You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SởybAo NMPxHgữ nóXtUEi nhữnMPxHg lời npjyZày rVQAAa MPxHcũng khpjyZông lybAoàm ngạMPxHc nhiênpjyZ ybAo4 ngườiybAo đangXtUE nóXtUEi chuyện.

Hai vợpjyZ cMPxHhồng họXtUE thìybAo VQAAkhông phải nóiXtUE, đưVQAAơng nhiênVQAA sybAoẽ XtUEkhông ngMPxHạc nhybAoiên nhybAoưng phảybAon MPxHứng MPxHcủa LpjyZí CybAohính MPxHVũ vybAoà Tần LạcMPxH MPxHLâm khiếnMPxH chMPxHo cXtUEô VQAAnghi pjyZngờ, pjyZkhó hiểuVQAA, bọnXtUE họXtUE saybAou kMPxHhi ngVQAAhe MPxHcô MPxHnói nybAohư vMPxHậy cảMPxH hai cVQAAùng ybAosửng sMPxHốt mộtpjyZ chpjyZút ybAorồi lXtUEập tybAoức cVQAAười XtUEto tVQAAhành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SởybAo NgữybAo ngạMPxHc nhiêXtUEn, hai VQAAmắt trợybAon lên,XtUE cảVQAAm thMPxHấy kpjyZhông bipjyZết VQAAlàm sapjyZo, lMPxHại VQAAcó chúybAot pjyZnan khVQAAam, khXtUEổ sở nhVQAAìn bọMPxHn họ.

Chẳng lẽpjyZ cpjyZhuyện npjyZàng và pjyZHạ TửXtUE MPxHKình lVQAAà vợXtUE chồngXtUE thậpjyZt pjyZsự buồnVQAA cybAoười nhXtUEư ybAovậy, MPxHlàm chMPxHo ngưMPxHời kháXtUEc khpjyZó cóVQAA thể tipjyZn npjyZhư vMPxHậy sao?

“Lão bXtUEà, eVQAAm cuốpjyZi cùngXtUE cũng quyếtMPxH địnhMPxH cVQAAông MPxHkhai quapjyZn pjyZhệ củVQAAa ybAochúng VQAAta? AnVQAAh rMPxHất vupjyZi vẻ!”

Không pjyZchú VQAAý tớipjyZ tXtUEâm tình cMPxHủa côXtUE khônXtUEg tốt,pjyZ HMPxHạ TửXtUE KìnXtUEh MPxHvui sướngXtUE gắtXtUE gapjyZo kXtUEéo côVQAA lạiXtUE gMPxHần, trướcXtUE XtUEmặt mọi ngườiVQAA hônVQAA ybAocô sMPxHay đybAoắm ybAorồi sVQAAau MPxHđó ngâMPxHy ngMPxHô pjyZcười hVQAAa hMPxHa ha.

Tâm tìnpjyZh VQAAcô kXtUEhông tốt nhMPxHưng vVQAAì aMPxHnh sunVQAAg sướnXtUEg khôngXtUE chúMPxHt ybAoche VQAAdấu làMPxHm pjyZcho côVQAA bìnpjyZh pVQAAhục mpjyZột chúXtUEt, trong XtUElòng vẫnMPxH pjyZkhông thểVQAA khVQAAông sybAouy nghĩ.

“Nhìn têpjyZn kXtUEia MPxHxem cười đếnpjyZ giốnXtUEg mybAoột tpjyZên ngốc.”

“Đúng vậy,VQAA cũngybAo mpjyZay tôi MPxH không cópjyZ mêybAo MPxHluyến VQAAanh VQAAta nMPxHếu khôpjyZng pjyZbây VQAAgiờ nybAohất địnhVQAA vỡXtUE mộng.”

Phía sVQAAau PXtUEhàn VQAASở XtUENgữ VQAAvang lên tiybAoếng chếybAo nhạoybAo MPxHmột cpjyZách thoảipjyZ VQAAmái, ybAocô khôngybAo VQAAnhịn ybAođược qybAouay đVQAAầu lại,ybAo chỉ thMPxHấy LíXtUE CXtUEhính MPxHVũ ybAovà TpjyZần LạcMPxH LâmXtUE đứngMPxH cXtUEhung mybAoột chỗpjyZ, trêXtUEn mặtXtUE tươVQAAi MPxHcười trêu chọcMPxH khôngMPxH cóMPxH mMPxHột VQAAtia trMPxHào phúnybAog ácpjyZ MPxHý nào.

Cô ngXtUEạc nhXtUEiên trMPxHừng mắt nhìn,MPxH rybAoa lệnhMPxH cVQAAho cybAohính mìnhMPxH phMPxHải VQAAcẩn thậnpjyZ mộtpjyZ chútVQAA, nybAogười vừapjyZ ybAomới cườybAoi nhybAoạo cô ybAo sao bâybAoy giMPxHờ VQAAlại cXtUEó vẻVQAA VQAAmặt này?

“Hai ngưXtUEời cybAoác ngMPxHươi hâm mộpjyZ tXtUEhì ybAocứ pjyZviệc nópjyZi thẳng,MPxH hVQAAa ha……ybAo” HạpjyZ MPxHTử KìVQAAnh bỗngpjyZ nhybAoiên đVQAAắc ýVQAA cườipjyZ MPxHha ha MPxHnói  vpjyZới haXtUEi VQAAngười kia.

“Có XtUEgì đápjyZng hMPxHâm ybAomộ, spjyZo với MPxHcậu, tôipjyZ mMPxHuốn XtUEtìm bạnXtUE gXtUEái khóVQAA ybAokhăn sao?

“Vấn XtUEđề MPxHlà cậybAou XtUEtìm được côpjyZ gáiXtUE đồngMPxH VQAAý MPxHcùng cpjyZậu bpjyZạch đMPxHầu gpjyZiai lãoybAo sao?”

“Tôi kXtUEhông muốnybAo thôi, đượcMPxH không?”

“Đều giốybAong npjyZhau, ybAotóm lại cậuMPxH VQAAkhông ybAotìm đượcybAo tìVQAAnh yêuXtUE MPxHsong phương,pjyZ giốnXtUEg tôiXtUE vàVQAA VQAAlão bàVQAA MPxHnắm ybAotay nybAohau đi pjyZ hết cuộcpjyZ đời,pjyZ hybAoa ha……”

Hạ VQAATử KpjyZình bừaybAo pjyZbãi cXtUEười nói, tMPxHhái độpjyZ kiêpjyZu VQAAngạo làybAom XtUEcho ngườybAoi pjyZta rấtMPxH XtUEmuốn đánh.

“Phàn tiểybAou thVQAAư, nếuybAo VQAAcô không chịMPxHu nổiXtUE ybAocậu tXtUEa, lúpjyZc nàybAoo cũngVQAA pjyZcó pjyZthể XtUEbỏ hắnMPxH. TôiMPxH cybAoó thểMPxH giXtUEúp côMPxH mộtpjyZ MPxHtay, cam đopjyZan pjyZcô VQAAsẽ khônMPxHg bXtUEị têpjyZn lVQAAưu mXtUEanh nàyybAo quấyybAo rầy.VQAA” LMPxHí ChíMPxHnh pjyZVũ đeybAom chuyệybAon không thểVQAA xảyMPxH pjyZra VQAAnày nVQAAói VQAAvới cô.

“Thật sựVQAA cápjyZm ơnpjyZ ýybAo ybAotốt của VQAA cậu, tpjyZôi MPxHvà lãoXtUE bVQAAà nhấMPxHt địnhXtUE bêXtUEn nhMPxHau đếnVQAA bạcMPxH đầpjyZu sybAoau đóybAo cùXtUEng nhXtUEau thMPxHam gXtUEia lybAoễ đưa tiễnpjyZ ybAocủa cậu.

“Tên hỗnXtUE đpjyZản này.”XtUE Lí ChybAoính VpjyZũ nMPxHgây ngườiXtUE mVQAAột cVQAAhút, nhịnXtUE khônybAog MPxHđược cưMPxHời mắng.

Tần LạMPxHc LâpjyZm ởybAo bVQAAên cạnh ngXtUEhe thấybAoy MPxHba chữVQAA pjyZ“lễ đưybAoa tiXtUEễn” XtUEnhanh chóngXtUE cưXtUEời lớn,VQAA ybAocười đếnVQAA nổiybAo ybAokhông XtUEđứng vững đpjyZược, pjyZhai vXtUEai VQAAkhông ngừVQAAng run.

Tình VQAAthế trướybAoc mắtpjyZ MPxHđã vượt qMPxHua khảpjyZ npjyZăng ybAolí giảiybAo củXtUEa PVQAAhàn SybAoở MPxHNgữ, đMPxHôi mắtVQAA toXtUE, mybAoê ybAohoặc bìnMPxHh tMPxHĩnh nMPxHhìn những việpjyZc đanXtUEg xảyVQAA ybAora, mờpjyZ mịtXtUE hỏi:“RốtMPxH cuộcMPxH VQAAlà chuyệnMPxH gybAoì đaVQAAng xảybAoy ra?”

“Cám ơnXtUE cVQAAô MPxHgiúp cXtUEhúng tôi kiếmMPxH đượMPxHc pMPxHhần cơybAom ybAobeefsteak đMPxHắt tiềpjyZn.” LíMPxH ChíybAonh VMPxHũ mỉmMPxH cVQAAười nói.

“Kiếm VQAAđược?” PhMPxHàn SởVQAA pjyZNgữ trừng mắtpjyZ nhìnMPxH, vẫybAon pjyZlà vẻpjyZ mặXtUEt ybAonghi hoặc.

“Thật VQAAra làVQAA phầnVQAA thưởng hoàXtUEn tVQAAhành nhiệVQAAm vụ.”ybAo TầXtUEn LạcybAo LpjyZâm bXtUEổ sung.

“Phần thưởngpjyZ nhiybAoệm vMPxHụ?” Cô vybAoẫn nybAohư cũMPxH pjyZngây ngốcVQAA lặMPxHp lờMPxHi nóipjyZ cybAoủa đốMPxHi phươnVQAAg, saXtUEu đópjyZ mộybAot ýVQAA tưởXtUEng không thểXtUE VQAAtin đybAoược cXtUEhậm VQAArãi pjyZchui vàoXtUE đầuMPxH cybAoô. CXtUEô MPxHxoay ngườiXtUE đốpjyZi MPxHmặt VQAAvới XtUEHạ TửpjyZ Kình, lVQAAên ánXtUE anh:“AnXtUEh khônXtUEg tpjyZuân thủybAo ướcMPxH định?”

Hạ TửMPxH VQAAKình MPxHlập tứpjyZc nhíu mày.VQAA“Anh khônVQAAg tXtUEuân thủXtUE ưybAoớc địnMPxHh nào?”

“Công kybAohai chuyệnMPxH ybAochúng ta kếXtUEt hôybAon, MPxHanh nybAoói dpjyZo MPxHem XtUEquyết định.”

“Đúng vậyXtUE lMPxHà dybAoo eMPxHm quyết địnpjyZh, XtUEmà vừaXtUE rồiVQAA pjyZem tựVQAA mìnhVQAA cônMPxHg khaipjyZ, khôybAong phảiVQAA spjyZao?” AVQAAnh nhybAoíu pjyZmày, cVQAAó chút khópjyZ hiểpjyZu hpjyZỏi ngưpjyZợc lại.

“Anh MPxHđã XtUEnói trướcXtUE VQAAcho người khVQAAác MPxHbiết cybAoòn bảoMPxH ybAoem côMPxHng khai?VQAA” CpjyZô pybAohản bác.

“Anh VQAAđâu cópjyZ XtUEnói cybAoho người nàoybAo biXtUEết VQAAtrước đâuMPxH? AnMPxHh npjyZói ybAocho ai?”pjyZ ApjyZnh hỏi.

“Không phMPxHải bọnVQAA hMPxHọ saoMPxH?” Phàn SởybAo NgữMPxH lậpVQAA tứMPxHc xopjyZay người,MPxH taVQAAy MPxHchỉ vybAoề phMPxHía LíXtUE ChíybAonh pjyZVũ cùngybAo TầnMPxH LạybAoc Lâm.

“Bọn họ?ybAo” HMPxHạ XtUETử KpjyZình nhăn màyMPxH.“Hai người,”ybAo AnVQAAh hỏi:ybAo“Tôi XtUEcó nXtUEói chXtUEo VQAAqua cXtUEho MPxHhai ngườipjyZ bybAoiết tôiVQAA đXtUEã kếVQAAt hôn, MPxH vợ tôiMPxH VQAAlà côVQAA gáiXtUE nMPxHày sao?”

Lí ChínybAoh XtUEVũ cùngpjyZ TầnMPxH Lạc VQAALâm nhấVQAAt ybAothời cứVQAAng hMPxHọng, VQAAhai MPxHmắt mởybAo tVQAAo vôVQAA tội,pjyZ vẻpjyZ mặtXtUE lVQAAà bybAoị dọa.

“Cái gìXtUE, ybAođăng kíMPxH kết hôn?MPxH” LíXtUE CMPxHhính VybAoũ pjyZkinh ngạXtUEc trpjyZừng mắtMPxH pjyZnhìn bọVQAAn hMPxHọ, lVQAAắp bMPxHắp nói:“ÝybAo lpjyZà, cMPxHô ấy thybAoật sựVQAA lpjyZà lãopjyZ pjyZbà củybAoa cMPxHậu, khybAoông phảXtUEi bạnXtUE gái?ybAo CáybAoc ngưybAoơi thậXtUEt sựMPxH kếtybAo hôVQAAn? VQAALà vợ chồng?”

“Thật vMPxHậy sybAoao? HạXtUE Tử KìnhXtUE, MPxHanh VQAAthật MPxHsự kếtMPxH hônpjyZ?” TXtUEần LạcXtUE LâVQAAm pjyZcũng pjyZlộ MPxHra vVQAAẻ mVQAAặt khôngMPxH tiVQAAn, nhìnVQAA anh hỏi.

Phàn SởMPxH NgXtUEữ ybAolại mờpjyZ mịt khóybAo hipjyZểu, XtUEsao pybAohản ứnybAog củaVQAA hMPxHai ngVQAAười đóybAo lạipjyZ VQAAnhư vXtUEậy, giốnVQAAg nhVQAAư VQAAchỉ VQAAvừa mớipjyZ nghMPxHe tin apjyZnh kếXtUEt hônybAo? 1MPxH0 pXtUEhút trướcMPxH kpjyZhông phảybAoi VQAAbọn VQAAhọ đềuXtUE đapjyZng nóVQAAi chybAouyện VQAAnày sao?

“Hai ngưpjyZời kXtUEhông biết cXtUEhuyện MPxHanh pjyZấy XtUEvà tôybAoi kybAoết hôybAon XtUEsao?” pjyZCô khônpjyZg ybAotự pjyZchủ đượcMPxH MPxHlên tiếnpjyZg hỏi.

Kia MPxHhai ngưybAoời kpjyZhông chút dybAoo dpjyZự lậppjyZ tứcybAo lắcXtUE đXtUEầu, giXtUEống npjyZhư vybAoẫn XtUEcòn khybAoiếp MPxHsợ chỉMPxH MPxHdựa vybAoào bảnybAo năXtUEng trảybAo lời cô.

“Vậy hpjyZai ngườybAoi nVQAAói hXtUEoàn thành nhiệybAom vXtUEụ làpjyZ nhiệmMPxH vụXtUE nào?”

“Tử pjyZKình ybAonói cậupjyZ tybAoa thích côybAo, pjyZcô cũVQAAng XtUEthích cậupjyZ tMPxHa nybAohưng khVQAAông bMPxHiết MPxHcô XtUElo ybAosợ cybAoái gìMPxH khônpjyZg dpjyZám thừapjyZ MPxHnhận tình cMPxHảm MPxHcủa mìnXtUEh XtUEnên npjyZhờ chúVQAAng tôVQAAi giúXtUEp đỡ.”XtUE MPxHLí MPxHChính XtUEVũ hpjyZơi bìMPxHnh pjyZtĩnh lại ybAo nhưng tpjyZim vybAoẫn đậpjyZp mVQAAạnh XtUEvà lXtUEoạn nhịpMPxH, trảybAo lờiMPxH cô.

“Tôi pMPxHhụ tpjyZrách làmVQAA pjyZcho cô gheMPxHn đểybAo xpjyZem côVQAA cóMPxH pMPxHhản ứngpjyZ MPxHkhông.” TVQAAần MPxHLạc LâmMPxH nybAoói, giybAoọng nóiybAo XtUEngây ngốcXtUE giốngpjyZ ybAoy như XtUELí XtUEChính Vũ.

“Tôi giúpybAo XtUEcậu tMPxHa diễnMPxH một màMPxHn tVQAAình địpjyZch VQAAxuất hiệnXtUE rồiXtUE đánpjyZh nhapjyZu XtUEđể xeybAom côXtUE VQAAcó tybAohể mắcybAo mpjyZưu rMPxHồi thổVQAA lộMPxH tVQAAình cảm hXtUEay khôpjyZng. KếtybAo VQAAquả côMPxH thậVQAAt spjyZự trúpjyZng kXtUEế.” LíXtUE CMPxHhính VpjyZũ MPxHtiếp XtUElời ybAoTần LạVQAAc LâMPxHm nói, MPxHsau đybAoó hoàMPxHn hồybAon, trừngXtUE mắtybAo nhMPxHìn HybAoạ TửpjyZ KybAoình pjyZoán giybAoận nói:pjyZ“Tại sXtUEao VQAAlại lừa bọnybAo tôi?ybAo ChúpjyZng tMPxHôi đềuMPxH đồngVQAA ybAoý giúpXtUE cậuVQAA, cXtUEậu pjyZlại cpjyZòn lừaVQAA bọnybAo tôMPxHi giờpjyZ tíVQAAnh sao đây?”

Không đểMPxH MPxHý ybAobạn XtUEtốt đVQAAang bất mXtUEãn, oVQAAán hậnXtUE  nVQAAhìn cMPxHhằm cXtUEhằm mình,MPxH pjyZHạ MPxHTử KìnhVQAA chỉVQAA chúybAo ýXtUE đếnXtUE suVQAAy nghĩ XtUEvà phảMPxHn ứngybAo củapjyZ MPxHlão bà.

“Nghe thấybAoy ybAokhông? Amh ybAo không cóVQAA nVQAAói cybAoho bọMPxHn họybAo biết,MPxH vVQAAẫn tuâXtUEn thủybAo ướcpjyZ địnhXtUE củaVQAA chúngybAo XtUEta.” AnpjyZh thpjyZành thật nói.

“Uhm,” pjyZCô gybAoật đầu,XtUE tiếp ybAo theo pjyZvẻ mpjyZặt MPxHnghiêm tXtUEúc nhpjyZìn anybAoh:“Nhưng MPxHanh khôngybAo tMPxHuân tMPxHhủ qpjyZuy tắc.”

“Quy tắcpjyZ XtUEnào?” AnVQAAh nhíybAou mày hỏi.

“Anh XtUElừa em.”

“Vấn đềpjyZ lXtUEà sXtUEao anMPxHh khôngXtUE nhớ VQAArõ ybAocó ybAocái ybAoquy tắVQAAc này?”MPxH XtUEAnh MPxHvô tộXtUEi nóVQAAi, kỳybAo ybAothật VQAAcăn bXtUEản làVQAA chơiMPxH xấXtUEu cô.

“Nếu qupjyZyền cVQAAông khaXtUEi là pjyZcủa eVQAAm aXtUEnh khônXtUEg đượcybAo sửpjyZ dụnVQAAg biệnXtUE phMPxHáp nàyybAo bắtVQAA ybAoem cônVQAAg khai.XtUE” CpjyZô nghiêXtUEm túc nói.

“Ai, VQAAem yêpjyZu cóybAo phpjyZải em hMPxHiểu MPxHlầm rồiMPxH không?”ybAo VQAAAnh trừXtUEng mắXtUEt nMPxHhìn, vẻXtUE MPxHmặt càXtUEng pjyZthêm vôVQAA pjyZtội, làmpjyZ pjyZbộ thở dàMPxHi nói.

“Cái gì?”pjyZ pjyZCô bấtybAo npjyZgờ hỏi.

“Anh đVQAAang cpjyZùng eMPxHm nói XtUEchuyện đXtUEánh cượcybAo tốpjyZi naypjyZ, eVQAAm XtUEđang VQAAnói XtUEcái gybAoì? TybAouy rằnVQAAg anXtUEh dMPxHùng kybAoế XtUEcũng ybAohơi tốn kéXtUEm nhMPxHưng ybAoem đồngpjyZ VQAAý cybAoông kpjyZhai XtUEchuyện chúnpjyZg pjyZta VQAAkết hpjyZôn thậtXtUE sựXtUE khiếXtUEn ybAoanh rất vui.”VQAA AybAonh MPxHnói xoMPxHng độtMPxH nhybAoiên hôpjyZn cô.

“Anh pjyZyêu emMPxH, lãoMPxH bà.”

Trong nháyybAo mắtXtUE pjyZmặt Phàn SởVQAA NXtUEgữ MPxH nhanh chónpjyZg đỏVQAA lêybAon khôngybAo bybAoiết lXtUEà đỏVQAA bVQAAừng haMPxHy chỉVQAA hồpjyZng hồngpjyZ. Anh thậtybAo ybAoti bỉ.

“Thì ybAora lMPxHà thế……XtUE cậu  thậtybAo VQAAđúng làpjyZ cóybAo đVQAAủ tVQAAi bVQAAỉ vôMPxH sỉ.”ybAo LMPxHí ChínpjyZh VXtUEũ thXtUEay MPxHcô nóiXtUE rVQAAa lXtUEời trong lòng.

Ở mộMPxHt bybAoên nXtUEghe nửaybAo ngày,ybAo anh ybAorốt cVQAAục cóXtUE thểpjyZ hybAoiểu đượXtUEc VQAA7, MPxH8 phầnXtUE củaMPxH câuybAo ybAochuyện, nếupjyZ VQAAgiống nhưpjyZ XtUEnhững lời cậupjyZ tVQAAa npjyZói VQAAthì HạVQAA TửMPxH KpjyZình tMPxHhật đMPxHúng MPxHlà cybAoó đủybAo tpjyZi pjyZbỉ MPxHvô sMPxHỉ vMPxHì đạtXtUE đượcXtUE mụybAoc đích khôMPxHng ngMPxHại dùpjyZng XtUEbất cứybAo ybAothủ đoạpjyZn tồybAoi tệVQAA nào.MPxH NhưnybAog ybAolà cXtUEái XtUEmục đíchpjyZ pjyZkia ngpjyZhe có vMPxHẻ XtUEbuồn cười.

“Ha ha……”VQAA XtUECàng nghĩVQAA càngpjyZ cảm thấyybAo VQAAbuồn cưXtUEời, pjyZLí ybAoChính VMPxHũ nybAohịn khôybAong đượcMPxH cườipjyZ XtUEthành tiếngMPxH.“Người luôn thpjyZuận VQAAlợi ybAotrong MPxHviệc liêybAon quaMPxHn XtUEđến phMPxHụ XtUEnữ ybAonhư VQAAcậu thMPxHì rpjyZa cũMPxHng cVQAAó MPxHngày MPxHnhư thế nàybAoy saXtUEo? ybAoHa hMPxHa……” CưybAoới lãoXtUE bMPxHà, lãpjyZo bXtUEà cybAoũng khôngybAo chịuybAo cybAoông pjyZkhai qybAouan hệMPxH với aMPxHnh? XtUERất buMPxHồn cười!

Tần VQAALạc LMPxHâm ởVQAA ybAobên cạnhVQAA cũng VQAAcười theo.

“Nhưng XtUEtôi XtUEcũng mybAouốn chúpjyZc mừng haVQAAi người.”pjyZ CôpjyZ vừXtUEa cưXtUEời ybAovừa nói.

Tạm thờipjyZ bybAoỏ VQAAqua mộpjyZt bênpjyZ sự tpjyZức giậybAon đốXtUEi vớiVQAA pjyZti bMPxHỉ lãoybAo cônpjyZg, PXtUEhàn SpjyZở NMPxHgữ đemVQAA áMPxHnh mXtUEắt chuyểnVQAA đếMPxHn XtUEvị Tần pjyZLạc LâMPxHm tMPxHiểu thVQAAư pjyZxinh đẹpVQAA ybAotự tpjyZin làmXtUE cVQAAô thấMPxHy gheVQAAn tịVQAA “XybAoin hỏi……”pjyZ ybAoCô muốnXtUE nói MPxH lại MPxHthôi, nhìybAon đốiVQAA phương.

Tần LạcVQAA pjyZLâm XtUEmỉm cườVQAAi nhìn XtUE cô, trênpjyZ mặtVQAA MPxHtất cảXtUE đềuMPxH VQAAlà pjyZsự thâMPxHn thipjyZện kMPxHhông ybAocó mộtybAo chútVQAA ybAođối  VQAAđịch hoặybAoc chế nMPxHhạo.“Cô MPxHcó XtUEgì XtUEmuốn MPxHhỏi tybAoôi saoybAo?” MPxHCô ônpjyZ MPxHnhu hỏi.

Cô gậtVQAA gậVQAAt đầpjyZu, thoángXtUE doybAo dự mybAoột cybAohút mớpjyZi mpjyZở mpjyZiệng hỏiVQAA :“HaMPxHi ngươiXtUE VQAAhình nhybAoư  rấpjyZt queybAon thuộc?”

Tần ybAoLạc LâmMPxH bMPxHỗng nhipjyZên khẽ cưpjyZời mộtXtUE tiếng,MPxH chybAoế nhạMPxHo nhìnybAo XtUEHạ pjyZTử KìnVQAAh nói:“LãpjyZo pjyZbà củaybAo anpjyZh đMPxHang ghpjyZen, anh nXtUEên VQAAcao hứng,MPxH đắcybAo ybAoý đi?”

“Đúng vMPxHậy, tôpjyZi VQAAmừng đến nổiVQAA sắpjyZp VQAAbay XtUElên MPxH9 tybAoầng mâXtUEy.” HạMPxH TửXtUE KìnVQAAh ybAonhếch miệngybAo nóiybAo, bybAoộ dánpjyZg VQAAquả tVQAAhật vupjyZi vẻ khpjyZông thôi.

Phàn SybAoở NgVQAAữ lạiVQAA đỏpjyZ mặt.

“3 ngườiybAo chúybAong pjyZtôi làXtUE bạn thờipjyZ đybAoại học.”XtUE TầnVQAA LạcybAo LXtUEâm cườiXtUE nói.

Bạn thMPxHời đXtUEại học?XtUE ThybAoì ra pjyZ là thế.

Phàn SởMPxH NgữVQAA rốtpjyZ cụcpjyZ XtUExóa bỏ đượcVQAA nghXtUEi ngpjyZờ XtUEtrong lòXtUEng nhưnXtUEg lạiXtUE chứnVQAAg minybAoh đượcybAo mộtpjyZ vipjyZệc MPxHđó VQAAlà —MPxH ngpjyZay từ đầupjyZ apjyZnh cũngpjyZ đybAoã ybAolên MPxHkế hXtUEoạch tấtMPxH pjyZcả, lXtUEàm XtUEcho cybAoô pjyZngơ VQAAngác rơVQAAi pjyZvào pjyZcạm bẫyMPxH ybAocủa anh mybAoà khôpjyZng biết.

Anh thVQAAật sMPxHự rấtpjyZ tybAoi bỉ.

Nhưng là…VQAA… AVQAAiz, ybAotại sMPxHao cô VQAAmột chúybAot VQAAcũng khôngXtUE cảmXtUE tMPxHhấy XtUEchán ghépjyZt hoặMPxHc giậybAon anh?

Tình yêybAou thậtXtUE sựXtUE làXtUEm chVQAAo con ybAongười mVQAAù quáng.

Cũng mpjyZay spjyZau buổybAoi lXtUEễ phát pjyZbiểu lybAoà MPxHngày nVQAAghỉ nếXtUEu khôngybAo PhànXtUE pjyZsở NgữpjyZ XtUEthật đúngpjyZ lpjyZà MPxHkhông VQAAbiết npjyZên đốXtUEi MPxHmặt vMPxHới đồng npjyZghiệp ởVQAA cônVQAAg  tMPxHy nMPxHhư thếybAo nào.

Cô hoàVQAAn pjyZtoàn kpjyZhông nghi ngờpjyZ chuyệMPxHn XtUEcô kếpjyZt hônVQAA cùMPxHng lãoVQAA bảVQAAn sXtUEẽ tpjyZrong VQAAthời giVQAAan MPxHngắn nhMPxHất giốnVQAAg nhVQAAư lybAoửa cháy laMPxHn tybAooàn côMPxHng tyMPxH, VQAAdù saVQAAo đâybAoy cũVQAAng làpjyZ côybAong pjyZty qpjyZuan hệMPxH ybAoxã hội,ybAo tpjyZin tứXtUEc đặc biệtMPxH VQAAnhanh nhạy.

Aiz, ybAocứ nXtUEghĩ đếnXtUE tpjyZhứ hai XtUEphải đốiMPxH mMPxHặt vớVQAAi mọMPxHi ngườiVQAA ởVQAA MPxHcông pjyZty, XtUEcô liMPxHền cảpjyZm thấXtUEy bpjyZi thươngVQAA, thậtybAo sựXtUE rấMPxHt bi thương.

Nhịn VQAAkhông được,VQAA côVQAA đánh pjyZngười đàpjyZn ônVQAAg đangVQAA xybAoem tạpXtUE chíybAo ởpjyZ bênpjyZ cXtUEạnh mộtMPxH cái.

“Ối! LãoXtUE XtUEbà, eXtUEm muVQAAốn mưu sáXtUEt ybAochồng saVQAAo?” HạybAo TybAoử KìnMPxHh VQAAcố tMPxHình MPxHlàm pjyZra vẻMPxH đVQAAau đớn.

Cô VQAAgiả vờVQAA nhMPxHư khpjyZông nghe thấy,pjyZ cũnybAog kpjyZhông thèpjyZm liếcybAo nhMPxHìn anhXtUE, MPxHtiếp tụcpjyZ làXtUEm nhMPxHư khôVQAAng nhìybAon thấybAoy aXtUEnh, nhìn vybAoề phybAoía trướcVQAA, lybAoo VQAAlắng ngVQAAày thứpjyZ hXtUEai phảpjyZi đốMPxHi mybAoặt MPxHvới XtUEđồng ngpjyZhiệp pjyZnhư thXtUEế nào.

“Ai, lãoMPxH pjyZbà, eMPxHm suXtUEy nghĩ cáiybAo gVQAAì? TạiXtUE sybAoao cMPxHả buVQAAổi sVQAAáng eybAom cũMPxHng khônVQAAg nhìybAon lpjyZão cVQAAông MPxHtuấn suất,VQAA gợiVQAA cảmpjyZ mị VQAA hoặc củXtUEa XtUEmình mộtpjyZ cái?MPxH” ybAoAnh bpjyZỗng nhMPxHiên MPxHnhẹ nhVQAAàng xoVQAAay mVQAAặt củaMPxH cVQAAô đốiybAo diệMPxHn mình,ra vVQAAẻ  đángMPxH thươVQAAng, ôMPxHn nVQAAhu hỏi.

“Còn khXtUEông pXtUEhải tạiybAo anh hại.”ybAo VQAACô hunybAog hVQAAăng trừVQAAng mắybAot VQAAnhìn MPxHanh mộMPxHt cXtUEái, nhịnXtUE khôngpjyZ đượcybAo lVQAAại đybAoánh MPxHanh một cái.

“Ối!” AMPxHnh lạipjyZ lầMPxHn nXtUEữa giả đaXtUEu VQAAkêu rpjyZa tiếng,“ThìMPxH rybAoa anpjyZh VQAAcưới phảiVQAA ybAomột lybAoão bpjyZà bMPxHạo lựcMPxH nha.”

“Nếu eMPxHm XtUElà &XtUEnbsp;bạo lực lãoybAo bàpjyZ vậyVQAA aVQAAnh chínhybAo MPxHlà MPxHti bỉMPxH lMPxHão cônMPxHg.” CXtUEô tybAorừng mắtXtUE nói.

“Hắc, lMPxHão bà,pjyZ VQAAlão công củaVQAA VQAAem VQAAti bybAoỉ hồipjyZ nMPxHào? TXtUEa đưMPxHợc côngVQAA pjyZnhận lpjyZà chínpjyZh nMPxHhân quâybAon tửVQAA pjyZđó nhaybAo.” XtUEAnh đem tạpVQAA XtUEchí đybAoặt XtUEtrên bybAoàn trà,ybAo MPxHnghiêm chỉnhpjyZ kháVQAAng nghị.

“Chính XtUEnhân quâXtUEn tpjyZử sẽpjyZ vì thắngMPxH thMPxHua màVQAA sửXtUE dụngMPxH tVQAAhủ đoạn?”VQAA XtUENói xonMPxHg XtUEcô cònVQAA rXtUEõ ràybAong chỉXtUE ra:“ĐêmybAo qua.”

“Em pjyZcó bMPxHiết câMPxHu “đại trượngVQAA pjyZphu cpjyZo đưVQAAợc ybAodãn được”MPxH ”VQAA ybAoÝ chpjyZính XtUElà thỉnhXtUE thoảngpjyZ kMPxHhông làmpjyZ VQAAchính nhân quVQAAân tXtUEử cMPxHũng đượpjyZc bởiVQAA vìybAo anpjyZh XtUElà mộtybAo đạMPxHi trMPxHượng MPxHphu cybAoo pjyZđược giãnMPxH được.

Đối mpjyZặt vớipjyZ ngườMPxHi ăXtUEn nói tybAorơn trpjyZu, ngụpjyZy VQAAbiện thXtUEành VQAAtài nhưybAo HạXtUE TybAoử KpjyZình, PhànMPxH SởMPxH NgữpjyZ căMPxHn bảMPxHn MPxHkhông phVQAAải là đốiXtUE tVQAAhủ củaVQAA anVQAAh, ngpjyZoài MPxHviệc ipjyZm lặnVQAAg khôngpjyZ nóipjyZ gpjyZì MPxHcô cũnpjyZg cVQAAhỉ cóVQAA thpjyZể trừnVQAAg anybAoh, dùng sứXtUEc trừngVQAA aXtUEnh đểXtUE chpjyZống đỡ.

“Lão bà,ybAo VQAAlúc epjyZm pXtUEhẫn nộ trônXtUEg thXtUEật đánybAog yêu.MPxH” AnybAoh cườiXtUE khybAoẽ, kìmybAo ybAolòng kMPxHhông đưVQAAợc cúMPxHi VQAAngười hôXtUEn XtUEcô một chút.

“Uy, eXtUEm đanybAog tứcybAo giận.” ybAoCô trừybAong mắtpjyZ nMPxHhìn anh.

“Lúc eMPxHm tứXtUEc giVQAAận tVQAArông cũng thVQAAật đánpjyZg yêuybAo.” AVQAAnh pjyZlàm nhXtUEư khônybAog ybAonghe thấyVQAA lạiybAo XtUEhôn cô.

“Uy!” CXtUEô XtUEđánh anpjyZh một cáXtUEi, MPxHvừa bựcVQAA mìnybAoh ybAovừa buồnybAo cười,pjyZ pjyZthật làybAo sắpVQAA khôngpjyZ MPxHchịu nổpjyZi anh.

“Anh yêupjyZ eXtUEm, lãoMPxH bà.”XtUE ApjyZnh bắt lấXtUEy taVQAAy VQAAcô, mườiVQAA nXtUEgón ybAotay MPxHđan vàoMPxH nhXtUEau, XtUEthâm tìMPxHnh chXtUEân thànhybAo nói.

Mặt củaVQAA MPxHcô đVQAAỏ hồng,MPxH nhịn XtUE không đượcMPxH liếcybAo XtUEanh mộybAot cái,ybAo lẩpjyZm bpjyZẩm nói:XtUE“Anh thậXtUEt sựpjyZ VQAAthực ybAoti bỉ,pjyZ VQAAchỉ biếpjyZt nói sapjyZng chuyệybAon khác.”

“Ai, tấtVQAA ybAocả MPxHđều lpjyZà hiểu lầXtUEm, MPxHsao anVQAAh lạipjyZ nMPxHói spjyZang chuybAoyện khácpjyZ được?VQAA BấtVQAA qVQAAuá,” XtUEAnh độybAot npjyZhiên tVQAAhay MPxHvẻ mặt đứngMPxH pjyZđắn nói,XtUE MPxH“Anh ybAokhông ngạpjyZi họcpjyZ hỏiVQAA nXtUEgười kpjyZhác mộybAot chXtUEút, chúnpjyZg MPxHta lybAoúc nãyXtUE đang thybAoảo luybAoận vpjyZấn đpjyZề gì?XtUE AnpjyZh yêVQAAu XtUEem nhiybAoều XtUEnhư thếVQAA nàopjyZ MPxHsao? ĐáppjyZ áXtUEn lXtUEà rXtUEất yêVQAAu, rất yêu.”

Anh mặVQAAt ybAodày tựXtUE hỏiMPxH tự đápVQAA, khiếnMPxH ybAocô XtUEnhịn khônXtUEg đượMPxHc MPxHmỉm cười.

Cô thật sựVQAA, MPxHthật sựybAo VQAAchịu pjyZkhông nMPxHổi anXtUEh, pjyZcũng VQAAchịu kMPxHhông nổiybAo chMPxHính mMPxHình quáVQAA yêMPxHu anh…… CảmVQAA giáXtUEc nàyybAo VQAAcó ybAochút pjyZhơi đáXtUEng sợ.

“Làm sao vậy?pjyZ” CVQAAhú pjyZý thấyybAo nụMPxH cybAoười cybAoủa côpjyZ biVQAAến MPxHmất mộXtUEt cáVQAAch khôpjyZng bìnhXtUE thường,pjyZ anh qybAouan XtUEtâm ônybAo nVQAAhu hỏi.

“Chúng ta thậybAot sựXtUE cMPxHó pjyZthể yêpjyZu VQAAnhau cảVQAA đời,MPxH bạybAoch đầupjyZ pjyZgiai lãoVQAA sao?”XtUE CôXtUE hMPxHỏi anXtUEh, vẻpjyZ mặt lMPxHo lắngXtUE, khiMPxHếp sVQAAự vềMPxH tưpjyZơng lai.

“Đương nhiên XtUEcó thể.”VQAA XtUEAnh kMPxHhông chúMPxHt pjyZdo dựybAo trảpjyZ lời.

“Thật vậy MPxHsao?” VQAACô VQAAphát hiệVQAAn mìnhMPxH cVQAAàng VQAAngày cybAoàng yêMPxHu anXtUEh vìMPxH VQAAvậy MPxHcàng MPxHcảm thVQAAấy sợpjyZ hãi.

“Đương nhiên.” AnVQAAh nMPxHói XtUEnhư đinMPxHh đóngMPxH cột,“ChuyệnMPxH khácMPxH kVQAAhông MPxHnói, chMPxHỉ cVQAAần nhìybAon bốXtUE mẹ ybAocủa hMPxHai tapjyZ, bọnXtUE họXtUE chunpjyZg tìnhVQAA yêVQAAu nhapjyZu màMPxH cXtUEhúng XtUEta lạipjyZ thVQAAừa hưởngybAo giMPxHen di trybAouyền ybAocủa họXtUE pjyZvì vậyXtUE chúngVQAA tpjyZa nhpjyZất MPxHđịnh cybAoó VQAAthể XtUEyêu VQAAnhau đếnXtUE bạcpjyZ đầu.”

Cách anh pjyZthuyết phụcybAo làVQAAm XtUEcho XtUEcô buồnMPxH cườpjyZi nhưXtUEng VQAAchỉ chốcVQAA XtUElát nMPxHó lạipjyZ biếnVQAA mất.

“Còn chuyện gXtUEì pjyZsao?” XtUEtay anMPxHh chXtUEạm vàoVQAA mặtVQAA côybAo, kybAoiên pjyZnhẫn hỏiXtUE XtUElại, anpjyZh kXtUEhông MPxHthể chịu đpjyZược khpjyZi MPxHthấy cXtUEô buồn.

“Thứ hai XtUEkhi điMPxH làVQAAm, eMPxHm nênMPxH lMPxHàm cáybAoi gìVQAA bXtUEây pjyZgiờ?” CôMPxH nhybAoăn mặpjyZt hỏiVQAA anh.

“Cái gì làybAom sVQAAao pjyZbây giờ?”VQAA pjyZAnh khônMPxHg hiểybAou MPxHcô đanMPxHg hỏiXtUE cáiXtUE gì.

Thứ hai ởVQAA côngMPxH tpjyZy cVQAAó cMPxHhuyện gìVQAA màXtUE pjyZanh khôMPxHng pjyZbiết VQAAsao? HạybAo TửybAo KpjyZình MPxHsuy nghĩ.

“Chuyện chúng VQAAta kếtybAo hôn,VQAA đếnybAo tXtUEhứ hMPxHai nhấMPxHt VQAAđịnh đãVQAA truyềnVQAA XtUEđến VQAAtai XtUEmỗi ngườiybAo trMPxHong công XtUE ty, đếnybAo VQAAlúc XtUEđó ybAoem nênpjyZ đốpjyZi mặpjyZt MPxHvới hXtUEọ nhybAoư thếXtUE XtUEnào đây?”MPxH PpjyZhàn SXtUEở NybAogữ kpjyZhông chuyển mắtybAo nXtUEhìn anMPxHh, khXtUEông biếXtUEt aVQAAnh XtUEcó phảVQAAi đybAoang giảybAo npjyZgốc vớpjyZi VQAAcô không.

“Thì ra ybAolà chuyệnpjyZ này.”

Nhìn anh rXtUEa vẻMPxH đãybAo hybAoiểu lXtUEại VQAAcòn rấybAot thoảMPxHi máiXtUE vpjyZui tpjyZhích VQAAlàm MPxHcho cybAoô nhpjyZất thờiMPxH bpjyZốc hỏa.

“Đúng vậy, ybAochính làybAo chuyMPxHện nàVQAAy!” CôXtUE trừngpjyZ mắtXtUE nóybAoi,“Anh &nbspjyZp;nói nênVQAA XtUElàm gìpjyZ MPxHbây giờ?”

“Chỉ cần thoảiMPxH mybAoái nhậpjyZn sựpjyZ chúcybAo phMPxHúc củaybAo mọiXtUE ngườiVQAA làMPxH ybAođược rồi.”

“Anh nói thVQAAật đơnVQAA giản.”VQAA XtUECô giậnMPxH dỗiMPxH đánpjyZh aMPxHnh mộtpjyZ cái.

“Là em spjyZuy ngybAohĩ quáybAo phpjyZức ybAotạp. EMPxHm rốtMPxH cuộcVQAA lpjyZo lXtUEắng cMPxHái ybAogì, lVQAAão bà?”XtUE AnVQAAh kMPxHéo XtUEcô vào XtUEtrong XtUElòng, ôybAon MPxHnhu hỏi.

“Đại soái VQAAca lybAoão bXtUEản cướiVQAA mộtMPxH nữXtUE tybAohư kMPxHí ybAotrong cônpjyZg tXtUEy, kXtUEhông bắtpjyZ mắt,pjyZ cáXtUE tínMPxHh cứng nhắXtUEc cMPxHâu nệ,MPxH khônVQAAg lVQAAàm chVQAAo ngườiybAo kháMPxHc yêpjyZu mếmMPxH, nếXtUEu ybAoanh XtUElà ngườiXtUE đứngybAo VQAAxem, anybAoh sẽ nghMPxHĩ nhpjyZư thếVQAA nào?”

“Cô gái VQAAnày thXtUEật MPxHlợi hại?”VQAA ApjyZnh hơiMPxH đXtUEăm chVQAAiêu liếcMPxH nhVQAAìn cVQAAô mVQAAột MPxHcái, sapjyZu đXtUEó tpjyZhong thả nhVQAAíu màVQAAy nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếtpjyZ dùpjyZng ybAomê thuậtybAo, MPxHnếu không,MPxH pjyZcông phVQAAu MPxHtrên giưybAoờng kybAohẳng địnhVQAA đMPxHặc biệtXtUE tốt?” AnVQAAh nhăVQAAn mMPxHặt nybAoói tiếp.

Cô trừng mMPxHắt liếpjyZc pjyZanh mộybAot ybAocái, nghiếnybAo răybAong nghiVQAAến lợiybAo hỏi:“MPxHCòn gVQAAì nữa?”

“Không biết côMPxH VQAAta làmVQAA nhybAoư thếMPxH npjyZào mpjyZê MPxHhoặc rồiMPxH trVQAAèo lêXtUEn giườngMPxH củaVQAA lMPxHão bảnVQAA? LàVQAA lúcMPxH cùnXtUEg lão bảnMPxH VQAAra pjyZngoài cVQAAông ybAotác, lừaVQAA cybAoho lMPxHão bybAoản XtUEuống saybAoy pjyZlàm rXtUEa nXtUEhững pjyZchuyện không XtUEtự chVQAAủ đượcpjyZ sXtUEao? ybAoHay MPxHlà VQAAtrực tpjyZiếp cưỡngpjyZ éVQAAp qupjyZan VQAAhệ, MPxHsau đybAoó thànhpjyZ cônpjyZg lMPxHấy tự XtUE sát uVQAAy hiếpXtUE XtUEbức hôn……”

“Uy!” Thấy MPxHanh càybAong nóybAoi càngybAo lưupjyZ loátMPxH, XtUEcàng pjyZkhoa MPxHtrương, PhànVQAA SởybAo NgữXtUE nVQAAhịn khônXtUEg được đánhVQAA anVQAAh mộtybAo chút.

“Đây không pjyZphải lXtUEà spjyZuy ngybAohĩ củpjyZa VQAAem ybAosao?” AnMPxHh ybAolàm nXtUEhư vpjyZô tộiMPxH nói.

“Em đang hỏybAoi anMPxHh nghĩVQAA nXtUEhư XtUEthế nào?”VQAA CybAoô nói.

Anh im lXtUEặng troybAong chốXtUEc láybAot rồiVQAA chăybAom chMPxHú nhìybAon MPxHcô, thMPxHong tybAohả nói:“AnhVQAA sXtUEẽ nghMPxHĩ đây nhấMPxHt địXtUEnh làMPxH cpjyZhân tình.”

Cô ngẩn raXtUE, khônXtUEg thpjyZể MPxHdời khỏXtUEi đôVQAAi mắtXtUE thâmybAo tpjyZình pjyZcủa anh.

“Anh sẽ nghĩ……VQAA” AnMPxHh tiếpMPxH tụcXtUE nóMPxHi,“Cô gybAoái MPxHnày VQAAnhất địnhMPxH cóybAo điểmybAo đặcXtUE XtUEbiệt npjyZên đạybAoi VQAAsoái ca VQAAlão bảnXtUE kiXtUEa mớiMPxH MPxHmê luMPxHyến, pjyZái mộ,VQAA khôpjyZng VQAAthể tựMPxH kìXtUEm chếXtUE mMPxHà ybAoyêu côybAo XtUEấy, XtUEsau đó cònMPxH cướiXtUE ybAolàm vợ,ybAo đồngVQAA ybAothời MPxHphát thệXtUE pjyZcả đờiXtUE chybAoỉ VQAAnắm tXtUEay cô,VQAA cùngybAo cpjyZô sybAoống đếybAon đầu bạc.”

Trái tim củybAoa cybAoô khôngVQAA tựMPxH chủpjyZ đXtUEược MPxHđập nhapjyZnh lVQAAên, VQAAvì nhMPxHu tìpjyZnh tXtUErong pjyZmắt pjyZanh vàXtUE những lờipjyZ XtUEanh VQAAnói XtUEmà cMPxHảm động.

“Lão công……”

Anh lấy tapjyZy ybAoche miệngpjyZ MPxHcô lVQAAại, kVQAAhông cpjyZho cpjyZô VQAAmở miệngMPxH nóXtUEi chuyVQAAện, muốnVQAA cVQAAô ngVQAAhe anh nói.

“Lão bà, tạiybAo MPxHsao eMPxHm phảVQAAi VQAAquan tâybAom ngưXtUEời khácXtUE nMPxHghĩ gì?”ybAo MPxHAnh VQAAchân thànhXtUE nybAohìn cô nói.“NgưXtUEời khácpjyZ XtUEmuốn nghVQAAĩ nhưMPxH thMPxHế nàoMPxH lybAoà chuyệnpjyZ cybAoủa họXtUE, khôVQAAng VQAAliên XtUEquan đến chpjyZúng MPxHta, khMPxHông phảpjyZi ybAosao? GMPxHiống nVQAAhư ybAoba mẹVQAA emVQAA, bMPxHọn họVQAA ybAochênh lệMPxHch VQAAtuổi pjyZtác nhybAoất định cópjyZ nhiybAoều pjyZngười khôybAong xXtUEem trọngXtUE phVQAAải khôMPxHng? NhVQAAưng MPxHbọn họMPxH vẫXtUEn ypjyZêu nhpjyZau, vVQAAẫn hạnh phúXtUEc kMPxHhông MPxHphải sao?”

“Trọng điểm là,”VQAA AybAonh nhấpjyZn mXtUEạnh.“Thân VQAAlà pjyZlão bảybAon củaXtUE côMPxHng tyVQAA, làybAo nXtUEgười XtUEtrực tiếpybAo phát lươngXtUE cVQAAho nhXtUEân viên,MPxH lMPxHão pjyZđại, eMPxHm thậtMPxH spjyZự VQAAcho rằngXtUE apjyZnh spjyZẽ cybAoho phMPxHép bọpjyZn MPxHhọ pjyZvô lễ lãoMPxH vớiybAo VQAAlão bảnVQAA nươngpjyZ sao?”

Nghe thấy vậy,MPxH VQAAPhàn SởVQAA NgữybAo nXtUEhịn khôngVQAA đybAoược trừngVQAA lớnXtUE haXtUEi mắVQAAt, đemMPxH XtUEtay anVQAAh lấpjyZy raybAo khỏi miệnybAog cô.

“Anh muốn làmpjyZ pjyZcái gì?”ybAo CVQAAô lVQAAo lắngXtUE hỏVQAAi anh.

“Làm việc nêybAon làm.MPxH” ybAoAnh MPxHôn MPxHnhu cười.

“Việc gì làVQAA việMPxHc nênybAo làXtUEm?” CôybAo tiếpjyZp tụcXtUE hỏi.

“Em muốn bVQAAiết nhMPxHư vậMPxHy sao?”

“Em không hybAoy vọpjyZng bởpjyZi vìVQAA eXtUEm màpjyZ làpjyZm cVQAAho bấtVQAA kpjyZì MPxHngười VQAAnào ybAogặp VQAAtai ương.”

“Đó không phVQAAải làybAo taMPxHi ương,ybAo phảipjyZ ybAonói lXtUEà giybAoeo gMPxHió gặtMPxH bảo.”ybAo AXtUEnh cưpjyZời nópjyZi, nhưng giọngVQAA ybAođiệu cXtUEó mộtpjyZ pjyZtia lãnhVQAA khốc,XtUE giốngpjyZ nhưVQAA aMPxHnh đãpjyZ VQAAsớm quyếtVQAA tâybAom mMPxHuốn giếtMPxH không tha.

“Lão công.” CôVQAA nhpjyZíu màMPxHy nhìnpjyZ anh.

“Lão bà.” AVQAAnh mpjyZỉm cườiybAo đáppjyZ lại.

“Lão công.” CôpjyZ nhấXtUEn VQAAmạnh, tỏXtUE vybAoẻ ppjyZhản đối.

“Lão bà.” AXtUEnh tiếybAop tụcMPxH mỉmybAo cVQAAười màVQAA chMPxHống đỡ.

“Mọi người MPxHđều lMPxHàm viybAoệc vớiMPxH VQAAnhau nhiềVQAAu năXtUEm nhưXtUE vậybAoy, anMPxHh cybAoó tybAohể đồnpjyZg ýybAo ybAovới eybAom, đừngVQAA vì tìXtUEnh cảmMPxH cáMPxH nhâpjyZn nhấtpjyZ thVQAAời XtUEmà phủiXtUE pjyZbỏ nhybAoững cốXtUE gắng,VQAA XtUEhi pjyZsinh cpjyZủa VQAAhọ cMPxHho công ybAoty npjyZhững nămXtUE quybAoa đượybAoc khybAoông?” ybAoCô gọnpjyZ gànpjyZg dpjyZứt kpjyZhoát, thybAoành thậtVQAA nói.

“Em cũng biết,MPxH đốMPxHi vybAoới nhpjyZững cốMPxH gVQAAắng vVQAAà hVQAAi MPxHsinh củaXtUE mọVQAAi ngưXtUEời VQAAanh đpjyZều ybAothưởng XtUEcho họ VQAAxứng VQAAđáng, pjyZchưa XtUEcó bạcybAo đãMPxHi pjyZngười nào.”

“Em biết, nhưnMPxHg cônVQAAg tybAoy cpjyZó pjyZthể ybAophát MPxHtriển mạnybAoh XtUEmẽ, MPxHđứng vữnMPxHg trVQAAong giớiMPxH nàypjyZ XtUEđều XtUEcó công VQAAcủa mọMPxHi người.XtUE CMPxHho nVQAAên đồybAong ýXtUE vớiVQAA emVQAA, khônybAog cầnybAo vìXtUE XtUEem lpjyZàm khópjyZ nXtUEgười nào VQAA được ybAokhông?” CpjyZô cXtUEầu xin.

“Em mềm VQAAlòng XtUEnhư vậXtUEy làybAo khôpjyZng được.”pjyZ AnVQAAh thMPxHở dàXtUEi lắpjyZc đầuVQAA nói.

“Lão công……”

“Chuyện này aXtUEnh khybAoông MPxHthể đồngpjyZ MPxHý ybAovới em.”VQAA VQAAAnh VQAAnghiêm VQAAtúc lXtUEắc đầVQAAu MPxHnói,“Là ngườipjyZ lãMPxHnh đạo XtUE quyết địnhXtUE cMPxHhính sáchMPxH củXtUEa cpjyZông MPxHty ybAoanh khôngybAo thểMPxH ybAomềm pjyZlòng nhưMPxH phpjyZụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nóMPxHi hếtMPxH đã.”VQAA AnybAoh ônVQAA nMPxHhu ngắVQAAt lờiVQAA cô,XtUE VQAAvẻ mXtUEặt vẫnybAo nVQAAghiêm túMPxHc nhưybAo vậy.

Phàn Sở NgữVQAA bybAoất đắcybAo dĩpjyZ nhpjyZìn XtUEanh, khônVQAAg hipjyZểu aybAonh tạVQAAi saVQAAo phảVQAAi cốVQAA chVQAAấp nhưybAo thế?

Nếu đồng nghiệppjyZ ybAođối vớiVQAA cVQAAô XtUEcó ybAoý kiếnXtUE ybAothì cũVQAAng lXtUEà pjyZdo cXtUEô kpjyZhông đủVQAA pjyZtiêu XtUEchuẩn, không thểMPxH tVQAArách ngườiVQAA kXtUEhác, nếupjyZ pjyZanh bMPxHởi vìXtUE côpjyZ màXtUE ybAolạm dụngybAo chứcybAo quyềnXtUE trảMPxH thùVQAA đXtUEối phương tXtUEhì chỉpjyZ cànybAog làmVQAA khóybAo côVQAA pjyZhơn XtUEmà thôybAoi. ybAoChẳng lẽXtUE apjyZnh khônybAog hiểu?

“Nếu anh đãpjyZ rVQAAa mộybAot quyMPxHết địnhybAo gXtUEì đóybAo VQAAthì ybAokhông phybAoải cXtUEhỉ vìybAo ybAomột cVQAAhuyện. KhôngXtUE pjyZphải chỉ XtUE một, VQAAcó nXtUEghĩa anMPxHh ybAođã chXtUEo họMPxH cơVQAA hộMPxHi VQAAnhưng hếtVQAA lầnMPxH ybAonày đếnMPxH VQAAlần khápjyZc khônXtUEg thXtUEay đổi, mộtMPxH VQAAlần lạXtUEi mộtMPxH lầnpjyZ táybAoi phạVQAAm, đốipjyZ vớXtUEi nhữVQAAng nybAogười nhybAoư ybAovậy chVQAAo XtUEdù không phảXtUEi VQAAvì epjyZm thybAoì aVQAAnh cũnybAog phảiybAo vìXtUE cônpjyZg tybAoy MPxHmà trừXtUEng phạtpjyZ.” MPxHAnh tpjyZhật XtUEsự ngMPxHhiêm túc nóMPxHi vớiybAo cô.

“Anh cam đoMPxHan sẽybAo khXtUEông lấybAoy việcMPxH côngXtUE bMPxHáo XtUEthù riêng?”pjyZ MPxHCô nhìpjyZn aVQAAnh đáXtUEnh giá.ybAo VQAAVì spjyZao cô vẫnVQAA cảmMPxH thấMPxHy khpjyZả npjyZăng nVQAAày rấpjyZt lớn?

“Ai, lão bàpjyZ, lãoXtUE côpjyZng cMPxHủa XtUEem ybAolà MPxHngười khôngVQAA phVQAAân biybAoệt côngXtUE tpjyZư nVQAAhư vậyXtUE sao?”

Phàn Sở NybAogữ tXtUEhành thậtMPxH suybAoy nghMPxHĩ mXtUEột látybAo rXtUEồi đưMPxHa rXtUEa đápMPxH án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử VQAAKình dởpjyZ ybAokhóc XtUEdở cười.

“Cám ơn pjyZem pjyZtin tưởMPxHng aMPxHnh nybAohư VQAAvậy, MPxHlão pjyZbà.” pjyZAnh cườiVQAA khybAoổ màVQAA nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừng.”VQAA MPxHAnh pjyZđột nhiênybAo ybAongắt lờipjyZ cô:“ybAoChúng tVQAAa khXtUEông nVQAAên vìVQAA tXtUEryện VQAAcòn chưVQAAa cpjyZó xảy rMPxHa XtUEtranh lybAouận khMPxHông thôpjyZi, nybAoếu lãngVQAA pVQAAhí thXtUEời cXtUEho chuyệybAon nàXtUEy kVQAAhông bằnXtUEg chúngXtUE ta MPxHnên “vậnybAo động”MPxH mộybAot chút?”

Phàn Sở NMPxHgữ mặtVQAA nVQAAhanh chVQAAóng đVQAAỏ lên.

“Anh thật khônVQAAg đứngybAo ybAođắn!” ybAoCô mặtXtUE pjyZđỏ tíybAoa tVQAAai trừnpjyZg anybAoh liếcMPxH mắpjyZt mộtVQAA cái.

“ “Vận đMPxHộng” spjyZao cóMPxH tpjyZhể lybAoà chuyệnVQAA khôVQAAng đứnVQAAg đắybAon, lãoXtUE bà?VQAA VVQAAiệc nàyMPxH liêybAon qpjyZuan VQAAđến đời spjyZau pjyZcủa chúybAong MPxHta, đâyXtUE làMPxH chuyệpjyZn đứngXtUE đắnVQAA nhấtpjyZ cMPxHũng ybAoquan XtUEtrọng nhất.”VQAA Anh VQAA nghiêm tXtUEúc nói.

Phàn Sở NpjyZgữ hXtUEoàn toàpjyZn pjyZnói kXtUEhông rXtUEa lờpjyZi, chỉMPxH VQAAcó thpjyZể xấuVQAA hổXtUE trừnpjyZg aXtUEnh lVQAAiếc mắtpjyZ mộybAot cái, sXtUEau đópjyZ quMPxHyết địMPxHnh đứngVQAA dậVQAAy chạypjyZ lấybAoy nMPxHgười, XtUEkhông đểVQAA pjyZý tớiVQAA anh.

Dù VQAAsao ybAocô vĩnhpjyZ vVQAAiễn không 

thể nóiVQAA lạiybAo anh.

NhưVQAAng cô MPxHvừa mXtUEới đứngVQAA lXtUEên, hapjyZi chânXtUE ybAocòn cXtUEhưa pjyZđứng vữnybAog, đãybAo bịMPxH VQAAanh kéoVQAA ngãVQAA nMPxHgồi lạiVQAA sô pha.

“Uy!” Cô kháybAong nghpjyZị quapjyZy đXtUEầu kêpjyZu lên,XtUE ybAogiây XtUEtiếp thVQAAeo VQAAđã bXtUEị apjyZnh áVQAAp đảoybAo ởpjyZ XtUEtrên sôpjyZ pha.

Anh ở trênVQAA ngườiVQAA pjyZmong chybAoờ nhìnpjyZ pjyZcô, nMPxHụ cVQAAười VQAAgợi VQAAcảm mVQAAê XtUEhoặc, đMPxHôi mắtMPxH đeybAon lấppjyZ lánh trànpjyZ đMPxHầy VQAAtình yXtUEêu pjyZvà khpjyZát vọngVQAA đXtUEối vớpjyZi cô.

Cô hô pjyZhấp khóybAo khăVQAAn, tybAoim đậpybAo nhanh.

Anh XtUE chậm rãiMPxH MPxHcúi ngườipjyZ hônMPxH pjyZcô, nhXtUEẹ nXtUEhàng hôVQAAn đMPxHôi môybAoi côybAo, giốngybAo ybAonhư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……