j8n bRCUquan đếnM9Cz62j8 NhiếpbRCU ajL9dseJVũ Thịnh.ajL9dseJ Thật ajL9dseJra nhbRCUìn bbRCUề ngoàbRCUi côbRCU cajL9dseJó vajL9dseJẻ yếuM9Cz62j8 đuối,ajL9dseJ ajL9dseJnhưng bêM9Cz62j8n trM9Cz62j8ong lạM9Cz62j8i ajL9dseJrất cốajL9dseJ M9Cz62j8chấp, ajL9dseJrất kiên M9Cz62j8cường. bRCUCó bRCUlẽ cuộbRCUc đờibRCU M9Cz62j8đã bRCUđem lạiajL9dseJ cajL9dseJho cbRCUô rấtM9Cz62j8 bRCUnhiều khbRCUó khbRCUăn, ajL9dseJnhưng dườnM9Cz62j8g như côajL9dseJ chưabRCU bajL9dseJao giờM9Cz62j8 gụbRCUc ngajL9dseJã. CóajL9dseJ M9Cz62j8điều bRCUhai bRCUhôm naM9Cz62j8y trônajL9dseJg M9Cz62j8cô M9Cz62j8vô cùajL9dseJng tajL9dseJiều tuỵ,M9Cz62j8 tựajL9dseJa hồ nhữbRCUng đòbRCUn nặnM9Cz62j8g nềajL9dseJ củajL9dseJa sốajL9dseJ pbRCUhận đM9Cz62j8ã M9Cz62j8khiến cM9Cz62j8ô cajL9dseJhao đbRCUảo sắpajL9dseJ bRCUngã quỵ.

Thịnh PhươajL9dseJng ĐM9Cz62j8ình thbRCUở dài, cóbRCU lẽajL9dseJ đM9Cz62j8ây bRCUchính làajL9dseJ ngườiM9Cz62j8 phbRCUụ M9Cz62j8nữ ajL9dseJcó coM9Cz62j8n. NgajL9dseJười phụajL9dseJ nM9Cz62j8ữ đãbRCU M9Cz62j8có coM9Cz62j8n ajL9dseJkhông bao giM9Cz62j8ờ bịbRCU qbRCUuật nM9Cz62j8gã, trừbRCU khbRCUi coM9Cz62j8n hajL9dseJọ xajL9dseJảy M9Cz62j8ra chuyện