You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn Sở7oDs 7oDsNgữ nóP32Ai nhữngP32A lời nàyrVoX rVoXra crVoXũng khônP32Ag rVoXlàm ngạcrVoX 96Mhnhiên 7oDs4 ngư96Mhời rVoXđang n96Mhói chuyện.

Hai uv8Avợ chồnguv8A hP32Aọ th7oDsì k7oDshông phải P32Anói, đưP32Aơng nuv8Ahiên 7oDssẽ khôngrVoX nrVoXgạc nhirVoXên nrVoXhưng phản7oDs ứnguv8A củarVoX rVoXLí 96MhChính V96Mhũ vàP32A Tần Lạcuv8A 7oDsLâm khiế7oDsn crVoXho côuv8A ngrVoXhi 7oDsngờ, khó7oDs h96Mhiểu, bọnuv8A họ96Mh uv8Asau kuv8Ahi nghrVoXe cô96Mh nó96Mhi như96Mh 96Mhvậy cả hai7oDs cù96Mhng sửnuv8Ag sốt96Mh m96Mhột P32Achút r96Mhồi lập7oDs tứrVoXc cườuv8Ai t7oDso 96Mhthành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn P32ASở Nguv8Aữ P32Angạc nhiên, uv8Ahai mắtuv8A trợn7oDs lP32Aên, cảmP32A tuv8Ahấy P32Akhông biếtrVoX làm7oDs sa7oDso, l96Mhại c7oDsó c96Mhhút na96Mhn khauv8Am, kP32Ahổ sởuv8A nhìn bọuv8An họ.

Chẳng l96Mhẽ chuyệ7oDsn nrVoXàng và P32A Hạ Tuv8Aử K7oDsình lrVoXà vợrVoX chồn7oDsg trVoXhật sựuv8A buồn96Mh cuv8Aười P32Anhư 96Mhvậy, là7oDsm c7oDsho người96Mh uv8Akhác 96Mhkhó P32Acó thể tin96Mh nP32Ahư vậyuv8A sao?

“Lão bà,rVoX 96Mhem rVoXcuối cùng 7oDs cũng quyếtP32A địnhrVoX cP32Aông 96Mhkhai quarVoXn huv8Aệ P32Acủa chú7oDsng taP32A? 7oDsAnh 96Mhrất vrVoXui vẻ!”

Không cP32Ahú ýP32A t7oDsới tâmuv8A tình của96Mh uv8Acô 7oDskhông tốtrVoX, rVoXHạ Tửuv8A KìP32Anh v7oDsui P32Asướng gắt7oDs 7oDsgao P32Akéo côrVoX uv8Alại 96Mhgần, trVoXrước muv8Aặt mọi ngườiP32A h96Mhôn c96Mhô s7oDsay đắmrVoX rồi7oDs srVoXau đóuv8A 96Mhngây n7oDsgô cưuv8Aời 7oDsha 7oDsha ha.

Tâm 7oDstình cP32Aô khô7oDsng tốt nhưngrVoX vì7oDs aP32Anh su7oDsng sướP32Ang khôrVoXng ch7oDsút 96Mhche P32Adấu 7oDslàm c7oDsho c96Mhô bìn96Mhh uv8Aphục m96Mhột chuv8Aút, trong 7oDslòng vẫ7oDsn khônuv8Ag thể7oDs khôn7oDsg uv8Asuy nghĩ.

“Nhìn têuv8An kiP32Aa xrVoXem cười đếnuv8A P32Agiống một96Mh trVoXên ngốc.”

“Đúng vậy,P32A cũuv8Ang mauv8Ay tôi uv8A không cuv8Aó mrVoXê luuv8Ayến P32Aanh 96Mhta nếuv8Au kuv8Ahông bây7oDs rVoXgiờ nhấtrVoX địnhuv8A vỡP32A mộng.”

Phía suv8Aau Phà7oDsn Suv8Aở Ng96Mhữ varVoXng lên tiến96Mhg chế96Mh uv8Anhạo mộ96Mht rVoXcách thoảrVoXi rVoXmái, côrVoX khô96Mhng 7oDsnhịn đ96Mhược qurVoXay 96Mhđầu lại,96Mh chỉ uv8Athấy Luv8Aí ChínP32Ah VũrVoX v7oDsà Tầ96Mhn 7oDsLạc Lâ7oDsm 96Mhđứng 96Mhchung m7oDsột P32Achỗ, trênP32A muv8Aặt tư7oDsơi cười96Mh trêu uv8A chọc khôn7oDsg cP32Aó uv8Amột tiP32Aa tràouv8A phúnP32Ag 96Mhác P32Aý nào.

Cô ngP32Aạc nhiêP32An trừng96Mh 7oDsmắt nhìn, r7oDsa lệ7oDsnh rVoXcho chírVoXnh uv8Amình phảuv8Ai cP32Aẩn thậnuv8A mộP32At chút96Mh, ngrVoXười v96Mhừa mrVoXới c7oDsười nhạ7oDso cô 7oDs sao bârVoXy giờ96Mh lại7oDs córVoX v7oDsẻ mặt96Mh này?

“Hai người96Mh cácuv8A nP32Agươi hâm mộP32A tuv8Ahì 96Mhcứ 7oDsviệc nói96Mh thẳn7oDsg, 7oDsha harVoX……” uv8AHạ 96MhTử KìnhP32A bỗngrVoX 96Mhnhiên đắcrVoX ý96Mh cườ96Mhi rVoXha ha nói&nb7oDssp; vớrVoXi hP32Aai ngườ7oDsi kia.

“Có gì96Mh đáuv8Ang hP32Aâm mP32Aộ, suv8Ao với uv8Acậu, tôiuv8A muốnP32A P32Atìm bP32Aạn P32Agái krVoXhó khăuv8An sao?

“Vấn đề7oDs luv8Aà cậuP32A tìmuv8A được cô7oDs gárVoXi đồng96Mh ýrVoX cùngrVoX cậu96Mh bạuv8Ach 96Mhđầu gi7oDsai uv8Alão sao?”

“Tôi rVoXkhông 96Mhmuốn thôP32Ai, được không?”

“Đều giốngrVoX 96Mhnhau, tóm96Mh P32Alại cậu khôrVoXng t96Mhìm đượcuv8A tì96Mhnh yêuuv8A sonrVoXg phương7oDs, grVoXiống t7oDsôi vàP32A lãorVoX rVoXbà nắmuv8A trVoXay nha96Mhu đi P32A hết cuộ96Mhc đuv8Aời, h96Mha ha……”

Hạ Tử96Mh Kình96Mh bừP32Aa 96Mhbãi cười P32A nói, tháiuv8A độrVoX rVoXkiêu ngạorVoX P32Alàm chrVoXo uv8Angười P32Ata rất96Mh muốnP32A đánh.

“Phàn ti96Mhểu 7oDsthư, n96Mhếu cô không7oDs c7oDshịu nổi7oDs c96Mhậu P32Ata, lúrVoXc n96Mhào cuv8Aũng cóP32A tuv8Ahể rVoXbỏ hắn.rVoX T7oDsôi cP32Aó thể96Mh P32Agiúp 7oDscô mộtrVoX tauv8Ay, cam 96Mhđoan c7oDsô sẽrVoX khônguv8A 96Mhbị tê7oDsn lưuP32A m96Mhanh n96Mhày quấyrVoX P32Arầy.” Luv8Aí 96MhChính V96Mhũ đeuv8Am chuyện7oDs không thể7oDs xả96Mhy P32Ara nàyP32A 7oDsnói vớirVoX cô.

“Thật sựuv8A cá7oDsm ơP32An 96Mhý rVoXtốt của cậu,7oDs tôP32Ai và7oDs lã96Mho b96Mhà rVoXnhất đị7oDsnh buv8Aên nhP32Aau đếnP32A bạP32Ac đầuuv8A sauv8Au đóuv8A cùngrVoX rVoXnhau 96Mhtham rVoXgia lễ đưarVoX tiễP32An củ96Mha cậu.

“Tên hrVoXỗn đảnrVoX này.”96Mh Lí P32A Chính rVoXVũ 96Mhngây ngườirVoX mộtP32A crVoXhút, nh7oDsịn khônP32Ag đượcrVoX cưrVoXời mắng.

Tần Lạcuv8A L7oDsâm ởrVoX 96Mhbên cạnh nuv8Aghe thrVoXấy b96Mha chữ96Mh “lễ96Mh đưaP32A trVoXiễn” nP32Ahanh uv8Achóng uv8Acười lớn,P32A rVoXcười đếP32An 7oDsnổi k7oDshông đứng vữngrVoX đượP32Ac, hauv8Ai 96Mhvai khônP32Ag n7oDsgừng run.

Tình P32Athế t7oDsrước 7oDsmắt đã vuv8Aượt q7oDsua khP32Aả nrVoXăng 7oDslí 7oDsgiải củauv8A Puv8Ahàn Suv8Aở P32ANgữ, đôi96Mh rVoXmắt 7oDsto, m7oDsê hoặP32Ac bìnrVoXh tĩuv8Anh nhìnrVoX những việcP32A đang96Mh xảyrVoX P32Ara, mờ7oDs mịtP32A hỏi:96Mh“Rốt uv8Acuộc luv8Aà 96Mhchuyện gP32Aì rVoXđang xảy96Mh ra?”

“Cám ơnP32A cô7oDs g96Mhiúp chún7oDsg tôi 96Mh kiếm đ7oDsược puv8Ahần cơrVoXm beefsrVoXteak đắt96Mh uv8Atiền.” Líuv8A Chínuv8Ah V96Mhũ P32Amỉm cườuv8Ai nói.

“Kiếm được?”P32A P7oDshàn uv8ASở Ngữ trP32Aừng mắt96Mh nhìnuv8A, vẫnP32A P32Alà v96Mhẻ 7oDsmặt nghrVoXi hoặc.

“Thật P32Ara rVoXlà p7oDshần thưởng96Mh hoàn t7oDshành P32Anhiệm vụ.”uv8A Tầnuv8A LạP32Ac Lâm7oDs bổ96Mh sung.

“Phần thưởng96Mh n7oDshiệm vụ?”7oDs Cô vẫnuv8A uv8Anhư cuv8Aũ ngâyrVoX ngP32Aốc lặ96Mhp lời96Mh P32Anói củarVoX đối7oDs phP32Aương, sarVoXu 96Mhđó mộ7oDst ýrVoX tưởnP32Ag không thể96Mh tP32Ain đượcP32A ch7oDsậm rãirVoX chu96Mhi vàuv8Ao P32Ađầu 96Mhcô. Cô7oDs 96Mhxoay ng7oDsười đ96Mhối mặtuv8A với7oDs H96Mhạ TửrVoX Kì96Mhnh, lên á96Mhn 7oDsanh:“Anh khôrVoXng tuân7oDs rVoXthủ ướcuv8A định?”

Hạ TửP32A KìrVoXnh 96Mhlập 7oDstức nhíu mày.rVoX“Anh kh7oDsông rVoXtuân thủuv8A ướcuv8A định7oDs nào?”

“Công khrVoXai chu7oDsyện chúng tP32Aa kếtrVoX hô7oDsn, uv8Aanh nói96Mh drVoXo uv8Aem quuv8Ayết định.”

“Đúng vậy96Mh rVoXlà duv8Ao eP32Am quy96Mhết định, mrVoXà vừauv8A rP32Aồi rVoXem trVoXự mP32Aình cônguv8A rVoXkhai, P32Akhông phải7oDs sao96Mh?” 96MhAnh nhí96Mhu mày,96Mh uv8Acó chút 96Mh khó uv8Ahiểu hỏiP32A ngượ7oDsc lại.

“Anh đrVoXã 96Mhnói trưuv8Aớc cho ngưP32Aời 96Mhkhác rVoXbiết P32Acòn bảouv8A P32Aem công7oDs krVoXhai?” C96Mhô phảP32An bác.

“Anh đâu7oDs có7oDs nó7oDsi rVoXcho người nào96Mh biếtP32A tuv8Arước đuv8Aâu? An7oDsh nói96Mh cuv8Aho a7oDsi?” AP32Anh hỏi.

“Không p96Mhhải brVoXọn uv8Ahọ saouv8A?” Phàn SrVoXở N96Mhgữ lậpuv8A t96Mhức xoP32Aay người,rVoX t96Mhay cP32Ahỉ v96Mhề ph96Mhía rVoXLí C7oDshính Vũ7oDs rVoXcùng Tầ7oDsn rVoXLạc Lâm.

“Bọn hP32Aọ?” HạrVoX TửrVoX Kìn7oDsh nhăn 7oDs mày.“Hai ngrVoXười,” P32AAnh hỏi:P32A“Tôi rVoXcó 7oDsnói ch7oDso qP32Aua ch96Mho huv8Aai ngườiP32A 7oDsbiết tôiP32A P32Ađã k96Mhết hôn, vợ96Mh uv8Atôi l7oDsà crVoXô gá96Mhi nàyrVoX sao?”

Lí Chính96Mh P32AVũ uv8Acùng P32ATần Lạuv8Ac Lâm 7oDsnhất tuv8Ahời cứng7oDs họnuv8Ag, 7oDshai mắt7oDs mP32Aở trVoXo v7oDsô tộ7oDsi, 7oDsvẻ mặtP32A làrVoX bịrVoX dọa.

“Cái gì96Mh, đăng96Mh uv8Akí kết hôn?”rVoX L7oDsí 96MhChính VrVoXũ rVoXkinh n96Mhgạc trừng96Mh mắt7oDs nhìnuv8A bọn96Mh họ,P32A lắpuv8A bắ7oDsp nói:“Ý7oDs là,rVoX c96Mhô ấy thậtuv8A sựrVoX làP32A lãrVoXo brVoXà củ7oDsa cậu,P32A khônP32Ag phả7oDsi b7oDsạn gái?rVoX C7oDsác n7oDsgươi thậtuv8A s7oDsự kếtuv8A hô96Mhn? Là7oDs vợ chồng?”

“Thật vP32Aậy srVoXao? HạrVoX Tử7oDs Kình, arVoXnh thậtrVoX uv8Asự uv8Akết P32Ahôn?” Tầ7oDsn Lạc7oDs Luv8Aâm cũuv8Ang rVoXlộ ruv8Aa uv8Avẻ mặtP32A không7oDs tuv8Ain, nh96Mhìn anh hỏi.

Phàn Sở7oDs Ngữ7oDs lạrVoXi mP32Aờ mịt rVoXkhó hiểu,7oDs 7oDssao phP32Aản ứn96Mhg củ7oDsa ha96Mhi ngưP32Aời 7oDsđó lạiP32A nuv8Ahư v7oDsậy, giốuv8Ang nhrVoXư rVoXchỉ vừP32Aa mới7oDs nghe trVoXin a7oDsnh kếuv8At rVoXhôn? 96Mh10 phú96Mht trVoXrước rVoXkhông phP32Aải 96Mhbọn họP32A đềuP32A đrVoXang n96Mhói ch7oDsuyện nàyuv8A sao?

“Hai nP32Agười khô96Mhng biết chuP32Ayện arVoXnh ấ7oDsy vàP32A rVoXtôi kếP32At hP32Aôn s7oDsao?” CôrVoX khônguv8A tự7oDs chủuv8A đượcrVoX l96Mhên tiếrVoXng hỏi.

Kia huv8Aai ngưrVoXời 96Mhkhông chrVoXút do d7oDsự lập96Mh tứcuv8A rVoXlắc đầurVoX, giốngP32A 96Mhnhư vẫnuv8A còn7oDs khiếp7oDs P32Asợ P32Achỉ dựP32Aa vP32Aào b96Mhản nP32Aăng trảuv8A lời cô.

“Vậy 96Mhhai ng7oDsười nórVoXi hoàn96Mh thành nhP32Aiệm vuv8Aụ l7oDsà nhP32Aiệm vụ7oDs nào?”

“Tử Kình96Mh nóiP32A uv8Acậu 7oDsta thích côP32A, cô96Mh cũuv8Ang thrVoXích cậuv8Au trVoXa nhưnuv8Ag khuv8Aông rVoXbiết c7oDsô lrVoXo sợP32A cáP32Ai 96Mhgì khônuv8Ag P32Adám thrVoXừa nhuv8Aận tình 96Mhcảm của96Mh mìnP32Ah n7oDsên nhờ96Mh ch96Mhúng tôrVoXi 7oDsgiúp đỡ.”96Mh Lí7oDs C96Mhhính Vũuv8A hơirVoX bì7oDsnh tĩnh96Mh lại uv8A nhưng tuv8Aim vẫnuv8A đậpuv8A mạ7oDsnh vàrVoX 96Mhloạn nhịp,uv8A trảP32A lời96Mh cô.

“Tôi phụuv8A trP32Aách 7oDslàm c96Mhho cô gP32Ahen đểrVoX xrVoXem uv8Acô córVoX pP32Ahản ứ7oDsng khôn7oDsg.” Tầnuv8A LrVoXạc Lâuv8Am nói7oDs, giuv8Aọng nóiP32A n7oDsgây nrVoXgốc giốn96Mhg y nhuv8Aư LrVoXí C96Mhhính Vũ.

“Tôi giú96Mhp rVoXcậu tP32Aa drVoXiễn một mànP32A tìn7oDsh địch7oDs xuấuv8At hiP32Aện rồirVoX đánhrVoX nhaP32Au để96Mh x7oDsem crVoXô 7oDscó thuv8Aể mP32Aắc mưP32Au rồP32Ai uv8Athổ lộrVoX tình cP32Aảm hauv8Ay không.P32A Kết96Mh qu96Mhả 7oDscô t96Mhhật sự96Mh trú96Mhng 7oDskế.” Lí7oDs ChínP32Ah Vũuv8A rVoXtiếp lrVoXời TầnrVoX L96Mhạc 7oDsLâm nói, rVoXsau đó96Mh houv8Aàn hồn,rVoX trừngP32A mắP32At 96Mhnhìn Hạuv8A TửP32A KìrVoXnh oáP32An giậnrVoX nói:“7oDsTại sa96Mho rVoXlại lừa bọnuv8A tôirVoX? Chúng7oDs tôirVoX 96Mhđều đồ96Mhng P32Aý grVoXiúp cậu7oDs, cuv8Aậu rVoXlại còrVoXn lừauv8A b96Mhọn tôi7oDs giờ96Mh tíP32Anh sao đây?”

Không để7oDs ýP32A brVoXạn tP32Aốt đang bP32Aất uv8Amãn, o96Mhán hP32Aận  nhìnP32A ch96Mhằm ch7oDsằm mình96Mh, HạP32A TửP32A KP32Aình chỉrVoX chú96Mh ýuv8A đếnrVoX suv8Auy nghrVoXĩ và 96Mhphản ứnP32Ag cP32Aủa 96Mhlão bà.

“Nghe P32Athấy khôngrVoX? Am96Mhh không c7oDsó n96Mhói ch7oDso bọnP32A họuv8A biếtP32A, 7oDsvẫn tu7oDsân 96Mhthủ 96Mhước đ7oDsịnh 7oDscủa chúng7oDs ta.”96Mh uv8AAnh thành P32A thật nói.

“Uhm,” C96Mhô uv8Agật đầu,rVoX tiếp trVoXheo vẻ7oDs muv8Aặt nghrVoXiêm t96Mhúc nhì7oDsn anh:rVoX“Nhưng aP32Anh kP32Ahông tuânuv8A rVoXthủ P32Aquy tắc.”

“Quy tắ96Mhc nà96Mho?” An7oDsh nh7oDsíu mày hỏi.

“Anh lP32Aừa em.”

“Vấn đềP32A luv8Aà srVoXao anuv8Ah khuv8Aông nhớ rVoXrõ cP32Aó 7oDscái q7oDsuy trVoXắc này?”rVoX Auv8Anh v7oDsô tộrVoXi nó96Mhi, kuv8Aỳ trVoXhật 96Mhcăn bảnrVoX làuv8A chơiuv8A xấuP32A cô.

“Nếu quyuv8Aền cônuv8Ag kuv8Ahai 7oDslà của e96Mhm aP32Anh khôngrVoX đượP32Ac sửrVoX dụnrVoXg biện96Mh phá96Mhp nàP32Ay bắtP32A eP32Am côngrVoX khai96Mh.” rVoXCô nghiêuv8Am túc nói.

“Ai, 96Mhem yêuP32A 96Mhcó ph96Mhải emuv8A hiểu lầrVoXm rồi7oDs khôngP32A?” Anuv8Ah 96Mhtrừng mắtP32A P32Anhìn, vẻ96Mh 96Mhmặt càrVoXng thêm96Mh vô96Mh trVoXội, l96Mhàm b96Mhộ thở dàirVoX nói.

“Cái gì?rVoX” uv8ACô bấ7oDst nP32Agờ hỏi.

“Anh đangrVoX uv8Acùng 96Mhem nói chuyệP32An đá7oDsnh cượ7oDsc uv8Atối nay7oDs, 7oDsem P32Ađang nóirVoX cáP32Ai gì?rVoX T7oDsuy 96Mhrằng anrVoXh dùnrVoXg rVoXkế cũ96Mhng hơrVoXi uv8Atốn kém uv8Anhưng uv8Aem đồ7oDsng P32Aý công7oDs k7oDshai chuyệ7oDsn uv8Achúng t7oDsa kết7oDs P32Ahôn t7oDshật sự96Mh khiếnuv8A anuv8Ah rrVoXất vui.” 7oDsAnh nóiP32A xo7oDsng độtP32A nhP32Aiên hônuv8A cô.

“Anh yêuuv8A 7oDsem, uv8Alão bà.”

Trong nháP32Ay mắtrVoX mặt7oDs Phàn S96Mhở NP32Agữ  n7oDshanh c96Mhhóng đỏ7oDs l7oDsên kh7oDsông biếtrVoX là96Mh P32Ađỏ bừng7oDs harVoXy chP32Aỉ hồuv8Ang hồuv8Ang. Anhuv8A thật tP32Ai bỉ.

“Thì P32Ara là96Mh th96Mhế…… cậu  thậtP32A đúngP32A làrVoX P32Acó đủ7oDs uv8Ati bỉrVoX uv8Avô sỉ.P32A” 96MhLí ChP32Aính Vũuv8A 7oDsthay cuv8Aô rVoXnói rrVoXa l96Mhời trong lòng.

Ở muv8Aột b96Mhên ngrVoXhe 96Mhnửa 96Mhngày, anh rốtuv8A cụcrVoX crVoXó thểuv8A hiP32Aểu đP32Aược 7rVoX, rVoX8 phầuv8An củarVoX câuuv8A 7oDschuyện, nếu96Mh grVoXiống nh7oDsư nhữuv8Ang lời 7oDscậu rVoXta rVoXnói thìP32A Huv8Aạ Tử7oDs KìnhP32A 96Mhthật đúngrVoX lP32Aà có96Mh đủrVoX tuv8Ai bỉuv8A v7oDsô rVoXsỉ v7oDsì đạt96Mh đrVoXược P32Amục uv8Ađích không ngạiuv8A dùn96Mhg bất7oDs cứ7oDs thủP32A đoạn96Mh tP32Aồi tệuv8A nàuv8Ao. N96Mhhưng rVoXlà cáirVoX mụuv8Ac đíchP32A k96Mhia ng7oDshe có vẻ7oDs 7oDsbuồn cười.

“Ha ha……”96Mh CànP32Ag n96Mhghĩ càn96Mhg cảm uv8Athấy buồnP32A cuv8Aười, 7oDsLí Chínhuv8A 7oDsVũ rVoXnhịn không96Mh đượcP32A cười7oDs thànhuv8A tiếng.“Người96Mh luôn thuận7oDs luv8Aợi tronP32Ag việcrVoX liP32Aên qu96Mhan đến96Mh P32Aphụ nữuv8A nhưrVoX 96Mhcậu thP32Aì P32Ara cũnguv8A cP32Aó ngàyP32A nhưuv8A thế n96Mhày saP32Ao? H7oDsa 7oDsha……” 96MhCưới uv8Alão rVoXbà, lrVoXão bà7oDs cũ7oDsng không96Mh chịurVoX côngP32A k96Mhhai qua7oDsn hệP32A 96Mhvới anh? rVoXRất buồnuv8A cười!

Tần rVoXLạc Lâ7oDsm ở96Mh 7oDsbên cạnh crVoXũng cườiuv8A theo.

“Nhưng P32Atôi cũnrVoXg muP32Aốn chúc96Mh mừng h7oDsai 7oDsngười.” Côuv8A vừarVoX cười96Mh vừauv8A nói.

Tạm thờ96Mhi b96Mhỏ qP32Aua mộtrVoX bêP32An sự 7oDstức 96Mhgiận đ7oDsối vP32Aới 96Mhti bỉuv8A lão96Mh crVoXông, Phà7oDsn Sở96Mh N7oDsgữ đ96Mhem ánh96Mh 96Mhmắt chuyểP32An đ96Mhến vị7oDs Tần LrVoXạc LârVoXm tiểrVoXu thP32Aư xinP32Ah đ7oDsẹp trVoXự tuv8Ain là96Mhm rVoXcô thấuv8Ay gh96Mhen tịP32A 7oDs“Xin hỏrVoXi……” C96Mhô muốn7oDs nói l7oDsại uv8Athôi, nhìuv8An đốirVoX phương.

Tần L7oDsạc LâmrVoX mP32Aỉm cười96Mh nhìnuv8A cô, trêuv8An mặt96Mh tấrVoXt cả96Mh đềuP32A l96Mhà sựuv8A uv8Athân trVoXhiện uv8Akhông cóP32A m96Mhột cP32Ahút đrVoXối &n96Mhbsp;địch hrVoXoặc chế nhạo.“CôrVoX có7oDs gì96Mh muốn96Mh h7oDsỏi tuv8Aôi saP32Ao?” 96MhCô ô7oDsn nh7oDsu hỏi.

Cô gậtrVoX gậtuv8A đầu7oDs, 96Mhthoáng do dự7oDs mộtP32A 7oDschút mớiuv8A mở96Mh miệng7oDs 7oDshỏi :“P32AHai ngươiP32A h7oDsình nhưrVoX &nbspP32A;rất queP32An thuộc?”

Tần Lạc7oDs LârVoXm bỗngP32A nP32Ahiên khẽ 7oDscười mộtrVoX tirVoXếng, chuv8Aế 96Mhnhạo nh7oDsìn H7oDsạ TửP32A Kì96Mhnh nói:rVoX“Lão 7oDsbà củrVoXa auv8Anh đangP32A ghrVoXen, a96Mhnh nên uv8Acao hứn96Mhg, đắcuv8A ýrVoX đi?”

“Đúng vậy,7oDs tuv8Aôi mừn7oDsg đến nổuv8Ai sắprVoX uv8Abay P32Alên 96Mh9 tầnrVoXg mâyuv8A.” HạP32A Tửuv8A Kìn7oDsh nhếchP32A mi96Mhệng nóuv8Ai, bộrVoX P32Adáng 96Mhquả thậrVoXt vui 96Mhvẻ rVoXkhông thôi.

Phàn uv8ASở Ngữ96Mh lạiuv8A đỏrVoX mặt.

“3 ngườ96Mhi 7oDschúng tôirVoX là7oDs bạn t7oDshời đP32Aại hP32Aọc.” Tần7oDs P32ALạc L96Mhâm 7oDscười nói.

Bạn thờuv8Ai đạ7oDsi học?7oDs 96MhThì rrVoXa là thế.

Phàn S7oDsở 7oDsNgữ rrVoXốt cụ96Mhc xrVoXóa bỏ đ7oDsược nuv8Aghi ngờP32A trrVoXong l96Mhòng nrVoXhưng lạiP32A 96Mhchứng min7oDsh đượuv8Ac rVoXmột viuv8Aệc 96Mhđó làrVoX —uv8A ng96Mhay từ uv8Ađầu anuv8Ah cũP32Ang 96Mhđã 7oDslên kếrVoX hoạch96Mh tất96Mh cả,uv8A làmuv8A 7oDscho 7oDscô ngơ7oDs P32Angác rrVoXơi 96Mhvào cạmrVoX bẫyP32A củarVoX anh P32Amà 96Mhkhông biết.

Anh thrVoXật suv8Aự rấ7oDst 7oDsti bỉ.

Nhưng là…P32A… Ai96Mhz, tại96Mh sao côrVoX 7oDsmột chút7oDs cũng96Mh k96Mhhông P32Acảm thấ7oDsy chánP32A P32Aghét ho7oDsặc giậrVoXn anh?

Tình yêrVoXu thuv8Aật uv8Asự làuv8Am cho 96Mhcon người96Mh mù96Mh quáng.

Cũng ma96Mhy suv8Aau buổ96Mhi lễuv8A 96Mhphát biểu làuv8A uv8Angày ngP32Ahỉ uv8Anếu khP32Aông P96Mhhàn srVoXở Ngữuv8A thậP32At đúng7oDs l96Mhà rVoXkhông biết96Mh nêP32An đốiP32A P32Amặt với đồnuv8Ag nghiuv8Aệp ở96Mh côuv8Ang  P32Aty nhưP32A tP32Ahế nào.

Cô horVoXàn 7oDstoàn k7oDshông P32Anghi ngờ crVoXhuyện 96Mhcô krVoXết hP32Aôn crVoXùng lãrVoXo bảnP32A suv8Aẽ trP32Aong thờ7oDsi giarVoXn ngắnP32A nhất96Mh giốnguv8A rVoXnhư lửa c7oDsháy la96Mhn uv8Atoàn côP32Ang trVoXy, d7oDsù s7oDsao đâyuv8A cũuv8Ang luv8Aà côP32Ang t7oDsy 96Mhquan 96Mhhệ xã7oDs hội7oDs, t7oDsin tức96Mh đặc P32A biệt rVoXnhanh nhạy.

Aiz, cP32Aứ rVoXnghĩ đến96Mh 7oDsthứ hai phải96Mh đP32Aối uv8Amặt vớiuv8A mọi96Mh người96Mh ởP32A P32Acông tyuv8A, uv8Acô li7oDsền 96Mhcảm thấyuv8A bP32Ai thương,96Mh thật96Mh srVoXự rP32Aất bi thương.

Nhịn rVoXkhông được,uv8A c96Mhô đánh người96Mh đ96Mhàn uv8Aông đan7oDsg x7oDsem tạpP32A chíP32A ở96Mh 7oDsbên cạ96Mhnh rVoXmột cái.

“Ối! Lão7oDs brVoXà, uv8Aem muốn96Mh mưu sát96Mh cuv8Ahồng saP32Ao?” Huv8Aạ Tử96Mh KP32Aình 7oDscố P32Atình làmuv8A rP32Aa vẻuv8A đ96Mhau đớn.

Cô g96Mhiả vờ7oDs nhưP32A khôngrVoX n7oDsghe thấy, P32Acũng khô7oDsng thP32Aèm liếcrVoX uv8Anhìn uv8Aanh, tiếuv8Ap tP32Aục làuv8Am nhrVoXư khônrVoXg nhì7oDsn 96Mhthấy anhuv8A, nhìn rVoXvề pP32Ahía trưrVoXớc, luv8Ao lắrVoXng ngàyP32A thứuv8A hP32Aai p96Mhhải rVoXđối mặt96Mh vớiP32A đồn96Mhg nghiệp96Mh n96Mhhư thếrVoX nào.

“Ai, lãuv8Ao bàuv8A, eP32Am 7oDssuy nghuv8Aĩ cái gì?7oDs 7oDsTại saP32Ao rVoXcả burVoXổi sá7oDsng euv8Am cũngP32A khôn7oDsg P32Anhìn 96Mhlão cô96Mhng tuấnP32A srVoXuất, gợiP32A P32Acảm mị hoặcuv8A củaP32A mìrVoXnh mrVoXột cái?”rVoX P32AAnh bỗnguv8A nhiên96Mh nuv8Ahẹ n96Mhhàng xoa96Mhy m96Mhặt P32Acủa côrVoX 96Mhđối diện m96Mhình,ra vẻ 7oDs đP32Aáng thP32Aương, ô7oDsn 96Mhnhu hỏi.

“Còn khônuv8Ag phải96Mh tạiuv8A anh hại.”uv8A Cô96Mh hunuv8Ag hrVoXăng trừnuv8Ag mắt96Mh nhìn7oDs arVoXnh một96Mh cáuv8Ai, rVoXnhịn kP32Ahông đượcuv8A lại7oDs đánhP32A aP32Anh một cái.

“Ối!” Auv8Anh 7oDslại lP32Aần uv8Anữa giả đuv8Aau kêuP32A 7oDsra tiếnguv8A,“Thì r96Mha uv8Aanh cướiP32A phuv8Aải mộuv8At l7oDsão b96Mhà bạouv8A lựcrVoX nha.”

“Nếu 7oDsem P32Alà &nrVoXbsp;bạo lực uv8Alão buv8Aà v96Mhậy uv8Aanh chP32Aính uv8Alà t96Mhi P32Abỉ lão96Mh công.”7oDs C96Mhô tr7oDsừng mắ96Mht nói.

“Hắc, lãrVoXo rVoXbà, lã96Mho công củauv8A euv8Am trVoXi b7oDsỉ hP32Aồi nà7oDso? 96MhTa đượcuv8A c96Mhông nh96Mhận lrVoXà chínhuv8A nhP32Aân quân96Mh tP32Aử đuv8Aó nha.uv8A” P32AAnh đem tạpP32A chíuv8A 7oDsđặt tr7oDsên bàn7oDs t7oDsrà, nrVoXghiêm chỉnh96Mh khánrVoXg nghị.

“Chính nhâ7oDsn qP32Auân 96Mhtử P32Asẽ vì thắn96Mhg trVoXhua 7oDsmà suv8Aử dụnP32Ag thuv8Aủ đoạn?”P32A Nuv8Aói xoP32Ang cô96Mh 96Mhcòn rrVoXõ rVoXràng cuv8Ahỉ ra:“ĐP32Aêm qua.”

“Em c7oDsó buv8Aiết P32Acâu “đại 96Mhtrượng phrVoXu 7oDsco đượcrVoX dã7oDsn được”P32A ”rVoX uv8AÝ chín96Mhh là96Mh thỉ7oDsnh thoảngrVoX khônP32Ag uv8Alàm chí7oDsnh nhân qrVoXuân tử7oDs cũnuv8Ag được96Mh bởi7oDs vì96Mh a96Mhnh là96Mh một7oDs đạ96Mhi trVoXrượng uv8Aphu crVoXo đượcrVoX giãn7oDs được.

Đối mP32Aặt 7oDsvới ngườirVoX P32Aăn nói uv8Atrơn trP32Au, ngụy7oDs b96Mhiện thànhuv8A 7oDstài nhưuv8A rVoXHạ TrVoXử Kình,rVoX PhànrVoX uv8ASở Ng7oDsữ cP32Aăn 96Mhbản khôn96Mhg phảiP32A rVoXlà đối thủ7oDs củ96Mha aP32Anh, uv8Angoài việc7oDs uv8Aim uv8Alặng uv8Akhông nóiuv8A P32Agì c96Mhô cũngP32A ch96Mhỉ 7oDscó 7oDsthể t96Mhrừng anh, 96Mh dùng sứ96Mhc trP32Aừng anuv8Ah đểuv8A crVoXhống đỡ.

“Lão uv8Abà, lúcrVoX uv8Aem phrVoXẫn nộ trông7oDs thuv8Aật đáng96Mh yêu.rVoX” An96Mhh cười7oDs khẽuv8A, rVoXkìm lònuv8Ag khôngP32A uv8Ađược cuv8Aúi ng7oDsười 96Mhhôn c7oDsô một chút.

“Uy, 7oDsem đarVoXng tứP32Ac giận.” rVoX Cô tr7oDsừng mắtuv8A nhì7oDsn anh.

“Lúc rVoXem uv8Atức giậnuv8A trông uv8A cũng rVoXthật 7oDsđáng uv8Ayêu.” P32AAnh làP32Am nhưuv8A khuv8Aông ngrVoXhe rVoXthấy l96Mhại rVoXhôn cô.

“Uy!” P32ACô đánhuv8A arVoXnh mrVoXột cái, vừa7oDs bựcrVoX mìrVoXnh 96Mhvừa bu96Mhồn 7oDscười, thậtP32A l7oDsà sP32Aắp khP32Aông cP32Ahịu nổ7oDsi anh.

“Anh yêu7oDs e7oDsm, P32Alão buv8Aà.” Anh buv8Aắt 7oDslấy tauv8Ay cô,P32A mườirVoX ngóP32An trVoXay đan96Mh v7oDsào n96Mhhau, thâ96Mhm tình96Mh 7oDschân thành7oDs nói.

Mặt của7oDs cP32Aô đP32Aỏ hồng,7oDs nhịn kh96Mhông đượcP32A liế7oDsc anuv8Ah mrVoXột cái96Mh, lrVoXẩm bẩuv8Am nói:“Anh7oDs thậtrVoX sự96Mh tP32Ahực t96Mhi bỉ,7oDs 96Mhchỉ bi96Mhết nóuv8Ai sang crVoXhuyện khác.”

“Ai, tấuv8At cả96Mh P32Ađều l7oDsà hiểu lầrVoXm, s7oDsao uv8Aanh lrVoXại nóiP32A s96Mhang c7oDshuyện khác7oDs được?P32A 7oDsBất quá,”uv8A uv8AAnh đuv8Aột nhiên7oDs th7oDsay vẻuv8A mặuv8At đứng đắnP32A n96Mhói, “Auv8Anh krVoXhông ngạiP32A h96Mhọc hỏiuv8A nrVoXgười khrVoXác 96Mhmột chút,7oDs chú96Mhng t7oDsa P32Alúc nãy 7oDs đang thảorVoX luậnrVoX vấnuv8A uv8Ađề rVoXgì? A7oDsnh yê7oDsu 96Mhem nrVoXhiều nh7oDsư thP32Aế nàuv8Ao P32Asao? Đ7oDsáp 96Mhán l96Mhà rất7oDs yêu, rP32Aất yêu.”

Anh mặ96Mht dP32Aày trVoXự hỏiuv8A tự uv8A đáp, khiếnP32A 7oDscô nhịn96Mh khônP32Ag đượcrVoX mỉmuv8A cười.

Cô thật rVoXsự, thật96Mh sự96Mh chịu7oDs 7oDskhông nổiP32A anhP32A, c96Mhũng ch96Mhịu khôn7oDsg rVoXnổi chrVoXính mì7oDsnh q7oDsuá yê7oDsu anh…… Cả7oDsm g7oDsiác rVoXnày córVoX rVoXchút huv8Aơi đá7oDsng sợ.

“Làm sao vậy?”rVoX Chúuv8A 96Mhý t96Mhhấy nụ96Mh cườiuv8A củarVoX cuv8Aô brVoXiến mấP32At P32Amột cáuv8Ach khP32Aông rVoXbình thường,P32A a7oDsnh quan tuv8Aâm 96Mhôn nhP32Au hỏi.

“Chúng ta th7oDsật srVoXự c7oDsó thể96Mh y7oDsêu nhrVoXau cả96Mh đời7oDs, bạchrVoX đầurVoX giaP32Ai lrVoXão sao?”96Mh Côuv8A h96Mhỏi an96Mhh, vẻuv8A mặt l7oDso lắn96Mhg, khiếprVoX sựP32A về96Mh t7oDsương lai.

“Đương nhiên cóuv8A th96Mhể.” Anuv8Ah k7oDshông uv8Achút duv8Ao d7oDsự trảuv8A lời.

“Thật vậy 96Mhsao?” rVoXCô phátP32A hiệrVoXn mìP32Anh cà7oDsng n96Mhgày càn7oDsg yêurVoX an96Mhh 7oDsvì vậy7oDs càrVoXng c96Mhảm uv8Athấy sợuv8A hãi.

“Đương nhiên.” An96Mhh 96Mhnói nP32Ahư đin96Mhh uv8Ađóng 7oDscột,“Chuyện khá96Mhc khP32Aông nóiP32A, 96Mhchỉ cầnuv8A 7oDsnhìn bố7oDs mẹ củauv8A h96Mhai 7oDsta, bọ7oDsn 96Mhhọ chun96Mhg tìrVoXnh yêP32Au P32Anhau P32Amà rVoXchúng t7oDsa lại96Mh th96Mhừa hưởng7oDs rVoXgien di 96Mhtruyền củ96Mha họrVoX vìuv8A vậy96Mh chúnuv8Ag tP32Aa nhất96Mh địnhrVoX rVoXcó thểuv8A 96Mhyêu nhaP32Au đếrVoXn bạcP32A đầu.”

Cách anh thuyế7oDst 7oDsphục làmuv8A rVoXcho rVoXcô buồrVoXn uv8Acười n96Mhhưng chỉuv8A chốcrVoX 96Mhlát 7oDsnó luv8Aại biến96Mh mất.

“Còn chuyện gì96Mh 96Mhsao?” ta7oDsy an96Mhh chuv8Aạm vàP32Ao mặt7oDs crVoXô, kiP32Aên nhẫn7oDs hỏiP32A lrVoXại, 7oDsanh P32Akhông trVoXhể 7oDschịu được kuv8Ahi thấy7oDs c96Mhô buồn.

“Thứ hai rVoXkhi đi96Mh l96Mhàm, e96Mhm nênP32A lP32Aàm cáuv8Ai rVoXgì bâyuv8A girVoXờ?” C96Mhô nhă96Mhn mặtuv8A hỏirVoX anh.

“Cái gì luv8Aàm sP32Aao bâyP32A g7oDsiờ?” uv8AAnh uv8Akhông hiể7oDsu c7oDsô đ96Mhang 7oDshỏi cáiP32A gì.

Thứ hai 7oDsở rVoXcông trVoXy có96Mh chuyện7oDs gì7oDs màrVoX anrVoXh kuv8Ahông 7oDsbiết 96Mhsao? Hạ96Mh TửrVoX Kuv8Aình uv8Asuy nghĩ.

“Chuyện chúng 7oDsta kếP32At P32Ahôn, đếnrVoX t7oDshứ uv8Ahai nhấtuv8A P32Ađịnh đãuv8A truyuv8Aền đế96Mhn tarVoXi mP32Aỗi người96Mh trouv8Ang công tuv8Ay, đ7oDsến lú7oDsc đó7oDs uv8Aem nê96Mhn 7oDsđối mặtuv8A với96Mh h7oDsọ nh96Mhư thế7oDs nà7oDso đây?”P32A PhànP32A Sở96Mh NgữrVoX P32Akhông chuy96Mhển mắt nhì96Mhn anh7oDs, krVoXhông birVoXết uv8Aanh cP32Aó phuv8Aải 7oDsđang girVoXả ngố7oDsc vớ96Mhi côuv8A không.

“Thì ra l96Mhà 7oDschuyện này.”

Nhìn anh 7oDsra 96Mhvẻ đãrVoX hiểu7oDs lại7oDs rVoXcòn rấ96Mht thrVoXoải mái96Mh 7oDsvui thírVoXch làuv8Am c96Mhho rVoXcô n7oDshất t7oDshời bốP32Ac hỏa.

“Đúng vậy, P32Achính lrVoXà chuyệ7oDsn nàrVoXy!” rVoXCô trừ96Mhng mắt7oDs nóuv8Ai,“Anh  n96Mhói P32Anên làmP32A rVoXgì bâ7oDsy giờ?”

“Chỉ cần 96Mhthoải má96Mhi n96Mhhận P32Asự chúrVoXc phúuv8Ac củarVoX mọiuv8A ngườ96Mhi l96Mhà được7oDs rồi.”

“Anh nói thậrVoXt đơn7oDs giản96Mh.” rVoXCô 7oDsgiận dỗi96Mh rVoXđánh 7oDsanh mộrVoXt cái.

“Là em 7oDssuy nghĩ96Mh rVoXquá phức96Mh tạpP32A. P32AEm rốtrVoX cP32Auộc 96Mhlo lP32Aắng cá7oDsi gì,P32A lãouv8A bà7oDs?” rVoXAnh 7oDskéo uv8Acô vào trong7oDs rVoXlòng, ôn96Mh 7oDsnhu hỏi.

“Đại soái uv8Aca l7oDsão bả96Mhn 96Mhcưới m96Mhột uv8Anữ rVoXthư P32Akí t7oDsrong cP32Aông t7oDsy, khô96Mhng bắ96Mht mắP32At, crVoXá tínhP32A cứng nhắc7oDs câu7oDs nệ,rVoX uv8Akhông làuv8Am 96Mhcho 7oDsngười 7oDskhác yêu7oDs mếm,P32A nếuP32A 7oDsanh P32Alà ngườiP32A đứ96Mhng 7oDsxem, anh sẽrVoX ngh96Mhĩ nh96Mhư thếuv8A nào?”

“Cô gái nàyrVoX thậtrVoX lrVoXợi hạuv8Ai?” uv8AAnh hrVoXơi đăP32Am c96Mhhiêu rVoXliếc nP32Ahìn c7oDsô mộtP32A 7oDscái, 96Mhsau đórVoX thonrVoXg thả nhíu96Mh màyuv8A nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếuv8At 96Mhdùng 96Mhmê thuậtrVoX, rVoXnếu khô7oDsng, công96Mh pP32Ahu trên7oDs giườnguv8A khẳuv8Ang địnhP32A đặc96Mh biệt 96Mh tốt?” uv8AAnh nhănrVoX mrVoXặt nóP32Ai tiếp.

Cô trừng mắt7oDs li96Mhếc rVoXanh mộtuv8A cá96Mhi, nghiếP32An răng96Mh nghi7oDsến lợi7oDs hỏi:“CònP32A gìuv8A nữa?”

“Không biết 7oDscô uv8Ata 96Mhlàm rVoXnhư t96Mhhế 96Mhnào mP32Aê hoặP32Ac rồiuv8A 7oDstrèo lêrVoXn giường7oDs c96Mhủa lãuv8Ao bP32Aản? LP32Aà lú96Mhc cùng 96Mh lão bP32Aản rP32Aa nrVoXgoài 96Mhcông t96Mhác, rVoXlừa chuv8Ao lP32Aão 7oDsbản uốngP32A sa7oDsy làuv8Am rrVoXa nhữ7oDsng chuyuv8Aện rVoXkhông tự ch96Mhủ đượcrVoX s96Mhao? H96Mhay l96Mhà trực7oDs tiếpuv8A cưỡngrVoX é7oDsp q7oDsuan hệuv8A, s7oDsau đórVoX thà96Mhnh P32Acông lấ96Mhy tựuv8A sát 96Mhuy hiếprVoX bứuv8Ac hôn……”

“Uy!” Thấy a7oDsnh cà7oDsng nuv8Aói crVoXàng l96Mhưu luv8Aoát, càn96Mhg k96Mhhoa trươngrVoX, P96Mhhàn SrVoXở N96Mhgữ nhịn96Mh kh96Mhông được đánhuv8A anuv8Ah m7oDsột chút.

“Đây không phrVoXải l96Mhà surVoXy ngrVoXhĩ củauv8A e7oDsm sao?”P32A uv8AAnh P32Alàm P32Anhư rVoXvô t96Mhội nói.

“Em đang hỏirVoX a96Mhnh rVoXnghĩ như96Mh thế7oDs nàoP32A?” rVoXCô nói.

Anh im lặuv8Ang tronuv8Ag chrVoXốc láP32At 96Mhrồi chămuv8A uv8Achú P32Anhìn cô96Mh, t7oDshong tP32Ahả nó7oDsi:“Anh uv8Asẽ ngP32Ahĩ đây n96Mhhất địrVoXnh là7oDs 7oDschân tình.”

Cô ngẩn 96Mhra, khônuv8Ag th96Mhể d96Mhời khỏi7oDs P32Ađôi mắtP32A thâm7oDs uv8Atình củuv8Aa anh.

“Anh sẽ nuv8Aghĩ……” A96Mhnh tiếprVoX tụrVoXc nó96Mhi,“Cô 7oDsgái nrVoXày nhrVoXất định96Mh cP32Aó điểmP32A rVoXđặc rVoXbiệt uv8Anên đại96Mh suv8Aoái ca lãorVoX bảnrVoX ki7oDsa mớirVoX mêrVoX lu7oDsyến, ái96Mh mP32Aộ, kh96Mhông P32Athể tuv8Aự k7oDsìm P32Achế mrVoXà y96Mhêu cô7oDs ấy96Mh, 7oDssau đó cònrVoX c96Mhưới làmP32A 96Mhvợ, đ7oDsồng t96Mhhời 7oDsphát 7oDsthệ cảP32A đờiP32A chỉ7oDs nắ7oDsm taP32Ay côP32A, 96Mhcùng côrVoX sốnrVoXg đếnP32A đầu bạc.”

Trái tim củ96Mha 96Mhcô 7oDskhông tuv8Aự chủP32A được7oDs đập7oDs nhanrVoXh lê7oDsn, P32Avì nhrVoXu 96Mhtình tro96Mhng mắt7oDs an7oDsh vàuv8A rVoXnhững lời anuv8Ah n7oDsói uv8Amà cảmrVoX động.

“Lão công……”

Anh lấy rVoXtay uv8Ache miệng96Mh cuv8Aô luv8Aại, khônguv8A ch96Mho côP32A mở96Mh miệng96Mh nói96Mh chuyệ96Mhn, muốnrVoX cô7oDs nghrVoXe anh nói.

“Lão bà, 7oDstại suv8Aao P32Aem phảirVoX quuv8Aan tâmP32A nrVoXgười uv8Akhác nuv8Aghĩ gì?”uv8A An96Mhh chânP32A thrVoXành nhP32Aìn cP32Aô nói.“Người kuv8Ahác muốnrVoX n7oDsghĩ nuv8Ahư rVoXthế uv8Anào 7oDslà chuyệnP32A củ7oDsa họ,7oDs khP32Aông 7oDsliên P32Aquan đếP32An chúng ta7oDs, khônguv8A ph96Mhải sao96Mh? 7oDsGiống nhưuv8A rVoXba 7oDsmẹ uv8Aem, bọn96Mh hP32Aọ 96Mhchênh lệch7oDs rVoXtuổi tá7oDsc nhất đP32Aịnh cP32Aó nhiềrVoXu ng96Mhười khô7oDsng xe7oDsm trrVoXọng pP32Ahải kP32Ahông? Nhưuv8Ang brVoXọn họP32A vẫnP32A yêrVoXu nh7oDsau, vẫrVoXn hạnh phúc96Mh kh96Mhông phải96Mh sao?”

“Trọng điểm l7oDsà,” Anuv8Ah nhấ7oDsn mạnh.“ThânrVoX làuv8A l7oDsão b96Mhản c96Mhủa uv8Acông rVoXty, là96Mh nuv8Agười trựuv8Ac tiếprVoX phát lươn96Mhg crVoXho nhân7oDs P32Aviên, lãuv8Ao đại7oDs, rVoXem thậtP32A sựuv8A 96Mhcho P32Arằng arVoXnh 96Mhsẽ 96Mhcho phéuv8Ap bọP32An họrVoX v96Mhô lễP32A lão rVoXvới lã96Mho brVoXản nươrVoXng sao?”

Nghe thấy vuv8Aậy, P32APhàn Sởuv8A 7oDsNgữ uv8Anhịn khônguv8A được96Mh t7oDsrừng lrVoXớn 96Mhhai mắ7oDst, đ96Mhem rVoXtay P32Aanh lấy96Mh ra uv8Akhỏi miệngP32A cô.

“Anh muốn làP32Am cá96Mhi gì?”96Mh Cô96Mh lP32Ao lắuv8Ang hỏi96Mh anh.

“Làm việc nênrVoX làm7oDs.” rVoXAnh P32Aôn nh7oDsu cười.

“Việc gì P32Alà P32Aviệc nêrVoXn 7oDslàm?” CP32Aô tiếpuv8A t96Mhục hỏi.

“Em muốn biếtuv8A n7oDshư uv8Avậy sao?”

“Em không rVoXhy P32Avọng b7oDsởi v7oDsì euv8Am màuv8A là96Mhm cuv8Aho bấtP32A uv8Akì nuv8Agười 7oDsnào gặpuv8A t7oDsai ương.”

“Đó không phP32Aải lP32Aà tP32Aai 96Mhương, phảiP32A rVoXnói l96Mhà gieuv8Ao giP32Aó uv8Agặt P32Abảo.” uv8AAnh cười7oDs nóP32Ai, nhưng rVoXgiọng điệurVoX c7oDsó mộ96Mht tiP32Aa lã96Mhnh khốc,P32A giốn7oDsg nP32Ahư arVoXnh đãP32A sớmuv8A quyếtuv8A P32Atâm muố96Mhn uv8Agiết không tha.

“Lão công.” CôrVoX nhíuuv8A m7oDsày nhìuv8An anh.

“Lão bà.” An7oDsh mỉmrVoX cườiP32A đuv8Aáp lại.

“Lão công.” Cô96Mh nhấnrVoX mrVoXạnh, tỏuv8A uv8Avẻ phả96Mhn đối.

“Lão bà.” An96Mhh tiế96Mhp tụcP32A mỉmuv8A cườiP32A rVoXmà chốngrVoX đỡ.

“Mọi người đềuP32A lrVoXàm việ7oDsc vớ96Mhi 96Mhnhau nhiuv8Aều năm96Mh nP32Ahư v7oDsậy, rVoXanh cóuv8A th96Mhể P32Ađồng uv8Aý vrVoXới uv8Aem, đừng 7oDsvì uv8Atình cảP32Am cá96Mh n7oDshân nhấtuv8A thờiuv8A muv8Aà phrVoXủi 7oDsbỏ nhữngP32A cốrVoX uv8Agắng, P32Ahi uv8Asinh củ96Mha họP32A chuv8Ao P32Acông ty những7oDs năm96Mh qrVoXua đượcuv8A uv8Akhông?” uv8ACô guv8Aọn gàn7oDsg 96Mhdứt khoáuv8At, 96Mhthành t96Mhhật nói.

“Em cũng birVoXết, 7oDsđối với7oDs những96Mh cố96Mh gắuv8Ang vuv8Aà P32Ahi P32Asinh củaP32A mọ7oDsi ngườiP32A P32Aanh đềuuv8A thrVoXưởng ch96Mho họ xứngrVoX đáng,96Mh 96Mhchưa c96Mhó bạrVoXc đãirVoX 7oDsngười nào.”

“Em biết, như7oDsng cônuv8Ag tuv8Ay c96Mhó thểP32A p7oDshát triể96Mhn m7oDsạnh muv8Aẽ, đứ7oDsng vữngP32A 7oDstrong gP32Aiới 7oDsnày đề7oDsu có rVoXcông củuv8Aa 7oDsmọi ngP32Aười. rVoXCho nên7oDs P32Ađồng 7oDsý với7oDs e7oDsm, khô7oDsng cần96Mh vuv8Aì rVoXem lP32Aàm rVoXkhó ngườP32Ai 96Mhnào được không?”7oDs rVoXCô uv8Acầu xin.

“Em mềm 7oDslòng nhuv8Aư vậy96Mh luv8Aà uv8Akhông được.rVoX” Anuv8Ah rVoXthở P32Adài lắuv8Ac đầrVoXu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anP32Ah khôP32Ang thể96Mh đồrVoXng ýP32A v96Mhới em.”rVoX A7oDsnh 7oDsnghiêm tP32Aúc luv8Aắc đầuP32A 96Mhnói,“Là ngườiP32A lãnP32Ah đạo qP32Auyết địnhrVoX 96Mhchính sácP32Ah củaP32A côngrVoX 96Mhty anP32Ah khôngrVoX thể7oDs mề7oDsm lòuv8Ang nhP32Aư phụ96Mh nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh P32Anói P32Ahết uv8Ađã.” Auv8Anh ônuv8A nP32Ahu ngắP32At lờrVoXi P32Acô, vuv8Aẻ mặ7oDst vrVoXẫn nghrVoXiêm túcuv8A n96Mhhư vậy.

Phàn Sở NgữP32A b96Mhất 7oDsđắc dĩP32A nh96Mhìn anuv8Ah, k7oDshông hirVoXểu P32Aanh tP32Aại s96Mhao phảiuv8A cốuv8A chấpP32A P32Anhư thế?

Nếu đồng ngrVoXhiệp đối96Mh vớirVoX côP32A cP32Aó uv8Aý kiP32Aến trVoXhì c7oDsũng l96Mhà duv8Ao cP32Aô rVoXkhông đủuv8A tirVoXêu churVoXẩn, không thP32Aể trP32Aách ngư7oDsời rVoXkhác, nếu7oDs an7oDsh bởiuv8A uv8Avì c96Mhô mà7oDs lạmuv8A dụnguv8A chức7oDs P32Aquyền P32Atrả trVoXhù 96Mhđối phương tP32Ahì 7oDschỉ crVoXàng là7oDsm P32Akhó cP32Aô hơrVoXn 7oDsmà tuv8Ahôi. CrVoXhẳng 7oDslẽ 7oDsanh khôn7oDsg hiểu?

“Nếu anh đãuv8A 96Mhra mộtP32A q96Mhuyết địnhP32A gìP32A đórVoX 7oDsthì kP32Ahông P32Aphải chỉ7oDs vuv8Aì m96Mhột chP32Auyện. Khônguv8A phải96Mh uv8Achỉ một, c96Mhó ngh96Mhĩa aP32Anh đuv8Aã uv8Acho uv8Ahọ 7oDscơ hộiP32A nhưng7oDs hếtP32A lầuv8An 96Mhnày đếnuv8A lần7oDs khá96Mhc kh7oDsông thay rVoXđổi, mộtrVoX l7oDsần P32Alại m7oDsột lầ96Mhn táuv8Ai P32Aphạm, đố96Mhi vớirVoX nhữnguv8A ngườiP32A 7oDsnhư vậyrVoX uv8Acho P32Adù kuv8Ahông phải vP32Aì 96Mhem thì96Mh anP32Ah cP32Aũng phả7oDsi uv8Avì uv8Acông trVoXy P32Amà tr7oDsừng phạt.”uv8A uv8AAnh th7oDsật sựP32A nghuv8Aiêm túc nói96Mh vớirVoX cô.

“Anh cam đo96Mhan s96Mhẽ krVoXhông lấy7oDs việcuv8A c96Mhông P32Abáo t7oDshù riêng?”7oDs Cuv8Aô nrVoXhìn arVoXnh đrVoXánh 7oDsgiá. Vuv8Aì uv8Asao cô vẫnP32A cảmuv8A t96Mhhấy khuv8Aả năngrVoX nàyrVoX r7oDsất lớn?

“Ai, lão uv8Abà, lã96Mho rVoXcông củP32Aa e96Mhm luv8Aà ngườirVoX uv8Akhông phânrVoX bi96Mhệt 96Mhcông tP32Aư như7oDs vậ96Mhy sao?”

Phàn Sở 96MhNgữ 7oDsthành thật96Mh suuv8Ay ngP32Ahĩ mộtP32A rVoXlát rồuv8Ai đưa96Mh rVoXra đáp96Mh án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử Kìn96Mhh duv8Aở k7oDshóc d96Mhở cười.

“Cám ơn 96Mhem tuv8Ain tưởng7oDs anrVoXh n7oDshư vậuv8Ay, lãoP32A P32Abà.” Auv8Anh crVoXười khổ96Mh mP32Aà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừnrVoXg.” An96Mhh đuv8Aột n7oDshiên ngắt96Mh lờ96Mhi cô:“Chúng7oDs tP32Aa khônuv8Ag nêP32An v96Mhì 7oDstryện cò7oDsn 96Mhchưa có xảyP32A 7oDsra trrVoXanh luận96Mh 7oDskhông rVoXthôi, nếuP32A lãnrVoXg phíP32A tP32Ahời c96Mhho c7oDshuyện nuv8Aày khuv8Aông bằP32Ang chúng 7oDsta rVoXnên “vận96Mh động”96Mh muv8Aột chút?”

Phàn Sở NgữP32A rVoXmặt nhan96Mhh chórVoXng đrVoXỏ lên.

“Anh thật khrVoXông đứngP32A uv8Ađắn!” CôP32A uv8Amặt rVoXđỏ tuv8Aía ta7oDsi trừng96Mh anuv8Ah liếcrVoX mắrVoXt mộtP32A cái.

“ “Vận động”7oDs srVoXao 96Mhcó thểrVoX 96Mhlà chuyệnuv8A kuv8Ahông đ7oDsứng đắn,96Mh lrVoXão bà?7oDs ViệrVoXc nP32Aày liêuv8An qP32Auan đến đờrVoXi sarVoXu củauv8A chúnP32Ag tarVoX, đrVoXây P32Alà chuyện7oDs đứngrVoX đắn7oDs nhấtrVoX cũ7oDsng qurVoXan trọng7oDs nhất.”uv8A Anh nghiP32Aêm 96Mhtúc nói.

Phàn Sở Nuv8Agữ hoàuv8An to96Mhàn 96Mhnói khôuv8Ang P32Ara lờrVoXi, ch7oDsỉ 7oDscó 96Mhthể xấu96Mh hổP32A P32Atrừng anrVoXh rVoXliếc mắP32At một cái,7oDs s7oDsau đóP32A qP32Auyết địnhP32A uv8Ađứng dậP32Ay c96Mhhạy lấy7oDs ngư7oDsời, rVoXkhông đểuv8A ýP32A 96Mhtới anh.

Dù sP32Aao uv8Acô vĩnh96Mh viễ96Mhn không 

thể nói lrVoXại anh.

Nhưng cô vừaP32A mới7oDs đP32Aứng lênP32A, ha96Mhi ch96Mhân cònuv8A crVoXhưa đứngP32A vữnrVoXg, đã7oDs b7oDsị 96Mhanh 7oDskéo ng7oDsã ngồP32Ai lại7oDs sô pha.

“Uy!”uv8A Cô kháng7oDs ngh96Mhị uv8Aquay đầrVoXu k96Mhêu lên,uv8A 7oDsgiây tiếprVoX th7oDseo đrVoXã 7oDsbị P32Aanh árVoXp P32Ađảo rVoXở truv8Aên uv8Asô pha.

An7oDsh ở tuv8Arên nP32Agười monuv8Ag chờuv8A nhP32Aìn cô,uv8A nụ7oDs uv8Acười gợi7oDs cả7oDsm 96Mhmê hoặc,7oDs đô7oDsi m96Mhắt đuv8Aen lấp96Mh lánuv8Ah tràn đuv8Aầy trVoXình 96Mhyêu vuv8Aà khát7oDs vọrVoXng đốuv8Ai rVoXvới cô.

Cô hô hấpuv8A khuv8Aó krVoXhăn, ti96Mhm 96Mhđập nhanh.

Anh chậm rãiP32A cuv8Aúi ng96Mhười hôn96Mh cô96Mh, uv8Anhẹ nhànP32Ag rVoXhôn đôP32Ai uv8Amôi côP32A, grVoXiống nrVoXhư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……