You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn Sởm3gS RuXzNgữ nówN3ti nhd3yZững lời nàym3gS wN3tra cũngRuXz wN3tkhông làmRuXz wN3tngạc nhi7vajên d3yZ4 7vajngười 7vajđang nói7vaj chuyện.

Hai wN3tvợ chồnd3yZg hRuXzọ th7vajì không wN3t phải nó7vaji, đươngd3yZ RuXznhiên sẽ7vaj k7vajhông ngm3gSạc nhiê7vajn 7vajnhưng phảnRuXz ứngm3gS m3gScủa m3gSLí m3gSChính Vũm3gS vd3yZà T7vajần Lạc LRuXzâm khd3yZiến RuXzcho d3yZcô wN3tnghi m3gSngờ, kRuXzhó hiểd3yZu, bd3yZọn wN3thọ sad3yZu 7vajkhi nghRuXze côd3yZ n7vajói nm3gShư vậym3gS RuXzcả hai cùnd3yZg sửm3gSng sốtm3gS mộd3yZt chúRuXzt rồRuXzi lm3gSập tứd3yZc cườim3gS m3gSto thànRuXzh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn d3yZSở NgữwN3t 7vajngạc nRuXzhiên, hai mắt7vaj trwN3tợn lênd3yZ, d3yZcảm th7vajấy kRuXzhông biếtm3gS làwN3tm saowN3t, d3yZlại c7vajó cwN3thút d3yZnan khamd3yZ, RuXzkhổ sở nRuXzhìn bọn7vaj họ.

Chẳng lẽm3gS cm3gShuyện nàngm3gS và RuXzHạ Tửd3yZ KìnhwN3t là7vaj 7vajvợ cd3yZhồng thậtwN3t sựRuXz buồnm3gS cườm3gSi nhưRuXz vậy,m3gS d3yZlàm cd3yZho ngườid3yZ khácwN3t km3gShó cód3yZ tm3gShể tin RuXznhư vậd3yZy sao?

“Lão bàwN3t, ed3yZm cuốiwN3t cd3yZùng cũng q7vajuyết địRuXznh cônd3yZg kRuXzhai qud3yZan hwN3tệ của7vaj cwN3thúng d3yZta? wN3tAnh rấm3gSt vuRuXzi vẻ!”

Không cwN3thú RuXzý tớiwN3t tRuXzâm tình m3gS của d3yZcô wN3tkhông tốm3gSt, Hạ7vaj m3gSTử Kìnhd3yZ RuXzvui sướngd3yZ gắd3yZt d3yZgao kwN3téo côm3gS lạm3gSi gm3gSần, trướcm3gS mặRuXzt mọi ngườiwN3t hônwN3t m3gScô sd3yZay đắd3yZm rồwN3ti sd3yZau đó7vaj ngâRuXzy 7vajngô cườ7vaji hRuXza h7vaja ha.

Tâm tìnm3gSh cd3yZô khônwN3tg tốt nhưwN3tng vìm3gS d3yZanh sunm3gSg sướwN3tng k7vajhông chútRuXz chwN3te d7vajấu lm3gSàm ch7vajo côm3gS bìnwN3th pd3yZhục mộtRuXz chútwN3t, trong lm3gSòng RuXzvẫn khôngRuXz thểwN3t khô7vajng wN3tsuy nghĩ.

“Nhìn tênRuXz kiRuXza d3yZxem cười đếnRuXz gm3gSiống một7vaj t7vajên ngốc.”

“Đúng vRuXzậy, RuXzcũng m7vajay tôi khôm3gSng cóm3gS mêwN3t d3yZluyến awN3tnh td3yZa nếm3gSu khôwN3tng bâywN3t giRuXzờ d3yZnhất wN3tđịnh d3yZvỡ mộng.”

Phía sd3yZau P7vajhàn 7vajSở NgữRuXz vang d3yZlên tiếnm3gSg chế7vaj wN3tnhạo mm3gSột m3gScách tRuXzhoải mm3gSái, wN3tcô RuXzkhông nhịnd3yZ đượd3yZc qum3gSay đ7vajầu lại,7vaj chỉ thấyd3yZ wN3tLí 7vajChính VRuXzũ v7vajà TầnwN3t LạcRuXz Lâ7vajm đứngm3gS c7vajhung mộtRuXz d3yZchỗ, tm3gSrên m3gSmặt tươm3gSi cườwN3ti m3gStrêu chọc RuXzkhông cm3gSó m7vajột tRuXzia trd3yZào RuXzphúng 7vajác ýwN3t nào.

Cô ngạ7vajc nhim3gSên t7vajrừng mắt d3yZnhìn, r7vaja 7vajlệnh cRuXzho chím3gSnh RuXzmình phd3yZải RuXzcẩn thm3gSận mwN3tột chútd3yZ, ngm3gSười vừa7vaj mớid3yZ cười7vaj nRuXzhạo c7vajô sao d3yZbây giờwN3t lwN3tại d3yZcó vẻm3gS mặtm3gS này?

“Hai ngườiRuXz c7vajác ngươRuXzi hâm7vaj mộ thìRuXz cứwN3t việd3yZc nm3gSói thwN3tẳng, hd3yZa ha……”wN3t Hạ7vaj TửRuXz KwN3tình bỗngRuXz nm3gShiên đwN3tắc ým3gS cười7vaj hwN3ta hd3yZa nói  vớim3gS haRuXzi ngưRuXzời kia.

“Có g7vajì đád3yZng hd3yZâm md3yZộ, so vwN3tới cậu,wN3t tôRuXzi m3gSmuốn tìm3gSm bạd3yZn gáRuXzi khóm3gS khm3gSăn sao?

“Vấn đd3yZề làm3gS cwN3tậu tì7vajm được côRuXz RuXzgái đồnm3gSg ýd3yZ cd3yZùng cậd3yZu RuXzbạch wN3tđầu gim3gSai lãd3yZo sao?”

“Tôi khd3yZông m3gSmuốn thôi, đư7vajợc không?”

“Đều giố7vajng nhRuXzau, tómwN3t lạiRuXz cậu khô7vajng tìmd3yZ đRuXzược tìm3gSnh ywN3têu sonwN3tg d3yZphương, m3gSgiống tôwN3ti m3gSvà m3gSlão bàm3gS nắmd3yZ tawN3ty nhRuXzau đi d3yZhết cuộcd3yZ đờiRuXz, 7vajha ha……”

Hạ Tử7vaj KwN3tình bwN3từa bãiwN3t cưwN3tời nói, d3yZthái đd3yZộ kiêu7vaj ngạowN3t m3gSlàm ch7vajo ngườiwN3t 7vajta rấtwN3t muốnRuXz đánh.

“Phàn tim3gSểu 7vajthư, nwN3tếu côRuXz không chịuwN3t nổ7vaji cậum3gS wN3tta, lúRuXzc m3gSnào cũng7vaj c7vajó tm3gShể bỏRuXz hwN3tắn. Tm3gSôi d3yZcó thwN3tể giúm3gSp cm3gSô RuXzmột tam3gSy, cam đoa7vajn cwN3tô wN3tsẽ kRuXzhông b7vajị tênm3gS lưm3gSu manm3gSh RuXznày quwN3tấy rầy.7vaj” Líd3yZ ChíwN3tnh VũwN3t đem3gSm chd3yZuyện không m3gSthể xảym3gS RuXzra nàywN3t m3gSnói vm3gSới cô.

“Thật sd3yZự cwN3tám ơ7vajn ý7vaj tốt7vaj củRuXza cậu, tRuXzôi và7vaj lãoRuXz d3yZbà nhấtRuXz RuXzđịnh b7vajên nhd3yZau đế7vajn bạcm3gS d3yZđầu wN3tsau d3yZđó c7vajùng wN3tnhau wN3ttham gi7vaja lễ wN3tđưa m3gStiễn của7vaj cậu.

“Tên hỗnRuXz đảnRuXz này.”wN3t Lí d3yZChính d3yZVũ d3yZngây ngườid3yZ một7vaj chúRuXzt, nhịnm3gS khôn7vajg đưwN3tợc cườim3gS mắng.

Tần 7vajLạc LRuXzâm ởd3yZ m3gSbên cạnh 7vaj nghe 7vajthấy wN3tba d3yZchữ “lễ7vaj đưm3gSa tiễn”RuXz nhawN3tnh chóngwN3t cườd3yZi d3yZlớn, RuXzcười wN3tđến m3gSnổi khônRuXzg đứng d3yZvững được,m3gS RuXzhai d3yZvai k7vajhông 7vajngừng run.

Tình th7vajế d3yZtrước mắRuXzt đã vượt7vaj 7vajqua d3yZkhả năngRuXz líRuXz giảim3gS cd3yZủa Phànd3yZ SởRuXz NgRuXzữ, đm3gSôi mắtwN3t td3yZo, m3gSmê hoặm3gSc bìnd3yZh tĩRuXznh nhìm3gSn những vid3yZệc đand3yZg xm3gSảy ram3gS, 7vajmờ mịt7vaj hỏi:“Rốtd3yZ cuộcd3yZ 7vajlà chuyệm3gSn RuXzgì đm3gSang xảyRuXz ra?”

“Cám d3yZơn d3yZcô m3gSgiúp chúm3gSng tôi kiếm7vaj đượ7vajc phwN3tần cơmd3yZ beem3gSfsteak đắtd3yZ m3gStiền.” m3gSLí Cd3yZhính Vũm3gS m3gSmỉm cườid3yZ nói.

“Kiếm được?”RuXz Ph7vajàn SởRuXz Ngữ trừngm3gS mắtRuXz nhwN3tìn, vẫd3yZn là7vaj wN3tvẻ mRuXzặt wN3tnghi hoặc.

“Thật rwN3ta làm3gS p7vajhần thư7vajởng hoàn d3yZthành m3gSnhiệm vm3gSụ.” Tần7vaj Lm3gSạc m3gSLâm m3gSbổ sung.

“Phần 7vajthưởng nhiRuXzệm vụ?” m3gS Cô m3gSvẫn n7vajhư RuXzcũ ngd3yZây 7vajngốc lRuXzặp d3yZlời nóid3yZ m3gScủa d3yZđối phRuXzương, wN3tsau đód3yZ mộd3yZt 7vajý wN3ttưởng không d3yZ thể tm3gSin đượ7vajc chậmwN3t rãid3yZ chm3gSui vàwN3to đầum3gS RuXzcô. wN3tCô xRuXzoay ngườiRuXz đốd3yZi mặm3gSt wN3tvới m3gSHạ TửwN3t Kìd3yZnh, lên áRuXzn anh:“AnRuXzh khwN3tông tuânRuXz thủ7vaj ướcRuXz định?”

Hạ m3gSTử Kìd3yZnh lậpd3yZ tứd3yZc nhíu mày.“7vajAnh khôngm3gS tu7vajân td3yZhủ ướm3gSc định7vaj nào?”

“Công khad3yZi d3yZchuyện chúng t7vaja km3gSết hôn,RuXz anRuXzh nóid3yZ m3gSdo e7vajm wN3tquyết định.”

“Đúng vậy7vaj RuXzlà dwN3to d3yZem quyRuXzết định, RuXzmà vRuXzừa rd3yZồi m3gSem RuXztự mình7vaj m3gScông kwN3thai, khRuXzông pwN3thải saoRuXz?” Am3gSnh nd3yZhíu mm3gSày, cwN3tó chút khm3gSó hiRuXzểu hỏim3gS ngư7vajợc lại.

“Anh đd3yZã nóid3yZ trRuXzước cho ngườim3gS khwN3tác biếtm3gS cònd3yZ bảod3yZ eRuXzm cônd3yZg khai?”d3yZ Côm3gS phảnd3yZ bác.

“Anh đâum3gS cód3yZ nówN3ti cwN3tho người nà7vajo bim3gSết trướ7vajc d3yZđâu? AnRuXzh nm3gSói cd3yZho ai?”RuXz Am3gSnh hỏi.

“Không pd3yZhải bRuXzọn hd3yZọ sao?” PhànwN3t Sd3yZở NgữRuXz lậpwN3t tứcd3yZ wN3txoay ngd3yZười, ta7vajy cRuXzhỉ vềm3gS phd3yZía LíRuXz RuXzChính VwN3tũ c7vajùng TầnRuXz LRuXzạc Lâm.

“Bọn họ?RuXz” d3yZHạ TửRuXz Kì7vajnh nhăn mày.m3gS“Hai nd3yZgười,” And3yZh hỏi:“d3yZTôi 7vajcó nóm3gSi chm3gSo qud3yZa RuXzcho 7vajhai d3yZngười wN3tbiết tôd3yZi đãd3yZ kd3yZết h7vajôn, vợ tôid3yZ m3gSlà cwN3tô m3gSgái nm3gSày sao?”

Lí Chd3yZính VRuXzũ cùm3gSng m3gSTần Lạc Lâd3yZm m3gSnhất thờiwN3t cứngd3yZ họng,d3yZ h7vajai m3gSmắt d3yZmở 7vajto vôd3yZ tộRuXzi, m3gSvẻ mặm3gSt làRuXz bRuXzị dọa.

“Cái gìRuXz, đăm3gSng kíRuXz kết m3gShôn?” LRuXzí RuXzChính RuXzVũ kid3yZnh ng7vajạc tRuXzrừng mwN3tắt nwN3thìn b7vajọn d3yZhọ, lắpwN3t bwN3tắp nói:“m3gSÝ lwN3tà, côm3gS ấyRuXz thật sựd3yZ RuXzlà l7vajão b7vajà củawN3t RuXzcậu, wN3tkhông phảwN3ti bm3gSạn gáiRuXz? RuXzCác ngươ7vaji thậtRuXz swN3tự kếtwN3t hônwN3t? Là7vaj vợ chồng?”

“Thật vậd3yZy sa7vajo? wN3tHạ Tử Kd3yZình, awN3tnh thậtd3yZ sự7vaj kếtm3gS d3yZhôn?” Tầnm3gS wN3tLạc Lâmd3yZ wN3tcũng lộm3gS m3gSra vẻm3gS mặtwN3t khôRuXzng tin7vaj, nhwN3tìn anh hỏi.

Phàn Sd3yZở Ngữd3yZ 7vajlại d3yZmờ m3gSmịt khó RuXzhiểu, 7vajsao phd3yZản ứd3yZng d3yZcủa 7vajhai ngườiRuXz wN3tđó lRuXzại nm3gShư vậy,7vaj giốngwN3t nRuXzhư cd3yZhỉ vd3yZừa wN3tmới nghed3yZ tin RuXzanh kếtwN3t h7vajôn? 1wN3t0 phú7vajt trư7vajớc khm3gSông phảim3gS bọm3gSn họd3yZ 7vajđều đawN3tng 7vajnói chuyệnd3yZ nd3yZày sao?

“Hai ngườwN3ti khd3yZông bim3gSết chuyện RuXzanh m3gSấy vàm3gS tôd3yZi kếwN3tt 7vajhôn sm3gSao?” d3yZCô khôwN3tng tự7vaj chwN3tủ m3gSđược lênm3gS td3yZiếng hỏi.

Kia d3yZhai RuXzngười khd3yZông chút dowN3t dựwN3t lậpd3yZ tức7vaj RuXzlắc đầu,d3yZ giốd3yZng nhưRuXz d3yZvẫn còd3yZn m3gSkhiếp d3yZsợ chỉRuXz dựa7vaj RuXzvào RuXzbản nă7vajng trảd3yZ lời cô.

“Vậy m3gShai ngwN3tười nói7vaj hoàn thànRuXzh nm3gShiệm vd3yZụ RuXzlà nhiệRuXzm vụm3gS nào?”

“Tử KwN3tình nó7vaji cậ7vaju wN3tta m3gSthích cô, cm3gSô 7vajcũng td3yZhích cRuXzậu RuXzta nwN3thưng khôngm3gS biết7vaj côwN3t d3yZlo d3yZsợ cáim3gS gd3yZì khônwN3tg dámm3gS d3yZthừa nhận RuXz tình m3gScảm củd3yZa mìnm3gSh nRuXzên d3yZnhờ chú7vajng d3yZtôi gd3yZiúp đỡ.”d3yZ LwN3tí 7vajChính Vũm3gS hm3gSơi bìwN3tnh tĩnh7vaj lại nhưRuXzng tRuXzim vẫwN3tn đập7vaj mạm3gSnh RuXzvà loạwN3tn nhị7vajp, trảRuXz d3yZlời cô.

“Tôi phụd3yZ tm3gSrách làmm3gS wN3tcho cd3yZô ghen đ7vajể RuXzxem côm3gS cm3gSó phả7vajn ứ7vajng 7vajkhông.” TwN3tần LạcRuXz Lâ7vajm nód3yZi, m3gSgiọng RuXznói ngd3yZây ngốm3gSc giố7vajng y 7vajnhư Líd3yZ Chíd3yZnh Vũ.

“Tôi giúpRuXz cd3yZậu d3yZta dd3yZiễn một mànRuXz tìwN3tnh 7vajđịch xuấtRuXz hiệ7vajn rRuXzồi 7vajđánh nhm3gSau đểRuXz xm3gSem cRuXzô cówN3t td3yZhể mắcd3yZ mưRuXzu rồid3yZ tRuXzhổ lộd3yZ wN3ttình cảm hm3gSay khm3gSông. KếtwN3t quwN3tả d3yZcô thậm3gSt sự7vaj trúng7vaj kế.RuXz” d3yZLí ChwN3tính VRuXzũ tiếpwN3t lm3gSời Tầnd3yZ Ld3yZạc m3gSLâm nói, sam3gSu wN3tđó d3yZhoàn hồnm3gS, wN3ttrừng mắt7vaj nRuXzhìn d3yZHạ TwN3tử Kìnhm3gS oám3gSn gm3gSiận nóiRuXz:“Tại wN3tsao lRuXzại ld3yZừa bọn tôi?d3yZ ChúRuXzng tôd3yZi đềum3gS đồngwN3t ý7vaj giú7vajp cRuXzậu, cRuXzậu lại7vaj còRuXzn lừaRuXz m3gSbọn tôwN3ti giờm3gS tínm3gSh sao đây?”

Không đểd3yZ ýwN3t bạnm3gS td3yZốt đaRuXzng bất m7vajãn, oánwN3t hậnd3yZ &nbspwN3t;nhìn d3yZchằm chằm3gSm mm3gSình, Hm3gSạ d3yZTử Kì7vajnh d3yZchỉ c7vajhú ý7vaj đếnd3yZ m3gSsuy nghĩwN3t và phảwN3tn ứngwN3t củawN3t lãom3gS bà.

“Nghe thấym3gS kh7vajông? Amh 7vaj không cówN3t RuXznói cRuXzho bọm3gSn họd3yZ biếtwN3t, vẫn7vaj tRuXzuân thm3gSủ ướcwN3t đRuXzịnh củaRuXz chúngwN3t ta.”d3yZ ARuXznh thRuXzành thật nói.

“Uhm,” Côd3yZ d3yZgật đầm3gSu, d3yZtiếp theo vẻm3gS mặtwN3t nghiêRuXzm túRuXzc nhìnd3yZ anh:“NhRuXzưng awN3tnh kd3yZhông tuânRuXz thủwN3t 7vajquy tắc.”

“Quy tắRuXzc nm3gSào?” wN3tAnh nd3yZhíu mày hỏi.

“Anh lừad3yZ em.”

“Vấn 7vajđề là7vaj sawN3to 7vajanh không nhớm3gS rõd3yZ d3yZcó cáRuXzi d3yZquy tắwN3tc nRuXzày?” Ad3yZnh vô7vaj tộid3yZ n7vajói, kỳwN3t thậtwN3t cm3gSăn wN3tbản l7vajà wN3tchơi d3yZxấu cô.

“Nếu quyềm3gSn côRuXzng 7vajkhai là củd3yZa d3yZem a7vajnh kwN3thông đwN3tược sửm3gS d3yZdụng bwN3tiện phápd3yZ nàywN3t RuXzbắt ed3yZm côm3gSng 7vajkhai.” CôRuXz nghiêmd3yZ túc nói.

“Ai, 7vajem yê7vaju cóm3gS phRuXzải em7vaj hiểu lầmd3yZ RuXzrồi không?”RuXz Am3gSnh trừnm3gSg mắtm3gS nhìn,wN3t v7vajẻ mRuXzặt càngd3yZ tRuXzhêm 7vajvô tội,RuXz làd3yZm 7vajbộ thRuXzở dài nói.

“Cái gwN3tì?” RuXzCô bấm3gSt ngờRuXz hỏi.

“Anh đ7vajang cùnd3yZg RuXzem nóim3gS chuyện RuXzđánh cượcd3yZ t7vajối nd3yZay, 7vajem đanRuXzg nói7vaj RuXzcái gwN3tì? 7vajTuy 7vajrằng d3yZanh dùn7vajg kế7vaj cũng7vaj hơ7vaji wN3ttốn kém nhwN3tưng m3gSem đồngwN3t ýwN3t côd3yZng k7vajhai chm3gSuyện cwN3thúng td3yZa km3gSết hôRuXzn thậd3yZt wN3tsự km3gShiến ad3yZnh 7vajrất vui.” AnwN3th nówN3ti xonRuXzg độtwN3t nhd3yZiên hm3gSôn cô.

“Anh wN3tyêu m3gSem, lãowN3t bà.”

Trong nhwN3táy mắt7vaj mặtm3gS Phàn RuXz Sở N7vajgữ &nbspd3yZ;nhanh chónd3yZg đỏd3yZ lêm3gSn khm3gSông 7vajbiết làd3yZ đỏ7vaj bừng7vaj hm3gSay chRuXzỉ hRuXzồng RuXzhồng. Anh thwN3tật 7vajti bỉ.

“Thì 7vajra d3yZlà 7vajthế…… cậu  7vajthật đúnRuXzg lm3gSà cód3yZ đủwN3t m3gSti b7vajỉ vm3gSô wN3tsỉ.” LíRuXz ChínwN3th V7vajũ t7vajhay côm3gS 7vajnói r7vaja lờiRuXz trong lòng.

Ở mộtRuXz bênm3gS ngm3gShe 7vajnửa ngày,wN3t anh rốt7vaj c7vajục cRuXzó thểRuXz hiểwN3tu 7vajđược 7vaj7, m3gS8 phầnd3yZ củwN3ta cd3yZâu chuyệRuXzn, nếuRuXz giốngRuXz d3yZnhư nhữn7vajg l7vajời cậu twN3ta nóim3gS thwN3tì 7vajHạ Tửm3gS KìnRuXzh thwN3tật đú7vajng m3gSlà m3gScó đủd3yZ tm3gSi bRuXzỉ vôRuXz sỉRuXz vìm3gS đạt7vaj đưwN3tợc mụwN3tc đícRuXzh không nRuXzgại m3gSdùng bấtwN3t cứm3gS t7vajhủ đoạRuXzn twN3tồi tệm3gS nàm3gSo. NhưnwN3tg làm3gS wN3tcái mụcwN3t đíchRuXz d3yZkia d3yZnghe cód3yZ vẻ 7vajbuồn cười.

“Ha ha……”m3gS CànRuXzg nghd3yZĩ 7vajcàng cảm thấy7vaj buồnd3yZ cườiwN3t, Ld3yZí m3gSChính Vũ7vaj 7vajnhịn khôngRuXz RuXzđược cườd3yZi twN3thành tiếnRuXzg.“Người luô7vajn thuận 7vajlợi RuXztrong việc7vaj m3gSliên wN3tquan m3gSđến phụd3yZ nữm3gS m3gSnhư cậ7vaju thìwN3t d3yZra cũngd3yZ cóRuXz ngRuXzày nhưwN3t RuXzthế này sao7vaj? m3gSHa ha……”RuXz Cm3gSưới lãoRuXz bà,wN3t lão7vaj d3yZbà cũng7vaj không7vaj cm3gShịu cRuXzông kham3gSi m3gSquan hd3yZệ với anh?RuXz R7vajất buồn7vaj cười!

Tần RuXzLạc Lâ7vajm wN3tở b7vajên cạnh wN3tcũng cưwN3tời theo.

“Nhưng tRuXzôi cũm3gSng muốnm3gS chúc mừngwN3t hRuXzai ngưm3gSời.” Cd3yZô vừam3gS wN3tcười vừRuXza nói.

Tạm thờRuXzi 7vajbỏ quwN3ta mộtd3yZ bên sựRuXz tứcwN3t gRuXziận đRuXzối vớiRuXz td3yZi 7vajbỉ lãom3gS cm3gSông, Pd3yZhàn 7vajSở Ng7vajữ wN3tđem án7vajh mắtwN3t 7vajchuyển đếnm3gS v7vajị Tần LạcwN3t Lâmm3gS tim3gSểu thưm3gS xi7vajnh đ7vajẹp tm3gSự m3gStin làwN3tm cm3gSô d3yZthấy g7vajhen tịwN3t “Xind3yZ hỏi…RuXz…” d3yZCô muRuXzốn nói lại7vaj thôi,7vaj nhìwN3tn đối7vaj phương.

Tần LRuXzạc LâwN3tm mỉmRuXz d3yZcười nhìn côRuXz, trêd3yZn d3yZmặt tấtm3gS cảRuXz đều7vaj d3yZlà d3yZsự t7vajhân 7vajthiện khm3gSông cóm3gS mộtwN3t cm3gShút đốid3yZ &d3yZnbsp;địch hoặc m3gSchế nhạo.“wN3tCô d3yZcó m3gSgì mRuXzuốn hỏwN3ti twN3tôi sao?”wN3t C7vajô ô7vajn nd3yZhu hỏi.

Cô gậtwN3t gậtRuXz đRuXzầu, thd3yZoáng do 7vaj dự một7vaj c7vajhút m3gSmới mởwN3t miệngRuXz RuXzhỏi :“Ha7vaji ngươRuXzi hìnRuXzh wN3tnhư &nbsm3gSp;rất queRuXzn thuộc?”

Tần LạcRuXz RuXzLâm bỗm3gSng wN3tnhiên khẽ cườid3yZ mộm3gSt RuXztiếng, m3gSchế nRuXzhạo nhìn7vaj wN3tHạ m3gSTử KìnRuXzh nóRuXzi:“Lão bàRuXz wN3tcủa d3yZanh đanm3gSg ghenm3gS, awN3tnh nên wN3tcao hRuXzứng, đắcd3yZ ý7vaj đi?”

“Đúng vậym3gS, tôiwN3t m7vajừng đến 7vaj nổi sắpwN3t m3gSbay lêRuXzn 7vaj9 tầ7vajng mây.”d3yZ H7vajạ TửwN3t KìRuXznh nhếRuXzch miệd3yZng nói,RuXz m3gSbộ dáwN3tng qu7vajả thd3yZật vuiwN3t vẻ RuXzkhông thôi.

Phàn Sd3yZở Ngữ7vaj m3gSlại wN3tđỏ mặt.

“3 ngư7vajời chúng7vaj wN3ttôi làwN3t bạn thời7vaj đại7vaj học.RuXz” T7vajần Lạcm3gS Ld3yZâm cd3yZười nói.

Bạn thm3gSời đạid3yZ họcwN3t? Thìm3gS d3yZra là thế.

Phàn Sở7vaj Nm3gSgữ rốRuXzt cd3yZục xóa bỏ7vaj đwN3tược nghm3gSi ng7vajờ tm3gSrong lwN3tòng m3gSnhưng lm3gSại m3gSchứng mRuXzinh đượd3yZc mộRuXzt vim3gSệc đó7vaj làRuXz 7vaj— ngad3yZy từ m3gS đầu anm3gSh cũnd3yZg đRuXzã lênm3gS kếRuXz ho7vajạch tấtwN3t cả,d3yZ làmd3yZ d3yZcho RuXzcô 7vajngơ RuXzngác rơ7vaji vRuXzào cạmwN3t bẫyd3yZ của and3yZh mwN3tà khônd3yZg biết.

Anh thậtRuXz wN3tsự rấtRuXz tm3gSi bỉ.

Nhưng là…RuXz… AizwN3t, RuXztại saoRuXz cô RuXzmột m3gSchút m3gScũng 7vajkhông m3gScảm wN3tthấy c7vajhán ghéRuXzt m3gShoặc giậm3gSn anh?

Tình yêuwN3t thd3yZật sựd3yZ làm3gSm chRuXzo con ngườiwN3t 7vajmù quáng.

Cũng d3yZmay sRuXzau m3gSbuổi lễRuXz phd3yZát biểu 7vajlà ngRuXzày nghỉRuXz nếuwN3t khôRuXzng PhàRuXzn sd3yZở Ngữm3gS thwN3tật wN3tđúng lRuXzà khôngRuXz b7vajiết nênd3yZ RuXzđối mặtd3yZ với đồngRuXz ngm3gShiệp RuXzở cm3gSông  7vajty nhwN3tư twN3thế nào.

Cô m3gShoàn toànRuXz kwN3thông nghRuXzi ngờ chuym3gSện wN3tcô kếtd3yZ hwN3tôn cùd3yZng lãm3gSo 7vajbản sẽRuXz tr7vajong d3yZthời gd3yZian ngắnwN3t nhấtm3gS giốnd3yZg 7vajnhư lửa m3gScháy lwN3tan wN3ttoàn côngm3gS d3yZty, dùm3gS 7vajsao đâ7vajy RuXzcũng làRuXz cRuXzông RuXzty quwN3tan hệd3yZ xã7vaj RuXzhội, tm3gSin tức7vaj đặwN3tc biệt nhd3yZanh nhạy.

Aiz, cứwN3t RuXznghĩ đếwN3tn thứwN3t hai phm3gSải đốiRuXz mặtRuXz wN3tvới mọ7vaji ngườid3yZ ở7vaj côwN3tng tRuXzy, m3gScô liềnm3gS cảmm3gS 7vajthấy bwN3ti thươnm3gSg, d3yZthật s7vajự rấtRuXz bi thương.

Nhịn khôngwN3t được,wN3t cd3yZô đánh ngườid3yZ d3yZđàn ônwN3tg đ7vajang RuXzxem tạpd3yZ chm3gSí d3yZở bm3gSên cạnhd3yZ d3yZmột cái.

“Ối! wN3tLão bRuXzà, 7vajem muốnwN3t mưwN3tu sát chồnd3yZg sao?”d3yZ Hạd3yZ TRuXzử K7vajình cRuXzố tìnwN3th l7vajàm d3yZra vwN3tẻ đawN3tu đớn.

Cô giảRuXz vờ7vaj wN3tnhư khd3yZông RuXznghe thấy, cũ7vajng khd3yZông m3gSthèm liwN3tếc nhì7vajn ad3yZnh, ti7vajếp tm3gSục wN3tlàm 7vajnhư RuXzkhông nhìnm3gS 7vajthấy wN3tanh, nhRuXzìn về phm3gSía 7vajtrước, d3yZlo lắngwN3t ngàd3yZy tRuXzhứ hm3gSai phải7vaj đốRuXzi mm3gSặt vớid3yZ đồng7vaj m3gSnghiệp nhưd3yZ tRuXzhế nào.

“Ai, lm3gSão bàwN3t, e7vajm suwN3ty nghwN3tĩ cái gì?m3gS TạwN3ti swN3tao c7vajả buổm3gSi sánwN3tg ed3yZm cRuXzũng d3yZkhông nd3yZhìn m3gSlão 7vajcông t7vajuấn suất,7vaj gRuXzợi cRuXzảm mị hoặc7vaj củad3yZ m7vajình m7vajột cái?7vaj” AwN3tnh bm3gSỗng nhid3yZên nhẹ7vaj nhànd3yZg xo7vajay m3gSmặt của7vaj cô7vaj đốiRuXz dim3gSện mình,ra vẻ m3gS d3yZđáng thươngd3yZ, d3yZôn wN3tnhu hỏi.

“Còn khônd3yZg phd3yZải tạid3yZ awN3tnh hại.” Cm3gSô m3gShung hă7vajng trừRuXzng mắtwN3t nRuXzhìn d3yZanh mộtd3yZ cáwN3ti, nhịnm3gS khôn7vajg đưwN3tợc lm3gSại đánh7vaj an7vajh một cái.

“Ối!” AwN3tnh lạim3gS lRuXzần nữm3gSa giwN3tả đau kwN3têu m3gSra tiếng,“Thìd3yZ d3yZra anm3gSh m3gScưới phảd3yZi 7vajmột lão7vaj bà7vaj bạod3yZ lựwN3tc nha.”

“Nếu em3gSm lwN3tà &nbsp7vaj;bạo lực lão7vaj bwN3tà vậRuXzy anwN3th chím3gSnh m3gSlà 7vajti bỉd3yZ lão7vaj côm3gSng.” Côd3yZ trừngwN3t mắt7vaj nói.

“Hắc, d3yZlão bm3gSà, d3yZlão công d3yZ của e7vajm twN3ti bRuXzỉ m3gShồi nàowN3t? Tm3gSa đượcd3yZ côRuXzng nhậnwN3t l7vajà chínhRuXz nhâRuXzn qd3yZuân tửd3yZ đóRuXz nha.”wN3t d3yZAnh đem tạpwN3t cRuXzhí đ7vajặt trêm3gSn bàwN3tn d3yZtrà, nghiRuXzêm chỉnh7vaj khángm3gS nghị.

“Chính m3gSnhân quâd3yZn tửwN3t sẽwN3t vì thắnwN3tg thu7vaja mà7vaj sRuXzử wN3tdụng m3gSthủ đoạnm3gS?” wN3tNói xonm3gSg cm3gSô còwN3tn rm3gSõ RuXzràng RuXzchỉ ra:“Đêmm3gS qua.”

“Em cd3yZó bwN3tiết RuXzcâu “đại twN3trượng wN3tphu d3yZco wN3tđược d3yZdãn được”7vaj ”wN3t Ým3gS chínhRuXz lRuXzà twN3thỉnh 7vajthoảng km3gShông lwN3tàm wN3tchính nhân wN3t quân wN3ttử cũngRuXz được7vaj bởi7vaj m3gSvì anRuXzh wN3tlà một7vaj đạiRuXz trượng7vaj pRuXzhu c7vajo đượcRuXz gm3gSiãn được.

Đối mặtm3gS m3gSvới ngRuXzười ănRuXz nói trơnwN3t RuXztru, 7vajngụy bRuXziện thàRuXznh d3yZtài nRuXzhư 7vajHạ RuXzTử Kìnhm3gS, RuXzPhàn Sởm3gS Ngữm3gS cRuXzăn bảnd3yZ km3gShông phảwN3ti là đốim3gS td3yZhủ của7vaj am3gSnh, nm3gSgoài việcd3yZ i7vajm lặwN3tng khônwN3tg nd3yZói d3yZgì côm3gS cm3gSũng chỉm3gS cwN3tó d3yZthể twN3trừng anh, 7vajdùng sứ7vajc trừngm3gS awN3tnh đểd3yZ chốd3yZng đỡ.

“Lão bàRuXz, lúcRuXz RuXzem phd3yZẫn nộ trông7vaj thậtm3gS đánwN3tg yêm3gSu.” AnwN3th cwN3tười khm3gSẽ, kRuXzìm lRuXzòng khônd3yZg đưRuXzợc cú7vaji ngwN3tười m3gShôn cm3gSô một chút.

“Uy, ed3yZm đa7vajng RuXztức giận.”d3yZ Cô trừnd3yZg mắt7vaj nhìd3yZn anh.

“Lúc eRuXzm tứ7vajc RuXzgiận td3yZrông cũng tm3gShật đáwN3tng ywN3têu.” m3gSAnh d3yZlàm wN3tnhư kRuXzhông ngwN3the thấd3yZy lạiwN3t wN3thôn cô.

“Uy!” Côm3gS đánRuXzh am3gSnh mộm3gSt cái, wN3tvừa bwN3tực mìnhwN3t vừad3yZ bRuXzuồn cườd3yZi, thậtwN3t ld3yZà RuXzsắp khôRuXzng chịm3gSu nổd3yZi anh.

“Anh yRuXzêu e7vajm, lãm3gSo bà.m3gS” 7vajAnh bắt RuXzlấy tRuXzay cm3gSô, mm3gSười 7vajngón wN3ttay wN3tđan vàm3gSo nhd3yZau, thRuXzâm tì7vajnh 7vajchân thàn7vajh nói.

Mặt củd3yZa cm3gSô m3gSđỏ hồngwN3t, nhịn không7vaj đRuXzược liếd3yZc 7vajanh mộtd3yZ cáwN3ti, 7vajlẩm bẩmm3gS nói:“Anhd3yZ thRuXzật sd3yZự thực7vaj twN3ti bỉm3gS, cRuXzhỉ bd3yZiết nd3yZói sang chum3gSyện khác.”

“Ai, tấtwN3t cảwN3t đềuRuXz là7vaj m3gShiểu lầm, s7vajao anRuXzh d3yZlại n7vajói 7vajsang chuwN3tyện kh7vajác được?m3gS 7vajBất qwN3tuá,” Am3gSnh độtd3yZ 7vajnhiên tRuXzhay vẻd3yZ mặt đứngd3yZ đắm3gSn nówN3ti, “Anhm3gS kh7vajông ngạ7vaji họRuXzc hỏiRuXz ngườim3gS khác7vaj mwN3tột chútd3yZ, chún7vajg RuXzta lúc7vaj nãy m3gSđang t7vajhảo lm3gSuận vRuXzấn đm3gSề 7vajgì? Am3gSnh d3yZyêu e7vajm m3gSnhiều nhưd3yZ twN3thế nàRuXzo sm3gSao? Đd3yZáp ám3gSn làm3gS rấtd3yZ yêu,7vaj rất yêu.”

Anh mặm3gSt dàwN3ty tựd3yZ m3gShỏi tự đáp,7vaj khiế7vajn côwN3t 7vajnhịn m3gSkhông wN3tđược md3yZỉm cười.

Cô thật sự,7vaj 7vajthật sựm3gS 7vajchịu khônwN3tg nổid3yZ d3yZanh, cũnd3yZg wN3tchịu km3gShông n7vajổi wN3tchính mìnhd3yZ 7vajquá yêu anh……wN3t Cm3gSảm gd3yZiác n7vajày cówN3t chútm3gS hơiwN3t RuXzđáng sợ.

“Làm sao vậy?”m3gS C7vajhú wN3tý thwN3tấy nm3gSụ cườid3yZ củaRuXz wN3tcô biếwN3tn 7vajmất mộtwN3t cácm3gSh wN3tkhông bRuXzình d3yZthường, 7vajanh quan d3yZtâm ôwN3tn nhRuXzu hỏi.

“Chúng ta thậtRuXz sự7vaj cwN3tó thểm3gS d3yZyêu nd3yZhau RuXzcả đời,7vaj bạch7vaj đầRuXzu giawN3ti lRuXzão sam3gSo?” 7vajCô RuXzhỏi 7vajanh, vm3gSẻ mặt lom3gS lắm3gSng, khiwN3tếp m3gSsự vềd3yZ tươngwN3t lai.

“Đương nhiên wN3tcó thể.m3gS” And3yZh kRuXzhông chwN3tút dm3gSo dự7vaj trảwN3t lời.

“Thật vậy sao?”RuXz Cm3gSô phátm3gS hd3yZiện d3yZmình 7vajcàng ngà7vajy c7vajàng yê7vaju ad3yZnh m3gSvì vậm3gSy cd3yZàng cm3gSảm RuXzthấy s7vajợ hãi.

“Đương nhiên.” m3gSAnh nóRuXzi n7vajhư điwN3tnh đm3gSóng cột,“C7vajhuyện khám3gSc khôd3yZng nóRuXzi, ch7vajỉ cần7vaj nhRuXzìn m3gSbố mẹ củad3yZ haRuXzi d3yZta, bọn7vaj hRuXzọ chu7vajng tìn7vajh yêRuXzu nhwN3tau màd3yZ chúnwN3tg td3yZa ld3yZại tm3gShừa hưởwN3tng giRuXzen di truyềwN3tn RuXzcủa họ7vaj vìRuXz wN3tvậy 7vajchúng 7vajta nhấtRuXz đ7vajịnh c7vajó thRuXzể y7vajêu nwN3thau đến7vaj bạcRuXz đầu.”

Cách anh thuyếtm3gS phụcRuXz làmwN3t wN3tcho cRuXzô m3gSbuồn wN3tcười nhRuXzưng chm3gSỉ chốcRuXz láwN3tt RuXznó lm3gSại biế7vajn mất.

“Còn chuyện gwN3tì wN3tsao?” m3gStay aRuXznh m3gSchạm vàm3gSo mặtm3gS c7vajô, m3gSkiên nhẫnm3gS hỏ7vaji lại,d3yZ aRuXznh km3gShông thểm3gS chịu đưRuXzợc wN3tkhi thấwN3ty d3yZcô buồn.

“Thứ hai kd3yZhi điRuXz 7vajlàm, ed3yZm nên7vaj 7vajlàm cám3gSi gìwN3t bâyRuXz giờ?”RuXz Côd3yZ nhănd3yZ mặd3yZt hỏiRuXz anh.

“Cái gì làmRuXz sd3yZao bd3yZây giờ?d3yZ” d3yZAnh khônRuXzg h7vajiểu côRuXz đam3gSng hỏid3yZ cáid3yZ gì.

Thứ hai ởwN3t cônwN3tg tRuXzy cóm3gS chwN3tuyện gìm3gS màRuXz d3yZanh khôd3yZng biếd3yZt s7vajao? d3yZHạ wN3tTử Kìnhm3gS sum3gSy nghĩ.

“Chuyện chúng twN3ta km3gSết hôn,d3yZ đếnm3gS thứRuXz m3gShai nhất7vaj định7vaj d3yZđã t7vajruyền đếnm3gS tam3gSi mỗi7vaj ng7vajười trod3yZng công m3gSty, đếnRuXz m3gSlúc đRuXzó d3yZem d3yZnên đối7vaj m7vajặt vớiwN3t 7vajhọ n7vajhư thếd3yZ nàwN3to đâ7vajy?” Ph7vajàn RuXzSở Ngm3gSữ m3gSkhông chuyểd3yZn mắt nhìm3gSn an7vajh, wN3tkhông biếtd3yZ awN3tnh cóm3gS phd3yZải đaRuXzng giả7vaj ngố7vajc vớiRuXz cô7vaj không.

“Thì ra d3yZlà chuyd3yZện này.”

Nhìn anh r7vaja vẻm3gS đãRuXz hiểm3gSu lạid3yZ RuXzcòn rấtRuXz thoảid3yZ mRuXzái vRuXzui tRuXzhích làm7vaj m3gScho côd3yZ nhấtd3yZ th7vajời bRuXzốc hỏa.

“Đúng vậy, chínRuXzh d3yZlà chuyện7vaj này!7vaj” wN3tCô trừngm3gS mắtd3yZ nói,“AnhRuXz &nbsRuXzp;nói d3yZnên d3yZlàm 7vajgì bâRuXzy giờ?”

“Chỉ cần thRuXzoải máim3gS m3gSnhận sựd3yZ chúcwN3t wN3tphúc cRuXzủa mọid3yZ ngườim3gS là7vaj đượcRuXz rồi.”

“Anh nói RuXzthật đơRuXzn giảwN3tn.” 7vajCô giậwN3tn dỗiwN3t 7vajđánh m3gSanh RuXzmột cái.

“Là em d3yZsuy nghm3gSĩ qwN3tuá phứcwN3t tm3gSạp. RuXzEm rốtwN3t cd3yZuộc lwN3to lắngm3gS cád3yZi wN3tgì, lãod3yZ bà?RuXz” m3gSAnh d3yZkéo 7vajcô vào trongwN3t lò7vajng, ônm3gS nd3yZhu hỏi.

“Đại soái cd3yZa lãRuXzo bảd3yZn cướid3yZ RuXzmột nữRuXz thwN3tư kRuXzí trwN3tong côngm3gS ty7vaj, khônm3gSg bRuXzắt mắtd3yZ, cáRuXz tím3gSnh cứng d3yZnhắc câuRuXz nệwN3t, khm3gSông làRuXzm chd3yZo ngườRuXzi khRuXzác yêd3yZu mếm,d3yZ wN3tnếu and3yZh làd3yZ ngườm3gSi đứnRuXzg x7vajem, anhd3yZ sẽ nghĩRuXz nhd3yZư thếd3yZ nào?”

“Cô gái nd3yZày thậ7vajt lợRuXzi 7vajhại?” 7vajAnh d3yZhơi đăRuXzm chiêd3yZu lid3yZếc nhìn7vaj cd3yZô một7vaj cám3gSi, sad3yZu wN3tđó thwN3tong thả nhíud3yZ md3yZày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta bd3yZiết dwN3tùng wN3tmê thuật,m3gS nếwN3tu 7vajkhông, công7vaj phd3yZu m3gStrên gm3gSiường khẳRuXzng địnhm3gS đặcwN3t bd3yZiệt tốt?” AnwN3th nhă7vajn mặt7vaj nóRuXzi tiếp.

Cô trừng mắwN3tt liếc7vaj 7vajanh một7vaj cái,m3gS ng7vajhiến răwN3tng nghi7vajến lợwN3ti hỏi:“CòRuXzn gìm3gS nữa?”

“Không biết cm3gSô 7vajta làRuXzm nhưd3yZ td3yZhế nàd3yZo 7vajmê hRuXzoặc rồiRuXz trèoRuXz wN3tlên giườm3gSng cRuXzủa 7vajlão RuXzbản? Ld3yZà lúm3gSc cùngd3yZ lão bảnd3yZ r7vaja ngod3yZài 7vajcông d3yZtác, 7vajlừa RuXzcho lãod3yZ bảwN3tn uống7vaj sRuXzay làmwN3t d3yZra nhữngm3gS chuyệnd3yZ km3gShông tự chủm3gS đượcd3yZ saowN3t? RuXzHay làwN3t trựcd3yZ tiế7vajp cưỡnRuXzg wN3tép quam3gSn hệm3gS, wN3tsau đóRuXz th7vajành côwN3tng lấRuXzy tựRuXz sát RuXzuy hiếm3gSp bwN3tức hôn……”

“Uy!” Thấy d3yZanh cànwN3tg d3yZnói cànwN3tg lưwN3tu ld3yZoát, cwN3tàng khod3yZa trươngd3yZ, RuXzPhàn Sởm3gS N7vajgữ nhịnm3gS d3yZkhông được d3yZ đánh and3yZh mộtm3gS chút.

“Đây không phảim3gS làm3gS wN3tsuy d3yZnghĩ củawN3t em3gSm sao?wN3t” An7vajh làm3gSm nh7vajư vd3yZô tộm3gSi nói.

“Em đang hỏi7vaj wN3tanh nm3gSghĩ d3yZnhư tRuXzhế nào?”wN3t CRuXzô nói.

Anh im lặngwN3t trwN3tong RuXzchốc RuXzlát m3gSrồi chăwN3tm chRuXzú nhìnRuXz cô,wN3t 7vajthong wN3tthả nói:“d3yZAnh sẽ7vaj ngm3gShĩ đây RuXz nhất địnhRuXz lRuXzà châm3gSn tình.”

Cô ngẩn rm3gSa, khônd3yZg thwN3tể dời7vaj khỏm3gSi wN3tđôi md3yZắt twN3thâm tìn7vajh củad3yZ anh.

“Anh sẽ nghĩ……”d3yZ AnRuXzh tim3gSếp t7vajục nói,“CôRuXz gáRuXzi nàywN3t nhấd3yZt địnhwN3t wN3tcó đd3yZiểm wN3tđặc biệd3yZt d3yZnên đ7vajại soái 7vaj ca wN3tlão wN3tbản wN3tkia mớRuXzi md3yZê ld3yZuyến, áim3gS mộm3gS, km3gShông td3yZhể d3yZtự kìmm3gS chế7vaj mà7vaj yêuwN3t côRuXz RuXzấy, sd3yZau đó RuXzcòn c7vajưới lwN3tàm RuXzvợ, đm3gSồng thờd3yZi ph7vaját thệwN3t m3gScả đm3gSời chRuXzỉ nắd3yZm tawN3ty cm3gSô, cù7vajng cô7vaj RuXzsống đếnd3yZ đầu bạc.”

Trái tim củ7vaja cm3gSô khôRuXzng 7vajtự chủm3gS đượ7vajc đậm3gSp nha7vajnh lên,d3yZ wN3tvì nhm3gSu tRuXzình trod3yZng m3gSmắt a7vajnh 7vajvà những lờid3yZ and3yZh nm3gSói d3yZmà cảm3gSm động.

“Lão công……”

Anh lấy 7vajtay c7vajhe miệngd3yZ RuXzcô lại,m3gS khônd3yZg chd3yZo c7vajô mở7vaj miệngRuXz nóiwN3t chuwN3tyện, muốn7vaj RuXzcô m3gSnghe anh nói.

“Lão bà, tạid3yZ sd3yZao d3yZem phảRuXzi qwN3tuan tâmRuXz ngườim3gS khd3yZác nghwN3tĩ wN3tgì?” Am3gSnh chân7vaj tm3gShành nhìd3yZn cô nói.“Ngườim3gS wN3tkhác muốnm3gS ngh7vajĩ nhưd3yZ thếd3yZ nàom3gS lm3gSà chu7vajyện củaRuXz h7vajọ, khm3gSông liêd3yZn qu7vajan d3yZđến chúng m3gSta, d3yZkhông p7vajhải sao7vaj? Giống7vaj n7vajhư RuXzba mẹm3gS emRuXz, bọm3gSn 7vajhọ chêwN3tnh lệchRuXz tuổid3yZ 7vajtác nhất địnhd3yZ cóm3gS nhiề7vaju ngườim3gS khôngm3gS xRuXzem trọnm3gSg pd3yZhải khRuXzông? N7vajhưng bọnd3yZ họRuXz vẫnwN3t ym3gSêu nhawN3tu, vẫn hạnhwN3t phúd3yZc kwN3thông pRuXzhải sao?”

“Trọng điểm RuXzlà,” AnwN3th nd3yZhấn mạnhwN3t.“Thân lm3gSà lã7vajo bảd3yZn cd3yZủa côRuXzng ty7vaj, làwN3t ngwN3tười RuXztrực tiếpd3yZ phát ld3yZương cm3gSho nhRuXzân vm3gSiên, lwN3tão đạ7vaji, 7vajem thậtm3gS RuXzsự m3gScho 7vajrằng a7vajnh s7vajẽ cwN3tho phépwN3t bọnwN3t họd3yZ RuXzvô lễ d3yZlão với7vaj lãoRuXz bảnRuXz m3gSnương sao?”

Nghe thấy vậy,d3yZ Phà7vajn m3gSSở Ngữm3gS nhịnd3yZ khôd3yZng đượcwN3t trừngm3gS wN3tlớn d3yZhai mắt,wN3t đem3gSm wN3ttay anRuXzh lấ7vajy ra khỏd3yZi md3yZiệng cô.

“Anh muốn d3yZlàm 7vajcái gì?”7vaj d3yZCô 7vajlo lắngRuXz hỏi7vaj anh.

“Làm việc nêm3gSn d3yZlàm.” m3gSAnh ônwN3t m3gSnhu cười.

“Việc gì lm3gSà việd3yZc nên7vaj làm?”RuXz 7vajCô tiếp7vaj tụcRuXz hỏi.

“Em muốn bi7vajết nhưd3yZ vậym3gS sao?”

“Em không wN3thy vọd3yZng bởim3gS vì7vaj RuXzem m7vajà làd3yZm m3gScho RuXzbất kd3yZì ngườiwN3t m3gSnào gặwN3tp twN3tai ương.”

“Đó không phảiwN3t 7vajlà m3gStai RuXzương, phRuXzải nóim3gS wN3tlà gim3gSeo gió7vaj gặ7vajt bảo.”RuXz 7vajAnh cườid3yZ nód3yZi, nhưng giọngRuXz điệum3gS có7vaj mộ7vajt tm3gSia lãnh7vaj khốc7vaj, giốnm3gSg nd3yZhư aRuXznh 7vajđã sớmRuXz RuXzquyết tâmm3gS muwN3tốn giếtd3yZ không tha.

“Lão công.” Côm3gS wN3tnhíu màm3gSy nhRuXzìn anh.

“Lão bà.” d3yZAnh 7vajmỉm m3gScười đápwN3t lại.

“Lão công.” Côd3yZ nhấRuXzn mwN3tạnh, d3yZtỏ vẻRuXz RuXzphản đối.

“Lão bà.” A7vajnh tid3yZếp tụwN3tc mỉmRuXz d3yZcười d3yZmà chốnd3yZg đỡ.

“Mọi người đềm3gSu RuXzlàm vRuXziệc vm3gSới wN3tnhau nRuXzhiều nămm3gS 7vajnhư vậy,7vaj and3yZh wN3tcó thểRuXz đồng7vaj 7vajý v7vajới wN3tem, đừng vìd3yZ tìn7vajh c7vajảm cd3yZá nhm3gSân nhd3yZất thờm3gSi d3yZmà phủRuXzi bỏm3gS nhữnd3yZg cốRuXz gd3yZắng, d3yZhi d3yZsinh của7vaj họwN3t chm3gSo côngd3yZ ty 7vajnhững m3gSnăm qm3gSua đưm3gSợc không?”7vaj Côm3gS gọnwN3t gàngwN3t dứRuXzt khoátwN3t, thà7vajnh thậtwN3t nói.

“Em cũng biết,d3yZ m3gSđối wN3tvới nhữngd3yZ cốRuXz gắng7vaj vd3yZà hwN3ti d3yZsinh cm3gSủa mọid3yZ ngd3yZười aRuXznh đều7vaj m3gSthưởng c7vajho hwN3tọ xứng đánd3yZg, chưawN3t cwN3tó bạd3yZc đRuXzãi ngườ7vaji nào.”

“Em biết, nhưnm3gSg c7vajông 7vajty m3gScó twN3thể phátd3yZ tr7vajiển 7vajmạnh mẽ,RuXz đwN3tứng vRuXzững tronm3gSg giớwN3ti 7vajnày đềum3gS có cônd3yZg c7vajủa m7vajọi người.wN3t Cd3yZho nênwN3t đồnd3yZg wN3tý d3yZvới ewN3tm, khôn7vajg cầnm3gS vìd3yZ 7vajem 7vajlàm kh7vajó n7vajgười nào đượcwN3t không?7vaj” Côd3yZ 7vajcầu xin.

“Em mềm lònm3gSg RuXznhư vwN3tậy l7vajà khôngd3yZ được.”wN3t AnwN3th thởRuXz d7vajài lắc7vaj đầuRuXz nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anm3gSh khôwN3tng thwN3tể đồngwN3t wN3tý vwN3tới em.”wN3t AnRuXzh ng7vajhiêm tRuXzúc ld3yZắc đầu7vaj nói,RuXz“Là ngườid3yZ wN3tlãnh đạo qu7vajyết RuXzđịnh chwN3tính sáRuXzch 7vajcủa cônwN3tg d3yZty and3yZh khd3yZông 7vajthể md3yZềm RuXzlòng nwN3thư pRuXzhụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nóid3yZ hếd3yZt m3gSđã.” AwN3tnh 7vajôn nd3yZhu ngắtd3yZ lờiRuXz côm3gS, vRuXzẻ mặtwN3t vẫnd3yZ nghiêm7vaj td3yZúc nhm3gSư vậy.

Phàn Sở Nd3yZgữ bất7vaj đắc7vaj dRuXzĩ nhm3gSìn anhRuXz, m3gSkhông h7vajiểu an7vajh tạRuXzi sad3yZo phải7vaj cốm3gS chấpRuXz nhưd3yZ thế?

Nếu đồng nghid3yZệp đốiwN3t vd3yZới cm3gSô c7vajó ýd3yZ kiếnwN3t d3yZthì cm3gSũng 7vajlà dRuXzo m3gScô 7vajkhông đ7vajủ tiêud3yZ cwN3thuẩn, không t7vajhể trách7vaj ngd3yZười khácm3gS, nRuXzếu d3yZanh bởiRuXz vRuXzì côm3gS màm3gS lạmRuXz dụ7vajng chứcm3gS quyềnm3gS 7vajtrả m3gSthù đối phươngRuXz thRuXzì chd3yZỉ càngm3gS lRuXzàm d3yZkhó wN3tcô hRuXzơn d3yZmà thôiRuXz. Chẳd3yZng d3yZlẽ m3gSanh RuXzkhông hiểu?

“Nếu anh đãd3yZ rwN3ta mộwN3tt quyết7vaj địnhm3gS gìd3yZ đóm3gS t7vajhì khm3gSông phảim3gS m3gSchỉ vìwN3t một7vaj chuyện.RuXz KhôRuXzng d3yZphải chỉ 7vaj một, có7vaj ngm3gShĩa anRuXzh đwN3tã cRuXzho 7vajhọ wN3tcơ hội7vaj nm3gShưng hếtRuXz lm3gSần nàyRuXz đếnwN3t 7vajlần khácwN3t khôn7vajg thayRuXz đổi, mộtRuXz lRuXzần lạim3gS m7vajột lầnwN3t td3yZái phạm3gSm, đốiRuXz vớiRuXz nhữngm3gS ngwN3tười wN3tnhư vRuXzậy RuXzcho wN3tdù khôn7vajg phải vm3gSì RuXzem twN3thì RuXzanh cũngwN3t pd3yZhải d3yZvì cô7vajng d3yZty mm3gSà trừngm3gS phRuXzạt.” And3yZh tRuXzhật sựwN3t nghiêmd3yZ tú7vajc nói vm3gSới cô.

“Anh cam đowN3tan sẽd3yZ khôngRuXz lấy7vaj vd3yZiệc cônm3gSg bád3yZo twN3thù riêng?”m3gS C7vajô 7vajnhìn anm3gSh đánm3gSh giá.m3gS Vìd3yZ sd3yZao cô vẫnRuXz cảwN3tm td3yZhấy khwN3tả năd3yZng RuXznày rấtm3gS lớn?

“Ai, lão bàwN3t, ld3yZão cwN3tông cRuXzủa m3gSem làRuXz ngưm3gSời kh7vajông phânRuXz wN3tbiệt cônd3yZg tưd3yZ nhưd3yZ vậyRuXz sao?”

Phàn Sở Ngd3yZữ thànd3yZh thậtd3yZ sRuXzuy nghm3gSĩ m7vajột ld3yZát rồi7vaj đưad3yZ r7vaja đá7vajp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KRuXzình dRuXzở khRuXzóc dởRuXz cười.

“Cám ơn RuXzem 7vajtin tưRuXzởng m3gSanh m3gSnhư vậywN3t, lãRuXzo bà.”wN3t m3gSAnh cười7vaj khd3yZổ mà7vaj nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừngd3yZ.” An7vajh đwN3tột nhiênd3yZ ngắd3yZt 7vajlời côd3yZ:“Chúng td3yZa khôngRuXz nênwN3t wN3tvì td3yZryện RuXzcòn wN3tchưa có RuXzxảy RuXzra td3yZranh luậnwN3t khôn7vajg thôi,d3yZ RuXznếu d3yZlãng pm3gShí thờid3yZ chwN3to chuyệnRuXz nàyRuXz k7vajhông wN3tbằng chúnm3gSg ta n7vajên “vậnm3gS đwN3tộng” m7vajột chút?”

Phàn Sở Ngd3yZữ mm3gSặt nd3yZhanh chóngm3gS m3gSđỏ lên.

“Anh thật không7vaj m3gSđứng RuXzđắn!” Côd3yZ mặt7vaj đỏd3yZ td3yZía RuXztai trừngd3yZ and3yZh lRuXziếc mắwN3tt một7vaj cái.

“ “Vận động”m3gS s7vajao cd3yZó thểwN3t RuXzlà chuym3gSện kwN3thông đứngRuXz đắn,RuXz RuXzlão d3yZbà? Vi7vajệc nàm3gSy RuXzliên 7vajquan 7vajđến đời swN3tau của7vaj chúng7vaj t7vaja, đâyRuXz làd3yZ chud3yZyện đứd3yZng đắwN3tn nhm3gSất cũnm3gSg qud3yZan trwN3tọng nhấtwN3t.” Anh wN3tnghiêm túRuXzc nói.

Phàn Sở wN3tNgữ 7vajhoàn towN3tàn nóiwN3t khôwN3tng r7vaja lời,RuXz cd3yZhỉ cm3gSó thểd3yZ xấwN3tu hổ7vaj RuXztrừng awN3tnh liếc7vaj mắm3gSt một wN3t cái, s7vajau wN3tđó qwN3tuyết định7vaj đứnm3gSg dậym3gS wN3tchạy lấ7vajy người,7vaj khm3gSông đểwN3t ýRuXz tớiwN3t anh.

Dù sawN3to d3yZcô 7vajvĩnh RuXzviễn không 

thể nói lạid3yZ anh.

Nhưng cô RuXzvừa mớiRuXz đứngd3yZ m3gSlên, wN3thai c7vajhân cònd3yZ chưa7vaj đứngm3gS vữRuXzng, đãd3yZ 7vajbị ad3yZnh RuXzkéo ngd3yZã nm3gSgồi lạRuXzi sô pha.

“Uy!”d3yZ Cô khm3gSáng nghịm3gS qd3yZuay đầRuXzu kêd3yZu d3yZlên, wN3tgiây tiRuXzếp thewN3to đãd3yZ bịRuXz awN3tnh áwN3tp RuXzđảo ở7vaj tRuXzrên sd3yZô pha.

An7vajh ở trêd3yZn RuXzngười moRuXzng chm3gSờ nhRuXzìn côd3yZ, nụm3gS cườid3yZ gợi7vaj cảmd3yZ m7vajê hoRuXzặc, đôim3gS md3yZắt RuXzđen m3gSlấp lánh RuXz tràn đầyRuXz d3yZtình yêum3gS vwN3tà khát7vaj vwN3tọng đRuXzối vớ7vaji cô.

Cô hô hấpm3gS d3yZkhó khăwN3tn, twN3tim đậpm3gS nhanh.

Anh chậm rã7vaji 7vajcúi ng7vajười hôm3gSn cwN3tô, nhm3gSẹ m3gSnhàng hôm3gSn đôiRuXz môwN3ti cô,m3gS giốngd3yZ nd3yZhư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……