You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SởSoTz SoTzNgữ nQfKtói nLYDrhững lời nàSoTzy iKxAra cũniKxAg khiKxAông làmQfKt ngQfKtạc nhiêiKxAn iKxA4 ngưiKxAời QfKtđang nóiLYDr chuyện.

Hai vợLYDr SoTzchồng LYDrhọ thìLYDr SoTzkhông phải QfKtnói, đươngSoTz n475ghiên sẽQfKt kh475gông ngQfKtạc 475gnhiên nLYDrhưng QfKtphản ứngiKxA củaQfKt LiKxAí ChínhSoTz ViKxAũ LYDrvà Tần L475gạc Lâm475g khiến475g SoTzcho SoTzcô ngSoTzhi ngờ,SoTz khó475g hiKxAiểu, bọ475gn họQfKt QfKtsau QfKtkhi nghSoTze iKxAcô SoTznói iKxAnhư vậyiKxA cả hai475g cùQfKtng sửngQfKt SoTzsốt iKxAmột chútQfKt rồiLYDr lLYDrập tứcSoTz cườiiKxA tLYDro thà475gnh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SSoTzở NgữLYDr ngạQfKtc nhiênLYDr, hai mắ475gt trợn475g lSoTzên, cảmQfKt thấSoTzy khôQfKtng biKxAiết làmiKxA saLYDro, lạiLYDr LYDrcó chSoTzút QfKtnan SoTzkham, khLYDrổ sở 475g nhìn bọ475gn họ.

Chẳng iKxAlẽ chuyệniKxA nLYDràng và HạiKxA TửiKxA KìnhSoTz làLYDr vSoTzợ LYDrchồng tSoTzhật LYDrsự buồn475g cLYDrười nhLYDrư vậyQfKt, làSoTzm LYDrcho ngườiQfKt LYDrkhác iKxAkhó c475gó thể t475gin nhiKxAư vậySoTz sao?

“Lão bQfKtà, QfKtem cuốLYDri cùng iKxA cũng quyết475g địnLYDrh cô475gng LYDrkhai quiKxAan hệSoTz c475gủa chúSoTzng QfKtta? AniKxAh SoTzrất vLYDrui vẻ!”

Không chú475g ýSoTz tớ475gi tâLYDrm tình475g của SoTzcô QfKtkhông tốSoTzt, QfKtHạ TQfKtử Kì475gnh vuSoTzi siKxAướng gắQfKtt gQfKtao kéoLYDr cLYDrô liKxAại gần,SoTz trướ475gc mặtLYDr mọi ngườiiKxA hôn475g ciKxAô s475gay điKxAắm QfKtrồi sQfKtau 475gđó ngâSoTzy nLYDrgô cSoTzười LYDrha hSoTza ha.

Tâm QfKttình côiKxA khôngSoTz tốt nhưngSoTz vìLYDr aQfKtnh sSoTzung sLYDrướng khôngSoTz chút475g chLYDre dấuQfKt làmiKxA iKxAcho iKxAcô bìnLYDrh LYDrphục mộiKxAt cQfKthút, trong 475glòng vẫn475g kh475gông thểLYDr khôniKxAg LYDrsuy nghĩ.

“Nhìn tên475g SoTzkia x475gem cười đLYDrến iKxAgiống mSoTzột tLYDrên ngốc.”

“Đúng viKxAậy, cLYDrũng iKxAmay tôi khSoTzông iKxAcó mêiKxA luySoTzến anSoTzh SoTzta nếuQfKt khLYDrông biKxAây giờQfKt nhấtQfKt 475gđịnh vỡQfKt mộng.”

Phía sa475gu PhàniKxA LYDrSở NgữQfKt vangSoTz lên tiKxAiếng c475ghế nhạoLYDr mộtSoTz cácQfKth tiKxAhoải m475gái, iKxAcô khQfKtông 475gnhịn được475g qLYDruay đầuQfKt SoTzlại, chỉ thSoTzấy LiKxAí ChíSoTznh VũQfKt SoTzvà SoTzTần QfKtLạc LâQfKtm đứiKxAng cSoTzhung QfKtmột chỗ,SoTz t475grên mQfKtặt tươLYDri 475gcười tLYDrrêu chọc khôngSoTz iKxAcó QfKtmột t475gia tràoSoTz phSoTzúng SoTzác QfKtý nào.

Cô ngSoTzạc nhiQfKtên triKxAừng mắt iKxAnhìn, iKxAra lQfKtệnh LYDrcho chíniKxAh iKxAmình phảiQfKt QfKtcẩn th475gận SoTzmột chút475g, ngQfKtười vSoTzừa mớiiKxA QfKtcười nhạoLYDr cQfKtô sao bLYDrây giQfKtờ lạiLYDr 475gcó v475gẻ mLYDrặt này?

“Hai ngưSoTzời cáLYDrc ngLYDrươi hâm SoTzmộ thìiKxA cứSoTz việcLYDr iKxAnói thẳng,QfKt QfKtha ha……”LYDr HạSoTz iKxATử KìnhQfKt QfKtbỗng nhiênLYDr SoTzđắc ýLYDr cLYDrười 475gha ha nóSoTzi  vớiQfKt 475ghai nQfKtgười kia.

“Có 475ggì đán475gg hâmQfKt mộ,SoTz siKxAo với cQfKtậu, 475gtôi muốn475g tìmSoTz bạ475gn SoTzgái SoTzkhó kh475găn sao?

“Vấn đềSoTz 475glà cậuLYDr tLYDrìm được c475gô gáLYDri đồngiKxA 475gý LYDrcùng SoTzcậu bạciKxAh đầQfKtu LYDrgiai QfKtlão sao?”

“Tôi kLYDrhông m475guốn thôiLYDr, được không?”

“Đều giQfKtống nhauSoTz, tóQfKtm lại cậuLYDr khôngLYDr tQfKtìm đượcLYDr tìnSoTzh yQfKtêu soSoTzng phươnSoTzg, gSoTziống LYDrtôi QfKtvà lãLYDro bà475g nắmLYDr tLYDray nhaQfKtu đi hếtiKxA cuộcQfKt QfKtđời, hSoTza ha……”

Hạ TửiKxA SoTzKình bừaSoTz biKxAãi cườLYDri nói, thLYDrái độ475g kiêuLYDr LYDrngạo SoTzlàm iKxAcho iKxAngười tiKxAa SoTzrất iKxAmuốn đánh.

“Phàn tiể475gu thư,LYDr nếuLYDr côQfKt không chịLYDru nổiiKxA cậuQfKt SoTzta, lúcQfKt niKxAào QfKtcũng có475g tLYDrhể bỏQfKt hắ475gn. TiKxAôi 475gcó th475gể giúSoTzp QfKtcô iKxAmột iKxAtay, caQfKtm đoan cô475g sẽiKxA khôngSoTz bSoTzị tênLYDr liKxAưu manSoTzh này475g quấQfKty rầ475gy.” LiKxAí ChíSoTznh SoTzVũ đeQfKtm chuyệiKxAn không tQfKthể QfKtxảy 475gra nàyLYDr nóiiKxA 475gvới cô.

“Thật sựiKxA cámSoTz LYDrơn ýQfKt tốQfKtt củ475ga cậu, QfKttôi vàSoTz lãLYDro bQfKtà nhấtSoTz địnQfKth bêLYDrn nhaLYDru đếiKxAn bạ475gc đầuQfKt saiKxAu đóSoTz 475gcùng nhaQfKtu tiKxAham g475gia lễ đư475ga tiễQfKtn cLYDrủa cậu.

“Tên hỗniKxA đảnLYDr nàSoTzy.” Lí ChínhSoTz VLYDrũ ngâLYDry ngườiLYDr mLYDrột QfKtchút, nhịniKxA khô475gng được475g LYDrcười mắng.

Tần LSoTzạc LâLYDrm ởLYDr bQfKtên iKxAcạnh nghe thấyiKxA bLYDra chQfKtữ 475g“lễ đưaQfKt tiễn”SoTz nhaLYDrnh chóQfKtng cườLYDri lớSoTzn, SoTzcười đếSoTzn niKxAổi kSoTzhông QfKtđứng vững được475g, iKxAhai vSoTzai kSoTzhông ngừngiKxA run.

Tình thếSoTz trướcSoTz QfKtmắt đã vượtSoTz quQfKta kiKxAhả SoTznăng lQfKtí giảiKxAi củaLYDr PQfKthàn SởSoTz NQfKtgữ, đLYDrôi mắtQfKt tiKxAo, mêQfKt hoặ475gc bìLYDrnh tĩnLYDrh nhìn nhữngiKxA viKxAiệc đaniKxAg 475gxảy ra475g, mờQfKt mQfKtịt hỏi:“RốtSoTz cuộ475gc LYDrlà chiKxAuyện QfKtgì iKxAđang xSoTzảy ra?”

“Cám ơiKxAn QfKtcô giúpQfKt cLYDrhúng tôi QfKt kiếm đượcQfKt phQfKtần cSoTzơm beefstQfKteak đắQfKtt tiềiKxAn.” LíSoTz Chín475gh VũSoTz mỉm475g cưQfKtời nói.

“Kiếm LYDrđược?” PhiKxAàn SởiKxA Ngữ QfKttrừng 475gmắt nhSoTzìn, viKxAẫn l475gà iKxAvẻ mLYDrặt ng475ghi hoặc.

“Thật QfKtra 475glà 475gphần thưởnLYDrg hoàn thQfKtành iKxAnhiệm vụiKxA.” TầnSoTz iKxALạc LâSoTzm bổ475g sung.

“Phần thưởiKxAng nSoTzhiệm vụ?” CôSoTz vLYDrẫn nhLYDrư cũiKxA ng475gây iKxAngốc lặpLYDr lSoTzời nLYDrói củaQfKt điKxAối phiKxAương, siKxAau 475gđó mộtQfKt ýSoTz tưởngiKxA khôSoTzng thể tQfKtin đượciKxA chLYDrậm rãi475g chu475gi vàoLYDr đầuLYDr cô475g. CiKxAô iKxAxoay người475g LYDrđối mặiKxAt vQfKtới HạLYDr Tử475g Kình, lêLYDrn QfKtán 475ganh:“Anh k475ghông t475guân th475gủ ước475g định?”

Hạ 475gTử Kình475g SoTzlập t475gức nhíuSoTz mày.“Anh LYDrkhông tuânSoTz iKxAthủ ướciKxA đị475gnh nào?”

“Công LYDrkhai QfKtchuyện chúnQfKtg ta kếiKxAt h475gôn, anLYDrh niKxAói dLYDro eiKxAm quyếiKxAt định.”

“Đúng vậSoTzy lLYDrà LYDrdo QfKtem quyếSoTzt định, mQfKtà LYDrvừa rồiLYDr eQfKtm tQfKtự mQfKtình cônSoTzg kQfKthai, k475ghông iKxAphải sao?”LYDr AQfKtnh 475gnhíu màyQfKt, c475gó iKxAchút khó hi475gểu hỏ475gi ngượQfKtc lại.

“Anh đ475gã nóSoTzi trưQfKtớc cho SoTzngười kháSoTzc biếtSoTz còSoTzn b475gảo QfKtem ciKxAông khai?SoTz” CôSoTz phả475gn bác.

“Anh đâu475g LYDrcó nLYDrói c475gho ngưiKxAời nào biSoTzết trước475g đLYDrâu? AniKxAh 475gnói QfKtcho aiQfKt?” 475gAnh hỏi.

“Không phảiiKxA bọnSoTz SoTzhọ sao?” PhQfKtàn 475gSở NgữLYDr 475glập tứLYDrc xoa475gy người475g, tQfKtay chỉSoTz về475g iKxAphía 475gLí QfKtChính 475gVũ cùng475g TầnLYDr LạiKxAc Lâm.

“Bọn họ?”LYDr HiKxAạ TửiKxA KLYDrình nhăn mày.“HaiiKxA người,”LYDr ASoTznh hỏiKxAi:“Tôi c475gó nóiiKxA 475gcho QfKtqua 475gcho hSoTzai người475g biếQfKtt tôiKxAi QfKtđã kếtSoTz hôn, vợSoTz tôQfKti iKxAlà QfKtcô gáiSoTz nSoTzày sao?”

Lí ChíiKxAnh VũiKxA SoTzcùng SoTzTần Lạc SoTzLâm nhất475g QfKtthời QfKtcứng họniKxAg, haQfKti mắtLYDr mởSoTz tSoTzo LYDrvô tLYDrội, iKxAvẻ miKxAặt làLYDr bịiKxA dọa.

“Cái 475ggì, đăniKxAg SoTzkí kếQfKtt hôn?” SoTzLí C475ghính VũiKxA kiLYDrnh ngạ475gc tLYDrrừng mắtLYDr SoTznhìn bọLYDrn họ,QfKt lắpQfKt 475gbắp nói:SoTz“Ý là,SoTz c475gô ấQfKty thật sựQfKt lSoTzà iKxAlão SoTzbà QfKtcủa cậSoTzu, khôngLYDr phảQfKti bạnQfKt gáSoTzi? CáSoTzc ngươi475g thiKxAật sựSoTz kếtiKxA SoTzhôn? LYDrLà vợ chồng?”

“Thật vậLYDry sSoTzao? LYDrHạ Tử Kình,LYDr aiKxAnh iKxAthật iKxAsự kSoTzết hôn?”iKxA TầLYDrn LạcSoTz LiKxAâm cũQfKtng lộLYDr 475gra vẻLYDr mặLYDrt SoTzkhông 475gtin, nQfKthìn anh hỏi.

Phàn SởQfKt N475ggữ lLYDrại mờiKxA mịt QfKtkhó hiLYDrểu, SoTzsao pLYDrhản ứng475g iKxAcủa 475ghai ngưSoTzời đLYDró lạLYDri nhiKxAư vậy,LYDr g475giống nhLYDrư chỉLYDr vQfKtừa mớiSoTz nghe iKxA tin aiKxAnh kQfKtết hôn?QfKt 475g10 phSoTzút trướciKxA k475ghông pSoTzhải bọn475g 475ghọ đềSoTzu đan475gg iKxAnói chiKxAuyện nà475gy sao?

“Hai người475g không475g biết ciKxAhuyện aSoTznh ấyiKxA vSoTzà tôiSoTz kết475g hiKxAôn sLYDrao?” SoTzCô kSoTzhông tựLYDr chủ475g đượLYDrc 475glên tiế475gng hỏi.

Kia 475ghai SoTzngười khôniKxAg chút 475g do dựLYDr lậpSoTz tứ475gc lắiKxAc đầu,SoTz giốiKxAng nQfKthư vẫ475gn ciKxAòn khiLYDrếp 475gsợ chLYDrỉ SoTzdựa iKxAvào bảniKxA QfKtnăng tiKxArả lời cô.

“Vậy haiKxAi ngườiLYDr nóSoTzi h475goàn thành nhiệLYDrm v475gụ lSoTzà 475gnhiệm QfKtvụ nào?”

“Tử iKxAKình nóQfKti cậiKxAu 475gta thích c475gô, ciKxAô cũngQfKt thíciKxAh cậuQfKt tiKxAa nhưQfKtng khiKxAông biiKxAết cSoTzô SoTzlo sợQfKt cáSoTzi g475gì khôLYDrng 475gdám thừaQfKt nSoTzhận tình cảmiKxA củaLYDr mQfKtình nSoTzên nhờSoTz chú475gng tôQfKti giúpSoTz SoTzđỡ.” LíSoTz ChQfKtính ViKxAũ hơiSoTz SoTzbình QfKttĩnh lại SoTz nhưng 475gtim QfKtvẫn đậLYDrp 475gmạnh SoTzvà liKxAoạn nhịp,475g trảiKxA lờiSoTz cô.

“Tôi phụ475g QfKttrách 475glàm ch475go cô ghiKxAen đ475gể xLYDrem iKxAcô cóLYDr phiKxAản ứngSoTz không.iKxA” TầnSoTz LạcQfKt LâSoTzm QfKtnói, giọng475g n475gói QfKtngây niKxAgốc giLYDrống y nhưiKxA LíiKxA ChínSoTzh Vũ.

“Tôi gi475gúp cậu475g tQfKta diễnQfKt một màniKxA tìnLYDrh địchSoTz xuấtSoTz hiện475g rồi475g đáiKxAnh nhaSoTzu đSoTzể xeQfKtm cLYDrô 475gcó thSoTzể mQfKtắc QfKtmưu rồiiKxA LYDrthổ liKxAộ tì475gnh cảm h475gay k475ghông. SoTzKết iKxAquả cQfKtô thậQfKtt sựQfKt trúniKxAg kế.QfKt” LíSoTz ChíSoTznh VũQfKt tiếpiKxA lời475g TầniKxA LQfKtạc LYDrLâm nói, s475gau đLYDró SoTzhoàn hồn,SoTz LYDrtrừng mắtSoTz nhQfKtìn 475gHạ LYDrTử KìnhiKxA oánSoTz giậnLYDr nói:“TạiSoTz s475gao lạiLYDr lừa bọQfKtn tôiKxAi? ChúnSoTzg tôLYDri đềSoTzu QfKtđồng ýSoTz giúLYDrp cậu,SoTz SoTzcậu lại475g cLYDròn lừQfKta iKxAbọn tiKxAôi gi475gờ tiKxAính sao đây?”

Không 475gđể ýSoTz bạniKxA tốSoTzt đan475gg bất m475gãn, oá475gn hậnSoTz  nhìnLYDr chằmQfKt chằmQfKt mìnhiKxA, H475gạ TửSoTz KQfKtình chỉQfKt cQfKthú iKxAý đLYDrến sSoTzuy nghĩ 475gvà phảnQfKt ứLYDrng 475gcủa lãoiKxA bà.

“Nghe thấSoTzy kQfKthông? Amh khLYDrông cSoTzó SoTznói chiKxAo bọn475g iKxAhọ biết,LYDr vẫSoTzn QfKttuân thủSoTz ướciKxA đLYDrịnh 475gcủa chLYDrúng ta.”SoTz AnLYDrh t475ghành thật nói.

“Uhm,” QfKtCô gậtiKxA SoTzđầu, QfKttiếp theo vẻ475g mặt475g nghiSoTzêm tQfKtúc nhSoTzìn anSoTzh:“Nhưng aQfKtnh khôniKxAg tuâLYDrn thLYDrủ LYDrquy tắc.”

“Quy tắcQfKt nào?”LYDr iKxAAnh 475gnhíu mày hỏi.

“Anh LYDrlừa em.”

“Vấn đSoTzề liKxAà siKxAao iKxAanh không nhLYDrớ r475gõ cóQfKt cáiLYDr quQfKty 475gtắc này?”SoTz SoTzAnh LYDrvô tộQfKti nóiSoTz, kỳiKxA thLYDrật căniKxA b475gản là475g chơLYDri QfKtxấu cô.

“Nếu quyền475g côngiKxA kiKxAhai là của475g eQfKtm aniKxAh khônQfKtg đQfKtược sửiKxA dQfKtụng bi475gện SoTzpháp 475gnày bắtSoTz iKxAem QfKtcông khai.”475g QfKtCô 475gnghiêm túc nói.

“Ai, SoTzem yQfKtêu có475g phảiKxAi em LYDr hiểu lầmLYDr rồi475g không?475g” AniKxAh SoTztrừng mắLYDrt nhìSoTzn, vẻLYDr mặt475g cànSoTzg t475ghêm vSoTzô tQfKtội, làiKxAm 475gbộ thở iKxA dài nói.

“Cái gì?”QfKt QfKtCô biKxAất LYDrngờ hỏi.

“Anh đaSoTzng iKxAcùng 475gem nói 475gchuyện đ475gánh cượcLYDr LYDrtối QfKtnay, eSoTzm đSoTzang nóiSoTz cáLYDri gì?SoTz TuQfKty rằniKxAg aniKxAh dùiKxAng kếiKxA cũngQfKt 475ghơi tốn iKxA kém nhưLYDrng SoTzem đồng475g 475gý công475g khLYDrai chuyệLYDrn cLYDrhúng tSoTza kLYDrết hôiKxAn thSoTzật sựQfKt iKxAkhiến aLYDrnh rất vui.”iKxA AnQfKth nóSoTzi xiKxAong độtQfKt QfKtnhiên hônSoTz cô.

“Anh yêuiKxA SoTzem, lãLYDro bà.”

Trong nQfKtháy mSoTzắt 475gmặt 475gPhàn Sở NgữLYDr &nbspiKxA;nhanh chQfKtóng iKxAđỏ QfKtlên khôngiKxA biếiKxAt QfKtlà đỏiKxA biKxAừng hiKxAay chiKxAỉ hiKxAồng hồnQfKtg. LYDrAnh thật 475gti bỉ.

“Thì iKxAra làLYDr thiKxAế…… cậu &QfKtnbsp;thật đQfKtúng iKxAlà QfKtcó điKxAủ LYDrti bỉiKxA vQfKtô sỉ.”iKxA QfKtLí C475ghính VũLYDr iKxAthay ciKxAô nSoTzói rSoTza 475glời trong lòng.

Ở mộtQfKt bên475g ngQfKthe nửaSoTz ngày, aSoTznh rốtQfKt QfKtcục QfKtcó thểQfKt hiLYDrểu đượcLYDr QfKt7, iKxA8 LYDrphần củ475ga câLYDru chLYDruyện, nếSoTzu giốngLYDr nhLYDrư nQfKthững lời cậuQfKt t475ga nóQfKti t475ghì HạQfKt TửQfKt KìnQfKth SoTzthật đúngSoTz làQfKt 475gcó đủLYDr tLYDri bỉQfKt QfKtvô sỉiKxA v475gì QfKtđạt đượLYDrc mQfKtục đích khôngiKxA ngạLYDri SoTzdùng biKxAất c475gứ QfKtthủ SoTzđoạn tồiiKxA iKxAtệ nQfKtào. iKxANhưng SoTzlà 475gcái mụcLYDr đíc475gh kiLYDra LYDrnghe QfKtcó vẻ QfKtbuồn cười.

“Ha QfKtha……” C475gàng nghLYDrĩ càng cảmSoTz th475gấy buồSoTzn cưSoTzời, LLYDrí ChSoTzính VũQfKt nQfKthịn kh475gông đượcLYDr cườiKxAi thànSoTzh tiếniKxAg.“Người SoTzluôn thuận lợiSoTz iKxAtrong viLYDrệc liêniKxA qQfKtuan đếniKxA phụiKxA nữLYDr 475gnhư cậuSoTz SoTzthì SoTzra cũniKxAg ciKxAó ngàQfKty nhSoTzư tSoTzhế này sLYDrao? LYDrHa ha……”SoTz CướiQfKt lãLYDro QfKtbà, LYDrlão iKxAbà LYDrcũng khônQfKtg QfKtchịu LYDrcông iKxAkhai quaiKxAn hệ475g với a475gnh? RấiKxAt bu475gồn cười!

Tần Lạ475gc L475gâm ởSoTz bSoTzên cLYDrạnh cũng cườiQfKt theo.

“Nhưng QfKttôi cũ475gng muốSoTzn chúc mừiKxAng hLYDrai người.”475g CQfKtô 475gvừa LYDrcười vLYDrừa nói.

Tạm thờiSoTz bỏQfKt iKxAqua mộtLYDr bên SoTz sự tứcLYDr giận475g đốiLYDr vớiQfKt QfKtti bỉiKxA lãQfKto cSoTzông, PhQfKtàn SoTzSở NgữiKxA đLYDrem SoTzánh mQfKtắt SoTzchuyển đếnSoTz vSoTzị Tần LạciKxA SoTzLâm tLYDriểu 475gthư xiLYDrnh đẹSoTzp iKxAtự LYDrtin liKxAàm ciKxAô tLYDrhấy ghLYDren tịSoTz “XSoTzin hỏi…SoTz…” C475gô muốLYDrn nói lạiiKxA iKxAthôi, nhìnLYDr đốQfKti phương.

Tần LLYDrạc QfKtLâm mỉmSoTz cQfKtười nhìn LYDr cô, trên475g SoTzmặt tấtLYDr ciKxAả SoTzđều SoTzlà iKxAsự thQfKtân thiệLYDrn không475g cóQfKt một475g chSoTzút đốiSoTz  địch475g hoặiKxAc chế nhQfKtạo.“Cô cSoTzó gìiKxA muốniKxA hỏSoTzi tiKxAôi sao?475g” QfKtCô ôiKxAn nQfKthu hỏi.

Cô 475ggật gSoTzật đầu,475g thoLYDráng diKxAo dự mộQfKtt 475gchút iKxAmới mởiKxA miệngLYDr hỏiQfKt :QfKt“Hai nQfKtgươi hìSoTznh niKxAhư &LYDrnbsp;rất queLYDrn thuộc?”

Tần LSoTzạc LâiKxAm bSoTzỗng nhiên khSoTzẽ iKxAcười mộtQfKt tiếng,LYDr SoTzchế SoTznhạo nhìnQfKt 475gHạ TửSoTz Kình475g nói:“Lã475go bLYDrà củiKxAa 475ganh đangQfKt ghenLYDr, 475ganh nên cSoTzao hứQfKtng, đLYDrắc ýQfKt đi?”

“Đúng vSoTzậy, tôQfKti mừngQfKt đến nổiSoTz sLYDrắp baiKxAy QfKtlên QfKt9 tầnSoTzg mây.”LYDr iKxAHạ TửSoTz KìiKxAnh nhếchSoTz miệiKxAng SoTznói, bộSoTz SoTzdáng quả475g thQfKtật vui QfKtvẻ iKxAkhông thôi.

Phàn SởiKxA NQfKtgữ lạiiKxA đỏiKxA mặt.

“3 ngườiQfKt chúQfKtng LYDrtôi SoTzlà bạn t475ghời đạQfKti học.”LYDr TầnSoTz LạQfKtc Lâm475g cườ475gi nói.

Bạn 475gthời QfKtđại họSoTzc? 475gThì ra iKxAlà thế.

Phàn S475gở NSoTzgữ rốtLYDr c475gục xóa bSoTzỏ đưLYDrợc QfKtnghi SoTzngờ tr475gong lòng475g niKxAhưng lLYDrại SoTzchứng QfKtminh đượcSoTz m475gột việcSoTz đóSoTz 475glà —SoTz nga475gy tiKxAừ đầu aQfKtnh cũniKxAg đLYDrã lênSoTz k475gế hLYDroạch tấtQfKt cả,LYDr 475glàm ch475go côLYDr ngơiKxA ngáLYDrc rơLYDri vàSoTzo cạ475gm bẫy475g của anhQfKt mSoTzà kiKxAhông biết.

Anh thậtQfKt sLYDrự rấtQfKt iKxAti bỉ.

Nhưng là…SoTz… QfKtAiz, tSoTzại iKxAsao cô mLYDrột ch475gút iKxAcũng 475gkhông 475gcảm thLYDrấy chánSoTz ghSoTzét 475ghoặc gSoTziận anh?

Tình yLYDrêu thậSoTzt SoTzsự LYDrlàm cho475g con ngưSoTzời miKxAù quáng.

Cũng maiKxAy saiKxAu buổiiKxA QfKtlễ phát iKxA biểu 475glà ngà475gy iKxAnghỉ nếuLYDr kQfKthông LYDrPhàn 475gsở LYDrNgữ tLYDrhật điKxAúng l475gà khônQfKtg LYDrbiết 475gnên đốiLYDr mặtiKxA với đồnLYDrg nghiệpSoTz ởSoTz iKxAcông  QfKtty n475ghư thQfKtế nào.

Cô hoSoTzàn toànSoTz khôQfKtng nghi ngQfKtờ chuySoTzện côSoTz kếtiKxA hiKxAôn cùngiKxA lSoTzão bảiKxAn sẽSoTz troSoTzng thời475g giaQfKtn ngQfKtắn QfKtnhất SoTzgiống nhSoTzư l475gửa cháy liKxAan toàLYDrn côngiKxA SoTzty, dùSoTz sLYDrao đâiKxAy QfKtcũng liKxAà cQfKtông SoTzty quLYDran hệSoTz LYDrxã hộQfKti, t475gin tQfKtức đặc bQfKtiệt nSoTzhanh nhạy.

Aiz, cứ475g nQfKtghĩ đếnSoTz tSoTzhứ hai phảiiKxA đốiQfKt m475gặt vớiiKxA mọiKxAi ngườiKxAi ở475g ciKxAông SoTzty, LYDrcô liềnQfKt SoTzcảm thLYDrấy 475gbi tQfKthương, thậ475gt sQfKtự rất LYDr bi thương.

Nhịn kLYDrhông đượciKxA, c475gô đánh ngườiSoTz iKxAđàn ônQfKtg đaSoTzng xeQfKtm iKxAtạp SoTzchí ở475g bêLYDrn cạQfKtnh mộtSoTz cái.

“Ối! Lã475go biKxAà, eSoTzm muốniKxA mưu sátLYDr chồn475gg saQfKto?” HiKxAạ 475gTử KQfKtình cốQfKt tìnhQfKt lLYDràm riKxAa vẻLYDr đaLYDru đớn.

Cô giảiKxA v475gờ như475g SoTzkhông nghe tiKxAhấy, cũniKxAg iKxAkhông thèQfKtm liếc475g nhiKxAìn aLYDrnh, tSoTziếp tục475g làiKxAm nhQfKtư k475ghông nSoTzhìn th475gấy anhLYDr, nhìn vLYDrề pLYDrhía trLYDrước, 475glo lắngQfKt QfKtngày tLYDrhứ hLYDrai pSoTzhải đốiKxAi mặiKxAt iKxAvới đLYDrồng nghiLYDrệp nQfKthư 475gthế nào.

“Ai, lãoQfKt bà475g, eiKxAm LYDrsuy ngQfKthĩ cái gìLYDr? TạiQfKt saiKxAo cảQfKt buổiLYDr siKxAáng LYDrem ciKxAũng SoTzkhông 475gnhìn lãoiKxA cLYDrông 475gtuấn suấQfKtt, gợSoTzi cảQfKtm mịQfKt hoặc của475g mLYDrình mộ475gt SoTzcái?” AnQfKth b475gỗng QfKtnhiên nhẹQfKt nhiKxAàng SoTzxoay mQfKtặt củaiKxA cLYDrô đối475g diện mình,rSoTza vẻ&nLYDrbsp; đángSoTz thương,QfKt ôn475g SoTznhu hỏi.

“Còn kQfKthông phảiLYDr tạiiKxA anh hại.475g” CôiKxA hun475gg iKxAhăng trừngSoTz mLYDrắt nhì475gn 475ganh mộ475gt cái,LYDr nLYDrhịn khôQfKtng điKxAược lại475g đáLYDrnh an475gh một cái.

“Ối!” ASoTznh lạiLYDr lần475g nSoTzữa giả đauSoTz LYDrkêu rQfKta tiếng,“TLYDrhì QfKtra SoTzanh cướiSoTz 475gphải mộiKxAt liKxAão b475gà bạoiKxA lựciKxA nha.”

“Nếu LYDrem làiKxA &SoTznbsp;bạo lực lQfKtão LYDrbà vậSoTzy aniKxAh iKxAchính làiKxA tiKxAi 475gbỉ lãQfKto công.”475g CSoTzô trừngQfKt mắtLYDr nói.

“Hắc, lãoSoTz biKxAà, liKxAão côLYDrng của SoTzem 475gti bỉQfKt QfKthồi nLYDrào? LYDrTa đượciKxA côngLYDr nhậnLYDr iKxAlà chíniKxAh nSoTzhân quLYDrân tửiKxA đSoTzó nhSoTza.” ALYDrnh đem tạp475g chíiKxA đặt475g tSoTzrên bàiKxAn trQfKtà, nghLYDriêm chỉnhSoTz kLYDrháng nghị.

“Chính nhâSoTzn 475gquân SoTztử SoTzsẽ vì thQfKtắng t475ghua mà475g SoTzsử dụngSoTz thủQfKt đoạn?QfKt” N475gói xoSoTzng cLYDrô ciKxAòn rõ475g rà475gng cSoTzhỉ ra:“ĐêmQfKt qua.”

“Em LYDrcó biếtLYDr câLYDru “đại trượngSoTz LYDrphu 475gco đượciKxA d475gãn đ475gược” ”SoTz QfKtÝ chíLYDrnh l475gà thỉniKxAh thoảnLYDrg 475gkhông iKxAlàm chíLYDrnh nhân QfKt quân SoTztử cũnSoTzg đượcLYDr bởi475g vìSoTz LYDranh lSoTzà một475g QfKtđại SoTztrượng SoTzphu QfKtco đượcQfKt QfKtgiãn được.

Đối mặtSoTz vớiKxAi ngQfKtười ă475gn nói trơnQfKt SoTztru, QfKtngụy bSoTziện thành475g tà475gi nSoTzhư HạSoTz TiKxAử Kình,QfKt P475ghàn SởiKxA Ngữ475g căn475g bảLYDrn kQfKthông phảiQfKt là đối475g thủ475g củaSoTz QfKtanh, ngoàSoTzi việcLYDr QfKtim lặnQfKtg khôSoTzng n475gói gìQfKt LYDrcô cSoTzũng LYDrchỉ có475g thểiKxA SoTztrừng anh, dùngSoTz s475gức 475gtrừng aniKxAh để475g chQfKtống đỡ.

“Lão biKxAà, lúciKxA SoTzem pQfKthẫn nộ LYDr trông thậtLYDr iKxAđáng yêu475g.” AnLYDrh cườiSoTz k475ghẽ, kìmQfKt SoTzlòng kiKxAhông đượcLYDr 475gcúi ngườ475gi LYDrhôn côQfKt một chút.

“Uy, eiKxAm đaniKxAg tiKxAức giận.” CôiKxA trừngLYDr mSoTzắt nSoTzhìn anh.

“Lúc e475gm tứciKxA giận475g trông cũLYDrng thậtSoTz đánQfKtg yêu.”SoTz AnLYDrh làmSoTz nSoTzhư khôiKxAng ngQfKthe thấLYDry lạiiKxA 475ghôn cô.

“Uy!” CiKxAô đLYDránh aniKxAh một cáLYDri, vQfKtừa biKxAực mìn475gh vừLYDra buồQfKtn cư475gời, thậtiKxA làLYDr sLYDrắp 475gkhông chQfKtịu n475gổi anh.

“Anh yLYDrêu e475gm, l475gão bà.”SoTz Anh 475gbắt lấy475g QfKttay côSoTz, mườiiKxA ngónLYDr taSoTzy 475gđan 475gvào LYDrnhau, tLYDrhâm tìnSoTzh chân475g thànQfKth nói.

Mặt cLYDrủa iKxAcô đỏSoTz hồng,SoTz SoTznhịn không đượcLYDr liếQfKtc QfKtanh 475gmột c475gái, lLYDrẩm bẩmSoTz nói:“AnhQfKt tiKxAhật sựiKxA tiKxAhực LYDrti bỉ,iKxA cSoTzhỉ biếtQfKt nóiQfKt sang chuyệniKxA khác.”

“Ai, tấiKxAt LYDrcả LYDrđều làQfKt LYDrhiểu lầm, 475gsao anQfKth QfKtlại QfKtnói SoTzsang chuyệniKxA kháiKxAc được?QfKt BiKxAất quá,475g” An475gh iKxAđột nhiê475gn tLYDrhay vẻLYDr mặt đứngLYDr đắnSoTz nói,LYDr 475g“Anh khôngQfKt ngạiSoTz QfKthọc hỏiSoTz ngườiiKxA kháQfKtc mộtQfKt chiKxAút, ch475gúng iKxAta lSoTzúc nãyQfKt đang tiKxAhảo 475gluận vấ475gn QfKtđề giKxAì? LYDrAnh SoTzyêu iKxAem nhiiKxAều LYDrnhư tLYDrhế nLYDrào saLYDro? ĐiKxAáp SoTzán lLYDrà rấtLYDr yêu, r475gất yêu.”

Anh mặSoTzt diKxAày tựLYDr hSoTzỏi tLYDrự đáp, khiếSoTzn cSoTzô SoTznhịn LYDrkhông đSoTzược mỉmLYDr cười.

Cô thật sự,QfKt t475ghật sựiKxA chQfKtịu iKxAkhông LYDrnổi anhSoTz, 475gcũng ch475gịu khôn475gg nổi475g chíniKxAh mìniKxAh qiKxAuá yêu anh…QfKt… CảQfKtm giáSoTzc nQfKtày cóSoTz chúiKxAt hơiKxAi đáLYDrng sợ.

“Làm sao vậy?QfKt” ChiKxAú ýLYDr LYDrthấy niKxAụ cư475gời củaSoTz LYDrcô LYDrbiến mấtSoTz mQfKtột 475gcách iKxAkhông bìnhSoTz thườngQfKt, an475gh quan tâiKxAm QfKtôn n475ghu hỏi.

“Chúng ta thậtiKxA 475gsự 475gcó thể475g yêiKxAu nhLYDrau cả475g đời,iKxA bSoTzạch đầu475g gQfKtiai lSoTzão sa475go?” CôLYDr h475gỏi aniKxAh, vẻSoTz 475gmặt lo lắng,iKxA kQfKthiếp sựiKxA vềLYDr LYDrtương lai.

“Đương nhiên cQfKtó t475ghể.” ASoTznh kiKxAhông cSoTzhút d475go QfKtdự iKxAtrả lời.

“Thật vậy s475gao?” CQfKtô LYDrphát 475ghiện mìnhiKxA SoTzcàng n475ggày SoTzcàng yQfKtêu anSoTzh 475gvì vậyQfKt càngLYDr c475gảm thấyLYDr sợ475g hãi.

“Đương nhiên.” ALYDrnh nLYDrói QfKtnhư điniKxAh đSoTzóng cột,“ChuSoTzyện khácSoTz khQfKtông QfKtnói, 475gchỉ cSoTzần nh475gìn iKxAbố mẹiKxA của h475gai taiKxA, bọnQfKt hSoTzọ ch475gung tìSoTznh yêu475g nSoTzhau màSoTz chúngiKxA t475ga QfKtlại thừLYDra hưởSoTzng gSoTzien di truySoTzền củaSoTz họLYDr vì475g LYDrvậy SoTzchúng iKxAta nhấtLYDr địnhLYDr cSoTzó thQfKtể yêLYDru nhQfKtau đến475g QfKtbạc đầu.”

Cách anh thuyếiKxAt LYDrphục lSoTzàm chQfKto cô475g buồniKxA cườiiKxA nhưngLYDr chLYDrỉ iKxAchốc lLYDrát iKxAnó lạiiKxA biKxAiến mất.

“Còn chuyện gìQfKt sSoTzao?” QfKttay SoTzanh 475gchạm iKxAvào iKxAmặt cô,iKxA kiêSoTzn nhQfKtẫn hLYDrỏi lLYDrại, anQfKth khôSoTzng iKxAthể chịu đượ475gc SoTzkhi thấyLYDr iKxAcô buồn.

“Thứ hai QfKtkhi đi475g 475glàm, e475gm nênSoTz làmQfKt 475gcái gìQfKt bâSoTzy giờ?”QfKt CSoTzô iKxAnhăn mặtQfKt hỏiLYDr anh.

“Cái gì làiKxAm sSoTzao QfKtbây giờ?”475g iKxAAnh kQfKthông hiểuiKxA cSoTzô QfKtđang hỏiiKxA cáiLYDr gì.

Thứ hai QfKtở c475gông 475gty c475gó chuyệ475gn gì475g màiKxA aiKxAnh SoTzkhông biếtQfKt saoLYDr? HLYDrạ LYDrTử KìnhQfKt iKxAsuy nghĩ.

“Chuyện chúng tQfKta k475gết hôSoTzn, đếiKxAn thứ475g SoTzhai iKxAnhất địnhLYDr đãSoTz tSoTzruyền 475gđến LYDrtai mỗiQfKt ngườiLYDr trQfKtong côngQfKt ty, đếnSoTz l475gúc điKxAó iKxAem nên475g đối475g 475gmặt vớiiKxA họiKxA nh475gư thếSoTz nàLYDro LYDrđây?” LYDrPhàn SởLYDr NgữQfKt kQfKthông chuyểLYDrn mắt LYDrnhìn an475gh, khô475gng bSoTziết iKxAanh cQfKtó phảiQfKt đSoTzang giảiKxA n475ggốc vQfKtới ciKxAô không.

“Thì ra làQfKt ch475guyện này.”

Nhìn anh rSoTza vẻiKxA QfKtđã LYDrhiểu lQfKtại SoTzcòn riKxAất thoảiiKxA QfKtmái v475gui SoTzthích LYDrlàm SoTzcho ciKxAô nhấtSoTz SoTzthời bSoTzốc hỏa.

“Đúng vậy, chíQfKtnh làSoTz chuyệnQfKt iKxAnày!” CôQfKt trừngiKxA miKxAắt nSoTzói,“Anh  nóiQfKt n475gên làLYDrm g475gì bSoTzây giờ?”

“Chỉ cần thoảLYDri miKxAái niKxAhận 475gsự chúiKxAc phiKxAúc củaLYDr SoTzmọi ngQfKtười lLYDrà LYDrđược rồi.”

“Anh nói thậLYDrt đơQfKtn QfKtgiản.” LYDrCô giậniKxA dỗi475g đánhQfKt 475ganh mộiKxAt cái.

“Là em suiKxAy nghiKxAĩ qiKxAuá phứSoTzc QfKttạp. QfKtEm rốtSoTz cuộcLYDr liKxAo lắnQfKtg cLYDrái QfKtgì, lãiKxAo bà?iKxA” AniKxAh kéiKxAo côQfKt vào tron475gg lLYDròng, ônQfKt nhSoTzu hỏi.

“Đại soái cLYDra lQfKtão bảnQfKt cLYDrưới mộLYDrt SoTznữ thưSoTz kíQfKt trSoTzong c475gông t475gy, khôLYDrng SoTzbắt mắt,iKxA LYDrcá tínSoTzh 475gcứng nhắc câuiKxA nệ475g, khôiKxAng làLYDrm cLYDrho nQfKtgười kháSoTzc yêuiKxA mếm,LYDr nếuQfKt 475ganh iKxAlà 475gngười đứnSoTzg xemLYDr, anh sSoTzẽ ng475ghĩ như475g LYDrthế nào?”

“Cô gái nàSoTzy thậtiKxA LYDrlợi hại?”iKxA ALYDrnh hơLYDri đămLYDr chiiKxAêu liSoTzếc iKxAnhìn iKxAcô m475gột cáiKxAi, QfKtsau đó475g thoLYDrng thả nhíuSoTz miKxAày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biKxAiết dùngSoTz mLYDrê t475ghuật, iKxAnếu LYDrkhông, cô475gng pSoTzhu trênSoTz giườngLYDr khẳniKxAg địnhLYDr SoTzđặc biKxAiệt tốt?” LYDrAnh nhănLYDr mặiKxAt SoTznói tiếp.

Cô trừng mQfKtắt liếcLYDr 475ganh mộtSoTz QfKtcái, ngh475giến QfKtrăng nghiSoTzến LYDrlợi hỏiQfKt:“Còn QfKtgì nữa?”

“Không biết QfKtcô t475ga làmQfKt iKxAnhư thếQfKt niKxAào mêLYDr hoặcSoTz r475gồi SoTztrèo 475glên giườngSoTz của475g 475glão bảQfKtn? LSoTzà lúQfKtc cùng lãoQfKt bảiKxAn LYDrra nLYDrgoài c475gông QfKttác, lừaQfKt ciKxAho LYDrlão bảniKxA uSoTzống LYDrsay làmSoTz r475ga nhQfKtững ch475guyện không SoTz tự SoTzchủ đLYDrược LYDrsao? HQfKtay làQfKt trự475gc LYDrtiếp cưỡng475g é475gp quSoTzan hệLYDr, QfKtsau đóSoTz th475gành côngiKxA lấyiKxA tự sá475gt iKxAuy hiếiKxAp LYDrbức hôn……”

“Uy!” Thấy SoTzanh cànQfKtg QfKtnói cSoTzàng liKxAưu loiKxAát, càSoTzng 475gkhoa trưLYDrơng, 475gPhàn SởiKxA QfKtNgữ nhịnQfKt LYDrkhông đượQfKtc đánh anQfKth mộtLYDr chút.

“Đây không phả475gi làSoTz su475gy nghQfKtĩ 475gcủa 475gem sQfKtao?” AnQfKth làQfKtm LYDrnhư v475gô tộiLYDr nói.

“Em đang hỏ475gi anQfKth ngSoTzhĩ như475g thếSoTz nào?”SoTz CôLYDr nói.

Anh im iKxAlặng tr475gong SoTzchốc liKxAát rồiiKxA 475gchăm cSoTzhú LYDrnhìn LYDrcô, th475gong thả475g nói:“AnhiKxA SoTzsẽ ngiKxAhĩ đây nLYDrhất địnLYDrh l475gà chSoTzân tình.”

Cô ngẩn raiKxA, khôSoTzng thểSoTz dờiQfKt kSoTzhỏi đôiLYDr mQfKtắt thâQfKtm tìLYDrnh LYDrcủa anh.

“Anh sẽ nghSoTzĩ……” ASoTznh iKxAtiếp tSoTzục nói,“CôSoTz gSoTzái nàiKxAy nhLYDrất địn475gh cóiKxA điểmSoTz đặ475gc 475gbiệt nLYDrên đạiLYDr SoTzsoái ca LYDrlão bảQfKtn kSoTzia mớiLYDr mQfKtê lQfKtuyến, SoTzái mộ,SoTz khônSoTzg thLYDrể tiKxAự kìLYDrm 475gchế màLYDr yêiKxAu cSoTzô ấyiKxA, 475gsau đó ciKxAòn cưới475g iKxAlàm vQfKtợ, đồ475gng thời475g pháLYDrt thệ475g cLYDrả đờiLYDr chLYDrỉ 475gnắm tQfKtay cô,475g ciKxAùng iKxAcô sốngSoTz đến475g đầu bạc.”

Trái tim củ475ga iKxAcô QfKtkhông iKxAtự chủSoTz 475gđược SoTzđập nhSoTzanh LYDrlên, vìSoTz nhiKxAu tìnQfKth troiKxAng LYDrmắt aiKxAnh viKxAà những lờiiKxA an475gh iKxAnói màiKxA cảmiKxA động.

“Lão công……”

Anh lấy SoTztay cLYDrhe miệSoTzng QfKtcô lạ475gi, k475ghông iKxAcho côQfKt mởLYDr m475giệng n475gói QfKtchuyện, mQfKtuốn 475gcô iKxAnghe anh nói.

“Lão bà, QfKttại saSoTzo e475gm phiKxAải quiKxAan SoTztâm QfKtngười khá475gc nghQfKtĩ gì?iKxA” A475gnh LYDrchân thQfKtành nhìSoTzn cô nóiiKxA.“Người kháLYDrc QfKtmuốn iKxAnghĩ nhLYDrư thế475g niKxAào làQfKt cLYDrhuyện cSoTzủa họ,iKxA khôn475gg liênSoTz qQfKtuan đến chúngQfKt taQfKt, SoTzkhông phảiQfKt saoSoTz? GLYDriống iKxAnhư bLYDra mẹQfKt emiKxA, bọnQfKt họLYDr QfKtchênh lệc475gh 475gtuổi t475gác nhấtQfKt định cLYDró nhiều475g ngườiiKxA khôngiKxA x475gem trọngiKxA phảiLYDr kSoTzhông? Như475gng bọnQfKt họ475g vẫnQfKt SoTzyêu nQfKthau, vẫn hạnhSoTz phú475gc LYDrkhông pSoTzhải sao?”

“Trọng điểm làQfKt,” ASoTznh nhLYDrấn mạnh.“ThâQfKtn làiKxA lãoLYDr bảnSoTz củaLYDr côngQfKt tyiKxA, 475glà niKxAgười trựciKxA tiếpSoTz phátQfKt lương cSoTzho nh475gân vi475gên, l475gão đLYDrại, e475gm thậtiKxA sựSoTz SoTzcho 475grằng a475gnh SoTzsẽ chiKxAo phiKxAép bọiKxAn 475ghọ vSoTzô 475glễ lão vớiLYDr iKxAlão 475gbản iKxAnương sao?”

Nghe thấy vậy,iKxA PhàQfKtn SởSoTz NQfKtgữ nhịnLYDr khôngSoTz đLYDrược trừSoTzng lớSoTzn ha475gi mắiKxAt, QfKtđem tQfKtay LYDranh lQfKtấy ra 475gkhỏi m475giệng cô.

“Anh muốn liKxAàm cáiSoTz SoTzgì?” 475gCô QfKtlo lắniKxAg 475ghỏi anh.

“Làm việc nêiKxAn 475glàm.” An475gh ô475gn nSoTzhu cười.

“Việc gì lSoTzà việc475g nên475g lQfKtàm?” 475gCô tiếpQfKt tụciKxA hỏi.

“Em muốn bi475gết niKxAhư QfKtvậy sao?”

“Em không hiKxAy v475gọng iKxAbởi LYDrvì LYDrem SoTzmà 475glàm ch475go b475gất QfKtkì nQfKtgười nàiKxAo giKxAặp LYDrtai ương.”

“Đó không phảiQfKt làiKxA 475gtai ương,QfKt phải475g nó475gi liKxAà gieSoTzo gióLYDr gặt475g bảo.”475g ASoTznh cư475gời nóiSoTz, nhưng giọngiKxA điKxAiệu 475gcó mộtLYDr SoTztia lãniKxAh khốc,QfKt giốngQfKt SoTznhư 475ganh điKxAã iKxAsớm LYDrquyết tâLYDrm muốLYDrn LYDrgiết không tha.

“Lão công.” CQfKtô nhSoTzíu mQfKtày QfKtnhìn anh.

“Lão bà.” AnSoTzh mSoTzỉm QfKtcười QfKtđáp lại.

“Lão công.” Cô475g nhQfKtấn mạnh,LYDr iKxAtỏ iKxAvẻ phSoTzản đối.

“Lão bà.” ALYDrnh tiKxAiếp tụcSoTz mỉ475gm cườiLYDr miKxAà chSoTzống đỡ.

“Mọi người đềuLYDr SoTzlàm việciKxA với475g SoTznhau nhiềQfKtu năSoTzm n475ghư vSoTzậy, anLYDrh cLYDró t475ghể đồngQfKt ýQfKt viKxAới iKxAem, đừn475gg vì tì475gnh QfKtcảm QfKtcá nhânSoTz nhấLYDrt thiKxAời mSoTzà phủQfKti b475gỏ nhữngLYDr SoTzcố gắng,SoTz h475gi siiKxAnh iKxAcủa LYDrhọ ch475go công 475gty nhSoTzững nămiKxA 475gqua đượciKxA không?”LYDr 475gCô gọn475g gàniKxAg dứtSoTz khoátSoTz, thànQfKth thậtSoTz nói.

“Em cũng bSoTziết, đ475gối với475g nQfKthững cố475g giKxAắng 475gvà h475gi siiKxAnh LYDrcủa iKxAmọi ngưiKxAời a475gnh đềuQfKt thưởQfKtng iKxAcho hQfKtọ xứng 475gđáng, chQfKtưa 475gcó bLYDrạc đãiLYDr ngườSoTzi nào.”

“Em biết, nhQfKtưng cônSoTzg tSoTzy cQfKtó thể475g phQfKtát triiKxAển mạnLYDrh mẽ,SoTz đứngSoTz vữngQfKt 475gtrong giQfKtới nàLYDry đều475g c475gó công củiKxAa mọiQfKt người.LYDr CQfKtho nêiKxAn đồng475g ýQfKt vớiSoTz LYDrem, khiKxAông cầnLYDr vìQfKt eLYDrm làmQfKt khiKxAó ngườiKxAi nào đượcQfKt kSoTzhông?” CôSoTz cầuQfKt xin.

“Em mềm lòSoTzng nQfKthư 475gvậy là475g khônQfKtg LYDrđược.” AniKxAh thởLYDr dSoTzài lắciKxA đầuLYDr nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anSoTzh khôn475gg tLYDrhể đồngQfKt ýQfKt vớiLYDr em.iKxA” ALYDrnh 475gnghiêm túc475g lắcSoTz SoTzđầu nóQfKti,“Là ngư475gời l475gãnh đạo quQfKtyết địnhQfKt c475ghính sách475g ciKxAủa cQfKtông iKxAty SoTzanh khQfKtông thểQfKt mSoTzềm QfKtlòng nQfKthư phụiKxA nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh n475gói iKxAhết đãiKxA.” SoTzAnh iKxAôn nhQfKtu ngắt475g lờ475gi cô,SoTz vẻQfKt SoTzmặt vẫnQfKt nghSoTziêm túciKxA LYDrnhư vậy.

Phàn Sở NgữQfKt bấtiKxA iKxAđắc dĩQfKt nhìiKxAn QfKtanh, kiKxAhông hiSoTzểu anQfKth tạSoTzi sLYDrao phQfKtải cốiKxA SoTzchấp như475g thế?

Nếu đồng ngSoTzhiệp đốiKxAi vớiLYDr côLYDr cóLYDr 475gý kiếnLYDr thìQfKt ciKxAũng liKxAà dQfKto c475gô khôLYDrng SoTzđủ tiKxAiêu chuẩn,LYDr không 475gthể trá475gch ngườiLYDr khácLYDr, 475gnếu aiKxAnh bởiLYDr 475gvì cSoTzô mà475g LYDrlạm dLYDrụng chứcQfKt qQfKtuyền 475gtrả thùSoTz đốiQfKt phương thìiKxA chỉLYDr càSoTzng là475gm khQfKtó côiKxA h475gơn màQfKt tSoTzhôi. ChẳngLYDr lSoTzẽ anLYDrh khôngiKxA hiểu?

“Nếu anh đãSoTz rSoTza LYDrmột quyếSoTzt địnhQfKt gLYDrì đQfKtó thì475g 475gkhông piKxAhải cLYDrhỉ v475gì mộtiKxA chuyện.SoTz KhiKxAông phảiKxAi chỉ mộ475gt, cSoTzó ngQfKthĩa aLYDrnh đãiKxA iKxAcho iKxAhọ QfKtcơ QfKthội QfKtnhưng hếtSoTz lầSoTzn nQfKtày đếiKxAn iKxAlần kháSoTzc khôngQfKt thayLYDr đổi, mộSoTzt lần475g lại475g iKxAmột lần475g iKxAtái phQfKtạm, đ475gối vớiSoTz nhữngQfKt QfKtngười QfKtnhư iKxAvậy ch475go QfKtdù không pSoTzhải LYDrvì eSoTzm thiKxAì anLYDrh iKxAcũng phLYDrải SoTzvì cô475gng tQfKty mSoTzà trừnSoTzg phạt.”SoTz AiKxAnh thậtSoTz LYDrsự ng475ghiêm QfKttúc nói vớiSoTz cô.

“Anh cam SoTzđoan QfKtsẽ khLYDrông lấySoTz viQfKtệc côniKxAg báQfKto thQfKtù riêng?”QfKt CôQfKt niKxAhìn anQfKth đQfKtánh giQfKtá. VQfKtì saSoTzo cô vẫn475g cảmLYDr thấyLYDr 475gkhả năniKxAg nàyLYDr LYDrrất lớn?

“Ai, lão bàiKxA, lãoSoTz c475gông củQfKta SoTzem lSoTzà 475gngười k475ghông phân475g SoTzbiệt côniKxAg tSoTzư như475g vậySoTz sao?”

Phàn Sở NgSoTzữ t475ghành thậ475gt suiKxAy QfKtnghĩ LYDrmột látSoTz r475gồi đưaLYDr SoTzra đá475gp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KìQfKtnh dởSoTz iKxAkhóc dởSoTz cười.

“Cám ơn eLYDrm tiKxAin tưởng475g anLYDrh như475g vậy,475g lSoTzão bà.”SoTz AnSoTzh cSoTzười kSoTzhổ màiKxA nói.

“Lão công……”

“Được rồi, SoTzngừng.” A475gnh độtLYDr nhiê475gn 475gngắt SoTzlời ciKxAô:“Chúng 475gta khôngiKxA LYDrnên viKxAì tQfKtryện còQfKtn chưa475g ciKxAó xảy r475ga trLYDranh 475gluận iKxAkhông th475gôi, nếuQfKt lãng475g p475ghí QfKtthời 475gcho chuyệSoTzn iKxAnày khôngSoTz biKxAằng chúng QfKtta nêSoTzn “vậQfKtn đLYDrộng” mQfKtột chút?”

Phàn Sở NgSoTzữ mặQfKtt QfKtnhanh cLYDrhóng đỏQfKt lên.

“Anh thật khôLYDrng đứnQfKtg SoTzđắn!” iKxACô mQfKtặt đỏ475g tíLYDra taiKxAi trừniKxAg a475gnh liKxAiếc mắtSoTz miKxAột cái.

“ “Vận LYDrđộng” LYDrsao cóiKxA LYDrthể 475glà QfKtchuyện LYDrkhông đứngiKxA đắn,475g lQfKtão iKxAbà? ViSoTzệc nàySoTz liSoTzên qSoTzuan đến đờiLYDr siKxAau QfKtcủa chúng475g ta475g, SoTzđây lQfKtà ciKxAhuyện SoTzđứng QfKtđắn nQfKthất cLYDrũng qua475gn tQfKtrọng nhất.”SoTz ALYDrnh nghiêm LYDrtúc nói.

Phàn Sở NgQfKtữ hoàQfKtn tLYDroàn nLYDrói kSoTzhông rLYDra lời,SoTz ciKxAhỉ LYDrcó QfKtthể iKxAxấu hổQfKt tLYDrrừng anQfKth liếc475g mắtQfKt một SoTz cái, sSoTzau iKxAđó QfKtquyết địnhSoTz đứngQfKt dậ475gy cSoTzhạy lấyQfKt SoTzngười, LYDrkhông QfKtđể iKxAý tớiKxAi anh.

Dù LYDrsao LYDrcô iKxAvĩnh v475giễn không 

thể nQfKtói lạLYDri anh.

Nhưng cô vừaLYDr mớ475gi đ475gứng lQfKtên, haLYDri châniKxA còiKxAn chưaQfKt đứng475g vững475g, đãSoTz SoTzbị aniKxAh QfKtkéo n475ggã ngồiQfKt lạiQfKt sô pha.

“Uy!” Cô khiKxAáng nQfKtghị q475guay điKxAầu kêu475g iKxAlên, SoTzgiây tiếpSoTz tiKxAheo đ475gã bịLYDr aQfKtnh áQfKtp đảoQfKt ở475g iKxAtrên QfKtsô pha.

Anh ở trLYDrên nLYDrgười mQfKtong cLYDrhờ QfKtnhìn LYDrcô, SoTznụ cười475g QfKtgợi cSoTzảm miKxAê hoặc,iKxA 475gđôi mắt475g đe475gn liKxAấp lánh SoTz tràn đầiKxAy tìnhSoTz y475gêu vàSoTz kh475gát vQfKtọng QfKtđối vớLYDri cô.

Cô hô hiKxAấp khóQfKt SoTzkhăn, tLYDrim đậpiKxA nhanh.

Anh chậm riKxAãi LYDrcúi ngườiLYDr hLYDrôn 475gcô, nhẹQfKt nhiKxAàng hôiKxAn đSoTzôi môiLYDr côSoTz, giốngSoTz nQfKthư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……