You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 184ktzk7: Lễ84ktzk tìnhQ6fy2J nhâ84ktzkn bWvrb6Rất ngờ

Trước khi Wvrb6RTạ ĐWpắc tWpan sWvrb6Rở 84ktzkthì nhậQ6fy2Jn đưWvrb6Rợc cúWvrb6R điệWpn thoạWpi Wvrb6Rlạ, là84ktzk số84ktzk đQ6fy2Jiện thQ6fy2Joại cố84ktzk định trWpong cWvrb6Rùng thàn84ktzkh pWphố, ngWpười g84ktzkọi đếnWvrb6R làQ6fy2J mộtQ6fy2J phWvrb6Rụ nữWvrb6R nóiQ6fy2J vớiWvrb6R giọngWvrb6R lạnh lùnQ6fy2Jg: "AWvrb6Rnh Wphãy Wpnghe chQ6fy2Jo kỹ,Wp bWvrb6Rạn gáQ6fy2Ji Q6fy2Janh đangWvrb6R troQ6fy2Jng Wvrb6Rtay chWvrb6Rúng tôWvrb6Ri, tiền cQ6fy2Jhuộc m84ktzkột triệuWvrb6R tệ.Wp WpNếu an84ktzkh dQ6fy2Jám báWpo cảnQ6fy2Jh 84ktzksát, chúWvrb6Rng tôQ6fy2Ji lWpập tứ84ktzkc giết Wvrb6Rcon tin.Wvrb6R" nQ6fy2Jói xonWvrb6Rg li84ktzkền Q6fy2Jcúp máyWp. Wvrb6RCậu nWpgây ngườiWp mWpột lúWpc, khôngWvrb6R biết cQ6fy2Jhuyện 84ktzkgì Wvrb6Rxảy raWp, hWvrb6Rít sQ6fy2Jâu mộ84ktzkt 84ktzkhơi, 84ktzksau Wvrb6Rkhi ổn84ktzk Q6fy2Jđịnh tQ6fy2Jinh thWpần Q6fy2Jliền Q6fy2Jgọi cho TâWvrb6Rn 84ktzkÝ ĐiWpền, khôWpng Wpngoài Q6fy2Jdự đoáWvrb6Rn của84ktzk cậuQ6fy2J điệnQ6fy2J thoạiWvrb6R tắtWvrb6R máQ6fy2Jy, 84ktzklại gọiWvrb6R lại sốQ6fy2J Wpmáy 84ktzklúc nãy.

Điện thoại bà84ktzkn kh84ktzkông ngừn84ktzkg Wvrb6Rreo. HàWvrb6R Chân84ktzk nWphìn mànWvrb6R hìnhWp hiQ6fy2Jển t84ktzkhị sốWp dWpi độWpng rồi hỏiQ6fy2J TQ6fy2Jân Ý84ktzk Đ84ktzkiền, Q6fy2J"Có cầnWp n84ktzkghe mWpáy khônQ6fy2Jg?" Tân84ktzk Q6fy2JÝ Điền84ktzk mắng:Wp "C84ktzkậu khùnWpg hả, kh84ktzkông 84ktzkăn Wvrb6Rqua thWvrb6Rịt h84ktzkeo cũQ6fy2Jng khWpông Wpthấy h84ktzkeo c84ktzkhạy 84ktzkà? Wvrb6RĐương Wvrb6Rnhiên 84ktzkkhông thể nghWpe." WpCô rQ6fy2Jút dâQ6fy2Jy điệWvrb6Rn thoWvrb6Rại rWpa, kWvrb6Rý túc84ktzk Q6fy2Jxá Q6fy2Jtrong Q6fy2Jtích tắcWvrb6R yWpên Q6fy2Jtĩnh trở lại.

Hà Chân hỏWpi: "84ktzkCái tr84ktzkò Q6fy2Jvui của84ktzk cậQ6fy2Ju cWvrb6Ró hWvrb6Rơi Wvrb6Rquá khônQ6fy2Jg? LỡWp cậ84ktzku Q6fy2Jta báo84ktzk cWpảnh 84ktzksát thì phảiQ6fy2J lQ6fy2Jàm sao84ktzk? TớWp Q6fy2Jnhất địWpnh phWpải chết,84ktzk không84ktzk thiếu84ktzk cảQ6fy2Jnh b84ktzkị cảnhWvrb6R Wvrb6Rsát cho Q6fy2Jăn mắngWp á."

Tân ÝQ6fy2J Điền ph84ktzkất tayQ6fy2J, "YWvrb6Rên tâWpm đi,Wp aWpnh ấy84ktzk đ84ktzkã đưWpợc huấn84ktzk luyWpện, sẽ84ktzk biếtWp cáchWp ứngQ6fy2J phó Wvrb6Rloại Wvrb6Rchuyện bắ84ktzkt Wvrb6Rcóc tốWpng Wvrb6Rtiền, biết84ktzk nêWvrb6Rn Wplàm Wvrb6Rthế nàQ6fy2Jo mà,Q6fy2J sẽWp kWphông báo cảnWvrb6Rh s84ktzkát đQ6fy2Jâu. Việc84ktzk tớWp lQ6fy2Jo là,84ktzk a84ktzknh ấWvrb6Ry sẽ84ktzk Wpkhông ma84ktzkng t84ktzkheo mộtQ6fy2J trWvrb6Riệu Wptệ tiền mQ6fy2Jặt thiệQ6fy2Jt chứ?Q6fy2J 84ktzkLỡ Wpnhư trênWp đườnQ6fy2Jg bịWp mấQ6fy2Jt? T84ktzkớ đWvrb6Rền k84ktzkhông nổiWvrb6R đâu.Wvrb6R Biết vậWvrb6Ry nói84ktzk n84ktzkăm Wvrb6Rtrăm ngànWvrb6R đượcWvrb6R rồi."

Đồng mưu tức84ktzk Q6fy2Jgiận nói,84ktzk "Q6fy2JCậu 84ktzknên nghĩQ6fy2J làmWvrb6R thế84ktzk nWpào để84ktzk 84ktzkdẹp yQ6fy2Jên ôQ6fy2Jng cọpWvrb6R họQ6fy2J TQ6fy2Jạ sắp Q6fy2Jnổi trậnWp Wvrb6Rlôi đìWvrb6Rnh thìQ6fy2J hWpay hQ6fy2Jơn, t84ktzkớ nWvrb6Rhìn tQ6fy2Jhế nào84ktzk cũnWvrb6Rg Q6fy2Jkhông t84ktzkhấy cậu84ktzk Wpta giống ngườiWvrb6R bịWvrb6R nWvrb6Rgười Wvrb6Rkhác trQ6fy2Jêu đùaWp màQ6fy2J cWvrb6Ron cWpó thWvrb6Rể tốWvrb6Rt b84ktzkụng nhẫ84ktzkn nhQ6fy2Jịn đâu."

Tân 84ktzkÝ Điền Wvrb6Rđem dâWvrb6Ry Wpthừng Wvrb6Rvà 84ktzkbăng dáWpn đQ6fy2Jã cWphuẩn bị84ktzk trướWpc vàoWvrb6R Wvrb6Rtrong túiWp, nhắcWvrb6R WpHà Chân lầnQ6fy2J nữa:Q6fy2J "NWvrb6Rói r84ktzkồi mQ6fy2Jà, Wpđến Q6fy2Jnhà Q6fy2JA WpMỹ rWpồi thìWvrb6R tớWp g84ktzkọi điệnWvrb6R cWpho cậu,Q6fy2J cậu lWpại dùnWpg dWpi độWvrb6Rng n84ktzkhắn Q6fy2Jđịa chỉQ6fy2J vàoWvrb6R Wvrb6Rdi độngWvrb6R Wpanh 84ktzkấy, đừWpng ngWvrb6Rhe điện84ktzk thWvrb6Roại của aWvrb6Rnh Q6fy2Jấy, Q6fy2Jsẽ lQ6fy2Jộ đó.84ktzk TớWp 84ktzkđi Q6fy2Jđây. CậuWvrb6R đừnWvrb6Rg có84ktzk quêQ6fy2Jn đấy."

Tạ Đắc đếnQ6fy2J ng84ktzkân hàngWp rútWvrb6R Wpmột triWvrb6Rệu tWpệ tiQ6fy2Jền mặtWvrb6R, 84ktzkbỏ tronQ6fy2Jg túi84ktzk Q6fy2Jdu lịchQ6fy2J 84ktzkmàu xanh, chuẩnWp bịQ6fy2J x84ktzkong hQ6fy2Jết, cậuWvrb6R Q6fy2Jngồi tQ6fy2Jrong Wpxe nhắmWp mắtWp dưỡWpng tQ6fy2Jhần, đợi84ktzk bọnQ6fy2J Wvrb6Rbắt cóc tốngWp tiền84ktzk Q6fy2Jra ch84ktzkỉ thịQ6fy2J tiếpWp theoWvrb6R. TQ6fy2Jrong đầuWp Wplại hiện84ktzk rWpa Wvrb6Rsố điệnWp thWpoại bàn củaQ6fy2J bọnWp Wvrb6Rcướp, cQ6fy2Jảm thấWpy queQ6fy2Jn mắt,Wp hìWpnh Q6fy2Jnhư đãWvrb6R 84ktzkthấy số84ktzk nàWpy ởQ6fy2J đâuWvrb6R 84ktzkrồi, nhưng tWphế nQ6fy2Jào 84ktzkcũng nghĩ84ktzk khô84ktzkng Q6fy2Jra. CậQ6fy2Ju pQ6fy2Jhân tícWvrb6Rh tỉWp mỉ,84ktzk đố84ktzki phWvrb6Rương nếuWvrb6R là Wvrb6Rmuốn tiềnQ6fy2J, nhưWvrb6R vậyWvrb6R ch84ktzko thấyQ6fy2J kh84ktzkông phảWpi nWphằm vWpào Wvrb6Rcá nhâWpn cậWvrb6Ru mWpà Q6fy2Jtrả thù, chỉQ6fy2J c84ktzkần làmQ6fy2J th84ktzkeo bQ6fy2Jọn Wvrb6Rhọ yêu84ktzk cầu,Q6fy2J chWpắc sWpẽ khôngQ6fy2J ảnh84ktzk hưQ6fy2Jởng đếnWp T84ktzkân Q6fy2JÝ. Cậu thấy84ktzk kỳ84ktzk lạ84ktzk cWvrb6Rhính 84ktzklà, bWpọn Wvrb6Rhọ 84ktzkvì sa84ktzko chWpỉ cầnQ6fy2J mWvrb6Rột triệuWp, Wvrb6Rchẳng lẽWvrb6R tr84ktzkước khi gâWvrb6Ry 84ktzkán khôn84ktzkg điềuWp Wvrb6Rtra thâQ6fy2Jn Wpthế Wvrb6Rcậu h84ktzkay làQ6fy2J bọnWvrb6R cướ84ktzkp 84ktzklần nà84ktzky cơWp b84ktzkản chẳng 84ktzkra Wptrò tWprống gì?

Di động cóQ6fy2J ti84ktzkn nhắnWvrb6R mớWvrb6Ri. WpCậu mởWp 84ktzkxem, 84ktzklà mWvrb6Rột địWpa chỉ,Wvrb6R khQ6fy2Ju vựcWvrb6R ngoạiWp Wvrb6Rthành, có hơWpi hẻo84ktzk lá84ktzknh, sWpau cùn84ktzkg kèWvrb6Rm thêWpm: Một84ktzk mìnWvrb6Rh anWvrb6Rh Wpđi, Wvrb6Rnếu Wpnhư Wvrb6Rbáo cảnQ6fy2Jh sát, Wvrb6Ranh sWpẽ hốiWp hậQ6fy2Jn. CậuWvrb6R Q6fy2Jthấy t84ktzkhế nWvrb6Rào cũWpng tQ6fy2Jhấy kỳQ6fy2J qWvrb6Ruái, đốQ6fy2Ji 84ktzkphương th84ktzkế mà báo84ktzk chWvrb6Ro cậu84ktzk địaWvrb6R 84ktzkchỉ Wvrb6Rcụ Q6fy2Jthể rõQ6fy2J rànWvrb6Rg, tWphậm chQ6fy2Jí Wpgiọng điệQ6fy2Ju nQ6fy2Jói chuyệnWp lại Wpkhách sáWpo Q6fy2Jlịch sự.

Cậu gọi điệnWvrb6R th84ktzkoại, sQ6fy2Jau đó84ktzk khởi84ktzk độngQ6fy2J xeQ6fy2J, c84ktzkhạy thẳnWvrb6Rg đếWvrb6Rn mụcWp tiê84ktzku. Qu84ktzka đườnQ6fy2Jg cao tố84ktzkc lWvrb6Rà mộtWp coWvrb6Rn đườ84ktzkng cóWvrb6R v84ktzkẻ chậWvrb6Rt hẹp,Wp hàn84ktzkg Wvrb6Rcây thô84ktzkng caWvrb6Ro 84ktzkto đầyWp Q6fy2Jhai bên đường84ktzk, lWvrb6Rá đãQ6fy2J rụWpng Wvrb6Rhết, Q6fy2Jtrơ trọiWp đứngWp giữQ6fy2Ja đồ84ktzkng trốnWvrb6Rg tr84ktzkong Wpmùa đông. BWvrb6Rên taQ6fy2Jy tQ6fy2Jrái làWp sôQ6fy2Jng ThưWpợng L84ktzkâm mênhQ6fy2J Wpmông, n84ktzkgày đêmWp Wvrb6Rchảy cuồWpn cWvrb6Ruộn không ngQ6fy2Jừng nghỉ,84ktzk v84ktzkì thếWp Wpkhông khQ6fy2Jí Wvrb6Rso v84ktzkới nộiWvrb6R 84ktzkthành Q6fy2Jlạnh hWpơn n84ktzkhiều. Trời đãWp tWvrb6Rối, trên84ktzk đườWpng Wpxe rấWvrb6Rt ít84ktzk, cũngQ6fy2J khôngWvrb6R cWvrb6Ró đènWp đườn84ktzkg. Cậu84ktzk Wplái rQ6fy2Jất chậm, nhWvrb6Rờ Wpánh Wvrb6Rđèn n84ktzkên thấy84ktzk đượQ6fy2Jc phíaWp trước84ktzk cWphếch bên84ktzk Q6fy2Jphải l84ktzkà Wvrb6Rmột Wvrb6Rtòa nhà Q6fy2Jhai tầ84ktzkng x84ktzkây dựn84ktzkg thWpeo pQ6fy2Jhong các84ktzkh kiêQ6fy2Jn trú84ktzkc nWpước ngoWpài, cậ84ktzku dừWvrb6Rng 84ktzkxe cách mWvrb6Rột đoạnQ6fy2J xWvrb6Ra, Wpxách th84ktzkeo túWvrb6Ri dWpu lịcQ6fy2Jh chậQ6fy2Jm rãiWvrb6R điWvrb6R tới.

Cổng không Q6fy2Jbị 84ktzkkhóa, khẽQ6fy2J mởWvrb6R, dườngWp 84ktzknhư đ84ktzkợi cậu84ktzk tựQ6fy2J cQ6fy2Jhui đầWpu Wpvào lướ84ktzki. CQ6fy2Jậu đẩyWvrb6R cửa sWvrb6Rắt đQ6fy2Ji và84ktzko, đâyWvrb6R lWpà Wpngôi nhQ6fy2Jà điểWvrb6Rn hìnhWvrb6R củWvrb6Ra ngưWpời 84ktzkdân phương84ktzk NWvrb6Ram, cóQ6fy2J lẽ tWvrb6Rừ lWpâu khônWpg c84ktzkó Wvrb6Rai ởWvrb6R, Wpcó ch84ktzkút Q6fy2Jhoang vắng,84ktzk cWvrb6Rỏ dạ84ktzki troQ6fy2Jng Wvrb6Rvườn cWpao đếWpn thắt 84ktzklưng, câyWp sồQ6fy2Ji x84ktzkanh cũnWpg khôn84ktzkg thấyWvrb6R dWpấu hiWpệu củaWp Wvrb6Rsự chWpăm sóc84ktzk. Q6fy2JCậu đứng trưQ6fy2Jớc c84ktzkánh Wvrb6Rcửa đó84ktzkng chặ84ktzkt Q6fy2Jtập trWpung tưQ6fy2J tưởngWvrb6R nQ6fy2Jín Wpthở lQ6fy2Jắng 84ktzknghe đWpộng tĩnh mWvrb6Rột 84ktzklúc, chẳnQ6fy2Jg 84ktzknghe đượcQ6fy2J Wvrb6Rgì nWvrb6Rgoại trWpừ Q6fy2Jtiếng Wpgió thổQ6fy2Ji 84ktzkqua t84ktzkán lá.84ktzk Đưa Wvrb6Rtay đẩQ6fy2Jy cử84ktzka, Wptiếng cọtWvrb6R kẹQ6fy2Jt va84ktzkng lêWpn, hìnhWp ảnhWp TWpân ÝWp ĐWvrb6Riền bị84ktzk tró84ktzki hai Wptay ha84ktzki chWvrb6Rân, mQ6fy2Jiệng Wvrb6Rdán băn84ktzkg díQ6fy2Jnh ngWpồi tQ6fy2Jrên sofaWp, lQ6fy2Jập tứcWvrb6R đWpập vWpào mắtWp cậu. CậWpu ngâyWvrb6R ngQ6fy2Jẩn 84ktzkcả người,Q6fy2J đầuQ6fy2J tiênWvrb6R lQ6fy2Jà Wpnhìn chWvrb6Rung quanWph, khQ6fy2Jông phát84ktzk hiện ngưWvrb6Rời kháWvrb6Rc, Wpsau đóWvrb6R Q6fy2Jđi tQ6fy2Jới, Wpxé băn84ktzkg d84ktzkán trênWp miệngWp cô84ktzk ra.

Động tác Q6fy2Jcậu Q6fy2Jcó chútWvrb6R Q6fy2Jthô l84ktzkỗ, TâQ6fy2Jn ÝQ6fy2J ĐiWpền nhịn84ktzk Wpkhông đượcWp rúWpt hQ6fy2Jai ta84ktzky giQ6fy2Jấu đằng Q6fy2Jsau lưngQ6fy2J raWp, đẩyWp cWpậu rWpa nWvrb6Rói: "84ktzkĐau! AnWvrb6Rh nWvrb6Rhẹ chút,Wp 84ktzkđể e84ktzkm tự84ktzk làm."

Tạ Q6fy2JĐắc Wvrb6Rhỏi vớiWp giọ84ktzkng điệuWvrb6R khWvrb6Rông thấyWvrb6R Wvrb6Rhứng tQ6fy2Jhú: "BọnQ6fy2J cướWvrb6Rp đâu?"

Tân Q6fy2JÝ Điền sợQ6fy2J cậuWp tứcWp giWvrb6Rận, vQ6fy2Jội Wvrb6Rvã ô84ktzkm cổWvrb6R cậWvrb6Ru đQ6fy2Jem 84ktzkhết kQ6fy2Jỹ xảoWvrb6R hônQ6fy2J cWvrb6Rậu, đếnWvrb6R k84ktzkhi cậu 84ktzkbắt đầuQ6fy2J thWpở dốc,84ktzk nhânWvrb6R Q6fy2Jcơ hWpội h84ktzkô Wpto: "84ktzkLễ tWvrb6Rình nhânWvrb6R vWvrb6Rui vẻ!"

Tạ Đắc Wvrb6Rcó vWpẻ vôQ6fy2J cùQ6fy2Jng bìnWph tQ6fy2Jĩnh, dáWvrb6Rn mắWpt và84ktzko cQ6fy2Jô bạ84ktzkn Wpgái tQ6fy2Jinh quáiWvrb6R dựQ6fy2Ja s84ktzkát và84ktzko mình mộ84ktzkt lúcWp lâu,84ktzk cuốiWvrb6R cùngQ6fy2J tQ6fy2Jhở dWvrb6Rài Wpbó t84ktzkay, "QuQ6fy2Jên đWvrb6Ri, khônQ6fy2Jg Wvrb6Rsao là84ktzk tốtQ6fy2J rồi."

Bộ dạng Q6fy2Jbình tĩnhWvrb6R Wpcủa cậWpu Q6fy2Jtrong mắQ6fy2Jt TânWp WpÝ Điền84ktzk chQ6fy2Jả Wpkhác dWpấu 84ktzkhiệu Wpbáo tWprước bão Q6fy2Jtố Wpsắp đếWvrb6Rn, nhaWpnh 84ktzknhảu n84ktzkịnh Wvrb6Rnọt: "C84ktzkhẳng Wvrb6Rphải g84ktzkần đQ6fy2Jây tâ84ktzkm t84ktzkình Q6fy2Janh không tốQ6fy2Jt 84ktzksao, dỗQ6fy2J aWvrb6Rnh lạQ6fy2Ji không84ktzk Wvrb6Rvui, đWvrb6Rành ph84ktzkải tự84ktzk biêWvrb6Rn Wptự diễ84ktzkn tạoWp cWpho anh cWvrb6Rơ h84ktzkội làWvrb6Rm anQ6fy2Jh Q6fy2Jhùng cứuWvrb6R Wpmỹ nQ6fy2Jhân 84ktzkthôi. WpEm đ84ktzkùa giỡnQ6fy2J a84ktzknh Q6fy2Jvậy, a84ktzknh không gWpiận chứ?"

"Em nói thử84ktzk xeQ6fy2Jm?" CậuQ6fy2J lạnhWp lùngQ6fy2J liếcWvrb6R Wvrb6Rcô mộWvrb6Rt cái.84ktzk Wvrb6RTân Wvrb6RÝ ĐiềWpn sợ84ktzk kQ6fy2Jhông dQ6fy2Jám Wphé một câuWp n84ktzkào, nWvrb6Rhư mộWvrb6Rt cQ6fy2Jhú m84ktzkèo nhỏWp đáng84ktzk thươWpng nhìWpn cậu,Q6fy2J ha84ktzki Wvrb6Rtay đểQ6fy2J trWvrb6Rên đầu nQ6fy2Jhư thỏ84ktzk tWvrb6Rrắng, há84ktzkt giWvrb6Rọng Wpthiếu nhiWp: "X84ktzkin bạQ6fy2Jn đừngQ6fy2J 84ktzkăn tôWvrb6Ri đ84ktzkừng Wvrb6Răn tôi, tôi84ktzk sQ6fy2Jẽ Wvrb6Rhát chQ6fy2Jo b84ktzkạn 84ktzkmột bàiWvrb6R há84ktzkt thậtWvrb6R Q6fy2Jhay -Wp- "

Cậu phì cười,Wp vộQ6fy2Ji xoa84ktzky ngườiWvrb6R sanWpg chỗWvrb6R kWphác. Wvrb6RChú 84ktzký tớiWvrb6R m84ktzkột quWpyển sQ6fy2Jách 84ktzktrên sofa, hỏi:84ktzk "CQ6fy2Jhờ lWpâu không?Wvrb6R" Ngư84ktzkời Wvrb6Rnào đóWp Wpcó tậtQ6fy2J giậtWp Wpmình vQ6fy2Jội v84ktzkã lWpắc đầu, "EQ6fy2Jm kh84ktzkông biếtWp Wvrb6Ranh cWpó đếWvrb6Rn h84ktzkay kWvrb6Rhông, c84ktzkho nênQ6fy2J Wpđem tWvrb6Rheo sác84ktzkh đểWvrb6R 84ktzkgiết thời gian."

Cậu vỗ vỗWp đệmQ6fy2J soWpfa, 84ktzk"Em 84ktzknói aQ6fy2Jnh cóWvrb6R Wpthể k84ktzkhông đếnWvrb6R sao84ktzk? NhọcWvrb6R lòn84ktzkg hWvrb6Rai người84ktzk nghĩ rWpa cáWpi Wvrb6Rtrò bắtWvrb6R cóc,Wp cóQ6fy2J 84ktzkcâu khWvrb6Rông c84ktzkó mũiWvrb6R kho84ktzkan ki84ktzkm cươngQ6fy2J tQ6fy2Jhì đừnQ6fy2Jg Q6fy2Jhòng làm 84ktzknghề gQ6fy2Jốm sứ,Wvrb6R thậ84ktzkt mấtQ6fy2J Wpmặt 84ktzkxấu hổ!"

Tân WpÝ ĐWpiền bỗngWp nhi84ktzkên tỉnhQ6fy2J Wvrb6Rngộ ré84ktzko lê84ktzkn: "An84ktzkh đQ6fy2Jã sớmWvrb6R bQ6fy2Jiết rồiWvrb6R hả?"

"Có người bắtWp Wvrb6Rcóc mQ6fy2Jà lại84ktzk Wpxài điệnWp thQ6fy2Joại Q6fy2Jcố địn84ktzkh vàWp Wpdi độn84ktzkg Q6fy2Jsao? Cũn84ktzkg không84ktzk cần vệWp t84ktzkinh theWpo dõi,Wp tùWvrb6Ry tiệWvrb6Rn điềuWvrb6R tWvrb6Rra mộWvrb6Rt tíQ6fy2J làWvrb6R 84ktzkra cả84ktzk thôi."84ktzk TWprách không đ84ktzkược cậu84ktzk n84ktzkghĩ sốWvrb6R điệWvrb6Rn thWvrb6Roại bWvrb6Ràn nWphìn 84ktzkquen Wpmắt, Wvrb6Rnăm 84ktzkcon sốWp đQ6fy2Jầu tiên củQ6fy2Ja s84ktzkố đWvrb6Riện th84ktzkoại trườngWp ThượngQ6fy2J Wvrb6RĐại đều84ktzk gWpiống nhQ6fy2Jau. K84ktzkhi v84ktzkệ sQ6fy2Jĩ nWvrb6Rói cậ84ktzku biết chủWp sốWvrb6R điệnWvrb6R Wvrb6Rthoại nàWpy làQ6fy2J Wvrb6R"Hà Ch84ktzkân", mặ84ktzkt cWvrb6Rậu Wpxanh lạiQ6fy2J, mớQ6fy2Ji hiểuWp rQ6fy2Ja hai ngWvrb6Rười hQ6fy2Jọ lWpiên thQ6fy2Jủ Wvrb6Rđùa Wpmình. CậWvrb6Ru Wpquyết định84ktzk biếWvrb6Rt thời84ktzk Q6fy2Jbiết 84ktzkthế đWvrb6Ri đến cùWvrb6Rng, muWpốn xWpem 84ktzkcác cô84ktzk rốtWp cuộWvrb6Rc muốnWvrb6R qWpuậy cáiWvrb6R quQ6fy2Jỷ gWvrb6Rì. Q6fy2JXe ngWvrb6Rang Wvrb6Rqua quảng tr84ktzkường Wptrung tQ6fy2Jâm, tr84ktzkên Q6fy2Jđường Wpđều 84ktzklà Wpngười báQ6fy2Jn ho84ktzka hồWvrb6Rng, 84ktzklúc Wvrb6Rnày mới84ktzk tỉnh ngộ.

Tân Wvrb6RÝ Điền đấm84ktzk mạnWph cWpậu mWpột cáQ6fy2Ji, Q6fy2J"Anh xQ6fy2Jấu Q6fy2Jquá Wpđi, hồWpi nWpãy Q6fy2Jcố Wvrb6Rý chQ6fy2Jơi em!84ktzk" KíQ6fy2Jch động Wvrb6Rlàm 84ktzkcô Q6fy2Jquên h84ktzkai châ84ktzkn bịWp tróiWvrb6R Wvrb6Rmà đứngWp Wvrb6Rlên, kếtWvrb6R quWvrb6Rả sWpuýt chúWvrb6Rt nữaWvrb6R ngã nhào.

"Anh chưa nWpói 84ktzkgì hếWvrb6Rt, làWp tự84ktzk 84ktzkem nhảQ6fy2Jy vàoWp ô84ktzkm mà84ktzk." CậuWvrb6R lộQ6fy2J Wpra mộWpt nụWvrb6R Q6fy2Jcười xấuQ6fy2J xa, ngồiQ6fy2J xổWpm xQ6fy2Juống th84ktzkáo Wvrb6Rdây thừngWp quaQ6fy2Jnh chQ6fy2Jân cô,Q6fy2J thQ6fy2Jáo mộtWp hQ6fy2Jồi vẫnWvrb6R cWphưa xong, cQ6fy2Jó Q6fy2Jchút khôn84ktzkg Wpkiên nhẫn,84ktzk "KWphông cQ6fy2Jó việcQ6fy2J gQ6fy2Jì e84ktzkm thắtQ6fy2J gút84ktzk nQ6fy2Jhiều vậyWp làm gì?"

Tân Q6fy2JÝ Điền hừWp mộtWvrb6R tQ6fy2Jiếng, "ĐểQ6fy2J 84ktzkdiễn ch84ktzko th84ktzkật mà,Wvrb6R người84ktzk t84ktzka Q6fy2Jrất Wvrb6Rchuyên nghiệpWvrb6R đWpó. Dây t84ktzkhừng Wvrb6Rquá dài84ktzk, Wpđành 84ktzkphải Wvrb6Rthắt gWvrb6Rút nhiềuWp thô84ktzki. 84ktzkAnh 84ktzkcàng tWvrb6Rháo chânQ6fy2J Wpem càng đa84ktzku, ởWp p84ktzkhòng bênWp bWpên kQ6fy2Jia cWpó daWpo đấy."

Cậu tứcQ6fy2J giậQ6fy2Jn 84ktzknói: Wvrb6R"Đáng đQ6fy2Jời!" ĐứWvrb6Rng dậy84ktzk đếnQ6fy2J Q6fy2Jphòng bQ6fy2Jếp Wvrb6Rtìm m84ktzkột coWpn Q6fy2Jdao cắtWp t84ktzkrái cWpây Q6fy2Jđể cắWvrb6Rt đứtWp dây.

Tân ÝWp Điền mởQ6fy2J tú84ktzki d84ktzku Wvrb6Rlịch Q6fy2Jcủa Q6fy2Jcậu rWvrb6Ra xWvrb6Rem, ngạWpc nhiênWp: "WWvrb6Row, đâyQ6fy2J lQ6fy2Jà lầWvrb6Rn đWvrb6Rầu tiên Wvrb6Rem thấ84ktzky tiềnQ6fy2J mWpặt nhiQ6fy2Jều 84ktzkthế này,Wp rấtWvrb6R khôngQ6fy2J Wpan t84ktzkoàn, nhanWvrb6Rh Q6fy2Jnhanh kiếm ch84ktzkỗ g84ktzkiấu nóQ6fy2J đi."

Tạ Đắc quQ6fy2Jan sátQ6fy2J cănQ6fy2J Q6fy2Jnhà, bêWvrb6Rn 84ktzktrong Wptrống rỗngWp kWphông cóQ6fy2J đ84ktzkồ đạQ6fy2Jc. TườngWp Wvrb6Rtrắng, sàn nhWpà, đèWvrb6Rn tQ6fy2Jreo, trWvrb6Rên tường84ktzk tQ6fy2Jreo một84ktzk Wpbức tWpranh sơn84ktzk dầu84ktzk, đồWp dQ6fy2Jùng chWvrb6Rỉ có sQ6fy2Jofa, bWpàn ăWpn, vài84ktzk c84ktzkái ghếWvrb6R, gWvrb6Riống nhWvrb6Rư chuWpẩn Wpbị cWpho thWvrb6Ruê, khôQ6fy2Jng nWphịn được hỏi:84ktzk Wp"Nhà 84ktzkcủa ai?"

"Nhà của mộtQ6fy2J họ84ktzkc Wpsinh, 84ktzkcả Q6fy2Jnhà dWpi dâWvrb6Rn sa84ktzkng Wvrb6RCanada, thỉ84ktzknh thoWvrb6Rảng mới84ktzk về.84ktzk Wvrb6REm phiên dịchQ6fy2J luậQ6fy2Jn vănWvrb6R Wpcho coQ6fy2Jn bWvrb6Ré, coWvrb6Rn béQ6fy2J 84ktzkcho eQ6fy2Jm mượnQ6fy2J nhàWvrb6R vWpài ngàyQ6fy2J. EWpm nQ6fy2Jói cần mWpượn nhàWp đểWp quWpay Wvrb6Rphim Wvrb6Rngắn, Wphì hì."

Cậu tQ6fy2Jrêu chọWvrb6Rc nóiQ6fy2J: "Q84ktzkuay pWphim eWvrb6Rm Wvrb6Rbị trói84ktzk hả?"

"Anh được lắWvrb6Rm, đừnWvrb6Rg 84ktzkcó Wpmà đượQ6fy2Jc lợi84ktzk mWvrb6Rà còWpn Wvrb6Rra vẻWvrb6R tQ6fy2Jhông minh84ktzk! Q6fy2JEm tốn84ktzk rấ84ktzkt nWphiều tâm tư,84ktzk Wpcũng mQ6fy2Juốn tặngWp a84ktzknh mWvrb6Rột mónWp quàQ6fy2J đặcWp biWvrb6Rệt nQ6fy2Jhân lễ84ktzk tìn84ktzkh Wvrb6Rnhân. RQ6fy2Jốt cuộc Wvrb6Ranh Wvrb6Rcó Q6fy2Jngạc nhiWpên Wvrb6Rvui mừnQ6fy2Jg kQ6fy2Jhông vWvrb6Rậy?" TâWvrb6Rn ÝWvrb6R ĐWvrb6Riền vừWvrb6Ra nóWvrb6Ri vừaWp nWphặt dây Wvrb6Rthừng, băngWvrb6R dWvrb6Rán rơWpi trên84ktzk 84ktzkđất Q6fy2Jvà cuốnQ6fy2J s84ktzkách ởWvrb6R sofWpa nWvrb6Rhét vàoWp tQ6fy2Júi sáchQ6fy2J, kéo kWphóa kéQ6fy2Jo nói:Wvrb6R "ĐưQ6fy2Jợc Q6fy2Jrồi, Q6fy2Jmặc kệQ6fy2J aWpnh vuWvrb6Ri íQ6fy2Jt Q6fy2Jhay 84ktzklà vWpui nhiWpều, thWvrb6Rời gian kWphông cònWvrb6R Wpsớm n84ktzkữa, cQ6fy2Jhúng tQ6fy2Ja nêWpn điQ6fy2J thôi84ktzk. AQ6fy2Jnh đậu84ktzk xWvrb6Re Wvrb6Rở đâu?"

"Sao phải 84ktzkđi? Không84ktzk phảWvrb6Ri Q6fy2Jem mQ6fy2Jượn Q6fy2Jnhà Q6fy2Jmấy ngàyWvrb6R sao84ktzk? Không84ktzk ở84ktzk lWvrb6Rại mộtWvrb6R đêmQ6fy2J qWpuả thực cQ6fy2Jó lỗQ6fy2Ji vớiWvrb6R sựWvrb6R hWpao tốn84ktzk tWpâm Wvrb6Rtư củaWvrb6R em84ktzk." cậu84ktzk thWvrb6Rủng thẳngQ6fy2J đ84ktzkến sof84ktzka ngồi xuống.

"Anh tưởngQ6fy2J đâyWvrb6R là84ktzk k84ktzkhách sạn84ktzk s84ktzkao? TWphứ nhQ6fy2Jất Wvrb6Rkhông c84ktzkó thứcWvrb6R ăQ6fy2Jn, Wvrb6Rthứ hQ6fy2Jai khônQ6fy2Jg cóQ6fy2J chănWp, là84ktzkm sWpao 84ktzkmà ở84ktzk Wplại được?"

"Ăn thì 84ktzkcó tQ6fy2Jhể mu84ktzka 84ktzkở gầnQ6fy2J đây,Wp c84ktzkòn chWvrb6Răn, rángQ6fy2J tì84ktzkm cWvrb6Rhắc cWphắn Q6fy2Jcó tQ6fy2Jhôi, nếuQ6fy2J không Wvrb6Rhọ Q6fy2Jvề đâWpy Q6fy2Jđắp bằWpng cáiQ6fy2J gì?"Q6fy2J CậuQ6fy2J đWpi thẳngWvrb6R vàWpo phWpòng ngủ,Q6fy2J Wvrb6Rmở tủWp âWvrb6Rm tường, 84ktzkbên troQ6fy2Jng đầ84ktzky đủWp thảWpm lô84ktzkng, Q6fy2Jchăn, gối84ktzk đầ84ktzku, chiếuWp vQ6fy2Jà nhữnQ6fy2Jg thứ84ktzk linh t84ktzkinh khác.

Tân ÝWp Điền vẫn84ktzk lắQ6fy2Jc đWpầu, Wvrb6R"Em khôngWp Q6fy2Jmuốn ởWvrb6R đây,Q6fy2J khôngWvrb6R cóWp điều84ktzk 84ktzkhòa, buổiWp tWvrb6Rối sẽWp lạnh. 84ktzkEm có84ktzk Wpđặt chỗQ6fy2J 84ktzkở Wvrb6Rnhà hàng84ktzk T84ktzkây, támWvrb6R giờWp tối,84ktzk nếWpu kQ6fy2Jhông đi84ktzk th84ktzkì khô84ktzkng kịp đâu."

Tạ ĐWvrb6Rắc lQ6fy2Jiếc Wpcô mộtWvrb6R cáWpi, nQ6fy2Jhàn n84ktzkhã Q6fy2Jnói: "YêWpn t84ktzkâm, cWpó aWpnh Q6fy2Jở đâ84ktzky, Wvrb6Rsẽ kQ6fy2Jhông đ84ktzkể eQ6fy2Jm đôQ6fy2Jng lạnWph đâu."

Cuối cùng Wphọ đếQ6fy2Jn c84ktzkửa hàngWp tiWvrb6Rện lợWvrb6Ri gầnWp đóWvrb6R mQ6fy2Jua một84ktzk íWpt vật84ktzk dụn84ktzkg hàngWp ngàyQ6fy2J, cộng thêmWp Q6fy2Jmì ă84ktzkn liền,Wvrb6R lạQ6fy2Jp xưWvrb6Rởng vWvrb6Rà Q6fy2Jtrứng Q6fy2Jkho, ănWp quWvrb6Ra loWpa mộtQ6fy2J b84ktzkữa. TWvrb6Rân Wvrb6RÝ Điền Q6fy2Jvừa tQ6fy2Jhu dọnQ6fy2J ch84ktzkén đũaWp vừQ6fy2Ja 84ktzklắc đầu:Q6fy2J Q6fy2J"Bữa tWvrb6Riệc lớWpn ngàyWvrb6R lWvrb6Rễ tình84ktzk nWphân củaQ6fy2J em cQ6fy2Jứ nhQ6fy2Jư vậyQ6fy2J biếnWp tQ6fy2Jhành Q6fy2Jmì 84ktzkăn liền."

Tạ ĐắcWvrb6R Wptừ p84ktzkhía saWvrb6Ru ômWvrb6R l84ktzkấy e84ktzko côQ6fy2J, thìWp thầm84ktzk vWpào taWvrb6Ri côWvrb6R: "Bữ84ktzka tiệ84ktzkc lWvrb6Rớn ngàQ6fy2Jy Wplễ tìnhWp 84ktzknhân củaQ6fy2J 84ktzkanh, bâyWp giờWp chínWph thứWvrb6Rc bắt84ktzk đWvrb6Rầu -84ktzk- "

Tân ÝQ6fy2J ĐiWpền qWvrb6Ruay đQ6fy2Jầu lại,Wvrb6R nWvrb6Rhư cườiWvrb6R nWphư khônQ6fy2Jg nhìn84ktzk c84ktzkậu mộWpt cáiWvrb6R, nhưWpớn mQ6fy2Jày nóWpi: "AWpnh nghĩWvrb6R haWvrb6Ry quWpá đWpi, eWvrb6Rm Q6fy2Jmới 84ktzkkhông cầnWp Wp-- "

Cậu cWpúi đầuWvrb6R Q6fy2Jhôn cổQ6fy2J côQ6fy2J, "KWvrb6Rhông pQ6fy2Jhải Wvrb6Rem bịWp tróiWp saWpo? 84ktzkLàm Wvrb6Rgì c84ktzkó quyềnWp nóQ6fy2Ji "Không"?"

Tân Ý84ktzk ĐiềnWp hừ84ktzk m84ktzkột 84ktzktiếng, khônQ6fy2Jg Wvrb6Rphục ph84ktzkản bác:Q6fy2J "A84ktzknh 84ktzkcũng kWvrb6Rhông phả84ktzki bọn84ktzk cướp!"

"Anh kh84ktzkông Wvrb6Rngại 84ktzklàm Wvrb6Rđạo tQ6fy2Jặc háiWvrb6R 84ktzkhoa mộWvrb6Rt phen."

"Đáng tiếcWp e84ktzkm kQ6fy2Jhông Q6fy2Jphải làQ6fy2J cQ6fy2Jon 84ktzktin Q6fy2Jbị bWvrb6Rắt cóc.Q6fy2J" CôWp nóWvrb6Ri xQ6fy2Jong cQ6fy2Jười Wpchạy đi.

Có thể là84ktzk d84ktzko chWpuyện "BắtQ6fy2J cWpóc" kíchWvrb6R tWphích, buổQ6fy2Ji tWpối TạWp ĐQ6fy2Jắc cựcWp kWvrb6Rỳ ph84ktzkấn khởQ6fy2Ji, suy ngQ6fy2Jhĩ nWvrb6Rhiều cách84ktzk 84ktzkgiày vòQ6fy2J cWpô. Kh84ktzkởi đầuWvrb6R Wvrb6RTân Ý84ktzk ĐiềnWvrb6R cóWp tQ6fy2Jrắc trở,84ktzk Q6fy2Jnhưng là 84ktzkvì lấyWvrb6R lòn84ktzkg cậu,84ktzk n84ktzkỗ 84ktzklực phố84ktzki hợQ6fy2Jp cậu84ktzk m84ktzkuốn Q6fy2Jlàm gìWvrb6R Wpthì làWpm, dầQ6fy2Jn d84ktzkần quen Wvrb6Rđược. Cậu84ktzk càn84ktzkg hăWpng h84ktzkái, khôWpng Wvrb6Rchỉ mWpuốn cQ6fy2Jô t84ktzkhực hiệnWvrb6R cácWp độngWvrb6R tácQ6fy2J khó nóiWvrb6R, 84ktzkbản tWphân cWpàng khWpông gì84ktzk k84ktzkiêng kỵQ6fy2J, nóWpi Q6fy2Jsở trQ6fy2Jường Wvrb6Rhạ lưWpu gìQ6fy2J Wpđó. Tân Ý84ktzk ĐiềnWvrb6R vQ6fy2Jừa thẹn84ktzk vQ6fy2Jừa giậWvrb6Rn, Wpxoay người84ktzk xQ6fy2Juống giưQ6fy2Jờng muố84ktzkn tìm84ktzk bônQ6fy2Jg g84ktzkòn bịt lỗQ6fy2J tWpai. Q6fy2JCuối cùng84ktzk haWpi ngWpười Wpmệt Wvrb6Rcực đôWp, ômWp Wvrb6Rnhau đWpánh mộtQ6fy2J gi84ktzkấc ngWpon lành.

Thân thể 84ktzkđã t84ktzkrút hếQ6fy2Jt niềmQ6fy2J sa84ktzky Wvrb6Rmê thỏQ6fy2Ja thích,Wp t84ktzkâm lQ6fy2Jý cWpũng t84ktzkự nhiQ6fy2Jên màWvrb6R khoa84ktzkn khoái hơn,Wp TWvrb6Rạ ĐắcWp sQ6fy2Jau 84ktzkmột Q6fy2Jgiấc tỉnh84ktzk dậyWp, cảWvrb6Rm gWvrb6Riác sả84ktzkng khoáiWp vQ6fy2Jô Q6fy2Jcùng, tinh thầWpn Q6fy2Jsung mãn,Q6fy2J đãQ6fy2J Wvrb6Rlâu chưaWvrb6R cảmWp thấ84ktzky hănWvrb6Rg hWvrb6Rái d84ktzkâng 84ktzktrào nWvrb6Rhư th84ktzkế này.

Tân 84ktzkÝ Điền Wpuể oảWvrb6Ri tỉQ6fy2Jnh dậWpy, cậuQ6fy2J Wpđã quầWpn áoWvrb6R chỉQ6fy2Jnh tWpề, rử84ktzka mặ84ktzkt 84ktzkxong xuô84ktzki, đứnWvrb6Rg trước 84ktzkgương 84ktzkthắt cQ6fy2Jà Wpvạt. BWpởi vQ6fy2Jì khôWpng cQ6fy2Jó Wprèm cửaQ6fy2J sổ,Wvrb6R ánhWvrb6R nắngWp thẳngQ6fy2J tắQ6fy2Jp chiếu v84ktzkào phòngQ6fy2J. Q6fy2JCô chQ6fy2Je mWvrb6Rắt, 84ktzkngáp mộWpt cáWpi n84ktzkói: "AnWph phải84ktzk 84ktzkđi làWpm hả?"

"Mẹ aQ6fy2Jnh Wvrb6Rđã khỏe84ktzk hơQ6fy2Jn nhiềuWp rồi,84ktzk Wvrb6Rem muốnQ6fy2J thăQ6fy2Jm Q6fy2Jbà khQ6fy2Jông?" CậuWvrb6R kWphông quaQ6fy2Jy đầuQ6fy2J, hWvrb6Rỏi một84ktzk 84ktzkcách Wpthờ ơ.

Có Wvrb6Rthể dWpo mớiWp Q6fy2Jtỉnh lạWpi, TânQ6fy2J Wvrb6RÝ ĐiềnWvrb6R cWvrb6Rảm giácWvrb6R troWvrb6Rng đầuWvrb6R t84ktzkrống rỗnQ6fy2Jg, h84ktzkồi Q6fy2Jlâu mớiWvrb6R trQ6fy2Jở 84ktzklại bìnhQ6fy2J thư84ktzkờng, "Sa84ktzku này84ktzk điWvrb6R, đượcQ6fy2J không?"

Cậu đ84ktzki quWvrb6Ra, đứnWpg bêWvrb6Rn giWpường từQ6fy2J tQ6fy2Jrên nh84ktzkìn xuống84ktzk 84ktzkcô, cười84ktzk nó84ktzki: Q6fy2J"Sớm mu84ktzkộn cũQ6fy2Jng phảiWp đi,84ktzk eQ6fy2Jm sQ6fy2Jợ cá84ktzki gì."

Cô không mQ6fy2Juốn 84ktzknói "E84ktzkm k84ktzkhông mQ6fy2Juốn đếWvrb6Rn nhàWp anhWvrb6R" Wvrb6Rmột các84ktzkh tr84ktzkực tiQ6fy2Jếp Q6fy2Jnên th84ktzkay đổi cácQ6fy2Jh khWvrb6Rác dị84ktzku dànQ6fy2Jg hWpơn, Q6fy2J"Anh k84ktzkhông cảWvrb6Rm thQ6fy2Jấy Q6fy2Jhơi nóWpng Wpvội saQ6fy2Jo? CWphúng ta mớiWvrb6R qu84ktzken nWphau mấyWp tháQ6fy2Jng Wpmà tQ6fy2Jhôi-- "

"Nhưng Q6fy2Jmà chúnWpg tWvrb6Ra Wpbiết nh84ktzkau bảy84ktzk năQ6fy2Jm rồi."

"Em --" WpTân WpÝ Điền84ktzk nWvrb6Rhìn cậuWvrb6R muốnWvrb6R nWvrb6Rói lạiQ6fy2J thWvrb6Rôi. NhữngQ6fy2J hình84ktzk ảnWvrb6Rh lộWpn xộWvrb6Rn hiệWvrb6Rn lên tr84ktzkong đầuWp c84ktzkô, cWpô khônWvrb6Rg biết84ktzk Wvrb6Rnên làmWvrb6R thếQ6fy2J 84ktzknào cWvrb6Rho Wvrb6Rphải. Q6fy2JCô không84ktzk ngờ84ktzk quan hệQ6fy2J 84ktzkhai 84ktzkngười s84ktzkẽ tWvrb6Riến triểWvrb6Rn nhanWph Wpnhư vậy,Wp Wvrb6Rnhanh đ84ktzkến kQ6fy2Jhiến côQ6fy2J trở84ktzk tay 84ktzkkhông kịp.

Tạ Đắc nWpgồi xuốngQ6fy2J đầuWp giường,Wp thQ6fy2Jấp Wpgiọng nWvrb6Rói: "Yê84ktzkn tâm,84ktzk mWvrb6Rẹ a84ktzknh chỉ84ktzk 84ktzknhớ Wpnhững người Wvrb6Rvà s84ktzkự việcQ6fy2J trướcQ6fy2J Wplúc 84ktzkanh Q6fy2Jhai mất84ktzk, tQ6fy2Jrí Q6fy2Jnhớ saQ6fy2Ju nQ6fy2Jày Wvrb6Rtrong tWvrb6Rình trạng hỗnQ6fy2J loạn,Wp mQ6fy2Jẹ aQ6fy2Jnh chắcQ6fy2J lWpà kWphông nhQ6fy2Jớ Wvrb6Rra Wpem đâu."

Tân Wvrb6RÝ ĐQ6fy2Jiền khô84ktzkng nói84ktzk gìWvrb6R, quaQ6fy2Jy đầWpu 84ktzknhìn nQ6fy2Jgoài cửaWp sổ.

"Ba anh mất84ktzk rồi,Wvrb6R aQ6fy2Jnh mớWvrb6Ri nhậ84ktzkn rWpa trênWvrb6R đờQ6fy2Ji nàWvrb6Ry Q6fy2Jchỉ cWpòn mẹ84ktzk an84ktzkh lWpà nQ6fy2Jgười thânWp duy 84ktzknhất. 84ktzkTình trạng84ktzk sứcQ6fy2J k84ktzkhỏe vWvrb6Rà tiWpnh thQ6fy2Jần 84ktzkbà ấyQ6fy2J lúQ6fy2Jc Q6fy2Jtốt lúc84ktzk kWvrb6Rhông, anWph rất Wplo lắngWvrb6R, nê84ktzkn từWvrb6R Wvrb6Rkhách sạn84ktzk Q6fy2Jdọn v84ktzkề nhà84ktzk, mQ6fy2Juốn Wplúc bWvrb6Rà Q6fy2Jấy cònQ6fy2J sốnWpg cWphăm sóc bàWp Q6fy2Jnhiều hơWpn. Ch84ktzkúng tWvrb6Ra Wvrb6Rkết h84ktzkôn sớmWvrb6R Wvrb6Rmột chWvrb6Rút, tronWpg nWphà cWvrb6Ró tWvrb6Rrẻ conQ6fy2J, bà ấy84ktzk sWpẽ không84ktzk côQ6fy2J q84ktzkuạnh thếQ6fy2J này,Wvrb6R đây84ktzk Wvrb6Rlà thứ84ktzk nh84ktzkất; th84ktzkứ haWpi, trước84ktzk đâyWp anh c84ktzkhưa từn84ktzkg ng84ktzkhĩ đQ6fy2Jến 84ktzkchuyện 84ktzkkết hôn,Wp nếuWp nhWvrb6Rư nhấtWvrb6R địnhQ6fy2J phảiWvrb6R Q6fy2Jcưới, Wpđối tượng Wvrb6Rchỉ cóQ6fy2J thểQ6fy2J làQ6fy2J Wvrb6Rem." CậuWvrb6R th84ktzkeo thó84ktzki qu84ktzken đWvrb6Rem nhữnQ6fy2Jg tQ6fy2Jâm tìnWvrb6Rh, s84ktzkuy nghĩ, th84ktzkái độ84ktzk ẩnQ6fy2J giấuQ6fy2J ở84ktzk nơiWp màQ6fy2J Q6fy2Jngười 84ktzkkhác khôngWp tQ6fy2Jhấy Wpđược, câ84ktzkn nWvrb6Rhắc rấtWp lâu cuốiQ6fy2J cùQ6fy2Jng mớiWvrb6R quyếtWp địnWph thQ6fy2Jổ lộWvrb6R ýWp kiếWpn chQ6fy2Jân thậtWp nhấtWp từQ6fy2J đWvrb6Ráy lònWvrb6Rg, nó khiếnQ6fy2J cQ6fy2Jậu cóQ6fy2J cWpảm Wpgiác giốn84ktzkg Q6fy2Jnhư trầnWp Q6fy2Jnhư nhộng84ktzk đứng84ktzk tr84ktzkên đườnWvrb6Rg, giống nhưWp m84ktzkất điWvrb6R năngWvrb6R lWpực tự84ktzk vệ,84ktzk bởQ6fy2Ji 84ktzkvậy khWpi nóWvrb6Ri Q6fy2Jra cóWvrb6R Wvrb6Rchút mất84ktzk t84ktzkự nhiên.

Cách nói t84ktzkrưng cWvrb6Rầu ýWvrb6R kiWpến Wpnhưng thựWpc rWvrb6Ra l84ktzkại cươngWvrb6R quyQ6fy2Jết Wplàm TânWp WpÝ ĐiềnWp khQ6fy2Jông nói nêWpn 84ktzklời. Cô84ktzk đứngQ6fy2J lêWvrb6Rn mQ6fy2Jặc quầnWp áWvrb6Ro, trưQ6fy2Jớc Wpkhi cậuQ6fy2J mở84ktzk cWpửa rWvrb6Ra ngoWvrb6Rài nóWvrb6Ri một câu:84ktzk "KếtWp hWpôn Wplà đạiQ6fy2J sWpự, kWphông 84ktzkphải Q6fy2Jhai ngườWpi chúnQ6fy2Jg tWpa nQ6fy2Jói Wplà c84ktzkó thể được."

Tạ Q6fy2JĐắc dừWpng 84ktzkbước, đôiWvrb6R màWpy chWpau lạiWp một84ktzk chWpỗ, nhưWvrb6R đăm84ktzk chQ6fy2Jiêu nhì84ktzkn cWpô mộtWvrb6R cái.

Hai người t84ktzkhu dWpọn xoQ6fy2Jng xu84ktzkôi rồiWvrb6R rQ6fy2Jời kWphỏi, WpTạ Đắc84ktzk đưa84ktzk cô84ktzk vWvrb6Rề ThẩmWp gia84ktzk. TrênQ6fy2J xe TâQ6fy2Jn WpÝ ĐWpiền nhWpận đượcWvrb6R Wpđiện thoQ6fy2Jại của84ktzk m84ktzkẹ, "Wvrb6RThi Wvrb6RLinh vớQ6fy2Ji Q6fy2JQuân HWvrb6Ròa Q6fy2Jlại đang cã84ktzki nha84ktzku, làWpm phiềWvrb6Rn tớiWvrb6R WpQuân 84ktzkAn, Wpnó Q6fy2Jôm K84ktzkỳ K84ktzkỳ đòWvrb6Ri 84ktzkđi, bịQ6fy2J mẹ84ktzk ngăQ6fy2Jn cQ6fy2Jản. Lão ThẩmWp t84ktzkức giậnWp đếnWvrb6R nỗiWp bệnWph tiWpm suWvrb6Rýt chWpút pháWvrb6Rt tác.Wp CònQ6fy2J c84ktzkon, ởWvrb6R bênWvrb6R ngoài qWpua đêm84ktzk c84ktzkũng khônWvrb6Rg nó84ktzki Q6fy2Jmột tiếnWpg, kWphông 84ktzkbiết gọiWp điện84ktzk về84ktzk Wpsao?" Wvrb6RCô vội Wptrả 84ktzklời: "CWvrb6Ron vWvrb6Rề nhàWp l84ktzkiền màWvrb6R. MớiWvrb6R Wvrb6Rqua nămWvrb6R mới,84ktzk ha84ktzki v84ktzkợ c84ktzkhồng nQ6fy2Jó cã84ktzki nhau 84ktzkgì nữa?"

Nguyên Wpnhân sựQ6fy2J việcQ6fy2J lWpà nhưWp tWphế này:Q6fy2J WpThẩm QWpuân HòWvrb6Ra vWpà đám84ktzk bạQ6fy2Jn Wvrb6Rchơi mạtWvrb6R chược,Wvrb6R một ngàyQ6fy2J mộ84ktzkt đêmWp khôWpng vềWp nhà84ktzk, 84ktzkthua khQ6fy2Jông íWpt tiềnWvrb6R. BàQ6fy2J vợQ6fy2J LiêWpu T84ktzkhi Wvrb6RLinh tìm rWpa cậuWp, gọiQ6fy2J cậuQ6fy2J Q6fy2Jvề Wpnhà Q6fy2Jcậu khôQ6fy2Jng chịu,Wvrb6R tQ6fy2Jhế lQ6fy2Jà lậtQ6fy2J bàn84ktzk mQ6fy2Jạt Q6fy2Jchược trước mặ84ktzkt mWvrb6Rọi ngườiWp. HQ6fy2Jai ng84ktzkười cãi84ktzk nWphau đếnWvrb6R t84ktzkận n84ktzkhà, 84ktzkanh mộtWvrb6R lờiWp tôWvrb6Ri một 84ktzkcâu, a84ktzki cWpũng khôWvrb6Rng chịuWp nWvrb6Rói íQ6fy2Jt vàWpi Q6fy2Jcâu. LiêuQ6fy2J Q6fy2JThi Q6fy2JLinh khôngWvrb6R cWpẩn thậnWp làm Wpbể ch84ktzkai nưWvrb6Rớc hWpoa Wvrb6RChanel của84ktzk TQ6fy2Jhẩm QuânWp Wvrb6RAn, TQ6fy2Jhẩm QQ6fy2Juân AQ6fy2Jn viQ6fy2Jn cWvrb6Rơ hWvrb6Rội này Q6fy2Jnói 84ktzkcô 84ktzkvài câu.84ktzk LiWpêu ThQ6fy2Ji LiWpnh bấtQ6fy2J mãnWvrb6R bWvrb6Rà chWpị thiWpên vQ6fy2Jị 84ktzkem tWprai, nóiQ6fy2J móc cWvrb6Rô Q6fy2Jở nhWpà mẹWvrb6R đẻ84ktzk ă84ktzkn khôQ6fy2Jng ngồiQ6fy2J rồQ6fy2Ji, lôWpi chWvrb6Ruyện cô84ktzk Q6fy2Jly h84ktzkôn Wvrb6Rra 84ktzknói. TWvrb6Rhẩm Quân WpAn Wvrb6Rtức Wvrb6Rgiận khó84ktzkc lớnQ6fy2J, Q6fy2Jthu dọnQ6fy2J hànhQ6fy2J Wvrb6Rlý đòWvrb6Ri dẫnWp cWpon g84ktzkái 84ktzkđi. TQ6fy2Jhẩm GiQ6fy2Ja Sơn qWpuát gQ6fy2Jiận, mọiWp nQ6fy2Jgười Wvrb6Rsợ khônWpg dá84ktzkm lWpên tiếng.84ktzk 84ktzkThẩm Qu84ktzkân HWpòa t84ktzkhấy bấQ6fy2Jt thường, Wvrb6Rchuồn điQ6fy2J, Wvrb6RLiêu ThWpi LinWvrb6Rh Wvrb6Rliền Wptheo đWpuôi. DQ6fy2Jo đóQ6fy2J Wpkhi Tân84ktzk Q6fy2JÝ Điền84ktzk trở vềWvrb6R Wvrb6RThẩm gWpia, chiQ6fy2Jến trườngQ6fy2J TWphẩm gQ6fy2Jia trànWp nWvrb6Rgập khóWpi thuốQ6fy2Jc 84ktzksúng tWvrb6Ruyên b84ktzkố tạm dừnWvrb6Rg, TQ6fy2Jhẩm Q6fy2JGia Sơ84ktzkn Wvrb6Rbế Wvrb6Rcháu ngoWvrb6Rại KỳWvrb6R KỳWp đi84ktzk r84ktzka ng84ktzkoài uống84ktzk tWvrb6Rrà, Thẩm84ktzk Quân AWvrb6Rn trốnWvrb6R ởWp trWvrb6Rong phò84ktzkng 84ktzkxem TV.

Mẹ Tân đứng84ktzk ở84ktzk cửaQ6fy2J nh84ktzkìn Q6fy2Jxung q84ktzkuanh, thấyWvrb6R mWvrb6Rột chiWpếc xQ6fy2Je Q6fy2Jmột đWpen ởWp Wpphía xWvrb6Ra mQ6fy2Jở cửa. TânWvrb6R WpÝ Điề84ktzkn xuố84ktzkng xeWp, Wphơi Q6fy2Jbất ngờ84ktzk Wplà TạQ6fy2J ĐWvrb6Rắc c84ktzkũng Q6fy2Jtheo xuốWpng xWpe. C84ktzkậu Q6fy2Jđi về pWphí mẹWp TWpân, gọi84ktzk mộ84ktzkt tiếng84ktzk "Wvrb6RDì", nWvrb6Rói và84ktzki cWpâu Q6fy2Jmừng 84ktzknăm t84ktzkốt đẹp84ktzk Wpcát tường. 84ktzkMẹ TâWvrb6Rn tWvrb6Rỉ mỉWvrb6R quQ6fy2Jan sátQ6fy2J cậu,Wvrb6R áWvrb6Rnh Wvrb6Rmắt cQ6fy2Jó vẻWp lưỡngWvrb6R lựQ6fy2J, cuốiWvrb6R cùngWvrb6R không hỏiWvrb6R gì84ktzk, Wpchỉ vẫyWp tayWvrb6R: Wp"Bên ngoWvrb6Rài lạnhWp lWpắm, Wpđừng đWvrb6Rứng đâWvrb6Ry Wvrb6Rnữa, vWpào trong đi."

Tạ Đắc Q6fy2Jcó chútWvrb6R thQ6fy2Jận trọngQ6fy2J ngQ6fy2Jồi Q6fy2Jở phòQ6fy2Jng Wvrb6Rkhách ThẩWpm 84ktzkgia, mẹWvrb6R củWvrb6Ra Wvrb6RTân Q6fy2JÝ d84ktzkường Q6fy2Jnhư hơi Wvrb6Rấn tượQ6fy2Jng đốiQ6fy2J vớiWp cậu,Q6fy2J cQ6fy2Jậu khônQ6fy2Jg biQ6fy2Jết đ84ktzkây Wvrb6Rlà chuyện84ktzk Wptốt haQ6fy2Jy chWpuyện xấu. Q6fy2JCậu uWvrb6Rống trà84ktzk, ngồWvrb6Ri khoảng84ktzk 84ktzkmười phúQ6fy2Jt 84ktzkthì đi.

Tân ÝQ6fy2J Điền dọnWvrb6R Wpdẹp Wpđồ đạcWvrb6R tronQ6fy2Jg phòWvrb6Rng. M84ktzkẹ Tâ84ktzkn gõWvrb6R cQ6fy2Jửa, nWvrb6Rói: "TroQ6fy2Jng nhà84ktzk cóWp 84ktzklạp xưởng vWpà cQ6fy2Já khô,84ktzk Q6fy2Jcon muốnWvrb6R manQ6fy2Jg mWvrb6Rột Wpít đến84ktzk WpBắc KinQ6fy2Jh Wpkhông?" CôWvrb6R n84ktzkói cũngQ6fy2J được, tQ6fy2Jìm mộWpt cáiQ6fy2J túWvrb6Ri sạch84ktzk đ84ktzkưa 84ktzkmẹ. MẹWvrb6R TWvrb6Rân vừaQ6fy2J vào84ktzk phònWvrb6Rg vừ84ktzka Wptừ tWvrb6Rốn n84ktzkói: "Cậu thWpanh niQ6fy2Jên Wvrb6Rvừa đưWpa coWpn vềWp nWvrb6Rhà đó,Wp c84ktzkon Q6fy2Jvà Wvrb6Rnó đaWpng yêQ6fy2Ju nhWvrb6Rau sao?"

Cô nhWpẹ nhàWpng gậtWvrb6R đầu.

Mẹ WpTân l84ktzkại hỏi:Wvrb6R "Cậ84ktzku tWpa têWpn gì?"Wvrb6R TWvrb6Rân 84ktzkÝ ĐWpiền qWpua mWvrb6Rột lúcWp 84ktzklâu mớiWp thấpWp giọngWvrb6R nóWpi: "Wvrb6RHọ Tạ."

"Đúng Q6fy2Jlà nó!"Wvrb6R WpMẹ Q6fy2JTân lộ84ktzk Wvrb6Rvẻ giậ84ktzkn Wpdữ, "MấyWvrb6R đứaWp làQ6fy2J thật84ktzk 84ktzkhay đan84ktzkg đWvrb6Rùa giỡn?"

Cô cú84ktzki đầ84ktzku khôQ6fy2Jng nWpói lờiQ6fy2J nào.

Mẹ TWvrb6Rân biếWpn sắc84ktzk, quátQ6fy2J giọng84ktzk l84ktzkạnh lùng:Wp Wvrb6R"Sau nWpày coWpn ítQ6fy2J lWvrb6Rui tớiWp vớiQ6fy2J nó84ktzk, nghWvrb6Re chưa?"

Tân ÝQ6fy2J Wvrb6RĐiền Wpvô cùWpng bấWpt đắcQ6fy2J dĩ,84ktzk "MWvrb6Rẹ, Wvrb6Ranh Wvrb6Rấy khQ6fy2Jông phQ6fy2Jải tWvrb6Rên lừaWvrb6R đảoWp cWvrb6Rũng kQ6fy2Jhông phQ6fy2Jải Wpkẻ xấ84ktzku, mẹWp đừng84ktzk cQ6fy2Jó thàn84ktzkh kiWpến vớiWp Wvrb6Ranh ấy."

Mẹ Tân t84ktzkăng gQ6fy2Jiọng nóWpi Wplớn tiếng:Q6fy2J Q6fy2J"Vết thươnQ6fy2Jg Wvrb6Rcon lànhWvrb6R rồiWp nêQ6fy2Jn qQ6fy2Juên mất84ktzk đWpau rồi ưQ6fy2J, Wvrb6Rbị Q6fy2Jnó l84ktzkàm Q6fy2Jhại còWvrb6Rn chư84ktzka đủQ6fy2J thảmWp sWpao? ThiếuQ6fy2J chút84ktzk nữWvrb6Ra thân84ktzk bạiQ6fy2J d84ktzkanh liệt! CòQ6fy2Jn nhữnWpg ngườiWvrb6R trWpong TWvrb6Rạ giaWvrb6R, làQ6fy2J chú84ktzkng Wpta rướcWp 84ktzklấy nh84ktzkục sao?"

"Mẹ, đãQ6fy2J 84ktzklà qu84ktzká kQ6fy2Jhứ rồi,Wp 84ktzkcon đâu84ktzk cQ6fy2Jó saWvrb6Ro! KQ6fy2Jhi đWvrb6Ró an84ktzkh ấy84ktzk cWvrb6Ròn Wpnhỏ, làmWp vWvrb6Riệc khôWpng biếtWp c84ktzkhừng mực,Q6fy2J l84ktzkại thíchWp 84ktzkđùa 84ktzkdai -84ktzk- "

Mẹ Tân tứcWp 84ktzkgiận cắQ6fy2Jt ngan84ktzkg lWpời côQ6fy2J, "ĐóWvrb6R 84ktzklà tròQ6fy2J đ84ktzkù daWpi c84ktzkủa đứa84ktzk c84ktzkon Q6fy2Jnít Wpsao? Wvrb6RCho con uống84ktzk thuố84ktzkc ngWpủ, địnWph Q6fy2Jvô lễQ6fy2J Wpvới co84ktzkn --84ktzk,con tWprai mWpười s84ktzkáu tuổ84ktzki, nói84ktzk lớn khôWvrb6Rng lớn,Wvrb6R nóiQ6fy2J nhỏQ6fy2J cQ6fy2Jũng kQ6fy2Jhông nhỏ,Wvrb6R việcWp Q6fy2Jcó t84ktzkhể làm84ktzk viWvrb6Rệc khôWpng thểWvrb6R làm cWpòn cầnWp người84ktzk Wpkhác Wvrb6Rdạy Wvrb6Rsao? TQ6fy2Jừ nhWvrb6Rỏ tâQ6fy2Jm thuật84ktzk bấtWvrb6R Wpchính, lớnQ6fy2J Q6fy2Jlên Wplà người tố84ktzkt saQ6fy2Jo? C84ktzkon đóWp -Wp-" bà84ktzk Wvrb6Rchỉ vào84ktzk đ84ktzkầu coWvrb6Rn 84ktzkgái mWvrb6Rắng tWvrb6Ro: "C84ktzkàng số84ktzkng càng dWpở! CWvrb6Ron nWpăm naWvrb6Ry baWvrb6Ro 84ktzknhiêu, nóWvrb6R nămWp naWpy Wpbao nhiêu?"

Tân Q6fy2JÝ ĐiềWvrb6Rn bWvrb6Rị mWpắng ch84ktzkỉ cúWpi đầu,Wp khôngWvrb6R dám84ktzk 84ktzklên tiếng.

"Tạ gia cóQ6fy2J ti84ktzkền lWvrb6Rà tốWvrb6Rt, 84ktzknhưng chúngWvrb6R tQ6fy2Ja khQ6fy2Jông thấ84ktzky Wvrb6Rlạ! NhWpững ngườiWvrb6R TạWp 84ktzkgia, tất cảQ6fy2J đềQ6fy2Ju lWpà nhânWp vậtQ6fy2J Wvrb6Rlợi Wvrb6Rhại, Wpcó tiến84ktzkg nWvrb6Rgang nQ6fy2Jgược k84ktzkhông pWvrb6Rhân phảWpi trái. 84ktzkCon ngớ84ktzk ngẩnWvrb6R 84ktzkkhông biết,Wvrb6R chWpứ m84ktzkẹ rấtQ6fy2J rõWvrb6R ràQ6fy2Jng! C84ktzkon đóWp, 84ktzkđúng lQ6fy2Jà trẻWvrb6R người Wpnon dạ!Wp MẹWp 84ktzknó bWpiết chuy84ktzkện hWvrb6Rai đứQ6fy2Ja không?"

Tân Wvrb6RÝ ĐiềWpn ấWvrb6Rp úWvrb6Rng nói:84ktzk "TụiQ6fy2J co84ktzkn qWvrb6Ruen nWvrb6Rhau Wpchưa baWvrb6Ro lâWvrb6Ru Wvrb6R-- "

"Vậy là84ktzk Wvrb6Rtốt 84ktzkrồi, n84ktzkhanh chWpóng chWpia ta84ktzky đi!"

"Mẹ, c84ktzkon khôngWvrb6R Wvrb6Rphải v84ktzkì ti84ktzkền củWvrb6Ra anWvrb6Rh ấWpy, Q6fy2Janh ấQ6fy2Jy đối84ktzk vớiWp Q6fy2Jcon rấtWp 84ktzktốt 84ktzk-- "

Mẹ Tân Q6fy2Jliếc côWvrb6R, "MWvrb6Rẹ biếtWp cWvrb6Ron Q6fy2Jchia 84ktzktay Q6fy2JNgụy Tiên84ktzk, tìnhQ6fy2J Wpcảm cQ6fy2Jhịu Wpđả Q6fy2Jkích rấ84ktzkt lớn, nhưngQ6fy2J cũng84ktzk khôQ6fy2Jng thểQ6fy2J lQ6fy2Jàm ẩ84ktzku nh84ktzkư 84ktzkthế! WpTừ Wpnhỏ mQ6fy2Jẹ dạyQ6fy2J cWpon t84ktzkhế nWpào? Con Wvrb6Rgái pWvrb6Rhải đứngWp đắnQ6fy2J Wptự trọng,84ktzk bấQ6fy2Jt k84ktzkể Q6fy2Jxảy rWvrb6Ra chuWpyện gWvrb6Rì, tuWpyệt k84ktzkhông thể84ktzk cam chWpịu. Mẹ84ktzk ti84ktzkn co84ktzkn, 84ktzkcon lạWpi cWvrb6Rả đ84ktzkêm khônWvrb6Rg Q6fy2Jvề? Đê84ktzkm Wpqua cóQ6fy2J phảiWp Q6fy2Jcon ởQ6fy2J chung vWvrb6Rới Q6fy2Jnó không?"

Tân Ý84ktzk Điền chống84ktzk đQ6fy2Jỡ khô84ktzkng nổiWp, nhQ6fy2Jịn Q6fy2Jkhông đượcQ6fy2J 84ktzknói: "84ktzkMẹ, Wvrb6Rcon hWvrb6Rai tWpám tuổWpi rồi, 84ktzkkhông Wpphải tWprẻ con84ktzk--" mWvrb6Rẹ TWpân khôngWp đWpợi Wpcô nQ6fy2Jói xo84ktzkng, lập84ktzk tức84ktzk nóiWvrb6R: "VậQ6fy2Jy con vẫn84ktzk muốnWp yêQ6fy2Ju đươngWvrb6R Q6fy2Jvới thQ6fy2Jằng nQ6fy2Jhóc đQ6fy2Jó? Đ84ktzkây 84ktzklà biểu84ktzk hWpiện nWpghiêm tWpúc chịu Wptrách Wpnhiệm vớiWvrb6R tìnhWvrb6R cảWpm sao?"

Cô b84ktzkị dồn 84ktzkvào Q6fy2Jtường áQ6fy2J khẩuWvrb6R khônWvrb6Rg trả84ktzk lờiWvrb6R đượWvrb6Rc, đànhWp nói:Wvrb6R "ĐượcWvrb6R rồi,Q6fy2J đWpược rồi84ktzk, con biếtWp Wvrb6Rnên làWvrb6Rm n84ktzkhư thQ6fy2Jế nào.Q6fy2J" C84ktzkô xáchQ6fy2J thQ6fy2Jeo t84ktzkúi Wvrb6Rlạp xưởnWpg 84ktzkvà Q6fy2Jcá kh84ktzkô nhanh Q6fy2Jnhảu chạWvrb6Ry vWvrb6Rào phWpòng. CôWp tQ6fy2Jhả Wpđại cáiWvrb6R 84ktzktúi lQ6fy2Jên 84ktzkbàn, chỉ84ktzk vWpào c84ktzkái đầWpu con Q6fy2Jcá Wpnói: "X84ktzkem Wpmày kWpìa, gâ84ktzky 84ktzkcho Wvrb6Rtao biếtQ6fy2J baWvrb6Ro rắcWp rối!"

Buổi chiều cùn84ktzkg ngWvrb6Rày TâWpn ÝWp ĐiềnWp Wpvề Bắc84ktzk KWpinh, Tạ84ktzk ĐắcWvrb6R mWpuốn đến84ktzk 84ktzkđón Wpcô. CôWp vộiQ6fy2J đáp: "Wvrb6RAnh đừWpng cóWp mà84ktzk tới,Wvrb6R m84ktzkẹ eWpm khônQ6fy2Jg muốQ6fy2Jn thấWpy anQ6fy2Jh." T84ktzkạ Q6fy2JĐắc khWpông nWpgờ mình Wplại 84ktzkkhông đượcWvrb6R h84ktzkoan nghênQ6fy2Jh, hỏiWvrb6R Q6fy2Jvì 84ktzksao. Cô84ktzk Q6fy2Jthở d84ktzkài, "Cũng84ktzk Wpdo chuyện 84ktzktốt anQ6fy2Jh làWpm! 84ktzkEm hỏWpi anWph, lầQ6fy2Jn đWvrb6Ró cQ6fy2Jó phả84ktzki Q6fy2Janh Wvrb6Rcho eQ6fy2Jm uống84ktzk Wvrb6Rthuốc ngWvrb6Rủ không? EQ6fy2Jm đếWpn b84ktzkây giWpờ cWvrb6Ròn mơWp mWvrb6Rơ Wpmàng mà84ktzkng, khôQ6fy2Jng nhớ84ktzk r84ktzkõ cụ84ktzk tWphể xảWpy Wvrb6Rra chuyện 84ktzkgì. Q6fy2JLúc 84ktzkđó 84ktzkmẹ eWpm đếWvrb6Rn nhàQ6fy2J Q6fy2Janh 84ktzkđón emWp, cQ6fy2Jảnh sáWvrb6Rt hìnhWp Q6fy2Jnhư cũngWvrb6R tớiWp, có đún84ktzkg không?"

Tạ Đắc hWpồi 84ktzklâu khWpông lêWpn tQ6fy2Jiếng."Vậy aQ6fy2Jnh bảoQ6fy2J Đổng84ktzk TWvrb6Roàn đếnWvrb6R đWpón Q6fy2Jem." CWpậu ngắWpt điện thoại,Wvrb6R ngWvrb6Rồi phịch84ktzk xuốngQ6fy2J soQ6fy2Jfa. 84ktzkTạ giQ6fy2Ja 84ktzktừ lúcWp Q6fy2JTạ HWvrb6Rậu m84ktzkất, bốQ6fy2J Q6fy2Jtrí trong 84ktzknhà Wpkhông có84ktzk 84ktzkthay đWpổi gì.Wp CWvrb6Rậu nhWvrb6Rìn qu84ktzkanh bốnQ6fy2J phíWpa, trêWpn Wptường vWvrb6Rẫn treo bQ6fy2Jức t84ktzkhư họaQ6fy2J ng84ktzkay 84ktzkvị tQ6fy2Jrí đó,Wvrb6R bWpình Wphoa Wpvẫn đặWpt Wptrên bệWp cửaWp sổ,Wvrb6R tronWvrb6Rg bình cắQ6fy2Jm mộtQ6fy2J bóWvrb6R Wphoa cátQ6fy2J c84ktzkánh, tr84ktzkên kệ84ktzk v84ktzkẫn để84ktzk nhữ84ktzkng móQ6fy2Jn đồQ6fy2J lQ6fy2Júc nhQ6fy2Jỏ cậWvrb6Ru thường chơWvrb6Ri, cậQ6fy2Ju nhQ6fy2Jắm mWvrb6Rắt lại84ktzk đềuQ6fy2J Q6fy2Jcó 84ktzkthể tìm84ktzk được.

Cảnh cũ nQ6fy2Jgười xWpưa. CậuWp nWvrb6Rhớ Wprất r84ktzkõ, mùaWvrb6R hèQ6fy2J nWvrb6Răm ấy84ktzk c84ktzkậu mưWvrb6Rời sáu84ktzk tuổWpi, Q6fy2JTân ÝQ6fy2J trước khWpi 84ktzkdu họQ6fy2Jc đến84ktzk tQ6fy2Jạm bWvrb6Riệt cậWvrb6Ru, lWpà nWvrb6Rgồi ở84ktzk nơiWp cậu84ktzk đWvrb6Rang ngồi.