You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn Sở5bhPWRiK NgữQjH5 nQjH5ói nhữngQjH5 lQjH5ời này rQjH5a cũngQjH5 kQjH5hông 5bhPWRiKlàm ngạcUmzRa7Es nhQjH5iên UmzRa7Es4 ngườiQjH5 đangUmzRa7Es UmzRa7Esnói chuyện.

Hai vQjH5ợ chồ5bhPWRiKng họQjH5 UmzRa7Esthì không 5bhPWRiKphải n5bhPWRiKói, 5bhPWRiKđương n5bhPWRiKhiên UmzRa7Essẽ khôQjH5ng ngạcQjH5 nhiQjH5ên nh5bhPWRiKưng phảnUmzRa7Es ứngQjH5 của5bhPWRiK Lí5bhPWRiK ChUmzRa7Esính UmzRa7EsVũ QjH5và Tần LạUmzRa7Esc LâmUmzRa7Es khiế5bhPWRiKn chUmzRa7Eso cUmzRa7Esô ng5bhPWRiKhi ngờ5bhPWRiK, 5bhPWRiKkhó hiểQjH5u, b5bhPWRiKọn họ5bhPWRiK sQjH5au kQjH5hi nUmzRa7Esghe UmzRa7Escô nQjH5ói như5bhPWRiK vậUmzRa7Esy cả UmzRa7Es hai QjH5cùng sửngUmzRa7Es sUmzRa7Esốt mộtUmzRa7Es ch5bhPWRiKút rQjH5ồi lậ5bhPWRiKp tứcQjH5 cười5bhPWRiK t5bhPWRiKo thànhQjH5 tiếng.

“Ha ha……”

Phàn Sở5bhPWRiK NgUmzRa7Esữ ngQjH5ạc nhiên, haQjH5i mQjH5ắt trợn5bhPWRiK lêQjH5n, cả5bhPWRiKm t5bhPWRiKhấy khUmzRa7Esông biếtQjH5 làmQjH5 saQjH5o, UmzRa7Eslại QjH5có QjH5chút UmzRa7Esnan UmzRa7Eskham, khQjH5ổ sở QjH5 nhìn bọn5bhPWRiK họ.

Chẳng lẽUmzRa7Es chuyệnUmzRa7Es nàn5bhPWRiKg và 5bhPWRiKHạ Tử5bhPWRiK QjH5Kình làQjH5 vQjH5ợ UmzRa7Eschồng thật5bhPWRiK QjH5sự buồn5bhPWRiK cườ5bhPWRiKi QjH5như 5bhPWRiKvậy, làmQjH5 cQjH5ho ngư5bhPWRiKời QjH5khác 5bhPWRiKkhó 5bhPWRiKcó thể ti5bhPWRiKn như5bhPWRiK v5bhPWRiKậy sao?

“Lão bà5bhPWRiK, QjH5em QjH5cuối cUmzRa7Esùng cũng quUmzRa7Esyết địUmzRa7Esnh cô5bhPWRiKng kQjH5hai quaQjH5n hệ5bhPWRiK của5bhPWRiK 5bhPWRiKchúng QjH5ta? A5bhPWRiKnh UmzRa7Esrất QjH5vui vẻ!”

Không chúUmzRa7Es ýQjH5 tớQjH5i tQjH5âm tìQjH5nh của QjH5cô khôngUmzRa7Es tốtQjH5, HUmzRa7Esạ 5bhPWRiKTử Kìn5bhPWRiKh 5bhPWRiKvui QjH5sướng g5bhPWRiKắt gUmzRa7Esao kéo5bhPWRiK côUmzRa7Es UmzRa7Eslại gầUmzRa7Esn, tQjH5rước m5bhPWRiKặt mọi n5bhPWRiKgười hôn5bhPWRiK 5bhPWRiKcô sa5bhPWRiKy đUmzRa7Esắm rồUmzRa7Esi sUmzRa7Esau đQjH5ó ngQjH5ây UmzRa7Esngô cười5bhPWRiK 5bhPWRiKha hUmzRa7Esa ha.

Tâm tìnQjH5h c5bhPWRiKô QjH5không tốt QjH5 nhưng vìUmzRa7Es UmzRa7Esanh sunUmzRa7Esg 5bhPWRiKsướng UmzRa7Eskhông chúUmzRa7Est 5bhPWRiKche 5bhPWRiKdấu làm5bhPWRiK cQjH5ho 5bhPWRiKcô bìQjH5nh phụcQjH5 một5bhPWRiK chút5bhPWRiK, trong lòngQjH5 vẫn5bhPWRiK kUmzRa7Eshông t5bhPWRiKhể khôngUmzRa7Es suUmzRa7Esy nghĩ.

“Nhìn tênQjH5 kiQjH5a QjH5xem cUmzRa7Esười đến giốn5bhPWRiKg một5bhPWRiK UmzRa7Estên ngốc.”

“Đúng v5bhPWRiKậy, cũQjH5ng UmzRa7Esmay tôi kh5bhPWRiKông cQjH5ó mêQjH5 lUmzRa7Esuyến QjH5anh QjH5ta nếu5bhPWRiK khôngQjH5 bây5bhPWRiK giUmzRa7Esờ n5bhPWRiKhất địnhUmzRa7Es vỡQjH5 mộng.”

Phía s5bhPWRiKau PhàQjH5n SởUmzRa7Es Ngữ5bhPWRiK vanUmzRa7Esg lên tiếngUmzRa7Es 5bhPWRiKchế nhạ5bhPWRiKo UmzRa7Esmột cQjH5ách th5bhPWRiKoải QjH5mái, cUmzRa7Esô không5bhPWRiK nhịnUmzRa7Es 5bhPWRiKđược quQjH5ay 5bhPWRiKđầu lạQjH5i, chỉ QjH5 thấy 5bhPWRiKLí Ch5bhPWRiKính 5bhPWRiKVũ v5bhPWRiKà TầQjH5n LQjH5ạc Lâm5bhPWRiK đứngUmzRa7Es chuUmzRa7Esng mộtUmzRa7Es cQjH5hỗ, trêQjH5n mặtQjH5 t5bhPWRiKươi cườiUmzRa7Es trêu chọcQjH5 khô5bhPWRiKng QjH5có QjH5một UmzRa7Estia trUmzRa7Esào phUmzRa7Esúng ác5bhPWRiK ýUmzRa7Es nào.

Cô ngạUmzRa7Esc nhiênQjH5 trUmzRa7Esừng mắt nhì5bhPWRiKn, rQjH5a 5bhPWRiKlệnh cQjH5ho c5bhPWRiKhính UmzRa7Esmình phải5bhPWRiK 5bhPWRiKcẩn thậnUmzRa7Es mộ5bhPWRiKt chút,5bhPWRiK nQjH5gười vừaQjH5 mUmzRa7Esới cườUmzRa7Esi n5bhPWRiKhạo cô sQjH5ao QjH5bây giờUmzRa7Es lại5bhPWRiK cUmzRa7Esó vẻ5bhPWRiK mặtUmzRa7Es này?

“Hai ngưUmzRa7Esời QjH5các ngươi5bhPWRiK hâQjH5m mộ thQjH5ì cứQjH5 vi5bhPWRiKệc nóUmzRa7Esi thẳ5bhPWRiKng, UmzRa7Esha UmzRa7Esha……” HạUmzRa7Es Tử5bhPWRiK K5bhPWRiKình bỗn5bhPWRiKg nhi5bhPWRiKên đắcQjH5 ýUmzRa7Es cười5bhPWRiK UmzRa7Esha h5bhPWRiKa nói  vớUmzRa7Esi 5bhPWRiKhai nQjH5gười kia.

“Có UmzRa7Esgì đ5bhPWRiKáng hâm5bhPWRiK mộ,UmzRa7Es so5bhPWRiK với cậQjH5u, t5bhPWRiKôi muốn5bhPWRiK tìmQjH5 bạUmzRa7Esn QjH5gái 5bhPWRiKkhó UmzRa7Eskhăn sao?

“Vấn đề5bhPWRiK lQjH5à QjH5cậu tì5bhPWRiKm UmzRa7Esđược cô gQjH5ái đồngUmzRa7Es UmzRa7Esý cùUmzRa7Esng cậUmzRa7Esu bạcUmzRa7Esh đầ5bhPWRiKu giaUmzRa7Esi 5bhPWRiKlão sao?”

“Tôi khôn5bhPWRiKg muUmzRa7Esốn thôi, QjH5 được không?”

“Đều giUmzRa7Esống nhaQjH5u, tóQjH5m lại QjH5 cậu khô5bhPWRiKng tìQjH5m được5bhPWRiK t5bhPWRiKình yêQjH5u soQjH5ng phương,UmzRa7Es giốQjH5ng tô5bhPWRiKi 5bhPWRiKvà lãUmzRa7Eso QjH5bà nắmQjH5 taUmzRa7Esy n5bhPWRiKhau đi hQjH5ết cuộ5bhPWRiKc đời,5bhPWRiK QjH5ha ha……”

Hạ TửUmzRa7Es Kình5bhPWRiK bừQjH5a bãi5bhPWRiK cười nóiUmzRa7Es, QjH5thái độQjH5 UmzRa7Eskiêu ngạo5bhPWRiK QjH5làm cUmzRa7Esho người5bhPWRiK tUmzRa7Esa 5bhPWRiKrất muốn5bhPWRiK đánh.

“Phàn t5bhPWRiKiểu thư,5bhPWRiK nUmzRa7Esếu cô không5bhPWRiK chUmzRa7Esịu nổUmzRa7Esi c5bhPWRiKậu tUmzRa7Esa, lú5bhPWRiKc nQjH5ào cũng5bhPWRiK cQjH5ó QjH5thể b5bhPWRiKỏ hQjH5ắn. TôUmzRa7Esi UmzRa7Escó thểUmzRa7Es giúUmzRa7Esp c5bhPWRiKô 5bhPWRiKmột tay5bhPWRiK, ca5bhPWRiKm đoan cQjH5ô s5bhPWRiKẽ khôUmzRa7Esng 5bhPWRiKbị 5bhPWRiKtên UmzRa7Eslưu maUmzRa7Esnh n5bhPWRiKày quấyUmzRa7Es rầy.UmzRa7Es” 5bhPWRiKLí QjH5Chính V5bhPWRiKũ đem5bhPWRiK chu5bhPWRiKyện không 5bhPWRiK thể xảyQjH5 UmzRa7Esra n5bhPWRiKày nóUmzRa7Esi vớQjH5i cô.

“Thật 5bhPWRiKsự UmzRa7Escám QjH5ơn QjH5ý tốt5bhPWRiK của cậu,QjH5 tôiUmzRa7Es vàQjH5 lãUmzRa7Eso bà5bhPWRiK nhấQjH5t đQjH5ịnh bêUmzRa7Esn 5bhPWRiKnhau QjH5đến bạc5bhPWRiK đầu5bhPWRiK s5bhPWRiKau UmzRa7Esđó cùnUmzRa7Esg nhUmzRa7Esau tUmzRa7Esham giUmzRa7Esa lễUmzRa7Es đưa tiễn5bhPWRiK củaUmzRa7Es cậu.

“Tên QjH5hỗn đUmzRa7Esản nàyUmzRa7Es.” Lí ChínhUmzRa7Es QjH5Vũ ngâQjH5y người5bhPWRiK mộtQjH5 chútQjH5, nhUmzRa7Esịn kQjH5hông được5bhPWRiK cư5bhPWRiKời mắng.

Tần Lạc5bhPWRiK LQjH5âm ởUmzRa7Es bê5bhPWRiKn 5bhPWRiKcạnh nghe thQjH5ấy bUmzRa7Esa chữUmzRa7Es “lễUmzRa7Es đưUmzRa7Esa ti5bhPWRiKễn” QjH5nhanh chóUmzRa7Esng cườiUmzRa7Es lớn,5bhPWRiK cườQjH5i đQjH5ến nổQjH5i 5bhPWRiKkhông đứng vững5bhPWRiK đượUmzRa7Esc, ha5bhPWRiKi vaUmzRa7Esi khUmzRa7Esông QjH5ngừng run.

Tình thếUmzRa7Es 5bhPWRiKtrước mUmzRa7Esắt đã vưQjH5ợt qu5bhPWRiKa khảUmzRa7Es 5bhPWRiKnăng UmzRa7Eslí g5bhPWRiKiải của5bhPWRiK P5bhPWRiKhàn Sở5bhPWRiK UmzRa7EsNgữ, đôiUmzRa7Es mắt5bhPWRiK tQjH5o, mUmzRa7Esê hoặcQjH5 bUmzRa7Esình tĩn5bhPWRiKh nhìn nhữnUmzRa7Esg việcQjH5 đangQjH5 x5bhPWRiKảy QjH5ra, UmzRa7Esmờ mịtQjH5 hỏi:“Rốt5bhPWRiK cUmzRa7Esuộc l5bhPWRiKà chuyệ5bhPWRiKn 5bhPWRiKgì đangQjH5 xảy5bhPWRiK ra?”

“Cám ơUmzRa7Esn c5bhPWRiKô g5bhPWRiKiúp chún5bhPWRiKg tôi kiếm5bhPWRiK QjH5được phần5bhPWRiK cQjH5ơm 5bhPWRiKbeefsteak đắtUmzRa7Es tiền.”UmzRa7Es LUmzRa7Esí ChínUmzRa7Esh VUmzRa7Esũ mỉUmzRa7Esm cườiQjH5 nói.

“Kiếm 5bhPWRiKđược?” 5bhPWRiKPhàn QjH5Sở Ngữ QjH5 trừng mắtUmzRa7Es nhìn,QjH5 vẫn5bhPWRiK làQjH5 vQjH5ẻ QjH5mặt nQjH5ghi hoặc.

“Thật 5bhPWRiKra lQjH5à phầnQjH5 thưởnUmzRa7Esg hoàn thànhUmzRa7Es nhQjH5iệm vụ.”UmzRa7Es TầnQjH5 LUmzRa7Esạc L5bhPWRiKâm bQjH5ổ sung.

“Phần thưở5bhPWRiKng nhiệQjH5m vụ?” CôQjH5 vẫn5bhPWRiK nh5bhPWRiKư QjH5cũ QjH5ngây ngốcUmzRa7Es lUmzRa7Esặp lờiUmzRa7Es nUmzRa7Esói 5bhPWRiKcủa đUmzRa7Esối phươngUmzRa7Es, s5bhPWRiKau đó5bhPWRiK m5bhPWRiKột ý5bhPWRiK QjH5tưởng khUmzRa7Esông thể tiUmzRa7Esn đượQjH5c c5bhPWRiKhậm UmzRa7Esrãi chuQjH5i UmzRa7Esvào đ5bhPWRiKầu côUmzRa7Es. C5bhPWRiKô 5bhPWRiKxoay ngưUmzRa7Esời đQjH5ối mặt5bhPWRiK vớiQjH5 HạQjH5 TQjH5ử KìnhQjH5, lên áQjH5n QjH5anh:“Anh kQjH5hông tuâ5bhPWRiKn tQjH5hủ ướQjH5c định?”

Hạ T5bhPWRiKử UmzRa7EsKình UmzRa7Eslập UmzRa7Estức nhQjH5íu mày.“Anh khônQjH5g tuâQjH5n thủ5bhPWRiK ước5bhPWRiK định5bhPWRiK nào?”

“Công khaQjH5i chuyện5bhPWRiK chúng QjH5ta kếQjH5t hônQjH5, an5bhPWRiKh nóiQjH5 d5bhPWRiKo QjH5em quyế5bhPWRiKt định.”

“Đúng vậyUmzRa7Es 5bhPWRiKlà 5bhPWRiKdo UmzRa7Esem quyết5bhPWRiK định, mà5bhPWRiK QjH5vừa rồQjH5i eQjH5m tự5bhPWRiK mìnhUmzRa7Es cQjH5ông k5bhPWRiKhai, khôngUmzRa7Es phảiUmzRa7Es sao?”UmzRa7Es AnQjH5h nhí5bhPWRiKu mày,5bhPWRiK có5bhPWRiK chúUmzRa7Est khó hiểUmzRa7Esu h5bhPWRiKỏi ngưQjH5ợc lại.

“Anh đã5bhPWRiK QjH5nói trướcUmzRa7Es cho ngườ5bhPWRiKi kQjH5hác biế5bhPWRiKt c5bhPWRiKòn bả5bhPWRiKo 5bhPWRiKem cô5bhPWRiKng kh5bhPWRiKai?” CQjH5ô phản5bhPWRiK bác.

“Anh 5bhPWRiKđâu UmzRa7Escó nói5bhPWRiK ch5bhPWRiKo UmzRa7Esngười nào biQjH5ết trướcQjH5 đâUmzRa7Esu? AnQjH5h nóUmzRa7Esi QjH5cho ai?UmzRa7Es” 5bhPWRiKAnh hỏi.

“Không phảiUmzRa7Es bọnUmzRa7Es họQjH5 sao?” QjH5Phàn SởUmzRa7Es UmzRa7EsNgữ lậ5bhPWRiKp QjH5tức xoaQjH5y người,UmzRa7Es UmzRa7Estay cQjH5hỉ về5bhPWRiK phíUmzRa7Esa LíQjH5 ChíUmzRa7Esnh UmzRa7EsVũ QjH5cùng TUmzRa7Esần LạcQjH5 Lâm.

“Bọn h5bhPWRiKọ?” QjH5Hạ 5bhPWRiKTử Kìn5bhPWRiKh nhăn mày.“HaiUmzRa7Es người5bhPWRiK,” AnQjH5h hỏi:“TôiQjH5 UmzRa7Escó nQjH5ói 5bhPWRiKcho qUmzRa7Esua cUmzRa7Esho hUmzRa7Esai n5bhPWRiKgười biUmzRa7Esết tUmzRa7Esôi UmzRa7Esđã kếQjH5t hôn, UmzRa7Esvợ 5bhPWRiKtôi lQjH5à cô5bhPWRiK gáiQjH5 này5bhPWRiK sao?”

Lí ChínQjH5h 5bhPWRiKVũ cUmzRa7Esùng TầnQjH5 LạQjH5c Lâm nhấtUmzRa7Es t5bhPWRiKhời UmzRa7Escứng họng,UmzRa7Es UmzRa7Eshai 5bhPWRiKmắt mUmzRa7Esở 5bhPWRiKto vô5bhPWRiK tội,UmzRa7Es vQjH5ẻ mặUmzRa7Est làQjH5 UmzRa7Esbị dọa.

“Cái gì5bhPWRiK, đănUmzRa7Esg kíQjH5 kết hôn?”QjH5 LUmzRa7Esí ChUmzRa7Esính VũUmzRa7Es kinUmzRa7Esh 5bhPWRiKngạc trừQjH5ng mUmzRa7Esắt nhUmzRa7Esìn 5bhPWRiKbọn 5bhPWRiKhọ, lắp5bhPWRiK bắpUmzRa7Es nói:“5bhPWRiKÝ là,UmzRa7Es UmzRa7Escô ấy UmzRa7Es thật QjH5sự 5bhPWRiKlà l5bhPWRiKão bUmzRa7Esà c5bhPWRiKủa cUmzRa7Esậu, khôQjH5ng QjH5phải bạn5bhPWRiK gáiUmzRa7Es? CáUmzRa7Esc 5bhPWRiKngươi thậtQjH5 sựQjH5 kếQjH5t hônQjH5? LàQjH5 vợ chồng?”

“Thật vậyQjH5 saoUmzRa7Es? H5bhPWRiKạ Tử KìUmzRa7Esnh, a5bhPWRiKnh thQjH5ật sự5bhPWRiK UmzRa7Eskết hôn?”UmzRa7Es TầnQjH5 LạcUmzRa7Es Lâ5bhPWRiKm cũ5bhPWRiKng 5bhPWRiKlộ QjH5ra vẻQjH5 mặtQjH5 kh5bhPWRiKông tin5bhPWRiK, nhìnUmzRa7Es anh hỏi.

Phàn 5bhPWRiKSở NQjH5gữ l5bhPWRiKại m5bhPWRiKờ mịt khó5bhPWRiK UmzRa7Eshiểu, saQjH5o phảnUmzRa7Es QjH5ứng củ5bhPWRiKa haUmzRa7Esi UmzRa7Esngười đUmzRa7Esó lạiUmzRa7Es nhUmzRa7Esư vậy,UmzRa7Es giống5bhPWRiK n5bhPWRiKhư chQjH5ỉ vừUmzRa7Esa mớiUmzRa7Es nghe tiQjH5n QjH5anh 5bhPWRiKkết hônUmzRa7Es? UmzRa7Es10 pUmzRa7Eshút tUmzRa7Esrước khôngQjH5 UmzRa7Esphải bọnQjH5 UmzRa7Eshọ UmzRa7Esđều đanQjH5g n5bhPWRiKói UmzRa7Eschuyện nà5bhPWRiKy sao?

“Hai QjH5người khôn5bhPWRiKg UmzRa7Esbiết chuyện an5bhPWRiKh ấy5bhPWRiK và5bhPWRiK tôUmzRa7Esi kếtUmzRa7Es UmzRa7Eshôn sao?5bhPWRiK” QjH5Cô khôngQjH5 t5bhPWRiKự chủUmzRa7Es đượcUmzRa7Es lQjH5ên ti5bhPWRiKếng hỏi.

Kia ha5bhPWRiKi ngườQjH5i khôUmzRa7Esng chút 5bhPWRiKdo dựUmzRa7Es lậpUmzRa7Es QjH5tức QjH5lắc đ5bhPWRiKầu, gi5bhPWRiKống QjH5như vẫ5bhPWRiKn c5bhPWRiKòn khiếQjH5p sợ5bhPWRiK QjH5chỉ dQjH5ựa vàQjH5o 5bhPWRiKbản nQjH5ăng trả5bhPWRiK lời cô.

“Vậy QjH5hai nUmzRa7Esgười nUmzRa7Esói hoàn thQjH5ành nhiQjH5ệm vụQjH5 5bhPWRiKlà QjH5nhiệm vụQjH5 nào?”

“Tử KìnQjH5h nó5bhPWRiKi cậ5bhPWRiKu QjH5ta thích 5bhPWRiK cô, c5bhPWRiKô cũUmzRa7Esng UmzRa7Esthích cậuUmzRa7Es UmzRa7Esta nhưUmzRa7Esng kh5bhPWRiKông biUmzRa7Esết UmzRa7Escô 5bhPWRiKlo sQjH5ợ 5bhPWRiKcái gìQjH5 kh5bhPWRiKông dQjH5ám tQjH5hừa nhậQjH5n tình cảUmzRa7Esm củUmzRa7Esa UmzRa7Esmình UmzRa7Esnên nhờUmzRa7Es chúnUmzRa7Esg tôi5bhPWRiK giúp5bhPWRiK đỡ.5bhPWRiK” UmzRa7EsLí Ch5bhPWRiKính QjH5Vũ UmzRa7Eshơi bìnUmzRa7Esh tĩQjH5nh lạ5bhPWRiKi nhưng UmzRa7Estim vẫUmzRa7Esn UmzRa7Esđập mạnh5bhPWRiK QjH5và lo5bhPWRiKạn nhịp,UmzRa7Es t5bhPWRiKrả lờiUmzRa7Es cô.

“Tôi phụ5bhPWRiK tráQjH5ch làmQjH5 cUmzRa7Esho c5bhPWRiKô ghen đểUmzRa7Es QjH5xem UmzRa7Escô 5bhPWRiKcó p5bhPWRiKhản 5bhPWRiKứng không.”UmzRa7Es TQjH5ần UmzRa7EsLạc LâmQjH5 UmzRa7Esnói, giọngUmzRa7Es nQjH5ói n5bhPWRiKgây ngUmzRa7Esốc 5bhPWRiKgiống y như5bhPWRiK LíQjH5 Chính5bhPWRiK Vũ.

“Tôi 5bhPWRiKgiúp c5bhPWRiKậu 5bhPWRiKta diễnQjH5 một mànQjH5 tQjH5ình địch5bhPWRiK xuUmzRa7Esất hiệnQjH5 rồ5bhPWRiKi đánhQjH5 nh5bhPWRiKau đểUmzRa7Es xQjH5em c5bhPWRiKô QjH5có thUmzRa7Esể QjH5mắc mưQjH5u rồUmzRa7Esi thổQjH5 lQjH5ộ tình cảmQjH5 hQjH5ay không.QjH5 KếtQjH5 quảUmzRa7Es côQjH5 t5bhPWRiKhật sựQjH5 trúQjH5ng kế.”5bhPWRiK LUmzRa7Esí Chín5bhPWRiKh V5bhPWRiKũ tiếUmzRa7Esp lời5bhPWRiK TQjH5ần UmzRa7EsLạc Lâm nói,QjH5 sQjH5au đó5bhPWRiK hoUmzRa7Esàn QjH5hồn, trừngQjH5 mắtUmzRa7Es nhì5bhPWRiKn HạQjH5 Tử5bhPWRiK UmzRa7EsKình oáQjH5n UmzRa7Esgiận nói:“Tại5bhPWRiK sQjH5ao lạiUmzRa7Es lừa bọnUmzRa7Es tUmzRa7Esôi? ChúQjH5ng UmzRa7Estôi đề5bhPWRiKu đồ5bhPWRiKng ý5bhPWRiK g5bhPWRiKiúp 5bhPWRiKcậu, cậ5bhPWRiKu lạiQjH5 còUmzRa7Esn lừUmzRa7Esa bọn5bhPWRiK tQjH5ôi gi5bhPWRiKờ QjH5tính sao đây?”

Không đểUmzRa7Es UmzRa7Esý bQjH5ạn tốtQjH5 5bhPWRiKđang bất mãn5bhPWRiK, oQjH5án hậQjH5n  nh5bhPWRiKìn chằmUmzRa7Es chằm5bhPWRiK UmzRa7Esmình, HUmzRa7Esạ TQjH5ử KìUmzRa7Esnh chỉ5bhPWRiK 5bhPWRiKchú ý5bhPWRiK đếnUmzRa7Es suQjH5y nghĩ QjH5 và pQjH5hản ứnQjH5g của5bhPWRiK lão5bhPWRiK bà.

“Nghe thấyUmzRa7Es khônQjH5g? QjH5Amh không 5bhPWRiKcó nóiQjH5 cUmzRa7Esho bọnUmzRa7Es họUmzRa7Es biết,UmzRa7Es vẫnQjH5 tuUmzRa7Esân thủQjH5 ướ5bhPWRiKc địn5bhPWRiKh củ5bhPWRiKa ch5bhPWRiKúng ta.”QjH5 QjH5Anh thành thật5bhPWRiK nói.

“Uhm,” QjH5Cô QjH5gật đQjH5ầu, tiếpQjH5 theo v5bhPWRiKẻ 5bhPWRiKmặt nUmzRa7Esghiêm túcQjH5 n5bhPWRiKhìn aQjH5nh:“Nhưng UmzRa7Esanh UmzRa7Eskhông tuâQjH5n thQjH5ủ quUmzRa7Esy tắc.”

“Quy tắcQjH5 n5bhPWRiKào?” A5bhPWRiKnh nhíuQjH5 mày hỏi.

“Anh 5bhPWRiKlừa em.”

“Vấn đ5bhPWRiKề lUmzRa7Esà saUmzRa7Eso a5bhPWRiKnh không nUmzRa7Eshớ QjH5rõ 5bhPWRiKcó cQjH5ái 5bhPWRiKquy tắQjH5c nàyUmzRa7Es?” AnUmzRa7Esh v5bhPWRiKô tội5bhPWRiK QjH5nói, kỳUmzRa7Es 5bhPWRiKthật cănQjH5 bảnUmzRa7Es UmzRa7Eslà chơi5bhPWRiK xQjH5ấu cô.

“Nếu quyQjH5ền cônUmzRa7Esg kha5bhPWRiKi là 5bhPWRiKcủa e5bhPWRiKm an5bhPWRiKh khUmzRa7Esông đưUmzRa7Esợc sửQjH5 dụngQjH5 bQjH5iện pháQjH5p QjH5này b5bhPWRiKắt QjH5em UmzRa7Escông khaiQjH5.” UmzRa7EsCô nghiêmQjH5 túc nói.

“Ai, eUmzRa7Esm yêuUmzRa7Es c5bhPWRiKó QjH5phải em hiểUmzRa7Esu lầmUmzRa7Es r5bhPWRiKồi khônQjH5g?” UmzRa7EsAnh trừngUmzRa7Es mắtQjH5 QjH5nhìn, vUmzRa7Esẻ mặQjH5t càngUmzRa7Es thUmzRa7Esêm vô5bhPWRiK tội,UmzRa7Es làQjH5m bUmzRa7Esộ thở d5bhPWRiKài nói.

“Cái QjH5gì?” UmzRa7EsCô bất5bhPWRiK UmzRa7Esngờ hỏi.

“Anh đanQjH5g cQjH5ùng QjH5em nói QjH5 chuyện đá5bhPWRiKnh cượQjH5c tốiUmzRa7Es QjH5nay, eQjH5m đanUmzRa7Esg UmzRa7Esnói cá5bhPWRiKi QjH5gì? TQjH5uy rUmzRa7Esằng aQjH5nh dQjH5ùng kếQjH5 cũ5bhPWRiKng hơi5bhPWRiK tốn5bhPWRiK kém nhưng5bhPWRiK e5bhPWRiKm đồngQjH5 ýQjH5 5bhPWRiKcông QjH5khai 5bhPWRiKchuyện chúnQjH5g 5bhPWRiKta kUmzRa7Esết hônQjH5 thUmzRa7Esật sựQjH5 khiếUmzRa7Esn an5bhPWRiKh rất vui.”QjH5 UmzRa7EsAnh nói5bhPWRiK xQjH5ong độtUmzRa7Es nhiênQjH5 hQjH5ôn cô.

“Anh 5bhPWRiKyêu eUmzRa7Esm, QjH5lão bà.”

Trong nháy5bhPWRiK mắt5bhPWRiK mặt5bhPWRiK PUmzRa7Eshàn Sở Ngữ5bhPWRiK &nbspUmzRa7Es;nhanh chóngQjH5 đỏQjH5 lên5bhPWRiK khônQjH5g biếtUmzRa7Es là5bhPWRiK đỏQjH5 b5bhPWRiKừng UmzRa7Eshay 5bhPWRiKchỉ hồnQjH5g hồnUmzRa7Esg. UmzRa7EsAnh thật tQjH5i bỉ.

“Thì rUmzRa7Esa UmzRa7Eslà t5bhPWRiKhế…… cậu &nbQjH5sp;thật đú5bhPWRiKng là5bhPWRiK cóUmzRa7Es đ5bhPWRiKủ UmzRa7Esti bUmzRa7Esỉ vôUmzRa7Es sỉ.”UmzRa7Es 5bhPWRiKLí ChínUmzRa7Esh VũQjH5 UmzRa7Esthay 5bhPWRiKcô 5bhPWRiKnói UmzRa7Esra lQjH5ời trong lòng.

Ở một5bhPWRiK bênUmzRa7Es n5bhPWRiKghe nửQjH5a ngày,QjH5 anh rUmzRa7Esốt cụ5bhPWRiKc cóQjH5 tUmzRa7Eshể h5bhPWRiKiểu đư5bhPWRiKợc 7UmzRa7Es, UmzRa7Es8 phầnQjH5 5bhPWRiKcủa câQjH5u UmzRa7Eschuyện, nUmzRa7Esếu giốQjH5ng n5bhPWRiKhư nhữngUmzRa7Es lời 5bhPWRiK cậu t5bhPWRiKa QjH5nói thìUmzRa7Es 5bhPWRiKHạ TửUmzRa7Es Kìn5bhPWRiKh tUmzRa7Eshật đúngUmzRa7Es lUmzRa7Esà UmzRa7Escó đủUmzRa7Es 5bhPWRiKti bUmzRa7Esỉ 5bhPWRiKvô QjH5sỉ vQjH5ì đạtUmzRa7Es đượcQjH5 mụcQjH5 đích khôngUmzRa7Es nUmzRa7Esgại dùnUmzRa7Esg bấtUmzRa7Es cứUmzRa7Es 5bhPWRiKthủ QjH5đoạn tồiUmzRa7Es 5bhPWRiKtệ nào.UmzRa7Es NQjH5hưng UmzRa7Eslà cái5bhPWRiK mUmzRa7Esục đích5bhPWRiK UmzRa7Eskia nghUmzRa7Ese cUmzRa7Esó vẻ 5bhPWRiKbuồn cười.

“Ha 5bhPWRiKha……” Cà5bhPWRiKng nQjH5ghĩ càng cảm5bhPWRiK 5bhPWRiKthấy QjH5buồn cười5bhPWRiK, LíQjH5 ChínhUmzRa7Es Vũ5bhPWRiK nQjH5hịn khUmzRa7Esông đư5bhPWRiKợc UmzRa7Escười thà5bhPWRiKnh tiếng.“NgưUmzRa7Esời luôn5bhPWRiK thuận lợiQjH5 tronUmzRa7Esg việcQjH5 li5bhPWRiKên qua5bhPWRiKn đếUmzRa7Esn phụ5bhPWRiK nUmzRa7Esữ nhUmzRa7Esư cQjH5ậu thìUmzRa7Es QjH5ra QjH5cũng UmzRa7Escó nUmzRa7Esgày nhưQjH5 thUmzRa7Esế này s5bhPWRiKao? QjH5Ha h5bhPWRiKa……” CướiUmzRa7Es lãoQjH5 bà,5bhPWRiK lUmzRa7Esão bàQjH5 cUmzRa7Esũng khUmzRa7Esông chịUmzRa7Esu QjH5công UmzRa7Eskhai qQjH5uan hUmzRa7Esệ với aQjH5nh? Rất5bhPWRiK buồnQjH5 cười!

Tần LQjH5ạc L5bhPWRiKâm ở5bhPWRiK bQjH5ên cạnh 5bhPWRiKcũng cườiQjH5 theo.

“Nhưng tô5bhPWRiKi 5bhPWRiKcũng muố5bhPWRiKn chúc mừngQjH5 h5bhPWRiKai người.”QjH5 CôUmzRa7Es vừaUmzRa7Es cườUmzRa7Esi vQjH5ừa nói.

Tạm tUmzRa7Eshời bỏQjH5 quUmzRa7Esa mộ5bhPWRiKt bên 5bhPWRiK sự 5bhPWRiKtức g5bhPWRiKiận đốQjH5i vớ5bhPWRiKi t5bhPWRiKi bUmzRa7Esỉ 5bhPWRiKlão công,QjH5 PhUmzRa7Esàn SQjH5ở NUmzRa7Esgữ đ5bhPWRiKem á5bhPWRiKnh mắtQjH5 ch5bhPWRiKuyển 5bhPWRiKđến UmzRa7Esvị Tần UmzRa7EsLạc LQjH5âm tiểu5bhPWRiK thưUmzRa7Es xi5bhPWRiKnh đẹpUmzRa7Es tự5bhPWRiK ti5bhPWRiKn làm5bhPWRiK cô5bhPWRiK th5bhPWRiKấy gQjH5hen tịUmzRa7Es QjH5“Xin hỏi……”5bhPWRiK UmzRa7EsCô muốnUmzRa7Es nóUmzRa7Esi lại thô5bhPWRiKi, nhìn5bhPWRiK đUmzRa7Esối phương.

Tần Lạc5bhPWRiK LâUmzRa7Esm mUmzRa7Esỉm cười5bhPWRiK nhìn cô5bhPWRiK, 5bhPWRiKtrên mặt5bhPWRiK tấtQjH5 cảUmzRa7Es đ5bhPWRiKều là5bhPWRiK sự5bhPWRiK thâUmzRa7Esn thUmzRa7Esiện khQjH5ông 5bhPWRiKcó mộtQjH5 chú5bhPWRiKt đố5bhPWRiKi &n5bhPWRiKbsp;địch hoặcUmzRa7Es chế nhạ5bhPWRiKo.“Cô cQjH5ó UmzRa7Esgì muUmzRa7Esốn hỏUmzRa7Esi tUmzRa7Esôi sao5bhPWRiK?” CôQjH5 ôn5bhPWRiK nQjH5hu hỏi.

Cô gUmzRa7Esật gậtQjH5 đầu5bhPWRiK, tQjH5hoáng doUmzRa7Es dự UmzRa7Esmột chútUmzRa7Es mớ5bhPWRiKi mở5bhPWRiK miệUmzRa7Esng hỏ5bhPWRiKi :“HaiQjH5 UmzRa7Esngươi hìnhQjH5 nhưUmzRa7Es  rấ5bhPWRiKt UmzRa7Esquen thuộc?”

Tần UmzRa7EsLạc LâUmzRa7Esm bQjH5ỗng UmzRa7Esnhiên khẽ cưQjH5ời mộtQjH5 tiếng,QjH5 chếUmzRa7Es n5bhPWRiKhạo nh5bhPWRiKìn HUmzRa7Esạ Tử5bhPWRiK KìQjH5nh nói:“Lão5bhPWRiK bàQjH5 của5bhPWRiK a5bhPWRiKnh đanQjH5g UmzRa7Esghen, aUmzRa7Esnh nên c5bhPWRiKao hUmzRa7Esứng, 5bhPWRiKđắc ýUmzRa7Es đi?”

“Đúng vậUmzRa7Esy, tôQjH5i UmzRa7Esmừng đến nổiUmzRa7Es QjH5sắp ba5bhPWRiKy lêUmzRa7Esn 5bhPWRiK9 tầngQjH5 mây.”QjH5 HạQjH5 5bhPWRiKTử 5bhPWRiKKình nhế5bhPWRiKch miUmzRa7Esệng nóiQjH5, bộ5bhPWRiK dá5bhPWRiKng quảUmzRa7Es thậQjH5t UmzRa7Esvui vẻ QjH5không thôi.

Phàn SởUmzRa7Es NgữQjH5 lUmzRa7Esại đỏ5bhPWRiK mặt.

“3 ngưUmzRa7Esời QjH5chúng tôiQjH5 là5bhPWRiK bạUmzRa7Esn thời 5bhPWRiKđại học.”UmzRa7Es UmzRa7EsTần LạcQjH5 LQjH5âm cUmzRa7Esười nói.

Bạn thời5bhPWRiK đạiUmzRa7Es học?5bhPWRiK Thì5bhPWRiK rUmzRa7Esa là thế.

Phàn Sở5bhPWRiK UmzRa7EsNgữ QjH5rốt cục5bhPWRiK xóa QjH5bỏ đư5bhPWRiKợc UmzRa7Esnghi ngờ5bhPWRiK t5bhPWRiKrong UmzRa7Eslòng nhQjH5ưng lạ5bhPWRiKi 5bhPWRiKchứng m5bhPWRiKinh đượUmzRa7Esc m5bhPWRiKột việcUmzRa7Es đóQjH5 lUmzRa7Esà QjH5— UmzRa7Esngay từUmzRa7Es đầu anQjH5h cũ5bhPWRiKng đãUmzRa7Es lUmzRa7Esên kQjH5ế hoạUmzRa7Esch QjH5tất cảUmzRa7Es, lQjH5àm ch5bhPWRiKo 5bhPWRiKcô ngơUmzRa7Es ngáQjH5c rQjH5ơi vUmzRa7Esào c5bhPWRiKạm bẫQjH5y của UmzRa7Es anh QjH5mà khôngUmzRa7Es biết.

Anh thậtUmzRa7Es 5bhPWRiKsự rUmzRa7Esất tUmzRa7Esi bỉ.

Nhưng là……5bhPWRiK AiQjH5z, tạiUmzRa7Es sa5bhPWRiKo cô mộtQjH5 5bhPWRiKchút cũUmzRa7Esng kh5bhPWRiKông QjH5cảm thấUmzRa7Esy cháUmzRa7Esn UmzRa7Esghét hoặc5bhPWRiK giậ5bhPWRiKn anh?

Tình yê5bhPWRiKu thật5bhPWRiK sựUmzRa7Es làm5bhPWRiK c5bhPWRiKho con ngưQjH5ời UmzRa7Esmù quáng.

Cũng maUmzRa7Esy sa5bhPWRiKu buQjH5ổi QjH5lễ phátQjH5 biểu lUmzRa7Esà nUmzRa7Esgày ngQjH5hỉ nế5bhPWRiKu kUmzRa7Eshông PQjH5hàn sở5bhPWRiK Ngữ5bhPWRiK th5bhPWRiKật đúngUmzRa7Es làQjH5 khôngQjH5 biếtUmzRa7Es nêQjH5n đốQjH5i mặtQjH5 với QjH5 đồng nQjH5ghiệp ởQjH5 công 5bhPWRiK 5bhPWRiKty nhưQjH5 thUmzRa7Esế nào.

Cô hoànQjH5 toànQjH5 kQjH5hông nghi 5bhPWRiK ngờ chuUmzRa7Esyện c5bhPWRiKô kếQjH5t 5bhPWRiKhôn cùnUmzRa7Esg QjH5lão QjH5bản s5bhPWRiKẽ UmzRa7Estrong tQjH5hời gQjH5ian ngắUmzRa7Esn nhấUmzRa7Est gQjH5iống UmzRa7Esnhư lUmzRa7Esửa cháy UmzRa7Eslan toUmzRa7Esàn côUmzRa7Esng t5bhPWRiKy, dùUmzRa7Es sa5bhPWRiKo đâyUmzRa7Es QjH5cũng làUmzRa7Es cônUmzRa7Esg 5bhPWRiKty quQjH5an hệQjH5 xQjH5ã hộiQjH5, tUmzRa7Esin t5bhPWRiKức đặQjH5c biệt nhaQjH5nh nhạy.

Aiz, cứUmzRa7Es ngQjH5hĩ đến5bhPWRiK QjH5thứ hai phả5bhPWRiKi UmzRa7Esđối m5bhPWRiKặt với5bhPWRiK mọiUmzRa7Es ngườiUmzRa7Es UmzRa7Esở cUmzRa7Esông UmzRa7Esty, c5bhPWRiKô l5bhPWRiKiền cảm5bhPWRiK thấyUmzRa7Es bUmzRa7Esi thưQjH5ơng, th5bhPWRiKật sựUmzRa7Es rất bUmzRa7Esi thương.

Nhịn khônUmzRa7Esg đượQjH5c, cô5bhPWRiK đánh5bhPWRiK người đànUmzRa7Es ônQjH5g 5bhPWRiKđang UmzRa7Esxem tạQjH5p chUmzRa7Esí ởUmzRa7Es QjH5bên cạUmzRa7Esnh UmzRa7Esmột cái.

“Ối! LãoQjH5 bà,UmzRa7Es 5bhPWRiKem mQjH5uốn mưu UmzRa7Es sát chồng5bhPWRiK UmzRa7Essao?” Hạ5bhPWRiK TửQjH5 KìUmzRa7Esnh cố5bhPWRiK tình5bhPWRiK làQjH5m QjH5ra v5bhPWRiKẻ đ5bhPWRiKau đớn.

Cô giả5bhPWRiK vờQjH5 n5bhPWRiKhư khônQjH5g nghe tUmzRa7Eshấy, cũngUmzRa7Es kQjH5hông thè5bhPWRiKm liếc5bhPWRiK nhQjH5ìn aUmzRa7Esnh, tQjH5iếp t5bhPWRiKục làmUmzRa7Es n5bhPWRiKhư không5bhPWRiK nUmzRa7Eshìn UmzRa7Esthấy anQjH5h, nhì5bhPWRiKn về ph5bhPWRiKía trước,QjH5 QjH5lo lắng5bhPWRiK 5bhPWRiKngày UmzRa7Esthứ ha5bhPWRiKi pQjH5hải đối5bhPWRiK mặt5bhPWRiK vUmzRa7Esới đUmzRa7Esồng nUmzRa7Esghiệp QjH5như tUmzRa7Eshế nào.

“Ai, QjH5lão bà,5bhPWRiK e5bhPWRiKm suUmzRa7Esy ngQjH5hĩ cái gì?5bhPWRiK UmzRa7EsTại sUmzRa7Esao c5bhPWRiKả bu5bhPWRiKổi sQjH5áng eUmzRa7Esm cQjH5ũng 5bhPWRiKkhông nhìUmzRa7Esn lãoQjH5 cUmzRa7Esông tuấnQjH5 suấtUmzRa7Es, gợQjH5i cảUmzRa7Esm mUmzRa7Esị hoặc củaQjH5 5bhPWRiKmình mộtUmzRa7Es cái5bhPWRiK?” 5bhPWRiKAnh bỗngUmzRa7Es nhiênQjH5 nhẹUmzRa7Es UmzRa7Esnhàng xUmzRa7Esoay 5bhPWRiKmặt củQjH5a côQjH5 đốiUmzRa7Es diệnUmzRa7Es mình,ra 5bhPWRiKvẻ  đ5bhPWRiKáng thươ5bhPWRiKng, ônQjH5 nQjH5hu hỏi.

“Còn 5bhPWRiKkhông ph5bhPWRiKải 5bhPWRiKtại anh hại.”5bhPWRiK C5bhPWRiKô huQjH5ng hă5bhPWRiKng trừUmzRa7Esng 5bhPWRiKmắt nhìnUmzRa7Es aQjH5nh mộQjH5t cái,QjH5 QjH5nhịn khôngUmzRa7Es được5bhPWRiK lạiQjH5 đQjH5ánh QjH5anh một cái.

“Ối!” QjH5Anh QjH5lại lầUmzRa7Esn nữa5bhPWRiK giả đauQjH5 QjH5kêu UmzRa7Esra tiếng,“TQjH5hì rUmzRa7Esa anQjH5h cQjH5ưới pQjH5hải một5bhPWRiK lãoQjH5 QjH5bà bạo5bhPWRiK lựQjH5c nha.”

“Nếu 5bhPWRiKem lQjH5à &UmzRa7Esnbsp;bạo lực lão5bhPWRiK 5bhPWRiKbà vậyQjH5 anUmzRa7Esh cQjH5hính UmzRa7Eslà UmzRa7Esti b5bhPWRiKỉ l5bhPWRiKão cUmzRa7Esông.” 5bhPWRiKCô trừngUmzRa7Es mắtQjH5 nói.

“Hắc, lãoUmzRa7Es bàQjH5, lãoUmzRa7Es QjH5công của eQjH5m tUmzRa7Esi QjH5bỉ h5bhPWRiKồi nàQjH5o? QjH5Ta đượcQjH5 5bhPWRiKcông nhậ5bhPWRiKn 5bhPWRiKlà chín5bhPWRiKh UmzRa7Esnhân quQjH5ân t5bhPWRiKử đUmzRa7Esó n5bhPWRiKha.” QjH5Anh đem tạUmzRa7Esp chQjH5í đặt5bhPWRiK trê5bhPWRiKn UmzRa7Esbàn 5bhPWRiKtrà, nghUmzRa7Esiêm chUmzRa7Esỉnh kháng5bhPWRiK nghị.

“Chính nhQjH5ân quâ5bhPWRiKn tử5bhPWRiK s5bhPWRiKẽ vì thắUmzRa7Esng tQjH5hua QjH5mà 5bhPWRiKsử dụngQjH5 tUmzRa7Eshủ đoạn?”5bhPWRiK QjH5Nói xUmzRa7Esong QjH5cô 5bhPWRiKcòn rõQjH5 UmzRa7Esràng chỉQjH5 ra:“Đêm5bhPWRiK qua.”

“Em 5bhPWRiKcó biế5bhPWRiKt QjH5câu “đại5bhPWRiK trượng ph5bhPWRiKu c5bhPWRiKo đượcQjH5 dQjH5ãn đượcQjH5” ”UmzRa7Es ÝQjH5 chínUmzRa7Esh lQjH5à thỉnhUmzRa7Es thoảnUmzRa7Esg khôUmzRa7Esng làm5bhPWRiK chínhQjH5 n5bhPWRiKhân quân 5bhPWRiKtử c5bhPWRiKũng đư5bhPWRiKợc bởiQjH5 5bhPWRiKvì anQjH5h là5bhPWRiK mộUmzRa7Est đại5bhPWRiK trUmzRa7Esượng pQjH5hu 5bhPWRiKco đượcQjH5 gUmzRa7Esiãn được.

Đối mặtUmzRa7Es vớiQjH5 ngườQjH5i ănQjH5 nUmzRa7Esói trơn tr5bhPWRiKu, ngụUmzRa7Esy biện5bhPWRiK thànUmzRa7Esh tàiUmzRa7Es nh5bhPWRiKư Hạ5bhPWRiK 5bhPWRiKTử KìUmzRa7Esnh, PhànUmzRa7Es UmzRa7EsSở UmzRa7EsNgữ cUmzRa7Esăn bản5bhPWRiK khQjH5ông phải5bhPWRiK là đối5bhPWRiK thQjH5ủ củ5bhPWRiKa aUmzRa7Esnh, ngo5bhPWRiKài viUmzRa7Esệc UmzRa7Esim lặnUmzRa7Esg UmzRa7Eskhông 5bhPWRiKnói 5bhPWRiKgì côUmzRa7Es cũngUmzRa7Es chỉUmzRa7Es 5bhPWRiKcó thể5bhPWRiK trừ5bhPWRiKng anh, dùng5bhPWRiK sUmzRa7Esức trừQjH5ng aQjH5nh đểQjH5 chQjH5ống đỡ.

“Lão bUmzRa7Esà, lUmzRa7Esúc UmzRa7Esem phẫn5bhPWRiK nộ trôngQjH5 thUmzRa7Esật đUmzRa7Esáng yêu.”QjH5 AUmzRa7Esnh cườiUmzRa7Es khẽUmzRa7Es, kìm5bhPWRiK l5bhPWRiKòng khôngQjH5 5bhPWRiKđược cú5bhPWRiKi ngườ5bhPWRiKi hônQjH5 cQjH5ô một chút.

“Uy, UmzRa7Esem đaUmzRa7Esng QjH5tức QjH5giận.” Cô trừnUmzRa7Esg mUmzRa7Esắt QjH5nhìn anh.

“Lúc e5bhPWRiKm tức5bhPWRiK giQjH5ận UmzRa7Estrông cũng QjH5thật đángUmzRa7Es yêu.”UmzRa7Es AUmzRa7Esnh lUmzRa7Esàm nhưQjH5 QjH5không ng5bhPWRiKhe thấy5bhPWRiK lại5bhPWRiK hôn5bhPWRiK cô.

“Uy!” QjH5Cô QjH5đánh UmzRa7Esanh một cái,5bhPWRiK vừaQjH5 bựcQjH5 mìQjH5nh vQjH5ừa UmzRa7Esbuồn cười5bhPWRiK, thậQjH5t là5bhPWRiK sắpQjH5 khQjH5ông chịu5bhPWRiK nổiQjH5 anh.

“Anh QjH5yêu em5bhPWRiK, lUmzRa7Esão bàUmzRa7Es.” Anh 5bhPWRiK bắt QjH5lấy UmzRa7Estay cô,5bhPWRiK mUmzRa7Esười QjH5ngón 5bhPWRiKtay đan5bhPWRiK vào5bhPWRiK UmzRa7Esnhau, thQjH5âm tìUmzRa7Esnh chân5bhPWRiK thànUmzRa7Esh nói.

Mặt của5bhPWRiK côUmzRa7Es đỏ5bhPWRiK hUmzRa7Esồng, nhịn k5bhPWRiKhông đượcQjH5 liếQjH5c aQjH5nh một5bhPWRiK UmzRa7Escái, l5bhPWRiKẩm bQjH5ẩm nQjH5ói:“Anh thQjH5ật sự5bhPWRiK tQjH5hực 5bhPWRiKti QjH5bỉ, UmzRa7Eschỉ QjH5biết nói QjH5sang chu5bhPWRiKyện khác.”

“Ai, tấQjH5t UmzRa7Escả đều5bhPWRiK 5bhPWRiKlà hiểu 5bhPWRiKlầm, UmzRa7Essao UmzRa7Esanh lạQjH5i nóQjH5i sanQjH5g chuyện5bhPWRiK kh5bhPWRiKác đượcQjH5? Bất5bhPWRiK quá5bhPWRiK,” 5bhPWRiKAnh UmzRa7Esđột nhQjH5iên thUmzRa7Esay 5bhPWRiKvẻ mặt đứng5bhPWRiK đắnQjH5 nói5bhPWRiK, “Anh5bhPWRiK khôngQjH5 QjH5ngại họcUmzRa7Es 5bhPWRiKhỏi ngQjH5ười QjH5khác mUmzRa7Esột chút5bhPWRiK, chún5bhPWRiKg UmzRa7Esta lúUmzRa7Esc nãy UmzRa7Es đang thảo5bhPWRiK luUmzRa7Esận 5bhPWRiKvấn đề5bhPWRiK gì?QjH5 UmzRa7EsAnh y5bhPWRiKêu eQjH5m QjH5nhiều nhUmzRa7Esư tUmzRa7Eshế nà5bhPWRiKo saQjH5o? ĐáUmzRa7Esp QjH5án làQjH5 rấtUmzRa7Es yêu,5bhPWRiK rất yêu.”

Anh mặt5bhPWRiK UmzRa7Esdày tự5bhPWRiK hUmzRa7Esỏi tự5bhPWRiK đáp, k5bhPWRiKhiến QjH5cô nhịnUmzRa7Es 5bhPWRiKkhông đượQjH5c QjH5mỉm cười.

Cô thật 5bhPWRiKsự, thật5bhPWRiK sQjH5ự chUmzRa7Esịu khôn5bhPWRiKg nổiQjH5 anUmzRa7Esh, cũng5bhPWRiK chịu5bhPWRiK 5bhPWRiKkhông nổ5bhPWRiKi chính5bhPWRiK mì5bhPWRiKnh qu5bhPWRiKá yêu anh……UmzRa7Es QjH5Cảm giácQjH5 này5bhPWRiK c5bhPWRiKó chúUmzRa7Est hUmzRa7Esơi đ5bhPWRiKáng sợ.

“Làm sao 5bhPWRiKvậy?” QjH5Chú 5bhPWRiKý 5bhPWRiKthấy nQjH5ụ cQjH5ười QjH5của côQjH5 bi5bhPWRiKến mất5bhPWRiK mộtUmzRa7Es cáUmzRa7Esch không5bhPWRiK bình5bhPWRiK thường,5bhPWRiK anQjH5h quan t5bhPWRiKâm ônQjH5 nQjH5hu hỏi.

“Chúng ta thậtQjH5 sự5bhPWRiK cóQjH5 thểQjH5 yê5bhPWRiKu nha5bhPWRiKu cUmzRa7Esả đời,QjH5 QjH5bạch đ5bhPWRiKầu gia5bhPWRiKi 5bhPWRiKlão sao?”UmzRa7Es CUmzRa7Esô hQjH5ỏi a5bhPWRiKnh, vẻ5bhPWRiK mặUmzRa7Est lo 5bhPWRiKlắng, kQjH5hiếp sQjH5ự QjH5về tươnQjH5g lai.

“Đương nhiên cóQjH5 thể.”5bhPWRiK AnUmzRa7Esh QjH5không chQjH5út QjH5do dQjH5ự trảQjH5 lời.

“Thật vậy UmzRa7Essao?” UmzRa7EsCô 5bhPWRiKphát hiệ5bhPWRiKn mìnhQjH5 cQjH5àng ngàQjH5y càngUmzRa7Es yêUmzRa7Esu anUmzRa7Esh vìQjH5 vUmzRa7Esậy cànQjH5g cả5bhPWRiKm thấ5bhPWRiKy QjH5sợ hãi.

“Đương nhiên.” An5bhPWRiKh QjH5nói nhUmzRa7Esư đUmzRa7Esinh đónUmzRa7Esg cột,“Ch5bhPWRiKuyện k5bhPWRiKhác khôngQjH5 nóiUmzRa7Es, cUmzRa7Eshỉ cầUmzRa7Esn 5bhPWRiKnhìn bUmzRa7Esố mẹ 5bhPWRiKcủa haUmzRa7Esi taQjH5, bọnQjH5 họ5bhPWRiK chQjH5ung tìn5bhPWRiKh y5bhPWRiKêu nUmzRa7Eshau m5bhPWRiKà ch5bhPWRiKúng tQjH5a lại5bhPWRiK thQjH5ừa hưởQjH5ng gQjH5ien di truyền5bhPWRiK cUmzRa7Esủa họ5bhPWRiK vUmzRa7Esì v5bhPWRiKậy ch5bhPWRiKúng QjH5ta nhUmzRa7Esất địQjH5nh cóQjH5 tUmzRa7Eshể yê5bhPWRiKu nhaQjH5u 5bhPWRiKđến bạcUmzRa7Es đầu.”

Cách anh thuyếtUmzRa7Es phụ5bhPWRiKc lUmzRa7Esàm QjH5cho QjH5cô buồnUmzRa7Es cười5bhPWRiK nh5bhPWRiKưng chQjH5ỉ c5bhPWRiKhốc láUmzRa7Est nóUmzRa7Es lạUmzRa7Esi bUmzRa7Esiến mất.

“Còn chuyện gì5bhPWRiK QjH5sao?” taQjH5y an5bhPWRiKh c5bhPWRiKhạm vàoUmzRa7Es mặtQjH5 QjH5cô, kiênUmzRa7Es UmzRa7Esnhẫn h5bhPWRiKỏi lại5bhPWRiK, aUmzRa7Esnh kh5bhPWRiKông QjH5thể chịu đượcQjH5 khQjH5i thấUmzRa7Esy cUmzRa7Esô buồn.

“Thứ hai kQjH5hi điUmzRa7Es lQjH5àm, 5bhPWRiKem nê5bhPWRiKn làmQjH5 c5bhPWRiKái gì5bhPWRiK UmzRa7Esbây giờ?UmzRa7Es” CôUmzRa7Es nUmzRa7Eshăn m5bhPWRiKặt hỏQjH5i anh.

“Cái gì là5bhPWRiKm s5bhPWRiKao bây5bhPWRiK giờ?”5bhPWRiK 5bhPWRiKAnh khQjH5ông 5bhPWRiKhiểu cUmzRa7Esô đUmzRa7Esang hỏiUmzRa7Es cái5bhPWRiK gì.

Thứ hai UmzRa7Esở cônUmzRa7Esg 5bhPWRiKty cQjH5ó chuyện5bhPWRiK gìUmzRa7Es mQjH5à an5bhPWRiKh khôngQjH5 bUmzRa7Esiết saUmzRa7Eso? Hạ5bhPWRiK Tử5bhPWRiK KìUmzRa7Esnh sUmzRa7Esuy nghĩ.

“Chuyện chúng tUmzRa7Esa UmzRa7Eskết hôn,UmzRa7Es đếnUmzRa7Es UmzRa7Esthứ hQjH5ai nhất5bhPWRiK địnhQjH5 đQjH5ã truyềUmzRa7Esn đUmzRa7Esến QjH5tai mỗQjH5i người5bhPWRiK trUmzRa7Esong công UmzRa7Es ty, đếnUmzRa7Es lúcQjH5 UmzRa7Esđó 5bhPWRiKem nênQjH5 QjH5đối mặtQjH5 vớ5bhPWRiKi họ5bhPWRiK nhưQjH5 thQjH5ế nà5bhPWRiKo đây?”UmzRa7Es UmzRa7EsPhàn SởQjH5 NgữQjH5 khUmzRa7Esông chuyểnUmzRa7Es mắt nhìnUmzRa7Es anQjH5h, kUmzRa7Eshông biếQjH5t a5bhPWRiKnh 5bhPWRiKcó pQjH5hải đanQjH5g giảUmzRa7Es ngốcUmzRa7Es với5bhPWRiK QjH5cô không.

“Thì ra làQjH5 chu5bhPWRiKyện này.”

Nhìn anh QjH5ra vẻUmzRa7Es đ5bhPWRiKã hUmzRa7Esiểu lạiQjH5 cò5bhPWRiKn rấtUmzRa7Es th5bhPWRiKoải má5bhPWRiKi vuUmzRa7Esi thíQjH5ch UmzRa7Eslàm ch5bhPWRiKo UmzRa7Escô nhấtUmzRa7Es thờiUmzRa7Es b5bhPWRiKốc hỏa.

“Đúng vậy, chínQjH5h lQjH5à c5bhPWRiKhuyện này!”QjH5 CUmzRa7Esô trQjH5ừng mắt5bhPWRiK nói,“AnhUmzRa7Es &nbsUmzRa7Esp;nói UmzRa7Esnên làmQjH5 gìQjH5 bQjH5ây giờ?”

“Chỉ cần tho5bhPWRiKải QjH5mái nhQjH5ận sQjH5ự chúcQjH5 UmzRa7Esphúc củUmzRa7Esa mQjH5ọi ngQjH5ười là5bhPWRiK đượUmzRa7Esc rồi.”

“Anh nói thậUmzRa7Est đơn5bhPWRiK giản.QjH5” QjH5Cô giUmzRa7Esận UmzRa7Esdỗi đáUmzRa7Esnh aQjH5nh mUmzRa7Esột cái.

“Là em s5bhPWRiKuy nghĩ5bhPWRiK quá5bhPWRiK phức5bhPWRiK QjH5tạp. UmzRa7EsEm rQjH5ốt 5bhPWRiKcuộc UmzRa7Eslo lắng5bhPWRiK cá5bhPWRiKi gì,UmzRa7Es lão5bhPWRiK 5bhPWRiKbà?” UmzRa7EsAnh kéQjH5o côUmzRa7Es vào tronUmzRa7Esg lòngQjH5, ôQjH5n nQjH5hu hỏi.

“Đại soái QjH5ca l5bhPWRiKão bảnUmzRa7Es cướiQjH5 một5bhPWRiK UmzRa7Esnữ thưQjH5 kíQjH5 QjH5trong cUmzRa7Esông ty5bhPWRiK, UmzRa7Eskhông bắtQjH5 mắ5bhPWRiKt, cá5bhPWRiK tínhQjH5 cứng nhắcUmzRa7Es QjH5câu nệ,5bhPWRiK khôUmzRa7Esng lQjH5àm 5bhPWRiKcho ngưQjH5ời kUmzRa7Eshác yêuQjH5 QjH5mếm, nếu5bhPWRiK aUmzRa7Esnh QjH5là ngườiQjH5 đứngUmzRa7Es xemUmzRa7Es, QjH5anh sẽ ngQjH5hĩ 5bhPWRiKnhư thUmzRa7Esế nào?”

“Cô gái nàyUmzRa7Es thật5bhPWRiK lợQjH5i hại?”5bhPWRiK AQjH5nh UmzRa7Eshơi UmzRa7Esđăm chiêu5bhPWRiK UmzRa7Esliếc QjH5nhìn QjH5cô một5bhPWRiK cái5bhPWRiK, saQjH5u UmzRa7Esđó QjH5thong thả nhíuQjH5 mUmzRa7Esày nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta biết5bhPWRiK dùnUmzRa7Esg mêQjH5 thuật,5bhPWRiK QjH5nếu k5bhPWRiKhông, 5bhPWRiKcông 5bhPWRiKphu QjH5trên giQjH5ường khẳng5bhPWRiK định5bhPWRiK đặcQjH5 UmzRa7Esbiệt tốt?” An5bhPWRiKh nhănUmzRa7Es mUmzRa7Esặt 5bhPWRiKnói tiếp.

Cô trừng mQjH5ắt lUmzRa7Esiếc aUmzRa7Esnh mộQjH5t cái,QjH5 5bhPWRiKnghiến ră5bhPWRiKng nghiến5bhPWRiK lợQjH5i hỏi:5bhPWRiK“Còn gUmzRa7Esì nữa?”

“Không biết cUmzRa7Esô tUmzRa7Esa 5bhPWRiKlàm 5bhPWRiKnhư tUmzRa7Eshế QjH5nào mêQjH5 h5bhPWRiKoặc rồ5bhPWRiKi trèoUmzRa7Es lUmzRa7Esên giường5bhPWRiK của5bhPWRiK 5bhPWRiKlão bảQjH5n? LQjH5à 5bhPWRiKlúc cùng 5bhPWRiK lão bảUmzRa7Esn QjH5ra ngoàiUmzRa7Es côUmzRa7Esng QjH5tác, lừaUmzRa7Es QjH5cho UmzRa7Eslão bảQjH5n uống5bhPWRiK QjH5say lUmzRa7Esàm rQjH5a nhữQjH5ng chQjH5uyện không tựQjH5 ch5bhPWRiKủ đượcUmzRa7Es sa5bhPWRiKo? UmzRa7EsHay là5bhPWRiK 5bhPWRiKtrực 5bhPWRiKtiếp cưỡnUmzRa7Esg épUmzRa7Es qu5bhPWRiKan h5bhPWRiKệ, sQjH5au 5bhPWRiKđó th5bhPWRiKành côngUmzRa7Es UmzRa7Eslấy tự sUmzRa7Esát u5bhPWRiKy hiế5bhPWRiKp bứcUmzRa7Es hôn……”

“Uy!” Thấy QjH5anh càn5bhPWRiKg nói5bhPWRiK cànQjH5g lư5bhPWRiKu loát,QjH5 cUmzRa7Esàng khoUmzRa7Esa trươ5bhPWRiKng, PhàUmzRa7Esn SởUmzRa7Es Ngữ5bhPWRiK nQjH5hịn kQjH5hông được đánhQjH5 a5bhPWRiKnh một5bhPWRiK chút.

“Đây không pUmzRa7Eshải lQjH5à s5bhPWRiKuy 5bhPWRiKnghĩ UmzRa7Escủa eQjH5m sao?”5bhPWRiK UmzRa7EsAnh làQjH5m QjH5như vôUmzRa7Es tộ5bhPWRiKi nói.

“Em đang hUmzRa7Esỏi QjH5anh nghQjH5ĩ nhưQjH5 tUmzRa7Eshế nào?”UmzRa7Es CôQjH5 nói.

Anh im lặngQjH5 trUmzRa7Esong chốcUmzRa7Es lát5bhPWRiK rồiUmzRa7Es chăm5bhPWRiK cQjH5hú nhQjH5ìn cô,QjH5 th5bhPWRiKong t5bhPWRiKhả nói:“Anh5bhPWRiK sẽQjH5 nghUmzRa7Esĩ đây nUmzRa7Eshất địnhUmzRa7Es l5bhPWRiKà 5bhPWRiKchân tình.”

Cô ngẩn rQjH5a, kUmzRa7Eshông thQjH5ể dờQjH5i khỏiQjH5 đôiQjH5 mắ5bhPWRiKt thâQjH5m tUmzRa7Esình c5bhPWRiKủa anh.

“Anh sẽ nghĩ…5bhPWRiK…” AnQjH5h tiUmzRa7Esếp tQjH5ục nói,“UmzRa7EsCô QjH5gái n5bhPWRiKày nQjH5hất đQjH5ịnh cóQjH5 điểUmzRa7Esm đặc5bhPWRiK biệtUmzRa7Es nênQjH5 đại5bhPWRiK UmzRa7Essoái ca QjH5lão bQjH5ản UmzRa7Eskia mớQjH5i mêUmzRa7Es luyến5bhPWRiK, áiQjH5 QjH5mộ, khônQjH5g thể5bhPWRiK tựUmzRa7Es k5bhPWRiKìm 5bhPWRiKchế QjH5mà yUmzRa7Esêu UmzRa7Escô ấUmzRa7Esy, UmzRa7Essau đQjH5ó còn c5bhPWRiKưới lQjH5àm v5bhPWRiKợ, đồngUmzRa7Es UmzRa7Esthời p5bhPWRiKhát thệQjH5 cả5bhPWRiK đUmzRa7Esời cUmzRa7Eshỉ nắQjH5m taQjH5y c5bhPWRiKô, cQjH5ùng cUmzRa7Esô sốnQjH5g đến5bhPWRiK đầu bạc.”

Trái tim củaQjH5 UmzRa7Escô khUmzRa7Esông QjH5tự cQjH5hủ đượcQjH5 QjH5đập nhaUmzRa7Esnh lê5bhPWRiKn, vUmzRa7Esì QjH5nhu tìUmzRa7Esnh tr5bhPWRiKong mắt5bhPWRiK UmzRa7Esanh QjH5và những UmzRa7Eslời QjH5anh nóiUmzRa7Es mà5bhPWRiK cảUmzRa7Esm động.

“Lão công……”

Anh lấy UmzRa7Estay cQjH5he QjH5miệng côUmzRa7Es lQjH5ại, kQjH5hông cQjH5ho cô5bhPWRiK 5bhPWRiKmở miệng5bhPWRiK nó5bhPWRiKi chuyện5bhPWRiK, mUmzRa7Esuốn c5bhPWRiKô ng5bhPWRiKhe anh nói.

“Lão bà, tạQjH5i sQjH5ao eQjH5m phảiUmzRa7Es q5bhPWRiKuan tâUmzRa7Esm QjH5người k5bhPWRiKhác nUmzRa7Esghĩ 5bhPWRiKgì?” AnQjH5h cUmzRa7Eshân thànhUmzRa7Es UmzRa7Esnhìn cô nói.“NgườQjH5i kh5bhPWRiKác muố5bhPWRiKn 5bhPWRiKnghĩ như5bhPWRiK thế5bhPWRiK nUmzRa7Esào lUmzRa7Esà chu5bhPWRiKyện củQjH5a họUmzRa7Es, khôn5bhPWRiKg l5bhPWRiKiên qu5bhPWRiKan đến chúngUmzRa7Es tUmzRa7Esa, khQjH5ông phảQjH5i saoQjH5? GiQjH5ống như5bhPWRiK 5bhPWRiKba mẹQjH5 e5bhPWRiKm, bọnQjH5 họ5bhPWRiK chUmzRa7Esênh lệUmzRa7Esch tuổiQjH5 táUmzRa7Esc nhất địn5bhPWRiKh cóQjH5 UmzRa7Esnhiều người5bhPWRiK 5bhPWRiKkhông xeQjH5m trọQjH5ng 5bhPWRiKphải khônUmzRa7Esg? Nh5bhPWRiKưng bọ5bhPWRiKn họQjH5 vẫnQjH5 yUmzRa7Esêu nhau5bhPWRiK, UmzRa7Esvẫn hạnh pQjH5húc kh5bhPWRiKông pUmzRa7Eshải sao?”

“Trọng điểm là5bhPWRiK,” An5bhPWRiKh n5bhPWRiKhấn mạn5bhPWRiKh.“Thân lQjH5à lãoQjH5 5bhPWRiKbản UmzRa7Escủa 5bhPWRiKcông tUmzRa7Esy, làUmzRa7Es ngưQjH5ời trựcQjH5 tiếp5bhPWRiK QjH5phát lương chUmzRa7Eso nUmzRa7Eshân viênUmzRa7Es, lãoQjH5 đại,5bhPWRiK eUmzRa7Esm QjH5thật sự5bhPWRiK cUmzRa7Esho rằ5bhPWRiKng 5bhPWRiKanh sUmzRa7Esẽ ch5bhPWRiKo pUmzRa7Eshép bọ5bhPWRiKn họ5bhPWRiK vôQjH5 lễ lãoUmzRa7Es UmzRa7Esvới QjH5lão bảnQjH5 n5bhPWRiKương sao?”

Nghe thấy vậy,QjH5 P5bhPWRiKhàn SQjH5ở NUmzRa7Esgữ nhịnQjH5 khôngQjH5 được5bhPWRiK trUmzRa7Esừng lQjH5ớn ha5bhPWRiKi mắt,UmzRa7Es đQjH5em UmzRa7Estay a5bhPWRiKnh lấQjH5y rUmzRa7Esa khỏi miệnUmzRa7Esg cô.

“Anh muốn làQjH5m 5bhPWRiKcái gì5bhPWRiK?” Cô5bhPWRiK lQjH5o l5bhPWRiKắng QjH5hỏi anh.

“Làm việc QjH5nên làm.”QjH5 A5bhPWRiKnh ônQjH5 nhUmzRa7Esu cười.

“Việc gì UmzRa7Eslà v5bhPWRiKiệc nênQjH5 làm?”UmzRa7Es CôQjH5 tiế5bhPWRiKp tụcUmzRa7Es hỏi.

“Em muốn biQjH5ết QjH5như vậy5bhPWRiK sao?”

“Em không 5bhPWRiKhy 5bhPWRiKvọng bởiQjH5 UmzRa7Esvì e5bhPWRiKm UmzRa7Esmà l5bhPWRiKàm ch5bhPWRiKo UmzRa7Esbất kìQjH5 ng5bhPWRiKười 5bhPWRiKnào gặpUmzRa7Es taQjH5i ương.”

“Đó không pQjH5hải làQjH5 ta5bhPWRiKi ương,QjH5 phải5bhPWRiK n5bhPWRiKói UmzRa7Eslà gieUmzRa7Eso giUmzRa7Esó gặtQjH5 UmzRa7Esbảo.” AnUmzRa7Esh cườiQjH5 nóiUmzRa7Es, nhưng UmzRa7Es giọng QjH5điệu 5bhPWRiKcó mộ5bhPWRiKt 5bhPWRiKtia lãnhQjH5 khUmzRa7Esốc, giUmzRa7Esống như5bhPWRiK UmzRa7Esanh đãQjH5 sớQjH5m 5bhPWRiKquyết tQjH5âm QjH5muốn UmzRa7Esgiết không tha.

“Lão công.” C5bhPWRiKô nQjH5híu QjH5mày nhìnUmzRa7Es anh.

“Lão bà.” AnQjH5h mUmzRa7Esỉm cưQjH5ời đáp5bhPWRiK lại.

“Lão công.” CôQjH5 nhấnQjH5 mạnUmzRa7Esh, tỏUmzRa7Es vẻ5bhPWRiK pQjH5hản đối.

“Lão bà.” UmzRa7EsAnh tiUmzRa7Esếp tụUmzRa7Esc mQjH5ỉm cư5bhPWRiKời UmzRa7Esmà cUmzRa7Eshống đỡ.

“Mọi người đềuUmzRa7Es lUmzRa7Esàm việc5bhPWRiK vớQjH5i nha5bhPWRiKu nUmzRa7Eshiều năQjH5m nhQjH5ư vậyUmzRa7Es, QjH5anh QjH5có thể5bhPWRiK đồng5bhPWRiK ýQjH5 vớQjH5i e5bhPWRiKm, đừngQjH5 vì tình5bhPWRiK cảm5bhPWRiK QjH5cá nUmzRa7Eshân nQjH5hất thQjH5ời mà5bhPWRiK ph5bhPWRiKủi UmzRa7Esbỏ QjH5những cốQjH5 gắng,5bhPWRiK h5bhPWRiKi 5bhPWRiKsinh cUmzRa7Esủa họ5bhPWRiK chQjH5o côngQjH5 ty nhữnQjH5g n5bhPWRiKăm quQjH5a đượcUmzRa7Es không?”5bhPWRiK CôQjH5 gọnQjH5 gànUmzRa7Esg dứUmzRa7Est khoát5bhPWRiK, thàQjH5nh t5bhPWRiKhật nói.

“Em cũng b5bhPWRiKiết, đ5bhPWRiKối QjH5với QjH5những cốUmzRa7Es gắng5bhPWRiK vUmzRa7Esà hUmzRa7Esi sinUmzRa7Esh cUmzRa7Esủa m5bhPWRiKọi QjH5người aQjH5nh 5bhPWRiKđều thưởn5bhPWRiKg QjH5cho họ x5bhPWRiKứng đáng,UmzRa7Es QjH5chưa UmzRa7Escó bạ5bhPWRiKc đãiQjH5 ngườiUmzRa7Es nào.”

“Em biết, nUmzRa7Eshưng UmzRa7Escông UmzRa7Esty cUmzRa7Esó thQjH5ể UmzRa7Esphát QjH5triển mạnh5bhPWRiK mẽ,5bhPWRiK đứUmzRa7Esng vữnUmzRa7Esg trQjH5ong giớiQjH5 nàyUmzRa7Es đềuUmzRa7Es có5bhPWRiK công cUmzRa7Esủa mọUmzRa7Esi người.5bhPWRiK ChUmzRa7Eso QjH5nên đồng5bhPWRiK ýUmzRa7Es UmzRa7Esvới eUmzRa7Esm, 5bhPWRiKkhông cầnUmzRa7Es QjH5vì eQjH5m lUmzRa7Esàm khUmzRa7Esó ngưQjH5ời QjH5nào được kh5bhPWRiKông?” Cô5bhPWRiK cầ5bhPWRiKu xin.

“Em mềm 5bhPWRiKlòng QjH5như vậy5bhPWRiK UmzRa7Eslà khôn5bhPWRiKg được.”UmzRa7Es AnQjH5h tUmzRa7Eshở dàQjH5i lắc5bhPWRiK đầ5bhPWRiKu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này UmzRa7Esanh 5bhPWRiKkhông th5bhPWRiKể đQjH5ồng 5bhPWRiKý v5bhPWRiKới 5bhPWRiKem.” A5bhPWRiKnh ngh5bhPWRiKiêm tú5bhPWRiKc lắcUmzRa7Es đầu5bhPWRiK nói,“LàQjH5 ngườiUmzRa7Es lãnh5bhPWRiK đạo quyếtQjH5 địnQjH5h c5bhPWRiKhính sáchUmzRa7Es của5bhPWRiK côn5bhPWRiKg QjH5ty QjH5anh QjH5không thểQjH5 QjH5mềm 5bhPWRiKlòng nhưQjH5 phụUmzRa7Es nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nóQjH5i hết5bhPWRiK đã.”5bhPWRiK QjH5Anh 5bhPWRiKôn n5bhPWRiKhu n5bhPWRiKgắt lờUmzRa7Esi QjH5cô, v5bhPWRiKẻ mặ5bhPWRiKt vẫnUmzRa7Es nghiêm5bhPWRiK túQjH5c như5bhPWRiK vậy.

Phàn Sở NUmzRa7Esgữ bấtQjH5 đắcUmzRa7Es QjH5dĩ nhUmzRa7Esìn QjH5anh, khô5bhPWRiKng 5bhPWRiKhiểu an5bhPWRiKh tạiQjH5 s5bhPWRiKao p5bhPWRiKhải cố5bhPWRiK ch5bhPWRiKấp như5bhPWRiK thế?

Nếu đồng nghi5bhPWRiKệp đốiUmzRa7Es vớiUmzRa7Es 5bhPWRiKcô cQjH5ó UmzRa7Esý kiếQjH5n thìQjH5 cũngUmzRa7Es làQjH5 dUmzRa7Eso côQjH5 khôQjH5ng đủQjH5 UmzRa7Estiêu chUmzRa7Esuẩn, không t5bhPWRiKhể UmzRa7Estrách ngườiUmzRa7Es kháUmzRa7Esc, QjH5nếu anQjH5h bởiQjH5 vQjH5ì cUmzRa7Esô mQjH5à lạmUmzRa7Es dụnUmzRa7Esg cUmzRa7Eshức quy5bhPWRiKền QjH5trả thùQjH5 đối phương5bhPWRiK tQjH5hì cQjH5hỉ UmzRa7Escàng làm5bhPWRiK QjH5khó côUmzRa7Es hơn5bhPWRiK UmzRa7Esmà QjH5thôi. QjH5Chẳng l5bhPWRiKẽ QjH5anh khô5bhPWRiKng hiểu?

“Nếu anh đãUmzRa7Es rQjH5a mộ5bhPWRiKt quyQjH5ết đUmzRa7Esịnh 5bhPWRiKgì đóUmzRa7Es thìQjH5 QjH5không 5bhPWRiKphải c5bhPWRiKhỉ UmzRa7Esvì mộtUmzRa7Es chuyệ5bhPWRiKn. Kh5bhPWRiKông p5bhPWRiKhải chỉ mộ5bhPWRiKt, có5bhPWRiK ngh5bhPWRiKĩa anQjH5h đã5bhPWRiK chUmzRa7Eso hQjH5ọ UmzRa7Escơ hộUmzRa7Esi nhưQjH5ng hếUmzRa7Est lUmzRa7Esần QjH5này đếnUmzRa7Es QjH5lần kháUmzRa7Esc kUmzRa7Eshông thay đổQjH5i, mộUmzRa7Est lầUmzRa7Esn lạ5bhPWRiKi một5bhPWRiK 5bhPWRiKlần tUmzRa7Esái phạm5bhPWRiK, đố5bhPWRiKi vớiQjH5 nhữngQjH5 ngườUmzRa7Esi nUmzRa7Eshư vQjH5ậy UmzRa7Escho QjH5dù khônQjH5g phải vQjH5ì 5bhPWRiKem 5bhPWRiKthì 5bhPWRiKanh cũUmzRa7Esng phả5bhPWRiKi v5bhPWRiKì cô5bhPWRiKng t5bhPWRiKy UmzRa7Esmà trừn5bhPWRiKg phạt.”5bhPWRiK 5bhPWRiKAnh thậUmzRa7Est QjH5sự nUmzRa7Esghiêm túc nUmzRa7Esói vớiQjH5 cô.

“Anh cam đoaQjH5n sẽ5bhPWRiK khUmzRa7Esông lấQjH5y viQjH5ệc 5bhPWRiKcông 5bhPWRiKbáo thQjH5ù riêngUmzRa7Es?” CôUmzRa7Es nhìUmzRa7Esn QjH5anh đá5bhPWRiKnh giá5bhPWRiK. VìUmzRa7Es saUmzRa7Eso cUmzRa7Esô vẫn cảmUmzRa7Es thấy5bhPWRiK kh5bhPWRiKả UmzRa7Esnăng nUmzRa7Esày rất5bhPWRiK lớn?

“Ai, lão 5bhPWRiKbà, lã5bhPWRiKo côngUmzRa7Es củ5bhPWRiKa QjH5em lQjH5à người5bhPWRiK khQjH5ông phUmzRa7Esân b5bhPWRiKiệt công5bhPWRiK tUmzRa7Esư nUmzRa7Eshư QjH5vậy sao?”

Phàn Sở NgữQjH5 thành5bhPWRiK UmzRa7Esthật 5bhPWRiKsuy nghQjH5ĩ 5bhPWRiKmột láUmzRa7Est UmzRa7Esrồi đưaUmzRa7Es 5bhPWRiKra đáp5bhPWRiK án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử KìQjH5nh dQjH5ở kQjH5hóc dở5bhPWRiK cười.

“Cám ơn UmzRa7Esem UmzRa7Estin tưởng5bhPWRiK anQjH5h nUmzRa7Eshư vậyUmzRa7Es, lã5bhPWRiKo QjH5bà.” AQjH5nh cQjH5ười khổ5bhPWRiK màUmzRa7Es nói.

“Lão công……”

“Được rồi, UmzRa7Esngừng.” AUmzRa7Esnh 5bhPWRiKđột nhiUmzRa7Esên ngắQjH5t lời5bhPWRiK UmzRa7Escô:“Chúng UmzRa7Esta QjH5không QjH5nên vì5bhPWRiK tryUmzRa7Esện cònQjH5 QjH5chưa có xảy5bhPWRiK QjH5ra trQjH5anh lUmzRa7Esuận khônQjH5g UmzRa7Esthôi, nếuQjH5 lãnUmzRa7Esg phQjH5í QjH5thời ch5bhPWRiKo chuUmzRa7Esyện nQjH5ày 5bhPWRiKkhông bằn5bhPWRiKg cUmzRa7Eshúng ta nUmzRa7Esên “QjH5vận đUmzRa7Esộng” mộQjH5t chút?”

Phàn Sở NUmzRa7Esgữ mQjH5ặt nh5bhPWRiKanh chó5bhPWRiKng UmzRa7Esđỏ lên.

“Anh thật khônQjH5g đứng5bhPWRiK đắn!5bhPWRiK” UmzRa7EsCô mặUmzRa7Est đỏUmzRa7Es UmzRa7Estía ta5bhPWRiKi tr5bhPWRiKừng anQjH5h QjH5liếc mUmzRa7Esắt mộtQjH5 cái.

“ “Vận động”5bhPWRiK saUmzRa7Eso cóQjH5 tQjH5hể làQjH5 chuyệnQjH5 kUmzRa7Eshông đứn5bhPWRiKg đắn,UmzRa7Es lQjH5ão bà?QjH5 UmzRa7EsViệc nà5bhPWRiKy li5bhPWRiKên qu5bhPWRiKan đến đời5bhPWRiK sQjH5au củaUmzRa7Es chúQjH5ng UmzRa7Esta, đây5bhPWRiK QjH5là chuyệQjH5n UmzRa7Esđứng đắUmzRa7Esn nhấ5bhPWRiKt cUmzRa7Esũng qua5bhPWRiKn trọngUmzRa7Es UmzRa7Esnhất.” Anh ngQjH5hiêm t5bhPWRiKúc nói.

Phàn Sở Ngữ5bhPWRiK hoànUmzRa7Es 5bhPWRiKtoàn nóiQjH5 kh5bhPWRiKông r5bhPWRiKa lời,QjH5 chỉUmzRa7Es 5bhPWRiKcó thểUmzRa7Es xấuUmzRa7Es hổUmzRa7Es trừngQjH5 UmzRa7Esanh liếUmzRa7Esc mắtUmzRa7Es một cáQjH5i, saQjH5u đóQjH5 qu5bhPWRiKyết địnhQjH5 đQjH5ứng dậyQjH5 QjH5chạy lQjH5ấy người5bhPWRiK, k5bhPWRiKhông để5bhPWRiK ýQjH5 tớiUmzRa7Es anh.

Dù QjH5sao QjH5cô vĩQjH5nh viễ5bhPWRiKn không 

QjH5thể nói lUmzRa7Esại anh.

Nhưng cUmzRa7Esô UmzRa7Esvừa mới5bhPWRiK đứnQjH5g lên,5bhPWRiK ha5bhPWRiKi chUmzRa7Esân còUmzRa7Esn cUmzRa7Eshưa UmzRa7Esđứng 5bhPWRiKvững, đUmzRa7Esã QjH5bị anQjH5h kéo5bhPWRiK QjH5ngã ngồi5bhPWRiK lUmzRa7Esại sô pha.

“Uy!” Cô kUmzRa7Esháng 5bhPWRiKnghị quUmzRa7Esay đầu5bhPWRiK kêu5bhPWRiK lênQjH5, giQjH5ây QjH5tiếp t5bhPWRiKheo đã5bhPWRiK bịQjH5 5bhPWRiKanh áQjH5p đQjH5ảo QjH5ở trêUmzRa7Esn QjH5sô pha.

Anh ở t5bhPWRiKrên n5bhPWRiKgười mQjH5ong QjH5chờ nh5bhPWRiKìn cô,QjH5 QjH5nụ cười5bhPWRiK gợQjH5i QjH5cảm mêUmzRa7Es hoặc,5bhPWRiK đUmzRa7Esôi mắUmzRa7Est 5bhPWRiKđen lUmzRa7Esấp lánUmzRa7Esh tràn đầyUmzRa7Es tQjH5ình yêQjH5u vàUmzRa7Es khQjH5át 5bhPWRiKvọng UmzRa7Esđối 5bhPWRiKvới cô.

Cô hô hấ5bhPWRiKp khóQjH5 khănUmzRa7Es, QjH5tim đậUmzRa7Esp nhanh.

Anh chậm QjH5rãi c5bhPWRiKúi ngườQjH5i hônUmzRa7Es cUmzRa7Esô, nUmzRa7Eshẹ nhànUmzRa7Esg QjH5hôn đôUmzRa7Esi mô5bhPWRiKi cô,UmzRa7Es giốngUmzRa7Es QjH5như thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……