You are here

Lão nhị là ông chủ - Chương 08

Phàn oF5pSở NDqXNgữ nóinNBu nhữngq73w lời nàq73wy rBpsLa cnNBuũng khôBpsLng q73wlàm ngạq73wc nhiênBpsL oF5p4 ngq73wười đangnNBu nDqXNói chuyện.

Hai vDqXNợ chồBpsLng nNBuhọ oF5pthì không BpsL phải nói,q73w đươnNBung nhoF5piên sẽDqXN DqXNkhông ngoF5pạc nhBpsLiên nhưngBpsL phảnBpsL ứngoF5p cDqXNủa LBpsLí CDqXNhính nNBuVũ DqXNvà Tần LạcnNBu LânNBum khioF5pến DqXNcho cDqXNô oF5pnghi ngDqXNờ, knNBuhó q73whiểu, q73wbọn DqXNhọ sDqXNau BpsLkhi nghnNBue cônNBu nóiBpsL nDqXNhư q73wvậy cả DqXN hai cùBpsLng sửngDqXN sốtnNBu mộtq73w chq73wút rBpsLồi DqXNlập DqXNtức nNBucười oF5pto thàq73wnh tiếng.

“Ha ha……”

Phàn nNBuSở NgữBpsL ngạcoF5p nhiên, q73whai mq73wắt trợnnNBu lênDqXN, cảBpsLm thấq73wy khôoF5png biếtBpsL lBpsLàm DqXNsao, lạinNBu cDqXNó chBpsLút nanNBun kDqXNham, kq73whổ sở nhìnBpsL bBpsLọn họ.

Chẳng lẽq73w cnNBuhuyện nànoF5pg vànNBu Hạ TửoF5p nNBuKình lànNBu vợBpsL chồnq73wg tq73whật sựq73w buq73wồn cườiDqXN nNBunhư vDqXNậy, q73wlàm cnNBuho ngq73wười BpsLkhác khoF5pó cDqXNó thnNBuể tin nhoF5pư nNBuvậy sao?

“Lão bà,nNBu BpsLem cBpsLuối cùng cũngoF5p quq73wyết địDqXNnh cônNBung khq73wai quoF5pan hBpsLệ củoF5pa chúnq73wg oF5pta? Aq73wnh rấtDqXN vBpsLui vẻ!”

Không choF5pú q73wý tớnNBui oF5ptâm tìnhnNBu của coF5pô khônq73wg DqXNtốt, HạnNBu DqXNTử oF5pKình vDqXNui sướngq73w gắDqXNt goF5pao nNBukéo côBpsL lạnNBui gần,DqXN tnNBurước mặtBpsL mọBpsLi người hôq73wn DqXNcô sq73way BpsLđắm BpsLrồi BpsLsau đóBpsL nDqXNgây ngDqXNô cườinNBu nNBuha hq73wa ha.

Tâm tìnBpsLh DqXNcô khDqXNông tốq73wt nhưng vìnNBu aq73wnh sBpsLung sướngDqXN khoF5pông cnNBuhút cDqXNhe dấuq73w làmBpsL cq73who côq73w BpsLbình phụcnNBu mnNBuột chútDqXN, troDqXNng lòng vẫnoF5p khônq73wg thểDqXN khôq73wng soF5puy nghĩ.

“Nhìn tq73wên nNBukia q73wxem cười đếnBpsL goF5piống mộtnNBu têDqXNn ngốc.”

“Đúng vậyBpsL, cũnDqXNg q73wmay tôi khôngoF5p cóDqXN DqXNmê BpsLluyến anDqXNh q73wta nếBpsLu khBpsLông bâynNBu giq73wờ nq73whất địoF5pnh vỡoF5p mộng.”

Phía sDqXNau PoF5phàn SnNBuở NgữnNBu vang loF5pên tiếngoF5p chBpsLế nhq73wạo mộtoF5p cácnNBuh thoảiBpsL máinNBu, côoF5p khnNBuông nhịnq73w đnNBuược quDqXNay đoF5pầu lại,oF5p chỉ DqXN thấy LínNBu ChnNBuính VũBpsL voF5pà Tầnq73w DqXNLạc LâmoF5p đứngBpsL chunq73wg mộtDqXN cq73whỗ, trênBpsL mặq73wt tươinNBu q73wcười trêu chọoF5pc kq73whông nNBucó mộtBpsL BpsLtia tràonNBu pBpsLhúng oF5pác oF5pý nào.

Cô nNBungạc nhnNBuiên trDqXNừng moF5pắt nhìn, rBpsLa lBpsLệnh choF5po chínq73wh q73wmình phoF5pải cẩnDqXN thậDqXNn mộtBpsL coF5phút, ngườiBpsL vừaoF5p nNBumới cDqXNười nhạonNBu cô nNBu sao DqXNbây oF5pgiờ lạoF5pi DqXNcó vẻDqXN mặDqXNt này?

“Hai ngườioF5p BpsLcác ngươinNBu hâm mDqXNộ thìDqXN q73wcứ việcDqXN nDqXNói thẳngoF5p, hBpsLa ha……q73w” HạoF5p TửBpsL KìBpsLnh boF5pỗng nhq73wiên đắcDqXN ýBpsL cườiBpsL BpsLha hnNBua nói  vớioF5p hanNBui ngưnNBuời kia.

“Có nNBugì đDqXNáng hoF5pâm mộnNBu, so vq73wới BpsLcậu, tôiDqXN muốnoF5p tìmoF5p bạBpsLn gáDqXNi kBpsLhó khănnNBu sao?

“Vấn đềDqXN loF5pà cậuBpsL tq73wìm đưBpsLợc cô gáiBpsL DqXNđồng ýq73w cBpsLùng cậnNBuu bạcDqXNh đq73wầu BpsLgiai lãDqXNo sao?”

“Tôi khDqXNông muốnoF5p thôi, đượcnNBu không?”

“Đều giốngoF5p nhauq73w, tómq73w lại cậuoF5p khônoF5pg tDqXNìm đượcoF5p DqXNtình BpsLyêu nNBusong phươnnNBug, nNBugiống tôiDqXN vàBpsL lBpsLão bànNBu nắoF5pm tDqXNay nNBunhau đi oF5phết oF5pcuộc đờq73wi, hDqXNa ha……”

Hạ TửoF5p BpsLKình bBpsLừa bãinNBu cười nói,BpsL tháiBpsL đnNBuộ kinNBuêu ngạq73wo oF5plàm cnNBuho nq73wgười nNButa nNBurất mBpsLuốn đánh.

“Phàn tiểuq73w thưoF5p, nếuoF5p cô kBpsLhông chDqXNịu nnNBuổi BpsLcậu tDqXNa, q73wlúc nànNBuo cũngq73w cq73wó tBpsLhể bnNBuỏ BpsLhắn. oF5pTôi cóBpsL thểDqXN giúnNBup q73wcô mộtDqXN toF5pay, caoF5pm đoan cnNBuô q73wsẽ khôq73wng bnNBuị DqXNtên lưuDqXN manq73wh BpsLnày quấyoF5p rầy.BpsL” nNBuLí ChínhnNBu VBpsLũ đemBpsL chuyq73wện không thq73wể xBpsLảy oF5pra nàyDqXN oF5pnói q73wvới cô.

“Thật soF5pự DqXNcám ơq73wn q73wý tốtDqXN của BpsL cậu, tôiBpsL vBpsLà loF5pão bànNBu q73wnhất địnhnNBu bênBpsL nhanNBuu đếnoF5p bq73wạc đầuBpsL sDqXNau đóoF5p cùBpsLng nhoF5pau tDqXNham gBpsLia lq73wễ đưa tiễnBpsL coF5pủa cậu.

“Tên hỗnnNBu đBpsLản nq73wày.” oF5pLí Chính nNBuVũ ngâyoF5p BpsLngười mộBpsLt chúoF5pt, nhq73wịn khôngBpsL đượcDqXN cườBpsLi mắng.

Tần LạcnNBu LâoF5pm nNBuở bnNBuên cDqXNạnh nghe thq73wấy BpsLba chnNBuữ “lễDqXN đưaoF5p tiDqXNễn” nhanBpsLh chónoF5pg cườnNBui loF5pớn, oF5pcười đDqXNến nổinNBu khôngq73w đứng vữngq73w được,q73w oF5phai vaBpsLi DqXNkhông noF5pgừng run.

Tình thDqXNế trưnNBuớc mq73wắt đãBpsL vượt qDqXNua khDqXNả năBpsLng nNBulí oF5pgiải củBpsLa oF5pPhàn Sởq73w Ngữ,BpsL đôioF5p mq73wắt toBpsL, mnNBuê hoặcoF5p bq73wình tĩBpsLnh nhìn nhữq73wng vq73wiệc đannNBug xảoF5py oF5pra, mờnNBu mịtBpsL hỏi:“BpsLRốt cunNBuộc lBpsLà chnNBuuyện oF5pgì đannNBug xảyoF5p ra?”

“Cám ơnNBun côq73w goF5piúp cq73whúng tôBpsLi kiếm đượcnNBu phBpsLần cơnNBum beeoF5pfsteak đắtoF5p tiDqXNền.” LBpsLí ChínhoF5p VDqXNũ nNBumỉm cườDqXNi nói.

“Kiếm được?”nNBu PhàoF5pn oF5pSở Ngữ trừngnNBu mắtoF5p nhìnq73w, vẫnNBun loF5pà vDqXNẻ mặtDqXN nghnNBui hoặc.

“Thật oF5pra BpsLlà phq73wần thq73wưởng hoàn thànoF5ph nhDqXNiệm vụ.”DqXN TBpsLần Lạcq73w LâBpsLm q73wbổ sung.

“Phần thưởngDqXN nNBunhiệm oF5pvụ?” Cô vẫnq73w q73wnhư cũnNBu ngâyDqXN ngq73wốc lặq73wp lờiBpsL nóDqXNi coF5pủa đq73wối phương,oF5p saq73wu BpsLđó mộtq73w ýBpsL oF5ptưởng không thnNBuể tiBpsLn đượBpsLc oF5pchậm rãBpsLi chuDqXNi vDqXNào BpsLđầu cnNBuô. CônNBu BpsLxoay ngưq73wời đq73wối mnNBuặt vớinNBu DqXNHạ TửoF5p KìnoF5ph, lên ánNBun anh:“AnnNBuh BpsLkhông tuâDqXNn BpsLthủ DqXNước định?”

Hạ TửoF5p Kìnhq73w lậpnNBu oF5ptức nhíu màDqXNy.“Anh knNBuhông tuânNBun thủnNBu ưq73wớc đoF5pịnh nào?”

“Công khoF5pai cDqXNhuyện chúngoF5p ta BpsLkết hônq73w, BpsLanh q73wnói dBpsLo oF5pem quyếoF5pt định.”

“Đúng voF5pậy q73wlà q73wdo DqXNem quyDqXNết định, mBpsLà vBpsLừa roF5pồi nNBuem tựq73w mìBpsLnh cônDqXNg khaDqXNi, kq73whông phoF5pải BpsLsao?” AnnNBuh nhíq73wu moF5pày, cóDqXN chúq73wt khó hiBpsLểu hỏiBpsL ngượnNBuc lại.

“Anh q73wđã nDqXNói trướcq73w cBpsLho người kháDqXNc biếtq73w coF5pòn bảonNBu nNBuem côDqXNng khq73wai?” BpsLCô pDqXNhản bác.

“Anh đq73wâu oF5pcó nq73wói chBpsLo người nàoF5po biếtoF5p trưBpsLớc đnNBuâu? ABpsLnh nNBunói chnNBuo ai?DqXN” AnoF5ph hỏi.

“Không phảoF5pi bọoF5pn hoF5pọ sao?” PhànDqXN SởnNBu NgữBpsL lậpnNBu tứcoF5p q73wxoay ngườDqXNi, tq73way DqXNchỉ vq73wề phíq73wa LDqXNí q73wChính VBpsLũ cùngoF5p TầoF5pn LnNBuạc Lâm.

“Bọn oF5phọ?” q73wHạ TBpsLử KìnhDqXN nhăn mày.“HDqXNai q73wngười,” Aq73wnh hỏi:“Tôq73wi nNBucó oF5pnói chnNBuo quDqXNa choF5po nNBuhai ngườiDqXN biếtBpsL tBpsLôi đãBpsL kBpsLết hônq73w, vợ nNButôi oF5plà cBpsLô gáioF5p q73wnày sao?”

Lí ChínoF5ph VBpsLũ cnNBuùng TầBpsLn Lạc LnNBuâm nNBunhất thờiDqXN oF5pcứng họnNBung, hBpsLai mắBpsLt DqXNmở tDqXNo DqXNvô tộq73wi, vẻq73w oF5pmặt làDqXN nNBubị dọa.

“Cái BpsLgì, đănnNBug DqXNkí kết hôn?”q73w nNBuLí ChoF5pính VũoF5p kioF5pnh ngnNBuạc trừDqXNng mắtoF5p nhìDqXNn bọnoF5p hBpsLọ, lắDqXNp DqXNbắp nóiDqXN:“Ý là,DqXN BpsLcô ấy tDqXNhật sựoF5p oF5plà lãq73wo bàq73w cnNBuủa cậunNBu, nNBukhông phảq73wi bq73wạn gái?BpsL CáoF5pc noF5pgươi thq73wật sDqXNự kếtoF5p oF5phôn? LànNBu vợ chồng?”

“Thật vậyDqXN snNBuao? HạBpsL Tử KìnnNBuh, anBpsLh thậDqXNt sựBpsL kếtBpsL hônnNBu?” TầnBpsL Lq73wạc LâmDqXN cũnBpsLg lBpsLộ nNBura q73wvẻ mặtnNBu khnNBuông q73wtin, nhq73wìn anh hỏi.

Phàn Sởq73w NgBpsLữ lạinNBu mnNBuờ mịt q73wkhó hiểu,BpsL DqXNsao poF5phản ứBpsLng củBpsLa haBpsLi ngườiBpsL q73wđó lạiq73w DqXNnhư q73wvậy, giốBpsLng nhnNBuư chỉq73w vừnNBua nNBumới q73wnghe tin annNBuh q73wkết BpsLhôn? 1oF5p0 pDqXNhút trướnNBuc khôDqXNng phoF5pải bọnDqXN họnNBu đBpsLều đannNBug nóq73wi chuyBpsLện nBpsLày sao?

“Hai ngườiDqXN khôngoF5p biết chuoF5pyện anNBunh ấyoF5p vàDqXN DqXNtôi kếtBpsL hoF5pôn sanNBuo?” DqXNCô khôngoF5p tựBpsL nNBuchủ đượDqXNc lênnNBu tiếngoF5p hỏi.

Kia DqXNhai ngườioF5p khôngBpsL chút dBpsLo q73wdự lq73wập tứcBpsL lắcq73w đầu,q73w giốnoF5pg DqXNnhư vẫq73wn cònoF5p khioF5pếp sDqXNợ chỉBpsL dựaBpsL vàoF5po bảDqXNn năBpsLng troF5pả lời cô.

“Vậy hanNBui ngưBpsLời nDqXNói hoàn thànhq73w nhoF5piệm vụoF5p làDqXN nhiệmDqXN nNBuvụ nào?”

“Tử oF5pKình nóiq73w cậuDqXN tq73wa thích cô,DqXN cônNBu cDqXNũng thícBpsLh cnNBuậu nNButa nhDqXNưng koF5phông biq73wết cnNBuô lBpsLo sợBpsL cánNBui gìnNBu khônDqXNg dDqXNám q73wthừa nhận tìnhnNBu cảmBpsL q73wcủa mìnhq73w nnNBuên nhDqXNờ coF5phúng tôBpsLi gnNBuiúp đỡBpsL.” oF5pLí BpsLChính oF5pVũ hDqXNơi bìnNBunh tĩnnNBuh lại nhưnNBung BpsLtim vq73wẫn đậpBpsL mnNBuạnh DqXNvà lBpsLoạn nDqXNhịp, DqXNtrả lq73wời cô.

“Tôi pnNBuhụ trácDqXNh q73wlàm BpsLcho cô BpsLghen đểq73w xeq73wm cônNBu BpsLcó phảnDqXN ứngq73w không.”nNBu Tầnq73w LạcoF5p Lâq73wm nói,oF5p giọBpsLng nBpsLói ngânNBuy nq73wgốc giốngnNBu y oF5p như Lq73wí CDqXNhính Vũ.

“Tôi giúnNBup cậuBpsL oF5pta q73wdiễn moF5pột màn tìnhBpsL oF5pđịch xuấDqXNt hioF5pện q73wrồi đDqXNánh nq73whau đểBpsL q73wxem côDqXN cDqXNó thểDqXN mq73wắc mưnNBuu BpsLrồi tq73whổ lnNBuộ tình cảmoF5p hanNBuy khônoF5pg. KếoF5pt qBpsLuả q73wcô thq73wật q73wsự trúBpsLng kế.”nNBu oF5pLí CoF5phính DqXNVũ tiDqXNếp lờBpsLi TầnDqXN LạDqXNc Lâm nóinNBu, nNBusau BpsLđó nNBuhoàn hồn,DqXN troF5pừng mắtoF5p nhnNBuìn HoF5pạ DqXNTử KìnDqXNh q73woán giậnBpsL nói:“TạiDqXN DqXNsao lạioF5p lừa bọnnNBu oF5ptôi? Chúngq73w BpsLtôi đềuDqXN đồnnNBug oF5pý giBpsLúp cậu,BpsL cnNBuậu nNBulại coF5pòn lừanNBu bọq73wn tôDqXNi giờnNBu tínoF5ph sao đây?”

Không đBpsLể DqXNý bBpsLạn tốtBpsL đang bấtDqXN mãnDqXN, DqXNoán DqXNhận  nhìnNBun chằmnNBu coF5phằm mìnoF5ph, HạnNBu TBpsLử Kìnq73wh chỉoF5p choF5pú oF5pý đếnnNBu suDqXNy nghĩ nNBuvà phảnoF5p ứngq73w cBpsLủa lnNBuão bà.

“Nghe BpsLthấy BpsLkhông? Amh koF5phông cóoF5p nóDqXNi chnNBuo bọBpsLn oF5phọ biếtBpsL, nNBuvẫn BpsLtuân thủq73w ướcDqXN đoF5pịnh cBpsLủa nNBuchúng ta.q73w” Anq73wh oF5pthành thật nói.

“Uhm,” BpsLCô gậoF5pt đoF5pầu, tiếp nNButheo vẻq73w BpsLmặt nghnNBuiêm tnNBuúc nhoF5pìn anh:“NhưnBpsLg anq73wh khoF5pông tuoF5pân thủnNBu q73wquy tắc.”

“Quy tq73wắc nào?”BpsL AnoF5ph nhDqXNíu mày hỏi.

“Anh lnNBuừa em.”

“Vấn đềnNBu lànNBu snNBuao aq73wnh khônnNBug nhớ rõq73w q73wcó BpsLcái oF5pquy q73wtắc nNBunày?” oF5pAnh vônNBu tộiDqXN nóiq73w, kỳDqXN thậBpsLt cănq73w nNBubản nNBulà choF5pơi xấBpsLu cô.

“Nếu DqXNquyền cônNBung kDqXNhai là DqXN của eDqXNm aoF5pnh khônnNBug đưDqXNợc sq73wử oF5pdụng biệnoF5p BpsLpháp nNBunày BpsLbắt DqXNem cônNBung khai.”oF5p CDqXNô nghoF5piêm túc nói.

“Ai, enNBum yênNBuu nNBucó phảDqXNi em hiểuoF5p lầq73wm rồinNBu không?”BpsL Anq73wh trừngq73w mắtq73w nhìq73wn, vẻDqXN q73wmặt càngDqXN oF5pthêm vôBpsL tq73wội, BpsLlàm bộoF5p thở dnNBuài nói.

“Cái nNBugì?” CoF5pô DqXNbất q73wngờ hỏi.

“Anh đaoF5png cq73wùng BpsLem nói chuq73wyện đánhDqXN cượcoF5p tBpsLối naDqXNy, eBpsLm đDqXNang nóoF5pi cáiBpsL nNBugì? TnNBuuy rằngBpsL aDqXNnh dùBpsLng kếDqXN cũnNBung hơnNBui tốn kémDqXN nq73whưng oF5pem đồngoF5p ýq73w cônNBung khaq73wi chuyệnnNBu chúDqXNng tDqXNa koF5pết hônoF5p thậDqXNt sq73wự khiếnq73w DqXNanh rất vuiBpsL.” AnBpsLh nóDqXNi xoq73wng độtq73w nhDqXNiên nNBuhôn cô.

“Anh yêBpsLu emnNBu, q73wlão bà.”

Trong nq73wháy mắtBpsL mặDqXNt Phàn SởnNBu Ngữq73w  nhannNBuh chónBpsLg đỏnNBu DqXNlên khBpsLông biếBpsLt oF5plà oF5pđỏ bừnoF5pg BpsLhay nNBuchỉ hồngq73w hnNBuồng. Anh toF5phật tq73wi bỉ.

“Thì BpsLra loF5pà thếnNBu…… cDqXNậu  thật đúngDqXN DqXNlà nNBucó đnNBuủ oF5pti bnNBuỉ vôDqXN sỉ.”DqXN LoF5pí Chínq73wh VũDqXN tq73whay BpsLcô nóiBpsL oF5pra oF5plời trong lòng.

Ở mnNBuột bBpsLên ngoF5phe nửaBpsL ngày, annNBuh DqXNrốt cụcoF5p cóDqXN thểoF5p hiểoF5pu đưoF5pợc 7BpsL, BpsL8 pBpsLhần củnNBua câoF5pu chuyệq73wn, nếq73wu giốngDqXN nhưBpsL nhữngq73w lờiDqXN cậu nNButa nóioF5p DqXNthì HạDqXN TửDqXN q73wKình tnNBuhật đúngBpsL lDqXNà cq73wó đủoF5p DqXNti bnNBuỉ q73wvô sDqXNỉ vnNBuì đạtBpsL đưq73wợc mq73wục đích BpsLkhông ngạDqXNi dùngoF5p bấtBpsL cDqXNứ oF5pthủ đoạnBpsL tồiq73w nNButệ nnNBuào. NhBpsLưng làq73w cáioF5p mụcnNBu đíchoF5p nNBukia ngoF5phe có vẻDqXN buồnoF5p cười.

“Ha hanNBu……” CnNBuàng nq73wghĩ càng cảmq73w oF5pthấy bunNBuồn cưBpsLời, LínNBu ChínoF5ph DqXNVũ noF5phịn kDqXNhông đoF5pược cườq73wi thnNBuành tiếng.“NgườiBpsL luôn tnNBuhuận lợiBpsL toF5prong việcnNBu liênnNBu quaq73wn BpsLđến pBpsLhụ nữnNBu oF5pnhư cDqXNậu thnNBuì q73wra coF5pũng cnNBuó ngoF5pày nnNBuhư thế nàBpsLy DqXNsao? q73wHa ha……”oF5p CoF5pưới lãDqXNo bànNBu, lãoBpsL q73wbà coF5pũng khBpsLông oF5pchịu côDqXNng oF5pkhai qDqXNuan hq73wệ vớDqXNi anh? RấnNBut buồDqXNn cười!

Tần BpsLLạc BpsLLâm ởoF5p nNBubên cạnh cDqXNũng cườoF5pi theo.

“Nhưng toF5pôi cũnNBung muốnoF5p chúc mừngoF5p haq73wi người.q73w” BpsLCô vừBpsLa q73wcười nNBuvừa nói.

Tạm thờiDqXN nNBubỏ q73wqua mộoF5pt bên sq73wự tứcoF5p giậnq73w đoF5pối vớiq73w tBpsLi nNBubỉ lãoDqXN nNBucông, nNBuPhàn SnNBuở NgnNBuữ đemBpsL ánq73wh mắtq73w chuyểnDqXN DqXNđến vq73wị Tần LBpsLạc LâmDqXN tiểuBpsL oF5pthư oF5pxinh đẹq73wp tDqXNự tBpsLin làmoF5p BpsLcô thấBpsLy ghenNBun tịBpsL “XinoF5p hỏnNBui……” CôBpsL muốnoF5p nBpsLói lại thôinNBu, nhìBpsLn đốoF5pi phương.

Tần LạcBpsL LânNBum mỉDqXNm cưDqXNời nhìoF5pn cô, q73wtrên moF5pặt tấtq73w cảq73w đBpsLều lànNBu sựoF5p thânnNBu thDqXNiện BpsLkhông cq73wó mq73wột chBpsLút đốioF5p &nboF5psp;địch hoặc chếnNBu q73wnhạo.“Cô oF5pcó oF5pgì DqXNmuốn hỏoF5pi tônNBui sao?”BpsL Cq73wô BpsLôn nhDqXNu hỏi.

Cô gậtnNBu gậDqXNt q73wđầu, thnNBuoáng do dựq73w mộq73wt BpsLchút mớinNBu mởoF5p miệngnNBu hỏiBpsL :“HDqXNai nq73wgươi hìnnNBuh nhưBpsL  rấtBpsL queDqXNn thuộc?”

Tần LoF5pạc LDqXNâm DqXNbỗng nhiên kBpsLhẽ cườoF5pi mộDqXNt tq73wiếng, cq73whế nhq73wạo nhìoF5pn HạoF5p TửDqXN KoF5pình nq73wói:“Lão bq73wà củoF5pa anoF5ph đaq73wng ghq73wen, anh nêoF5pn canNBuo hứq73wng, đắBpsLc oF5pý đi?”

“Đúng vậy,oF5p tôBpsLi mừngBpsL đq73wến nổi sắnNBup q73wbay lBpsLên nNBu9 tầngnNBu mâq73wy.” Hq73wạ nNBuTử KnNBuình nhBpsLếch BpsLmiệng nóoF5pi, bộnNBu dáDqXNng quảBpsL thậnNBut vui vẻBpsL knNBuhông thôi.

Phàn Sq73wở Ngq73wữ lạBpsLi đBpsLỏ mặt.

“3 ngườinNBu q73wchúng tôDqXNi làBpsL bDqXNạn thời đạiBpsL học.”q73w DqXNTần LạcDqXN LâmBpsL cq73wười nói.

Bạn thờiBpsL đạnNBui học?BpsL q73wThì ra BpsLlà thế.

Phàn SBpsLở NgữoF5p BpsLrốt cụcnNBu xónNBua bỏ đượcoF5p noF5pghi ngq73wờ trnNBuong lònBpsLg nhưDqXNng loF5pại chứngq73w mioF5pnh q73wđược mộtDqXN việcDqXN đoF5pó lq73wà BpsL— nq73wgay từ đầBpsLu anq73wh cũngnNBu đDqXNã lênoF5p nNBukế hoạchoF5p tnNBuất cả,DqXN làDqXNm chDqXNo nNBucô nDqXNgơ nDqXNgác BpsLrơi vàBpsLo cạDqXNm bẫynNBu của anq73wh màBpsL khôngoF5p biết.

Anh thậtBpsL sựnNBu BpsLrất tBpsLi bỉ.

Nhưng lBpsLà…… nNBuAiz, tạiDqXN sao cnNBuô oF5pmột DqXNchút cũDqXNng nNBukhông cảmBpsL tDqXNhấy chnNBuán ghnNBuét nNBuhoặc giậq73wn anh?

Tình DqXNyêu thậtnNBu oF5psự làq73wm chnNBuo con ngưnNBuời DqXNmù quáng.

Cũng maBpsLy saoF5pu BpsLbuổi lễnNBu phátq73w biểu làBpsL ngBpsLày q73wnghỉ nếuq73w khôBpsLng PBpsLhàn sởoF5p NgữoF5p tq73whật đDqXNúng lq73wà kBpsLhông nNBubiết nBpsLên đốiBpsL mặtnNBu với đnNBuồng DqXNnghiệp ởoF5p công&nboF5psp; toF5py nhq73wư thếnNBu nào.

Cô hoànq73w tq73woàn khoF5pông nghBpsLi ngờ chuynNBuện oF5pcô BpsLkết hôoF5pn q73wcùng q73wlão bảnDqXN sẽnNBu tDqXNrong toF5phời giq73wan BpsLngắn DqXNnhất giốngDqXN nq73whư lửaq73w cháy lnNBuan toànDqXN BpsLcông tq73wy, dùDqXN DqXNsao q73wđây cũnnNBug lq73wà cq73wông nNButy quanNBun hệDqXN xãq73w hội,q73w q73wtin tứnNBuc đặc biệtDqXN nhanq73wh nhạy.

Aiz, cBpsLứ nghDqXNĩ BpsLđến thoF5pứ q73whai phải đốinNBu q73wmặt vớoF5pi mnNBuọi ngườq73wi ởnNBu cBpsLông tBpsLy, côq73w BpsLliền DqXNcảm thoF5pấy DqXNbi thươnDqXNg, thBpsLật sựnNBu rất bioF5p thương.

Nhịn khDqXNông được,BpsL cônNBu đánh ngườinNBu đàq73wn ôngoF5p đanoF5pg xeBpsLm tạpq73w cq73whí ởnNBu bêDqXNn cạnhoF5p mDqXNột cái.

“Ối! q73wLão bDqXNà, eq73wm mDqXNuốn mưuq73w sát chồnoF5pg BpsLsao?” HạBpsL TBpsLử Kìq73wnh cốoF5p BpsLtình BpsLlàm q73wra vẻBpsL đaoF5pu đớn.

Cô giảq73w vDqXNờ BpsLnhư khôngDqXN nghe thấDqXNy, cũBpsLng knNBuhông thBpsLèm liếcq73w nhìBpsLn anhoF5p, tiq73wếp tụBpsLc lnNBuàm nq73whư q73wkhông DqXNnhìn thấnNBuy DqXNanh, nhìn vềoF5p nNBuphía trước,nNBu lnNBuo DqXNlắng nBpsLgày q73wthứ haDqXNi pnNBuhải DqXNđối mặDqXNt vớDqXNi đồnDqXNg q73wnghiệp nhưnNBu thếBpsL nào.

“Ai, BpsLlão oF5pbà, BpsLem q73wsuy nNBunghĩ cái gì?q73w TDqXNại sDqXNao cảBpsL nNBubuổi DqXNsáng eBpsLm oF5pcũng khônoF5pg DqXNnhìn lãnNBuo BpsLcông q73wtuấn sunNBuất, gDqXNợi cảq73wm mị hooF5pặc củq73wa mìnNBunh mộtDqXN cái?oF5p” AnnNBuh bỗq73wng nq73whiên nhẹnNBu nhàDqXNng xoBpsLay mBpsLặt củaBpsL côq73w nNBuđối diệnBpsL mình,ra vẻoF5p  đángBpsL thDqXNương, oF5pôn q73wnhu hỏi.

“Còn kBpsLhông nNBuphải tạioF5p anh hạiDqXN.” Cq73wô BpsLhung hănq73wg trBpsLừng mDqXNắt nhìnDqXN q73wanh mộBpsLt cái,BpsL noF5phịn khôDqXNng đượcBpsL oF5plại oF5pđánh anBpsLh một cái.

“Ối!” AnNBunh lạiDqXN BpsLlần nữaDqXN giảoF5p đau nNBukêu rq73wa tiếng,q73w“Thì rnNBua anq73wh cnNBuưới phq73wải mộtDqXN lãoq73w boF5pà bạooF5p BpsLlực nha.”

“Nếu nNBuem q73wlà  bạoDqXN oF5plực lão bàBpsL vậynNBu anoF5ph chíDqXNnh làBpsL tDqXNi bỉBpsL BpsLlão công.”DqXN CDqXNô trBpsLừng BpsLmắt nói.

“Hắc, DqXNlão bà,oF5p oF5plão công củaoF5p BpsLem nNButi bỉBpsL hồiBpsL nànNBuo? nNBuTa q73wđược côngBpsL nhậDqXNn oF5plà chDqXNính nhâDqXNn quânDqXN toF5pử đq73wó nha.”BpsL AnoF5ph đem tạpBpsL chBpsLí đq73wặt nNButrên q73wbàn trnNBuà, nghiêmq73w chỉnhq73w q73wkháng nghị.

“Chính nhâoF5pn quâDqXNn tq73wử sBpsLẽ vìq73w thắng tq73whua mànNBu sửDqXN q73wdụng thq73wủ đoạn?BpsL” q73wNói xonq73wg oF5pcô cnNBuòn oF5prõ rBpsLàng cDqXNhỉ ra:“ĐêmBpsL qua.”

“Em oF5pcó biếDqXNt DqXNcâu “đại trượngoF5p oF5pphu cDqXNo đượcDqXN dq73wãn được”nNBu BpsL” DqXNÝ q73wchính lnNBuà thỉnhBpsL thoảngDqXN khoF5pông lq73wàm chDqXNính nhân qnNBuuân tBpsLử cDqXNũng đnNBuược bởiDqXN vnNBuì anBpsLh oF5plà q73wmột DqXNđại trưoF5pợng nNBuphu BpsLco đBpsLược giãnBpsL được.

Đối mDqXNặt BpsLvới nNBungười nNBuăn nói troF5pơn truq73w, ngBpsLụy biệDqXNn thàBpsLnh tàDqXNi noF5phư HBpsLạ BpsLTử KìDqXNnh, Phq73wàn BpsLSở NgữnNBu cBpsLăn bảnDqXN nNBukhông phảoF5pi là oF5pđối thq73wủ coF5pủa anhoF5p, ngq73woài việcoF5p iq73wm lặnq73wg khôoF5png nBpsLói gìoF5p q73wcô cũnoF5pg chỉBpsL q73wcó thBpsLể trừngoF5p anh, dnNBuùng sứcDqXN nNButrừng aoF5pnh nNBuđể chốngBpsL đỡ.

“Lão bàDqXN, lúoF5pc nNBuem phẫnnNBu nộ tDqXNrông q73wthật nNBuđáng yBpsLêu.” AnnNBuh cườDqXNi khnNBuẽ, DqXNkìm lònBpsLg khBpsLông đượcnNBu cDqXNúi ngườiq73w hoF5pôn cq73wô một chút.

“Uy, oF5pem đannNBug oF5ptức giận.” CnNBuô trDqXNừng mắoF5pt oF5pnhìn anh.

“Lúc q73wem tứoF5pc giậnoF5p trông cBpsLũng q73wthật đoF5páng yBpsLêu.” AnBpsLh làmoF5p nhDqXNư kBpsLhông noF5pghe thấyBpsL lạnNBui hôDqXNn cô.

“Uy!” oF5pCô đánhBpsL anDqXNh một nNBucái, vBpsLừa bựDqXNc mìBpsLnh vnNBuừa buq73wồn coF5pười, thDqXNật lBpsLà sDqXNắp khBpsLông chịuq73w nq73wổi anh.

“Anh yêuq73w emBpsL, lãq73wo q73wbà.” Anh bắtDqXN lấynNBu oF5ptay côDqXN, mườiBpsL ngnNBuón q73wtay DqXNđan vàDqXNo nnNBuhau, thâBpsLm tDqXNình chânq73w tBpsLhành nói.

Mặt cnNBuủa cq73wô đỏnNBu hồoF5png, noF5phịn không đượq73wc liếoF5pc aoF5pnh mộtDqXN cDqXNái, BpsLlẩm bẩmBpsL nói:q73w“Anh thnNBuật DqXNsự thựcnNBu tDqXNi bỉDqXN, chỉoF5p biếoF5pt nói saoF5png chuyệnnNBu khác.”

“Ai, tấtnNBu BpsLcả đềuDqXN q73wlà hiểoF5pu lầm, saBpsLo anq73wh lạiq73w nóoF5pi sDqXNang chuoF5pyện nNBukhác được?BpsL BDqXNất quá,nNBu” AnnNBuh độtq73w DqXNnhiên thq73way vẻoF5p nNBumặt đứng đắq73wn nDqXNói, q73w“Anh khDqXNông ngạBpsLi họBpsLc nNBuhỏi ngưnNBuời kháoF5pc mộDqXNt cq73whút, chnNBuúng tq73wa lúq73wc nãy đangBpsL thnNBuảo luậoF5pn vấnBpsL đềq73w gDqXNì? AnoF5ph oF5pyêu BpsLem nBpsLhiều nhoF5pư oF5pthế nàoBpsL sDqXNao? ĐápoF5p ánDqXN lq73wà rấtq73w yêu, rấtBpsL yêu.”

Anh mặtoF5p dàynNBu toF5pự BpsLhỏi tự đáp,nNBu kq73whiến côoF5p nhịnq73w khônoF5pg đượcoF5p mỉDqXNm cười.

Cô thật sự,nNBu nNButhật sq73wự chDqXNịu khôngnNBu noF5pổi anBpsLh, cũnBpsLg cBpsLhịu khôngDqXN nổioF5p coF5phính q73wmình quáoF5p yêu anh……nNBu CảBpsLm giáDqXNc q73wnày cDqXNó chDqXNút hơioF5p đnNBuáng sợ.

“Làm sao vậy?q73w” BpsLChú ýq73w tDqXNhấy nụDqXN cưq73wời củnNBua côDqXN biếnNBun mq73wất mộtnNBu cDqXNách khônBpsLg DqXNbình thườnnNBug, anh quaq73wn tq73wâm ônq73w oF5pnhu hỏi.

“Chúng ta thậtq73w sq73wự oF5pcó tq73whể yoF5pêu nDqXNhau nNBucả đời,nNBu bạchDqXN oF5pđầu BpsLgiai q73wlão sao?”DqXN DqXNCô hỏiq73w aDqXNnh, BpsLvẻ mặt nNBulo lắnq73wg, khoF5piếp sựBpsL vq73wề tươngq73w lai.

“Đương nhiên cBpsLó thể.”DqXN AoF5pnh BpsLkhông chútoF5p q73wdo dq73wự tBpsLrả lời.

“Thật vậy sao?DqXN” CnNBuô pháoF5pt hq73wiện mìnnNBuh càngq73w nBpsLgày DqXNcàng yoF5pêu q73wanh vìq73w vậyDqXN q73wcàng cảmnNBu oF5pthấy BpsLsợ hãi.

“Đương nhiên.” nNBuAnh nóiq73w nnNBuhư đoF5pinh đóq73wng BpsLcột,“Chuyện khácq73w knNBuhông nói,nNBu cBpsLhỉ cầq73wn nDqXNhìn oF5pbố mẹ củanNBu haoF5pi q73wta, bq73wọn DqXNhọ cDqXNhung tìBpsLnh yDqXNêu nnNBuhau mBpsLà chúBpsLng toF5pa lDqXNại DqXNthừa hưởngq73w gBpsLien di trq73wuyền củaBpsL oF5phọ vìnNBu voF5pậy chúnoF5pg tnNBua nhnNBuất địnq73wh cóq73w thểoF5p yêuoF5p noF5phau đếnnNBu oF5pbạc đầu.”

Cách anh thuyếtBpsL BpsLphục lnNBuàm coF5pho côoF5p buồnDqXN cườiBpsL nhưnq73wg chỉnNBu coF5phốc loF5pát nónNBu lạiq73w bDqXNiến mất.

“Còn chuyện DqXNgì sanNBuo?” DqXNtay anDqXNh chạmDqXN vàBpsLo mDqXNặt cq73wô, kq73wiên nq73whẫn hDqXNỏi BpsLlại, BpsLanh q73wkhông thểnNBu chịu đượq73wc khoF5pi thq73wấy cnNBuô buồn.

“Thứ hai kDqXNhi điq73w q73wlàm, eDqXNm BpsLnên lnNBuàm cáioF5p gìoF5p bâoF5py giờ?”BpsL DqXNCô BpsLnhăn mặtoF5p hỏiq73w anh.

“Cái gì làmq73w sDqXNao bâq73wy giờ?BpsL” q73wAnh knNBuhông hiểuBpsL cBpsLô đanNBung hỏq73wi nNBucái gì.

Thứ hai ởnNBu cônoF5pg nNButy cóBpsL chBpsLuyện gìBpsL DqXNmà anBpsLh koF5phông biếtDqXN DqXNsao? BpsLHạ TBpsLử KìnhoF5p suq73wy nghĩ.

“Chuyện chúng BpsLta kếBpsLt hôDqXNn, nNBuđến tDqXNhứ hanNBui nq73whất địnhq73w đãq73w BpsLtruyền đếnnNBu oF5ptai DqXNmỗi ngưoF5pời tnNBurong cDqXNông ty, đếnBpsL nNBulúc nNBuđó eDqXNm nênDqXN đốioF5p mặtBpsL DqXNvới họq73w DqXNnhư tnNBuhế nnNBuào đây?”BpsL Pq73whàn DqXNSở Ngq73wữ BpsLkhông chuyểnnNBu mắt q73wnhìn anhoF5p, khôBpsLng biếtq73w oF5panh cq73wó phảiBpsL đannNBug oF5pgiả ngốcBpsL vớiq73w côoF5p không.

“Thì ra lDqXNà chuyệnDqXN này.”

Nhìn anh nNBura vẻnNBu đBpsLã hBpsLiểu lq73wại cònDqXN rấtDqXN thoảioF5p mnNBuái nNBuvui tq73whích oF5plàm oF5pcho côBpsL nhBpsLất tBpsLhời bốcq73w hỏa.

“Đúng vậy, q73wchính lnNBuà chuyệnoF5p nàoF5py!” CnNBuô trừnNBung BpsLmắt nói,“ADqXNnh  nóioF5p nêq73wn làmBpsL BpsLgì bDqXNây giờ?”

“Chỉ cần tDqXNhoải q73wmái nhậnNBun snNBuự chnNBuúc oF5pphúc BpsLcủa DqXNmọi ngườinNBu nNBulà đượcnNBu rồi.”

“Anh nói tnNBuhật đq73wơn nNBugiản.” CnNBuô giậnoF5p dỗiq73w nNBuđánh aDqXNnh mộoF5pt cái.

“Là em suBpsLy nghoF5pĩ qBpsLuá phq73wức BpsLtạp. EoF5pm BpsLrốt cnNBuuộc lq73wo lắngDqXN cDqXNái gnNBuì, lãDqXNo bà?”q73w AnnNBuh kéoBpsL côBpsL vào tnNBurong lòq73wng, ôDqXNn nhq73wu hỏi.

“Đại soái oF5pca lãoDqXN BpsLbản cướioF5p q73wmột nDqXNữ tq73whư nNBukí q73wtrong côq73wng tyDqXN, khônNBung bắtq73w mắnNBut, cq73wá tBpsLính cứng nhắcq73w cq73wâu nệ,oF5p oF5pkhông DqXNlàm cBpsLho ngườiBpsL khácoF5p yênNBuu mếm,DqXN nếuDqXN anBpsLh lq73wà ngườiq73w đứnNBung xemnNBu, anhq73w sẽ ngnNBuhĩ DqXNnhư q73wthế nào?”

“Cô gái BpsLnày thậtBpsL lBpsLợi hại?”oF5p AnDqXNh hBpsLơi đămnNBu chDqXNiêu linNBuếc nhBpsLìn cnNBuô mộtq73w cáDqXNi, DqXNsau đónNBu thoq73wng DqXNthả nhíu màynNBu nói.

“Còn gì nữa?”

“Cô ta bDqXNiết q73wdùng mêDqXN thuật,oF5p nếunNBu khnNBuông, cônoF5pg phnNBuu toF5prên giưBpsLờng khBpsLẳng đnNBuịnh oF5pđặc biệt q73wtốt?” AnNBunh nBpsLhăn mặtDqXN nóiDqXN tiếp.

Cô trừng BpsLmắt lioF5pếc BpsLanh BpsLmột cáiq73w, oF5pnghiến răngDqXN nghiếnNBun oF5plợi hỏi:“Cònq73w gìq73w nữa?”

“Không biết nNBucô DqXNta làmoF5p nhưBpsL thoF5pế noF5pào mêDqXN hoặcoF5p DqXNrồi trèonNBu loF5pên giườngq73w coF5pủa lãooF5p BpsLbản? q73wLà lúcnNBu cùng BpsLlão bDqXNản oF5pra ngoF5poài côngnNBu tDqXNác, DqXNlừa chq73wo lãnNBuo DqXNbản uốnNBung snNBuay lDqXNàm rnNBua nhữnBpsLg chuyq73wện không oF5p tự chủq73w đượcq73w saoDqXN? q73wHay DqXNlà trựq73wc tiếnNBup cưỡBpsLng époF5p nNBuquan nNBuhệ, saoF5pu đónNBu thànq73wh cônNBung q73wlấy tự oF5p sát q73wuy hinNBuếp bDqXNức hôn……”

“Uy!” Thấy anoF5ph cànnNBug q73wnói oF5pcàng lưuq73w q73wloát, càoF5png khooF5pa tBpsLrương, DqXNPhàn nNBuSở NgnNBuữ BpsLnhịn khôDqXNng được đánhoF5p anBpsLh mộtBpsL chút.

“Đây không BpsLphải làq73w suBpsLy noF5pghĩ củaBpsL eBpsLm sao?BpsL” AoF5pnh lDqXNàm oF5pnhư vôq73w tộnNBui nói.

“Em đang hỏiDqXN BpsLanh BpsLnghĩ nnNBuhư thq73wế nàq73wo?” CôBpsL nói.

Anh im DqXNlặng tBpsLrong cq73whốc lBpsLát rồioF5p oF5pchăm choF5pú nNBunhìn cBpsLô, thoDqXNng toF5phả nóBpsLi:“Anh BpsLsẽ nghDqXNĩ đây nhấtDqXN oF5pđịnh làDqXN châq73wn tình.”

Cô ngẩn rq73wa, khôngnNBu thểq73w dBpsLời nNBukhỏi đôinNBu DqXNmắt thâDqXNm tìoF5pnh DqXNcủa anh.

“Anh sẽ nghĩ……”BpsL AnDqXNh tq73wiếp tụq73wc nói,q73w“Cô oF5pgái q73wnày nq73whất DqXNđịnh cóq73w điểmDqXN đặoF5pc q73wbiệt nDqXNên DqXNđại oF5psoái ca loF5pão bảDqXNn kioF5pa mớiDqXN oF5pmê lunNBuyến, áiDqXN mq73wộ, q73wkhông oF5pthể tựBpsL kìmoF5p chếq73w moF5pà yênNBuu côq73w ấnNBuy, snNBuau đnNBuó còn cướiq73w q73wlàm vợq73w, đồngoF5p BpsLthời phátnNBu thDqXNệ cảq73w đờBpsLi cBpsLhỉ nắmq73w DqXNtay DqXNcô, cùnBpsLg côoF5p sốngDqXN q73wđến đầu bạc.”

Trái tim củDqXNa q73wcô khq73wông tựnNBu chq73wủ đượcnNBu đậq73wp BpsLnhanh lên,oF5p vìoF5p noF5phu tq73wình troq73wng BpsLmắt aq73wnh vàq73w những lờBpsLi q73wanh nóioF5p nNBumà cảmq73w động.

“Lão công……”

Anh lấy tnNBuay BpsLche q73wmiệng coF5pô q73wlại, khônDqXNg DqXNcho cnNBuô nNBumở miệBpsLng nq73wói chuyDqXNện, mDqXNuốn DqXNcô ngnNBuhe anh nói.

“Lão bà, tạnNBui sBpsLao DqXNem phảioF5p qq73wuan tâmq73w ngườiq73w khánNBuc nBpsLghĩ gì?oF5p” ABpsLnh q73wchân q73wthành nhDqXNìn cô nói.“Ngườq73wi kháq73wc muốq73wn nghĩBpsL nhoF5pư thq73wế nNBunào BpsLlà chuoF5pyện củaoF5p họ,DqXN khônq73wg lBpsLiên nNBuquan đến chúngBpsL taDqXN, khôngDqXN phảiDqXN saBpsLo? GnNBuiống nhBpsLư BpsLba BpsLmẹ eDqXNm, bọnNBun hq73wọ chênq73wh loF5pệch tuổiDqXN tBpsLác nhấq73wt định q73wcó nhiềoF5pu ngườq73wi khôBpsLng xnNBuem trọoF5png phảiDqXN khnNBuông? oF5pNhưng bọDqXNn nNBuhọ vẫnNBun ynNBuêu nhauBpsL, vẫn hạnhq73w phúcq73w kDqXNhông phảiBpsL sao?”

“Trọng điểm là,”DqXN Aq73wnh nhấnoF5p mạnh.“ThânBpsL lnNBuà lãoBpsL bDqXNản nNBucủa cônBpsLg tq73wy, làDqXN ngườioF5p trBpsLực tiếpBpsL phoF5pát lương cBpsLho noF5phân viên,q73w lãoBpsL đại,DqXN eDqXNm q73wthật sựnNBu cBpsLho rằngq73w anoF5ph sDqXNẽ coF5pho pDqXNhép bọDqXNn hoF5pọ BpsLvô lễ lãoq73w vớiBpsL lãoDqXN BpsLbản nươngnNBu sao?”

Nghe thấy vậy,oF5p PhnNBuàn SởnNBu NnNBugữ noF5phịn khôngoF5p đượcnNBu trnNBuừng lớnBpsL oF5phai mắtoF5p, nNBuđem taoF5py anoF5ph lấyBpsL rDqXNa khỏi miệnBpsLg cô.

“Anh muốn làmnNBu nNBucái gì?nNBu” DqXNCô oF5plo lắngDqXN DqXNhỏi anh.

“Làm việc q73wnên làmBpsL.” DqXNAnh oF5pôn oF5pnhu cười.

“Việc gì làoF5p việoF5pc nnNBuên làm?nNBu” CBpsLô tiếpq73w tụcoF5p hỏi.

“Em muốn biếoF5pt nhnNBuư vBpsLậy sao?”

“Em không hDqXNy vọngq73w bq73wởi vDqXNì eBpsLm BpsLmà làoF5pm cq73who q73wbất kDqXNì ngườiq73w nàBpsLo q73wgặp tBpsLai ương.”

“Đó không poF5phải lq73wà tDqXNai oF5pương, phDqXNải nnNBuói DqXNlà gieoF5po gDqXNió gặtBpsL bảo.”nNBu nNBuAnh cườBpsLi DqXNnói, nhưng giọngBpsL đq73wiệu cBpsLó q73wmột nNButia DqXNlãnh khốc,nNBu giốngq73w nhưoF5p annNBuh đoF5pã sớmoF5p qq73wuyết tBpsLâm muốnnNBu gBpsLiết không tha.

“Lão công.” CôDqXN nhíuDqXN q73wmày nhìnNBun anh.

“Lão bà.” ABpsLnh mỉmq73w BpsLcười đoF5páp lại.

“Lão công.” Cq73wô nhoF5pấn nNBumạnh, tỏnNBu vẻq73w DqXNphản đối.

“Lão bà.” AnNBunh tnNBuiếp tụcq73w mỉmoF5p cưBpsLời BpsLmà choF5pống đỡ.

“Mọi người đềunNBu làq73wm vq73wiệc BpsLvới nNBunhau nhiềuoF5p năDqXNm nhưBpsL vậy,nNBu anq73wh cDqXNó tDqXNhể đồDqXNng DqXNý vDqXNới q73wem, đừng vìoF5p q73wtình nNBucảm cáq73w nhBpsLân nhấtq73w BpsLthời màoF5p DqXNphủi BpsLbỏ nNBunhững cDqXNố gắng,DqXN hq73wi sinnNBuh BpsLcủa nNBuhọ chq73wo côngDqXN ty noF5phững nq73wăm nNBuqua đượcBpsL khôoF5png?” DqXNCô gọnDqXN gànq73wg dứtBpsL khooF5pát, thànDqXNh toF5phật nói.

“Em cũng binNBuết, q73wđối vớBpsLi nhữngBpsL cốq73w gắngBpsL voF5pà BpsLhi sinBpsLh cDqXNủa oF5pmọi ngườoF5pi anq73wh đềuDqXN thưởngq73w coF5pho họ xDqXNứng đoF5páng, oF5pchưa cóBpsL BpsLbạc đDqXNãi ngưBpsLời nào.”

“Em biết, nnNBuhưng cDqXNông tnNBuy cDqXNó tq73whể phnNBuát triểnNBun moF5pạnh mBpsLẽ, đứnDqXNg vữngBpsL trnNBuong giớDqXNi oF5pnày đềuDqXN có côq73wng củaoF5p mọiDqXN ngưq73wời. ChBpsLo DqXNnên đồngBpsL ýnNBu vớiq73w emnNBu, khBpsLông oF5pcần DqXNvì q73wem lnNBuàm kq73whó ngưq73wời q73wnào được không?DqXN” BpsLCô nNBucầu xin.

“Em mềm q73wlòng oF5pnhư voF5pậy làq73w nNBukhông được.”q73w oF5pAnh thởBpsL dàiq73w lắcnNBu đDqXNầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anNBunh khôq73wng thểBpsL đồngBpsL oF5pý vớiq73w em.”q73w AnDqXNh nq73wghiêm túcq73w q73wlắc đầuoF5p nói,“LàBpsL ngườiBpsL lãnhq73w đạoDqXN quyết địBpsLnh chíoF5pnh sánNBuch củaDqXN cDqXNông toF5py aBpsLnh khBpsLông thểnNBu mềmoF5p lòBpsLng nhnNBuư pDqXNhụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nNBunói hếtnNBu đã.”oF5p AnnNBuh ônDqXN nBpsLhu oF5pngắt BpsLlời cô,BpsL vnNBuẻ mq73wặt vẫnq73w nghiêmq73w túDqXNc nq73whư vậy.

Phàn Sở DqXNNgữ bBpsLất đắcoF5p dĩBpsL nBpsLhìn oF5panh, khq73wông hiểuDqXN anDqXNh nNButại saDqXNo pDqXNhải cốq73w chấnNBup nhoF5pư thế?

Nếu đồng ngBpsLhiệp đốDqXNi vớq73wi cnNBuô cóBpsL oF5pý kiếnNBun thìnNBu cũngoF5p làoF5p DqXNdo cnNBuô khôngq73w đủDqXN tiq73wêu chuẩBpsLn, không thểoF5p trDqXNách ngườioF5p khácBpsL, nếBpsLu aq73wnh DqXNbởi voF5pì cnNBuô màDqXN lạmnNBu dụngBpsL chnNBuức quoF5pyền toF5prả thq73wù đối phươngq73w thBpsLì chỉnNBu càDqXNng oF5plàm khq73wó cq73wô oF5phơn q73wmà tq73whôi. Chq73wẳng lẽoF5p nNBuanh khônBpsLg hiểu?

“Nếu anh DqXNđã roF5pa mộDqXNt quyDqXNết địnhoF5p gìBpsL đóBpsL thìDqXN khônoF5pg pq73whải chỉDqXN DqXNvì mộtq73w chq73wuyện. Kq73whông phảnNBui chỉ mộtDqXN, q73wcó nghĩaBpsL aDqXNnh đãBpsL BpsLcho hnNBuọ oF5pcơ nNBuhội q73wnhưng hếtq73w lầBpsLn oF5pnày đếnDqXN nNBulần khácBpsL khônoF5pg thay đổi,BpsL mộtDqXN nNBulần DqXNlại mộtnNBu lầnq73w toF5pái phnNBuạm, nNBuđối vớBpsLi nhữngBpsL ngườBpsLi nDqXNhư vậyq73w BpsLcho dùq73w khôDqXNng phải vDqXNì eDqXNm thìoF5p anBpsLh cũngq73w phảq73wi vDqXNì côoF5png DqXNty màBpsL oF5ptrừng phạoF5pt.” DqXNAnh thậq73wt sựoF5p nghiq73wêm túDqXNc nói vớinNBu cô.

“Anh cam đDqXNoan sẽq73w khônNBung lq73wấy việcoF5p q73wcông bBpsLáo thùDqXN riêng?”nNBu CBpsLô nhìnoF5p anDqXNh đánhDqXN giáq73w. VìnNBu snNBuao cô vẫnnNBu cảDqXNm thấoF5py khDqXNả nănDqXNg nàq73wy rBpsLất lớn?

“Ai, lão bàq73w, lãooF5p côngoF5p củaBpsL BpsLem q73wlà ngườiq73w khnNBuông phq73wân bioF5pệt cônq73wg tưq73w nhBpsLư vậynNBu sao?”

Phàn Sở NgữoF5p nNButhành q73wthật oF5psuy nghĩq73w mộnNBut látBpsL rBpsLồi đưaBpsL rq73wa đápDqXN án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử DqXNKình doF5pở khq73wóc dởnNBu cười.

“Cám ơn DqXNem DqXNtin tưởngnNBu aoF5pnh nNBunhư BpsLvậy, lãoF5po bàoF5p.” Aq73wnh cườDqXNi knNBuhổ DqXNmà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừng.”DqXN ADqXNnh độtq73w nhiêq73wn ngắoF5pt lờinNBu cônNBu:“Chúng nNButa khônNBung nNBunên DqXNvì oF5ptryện còBpsLn choF5pưa DqXNcó xảy oF5pra tranoF5ph lBpsLuận oF5pkhông thôiBpsL, nếuDqXN lãngq73w phnNBuí thnNBuời cDqXNho chuBpsLyện nàyBpsL khônDqXNg bq73wằng chúnNBung ta nêBpsLn “BpsLvận động”DqXN moF5pột chút?”

Phàn Sở Ngq73wữ mặnNBut nhDqXNanh chq73wóng đỏBpsL lên.

“Anh thật khq73wông oF5pđứng đắn!”oF5p CDqXNô mBpsLặt đỏBpsL tíanNBu tq73wai q73wtrừng anNBunh q73wliếc mDqXNắt mBpsLột cái.

“ “Vận động”BpsL saDqXNo cq73wó thểDqXN làBpsL chunNBuyện koF5phông oF5pđứng đắnq73w, loF5pão bnNBuà? oF5pViệc nàq73wy oF5pliên qunNBuan đến đờiDqXN DqXNsau DqXNcủa chúnBpsLg BpsLta, đDqXNây DqXNlà chuq73wyện đứnoF5pg đoF5pắn nhấtDqXN oF5pcũng qoF5puan DqXNtrọng nhất.”BpsL Anh nghiêDqXNm toF5púc nói.

Phàn Sở nNBuNgữ hoBpsLàn BpsLtoàn nDqXNói kDqXNhông rDqXNa lời,DqXN choF5pỉ nNBucó thDqXNể xoF5pấu hnNBuổ trq73wừng nNBuanh liếnNBuc DqXNmắt một cáiBpsL, BpsLsau đBpsLó qDqXNuyết đnNBuịnh oF5pđứng dậyDqXN chạyq73w lấynNBu ngườoF5pi, koF5phông đBpsLể ýnNBu tớiDqXN anh.

Dù saoF5po nNBucô vĩnDqXNh voF5piễn không 

thể nói lạDqXNi anh.

DqXNNhưng cô vnNBuừa q73wmới đứoF5png lêoF5pn, haBpsLi châq73wn cBpsLòn chnNBuưa đq73wứng vnNBuững, đãoF5p bịBpsL anoF5ph nNBukéo nBpsLgã ngồiBpsL oF5plại sô pha.

“Uy!” CôDqXN khánnNBug nDqXNghị oF5pquay đầuDqXN kêq73wu lênoF5p, goF5piây tBpsLiếp theq73wo đBpsLã DqXNbị anDqXNh oF5páp nNBuđảo ởq73w trênDqXN sq73wô pha.

Anh ở BpsLtrên nBpsLgười monoF5pg chq73wờ nhìnBpsL cô,BpsL nụnNBu cưoF5pời gợinNBu cq73wảm DqXNmê hooF5pặc, đônNBui mắoF5pt đDqXNen lấnNBup lánDqXNh tràn q73wđầy tìDqXNnh nNBuyêu oF5pvà khátq73w vnNBuọng đốioF5p vớinNBu cô.

Cô hôoF5p hấpDqXN khóq73w khănNBun, tioF5pm đậpDqXN nhanh.

Anh chậm nNBurãi cDqXNúi ngườiDqXN hônnNBu côBpsL, nBpsLhẹ nNBunhàng hôBpsLn đôBpsLi môq73wi nNBucô, giBpsLống nhnNBuư thương tiếc lại giống như khiêu khích.

Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.

Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……