You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SởJ9 NNTbZVqgữ nóNTbZVqi nhữFyrNCAng lời nàyFyrNCA FyrNCAra cũFyrNCAng khônJ9g lFyrNCAàm ngạrMsG3gc nhiênJ9 FyrNCA4 ngườirMsG3g đangJ9 rMsG3gnói chuyện.

Hai vJ9ợ chồnrMsG3gg FyrNCAhọ rMsG3gthì không J9 phải nóirMsG3g, FyrNCAđương nhiêJ9n FyrNCAsẽ rMsG3gkhông ngạcJ9 nhirMsG3gên NTbZVqnhưng pJ9hản NTbZVqứng củNTbZVqa FyrNCALí NTbZVqChính VFyrNCAũ vàJ9 rMsG3gTần Lạc LFyrNCAâm khiếnFyrNCA chFyrNCAo cJ9ô ngNTbZVqhi ngờ,NTbZVq khóJ9 hiểuFyrNCA, bọnJ9 họNTbZVq J9sau kNTbZVqhi J9nghe cFyrNCAô nóiNTbZVq nhưNTbZVq vậrMsG3gy cả NTbZVqhai cùnJ9g NTbZVqsửng sJ9ốt mộtFyrNCA chútNTbZVq rồrMsG3gi FyrNCAlập NTbZVqtức cườirMsG3g tFyrNCAo thFyrNCAành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn NTbZVqSở NgJ9ữ ngạJ9c nhiên,FyrNCA hai FyrNCAmắt NTbZVqtrợn lênFyrNCA, cNTbZVqảm thFyrNCAấy khôJ9ng biếtrMsG3g làmJ9 saoJ9, lrMsG3gại cóJ9 chúJ9t FyrNCAnan khamrMsG3g, khổNTbZVq sở nhìFyrNCAn bọnrMsG3g họ.

Chẳng lẽNTbZVq chuyệnJ9 nànNTbZVqg NTbZVqvà Hạ TJ9ử KìnhFyrNCA làJ9 FyrNCAvợ chồJ9ng thậtFyrNCA sựFyrNCA buJ9ồn cườiNTbZVq nNTbZVqhư vậyFyrNCA, FyrNCAlàm cFyrNCAho ngườiFyrNCA khJ9ác krMsG3ghó cóFyrNCA thể tinrMsG3g FyrNCAnhư vậyrMsG3g sao?

“Lão bà,rMsG3g eJ9m cuốNTbZVqi cùng cũnNTbZVqg quyếFyrNCAt địnhFyrNCA J9công NTbZVqkhai quaJ9n hNTbZVqệ củarMsG3g crMsG3ghúng taFyrNCA? FyrNCAAnh rJ9ất vuFyrNCAi vẻ!”

Không crMsG3ghú FyrNCAý tớiJ9 trMsG3gâm FyrNCAtình của cFyrNCAô J9không tốtFyrNCA, HạFyrNCA TửrMsG3g KìnhJ9 J9vui sướngNTbZVq gắtFyrNCA rMsG3ggao krMsG3géo rMsG3gcô lạiFyrNCA gầFyrNCAn, trướcrMsG3g mNTbZVqặt mọi ngườNTbZVqi FyrNCAhôn cJ9ô FyrNCAsay đắFyrNCAm rồirMsG3g saJ9u rMsG3gđó ngâyNTbZVq nNTbZVqgô cườirMsG3g hNTbZVqa hNTbZVqa ha.

Tâm tìNTbZVqnh côrMsG3g khônrMsG3gg tJ9ốt nhưng vìrMsG3g anFyrNCAh suFyrNCAng NTbZVqsướng khôngJ9 cJ9hút cFyrNCAhe dJ9ấu lFyrNCAàm cNTbZVqho cFyrNCAô bìnJ9h phụrMsG3gc mộtNTbZVq cJ9hút, trongJ9 lòng vẫFyrNCAn khôngFyrNCA thFyrNCAể khôNTbZVqng J9suy nghĩ.

“Nhìn trMsG3gên kirMsG3ga xNTbZVqem cười đếnFyrNCA giốngFyrNCA mrMsG3gột J9tên ngốc.”

“Đúng vJ9ậy, cNTbZVqũng marMsG3gy tôi FyrNCAkhông cóNTbZVq NTbZVqmê luyJ9ến anrMsG3gh tFyrNCAa nNTbZVqếu khônJ9g bâyNTbZVq giờrMsG3g nhấFyrNCAt đrMsG3gịnh vỡNTbZVq mộng.”

Phía sFyrNCAau PhànFyrNCA SởNTbZVq NJ9gữ vang lrMsG3gên tiNTbZVqếng cFyrNCAhế nhạoJ9 mFyrNCAột cFyrNCAách thoảiFyrNCA márMsG3gi, côFyrNCA khônFyrNCAg nhịnrMsG3g đượcNTbZVq quaNTbZVqy đầuJ9 lại,J9 chỉ thấyrMsG3g LFyrNCAí ChínhJ9 J9Vũ vàrMsG3g TầnFyrNCA LạcrMsG3g NTbZVqLâm đứFyrNCAng chFyrNCAung FyrNCAmột chỗ,rMsG3g trrMsG3gên FyrNCAmặt tưJ9ơi cFyrNCAười trêu chrMsG3gọc khrMsG3gông crMsG3gó mộNTbZVqt tNTbZVqia tFyrNCArào phúngNTbZVq áNTbZVqc J9ý nào.

Cô ngạrMsG3gc nNTbZVqhiên J9trừng mắt nhìn,FyrNCA rNTbZVqa lFyrNCAệnh cJ9ho chínFyrNCAh mìNTbZVqnh phảiJ9 cẩnFyrNCA tJ9hận mFyrNCAột chJ9út, ngườJ9i vừaFyrNCA mớFyrNCAi cưrMsG3gời nhạoNTbZVq cô saJ9o bâJ9y giờNTbZVq lạiJ9 cNTbZVqó FyrNCAvẻ mJ9ặt này?

“Hai ngNTbZVqười cárMsG3gc ngưFyrNCAơi hâm FyrNCAmộ thìNTbZVq NTbZVqcứ viNTbZVqệc nóiNTbZVq thẳngrMsG3g, NTbZVqha ha……”FyrNCA HạNTbZVq TửFyrNCA KìnFyrNCAh bFyrNCAỗng nhiêrMsG3gn đắrMsG3gc J9ý cườirMsG3g rMsG3gha hFyrNCAa nói  vớirMsG3g hrMsG3gai ngườiNTbZVq kia.

“Có gFyrNCAì đángFyrNCA NTbZVqhâm mộFyrNCA, so vNTbZVqới J9cậu, tJ9ôi murMsG3gốn trMsG3gìm bạnFyrNCA rMsG3ggái khNTbZVqó khănNTbZVq sao?

“Vấn đềrMsG3g J9là cậurMsG3g tìmrMsG3g được cFyrNCAô FyrNCAgái đrMsG3gồng NTbZVqý cùrMsG3gng J9cậu bạrMsG3gch đầuFyrNCA giJ9ai lãoFyrNCA sao?”

“Tôi rMsG3gkhông muốFyrNCAn thrMsG3gôi, được không?”

“Đều giốngJ9 nrMsG3ghau, tóJ9m lại cậurMsG3g khônJ9g tFyrNCAìm đJ9ược tìnNTbZVqh yêuFyrNCA sonNTbZVqg prMsG3ghương, gJ9iống tôNTbZVqi vNTbZVqà lJ9ão bàFyrNCA nắmFyrNCA taNTbZVqy nharMsG3gu đi hếtrMsG3g cuộFyrNCAc đời,rMsG3g hrMsG3ga ha……”

Hạ J9Tử KìnJ9h J9bừa bãNTbZVqi cười nóiFyrNCA, tháNTbZVqi độFyrNCA NTbZVqkiêu nJ9gạo làFyrNCAm rMsG3gcho ngườiJ9 FyrNCAta FyrNCArất muốnFyrNCA đánh.

“Phàn tiểJ9u thư,NTbZVq nếuFyrNCA NTbZVqcô không chJ9ịu nổiFyrNCA FyrNCAcậu FyrNCAta, lúNTbZVqc nàoFyrNCA cũJ9ng cóFyrNCA thểJ9 bJ9ỏ NTbZVqhắn. TôirMsG3g J9có thểFyrNCA giúpFyrNCA cNTbZVqô mộtFyrNCA tJ9ay, carMsG3gm đoan côJ9 rMsG3gsẽ rMsG3gkhông bJ9ị tênFyrNCA lưNTbZVqu rMsG3gmanh nàFyrNCAy quJ9ấy rầy.”NTbZVq J9Lí CrMsG3ghính FyrNCAVũ đerMsG3gm chuyệnJ9 krMsG3ghông thể xảyFyrNCA rMsG3gra nàyrMsG3g nrMsG3gói vớiFyrNCA cô.

“Thật FyrNCAsự cámrMsG3g NTbZVqơn ýFyrNCA tốrMsG3gt của cậu,J9 J9tôi vàJ9 lJ9ão bàrMsG3g nhNTbZVqất địnhrMsG3g rMsG3gbên nrMsG3ghau đNTbZVqến bạcNTbZVq đầJ9u sarMsG3gu rMsG3gđó cùrMsG3gng nNTbZVqhau trMsG3gham NTbZVqgia lễ rMsG3gđưa tFyrNCAiễn rMsG3gcủa cậu.

“Tên hỗnJ9 đảJ9n này.J9” Lí ChíJ9nh rMsG3gVũ rMsG3gngây ngưJ9ời mrMsG3gột chúJ9t, J9nhịn krMsG3ghông đưNTbZVqợc J9cười mắng.

Tần NTbZVqLạc LâmNTbZVq rMsG3gở bNTbZVqên cạnh nJ9ghe thNTbZVqấy brMsG3ga chữrMsG3g “NTbZVqlễ đưNTbZVqa tiễn”FyrNCA nJ9hanh chóngNTbZVq cườiNTbZVq lớn,rMsG3g FyrNCAcười đếnFyrNCA nJ9ổi khônrMsG3gg đứng NTbZVqvững đượJ9c, hJ9ai vrMsG3gai khôrMsG3gng ngừngFyrNCA run.

Tình rMsG3gthế trNTbZVqước mắNTbZVqt đã vượtFyrNCA qJ9ua khảJ9 năngJ9 líNTbZVq giảirMsG3g củaFyrNCA NTbZVqPhàn SởrMsG3g NNTbZVqgữ, đJ9ôi mắtFyrNCA FyrNCAto, mNTbZVqê hoặFyrNCAc bìnNTbZVqh tFyrNCAĩnh nhìn FyrNCA những NTbZVqviệc đangJ9 xảyrMsG3g rrMsG3ga, mờrMsG3g mịtJ9 hỏi:NTbZVq“Rốt rMsG3gcuộc FyrNCAlà chuyFyrNCAện FyrNCAgì đarMsG3gng xảFyrNCAy ra?”

“Cám rMsG3gơn crMsG3gô giúpNTbZVq chúngrMsG3g tôrMsG3gi kiếm đưJ9ợc pFyrNCAhần cFyrNCAơm beefsterMsG3gak đắJ9t trMsG3giền.” rMsG3gLí ChínFyrNCAh VũFyrNCA mỉmNTbZVq cưFyrNCAời nói.

“Kiếm đrMsG3gược?” PhàJ9n rMsG3gSở Ngữ trừnNTbZVqg mFyrNCAắt NTbZVqnhìn, NTbZVqvẫn làJ9 FyrNCAvẻ mặtNTbZVq ngJ9hi hoặc.

“Thật NTbZVqra J9là phầnFyrNCA thưởnFyrNCAg hoàn rMsG3gthành nhiệmJ9 vụ.J9” TầFyrNCAn rMsG3gLạc FyrNCALâm NTbZVqbổ sung.

“Phần thưởJ9ng nhrMsG3giệm FyrNCAvụ?” Cô vẫnJ9 J9như NTbZVqcũ ngâyFyrNCA ngNTbZVqốc NTbZVqlặp lờiJ9 nNTbZVqói củaJ9 đốrMsG3gi phươrMsG3gng, saJ9u đóNTbZVq mộtFyrNCA ýJ9 tưởJ9ng không rMsG3gthể tiJ9n đượcrMsG3g chậmNTbZVq rãiJ9 chuJ9i vàoFyrNCA NTbZVqđầu cô.NTbZVq NTbZVqCô J9xoay nJ9gười đJ9ối mFyrNCAặt vớirMsG3g NTbZVqHạ TJ9ử KìFyrNCAnh, lên áFyrNCAn anh:“NTbZVqAnh NTbZVqkhông tJ9uân thNTbZVqủ ưNTbZVqớc định?”

Hạ TửNTbZVq KìnJ9h FyrNCAlập tứcNTbZVq nhíu mày.“AnhFyrNCA khôrMsG3gng tuârMsG3gn J9thủ ướFyrNCAc đJ9ịnh nào?”

“Công krMsG3ghai chuNTbZVqyện rMsG3gchúng ta NTbZVqkết hôn,NTbZVq anrMsG3gh nórMsG3gi J9do eNTbZVqm qrMsG3guyết định.”

“Đúng vrMsG3gậy lJ9à NTbZVqdo erMsG3gm quyết địnFyrNCAh, mJ9à vừaJ9 J9rồi eNTbZVqm tNTbZVqự mìnFyrNCAh NTbZVqcông kharMsG3gi, kNTbZVqhông phảiNTbZVq sao?”FyrNCA NTbZVqAnh NTbZVqnhíu màyJ9, NTbZVqcó rMsG3gchút khó hJ9iểu hỏNTbZVqi ngượcFyrNCA lại.

“Anh đãFyrNCA nóNTbZVqi trMsG3grước cho ngườJ9i kJ9hác bFyrNCAiết cFyrNCAòn brMsG3gảo NTbZVqem FyrNCAcông khaFyrNCAi?” CrMsG3gô phảnrMsG3g bác.

“Anh đâNTbZVqu FyrNCAcó nrMsG3gói FyrNCAcho NTbZVqngười nào biếtJ9 tFyrNCArước đâu?NTbZVq AFyrNCAnh nJ9ói cJ9ho arMsG3gi?” AnrMsG3gh hỏi.

“Không phảiNTbZVq brMsG3gọn rMsG3ghọ sao?” PhànFyrNCA SởNTbZVq NgữJ9 lậJ9p tNTbZVqức xorMsG3gay ngườiFyrNCA, taFyrNCAy cNTbZVqhỉ vềJ9 pFyrNCAhía LNTbZVqí ChínNTbZVqh VũJ9 rMsG3gcùng TầJ9n LạcNTbZVq Lâm.

“Bọn họ?NTbZVq” HFyrNCAạ TrMsG3gử KìJ9nh nhFyrNCAăn mày.“Hai FyrNCAngười,” NTbZVqAnh hỏi:“J9Tôi rMsG3gcó nóiJ9 rMsG3gcho rMsG3gqua cFyrNCAho hFyrNCAai nFyrNCAgười biếrMsG3gt tôJ9i đãJ9 kếFyrNCAt hôn, vợrMsG3g J9tôi làNTbZVq FyrNCAcô NTbZVqgái nàyFyrNCA sao?”

Lí CJ9hính VũNTbZVq cùnNTbZVqg TầnFyrNCA Lạc LâJ9m nNTbZVqhất thờJ9i cFyrNCAứng họng,J9 hrMsG3gai mắrMsG3gt mNTbZVqở trMsG3go vFyrNCAô tội,NTbZVq FyrNCAvẻ mặFyrNCAt lFyrNCAà bFyrNCAị dọa.

“Cái FyrNCAgì, NTbZVqđăng krMsG3gí kết rMsG3ghôn?” LíNTbZVq ChFyrNCAính VũJ9 kinNTbZVqh nrMsG3ggạc trừngJ9 mắtJ9 nJ9hìn bọnrMsG3g họ,NTbZVq lắpNTbZVq bắpJ9 nói:“rMsG3gÝ J9là, crMsG3gô ấy thậFyrNCAt sựFyrNCA lJ9à lãoNTbZVq NTbZVqbà củaFyrNCA rMsG3gcậu, khôngNTbZVq phảJ9i rMsG3gbạn gJ9ái? J9Các ngươrMsG3gi thậtJ9 sựFyrNCA kếFyrNCAt hNTbZVqôn? J9Là vợ chồng?”

“Thật FyrNCAvậy NTbZVqsao? HFyrNCAạ Tử KrMsG3gình, anNTbZVqh thậtNTbZVq sJ9ự kếtrMsG3g hôn?”J9 TầnNTbZVq LạNTbZVqc LFyrNCAâm cũJ9ng J9lộ NTbZVqra vẻNTbZVq mặJ9t khônFyrNCAg tinFyrNCA, nhrMsG3gìn anh hỏi.

Phàn SởNTbZVq NgữJ9 lJ9ại mFyrNCAờ mịt khóFyrNCA hiểuNTbZVq, sJ9ao phảJ9n ứngrMsG3g củaFyrNCA NTbZVqhai ngưrMsG3gời FyrNCAđó lạiFyrNCA FyrNCAnhư vậy,rMsG3g giốnrMsG3gg nhFyrNCAư chỉJ9 vrMsG3gừa mớiJ9 NTbZVqnghe tin anrMsG3gh krMsG3gết hJ9ôn? 1NTbZVq0 pFyrNCAhút rMsG3gtrước kJ9hông phảNTbZVqi NTbZVqbọn rMsG3ghọ rMsG3gđều đanrMsG3gg nóJ9i crMsG3ghuyện nàyNTbZVq sao?

“Hai rMsG3gngười khônNTbZVqg biếtFyrNCA chuyện J9anh ấyrMsG3g rMsG3gvà NTbZVqtôi kếJ9t hônrMsG3g FyrNCAsao?” FyrNCACô khônJ9g tựNTbZVq chủFyrNCA đJ9ược lFyrNCAên tiFyrNCAếng hỏi.

Kia hrMsG3gai ngrMsG3gười khôJ9ng chrMsG3gút do dNTbZVqự J9lập tJ9ức lNTbZVqắc đầu,rMsG3g giốrMsG3gng nhFyrNCAư rMsG3gvẫn cNTbZVqòn khrMsG3giếp sJ9ợ chỉJ9 dựJ9a vàFyrNCAo bảnJ9 năngFyrNCA trJ9ả lời cô.

“Vậy rMsG3ghai ngườiNTbZVq rMsG3gnói hNTbZVqoàn thành nhrMsG3giệm vụrMsG3g J9là nhiệmrMsG3g vụNTbZVq nào?”

“Tử KìFyrNCAnh nFyrNCAói J9cậu J9ta thích cô,J9 NTbZVqcô cũngFyrNCA rMsG3gthích cậuFyrNCA rMsG3gta nhưrMsG3gng khFyrNCAông brMsG3giết FyrNCAcô rMsG3glo sJ9ợ cáirMsG3g FyrNCAgì khôFyrNCAng dámNTbZVq tFyrNCAhừa nhận tìnhFyrNCA cJ9ảm củaJ9 mìnhFyrNCA nêNTbZVqn nhờJ9 chúFyrNCAng tôJ9i FyrNCAgiúp đỡ.”NTbZVq NTbZVqLí FyrNCAChính VrMsG3gũ NTbZVqhơi NTbZVqbình tĩJ9nh lại J9nhưng tiFyrNCAm vẫnrMsG3g đFyrNCAập FyrNCAmạnh rMsG3gvà lrMsG3goạn nhNTbZVqịp, trảJ9 lờirMsG3g cô.

“Tôi pJ9hụ trácrMsG3gh làJ9m rMsG3gcho côrMsG3g ghen đrMsG3gể xFyrNCAem côFyrNCA cFyrNCAó rMsG3gphản ứFyrNCAng khrMsG3gông.” TầnrMsG3g LạcrMsG3g LârMsG3gm J9nói, giọnJ9g nFyrNCAói ngâyrMsG3g ngốcFyrNCA gFyrNCAiống y nhrMsG3gư rMsG3gLí ChínrMsG3gh Vũ.

“Tôi giúJ9p cFyrNCAậu trMsG3ga diễJ9n một NTbZVq màn tJ9ình đNTbZVqịch xuấtJ9 hiNTbZVqện rồiFyrNCA đánhrMsG3g nFyrNCAhau đểJ9 xerMsG3gm cNTbZVqô cNTbZVqó tJ9hể mNTbZVqắc mưJ9u J9rồi tNTbZVqhổ lộNTbZVq tình cảmrMsG3g FyrNCAhay không.FyrNCA KếJ9t quảrMsG3g côNTbZVq thậtrMsG3g NTbZVqsự rMsG3gtrúng kế.”NTbZVq LJ9í ChínFyrNCAh VũrMsG3g FyrNCAtiếp J9lời TầJ9n LạJ9c LNTbZVqâm nói, sarMsG3gu rMsG3gđó hFyrNCAoàn J9hồn, trừngNTbZVq J9mắt nhìnJ9 HNTbZVqạ TửFyrNCA KìNTbZVqnh oánNTbZVq giậJ9n nói:FyrNCA“Tại saJ9o lạiJ9 lừa J9 bọn tôrMsG3gi? ChúnrMsG3gg tôJ9i đềurMsG3g J9đồng ýJ9 giJ9úp cậFyrNCAu, cậuJ9 lạirMsG3g FyrNCAcòn lừrMsG3ga bNTbZVqọn tNTbZVqôi J9giờ trMsG3gính sao đây?”

Không đJ9ể FyrNCAý bạnJ9 tốtJ9 đang bấtFyrNCA mãnNTbZVq, FyrNCAoán hậnFyrNCA  nhìnNTbZVq chằmFyrNCA chằNTbZVqm mìnhJ9, HạFyrNCA J9Tử KìnhNTbZVq chNTbZVqỉ cJ9hú FyrNCAý đếnFyrNCA suNTbZVqy ngrMsG3ghĩ và phảnNTbZVq ứngNTbZVq cJ9ủa lãFyrNCAo bà.

“Nghe thấyNTbZVq khrMsG3gông? AFyrNCAmh không cóNTbZVq nóiJ9 chNTbZVqo bFyrNCAọn rMsG3ghọ J9biết, vẫnJ9 tJ9uân thủFyrNCA ưNTbZVqớc địnrMsG3gh cNTbZVqủa chúFyrNCAng ta.FyrNCA” AnrMsG3gh J9thành thật nói.

“Uhm,” J9Cô gậtrMsG3g đầJ9u, tiếp theNTbZVqo vẻJ9 mNTbZVqặt nghiêmrMsG3g trMsG3gúc nhìrMsG3gn aNTbZVqnh:“Nhưng NTbZVqanh khôJ9ng tuFyrNCAân thủNTbZVq quJ9y tắc.”

“Quy tJ9ắc nào?”J9 AFyrNCAnh nhíuNTbZVq mày hỏi.

“Anh lừaNTbZVq em.”

“Vấn đJ9ề làNTbZVq sFyrNCAao anNTbZVqh không nhJ9ớ rõJ9 NTbZVqcó cáJ9i qNTbZVquy tNTbZVqắc nrMsG3gày?” FyrNCAAnh vJ9ô NTbZVqtội nJ9ói, kỳrMsG3g thậtJ9 cănNTbZVq bảnJ9 lrMsG3gà chơNTbZVqi xấFyrNCAu cô.

“Nếu quyềFyrNCAn côngFyrNCA khNTbZVqai là cJ9ủa eJ9m anrMsG3gh khônJ9g đượcFyrNCA sửJ9 dụngNTbZVq biệnrMsG3g phárMsG3gp nNTbZVqày bFyrNCAắt erMsG3gm cNTbZVqông khai.”FyrNCA CrMsG3gô nghFyrNCAiêm túc nói.

“Ai, NTbZVqem yêuFyrNCA córMsG3g J9phải em hiJ9ểu lầmNTbZVq rrMsG3gồi FyrNCAkhông?” rMsG3gAnh trNTbZVqừng mắtJ9 FyrNCAnhìn, vJ9ẻ mJ9ặt càJ9ng thêmJ9 rMsG3gvô tội,NTbZVq lFyrNCAàm FyrNCAbộ thở dàiFyrNCA nói.

“Cái gì?FyrNCA” CrMsG3gô brMsG3gất rMsG3gngờ hỏi.

“Anh đangJ9 cùFyrNCAng J9em nói chuyệnNTbZVq đánNTbZVqh cưNTbZVqợc trMsG3gối FyrNCAnay, eNTbZVqm đFyrNCAang nFyrNCAói J9cái gJ9ì? TrMsG3guy rằrMsG3gng NTbZVqanh dùnrMsG3gg krMsG3gế cũNTbZVqng J9hơi tốn kémNTbZVq nhFyrNCAưng NTbZVqem đồJ9ng ýrMsG3g NTbZVqcông khaNTbZVqi chNTbZVquyện J9chúng tNTbZVqa kếFyrNCAt hônFyrNCA thậtNTbZVq sựNTbZVq khiếJ9n arMsG3gnh rất rMsG3g vui.” AnNTbZVqh FyrNCAnói xJ9ong độtNTbZVq nJ9hiên hôrMsG3gn cô.

“Anh J9yêu eFyrNCAm, J9lão bà.”

Trong nFyrNCAháy mắtFyrNCA mrMsG3gặt Phàn FyrNCASở NgJ9ữ  J9nhanh chóNTbZVqng rMsG3gđỏ lêNTbZVqn khôNTbZVqng biếtJ9 rMsG3glà đỏNTbZVq bừJ9ng hrMsG3gay chJ9ỉ hồngNTbZVq FyrNCAhồng. ArMsG3gnh thật rMsG3gti bỉ.

“Thì rrMsG3ga lFyrNCAà rMsG3gthế…… cậu  thậtrMsG3g rMsG3gđúng J9là cFyrNCAó đủJ9 tFyrNCAi bỉFyrNCA vNTbZVqô NTbZVqsỉ.” LíFyrNCA ChJ9ính VũNTbZVq thNTbZVqay FyrNCAcô nóFyrNCAi rrMsG3ga lờirMsG3g trong lòng.

Ở J9một bêrMsG3gn NTbZVqnghe nửrMsG3ga ngàFyrNCAy, anh rốtJ9 cụJ9c NTbZVqcó rMsG3gthể hJ9iểu đượcrMsG3g FyrNCA7, J98 pNTbZVqhần cFyrNCAủa rMsG3gcâu chuyện,rMsG3g J9nếu rMsG3ggiống nhNTbZVqư nhữngNTbZVq lờNTbZVqi cậu NTbZVqta nóNTbZVqi thìJ9 J9Hạ TửNTbZVq FyrNCAKình tNTbZVqhật đúnrMsG3gg lrMsG3gà NTbZVqcó đNTbZVqủ NTbZVqti FyrNCAbỉ vJ9ô sỉJ9 J9vì đJ9ạt đưFyrNCAợc mụcrMsG3g đícFyrNCAh không ngạiNTbZVq dNTbZVqùng bấtJ9 cứNTbZVq thFyrNCAủ đoạnJ9 tồNTbZVqi rMsG3gtệ nrMsG3gào. NhJ9ưng lrMsG3gà cáirMsG3g mụFyrNCAc đíchFyrNCA kiFyrNCAa nrMsG3gghe có J9vẻ buồnNTbZVq cười.

“Ha ha……”J9 CànFyrNCAg rMsG3gnghĩ rMsG3gcàng cảm thấyFyrNCA bNTbZVquồn cười,rMsG3g FyrNCALí CFyrNCAhính VũJ9 nrMsG3ghịn J9không đượcNTbZVq cườNTbZVqi tNTbZVqhành tiếng.“NgườiJ9 luôn NTbZVq thuận NTbZVqlợi tronFyrNCAg J9việc NTbZVqliên J9quan đếnNTbZVq phụNTbZVq nrMsG3gữ rMsG3gnhư cậFyrNCAu thNTbZVqì rFyrNCAa cũnJ9g cNTbZVqó ngàJ9y nhưJ9 thế J9 này saorMsG3g? HFyrNCAa ha……”J9 CướiJ9 lJ9ão J9bà, lãNTbZVqo bFyrNCAà cũFyrNCAng khFyrNCAông cFyrNCAhịu côngJ9 khrMsG3gai quaNTbZVqn hNTbZVqệ vớNTbZVqi anh? RấtJ9 bJ9uồn cười!

Tần LạcFyrNCA LâFyrNCAm ởrMsG3g rMsG3gbên cạnh cũngrMsG3g cườNTbZVqi theo.

“Nhưng tôiJ9 cũFyrNCAng muốnNTbZVq NTbZVqchúc mừng J9hai người.”rMsG3g J9Cô vừaFyrNCA cườiFyrNCA vừaJ9 nói.

Tạm trMsG3ghời FyrNCAbỏ FyrNCAqua mộtNTbZVq bên sựFyrNCA tứcrMsG3g NTbZVqgiận đốiJ9 vớirMsG3g J9ti bỉFyrNCA lJ9ão cFyrNCAông, FyrNCAPhàn SFyrNCAở NgữrMsG3g đeFyrNCAm ánhFyrNCA mNTbZVqắt chJ9uyển đếnFyrNCA vịJ9 Tần FyrNCALạc LâmNTbZVq tiểuFyrNCA rMsG3gthư xrMsG3ginh đẹprMsG3g tựrMsG3g tiFyrNCAn làmrMsG3g côrMsG3g thấyNTbZVq ghFyrNCAen tịFyrNCA rMsG3g“Xin hrMsG3gỏi……” CrMsG3gô muốnFyrNCA nói lạirMsG3g tFyrNCAhôi, nrMsG3ghìn đốiJ9 phương.

Tần LrMsG3gạc LâFyrNCAm mỉmNTbZVq cườirMsG3g nhìn cô,rMsG3g rMsG3gtrên mặtFyrNCA tấrMsG3gt cảrMsG3g đFyrNCAều J9là FyrNCAsự thârMsG3gn thJ9iện kFyrNCAhông córMsG3g mộtNTbZVq chúrMsG3gt đốiNTbZVq &nrMsG3gbsp;địch NTbZVqhoặc chế nrMsG3ghạo.“Cô crMsG3gó FyrNCAgì murMsG3gốn rMsG3ghỏi tNTbZVqôi sao?”FyrNCA CôFyrNCA FyrNCAôn J9nhu hỏi.

Cô gậtJ9 gNTbZVqật đầuJ9, thoángJ9 do J9 dự rMsG3gmột chúNTbZVqt mJ9ới mrMsG3gở miệrMsG3gng hJ9ỏi :“HaiFyrNCA J9ngươi hNTbZVqình NTbZVqnhư &nJ9bsp;rất qNTbZVquen thuộc?”

Tần LFyrNCAạc LFyrNCAâm bỗngrMsG3g nhJ9iên khẽ cJ9ười mNTbZVqột tiếng,J9 NTbZVqchế nhNTbZVqạo nNTbZVqhìn HNTbZVqạ TrMsG3gử KìnNTbZVqh nóJ9i:“Lão rMsG3gbà cNTbZVqủa anrMsG3gh đanNTbZVqg gJ9hen, anhrMsG3g nên caJ9o hứng,NTbZVq đắcFyrNCA ýFyrNCA đi?”

“Đúng vậFyrNCAy, tôJ9i mừJ9ng đến nổFyrNCAi J9sắp baNTbZVqy lNTbZVqên FyrNCA9 tầngrMsG3g mây.FyrNCA” HJ9ạ TửFyrNCA KìnJ9h nhếNTbZVqch miệngNTbZVq nóFyrNCAi, bJ9ộ dángrMsG3g quảrMsG3g thậtJ9 vuJ9i vẻ khrMsG3gông thôi.

Phàn FyrNCASở NgữJ9 lạiNTbZVq đNTbZVqỏ mặt.

“3 ngưFyrNCAời chFyrNCAúng tôiJ9 lrMsG3gà bạnJ9 thời đạirMsG3g học.”J9 TrMsG3gần LFyrNCAạc LârMsG3gm cườiJ9 nói.

Bạn thJ9ời đFyrNCAại học?FyrNCA ThFyrNCAì raFyrNCA là thế.

Phàn rMsG3gSở J9Ngữ rốtrMsG3g cụJ9c xóa bNTbZVqỏ đượrMsG3gc J9nghi nrMsG3ggờ tronJ9g J9lòng nhưngrMsG3g lạiFyrNCA chứngrMsG3g NTbZVqminh đượcNTbZVq mFyrNCAột rMsG3gviệc đórMsG3g rMsG3glà —J9 ngaFyrNCAy từ đầFyrNCAu anrMsG3gh cũnJ9g đãJ9 lêNTbZVqn kNTbZVqế hoạFyrNCAch rMsG3gtất cảJ9, J9làm FyrNCAcho cJ9ô ngơrMsG3g ngrMsG3gác rơrMsG3gi vàFyrNCAo cạmNTbZVq bẫyNTbZVq cNTbZVqủa anh rMsG3gmà khôngrMsG3g biết.

Anh rMsG3gthật sựFyrNCA FyrNCArất NTbZVqti bỉ.

Nhưng FyrNCAlà…… ANTbZVqiz, NTbZVqtại srMsG3gao cô mộtJ9 crMsG3ghút cũngJ9 khôngJ9 cFyrNCAảm tNTbZVqhấy chánNTbZVq J9ghét hoặcrMsG3g J9giận anh?

Tình yêuNTbZVq tFyrNCAhật sJ9ự làrMsG3gm crMsG3gho con ngưFyrNCAời mrMsG3gù quáng.

Cũng mNTbZVqay srMsG3gau brMsG3guổi lễrMsG3g phrMsG3gát biểu làFyrNCA ngrMsG3gày nghỉrMsG3g nếJ9u J9không PhànrMsG3g sởNTbZVq J9Ngữ rMsG3gthật đúngrMsG3g rMsG3glà khôngrMsG3g FyrNCAbiết nJ9ên đốirMsG3g mặNTbZVqt với đồngJ9 rMsG3gnghiệp ởrMsG3g công&rMsG3gnbsp; NTbZVqty J9như thếNTbZVq nào.

Cô hoàJ9n toànrMsG3g kFyrNCAhông ngNTbZVqhi ngờ chuyệnNTbZVq cNTbZVqô kFyrNCAết rMsG3ghôn cùJ9ng lãrMsG3go bảNTbZVqn FyrNCAsẽ tronNTbZVqg thFyrNCAời gFyrNCAian ngắNTbZVqn nhấtrMsG3g giốngNTbZVq nhưFyrNCA lửa crMsG3gháy lJ9an J9toàn FyrNCAcông trMsG3gy, dùFyrNCA NTbZVqsao đâFyrNCAy cũNTbZVqng làJ9 côFyrNCAng FyrNCAty qJ9uan hệNTbZVq rMsG3gxã hộiJ9, FyrNCAtin tứcNTbZVq J9đặc biệt nhrMsG3ganh nhạy.

Aiz, cNTbZVqứ nghrMsG3gĩ đếnFyrNCA thứFyrNCA hai NTbZVqphải FyrNCAđối mặtFyrNCA vFyrNCAới FyrNCAmọi ngưFyrNCAời ởFyrNCA côngJ9 rMsG3gty, NTbZVqcô lirMsG3gền cảmJ9 thấyrMsG3g rMsG3gbi thươngFyrNCA, thậtNTbZVq sựJ9 rấtFyrNCA bi thương.

Nhịn J9không đFyrNCAược, côrMsG3g đánhrMsG3g người đànNTbZVq ôJ9ng đangrMsG3g NTbZVqxem tFyrNCAạp cFyrNCAhí ởrMsG3g bênrMsG3g cạnhJ9 mộtNTbZVq cái.

“Ối! LãNTbZVqo bàJ9, rMsG3gem muốnJ9 mưu FyrNCA sát chồFyrNCAng saJ9o?” NTbZVqHạ TửNTbZVq KìnhJ9 cFyrNCAố FyrNCAtình làmJ9 rrMsG3ga vẻrMsG3g NTbZVqđau đớn.

Cô giảrMsG3g FyrNCAvờ nFyrNCAhư rMsG3gkhông nrMsG3gghe thấy, cũngrMsG3g khôJ9ng thèmFyrNCA J9liếc rMsG3gnhìn anhFyrNCA, tiếpJ9 tụcrMsG3g làrMsG3gm nrMsG3ghư khôngFyrNCA FyrNCAnhìn tNTbZVqhấy NTbZVqanh, nFyrNCAhìn về phíaJ9 trước,NTbZVq lrMsG3go lắnJ9g ngrMsG3gày thNTbZVqứ hNTbZVqai prMsG3ghải đốiJ9 FyrNCAmặt vJ9ới đồNTbZVqng rMsG3gnghiệp nhưFyrNCA thếFyrNCA nào.

“Ai, lJ9ão FyrNCAbà, J9em suJ9y nghĩ cNTbZVqái gFyrNCAì? TạiFyrNCA sJ9ao cảFyrNCA buổiJ9 sFyrNCAáng erMsG3gm cũJ9ng kNTbZVqhông nhìnFyrNCA lãNTbZVqo rMsG3gcông tuNTbZVqấn suNTbZVqất, J9gợi cảrMsG3gm mFyrNCAị hoặc củarMsG3g NTbZVqmình mộtJ9 cFyrNCAái?” AnJ9h bỗngrMsG3g nhiêFyrNCAn nhẹJ9 nNTbZVqhàng NTbZVqxoay rMsG3gmặt củNTbZVqa côrMsG3g đNTbZVqối diện NTbZVq mình,ra vẻ&nbspFyrNCA; đángJ9 thươnrMsG3gg, ônJ9 nhJ9u hỏi.

“Còn khônrMsG3gg phrMsG3gải tạiNTbZVq anh J9hại.” CôrMsG3g J9hung J9hăng tFyrNCArừng mắNTbZVqt nhJ9ìn anFyrNCAh mộtJ9 rMsG3gcái, nhJ9ịn khNTbZVqông đượcFyrNCA lạiFyrNCA đánhrMsG3g aFyrNCAnh một cái.

“Ối!” AFyrNCAnh lạiJ9 J9lần nữaFyrNCA giả đauFyrNCA kêNTbZVqu rrMsG3ga tiếng,“ThJ9ì J9ra aJ9nh cướiJ9 NTbZVqphải mộtFyrNCA lãrMsG3go bàFyrNCA bạoNTbZVq lNTbZVqực nha.”

“Nếu NTbZVqem rMsG3glà  FyrNCAbạo lực lãoFyrNCA bJ9à vậyFyrNCA aFyrNCAnh chínFyrNCAh làrMsG3g tJ9i J9bỉ rMsG3glão công.rMsG3g” CNTbZVqô J9trừng mắtFyrNCA nói.

“Hắc, lJ9ão bà,J9 lãorMsG3g cNTbZVqông của J9em FyrNCAti bỉFyrNCA hrMsG3gồi nàoFyrNCA? TrMsG3ga đrMsG3gược crMsG3gông nhJ9ận NTbZVqlà chínhJ9 nhâFyrNCAn quânrMsG3g tửJ9 FyrNCAđó nhrMsG3ga.” AnrMsG3gh đem tạpJ9 chíFyrNCA đặtrMsG3g tFyrNCArên bNTbZVqàn trà,rMsG3g nNTbZVqghiêm chỉNTbZVqnh khánNTbZVqg nghị.

“Chính nNTbZVqhân quFyrNCAân tửrMsG3g FyrNCAsẽ vì thắNTbZVqng thurMsG3ga rMsG3gmà sFyrNCAử dụngJ9 thủFyrNCA J9đoạn?” NJ9ói xrMsG3gong FyrNCAcô cònFyrNCA rNTbZVqõ ràJ9ng chrMsG3gỉ ra:“ĐrMsG3gêm qua.”

“Em cóFyrNCA rMsG3gbiết câNTbZVqu “đại FyrNCAtrượng pFyrNCAhu cJ9o đFyrNCAược dãnrMsG3g NTbZVqđược” ”NTbZVq NTbZVqÝ chJ9ính lFyrNCAà thỉnhFyrNCA thoảnNTbZVqg khônNTbZVqg lJ9àm FyrNCAchính nNTbZVqhân quân tNTbZVqử cũNTbZVqng đượrMsG3gc bNTbZVqởi NTbZVqvì anrMsG3gh lFyrNCAà mộtFyrNCA đạirMsG3g trMsG3grượng pJ9hu cNTbZVqo đNTbZVqược gNTbZVqiãn được.

Đối mặNTbZVqt vớiJ9 ngườiFyrNCA NTbZVqăn nói trơrMsG3gn trFyrNCAu, ngụyNTbZVq biệnNTbZVq thrMsG3gành tàFyrNCAi nJ9hư HạJ9 TửrMsG3g KJ9ình, rMsG3gPhàn rMsG3gSở NgữJ9 cărMsG3gn bảnrMsG3g rMsG3gkhông prMsG3ghải là đốiFyrNCA NTbZVqthủ củNTbZVqa FyrNCAanh, ngoNTbZVqài NTbZVqviệc J9im rMsG3glặng khônFyrNCAg nJ9ói gìFyrNCA côNTbZVq cũngJ9 J9chỉ cNTbZVqó thểFyrNCA trJ9ừng anh, dJ9ùng sJ9ức J9trừng aFyrNCAnh đJ9ể chốngNTbZVq đỡ.

“Lão bàrMsG3g, lJ9úc eFyrNCAm phẫnrMsG3g nộ trJ9ông trMsG3ghật đángrMsG3g yêu.”rMsG3g AnFyrNCAh cưrMsG3gời rMsG3gkhẽ, kìFyrNCAm lJ9òng khrMsG3gông đượcNTbZVq NTbZVqcúi NTbZVqngười J9hôn côFyrNCA một chút.

“Uy, NTbZVqem rMsG3gđang tứcJ9 giậnrMsG3g.” Cô trừNTbZVqng mắtJ9 nhìnFyrNCA anh.

“Lúc NTbZVqem tJ9ức girMsG3gận trôngFyrNCA cũng NTbZVqthật đánFyrNCAg yêu.”rMsG3g AnrMsG3gh làmNTbZVq nhưJ9 khôngJ9 ngFyrNCAhe thấFyrNCAy lạNTbZVqi NTbZVqhôn cô.

“Uy!” CNTbZVqô đánhJ9 NTbZVqanh một cárMsG3gi, vừJ9a FyrNCAbực mìnhFyrNCA vừaJ9 buồNTbZVqn cưrMsG3gời, tFyrNCAhật lFyrNCAà sJ9ắp krMsG3ghông chNTbZVqịu J9nổi anh.

“Anh yêuJ9 emFyrNCA, lNTbZVqão bà.”J9 AnJ9h bắt lấyFyrNCA taNTbZVqy rMsG3gcô, mườiNTbZVq FyrNCAngón tNTbZVqay J9đan vrMsG3gào nharMsG3gu, thâmrMsG3g tìnrMsG3gh châNTbZVqn thànJ9h nói.

Mặt củarMsG3g côFyrNCA đỏrMsG3g hồNTbZVqng, nrMsG3ghịn không đượcFyrNCA liếcFyrNCA rMsG3ganh mộtrMsG3g cáJ9i, FyrNCAlẩm bẩmJ9 nói:“AnhNTbZVq thậrMsG3gt sựNTbZVq thựrMsG3gc tNTbZVqi bỉ,NTbZVq chỉFyrNCA biếtFyrNCA nói sJ9ang rMsG3gchuyện khác.”

“Ai, tấtNTbZVq crMsG3gả đềurMsG3g lFyrNCAà hiểu lầm,NTbZVq sarMsG3go arMsG3gnh NTbZVqlại nóirMsG3g J9sang chuyệnJ9 khJ9ác được?NTbZVq BấtrMsG3g qFyrNCAuá,” AFyrNCAnh độrMsG3gt nhiêNTbZVqn tNTbZVqhay vFyrNCAẻ mặt đứNTbZVqng đắnFyrNCA nói,J9 “AJ9nh khôNTbZVqng ngạirMsG3g hNTbZVqọc hỏFyrNCAi ngườirMsG3g khácJ9 mộFyrNCAt chút,FyrNCA chúnrMsG3gg tFyrNCAa lúcJ9 nãyNTbZVq đang thFyrNCAảo luậNTbZVqn J9vấn đrMsG3gề gFyrNCAì? rMsG3gAnh yêJ9u eNTbZVqm nhrMsG3giều J9như thếFyrNCA nàoJ9 saorMsG3g? ĐáprMsG3g áNTbZVqn J9là rrMsG3gất yNTbZVqêu, rất yêu.”

Anh mặNTbZVqt J9dày tựNTbZVq hỏiFyrNCA NTbZVqtự đáp, khiNTbZVqến rMsG3gcô nFyrNCAhịn khôngFyrNCA đượcrMsG3g mỉmJ9 cười.

Cô thật sFyrNCAự, NTbZVqthật rMsG3gsự FyrNCAchịu khôngrMsG3g nổiJ9 anNTbZVqh, cNTbZVqũng chNTbZVqịu khônFyrNCAg nổiJ9 chínJ9h rMsG3gmình FyrNCAquá yêuJ9 anh…… rMsG3gCảm FyrNCAgiác FyrNCAnày cóFyrNCA crMsG3ghút hơJ9i đánNTbZVqg sợ.

“Làm sao vậJ9y?” ChrMsG3gú NTbZVqý thấyrMsG3g nNTbZVqụ cườrMsG3gi rMsG3gcủa côNTbZVq biJ9ến mấtrMsG3g mộtJ9 cácrMsG3gh khôngFyrNCA brMsG3gình thường,J9 NTbZVqanh quan târMsG3gm ônrMsG3g rMsG3gnhu hỏi.

“Chúng ta thNTbZVqật J9sự cóNTbZVq thểrMsG3g yêFyrNCAu nNTbZVqhau cảNTbZVq đờNTbZVqi, NTbZVqbạch đrMsG3gầu giaNTbZVqi lFyrNCAão sao?FyrNCA” CôrMsG3g hỏirMsG3g aFyrNCAnh, rMsG3gvẻ mFyrNCAặt lo lắng,J9 khiếpNTbZVq sựFyrNCA vềrMsG3g tươnFyrNCAg lai.

“Đương nhiên cóJ9 thể.FyrNCA” NTbZVqAnh khôrMsG3gng chFyrNCAút dFyrNCAo dựrMsG3g trảJ9 lời.

“Thật vậy sao?”FyrNCA CFyrNCAô NTbZVqphát hiệnJ9 mìnJ9h rMsG3gcàng nrMsG3ggày càngNTbZVq yNTbZVqêu arMsG3gnh vìJ9 vậNTbZVqy NTbZVqcàng cảrMsG3gm NTbZVqthấy sợJ9 hãi.

“Đương nhiên.” AFyrNCAnh rMsG3gnói nFyrNCAhư điFyrNCAnh rMsG3gđóng cột,“ChuyệnNTbZVq rMsG3gkhác khôrMsG3gng nói,FyrNCA crMsG3ghỉ rMsG3gcần FyrNCAnhìn bốrMsG3g mẹ củaJ9 NTbZVqhai tarMsG3g, bọFyrNCAn J9họ crMsG3ghung tìnhFyrNCA rMsG3gyêu nhNTbZVqau NTbZVqmà chúngJ9 FyrNCAta lạiNTbZVq thừrMsG3ga hưởrMsG3gng FyrNCAgien di tFyrNCAruyền củNTbZVqa họJ9 vJ9ì vậyrMsG3g chrMsG3gúng trMsG3ga nrMsG3ghất địnhNTbZVq cóJ9 tNTbZVqhể yêuJ9 nhNTbZVqau đếnFyrNCA J9bạc đầu.”

Cách anh thuNTbZVqyết J9phục làmJ9 chNTbZVqo cJ9ô buồnFyrNCA cườJ9i nhưnrMsG3gg chrMsG3gỉ NTbZVqchốc lNTbZVqát nFyrNCAó lFyrNCAại biếnJ9 mất.

“Còn chuyện grMsG3gì sao?”J9 J9tay anFyrNCAh chạmJ9 vNTbZVqào mặFyrNCAt cFyrNCAô, FyrNCAkiên nhẫnNTbZVq hỏiJ9 lại,NTbZVq NTbZVqanh khôrMsG3gng thNTbZVqể chịu đượcJ9 khNTbZVqi thấyFyrNCA cNTbZVqô buồn.

“Thứ hai FyrNCAkhi NTbZVqđi làJ9m, eJ9m nênrMsG3g rMsG3glàm FyrNCAcái gJ9ì brMsG3gây giJ9ờ?” CJ9ô nFyrNCAhăn mặtFyrNCA hỏNTbZVqi anh.

“Cái gì lJ9àm sarMsG3go bâyFyrNCA giờ?”NTbZVq AnrMsG3gh kJ9hông hiNTbZVqểu crMsG3gô đaJ9ng hỏJ9i cáJ9i gì.

Thứ hai ởJ9 côFyrNCAng FyrNCAty crMsG3gó chuyJ9ện gNTbZVqì mNTbZVqà aNTbZVqnh khôngNTbZVq biếtFyrNCA NTbZVqsao? HạrMsG3g TửFyrNCA KNTbZVqình J9suy nghĩ.

“Chuyện chúng FyrNCAta kếtJ9 hJ9ôn, rMsG3gđến thrMsG3gứ hJ9ai nJ9hất địnJ9h NTbZVqđã trFyrNCAuyền đếnrMsG3g tNTbZVqai NTbZVqmỗi ngưrMsG3gời tronrMsG3gg côngNTbZVq ty, đếnNTbZVq J9lúc NTbZVqđó erMsG3gm J9nên đốiNTbZVq mặtFyrNCA FyrNCAvới hNTbZVqọ FyrNCAnhư thếJ9 nJ9ào đârMsG3gy?” PhFyrNCAàn SJ9ở NgJ9ữ krMsG3ghông chuyển mắtNTbZVq nhìnNTbZVq J9anh, kJ9hông bFyrNCAiết anNTbZVqh NTbZVqcó phảNTbZVqi đNTbZVqang rMsG3ggiả ngNTbZVqốc vJ9ới crMsG3gô không.

“Thì ra làFyrNCA chuyệFyrNCAn này.”

Nhìn anh rNTbZVqa vrMsG3gẻ đãrMsG3g hiểFyrNCAu lạJ9i rMsG3gcòn NTbZVqrất thoảirMsG3g máiNTbZVq FyrNCAvui thíchrMsG3g lNTbZVqàm cFyrNCAho FyrNCAcô rMsG3gnhất tJ9hời rMsG3gbốc hỏa.

“Đúng vậy, chíJ9nh lFyrNCAà J9chuyện này!”NTbZVq CFyrNCAô trừnNTbZVqg mắtrMsG3g nói,“AnFyrNCAh &nbsprMsG3g;nói nêJ9n làmFyrNCA J9gì bFyrNCAây giờ?”

“Chỉ cần thoảrMsG3gi rMsG3gmái nrMsG3ghận sựrMsG3g chúrMsG3gc phúrMsG3gc củaFyrNCA mọirMsG3g ngưrMsG3gời FyrNCAlà đượcrMsG3g rồi.”

“Anh nói thậtNTbZVq đơnrMsG3g giảrMsG3gn.” CrMsG3gô giậnNTbZVq J9dỗi đánhNTbZVq arMsG3gnh FyrNCAmột cái.

“Là em rMsG3gsuy nghFyrNCAĩ qurMsG3gá phứcFyrNCA tJ9ạp. J9Em rốtFyrNCA FyrNCAcuộc lrMsG3go lắngNTbZVq rMsG3gcái gìNTbZVq, lrMsG3gão bà?”rMsG3g rMsG3gAnh kéoNTbZVq rMsG3gcô vào trFyrNCAong rMsG3glòng, FyrNCAôn nNTbZVqhu hỏi.

“Đại soái FyrNCAca lNTbZVqão bFyrNCAản cướiFyrNCA mộJ9t nữFyrNCA FyrNCAthư kíJ9 tronJ9g côrMsG3gng trMsG3gy, kFyrNCAhông bắtFyrNCA mắt,J9 cFyrNCAá trMsG3gính cứngJ9 nhắc câurMsG3g rMsG3gnệ, khônrMsG3gg lrMsG3gàm chrMsG3go ngườiNTbZVq khrMsG3gác yJ9êu mJ9ếm, nếuNTbZVq NTbZVqanh làJ9 ngFyrNCAười đứngrMsG3g xeNTbZVqm, anh rMsG3g sẽ nghĩNTbZVq rMsG3gnhư rMsG3gthế nào?”

“Cô gái rMsG3gnày tJ9hật lrMsG3gợi hạirMsG3g?” ArMsG3gnh hơFyrNCAi rMsG3gđăm chiJ9êu liJ9ếc nhìnNTbZVq crMsG3gô mộFyrNCAt NTbZVqcái, sNTbZVqau rMsG3gđó thonNTbZVqg thảFyrNCA nhíu NTbZVqmày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếtrMsG3g rMsG3gdùng rMsG3gmê thuật,NTbZVq nNTbZVqếu krMsG3ghông, cFyrNCAông phJ9u trêrMsG3gn giườngJ9 NTbZVqkhẳng địFyrNCAnh đặcFyrNCA biệt tFyrNCAốt?” ArMsG3gnh nhăNTbZVqn mJ9ặt rMsG3gnói tiếp.

Cô trừng mắJ9t liếcrMsG3g FyrNCAanh mrMsG3gột cNTbZVqái, nghiFyrNCAến răngNTbZVq J9nghiến lợiNTbZVq J9hỏi:“Còn gNTbZVqì nữa?”

“Không biết côFyrNCA rMsG3gta làFyrNCAm nhrMsG3gư thếFyrNCA nrMsG3gào mêJ9 hoặcFyrNCA rồFyrNCAi trJ9èo lNTbZVqên giưNTbZVqờng cNTbZVqủa lãoFyrNCA NTbZVqbản? LàFyrNCA lrMsG3gúc cùng lFyrNCAão bảnFyrNCA rrMsG3ga nFyrNCAgoài cJ9ông tácFyrNCA, FyrNCAlừa crMsG3gho rMsG3glão bảnrMsG3g FyrNCAuống saJ9y lJ9àm J9ra nhữngJ9 chuyệrMsG3gn không tựrMsG3g chủNTbZVq đưFyrNCAợc sJ9ao? FyrNCAHay làFyrNCA tNTbZVqrực tiếrMsG3gp cNTbZVqưỡng FyrNCAép quJ9an J9hệ, saNTbZVqu đóJ9 rMsG3gthành côJ9ng lNTbZVqấy tựrMsG3g sát rMsG3guy hNTbZVqiếp bứcNTbZVq hôn……”

“Uy!” Thấy aFyrNCAnh cànFyrNCAg nóJ9i càrMsG3gng FyrNCAlưu loátNTbZVq, càngrMsG3g khJ9oa trưJ9ơng, PJ9hàn SởrMsG3g FyrNCANgữ NTbZVqnhịn khôNTbZVqng được đánhNTbZVq anFyrNCAh mộrMsG3gt chút.

“Đây không pFyrNCAhải lJ9à surMsG3gy nghĩNTbZVq củaJ9 NTbZVqem sao?NTbZVq” FyrNCAAnh FyrNCAlàm nhNTbZVqư J9vô tộirMsG3g nói.

“Em đang hNTbZVqỏi FyrNCAanh ngrMsG3ghĩ nhJ9ư thếJ9 nào?NTbZVq” CNTbZVqô nói.

Anh im lặngFyrNCA tJ9rong chốFyrNCAc lJ9át NTbZVqrồi chămJ9 chJ9ú nhNTbZVqìn côJ9, thoJ9ng thảFyrNCA nói:NTbZVq“Anh sẽFyrNCA nrMsG3gghĩ đây nrMsG3ghất NTbZVqđịnh làNTbZVq cNTbZVqhân tình.”

Cô ngẩn rrMsG3ga, khrMsG3gông thểFyrNCA dờrMsG3gi kFyrNCAhỏi J9đôi mắtrMsG3g thâJ9m tìnhFyrNCA J9của anh.

“Anh sẽ ngNTbZVqhĩ……” ArMsG3gnh rMsG3gtiếp FyrNCAtục nói,“CôNTbZVq gáNTbZVqi nàyJ9 nJ9hất đrMsG3gịnh cNTbZVqó điểmrMsG3g đrMsG3gặc bJ9iệt nFyrNCAên rMsG3gđại sFyrNCAoái ca rMsG3glão bảnFyrNCA FyrNCAkia mFyrNCAới mJ9ê luyếnNTbZVq, áiJ9 J9mộ, khôrMsG3gng NTbZVqthể tNTbZVqự kìmrMsG3g cNTbZVqhế màNTbZVq yêuJ9 cFyrNCAô ấy,NTbZVq J9sau đó cNTbZVqòn cFyrNCAưới J9làm vJ9ợ, đồngrMsG3g thờiNTbZVq pJ9hát thệrMsG3g crMsG3gả rMsG3gđời J9chỉ nắmFyrNCA tarMsG3gy NTbZVqcô, NTbZVqcùng rMsG3gcô sốngNTbZVq đếnFyrNCA đầu bạc.”

Trái tim cJ9ủa côFyrNCA khôrMsG3gng tựJ9 chủNTbZVq đượJ9c đậpNTbZVq nhaFyrNCAnh lrMsG3gên, FyrNCAvì NTbZVqnhu tìFyrNCAnh trorMsG3gng mắtNTbZVq NTbZVqanh vrMsG3gà nhữNTbZVqng lời anJ9h nóiNTbZVq mrMsG3gà cảmFyrNCA động.

“Lão công……”

Anh lấy trMsG3gay cFyrNCAhe miệngrMsG3g côJ9 lại,FyrNCA FyrNCAkhông J9cho côJ9 FyrNCAmở mrMsG3giệng nórMsG3gi chuyện,NTbZVq mJ9uốn côJ9 nrMsG3gghe anh nói.

“Lão bà, FyrNCAtại NTbZVqsao J9em pFyrNCAhải quaJ9n J9tâm NTbZVqngười kháJ9c nJ9ghĩ rMsG3ggì?” AJ9nh NTbZVqchân tNTbZVqhành FyrNCAnhìn cô nóirMsG3g.“Người kháNTbZVqc muốJ9n nghĩJ9 nhưFyrNCA rMsG3gthế FyrNCAnào làFyrNCA chuyNTbZVqện J9của hFyrNCAọ, khJ9ông liênNTbZVq FyrNCAquan đến chúngNTbZVq FyrNCAta, khôngJ9 phảrMsG3gi saoNTbZVq? GiốrMsG3gng nhNTbZVqư rMsG3gba mẹFyrNCA eNTbZVqm, bọrMsG3gn J9họ chênhrMsG3g lệchJ9 J9tuổi tácFyrNCA nhNTbZVqất định FyrNCAcó nJ9hiều ngườFyrNCAi kFyrNCAhông xeJ9m trọNTbZVqng pNTbZVqhải khJ9ông? NhưJ9ng bọnJ9 họrMsG3g vẫrMsG3gn yrMsG3gêu nhNTbZVqau, vẫn hạnrMsG3gh phúJ9c khônJ9g phảiNTbZVq sao?”

“Trọng điểm FyrNCAlà,” AJ9nh nhấnJ9 mạnFyrNCAh.“Thân rMsG3glà J9lão bảJ9n củaNTbZVq cFyrNCAông tyrMsG3g, làNTbZVq NTbZVqngười J9trực tiJ9ếp phát lươFyrNCAng J9cho nrMsG3ghân viênFyrNCA, lãJ9o đJ9ại, NTbZVqem thậJ9t NTbZVqsự NTbZVqcho rằFyrNCAng FyrNCAanh sẽNTbZVq chrMsG3go FyrNCAphép brMsG3gọn hrMsG3gọ vrMsG3gô lFyrNCAễ lão vớirMsG3g J9lão bảrMsG3gn nFyrNCAương sao?”

Nghe thấy vậyNTbZVq, PhJ9àn SởJ9 NgữJ9 rMsG3gnhịn krMsG3ghông NTbZVqđược trừngNTbZVq FyrNCAlớn rMsG3ghai mắt,FyrNCA đeNTbZVqm taJ9y NTbZVqanh lrMsG3gấy ra J9khỏi miệngJ9 cô.

“Anh muốn làJ9m cárMsG3gi gì?”rMsG3g FyrNCACô NTbZVqlo lắNTbZVqng hỏiNTbZVq anh.

“Làm việc nJ9ên làm.”FyrNCA AnrMsG3gh ôJ9n nJ9hu cười.

“Việc gì J9là virMsG3gệc nêNTbZVqn làmNTbZVq?” FyrNCACô FyrNCAtiếp tụcFyrNCA hỏi.

“Em muốn NTbZVqbiết nrMsG3ghư vậyNTbZVq sao?”

“Em không hFyrNCAy J9vọng J9bởi vrMsG3gì eFyrNCAm mJ9à làmJ9 crMsG3gho bấJ9t kìrMsG3g FyrNCAngười nàJ9o gJ9ặp trMsG3gai ương.”

“Đó không phFyrNCAải NTbZVqlà FyrNCAtai ưNTbZVqơng, rMsG3gphải nóirMsG3g làrMsG3g girMsG3geo giJ9ó gJ9ặt bảo.”FyrNCA AJ9nh cNTbZVqười nói,rMsG3g nhNTbZVqưng giọng đrMsG3giệu NTbZVqcó mộtNTbZVq FyrNCAtia lãnNTbZVqh khốc,rMsG3g rMsG3ggiống rMsG3gnhư rMsG3ganh đãNTbZVq sớmNTbZVq quyếFyrNCAt tJ9âm muNTbZVqốn girMsG3gết không tha.

“Lão công.” CJ9ô J9nhíu FyrNCAmày nNTbZVqhìn anh.

“Lão bà.” FyrNCAAnh mỉmJ9 cườiJ9 đáJ9p lại.

“Lão công.” CrMsG3gô nhấFyrNCAn mFyrNCAạnh, tỏJ9 vFyrNCAẻ phảnJ9 đối.

“Lão bà.” ANTbZVqnh tiếFyrNCAp J9tục mỉmFyrNCA cườiNTbZVq mJ9à chFyrNCAống đỡ.

“Mọi người đềuFyrNCA làmNTbZVq NTbZVqviệc rMsG3gvới nNTbZVqhau nhiềuFyrNCA NTbZVqnăm J9như vNTbZVqậy, J9anh cFyrNCAó thNTbZVqể đNTbZVqồng ýrMsG3g vFyrNCAới emFyrNCA, đừngJ9 vì tìNTbZVqnh rMsG3gcảm rMsG3gcá nhânJ9 nhấtJ9 trMsG3ghời màrMsG3g FyrNCAphủi brMsG3gỏ nJ9hững cốrMsG3g gắrMsG3gng, rMsG3ghi sinFyrNCAh củaNTbZVq họNTbZVq chJ9o công tyJ9 nhữnJ9g nămNTbZVq quFyrNCAa J9được không?FyrNCA” CôFyrNCA gọnFyrNCA gàngJ9 dứtNTbZVq khoJ9át, thànhNTbZVq thậtrMsG3g nói.

“Em cũng biết,J9 NTbZVqđối vớiFyrNCA nNTbZVqhững cốJ9 gắngJ9 J9và hrMsG3gi NTbZVqsinh củaJ9 mọrMsG3gi ngườiFyrNCA FyrNCAanh J9đều thưởngFyrNCA cNTbZVqho họ xứngJ9 đáng,rMsG3g chưaFyrNCA J9có J9bạc đãiFyrNCA ngườiNTbZVq nào.”

“Em biết, nhưnrMsG3gg cônrMsG3gg tNTbZVqy FyrNCAcó thNTbZVqể prMsG3ghát tFyrNCAriển mạnhJ9 mẽrMsG3g, đứngNTbZVq vNTbZVqững trNTbZVqong gNTbZVqiới FyrNCAnày đềuJ9 có NTbZVq công củFyrNCAa mọiFyrNCA ngườFyrNCAi. FyrNCACho nrMsG3gên đồngrMsG3g ýrMsG3g vớFyrNCAi FyrNCAem, khôrMsG3gng cầnFyrNCA vìJ9 FyrNCAem FyrNCAlàm khóNTbZVq ngưNTbZVqời nào đưNTbZVqợc khônFyrNCAg?” CrMsG3gô J9cầu xin.

“Em mềm lJ9òng nJ9hư vậFyrNCAy J9là krMsG3ghông đượJ9c.” AFyrNCAnh thởFyrNCA dJ9ài FyrNCAlắc đrMsG3gầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này arMsG3gnh khônFyrNCAg thểFyrNCA đồngJ9 J9ý vớirMsG3g em.”NTbZVq AJ9nh rMsG3gnghiêm tNTbZVqúc lắFyrNCAc đầuNTbZVq nJ9ói,“Là nNTbZVqgười NTbZVqlãnh đạo quyếtJ9 rMsG3gđịnh chínhrMsG3g sáchrMsG3g củJ9a côNTbZVqng FyrNCAty aFyrNCAnh khôngrMsG3g thểNTbZVq NTbZVqmềm lrMsG3gòng nhrMsG3gư phJ9ụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nóirMsG3g hrMsG3gết đã.FyrNCA” NTbZVqAnh ônFyrNCA nhNTbZVqu FyrNCAngắt lờirMsG3g cNTbZVqô, vẻNTbZVq NTbZVqmặt vẫnFyrNCA nghiêFyrNCAm túcrMsG3g nhNTbZVqư vậy.

Phàn Sở NgNTbZVqữ bấtrMsG3g NTbZVqđắc dĩNTbZVq nhìJ9n aNTbZVqnh, kNTbZVqhông hiểFyrNCAu J9anh tạrMsG3gi rMsG3gsao J9phải cốJ9 chấprMsG3g nrMsG3ghư thế?

Nếu đồng nghiệpJ9 đốiJ9 vớJ9i NTbZVqcô J9có rMsG3gý kiNTbZVqến FyrNCAthì cũFyrNCAng FyrNCAlà dNTbZVqo côJ9 krMsG3ghông đủFyrNCA tFyrNCAiêu chuẩnFyrNCA, rMsG3gkhông thể rMsG3gtrách ngưNTbZVqời khác,rMsG3g nFyrNCAếu J9anh bởNTbZVqi vìFyrNCA cJ9ô NTbZVqmà lFyrNCAạm dNTbZVqụng chứJ9c quyềJ9n NTbZVqtrả thùFyrNCA đối phươngFyrNCA thNTbZVqì chrMsG3gỉ J9càng làNTbZVqm khFyrNCAó côrMsG3g hFyrNCAơn mrMsG3gà thrMsG3gôi. ChẳnrMsG3gg NTbZVqlẽ arMsG3gnh krMsG3ghông hiểu?

“Nếu anh FyrNCAđã rJ9a mrMsG3gột qurMsG3gyết NTbZVqđịnh gJ9ì đóFyrNCA thìNTbZVq khônNTbZVqg phảiFyrNCA chỉFyrNCA vìrMsG3g mộtJ9 NTbZVqchuyện. KhôNTbZVqng rMsG3gphải chỉ mFyrNCAột, cóJ9 nghFyrNCAĩa arMsG3gnh đãFyrNCA cNTbZVqho NTbZVqhọ cơJ9 hộirMsG3g J9nhưng hếtJ9 lầrMsG3gn nàyrMsG3g đếnNTbZVq lầnFyrNCA NTbZVqkhác kJ9hông thJ9ay đổi, rMsG3gmột lầrMsG3gn lạiFyrNCA J9một lầJ9n táiNTbZVq phạJ9m, đFyrNCAối vớirMsG3g nhữngrMsG3g ngJ9ười FyrNCAnhư vậyNTbZVq cFyrNCAho rMsG3gdù không phảiNTbZVq vNTbZVqì eFyrNCAm thFyrNCAì anFyrNCAh cũngJ9 phNTbZVqải vìrMsG3g cônrMsG3gg rMsG3gty rMsG3gmà trNTbZVqừng phạt.”NTbZVq AnFyrNCAh thJ9ật sựNTbZVq nFyrNCAghiêm túc nóiFyrNCA vNTbZVqới cô.

“Anh cam đFyrNCAoan sFyrNCAẽ J9không lấyJ9 viNTbZVqệc côrMsG3gng báoJ9 NTbZVqthù riJ9êng?” CôJ9 FyrNCAnhìn anJ9h đánFyrNCAh rMsG3ggiá. NTbZVqVì sarMsG3go cô vNTbZVqẫn cảmrMsG3g tNTbZVqhấy khrMsG3gả năngFyrNCA nJ9ày rấtrMsG3g lớn?

“Ai, lão FyrNCAbà, lJ9ão NTbZVqcông J9của rMsG3gem làNTbZVq ngFyrNCAười khônNTbZVqg phâNTbZVqn biệtrMsG3g FyrNCAcông tưrMsG3g nhưJ9 vậyFyrNCA sao?”

Phàn Sở NgữrMsG3g thànJ9h thậFyrNCAt surMsG3gy nghJ9ĩ mộFyrNCAt láNTbZVqt rồJ9i đưaNTbZVq NTbZVqra đápJ9 án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KìnhrMsG3g dởJ9 rMsG3gkhóc dởJ9 cười.

“Cám ơn eNTbZVqm trMsG3gin tưFyrNCAởng anFyrNCAh nhrMsG3gư vậy,FyrNCA lãrMsG3go bà.”FyrNCA ANTbZVqnh cưrMsG3gời khổJ9 mJ9à nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừngNTbZVq.” AnrMsG3gh NTbZVqđột nhiFyrNCAên ngắtJ9 lờiFyrNCA cô:“ChúngNTbZVq rMsG3gta NTbZVqkhông nênrMsG3g vìrMsG3g tryệNTbZVqn cònJ9 chưarMsG3g có xảyNTbZVq NTbZVqra tranFyrNCAh luậnFyrNCA khôrMsG3gng NTbZVqthôi, nếJ9u lãnNTbZVqg pFyrNCAhí NTbZVqthời J9cho chuyệnFyrNCA nNTbZVqày khôNTbZVqng brMsG3gằng chúng taFyrNCA nênNTbZVq “vJ9ận động”NTbZVq FyrNCAmột chút?”

Phàn Sở NgữFyrNCA mặNTbZVqt nhanFyrNCAh chónNTbZVqg đJ9ỏ lên.

“Anh thật khôrMsG3gng đứngNTbZVq đắn!”FyrNCA CôNTbZVq mặFyrNCAt đỏrMsG3g J9tía tarMsG3gi trừngNTbZVq anJ9h liếrMsG3gc mắtFyrNCA J9một cái.

“ “Vận độnrMsG3gg” rMsG3gsao cJ9ó FyrNCAthể J9là chuFyrNCAyện khJ9ông đứFyrNCAng đắnrMsG3g, NTbZVqlão J9bà? ViệcJ9 nàNTbZVqy liêrMsG3gn qrMsG3guan đến đờiJ9 sJ9au củJ9a chúnrMsG3gg J9ta, đârMsG3gy J9là chuyNTbZVqện FyrNCAđứng đắnFyrNCA nhấFyrNCAt cũngNTbZVq rMsG3gquan trọngJ9 nhNTbZVqất.” Anh J9nghiêm J9túc nói.

Phàn Sở NgữrMsG3g hoàNTbZVqn J9toàn nrMsG3gói khrMsG3gông rFyrNCAa J9lời, J9chỉ córMsG3g J9thể FyrNCAxấu hổJ9 trừngJ9 NTbZVqanh liếcNTbZVq NTbZVqmắt một cái,J9 saJ9u đóNTbZVq quyếNTbZVqt địnhNTbZVq đứFyrNCAng NTbZVqdậy chạyFyrNCA J9lấy nFyrNCAgười, J9không J9để ýFyrNCA NTbZVqtới anh.

Dù sFyrNCAao côNTbZVq J9vĩnh vJ9iễn không 

thể nói lFyrNCAại anh.

Nhưng cô vrMsG3gừa FyrNCAmới đứngNTbZVq J9lên, hFyrNCAai chârMsG3gn cònNTbZVq chưaFyrNCA đứngNTbZVq vrMsG3gững, đãNTbZVq bịFyrNCA aJ9nh rMsG3gkéo ngãrMsG3g ngFyrNCAồi rMsG3glại sô pha.

“Uy!” Cô khángrMsG3g nghịNTbZVq quarMsG3gy J9đầu kêuJ9 lên,J9 gFyrNCAiây tiFyrNCAếp tFyrNCAheo J9đã bịNTbZVq arMsG3gnh ápFyrNCA đảoJ9 ởNTbZVq trêrMsG3gn sôrMsG3g pha.

Anh ởrMsG3g FyrNCAtrên ngưFyrNCAời monNTbZVqg chờNTbZVq nhNTbZVqìn cJ9ô, nNTbZVqụ cườiFyrNCA gợiNTbZVq cảmrMsG3g mJ9ê hoFyrNCAặc, đFyrNCAôi mắNTbZVqt đenrMsG3g lấpJ9 lánh tNTbZVqràn đrMsG3gầy tìnhFyrNCA yêuFyrNCA vFyrNCAà FyrNCAkhát vọngJ9 đốNTbZVqi vNTbZVqới cô.

Cô hrMsG3gô hNTbZVqấp khórMsG3g khăNTbZVqn, tiNTbZVqm đậpJ9 nhanh.

Anh chậm rNTbZVqãi FyrNCAcúi ngườiJ9 hNTbZVqôn NTbZVqcô, nJ9hẹ nhrMsG3gàng rMsG3ghôn FyrNCAđôi mNTbZVqôi cFyrNCAô, giốngJ9 nhrMsG3gư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……