You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SởGAQU Ng83ZNữ GAQUnói nDAPvhững lời nàyDAPv x4x7ra 83ZNcũng GAQUkhông làmx4x7 n83ZNgạc n83ZNhiên GAQU4 ngườiGAQU đanYhCMg 83ZNnói chuyện.

Hai vDAPvợ chồng83ZN họYhCM thì83ZN k83ZNhông phải nóYhCMi, đư83ZNơng nhiêGAQUn sẽ83ZN khôngYhCM ngạYhCMc nhiênDAPv nhDAPvưng YhCMphản YhCMứng củax4x7 Lí83ZN Cx4x7hính VũYhCM DAPvvà Tần Lạc83ZN GAQULâm khDAPviến cGAQUho côx4x7 nGAQUghi ngGAQUờ, DAPvkhó hGAQUiểu, bọnGAQU hDAPvọ sx4x7au kDAPvhi nghx4x7e GAQUcô nDAPvói nhưx4x7 vGAQUậy cả DAPvhai cùnGAQUg sYhCMửng số83ZNt m83ZNột chúx4x7t rồi83ZN lậpGAQU tứGAQUc cườiDAPv 83ZNto thYhCMành tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SởDAPv DAPvNgữ ngGAQUạc nhiêYhCMn, hai mDAPvắt tx4x7rợn lên,83ZN cGAQUảm tDAPvhấy khônYhCMg biếx4x7t làYhCMm saGAQUo, DAPvlại x4x7có chútYhCM nYhCMan DAPvkham, khx4x7ổ sở nhìn83ZN bọYhCMn họ.

Chẳng GAQUlẽ chuyệnx4x7 nànYhCMg và Hx4x7ạ TYhCMử KìnhDAPv 83ZNlà YhCMvợ chồGAQUng thậx4x7t sYhCMự bux4x7ồn cườiDAPv nhưDAPv vậyGAQU, làmDAPv chDAPvo ngưx4x7ời YhCMkhác khóGAQU 83ZNcó thGAQUể tin nx4x7hư vậ83ZNy sao?

“Lão bà,YhCM GAQUem c83ZNuối cùng cũnYhCMg quyế83ZNt GAQUđịnh YhCMcông 83ZNkhai quax4x7n DAPvhệ củYhCMa c83ZNhúng tax4x7? YhCMAnh rất83ZN vuDAPvi vẻ!”

Không chúYhCM YhCMý tớiDAPv tGAQUâm tình cGAQUủa c83ZNô k83ZNhông tốYhCMt, H83ZNạ DAPvTử KìnGAQUh vux4x7i sướngDAPv gắt83ZN gx4x7ao kéGAQUo c83ZNô lạGAQUi gần83ZN, trướcGAQU GAQUmặt mọi ngườiGAQU x4x7hôn cGAQUô x4x7say đDAPvắm rồiDAPv sx4x7au đóYhCM nYhCMgây ngDAPvô cườGAQUi hDAPva hYhCMa ha.

Tâm tìnGAQUh c83ZNô khônGAQUg tốt nhưng83ZN vìGAQU DAPvanh sunGAQUg sướng83ZN kGAQUhông DAPvchút cGAQUhe YhCMdấu 83ZNlàm c83ZNho cYhCMô bìnhYhCM phGAQUục mộtYhCM chú83ZNt, trong lòngGAQU YhCMvẫn kYhCMhông tYhCMhể khô83ZNng DAPvsuy nghĩ.

“Nhìn tê83ZNn 83ZNkia xex4x7m cười YhCM đến gDAPviống mYhCMột 83ZNtên ngốc.”

“Đúng vậDAPvy, cũngDAPv mDAPvay tôi83ZN không cóx4x7 mêGAQU luyếx4x7n anDAPvh x4x7ta nếx4x7u GAQUkhông bâyx4x7 giYhCMờ nhDAPvất x4x7định vỡx4x7 mộng.”

Phía sx4x7au PhYhCMàn S83ZNở Ngữx4x7 van83ZNg lên tiếnDAPvg x4x7chế nhạox4x7 x4x7một cáchYhCM thoảiDAPv máiGAQU, côYhCM YhCMkhông nhị83ZNn đượYhCMc qDAPvuay DAPvđầu lại,YhCM chỉYhCM thấy LíDAPv DAPvChính VDAPvũ vx4x7à TGAQUần LạcYhCM x4x7Lâm đứYhCMng chx4x7ung YhCMmột c83ZNhỗ, t83ZNrên mặGAQUt tươGAQUi cườDAPvi trêuYhCM chọc khônGAQUg GAQUcó x4x7một tix4x7a trào83ZN phYhCMúng DAPvác 83ZNý nào.

Cô ngGAQUạc nhiê83ZNn YhCMtrừng mắt x4x7 nhìn, DAPvra lệnhDAPv chGAQUo x4x7chính mìYhCMnh phải83ZN cẩnDAPv tx4x7hận mộ83ZNt chú83ZNt, ngườDAPvi vDAPvừa mYhCMới cườGAQUi DAPvnhạo cô sax4x7o bâ83ZNy gx4x7iờ lạiGAQU x4x7có vDAPvẻ mYhCMặt này?

“Hai người83ZN cáGAQUc ngGAQUươi DAPvhâm mộ GAQUthì cứx4x7 viGAQUệc nóix4x7 t83ZNhẳng, DAPvha ha……GAQU” Hx4x7ạ Tửx4x7 GAQUKình bỗGAQUng nhGAQUiên YhCMđắc ýGAQU cư83ZNời 83ZNha ha nói YhCM GAQUvới hDAPvai ngườiDAPv kia.

“Có gDAPvì đángYhCM GAQUhâm mộDAPv, so vx4x7ới cYhCMậu, tôix4x7 mDAPvuốn tìDAPvm bYhCMạn g83ZNái khx4x7ó khăDAPvn sao?

“Vấn đềGAQU làx4x7 x4x7cậu tDAPvìm được cx4x7ô YhCMgái đồnDAPvg ý83ZN cùngGAQU cYhCMậu bDAPvạch đầux4x7 giax4x7i x4x7lão sao?”

“Tôi khônDAPvg mux4x7ốn thôi,GAQU được không?”

“Đều x4x7giống nhax4x7u, tGAQUóm x4x7lại cậu khx4x7ông tDAPvìm đGAQUược tx4x7ình yx4x7êu GAQUsong YhCMphương, giốngYhCM tôx4x7i YhCMvà x4x7lão GAQUbà nắmYhCM taGAQUy n83ZNhau đi hết83ZN cGAQUuộc đời,x4x7 hDAPva ha……”

Hạ TửDAPv KYhCMình GAQUbừa DAPvbãi cười DAPvnói, t83ZNhái độx4x7 YhCMkiêu ngạoDAPv lGAQUàm 83ZNcho GAQUngười GAQUta rấYhCMt muốnYhCM đánh.

“Phàn tiểu83ZN thư,YhCM nếuDAPv cô kDAPvhông chịuDAPv nổiGAQU cậ83ZNu ta83ZN, lúcx4x7 nàYhCMo cũnDAPvg cóDAPv tYhCMhể 83ZNbỏ hDAPvắn. TôiYhCM c83ZNó x4x7thể giú83ZNp cx4x7ô mộtYhCM taGAQUy, cam đox4x7an cô83ZN sẽx4x7 khôn83ZNg bx4x7ị tê83ZNn lưu83ZN mDAPvanh nàGAQUy GAQUquấy rầy.”GAQU Líx4x7 ChínhYhCM Vũx4x7 đ83ZNem chuyệYhCMn x4x7không thể xảyDAPv x4x7ra nx4x7ày DAPvnói 83ZNvới cô.

“Thật sựx4x7 cámx4x7 ơn83ZN ý83ZN tốtx4x7 cDAPvủa cậu, tôYhCMi DAPvvà lãYhCMo 83ZNbà nhấ83ZNt định83ZN YhCMbên GAQUnhau GAQUđến 83ZNbạc đầu83ZN 83ZNsau đóDAPv cx4x7ùng nGAQUhau tYhCMham g83ZNia YhCMlễ đưa tiễnYhCM củaGAQU cậu.

“Tên hỗnx4x7 đảnYhCM này.DAPv” Líx4x7 Chính GAQUVũ nYhCMgây x4x7người một83ZN chDAPvút, nDAPvhịn khx4x7ông đượcDAPv cYhCMười mắng.

Tần LạcDAPv DAPvLâm DAPvở bYhCMên cạnh nghe83ZN GAQUthấy x4x7ba chx4x7ữ “lễx4x7 đưaGAQU tiGAQUễn” nx4x7hanh 83ZNchóng cườiYhCM lớGAQUn, GAQUcười đGAQUến x4x7nổi x4x7không đứng vữnYhCMg đ83ZNược, x4x7hai DAPvvai 83ZNkhông ngYhCMừng run.

Tình thế83ZN trưGAQUớc x4x7mắt đã vượtYhCM qGAQUua k83ZNhả nănx4x7g líDAPv giảiYhCM cx4x7ủa Px4x7hàn x4x7Sở x4x7Ngữ, đYhCMôi DAPvmắt YhCMto, mx4x7ê hox4x7ặc GAQUbình tĩ83ZNnh nhìn nhDAPvững viGAQUệc đx4x7ang xYhCMảy r83ZNa, mờDAPv mDAPvịt hỏi:“GAQURốt c83ZNuộc lx4x7à chuy83ZNện gYhCMì đDAPvang xảGAQUy ra?”

“Cám YhCMơn DAPvcô giúpx4x7 cGAQUhúng x4x7tôi kiếm đưx4x7ợc pDAPvhần cx4x7ơm beefst83ZNeak đắtYhCM tiềnGAQU.” LYhCMí ChínhYhCM YhCMVũ mỉmx4x7 cườGAQUi nói.

“Kiếm được?”83ZN 83ZNPhàn x4x7Sở Ngữ trừngGAQU YhCMmắt nhìn,GAQU GAQUvẫn làDAPv vẻx4x7 mặtx4x7 ngGAQUhi hoặc.

“Thật r83ZNa x4x7là phầnGAQU thGAQUưởng hoàn thàDAPvnh 83ZNnhiệm vụ.”GAQU GAQUTần LạYhCMc LâGAQUm b83ZNổ sung.

“Phần thưởnYhCMg nhi83ZNệm vụ?” CGAQUô GAQUvẫn nh83ZNư DAPvcũ DAPvngây GAQUngốc l83ZNặp GAQUlời n83ZNói củx4x7a DAPvđối phương83ZN, sYhCMau đDAPvó m83ZNột ýDAPv t83ZNưởng kh83ZNông thể GAQUtin đượcx4x7 DAPvchậm rãGAQUi chDAPvui vDAPvào đầDAPvu cx4x7ô. CôYhCM GAQUxoay ngGAQUười đx4x7ối DAPvmặt vGAQUới Hx4x7ạ 83ZNTử Kình, lêDAPvn DAPván anh:“A83ZNnh YhCMkhông tuâx4x7n YhCMthủ ướx4x7c định?”

Hạ Tửx4x7 Kìn83ZNh lậpDAPv DAPvtức nhíu màGAQUy.“Anh khônDAPvg tuâYhCMn th83ZNủ ướcGAQU địnDAPvh nào?”

“Công YhCMkhai chuyệnYhCM chúx4x7ng ta kếtx4x7 hôYhCMn, anYhCMh nó83ZNi dGAQUo eDAPvm YhCMquyết định.”

“Đúng vDAPvậy làDAPv GAQUdo eDAPvm quyết địnYhCMh, mà83ZN v83ZNừa rồix4x7 GAQUem 83ZNtự mìDAPvnh côngYhCM kh83ZNai, kYhCMhông phảGAQUi sDAPvao?” YhCMAnh nhíGAQUu màGAQUy, YhCMcó chúYhCMt khó hiểux4x7 hỏix4x7 nYhCMgược lại.

“Anh đãYhCM nóiGAQU 83ZNtrước cho 83ZNngười k83ZNhác biếtDAPv cònDAPv bảoYhCM x4x7em côx4x7ng khai?83ZN” CDAPvô phảnGAQU bác.

“Anh đâ83ZNu có83ZN nói83ZN ch83ZNo nDAPvgười nào bx4x7iết trướx4x7c GAQUđâu? AYhCMnh nYhCMói GAQUcho ai?83ZN” AnGAQUh hỏi.

“Không phx4x7ải bGAQUọn họ83ZN sao?” Phàn83ZN SởDAPv NgGAQUữ lậ83ZNp t83ZNức DAPvxoay nGAQUgười, tx4x7ay c83ZNhỉ vềx4x7 phíaGAQU DAPvLí Chí83ZNnh VDAPvũ cùngGAQU TầnDAPv YhCMLạc Lâm.

“Bọn họ?”83ZN HạYhCM TDAPvử Kìnx4x7h nhăn mày.“HaiDAPv người,”GAQU AYhCMnh hỏi:“TôiGAQU cDAPvó nóDAPvi chGAQUo qGAQUua x4x7cho hDAPvai n83ZNgười DAPvbiết t83ZNôi x4x7đã kế83ZNt hôn, vợx4x7 tô83ZNi làYhCM cô83ZN gGAQUái nàYhCMy sao?”

Lí Cx4x7hính VDAPvũ cùnx4x7g TGAQUần Lạcx4x7 Lâm nhấtx4x7 thGAQUời GAQUcứng họng,83ZN 83ZNhai DAPvmắt mDAPvở YhCMto vôx4x7 tộix4x7, vẻDAPv mặtDAPv l83ZNà bDAPvị dọa.

“Cái 83ZNgì, đăYhCMng 83ZNkí kếtGAQU hôn?” DAPvLí ChínhGAQU VũYhCM YhCMkinh ngạcYhCM t83ZNrừng mắt83ZN YhCMnhìn bọYhCMn GAQUhọ, lắpx4x7 DAPvbắp nóx4x7i:“Ý là,x4x7 YhCMcô ấy thậtGAQU x4x7sự lDAPvà lã83ZNo bàx4x7 củaYhCM cGAQUậu, khôngx4x7 phảx4x7i bạn83ZN gáix4x7? DAPvCác ngưGAQUơi thx4x7ật sựx4x7 kếtx4x7 hôn?DAPv x4x7Là vợ chồng?”

“Thật vậy83ZN x4x7sao? HDAPvạ Tử Kình83ZN, 83ZNanh 83ZNthật DAPvsự kDAPvết hônx4x7?” TầnDAPv LạcYhCM L83ZNâm cũnYhCMg lx4x7ộ rx4x7a vẻ83ZN YhCMmặt kx4x7hông tinDAPv, YhCMnhìn anh hỏi.

Phàn SởGAQU Ngữ83ZN YhCMlại mờx4x7 mịt khGAQUó hix4x7ểu, sDAPvao pYhCMhản ứngx4x7 củaDAPv hax4x7i ngườYhCMi đó83ZN lạx4x7i nhx4x7ư vậyYhCM, giốngGAQU nhưDAPv chGAQUỉ vGAQUừa mới83ZN nghe YhCMtin aYhCMnh kx4x7ết hôDAPvn? x4x710 pYhCMhút trưDAPvớc khôngDAPv phx4x7ải bọDAPvn họx4x7 đềx4x7u đDAPvang nói83ZN c83ZNhuyện nDAPvày sao?

“Hai ngườiDAPv khôngYhCM biết cx4x7huyện anDAPvh ấyGAQU x4x7và DAPvtôi k83ZNết hDAPvôn sao?YhCM” CYhCMô khôn83ZNg tự83ZN cYhCMhủ đượ83ZNc GAQUlên tiếnDAPvg hỏi.

Kia YhCMhai ngưYhCMời GAQUkhông chYhCMút do dựx4x7 lậpYhCM tGAQUức DAPvlắc đầux4x7, giốngGAQU nDAPvhư vẫn83ZN GAQUcòn khYhCMiếp sợYhCM 83ZNchỉ x4x7dựa vàoGAQU bảnYhCM n83ZNăng trảGAQU lời cô.

“Vậy haDAPvi ngườDAPvi nóiYhCM hoàn DAPvthành nh83ZNiệm vụGAQU l83ZNà nhiệDAPvm vụGAQU nào?”

“Tử KìnhDAPv YhCMnói cDAPvậu GAQUta 83ZNthích cô, côDAPv cũngDAPv thícx4x7h cậu83ZN tGAQUa nhYhCMưng YhCMkhông bix4x7ết côYhCM 83ZNlo GAQUsợ cáGAQUi gDAPvì 83ZNkhông GAQUdám thYhCMừa GAQUnhận tình 83ZNcảm củaDAPv mì83ZNnh DAPvnên nhờGAQU YhCMchúng tôiDAPv GAQUgiúp đỡ.”GAQU LYhCMí ChíDAPvnh Vũ83ZN hơiYhCM bìnhGAQU tDAPvĩnh lại nhGAQUưng tix4x7m YhCMvẫn đGAQUập mạnhDAPv vYhCMà loạnx4x7 nhịp,DAPv trảGAQU lGAQUời cô.

“Tôi ph83ZNụ trGAQUách lYhCMàm cGAQUho côDAPv ghen đDAPvể DAPvxem cx4x7ô 83ZNcó phảnYhCM ứnx4x7g x4x7không.” DAPvTần L83ZNạc Lx4x7âm 83ZNnói, gix4x7ọng 83ZNnói ngâ83ZNy DAPvngốc giốnGAQUg y nhưDAPv GAQULí ChGAQUính Vũ.

“Tôi GAQUgiúp cx4x7ậu tx4x7a diễnDAPv một GAQU màn tìn83ZNh địch83ZN xuấYhCMt h83ZNiện rồiDAPv đáDAPvnh nhaYhCMu đ83ZNể x4x7xem x4x7cô cóYhCM thểGAQU mắc83ZN mư83ZNu rồiYhCM GAQUthổ lộDAPv x4x7tình cảm GAQUhay kDAPvhông. K83ZNết quảYhCM côGAQU thậtDAPv sựDAPv tr83ZNúng kGAQUế.” LíDAPv 83ZNChính V83ZNũ tiếp83ZN lời83ZN TầYhCMn x4x7Lạc Lâm GAQU nói, s83ZNau đóx4x7 hoàn83ZN hồn,83ZN trừx4x7ng mắtDAPv DAPvnhìn DAPvHạ TửGAQU KìGAQUnh oánGAQU giậnDAPv x4x7nói:“Tại saYhCMo lạiGAQU lừa x4x7bọn GAQUtôi? DAPvChúng 83ZNtôi đềux4x7 đYhCMồng GAQUý x4x7giúp 83ZNcậu, cậu83ZN lại83ZN DAPvcòn lừaYhCM b83ZNọn GAQUtôi 83ZNgiờ tínYhCMh sao đây?”

Không 83ZNđể ýYhCM bạx4x7n tốt83ZN đang bDAPvất mãn,83ZN oáDAPvn hGAQUận  nGAQUhìn 83ZNchằm DAPvchằm mìnhGAQU, HạDAPv Tử83ZN KìGAQUnh chỉ83ZN 83ZNchú ý83ZN GAQUđến 83ZNsuy nghYhCMĩ và pDAPvhản 83ZNứng c83ZNủa lãoGAQU bà.

“Nghe thYhCMấy kYhCMhông? Amh 83ZN không DAPvcó n83ZNói YhCMcho bx4x7ọn họYhCM 83ZNbiết, vGAQUẫn tu83ZNân t83ZNhủ ướcGAQU địnDAPvh GAQUcủa cx4x7húng tax4x7.” AnDAPvh thàn83ZNh thật nói.

“Uhm,” Cô83ZN gYhCMật đầu,x4x7 tiếp x4x7 theo vẻx4x7 mDAPvặt nghiê83ZNm túYhCMc nhGAQUìn anh:“DAPvNhưng x4x7anh kx4x7hông 83ZNtuân 83ZNthủ qGAQUuy tắc.”

“Quy tắGAQUc 83ZNnào?” ADAPvnh nDAPvhíu mày hỏi.

“Anh lDAPvừa em.”

“Vấn đề83ZN làYhCM s83ZNao DAPvanh 83ZNkhông nhớ rõGAQU YhCMcó cáiGAQU quDAPvy x4x7tắc nx4x7ày?” AnGAQUh vGAQUô 83ZNtội nx4x7ói, kỳ83ZN t83ZNhật căn83ZN bDAPvản lGAQUà chơx4x7i xấuDAPv cô.

“Nếu quyềx4x7n x4x7công kGAQUhai x4x7là của eDAPvm anYhCMh kYhCMhông đượcx4x7 sử83ZN DAPvdụng bDAPviện phx4x7áp nàyYhCM bắtx4x7 x4x7em cYhCMông khai.”GAQU CYhCMô nghi83ZNêm túc nói.

“Ai, ex4x7m yê83ZNu c83ZNó phảix4x7 eGAQUm hiểu GAQUlầm GAQUrồi 83ZNkhông?” AnDAPvh trừng83ZN mGAQUắt x4x7nhìn, vDAPvẻ mặtYhCM GAQUcàng thêDAPvm vôYhCM tộGAQUi, làmYhCM bộYhCM thở DAPv dài nói.

“Cái g83ZNì?” GAQUCô bYhCMất YhCMngờ hỏi.

“Anh đanGAQUg cùDAPvng eDAPvm nói chuyx4x7ện đánh83ZN cượcx4x7 tố83ZNi naYhCMy, 83ZNem YhCMđang nóx4x7i DAPvcái GAQUgì? x4x7Tuy rằGAQUng anGAQUh dùnYhCMg x4x7kế 83ZNcũng DAPvhơi tốn YhCMkém nhưYhCMng eGAQUm DAPvđồng ýGAQU côngx4x7 khaDAPvi chuyDAPvện c83ZNhúng DAPvta YhCMkết DAPvhôn tYhCMhật sGAQUự khiếnGAQU GAQUanh rất 83ZNvui.” AYhCMnh nóix4x7 DAPvxong độtYhCM nhx4x7iên DAPvhôn cô.

“Anh yGAQUêu em83ZN, DAPvlão bà.”

Trong nháyYhCM mắtYhCM mYhCMặt PhànYhCM Sở Ng83ZNữ &nbspDAPv;nhanh chDAPvóng x4x7đỏ lYhCMên kYhCMhông 83ZNbiết lYhCMà đỏYhCM bừGAQUng ha83ZNy 83ZNchỉ hồngDAPv hồng.YhCM Anh thậtGAQU GAQUti bỉ.

“Thì r83ZNa GAQUlà thế……GAQU cậu  thYhCMật đúDAPvng x4x7là cDAPvó đủYhCM tYhCMi bDAPvỉ vôx4x7 sỉ.”x4x7 GAQULí ChíYhCMnh VDAPvũ thGAQUay cô83ZN nóGAQUi GAQUra lờGAQUi trong lòng.

Ở mDAPvột bênDAPv nghx4x7e 83ZNnửa ngày, x4x7 anh rốtGAQU cụcYhCM cóGAQU thx4x7ể hiDAPvểu đưDAPvợc YhCM7, DAPv8 phDAPvần cDAPvủa 83ZNcâu chuyệnYhCM, nếux4x7 giố83ZNng nYhCMhư nDAPvhững lờiYhCM cậu YhCMta nx4x7ói th83ZNì HDAPvạ Tử83ZN Kìnhx4x7 thậGAQUt đúDAPvng x4x7là cDAPvó đủGAQU YhCMti bỉ83ZN YhCMvô sỉx4x7 83ZNvì đạt83ZN đYhCMược mụx4x7c đích khôngGAQU nDAPvgại dùnDAPvg YhCMbất cứGAQU thủx4x7 GAQUđoạn tồix4x7 t83ZNệ n83ZNào. NhưngDAPv YhCMlà cá83ZNi mụcDAPv đíchGAQU k83ZNia ngx4x7he có vGAQUẻ bu83ZNồn cười.

“Ha ha……”YhCM CàngGAQU nghDAPvĩ càng GAQUcảm thấDAPvy DAPvbuồn cườiDAPv, Lí83ZN x4x7Chính DAPvVũ nhYhCMịn k83ZNhông đượcDAPv cx4x7ười t83ZNhành t83ZNiếng.“Người luôn thuậnDAPv lợix4x7 tronGAQUg việcx4x7 lDAPviên qDAPvuan đếnYhCM phDAPvụ nữDAPv nhưYhCM cậuYhCM thìDAPv rYhCMa cYhCMũng cóGAQU ngàx4x7y n83ZNhư thế nàyGAQU 83ZNsao? HGAQUa ha……”YhCM CưGAQUới DAPvlão DAPvbà, lãoDAPv bà83ZN cũng83ZN khôDAPvng chịuDAPv công83ZN 83ZNkhai x4x7quan hYhCMệ với anGAQUh? Rấtx4x7 buồnx4x7 cười!

Tần LạYhCMc Lâ83ZNm ở83ZN bê83ZNn cạnh cũ83ZNng cườ83ZNi theo.

“Nhưng tYhCMôi cũGAQUng x4x7muốn chúc mừngGAQU YhCMhai người.”83ZN x4x7Cô vừaYhCM cười83ZN vừGAQUa nói.

Tạm thờiYhCM bỏDAPv qu83ZNa mộ83ZNt bêYhCMn sự t83ZNức g83ZNiận đốiGAQU vDAPvới x4x7ti bỉYhCM GAQUlão cônYhCMg, PGAQUhàn SởDAPv Ngữ83ZN đem83ZN ánDAPvh mYhCMắt chuyx4x7ển đDAPvến x4x7vị Tần LGAQUạc LâDAPvm YhCMtiểu tYhCMhư xGAQUinh đDAPvẹp t83ZNự GAQUtin lDAPvàm x4x7cô thấx4x7y gDAPvhen tịDAPv “XDAPvin hỏi……”83ZN CGAQUô muốnYhCM YhCMnói lại tGAQUhôi, x4x7nhìn đốix4x7 phương.

Tần LạGAQUc 83ZNLâm mỉx4x7m cườix4x7 nhìn cô,GAQU GAQUtrên mDAPvặt t83ZNất cảDAPv đềGAQUu GAQUlà sGAQUự tx4x7hân thiệnx4x7 x4x7không có83ZN mộtYhCM chGAQUút đốiYhCM  địcx4x7h hoặc cDAPvhế nhạo.“CôDAPv cóYhCM gx4x7ì DAPvmuốn hỏiGAQU tYhCMôi sao?83ZN” CGAQUô DAPvôn nhYhCMu hỏi.

Cô gậx4x7t DAPvgật đầu,83ZN x4x7thoáng d83ZNo dự mộYhCMt chYhCMút YhCMmới mởGAQU miệngx4x7 hỏGAQUi :“HaGAQUi ngươiGAQU hìnDAPvh x4x7như x4x7 rất queYhCMn thuộc?”

Tần Lạ83ZNc Lâmx4x7 bDAPvỗng n83ZNhiên khẽ x4x7cười mộtGAQU tiến83ZNg, chx4x7ế nYhCMhạo nhìnDAPv H83ZNạ DAPvTử KìnGAQUh nói83ZN:“Lão bàGAQU củaGAQU x4x7anh đanGAQUg ghDAPven, anh nênx4x7 cDAPvao hứng,YhCM đắGAQUc ý83ZN đi?”

“Đúng vx4x7ậy, tx4x7ôi mx4x7ừng đến DAPvnổi sắp83ZN bax4x7y x4x7lên YhCM9 x4x7tầng mây83ZN.” Hx4x7ạ T83ZNử KYhCMình nhếch83ZN mix4x7ệng nx4x7ói, bộDAPv GAQUdáng qx4x7uả tYhCMhật vuYhCMi vẻ khôGAQUng thôi.

Phàn SởGAQU Ng83ZNữ lạiDAPv đỏYhCM mặt.

“3 ng83ZNười chúng83ZN tô83ZNi lYhCMà bạn83ZN thời đạiGAQU học.83ZN” TầDAPvn 83ZNLạc Lâmx4x7 cười83ZN nói.

Bạn thờiGAQU đạiGAQU 83ZNhọc? x4x7Thì ra làx4x7 thế.

Phàn DAPvSở NDAPvgữ rốx4x7t cụcDAPv xóx4x7a bỏ DAPvđược x4x7nghi ngờGAQU t83ZNrong lònYhCMg nx4x7hưng lạGAQUi chứngx4x7 YhCMminh đượcDAPv mộtYhCM việcDAPv đóGAQU lDAPvà 83ZN— nGAQUgay từ đầx4x7u anGAQUh cũnYhCMg đãx4x7 lGAQUên 83ZNkế hoạDAPvch tx4x7ất cả,GAQU lx4x7àm cYhCMho cGAQUô ngDAPvơ 83ZNngác rơx4x7i YhCMvào cạmDAPv b83ZNẫy GAQUcủa anh GAQUmà khGAQUông biết.

Anh DAPvthật GAQUsự rấYhCMt DAPvti bỉ.

Nhưng là……DAPv YhCMAiz, x4x7tại GAQUsao cô m83ZNột chútGAQU cũn83ZNg kYhCMhông cảYhCMm t83ZNhấy ch83ZNán ghétx4x7 hoặcYhCM giậnYhCM anh?

Tình GAQUyêu thậtDAPv DAPvsự YhCMlàm cho GAQU con ngườDAPvi mùGAQU quáng.

Cũng x4x7may x4x7sau buổx4x7i lễDAPv phYhCMát biểu làYhCM ngàGAQUy nGAQUghỉ nếx4x7u khôx4x7ng Px4x7hàn sx4x7ở NgữDAPv thậtGAQU đúng83ZN lYhCMà k83ZNhông biế83ZNt nGAQUên đốix4x7 mGAQUặt với đồngDAPv nghiệDAPvp YhCMở côDAPvng  t83ZNy nYhCMhư GAQUthế nào.

Cô hoànDAPv toDAPvàn khôGAQUng 83ZNnghi ngờ 83ZNchuyện cGAQUô kếtGAQU hônGAQU cù83ZNng lGAQUão bả83ZNn s83ZNẽ trYhCMong tYhCMhời x4x7gian nYhCMgắn nhDAPvất giốngYhCM YhCMnhư lửa cháyYhCM lax4x7n to83ZNàn cônGAQUg YhCMty, dùGAQU sx4x7ao DAPvđây x4x7cũng làx4x7 cônYhCMg tDAPvy GAQUquan hệDAPv xDAPvã GAQUhội, ti83ZNn tứcGAQU đặc GAQUbiệt nhax4x7nh nhạy.

Aiz, cứ83ZN nghYhCMĩ 83ZNđến thứGAQU haiDAPv phải đốiDAPv mặtx4x7 vớiDAPv mọi83ZN ngườiGAQU ởDAPv cônGAQUg tGAQUy, cYhCMô liềnGAQU cảGAQUm thấyGAQU YhCMbi thương,YhCM tGAQUhật DAPvsự rấDAPvt bi thương.

Nhịn khYhCMông được,GAQU cô83ZN đánh ngưYhCMời đànGAQU ôGAQUng đanDAPvg xGAQUem tDAPvạp chYhCMí DAPvở YhCMbên cạnhGAQU mYhCMột cái.

“Ối! 83ZNLão bà,x4x7 e83ZNm muốnGAQU mưu x4x7sát chồGAQUng sao?DAPv” HạGAQU TửYhCM KìnYhCMh cốGAQU DAPvtình GAQUlàm YhCMra vẻGAQU DAPvđau đớn.

Cô YhCMgiả v83ZNờ nhưGAQU x4x7không nghe th83ZNấy, cũnGAQUg khGAQUông thèGAQUm liGAQUếc nGAQUhìn anx4x7h, t83ZNiếp tụcGAQU làx4x7m nhDAPvư kh83ZNông nhìnDAPv th83ZNấy x4x7anh, n83ZNhìn về 83ZNphía tx4x7rước, 83ZNlo lắngx4x7 GAQUngày thứ83ZN haDAPvi ph83ZNải đYhCMối mDAPvặt với83ZN đồn83ZNg nghiệDAPvp n83ZNhư thx4x7ế nào.

“Ai, lãx4x7o b83ZNà, x4x7em sDAPvuy nghĩ cáix4x7 gx4x7ì? TYhCMại sx4x7ao cả83ZN buổYhCMi sáx4x7ng eYhCMm c83ZNũng 83ZNkhông nx4x7hìn lDAPvão công83ZN tuYhCMấn DAPvsuất, DAPvgợi cảGAQUm mị h83ZNoặc củDAPva mGAQUình mộDAPvt cáiYhCM?” Ax4x7nh 83ZNbỗng YhCMnhiên nhx4x7ẹ nhàDAPvng xx4x7oay mặ83ZNt củax4x7 cô83ZN đốiYhCM diện mình,raYhCM vẻ GAQU đángYhCM thươnx4x7g, YhCMôn nx4x7hu hỏi.

“Còn khô83ZNng px4x7hải tại83ZN anh hại.”x4x7 CGAQUô YhCMhung 83ZNhăng trừn83ZNg mYhCMắt nhìnGAQU 83ZNanh mộYhCMt cái,YhCM nhịDAPvn kGAQUhông đư83ZNợc x4x7lại đDAPvánh GAQUanh một cái.

“Ối!” ADAPvnh lạx4x7i lần83ZN nx4x7ữa giả 83ZN đau kêGAQUu rDAPva tx4x7iếng,“Thì DAPvra a83ZNnh cướiDAPv phảiYhCM mộtDAPv lãDAPvo bàDAPv bx4x7ạo lực83ZN nha.”

“Nếu 83ZNem lGAQUà &nbDAPvsp;bạo lực lãoYhCM DAPvbà vậyGAQU YhCManh cDAPvhính làYhCM t83ZNi x4x7bỉ lã83ZNo côn83ZNg.” C83ZNô x4x7trừng mắYhCMt nói.

“Hắc, DAPvlão bx4x7à, lãoGAQU công YhCMcủa x4x7em x4x7ti bỉ83ZN hồGAQUi nàoGAQU? 83ZNTa đượcDAPv cGAQUông nhDAPvận làx4x7 chx4x7ính nhâ83ZNn qYhCMuân YhCMtử đ83ZNó 83ZNnha.” x4x7Anh đDAPvem tạp 83ZNchí đ83ZNặt GAQUtrên bDAPvàn 83ZNtrà, nx4x7ghiêm chỉnhGAQU YhCMkháng nghị.

“Chính nhâDAPvn quâDAPvn tửDAPv sẽGAQU vì thắYhCMng thuDAPva mYhCMà sửx4x7 dụngDAPv t83ZNhủ đ83ZNoạn?” NóGAQUi xDAPvong côYhCM YhCMcòn 83ZNrõ ràngYhCM chỉ83ZN ra:“Đêmx4x7 qua.”

“Em x4x7có biếYhCMt cYhCMâu “đạiYhCM trượng pDAPvhu 83ZNco đượcGAQU dGAQUãn được”83ZN GAQU” ÝGAQU chYhCMính YhCMlà t83ZNhỉnh thoảngGAQU khYhCMông làmDAPv cGAQUhính x4x7nhân quân tx4x7ử cx4x7ũng đưYhCMợc bởi83ZN vGAQUì ax4x7nh lx4x7à mộtYhCM đạiDAPv tDAPvrượng phYhCMu YhCMco đưDAPvợc x4x7giãn được.

Đối mYhCMặt 83ZNvới ngườx4x7i DAPvăn nói YhCM trơn tr83ZNu, ngYhCMụy biYhCMện thàGAQUnh YhCMtài GAQUnhư DAPvHạ TYhCMử 83ZNKình, YhCMPhàn Sx4x7ở GAQUNgữ 83ZNcăn bảnx4x7 khôGAQUng phảGAQUi YhCMlà đối thGAQUủ DAPvcủa anGAQUh, nDAPvgoài việGAQUc iYhCMm lặDAPvng khônx4x7g nóiYhCM gìDAPv cYhCMô cũGAQUng chYhCMỉ cYhCMó t83ZNhể t83ZNrừng GAQUanh, dùng sức83ZN trừnDAPvg aYhCMnh x4x7để cx4x7hống đỡ.

“Lão DAPvbà, YhCMlúc DAPvem phẫn83ZN nx4x7ộ trông 83ZNthật đá83ZNng yêu.”83ZN AYhCMnh cưGAQUời khDAPvẽ, DAPvkìm lòn83ZNg DAPvkhông GAQUđược cGAQUúi ngGAQUười hx4x7ôn GAQUcô một chút.

“Uy, GAQUem đangGAQU GAQUtức giận.” CôDAPv GAQUtrừng mắtGAQU nhìGAQUn anh.

“Lúc DAPvem tYhCMức giGAQUận trông cũngx4x7 thậtGAQU đángDAPv yêu.GAQU” ADAPvnh làx4x7m x4x7như khônGAQUg ngh83ZNe DAPvthấy YhCMlại 83ZNhôn cô.

“Uy!” Cx4x7ô đán83ZNh aYhCMnh x4x7một cái, vừ83ZNa bựcGAQU mìnGAQUh vừDAPva YhCMbuồn cườGAQUi, thậGAQUt lGAQUà sắp83ZN kYhCMhông chịuGAQU nổiYhCM anh.

“Anh yêuGAQU ex4x7m, l83ZNão DAPvbà.” Anh83ZN bắt lDAPvấy DAPvtay cô,YhCM mườiGAQU ngx4x7ón tDAPvay đanx4x7 vàYhCMo nhGAQUau, thGAQUâm tGAQUình châDAPvn thànYhCMh nói.

Mặt củaDAPv YhCMcô đỏx4x7 hồng,83ZN nhịDAPvn không đượcYhCM lGAQUiếc anDAPvh mx4x7ột cáDAPvi, lẩmYhCM bYhCMẩm nói:x4x7“Anh tYhCMhật sựYhCM thGAQUực tx4x7i bx4x7ỉ, chỉYhCM bYhCMiết YhCMnói sang chGAQUuyện khác.”

“Ai, tDAPvất c83ZNả đều83ZN lYhCMà hiểu lầm,83ZN GAQUsao x4x7anh lạDAPvi nóDAPvi 83ZNsang chGAQUuyện YhCMkhác đượcGAQU? B83ZNất quáx4x7,” AnDAPvh độGAQUt nhYhCMiên DAPvthay DAPvvẻ mặt đứngx4x7 đYhCMắn 83ZNnói, “Anh83ZN khDAPvông n83ZNgại hx4x7ọc hỏiDAPv ngườiYhCM khGAQUác mộx4x7t YhCMchút, chúnx4x7g 83ZNta lGAQUúc nãy đaYhCMng thảoDAPv lDAPvuận vấYhCMn đềDAPv 83ZNgì? AnGAQUh x4x7yêu YhCMem nhiề83ZNu nYhCMhư x4x7thế 83ZNnào saoGAQU? Đáx4x7p áGAQUn lGAQUà 83ZNrất yê83ZNu, rất yêu.”

Anh mặt83ZN dàDAPvy tGAQUự h83ZNỏi tự đáp,x4x7 khiếGAQUn YhCMcô nhịYhCMn kh83ZNông đượcx4x7 x4x7mỉm cười.

Cô thật sự,x4x7 thậtx4x7 sựDAPv cYhCMhịu khôYhCMng nổiYhCM anhGAQU, cũGAQUng chịuGAQU khôn83ZNg nổiDAPv chínYhCMh YhCMmình quáDAPv yêu anhDAPv…… Cx4x7ảm giYhCMác nàyx4x7 cóYhCM chúx4x7t x4x7hơi đánYhCMg sợ.

“Làm sao vậy?”YhCM CDAPvhú YhCMý thấDAPvy nụGAQU cDAPvười cYhCMủa côDAPv GAQUbiến mấx4x7t mộGAQUt x4x7cách kh83ZNông bìnhx4x7 thx4x7ường, anh YhCM quan tâDAPvm ônDAPv x4x7nhu hỏi.

“Chúng ta thậtDAPv sựYhCM cóYhCM tDAPvhể yêuGAQU GAQUnhau cả83ZN đời,83ZN DAPvbạch đầDAPvu g83ZNiai lDAPvão sao?”YhCM Cô83ZN DAPvhỏi DAPvanh, vẻ83ZN DAPvmặt lo lắng,GAQU khiếp83ZN sựDAPv GAQUvề tươn83ZNg lai.

“Đương nhiên 83ZNcó thể.”x4x7 AGAQUnh kYhCMhông cYhCMhút YhCMdo dựYhCM trảDAPv lời.

“Thật vậy sDAPvao?” CGAQUô pháGAQUt hiệGAQUn YhCMmình cGAQUàng nDAPvgày càngGAQU yê83ZNu anYhCMh vìYhCM vYhCMậy GAQUcàng cDAPvảm thấGAQUy sợ83ZN hãi.

“Đương nhiên.” GAQUAnh nói83ZN nhx4x7ư 83ZNđinh đónx4x7g cột,“ChuyệnDAPv kDAPvhác DAPvkhông nóiYhCM, x4x7chỉ GAQUcần nhìYhCMn bốDAPv mẹ củaGAQU 83ZNhai taGAQU, bọnDAPv họx4x7 cYhCMhung tDAPvình yYhCMêu nhDAPvau DAPvmà chún83ZNg tDAPva lDAPvại DAPvthừa hDAPvưởng gieYhCMn YhCMdi truyền củaDAPv h83ZNọ vìGAQU vGAQUậy c83ZNhúng 83ZNta nhấtDAPv địnDAPvh cóGAQU th83ZNể 83ZNyêu nhaGAQUu đếnDAPv x4x7bạc đầu.”

Cách anh YhCMthuyết phụDAPvc DAPvlàm chDAPvo YhCMcô bGAQUuồn cườiGAQU nhưngx4x7 cx4x7hỉ cYhCMhốc lá83ZNt nó83ZN l83ZNại biếnDAPv mất.

“Còn chuyện gDAPvì sao83ZN?” DAPvtay aYhCMnh chạmGAQU 83ZNvào mặYhCMt YhCMcô, kiDAPvên nhẫDAPvn hDAPvỏi lại,YhCM aDAPvnh khônDAPvg th83ZNể chịu đượcDAPv khGAQUi thấ83ZNy GAQUcô buồn.

“Thứ hai khYhCMi đDAPvi làm,DAPv DAPvem x4x7nên làm83ZN cGAQUái gGAQUì bDAPvây gYhCMiờ?” Côx4x7 nhă83ZNn mặx4x7t GAQUhỏi anh.

“Cái gì GAQUlàm sYhCMao bYhCMây giờ?”GAQU AnDAPvh kYhCMhông hiYhCMểu cDAPvô đYhCMang h83ZNỏi GAQUcái gì.

Thứ hai ởDAPv côngx4x7 tx4x7y có83ZN chuyệnYhCM GAQUgì x4x7mà YhCManh khôngGAQU biếtYhCM sx4x7ao? DAPvHạ Tx4x7ử x4x7Kình YhCMsuy nghĩ.

“Chuyện chúng tDAPva DAPvkết h83ZNôn, đếYhCMn thYhCMứ x4x7hai nhGAQUất 83ZNđịnh đYhCMã truyềnGAQU GAQUđến taGAQUi YhCMmỗi ngườiGAQU troYhCMng cônx4x7g ty, đếnGAQU lYhCMúc DAPvđó x4x7em x4x7nên x4x7đối mặtYhCM GAQUvới YhCMhọ nhGAQUư tx4x7hế nàx4x7o đây?x4x7” PhàYhCMn SởYhCM Ngữx4x7 khGAQUông chuyển mx4x7ắt DAPvnhìn anhGAQU, khDAPvông biếtGAQU DAPvanh cGAQUó phảiYhCM đaGAQUng giGAQUả ngốcYhCM vớix4x7 GAQUcô không.

“Thì ra lYhCMà chuyệnYhCM này.”

Nhìn anh x4x7ra vx4x7ẻ đx4x7ã hiểu83ZN lGAQUại x4x7còn rx4x7ất thoảGAQUi máGAQUi vGAQUui thx4x7ích lGAQUàm 83ZNcho c83ZNô nhấx4x7t thờiDAPv GAQUbốc hỏa.

“Đúng vậy, chx4x7ính lYhCMà cDAPvhuyện nàyGAQU!” C83ZNô trừngYhCM x4x7mắt nói,83ZN“Anh  nDAPvói YhCMnên YhCMlàm gì83ZN bâx4x7y giờ?”

“Chỉ cần thx4x7oải mGAQUái nhậ83ZNn sựGAQU chúYhCMc GAQUphúc cx4x7ủa mọiYhCM ngườiDAPv lYhCMà đượcGAQU rồi.”

“Anh nói thật83ZN đơYhCMn giản.”GAQU Côx4x7 giậYhCMn dỗiDAPv đánx4x7h anGAQUh mộtx4x7 cái.

“Là em sDAPvuy ngh83ZNĩ q83ZNuá phứcYhCM tạp.GAQU GAQUEm rốYhCMt cuộcYhCM 83ZNlo lDAPvắng DAPvcái gì,YhCM lãox4x7 bà?x4x7” AnGAQUh YhCMkéo 83ZNcô vào tro83ZNng lòx4x7ng, ônYhCM nhYhCMu hỏi.

“Đại soái GAQUca x4x7lão bYhCMản c83ZNưới mộtGAQU nữDAPv tx4x7hư kDAPví GAQUtrong cYhCMông tx4x7y, khôngGAQU x4x7bắt mắt,YhCM cx4x7á YhCMtính cứng nhắcYhCM câYhCMu n83ZNệ, khônGAQUg x4x7làm x4x7cho người83ZN khDAPvác yêu83ZN GAQUmếm, YhCMnếu aGAQUnh lYhCMà ngYhCMười đứngGAQU GAQUxem, anh DAPv sẽ ng83ZNhĩ nhGAQUư thế83ZN nào?”

“Cô gái nàyYhCM t83ZNhật lợi83ZN hại?”83ZN A83ZNnh hơix4x7 đămGAQU chiêGAQUu liếYhCMc nhYhCMìn c83ZNô mộDAPvt cáDAPvi, sYhCMau đx4x7ó thonYhCMg thả nhíYhCMu màx4x7y nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếtGAQU YhCMdùng DAPvmê thuậDAPvt, nGAQUếu kDAPvhông, cô83ZNng phDAPvu trx4x7ên giườngDAPv khGAQUẳng 83ZNđịnh đặcDAPv biệt tốt?”x4x7 GAQUAnh DAPvnhăn mặtYhCM DAPvnói tiếp.

Cô trừng 83ZNmắt liếcx4x7 YhCManh mx4x7ột cáiGAQU, ngYhCMhiến rănYhCMg YhCMnghiến lGAQUợi hỏi:“CònYhCM x4x7gì nữa?”

“Không biết côGAQU t83ZNa lx4x7àm nhưGAQU tYhCMhế YhCMnào mYhCMê DAPvhoặc rồiDAPv DAPvtrèo DAPvlên giườngYhCM củaGAQU l83ZNão bả83ZNn? YhCMLà lúcDAPv cùng lãoYhCM bảDAPvn r83ZNa ngoàx4x7i côngGAQU tácYhCM, GAQUlừa chGAQUo lDAPvão GAQUbản YhCMuống sx4x7ay làmYhCM DAPvra nhYhCMững chuyệGAQUn khôYhCMng tự DAPvchủ đượcDAPv s83ZNao? YhCMHay làx4x7 trự83ZNc tiếpDAPv cưỡngDAPv DAPvép DAPvquan hệDAPv, sa83ZNu đóGAQU thànGAQUh côYhCMng lx4x7ấy tự sátGAQU GAQUuy hiếp83ZN bứDAPvc hôn……”

“Uy!” Thấy DAPvanh càDAPvng nóiGAQU cànYhCMg lDAPvưu loát,83ZN cànDAPvg kGAQUhoa tYhCMrương, Ph83ZNàn DAPvSở YhCMNgữ 83ZNnhịn kYhCMhông được83ZN đánh anGAQUh mộtx4x7 chút.

“Đây không 83ZNphải làDAPv sYhCMuy nghx4x7ĩ củaGAQU YhCMem saox4x7?” YhCMAnh x4x7làm nhưGAQU vYhCMô tội83ZN nói.

“Em đang YhCMhỏi aYhCMnh ngGAQUhĩ nh83ZNư thếGAQU nàox4x7?” CYhCMô nói.

Anh im YhCMlặng trGAQUong chYhCMốc lát83ZN DAPvrồi YhCMchăm x4x7chú nYhCMhìn x4x7cô, 83ZNthong th83ZNả YhCMnói:“Anh sDAPvẽ ng83ZNhĩ đây DAPvnhất địnhx4x7 làx4x7 chânGAQU tình.”

Cô ngẩn r83ZNa, không83ZN thDAPvể dời83ZN khDAPvỏi đôi83ZN mDAPvắt tDAPvhâm tìGAQUnh củaDAPv anh.

“Anh sẽ nghGAQUĩ……” A83ZNnh x4x7tiếp YhCMtục DAPvnói,“Cô gx4x7ái nàx4x7y nYhCMhất địYhCMnh cDAPvó GAQUđiểm đặx4x7c DAPvbiệt n83ZNên đGAQUại soáx4x7i ca lãYhCMo 83ZNbản kGAQUia mới83ZN x4x7mê lu83ZNyến, áix4x7 mộ,GAQU khôx4x7ng 83ZNthể tự83ZN DAPvkìm chGAQUế m83ZNà yêDAPvu GAQUcô ấy,YhCM x4x7sau đó YhCMcòn 83ZNcưới lGAQUàm vGAQUợ, đồngYhCM thờix4x7 pháDAPvt GAQUthệ cYhCMả DAPvđời chx4x7ỉ nắYhCMm t83ZNay cGAQUô, cùngx4x7 côGAQU sốnDAPvg đếnYhCM đầu bạc.”

Trái tim cGAQUủa cYhCMô khYhCMông tựYhCM chủ83ZN đưGAQUợc đậpx4x7 nGAQUhanh DAPvlên, vx4x7ì nYhCMhu tìnx4x7h trx4x7ong mắtYhCM ax4x7nh 83ZNvà những lờix4x7 anGAQUh nóx4x7i x4x7mà 83ZNcảm động.

“Lão công……”

Anh lấy taYhCMy GAQUche miGAQUệng DAPvcô lại,83ZN khôngx4x7 x4x7cho DAPvcô mởx4x7 miDAPvệng GAQUnói chuYhCMyện, muDAPvốn c83ZNô n83ZNghe anh nói.

“Lão bà, tGAQUại sax4x7o eYhCMm phải83ZN x4x7quan tYhCMâm n83ZNgười khGAQUác ngGAQUhĩ gì?”DAPv YhCMAnh GAQUchân x4x7thành n83ZNhìn cô nó83ZNi.“Người kh83ZNác GAQUmuốn 83ZNnghĩ nDAPvhư tx4x7hế nàDAPvo l83ZNà chuyYhCMện YhCMcủa họDAPv, x4x7không YhCMliên quaGAQUn đến chúngYhCM taYhCM, khôngGAQU phảiDAPv saDAPvo? GiốnDAPvg nhưDAPv x4x7ba mẹYhCM GAQUem, bGAQUọn h83ZNọ cGAQUhênh GAQUlệch tuổDAPvi táGAQUc nx4x7hất định cYhCMó nhiềuYhCM GAQUngười không83ZN xDAPvem trọnDAPvg pGAQUhải không?x4x7 NhưnYhCMg bọnYhCM họGAQU vẫDAPvn yêDAPvu nhauYhCM, vẫnYhCM hạnh phú83ZNc x4x7không phảiYhCM sao?”

“Trọng điểm là,”83ZN AnGAQUh nhấx4x7n DAPvmạnh.“Thân làDAPv lx4x7ão GAQUbản củDAPva côDAPvng tyYhCM, là83ZN ngYhCMười trựcDAPv tiếpDAPv phát x4x7 lương GAQUcho nDAPvhân vi83ZNên, lx4x7ão đại,YhCM eYhCMm thậ83ZNt sYhCMự cDAPvho x4x7rằng YhCManh GAQUsẽ DAPvcho pYhCMhép bọn83ZN họDAPv vôDAPv lễ lãox4x7 vớYhCMi lãoGAQU x4x7bản nDAPvương sao?”

Nghe thấy 83ZNvậy, Phàn83ZN SởYhCM 83ZNNgữ nGAQUhịn khôngx4x7 đGAQUược trừYhCMng lớnYhCM DAPvhai DAPvmắt, đ83ZNem taGAQUy anYhCMh lấyYhCM ra khỏiDAPv miệngDAPv cô.

“Anh muốn lGAQUàm x4x7cái GAQUgì?” CôYhCM lDAPvo lGAQUắng YhCMhỏi anh.

“Làm việc nYhCMên x4x7làm.” GAQUAnh DAPvôn nDAPvhu cười.

“Việc gì GAQUlà YhCMviệc DAPvnên x4x7làm?” YhCMCô GAQUtiếp tụDAPvc hỏi.

“Em muốn bYhCMiết nhưx4x7 vậDAPvy sao?”

“Em không hDAPvy vọng83ZN bởDAPvi x4x7vì e83ZNm mYhCMà làmx4x7 YhCMcho bGAQUất kx4x7ì ngườ83ZNi nàDAPvo gặDAPvp GAQUtai ương.”

“Đó không phả83ZNi GAQUlà tYhCMai DAPvương, phảiYhCM nDAPvói làDAPv 83ZNgieo gGAQUió gặt83ZN bảo.”GAQU YhCMAnh DAPvcười 83ZNnói, nhưng giọnGAQUg điệuGAQU cóYhCM mộx4x7t x4x7tia lãYhCMnh khốcDAPv, GAQUgiống nhưYhCM YhCManh đDAPvã sớmDAPv qDAPvuyết GAQUtâm muốnGAQU giếtx4x7 không tha.

“Lão công.” CDAPvô nhí83ZNu GAQUmày GAQUnhìn anh.

“Lão bà.” An83ZNh mx4x7ỉm cườix4x7 đápx4x7 lại.

“Lão công.” CDAPvô nhấDAPvn mạnhx4x7, tỏDAPv vDAPvẻ YhCMphản đối.

“Lão bà.” YhCMAnh tiếDAPvp GAQUtục mỉYhCMm cườ83ZNi GAQUmà ch83ZNống đỡ.

“Mọi người đềuDAPv x4x7làm vix4x7ệc vYhCMới nYhCMhau nhiGAQUều nămDAPv DAPvnhư vậy,x4x7 x4x7anh cYhCMó thểDAPv đGAQUồng ýx4x7 vớYhCMi GAQUem, đừng vìGAQU tìnx4x7h cảmYhCM cYhCMá DAPvnhân nhDAPvất thời83ZN mà83ZN DAPvphủi x4x7bỏ 83ZNnhững cGAQUố YhCMgắng, hx4x7i DAPvsinh củaYhCM x4x7họ cDAPvho công DAPv ty n83ZNhững năm83ZN qx4x7ua đx4x7ược kGAQUhông?” CGAQUô gọnx4x7 GAQUgàng dứtYhCM kh83ZNoát, thàx4x7nh thậGAQUt nói.

“Em cũng biết83ZN, đốiYhCM vớix4x7 DAPvnhững DAPvcố gắ83ZNng v83ZNà x4x7hi 83ZNsinh củaDAPv DAPvmọi ngDAPvười an83ZNh đềux4x7 tYhCMhưởng ch83ZNo họ xứng83ZN đáng,x4x7 DAPvchưa cGAQUó bạcDAPv YhCMđãi ngườGAQUi nào.”

“Em biết, nhưn83ZNg côngx4x7 tYhCMy cDAPvó GAQUthể phx4x7át triể83ZNn mạnhx4x7 mẽx4x7, x4x7đứng GAQUvững tx4x7rong giớiYhCM n83ZNày đDAPvều DAPvcó công củYhCMa mọYhCMi nDAPvgười. YhCMCho 83ZNnên đồng83ZN GAQUý YhCMvới emGAQU, khDAPvông cầ83ZNn vGAQUì e83ZNm YhCMlàm khYhCMó ngườiYhCM nàGAQUo được khôGAQUng?” GAQUCô cầYhCMu xin.

“Em mềm YhCMlòng nhưx4x7 vậDAPvy lx4x7à kDAPvhông được.83ZN” AnDAPvh thởx4x7 dàDAPvi lắGAQUc x4x7đầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này aGAQUnh khôn83ZNg thDAPvể DAPvđồng YhCMý DAPvvới em.83ZN” AnYhCMh nYhCMghiêm túc83ZN lắc83ZN đầDAPvu nYhCMói,“Là người83ZN lDAPvãnh 83ZNđạo quyết DAPvđịnh ch83ZNính sácx4x7h củaDAPv cônDAPvg tGAQUy a83ZNnh kh83ZNông thểGAQU m83ZNềm lòng83ZN nhYhCMư phụGAQU nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nóYhCMi h83ZNết đã.”x4x7 AYhCMnh GAQUôn n83ZNhu nGAQUgắt lờYhCMi côYhCM, vẻYhCM mặt83ZN vYhCMẫn nghGAQUiêm túcYhCM n83ZNhư vậy.

Phàn Sở NgYhCMữ bất83ZN đắcx4x7 x4x7dĩ nhGAQUìn anhYhCM, khôngDAPv hiểx4x7u anGAQUh tại83ZN GAQUsao ph83ZNải cDAPvố chấpGAQU nhưGAQU thế?

Nếu đồng nghiệpx4x7 đố83ZNi GAQUvới GAQUcô cóx4x7 ýx4x7 kiếnx4x7 thGAQUì x4x7cũng l83ZNà 83ZNdo 83ZNcô khx4x7ông đủGAQU tiêux4x7 chuẩn83ZN, YhCMkhông thể trYhCMách ngGAQUười khYhCMác, nếuYhCM anx4x7h bởiYhCM vì83ZN cGAQUô mDAPvà x4x7lạm dụnx4x7g YhCMchức quyềnDAPv trảx4x7 th83ZNù đối phDAPvương thìDAPv cGAQUhỉ càngYhCM l83ZNàm khóYhCM cô83ZN hơnx4x7 màYhCM tYhCMhôi. ChẳnDAPvg lẽ83ZN anGAQUh khô83ZNng hiểu?

“Nếu anh đãYhCM GAQUra GAQUmột x4x7quyết địnhYhCM gYhCMì đóx4x7 x4x7thì DAPvkhông YhCMphải GAQUchỉ DAPvvì 83ZNmột chuyYhCMện. YhCMKhông phảiDAPv chỉYhCM một, x4x7có ngGAQUhĩa anYhCMh đx4x7ã YhCMcho họx4x7 cơYhCM hộ83ZNi x4x7nhưng GAQUhết lGAQUần DAPvnày đếYhCMn lầnYhCM GAQUkhác khGAQUông thay đổDAPvi, mộx4x7t DAPvlần GAQUlại YhCMmột lần83ZN GAQUtái phạYhCMm, đốix4x7 vớYhCMi nhữngx4x7 YhCMngười nhYhCMư v83ZNậy 83ZNcho dùDAPv không GAQUphải vx4x7ì x4x7em thìGAQU a83ZNnh 83ZNcũng phảix4x7 vì83ZN GAQUcông tDAPvy màDAPv trừngGAQU phạt.”GAQU GAQUAnh DAPvthật x4x7sự n83ZNghiêm tx4x7úc nói vDAPvới cô.

“Anh cam đoaDAPvn sẽDAPv khôx4x7ng lấx4x7y x4x7việc cônDAPvg bx4x7áo thGAQUù riêng?”83ZN CDAPvô nhìn83ZN anYhCMh đDAPvánh giá.GAQU VYhCMì sYhCMao cDAPvô vẫn cảm83ZN thx4x7ấy x4x7khả năng83ZN nGAQUày rDAPvất lớn?

“Ai, lão bàYhCM, lãGAQUo côngx4x7 của83ZN eYhCMm lx4x7à ngườDAPvi khôDAPvng 83ZNphân biệtYhCM côYhCMng tx4x7ư nhGAQUư vDAPvậy sao?”

Phàn Sở Ngữx4x7 thànhGAQU thậtx4x7 s83ZNuy nghĩx4x7 mx4x7ột láDAPvt YhCMrồi đưa83ZN r83ZNa đá83ZNp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KìnDAPvh dởYhCM khx4x7óc dởDAPv cười.

“Cám ơn GAQUem tGAQUin tưởnYhCMg anYhCMh nh83ZNư vậyDAPv, lGAQUão bà.”GAQU Ax4x7nh GAQUcười kx4x7hổ DAPvmà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừngYhCM.” DAPvAnh đột83ZN nhiêYhCMn ngắtGAQU lx4x7ời cô:“YhCMChúng tYhCMa khônGAQUg YhCMnên vDAPvì trDAPvyện cGAQUòn c83ZNhưa có xảyGAQU rGAQUa trDAPvanh luGAQUận khôGAQUng thx4x7ôi, nế83ZNu lãng83ZN phíx4x7 thời83ZN chDAPvo chuyệGAQUn nàYhCMy YhCMkhông bằGAQUng chúng GAQUta nêGAQUn “vậnGAQU đYhCMộng” mộ83ZNt chút?”

Phàn Sở NDAPvgữ m83ZNặt nhaGAQUnh chóx4x7ng đỏGAQU lên.

“Anh thật x4x7không đDAPvứng đắn!”DAPv CôDAPv GAQUmặt DAPvđỏ tíaDAPv x4x7tai x4x7trừng anx4x7h lYhCMiếc mGAQUắt mộtYhCM cái.

“ “Vận động”x4x7 sx4x7ao có83ZN YhCMthể lDAPvà x4x7chuyện khônYhCMg đứngDAPv đắn,83ZN lãYhCMo 83ZNbà? ViệDAPvc n83ZNày liên83ZN 83ZNquan đến đờiDAPv YhCMsau cDAPvủa chúngGAQU GAQUta, YhCMđây làDAPv c83ZNhuyện đứngYhCM đắx4x7n nx4x7hất cDAPvũng qx4x7uan trọnx4x7g nhDAPvất.” AnDAPvh nghiêm túGAQUc nói.

Phàn Sở DAPvNgữ hDAPvoàn x4x7toàn nGAQUói khYhCMông x4x7ra lời,DAPv chỉGAQU DAPvcó thểx4x7 xấuGAQU x4x7hổ trừngGAQU aDAPvnh lYhCMiếc mGAQUắt một cái,83ZN YhCMsau x4x7đó qux4x7yết địnhGAQU đ83ZNứng DAPvdậy chạyx4x7 lấyDAPv người,x4x7 YhCMkhông DAPvđể GAQUý tới83ZN anh.

Dù sYhCMao côGAQU vĩnhYhCM viYhCMễn không 

th83ZNể nói lạix4x7 anh.

Nhưng cô YhCMvừa mớiDAPv đứngx4x7 lên83ZN, DAPvhai châYhCMn cònYhCM ch83ZNưa đứngDAPv vững,83ZN 83ZNđã bịx4x7 anx4x7h GAQUkéo ngãYhCM DAPvngồi l83ZNại sô pha.

“Uy!” CôDAPv k83ZNháng nghGAQUị quGAQUay đx4x7ầu k83ZNêu YhCMlên, giDAPvây tiếp83ZN thx4x7eo GAQUđã GAQUbị anDAPvh á83ZNp đảoDAPv ởDAPv trê83ZNn sGAQUô pha.

Anh ởGAQU trêGAQUn ngườiYhCM monDAPvg cx4x7hờ nhìnDAPv x4x7cô, nụx4x7 cười83ZN gợix4x7 cảGAQUm x4x7mê DAPvhoặc, đDAPvôi mắtDAPv đ83ZNen lYhCMấp lánh trànDAPv DAPvđầy tìnhGAQU y83ZNêu v83ZNà DAPvkhát DAPvvọng đốiDAPv vớYhCMi cô.

Cô hô hấGAQUp khDAPvó kGAQUhăn, tix4x7m đậpYhCM nhanh.

Anh chậm 83ZNrãi cúYhCMi ngườiYhCM hôGAQUn cô,DAPv nDAPvhẹ nhàn83ZNg hônYhCM đôiDAPv môix4x7 cx4x7ô, gix4x7ống nhGAQUư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……