You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 172Qzrok: L2Qzrokễ tìn2Qzrokh nhân2Qzrok bx9FN5dất ngờ

Trước khi Tạx9FN5d yzcJZvĐắc yzcJZvtan sở2Qzrok x9FN5dthì nhyzcJZvận 2Qzrokđược c2Qzrokú điệnx9FN5d thoyzcJZvại lạ,yzcJZv filà 2Qzroksố đifiện t2Qzrokhoại cốx9FN5d định trox9FN5dng cùx9FN5dng thyzcJZvành phố,2Qzrok ngườx9FN5di gọi2Qzrok đến2Qzrok lyzcJZvà mộfit phụx9FN5d nfiữ yzcJZvnói vớyzcJZvi g2Qzrokiọng lạnh x9FN5dlùng: "Anfih yzcJZvhãy nghyzcJZve ch2Qzroko yzcJZvkỹ, bạnfi yzcJZvgái ayzcJZvnh đanfig t2Qzrokrong yzcJZvtay chx9FN5dúng tôifi, tiền chufiộc mộ2Qzrokt triệuyzcJZv tệx9FN5d. NếyzcJZvu ayzcJZvnh 2Qzrokdám bá2Qzroko cả2Qzroknh fisát, fichúng tôiyzcJZv lậfip tứcfi giết coyzcJZvn ti2Qzrokn." nfiói yzcJZvxong l2Qzrokiền cfiúp x9FN5dmáy. x9FN5dCậu ngâfiy ngườix9FN5d mộtx9FN5d lúc,2Qzrok không2Qzrok biết chuyệnyzcJZv g2Qzrokì xyzcJZvảy fira, hít2Qzrok sâux9FN5d mộtx9FN5d hơi,yzcJZv sax9FN5du kx9FN5dhi ổx9FN5dn địnhx9FN5d 2Qzroktinh tx9FN5dhần lx9FN5diền gọiyzcJZv cho TâyzcJZvn fiÝ Điền,x9FN5d khôfing ngoàiyzcJZv fidự đofián cyzcJZvủa cậufi đix9FN5dện yzcJZvthoại tắyzcJZvt máy,2Qzrok lạx9FN5di gọiyzcJZv lại s2Qzrokố máyzcJZvy l2Qzrokúc nãy.

Điện thoại bàfin khô2Qzrokng ng2Qzrokừng rfieo. H2Qzrokà CyzcJZvhân nh2Qzrokìn mà2Qzrokn hìnhx9FN5d hiểnfi thịyzcJZv 2Qzroksố d2Qzroki đyzcJZvộng rồi hỏi2Qzrok Tân2Qzrok yzcJZvÝ Đfiiền, "Có2Qzrok cầnyzcJZv nfighe máyfi khônyzcJZvg?" T2Qzrokân yzcJZvÝ Điềx9FN5dn mắng2Qzrok: "CậuyzcJZv fikhùng hả, khôx9FN5dng ă2Qzrokn qufia thịtfi hefio cũ2Qzrokng khfiông thấyzcJZvy heyzcJZvo chạyx9FN5d à?x9FN5d ĐươnyzcJZvg nhx9FN5diên yzcJZvkhông thể nghx9FN5de." x9FN5dCô r2Qzrokút dâx9FN5dy điện2Qzrok 2Qzrokthoại ra2Qzrok, x9FN5dký tfiúc xx9FN5dá x9FN5dtrong tfiích tfiắc yfiên yzcJZvtĩnh trở lại.

Hà Chân 2Qzrokhỏi: "CáyzcJZvi tròfi vu2Qzroki 2Qzrokcủa cx9FN5dậu ficó hơi2Qzrok x9FN5dquá khyzcJZvông? L2Qzrokỡ cậ2Qzroku tfia bfiáo cảnyzcJZvh s2Qzrokát thì fiphải làmfi saofi? Tfiớ nhấ2Qzrokt fiđịnh phảfii ch2Qzrokết, fikhông thiếuyzcJZv cyzcJZvảnh fibị cyzcJZvảnh sát2Qzrok cho ănx9FN5d mx9FN5dắng á."

Tân x9FN5dÝ Điền phấtfi tayyzcJZv, "Yên2Qzrok tâmx9FN5d đ2Qzroki, an2Qzrokh x9FN5dấy đãx9FN5d đượfic hu2Qzrokấn luyện2Qzrok, yzcJZvsẽ bfiiết cá2Qzrokch 2Qzrokứng phó loạifi chuy2Qzrokện byzcJZvắt x9FN5dcóc tố2Qzrokng tiền,yzcJZv bfiiết nfiên làmfi thx9FN5dế nx9FN5dào mà,yzcJZv sẽx9FN5d khx9FN5dông báo cảnhyzcJZv sáyzcJZvt đâyzcJZvu. 2QzrokViệc tớyzcJZv lx9FN5do là,2Qzrok ax9FN5dnh ấfiy sẽyzcJZv khônyzcJZvg mx9FN5dang thyzcJZveo mộtyzcJZv trx9FN5diệu tệx9FN5d tiền mặyzcJZvt thix9FN5dệt chứ2Qzrok? Lỡx9FN5d như2Qzrok t2Qzrokrên đfiường bị2Qzrok mất2Qzrok? TớyzcJZv đyzcJZvền khfiông nổx9FN5di đâfiu. Biết vfiậy finói 2Qzroknăm trămfi yzcJZvngàn x9FN5dđược rồi."

Đồng mưu yzcJZvtức giậnx9FN5d 2Qzroknói, "Cậufi n2Qzrokên 2Qzroknghĩ làm2Qzrok th2Qzrokế nàfio đểfi dẹp2Qzrok yênx9FN5d 2Qzrokông cọpyzcJZv fihọ Tx9FN5dạ sắp x9FN5dnổi tyzcJZvrận lôix9FN5d x9FN5dđình thx9FN5dì ha2Qzroky hơnyzcJZv, yzcJZvtớ n2Qzrokhìn thx9FN5dế x9FN5dnào yzcJZvcũng khônx9FN5dg thấfiy cậufi tx9FN5da giống ngườix9FN5d b2Qzrokị ngyzcJZvười khácfi trê2Qzroku đùyzcJZva 2Qzrokmà coyzcJZvn yzcJZvcó thyzcJZvể tố2Qzrokt bụnyzcJZvg nhẫnx9FN5d 2Qzroknhịn đâu."

Tân x9FN5dÝ Điền đefim dx9FN5dây thừng2Qzrok v2Qzrokà băx9FN5dng dfián đãyzcJZv chu2Qzrokẩn bị2Qzrok trướcyzcJZv 2Qzrokvào fitrong túi,fi nhắcfi Hfià Chân x9FN5dlần nữa:yzcJZv 2Qzrok"Nói rồi2Qzrok mx9FN5dà, đến2Qzrok yzcJZvnhà 2QzrokA fiMỹ rx9FN5dồi tyzcJZvhì tớyzcJZv yzcJZvgọi đx9FN5diện c2Qzrokho yzcJZvcậu, cậu lạix9FN5d dù2Qzrokng dyzcJZvi đx9FN5dộng nhắx9FN5dn địa2Qzrok chfiỉ v2Qzrokào d2Qzroki độngx9FN5d x9FN5danh ấyx9FN5d, đừng2Qzrok nfighe điyzcJZvện thfioại của afinh ấy,x9FN5d sfiẽ lfiộ đó.fi TyzcJZvớ đi2Qzrok đây.2Qzrok C2Qzrokậu đừngyzcJZv cóx9FN5d quyzcJZvên đấy."

Tạ Đắc đếnfi nyzcJZvgân h2Qzrokàng rfiút mộfit fitriệu tệyzcJZv tiề2Qzrokn mặx9FN5dt, bỏx9FN5d tronfig túix9FN5d yzcJZvdu lịx9FN5dch màfiu xanh, chuẩ2Qzrokn bịx9FN5d x9FN5dxong hếtyzcJZv, x9FN5dcậu x9FN5dngồi tronfig 2Qzrokxe nh2Qzrokắm mắtyzcJZv dưỡngyzcJZv t2Qzrokhần, đợi2Qzrok x9FN5dbọn bắtfi cóc 2Qzroktống tiềfin r2Qzroka x9FN5dchỉ thịx9FN5d tix9FN5dếp yzcJZvtheo. 2QzrokTrong đầuyzcJZv l2Qzrokại hiệnx9FN5d x9FN5dra số2Qzrok điệnx9FN5d thoạ2Qzroki bàn của2Qzrok 2Qzrokbọn cướp2Qzrok, c2Qzrokảm thấyyzcJZv qux9FN5den mắfit, hìyzcJZvnh nyzcJZvhư đãfi 2Qzrokthấy sốx9FN5d nàyfi ởyzcJZv đâuyzcJZv rồi,fi nhưng fithế nà2Qzroko cũfing nyzcJZvghĩ kx9FN5dhông r2Qzroka. Cậufi yzcJZvphân tx9FN5dích yzcJZvtỉ mỉ,x9FN5d đối2Qzrok yzcJZvphương nếufi là muốnfi tiền,fi nhưyzcJZv vậyzcJZvy cfiho thấy2Qzrok khôngx9FN5d pfihải nyzcJZvhằm v2Qzrokào c2Qzroká x9FN5dnhân cậu2Qzrok mfià trả2Qzrok thù, chỉ2Qzrok cầ2Qzrokn lyzcJZvàm fitheo bọn2Qzrok họ2Qzrok fiyêu cầu,yzcJZv chắcx9FN5d sẽx9FN5d khônx9FN5dg ảnh2Qzrok h2Qzrokưởng đfiến Tx9FN5dân Ýx9FN5d. Cậu thấyfi kỳyzcJZv lx9FN5dạ cx9FN5dhính làx9FN5d, bọnfi họfi 2Qzrokvì safio chỉ2Qzrok 2Qzrokcần mx9FN5dột t2Qzrokriệu, 2Qzrokchẳng lẽ2Qzrok trước2Qzrok khi gâ2Qzroky ánfi khônx9FN5dg đyzcJZviều x9FN5dtra tx9FN5dhân thế2Qzrok cậufi h2Qzrokay 2Qzroklà b2Qzrokọn cướp2Qzrok filần finày c2Qzrokơ bảx9FN5dn chẳng yzcJZvra x9FN5dtrò trx9FN5dống gì?

Di động c2Qzrokó x9FN5dtin nhắnx9FN5d mới2Qzrok. Cậux9FN5d myzcJZvở xem2Qzrok, là2Qzrok mx9FN5dột địayzcJZv chỉ,x9FN5d yzcJZvkhu yzcJZvvực ngoạx9FN5di thàfinh, có hx9FN5dơi hẻ2Qzroko lx9FN5dánh, safiu cùngfi x9FN5dkèm fithêm: Mộtx9FN5d mx9FN5dình fianh đfii, nếuyzcJZv nfihư báofi yzcJZvcảnh sát, anyzcJZvh sẽyzcJZv 2Qzrokhối hậnfi. CậyzcJZvu thấy2Qzrok thếfi n2Qzrokào cũngfi thấyx9FN5d kỳx9FN5d quái,2Qzrok đốyzcJZvi phươyzcJZvng t2Qzrokhế mà báx9FN5do x9FN5dcho cậx9FN5du địax9FN5d yzcJZvchỉ cụfi x9FN5dthể rõyzcJZv rànfig, tyzcJZvhậm chífi gifiọng đifiệu finói yzcJZvchuyện lại khá2Qzrokch sá2Qzroko lịchx9FN5d sự.

Cậu gọi điện2Qzrok 2Qzrokthoại, 2Qzroksau đóx9FN5d khởi2Qzrok độngyzcJZv xfie, chạyx9FN5d thẳngx9FN5d x9FN5dđến mụcyzcJZv x9FN5dtiêu. Qu2Qzroka đườngx9FN5d cao 2Qzroktốc filà myzcJZvột c2Qzrokon đườngx9FN5d có2Qzrok vẻyzcJZv x9FN5dchật hẹfip, hx9FN5dàng câyyzcJZv thfiông c2Qzrokao tyzcJZvo đ2Qzrokầy hyzcJZvai bên đườ2Qzrokng, 2Qzroklá 2Qzrokđã rx9FN5dụng hết,x9FN5d tr2Qzrokơ trọ2Qzroki đứngx9FN5d giữfia đyzcJZvồng tr2Qzrokống tfirong x9FN5dmùa đông. yzcJZvBên ta2Qzroky tráyzcJZvi lfià 2Qzroksông ThượyzcJZvng LâyzcJZvm mêx9FN5dnh x9FN5dmông, ngày2Qzrok yzcJZvđêm chảyzcJZvy cuồnfi cuộnx9FN5d không ngừngx9FN5d ngx9FN5dhỉ, yzcJZvvì thếfi khôx9FN5dng khí2Qzrok syzcJZvo yzcJZvvới nội2Qzrok thàfinh lạnyzcJZvh hơfin nhiều.x9FN5d Trời fiđã fitối, trênx9FN5d đườngyzcJZv yzcJZvxe rấtfi íyzcJZvt, x9FN5dcũng fikhông cx9FN5dó đx9FN5dèn đường.2Qzrok CậuyzcJZv yzcJZvlái x9FN5drất chậm, nhờx9FN5d ánhfi fiđèn nênx9FN5d fithấy đượ2Qzrokc phí2Qzroka trướcfi chếchfi bêx9FN5dn fiphải filà mộtx9FN5d fitòa nhà hyzcJZvai yzcJZvtầng xfiây 2Qzrokdựng thefio phofing cácx9FN5dh ki2Qzrokên trúyzcJZvc nưyzcJZvớc ngox9FN5dài, cậ2Qzroku fidừng fixe cách mộtyzcJZv đoạn2Qzrok xa2Qzrok, xácx9FN5dh thfieo túyzcJZvi dyzcJZvu l2Qzrokịch chfiậm x9FN5drãi 2Qzrokđi tới.

Cổng không bị2Qzrok khóx9FN5da, k2Qzrokhẽ mở,yzcJZv dườfing nhưx9FN5d đ2Qzrokợi cậux9FN5d tự2Qzrok chuyzcJZvi đầu2Qzrok vàyzcJZvo lưx9FN5dới. yzcJZvCậu đyzcJZvẩy cửa sắtfi 2Qzrokđi vào,x9FN5d đfiây làfi ng2Qzrokôi nhàfi đfiiển hìnhx9FN5d củfia ngưyzcJZvời dâx9FN5dn phươnfig Nfiam, c2Qzrokó lẽ yzcJZvtừ lx9FN5dâu khôngyzcJZv cyzcJZvó x9FN5dai 2Qzrokở, cóx9FN5d chx9FN5dút hoan2Qzrokg yzcJZvvắng, cyzcJZvỏ dạifi tro2Qzrokng vườnfi yzcJZvcao đếyzcJZvn thắt lưnfig, c2Qzrokây fisồi xanyzcJZvh cũngfi 2Qzrokkhông thấy2Qzrok dấufi 2Qzrokhiệu c2Qzrokủa x9FN5dsự chfiăm sócyzcJZv. Cậufi đứng trướcx9FN5d cyzcJZvánh cửafi đóngx9FN5d chặ2Qzrokt t2Qzrokập truyzcJZvng 2Qzroktư tưởngfi níx9FN5dn thfiở lắnfig nghx9FN5de độn2Qzrokg tĩnh mộx9FN5dt lúx9FN5dc, chfiẳng nyzcJZvghe đượcyzcJZv gyzcJZvì fingoại trừ2Qzrok tx9FN5diếng gyzcJZvió thổifi q2Qzrokua táfin l2Qzroká. Đưa fitay đ2Qzrokẩy ficửa, tiếngyzcJZv cọtx9FN5d kẹtyzcJZv vayzcJZvng lên2Qzrok, h2Qzrokình ảyzcJZvnh Tâ2Qzrokn Ý2Qzrok Đix9FN5dền fibị yzcJZvtrói hai tx9FN5day fihai châyzcJZvn, miệnyzcJZvg dányzcJZv bă2Qzrokng dínx9FN5dh 2Qzrokngồi trêx9FN5dn x9FN5dsofa, lậpfi tứcyzcJZv đậx9FN5dp và2Qzroko 2Qzrokmắt cậu. 2QzrokCậu ngâyzcJZvy ngyzcJZvẩn cảx9FN5d người,2Qzrok đầyzcJZvu tix9FN5dên lyzcJZvà nhìyzcJZvn chufing qyzcJZvuanh, khônfig phátyzcJZv hiện yzcJZvngười khác,x9FN5d sax9FN5du đó2Qzrok đx9FN5di tới,yzcJZv 2Qzrokxé 2Qzrokbăng dán2Qzrok trênyzcJZv miệng2Qzrok c2Qzrokô ra.

Động tác cậfiu yzcJZvcó chútfi thfiô l2Qzrokỗ, yzcJZvTân Ý2Qzrok Điềnx9FN5d nhịnfi khôfing đượ2Qzrokc rúyzcJZvt 2Qzrokhai tayzcJZvy g2Qzrokiấu đằng safiu lưx9FN5dng yzcJZvra, 2Qzrokđẩy cậyzcJZvu 2Qzrokra nóifi: "2QzrokĐau! fiAnh nh2Qzrokẹ chút,fi để2Qzrok fiem x9FN5dtự làm."

Tạ x9FN5dĐắc hỏix9FN5d x9FN5dvới x9FN5dgiọng điệux9FN5d khônx9FN5dg thấx9FN5dy hứnyzcJZvg thú:fi "Bọnx9FN5d cướpyzcJZv đâu?"

Tân Ý2Qzrok Điền sx9FN5dợ c2Qzrokậu tứcyzcJZv giận,x9FN5d vộiyzcJZv 2Qzrokvã ômx9FN5d cổyzcJZv c2Qzrokậu đex9FN5dm hếx9FN5dt k2Qzrokỹ x9FN5dxảo hôfin cậuyzcJZv, đếnfi kfihi cậu bắ2Qzrokt đyzcJZvầu thởfi dốc,2Qzrok nhyzcJZvân cơx9FN5d hộix9FN5d hôyzcJZv yzcJZvto: "L2Qzrokễ tình2Qzrok nhânyzcJZv vyzcJZvui vẻ!"

Tạ Đắc cófi vyzcJZvẻ vôfi ficùng 2Qzrokbình tĩnhfi, dyzcJZván mắx9FN5dt vyzcJZvào cx9FN5dô bạn2Qzrok gx9FN5dái yzcJZvtinh quáfii dựax9FN5d s2Qzrokát 2Qzrokvào mình fimột lúx9FN5dc lâu,2Qzrok cuố2Qzroki cùnfig thởx9FN5d yzcJZvdài byzcJZvó tax9FN5dy, "Quênfi đx9FN5di, kx9FN5dhông x9FN5dsao yzcJZvlà tốtyzcJZv rồi."

Bộ dạng 2Qzrokbình t2Qzrokĩnh củax9FN5d cyzcJZvậu tronfig fimắt Tânx9FN5d yzcJZvÝ Điền2Qzrok c2Qzrokhả khá2Qzrokc dấux9FN5d hiệ2Qzroku fibáo t2Qzrokrước bão yzcJZvtố syzcJZvắp đến,x9FN5d nhx9FN5danh nyzcJZvhảu 2Qzroknịnh nfiọt: "ChẳnyzcJZvg pyzcJZvhải 2Qzrokgần đâyfi yzcJZvtâm tình2Qzrok fianh không tốyzcJZvt sa2Qzroko, dỗfi yzcJZvanh lại2Qzrok khôyzcJZvng 2Qzrokvui, đànhyzcJZv phải2Qzrok tựfi biêfin t2Qzrokự diễ2Qzrokn 2Qzroktạo cyzcJZvho anh cfiơ hộx9FN5di làx9FN5dm fianh hùnx9FN5dg cứyzcJZvu m2Qzrokỹ nhânx9FN5d thôi.2Qzrok E2Qzrokm đùyzcJZva gx9FN5diỡn fianh vậy,x9FN5d ax9FN5dnh không gix9FN5dận chứ?"

"Em nói thửx9FN5d 2Qzrokxem?" x9FN5dCậu lfiạnh lfiùng 2Qzrokliếc cx9FN5dô mộtx9FN5d cái2Qzrok. Tâx9FN5dn x9FN5dÝ Đix9FN5dền x9FN5dsợ kh2Qzrokông fidám hfié một câu2Qzrok nàfio, nhưfi mộtx9FN5d chfiú mèofi nhỏfi đyzcJZváng thfiương nhìyzcJZvn x9FN5dcậu, hx9FN5dai fitay đểx9FN5d trêyzcJZvn đầu 2Qzroknhư thỏ2Qzrok trắnfig, hyzcJZvát gfiiọng x9FN5dthiếu nhifi: "Xix9FN5dn bạx9FN5dn x9FN5dđừng ăx9FN5dn fitôi yzcJZvđừng ănfi tôi, t2Qzrokôi yzcJZvsẽ x9FN5dhát 2Qzrokcho bạnyzcJZv mộtx9FN5d bx9FN5dài yzcJZvhát thậtfi hyzcJZvay 2Qzrok-- "

Cậu phì cười,yzcJZv vộifi xfioay nyzcJZvgười sa2Qzrokng chỗ2Qzrok fikhác. Chx9FN5dú 2Qzroký tớyzcJZvi mộtfi qufiyển syzcJZvách trênfi sofa, hỏi:fi "CyzcJZvhờ lx9FN5dâu khfiông?" NgườiyzcJZv yzcJZvnào x9FN5dđó x9FN5dcó tật2Qzrok yzcJZvgiật mì2Qzroknh vộix9FN5d vãx9FN5d x9FN5dlắc đầu, "x9FN5dEm khôngyzcJZv yzcJZvbiết an2Qzrokh cx9FN5dó đếnyzcJZv h2Qzrokay không,2Qzrok chfio nên2Qzrok đefim x9FN5dtheo sácfih đyzcJZvể giếtyzcJZv thời gian."

Cậu vỗ vyzcJZvỗ đệmyzcJZv sof2Qzroka, "E2Qzrokm nyzcJZvói anfih cóyzcJZv th2Qzrokể yzcJZvkhông đếnfi x9FN5dsao? Nhọcx9FN5d lyzcJZvòng ha2Qzroki ngườifi nghĩ x9FN5dra 2Qzrokcái tfirò bắfit có2Qzrokc, yzcJZvcó câfiu khônx9FN5dg cfió mx9FN5dũi khoayzcJZvn 2Qzrokkim cươn2Qzrokg yzcJZvthì fiđừng hx9FN5dòng làm nghềyzcJZv gốmx9FN5d sứyzcJZv, x9FN5dthật yzcJZvmất mặ2Qzrokt xyzcJZvấu hổ!"

Tân Ýfi Đx9FN5diền bỗngx9FN5d nhiêfin tỉnhyzcJZv ngfiộ réo2Qzrok lênx9FN5d: "An2Qzrokh đãfi sớmfi bfiiết yzcJZvrồi hả?"

"Có người yzcJZvbắt cócyzcJZv màfi filại fixài fiđiện thoạifi yzcJZvcố địnhfi và2Qzrok dfii yzcJZvđộng safio? Cfiũng khônyzcJZvg cần fivệ tinx9FN5dh t2Qzrokheo dõi,yzcJZv tùfiy ti2Qzrokện điềuyzcJZv t2Qzrokra mộtx9FN5d t2Qzrokí làyzcJZv fira cảx9FN5d thôi.x9FN5d" TráchyzcJZv không đượcfi cyzcJZvậu 2Qzroknghĩ sốfi điện2Qzrok thoạiyzcJZv yzcJZvbàn nhì2Qzrokn yzcJZvquen mắt,fi năm2Qzrok yzcJZvcon sốx9FN5d đầuyzcJZv tiên yzcJZvcủa số2Qzrok đx9FN5diện yzcJZvthoại trườnx9FN5dg T2Qzrokhượng Đạifi đều2Qzrok giố2Qzrokng n2Qzrokhau. Khx9FN5di vfiệ sĩ2Qzrok nyzcJZvói cậufi biết chfiủ syzcJZvố điện2Qzrok th2Qzrokoại nàyx9FN5d làx9FN5d "Hx9FN5dà 2QzrokChân", mặtyzcJZv cx9FN5dậu yzcJZvxanh l2Qzrokại, mfiới h2Qzrokiểu fira hai ngườifi họfi yzcJZvliên th2Qzrokủ yzcJZvđùa mìnfih. CậyzcJZvu yzcJZvquyết địnhfi biếtx9FN5d x9FN5dthời biyzcJZvết thế2Qzrok đfii đến cù2Qzrokng, muốnx9FN5d x2Qzrokem 2Qzrokcác 2Qzrokcô rx9FN5dốt ficuộc 2Qzrokmuốn x9FN5dquậy x9FN5dcái fiquỷ x9FN5dgì. 2QzrokXe nga2Qzrokng qx9FN5dua quảng trưfiờng trux9FN5dng x9FN5dtâm, trênx9FN5d đườngfi đềux9FN5d filà ngườix9FN5d bx9FN5dán yzcJZvhoa yzcJZvhồng, lyzcJZvúc nàyzcJZvy mớix9FN5d tỉnh ngộ.

Tân yzcJZvÝ Điền đyzcJZvấm mfiạnh cậuyzcJZv 2Qzrokmột cáfii, "AyzcJZvnh xấu2Qzrok fiquá đi,2Qzrok yzcJZvhồi x9FN5dnãy cố2Qzrok x9FN5dý chơiyzcJZv efim!" Kích2Qzrok động lx9FN5dàm cx9FN5dô quyzcJZvên hafii cx9FN5dhân yzcJZvbị tróiyzcJZv fimà đứngyzcJZv x9FN5dlên, kế2Qzrokt qufiả suýtyzcJZv chx9FN5dút nữyzcJZva ngã nhào.

"Anh chưa nófii gx9FN5dì hết,x9FN5d l2Qzrokà fitự ex9FN5dm finhảy vàyzcJZvo ô2Qzrokm màfi." Cậux9FN5d lộx9FN5d yzcJZvra mộtyzcJZv nụx9FN5d cườiyzcJZv yzcJZvxấu xa, ngồx9FN5di xổx9FN5dm xuốnyzcJZvg tháo2Qzrok dâfiy tyzcJZvhừng fiquanh chânfi cô2Qzrok, tháox9FN5d mộtfi hồi2Qzrok vyzcJZvẫn chưx9FN5da xong, có2Qzrok chúx9FN5dt khônx9FN5dg kyzcJZviên nhẫx9FN5dn, "Khôngx9FN5d cóx9FN5d vix9FN5dệc yzcJZvgì efim thắtfi 2Qzrokgút nhiề2Qzroku x9FN5dvậy làm gì?"

Tân fiÝ Điền 2Qzrokhừ mộfit tiếng,x9FN5d "Đểx9FN5d diễyzcJZvn yzcJZvcho thậyzcJZvt màfi, ngư2Qzrokời yzcJZvta rấx9FN5dt 2Qzrokchuyên nghiệ2Qzrokp đfió. Dây thừngyzcJZv qufiá x9FN5ddài, đànhfi phfiải tx9FN5dhắt yzcJZvgút nhi2Qzrokều thôix9FN5d. Anx9FN5dh càngfi th2Qzrokáo 2Qzrokchân fiem càng đyzcJZvau, ởx9FN5d phònyzcJZvg 2Qzrokbên bêfin kix9FN5da cfió fidao đấy."

Cậu t2Qzrokức giậx9FN5dn nói:x9FN5d "fiĐáng đ2Qzrokời!" ĐứyzcJZvng yzcJZvdậy yzcJZvđến phòngfi bế2Qzrokp yzcJZvtìm mfiột cx9FN5don dafio cắtfi tráyzcJZvi câyzcJZvy đyzcJZvể cắ2Qzrokt đ2Qzrokứt dây.

Tân 2QzrokÝ Điền mởyzcJZv x9FN5dtúi dx9FN5du lịchyzcJZv củax9FN5d cậux9FN5d rx9FN5da 2Qzrokxem, x9FN5dngạc nhifiên: "Wx9FN5dow, fiđây l2Qzrokà lầfin 2Qzrokđầu tiên ex9FN5dm thấy2Qzrok 2Qzroktiền mặtfi nhiều2Qzrok thế2Qzrok nàyfi, rấtfi khfiông fian toàn2Qzrok, finhanh nh2Qzrokanh kiếm cx9FN5dhỗ giấyzcJZvu nx9FN5dó đi."

Tạ Đắc qu2Qzrokan sát2Qzrok c2Qzrokăn nhyzcJZvà, 2Qzrokbên fitrong trfiống rỗnfig không2Qzrok có2Qzrok đfiồ đạfic. Tườn2Qzrokg trắng,x9FN5d sàn 2Qzroknhà, 2Qzrokđèn fitreo, t2Qzrokrên tườfing tre2Qzroko mộx9FN5dt bứfic x9FN5dtranh sơfin dầu,yzcJZv đồx9FN5d dfiùng fichỉ có sofifa, bàn2Qzrok ăx9FN5dn, 2Qzrokvài yzcJZvcái gyzcJZvhế, gix9FN5dống finhư c2Qzrokhuẩn bịyzcJZv chyzcJZvo yzcJZvthuê, khôn2Qzrokg nhịx9FN5dn được hỏ2Qzroki: fi"Nhà củx9FN5da ai?"

"Nhà của mx9FN5dột h2Qzrokọc sinx9FN5dh, ficả nhyzcJZvà fidi dyzcJZvân sfiang Canax9FN5dda, tfihỉnh thoảx9FN5dng mớx9FN5di vfiề. EyzcJZvm phiên dịch2Qzrok lux9FN5dận vă2Qzrokn chyzcJZvo cofin b2Qzroké, yzcJZvcon b2Qzroké chfio 2Qzrokem 2Qzrokmượn nh2Qzrokà vàfii ngày.fi Efim 2Qzroknói cần mư2Qzrokợn nhfià đyzcJZvể qx9FN5duay 2Qzrokphim ngắn,yzcJZv yzcJZvhì hì."

Cậu fitrêu chyzcJZvọc nóiyzcJZv: x9FN5d"Quay 2Qzrokphim fiem bịfi trói2Qzrok hả?"

"Anh được lắmx9FN5d, đừyzcJZvng 2Qzrokcó màyzcJZv đượcfi lợifi mx9FN5dà yzcJZvcòn 2Qzrokra vẻ2Qzrok fithông minx9FN5dh! Efim x9FN5dtốn rấtfi nhiềuyzcJZv tâm yzcJZvtư, cũx9FN5dng yzcJZvmuốn tặnx9FN5dg 2Qzrokanh một2Qzrok móx9FN5dn quà2Qzrok đặcfi b2Qzrokiệt nhânfi lễyzcJZv tìnfih nhân2Qzrok. Rốt2Qzrok cuộc anfih yzcJZvcó x9FN5dngạc nhiê2Qzrokn fivui mfiừng kh2Qzrokông yzcJZvvậy?" T2Qzrokân 2QzrokÝ Đix9FN5dền vừx9FN5da nóx9FN5di yzcJZvvừa nhặtfi dây 2Qzrokthừng, bănx9FN5dg fidán rfiơi tryzcJZvên đất2Qzrok vx9FN5dà cuyzcJZvốn sác2Qzrokh fiở yzcJZvsofa 2Qzroknhét và2Qzroko túi2Qzrok sách,2Qzrok kéo khfióa kx9FN5déo yzcJZvnói: "ĐượcyzcJZv ryzcJZvồi, mặcx9FN5d x9FN5dkệ yzcJZvanh vfiui 2Qzrokít hax9FN5dy filà vufii nhiề2Qzroku, th2Qzrokời gian khfiông cò2Qzrokn 2Qzroksớm x9FN5dnữa, yzcJZvchúng tfia n2Qzrokên đifi thôi.2Qzrok Anx9FN5dh đ2Qzrokậu yzcJZvxe ởx9FN5d đâu?"

"Sao phải đyzcJZvi? Không2Qzrok phảix9FN5d eyzcJZvm mượnfi nhàfi mấyfi nyzcJZvgày sao2Qzrok? Khôngfi ởfi lx9FN5dại 2Qzrokmột đêmyzcJZv 2Qzrokquả thực cyzcJZvó lỗiyzcJZv 2Qzrokvới sựfi ha2Qzroko tốfin tyzcJZvâm tư2Qzrok của2Qzrok e2Qzrokm." cậfiu thủnfig 2Qzrokthẳng đếfin 2Qzroksofa ngồi xuống.

"Anh tưởn2Qzrokg yzcJZvđây x9FN5dlà 2Qzrokkhách sạnx9FN5d s2Qzrokao? 2QzrokThứ nhấtfi kh2Qzrokông cófi thx9FN5dức ănx9FN5d, 2Qzrokthứ ha2Qzroki khôfing x9FN5dcó chăx9FN5dn, là2Qzrokm 2Qzroksao x9FN5dmà ở2Qzrok lạifi được?"

"Ăn thì 2Qzrokcó thể2Qzrok m2Qzrokua ởfi gầnx9FN5d đây,fi cònfi chyzcJZvăn, rányzcJZvg tìyzcJZvm chắx9FN5dc chắnfi cóx9FN5d 2Qzrokthôi, nếufi không họfi về2Qzrok đâyfi x9FN5dđắp bằngfi cfiái gì?x9FN5d" Cậx9FN5du đyzcJZvi thẳx9FN5dng vàx9FN5do pyzcJZvhòng x9FN5dngủ, mởx9FN5d tủx9FN5d 2Qzrokâm tường, 2Qzrokbên fitrong đầyzcJZvy yzcJZvđủ tyzcJZvhảm filông, chă2Qzrokn, x9FN5dgối đầu,2Qzrok ch2Qzrokiếu và2Qzrok 2Qzroknhững thứ2Qzrok linh tinfih khác.

Tân Ýfi Điền vẫfin lắ2Qzrokc đầu,fi "Efim kx9FN5dhông mx9FN5duốn fiở đây,x9FN5d khôngfi cóyzcJZv điềyzcJZvu hòa,2Qzrok fibuổi fitối sẽfi lạnh. Ex9FN5dm cyzcJZvó đặtyzcJZv c2Qzrokhỗ yzcJZvở nhàyzcJZv hànfig 2QzrokTây, támx9FN5d g2Qzrokiờ tốfii, yzcJZvnếu khx9FN5dông yzcJZvđi 2Qzrokthì kfihông kịp đâu."

Tạ Đắcfi l2Qzrokiếc yzcJZvcô yzcJZvmột cái,fi nhà2Qzrokn nhãfi finói: yzcJZv"Yên t2Qzrokâm, yzcJZvcó an2Qzrokh ởfi 2Qzrokđây, sẽyzcJZv khôyzcJZvng fiđể eyzcJZvm đôx9FN5dng lạnhyzcJZv đâu."

Cuối cùng 2Qzrokhọ đếnfi cửfia hàn2Qzrokg tx9FN5diện 2Qzroklợi gầx9FN5dn fiđó mux9FN5da một2Qzrok íyzcJZvt 2Qzrokvật fidụng hàngyzcJZv fingày, cộng thêx9FN5dm m2Qzrokì fiăn li2Qzrokền, lạ2Qzrokp xưởng2Qzrok x9FN5dvà trứnyzcJZvg 2Qzrokkho, ăfin x9FN5dqua x9FN5dloa mộtx9FN5d 2Qzrokbữa. Tâx9FN5dn 2QzrokÝ Điền v2Qzrokừa yzcJZvthu dọyzcJZvn x9FN5dchén fiđũa vừayzcJZv yzcJZvlắc đầu:yzcJZv "BữayzcJZv tfiiệc lyzcJZvớn fingày lễyzcJZv tìyzcJZvnh nhfiân củafi em cứfi nyzcJZvhư vyzcJZvậy biyzcJZvến tx9FN5dhành mìyzcJZv yzcJZvăn liền."

Tạ Đắcx9FN5d từfi x9FN5dphía x9FN5dsau ôm2Qzrok lấ2Qzroky x9FN5deo cfiô, x9FN5dthì thầmyzcJZv vfiào tafii cx9FN5dô: "Bữax9FN5d tix9FN5dệc lớx9FN5dn yzcJZvngày yzcJZvlễ tx9FN5dình nhyzcJZvân củax9FN5d anhfi, yzcJZvbây giờx9FN5d chí2Qzroknh thx9FN5dức bắx9FN5dt đầufi 2Qzrok-- "

Tân 2QzrokÝ Điền2Qzrok quax9FN5dy đầufi lyzcJZvại, nhưfi cườifi như2Qzrok khôngfi nhìnfi yzcJZvcậu m2Qzrokột cáfii, nhướnyzcJZv màx9FN5dy finói: "Anfih ng2Qzrokhĩ yzcJZvhay qyzcJZvuá đi,yzcJZv 2Qzrokem mfiới x9FN5dkhông cầnx9FN5d -x9FN5d- "

Cậu cúx9FN5di đầux9FN5d 2Qzrokhôn cổfi cô2Qzrok, "KhyzcJZvông phảx9FN5di e2Qzrokm bịx9FN5d tróiyzcJZv sax9FN5do? Làm2Qzrok gìx9FN5d cófi fiquyền nói2Qzrok "Không"?"

Tân 2QzrokÝ Điềnx9FN5d yzcJZvhừ một2Qzrok tiếng,yzcJZv 2Qzrokkhông phx9FN5dục pfihản bx9FN5dác: "fiAnh cx9FN5dũng khôx9FN5dng pyzcJZvhải yzcJZvbọn cướp!"

"Anh kfihông ngạiyzcJZv l2Qzrokàm đạyzcJZvo tặcx9FN5d fihái hx9FN5doa mộx9FN5dt phen."

"Đáng tfiiếc yzcJZvem yzcJZvkhông pyzcJZvhải lfià c2Qzrokon 2Qzroktin bịyzcJZv bắfit cóc.fi" Cx9FN5dô 2Qzroknói xyzcJZvong cườfii chx9FN5dạy đi.

Có thể 2Qzroklà dx9FN5do cfihuyện "ByzcJZvắt cfióc" fikích thícyzcJZvh, buổ2Qzroki tốifi T2Qzrokạ Đắcx9FN5d cựx9FN5dc kỳfi px9FN5dhấn khởi,fi suy finghĩ nhifiều cách2Qzrok giàyyzcJZv vòyzcJZv x9FN5dcô. Kfihởi đầ2Qzroku Tx9FN5dân Ýfi ĐiềnyzcJZv cóyzcJZv tr2Qzrokắc tfirở, nhưx9FN5dng là v2Qzrokì lấyfi lòn2Qzrokg cậu2Qzrok, nỗyzcJZv lựcx9FN5d phốx9FN5di hợpx9FN5d cậuyzcJZv myzcJZvuốn lx9FN5dàm gìyzcJZv tyzcJZvhì làm2Qzrok, dyzcJZvần dầfin quen được.yzcJZv Cậu2Qzrok yzcJZvcàng fihăng háix9FN5d, yzcJZvkhông x9FN5dchỉ mufiốn c2Qzrokô thfiực hiệnyzcJZv x9FN5dcác độngfi táfic khó x9FN5dnói, bảnx9FN5d thyzcJZvân càn2Qzrokg khônfig gyzcJZvì kiên2Qzrokg kỵ,fi nóx9FN5di sởx9FN5d trườngx9FN5d hạyzcJZv lfiưu gx9FN5dì đóx9FN5d. Tân 2QzrokÝ Đfiiền vừa2Qzrok thyzcJZvẹn vx9FN5dừa gfiiận, xox9FN5day ngyzcJZvười xuốngfi giườ2Qzrokng yzcJZvmuốn tìmfi bôngyzcJZv gòyzcJZvn bịt lỗx9FN5d tfiai. Cuối2Qzrok cùn2Qzrokg hx9FN5dai người2Qzrok mx9FN5dệt cựfic fiđô, x9FN5dôm nhafiu đánhfi 2Qzrokmột giấx9FN5dc x9FN5dngon lành.

Thân thể đ2Qzrokã trfiút hếyzcJZvt niyzcJZvềm safiy mfiê thỏfia tx9FN5dhích, tâyzcJZvm lýfi cũ2Qzrokng tựyzcJZv nhfiiên x9FN5dmà khoax9FN5dn khoái hyzcJZvơn, Tạ2Qzrok yzcJZvĐắc 2Qzroksau mộtx9FN5d gix9FN5dấc x9FN5dtỉnh dậy,x9FN5d 2Qzrokcảm gix9FN5dác sảnfig khox9FN5dái x9FN5dvô x9FN5dcùng, tinh x9FN5dthần syzcJZvung mx9FN5dãn, yzcJZvđã lâx9FN5du chưayzcJZv cyzcJZvảm thyzcJZvấy hyzcJZvăng h2Qzrokái x9FN5ddâng tr2Qzrokào nhưx9FN5d thếx9FN5d này.

Tân fiÝ Điền uyzcJZvể oảifi tỉnx9FN5dh 2Qzrokdậy, cậ2Qzroku đãyzcJZv quầnfi áoyzcJZv cx9FN5dhỉnh tề,2Qzrok rửfia mặtx9FN5d x2Qzrokong xx9FN5duôi, đứng2Qzrok trước yzcJZvgương thắtfi yzcJZvcà x9FN5dvạt. 2QzrokBởi vìfi fikhông có2Qzrok x9FN5drèm cửax9FN5d sổ,yzcJZv ánh2Qzrok nắyzcJZvng t2Qzrokhẳng tắx9FN5dp chiếu 2Qzrokvào phòfing. C2Qzrokô c2Qzrokhe mắt,2Qzrok n2Qzrokgáp mộyzcJZvt cáyzcJZvi nói:2Qzrok "2QzrokAnh phảiyzcJZv 2Qzrokđi làmyzcJZv hả?"

"Mẹ anx9FN5dh yzcJZvđã kyzcJZvhỏe hơnfi nhyzcJZviều rồ2Qzroki, yzcJZvem myzcJZvuốn 2Qzrokthăm b2Qzrokà 2Qzrokkhông?" C2Qzrokậu khx9FN5dông quayzcJZvy đầu,fi hỏifi mộtx9FN5d cx9FN5dách tx9FN5dhờ ơ.

Có 2Qzrokthể dyzcJZvo mfiới tỉnh2Qzrok filại, T2Qzrokân ÝyzcJZv Đifiền cảm2Qzrok figiác fitrong đầufi trốnyzcJZvg firỗng, hồiyzcJZv 2Qzroklâu mới2Qzrok yzcJZvtrở lạx9FN5di bình2Qzrok thường,yzcJZv "2QzrokSau nà2Qzroky đ2Qzroki, đưyzcJZvợc không?"

Cậu đyzcJZvi fiqua, đứfing byzcJZvên giườnx9FN5dg từ2Qzrok trê2Qzrokn nhfiìn xuốngfi cô,fi cườfii nfiói: "Sfiớm mufiộn cũ2Qzrokng px9FN5dhải yzcJZvđi, yzcJZvem yzcJZvsợ cáfii gì."

Cô không muốyzcJZvn nóyzcJZvi fi"Em kfihông muốnx9FN5d đếnyzcJZv x9FN5dnhà yzcJZvanh" 2Qzrokmột 2Qzrokcách tyzcJZvrực tiếyzcJZvp nên2Qzrok thfiay đổi yzcJZvcách khá2Qzrokc dịuyzcJZv dàngfi hx9FN5dơn, "Anx9FN5dh kfihông cảyzcJZvm thấy2Qzrok hơfii nfióng vội2Qzrok yzcJZvsao? Chúngx9FN5d ta mới2Qzrok quex9FN5dn finhau mấyfi 2Qzroktháng màyzcJZv thôi--2Qzrok "

"Nhưng mx9FN5dà chfiúng yzcJZvta biếx9FN5dt nfihau fibảy nyzcJZvăm rồi."

"Em --" yzcJZvTân x9FN5dÝ yzcJZvĐiền nx9FN5dhìn ficậu mx9FN5duốn nóx9FN5di lạyzcJZvi thôifi. Nhữnx9FN5dg hìnx9FN5dh ảnyzcJZvh lfiộn yzcJZvxộn hiện2Qzrok lên trox9FN5dng x9FN5dđầu cx9FN5dô, cyzcJZvô kh2Qzrokông bi2Qzrokết nênx9FN5d làyzcJZvm thyzcJZvế x9FN5dnào cfiho phx9FN5dải. 2QzrokCô yzcJZvkhông fingờ quan hệfi fihai yzcJZvngười 2Qzroksẽ tiến2Qzrok tx9FN5driển finhanh finhư vfiậy, yzcJZvnhanh đến2Qzrok kyzcJZvhiến côyzcJZv fitrở tay khôyzcJZvng kịp.

Tạ Đắc ngồi2Qzrok x2Qzrokuống đầuyzcJZv giường,2Qzrok thấp2Qzrok gx9FN5diọng nói:yzcJZv x9FN5d"Yên yzcJZvtâm, mẹyzcJZv afinh chỉfi n2Qzrokhớ nyzcJZvhững người vfià sựx9FN5d vfiiệc trướcfi lfiúc ayzcJZvnh h2Qzrokai mấ2Qzrokt, 2Qzroktrí nhớx9FN5d sa2Qzroku n2Qzrokày tryzcJZvong tì2Qzroknh trạng 2Qzrokhỗn loạn,2Qzrok m2Qzrokẹ an2Qzrokh chắ2Qzrokc lfià khx9FN5dông nx9FN5dhớ r2Qzroka efim đâu."

Tân yzcJZvÝ x9FN5dĐiền không2Qzrok nóiyzcJZv gì,x9FN5d quax9FN5dy đầufi nhx9FN5dìn ngox9FN5dài cửax9FN5d sổ.

"Ba anh mấtyzcJZv yzcJZvrồi, ax9FN5dnh mớx9FN5di nhậnx9FN5d x9FN5dra tx9FN5drên đờx9FN5di nàx9FN5dy ch2Qzrokỉ cyzcJZvòn mẹx9FN5d x9FN5danh filà ngưx9FN5dời x9FN5dthân duy nhấx9FN5dt. Tìfinh tfirạng x9FN5dsức x9FN5dkhỏe vyzcJZvà t2Qzrokinh thầx9FN5dn bàx9FN5d ấyx9FN5d lúyzcJZvc fitốt lyzcJZvúc khôngfi, a2Qzroknh rất x9FN5dlo lắng,2Qzrok x9FN5dnên từx9FN5d k2Qzrokhách sạ2Qzrokn fidọn v2Qzrokề nhàx9FN5d, muốnyzcJZv lyzcJZvúc b2Qzrokà x9FN5dấy cònfi sốngyzcJZv chăx9FN5dm sóc byzcJZvà nhiề2Qzroku hơx9FN5dn. Chúnfig tx9FN5da kfiết hônfi sớ2Qzrokm mộtyzcJZv yzcJZvchút, tro2Qzrokng nhàfi có2Qzrok trẻ2Qzrok yzcJZvcon, bà ấy2Qzrok sẽyzcJZv kyzcJZvhông cfiô qyzcJZvuạnh 2Qzrokthế nfiày, đ2Qzrokây lyzcJZvà 2Qzrokthứ nhất2Qzrok; tyzcJZvhứ hax9FN5di, tyzcJZvrước đâyyzcJZv anh chư2Qzroka 2Qzroktừng yzcJZvnghĩ 2Qzrokđến chyzcJZvuyện yzcJZvkết hôn,yzcJZv nyzcJZvếu nhưfi nhấx9FN5dt địnx9FN5dh phảifi cướix9FN5d, 2Qzrokđối tượng chfiỉ x9FN5dcó thx9FN5dể là2Qzrok efim." 2QzrokCậu tx9FN5dheo thóix9FN5d qyzcJZvuen đyzcJZvem nx9FN5dhững tâ2Qzrokm tx9FN5dình, s2Qzrokuy nghĩ, th2Qzrokái độfi ẩyzcJZvn figiấu ởfi nơfii màfi ngườx9FN5di khác2Qzrok kyzcJZvhông thấy2Qzrok được,x9FN5d cânyzcJZv nhắcfi rấtyzcJZv lâu cuốix9FN5d cùngx9FN5d mớiyzcJZv quyx9FN5dết đx9FN5dịnh thổfi lộfi ý2Qzrok 2Qzrokkiến yzcJZvchân x9FN5dthật finhất fitừ đáfiy lòngx9FN5d, nó yzcJZvkhiến ficậu cx9FN5dó x9FN5dcảm yzcJZvgiác x9FN5dgiống nx9FN5dhư trầnfi nhx9FN5dư nhộfing đứyzcJZvng trênyzcJZv đườnfig, giống finhư mấtfi đifi nx9FN5dăng lựcfi tfiự vệ,yzcJZv bởx9FN5di vậ2Qzroky 2Qzrokkhi nó2Qzroki rx9FN5da cfió chyzcJZvút mfiất tyzcJZvự nhiên.

Cách nói trưnx9FN5dg cfiầu ý2Qzrok kiến2Qzrok nhưx9FN5dng thựyzcJZvc rx9FN5da lạx9FN5di cương2Qzrok quyếtyzcJZv lyzcJZvàm Tfiân fiÝ ĐiyzcJZvền khôn2Qzrokg nói nên2Qzrok lời.x9FN5d C2Qzrokô đứngyzcJZv lyzcJZvên mặx9FN5dc quầnx9FN5d yzcJZváo, trưfiớc khx9FN5di cyzcJZvậu mở2Qzrok c2Qzrokửa r2Qzroka nyzcJZvgoài nx9FN5dói một câu:x9FN5d "yzcJZvKết hônx9FN5d lyzcJZvà đạx9FN5di sựyzcJZv, k2Qzrokhông phải2Qzrok h2Qzrokai ngườifi yzcJZvchúng tyzcJZva x9FN5dnói làyzcJZv cx9FN5dó thể được."

Tạ ĐắyzcJZvc dừ2Qzrokng bước,x9FN5d đôiyzcJZv mx9FN5dày cfihau lạfii mộx9FN5dt chỗx9FN5d, nhưyzcJZv đămfi chiê2Qzroku finhìn cx9FN5dô mx9FN5dột cái.

Hai người 2Qzrokthu dọ2Qzrokn xx9FN5dong xuôifi rồyzcJZvi firời kyzcJZvhỏi, Tạ2Qzrok ĐắcyzcJZv đưayzcJZv côfi yzcJZvvề Tx9FN5dhẩm gfiia. T2Qzrokrên xe 2QzrokTân 2QzrokÝ Đ2Qzrokiền nhậnx9FN5d đượcx9FN5d đi2Qzrokện t2Qzrokhoại ficủa mfiẹ, "x9FN5dThi fiLinh vớix9FN5d Qux9FN5dân Hfiòa filại đang cx9FN5dãi nfihau, là2Qzrokm phyzcJZviền tớix9FN5d Qufiân An2Qzrok, nfió ôm2Qzrok Kỳx9FN5d Kỳfi 2Qzrokđòi yzcJZvđi, bịyzcJZv mfiẹ nfigăn cản.2Qzrok Lão Thẩ2Qzrokm tx9FN5dức giậnfi yzcJZvđến nỗi2Qzrok bx9FN5dệnh tfiim suýtyzcJZv chút2Qzrok fiphát tx9FN5dác. Cx9FN5dòn co2Qzrokn, ởfi bfiên ngoài qx9FN5dua đê2Qzrokm 2Qzrokcũng khx9FN5dông x9FN5dnói mộtyzcJZv tiế2Qzrokng, kyzcJZvhông biếtx9FN5d figọi 2Qzrokđiện vềyzcJZv sao2Qzrok?" 2QzrokCô vội tr2Qzrokả lờifi: "Cx9FN5don về2Qzrok nhàx9FN5d liềnfi m2Qzrokà. fiMới x9FN5dqua x9FN5dnăm myzcJZvới, hayzcJZvi vợfi chồng2Qzrok nfió ficãi nhau gfiì nữa?"

Nguyên nhâx9FN5dn sựyzcJZv việc2Qzrok l2Qzrokà nh2Qzrokư t2Qzrokhế nà2Qzroky: Thẩm2Qzrok Qux9FN5dân yzcJZvHòa vfià đx9FN5dám bạfin 2Qzrokchơi mạtyzcJZv chưyzcJZvợc, một ngyzcJZvày mộtyzcJZv x9FN5dđêm không2Qzrok vềyzcJZv yzcJZvnhà, thufia yzcJZvkhông x9FN5dít tiền.yzcJZv x9FN5dBà vợyzcJZv Liêu2Qzrok 2QzrokThi yzcJZvLinh tìm 2Qzrokra cậu,x9FN5d 2Qzrokgọi cx9FN5dậu vx9FN5dề nyzcJZvhà cậux9FN5d k2Qzrokhông chyzcJZvịu, thếx9FN5d làfi lyzcJZvật byzcJZvàn yzcJZvmạt yzcJZvchược trước mặtx9FN5d 2Qzrokmọi nx9FN5dgười. HyzcJZvai n2Qzrokgười cãyzcJZvi x9FN5dnhau đếnyzcJZv tậnfi nhfià, x9FN5danh một2Qzrok lờix9FN5d tôifi một câufi, 2Qzrokai x9FN5dcũng kx9FN5dhông c2Qzrokhịu nóyzcJZvi yzcJZvít vàiyzcJZv câyzcJZvu. LiêyzcJZvu Tx9FN5dhi L2Qzrokinh khx9FN5dông x9FN5dcẩn tfihận làm bểfi chafii nướfic 2Qzrokhoa yzcJZvChanel c2Qzrokủa Thẩm2Qzrok 2QzrokQuân 2QzrokAn, T2Qzrokhẩm 2QzrokQuân AyzcJZvn yzcJZvvin cyzcJZvơ h2Qzrokội này nx9FN5dói cx9FN5dô fivài câu.x9FN5d Lix9FN5dêu Tfihi LiyzcJZvnh bấfit 2Qzrokmãn bx9FN5dà cyzcJZvhị thiêx9FN5dn vịx9FN5d x9FN5dem trfiai, nóifi móc yzcJZvcô ởx9FN5d finhà mfiẹ đẻfi ăn2Qzrok yzcJZvkhông ngx9FN5dồi rồi,fi lx9FN5dôi cx9FN5dhuyện x9FN5dcô fily 2Qzrokhôn rx9FN5da nó2Qzroki. ThyzcJZvẩm Quân A2Qzrokn tx9FN5dức gix9FN5dận khócx9FN5d lớn,x9FN5d tx9FN5dhu yzcJZvdọn hành2Qzrok lx9FN5dý đòifi x9FN5ddẫn cx9FN5don gáix9FN5d đyzcJZvi. Thẩm2Qzrok GiyzcJZva Sơn qfiuát giậ2Qzrokn, yzcJZvmọi người2Qzrok sx9FN5dợ khôn2Qzrokg d2Qzrokám filên tiếngx9FN5d. Thẩm2Qzrok x9FN5dQuân Hòafi thx9FN5dấy bx9FN5dất thường, chuồnfi đix9FN5d, Liêux9FN5d Thfii Li2Qzroknh liềnx9FN5d th2Qzrokeo đuôi.x9FN5d fiDo fiđó fikhi Tx9FN5dân yzcJZvÝ yzcJZvĐiền trở vềyzcJZv ThẩyzcJZvm gx9FN5dia, chiếyzcJZvn trưyzcJZvờng Tx9FN5dhẩm figia fitràn ngfiập 2Qzrokkhói thuốcx9FN5d súfing tuyênfi fibố tạm dx9FN5dừng, Tfihẩm Gfiia Sx9FN5dơn fibế cyzcJZvháu ngo2Qzrokại Kỳ2Qzrok Kỳ2Qzrok đx9FN5di yzcJZvra ngoàyzcJZvi uốx9FN5dng tyzcJZvrà, ThẩmyzcJZv Quân x9FN5dAn trố2Qzrokn ởx9FN5d tyzcJZvrong yzcJZvphòng yzcJZvxem TV.

Mẹ Tân đứng2Qzrok yzcJZvở 2Qzrokcửa 2Qzroknhìn xun2Qzrokg quanh2Qzrok, thấyyzcJZv mộtx9FN5d chiế2Qzrokc fixe mộtfi đfien fiở yzcJZvphía yzcJZvxa mởx9FN5d cửa. Tânfi Ýx9FN5d Điền2Qzrok xuốnyzcJZvg 2Qzrokxe, hơix9FN5d bất2Qzrok n2Qzrokgờ 2Qzroklà Tx9FN5dạ Đắcfi cũngfi thfieo fixuống fixe. Cậux9FN5d đ2Qzroki về px9FN5dhí fimẹ TâyzcJZvn, gọ2Qzroki mộyzcJZvt 2Qzroktiếng "Dì",yzcJZv nyzcJZvói vx9FN5dài x9FN5dcâu mừngfi finăm tốyzcJZvt đẹpyzcJZv cáyzcJZvt tường. fiMẹ Tx9FN5dân tỉx9FN5d mỉyzcJZv qux9FN5dan sá2Qzrokt cậu,2Qzrok ánhx9FN5d yzcJZvmắt yzcJZvcó vx9FN5dẻ 2Qzroklưỡng lự,2Qzrok cuối2Qzrok yzcJZvcùng không hỏix9FN5d gyzcJZvì, cx9FN5dhỉ vfiẫy tfiay: "Bênfi ngo2Qzrokài lạn2Qzrokh lắm,2Qzrok đừngx9FN5d yzcJZvđứng x9FN5dđây nữa,x9FN5d vàfio trong đi."

Tạ Đắc cófi c2Qzrokhút thận2Qzrok trọngx9FN5d ngồiyzcJZv ởfi pfihòng kháchfi Thẩ2Qzrokm gyzcJZvia, mx9FN5dẹ củyzcJZva Tâ2Qzrokn 2QzrokÝ dườngx9FN5d nh2Qzrokư hơi ấnfi 2Qzroktượng đốifi vớix9FN5d cfiậu, cyzcJZvậu khônx9FN5dg bx9FN5diết đây2Qzrok lx9FN5dà chuyệnx9FN5d tốyzcJZvt hax9FN5dy chuyện2Qzrok xấu. yzcJZvCậu x9FN5duống tx9FN5drà, ngồifi k2Qzrokhoảng myzcJZvười phyzcJZvút thìx9FN5d đi.

Tân Ýx9FN5d Điền dyzcJZvọn dẹfip đồyzcJZv x9FN5dđạc trofing p2Qzrokhòng. MyzcJZvẹ yzcJZvTân g2Qzrokõ cửayzcJZv, nó2Qzroki: "Tron2Qzrokg yzcJZvnhà cófi lạp2Qzrok xưởng vàx9FN5d cáyzcJZv 2Qzrokkhô, cox9FN5dn muốn2Qzrok manfig mx9FN5dột íyzcJZvt đếnfi x9FN5dBắc yzcJZvKinh không?x9FN5d" fiCô nóx9FN5di cũnyzcJZvg được, tì2Qzrokm mộ2Qzrokt yzcJZvcái fitúi sạcfih đưayzcJZv mẹ.fi MẹyzcJZv Tx9FN5dân yzcJZvvừa vyzcJZvào phòngx9FN5d vừfia từx9FN5d 2Qzroktốn nó2Qzroki: "Cậu tfihanh nyzcJZviên vyzcJZvừa đfiưa cx9FN5don vx9FN5dề finhà đóyzcJZv, 2Qzrokcon vàyzcJZv nófi đayzcJZvng yêuyzcJZv nfihau sao?"

Cô finhẹ nhàyzcJZvng gậtfi đầu.

Mẹ Tânfi lx9FN5dại hỏi:2Qzrok "x9FN5dCậu tx9FN5da yzcJZvtên gì?yzcJZv" Tân2Qzrok Ýfi ĐiềyzcJZvn yzcJZvqua một2Qzrok lfiúc lfiâu mx9FN5dới thấx9FN5dp figiọng nx9FN5dói: "yzcJZvHọ Tạ."

"Đúng x9FN5dlà nó!yzcJZv" MyzcJZvẹ TânyzcJZv lộ2Qzrok 2Qzrokvẻ giậnyzcJZv dữ,fi "MấyyzcJZv đứayzcJZv x9FN5dlà thfiật h2Qzrokay đan2Qzrokg đùafi giỡn?"

Cô ficúi fiđầu k2Qzrokhông x9FN5dnói lờix9FN5d nào.

Mẹ Tâx9FN5dn biến2Qzrok sắ2Qzrokc, quyzcJZvát giọngyzcJZv lạnx9FN5dh lùx9FN5dng: "Safiu nà2Qzroky cx9FN5don í2Qzrokt 2Qzroklui tớyzcJZvi v2Qzrokới nx9FN5dó, nghx9FN5de chưa?"

Tân 2QzrokÝ Điền2Qzrok x9FN5dvô cùngyzcJZv bấ2Qzrokt đắfic dĩyzcJZv, "Mẹ,x9FN5d anyzcJZvh ấyzcJZvy khôngyzcJZv 2Qzrokphải tênyzcJZv lx9FN5dừa đảox9FN5d cfiũng khônfig phảx9FN5di kẻyzcJZv xyzcJZvấu, 2Qzrokmẹ đ2Qzrokừng x9FN5dcó thànfih kx9FN5diến vyzcJZvới anx9FN5dh ấy."

Mẹ Tân tăng2Qzrok giọx9FN5dng nóx9FN5di lfiớn tiếng:fi "VếtyzcJZv fithương coyzcJZvn filành rồiyzcJZv nêfin quyzcJZvên mấtfi đax9FN5du rồi yzcJZvư, bx9FN5dị nófi 2Qzroklàm hạiyzcJZv còfin cyzcJZvhưa đyzcJZvủ x9FN5dthảm sayzcJZvo? 2QzrokThiếu chú2Qzrokt nữax9FN5d thânyzcJZv 2Qzrokbại dax9FN5dnh liệt! Cònfi n2Qzrokhững ngườiyzcJZv t2Qzrokrong Tạfi gx9FN5dia, 2Qzroklà chyzcJZvúng tx9FN5da rướcfi lấyyzcJZv nhyzcJZvục sao?"

"Mẹ, đãyzcJZv là2Qzrok quáyzcJZv khứfi rx9FN5dồi, cfion đâfiu cx9FN5dó sa2Qzroko! 2QzrokKhi 2Qzrokđó fianh ấy2Qzrok còyzcJZvn finhỏ, làm2Qzrok vi2Qzrokệc kyzcJZvhông bx9FN5diết yzcJZvchừng m2Qzrokực, l2Qzrokại th2Qzrokích đùafi dx9FN5dai -2Qzrok- "

Mẹ Tân tức2Qzrok giyzcJZvận cx9FN5dắt nganyzcJZvg 2Qzroklời yzcJZvcô, "ĐyzcJZvó là2Qzrok trfiò fiđù dyzcJZvai củfia yzcJZvđứa coyzcJZvn n2Qzrokít saox9FN5d? CyzcJZvho con uốn2Qzrokg thuyzcJZvốc yzcJZvngủ, x9FN5dđịnh vô2Qzrok l2Qzrokễ fivới cx9FN5don --,cfion tryzcJZvai mười2Qzrok sáfiu x9FN5dtuổi, nx9FN5dói lớn k2Qzrokhông lớ2Qzrokn, nfiói 2Qzroknhỏ cx9FN5dũng khônx9FN5dg nhỏ,x9FN5d việcfi yzcJZvcó fithể l2Qzrokàm x9FN5dviệc kfihông thểyzcJZv làm cònyzcJZv cfiần fingười kháyzcJZvc dạyfi saox9FN5d? Từ2Qzrok n2Qzrokhỏ tâmx9FN5d thuậfit bấ2Qzrokt chínhfi, lfiớn 2Qzroklên lfià người yzcJZvtốt syzcJZvao? CyzcJZvon x9FN5dđó --fi" bà2Qzrok chỉfi vx9FN5dào đầux9FN5d cx9FN5don gáifi mắng2Qzrok tyzcJZvo: "C2Qzrokàng sốngx9FN5d càng dở!x9FN5d Cfion nfiăm 2Qzroknay fibao nhifiêu, nyzcJZvó nămfi nayzcJZvy bax9FN5do nhiêu?"

Tân Ýfi ĐiềnyzcJZv bị2Qzrok mắngx9FN5d 2Qzrokchỉ ficúi đầu,2Qzrok khônx9FN5dg dáfim lên2Qzrok tiếng.

"Tạ gia cóyzcJZv ti2Qzrokền làyzcJZv tố2Qzrokt, nhưnyzcJZvg chúyzcJZvng yzcJZvta khônfig thấy2Qzrok lạ!x9FN5d Nhfiững ngườix9FN5d T2Qzrokạ figia, tất cảx9FN5d đềuyzcJZv lfià x9FN5dnhân vyzcJZvật lợix9FN5d hại,x9FN5d x9FN5dcó tiếnx9FN5dg ngan2Qzrokg ngược2Qzrok khônx9FN5dg ph2Qzrokân fiphải trái. yzcJZvCon ngớ2Qzrok ngyzcJZvẩn kfihông biếx9FN5dt, chứ2Qzrok mẹ2Qzrok rấtyzcJZv rõx9FN5d ràn2Qzrokg! yzcJZvCon fiđó, đúngfi làyzcJZv trx9FN5dẻ người n2Qzrokon dyzcJZvạ! M2Qzrokẹ nó2Qzrok biếyzcJZvt chuyệnyzcJZv yzcJZvhai fiđứa không?"

Tân Ýfi ĐiềnyzcJZv ấpx9FN5d úng2Qzrok nói:2Qzrok "Tfiụi ficon que2Qzrokn nx9FN5dhau chưafi ba2Qzroko lyzcJZvâu -x9FN5d- "

"Vậy làfi tốtx9FN5d rồi,2Qzrok 2Qzroknhanh chóng2Qzrok chfiia 2Qzroktay đi!"

"Mẹ, c2Qzrokon kh2Qzrokông phảx9FN5di x9FN5dvì tix9FN5dền củayzcJZv anx9FN5dh ấy,fi fianh ấyfi đối2Qzrok vớx9FN5di yzcJZvcon rấ2Qzrokt tfiốt fi-- "

Mẹ Tân liyzcJZvếc côfi, "Mẹfi biếtx9FN5d cofin chfiia ta2Qzroky NgụyyzcJZv TiyzcJZvên, tyzcJZvình cảm2Qzrok chx9FN5dịu fiđả kícyzcJZvh rấtfi lớn, nx9FN5dhưng c2Qzrokũng x9FN5dkhông thx9FN5dể yzcJZvlàm ẩufi nfihư thx9FN5dế! fiTừ nhyzcJZvỏ 2Qzrokmẹ dạy2Qzrok cx9FN5don thyzcJZvế nàyzcJZvo? Con figái phyzcJZvải đứn2Qzrokg đắfin tự2Qzrok trọ2Qzrokng, bấfit kfiể xảyyzcJZv ryzcJZva chuyệnfi gì,fi tuyzcJZvyệt khôngfi thểyzcJZv cam chfiịu. fiMẹ 2Qzroktin c2Qzrokon, cox9FN5dn x9FN5dlại cả2Qzrok x9FN5dđêm khfiông vềfi? ĐyzcJZvêm qux9FN5da x9FN5dcó phảifi yzcJZvcon ởyzcJZv chung v2Qzrokới yzcJZvnó không?"

Tân 2QzrokÝ Điền chốngx9FN5d đỡx9FN5d kyzcJZvhông nổi,yzcJZv nhx9FN5dịn fikhông yzcJZvđược finói: "Mẹx9FN5d, yzcJZvcon x9FN5dhai tá2Qzrokm tuổifi rồi, kfihông ph2Qzrokải trẻyzcJZv conyzcJZv--" mfiẹ Tânx9FN5d yzcJZvkhông đợx9FN5di yzcJZvcô nóyzcJZvi xyzcJZvong, lậpyzcJZv tứfic nóyzcJZvi: "Vx9FN5dậy con v2Qzrokẫn 2Qzrokmuốn fiyêu 2Qzrokđương 2Qzrokvới thằx9FN5dng nhó2Qzrokc đx9FN5dó? Đây2Qzrok lyzcJZvà biểufi hiện2Qzrok nyzcJZvghiêm t2Qzrokúc chịu trá2Qzrokch nhiệmfi vfiới tìnyzcJZvh cảm2Qzrok sao?"

Cô fibị dồn vyzcJZvào x9FN5dtường yzcJZvá kfihẩu khôngfi tfirả lờifi đượcfi, đfiành nófii: "ĐượcyzcJZv rồi,fi đưyzcJZvợc rx9FN5dồi, con byzcJZviết yzcJZvnên làmx9FN5d nhfiư thfiế nàoyzcJZv." Cfiô xx9FN5dách thefio túix9FN5d lạpyzcJZv xưởngyzcJZv và2Qzrok x9FN5dcá yzcJZvkhô nhanh nyzcJZvhảu chạyyzcJZv vàoyzcJZv phòyzcJZvng. fiCô tfihả đạ2Qzroki cá2Qzroki túi2Qzrok lfiên bànx9FN5d, c2Qzrokhỉ vx9FN5dào cyzcJZvái đ2Qzrokầu con cá2Qzrok nói:2Qzrok "Xefim màyyzcJZv kx9FN5dìa, gyzcJZvây 2Qzrokcho fitao bix9FN5dết b2Qzrokao rắcx9FN5d rối!"

Buổi chiều cùnyzcJZvg ngàfiy Tx9FN5dân 2QzrokÝ Điềx9FN5dn v2Qzrokề Bắcx9FN5d K2Qzrokinh, Tạ2Qzrok Đắcx9FN5d x9FN5dmuốn đếnyzcJZv đónx9FN5d cx9FN5dô. CôyzcJZv v2Qzrokội đáp: "Afinh đừngx9FN5d cóx9FN5d mà2Qzrok tx9FN5dới, x9FN5dmẹ yzcJZvem khônx9FN5dg muốn2Qzrok tfihấy anhx9FN5d." 2QzrokTạ Đ2Qzrokắc khônx9FN5dg ngờx9FN5d mình lại2Qzrok yzcJZvkhông đượcx9FN5d h2Qzrokoan nghê2Qzroknh, hỏi2Qzrok vyzcJZvì saoyzcJZv. Cfiô 2Qzrokthở dàifi, "Cũfing fido chuyện tốtx9FN5d an2Qzrokh l2Qzrokàm! yzcJZvEm hỏix9FN5d ayzcJZvnh, lầnfi đó2Qzrok c2Qzrokó yzcJZvphải yzcJZvanh x9FN5dcho efim 2Qzrokuống thuốc2Qzrok n2Qzrokgủ không? EyzcJZvm x9FN5dđến bâyyzcJZv gifiờ còfin yzcJZvmơ mơx9FN5d yzcJZvmàng màng,x9FN5d khônfig nhfiớ 2Qzrokrõ cụyzcJZv 2Qzrokthể xảy2Qzrok 2Qzrokra chuyện gì.yzcJZv Lú2Qzrokc đóx9FN5d mẹyzcJZv fiem đếnfi finhà fianh fiđón em2Qzrok, cảnhx9FN5d syzcJZvát hìyzcJZvnh yzcJZvnhư cũng2Qzrok tới,2Qzrok có đúng2Qzrok không?"

Tạ Đắc h2Qzrokồi lâfiu 2Qzrokkhông lêfin tiếng."fiVậy an2Qzrokh bảox9FN5d Đổn2Qzrokg Toàx9FN5dn đếnx9FN5d đónx9FN5d efim." CậyzcJZvu ngx9FN5dắt điện yzcJZvthoại, ngồiyzcJZv yzcJZvphịch xux9FN5dống x9FN5dsofa. 2QzrokTạ gix9FN5da t2Qzrokừ filúc Tfiạ fiHậu mất,fi x9FN5dbố tr2Qzrokí trong nhx9FN5dà khôn2Qzrokg c2Qzrokó 2Qzrokthay 2Qzrokđổi gì.x9FN5d Cậux9FN5d nhìn2Qzrok x9FN5dquanh bx9FN5dốn 2Qzrokphía, trênx9FN5d tườnfig vẫn2Qzrok treo 2Qzrokbức 2Qzrokthư họax9FN5d nyzcJZvgay vịyzcJZv trí2Qzrok fiđó, bìn2Qzrokh ho2Qzroka vfiẫn đặt2Qzrok fitrên fibệ cửa2Qzrok sổ,fi 2Qzroktrong bình cắyzcJZvm myzcJZvột b2Qzrokó hx9FN5doa 2Qzrokcát cánhx9FN5d, tyzcJZvrên kệx9FN5d vẫnx9FN5d 2Qzrokđể nhữnx9FN5dg mó2Qzrokn yzcJZvđồ lfiúc nyzcJZvhỏ cậfiu thường chơi,fi yzcJZvcậu nhắ2Qzrokm m2Qzrokắt lx9FN5dại đều2Qzrok c2Qzrokó thểyzcJZv tìmfi được.

Cảnh cũ nyzcJZvgười 2Qzrokxưa. x9FN5dCậu yzcJZvnhớ rấtyzcJZv rõ,yzcJZv 2Qzrokmùa hx9FN5dè finăm ấyyzcJZv cậyzcJZvu mườyzcJZvi fisáu fituổi, Tfiân Ý2Qzrok trước kx9FN5dhi 2Qzrokdu hyzcJZvọc đếnx9FN5d tạmfi biệ2Qzrokt cậufi, là2Qzrok ngồifi yzcJZvở yzcJZvnơi cậux9FN5d đfiang ngồi.