You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương MJEP17: yqqPLễ tìnYou2h nhânyqqP bấtzW2p ngờ

Trước khi TạyqqP ĐắcYou2 bExxtan sởMJEP You2thì nhbExxận đượczW2p cbExxú điệYou2n thYou2oại lạ,zW2p MJEPlà sbExxố zW2pđiện bExxthoại cốMJEP định You2trong yqqPcùng thMJEPành phố,You2 nzW2pgười gbExxọi đếnbExx làbExx myqqPột phbExxụ nMJEPữ nóbExxi vớiMJEP gMJEPiọng lạnh lùngbExx: "bExxAnh hYou2ãy bExxnghe bExxcho kzW2pỹ, MJEPbạn gMJEPái ayqqPnh đanbExxg tyqqProng taMJEPy chúnYou2g tôiYou2, tiền bExxchuộc bExxmột triệuYou2 tệ.zW2p NếuMJEP yqqPanh dYou2ám bMJEPáo bExxcảnh sMJEPát, chúngbExx tôyqqPi zW2plập tứcbExx giết coMJEPn tbExxin." nóYou2i xoYou2ng liềnzW2p cúpbExx máy.bExx CậuYou2 nYou2gây You2người mYou2ột yqqPlúc, khMJEPông biết chYou2uyện zW2pgì xbExxảy raYou2, hítYou2 You2sâu bExxmột hơi,bExx sabExxu khMJEPi ổyqqPn You2định tizW2pnh thầnMJEP lizW2pền gọMJEPi cho TâMJEPn bExxÝ ĐiềnbExx, khôzW2png ngoYou2ài dựMJEP đoMJEPán củyqqPa cậuzW2p điệnbExx thbExxoại tắbExxt zW2pmáy, lạiYou2 gọzW2pi lại syqqPố máyzW2p You2lúc nãy.

Điện thoại bYou2àn khôngbExx MJEPngừng reYou2o. HyqqPà ChâyqqPn nYou2hìn MJEPmàn hìYou2nh hiểnMJEP thịYou2 zW2psố dYou2i độnMJEPg rồi hỏiYou2 zW2pTân yqqPÝ ĐizW2pền, "CóbExx cầnzW2p You2nghe mYou2áy You2không?" You2Tân bExxÝ bExxĐiền mắzW2png: "zW2pCậu khùngMJEP hả, khôngMJEP yqqPăn zW2pqua tzW2phịt hyqqPeo zW2pcũng khôzW2png thấyyqqP hMJEPeo chạMJEPy MJEPà? ĐươngYou2 nhiyqqPên khônbExxg thể ngYou2he." CzW2pô rYou2út dzW2pây điệnMJEP thoạzW2pi rabExx, kYou2ý zW2ptúc xMJEPá yqqPtrong tízW2pch tắczW2p yêzW2pn tYou2ĩnh trở lại.

Hà Chân MJEPhỏi: "CáiYou2 zW2ptrò You2vui củabExx cYou2ậu yqqPcó hMJEPơi quYou2á không?yqqP bExxLỡ MJEPcậu bExxta báobExx czW2pảnh szW2pát thì You2phải làmyqqP sayqqPo? TYou2ớ MJEPnhất địnhzW2p phảiyqqP You2chết, khôyqqPng thiếMJEPu MJEPcảnh bzW2pị cảnzW2ph sbExxát cho ăMJEPn MJEPmắng á."

Tân yqqPÝ Điền phấbExxt yqqPtay, "zW2pYên tâmyqqP đibExx, aMJEPnh ấyqqPy đãyqqP đượcbExx huấnzW2p lYou2uyện, sẽYou2 bzW2piết cYou2ách ứngzW2p phó loạYou2i cMJEPhuyện bắtYou2 cócMJEP tốngYou2 tiyqqPền, bExxbiết bExxnên làmbExx thếMJEP bExxnào MJEPmà, sYou2ẽ You2không báo cảnhbExx sátYou2 đâuyqqP. zW2pViệc tớyqqP lYou2o làzW2p, aMJEPnh MJEPấy sẽbExx khônzW2pg mabExxng bExxtheo mộtYou2 trMJEPiệu zW2ptệ tiền mặtyqqP thiệtzW2p cbExxhứ? LỡyqqP nhưYou2 trYou2ên đườngyqqP bExxbị mất?MJEP TớMJEP đềnYou2 khôyqqPng nzW2pổi đâu.MJEP Biết bExxvậy nóiMJEP MJEPnăm zW2ptrăm ngYou2àn đưYou2ợc rồi."

Đồng mưu tứcbExx giậnMJEP nói,bExx "CậbExxu nêzW2pn ngYou2hĩ làmyqqP thếyqqP nYou2ào đểYou2 dẹMJEPp You2yên ôzW2png cọpbExx họyqqP TMJEPạ sắp nổiyqqP trbExxận bExxlôi đìnhMJEP tzW2phì yqqPhay hơyqqPn, bExxtớ nhyqqPìn tbExxhế nàYou2o cũyqqPng khônzW2pg thấyYou2 czW2pậu zW2pta giống ngưMJEPời You2bị ngườbExxi kbExxhác tYou2rêu đùaMJEP myqqPà cyqqPon bExxcó bExxthể tốYou2t zW2pbụng nhẫnyqqP nhịnyqqP đâu."

Tân yqqPÝ Điền đbExxem dâYou2y thừzW2png vMJEPà MJEPbăng yqqPdán đãMJEP cyqqPhuẩn bịYou2 tbExxrước vMJEPào trYou2ong túi,zW2p nhMJEPắc HbExxà Chân lầnbExx nữa:zW2p "yqqPNói rồibExx mà,MJEP đếnyqqP nhàzW2p yqqPA MMJEPỹ rồYou2i thbExxì zW2ptớ gọyqqPi điệbExxn chbExxo cậu,You2 cậu lạiYou2 dùngyqqP dMJEPi độngzW2p nhMJEPắn địzW2pa chỉzW2p vzW2pào dbExxi độngMJEP anyqqPh ấy,zW2p đYou2ừng yqqPnghe đibExxện thoạyqqPi của aYou2nh ấbExxy, zW2psẽ MJEPlộ đó.You2 TớMJEP đizW2p đây.MJEP MJEPCậu đừnyqqPg cózW2p qubExxên đấy."

Tạ Đắc đếnMJEP ngânzW2p hànYou2g ryqqPút MJEPmột triệuzW2p tệyqqP tiềnMJEP mặtbExx, bYou2ỏ zW2ptrong zW2ptúi MJEPdu lịMJEPch bExxmàu xanh, chuẩbExxn bịMJEP yqqPxong hYou2ết, zW2pcậu nyqqPgồi troyqqPng MJEPxe nhắmMJEP mắyqqPt dMJEPưỡng thầYou2n, đợiMJEP zW2pbọn bắyqqPt cóc yqqPtống You2tiền rzW2pa chỉbExx thịbExx tbExxiếp theobExx. yqqPTrong đầuMJEP lạizW2p hiệnyqqP rYou2a sốMJEP đMJEPiện MJEPthoại bàn củayqqP bọnyqqP cướp,You2 cYou2ảm thyqqPấy qMJEPuen You2mắt, hìnyqqPh nhzW2pư đãYou2 thấbExxy sốYou2 nzW2pày ởYou2 đâuzW2p rbExxồi, nhưng thbExxế nàozW2p cyqqPũng nghbExxĩ kyqqPhông rzW2pa. CậyqqPu pyqqPhân tízW2pch tỉzW2p zW2pmỉ, đốiYou2 phưyqqPơng zW2pnếu là muzW2pốn tbExxiền, yqqPnhư vYou2ậy bExxcho thYou2ấy bExxkhông phảiMJEP yqqPnhằm vàoYou2 czW2pá nhâYou2n cậYou2u màyqqP trảbExx thù, cyqqPhỉ cYou2ần zW2plàm thzW2peo bọnbExx zW2phọ yzW2pêu yqqPcầu, chắcyqqP MJEPsẽ khôYou2ng You2ảnh hưởngMJEP đếnbExx TâMJEPn Ý.yqqP Cậu thấyyqqP kỳbExx lzW2pạ czW2phính You2là, bọnYou2 họMJEP vMJEPì saMJEPo chYou2ỉ cYou2ần mộtzW2p tbExxriệu, cbExxhẳng lẽyqqP trướczW2p khi You2gây MJEPán khônzW2pg điềubExx trYou2a tYou2hân tMJEPhế cyqqPậu hMJEPay lMJEPà bYou2ọn cướpYou2 lyqqPần nbExxày yqqPcơ bzW2pản chẳng rzW2pa tròzW2p trốngbExx gì?

Di động You2có tYou2in MJEPnhắn mYou2ới. CậuMJEP zW2pmở xzW2pem, làzW2p mộtyqqP địyqqPa MJEPchỉ, zW2pkhu vựcbExx ngoạMJEPi thYou2ành, có hơYou2i yqqPhẻo lánh,yqqP sayqqPu cùnMJEPg kèmMJEP thêm:yqqP MJEPMột mìbExxnh anbExxh bExxđi, nếYou2u You2như bbExxáo cMJEPảnh sát, bExxanh zW2psẽ hốiyqqP hậnMJEP. CyqqPậu tyqqPhấy thếzW2p nyqqPào cũngMJEP thấybExx kỳyqqP quáizW2p, đốiyqqP phươnbExxg thếbExx mà bázW2po chbExxo cậMJEPu yqqPđịa cYou2hỉ You2cụ thyqqPể rõMJEP MJEPràng, thậyqqPm chzW2pí gYou2iọng điệMJEPu nóyqqPi chuyệYou2n lại zW2pkhách sábExxo lzW2pịch sự.

Cậu gọi điệzW2pn thoMJEPại, saYou2u đzW2pó khởiyqqP độngMJEP xeYou2, chạyMJEP thẳnyqqPg yqqPđến mụcMJEP tiYou2êu. You2Qua đườngbExx cao tyqqPốc MJEPlà mYou2ột cyqqPon bExxđường cMJEPó vẻzW2p chậbExxt hẹp,You2 hàYou2ng câYou2y thônzW2pg yqqPcao tzW2po đầMJEPy MJEPhai bên đường,zW2p lyqqPá đãbExx rbExxụng hết,You2 trMJEPơ trọizW2p đứnMJEPg giữayqqP đzW2pồng trốnbExxg trbExxong mùazW2p đông. You2Bên You2tay MJEPtrái làMJEP sôngMJEP ThượnyqqPg LâzW2pm mênzW2ph MJEPmông, ngYou2ày đêzW2pm chảMJEPy cuzW2pồn cuộyqqPn không MJEPngừng ngzW2phỉ, You2vì thếzW2p kYou2hông khíyqqP You2so vMJEPới nộiyqqP bExxthành lạnhYou2 hyqqPơn nhiều.bExx Trời đãzW2p tYou2ối, tzW2prên MJEPđường xyqqPe You2rất ízW2pt, zW2pcũng khôzW2png cóbExx đènMJEP đường.yqqP CậMJEPu lábExxi rấtYou2 chậm, nhờYou2 ányqqPh bExxđèn nyqqPên thấyqqPy đưMJEPợc phMJEPía You2trước MJEPchếch bêbExxn phMJEPải làzW2p mộtzW2p zW2ptòa nhà MJEPhai tầngyqqP xYou2ây You2dựng tYou2heo phoyqqPng cábExxch kiêbExxn trúbExxc nưbExxớc ngoyqqPài, cậuyqqP dừngYou2 You2xe cách mộtYou2 đoạnbExx You2xa, xáchYou2 thebExxo túizW2p You2du lịbExxch chậyqqPm rãizW2p zW2pđi tới.

Cổng không You2bị kbExxhóa, khyqqPẽ mởbExx, dườyqqPng nyqqPhư đợiYou2 cậubExx MJEPtự chyqqPui đầuyqqP vàzW2po zW2plưới. CậbExxu đẩyYou2 cửa sMJEPắt You2đi vàMJEPo, đâbExxy lyqqPà bExxngôi yqqPnhà điểbExxn hìnhMJEP củMJEPa ngườiYou2 dânYou2 phươngbExx NamzW2p, cózW2p lẽ từyqqP lâubExx khônYou2g czW2pó yqqPai ởYou2, You2có chúYou2t hoMJEPang vbExxắng, cyqqPỏ dyqqPại tryqqPong zW2pvườn yqqPcao đếnyqqP thắt lMJEPưng, câybExx You2sồi xYou2anh cũMJEPng You2không tMJEPhấy MJEPdấu hizW2pệu củMJEPa sMJEPự chămbExx sócbExx. CyqqPậu đứng trướcyqqP yqqPcánh cửayqqP MJEPđóng chặYou2t tyqqPập zW2ptrung tzW2pư MJEPtưởng nínYou2 thởYou2 zW2plắng bExxnghe đbExxộng tĩnh mộtMJEP bExxlúc, chẳnyqqPg nghzW2pe đưyqqPợc MJEPgì ngozW2pại trừMJEP tiếnzW2pg gióMJEP thổibExx bExxqua tzW2pán You2lá. Đưa You2tay đẩybExx You2cửa, tiếngbExx cọtMJEP bExxkẹt vanzW2pg lênzW2p, hìnYou2h ảnhzW2p TânbExx bExxÝ ĐiềnyqqP bịzW2p tbExxrói hai taYou2y hzW2pai chYou2ân, miệngyqqP dYou2án băngYou2 dMJEPính ngồiyqqP You2trên soyqqPfa, lậpzW2p MJEPtức đbExxập vàobExx zW2pmắt cậu. CậubExx ngâyqqPy yqqPngẩn cảbExx ngyqqPười, đzW2pầu tiYou2ên zW2plà nhyqqPìn chunyqqPg qMJEPuanh, khzW2pông phMJEPát hiện zW2pngười kháyqqPc, szW2pau đózW2p đyqqPi tớzW2pi, xéMJEP byqqPăng dánbExx trêbExxn mzW2piệng yqqPcô ra.

Động tác cậzW2pu cbExxó chyqqPút thMJEPô lyqqPỗ, TânbExx bExxÝ ĐyqqPiền nhịnMJEP kMJEPhông đượYou2c rútYou2 hYou2ai tYou2ay giấuYou2 đằng szW2pau lưngzW2p You2ra, đMJEPẩy MJEPcậu ryqqPa nóizW2p: "ĐaubExx! AMJEPnh nhẹMJEP chyqqPút, đzW2pể MJEPem tựbExx làm."

Tạ ĐMJEPắc hMJEPỏi vớizW2p giọngyqqP điệuzW2p khôngbExx thấyMJEP hứngYou2 MJEPthú: "BYou2ọn cưyqqPớp đâu?"

Tân MJEPÝ Điền zW2psợ You2cậu bExxtức giậzW2pn, vộibExx MJEPvã yqqPôm cổMJEP cMJEPậu đeyqqPm hzW2pết kỹzW2p yqqPxảo hônzW2p bExxcậu, đyqqPến zW2pkhi cậu bắtzW2p đyqqPầu thbExxở You2dốc, nhyqqPân czW2pơ hộiMJEP zW2phô tozW2p: "LễYou2 tìnMJEPh nhâYou2n MJEPvui vẻ!"

Tạ Đắc zW2pcó vẻYou2 vMJEPô cùnbExxg bìnhzW2p tĩnhbExx, dánzW2p mắtzW2p vàMJEPo MJEPcô yqqPbạn gáiMJEP tiMJEPnh quzW2pái You2dựa zW2psát vàoyqqP mình mộtzW2p lúcMJEP MJEPlâu, cuốibExx cùnMJEPg tYou2hở bExxdài zW2pbó tazW2py, "You2Quên bExxđi, kYou2hông zW2psao zW2plà tốtbExx rồi."

Bộ dạng bìYou2nh tzW2pĩnh cYou2ủa cậuzW2p tYou2rong MJEPmắt yqqPTân ÝYou2 ĐiyqqPền chảYou2 khábExxc dấbExxu hiMJEPệu You2báo bExxtrước bão tYou2ố sắMJEPp đến,MJEP MJEPnhanh nhảuYou2 nbExxịnh zW2pnọt: MJEP"Chẳng phảizW2p gầnMJEP đâyzW2p tâYou2m tyqqPình You2anh không tốzW2pt sbExxao, dỗbExx aMJEPnh lạiMJEP khMJEPông vYou2ui, đànzW2ph phảiMJEP MJEPtự MJEPbiên tyqqPự yqqPdiễn tạzW2po bExxcho anh cơMJEP hzW2pội làyqqPm yqqPanh hùngbExx cứuzW2p mzW2pỹ nhânyqqP thôMJEPi. EMJEPm đùbExxa gibExxỡn anYou2h You2vậy, anyqqPh không gMJEPiận chứ?"

"Em nói thửYou2 zW2pxem?" CậuzW2p lạnYou2h You2lùng liếcYou2 côYou2 mộzW2pt czW2pái. TânbExx zW2pÝ ĐiềnyqqP sợbExx khôMJEPng dámbExx hMJEPé một cYou2âu yqqPnào, nhYou2ư mộtMJEP zW2pchú mMJEPèo nhỏMJEP yqqPđáng bExxthương yqqPnhìn cbExxậu, yqqPhai taMJEPy đểMJEP tryqqPên đầu nbExxhư thỏYou2 trắng,You2 You2hát gyqqPiọng thiếuYou2 nhbExxi: "MJEPXin zW2pbạn đừngyqqP ăbExxn tôiMJEP MJEPđừng MJEPăn tôi, tMJEPôi sẽbExx háMJEPt cMJEPho zW2pbạn mzW2pột byqqPài háyqqPt bExxthật hayqqPy You2-- "

Cậu phì cMJEPười, vộyqqPi xYou2oay ngườiMJEP szW2pang czW2phỗ kyqqPhác. ChúMJEP ýbExx bExxtới You2một bExxquyển sáyqqPch trênzW2p sofa, hzW2pỏi: "ChờYou2 lâuzW2p khônzW2pg?" NgườiYou2 nàoyqqP đózW2p cyqqPó tzW2pật giậtyqqP mbExxình vộiYou2 yqqPvã lbExxắc đầu, zW2p"Em kzW2phông biếyqqPt anYou2h czW2pó đếnzW2p haMJEPy khôMJEPng, chbExxo nênzW2p đYou2em tYou2heo syqqPách MJEPđể gYou2iết thời gian."

Cậu vỗ vzW2pỗ đệmMJEP sofzW2pa, "EYou2m nózW2pi anYou2h cMJEPó yqqPthể khbExxông zW2pđến zW2psao? NhọcYou2 lòngzW2p habExxi ngườibExx nghĩ zW2pra yqqPcái bExxtrò bMJEPắt cóbExxc, cóYou2 cYou2âu kYou2hông cMJEPó mYou2ũi khoaMJEPn kiMJEPm cMJEPương thìbExx đừngbExx hònbExxg làm bExxnghề gốmyqqP sứ,yqqP thậtYou2 bExxmất mặtYou2 xyqqPấu hổ!"

Tân ÝbExx ĐiềnzW2p bỗYou2ng zW2pnhiên tyqqPỉnh yqqPngộ MJEPréo lên:MJEP "AyqqPnh đãYou2 sYou2ớm biếyqqPt rồiMJEP hả?"

"Có người MJEPbắt zW2pcóc màyqqP lYou2ại xbExxài điệnYou2 tyqqPhoại cốzW2p địMJEPnh vàzW2p You2di độyqqPng saoMJEP? CũYou2ng khônYou2g cần bExxvệ tzW2pinh yqqPtheo dYou2õi, tùMJEPy tiYou2ện đYou2iều tbExxra mộtbExx tMJEPí bExxlà MJEPra cảbExx thYou2ôi." TryqqPách không đượcYou2 cậuzW2p nghyqqPĩ syqqPố điệnbExx thoạiyqqP byqqPàn nhyqqPìn quezW2pn zW2pmắt, zW2pnăm yqqPcon sốyqqP yqqPđầu tiên củYou2a sYou2ố yqqPđiện thoạibExx tryqqPường bExxThượng bExxĐại đềuYou2 giốngYou2 nhbExxau. KhYou2i bExxvệ sĩzW2p MJEPnói czW2pậu biết chủbExx sốyqqP đbExxiện thyqqPoại nàyMJEP MJEPlà "HzW2pà ChânMJEP", mặtMJEP zW2pcậu xyqqPanh lại,You2 MJEPmới hiểuyqqP zW2pra hai ngưzW2pời zW2phọ lizW2pên bExxthủ đbExxùa mìnYou2h. CậuyqqP quyếtYou2 địnhMJEP bExxbiết thờiYou2 bExxbiết yqqPthế đbExxi đến cbExxùng, MJEPmuốn yqqPxem cácYou2 cyqqPô rốMJEPt bExxcuộc mbExxuốn yqqPquậy cbExxái quỷzW2p gì.MJEP XbExxe ngbExxang bExxqua quảng trườngYou2 trubExxng bExxtâm, yqqPtrên đườYou2ng đbExxều lYou2à ngườiMJEP bExxbán hoYou2a hồng,You2 lúcMJEP MJEPnày mớiMJEP tỉnh ngộ.

Tân ÝMJEP Điền đấmzW2p mzW2pạnh czW2pậu You2một cáYou2i, MJEP"Anh xzW2pấu yqqPquá You2đi, bExxhồi nãyMJEP cMJEPố You2ý chyqqPơi bExxem!" KíchMJEP động lyqqPàm côMJEP quyqqPên bExxhai châyqqPn bịyqqP trbExxói MJEPmà đứzW2png lêzW2pn, MJEPkết You2quả You2suýt chúzW2pt nữMJEPa ngã nhào.

"Anh chưa nóiMJEP gìbExx hếzW2pt, You2là MJEPtự ebExxm nhảyzW2p vàoyqqP ômyqqP màzW2p." CậYou2u You2lộ zW2pra mộtMJEP nụzW2p cườYou2i zW2pxấu xa, ngYou2ồi xổYou2m xMJEPuống tbExxháo dâyyqqP tMJEPhừng qzW2puanh châMJEPn côzW2p, tMJEPháo mộtzW2p hồiYou2 zW2pvẫn chưaYou2 xong, cóyqqP chúyqqPt khônzW2pg kiêbExxn bExxnhẫn, "KhônbExxg cóyqqP vizW2pệc zW2pgì bExxem thzW2pắt gyqqPút nhiềzW2pu vậyMJEP làm gì?"

Tân ÝMJEP Điền You2hừ mộtbExx tiếngYou2, "zW2pĐể dizW2pễn yqqPcho tyqqPhật mMJEPà, ngưYou2ời tYou2a rấYou2t chuyêbExxn nghizW2pệp đzW2pó. Dây yqqPthừng zW2pquá dàMJEPi, đzW2pành pYou2hải thắYou2t gútMJEP nhiềuyqqP thôi.yqqP AnzW2ph càMJEPng tháyqqPo You2chân eMJEPm càng đauzW2p, bExxở pyqqPhòng bExxbên bênzW2p yqqPkia cóMJEP daMJEPo đấy."

Cậu tứYou2c giậnYou2 nóMJEPi: "ĐángyqqP đờiYou2!" You2Đứng dậyyqqP đếMJEPn pYou2hòng bếYou2p tìMJEPm mYou2ột coYou2n dMJEPao czW2pắt trbExxái câyzW2p đYou2ể cắtyqqP đứtzW2p dây.

Tân ÝYou2 Điền mởYou2 túzW2pi bExxdu lịchMJEP czW2pủa cMJEPậu rzW2pa You2xem, You2ngạc nhiênYou2: "WMJEPow, đâyMJEP bExxlà lầnMJEP You2đầu tiên yqqPem bExxthấy tizW2pền mặtyqqP yqqPnhiều thzW2pế này,zW2p rấtyqqP khôMJEPng aYou2n tyqqPoàn, nyqqPhanh nhanzW2ph kiếm chỗMJEP yqqPgiấu zW2pnó đi."

Tạ Đắc zW2pquan You2sát căbExxn nhMJEPà, bExxbên tronbExxg tMJEPrống rỗngbExx khMJEPông cYou2ó đồYou2 đạc.You2 TườngYou2 trbExxắng, sàn nhYou2à, đMJEPèn treozW2p, You2trên tưMJEPờng zW2ptreo mộtbExx bbExxức trayqqPnh sơyqqPn dầu,bExx đồYou2 dùzW2png chỉYou2 có sofazW2p, bzW2pàn ăn,MJEP You2vài zW2pcái zW2pghế, giốngyqqP nhYou2ư bExxchuẩn bMJEPị yqqPcho thubExxê, zW2pkhông nhYou2ịn được hỏizW2p: zW2p"Nhà củaYou2 ai?"

"Nhà của mộtzW2p hMJEPọc sinhzW2p, cảbExx nhbExxà dYou2i dyqqPân sbExxang CanaYou2da, thỉnhzW2p thbExxoảng mớMJEPi vềyqqP. You2Em phiên dịMJEPch yqqPluận zW2pvăn chyqqPo cbExxon You2bé, coyqqPn bézW2p zW2pcho MJEPem mượnbExx yqqPnhà vàMJEPi ngàyyqqP. EbExxm nóyqqPi cần mượnMJEP MJEPnhà đểyqqP quMJEPay phiMJEPm MJEPngắn, hìbExx hì."

Cậu trêubExx bExxchọc nóibExx: "QuMJEPay phiYou2m MJEPem bịbExx trzW2pói hả?"

"Anh được yqqPlắm, đừngyqqP cóbExx You2mà đượcyqqP lYou2ợi myqqPà cYou2òn MJEPra vMJEPẻ thyqqPông mzW2pinh! You2Em tốnyqqP rấYou2t nYou2hiều tâm tưyqqP, cũzW2png MJEPmuốn tặngYou2 anyqqPh zW2pmột mYou2ón quàzW2p đyqqPặc biệtMJEP nyqqPhân lễMJEP tìnbExxh nhânyqqP. RốbExxt cuộc ayqqPnh yqqPcó ngyqqPạc nhiênzW2p vYou2ui mừMJEPng khôngbExx vậbExxy?" You2Tân ÝyqqP ĐyqqPiền vyqqPừa nóibExx You2vừa nhặtYou2 dây thừYou2ng, băYou2ng dábExxn rơYou2i tyqqPrên MJEPđất vàyqqP cuốyqqPn sáchMJEP ởbExx sobExxfa nhétbExx vàobExx túyqqPi sáMJEPch, kéo khbExxóa yqqPkéo nMJEPói: "ĐượcbExx ryqqPồi, zW2pmặc kệbExx You2anh yqqPvui MJEPít haMJEPy lbExxà vMJEPui nhiều,zW2p thờiyqqP gian zW2pkhông zW2pcòn szW2pớm yqqPnữa, czW2phúng You2ta nêzW2pn đbExxi thôYou2i. MJEPAnh đbExxậu bExxxe ởyqqP đâu?"

"Sao phải điMJEP? KhzW2pông phảiYou2 bExxem mượnMJEP nMJEPhà mấyYou2 zW2pngày MJEPsao? KhzW2pông ởyqqP lạiYou2 mộtyqqP đêzW2pm zW2pquả thực You2có MJEPlỗi vớibExx zW2psự habExxo tốnbExx tâMJEPm tMJEPư củaYou2 eYou2m." cậubExx thủnMJEPg thYou2ẳng đếnbExx sobExxfa ngồi xuống.

"Anh tưbExxởng đâzW2py làzW2p bExxkhách sạbExxn saozW2p? ThứYou2 zW2pnhất kyqqPhông cóYou2 thứMJEPc ăyqqPn, thbExxứ hYou2ai khônyqqPg yqqPcó MJEPchăn, lbExxàm saYou2o màzW2p You2ở lạiyqqP được?"

"Ăn thì MJEPcó tzW2phể muzW2pa ởzW2p zW2pgần đâYou2y, cbExxòn chăn,yqqP rángzW2p yqqPtìm chắcYou2 chắnbExx cóMJEP tzW2phôi, nbExxếu không hzW2pọ vềMJEP đâyzW2p đắpYou2 bằnbExxg cáibExx gìzW2p?" CậuYou2 MJEPđi thẳnYou2g vàoMJEP phòngbExx ngủbExx, mởbExx bExxtủ âmzW2p tường, bzW2pên yqqPtrong đầybExx đủzW2p thảmYou2 lzW2pông, chănbExx, gốibExx đầu,You2 chiYou2ếu zW2pvà nhMJEPững tbExxhứ linh tiYou2nh khác.

Tân ÝzW2p Điền vẫnzW2p lắbExxc đzW2pầu, "EbExxm khYou2ông mMJEPuốn ởbExx đâyYou2, khôngzW2p cózW2p điềubExx hòazW2p, buổiyqqP tzW2pối syqqPẽ lạnh. zW2pEm cyqqPó MJEPđặt cbExxhỗ ởMJEP nMJEPhà hàyqqPng TâyyqqP, tMJEPám gizW2pờ zW2ptối, nbExxếu khôyqqPng điMJEP tzW2phì khôngbExx kịp đâu."

Tạ ĐắczW2p liếcMJEP côyqqP mộYou2t cái,bExx zW2pnhàn nhãbExx nóYou2i: "YbExxên tâmYou2, yqqPcó aMJEPnh zW2pở đâYou2y, sẽzW2p khYou2ông đểzW2p MJEPem đôMJEPng zW2plạnh đâu."

Cuối cùng họyqqP đếnYou2 yqqPcửa hàngYou2 MJEPtiện yqqPlợi gầnYou2 đóyqqP muzW2pa mộtYou2 íyqqPt vậtzW2p dyqqPụng hàngYou2 ngày,bExx cộng thêmYou2 You2mì yqqPăn liềnyqqP, lạpMJEP xưởngbExx vàMJEP trMJEPứng khoyqqP, You2ăn quMJEPa lMJEPoa bExxmột bữa.yqqP TMJEPân ÝzW2p Điền vyqqPừa thzW2pu dYou2ọn cyqqPhén đyqqPũa vừayqqP lắcyqqP đầu:MJEP "yqqPBữa tiyqqPệc lớnbExx ngàbExxy lễYou2 tìnhzW2p nbExxhân củYou2a em You2cứ nhưzW2p vậyyqqP biyqqPến tyqqPhành mzW2pì ăzW2pn liền."

Tạ MJEPĐắc tYou2ừ phíyqqPa sYou2au zW2pôm lấybExx yqqPeo cô,yqqP thbExxì thzW2pầm zW2pvào tYou2ai côbExx: "BữabExx yqqPtiệc lyqqPớn ngàMJEPy lYou2ễ tìnbExxh nhânbExx bExxcủa anhYou2, bâyYou2 giờYou2 chyqqPính thứcMJEP bắYou2t yqqPđầu bExx-- "

Tân ÝzW2p ĐiềnzW2p qMJEPuay đầuMJEP lYou2ại, nhyqqPư cưMJEPời nhưyqqP kbExxhông nhìbExxn cậzW2pu You2một cái,You2 nhướnbExx màyqqPy nói:You2 "bExxAnh nghMJEPĩ hYou2ay qbExxuá yqqPđi, eYou2m mớibExx khônyqqPg cầnYou2 zW2p-- "

Cậu cúiyqqP đầuMJEP hôMJEPn cổyqqP côYou2, "KhôbExxng pYou2hải ebExxm bịyqqP tróyqqPi You2sao? LàbExxm gYou2ì cózW2p yqqPquyền nóMJEPi "Không"?"

Tân You2Ý ĐiMJEPền bExxhừ mộtMJEP tiếYou2ng, khônMJEPg phụczW2p phảbExxn byqqPác: zW2p"Anh cũnMJEPg kzW2phông pyqqPhải bọzW2pn cướp!"

"Anh kzW2phông ngạizW2p làmzW2p bExxđạo tbExxặc háMJEPi hzW2poa mộYou2t phen."

"Đáng tiếyqqPc bExxem kYou2hông phbExxải You2là You2con tiMJEPn bịbExx bắtYou2 cMJEPóc." CôzW2p nózW2pi yqqPxong cYou2ười chạMJEPy đi.

Có thể yqqPlà dYou2o cbExxhuyện "BắtYou2 cócyqqP" bExxkích thíbExxch, buổyqqPi tốiYou2 TạyqqP ĐMJEPắc cbExxực You2kỳ yqqPphấn khởi,MJEP suy nghĩyqqP nhiềuYou2 cábExxch gzW2piày vyqqPò cYou2ô. KhởibExx đầYou2u TânzW2p MJEPÝ ĐizW2pền MJEPcó tzW2prắc You2trở, nhyqqPưng là zW2pvì bExxlấy lònYou2g cậu,yqqP nỗzW2p yqqPlực phốibExx hợpYou2 cbExxậu muốnzW2p lbExxàm gìMJEP thyqqPì MJEPlàm, dầYou2n dầnYou2 quen được.MJEP CMJEPậu zW2pcàng hănbExxg háMJEPi, khôngYou2 chbExxỉ muốnbExx côMJEP tzW2phực hiệyqqPn zW2pcác yqqPđộng tácYou2 khó nóiYou2, You2bản You2thân zW2pcàng khônbExxg zW2pgì kiyqqPêng kỵ,yqqP nóiMJEP sởYou2 trưzW2pờng hạbExx lbExxưu You2gì đó.yqqP Tân MJEPÝ ĐiềzW2pn MJEPvừa thẹnzW2p vừazW2p yqqPgiận, xoYou2ay You2người xuốnbExxg gMJEPiường muốYou2n tìmzW2p bôzW2png MJEPgòn bịt lỗyqqP taiyqqP. CuốizW2p cbExxùng yqqPhai nyqqPgười mzW2pệt yqqPcực đô,zW2p ôYou2m MJEPnhau MJEPđánh myqqPột MJEPgiấc ngzW2pon lành.

Thân thể đãYou2 trzW2pút hếyqqPt niềbExxm MJEPsay mêzW2p thỏazW2p thíbExxch, tzW2pâm bExxlý cũngYou2 tựyqqP nbExxhiên zW2pmà khMJEPoan khoái hơyqqPn, yqqPTạ ĐắMJEPc yqqPsau mộzW2pt giấcYou2 tỉMJEPnh dậy,bExx cảyqqPm gbExxiác zW2psảng kYou2hoái You2vô cùzW2png, tinh thầnbExx zW2psung yqqPmãn, đYou2ã lâuYou2 chzW2pưa cảmzW2p thấyzW2p hăngMJEP You2hái dânYou2g tMJEPrào nhưMJEP tyqqPhế này.

Tân MJEPÝ Điền ubExxể oảiYou2 MJEPtỉnh dậyYou2, cYou2ậu đãMJEP quầnMJEP MJEPáo chỉnhyqqP tyqqPề, rửyqqPa mặtbExx xonYou2g xuôzW2pi, đứnMJEPg trước bExxgương thắMJEPt cMJEPà vạyqqPt. MJEPBởi vyqqPì khYou2ông cóYou2 MJEPrèm cửYou2a sổ,yqqP ánMJEPh You2nắng tMJEPhẳng tắpMJEP chiếu vbExxào phònbExxg. CyqqPô cyqqPhe mMJEPắt, ngáMJEPp mộtzW2p You2cái nóizW2p: zW2p"Anh phảiyqqP đYou2i làMJEPm hả?"

"Mẹ bExxanh đbExxã khỏbExxe hơnzW2p nhiềuzW2p rồzW2pi, You2em zW2pmuốn tMJEPhăm bYou2à khzW2pông?" CậuYou2 khôMJEPng quyqqPay zW2pđầu, hỏiyqqP mzW2pột cáchMJEP MJEPthờ ơ.

Có bExxthể You2do mYou2ới tỉnhzW2p lại,zW2p zW2pTân ÝzW2p ĐiềnMJEP cảmzW2p gzW2piác trzW2pong đầuzW2p trbExxống rỗnzW2pg, hồiYou2 lâuMJEP myqqPới You2trở lạiyqqP bìnYou2h thườbExxng, "SzW2pau zW2pnày đi,bExx đượczW2p không?"

Cậu đbExxi quyqqPa, đbExxứng MJEPbên gMJEPiường yqqPtừ trYou2ên You2nhìn MJEPxuống côbExx, cyqqPười nóibExx: "SbExxớm mYou2uộn cũngbExx phảizW2p đi,zW2p bExxem zW2psợ cázW2pi gì."

Cô không muốnbExx nóYou2i MJEP"Em khôngzW2p muMJEPốn đMJEPến nhàbExx anzW2ph" mộtbExx cácYou2h trựzW2pc tiếpYou2 nêyqqPn tMJEPhay đổi cyqqPách zW2pkhác dịuMJEP dànzW2pg hMJEPơn, "AMJEPnh khMJEPông cyqqPảm thấbExxy hzW2pơi nóngbExx vộiYou2 sYou2ao? ChúngbExx ta mớzW2pi qubExxen nMJEPhau mzW2pấy tyqqPháng mYou2à thôi-yqqP- "

"Nhưng yqqPmà chúngMJEP You2ta biếtMJEP nhaYou2u bảyMJEP nămbExx rồi."

"Em --" bExxTân ÝMJEP ĐzW2piền nhìMJEPn bExxcậu zW2pmuốn nóiMJEP lạiMJEP thôi.zW2p NhữngMJEP hìnhyqqP ảMJEPnh lộnyqqP You2xộn hiệnyqqP lên tbExxrong yqqPđầu côzW2p, czW2pô You2không byqqPiết nênzW2p làmbExx MJEPthế bExxnào cyqqPho phải.MJEP CôMJEP khônbExxg nYou2gờ quan hệMJEP bExxhai ngườibExx szW2pẽ tzW2piến triểnYou2 nhbExxanh nhưYou2 vậy,bExx MJEPnhanh đếnYou2 khiếnMJEP You2cô tryqqPở tay khMJEPông kịp.

Tạ Đắc ngzW2pồi xuMJEPống đyqqPầu giườngMJEP, thbExxấp zW2pgiọng nóYou2i: zW2p"Yên tâm,bExx yqqPmẹ abExxnh chỉYou2 nhớbExx yqqPnhững người vàzW2p sựzW2p việzW2pc bExxtrước lMJEPúc abExxnh hYou2ai mbExxất, You2trí nyqqPhớ sYou2au nbExxày tbExxrong tìbExxnh trạng hỗnYou2 MJEPloạn, mẹbExx anYou2h cyqqPhắc lMJEPà khôbExxng nhzW2pớ rbExxa MJEPem đâu."

Tân You2Ý ĐiềnMJEP khôngyqqP nózW2pi yqqPgì, qbExxuay đầuzW2p nhzW2pìn nYou2goài cửaYou2 sổ.

"Ba anh mấzW2pt yqqPrồi, MJEPanh mbExxới nhYou2ận rMJEPa You2trên đờbExxi nàybExx cbExxhỉ You2còn mẹMJEP anzW2ph yqqPlà ngườibExx thâyqqPn duy nMJEPhất. TYou2ình trMJEPạng sMJEPức yqqPkhỏe vyqqPà tibExxnh You2thần bàzW2p ấbExxy lúcyqqP tốbExxt MJEPlúc bExxkhông, aMJEPnh rất MJEPlo lắzW2png, MJEPnên từYou2 khyqqPách sạbExxn dyqqPọn vềzW2p nhMJEPà, muốnMJEP lúMJEPc bàzW2p ấyyqqP cònYou2 sốngzW2p cbExxhăm sóc MJEPbà nhyqqPiều hzW2pơn. ChúnbExxg yqqPta kếtYou2 hMJEPôn sớmbExx mYou2ột chúyqqPt, tzW2prong nMJEPhà cyqqPó tzW2prẻ coYou2n, bà ấYou2y You2sẽ khônYou2g côYou2 quyqqPạnh thếyqqP nàybExx, đâyYou2 làyqqP zW2pthứ nzW2phất; thứYou2 haiyqqP, trướczW2p đâyqqPy anh chưMJEPa từngbExx nYou2ghĩ đếyqqPn bExxchuyện kMJEPết hôn,bExx nếuMJEP nYou2hư nhấtYou2 địnhyqqP phảiYou2 cướiMJEP, đốizW2p tượng chỉyqqP cMJEPó thểyqqP lzW2pà emyqqP." CậMJEPu theMJEPo thbExxói quyqqPen đeyqqPm nhữMJEPng tâzW2pm tìnhzW2p, suYou2y nghĩ, tháiYou2 độbExx ẩnyqqP giấYou2u zW2pở nơyqqPi myqqPà ngườizW2p kháczW2p kMJEPhông thbExxấy được,bExx câzW2pn nYou2hắc rấtyqqP lâu cuốiMJEP cùYou2ng mớyqqPi quyyqqPết địnhbExx tYou2hổ lộMJEP ýMJEP kiếnYou2 chânzW2p zW2pthật nbExxhất bExxtừ đYou2áy lbExxòng, nó khiyqqPến cậuyqqP cyqqPó cyqqPảm gbExxiác giốngYou2 nMJEPhư tbExxrần nzW2phư nhzW2pộng đứnzW2pg trMJEPên đưMJEPờng, giống nhYou2ư bExxmất đMJEPi năngyqqP lựcYou2 bExxtự vệYou2, bởiYou2 vậyyqqP zW2pkhi nóiMJEP rzW2pa cóyqqP chúYou2t mấtbExx tzW2pự nhiên.

Cách nói trYou2ưng MJEPcầu yqqPý kiếnbExx nhưbExxng thựcyqqP You2ra lạizW2p cươnbExxg quyếMJEPt làyqqPm TânMJEP You2Ý bExxĐiền khYou2ông nói nMJEPên lời.You2 CyqqPô đứnzW2pg lênyqqP MJEPmặc qYou2uần ábExxo, trướcbExx khYou2i cậuzW2p mởYou2 cửabExx yqqPra ngoàYou2i nóyqqPi một You2câu: "KếMJEPt hyqqPôn làYou2 đyqqPại zW2psự, khôzW2png pYou2hải hbExxai ngườibExx cYou2húng zW2pta nYou2ói lyqqPà cóbExx thể được."

Tạ ĐyqqPắc dừbExxng bước,bExx đôiYou2 myqqPày chYou2au lạyqqPi mộtMJEP chỗyqqP, nhYou2ư yqqPđăm chiêuMJEP nyqqPhìn bExxcô mbExxột cái.

Hai người thYou2u dọnyqqP xMJEPong zW2pxuôi zW2prồi rờMJEPi khỏi,yqqP TạMJEP ĐắcYou2 đưaYou2 côbExx vềMJEP ThẩyqqPm giaMJEP. TrênzW2p xe TâMJEPn ÝYou2 ĐiềnyqqP bExxnhận đưzW2pợc đMJEPiện yqqPthoại củabExx mẹ,MJEP "You2Thi zW2pLinh vbExxới bExxQuân HòabExx lạMJEPi đang yqqPcãi nbExxhau, làyqqPm MJEPphiền tớizW2p QuânzW2p yqqPAn, bExxnó ômbExx KỳzW2p KMJEPỳ đòMJEPi đYou2i, bịzW2p mzW2pẹ MJEPngăn czW2pản. Lão ThẩbExxm tMJEPức giậzW2pn đếnYou2 nỗyqqPi bệnMJEPh You2tim suýYou2t chúyqqPt zW2pphát tác.MJEP CòYou2n yqqPcon, ởyqqP bênbExx ngoài qYou2ua đêmMJEP You2cũng yqqPkhông You2nói mMJEPột tizW2pếng, yqqPkhông biếtbExx bExxgọi bExxđiện vềMJEP saMJEPo?" CôyqqP vội trảMJEP yqqPlời: yqqP"Con vềzW2p nbExxhà liềYou2n mMJEPà. MJEPMới zW2pqua nămbExx bExxmới, hayqqPi vợYou2 chồngzW2p bExxnó cbExxãi nhau gMJEPì nữa?"

Nguyên nhânbExx sựMJEP vyqqPiệc lMJEPà nhbExxư thMJEPế nàyMJEP: You2Thẩm QuyqqPân HzW2pòa yqqPvà đámzW2p bạMJEPn bExxchơi mạtMJEP chượcYou2, một ngyqqPày bExxmột đMJEPêm khôbExxng vềyqqP nhàyqqP, thuMJEPa khôzW2png ítbExx tiyqqPền. yqqPBà vYou2ợ LiêuYou2 TYou2hi yqqPLinh tìm rMJEPa cyqqPậu, gọYou2i cậuyqqP vzW2pề nyqqPhà cậyqqPu khônbExxg chYou2ịu, thếMJEP lbExxà lậtbExx bMJEPàn mbExxạt You2chược trước mặtyqqP mzW2pọi nbExxgười. HabExxi ngườizW2p zW2pcãi nYou2hau đếyqqPn tậMJEPn nhzW2pà, ayqqPnh mzW2pột lờiMJEP tôizW2p một câbExxu, aYou2i cũngbExx khônyqqPg chịuMJEP nóibExx ítyqqP zW2pvài câuYou2. LzW2piêu MJEPThi LiMJEPnh khônbExxg cẩnMJEP thậMJEPn làm bểyqqP chMJEPai nướcMJEP hYou2oa ChanYou2el MJEPcủa TbExxhẩm QuânYou2 You2An, ThẩmYou2 QuânyqqP You2An viyqqPn cMJEPơ hộibExx này nMJEPói yqqPcô vMJEPài câubExx. zW2pLiêu TzW2phi MJEPLinh bbExxất You2mãn byqqPà chịzW2p tyqqPhiên vịyqqP zW2pem trabExxi, nyqqPói móc czW2pô bExxở MJEPnhà mẹzW2p zW2pđẻ ăyqqPn khôngMJEP yqqPngồi rYou2ồi, yqqPlôi chuyệnYou2 bExxcô lYou2y zW2phôn You2ra nóbExxi. ThẩmMJEP Quân AbExxn tứMJEPc gMJEPiận khócMJEP lớn,bExx tbExxhu dọnYou2 hàyqqPnh lýzW2p đòbExxi yqqPdẫn czW2pon gbExxái đi.bExx ThẩmMJEP GiMJEPa Sơn quyqqPát giậMJEPn, mọizW2p ngMJEPười MJEPsợ khôyqqPng dbExxám yqqPlên tiMJEPếng. ThẩmYou2 QuâYou2n HòayqqP tMJEPhấy zW2pbất thường, cMJEPhuồn đi,MJEP LiêuzW2p TMJEPhi LibExxnh libExxền thbExxeo đuôi.bExx DyqqPo đóyqqP khbExxi TâYou2n You2Ý ĐiềnMJEP trở MJEPvề ThẩmzW2p gMJEPia, You2chiến tYou2rường TbExxhẩm gMJEPia tràbExxn ngMJEPập khóizW2p thuốcMJEP súYou2ng tuyyqqPên bốbExx tạm dừngYou2, ThẩbExxm You2Gia MJEPSơn zW2pbế You2cháu ngoạizW2p KzW2pỳ KỳyqqP You2đi ryqqPa ngoàMJEPi uốngzW2p You2trà, ThyqqPẩm Quân AyqqPn trốyqqPn MJEPở trzW2pong phbExxòng xYou2em TV.

Mẹ Tân đYou2ứng ởYou2 cửaMJEP nhìyqqPn You2xung qbExxuanh, yqqPthấy yqqPmột chiếcMJEP zW2pxe mộtMJEP đbExxen ởyqqP bExxphía xMJEPa myqqPở cửa. yqqPTân ÝyqqP ĐiềnzW2p xyqqPuống xzW2pe, hơiMJEP bấyqqPt ngờzW2p làbExx TạMJEP ĐắcbExx cũyqqPng theYou2o xuốngMJEP zW2pxe. CậuYou2 đYou2i về pzW2phí mẹMJEP TâzW2pn, You2gọi mộtYou2 tiếnMJEPg "Dì",You2 nózW2pi You2vài cYou2âu mừnzW2pg You2năm zW2ptốt đẹpbExx cázW2pt tường. MyqqPẹ TâyqqPn tỉyqqP mbExxỉ qzW2puan syqqPát cậu,zW2p ánMJEPh mắtYou2 bExxcó MJEPvẻ lưyqqPỡng zW2plự, cbExxuối cyqqPùng không MJEPhỏi MJEPgì, chỉbExx vẫyyqqP tayzW2p: "zW2pBên ngzW2poài lạnbExxh lắm,zW2p đừyqqPng đYou2ứng đâyYou2 nữabExx, vàobExx trong đi."

Tạ Đắc cózW2p chútbExx thậnyqqP trọnYou2g You2ngồi ởbExx phònbExxg kyqqPhách MJEPThẩm giayqqP, zW2pmẹ zW2pcủa TânbExx ÝzW2p dườngMJEP You2như hơi ấnyqqP tượbExxng đyqqPối vớzW2pi cậbExxu, cyqqPậu khôngYou2 bExxbiết đbExxây làzW2p chyqqPuyện tốyqqPt zW2phay chMJEPuyện xấu. CậuMJEP ubExxống tràMJEP, ngồibExx khoảyqqPng myqqPười You2phút bExxthì đi.

Tân ÝzW2p Điền dọnyqqP bExxdẹp đYou2ồ bExxđạc tryqqPong bExxphòng. MẹyqqP TyqqPân gõyqqP cửaMJEP, zW2pnói: "TroYou2ng nbExxhà cóYou2 lạpbExx xưởng vMJEPà cábExx khzW2pô, You2con mMJEPuốn mazW2png mộzW2pt íyqqPt đzW2pến BbExxắc KinYou2h kMJEPhông?" CôYou2 nóMJEPi cũngzW2p được, tìYou2m mộtMJEP cYou2ái túiYou2 sạchyqqP đYou2ưa mbExxẹ. MẹMJEP TânyqqP zW2pvừa bExxvào phòzW2png vừaYou2 từzW2p tMJEPốn nóbExxi: "Cậu You2thanh niYou2ên vừaYou2 đưabExx czW2pon vềyqqP nzW2phà đó,zW2p cMJEPon vMJEPà nóyqqP đangYou2 yêMJEPu nhbExxau sao?"

Cô nzW2phẹ nhànYou2g gậtzW2p đầu.

Mẹ TânMJEP lạibExx hỏi:zW2p "zW2pCậu You2ta têyqqPn gì?yqqP" TânyqqP ÝMJEP ĐMJEPiền bExxqua mộbExxt lúbExxc zW2plâu mbExxới thấyqqPp giọnYou2g nói:You2 "HọyqqP Tạ."

"Đúng lyqqPà nózW2p!" MzW2pẹ TzW2pân lyqqPộ vẻMJEP giậnyqqP dữYou2, yqqP"Mấy đzW2pứa lYou2à tyqqPhật hbExxay đanYou2g đzW2pùa giỡn?"

Cô cúbExxi đầuyqqP bExxkhông nYou2ói MJEPlời nào.

Mẹ TâyqqPn bYou2iến sMJEPắc, quátzW2p giọngyqqP lạnYou2h lùnMJEPg: "SyqqPau nàyqqPy cMJEPon íyqqPt luyqqPi MJEPtới You2với yqqPnó, bExxnghe chưa?"

Tân You2Ý ĐiYou2ền zW2pvô cùnyqqPg bấzW2pt đắyqqPc dĩ,yqqP "You2Mẹ, bExxanh ấMJEPy khôngbExx phảiyqqP têbExxn lừabExx MJEPđảo cũnzW2pg yqqPkhông phảizW2p kYou2ẻ xấMJEPu, mẹMJEP đừngMJEP cóyqqP yqqPthành kiếnzW2p vớibExx MJEPanh ấy."

Mẹ Tân bExxtăng giọngMJEP nóibExx lớMJEPn You2tiếng: "VếtbExx thươngyqqP zW2pcon lànhbExx MJEPrồi nêbExxn quêMJEPn mấtMJEP MJEPđau rồi ưzW2p, bYou2ị yqqPnó zW2plàm hạiMJEP cònyqqP cMJEPhưa đủyqqP thảmzW2p sYou2ao? TYou2hiếu bExxchút nbExxữa thyqqPân bạYou2i dayqqPnh liệt! CònyqqP nhữyqqPng ngMJEPười tzW2prong TzW2pạ gMJEPia, làzW2p chúnYou2g yqqPta MJEPrước lấzW2py nhbExxục sao?"

"Mẹ, bExxđã làMJEP qMJEPuá khứzW2p rồi,zW2p cyqqPon bExxđâu You2có You2sao! yqqPKhi đóbExx azW2pnh MJEPấy cònMJEP zW2pnhỏ, làzW2pm vYou2iệc khôngMJEP MJEPbiết bExxchừng mực,You2 lạiyqqP tzW2phích đùYou2a daMJEPi You2-- "

Mẹ Tân tứyqqPc giậnMJEP cắtMJEP nbExxgang bExxlời zW2pcô, "yqqPĐó You2là tròyqqP đMJEPù dzW2pai củabExx đứazW2p czW2pon bExxnít saoYou2? MJEPCho con ubExxống thuYou2ốc ngủ,You2 địbExxnh vôMJEP lễbExx MJEPvới zW2pcon --,MJEPcon trzW2pai mườiyqqP sáyqqPu tuổMJEPi, You2nói lớn kyqqPhông lYou2ớn, nóiMJEP nhỏMJEP czW2pũng khônyqqPg nhỏ,MJEP bExxviệc czW2pó tbExxhể làmbExx viMJEPệc yqqPkhông thểMJEP làm cònbExx yqqPcần ngườiYou2 khbExxác You2dạy saYou2o? TừzW2p nhMJEPỏ MJEPtâm thuậYou2t bấtbExx chíbExxnh, lớnbExx lêbExxn làYou2 người tốtMJEP MJEPsao? CoyqqPn zW2pđó zW2p--" bMJEPà chỉzW2p zW2pvào yqqPđầu You2con gáyqqPi mắyqqPng tozW2p: You2"Càng sbExxống càng dở!bExx CyqqPon năzW2pm bExxnay bzW2pao nyqqPhiêu, yqqPnó năyqqPm nYou2ay You2bao nhiêu?"

Tân bExxÝ ĐiềYou2n You2bị mắngyqqP chỉyqqP bExxcúi MJEPđầu, MJEPkhông zW2pdám lêMJEPn tiếng.

"Tạ gia cóbExx tiềnMJEP zW2plà tốt,You2 nhưngyqqP chúngyqqP zW2pta khôzW2png thấyYou2 lạMJEP! NhữnYou2g ngườMJEPi TMJEPạ gizW2pa, tất zW2pcả đềubExx MJEPlà nhyqqPân You2vật lợbExxi hạiYou2, MJEPcó tiếngMJEP You2ngang nYou2gược kbExxhông phânbExx phảzW2pi trái. CyqqPon ngớMJEP nYou2gẩn khYou2ông biyqqPết, chứYou2 mẹzW2p rấzW2pt rYou2õ ràng!You2 yqqPCon đó,zW2p đúzW2png You2là MJEPtrẻ người noMJEPn dạ!zW2p MyqqPẹ nóbExx biếzW2pt chuyệnyqqP hYou2ai đứyqqPa không?"

Tân ÝyqqP ĐiềMJEPn ấYou2p únYou2g nóizW2p: "TụiMJEP cbExxon qzW2puen nhyqqPau chưyqqPa MJEPbao MJEPlâu -yqqP- "

"Vậy làYou2 tốtyqqP rồizW2p, yqqPnhanh MJEPchóng chbExxia zW2ptay đi!"

"Mẹ, bExxcon MJEPkhông phảizW2p You2vì tiMJEPền củMJEPa aMJEPnh ấzW2py, anyqqPh ấyzW2p đzW2pối vớiYou2 cbExxon bExxrất tốtzW2p MJEP-- "

Mẹ Tân yqqPliếc cMJEPô, "MYou2ẹ byqqPiết bExxcon chMJEPia tbExxay zW2pNgụy bExxTiên, tìzW2pnh zW2pcảm chịuYou2 bExxđả kbExxích You2rất lớn, nhưyqqPng cũnyqqPg khôngyqqP thyqqPể bExxlàm ẩubExx nhzW2pư thế!MJEP TừMJEP nhyqqPỏ You2mẹ dạMJEPy MJEPcon thếYou2 nàMJEPo? Con yqqPgái phảiMJEP đYou2ứng đắnbExx tựyqqP trọngYou2, bấtzW2p kểMJEP xảyYou2 zW2pra chuyệYou2n gì,yqqP tyqqPuyệt khônbExxg thYou2ể cam chịYou2u. MẹzW2p bExxtin conyqqP, cYou2on lzW2pại yqqPcả đêmyqqP khôngYou2 vềzW2p? ĐêmyqqP quMJEPa yqqPcó phảiyqqP cozW2pn ởYou2 chung vớiyqqP nóyqqP không?"

Tân ÝMJEP Điền cMJEPhống đYou2ỡ khôngYou2 nổi,You2 nhYou2ịn bExxkhông đượcbExx MJEPnói: "Mẹ,You2 coYou2n hbExxai támyqqP tuMJEPổi rồi, zW2pkhông phảiyqqP trẻyqqP con-zW2p-" mẹMJEP TâzW2pn khzW2pông đợiYou2 MJEPcô nzW2pói xoyqqPng, lậpzW2p tứczW2p You2nói: "You2Vậy con vYou2ẫn muốyqqPn yêYou2u đzW2pương vớiMJEP You2thằng nhóczW2p đó?MJEP ĐâybExx lzW2pà bMJEPiểu hiyqqPện zW2pnghiêm tyqqPúc chịu trácYou2h nhiyqqPệm vớiyqqP tYou2ình cảmzW2p sao?"

Cô bịYou2 dồn bExxvào tbExxường bExxá khẩyqqPu khôngbExx tzW2prả lờibExx đưbExxợc, You2đành nói:bExx You2"Được bExxrồi, đượczW2p rồzW2pi, con biếzW2pt nênMJEP bExxlàm nhzW2pư thếzW2p nàMJEPo." MJEPCô xáchyqqP thzW2peo túiMJEP lạpMJEP xưởnbExxg MJEPvà cáMJEP khôzW2p nhanh nhảuYou2 chạMJEPy You2vào phònMJEPg. CôYou2 zW2pthả đzW2pại yqqPcái tMJEPúi lyqqPên byqqPàn, chỉbExx vàoyqqP cáMJEPi đầuzW2p con MJEPcá nói:You2 "bExxXem bExxmày kìayqqP, gMJEPây You2cho zW2ptao biếtzW2p bayqqPo rắzW2pc rối!"

Buổi chiều cYou2ùng nyqqPgày TMJEPân ÝzW2p bExxĐiền vềbExx BắzW2pc KinhYou2, MJEPTạ ĐắcYou2 mubExxốn You2đến MJEPđón cô.yqqP CôYou2 vộyqqPi đáp: "AnMJEPh đừzW2png zW2pcó mYou2à tYou2ới, mMJEPẹ ezW2pm kMJEPhông bExxmuốn tYou2hấy anhzW2p." bExxTạ yqqPĐắc khôngyqqP ngzW2pờ mình zW2plại You2không đượczW2p hoyqqPan nghênhbExx, hỏyqqPi vyqqPì saMJEPo. CôMJEP thởzW2p zW2pdài, "CũzW2png MJEPdo chuyện tzW2pốt anMJEPh làmbExx! EMJEPm hYou2ỏi anhbExx, lầnMJEP đóyqqP cózW2p pYou2hải zW2panh MJEPcho zW2pem yqqPuống thuzW2pốc ngủMJEP không? EYou2m đếnyqqP bYou2ây giờMJEP MJEPcòn mMJEPơ mYou2ơ màngzW2p màngyqqP, khônbExxg nhbExxớ rõbExx MJEPcụ thểYou2 MJEPxảy MJEPra chuyện bExxgì. LúcYou2 đYou2ó You2mẹ bExxem đMJEPến nyqqPhà yqqPanh đbExxón emMJEP, cảnhYou2 sáMJEPt hzW2pình You2như You2cũng yqqPtới, có đbExxúng không?"

Tạ Đắc hồiMJEP lâbExxu bExxkhông lênzW2p tiếng."yqqPVậy aMJEPnh MJEPbảo ĐổnbExxg TyqqPoàn đếnbExx đónbExx eyqqPm." CậzW2pu ngắYou2t điện thobExxại, ngzW2pồi phịyqqPch xMJEPuống sofabExx. TạYou2 zW2pgia yqqPtừ lúcYou2 zW2pTạ HậuMJEP MJEPmất, bốzW2p trbExxí trong nhzW2pà khôyqqPng yqqPcó tMJEPhay You2đổi gbExxì. CậyqqPu nYou2hìn quzW2panh bốnzW2p phía,MJEP trMJEPên tưMJEPờng vbExxẫn treo bứcyqqP thưMJEP hzW2pọa ngYou2ay vyqqPị zW2ptrí đó,zW2p byqqPình hYou2oa vẫnbExx đặtzW2p tbExxrên bExxbệ cửzW2pa sổbExx, tzW2prong bình cắmyqqP mộtyqqP bMJEPó hMJEPoa cátMJEP You2cánh, zW2ptrên kệMJEP vẫnzW2p đểbExx nhữnbExxg móMJEPn đồzW2p yqqPlúc zW2pnhỏ cậbExxu thường chYou2ơi, MJEPcậu nMJEPhắm mắbExxt lYou2ại đềzW2pu cóbExx thểbExx tYou2ìm được.

Cảnh cũ ngườibExx xưYou2a. CậyqqPu nhớMJEP rMJEPất rõ,MJEP mùzW2pa MJEPhè zW2pnăm ấYou2y cMJEPậu MJEPmười yqqPsáu tuổi,yqqP TânyqqP ÝMJEP trước khyqqPi You2du MJEPhọc đzW2pến tyqqPạm bExxbiệt cậzW2pu, lYou2à ngồibExx ởyqqP nơbExxi cậuMJEP đangYou2 ngồi.