You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn En5Zy8Sở NgữEn5Zy8 nC5Mxshói nhữna4g lời nàEn5Zy8y rC5Mxsha cũEn5Zy8ng khEn5Zy8ông làyW98Mem ngạC5Mxshc nhia4ên En5Zy84 C5Mxshngười đanEn5Zy8g a4nói chuyện.

Hai vợyW98Me ca4hồng họC5Mxsh thyW98Meì không yW98Mephải nóiyW98Me, đươngyW98Me nhiyW98Meên sẽyW98Me kyW98Mehông ngạcC5Mxsh nhiênyW98Me nyW98Mehưng phảa4n ứC5Mxshng củaEn5Zy8 Lía4 CEn5Zy8hính Va4ũ vàyW98Me Tần LạcEn5Zy8 LC5Mxshâm khiếa4n chyW98Meo yW98Mecô a4nghi ngờ,yW98Me khóyW98Me hC5Mxshiểu, C5Mxshbọn a4họ sayW98Meu khyW98Mei ngEn5Zy8he En5Zy8cô nyW98Meói nhưa4 vậyEn5Zy8 cả haC5Mxshi cùa4ng sửnga4 sốtC5Mxsh mộtC5Mxsh chúyW98Met ra4ồi lậpEn5Zy8 tứC5Mxshc cườyW98Mei tyW98Meo tha4ành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn Sa4ở NgữyW98Me ngạcC5Mxsh nhiên, En5Zy8 hai myW98Meắt tryW98Meợn lên,yW98Me cảma4 thấyC5Mxsh yW98Mekhông bC5Mxshiết la4àm a4sao, lạia4 En5Zy8có chúEn5Zy8t C5Mxshnan khayW98Mem, kEn5Zy8hổ sở nC5Mxshhìn bọa4n họ.

Chẳng lẽC5Mxsh chuyệnEn5Zy8 nàa4ng và HạEn5Zy8 TửyW98Me En5Zy8Kình En5Zy8là a4vợ cEn5Zy8hồng tha4ật sựC5Mxsh buồEn5Zy8n cườia4 nhưyW98Me vậEn5Zy8y, làmyW98Me cha4o ngườiEn5Zy8 kháC5Mxshc khóC5Mxsh cóyW98Me thể tina4 nyW98Mehư vậyC5Mxsh sao?

“Lão byW98Meà, eyW98Mem cuốiyW98Me cùng cC5Mxshũng En5Zy8quyết địnhC5Mxsh côngC5Mxsh kha4ai quEn5Zy8an hEn5Zy8ệ yW98Mecủa a4chúng yW98Meta? AnC5Mxshh C5Mxshrất C5Mxshvui vẻ!”

Không chúa4 ýC5Mxsh En5Zy8tới yW98Metâm tình của4a côC5Mxsh khônC5Mxshg tốEn5Zy8t, HạC5Mxsh Tửa4 Kìnha4 vuyW98Mei sướngC5Mxsh gắtyW98Me yW98Megao kéa4o En5Zy8cô lạiyW98Me gầna4, trEn5Zy8ước mặtyW98Me mọi ngườiC5Mxsh hôyW98Men côC5Mxsh saC5Mxshy đắmC5Mxsh rồiEn5Zy8 saC5Mxshu đóC5Mxsh ngâyW98Mey ngyW98Meô C5Mxshcười ha4a hyW98Mea ha.

Tâm tìnyW98Meh cC5Mxshô kyW98Mehông ta4ốt nhưng vyW98Meì ayW98Menh sunyW98Meg sướngEn5Zy8 khC5Mxshông En5Zy8chút C5Mxshche dấa4u làmC5Mxsh cEn5Zy8ho cEn5Zy8ô bìyW98Menh pha4ục mộtC5Mxsh a4chút, trong lEn5Zy8òng vẫnyW98Me khônC5Mxshg tC5Mxshhể a4không yW98Mesuy nghĩ.

“Nhìn En5Zy8tên kiC5Mxsha C5Mxshxem cườiC5Mxsh đến C5Mxshgiống mộtC5Mxsh tênEn5Zy8 ngốc.”

“Đúng vậEn5Zy8y, C5Mxshcũng a4may tôi khônga4 C5Mxshcó mEn5Zy8ê lC5Mxshuyến En5Zy8anh tEn5Zy8a nếuEn5Zy8 a4không bâyEn5Zy8 giyW98Meờ En5Zy8nhất địnha4 vỡyW98Me mộng.”

Phía a4sau PhEn5Zy8àn SởC5Mxsh Nga4ữ vaa4ng lên tEn5Zy8iếng chEn5Zy8ế nhạoyW98Me mộtC5Mxsh cáa4ch thEn5Zy8oải ma4ái, cEn5Zy8ô yW98Mekhông na4hịn C5Mxshđược quaC5Mxshy đầuC5Mxsh En5Zy8lại, chỉ En5Zy8thấy C5MxshLí Chína4h C5MxshVũ a4và C5MxshTần LạcEn5Zy8 yW98MeLâm đC5Mxshứng chEn5Zy8ung mộta4 ca4hỗ, tyW98Merên mặEn5Zy8t tươiC5Mxsh cườiyW98Me trêu chọca4 khônC5Mxshg cóa4 ma4ột tiEn5Zy8a trC5Mxshào phúngC5Mxsh ácyW98Me En5Zy8ý nào.

Cô nga4ạc na4hiên trừngC5Mxsh mắt nhìn,yW98Me rC5Mxsha lệnhC5Mxsh chC5Mxsho chíEn5Zy8nh mEn5Zy8ình phC5Mxshải cẩyW98Men a4thận mộta4 chúa4t, a4người vEn5Zy8ừa mớiC5Mxsh cEn5Zy8ười nhyW98Meạo cô sEn5Zy8ao bâyEn5Zy8 giờEn5Zy8 C5Mxshlại cóEn5Zy8 En5Zy8vẻ mặtEn5Zy8 này?

“Hai ngườyW98Mei cC5Mxshác ngươiyW98Me hâma4 mộ thìC5Mxsh cC5Mxshứ viC5Mxshệc C5Mxshnói thẳng,a4 C5Mxshha ha4a……” yW98MeHạ TửyW98Me KìC5Mxshnh bỗEn5Zy8ng a4nhiên đắC5Mxshc ýEn5Zy8 cườia4 En5Zy8ha ha nói&C5Mxshnbsp; a4với hyW98Meai ngườiyW98Me kia.

“Có gìC5Mxsh đángyW98Me hâa4m mEn5Zy8ộ, so vớia4 cậu,En5Zy8 yW98Metôi mC5Mxshuốn tìa4m yW98Mebạn gáEn5Zy8i khyW98Meó C5Mxshkhăn sao?

“Vấn En5Zy8đề làa4 cậC5Mxshu tìEn5Zy8m được côEn5Zy8 yW98Megái đồnga4 ýEn5Zy8 cyW98Meùng cậEn5Zy8u bạchyW98Me đa4ầu a4giai la4ão sao?”

“Tôi En5Zy8không muốEn5Zy8n thôi, đượcEn5Zy8 không?”

“Đều C5Mxshgiống C5Mxshnhau, tóma4 lại cậua4 khôngC5Mxsh tìmC5Mxsh yW98Međược tìnC5Mxshh yêEn5Zy8u soa4ng phưa4ơng, giốnC5Mxshg tôC5Mxshi yW98Mevà lãoyW98Me byW98Meà nắmC5Mxsh taC5Mxshy nha4au đi En5Zy8hết cuEn5Zy8ộc En5Zy8đời, a4ha ha……”

Hạ TửyW98Me KC5Mxshình bừaC5Mxsh bEn5Zy8ãi cười yW98Menói, C5Mxshthái đyW98Meộ kiêua4 nEn5Zy8gạo làa4m chyW98Meo ngườiEn5Zy8 yW98Meta rấtC5Mxsh muEn5Zy8ốn đánh.

“Phàn tiEn5Zy8ểu tC5Mxshhư, nếuyW98Me cô En5Zy8không chịa4u nổC5Mxshi cậa4u taEn5Zy8, lúa4c nàoEn5Zy8 cũnga4 C5Mxshcó ta4hể bỏyW98Me hyW98Meắn. TC5Mxshôi cC5Mxshó tC5Mxshhể giúpC5Mxsh côEn5Zy8 mộEn5Zy8t tayyW98Me, caC5Mxshm đoan ca4ô sEn5Zy8ẽ kEn5Zy8hông C5Mxshbị tênC5Mxsh lC5Mxshưu maC5Mxshnh nàyyW98Me qEn5Zy8uấy rầy.”C5Mxsh LíC5Mxsh Cha4ính Vũa4 đa4em C5Mxshchuyện không C5Mxsh thể xảyW98Mey rC5Mxsha nyW98Meày En5Zy8nói vớiC5Mxsh cô.

“Thật sựEn5Zy8 C5Mxshcám En5Zy8ơn yW98Meý yW98Metốt của cậu,En5Zy8 tôiC5Mxsh vEn5Zy8à lãC5Mxsho bàyW98Me En5Zy8nhất yW98Međịnh bênEn5Zy8 yW98Menhau đếna4 bạcC5Mxsh a4đầu En5Zy8sau đEn5Zy8ó cùEn5Zy8ng nEn5Zy8hau thaEn5Zy8m giyW98Mea lễ đưaC5Mxsh tiễnC5Mxsh của4a cậu.

“Tên hỗnC5Mxsh đảnC5Mxsh yW98Menày.” Lí Chínha4 VũC5Mxsh nga4ây nga4ười mC5Mxshột ca4hút, nhịnC5Mxsh C5Mxshkhông đyW98Meược cườia4 mắng.

Tần LạC5Mxshc LyW98Meâm ởyW98Me bênEn5Zy8 cạnh nghea4 tC5Mxshhấy byW98Mea cEn5Zy8hữ C5Mxsh“lễ En5Zy8đưa tiyW98Meễn” nyW98Mehanh chóngEn5Zy8 cườia4 lớa4n, cườiyW98Me đếyW98Men na4ổi kyW98Mehông đứyW98Meng vững En5Zy8được, haa4i vyW98Meai C5Mxshkhông ngừngyW98Me run.

Tình a4thế trEn5Zy8ước yW98Memắt đã vượtyW98Me yW98Mequa khảa4 nEn5Zy8ăng En5Zy8lí gEn5Zy8iải củEn5Zy8a PhC5Mxshàn SởEn5Zy8 NgEn5Zy8ữ, đôC5Mxshi En5Zy8mắt tyW98Meo, a4mê hoặEn5Zy8c En5Zy8bình tĩyW98Menh nhìn nEn5Zy8hững a4việc đayW98Meng xa4ảy raa4, En5Zy8mờ ma4ịt hỏi:“Rốta4 cuEn5Zy8ộc lEn5Zy8à chuyyW98Meện gìa4 đangyW98Me yW98Mexảy ra?”

“Cám ơC5Mxshn yW98Mecô giúpEn5Zy8 chúngC5Mxsh tôi kiyW98Meếm đưEn5Zy8ợc phầnEn5Zy8 cơEn5Zy8m beeEn5Zy8fsteak C5Mxshđắt tiền.En5Zy8” yW98MeLí Cha4ính VũEn5Zy8 yW98Memỉm cườC5Mxshi nói.

“Kiếm được?”a4 PhàC5Mxshn C5MxshSở Nga4ữ trừng mắtEn5Zy8 C5Mxshnhìn, vẫnC5Mxsh làyW98Me vẻyW98Me mặtC5Mxsh ngyW98Mehi hoặc.

“Thật ryW98Mea làC5Mxsh phầyW98Men thưởng hoyW98Meàn thànEn5Zy8h nhiệmC5Mxsh a4vụ.” yW98MeTần Lạca4 Lâa4m bổEn5Zy8 sung.

“Phần thưởnEn5Zy8g nhiệC5Mxshm vụ?” C5MxshCô yW98Mevẫn nhC5Mxshư C5Mxshcũ nC5Mxshgây ngốa4c lặpEn5Zy8 lEn5Zy8ời nóiEn5Zy8 củyW98Mea đốiyW98Me phương,En5Zy8 En5Zy8sau đóC5Mxsh mộtEn5Zy8 En5Zy8ý En5Zy8tưởng không C5Mxshthể C5Mxshtin đEn5Zy8ược ca4hậm a4rãi cC5Mxshhui vyW98Meào a4đầu cC5Mxshô. En5Zy8Cô yW98Mexoay ngườia4 đốiC5Mxsh myW98Meặt En5Zy8với HC5Mxshạ TửEn5Zy8 KìnhyW98Me, lên ánC5Mxsh anh:“Anha4 khôyW98Meng tua4ân tC5Mxshhủ ướcC5Mxsh định?”

Hạ Ta4ử KìnhEn5Zy8 a4lập a4tức nhíu màEn5Zy8y.“Anh C5Mxshkhông tuâEn5Zy8n thC5Mxshủ ướca4 địnhC5Mxsh nào?”

“Công kC5Mxshhai chuyyW98Meện chúng yW98Meta kếtyW98Me hôna4, ana4h nóa4i C5Mxshdo eEn5Zy8m quyyW98Meết định.”

“Đúng vậyC5Mxsh làEn5Zy8 yW98Medo ea4m quyết định,C5Mxsh mEn5Zy8à yW98Mevừa rồa4i En5Zy8em C5Mxshtự ma4ình côna4g khaa4i, khEn5Zy8ông yW98Mephải saC5Mxsho?” AyW98Menh C5Mxshnhíu myW98Meày, cEn5Zy8ó chút yW98Mekhó hiểua4 yW98Mehỏi ngượcyW98Me lại.

“Anh đãa4 nóia4 trướcC5Mxsh cho ngườiEn5Zy8 kEn5Zy8hác biếEn5Zy8t cyW98Meòn a4bảo yW98Meem côEn5Zy8ng kyW98Mehai?” Côa4 C5Mxshphản bác.

“Anh đâuyW98Me cóEn5Zy8 nEn5Zy8ói En5Zy8cho người a4 nào biếtyW98Me trEn5Zy8ước đâyW98Meu? AC5Mxshnh a4nói cyW98Meho ai?”yW98Me AyW98Menh hỏi.

“Không En5Zy8phải yW98Mebọn họC5Mxsh sao?C5Mxsh” Phàn C5MxshSở En5Zy8Ngữ C5Mxshlập tứa4c xoa4ay nyW98Megười, taa4y chỉa4 vềC5Mxsh C5Mxshphía LC5Mxshí ChínhC5Mxsh Vũa4 cùnga4 TầnyW98Me Lạa4c Lâm.

“Bọn họ?”C5Mxsh Ha4ạ a4Tử Kìnha4 nhăn mày.“yW98MeHai người,”En5Zy8 Ana4h hỏi:C5Mxsh“Tôi cEn5Zy8ó nyW98Meói yW98Mecho qua4a a4cho haC5Mxshi ngườiyW98Me biếa4t tôia4 đãa4 kếta4 hôn, En5Zy8vợ tôiC5Mxsh làa4 cEn5Zy8ô gáyW98Mei nàa4y sao?”

Lí CC5Mxshhính VũyW98Me cùna4g TầnC5Mxsh Lạc Lâa4m nhấtEn5Zy8 thờiC5Mxsh cC5Mxshứng họyW98Meng, ha4ai mắEn5Zy8t mởEn5Zy8 yW98Meto vC5Mxshô En5Zy8tội, vEn5Zy8ẻ En5Zy8mặt lC5Mxshà bEn5Zy8ị dọa.

“Cái yW98Megì, a4đăng a4kí kết hôC5Mxshn?” La4í Chía4nh Vũa4 En5Zy8kinh nEn5Zy8gạc trừa4ng C5Mxshmắt nC5Mxshhìn yW98Mebọn họ,En5Zy8 lắpEn5Zy8 bắpyW98Me nóa4i:“Ý C5Mxshlà, côC5Mxsh ấEn5Zy8y thật sựC5Mxsh En5Zy8là lãEn5Zy8o bàa4 củayW98Me cậu,a4 khôngyW98Me pha4ải bEn5Zy8ạn gEn5Zy8ái? CáyW98Mec ngưa4ơi tC5Mxshhật syW98Meự kC5Mxshết ha4ôn? C5MxshLà vợ chồng?”

“Thật va4ậy yW98Mesao? Hạa4 Tử C5MxshKình, anyW98Meh thậtyW98Me yW98Mesự kếEn5Zy8t hôyW98Men?” Tầna4 a4Lạc LC5Mxshâm cũnga4 En5Zy8lộ rEn5Zy8a vẻyW98Me ma4ặt kyW98Mehông tiC5Mxshn, nhìEn5Zy8n anh hỏi.

Phàn SởEn5Zy8 NgyW98Meữ lạyW98Mei ma4ờ myW98Meịt khó hiểu,yW98Me yW98Mesao phảna4 a4ứng a4của yW98Mehai ngườiEn5Zy8 đóyW98Me lạC5Mxshi nhưyW98Me a4vậy, giốnC5Mxshg nhưyW98Me chỉEn5Zy8 a4vừa mớa4i En5Zy8nghe tin a4anh kyW98Meết hôC5Mxshn? 1a40 phúa4t trC5Mxshước a4không pha4ải bọnEn5Zy8 họC5Mxsh C5Mxshđều đanga4 nóiyW98Me chuyệEn5Zy8n nàyC5Mxsh sao?

“Hai ngườiyW98Me khyW98Meông byW98Meiết chuyện anyW98Meh ấyEn5Zy8 vàyW98Me a4tôi kếtEn5Zy8 hôna4 sao?”C5Mxsh CyW98Meô En5Zy8không tựa4 chC5Mxshủ đEn5Zy8ược la4ên tiếa4ng hỏi.

Kia C5Mxshhai ngườia4 khôC5Mxshng cC5Mxshhút do dựyW98Me lậC5Mxshp tứcEn5Zy8 lắcC5Mxsh yW98Međầu, giốngyW98Me nhC5Mxshư yW98Mevẫn cEn5Zy8òn khiếC5Mxshp yW98Mesợ cEn5Zy8hỉ dựayW98Me En5Zy8vào bảnyW98Me nănga4 trEn5Zy8ả lời cô.

“Vậy hyW98Meai ngườiyW98Me nóia4 hoànC5Mxsh thành yW98Menhiệm yW98Mevụ En5Zy8là nhia4ệm C5Mxshvụ nào?”

“Tử KìnhEn5Zy8 nóiC5Mxsh cậua4 tC5Mxsha thC5Mxshích cô, cC5Mxshô a4cũng thíca4h C5Mxshcậu tEn5Zy8a C5Mxshnhưng khEn5Zy8ông biếtC5Mxsh côyW98Me a4lo sợEn5Zy8 ca4ái yW98Megì khônga4 dáyW98Mem thừyW98Mea nhận tìnC5Mxshh C5Mxshcảm củEn5Zy8a yW98Memình nêyW98Men nhờyW98Me chEn5Zy8úng tôiyW98Me giúEn5Zy8p C5Mxshđỡ.” LíEn5Zy8 Chía4nh VEn5Zy8ũ hơyW98Mei bìEn5Zy8nh tEn5Zy8ĩnh lEn5Zy8ại nhưng tiC5Mxshm vẫna4 đậpEn5Zy8 En5Zy8mạnh vEn5Zy8à loạnEn5Zy8 nhịpC5Mxsh, trảC5Mxsh lEn5Zy8ời cô.

“Tôi a4phụ En5Zy8trách la4àm ca4ho côa4 ghen đEn5Zy8ể yW98Mexem côyW98Me cóC5Mxsh phyW98Meản ứnga4 khôna4g.” TyW98Meần Lạa4c LâmC5Mxsh na4ói, giọEn5Zy8ng a4nói na4gây ngốcC5Mxsh giốnyW98Meg y nhưa4 a4Lí ChínhyW98Me Vũ.

“Tôi gEn5Zy8iúp cEn5Zy8ậu C5Mxshta C5Mxshdiễn một mànC5Mxsh tìnC5Mxshh địyW98Mech xua4ất hiC5Mxshện rồia4 đáC5Mxshnh na4hau đểEn5Zy8 xea4m a4cô cóEn5Zy8 tyW98Mehể mắcC5Mxsh mưua4 rC5Mxshồi tha4ổ la4ộ C5Mxshtình cảm haEn5Zy8y khEn5Zy8ông. KC5Mxshết quảC5Mxsh cC5Mxshô thậtC5Mxsh syW98Meự trEn5Zy8úng kế.C5Mxsh” LEn5Zy8í C5MxshChính En5Zy8Vũ ta4iếp lờC5Mxshi TầnEn5Zy8 LEn5Zy8ạc Lâm nói,C5Mxsh sayW98Meu đC5Mxshó hoàna4 hồa4n, trừa4ng mắta4 nEn5Zy8hìn Ha4ạ TửEn5Zy8 Kìa4nh oánC5Mxsh giậEn5Zy8n nóyW98Mei:“Tại saEn5Zy8o lạC5Mxshi lEn5Zy8ừa bọn tôi?En5Zy8 C5MxshChúng tEn5Zy8ôi đềua4 đEn5Zy8ồng ýEn5Zy8 giúa4p cậEn5Zy8u, cậa4u En5Zy8lại ca4òn lừaC5Mxsh En5Zy8bọn C5Mxshtôi En5Zy8giờ tínha4 sao đây?”

Không đểa4 ýa4 bEn5Zy8ạn tốtEn5Zy8 đang bấEn5Zy8t mãn,En5Zy8 En5Zy8oán hậnC5Mxsh &a4nbsp;nhìn chằmC5Mxsh chằmC5Mxsh mìC5Mxshnh, C5MxshHạ TyW98Meử KìnhyW98Me En5Zy8chỉ chúa4 yW98Meý đyW98Meến sua4y nghĩC5Mxsh và pC5Mxshhản yW98Meứng cyW98Meủa lãoyW98Me bà.

“Nghe thấyC5Mxsh khôngyW98Me? Amha4 không cóC5Mxsh nóiC5Mxsh chyW98Meo C5Mxshbọn C5Mxshhọ biết,En5Zy8 vẫnC5Mxsh yW98Metuân tEn5Zy8hủ ướcEn5Zy8 địnyW98Meh củEn5Zy8a cEn5Zy8húng a4ta.” AnEn5Zy8h thành thậEn5Zy8t nói.

“Uhm,” Côa4 C5Mxshgật đầu,yW98Me tiếa4p theo vẻyW98Me mEn5Zy8ặt nghiêEn5Zy8m túyW98Mec nhìnEn5Zy8 anh:“NEn5Zy8hưng ayW98Menh khônC5Mxshg tuC5Mxshân thủEn5Zy8 En5Zy8quy tắc.”

“Quy tắcyW98Me na4ào?” AyW98Menh nhíua4 mày hỏi.

“Anh C5Mxshlừa em.”

“Vấn En5Zy8đề a4là sC5Mxshao En5Zy8anh không nhớC5Mxsh rõEn5Zy8 cEn5Zy8ó yW98Mecái C5Mxshquy tắyW98Mec yW98Menày?” En5Zy8Anh vôa4 ta4ội nóiEn5Zy8, kỳa4 thậC5Mxsht căyW98Men C5Mxshbản lyW98Meà En5Zy8chơi xấa4u cô.

“Nếu quyềnC5Mxsh a4công kEn5Zy8hai lEn5Zy8à của eEn5Zy8m anC5Mxshh kyW98Mehông đượca4 syW98Meử dụngyW98Me biệEn5Zy8n pC5Mxshháp a4này bắtEn5Zy8 En5Zy8em yW98Mecông khai.”yW98Me CôEn5Zy8 nghiyW98Meêm túc nói.

“Ai, eEn5Zy8m yC5Mxshêu cóC5Mxsh phảEn5Zy8i em hyW98Meiểu lầEn5Zy8m yW98Merồi không?”En5Zy8 Ana4h tC5Mxshrừng En5Zy8mắt nhìn,En5Zy8 va4ẻ mặEn5Zy8t yW98Mecàng tha4êm a4vô tộiyW98Me, lyW98Meàm bộyW98Me tyW98Mehở dài nói.

“Cái gìyW98Me?” CyW98Meô bấyW98Met ngờC5Mxsh hỏi.

“Anh đanyW98Meg C5Mxshcùng C5Mxshem nói ca4huyện đánhC5Mxsh cượcEn5Zy8 tốiEn5Zy8 yW98Menay, eC5Mxshm đyW98Meang nóEn5Zy8i cyW98Meái gìa4? yW98MeTuy rằngyW98Me anC5Mxshh dyW98Meùng kC5Mxshế cũna4g hơC5Mxshi tốn C5Mxsh kém yW98Menhưng eyW98Mem đEn5Zy8ồng ýEn5Zy8 côC5Mxshng khaa4i chuyEn5Zy8ện chúnC5Mxshg ta4a kếtEn5Zy8 hyW98Meôn tha4ật sựyW98Me khiEn5Zy8ến anyW98Meh rất vui.”C5Mxsh C5MxshAnh nóiyW98Me xona4g độtEn5Zy8 nhC5Mxshiên hyW98Meôn cô.

“Anh yêuyW98Me emC5Mxsh, lãoC5Mxsh bà.”

Trong En5Zy8nháy mắC5Mxsht En5Zy8mặt Phàn SC5Mxshở NgEn5Zy8ữ  nhEn5Zy8anh a4chóng đỏa4 C5Mxshlên khôngC5Mxsh En5Zy8biết En5Zy8là đyW98Meỏ bừnyW98Meg haC5Mxshy chỉa4 hồngEn5Zy8 hồnyW98Meg. Anh tyW98Mehật tyW98Mei bỉ.

“Thì C5Mxshra lC5Mxshà thế…En5Zy8… cậu &nbsEn5Zy8p;thật En5Zy8đúng yW98Melà cEn5Zy8ó đủyW98Me tyW98Mei En5Zy8bỉ vôa4 sỉ.C5Mxsh” La4í Chína4h VũC5Mxsh En5Zy8thay C5Mxshcô nóiC5Mxsh rEn5Zy8a a4lời trong lòng.

Ở mộtyW98Me En5Zy8bên ngC5Mxshhe nửEn5Zy8a ngày, aC5Mxshnh rốtC5Mxsh cụcyW98Me a4có a4thể hiểuyW98Me đượcyW98Me C5Mxsh7, En5Zy88 phC5Mxshần củaEn5Zy8 cC5Mxshâu chuyệC5Mxshn, En5Zy8nếu gEn5Zy8iống nha4ư En5Zy8những lời C5Mxshcậu C5Mxshta nóEn5Zy8i thC5Mxshì HyW98Meạ Tửa4 KìnhEn5Zy8 thyW98Meật đúngEn5Zy8 lEn5Zy8à cóEn5Zy8 đủa4 tyW98Mei byW98Meỉ En5Zy8vô sC5Mxshỉ a4vì đa4ạt đượa4c mụa4c đích khôngyW98Me ngạia4 dùEn5Zy8ng En5Zy8bất cứC5Mxsh thủC5Mxsh đoạna4 tồEn5Zy8i a4tệ nàyW98Meo. NhyW98Meưng làC5Mxsh yW98Mecái mEn5Zy8ục a4đích ka4ia nghEn5Zy8e có vẻC5Mxsh buồa4n cười.

“Ha yW98Meha……” Càa4ng nghEn5Zy8ĩ càng cảmyW98Me thấya4 En5Zy8buồn cEn5Zy8ười, La4í En5Zy8Chính En5Zy8Vũ nhịnyW98Me kEn5Zy8hông yW98Međược cườia4 thànEn5Zy8h tiếng.“Ngườia4 luôn En5Zy8thuận lợiyW98Me troC5Mxshng viEn5Zy8ệc liC5Mxshên quaC5Mxshn đếnEn5Zy8 phụa4 nữC5Mxsh nC5Mxshhư cậuC5Mxsh thìa4 rC5Mxsha cũngC5Mxsh cóC5Mxsh nEn5Zy8gày nhưyW98Me thế C5Mxshnày saa4o? yW98MeHa ha……”a4 CướiEn5Zy8 lEn5Zy8ão byW98Meà, a4lão ba4à cũC5Mxshng khôngEn5Zy8 cC5Mxshhịu côngyW98Me kEn5Zy8hai qEn5Zy8uan ha4ệ yW98Mevới anh? RấtyW98Me En5Zy8buồn cười!

Tần a4Lạc LâEn5Zy8m yW98Meở byW98Meên cạnh cũngyW98Me cEn5Zy8ười theo.

“Nhưng tôa4i cũna4g muốnC5Mxsh chúc mừngyW98Me hayW98Mei người.”En5Zy8 C5MxshCô va4ừa cườiEn5Zy8 yW98Mevừa nói.

Tạm ta4hời bỏC5Mxsh a4qua mộtyW98Me a4bên sự tứa4c giậnyW98Me đốiC5Mxsh vớiEn5Zy8 ta4i bỉEn5Zy8 C5Mxshlão cEn5Zy8ông, PhyW98Meàn SởC5Mxsh En5Zy8Ngữ đeC5Mxshm ánhC5Mxsh mắtC5Mxsh chuyểa4n đếyW98Men vịEn5Zy8 TầnyW98Me Lạc LâmyW98Me tiểa4u thưEn5Zy8 xa4inh En5Zy8đẹp tC5Mxshự tEn5Zy8in lC5Mxshàm côa4 thC5Mxshấy ghyW98Meen En5Zy8tị C5Mxsh“Xin hỏi……C5Mxsh” CôC5Mxsh muốna4 nói lạiEn5Zy8 thôiC5Mxsh, nhìyW98Men đốia4 phương.

Tần LạyW98Mec LyW98Meâm mỉa4m cườiEn5Zy8 nhìn côyW98Me, trênEn5Zy8 mặa4t tấtEn5Zy8 cảyW98Me En5Zy8đều làC5Mxsh sC5Mxshự yW98Methân ta4hiện a4không cC5Mxshó mộtyW98Me chúEn5Zy8t đốiEn5Zy8  đC5Mxshịch hoặc chEn5Zy8ế yW98Menhạo.“Cô ca4ó ga4ì muốnC5Mxsh ha4ỏi tC5Mxshôi saEn5Zy8o?” CôC5Mxsh yW98Meôn na4hu hỏi.

Cô gậtEn5Zy8 gậtEn5Zy8 đầu,C5Mxsh thoányW98Meg doEn5Zy8 dự mộtEn5Zy8 cha4út yW98Memới mởyW98Me miệnyW98Meg hỏia4 :“HaiEn5Zy8 ngưa4ơi hìnhC5Mxsh nhưEn5Zy8  C5Mxshrất quC5Mxshen thuộc?”

Tần LạcEn5Zy8 La4âm bỗC5Mxshng nhyW98Meiên khẽ cườia4 yW98Memột tiếng,a4 C5Mxshchế yW98Menhạo nhyW98Meìn Ha4ạ TửEn5Zy8 Kìna4h nói:“LãoEn5Zy8 bEn5Zy8à củaEn5Zy8 anyW98Meh đyW98Meang gheEn5Zy8n, aC5Mxshnh nên En5Zy8cao hứngyW98Me, đa4ắc ýEn5Zy8 đi?”

“Đúng vậy,En5Zy8 tEn5Zy8ôi mEn5Zy8ừng đến nổia4 sEn5Zy8ắp a4bay lênyW98Me C5Mxsh9 tEn5Zy8ầng mây.”a4 Hạa4 TửyW98Me KyW98Meình nhEn5Zy8ếch a4miệng nóia4, yW98Mebộ dEn5Zy8áng qua4ả tha4ật vui C5Mxsh vẻ khôEn5Zy8ng thôi.

Phàn Sởa4 NgữyW98Me lC5Mxshại En5Zy8đỏ mặt.

“3 ngườiC5Mxsh cha4úng tôiC5Mxsh la4à bạn thờiyW98Me đạia4 họcyW98Me.” Tầa4n a4Lạc LâEn5Zy8m cườiEn5Zy8 nói.

Bạn thờiC5Mxsh đa4ại họcC5Mxsh? ThC5Mxshì ra lEn5Zy8à thế.

Phàn En5Zy8Sở Na4gữ C5Mxshrốt cụcC5Mxsh xóa bỏC5Mxsh đượcyW98Me ngyW98Mehi C5Mxshngờ a4trong a4lòng a4nhưng lEn5Zy8ại chứna4g minEn5Zy8h đượcC5Mxsh mộC5Mxsht việca4 đóa4 lEn5Zy8à —yW98Me ngaEn5Zy8y từ En5Zy8đầu aEn5Zy8nh cũnga4 a4đã lêEn5Zy8n kếa4 hoạcC5Mxshh tấtC5Mxsh cả,En5Zy8 En5Zy8làm yW98Mecho C5Mxshcô C5Mxshngơ ngáca4 rơia4 vyW98Meào yW98Mecạm bẫyW98Mey của anhC5Mxsh En5Zy8mà a4không biết.

Anh thC5Mxshật syW98Meự ryW98Meất tEn5Zy8i bỉ.

Nhưng là……C5Mxsh AiC5Mxshz, ta4ại syW98Meao cô mộtyW98Me yW98Mechút yW98Mecũng C5Mxshkhông ca4ảm thEn5Zy8ấy cC5Mxshhán gC5Mxshhét hC5Mxshoặc giậnC5Mxsh anh?

Tình yêuEn5Zy8 yW98Methật sựC5Mxsh làmyW98Me cho yW98Me con ngưEn5Zy8ời En5Zy8mù quáng.

Cũng mEn5Zy8ay sEn5Zy8au a4buổi lEn5Zy8ễ phátC5Mxsh biểu C5Mxshlà nEn5Zy8gày nyW98Meghỉ nếua4 khôa4ng PEn5Zy8hàn syW98Meở NgữyW98Me yW98Methật đúEn5Zy8ng lC5Mxshà khôyW98Meng bC5Mxshiết C5Mxshnên C5Mxshđối myW98Meặt vC5Mxshới đồng ngEn5Zy8hiệp ởyW98Me cônEn5Zy8g  tC5Mxshy nhưEn5Zy8 thEn5Zy8ế nào.

Cô hoC5Mxshàn toa4àn yW98Mekhông nghi C5Mxsh ngờ cC5Mxshhuyện En5Zy8cô kyW98Meết hônC5Mxsh yW98Mecùng En5Zy8lão ba4ản sẽC5Mxsh C5Mxshtrong ta4hời giaa4n ngEn5Zy8ắn nhấa4t gC5Mxshiống C5Mxshnhư yW98Melửa cháy lyW98Mean toàC5Mxshn cC5Mxshông En5Zy8ty, dEn5Zy8ù saa4o đEn5Zy8ây cũnEn5Zy8g làa4 ca4ông tC5Mxshy qyW98Meuan hệEn5Zy8 xC5Mxshã C5Mxshhội, tiC5Mxshn tứcC5Mxsh đặca4 biệt En5Zy8nhanh nhạy.

Aiz, cC5Mxshứ nghĩyW98Me đếnyW98Me thEn5Zy8ứ hai En5Zy8phải a4đối mC5Mxshặt vớC5Mxshi mọiyW98Me En5Zy8người ởyW98Me a4công tyC5Mxsh, a4cô liềEn5Zy8n ca4ảm yW98Methấy a4bi thC5Mxshương, C5Mxshthật En5Zy8sự rất En5Zy8 bi thương.

Nhịn yW98Mekhông a4được, yW98Mecô đánhyW98Me người đEn5Zy8àn ônga4 En5Zy8đang xeC5Mxshm tạpyW98Me cha4í ởC5Mxsh bêC5Mxshn ca4ạnh mEn5Zy8ột cái.

“Ối! a4Lão bàyW98Me, a4em En5Zy8muốn mưu sátEn5Zy8 chồyW98Meng sao?En5Zy8” HạC5Mxsh Tửa4 KEn5Zy8ình a4cố tEn5Zy8ình làa4m a4ra vẻEn5Zy8 a4đau đớn.

Cô ga4iả En5Zy8vờ nhyW98Meư khônC5Mxshg nghe tyW98Mehấy, cũyW98Meng khôC5Mxshng thèmEn5Zy8 liyW98Meếc nhìEn5Zy8n a4anh, tiếpa4 tụca4 làC5Mxshm a4như khôC5Mxshng nhìna4 thấyC5Mxsh C5Mxshanh, C5Mxshnhìn về phíaC5Mxsh trước,En5Zy8 C5Mxshlo lắngC5Mxsh ngàyEn5Zy8 thứyW98Me hC5Mxshai phảiEn5Zy8 đốC5Mxshi mặtC5Mxsh vớC5Mxshi đEn5Zy8ồng nghyW98Meiệp nhưEn5Zy8 thếyW98Me nào.

“Ai, C5Mxshlão bàa4, a4em sa4uy nghĩEn5Zy8 cái En5Zy8gì? TC5Mxshại sayW98Meo cảEn5Zy8 buổia4 sángEn5Zy8 yW98Meem cũna4g kC5Mxshhông na4hìn lãEn5Zy8o cônEn5Zy8g C5Mxshtuấn sC5Mxshuất, gợC5Mxshi cảmC5Mxsh mị hoặcEn5Zy8 cC5Mxshủa mìEn5Zy8nh En5Zy8một a4cái?” AnC5Mxshh En5Zy8bỗng nhEn5Zy8iên C5Mxshnhẹ nC5Mxshhàng xoaa4y a4mặt củEn5Zy8a cyW98Meô đốiEn5Zy8 diện mình,C5Mxshra vẻ&nbspyW98Me; đáEn5Zy8ng thEn5Zy8ương, ôEn5Zy8n nEn5Zy8hu hỏi.

“Còn C5Mxshkhông phảiEn5Zy8 tạia4 yW98Meanh hại.” Ca4ô hunC5Mxshg hăngEn5Zy8 trừngEn5Zy8 mắa4t nhìnyW98Me aC5Mxshnh ma4ột cái,C5Mxsh nhC5Mxshịn a4không yW98Međược lC5Mxshại đáyW98Menh aEn5Zy8nh một cái.

“Ối!” yW98MeAnh lạyW98Mei lầnEn5Zy8 nữC5Mxsha giả đaua4 kC5Mxshêu a4ra tiếngEn5Zy8,“Thì rEn5Zy8a anyW98Meh a4cưới phảiyW98Me En5Zy8một lãoEn5Zy8 bEn5Zy8à bạoC5Mxsh lựEn5Zy8c nha.”

“Nếu eyW98Mem lyW98Meà  bạoEn5Zy8 En5Zy8lực lão yW98Mebà vEn5Zy8ậy aa4nh chínEn5Zy8h a4là yW98Meti bỉEn5Zy8 lC5Mxshão công.”C5Mxsh Côa4 tEn5Zy8rừng ma4ắt nói.

“Hắc, la4ão bà,En5Zy8 la4ão công cEn5Zy8ủa a4em tC5Mxshi bỉC5Mxsh a4hồi nEn5Zy8ào? yW98MeTa đượcEn5Zy8 côna4g En5Zy8nhận làEn5Zy8 chína4h nyW98Mehân quânyW98Me tửyW98Me yW98Međó nhaEn5Zy8.” En5Zy8Anh đem tạpa4 chía4 đặtyW98Me ta4rên En5Zy8bàn ta4rà, nC5Mxshghiêm ca4hỉnh khánga4 nghị.

“Chính nhânEn5Zy8 qa4uân tửa4 sẽC5Mxsh En5Zy8vì thắng thuyW98Mea màa4 En5Zy8sử dụngyW98Me thyW98Meủ C5Mxshđoạn?” NEn5Zy8ói xoEn5Zy8ng côa4 ca4òn rõEn5Zy8 a4ràng C5Mxshchỉ ra:“Đêma4 qua.”

“Em ca4ó biEn5Zy8ết câuyW98Me “đạiyW98Me trượng pa4hu yW98Meco đượcyW98Me dãnEn5Zy8 được”En5Zy8 ”C5Mxsh yW98MeÝ chía4nh la4à thỉnhEn5Zy8 thoC5Mxshảng kha4ông lC5Mxshàm cEn5Zy8hính nhân quâEn5Zy8n tửEn5Zy8 cC5Mxshũng đượEn5Zy8c bởiEn5Zy8 vìC5Mxsh anEn5Zy8h a4là mộa4t đạiyW98Me trượnC5Mxshg pyW98Mehu a4co đượcC5Mxsh giyW98Meãn được.

Đối yW98Memặt vớiC5Mxsh ngườyW98Mei ăa4n nói En5Zy8 trơn tyW98Meru, ngụya4 biệyW98Men thànyW98Meh C5Mxshtài C5Mxshnhư C5MxshHạ TửEn5Zy8 KìC5Mxshnh, a4Phàn SởEn5Zy8 C5MxshNgữ cănC5Mxsh bảnEn5Zy8 khôyW98Meng phảia4 làC5Mxsh đối thủa4 củaC5Mxsh anha4, nyW98Megoài việEn5Zy8c iEn5Zy8m lặngyW98Me a4không nóia4 a4gì cyW98Meô cũEn5Zy8ng chyW98Meỉ cyW98Meó thểC5Mxsh trừngC5Mxsh anh,C5Mxsh dùng sEn5Zy8ức trừEn5Zy8ng ayW98Menh đểyW98Me chC5Mxshống đỡ.

“Lão En5Zy8bà, lyW98Meúc C5Mxshem a4phẫn nộ trôngEn5Zy8 En5Zy8thật đánC5Mxshg yêuEn5Zy8.” En5Zy8Anh cườiC5Mxsh khẽ,yW98Me En5Zy8kìm lònC5Mxshg khEn5Zy8ông đượcC5Mxsh cúia4 En5Zy8người En5Zy8hôn côyW98Me một chút.

“Uy, C5Mxshem đaEn5Zy8ng tứcyW98Me giận.” CôEn5Zy8 trừyW98Meng mắtEn5Zy8 nhìC5Mxshn anh.

“Lúc ea4m tứcEn5Zy8 gEn5Zy8iận trông cyW98Meũng thậtC5Mxsh đángyW98Me yêu.”yW98Me C5MxshAnh C5Mxshlàm nC5Mxshhư khôngEn5Zy8 ngha4e thấyyW98Me lạiC5Mxsh hôC5Mxshn cô.

“Uy!” En5Zy8Cô đányW98Meh aa4nh mộtyW98Me cái, vừaEn5Zy8 bựca4 mC5Mxshình vừaC5Mxsh byW98Meuồn cC5Mxshười, thậtyW98Me C5Mxshlà sắpa4 khôna4g chịEn5Zy8u nổiC5Mxsh anh.

“Anh yêuyW98Me eEn5Zy8m, lãoa4 bà.”a4 AnEn5Zy8h bắt lấyEn5Zy8 taC5Mxshy yW98Mecô, mườEn5Zy8i ngónEn5Zy8 tyW98Meay đanEn5Zy8 C5Mxshvào C5Mxshnhau, a4thâm ta4ình a4chân tyW98Mehành nói.

Mặt củaa4 côyW98Me đC5Mxshỏ hồnyW98Meg, nC5Mxshhịn không đượC5Mxshc liếcEn5Zy8 anyW98Meh mộa4t cáC5Mxshi, lC5Mxshẩm bEn5Zy8ẩm nói:“C5MxshAnh C5Mxshthật sEn5Zy8ự thựyW98Mec C5Mxshti bC5Mxshỉ, C5Mxshchỉ biếtyW98Me nóyW98Mei sang chuyệnyW98Me khác.”

“Ai, tấta4 cyW98Meả đềua4 làa4 hiểu yW98Melầm, yW98Mesao anEn5Zy8h lạiyW98Me nóyW98Mei sa4ang chuyệC5Mxshn ka4hác đưyW98Meợc? BấtC5Mxsh qua4á,” AnyW98Meh độtyW98Me nyW98Mehiên thayW98Mey vẻEn5Zy8 mặt đyW98Meứng đắyW98Men na4ói, “Aa4nh ka4hông ngạia4 hyW98Meọc hỏiC5Mxsh ngưC5Mxshời kC5Mxshhác mộa4t chútyW98Me, yW98Mechúng a4ta lyW98Meúc nãC5Mxshy đang C5Mxshthảo luậnEn5Zy8 vấnEn5Zy8 đềa4 En5Zy8gì? AnEn5Zy8h yêC5Mxshu a4em nhEn5Zy8iều nha4ư tEn5Zy8hế nàoyW98Me sayW98Meo? a4Đáp En5Zy8án lEn5Zy8à En5Zy8rất yêu, rấtC5Mxsh yêu.”

Anh mặtEn5Zy8 dàa4y tựEn5Zy8 hyW98Meỏi tự đáp,En5Zy8 kEn5Zy8hiến ca4ô na4hịn khyW98Meông a4được myW98Meỉm cười.

Cô thật sự,C5Mxsh thậEn5Zy8t sựC5Mxsh chịua4 kC5Mxshhông C5Mxshnổi ana4h, a4cũng yW98Mechịu kyW98Mehông nổa4i C5Mxshchính mìnEn5Zy8h quáC5Mxsh yêu aEn5Zy8nh…… CảmyW98Me giácEn5Zy8 nàa4y cóC5Mxsh chútyW98Me a4hơi đánga4 sợ.

“Làm sao vậy?”yW98Me Cha4ú a4ý C5Mxshthấy nụyW98Me cưEn5Zy8ời củaEn5Zy8 yW98Mecô biếa4n mC5Mxshất ma4ột cácEn5Zy8h khEn5Zy8ông bìC5Mxshnh thườC5Mxshng, anh En5Zy8 quan tâyW98Mem C5Mxshôn nhyW98Meu hỏi.

“Chúng ta tC5Mxshhật sC5Mxshự cóyW98Me thểa4 En5Zy8yêu nhaEn5Zy8u En5Zy8cả đờC5Mxshi, bạcha4 En5Zy8đầu giC5Mxshai lãoyW98Me sao?”En5Zy8 a4Cô hỏiyW98Me yW98Meanh, vẻC5Mxsh mặt lC5Mxsho lắnEn5Zy8g, khiC5Mxshếp sựEn5Zy8 yW98Mevề tươnEn5Zy8g lai.

“Đương nhiên cóEn5Zy8 thểa4.” Aa4nh khEn5Zy8ông En5Zy8chút dyW98Meo dC5Mxshự tEn5Zy8rả lời.

“Thật vậy sao?”yW98Me CôC5Mxsh pháC5Mxsht yW98Mehiện a4mình càyW98Meng ngàyEn5Zy8 cànC5Mxshg yêyW98Meu aEn5Zy8nh vìyW98Me vậyyW98Me càEn5Zy8ng cC5Mxshảm C5Mxshthấy a4sợ hãi.

“Đương nhiên.” AnyW98Meh nEn5Zy8ói nhEn5Zy8ư đia4nh đóyW98Meng cEn5Zy8ột,“Chuyện kha4ác kyW98Mehông nóia4, cha4ỉ cầnyW98Me nhìnEn5Zy8 bốyW98Me a4mẹ của haEn5Zy8i taC5Mxsh, bọyW98Men họyW98Me chuEn5Zy8ng tìnhyW98Me yêyW98Meu nhyW98Meau màC5Mxsh C5Mxshchúng tC5Mxsha lEn5Zy8ại thừayW98Me hưởngEn5Zy8 ga4ien diyW98Me truyền a4của họC5Mxsh C5Mxshvì vậya4 C5Mxshchúng ta4a nhấtEn5Zy8 địnhC5Mxsh a4có a4thể yêC5Mxshu En5Zy8nhau đếna4 bạcyW98Me đầu.”

Cách anh thuyếta4 pha4ục làmyW98Me cyW98Meho côEn5Zy8 buồna4 C5Mxshcười nhưna4g cC5Mxshhỉ chEn5Zy8ốc láC5Mxsht yW98Menó lEn5Zy8ại biyW98Meến mất.

“Còn chuyện gEn5Zy8ì syW98Meao?” C5Mxshtay yW98Meanh chạma4 C5Mxshvào a4mặt côyW98Me, kiêEn5Zy8n a4nhẫn hỏiC5Mxsh lEn5Zy8ại, En5Zy8anh khEn5Zy8ông thểa4 chịu đEn5Zy8ược C5Mxshkhi thEn5Zy8ấy cC5Mxshô buồn.

“Thứ hai kyW98Mehi đC5Mxshi làm,C5Mxsh eEn5Zy8m nênEn5Zy8 làa4m C5Mxshcái gC5Mxshì bâyC5Mxsh En5Zy8giờ?” a4Cô nC5Mxshhăn C5Mxshmặt hC5Mxshỏi anh.

“Cái gì a4làm sC5Mxshao a4bây giờa4?” AyW98Menh kEn5Zy8hông hia4ểu cC5Mxshô đaa4ng En5Zy8hỏi cáyW98Mei gì.

Thứ hai ởa4 En5Zy8công En5Zy8ty cóa4 chuyệna4 gEn5Zy8ì mC5Mxshà a4anh khC5Mxshông C5Mxshbiết En5Zy8sao? HạEn5Zy8 yW98MeTử KEn5Zy8ình sa4uy nghĩ.

“Chuyện chúng C5Mxshta kếtC5Mxsh hônyW98Me, đếnC5Mxsh thứa4 hC5Mxshai yW98Menhất đEn5Zy8ịnh C5Mxshđã truyềnyW98Me đếa4n tyW98Meai mC5Mxshỗi ngC5Mxshười trona4g công En5Zy8 ty, đếEn5Zy8n En5Zy8lúc đa4ó eEn5Zy8m nêEn5Zy8n đốia4 mặtyW98Me C5Mxshvới họyW98Me nhưyW98Me En5Zy8thế En5Zy8nào đC5Mxshây?” yW98MePhàn SởC5Mxsh Nga4ữ khôngC5Mxsh chuEn5Zy8yển mắt nhyW98Meìn anhyW98Me, khôa4ng biếtyW98Me anyW98Meh cóC5Mxsh pa4hải đangEn5Zy8 yW98Megiả ngốcEn5Zy8 vớiC5Mxsh cyW98Meô không.

“Thì ra la4à cEn5Zy8huyện này.”

Nhìn anh En5Zy8ra vẻa4 đãC5Mxsh yW98Mehiểu lyW98Meại cyW98Meòn En5Zy8rất thoảiEn5Zy8 a4mái vuEn5Zy8i thíchEn5Zy8 làC5Mxshm yW98Mecho côC5Mxsh nhấta4 thờiEn5Zy8 bC5Mxshốc hỏa.

“Đúng vậy, cha4ính En5Zy8là chuyệnEn5Zy8 nàyEn5Zy8!” CôC5Mxsh trừnC5Mxshg C5Mxshmắt nói,a4“Anh  nóiEn5Zy8 C5Mxshnên làmEn5Zy8 gEn5Zy8ì bâyC5Mxsh giờ?”

“Chỉ cần tha4oải máiC5Mxsh nhEn5Zy8ận sC5Mxshự chúEn5Zy8c phúcyW98Me củaC5Mxsh mọiEn5Zy8 nga4ười a4là đượcyW98Me rồi.”

“Anh nói a4thật đơna4 giảyW98Men.” En5Zy8Cô giậnC5Mxsh C5Mxshdỗi đC5Mxshánh anC5Mxshh C5Mxshmột cái.

“Là em suyW98Mey nghĩC5Mxsh quC5Mxshá phứcyW98Me tạpa4. EEn5Zy8m rốta4 cC5Mxshuộc lC5Mxsho lắngyW98Me cáiC5Mxsh gìyW98Me, a4lão bà?”yW98Me AC5Mxshnh kéoyW98Me côC5Mxsh vào troEn5Zy8ng lC5Mxshòng, ôa4n nEn5Zy8hu hỏi.

“Đại soái C5Mxshca En5Zy8lão a4bản cướia4 a4một na4ữ thưC5Mxsh kC5Mxshí troyW98Meng cC5Mxshông a4ty, a4không bEn5Zy8ắt mắta4, yW98Mecá En5Zy8tính cứng nhắEn5Zy8c câa4u nC5Mxshệ, khônEn5Zy8g lEn5Zy8àm En5Zy8cho ngườia4 khácC5Mxsh yêuyW98Me myW98Meếm, En5Zy8nếu anEn5Zy8h làC5Mxsh nyW98Megười đứngEn5Zy8 xEn5Zy8em, anh a4sẽ a4nghĩ nha4ư tyW98Mehế nào?”

“Cô gái En5Zy8này thyW98Meật En5Zy8lợi hại?”a4 Aa4nh hơiC5Mxsh đa4ăm yW98Mechiêu liyW98Meếc yW98Menhìn cC5Mxshô mộyW98Met cáC5Mxshi, sayW98Meu đóyW98Me a4thong thả nhC5Mxshíu màya4 nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếta4 dùnC5Mxshg mêC5Mxsh thyW98Meuật, nếEn5Zy8u kha4ông, cônEn5Zy8g yW98Mephu C5Mxshtrên gC5Mxshiường kyW98Mehẳng địnha4 đặC5Mxshc biệt tốt?a4” C5MxshAnh nhăEn5Zy8n mEn5Zy8ặt nóiyW98Me tiếp.

Cô trừng mắtyW98Me lEn5Zy8iếc aC5Mxshnh myW98Meột En5Zy8cái, ngyW98Mehiến răngEn5Zy8 nghiếyW98Men lợiEn5Zy8 hỏi:“Còna4 C5Mxshgì nữa?”

“Không biết côEn5Zy8 C5Mxshta làC5Mxshm En5Zy8như thếa4 nàa4o myW98Meê hoặC5Mxshc rồC5Mxshi a4trèo lêyW98Men giEn5Zy8ường a4của lãa4o bản?C5Mxsh LC5Mxshà lúcC5Mxsh cùngEn5Zy8 lão bEn5Zy8ản ra4a ngC5Mxshoài cônga4 tácEn5Zy8, lừEn5Zy8a chC5Mxsho C5Mxshlão bảnEn5Zy8 uốngC5Mxsh En5Zy8say làa4m rEn5Zy8a nhữnga4 chuyệnyW98Me khEn5Zy8ông tự chyW98Meủ đyW98Meược sayW98Meo? HaEn5Zy8y lEn5Zy8à trựcC5Mxsh C5Mxshtiếp C5Mxshcưỡng a4ép qyW98Meuan hyW98Meệ, yW98Mesau đa4ó thànhEn5Zy8 yW98Mecông lấyC5Mxsh tựa4 sát ua4y En5Zy8hiếp bC5Mxshức hôn……”

“Uy!” Thấy anyW98Meh a4càng nóiyW98Me càa4ng a4lưu En5Zy8loát, càngEn5Zy8 khEn5Zy8oa tC5Mxshrương, PhànyW98Me SởEn5Zy8 NgữyW98Me nhC5Mxshịn En5Zy8không được đánhEn5Zy8 ana4h mộyW98Met chút.

“Đây không phảEn5Zy8i yW98Melà En5Zy8suy En5Zy8nghĩ củayW98Me eEn5Zy8m saoa4?” yW98MeAnh a4làm nha4ư yW98Mevô tộyW98Mei nói.

“Em đang hỏEn5Zy8i aEn5Zy8nh nyW98Meghĩ na4hư thC5Mxshế C5Mxshnào?” CôyW98Me nói.

Anh im lặngC5Mxsh C5Mxshtrong C5Mxshchốc lyW98Meát rồiEn5Zy8 En5Zy8chăm cyW98Mehú nha4ìn a4cô, tC5Mxshhong tC5Mxshhả nói:“Anha4 syW98Meẽ nEn5Zy8ghĩ đây nhấtEn5Zy8 địna4h C5Mxshlà chyW98Meân tình.”

Cô ngẩn a4ra, kha4ông tEn5Zy8hể dC5Mxshời khỏa4i đôa4i mắta4 thEn5Zy8âm tyW98Meình C5Mxshcủa anh.

“Anh sẽ nghĩ…En5Zy8…” yW98MeAnh tiếpC5Mxsh a4tục nóEn5Zy8i,“Cô En5Zy8gái nEn5Zy8ày nC5Mxshhất địnhC5Mxsh C5Mxshcó điểC5Mxshm đEn5Zy8ặc biC5Mxshệt nêa4n đạia4 soáEn5Zy8i ca C5Mxshlão bảyW98Men En5Zy8kia mớiEn5Zy8 mêa4 luyến,yW98Me áyW98Mei mộ,En5Zy8 khôa4ng thểyW98Me tựyW98Me kìyW98Mem chếyW98Me màa4 En5Zy8yêu En5Zy8cô ấy,C5Mxsh yW98Mesau yW98Međó còn cướa4i yW98Melàm C5Mxshvợ, đa4ồng thờia4 pháa4t En5Zy8thệ cảC5Mxsh đờa4i chỉEn5Zy8 nắa4m tC5Mxshay En5Zy8cô, En5Zy8cùng cyW98Meô sốna4g a4đến đầu bạc.”

Trái tim yW98Mecủa cEn5Zy8ô En5Zy8không ta4ự En5Zy8chủ đyW98Meược đậpC5Mxsh nhanC5Mxshh lên,En5Zy8 vC5Mxshì nhC5Mxshu tìnhyW98Me En5Zy8trong C5Mxshmắt En5Zy8anh vEn5Zy8à những a4 lời anC5Mxshh yW98Menói En5Zy8mà cảEn5Zy8m động.

“Lão công……”

Anh lấy En5Zy8tay yW98Meche ma4iệng cC5Mxshô lạEn5Zy8i, khEn5Zy8ông cEn5Zy8ho côC5Mxsh yW98Memở miệngC5Mxsh nEn5Zy8ói chuyW98Meyện, muốnC5Mxsh cyW98Meô ngha4e anh nói.

“Lão bà, tạiyW98Me C5Mxshsao En5Zy8em phảa4i yW98Mequan C5Mxshtâm ngườC5Mxshi En5Zy8khác yW98Menghĩ gìyW98Me?” Ana4h cyW98Mehân yW98Methành nhìEn5Zy8n cô nóC5Mxshi.“Người ka4hác muốnC5Mxsh ngyW98Mehĩ nhưyW98Me thếyW98Me nyW98Meào làa4 chuyệC5Mxshn ca4ủa họ,C5Mxsh khôngC5Mxsh lEn5Zy8iên quEn5Zy8an đến cEn5Zy8húng taa4, yW98Mekhông phảia4 saEn5Zy8o? GiốngC5Mxsh nha4ư ba4a mẹEn5Zy8 emC5Mxsh, yW98Mebọn họa4 chênC5Mxshh lệcyW98Meh tuổiEn5Zy8 táEn5Zy8c nhất địnhEn5Zy8 C5Mxshcó nhia4ều ngưyW98Meời En5Zy8không xC5Mxshem tEn5Zy8rọng phảEn5Zy8i khôngEn5Zy8? Nhưnga4 bọC5Mxshn họyW98Me vEn5Zy8ẫn yyW98Meêu nhaa4u, vẫn hạEn5Zy8nh a4phúc C5Mxshkhông phảiC5Mxsh sao?”

“Trọng điểm là,”a4 AnEn5Zy8h nhấyW98Men mạnh.“ThânyW98Me lC5Mxshà lEn5Zy8ão bảa4n En5Zy8của En5Zy8công tyEn5Zy8, lC5Mxshà ngyW98Meười trựcEn5Zy8 tiếpa4 C5Mxshphát lương cC5Mxshho nhEn5Zy8ân yW98Meviên, lãa4o đyW98Meại, C5Mxshem thậC5Mxsht sựa4 a4cho a4rằng C5Mxshanh sC5Mxshẽ chEn5Zy8o phépa4 byW98Meọn họC5Mxsh vôyW98Me la4ễ lão a4với lãEn5Zy8o a4bản nươngC5Mxsh sao?”

Nghe thấy vậyC5Mxsh, PhC5Mxshàn SC5Mxshở NgC5Mxshữ na4hịn kyW98Mehông đyW98Meược En5Zy8trừng lC5Mxshớn a4hai mắt,En5Zy8 đeyW98Mem yW98Metay aEn5Zy8nh En5Zy8lấy ra khỏiC5Mxsh miệngEn5Zy8 cô.

“Anh muốn En5Zy8làm C5Mxshcái gì?”En5Zy8 CyW98Meô lC5Mxsho lC5Mxshắng C5Mxshhỏi anh.

“Làm việc nEn5Zy8ên làmyW98Me.” AyW98Menh a4ôn nC5Mxshhu cười.

“Việc gì En5Zy8là việcyW98Me nêna4 làmyW98Me?” En5Zy8Cô tiếpyW98Me tụcEn5Zy8 hỏi.

“Em muốn bEn5Zy8iết C5Mxshnhư vậyyW98Me sao?”

“Em không En5Zy8hy vọnEn5Zy8g bởyW98Mei va4ì eyW98Mem ma4à lEn5Zy8àm chEn5Zy8o En5Zy8bất kEn5Zy8ì ngườiEn5Zy8 nC5Mxshào gặpC5Mxsh taa4i ương.”

“Đó không a4phải yW98Melà C5Mxshtai ươnC5Mxshg, phảiyW98Me nC5Mxshói a4là giC5Mxsheo C5Mxshgió En5Zy8gặt C5Mxshbảo.” Ana4h yW98Mecười nóa4i, nhưng giọEn5Zy8ng điệua4 a4có mộtEn5Zy8 tEn5Zy8ia yW98Melãnh khốcC5Mxsh, giốnga4 nEn5Zy8hư aC5Mxshnh đãC5Mxsh a4sớm qua4yết tâmEn5Zy8 En5Zy8muốn gC5Mxshiết không tha.

“Lão công.” CôyW98Me nha4íu màyEn5Zy8 nhEn5Zy8ìn anh.

“Lão bà.” AnC5Mxshh mỉEn5Zy8m cyW98Meười đC5Mxsháp lại.

“Lão công.” Ca4ô nhEn5Zy8ấn mạnC5Mxshh, ta4ỏ vyW98Meẻ pEn5Zy8hản đối.

“Lão bà.” AC5Mxshnh yW98Metiếp tụcC5Mxsh C5Mxshmỉm cườiEn5Zy8 màC5Mxsh En5Zy8chống đỡ.

“Mọi người yW98Međều làEn5Zy8m việcyW98Me vyW98Meới nC5Mxshhau nhiềa4u nyW98Meăm nhưC5Mxsh vậyW98Mey, C5Mxshanh a4có En5Zy8thể đồnyW98Meg ýEn5Zy8 vớia4 emyW98Me, đừng vìEn5Zy8 tìa4nh cC5Mxshảm a4cá nC5Mxshhân nhấa4t thờiEn5Zy8 mEn5Zy8à phủa4i bỏa4 nhữngyW98Me yW98Mecố ga4ắng, hyW98Mei siEn5Zy8nh C5Mxshcủa họEn5Zy8 ca4ho cEn5Zy8ông ty nhữngEn5Zy8 En5Zy8năm a4qua đượca4 khEn5Zy8ông?” CyW98Meô En5Zy8gọn gyW98Meàng dứC5Mxsht khoát,yW98Me thàC5Mxshnh thC5Mxshật nói.

“Em cũng yW98Mebiết, En5Zy8đối vớiyW98Me nhữngC5Mxsh cốyW98Me a4gắng a4và hEn5Zy8i En5Zy8sinh củyW98Mea mọia4 ngyW98Meười En5Zy8anh đềa4u thưởnga4 cyW98Meho họ xứngC5Mxsh đána4g, chưEn5Zy8a cEn5Zy8ó bạC5Mxshc đãEn5Zy8i ngyW98Meười nào.”

“Em biết, nhưnEn5Zy8g côEn5Zy8ng tyW98Mey a4có tEn5Zy8hể pC5Mxshhát tyW98Meriển mạa4nh En5Zy8mẽ, đứC5Mxshng vyW98Meững C5Mxshtrong giớC5Mxshi yW98Menày En5Zy8đều ca4ó công củaC5Mxsh En5Zy8mọi người.yW98Me yW98MeCho nêEn5Zy8n đồnga4 ýyW98Me vớa4i ea4m, khôC5Mxshng cầnC5Mxsh vC5Mxshì C5Mxshem làyW98Mem a4khó ngườia4 nào đa4ược khyW98Meông?” C5MxshCô C5Mxshcầu xin.

“Em mềm lònga4 nC5Mxshhư vậya4 lEn5Zy8à khôna4g đC5Mxshược.” AC5Mxshnh tC5Mxshhở a4dài lắcyW98Me đầua4 nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anyW98Meh khônyW98Meg ta4hể đồngEn5Zy8 C5Mxshý va4ới emEn5Zy8.” Aa4nh nghiêEn5Zy8m túa4c En5Zy8lắc đầEn5Zy8u C5Mxshnói,“Là na4gười lãna4h đạo quyếtC5Mxsh C5Mxshđịnh chínEn5Zy8h sáC5Mxshch củaa4 cEn5Zy8ông tC5Mxshy aEn5Zy8nh khEn5Zy8ông thểyW98Me mC5Mxshềm lòa4ng En5Zy8như pEn5Zy8hụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh na4ói hyW98Meết đã.”En5Zy8 AnEn5Zy8h ônEn5Zy8 nha4u nyW98Megắt a4lời cô,C5Mxsh vyW98Meẻ yW98Memặt vEn5Zy8ẫn nghiêa4m a4túc C5Mxshnhư vậy.

Phàn Sở C5MxshNgữ bấEn5Zy8t đắcyW98Me dĩC5Mxsh nC5Mxshhìn anhEn5Zy8, khyW98Meông hiEn5Zy8ểu En5Zy8anh C5Mxshtại syW98Meao phảa4i cEn5Zy8ố chấC5Mxshp a4như thế?

Nếu đồng nEn5Zy8ghiệp đốC5Mxshi vớiyW98Me côEn5Zy8 cóyW98Me a4ý kiEn5Zy8ến a4thì cũngyW98Me a4là dC5Mxsho En5Zy8cô khC5Mxshông đủyW98Me tC5Mxshiêu chuẩn,En5Zy8 không thểyW98Me C5Mxshtrách nga4ười yW98Mekhác, nếuyW98Me En5Zy8anh bởiyW98Me C5Mxshvì En5Zy8cô myW98Meà lạmC5Mxsh dEn5Zy8ụng ca4hức quEn5Zy8yền trảyW98Me thùC5Mxsh đối yW98Me phương tC5Mxshhì chỉEn5Zy8 cànga4 làa4m En5Zy8khó côEn5Zy8 hơnyW98Me mC5Mxshà tEn5Zy8hôi. ChC5Mxshẳng lẽC5Mxsh ayW98Menh khôngyW98Me hiểu?

“Nếu anh đa4ã rC5Mxsha mộta4 qa4uyết đyW98Meịnh ga4ì C5Mxshđó ta4hì khôngEn5Zy8 pC5Mxshhải chỉEn5Zy8 vìyW98Me mộta4 chuyệnEn5Zy8. KhôngC5Mxsh pyW98Mehải chỉ ma4ột, cóEn5Zy8 nghĩyW98Mea yW98Meanh a4đã chEn5Zy8o họyW98Me C5Mxshcơ hộEn5Zy8i En5Zy8nhưng hếta4 lầC5Mxshn nàyyW98Me đếnC5Mxsh lầnEn5Zy8 khácEn5Zy8 kC5Mxshhông thay đổia4, mộta4 lầna4 lạia4 En5Zy8một En5Zy8lần táiC5Mxsh phạm,a4 đốiC5Mxsh vớiEn5Zy8 nhC5Mxshững ngưEn5Zy8ời nyW98Mehư vậyyW98Me ca4ho dùEn5Zy8 không phảiEn5Zy8 a4vì yW98Meem thC5Mxshì aa4nh En5Zy8cũng pha4ải yW98Mevì cônyW98Meg tyW98Mey màyW98Me tryW98Meừng phyW98Meạt.” Aa4nh thậtyW98Me C5Mxshsự nghiyW98Meêm túc yW98Menói vEn5Zy8ới cô.

“Anh cam đoaC5Mxshn C5Mxshsẽ khôngEn5Zy8 lấyW98Mey việcyW98Me cEn5Zy8ông yW98Mebáo tC5Mxshhù riC5Mxshêng?” CC5Mxshô nC5Mxshhìn anEn5Zy8h đEn5Zy8ánh gia4á. Va4ì yW98Mesao cô yW98Mevẫn cảmEn5Zy8 thấyEn5Zy8 khảEn5Zy8 năa4ng nàC5Mxshy a4rất lớn?

“Ai, lão En5Zy8bà, la4ão C5Mxshcông ca4ủa C5Mxshem C5Mxshlà ngườa4i khC5Mxshông a4phân biệta4 cC5Mxshông a4tư nhưC5Mxsh vậyC5Mxsh sao?”

Phàn Sở yW98MeNgữ thàEn5Zy8nh tha4ật C5Mxshsuy nghC5Mxshĩ mC5Mxshột C5Mxshlát ra4ồi đưC5Mxsha C5Mxshra đEn5Zy8áp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KC5Mxshình dởEn5Zy8 khóa4c C5Mxshdở cười.

“Cám ơn yW98Meem ta4in tưởyW98Meng anC5Mxshh nhC5Mxshư yW98Mevậy, En5Zy8lão bà.”En5Zy8 En5Zy8Anh C5Mxshcười khổEn5Zy8 màyW98Me nói.

“Lão công……”

“Được rồi, a4ngừng.” AnC5Mxshh độtC5Mxsh nyW98Mehiên ngắta4 lEn5Zy8ời cô:“ChúngyW98Me tC5Mxsha khônyW98Meg nêa4n vEn5Zy8ì trEn5Zy8yện còEn5Zy8n En5Zy8chưa có xảya4 ra4a tranEn5Zy8h luậC5Mxshn a4không thôi,a4 nếuyW98Me lC5Mxshãng yW98Mephí ta4hời a4cho chuyệnC5Mxsh yW98Menày khônga4 bằna4g chEn5Zy8úng ta nêna4 “a4vận độC5Mxshng” mộyW98Met chút?”

Phàn Sở NgEn5Zy8ữ yW98Memặt nhEn5Zy8anh chóna4g đỏa4 lên.

“Anh thật khônC5Mxshg đứngC5Mxsh đyW98Meắn!” CôyW98Me mặtEn5Zy8 yW98Međỏ tíyW98Mea taa4i trừngyW98Me aEn5Zy8nh lia4ếc mắtC5Mxsh En5Zy8một cái.

“ “Vận động”C5Mxsh En5Zy8sao cóa4 C5Mxshthể lyW98Meà chuyEn5Zy8ện kEn5Zy8hông đứngEn5Zy8 đắnEn5Zy8, lEn5Zy8ão bEn5Zy8à? Việa4c nàyW98Mey liêC5Mxshn qua4an đến đờiC5Mxsh syW98Meau củayW98Me yW98Mechúng taC5Mxsh, đEn5Zy8ây C5Mxshlà chuyệC5Mxshn đứngyW98Me En5Zy8đắn nhấEn5Zy8t cũEn5Zy8ng yW98Mequan tra4ọng nhất.”a4 Anh nghiC5Mxshêm túEn5Zy8c nói.

Phàn Sở NgữEn5Zy8 hoa4àn toEn5Zy8àn nóC5Mxshi khônC5Mxshg En5Zy8ra lờyW98Mei, chEn5Zy8ỉ cyW98Meó thểa4 xấyW98Meu C5Mxshhổ a4trừng ana4h liếyW98Mec mEn5Zy8ắt một cáia4, syW98Meau a4đó quyếta4 địnhyW98Me đa4ứng a4dậy chEn5Zy8ạy lấyEn5Zy8 ngưEn5Zy8ời, khC5Mxshông C5Mxshđể ýa4 tớyW98Mei anh.

Dù C5Mxshsao cC5Mxshô vĩa4nh viễna4 không 

thể C5Mxshnói lạiEn5Zy8 anh.

Nhưa4ng cô va4ừa mớia4 đứC5Mxshng a4lên, haC5Mxshi cyW98Mehân a4còn chưaEn5Zy8 a4đứng vC5Mxshững, đãC5Mxsh bC5Mxshị ayW98Menh kyW98Meéo ngyW98Meã a4ngồi lạiC5Mxsh sô pha.

“Uy!” yW98Me Cô kha4áng nghịEn5Zy8 qEn5Zy8uay đầEn5Zy8u kEn5Zy8êu lên,En5Zy8 gyW98Meiây tiếpa4 theyW98Meo đEn5Zy8ã bC5Mxshị ayW98Menh áEn5Zy8p C5Mxshđảo a4ở trêC5Mxshn sôC5Mxsh pha.

Anh yW98Me ở En5Zy8trên ngưEn5Zy8ời moEn5Zy8ng chờC5Mxsh nhC5Mxshìn côEn5Zy8, nụa4 cườiyW98Me gợiyW98Me cEn5Zy8ảm mEn5Zy8ê hoặc,a4 đC5Mxshôi ma4ắt yW98Međen En5Zy8lấp lánh C5Mxsh tràn đầyyW98Me tìnhEn5Zy8 yêuEn5Zy8 vàEn5Zy8 kháC5Mxsht vEn5Zy8ọng đốia4 vớyW98Mei cô.

Cô hô hấa4p khóa4 khyW98Meăn, tiC5Mxshm đậa4p nhanh.

Anh chậm rC5Mxshãi cúiyW98Me C5Mxshngười hôa4n En5Zy8cô, nhEn5Zy8ẹ nhànEn5Zy8g hyW98Meôn đôEn5Zy8i myW98Meôi cyW98Meô, a4giống na4hư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……