You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 13 - Phần 2

Mỗi kwG2goqhi wG2goqbị i8e8ytấm wG2goqức ani8e8yth vẫn míBLm môiLUeZsg lLUeZsgại nhwG2goqư đứai8e8yt i8e8yttrẻ, hwG2goqai bêwG2goqn ki8e8ythoé i8e8ytmiệng i8e8ythơi wG2goqcong, nhìnLUeZsg LUeZsggiống nhBLư mộtLUeZsg đĩnh vàni8e8ytg nLUeZsghỏ conBLg cwG2goqong hi8e8ytai wG2goqbên i8e8ytmép vậy.wG2goq Đi8e8ytàm Ti8e8ytĩnh đứwG2goqng từwG2goq xLUeZsga nLUeZsghìn anhLUeZsg, vi8e8ytừa rồii8e8yt có đi8e8ytông ngườiLUeZsg, LUeZsgcô cốLUeZsg tìBLnh khôngLUeZsg nLUeZsghìn anhwG2goq, nhưnLUeZsgg giời8e8yt chwG2goqỉ còBLn mội8e8ytt mìnhBL BLanh, ci8e8ytó muốn BLtránh cũi8e8ytng LUeZsgkhông tránhi8e8yt được.i8e8yt ĐầuLUeZsg ngóni8e8yt cái8e8yti củawG2goq aLUeZsgnh bịLUeZsg dínhwG2goq chúBLt mi8e8ytực đeni8e8yt, viếLUeZsgt xong, aBLnh vộiBL tìmi8e8yt giBLấy lLUeZsgau wG2goqđi nhưnBLg wG2goqkhông ti8e8ytìm thấywG2goq, liềnwG2goq vàwG2goqo phLUeZsgòng LUeZsgvệ siwG2goqnh rwG2goqửa tay, LUeZsgnước LUeZsgchảy ràwG2goqo LUeZsgrào. KwG2goqhi rwG2goqa i8e8ytngoài anwG2goqh wG2goqđã vẩyBL nướcwG2goq rwG2goqồi, nhwG2goqưng đLUeZsgầu ngówG2goqn tBLay vẫn wG2goqcòn LUeZsgướt, đànhLUeZsg ki8e8ytẹp sBLổ i8e8ytghi chéBLp vàoBL ci8e8ytánh tay.

Ngoài hànwG2goqh LUeZsglang ci8e8ytó người hBLỏi: “NhiếpwG2goq VLUeZsgũ TBLhịnh đâLUeZsgu? wG2goqMau, Ci8e8ythủ i8e8ytnhiệm tLUeZsgìm LUeZsganh ấy.”

Anh nhanLUeZsgh chóngwG2goq điBL ra, BLđã bLUeZsga chwG2goqục LUeZsgtuổi đầu,i8e8yt BLvậy mi8e8ytà i8e8ytbước wG2goqvẫn sLUeZsgải di8e8ytài, wG2goqnhanh nhẹnLUeZsg nhBLư ci8e8ythàng trBLai mười8e8yti bảBLyười tám, khôngwG2goq i8e8ytcó cảmLUeZsg giwG2goqác gấpi8e8yt BLgáp wG2goqchỉ thấywG2goq LUeZsgrất trẻBL wG2goqcon. ĐàmwG2goq wG2goqTĩnh twG2goqhấy chuwG2goqa xót. BL Chia tai8e8yty rồi8e8yti gặpBL i8e8ytlại, nhưLUeZsgng cBLhưa lầwG2goqn i8e8ytgặp mBLặt nàwG2goqo lwG2goqại cówG2goq ấnLUeZsg tượngi8e8yt nwG2goqhư sáLUeZsgng nay, NhiếBLp Vũi8e8yt ThịnhBL i8e8ytcủa buổiwG2goq swG2goqáng hôwG2goqm BLnay hi8e8ytệt ni8e8ythư NhiếpLUeZsg Vũi8e8yt TBLhịnh ci8e8ytủa BLmười nămBL vềi8e8yt trước i8e8ytvậy, vẫi8e8ytn wG2goqlà cậui8e8yt thiếui8e8yt LUeZsgniên bềwG2goq ngoBLài trầmi8e8yt BLmặc nwG2goqhưng sâi8e8ytu BLbên tBLrong lạiLUeZsg rấtwG2goq nổiLUeZsg loạn.

Phòng bệnhLUeZsg đãi8e8yt yêi8e8ytn tĩni8e8yth lại nhưnBLg lòngwG2goq dạBL ĐàmBL TĩnLUeZsgh vwG2goqẫn rốiwG2goq bLUeZsgời, cLUeZsgô nLUeZsggồi xuốLUeZsgng, nLUeZsghìn BLTôn Bìnhi8e8yt đaLUeZsgng nằmwG2goq trên giường,LUeZsg thấBLy wG2goqcon híBLt thởLUeZsg rwG2goqất ki8e8ythó khBLăn, ngựci8e8yt phậpLUeZsg phồnLUeZsgg li8e8ytên LUeZsgxuống, ci8e8ytặp môii8e8yt tím tái.wG2goq ĐàmwG2goq BLTĩnh cảmBL thấyi8e8yt mìnhBL nhưwG2goq mộwG2goqt wG2goqngọn câyBL tri8e8ytong bão,i8e8yt cBLơn bãoBL tốwG2goq củwG2goqa sốwG2goq mệnh đãi8e8yt qBLuăng quậBLt gwG2goqiày vòLUeZsg côwG2goq qBLuá lâu,wG2goq quLUeZsgá i8e8ytlâu rồi,i8e8yt cBLô sLUeZsgắp i8e8ytkhông trBLụ nổiwG2goq nữa.

Dù chLUeZsgín gLUeZsgiờ i8e8ytphải họp, nBLhưng sawG2goqu kwG2goqhi LUeZsgkiểm trBLa phBLòng bệwG2goqnh xoBLng. Ci8e8ythủ wG2goqnhiệm Phi8e8ytương vwG2goqẫn i8e8ytdành nửwG2goqa tiếngwG2goq wG2goqquý báu mắBLng NhiếBLp BLVũ ThịnhBL trwG2goqong văBLn phòngLUeZsg. MọiLUeZsg ngườiBL đLUeZsgi qBLua vi8e8ytăn phòBLng wG2goqcủa ôLUeZsgng đều róni8e8yt rénwG2goq nhBLẹ nwG2goqhàng, chỉBL sợi8e8yt lạii8e8yt gâi8e8yty rwG2goqa tiwG2goqếng độngBL khLUeZsgiến ChBLủ wG2goqnhiệm PhwG2goqương nổLUeZsgi gwG2goqiận. Mấy vịi8e8yt tiBLến sĩLUeZsg ởBL bênwG2goq ngwG2goqoài đềuwG2goq thởwG2goq cũni8e8ytg kLUeZsghông dámi8e8yt BLthở wG2goqmạnh, i8e8ytcắm cwG2goqúi LUeZsgviết bệnh án,wG2goq ngaBLy cải8e8yt wG2goqy LUeZsgtá trưởngBL bBLình thLUeZsgường nhiwG2goqều lLUeZsgời wG2goqlà LUeZsgvậy mLUeZsgà lúcLUeZsg nBLày mwG2goqiệng cLUeZsgũng nBLhư dán băni8e8ytg di8e8ytính, chẳngLUeZsg nóLUeZsgi BLtiếng nào.

“Có bii8e8ytết vi8e8ytì sai8e8yto tôiBL mắng cậuwG2goq i8e8ytkhông? Rối8e8ytt cui8e8ytộc gầni8e8yt đâyBL cậi8e8ytu làBLm i8e8ytsao BLvậy? ĐầuLUeZsg ócLUeZsg cứwG2goq lơwG2goq lửngi8e8yt tBLận đâuwG2goq ấi8e8yty. Đừng tưởngi8e8yt vi8e8ytẫn cLUeZsghưa gâBLy rwG2goqa lỗiBL lớni8e8yt gì,i8e8yt tôii8e8yt tháyi8e8yt i8e8ytcứ LUeZsgthế wG2goqnày sớmLUeZsg muộLUeZsgn rồiwG2goq cũngBL LUeZsgxảy BLra chuyện thôi.i8e8yt Ci8e8ytậu nóLUeZsgi wG2goqxem, rốtLUeZsg ci8e8ytuộc lwG2goqà chi8e8ytuyện gwG2goqì? CậuwG2goq ci8e8ytả ngLUeZsgày wG2goqrầu rĩLUeZsg đầyLUeZsg i8e8yttâm sự nhưwG2goq vwG2goqậy lwG2goqà saowG2goq? ChúLUeZsgng LUeZsgta lwG2goqàm báBLc sĩi8e8yt, LUeZsgmọi i8e8ytlúc LUeZsgmọi LUeZsgnơi đBLều wG2goqphải sBLuy xéi8e8ytt BLvẫn đBLề mộti8e8yt cách wG2goqlý trí,wG2goq bìnwG2goqh twG2goqĩnh. wG2goqChuyện hôLUeZsgm i8e8ytqua wG2goqlà thwG2goqế i8e8ytnào? Tôi8e8ytn BLUeZsgình cwG2goqó i8e8ytquan hwG2goqệ gi8e8ytì vớiLUeZsg cậu? Cậui8e8yt khônLUeZsgg i8e8ytchi mội8e8ytt đồngBL BLnào i8e8ytcho twG2goqhuốc nBLgoài bảoi8e8yt wG2goqhiểm, LUeZsgtrong khi8e8yti cwG2goqó nwG2goqhững loạLUeZsgi bắt buộcLUeZsg pLUeZsghải dùng,BL bắi8e8ytt buội8e8ytc cậui8e8yt hiBLểu khôngBL hả?BL CậBLu ti8e8ytiết wG2goqkiệm ti8e8ytiền ci8e8ytho bệnhLUeZsg nhân BL hay lBLà lấywG2goq mạni8e8ytg LUeZsgngười ta?”

Cuối ci8e8ytùng NhiếpBL VBLũ Thịnh kwG2goqhẽ đáp:LUeZsg “CLUeZsgháu vàwG2goq đứLUeZsga trẻLUeZsg đó…BL LUeZsgkhông cói8e8yt quaBLn hệi8e8yt gBLì đặci8e8yt biệt…i8e8yt chLUeZsgỉ lLUeZsgà điềuwG2goq kLUeZsgiện gia đìnBLh hBLọ khôngwG2goq tốt…”

“Không cói8e8yt LUeZsgquan hệLUeZsg gi8e8ytì đặc biệtwG2goq wG2goqmà cậLUeZsgu LUeZsggọi điệni8e8yt cwG2goqả vàBLo phòngBL mổ?”wG2goq ChủwG2goq nBLhiệm PhươnLUeZsgg kBLhông kBLìm nổiBL gầmBL lên.BL “Tôi BLcòn tưởngwG2goq trờiBL sập,LUeZsg ci8e8ytậu LUeZsggọi tôLUeZsgi đếwG2goqn cứBLu chứ!”

“Cháu qLUeZsguên mấti8e8yt ChủLUeZsg nhiệm BLđang mổ…”

“Quên?” LUeZsgGiọng ChủwG2goq BLnhiệm Phương lLUeZsgại LUeZsgcao lênLUeZsg LUeZsgmột bậc,wG2goq “wG2goqCậu ci8e8ytòn bảoBL mìLUeZsgnh khôngwG2goq lBLơ đãnLUeZsgg đii8e8yt! CwG2goqậu wG2goqđang mổ wG2goq cũng qwG2goquên lLUeZsguôn sai8e8yto? wG2goqTôi chwG2goqo cậuwG2goq i8e8ythay, i8e8ytcậu cứLUeZsg cảLUeZsg i8e8ytngày nBLghĩ nwG2goqgợi wG2goqlung tui8e8ytng thếBL này nữa,LUeZsg i8e8ytrồi sẽwG2goq cói8e8yt ngài8e8yty đểBL qLUeZsguên BLdao mwG2goqổ tronwG2goqg ngựcLUeZsg LUeZsgbệnh nhâwG2goqn! ĐừnwG2goqg tưởngwG2goq qBLuên mình wG2goq đang lLUeZsgàm gìwG2goq làwG2goq i8e8ytchuyện nwG2goqhỏ, nhưi8e8yt LUeZsgthế làLUeZsg cậi8e8ytu i8e8ytkhông cói8e8yt wG2goqy đức!”

Một BLbác sĩwG2goq đanLUeZsgg họcLUeZsg bồi wG2goq dưỡng đẩyLUeZsg thiếti8e8yt bịLUeZsg đii8e8yt tớiLUeZsg, đangwG2goq wG2goqgõ LUeZsgcửa BLthì nghBLe tBLhấy câuBL ni8e8ytói LUeZsgcuối cùngwG2goq, vộwG2goqi giật wG2goqmình rụtwG2goq tBLay LUeZsgvề, nhìnBL sBLang mi8e8ytấy wG2goqvị tiếLUeZsgn sBLĩ đangLUeZsg viếtLUeZsg bệnhBL i8e8ytán bi8e8ytên cạnh,BL BLthấy họwG2goq làm độngwG2goq táBLc rLUeZsgạch ngai8e8ytng cổ,BL LUeZsganh twG2goqa i8e8ytgiật thótBL, liềni8e8yt rónLUeZsg wG2goqrén đẩyLUeZsg tBLhiết bịwG2goq đBLi mất.

Cuối cùngLUeZsg, kLUeZsghi wG2goqđến giờ họp,i8e8yt BLChủ nhiệmBL PhBLương mớiBL hầmi8e8yt hầBLm rờii8e8yt ki8e8ythỏi văwG2goqn phòni8e8ytg, trướcLUeZsg ki8e8ythi LUeZsgra cửawG2goq còni8e8yt buông lạiwG2goq mộBLt cBLâu: “CậuBL hãyi8e8yt tLUeZsgự kiểLUeZsgm điểmBL lạii8e8yt đi!”

Nhiếp i8e8ytVũ TLUeZsghịnh cúii8e8yt đầu điLUeZsg rai8e8yt. TBLiến wG2goqsĩ Đồi8e8ytng, ni8e8ytgười nhiBLều tuLUeZsgổi nhấtBL trwG2goqong wG2goqsỗ LUeZsgnhững ngườiwG2goq đượcLUeZsg Chi8e8ytủ nhiệm PhưLUeZsgơng dẫwG2goqn dắt,BL bLUeZsgình ti8e8ythường rấtwG2goq bLUeZsgiết qi8e8ytuan tBLâm chBLăm i8e8ytsóc ngwG2goqười khácLUeZsg, vwG2goqì LUeZsgNhiếp Vũ Thịnhi8e8yt i8e8ytít LUeZsgtuổi, lạwG2goqi đi8e8ytược ChủBL LUeZsgnhiệm PwG2goqhương đặci8e8yt bwG2goqiệt ưi8e8ytu BLái, nênBL anwG2goqh hLUeZsgọ ĐồnLUeZsgg nàyBL vẫn luônBL cowG2goqi NLUeZsghiếp VũLUeZsg LUeZsgThịnh wG2goqlà sLUeZsgư đệi8e8yt đồngi8e8yt BLmôn, mLUeZsgà quêwG2goqn mấBLt rằLUeZsgng LUeZsganh đãBL BLcó LUeZsghai LUeZsghọc vị, LUeZsg hơn i8e8ytnữa cũwG2goqng khôngwG2goq i8e8ytphải họcwG2goq twG2goqrò cBLủa ChủBL nhiệmLUeZsg Phương.BL LBLần nàywG2goq, tiếnBL si8e8ytĩ ĐồngLUeZsg lại đếnLUeZsg awG2goqn ủi8e8yti ani8e8yth: i8e8yt“Có quawG2goqn tâmLUeZsg đi8e8ytến cậuLUeZsg thìBL ôngLUeZsg ấyi8e8yt mớLUeZsgi LUeZsglo lắngLUeZsg BLnhư vBLậy, i8e8ytnếu đổBLi là i8e8yt người khLUeZsgác, wG2goqông wG2goqấy LUeZsgkhông pBLhí sứcLUeZsg thếwG2goq đâu.”

“Phải rồi.”wG2goq TiếLUeZsgn swG2goqĩ TiểBLu Mẫn đi8e8ytầy gọnwG2goqg kLUeZsgính wG2goqnói, “Nhiếpi8e8yt sBLư huyni8e8yth BLđừng nảnwG2goq chí,wG2goq ‘lãi8e8yto yêu’LUeZsg LUeZsgquý i8e8ytanh nhấwG2goqt đấy. BL Ông ấyLUeZsg LUeZsglà PLUeZsghong ThaLUeZsgnh DươngLUeZsg, ani8e8yth làBL LệnwG2goqh wG2goqHồ Xung[i8e8yt2], wG2goqông ấywG2goq chỉLUeZsg hậnwG2goq rwG2goqèn swG2goqắt không thLUeZsgành théi8e8ytp đấLUeZsgy thôi!”LUeZsg Li8e8ytão yêLUeZsgu lwG2goqà bii8e8ytệt hiệuLUeZsg cBLủa ChLUeZsgủ LUeZsgnhiệm PLUeZsghương, cũi8e8ytng chỉ i8e8yt có BLmấy đệBL tửwG2goq nàywG2goq dwG2goqám côngLUeZsg kwG2goqhai đi8e8ytặt biệtBL hiệuwG2goq chwG2goqo ôBLng nhi8e8ytư vậy.LUeZsg CwG2goqhủ nhiệwG2goqm Phi8e8ytương luôn BLcho rằngLUeZsg LUeZsgkỹ thuLUeZsgật i8e8yttốt thwG2goqì ôi8e8ytng cLUeZsgó thểLUeZsg cưLUeZsgng BLhọc tròBL LUeZsgcủa ôi8e8ytng nhwG2goqư ôBLng trời con.

[2] NLUeZsghân wG2goqvật i8e8yttrong tiểu thuywG2goqết vLUeZsgõ hiệpi8e8yt ThầnLUeZsg điêuwG2goq hiwG2goqệp lữwG2goq ci8e8ytủa nwG2goqhà văni8e8yt wG2goqKim wG2goqDung, vốwG2goqn li8e8ytà mộti8e8yt i8e8ytlãng tửi8e8yt mêi8e8yt rượuwG2goq, giỏi kiếmLUeZsg thuật,wG2goq từi8e8ytng đượcBL LUeZsgPhong BLThanh DươngLUeZsg truBLyền thBLụ kiLUeZsgếm phwG2goqáp, vềi8e8yt sai8e8ytu yi8e8ytêu Nhậm DwG2goqoanh DoanhLUeZsg, TháBLnh cBLô cLUeZsgủa MwG2goqa giáo.

“Tiểu MBLẫn, cLUeZsgậu i8e8ytso si8e8ytánh như thi8e8ytế khôBLng đúngLUeZsg rồii8e8yt. Nếui8e8yt LUeZsglão LUeZsgyêu i8e8ytlà Phoni8e8ytg ThwG2goqanh Dương,LUeZsg thLUeZsgì LệnhLUeZsg LUeZsgHồ XunwG2goqg nên wG2goqlà ĐồngLUeZsg đi8e8ytại sBLư hLUeZsguynh chi8e8ytứ! Ci8e8ytậu xewG2goqm i8e8ytanh i8e8ytĐồng điềmBL đạmi8e8yt lễBL độ,LUeZsg rấtwG2goq giwG2goqống LệnhwG2goq Hồ XLUeZsgung. CònBL NhiếpLUeZsg wG2goqVũ ThịnhwG2goq hấpwG2goq dẫnBL BLphụ nữBL thếwG2goq nài8e8yty, LUeZsgnói thếBL nàLUeZsgo wG2goqcũng i8e8ytlà Dương LUeZsgQuá[3], khôwG2goqng phBLải LệnhLUeZsg i8e8ytHồ Xung!”

[3] NhâBLn vậi8e8ytt trLUeZsgong tiểu thuyLUeZsgết LUeZsgvõ hiệpwG2goq ThwG2goqần đBLiêu hiwG2goqệp li8e8ytữ BLcủa nhàBL wG2goqvăn KBLim Dui8e8ytng, nwG2goqổi tiBLếng đẹpBL trai, chui8e8ytng tình.

“Chẳng LUeZsglẽ LệnhBL HồLUeZsg Xui8e8ytng không i8e8ythấp i8e8ytdẫn pLUeZsghụ nLUeZsgữ ư?i8e8yt SwG2goqao NhLUeZsgậm DoanBLh DwG2goqoanh lạiwG2goq si8e8ytống chếtwG2goq thBLeo LUeZsganh twG2goqa chứ?LUeZsg Hơn nữaBL sLUeZsgao LUeZsgNhiếp BLVũ ThịnBLh lLUeZsgại cóLUeZsg thểLUeZsg lwG2goqà DươnBLg Quái8e8yt đi8e8ytược? NwG2goqếu cậuwG2goq ti8e8yta lBLà DươnLUeZsgg i8e8ytQuá, không pwG2goqhải chBLúng i8e8ytta thànhBL môni8e8yt wG2goqhạ BLcủa pLUeZsghái Toi8e8ytàn ChâBLn saoi8e8yt? BLTôi ki8e8ythông muốBLn cùngi8e8yt một gLUeZsgiuộc vớiBL bọnLUeZsg đạoi8e8yt i8e8ytthối đó…”

“Sao DưwG2goqơng i8e8ytQuá wG2goqlại là môi8e8ytn hạwG2goq TBLoàn i8e8ytChân? DươnwG2goqg wG2goqQuá LUeZsglà ngườiBL BLcủa pháLUeZsgi wG2goqCổ MộLUeZsg mớiLUeZsg đúnBLg. Nhưni8e8ytg CwG2goqổ LUeZsgM cũng khôngi8e8yt tốtLUeZsg i8e8ytlành gì…wG2goq toànBL nhBLững phwG2goqụ nữLUeZsg tâBLm lwG2goqý biếnwG2goq thái…”

Mấy ngưwG2goqời mwG2goqồm i8e8ytnăm miệng mườiLUeZsg bàni8e8yt tái8e8ytn cườii8e8yt đwG2goqùa. TiếnLUeZsg wG2goqsĩ i8e8yty họci8e8yt lâmwG2goq sàwG2goqng khổi8e8yt, tiếnLUeZsg sĩwG2goq LUeZsgy họcLUeZsg BLlâm sàngBL dưới tri8e8ytướng Chủi8e8yt nhiệmi8e8yt PhươngLUeZsg cònBL khổBL hơi8e8ytn. LUeZsgNhững i8e8ytthầy hướngLUeZsg dẫni8e8yt khLUeZsgác cwG2goqó BLlẽ LUeZsgcòn cói8e8yt thể mắtwG2goq nhi8e8ytắm wG2goqmắt mở,LUeZsg wG2goqtặng quà,i8e8yt BLlôi kéLUeZsgo quwG2goqan hwG2goqệ lài8e8yt đượci8e8yt. BLNhưng vớwG2goqi ChủwG2goq i8e8ytnhiệm Phương thìwG2goq kLUeZsghông đủBL BLgiỏi đLUeZsgừng hòwG2goqng wG2goqtốt nghii8e8ytệp. BàBLi i8e8yttập căni8e8ytg thBLẳng, BLca LUeZsgmổ LUeZsglại nhiềuLUeZsg, vì thBLế wG2goqcác tiếnLUeZsg BLsĩ đBLều pLUeZsghải BLtự tìmi8e8yt niềmBL vwG2goqui tri8e8ytong BLnỗi khLUeZsgổ. Bìnhi8e8yt thưi8e8ytờng chỉLUeZsg cầBLn ngheLUeZsg họ nóii8e8yt LUeZsglinh tiwG2goqnh mội8e8ytt lwG2goqúc, NhLUeZsgiếp i8e8ytVũ Thi8e8ytịnh swG2goqẽ thấBLy nhẹwG2goq nhLUeZsgõm wG2goqhẳn i8e8ytđi, i8e8ytnhưng hômLUeZsg nBLay anh tBLhật si8e8ytự rấi8e8ytt BLbuồn. ChủwG2goq nhiBLệm BLPhương ni8e8ytói rấtLUeZsg wG2goqđúng, LUeZsggần đâyLUeZsg anBLh suối8e8ytt ngàyBL ngẩn LUeZsg ngơ sBLuy nghĩLUeZsg nhBLững gìLUeZsg wG2goqkhông LUeZsgbiết nwG2goqữa, phạmLUeZsg lBLỗi liwG2goqên wG2goqtục, cBLứ LUeZsgthế nBLày thậtBL wG2goqsự có nBLguy cLUeZsgơ gâwG2goqy BLđại hoạLUeZsg chứLUeZsg chẳi8e8ytng chơi.

Thấy BLanh thấBLt thi8e8ytần, BLTiểu Mẫn thLUeZsgông cảmBL BLnói: “NhiếpLUeZsg wG2goqsư huynhBL, i8e8ytanh wG2goqbị lLUeZsgão yêwG2goqu LUeZsgmắng wG2goqđên i8e8ytngớ nwG2goqgẩn tLUeZsghật rồi…”

“Tiểu Ni8e8ythiếp đLUeZsgang phiềnwG2goq lòng vìLUeZsg chuLUeZsgyện wG2goqgia i8e8ytđình.” AnwG2goqh ĐồngwG2goq ni8e8ytgắt lờiwG2goq TiểBLu Mẫn,i8e8yt còBLn nháyi8e8yt mLUeZsgắt mi8e8ytột ci8e8ytái, “Cậu cũngLUeZsg đừngwG2goq BLlo lắng,wG2goq hi8e8ytai chủi8e8yt BLnhiệm BLkhoa Gi8e8ytan vàLUeZsg kwG2goqhoa LUeZsgU bướuwG2goq hwG2goqôm đói8e8yt BLcùng đếni8e8yt tìLUeZsgm lão yêuBL, tôLUeZsgi ngLUeZsghe thấy.BL BLBệnh tìnwG2goqh củwG2goqa báBLc trBLai i8e8ytthật wG2goqra rấtLUeZsg BLkhả quanBL, kiêLUeZsgn trì điềuwG2goq wG2goqtrị, mấyBL năwG2goqm khôi8e8ytng twG2goqhành i8e8ytvấn đềBL đâu.”

“Cảm ơwG2goqn anh.wG2goq” BLCuối cùng NhiếpLUeZsg VũBL ThịnhBL cườii8e8yt i8e8ytméo LUeZsgxẹo, i8e8yt“Cảm i8e8ytơn i8e8ytmọi ngưwG2goqời, gầni8e8yt đâyi8e8yt qwG2goquả LUeZsgthực tôiLUeZsg lúBL lẫn quá!”

“Có BLai gặpLUeZsg chuyệwG2goqn này mi8e8ytà BLkhông lLUeZsgo lắBLng chứ.”AnhwG2goq ĐồnLUeZsgg vỗi8e8yt vai8e8yti LUeZsganh, “wG2goqTôi LUeZsgđổi cLUeZsgho i8e8ytcậu cBLa trựci8e8yt đwG2goqêm ngwG2goqày mai, LUeZsgcậu li8e8ytàm cwG2goqa i8e8ytsáng cBLho LUeZsgtôi, gầnLUeZsg đBLây cậwG2goqu BLmệt qLUeZsguá rồiwG2goq, cầnLUeZsg phảiBL nghLUeZsgỉ ngơi.”

“Cảm BLơn anh.”

“Cảm i8e8ytơn gLUeZsgì chứ?i8e8yt CwG2goqa mổ ti8e8ytuần trướLUeZsgc suýtBL nữai8e8yt BLtôi cắi8e8ytt nhầmLUeZsg mạchBL mBLáu, maBLy màLUeZsg cậuLUeZsg nhaLUeZsgnh BLtay ngăBLn lLUeZsgại, nếu khôi8e8ytng li8e8ytão yêwG2goqu i8e8ytsẽ pi8e8ythanh tLUeZsghây tôLUeZsgi mất.BL i8e8ytĐại ânBL đạiwG2goq đứci8e8yt đóLUeZsg twG2goqôi i8e8ytchỉ đổiBL LUeZsgcho cBLậu mội8e8ytt ca sái8e8ytng, i8e8ytthế làBL quái8e8yt hờiBL rồi.”

Hôm nwG2goqay NhiếpLUeZsg VũBL Thịnh vẫwG2goqn cònLUeZsg cLUeZsga mổi8e8yt, anBLh ăLUeZsgn trBLưa mộtLUeZsg mìBLnh ởLUeZsg nhi8e8ytà ăn,wG2goq lạiwG2goq gặpi8e8yt Vươi8e8ytng LUeZsgVũ LUeZsgLinh BLđến mui8e8yta cơm. ĐâLUeZsgy lLUeZsgà BLnhà BLăn i8e8ytbệnh viện,i8e8yt muwG2goqa ởBL đâyLUeZsg wG2goqphải quẹwG2goqt thẻBL nộiBL i8e8ytbộ, xewG2goqm i8e8ytra cBLô đãi8e8yt đến nhầm.BL VươnBLg Vi8e8ytũ Lii8e8ytnh LUeZsgxếp hBLàng wG2goqcả nBLửa ngàyLUeZsg trờiwG2goq BLmới LUeZsgbiết mi8e8ytình nhầmi8e8yt, đawG2goqng địnwG2goqh điLUeZsg thì BLNhiếp Vũi8e8yt Thịi8e8ytnh đứngBL dậBLy i8e8ytmua giúBLp côwG2goq LUeZsghai suất.

“Một swG2goquất wG2goqtrứng i8e8ytsốt càwG2goq chua.” i8e8ytAnh nówG2goqi vớiBL ngwG2goqười bBLên LUeZsgtrong cửi8e8yta i8e8ytsổ rBLồi quLUeZsgay BLsang wG2goqhỏi VưwG2goqơng VũwG2goq LinhBL, “Cô ănLUeZsg gì?”

“Thịt xài8e8yto rwG2goqau cần.”

“Một sui8e8ytất thịtBL xàBLo LUeZsgrau cần nữa.”

Vương VLUeZsgũ LinBLh chwG2goqo suất cơmLUeZsg trLUeZsgứng xối8e8ytt cwG2goqà wG2goqchua vBLào mBLột hội8e8ytp BLcơm mớBLi, còLUeZsgn suấti8e8yt wG2goqkia côBL BLăn tLUeZsgại i8e8ytnhà i8e8ytăn luôni8e8yt. Thấy bênwG2goq cạnhLUeZsg NhwG2goqiếp i8e8ytVũ ThịnhwG2goq cwG2goqó cLUeZsghỗ trốwG2goqng, côi8e8yt liềi8e8ytn ngồBLi xuốnBLg, i8e8ytkhiến cáLUeZsgc BLy bác sĩLUeZsg qBLuanh đi8e8ytó wG2goqra sLUeZsgức xìBL xLUeZsgào bànBL tBLán. RấLUeZsgt nhiLUeZsgều ngườiLUeZsg thíchBL nhi8e8ytìn i8e8ytNhiếp VBLũ Thịni8e8yth ăn cơmBL, ni8e8ythưng rwG2goqất ítLUeZsg LUeZsgy wG2goqtá i8e8ytdám i8e8ytngồi đốii8e8yt diệwG2goqn vớii8e8yt aLUeZsgnh. wG2goqAnh quái8e8yt lại8e8ytnh lLUeZsgùng, lúwG2goqc nào cũngBL giữi8e8yt LUeZsgthái độLUeZsg BLxa cáchi8e8yt, vwG2goqẻ mLUeZsgặt nhấtBL mựcBL BLlãnh đạLUeZsgm ngi8e8ythiêm túci8e8yt, dườngwG2goq nhưi8e8yt tBLay anh kLUeZsghông cầmLUeZsg đầwG2goqu đũaLUeZsg màwG2goq cầLUeZsgm dLUeZsgao LUeZsgmổ, tLUeZsgrước mặti8e8yt wG2goqanh cBLũng khôngLUeZsg BLphải cơmwG2goq mLUeZsgà li8e8ytà bLUeZsgệnh nhân BLtrên LUeZsgbàn mi8e8ytổ vBLậy. VìwG2goq thếLUeZsg dBLù cái8e8ytc LUeZsgy tLUeZsgá i8e8ythết sứcBL i8e8ythâm i8e8ytmộ LUeZsganh nhưLUeZsgng BLrất wG2goqít khi wG2goqdám i8e8yttới ngồiLUeZsg cùnLUeZsgg bàn.wG2goq VươngLUeZsg VwG2goqũ Li8e8ytinh kLUeZsghông thấLUeZsgy vậy,i8e8yt côBL thấwG2goqy Ni8e8ythiếp VwG2goqũ LUeZsgThịnh quẹt thẻwG2goq mi8e8ytua cwG2goqơm giúpwG2goq mìnhBL, rLUeZsgõ rBLàng làwG2goq wG2goqngười tốt,BL bèni8e8yt lấywG2goq rBLa wG2goqchút tLUeZsgiền đLUeZsgưa cBLho anh, “CảmBL BLơn aLUeZsgnh, báBLc BLsĩ Nhiếp!”

“Không cầnBL khi8e8ytách sáo.”

Vương LUeZsgVũ LBLinh thấLUeZsgy anhi8e8yt không wG2goqnhận tiền,wG2goq đànwG2goqh đặtLUeZsg twG2goqrên i8e8ytbàn. wG2goqCô nghBLĩ, i8e8ytbác sĩBL thậLUeZsgt cẩnBL thLUeZsgận, tiềnBL bLUeZsgẩn lắm wG2goqmà, đươnwG2goqg nhiênLUeZsg anwG2goqh kBLhông muốnwG2goq dùLUeZsgng taLUeZsgy BLcầm tiềnBL khwG2goqi i8e8ytđang ăwG2goqn. CôLUeZsg vLUeZsgừa BLăn vừai8e8yt hỏiwG2goq Nhiếp VũBL Thịnh:LUeZsg “SaoBL awG2goqnh LUeZsgbiết tôLUeZsgi mwG2goquốn LUeZsgmua cơmwG2goq trứngLUeZsg xốtwG2goq LUeZsgcà chua?”

“Hôm qwG2goqua wG2goqtôi thấywG2goq cô mi8e8ytua cơm.”

“À đi8e8ytúng rồi!”LUeZsg VươLUeZsgng Vũ LwG2goqinh cLUeZsghợt hiểu.

Nhiếp VũwG2goq ThịBLnh cúwG2goqi đầwG2goqu ăn, lòLUeZsgng thầmBL rwG2goqủa wG2goqchính mìnhBL. SáwG2goqng nBLay LUeZsgbị Chủi8e8yt nhwG2goqiệm Phươngi8e8yt mắni8e8ytg LUeZsgté táBLt, ai8e8ytnh đLUeZsgã quyết tâBLm kiểmBL điBLểm bLUeZsgản thân,BL vậwG2goqy mi8e8ytà vừai8e8yt LUeZsgnhìn LUeZsgthấy Vươni8e8ytg VũBL LinwG2goqh đứngwG2goq đó,BL ai8e8ytnh lại lậpwG2goq tứLUeZsgc tBLới qLUeZsguẹt thẻi8e8yt giwG2goqúp. MLUeZsgình mấti8e8yt BLtrí rồiBL! GiờwG2goq anwG2goqh khônwG2goqg chỉi8e8yt tLUeZsghấy ĐBLàm TĩBLnh là lúBL lẫnLUeZsg màwG2goq gặpwG2goq ngườwG2goqi cwG2goqó liêi8e8ytn qwG2goquan đếBLn côLUeZsg ai8e8ytnh cũLUeZsgng i8e8ytlú lẫwG2goqn, cứLUeZsg ti8e8ythế nàyBL saBLo i8e8ytđược chứ?

Vương i8e8ytVũ LinBLh i8e8ytthu hếtwG2goq cam BLđảm hỏBLi anhBL: “Bi8e8ytác i8e8ytsĩ Nhi8e8ytiếp, tôiBL lLUeZsgà bạnwG2goq… LUeZsgcủa mLUeZsgẹ Tôi8e8ytn Bình,i8e8yt bBLệnh i8e8ytnhân nằLUeZsgm giường BL số i8e8yt39 ấy.wG2goq BLBệnh wG2goqtình củLUeZsga LUeZsgTôn Bi8e8ytình… rốtwG2goq cuộcBL thi8e8ytế nào…”

“Phải mwG2goqổ i8e8ytcàng sLUeZsgớm càng tốt.”

“Thế cBLhi pBLhí mổwG2goq mấi8e8ytt bao nhiêu?”

“Gần chụci8e8yt vạn.”BL Nhiếp VũLUeZsg ThịnhLUeZsg tBLỉ mẩnBL ni8e8ythặt cọngBL wG2goqhành LUeZsgtrong bátwG2goq cwG2goqanh i8e8ytra, nLUeZsgói, “TìnhBL hìni8e8yth bwG2goqệnh nLUeZsghân hiện gLUeZsgiờ kBLhông BLổn định,wG2goq rủi8e8yti i8e8ytro caowG2goq, chưBLa biếtBL chLUeZsgừng si8e8ytau wG2goqkhi mBLổ còni8e8yt wG2goqphải vàoi8e8yt ILUeZsgCU, chi i8e8ytphí wG2goqkhá cao.”

Vương wG2goqVũ LUeZsgLinh LUeZsgnói: “Hôm i8e8ytnay wG2goqtôi xi8e8ytem tBLin twG2goqức, i8e8ytnghe LUeZsgnói đứwG2goqa trwG2goqẻ bịBL đi8e8ytưa đếwG2goqn wG2goqviện hômwG2goq quBLa đLUeZsgã đượci8e8yt mộBLt vịBL tiên sinwG2goqh hLUeZsgọ Ni8e8ythiếp ủi8e8ytng hội8e8yt mườiBL vạnwG2goq, ôLUeZsgng ấywG2goq ci8e8ytòn nóLUeZsgi sLUeZsgẽ chLUeZsgịu chBLi LUeZsgphí saBLu đóLUeZsg i8e8ytnữa… Các wG2goqy wG2goqtá nóiLUeZsg đi8e8ytó li8e8ytà bốLUeZsg LUeZsganh, ChủBL twG2goqịch i8e8ytHội đồBLng quảwG2goqn wG2goqtrị ti8e8ytập đoàwG2goqn ĐwG2goqông Viễni8e8yt. Gii8e8yta cảnh củaLUeZsg LUeZsgTôn Bìni8e8yth tBLôi biết,wG2goq họLUeZsg khôi8e8ytng thểBL lấwG2goqy đi8e8ytâu ri8e8yta wG2goqcả chụcwG2goq vạnwG2goq đểwG2goq i8e8ytlàm phLUeZsgẫu thuật…”

Nhiếp VũLUeZsg ThịnhwG2goq buông đũa,i8e8yt dửni8e8ytg dưnLUeZsgg wG2goqnói: “BLCô muốnwG2goq nwG2goqói gì?”

“Bác wG2goqsĩ Nhiếp,BL ani8e8yth là BL người tốt,wG2goq cwG2goqó thwG2goqể nówG2goqi vớii8e8yt việnwG2goq ti8e8ytrưởng, tìwG2goqm giúpBL i8e8ytcho wG2goqTôn LUeZsgBình ngườiBL BLnào đwG2goqó ủngwG2goq hộ tiền,LUeZsg cứuLUeZsg nó…i8e8yt howG2goqặc wG2goqanh nówG2goqi vớiwG2goq ônBLg Nhiếp…”

“Bệnh BLviện khLUeZsgông pwG2goqhải tổ cLUeZsghức ti8e8ytừ BLthiện, cũngi8e8yt ki8e8ythông phảiLUeZsg awG2goqi cũnLUeZsgg đượcBL quywG2goqên wG2goqgóp tiền.BL Ki8e8ythoa Ti8e8ytim cóBL wG2goqhơn hai trămwG2goq BLbệnh BLnhân, khwG2goqoa Ni8e8ythi cwG2goqòn LUeZsgcó mườiBL LUeZsgmấy đLUeZsgứa trẻLUeZsg BLbị bệnhi8e8yt tii8e8ytm, ngi8e8ytoài mwG2goqột LUeZsgtổ chứLUeZsgc từ tBLhiện hỗBL trLUeZsgợ pi8e8ythẫu tBLhuật twG2goqim i8e8ytcho trBLẻ nônwG2goqg thônwG2goq wG2goqra, wG2goqkhông wG2goqcòn bấtLUeZsg cứLUeZsg tBLổ BLchức xã hội8e8yti nàoBL LUeZsgcó kếwG2goq hoạBLch BLquyên tiềnBL nữwG2goqa. i8e8ytXin lỗiwG2goq LUeZsgcô VươngBL, LUeZsgtôi khôngi8e8yt giúpLUeZsg được.”

Vương Vi8e8ytũ LiwG2goqnh nói: BL “Nhưng đứaLUeZsg tLUeZsgrẻ hômwG2goq qua…”

“Đứa i8e8yttrẻ wG2goqđó wG2goqđược người taBL quyêBLn tiềnwG2goq chLUeZsgo lBLà vìi8e8yt ảnhLUeZsg hwG2goqưởng củai8e8yt twG2goqhời sựi8e8yt, bốwG2goq tôii8e8yt LUeZsgvừa LUeZsghay xBLem đượcwG2goq tiBLn tức nêni8e8yt wG2goqđộng lòBLng wG2goqtrắc LUeZsgẩn. CòBLn trườngBL hwG2goqợp nhBLư Tôni8e8yt BBLình bệnhwG2goq việnwG2goq kBLhông còLUeZsgn cách nàowG2goq, tôiBL cũngwG2goq vậy.BL TôBLi wG2goqsẽ khôBLng BLvì bBLệnh nhLUeZsgân cBLủa LUeZsgmình BLmà yi8e8ytêu cầuLUeZsg bối8e8yt qui8e8ytyên tiền đwG2goqâu, ôngwG2goq i8e8ytấy LUeZsglà ôngi8e8yt LUeZsgấy, tôwG2goqi LUeZsglà tôi.”wG2goq i8e8ytNgừng mộwG2goqt chúBLt, anwG2goqh nói,i8e8yt wG2goq“Huống hi8e8ytồ tôLUeZsgi đã nóiBL chuyệnBL i8e8ytvới mẹLUeZsg TônLUeZsg BìnhBL, wG2goqcó phwG2goqương ánBL hỗi8e8yt trợi8e8yt phẫui8e8yt tLUeZsghuật i8e8ytcủa côi8e8ytng twG2goqy Ci8e8ytM, cói8e8yt điều phBLương ánLUeZsg nàywG2goq wG2goqyêu cầuwG2goq sửi8e8yt dwG2goqụng huLUeZsgyết wG2goqquản nhâwG2goqn tBLạo củaBL Ci8e8ytM, nBLhưng wG2goqmẹ bệnh nwG2goqhân vwG2goqẫn chưwG2goqa đồngBL ýwG2goq nwG2goqên i8e8ytchưa thựcwG2goq hiệi8e8ytn được.”

Vương VũwG2goq LUeZsgLinh BLkhông biết tạii8e8yt sLUeZsgao Đàmi8e8yt TĩnLUeZsgh BLlại khBLông đLUeZsgồng ýBL, vBLì BLthế ki8e8ythi mLUeZsgang cLUeZsgơm vi8e8ytề pi8e8ythòng bệwG2goqnh, BLcô lii8e8ytền hỏi chuLUeZsgyện này.i8e8yt wG2goqĐàm TĩwG2goqnh đápLUeZsg: LUeZsg“Rủi rLUeZsgo LUeZsgquá lớn,wG2goq wG2goqhơn 50%.”

Lúc ni8e8ytày Vươngi8e8yt wG2goqVũ LinwG2goqh mớwG2goqi hiểu raBL, cũBLng khi8e8ytông bBLiết nênBL nóiBL BLgì, chỉLUeZsg nhìnBL ĐLUeZsgàm BLTĩnh dùngBL đũBLa ki8e8ythều kwG2goqhều mấyLUeZsg hi8e8ytạt cơm i8e8yttrong wG2goqbát. VươLUeZsgng wG2goqVũ LinLUeZsgh tBLhở dwG2goqài: “Báci8e8yt si8e8ytĩ NhiwG2goqếp đúnLUeZsgg BLlà ngườiwG2goq i8e8yttốt. CơwG2goqm ni8e8ytày là anwG2goqh wG2goqấy LUeZsgmua chLUeZsgo tLUeZsgớ i8e8ytđấy. Ci8e8ytó ôBLng bBLố gLUeZsgiàu cówG2goq thếi8e8yt màLUeZsg i8e8ytanh ấwG2goqy cLUeZsghẳng rwG2goqa vẻLUeZsg chwG2goqút nàoBL. Nhưng hwG2goqễ cứBL LUeZsgnhắc đếni8e8yt chuyệnBL ChBLủ tịwG2goqch NhiwG2goqếp quyBLên tiềnBL LUeZsglà anBLh ấwG2goqy đanhBL mặtLUeZsg lại, cwG2goqó vwG2goqẻ ki8e8ythông vBLui. LUeZsgÀi, Đàmi8e8yt wG2goqTĩnh, i8e8ytTôn Bìni8e8yth ni8e8ythà chi8e8ytúng twG2goqa khBLông mawG2goqy mắnBL đượcwG2goq LUeZsgnhư con nhwG2goqà ngườLUeZsgi i8e8ytta. CwG2goqon i8e8ytnhà ngườiwG2goq i8e8ytta i8e8ytgặp cwG2goqhuyện, BLbố củai8e8yt báBLc wG2goqsĩ Nhiếpi8e8yt quyênBL tiềi8e8ytn mườLUeZsgi vạn, còni8e8yt nóLUeZsgi bệnhBL việni8e8yt cBLứ wG2goqcố gắwG2goqng chữai8e8yt BLtrị, ôBLng ấywG2goq swG2goqẽ lLUeZsgo hwG2goqết chi8e8yti phi8e8ytí wG2goqsau này. ChuyệnLUeZsg i8e8ytnhư vậywG2goq sBLao chúnLUeZsgg i8e8ytta khôLUeZsgng gBLặp đượcLUeZsg chứ…”

Đàm TLUeZsgĩnh cúLUeZsgi đầBLu, ngón wG2goq tay cầLUeZsgm i8e8ytđũa hLUeZsgơi rui8e8ytn rẩy,wG2goq mãiwG2goq BLmột lwG2goqúc lLUeZsgâu ci8e8ytô mớiwG2goq nghLUeZsge thấwG2goqy mLUeZsgình BLkhó nhi8e8ytọc nói:wG2goq “Tự LUeZsg tớ gLUeZsgây raLUeZsg, khi8e8ytông tri8e8ytách BLai được.”

“Nói gìBL thếwG2goq Đài8e8ytm Tĩnh?” VươnwG2goqg VũwG2goq LiLUeZsgnh khBLông nghi8e8yte rBLõ, BLcô nói,wG2goq “Cứi8e8yt vwG2goqo BLve BLnhư muỗiBL ấy.”

“Không ci8e8ytó gLUeZsgì.” ĐBLàm Tĩnh LUeZsg gắng lLUeZsgấy li8e8ytại tinLUeZsgh thLUeZsgần, “TớwG2goq BLphải quBLa chwG2goqỗ GBLiám đốwG2goqc ThịnLUeZsgh wG2goqxem sai8e8yto. MBLai lBLà thứ hai,BL chắcLUeZsg chắBLn cBLông twG2goqy LUeZsgsẽ LUeZsgcó rấtBL nhiwG2goqều emaBLil, tớwG2goq phảiBL đếni8e8yt đLUeZsgó xLUeZsgem wG2goqanh ấyLUeZsg cần gwG2goqiúp gìBL kBLhông. CwG2goqậu trôngi8e8yt TôBLn BLUeZsgình gBLiúp tớBL mBLột látBL nhé.”

“Được rồi.”

“Nếu nwG2goqó tBLỉnh dwG2goqậy LUeZsgthì gọi i8e8yt cho tớ.”

“Biết rồiwG2goq, biếtBL rồi.”

Đàm TBLĩnh LUeZsgđi đếBLn BLcuối hành langLUeZsg, ởBL LUeZsgđó cóBL LUeZsgmột LUeZsgphòng vệwG2goq siLUeZsgnh côLUeZsgng cộng,LUeZsg ri8e8ytất íti8e8yt ngưLUeZsgời dùngBL, vìBL phònBLg i8e8ytbệnh bây giờLUeZsg hầwG2goqu nhưi8e8yt đềLUeZsgu cówG2goq phòwG2goqng vệLUeZsg swG2goqinh rBLiêng. PhòngLUeZsg vwG2goqệ LUeZsgsinh nLUeZsgày LUeZsgngoại LUeZsgtrừ thỉnh thoải8e8ytng LUeZsgcó LUeZsgnhân viêni8e8yt bi8e8ytệnh việnBL i8e8ytsử dụng,wG2goq cònLUeZsg tBLhì i8e8ytrất wG2goqít ngườii8e8yt vàBLo. Lúi8e8ytc ĐàmwG2goq Tĩnh LUeZsg bước vàwG2goqo, bwG2goqên i8e8yttrong LUeZsgkhông cLUeZsgó awG2goqi cảwG2goq, ci8e8ytô i8e8ytbèn trwG2goqốn tronwG2goqg wG2goqđó ki8e8ythóc LUeZsgmột wG2goqtrận thoải mái.

Phải mi8e8ytất bai8e8yto BLnhiêu nưLUeZsgớc mắt mớii8e8yt wG2goqvơi đượci8e8yt nỗiwG2goq đLUeZsgau đèBL nặni8e8ytg i8e8yttrong wG2goqlòng? PLUeZsghải mấwG2goqt bBLao wG2goqnhiêu nưLUeZsgớc mi8e8ytắt mwG2goqới gộwG2goqt sạch đượcLUeZsg i8e8ytniềm hốwG2goqi hậnwG2goq LUeZsgkhi wG2goqxưa? ThậtLUeZsg sựBL cwG2goqô tBLhấy wG2goqmình đi8e8ytã saBLi, BLcô wG2goqhoàn BLtoàn khôngLUeZsg có khBLả nănLUeZsgg BLcho cwG2goqon mLUeZsgột cuLUeZsgộc BLsống twG2goqốt đẹp,i8e8yt vậywG2goq wG2goqmà LUeZsglại wG2goqđưa nLUeZsgó đLUeZsgến ti8e8ythế LUeZsggiới nàywG2goq để nóLUeZsg vừawG2goq sLUeZsginh wG2goqra đãi8e8yt phải8e8yti cwG2goqhịu khổ,wG2goq đếnLUeZsg bâi8e8yty gLUeZsgiờ vẫni8e8yt LUeZsghôn wG2goqmê tLUeZsgrong phòLUeZsgng bệwG2goqnh. Bệnh i8e8yttật khBLông đánhwG2goq gụi8e8ytc đượcBL cô,BL i8e8ytlúc khói8e8yt wG2goqkhăn nhấtLUeZsg côLUeZsg cLUeZsgũng ci8e8ytắn rBLăng vượti8e8yt qLUeZsgua, nhưi8e8ytng bây LUeZsggiờ sối8e8yt mệnhBL sắi8e8ytp quậti8e8yt i8e8ytngã wG2goqcô rồi.

Cô LUeZsgkhông tBLhể i8e8ytchống chwG2goqọi nổi nữa.

Khi wG2goqvào phBLòng i8e8ytvệ swG2goqinh, Nhiếp VLUeZsgũ ThịnwG2goqh loángwG2goq twG2goqhoáng nghBLe LUeZsgthấy bêwG2goqn ki8e8ytia vái8e8ytch cói8e8yt tiBLếng khóc,wG2goq lwG2goqà tii8e8ytếng pwG2goqhụ nữ, khócwG2goq rấti8e8yt kìmi8e8yt nén,BL rấtBL đauBL đớn.i8e8yt TLUeZsgrong bi8e8ytệnh việnBL thwG2goqường xuyênwG2goq cówG2goq ngườiLUeZsg khóc, đặcBL biệBLt LUeZsglà nLUeZsgửa đêm,LUeZsg khi8e8yti BLanh lBLê cBLơ i8e8ytthể mệtBL mỏBLi wG2goqra kBLhỏi phònBLg mổi8e8yt cấpi8e8yt cứLUeZsgu, nghe thi8e8ytấy twG2goqiếng nứcLUeZsg LUeZsgnở BLcủa ngườiwG2goq nhàBL wG2goqbệnh nhân,i8e8yt aLUeZsgnh i8e8ytthường BLcó ảoLUeZsg gi8e8ytiác rằni8e8ytg, người đanLUeZsgg khBLóc đówG2goq BLchính lLUeZsgà ĐàmwG2goq TĩwG2goqnh i8e8ytcủa anh.

Vì tiếngBL LUeZsgkhóc LUeZsgcủa Đàm TĩnhLUeZsg i8e8ytcũng wG2goqkhóc i8e8ytkìm BLnén giốngi8e8yt nhưwG2goq vậy,BL wG2goqngay việcBL khi8e8ytóc ti8e8ythật LUeZsgto lêLUeZsgn BLcô cũwG2goqng không biết,i8e8yt chỉBL biếtLUeZsg nấBLc wG2goqlên từBLng tiếngwG2goq. RấtBL lâi8e8ytu sawG2goqu LUeZsganh LUeZsgmới i8e8ytép mìwG2goqnh tBLhay đổiwG2goq được i8e8ytphán đwG2goqoán sai8e8yti li8e8ytầm đó,BL bởi8e8yti LUeZsgmỗi lầBLn điwG2goq BLngang qLUeZsgua ngườiwG2goq nhàwG2goq bệnhwG2goq nwG2goqhân, ai8e8ytnh i8e8ytlại ép mìnhi8e8yt nhLUeZsgìn, nhwG2goqìn chBLo rõLUeZsg wG2goqđó khôngi8e8yt phảiLUeZsg lLUeZsgà ĐwG2goqàm TĩnLUeZsgh. ChiêwG2goqu đBLó tuLUeZsgy tàBLn nhẫnwG2goq nhưnLUeZsgg rất hiệLUeZsgu qui8e8ytả, wG2goqkhiến anLUeZsgh cóBL thểi8e8yt lậpLUeZsg tứcLUeZsg tỉnwG2goqh tLUeZsgáo lại,BL i8e8ytgặp bấti8e8yt cứi8e8yt wG2goqai khói8e8ytc aLUeZsgnh ci8e8ytũng phảiLUeZsg ép bảnLUeZsg thânwG2goq đưaBL mắtwG2goq LUeZsgnhìn. NhiếwG2goqp VwG2goqũ i8e8ytThịnh BLthấy BLmình lạwG2goqi mLUeZsgất tríBL wG2goqrồi, ci8e8yton traiLUeZsg Đàm TĩnwG2goqh đãwG2goq LUeZsgtrở thàLUeZsgnh bệLUeZsgnh nhBLân củai8e8yt aBLnh, đai8e8ytng nằBLm tronBLg BLphòng bệnLUeZsgh BLtim khi8e8ytoa Ngoại, nênwG2goq cảwG2goq ngLUeZsgày anLUeZsgh LUeZsgcũng khi8e8ytông biếtBL mwG2goqình nghBLĩ gìwG2goq nữa.BL BLAnh bướci8e8yt nhanBLh ri8e8yta khỏwG2goqi phòng vệwG2goq sinhi8e8yt, đếi8e8ytn phòni8e8ytg trựcLUeZsg bi8e8ytan i8e8ytkéo BLy tLUeZsgá LUeZsgtrưởng sanLUeZsgg mộti8e8yt bênBL, nói:

“Cô bảwG2goqo ngườLUeZsgi vàoi8e8yt phòng BL vệ LUeZsgsinh đi8e8yti, cóLUeZsg mộtLUeZsg ngườiBL phụLUeZsg nữLUeZsg i8e8ytđang kLUeZsghóc troLUeZsgng đó,i8e8yt wG2goqtôi sợi8e8yt xải8e8yty BLra chuyện.”

Y tLUeZsgá BLtrưởng cũngi8e8yt i8e8ytsợ xảy rLUeZsga chuwG2goqyện, BLtrước đâLUeZsgy cũi8e8ytng wG2goqtừng cóBL bệnhBL ni8e8ythân nhải8e8yty li8e8ytầu khiếi8e8ytn cải8e8yt bệnBLh vii8e8ytện nháo LUeZsgnhào, tuBLy khôBLng phảiLUeZsg sựwG2goq cốLUeZsg i8e8yty họci8e8yt nhưLUeZsgng LUeZsgcũng khiếnwG2goq từwG2goq BLtrên i8e8ytxuống dướiwG2goq nLUeZsgơm nớLUeZsgp mLUeZsgấy tháng liền,LUeZsg BLnên bệBLnh việnLUeZsg đềBL phònLUeZsgg BLchuyện nBLày rLUeZsgất nghwG2goqiêt, wG2goqphòng hànhi8e8yt chínhwG2goq đãwG2goq đổi hBLết tấwG2goqt i8e8ytcả cwG2goqửa sổLUeZsg troLUeZsgng wG2goqphòng bLUeZsgệnh i8e8ytvà wG2goqhành lanwG2goqg saBLng loạii8e8yt chỉBL i8e8ytmở đwG2goqược mội8e8ytt khe nhỏ,wG2goq bLUeZsgên ngoàiBL ci8e8ytửa sổwG2goq cóLUeZsg thLUeZsgêm soni8e8ytg sắBLt, LUeZsgnói vớiBL bêwG2goqn ngoài8e8yti làBL lwG2goqưới chốnLUeZsgg trộm, thậtBL BLra, cwG2goqao twG2goqhế nàwG2goqy trộLUeZsgm ti8e8ytrèo khôni8e8ytg ni8e8ytổi, làLUeZsg đềwG2goq phwG2goqòng wG2goqngười nhLUeZsgảy lầuBL i8e8ytmà thôi.

Vì thếwG2goq wG2goqkhi nghi8e8yte Nhiếp Vũi8e8yt i8e8ytThịnh nówG2goqi wG2goqvậy, wG2goqy BLtá trưBLởng BLliền đLUeZsgích i8e8ytthân đếBLn đó.i8e8yt MwG2goqãi i8e8ytlâu saBLu mBLới qwG2goquay lại, LUeZsg ngồi xuốnwG2goqg chiBLếc ghếi8e8yt đốiLUeZsg diệi8e8ytn NhiếpBL VũLUeZsg ThịwG2goqnh, chỉLUeZsg lắcLUeZsg đầuLUeZsg thởwG2goq dài.LUeZsg NLUeZsghiếp Vi8e8ytũ ThịnLUeZsgh hỏi: BL“Thế nào?”

“Là ngườiBL nwG2goqhà BLcủa bệLUeZsgnh nhân anhLUeZsg, wG2goqđứa trLUeZsgẻ giưwG2goqờng BL39 ấyBL, cwG2goqô i8e8ytấy trốwG2goqn mBLột mìnwG2goqh tri8e8ytong LUeZsgđó LUeZsgngồi khóc.wG2goq ThấBLy tôi vwG2goqào, BLcô wG2goqta vi8e8ytội vài8e8ytng lBLau nướcwG2goq mắwG2goqt làmBL ni8e8ythư BLkhông wG2goqcó chuyệnLUeZsg gìBL. TộBLi nghiBLệp qui8e8ytá, tôi sợi8e8yt BLcô ấwG2goqy ngBLhĩ kwG2goqhông tBLhông, phảiLUeZsg khuyLUeZsgên nhủi8e8yt LUeZsgmãi mớiBL vi8e8ytề đấy.”

Người nhBLà bwG2goqệnh nhâi8e8ytn giường 39…wG2goq NBLhiếp wG2goqVũ Thi8e8ytịnh pi8e8ythải i8e8ytmất hLUeZsgai giâLUeZsgy mi8e8ytới hiểuLUeZsg rBLa BLngười BLmà i8e8yty LUeZsgtá tBLrưởng nwG2goqói là aii8e8yt, nhấtLUeZsg tLUeZsghời sữngwG2goq người.

Rất nhiềwG2goqu lwG2goqần ki8e8ythi người khácLUeZsg khówG2goqc lóc,BL LUeZsganh toàBLn lBLo đóBL làwG2goq Đi8e8ytàm Tĩnh.LUeZsg NhưngLUeZsg đi8e8ytến kBLhi BLĐàm TwG2goqĩnh thLUeZsgật sựwG2goq khóc wG2goqlóc BLthì aBLnh lạiwG2goq khôi8e8ytng wG2goqnhận wG2goqra. LUeZsgRốt cuộBLc tBLhời giBLan đãi8e8yt đánhBL LUeZsgcắp i8e8ytmất điBLều gì…i8e8yt mà khiwG2goqến khowG2goqảng cácLUeZsgh giữaBL hBLọ ti8e8ytrở nênBL LUeZsgxa xôiLUeZsg, lạwG2goq lẫmi8e8yt ni8e8ythư vậy…wG2goq LUeZsgMãi LUeZsglâu saBLu aLUeZsgnh mwG2goqới lên tBLiếng: “i8e8ytGiờ côwG2goq BLấy i8e8ytở đâu?”

“Cô ấyBL nóBLi mwG2goquốn đi8e8yti thăm đồngLUeZsg LUeZsgnghiệp cwG2goqũng BLở BLbệnh việnwG2goq LUeZsgnày. LUeZsgTôi thấyLUeZsg cLUeZsgô ấyBL vàBLo thawG2goqng máy.BL” BLY twG2goqá i8e8yttrưởng nói, “ChắcLUeZsg khôngBL BLsao đâu.”

Nhiếp VũLUeZsg TBLhịnh bwG2goqiết LUeZsgchắc hẳn ci8e8ytô wG2goqđi thi8e8ytăm TwG2goqhịnh Phươngi8e8yt ĐwG2goqình, cảmBL xúci8e8yt li8e8ytại trởLUeZsg nLUeZsgên LUeZsgphức wG2goqtạp. AnwG2goqh bướcLUeZsg twG2goqới cửa sổwG2goq nhìnLUeZsg LUeZsgxuống, phòLUeZsgng bệnhBL twG2goqim khi8e8ytoa BLNgoại LUeZsgở i8e8yttầng LUeZsg30, quáLUeZsg caBLo, twG2goqừ đâyBL trôngwG2goq xuBLống mọi ngườiwG2goq bênLUeZsg dưi8e8ytới BLchỉ nhưi8e8yt nhLUeZsgững chwG2goqấm i8e8ytnhỏ LUeZsgli tiBL, wG2goqđâu thểi8e8yt nhậnwG2goq BLra ai8e8yti li8e8ytà Đàm Tĩnh.

Anh nghĩwG2goq, cóLUeZsg lẽBL BLmãi mãi wG2goq mình sẽBL thếBL nàBLy, LUeZsgđứng ởLUeZsg mộwG2goqt nơiwG2goq xLUeZsga xi8e8ytôi, khônBLg i8e8ytsao LUeZsglại gần,LUeZsg cũngi8e8yt khôngwG2goq BLthể BLlại gần, nhìi8e8ytn vềi8e8yt mộtBL hướng,wG2goq ni8e8ytgóng chờBL sựBL xuấi8e8ytt hiệnBL BLcủa cô,BL nhưngi8e8yt kBLhi côBL thậLUeZsgt sựwG2goq xuấti8e8yt hwG2goqiện, anh cBLó thểi8e8yt sẽwG2goq khôi8e8ytng nhwG2goqận LUeZsgra wG2goqcô nữa,LUeZsg BLvì khoảnBLg cáci8e8yth giữawG2goq hawG2goqi ngườiwG2goq BLquá xai8e8yt, quá xa.

Thịnh Phươngi8e8yt Đi8e8ytình BLđang trả wG2goqlời wG2goqthư twG2goqhì nghwG2goqe tLUeZsghấy tiLUeZsgếng LUeZsgbước châi8e8ytn quwG2goqen wG2goqthuộc ngoàiLUeZsg hBLành langLUeZsg. ALUeZsgnh đã phâi8e8ytn biệtBL đượcBL twG2goqiếng bLUeZsgước châni8e8yt wG2goqcủa ĐàLUeZsgm TĩwG2goqnh vàLUeZsg cácBL i8e8yty i8e8yttá, vLUeZsgì ĐàmLUeZsg wG2goqTĩnh bướcBL rấi8e8ytt nhẹ. BệnhwG2goq nhânLUeZsg cùBLng phòi8e8ytng LUeZsgvới ani8e8yth xuwG2goqất việnLUeZsg rồLUeZsgi, giời8e8yt chỉi8e8yt còwG2goqn mìi8e8ytnh anLUeZsgh trong LUeZsgphòng, khwG2goqi xi8e8ytử lBLý côLUeZsgng viBLệc aLUeZsgnh sBLẽ bảoLUeZsg LUeZsghộ BLlý TiểuBL PhwG2goqùng xuốLUeZsgng vườnwG2goq wG2goqhoa nghỉLUeZsg ngơi, nhưBL vậywG2goq phònwG2goqg bệnLUeZsgh BLcàng yi8e8ytên tĩnhLUeZsg. AnBLh BLnhấp vàoBL nútwG2goq wG2goqgửi thLUeZsgư, rồii8e8yt gấp notBLebook vàowG2goq. QuảwG2goq nhiênwG2goq Đàmi8e8yt TĩnBLh xuấBLt hiwG2goqện LUeZsgở LUeZsgcửa LUeZsgphòng, nhưngBL tLUeZsginh tBLhần cBLô không đượi8e8ytc tốtLUeZsg i8e8ytlắm, quaLUeZsgnh mwG2goqắt cBLô LUeZsgcó quầngBL thBLâm, nhưngi8e8yt côBL vẫnBL gượngBL cười:LUeZsg “Giám đốcLUeZsg TLUeZsghịnh, hômLUeZsg nBLay anLUeZsgh LUeZsgthấy thi8e8ytế nào?”

“Rất khoẻ,BL báBLc sLUeZsgĩ nói tuwG2goqần sai8e8ytu twG2goqôi xuLUeZsgất vwG2goqiện đưLUeZsgợc rồi.”wG2goq ThwG2goqịnh Phươi8e8ytng ĐìwG2goqnh hỏi,wG2goq “BìwG2goqnh BìnhwG2goq i8e8ytthế BLnào rồi? CBLô cwG2goqứ ci8e8ythăm sóBLc cháBLu LUeZsgcho BLtốt, khôwG2goqng phLUeZsgải BLqua đâyBL, LUeZsgở đLUeZsgây cwG2goqó Tiểui8e8yt Pi8e8ythùng rồwG2goqi, cậui8e8yt i8e8ytấy rất cẩBLn thận.”

Nhắc đếnBL Tôni8e8yt BìnhwG2goq, Đàm TĩnhLUeZsg khôLUeZsgng cườiLUeZsg nổiLUeZsg LUeZsgnữa, hi8e8ytàng lôLUeZsgng BLmày cai8e8ytu li8e8ytại: “wG2goqBình BBLình BLvẫn chưLUeZsga tỉnwG2goqh. Bác wG2goq sĩ nóLUeZsgi ni8e8ytó wG2goqquá yếuwG2goq nêLUeZsgn bịLUeZsg hLUeZsgôn mê.”LUeZsg CLUeZsgô nóiBL, “ThậLUeZsgt ri8e8yta tôiwG2goq cwG2goqó chuyệnLUeZsg muốnwG2goq wG2goqhỏi wG2goqý anh. KiếnBL thứwG2goqc i8e8ytvà tầwG2goqm nhìi8e8ytn củwG2goqa anLUeZsgh LUeZsgđều BLcao hơLUeZsgn wG2goqtôi, tBLôi cLUeZsgũng chi8e8ytẳng cwG2goqòn thân thíchLUeZsg bi8e8ytạn bwG2goqè LUeZsgnào cói8e8yt thLUeZsgể LUeZsgbàn bạLUeZsgc ci8e8ytả nênLUeZsg muốnLUeZsg đếLUeZsgn hỏiBL anh.”

“Cô cwG2goqứ nBLói, giúpLUeZsg LUeZsgđược chắc chắni8e8yt tôBLi sẽwG2goq giúp.”

Đàm TĩLUeZsgnh lưỡni8e8ytg lLUeZsgự một chútBL rồii8e8yt hỏi:i8e8yt “AnhwG2goq đãBL wG2goqbao i8e8ytgiờ BLgặp chuyệnLUeZsg i8e8ytđặc biệti8e8yt kwG2goqhó LUeZsgxử chưa?”

“Đương nhi8e8ytiên lBLà rồi.wG2goq Cuộc đời8e8yti i8e8ytkhông BLthể cứLUeZsg màLUeZsgu hBLồng mãi,wG2goq ai8e8yti cũLUeZsgng cwG2goqó lúcBL gặpBL khóLUeZsg khăn.”

“Thế awG2goqnh đãwG2goq bawG2goqo giờBL LUeZsghận ai chưa?BL i8e8ytVô wG2goqcùng, vBLô cùnwG2goqg hận…wG2goq VBLì thếLUeZsg đãwG2goq i8e8ytlàm mi8e8ytột wG2goqviệc vốnBL khônBLg nênBL làm.”

“Tôi làBL ngườiBL bìBLnh tLUeZsghường, cũng cóBL lwG2goqúc BLcăm hậi8e8ytn, LUeZsgcũng wG2goqtừng làmwG2goq việcBL khôBLng nênwG2goq làm.”BL TwG2goqhịnh PhươngBL ĐwG2goqình nói, “ThậtwG2goq i8e8ytra BLai wG2goqcũng cówG2goq BLlúc mắcLUeZsg li8e8ytỗi, LUeZsgai cũLUeZsgng i8e8ytcó thi8e8ytể lBLàm nLUeZsghững việcwG2goq khôi8e8ytng nênBL làLUeZsgm. Chúng tLUeZsga li8e8ytà ngườii8e8yt thườwG2goqng, khôi8e8ytng LUeZsgphải thánhi8e8yt nBLhân, BLlàm si8e8ytai cũnBLg làwG2goq chwG2goquyện thường mà.”

Đàm TĩnhLUeZsg kLUeZsghẽ tBLhở dàiBL, cúi đầuLUeZsg nBLói: “NhưBLng hậui8e8yt i8e8ytquả wG2goqquá nghwG2goqiêm trọng.”

“Bất LUeZsgcứ BLchuyện gìBL cũLUeZsgng không ngLUeZsghiêm ti8e8ytrọng ni8e8ythư chúi8e8ytng LUeZsgta tưởngi8e8yt tLUeZsgượng đâu.BL” Thịnhi8e8yt PhBLương ĐìnhBL nLUeZsgói, “KhiwG2goq mới đếni8e8yt ThượLUeZsgng HảiBL lLUeZsgàm việi8e8ytc, tôLUeZsgi đBLã pBLhạm phwG2goqải LUeZsgmột lBLỗi đặci8e8yt biệt,i8e8yt đặLUeZsgc biệtwG2goq nghii8e8ytêm LUeZsgtrọng, khiến cácBL nhàLUeZsg cunwG2goqg ứngwG2goq củaLUeZsg cBLả BLkhu vLUeZsgực Tháii8e8yt wG2goqBình DBLương i8e8ytnhận mộtBL i8e8ytcái bLUeZsgáo giLUeZsgá sai. Tôi8e8yti ngBLhĩ wG2goqthế i8e8ytlà hếi8e8ytt, chắwG2goqc chBLắn sẽLUeZsg bịi8e8yt cônBLg i8e8ytty đuổiwG2goq việi8e8ytc, nhưngBL thựci8e8yt i8e8yttế i8e8yttôi đLUeZsgã lập tứci8e8yt cáoLUeZsg wG2goqlỗi củawG2goq mìwG2goqnh cLUeZsgho wG2goqcấp trên,wG2goq i8e8ytcứ thếi8e8yt BLcấp nBLày bi8e8ytáo li8e8ytên BLcấp kiaBL, ti8e8ythậm cwG2goqhí kinh đBLộng tớii8e8yt i8e8yttận PhLUeZsgó tổngi8e8yt giáBLm i8e8ytđốc kwG2goqhu vBLực TBLhái Bìi8e8ytnh Dưi8e8ytơng. CuLUeZsgối cùBLng côngi8e8yt tLUeZsgy cho tôLUeZsgi mộtBL cwG2goqơ hội,wG2goq troni8e8ytg nLUeZsgửa tBLháng ti8e8ytôi đãi8e8yt wG2goqbay ti8e8ytới mườiBL sáui8e8yt nướcBL đBLể xiBLn lỗii8e8yt từng wG2goqnhà cuni8e8ytg ứng,BL đwG2goqồng wG2goqthời i8e8ytký kếtBL hLUeZsgợp đồi8e8ytng mới.wG2goq Si8e8ytau khLUeZsgi vLUeZsgề ThượngLUeZsg Hảii8e8yt tôwG2goqi i8e8ytcòn bị trừBL bLUeZsga ti8e8ytháng lươwG2goqng. wG2goqNhưng kLUeZsgết qui8e8ytả tôiLUeZsg đạtLUeZsg đượcBL LUeZsgcao saLUeZsgu đi8e8ytó rấtLUeZsg ti8e8ytuyệt vời,LUeZsg công wG2goq ty qBLuyết địnhi8e8yt gBLiữ tôii8e8yt wG2goqlại. KBLhông lâwG2goqu wG2goqsau wG2goqtôi thBLăng cBLhức, vìBL tôiBL từngi8e8yt gặpwG2goq tấtLUeZsg cải8e8yt các nhàwG2goq cui8e8ytng i8e8ytứng, wG2goqhơn ni8e8ytữa quwG2goqan hệi8e8yt hợpwG2goq táBLc wG2goqsau đóLUeZsg ci8e8ytũng rấtLUeZsg tốt.BL TLUeZsgrời khôLUeZsgng tuyệt đưLUeZsgờng củai8e8yt aBLi, côBL đừi8e8ytng ngLUeZsghiêm trBLọng hBLoá lỗii8e8yt lầi8e8ytm. Tái8e8yti i8e8ytông mấtLUeZsg ngLUeZsgựa BLchưa ci8e8ythắc đã làBL chi8e8ytuyện xấu.”

Đàm TĩnhLUeZsg thLUeZsgất thần,BL thậLUeZsgt ra ThịnBLh i8e8ytPhương ĐìwG2goqnh LUeZsgcũng wG2goqkhông nghĩBL mìLUeZsgnh lạii8e8yt LUeZsgkể chuLUeZsgyện i8e8ytđó chBLo côLUeZsg BLnghe. CówG2goq lẽ vìi8e8yt bLUeZsgộ i8e8ytdạng ĐàwG2goqm Tĩnhi8e8yt hômBL nwG2goqay quáwG2goq đỗiLUeZsg bwG2goqơ wG2goqvơ, BLkhông nLUeZsgơi wG2goqnương tựa,BL khiếni8e8yt aLUeZsgnh cảm thấyBL mìnhLUeZsg BLnhất địnhBL phảwG2goqi i8e8ytnói gLUeZsgì đóLUeZsg đểBL cổi8e8yt vũBL cBL, cwG2goqó lẽwG2goq wG2goqbệnh tìBLnh cwG2goqủa wG2goqcon tBLrai đã LUeZsg thật wG2goqsự quậBLt ngwG2goqã côLUeZsg rồi.

Cuối wG2goqcùng ĐàmBL TwG2goqĩnh ngẩng lêBLn, hỏi:wG2goq “BLNếu cói8e8yt haLUeZsgi BLsự li8e8ytựa chọn,i8e8yt mộtBL wG2goqsẽ làmi8e8yt tổi8e8ytn thươngi8e8yt wG2goqrất nhiềi8e8ytu người,wG2goq lựa i8e8yt chọn kiwG2goqa ci8e8ytũng LUeZsgsẽ làwG2goqm tổnBL thươngi8e8yt rấi8e8ytt nhii8e8ytều người…”

“Người twG2goqa vwG2goqẫn LUeZsgnói hLUeZsgãy chọn cácBLh tổnwG2goq LUeZsgthương íti8e8yt hơwG2goqn, ti8e8ytrong cBLông LUeZsgty cũnLUeZsgg vậy,wG2goq cáLUeZsgi nàoi8e8yt tạowG2goq íti8e8yt tổLUeZsgn thất hơnLUeZsg thìi8e8yt tBLa sẽwG2goq chọnwG2goq cáBLi đó.”

Anh LUeZsgcố ýLUeZsg nwG2goqhấn mBLạnh là troBLng i8e8ytcông ti8e8yty, wG2goqĐàm Tĩi8e8ytnh thowG2goqáng ngẩwG2goqn người,LUeZsg cui8e8ytối cùnLUeZsgg côwG2goq BLcũng hBLạ i8e8ytquyết tLUeZsgâm, nói: LUeZsg“Giám i8e8ytđốc Thịnh,i8e8yt cBLảm i8e8ytơn ai8e8ytnh, tôiLUeZsg BLbiết nwG2goqên làBLm gwG2goqì rồi.”

Thịnh Phi8e8ytương Đi8e8ytình nghĩ ngwG2goqợi LUeZsgmột chi8e8ytút i8e8ytrồi LUeZsgnói: “TrwG2goqước khwG2goqi wG2goqquyết địnhLUeZsg việBLc gìBL qi8e8ytuan trọngLUeZsg, côLUeZsg phảiLUeZsg thật nghwG2goqiêm túBLc sLUeZsguy xi8e8ytét tấti8e8yt cảLUeZsg i8e8ytcác vấLUeZsgn đềwG2goq wG2goqcó tLUeZsghể xi8e8ytảy raLUeZsg. Còi8e8ytn i8e8ytkhi đãi8e8yt quyếtwG2goq địnhwG2goq, dBLù kết quảLUeZsg khôi8e8ytng i8e8ytlý i8e8yttưởng thLUeZsgì cũngBL đừnLUeZsgg BLhối hận,BL vìi8e8yt cBLô wG2goqđã cLUeZsgố gắnBLg hếBLt sứcwG2goq rồi.”

“Cảm wG2goqơn anhwG2goq, BLGiám đốc Thịnh.”

“Không cóBL gì.”

“Còn nữa…BL từwG2goq BLtuần sBLau, tôi muốnBL nghLUeZsgỉ mộti8e8yt tuần…”

Thịnh PhưLUeZsgơng ĐìnhLUeZsg biLUeZsgết cô LUeZsgphải ởLUeZsg việwG2goqn ci8e8ythăm cLUeZsgon, liềwG2goqn wG2goqnói: “KhôngLUeZsg BLsao, LUeZsgtuần sai8e8ytu i8e8yttôi vi8e8ytẫn ởLUeZsg viện,LUeZsg cBLhắc chắBLn công tBLy LUeZsgsẽ sắpi8e8yt xếLUeZsgp chi8e8yto ci8e8ytô tiếBLp tụi8e8ytc chămwG2goq sLUeZsgóc chi8e8yto tôiBL. NhwG2goqư vậyBL kLUeZsghông cLUeZsgoi BLlà nghi8e8ytỉ, nếu côi8e8ytng twG2goqy gi8e8ytọi đến,BL tLUeZsgôi sLUeZsgẽ sắBLp xếp.”

Đàm wG2goqTĩnh BLvô BLcùng cLUeZsgảm động: “Cảmi8e8yt wG2goqơn anh.”

Sau khLUeZsgi ĐLUeZsgàm Tĩnhi8e8yt điBL, Thịnh PhươngBL ĐBLình lạii8e8yt mởwG2goq notebwG2goqook BLra, rốtwG2goq ruộcLUeZsg ngLUeZsgười LUeZsgphụ nữLUeZsg ni8e8ytày mui8e8ytốn hỏLUeZsgi điwG2goqều wG2goqgì nhwG2goqỉ? Anh LUeZsgbiết côLUeZsg đi8e8ytã quyếwG2goqt địnwG2goqh mộtLUeZsg điềLUeZsgu ri8e8ytất LUeZsgquan trọng,i8e8yt nhưLUeZsgng rLUeZsgốt cui8e8ytộc nwG2goqó i8e8ytlà gì?LUeZsg Thịnh Phươi8e8ytng ĐBLình nBLhìn áBLnh tLUeZsgà BLdương wG2goqngoài cửLUeZsga sổwG2goq màwG2goq thấLUeZsgt thầLUeZsgn, anBLh bắi8e8ytt đầuwG2goq tòLUeZsg LUeZsgmò wG2goqvề i8e8ytmọi điều cwG2goqủa ĐàmwG2goq TĩBLnh, đặcBL wG2goqbiệt lBLà kBLhi phátLUeZsg i8e8ythiện ri8e8yta wG2goqcô cóLUeZsg liêBLn qBLuan đwG2goqến NhwG2goqiếp VũLUeZsg Thịnh. ThậtLUeZsg ri8e8yta BLnhìn bềwG2goq ngoi8e8ytài cwG2goqô cówG2goq vẻi8e8yt yếuLUeZsg đBLuối, nhBLưng bêni8e8yt troLUeZsgng BLlại rấBLt cốwG2goq chấp,BL rất kiênLUeZsg cườngBL. CLUeZsgó lẽi8e8yt cuộwG2goqc i8e8ytđời LUeZsgđã đemLUeZsg lạiLUeZsg i8e8ytcho côi8e8yt rấtBL nhiềwG2goqu khi8e8ytó khăi8e8ytn, ni8e8ythưng dường nhưBL cLUeZsgô LUeZsgchưa baBLo giLUeZsgờ gwG2goqục LUeZsgngã. CóLUeZsg đBLiều haLUeZsgi hi8e8ytôm naBLy trôni8e8ytg cwG2goqô BLvô LUeZsgcùng tiềui8e8yt tBLuỵ, tựa hLUeZsgồ nhữnLUeZsgg LUeZsgđòn nặnLUeZsgg LUeZsgnề cwG2goqủa sốLUeZsg phwG2goqận đãwG2goq khwG2goqiến BLcô chawG2goqo đảoBL swG2goqắp ni8e8ytgã quỵ.

Thịnh PhLUeZsgương ĐìnhLUeZsg BLthở dài, i8e8ytcó lẽwG2goq đâyLUeZsg chínBLh wG2goqlà nBLgười phụi8e8yt ni8e8ytữ cLUeZsgó LUeZsgcon. wG2goqNgười phụi8e8yt LUeZsgnữ đãi8e8yt i8e8ytcó cLUeZsgon kwG2goqhông bao LUeZsggiờ bịwG2goq quậtBL ngãLUeZsg, trừwG2goq kLUeZsghi LUeZsgcon hLUeZsgọ xwG2goqảy rBLa chuyện