You are here

Chết!!! lỡ yêu rồi!làm sao đây? - Chap 34 - 36

Chiều, nagU4ó lCsvAs52Bết cCsvAs52Bái agU4thân hìnhD6yuamiR mệtCsvAs52B D6yuamiRmỏi củaD6yuamiR CsvAs52Bmình vagU4ề phòng,CsvAs52B nóCsvAs52B tagU4hầm cảmD6yuamiR agU4ơn Lâm. NhờagU4 cậuD6yuamiR D6yuamiRta màD6yuamiR nguyênagU4 chiềCsvAs52Bu nCsvAs52Bó cD6yuamiRó vôagU4 trườngD6yuamiR đâu,CsvAs52B nêCsvAs52Bn cD6yuamiRái bảagU4ng đagU4ang trD6yuamiReo trướD6yuamiRc ngực agU4 đây khCsvAs52Bông D6yuamiRgây agU4phiền hàCsvAs52B gCsvAs52Bì chD6yuamiRo CsvAs52Bnso cD6yuamiRả, D6yuamiRnó unCsvAs52Bg D6yuamiRdung CsvAs52Bđi trảagU4 cáCsvAs52Bi bagU4ảng cCsvAs52Bho thCsvAs52Bầy giám thị,CsvAs52B xagU4ong điagU4 vagU4ề phòng.

Vừa mởCsvAs52B D6yuamiRcửa raD6yuamiR, nCsvAs52Bó thấCsvAs52By hắnagU4 đangCsvAs52B ngồiCsvAs52B trênD6yuamiR giườCsvAs52Bng, đôiagU4 mắtCsvAs52B đD6yuamiRang đD6yuamiRăm chiêu nhìnCsvAs52B mộtagU4 tD6yuamiRấm agU4hình đCsvAs52Bã bagU4ị vàngD6yuamiR ốagU4 agU44 gCsvAs52Bóc hình.agU4 KhôngagU4 giagU4an agU4bao trùmCsvAs52B hắnagU4 tagU4ĩnh mịch, áCsvAs52Bnh sángagU4 yếD6yuamiRu agU4ớt D6yuamiRbên ngoàiagU4 loángCsvAs52B thoánD6yuamiRg agU4cho D6yuamiRnó cảCsvAs52Bm giácagU4 magU4ờ ảD6yuamiRo, cứCsvAs52B D6yuamiRnhư agU4người CsvAs52Bngồi đấy khôngD6yuamiR phagU4ải D6yuamiRlà mộtD6yuamiR coagU4n ngườD6yuamiRi lạnCsvAs52Bh agU4lùng D6yuamiRtàn bạo,CsvAs52B màD6yuamiR làCsvAs52B mộtagU4 ngườiagU4 maagU4ng đCsvAs52Bầy CsvAs52Bvẻ u sầuCsvAs52B phiềnCsvAs52B muộnagU4. HD6yuamiRắn đangagU4 trúagU4t điagU4 CsvAs52Bưu tagU4ư qD6yuamiRua nhữD6yuamiRng cáiCsvAs52B CsvAs52Bthở hD6yuamiRắt đCsvAs52Bều đặn,agU4 đôiCsvAs52B mắt CsvAs52Bđăm cagU4hêu dáD6yuamiRn chặD6yuamiRt CsvAs52Bvào tD6yuamiRấm hình,CsvAs52B bCsvAs52Buồn bãagU4, đóagU4 agU4là nhCsvAs52Bững CsvAs52Bgì agU4nó cagU4ó thagU4ể thagU4ấy, tiếcagU4 nuD6yuamiRối, đó CsvAs52Blà nhữnCsvAs52Bg gCsvAs52Bì agU4đang agU4đọng lạD6yuamiRi nagU4ơi khóeagU4 mắD6yuamiRt cCsvAs52Bủa hắn.

Nó agU4cứ đứCsvAs52Bng lặngCsvAs52B nhCsvAs52Bư thagU4ế nàyagU4, CsvAs52Bcho agU4tới D6yuamiRkhi hắD6yuamiRn ngướcD6yuamiR mD6yuamiRặt lên,D6yuamiR nhìnCsvAs52B nD6yuamiRó, xonCsvAs52Bg hD6yuamiRắn mỉm agU4cười, lấyagU4 cCsvAs52Bái vD6yuamiRí CsvAs52Bra, nhéD6yuamiRt tagU4ấm hagU4ình đóD6yuamiR lại.

“cậu D6yuamiRvề rD6yuamiRồi àD6yuamiR?” hắCsvAs52Bn hỏi.

Nó khôD6yuamiRng agU4nói gD6yuamiRì, gậtD6yuamiR đầu,D6yuamiR tựCsvAs52B dagU4ưng hìnhD6yuamiR ảnhD6yuamiR vừaD6yuamiR rCsvAs52Bồi CsvAs52Bám ảnhCsvAs52B nagU4ó, khiếnagU4 nCsvAs52Bó agU4bị suy CsvAs52Bsụp. ĐâuagU4 làagU4 coCsvAs52Bn D6yuamiRngười D6yuamiRcủa hD6yuamiRắn, chagU4ợt CsvAs52Bcó gD6yuamiRì dângD6yuamiR lênCsvAs52B tCsvAs52Brong agU4lòng nó,D6yuamiR nagU4ó chợt thấCsvAs52By hắnCsvAs52B CsvAs52Bquá đángD6yuamiR thươngD6yuamiR! ĐagU4áng tCsvAs52Bhương đếnD6yuamiR CsvAs52Bphát khD6yuamiRóc lêCsvAs52Bn đượagU4c! ChợtCsvAs52B cáiagU4 ýD6yuamiR nghĩ trảCsvAs52B thCsvAs52Bù tiêuagU4 agU4tan tronagU4g D6yuamiRđầu nóD6yuamiR, nóCsvAs52B thagU4ấy D6yuamiRlạc lối,agU4 nCsvAs52Bó đanCsvAs52Bg làmCsvAs52B agU4gì ởagU4 đD6yuamiRây? NếD6yuamiRu CsvAs52Bkhông phải agU4trả tD6yuamiRhù D6yuamiRthì cagU4ó phảiagU4 nóagU4 làagU4 mộCsvAs52Bt đD6yuamiRứa trơD6yuamiR trẽagU4n, giảD6yuamiR traD6yuamiRi đểCsvAs52B tCsvAs52Biếp CsvAs52Bcận bọCsvAs52Bn con CsvAs52B trai saagU4o? PhD6yuamiRải vậyD6yuamiR agU4không? CsvAs52BNó D6yuamiRphải làagU4m D6yuamiRgì bâyD6yuamiR gagU4iờ? PCsvAs52Bhải lCsvAs52Bàm CsvAs52Bgì đểCsvAs52B cóCsvAs52B CsvAs52Bthể cCsvAs52Bân bằng đượcD6yuamiR đây?agU4 MụcagU4 đagU4ích củaagU4 nóD6yuamiR, khCsvAs52Bi quyD6yuamiRết địagU4nh giảagU4 agU4trai D6yuamiRlà đểagU4 trCsvAs52Bả thù…agU4nhưng agU4nó tiêu taagU4n rồi…tiêuCsvAs52B tagU4an thCsvAs52Bật rồi!

Nó ngướD6yuamiRc mắtCsvAs52B nhD6yuamiRìn hắnD6yuamiR, nụCsvAs52B cườiD6yuamiR tagU4rên mCsvAs52Bôi hắnagU4 tD6yuamiRhật hiềnD6yuamiR CsvAs52Bhòa, agU4đôi CsvAs52Bmắt đầyCsvAs52B bìD6yuamiRnh yên, bờD6yuamiR vaD6yuamiRi D6yuamiRvô D6yuamiRcùng ấmagU4 áagU4p, tựCsvAs52B nhiCsvAs52Bên chagU4ỉ muốnD6yuamiR vùiagU4 đầuagU4 tragU4ong đó.D6yuamiR nagU4ó lagU4ắc lắcD6yuamiR D6yuamiRcái đầu.

“tôi tD6yuamiRhua ragU4ồi! agU4thua đậmagU4 thD6yuamiRiệt ragU4ồi! cậuagU4 thagU4a chagU4o tuD6yuamiRi đi!”CsvAs52B nagU4ó lagU4ầm bầm,D6yuamiR hắnagU4 nghệagU4ch mặt CsvAs52Bra, nóD6yuamiR đCsvAs52Bang nóiCsvAs52B gìD6yuamiR vậy?

Thời gagU4ian CsvAs52Bthấm thoắagU4t CsvAs52Blại agU4đi quCsvAs52Ba thêD6yuamiRm CsvAs52Bmột khoảagU4ng, nagU4ó vớiagU4 LCsvAs52Bâm đãCsvAs52B tCsvAs52Brở lD6yuamiRại bình thường,agU4 ngàagU4y CsvAs52Bngày vẫnD6yuamiR cườiagU4 nói,agU4 lagU4âu lCsvAs52Bâu lạagU4i cD6yuamiRòn làD6yuamiRm gốiagU4 chCsvAs52Bo cậuD6yuamiR agU4ta, agU4nhưng chungagU4 quy làagU4 vagU4ẫn rấtD6yuamiR tốtagU4. agU4còn vớiCsvAs52B hắD6yuamiRn tagU4hì agU4lại agU4là mộtagU4 đốCsvAs52Bng CsvAs52Bhỗn độD6yuamiRn, nagU4ó nửaCsvAs52B muốD6yuamiRn CsvAs52Bbình thường vớCsvAs52Bi hắagU4n, nửD6yuamiRa mD6yuamiRuốn CsvAs52Bné D6yuamiRtránh! BỗD6yuamiRng D6yuamiRnó CsvAs52Bmang đầyD6yuamiR cảmD6yuamiR D6yuamiRgiác D6yuamiRnhư kẻagU4 tagU4ội đồ, agU4không dagU4ám đốiagU4 diệnagU4 D6yuamiRvới mộD6yuamiRt ngưagU4ời CsvAs52Bthanh D6yuamiRcao nhưagU4 hagU4ắn, CsvAs52Bthật D6yuamiRlà rốagU4i quáagU4 đi!

“Huy! ECsvAs52Bm đangagU4 CsvAs52Blàm gìD6yuamiR vậy?agU4” D6yuamiRnó đẩyagU4 cửaD6yuamiR pagU4hòng D6yuamiRem nóagU4 bướcagU4 vào.

Đúng agU4như agU4nó đoán,D6yuamiR eD6yuamiRm nCsvAs52Bó đCsvAs52Bang cD6yuamiRặm cụiagU4 họcD6yuamiR bàiagU4 trêCsvAs52Bn agU4bàn họcCsvAs52B, CsvAs52Bánh đagU4èn tCsvAs52Bừ cái đènCsvAs52B agU4học agU4le agU4lắt, ánD6yuamiRh sáagU4ng bD6yuamiRên ngD6yuamiRoài gD6yuamiRần D6yuamiRnhư tắtD6yuamiR CsvAs52Bhẳn. NóD6yuamiR điagU4 D6yuamiRlại, vD6yuamiRỗ vỗCsvAs52B vaD6yuamiRi cagU4ho em nó.

“học hoàiagU4 D6yuamiRlà saCsvAs52Bo? ĐD6yuamiRi chơiagU4 vD6yuamiRới chịD6yuamiR nhagU4a!” nóD6yuamiR nói,agU4 D6yuamiRgiọng phấnCsvAs52B khởi.

Huy nCsvAs52Bgước D6yuamiRmặt lênCsvAs52B, nhìnCsvAs52B nD6yuamiRó cườiD6yuamiR xòaD6yuamiR, CsvAs52Bxong lạiCsvAs52B lắcCsvAs52B đầu.

“em khôngD6yuamiR muCsvAs52Bốn D6yuamiRđi CsvAs52Bra ngD6yuamiRoài” cậuCsvAs52B nhẹagU4 giọCsvAs52Bng nCsvAs52Bói, agU4tay tạmagU4 thờiCsvAs52B D6yuamiRbỏ agU4bút, xoagU4ay người nCsvAs52Bgồi đốiagU4 dagU4iện CsvAs52Bvới cCsvAs52Bhị mình.

Nó nghD6yuamiRe xonagU4g CsvAs52Bgãi gCsvAs52Bãi đầu.

“sao khônCsvAs52Bg mCsvAs52Buốn cD6yuamiRhứ? hítD6yuamiR tagU4hở agU4không khCsvAs52Bí trCsvAs52Bong làagU4nh khagU4ông pagU4hải D6yuamiRtốt hơnD6yuamiR sao?”

“nhưng…ngày lễD6yuamiR sắD6yuamiRp tớD6yuamiRi rồagU4i, bêCsvAs52Bn CsvAs52Bngoài ồnCsvAs52B àD6yuamiRo lắD6yuamiRm, eagU4m khD6yuamiRông muốnagU4 ragU4a đó!”D6yuamiR CsvAs52BHuy nói agU4van nài.

Nó lạagU4i D6yuamiRgãi đầu,CsvAs52B eCsvAs52Bm D6yuamiRnó agU4nói đúagU4ng thiệt,agU4 chẳngCsvAs52B lD6yuamiRà HalloweD6yuamiRen agU4sắp tCsvAs52Bới, trườngCsvAs52B D6yuamiRBOY và GCsvAs52BIRL sẽD6yuamiR sáagU4t nhậpCsvAs52B cagU4ùng tổCsvAs52B chứcagU4 magU4ột bữaD6yuamiR tiD6yuamiRệc D6yuamiRvô cùD6yuamiRng agU4lớn. NhưngD6yuamiR agU4nó CsvAs52Blại rùng agU4 mình, vàoD6yuamiR cáCsvAs52Bi ngD6yuamiRày đD6yuamiRó bọnD6yuamiR agU4họ CsvAs52Bsẽ thCsvAs52Ba hồD6yuamiR giảCsvAs52B dạnagU4g CsvAs52Bma quỷCsvAs52B hD6yuamiRù dọaagU4 agU4lẫn nhauagU4, CsvAs52Bnó thì lại…sợCsvAs52B mCsvAs52Ba hơnCsvAs52B gagU4ì hCsvAs52Bết! NhưnD6yuamiRg…còn nữa…lỡD6yuamiR bọD6yuamiRn agU4nữ siD6yuamiRnh nD6yuamiRhận D6yuamiRra nóD6yuamiR thìagU4 D6yuamiRsao? NagU4guy thật, ngàagU4y hCsvAs52Bôm đóCsvAs52B nagU4ó phảiagU4 trốnCsvAs52B thôi!

Chỉ cònCsvAs52B D6yuamiR3 nCsvAs52Bgày CsvAs52Bnữa lD6yuamiRà tớiCsvAs52B buổagU4i lCsvAs52Bễ, nóCsvAs52B càCsvAs52Bng tragU4ánh magU4ặt, CsvAs52Bnó thD6yuamiRà nấCsvAs52Bp ởCsvAs52B CsvAs52Bchỗ rừngCsvAs52B cây làmCsvAs52B CsvAs52Bgối chagU4o LâmCsvAs52B chagU4ứ nhấtD6yuamiR quyCsvAs52Bết khôngagU4 D6yuamiRchịu giúpCsvAs52B mọiCsvAs52B người,D6yuamiR hCsvAs52Bắn vốCsvAs52Bn agU4đã khóagU4 gặpagU4 nó, gD6yuamiRiờ cànD6yuamiRg kD6yuamiRhó CsvAs52Bhơn khiCsvAs52Bến tâmCsvAs52B trạD6yuamiRng khCsvAs52Bông khỏD6yuamiRi D6yuamiRkhó chịu.

Còn CsvAs52B2 ngàagU4y nữa,agU4 sânCsvAs52B trườngD6yuamiR tấD6yuamiRp nD6yuamiRập, agU4không kD6yuamiRhí lagU4ễ hộiD6yuamiR đD6yuamiRã đếagU4n, bọnagU4 agU4con CsvAs52Btrai hăng agU4hái lagU4àm việD6yuamiRc đểD6yuamiR chD6yuamiRuẩn bCsvAs52Bị lCsvAs52Bễ, bagU4ởi họagU4 biết…lầnD6yuamiR nàyagU4 cáD6yuamiRc nữD6yuamiR sinagU4h D6yuamiRsẽ D6yuamiRqua dựCsvAs52B lCsvAs52Bễ, nên gươnagU4g mặtagU4 aagU4i cũD6yuamiRng hagU4ớn hở.agU4 (viếCsvAs52Bt CsvAs52Btới đâCsvAs52By cũnD6yuamiRg phảiCsvAs52B làmD6yuamiR bộD6yuamiR mCsvAs52Bặt nàCsvAs52By =.=”)

Ngày maD6yuamiRi CsvAs52Blà agU4lễ, mọCsvAs52Bi thứagU4 càagU4ng tấD6yuamiRp nậCsvAs52Bp, ngườagU4i nD6yuamiRgười D6yuamiRchạy quD6yuamiRa CsvAs52Bchạy CsvAs52Blại chuẩnCsvAs52B bị nhưagU4 mắcagU4 cagU4ửi, nCsvAs52Bó vẫCsvAs52Bn nD6yuamiRúp agU4ở agU4đâu đóCsvAs52B, LâagU4m vẫnCsvAs52B bìnhCsvAs52B lặnagU4g ngủ,agU4 cagU4òn hD6yuamiRắn vẫD6yuamiRn tâmCsvAs52B tCsvAs52Brang khó cCsvAs52Bhịu khCsvAs52Bi phảD6yuamiRi tagU4ìm agU4nó. TrCsvAs52Bước cổnD6yuamiRg, mCsvAs52Bột cáagU4i gCsvAs52Biàn magU4a qD6yuamiRuái đượcagU4 dagU4ựng lD6yuamiRên, CsvAs52Bbọn họ dánD6yuamiR CsvAs52Blên đagU4ó đCsvAs52Bầy nhữCsvAs52Bng coD6yuamiRn nhệD6yuamiRn vD6yuamiRà agU4rắn bằnagU4g nhựagU4a, dướiD6yuamiR cỏagU4, agU4rải đD6yuamiRầy nhưD6yuamiRng bagU4àn tay agU4 ma quagU4ái D6yuamiRnhư đD6yuamiRang agU4nhô lCsvAs52Bên từCsvAs52B mặCsvAs52Bt agU4đất, lagU4âu lD6yuamiRâu lạiD6yuamiR làagU4 nhữCsvAs52Bng agU4ngôi magU4ộ giagU4ả. Trên xCsvAs52Bích đuagU4 thD6yuamiRì gắnagU4 đầyagU4 nD6yuamiRhãn cCsvAs52Bầu agU4nổi đCsvAs52Bầy gânD6yuamiR máuagU4, D6yuamiRcó cD6yuamiRái đượcCsvAs52B treD6yuamiRo lủnCsvAs52Bg lẳngCsvAs52B đưCsvAs52Ba xuống. D6yuamiR Bọn D6yuamiRcon traagU4i lD6yuamiRấy CsvAs52Btay mình,CsvAs52B nhúngagU4 vàCsvAs52Bo sơagU4n màagU4u đỏ,CsvAs52B ịagU4n lêD6yuamiRn trườnCsvAs52Bg, tạagU4o ragU4a nD6yuamiRhững D6yuamiRvết tay đầyCsvAs52B magU4áu khắpCsvAs52B nơagU4i. ĐD6yuamiRương nagU4hiên, vớiagU4 mộagU4t nD6yuamiRgôi trườnagU4g D6yuamiRgiàu CsvAs52Bcó, agU4nhiêu đD6yuamiRó CsvAs52Bchẳng thấm thagU4ía gì.agU4 ĐènagU4 đD6yuamiRủ mCsvAs52Bàu đưagU4ợc gD6yuamiRiăng lêagU4n khắpagU4 nơi,CsvAs52B tốiagU4 đếnagU4, bCsvAs52Bọn họCsvAs52B nghỉagU4 CsvAs52Bngơi, chỉ còagU4n cCsvAs52Bhờ ngàCsvAs52By maD6yuamiRi D6yuamiRnữa thôi.

Còn vềCsvAs52B CsvAs52Bnó, agU4nó agU4ngồi agU4từ trênCsvAs52B phònD6yuamiRg, CsvAs52Bnhìn xuốngD6yuamiR sagU4ân rồD6yuamiRi rùnagU4g mìnCsvAs52Bh, kD6yuamiRéo rèCsvAs52Bm lại,CsvAs52B đắp chănCsvAs52B kínD6yuamiR ngưD6yuamiRời. hCsvAs52Bu huagU4! CsvAs52Bmai nóCsvAs52B sẽCsvAs52B khD6yuamiRông agU4ra D6yuamiRkhỏi phCsvAs52Bòng đâu,agU4 ghêCsvAs52B qD6yuamiRuá ghêD6yuamiR quá! HứagU4c hức!

Cái D6yuamiRngày nóD6yuamiR sợagU4 hãiagU4 agU4cũng tagU4ới, hắCsvAs52Bn dậyagU4 tagU4ừ agU4sớm đểagU4 chuẩnCsvAs52B agU4bị, nhìD6yuamiRn CsvAs52Bqua nó,D6yuamiR thấy agU4nó đắD6yuamiRp chD6yuamiRăn CsvAs52Brun D6yuamiRbần bật.

“cậu bCsvAs52Bị gìD6yuamiR vậyD6yuamiR?” CsvAs52Bhắn CsvAs52Bquan tâm.

“không…chẳng agU4có CsvAs52Bgì cả?agU4 cậagU4u CsvAs52Bđi agU4đi! TCsvAs52Bui agU4không điD6yuamiR đâu”agU4 nagU4ó nóD6yuamiRi agU4giọng còD6yuamiRn run run.

“này! KhagU4ông phảiagU4 bịagU4 CsvAs52Bsốt nặngagU4 chứ?”D6yuamiR hagU4ắn lạiCsvAs52B gầD6yuamiRn, hấD6yuamiRt cD6yuamiRhăn cCsvAs52Bủa nóagU4 ra.

Nó giậtagU4 mìnhCsvAs52B, D6yuamiRtrợn mắagU4t nhìnD6yuamiR hắn,agU4 hétCsvAs52B lớn.

“20cm!!!”

Hắn hiểCsvAs52Bu ýagU4, liD6yuamiRền đứnagU4g lD6yuamiRùi CsvAs52Bmột CsvAs52Bbước, nD6yuamiRhưng lD6yuamiRại agU4lúng túng.

“nếu bịD6yuamiR D6yuamiRbệnh agU4thì nagU4ên điD6yuamiR CsvAs52Bkhám chứ?”

“tôi khôCsvAs52Bng cagU4ó bệnhagU4 mà…chỉD6yuamiR là…”agU4 ,nóagU4 kagU4hẽ đưaCsvAs52B D6yuamiRmắt nhagU4ìn xCsvAs52Buống D6yuamiRsân trườCsvAs52Bng ,“tôi khôngCsvAs52B dámD6yuamiR điCsvAs52B rD6yuamiRa đó!CsvAs52B”, nóD6yuamiR lạagU4i D6yuamiRtrùm chăD6yuamiRn kagU4ín mítCsvAs52B, ruD6yuamiRn bầagU4n bật.

Mới đầuagU4 hD6yuamiRắn cD6yuamiRòn nghệD6yuamiRch mCsvAs52Bặt, nhagU4ưng vềagU4 agU4sau, agU4lại nhD6yuamiRớ D6yuamiRcái tCsvAs52Bính sợD6yuamiR mCsvAs52Ba cCsvAs52Bủa nóD6yuamiR, hagU4ắn lại cưCsvAs52Bời lớn.

“cậu agU4trẻ cD6yuamiRon qagU4uá D6yuamiRđấy! chỉD6yuamiR làagU4 CsvAs52Bđồ giảD6yuamiR thôD6yuamiRi mà!”

“cũng khôCsvAs52Bng đưCsvAs52Bợc! CsvAs52Blàm ơn…điagU4 đi…điagU4 mộtD6yuamiR magU4ình đi!agU4 CsvAs52BTui khônD6yuamiRg dáCsvAs52Bm đCsvAs52Bi đâCsvAs52Bu!” nóD6yuamiR van nài.

Rồi khônCsvAs52Bg gCsvAs52Bian CsvAs52Bchợt iCsvAs52Bm ắagU4ng, agU4nó ngagU4he tiếngD6yuamiR hắnagU4 thởagU4 hắCsvAs52Bt raagU4, CsvAs52Brồi tiếCsvAs52Bng CsvAs52Bđóng cửa lagU4ại, agU4tới D6yuamiRlúc nD6yuamiRày nCsvAs52Bó mớiagU4 thCsvAs52Bở phàCsvAs52Bo rCsvAs52Ba, tCsvAs52Bự nagU4hiên lD6yuamiRại cóCsvAs52B cảmCsvAs52B giáagU4c tộiD6yuamiR lỗiagU4, nếu khôngagU4 D6yuamiRlầm thìCsvAs52B hắnCsvAs52B dCsvAs52Bự D6yuamiRtính làagU4 sẽCsvAs52B agU4đi vCsvAs52Bới D6yuamiRnó dựagU4 tiệCsvAs52Bc, nhưCsvAs52Bng xiD6yuamiRn lagU4ỗi nhé!CsvAs52B CsvAs52BCái tính sợagU4 CsvAs52Bma cD6yuamiRủa nD6yuamiRó làD6yuamiR bấD6yuamiRt agU4trị mà!

Bóng đêmD6yuamiR buôngCsvAs52B xuống,CsvAs52B 8CsvAs52Bh tối,agU4 mọiD6yuamiR thCsvAs52Bứ bắCsvAs52Bt đCsvAs52Bầu, nCsvAs52Bgoài cổng,CsvAs52B bọnCsvAs52B coCsvAs52Bn gáD6yuamiRi bên trườnCsvAs52Bg GIRCsvAs52BL đãagU4 quaCsvAs52B, hagU4ình D6yuamiRnhư bọagU4n hagU4ọ đềagU4u gCsvAs52Biả trCsvAs52Bang CsvAs52Bthành ‘CsvAs52Bcông chúa’agU4 CsvAs52Bthì agU4phải! thay vìagU4 agU4làm nhữngagU4 bD6yuamiRộ cánCsvAs52Bh D6yuamiRma quagU4ái, agU4họ lạiCsvAs52B khCsvAs52Boác CsvAs52Blên nhữngD6yuamiR CsvAs52Bbộ D6yuamiRváy điệuD6yuamiR agU4đà, trCsvAs52Bên mặt lạiD6yuamiR đagU4eo mD6yuamiRột mặagU4t nagU4ạ cầCsvAs52Bu kì,CsvAs52B nhìnD6yuamiR cóagU4 vẻCsvAs52B agU4rất CsvAs52Bhuyền agU4bí! ND6yuamiRó nghiêngagU4 đầu,CsvAs52B bỗngD6yuamiR thấy D6yuamiR ghen tagU4ị, dùCsvAs52B saD6yuamiRo nóCsvAs52B cũnagU4g làCsvAs52B cCsvAs52Bon gáiagU4 nagU4ha! CsvAs52BTự nhiênagU4 cũnagU4g muốD6yuamiRn đD6yuamiRược mặCsvAs52Bc nCsvAs52Bhư vậyD6yuamiR. NóCsvAs52B nhìn quD6yuamiRanh, D6yuamiRhiện cũngagU4 khôCsvAs52Bng cCsvAs52Bó agU4ai CsvAs52Bở đD6yuamiRây, magU4ặc thửagU4 D6yuamiRmột CsvAs52Blần xeCsvAs52Bm D6yuamiRsao? NhưnCsvAs52Bg vấnD6yuamiR đề lạagU4i làCsvAs52B…nó khôngagU4 CsvAs52Bcó mCsvAs52Bặt nạ!

Hay là…

Nó CsvAs52Bchui xCsvAs52Buống gầmCsvAs52B gCsvAs52Biường, lD6yuamiRôi cáCsvAs52Bi valD6yuamiRi đagU4ựng đầyagU4 đCsvAs52Bồ agU4con gCsvAs52Bái củD6yuamiRa nagU4ó, đợtCsvAs52B trướagU4c vì CsvAs52Bmuốn qagU4uyến CsvAs52Brũ hagU4ắn nêagU4n nCsvAs52Bó CsvAs52Bđã mCsvAs52Bua rấtagU4 agU4nhiều váy,CsvAs52B tCsvAs52Bheo nagU4ó D6yuamiRnhớ CsvAs52Bcó CsvAs52Bmột D6yuamiRbộ D6yuamiRváy ren rấCsvAs52Bt cầuCsvAs52B kì.

“đây rồD6yuamiRi” CsvAs52Bnó thốtCsvAs52B CsvAs52Blên, xoD6yuamiRng lCsvAs52Bại tìCsvAs52Bm mộtD6yuamiR cagU4ái vCsvAs52Báy kCsvAs52Bhác, D6yuamiRđơn giảnD6yuamiR nCsvAs52Bó chỉCsvAs52B D6yuamiRmuốn cái váyD6yuamiR đóagU4 xòagU4e D6yuamiRở dướiCsvAs52B châCsvAs52Bn CsvAs52Bnhìn cCsvAs52Bho gagU4iống CsvAs52Bbọn D6yuamiRkia mộtD6yuamiR cCsvAs52Bhút, mộtD6yuamiR látagU4 sagU4au, mộtagU4 bộ CsvAs52B váy trắnCsvAs52Bg ngọcCsvAs52B D6yuamiRđập vàoD6yuamiR mắtCsvAs52B nóD6yuamiR, dưagU4ới váCsvAs52By làCsvAs52B nhiềuD6yuamiR lớpCsvAs52B agU4vải CsvAs52Bdày, tạagU4o độagU4 phD6yuamiRồng choD6yuamiR váy, rồiCsvAs52B mộCsvAs52Bt đôiD6yuamiR D6yuamiRgiày CsvAs52Blấp lánhagU4 màyagU4 tagU4ím. NóD6yuamiR agU4nhanh taD6yuamiRy chCsvAs52Bộp agU4cái kCsvAs52Béo, agU4cắt phầagU4n vagU4ải ren tagU4rên D6yuamiRchiếc D6yuamiRváy kiD6yuamiRa, agU4cắt khéCsvAs52Bo hìCsvAs52Bnh CsvAs52B2 cCsvAs52Bon mắtagU4 trênagU4 đó.D6yuamiR XagU4ong! MọiagU4 thD6yuamiRứ thật hoànagU4 hảoD6yuamiR agU4với nó.

Hắn bưagU4ớc điCsvAs52B mệagU4t mỏiagU4 tCsvAs52Brên hàagU4nh langD6yuamiR, ragU4a nCsvAs52Bgoài CsvAs52Bđó qD6yuamiRuả lagU4à mCsvAs52Bột saD6yuamiRi lầagU4m, agU4bọn con gáD6yuamiRi CsvAs52Bsao lạiD6yuamiR cagU4ứ bagU4u hắnCsvAs52B mD6yuamiRột cCsvAs52Bách khóCsvAs52B chịuD6yuamiR nhCsvAs52Bư agU4vậy chứ?agU4 BọnD6yuamiR họagU4 agU4tới đâyD6yuamiR agU4không phải CsvAs52B để chơagU4i D6yuamiRà? LCsvAs52Bại gặagU4p coCsvAs52Bn agU4bé hagU4ot gCsvAs52Birl bêD6yuamiRn đóCsvAs52B, vD6yuamiRài thCsvAs52Báng trướcCsvAs52B vìD6yuamiR D6yuamiRchơi đùagU4a nagU4ên nhận lờiCsvAs52B qCsvAs52Buen, gD6yuamiRiờ saCsvAs52Bo CsvAs52Bnhỉ? TCsvAs52Bhấy hắnagU4 iCsvAs52Bm ắD6yuamiRng thagU4ì nhỏagU4 CsvAs52Bphải hiểuD6yuamiR làD6yuamiR chấmD6yuamiR dứtagU4 rồiD6yuamiR chứ?D6yuamiR thế mD6yuamiRà giCsvAs52Bờ vẫagU4n thảnCsvAs52B nhiCsvAs52Bên trưngagU4 bộagU4 mặCsvAs52Bt tCsvAs52Bự tiD6yuamiRn bướcagU4 cCsvAs52Bạnh hắn,D6yuamiR cCsvAs52Bòn tCsvAs52Bự nhiêagU4n khoác vaiCsvAs52B, CsvAs52Bhừ! D6yuamiRhắn khôngagU4 thícagU4h nhữnCsvAs52Bg đứaD6yuamiR agU4con gáiD6yuamiR CsvAs52Bnhư vậy,CsvAs52B agU4họa chăCsvAs52Bng cagU4hỉ D6yuamiRthích những agU4 cô gagU4ái tCsvAs52Bhanh caD6yuamiRo nCsvAs52Bhư D6yuamiRTrang agU4Thư thD6yuamiRôi! MộtD6yuamiR agU4cô gáiD6yuamiR mD6yuamiRỏng manhagU4, gầD6yuamiRn nhCsvAs52Bư dD6yuamiRễ vỡagU4 agU4trước mặt hắnagU4, agU4nhưng lạD6yuamiRi agU4rất CsvAs52Bquyến agU4rũ…lần đầuCsvAs52B tiêCsvAs52Bn hắagU4n bịCsvAs52B thD6yuamiRu hútCsvAs52B bởiD6yuamiR mộtD6yuamiR agU4người cCsvAs52Bon gái đếnD6yuamiR thế!

Rồi hắnD6yuamiR sữnagU4g agU4người, D6yuamiRđã bD6yuamiRao lD6yuamiRâu rồiD6yuamiR kCsvAs52Bhông gặD6yuamiRp TrD6yuamiRang ThưCsvAs52B, nhCsvAs52Bưng khôCsvAs52Bng hiagU4ểu tạiD6yuamiR sao…có agU4cảm giagU4ác rấCsvAs52Bt gần…khagU4ông hềD6yuamiR xD6yuamiRa cCsvAs52Bách agU4tí nào!CsvAs52B CứCsvAs52B nhưCsvAs52B côD6yuamiR CsvAs52Bta luôCsvAs52Bn agU4ở cạnD6yuamiR hắn…cảm giácD6yuamiR CsvAs52Bđó…hắn vCsvAs52Bò đD6yuamiRầu! thậD6yuamiRt D6yuamiRlà khCsvAs52Bó hiểu!

Đến trướcCsvAs52B cửaCsvAs52B phòngagU4. CsvAs52BHắn khôngD6yuamiR khỏiagU4 khìD6yuamiR cườiCsvAs52B CsvAs52Bkhi tưởnCsvAs52Bg tượngD6yuamiR cảnhD6yuamiR nCsvAs52Bó CsvAs52Bchui tọt vagU4ào tronCsvAs52Bg agU4chăn ruagU4n lẩyD6yuamiR bagU4ẩy, bD6yuamiRởi ngD6yuamiRoài D6yuamiRkia đaCsvAs52Bng bậD6yuamiRt nhữngCsvAs52B bagU4ản nhạCsvAs52Bc rấagU4t D6yuamiRlà ma D6yuamiRquái. RCsvAs52Bồi CsvAs52Bkhi nagU4ắm lagU4ây nắagU4m cửa,agU4 chợtD6yuamiR mộtCsvAs52B cáCsvAs52Bi gCsvAs52Bì agU4đó lCsvAs52Bóe lagU4ên tCsvAs52Brong đầuagU4 hắn.

“liệu TrD6yuamiRang TagU4hư cagU4ó ởagU4 đâagU4y khônD6yuamiRg nhỉ?agU4 LiagU4ệu agU4khi mình…agU4đẩy cCsvAs52Bánh cửCsvAs52Ba agU4này rCsvAs52Ba, mD6yuamiRình có tagU4hể thagU4ấy cagU4ô agU4ta không?”

Hắn phìagU4 cườiagU4 tCsvAs52Bhành tiếCsvAs52Bng, quCsvAs52Bái dagU4ị, hagU4ắn đagU4ang nCsvAs52Bhớ quagU4á hóaagU4 rồD6yuamiR àD6yuamiR? SaagU4o D6yuamiRcô tD6yuamiRa CsvAs52Blại ở đâyD6yuamiR đD6yuamiRược chứ?CsvAs52B đâyD6yuamiR lD6yuamiRà khCsvAs52Bu ởD6yuamiR dànhD6yuamiR chagU4o BOagU4Y mà,CsvAs52B agU4chắc cD6yuamiRậu agU4uống D6yuamiRsay rồagU4i, nCsvAs52Bên nD6yuamiRghỉ ngơi agU4sớm thôi!

Khi cáCsvAs52Bnh cửaD6yuamiR CsvAs52Bđã mởD6yuamiR ra…hắnCsvAs52B agU4sững người…

Căn pD6yuamiRhòng khD6yuamiRông mộtCsvAs52B áagU4nh đèagU4n agU4điện, chỉCsvAs52B loáagU4ng thoánagU4g ánD6yuamiRh sCsvAs52Báng từCsvAs52B D6yuamiRbên ngoàD6yuamiRi hắt vagU4ào cửaagU4 sổCsvAs52B CsvAs52Brải rácCsvAs52B khCsvAs52Bắp nCsvAs52Bơi. ChagU4ỉ agU4là cănagU4 phònCsvAs52Bg kD6yuamiRhông tối,agU4 nhưagU4ng đủD6yuamiR sángCsvAs52B đểagU4 hắn thCsvAs52Bấy…một CsvAs52Bcô D6yuamiRgái? CsvAs52BCô tCsvAs52Ba agU4mặc mD6yuamiRột cáiD6yuamiR agU4đầm ngD6yuamiRắn màuD6yuamiR D6yuamiRtrắng D6yuamiRtinh khôagU4i, gặCsvAs52Bp ánhagU4 agU4sáng mờ D6yuamiR ảo CsvAs52Bkia liềnCsvAs52B thànagU4h mộD6yuamiRt CsvAs52Blớp sưD6yuamiRơng nagU4hạt nhagU4òa, CsvAs52Bđôi cD6yuamiRhân thagU4on D6yuamiRdài, kagU4ết CsvAs52Bthúc ởCsvAs52B dưới agU4là mộtCsvAs52B đôCsvAs52Bi gD6yuamiRiày caCsvAs52Bo góD6yuamiRt màagU4u tímagU4 lấpD6yuamiR láD6yuamiRnh D6yuamiRnhư saoD6yuamiR, đD6yuamiRương nD6yuamiRhiên, thậD6yuamiRt nổD6yuamiRi bật trênCsvAs52B nềCsvAs52Bn phòngagU4 tốiagU4 D6yuamiRtăm nhưagU4 agU4thế, máD6yuamiRi tócD6yuamiR D6yuamiRdài tD6yuamiRới hCsvAs52Bông, bồCsvAs52Bng bềnD6yuamiRh uốD6yuamiRn nCsvAs52Bhẹ nhagU4ư làn suối.CsvAs52B CóCsvAs52B agU4lẽ côD6yuamiR tagU4a đangD6yuamiR hóaagU4 trD6yuamiRang, nhưnagU4g kD6yuamiRhác agU4với mọagU4i côagU4 gáiD6yuamiR kCsvAs52Bhác đềuD6yuamiR đeoCsvAs52B mặD6yuamiRt nạ, CsvAs52B cô D6yuamiRta lD6yuamiRại đD6yuamiReo mộtagU4 lớagU4p vảagU4i reagU4n cD6yuamiRhe đD6yuamiRi CsvAs52Bđôi mắD6yuamiRt, chỉD6yuamiR đagU4ể lộagU4 gươngD6yuamiR mD6yuamiRặt agU4góc đCsvAs52Bầy thanh tú,D6yuamiR cCsvAs52Bái mũiagU4 CsvAs52Bcao, vagU4à đôiD6yuamiR agU4môi đỏCsvAs52B mọng.

Hắn…hắn D6yuamiRnhận rCsvAs52Ba cánhD6yuamiR mũagU4i đagU4ó, nhậnCsvAs52B rD6yuamiRa CsvAs52Bđôi CsvAs52Bmôi D6yuamiRđó, cD6yuamiRhỉ vD6yuamiRì đôiCsvAs52B D6yuamiRmắt đưCsvAs52Bợc cCsvAs52Bhe đi, nhưngD6yuamiR agU4vẫn lCsvAs52Bộ lêagU4n mộCsvAs52Bt D6yuamiRcon ngưD6yuamiRơi sánagU4g. HắnagU4 lắcD6yuamiR lắcCsvAs52B agU4đầu, liệuD6yuamiR cóD6yuamiR phảiCsvAs52B là…

“Trang Thư?”agU4 hắagU4n thốagU4t lD6yuamiRên đầagU4y bấtCsvAs52B ngờ.

Nó giậtD6yuamiR mìnhCsvAs52B agU4quay lagU4ại, thấyD6yuamiR hagU4ắn D6yuamiRđã D6yuamiRđứng nagU4gay cửD6yuamiRa, nagU4ó lunD6yuamiRg túng.

“tôi tôi…”D6yuamiR nagU4ó D6yuamiRlắp bắp…rồiD6yuamiR chợCsvAs52Bt nhớCsvAs52B magU4ình đagU4ang CsvAs52Blà thânD6yuamiR phậagU4n agU4của TranCsvAs52Bg TCsvAs52Bhư…nó phải lagU4àm saagU4o đD6yuamiRây? ĐâyCsvAs52B lCsvAs52Bà trườagU4ng D6yuamiRBOY màD6yuamiR? PhảiagU4 gagU4iải tD6yuamiRhích agU4như D6yuamiRthế nàoagU4 vềD6yuamiR sD6yuamiRự D6yuamiRxuất hiện CsvAs52Bcủa cagU4ô gáiagU4 TrD6yuamiRang ThưCsvAs52B đCsvAs52Bây? TạiD6yuamiR D6yuamiRsao CsvAs52Bnó lD6yuamiRại sD6yuamiRơ suCsvAs52Bất kD6yuamiRhông chCsvAs52Bịu kCsvAs52Bhóa cửaD6yuamiR chứ? HắnD6yuamiR CsvAs52Bsẽ agU4làm gìagU4 nD6yuamiRó? D6yuamiRTố cáCsvAs52Bo? NagU4hưng nênCsvAs52B CsvAs52Bnhớ hắnCsvAs52B thuộcagU4 dạnD6yuamiRg biếagU4n tháiD6yuamiR agU4nha! HắD6yuamiRn sẽ…sẽ…

Đầu nCsvAs52Bó D6yuamiRquay mòCsvAs52Bng, gươCsvAs52Bng mặagU4t agU4hoảng loạnagU4 tagU4hấy ragU4õ D6yuamiRqua đôiagU4 mắCsvAs52Bt đCsvAs52Ben cứCsvAs52B D6yuamiRlay láy, đôCsvAs52Bi môagU4i mímagU4 chặt…

“tách” D6yuamiRhắn vớCsvAs52Bi CsvAs52Btay bagU4ật côCsvAs52Bng tắagU4c đèagU4n lên,CsvAs52B lCsvAs52Búc nàagU4y đãCsvAs52B đagU4ịnh dạagU4ng ragU4õ côD6yuamiR gáiagU4 đang CsvAs52B đứng giCsvAs52Bữa phòng.

“tại sao…côagU4 lại…”

“tôi…tôi lCsvAs52Bà bD6yuamiRạn cagU4ủa Hải!!!”D6yuamiR D6yuamiRnó lagU4a toángCsvAs52B lên.

Hắn bD6yuamiRất ngagU4ờ, agU4là bạnagU4 CsvAs52Bcủa HảiCsvAs52B D6yuamiRsao? RồiagU4 hắnCsvAs52B liD6yuamiRền tức…agU4sao D6yuamiRtrước D6yuamiRgiờ agU4hắn kD6yuamiRhông biết CsvAs52B nhỉ? CagU4hắc phCsvAs52Bải dạyD6yuamiR agU4dỗ lạiagU4 agU4cậu bạnD6yuamiR nàyagU4 quá!

“sao cD6yuamiRô lạiagU4 agU4ở D6yuamiRđây?” hD6yuamiRắn bắtCsvAs52B đCsvAs52Bầu CsvAs52Blấy lCsvAs52Bại bìnhD6yuamiR tĩnhD6yuamiR, hỏi.

Nó ruCsvAs52Bn agU4run, lagU4ấy D6yuamiRtay quệtCsvAs52B đCsvAs52Bi mấCsvAs52By giọCsvAs52Bt mồagU4 hôCsvAs52Bi đD6yuamiRang chựcCsvAs52B rơD6yuamiRi trênCsvAs52B CsvAs52Btrán, lắpagU4 bắp.

“chỉ…chỉ lagU4à…tôi nghCsvAs52Be HảiagU4 nóCsvAs52Bi ởD6yuamiR agU4đây cagU4ó tiagU4ệc rấD6yuamiRt vuiagU4…nên mD6yuamiRuốn agU4tham dựD6yuamiR…có điều D6yuamiR tôi khônD6yuamiRg agU4có véagU4 magU4ời, nênagU4 pD6yuamiRhải lénCsvAs52B CsvAs52Bvào đCsvAs52Bây…hì hìCsvAs52B…” tớiagU4 lD6yuamiRúc này,CsvAs52B nóD6yuamiR bắtCsvAs52B đầCsvAs52Bu khâm pCsvAs52Bhục bCsvAs52Bản thCsvAs52Bân, mD6yuamiRột lCsvAs52Bí D6yuamiRdo rấtCsvAs52B logagU4ic agU4như vậagU4y cũnD6yuamiRg CsvAs52Bnghĩ được,D6yuamiR bằngD6yuamiR chứD6yuamiRng lD6yuamiRà mặagU4t hắn đagU4ã gagU4iãn agU4ra mCsvAs52Bột chút.

Hắn D6yuamiRnhìn nóagU4 agU4một hồi,agU4 nóCsvAs52B nhờagU4 CsvAs52Blời nóiagU4 dốiCsvAs52B baD6yuamiRn nCsvAs52Bãy D6yuamiRcũng tCsvAs52Bhấy tựD6yuamiR CsvAs52Btin hơnD6yuamiR, không CsvAs52B còn ruagU4n nữCsvAs52Ba, đứnCsvAs52Bg thằngCsvAs52B lagU4ên. GươngD6yuamiR mặtCsvAs52B hắnCsvAs52B chợD6yuamiRt đỏCsvAs52B ửD6yuamiRng, D6yuamiRsao vậD6yuamiRy? tD6yuamiRim D6yuamiRhắn lạiagU4 đập nhanhD6yuamiR nữCsvAs52Ba rồiCsvAs52B, chậc!

“vậy…cô muốnagU4 CsvAs52Bđi agU4dự tiệcagU4 chCsvAs52Bứ? D6yuamiRchúng CsvAs52Bta đD6yuamiRi vớiagU4 CsvAs52Bnhau nhé!”CsvAs52B hắCsvAs52Bn đCsvAs52Bề nghị.

Nó liềnagU4 D6yuamiRsuy agU4nghĩ, CsvAs52Bnếu nD6yuamiRó tCsvAs52Bừ agU4chối, thìD6yuamiR nóD6yuamiR sẽD6yuamiR tD6yuamiRrở CsvAs52Bvề thâagU4n phậnD6yuamiR củD6yuamiRa HảiD6yuamiR bagU4ằng cách nàD6yuamiRo, họaCsvAs52B chănD6yuamiRg bâD6yuamiRy giờagU4 điagU4 ragU4a vớiCsvAs52B D6yuamiRhắn, rồiD6yuamiR léD6yuamiRn agU4bỏ đagU4i, rD6yuamiRa cửaD6yuamiR D6yuamiRhàng agU4mua mộtD6yuamiR CsvAs52Bbộ đồ agU4con tagU4rai chạD6yuamiRy vCsvAs52Bào vớiCsvAs52B vàCsvAs52Bi loCsvAs52Bn nướcagU4 D6yuamiRquả rD6yuamiRa vCsvAs52Bẻ CsvAs52Bnhư mớiCsvAs52B CsvAs52Bđi CsvAs52Bra CsvAs52Bngoài về.

Nó CsvAs52Bmỉm cagU4ười, kếagU4 hD6yuamiRoạch kagU4hông thểagU4 CsvAs52Bhoàn hảoD6yuamiR hơD6yuamiRn nD6yuamiRữa, nóCsvAs52B nhCsvAs52Banh chónagU4g đồngD6yuamiR D6yuamiRý theo hCsvAs52Bắn ra.

Tiếng nhagU4ạc D6yuamiRkinh dịCsvAs52B vagU4ang D6yuamiRlên khiếCsvAs52Bn nCsvAs52Bó nổiD6yuamiR dagU4a gCsvAs52Bà, bagU4àn taD6yuamiRy đangagU4 nD6yuamiRắm lấyagU4 tD6yuamiRay hắn bỗngagU4 cD6yuamiRhốc CsvAs52Brun D6yuamiRlên bầnagU4 bật,D6yuamiR CsvAs52B2 răagU4ng agU4tí nCsvAs52Bữa làD6yuamiR vCsvAs52Ba vàoagU4 nhagU4au cầmD6yuamiR cập,CsvAs52B nhưnD6yuamiRg vìagU4 sợagU4 CsvAs52Blộ, nó đàagU4nh phảiCsvAs52B D6yuamiRchịu đựng.

Mặc CsvAs52Bdù đôiCsvAs52B mắtCsvAs52B đãCsvAs52B CsvAs52Bđược gCsvAs52Biấu agU4sau lớD6yuamiRp rD6yuamiRen đD6yuamiRen D6yuamiRtuyền kiD6yuamiRa, nhưnD6yuamiRg nóCsvAs52B vẫagU4n đầyagU4 thCsvAs52Bu hút, thD6yuamiRân hìnhD6yuamiR hoD6yuamiRàn hảo,agU4 đagU4i cùnD6yuamiRg D6yuamiRmột mộCsvAs52Bt cCsvAs52Bhàng traagU4i khCsvAs52Bông kémD6yuamiR phầnCsvAs52B CsvAs52Bđẹp đẽCsvAs52B. Tất cảagU4 tạagU4o D6yuamiRnên agU4tâm điểmCsvAs52B củaCsvAs52B bữaagU4 tiệc.

Tự dưng…hắnD6yuamiR cảagU4m thấCsvAs52By tựD6yuamiR hào!agU4 ThagU4ằng CsvAs52Bcon tagU4rai nàoCsvAs52B khôCsvAs52Bng tCsvAs52Bự hCsvAs52Bào kD6yuamiRhi D6yuamiRđi cùngagU4 một côCsvAs52B gáiCsvAs52B nCsvAs52Bhư vậyD6yuamiR chứCsvAs52B? chỉD6yuamiR là…hắD6yuamiRn khôagU4ng biếtCsvAs52B nCsvAs52Bó cóagU4 cCsvAs52Bảm tCsvAs52Bhấy nhD6yuamiRư vậCsvAs52By CsvAs52Bkhông? agU4Nhưng hắn cóCsvAs52B cảCsvAs52Bm giáD6yuamiRc agU4như CsvAs52Bnó vàCsvAs52B hắagU4n D6yuamiRlà mộD6yuamiRt cặp,agU4 dD6yuamiRù chD6yuamiRẳng agU4ai nóiCsvAs52B gagU4ì, bD6yuamiRàn tagU4ay D6yuamiR2 ngườiagU4 vẫnagU4 nắmagU4 chặt vớagU4i nhaagU4u, cảD6yuamiR agU42 CsvAs52Bvẫn điCsvAs52B bêD6yuamiRn nhau.

Hắn kCsvAs52Bhông biếagU4t, nagU4ếu khôngCsvAs52B lầCsvAs52Bm thìD6yuamiR CsvAs52Bđây CsvAs52Blà lầagU4n tD6yuamiRhứ D6yuamiRba gặD6yuamiRp TranCsvAs52Bg ThưagU4, nhưng khônD6yuamiRg hiểuD6yuamiR saCsvAs52Bo lạiagU4 magU4uốn tragU4ở tD6yuamiRhành bạnCsvAs52B traD6yuamiRi củaCsvAs52B côD6yuamiR tD6yuamiRa, tagU4ừ lúCsvAs52Bc nD6yuamiRào D6yuamiRhắn dễD6yuamiR dD6yuamiRãi vậy CsvAs52Bsao? agU4Từ agU4lúc nD6yuamiRào CsvAs52Bhắn dễagU4 đáCsvAs52Bnh mD6yuamiRất cảmagU4 xúD6yuamiRc vậyD6yuamiR saD6yuamiRo? VagU4ậy cảmagU4 xúcD6yuamiR CsvAs52Bvới HảD6yuamiRi CsvAs52Blà gì?

Nghĩ đếnCsvAs52B đóagU4 hắnCsvAs52B khẽCsvAs52B D6yuamiRnhíu màyagU4, D6yuamiRcảm D6yuamiRxúc vagU4ới cagU4ậu tagU4a làagU4 agU4gì? CsvAs52Bcó gCsvAs52Biống…như với TrangD6yuamiR ThưagU4 không?

Nó agU4thì agU4không D6yuamiRnhận agU4ra nhữngCsvAs52B bốiD6yuamiR rốCsvAs52Bi đóagU4 CsvAs52Btrên gươngagU4 magU4ặt hắn,CsvAs52B cagU4ẩn thânD6yuamiR từngagU4 bước vớiD6yuamiR đôD6yuamiRi giàyCsvAs52B D6yuamiRcao gD6yuamiRót, néD6yuamiR nhD6yuamiRững cD6yuamiRon mắtagU4 giả,agU4 nhữnD6yuamiRg bàCsvAs52Bn taagU4y gagU4iả đD6yuamiRầy mD6yuamiRáu dagU4ưới sànD6yuamiR, cố gắnCsvAs52Bg xagU4ao nhãngD6yuamiR D6yuamiRmình bagU4ằng mộD6yuamiRt điệCsvAs52Bu D6yuamiRnhạc nàagU4o đóCsvAs52B đểagU4 tagU4ống agU4hết n
hữngCsvAs52B âD6yuamiRm thD6yuamiRanh kinD6yuamiRh CsvAs52Bdị D6yuamiRxung quanhCsvAs52B. NóCsvAs52B cắnCsvAs52B mối,agU4 chỉCsvAs52B vCsvAs52Bì mộtD6yuamiR pD6yuamiRhút CsvAs52Bghen tịagU4 vớCsvAs52B vCsvAs52Bẫn, đi mặagU4c cáCsvAs52Bi váagU4y vàoCsvAs52B, đCsvAs52Bể giờD6yuamiR phảiCsvAs52B agU4rơi vàoCsvAs52B agU4tình cảnhCsvAs52B nhưagU4 vầyCsvAs52B đây!agU4 D6yuamiRCũng CsvAs52Bmay làagU4 nCsvAs52Bó đã kịagU4p agU4đội tagU4óc giả…khôngCsvAs52B thì…

“cô muốagU4n CsvAs52Buống tD6yuamiRí nưCsvAs52Bớc không?D6yuamiR” hCsvAs52Bắn hỏi.

Nó liềnD6yuamiR gD6yuamiRật CsvAs52Bđầu lD6yuamiRia lagU4ịa, cơagU4 hộiagU4 trốD6yuamiRn thoátCsvAs52B chCsvAs52Bo agU4nó đâyagU4 CsvAs52Brồi! đagU4ợi kCsvAs52Bhi hCsvAs52Bắn tiến đếnCsvAs52B cáagU4i bànD6yuamiR D6yuamiRthức agU4ăn ởagU4 giữaCsvAs52B CsvAs52Bsân, nóagU4 D6yuamiRnhanh châagU4n chạyagU4 vD6yuamiRề phD6yuamiRía cổngagU4 trườngCsvAs52B. nhưng…

“con D6yuamiRkia! MD6yuamiRày lCsvAs52Bà nCsvAs52Bhỏ nào?”

Nó bCsvAs52Bị chD6yuamiRặn bởiCsvAs52B mộtCsvAs52B nCsvAs52Bữ sinagU4h, nagU4ó nhíagU4u mày,D6yuamiR nếuagU4 nóCsvAs52B khagU4ông lầm…thìagU4 D6yuamiRchẳng phCsvAs52Bải con hagU4ot girD6yuamiRl trườngCsvAs52B GIRD6yuamiRL sao?

“mình D6yuamiRcó việcD6yuamiR bận…cóCsvAs52B gìCsvAs52B chúagU4ng tCsvAs52Ba nóCsvAs52Bi cD6yuamiRhuyện phiD6yuamiRếm saCsvAs52Bo nhD6yuamiRé!” D6yuamiRnó cốagU4 lảng tCsvAs52Bránh, cD6yuamiRơ hộiagU4 cagU4hạy trốnD6yuamiR tốCsvAs52Bt nhấtD6yuamiR nàCsvAs52By, khôD6yuamiRng agU4thể CsvAs52Bđể vụtD6yuamiR D6yuamiRđi được.

“mày dáD6yuamiRm!!” nhD6yuamiRỏ agU4hot girCsvAs52Bl agU4cảm tCsvAs52Bhấy nhD6yuamiRư bịD6yuamiR sỉCsvAs52B nD6yuamiRhục, liềnagU4 vagU4ung tCsvAs52Bay táCsvAs52Bt nó. agU4Nhưng nóagU4 đãD6yuamiR néagU4 agU4kịp, nắD6yuamiRm tagU4ay nhỏD6yuamiR lại.

“cô bịD6yuamiR CsvAs52Bgì vậyCsvAs52B? tôiCsvAs52B D6yuamiRcó làagU4m gD6yuamiRì cD6yuamiRô đâu”D6yuamiR nóagU4 tagU4ức giậnCsvAs52B, nD6yuamiRói ríagU4t quD6yuamiRa agU4kẽ răng.

“mày cCsvAs52Bòn dáD6yuamiRm nói?CsvAs52B TD6yuamiRao thD6yuamiRấy D6yuamiRmày CsvAs52Bđi D6yuamiRchung vớiagU4 anD6yuamiRh KhCsvAs52Boa! NóagU4i điD6yuamiR! MàyCsvAs52B lagU4à aD6yuamiRi? Có agU4 phải D6yuamiRvì magU4ày magU4à CsvAs52Banh KhoD6yuamiRa agU4bỏ agU4tao không?”D6yuamiR D6yuamiRnhỏ đagU4ó nagU4ói D6yuamiRtrong cagU4ơn agU4giận dữCsvAs52B tộtagU4 độ,D6yuamiR agU42 magU4ắt giàn gD6yuamiRiụa CsvAs52Bnhư CsvAs52Bsắp khóc.

Nó bagU4ối rốCsvAs52Bi, agU4suy ngCsvAs52Bhĩ mộtCsvAs52B hồD6yuamiRi liCsvAs52Bền D6yuamiRhất taD6yuamiRy CsvAs52Bnhỏ lagU4àm nCsvAs52Bhỏ loạngCsvAs52B choạng.

“tôi khagU4ông CsvAs52Bphải CsvAs52Blà CsvAs52Bgì CsvAs52Bcủa KCsvAs52Bhoa cả,agU4 CsvAs52Bgiờ CsvAs52Bthì D6yuamiRđể tôagU4i yêagU4n” nCsvAs52Bó liềnagU4 CsvAs52Bbước đCsvAs52Bi nhanhCsvAs52B chóng. CsvAs52BChợt nhỏCsvAs52B D6yuamiRhot girCsvAs52Bl đứnagU4g lCsvAs52Bên cCsvAs52Bhặn D6yuamiRnó lại.

“mày tưởngagU4 D6yuamiRtao tCsvAs52Bin saoD6yuamiR? TagU4ao khônagU4g cD6yuamiRó nCsvAs52Bgu, saD6yuamiRo màagU4y kCsvAs52Bhông dagU4ám cagU4ởi miCsvAs52Bếng vCsvAs52Bải ra mD6yuamiRà D6yuamiRnói chCsvAs52Buyện vớiD6yuamiR taoD6yuamiR? MàyCsvAs52B sợD6yuamiR taD6yuamiRo sẽCsvAs52B nD6yuamiRhận CsvAs52Bra mặtagU4 mD6yuamiRày saagU4o? NếuagU4 CsvAs52Bmày CsvAs52Bkhông làCsvAs52Bm CsvAs52Bgì thì tạagU4i sD6yuamiRoa lạD6yuamiRi sợD6yuamiR tD6yuamiRao nhậnagU4 D6yuamiRra mCsvAs52Bặt màyCsvAs52B chứ?”CsvAs52B nCsvAs52Bhỏ nCsvAs52Bói CsvAs52Bnhư điênagU4 loạnD6yuamiR, D6yuamiRnó cảmCsvAs52B thấy CsvAs52Bphiền phức,agU4 đanD6yuamiRg CsvAs52Blưỡng lựCsvAs52B cD6yuamiRó nênCsvAs52B chCsvAs52Bo nhỏD6yuamiR mộtD6yuamiR cướcD6yuamiR làagU4m nhỏD6yuamiR ngấtD6yuamiR xagU4ỉu, xoagU4ng CsvAs52Bbỏ chạy khôagU4ng thìagU4 agU4đằng xCsvAs52Ba…nó D6yuamiRthấy agU4Khoa đaagU4ng cCsvAs52Bhạy lại.

Không D6yuamiRhiểu sCsvAs52Bao nóCsvAs52B hoảngagU4 loạD6yuamiRn, quD6yuamiRay lưngagU4 chạyCsvAs52B ngưagU4ợc CsvAs52Bvào trCsvAs52Bong CsvAs52Btrường. NhD6yuamiRỏ hot agU4girl agU4dí thD6yuamiReo, D6yuamiRphía saD6yuamiRu lạCsvAs52Bi làD6yuamiR têCsvAs52Bn KCsvAs52Bhoa, D6yuamiRcả CsvAs52B3 rượtD6yuamiR đuổi,CsvAs52B tạD6yuamiRo agU4nên magU4ột khunD6yuamiRg cảnh kCsvAs52Bhôi hài.

Đang chCsvAs52Bạy, tD6yuamiRừ troagU4ng rừCsvAs52Bng D6yuamiRcây, mộtD6yuamiR cáD6yuamiRnh tCsvAs52Bay vươD6yuamiRn rCsvAs52Ba ôD6yuamiRm chặCsvAs52Bt agU4nó nD6yuamiRúp agU4sao thân CsvAs52B cây. NagU4ó gD6yuamiRào toagU4, nhưnagU4g đãCsvAs52B CsvAs52Bbị mộtagU4 bànD6yuamiR taCsvAs52By bịtCsvAs52B miệngD6yuamiR lagU4ại, CsvAs52Bnó phátD6yuamiR khD6yuamiRóc, trD6yuamiRời ơagU4i! ĐừnD6yuamiRg nói là…là…maagU4 chứ!!!

Nó CsvAs52Bkhóc thầCsvAs52Bm, D6yuamiRcó D6yuamiRkhi nagU4ào nóagU4 bCsvAs52Bị CsvAs52Băn tD6yuamiRhịt D6yuamiRkhông? NCsvAs52Bó từnagU4g xagU4em mộtagU4 bộCsvAs52B phim ZombD6yuamiRie, CsvAs52Bmấy cD6yuamiRon thCsvAs52Bây agU4ma tD6yuamiRrong phiagU4m rấD6yuamiRt thagU4ích ăCsvAs52Bn thịtagU4 nCsvAs52Bgười…có khagU4i CsvAs52Bnào nD6yuamiRó bịCsvAs52B agU4như vậy khôngCsvAs52B? CsvAs52BChết nhưD6yuamiR vD6yuamiRậy đD6yuamiRau đớnagU4 lD6yuamiRắm! nCsvAs52Bó khôCsvAs52Bng muagU4ốn! NhưngD6yuamiR cD6yuamiRố gắD6yuamiRng D6yuamiRcỡ nàD6yuamiRo CsvAs52Bnó cũng khôD6yuamiRng thoáCsvAs52Bt D6yuamiRra đượcagU4 CsvAs52Bbàn tD6yuamiRay đaD6yuamiRng ômD6yuamiR chCsvAs52Bặt nó.

“yên nào!CsvAs52B TCsvAs52Bôi đây!”

Nó tagU4ròn xCsvAs52Boe mD6yuamiRắt…là giọngD6yuamiR cCsvAs52Bủa LâmD6yuamiR…trong mộtagU4 gCsvAs52Biây, nD6yuamiRó thởagU4 phàD6yuamiRo nhẹCsvAs52B nhõm.

Cùng lúCsvAs52Bc đó,CsvAs52B D6yuamiR2 thânD6yuamiR CsvAs52Bhình chạyD6yuamiR vụCsvAs52Bt qagU4ua, đếnagU4 CsvAs52Bkhi khD6yuamiRông agU4còn nagU4ghe tiếngD6yuamiR bagU4ước chân, LâCsvAs52Bm mCsvAs52Bới bD6yuamiRuông nóD6yuamiR ra.

“cô đâD6yuamiRu rồiD6yuamiR? agU4ra đâyagU4 đi!”CsvAs52B chạagU4y D6yuamiRmột hồiD6yuamiR CsvAs52Bkhông thấyagU4 nD6yuamiRó đâu,D6yuamiR nhỏD6yuamiR hoagU4t gCsvAs52Birl hét toángagU4 lên.

“này! CCsvAs52Bô đãagU4 lCsvAs52Bàm gìD6yuamiR CsvAs52BTrang D6yuamiRThư hả?”agU4 hCsvAs52Bắn xôD6yuamiRng lêD6yuamiRn, nD6yuamiRắm cagU4hặt D6yuamiRvai nhỏ,CsvAs52B bàagU4n tD6yuamiRay hCsvAs52Bắn dùng lCsvAs52Bực mạnhD6yuamiR đếnD6yuamiR nỗagU4i kD6yuamiRhiến nhỏCsvAs52B phảiD6yuamiR nhăD6yuamiRn magU4ặt đCsvAs52Bau đớn.

Nhưng rồiagU4 nhỏCsvAs52B lD6yuamiRại khóc.

“Khoa! CagU4ậu đâyCsvAs52B rồagU4i!”  D6yuamiRnhỏ agU4ôm hắn.

Hắn CsvAs52Bkhông khCsvAs52Biêm nhường,D6yuamiR mạnhCsvAs52B tagU4ay đẩyagU4 nhỏagU4 CsvAs52Bra khiếagU4n nD6yuamiRhỏ CsvAs52Bngã xuốngagU4 agU4đất. ĐôiD6yuamiR agU4mắt nhỏ tứcD6yuamiR giD6yuamiRận nhD6yuamiRìn hắn.

“thái độCsvAs52B vậyagU4 D6yuamiRlà saagU4o? agU4Nên nhagU4ớ cậuCsvAs52B làD6yuamiR CsvAs52Bbạn traD6yuamiRi củCsvAs52Ba mình!”

Hắn CsvAs52Blơ đagU4i, tiếpagU4 CsvAs52Btục nhìnagU4 quanCsvAs52Bh tìD6yuamiRm nó,D6yuamiR nhưngD6yuamiR CsvAs52Bkhi nghD6yuamiRe agU4nhỏ D6yuamiRnói đếnD6yuamiR tD6yuamiRừ ‘bạn traCsvAs52Bi’ agU4, hắCsvAs52Bn cườiagU4 khẩy,CsvAs52B nagU4ói vD6yuamiRới giọngD6yuamiR chagU4âm chọc.

“bạn tagU4rai? D6yuamiRTôi khôngD6yuamiR D6yuamiRbiết cCsvAs52Bô agU4giả ngagU4u hCsvAs52Bay ngốD6yuamiRc thậtD6yuamiR đây?agU4 CôD6yuamiR phD6yuamiRải nD6yuamiRhìn bagU4iểu hiện đểCsvAs52B đoáagU4n ýCsvAs52B tôiagU4 chứD6yuamiR, tagU4ôi D6yuamiRvốn khCsvAs52Bông xeD6yuamiRm cCsvAs52Bô D6yuamiRlà bD6yuamiRạn gái!”

“là vCsvAs52Bì cagU4on nhỏCsvAs52B đó?”

“không! LàCsvAs52B D6yuamiRvì nagU4gay từD6yuamiR đầu,D6yuamiR cD6yuamiRô khôngCsvAs52B hD6yuamiRề D6yuamiRlà bCsvAs52Bạn gáCsvAs52Bi củaagU4 tôiD6yuamiR, vD6yuamiRà D6yuamiRnếu cóagU4 thì cũagU4ng D6yuamiRchỉ troagU4ng mCsvAs52Bột giây!”agU4 hắagU4n nagU4ói, CsvAs52Bmiệng D6yuamiRnhếch lên,CsvAs52B “đểagU4 tôCsvAs52Bi D6yuamiRnói chD6yuamiRo CsvAs52Bcô bagU4iết nhé, nD6yuamiRếu tôiagU4 đãD6yuamiR tagU4ừng agU4đồng ýCsvAs52B làmCsvAs52B bạnagU4 traagU4i cagU4ô, tagU4hì CsvAs52Btin tôiD6yuamiR đi,D6yuamiR mộagU4t agU4giây D6yuamiRsau đó, làD6yuamiR tD6yuamiRôi đãCsvAs52B ngầmCsvAs52B chiCsvAs52Ba CsvAs52Btay rồi”.

Nói xagU4ong hagU4ắn tiếagU4p tụcagU4 cagU4hạy điagU4 tìmCsvAs52B nó,D6yuamiR agU4tâm tragU4ạng đangagU4 baagU4o agU4trùm hagU4ắn lCsvAs52Bà sagU4ự tức CsvAs52B giận! TraagU4ng TD6yuamiRhư củaCsvAs52B agU4hắn, ngườagU4i CsvAs52Bmà CsvAs52Blâu lCsvAs52Bắm hD6yuamiRắn D6yuamiRmới D6yuamiRgặp được…đãCsvAs52B bỏCsvAs52B chạy!CsvAs52B hắnD6yuamiR không agU4nhớ CsvAs52Bđến agU4hình ảnhD6yuamiR mạnhCsvAs52B agU4mẽ củaD6yuamiR CsvAs52Bcô nàCsvAs52Bng kCsvAs52Bhi lầagU4n đầuCsvAs52B CsvAs52Btiên hắnagU4 gặpD6yuamiR ởD6yuamiR agU4quán bar,D6yuamiR hắn khôngCsvAs52B nCsvAs52Bhớ côCsvAs52B ấagU4y đãCsvAs52B tD6yuamiRrừng agU4trị têCsvAs52Bn saCsvAs52By agU4kia D6yuamiRnhư thếagU4 nagU4ào! D6yuamiRHắn chỉCsvAs52B đọCsvAs52Bng troagU4ng đagU4ầu một CsvAs52Bcô gáagU4i agU4hiền D6yuamiRhòa dễagU4 vỡCsvAs52B agU4khi cD6yuamiRầm câyD6yuamiR kD6yuamiRẹo bôngD6yuamiR gCsvAs52Bòn ngọtagU4 mCsvAs52Bịn, chCsvAs52Bỉ nagU4hớ từngagU4 hành độngD6yuamiR thậtagU4 agU4nhẹ nhàngagU4 cD6yuamiRủa côCsvAs52B ấyagU4. vàagU4 giờCsvAs52B đD6yuamiRây, cagU4ậu đổCsvAs52B hoCsvAs52Bàn toànagU4 lagU4ỗi cD6yuamiRho nhỏCsvAs52B agU4hot girl, cagU4hắc chắnCsvAs52B CsvAs52BTrang CsvAs52BThư đagU4ã bD6yuamiRị nCsvAs52Bhỏ đCsvAs52Bó hăD6yuamiRm agU4dọa đếnagU4 mứcagU4 phảiD6yuamiR bỏCsvAs52B chạy!

“chết tiệt!”agU4 hắagU4n dậmCsvAs52B chagU4ân, CsvAs52Bxong tiCsvAs52Bếp agU4tục tCsvAs52Bìm kiagU4ếm agU4trong vôD6yuamiR vọng.

nhỏ hoCsvAs52Bt CsvAs52Bgirl agU4vẫn ngồiagU4 đCsvAs52Bó, đôiagU4 chCsvAs52Bân agU4mềm nD6yuamiRhũn, CsvAs52Bnhỏ hoD6yuamiRàn toagU4àn khônagU4g thểagU4 đứngCsvAs52B agU4dậy được, đôiD6yuamiR mD6yuamiRôi nhỏD6yuamiR D6yuamiRrun, rồiagU4 chìmD6yuamiR đD6yuamiRắm tronCsvAs52Bg D6yuamiRnước mắt.CsvAs52B tạCsvAs52Bi sD6yuamiRao hD6yuamiRắn D6yuamiRlạnh lùnD6yuamiRg nhưagU4 vậyCsvAs52B? tại saD6yuamiRo lạagU4i đD6yuamiRối xửD6yuamiR vagU4ới nD6yuamiRhỏ CsvAs52Bnhư vậy?

Trang TD6yuamiRhư? coagU4n bCsvAs52Bé kiagU4a têD6yuamiRn TranCsvAs52Bg agU4Thư? CsvAs52Bnhỏ agU4khẽ nhagU4íu mày…cảmagU4 giác…cáiD6yuamiR D6yuamiRtên này quenCsvAs52B quen!

Còn vD6yuamiRề nóagU4, CsvAs52Bđể CsvAs52Ban CsvAs52Btâm, agU4nó khagU4ẽ agU4ló đầuD6yuamiR agU4ra, agU4quả lagU4à CsvAs52B2 ngườiagU4 kagU4ia D6yuamiRđã chạyagU4 mấtagU4 hút D6yuamiRtrong bóCsvAs52Bng tối.

“sao cậuCsvAs52B lD6yuamiRại ởCsvAs52B đây?”D6yuamiR nD6yuamiRó agU4nhìn LâmagU4, thCsvAs52Bắc mắc.

“tôi nCsvAs52Bgủ agU4từ chCsvAs52Biều, lúcD6yuamiR tCsvAs52Bỉnh dagU4ậy thìCsvAs52B đCsvAs52Bã tagU4ối” LâagU4m CsvAs52Bgãi đầu,agU4 nhìD6yuamiRn mCsvAs52Bặt cậuagU4 đúng làD6yuamiR vD6yuamiRẫn CsvAs52Bcòn vD6yuamiRẻ mơagU4 mànD6yuamiRg ngủ.

“vậy tạCsvAs52Bi saagU4o agU4biết tôagU4i magU4à cCsvAs52Bậu cứagU4u chứ?”agU4 nagU4ó thốtD6yuamiR lênagU4 đếD6yuamiRn mứagU4c D6yuamiRkinh ngạc.

Lâm khagU4ẽ lD6yuamiRắc lắD6yuamiRc CsvAs52Bcái agU4đầu, nagU4gủ tiCsvAs52Bếp agU4sao đượcD6yuamiR khD6yuamiRi phảiCsvAs52B nagU4ghe cCsvAs52Bái giọngagU4 tD6yuamiRhe agU4thé CsvAs52Bcủa cô CsvAs52Bnàng hoD6yuamiRt agU4girl kiaCsvAs52B, vD6yuamiRà ragU4ồi…cậu agU4khẽ liếcagU4 nóCsvAs52B, xD6yuamiRong dagU4ùng tD6yuamiRay vuốD6yuamiRt magU4ặt CsvAs52Bche đi D6yuamiRgương mặtD6yuamiR đagU4ỏ ửng…ngủD6yuamiR sD6yuamiRao đCsvAs52Bược CsvAs52Bkhi agU4nhìn tagU4hấy nCsvAs52Bó tronagU4g bCsvAs52Bộ agU4dạng nàyCsvAs52B? ChỉagU4 mớiD6yuamiR vừa nãyagU4 D6yuamiRthôi, cậuagU4 D6yuamiRcòn D6yuamiRôm nD6yuamiRó troagU4ng agU4lòng, thCsvAs52Bân hìCsvAs52Bnh nhagU4ỏ CsvAs52Bnhắn đó,agU4 CsvAs52Bcậu chagU4ỉ muốD6yuamiRn nhagU4ư vậyCsvAs52B mãi, chỉCsvAs52B muagU4ốn ôD6yuamiRm thậtD6yuamiR chặtagU4, nD6yuamiRhưng rồagU4i cậuagU4 khônagU4g dáCsvAs52Bm, nếCsvAs52Bu vD6yuamiRậy cagU4ô D6yuamiRta sẽCsvAs52B ngấD6yuamiRt mất.

Nó thìD6yuamiR CsvAs52Bquýnh agU4quáng, cứagU4 thòD6yuamiR CsvAs52Bđầu ragU4a nagU4hìn vềagU4 pD6yuamiRhía CsvAs52B2 ngagU4ười kCsvAs52Bia, bọnD6yuamiR CsvAs52Bhọ đD6yuamiRang làm CsvAs52Bgì nhỉagU4? LiCsvAs52Bệu cD6yuamiRó phCsvAs52Bát hiệCsvAs52Bn agU4ra D6yuamiRnó khônCsvAs52Bg? RồagU4i agU4nó lạiCsvAs52B nagU4hìn vềCsvAs52B pD6yuamiRhía LâagU4m, sD6yuamiRao đó gươnagU4g mặD6yuamiRt D6yuamiRcắt khônagU4g còD6yuamiRn giọagU4t máu.

Lâm mD6yuamiRặc bCsvAs52Bộ đCsvAs52Bồng phD6yuamiRục CsvAs52Bvới cáagU4i áoagU4 trắngCsvAs52B tinCsvAs52Bh kCsvAs52Bhá ragU4ộng sD6yuamiRo CsvAs52Bvới thânCsvAs52B hìCsvAs52Bnh cậu, CsvAs52Bnhưng thứagU4 khD6yuamiRiến nCsvAs52Bó CsvAs52Bsợ agU4hãi lạD6yuamiRi làCsvAs52B khuagU4ng cảnhD6yuamiR pD6yuamiRhía D6yuamiRsau! ND6yuamiRếu bD6yuamiRan ngàyagU4, cảnhD6yuamiR tượng agU4 nơi agU4đây CsvAs52Bđẹp đẽD6yuamiR CsvAs52Blà tCsvAs52Bhế, thìD6yuamiR CsvAs52Bbây giờ,agU4 nD6yuamiRó lạiCsvAs52B tD6yuamiRrở nêagU4n mCsvAs52Ba quCsvAs52Bái mộtD6yuamiR cagU4ách kìCsvAs52B dD6yuamiRị. Ánh trăCsvAs52Bng mờagU4 agU4nhạt, D6yuamiRnhững tD6yuamiRán agU4cây tagU4rên cagU4ao D6yuamiRrít tagU4heo tiếnD6yuamiRg gD6yuamiRió, CsvAs52Bbóng agU4đen CsvAs52Bchúng dagU4i chuyển trênD6yuamiR nềnagU4 trờiagU4 D6yuamiRtối tămD6yuamiR, D6yuamiRnhững CsvAs52Báng mâyCsvAs52B dầnD6yuamiR CsvAs52Btrôi qCsvAs52Bua, nhưngCsvAs52B tronagU4g magU4ắt nó CsvAs52B chúng lạiD6yuamiR đượCsvAs52Bc D6yuamiRnhân D6yuamiRlên tagU4hành nhD6yuamiRững bóngCsvAs52B magU4a trắngagU4 biếtagU4 bay.

Nó rD6yuamiRun bD6yuamiRần bậtD6yuamiR, kagU4hông CsvAs52Bnói agU4gì liềnagU4 agU4chui vàoD6yuamiR lòngD6yuamiR D6yuamiRcủa LâagU4m. HànCsvAs52Bh độngCsvAs52B CsvAs52Bđó khiến CsvAs52B Lâm sữngagU4 người,D6yuamiR đếnD6yuamiR D6yuamiRkhi cảmCsvAs52B nhậnCsvAs52B đD6yuamiRược D6yuamiRsự rD6yuamiRun rCsvAs52Bẩy củagU4a nD6yuamiRó cD6yuamiRậu mớiCsvAs52B khẽCsvAs52B đặtCsvAs52B CsvAs52Btay lên lưnD6yuamiRg nó.

“cậu…đưa tuagU4i D6yuamiRra khD6yuamiRỏi đâyCsvAs52B đi…agU4làm ơnagU4 D6yuamiRđi! CCsvAs52Bhỗ nàyagU4 ghêD6yuamiR quá!”CsvAs52B nCsvAs52Bó lắpD6yuamiR D6yuamiRbắp, thân hìnhagU4 CsvAs52Bnó cànCsvAs52Bg cốD6yuamiR rúCsvAs52Bc troagU4ng lòCsvAs52Bng Lâm.

Lâm khônCsvAs52Bg nD6yuamiRói gì,D6yuamiR agU4cánh D6yuamiRtay siagU4ết nóCsvAs52B agU4chặt hơD6yuamiRn, vagU4ô tìnD6yuamiRh CsvAs52Bđiều nCsvAs52Bày D6yuamiRlàm nCsvAs52Bó cảD6yuamiRm tagU4hấy một chD6yuamiRút aCsvAs52Bn toàn,D6yuamiR rồCsvAs52Bi D6yuamiRcậu gầnD6yuamiR nhưCsvAs52B CsvAs52Bnhấc agU4bổng nó,D6yuamiR bưD6yuamiRớc rCsvAs52Ba kD6yuamiRhỏi nCsvAs52Bhững tCsvAs52Bán cagU4ây rậm CsvAs52Brạp kCsvAs52Bia. NóagU4 nhắmagU4 nCsvAs52Bghiền mắt,D6yuamiR nóagU4 cảmagU4 giCsvAs52Bác khôngagU4 khCsvAs52Bí xuagU4ng quaagU4nh rấD6yuamiRt lagU4ạnh lagU4ẽo, nhưng cCsvAs52Bhỉ agU4khi tragU4ong vòagU4ng D6yuamiRtay Lâm,D6yuamiR agU4nó thấyagU4 agU4một sựagU4 ấD6yuamiRm áD6yuamiRp D6yuamiRnào đCsvAs52Bó vâyCsvAs52B D6yuamiRquanh, nó khôngD6yuamiR biết,CsvAs52B nhưngCsvAs52B D6yuamiRnó mừngD6yuamiR agU4vì điềuD6yuamiR đóD6yuamiR kD6yuamiRhiến nóCsvAs52B đỡCsvAs52B sợagU4 đD6yuamiRi CsvAs52Bmột chút.

Khi nD6yuamiRó mởCsvAs52B mắCsvAs52Bt, CsvAs52Bcũng D6yuamiRlà lúagU4c nagU4ó nhậnD6yuamiR CsvAs52Bra mD6yuamiRình đanD6yuamiRg ởD6yuamiR troagU4ng mộtD6yuamiR D6yuamiRcăn phònagU4g. D6yuamiRNó chỉCsvAs52B biết đâyCsvAs52B làagU4 phòCsvAs52Bng VID6yuamiRP vCsvAs52Bì cCsvAs52Bách CsvAs52Bbài tríagU4 ởagU4 D6yuamiRđây, nhưagU4ng chCsvAs52Bắc chắnD6yuamiR kD6yuamiRhông pCsvAs52Bhải phònagU4g của nó.agU4 ChắcCsvAs52B đCsvAs52Bây lCsvAs52Bà pagU4hòng CsvAs52Bcủa LâagU4m, D6yuamiRnó đoáD6yuamiRn vD6yuamiRậy. KagU4hông kiênD6yuamiRg nểD6yuamiR gD6yuamiRì, nóD6yuamiR agU4tháo đôiagU4 giD6yuamiRày cao góagU4t, ngagU4ã phịchagU4 lD6yuamiRên cáCsvAs52Bi gD6yuamiRiường êmCsvAs52B trưD6yuamiRớc mD6yuamiRắt D6yuamiRmà qagU4uên D6yuamiRmất rằngD6yuamiR mìnagU4h D6yuamiRđang CsvAs52Bmặt váy phồng.

Lâm đứngagU4 nCsvAs52Bgay đóagU4, chứngD6yuamiR kD6yuamiRiến hếtD6yuamiR, liềagU4n nagU4gượng cCsvAs52Bhín cảCsvAs52B magU4ặt, nhưD6yuamiRng CsvAs52Bcậu D6yuamiRvẫn lầm D6yuamiR lũi, khônD6yuamiRg nóiD6yuamiR gì,CsvAs52B ngồiagU4 lêD6yuamiRn cửaD6yuamiR D6yuamiRsổ. CsvAs52Bbên CsvAs52Bngoài bữaagU4 tiệcD6yuamiR vẫnCsvAs52B nD6yuamiRáo CsvAs52Bnhiệt, CsvAs52Bmặc cagU4ho ở đâyD6yuamiR khôngCsvAs52B giagU4an D6yuamiRim ắngagU4 đếagU4n CsvAs52Blạ thường.

Cậu mCsvAs52Bím môi,D6yuamiR cagU4ậu kD6yuamiRhông muốCsvAs52Bn đCsvAs52Bưa mắtD6yuamiR D6yuamiRnhìn CsvAs52Bnó, nhưagU4ng D6yuamiRcậu khônCsvAs52Bg cưỡCsvAs52Bng lạagU4i được.CsvAs52B nó đaagU4ng nằmCsvAs52B trênD6yuamiR giườD6yuamiRng củD6yuamiRa cậuagU4, thậtCsvAs52B agU4ngọt ngàD6yuamiRo. ĐD6yuamiRôi CsvAs52Bmắt nhagU4ắm, agU4có lCsvAs52Bẽ cagU4ô D6yuamiRta đangD6yuamiR cố ngủD6yuamiR, rD6yuamiRồi cagU4ánh agU4tay đaagU4ng CsvAs52Bđặt lêagU4n cáD6yuamiRi chănagU4 mD6yuamiRà cậuCsvAs52B vẫnagU4 CsvAs52Bđắp hằngD6yuamiR đêmD6yuamiR, D6yuamiRrồi hươnCsvAs52Bg thơm cCsvAs52Bủa nCsvAs52Bó sagU4ẽ đọnCsvAs52Bg lạD6yuamiRi D6yuamiRnơi đD6yuamiRấy, agU4rồi hagU4ương thD6yuamiRơm ấyCsvAs52B sẽCsvAs52B lạiD6yuamiR khiếagU4n cagU4on tagU4im cậagU4u xáo trộn.

Lâm cagU4úi đầu,agU4 hD6yuamiRướng CsvAs52Bmắt xuốD6yuamiRng sagU4àn nhà.

Một agU4khoảng lặnCsvAs52Bg đángCsvAs52B sợ.

Cậu nhíuCsvAs52B mày,CsvAs52B khônCsvAs52Bg sCsvAs52Bao ngagU4ăn đưD6yuamiRợc đôagU4i chânD6yuamiR đanD6yuamiRg tiagU4ến vagU4ề agU4nó, khôD6yuamiRng ngăD6yuamiRn được đCsvAs52Bôi mắCsvAs52Bt cứCsvAs52B agU4nhìn CsvAs52Bnó CsvAs52Bchằm cCsvAs52Bhằm. trờCsvAs52Bi D6yuamiRơi! CậuagU4 điD6yuamiRên mấtagU4! saCsvAs52Bi lầmCsvAs52B kCsvAs52Bhi dẫnD6yuamiR nóD6yuamiR về phònagU4g, nhưagU4ng kCsvAs52Bhi CsvAs52Bđó, D6yuamiRcậu khôngCsvAs52B cònagU4 nơiagU4 nàoCsvAs52B kháCsvAs52Bc đagU4ể dẫnD6yuamiR CsvAs52Bnó đagU4i trốnCsvAs52B. khóD6yuamiR kCsvAs52Bhăn lắm cậuagU4 D6yuamiRmới dD6yuamiRừng bướD6yuamiRc, cậuCsvAs52B agU4dùng agU4hết agU4can đCsvAs52Bảm đểD6yuamiR chagU4ạy vàagU4o phòD6yuamiRng tắm.

Khóa trCsvAs52Bái cửCsvAs52Ba CsvAs52Bthật chD6yuamiRặt, cậuagU4 cD6yuamiRúi xuốngCsvAs52B bồD6yuamiRn CsvAs52Brửa mặt,CsvAs52B khD6yuamiRông ngừngD6yuamiR tD6yuamiRóe nướcD6yuamiR lêCsvAs52Bn mặt đCsvAs52Bể đượcagU4 tagU4ỉnh táo.

Nhìn mìCsvAs52Bnh D6yuamiRqua gưCsvAs52Bơng, cD6yuamiRhưa baagU4o D6yuamiRgiờ cậD6yuamiRu thấD6yuamiRy mD6yuamiRặt agU4mình đỏagU4 đếnagU4 vD6yuamiRây, đD6yuamiRôi CsvAs52Bmắt CsvAs52Bđó chưa D6yuamiRbao giờCsvAs52B khaD6yuamiRo kháagU4t agU4đến vậy,agU4 cậuCsvAs52B thởD6yuamiR dốc,agU4 xémD6yuamiR chútagU4 nữaD6yuamiR làD6yuamiR agU4làm chuyệnD6yuamiR cagU4ó lỗi D6yuamiRvới nD6yuamiRó. mộD6yuamiRt agU4thứ cảmD6yuamiR giagU4ác tộiD6yuamiR CsvAs52Blỗi D6yuamiRbao trùD6yuamiRm cậu,agU4 CsvAs52Bkhiến cậuD6yuamiR gụagU4c xuốD6yuamiRng, chỉagU4 mD6yuamiRong nó agU4 đứng nCsvAs52Bgay trướD6yuamiRc mặD6yuamiRt D6yuamiRđể đưD6yuamiRợc xCsvAs52Bin lỗD6yuamiRi nó.

Nhưng cD6yuamiRó CsvAs52Bmột điềuD6yuamiR khônCsvAs52Bg thểD6yuamiR sửCsvAs52Ba cagU4hữa đượcCsvAs52B nữa…cậuD6yuamiR yêuCsvAs52B nCsvAs52Bó thCsvAs52Bật rồi!

Rồi cậCsvAs52Bu lạiD6yuamiR D6yuamiRnhìn mìCsvAs52Bnh trCsvAs52Bong gương.

Cậu…sẽ CsvAs52Bbảo vagU4ệ nó,D6yuamiR D6yuamiRchắc chắnD6yuamiR agU4là vậy!

“cộc cộcagU4 cộc!”

“cậu ởCsvAs52B tD6yuamiRrong đóCsvAs52B à?”D6yuamiR tCsvAs52Biếng nD6yuamiRó thagU4ì thàD6yuamiRo agU4ở ngoagU4ài cáCsvAs52Bnh cửa.

Lâm CsvAs52Bliền nhaagU4nh chónagU4g lấCsvAs52By lạiCsvAs52B bìnD6yuamiRh tĩnCsvAs52Bh, mởD6yuamiR cửaagU4 bướcD6yuamiR CsvAs52Bra nD6yuamiRgoài. NhìCsvAs52Bn thấyD6yuamiR LâD6yuamiRm, nó liềD6yuamiRn cảmCsvAs52B tCsvAs52Bhấy hagU4ơi ngượng,D6yuamiR agU4sau agU4đó qagU4uay mặtD6yuamiR điCsvAs52B chD6yuamiRỗ agU4khác nói.

“cậu agU4cho agU4tôi mượnCsvAs52B đCsvAs52Bồ mặcD6yuamiR đượcagU4 khôngD6yuamiR? TôiagU4 cD6yuamiRần phCsvAs52Bải vềagU4 phagU4òng vớiCsvAs52B thCsvAs52Bân phậCsvAs52Bn là Hải…nên…”

“không agU4sao! D6yuamiRTôi điD6yuamiR lấyD6yuamiR chCsvAs52Bo cCsvAs52Bô” LD6yuamiRâm nóiD6yuamiR, nhưnagU4g D6yuamiRtim cậD6yuamiRu lạiagU4 nhói…hằngagU4 D6yuamiRđêm agU4nó vẫn ởD6yuamiR chagU4ung phòD6yuamiRng D6yuamiRvới cagU4ậu tCsvAs52Ba! CD6yuamiRó gD6yuamiRì cCsvAs52Bhắc CsvAs52Bchắn hắCsvAs52Bn khCsvAs52Bông lD6yuamiRàm gCsvAs52Bì nCsvAs52Bó kD6yuamiRhông? ChỉCsvAs52B vCsvAs52Bừa rồi thôi,CsvAs52B cậuD6yuamiR CsvAs52Bcòn cCsvAs52Bó D6yuamiRý nghCsvAs52Bĩa điCsvAs52Bên D6yuamiRrồ CsvAs52Bvới nóCsvAs52B, liệuagU4 hắnCsvAs52B sẽD6yuamiR khônCsvAs52Bg làmD6yuamiR agU4vậy nếagU4u biếtCsvAs52B nóD6yuamiR là agU4con gái?

“sao côagU4…tôi đagU4ã bCsvAs52Biết côCsvAs52B D6yuamiRlà coagU4n gáiagU4…liệu sagU4ẽ D6yuamiRan toagU4àn agU4hơn kCsvAs52Bhi côD6yuamiR D6yuamiRở chCsvAs52Bung với tôi?”agU4 D6yuamiRLâm đềCsvAs52B nghị,D6yuamiR taagU4y vẫagU4n giảagU4 vờD6yuamiR lụcCsvAs52B lD6yuamiRọi trCsvAs52Bong tủD6yuamiR CsvAs52Bđồ mCsvAs52Bột bộagU4 đồCsvAs52B cagU4ho nó.

“nhưng…tôi cầnD6yuamiR phCsvAs52Bải tiD6yuamiRếp cậagU4n cậuD6yuamiR tCsvAs52Ba để…trD6yuamiRả thù…”agU4 nCsvAs52Bó nCsvAs52Bói dối!

Chắc chCsvAs52Bắn CsvAs52Blà nóiagU4 dốagU4i, D6yuamiRnó cònD6yuamiR sD6yuamiRững ngườiCsvAs52B vD6yuamiRì cD6yuamiRâu nD6yuamiRói dốiagU4 kCsvAs52Bhi nãyagU4! ChẳngD6yuamiR phD6yuamiRải từ lCsvAs52Bâu đãCsvAs52B bCsvAs52Biết CsvAs52Bý địnD6yuamiRh trảCsvAs52B tCsvAs52Bhù tagU4iêu tagU4an rồiD6yuamiR saoCsvAs52B? D6yuamiRVậy…sao agU4vẫn pD6yuamiRhải ởagU4 cD6yuamiRhung pD6yuamiRhòng với hắnCsvAs52B nhỉD6yuamiR? agU4Nó agU4ngơ mặtCsvAs52B, nhagU4ưng lD6yuamiRại nởD6yuamiR CsvAs52Bnụ cườiD6yuamiR đểagU4 chagU4e điCsvAs52B sựD6yuamiR lúngagU4 tCsvAs52Búng đó…nagU4ó khôCsvAs52Bng thể nghĩagU4 rCsvAs52Ba đưagU4ợc lCsvAs52Bí D6yuamiRdo nàoD6yuamiR khiagU4ến nD6yuamiRó muốCsvAs52Bn tCsvAs52Biếp tụcagU4 ởagU4 chunD6yuamiRg phD6yuamiRòng agU4với hắnagU4 cả!

“tôi hiểuCsvAs52B màD6yuamiR” ,LagU4âm tiếnCsvAs52B vềCsvAs52B nó,CsvAs52B đD6yuamiRưa ragU4a mộtagU4 bộCsvAs52B đồ,”CsvAs52B cCsvAs52Bô thagU4ay đi,CsvAs52B bộagU4 váCsvAs52By nD6yuamiRày cứ agU4để đây,D6yuamiR tagU4ôi sẽD6yuamiR D6yuamiRgiấu giCsvAs52Búp cô”.

Nó D6yuamiRmỉm cưCsvAs52Bời thậtagU4 D6yuamiRtươi, quagU4ả làD6yuamiR CsvAs52Bmay mắnagU4 khD6yuamiRi tronD6yuamiRg agU4tình cảCsvAs52Bnh nàD6yuamiRy lạiCsvAs52B CsvAs52Bgặp một D6yuamiR người tốtCsvAs52B nhưCsvAs52B LâmagU4. ND6yuamiRó khẽCsvAs52B agU4cảm ơn,D6yuamiR rồiCsvAs52B cagU4ũng cầmCsvAs52B bộD6yuamiR đồD6yuamiR tiagU4ến vềCsvAs52B pD6yuamiRhòng tắm.