You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 1Gnn87: Gnn8Lễ tGnn8ình nbnxhTaW9hân ML7sveLebất ngờ

Trước khi TạbnxhTaW9 ĐbnxhTaW9ắc ML7sveLetan sởML7sveLe thbnxhTaW9ì nhậGnn8n đGnn8ược bnxhTaW9cú điệnML7sveLe tML7sveLehoại lạML7sveLe, lGnn8à sGnn8ố điệnML7sveLe Gnn8thoại cốGnn8 định tronbnxhTaW9g cùngbnxhTaW9 thàGnn8nh phốbnxhTaW9, ngườibnxhTaW9 gọibnxhTaW9 bnxhTaW9đến lGnn8à mộtML7sveLe phụbnxhTaW9 bnxhTaW9nữ nóiML7sveLe vML7sveLeới gbnxhTaW9iọng lạnh lùnbnxhTaW9g: ML7sveLe"Anh hGnn8ãy ngGnn8he chbnxhTaW9o Gnn8kỹ, bbnxhTaW9ạn gáiML7sveLe bnxhTaW9anh đGnn8ang tronGnn8g tabnxhTaW9y cGnn8húng tôiML7sveLe, tiền chuGnn8ộc mộtGnn8 Gnn8triệu tệML7sveLe. NếuGnn8 aML7sveLenh ML7sveLedám ML7sveLebáo cảnbnxhTaW9h sátGnn8, cbnxhTaW9húng tôbnxhTaW9i ML7sveLelập tbnxhTaW9ức giết Gnn8con tin.Gnn8" nóML7sveLei xoGnn8ng libnxhTaW9ền bnxhTaW9cúp ML7sveLemáy. CậubnxhTaW9 ngâyGnn8 ngườML7sveLei mộtbnxhTaW9 lúbnxhTaW9c, khGnn8ông biết chML7sveLeuyện gML7sveLeì xảyGnn8 rML7sveLea, híbnxhTaW9t bnxhTaW9sâu mộtML7sveLe hơGnn8i, saML7sveLeu kML7sveLehi ổnML7sveLe đML7sveLeịnh tinbnxhTaW9h thầML7sveLen lbnxhTaW9iền gML7sveLeọi cho TGnn8ân bnxhTaW9Ý Điền,ML7sveLe khôbnxhTaW9ng ngoàGnn8i dựGnn8 đGnn8oán củaGnn8 cậbnxhTaW9u đML7sveLeiện thoML7sveLeại tắtML7sveLe máML7sveLey, lạiML7sveLe gbnxhTaW9ọi lại Gnn8số bnxhTaW9máy lúcGnn8 nãy.

Điện thoại bànML7sveLe Gnn8không nML7sveLegừng rML7sveLeeo. HbnxhTaW9à CbnxhTaW9hân nML7sveLehìn mGnn8àn hìnhbnxhTaW9 hML7sveLeiển thbnxhTaW9ị sốGnn8 bnxhTaW9di độngML7sveLe rồi hỏML7sveLei TML7sveLeân ML7sveLeÝ ĐbnxhTaW9iền, ML7sveLe"Có cầnML7sveLe nghbnxhTaW9e mábnxhTaW9y khônbnxhTaW9g?" ML7sveLeTân bnxhTaW9Ý ĐiềnGnn8 mắnGnn8g: "CậuGnn8 Gnn8khùng hả, khML7sveLeông Gnn8ăn quML7sveLea tbnxhTaW9hịt hebnxhTaW9o cũnML7sveLeg khônML7sveLeg thML7sveLeấy hebnxhTaW9o chạyGnn8 àbnxhTaW9? ML7sveLeĐương ML7sveLenhiên khbnxhTaW9ông thể ngML7sveLehe." CôGnn8 bnxhTaW9rút dâbnxhTaW9y điệGnn8n bnxhTaW9thoại raGnn8, kGnn8ý tGnn8úc bnxhTaW9xá Gnn8trong tíchML7sveLe Gnn8tắc bnxhTaW9yên tML7sveLeĩnh trở lại.

Hà Chân hGnn8ỏi: "Gnn8Cái trbnxhTaW9ò bnxhTaW9vui cML7sveLeủa cậuML7sveLe cGnn8ó bnxhTaW9hơi qML7sveLeuá kGnn8hông? LbnxhTaW9ỡ cậubnxhTaW9 tGnn8a Gnn8báo ML7sveLecảnh sábnxhTaW9t thì pGnn8hải lGnn8àm bnxhTaW9sao? TớML7sveLe nhấtML7sveLe địnhML7sveLe pGnn8hải chếtGnn8, kGnn8hông thiGnn8ếu cảnhbnxhTaW9 Gnn8bị cảnhbnxhTaW9 sáGnn8t cho ăbnxhTaW9n mGnn8ắng á."

Tân ML7sveLeÝ Điền phbnxhTaW9ất taybnxhTaW9, "YML7sveLeên tâmbnxhTaW9 đi,bnxhTaW9 ML7sveLeanh ấyML7sveLe đML7sveLeã đbnxhTaW9ược hubnxhTaW9ấn ML7sveLeluyện, sGnn8ẽ bGnn8iết cáchML7sveLe ứngbnxhTaW9 phó loạibnxhTaW9 cML7sveLehuyện bắGnn8t bnxhTaW9cóc bnxhTaW9tống tiềbnxhTaW9n, biếML7sveLet nênGnn8 làbnxhTaW9m bnxhTaW9thế nbnxhTaW9ào màML7sveLe, sẽGnn8 khôGnn8ng báo cML7sveLeảnh sátbnxhTaW9 đâuGnn8. ViệcbnxhTaW9 tớGnn8 Gnn8lo là,Gnn8 ML7sveLeanh Gnn8ấy sGnn8ẽ khôngML7sveLe bnxhTaW9mang tML7sveLeheo mộtbnxhTaW9 trML7sveLeiệu tệGnn8 tiền mặtML7sveLe thiệtML7sveLe chứML7sveLe? LML7sveLeỡ nhGnn8ư ML7sveLetrên đườnbnxhTaW9g ML7sveLebị mML7sveLeất? TbnxhTaW9ớ đềnML7sveLe kbnxhTaW9hông bnxhTaW9nổi đML7sveLeâu. Biết vậbnxhTaW9y ML7sveLenói nămbnxhTaW9 trăML7sveLem ngàbnxhTaW9n đượcbnxhTaW9 rồi."

Đồng mưu tứcGnn8 giậnML7sveLe nGnn8ói, "ML7sveLeCậu ML7sveLenên ngGnn8hĩ Gnn8làm thếbnxhTaW9 nàobnxhTaW9 đểML7sveLe dGnn8ẹp yênbnxhTaW9 Gnn8ông cọGnn8p bnxhTaW9họ TạbnxhTaW9 sắp ML7sveLenổi trậML7sveLen lGnn8ôi đìnhML7sveLe tML7sveLehì hML7sveLeay hML7sveLeơn, tớbnxhTaW9 nhìML7sveLen thếbnxhTaW9 nàGnn8o ML7sveLecũng khôML7sveLeng tML7sveLehấy cậubnxhTaW9 tbnxhTaW9a giống ngườibnxhTaW9 bbnxhTaW9ị ngườiML7sveLe khácbnxhTaW9 trêuML7sveLe đùabnxhTaW9 màML7sveLe cML7sveLeon bnxhTaW9có thểML7sveLe Gnn8tốt bGnn8ụng nhML7sveLeẫn nhbnxhTaW9ịn đâu."

Tân ÝbnxhTaW9 Điền bnxhTaW9đem dML7sveLeây thừbnxhTaW9ng vàML7sveLe băGnn8ng dánML7sveLe đãML7sveLe chuẩnbnxhTaW9 bnxhTaW9bị trướGnn8c vàML7sveLeo troGnn8ng túbnxhTaW9i, nGnn8hắc Gnn8Hà Chân lầnML7sveLe bnxhTaW9nữa: "NóiGnn8 rồGnn8i Gnn8mà, đếnGnn8 nML7sveLehà bnxhTaW9A MỹGnn8 rML7sveLeồi thbnxhTaW9ì bnxhTaW9tớ gọiML7sveLe đbnxhTaW9iện ML7sveLecho cậu,bnxhTaW9 cậu lạibnxhTaW9 dGnn8ùng dGnn8i độngGnn8 nhắnML7sveLe địabnxhTaW9 chỉbnxhTaW9 vGnn8ào dGnn8i đML7sveLeộng anbnxhTaW9h ấy,Gnn8 đừngbnxhTaW9 bnxhTaW9nghe điệnbnxhTaW9 tML7sveLehoại của ML7sveLeanh Gnn8ấy, sGnn8ẽ lộbnxhTaW9 đML7sveLeó. TbnxhTaW9ớ điGnn8 Gnn8đây. CậubnxhTaW9 đừGnn8ng cbnxhTaW9ó quML7sveLeên đấy."

Tạ Đắc đếML7sveLen nbnxhTaW9gân hàML7sveLeng rúGnn8t Gnn8một triệML7sveLeu tệML7sveLe tiềnGnn8 bnxhTaW9mặt, bỏGnn8 bnxhTaW9trong túGnn8i bnxhTaW9du lịcGnn8h mbnxhTaW9àu xanh, chGnn8uẩn bịML7sveLe xonbnxhTaW9g hML7sveLeết, cậubnxhTaW9 nML7sveLegồi tronGnn8g Gnn8xe nhắbnxhTaW9m mắtML7sveLe dưỡngbnxhTaW9 thầnML7sveLe, Gnn8đợi bọnGnn8 bắtbnxhTaW9 cóc tốngbnxhTaW9 tiềnML7sveLe rGnn8a chỉbnxhTaW9 thGnn8ị tiML7sveLeếp thbnxhTaW9eo. TML7sveLerong đầuGnn8 lạGnn8i hiML7sveLeện rGnn8a sốGnn8 điệnGnn8 thoạGnn8i bàn củaML7sveLe bọnGnn8 Gnn8cướp, cảmbnxhTaW9 thấybnxhTaW9 queML7sveLen mắtbnxhTaW9, hìnGnn8h nhưML7sveLe đãbnxhTaW9 thbnxhTaW9ấy sốML7sveLe Gnn8này ởbnxhTaW9 đbnxhTaW9âu rồi,bnxhTaW9 nhưng thGnn8ế nàoML7sveLe cũnML7sveLeg nghML7sveLeĩ khôML7sveLeng rabnxhTaW9. CậuML7sveLe ML7sveLephân tbnxhTaW9ích tỉGnn8 mML7sveLeỉ, đML7sveLeối pML7sveLehương nML7sveLeếu là muốbnxhTaW9n tiềnbnxhTaW9, nhưML7sveLe vậyML7sveLe ML7sveLecho tML7sveLehấy bnxhTaW9không phảiGnn8 nhằmGnn8 vbnxhTaW9ào cáML7sveLe nhânbnxhTaW9 cậubnxhTaW9 mbnxhTaW9à trGnn8ả thù, chỉbnxhTaW9 ML7sveLecần lbnxhTaW9àm thebnxhTaW9o bọnbnxhTaW9 họbnxhTaW9 yêML7sveLeu cbnxhTaW9ầu, chbnxhTaW9ắc sGnn8ẽ kbnxhTaW9hông ảbnxhTaW9nh hưởnbnxhTaW9g bnxhTaW9đến TGnn8ân bnxhTaW9Ý. Cậu thấybnxhTaW9 kbnxhTaW9ỳ lML7sveLeạ chbnxhTaW9ính lGnn8à, bbnxhTaW9ọn họML7sveLe vbnxhTaW9ì sML7sveLeao Gnn8chỉ cầnbnxhTaW9 mộtML7sveLe tribnxhTaW9ệu, chẳGnn8ng lẽGnn8 trướcML7sveLe khi gâybnxhTaW9 ánML7sveLe khônbnxhTaW9g điềubnxhTaW9 Gnn8tra tGnn8hân thML7sveLeế cậubnxhTaW9 Gnn8hay bnxhTaW9là bGnn8ọn cướpGnn8 lầnbnxhTaW9 nàML7sveLey cơML7sveLe bGnn8ản chẳng rbnxhTaW9a tML7sveLerò trGnn8ống gì?

Di động cóML7sveLe tiGnn8n nhML7sveLeắn mớibnxhTaW9. CậuGnn8 mGnn8ở ML7sveLexem, lGnn8à mML7sveLeột địaGnn8 cGnn8hỉ, ML7sveLekhu vựcGnn8 ngoạGnn8i thGnn8ành, có hơibnxhTaW9 hẻGnn8o Gnn8lánh, sML7sveLeau bnxhTaW9cùng kèML7sveLem thêmML7sveLe: ML7sveLeMột mML7sveLeình anML7sveLeh đbnxhTaW9i, ML7sveLenếu nhGnn8ư bbnxhTaW9áo cảnhGnn8 sát, Gnn8anh sẽML7sveLe hốiGnn8 hậbnxhTaW9n. CậuML7sveLe tbnxhTaW9hấy Gnn8thế nàbnxhTaW9o cbnxhTaW9ũng thấbnxhTaW9y kGnn8ỳ qML7sveLeuái, đốGnn8i phươGnn8ng ML7sveLethế mà báobnxhTaW9 Gnn8cho cậuGnn8 địabnxhTaW9 bnxhTaW9chỉ cụbnxhTaW9 thGnn8ể bnxhTaW9rõ ML7sveLeràng, tML7sveLehậm chGnn8í gibnxhTaW9ọng điGnn8ệu nóiGnn8 chuyệGnn8n lại kML7sveLehách ML7sveLesáo Gnn8lịch sự.

Cậu gọi điGnn8ện thoại,ML7sveLe Gnn8sau đóML7sveLe khởiGnn8 độngGnn8 xGnn8e, cbnxhTaW9hạy thẳngML7sveLe đbnxhTaW9ến mụbnxhTaW9c tiêu.bnxhTaW9 QubnxhTaW9a đườnbnxhTaW9g cao tốML7sveLec làGnn8 mộGnn8t cML7sveLeon đườngbnxhTaW9 bnxhTaW9có Gnn8vẻ chậtML7sveLe hẹp,bnxhTaW9 hànML7sveLeg câybnxhTaW9 thôbnxhTaW9ng ML7sveLecao bnxhTaW9to đầyGnn8 bnxhTaW9hai bên đườGnn8ng, Gnn8lá đãML7sveLe rụbnxhTaW9ng hếtML7sveLe, trML7sveLeơ trML7sveLeọi đbnxhTaW9ứng giữaGnn8 đồngML7sveLe trốngML7sveLe trobnxhTaW9ng mùabnxhTaW9 đông. ML7sveLeBên tabnxhTaW9y tráibnxhTaW9 bnxhTaW9là sôngbnxhTaW9 ThượngML7sveLe LML7sveLeâm mênhGnn8 bnxhTaW9mông, ngbnxhTaW9ày đbnxhTaW9êm cbnxhTaW9hảy cuồbnxhTaW9n cuML7sveLeộn không nML7sveLegừng nghML7sveLeỉ, bnxhTaW9vì thếbnxhTaW9 khGnn8ông ML7sveLekhí sbnxhTaW9o vớiML7sveLe nộML7sveLei tML7sveLehành lạnhGnn8 hơbnxhTaW9n nhiều.Gnn8 Trời ML7sveLeđã ML7sveLetối, trênbnxhTaW9 ML7sveLeđường xbnxhTaW9e rấtbnxhTaW9 bnxhTaW9ít, cML7sveLeũng khôbnxhTaW9ng cbnxhTaW9ó đèGnn8n đường.Gnn8 CML7sveLeậu lábnxhTaW9i rấtML7sveLe chậm, Gnn8nhờ ánhbnxhTaW9 đèGnn8n nML7sveLeên tGnn8hấy đượcGnn8 pGnn8hía ML7sveLetrước ML7sveLechếch bêML7sveLen phảibnxhTaW9 lGnn8à Gnn8một tGnn8òa nhà haGnn8i Gnn8tầng xâGnn8y dựngbnxhTaW9 thebnxhTaW9o phbnxhTaW9ong bnxhTaW9cách kiênbnxhTaW9 trúcGnn8 nướcGnn8 ngoML7sveLeài, cậML7sveLeu dừngGnn8 Gnn8xe cách mộbnxhTaW9t đoạnbnxhTaW9 Gnn8xa, Gnn8xách thGnn8eo ML7sveLetúi Gnn8du lịcbnxhTaW9h chậmML7sveLe rGnn8ãi đbnxhTaW9i tới.

Cổng không bịGnn8 khóabnxhTaW9, kML7sveLehẽ mở,bnxhTaW9 dườML7sveLeng nhbnxhTaW9ư đợiGnn8 cậuGnn8 tựML7sveLe chuGnn8i đầuGnn8 vàML7sveLeo lưới.ML7sveLe CậubnxhTaW9 đML7sveLeẩy cửa sắGnn8t đbnxhTaW9i ML7sveLevào, đâyGnn8 làbnxhTaW9 ngML7sveLeôi bnxhTaW9nhà điểGnn8n bnxhTaW9hình cGnn8ủa nbnxhTaW9gười dâGnn8n phươML7sveLeng NML7sveLeam, cóML7sveLe lẽ từML7sveLe lbnxhTaW9âu khôbnxhTaW9ng cóbnxhTaW9 Gnn8ai ởGnn8, cML7sveLeó chútGnn8 hbnxhTaW9oang ML7sveLevắng, cỏbnxhTaW9 dạGnn8i bnxhTaW9trong vưbnxhTaW9ờn cbnxhTaW9ao đếnML7sveLe thắt lưngbnxhTaW9, câML7sveLey sML7sveLeồi xaML7sveLenh cũbnxhTaW9ng kGnn8hông thbnxhTaW9ấy dấuML7sveLe hGnn8iệu bnxhTaW9của ML7sveLesự chămbnxhTaW9 sócbnxhTaW9. CậML7sveLeu đứng trướbnxhTaW9c cánhbnxhTaW9 ML7sveLecửa đóngML7sveLe cML7sveLehặt ML7sveLetập trbnxhTaW9ung tGnn8ư tưởnbnxhTaW9g níGnn8n thởML7sveLe Gnn8lắng nGnn8ghe độngbnxhTaW9 tĩnh mML7sveLeột lúGnn8c, chẳbnxhTaW9ng Gnn8nghe đượcGnn8 bnxhTaW9gì nbnxhTaW9goại trừML7sveLe tiếbnxhTaW9ng gibnxhTaW9ó thbnxhTaW9ổi quML7sveLea tánGnn8 lbnxhTaW9á. Đưa tabnxhTaW9y bnxhTaW9đẩy cửaML7sveLe, tiếngbnxhTaW9 cọtbnxhTaW9 kẹtGnn8 vanbnxhTaW9g lên,Gnn8 hGnn8ình ảnhGnn8 bnxhTaW9Tân ÝML7sveLe ĐiGnn8ền bịbnxhTaW9 tróibnxhTaW9 hai Gnn8tay hbnxhTaW9ai chân,bnxhTaW9 miệngGnn8 dML7sveLeán băngbnxhTaW9 dGnn8ính ngML7sveLeồi trêGnn8n ML7sveLesofa, lậpbnxhTaW9 tứML7sveLec đậpGnn8 vGnn8ào mắtbnxhTaW9 cậu. Gnn8Cậu ML7sveLengây nbnxhTaW9gẩn cảGnn8 bnxhTaW9người, đầGnn8u tGnn8iên làGnn8 ML7sveLenhìn chML7sveLeung quanbnxhTaW9h, khôbnxhTaW9ng pháML7sveLet hiện nbnxhTaW9gười khábnxhTaW9c, sGnn8au ML7sveLeđó bnxhTaW9đi tới,Gnn8 Gnn8xé ML7sveLebăng dáML7sveLen trML7sveLeên ML7sveLemiệng côML7sveLe ra.

Động tác cậuML7sveLe cóML7sveLe chútML7sveLe tGnn8hô lỗ,Gnn8 bnxhTaW9Tân bnxhTaW9Ý ĐiềnGnn8 nML7sveLehịn khônML7sveLeg đưGnn8ợc Gnn8rút ML7sveLehai bnxhTaW9tay gbnxhTaW9iấu đằng sabnxhTaW9u lưnML7sveLeg raML7sveLe, đẩybnxhTaW9 cậML7sveLeu rML7sveLea nói:bnxhTaW9 "ĐaGnn8u! Gnn8Anh nGnn8hẹ cGnn8hút, đểML7sveLe eGnn8m tựGnn8 làm."

Tạ ĐắcbnxhTaW9 Gnn8hỏi vGnn8ới gibnxhTaW9ọng bnxhTaW9điệu ML7sveLekhông thấyGnn8 Gnn8hứng ML7sveLethú: "BọbnxhTaW9n cưGnn8ớp đâu?"

Tân ÝGnn8 Điền sợML7sveLe bnxhTaW9cậu bnxhTaW9tức gbnxhTaW9iận, ML7sveLevội vãML7sveLe bnxhTaW9ôm cbnxhTaW9ổ cậML7sveLeu đeML7sveLem hếML7sveLet Gnn8kỹ xGnn8ảo hônML7sveLe cậu,Gnn8 đML7sveLeến ML7sveLekhi cậu bắtML7sveLe đầbnxhTaW9u thML7sveLeở dốbnxhTaW9c, nhânML7sveLe cML7sveLeơ hộGnn8i bnxhTaW9hô ML7sveLeto: "LễML7sveLe tbnxhTaW9ình nbnxhTaW9hân vbnxhTaW9ui vẻ!"

Tạ Đắc cóGnn8 vẻbnxhTaW9 bnxhTaW9vô cùnML7sveLeg bbnxhTaW9ình Gnn8tĩnh, dbnxhTaW9án Gnn8mắt vML7sveLeào cML7sveLeô bạnGnn8 ML7sveLegái bnxhTaW9tinh quábnxhTaW9i dựML7sveLea sML7sveLeát vGnn8ào mình mộtML7sveLe bnxhTaW9lúc ML7sveLelâu, cubnxhTaW9ối Gnn8cùng tbnxhTaW9hở dGnn8ài bóGnn8 tML7sveLeay, "QuML7sveLeên đGnn8i, khônGnn8g bnxhTaW9sao lML7sveLeà tốtML7sveLe rồi."

Bộ dạng bML7sveLeình ML7sveLetĩnh củabnxhTaW9 cậubnxhTaW9 trGnn8ong mắtGnn8 bnxhTaW9Tân ÝbnxhTaW9 bnxhTaW9Điền chảML7sveLe khGnn8ác dbnxhTaW9ấu hiệubnxhTaW9 bbnxhTaW9áo trướcbnxhTaW9 bão tốGnn8 sắbnxhTaW9p đếbnxhTaW9n, nbnxhTaW9hanh Gnn8nhảu Gnn8nịnh nọt:ML7sveLe ML7sveLe"Chẳng phbnxhTaW9ải gầbnxhTaW9n đâyGnn8 bnxhTaW9tâm bnxhTaW9tình aML7sveLenh không tbnxhTaW9ốt sabnxhTaW9o, dỗGnn8 bnxhTaW9anh ML7sveLelại khbnxhTaW9ông vuML7sveLei, bnxhTaW9đành bnxhTaW9phải tựML7sveLe bbnxhTaW9iên tựbnxhTaW9 ML7sveLediễn bnxhTaW9tạo cML7sveLeho anh cơGnn8 hộbnxhTaW9i ML7sveLelàm ML7sveLeanh hùnML7sveLeg bnxhTaW9cứu mỹML7sveLe nhânGnn8 thôi.Gnn8 EML7sveLem đbnxhTaW9ùa giỡnGnn8 aGnn8nh vậML7sveLey, bnxhTaW9anh không giậnGnn8 chứ?"

"Em nói thửML7sveLe Gnn8xem?" CậuML7sveLe lạGnn8nh lùnML7sveLeg liếcbnxhTaW9 Gnn8cô bnxhTaW9một cáibnxhTaW9. TâbnxhTaW9n ML7sveLeÝ Gnn8Điền ML7sveLesợ kbnxhTaW9hông dbnxhTaW9ám bnxhTaW9hé một câbnxhTaW9u nGnn8ào, nhGnn8ư mbnxhTaW9ột cML7sveLehú mèML7sveLeo nGnn8hỏ đábnxhTaW9ng thươnbnxhTaW9g bnxhTaW9nhìn cậbnxhTaW9u, haGnn8i tbnxhTaW9ay đểbnxhTaW9 trbnxhTaW9ên đầu nbnxhTaW9hư Gnn8thỏ trắng,Gnn8 hábnxhTaW9t giọngGnn8 thiếML7sveLeu Gnn8nhi: "Gnn8Xin bạnbnxhTaW9 đừngGnn8 bnxhTaW9ăn bnxhTaW9tôi Gnn8đừng Gnn8ăn tôi, tôiML7sveLe sẽbnxhTaW9 hátbnxhTaW9 chML7sveLeo bạnML7sveLe mộtGnn8 bML7sveLeài hML7sveLeát tML7sveLehật bnxhTaW9hay -bnxhTaW9- "

Cậu phì Gnn8cười, vbnxhTaW9ội xoaML7sveLey ngườibnxhTaW9 sGnn8ang chỗbnxhTaW9 khác.ML7sveLe CGnn8hú bnxhTaW9ý tớGnn8i Gnn8một quML7sveLeyển sML7sveLeách ML7sveLetrên sofa, hỏiGnn8: "ChML7sveLeờ lâGnn8u không?ML7sveLe" NgGnn8ười nML7sveLeào đbnxhTaW9ó cóML7sveLe tậML7sveLet giML7sveLeật mìnGnn8h vGnn8ội vML7sveLeã lGnn8ắc đầu, ML7sveLe"Em kGnn8hông bGnn8iết aGnn8nh cóbnxhTaW9 đếbnxhTaW9n haGnn8y khônML7sveLeg, chML7sveLeo nênML7sveLe bnxhTaW9đem theGnn8o bnxhTaW9sách đểML7sveLe giếtGnn8 thời gian."

Cậu vỗ vbnxhTaW9ỗ đệML7sveLem sofaGnn8, ML7sveLe"Em nóibnxhTaW9 abnxhTaW9nh ML7sveLecó Gnn8thể khôngGnn8 đếGnn8n sML7sveLeao? NhọcbnxhTaW9 lGnn8òng hGnn8ai ngưML7sveLeời nghĩ rGnn8a cáML7sveLei tML7sveLerò ML7sveLebắt cóc,Gnn8 cóML7sveLe Gnn8câu bnxhTaW9không cbnxhTaW9ó Gnn8mũi khoaML7sveLen kGnn8im cươnGnn8g thìbnxhTaW9 đừngbnxhTaW9 hòML7sveLeng làm bnxhTaW9nghề gốmML7sveLe sứ,bnxhTaW9 ML7sveLethật mấtGnn8 bnxhTaW9mặt xấbnxhTaW9u hổ!"

Tân bnxhTaW9Ý ĐbnxhTaW9iền bỗngbnxhTaW9 nhML7sveLeiên tỉnhbnxhTaW9 Gnn8ngộ Gnn8réo lên:ML7sveLe "bnxhTaW9Anh đãbnxhTaW9 sớML7sveLem bML7sveLeiết rồibnxhTaW9 hả?"

"Có người Gnn8bắt Gnn8cóc bnxhTaW9mà lạibnxhTaW9 xGnn8ài điGnn8ện bnxhTaW9thoại cốbnxhTaW9 địnhGnn8 vàGnn8 dbnxhTaW9i độngML7sveLe sbnxhTaW9ao? CũnML7sveLeg khônML7sveLeg cần vệGnn8 tiGnn8nh thML7sveLeeo ML7sveLedõi, tùyML7sveLe bnxhTaW9tiện bnxhTaW9điều tGnn8ra mộML7sveLet tíML7sveLe lML7sveLeà rML7sveLea cảbnxhTaW9 thôiML7sveLe." TrácML7sveLeh không ML7sveLeđược cML7sveLeậu bnxhTaW9nghĩ bnxhTaW9số đibnxhTaW9ện thoML7sveLeại bML7sveLeàn nhìbnxhTaW9n qubnxhTaW9en mắtML7sveLe, năbnxhTaW9m cobnxhTaW9n sML7sveLeố đầbnxhTaW9u tiên bnxhTaW9của sbnxhTaW9ố điệGnn8n thoạiML7sveLe trườngbnxhTaW9 ThượngbnxhTaW9 ĐML7sveLeại đềuGnn8 bnxhTaW9giống nhaML7sveLeu. KML7sveLehi bnxhTaW9vệ sGnn8ĩ nGnn8ói cậGnn8u biết chủML7sveLe sốbnxhTaW9 điệnbnxhTaW9 Gnn8thoại nàyGnn8 làGnn8 "HàbnxhTaW9 CML7sveLehân", mặtML7sveLe cậuML7sveLe xanML7sveLeh bnxhTaW9lại, mớML7sveLei hiểuGnn8 ML7sveLera hai ngưbnxhTaW9ời họbnxhTaW9 liGnn8ên thML7sveLeủ đùML7sveLea mbnxhTaW9ình. CbnxhTaW9ậu quML7sveLeyết địnhbnxhTaW9 biếtGnn8 thờiGnn8 Gnn8biết thếML7sveLe đGnn8i đến cGnn8ùng, Gnn8muốn xebnxhTaW9m cácML7sveLe côML7sveLe rốtML7sveLe cuộcbnxhTaW9 muốnbnxhTaW9 qubnxhTaW9ậy cábnxhTaW9i quML7sveLeỷ bnxhTaW9gì. bnxhTaW9Xe nbnxhTaW9gang quGnn8a quảng trườngbnxhTaW9 trbnxhTaW9ung tâm,ML7sveLe Gnn8trên đườngbnxhTaW9 đềGnn8u lbnxhTaW9à ngườibnxhTaW9 bbnxhTaW9án bnxhTaW9hoa hồnGnn8g, lúML7sveLec bnxhTaW9này mớiML7sveLe tỉnh ngộ.

Tân ML7sveLeÝ Điền bnxhTaW9đấm mạnML7sveLeh cML7sveLeậu ML7sveLemột cbnxhTaW9ái, "AML7sveLenh xấubnxhTaW9 quáGnn8 ML7sveLeđi, ML7sveLehồi nãML7sveLey bnxhTaW9cố bnxhTaW9ý cGnn8hơi emML7sveLe!" KíGnn8ch động làbnxhTaW9m cGnn8ô quML7sveLeên hML7sveLeai châGnn8n ML7sveLebị tróibnxhTaW9 bnxhTaW9mà đứnML7sveLeg lênGnn8, Gnn8kết bnxhTaW9quả ML7sveLesuýt cML7sveLehút nữaML7sveLe ngã nhào.

"Anh chưa nML7sveLeói gGnn8ì hếbnxhTaW9t, Gnn8là tựGnn8 eGnn8m nhML7sveLeảy ML7sveLevào ômML7sveLe ML7sveLemà." CậbnxhTaW9u Gnn8lộ bnxhTaW9ra ML7sveLemột nụbnxhTaW9 cbnxhTaW9ười xấGnn8u xa, ngồiGnn8 xổmbnxhTaW9 xuốngML7sveLe ML7sveLetháo dâML7sveLey ML7sveLethừng Gnn8quanh bnxhTaW9chân ML7sveLecô, tML7sveLeháo mML7sveLeột hồiML7sveLe ML7sveLevẫn chbnxhTaW9ưa xong, cóbnxhTaW9 Gnn8chút Gnn8không Gnn8kiên nhẫnbnxhTaW9, "bnxhTaW9Không cML7sveLeó việcGnn8 Gnn8gì eML7sveLem thắbnxhTaW9t gútGnn8 nhiềML7sveLeu vậGnn8y làm gì?"

Tân Gnn8Ý Điền hừbnxhTaW9 mộtbnxhTaW9 tiếng,Gnn8 Gnn8"Để diễnML7sveLe chbnxhTaW9o thậtML7sveLe mML7sveLeà, ngGnn8ười tbnxhTaW9a rbnxhTaW9ất chbnxhTaW9uyên nGnn8ghiệp đó.ML7sveLe Dây thừnbnxhTaW9g quML7sveLeá ML7sveLedài, đànhGnn8 phảGnn8i thắbnxhTaW9t gML7sveLeút nhbnxhTaW9iều Gnn8thôi. AnML7sveLeh càML7sveLeng tháGnn8o châGnn8n eGnn8m càng đau,Gnn8 ởML7sveLe phònbnxhTaW9g Gnn8bên bêGnn8n kbnxhTaW9ia cóbnxhTaW9 dbnxhTaW9ao đấy."

Cậu tứcGnn8 gGnn8iận nóbnxhTaW9i: "ĐGnn8áng đờiGnn8!" ĐứngbnxhTaW9 dậyGnn8 Gnn8đến phML7sveLeòng bbnxhTaW9ếp tìML7sveLem ML7sveLemột cGnn8on dbnxhTaW9ao cắtGnn8 tGnn8rái câyML7sveLe đểbnxhTaW9 cắGnn8t đGnn8ứt dây.

Tân ÝbnxhTaW9 Điền Gnn8mở túbnxhTaW9i bnxhTaW9du lịcGnn8h củML7sveLea cậML7sveLeu rGnn8a bnxhTaW9xem, bnxhTaW9ngạc nML7sveLehiên: "WowGnn8, đâyML7sveLe ML7sveLelà lầML7sveLen đML7sveLeầu tiên ML7sveLeem bnxhTaW9thấy tiềML7sveLen mbnxhTaW9ặt nhGnn8iều thGnn8ế nbnxhTaW9ày, rấtML7sveLe khGnn8ông aML7sveLen toGnn8àn, nhbnxhTaW9anh Gnn8nhanh kiếm chML7sveLeỗ gGnn8iấu nóGnn8 đi."

Tạ Đắc qbnxhTaW9uan sátGnn8 căbnxhTaW9n bnxhTaW9nhà, ML7sveLebên tronML7sveLeg trốngGnn8 bnxhTaW9rỗng khôGnn8ng cóbnxhTaW9 đồbnxhTaW9 đGnn8ạc. Gnn8Tường trắbnxhTaW9ng, sàn nhàML7sveLe, đènbnxhTaW9 trGnn8eo, trênbnxhTaW9 tGnn8ường bnxhTaW9treo mộbnxhTaW9t bứcbnxhTaW9 tranGnn8h sML7sveLeơn dầu,bnxhTaW9 đồbnxhTaW9 dùGnn8ng ML7sveLechỉ có soML7sveLefa, bàbnxhTaW9n ăn,Gnn8 vbnxhTaW9ài cábnxhTaW9i ghML7sveLeế, gML7sveLeiống nhưML7sveLe chuẩnML7sveLe bịML7sveLe cbnxhTaW9ho tbnxhTaW9huê, khôGnn8ng nhịGnn8n được hỏML7sveLei: "NbnxhTaW9hà củabnxhTaW9 ai?"

"Nhà của mGnn8ột họcML7sveLe ML7sveLesinh, cảML7sveLe Gnn8nhà Gnn8di dâGnn8n saML7sveLeng CanbnxhTaW9ada, thỉnhGnn8 thML7sveLeoảng mớGnn8i vGnn8ề. Gnn8Em phiên dịchML7sveLe luậnbnxhTaW9 Gnn8văn chbnxhTaW9o ML7sveLecon bébnxhTaW9, cGnn8on bnxhTaW9bé chGnn8o ebnxhTaW9m mượnGnn8 nhàbnxhTaW9 ML7sveLevài ngày.ML7sveLe ML7sveLeEm bnxhTaW9nói cần mượnbnxhTaW9 nGnn8hà đểbnxhTaW9 bnxhTaW9quay phGnn8im nML7sveLegắn, hML7sveLeì hì."

Cậu trêbnxhTaW9u ML7sveLechọc nóGnn8i: ML7sveLe"Quay bnxhTaW9phim ebnxhTaW9m bịbnxhTaW9 trGnn8ói hả?"

"Anh được lbnxhTaW9ắm, đừngML7sveLe Gnn8có mbnxhTaW9à đượcML7sveLe lợibnxhTaW9 màML7sveLe cML7sveLeòn rML7sveLea vẻML7sveLe thôbnxhTaW9ng Gnn8minh! Gnn8Em tốnGnn8 bnxhTaW9rất nhiML7sveLeều tâm tưbnxhTaW9, cũngML7sveLe muốnML7sveLe tặngGnn8 anGnn8h mộtGnn8 mbnxhTaW9ón ML7sveLequà đặcGnn8 biệtML7sveLe nhânGnn8 lbnxhTaW9ễ tìnhbnxhTaW9 nhân.bnxhTaW9 RốML7sveLet cuộc aGnn8nh cML7sveLeó ngạML7sveLec ML7sveLenhiên Gnn8vui mbnxhTaW9ừng khônML7sveLeg vậGnn8y?" TânbnxhTaW9 ÝGnn8 ĐiềnML7sveLe vừabnxhTaW9 nóiGnn8 vGnn8ừa nhặtGnn8 dây bnxhTaW9thừng, bănGnn8g dábnxhTaW9n rGnn8ơi trêML7sveLen đấtGnn8 vàML7sveLe cuốbnxhTaW9n ML7sveLesách ởGnn8 sbnxhTaW9ofa nhbnxhTaW9ét vbnxhTaW9ào túML7sveLei ML7sveLesách, kéo bnxhTaW9khóa kéGnn8o nói:ML7sveLe "bnxhTaW9Được rGnn8ồi, mặcGnn8 kệML7sveLe ML7sveLeanh vuML7sveLei ítbnxhTaW9 bnxhTaW9hay lGnn8à ML7sveLevui Gnn8nhiều, bnxhTaW9thời gian khML7sveLeông cbnxhTaW9òn sbnxhTaW9ớm nữaML7sveLe, chGnn8úng ML7sveLeta nêbnxhTaW9n Gnn8đi thGnn8ôi. AbnxhTaW9nh đậuGnn8 bnxhTaW9xe ởML7sveLe đâu?"

"Sao phải đi?Gnn8 KhôbnxhTaW9ng phảiGnn8 bnxhTaW9em ML7sveLemượn nGnn8hà Gnn8mấy ngbnxhTaW9ày bnxhTaW9sao? KhbnxhTaW9ông ởGnn8 ML7sveLelại Gnn8một đML7sveLeêm qGnn8uả thực bnxhTaW9có lỗGnn8i vML7sveLeới sựGnn8 hGnn8ao tốGnn8n tâML7sveLem tưbnxhTaW9 củabnxhTaW9 bnxhTaW9em." cbnxhTaW9ậu ML7sveLethủng thẳbnxhTaW9ng đGnn8ến sofML7sveLea ngồi xuống.

"Anh tưởbnxhTaW9ng đâyGnn8 làbnxhTaW9 kML7sveLehách sạnGnn8 saML7sveLeo? ThứbnxhTaW9 nhấtML7sveLe kML7sveLehông cbnxhTaW9ó thứcGnn8 ăGnn8n, tGnn8hứ ML7sveLehai khGnn8ông Gnn8có chăn,bnxhTaW9 làmGnn8 bnxhTaW9sao mbnxhTaW9à Gnn8ở lạGnn8i được?"

"Ăn thì bnxhTaW9có thbnxhTaW9ể mubnxhTaW9a ởML7sveLe Gnn8gần đâML7sveLey, còML7sveLen Gnn8chăn, rbnxhTaW9áng tìmbnxhTaW9 cGnn8hắc ML7sveLechắn cóML7sveLe thGnn8ôi, nếGnn8u không họML7sveLe bnxhTaW9về đâyGnn8 đML7sveLeắp bằnML7sveLeg Gnn8cái gì?Gnn8" CậGnn8u điGnn8 ML7sveLethẳng bnxhTaW9vào pbnxhTaW9hòng ngủ,bnxhTaW9 mởbnxhTaW9 bnxhTaW9tủ Gnn8âm tường, bêbnxhTaW9n ML7sveLetrong ML7sveLeđầy đủGnn8 thảmbnxhTaW9 lôngGnn8, chăn,bnxhTaW9 gốML7sveLei đầu,ML7sveLe bnxhTaW9chiếu vàML7sveLe nML7sveLehững thGnn8ứ linh tiGnn8nh khác.

Tân ÝGnn8 Điền vẫnML7sveLe lắcGnn8 bnxhTaW9đầu, bnxhTaW9"Em khônbnxhTaW9g mML7sveLeuốn ởbnxhTaW9 đâyML7sveLe, khôML7sveLeng cóGnn8 điềuGnn8 Gnn8hòa, Gnn8buổi tốiGnn8 sẽGnn8 lạnh. bnxhTaW9Em cML7sveLeó ML7sveLeđặt chbnxhTaW9ỗ ởbnxhTaW9 nhML7sveLeà hànML7sveLeg TâybnxhTaW9, táML7sveLem giờML7sveLe ML7sveLetối, nML7sveLeếu khôML7sveLeng ML7sveLeđi Gnn8thì kML7sveLehông kịp đâu."

Tạ ĐắcML7sveLe liếcGnn8 ML7sveLecô mML7sveLeột cáiGnn8, bnxhTaW9nhàn Gnn8nhã nóiGnn8: "ML7sveLeYên tâML7sveLem, Gnn8có anGnn8h Gnn8ở đâbnxhTaW9y, sẽML7sveLe khôngML7sveLe đGnn8ể bnxhTaW9em đôML7sveLeng lạnhGnn8 đâu."

Cuối cùng hGnn8ọ đML7sveLeến cửaGnn8 hbnxhTaW9àng tiệGnn8n lợGnn8i gầbnxhTaW9n đóGnn8 bnxhTaW9mua mộtML7sveLe íGnn8t Gnn8vật dụngML7sveLe hbnxhTaW9àng bnxhTaW9ngày, cộng ML7sveLethêm ML7sveLemì ănGnn8 libnxhTaW9ền, lạpGnn8 ML7sveLexưởng vàML7sveLe trứbnxhTaW9ng kML7sveLeho, bnxhTaW9ăn Gnn8qua bnxhTaW9loa mộtbnxhTaW9 bữa.bnxhTaW9 TGnn8ân ML7sveLeÝ Điền vML7sveLeừa thbnxhTaW9u dML7sveLeọn chbnxhTaW9én đML7sveLeũa vừGnn8a lbnxhTaW9ắc đầML7sveLeu: "BữML7sveLea tiệcGnn8 lớnGnn8 ML7sveLengày Gnn8lễ tìnbnxhTaW9h nhânbnxhTaW9 củabnxhTaW9 em cML7sveLeứ nhGnn8ư vậybnxhTaW9 biếnbnxhTaW9 thànhML7sveLe bnxhTaW9mì ăML7sveLen liền."

Tạ ĐắcbnxhTaW9 ML7sveLetừ phíaGnn8 sbnxhTaW9au ML7sveLeôm bnxhTaW9lấy eGnn8o bnxhTaW9cô, ML7sveLethì thầmGnn8 Gnn8vào bnxhTaW9tai Gnn8cô: "BữbnxhTaW9a tiệcbnxhTaW9 lớnML7sveLe Gnn8ngày lễbnxhTaW9 tìbnxhTaW9nh Gnn8nhân củabnxhTaW9 anhbnxhTaW9, Gnn8bây giML7sveLeờ chML7sveLeính tGnn8hức bbnxhTaW9ắt đầubnxhTaW9 ML7sveLe-- "

Tân ÝbnxhTaW9 ĐibnxhTaW9ền quML7sveLeay ML7sveLeđầu lạiGnn8, nhưGnn8 cườML7sveLei nhưML7sveLe khônbnxhTaW9g nML7sveLehìn cậGnn8u mộtGnn8 cbnxhTaW9ái, bnxhTaW9nhướn mbnxhTaW9ày nóGnn8i: "Gnn8Anh nbnxhTaW9ghĩ hML7sveLeay quábnxhTaW9 Gnn8đi, eML7sveLem mML7sveLeới khôngbnxhTaW9 cầnbnxhTaW9 bnxhTaW9-- "

Cậu cúibnxhTaW9 bnxhTaW9đầu hbnxhTaW9ôn cổGnn8 côbnxhTaW9, "KhôGnn8ng Gnn8phải ML7sveLeem Gnn8bị trbnxhTaW9ói sabnxhTaW9o? LàmGnn8 gìGnn8 cóML7sveLe qML7sveLeuyền nóibnxhTaW9 "Không"?"

Tân ÝbnxhTaW9 ĐiềGnn8n hGnn8ừ mộtGnn8 bnxhTaW9tiếng, khônbnxhTaW9g Gnn8phục phảML7sveLen bácbnxhTaW9: "AbnxhTaW9nh cML7sveLeũng bnxhTaW9không phảGnn8i bọnGnn8 cướp!"

"Anh khML7sveLeông ngạibnxhTaW9 làbnxhTaW9m đạobnxhTaW9 ML7sveLetặc háibnxhTaW9 hoGnn8a mGnn8ột phen."

"Đáng tiếGnn8c bnxhTaW9em khônbnxhTaW9g phGnn8ải lML7sveLeà bnxhTaW9con tGnn8in bịGnn8 bML7sveLeắt cóc.bnxhTaW9" CôGnn8 bnxhTaW9nói xbnxhTaW9ong cbnxhTaW9ười chạyML7sveLe đi.

Có thể ML7sveLelà ML7sveLedo chuyGnn8ện "BGnn8ắt cóc"Gnn8 kGnn8ích tGnn8hích, buổbnxhTaW9i tốGnn8i TạbnxhTaW9 ML7sveLeĐắc cựcbnxhTaW9 kỳbnxhTaW9 pGnn8hấn kbnxhTaW9hởi, suy nbnxhTaW9ghĩ nhML7sveLeiều cácGnn8h gbnxhTaW9iày vòbnxhTaW9 bnxhTaW9cô. KbnxhTaW9hởi đầuGnn8 ML7sveLeTân ÝGnn8 ĐiềnGnn8 cML7sveLeó bnxhTaW9trắc trởbnxhTaW9, nhưngGnn8 là bnxhTaW9vì Gnn8lấy lònGnn8g cậubnxhTaW9, nỗML7sveLe lGnn8ực phốiML7sveLe Gnn8hợp cML7sveLeậu bnxhTaW9muốn lGnn8àm gìGnn8 Gnn8thì làm,Gnn8 dGnn8ần dầnML7sveLe quen được.Gnn8 ML7sveLeCậu cànGnn8g hăGnn8ng hGnn8ái, khôGnn8ng chGnn8ỉ muốGnn8n Gnn8cô thựcML7sveLe hiệML7sveLen cGnn8ác độngbnxhTaW9 táGnn8c khó nói,ML7sveLe bGnn8ản tML7sveLehân cbnxhTaW9àng kGnn8hông gìML7sveLe kiêngML7sveLe kỵbnxhTaW9, nbnxhTaW9ói sởML7sveLe trườngGnn8 hạML7sveLe lbnxhTaW9ưu Gnn8gì đóGnn8. Tân ÝML7sveLe ĐibnxhTaW9ền Gnn8vừa thẹML7sveLen vừaGnn8 giậGnn8n, xML7sveLeoay nGnn8gười xuốngML7sveLe Gnn8giường muốnbnxhTaW9 tGnn8ìm bôGnn8ng Gnn8gòn bịt lỗGnn8 taiML7sveLe. bnxhTaW9Cuối cùnbnxhTaW9g habnxhTaW9i ngườiGnn8 ML7sveLemệt cML7sveLeực đô,ML7sveLe ôML7sveLem ML7sveLenhau đGnn8ánh mộtGnn8 giấcbnxhTaW9 ngbnxhTaW9on lành.

Thân thể ML7sveLeđã trútGnn8 Gnn8hết Gnn8niềm Gnn8say bnxhTaW9mê thỏML7sveLea thíGnn8ch, tâmbnxhTaW9 lML7sveLeý cũngML7sveLe tựbnxhTaW9 nhiML7sveLeên ML7sveLemà khoGnn8an khoái hơGnn8n, TML7sveLeạ ĐắcML7sveLe sGnn8au mML7sveLeột giấML7sveLec tỉnhbnxhTaW9 dậy,bnxhTaW9 Gnn8cảm giML7sveLeác ML7sveLesảng kbnxhTaW9hoái vGnn8ô cùnGnn8g, tinh tML7sveLehần sGnn8ung Gnn8mãn, Gnn8đã ML7sveLelâu chML7sveLeưa cbnxhTaW9ảm thấyGnn8 hGnn8ăng ML7sveLehái dânML7sveLeg Gnn8trào nhưML7sveLe thếML7sveLe này.

Tân ML7sveLeÝ Điền ubnxhTaW9ể oảiGnn8 Gnn8tỉnh dậbnxhTaW9y, cậuML7sveLe đãML7sveLe bnxhTaW9quần ábnxhTaW9o Gnn8chỉnh tề,bnxhTaW9 rửML7sveLea mặtML7sveLe Gnn8xong xuôi,bnxhTaW9 đứbnxhTaW9ng trước gươML7sveLeng tbnxhTaW9hắt cML7sveLeà vGnn8ạt. BởibnxhTaW9 vML7sveLeì khôML7sveLeng cóbnxhTaW9 rGnn8èm ML7sveLecửa ML7sveLesổ, ánhGnn8 bnxhTaW9nắng thẳbnxhTaW9ng Gnn8tắp chiếu ML7sveLevào phòML7sveLeng. CôGnn8 chbnxhTaW9e mắt,ML7sveLe nbnxhTaW9gáp Gnn8một cáGnn8i bnxhTaW9nói: "AbnxhTaW9nh phGnn8ải đibnxhTaW9 làGnn8m hả?"

"Mẹ bnxhTaW9anh đãML7sveLe khỏebnxhTaW9 ML7sveLehơn nhiGnn8ều rồbnxhTaW9i, bnxhTaW9em muốbnxhTaW9n thGnn8ăm bnxhTaW9bà khôbnxhTaW9ng?" bnxhTaW9Cậu kML7sveLehông quabnxhTaW9y đầu,ML7sveLe hỏibnxhTaW9 mộGnn8t cácML7sveLeh thờML7sveLe ơ.

Có ML7sveLethể dML7sveLeo mớiML7sveLe tỉnhbnxhTaW9 lại,bnxhTaW9 TânGnn8 ML7sveLeÝ ML7sveLeĐiền cảML7sveLem ML7sveLegiác trGnn8ong đầuML7sveLe ML7sveLetrống rGnn8ỗng, hồibnxhTaW9 lGnn8âu mớGnn8i trbnxhTaW9ở lạbnxhTaW9i bìbnxhTaW9nh thườML7sveLeng, Gnn8"Sau nàybnxhTaW9 ML7sveLeđi, đượbnxhTaW9c không?"

Cậu điGnn8 Gnn8qua, đbnxhTaW9ứng ML7sveLebên giườngGnn8 từbnxhTaW9 trênbnxhTaW9 ML7sveLenhìn xuốML7sveLeng côGnn8, cườibnxhTaW9 nóGnn8i: "SớmbnxhTaW9 muộnbnxhTaW9 cũnML7sveLeg pML7sveLehải đML7sveLei, ML7sveLeem sợbnxhTaW9 ML7sveLecái gì."

Cô không Gnn8muốn nóbnxhTaW9i Gnn8"Em khML7sveLeông mGnn8uốn đếnGnn8 Gnn8nhà anGnn8h" ML7sveLemột cáchGnn8 trựcbnxhTaW9 tbnxhTaW9iếp nbnxhTaW9ên thbnxhTaW9ay đổi cáGnn8ch khML7sveLeác dịbnxhTaW9u dànML7sveLeg hơn,bnxhTaW9 "AnbnxhTaW9h khôngML7sveLe cảmbnxhTaW9 thML7sveLeấy hơiML7sveLe Gnn8nóng vbnxhTaW9ội saoML7sveLe? ChML7sveLeúng ta mớibnxhTaW9 qbnxhTaW9uen nhaGnn8u mấybnxhTaW9 thángML7sveLe màGnn8 thôGnn8i-- "

"Nhưng màML7sveLe cML7sveLehúng tML7sveLea bML7sveLeiết ML7sveLenhau bML7sveLeảy nbnxhTaW9ăm rồi."

"Em --" Gnn8Tân Gnn8Ý ĐiềnGnn8 nGnn8hìn cậubnxhTaW9 ML7sveLemuốn nóGnn8i lbnxhTaW9ại thôbnxhTaW9i. NhữngGnn8 hìnML7sveLeh ảnGnn8h lộnGnn8 xbnxhTaW9ộn hGnn8iện lên ML7sveLetrong đầuML7sveLe cML7sveLeô, cML7sveLeô kbnxhTaW9hông biếtML7sveLe nêML7sveLen Gnn8làm thếGnn8 ML7sveLenào cGnn8ho phải.bnxhTaW9 CôGnn8 khôngbnxhTaW9 ngờbnxhTaW9 quan hệbnxhTaW9 hML7sveLeai ngườiGnn8 sẽbnxhTaW9 tbnxhTaW9iến tbnxhTaW9riển nhaGnn8nh nGnn8hư vậy,bnxhTaW9 nhaGnn8nh đếnbnxhTaW9 khiếGnn8n cML7sveLeô trởbnxhTaW9 tay khML7sveLeông kịp.

Tạ Đắc ngbnxhTaW9ồi xuốngGnn8 đầuML7sveLe giườnML7sveLeg, thấGnn8p giọngGnn8 nói:ML7sveLe "YêbnxhTaW9n tML7sveLeâm, mẹGnn8 aML7sveLenh cbnxhTaW9hỉ nGnn8hớ nhữnGnn8g người Gnn8và sựML7sveLe bnxhTaW9việc trGnn8ước lúcGnn8 ML7sveLeanh habnxhTaW9i mML7sveLeất, trbnxhTaW9í nhớGnn8 saML7sveLeu nàybnxhTaW9 tronbnxhTaW9g tìbnxhTaW9nh trạng hỗnbnxhTaW9 bnxhTaW9loạn, Gnn8mẹ abnxhTaW9nh chắcGnn8 Gnn8là khônbnxhTaW9g ML7sveLenhớ ML7sveLera bnxhTaW9em đâu."

Tân bnxhTaW9Ý ĐiềnbnxhTaW9 khôGnn8ng nML7sveLeói Gnn8gì, qubnxhTaW9ay Gnn8đầu bnxhTaW9nhìn ngoML7sveLeài cửML7sveLea sổ.

"Ba anh mấML7sveLet rbnxhTaW9ồi, anML7sveLeh mớiML7sveLe nhậnGnn8 bnxhTaW9ra trênML7sveLe đML7sveLeời Gnn8này chỉbnxhTaW9 còGnn8n mGnn8ẹ aML7sveLenh bnxhTaW9là nML7sveLegười thâML7sveLen duy nGnn8hất. TìnhbnxhTaW9 tML7sveLerạng sứGnn8c khỏGnn8e ML7sveLevà ML7sveLetinh thầnML7sveLe Gnn8bà ấyGnn8 lúbnxhTaW9c tốtbnxhTaW9 lúGnn8c khGnn8ông, bnxhTaW9anh rất ML7sveLelo lắng,ML7sveLe nêbnxhTaW9n bnxhTaW9từ ML7sveLekhách sạnbnxhTaW9 bnxhTaW9dọn vGnn8ề nhML7sveLeà, muốnbnxhTaW9 lML7sveLeúc bbnxhTaW9à ấybnxhTaW9 cònbnxhTaW9 sốngbnxhTaW9 cML7sveLehăm sóc bbnxhTaW9à nhiềubnxhTaW9 Gnn8hơn. CbnxhTaW9húng bnxhTaW9ta kML7sveLeết hGnn8ôn sớGnn8m mML7sveLeột Gnn8chút, ML7sveLetrong nhàGnn8 cóML7sveLe Gnn8trẻ conML7sveLe, bà ML7sveLeấy sGnn8ẽ khôML7sveLeng côGnn8 quạnhbnxhTaW9 thếbnxhTaW9 nàybnxhTaW9, đâybnxhTaW9 bnxhTaW9là thbnxhTaW9ứ nhất;ML7sveLe thứGnn8 hML7sveLeai, trưML7sveLeớc đbnxhTaW9ây anh chưML7sveLea từnbnxhTaW9g ngbnxhTaW9hĩ đếnbnxhTaW9 chuyệnGnn8 kếGnn8t hônbnxhTaW9, nML7sveLeếu bnxhTaW9như nhấtML7sveLe địnGnn8h ML7sveLephải cướiML7sveLe, đốiGnn8 tượng chỉbnxhTaW9 ML7sveLecó thểGnn8 làbnxhTaW9 em.ML7sveLe" CGnn8ậu tGnn8heo thóibnxhTaW9 quebnxhTaW9n đeGnn8m nhML7sveLeững tâGnn8m tML7sveLeình, Gnn8suy nghĩ, tháibnxhTaW9 độGnn8 ẩbnxhTaW9n gibnxhTaW9ấu ởbnxhTaW9 Gnn8nơi màML7sveLe ngườbnxhTaW9i kML7sveLehác kbnxhTaW9hông thGnn8ấy Gnn8được, câML7sveLen nhắcGnn8 Gnn8rất lâu cuốbnxhTaW9i ML7sveLecùng mớiML7sveLe quybnxhTaW9ết địnhbnxhTaW9 tGnn8hổ lộbnxhTaW9 ML7sveLeý kML7sveLeiến ML7sveLechân thậtML7sveLe nhấGnn8t bnxhTaW9từ đGnn8áy lòngML7sveLe, nó khiếnML7sveLe cậbnxhTaW9u cóML7sveLe cảmbnxhTaW9 giáML7sveLec giốnbnxhTaW9g nML7sveLehư tGnn8rần ML7sveLenhư nhbnxhTaW9ộng bnxhTaW9đứng trML7sveLeên đường,Gnn8 giống nhbnxhTaW9ư mấtML7sveLe đML7sveLei năngbnxhTaW9 lựGnn8c tựbnxhTaW9 ML7sveLevệ, bởML7sveLei vậGnn8y Gnn8khi nML7sveLeói Gnn8ra cML7sveLeó chútbnxhTaW9 Gnn8mất tựML7sveLe nhiên.

Cách nói trưnML7sveLeg ML7sveLecầu bnxhTaW9ý kiếML7sveLen nhưnbnxhTaW9g thựcGnn8 rbnxhTaW9a lạbnxhTaW9i Gnn8cương quyếtML7sveLe bnxhTaW9làm TGnn8ân ÝML7sveLe ĐiềnGnn8 Gnn8không nói nGnn8ên lờML7sveLei. ML7sveLeCô đứnGnn8g lbnxhTaW9ên bnxhTaW9mặc Gnn8quần áML7sveLeo, trướcML7sveLe kGnn8hi ML7sveLecậu ML7sveLemở cGnn8ửa rbnxhTaW9a ngGnn8oài Gnn8nói một câuML7sveLe: "bnxhTaW9Kết Gnn8hôn làML7sveLe đạibnxhTaW9 sựbnxhTaW9, khônGnn8g phảiML7sveLe bnxhTaW9hai ngưbnxhTaW9ời chúnML7sveLeg tbnxhTaW9a nML7sveLeói Gnn8là cbnxhTaW9ó thể được."

Tạ ĐắcbnxhTaW9 dừngGnn8 bưGnn8ớc, đôbnxhTaW9i ML7sveLemày cGnn8hau lạbnxhTaW9i mộbnxhTaW9t chỗGnn8, nbnxhTaW9hư đămbnxhTaW9 chiGnn8êu nGnn8hìn ML7sveLecô mộtGnn8 cái.

Hai người thbnxhTaW9u dọnML7sveLe bnxhTaW9xong xuML7sveLeôi rồGnn8i Gnn8rời khML7sveLeỏi, TạGnn8 ĐắcML7sveLe đưML7sveLea cML7sveLeô vềbnxhTaW9 TGnn8hẩm ML7sveLegia. TGnn8rên xe bnxhTaW9Tân ÝbnxhTaW9 ĐiềnbnxhTaW9 nhbnxhTaW9ận đượcGnn8 điệnGnn8 thoạbnxhTaW9i cML7sveLeủa bnxhTaW9mẹ, "TML7sveLehi LibnxhTaW9nh bnxhTaW9với QbnxhTaW9uân bnxhTaW9Hòa lạiML7sveLe đang cãiGnn8 nhGnn8au, bnxhTaW9làm ML7sveLephiền tớML7sveLei QML7sveLeuân AGnn8n, nóGnn8 Gnn8ôm KỳGnn8 KML7sveLeỳ ML7sveLeđòi điML7sveLe, bịML7sveLe mẹML7sveLe Gnn8ngăn cảML7sveLen. Lão ThẩmML7sveLe tứcGnn8 giậnML7sveLe đếbnxhTaW9n nỗiGnn8 ML7sveLebệnh tbnxhTaW9im sbnxhTaW9uýt cML7sveLehút pháML7sveLet tác.ML7sveLe CònML7sveLe ML7sveLecon, bnxhTaW9ở bML7sveLeên ngoài quGnn8a đêmML7sveLe cũnML7sveLeg bnxhTaW9không nóiGnn8 mộtGnn8 tiếbnxhTaW9ng, ML7sveLekhông biếML7sveLet gbnxhTaW9ọi điệnbnxhTaW9 vềGnn8 sao?Gnn8" CGnn8ô vội trảML7sveLe lML7sveLeời: "CbnxhTaW9on ML7sveLevề nhbnxhTaW9à liML7sveLeền bnxhTaW9mà. MML7sveLeới qML7sveLeua bnxhTaW9năm mới,ML7sveLe hGnn8ai vợbnxhTaW9 chồML7sveLeng nóGnn8 cGnn8ãi nhau gML7sveLeì nữa?"

Nguyên nbnxhTaW9hân sựML7sveLe vibnxhTaW9ệc làGnn8 nhGnn8ư Gnn8thế nàML7sveLey: ThGnn8ẩm QuâbnxhTaW9n Gnn8Hòa Gnn8và ML7sveLeđám Gnn8bạn chML7sveLeơi mạtGnn8 chược,Gnn8 một ML7sveLengày mộML7sveLet đêmbnxhTaW9 khML7sveLeông vML7sveLeề nGnn8hà, Gnn8thua khGnn8ông ML7sveLeít tiền.bnxhTaW9 Gnn8Bà vợML7sveLe LiêbnxhTaW9u ThML7sveLei Gnn8Linh tìm bnxhTaW9ra cGnn8ậu, gọiGnn8 cbnxhTaW9ậu ML7sveLevề nhML7sveLeà cGnn8ậu kGnn8hông chịuML7sveLe, tML7sveLehế lML7sveLeà lbnxhTaW9ật bànbnxhTaW9 mạGnn8t chượML7sveLec trước mặGnn8t mọiML7sveLe người.bnxhTaW9 HbnxhTaW9ai ngưGnn8ời cãbnxhTaW9i Gnn8nhau đếnML7sveLe tậML7sveLen nhà,Gnn8 ML7sveLeanh mộML7sveLet lờiML7sveLe tôbnxhTaW9i một bnxhTaW9câu, aML7sveLei bnxhTaW9cũng bnxhTaW9không chịML7sveLeu Gnn8nói ML7sveLeít ML7sveLevài câbnxhTaW9u. LiêubnxhTaW9 ThGnn8i LinGnn8h kML7sveLehông cẩGnn8n thậnbnxhTaW9 làm bểGnn8 cML7sveLehai nưML7sveLeớc hoML7sveLea ChbnxhTaW9anel ML7sveLecủa TML7sveLehẩm bnxhTaW9Quân AnML7sveLe, TGnn8hẩm QuâGnn8n AML7sveLen viGnn8n bnxhTaW9cơ hộiGnn8 này nGnn8ói côML7sveLe vbnxhTaW9ài bnxhTaW9câu. LiêML7sveLeu Gnn8Thi ML7sveLeLinh bnxhTaW9bất mãbnxhTaW9n bàbnxhTaW9 chịML7sveLe thiênML7sveLe Gnn8vị ebnxhTaW9m ML7sveLetrai, ML7sveLenói móc cGnn8ô ởGnn8 nhàbnxhTaW9 mẹML7sveLe đẻbnxhTaW9 ăGnn8n khônML7sveLeg ngồiML7sveLe rồiGnn8, lML7sveLeôi chuML7sveLeyện ML7sveLecô Gnn8ly hônbnxhTaW9 Gnn8ra nóiGnn8. ThẩmGnn8 Quân AML7sveLen tứcML7sveLe ML7sveLegiận khóML7sveLec ML7sveLelớn, Gnn8thu dọnML7sveLe hànhbnxhTaW9 bnxhTaW9lý đòiML7sveLe dẫnGnn8 Gnn8con Gnn8gái điGnn8. ThẩML7sveLem GbnxhTaW9ia Sơn bnxhTaW9quát giận,bnxhTaW9 mọiML7sveLe ngườGnn8i sợML7sveLe khônGnn8g dML7sveLeám ML7sveLelên tiếng.Gnn8 ThẩmGnn8 QuâbnxhTaW9n HGnn8òa thấybnxhTaW9 bấtML7sveLe thường, chuồML7sveLen điML7sveLe, LiêbnxhTaW9u ThML7sveLei LiML7sveLenh ML7sveLeliền theGnn8o đubnxhTaW9ôi. ML7sveLeDo đóbnxhTaW9 ML7sveLekhi TâGnn8n ÝbnxhTaW9 ĐiềnML7sveLe trở vML7sveLeề ThẩmbnxhTaW9 giML7sveLea, chiếML7sveLen trườngML7sveLe ThẩmML7sveLe giGnn8a Gnn8tràn ngậML7sveLep Gnn8khói thuốcGnn8 súngGnn8 tuML7sveLeyên bốbnxhTaW9 tạm dừng,bnxhTaW9 ThẩmbnxhTaW9 GML7sveLeia SbnxhTaW9ơn Gnn8bế chGnn8áu ngobnxhTaW9ại KbnxhTaW9ỳ ML7sveLeKỳ ML7sveLeđi rbnxhTaW9a ngML7sveLeoài bnxhTaW9uống tML7sveLerà, ThẩmGnn8 Quân AML7sveLen trốnML7sveLe ởML7sveLe bnxhTaW9trong phòbnxhTaW9ng bnxhTaW9xem TV.

Mẹ Tân ML7sveLeđứng ML7sveLeở cửaML7sveLe nhìbnxhTaW9n xunML7sveLeg qbnxhTaW9uanh, thấybnxhTaW9 mộbnxhTaW9t chiếcML7sveLe ML7sveLexe Gnn8một đenGnn8 ởGnn8 Gnn8phía bnxhTaW9xa mởbnxhTaW9 cửa. TâbnxhTaW9n ÝML7sveLe ĐiềnbnxhTaW9 xuốnML7sveLeg xGnn8e, hơiML7sveLe bnxhTaW9bất ngờGnn8 lGnn8à TML7sveLeạ ĐắcbnxhTaW9 cũbnxhTaW9ng ML7sveLetheo xML7sveLeuống xebnxhTaW9. CậML7sveLeu đbnxhTaW9i về bnxhTaW9phí mGnn8ẹ TâGnn8n, gọbnxhTaW9i mộGnn8t tiếnML7sveLeg "Dì"bnxhTaW9, bnxhTaW9nói vàibnxhTaW9 cML7sveLeâu mừGnn8ng nămML7sveLe ML7sveLetốt đẹpML7sveLe bnxhTaW9cát tường. MẹbnxhTaW9 bnxhTaW9Tân tỉGnn8 ML7sveLemỉ quaML7sveLen sML7sveLeát cậu,bnxhTaW9 ánhbnxhTaW9 ML7sveLemắt ML7sveLecó vẻML7sveLe lưGnn8ỡng ML7sveLelự, cuốGnn8i Gnn8cùng không hỏiGnn8 gì,Gnn8 chỉGnn8 vẫGnn8y tML7sveLeay: "BML7sveLeên nML7sveLegoài lạnhGnn8 lắm,Gnn8 đừngbnxhTaW9 đứnML7sveLeg đâyGnn8 nữGnn8a, bnxhTaW9vào trong đi."

Tạ Đắc cbnxhTaW9ó chúML7sveLet ML7sveLethận trGnn8ọng ngGnn8ồi ởGnn8 phòML7sveLeng khGnn8ách bnxhTaW9Thẩm giGnn8a, mẹbnxhTaW9 củaML7sveLe TânML7sveLe ML7sveLeÝ dườML7sveLeng nbnxhTaW9hư hơi ấnbnxhTaW9 tượGnn8ng đốiGnn8 vớibnxhTaW9 cậu,Gnn8 cậuML7sveLe kbnxhTaW9hông bML7sveLeiết đGnn8ây bnxhTaW9là cbnxhTaW9huyện tốtbnxhTaW9 hGnn8ay chuGnn8yện xấu. CậGnn8u bnxhTaW9uống trà,ML7sveLe ngồiML7sveLe khGnn8oảng mườbnxhTaW9i phbnxhTaW9út thGnn8ì đi.

Tân ÝGnn8 Điền Gnn8dọn dẹpbnxhTaW9 Gnn8đồ đGnn8ạc Gnn8trong phòngML7sveLe. MẹbnxhTaW9 TGnn8ân gbnxhTaW9õ cML7sveLeửa, nóiGnn8: bnxhTaW9"Trong nhàML7sveLe cML7sveLeó Gnn8lạp xưởng bnxhTaW9và cáGnn8 kGnn8hô, coML7sveLen muốnGnn8 mML7sveLeang mbnxhTaW9ột ítML7sveLe ML7sveLeđến BắcML7sveLe KinML7sveLeh Gnn8không?" CGnn8ô nbnxhTaW9ói cML7sveLeũng được, ML7sveLetìm mộtGnn8 cbnxhTaW9ái túibnxhTaW9 sạchML7sveLe đưabnxhTaW9 bnxhTaW9mẹ. MbnxhTaW9ẹ TâbnxhTaW9n vừML7sveLea vàbnxhTaW9o phòngGnn8 ML7sveLevừa từML7sveLe tốGnn8n ML7sveLenói: "Cậu tGnn8hanh niGnn8ên vừabnxhTaW9 đưaML7sveLe coGnn8n vềGnn8 nhàGnn8 ML7sveLeđó, ML7sveLecon Gnn8và nóGnn8 đaGnn8ng ybnxhTaW9êu nbnxhTaW9hau sao?"

Cô nhẹML7sveLe nhàbnxhTaW9ng Gnn8gật đầu.

Mẹ TânbnxhTaW9 Gnn8lại hỏiGnn8: "CbnxhTaW9ậu tbnxhTaW9a Gnn8tên gì?"ML7sveLe TâGnn8n bnxhTaW9Ý ĐiềnGnn8 ML7sveLequa mộtML7sveLe lGnn8úc bnxhTaW9lâu bnxhTaW9mới thấpbnxhTaW9 gbnxhTaW9iọng nói:Gnn8 ML7sveLe"Họ Tạ."

"Đúng bnxhTaW9là nó!bnxhTaW9" MẹML7sveLe TâML7sveLen lGnn8ộ vẻML7sveLe giậbnxhTaW9n dữ,ML7sveLe "MấybnxhTaW9 đứGnn8a ML7sveLelà thậtbnxhTaW9 habnxhTaW9y đaGnn8ng ML7sveLeđùa giỡn?"

Cô bnxhTaW9cúi đầuGnn8 khML7sveLeông nbnxhTaW9ói Gnn8lời nào.

Mẹ TânGnn8 bML7sveLeiến sắc,Gnn8 Gnn8quát gML7sveLeiọng lạML7sveLenh bnxhTaW9lùng: "SaGnn8u nbnxhTaW9ày coML7sveLen ítGnn8 lML7sveLeui tớiGnn8 vớiGnn8 nó,Gnn8 nghGnn8e chưa?"

Tân ÝGnn8 ĐiGnn8ền vôML7sveLe cùbnxhTaW9ng bấtGnn8 đắcGnn8 ML7sveLedĩ, "Mẹ,ML7sveLe anML7sveLeh ML7sveLeấy khGnn8ông phảibnxhTaW9 têGnn8n Gnn8lừa đảoGnn8 cũGnn8ng khôngGnn8 phảGnn8i kbnxhTaW9ẻ bnxhTaW9xấu, Gnn8mẹ bnxhTaW9đừng cbnxhTaW9ó thànhbnxhTaW9 kiếbnxhTaW9n vớibnxhTaW9 anML7sveLeh ấy."

Mẹ Tân ML7sveLetăng giọbnxhTaW9ng bnxhTaW9nói ML7sveLelớn Gnn8tiếng: "VếML7sveLet thươnGnn8g coGnn8n lànhGnn8 rồbnxhTaW9i Gnn8nên bnxhTaW9quên mấtGnn8 Gnn8đau rồi ư,Gnn8 bGnn8ị Gnn8nó bnxhTaW9làm bnxhTaW9hại cònbnxhTaW9 chưaML7sveLe đủML7sveLe tGnn8hảm sbnxhTaW9ao? ThiếGnn8u cGnn8hút nữabnxhTaW9 thâGnn8n bạiGnn8 dGnn8anh liệt! CòGnn8n nhữGnn8ng ngườiML7sveLe Gnn8trong TạbnxhTaW9 ML7sveLegia, lbnxhTaW9à Gnn8chúng tML7sveLea rướcbnxhTaW9 lbnxhTaW9ấy bnxhTaW9nhục sao?"

"Mẹ, đGnn8ã làbnxhTaW9 quML7sveLeá khứbnxhTaW9 ML7sveLerồi, Gnn8con đâubnxhTaW9 cóML7sveLe Gnn8sao! ML7sveLeKhi đóbnxhTaW9 ML7sveLeanh ấybnxhTaW9 cònGnn8 nGnn8hỏ, ML7sveLelàm việcGnn8 khôngML7sveLe bGnn8iết chừngML7sveLe mựGnn8c, lML7sveLeại thíchGnn8 đùabnxhTaW9 daGnn8i -ML7sveLe- "

Mẹ Tân bnxhTaW9tức ML7sveLegiận cGnn8ắt ngML7sveLeang lờiML7sveLe ML7sveLecô, "ĐGnn8ó Gnn8là tròGnn8 đbnxhTaW9ù dML7sveLeai củML7sveLea đứaML7sveLe cbnxhTaW9on nML7sveLeít saoML7sveLe? CbnxhTaW9ho con ML7sveLeuống ML7sveLethuốc Gnn8ngủ, đbnxhTaW9ịnh vGnn8ô ML7sveLelễ vớibnxhTaW9 cGnn8on -Gnn8-,con tGnn8rai mườGnn8i sbnxhTaW9áu tuML7sveLeổi, nbnxhTaW9ói lớn Gnn8không lbnxhTaW9ớn, nbnxhTaW9ói nhỏML7sveLe cGnn8ũng khôGnn8ng nhỏ,Gnn8 viML7sveLeệc cóGnn8 tbnxhTaW9hể làmGnn8 việcbnxhTaW9 khônbnxhTaW9g tbnxhTaW9hể làm cònML7sveLe cGnn8ần ngưML7sveLeời khácGnn8 dạyML7sveLe sbnxhTaW9ao? TGnn8ừ bnxhTaW9nhỏ tâmML7sveLe thuậML7sveLet bGnn8ất chínbnxhTaW9h, lớnML7sveLe ML7sveLelên lML7sveLeà người tốtML7sveLe Gnn8sao? ML7sveLeCon đóbnxhTaW9 -ML7sveLe-" bGnn8à chỉbnxhTaW9 vàML7sveLeo đầML7sveLeu Gnn8con ML7sveLegái mắngML7sveLe tML7sveLeo: ML7sveLe"Càng ML7sveLesống càng Gnn8dở! CobnxhTaW9n năbnxhTaW9m nabnxhTaW9y ML7sveLebao nhiêGnn8u, bnxhTaW9nó Gnn8năm naML7sveLey bGnn8ao nhiêu?"

Tân ML7sveLeÝ ĐibnxhTaW9ền Gnn8bị mắngbnxhTaW9 cGnn8hỉ cúiML7sveLe đầu,Gnn8 khôngbnxhTaW9 dámGnn8 lbnxhTaW9ên tiếng.

"Tạ gia bnxhTaW9có tiềnML7sveLe bnxhTaW9là tbnxhTaW9ốt, nhGnn8ưng Gnn8chúng ML7sveLeta bnxhTaW9không Gnn8thấy lạML7sveLe! NhữngbnxhTaW9 ML7sveLengười TạGnn8 giaGnn8, tất cảML7sveLe đềuGnn8 lGnn8à nGnn8hân ML7sveLevật lợiML7sveLe Gnn8hại, bnxhTaW9có tbnxhTaW9iếng ngML7sveLeang nGnn8gược khôngbnxhTaW9 Gnn8phân phảibnxhTaW9 trái. CoML7sveLen ngớML7sveLe ngẩnGnn8 khML7sveLeông biết,ML7sveLe Gnn8chứ Gnn8mẹ rbnxhTaW9ất rõML7sveLe ràbnxhTaW9ng! CoGnn8n đóbnxhTaW9, đúngbnxhTaW9 Gnn8là tGnn8rẻ người nobnxhTaW9n dạGnn8! MẹML7sveLe nóbnxhTaW9 biếtGnn8 chuyệGnn8n haGnn8i đứabnxhTaW9 không?"

Tân ÝML7sveLe ĐiềnML7sveLe ấpGnn8 úGnn8ng nói:bnxhTaW9 "bnxhTaW9Tụi coML7sveLen Gnn8quen nhGnn8au chưabnxhTaW9 Gnn8bao lGnn8âu -bnxhTaW9- "

"Vậy làML7sveLe tốtML7sveLe rồiML7sveLe, ML7sveLenhanh chóngML7sveLe bnxhTaW9chia tbnxhTaW9ay đi!"

"Mẹ, Gnn8con khbnxhTaW9ông phML7sveLeải bnxhTaW9vì tbnxhTaW9iền cML7sveLeủa Gnn8anh ấyML7sveLe, anbnxhTaW9h ML7sveLeấy đốiGnn8 Gnn8với bnxhTaW9con rấML7sveLet tbnxhTaW9ốt ML7sveLe-- "

Mẹ Tân Gnn8liếc cô,ML7sveLe "bnxhTaW9Mẹ biếML7sveLet Gnn8con bnxhTaW9chia taML7sveLey NgụyML7sveLe Tiên,bnxhTaW9 tìnhGnn8 cảmGnn8 chịuGnn8 đảbnxhTaW9 kbnxhTaW9ích rấGnn8t lớn, nhưnML7sveLeg cũnML7sveLeg bnxhTaW9không thểGnn8 làGnn8m ẩuGnn8 nML7sveLehư tbnxhTaW9hế! TừbnxhTaW9 nGnn8hỏ mẹbnxhTaW9 dạyML7sveLe ML7sveLecon thếML7sveLe nào?bnxhTaW9 Con ML7sveLegái phảiGnn8 bnxhTaW9đứng đắnGnn8 tựML7sveLe trọngML7sveLe, bGnn8ất kểML7sveLe xGnn8ảy rML7sveLea chuML7sveLeyện gìbnxhTaW9, tML7sveLeuyệt khônGnn8g ML7sveLethể cam chbnxhTaW9ịu. bnxhTaW9Mẹ bnxhTaW9tin Gnn8con, coGnn8n lGnn8ại cML7sveLeả đêmbnxhTaW9 Gnn8không Gnn8về? ĐêML7sveLem qbnxhTaW9ua cML7sveLeó phảML7sveLei cML7sveLeon ởGnn8 chung vớiGnn8 Gnn8nó không?"

Tân bnxhTaW9Ý Điền chốnbnxhTaW9g đbnxhTaW9ỡ khôngML7sveLe nổiML7sveLe, nhịnGnn8 khôbnxhTaW9ng đượcGnn8 nóbnxhTaW9i: "Mẹ,bnxhTaW9 cML7sveLeon hbnxhTaW9ai tML7sveLeám bnxhTaW9tuổi rồi, khbnxhTaW9ông phảiML7sveLe trML7sveLeẻ con-Gnn8-" mẹGnn8 TbnxhTaW9ân kbnxhTaW9hông đợiGnn8 ML7sveLecô nóiGnn8 xoGnn8ng, lậpbnxhTaW9 tứML7sveLec nGnn8ói: "VậyML7sveLe con vẫnML7sveLe muốGnn8n yêuGnn8 đưGnn8ơng vớiGnn8 thằGnn8ng Gnn8nhóc đbnxhTaW9ó? ĐâyML7sveLe lML7sveLeà bbnxhTaW9iểu hbnxhTaW9iện ngGnn8hiêm túGnn8c chịu trGnn8ách bnxhTaW9nhiệm ML7sveLevới tìnhbnxhTaW9 cảmbnxhTaW9 sao?"

Cô bịbnxhTaW9 dồn vbnxhTaW9ào tML7sveLeường ML7sveLeá khẩGnn8u khôngbnxhTaW9 tbnxhTaW9rả lờGnn8i đượcGnn8, đàbnxhTaW9nh nóGnn8i: "ĐượcML7sveLe Gnn8rồi, đbnxhTaW9ược rồi,Gnn8 con biGnn8ết Gnn8nên bnxhTaW9làm bnxhTaW9như thếGnn8 Gnn8nào." ML7sveLeCô xáchML7sveLe ML7sveLetheo tML7sveLeúi lạpGnn8 xưởnML7sveLeg Gnn8và cML7sveLeá khôML7sveLe nhanh nML7sveLehảu bnxhTaW9chạy bnxhTaW9vào phònML7sveLeg. CML7sveLeô ML7sveLethả bnxhTaW9đại bnxhTaW9cái túbnxhTaW9i lêbnxhTaW9n bàn,bnxhTaW9 chỉML7sveLe vàGnn8o bnxhTaW9cái đầbnxhTaW9u con cML7sveLeá nóML7sveLei: "XeML7sveLem màyML7sveLe kìa,bnxhTaW9 gâybnxhTaW9 chGnn8o Gnn8tao biếtbnxhTaW9 ML7sveLebao bnxhTaW9rắc rối!"

Buổi chiều cùGnn8ng ngbnxhTaW9ày TâGnn8n bnxhTaW9Ý ĐiềnGnn8 vềbnxhTaW9 BắML7sveLec KinML7sveLeh, TạML7sveLe ĐắcGnn8 muốnML7sveLe đếnGnn8 đóML7sveLen cô.Gnn8 CôGnn8 vộiML7sveLe đáp: "AbnxhTaW9nh đừngML7sveLe bnxhTaW9có mGnn8à bnxhTaW9tới, ML7sveLemẹ eGnn8m ML7sveLekhông muốGnn8n tbnxhTaW9hấy aGnn8nh." Gnn8Tạ ĐắbnxhTaW9c khônML7sveLeg ML7sveLengờ mình lạiGnn8 khônGnn8g đGnn8ược hoaML7sveLen nghênbnxhTaW9h, hỏiGnn8 vìML7sveLe saGnn8o. CôbnxhTaW9 thbnxhTaW9ở dGnn8ài, ML7sveLe"Cũng dML7sveLeo chuyện tốML7sveLet anML7sveLeh Gnn8làm! Gnn8Em hỏiML7sveLe anML7sveLeh, lbnxhTaW9ần đóbnxhTaW9 cóML7sveLe phML7sveLeải ML7sveLeanh cML7sveLeho eGnn8m uốnGnn8g ML7sveLethuốc ngML7sveLeủ không? EML7sveLem đGnn8ến bGnn8ây giờbnxhTaW9 cML7sveLeòn mGnn8ơ mơML7sveLe mànGnn8g màngbnxhTaW9, kGnn8hông nhớGnn8 rML7sveLeõ cGnn8ụ ML7sveLethể xML7sveLeảy bnxhTaW9ra chuyện ML7sveLegì. LML7sveLeúc đbnxhTaW9ó mML7sveLeẹ ebnxhTaW9m đếbnxhTaW9n nbnxhTaW9hà anbnxhTaW9h đbnxhTaW9ón embnxhTaW9, cảnhML7sveLe sbnxhTaW9át hìML7sveLenh nhưGnn8 cbnxhTaW9ũng bnxhTaW9tới, có đúnbnxhTaW9g không?"

Tạ Đắc hồGnn8i lGnn8âu khôGnn8ng Gnn8lên tiML7sveLeếng."Vậy bnxhTaW9anh bảML7sveLeo ĐML7sveLeổng TobnxhTaW9àn đếnGnn8 đbnxhTaW9ón embnxhTaW9." Gnn8Cậu nbnxhTaW9gắt điện thoại,Gnn8 ngML7sveLeồi phịcGnn8h xuốbnxhTaW9ng sofML7sveLea. Gnn8Tạ gibnxhTaW9a ML7sveLetừ lúML7sveLec TạbnxhTaW9 HậGnn8u mất,Gnn8 bốML7sveLe tríGnn8 trong bnxhTaW9nhà bnxhTaW9không ML7sveLecó thGnn8ay đbnxhTaW9ổi gì.bnxhTaW9 CậubnxhTaW9 ML7sveLenhìn qbnxhTaW9uanh bốnGnn8 phíGnn8a, trêbnxhTaW9n tườnGnn8g vẫnML7sveLe treo Gnn8bức tbnxhTaW9hư ML7sveLehọa nbnxhTaW9gay bnxhTaW9vị tríML7sveLe đGnn8ó, bìbnxhTaW9nh hoML7sveLea vẫnbnxhTaW9 đặtML7sveLe trênbnxhTaW9 bML7sveLeệ cGnn8ửa sbnxhTaW9ổ, trML7sveLeong bình cắmGnn8 mộtGnn8 bbnxhTaW9ó hoML7sveLea Gnn8cát cánh,ML7sveLe trML7sveLeên kệML7sveLe vẫnbnxhTaW9 đểML7sveLe nhữngML7sveLe mónbnxhTaW9 bnxhTaW9đồ bnxhTaW9lúc Gnn8nhỏ cậubnxhTaW9 thường chơML7sveLei, bnxhTaW9cậu nhbnxhTaW9ắm mắtGnn8 lạiML7sveLe đML7sveLeều cóGnn8 thểGnn8 tìmML7sveLe được.

Cảnh cũ ngưGnn8ời xưa.bnxhTaW9 CậuGnn8 bnxhTaW9nhớ rbnxhTaW9ất rõ,bnxhTaW9 mML7sveLeùa hML7sveLeè năGnn8m ấybnxhTaW9 cậuML7sveLe mườiGnn8 sáuGnn8 tuổiML7sveLe, TânML7sveLe bnxhTaW9Ý trước bnxhTaW9khi bnxhTaW9du ML7sveLehọc đếML7sveLen tạmbnxhTaW9 bibnxhTaW9ệt cậu,Gnn8 lML7sveLeà ngồibnxhTaW9 ởbnxhTaW9 nML7sveLeơi bnxhTaW9cậu đaGnn8ng ngồi.