You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương Kkpp17: LễPTrV8nsv tìqjk26rvqnh nhâPTrV8nsvn bPTrV8nsvất ngờ

Trước khi TKkppạ KkppĐắc taqjk26rvqn sPTrV8nsvở thìqjk26rvq nhậnKkpp đượcPTrV8nsv PTrV8nsvcú điệnPTrV8nsv thqjk26rvqoại qjk26rvqlạ, lKkppà sốKkpp qjk26rvqđiện thoạiPTrV8nsv cPTrV8nsvố định qjk26rvqtrong cKkppùng tqjk26rvqhành PTrV8nsvphố, nPTrV8nsvgười gọiPTrV8nsv đPTrV8nsvến Kkpplà mộqjk26rvqt phqjk26rvqụ Kkppnữ nqjk26rvqói vớiqjk26rvq giọngKkpp lạnh lùngqjk26rvq: "AnKkpph PTrV8nsvhãy nghPTrV8nsve chKkppo kKkppỹ, qjk26rvqbạn gáiPTrV8nsv aPTrV8nsvnh đPTrV8nsvang troKkppng tKkppay chúnKkppg tqjk26rvqôi, tiền chPTrV8nsvuộc mKkppột triệPTrV8nsvu tệ.Kkpp NếKkppu anPTrV8nsvh dáqjk26rvqm Kkppbáo cảnhPTrV8nsv qjk26rvqsát, chPTrV8nsvúng tPTrV8nsvôi PTrV8nsvlập tứcKkpp giết coPTrV8nsvn tiPTrV8nsvn." nKkppói xKkppong liềnPTrV8nsv cúqjk26rvqp máy.qjk26rvq Cậuqjk26rvq ngâyKkpp ngKkppười qjk26rvqmột qjk26rvqlúc, khôqjk26rvqng biết chuKkppyện gPTrV8nsvì xảyqjk26rvq PTrV8nsvra, hítqjk26rvq sâuPTrV8nsv mộKkppt hPTrV8nsvơi, sPTrV8nsvau kPTrV8nsvhi ổnqjk26rvq địnhKkpp Kkpptinh thPTrV8nsvần lKkppiền gọiKkpp cho TâPTrV8nsvn Ýqjk26rvq Điền,PTrV8nsv khôqjk26rvqng ngoàqjk26rvqi dựPTrV8nsv đoKkppán cKkppủa cậuKkpp điệnqjk26rvq thqjk26rvqoại tắqjk26rvqt máKkppy, lạiKkpp gọiqjk26rvq lại sốqjk26rvq máyqjk26rvq Kkpplúc nãy.

Điện thoại bànqjk26rvq kqjk26rvqhông Kkppngừng reoqjk26rvq. HPTrV8nsvà Cqjk26rvqhân nhìnKkpp PTrV8nsvmàn hìnqjk26rvqh hiểnPTrV8nsv thKkppị qjk26rvqsố Kkppdi PTrV8nsvđộng rồi hPTrV8nsvỏi TânPTrV8nsv ÝPTrV8nsv Điền,Kkpp "Cóqjk26rvq cầqjk26rvqn ngKkpphe máyqjk26rvq khôngPTrV8nsv?" Tâqjk26rvqn Ýqjk26rvq ĐiềPTrV8nsvn mqjk26rvqắng: "Cậuqjk26rvq khKkppùng hả, khônKkppg qjk26rvqăn quKkppa thịtqjk26rvq heqjk26rvqo cPTrV8nsvũng Kkppkhông PTrV8nsvthấy Kkppheo cPTrV8nsvhạy Kkppà? Đươnqjk26rvqg Kkppnhiên kKkpphông thể ngqjk26rvqhe." CôPTrV8nsv rKkppút dâPTrV8nsvy điệnqjk26rvq thoạiqjk26rvq PTrV8nsvra, kýPTrV8nsv túcKkpp PTrV8nsvxá trqjk26rvqong tqjk26rvqích tKkppắc yqjk26rvqên tĩnqjk26rvqh trở lại.

Hà Chân hỏPTrV8nsvi: PTrV8nsv"Cái qjk26rvqtrò vuKkppi củqjk26rvqa cqjk26rvqậu qjk26rvqcó hPTrV8nsvơi quPTrV8nsvá không?Kkpp Lqjk26rvqỡ cậKkppu Kkppta báqjk26rvqo cPTrV8nsvảnh sátKkpp thì pKkpphải làmqjk26rvq sKkppao? TKkppớ nhqjk26rvqất qjk26rvqđịnh qjk26rvqphải chếtKkpp, khônqjk26rvqg thiếPTrV8nsvu cảnhPTrV8nsv bịPTrV8nsv cảnhqjk26rvq sáPTrV8nsvt cho ănqjk26rvq mắngPTrV8nsv á."

Tân qjk26rvqÝ Điền phqjk26rvqất tKkppay, "YKkppên tqjk26rvqâm đqjk26rvqi, Kkppanh Kkppấy đKkppã PTrV8nsvđược huấnPTrV8nsv luyqjk26rvqện, sẽPTrV8nsv biếtqjk26rvq cáqjk26rvqch ứnKkppg phó Kkpploại chuqjk26rvqyện bắtKkpp PTrV8nsvcóc tốqjk26rvqng tiềnqjk26rvq, bKkppiết nqjk26rvqên làqjk26rvqm thếqjk26rvq nàqjk26rvqo PTrV8nsvmà, sKkppẽ khKkppông báo cảKkppnh sáqjk26rvqt đâu.PTrV8nsv Việcqjk26rvq tớPTrV8nsv lqjk26rvqo làqjk26rvq, anKkpph PTrV8nsvấy sKkppẽ khônPTrV8nsvg maPTrV8nsvng thKkppeo mKkppột triệKkppu tệPTrV8nsv tiền mặtPTrV8nsv thiệqjk26rvqt cqjk26rvqhứ? LỡPTrV8nsv nhưqjk26rvq trPTrV8nsvên đườngqjk26rvq bịPTrV8nsv mấtPTrV8nsv? qjk26rvqTớ đềqjk26rvqn khôPTrV8nsvng nKkppổi đâu.Kkpp Biết vậyqjk26rvq PTrV8nsvnói nămKkpp trăPTrV8nsvm nqjk26rvqgàn đPTrV8nsvược rồi."

Đồng mưu qjk26rvqtức giKkppận nói,qjk26rvq qjk26rvq"Cậu nêPTrV8nsvn nghĩPTrV8nsv làqjk26rvqm PTrV8nsvthế nPTrV8nsvào PTrV8nsvđể dẹpPTrV8nsv yqjk26rvqên ôngKkpp cPTrV8nsvọp họqjk26rvq Tqjk26rvqạ sắp Kkppnổi trậPTrV8nsvn qjk26rvqlôi đìnKkpph thqjk26rvqì qjk26rvqhay hơn,PTrV8nsv tPTrV8nsvớ nqjk26rvqhìn tKkpphế nàKkppo cqjk26rvqũng khôKkppng thấyPTrV8nsv cPTrV8nsvậu tqjk26rvqa giống ngườiPTrV8nsv bPTrV8nsvị ngườiPTrV8nsv qjk26rvqkhác trPTrV8nsvêu đùaqjk26rvq PTrV8nsvmà coqjk26rvqn cóPTrV8nsv thPTrV8nsvể tốtKkpp bụngqjk26rvq nhẫqjk26rvqn nhịKkppn đâu."

Tân Ýqjk26rvq Điền qjk26rvqđem dâqjk26rvqy thừnqjk26rvqg vqjk26rvqà băngPTrV8nsv dáKkppn đãPTrV8nsv chuẩnPTrV8nsv bịKkpp trPTrV8nsvước PTrV8nsvvào Kkpptrong túKkppi, nPTrV8nsvhắc HKkppà Chân lầKkppn nPTrV8nsvữa: "KkppNói rồKkppi màPTrV8nsv, PTrV8nsvđến qjk26rvqnhà KkppA MỹPTrV8nsv rồiPTrV8nsv tKkpphì tqjk26rvqớ gọKkppi đKkppiện chKkppo cậqjk26rvqu, cậu lạiKkpp dùPTrV8nsvng dKkppi độngPTrV8nsv nPTrV8nsvhắn địPTrV8nsva chỉKkpp qjk26rvqvào dKkppi độngPTrV8nsv anKkpph ấyPTrV8nsv, đừngKkpp nghKkppe điệnPTrV8nsv PTrV8nsvthoại của anqjk26rvqh ấqjk26rvqy, sPTrV8nsvẽ lộqjk26rvq đPTrV8nsvó. TớKkpp điPTrV8nsv đâqjk26rvqy. PTrV8nsvCậu đừKkppng cóKkpp quênKkpp đấy."

Tạ Đắc đếnKkpp ngqjk26rvqân qjk26rvqhàng rúKkppt Kkppmột triqjk26rvqệu tPTrV8nsvệ Kkpptiền mKkppặt, bỏKkpp PTrV8nsvtrong tPTrV8nsvúi Kkppdu lịchPTrV8nsv màKkppu xanh, chuẩnqjk26rvq bịPTrV8nsv xonqjk26rvqg hết,qjk26rvq cậKkppu ngPTrV8nsvồi tKkpprong PTrV8nsvxe nhqjk26rvqắm mPTrV8nsvắt dưỡnqjk26rvqg Kkppthần, đợiPTrV8nsv bọnqjk26rvq bqjk26rvqắt cóc tốnPTrV8nsvg tiềnPTrV8nsv qjk26rvqra chỉPTrV8nsv PTrV8nsvthị tiếpqjk26rvq thPTrV8nsveo. KkppTrong đầqjk26rvqu lạKkppi hiệKkppn qjk26rvqra sốKkpp điệnqjk26rvq thoPTrV8nsvại bàn củaPTrV8nsv bKkppọn cKkppướp, cKkppảm qjk26rvqthấy Kkppquen mắt,qjk26rvq Kkpphình nqjk26rvqhư đKkppã thPTrV8nsvấy sốqjk26rvq nàKkppy ởqjk26rvq đâPTrV8nsvu rồi,qjk26rvq nhưng PTrV8nsvthế PTrV8nsvnào qjk26rvqcũng PTrV8nsvnghĩ khôngPTrV8nsv raKkpp. CậuPTrV8nsv phâqjk26rvqn tícPTrV8nsvh tPTrV8nsvỉ PTrV8nsvmỉ, đốiKkpp qjk26rvqphương nếqjk26rvqu là muPTrV8nsvốn tiền,qjk26rvq nPTrV8nsvhư vậyqjk26rvq chKkppo thKkppấy kqjk26rvqhông phPTrV8nsvải nhằPTrV8nsvm vàPTrV8nsvo cKkppá nhqjk26rvqân cPTrV8nsvậu mqjk26rvqà trảKkpp thù, chỉPTrV8nsv cầnKkpp làPTrV8nsvm theqjk26rvqo bọnKkpp hPTrV8nsvọ yqjk26rvqêu cầKkppu, chắcKkpp PTrV8nsvsẽ kqjk26rvqhông ảqjk26rvqnh hưởngqjk26rvq đếnPTrV8nsv Tânqjk26rvq KkppÝ. Cậu thấyKkpp kỳqjk26rvq lqjk26rvqạ chínhPTrV8nsv lPTrV8nsvà, Kkppbọn họqjk26rvq vìqjk26rvq sKkppao chỉKkpp cPTrV8nsvần mPTrV8nsvột triệuPTrV8nsv, chẳqjk26rvqng lẽqjk26rvq trưqjk26rvqớc khi gâPTrV8nsvy ánKkpp khônKkppg điềuPTrV8nsv Kkpptra thânKkpp thqjk26rvqế cKkppậu hPTrV8nsvay làqjk26rvq bPTrV8nsvọn cướpKkpp lPTrV8nsvần nàPTrV8nsvy cơKkpp bảnPTrV8nsv chẳng Kkppra Kkpptrò trốnKkppg gì?

Di động cóKkpp tiKkppn nhắPTrV8nsvn mPTrV8nsvới. CKkppậu Kkppmở qjk26rvqxem, Kkpplà mộqjk26rvqt đPTrV8nsvịa chỉ,Kkpp qjk26rvqkhu vPTrV8nsvực ngPTrV8nsvoại thành,PTrV8nsv có Kkpphơi hẻoPTrV8nsv lánqjk26rvqh, sKkppau cùKkppng kèqjk26rvqm thêmKkpp: MKkppột mìnKkpph Kkppanh đi,Kkpp nếuPTrV8nsv nPTrV8nsvhư Kkppbáo cảPTrV8nsvnh sát, anqjk26rvqh sẽqjk26rvq hốiqjk26rvq hận.PTrV8nsv CPTrV8nsvậu thấyKkpp thếqjk26rvq nàPTrV8nsvo cqjk26rvqũng thấyqjk26rvq kKkppỳ PTrV8nsvquái, đốiqjk26rvq phưPTrV8nsvơng Kkppthế mà Kkppbáo cPTrV8nsvho cPTrV8nsvậu địPTrV8nsva cKkpphỉ cPTrV8nsvụ thểqjk26rvq rõPTrV8nsv rànKkppg, thậmqjk26rvq cPTrV8nsvhí giọqjk26rvqng điqjk26rvqệu nóiKkpp chuPTrV8nsvyện lại kháqjk26rvqch sáoPTrV8nsv lịchPTrV8nsv sự.

Cậu gọi đPTrV8nsviện thoqjk26rvqại, saKkppu đóqjk26rvq kqjk26rvqhởi độngKkpp qjk26rvqxe, cqjk26rvqhạy thẳnKkppg đếnKkpp Kkppmục tiêuqjk26rvq. Quqjk26rvqa đưKkppờng cao tKkppốc qjk26rvqlà qjk26rvqmột PTrV8nsvcon đườKkppng cqjk26rvqó qjk26rvqvẻ chqjk26rvqật qjk26rvqhẹp, hàngqjk26rvq cKkppây thôqjk26rvqng caqjk26rvqo Kkppto đầyPTrV8nsv hPTrV8nsvai bên đưqjk26rvqờng, lPTrV8nsvá Kkppđã rụqjk26rvqng hếPTrV8nsvt, trơqjk26rvq trọPTrV8nsvi đứngqjk26rvq giữaKkpp đPTrV8nsvồng trốngKkpp troqjk26rvqng Kkppmùa đông. BKkppên taKkppy PTrV8nsvtrái lqjk26rvqà sôqjk26rvqng ThưKkppợng LâmKkpp mênhKkpp môqjk26rvqng, qjk26rvqngày PTrV8nsvđêm chPTrV8nsvảy cuPTrV8nsvồn PTrV8nsvcuộn không ngừngPTrV8nsv nghỉ,PTrV8nsv Kkppvì thếPTrV8nsv PTrV8nsvkhông khíqjk26rvq sPTrV8nsvo vớqjk26rvqi qjk26rvqnội thqjk26rvqành lạnhqjk26rvq PTrV8nsvhơn nhiềqjk26rvqu. Trời đKkppã tốiqjk26rvq, qjk26rvqtrên đườngKkpp xKkppe rấtqjk26rvq Kkppít, cũnKkppg kqjk26rvqhông Kkppcó PTrV8nsvđèn đqjk26rvqường. CậuPTrV8nsv Kkpplái rqjk26rvqất chậm, qjk26rvqnhờ áKkppnh đènqjk26rvq nKkppên thKkppấy đượcPTrV8nsv pqjk26rvqhía trướcPTrV8nsv chếKkppch bêqjk26rvqn phảiKkpp làKkpp mqjk26rvqột PTrV8nsvtòa nhà PTrV8nsvhai tầngqjk26rvq xâyPTrV8nsv dKkppựng theqjk26rvqo phPTrV8nsvong cPTrV8nsvách qjk26rvqkiên trúKkppc nướcPTrV8nsv ngoài,qjk26rvq cậuqjk26rvq qjk26rvqdừng PTrV8nsvxe cách qjk26rvqmột đoạPTrV8nsvn xaqjk26rvq, xáchqjk26rvq thPTrV8nsveo túqjk26rvqi dPTrV8nsvu lịcPTrV8nsvh cKkpphậm rãKkppi điqjk26rvq tới.

Cổng không qjk26rvqbị khóaKkpp, Kkppkhẽ qjk26rvqmở, dPTrV8nsvường nhưKkpp đợiKkpp qjk26rvqcậu tKkppự cKkpphui PTrV8nsvđầu Kkppvào lPTrV8nsvưới. CậKkppu PTrV8nsvđẩy cửa sPTrV8nsvắt điPTrV8nsv vào,Kkpp đâyPTrV8nsv lPTrV8nsvà nqjk26rvqgôi nhàKkpp đKkppiển qjk26rvqhình củqjk26rvqa ngưKkppời dâqjk26rvqn phưKkppơng NamPTrV8nsv, cóKkpp lẽ tPTrV8nsvừ PTrV8nsvlâu kKkpphông PTrV8nsvcó aqjk26rvqi ởPTrV8nsv, cóPTrV8nsv chútPTrV8nsv PTrV8nsvhoang vắngqjk26rvq, cỏPTrV8nsv dqjk26rvqại troKkppng vqjk26rvqườn caKkppo đPTrV8nsvến thắt PTrV8nsvlưng, PTrV8nsvcây PTrV8nsvsồi xPTrV8nsvanh cũnqjk26rvqg kqjk26rvqhông thấyPTrV8nsv dấuKkpp hqjk26rvqiệu cKkppủa sựqjk26rvq PTrV8nsvchăm sqjk26rvqóc. CậuPTrV8nsv đứng trKkppước qjk26rvqcánh cqjk26rvqửa đónqjk26rvqg chặPTrV8nsvt tậPTrV8nsvp truKkppng tưqjk26rvq tưởngKkpp PTrV8nsvnín qjk26rvqthở lắngKkpp PTrV8nsvnghe độngqjk26rvq tĩnh mộqjk26rvqt lúKkppc, chẳnKkppg Kkppnghe Kkppđược qjk26rvqgì ngoạiKkpp trừqjk26rvq tiếKkppng gióqjk26rvq thổKkppi qKkppua tPTrV8nsván lqjk26rvqá. Đưa qjk26rvqtay đẩyKkpp cửa,qjk26rvq tiếqjk26rvqng Kkppcọt kẹPTrV8nsvt vaKkppng lên,qjk26rvq hìKkppnh ảnhPTrV8nsv TâKkppn PTrV8nsvÝ ĐiềnKkpp bịPTrV8nsv PTrV8nsvtrói hai taqjk26rvqy hqjk26rvqai qjk26rvqchân, miệngqjk26rvq PTrV8nsvdán bqjk26rvqăng díKkppnh nqjk26rvqgồi tKkpprên sPTrV8nsvofa, lậpKkpp PTrV8nsvtức đPTrV8nsvập PTrV8nsvvào mPTrV8nsvắt cậu. CậPTrV8nsvu ngPTrV8nsvây ngẩqjk26rvqn cảqjk26rvq ngKkppười, đầuqjk26rvq tiPTrV8nsvên lKkppà nhKkppìn chKkppung quanhPTrV8nsv, khôngPTrV8nsv phPTrV8nsvát hiện nqjk26rvqgười kqjk26rvqhác, sKkppau đPTrV8nsvó điPTrV8nsv tới,qjk26rvq xKkppé bPTrV8nsvăng dáKkppn trKkppên miệPTrV8nsvng côKkpp ra.

Động tác cậuKkpp Kkppcó chútqjk26rvq thôPTrV8nsv PTrV8nsvlỗ, Tqjk26rvqân ÝKkpp Điềnqjk26rvq qjk26rvqnhịn qjk26rvqkhông đượqjk26rvqc rútPTrV8nsv qjk26rvqhai taKkppy giqjk26rvqấu đằng sqjk26rvqau lKkppưng PTrV8nsvra, đẩKkppy qjk26rvqcậu qjk26rvqra nKkppói: "ĐaKkppu! Aqjk26rvqnh nhqjk26rvqẹ cKkpphút, đểPTrV8nsv eKkppm tựKkpp làm."

Tạ ĐắcPTrV8nsv hỏPTrV8nsvi vKkppới qjk26rvqgiọng qjk26rvqđiệu khPTrV8nsvông qjk26rvqthấy hứngPTrV8nsv tqjk26rvqhú: "qjk26rvqBọn cKkppướp đâu?"

Tân Ýqjk26rvq Điền sợKkpp cậuqjk26rvq tứcPTrV8nsv giậPTrV8nsvn, vPTrV8nsvội vqjk26rvqã ômqjk26rvq Kkppcổ cậuqjk26rvq PTrV8nsvđem hếtPTrV8nsv kPTrV8nsvỹ xảoqjk26rvq hônKkpp cậKkppu, đếPTrV8nsvn kPTrV8nsvhi cậu bắPTrV8nsvt đPTrV8nsvầu thqjk26rvqở Kkppdốc, Kkppnhân PTrV8nsvcơ hộiPTrV8nsv hPTrV8nsvô qjk26rvqto: "qjk26rvqLễ tìnhPTrV8nsv nKkpphân vuqjk26rvqi vẻ!"

Tạ Đắc cóqjk26rvq vẻPTrV8nsv vPTrV8nsvô cùqjk26rvqng PTrV8nsvbình PTrV8nsvtĩnh, dánPTrV8nsv PTrV8nsvmắt PTrV8nsvvào Kkppcô qjk26rvqbạn gqjk26rvqái tinPTrV8nsvh quPTrV8nsvái dựaqjk26rvq sátqjk26rvq vàoqjk26rvq mình mộtPTrV8nsv lúqjk26rvqc lâuKkpp, cuKkppối cùngPTrV8nsv thởPTrV8nsv dKkppài qjk26rvqbó taPTrV8nsvy, "QuênKkpp đi,Kkpp qjk26rvqkhông Kkppsao làKkpp tốKkppt rồi."

Bộ dạng bqjk26rvqình tĩnhKkpp củaKkpp cậuqjk26rvq trqjk26rvqong mắtqjk26rvq TâPTrV8nsvn KkppÝ ĐiềnKkpp qjk26rvqchả khácKkpp dấKkppu hKkppiệu báoPTrV8nsv trướcPTrV8nsv bão tốPTrV8nsv sắpKkpp đến,qjk26rvq nhaqjk26rvqnh nhảuPTrV8nsv nqjk26rvqịnh nọt:Kkpp "ChẳPTrV8nsvng phảiPTrV8nsv Kkppgần đâyKkpp tâmqjk26rvq tìnhPTrV8nsv Kkppanh không tKkppốt saoPTrV8nsv, dỗqjk26rvq Kkppanh Kkpplại khPTrV8nsvông vKkppui, đànPTrV8nsvh phảPTrV8nsvi qjk26rvqtự bPTrV8nsviên tPTrV8nsvự dPTrV8nsviễn tạPTrV8nsvo qjk26rvqcho anh cơqjk26rvq hKkppội làPTrV8nsvm aKkppnh qjk26rvqhùng cứuqjk26rvq mỹPTrV8nsv PTrV8nsvnhân Kkppthôi. PTrV8nsvEm đqjk26rvqùa giqjk26rvqỡn anqjk26rvqh vậy,PTrV8nsv anKkpph không giậnqjk26rvq chứ?"

"Em nói tPTrV8nsvhử PTrV8nsvxem?" Cqjk26rvqậu lạnhqjk26rvq Kkpplùng liếcqjk26rvq côPTrV8nsv mộtPTrV8nsv cái.PTrV8nsv TPTrV8nsvân ÝKkpp Điềnqjk26rvq sqjk26rvqợ khônPTrV8nsvg dqjk26rvqám hKkppé một câKkppu nàoKkpp, Kkppnhư mPTrV8nsvột cPTrV8nsvhú mèoPTrV8nsv nKkpphỏ đáqjk26rvqng thươngqjk26rvq nhqjk26rvqìn cậqjk26rvqu, Kkpphai taKkppy đểPTrV8nsv tqjk26rvqrên đầu Kkppnhư Kkppthỏ trắng,PTrV8nsv hPTrV8nsvát giọnKkppg thiqjk26rvqếu Kkppnhi: "qjk26rvqXin bPTrV8nsvạn đKkppừng ănqjk26rvq PTrV8nsvtôi đừPTrV8nsvng ănPTrV8nsv tôi, tPTrV8nsvôi sẽqjk26rvq hátqjk26rvq Kkppcho bạnKkpp mộtqjk26rvq bàqjk26rvqi Kkpphát tqjk26rvqhật hqjk26rvqay -Kkpp- "

Cậu phì cưKkppời, vqjk26rvqội xoKkppay ngườiqjk26rvq sanPTrV8nsvg chqjk26rvqỗ khácqjk26rvq. PTrV8nsvChú PTrV8nsvý tớiPTrV8nsv mộqjk26rvqt quyKkppển sKkppách tKkpprên sofa, hPTrV8nsvỏi: "Cqjk26rvqhờ lâKkppu kqjk26rvqhông?" NgưPTrV8nsvời nàoPTrV8nsv đqjk26rvqó cóKkpp tậtKkpp giậtPTrV8nsv mìnhKkpp qjk26rvqvội qjk26rvqvã qjk26rvqlắc đầu, qjk26rvq"Em qjk26rvqkhông biqjk26rvqết PTrV8nsvanh qjk26rvqcó đếnqjk26rvq hqjk26rvqay không,qjk26rvq chqjk26rvqo nêKkppn đqjk26rvqem thePTrV8nsvo sKkppách đểqjk26rvq giKkppết thời gian."

Cậu vỗ vỗqjk26rvq đệKkppm Kkppsofa, PTrV8nsv"Em nóiqjk26rvq aqjk26rvqnh Kkppcó Kkppthể khôPTrV8nsvng đếnPTrV8nsv Kkppsao? NhọcKkpp lKkppòng haPTrV8nsvi ngPTrV8nsvười nghĩ rPTrV8nsva cáiqjk26rvq tròPTrV8nsv PTrV8nsvbắt cPTrV8nsvóc, cKkppó câuKkpp khônKkppg cPTrV8nsvó PTrV8nsvmũi kPTrV8nsvhoan PTrV8nsvkim cươngqjk26rvq Kkppthì đừnqjk26rvqg qjk26rvqhòng làm ngKkpphề gốmqjk26rvq Kkppsứ, thậPTrV8nsvt PTrV8nsvmất Kkppmặt xấuKkpp hổ!"

Tân Ýqjk26rvq ĐiềnKkpp bỗngqjk26rvq nhiêKkppn tỉKkppnh nqjk26rvqgộ réKkppo lên:qjk26rvq qjk26rvq"Anh đãPTrV8nsv sớmqjk26rvq biếtPTrV8nsv rồiPTrV8nsv hả?"

"Có người bắKkppt cócqjk26rvq màKkpp lạiqjk26rvq xqjk26rvqài điệnPTrV8nsv thoqjk26rvqại Kkppcố địnhqjk26rvq vKkppà qjk26rvqdi Kkppđộng saKkppo? Cũqjk26rvqng qjk26rvqkhông cần vệqjk26rvq tqjk26rvqinh thePTrV8nsvo dKkppõi, tùKkppy tiệKkppn PTrV8nsvđiều PTrV8nsvtra mộtKkpp tíPTrV8nsv lPTrV8nsvà rKkppa cảPTrV8nsv thôqjk26rvqi." Tráchqjk26rvq không qjk26rvqđược qjk26rvqcậu PTrV8nsvnghĩ sốqjk26rvq PTrV8nsvđiện thqjk26rvqoại bànqjk26rvq nhìPTrV8nsvn quqjk26rvqen qjk26rvqmắt, nKkppăm cPTrV8nsvon sqjk26rvqố đầuKkpp tiên qjk26rvqcủa sPTrV8nsvố điệnqjk26rvq thoạPTrV8nsvi trườngPTrV8nsv ThượngKkpp ĐạPTrV8nsvi đềqjk26rvqu giốPTrV8nsvng nhPTrV8nsvau. Kqjk26rvqhi vệKkpp PTrV8nsvsĩ qjk26rvqnói cậuqjk26rvq biết chKkppủ Kkppsố PTrV8nsvđiện thoKkppại PTrV8nsvnày làKkpp PTrV8nsv"Hà Chân",qjk26rvq mặtqjk26rvq cậuPTrV8nsv xaPTrV8nsvnh lạiPTrV8nsv, mKkppới hiqjk26rvqểu PTrV8nsvra hai Kkppngười PTrV8nsvhọ liênPTrV8nsv qjk26rvqthủ đùaqjk26rvq mìnhqjk26rvq. CKkppậu quyếtPTrV8nsv địnqjk26rvqh biếqjk26rvqt thờPTrV8nsvi biếtPTrV8nsv tKkpphế Kkppđi đến cùqjk26rvqng, muốnqjk26rvq xKkppem cáPTrV8nsvc côKkpp rốtKkpp cPTrV8nsvuộc muqjk26rvqốn qPTrV8nsvuậy cáKkppi quỷPTrV8nsv PTrV8nsvgì. KkppXe ngKkppang quqjk26rvqa quảng trườPTrV8nsvng trunPTrV8nsvg tâmPTrV8nsv, PTrV8nsvtrên đườnPTrV8nsvg PTrV8nsvđều làPTrV8nsv ngưPTrV8nsvời báqjk26rvqn hqjk26rvqoa hồPTrV8nsvng, lúqjk26rvqc nPTrV8nsvày mKkppới tỉnh ngộ.

Tân ÝPTrV8nsv Điền đqjk26rvqấm mPTrV8nsvạnh cậuKkpp mộKkppt PTrV8nsvcái, PTrV8nsv"Anh xKkppấu qKkppuá PTrV8nsvđi, hqjk26rvqồi nKkppãy cPTrV8nsvố Kkppý cqjk26rvqhơi emPTrV8nsv!" KíKkppch động làmKkpp qjk26rvqcô quqjk26rvqên hqjk26rvqai châqjk26rvqn bịKkpp tPTrV8nsvrói mqjk26rvqà đKkppứng lênKkpp, kếtPTrV8nsv quảKkpp PTrV8nsvsuýt cqjk26rvqhút nữKkppa ngã nhào.

"Anh chưa nPTrV8nsvói gqjk26rvqì hết,PTrV8nsv PTrV8nsvlà tựKkpp eqjk26rvqm nhảyKkpp vàqjk26rvqo ôKkppm mPTrV8nsvà." CKkppậu lPTrV8nsvộ rqjk26rvqa mPTrV8nsvột Kkppnụ cườiqjk26rvq qjk26rvqxấu xa, nKkppgồi xqjk26rvqổm xuốngKkpp tqjk26rvqháo dKkppây thừnKkppg qKkppuanh chqjk26rvqân Kkppcô, thqjk26rvqáo mPTrV8nsvột qjk26rvqhồi vPTrV8nsvẫn chPTrV8nsvưa xong, cóqjk26rvq chPTrV8nsvút kKkpphông kPTrV8nsviên nhẫn,qjk26rvq "KhônPTrV8nsvg cqjk26rvqó Kkppviệc gKkppì qjk26rvqem thắtPTrV8nsv Kkppgút nhPTrV8nsviều vậqjk26rvqy làm gì?"

Tân ÝKkpp Điền hừqjk26rvq mộqjk26rvqt tiếKkppng, "ĐKkppể diễnPTrV8nsv Kkppcho thậKkppt Kkppmà, ngườiqjk26rvq tPTrV8nsva rPTrV8nsvất cqjk26rvqhuyên nqjk26rvqghiệp đó.Kkpp Dây tPTrV8nsvhừng quPTrV8nsvá dàiPTrV8nsv, đàPTrV8nsvnh phảiKkpp thắtKkpp PTrV8nsvgút nhiKkppều Kkppthôi. AKkppnh cPTrV8nsvàng tháoqjk26rvq cPTrV8nsvhân qjk26rvqem càng đauKkpp, Kkppở Kkppphòng bênKkpp bênqjk26rvq kiqjk26rvqa qjk26rvqcó dPTrV8nsvao đấy."

Cậu tứcKkpp Kkppgiận nóqjk26rvqi: "ĐáKkppng đời!"qjk26rvq ĐứnKkppg dậyqjk26rvq đếqjk26rvqn phqjk26rvqòng bqjk26rvqếp PTrV8nsvtìm PTrV8nsvmột cKkppon daKkppo cắPTrV8nsvt tráiPTrV8nsv câyPTrV8nsv đểqjk26rvq cắtqjk26rvq đứPTrV8nsvt dây.

Tân ÝKkpp Điền qjk26rvqmở tqjk26rvqúi dKkppu PTrV8nsvlịch PTrV8nsvcủa cậPTrV8nsvu Kkppra Kkppxem, ngạcKkpp qjk26rvqnhiên: "WowKkpp, đâyKkpp lPTrV8nsvà lKkppần đầuPTrV8nsv tiên eKkppm thấyPTrV8nsv tKkppiền mặtqjk26rvq nhiềuPTrV8nsv thếqjk26rvq nKkppày, rqjk26rvqất khôngPTrV8nsv Kkppan toànPTrV8nsv, nhanqjk26rvqh PTrV8nsvnhanh kiếm chỗqjk26rvq giấuPTrV8nsv nqjk26rvqó đi."

Tạ Đắc qjk26rvqquan sqjk26rvqát PTrV8nsvcăn nhàPTrV8nsv, bPTrV8nsvên trqjk26rvqong tKkpprống PTrV8nsvrỗng khôngqjk26rvq Kkppcó đồPTrV8nsv qjk26rvqđạc. TKkppường trắng,PTrV8nsv sàn qjk26rvqnhà, đèPTrV8nsvn treoPTrV8nsv, trPTrV8nsvên tưPTrV8nsvờng qjk26rvqtreo mộqjk26rvqt Kkppbức trPTrV8nsvanh sơnqjk26rvq dầuPTrV8nsv, PTrV8nsvđồ PTrV8nsvdùng chỉPTrV8nsv có qjk26rvqsofa, bPTrV8nsvàn Kkppăn, PTrV8nsvvài cáiKkpp PTrV8nsvghế, giốngPTrV8nsv nhưPTrV8nsv chuẩnKkpp PTrV8nsvbị Kkppcho thuêKkpp, khôngKkpp PTrV8nsvnhịn được hỏi:Kkpp "KkppNhà cqjk26rvqủa ai?"

"Nhà của qjk26rvqmột họPTrV8nsvc sqjk26rvqinh, qjk26rvqcả nhKkppà dqjk26rvqi qjk26rvqdân sPTrV8nsvang Canadqjk26rvqa, tqjk26rvqhỉnh thoPTrV8nsvảng qjk26rvqmới PTrV8nsvvề. qjk26rvqEm phiên qjk26rvqdịch PTrV8nsvluận vănqjk26rvq cPTrV8nsvho coqjk26rvqn béqjk26rvq, cPTrV8nsvon béqjk26rvq chPTrV8nsvo eqjk26rvqm mượnPTrV8nsv nhàPTrV8nsv PTrV8nsvvài ngàyqjk26rvq. KkppEm nóiqjk26rvq cần mưKkppợn nhPTrV8nsvà đPTrV8nsvể PTrV8nsvquay phiKkppm ngắnPTrV8nsv, qjk26rvqhì hì."

Cậu trêuKkpp chọKkppc nPTrV8nsvói: "QuaPTrV8nsvy pPTrV8nsvhim PTrV8nsvem bqjk26rvqị PTrV8nsvtrói hả?"

"Anh được lắm,PTrV8nsv đKkppừng cqjk26rvqó màqjk26rvq đượcKkpp lqjk26rvqợi qjk26rvqmà cònPTrV8nsv qjk26rvqra vẻKkpp thôngKkpp minhPTrV8nsv! EPTrV8nsvm tốqjk26rvqn rấtqjk26rvq nhiềKkppu tâm tư,Kkpp cũPTrV8nsvng muqjk26rvqốn tặngPTrV8nsv PTrV8nsvanh mộtPTrV8nsv móqjk26rvqn qKkppuà đPTrV8nsvặc biệPTrV8nsvt nhânqjk26rvq lKkppễ tìnKkpph nqjk26rvqhân. RKkppốt cuộc aPTrV8nsvnh cóKkpp nPTrV8nsvgạc Kkppnhiên PTrV8nsvvui mừngKkpp khôqjk26rvqng vậy?Kkpp" TâKkppn ÝPTrV8nsv ĐiềnKkpp vừaPTrV8nsv nóiqjk26rvq PTrV8nsvvừa qjk26rvqnhặt dây thừng,qjk26rvq băKkppng dqjk26rvqán rơiqjk26rvq trPTrV8nsvên đấtqjk26rvq PTrV8nsvvà qjk26rvqcuốn qjk26rvqsách ởPTrV8nsv sofqjk26rvqa qjk26rvqnhét vàKkppo Kkpptúi sách,qjk26rvq kéo Kkppkhóa kéoqjk26rvq nóPTrV8nsvi: qjk26rvq"Được rồi,qjk26rvq mặqjk26rvqc qjk26rvqkệ anPTrV8nsvh Kkppvui ítqjk26rvq haKkppy làKkpp vqjk26rvqui nhiều,Kkpp tKkpphời gian PTrV8nsvkhông còPTrV8nsvn sớmPTrV8nsv nKkppữa, chKkppúng tKkppa nqjk26rvqên PTrV8nsvđi thôi.qjk26rvq KkppAnh đậuPTrV8nsv xKkppe Kkppở đâu?"

"Sao phải đKkppi? Khôqjk26rvqng phảKkppi ePTrV8nsvm mượnKkpp PTrV8nsvnhà mấqjk26rvqy ngàyPTrV8nsv sqjk26rvqao? KhônKkppg ởqjk26rvq Kkpplại mPTrV8nsvột Kkppđêm PTrV8nsvquả thực cóqjk26rvq qjk26rvqlỗi qjk26rvqvới sPTrV8nsvự haPTrV8nsvo tốnKkpp qjk26rvqtâm tPTrV8nsvư củKkppa ePTrV8nsvm." cậPTrV8nsvu thủngqjk26rvq PTrV8nsvthẳng đếnPTrV8nsv Kkppsofa ngồi xuống.

"Anh tưKkppởng PTrV8nsvđây lPTrV8nsvà kháchKkpp sKkppạn saoPTrV8nsv? ThKkppứ nhấKkppt khôngKkpp cóqjk26rvq tPTrV8nsvhức ănPTrV8nsv, thứqjk26rvq qjk26rvqhai khônPTrV8nsvg Kkppcó cPTrV8nsvhăn, lKkppàm sPTrV8nsvao mKkppà ởqjk26rvq lạiqjk26rvq được?"

"Ăn thì qjk26rvqcó thPTrV8nsvể mPTrV8nsvua ởqjk26rvq gPTrV8nsvần đâyPTrV8nsv, cònKkpp chăqjk26rvqn, qjk26rvqráng tìqjk26rvqm chắcKkpp cqjk26rvqhắn Kkppcó PTrV8nsvthôi, nPTrV8nsvếu không họqjk26rvq vềKkpp đâyKkpp đqjk26rvqắp bằnqjk26rvqg cáPTrV8nsvi gì?qjk26rvq" PTrV8nsvCậu điPTrV8nsv thẳngqjk26rvq vàoKkpp pPTrV8nsvhòng qjk26rvqngủ, mởPTrV8nsv tPTrV8nsvủ Kkppâm tường, bênKkpp tronKkppg đầyPTrV8nsv qjk26rvqđủ thảmKkpp lôngqjk26rvq, Kkppchăn, gốiPTrV8nsv qjk26rvqđầu, chiKkppếu Kkppvà nhữngPTrV8nsv Kkppthứ linh tqjk26rvqinh khác.

Tân KkppÝ Điền vẫKkppn lắcqjk26rvq đầu,qjk26rvq "KkppEm khôngPTrV8nsv muốqjk26rvqn ởqjk26rvq đâPTrV8nsvy, khônqjk26rvqg cPTrV8nsvó điềKkppu hòa,qjk26rvq PTrV8nsvbuổi tqjk26rvqối sẽPTrV8nsv lạnh. PTrV8nsvEm Kkppcó đặKkppt chKkppỗ ởqjk26rvq PTrV8nsvnhà hàngKkpp Tâyqjk26rvq, támqjk26rvq qjk26rvqgiờ tốiqjk26rvq, nếqjk26rvqu khôngqjk26rvq đPTrV8nsvi PTrV8nsvthì khqjk26rvqông kịp đâu."

Tạ Đqjk26rvqắc liKkppếc cKkppô mộtKkpp cKkppái, PTrV8nsvnhàn nhKkppã nóiqjk26rvq: Kkpp"Yên tKkppâm, qjk26rvqcó aPTrV8nsvnh PTrV8nsvở đPTrV8nsvây, Kkppsẽ khônqjk26rvqg đPTrV8nsvể Kkppem đôngKkpp lạnPTrV8nsvh đâu."

Cuối cùng họqjk26rvq đếqjk26rvqn cPTrV8nsvửa qjk26rvqhàng tiệnqjk26rvq lKkppợi Kkppgần PTrV8nsvđó muqjk26rvqa mộKkppt PTrV8nsvít vậqjk26rvqt dKkppụng hPTrV8nsvàng ngàyKkpp, cộng thqjk26rvqêm mKkppì Kkppăn liền,qjk26rvq lạqjk26rvqp xưởngKkpp vKkppà trứKkppng PTrV8nsvkho, qjk26rvqăn qjk26rvqqua loKkppa mộtPTrV8nsv bữPTrV8nsva. TâPTrV8nsvn ÝKkpp Điền vừaqjk26rvq thPTrV8nsvu dKkppọn chKkppén đqjk26rvqũa vừaKkpp lPTrV8nsvắc đầu:qjk26rvq "BữKkppa Kkpptiệc lKkppớn ngPTrV8nsvày PTrV8nsvlễ Kkpptình nPTrV8nsvhân củaPTrV8nsv em cứqjk26rvq nPTrV8nsvhư Kkppvậy biếnqjk26rvq qjk26rvqthành qjk26rvqmì ănPTrV8nsv liền."

Tạ ĐắcPTrV8nsv từKkpp PTrV8nsvphía saqjk26rvqu Kkppôm lấyqjk26rvq eKkppo côPTrV8nsv, PTrV8nsvthì thầqjk26rvqm qjk26rvqvào PTrV8nsvtai PTrV8nsvcô: "Bữaqjk26rvq tiệcqjk26rvq lqjk26rvqớn ngàyPTrV8nsv Kkpplễ tKkppình nhâqjk26rvqn củaPTrV8nsv anhPTrV8nsv, bqjk26rvqây giqjk26rvqờ chíPTrV8nsvnh thứcKkpp bắtKkpp đầuKkpp Kkpp-- "

Tân KkppÝ Đqjk26rvqiền qPTrV8nsvuay đầuqjk26rvq PTrV8nsvlại, nKkpphư cườPTrV8nsvi qjk26rvqnhư khôPTrV8nsvng nhìPTrV8nsvn cậuqjk26rvq qjk26rvqmột cKkppái, nhPTrV8nsvướn màqjk26rvqy nói:Kkpp "PTrV8nsvAnh Kkppnghĩ Kkpphay qPTrV8nsvuá đi,Kkpp eqjk26rvqm mớiPTrV8nsv khônqjk26rvqg cqjk26rvqần -PTrV8nsv- "

Cậu cúiKkpp đầPTrV8nsvu hôKkppn cPTrV8nsvổ cPTrV8nsvô, "KhônKkppg phPTrV8nsvải qjk26rvqem bịKkpp tróiKkpp sKkppao? qjk26rvqLàm gìKkpp cóPTrV8nsv quyqjk26rvqền qjk26rvqnói "Không"?"

Tân KkppÝ ĐiềnPTrV8nsv hKkppừ Kkppmột tPTrV8nsviếng, khqjk26rvqông Kkppphục Kkppphản bácKkpp: "APTrV8nsvnh cũnKkppg khqjk26rvqông phảiqjk26rvq bọnqjk26rvq cướp!"

"Anh Kkppkhông ngạiqjk26rvq làqjk26rvqm đạoPTrV8nsv tặKkppc háiKkpp hoqjk26rvqa mKkppột phen."

"Đáng tPTrV8nsviếc eKkppm kqjk26rvqhông Kkppphải lqjk26rvqà cqjk26rvqon PTrV8nsvtin bịPTrV8nsv bKkppắt cóc.Kkpp" CPTrV8nsvô nóiPTrV8nsv xonKkppg cườiKkpp cPTrV8nsvhạy đi.

Có thể lqjk26rvqà PTrV8nsvdo chuyqjk26rvqện "Bắtqjk26rvq cóPTrV8nsvc" Kkppkích thícPTrV8nsvh, bqjk26rvquổi tqjk26rvqối TKkppạ ĐKkppắc PTrV8nsvcực kỳPTrV8nsv qjk26rvqphấn khởi,qjk26rvq suy nghPTrV8nsvĩ nhiềuKkpp cáqjk26rvqch giPTrV8nsvày vòKkpp côPTrV8nsv. KhởiPTrV8nsv PTrV8nsvđầu Tâqjk26rvqn ÝKkpp ĐKkppiền cqjk26rvqó tqjk26rvqrắc trqjk26rvqở, PTrV8nsvnhưng là vìKkpp lấqjk26rvqy lònPTrV8nsvg PTrV8nsvcậu, nPTrV8nsvỗ Kkpplực Kkppphối hợpPTrV8nsv qjk26rvqcậu muốKkppn lKkppàm gKkppì Kkppthì lqjk26rvqàm, qjk26rvqdần dầnKkpp quen PTrV8nsvđược. CậKkppu cqjk26rvqàng hăngKkpp háiKkpp, khôKkppng chỉqjk26rvq PTrV8nsvmuốn côqjk26rvq thựcPTrV8nsv hiPTrV8nsvện qjk26rvqcác qjk26rvqđộng PTrV8nsvtác khó nói,Kkpp Kkppbản tqjk26rvqhân cànqjk26rvqg kqjk26rvqhông Kkppgì kiêKkppng kỵ,qjk26rvq nKkppói sPTrV8nsvở trPTrV8nsvường hqjk26rvqạ lqjk26rvqưu qjk26rvqgì đó.PTrV8nsv Tân ÝKkpp ĐKkppiền vừaqjk26rvq thqjk26rvqẹn Kkppvừa qjk26rvqgiận, xoqjk26rvqay ngPTrV8nsvười qjk26rvqxuống qjk26rvqgiường muốnPTrV8nsv tìPTrV8nsvm bôngPTrV8nsv gòPTrV8nsvn bịt lỗqjk26rvq tqjk26rvqai. Cuqjk26rvqối cPTrV8nsvùng Kkpphai ngườiPTrV8nsv mệKkppt cựcPTrV8nsv đô,Kkpp ôKkppm nqjk26rvqhau đPTrV8nsvánh mộtKkpp giKkppấc Kkppngon lành.

Thân thể đãKkpp trPTrV8nsvút hPTrV8nsvết niềmqjk26rvq Kkppsay mPTrV8nsvê Kkppthỏa Kkppthích, tâmKkpp lýqjk26rvq cũPTrV8nsvng tựqjk26rvq nhqjk26rvqiên mKkppà khKkppoan khoái hơnPTrV8nsv, TPTrV8nsvạ ĐắcKkpp qjk26rvqsau mqjk26rvqột gKkppiấc tỉnhqjk26rvq dậyKkpp, cqjk26rvqảm giKkppác sảngKkpp Kkppkhoái vqjk26rvqô cùPTrV8nsvng, tinh Kkppthần sunKkppg qjk26rvqmãn, qjk26rvqđã PTrV8nsvlâu chưaqjk26rvq cảmPTrV8nsv qjk26rvqthấy hănKkppg hKkppái dKkppâng tràoPTrV8nsv nhPTrV8nsvư thếPTrV8nsv này.

Tân qjk26rvqÝ Điền uqjk26rvqể PTrV8nsvoải tỉPTrV8nsvnh dậyqjk26rvq, cậuKkpp đãKkpp qjk26rvqquần PTrV8nsváo Kkppchỉnh qjk26rvqtề, rửaPTrV8nsv mKkppặt xKkppong xuôiqjk26rvq, đPTrV8nsvứng trước gươngqjk26rvq thắtPTrV8nsv càPTrV8nsv vqjk26rvqạt. BởiPTrV8nsv PTrV8nsvvì PTrV8nsvkhông cóPTrV8nsv rPTrV8nsvèm qjk26rvqcửa sổKkpp, ánhKkpp nắnPTrV8nsvg thẳnqjk26rvqg tắpKkpp chiếu vàqjk26rvqo phqjk26rvqòng. CPTrV8nsvô chKkppe mắtqjk26rvq, qjk26rvqngáp mộtPTrV8nsv cáiqjk26rvq PTrV8nsvnói: "APTrV8nsvnh phảiPTrV8nsv qjk26rvqđi làmKkpp hả?"

"Mẹ anqjk26rvqh qjk26rvqđã kKkpphỏe hơnqjk26rvq nhiqjk26rvqều rồi,qjk26rvq qjk26rvqem muốnqjk26rvq qjk26rvqthăm bKkppà qjk26rvqkhông?" KkppCậu khônKkppg quaKkppy đqjk26rvqầu, hỏiKkpp Kkppmột cáqjk26rvqch thờqjk26rvq ơ.

Có qjk26rvqthể dKkppo mớiPTrV8nsv tqjk26rvqỉnh lạiPTrV8nsv, TânKkpp PTrV8nsvÝ ĐiềPTrV8nsvn cảmqjk26rvq giácqjk26rvq tPTrV8nsvrong đKkppầu tqjk26rvqrống rỗngqjk26rvq, hồiqjk26rvq lâuKkpp mớiKkpp trqjk26rvqở Kkpplại qjk26rvqbình PTrV8nsvthường, "SPTrV8nsvau nPTrV8nsvày đPTrV8nsvi, đượcPTrV8nsv không?"

Cậu điKkpp quKkppa, đứngKkpp PTrV8nsvbên giưKkppờng từPTrV8nsv trêKkppn PTrV8nsvnhìn xuốPTrV8nsvng qjk26rvqcô, cườiPTrV8nsv nóiqjk26rvq: "SPTrV8nsvớm muộnKkpp PTrV8nsvcũng Kkppphải qjk26rvqđi, eKkppm sKkppợ cáiqjk26rvq gì."

Cô không muốnKkpp nóiqjk26rvq "PTrV8nsvEm khônPTrV8nsvg muKkppốn đếnPTrV8nsv qjk26rvqnhà anhqjk26rvq" mộqjk26rvqt qjk26rvqcách trựcPTrV8nsv tiKkppếp nêPTrV8nsvn thPTrV8nsvay đổi cáchqjk26rvq kháKkppc dịqjk26rvqu dPTrV8nsvàng hơnPTrV8nsv, PTrV8nsv"Anh Kkppkhông cảPTrV8nsvm thqjk26rvqấy hơKkppi nóngKkpp vộKkppi saoKkpp? ChúnKkppg ta qjk26rvqmới quKkppen qjk26rvqnhau mấyqjk26rvq thángPTrV8nsv mKkppà thôKkppi-- "

"Nhưng màqjk26rvq chúnqjk26rvqg tPTrV8nsva biếtqjk26rvq nhaKkppu bqjk26rvqảy năPTrV8nsvm rồi."

"Em --" Tqjk26rvqân Ýqjk26rvq ĐiềnKkpp nhKkppìn qjk26rvqcậu muPTrV8nsvốn nóKkppi lạiPTrV8nsv thôiKkpp. Nhữnqjk26rvqg hqjk26rvqình ảnPTrV8nsvh lộnqjk26rvq xộnPTrV8nsv hiệnqjk26rvq lên troqjk26rvqng đầuqjk26rvq cô,Kkpp qjk26rvqcô khôPTrV8nsvng biếtPTrV8nsv nqjk26rvqên làmPTrV8nsv thqjk26rvqế nàoPTrV8nsv PTrV8nsvcho phảiqjk26rvq. qjk26rvqCô khôngKkpp ngờKkpp quan hqjk26rvqệ hPTrV8nsvai nqjk26rvqgười qjk26rvqsẽ tiếnKkpp triểnKkpp nhaPTrV8nsvnh Kkppnhư vqjk26rvqậy, nPTrV8nsvhanh đếnqjk26rvq kqjk26rvqhiến côPTrV8nsv trởKkpp tay kKkpphông kịp.

Tạ Đắc ngồqjk26rvqi xuPTrV8nsvống đầuqjk26rvq giưKkppờng, PTrV8nsvthấp giọngKkpp nói:qjk26rvq "YênPTrV8nsv PTrV8nsvtâm, mẹqjk26rvq qjk26rvqanh chỉqjk26rvq nhớKkpp nhữnKkppg người vKkppà sựPTrV8nsv viPTrV8nsvệc trPTrV8nsvước lúqjk26rvqc qjk26rvqanh haKkppi mấKkppt, tPTrV8nsvrí nhớqjk26rvq sPTrV8nsvau qjk26rvqnày troPTrV8nsvng qjk26rvqtình trạng hỗnqjk26rvq lqjk26rvqoạn, mKkppẹ anKkpph chắcKkpp qjk26rvqlà khôPTrV8nsvng qjk26rvqnhớ qjk26rvqra Kkppem đâu."

Tân ÝKkpp ĐiPTrV8nsvền qjk26rvqkhông nóKkppi gìKkpp, qqjk26rvquay đầqjk26rvqu Kkppnhìn ngKkppoài cửaPTrV8nsv sổ.

"Ba anh mấtKkpp rồiPTrV8nsv, Kkppanh mớiqjk26rvq Kkppnhận Kkppra trqjk26rvqên đờiqjk26rvq nàyqjk26rvq chqjk26rvqỉ cKkppòn qjk26rvqmẹ PTrV8nsvanh lqjk26rvqà ngườiPTrV8nsv thâqjk26rvqn duy nhất.qjk26rvq TìnhKkpp qjk26rvqtrạng sPTrV8nsvức kqjk26rvqhỏe vàKkpp tiKkppnh thqjk26rvqần bKkppà qjk26rvqấy lúPTrV8nsvc tKkppốt Kkpplúc khPTrV8nsvông, anPTrV8nsvh rất lKkppo lắnPTrV8nsvg, nênKkpp từPTrV8nsv kháchPTrV8nsv sạKkppn dọnPTrV8nsv vềqjk26rvq nhà,Kkpp mKkppuốn lúKkppc Kkppbà ấqjk26rvqy cònKkpp sốKkppng chămKkpp sóc bqjk26rvqà nqjk26rvqhiều PTrV8nsvhơn. ChKkppúng Kkppta kếtPTrV8nsv hônqjk26rvq sớKkppm mqjk26rvqột chútPTrV8nsv, tKkpprong Kkppnhà cKkppó trKkppẻ coqjk26rvqn, bà ấyPTrV8nsv sẽKkpp khKkppông Kkppcô quạnhPTrV8nsv thếqjk26rvq nqjk26rvqày, đâyKkpp lPTrV8nsvà tPTrV8nsvhứ nKkpphất; PTrV8nsvthứ haqjk26rvqi, PTrV8nsvtrước đqjk26rvqây anh chPTrV8nsvưa từngPTrV8nsv PTrV8nsvnghĩ PTrV8nsvđến chuyệnKkpp kqjk26rvqết hqjk26rvqôn, PTrV8nsvnếu nqjk26rvqhư nhấKkppt địnhKkpp phPTrV8nsvải PTrV8nsvcưới, đốiPTrV8nsv tượng PTrV8nsvchỉ cóqjk26rvq qjk26rvqthể làPTrV8nsv emPTrV8nsv." Cậqjk26rvqu theKkppo PTrV8nsvthói qPTrV8nsvuen đKkppem nhữngPTrV8nsv tâKkppm tìnhPTrV8nsv, suKkppy nghĩ, qjk26rvqthái PTrV8nsvđộ ẩKkppn giấuqjk26rvq Kkppở nơiKkpp màqjk26rvq ngKkppười qjk26rvqkhác qjk26rvqkhông thấqjk26rvqy đượcqjk26rvq, câPTrV8nsvn nPTrV8nsvhắc PTrV8nsvrất lâu cPTrV8nsvuối cùPTrV8nsvng mớKkppi qjk26rvqquyết địnPTrV8nsvh tqjk26rvqhổ PTrV8nsvlộ ýqjk26rvq Kkppkiến châPTrV8nsvn thậqjk26rvqt nhấKkppt từPTrV8nsv PTrV8nsvđáy lòPTrV8nsvng, nó kqjk26rvqhiến cqjk26rvqậu cóKkpp cảKkppm giPTrV8nsvác gKkppiống nhPTrV8nsvư PTrV8nsvtrần nhPTrV8nsvư nqjk26rvqhộng Kkppđứng trêKkppn đường,qjk26rvq giống nhưKkpp mấtqjk26rvq điKkpp qjk26rvqnăng lựKkppc tPTrV8nsvự vệ,Kkpp bKkppởi vậKkppy qjk26rvqkhi Kkppnói rPTrV8nsva Kkppcó Kkppchút mấKkppt tPTrV8nsvự nhiên.

Cách nói trưPTrV8nsvng cầuqjk26rvq ýqjk26rvq kiếnqjk26rvq nhưPTrV8nsvng thPTrV8nsvực rKkppa lqjk26rvqại cươqjk26rvqng quyếtqjk26rvq lqjk26rvqàm Tânqjk26rvq KkppÝ Đqjk26rvqiền khônqjk26rvqg nói nênqjk26rvq lờiqjk26rvq. qjk26rvqCô Kkppđứng lênqjk26rvq PTrV8nsvmặc quầnPTrV8nsv PTrV8nsváo, trưqjk26rvqớc kPTrV8nsvhi cậuKkpp mởKkpp cKkppửa rqjk26rvqa nqjk26rvqgoài nóiPTrV8nsv một câu:qjk26rvq "KKkppết hônqjk26rvq làKkpp đạiPTrV8nsv Kkppsự, PTrV8nsvkhông phảiqjk26rvq hqjk26rvqai ngườiqjk26rvq chqjk26rvqúng Kkppta nPTrV8nsvói qjk26rvqlà cPTrV8nsvó thể được."

Tạ Đắcqjk26rvq dừngPTrV8nsv bướqjk26rvqc, đôPTrV8nsvi mqjk26rvqày cqjk26rvqhau lqjk26rvqại mộtPTrV8nsv chỗ,qjk26rvq nhưKkpp đămPTrV8nsv chPTrV8nsviêu nhìnKkpp cPTrV8nsvô mộPTrV8nsvt cái.

Hai người PTrV8nsvthu dọKkppn PTrV8nsvxong xuôqjk26rvqi rPTrV8nsvồi rờiKkpp khỏiPTrV8nsv, qjk26rvqTạ ĐắPTrV8nsvc đưaPTrV8nsv qjk26rvqcô vqjk26rvqề Thẩmqjk26rvq gqjk26rvqia. TrêKkppn xe TKkppân ÝPTrV8nsv ĐiềnKkpp qjk26rvqnhận đượcqjk26rvq điệqjk26rvqn PTrV8nsvthoại củaPTrV8nsv mẹ,PTrV8nsv "qjk26rvqThi Lqjk26rvqinh Kkppvới QuânKkpp HPTrV8nsvòa lKkppại đang cãiKkpp nhauqjk26rvq, làmKkpp phiềKkppn PTrV8nsvtới Qqjk26rvquân Anqjk26rvq, nóqjk26rvq ôqjk26rvqm KỳKkpp KỳPTrV8nsv đKkppòi đi,PTrV8nsv bịPTrV8nsv mPTrV8nsvẹ PTrV8nsvngăn Kkppcản. Lão ThẩmKkpp tứcPTrV8nsv giậnKkpp đếPTrV8nsvn nỗPTrV8nsvi bệnqjk26rvqh tPTrV8nsvim suýtPTrV8nsv Kkppchút pqjk26rvqhát táPTrV8nsvc. Còqjk26rvqn cPTrV8nsvon, ởqjk26rvq Kkppbên ngoài qKkppua đêmPTrV8nsv cqjk26rvqũng khôngKkpp nóiqjk26rvq mộtPTrV8nsv tiếng,qjk26rvq khqjk26rvqông biếtqjk26rvq gPTrV8nsvọi Kkppđiện vKkppề sKkppao?" CôPTrV8nsv vội tPTrV8nsvrả lời:Kkpp "Coqjk26rvqn PTrV8nsvvề nPTrV8nsvhà liềnPTrV8nsv mKkppà. MPTrV8nsvới qKkppua nămPTrV8nsv mPTrV8nsvới, hPTrV8nsvai Kkppvợ qjk26rvqchồng nKkppó cKkppãi nhau gìPTrV8nsv nữa?"

Nguyên nhâKkppn sựKkpp PTrV8nsvviệc làPTrV8nsv nPTrV8nsvhư thếKkpp nàqjk26rvqy: Thẩqjk26rvqm QuâKkppn HòPTrV8nsva Kkppvà đámPTrV8nsv bqjk26rvqạn Kkppchơi mPTrV8nsvạt Kkppchược, một ngàyPTrV8nsv mộtPTrV8nsv đqjk26rvqêm Kkppkhông vềKkpp nhPTrV8nsvà, tPTrV8nsvhua khôKkppng ítPTrV8nsv PTrV8nsvtiền. KkppBà vợPTrV8nsv LKkppiêu qjk26rvqThi LinPTrV8nsvh tìm rKkppa PTrV8nsvcậu, gọiqjk26rvq cậuKkpp qjk26rvqvề nhàqjk26rvq cậPTrV8nsvu khôPTrV8nsvng qjk26rvqchịu, thPTrV8nsvế làqjk26rvq lậtqjk26rvq bànPTrV8nsv Kkppmạt chượcKkpp trước mặtPTrV8nsv mọiPTrV8nsv ngườqjk26rvqi. HPTrV8nsvai ngqjk26rvqười cPTrV8nsvãi nhaKkppu đqjk26rvqến qjk26rvqtận nqjk26rvqhà, aPTrV8nsvnh mqjk26rvqột lờPTrV8nsvi tôKkppi một qjk26rvqcâu, aPTrV8nsvi cũnqjk26rvqg PTrV8nsvkhông chịuqjk26rvq nPTrV8nsvói ítKkpp vKkppài câuKkpp. LiKkppêu KkppThi Liqjk26rvqnh khôngKkpp qjk26rvqcẩn thậnKkpp làm PTrV8nsvbể Kkppchai nKkppước PTrV8nsvhoa ChanePTrV8nsvl củaPTrV8nsv ThKkppẩm QuânKkpp Aqjk26rvqn, ThẩPTrV8nsvm QuKkppân APTrV8nsvn Kkppvin cơPTrV8nsv hKkppội này nóiqjk26rvq côPTrV8nsv PTrV8nsvvài câu.qjk26rvq LiKkppêu TPTrV8nsvhi LinKkpph Kkppbất mãnqjk26rvq bqjk26rvqà chịPTrV8nsv qjk26rvqthiên qjk26rvqvị PTrV8nsvem traqjk26rvqi, nóiKkpp móc côKkpp ởPTrV8nsv qjk26rvqnhà mqjk26rvqẹ đKkppẻ ănqjk26rvq khôngKkpp nqjk26rvqgồi rồiKkpp, PTrV8nsvlôi chuyệnPTrV8nsv côPTrV8nsv lPTrV8nsvy qjk26rvqhôn rPTrV8nsva qjk26rvqnói. KkppThẩm Quân APTrV8nsvn tKkppức giậKkppn khóqjk26rvqc qjk26rvqlớn, tqjk26rvqhu dPTrV8nsvọn hqjk26rvqành lPTrV8nsvý đòPTrV8nsvi dPTrV8nsvẫn cqjk26rvqon gáPTrV8nsvi điqjk26rvq. ThẩKkppm PTrV8nsvGia Sơn quáqjk26rvqt giận,qjk26rvq mqjk26rvqọi qjk26rvqngười sqjk26rvqợ khônqjk26rvqg dáPTrV8nsvm lênPTrV8nsv tiqjk26rvqếng. Tqjk26rvqhẩm Quâqjk26rvqn PTrV8nsvHòa thấKkppy bấtPTrV8nsv thường, chuồPTrV8nsvn qjk26rvqđi, LiêPTrV8nsvu ThPTrV8nsvi LiKkppnh liềKkppn tqjk26rvqheo đuôKkppi. qjk26rvqDo đóKkpp khPTrV8nsvi Tqjk26rvqân Ýqjk26rvq Điềnqjk26rvq trở vqjk26rvqề ThKkppẩm giqjk26rvqa, chqjk26rvqiến trườPTrV8nsvng ThẩmPTrV8nsv giPTrV8nsva PTrV8nsvtràn ngậqjk26rvqp PTrV8nsvkhói thuốcPTrV8nsv súnKkppg tuPTrV8nsvyên bPTrV8nsvố tạm dừnPTrV8nsvg, ThKkppẩm GiKkppa Sơnqjk26rvq bPTrV8nsvế Kkppcháu nKkppgoại PTrV8nsvKỳ KỳPTrV8nsv đqjk26rvqi rqjk26rvqa ngoKkppài uốngqjk26rvq tràPTrV8nsv, ThKkppẩm Quân KkppAn Kkpptrốn ởKkpp trKkppong phKkppòng xeqjk26rvqm TV.

Mẹ Tân đứngPTrV8nsv PTrV8nsvở cPTrV8nsvửa nKkpphìn xuPTrV8nsvng quPTrV8nsvanh, PTrV8nsvthấy mộqjk26rvqt cKkpphiếc xqjk26rvqe mộtKkpp qjk26rvqđen ởqjk26rvq pPTrV8nsvhía xPTrV8nsva mqjk26rvqở cửa. Tqjk26rvqân KkppÝ ĐiềKkppn xuPTrV8nsvống xeKkpp, hKkppơi bấtKkpp ngPTrV8nsvờ làPTrV8nsv Tqjk26rvqạ qjk26rvqĐắc Kkppcũng qjk26rvqtheo xuốnKkppg xPTrV8nsve. CKkppậu đKkppi về phPTrV8nsví mPTrV8nsvẹ Tqjk26rvqân, gọiqjk26rvq mqjk26rvqột tiKkppếng "Dì"PTrV8nsv, PTrV8nsvnói vàPTrV8nsvi câKkppu mừngKkpp qjk26rvqnăm tốtKkpp đẹpKkpp cáPTrV8nsvt tường. MẹPTrV8nsv TPTrV8nsvân tqjk26rvqỉ mPTrV8nsvỉ Kkppquan sátqjk26rvq cậuqjk26rvq, ánqjk26rvqh mắPTrV8nsvt cóPTrV8nsv qjk26rvqvẻ lPTrV8nsvưỡng Kkpplự, cuốiKkpp cùnqjk26rvqg không hỏiqjk26rvq gì,qjk26rvq cPTrV8nsvhỉ vẫyKkpp tPTrV8nsvay: "BPTrV8nsvên ngoàPTrV8nsvi lạnqjk26rvqh lắm,PTrV8nsv đừngqjk26rvq đứnqjk26rvqg qjk26rvqđây nữa,PTrV8nsv vàKkppo trong đi."

Tạ Đắc cóPTrV8nsv chKkppút thậqjk26rvqn PTrV8nsvtrọng ngồiPTrV8nsv ởPTrV8nsv pPTrV8nsvhòng kKkpphách ThKkppẩm gPTrV8nsvia, Kkppmẹ củqjk26rvqa Tâqjk26rvqn qjk26rvqÝ dườngqjk26rvq qjk26rvqnhư hơi ấnKkpp qjk26rvqtượng PTrV8nsvđối vớKkppi qjk26rvqcậu, cậuPTrV8nsv khônPTrV8nsvg bPTrV8nsviết qjk26rvqđây PTrV8nsvlà chuKkppyện tốKkppt hKkppay chuKkppyện xấu. Cqjk26rvqậu uốPTrV8nsvng tqjk26rvqrà, ngồiqjk26rvq khoảPTrV8nsvng qjk26rvqmười phúKkppt thìqjk26rvq đi.

Tân PTrV8nsvÝ Điền dọPTrV8nsvn dẹKkppp đKkppồ đạKkppc tronKkppg phòPTrV8nsvng. MẹKkpp TânPTrV8nsv PTrV8nsvgõ cửaKkpp, nóPTrV8nsvi: qjk26rvq"Trong nhKkppà cqjk26rvqó lKkppạp xưởng vKkppà cáPTrV8nsv kPTrV8nsvhô, Kkppcon Kkppmuốn maqjk26rvqng qjk26rvqmột íKkppt đếnqjk26rvq PTrV8nsvBắc Kqjk26rvqinh khqjk26rvqông?" PTrV8nsvCô nqjk26rvqói cũnqjk26rvqg được, tPTrV8nsvìm mPTrV8nsvột cKkppái tqjk26rvqúi sạcqjk26rvqh đPTrV8nsvưa qjk26rvqmẹ. MẹKkpp TPTrV8nsvân vqjk26rvqừa vKkppào phònKkppg vKkppừa từKkpp tốqjk26rvqn nóKkppi: "Cậu thaKkppnh niênPTrV8nsv vừqjk26rvqa đưaPTrV8nsv coPTrV8nsvn vPTrV8nsvề nhKkppà đó,Kkpp PTrV8nsvcon qjk26rvqvà nóPTrV8nsv đPTrV8nsvang yêuPTrV8nsv nhaqjk26rvqu sao?"

Cô nqjk26rvqhẹ PTrV8nsvnhàng Kkppgật đầu.

Mẹ KkppTân lKkppại hỏi:PTrV8nsv "CậuPTrV8nsv qjk26rvqta Kkpptên gqjk26rvqì?" Tânqjk26rvq KkppÝ ĐiềnPTrV8nsv quqjk26rvqa mKkppột Kkpplúc PTrV8nsvlâu mớiqjk26rvq Kkppthấp qjk26rvqgiọng nói:Kkpp "HKkppọ Tạ."

"Đúng Kkpplà nqjk26rvqó!" MẹKkpp Tânqjk26rvq lKkppộ vKkppẻ PTrV8nsvgiận dữ,qjk26rvq "Mấyqjk26rvq PTrV8nsvđứa làKkpp thậKkppt haKkppy Kkppđang đùaKkpp giỡn?"

Cô cúKkppi đầKkppu kPTrV8nsvhông nóKkppi lờiKkpp nào.

Mẹ TâPTrV8nsvn biếnKkpp sqjk26rvqắc, PTrV8nsvquát PTrV8nsvgiọng lạKkppnh lùng:Kkpp "SKkppau nàKkppy cPTrV8nsvon íPTrV8nsvt Kkpplui tớiqjk26rvq qjk26rvqvới nKkppó, nPTrV8nsvghe chưa?"

Tân ÝPTrV8nsv ĐiềnPTrV8nsv vPTrV8nsvô cùKkppng bKkppất đắcPTrV8nsv dĩPTrV8nsv, "Mẹ,PTrV8nsv anqjk26rvqh ấyPTrV8nsv khKkppông pPTrV8nsvhải PTrV8nsvtên lừaqjk26rvq đPTrV8nsvảo cũnPTrV8nsvg kqjk26rvqhông phKkppải kẻKkpp xấuKkpp, mẹPTrV8nsv PTrV8nsvđừng cPTrV8nsvó thàPTrV8nsvnh kiPTrV8nsvến vớiKkpp Kkppanh ấy."

Mẹ Tân tPTrV8nsvăng gPTrV8nsviọng nóiPTrV8nsv qjk26rvqlớn tiếPTrV8nsvng: "VếtKkpp qjk26rvqthương cKkppon làPTrV8nsvnh rồiqjk26rvq nPTrV8nsvên quKkppên mấtKkpp PTrV8nsvđau rồi ư,PTrV8nsv PTrV8nsvbị nPTrV8nsvó PTrV8nsvlàm hạiPTrV8nsv còPTrV8nsvn chqjk26rvqưa đủqjk26rvq qjk26rvqthảm qjk26rvqsao? ThiếPTrV8nsvu chútPTrV8nsv nữqjk26rvqa PTrV8nsvthân bạPTrV8nsvi dPTrV8nsvanh liệt! Cqjk26rvqòn nhữKkppng ngườiqjk26rvq tronqjk26rvqg Tạqjk26rvq gPTrV8nsvia, qjk26rvqlà chúngPTrV8nsv tPTrV8nsva rướqjk26rvqc lqjk26rvqấy nhụcKkpp sao?"

"Mẹ, đãKkpp làqjk26rvq PTrV8nsvquá khứqjk26rvq rồiPTrV8nsv, qjk26rvqcon đâuPTrV8nsv cóqjk26rvq saPTrV8nsvo! Khqjk26rvqi đóKkpp anqjk26rvqh ấyPTrV8nsv cPTrV8nsvòn nhỏ,PTrV8nsv làqjk26rvqm việcqjk26rvq khôngKkpp biếqjk26rvqt cPTrV8nsvhừng mực,qjk26rvq lạiqjk26rvq thqjk26rvqích PTrV8nsvđùa dKkppai -PTrV8nsv- "

Mẹ Tân tứcPTrV8nsv giậnqjk26rvq cắPTrV8nsvt ngPTrV8nsvang PTrV8nsvlời cô,Kkpp "ĐóKkpp làqjk26rvq trKkppò đùqjk26rvq PTrV8nsvdai củaKkpp đứaPTrV8nsv coPTrV8nsvn qjk26rvqnít saKkppo? Chqjk26rvqo con qjk26rvquống thuqjk26rvqốc ngủqjk26rvq, địnhqjk26rvq vqjk26rvqô lPTrV8nsvễ vớiKkpp qjk26rvqcon -qjk26rvq-,con traPTrV8nsvi mqjk26rvqười PTrV8nsvsáu tuổi,PTrV8nsv nóqjk26rvqi lớn khôngqjk26rvq lớn,PTrV8nsv nóPTrV8nsvi nhỏPTrV8nsv cũngqjk26rvq khônqjk26rvqg PTrV8nsvnhỏ, việKkppc Kkppcó thPTrV8nsvể lPTrV8nsvàm viqjk26rvqệc khônqjk26rvqg thqjk26rvqể làm còPTrV8nsvn cầnqjk26rvq ngườKkppi kháPTrV8nsvc PTrV8nsvdạy saKkppo? TừPTrV8nsv nKkpphỏ tPTrV8nsvâm thuậqjk26rvqt bấtPTrV8nsv chínhPTrV8nsv, lPTrV8nsvớn lêPTrV8nsvn làPTrV8nsv người tốtqjk26rvq sKkppao? KkppCon đKkppó qjk26rvq--" bàqjk26rvq chqjk26rvqỉ vàoKkpp đầqjk26rvqu coPTrV8nsvn gáiKkpp Kkppmắng toqjk26rvq: "Càngqjk26rvq sốnqjk26rvqg càng dở!qjk26rvq PTrV8nsvCon PTrV8nsvnăm naqjk26rvqy baPTrV8nsvo nhiêu,Kkpp nóqjk26rvq nqjk26rvqăm Kkppnay PTrV8nsvbao nhiêu?"

Tân ÝKkpp ĐiềnKkpp bịqjk26rvq mắqjk26rvqng PTrV8nsvchỉ cKkppúi đầqjk26rvqu, khônqjk26rvqg dáKkppm lênqjk26rvq tiếng.

"Tạ gia cóKkpp tqjk26rvqiền lKkppà qjk26rvqtốt, nhưPTrV8nsvng chúnPTrV8nsvg qjk26rvqta kKkpphông Kkppthấy lạPTrV8nsv! NhữngKkpp ngườiPTrV8nsv KkppTạ giKkppa, tất cqjk26rvqả đPTrV8nsvều lqjk26rvqà nhâKkppn vKkppật lKkppợi hại,PTrV8nsv Kkppcó tiếnPTrV8nsvg ngaKkppng ngượcPTrV8nsv Kkppkhông phânKkpp phảiPTrV8nsv trái. Coqjk26rvqn ngớPTrV8nsv ngẩnPTrV8nsv kqjk26rvqhông biếKkppt, Kkppchứ mẹqjk26rvq rấqjk26rvqt rqjk26rvqõ ràPTrV8nsvng! CoPTrV8nsvn Kkppđó, đúnPTrV8nsvg lqjk26rvqà qjk26rvqtrẻ người nKkppon dạ!qjk26rvq MẹKkpp nPTrV8nsvó bKkppiết cqjk26rvqhuyện haKkppi PTrV8nsvđứa không?"

Tân KkppÝ ĐiềnKkpp qjk26rvqấp PTrV8nsvúng nóqjk26rvqi: "TPTrV8nsvụi qjk26rvqcon quqjk26rvqen nqjk26rvqhau chưaPTrV8nsv bqjk26rvqao lâKkppu Kkpp-- "

"Vậy Kkpplà tốtPTrV8nsv Kkpprồi, nhanKkpph chónKkppg cKkpphia Kkpptay đi!"

"Mẹ, cqjk26rvqon khôngqjk26rvq phảiqjk26rvq PTrV8nsvvì tiềnPTrV8nsv củaqjk26rvq aPTrV8nsvnh qjk26rvqấy, anPTrV8nsvh ấyqjk26rvq đốKkppi vớPTrV8nsvi cqjk26rvqon Kkpprất tPTrV8nsvốt -qjk26rvq- "

Mẹ Tân liếKkppc qjk26rvqcô, "PTrV8nsvMẹ biếtqjk26rvq PTrV8nsvcon chqjk26rvqia tKkppay Nqjk26rvqgụy Tiên,Kkpp PTrV8nsvtình cảqjk26rvqm chịPTrV8nsvu đảqjk26rvq kíchPTrV8nsv rấtKkpp lớn, nhưngPTrV8nsv cũnKkppg khônKkppg qjk26rvqthể lqjk26rvqàm ẩuPTrV8nsv PTrV8nsvnhư thế!PTrV8nsv TừKkpp Kkppnhỏ qjk26rvqmẹ dqjk26rvqạy cPTrV8nsvon tqjk26rvqhế nàKkppo? Con gPTrV8nsvái pPTrV8nsvhải đKkppứng qjk26rvqđắn tPTrV8nsvự trọng,Kkpp bKkppất PTrV8nsvkể xKkppảy rqjk26rvqa chuyKkppện Kkppgì, tuKkppyệt qjk26rvqkhông tqjk26rvqhể cam chịKkppu. MẹKkpp tiKkppn coKkppn, cKkppon PTrV8nsvlại cảqjk26rvq đPTrV8nsvêm khqjk26rvqông về?PTrV8nsv Đêmqjk26rvq Kkppqua qjk26rvqcó phảiPTrV8nsv PTrV8nsvcon ởKkpp chung vớiqjk26rvq nqjk26rvqó không?"

Tân PTrV8nsvÝ Điền chKkppống đỡqjk26rvq Kkppkhông nổi,qjk26rvq nhịnPTrV8nsv khôngqjk26rvq đượcKkpp nói:qjk26rvq "Mẹ,PTrV8nsv qjk26rvqcon hPTrV8nsvai tPTrV8nsvám PTrV8nsvtuổi rồi, khôqjk26rvqng phảiPTrV8nsv trKkppẻ con--qjk26rvq" mPTrV8nsvẹ TPTrV8nsvân khPTrV8nsvông đợqjk26rvqi côKkpp Kkppnói xoKkppng, lậpKkpp tPTrV8nsvức qjk26rvqnói: "VậPTrV8nsvy con vẫnPTrV8nsv muốqjk26rvqn PTrV8nsvyêu đươPTrV8nsvng vớiKkpp thPTrV8nsvằng nhócKkpp đqjk26rvqó? KkppĐây PTrV8nsvlà biểKkppu qjk26rvqhiện nghiPTrV8nsvêm túcKkpp chịu tráchqjk26rvq nhiệmKkpp vớqjk26rvqi tKkppình cảmKkpp sao?"

Cô bịqjk26rvq dồn vPTrV8nsvào tườngqjk26rvq Kkppá khẩuPTrV8nsv khônPTrV8nsvg tqjk26rvqrả lờiqjk26rvq được,qjk26rvq đànhKkpp nqjk26rvqói: "ĐPTrV8nsvược rồKkppi, đượcqjk26rvq rồiqjk26rvq, con bqjk26rvqiết Kkppnên làqjk26rvqm Kkppnhư thKkppế nào.qjk26rvq" PTrV8nsvCô xáchPTrV8nsv thKkppeo túPTrV8nsvi lạpPTrV8nsv xưởngKkpp PTrV8nsvvà cáKkpp khôPTrV8nsv nhanh nhPTrV8nsvảu chạyqjk26rvq vàoqjk26rvq Kkppphòng. qjk26rvqCô thảKkpp đạiPTrV8nsv Kkppcái Kkpptúi lêKkppn bàn,PTrV8nsv chỉKkpp PTrV8nsvvào Kkppcái Kkppđầu con qjk26rvqcá Kkppnói: "XeKkppm PTrV8nsvmày kìa,qjk26rvq gâKkppy Kkppcho taqjk26rvqo biPTrV8nsvết PTrV8nsvbao rắcPTrV8nsv rối!"

Buổi chiều cKkppùng ngàyqjk26rvq PTrV8nsvTân PTrV8nsvÝ qjk26rvqĐiền vềPTrV8nsv BKkppắc Kinhqjk26rvq, Tạqjk26rvq Đắcqjk26rvq muPTrV8nsvốn đqjk26rvqến đóKkppn cKkppô. Côqjk26rvq vộiPTrV8nsv đáp: "KkppAnh đừngqjk26rvq cóKkpp mKkppà tớqjk26rvqi, mẹKkpp qjk26rvqem kPTrV8nsvhông mPTrV8nsvuốn thấyKkpp aPTrV8nsvnh." KkppTạ Đắcqjk26rvq khKkppông ngờPTrV8nsv mình lạiPTrV8nsv khôngqjk26rvq đượcKkpp hPTrV8nsvoan nghêKkppnh, hỏiqjk26rvq vPTrV8nsvì Kkppsao. Cqjk26rvqô thởPTrV8nsv PTrV8nsvdài, "CũPTrV8nsvng dqjk26rvqo chuyện tốtqjk26rvq Kkppanh làmPTrV8nsv! Eqjk26rvqm hỏqjk26rvqi aKkppnh, lầnPTrV8nsv đóqjk26rvq cqjk26rvqó phảiqjk26rvq PTrV8nsvanh chPTrV8nsvo PTrV8nsvem uKkppống thPTrV8nsvuốc nPTrV8nsvgủ không? Eqjk26rvqm PTrV8nsvđến bâKkppy giờPTrV8nsv còqjk26rvqn qjk26rvqmơ mKkppơ màngKkpp Kkppmàng, khPTrV8nsvông nhớqjk26rvq rPTrV8nsvõ cụKkpp Kkppthể xảyqjk26rvq qjk26rvqra chuyện PTrV8nsvgì. LúKkppc qjk26rvqđó mẹKkpp eKkppm qjk26rvqđến nhàPTrV8nsv Kkppanh đónKkpp qjk26rvqem, cqjk26rvqảnh sátKkpp hPTrV8nsvình nhPTrV8nsvư cũnKkppg tới,Kkpp có qjk26rvqđúng không?"

Tạ Đắc hồiPTrV8nsv qjk26rvqlâu PTrV8nsvkhông lêPTrV8nsvn tiếng.qjk26rvq"Vậy Kkppanh bPTrV8nsvảo Đổnqjk26rvqg ToàKkppn đqjk26rvqến đóqjk26rvqn emPTrV8nsv." CậuPTrV8nsv ngắtqjk26rvq điện thoại,PTrV8nsv ngồiKkpp phPTrV8nsvịch xuqjk26rvqống Kkppsofa. Tạqjk26rvq gKkppia tKkppừ lúcKkpp Tqjk26rvqạ Hậqjk26rvqu mất,Kkpp qjk26rvqbố tríKkpp trong nhKkppà kqjk26rvqhông PTrV8nsvcó qjk26rvqthay đqjk26rvqổi gì.qjk26rvq Cậqjk26rvqu nhìnKkpp qPTrV8nsvuanh bốnPTrV8nsv phía,Kkpp trqjk26rvqên tưqjk26rvqờng vqjk26rvqẫn treo bứcPTrV8nsv qjk26rvqthư hqjk26rvqọa ngaPTrV8nsvy vịPTrV8nsv trPTrV8nsví đó,qjk26rvq bPTrV8nsvình hoPTrV8nsva PTrV8nsvvẫn đặKkppt tqjk26rvqrên bệKkpp cửaPTrV8nsv PTrV8nsvsổ, trKkppong bình cắqjk26rvqm mKkppột PTrV8nsvbó Kkpphoa cKkppát cánh,PTrV8nsv trPTrV8nsvên kqjk26rvqệ vẫqjk26rvqn đểKkpp nhKkppững mPTrV8nsvón đồPTrV8nsv qjk26rvqlúc nhqjk26rvqỏ cậPTrV8nsvu thường cKkpphơi, cậuPTrV8nsv nhắmPTrV8nsv qjk26rvqmắt lạiPTrV8nsv đềqjk26rvqu Kkppcó thểKkpp tqjk26rvqìm được.

Cảnh cũ ngườiKkpp Kkppxưa. Cậuqjk26rvq PTrV8nsvnhớ rqjk26rvqất rõKkpp, mùKkppa hqjk26rvqè qjk26rvqnăm ấyqjk26rvq cậuqjk26rvq mườPTrV8nsvi sáuKkpp Kkpptuổi, Tqjk26rvqân PTrV8nsvÝ trước kPTrV8nsvhi qjk26rvqdu họcPTrV8nsv đếPTrV8nsvn tạmPTrV8nsv biệtqjk26rvq qjk26rvqcậu, qjk26rvqlà ngồiKkpp ởqjk26rvq nPTrV8nsvơi cậuPTrV8nsv Kkppđang ngồi.