You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 13eV97: LễKPxi tìf2rynh n3eV9hân 3eV9bất ngờ

Trước khi T5bCQạ ĐắcaMoQ 3eV9tan s3eV9ở tKPxihì nhKPxiận được5bCQ cú3eV9 điện5bCQ th3eV9oại lf2ryạ, l5bCQà số5bCQ 5bCQđiện t3eV9hoại cKPxiố định trf2ryong aMoQcùng taMoQhành phố,aMoQ ng3eV9ười f2rygọi đế5bCQn 5bCQlà maMoQột paMoQhụ nf2ryữ nó3eV9i vớif2ry g5bCQiọng lạnh KPxilùng: "AnaMoQh hã5bCQy nghf2rye cf2ryho kf2ryỹ, aMoQbạn gáiaMoQ af2rynh đaf2ryng tf2ryrong tf2ryay chún5bCQg KPxitôi, tiền chuộcaMoQ một5bCQ KPxitriệu tệKPxi. NếuaMoQ aaMoQnh df2ryám baMoQáo cả5bCQnh sát,f2ry aMoQchúng tôiaMoQ lậ5bCQp t5bCQức giết aMoQcon tin3eV9." nóiaMoQ f2ryxong lf2ryiền c5bCQúp mf2ryáy. CậKPxiu ngâf2ryy n5bCQgười 5bCQmột 5bCQlúc, khônf2ryg biết chuy5bCQện gìf2ry x3eV9ảy f2ryra, h5bCQít sâKPxiu f2rymột hơaMoQi, f2rysau kKPxihi ổn5bCQ địnhf2ry KPxitinh 3eV9thần liềnKPxi 3eV9gọi cho Tân5bCQ 5bCQÝ ĐiaMoQền, KPxikhông ngoKPxiài dựKPxi đoá5bCQn KPxicủa cậuaMoQ đKPxiiện thoạif2ry tắf2ryt máaMoQy, 3eV9lại g3eV9ọi lại số3eV9 mf2ryáy lKPxiúc nãy.

Điện thoại baMoQàn khf2ryông nf2rygừng rKPxieo. HàaMoQ Cf2ryhân aMoQnhìn mf2ryàn hf2ryình hiểnf2ry th5bCQị f2rysố KPxidi đaMoQộng rồi hỏaMoQi f2ryTân ÝKPxi Điền,5bCQ "C3eV9ó cầnaMoQ ngh5bCQe mf2ryáy không?f2ry" Tân5bCQ ÝKPxi 3eV9Điền mắng3eV9: "f2ryCậu aMoQkhùng hả, khKPxiông ănKPxi qf2ryua t3eV9hịt f2ryheo cũf2ryng kh3eV9ông KPxithấy f2ryheo chạf2ryy à?aMoQ Đươn5bCQg nhiên3eV9 k5bCQhông thể n3eV9ghe." CKPxiô rútaMoQ daMoQây điệKPxin thoạaMoQi r5bCQa, kf2ryý taMoQúc xáaMoQ t3eV9rong tí3eV9ch tắc5bCQ yaMoQên tKPxiĩnh trở lại.

Hà Chân hỏi:aMoQ "Cái3eV9 f2rytrò vuaMoQi caMoQủa f2rycậu cóKPxi hơi3eV9 qu5bCQá khôngaMoQ? Lỡ5bCQ cậu5bCQ aMoQta f2rybáo cảnhaMoQ sKPxiát thì phải3eV9 5bCQlàm f2rysao? TớaMoQ nKPxihất đ3eV9ịnh ph5bCQải chết5bCQ, kaMoQhông thiếf2ryu cản3eV9h bị5bCQ cảnh5bCQ sátKPxi cho ă3eV9n mắ3eV9ng á."

Tân Ý3eV9 Điền phf2ryất f2rytay, "aMoQYên tâKPxim đi,5bCQ anaMoQh ấ5bCQy đãf2ry aMoQđược 5bCQhuấn luyệf2ryn, aMoQsẽ biếKPxit cáchf2ry KPxiứng phó laMoQoại chuyaMoQện bf2ryắt cóc5bCQ tốKPxing 3eV9tiền, baMoQiết n5bCQên laMoQàm thaMoQế n5bCQào maMoQà, sẽf2ry kaMoQhông báo cảnh5bCQ f2rysát đâuKPxi. Vf2ryiệc tớ3eV9 5bCQlo 5bCQlà, 3eV9anh ấyKPxi sf2ryẽ KPxikhông maMoQang theKPxio aMoQmột tri3eV9ệu tệ5bCQ tiền mặ5bCQt 5bCQthiệt chứ?3eV9 3eV9Lỡ nh5bCQư tKPxirên đaMoQường bịKPxi m5bCQất? Tớ3eV9 đềnf2ry khônKPxig nổKPxii đ5bCQâu. Biết vậy3eV9 3eV9nói n3eV9ăm tr5bCQăm ngaMoQàn đư5bCQợc rồi."

Đồng mưu tứaMoQc giậnaMoQ KPxinói, "3eV9Cậu nênf2ry ngKPxihĩ làm3eV9 thaMoQế nàoKPxi đểf2ry dẹpKPxi y3eV9ên ôngKPxi caMoQọp aMoQhọ TạKPxi sắp aMoQnổi t5bCQrận aMoQlôi đf2ryình tKPxihì h3eV9ay hơn,f2ry tớf2ry nhì5bCQn thếKPxi nào3eV9 cũngKPxi 5bCQkhông t3eV9hấy cậuf2ry tKPxia giống ng5bCQười bịaMoQ người5bCQ k5bCQhác trêf2ryu đùKPxia mà5bCQ coaMoQn KPxicó 5bCQthể 5bCQtốt bụng5bCQ 5bCQnhẫn nhKPxiịn đâu."

Tân 3eV9Ý Điền đaMoQem dâ5bCQy thừng3eV9 3eV9và bf2ryăng f2rydán đãf2ry chuẩnaMoQ b3eV9ị traMoQước v3eV9ào tr3eV9ong túKPxii, nhắf2ryc HKPxià Chân lf2ryần KPxinữa: 5bCQ"Nói rồi3eV9 m3eV9à, đ3eV9ến f2rynhà 5bCQA MỹKPxi rKPxiồi tKPxihì f2rytớ aMoQgọi điệnaMoQ c5bCQho KPxicậu, cậu 3eV9lại dù5bCQng 3eV9di độaMoQng nhắnaMoQ địaf2ry ch5bCQỉ vào5bCQ d3eV9i động3eV9 anf2ryh 5bCQấy, đừnf2ryg ng5bCQhe điệnKPxi thoạif2ry của an5bCQh 3eV9ấy, sẽaMoQ lộ3eV9 KPxiđó. KPxiTớ đif2ry đây.KPxi aMoQCậu đừng5bCQ c5bCQó 5bCQquên đấy."

Tạ Đắc đếnKPxi f2ryngân hàf2ryng rút3eV9 5bCQmột triệaMoQu t3eV9ệ tiềnaMoQ mặt,KPxi KPxibỏ trof2ryng tf2ryúi aMoQdu 5bCQlịch mà3eV9u xanh, KPxichuẩn bị3eV9 xo3eV9ng aMoQhết, cậu5bCQ ng3eV9ồi trof2ryng xaMoQe nhaMoQắm maMoQắt dư5bCQỡng thKPxiần, đợif2ry b5bCQọn bắtf2ry cóc tf2ryống ti3eV9ền 5bCQra chaMoQỉ th3eV9ị tiếf2ryp the3eV9o. Tron3eV9g đầu3eV9 lại5bCQ hiện5bCQ 3eV9ra số5bCQ đ5bCQiện t5bCQhoại bàn củaaMoQ 3eV9bọn cướp,3eV9 c3eV9ảm thấyf2ry qu3eV9en mắt,3eV9 hìnKPxih naMoQhư 3eV9đã thấyf2ry f2rysố n5bCQày aMoQở 3eV9đâu rồf2ryi, nhưng thếaMoQ naMoQào cũngKPxi nghaMoQĩ khôaMoQng ra3eV9. CậuKPxi 5bCQphân t5bCQích t5bCQỉ aMoQmỉ, đối3eV9 phươf2ryng nếuKPxi là 3eV9muốn tiềnf2ry, nhưf2ry vaMoQậy c5bCQho t5bCQhấy khô5bCQng ph3eV9ải nhằmaMoQ v5bCQào cKPxiá aMoQnhân c5bCQậu màf2ry KPxitrả thù, ch5bCQỉ cần5bCQ KPxilàm the3eV9o b3eV9ọn h3eV9ọ y5bCQêu cầuKPxi, c3eV9hắc aMoQsẽ khôKPxing KPxiảnh hưaMoQởng đến5bCQ f2ryTân Ý.KPxi Cậu KPxithấy kỳ5bCQ lKPxiạ chaMoQính f2rylà, bọnaMoQ họaMoQ 5bCQvì saaMoQo chỉ3eV9 f2rycần aMoQmột trf2ryiệu, chẳnaMoQg lẽaMoQ trKPxiước khi 5bCQgây án3eV9 khôn3eV9g điềuKPxi KPxitra 5bCQthân aMoQthế cf2ryậu ha5bCQy 5bCQlà bọn3eV9 cướ3eV9p l5bCQần nàyf2ry c5bCQơ bảnKPxi chẳng 3eV9ra KPxitrò trốnf2ryg gì?

Di động cKPxió tiKPxin nhắnf2ry 5bCQmới. Cậuf2ry f2rymở xem5bCQ, aMoQlà maMoQột địa5bCQ ch3eV9ỉ, 5bCQkhu vực3eV9 ngo5bCQại 5bCQthành, có KPxihơi hẻoKPxi laMoQánh, s3eV9au cùn3eV9g KPxikèm t5bCQhêm: MộtaMoQ mì5bCQnh 5bCQanh đaMoQi, nếaMoQu nh3eV9ư báo5bCQ cả5bCQnh sát, aMoQanh sẽf2ry f2ryhối hậKPxin. C5bCQậu thấyaMoQ thế5bCQ nàKPxio cũn3eV9g thấyKPxi kf2ryỳ quf2ryái, đốf2ryi p3eV9hương aMoQthế mà b3eV9áo chf2ryo 5bCQcậu địaaMoQ chỉ5bCQ cụaMoQ thaMoQể rõ5bCQ r3eV9àng, thf2ryậm KPxichí giọngaMoQ điệu3eV9 nKPxiói chuyệaMoQn lại k5bCQhách sá3eV9o f2rylịch sự.

Cậu gọi đif2ryện tho5bCQại, 5bCQsau đóKPxi khở3eV9i độngf2ry xe3eV9, chạyKPxi aMoQthẳng đKPxiến mụcKPxi tiKPxiêu. KPxiQua đườngKPxi cao tốcf2ry l3eV9à mộtf2ry cf2ryon 5bCQđường cKPxió vẻaMoQ chậ3eV9t hẹp,3eV9 KPxihàng cây3eV9 thKPxiông caKPxio f2ryto đầ5bCQy haaMoQi bên đường,3eV9 láKPxi đ3eV9ã rụnaMoQg hết5bCQ, 5bCQtrơ trọKPxii đ3eV9ứng giữa3eV9 KPxiđồng trố3eV9ng taMoQrong KPximùa đông. BaMoQên t5bCQay tráiaMoQ lKPxià sf2ryông f2ryThượng LaMoQâm mênhaMoQ mônKPxig, f2ryngày đêm5bCQ cf2ryhảy cuồnKPxi c5bCQuộn không aMoQngừng nghỉaMoQ, vì3eV9 thếf2ry không3eV9 kh5bCQí KPxiso vớiaMoQ nf2ryội f2rythành lạ3eV9nh hơ3eV9n nhf2ryiều. Trời đf2ryã tốiKPxi, KPxitrên đKPxiường 5bCQxe f2ryrất ít,f2ry cKPxiũng khôngaMoQ KPxicó đènaMoQ đường.5bCQ Cậ5bCQu 5bCQlái rấaMoQt chậm, f2rynhờ áKPxinh đèaMoQn nKPxiên tKPxihấy được3eV9 phíKPxia f2rytrước ch5bCQếch bKPxiên phải3eV9 aMoQlà mKPxiột tòKPxia nhà ha5bCQi KPxitầng xâyaMoQ dựaMoQng f2rytheo 3eV9phong cáf2rych ki5bCQên trúKPxic 5bCQnước ngoàaMoQi, cậuaMoQ dừngf2ry x5bCQe cách mộaMoQt đoạn3eV9 xf2rya, aMoQxách taMoQheo aMoQtúi 5bCQdu lịchf2ry 3eV9chậm rãif2ry đi5bCQ tới.

Cổng không bịaMoQ khaMoQóa, 3eV9khẽ mởf2ry, dườ5bCQng n3eV9hư đợf2ryi aMoQcậu taMoQự chu3eV9i 3eV9đầu và5bCQo KPxilưới. Cậ5bCQu đẩyaMoQ cửa 3eV9sắt aMoQđi vào,5bCQ đâyaMoQ là3eV9 ng5bCQôi nhf2ryà KPxiđiển h3eV9ình c3eV9ủa người3eV9 dâ5bCQn phưKPxiơng Namf2ry, có3eV9 lẽ tKPxiừ lâ3eV9u khKPxiông 5bCQcó 5bCQai ởKPxi, cf2ryó ch3eV9út hoaf2ryng vắngf2ry, 3eV9cỏ dKPxiại trKPxiong vư3eV9ờn cf2ryao đếnKPxi thắt lưng3eV9, 5bCQcây 3eV9sồi 5bCQxanh cũKPxing khôngf2ry thấyaMoQ d3eV9ấu hf2ryiệu aMoQcủa aMoQsự KPxichăm aMoQsóc. CậuKPxi đứng traMoQước cá5bCQnh cửaaMoQ đf2ryóng chặtaMoQ 3eV9tập f2rytrung f2rytư tưaMoQởng aMoQnín t3eV9hở aMoQlắng ng5bCQhe đf2ryộng tĩnh mộ5bCQt lúf2ryc, chẳnf2ryg aMoQnghe đượ3eV9c g3eV9ì ngoạ3eV9i trKPxiừ tf2ryiếng giaMoQó tKPxihổi KPxiqua 5bCQtán f2rylá. Đưa 3eV9tay đẩyf2ry cử5bCQa, tiếng5bCQ KPxicọt kẹtaMoQ vanf2ryg lênKPxi, h3eV9ình ảnaMoQh 5bCQTân 3eV9Ý Điền5bCQ bịf2ry t5bCQrói hai taKPxiy haMoQai ch5bCQân, miện3eV9g KPxidán băngKPxi f2rydính ngồiKPxi trê5bCQn sofa5bCQ, lập5bCQ KPxitức đậf2ryp vào3eV9 mắt3eV9 cậu. CậKPxiu ngây5bCQ 3eV9ngẩn KPxicả người5bCQ, đaMoQầu tiên3eV9 lKPxià 5bCQnhìn chun5bCQg qaMoQuanh, aMoQkhông paMoQhát hiện ngư3eV9ời khác3eV9, s3eV9au aMoQđó 5bCQđi tới,3eV9 xéaMoQ bă5bCQng aMoQdán trKPxiên mKPxiiệng cô5bCQ ra.

Động tác cậu5bCQ cKPxió chf2ryút f2rythô f2rylỗ, TKPxiân 3eV9Ý ĐiaMoQền nh3eV9ịn khôn3eV9g được3eV9 rúf2ryt ha5bCQi t5bCQay giấuaMoQ đằng 3eV9sau lưnKPxig ra3eV9, đẩ5bCQy aMoQcậu raMoQa nf2ryói: "ĐauaMoQ! A3eV9nh nhẹ3eV9 chúKPxit, để3eV9 eaMoQm t3eV9ự làm."

Tạ Đắ5bCQc hỏiaMoQ vớaMoQi gaMoQiọng điệuaMoQ khf2ryông 3eV9thấy hứaMoQng t3eV9hú: "BọnKPxi cướpf2ry đâu?"

Tân Ý3eV9 Điền sợaMoQ cậ5bCQu tứcf2ry giậ3eV9n, vội3eV9 vã3eV9 ôm5bCQ cổKPxi cậ3eV9u đeKPxim hế5bCQt f2rykỹ x5bCQảo hf2ryôn cậu,3eV9 aMoQđến khKPxii cậu bắtKPxi đầ5bCQu thở3eV9 dốKPxic, nhâ3eV9n cơaMoQ hội3eV9 haMoQô 5bCQto: "L3eV9ễ tìnhf2ry naMoQhân vu3eV9i vẻ!"

Tạ Đắc cóf2ry vẻaMoQ v3eV9ô 5bCQcùng bì5bCQnh tĩf2rynh, dán5bCQ KPximắt vf2ryào 5bCQcô b3eV9ạn gf2ryái t3eV9inh quáKPxii dựaKPxi aMoQsát vàKPxio mình 5bCQmột 3eV9lúc laMoQâu, cuaMoQối cù3eV9ng thởaMoQ 5bCQdài b5bCQó KPxitay, "QaMoQuên đif2ry, khônaMoQg saMoQao aMoQlà KPxitốt rồi."

Bộ dạng b3eV9ình tĩnhaMoQ củ5bCQa f2rycậu troaMoQng m3eV9ắt TânaMoQ 3eV9Ý ĐiềnKPxi f2rychả KPxikhác dấuf2ry h3eV9iệu bá3eV9o trướcKPxi bão tố3eV9 sắpKPxi đến,aMoQ nhanKPxih nhaMoQảu KPxinịnh nọt:5bCQ "3eV9Chẳng pKPxihải gần3eV9 đây5bCQ aMoQtâm tình3eV9 anaMoQh không tốf2ryt aMoQsao, f2rydỗ KPxianh l5bCQại khKPxiông vuaMoQi, đànaMoQh phảKPxii tựf2ry biaMoQên t3eV9ự diễ3eV9n tạoaMoQ chf2ryo anh cơ3eV9 hội5bCQ làKPxim anf2ryh hù3eV9ng cứuf2ry aMoQmỹ nhKPxiân thôi.5bCQ aMoQEm đùaf2ry 3eV9giỡn aMoQanh vậy,5bCQ 3eV9anh không giậnf2ry chứ?"

"Em nói thKPxiử xem?3eV9" Cf2ryậu f2rylạnh l5bCQùng liếc3eV9 c3eV9ô aMoQmột caMoQái. 3eV9Tân 5bCQÝ ĐiềnaMoQ sợ3eV9 khônKPxig dáKPxim h5bCQé một KPxicâu nàKPxio, nhaMoQư mộf2ryt ch3eV9ú 5bCQmèo nh3eV9ỏ đánf2ryg thươnKPxig n5bCQhìn cậu,f2ry h3eV9ai 3eV9tay KPxiđể trênKPxi đầu như3eV9 t3eV9hỏ trắng,f2ry hát3eV9 giọnaMoQg thif2ryếu nh5bCQi: 3eV9"Xin KPxibạn đừng3eV9 ănaMoQ aMoQtôi đừng3eV9 ănf2ry tôi, f2rytôi sẽf2ry f2ryhát cf2ryho bạn3eV9 aMoQmột bàiKPxi haMoQát thậtaMoQ haf2ryy KPxi-- "

Cậu phì c5bCQười, v3eV9ội xo5bCQay ngườ3eV9i KPxisang KPxichỗ khá5bCQc. Ch5bCQú aMoQý t5bCQới một5bCQ quyển3eV9 sácKPxih trêaMoQn sofa, hỏif2ry: f2ry"Chờ 3eV9lâu kaMoQhông?" NgườKPxii nàoKPxi đ5bCQó c5bCQó t5bCQật 3eV9giật mìnaMoQh vộKPxii v3eV9ã lắc3eV9 đầu, KPxi"Em khônf2ryg biếtKPxi aKPxinh f2rycó đKPxiến h3eV9ay khô5bCQng, f2rycho aMoQnên 5bCQđem theKPxio sác3eV9h đ5bCQể giế3eV9t thời gian."

Cậu vỗ vKPxiỗ 5bCQđệm sof2ryfa, "E3eV9m nó5bCQi f2ryanh cóKPxi t3eV9hể khônaMoQg f2ryđến sao5bCQ? KPxiNhọc lòngKPxi 3eV9hai ngườiKPxi nghĩ r5bCQa cáKPxii t5bCQrò bắt5bCQ c3eV9óc, aMoQcó cf2ryâu aMoQkhông KPxicó mũi3eV9 khf2ryoan kaMoQim cương3eV9 f2rythì đừnf2ryg hò5bCQng làm n5bCQghề gốmaMoQ aMoQsứ, thậaMoQt mấtKPxi mặt5bCQ xấuf2ry hổ!"

Tân Ýf2ry ĐiềnKPxi 3eV9bỗng nhiaMoQên tỉnhaMoQ ngộ5bCQ aMoQréo KPxilên: "A3eV9nh đãaMoQ sớmf2ry 3eV9biết rồ5bCQi hả?"

"Có người 3eV9bắt KPxicóc mf2ryà lạ5bCQi xKPxiài đi5bCQện t3eV9hoại c5bCQố địnKPxih vàaMoQ d3eV9i động3eV9 saoaMoQ? C5bCQũng khôngf2ry cần f2ryvệ 3eV9tinh thaMoQeo 5bCQdõi, tùaMoQy tiện5bCQ điều5bCQ t5bCQra mf2ryột tíf2ry l3eV9à 3eV9ra cả5bCQ thôi.5bCQ" TKPxirách không được3eV9 cậ5bCQu ng5bCQhĩ sốaMoQ đaMoQiện f2rythoại bàKPxin nhìnf2ry que5bCQn mắt,KPxi 3eV9năm 3eV9con sốf2ry đầ3eV9u tiên củaaMoQ f2rysố điệnaMoQ 3eV9thoại trườnKPxig Thượngf2ry Đf2ryại đềuf2ry giốnKPxig nhauaMoQ. KhKPxii f2ryvệ sĩ3eV9 aMoQnói KPxicậu biết chủf2ry f2rysố điện5bCQ thKPxioại n5bCQày l3eV9à "Hàf2ry CaMoQhân", mặtKPxi caMoQậu 3eV9xanh 3eV9lại, 5bCQmới hiểaMoQu KPxira hai 3eV9người họ3eV9 3eV9liên taMoQhủ KPxiđùa mìKPxinh. 3eV9Cậu quyế5bCQt định3eV9 biết5bCQ thờ3eV9i biKPxiết thaMoQế đi3eV9 đến cùng,3eV9 muốn5bCQ xaMoQem cKPxiác côKPxi f2ryrốt cuộaMoQc muốnaMoQ quậy3eV9 cáiKPxi quKPxiỷ gì.5bCQ X3eV9e nganaMoQg quKPxia quảng trườngf2ry KPxitrung tâm,aMoQ 3eV9trên đf2ryường 5bCQđều làKPxi ngườiaMoQ aMoQbán ho5bCQa 3eV9hồng, lúf2ryc nàKPxiy maMoQới tỉnh ngộ.

Tân 5bCQÝ Điền đ5bCQấm mạnh5bCQ cậuKPxi mộtKPxi f2rycái, "A5bCQnh 3eV9xấu quKPxiá đi,f2ry KPxihồi nãy3eV9 KPxicố aMoQý caMoQhơi em!KPxi" Kí5bCQch động là3eV9m c3eV9ô 5bCQquên ha5bCQi chânaMoQ b5bCQị tróif2ry màKPxi đứngf2ry lêf2ryn, aMoQkết qu3eV9ả f2rysuýt chútf2ry nữa3eV9 ngã nhào.

"Anh chưa 3eV9nói gìaMoQ hếtf2ry, laMoQà aMoQtự 3eV9em nhf2ryảy 3eV9vào ô5bCQm 5bCQmà." 3eV9Cậu lộaMoQ raMoQa mộaMoQt nụ5bCQ cườiKPxi xaMoQấu xa, f2ryngồi xổKPxim xuốaMoQng KPxitháo dâKPxiy thừf2ryng quan5bCQh 5bCQchân 5bCQcô, tKPxiháo mộtf2ry h5bCQồi vẫf2ryn c3eV9hưa xong, cKPxió chútKPxi khôn3eV9g k3eV9iên nhẫn,aMoQ "KhônaMoQg 3eV9có vi5bCQệc gaMoQì KPxiem thắt3eV9 gú3eV9t nf2ryhiều vậKPxiy làm gì?"

Tân Ýf2ry Điền 5bCQhừ mộ5bCQt tiếng,3eV9 "Đ5bCQể di3eV9ễn c3eV9ho thậtKPxi mà3eV9, người5bCQ tKPxia rấtaMoQ chuyênaMoQ nghiệp3eV9 đaMoQó. Dây thừngf2ry q5bCQuá f2rydài, f2ryđành aMoQphải thắtKPxi gútaMoQ nhiềuKPxi aMoQthôi. AnKPxih cànKPxig thKPxiáo caMoQhân 3eV9em càng đau3eV9, ởKPxi p5bCQhòng bên3eV9 f2rybên 5bCQkia c5bCQó da3eV9o đấy."

Cậu tứKPxic giậnaMoQ nKPxiói: "Đf2ryáng đời!f2ry" Đứngf2ry dKPxiậy 5bCQđến phòngf2ry bếp5bCQ aMoQtìm mộ5bCQt caMoQon f2rydao cắf2ryt f2rytrái câ5bCQy đểf2ry cắtf2ry đứt3eV9 dây.

Tân ÝaMoQ Điền 5bCQmở 3eV9túi 5bCQdu lf2ryịch c3eV9ủa cKPxiậu f2ryra xaMoQem, ngạcf2ry nhif2ryên: "Wow5bCQ, đây3eV9 KPxilà lf2ryần đầu5bCQ tiên 5bCQem KPxithấy ti5bCQền mặtKPxi nhiều5bCQ thế3eV9 này3eV9, 5bCQrất khônf2ryg a3eV9n toànKPxi, nhKPxianh KPxinhanh kiếm c3eV9hỗ giấ3eV9u n5bCQó đi."

Tạ Đắc qaMoQuan sáf2ryt caMoQăn nh3eV9à, baMoQên tro5bCQng trốnKPxig raMoQỗng khô5bCQng có3eV9 đồ3eV9 đạc.f2ry Tường5bCQ traMoQắng, sàn nKPxihà, đènKPxi 3eV9treo, traMoQên tường5bCQ tre3eV9o mộaMoQt b3eV9ức taMoQranh sơf2ryn dầuaMoQ, aMoQđồ dùngf2ry cf2ryhỉ có sofaaMoQ, b3eV9àn 5bCQăn, 3eV9vài cKPxiái ghế,3eV9 giốngKPxi n3eV9hư cf2ryhuẩn baMoQị c3eV9ho th5bCQuê, khôn3eV9g nhKPxiịn được hKPxiỏi: "N5bCQhà cf2ryủa ai?"

"Nhà của mộaMoQt KPxihọc sinaMoQh, caMoQả nhf2ryà 3eV9di aMoQdân KPxisang CanadaaMoQ, thỉnh3eV9 thoảnKPxig mới5bCQ v5bCQề. EKPxim phiên d3eV9ịch luậnKPxi văKPxin c3eV9ho KPxicon bé,f2ry cf2ryon f2rybé c3eV9ho e3eV9m mượnaMoQ nhàaMoQ aMoQvài ngàyaMoQ. EKPxim KPxinói cần mượnf2ry naMoQhà đểf2ry quaf2ryy pKPxihim ngắn,5bCQ hìf2ry hì."

Cậu trêu5bCQ caMoQhọc nó5bCQi: "Qua3eV9y ph5bCQim eaMoQm b3eV9ị KPxitrói hả?"

"Anh được f2rylắm, đừngKPxi c3eV9ó maMoQà f2ryđược lf2ryợi mà5bCQ cònKPxi 5bCQra KPxivẻ f2rythông f2ryminh! f2ryEm taMoQốn r3eV9ất aMoQnhiều tâm tKPxiư, f2rycũng aMoQmuốn t5bCQặng aKPxinh một3eV9 móKPxin quàf2ry đặc5bCQ biệf2ryt KPxinhân lễ5bCQ tìn5bCQh nhâ5bCQn. RKPxiốt cuộc aKPxinh caMoQó ngaMoQạc KPxinhiên vaMoQui mừaMoQng khôn5bCQg vậKPxiy?" Tân5bCQ ÝKPxi KPxiĐiền vf2ryừa nói5bCQ vừa3eV9 5bCQnhặt dây aMoQthừng, băngaMoQ 3eV9dán rơi3eV9 aMoQtrên đấtaMoQ aMoQvà cuaMoQốn aMoQsách ởf2ry aMoQsofa nh3eV9ét vaMoQào t3eV9úi sáchaMoQ, kéo khKPxióa 3eV9kéo n5bCQói: "Đượ5bCQc rồaMoQi, mặc3eV9 kệKPxi anaMoQh f2ryvui ítaMoQ hf2ryay 3eV9là aMoQvui nhiềuKPxi, thờiaMoQ gian k3eV9hông 3eV9còn sớaMoQm nữf2rya, chúf2ryng 5bCQta aMoQnên điKPxi thôi.f2ry AKPxinh đậ3eV9u xKPxie ởf2ry đâu?"

"Sao phải 5bCQđi? Khôf2ryng phKPxiải KPxiem mượnKPxi 3eV9nhà mấyKPxi n5bCQgày sao3eV9? KhôKPxing aMoQở lạKPxii f2rymột đêmKPxi qu3eV9ả thực cóKPxi lỗ3eV9i vớif2ry f2rysự hf2ryao tốKPxin t3eV9âm taMoQư c5bCQủa em.f2ry" cậu5bCQ th3eV9ủng thẳngaMoQ KPxiđến sKPxiofa ngồi xuống.

"Anh f2rytưởng đaMoQây 5bCQlà kh3eV9ách sạnf2ry aMoQsao? ThứaMoQ nhất5bCQ 5bCQkhông f2rycó f2rythức ăn,3eV9 KPxithứ ha3eV9i kh3eV9ông cóaMoQ c3eV9hăn, làmaMoQ s3eV9ao màaMoQ ởf2ry lại5bCQ được?"

"Ăn thì cKPxió aMoQthể mu3eV9a ởf2ry aMoQgần đ3eV9ây, 5bCQcòn chăKPxin, raMoQáng aMoQtìm chắc5bCQ 3eV9chắn cKPxió thôif2ry, nếuKPxi không họ5bCQ v5bCQề đâ3eV9y đ5bCQắp aMoQbằng cá3eV9i gì?KPxi" Cậ3eV9u đf2ryi thẳngKPxi vàKPxio phònaMoQg ngủ,3eV9 mKPxiở tf2ryủ â3eV9m tường, KPxibên taMoQrong KPxiđầy đủ5bCQ 5bCQthảm lônKPxig, chăn,5bCQ 3eV9gối đầu,f2ry chiếuaMoQ vKPxià KPxinhững aMoQthứ linh t3eV9inh khác.

Tân KPxiÝ Điền vẫn3eV9 lắf2ryc đầu,aMoQ "aMoQEm khôKPxing muốn5bCQ ởKPxi đaMoQây, 5bCQkhông c5bCQó điều5bCQ hòaf2ry, buổf2ryi tf2ryối sKPxiẽ lạnh. Ef2rym 5bCQcó đặtf2ry chaMoQỗ ở5bCQ 3eV9nhà haMoQàng aMoQTây, tám5bCQ giờ3eV9 3eV9tối, nếf2ryu 5bCQkhông điaMoQ 5bCQthì KPxikhông kịp đâu."

Tạ Đắc5bCQ liếcKPxi 3eV9cô mKPxiột cá3eV9i, KPxinhàn nh5bCQã KPxinói: KPxi"Yên 5bCQtâm, aMoQcó 5bCQanh ởf2ry đâyKPxi, sẽKPxi khf2ryông để5bCQ ef2rym đôf2ryng lạnKPxih đâu."

Cuối cùng aMoQhọ đếKPxin cửaMoQa hKPxiàng t3eV9iện lợi5bCQ gầnf2ry đaMoQó muf2rya KPximột íaMoQt vậ3eV9t dụn5bCQg f2ryhàng KPxingày, cộng thê5bCQm 5bCQmì ănf2ry liền3eV9, lạKPxip xưởng3eV9 vàaMoQ t3eV9rứng khof2ry, 5bCQăn qKPxiua l5bCQoa 5bCQmột b3eV9ữa. 3eV9Tân Ýf2ry Điền vừ3eV9a th3eV9u aMoQdọn chKPxién đ5bCQũa vừa3eV9 lắc5bCQ đầu:KPxi f2ry"Bữa tiệcKPxi lớ3eV9n ngàyKPxi l3eV9ễ tìnhaMoQ nhf2ryân c5bCQủa em 3eV9cứ n3eV9hư vậyf2ry biến3eV9 thànhf2ry mKPxiì ăn5bCQ liền."

Tạ Đ5bCQắc 5bCQtừ phíaaMoQ KPxisau f2ryôm lấy5bCQ aMoQeo KPxicô, th5bCQì f2rythầm vf2ryào ta3eV9i cKPxiô: f2ry"Bữa ti5bCQệc KPxilớn 5bCQngày lễ5bCQ tì5bCQnh nhâf2ryn củaKPxi anh5bCQ, bf2ryây giờf2ry 5bCQchính thứcaMoQ aMoQbắt đầu3eV9 5bCQ-- "

Tân KPxiÝ 5bCQĐiền q3eV9uay đf2ryầu lKPxiại, như5bCQ cườf2ryi nhưaMoQ không5bCQ nhf2ryìn aMoQcậu f2rymột 5bCQcái, như5bCQớn mKPxiày aMoQnói: "3eV9Anh nghKPxiĩ hf2ryay quKPxiá điKPxi, e3eV9m mớKPxii khônaMoQg cần5bCQ KPxi-- "

Cậu cúiaMoQ đầuf2ry hô5bCQn cổf2ry cô5bCQ, "Khô5bCQng p3eV9hải ef2rym 3eV9bị trf2ryói saoaMoQ? 3eV9Làm f2rygì cóKPxi 3eV9quyền nóf2ryi "Không"?"

Tân Ý5bCQ Điền3eV9 KPxihừ f2rymột tiếng,KPxi không5bCQ aMoQphục phản3eV9 bác:aMoQ "f2ryAnh aMoQcũng k5bCQhông phf2ryải bọnaMoQ cướp!"

"Anh kaMoQhông ngf2ryại là5bCQm f2ryđạo tặc3eV9 háKPxii aMoQhoa một5bCQ phen."

"Đáng f2rytiếc 5bCQem khôKPxing phảiaMoQ 5bCQlà caMoQon aMoQtin 5bCQbị bắt3eV9 aMoQcóc." C5bCQô naMoQói xf2ryong c3eV9ười chạ5bCQy đi.

Có thể lKPxià f2rydo chuyệnKPxi "BắtKPxi cf2ryóc" kícKPxih thíKPxich, baMoQuổi tối5bCQ Tạf2ry Đắc3eV9 cựcf2ry kỳ3eV9 phấnf2ry khởiaMoQ, suy 5bCQnghĩ n3eV9hiều f2rycách giàyKPxi v5bCQò cô5bCQ. Khởi5bCQ đầu5bCQ TâaMoQn aMoQÝ Đif2ryền có3eV9 trắcaMoQ trởaMoQ, như3eV9ng là vìKPxi l5bCQấy lòngaMoQ cậu,f2ry naMoQỗ f2rylực phốf2ryi 3eV9hợp KPxicậu muốnaMoQ 3eV9làm f2rygì thìf2ry là3eV9m, dầ5bCQn dần3eV9 quen được.5bCQ CậKPxiu càaMoQng hăKPxing hái,aMoQ khônaMoQg chf2ryỉ muốnKPxi cf2ryô KPxithực hi3eV9ện cá5bCQc độ5bCQng tKPxiác khó 5bCQnói, f2rybản taMoQhân càKPxing 5bCQkhông gf2ryì kiê5bCQng kỵ5bCQ, nóiaMoQ sởaMoQ trườf2ryng f2ryhạ lKPxiưu gìaMoQ đó.aMoQ Tân 5bCQÝ ĐiềnaMoQ vừaf2ry aMoQthẹn vừ5bCQa giậ5bCQn, 5bCQxoay nKPxigười xu3eV9ống gi5bCQường muốnKPxi f2rytìm bôn3eV9g gòKPxin bịt lỗaMoQ 3eV9tai. CuốKPxii cùngaMoQ hf2ryai 5bCQngười aMoQmệt 5bCQcực đô,3eV9 ômf2ry nh5bCQau 3eV9đánh một5bCQ aMoQgiấc ngf2ryon lành.

Thân thể aMoQđã t3eV9rút hết5bCQ niềmKPxi saMoQay maMoQê thỏaMoQa KPxithích, tâKPxim aMoQlý cũnKPxig tKPxiự nhiên3eV9 mà5bCQ khoa3eV9n khoái hơn,f2ry Tạ3eV9 ĐKPxiắc 3eV9sau mf2ryột giấcKPxi tỉaMoQnh daMoQậy, f2rycảm g3eV9iác sf2ryảng khoáiKPxi vKPxiô aMoQcùng, tinh thầnf2ry sunKPxig mãn,KPxi đã5bCQ 3eV9lâu chaMoQưa 3eV9cảm taMoQhấy hăn3eV9g KPxihái d3eV9âng aMoQtrào f2rynhư tKPxihế này.

Tân Ý3eV9 Điền aMoQuể of2ryải 5bCQtỉnh dậ5bCQy, cKPxiậu đKPxiã 3eV9quần áo3eV9 chỉnhaMoQ tề,f2ry rf2ryửa aMoQmặt x5bCQong xKPxiuôi, đứngf2ry trước gươngf2ry th5bCQắt càaMoQ v3eV9ạt. BởaMoQi f2ryvì k5bCQhông 3eV9có rè5bCQm cửa3eV9 sổ,3eV9 f2ryánh nắngaMoQ 5bCQthẳng tf2ryắp chiếu vào5bCQ phòng.aMoQ KPxiCô chaMoQe aMoQmắt, 5bCQngáp mộaMoQt KPxicái nóiKPxi: "AaMoQnh phảiaMoQ đi5bCQ laMoQàm hả?"

"Mẹ anaMoQh đãf2ry khỏaMoQe aMoQhơn nhiều3eV9 rf2ryồi, e3eV9m muf2ryốn tf2ryhăm baMoQà khô5bCQng?" C5bCQậu khô3eV9ng quaMoQay đầf2ryu, hỏi5bCQ mộaMoQt cách5bCQ 5bCQthờ ơ.

Có thf2ryể KPxido mới5bCQ tỉnh3eV9 5bCQlại, 3eV9Tân ÝaMoQ Đif2ryền cả5bCQm 5bCQgiác traMoQong aMoQđầu trốKPxing rỗng,aMoQ hồif2ry lâ5bCQu mớif2ry trởKPxi aMoQlại 5bCQbình thường5bCQ, "3eV9Sau nàf2ryy 5bCQđi, được3eV9 không?"

Cậu 3eV9đi qu3eV9a, đứng3eV9 bênKPxi giườngaMoQ từ3eV9 trêKPxin 3eV9nhìn xuố5bCQng cô,aMoQ caMoQười nóKPxii: "Sớm5bCQ muộf2ryn caMoQũng aMoQphải đi,KPxi eKPxim sợf2ry cKPxiái gì."

Cô không mu3eV9ốn nói5bCQ "E5bCQm khaMoQông m5bCQuốn đếnaMoQ nhaMoQà 3eV9anh" mộtKPxi f2rycách 3eV9trực tif2ryếp nên3eV9 thf2ryay đổi f2rycách kháaMoQc daMoQịu dà5bCQng hơnKPxi, "Af2rynh khôngaMoQ caMoQảm 3eV9thấy hơiKPxi nóngf2ry vộ5bCQi f2rysao? Chúng5bCQ ta aMoQmới 5bCQquen nKPxihau mấKPxiy thf2ryáng mà5bCQ thôi-aMoQ- "

"Nhưng màKPxi 3eV9chúng 5bCQta biế5bCQt nhaMoQau 3eV9bảy nă3eV9m rồi."

"Em --" aMoQTân 5bCQÝ aMoQĐiền naMoQhìn cf2ryậu KPximuốn nói5bCQ lạiaMoQ thôKPxii. NhaMoQững hìnhaMoQ ảnhaMoQ lộn3eV9 KPxixộn hiệKPxin lên tronKPxig đ3eV9ầu cô,3eV9 cô5bCQ khôn5bCQg biếtf2ry nênKPxi làmKPxi taMoQhế nKPxiào 5bCQcho pKPxihải. CKPxiô KPxikhông ngKPxiờ quan h3eV9ệ hKPxiai người5bCQ sẽaMoQ tKPxiiến triển5bCQ nhKPxianh nhưaMoQ v3eV9ậy, nhanaMoQh đếnf2ry khiế5bCQn cô3eV9 trởKPxi tay không3eV9 kịp.

Tạ Đắc ng3eV9ồi xuốnf2ryg 3eV9đầu giường,f2ry thấp3eV9 giọnaMoQg nó3eV9i: 3eV9"Yên tâmaMoQ, mẹKPxi anaMoQh chỉKPxi nh3eV9ớ những3eV9 người f2ryvà sựKPxi v5bCQiệc trư3eV9ớc laMoQúc a5bCQnh h5bCQai mất,5bCQ tf2ryrí nh5bCQớ s5bCQau nà3eV9y troaMoQng tình5bCQ trạng hỗnf2ry loạf2ryn, mẹ5bCQ a5bCQnh 5bCQchắc laMoQà khf2ryông nhớ5bCQ raMoQa 5bCQem đâu."

Tân KPxiÝ ĐKPxiiền khônf2ryg nóiaMoQ gf2ryì, qu5bCQay đầu5bCQ aMoQnhìn KPxingoài cử3eV9a sổ.

"Ba anh mất5bCQ rồi,3eV9 anaMoQh mKPxiới nhậnaMoQ r5bCQa t5bCQrên đời5bCQ KPxinày chaMoQỉ cò5bCQn mẹ3eV9 KPxianh là3eV9 ngưaMoQời th5bCQân duy nhấ5bCQt. TaMoQình trạnKPxig aMoQsức k5bCQhỏe vaMoQà t3eV9inh thầaMoQn f2rybà ấyf2ry aMoQlúc t3eV9ốt l5bCQúc khôKPxing, af2rynh rất l5bCQo 3eV9lắng, nêKPxin từKPxi 5bCQkhách sạnKPxi dọn3eV9 5bCQvề nhà3eV9, KPximuốn 5bCQlúc 3eV9bà ấaMoQy còf2ryn s5bCQống chăm5bCQ sóc f2rybà nhf2ryiều hơn3eV9. Chúf2ryng aMoQta kế5bCQt hôKPxin aMoQsớm một3eV9 5bCQchút, tr3eV9ong nf2ryhà cóf2ry trẻ5bCQ aMoQcon, bà ấ3eV9y sKPxiẽ k5bCQhông côKPxi quạnh3eV9 aMoQthế nf2ryày, aMoQđây 5bCQlà thứ3eV9 n5bCQhất; thứKPxi haiaMoQ, trướcaMoQ đâyf2ry anh f2rychưa taMoQừng ng3eV9hĩ đếnaMoQ KPxichuyện kết3eV9 h5bCQôn, aMoQnếu naMoQhư nhấ5bCQt địnhf2ry paMoQhải cưới5bCQ, đối3eV9 tượng chỉKPxi KPxicó th3eV9ể 5bCQlà em5bCQ." CậKPxiu the5bCQo thói5bCQ 5bCQquen đKPxiem nhữ5bCQng tâm3eV9 tình,f2ry su3eV9y nghĩ, KPxithái độKPxi ẩKPxin gif2ryấu ởKPxi nơiaMoQ mà3eV9 KPxingười kh5bCQác khôKPxing t5bCQhấy đượKPxic, 5bCQcân 5bCQnhắc f2ryrất lâu cu5bCQối cù5bCQng mớif2ry quyế3eV9t địnhaMoQ aMoQthổ lộf2ry ý5bCQ kiếaMoQn 5bCQchân 3eV9thật naMoQhất aMoQtừ đáy3eV9 lònf2ryg, nó 5bCQkhiến cậuKPxi KPxicó cảKPxim 5bCQgiác gi5bCQống nh3eV9ư aMoQtrần naMoQhư nhộngKPxi đứng5bCQ f2rytrên đường,5bCQ giống n3eV9hư mấf2ryt aMoQđi năng5bCQ 5bCQlực tựKPxi vệ,f2ry bởi3eV9 3eV9vậy k5bCQhi nóif2ry rKPxia c3eV9ó chútaMoQ maMoQất tựKPxi nhiên.

Cách nói trưn3eV9g cầuf2ry ýKPxi kiếnf2ry nhưnKPxig thựaMoQc r3eV9a lạiKPxi cươn3eV9g quyếtaMoQ laMoQàm f2ryTân Ý5bCQ Điề5bCQn khô3eV9ng nói nên3eV9 lờaMoQi. 5bCQCô 5bCQđứng f2rylên mặcKPxi quaMoQần áo,5bCQ taMoQrước k5bCQhi cậuf2ry mở5bCQ cửaaMoQ 5bCQra ngoKPxiài n3eV9ói một f2rycâu: "Kết5bCQ 5bCQhôn 5bCQlà đạif2ry sự,3eV9 khKPxiông phKPxiải 5bCQhai người5bCQ chúng3eV9 aMoQta nóiaMoQ làaMoQ 3eV9có thể được."

Tạ Đắc3eV9 KPxidừng bướ5bCQc, đôiKPxi maMoQày ch5bCQau lạif2ry một3eV9 chỗf2ry, n3eV9hư 5bCQđăm chiêaMoQu nhìKPxin côaMoQ 3eV9một cái.

Hai người thf2ryu dọnf2ry x5bCQong xuôi5bCQ rồi5bCQ rời3eV9 kaMoQhỏi, T5bCQạ Đắcf2ry 3eV9đưa 5bCQcô v5bCQề Thẩ5bCQm giaMoQa. TrêKPxin xe TânaMoQ ÝaMoQ Đ5bCQiền nhậ3eV9n đ3eV9ược đif2ryện thoạKPxii củf2rya mẹ,3eV9 "ThKPxii Li3eV9nh với5bCQ QaMoQuân 5bCQHòa f2rylại đang cãf2ryi n3eV9hau, lKPxiàm pf2ryhiền tớiaMoQ Q3eV9uân Af2ryn, nóf2ry ômKPxi KPxiKỳ Kf2ryỳ đòi5bCQ đi,5bCQ bị5bCQ KPximẹ ngănf2ry cả3eV9n. Lão Tf2ryhẩm aMoQtức giậnf2ry đến5bCQ n3eV9ỗi bệnh5bCQ KPxitim suýaMoQt c5bCQhút p3eV9hát t5bCQác. Cf2ryòn cKPxion, ở3eV9 bêf2ryn ngoài qKPxiua đêmKPxi caMoQũng khôn3eV9g nóf2ryi mộ3eV9t KPxitiếng, f2rykhông b3eV9iết gọiaMoQ điệ5bCQn vềf2ry f2rysao?" CaMoQô vội t5bCQrả lờf2ryi: "Co5bCQn về3eV9 nh3eV9à li5bCQền 5bCQmà. Mớ3eV9i quaMoQa 5bCQnăm mới,5bCQ haMoQai 3eV9vợ ch3eV9ồng f2rynó cãaMoQi nhau 5bCQgì nữa?"

Nguyên n5bCQhân f2rysự vKPxiiệc KPxilà như3eV9 thếaMoQ nàaMoQy: ThẩmKPxi Quf2ryân Hò5bCQa f2ryvà đKPxiám bKPxiạn chơf2ryi KPximạt chược,3eV9 một ngày5bCQ m5bCQột đêm3eV9 khônKPxig vềaMoQ 5bCQnhà, 5bCQthua khôngaMoQ ítaMoQ tiền3eV9. B5bCQà vợKPxi LiêKPxiu TKPxihi LaMoQinh tìm 3eV9ra cậu3eV9, g3eV9ọi cậ5bCQu về3eV9 nh5bCQà cậKPxiu 3eV9không cf2ryhịu, thếf2ry aMoQlà 5bCQlật KPxibàn mạtf2ry chư5bCQợc trước maMoQặt mf2ryọi người.KPxi 3eV9Hai người3eV9 caMoQãi f2rynhau 3eV9đến t3eV9ận n5bCQhà, 3eV9anh mộ3eV9t lờKPxii tôi5bCQ một câu3eV9, 5bCQai cũngaMoQ khôngaMoQ c3eV9hịu nói5bCQ í3eV9t vKPxiài aMoQcâu. LiêuaMoQ Th5bCQi Li5bCQnh khô5bCQng cẩ5bCQn thậnaMoQ làm aMoQbể cha3eV9i nướKPxic hoaMoQa C3eV9hanel củaf2ry T5bCQhẩm QKPxiuân AnaMoQ, TKPxihẩm Quân5bCQ A3eV9n vaMoQin cf2ryơ hộ3eV9i này naMoQói cô3eV9 vài3eV9 câu.f2ry Liê5bCQu aMoQThi aMoQLinh bấ3eV9t 3eV9mãn bàaMoQ chịaMoQ thif2ryên vị5bCQ 3eV9em traiKPxi, nó3eV9i móc 3eV9cô ở3eV9 nhaMoQà 3eV9mẹ đẻ3eV9 ănf2ry khôn3eV9g nf2rygồi rồi5bCQ, laMoQôi chuyệ5bCQn caMoQô KPxily hôn5bCQ aMoQra naMoQói. Thẩmf2ry Quân AaMoQn tứ5bCQc giận3eV9 kaMoQhóc l3eV9ớn, thaMoQu 3eV9dọn hàKPxinh lý3eV9 đòi5bCQ dẫnKPxi coKPxin gái5bCQ 5bCQđi. Thẩmf2ry aMoQGia Sơn quaMoQát giậ5bCQn, mọif2ry người5bCQ aMoQsợ khôn3eV9g dá3eV9m lênaMoQ tiếnKPxig. Thẩm3eV9 QuaMoQân 3eV9Hòa thấ3eV9y b3eV9ất thường, caMoQhuồn đi,KPxi 3eV9Liêu Thf2ryi LaMoQinh aMoQliền theKPxio đuôi.aMoQ DKPxio aMoQđó kf2ryhi Tânf2ry f2ryÝ f2ryĐiền trở aMoQvề T3eV9hẩm gia5bCQ, chiếnf2ry trưKPxiờng ThẩmKPxi f2rygia f2rytràn ngậpf2ry khKPxiói thuốKPxic 5bCQsúng tu5bCQyên bốf2ry tạm dừng,5bCQ Thẩmf2ry Gf2ryia SaMoQơn bế5bCQ ch3eV9áu ngoại3eV9 Kỳf2ry K5bCQỳ đif2ry aMoQra ngoKPxiài uKPxiống trà,KPxi Thẩmf2ry Quân KPxiAn trốn3eV9 ởaMoQ f2rytrong 5bCQphòng aMoQxem TV.

Mẹ Tân đứf2ryng ở3eV9 cửa5bCQ nhf2ryìn aMoQxung quKPxianh, taMoQhấy mộ5bCQt c3eV9hiếc xKPxie KPximột đenKPxi 5bCQở ph3eV9ía KPxixa mởaMoQ cửa. TâKPxin ÝaMoQ ĐiềnaMoQ xuf2ryống xeKPxi, hơ3eV9i b3eV9ất naMoQgờ l3eV9à KPxiTạ Đắc5bCQ c3eV9ũng f2rytheo xuốnaMoQg xaMoQe. 5bCQCậu f2ryđi về pf2ryhí mKPxiẹ Tân,aMoQ gọKPxii mộtKPxi tiếngf2ry "KPxiDì", 3eV9nói v5bCQài cKPxiâu mừKPxing nă5bCQm 5bCQtốt đẹ5bCQp aMoQcát tường. aMoQMẹ TaMoQân t3eV9ỉ mỉf2ry quaaMoQn sáf2ryt cậuKPxi, ánKPxih f2rymắt cóaMoQ v3eV9ẻ lưf2ryỡng laMoQự, KPxicuối cù5bCQng không hKPxiỏi gìKPxi, 5bCQchỉ 5bCQvẫy tay5bCQ: "BêaMoQn ngoài5bCQ aMoQlạnh lắm,3eV9 đừKPxing đứngKPxi đây5bCQ nữa,5bCQ vàf2ryo trong đi."

Tạ Đắc có5bCQ chút5bCQ thậaMoQn trọngf2ry ngồf2ryi ởaMoQ phòngaMoQ kháchf2ry Thẩm5bCQ gaMoQia, mKPxiẹ c5bCQủa Tâ5bCQn 3eV9Ý dKPxiường 5bCQnhư hơi ấn5bCQ 3eV9tượng đốif2ry 3eV9với cậu,5bCQ cậuKPxi khôKPxing biế3eV9t đây5bCQ làf2ry chuyện5bCQ 3eV9tốt 5bCQhay chuyệaMoQn xấu. CậuKPxi uốKPxing trà,aMoQ ngồiaMoQ kho5bCQảng mười3eV9 paMoQhút thìf2ry đi.

Tân aMoQÝ Điền df2ryọn dẹ5bCQp đồ3eV9 đạKPxic troaMoQng phòng.3eV9 Mẹf2ry aMoQTân gf2ryõ aMoQcửa, nóaMoQi: "Tr5bCQong nhàf2ry cóKPxi lạpf2ry xưởng f2ryvà cáf2ry aMoQkhô, aMoQcon mf2ryuốn 3eV9mang m5bCQột 3eV9ít đếnaMoQ aMoQBắc aMoQKinh không?"KPxi CôKPxi naMoQói cũ3eV9ng được, tKPxiìm m5bCQột cá3eV9i túf2ryi sạchf2ry đưaf2ry 5bCQmẹ. 3eV9Mẹ TaMoQân vừaaMoQ KPxivào 5bCQphòng vf2ryừa từf2ry tố3eV9n f2rynói: "Cậu 3eV9thanh niênKPxi vừaKPxi đưaaMoQ caMoQon vềKPxi nhaMoQà đó,f2ry KPxicon v5bCQà nKPxió KPxiđang yêf2ryu nh5bCQau sao?"

Cô KPxinhẹ nhàng3eV9 gậtf2ry đầu.

Mẹ TânKPxi lạKPxii h5bCQỏi: "KPxiCậu tf2rya aMoQtên gì?"3eV9 3eV9Tân aMoQÝ aMoQĐiền KPxiqua mộf2ryt lúaMoQc lâaMoQu mớiaMoQ thKPxiấp gf2ryiọng n3eV9ói: "HọaMoQ Tạ."

"Đúng KPxilà n3eV9ó!" 5bCQMẹ Tâ3eV9n lộf2ry vẻaMoQ giậ5bCQn f2rydữ, "Mấyf2ry đứa3eV9 l3eV9à thậtKPxi 5bCQhay đan3eV9g đùKPxia giỡn?"

Cô cúiaMoQ đầ3eV9u khônaMoQg nó3eV9i lời5bCQ nào.

Mẹ TKPxiân biếf2ryn sắc,KPxi quátKPxi giọn3eV9g f2rylạnh lùnf2ryg: "SKPxiau nàyaMoQ 3eV9con f2ryít luaMoQi tKPxiới f2ryvới nó,5bCQ ngh3eV9e chưa?"

Tân ÝaMoQ ĐaMoQiền v5bCQô f2rycùng b5bCQất đắcf2ry KPxidĩ, "Mẹf2ry, KPxianh ấ3eV9y khô5bCQng phảif2ry tênf2ry lừaKPxi KPxiđảo KPxicũng kh3eV9ông pKPxihải k3eV9ẻ xấu,KPxi maMoQẹ đừngaMoQ 3eV9có th3eV9ành KPxikiến vớiKPxi anaMoQh ấy."

Mẹ Tân tănKPxig giọaMoQng naMoQói laMoQớn taMoQiếng: "VếtaMoQ th3eV9ương cof2ryn lành3eV9 rồKPxii nênf2ry 3eV9quên 5bCQmất f2ryđau rồi ư,f2ry baMoQị nKPxió làm5bCQ h5bCQại còaMoQn chư3eV9a 5bCQđủ thảf2rym aMoQsao? TaMoQhiếu c5bCQhút nữ3eV9a taMoQhân bạ3eV9i d3eV9anh liệt! CKPxiòn nhữnf2ryg ngưaMoQời tronKPxig TạaMoQ g3eV9ia, là3eV9 ch3eV9úng aMoQta rướcaMoQ lấy3eV9 nhụaMoQc sao?"

"Mẹ, đãf2ry là5bCQ 3eV9quá kaMoQhứ 5bCQrồi, caMoQon đâuaMoQ c3eV9ó saoKPxi! KhKPxii 5bCQđó 3eV9anh ấy5bCQ cònaMoQ naMoQhỏ, làmf2ry vf2ryiệc khôngaMoQ bi3eV9ết aMoQchừng maMoQực, f2rylại thíchaMoQ đf2ryùa 5bCQdai -3eV9- "

Mẹ Tân KPxitức giậKPxin cắtaMoQ nf2rygang lời3eV9 cô5bCQ, KPxi"Đó laMoQà tròKPxi đù5bCQ f2rydai 5bCQcủa đứaMoQa coaMoQn níaMoQt saKPxio? 3eV9Cho con uốf2ryng thuốcKPxi ngủ,aMoQ địnhaMoQ vô5bCQ 3eV9lễ với5bCQ KPxicon -3eV9-,con tr3eV9ai mư5bCQời sáuaMoQ tuổaMoQi, nói3eV9 lớn 5bCQkhông lớnKPxi, nói3eV9 nhKPxiỏ cũng3eV9 kaMoQhông nhỏaMoQ, việc3eV9 cf2ryó thểKPxi aMoQlàm aMoQviệc khôf2ryng thể5bCQ làm cf2ryòn caMoQần KPxingười k5bCQhác KPxidạy saof2ry? 5bCQTừ naMoQhỏ t3eV9âm thuậtf2ry KPxibất chín3eV9h, lKPxiớn lênf2ry làf2ry người tốt5bCQ sao3eV9? Cof2ryn f2ryđó --5bCQ" bKPxià chỉaMoQ và3eV9o đ5bCQầu c5bCQon KPxigái mắngf2ry 3eV9to: "Càf2ryng 3eV9sống càng dở!5bCQ CaMoQon n3eV9ăm n3eV9ay 3eV9bao nhiKPxiêu, nó3eV9 naMoQăm naaMoQy ba3eV9o nhiêu?"

Tân Ýf2ry aMoQĐiền bị5bCQ mắng3eV9 KPxichỉ cúKPxii đầu,5bCQ k3eV9hông dKPxiám lêaMoQn tiếng.

"Tạ gia cóf2ry tKPxiiền lKPxià t5bCQốt, n5bCQhưng chf2ryúng taMoQa kKPxihông thấf2ryy lạ!aMoQ NhữngaMoQ ngKPxiười TạKPxi giaf2ry, tất caMoQả đề5bCQu lKPxià nhânKPxi v3eV9ật lợiaMoQ h3eV9ại, c3eV9ó tiếngKPxi ngan3eV9g ngượcKPxi khôngaMoQ 3eV9phân KPxiphải trái. Cof2ryn ng5bCQớ ngf2ryẩn khKPxiông biết3eV9, chf2ryứ mẹ3eV9 rấf2ryt rf2ryõ 3eV9ràng! Cof2ryn đó,3eV9 đúngaMoQ làf2ry trẻf2ry người nKPxion dạ!5bCQ Mẹ3eV9 5bCQnó KPxibiết chuaMoQyện h5bCQai đứa5bCQ không?"

Tân ÝaMoQ Đ5bCQiền ấpf2ry úngaMoQ nKPxiói: 5bCQ"Tụi cf2ryon que5bCQn nf2ryhau 3eV9chưa 5bCQbao l3eV9âu -f2ry- "

"Vậy làaMoQ tốtKPxi rồi,f2ry nf2ryhanh chóng5bCQ chf2ryia taf2ryy đi!"

"Mẹ, cf2ryon không5bCQ phảif2ry 5bCQvì tiền3eV9 củ5bCQa af2rynh ấ3eV9y, an5bCQh ấyf2ry đốiaMoQ vớif2ry cKPxion 5bCQrất tốtf2ry 3eV9-- "

Mẹ Tân liếc5bCQ caMoQô, aMoQ"Mẹ biếf2ryt co5bCQn chi3eV9a 5bCQtay Ngụyf2ry KPxiTiên, tìnhf2ry KPxicảm chịuKPxi đả5bCQ kíc5bCQh rấtf2ry lớn, nhKPxiưng cũngKPxi f2rykhông tKPxihể làm5bCQ ẩuKPxi nf2ryhư thế!5bCQ Từf2ry nhỏKPxi mẹf2ry dạKPxiy cf2ryon thế3eV9 KPxinào? Con 3eV9gái phả5bCQi KPxiđứng đắn3eV9 tKPxiự tr3eV9ọng, bấKPxit 3eV9kể xảy5bCQ KPxira chuyện5bCQ gì3eV9, tuyệt5bCQ kKPxihông th3eV9ể cam chịKPxiu. Mẹf2ry tiKPxin coKPxin, co5bCQn lạ3eV9i cf2ryả aMoQđêm f2rykhông về?3eV9 ĐêaMoQm q5bCQua có3eV9 p5bCQhải KPxicon aMoQở chung vf2ryới nf2ryó không?"

Tân Ý5bCQ Điền chốnaMoQg 5bCQđỡ khônaMoQg nổi,f2ry 5bCQnhịn khônKPxig đượ3eV9c f2rynói: "Mf2ryẹ, KPxicon ha3eV9i t3eV9ám tuổiaMoQ rồi, k5bCQhông phảf2ryi 3eV9trẻ co3eV9n--" m5bCQẹ Tân3eV9 f2rykhông đf2ryợi cKPxiô KPxinói xoaMoQng, lậpKPxi KPxitức nói:aMoQ KPxi"Vậy con vẫn3eV9 muốnaMoQ f2ryyêu đươngaMoQ vf2ryới thằn5bCQg nKPxihóc aMoQđó? ĐâKPxiy KPxilà biKPxiểu 3eV9hiện ngh3eV9iêm túcaMoQ chịu trác5bCQh KPxinhiệm vf2ryới aMoQtình cảmf2ry sao?"

Cô bị5bCQ dồn vàoaMoQ tư5bCQờng 3eV9á khẩKPxiu KPxikhông taMoQrả laMoQời được,KPxi đànhf2ry naMoQói: "Được3eV9 r5bCQồi, đ3eV9ược rồi5bCQ, con aMoQbiết nf2ryên KPxilàm 3eV9như aMoQthế 5bCQnào." 3eV9Cô xácaMoQh theaMoQo tKPxiúi laMoQạp x5bCQưởng và3eV9 5bCQcá khf2ryô nhanh nf2ryhảu caMoQhạy vào3eV9 pf2ryhòng. C5bCQô tKPxihả đaMoQại cáif2ry f2rytúi laMoQên bàKPxin, KPxichỉ vàof2ry 3eV9cái KPxiđầu con 3eV9cá nóaMoQi: "Xe3eV9m mày5bCQ 3eV9kìa, aMoQgây aMoQcho f2rytao biế5bCQt ba5bCQo rắc3eV9 rối!"

Buổi chiều cùngKPxi ngàyKPxi Tâf2ryn ÝKPxi Điền5bCQ 3eV9về Bắf2ryc Ki3eV9nh, TạKPxi Đắc5bCQ KPximuốn đến5bCQ đó3eV9n caMoQô. f2ryCô vội5bCQ đáp: "AKPxinh đừng3eV9 cóf2ry 3eV9mà tới,3eV9 mẹ3eV9 5bCQem khô5bCQng muốn5bCQ tf2ryhấy anh5bCQ." 3eV9Tạ ĐaMoQắc khônKPxig ngaMoQờ mình lại5bCQ KPxikhông đượcf2ry hKPxioan n3eV9ghênh, hỏif2ry v5bCQì sao5bCQ. f2ryCô taMoQhở dàif2ry, "Cũf2ryng f2rydo chuyện t5bCQốt aKPxinh là3eV9m! EKPxim hỏiaMoQ a3eV9nh, KPxilần đó5bCQ c5bCQó aMoQphải 3eV9anh caMoQho e5bCQm uốaMoQng thuốcKPxi n3eV9gủ không? Ef2rym đến3eV9 f2rybây giờf2ry c3eV9òn aMoQmơ f2rymơ màKPxing màng,KPxi k3eV9hông nhớaMoQ rõKPxi cụ3eV9 KPxithể aMoQxảy rf2rya chuyện gf2ryì. 3eV9Lúc đóf2ry m5bCQẹ aMoQem đế3eV9n nf2ryhà an3eV9h đó5bCQn eaMoQm, cảnaMoQh 3eV9sát hìnaMoQh nhưf2ry cũngf2ry tới,3eV9 có đúngf2ry không?"

Tạ Đắc hồaMoQi lâuf2ry kh5bCQông lf2ryên tiếngKPxi."Vậy an3eV9h 3eV9bảo ĐổnKPxig Toà5bCQn f2ryđến đf2ryón e3eV9m." Cậu3eV9 aMoQngắt điện thoạf2ryi, ng5bCQồi p5bCQhịch KPxixuống saMoQofa. TạKPxi aMoQgia 3eV9từ lúaMoQc TạaMoQ Hậ5bCQu mấf2ryt, f2rybố f2rytrí trong 3eV9nhà khKPxiông KPxicó thaaMoQy đổif2ry 3eV9gì. Cf2ryậu nhìnaMoQ qf2ryuanh bốn5bCQ phKPxiía, tr5bCQên tườngf2ry vẫnf2ry treo bức3eV9 th5bCQư họ5bCQa ngaKPxiy vịKPxi f2rytrí đóaMoQ, f2rybình f2ryhoa vẫaMoQn đặt3eV9 traMoQên 5bCQbệ cửf2rya sổ,aMoQ tronf2ryg bình cắmaMoQ một3eV9 bóKPxi hoaMoQa c3eV9át cá5bCQnh, trê3eV9n kệf2ry vaMoQẫn đ3eV9ể nhữnf2ryg móKPxin đồ5bCQ lúf2ryc nh3eV9ỏ cậu5bCQ thường chơi,KPxi cKPxiậu nh3eV9ắm f2rymắt lạaMoQi đều5bCQ cóf2ry 5bCQthể taMoQìm được.

Cảnh cũ ngưf2ryời x5bCQưa. Cậu3eV9 n3eV9hớ KPxirất rõf2ry, mùaKPxi h3eV9è nf2ryăm ấyaMoQ cậu5bCQ mườiKPxi sKPxiáu tuổiaMoQ, Tânf2ry ÝaMoQ trước kh3eV9i daMoQu họf2ryc đếnKPxi tạaMoQm biệaMoQt 5bCQcậu, làaMoQ aMoQngồi ởf2ry nơKPxii cậuf2ry đa3eV9ng ngồi.