You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SgCPqở uEaQNgữ nKMM7ói nhữngCPqg lờgCPqi này D5BZra cũnguRkQ khKMM7ông luRkQàm nKMM7gạc uEaQnhiên gCPq4 ngườiuEaQ đangCPqg uEaQnói chuyện.

Hai vợKMM7 chồnD5BZg họuEaQ tKMM7hì không phgCPqải nóiD5BZ, đưgCPqơng nhiêD5BZn sẽuEaQ khôKMM7ng nggCPqạc nuEaQhiên uEaQnhưng puRkQhản ứngKMM7 củaKMM7 LgCPqí CuEaQhính VũgCPq vgCPqà uEaQTần Lạc LKMM7âm khiếuEaQn gCPqcho uRkQcô nghuRkQi nuEaQgờ, khKMM7ó hD5BZiểu, D5BZbọn hD5BZọ D5BZsau kgCPqhi KMM7nghe gCPqcô nóuEaQi nuEaQhư vậuEaQy cuRkQả hai cùngCPqg sửgCPqng uRkQsốt mộD5BZt uRkQchút rồiuEaQ lậuEaQp uRkQtức cườiuRkQ uEaQto thànhKMM7 tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SuRkQở NgD5BZữ ngạcuEaQ nhiên, haiD5BZ mắtuRkQ tKMM7rợn KMM7lên, gCPqcảm tuEaQhấy kD5BZhông uRkQbiết KMM7làm sauEaQo, lạiuRkQ D5BZcó gCPqchút ngCPqan khuEaQam, khổgCPq gCPqsở nhìn KMM7bọn họ.

Chẳng lẽuEaQ chuyệD5BZn nànD5BZg và HạuEaQ TửuEaQ KìnhD5BZ KMM7là vợuEaQ D5BZchồng thậtuEaQ sựgCPq buồnuEaQ cườiKMM7 nhuRkQư vậy,uRkQ làmuRkQ chuRkQo ngưuRkQời khKMM7ác khKMM7ó cgCPqó tuRkQhể tin nhưuEaQ vậyD5BZ sao?

“Lão D5BZbà, gCPqem cD5BZuối cùng cũD5BZng qKMM7uyết địnuEaQh gCPqcông khD5BZai uEaQquan hệuRkQ củKMM7a chúngD5BZ tauEaQ? AD5BZnh KMM7rất vuuEaQi vẻ!”

Không D5BZchú ýKMM7 tớigCPq tuEaQâm tình củaD5BZ D5BZcô khD5BZông tốt,gCPq gCPqHạ gCPqTử KìnhKMM7 vuRkQui sưD5BZớng gắgCPqt KMM7gao kéKMM7o cgCPqô lạiKMM7 gần,D5BZ truRkQước mặtgCPq mọi ngườuEaQi hKMM7ôn côgCPq saD5BZy uRkQđắm gCPqrồi sgCPqau đD5BZó gCPqngây nuRkQgô cườiuRkQ gCPqha hKMM7a ha.

Tâm tìKMM7nh KMM7cô khônguRkQ tốt KMM7nhưng uEaQvì anD5BZh uEaQsung sướnKMM7g khD5BZông chútuRkQ chD5BZe dKMM7ấu làD5BZm D5BZcho cuEaQô D5BZbình phKMM7ục KMM7một chút,gCPq trong D5BZlòng vẫgCPqn khônuRkQg thKMM7ể khônguEaQ uRkQsuy nghĩ.

“Nhìn tênKMM7 kiD5BZa xKMM7em cười đếngCPq gKMM7iống mộtgCPq D5BZtên ngốc.”

“Đúng vậy,uEaQ cgCPqũng mD5BZay tôi KMM7 không cuEaQó mêuEaQ luyD5BZến uRkQanh tD5BZa nếuKMM7 khônggCPq bâD5BZy D5BZgiờ uRkQnhất địKMM7nh vỡuEaQ mộng.”

Phía sD5BZau PhàuEaQn SởuEaQ NKMM7gữ vaKMM7ng lên tiuRkQếng gCPqchế nhuRkQạo mKMM7ột KMM7cách thoảiuRkQ D5BZmái, côuEaQ khôuEaQng nhịKMM7n đuEaQược uRkQquay đuEaQầu lại,gCPq chỉ uEaQ thấy LíuRkQ ChínD5BZh uEaQVũ vuRkQà TầuRkQn LạcKMM7 LD5BZâm uEaQđứng uRkQchung gCPqmột chỗ,KMM7 trêuEaQn D5BZmặt D5BZtươi cưgCPqời KMM7trêu chọc kuRkQhông gCPqcó mộtuRkQ KMM7tia trD5BZào phúD5BZng ácuRkQ D5BZý nào.

Cô nguEaQạc nhKMM7iên trừnuEaQg mắt uRkQ nhìn, rgCPqa lệnhKMM7 chuRkQo chíKMM7nh mìuRkQnh phảiKMM7 cẩuRkQn thậD5BZn mộtuEaQ chút,gCPq ngườiD5BZ vKMM7ừa D5BZmới cườuRkQi nhạoD5BZ cô D5BZ sao buEaQây gKMM7iờ lạiD5BZ cgCPqó vẻKMM7 mặtuEaQ này?

“Hai KMM7người uRkQcác ngưD5BZơi hâKMM7m mộ thuRkQì cứD5BZ việuEaQc ngCPqói thẳng,D5BZ KMM7ha ha……”gCPq HạD5BZ TKMM7ử KD5BZình bỗuEaQng nhiêngCPq đắD5BZc D5BZý cườiuRkQ gCPqha ha D5BZnói  vuRkQới D5BZhai nD5BZgười kia.

“Có gìgCPq đuRkQáng D5BZhâm mộKMM7, sD5BZo với uRkQcậu, tôiuEaQ gCPqmuốn tìmgCPq bạuRkQn D5BZgái kgCPqhó khăuRkQn sao?

“Vấn đD5BZề lgCPqà cậuuEaQ tìmuEaQ được côD5BZ gáiKMM7 đuEaQồng gCPqý cùnKMM7g cậD5BZu bạchgCPq đuEaQầu gCPqgiai lãogCPq sao?”

“Tôi khônguRkQ muEaQuốn thôi, đưuRkQợc không?”

“Đều giốKMM7ng nhaugCPq, tuRkQóm lại KMM7 cậu uRkQkhông tKMM7ìm uEaQđược tìnuRkQh yêuKMM7 KMM7song phươKMM7ng, giốngCPqg tôigCPq uEaQvà lãD5BZo bàuEaQ ngCPqắm tuRkQay D5BZnhau KMM7đi hết cuộcgCPq đời,D5BZ hKMM7a ha……”

Hạ TgCPqử KìgCPqnh bừauEaQ bãigCPq cười nuRkQói, D5BZthái độuRkQ kiêKMM7u ngạoD5BZ làmKMM7 cuEaQho nggCPqười uEaQta D5BZrất muốnuRkQ đánh.

“Phàn tKMM7iểu tuRkQhư, nếuuEaQ cô khônggCPq chịgCPqu gCPqnổi cuRkQậu D5BZta, D5BZlúc nàD5BZo cKMM7ũng uRkQcó thểgCPq bỏD5BZ hắgCPqn. TôuRkQi cóD5BZ thgCPqể KMM7giúp côuRkQ mộtD5BZ D5BZtay, cam đogCPqan côuRkQ suRkQẽ khônuRkQg bịD5BZ tuRkQên luEaQưu manD5BZh nàgCPqy quấKMM7y rầy.uEaQ” LgCPqí ChgCPqính KMM7Vũ đeKMM7m cKMM7huyện không thểuEaQ KMM7xảy ruRkQa gCPqnày nógCPqi vuEaQới cô.

“Thật suEaQự cámD5BZ ơgCPqn uEaQý tốtD5BZ của cậuEaQu, tuRkQôi vD5BZà gCPqlão D5BZbà nhấuEaQt đKMM7ịnh bênKMM7 nhagCPqu đếnKMM7 bạcuEaQ đầuRkQu D5BZsau KMM7đó D5BZcùng gCPqnhau thagCPqm KMM7gia lễgCPq đưa tiễnKMM7 củgCPqa cậu.

“Tên hỗuRkQn đảnKMM7 này.”uRkQ Lí ChínhuRkQ VũgCPq ngâKMM7y nD5BZgười KMM7một KMM7chút, nKMM7hịn khônuEaQg đượcuEaQ cưD5BZời mắng.

Tần LạKMM7c D5BZLâm ởuRkQ bêgCPqn gCPqcạnh nghe D5BZthấy D5BZba chD5BZữ “uRkQlễ đưagCPq D5BZtiễn” nhaKMM7nh cgCPqhóng cườuRkQi lớnD5BZ, cườiuEaQ D5BZđến nổiD5BZ khôgCPqng đứnguRkQ vững KMM7được, hKMM7ai vuEaQai kgCPqhông ngừngD5BZ run.

Tình uEaQthế trướcuRkQ muEaQắt uRkQđã vượt qugCPqa khảuRkQ năuRkQng lgCPqí giảuEaQi D5BZcủa PhànuEaQ gCPqSở NggCPqữ, đôigCPq gCPqmắt tKMM7o, mgCPqê hoặcD5BZ bìD5BZnh tĩngCPqh nhìn KMM7những uEaQviệc đanguRkQ xảgCPqy rauRkQ, mgCPqờ mịtgCPq uEaQhỏi:“Rốt uRkQcuộc lKMM7à cuEaQhuyện guRkQì đanKMM7g xảyuEaQ ra?”

“Cám KMM7ơn côuRkQ giD5BZúp chúngCPqg tôi KMM7kiếm KMM7được phầnKMM7 cơmuRkQ beefsteaD5BZk đắtuEaQ tiềnKMM7.” LuRkQí ChíD5BZnh VuEaQũ muEaQỉm cưuRkQời nói.

“Kiếm đượcuEaQ?” PD5BZhàn SởuEaQ Ngữ tKMM7rừng mắgCPqt nhgCPqìn, vẫnKMM7 D5BZlà D5BZvẻ mặtgCPq nKMM7ghi hoặc.

“Thật uRkQra uRkQlà phầnuRkQ thưởng hoàKMM7n tuEaQhành ngCPqhiệm uEaQvụ.” TầngCPq LuEaQạc uRkQLâm bổuEaQ sung.

“Phần uRkQthưởng nhiệmuEaQ vụ?” CuRkQô vẫnD5BZ D5BZnhư cKMM7ũ nggCPqây ngốcKMM7 lặpuEaQ lD5BZời nóigCPq củagCPq đốiKMM7 phươnuEaQg, KMM7sau uEaQđó mộtD5BZ gCPqý tưởngD5BZ khônguRkQ thể tiuEaQn uEaQđược chậuEaQm rKMM7ãi uRkQchui D5BZvào uEaQđầu cuEaQô. uEaQCô xKMM7oay ngưKMM7ời đốKMM7i mgCPqặt vớiD5BZ HKMM7ạ TửuEaQ KìnhD5BZ, lên D5BZán anh:“AnhuRkQ uEaQkhông tuKMM7ân uRkQthủ ướuRkQc định?”

Hạ TửuRkQ KìnuEaQh lậpuEaQ tKMM7ức nhíu màuRkQy.“Anh khôngKMM7 tuâKMM7n thủgCPq ướuEaQc địuRkQnh nào?”

“Công KMM7khai chuuEaQyện chúnD5BZg ta kgCPqết hôuRkQn, KMM7anh nD5BZói KMM7do euRkQm quyếtgCPq định.”

“Đúng vuRkQậy làuEaQ dgCPqo KMM7em quyết địnhuRkQ, uRkQmà gCPqvừa rồigCPq uEaQem tựD5BZ mìnhuEaQ KMM7công KMM7khai, khôD5BZng KMM7phải saKMM7o?” AnKMM7h nD5BZhíu mày,D5BZ gCPqcó chút gCPqkhó huRkQiểu hỏiuEaQ KMM7ngược lại.

“Anh uEaQđã nuEaQói tKMM7rước cho KMM7 người kháD5BZc buRkQiết cuRkQòn KMM7bảo egCPqm uRkQcông khgCPqai?” D5BZCô phảngCPq bác.

“Anh đâuRkQu cgCPqó uRkQnói cKMM7ho người nàoD5BZ biếtuEaQ gCPqtrước KMM7đâu? KMM7Anh nóigCPq cD5BZho ai?”uRkQ AKMM7nh hỏi.

“Không uRkQphải D5BZbọn uRkQhọ sao?” PhuRkQàn D5BZSở ND5BZgữ luEaQập tứcuEaQ uRkQxoay ngườuEaQi, D5BZtay chD5BZỉ vD5BZề phíKMM7a LKMM7í ChíuRkQnh uRkQVũ cùnKMM7g TKMM7ần LạcgCPq Lâm.

“Bọn huEaQọ?” HgCPqạ uEaQTử KìKMM7nh nhăn mày.“HaiD5BZ ngườD5BZi,” AnuRkQh hỏi:“TôiuEaQ cógCPq nKMM7ói chD5BZo D5BZqua cuRkQho D5BZhai D5BZngười biKMM7ết tôiD5BZ đãuEaQ kếtuEaQ hônD5BZ, vợ uRkQtôi làD5BZ cgCPqô KMM7gái nàygCPq sao?”

Lí ChíuRkQnh VuRkQũ cùD5BZng TầgCPqn Lạc LâmgCPq nhKMM7ất thờiKMM7 cKMM7ứng họKMM7ng, huRkQai gCPqmắt muRkQở D5BZto gCPqvô uEaQtội, vẻuRkQ mặtKMM7 lgCPqà uRkQbị dọa.

“Cái gì,D5BZ đKMM7ăng D5BZkí kết hôn?”gCPq LuEaQí ChínD5BZh VũuRkQ kKMM7inh nguRkQạc uRkQtrừng KMM7mắt nhìuEaQn bọnuRkQ hKMM7ọ, gCPqlắp bắpuEaQ nóiuEaQ:“Ý làuRkQ, KMM7cô ấygCPq thật sD5BZự KMM7là lãuRkQo buEaQà củuRkQa cậu,uRkQ khônggCPq phảuRkQi D5BZbạn KMM7gái? CD5BZác nguRkQươi tD5BZhật sKMM7ự uRkQkết hôn?gCPq LuEaQà vợ chồng?”

“Thật vậyuEaQ saoKMM7? uEaQHạ Tử Kình,D5BZ anD5BZh tgCPqhật sựgCPq kếuRkQt hôn?”uRkQ TầnuEaQ LạD5BZc LâmD5BZ uEaQcũng lộD5BZ ruEaQa KMM7vẻ D5BZmặt khôKMM7ng gCPqtin, nD5BZhìn anh hỏi.

Phàn SgCPqở NuEaQgữ uRkQlại mờuRkQ mịt gCPqkhó hiểu,uEaQ suRkQao gCPqphản ứnggCPq củKMM7a hauRkQi ngườD5BZi đKMM7ó lgCPqại nhưgCPq vậKMM7y, giốnguRkQ nD5BZhư chKMM7ỉ vừauEaQ mớigCPq KMM7nghe tin uEaQanh kếtuEaQ hônKMM7? KMM710 phútuEaQ tKMM7rước kgCPqhông phảiuEaQ bọnKMM7 hD5BZọ đD5BZều đanguRkQ gCPqnói chuyệuEaQn D5BZnày sao?

“Hai ngKMM7ười khônguEaQ biết cgCPqhuyện D5BZanh ấyuEaQ vàuEaQ tôuEaQi kếgCPqt gCPqhôn sao?”gCPq uEaQCô khuEaQông tựgCPq chủgCPq đượcuRkQ lD5BZên KMM7tiếng hỏi.

Kia hagCPqi ngườiuEaQ khuRkQông chúKMM7t do dựD5BZ lậKMM7p tứuRkQc lắcKMM7 đD5BZầu, giuRkQống uEaQnhư uRkQvẫn còuRkQn khiuEaQếp sợuRkQ cgCPqhỉ uEaQdựa vàuRkQo bảnD5BZ gCPqnăng trảgCPq lời cô.

“Vậy haKMM7i nggCPqười nógCPqi hoàn uEaQ thành gCPqnhiệm vKMM7ụ D5BZlà uRkQnhiệm gCPqvụ nào?”

“Tử KKMM7ình gCPqnói cuRkQậu D5BZta thích KMM7cô, cgCPqô cũnguEaQ thícuEaQh cậgCPqu tuEaQa nhưuRkQng khôD5BZng biếtD5BZ côD5BZ lD5BZo sợD5BZ gCPqcái gKMM7ì kuRkQhông dD5BZám uRkQthừa nhậnD5BZ tình cảmuEaQ củaKMM7 mìngCPqh nKMM7ên uEaQnhờ uEaQchúng tôiuEaQ gCPqgiúp đỡ.”uRkQ LuEaQí CuEaQhính VgCPqũ hơiuRkQ bD5BZình tĩuRkQnh lại nhưnKMM7g tiuRkQm vẫngCPq uEaQđập mạnhKMM7 D5BZvà luEaQoạn nhịp,gCPq trD5BZả uEaQlời cô.

“Tôi phụKMM7 KMM7trách làmuEaQ uEaQcho cô ghengCPq đểuRkQ xegCPqm KMM7cô KMM7có phD5BZản ứngCPqg không.”D5BZ TầuRkQn LuEaQạc LKMM7âm nKMM7ói, giọnKMM7g nóKMM7i nguRkQây ngốKMM7c gKMM7iống y nhưD5BZ LíuEaQ ChD5BZính Vũ.

“Tôi gD5BZiúp cậuD5BZ KMM7ta diễuEaQn D5BZmột màn gCPqtình đKMM7ịch xuấtuRkQ hiệngCPq uEaQrồi uRkQđánh nKMM7hau đểKMM7 xuRkQem cuRkQô cD5BZó thKMM7ể mắcD5BZ mưKMM7u rồiuRkQ tuEaQhổ KMM7lộ tình D5BZcảm KMM7hay khKMM7ông. KếgCPqt quảD5BZ côD5BZ tKMM7hật sựuRkQ KMM7trúng kế.uRkQ” LuEaQí ChíuEaQnh VuRkQũ tiếpuRkQ lờiD5BZ KMM7Tần LạcKMM7 Lâm KMM7nói, sD5BZau đógCPq hoàuRkQn hD5BZồn, trừngD5BZ mắtuEaQ uEaQnhìn HạgCPq TKMM7ử KìnD5BZh oángCPq giậuRkQn nói:“uRkQTại saKMM7o lạigCPq lừa bKMM7ọn tôKMM7i? ChúnKMM7g tôiuEaQ đD5BZều đồngD5BZ uEaQý giúpuRkQ cậu,KMM7 gCPqcậu uEaQlại cònuRkQ lừaKMM7 buRkQọn tôuEaQi gKMM7iờ tuRkQính sao đây?”

Không đểuEaQ ýgCPq uEaQbạn tốuEaQt đang bấtgCPq mD5BZãn, oD5BZán KMM7hận &nbKMM7sp;nhìn chKMM7ằm chằmuEaQ mìnuEaQh, HạKMM7 uEaQTử KìgCPqnh chỉuEaQ chuRkQú ýuRkQ đếnuEaQ suuRkQy nghĩ uEaQvà phảnD5BZ D5BZứng cgCPqủa uRkQlão bà.

“Nghe thấyuEaQ khôngKMM7? uRkQAmh không cuEaQó nóiKMM7 cgCPqho bKMM7ọn D5BZhọ uEaQbiết, D5BZvẫn tuânuRkQ gCPqthủ ướcKMM7 địuEaQnh củagCPq chúnKMM7g ta.gCPq” AnuRkQh thàKMM7nh thật nói.

“Uhm,” CôD5BZ gậtgCPq đầuD5BZ, tiếp thuRkQeo vẻuRkQ mặtD5BZ nghiuRkQêm túD5BZc uEaQnhìn agCPqnh:“Nhưng D5BZanh D5BZkhông tgCPquân thD5BZủ uRkQquy tắc.”

“Quy tuEaQắc nào?”D5BZ AuEaQnh nhíuKMM7 mày hỏi.

“Anh lừauRkQ em.”

“Vấn đềuRkQ luRkQà D5BZsao agCPqnh kuRkQhông nhớ rõKMM7 cD5BZó cuRkQái quRkQuy tắcuRkQ nàyD5BZ?” AnuEaQh vôKMM7 tuRkQội nóKMM7i, kgCPqỳ thậtD5BZ cKMM7ăn bảnuRkQ làD5BZ chuRkQơi xD5BZấu cô.

“Nếu quyềgCPqn côuEaQng kuEaQhai là củaD5BZ uRkQem uEaQanh KMM7không đượcgCPq sửuEaQ gCPqdụng biệngCPq phápuRkQ gCPqnày bắtuRkQ D5BZem côuRkQng khaiuEaQ.” CôD5BZ nuRkQghiêm túc nói.

“Ai, eKMM7m yD5BZêu cgCPqó uEaQphải uRkQem hiểu luEaQầm ruEaQồi khônguEaQ?” AnuRkQh trừngCPqg muRkQắt nhìD5BZn, vuEaQẻ mặtuEaQ KMM7càng thêmD5BZ vKMM7ô tội,D5BZ làD5BZm bộuRkQ thở dKMM7ài nói.

“Cái gì?”D5BZ CgCPqô KMM7bất nuRkQgờ hỏi.

“Anh đanguRkQ cgCPqùng euRkQm nói chugCPqyện đánhuRkQ cượcuRkQ tốiKMM7 nayKMM7, gCPqem đuEaQang nD5BZói cuEaQái gì?uRkQ TD5BZuy rằngD5BZ aD5BZnh dùuRkQng kD5BZế cD5BZũng huEaQơi tốn kéuEaQm nhưnKMM7g uRkQem đồnggCPq D5BZý côngCPqg khauEaQi chuyệuRkQn chúnKMM7g tuRkQa uEaQkết hôgCPqn thậtD5BZ suEaQự khiếnD5BZ gCPqanh uEaQrất vui.” AnKMM7h nóiuRkQ xonuEaQg độtgCPq nhigCPqên hôKMM7n cô.

“Anh yKMM7êu eD5BZm, uRkQlão bà.”

Trong nháyuRkQ mgCPqắt mặtuRkQ Phàn SgCPqở NgữD5BZ uRkQ nhanh chónguEaQ uRkQđỏ lêD5BZn khônKMM7g biếKMM7t làuEaQ đỏuEaQ bừuEaQng hagCPqy chỉuRkQ huEaQồng hD5BZồng. Anh thậtD5BZ gCPqti bỉ.

“Thì rgCPqa uRkQlà thế……uEaQ cậu &nbuEaQsp;thật uEaQđúng lgCPqà cKMM7ó đủuEaQ uEaQti KMM7bỉ vôuEaQ sỉ.”uEaQ KMM7Lí ChínhuEaQ KMM7Vũ thD5BZay côuRkQ nóKMM7i ruEaQa lD5BZời trong lòng.

Ở muRkQột buRkQên uEaQnghe nửagCPq ngàyD5BZ, anh rốtuEaQ uRkQcục KMM7có thểuEaQ hiuEaQểu đưD5BZợc 7uEaQ, gCPq8 pgCPqhần củuRkQa cuRkQâu chuuRkQyện, nếgCPqu giốnguEaQ nhưKMM7 nuRkQhững lời KMM7cậu gCPqta nóKMM7i thD5BZì HD5BZạ TửKMM7 KìnhgCPq thậtuEaQ đúngKMM7 làKMM7 uEaQcó đủgCPq tD5BZi bỉgCPq D5BZvô uRkQsỉ gCPqvì đuRkQạt đượcD5BZ mụuEaQc đích khôgCPqng nggCPqại dùnguEaQ bấtD5BZ cứgCPq uRkQthủ đoạnD5BZ uEaQtồi tệD5BZ nàoKMM7. NhưnD5BZg làD5BZ cKMM7ái mụuEaQc uEaQđích D5BZkia nguRkQhe có gCPq vẻ buồnuEaQ cười.

“Ha haKMM7……” CàKMM7ng uEaQnghĩ cànKMM7g cảm tuEaQhấy D5BZbuồn cườD5BZi, LíKMM7 ChínhuEaQ VgCPqũ nuRkQhịn khôuRkQng đượcuEaQ cưD5BZời thàKMM7nh D5BZtiếng.“Người luôn thgCPquận uRkQlợi trogCPqng việcD5BZ liuEaQên quaD5BZn uRkQđến pD5BZhụ nữD5BZ nKMM7hư cậD5BZu thìuEaQ KMM7ra uRkQcũng cuEaQó ngàuEaQy nhuRkQư thế nàyKMM7 uRkQsao? uRkQHa ha……”KMM7 CướiuRkQ uEaQlão bàuEaQ, lãoD5BZ gCPqbà cũngKMM7 khônuEaQg chịuRkQu cônguEaQ khgCPqai KMM7quan hD5BZệ với agCPqnh? RấtD5BZ bKMM7uồn cười!

Tần LD5BZạc KMM7Lâm ởuRkQ bD5BZên cạnh cũuRkQng cườgCPqi theo.

“Nhưng tôiuEaQ cũngCPqg muốngCPq chúc uRkQmừng uRkQhai người.”KMM7 CgCPqô vừaKMM7 cườD5BZi vừuRkQa nói.

Tạm thờigCPq bỏuRkQ KMM7qua mộtD5BZ bên sựKMM7 tứD5BZc giuEaQận đKMM7ối vớiuRkQ tuRkQi bD5BZỉ lãouEaQ côuRkQng, PD5BZhàn SởD5BZ NgữKMM7 đgCPqem uRkQánh mắtD5BZ chuD5BZyển D5BZđến vịuRkQ Tần LạcuEaQ uRkQLâm tiểuD5BZ tuEaQhư xinKMM7h đKMM7ẹp tựgCPq KMM7tin D5BZlàm côuRkQ thD5BZấy KMM7ghen tịuRkQ “D5BZXin hỏi……”D5BZ CgCPqô muốngCPq nuRkQói lại thgCPqôi, nhìnKMM7 đốiuEaQ phương.

Tần LạcgCPq LâD5BZm mỉmuRkQ cườiuRkQ nhìnuEaQ cô, truRkQên mặuEaQt tuRkQất D5BZcả đềugCPq lgCPqà sựgCPq tgCPqhân thiệnKMM7 khônuRkQg gCPqcó muRkQột cKMM7hút đốiD5BZ  địchD5BZ hKMM7oặc chế nhạo.“uRkQCô cD5BZó ggCPqì muốD5BZn D5BZhỏi tôuEaQi saoD5BZ?” CgCPqô KMM7ôn KMM7nhu hỏi.

Cô gậtKMM7 uEaQgật đầu,uRkQ gCPqthoáng do uEaQdự mộtuEaQ chúgCPqt mớiuEaQ mởgCPq uEaQmiệng hỏuRkQi D5BZ:“Hai ngưgCPqơi hìuRkQnh nhưgCPq  rấtgCPq queuEaQn thuộc?”

Tần LạgCPqc LâmgCPq bỗnggCPq nhiên khuRkQẽ cườigCPq gCPqmột tiếnuEaQg, uRkQchế uRkQnhạo nKMM7hìn HạD5BZ TửuEaQ KìuRkQnh nói:“LgCPqão KMM7bà củaD5BZ angCPqh đauRkQng ghenuEaQ, anhgCPq nên cagCPqo KMM7hứng, đắcKMM7 D5BZý đi?”

“Đúng vậy,KMM7 gCPqtôi mD5BZừng đến nổuRkQi sắuEaQp uRkQbay lêD5BZn KMM79 tầuEaQng KMM7mây.” HgCPqạ TửuEaQ D5BZKình nhuRkQếch KMM7miệng nóuEaQi, bộgCPq dáuEaQng quEaQuả thậtD5BZ vuiuEaQ vẻ khônD5BZg thôi.

Phàn KMM7Sở NKMM7gữ lạKMM7i đỏuRkQ mặt.

“3 ngườigCPq chúnD5BZg tuEaQôi lgCPqà bạn tuEaQhời đạKMM7i học.”uEaQ TD5BZần LuEaQạc LâmgCPq cgCPqười nói.

Bạn thKMM7ời đạiuRkQ họcKMM7? KMM7Thì D5BZra là thế.

Phàn SởD5BZ NgữuEaQ gCPqrốt cụcuRkQ xóa uEaQ bỏ đượcuEaQ KMM7nghi KMM7ngờ tD5BZrong lònguRkQ nhgCPqưng lạiKMM7 cgCPqhứng miKMM7nh đượcD5BZ mgCPqột việcuEaQ đóD5BZ lKMM7à —uEaQ nKMM7gay tgCPqừ đầu aKMM7nh cũngD5BZ D5BZđã lêuRkQn kgCPqế gCPqhoạch tấtuRkQ cả,uRkQ làKMM7m gCPqcho cD5BZô nD5BZgơ nD5BZgác uRkQrơi vKMM7ào cD5BZạm bẫuEaQy của anhgCPq gCPqmà kgCPqhông biết.

Anh thậtKMM7 D5BZsự rấtD5BZ tuRkQi bỉ.

Nhưng luEaQà…… uRkQAiz, gCPqtại sao KMM7cô mộuRkQt chútuRkQ cũnguEaQ khôKMM7ng cgCPqảm thấygCPq uEaQchán ghétD5BZ hD5BZoặc giậnKMM7 anh?

Tình yêuuRkQ thậtuEaQ sựuEaQ làuRkQm cho KMM7 con ngườiuEaQ D5BZmù quáng.

Cũng maD5BZy gCPqsau bKMM7uổi uEaQlễ phát biểuuEaQ uRkQlà gCPqngày nghD5BZỉ nếugCPq khôuRkQng PhKMM7àn sởuEaQ NgữgCPq thậD5BZt đúgCPqng làKMM7 khuRkQông biếtuRkQ uRkQnên đốiD5BZ mặtD5BZ với đD5BZồng nghuEaQiệp ởuEaQ cônggCPq  tD5BZy nhuRkQư gCPqthế nào.

Cô uRkQhoàn tgCPqoàn uEaQkhông nghi nggCPqờ chuyệgCPqn uRkQcô kuEaQết hôuEaQn cùnguEaQ lãoKMM7 uRkQbản sẽgCPq KMM7trong thuRkQời gCPqgian nuEaQgắn nuRkQhất giốnKMM7g nhgCPqư lửa cháygCPq lauEaQn uEaQtoàn uRkQcông uEaQty, dùD5BZ sD5BZao đâyD5BZ cuRkQũng luRkQà côgCPqng uRkQty qugCPqan hKMM7ệ xãuEaQ hộiuRkQ, tgCPqin tứcuRkQ đặc biệtuEaQ nhuRkQanh nhạy.

Aiz, KMM7cứ nghuRkQĩ gCPqđến thứgCPq hD5BZai phải đgCPqối mgCPqặt vD5BZới mọiuRkQ nuRkQgười ởuRkQ côgCPqng KMM7ty, D5BZcô liuRkQền cảmuRkQ thấygCPq uEaQbi thương,D5BZ thuEaQật sựuRkQ rất KMM7bi thương.

Nhịn D5BZkhông đưuEaQợc, côKMM7 đánh ngườigCPq KMM7đàn gCPqông đanKMM7g xuEaQem tạpuEaQ chíD5BZ ởuEaQ bêngCPq cạnhKMM7 mộD5BZt cái.

“Ối! LãouEaQ uEaQbà, KMM7em uRkQmuốn mưu sáD5BZt chD5BZồng saKMM7o?” HD5BZạ TửuRkQ gCPqKình cốD5BZ tgCPqình làmuEaQ D5BZra vuRkQẻ đaKMM7u đớn.

Cô giảD5BZ vD5BZờ gCPqnhư khôD5BZng nghe D5BZthấy, cũngD5BZ kuEaQhông thèmuRkQ liếcD5BZ nD5BZhìn anhgCPq, tiuRkQếp tụgCPqc làD5BZm gCPqnhư D5BZkhông ngCPqhìn thấgCPqy KMM7anh, nhìngCPq về KMM7phía trưKMM7ớc, KMM7lo KMM7lắng KMM7ngày uEaQthứ hagCPqi phảiKMM7 gCPqđối muEaQặt vớiKMM7 đồngKMM7 nghiệpgCPq nhD5BZư thếuEaQ nào.

“Ai, lãD5BZo bD5BZà, uRkQem gCPqsuy nghĩ cáiKMM7 gì?uEaQ TgCPqại suEaQao cảuRkQ buổuEaQi sángCPqg euRkQm cũnggCPq kgCPqhông nuEaQhìn lãD5BZo côngD5BZ tuấnKMM7 suấtD5BZ, gợiuRkQ cgCPqảm mị hoặcuRkQ KMM7của mìnD5BZh gCPqmột uRkQcái?” uRkQAnh bỗD5BZng uRkQnhiên ngCPqhẹ nhànguEaQ xD5BZoay uEaQmặt uRkQcủa uRkQcô đốgCPqi diuEaQện mình,ra vuEaQẻ  đáD5BZng gCPqthương, uEaQôn KMM7nhu hỏi.

“Còn khônuRkQg D5BZphải tạgCPqi anhKMM7 hại.” CgCPqô uRkQhung hănKMM7g trD5BZừng mắtuRkQ nuEaQhìn angCPqh mKMM7ột cgCPqái, nhịnuRkQ khôuEaQng đượcgCPq lạiuEaQ đKMM7ánh angCPqh một cái.

“Ối!” AKMM7nh D5BZlại lầnD5BZ KMM7nữa giả đauEaQu kêuuEaQ uRkQra tiếng,“TgCPqhì D5BZra anuRkQh cướigCPq phảigCPq mộtgCPq lãouEaQ bàgCPq bạogCPq lựcuRkQ nha.”

“Nếu uRkQem lKMM7à KMM7 bạo lực D5BZ lão gCPqbà vậyD5BZ uRkQanh chínD5BZh lKMM7à KMM7ti bỉKMM7 lãouRkQ cônguRkQ.” uEaQCô tD5BZrừng mắtgCPq nói.

“Hắc, lãKMM7o bà,uRkQ lKMM7ão công củuRkQa egCPqm tD5BZi bgCPqỉ hồiuRkQ nàoKMM7? uRkQTa đượcuEaQ côuEaQng nhậnuRkQ uEaQlà chínuEaQh nhâKMM7n qgCPquân D5BZtử đóD5BZ nha.uRkQ” AKMM7nh đem tạpgCPq chuRkQí đặgCPqt gCPqtrên uRkQbàn truRkQà, nghiêmKMM7 chKMM7ỉnh khuEaQáng nghị.

“Chính nuEaQhân quuRkQân tửgCPq sgCPqẽ vì uEaQthắng uRkQthua D5BZmà sD5BZử dụnuRkQg tuRkQhủ đogCPqạn?” ND5BZói KMM7xong gCPqcô còuRkQn rD5BZõ rànuEaQg chKMM7ỉ ra:“ĐêD5BZm qua.”

“Em cóD5BZ biếtD5BZ câKMM7u “đại trượnguEaQ gCPqphu cgCPqo D5BZđược gCPqdãn được”KMM7 ”uEaQ ÝgCPq chígCPqnh lKMM7à thỉD5BZnh thoảnuEaQg khônKMM7g uRkQlàm cD5BZhính uEaQnhân quân tửKMM7 cũuRkQng đượcuRkQ bởiD5BZ gCPqvì uEaQanh luEaQà mộtuEaQ đạiD5BZ trượuEaQng phuEaQu uRkQco đượcKMM7 gD5BZiãn được.

Đối KMM7mặt vớiuEaQ ngườgCPqi ăKMM7n nóKMM7i trơn tgCPqru, ngụgCPqy biệuEaQn thuEaQành uEaQtài gCPqnhư D5BZHạ TửKMM7 KìnKMM7h, PhàD5BZn D5BZSở ND5BZgữ cănD5BZ bảgCPqn khuRkQông phảiuRkQ lKMM7à đối uRkQthủ cgCPqủa anhgCPq, ngouEaQài uRkQviệc uRkQim uRkQlặng uRkQkhông nóuEaQi gD5BZì gCPqcô cũnggCPq chỉKMM7 uRkQcó thểgCPq trừnguEaQ anKMM7h, dùng sứcuEaQ trừngKMM7 D5BZanh KMM7để chốnuEaQg đỡ.

“Lão bà,uRkQ lúcgCPq egCPqm phẫuRkQn gCPqnộ trông thD5BZật đánguRkQ yêu.D5BZ” gCPqAnh cườiKMM7 khẽ,uRkQ kgCPqìm lònguRkQ khD5BZông uEaQđược D5BZcúi ngườiD5BZ hôgCPqn cuEaQô một chút.

“Uy, gCPqem đangCPqg tứgCPqc giậuEaQn.” Cô trừKMM7ng mắgCPqt nhìKMM7n anh.

“Lúc KMM7em tứcD5BZ giậnKMM7 trông cũngD5BZ tD5BZhật đánguEaQ yêu.”gCPq AKMM7nh làuRkQm nhưKMM7 kKMM7hông nghgCPqe thKMM7ấy lạiD5BZ hôngCPq cô.

“Uy!” D5BZCô đánhuEaQ anuRkQh mộtD5BZ cái, vừagCPq bựcgCPq mìuRkQnh vừauEaQ gCPqbuồn cười,D5BZ thậtuEaQ gCPqlà sắpuRkQ khônggCPq chịuuRkQ D5BZnổi anh.

“Anh yêD5BZu emgCPq, lãuEaQo bàKMM7.” Anh bắuEaQt lấyKMM7 taD5BZy cuRkQô, mưuEaQời ngóuEaQn tuEaQay đauEaQn vàogCPq nhagCPqu, tD5BZhâm tD5BZình chânKMM7 thgCPqành nói.

Mặt củuRkQa côKMM7 đỏuRkQ hồnuRkQg, nhịn khôD5BZng đượuEaQc uEaQliếc gCPqanh muRkQột cáD5BZi, luEaQẩm bẩuRkQm nói:“AnhD5BZ thD5BZật D5BZsự thuRkQực tKMM7i bỉ,gCPq gCPqchỉ uRkQbiết nóigCPq sang chuyệgCPqn khác.”

“Ai, tấtD5BZ cảD5BZ đềugCPq làuEaQ hiểu lầmKMM7, suRkQao uEaQanh lạKMM7i nóiD5BZ sanuRkQg D5BZchuyện uEaQkhác đưKMM7ợc? BấtuRkQ quá,”uRkQ gCPqAnh độuEaQt nhuEaQiên thKMM7ay KMM7vẻ mặt đứnuRkQg đắnuRkQ nói,gCPq D5BZ“Anh kuEaQhông ngKMM7ại họcgCPq hỏuEaQi ngườigCPq khágCPqc D5BZmột gCPqchút, chúnggCPq tgCPqa lúuRkQc nãy đanKMM7g thảuRkQo KMM7luận uEaQvấn KMM7đề uRkQgì? AnD5BZh KMM7yêu eD5BZm nhiềuRkQu nhuRkQư thuRkQế gCPqnào D5BZsao? ĐápuRkQ ánuRkQ làKMM7 rD5BZất yêu, KMM7rất yêu.”

Anh uRkQmặt dàuEaQy tgCPqự gCPqhỏi tự đápuEaQ, khiKMM7ến côuEaQ nhịnKMM7 khônuEaQg đượcuRkQ gCPqmỉm cười.

Cô thật sựuRkQ, tgCPqhật sựgCPq chgCPqịu khônggCPq nuRkQổi anuRkQh, uRkQcũng cuRkQhịu khôuRkQng nổiKMM7 chínhD5BZ mìgCPqnh uEaQquá yêu uEaQ anh…… CảmuRkQ giácD5BZ D5BZnày cgCPqó cKMM7hút uRkQhơi gCPqđáng sợ.

“Làm sao vậuEaQy?” gCPqChú ýD5BZ tuRkQhấy uEaQnụ cườiuRkQ củauRkQ côuEaQ biếnuRkQ mấtD5BZ mộD5BZt cácD5BZh khôuEaQng bgCPqình thườngKMM7, aD5BZnh quan tKMM7âm ôuEaQn uRkQnhu hỏi.

“Chúng ta thậtKMM7 sựgCPq gCPqcó tD5BZhể yêKMM7u nhKMM7au uEaQcả đờD5BZi, D5BZbạch đầugCPq ggCPqiai lãogCPq saoKMM7?” CôD5BZ hD5BZỏi anKMM7h, vgCPqẻ mặt lKMM7o uEaQlắng, kuRkQhiếp sD5BZự vềKMM7 KMM7tương lai.

“Đương nhiên uEaQcó uEaQthể.” AgCPqnh khôgCPqng chútuEaQ duRkQo uEaQdự trảuRkQ lời.

“Thật vậy saD5BZo?” uEaQCô pKMM7hát gCPqhiện mìnhKMM7 cD5BZàng ngàgCPqy D5BZcàng yêKMM7u anKMM7h vìgCPq vậyuRkQ càKMM7ng cảuRkQm thuEaQấy suRkQợ hãi.

“Đương nhiên.” uRkQAnh nóiKMM7 D5BZnhư đinuEaQh uEaQđóng cột,“ChuyệnD5BZ khuEaQác khôuEaQng ngCPqói, cuEaQhỉ cầnuEaQ nhìngCPq bKMM7ố uRkQmẹ của hgCPqai tKMM7a, KMM7bọn họuEaQ gCPqchung KMM7tình yêuEaQu uEaQnhau uRkQmà cgCPqhúng gCPqta lạiKMM7 thừgCPqa hưởngD5BZ gieD5BZn di truyềuEaQn cKMM7ủa hKMM7ọ vuEaQì vậuRkQy chúuRkQng tuEaQa nhấtD5BZ đD5BZịnh cógCPq thuEaQể KMM7yêu uRkQnhau đếnD5BZ bạcgCPq đầu.”

Cách anh thuyếgCPqt phụcD5BZ làuEaQm cKMM7ho cD5BZô buồnD5BZ cườD5BZi KMM7nhưng chỉKMM7 cuRkQhốc láD5BZt nD5BZó D5BZlại biD5BZến mất.

“Còn chuyện gìuEaQ saogCPq?” tuEaQay aKMM7nh chD5BZạm vàuRkQo mặtuRkQ côKMM7, kiuRkQên nhẫKMM7n hỏiD5BZ lại,uRkQ angCPqh khD5BZông thD5BZể chịu đượcuEaQ KMM7khi thấyuRkQ cuEaQô buồn.

“Thứ hai D5BZkhi uRkQđi làD5BZm, uEaQem D5BZnên làmD5BZ uRkQcái gìuEaQ bgCPqây giờ?”uRkQ CuEaQô nhăuEaQn mD5BZặt hD5BZỏi anh.

“Cái gì lD5BZàm gCPqsao bâKMM7y gKMM7iờ?” gCPqAnh khKMM7ông huEaQiểu gCPqcô đanguRkQ hỏKMM7i cKMM7ái gì.

Thứ hai uRkQở côuRkQng tuRkQy cuEaQó chuyệuEaQn D5BZgì muRkQà uRkQanh khônguEaQ bKMM7iết sgCPqao? HKMM7ạ TửKMM7 gCPqKình sgCPquy nghĩ.

“Chuyện chúng tuRkQa KMM7kết hôD5BZn, đếnD5BZ gCPqthứ uEaQhai nhgCPqất địnhgCPq đuRkQã truygCPqền đếnD5BZ tagCPqi D5BZmỗi ngườiKMM7 tKMM7rong công uEaQty, uRkQđến lgCPqúc đóKMM7 uRkQem nêngCPq đốiKMM7 gCPqmặt vớiKMM7 uEaQhọ nhưuEaQ D5BZthế nàuEaQo đây?”KMM7 PhuEaQàn SởuEaQ NuRkQgữ khônggCPq chugCPqyển mắt nhìnuRkQ uRkQanh, kD5BZhông biếtKMM7 auRkQnh cuRkQó phảigCPq đangD5BZ ggCPqiả D5BZngốc vớigCPq gCPqcô không.

“Thì ra lKMM7à chgCPquyện này.”

Nhìn anh rgCPqa vẻuRkQ uEaQđã higCPqểu KMM7lại cògCPqn KMM7rất tD5BZhoải máuEaQi vuEaQui thuRkQích làmKMM7 D5BZcho côuRkQ nD5BZhất tuEaQhời bốuEaQc hỏa.

“Đúng vậy, chínuRkQh KMM7là KMM7chuyện này!uRkQ” CôgCPq uEaQtrừng mắuRkQt nuEaQói,“Anh  nuRkQói nêuRkQn làmD5BZ gìgCPq bâD5BZy giờ?”

“Chỉ cần thoD5BZải D5BZmái nhậnuRkQ sựKMM7 chúcuRkQ phúgCPqc củgCPqa gCPqmọi ngườigCPq D5BZlà đượcD5BZ rồi.”

“Anh nói thKMM7ật đơnKMM7 giKMM7ản.” CôD5BZ giKMM7ận dỗiKMM7 đuRkQánh D5BZanh mộtuEaQ cái.

“Là em suRkQuy nghuEaQĩ D5BZquá phD5BZức tạuRkQp. EuEaQm rốuEaQt cuKMM7ộc uRkQlo lắnKMM7g cD5BZái gìuEaQ, lD5BZão bà?”gCPq AngCPqh kéKMM7o KMM7cô vàoKMM7 trong uRkQlòng, gCPqôn nD5BZhu hỏi.

“Đại soái cD5BZa D5BZlão gCPqbản cướiuRkQ mộtD5BZ nữKMM7 uEaQthư uRkQkí trD5BZong uEaQcông KMM7ty, kKMM7hông bắtgCPq D5BZmắt, cágCPq tíngCPqh cứnguRkQ nhắc câgCPqu nuEaQệ, kD5BZhông D5BZlàm uEaQcho ngườiKMM7 kháKMM7c D5BZyêu mếKMM7m, uRkQnếu aD5BZnh uRkQlà ngườiuEaQ đKMM7ứng xegCPqm, auEaQnh sẽ nghĩKMM7 uEaQnhư tKMM7hế nào?”

“Cô gái nàygCPq thD5BZật lợiuEaQ huEaQại?” gCPqAnh hKMM7ơi D5BZđăm KMM7chiêu liếcuRkQ nD5BZhìn D5BZcô muEaQột cái,KMM7 suEaQau đuRkQó thgCPqong thảD5BZ nhíu muEaQày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta gCPqbiết duEaQùng mêgCPq thuEaQuật, nếKMM7u khuEaQông, cônguRkQ uEaQphu trKMM7ên gigCPqường khẳnuRkQg địnhuEaQ đặcKMM7 biệt tD5BZốt?” uRkQAnh KMM7nhăn KMM7mặt nuEaQói tiếp.

Cô trừng mắtgCPq lKMM7iếc anuRkQh mộD5BZt cágCPqi, nghiếnuEaQ rănguEaQ nghigCPqến lợiKMM7 hỏi:“CgCPqòn gD5BZì nữa?”

“Không biết uRkQcô tKMM7a D5BZlàm nhKMM7ư KMM7thế nàoKMM7 mêuRkQ uEaQhoặc rồigCPq trgCPqèo lKMM7ên giườngD5BZ củauRkQ lKMM7ão D5BZbản? KMM7Là lúuEaQc cùng uRkQlão bảnuEaQ rD5BZa ngoD5BZài uEaQcông tácuEaQ, lKMM7ừa cD5BZho lãouEaQ buRkQản uEaQuống KMM7say lKMM7àm uRkQra nhữnD5BZg chuyệuEaQn khônguRkQ tự cgCPqhủ đượcD5BZ suRkQao? HaD5BZy làKMM7 tgCPqrực tuEaQiếp cưỡngCPqg épuRkQ quD5BZan hệ,D5BZ uEaQsau đóD5BZ thànhKMM7 gCPqcông KMM7lấy tự sátgCPq KMM7uy huEaQiếp KMM7bức hôn……”

“Uy!” Thấy aKMM7nh càngCPqg nKMM7ói cànguEaQ gCPqlưu D5BZloát, càKMM7ng uEaQkhoa tuEaQrương, PhuEaQàn SởgCPq NggCPqữ gCPqnhịn khônKMM7g được đánhD5BZ auEaQnh mKMM7ột chút.

“Đây không phảuRkQi làuRkQ suuRkQy D5BZnghĩ củagCPq D5BZem sao?KMM7” AnuEaQh lgCPqàm nhD5BZư gCPqvô tộuRkQi nói.

“Em đang hỏiKMM7 angCPqh nD5BZghĩ nhưD5BZ thuRkQế nào?KMM7” CuRkQô nói.

Anh im luEaQặng tgCPqrong chốcD5BZ láD5BZt rồiKMM7 cKMM7hăm KMM7chú nhìnuRkQ D5BZcô, thonD5BZg tKMM7hả nói:“AnhKMM7 KMM7sẽ nghĩuRkQ đây nhấtKMM7 địD5BZnh gCPqlà cKMM7hân tình.”

Cô ngẩn ruEaQa, KMM7không tgCPqhể dờgCPqi khỏigCPq đD5BZôi muEaQắt thâuRkQm tìgCPqnh củagCPq anh.

“Anh sẽ nghĩ……”uRkQ gCPqAnh tiếpgCPq tụKMM7c nói,“CôD5BZ gáKMM7i nàyuRkQ nhấuEaQt uEaQđịnh cóD5BZ điểmD5BZ đặcuEaQ uRkQbiệt nêgCPqn uRkQđại D5BZsoái ca lKMM7ão bảKMM7n kiD5BZa mớiuRkQ mêuEaQ uRkQluyến, áigCPq mộ,D5BZ khôngCPqg thểKMM7 tựuRkQ kuRkQìm cuEaQhế gCPqmà yêKMM7u cuEaQô ấyD5BZ, sKMM7au đó cònuEaQ cướiuRkQ D5BZlàm vợuEaQ, đồngKMM7 KMM7thời phátD5BZ thệKMM7 cảD5BZ D5BZđời KMM7chỉ nuRkQắm tuRkQay cô,uEaQ cùnKMM7g uRkQcô sKMM7ống đếgCPqn đầu bạc.”

Trái tim cD5BZủa cD5BZô gCPqkhông D5BZtự chuRkQủ đưuEaQợc đậpKMM7 nhanuRkQh lênKMM7, vuEaQì KMM7nhu tuRkQình trgCPqong mắD5BZt anD5BZh D5BZvà những lờD5BZi anuRkQh nD5BZói màD5BZ cảmuEaQ động.

“Lão công……”

Anh lấy taKMM7y cD5BZhe muEaQiệng uRkQcô luEaQại, gCPqkhông chuRkQo côKMM7 muRkQở uRkQmiệng nóuRkQi chuyệgCPqn, muốuEaQn cKMM7ô nghuEaQe anh nói.

“Lão bà, tD5BZại sD5BZao euRkQm phảiD5BZ qKMM7uan tâmKMM7 ngườiD5BZ khácuRkQ KMM7nghĩ gìKMM7?” uEaQAnh chânuRkQ thàgCPqnh nhìD5BZn cô nói.“NgườiuRkQ khácuEaQ muốKMM7n KMM7nghĩ nhưuEaQ KMM7thế nuEaQào làuEaQ chuyệnuRkQ củauEaQ uEaQhọ, kuEaQhông KMM7liên quauRkQn đến chúnggCPq tgCPqa, gCPqkhông phảiuRkQ saoD5BZ? GiốnguRkQ nhưD5BZ uEaQba uRkQmẹ D5BZem, bọD5BZn họgCPq chênhKMM7 lệcuEaQh tuổgCPqi tácKMM7 nhất địnhKMM7 cóuEaQ nhiềuuRkQ ngườiuRkQ khuRkQông xKMM7em trọngCPqg phuRkQải kuRkQhông? NhưuRkQng bọuRkQn gCPqhọ vẫnuRkQ yêKMM7u ngCPqhau, vẫn hạnKMM7h phúgCPqc kuRkQhông puEaQhải sao?”

“Trọng điểm làuRkQ,” AuRkQnh nhấnKMM7 mạnhgCPq.“Thân làgCPq gCPqlão buRkQản KMM7của uEaQcông uRkQty, lgCPqà nuEaQgười trựD5BZc tiếD5BZp phát lưD5BZơng chD5BZo nhgCPqân viêngCPq, lãoD5BZ đại,uRkQ euEaQm tuRkQhật sựKMM7 D5BZcho rằKMM7ng auRkQnh sẽuRkQ chgCPqo phégCPqp bKMM7ọn hKMM7ọ D5BZvô lễ lãoD5BZ vuRkQới lãoKMM7 bKMM7ản nưuRkQơng sao?”

Nghe thấy uEaQvậy, PhànKMM7 SởKMM7 NgữgCPq gCPqnhịn D5BZkhông đượcuRkQ trừKMM7ng uRkQlớn huEaQai mắtgCPq, đemD5BZ uRkQtay gCPqanh uRkQlấy ruEaQa khỏi miệnguEaQ cô.

“Anh muốn luRkQàm cuEaQái gCPqgì?” CuEaQô KMM7lo lắngD5BZ hỏD5BZi anh.

“Làm việc nêuEaQn KMM7làm.” AuEaQnh uRkQôn nhgCPqu cười.

“Việc gì D5BZlà vKMM7iệc D5BZnên làmgCPq?” CD5BZô tiếuRkQp tD5BZục hỏi.

“Em muốn biếtD5BZ uRkQnhư vậyuRkQ sao?”

“Em không hgCPqy vọngD5BZ bởiKMM7 vìuEaQ euRkQm màuEaQ làD5BZm cuRkQho bấtD5BZ KMM7kì ngườuRkQi nàoD5BZ gặuRkQp taD5BZi ương.”

“Đó không phảgCPqi lKMM7à KMM7tai D5BZương, phảiD5BZ nóiuRkQ làuRkQ gieKMM7o giKMM7ó gặtKMM7 D5BZbảo.” AnuRkQh cườuRkQi nóiuEaQ, nhưng KMM7 giọng điệuuEaQ cógCPq mD5BZột tigCPqa lãnhuRkQ khD5BZốc, giuEaQống nuEaQhư uEaQanh đuEaQã sgCPqớm quEaQuyết uRkQtâm muốnD5BZ giếtKMM7 không tha.

“Lão công.” uRkQCô nuEaQhíu gCPqmày uEaQnhìn anh.

“Lão bà.” AnD5BZh mỉmKMM7 cườiuEaQ đuEaQáp lại.

“Lão công.” uRkQCô uRkQnhấn mạnh,gCPq uEaQtỏ vẻKMM7 phảnKMM7 đối.

“Lão bà.” uRkQAnh tiKMM7ếp tuRkQục mỉuRkQm cgCPqười màuEaQ chgCPqống đỡ.

“Mọi người đềD5BZu làD5BZm D5BZviệc vớKMM7i ngCPqhau nhiềuuRkQ năKMM7m KMM7như vậyKMM7, anuEaQh cóKMM7 thểuEaQ đồnguEaQ ýuRkQ uEaQvới uRkQem, uRkQđừng vì tìuEaQnh cảuEaQm cD5BZá nhuEaQân nhấtD5BZ thuRkQời uEaQmà uEaQphủi uRkQbỏ nhD5BZững cốKMM7 gắng,gCPq huEaQi siuEaQnh củagCPq họKMM7 chKMM7o côuEaQng ty nhuRkQững D5BZnăm quRkQua đượcD5BZ không?D5BZ” uRkQCô gọgCPqn gàngCPqg dứtgCPq uRkQkhoát, thàgCPqnh thậtKMM7 nói.

“Em cũng buRkQiết, đốiD5BZ vớiD5BZ nhữngKMM7 cốuEaQ gKMM7ắng vàuEaQ gCPqhi sinuEaQh gCPqcủa mọiuRkQ ngườiKMM7 D5BZanh D5BZđều thưởnuEaQg cuRkQho họ xứngD5BZ đánguRkQ, chưagCPq cóKMM7 bạcKMM7 đãigCPq nguRkQười nào.”

“Em biết, nhưngKMM7 cônguEaQ tgCPqy cóuRkQ thểuEaQ pháD5BZt uEaQtriển mạnhgCPq mẽ,uRkQ đứngCPqg vKMM7ững KMM7trong giớiuRkQ nàKMM7y đD5BZều uEaQcó công D5BZcủa muRkQọi ngưuEaQời. CKMM7ho uEaQnên đKMM7ồng uEaQý vớiuEaQ emKMM7, khônuEaQg cầnuRkQ vgCPqì eD5BZm làmD5BZ khóD5BZ D5BZngười nào đượcKMM7 không?”uEaQ uEaQCô cgCPqầu xin.

“Em mềm lgCPqòng nhưgCPq vậyuRkQ làgCPq gCPqkhông được.”D5BZ uEaQAnh tuRkQhở uEaQdài lắuEaQc đầugCPq nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anuRkQh khônuRkQg thểuEaQ đồnguEaQ ýuEaQ vớgCPqi em.KMM7” KMM7Anh nghiêKMM7m túgCPqc D5BZlắc đầugCPq nói,“LD5BZà ngưuEaQời lãnhKMM7 đạo quyếtD5BZ gCPqđịnh chíuRkQnh sácKMM7h củaKMM7 côKMM7ng tuEaQy auEaQnh kKMM7hông thD5BZể mềmgCPq lònggCPq gCPqnhư phgCPqụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nógCPqi hếtKMM7 đãD5BZ.” AnD5BZh ôgCPqn KMM7nhu ngắtuRkQ lờigCPq côuEaQ, vẻD5BZ mặuEaQt vẫnKMM7 nghiD5BZêm túcuRkQ ngCPqhư vậy.

Phàn Sở D5BZNgữ bấtuEaQ đắKMM7c dĩKMM7 gCPqnhìn anhKMM7, khônggCPq hiểugCPq uRkQanh tạiuRkQ suEaQao phảigCPq cKMM7ố chKMM7ấp uRkQnhư thế?

Nếu đồng nghiệpuEaQ đốiuRkQ vD5BZới côuEaQ D5BZcó ýuEaQ kgCPqiến thKMM7ì uRkQcũng làuRkQ gCPqdo côuEaQ khôngKMM7 đủKMM7 tiêgCPqu chuẩn,gCPq không tgCPqhể tD5BZrách ngườuEaQi khác,D5BZ nếuuRkQ anKMM7h gCPqbởi vKMM7ì KMM7cô gCPqmà lạmD5BZ dụnD5BZg chuEaQức uEaQquyền truEaQả thuEaQù đối phươnD5BZg thìKMM7 chỉD5BZ D5BZcàng làD5BZm uRkQkhó cuRkQô hơngCPq màuEaQ thôi.D5BZ ChẳnggCPq lẽKMM7 auRkQnh khD5BZông hiểu?

“Nếu anh đãuEaQ gCPqra mộtuEaQ quyếtuRkQ D5BZđịnh ggCPqì đóuRkQ tKMM7hì kKMM7hông phảKMM7i cgCPqhỉ KMM7vì mộtuRkQ chuygCPqện. KhôD5BZng phKMM7ải chỉ một,gCPq cóuRkQ nghuRkQĩa auRkQnh đãD5BZ gCPqcho họuRkQ cơuRkQ hộigCPq nhưngKMM7 hếtuEaQ lầD5BZn nàD5BZy đếKMM7n lầnD5BZ kháD5BZc khgCPqông thay đổuEaQi, muEaQột lầnuEaQ uEaQlại mộtgCPq lầngCPq tuRkQái phạm,KMM7 đốiD5BZ vKMM7ới nhữnguEaQ ngKMM7ười nuEaQhư vD5BZậy uRkQcho duRkQù không phảiD5BZ vìuRkQ uRkQem thìuRkQ agCPqnh cuRkQũng KMM7phải D5BZvì cgCPqông uEaQty mgCPqà trừD5BZng phạt.”uRkQ AnuRkQh thậgCPqt sgCPqự nghuEaQiêm tgCPqúc nói vớiD5BZ cô.

“Anh cam đKMM7oan suRkQẽ gCPqkhông lấyuEaQ việuEaQc côuRkQng buEaQáo tuRkQhù rD5BZiêng?” CuEaQô nhìuEaQn auEaQnh đánuEaQh guRkQiá. VìKMM7 suEaQao cô vD5BZẫn cảmgCPq thấuRkQy khảuEaQ năngKMM7 nàyuEaQ rấKMM7t lớn?

“Ai, lão bà,gCPq gCPqlão cônD5BZg củaKMM7 uEaQem lgCPqà ngườiuEaQ khônKMM7g KMM7phân bD5BZiệt côngD5BZ tuRkQư gCPqnhư vậyD5BZ sao?”

Phàn Sở NgữKMM7 tuRkQhành thậtgCPq gCPqsuy nuRkQghĩ mộtgCPq látuEaQ uRkQrồi đD5BZưa rgCPqa đKMM7áp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KuEaQình D5BZdở khócuEaQ dởuRkQ cười.

“Cám ơn uEaQem KMM7tin tưởnguEaQ anD5BZh nhuEaQư vậy,gCPq lãuRkQo bà.”uRkQ AD5BZnh cườiKMM7 kuRkQhổ muRkQà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừng.”uRkQ AuRkQnh độtuEaQ nhiuEaQên nguRkQắt luEaQời cô:“ChúnguEaQ KMM7ta kD5BZhông nênD5BZ vgCPqì tryệD5BZn cKMM7òn cuRkQhưa D5BZcó xảy D5BZra trauEaQnh luậngCPq kKMM7hông thôiuRkQ, nếuuEaQ lãnguRkQ D5BZphí gCPqthời chD5BZo chugCPqyện nuEaQày khD5BZông bằuRkQng chúng gCPq ta nêuEaQn “vậKMM7n đuEaQộng” mộtKMM7 chút?”

Phàn Sở NggCPqữ mặtKMM7 nhaD5BZnh D5BZchóng đỏuEaQ lên.

“Anh thật khuRkQông đứngD5BZ đắKMM7n!” CôuRkQ mKMM7ặt đỏD5BZ tíuEaQa tauEaQi trừD5BZng gCPqanh liuRkQếc KMM7mắt uRkQmột cái.

“ “Vận đuEaQộng” sD5BZao D5BZcó thểuEaQ làD5BZ chuuRkQyện khônuRkQg đứngKMM7 đắnuRkQ, lKMM7ão bà?D5BZ ViuEaQệc nuRkQày liênKMM7 uEaQquan đến đờiuEaQ gCPqsau KMM7của chD5BZúng tuEaQa, đâyD5BZ làgCPq chuuRkQyện đứngD5BZ đắuEaQn nKMM7hất uRkQcũng quKMM7an trgCPqọng nhất.”KMM7 Anh nuRkQghiêm túuRkQc nói.

Phàn Sở uRkQNgữ uRkQhoàn toàgCPqn nóigCPq kgCPqhông uRkQra lD5BZời, chỉD5BZ uEaQcó uEaQthể xấuuRkQ hổD5BZ tuEaQrừng uRkQanh liếcD5BZ mắuEaQt một cágCPqi, sKMM7au đóKMM7 quyếKMM7t địnhD5BZ KMM7đứng dậyuRkQ D5BZchạy lấyKMM7 người,gCPq khônggCPq đuEaQể ýuRkQ tớigCPq anh.

Dù sKMM7ao cuEaQô vĩnhuEaQ viD5BZễn không 

thể nói gCPqlại anh.

Nhưng uEaQcô vừagCPq mớiuRkQ đứuRkQng lên,KMM7 D5BZhai chângCPq gCPqcòn D5BZchưa uRkQđứng vữuRkQng, đãKMM7 bịKMM7 KMM7anh kKMM7éo ngãKMM7 nggCPqồi lạiKMM7 sô pha.

“Uy!” Cô khángKMM7 nghuEaQị gCPqquay đầuEaQu uRkQkêu uEaQlên, ggCPqiây tiếpKMM7 thegCPqo đãD5BZ bịD5BZ gCPqanh gCPqáp D5BZđảo ởKMM7 uRkQtrên suRkQô pha.

Anh ở uEaQtrên ngườiuEaQ monuEaQg cuEaQhờ nhD5BZìn cKMM7ô, nD5BZụ cKMM7ười gợiKMM7 cảmD5BZ mêD5BZ hoặc,gCPq đD5BZôi uRkQmắt đeD5BZn lấuRkQp KMM7lánh tràn đầyD5BZ tuEaQình uRkQyêu gCPqvà gCPqkhát vọKMM7ng đốiKMM7 vớuRkQi cô.

Cô hô hấpuEaQ khD5BZó D5BZkhăn, tgCPqim đậpuEaQ nhanh.

Anh chậm ruEaQãi cúuRkQi gCPqngười huEaQôn gCPqcô, nhẹgCPq nhànKMM7g hônuEaQ uEaQđôi muRkQôi uEaQcô, giốKMM7ng nhưKMM7 thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……