You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương AupY8417: LễMo yD4JW7tình nUDaqNShân bấtMo ngờ

Trước khi TạyD4JW7 ĐắcUDaqNS taMon sMoở thyD4JW7ì nhậnUDaqNS đượAupY84c cUDaqNSú điệnyD4JW7 tUDaqNShoại lạ,UDaqNS Molà yD4JW7số điệnAupY84 thoMoại cUDaqNSố định tronyD4JW7g cùnAupY84g yD4JW7thành phốAupY84, UDaqNSngười gọiAupY84 đUDaqNSến làMo mộyD4JW7t pUDaqNShụ nUDaqNSữ AupY84nói vyD4JW7ới Mogiọng lạnh UDaqNSlùng: Mo"Anh hMoãy ngUDaqNShe chUDaqNSo Mokỹ, bạnyD4JW7 gyD4JW7ái aUDaqNSnh Mođang trUDaqNSong tMoay chúAupY84ng tôMoi, tiền chuộAupY84c mộtAupY84 triệuMo tệ.UDaqNS NếuUDaqNS anAupY84h dámMo bAupY84áo Mocảnh sátUDaqNS, cAupY84húng tMoôi AupY84lập tứcAupY84 giết yD4JW7con tiMon." nóiyD4JW7 xoMong UDaqNSliền Mocúp máyyD4JW7. CUDaqNSậu Mongây yD4JW7người mộtMo lyD4JW7úc, khôAupY84ng biết chuyệnAupY84 AupY84gì AupY84xảy raAupY84, hAupY84ít sâyD4JW7u mộMot hơAupY84i, syD4JW7au khMoi ổnAupY84 địnhAupY84 tiAupY84nh thyD4JW7ần liềMon gọiAupY84 cho TâyD4JW7n AupY84Ý Điền,yD4JW7 yD4JW7không ngoàMoi UDaqNSdự đoáAupY84n củaUDaqNS cậuAupY84 đUDaqNSiện tMohoại tắtMo máUDaqNSy, yD4JW7lại gọMoi lại sốMo máyMo lúAupY84c nãy.

Điện thoại AupY84bàn khônMog ngừMong yD4JW7reo. HyD4JW7à ChUDaqNSân nhìAupY84n màMon hìAupY84nh hiểnyD4JW7 thịyD4JW7 UDaqNSsố dMoi độMong rồi hỏiMo TMoân ÝyD4JW7 Điền,yD4JW7 yD4JW7"Có cAupY84ần AupY84nghe máyMo khUDaqNSông?" TânMo ÝAupY84 ĐiềnMo mắng:yD4JW7 "AupY84Cậu khùngAupY84 hả, khMoông ăMon quMoa AupY84thịt heyD4JW7o cũnyD4JW7g khôMong thấyUDaqNS heUDaqNSo chạyAupY84 AupY84à? ĐươyD4JW7ng nhyD4JW7iên Mokhông thể nghe.yD4JW7" CUDaqNSô rútMo dAupY84ây điệnUDaqNS tAupY84hoại rMoa, kýMo túcMo Moxá Motrong tíUDaqNSch tắMoc yMoên UDaqNStĩnh trở lại.

Hà Chân hỏi:yD4JW7 "CyD4JW7ái tUDaqNSrò vuAupY84i củaAupY84 Mocậu UDaqNScó hơiUDaqNS qMouá AupY84không? LỡUDaqNS cậyD4JW7u tMoa Mobáo cảnhUDaqNS sAupY84át thì pMohải làmAupY84 AupY84sao? TMoớ nhUDaqNSất địnhAupY84 phảiAupY84 chết,yD4JW7 khyD4JW7ông thiếyD4JW7u cảyD4JW7nh Mobị UDaqNScảnh sátyD4JW7 cho ăyD4JW7n mắngMo á."

Tân ÝAupY84 Điền phấyD4JW7t tyD4JW7ay, "YênAupY84 tAupY84âm đUDaqNSi, aUDaqNSnh ấMoy đyD4JW7ã đượcMo yD4JW7huấn luyệnyD4JW7, sUDaqNSẽ yD4JW7biết cácMoh ứngAupY84 phó loAupY84ại chuyệMon bắtAupY84 cóyD4JW7c tốMong tiAupY84ền, bMoiết nêMon làmAupY84 thMoế nàUDaqNSo mà,yD4JW7 sẽyD4JW7 kUDaqNShông báo cảnhyD4JW7 sátUDaqNS đâu.AupY84 VUDaqNSiệc tMoớ lAupY84o làMo, aMonh ấyMo sẽAupY84 khôUDaqNSng mUDaqNSang thUDaqNSeo mộUDaqNSt triAupY84ệu tệUDaqNS tiền mặtAupY84 thiệtAupY84 cyD4JW7hứ? AupY84Lỡ nhưAupY84 AupY84trên đườngAupY84 bịUDaqNS mấUDaqNSt? TớMo đềnUDaqNS kUDaqNShông nổiAupY84 đâuyD4JW7. Biết vậUDaqNSy nóUDaqNSi nămAupY84 UDaqNStrăm ngàyD4JW7n đượcAupY84 rồi."

Đồng mưu tứcyD4JW7 gUDaqNSiận nóMoi, "CậuMo nAupY84ên nghĩMo làmyD4JW7 tAupY84hế nàoMo đểUDaqNS UDaqNSdẹp yênyD4JW7 Moông cMoọp yD4JW7họ TạyD4JW7 sắp nMoổi trAupY84ận lôyD4JW7i đìnhyD4JW7 thìAupY84 AupY84hay hơn,yD4JW7 Motớ Monhìn tyD4JW7hế nyD4JW7ào UDaqNScũng UDaqNSkhông tyD4JW7hấy cậuMo Mota giống ngườiAupY84 bịUDaqNS ngườiUDaqNS khAupY84ác UDaqNStrêu đyD4JW7ùa mUDaqNSà coAupY84n cUDaqNSó thểMo tốMot bAupY84ụng nhAupY84ẫn nhịnyD4JW7 đâu."

Tân MoÝ Điền đemyD4JW7 dâAupY84y thừUDaqNSng vàMo băngMo dyD4JW7án Mođã chuẩyD4JW7n bịyD4JW7 trUDaqNSước vàoMo tyD4JW7rong tMoúi, nhắyD4JW7c HàyD4JW7 Chân lầnMo UDaqNSnữa: "AupY84Nói rồiyD4JW7 mMoà, đAupY84ến nhàUDaqNS AupY84A MUDaqNSỹ rồiAupY84 thìUDaqNS tyD4JW7ớ gọMoi điệnyD4JW7 chAupY84o AupY84cậu, cậu lạyD4JW7i dMoùng dyD4JW7i yD4JW7động nhắnyD4JW7 địaMo chAupY84ỉ vMoào dyD4JW7i độnAupY84g aMonh ấy,Mo đừngAupY84 AupY84nghe điyD4JW7ện thMooại của aAupY84nh ấy,yD4JW7 sẽAupY84 UDaqNSlộ đó.yD4JW7 UDaqNSTớ đAupY84i UDaqNSđây. CậuAupY84 đừngUDaqNS cAupY84ó qyD4JW7uên đấy."

Tạ Đắc đUDaqNSến ngâAupY84n hàyD4JW7ng rMoút mộyD4JW7t yD4JW7triệu tệUDaqNS tiAupY84ền mặAupY84t, bỏMo trMoong UDaqNStúi dyD4JW7u lịcyD4JW7h màuMo xanh, cUDaqNShuẩn bMoị xonMog hết,UDaqNS cậuUDaqNS ngồMoi tryD4JW7ong yD4JW7xe nhắmAupY84 mắtAupY84 dưỡyD4JW7ng thầnAupY84, đợyD4JW7i bọnyD4JW7 Mobắt cóc tốngUDaqNS yD4JW7tiền yD4JW7ra UDaqNSchỉ thMoị tiếpMo theoUDaqNS. yD4JW7Trong đMoầu lạiyD4JW7 hiệyD4JW7n yD4JW7ra sốAupY84 điMoện thoạAupY84i bàn củaAupY84 bọnMo cướp,yD4JW7 cảmAupY84 thUDaqNSấy quyD4JW7en mUDaqNSắt, hìUDaqNSnh nMohư đyD4JW7ã thấyMo syD4JW7ố yD4JW7này ởUDaqNS đâuUDaqNS rồi,AupY84 nhưng thếMo nAupY84ào yD4JW7cũng ngUDaqNShĩ khôyD4JW7ng raAupY84. CậyD4JW7u Mophân UDaqNStích Motỉ mUDaqNSỉ, UDaqNSđối phươMong nếuAupY84 là mAupY84uốn tyD4JW7iền, nAupY84hư vậyUDaqNS chUDaqNSo thấyUDaqNS kAupY84hông AupY84phải nhằmyD4JW7 vàMoo cMoá nhâMon AupY84cậu AupY84mà trMoả thù, cAupY84hỉ cầUDaqNSn làmyD4JW7 theMoo bọMon UDaqNShọ UDaqNSyêu yD4JW7cầu, cMohắc sMoẽ khôMong ảnhUDaqNS hưởngMo Mođến TâAupY84n Ý.Mo Cậu tUDaqNShấy UDaqNSkỳ lyD4JW7ạ Mochính là,yD4JW7 byD4JW7ọn họUDaqNS Movì UDaqNSsao chỉMo cUDaqNSần myD4JW7ột tUDaqNSriệu, chẳngAupY84 lẽAupY84 trưUDaqNSớc khi gâyAupY84 áUDaqNSn khônAupY84g đAupY84iều trAupY84a thâUDaqNSn Mothế cUDaqNSậu yD4JW7hay AupY84là bAupY84ọn cướpUDaqNS lầnUDaqNS Monày AupY84cơ yD4JW7bản chẳng AupY84ra tMorò trAupY84ống gì?

Di động cyD4JW7ó tyD4JW7in nhắnUDaqNS mới.Mo CậuyD4JW7 mởMo xemUDaqNS, lUDaqNSà mộtUDaqNS địaMo chyD4JW7ỉ, kAupY84hu AupY84vực ngAupY84oại thAupY84ành, có hAupY84ơi hẻoAupY84 lánhAupY84, AupY84sau cùAupY84ng kèmAupY84 thêmAupY84: MộtyD4JW7 AupY84mình anMoh điyD4JW7, nếuMo nhyD4JW7ư byD4JW7áo cảnhMo sát, anMoh sẽAupY84 hốiUDaqNS hAupY84ận. MoCậu thMoấy tyD4JW7hế nàUDaqNSo cAupY84ũng thấyyD4JW7 kAupY84ỳ qUDaqNSuái, đốMoi phươMong yD4JW7thế mà báMoo yD4JW7cho cậMou địaMo chAupY84ỉ cụMo thMoể yD4JW7rõ rUDaqNSàng, thậyD4JW7m chyD4JW7í giọnMog điệyD4JW7u nóiyD4JW7 Mochuyện lại kAupY84hách sáUDaqNSo lịchyD4JW7 sự.

Cậu gọi đUDaqNSiện thoại,Mo AupY84sau đóUDaqNS khAupY84ởi độnAupY84g yD4JW7xe, chạyAupY84 AupY84thẳng đếAupY84n mụcUDaqNS tiêMou. MoQua đườnMog cao tUDaqNSốc UDaqNSlà mộtMo Mocon đườnMog Mocó vẻMo chậtMo hẹp,AupY84 hàyD4JW7ng Mocây thôMong UDaqNScao tUDaqNSo UDaqNSđầy UDaqNShai bên đường,yD4JW7 láAupY84 yD4JW7đã rụAupY84ng AupY84hết, trAupY84ơ trọUDaqNSi đứnUDaqNSg giữayD4JW7 đồyD4JW7ng trốngyD4JW7 yD4JW7trong mMoùa đông. BêAupY84n AupY84tay tráiMo làMo sMoông ThượngMo LâyD4JW7m mêyD4JW7nh môngyD4JW7, ngUDaqNSày đêAupY84m cMohảy cuồnUDaqNS cuộnyD4JW7 không ngừUDaqNSng nghỉ,yD4JW7 vìyD4JW7 thếMo khôngAupY84 khUDaqNSí AupY84so yD4JW7với nộiAupY84 thUDaqNSành lạnMoh hơnyD4JW7 nhiềyD4JW7u. Trời đãUDaqNS tMoối, tMorên UDaqNSđường xMoe rấAupY84t ít,UDaqNS UDaqNScũng khônAupY84g Mocó đènMo đườngMo. CyD4JW7ậu láiyD4JW7 UDaqNSrất chậm, yD4JW7nhờ ánhUDaqNS đènyD4JW7 Monên thyD4JW7ấy đượcMo phAupY84ía trAupY84ước yD4JW7chếch yD4JW7bên phảiMo làUDaqNS mộtUDaqNS tòAupY84a nhà Mohai UDaqNStầng xâyMo dựngAupY84 yD4JW7theo phUDaqNSong UDaqNScách kAupY84iên trúcAupY84 nưMoớc ngoàUDaqNSi, AupY84cậu dyD4JW7ừng Moxe cách mAupY84ột đoạnAupY84 xAupY84a, UDaqNSxách thMoeo túiAupY84 UDaqNSdu lyD4JW7ịch chậmAupY84 rãiAupY84 yD4JW7đi tới.

Cổng không bịAupY84 khóMoa, kMohẽ mở,UDaqNS dườngyD4JW7 UDaqNSnhư đợiAupY84 cậuAupY84 tựAupY84 chAupY84ui đAupY84ầu AupY84vào lưới.Mo MoCậu đẩyyD4JW7 cửa sắtUDaqNS điAupY84 yD4JW7vào, đMoây lyD4JW7à UDaqNSngôi nAupY84hà điểnUDaqNS hMoình củaMo ngườUDaqNSi dâAupY84n phươngAupY84 NaMom, UDaqNScó lẽ từUDaqNS lâuMo khôngMo cóyD4JW7 aUDaqNSi Moở, cóAupY84 chúMot hoanMog vắngMo, cỏyD4JW7 AupY84dại troMong UDaqNSvườn caUDaqNSo đếnAupY84 thắt lưngAupY84, cAupY84ây sồUDaqNSi xaAupY84nh cũnMog khôUDaqNSng thấyD4JW7y dUDaqNSấu Mohiệu yD4JW7của sựUDaqNS chăAupY84m Mosóc. MoCậu đứng trMoước cáyD4JW7nh cửMoa đónyD4JW7g cUDaqNShặt tậpMo tyD4JW7rung tMoư tưởAupY84ng AupY84nín thUDaqNSở lắnAupY84g ngUDaqNShe độAupY84ng tĩnh UDaqNSmột lúUDaqNSc, chyD4JW7ẳng nMoghe đượcyD4JW7 yD4JW7gì ngMooại AupY84trừ UDaqNStiếng gUDaqNSió tAupY84hổi quMoa tánAupY84 lUDaqNSá. Đưa taAupY84y đyD4JW7ẩy Mocửa, tiếAupY84ng cọtyD4JW7 kẹMot AupY84vang UDaqNSlên, hyD4JW7ình UDaqNSảnh TâUDaqNSn ÝMo ĐiềnAupY84 bịMo tMorói hai yD4JW7tay hAupY84ai AupY84chân, miAupY84ệng yD4JW7dán bănAupY84g Modính nyD4JW7gồi tAupY84rên sUDaqNSofa, Molập tứcMo đậpMo vàUDaqNSo mắtMo cậu. CMoậu Mongây ngyD4JW7ẩn cảMo người,Mo AupY84đầu tiyD4JW7ên lMoà nAupY84hìn chAupY84ung quanhAupY84, khAupY84ông phyD4JW7át hiện ngưyD4JW7ời kháyD4JW7c, Mosau yD4JW7đó điAupY84 tớUDaqNSi, xUDaqNSé UDaqNSbăng dánAupY84 trUDaqNSên miệMong côyD4JW7 ra.

Động tác cMoậu cóMo chyD4JW7út thôMo lỗAupY84, AupY84Tân yD4JW7Ý ĐiềnyD4JW7 nhịyD4JW7n khôMong đượMoc rUDaqNSút hMoai tyD4JW7ay giấAupY84u đằng Mosau lMoưng raMo, AupY84đẩy cậuUDaqNS Mora AupY84nói: Mo"Đau! AnAupY84h nhẹAupY84 chúUDaqNSt, đMoể eMom tựyD4JW7 làm."

Tạ ĐắcUDaqNS hỏiyD4JW7 vMoới giọngMo điệuMo khôAupY84ng thMoấy hứngUDaqNS thAupY84ú: "UDaqNSBọn cyD4JW7ướp đâu?"

Tân MoÝ Điền sUDaqNSợ cậuMo UDaqNStức giận,yD4JW7 vộiAupY84 yD4JW7vã ôMom UDaqNScổ cậuMo yD4JW7đem hếtMo kỹyD4JW7 xảMoo hôMon cậu,AupY84 đếnyD4JW7 UDaqNSkhi cậu yD4JW7bắt đầuyD4JW7 tAupY84hở dốc,UDaqNS nhânUDaqNS cyD4JW7ơ hộiyD4JW7 hôyD4JW7 tAupY84o: "LễyD4JW7 tìnhAupY84 nhânAupY84 vMoui vẻ!"

Tạ Đắc yD4JW7có UDaqNSvẻ vyD4JW7ô cùyD4JW7ng bMoình tĩnh,yD4JW7 Modán mắAupY84t vàoUDaqNS côMo byD4JW7ạn gyD4JW7ái tyD4JW7inh quáyD4JW7i dựayD4JW7 Mosát yD4JW7vào mình mUDaqNSột lMoúc lâuAupY84, cuốAupY84i cùngMo thyD4JW7ở dUDaqNSài byD4JW7ó Motay, "QUDaqNSuên AupY84đi, khôMong saUDaqNSo làMo tyD4JW7ốt rồi."

Bộ dạng AupY84bình tĩAupY84nh cyD4JW7ủa cMoậu tronyD4JW7g mắtUDaqNS TUDaqNSân ÝMo ĐiềAupY84n chảMo AupY84khác dấAupY84u hiệUDaqNSu báoUDaqNS trưyD4JW7ớc bão tAupY84ố sắyD4JW7p đMoến, nUDaqNShanh nhảuyD4JW7 nịnMoh nọMot: Mo"Chẳng phảiAupY84 gầnUDaqNS đâAupY84y yD4JW7tâm tAupY84ình ayD4JW7nh không yD4JW7tốt AupY84sao, dỗMo aMonh lạiMo kAupY84hông vuiMo, đàUDaqNSnh phảiAupY84 tAupY84ự yD4JW7biên AupY84tự diễnyD4JW7 tạoMo chAupY84o anh yD4JW7cơ hộiUDaqNS làUDaqNSm UDaqNSanh hMoùng cAupY84ứu mỹUDaqNS nhMoân thôyD4JW7i. EyD4JW7m đùaAupY84 Mogiỡn aAupY84nh UDaqNSvậy, anyD4JW7h không giậnMo chứ?"

"Em nói AupY84thử xMoem?" CậuUDaqNS lyD4JW7ạnh lAupY84ùng liếcMo côyD4JW7 mộtUDaqNS cUDaqNSái. TâyD4JW7n AupY84Ý UDaqNSĐiền syD4JW7ợ khônMog AupY84dám héUDaqNS một yD4JW7câu yD4JW7nào, nUDaqNShư mMoột chúyD4JW7 mèMoo nAupY84hỏ đAupY84áng thươngMo nhìnMo cMoậu, hAupY84ai yD4JW7tay đểyD4JW7 trênUDaqNS đầu nyD4JW7hư thAupY84ỏ trMoắng, AupY84hát giọnMog thiếuUDaqNS nhiyD4JW7: "XiyD4JW7n bạnMo đừngAupY84 ănyD4JW7 tôyD4JW7i đừngAupY84 ăyD4JW7n tôi, tôiUDaqNS sẽUDaqNS hMoát chMoo bạnMo mộAupY84t bàiUDaqNS hátAupY84 thMoật hayD4JW7y -AupY84- "

Cậu phì cười,UDaqNS vộiUDaqNS xUDaqNSoay ngườiMo sAupY84ang yD4JW7chỗ AupY84khác. ChúyD4JW7 Moý Motới mộMot UDaqNSquyển sácUDaqNSh tUDaqNSrên sofa, hỏiMo: "ChờUDaqNS lAupY84âu khônMog?" NgườiUDaqNS nàUDaqNSo AupY84đó yD4JW7có UDaqNStật gUDaqNSiật UDaqNSmình vAupY84ội UDaqNSvã Molắc đầu, "EAupY84m khUDaqNSông biếUDaqNSt aMonh cóyD4JW7 đếnAupY84 hyD4JW7ay không,AupY84 chyD4JW7o nênyD4JW7 đyD4JW7em thAupY84eo sMoách đAupY84ể UDaqNSgiết thời gian."

Cậu vỗ vỗMo đệmMo UDaqNSsofa, Mo"Em nyD4JW7ói anMoh cóUDaqNS tAupY84hể khôngyD4JW7 đếnMo UDaqNSsao? NhọcAupY84 UDaqNSlòng hUDaqNSai ngườiAupY84 nghĩ rAupY84a cáMoi trAupY84ò bMoắt cóAupY84c, cóUDaqNS câMou khônMog cAupY84ó mũiUDaqNS khyD4JW7oan kiUDaqNSm cươngMo thUDaqNSì đừAupY84ng yD4JW7hòng làm AupY84nghề gốmAupY84 syD4JW7ứ, thAupY84ật mấtUDaqNS yD4JW7mặt Moxấu hổ!"

Tân AupY84Ý ĐiềMon Mobỗng nhiênyD4JW7 tMoỉnh ngộMo yD4JW7réo lêyD4JW7n: "AupY84Anh đãyD4JW7 sMoớm biAupY84ết rồiyD4JW7 hả?"

"Có người AupY84bắt cyD4JW7óc mUDaqNSà lạiMo yD4JW7xài điệnyD4JW7 yD4JW7thoại cốMo đyD4JW7ịnh AupY84và AupY84di độMong saoAupY84? CũngyD4JW7 UDaqNSkhông cần yD4JW7vệ UDaqNStinh tAupY84heo dõiUDaqNS, tùMoy tiAupY84ện UDaqNSđiều tryD4JW7a mMoột AupY84tí làUDaqNS Mora cMoả thôyD4JW7i." TráchAupY84 không đượcyD4JW7 cậuMo nghUDaqNSĩ sốUDaqNS điệnyD4JW7 thyD4JW7oại bàUDaqNSn nhUDaqNSìn quAupY84en mắAupY84t, nyD4JW7ăm UDaqNScon AupY84số đAupY84ầu tiên củayD4JW7 sAupY84ố điyD4JW7ện thoMoại trườMong ThyD4JW7ượng AupY84Đại Mođều gAupY84iống nMohau. AupY84Khi vệAupY84 sĩAupY84 nóiyD4JW7 cyD4JW7ậu biết chủyD4JW7 sMoố điệnAupY84 yD4JW7thoại nàAupY84y Molà "HyD4JW7à ChânMo", mặtMo cyD4JW7ậu xaAupY84nh lại,yD4JW7 Momới hiểuyD4JW7 ryD4JW7a hai nAupY84gười AupY84họ liMoên AupY84thủ đùaAupY84 Momình. CậuAupY84 yD4JW7quyết địyD4JW7nh biếtAupY84 tAupY84hời byD4JW7iết thUDaqNSế UDaqNSđi đến cùnyD4JW7g, mMouốn xUDaqNSem cyD4JW7ác AupY84cô rốyD4JW7t cAupY84uộc muốnMo qyD4JW7uậy AupY84cái yD4JW7quỷ gUDaqNSì. XAupY84e ngyD4JW7ang AupY84qua quảng trưAupY84ờng truAupY84ng tâyD4JW7m, Motrên đưUDaqNSờng đềMou AupY84là ngyD4JW7ười bUDaqNSán AupY84hoa UDaqNShồng, lúUDaqNSc nàyD4JW7y mớiyD4JW7 tỉnh ngộ.

Tân MoÝ Điền đấmAupY84 mạnAupY84h cyD4JW7ậu mộtUDaqNS cái,yD4JW7 "AyD4JW7nh xấuMo quáyD4JW7 UDaqNSđi, hồiUDaqNS nãyAupY84 cốUDaqNS ýUDaqNS chMoơi emAupY84!" KíchAupY84 động lUDaqNSàm AupY84cô quMoên haUDaqNSi chânAupY84 bịAupY84 trUDaqNSói màMo đứngUDaqNS lAupY84ên, yD4JW7kết yD4JW7quả suAupY84ýt chútyD4JW7 nMoữa ngã nhào.

"Anh chưa nóAupY84i AupY84gì AupY84hết, lyD4JW7à UDaqNStự eAupY84m nUDaqNShảy yD4JW7vào Moôm màUDaqNS." CậAupY84u lAupY84ộ rMoa Momột UDaqNSnụ cườiMo xấuMo xa, ngyD4JW7ồi xổyD4JW7m xAupY84uống thMoáo dMoây UDaqNSthừng quanyD4JW7h UDaqNSchân côAupY84, yD4JW7tháo mMoột UDaqNShồi vẫnyD4JW7 chưUDaqNSa xong, cóAupY84 cUDaqNShút khônMog kiMoên nhẫyD4JW7n, "KhônMog cóMo AupY84việc UDaqNSgì AupY84em thắtyD4JW7 gúyD4JW7t Monhiều vậMoy làm gì?"

Tân ÝUDaqNS Điền hMoừ mộtAupY84 tAupY84iếng, "ĐAupY84ể diễMon chUDaqNSo thậUDaqNSt mMoà, UDaqNSngười yD4JW7ta yD4JW7rất chMouyên ngUDaqNShiệp đóMo. Dây tUDaqNShừng AupY84quá dyD4JW7ài, UDaqNSđành phảiAupY84 UDaqNSthắt gMoút nhiềuyD4JW7 thyD4JW7ôi. AnUDaqNSh càMong thAupY84áo chânMo UDaqNSem càng đMoau, AupY84ở phUDaqNSòng AupY84bên byD4JW7ên UDaqNSkia cóUDaqNS dayD4JW7o đấy."

Cậu AupY84tức gAupY84iận nóiyD4JW7: "ĐángyD4JW7 đời!"AupY84 ĐứngMo dậyD4JW7y AupY84đến UDaqNSphòng bUDaqNSếp tìUDaqNSm Momột cUDaqNSon yD4JW7dao cắtyD4JW7 tMorái câUDaqNSy đUDaqNSể cắUDaqNSt đứtUDaqNS dây.

Tân ÝUDaqNS Điền mUDaqNSở túUDaqNSi AupY84du lịchUDaqNS UDaqNScủa cậuUDaqNS UDaqNSra xeUDaqNSm, ngyD4JW7ạc nhiMoên: yD4JW7"Wow, đUDaqNSây lAupY84à lầnyD4JW7 AupY84đầu tiên eUDaqNSm thấyyD4JW7 tiềnyD4JW7 mặtAupY84 nhiMoều thếyD4JW7 nyD4JW7ày, rấMot khôMong yD4JW7an toànyD4JW7, Monhanh nhAupY84anh kiếm chỗyD4JW7 giấuMo nóUDaqNS đi."

Tạ Đắc qAupY84uan syD4JW7át căyD4JW7n nhà,yD4JW7 Mobên tUDaqNSrong Motrống AupY84rỗng khônyD4JW7g cóUDaqNS Mođồ đạAupY84c. TườngMo trắng,UDaqNS sàn nhàUDaqNS, đènyD4JW7 yD4JW7treo, tMorên tUDaqNSường UDaqNStreo UDaqNSmột bứUDaqNSc AupY84tranh Mosơn dầu,Mo đMoồ dùngAupY84 chỉUDaqNS có sofUDaqNSa, bànUDaqNS ăn,AupY84 vàyD4JW7i cáMoi ghế,Mo Mogiống UDaqNSnhư cAupY84huẩn bịUDaqNS cAupY84ho tyD4JW7huê, khAupY84ông yD4JW7nhịn được hỏMoi: "NhyD4JW7à AupY84của ai?"

"Nhà của mộyD4JW7t yD4JW7học AupY84sinh, cảMo nyD4JW7hà dAupY84i dyD4JW7ân Mosang CanAupY84ada, thỉMonh thoảnMog mớMoi vMoề. EMom phiên dịchMo luUDaqNSận vănUDaqNS cMoho UDaqNScon bé,UDaqNS AupY84con béAupY84 chyD4JW7o eUDaqNSm mượnyD4JW7 AupY84nhà AupY84vài ngUDaqNSày. yD4JW7Em nUDaqNSói cần mượnAupY84 nhAupY84à đyD4JW7ể quUDaqNSay pUDaqNShim ngắn,AupY84 AupY84hì hì."

Cậu tMorêu chọcMo AupY84nói: UDaqNS"Quay pyD4JW7him eAupY84m bịUDaqNS tróMoi hả?"

"Anh được lắm,UDaqNS đừngAupY84 Mocó mAupY84à yD4JW7được Molợi màyD4JW7 còyD4JW7n rUDaqNSa yD4JW7vẻ tyD4JW7hông miUDaqNSnh! UDaqNSEm Motốn rấtMo nhiềuAupY84 tâm tUDaqNSư, UDaqNScũng mMouốn tặngUDaqNS anMoh mAupY84ột Momón quyD4JW7à đAupY84ặc AupY84biệt nhâAupY84n lễyD4JW7 tìnhyD4JW7 nhân.AupY84 RốtMo cuộc yD4JW7anh UDaqNScó ngạAupY84c AupY84nhiên vuMoi mừnyD4JW7g khAupY84ông vậy?"yD4JW7 TâUDaqNSn ÝMo ĐiềnUDaqNS vMoừa nóyD4JW7i vừaUDaqNS nhặtMo dây tyD4JW7hừng, băngUDaqNS dUDaqNSán rơiAupY84 trênMo đấUDaqNSt Movà yD4JW7cuốn AupY84sách Moở syD4JW7ofa nAupY84hét vàoMo túiMo sáMoch, kéo khAupY84óa kéoUDaqNS UDaqNSnói: "ĐượcyD4JW7 rồi,Mo mặcUDaqNS kyD4JW7ệ AupY84anh UDaqNSvui UDaqNSít AupY84hay lAupY84à vUDaqNSui nhiềUDaqNSu, Mothời gian AupY84không còyD4JW7n AupY84sớm nữyD4JW7a, chúnyD4JW7g AupY84ta nêAupY84n điMo Mothôi. UDaqNSAnh AupY84đậu xAupY84e UDaqNSở đâu?"

"Sao phải đi?Mo KhônyD4JW7g phảiMo eUDaqNSm mượnMo nhàUDaqNS AupY84mấy ngyD4JW7ày sMoao? KhônMog ởMo lạiyD4JW7 Momột đêmyD4JW7 quMoả thực cUDaqNSó lỗiUDaqNS vớUDaqNSi UDaqNSsự hyD4JW7ao tAupY84ốn tUDaqNSâm Motư củAupY84a em.yD4JW7" cậAupY84u UDaqNSthủng thẳngUDaqNS UDaqNSđến sAupY84ofa ngồi xuống.

"Anh tưyD4JW7ởng Mođây lAupY84à kAupY84hách sạnMo saoyD4JW7? ThyD4JW7ứ nhMoất Mokhông cyD4JW7ó Mothức ăn,yD4JW7 AupY84thứ hUDaqNSai Mokhông cóUDaqNS chăn,yD4JW7 lUDaqNSàm saAupY84o AupY84mà ởMo lạiyD4JW7 được?"

"Ăn thì UDaqNScó thểyD4JW7 yD4JW7mua UDaqNSở yD4JW7gần đâyUDaqNS, còyD4JW7n chăAupY84n, rángAupY84 Motìm chắUDaqNSc cUDaqNShắn cóyD4JW7 UDaqNSthôi, Monếu không hyD4JW7ọ vyD4JW7ề đAupY84ây đắAupY84p bằngUDaqNS cáAupY84i gì?UDaqNS" CậUDaqNSu điUDaqNS thẳngMo vAupY84ào pUDaqNShòng ngủ,yD4JW7 mởMo tAupY84ủ âmAupY84 tường, bêyD4JW7n tronyD4JW7g đầyUDaqNS đủAupY84 thảmyD4JW7 lUDaqNSông, chAupY84ăn, gốiUDaqNS AupY84đầu, chUDaqNSiếu AupY84và nhữngyD4JW7 thứUDaqNS linh Motinh khác.

Tân MoÝ Điền vẫnMo AupY84lắc đầu,Mo "EUDaqNSm khAupY84ông muốAupY84n yD4JW7ở đâMoy, khUDaqNSông cMoó điềuMo hòAupY84a, buổiyD4JW7 yD4JW7tối UDaqNSsẽ lạnh. MoEm yD4JW7có đyD4JW7ặt chỗyD4JW7 ởUDaqNS nhyD4JW7à AupY84hàng TAupY84ây, táMom yD4JW7giờ tốiMo, nếuyD4JW7 khôMong Mođi yD4JW7thì yD4JW7không kịp đâu."

Tạ ĐắcUDaqNS lUDaqNSiếc yD4JW7cô mMoột cáiyD4JW7, nhànMo nhyD4JW7ã nyD4JW7ói: "YênUDaqNS tAupY84âm, UDaqNScó aMonh AupY84ở đâyyD4JW7, sẽAupY84 kMohông đểUDaqNS yD4JW7em đônAupY84g lạnhUDaqNS đâu."

Cuối cùng họMo UDaqNSđến UDaqNScửa hàyD4JW7ng tiệMon lợiMo UDaqNSgần đóyD4JW7 yD4JW7mua mộMot ítAupY84 vậtAupY84 dMoụng hànMog ngAupY84ày, cộng yD4JW7thêm myD4JW7ì AupY84ăn liềMon, lạpyD4JW7 xưởnAupY84g vàAupY84 trứngUDaqNS khoMo, ăUDaqNSn quyD4JW7a loAupY84a mộtyD4JW7 bữaUDaqNS. yD4JW7Tân yD4JW7Ý Điền AupY84vừa tUDaqNShu dọMon cUDaqNShén Mođũa vừayD4JW7 lAupY84ắc đầuyD4JW7: "BữyD4JW7a tiUDaqNSệc UDaqNSlớn ngàyMo lễUDaqNS tAupY84ình nhUDaqNSân củaAupY84 em yD4JW7cứ AupY84như yD4JW7vậy biếnyD4JW7 thànhMo UDaqNSmì ăAupY84n liền."

Tạ ĐắyD4JW7c từMo phMoía AupY84sau ômAupY84 yD4JW7lấy AupY84eo côMo, Mothì yD4JW7thầm vàyD4JW7o tAupY84ai cUDaqNSô: "BAupY84ữa tiệyD4JW7c lyD4JW7ớn nMogày lễMo tìnhMo nhAupY84ân củaUDaqNS anhMo, bâyAupY84 giờyD4JW7 chíMonh tyD4JW7hức AupY84bắt đầuUDaqNS -yD4JW7- "

Tân ÝAupY84 ĐiyD4JW7ền quAupY84ay đầuUDaqNS lạiMo, nMohư cườyD4JW7i nUDaqNShư khôngUDaqNS Monhìn cậAupY84u mộtAupY84 cáiMo, nhUDaqNSướn yD4JW7mày nóiMo: "AMonh nghĩUDaqNS hMoay quyD4JW7á đi,yD4JW7 UDaqNSem UDaqNSmới khônyD4JW7g cầnMo -UDaqNS- "

Cậu cúAupY84i đầuUDaqNS hyD4JW7ôn cổUDaqNS cUDaqNSô, "KyD4JW7hông phUDaqNSải yD4JW7em byD4JW7ị yD4JW7trói yD4JW7sao? LyD4JW7àm gUDaqNSì cUDaqNSó qUDaqNSuyền nóiAupY84 "Không"?"

Tân ÝAupY84 ĐiềnUDaqNS hừAupY84 mộtUDaqNS yD4JW7tiếng, khUDaqNSông phụMoc phảMon bác:AupY84 Mo"Anh cũngUDaqNS UDaqNSkhông phảiUDaqNS bọnMo cướp!"

"Anh khônAupY84g ngAupY84ại lUDaqNSàm đạoUDaqNS Motặc háiyD4JW7 UDaqNShoa mộtAupY84 phen."

"Đáng yD4JW7tiếc eMom khônAupY84g phảiAupY84 yD4JW7là AupY84con tMoin bịUDaqNS bắtyD4JW7 cóc."yD4JW7 CMoô nóAupY84i xonUDaqNSg cườiMo chạyUDaqNS đi.

Có thể lMoà dyD4JW7o chuyệnUDaqNS "BắMot cóc"AupY84 kíchMo thUDaqNSích, buổiMo tốiAupY84 TạAupY84 ĐắcUDaqNS cựUDaqNSc kỳUDaqNS phấnAupY84 kAupY84hởi, suy AupY84nghĩ nhiềAupY84u cácUDaqNSh giàyUDaqNS Movò cô.yD4JW7 KhởiUDaqNS đầuAupY84 yD4JW7Tân yD4JW7Ý ĐiềnyD4JW7 cUDaqNSó trắcAupY84 trởAupY84, nAupY84hưng là yD4JW7vì lMoấy lònyD4JW7g cậAupY84u, nAupY84ỗ lựUDaqNSc phốiyD4JW7 hợUDaqNSp cậuAupY84 muUDaqNSốn làmyD4JW7 gUDaqNSì tyD4JW7hì làm,yD4JW7 dầnyD4JW7 dầnyD4JW7 quen đưyD4JW7ợc. CậuyD4JW7 cUDaqNSàng hănAupY84g yD4JW7hái, khôngMo chUDaqNSỉ UDaqNSmuốn AupY84cô thựcyD4JW7 hiệnUDaqNS cUDaqNSác độnUDaqNSg tUDaqNSác khó nyD4JW7ói, bảAupY84n thUDaqNSân cànAupY84g khônUDaqNSg gMoì kiênUDaqNSg kỵ,yD4JW7 nóAupY84i sởMo trUDaqNSường hạyD4JW7 lưUDaqNSu gyD4JW7ì đóAupY84. Tân MoÝ ĐiềnMo vừUDaqNSa tyD4JW7hẹn yD4JW7vừa giậnUDaqNS, xoaUDaqNSy ngườUDaqNSi xuốUDaqNSng gyD4JW7iường mUDaqNSuốn tyD4JW7ìm bôyD4JW7ng gMoòn bịt yD4JW7lỗ taAupY84i. CuốiUDaqNS cùUDaqNSng haMoi ngườAupY84i mệtyD4JW7 AupY84cực đôAupY84, ômyD4JW7 nhayD4JW7u đyD4JW7ánh mộAupY84t giMoấc ngoMon lành.

Thân thể đãyD4JW7 trútUDaqNS hếtMo niềmyD4JW7 UDaqNSsay mêMo AupY84thỏa yD4JW7thích, tAupY84âm lýyD4JW7 cũngMo tyD4JW7ự AupY84nhiên màUDaqNS khoAupY84an khoái hUDaqNSơn, TạUDaqNS ĐắcyD4JW7 UDaqNSsau mAupY84ột giấcUDaqNS tỉMonh AupY84dậy, UDaqNScảm gMoiác sảnyD4JW7g khoáMoi AupY84vô cùMong, tinh tyD4JW7hần sAupY84ung mãnMo, đãUDaqNS yD4JW7lâu chưaAupY84 cảmAupY84 thấyyD4JW7 hănMog háiAupY84 yD4JW7dâng tràAupY84o nUDaqNShư thUDaqNSế này.

Tân MoÝ Điền uUDaqNSể AupY84oải tỉnhAupY84 dậy,Mo Mocậu đãMo qAupY84uần áyD4JW7o chỉnhUDaqNS tề,Mo yD4JW7rửa mặtAupY84 xonUDaqNSg yD4JW7xuôi, đứngyD4JW7 trước yD4JW7gương thyD4JW7ắt càyD4JW7 vạt.UDaqNS yD4JW7Bởi Movì khôngAupY84 cóAupY84 rèAupY84m cửaAupY84 sổMo, ánhAupY84 nắngAupY84 thẳngAupY84 tắpUDaqNS chiếu vàoMo phòyD4JW7ng. yD4JW7Cô cMohe mắtUDaqNS, ngápMo mộMot cyD4JW7ái nóiyD4JW7: "AnAupY84h phảiUDaqNS đAupY84i làmyD4JW7 hả?"

"Mẹ AupY84anh đãyD4JW7 Mokhỏe hơnAupY84 nhiềuyD4JW7 rồi,UDaqNS eUDaqNSm muốnMo tUDaqNShăm bàMo khôAupY84ng?" CậuyD4JW7 AupY84không qAupY84uay đầUDaqNSu, hỏiAupY84 mộtMo cácMoh thAupY84ờ ơ.

Có thAupY84ể dUDaqNSo mớiAupY84 tỉnhMo lạiyD4JW7, UDaqNSTân ÝUDaqNS ĐiềnMo cảmyD4JW7 giyD4JW7ác troMong đầAupY84u trốUDaqNSng rỗUDaqNSng, hMoồi AupY84lâu mớAupY84i UDaqNStrở lạMoi yD4JW7bình thường,yD4JW7 "SAupY84au nàAupY84y đUDaqNSi, đượcMo không?"

Cậu đUDaqNSi quaAupY84, đứngUDaqNS bênyD4JW7 giườngyD4JW7 AupY84từ trênAupY84 nhMoìn Moxuống côyD4JW7, cườiAupY84 nóUDaqNSi: "yD4JW7Sớm muộnAupY84 cAupY84ũng phảAupY84i đi,UDaqNS AupY84em sợUDaqNS cáiAupY84 gì."

Cô không muốyD4JW7n nUDaqNSói "EAupY84m khMoông muốyD4JW7n AupY84đến nhAupY84à anhMo" mộtMo cáMoch tryD4JW7ực tiếUDaqNSp nêyD4JW7n thaUDaqNSy đổi cMoách Mokhác dịuUDaqNS dàMong Mohơn, "AAupY84nh khôngAupY84 cUDaqNSảm tyD4JW7hấy hMoơi Monóng vộiAupY84 saoUDaqNS? ChúnAupY84g ta mớAupY84i Moquen nhyD4JW7au mấyAupY84 tháyD4JW7ng mAupY84à thôi--yD4JW7 "

"Nhưng Momà chúnUDaqNSg Mota biếAupY84t nhaAupY84u bAupY84ảy UDaqNSnăm rồi."

"Em --" MoTân UDaqNSÝ ĐiềnyD4JW7 nUDaqNShìn cyD4JW7ậu muốnMo nUDaqNSói lạyD4JW7i thAupY84ôi. yD4JW7Những UDaqNShình Moảnh lộnMo xộUDaqNSn hiAupY84ện lên troUDaqNSng đầuAupY84 cô,UDaqNS côyD4JW7 khônyD4JW7g bAupY84iết nênAupY84 làmUDaqNS thếUDaqNS nàoMo cyD4JW7ho UDaqNSphải. CôyD4JW7 kUDaqNShông nAupY84gờ quan hệMo AupY84hai ngườyD4JW7i UDaqNSsẽ tMoiến trAupY84iển nhyD4JW7anh UDaqNSnhư vậMoy, nhaUDaqNSnh đếnyD4JW7 khiMoến cUDaqNSô trởMo tay khôyD4JW7ng kịp.

Tạ Đắc ngAupY84ồi xuốngAupY84 đUDaqNSầu giường,UDaqNS thấpMo yD4JW7giọng nóAupY84i: "AupY84Yên tâm,Mo mAupY84ẹ Moanh chỉAupY84 nhớyD4JW7 nhữngUDaqNS người vàAupY84 sựUDaqNS vUDaqNSiệc UDaqNStrước lúcAupY84 anAupY84h haMoi mất,yD4JW7 tyD4JW7rí nhớUDaqNS saMou nàyMo tronAupY84g tìnAupY84h trạng hỗnAupY84 AupY84loạn, AupY84mẹ UDaqNSanh yD4JW7chắc làyD4JW7 khôngAupY84 nhớAupY84 AupY84ra eMom đâu."

Tân ÝUDaqNS ĐUDaqNSiền kyD4JW7hông nyD4JW7ói gì,Mo quaAupY84y đầuMo nAupY84hìn ngoUDaqNSài cửaMo sổ.

"Ba anh mấAupY84t rồi,UDaqNS AupY84anh AupY84mới AupY84nhận AupY84ra AupY84trên UDaqNSđời nàAupY84y chỉUDaqNS cAupY84òn Momẹ aUDaqNSnh lyD4JW7à ngườiAupY84 thânUDaqNS duy nMohất. TìnhUDaqNS trMoạng AupY84sức khỏAupY84e AupY84và UDaqNStinh Mothần bàAupY84 ấUDaqNSy UDaqNSlúc tAupY84ốt lúcyD4JW7 không,AupY84 aMonh rất Molo lắnMog, nMoên từUDaqNS khUDaqNSách sạnMo yD4JW7dọn UDaqNSvề nhà,yD4JW7 muốnUDaqNS lúyD4JW7c bàMo ấyAupY84 cònMo AupY84sống chăyD4JW7m sóc byD4JW7à nMohiều yD4JW7hơn. CAupY84húng tyD4JW7a kAupY84ết hAupY84ôn sớmUDaqNS mộtMo chúyD4JW7t, yD4JW7trong yD4JW7nhà cóMo trẻMo cAupY84on, bà Moấy sẽUDaqNS khôMong cMoô quạyD4JW7nh Mothế nàyUDaqNS, đâAupY84y làyD4JW7 thứUDaqNS nMohất; thUDaqNSứ haiUDaqNS, trMoước đMoây anh chưUDaqNSa từngUDaqNS nghUDaqNSĩ đếyD4JW7n cMohuyện kUDaqNSết hôn,Mo nếuUDaqNS nhAupY84ư nhUDaqNSất địnhAupY84 AupY84phải yD4JW7cưới, đốiUDaqNS tượng yD4JW7chỉ Mocó thMoể UDaqNSlà AupY84em." CậUDaqNSu thAupY84eo thóAupY84i quAupY84en đemUDaqNS nUDaqNShững tâyD4JW7m Motình, suyD4JW7y nghĩ, tháiAupY84 đyD4JW7ộ ẩnAupY84 giấuyD4JW7 yD4JW7ở nơUDaqNSi màyD4JW7 ngườiUDaqNS kháAupY84c khôngUDaqNS AupY84thấy được,UDaqNS UDaqNScân nhyD4JW7ắc yD4JW7rất lâu yD4JW7cuối cùnAupY84g UDaqNSmới Moquyết địnhUDaqNS yD4JW7thổ lộAupY84 AupY84ý Mokiến cMohân tUDaqNShật nhấtyD4JW7 từMo đáyD4JW7y lòng,AupY84 nó khyD4JW7iến cậuyD4JW7 cMoó cảAupY84m giácyD4JW7 Mogiống nMohư trầnUDaqNS nMohư nhAupY84ộng đứngAupY84 UDaqNStrên đường,AupY84 giống yD4JW7như mấtMo điyD4JW7 năngAupY84 lAupY84ực tựAupY84 UDaqNSvệ, bởiyD4JW7 vyD4JW7ậy yD4JW7khi nóUDaqNSi rMoa UDaqNScó chyD4JW7út mấtyD4JW7 tựMo nhiên.

Cách nói trAupY84ưng cầuUDaqNS ýMo kiếnyD4JW7 nhưUDaqNSng thựcAupY84 rAupY84a lạiyD4JW7 cươnMog qyD4JW7uyết lMoàm TânAupY84 UDaqNSÝ ĐiềnUDaqNS khôAupY84ng nói nyD4JW7ên lờUDaqNSi. CyD4JW7ô đUDaqNSứng Molên mặcMo quAupY84ần áUDaqNSo, trướcyD4JW7 yD4JW7khi cAupY84ậu yD4JW7mở cUDaqNSửa ryD4JW7a ngoàUDaqNSi nóyD4JW7i một cyD4JW7âu: "MoKết hAupY84ôn UDaqNSlà đMoại sựMo, khôMong pUDaqNShải UDaqNShai ngUDaqNSười cUDaqNShúng tUDaqNSa nóiyD4JW7 lAupY84à cUDaqNSó thể được."

Tạ ĐắcMo dừMong bướcAupY84, đôAupY84i Momày chAupY84au lạiyD4JW7 mộMot chAupY84ỗ, nMohư đămAupY84 cUDaqNShiêu yD4JW7nhìn cAupY84ô mộtMo cái.

Hai người thUDaqNSu dọnyD4JW7 xUDaqNSong xuôiMo yD4JW7rồi rờiMo khỏiUDaqNS, TạyD4JW7 UDaqNSĐắc đưaUDaqNS AupY84cô vềUDaqNS ThẩmMo giUDaqNSa. TrUDaqNSên xe TUDaqNSân ÝUDaqNS ĐiềnMo nhậnAupY84 đượcMo điệnyD4JW7 thoyD4JW7ại củUDaqNSa mAupY84ẹ, "ThMoi yD4JW7Linh vớMoi QuUDaqNSân HòayD4JW7 lạiAupY84 đang cUDaqNSãi Monhau, làAupY84m phiềnUDaqNS tUDaqNSới MoQuân AnAupY84, yD4JW7nó UDaqNSôm KỳyD4JW7 MoKỳ AupY84đòi điAupY84, AupY84bị mẹMo nUDaqNSgăn cảUDaqNSn. Lão TyD4JW7hẩm yD4JW7tức giUDaqNSận đếnAupY84 yD4JW7nỗi byD4JW7ệnh tUDaqNSim suyD4JW7ýt chAupY84út phátAupY84 tAupY84ác. CUDaqNSòn cyD4JW7on, AupY84ở bêAupY84n ngoài quMoa đêmyD4JW7 cũngyD4JW7 khUDaqNSông nóAupY84i mộtMo tiếng,yD4JW7 khyD4JW7ông bMoiết gọiyD4JW7 điệyD4JW7n vềMo sayD4JW7o?" MoCô vội trảAupY84 lờiMo: "yD4JW7Con vềUDaqNS nyD4JW7hà liềnMo màUDaqNS. MớiUDaqNS qyD4JW7ua năMom AupY84mới, haAupY84i vợAupY84 chồUDaqNSng nóAupY84 cAupY84ãi nhau Mogì nữa?"

Nguyên nhAupY84ân UDaqNSsự việcUDaqNS lAupY84à nyD4JW7hư yD4JW7thế nàyAupY84: TUDaqNShẩm QuyD4JW7ân UDaqNSHòa vàMo yD4JW7đám Mobạn chơiUDaqNS mạyD4JW7t chyD4JW7ược, một ngàUDaqNSy mAupY84ột đêmAupY84 khyD4JW7ông vềAupY84 AupY84nhà, tUDaqNShua khôngMo íMot tUDaqNSiền. BàUDaqNS vợMo LUDaqNSiêu TMohi LMoinh tìm ryD4JW7a yD4JW7cậu, gọiMo cậuyD4JW7 vềMo nhyD4JW7à cyD4JW7ậu khUDaqNSông chịu,Mo tyD4JW7hế lyD4JW7à lậMot AupY84bàn mạAupY84t chượMoc trước mUDaqNSặt mọiUDaqNS ngườAupY84i. HUDaqNSai ngườiUDaqNS AupY84cãi nAupY84hau đếnAupY84 tậnAupY84 nhàUDaqNS, ayD4JW7nh mộyD4JW7t AupY84lời tôUDaqNSi một UDaqNScâu, AupY84ai cũnUDaqNSg UDaqNSkhông UDaqNSchịu nóMoi ítMo vàyD4JW7i câyD4JW7u. LiêUDaqNSu ThUDaqNSi LiUDaqNSnh khyD4JW7ông cUDaqNSẩn thậyD4JW7n làm bểMo cyD4JW7hai nưyD4JW7ớc hUDaqNSoa ChUDaqNSanel củayD4JW7 ThUDaqNSẩm QuânMo AUDaqNSn, TyD4JW7hẩm QuâMon AUDaqNSn Movin AupY84cơ hộMoi này nóiUDaqNS côyD4JW7 vyD4JW7ài cMoâu. LiMoêu TyD4JW7hi LinAupY84h bấtMo mãyD4JW7n Mobà chMoị thiêyD4JW7n yD4JW7vị UDaqNSem traUDaqNSi, nUDaqNSói móc côyD4JW7 ởyD4JW7 Monhà AupY84mẹ đẻUDaqNS ănAupY84 kAupY84hông ngMoồi rồi,AupY84 lôiyD4JW7 chuAupY84yện AupY84cô lUDaqNSy hônUDaqNS rUDaqNSa nóiAupY84. ThUDaqNSẩm Quân AUDaqNSn tMoức yD4JW7giận kMohóc lớn,AupY84 yD4JW7thu dọyD4JW7n hànhUDaqNS UDaqNSlý đòiAupY84 dẫnAupY84 coMon gáiAupY84 AupY84đi. TUDaqNShẩm GiMoa Sơn quátUDaqNS giận,Mo mọUDaqNSi ngườiUDaqNS sợyD4JW7 khôUDaqNSng UDaqNSdám lênUDaqNS tiếnAupY84g. ThẩmUDaqNS QAupY84uân yD4JW7Hòa tUDaqNShấy bấtUDaqNS thường, chuồnMo đAupY84i, UDaqNSLiêu TAupY84hi LiUDaqNSnh liềnUDaqNS tUDaqNSheo đuôi.AupY84 DAupY84o đóUDaqNS kAupY84hi TâAupY84n MoÝ ĐiềnAupY84 trở AupY84về ThẩmMo gUDaqNSia, chiếAupY84n trườnUDaqNSg yD4JW7Thẩm giyD4JW7a tràyD4JW7n ngUDaqNSập khóyD4JW7i tAupY84huốc súAupY84ng tyD4JW7uyên bAupY84ố tạm yD4JW7dừng, UDaqNSThẩm GiyD4JW7a SyD4JW7ơn bMoế cháyD4JW7u nMogoại yD4JW7Kỳ KỳMo UDaqNSđi Mora ngAupY84oài uốMong AupY84trà, UDaqNSThẩm Quân yD4JW7An trốyD4JW7n ởUDaqNS tMorong phòAupY84ng xeUDaqNSm TV.

Mẹ Tân đứngyD4JW7 Moở yD4JW7cửa nhìnUDaqNS xyD4JW7ung qMouanh, thấyAupY84 mộtMo cMohiếc UDaqNSxe AupY84một đeAupY84n Moở phíAupY84a xUDaqNSa yD4JW7mở cửa. TâUDaqNSn AupY84Ý ĐiềyD4JW7n xuốngMo yD4JW7xe, hơiMo bấtAupY84 ngờyD4JW7 lMoà TạAupY84 ĐắyD4JW7c cũAupY84ng yD4JW7theo xAupY84uống xyD4JW7e. CậuyD4JW7 đMoi về phMoí mẹAupY84 Tân,yD4JW7 gọiAupY84 AupY84một tiAupY84ếng "Dì",yD4JW7 nUDaqNSói vàiMo câyD4JW7u mừAupY84ng nAupY84ăm Motốt đẹpMo cátUDaqNS tường. MẹAupY84 MoTân tyD4JW7ỉ yD4JW7mỉ quayD4JW7n sátyD4JW7 cậu,Mo áyD4JW7nh myD4JW7ắt Mocó vAupY84ẻ lưỡAupY84ng AupY84lự, cuMoối cùnyD4JW7g không AupY84hỏi gì,UDaqNS chyD4JW7ỉ vẫAupY84y tUDaqNSay: "BêyD4JW7n ngoAupY84ài Molạnh lắm,yD4JW7 đừngMo yD4JW7đứng đâAupY84y nữaAupY84, Movào trong đi."

Tạ Đắc cMoó cAupY84hút thyD4JW7ận Motrọng nAupY84gồi ởUDaqNS phòngUDaqNS khácUDaqNSh ThẩmAupY84 AupY84gia, mẹMo củMoa TânyD4JW7 ÝAupY84 dườngAupY84 nhyD4JW7ư hơi ấnMo tượngMo đốiyD4JW7 vớiyD4JW7 cậu,UDaqNS cậAupY84u khônyD4JW7g biếtAupY84 đâyyD4JW7 Molà chuyệnMo tốtMo haUDaqNSy chuyAupY84ện xấu. yD4JW7Cậu uốngAupY84 trà,AupY84 ngồiMo khoảngAupY84 mườiUDaqNS UDaqNSphút Mothì đi.

Tân ÝMo Điền dọAupY84n dẹpMo đMoồ đạcyD4JW7 tronAupY84g phòUDaqNSng. AupY84Mẹ TâMon UDaqNSgõ cửaMo, nUDaqNSói: "TrUDaqNSong nhàAupY84 cóMo lạUDaqNSp xưởng vàMo cáMo khôyD4JW7, coUDaqNSn mAupY84uốn manMog mộtyD4JW7 íUDaqNSt đếnAupY84 BắcAupY84 KiyD4JW7nh yD4JW7không?" CMoô nóyD4JW7i cũngyD4JW7 được, tìAupY84m mộtUDaqNS cAupY84ái túyD4JW7i Mosạch đưayD4JW7 mẹ.AupY84 yD4JW7Mẹ TânyD4JW7 vừaMo vàoyD4JW7 phòngMo UDaqNSvừa từMo tốnAupY84 nóiyD4JW7: "Cậu tAupY84hanh niêAupY84n vừUDaqNSa đưaAupY84 UDaqNScon vềMo nhàMo đó,Mo AupY84con vMoà nóAupY84 đanMog UDaqNSyêu nhaAupY84u sao?"

Cô nhẹAupY84 nhàngyD4JW7 gAupY84ật đầu.

Mẹ TânAupY84 lạiMo hyD4JW7ỏi: "MoCậu tUDaqNSa têMon AupY84gì?" TâMon ÝUDaqNS ĐiềyD4JW7n qAupY84ua mộyD4JW7t lUDaqNSúc lâyD4JW7u mớiMo thấpAupY84 giọnAupY84g nóMoi: "HọAupY84 Tạ."

"Đúng lAupY84à nó!"yD4JW7 MẹyD4JW7 TânyD4JW7 lộUDaqNS vẻUDaqNS giậMon dữ,yD4JW7 yD4JW7"Mấy đứaMo lUDaqNSà thậtyD4JW7 haUDaqNSy đangUDaqNS AupY84đùa giỡn?"

Cô AupY84cúi đyD4JW7ầu khônMog AupY84nói yD4JW7lời nào.

Mẹ AupY84Tân biAupY84ến sắcUDaqNS, quáAupY84t giọyD4JW7ng lạMonh lùyD4JW7ng: UDaqNS"Sau nyD4JW7ày coUDaqNSn ítMo Molui tớiMo vớiMo nóyD4JW7, AupY84nghe chưa?"

Tân ÝAupY84 UDaqNSĐiền vôAupY84 UDaqNScùng bấtAupY84 đắUDaqNSc dĩAupY84, "Mẹ,yD4JW7 aUDaqNSnh ấyUDaqNS kAupY84hông pyD4JW7hải têyD4JW7n yD4JW7lừa đyD4JW7ảo cũnMog khônAupY84g pAupY84hải kUDaqNSẻ xUDaqNSấu, mẹAupY84 đừngAupY84 AupY84có thànAupY84h kiếnUDaqNS yD4JW7với UDaqNSanh ấy."

Mẹ Tân tAupY84ăng giọUDaqNSng nóAupY84i lớUDaqNSn tiếngUDaqNS: "VếtMo thươngUDaqNS cyD4JW7on lànhUDaqNS rồiAupY84 nênMo AupY84quên mấtyD4JW7 AupY84đau rồi ưyD4JW7, bịAupY84 nóUDaqNS làmUDaqNS AupY84hại còMon chưaAupY84 đủMo tyD4JW7hảm saoMo? ThAupY84iếu chUDaqNSút nữaAupY84 thânUDaqNS bạiyD4JW7 danyD4JW7h liệt! CMoòn nhữngyD4JW7 ngMoười troUDaqNSng TUDaqNSạ yD4JW7gia, Molà chúngUDaqNS tMoa rưUDaqNSớc lấyMo nhụUDaqNSc sao?"

"Mẹ, đãAupY84 lUDaqNSà quAupY84á khyD4JW7ứ rồiUDaqNS, Mocon Mođâu cAupY84ó AupY84sao! KUDaqNShi đóAupY84 aAupY84nh ấMoy cònyD4JW7 nhỏ,UDaqNS lUDaqNSàm việcMo khôngAupY84 biUDaqNSết chừnMog mực,Mo lạiyD4JW7 thícyD4JW7h đùMoa dayD4JW7i UDaqNS-- "

Mẹ Tân tứcMo giậnyD4JW7 cắtAupY84 nAupY84gang AupY84lời yD4JW7cô, "ĐyD4JW7ó lMoà trUDaqNSò đùUDaqNS AupY84dai củMoa đứayD4JW7 coAupY84n nyD4JW7ít yD4JW7sao? MoCho con uMoống thuốUDaqNSc ngủ,AupY84 địnhMo vôUDaqNS lễUDaqNS vAupY84ới cyD4JW7on Mo--,con traAupY84i mườiAupY84 sáUDaqNSu tuổMoi, nóAupY84i lớn AupY84không lớnUDaqNS, nóyD4JW7i nhỏyD4JW7 cũnAupY84g UDaqNSkhông yD4JW7nhỏ, việcUDaqNS cUDaqNSó thAupY84ể lyD4JW7àm vMoiệc khôngyD4JW7 tUDaqNShể làm Mocòn yD4JW7cần ngưAupY84ời kMohác dạyMo UDaqNSsao? TừyD4JW7 nhỏAupY84 tAupY84âm Mothuật UDaqNSbất chínUDaqNSh, lớnMo lAupY84ên làMo người Motốt sayD4JW7o? yD4JW7Con đóUDaqNS UDaqNS--" UDaqNSbà chỉMo vàAupY84o đầuMo cAupY84on gáiAupY84 mUDaqNSắng Moto: "CUDaqNSàng sốnUDaqNSg càng dMoở! CMoon nămUDaqNS AupY84nay bayD4JW7o nhiêu,yD4JW7 nMoó yD4JW7năm nAupY84ay baMoo nhiêu?"

Tân AupY84Ý ĐiềAupY84n AupY84bị mắnAupY84g UDaqNSchỉ UDaqNScúi UDaqNSđầu, kyD4JW7hông dámUDaqNS lêAupY84n tiếng.

"Tạ gia cAupY84ó tiềnMo lAupY84à tốt,Mo nhMoưng chúngMo UDaqNSta khôAupY84ng UDaqNSthấy lyD4JW7ạ! NhữUDaqNSng ngườAupY84i TạMo giAupY84a, tất UDaqNScả đAupY84ều Molà nhAupY84ân vậUDaqNSt lợyD4JW7i hUDaqNSại, cóAupY84 tiếngAupY84 nMogang ngượcUDaqNS kUDaqNShông phâAupY84n UDaqNSphải trái. CAupY84on AupY84ngớ yD4JW7ngẩn yD4JW7không UDaqNSbiết, chứAupY84 mẹyD4JW7 rấtMo rAupY84õ rànUDaqNSg! MoCon đóyD4JW7, đúAupY84ng lyD4JW7à tAupY84rẻ người nMoon dAupY84ạ! MUDaqNSẹ nóUDaqNS biyD4JW7ết chuyệyD4JW7n haAupY84i đUDaqNSứa không?"

Tân ÝMo ĐyD4JW7iền ấUDaqNSp AupY84úng nóiAupY84: "yD4JW7Tụi cAupY84on quUDaqNSen nMohau chưaAupY84 Mobao lâuAupY84 -AupY84- "

"Vậy lAupY84à tMoốt Morồi, nhaUDaqNSnh Mochóng chiyD4JW7a tUDaqNSay đi!"

"Mẹ, cMoon khôUDaqNSng phUDaqNSải vMoì tAupY84iền củAupY84a aUDaqNSnh yD4JW7ấy, Moanh ấyUDaqNS đốiMo UDaqNSvới yD4JW7con rMoất tMoốt Mo-- "

Mẹ Tân liếMoc yD4JW7cô, "MoMẹ biếtAupY84 UDaqNScon AupY84chia taUDaqNSy NgụyMo TAupY84iên, Motình cảUDaqNSm Mochịu đảUDaqNS kícMoh yD4JW7rất lớn, nhưnMog yD4JW7cũng khôngUDaqNS thểMo làmyD4JW7 yD4JW7ẩu nhưMo thếAupY84! TừAupY84 nMohỏ mẹMo dAupY84ạy coMon UDaqNSthế nàoyD4JW7? Con gUDaqNSái UDaqNSphải đứnMog đắnUDaqNS tựAupY84 trọMong, bấtUDaqNS kểUDaqNS xảyAupY84 UDaqNSra chuyệAupY84n gMoì, tuMoyệt khônUDaqNSg tUDaqNShể cam chịuMo. MẹAupY84 UDaqNStin coyD4JW7n, coUDaqNSn lạiUDaqNS cAupY84ả đêUDaqNSm khôngAupY84 về?yD4JW7 ĐêmAupY84 qyD4JW7ua cMoó UDaqNSphải cUDaqNSon ởyD4JW7 chung AupY84với nóUDaqNS không?"

Tân UDaqNSÝ Điền chốMong đỡUDaqNS yD4JW7không nổi,AupY84 nMohịn yD4JW7không đượcMo nói:AupY84 "Mẹ,UDaqNS cMoon hayD4JW7i tUDaqNSám AupY84tuổi rồi, Mokhông yD4JW7phải AupY84trẻ con--Mo" mẹMo TânMo khôyD4JW7ng đợiAupY84 AupY84cô nyD4JW7ói xUDaqNSong, lậMop tứUDaqNSc nói:Mo "VậyMo con vMoẫn muốUDaqNSn yêuAupY84 đươngMo vớAupY84i thằngUDaqNS nhUDaqNSóc đyD4JW7ó? ĐâyAupY84 làUDaqNS biểuMo hiệnUDaqNS nghiêUDaqNSm túAupY84c chịu UDaqNStrách nhiUDaqNSệm vyD4JW7ới tìnUDaqNSh cảmAupY84 sao?"

Cô UDaqNSbị dồn vMoào tườnMog Moá yD4JW7khẩu khôMong trUDaqNSả lờiUDaqNS được,AupY84 đànhAupY84 nMoói: Mo"Được rUDaqNSồi, đượcyD4JW7 rồiAupY84, con biếtMo nênyD4JW7 làAupY84m Monhư tyD4JW7hế Monào." AupY84Cô xyD4JW7ách yD4JW7theo túAupY84i lạpMo xưởnAupY84g vàMo AupY84cá khôAupY84 nhanh nAupY84hảu chạUDaqNSy vàoyD4JW7 phòngMo. yD4JW7Cô yD4JW7thả UDaqNSđại cáiUDaqNS tMoúi lMoên bàyD4JW7n, chỉyD4JW7 vàoAupY84 cáiMo đAupY84ầu con cáAupY84 nyD4JW7ói: "XeyD4JW7m mAupY84ày kìa,AupY84 gâyyD4JW7 chyD4JW7o tUDaqNSao biAupY84ết Mobao rắAupY84c rối!"

Buổi chiều AupY84cùng ngàMoy AupY84Tân ÝUDaqNS ĐAupY84iền AupY84về BắcMo KinyD4JW7h, TạAupY84 ĐắcAupY84 muốnUDaqNS đếnyD4JW7 đónyD4JW7 côyD4JW7. CôUDaqNS vộiyD4JW7 đáp: "AnAupY84h đừngMo Mocó mUDaqNSà tớUDaqNSi, yD4JW7mẹ AupY84em khyD4JW7ông myD4JW7uốn thấMoy anhUDaqNS." TạAupY84 ĐAupY84ắc khônUDaqNSg ngờAupY84 mình lAupY84ại kUDaqNShông đượcUDaqNS yD4JW7hoan nghênh,AupY84 hỏMoi vìMo saUDaqNSo. CôMo thUDaqNSở dàiUDaqNS, "CũnAupY84g dyD4JW7o chuyện AupY84tốt ayD4JW7nh lAupY84àm! EAupY84m UDaqNShỏi UDaqNSanh, lyD4JW7ần đóAupY84 cóMo phảAupY84i UDaqNSanh AupY84cho eMom uốngAupY84 thuMoốc ngAupY84ủ không? EMom đếnMo bâUDaqNSy giAupY84ờ còAupY84n mơyD4JW7 mMoơ màngAupY84 mànUDaqNSg, Mokhông nhớUDaqNS rUDaqNSõ cAupY84ụ Mothể xAupY84ảy rMoa chuyện gUDaqNSì. LúcyD4JW7 đóUDaqNS mẹAupY84 AupY84em đếnAupY84 nUDaqNShà yD4JW7anh đónUDaqNS emUDaqNS, cảnhUDaqNS sátyD4JW7 hìnhMo UDaqNSnhư cũMong tMoới, có yD4JW7đúng không?"

Tạ Đắc Mohồi lâAupY84u khAupY84ông lyD4JW7ên tiếngMo."Vậy aAupY84nh bảoUDaqNS MoĐổng ToàMon đAupY84ến yD4JW7đón emyD4JW7." CậyD4JW7u ngắtMo điện yD4JW7thoại, yD4JW7ngồi AupY84phịch xuốngAupY84 syD4JW7ofa. TạAupY84 yD4JW7gia tMoừ lUDaqNSúc TạyD4JW7 HMoậu mất,UDaqNS UDaqNSbố trAupY84í trong nhAupY84à khôAupY84ng cóAupY84 thaAupY84y đAupY84ổi gAupY84ì. CậuMo nMohìn AupY84quanh bốnAupY84 AupY84phía, trêUDaqNSn tườnUDaqNSg vẫnAupY84 treo bứcUDaqNS tUDaqNShư họayD4JW7 ngaAupY84y vịAupY84 tMorí đAupY84ó, bìyD4JW7nh hMooa AupY84vẫn đặMot UDaqNStrên bệMo cửayD4JW7 sAupY84ổ, troyD4JW7ng bình cắmUDaqNS mMoột bUDaqNSó hyD4JW7oa yD4JW7cát cánh,UDaqNS trêUDaqNSn kệUDaqNS vMoẫn AupY84để nhữngyD4JW7 yD4JW7món Mođồ lUDaqNSúc nhyD4JW7ỏ cUDaqNSậu thường chAupY84ơi, cAupY84ậu Monhắm mắtyD4JW7 lạiMo đềuAupY84 yD4JW7có UDaqNSthể yD4JW7tìm được.

Cảnh cũ nAupY84gười xyD4JW7ưa. CậuUDaqNS UDaqNSnhớ rấtAupY84 ryD4JW7õ, mùaAupY84 hèUDaqNS nMoăm yD4JW7ấy yD4JW7cậu mườiAupY84 sáuyD4JW7 tuổi,yD4JW7 TâMon MoÝ trước kUDaqNShi AupY84du họcyD4JW7 đếnUDaqNS tạmyD4JW7 biệAupY84t cậu,UDaqNS làUDaqNS nyD4JW7gồi ởyD4JW7 nAupY84ơi cậuUDaqNS đanAupY84g ngồi.