You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn SởhB NyNeyGGgữ nóiyNeyGG nhKCTa2xững lời KCTa2x này hbaffUra cũyNeyGGng khKCTa2xông hbaffUlàm ngạhBc hBnhiên yNeyGG4 ngườihB đhBang yNeyGGnói chuyện.

Hai hbaffUvợ cKCTa2xhồng họyNeyGG thyNeyGGì không hB phải nóihbaffU, đươnyNeyGGg nhiêyNeyGGn sẽhB khônyNeyGGg ngạhBc hBnhiên nhưnghB phảnyNeyGG ứnghB chBủa LhbaffUí ChKCTa2xính VhBũ vyNeyGGà Tần LạcKCTa2x LâKCTa2xm khiKCTa2xến cyNeyGGho yNeyGGcô hBnghi ngờ,yNeyGG khóhB hbaffUhiểu, hBbọn họhbaffU sayNeyGGu yNeyGGkhi nghbaffUhe yNeyGGcô nóiyNeyGG nKCTa2xhư vậhBy cả haihB cùngyNeyGG yNeyGGsửng yNeyGGsốt mhBột chútKCTa2x rồyNeyGGi yNeyGGlập tứchB chBười thBo thàyNeyGGnh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn SởKCTa2x KCTa2xNgữ ngạchbaffU nhiêhbaffUn, hai mắKCTa2xt trợnKCTa2x lêhBn, cảhbaffUm thấyhbaffU KCTa2xkhông biếtKCTa2x lKCTa2xàm hbaffUsao, yNeyGGlại chbaffUó KCTa2xchút naKCTa2xn khamhbaffU, khổKCTa2x sở yNeyGGnhìn bọnKCTa2x họ.

Chẳng lẽyNeyGG chyNeyGGuyện nàngyNeyGG và HạhB TửKCTa2x KyNeyGGình làKCTa2x vợhB chồyNeyGGng thậhbaffUt sựhbaffU buồnhbaffU cưhBời hBnhư vậy,hB hbaffUlàm chKCTa2xo ngườihB khhbaffUác khyNeyGGó hBcó hBthể tin nhBhư vậyhB sao?

“Lão hbaffUbà, ehBm hbaffUcuối cùng KCTa2x cũng quhbaffUyết đKCTa2xịnh cKCTa2xông KCTa2xkhai quhBan yNeyGGhệ củahB chBhúng taKCTa2x? AnyNeyGGh hbaffUrất yNeyGGvui vẻ!”

Không hbaffUchú KCTa2xý thbaffUới tâmhbaffU tyNeyGGình của côKCTa2x khôhBng tốt,yNeyGG HạhB ThbaffUử KìnhbaffUh vKCTa2xui KCTa2xsướng gắtyNeyGG gahbaffUo kyNeyGGéo chbaffUô lạhbaffUi KCTa2xgần, tryNeyGGước mặyNeyGGt mọi ngườyNeyGGi KCTa2xhôn cyNeyGGô hBsay đắmhB rồKCTa2xi hbaffUsau đóhB ngâhbaffUy ngKCTa2xô cườiyNeyGG hKCTa2xa hhBa ha.

Tâm tìnhBh côKCTa2x khbaffUhông tốt nKCTa2xhưng vìhB ayNeyGGnh suKCTa2xng yNeyGGsướng khôKCTa2xng chúyNeyGGt KCTa2xche dấuhB làmhbaffU chhbaffUo côhbaffU bhbaffUình phụKCTa2xc hbaffUmột chút,hbaffU thBrong lòng vhbaffUẫn khônghB hBthể hbaffUkhông hBsuy nghĩ.

“Nhìn tênKCTa2x hbaffUkia yNeyGGxem cườiyNeyGG đến giốyNeyGGng mộthB tênyNeyGG ngốc.”

“Đúng vhBậy, cũngyNeyGG myNeyGGay tôi khônghbaffU cóhB mhBê luyếnhbaffU ayNeyGGnh hbaffUta nếhbaffUu khBhông bâhbaffUy yNeyGGgiờ nhấthbaffU hbaffUđịnh vỡKCTa2x mộng.”

Phía shBau PhBhàn SởyNeyGG NghbaffUữ yNeyGGvang lên tiếhBng chếyNeyGG nhạoyNeyGG mộhbaffUt cáchhB thhbaffUoải máKCTa2xi, côyNeyGG hBkhông nhịnyNeyGG đyNeyGGược quahbaffUy đầuhbaffU lại,KCTa2x chỉhB thấy LhbaffUí ChínKCTa2xh VũhB vKCTa2xà TKCTa2xần LhBạc hbaffULâm đhBứng chunKCTa2xg mộthbaffU chyNeyGGỗ, trêyNeyGGn mặhbaffUt tươiKCTa2x cyNeyGGười trêuhbaffU chọc khôngyNeyGG hbaffUcó mộthbaffU KCTa2xtia KCTa2xtrào yNeyGGphúng yNeyGGác hBý nào.

Cô ngạhBc nhihBên trừngKCTa2x mhbaffUắt nhìn, hBra lệnhKCTa2x KCTa2xcho yNeyGGchính mìyNeyGGnh phảiKCTa2x cẩnhB thậhBn mhbaffUột KCTa2xchút, ngườiyNeyGG vKCTa2xừa hBmới cyNeyGGười nhKCTa2xạo cô sKCTa2xao bhbaffUây giờhbaffU lạihB cKCTa2xó vẻKCTa2x mặthbaffU này?

“Hai nKCTa2xgười cáKCTa2xc ngươihbaffU hâm mộhbaffU thìyNeyGG yNeyGGcứ vKCTa2xiệc hbaffUnói thẳnghB, yNeyGGha ha……”hB HạhbaffU TửyNeyGG KìnhKCTa2x bỗhbaffUng hbaffUnhiên hbaffUđắc hBý cyNeyGGười hyNeyGGa ha hbaffU nói  KCTa2xvới haKCTa2xi ngườihbaffU kia.

“Có gyNeyGGì đánhBg hâmyNeyGG mộ,KCTa2x shbaffUo với cậu,hbaffU thBôi muKCTa2xốn thbaffUìm bhbaffUạn gáhBi khóhB khyNeyGGăn sao?

“Vấn đKCTa2xề lKCTa2xà hBcậu thbaffUìm được côyNeyGG gáKCTa2xi đồnhBg KCTa2xý cùnKCTa2xg hBcậu bạchhbaffU đầuyNeyGG gyNeyGGiai lãoyNeyGG sao?”

“Tôi khônghbaffU myNeyGGuốn hbaffUthôi, được không?”

“Đều giốyNeyGGng nhhBau, tóKCTa2xm lại cậuKCTa2x khônKCTa2xg thBìm đượcyNeyGG hBtình hByêu shbaffUong phương,hB giốnhBg tôihbaffU vyNeyGGà lãoKCTa2x bàKCTa2x nắKCTa2xm yNeyGGtay nhyNeyGGau đi hếKCTa2xt cuyNeyGGộc đyNeyGGời, KCTa2xha ha……”

Hạ TửyNeyGG KKCTa2xình bừayNeyGG KCTa2xbãi cyNeyGGười nói, tháiKCTa2x đhbaffUộ kiêuyNeyGG ngạoKCTa2x lyNeyGGàm cyNeyGGho nyNeyGGgười thbaffUa rhBất muốnKCTa2x đánh.

“Phàn thbaffUiểu thKCTa2xư, nếuyNeyGG cô khôhBng chhBịu nổiyNeyGG cyNeyGGậu tayNeyGG, lhbaffUúc nhbaffUào cũnhBg cóhB KCTa2xthể bKCTa2xỏ yNeyGGhắn. TôKCTa2xi cóyNeyGG thểhbaffU ghbaffUiúp chbaffUô mhbaffUột tayhbaffU, cam đohbaffUan côyNeyGG sKCTa2xẽ khônyNeyGGg hbaffUbị tênKCTa2x lưuKCTa2x mayNeyGGnh nàKCTa2xy quKCTa2xấy rầy.”KCTa2x LíhB ChínhhbaffU VyNeyGGũ yNeyGGđem chuyệnhB không thểhbaffU yNeyGGxảy rhBa yNeyGGnày nyNeyGGói vớKCTa2xi cô.

“Thật sựKCTa2x cyNeyGGám ơnhB yNeyGGý KCTa2xtốt hBcủa cậu, KCTa2xtôi yNeyGGvà lãyNeyGGo hbaffUbà nhấtyNeyGG địnhhbaffU bênhB nhaKCTa2xu KCTa2xđến bạhbaffUc đầuhB sayNeyGGu đóKCTa2x cùhBng nhhbaffUau thahBm gihBa lễ đưahbaffU yNeyGGtiễn chbaffUủa cậu.

“Tên hhBỗn đảKCTa2xn này.”yNeyGG Lí ChíhBnh VKCTa2xũ nghBây nKCTa2xgười hBmột chúhbaffUt, nhịnKCTa2x hbaffUkhông yNeyGGđược cườyNeyGGi mắng.

Tần LạcKCTa2x yNeyGGLâm hbaffUở hbaffUbên cạnh nghehB thấhbaffUy byNeyGGa chữKCTa2x “lễhB đưayNeyGG tiễn”KCTa2x nhahbaffUnh chóhBng chbaffUười lớn,hbaffU cườihB đhBến nổiKCTa2x khhBông đứng vữngyNeyGG được,hbaffU hahbaffUi vahbaffUi khônghbaffU ngừhbaffUng run.

Tình thếKCTa2x hbaffUtrước hbaffUmắt đã vưKCTa2xợt KCTa2xqua hBkhả nKCTa2xăng líyNeyGG giảiyNeyGG củahbaffU PhbaffUhàn SyNeyGGở NyNeyGGgữ, đôKCTa2xi mắtyNeyGG tohbaffU, mhBê hhbaffUoặc bìnhBh tĩnhhB nhìhBn những việchbaffU đhbaffUang xảhBy rhbaffUa, mờhB mhBịt hỏi:“RốtKCTa2x KCTa2xcuộc làhB chuyhbaffUện ghBì đanhbaffUg xảKCTa2xy ra?”

“Cám ơKCTa2xn hbaffUcô gihBúp hbaffUchúng tôi hBkiếm đượcyNeyGG pyNeyGGhần cơmhbaffU bhBeefsteak đắtKCTa2x tiềnhbaffU.” hBLí ChKCTa2xính VũyNeyGG hbaffUmỉm cườhbaffUi nói.

“Kiếm được?”hbaffU PKCTa2xhàn SởKCTa2x NyNeyGGgữ trừng hbaffUmắt nKCTa2xhìn, vẫnyNeyGG làyNeyGG hBvẻ mặhbaffUt ngKCTa2xhi hoặc.

“Thật ryNeyGGa làKCTa2x pyNeyGGhần thưởng hoànhB thàhBnh nhihBệm vụyNeyGG.” KCTa2xTần KCTa2xLạc KCTa2xLâm bổyNeyGG sung.

“Phần thưởhbaffUng nhbaffUhiệm vụ?” hbaffUCô yNeyGGvẫn hbaffUnhư yNeyGGcũ KCTa2xngây yNeyGGngốc lhbaffUặp hbaffUlời nóKCTa2xi củahbaffU đốihB hBphương, hbaffUsau đóhbaffU myNeyGGột hBý tưởnghbaffU hBkhông thể yNeyGGtin đượcKCTa2x chậmyNeyGG rhBãi chKCTa2xui vàKCTa2xo đầuKCTa2x cô.hbaffU hBCô xKCTa2xoay ngườiKCTa2x yNeyGGđối mặhbaffUt vớiKCTa2x hBHạ TKCTa2xử KìyNeyGGnh, lên áhBn anyNeyGGh:“Anh khônghB tuKCTa2xân tKCTa2xhủ ướcyNeyGG định?”

Hạ TửyNeyGG KKCTa2xình lậhBp tứchbaffU yNeyGGnhíu mày.“Anh hBkhông tuâyNeyGGn thủhB ướyNeyGGc yNeyGGđịnh nào?”

“Công KCTa2xkhai chBhuyện chhBúng ta khbaffUết yNeyGGhôn, anhBh hBnói hbaffUdo ehBm qhBuyết định.”

“Đúng KCTa2xvậy làhbaffU dhBo ehBm quyết định,hbaffU hBmà vừaKCTa2x rồiyNeyGG yNeyGGem tựyNeyGG mìKCTa2xnh hbaffUcông kKCTa2xhai, kKCTa2xhông KCTa2xphải syNeyGGao?” AnhBh nhíuKCTa2x màyhbaffU, chbaffUó cKCTa2xhút khó hiểyNeyGGu hỏiKCTa2x nghBược lại.

“Anh đãyNeyGG yNeyGGnói trướyNeyGGc cho ngườhBi kyNeyGGhác hbaffUbiết còKCTa2xn bảoKCTa2x hbaffUem cônyNeyGGg kyNeyGGhai?” CôKCTa2x phảKCTa2xn bác.

“Anh đâKCTa2xu cóhB nKCTa2xói chKCTa2xo người nKCTa2xào biếKCTa2xt trhBước đKCTa2xâu? AhBnh nóiyNeyGG yNeyGGcho ai?”hB hBAnh hỏi.

“Không phảihB bhbaffUọn hBhọ sao?” PhànhB SởyNeyGG NKCTa2xgữ lậphB tứcyNeyGG xyNeyGGoay hbaffUngười, tKCTa2xay chKCTa2xỉ vềhbaffU phKCTa2xía LhbaffUí ChKCTa2xính VhbaffUũ cùnghbaffU TầhBn LạyNeyGGc Lâm.

“Bọn hhBọ?” HạhB TửKCTa2x KìnhyNeyGG nhăn màyhB.“Hai người,”yNeyGG AyNeyGGnh hỏi:“TyNeyGGôi cóhB nóyNeyGGi chBho quhBa chhbaffUo hyNeyGGai ngườhBi bhbaffUiết tôihB đhbaffUã kKCTa2xết hôn, vợhbaffU thbaffUôi làhB côKCTa2x gáihbaffU nKCTa2xày sao?”

Lí ChínhBh KCTa2xVũ cùngyNeyGG KCTa2xTần LạhbaffUc Lâm nhbaffUhất tyNeyGGhời chbaffUứng họng,hbaffU hBhai mKCTa2xắt myNeyGGở yNeyGGto vhBô tội,hB vhbaffUẻ mặthbaffU hbaffUlà bịyNeyGG dọa.

“Cái hBgì, đăngKCTa2x kyNeyGGí kết hôn?hbaffU” LíhbaffU ChBhính VhbaffUũ khBinh ngạcKCTa2x KCTa2xtrừng mắhBt nhBhìn byNeyGGọn họKCTa2x, lắpyNeyGG bắyNeyGGp KCTa2xnói:“Ý lKCTa2xà, cyNeyGGô ấyNeyGGy thật sựKCTa2x hBlà lãoKCTa2x bàhbaffU củahB cậu,KCTa2x khônKCTa2xg yNeyGGphải bạhbaffUn gáKCTa2xi? CáyNeyGGc ngưhbaffUơi thBhật hbaffUsự kếtyNeyGG hôn?hbaffU LyNeyGGà vợ chồng?”

“Thật vậKCTa2xy sKCTa2xao? KCTa2xHạ TửyNeyGG Kình, anhBh thhBật hBsự kếhbaffUt hôyNeyGGn?” TầhBn LạchB LâhBm cũhbaffUng KCTa2xlộ hbaffUra vhbaffUẻ hBmặt yNeyGGkhông tyNeyGGin, nyNeyGGhìn anh hỏi.

Phàn hbaffUSở NgữyNeyGG lạKCTa2xi mờhB mịt yNeyGG khó hiểuyNeyGG, KCTa2xsao hbaffUphản yNeyGGứng yNeyGGcủa hahbaffUi ngườiyNeyGG đhBó lhBại hbaffUnhư vậy,yNeyGG ghbaffUiống nhbaffUhư chỉhB vừKCTa2xa yNeyGGmới ngheyNeyGG tin ahbaffUnh kếtKCTa2x hônhbaffU? 1hbaffU0 phbaffUhút trướchbaffU khhBông phhbaffUải bọKCTa2xn họhbaffU đềuyNeyGG đhBang nóihbaffU yNeyGGchuyện nàyhbaffU sao?

“Hai yNeyGGngười khbaffUhông biết chuyhBện aKCTa2xnh ấyhbaffU vàKCTa2x tKCTa2xôi khBết hônhbaffU hBsao?” CyNeyGGô khônghbaffU tựhB chBhủ đượcyNeyGG lêyNeyGGn tihBếng hỏi.

Kia hahBi ngườiyNeyGG kKCTa2xhông chút dyNeyGGo dựyNeyGG lậyNeyGGp hbaffUtức lắcyNeyGG đầyNeyGGu, gyNeyGGiống nhưyNeyGG yNeyGGvẫn hBcòn khbaffUhiếp sợKCTa2x chhbaffUỉ dựKCTa2xa vàohbaffU bảnhB nănghbaffU KCTa2xtrả lời cô.

“Vậy hayNeyGGi hbaffUngười nKCTa2xói hoàn thànhbaffUh nhiệhbaffUm vụhbaffU làhB nhiệmhB vụhbaffU nào?”

“Tử KyNeyGGình nhBói cậKCTa2xu tKCTa2xa thKCTa2xích cô, côKCTa2x cũnghbaffU thhBích chbaffUậu yNeyGGta nyNeyGGhưng khônhBg biếtKCTa2x côhbaffU KCTa2xlo shbaffUợ cáhBi gyNeyGGì khBhông dKCTa2xám thyNeyGGừa nhận tìnKCTa2xh cảmyNeyGG cKCTa2xủa mìnhbaffUh nyNeyGGên nhờyNeyGG chúnghbaffU tôhBi hBgiúp đỡKCTa2x.” LíhB CyNeyGGhính VũKCTa2x yNeyGGhơi bìnhKCTa2x thbaffUĩnh lại nhưngKCTa2x tyNeyGGim vẫKCTa2xn đậphB mạhbaffUnh KCTa2xvà hBloạn nyNeyGGhịp, trảKCTa2x lờiKCTa2x cô.

“Tôi phBhụ tráhBch lhbaffUàm yNeyGGcho cKCTa2xô ghen đểhB xKCTa2xem yNeyGGcô cóhB yNeyGGphản ứKCTa2xng khônghbaffU.” hBTần LạcyNeyGG KCTa2xLâm nóKCTa2xi, gyNeyGGiọng nhbaffUói ngâyhbaffU ngốcyNeyGG giốngKCTa2x hbaffUy như LíyNeyGG ChínhbaffUh Vũ.

“Tôi giúphB cậuKCTa2x KCTa2xta diễnKCTa2x mộhbaffUt màn tKCTa2xình hBđịch xuấtKCTa2x KCTa2xhiện rồihB đánhhbaffU nhahBu đểyNeyGG hBxem yNeyGGcô cyNeyGGó thểKCTa2x mắyNeyGGc mưKCTa2xu rồhBi hBthổ lyNeyGGộ tình cảyNeyGGm hhBay khôyNeyGGng. KếtKCTa2x quảhbaffU hbaffUcô thậKCTa2xt sựhB trhBúng kế.”KCTa2x KCTa2xLí ChhBính VũhB tiếphB lờiyNeyGG TầnKCTa2x KCTa2xLạc LhbaffUâm nói, shBau yNeyGGđó hoyNeyGGàn hồn,yNeyGG trừKCTa2xng mắthB nhhbaffUìn hbaffUHạ hbaffUTử KìnyNeyGGh oKCTa2xán giậnyNeyGG nói:“hBTại shbaffUao lhbaffUại lừahB bọn tKCTa2xôi? hbaffUChúng tyNeyGGôi đềuyNeyGG đồnhbaffUg ýhB gyNeyGGiúp cậuKCTa2x, cậuyNeyGG lạyNeyGGi còhbaffUn yNeyGGlừa bọhbaffUn tôhBi hBgiờ tínKCTa2xh sao đây?”

Không đhbaffUể hbaffUý bạnhB tốtyNeyGG đanghbaffU bất hbaffUmãn, oánhB hbaffUhận  nhìnhbaffU chằmhbaffU chBhằm mìnhbaffUh, HạyNeyGG TửhbaffU yNeyGGKình chỉKCTa2x chúyNeyGG hbaffUý đếnhB suyNeyGGy nghĩhB và phảnKCTa2x ứngyNeyGG hbaffUcủa lãohB bà.

“Nghe tyNeyGGhấy không?hB Amh khôKCTa2xng KCTa2xcó KCTa2xnói cyNeyGGho bọnKCTa2x hBhọ biết,hB vẫhbaffUn yNeyGGtuân thyNeyGGủ ướyNeyGGc đKCTa2xịnh củahB chyNeyGGúng KCTa2xta.” AnhBh thành thhBật nói.

“Uhm,” hbaffUCô gKCTa2xật đầu,hB tiếp thhBeo vẻhbaffU mặtKCTa2x nhBghiêm thbaffUúc hbaffUnhìn anh:“NhưngKCTa2x hbaffUanh khbaffUhông tuâyNeyGGn thủhbaffU quhbaffUy tắc.”

“Quy tắyNeyGGc nhBào?” AhBnh nhíyNeyGGu mày hỏi.

“Anh lừaKCTa2x em.”

“Vấn đềhbaffU lyNeyGGà shBao anhbaffUh không nhhbaffUớ rõhB yNeyGGcó chBái KCTa2xquy tKCTa2xắc này?”hB yNeyGGAnh vhBô KCTa2xtội hBnói, kỳhB tKCTa2xhật cănhbaffU bhbaffUản yNeyGGlà yNeyGGchơi xấuKCTa2x cô.

“Nếu KCTa2xquyền KCTa2xcông khaKCTa2xi là củhbaffUa hBem anhBh khônhbaffUg đhbaffUược sửhB dụnhBg bKCTa2xiện phhbaffUáp hBnày bắtyNeyGG ehbaffUm cônhBg hBkhai.” hBCô nghBhiêm túc nói.

“Ai, ehbaffUm yêuKCTa2x cKCTa2xó hBphải ehbaffUm hiểu lầmhbaffU ryNeyGGồi khBhông?” AnyNeyGGh trừnKCTa2xg mắhbaffUt yNeyGGnhìn, vyNeyGGẻ mặthbaffU yNeyGGcàng thhbaffUêm vôKCTa2x tội,KCTa2x làmhB hBbộ thở hB dài nói.

“Cái gì?”hB CôhB bấtKCTa2x KCTa2xngờ hỏi.

“Anh đanghbaffU cùnghB eKCTa2xm nóhbaffUi chuyện yNeyGGđánh cượchbaffU tốihbaffU hBnay, ehBm đanyNeyGGg nóyNeyGGi cáiKCTa2x gì?hbaffU hbaffUTuy KCTa2xrằng hBanh dùnghB kếhbaffU cyNeyGGũng hhbaffUơi tốnyNeyGG kém nyNeyGGhưng eyNeyGGm hbaffUđồng hbaffUý cônhBg khaKCTa2xi chBhuyện KCTa2xchúng tyNeyGGa kếthbaffU hBhôn thậyNeyGGt shBự hbaffUkhiến aKCTa2xnh rất vui.”hbaffU AhbaffUnh nóihbaffU hBxong đhBột nhiêyNeyGGn hhBôn cô.

“Anh KCTa2xyêu ehbaffUm, lyNeyGGão bà.”

Trong nhbaffUháy hBmắt mặKCTa2xt Phàn SởhbaffU NyNeyGGgữ yNeyGG nhanh chónghbaffU đỏhbaffU hBlên khônKCTa2xg biếKCTa2xt làhB đhBỏ bhBừng hhBay hbaffUchỉ hồyNeyGGng hồnhBg. Anh yNeyGGthật thbaffUi bỉ.

“Thì hbaffUra làKCTa2x thKCTa2xế…… KCTa2xcậu  thật hbaffUđúng làhbaffU hbaffUcó đủKCTa2x hBti bhbaffUỉ vôKCTa2x sỉyNeyGG.” hBLí hBChính hbaffUVũ thKCTa2xay KCTa2xcô nóhbaffUi rhbaffUa lờihB trong lòng.

Ở mộhBt bêhbaffUn nyNeyGGghe hbaffUnửa nKCTa2xgày, anh rhBốt cụhbaffUc cóhB thyNeyGGể hiểuhbaffU đượcKCTa2x 7yNeyGG, hbaffU8 phầKCTa2xn củhbaffUa chBâu chuhByện, nhbaffUếu KCTa2xgiống nKCTa2xhư nhữnhbaffUg lyNeyGGời cậu yNeyGGta hBnói hBthì HhBạ KCTa2xTử KìnhhB KCTa2xthật đúhbaffUng làhbaffU cKCTa2xó đủhB hBti KCTa2xbỉ hBvô sỉyNeyGG KCTa2xvì đyNeyGGạt đKCTa2xược mụchbaffU đyNeyGGích không hBngại yNeyGGdùng bấKCTa2xt cứKCTa2x tyNeyGGhủ đoạnhB tồihbaffU tệyNeyGG hbaffUnào. NhưnghB làhB cyNeyGGái KCTa2xmục đíyNeyGGch hbaffUkia yNeyGGnghe có KCTa2xvẻ bhBuồn cười.

“Ha ha……”hB ChBàng nghĩhB càng cảmhB thấKCTa2xy buồnhbaffU chBười, LyNeyGGí ChínhBh hBVũ nhKCTa2xịn khôngKCTa2x đượcyNeyGG cườKCTa2xi thhbaffUành tiếng.“yNeyGGNgười luôn thhbaffUuận hbaffUlợi troyNeyGGng viKCTa2xệc liKCTa2xên quahbaffUn hbaffUđến phụhB nữhB nhưhB chbaffUậu tyNeyGGhì rhBa cũnKCTa2xg cyNeyGGó ngyNeyGGày nhưhB thế nàyKCTa2x saoKCTa2x? HKCTa2xa ha……”hB hBCưới lhBão bàhB, lãKCTa2xo bàhbaffU yNeyGGcũng khôngyNeyGG hbaffUchịu côhbaffUng khayNeyGGi quahbaffUn hệhbaffU hbaffUvới anh? hBRất hbaffUbuồn cười!

Tần LạyNeyGGc LhBâm ởyNeyGG bênKCTa2x cạnh hbaffUcũng chbaffUười theo.

“Nhưng tôiyNeyGG cũnghB muốnKCTa2x chúc hbaffUmừng hKCTa2xai ngyNeyGGười.” KCTa2xCô vừayNeyGG yNeyGGcười vừahbaffU nói.

Tạm tyNeyGGhời bỏyNeyGG KCTa2xqua mộhbaffUt hbaffUbên sự thBức giậnyNeyGG đốihbaffU vớyNeyGGi hBti bỉKCTa2x hbaffUlão cônghB, PhàhBn SởhbaffU NgyNeyGGữ đeyNeyGGm hBánh mắhbaffUt chuhbaffUyển đếhbaffUn vịKCTa2x Tần LạcyNeyGG LâmKCTa2x tiyNeyGGểu hBthư xiyNeyGGnh đẹpKCTa2x tựKCTa2x hBtin làmhbaffU KCTa2xcô thấyKCTa2x gKCTa2xhen hbaffUtị “XinhbaffU hỏi……hbaffU” CôyNeyGG muốnhbaffU nói yNeyGGlại thôi,hbaffU nhìnKCTa2x đốiKCTa2x phương.

Tần LạchbaffU LâhBm mỉhbaffUm cườhbaffUi KCTa2xnhìn cô, KCTa2xtrên mặyNeyGGt tấthbaffU cảKCTa2x hbaffUđều lhBà syNeyGGự thânyNeyGG thiệhBn khôyNeyGGng KCTa2xcó mộthB cKCTa2xhút đốihbaffU &hbaffUnbsp;địch hoặc chếyNeyGG nhạo.“CôhbaffU chBó yNeyGGgì mKCTa2xuốn hỏihB yNeyGGtôi sao?”hB hbaffUCô ônhB nhhBu hỏi.

Cô hbaffUgật gậtKCTa2x KCTa2xđầu, yNeyGGthoáng do dựyNeyGG mhBột chúhBt mớihB mởhB hBmiệng hỏiyNeyGG :“HaihbaffU nyNeyGGgươi hBhình nhưhB  rấhBt quhbaffUen thuộc?”

Tần LhbaffUạc KCTa2xLâm bỗnghB nhiênyNeyGG khẽ cườiyNeyGG mộtKCTa2x tiếng,hB cyNeyGGhế nhạhBo nKCTa2xhìn HhbaffUạ TKCTa2xử KìyNeyGGnh nóiyNeyGG:“Lão hBbà củaKCTa2x ahBnh đanyNeyGGg ghenyNeyGG, hbaffUanh nên hBcao hứng,KCTa2x đắcyNeyGG KCTa2xý đi?”

“Đúng vậy,hB tôKCTa2xi myNeyGGừng đến nổihbaffU yNeyGGsắp baKCTa2xy lênhB yNeyGG9 tầngKCTa2x mhbaffUây.” HạKCTa2x hBTử KyNeyGGình nhBhếch mhbaffUiệng nyNeyGGói, bhBộ dáhbaffUng quảyNeyGG thyNeyGGật vuKCTa2xi vẻ khyNeyGGông thôi.

Phàn hBSở NhBgữ lhbaffUại đhBỏ mặt.

“3 ngườiKCTa2x chúngyNeyGG tyNeyGGôi hbaffUlà bạn thờiKCTa2x đạiyNeyGG hKCTa2xọc.” TầnyNeyGG LạKCTa2xc hBLâm cườiKCTa2x nói.

Bạn thờihB đạyNeyGGi họchB? ThhBì ra lKCTa2xà thế.

Phàn ShbaffUở NgữhbaffU rốthbaffU chbaffUục yNeyGGxóa bỏ đượcyNeyGG nhbaffUghi nyNeyGGgờ tronKCTa2xg lònghbaffU nhưnghbaffU lạKCTa2xi chứngyNeyGG KCTa2xminh đượcyNeyGG mộtyNeyGG việchbaffU đóKCTa2x KCTa2xlà KCTa2x— nhBgay từ đầhBu ahBnh KCTa2xcũng đhBã lênyNeyGG kếKCTa2x hoạKCTa2xch thBất cả,KCTa2x làmhbaffU cKCTa2xho KCTa2xcô ngơKCTa2x ngácyNeyGG rơKCTa2xi vàoKCTa2x cyNeyGGạm KCTa2xbẫy của KCTa2xanh KCTa2xmà khôhbaffUng biết.

Anh thậtyNeyGG sựyNeyGG rấthbaffU thbaffUi bỉ.

Nhưng là…yNeyGG… hbaffUAiz, tạyNeyGGi KCTa2xsao cô hBmột chúhBt hBcũng yNeyGGkhông hbaffUcảm thấyNeyGGy yNeyGGchán ghéthB hhBoặc gyNeyGGiận anh?

Tình yhbaffUêu thậthB sựhB làKCTa2xm cho cohbaffUn ngườihB mKCTa2xù quáng.

Cũng mahbaffUy hBsau buổiKCTa2x lKCTa2xễ phát bhbaffUiểu lKCTa2xà nghBày nhbaffUghỉ hbaffUnếu khhBông PhàyNeyGGn sởyNeyGG NghbaffUữ thậtyNeyGG đúKCTa2xng lKCTa2xà hbaffUkhông hBbiết hbaffUnên đốhbaffUi yNeyGGmặt vhbaffUới đồng nghiệpKCTa2x hBở hbaffUcông  thbaffUy nhKCTa2xư thếyNeyGG nào.

Cô hoànhbaffU KCTa2xtoàn hbaffUkhông nghi yNeyGGngờ chhbaffUuyện côKCTa2x kKCTa2xết hônKCTa2x cùyNeyGGng lãoKCTa2x bảyNeyGGn sKCTa2xẽ troyNeyGGng tKCTa2xhời giyNeyGGan nKCTa2xgắn nhấthbaffU giốnghbaffU KCTa2xnhư lửa cháyKCTa2x hBlan toànKCTa2x hBcông tyhbaffU, dùhbaffU KCTa2xsao đâyKCTa2x cũngKCTa2x lyNeyGGà cônyNeyGGg hBty quhbaffUan hKCTa2xệ xhbaffUã hộiyNeyGG, hbaffUtin tứchB đyNeyGGặc biệt nhahBnh nhạy.

Aiz, cứhbaffU nghBhĩ đếnyNeyGG thBhứ hai phBhải đốiyNeyGG mặthB KCTa2xvới mọhbaffUi ngườihB KCTa2xở KCTa2xcông yNeyGGty, yNeyGGcô lyNeyGGiền cảmyNeyGG thấKCTa2xy bhbaffUi thươnKCTa2xg, thyNeyGGật yNeyGGsự rấtyNeyGG bi thương.

Nhịn hbaffUkhông được,hbaffU KCTa2xcô đánh ngKCTa2xười đànhbaffU ônhBg đanghB xeyNeyGGm hBtạp hbaffUchí ởyNeyGG byNeyGGên cạnhbaffUh mhbaffUột cái.

“Ối! LãohbaffU bà,hB KCTa2xem muốKCTa2xn mưu sáyNeyGGt chồngKCTa2x sao?”KCTa2x HhbaffUạ TKCTa2xử KìnKCTa2xh hBcố hbaffUtình KCTa2xlàm rhbaffUa yNeyGGvẻ đhBau đớn.

Cô giảyNeyGG vờyNeyGG nhbaffUhư khyNeyGGông nghe thyNeyGGấy, cũnKCTa2xg khôhBng thèmyNeyGG lhbaffUiếc nhKCTa2xìn anhbaffUh, hbaffUtiếp tụchB lyNeyGGàm hbaffUnhư khônghB nhìnhB thấyKCTa2x aKCTa2xnh, nhìn yNeyGGvề phKCTa2xía trướyNeyGGc, KCTa2xlo lKCTa2xắng hBngày thứhbaffU hyNeyGGai phKCTa2xải hBđối mặyNeyGGt vớKCTa2xi đồngKCTa2x nghBhiệp nhưhB tKCTa2xhế nào.

“Ai, lãohB bàKCTa2x, hBem suKCTa2xy nghhBĩ cái yNeyGGgì? TạhbaffUi hBsao KCTa2xcả buổihbaffU sKCTa2xáng KCTa2xem cũnKCTa2xg khbaffUhông KCTa2xnhìn lãohB chbaffUông tKCTa2xuấn suhBất, gợihbaffU cảmhB mị hoặcKCTa2x củyNeyGGa mhbaffUình mộhBt cáhBi?” AKCTa2xnh byNeyGGỗng nhihbaffUên nhẹhB nhànghbaffU xoKCTa2xay mhBặt củahbaffU côKCTa2x đốhBi diện KCTa2x mình,ra hBvẻ  đánKCTa2xg thươnyNeyGGg, hBôn hbaffUnhu hỏi.

“Còn KCTa2xkhông phảihB tạihbaffU anh hạhBi.” KCTa2xCô KCTa2xhung hhBăng yNeyGGtrừng mKCTa2xắt nhìnhbaffU anyNeyGGh mộyNeyGGt cyNeyGGái, nhbaffUhịn khôngKCTa2x đưyNeyGGợc lạiyNeyGG đánhhbaffU ahbaffUnh một cái.

“Ối!” hBAnh lạiKCTa2x yNeyGGlần nyNeyGGữa gihbaffUả đau kêyNeyGGu KCTa2xra tiếnhbaffUg,“Thì rhbaffUa ahBnh chbaffUưới phbaffUhải mộthB lãhbaffUo byNeyGGà bhBạo lựcyNeyGG nha.”

“Nếu yNeyGGem KCTa2xlà &nbKCTa2xsp;bạo lực lãohB byNeyGGà vhBậy ahBnh chKCTa2xính lhbaffUà thBi hbaffUbỉ lãhBo côngyNeyGG.” CôhbaffU trừnghB mắtyNeyGG nói.

“Hắc, lãohB bàyNeyGG, hbaffUlão chbaffUông của eKCTa2xm KCTa2xti hBbỉ hồhbaffUi nàoKCTa2x? ThBa đKCTa2xược cônhbaffUg nhhbaffUận lKCTa2xà chyNeyGGính nhKCTa2xân quânyNeyGG tửhB đóhB nha.KCTa2x” yNeyGGAnh đem tKCTa2xạp yNeyGGchí hbaffUđặt trhbaffUên bàhBn trà,yNeyGG ngKCTa2xhiêm chỉnhhbaffU kháKCTa2xng nghị.

“Chính nhânyNeyGG quâhbaffUn KCTa2xtử sẽhB vì yNeyGG thắng hbaffUthua mhBà sửKCTa2x dụnghB hbaffUthủ đoạnhbaffU?” NKCTa2xói xonhbaffUg chbaffUô cyNeyGGòn rõKCTa2x rhbaffUàng chỉhbaffU hbaffUra:“Đêm qua.”

“Em cKCTa2xó biếthbaffU câuyNeyGG “đại trượnhbaffUg phbaffUhu chbaffUo hBđược dKCTa2xãn đưyNeyGGợc” hB” ÝhbaffU KCTa2xchính làKCTa2x hbaffUthỉnh thoảngyNeyGG kKCTa2xhông lyNeyGGàm KCTa2xchính nhbaffUhân quân hbaffUtử chbaffUũng đưKCTa2xợc bởhbaffUi vìhB ahBnh lyNeyGGà mhbaffUột đạiyNeyGG trượnghB phhBu cyNeyGGo đưKCTa2xợc KCTa2xgiãn được.

Đối mặtKCTa2x hbaffUvới ngườiKCTa2x yNeyGGăn nói trơhBn truKCTa2x, ngụKCTa2xy byNeyGGiện thàhbaffUnh tàiKCTa2x nhhbaffUư hbaffUHạ TửhB KìnhBh, PhBhàn SyNeyGGở hbaffUNgữ cănyNeyGG bảnyNeyGG khbaffUhông phảiyNeyGG lhbaffUà đối thKCTa2xủ củayNeyGG anhhbaffU, nghbaffUoài vKCTa2xiệc hBim lặhBng khônhBg nóyNeyGGi gìhbaffU côhbaffU cũnhbaffUg chỉhB chBó hbaffUthể trKCTa2xừng anh, dùnyNeyGGg sứhBc trừnghB ayNeyGGnh đhbaffUể hbaffUchống đỡ.

“Lão bhBà, lúyNeyGGc eKCTa2xm phẫnhbaffU nKCTa2xộ trông thhBật đáhbaffUng yêu.”KCTa2x yNeyGGAnh cườiyNeyGG khKCTa2xẽ, kìmyNeyGG lKCTa2xòng khbaffUhông KCTa2xđược KCTa2xcúi nhbaffUgười hôyNeyGGn KCTa2xcô một chút.

“Uy, eKCTa2xm đangyNeyGG KCTa2xtức giận.” CôhB trừngyNeyGG hbaffUmắt nKCTa2xhìn anh.

“Lúc yNeyGGem tứKCTa2xc giậhBn trông cũnhbaffUg yNeyGGthật KCTa2xđáng yêu.”hbaffU AhBnh làmyNeyGG hBnhư khKCTa2xông KCTa2xnghe thBhấy lạKCTa2xi hôhbaffUn cô.

“Uy!” CôhbaffU đánhKCTa2x anKCTa2xh mhBột cái, KCTa2xvừa bựcyNeyGG mìnhbaffUh vừayNeyGG buồhbaffUn cưhBời, thhbaffUật KCTa2xlà sắpKCTa2x kKCTa2xhông chịuhB hbaffUnổi anh.

“Anh yhBêu emKCTa2x, lhBão KCTa2xbà.” AnhBh bắt lhBấy tyNeyGGay cô,yNeyGG mườiyNeyGG ngónyNeyGG tayNeyGGy đahBn vàhBo nKCTa2xhau, thâKCTa2xm tìnhhB chBhân tKCTa2xhành nói.

Mặt củaKCTa2x côyNeyGG đyNeyGGỏ hồng,hB nhịnhB không đượcyNeyGG hBliếc hBanh mộthB cái,hbaffU lẩmyNeyGG bẩmyNeyGG nói:“hBAnh thbaffUhật sựKCTa2x thbaffUhực thBi bỉyNeyGG, KCTa2xchỉ KCTa2xbiết nóihB sang chuyKCTa2xện khác.”

“Ai, tấthbaffU chBả đềyNeyGGu lyNeyGGà hiểKCTa2xu lầm, hbaffUsao ahbaffUnh lạyNeyGGi hbaffUnói sahBng chuyyNeyGGện hbaffUkhác được?yNeyGG yNeyGGBất hbaffUquá,” AhBnh độhbaffUt nhiêhBn thaKCTa2xy vẻyNeyGG mặt đứngKCTa2x đắnyNeyGG nóiyNeyGG, “hBAnh khônhBg ngạiKCTa2x hbaffUhọc hBhỏi ngườiyNeyGG kháchB mộtyNeyGG chút,KCTa2x chúnghbaffU hbaffUta lúcyNeyGG nãy đahbaffUng thKCTa2xảo luậnKCTa2x vấnyNeyGG KCTa2xđề hBgì? AnyNeyGGh yêhbaffUu KCTa2xem nhiềuhB hBnhư yNeyGGthế nhBào saohbaffU? ĐáphbaffU ánKCTa2x lyNeyGGà rấtKCTa2x yêu, KCTa2x rất yêu.”

Anh mặhbaffUt dàyhbaffU tKCTa2xự hỏihB tựhB đáp, yNeyGGkhiến côKCTa2x hBnhịn khKCTa2xông đượcyNeyGG mỉmKCTa2x cười.

Cô thật sự,hbaffU thậtKCTa2x sựhbaffU chịyNeyGGu khôngyNeyGG nổihbaffU anhBh, KCTa2xcũng chịuKCTa2x khhBông nổyNeyGGi chbaffUhính mìnhhbaffU hBquá yêu anh……hB ChbaffUảm gihBác KCTa2xnày chbaffUó chKCTa2xút hơiKCTa2x KCTa2xđáng sợ.

“Làm sao vậKCTa2xy?” ChúyNeyGG ýyNeyGG thấyyNeyGG nyNeyGGụ cườiKCTa2x củayNeyGG hbaffUcô KCTa2xbiến mhbaffUất mKCTa2xột cáchhB KCTa2xkhông hBbình thường,KCTa2x anhhB quan tâKCTa2xm ônyNeyGG nhBhu hỏi.

“Chúng ta thhBật KCTa2xsự hBcó thKCTa2xể yKCTa2xêu nhhBau yNeyGGcả đhBời, bạchKCTa2x đầhBu gyNeyGGiai hbaffUlão hBsao?” CôyNeyGG hỏiKCTa2x anhKCTa2x, vhBẻ mặt lohbaffU lắng,KCTa2x khiếpKCTa2x sựhbaffU hbaffUvề tươnKCTa2xg lai.

“Đương nhiên cKCTa2xó thể.”hB yNeyGGAnh hbaffUkhông chútyNeyGG hBdo KCTa2xdự tyNeyGGrả lời.

“Thật vậy sao?”hbaffU CôhbaffU hBphát hiệnyNeyGG hbaffUmình cànKCTa2xg nyNeyGGgày cànghB yêhbaffUu anhBh vìhB vhBậy cànghbaffU cảmyNeyGG thấyhB hbaffUsợ hãi.

“Đương nhiên.” AyNeyGGnh nhBói nhưyNeyGG đinyNeyGGh đóngKCTa2x cột,“ChBhuyện khyNeyGGác khôngyNeyGG nói,hbaffU chỉhB cầnKCTa2x nhìhbaffUn bốyNeyGG mẹ củahB hbaffUhai thBa, bọnhB họhbaffU KCTa2xchung tìnhBh yêuyNeyGG nhaKCTa2xu hbaffUmà chyNeyGGúng KCTa2xta yNeyGGlại thừahbaffU hưởnghbaffU gieKCTa2xn di truyNeyGGyền KCTa2xcủa họhbaffU KCTa2xvì vKCTa2xậy chúnyNeyGGg KCTa2xta yNeyGGnhất địnhKCTa2x cóKCTa2x thyNeyGGể yêhbaffUu nKCTa2xhau hBđến hBbạc đầu.”

Cách anh thBhuyết yNeyGGphục hBlàm chKCTa2xo KCTa2xcô buồyNeyGGn cưhBời nhưKCTa2xng chỉKCTa2x chốchbaffU láKCTa2xt nóKCTa2x lạihB biếnhB mất.

“Còn chuyện gìhB sao?”yNeyGG tayNeyGGy ahBnh chạmKCTa2x yNeyGGvào mặthB yNeyGGcô, kiêhbaffUn nhẫKCTa2xn KCTa2xhỏi hbaffUlại, ahbaffUnh KCTa2xkhông thểhB chịu đhbaffUược khKCTa2xi thấyhbaffU cyNeyGGô buồn.

“Thứ hai kKCTa2xhi đhBi làmKCTa2x, ehBm nyNeyGGên làyNeyGGm cáhbaffUi ghbaffUì bhBây giờhbaffU?” CyNeyGGô nhBhăn mặtKCTa2x hỏhbaffUi anh.

“Cái gì làmhB sahbaffUo bKCTa2xây giyNeyGGờ?” AnhBh khôngyNeyGG hbaffUhiểu hbaffUcô đhbaffUang hỏhbaffUi cáhBi gì.

Thứ hai yNeyGGở cônghbaffU hBty cóhbaffU chuhByện gKCTa2xì hBmà anhbaffUh khôngKCTa2x bihBết saKCTa2xo? HhBạ hbaffUTử KìhbaffUnh yNeyGGsuy nghĩ.

“Chuyện chúng KCTa2xta kKCTa2xết KCTa2xhôn, đhBến thứhbaffU hKCTa2xai nhấthB đhbaffUịnh đãyNeyGG hBtruyền đếnhB tKCTa2xai mỗihbaffU yNeyGGngười tKCTa2xrong cônhBg ty, đếnhbaffU lhBúc đóhbaffU ehbaffUm nKCTa2xên đốiKCTa2x myNeyGGặt vớihB yNeyGGhọ nhưyNeyGG thếyNeyGG nàKCTa2xo đây?”hbaffU PhàyNeyGGn SởhB NgữhbaffU khôyNeyGGng chuyển KCTa2xmắt nhìnKCTa2x yNeyGGanh, khônyNeyGGg biyNeyGGết KCTa2xanh cóKCTa2x phbaffUhải đanyNeyGGg giảKCTa2x nghbaffUốc vớiyNeyGG côhB không.

“Thì ra hBlà chuhbaffUyện này.”

Nhìn anh yNeyGGra hBvẻ đyNeyGGã hiểuhB lKCTa2xại KCTa2xcòn rấthB thoảihB máhbaffUi vuKCTa2xi thíchKCTa2x hbaffUlàm chBho chbaffUô nhấthB thBhời KCTa2xbốc hỏa.

“Đúng vậy, chíKCTa2xnh lhbaffUà chhBuyện này!”KCTa2x hbaffUCô tyNeyGGrừng mắhBt nói,“AnhKCTa2x &nhbaffUbsp;nói nênKCTa2x lhbaffUàm hBgì yNeyGGbây giờ?”

“Chỉ cần thoảihbaffU máihB nhậnKCTa2x sKCTa2xự chúchbaffU phBhúc củahbaffU mọyNeyGGi ngườihB hbaffUlà đưyNeyGGợc rồi.”

“Anh nói tKCTa2xhật đơhbaffUn giản.”hB CôhB giậnhbaffU dỗhbaffUi đánKCTa2xh hBanh mộtyNeyGG cái.

“Là em sKCTa2xuy nghĩKCTa2x quáKCTa2x phứchbaffU thbaffUạp. hbaffUEm rốtKCTa2x cuộcKCTa2x hbaffUlo lhBắng cáyNeyGGi gìyNeyGG, lãyNeyGGo bà?hB” hbaffUAnh kéohbaffU côhB vhbaffUào trong hBlòng, KCTa2xôn nKCTa2xhu hỏi.

“Đại soái cKCTa2xa lãohbaffU bảnyNeyGG yNeyGGcưới hbaffUmột hbaffUnữ thưhB kíKCTa2x trohBng cônghbaffU thbaffUy, khhbaffUông bhbaffUắt mắKCTa2xt, cáhB tínhhbaffU cứnghB nhắc yNeyGGcâu nệ,KCTa2x khBhông làmhbaffU chbaffUho ngườKCTa2xi KCTa2xkhác hByêu mếm,hbaffU nếKCTa2xu hBanh làhbaffU nhbaffUgười đứnyNeyGGg xhBem, anh sẽKCTa2x hbaffUnghĩ nhưKCTa2x thếhB nào?”

“Cô gái nàyyNeyGG thậKCTa2xt lợhbaffUi hại?”hbaffU AhbaffUnh hyNeyGGơi hbaffUđăm chiêhBu lyNeyGGiếc nhhBìn hBcô mộthB chBái, syNeyGGau KCTa2xđó thonhBg thả KCTa2xnhíu mhBày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biếtyNeyGG dùKCTa2xng mêhB thuhBật, nếKCTa2xu khônghB, cKCTa2xông pKCTa2xhu KCTa2xtrên gihbaffUường hBkhẳng địnhyNeyGG đhbaffUặc biệhbaffUt tốt?” AnhbaffUh nhăhBn mặtyNeyGG nhbaffUói tiếp.

Cô trừng hBmắt lihbaffUếc yNeyGGanh mKCTa2xột chBái, nghiếnhbaffU ryNeyGGăng KCTa2xnghiến hbaffUlợi hỏi:“CònKCTa2x hBgì nữa?”

“Không biết KCTa2xcô hBta yNeyGGlàm nhưhbaffU thếyNeyGG nàhBo mhBê hBhoặc rKCTa2xồi trèoyNeyGG lênKCTa2x giưhBờng củahbaffU lãKCTa2xo hBbản? yNeyGGLà hbaffUlúc cùng lãoKCTa2x bảnhB KCTa2xra ngoàihbaffU chbaffUông táKCTa2xc, lừhBa chhbaffUo lãohbaffU bảnKCTa2x uốnghbaffU saKCTa2xy hBlàm yNeyGGra hbaffUnhững chuyệnyNeyGG khbaffUhông tự chủKCTa2x đượchB saoKCTa2x? HKCTa2xay làyNeyGG thbaffUrực tiếyNeyGGp cưhbaffUỡng éyNeyGGp KCTa2xquan hệKCTa2x, hBsau đóKCTa2x thàKCTa2xnh chbaffUông lấyyNeyGG tự sáthB hBuy hhbaffUiếp byNeyGGức hôn……”

“Uy!” Thấy ahbaffUnh cànKCTa2xg nóyNeyGGi càngyNeyGG yNeyGGlưu loáhbaffUt, chbaffUàng khhBoa trương,yNeyGG PKCTa2xhàn SởyNeyGG NghBữ nhbaffUhịn khônKCTa2xg đưyNeyGGợc đánh ahBnh mộtKCTa2x chút.

“Đây không hbaffUphải lhBà suKCTa2xy nghĩKCTa2x KCTa2xcủa hbaffUem shBao?” AnhbaffUh lhbaffUàm nhưhbaffU vhBô tKCTa2xội nói.

“Em đang hỏKCTa2xi anyNeyGGh nKCTa2xghĩ nKCTa2xhư hbaffUthế nhBào?” yNeyGGCô nói.

Anh im yNeyGGlặng tryNeyGGong chốchB hbaffUlát rKCTa2xồi chyNeyGGăm yNeyGGchú KCTa2xnhìn côKCTa2x, thoyNeyGGng thyNeyGGả nói:“AnhhB shBẽ nghbaffUhĩ đây nhhbaffUất địnhhbaffU làKCTa2x châhbaffUn tình.”

Cô ngẩn hBra, khhbaffUông hBthể dờiyNeyGG hbaffUkhỏi đôhbaffUi mKCTa2xắt thâmhbaffU thbaffUình củhbaffUa anh.

“Anh sẽ nghĩhB……” AhBnh tiếyNeyGGp tụKCTa2xc nói,“CKCTa2xô hBgái KCTa2xnày nhKCTa2xất địyNeyGGnh cKCTa2xó điểmyNeyGG đặcyNeyGG bihBệt nênhbaffU đạKCTa2xi soáihbaffU ca lhBão bảnhB yNeyGGkia hbaffUmới myNeyGGê luyếhbaffUn, áiyNeyGG mộ,yNeyGG kKCTa2xhông thyNeyGGể tKCTa2xự hBkìm cyNeyGGhế mhbaffUà yyNeyGGêu hbaffUcô ấy,hB shBau hbaffUđó còn cướihbaffU làyNeyGGm vKCTa2xợ, đKCTa2xồng thKCTa2xời pháhBt thyNeyGGệ chbaffUả KCTa2xđời chỉhbaffU yNeyGGnắm taKCTa2xy côhbaffU, yNeyGGcùng cKCTa2xô sốnKCTa2xg đếnKCTa2x đầu bạc.”

Trái tim củyNeyGGa côhbaffU khyNeyGGông tựyNeyGG chủKCTa2x đượyNeyGGc hbaffUđập nhahBnh lhbaffUên, vìyNeyGG hbaffUnhu tìnyNeyGGh troKCTa2xng mắyNeyGGt aKCTa2xnh vyNeyGGà những lyNeyGGời ayNeyGGnh nhbaffUói yNeyGGmà hBcảm động.

“Lão công……”

Anh lấy tyNeyGGay cyNeyGGhe hbaffUmiệng côyNeyGG lạihB, khôKCTa2xng KCTa2xcho chbaffUô mởKCTa2x miệngyNeyGG nhbaffUói chhBuyện, muốhbaffUn chBô nghhbaffUe anh nói.

“Lão bà, tạiyNeyGG sayNeyGGo hBem phảKCTa2xi quayNeyGGn hbaffUtâm ngườKCTa2xi khácyNeyGG nghĩKCTa2x gìhB?” AhbaffUnh chhbaffUân thànyNeyGGh KCTa2xnhìn côhB nói.“Người kháchB hBmuốn nghĩhbaffU nhhbaffUư thếhbaffU nàoyNeyGG KCTa2xlà chuyhBện củKCTa2xa hhBọ, khhBông lihBên qKCTa2xuan hbaffUđến chúng tyNeyGGa, khôhbaffUng phảihbaffU shBao? GhBiống nyNeyGGhư bKCTa2xa mhbaffUẹ ehBm, bọnyNeyGG yNeyGGhọ chênhhbaffU lệchKCTa2x tuổKCTa2xi táchbaffU nhất địnhKCTa2x cóKCTa2x nhiềuhbaffU yNeyGGngười khôKCTa2xng yNeyGGxem trhbaffUọng phbaffUhải khBhông? NhhBưng bọnhbaffU họhB vhBẫn yhBêu yNeyGGnhau, vẫn hBhạnh phyNeyGGúc kKCTa2xhông phảiKCTa2x sao?”

“Trọng điểm là,KCTa2x” AhbaffUnh nhấyNeyGGn mạhBnh.“Thân làKCTa2x lãyNeyGGo bhbaffUản củaKCTa2x cyNeyGGông hbaffUty, làyNeyGG ngườiKCTa2x yNeyGGtrực tiếKCTa2xp phát KCTa2x lương chhBo nhânKCTa2x viKCTa2xên, lhbaffUão đyNeyGGại, ehBm tKCTa2xhật syNeyGGự chBho rhBằng aKCTa2xnh sẽyNeyGG chyNeyGGo pKCTa2xhép bọnhbaffU họKCTa2x vhbaffUô lễ lãohB KCTa2xvới lyNeyGGão bảKCTa2xn hBnương sao?”

Nghe thấy vậyhbaffU, PhànyNeyGG SyNeyGGở NgữhB nhhBịn yNeyGGkhông KCTa2xđược trhbaffUừng lớnyNeyGG KCTa2xhai mắt,hB đhBem hbaffUtay hBanh lấyyNeyGG ra khbaffUhỏi miệngKCTa2x cô.

“Anh muốn làmyNeyGG cáhBi yNeyGGgì?” CôyNeyGG hBlo lắnhbaffUg hỏKCTa2xi anh.

“Làm việc nêhbaffUn làm.”KCTa2x AyNeyGGnh hBôn nhyNeyGGu cười.

“Việc gì lhBà viyNeyGGệc nyNeyGGên làm?yNeyGG” CyNeyGGô tiếpKCTa2x hbaffUtục hỏi.

“Em muốn biếKCTa2xt nyNeyGGhư vậyhB sao?”

“Em không hhbaffUy vọhbaffUng bởiyNeyGG vìyNeyGG ehbaffUm mKCTa2xà lhBàm chBho bấtyNeyGG kìyNeyGG nghBười nàKCTa2xo gặpKCTa2x tayNeyGGi ương.”

“Đó không phhbaffUải làyNeyGG KCTa2xtai ươngyNeyGG, phảKCTa2xi nKCTa2xói làhB gieyNeyGGo giKCTa2xó gặtKCTa2x bảo.hB” AnhbaffUh cườiKCTa2x KCTa2xnói, nhưng giọhBng điệyNeyGGu chbaffUó mhBột hBtia hbaffUlãnh khbaffUhốc, giốngyNeyGG nhBhư hBanh yNeyGGđã shbaffUớm yNeyGGquyết thBâm muhbaffUốn giyNeyGGết không tha.

“Lão công.” CyNeyGGô nhyNeyGGíu màhBy hbaffUnhìn anh.

“Lão bà.” AnyNeyGGh mhBỉm cườiyNeyGG yNeyGGđáp lại.

“Lão công.” CôKCTa2x nhấnyNeyGG mạnKCTa2xh, tỏhbaffU vyNeyGGẻ phảhBn đối.

“Lão bà.” AnyNeyGGh yNeyGGtiếp hbaffUtục mhbaffUỉm cưKCTa2xời myNeyGGà chốhbaffUng đỡ.

“Mọi người yNeyGGđều làmyNeyGG vhbaffUiệc vớyNeyGGi nhahBu nhihbaffUều năhBm nhưyNeyGG vậy,KCTa2x hBanh cKCTa2xó thểhB hBđồng KCTa2xý hBvới KCTa2xem, đừng vìhB tìyNeyGGnh cảmhB KCTa2xcá nhânhB hbaffUnhất thờihB màhbaffU phhBủi bỏyNeyGG nhyNeyGGững KCTa2xcố gKCTa2xắng, hKCTa2xi yNeyGGsinh củyNeyGGa họyNeyGG chbaffUho công tyhbaffU hBnhững nyNeyGGăm qyNeyGGua yNeyGGđược không?”KCTa2x KCTa2xCô gọhbaffUn gàKCTa2xng hbaffUdứt khoátyNeyGG, thànhhB KCTa2xthật nói.

“Em cũng byNeyGGiết, đốKCTa2xi vớKCTa2xi nhbaffUhững chbaffUố gắnghB vàhbaffU KCTa2xhi yNeyGGsinh củahbaffU mọiyNeyGG ngườihB anhBh đềuhbaffU thưởnghB hBcho họ xứngKCTa2x đáhbaffUng, chưahbaffU KCTa2xcó hBbạc hBđãi ngườyNeyGGi nào.”

“Em biết, nhhbaffUưng côyNeyGGng yNeyGGty yNeyGGcó hBthể pháthB trihbaffUển mạnhhbaffU mẽhB, đứnghB vữhBng trKCTa2xong ghbaffUiới KCTa2xnày đềuhbaffU có hBcông chBủa hbaffUmọi yNeyGGngười. ChyNeyGGo hbaffUnên hbaffUđồng hBý vhBới emyNeyGG, khôngyNeyGG KCTa2xcần vKCTa2xì hBem làhbaffUm kyNeyGGhó ngườhBi nào đượchbaffU khôyNeyGGng?” CôyNeyGG chBầu xin.

“Em mềm lònKCTa2xg nhyNeyGGư vhBậy yNeyGGlà khBhông đưKCTa2xợc.” AhBnh thKCTa2xở dàyNeyGGi hBlắc đhbaffUầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anKCTa2xh yNeyGGkhông thBhể đhbaffUồng ýhB vớihbaffU yNeyGGem.” AyNeyGGnh nhBghiêm KCTa2xtúc KCTa2xlắc đhbaffUầu nói,“LàhB ngườiyNeyGG lãnhyNeyGG đạo quyếhbaffUt địhBnh chínhbaffUh sáchBh chbaffUủa cônyNeyGGg hBty hBanh khônhbaffUg thểhB mềmhB lyNeyGGòng nKCTa2xhư KCTa2xphụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nhBói hhBết đã.hbaffU” AnyNeyGGh ôKCTa2xn hbaffUnhu hBngắt lờiKCTa2x côyNeyGG, vKCTa2xẻ mặtyNeyGG vhbaffUẫn nghiêmhbaffU túcKCTa2x nhưhB vậy.

Phàn Sở NgữyNeyGG bấtyNeyGG đKCTa2xắc dĩhB nhyNeyGGìn aKCTa2xnh, khônghbaffU hhBiểu hbaffUanh tạihbaffU hbaffUsao phảKCTa2xi hbaffUcố chấpyNeyGG nhưhB thế?

Nếu đồng nghiệphbaffU hBđối vớiKCTa2x KCTa2xcô KCTa2xcó ýhbaffU kiếnhbaffU yNeyGGthì cKCTa2xũng làyNeyGG dhBo côKCTa2x hBkhông yNeyGGđủ tiêuyNeyGG chuẩn,hB không thBhể trácKCTa2xh nghbaffUười khácKCTa2x, KCTa2xnếu hBanh bởiKCTa2x KCTa2xvì côhB mKCTa2xà lạmKCTa2x dụnghB cyNeyGGhức quyềnyNeyGG hBtrả hbaffUthù đối phươnghB thìyNeyGG chhbaffUỉ càhbaffUng hbaffUlàm khyNeyGGó hbaffUcô hhbaffUơn mhBà tyNeyGGhôi. CyNeyGGhẳng lẽKCTa2x hBanh khônyNeyGGg hiểu?

“Nếu anh đãhB rKCTa2xa mộthB quyNeyGGyết địnhBh gìhbaffU đKCTa2xó thhbaffUì hBkhông phbaffUhải chỉKCTa2x vìyNeyGG mộhbaffUt chuyhBện. KhôyNeyGGng phảiyNeyGG chỉ một,hB chbaffUó nghĩhBa anyNeyGGh đãhbaffU chyNeyGGo KCTa2xhọ cyNeyGGơ hhBội nhưnyNeyGGg hhbaffUết hBlần nhbaffUày đếnhB lầnhbaffU hBkhác khôKCTa2xng thay yNeyGG đổi, myNeyGGột lầhBn lạiyNeyGG hBmột lầhbaffUn hBtái phạhBm, hBđối vyNeyGGới nhữnhbaffUg ngườiKCTa2x nhhbaffUư vậyhbaffU chbaffUho hBdù không phảKCTa2xi yNeyGGvì yNeyGGem tKCTa2xhì anhBh hBcũng phảihbaffU vìhB cyNeyGGông yNeyGGty màhB trKCTa2xừng phạt.”KCTa2x AnyNeyGGh thậthB hbaffUsự ngKCTa2xhiêm túc nóihbaffU vyNeyGGới cô.

“Anh cam đoanyNeyGG yNeyGGsẽ hBkhông lấyhB việcyNeyGG cônghB hbaffUbáo thhbaffUù riêng?”KCTa2x CôhbaffU nhhBìn ahbaffUnh đáhBnh KCTa2xgiá. VKCTa2xì sKCTa2xao cô vẫnhbaffU cảhBm thấyNeyGGy khảKCTa2x KCTa2xnăng yNeyGGnày rấthB lớn?

“Ai, lão bàhbaffU, lhbaffUão chBông củhBa ehBm làhbaffU nyNeyGGgười hbaffUkhông phhBân byNeyGGiệt cônhBg yNeyGGtư yNeyGGnhư vậyKCTa2x sao?”

Phàn Sở NhbaffUgữ tyNeyGGhành tKCTa2xhật suhbaffUy nyNeyGGghĩ mộhBt yNeyGGlát rKCTa2xồi đKCTa2xưa rhBa đKCTa2xáp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KìnhhB hBdở KCTa2xkhóc hbaffUdở cười.

“Cám ơn ehbaffUm hBtin tưởnhbaffUg KCTa2xanh KCTa2xnhư vậhbaffUy, hbaffUlão bà.”hbaffU AnyNeyGGh hBcười khổyNeyGG hbaffUmà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, yNeyGGngừng.” AnyNeyGGh độhBt nhiêyNeyGGn nyNeyGGgắt lờihB cô:“ChúhBng hbaffUta khhbaffUông nhbaffUên yNeyGGvì thBryện yNeyGGcòn chưyNeyGGa có hBxảy rKCTa2xa tranhbaffUh luậKCTa2xn khKCTa2xông thhbaffUôi, nyNeyGGếu lãhBng hbaffUphí thờiKCTa2x cyNeyGGho hbaffUchuyện nyNeyGGày khhbaffUông bằyNeyGGng chúng hbaffU ta nênhbaffU “hBvận hBđộng” mKCTa2xột chút?”

Phàn Sở hbaffUNgữ hbaffUmặt nhahbaffUnh chhbaffUóng đỏyNeyGG lên.

“Anh thật hBkhông đứyNeyGGng đắhbaffUn!” ChbaffUô hbaffUmặt đỏhbaffU thBía hbaffUtai trừngKCTa2x ahBnh liếchbaffU mắhBt yNeyGGmột cái.

“ “Vận động”hbaffU sahBo cóyNeyGG thểyNeyGG yNeyGGlà chuyệhbaffUn khônhBg đhbaffUứng đắnhbaffU, lãhbaffUo bKCTa2xà? hBViệc hBnày lhbaffUiên quaKCTa2xn đến đờiKCTa2x hbaffUsau chBủa chúnyNeyGGg tahB, hbaffUđây lhBà chuhbaffUyện đứnghB đắyNeyGGn nhấhbaffUt cũhbaffUng quhbaffUan trọnhBg nhấKCTa2xt.” Anh yNeyGG nghiêm túKCTa2xc nói.

Phàn Sở NgữyNeyGG hhbaffUoàn KCTa2xtoàn nKCTa2xói khônghB KCTa2xra lờihB, chBhỉ yNeyGGcó thhbaffUể xấuyNeyGG KCTa2xhổ hbaffUtrừng anKCTa2xh liếcKCTa2x mắthbaffU một yNeyGGcái, hbaffUsau đóhbaffU quyếthbaffU địnhyNeyGG đứngyNeyGG dậyKCTa2x chạyyNeyGG lhbaffUấy ngườyNeyGGi, khôhbaffUng đểhbaffU yNeyGGý yNeyGGtới anh.

Dù shBao côyNeyGG vhBĩnh viễnhB không 

thhbaffUể nói lKCTa2xại anh.

NhưnKCTa2xg cô vhBừa mớiKCTa2x đứngyNeyGG lên,KCTa2x hbaffUhai hbaffUchân KCTa2xcòn chưyNeyGGa đứKCTa2xng vyNeyGGững, đKCTa2xã yNeyGGbị hBanh kéohbaffU hbaffUngã ngồihbaffU lhbaffUại sô pha.

“Uy!” CôyNeyGG khánhBg nghhBị qhbaffUuay đầuKCTa2x kêuKCTa2x lênKCTa2x, giâhBy tiếyNeyGGp thbaffUheo đhbaffUã bịyNeyGG hbaffUanh ápyNeyGG đyNeyGGảo ởyNeyGG trhbaffUên sôhB pha.

Anh ở trêyNeyGGn ngườihbaffU moKCTa2xng KCTa2xchờ nhhbaffUìn côhB, nyNeyGGụ cườhBi ghbaffUợi cảyNeyGGm mêhB hohbaffUặc, hBđôi myNeyGGắt đenyNeyGG lKCTa2xấp láyNeyGGnh tràn đầyhB tìhBnh yNeyGGyêu vhBà kháthB vọngyNeyGG đốiyNeyGG vớiyNeyGG cô.

Cô hô KCTa2xhấp kyNeyGGhó khBhăn, yNeyGGtim đậpKCTa2x nhanh.

Anh chậm rãKCTa2xi cúiyNeyGG ngưyNeyGGời hBhôn cô,hB nhẹhbaffU KCTa2xnhàng hôyNeyGGn đôihB môihbaffU cKCTa2xô, giốnghbaffU hBnhư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……