You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17EyRRCM: LEyRRCMễ tì2Enh LxBiXGnhân RB4mHGbất ngờ

Trước khi TRB4mHGạ Đắ2Ec LxBiXGtan sRB4mHGở tLxBiXGhì RB4mHGnhận đượcLxBiXG cú2E điệnLxBiXG thoạiLxBiXG lạ,EyRRCM làLxBiXG sRB4mHGố điệnRB4mHG tho2Eại cố2E định tLxBiXGrong cùnEyRRCMg th2Eành EyRRCMphố, LxBiXGngười gọiEyRRCM đ2Eến lLxBiXGà RB4mHGmột EyRRCMphụ 2Enữ nóEyRRCMi EyRRCMvới EyRRCMgiọng lạnh lùng2E: "LxBiXGAnh LxBiXGhãy ngRB4mHGhe EyRRCMcho LxBiXGkỹ, bạnLxBiXG gái2E anRB4mHGh đangLxBiXG tronLxBiXGg taLxBiXGy chúngRB4mHG tôiLxBiXG, tiền cEyRRCMhuộc một2E triLxBiXGệu tệ.EyRRCM NRB4mHGếu anLxBiXGh LxBiXGdám b2Eáo LxBiXGcảnh sát,LxBiXG chú2Eng RB4mHGtôi lập2E tứ2Ec giết cLxBiXGon tin.EyRRCM" nóEyRRCMi xLxBiXGong liềnRB4mHG cúpLxBiXG máyEyRRCM. C2Eậu ngâEyRRCMy người2E mộtEyRRCM lúc,RB4mHG khLxBiXGông biết chuyệRB4mHGn gìLxBiXG xRB4mHGảy LxBiXGra, hít2E sâuLxBiXG mEyRRCMột hơ2Ei, saRB4mHGu kh2Ei RB4mHGổn địn2Eh RB4mHGtinh thầLxBiXGn liềLxBiXGn gRB4mHGọi cho TLxBiXGân EyRRCMÝ ĐiềnEyRRCM, khônRB4mHGg ngoEyRRCMài dự2E đoLxBiXGán củaLxBiXG cậEyRRCMu EyRRCMđiện thoạiEyRRCM tắLxBiXGt máy,LxBiXG lRB4mHGại EyRRCMgọi lại sốEyRRCM máyLxBiXG RB4mHGlúc nãy.

Điện thoại bànLxBiXG khônRB4mHGg ngừngRB4mHG rLxBiXGeo. HLxBiXGà C2Ehân nhìRB4mHGn mEyRRCMàn hình2E hiển2E RB4mHGthị sLxBiXGố d2Ei động2E rồi 2Ehỏi 2ETân Ý2E ĐiEyRRCMền, EyRRCM"Có cầnRB4mHG nghLxBiXGe mEyRRCMáy khôEyRRCMng?" TRB4mHGân ÝRB4mHG ĐEyRRCMiền mắngEyRRCM: "CậuEyRRCM khEyRRCMùng hả, khEyRRCMông ăEyRRCMn qEyRRCMua t2Ehịt RB4mHGheo cũLxBiXGng khônRB4mHGg tLxBiXGhấy EyRRCMheo chạyEyRRCM RB4mHGà? ĐươngRB4mHG nhiênEyRRCM khôngEyRRCM thể nRB4mHGghe." CEyRRCMô 2Erút EyRRCMdây điệnRB4mHG th2Eoại ra2E, RB4mHGký tRB4mHGúc xEyRRCMá LxBiXGtrong RB4mHGtích tắ2Ec yêRB4mHGn tĩEyRRCMnh trở lại.

Hà Chân EyRRCMhỏi: "RB4mHGCái RB4mHGtrò vRB4mHGui của2E cậuLxBiXG cóRB4mHG 2Ehơi quáEyRRCM kRB4mHGhông? RB4mHGLỡ cậLxBiXGu tLxBiXGa báoRB4mHG cảRB4mHGnh RB4mHGsát thì phảiRB4mHG làmLxBiXG saLxBiXGo? TRB4mHGớ LxBiXGnhất định2E ph2Eải chết,RB4mHG kh2Eông thiếRB4mHGu cLxBiXGảnh bị2E cRB4mHGảnh sEyRRCMát cho ănRB4mHG mắng2E á."

Tân ÝEyRRCM Điền phấtLxBiXG tayRB4mHG, "Yê2En tLxBiXGâm đi2E, RB4mHGanh RB4mHGấy đ2Eã đượcEyRRCM huấnRB4mHG luyệnLxBiXG, sẽ2E biếEyRRCMt cEyRRCMách ứn2Eg phó lEyRRCMoại LxBiXGchuyện bắtEyRRCM cócRB4mHG tốngEyRRCM ti2Eền, biếtEyRRCM nRB4mHGên lRB4mHGàm thếLxBiXG nàEyRRCMo mEyRRCMà, sẽ2E k2Ehông báo cản2Eh sá2Et đâ2Eu. ViệcRB4mHG tớEyRRCM lRB4mHGo LxBiXGlà, aLxBiXGnh ấy2E s2Eẽ RB4mHGkhông EyRRCMmang theRB4mHGo mEyRRCMột trEyRRCMiệu t2Eệ tiền mặLxBiXGt thiệ2Et chứ?RB4mHG RB4mHGLỡ 2Enhư trênRB4mHG RB4mHGđường bEyRRCMị EyRRCMmất? TớLxBiXG EyRRCMđền khônLxBiXGg LxBiXGnổi đâuRB4mHG. Biết vậy2E nLxBiXGói 2Enăm trămLxBiXG nLxBiXGgàn đượEyRRCMc rồi."

Đồng mưu RB4mHGtức giậnLxBiXG nóLxBiXGi, "CậuEyRRCM nênRB4mHG ngh2Eĩ làmEyRRCM thếLxBiXG nàEyRRCMo đLxBiXGể dẹEyRRCMp EyRRCMyên ônLxBiXGg cọp2E LxBiXGhọ TLxBiXGạ sắp nổRB4mHGi tLxBiXGrận l2Eôi đìnRB4mHGh tRB4mHGhì LxBiXGhay hơn,LxBiXG RB4mHGtớ nhìEyRRCMn thếRB4mHG n2Eào cũng2E khôngEyRRCM thấyLxBiXG cậuRB4mHG LxBiXGta giống ngườRB4mHGi 2Ebị ngư2Eời kEyRRCMhác EyRRCMtrêu đùaLxBiXG màLxBiXG cEyRRCMon cóLxBiXG thểLxBiXG tốt2E bụng2E nhEyRRCMẫn nhịnLxBiXG đâu."

Tân LxBiXGÝ Điền đEyRRCMem dâRB4mHGy thừLxBiXGng 2Evà bănRB4mHGg dEyRRCMán đLxBiXGã chuẩn2E bịEyRRCM trướcEyRRCM và2Eo tEyRRCMrong túi2E, nEyRRCMhắc HàRB4mHG Chân lầnLxBiXG nữa:RB4mHG "NRB4mHGói r2Eồi mLxBiXGà, đEyRRCMến nhEyRRCMà RB4mHGA MỹEyRRCM rồiEyRRCM tEyRRCMhì tEyRRCMớ 2Egọi điệRB4mHGn cRB4mHGho cậu,LxBiXG cậu lEyRRCMại dù2Eng 2Edi độngRB4mHG nhắn2E RB4mHGđịa chỉLxBiXG vàoLxBiXG d2Ei độngLxBiXG aLxBiXGnh ấy,EyRRCM đừngLxBiXG nghRB4mHGe điệEyRRCMn thoạ2Ei của LxBiXGanh ấy,RB4mHG sẽEyRRCM lộEyRRCM đó2E. LxBiXGTớ đi2E đEyRRCMây. Cậu2E đừngLxBiXG cóRB4mHG quê2En đấy."

Tạ Đắc đếnEyRRCM ngLxBiXGân hàLxBiXGng rút2E m2Eột tLxBiXGriệu t2Eệ tiền2E mặt,2E bỏEyRRCM tronLxBiXGg tEyRRCMúi LxBiXGdu lịch2E mEyRRCMàu xanh, chuẩnLxBiXG bRB4mHGị xEyRRCMong hếRB4mHGt, cậEyRRCMu EyRRCMngồi troRB4mHGng EyRRCMxe nLxBiXGhắm mắLxBiXGt dưỡngRB4mHG tLxBiXGhần, LxBiXGđợi 2Ebọn bEyRRCMắt cóc tốLxBiXGng tiềnEyRRCM LxBiXGra ch2Eỉ th2Eị tiRB4mHGếp thLxBiXGeo. TronLxBiXGg đầuLxBiXG lRB4mHGại LxBiXGhiện rLxBiXGa 2Esố điệRB4mHGn thoạiEyRRCM bàn RB4mHGcủa bọn2E LxBiXGcướp, cảmRB4mHG RB4mHGthấy qEyRRCMuen mắt,2E hìn2Eh nhưEyRRCM đãLxBiXG thấy2E EyRRCMsố RB4mHGnày ởEyRRCM đâuRB4mHG r2Eồi, nhưng thếLxBiXG nàEyRRCMo cEyRRCMũng nRB4mHGghĩ EyRRCMkhông ra2E. CậEyRRCMu phâRB4mHGn tEyRRCMích tLxBiXGỉ mỉEyRRCM, đốiEyRRCM EyRRCMphương n2Eếu là muốnEyRRCM tiềnEyRRCM, nhRB4mHGư vậLxBiXGy chEyRRCMo thLxBiXGấy kRB4mHGhông EyRRCMphải 2Enhằm RB4mHGvào EyRRCMcá nhâ2En EyRRCMcậu mLxBiXGà EyRRCMtrả thù, chỉLxBiXG cEyRRCMần làLxBiXGm theLxBiXGo 2Ebọn họEyRRCM yêuLxBiXG cầu,2E chắcLxBiXG sẽ2E khô2Eng ảLxBiXGnh hưởngRB4mHG đếnLxBiXG TâEyRRCMn Ý.EyRRCM Cậu thấyRB4mHG RB4mHGkỳ lLxBiXGạ chíRB4mHGnh là,RB4mHG bọn2E h2Eọ vLxBiXGì LxBiXGsao EyRRCMchỉ RB4mHGcần một2E triệu,RB4mHG cEyRRCMhẳng LxBiXGlẽ t2Erước khi gRB4mHGây áEyRRCMn kh2Eông RB4mHGđiều t2Era 2Ethân thế2E 2Ecậu haLxBiXGy lLxBiXGà bọLxBiXGn RB4mHGcướp lầRB4mHGn nàyEyRRCM cLxBiXGơ bả2En chẳng r2Ea tLxBiXGrò trốngEyRRCM gì?

Di động cLxBiXGó tEyRRCMin RB4mHGnhắn mLxBiXGới. RB4mHGCậu mRB4mHGở x2Eem, lEyRRCMà mLxBiXGột địaLxBiXG chỉ,RB4mHG kRB4mHGhu 2Evực EyRRCMngoại thành,2E có RB4mHGhơi EyRRCMhẻo lánh,RB4mHG saLxBiXGu cù2Eng k2Eèm th2Eêm: Một2E mì2Enh RB4mHGanh 2Eđi, nếuEyRRCM 2Enhư bLxBiXGáo cRB4mHGảnh sát, RB4mHGanh sẽRB4mHG hốiRB4mHG hậnEyRRCM. CậuLxBiXG thấLxBiXGy thế2E EyRRCMnào cũngEyRRCM thấ2Ey EyRRCMkỳ quái2E, đEyRRCMối phươnEyRRCMg thế2E mà báo2E cEyRRCMho cRB4mHGậu 2Eđịa chỉEyRRCM cụEyRRCM thểEyRRCM rLxBiXGõ rRB4mHGàng, thậm2E c2Ehí giọ2Eng điệuEyRRCM nóRB4mHGi chEyRRCMuyện lại kRB4mHGhách sáEyRRCMo lịch2E sự.

Cậu gọi điện2E thoại2E, sEyRRCMau đEyRRCMó k2Ehởi độngEyRRCM RB4mHGxe, cEyRRCMhạy t2Ehẳng đến2E mụLxBiXGc t2Eiêu. QuEyRRCMa RB4mHGđường cao 2Etốc LxBiXGlà một2E RB4mHGcon đườnRB4mHGg EyRRCMcó vEyRRCMẻ cEyRRCMhật hẹp,EyRRCM LxBiXGhàng cEyRRCMây 2Ethông caLxBiXGo tEyRRCMo đầyEyRRCM 2Ehai bên đườngRB4mHG, RB4mHGlá đLxBiXGã rụng2E hết2E, tr2Eơ tr2Eọi đứngRB4mHG gi2Eữa đồn2Eg trốRB4mHGng troRB4mHGng mùRB4mHGa đông. RB4mHGBên taLxBiXGy trRB4mHGái lEyRRCMà sôn2Eg ThượnEyRRCMg LâLxBiXGm mLxBiXGênh EyRRCMmông, EyRRCMngày RB4mHGđêm chảRB4mHGy c2Euồn cuộn2E không ngEyRRCMừng nRB4mHGghỉ, LxBiXGvì thếEyRRCM khôLxBiXGng RB4mHGkhí EyRRCMso vớiEyRRCM nộiLxBiXG thànhLxBiXG lạnhLxBiXG hơn2E nhiềRB4mHGu. Trời đ2Eã tRB4mHGối, trêEyRRCMn đườngLxBiXG LxBiXGxe EyRRCMrất ít2E, cũngEyRRCM 2Ekhông cLxBiXGó đènRB4mHG đEyRRCMường. CLxBiXGậu láLxBiXGi rấtLxBiXG chậm, nhRB4mHGờ EyRRCMánh đè2En nEyRRCMên thấyRB4mHG đượcLxBiXG phíaLxBiXG trước2E chếch2E bêLxBiXGn phảiRB4mHG lLxBiXGà một2E EyRRCMtòa nhà haLxBiXGi tầngRB4mHG xEyRRCMây dựng2E thRB4mHGeo phRB4mHGong các2Eh kiEyRRCMên RB4mHGtrúc nướ2Ec nLxBiXGgoài, LxBiXGcậu dừEyRRCMng RB4mHGxe cách mRB4mHGột đoạnRB4mHG xEyRRCMa, xác2Eh tEyRRCMheo túi2E dLxBiXGu lịEyRRCMch 2Echậm LxBiXGrãi EyRRCMđi tới.

Cổng không RB4mHGbị khóaLxBiXG, khLxBiXGẽ mở,EyRRCM dườnLxBiXGg RB4mHGnhư đợEyRRCMi 2Ecậu tựRB4mHG chRB4mHGui đầRB4mHGu v2Eào EyRRCMlưới. CậLxBiXGu đẩyEyRRCM cửa sắt2E điEyRRCM RB4mHGvào, đây2E RB4mHGlà ngôiLxBiXG nhàRB4mHG điển2E hRB4mHGình c2Eủa người2E dRB4mHGân phươRB4mHGng NamLxBiXG, cEyRRCMó lẽ từRB4mHG lâRB4mHGu khôngEyRRCM cóEyRRCM EyRRCMai ở,RB4mHG cóEyRRCM chú2Et ho2Eang vắ2Eng, cỏLxBiXG dạiLxBiXG trLxBiXGong vưRB4mHGờn 2Ecao đến2E thắt EyRRCMlưng, c2Eây LxBiXGsồi xaEyRRCMnh cũnRB4mHGg khôngEyRRCM EyRRCMthấy dấEyRRCMu hi2Eệu củLxBiXGa LxBiXGsự cRB4mHGhăm sEyRRCMóc. CậuEyRRCM đứng trưEyRRCMớc cáEyRRCMnh EyRRCMcửa đónRB4mHGg chặtLxBiXG tậpEyRRCM tru2Eng 2Etư tưởEyRRCMng n2Eín thở2E EyRRCMlắng RB4mHGnghe EyRRCMđộng tĩnh một2E RB4mHGlúc, chEyRRCMẳng nghEyRRCMe đưEyRRCMợc gìLxBiXG ngoạEyRRCMi trừRB4mHG tiế2Eng 2Egió thổEyRRCMi quLxBiXGa tá2En lá.EyRRCM Đưa 2Etay đ2Eẩy cửa,RB4mHG tLxBiXGiếng LxBiXGcọt kẹtRB4mHG vaEyRRCMng lênRB4mHG, hLxBiXGình ảnh2E 2ETân ÝEyRRCM ĐiEyRRCMền bị2E tr2Eói hai tRB4mHGay ha2Ei chEyRRCMân, miệEyRRCMng dánEyRRCM bănEyRRCMg RB4mHGdính EyRRCMngồi trêRB4mHGn sofaRB4mHG, lLxBiXGập tLxBiXGức đậpEyRRCM vàEyRRCMo mắLxBiXGt cậu. CLxBiXGậu ngLxBiXGây 2Engẩn cảEyRRCM ngườiRB4mHG, RB4mHGđầu tiênLxBiXG làLxBiXG nhìnRB4mHG ch2Eung quanh2E, khônLxBiXGg phátRB4mHG hiện ngườiEyRRCM RB4mHGkhác, saRB4mHGu đRB4mHGó đEyRRCMi tRB4mHGới, 2Exé bănLxBiXGg 2Edán tr2Eên miệngRB4mHG cRB4mHGô ra.

Động tác RB4mHGcậu 2Ecó chLxBiXGút tRB4mHGhô lỗRB4mHG, TâRB4mHGn Ý2E ĐiềEyRRCMn nh2Eịn khôngEyRRCM đượcEyRRCM rút2E hLxBiXGai taLxBiXGy giRB4mHGấu đằng sEyRRCMau lưnEyRRCMg rLxBiXGa, đẩy2E cậRB4mHGu LxBiXGra nóRB4mHGi: "Đau!LxBiXG AnRB4mHGh nhẹEyRRCM EyRRCMchút, đ2Eể eEyRRCMm tựRB4mHG làm."

Tạ ĐắcRB4mHG hỏiEyRRCM RB4mHGvới gEyRRCMiọng điệu2E khLxBiXGông t2Ehấy 2Ehứng tLxBiXGhú: LxBiXG"Bọn cướpLxBiXG đâu?"

Tân ÝEyRRCM Điền sợLxBiXG cRB4mHGậu tứcRB4mHG giận,EyRRCM vộiEyRRCM 2Evã EyRRCMôm cEyRRCMổ cậ2Eu đem2E hết2E kỹ2E EyRRCMxảo EyRRCMhôn cậu,2E đRB4mHGến khEyRRCMi cậu bắtEyRRCM đầuEyRRCM tEyRRCMhở dEyRRCMốc, nhLxBiXGân 2Ecơ hộiEyRRCM hEyRRCMô tRB4mHGo: "LLxBiXGễ tEyRRCMình nhânRB4mHG EyRRCMvui vẻ!"

Tạ Đắc RB4mHGcó 2Evẻ vô2E cù2Eng bì2Enh tĩnEyRRCMh, dá2En mắtEyRRCM vào2E cRB4mHGô bạ2En gáiLxBiXG tinLxBiXGh qu2Eái dựEyRRCMa sEyRRCMát RB4mHGvào mình mộLxBiXGt lLxBiXGúc lâu,2E RB4mHGcuối cùnEyRRCMg thEyRRCMở dLxBiXGài bEyRRCMó ta2Ey, "QuEyRRCMên RB4mHGđi, khônEyRRCMg LxBiXGsao lEyRRCMà tốtRB4mHG rồi."

Bộ dạng LxBiXGbình tĩEyRRCMnh cRB4mHGủa cậRB4mHGu tronLxBiXGg mắtRB4mHG TâLxBiXGn ÝLxBiXG ĐiềnLxBiXG RB4mHGchả kháLxBiXGc dấuRB4mHG hiệuLxBiXG báLxBiXGo trướcRB4mHG bão tốLxBiXG sắLxBiXGp đến2E, nhaLxBiXGnh EyRRCMnhảu 2Enịnh nọt:2E "RB4mHGChẳng phảiLxBiXG gầLxBiXGn đâRB4mHGy tRB4mHGâm tìnLxBiXGh aLxBiXGnh không tEyRRCMốt s2Eao, dỗ2E LxBiXGanh lại2E 2Ekhông vLxBiXGui, đànhLxBiXG 2Ephải tự2E biênLxBiXG RB4mHGtự diRB4mHGễn tạoLxBiXG cEyRRCMho anh c2Eơ 2Ehội làmEyRRCM an2Eh hùnRB4mHGg cứu2E mLxBiXGỹ 2Enhân thLxBiXGôi. ELxBiXGm 2Eđùa gRB4mHGiỡn EyRRCManh vậy,LxBiXG anRB4mHGh không giậnLxBiXG chứ?"

"Em nói 2Ethử xem?2E" CậEyRRCMu lạnhRB4mHG EyRRCMlùng lRB4mHGiếc côRB4mHG mộLxBiXGt cáRB4mHGi. EyRRCMTân RB4mHGÝ ĐiềnRB4mHG EyRRCMsợ khô2Eng dámRB4mHG héLxBiXG một 2Ecâu nào,EyRRCM nhEyRRCMư một2E cLxBiXGhú LxBiXGmèo nhEyRRCMỏ đ2Eáng thươngRB4mHG nh2Eìn cậu,EyRRCM h2Eai 2Etay đểLxBiXG EyRRCMtrên đầu RB4mHGnhư thLxBiXGỏ trắng,LxBiXG hát2E giọngLxBiXG thiếuLxBiXG RB4mHGnhi: "XRB4mHGin bEyRRCMạn đừng2E ă2En t2Eôi đừngEyRRCM ănRB4mHG tôi, tô2Ei 2Esẽ hEyRRCMát chLxBiXGo bạnEyRRCM EyRRCMmột bàiLxBiXG hát2E thRB4mHGật hEyRRCMay RB4mHG-- "

Cậu phì cườiEyRRCM, 2Evội xo2Eay ngườRB4mHGi sRB4mHGang cEyRRCMhỗ kEyRRCMhác. LxBiXGChú ýLxBiXG tới2E một2E RB4mHGquyển sácRB4mHGh trênLxBiXG sofa, hLxBiXGỏi: "C2Ehờ lâEyRRCMu khôngRB4mHG?" NgưLxBiXGời nà2Eo đóLxBiXG c2Eó tậtEyRRCM giậtEyRRCM mì2Enh vộiRB4mHG vEyRRCMã lắcRB4mHG đầu, EyRRCM"Em khôRB4mHGng biếtLxBiXG RB4mHGanh c2Eó đếnLxBiXG RB4mHGhay không,EyRRCM cRB4mHGho nRB4mHGên đemRB4mHG RB4mHGtheo EyRRCMsách để2E giEyRRCMết thời gian."

Cậu vỗ RB4mHGvỗ đEyRRCMệm sofaLxBiXG, "E2Em nRB4mHGói anLxBiXGh c2Eó thểRB4mHG khRB4mHGông đếnEyRRCM saEyRRCMo? EyRRCMNhọc lòngLxBiXG hEyRRCMai EyRRCMngười nghĩ LxBiXGra EyRRCMcái tròLxBiXG bắtEyRRCM LxBiXGcóc, có2E cRB4mHGâu khôLxBiXGng c2Eó mRB4mHGũi khoLxBiXGan kiEyRRCMm cương2E thìLxBiXG đừn2Eg hòng2E làm LxBiXGnghề gốLxBiXGm LxBiXGsứ, thậLxBiXGt RB4mHGmất mặtEyRRCM xấuRB4mHG hổ!"

Tân ÝRB4mHG Đi2Eền bỗngLxBiXG EyRRCMnhiên tỉnh2E n2Egộ 2Eréo lênLxBiXG: "A2Enh LxBiXGđã sớmRB4mHG RB4mHGbiết rồRB4mHGi hả?"

"Có người bắtRB4mHG cócEyRRCM màRB4mHG RB4mHGlại x2Eài điRB4mHGện thRB4mHGoại cEyRRCMố EyRRCMđịnh v2Eà dLxBiXGi độngEyRRCM sEyRRCMao? CũngRB4mHG RB4mHGkhông cần vệLxBiXG tinRB4mHGh theEyRRCMo dõi2E, LxBiXGtùy tiệnRB4mHG điềuLxBiXG trLxBiXGa một2E tRB4mHGí lLxBiXGà RB4mHGra cả2E thôi."2E T2Erách không đ2Eược LxBiXGcậu n2Eghĩ sốLxBiXG điện2E tRB4mHGhoại 2Ebàn nh2Eìn queRB4mHGn mắtRB4mHG, năLxBiXGm cLxBiXGon sLxBiXGố đầuRB4mHG tiên LxBiXGcủa sLxBiXGố điệnRB4mHG thLxBiXGoại tLxBiXGrường Th2Eượng ĐạiRB4mHG đLxBiXGều gi2Eống nhauLxBiXG. EyRRCMKhi vệ2E sĩLxBiXG nóiRB4mHG cEyRRCMậu biết chủRB4mHG sốLxBiXG điệnEyRRCM tho2Eại nàyEyRRCM làLxBiXG "H2Eà Châ2En", mặt2E cậu2E 2Exanh lạiEyRRCM, mớRB4mHGi hiểuRB4mHG rLxBiXGa hai nRB4mHGgười họ2E liLxBiXGên th2Eủ RB4mHGđùa mìn2Eh. CậLxBiXGu quyết2E định2E biếtEyRRCM thờiLxBiXG biRB4mHGết thế2E điEyRRCM đến cùRB4mHGng, muốnEyRRCM xeRB4mHGm cRB4mHGác cLxBiXGô rRB4mHGốt cu2Eộc mu2Eốn quậyRB4mHG cáEyRRCMi EyRRCMquỷ 2Egì. XEyRRCMe nRB4mHGgang qLxBiXGua quảng trường2E trEyRRCMung tâRB4mHGm, 2Etrên đườngRB4mHG đềuLxBiXG làRB4mHG ngườiRB4mHG EyRRCMbán h2Eoa hEyRRCMồng, lRB4mHGúc nàLxBiXGy mới2E tỉnh ngộ.

Tân RB4mHGÝ Điền đấmRB4mHG mạRB4mHGnh 2Ecậu mộtLxBiXG cáiEyRRCM, "AEyRRCMnh xấuEyRRCM RB4mHGquá đi,LxBiXG RB4mHGhồi RB4mHGnãy RB4mHGcố ý2E ch2Eơi em!LxBiXG" KEyRRCMích động lEyRRCMàm EyRRCMcô qu2Eên haRB4mHGi chEyRRCMân LxBiXGbị LxBiXGtrói mLxBiXGà đEyRRCMứng lêLxBiXGn, kết2E quảEyRRCM suýRB4mHGt chRB4mHGút n2Eữa ngã nhào.

"Anh chưa 2Enói gRB4mHGì hế2Et, RB4mHGlà 2Etự eLxBiXGm nhảyLxBiXG EyRRCMvào RB4mHGôm EyRRCMmà." CậuLxBiXG lRB4mHGộ r2Ea mộRB4mHGt n2Eụ cEyRRCMười xấuEyRRCM xa, ngồiLxBiXG xổLxBiXGm xuốEyRRCMng RB4mHGtháo dâ2Ey th2Eừng quRB4mHGanh cEyRRCMhân cô,2E tháoRB4mHG m2Eột h2Eồi vEyRRCMẫn chưRB4mHGa xong, RB4mHGcó chútLxBiXG khôRB4mHGng kLxBiXGiên nhẫn,RB4mHG "KEyRRCMhông c2Eó việ2Ec 2Egì eLxBiXGm thắtEyRRCM gLxBiXGút nhEyRRCMiều vậyEyRRCM làm gì?"

Tân EyRRCMÝ Điền hừEyRRCM m2Eột tiếng2E, "LxBiXGĐể diễnLxBiXG cRB4mHGho thật2E RB4mHGmà, ngườiRB4mHG RB4mHGta rấLxBiXGt chuyên2E nRB4mHGghiệp đóLxBiXG. Dây thừngEyRRCM quá2E dLxBiXGài, đành2E phảiLxBiXG 2Ethắt gRB4mHGút nRB4mHGhiều thRB4mHGôi. AnLxBiXGh càn2Eg thLxBiXGáo EyRRCMchân eRB4mHGm càng đau,RB4mHG ở2E RB4mHGphòng bênRB4mHG bEyRRCMên RB4mHGkia cóRB4mHG RB4mHGdao đấy."

Cậu tứcRB4mHG giậnLxBiXG nói:RB4mHG "RB4mHGĐáng đờ2Ei!" ĐứnRB4mHGg dRB4mHGậy đếnRB4mHG phòLxBiXGng EyRRCMbếp tLxBiXGìm một2E coLxBiXGn dEyRRCMao cắEyRRCMt RB4mHGtrái 2Ecây đ2Eể EyRRCMcắt đứEyRRCMt dây.

Tân 2EÝ Điền mở2E EyRRCMtúi 2Edu lịchRB4mHG củLxBiXGa cRB4mHGậu LxBiXGra xeRB4mHGm, ngạcLxBiXG n2Ehiên: "WRB4mHGow, đây2E 2Elà lầEyRRCMn đầ2Eu tiên eRB4mHGm thấyEyRRCM tiền2E mặEyRRCMt 2Enhiều thếRB4mHG n2Eày, rấLxBiXGt khRB4mHGông EyRRCMan tEyRRCMoàn, nhan2Eh nhRB4mHGanh kiếm chỗLxBiXG giấuLxBiXG nóEyRRCM đi."

Tạ Đắc qEyRRCMuan RB4mHGsát cEyRRCMăn nhà,RB4mHG bêEyRRCMn tron2Eg trốnRB4mHGg LxBiXGrỗng khôRB4mHGng có2E EyRRCMđồ đạc.EyRRCM TườngRB4mHG trắng2E, sàn nhEyRRCMà, đè2En tEyRRCMreo, t2Erên tLxBiXGường 2Etreo mộtLxBiXG bứcEyRRCM t2Eranh sơ2En RB4mHGdầu, đồLxBiXG RB4mHGdùng chỉLxBiXG có sofEyRRCMa, bànRB4mHG RB4mHGăn, vEyRRCMài EyRRCMcái gRB4mHGhế, giốngEyRRCM EyRRCMnhư chuẩ2En b2Eị chLxBiXGo thuê,2E khEyRRCMông nhịnEyRRCM được hỏi:2E "NhEyRRCMà cEyRRCMủa ai?"

"Nhà của mộtEyRRCM họcRB4mHG 2Esinh, cảRB4mHG EyRRCMnhà dRB4mHGi dEyRRCMân EyRRCMsang Cana2Eda, thỉRB4mHGnh thoảnLxBiXGg EyRRCMmới về2E. LxBiXGEm phiên dị2Ech luậnRB4mHG vEyRRCMăn chRB4mHGo coEyRRCMn bé,2E 2Econ RB4mHGbé cRB4mHGho eLxBiXGm mRB4mHGượn nh2Eà vàEyRRCMi ngàLxBiXGy. LxBiXGEm 2Enói cần mượn2E nLxBiXGhà đểLxBiXG quRB4mHGay phEyRRCMim ngEyRRCMắn, hEyRRCMì hì."

Cậu trêu2E 2Echọc RB4mHGnói: "QEyRRCMuay p2Ehim 2Eem bịEyRRCM tróiLxBiXG hả?"

"Anh được lắEyRRCMm, đ2Eừng có2E màEyRRCM đưRB4mHGợc EyRRCMlợi màEyRRCM c2Eòn RB4mHGra vẻRB4mHG thônRB4mHGg minhLxBiXG! LxBiXGEm tốnLxBiXG rất2E nhLxBiXGiều tâm tRB4mHGư, RB4mHGcũng m2Euốn tặngEyRRCM 2Eanh LxBiXGmột mRB4mHGón 2Equà đặcLxBiXG bEyRRCMiệt nLxBiXGhân lễRB4mHG tEyRRCMình nhâLxBiXGn. R2Eốt cuộc EyRRCManh cRB4mHGó EyRRCMngạc n2Ehiên RB4mHGvui mừngRB4mHG khônLxBiXGg vậy?"2E TânEyRRCM ÝLxBiXG ĐLxBiXGiền v2Eừa nóEyRRCMi vRB4mHGừa nhặtEyRRCM dây tLxBiXGhừng, băEyRRCMng dRB4mHGán EyRRCMrơi tRB4mHGrên LxBiXGđất và2E cEyRRCMuốn sácLxBiXGh ởEyRRCM sEyRRCMofa nhétEyRRCM vEyRRCMào t2Eúi sách,RB4mHG kéo khLxBiXGóa k2Eéo nói2E: "Đư2Eợc rồEyRRCMi, mEyRRCMặc kệRB4mHG a2Enh vuLxBiXGi RB4mHGít haRB4mHGy làEyRRCM RB4mHGvui nhEyRRCMiều, tRB4mHGhời gian 2Ekhông cRB4mHGòn sớmLxBiXG nLxBiXGữa, EyRRCMchúng tRB4mHGa RB4mHGnên điRB4mHG thEyRRCMôi. AEyRRCMnh RB4mHGđậu 2Exe ởRB4mHG đâu?"

"Sao phải đRB4mHGi? KhôngEyRRCM phả2Ei 2Eem mưLxBiXGợn EyRRCMnhà mLxBiXGấy LxBiXGngày sRB4mHGao? KhôLxBiXGng ở2E lạiRB4mHG mộ2Et đêEyRRCMm quảEyRRCM thực cóLxBiXG lỗi2E vớiRB4mHG sựRB4mHG hLxBiXGao tốnRB4mHG tâ2Em t2Eư của2E RB4mHGem." 2Ecậu thủ2Eng tLxBiXGhẳng đếnEyRRCM soRB4mHGfa ngồi xuống.

"Anh tưRB4mHGởng đâyLxBiXG EyRRCMlà kháLxBiXGch sạn2E EyRRCMsao? T2Ehứ nhấ2Et khôngRB4mHG cóLxBiXG thức2E ăn,RB4mHG thứLxBiXG hRB4mHGai khônLxBiXGg cóLxBiXG chăEyRRCMn, 2Elàm EyRRCMsao màLxBiXG ởLxBiXG lại2E được?"

"Ăn thì cóRB4mHG thể2E muRB4mHGa ởEyRRCM g2Eần 2Eđây, cònRB4mHG ch2Eăn, ráRB4mHGng tìmLxBiXG chắcLxBiXG chắnLxBiXG cóEyRRCM tRB4mHGhôi, nếu2E không hEyRRCMọ LxBiXGvề đâ2Ey đắRB4mHGp bằnEyRRCMg EyRRCMcái gì?LxBiXG" LxBiXGCậu điEyRRCM thEyRRCMẳng vàLxBiXGo phòRB4mHGng nRB4mHGgủ, RB4mHGmở tủEyRRCM âLxBiXGm tường, bEyRRCMên EyRRCMtrong đầyEyRRCM đủLxBiXG thLxBiXGảm lôngLxBiXG, 2Echăn, 2Egối đầu,EyRRCM chiRB4mHGếu vàLxBiXG nhữngLxBiXG thứ2E linh tiRB4mHGnh khác.

Tân Ý2E Điền vẫ2En lắcEyRRCM đầu,RB4mHG EyRRCM"Em khEyRRCMông muốnRB4mHG ở2E đ2Eây, khôn2Eg RB4mHGcó LxBiXGđiều hò2Ea, LxBiXGbuổi tốiEyRRCM sRB4mHGẽ lạnh. E2Em cRB4mHGó đặtLxBiXG ch2Eỗ ởLxBiXG nRB4mHGhà h2Eàng RB4mHGTây, tám2E gLxBiXGiờ RB4mHGtối, nEyRRCMếu khRB4mHGông điLxBiXG LxBiXGthì khôEyRRCMng kịp đâu."

Tạ LxBiXGĐắc EyRRCMliếc EyRRCMcô mEyRRCMột cáiEyRRCM, nhàn2E nhLxBiXGã nEyRRCMói: EyRRCM"Yên tâmLxBiXG, 2Ecó anRB4mHGh EyRRCMở đâyRB4mHG, sẽLxBiXG EyRRCMkhông LxBiXGđể LxBiXGem đôngEyRRCM lạnhRB4mHG đâu."

Cuối cùng h2Eọ đLxBiXGến cửaEyRRCM hànLxBiXGg RB4mHGtiện lLxBiXGợi LxBiXGgần đóRB4mHG mLxBiXGua mộtRB4mHG EyRRCMít vậtRB4mHG dụngRB4mHG hànRB4mHGg ngày,RB4mHG cộng thêRB4mHGm 2Emì ăLxBiXGn liềLxBiXGn, lEyRRCMạp xưởEyRRCMng vàEyRRCM trứngRB4mHG khoRB4mHG, ăRB4mHGn quEyRRCMa EyRRCMloa 2Emột bữa.EyRRCM T2Eân LxBiXGÝ Điền RB4mHGvừa thEyRRCMu dọnRB4mHG ché2En LxBiXGđũa vừ2Ea lắcRB4mHG đRB4mHGầu: "BữaEyRRCM tiệcRB4mHG lLxBiXGớn EyRRCMngày lễ2E tLxBiXGình nhâRB4mHGn c2Eủa em cứLxBiXG nhRB4mHGư vậyRB4mHG biEyRRCMến th2Eành mLxBiXGì EyRRCMăn liền."

Tạ Đắ2Ec tRB4mHGừ p2Ehía sRB4mHGau RB4mHGôm lEyRRCMấy eLxBiXGo cô,LxBiXG thì2E tRB4mHGhầm 2Evào taEyRRCMi côLxBiXG: "BữLxBiXGa 2Etiệc lớnEyRRCM ngàyLxBiXG LxBiXGlễ tìnhEyRRCM nhLxBiXGân 2Ecủa an2Eh, bâyEyRRCM giờEyRRCM chLxBiXGính tEyRRCMhức bắt2E đRB4mHGầu 2E-- "

Tân ÝLxBiXG ĐiềnRB4mHG quaEyRRCMy đầ2Eu lại,RB4mHG nhLxBiXGư cườEyRRCMi nhưLxBiXG khEyRRCMông nhìnRB4mHG cậLxBiXGu mộEyRRCMt cái,RB4mHG nhướLxBiXGn màyEyRRCM nói:RB4mHG "AnEyRRCMh nghEyRRCMĩ LxBiXGhay qu2Eá đLxBiXGi, LxBiXGem mớiLxBiXG kLxBiXGhông cầnLxBiXG -RB4mHG- "

Cậu c2Eúi đầuLxBiXG hRB4mHGôn cLxBiXGổ RB4mHGcô, "Khô2Eng phảiRB4mHG LxBiXGem bLxBiXGị 2Etrói RB4mHGsao? Làm2E gLxBiXGì cóLxBiXG quRB4mHGyền nó2Ei "Không"?"

Tân RB4mHGÝ EyRRCMĐiền hừRB4mHG một2E tiếnRB4mHGg, khônEyRRCMg phụcLxBiXG phảnLxBiXG b2Eác: RB4mHG"Anh LxBiXGcũng RB4mHGkhông pLxBiXGhải bọnEyRRCM cướp!"

"Anh khôLxBiXGng ng2Eại làRB4mHGm đạoEyRRCM tặcRB4mHG hRB4mHGái hoLxBiXGa mộtEyRRCM phen."

"Đáng tiEyRRCMếc eEyRRCMm khLxBiXGông phảiRB4mHG LxBiXGlà coRB4mHGn EyRRCMtin bịEyRRCM bắtRB4mHG cócRB4mHG." CôLxBiXG nóiEyRRCM xoRB4mHGng EyRRCMcười ch2Eạy đi.

Có thể l2Eà dRB4mHGo chuy2Eện "EyRRCMBắt cóRB4mHGc" kíRB4mHGch thícEyRRCMh, buổiEyRRCM tEyRRCMối 2ETạ 2EĐắc 2Ecực kỳ2E pEyRRCMhấn khEyRRCMởi, suy ng2Ehĩ nhiềLxBiXGu LxBiXGcách RB4mHGgiày vòEyRRCM côRB4mHG. KhởiRB4mHG đầu2E TânRB4mHG Ý2E ĐiEyRRCMền cóRB4mHG trắRB4mHGc t2Erở, nhưngEyRRCM là vRB4mHGì lLxBiXGấy lòRB4mHGng cậEyRRCMu, nỗLxBiXG RB4mHGlực pLxBiXGhối hợpRB4mHG EyRRCMcậu muốnEyRRCM làLxBiXGm gEyRRCMì th2Eì làm,2E dần2E dầRB4mHGn quen đượ2Ec. Cậu2E cLxBiXGàng hă2Eng 2Ehái, khEyRRCMông chỉLxBiXG muốn2E côEyRRCM thựRB4mHGc hiệ2En cácLxBiXG độngEyRRCM tácEyRRCM khó nóiRB4mHG, bLxBiXGản 2Ethân RB4mHGcàng EyRRCMkhông gLxBiXGì ki2Eêng kỵ,RB4mHG nóiEyRRCM EyRRCMsở tEyRRCMrường hạ2E lưEyRRCMu gìRB4mHG đ2Eó. Tân LxBiXGÝ ĐiRB4mHGền RB4mHGvừa tLxBiXGhẹn vừaRB4mHG giận,RB4mHG xoRB4mHGay nRB4mHGgười xuốn2Eg giường2E muốLxBiXGn tìRB4mHGm bôngLxBiXG 2Egòn bịt lỗRB4mHG taiEyRRCM. CuLxBiXGối cùngEyRRCM hRB4mHGai ngườiRB4mHG mệ2Et cựcLxBiXG 2Eđô, ôEyRRCMm nhaRB4mHGu đánRB4mHGh mLxBiXGột giấcLxBiXG 2Engon lành.

Thân thể EyRRCMđã t2Erút hEyRRCMết niềmLxBiXG RB4mHGsay mLxBiXGê thỏaLxBiXG thích,EyRRCM LxBiXGtâm lEyRRCMý cũnEyRRCMg tựRB4mHG LxBiXGnhiên 2Emà khRB4mHGoan khoái hơnEyRRCM, Tạ2E ĐắLxBiXGc sRB4mHGau mộ2Et giấc2E EyRRCMtỉnh LxBiXGdậy, cảLxBiXGm LxBiXGgiác sảng2E khoáEyRRCMi EyRRCMvô cùng,RB4mHG tinh thầRB4mHGn sunLxBiXGg mãn,2E RB4mHGđã EyRRCMlâu chưEyRRCMa cảEyRRCMm thấRB4mHGy hEyRRCMăng hEyRRCMái dânEyRRCMg tràoEyRRCM nEyRRCMhư RB4mHGthế này.

Tân LxBiXGÝ Điền uể2E oảEyRRCMi RB4mHGtỉnh dậLxBiXGy, cậuEyRRCM đãRB4mHG LxBiXGquần áoEyRRCM chỉnLxBiXGh LxBiXGtề, rửa2E mặt2E x2Eong xuEyRRCMôi, đứnEyRRCMg trước gươnRB4mHGg thắLxBiXGt càEyRRCM vạRB4mHGt. BởiLxBiXG vìRB4mHG khôLxBiXGng cRB4mHGó rèLxBiXGm cửaEyRRCM EyRRCMsổ, án2Eh nắ2Eng thẳngEyRRCM tắLxBiXGp chiếu vLxBiXGào phò2Eng. RB4mHGCô c2Ehe mắt,LxBiXG ngáp2E mộEyRRCMt cái2E nói:RB4mHG EyRRCM"Anh LxBiXGphải EyRRCMđi làmEyRRCM hả?"

"Mẹ aEyRRCMnh đLxBiXGã khỏeEyRRCM RB4mHGhơn nhiEyRRCMều rồi,2E EyRRCMem LxBiXGmuốn thEyRRCMăm bàRB4mHG khôEyRRCMng?" CậuRB4mHG khLxBiXGông quEyRRCMay đầu,EyRRCM RB4mHGhỏi RB4mHGmột cáLxBiXGch EyRRCMthờ ơ.

Có tEyRRCMhể LxBiXGdo mớiRB4mHG tỉnEyRRCMh lạiLxBiXG, RB4mHGTân ÝEyRRCM EyRRCMĐiền RB4mHGcảm giáEyRRCMc tronEyRRCMg đLxBiXGầu trốngRB4mHG rỗngRB4mHG, hồ2Ei lâu2E mớLxBiXGi trởLxBiXG lạRB4mHGi bìnLxBiXGh thường2E, "RB4mHGSau nàRB4mHGy EyRRCMđi, được2E không?"

Cậu đ2Ei q2Eua, đứngLxBiXG EyRRCMbên giườEyRRCMng tRB4mHGừ tr2Eên nhRB4mHGìn xuống2E cô2E, RB4mHGcười nóiRB4mHG: "SớmRB4mHG muộnEyRRCM EyRRCMcũng phEyRRCMải đ2Ei, RB4mHGem sợEyRRCM cáiRB4mHG gì."

Cô không muLxBiXGốn nói2E RB4mHG"Em LxBiXGkhông m2Euốn đếnRB4mHG EyRRCMnhà anh2E" EyRRCMmột cáLxBiXGch t2Erực tiếpEyRRCM nêLxBiXGn thaEyRRCMy đổi cách2E LxBiXGkhác LxBiXGdịu dàngLxBiXG hLxBiXGơn, "EyRRCMAnh khônLxBiXGg cảm2E thấy2E hơ2Ei nLxBiXGóng EyRRCMvội sao2E? CEyRRCMhúng ta LxBiXGmới q2Euen nhaRB4mHGu LxBiXGmấy thLxBiXGáng 2Emà tRB4mHGhôi-- "

"Nhưng m2Eà chúRB4mHGng tRB4mHGa EyRRCMbiết nEyRRCMhau bảEyRRCMy EyRRCMnăm rồi."

"Em --" TâRB4mHGn EyRRCMÝ ĐiềnRB4mHG nhìEyRRCMn cậu2E muốRB4mHGn nói2E LxBiXGlại tRB4mHGhôi. 2ENhững hình2E ả2Enh lộEyRRCMn xộ2En hEyRRCMiện lên trEyRRCMong EyRRCMđầu cEyRRCMô, LxBiXGcô kLxBiXGhông biết2E n2Eên làRB4mHGm EyRRCMthế nàLxBiXGo cEyRRCMho phải.2E CRB4mHGô khLxBiXGông nEyRRCMgờ quan hệ2E hEyRRCMai người2E s2Eẽ tiếnRB4mHG triển2E nLxBiXGhanh nh2Eư vậEyRRCMy, nhLxBiXGanh đếnLxBiXG khiếEyRRCMn côLxBiXG RB4mHGtrở tay kRB4mHGhông kịp.

Tạ Đắc ngồi2E xuRB4mHGống đầu2E 2Egiường, thấp2E giEyRRCMọng nói:EyRRCM "YêEyRRCMn tLxBiXGâm, m2Eẹ aLxBiXGnh chỉLxBiXG nhớEyRRCM n2Ehững người RB4mHGvà sLxBiXGự v2Eiệc tr2Eước lúcRB4mHG aEyRRCMnh h2Eai mLxBiXGất, tr2Eí nhớ2E LxBiXGsau nàEyRRCMy EyRRCMtrong tì2Enh trạng h2Eỗn loạn,RB4mHG RB4mHGmẹ RB4mHGanh EyRRCMchắc 2Elà 2Ekhông nhEyRRCMớ rEyRRCMa eRB4mHGm đâu."

Tân ÝEyRRCM 2EĐiền khô2Eng n2Eói g2Eì, quEyRRCMay đầuEyRRCM nhìn2E LxBiXGngoài cLxBiXGửa sổ.

"Ba anh mấtEyRRCM 2Erồi, EyRRCManh mLxBiXGới nLxBiXGhận 2Era trêRB4mHGn đờiLxBiXG RB4mHGnày chỉRB4mHG cEyRRCMòn LxBiXGmẹ a2Enh làRB4mHG ngườiRB4mHG thâ2En duy nhất.EyRRCM TìnLxBiXGh t2Erạng RB4mHGsức EyRRCMkhỏe vEyRRCMà tinRB4mHGh thầnLxBiXG bà2E ấyLxBiXG lúEyRRCMc LxBiXGtốt lúLxBiXGc khônEyRRCMg, aLxBiXGnh rất LxBiXGlo lắng,2E LxBiXGnên từRB4mHG khá2Ech sạnLxBiXG dọn2E vEyRRCMề nhà,LxBiXG muốEyRRCMn RB4mHGlúc RB4mHGbà ấy2E cLxBiXGòn sEyRRCMống cEyRRCMhăm sóc bàLxBiXG nhiLxBiXGều hRB4mHGơn. Ch2Eúng RB4mHGta kếtLxBiXG RB4mHGhôn sớmLxBiXG mộRB4mHGt chút2E, troLxBiXGng RB4mHGnhà cóRB4mHG trLxBiXGẻ 2Econ, bà ấy2E sẽRB4mHG khôngRB4mHG côRB4mHG qLxBiXGuạnh thLxBiXGế 2Enày, đâyEyRRCM làRB4mHG EyRRCMthứ 2Enhất; thứLxBiXG EyRRCMhai, trưEyRRCMớc đâyRB4mHG anh cEyRRCMhưa tRB4mHGừng LxBiXGnghĩ đếnEyRRCM chu2Eyện kết2E 2Ehôn, nếu2E nhEyRRCMư EyRRCMnhất địnLxBiXGh phLxBiXGải EyRRCMcưới, đốiEyRRCM tượng 2Echỉ cóRB4mHG thểRB4mHG làEyRRCM eRB4mHGm." Cậ2Eu LxBiXGtheo thóRB4mHGi queRB4mHGn RB4mHGđem nLxBiXGhững EyRRCMtâm tEyRRCMình, suRB4mHGy nghĩ, 2Ethái độRB4mHG ẩn2E giấuRB4mHG EyRRCMở EyRRCMnơi màRB4mHG ngLxBiXGười khLxBiXGác khRB4mHGông thấEyRRCMy được,2E cânLxBiXG nhLxBiXGắc rấRB4mHGt lâu cu2Eối RB4mHGcùng 2Emới q2Euyết RB4mHGđịnh thLxBiXGổ lộRB4mHG ýLxBiXG kiếLxBiXGn cLxBiXGhân thậ2Et nhấEyRRCMt từRB4mHG đá2Ey lòLxBiXGng, nó k2Ehiến cậuRB4mHG LxBiXGcó RB4mHGcảm LxBiXGgiác giốngEyRRCM nEyRRCMhư trần2E nhưEyRRCM nhộngLxBiXG đứngEyRRCM trênRB4mHG đEyRRCMường, giống nhEyRRCMư mấLxBiXGt đi2E 2Enăng LxBiXGlực tựRB4mHG vệ2E, bởRB4mHGi vậ2Ey khRB4mHGi nó2Ei EyRRCMra EyRRCMcó cLxBiXGhút mấtRB4mHG tựEyRRCM nhiên.

Cách nói LxBiXGtrưng cầu2E ý2E kiếLxBiXGn nhưngRB4mHG thEyRRCMực 2Era lại2E cương2E qRB4mHGuyết làmLxBiXG 2ETân ÝRB4mHG ĐiềnEyRRCM khônRB4mHGg nói n2Eên lờiLxBiXG. CôEyRRCM đứngRB4mHG lê2En mặcLxBiXG quLxBiXGần áo,RB4mHG EyRRCMtrước RB4mHGkhi LxBiXGcậu mLxBiXGở cửaRB4mHG rEyRRCMa RB4mHGngoài RB4mHGnói một EyRRCMcâu: "K2Eết RB4mHGhôn EyRRCMlà LxBiXGđại sự,EyRRCM khEyRRCMông phảiRB4mHG LxBiXGhai ngườiRB4mHG LxBiXGchúng t2Ea nóLxBiXGi lEyRRCMà cEyRRCMó thể được."

Tạ EyRRCMĐắc RB4mHGdừng bước,LxBiXG đôi2E mày2E EyRRCMchau lạEyRRCMi RB4mHGmột chỗ,RB4mHG nEyRRCMhư đămRB4mHG chiêuRB4mHG nRB4mHGhìn c2Eô 2Emột cái.

Hai người tLxBiXGhu dọnEyRRCM xoRB4mHGng xuôRB4mHGi rEyRRCMồi rRB4mHGời k2Ehỏi, TạRB4mHG 2EĐắc đưaRB4mHG cEyRRCMô vềEyRRCM ThẩmLxBiXG giaRB4mHG. TrênLxBiXG xe TRB4mHGân LxBiXGÝ Điền2E nhEyRRCMận đEyRRCMược điEyRRCMện thoạiEyRRCM c2Eủa RB4mHGmẹ, "TLxBiXGhi LinLxBiXGh vớiEyRRCM QuâEyRRCMn HòEyRRCMa EyRRCMlại đang cãiEyRRCM nhau2E, là2Em phiền2E tới2E QuLxBiXGân ARB4mHGn, nó2E 2Eôm K2Eỳ LxBiXGKỳ 2Eđòi đi2E, bịRB4mHG mẹEyRRCM ngănRB4mHG c2Eản. Lão Th2Eẩm tứcLxBiXG giậnRB4mHG RB4mHGđến nỗEyRRCMi bệnhRB4mHG tLxBiXGim s2Euýt RB4mHGchút phátLxBiXG RB4mHGtác. EyRRCMCòn coEyRRCMn, EyRRCMở RB4mHGbên ngoài qEyRRCMua đLxBiXGêm cũnLxBiXGg khô2Eng nLxBiXGói mộLxBiXGt tiế2Eng, kEyRRCMhông biếtRB4mHG gọiEyRRCM điệ2En EyRRCMvề sa2Eo?" 2ECô vội trRB4mHGả l2Eời: RB4mHG"Con EyRRCMvề nhEyRRCMà li2Eền mà.2E LxBiXGMới quRB4mHGa nămEyRRCM mới2E, LxBiXGhai vợRB4mHG chồnLxBiXGg n2Eó cãi2E nhau gLxBiXGì nữa?"

Nguyên nhâRB4mHGn sự2E LxBiXGviệc lEyRRCMà RB4mHGnhư thLxBiXGế nàLxBiXGy: ThRB4mHGẩm Quân2E LxBiXGHòa và2E đáEyRRCMm 2Ebạn chLxBiXGơi mạt2E chRB4mHGược, một n2Egày mRB4mHGột EyRRCMđêm khôngLxBiXG RB4mHGvề nEyRRCMhà, thEyRRCMua khôngRB4mHG íLxBiXGt tiềnEyRRCM. BàLxBiXG 2Evợ EyRRCMLiêu Th2Ei LiLxBiXGnh tìm 2Era cRB4mHGậu, gọRB4mHGi RB4mHGcậu vềLxBiXG nhà2E cậuRB4mHG khEyRRCMông chịu,LxBiXG thếEyRRCM lRB4mHGà lật2E b2Eàn mạRB4mHGt chượLxBiXGc trước mặt2E 2Emọi ngEyRRCMười. RB4mHGHai EyRRCMngười cã2Ei nRB4mHGhau đế2En RB4mHGtận nhà,EyRRCM anEyRRCMh EyRRCMmột lờEyRRCMi t2Eôi một câu,2E EyRRCMai cũnLxBiXGg kh2Eông chịuRB4mHG n2Eói LxBiXGít vàRB4mHGi câLxBiXGu. LEyRRCMiêu TRB4mHGhi RB4mHGLinh khôngRB4mHG cẩnRB4mHG thậnLxBiXG làm b2Eể RB4mHGchai nướ2Ec h2Eoa ChanRB4mHGel cLxBiXGủa TRB4mHGhẩm QLxBiXGuân An2E, LxBiXGThẩm QEyRRCMuân EyRRCMAn viRB4mHGn cơEyRRCM hội2E này nói2E cô2E LxBiXGvài câu2E. LiêuRB4mHG LxBiXGThi LiEyRRCMnh bấ2Et mãRB4mHGn bàEyRRCM chLxBiXGị t2Ehiên vịLxBiXG EyRRCMem tra2Ei, nRB4mHGói móc côLxBiXG 2Eở n2Ehà mẹRB4mHG đ2Eẻ ă2En khôLxBiXGng ngồiLxBiXG rồEyRRCMi, lô2Ei chuyệ2En côRB4mHG lLxBiXGy hônEyRRCM rLxBiXGa EyRRCMnói. ThRB4mHGẩm Quân AEyRRCMn tRB4mHGức EyRRCMgiận kEyRRCMhóc lớn2E, thRB4mHGu dọnLxBiXG hànhEyRRCM EyRRCMlý đòLxBiXGi dẫnEyRRCM EyRRCMcon LxBiXGgái đi.RB4mHG ThẩmRB4mHG GRB4mHGia Sơn quát2E giậnLxBiXG, mọLxBiXGi ngườiLxBiXG sợRB4mHG khEyRRCMông dáRB4mHGm l2Eên 2Etiếng. Thẩm2E QuLxBiXGân HòEyRRCMa tEyRRCMhấy LxBiXGbất thường, chuồnEyRRCM đ2Ei, LiLxBiXGêu Th2Ei RB4mHGLinh liền2E theRB4mHGo đuôiRB4mHG. DLxBiXGo 2Eđó kh2Ei TânEyRRCM RB4mHGÝ ĐRB4mHGiền trở vềRB4mHG ThEyRRCMẩm gia2E, chiRB4mHGến trườngRB4mHG TLxBiXGhẩm giLxBiXGa RB4mHGtràn ngậ2Ep khóiRB4mHG thuốc2E s2Eúng tuyênLxBiXG b2Eố tạm dừnEyRRCMg, TRB4mHGhẩm GiEyRRCMa 2ESơn bEyRRCMế RB4mHGcháu ngoạiRB4mHG KEyRRCMỳ KỳRB4mHG điLxBiXG 2Era ngoLxBiXGài uống2E trà,EyRRCM ThẩmRB4mHG Quân ARB4mHGn trốn2E ở2E tr2Eong phò2Eng xEyRRCMem TV.

Mẹ Tân đRB4mHGứng EyRRCMở cửaEyRRCM 2Enhìn xunRB4mHGg quaRB4mHGnh, thRB4mHGấy mRB4mHGột RB4mHGchiếc xEyRRCMe mộtEyRRCM đeEyRRCMn ởLxBiXG phLxBiXGía 2Exa mởLxBiXG cửa. LxBiXGTân Ý2E Điền2E xuốnEyRRCMg LxBiXGxe, EyRRCMhơi bấEyRRCMt EyRRCMngờ là2E TEyRRCMạ Đắc2E LxBiXGcũng EyRRCMtheo xuLxBiXGống xRB4mHGe. CEyRRCMậu đLxBiXGi về pLxBiXGhí mẹLxBiXG Tân,LxBiXG gLxBiXGọi một2E tiếnEyRRCMg "DìRB4mHG", nó2Ei LxBiXGvài câLxBiXGu m2Eừng năEyRRCMm tốtLxBiXG đẹpLxBiXG cáRB4mHGt tường. 2EMẹ Tâ2En EyRRCMtỉ RB4mHGmỉ quEyRRCMan sLxBiXGát cậ2Eu, án2Eh mắtEyRRCM RB4mHGcó vẻRB4mHG lRB4mHGưỡng lự,2E cu2Eối 2Ecùng không hLxBiXGỏi gì,2E 2Echỉ vẫLxBiXGy tLxBiXGay: "BênEyRRCM ngRB4mHGoài lạ2Enh lắLxBiXGm, đừngRB4mHG đứnRB4mHGg đâyEyRRCM nữa,EyRRCM vàLxBiXGo trong đi."

Tạ Đắc cEyRRCMó EyRRCMchút thận2E trọng2E ngồiRB4mHG LxBiXGở ph2Eòng khác2Eh TLxBiXGhẩm giaEyRRCM, RB4mHGmẹ củaEyRRCM TânEyRRCM EyRRCMÝ d2Eường nhưEyRRCM hơi ấn2E tưRB4mHGợng đốiLxBiXG vEyRRCMới cậRB4mHGu, cậu2E kRB4mHGhông biếtRB4mHG đâEyRRCMy 2Elà LxBiXGchuyện tố2Et ha2Ey chuy2Eện xấu. CậuRB4mHG uốnRB4mHGg t2Erà, ngồiLxBiXG khoảngLxBiXG mườiRB4mHG phEyRRCMút EyRRCMthì đi.

Tân 2EÝ Điền EyRRCMdọn dẹLxBiXGp đồEyRRCM đ2Eạc tr2Eong phòngLxBiXG. MẹEyRRCM TRB4mHGân EyRRCMgõ cLxBiXGửa, nóiLxBiXG: "RB4mHGTrong nhEyRRCMà 2Ecó lạLxBiXGp xưởng vàEyRRCM cáRB4mHG khô,LxBiXG coLxBiXGn RB4mHGmuốn 2Emang mộ2Et ít2E đ2Eến BắRB4mHGc KinLxBiXGh khôngLxBiXG?" CRB4mHGô nóiEyRRCM RB4mHGcũng được, tì2Em mộtRB4mHG 2Ecái túLxBiXGi sạch2E đư2Ea mẹ.LxBiXG MẹRB4mHG TânLxBiXG vLxBiXGừa vàLxBiXGo phRB4mHGòng v2Eừa từRB4mHG tố2En nóiLxBiXG: "Cậu thaEyRRCMnh ni2Eên vừLxBiXGa RB4mHGđưa coEyRRCMn vEyRRCMề nhRB4mHGà EyRRCMđó, cRB4mHGon vàLxBiXG nLxBiXGó đaLxBiXGng yêuLxBiXG nRB4mHGhau sao?"

Cô nhẹLxBiXG nhàEyRRCMng gậtLxBiXG đầu.

Mẹ TLxBiXGân lEyRRCMại hỏiRB4mHG: "LxBiXGCậu 2Eta tLxBiXGên g2Eì?" TâLxBiXGn ÝRB4mHG ĐRB4mHGiền LxBiXGqua mộEyRRCMt lúRB4mHGc lâRB4mHGu mớiRB4mHG thấRB4mHGp giọ2Eng nói:LxBiXG "LxBiXGHọ Tạ."

"Đúng RB4mHGlà nó!"EyRRCM MRB4mHGẹ TLxBiXGân lLxBiXGộ vEyRRCMẻ giậEyRRCMn dữ,LxBiXG "EyRRCMMấy đứ2Ea làRB4mHG tRB4mHGhật ha2Ey đaEyRRCMng đùaEyRRCM giỡn?"

Cô cúLxBiXGi đầuEyRRCM khôRB4mHGng nói2E lờRB4mHGi nào.

Mẹ 2ETân biến2E sắ2Ec, quátEyRRCM giRB4mHGọng lạnLxBiXGh lùng2E: "SRB4mHGau nàLxBiXGy RB4mHGcon ítEyRRCM l2Eui tLxBiXGới vLxBiXGới 2Enó, nLxBiXGghe chưa?"

Tân ÝRB4mHG LxBiXGĐiền 2Evô cùnEyRRCMg bRB4mHGất đắc2E RB4mHGdĩ, "MEyRRCMẹ, aRB4mHGnh RB4mHGấy 2Ekhông pRB4mHGhải tênRB4mHG lừLxBiXGa đ2Eảo c2Eũng kLxBiXGhông phảiRB4mHG EyRRCMkẻ xấu,RB4mHG mẹ2E đừLxBiXGng EyRRCMcó thàn2Eh LxBiXGkiến vLxBiXGới anEyRRCMh ấy."

Mẹ Tân t2Eăng 2Egiọng nóiRB4mHG lớn2E 2Etiếng: "2EVết thưRB4mHGơng cRB4mHGon lànRB4mHGh LxBiXGrồi nRB4mHGên quêRB4mHGn mEyRRCMất đEyRRCMau rồi ư,LxBiXG LxBiXGbị nóLxBiXG làmEyRRCM hRB4mHGại còRB4mHGn ch2Eưa đủ2E t2Ehảm s2Eao? ThiRB4mHGếu 2Echút nữa2E tLxBiXGhân bạRB4mHGi daRB4mHGnh liệt! Cò2En nhRB4mHGững ngườiLxBiXG LxBiXGtrong TạEyRRCM giLxBiXGa, lLxBiXGà chúng2E LxBiXGta rướcEyRRCM lấy2E nhEyRRCMục sao?"

"Mẹ, đãEyRRCM làLxBiXG RB4mHGquá k2Ehứ rEyRRCMồi, LxBiXGcon đâuRB4mHG cEyRRCMó saoLxBiXG! KEyRRCMhi RB4mHGđó aRB4mHGnh ấyLxBiXG cònRB4mHG nhỏ,RB4mHG làmEyRRCM việcEyRRCM khôLxBiXGng biếtLxBiXG chừngLxBiXG mực,LxBiXG lEyRRCMại thEyRRCMích RB4mHGđùa daEyRRCMi -2E- "

Mẹ Tân RB4mHGtức g2Eiận cắLxBiXGt RB4mHGngang l2Eời RB4mHGcô, "ĐEyRRCMó lRB4mHGà trRB4mHGò đùRB4mHG d2Eai của2E đứaLxBiXG cRB4mHGon níRB4mHGt s2Eao? ChEyRRCMo con uốngLxBiXG thuố2Ec ngủ,2E địnhEyRRCM RB4mHGvô lEyRRCMễ vớiLxBiXG RB4mHGcon --EyRRCM,con RB4mHGtrai mười2E sLxBiXGáu tLxBiXGuổi, nEyRRCMói lớn LxBiXGkhông 2Elớn, nEyRRCMói nhỏLxBiXG cũnEyRRCMg khôn2Eg nhỏ,LxBiXG việcEyRRCM 2Ecó thểEyRRCM lLxBiXGàm việcLxBiXG khôngRB4mHG LxBiXGthể làm còRB4mHGn cầnEyRRCM ngườiEyRRCM khLxBiXGác dạRB4mHGy LxBiXGsao? Từ2E 2Enhỏ 2Etâm thuLxBiXGật bấtRB4mHG chínhLxBiXG, lớ2En RB4mHGlên LxBiXGlà người tố2Et saLxBiXGo? CRB4mHGon đóLxBiXG -RB4mHG-" bEyRRCMà chRB4mHGỉ vEyRRCMào EyRRCMđầu cEyRRCMon gá2Ei mắngEyRRCM RB4mHGto: "LxBiXGCàng sốngEyRRCM càng dRB4mHGở! LxBiXGCon n2Eăm nRB4mHGay baEyRRCMo nhiRB4mHGêu, 2Enó năEyRRCMm n2Eay 2Ebao nhiêu?"

Tân 2EÝ ĐiềnRB4mHG b2Eị mắng2E EyRRCMchỉ cRB4mHGúi EyRRCMđầu, khEyRRCMông d2Eám lênRB4mHG tiếng.

"Tạ gia cRB4mHGó tiền2E lEyRRCMà tốt2E, nhEyRRCMưng chúnEyRRCMg tEyRRCMa LxBiXGkhông th2Eấy lạ!RB4mHG NhữnLxBiXGg ngườiEyRRCM TạRB4mHG gRB4mHGia, tất cLxBiXGả đều2E lEyRRCMà nhâ2En LxBiXGvật lợiEyRRCM hại,RB4mHG EyRRCMcó tiếngRB4mHG ngaRB4mHGng nEyRRCMgược không2E phâ2En phảRB4mHGi trái. 2ECon ngớRB4mHG ngẩnRB4mHG kRB4mHGhông LxBiXGbiết, cLxBiXGhứ m2Eẹ rấtLxBiXG 2Erõ ràngLxBiXG! RB4mHGCon đóEyRRCM, đúngRB4mHG lEyRRCMà 2Etrẻ người RB4mHGnon dạ!2E MẹEyRRCM LxBiXGnó RB4mHGbiết RB4mHGchuyện hRB4mHGai đRB4mHGứa không?"

Tân ÝRB4mHG ĐiRB4mHGền ấpEyRRCM únRB4mHGg nEyRRCMói: "TụiEyRRCM 2Econ quRB4mHGen RB4mHGnhau c2Ehưa EyRRCMbao lâuLxBiXG -LxBiXG- "

"Vậy lEyRRCMà tốEyRRCMt rồi,LxBiXG LxBiXGnhanh c2Ehóng chiLxBiXGa LxBiXGtay đi!"

"Mẹ, co2En khônLxBiXGg phảRB4mHGi v2Eì tiềnEyRRCM của2E EyRRCManh LxBiXGấy, anEyRRCMh ấyRB4mHG đRB4mHGối vRB4mHGới coEyRRCMn rEyRRCMất tốtRB4mHG -RB4mHG- "

Mẹ Tân lRB4mHGiếc c2Eô, "MẹEyRRCM biếtEyRRCM RB4mHGcon chRB4mHGia EyRRCMtay Ng2Eụy T2Eiên, tEyRRCMình cảEyRRCMm LxBiXGchịu RB4mHGđả kíc2Eh rấtRB4mHG lớn, LxBiXGnhưng cũngEyRRCM 2Ekhông t2Ehể lEyRRCMàm ẩ2Eu EyRRCMnhư thếRB4mHG! Từ2E nh2Eỏ m2Eẹ dEyRRCMạy coRB4mHGn thếEyRRCM n2Eào? Con RB4mHGgái 2Ephải đứngLxBiXG đắnLxBiXG LxBiXGtự trọng,RB4mHG 2Ebất kể2E xRB4mHGảy r2Ea chLxBiXGuyện gìEyRRCM, tuyệEyRRCMt EyRRCMkhông tRB4mHGhể cam chịRB4mHGu. MẹRB4mHG 2Etin coLxBiXGn, EyRRCMcon 2Elại RB4mHGcả đêmLxBiXG LxBiXGkhông về2E? Đêm2E quRB4mHGa cEyRRCMó EyRRCMphải RB4mHGcon EyRRCMở chung vớ2Ei 2Enó không?"

Tân Ý2E Điền chốngEyRRCM đỡLxBiXG khôEyRRCMng nLxBiXGổi, nhịnRB4mHG kRB4mHGhông đLxBiXGược LxBiXGnói: "MEyRRCMẹ, coRB4mHGn 2Ehai táRB4mHGm tuổRB4mHGi rồi, kEyRRCMhông p2Ehải trLxBiXGẻ con2E--" LxBiXGmẹ TâRB4mHGn kRB4mHGhông đợiEyRRCM c2Eô nóEyRRCMi LxBiXGxong, lậEyRRCMp tứ2Ec nóiRB4mHG: RB4mHG"Vậy con vẫnRB4mHG 2Emuốn EyRRCMyêu đương2E vớLxBiXGi thằngLxBiXG nhLxBiXGóc đRB4mHGó? Đây2E lRB4mHGà biểuRB4mHG hiLxBiXGện n2Eghiêm túc2E chịu tLxBiXGrách 2Enhiệm vớLxBiXGi tìnEyRRCMh cảEyRRCMm sao?"

Cô bLxBiXGị dồn vàRB4mHGo tLxBiXGường EyRRCMá khẩLxBiXGu kh2Eông trLxBiXGả l2Eời đEyRRCMược, đànhLxBiXG nLxBiXGói: "RB4mHGĐược rồi,EyRRCM đượEyRRCMc rLxBiXGồi, con EyRRCMbiết EyRRCMnên làmRB4mHG nhưRB4mHG thếEyRRCM nào.RB4mHG" CLxBiXGô x2Eách EyRRCMtheo tLxBiXGúi lạpEyRRCM x2Eưởng LxBiXGvà cEyRRCMá khEyRRCMô nhanh nhảuEyRRCM c2Ehạy vLxBiXGào RB4mHGphòng. C2Eô thảRB4mHG đRB4mHGại cáEyRRCMi 2Etúi EyRRCMlên bàn,2E cLxBiXGhỉ vàRB4mHGo LxBiXGcái 2Eđầu con cEyRRCMá nói2E: "XLxBiXGem EyRRCMmày kìEyRRCMa, gâRB4mHGy 2Echo tEyRRCMao bi2Eết bEyRRCMao rRB4mHGắc rối!"

Buổi chiều cùEyRRCMng ngLxBiXGày EyRRCMTân LxBiXGÝ Điề2En vềLxBiXG BắcRB4mHG K2Einh, EyRRCMTạ ĐắcEyRRCM muốnEyRRCM đếnRB4mHG đLxBiXGón c2Eô. CEyRRCMô LxBiXGvội đáp: "EyRRCMAnh đRB4mHGừng RB4mHGcó m2Eà tEyRRCMới, LxBiXGmẹ eRB4mHGm khôngLxBiXG muốnRB4mHG thấy2E RB4mHGanh." TRB4mHGạ ĐắEyRRCMc kLxBiXGhông RB4mHGngờ mình EyRRCMlại khôngRB4mHG đượcLxBiXG hoaEyRRCMn LxBiXGnghênh, LxBiXGhỏi LxBiXGvì sLxBiXGao. LxBiXGCô thLxBiXGở dài,EyRRCM "CũLxBiXGng 2Edo chuyện tốtLxBiXG an2Eh làLxBiXGm! ERB4mHGm hỏRB4mHGi anLxBiXGh, EyRRCMlần RB4mHGđó cRB4mHGó ph2Eải aEyRRCMnh 2Echo eLxBiXGm uốRB4mHGng thRB4mHGuốc nLxBiXGgủ không? ERB4mHGm LxBiXGđến bEyRRCMây gi2Eờ LxBiXGcòn mơLxBiXG mơLxBiXG màRB4mHGng mànLxBiXGg, k2Ehông nhớRB4mHG rõEyRRCM cụRB4mHG thể2E xảyRB4mHG RB4mHGra chuyện gìLxBiXG. Lú2Ec đóLxBiXG mẹ2E 2Eem đ2Eến 2Enhà EyRRCManh đónEyRRCM eEyRRCMm, RB4mHGcảnh EyRRCMsát hìnLxBiXGh nRB4mHGhư cũEyRRCMng tới,LxBiXG có đúngRB4mHG không?"

Tạ Đắc hồiEyRRCM lâ2Eu khôEyRRCMng lê2En tiếng."VậEyRRCMy a2Enh bRB4mHGảo Đổn2Eg ToànEyRRCM đLxBiXGến 2Eđón EyRRCMem." CậEyRRCMu RB4mHGngắt điện thoại2E, ngồEyRRCMi phịLxBiXGch xuốLxBiXGng sofaLxBiXG. TạEyRRCM gRB4mHGia t2Eừ lúc2E TạEyRRCM Hậ2Eu mất,EyRRCM bố2E RB4mHGtrí trong nhLxBiXGà khôRB4mHGng LxBiXGcó EyRRCMthay đEyRRCMổi gìLxBiXG. CậEyRRCMu nhìLxBiXGn LxBiXGquanh 2Ebốn EyRRCMphía, trEyRRCMên tườngRB4mHG RB4mHGvẫn treo bRB4mHGức th2Eư họRB4mHGa nEyRRCMgay vRB4mHGị EyRRCMtrí đó,2E bìnhRB4mHG hEyRRCMoa vẫnEyRRCM đặtEyRRCM t2Erên b2Eệ cửLxBiXGa EyRRCMsổ, trRB4mHGong bình cắmRB4mHG mRB4mHGột bEyRRCMó LxBiXGhoa cátRB4mHG cánhEyRRCM, tEyRRCMrên 2Ekệ v2Eẫn đLxBiXGể nhữEyRRCMng LxBiXGmón đồEyRRCM EyRRCMlúc EyRRCMnhỏ cậuLxBiXG thường LxBiXGchơi, cậEyRRCMu nhắEyRRCMm mắtRB4mHG lạiRB4mHG đLxBiXGều RB4mHGcó thểRB4mHG LxBiXGtìm được.

Cảnh cũ ngườEyRRCMi xưaEyRRCM. CậuLxBiXG 2Enhớ rấtRB4mHG rõEyRRCM, mEyRRCMùa hè2E nRB4mHGăm ấ2Ey cậuRB4mHG mưLxBiXGời sEyRRCMáu tuổLxBiXGi, TânEyRRCM EyRRCMÝ trước k2Ehi LxBiXGdu RB4mHGhọc 2Eđến tạmEyRRCM biệLxBiXGt cậRB4mHGu, EyRRCMlà ngồiEyRRCM ở2E nơiLxBiXG cậuLxBiXG đaRB4mHGng ngồi.