You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 1Xv9rRND67: L8n8UDQYgễ t8n8UDQYgình Xv9rRND6nhân bấ8n8UDQYgt ngờ

Trước khi TạN9dv Đắc8n8UDQYg ta8n8UDQYgn sởN9dv Xv9rRND6thì n8n8UDQYghận đN9dvược cúXv9rRND6 đXv9rRND6iện t8n8UDQYghoại lạN9dv, làN9dv số8n8UDQYg điệnN9dv thoạiXv9rRND6 Xv9rRND6cố định trN9dvong cùXv9rRND6ng Xv9rRND6thành ph8n8UDQYgố, ngườiXv9rRND6 gọ8n8UDQYgi đếXv9rRND6n lXv9rRND6à mộtN9dv phụ8n8UDQYg nXv9rRND6ữ nói8n8UDQYg vớN9dvi giọng8n8UDQYg lạnh lùn8n8UDQYgg: "AN9dvnh hãy8n8UDQYg nN9dvghe cN9dvho kXv9rRND6ỹ, bN9dvạn gN9dvái N9dvanh đa8n8UDQYgng tr8n8UDQYgong N9dvtay chú8n8UDQYgng 8n8UDQYgtôi, tiền cN9dvhuộc mộN9dvt triệu8n8UDQYg tệ.N9dv N8n8UDQYgếu anN9dvh dámN9dv 8n8UDQYgbáo cảnhXv9rRND6 8n8UDQYgsát, chXv9rRND6úng N9dvtôi lập8n8UDQYg tứcXv9rRND6 giết cN9dvon tiN9dvn." nóiN9dv xN9dvong 8n8UDQYgliền cúXv9rRND6p m8n8UDQYgáy. 8n8UDQYgCậu n8n8UDQYggây ngư8n8UDQYgời mộtXv9rRND6 8n8UDQYglúc, không8n8UDQYg biết chN9dvuyện g8n8UDQYgì 8n8UDQYgxảy raXv9rRND6, hítN9dv sâ8n8UDQYgu mộXv9rRND6t hơ8n8UDQYgi, N9dvsau k8n8UDQYghi ổnXv9rRND6 địn8n8UDQYgh tiXv9rRND6nh thầnN9dv liềnN9dv gọi8n8UDQYg cho TXv9rRND6ân Xv9rRND6Ý Điền8n8UDQYg, Xv9rRND6không ngoàiXv9rRND6 dựXv9rRND6 đ8n8UDQYgoán củ8n8UDQYga cậuN9dv điệN9dvn th8n8UDQYgoại 8n8UDQYgtắt máN9dvy, lại8n8UDQYg gọiN9dv lại s8n8UDQYgố mXv9rRND6áy lúN9dvc nãy.

Điện thoại bàXv9rRND6n kXv9rRND6hông n8n8UDQYggừng reoXv9rRND6. 8n8UDQYgHà Châ8n8UDQYgn 8n8UDQYgnhìn mànXv9rRND6 hN9dvình hiN9dvển thị8n8UDQYg Xv9rRND6số 8n8UDQYgdi độnXv9rRND6g rồi hỏi8n8UDQYg T8n8UDQYgân ÝN9dv Điền,N9dv "CóXv9rRND6 cN9dvần ngh8n8UDQYge N9dvmáy khN9dvông?" Xv9rRND6Tân ÝXv9rRND6 ĐiN9dvền mắng:Xv9rRND6 "8n8UDQYgCậu khùnN9dvg hả, khôXv9rRND6ng ăn8n8UDQYg quXv9rRND6a thịtXv9rRND6 hXv9rRND6eo N9dvcũng khôN9dvng thấyXv9rRND6 h8n8UDQYgeo chN9dvạy à?Xv9rRND6 Đươ8n8UDQYgng Xv9rRND6nhiên khôn8n8UDQYgg thể nghXv9rRND6e." Cô8n8UDQYg rútN9dv dN9dvây đ8n8UDQYgiện thXv9rRND6oại rXv9rRND6a, k8n8UDQYgý 8n8UDQYgtúc xáN9dv t8n8UDQYgrong tí8n8UDQYgch tắcN9dv yN9dvên t8n8UDQYgĩnh trở lại.

Hà Chân hỏi:N9dv "CN9dvái tròXv9rRND6 vu8n8UDQYgi cN9dvủa cXv9rRND6ậu cN9dvó N9dvhơi 8n8UDQYgquá kN9dvhông? LỡXv9rRND6 8n8UDQYgcậu tN9dva 8n8UDQYgbáo cảXv9rRND6nh Xv9rRND6sát thì N9dvphải l8n8UDQYgàm 8n8UDQYgsao? TXv9rRND6ớ Xv9rRND6nhất đXv9rRND6ịnh phả8n8UDQYgi chếtN9dv, khN9dvông thi8n8UDQYgếu cảXv9rRND6nh bị8n8UDQYg cảXv9rRND6nh N9dvsát cho ănXv9rRND6 m8n8UDQYgắng á."

Tân Xv9rRND6Ý Điền pXv9rRND6hất taXv9rRND6y, "YênXv9rRND6 t8n8UDQYgâm đN9dvi, aN9dvnh ấyN9dv đã8n8UDQYg được8n8UDQYg huấnXv9rRND6 l8n8UDQYguyện, Xv9rRND6sẽ biết8n8UDQYg cácN9dvh ứN9dvng phó loạXv9rRND6i c8n8UDQYghuyện 8n8UDQYgbắt cóXv9rRND6c tN9dvống tXv9rRND6iền, biếtN9dv nXv9rRND6ên làm8n8UDQYg thếXv9rRND6 nàN9dvo mN9dvà, 8n8UDQYgsẽ khônN9dvg báo c8n8UDQYgảnh sátN9dv đâuN9dv. ViệcXv9rRND6 tớXv9rRND6 l8n8UDQYgo là8n8UDQYg, anXv9rRND6h ấyN9dv Xv9rRND6sẽ kN9dvhông N9dvmang thXv9rRND6eo mộtN9dv triệuXv9rRND6 tệ8n8UDQYg tiền mặXv9rRND6t thiệt8n8UDQYg chứN9dv? LỡXv9rRND6 nXv9rRND6hư trê8n8UDQYgn đườngXv9rRND6 bịXv9rRND6 mấN9dvt? Xv9rRND6Tớ đền8n8UDQYg khôXv9rRND6ng nổi8n8UDQYg đXv9rRND6âu. Biết vậy8n8UDQYg nói8n8UDQYg năN9dvm 8n8UDQYgtrăm ngN9dvàn được8n8UDQYg rồi."

Đồng mưu tXv9rRND6ức 8n8UDQYggiận nói,N9dv "Cậ8n8UDQYgu nêN9dvn nghĩ8n8UDQYg 8n8UDQYglàm thN9dvế nN9dvào để8n8UDQYg dẹpXv9rRND6 Xv9rRND6yên Xv9rRND6ông cọpXv9rRND6 Xv9rRND6họ TạXv9rRND6 sắp nổiN9dv trN9dvận lô8n8UDQYgi đình8n8UDQYg thìN9dv h8n8UDQYgay N9dvhơn, Xv9rRND6tớ nhìXv9rRND6n thếN9dv nàoN9dv c8n8UDQYgũng k8n8UDQYghông thấyXv9rRND6 cậuXv9rRND6 tN9dva giống nXv9rRND6gười bN9dvị ngưXv9rRND6ời khácXv9rRND6 tXv9rRND6rêu đùXv9rRND6a mXv9rRND6à 8n8UDQYgcon N9dvcó thể8n8UDQYg tốt8n8UDQYg 8n8UDQYgbụng nhN9dvẫn nhị8n8UDQYgn đâu."

Tân Xv9rRND6Ý Điền đemXv9rRND6 dâ8n8UDQYgy 8n8UDQYgthừng và8n8UDQYg băn8n8UDQYgg dá8n8UDQYgn đN9dvã chuẩnXv9rRND6 N9dvbị tr8n8UDQYgước N9dvvào t8n8UDQYgrong Xv9rRND6túi, Xv9rRND6nhắc Hà8n8UDQYg Chân lầnXv9rRND6 nữaN9dv: "NóiXv9rRND6 rồiXv9rRND6 mà,Xv9rRND6 đến8n8UDQYg nhà8n8UDQYg N9dvA Mỹ8n8UDQYg rồiN9dv tN9dvhì tớXv9rRND6 N9dvgọi đ8n8UDQYgiện cN9dvho cXv9rRND6ậu, cậu lạN9dvi Xv9rRND6dùng N9dvdi 8n8UDQYgđộng nhắN9dvn địXv9rRND6a chỉN9dv Xv9rRND6vào N9dvdi độXv9rRND6ng an8n8UDQYgh ấy,N9dv 8n8UDQYgđừng nghXv9rRND6e 8n8UDQYgđiện thoạiXv9rRND6 của an8n8UDQYgh ấy,8n8UDQYg 8n8UDQYgsẽ lXv9rRND6ộ đó.N9dv Xv9rRND6Tớ đXv9rRND6i đây.Xv9rRND6 C8n8UDQYgậu đừng8n8UDQYg cN9dvó quênXv9rRND6 đấy."

Tạ Đắc đếnN9dv N9dvngân hànN9dvg rúXv9rRND6t Xv9rRND6một triệ8n8UDQYgu tệ8n8UDQYg tiền8n8UDQYg mặt,N9dv bỏXv9rRND6 tN9dvrong túiN9dv dN9dvu lịchXv9rRND6 màN9dvu xanh, chuẩnXv9rRND6 bN9dvị xo8n8UDQYgng hết,8n8UDQYg cậuN9dv ngồi8n8UDQYg tron8n8UDQYgg N9dvxe nh8n8UDQYgắm mắt8n8UDQYg dưỡnN9dvg thần,Xv9rRND6 đợiN9dv bọXv9rRND6n b8n8UDQYgắt cóc tố8n8UDQYgng tiềnN9dv Xv9rRND6ra chỉ8n8UDQYg thịXv9rRND6 tiếpXv9rRND6 theoN9dv. Tro8n8UDQYgng đầu8n8UDQYg l8n8UDQYgại hN9dviện 8n8UDQYgra sN9dvố đN9dviện thoXv9rRND6ại bàn N9dvcủa bọnN9dv cướp,N9dv cảXv9rRND6m thấy8n8UDQYg N9dvquen mắt8n8UDQYg, hìn8n8UDQYgh 8n8UDQYgnhư đXv9rRND6ã thấXv9rRND6y sN9dvố nàyN9dv ở8n8UDQYg đâu8n8UDQYg rồiN9dv, nhưng thế8n8UDQYg nàoXv9rRND6 Xv9rRND6cũng nN9dvghĩ khôXv9rRND6ng r8n8UDQYga. Cậ8n8UDQYgu pN9dvhân tíN9dvch t8n8UDQYgỉ mN9dvỉ, đối8n8UDQYg phươXv9rRND6ng nXv9rRND6ếu là muN9dvốn tXv9rRND6iền, 8n8UDQYgnhư 8n8UDQYgvậy c8n8UDQYgho 8n8UDQYgthấy khônXv9rRND6g p8n8UDQYghải nhằmXv9rRND6 vàoXv9rRND6 8n8UDQYgcá nhâXv9rRND6n cậuXv9rRND6 màXv9rRND6 trả8n8UDQYg thù, chỉ8n8UDQYg cầnN9dv làN9dvm N9dvtheo Xv9rRND6bọn họ8n8UDQYg yêXv9rRND6u cầu,N9dv chắcN9dv sN9dvẽ kN9dvhông ảnhN9dv hưN9dvởng đ8n8UDQYgến 8n8UDQYgTân N9dvÝ. Cậu thN9dvấy kỳ8n8UDQYg lạN9dv chínhN9dv làN9dv, bọnXv9rRND6 hXv9rRND6ọ 8n8UDQYgvì N9dvsao chỉXv9rRND6 cầN9dvn mN9dvột triệXv9rRND6u, chẳngN9dv lẽN9dv trướ8n8UDQYgc khi gâXv9rRND6y Xv9rRND6án kh8n8UDQYgông đN9dviều N9dvtra tXv9rRND6hân thXv9rRND6ế cậuXv9rRND6 hN9dvay N9dvlà bọ8n8UDQYgn cướp8n8UDQYg lầnXv9rRND6 nàyXv9rRND6 Xv9rRND6cơ bảnN9dv chẳng r8n8UDQYga t8n8UDQYgrò trXv9rRND6ống gì?

Di động 8n8UDQYgcó tXv9rRND6in nhắnN9dv Xv9rRND6mới. CậXv9rRND6u Xv9rRND6mở xN9dvem, làN9dv mộtXv9rRND6 địXv9rRND6a cXv9rRND6hỉ, khN9dvu vựN9dvc Xv9rRND6ngoại thànhXv9rRND6, có N9dvhơi hẻoXv9rRND6 láXv9rRND6nh, sXv9rRND6au cùngN9dv kèm8n8UDQYg t8n8UDQYghêm: Một8n8UDQYg mXv9rRND6ình anXv9rRND6h N9dvđi, 8n8UDQYgnếu nhưXv9rRND6 báoN9dv cXv9rRND6ảnh sát, a8n8UDQYgnh sẽ8n8UDQYg hốiN9dv hận8n8UDQYg. CXv9rRND6ậu thấy8n8UDQYg th8n8UDQYgế nà8n8UDQYgo cN9dvũng thấyN9dv k8n8UDQYgỳ quái,Xv9rRND6 đN9dvối 8n8UDQYgphương thế8n8UDQYg mà báo8n8UDQYg cXv9rRND6ho Xv9rRND6cậu đN9dvịa chXv9rRND6ỉ Xv9rRND6cụ thểXv9rRND6 rõXv9rRND6 ràng,8n8UDQYg N9dvthậm Xv9rRND6chí giọngN9dv điệu8n8UDQYg nó8n8UDQYgi chXv9rRND6uyện lại k8n8UDQYghách sáN9dvo lịN9dvch sự.

Cậu gọi điXv9rRND6ện thoN9dvại, Xv9rRND6sau đ8n8UDQYgó k8n8UDQYghởi độ8n8UDQYgng Xv9rRND6xe, chạy8n8UDQYg thẳngN9dv đN9dvến mụcN9dv tiêu.8n8UDQYg Q8n8UDQYgua đư8n8UDQYgờng cao tN9dvốc làXv9rRND6 m8n8UDQYgột cXv9rRND6on đườngN9dv c8n8UDQYgó 8n8UDQYgvẻ cXv9rRND6hật hẹp8n8UDQYg, hànXv9rRND6g câyN9dv thN9dvông caXv9rRND6o Xv9rRND6to đầyXv9rRND6 hN9dvai bên đư8n8UDQYgờng, lXv9rRND6á đN9dvã 8n8UDQYgrụng hết,N9dv t8n8UDQYgrơ trọiXv9rRND6 đứnXv9rRND6g giữa8n8UDQYg đồngN9dv t8n8UDQYgrống tro8n8UDQYgng mùN9dva đông. B8n8UDQYgên tN9dvay N9dvtrái Xv9rRND6là sXv9rRND6ông ThượnXv9rRND6g LâmXv9rRND6 m8n8UDQYgênh mông8n8UDQYg, ngày8n8UDQYg đêXv9rRND6m chả8n8UDQYgy cN9dvuồn cuộN9dvn không ngừng8n8UDQYg nghỉ,Xv9rRND6 vXv9rRND6ì tN9dvhế k8n8UDQYghông kXv9rRND6hí sN9dvo N9dvvới nộXv9rRND6i thành8n8UDQYg lạnN9dvh h8n8UDQYgơn nhiN9dvều. Trời đXv9rRND6ã tối,N9dv trêXv9rRND6n Xv9rRND6đường xXv9rRND6e 8n8UDQYgrất 8n8UDQYgít, cũXv9rRND6ng không8n8UDQYg c8n8UDQYgó 8n8UDQYgđèn đường.8n8UDQYg C8n8UDQYgậu láiN9dv r8n8UDQYgất chậm, nhờXv9rRND6 ánhXv9rRND6 đèXv9rRND6n Xv9rRND6nên N9dvthấy 8n8UDQYgđược 8n8UDQYgphía trưXv9rRND6ớc chếchXv9rRND6 bênXv9rRND6 phảN9dvi l8n8UDQYgà mộtXv9rRND6 tòN9dva nhà hN9dvai tầng8n8UDQYg xN9dvây dựnN9dvg tXv9rRND6heo p8n8UDQYghong cáXv9rRND6ch kiXv9rRND6ên trúN9dvc Xv9rRND6nước ngN9dvoài, cậuN9dv dừng8n8UDQYg Xv9rRND6xe cách mộtN9dv đo8n8UDQYgạn x8n8UDQYga, x8n8UDQYgách theN9dvo túi8n8UDQYg 8n8UDQYgdu lịcN9dvh chậN9dvm r8n8UDQYgãi điXv9rRND6 tới.

Cổng không bị8n8UDQYg khN9dvóa, 8n8UDQYgkhẽ mở,Xv9rRND6 dườngN9dv N9dvnhư đợiN9dv 8n8UDQYgcậu tự8n8UDQYg chuN9dvi đầ8n8UDQYgu N9dvvào N9dvlưới. CậuXv9rRND6 đẩyN9dv cửa sắtN9dv đi8n8UDQYg và8n8UDQYgo, Xv9rRND6đây lN9dvà nXv9rRND6gôi nhà8n8UDQYg điể8n8UDQYgn hìXv9rRND6nh cXv9rRND6ủa ngXv9rRND6ười dân8n8UDQYg phươN9dvng Xv9rRND6Nam, N9dvcó lẽ N9dvtừ lâu8n8UDQYg không8n8UDQYg 8n8UDQYgcó aXv9rRND6i N9dvở, N9dvcó cN9dvhút N9dvhoang v8n8UDQYgắng, Xv9rRND6cỏ dạiN9dv troXv9rRND6ng vườnN9dv caN9dvo đến8n8UDQYg thắt lưngXv9rRND6, cN9dvây sồiXv9rRND6 xanXv9rRND6h N9dvcũng khXv9rRND6ông thấyN9dv N9dvdấu hi8n8UDQYgệu N9dvcủa sự8n8UDQYg chăXv9rRND6m sóXv9rRND6c. Xv9rRND6Cậu đứng trN9dvước cá8n8UDQYgnh cN9dvửa đóng8n8UDQYg cXv9rRND6hặt tậpXv9rRND6 tru8n8UDQYgng tưXv9rRND6 tưởngN9dv n8n8UDQYgín Xv9rRND6thở N9dvlắng ngN9dvhe đ8n8UDQYgộng tĩnh 8n8UDQYgmột lúXv9rRND6c, c8n8UDQYghẳng nXv9rRND6ghe được8n8UDQYg g8n8UDQYgì ngoại8n8UDQYg trừXv9rRND6 tiXv9rRND6ếng gió8n8UDQYg t8n8UDQYghổi qXv9rRND6ua tánXv9rRND6 Xv9rRND6lá. Đưa 8n8UDQYgtay đẩyXv9rRND6 cửa8n8UDQYg, tiếngN9dv 8n8UDQYgcọt k8n8UDQYgẹt vN9dvang l8n8UDQYgên, hN9dvình ảnhXv9rRND6 TXv9rRND6ân ÝXv9rRND6 ĐiềnXv9rRND6 bịN9dv 8n8UDQYgtrói hai 8n8UDQYgtay hN9dvai châN9dvn, miệng8n8UDQYg dáN9dvn băN9dvng dínhN9dv ngồi8n8UDQYg 8n8UDQYgtrên N9dvsofa, lậpXv9rRND6 tN9dvức 8n8UDQYgđập 8n8UDQYgvào 8n8UDQYgmắt cậu. C8n8UDQYgậu ngXv9rRND6ây ngẩn8n8UDQYg cảN9dv ngư8n8UDQYgời, đầuN9dv tXv9rRND6iên là8n8UDQYg nhìN9dvn cN9dvhung qua8n8UDQYgnh, kN9dvhông phátXv9rRND6 hiện nN9dvgười khá8n8UDQYgc, N9dvsau đXv9rRND6ó đXv9rRND6i tới8n8UDQYg, N9dvxé bXv9rRND6ăng dánXv9rRND6 trênXv9rRND6 miệnXv9rRND6g cN9dvô ra.

Động tác cậN9dvu cóN9dv chúN9dvt N9dvthô lỗ,N9dv N9dvTân ÝXv9rRND6 Điề8n8UDQYgn nhịn8n8UDQYg k8n8UDQYghông Xv9rRND6được rúN9dvt Xv9rRND6hai tXv9rRND6ay gN9dviấu đằng sXv9rRND6au lưnXv9rRND6g rXv9rRND6a, đXv9rRND6ẩy cậ8n8UDQYgu Xv9rRND6ra nói:8n8UDQYg "Xv9rRND6Đau! A8n8UDQYgnh nhN9dvẹ cXv9rRND6hút, đểN9dv Xv9rRND6em tN9dvự làm."

Tạ Xv9rRND6Đắc hỏiN9dv Xv9rRND6với gXv9rRND6iọng điệuXv9rRND6 Xv9rRND6không thấXv9rRND6y hứngXv9rRND6 thú:8n8UDQYg Xv9rRND6"Bọn cưXv9rRND6ớp đâu?"

Tân Xv9rRND6Ý Điền Xv9rRND6sợ cN9dvậu Xv9rRND6tức giận8n8UDQYg, Xv9rRND6vội vã8n8UDQYg ôm8n8UDQYg cổN9dv cậXv9rRND6u 8n8UDQYgđem hN9dvết kỹ8n8UDQYg N9dvxảo hXv9rRND6ôn cậXv9rRND6u, đếnXv9rRND6 8n8UDQYgkhi cậu b8n8UDQYgắt đầuN9dv tN9dvhở d8n8UDQYgốc, nhân8n8UDQYg Xv9rRND6cơ hộiXv9rRND6 N9dvhô toXv9rRND6: "LễXv9rRND6 tN9dvình nN9dvhân vN9dvui vẻ!"

Tạ Đắc Xv9rRND6có vXv9rRND6ẻ vN9dvô cùXv9rRND6ng bìnN9dvh tN9dvĩnh, dán8n8UDQYg mắt8n8UDQYg vàN9dvo côN9dv bạXv9rRND6n 8n8UDQYggái Xv9rRND6tinh Xv9rRND6quái Xv9rRND6dựa sXv9rRND6át Xv9rRND6vào mình mộtN9dv lXv9rRND6úc N9dvlâu, cu8n8UDQYgối cùngXv9rRND6 tN9dvhở dàN9dvi b8n8UDQYgó taN9dvy, "QuênXv9rRND6 đ8n8UDQYgi, Xv9rRND6không s8n8UDQYgao N9dvlà tốt8n8UDQYg rồi."

Bộ dạng bìN9dvnh tĩnhN9dv N9dvcủa cậuXv9rRND6 Xv9rRND6trong Xv9rRND6mắt Xv9rRND6Tân N9dvÝ Điền8n8UDQYg chảN9dv khá8n8UDQYgc dấuN9dv hi8n8UDQYgệu báoXv9rRND6 N9dvtrước bão tốXv9rRND6 sXv9rRND6ắp đXv9rRND6ến, nN9dvhanh nXv9rRND6hảu n8n8UDQYgịnh Xv9rRND6nọt: "ChẳnXv9rRND6g pXv9rRND6hải gầnN9dv đXv9rRND6ây tâmN9dv Xv9rRND6tình 8n8UDQYganh không tốt8n8UDQYg saoXv9rRND6, dỗ8n8UDQYg N9dvanh lạiXv9rRND6 khô8n8UDQYgng N9dvvui, đ8n8UDQYgành p8n8UDQYghải tựXv9rRND6 biXv9rRND6ên tựN9dv diễnXv9rRND6 tạoN9dv chN9dvo anh N9dvcơ N9dvhội làN9dvm Xv9rRND6anh hùn8n8UDQYgg 8n8UDQYgcứu 8n8UDQYgmỹ Xv9rRND6nhân tXv9rRND6hôi. N9dvEm đùaN9dv gXv9rRND6iỡn an8n8UDQYgh vậy,Xv9rRND6 anN9dvh không giN9dvận chứ?"

"Em nói thửXv9rRND6 xem?Xv9rRND6" Cậ8n8UDQYgu lạnh8n8UDQYg 8n8UDQYglùng li8n8UDQYgếc Xv9rRND6cô mộXv9rRND6t cáiN9dv. TXv9rRND6ân ÝN9dv Xv9rRND6Điền sợN9dv N9dvkhông dámXv9rRND6 héN9dv một Xv9rRND6câu Xv9rRND6nào, nh8n8UDQYgư mộtN9dv 8n8UDQYgchú Xv9rRND6mèo nhXv9rRND6ỏ đáng8n8UDQYg thư8n8UDQYgơng nhìnXv9rRND6 cậu,N9dv haN9dvi taN9dvy đểN9dv tr8n8UDQYgên đầu nN9dvhư thỏXv9rRND6 trXv9rRND6ắng, há8n8UDQYgt giN9dvọng tXv9rRND6hiếu N9dvnhi: "XiN9dvn Xv9rRND6bạn N9dvđừng ănN9dv tôiN9dv đừngN9dv ăn8n8UDQYg tôi, tô8n8UDQYgi 8n8UDQYgsẽ hát8n8UDQYg ch8n8UDQYgo bạ8n8UDQYgn mộN9dvt N9dvbài h8n8UDQYgát thậXv9rRND6t haXv9rRND6y -8n8UDQYg- "

Cậu phì cườiN9dv, vộiXv9rRND6 xXv9rRND6oay ng8n8UDQYgười sa8n8UDQYgng cN9dvhỗ kXv9rRND6hác. ChúN9dv ýXv9rRND6 t8n8UDQYgới m8n8UDQYgột quyểnN9dv sXv9rRND6ách Xv9rRND6trên sofa, hỏi:N9dv "CXv9rRND6hờ lâXv9rRND6u N9dvkhông?" NgườiXv9rRND6 Xv9rRND6nào đXv9rRND6ó cXv9rRND6ó tật8n8UDQYg giậXv9rRND6t mìN9dvnh vộiN9dv Xv9rRND6vã lắcXv9rRND6 đầu, "EN9dvm khôngN9dv biế8n8UDQYgt 8n8UDQYganh cXv9rRND6ó đXv9rRND6ến ha8n8UDQYgy 8n8UDQYgkhông, chXv9rRND6o nênN9dv đeXv9rRND6m 8n8UDQYgtheo sN9dvách 8n8UDQYgđể gN9dviết thời gian."

Cậu vỗ vỗ8n8UDQYg đệmXv9rRND6 sofa8n8UDQYg, "E8n8UDQYgm nXv9rRND6ói aXv9rRND6nh có8n8UDQYg thể8n8UDQYg khXv9rRND6ông đếXv9rRND6n s8n8UDQYgao? NhọcXv9rRND6 lN9dvòng Xv9rRND6hai ngXv9rRND6ười nghĩ 8n8UDQYgra cáN9dvi trXv9rRND6ò bắtXv9rRND6 có8n8UDQYgc, 8n8UDQYgcó câu8n8UDQYg khXv9rRND6ông N9dvcó Xv9rRND6mũi kXv9rRND6hoan kiN9dvm cương8n8UDQYg thì8n8UDQYg đừng8n8UDQYg hòngN9dv làm ngXv9rRND6hề gốm8n8UDQYg sứ,N9dv thậtXv9rRND6 N9dvmất mặN9dvt xấuN9dv hổ!"

Tân 8n8UDQYgÝ ĐiềnXv9rRND6 bỗnN9dvg 8n8UDQYgnhiên tỉnh8n8UDQYg nN9dvgộ r8n8UDQYgéo l8n8UDQYgên: "AnXv9rRND6h đãN9dv sớmXv9rRND6 biếXv9rRND6t rồiN9dv hả?"

"Có người bắ8n8UDQYgt có8n8UDQYgc 8n8UDQYgmà lN9dvại xàN9dvi điệnN9dv tN9dvhoại cốXv9rRND6 định8n8UDQYg vN9dvà dXv9rRND6i độn8n8UDQYgg sXv9rRND6ao? Cũ8n8UDQYgng không8n8UDQYg cần vệXv9rRND6 tiXv9rRND6nh thXv9rRND6eo dõN9dvi, t8n8UDQYgùy tiện8n8UDQYg điều8n8UDQYg trN9dva mộtXv9rRND6 Xv9rRND6tí N9dvlà rN9dva cảXv9rRND6 t8n8UDQYghôi." Tr8n8UDQYgách không được8n8UDQYg cậ8n8UDQYgu ngh8n8UDQYgĩ số8n8UDQYg 8n8UDQYgđiện thoN9dvại Xv9rRND6bàn 8n8UDQYgnhìn qN9dvuen mắXv9rRND6t, N9dvnăm 8n8UDQYgcon sốN9dv đầuN9dv tiên c8n8UDQYgủa sốN9dv điệ8n8UDQYgn 8n8UDQYgthoại trN9dvường Thượ8n8UDQYgng ĐạiN9dv đ8n8UDQYgều gi8n8UDQYgống nN9dvhau. N9dvKhi 8n8UDQYgvệ sXv9rRND6ĩ nóN9dvi c8n8UDQYgậu biết chủXv9rRND6 sXv9rRND6ố điệN9dvn thoạXv9rRND6i nàyN9dv lXv9rRND6à 8n8UDQYg"Hà Ch8n8UDQYgân", mặN9dvt cậN9dvu xaXv9rRND6nh lạN9dvi, mớiN9dv Xv9rRND6hiểu rXv9rRND6a hai ngườXv9rRND6i N9dvhọ liênXv9rRND6 thXv9rRND6ủ Xv9rRND6đùa mXv9rRND6ình. CậuXv9rRND6 quyết8n8UDQYg định8n8UDQYg 8n8UDQYgbiết Xv9rRND6thời biếtXv9rRND6 tN9dvhế Xv9rRND6đi đến cù8n8UDQYgng, muốnN9dv xN9dvem cácXv9rRND6 cXv9rRND6ô rốtXv9rRND6 cuộc8n8UDQYg muốnN9dv quậXv9rRND6y cái8n8UDQYg quỷN9dv gìN9dv. XXv9rRND6e nN9dvgang qXv9rRND6ua quảng tN9dvrường truN9dvng tâm8n8UDQYg, trênXv9rRND6 đường8n8UDQYg đềuXv9rRND6 lN9dvà ngườiXv9rRND6 báXv9rRND6n Xv9rRND6hoa hồng,N9dv lúXv9rRND6c này8n8UDQYg mới8n8UDQYg tỉnh ngộ.

Tân Ý8n8UDQYg Điền đấmN9dv mạnhXv9rRND6 cậuN9dv mộtN9dv cXv9rRND6ái, "An8n8UDQYgh Xv9rRND6xấu N9dvquá đi,N9dv hN9dvồi n8n8UDQYgãy cốN9dv ýXv9rRND6 chơiXv9rRND6 em!N9dv" KíXv9rRND6ch động làXv9rRND6m N9dvcô qN9dvuên hXv9rRND6ai ch8n8UDQYgân bịXv9rRND6 tró8n8UDQYgi mXv9rRND6à đứngN9dv lê8n8UDQYgn, Xv9rRND6kết Xv9rRND6quả suýt8n8UDQYg chútN9dv nữaXv9rRND6 ngã nhào.

"Anh chưa nXv9rRND6ói Xv9rRND6gì h8n8UDQYgết, lXv9rRND6à tự8n8UDQYg eN9dvm nhảN9dvy vào8n8UDQYg ôXv9rRND6m mà."N9dv CậuN9dv lN9dvộ 8n8UDQYgra mộtXv9rRND6 nụXv9rRND6 cườiXv9rRND6 N9dvxấu xa, ngồi8n8UDQYg Xv9rRND6xổm xuống8n8UDQYg thN9dváo dây8n8UDQYg thừnXv9rRND6g N9dvquanh c8n8UDQYghân cô,8n8UDQYg tháo8n8UDQYg mộtXv9rRND6 hXv9rRND6ồi vẫnXv9rRND6 cXv9rRND6hưa xong, có8n8UDQYg cN9dvhút khôXv9rRND6ng Xv9rRND6kiên nhẫnXv9rRND6, "KhXv9rRND6ông c8n8UDQYgó vN9dviệc gìXv9rRND6 eN9dvm thXv9rRND6ắt 8n8UDQYggút Xv9rRND6nhiều vậyN9dv làm gì?"

Tân Ý8n8UDQYg Điền hXv9rRND6ừ mộXv9rRND6t t8n8UDQYgiếng, "Xv9rRND6Để diễN9dvn ch8n8UDQYgo thXv9rRND6ật Xv9rRND6mà, ng8n8UDQYgười 8n8UDQYgta rấtXv9rRND6 chuyN9dvên nghiệpN9dv đN9dvó. Dây thừ8n8UDQYgng quáN9dv dài8n8UDQYg, đàN9dvnh pXv9rRND6hải tN9dvhắt gú8n8UDQYgt nhiềuN9dv thôiN9dv. A8n8UDQYgnh N9dvcàng N9dvtháo cN9dvhân e8n8UDQYgm càng đa8n8UDQYgu, ởN9dv phXv9rRND6òng bê8n8UDQYgn bênN9dv 8n8UDQYgkia cXv9rRND6ó da8n8UDQYgo đấy."

Cậu tứcN9dv Xv9rRND6giận nóiXv9rRND6: "ĐáN9dvng đờXv9rRND6i!" ĐứngXv9rRND6 dậXv9rRND6y đếnN9dv phòng8n8UDQYg bếpXv9rRND6 tìm8n8UDQYg mộXv9rRND6t Xv9rRND6con dN9dvao cắtXv9rRND6 tráiXv9rRND6 cN9dvây N9dvđể cắXv9rRND6t đứtN9dv dây.

Tân Xv9rRND6Ý Điền mXv9rRND6ở túiN9dv dN9dvu l8n8UDQYgịch c8n8UDQYgủa cậN9dvu rN9dva xXv9rRND6em, ngạ8n8UDQYgc nhiên:Xv9rRND6 "Wow8n8UDQYg, đâN9dvy 8n8UDQYglà lầN9dvn đầuXv9rRND6 tiên 8n8UDQYgem t8n8UDQYghấy tN9dviền Xv9rRND6mặt Xv9rRND6nhiều thếXv9rRND6 Xv9rRND6này, rấXv9rRND6t không8n8UDQYg aN9dvn toàXv9rRND6n, 8n8UDQYgnhanh n8n8UDQYghanh kiếm cN9dvhỗ g8n8UDQYgiấu nXv9rRND6ó đi."

Tạ Đắc qN9dvuan sáN9dvt căN9dvn nXv9rRND6hà, N9dvbên 8n8UDQYgtrong trXv9rRND6ống rỗn8n8UDQYgg khôn8n8UDQYgg Xv9rRND6có đồ8n8UDQYg đạc8n8UDQYg. TườnN9dvg trắng,N9dv sàn nhà,8n8UDQYg Xv9rRND6đèn treoN9dv, Xv9rRND6trên tườngXv9rRND6 N9dvtreo m8n8UDQYgột bứcN9dv tranXv9rRND6h Xv9rRND6sơn dầu,8n8UDQYg đồXv9rRND6 dùXv9rRND6ng ch8n8UDQYgỉ có sXv9rRND6ofa, bàn8n8UDQYg ăn8n8UDQYg, vàXv9rRND6i cáiN9dv Xv9rRND6ghế, g8n8UDQYgiống nXv9rRND6hư chuẩ8n8UDQYgn bXv9rRND6ị ch8n8UDQYgo Xv9rRND6thuê, khô8n8UDQYgng 8n8UDQYgnhịn được hỏiXv9rRND6: "N9dvNhà của8n8UDQYg ai?"

"Nhà của mộtXv9rRND6 hXv9rRND6ọc 8n8UDQYgsinh, 8n8UDQYgcả nh8n8UDQYgà d8n8UDQYgi dân8n8UDQYg s8n8UDQYgang Cana8n8UDQYgda, thN9dvỉnh thoảnN9dvg mớiXv9rRND6 8n8UDQYgvề. 8n8UDQYgEm phiên 8n8UDQYgdịch luN9dvận văXv9rRND6n cN9dvho coXv9rRND6n bé,Xv9rRND6 coXv9rRND6n bXv9rRND6é cN9dvho e8n8UDQYgm 8n8UDQYgmượn nhàN9dv N9dvvài ng8n8UDQYgày. Xv9rRND6Em n8n8UDQYgói cần mượnN9dv 8n8UDQYgnhà đXv9rRND6ể qua8n8UDQYgy phiN9dvm ngắnN9dv, h8n8UDQYgì hì."

Cậu tN9dvrêu 8n8UDQYgchọc n8n8UDQYgói: 8n8UDQYg"Quay phi8n8UDQYgm e8n8UDQYgm N9dvbị tróiXv9rRND6 hả?"

"Anh được Xv9rRND6lắm, đừ8n8UDQYgng cXv9rRND6ó mXv9rRND6à đượcXv9rRND6 lợXv9rRND6i N9dvmà còXv9rRND6n rN9dva v8n8UDQYgẻ Xv9rRND6thông mN9dvinh! E8n8UDQYgm tN9dvốn 8n8UDQYgrất nhi8n8UDQYgều tâm tN9dvư, c8n8UDQYgũng muN9dvốn tặng8n8UDQYg 8n8UDQYganh mộtXv9rRND6 món8n8UDQYg quàXv9rRND6 đ8n8UDQYgặc biệ8n8UDQYgt nhânN9dv Xv9rRND6lễ tìnhXv9rRND6 nh8n8UDQYgân. RốN9dvt cuộc aN9dvnh cN9dvó ngạcN9dv nhiN9dvên N9dvvui mừngN9dv Xv9rRND6không N9dvvậy?" 8n8UDQYgTân N9dvÝ Điề8n8UDQYgn vừaXv9rRND6 nóXv9rRND6i vừaN9dv nhặtXv9rRND6 dây thừng,8n8UDQYg bXv9rRND6ăng dán8n8UDQYg r8n8UDQYgơi trênXv9rRND6 N9dvđất 8n8UDQYgvà c8n8UDQYguốn sXv9rRND6ách ởXv9rRND6 sN9dvofa nhN9dvét và8n8UDQYgo túXv9rRND6i Xv9rRND6sách, kéo khóaN9dv ké8n8UDQYgo n8n8UDQYgói: "ĐượXv9rRND6c rồiXv9rRND6, N9dvmặc 8n8UDQYgkệ Xv9rRND6anh v8n8UDQYgui ítN9dv ha8n8UDQYgy là8n8UDQYg 8n8UDQYgvui nhiN9dvều, thờiXv9rRND6 gian kN9dvhông còN9dvn sớmN9dv Xv9rRND6nữa, chúN9dvng tXv9rRND6a nN9dvên điXv9rRND6 thXv9rRND6ôi. An8n8UDQYgh đXv9rRND6ậu 8n8UDQYgxe ởXv9rRND6 đâu?"

"Sao phải đ8n8UDQYgi? Kh8n8UDQYgông phảiXv9rRND6 e8n8UDQYgm mN9dvượn 8n8UDQYgnhà mN9dvấy ngày8n8UDQYg sXv9rRND6ao? 8n8UDQYgKhông ởXv9rRND6 lạiXv9rRND6 mộN9dvt N9dvđêm quảN9dv thực c8n8UDQYgó lỗiN9dv vớXv9rRND6i sXv9rRND6ự haXv9rRND6o t8n8UDQYgốn tâmXv9rRND6 tưN9dv củ8n8UDQYga eXv9rRND6m." cậ8n8UDQYgu thủng8n8UDQYg thẳngXv9rRND6 N9dvđến soN9dvfa ngồi xuống.

"Anh tưởng8n8UDQYg đXv9rRND6ây làN9dv Xv9rRND6khách N9dvsạn saoXv9rRND6? N9dvThứ nhấtN9dv khôngXv9rRND6 8n8UDQYgcó Xv9rRND6thức ăn8n8UDQYg, thứXv9rRND6 hN9dvai khô8n8UDQYgng có8n8UDQYg 8n8UDQYgchăn, là8n8UDQYgm saN9dvo mN9dvà ởXv9rRND6 lN9dvại được?"

"Ăn thì c8n8UDQYgó thể8n8UDQYg mN9dvua ởXv9rRND6 gầ8n8UDQYgn đây,8n8UDQYg cò8n8UDQYgn 8n8UDQYgchăn, rN9dváng tXv9rRND6ìm 8n8UDQYgchắc chắN9dvn N9dvcó thôi,N9dv nế8n8UDQYgu không họN9dv v8n8UDQYgề 8n8UDQYgđây Xv9rRND6đắp bằngXv9rRND6 cáXv9rRND6i gì?8n8UDQYg" CậN9dvu đN9dvi thẳngN9dv vN9dvào N9dvphòng ngủ,8n8UDQYg mởN9dv tủXv9rRND6 âmXv9rRND6 tường, Xv9rRND6bên tron8n8UDQYgg đầN9dvy đủ8n8UDQYg th8n8UDQYgảm lô8n8UDQYgng, chăN9dvn, 8n8UDQYggối đầu,8n8UDQYg 8n8UDQYgchiếu 8n8UDQYgvà nN9dvhững t8n8UDQYghứ linh ti8n8UDQYgnh khác.

Tân ÝXv9rRND6 Điền vẫnN9dv lắcN9dv đầu,8n8UDQYg "Xv9rRND6Em k8n8UDQYghông muốnN9dv Xv9rRND6ở đâyXv9rRND6, khôXv9rRND6ng cXv9rRND6ó điềuXv9rRND6 hòaN9dv, bu8n8UDQYgổi 8n8UDQYgtối sN9dvẽ lạnh. E8n8UDQYgm cXv9rRND6ó đặt8n8UDQYg chỗXv9rRND6 ở8n8UDQYg nhXv9rRND6à hànN9dvg Tây,8n8UDQYg tXv9rRND6ám giờN9dv Xv9rRND6tối, nN9dvếu khôN9dvng điN9dv thXv9rRND6ì kh8n8UDQYgông kịp đâu."

Tạ ĐắcN9dv liếcXv9rRND6 Xv9rRND6cô N9dvmột cáN9dvi, nh8n8UDQYgàn nhXv9rRND6ã nóN9dvi: "YênXv9rRND6 tâmN9dv, cóN9dv anXv9rRND6h ởN9dv đ8n8UDQYgây, N9dvsẽ khôN9dvng để8n8UDQYg N9dvem đôngXv9rRND6 lạnhXv9rRND6 đâu."

Cuối cùng 8n8UDQYghọ đếnXv9rRND6 cửa8n8UDQYg hàXv9rRND6ng tiệ8n8UDQYgn lợXv9rRND6i 8n8UDQYggần Xv9rRND6đó muXv9rRND6a một8n8UDQYg Xv9rRND6ít vậtN9dv dụng8n8UDQYg hàXv9rRND6ng ngàXv9rRND6y, cộng thêmN9dv mXv9rRND6ì ă8n8UDQYgn liềN9dvn, lạp8n8UDQYg xưởng8n8UDQYg vN9dvà trN9dvứng kh8n8UDQYgo, Xv9rRND6ăn q8n8UDQYgua lo8n8UDQYga mộtXv9rRND6 bXv9rRND6ữa. TânN9dv ÝN9dv Điền vừXv9rRND6a N9dvthu dọnN9dv chéXv9rRND6n đũaXv9rRND6 vừaXv9rRND6 lắN9dvc đ8n8UDQYgầu: "8n8UDQYgBữa tiệXv9rRND6c lớ8n8UDQYgn ngàXv9rRND6y lễ8n8UDQYg tìnhN9dv nhânN9dv củ8n8UDQYga em cXv9rRND6ứ 8n8UDQYgnhư vN9dvậy biế8n8UDQYgn th8n8UDQYgành m8n8UDQYgì N9dvăn liền."

Tạ Xv9rRND6Đắc từXv9rRND6 Xv9rRND6phía saN9dvu ômN9dv lấyN9dv N9dveo côN9dv, N9dvthì th8n8UDQYgầm N9dvvào taXv9rRND6i cô:Xv9rRND6 "BữaXv9rRND6 tiN9dvệc lXv9rRND6ớn n8n8UDQYggày Xv9rRND6lễ tìn8n8UDQYgh nXv9rRND6hân của8n8UDQYg 8n8UDQYganh, bâN9dvy N9dvgiờ chíXv9rRND6nh thứcXv9rRND6 bN9dvắt đ8n8UDQYgầu N9dv-- "

Tân ÝN9dv Điền8n8UDQYg q8n8UDQYguay đXv9rRND6ầu lạiN9dv, nhN9dvư cXv9rRND6ười nhưXv9rRND6 khôXv9rRND6ng N9dvnhìn cN9dvậu m8n8UDQYgột cáN9dvi, Xv9rRND6nhướn màyXv9rRND6 nóN9dvi: 8n8UDQYg"Anh nghXv9rRND6ĩ hN9dvay quáN9dv đi,Xv9rRND6 e8n8UDQYgm mớiXv9rRND6 khôXv9rRND6ng Xv9rRND6cần 8n8UDQYg-- "

Cậu cXv9rRND6úi đầN9dvu hXv9rRND6ôn c8n8UDQYgổ cô,N9dv 8n8UDQYg"Không pN9dvhải N9dvem bị8n8UDQYg tróXv9rRND6i sao8n8UDQYg? LàXv9rRND6m gì8n8UDQYg N9dvcó quyềnXv9rRND6 8n8UDQYgnói "Không"?"

Tân ÝXv9rRND6 8n8UDQYgĐiền Xv9rRND6hừ mộ8n8UDQYgt tiếnXv9rRND6g, kN9dvhông pXv9rRND6hục phả8n8UDQYgn bác:8n8UDQYg "AN9dvnh cũXv9rRND6ng kh8n8UDQYgông phảXv9rRND6i bọnXv9rRND6 cướp!"

"Anh khôngN9dv ngạiN9dv lN9dvàm Xv9rRND6đạo tXv9rRND6ặc háN9dvi N9dvhoa mộtXv9rRND6 phen."

"Đáng ti8n8UDQYgếc Xv9rRND6em kh8n8UDQYgông pN9dvhải lXv9rRND6à 8n8UDQYgcon N9dvtin bịN9dv bắt8n8UDQYg cóc.8n8UDQYg" N9dvCô nóiXv9rRND6 xXv9rRND6ong cưXv9rRND6ời ch8n8UDQYgạy đi.

Có thể làN9dv d8n8UDQYgo chuN9dvyện "Xv9rRND6Bắt cóc"N9dv N9dvkích thích8n8UDQYg, buổiXv9rRND6 Xv9rRND6tối TạN9dv ĐắcN9dv cựcN9dv N9dvkỳ phXv9rRND6ấn kN9dvhởi, suy nghN9dvĩ nhiề8n8UDQYgu 8n8UDQYgcách g8n8UDQYgiày v8n8UDQYgò cô.N9dv N9dvKhởi N9dvđầu 8n8UDQYgTân N9dvÝ Xv9rRND6Điền cN9dvó Xv9rRND6trắc trởXv9rRND6, nN9dvhưng là N9dvvì lấyN9dv lN9dvòng cậu,Xv9rRND6 Xv9rRND6nỗ lực8n8UDQYg phN9dvối hợpXv9rRND6 cậu8n8UDQYg muốn8n8UDQYg làmN9dv gXv9rRND6ì thXv9rRND6ì làm,8n8UDQYg 8n8UDQYgdần 8n8UDQYgdần quen đN9dvược. Xv9rRND6Cậu càn8n8UDQYgg N9dvhăng háiN9dv, 8n8UDQYgkhông chỉ8n8UDQYg muốnXv9rRND6 Xv9rRND6cô thự8n8UDQYgc h8n8UDQYgiện cN9dvác độngXv9rRND6 Xv9rRND6tác khó nói8n8UDQYg, bảnN9dv 8n8UDQYgthân cN9dvàng kXv9rRND6hông gì8n8UDQYg kN9dviêng k8n8UDQYgỵ, nóiN9dv s8n8UDQYgở trư8n8UDQYgờng N9dvhạ Xv9rRND6lưu gXv9rRND6ì đó.Xv9rRND6 Tân Xv9rRND6Ý Điền8n8UDQYg vừN9dva tN9dvhẹn vừXv9rRND6a g8n8UDQYgiận, xoXv9rRND6ay N9dvngười xuốN9dvng giường8n8UDQYg 8n8UDQYgmuốn 8n8UDQYgtìm bông8n8UDQYg gòXv9rRND6n bịt lỗN9dv tai8n8UDQYg. CuN9dvối cN9dvùng hXv9rRND6ai ngườN9dvi N9dvmệt cN9dvực đXv9rRND6ô, ôN9dvm n8n8UDQYghau đánhXv9rRND6 mN9dvột giấ8n8UDQYgc 8n8UDQYgngon lành.

Thân thể đãN9dv Xv9rRND6trút hếtXv9rRND6 n8n8UDQYgiềm N9dvsay mêN9dv thỏa8n8UDQYg thíN9dvch, tâmN9dv Xv9rRND6lý cũnXv9rRND6g tựXv9rRND6 nhiên8n8UDQYg mXv9rRND6à kXv9rRND6hoan khoái hơn,N9dv TN9dvạ ĐắXv9rRND6c sN9dvau mộtXv9rRND6 giXv9rRND6ấc tỉ8n8UDQYgnh dậyN9dv, Xv9rRND6cảm giáXv9rRND6c sảng8n8UDQYg khoáiXv9rRND6 vôN9dv cùn8n8UDQYgg, tinh thầN9dvn suXv9rRND6ng mã8n8UDQYgn, đN9dvã lXv9rRND6âu chư8n8UDQYga c8n8UDQYgảm thấXv9rRND6y 8n8UDQYghăng h8n8UDQYgái dân8n8UDQYgg tràXv9rRND6o nXv9rRND6hư 8n8UDQYgthế này.

Tân ÝN9dv Điền 8n8UDQYguể oảN9dvi tỉ8n8UDQYgnh dậy,N9dv cậu8n8UDQYg đXv9rRND6ã quXv9rRND6ần áoN9dv N9dvchỉnh tXv9rRND6ề, N9dvrửa mặtN9dv xoN9dvng xN9dvuôi, N9dvđứng trước gươ8n8UDQYgng thắtN9dv 8n8UDQYgcà vạt.8n8UDQYg BởiN9dv v8n8UDQYgì khôN9dvng có8n8UDQYg rèN9dvm N9dvcửa s8n8UDQYgổ, ánhN9dv Xv9rRND6nắng thẳngXv9rRND6 t8n8UDQYgắp chiếu N9dvvào phN9dvòng. CXv9rRND6ô Xv9rRND6che mắtN9dv, ngN9dváp 8n8UDQYgmột cáiN9dv nóXv9rRND6i: "AnXv9rRND6h ph8n8UDQYgải đi8n8UDQYg N9dvlàm hả?"

"Mẹ an8n8UDQYgh đ8n8UDQYgã Xv9rRND6khỏe hơXv9rRND6n nh8n8UDQYgiều rồi,Xv9rRND6 eXv9rRND6m muXv9rRND6ốn thXv9rRND6ăm b8n8UDQYgà khônN9dvg?" CậuXv9rRND6 khô8n8UDQYgng quXv9rRND6ay đầuN9dv, hỏ8n8UDQYgi mộtN9dv cN9dvách N9dvthờ ơ.

Có tXv9rRND6hể 8n8UDQYgdo mới8n8UDQYg tỉnhXv9rRND6 lại8n8UDQYg, 8n8UDQYgTân ÝN9dv 8n8UDQYgĐiền N9dvcảm giXv9rRND6ác tN9dvrong đXv9rRND6ầu t8n8UDQYgrống rỗXv9rRND6ng, hồiXv9rRND6 l8n8UDQYgâu Xv9rRND6mới trN9dvở lại8n8UDQYg bì8n8UDQYgnh thườnXv9rRND6g, "8n8UDQYgSau Xv9rRND6này đ8n8UDQYgi, đưN9dvợc không?"

Cậu điXv9rRND6 qua8n8UDQYg, đN9dvứng Xv9rRND6bên giư8n8UDQYgờng N9dvtừ t8n8UDQYgrên nhN9dvìn 8n8UDQYgxuống Xv9rRND6cô, cườN9dvi N9dvnói: "Sớm8n8UDQYg muộ8n8UDQYgn cũN9dvng Xv9rRND6phải điN9dv, eN9dvm sợN9dv c8n8UDQYgái gì."

Cô không muốnXv9rRND6 nói8n8UDQYg "Xv9rRND6Em Xv9rRND6không muố8n8UDQYgn 8n8UDQYgđến nhà8n8UDQYg N9dvanh" mXv9rRND6ột N9dvcách trự8n8UDQYgc t8n8UDQYgiếp nênN9dv thaN9dvy đổi cá8n8UDQYgch khácXv9rRND6 dịN9dvu dàN9dvng hXv9rRND6ơn, "N9dvAnh khônXv9rRND6g cảmN9dv thấ8n8UDQYgy hơN9dvi nónXv9rRND6g vội8n8UDQYg saoN9dv? CN9dvhúng ta mới8n8UDQYg qu8n8UDQYgen Xv9rRND6nhau mấyXv9rRND6 th8n8UDQYgáng mN9dvà thôi-8n8UDQYg- "

"Nhưng màXv9rRND6 chúN9dvng 8n8UDQYgta biết8n8UDQYg 8n8UDQYgnhau bảyN9dv năXv9rRND6m rồi."

"Em --" TânN9dv Xv9rRND6Ý ĐiềnN9dv nhìn8n8UDQYg Xv9rRND6cậu muốXv9rRND6n nói8n8UDQYg lạXv9rRND6i t8n8UDQYghôi. NN9dvhững hìnhN9dv ảnhXv9rRND6 lộnN9dv xộnXv9rRND6 hiệnXv9rRND6 lên tronXv9rRND6g 8n8UDQYgđầu 8n8UDQYgcô, cô8n8UDQYg N9dvkhông biếN9dvt nêXv9rRND6n làm8n8UDQYg 8n8UDQYgthế 8n8UDQYgnào chN9dvo phải.N9dv CN9dvô khôn8n8UDQYgg Xv9rRND6ngờ quan hệ8n8UDQYg N9dvhai 8n8UDQYgngười sẽN9dv tN9dviến triểnN9dv nhaXv9rRND6nh nXv9rRND6hư vậXv9rRND6y, nhaXv9rRND6nh đếnXv9rRND6 khiXv9rRND6ến c8n8UDQYgô t8n8UDQYgrở tay khXv9rRND6ông kịp.

Tạ Đắc ngồi8n8UDQYg xuốN9dvng đầuN9dv giường,N9dv thấ8n8UDQYgp giọnXv9rRND6g 8n8UDQYgnói: "YêXv9rRND6n tâm,8n8UDQYg mẹXv9rRND6 anXv9rRND6h cXv9rRND6hỉ nhớN9dv nhXv9rRND6ững người N9dvvà sựN9dv việcXv9rRND6 trướXv9rRND6c Xv9rRND6lúc Xv9rRND6anh haN9dvi N9dvmất, tN9dvrí 8n8UDQYgnhớ saN9dvu nàyN9dv t8n8UDQYgrong 8n8UDQYgtình trạng hỗnXv9rRND6 loạN9dvn, Xv9rRND6mẹ an8n8UDQYgh chắc8n8UDQYg lN9dvà khônN9dvg nhớXv9rRND6 rN9dva 8n8UDQYgem đâu."

Tân Xv9rRND6Ý ĐiXv9rRND6ền kh8n8UDQYgông Xv9rRND6nói g8n8UDQYgì, qua8n8UDQYgy đầuXv9rRND6 n8n8UDQYghìn ngoà8n8UDQYgi Xv9rRND6cửa sổ.

"Ba anh mN9dvất rồi8n8UDQYg, an8n8UDQYgh mớiN9dv nhận8n8UDQYg rXv9rRND6a trXv9rRND6ên đờiN9dv nà8n8UDQYgy chN9dvỉ c8n8UDQYgòn m8n8UDQYgẹ aXv9rRND6nh Xv9rRND6là ngườXv9rRND6i N9dvthân duy N9dvnhất. N9dvTình N9dvtrạng sứ8n8UDQYgc khỏeXv9rRND6 v8n8UDQYgà tinXv9rRND6h tXv9rRND6hần bN9dvà ấ8n8UDQYgy N9dvlúc tN9dvốt lXv9rRND6úc kN9dvhông, an8n8UDQYgh rất l8n8UDQYgo N9dvlắng, nên8n8UDQYg từXv9rRND6 Xv9rRND6khách sạnXv9rRND6 dọnN9dv về8n8UDQYg Xv9rRND6nhà, muốnXv9rRND6 lúN9dvc N9dvbà ấyXv9rRND6 cN9dvòn số8n8UDQYgng 8n8UDQYgchăm sóc b8n8UDQYgà n8n8UDQYghiều N9dvhơn. Chú8n8UDQYgng Xv9rRND6ta kết8n8UDQYg hN9dvôn Xv9rRND6sớm mN9dvột chút,N9dv tro8n8UDQYgng nh8n8UDQYgà c8n8UDQYgó 8n8UDQYgtrẻ c8n8UDQYgon, bà ấN9dvy Xv9rRND6sẽ 8n8UDQYgkhông N9dvcô quXv9rRND6ạnh t8n8UDQYghế nàXv9rRND6y, đâyXv9rRND6 là8n8UDQYg thN9dvứ n8n8UDQYghất; thứN9dv hXv9rRND6ai, Xv9rRND6trước đâXv9rRND6y anh chN9dvưa tXv9rRND6ừng 8n8UDQYgnghĩ đếnXv9rRND6 chuyện8n8UDQYg kết8n8UDQYg hXv9rRND6ôn, nếu8n8UDQYg Xv9rRND6như nhXv9rRND6ất đN9dvịnh phả8n8UDQYgi cưới,N9dv đốN9dvi tượng cN9dvhỉ N9dvcó thXv9rRND6ể N9dvlà emN9dv." Xv9rRND6Cậu theN9dvo thói8n8UDQYg qXv9rRND6uen đXv9rRND6em N9dvnhững 8n8UDQYgtâm tìN9dvnh, s8n8UDQYguy nghĩ, tháN9dvi độ8n8UDQYg ẩnN9dv giấu8n8UDQYg ở8n8UDQYg nơi8n8UDQYg mà8n8UDQYg ngườiN9dv Xv9rRND6khác Xv9rRND6không Xv9rRND6thấy 8n8UDQYgđược, 8n8UDQYgcân nhXv9rRND6ắc rấtN9dv lâu cuốXv9rRND6i cùXv9rRND6ng mớ8n8UDQYgi quyXv9rRND6ết địnhN9dv thXv9rRND6ổ Xv9rRND6lộ ýN9dv kiXv9rRND6ến chXv9rRND6ân Xv9rRND6thật nhất8n8UDQYg từN9dv đ8n8UDQYgáy lò8n8UDQYgng, nó khiến8n8UDQYg cậXv9rRND6u c8n8UDQYgó cảmN9dv gi8n8UDQYgác giống8n8UDQYg nhưN9dv trXv9rRND6ần nhưN9dv n8n8UDQYghộng đ8n8UDQYgứng trêN9dvn đườnXv9rRND6g, giống nhưN9dv mấ8n8UDQYgt đi8n8UDQYg nXv9rRND6ăng lựcN9dv tựXv9rRND6 vệ,8n8UDQYg bởiXv9rRND6 Xv9rRND6vậy kXv9rRND6hi Xv9rRND6nói 8n8UDQYgra cN9dvó chXv9rRND6út mấtN9dv tựXv9rRND6 nhiên.

Cách nói trưnXv9rRND6g cầN9dvu ýN9dv 8n8UDQYgkiến nhưN9dvng thực8n8UDQYg rXv9rRND6a lại8n8UDQYg cươngXv9rRND6 quyếtN9dv làm8n8UDQYg Xv9rRND6Tân ÝN9dv ĐiềnXv9rRND6 khônN9dvg nói nênXv9rRND6 Xv9rRND6lời. N9dvCô đ8n8UDQYgứng N9dvlên N9dvmặc 8n8UDQYgquần N9dváo, trN9dvước k8n8UDQYghi cậu8n8UDQYg m8n8UDQYgở cửaXv9rRND6 rXv9rRND6a ngoàiXv9rRND6 N9dvnói một 8n8UDQYgcâu: "K8n8UDQYgết hônXv9rRND6 l8n8UDQYgà đạN9dvi sự,Xv9rRND6 khônN9dvg p8n8UDQYghải haN9dvi nN9dvgười chúngXv9rRND6 tXv9rRND6a nóiN9dv N9dvlà cXv9rRND6ó thể được."

Tạ ĐắcXv9rRND6 dừng8n8UDQYg bước,N9dv đôi8n8UDQYg mà8n8UDQYgy chaXv9rRND6u lN9dvại N9dvmột chỗ,N9dv nN9dvhư đă8n8UDQYgm chXv9rRND6iêu nhìn8n8UDQYg N9dvcô Xv9rRND6một cái.

Hai người tN9dvhu 8n8UDQYgdọn xonN9dvg xuôXv9rRND6i Xv9rRND6rồi rời8n8UDQYg khỏi,8n8UDQYg TạN9dv ĐắcXv9rRND6 đưa8n8UDQYg 8n8UDQYgcô vN9dvề Thẩm8n8UDQYg N9dvgia. 8n8UDQYgTrên xe TâXv9rRND6n N9dvÝ ĐiềN9dvn nhậ8n8UDQYgn đượcXv9rRND6 điệ8n8UDQYgn thoạ8n8UDQYgi c8n8UDQYgủa N9dvmẹ, "ThN9dvi Lin8n8UDQYgh 8n8UDQYgvới QuânN9dv HN9dvòa lạiXv9rRND6 đang Xv9rRND6cãi nhau8n8UDQYg, Xv9rRND6làm Xv9rRND6phiền tớXv9rRND6i Q8n8UDQYguân AnN9dv, n8n8UDQYgó Xv9rRND6ôm KỳN9dv KN9dvỳ 8n8UDQYgđòi N9dvđi, Xv9rRND6bị mẹN9dv ngănN9dv N9dvcản. Lão Thẩm8n8UDQYg tN9dvức giậnN9dv đến8n8UDQYg nỗi8n8UDQYg bệnhXv9rRND6 8n8UDQYgtim suýt8n8UDQYg chút8n8UDQYg 8n8UDQYgphát tá8n8UDQYgc. CònXv9rRND6 coN9dvn, ởXv9rRND6 bêXv9rRND6n ngoài qXv9rRND6ua đêmXv9rRND6 cXv9rRND6ũng khôN9dvng nóXv9rRND6i mXv9rRND6ột tiếng,Xv9rRND6 khôN9dvng biếtXv9rRND6 gọiN9dv điệnXv9rRND6 Xv9rRND6về N9dvsao?" Xv9rRND6Cô vội tN9dvrả lời:Xv9rRND6 "N9dvCon vXv9rRND6ề N9dvnhà liềN9dvn N9dvmà. M8n8UDQYgới N9dvqua năm8n8UDQYg mớN9dvi, ha8n8UDQYgi v8n8UDQYgợ chồ8n8UDQYgng nóN9dv cãN9dvi nhau gN9dvì nữa?"

Nguyên nhN9dvân sN9dvự việXv9rRND6c l8n8UDQYgà nN9dvhư thếN9dv này:8n8UDQYg ThẩmN9dv Q8n8UDQYguân Hò8n8UDQYga N9dvvà N9dvđám N9dvbạn chN9dvơi mạt8n8UDQYg chượ8n8UDQYgc, một N9dvngày Xv9rRND6một đêXv9rRND6m khôN9dvng vXv9rRND6ề nhà8n8UDQYg, thXv9rRND6ua khôngN9dv ítXv9rRND6 tiền.N9dv 8n8UDQYgBà vợ8n8UDQYg 8n8UDQYgLiêu N9dvThi LXv9rRND6inh tìm Xv9rRND6ra cậ8n8UDQYgu, N9dvgọi cậuN9dv về8n8UDQYg Xv9rRND6nhà cN9dvậu 8n8UDQYgkhông chịN9dvu, thếXv9rRND6 lN9dvà lật8n8UDQYg N9dvbàn mạ8n8UDQYgt chưN9dvợc trước mặtXv9rRND6 mọ8n8UDQYgi người.Xv9rRND6 HaXv9rRND6i ngN9dvười cãXv9rRND6i nN9dvhau đXv9rRND6ến N9dvtận nN9dvhà, aN9dvnh mộtN9dv lN9dvời tôN9dvi một câu8n8UDQYg, aXv9rRND6i cũn8n8UDQYgg khXv9rRND6ông chịuXv9rRND6 8n8UDQYgnói N9dvít vàXv9rRND6i câuN9dv. LiêuN9dv T8n8UDQYghi LinN9dvh Xv9rRND6không cẩn8n8UDQYg Xv9rRND6thận làm N9dvbể chaN9dvi nưXv9rRND6ớc N9dvhoa N9dvChanel 8n8UDQYgcủa Thẩm8n8UDQYg QuânXv9rRND6 AnN9dv, ThN9dvẩm QuâN9dvn AXv9rRND6n viN9dvn cơN9dv h8n8UDQYgội này nó8n8UDQYgi côXv9rRND6 8n8UDQYgvài câu.8n8UDQYg N9dvLiêu Th8n8UDQYgi N9dvLinh bấ8n8UDQYgt mXv9rRND6ãn bàN9dv Xv9rRND6chị thiêN9dvn N9dvvị e8n8UDQYgm tra8n8UDQYgi, 8n8UDQYgnói móc cN9dvô ởXv9rRND6 Xv9rRND6nhà mẹ8n8UDQYg đẻXv9rRND6 ăXv9rRND6n kh8n8UDQYgông ngồiN9dv rồN9dvi, lôXv9rRND6i chXv9rRND6uyện cXv9rRND6ô 8n8UDQYgly hôN9dvn Xv9rRND6ra Xv9rRND6nói. ThXv9rRND6ẩm Quân Xv9rRND6An tứcXv9rRND6 giậnXv9rRND6 8n8UDQYgkhóc lớn,Xv9rRND6 N9dvthu dọXv9rRND6n hà8n8UDQYgnh N9dvlý đòiXv9rRND6 dN9dvẫn cN9dvon gáiN9dv đN9dvi. ThẩN9dvm N9dvGia Sơn qu8n8UDQYgát gi8n8UDQYgận, mọXv9rRND6i ngườXv9rRND6i N9dvsợ kN9dvhông dN9dvám Xv9rRND6lên tiếnN9dvg. ThẩmN9dv QuâXv9rRND6n HòaXv9rRND6 thấ8n8UDQYgy b8n8UDQYgất thường, N9dvchuồn đi,Xv9rRND6 Liêu8n8UDQYg ThXv9rRND6i LiXv9rRND6nh N9dvliền Xv9rRND6theo đuôiN9dv. Xv9rRND6Do đN9dvó k8n8UDQYghi Tâ8n8UDQYgn ÝXv9rRND6 ĐiềnXv9rRND6 trở về8n8UDQYg ThẩN9dvm giaXv9rRND6, cN9dvhiến trườn8n8UDQYgg TXv9rRND6hẩm gXv9rRND6ia tN9dvràn ngậpN9dv khN9dvói thuN9dvốc súN9dvng tuyên8n8UDQYg N9dvbố tạm dừng,N9dv Xv9rRND6Thẩm GiXv9rRND6a SN9dvơn Xv9rRND6bế chN9dváu ngoạN9dvi 8n8UDQYgKỳ 8n8UDQYgKỳ điN9dv 8n8UDQYgra ngoN9dvài uống8n8UDQYg tràN9dv, ThN9dvẩm Quân A8n8UDQYgn trốN9dvn ởXv9rRND6 tN9dvrong pXv9rRND6hòng xN9dvem TV.

Mẹ Tân 8n8UDQYgđứng ở8n8UDQYg Xv9rRND6cửa nN9dvhìn Xv9rRND6xung Xv9rRND6quanh, tN9dvhấy mộtN9dv chiế8n8UDQYgc x8n8UDQYge Xv9rRND6một đenN9dv ở8n8UDQYg phí8n8UDQYga x8n8UDQYga mởN9dv cửa. 8n8UDQYgTân Ý8n8UDQYg Điền8n8UDQYg N9dvxuống xe8n8UDQYg, h8n8UDQYgơi bất8n8UDQYg N9dvngờ N9dvlà TạXv9rRND6 ĐN9dvắc 8n8UDQYgcũng N9dvtheo xuN9dvống xeXv9rRND6. CN9dvậu đ8n8UDQYgi về 8n8UDQYgphí m8n8UDQYgẹ 8n8UDQYgTân, gXv9rRND6ọi 8n8UDQYgmột tiế8n8UDQYgng "Dì",N9dv nóiN9dv 8n8UDQYgvài câ8n8UDQYgu mN9dvừng Xv9rRND6năm tố8n8UDQYgt đẹpN9dv Xv9rRND6cát tường. 8n8UDQYgMẹ TânXv9rRND6 tN9dvỉ mỉN9dv qN9dvuan sátN9dv cậu,N9dv ánN9dvh mắtN9dv Xv9rRND6có 8n8UDQYgvẻ lưỡ8n8UDQYgng lự,N9dv N9dvcuối cùng8n8UDQYg không hỏN9dvi gXv9rRND6ì, cN9dvhỉ vẫN9dvy tN9dvay: "BêXv9rRND6n ngoàN9dvi lạXv9rRND6nh lắm,8n8UDQYg đN9dvừng đứng8n8UDQYg đây8n8UDQYg nữN9dva, Xv9rRND6vào trong đi."

Tạ Đắc có8n8UDQYg chúXv9rRND6t thận8n8UDQYg trọngXv9rRND6 ngồi8n8UDQYg ở8n8UDQYg 8n8UDQYgphòng kháN9dvch Thẩm8n8UDQYg gXv9rRND6ia, mN9dvẹ c8n8UDQYgủa 8n8UDQYgTân ÝXv9rRND6 dN9dvường N9dvnhư hơi ấnN9dv tưN9dvợng đối8n8UDQYg Xv9rRND6với cậXv9rRND6u, cậuXv9rRND6 khôXv9rRND6ng biXv9rRND6ết đâN9dvy N9dvlà chuyệXv9rRND6n N9dvtốt hN9dvay cN9dvhuyện xấu. Cậ8n8UDQYgu uốngXv9rRND6 8n8UDQYgtrà, nN9dvgồi kh8n8UDQYgoảng mưN9dvời phút8n8UDQYg Xv9rRND6thì đi.

Tân ÝN9dv Điền dọn8n8UDQYg dẹp8n8UDQYg đồXv9rRND6 đạN9dvc N9dvtrong phònXv9rRND6g. Mẹ8n8UDQYg TâXv9rRND6n gN9dvõ cửaN9dv, nóN9dvi: "TronN9dvg nhN9dvà N9dvcó lN9dvạp xưởng v8n8UDQYgà cá8n8UDQYg kN9dvhô, cXv9rRND6on muốXv9rRND6n ma8n8UDQYgng mộtXv9rRND6 íXv9rRND6t đếnN9dv BXv9rRND6ắc KiN9dvnh khXv9rRND6ông?" CôN9dv nN9dvói cũnN9dvg được, tì8n8UDQYgm mộtXv9rRND6 8n8UDQYgcái N9dvtúi sạchN9dv đ8n8UDQYgưa Xv9rRND6mẹ. MẹXv9rRND6 TânXv9rRND6 vừ8n8UDQYga vào8n8UDQYg 8n8UDQYgphòng vừaN9dv 8n8UDQYgtừ tốnN9dv nói:Xv9rRND6 "Cậu thanN9dvh 8n8UDQYgniên vừa8n8UDQYg đưaXv9rRND6 8n8UDQYgcon về8n8UDQYg nhXv9rRND6à đó,Xv9rRND6 co8n8UDQYgn vàN9dv nN9dvó đ8n8UDQYgang yêuXv9rRND6 nN9dvhau sao?"

Cô Xv9rRND6nhẹ n8n8UDQYghàng Xv9rRND6gật đầu.

Mẹ N9dvTân lạ8n8UDQYgi hỏXv9rRND6i: "Xv9rRND6Cậu tN9dva tênXv9rRND6 gìN9dv?" Tân8n8UDQYg Ý8n8UDQYg ĐN9dviền q8n8UDQYgua mN9dvột lúcXv9rRND6 l8n8UDQYgâu mXv9rRND6ới thấXv9rRND6p gi8n8UDQYgọng nóN9dvi: "HọN9dv Tạ."

"Đúng Xv9rRND6là nó!8n8UDQYg" 8n8UDQYgMẹ TânN9dv lXv9rRND6ộ Xv9rRND6vẻ giXv9rRND6ận dữ,N9dv "MấXv9rRND6y N9dvđứa làXv9rRND6 thXv9rRND6ật haN9dvy đaXv9rRND6ng đùa8n8UDQYg giỡn?"

Cô cN9dvúi đầuN9dv khôngN9dv N9dvnói lờiXv9rRND6 nào.

Mẹ TN9dvân N9dvbiến sắN9dvc, qN9dvuát giọXv9rRND6ng lạnhXv9rRND6 lùng:8n8UDQYg "SaN9dvu Xv9rRND6này N9dvcon ítXv9rRND6 lXv9rRND6ui tớXv9rRND6i vN9dvới N9dvnó, Xv9rRND6nghe chưa?"

Tân ÝXv9rRND6 Đ8n8UDQYgiền Xv9rRND6vô cùngN9dv bấtN9dv N9dvđắc N9dvdĩ, "Mẹ8n8UDQYg, aN9dvnh ấy8n8UDQYg khXv9rRND6ông phả8n8UDQYgi tênN9dv lừa8n8UDQYg đảoN9dv cũXv9rRND6ng khN9dvông phXv9rRND6ải Xv9rRND6kẻ xấ8n8UDQYgu, mXv9rRND6ẹ đừngXv9rRND6 cXv9rRND6ó thàN9dvnh kiXv9rRND6ến vớiN9dv anXv9rRND6h ấy."

Mẹ Tân tăngN9dv giN9dvọng nói8n8UDQYg lớnXv9rRND6 tiến8n8UDQYgg: 8n8UDQYg"Vết thươnXv9rRND6g c8n8UDQYgon làN9dvnh rồiXv9rRND6 n8n8UDQYgên quênN9dv Xv9rRND6mất đN9dvau rồi 8n8UDQYgư, b8n8UDQYgị nóN9dv làmN9dv hạiXv9rRND6 Xv9rRND6còn ch8n8UDQYgưa đ8n8UDQYgủ thảN9dvm s8n8UDQYgao? ThiếuN9dv ch8n8UDQYgút Xv9rRND6nữa thân8n8UDQYg bại8n8UDQYg 8n8UDQYgdanh liệt! CòN9dvn nhXv9rRND6ững ngư8n8UDQYgời t8n8UDQYgrong TạXv9rRND6 giXv9rRND6a, làN9dv chúnXv9rRND6g tN9dva rướcXv9rRND6 lấy8n8UDQYg nhụ8n8UDQYgc sao?"

"Mẹ, đãXv9rRND6 N9dvlà quáXv9rRND6 khứXv9rRND6 rXv9rRND6ồi, coXv9rRND6n đâu8n8UDQYg cóXv9rRND6 saoXv9rRND6! Xv9rRND6Khi đN9dvó 8n8UDQYganh ấyN9dv cònXv9rRND6 Xv9rRND6nhỏ, làN9dvm việcN9dv khônN9dvg biN9dvết cXv9rRND6hừng 8n8UDQYgmực, lN9dvại th8n8UDQYgích đù8n8UDQYga dXv9rRND6ai -N9dv- "

Mẹ Tân tN9dvức giận8n8UDQYg cắtXv9rRND6 ngaN9dvng 8n8UDQYglời cô,8n8UDQYg "Xv9rRND6Đó làN9dv 8n8UDQYgtrò đ8n8UDQYgù Xv9rRND6dai Xv9rRND6của đứaXv9rRND6 cN9dvon Xv9rRND6nít saXv9rRND6o? Xv9rRND6Cho con uố8n8UDQYgng t8n8UDQYghuốc ngủ,8n8UDQYg địN9dvnh Xv9rRND6vô 8n8UDQYglễ vXv9rRND6ới N9dvcon --,cXv9rRND6on tN9dvrai mườiN9dv sXv9rRND6áu tuổi,Xv9rRND6 nóiXv9rRND6 lớn không8n8UDQYg Xv9rRND6lớn, nXv9rRND6ói nh8n8UDQYgỏ cũnN9dvg khôngN9dv nhỏ8n8UDQYg, vN9dviệc cXv9rRND6ó thể8n8UDQYg làmN9dv việcN9dv không8n8UDQYg thN9dvể làm cònXv9rRND6 cầN9dvn ngườiXv9rRND6 k8n8UDQYghác dạyN9dv Xv9rRND6sao? Từ8n8UDQYg nh8n8UDQYgỏ N9dvtâm Xv9rRND6thuật bN9dvất chín8n8UDQYgh, lớnXv9rRND6 lênXv9rRND6 làXv9rRND6 người tốN9dvt saoN9dv? CoN9dvn đóN9dv --Xv9rRND6" bàN9dv Xv9rRND6chỉ N9dvvào đầu8n8UDQYg cN9dvon gáiN9dv mắnXv9rRND6g to8n8UDQYg: N9dv"Càng sống8n8UDQYg càng dXv9rRND6ở! Co8n8UDQYgn nXv9rRND6ăm naN9dvy bN9dvao nhi8n8UDQYgêu, nóN9dv nămN9dv nXv9rRND6ay N9dvbao nhiêu?"

Tân N9dvÝ ĐiềnN9dv bXv9rRND6ị mXv9rRND6ắng 8n8UDQYgchỉ cúXv9rRND6i đầuXv9rRND6, khônN9dvg dámN9dv lênXv9rRND6 tiếng.

"Tạ gia cXv9rRND6ó tiền8n8UDQYg Xv9rRND6là tốt,Xv9rRND6 N9dvnhưng chúXv9rRND6ng t8n8UDQYga k8n8UDQYghông thấXv9rRND6y lạ!N9dv Nhữ8n8UDQYgng n8n8UDQYggười TạN9dv N9dvgia, tất cảN9dv đ8n8UDQYgều l8n8UDQYgà Xv9rRND6nhân vậN9dvt lXv9rRND6ợi hại,N9dv cóXv9rRND6 tiếng8n8UDQYg ngaXv9rRND6ng ngượcXv9rRND6 8n8UDQYgkhông phâ8n8UDQYgn pXv9rRND6hải trái. 8n8UDQYgCon nN9dvgớ nXv9rRND6gẩn khônN9dvg biếN9dvt, c8n8UDQYghứ mẹXv9rRND6 rấtXv9rRND6 rN9dvõ r8n8UDQYgàng! CoN9dvn đó,Xv9rRND6 đúN9dvng là8n8UDQYg N9dvtrẻ người n8n8UDQYgon N9dvdạ! Xv9rRND6Mẹ nN9dvó N9dvbiết chuyệnXv9rRND6 N9dvhai N9dvđứa không?"

Tân Xv9rRND6Ý ĐiềXv9rRND6n ấpXv9rRND6 úXv9rRND6ng nói:N9dv "N9dvTụi co8n8UDQYgn quXv9rRND6en nhN9dvau chN9dvưa 8n8UDQYgbao lâXv9rRND6u -Xv9rRND6- "

"Vậy làN9dv N9dvtốt rồi,Xv9rRND6 n8n8UDQYghanh 8n8UDQYgchóng chXv9rRND6ia tXv9rRND6ay đi!"

"Mẹ, cN9dvon Xv9rRND6không N9dvphải Xv9rRND6vì tiềXv9rRND6n cN9dvủa aN9dvnh Xv9rRND6ấy, N9dvanh ấyXv9rRND6 đối8n8UDQYg với8n8UDQYg c8n8UDQYgon r8n8UDQYgất tốN9dvt N9dv-- "

Mẹ Tân liếXv9rRND6c cXv9rRND6ô, "Xv9rRND6Mẹ bN9dviết Xv9rRND6con chN9dvia N9dvtay NXv9rRND6gụy Tiên,N9dv N9dvtình c8n8UDQYgảm chịuN9dv 8n8UDQYgđả kícN9dvh r8n8UDQYgất lớn, nhưnN9dvg cũng8n8UDQYg kh8n8UDQYgông thểN9dv N9dvlàm N9dvẩu nXv9rRND6hư thế!N9dv Xv9rRND6Từ nhỏ8n8UDQYg mN9dvẹ dạ8n8UDQYgy cXv9rRND6on thếXv9rRND6 nàN9dvo? Con gá8n8UDQYgi phảXv9rRND6i đứ8n8UDQYgng đắnN9dv tựN9dv trọngN9dv, bất8n8UDQYg kXv9rRND6ể xảyXv9rRND6 Xv9rRND6ra chuyệnXv9rRND6 8n8UDQYggì, tuyệtN9dv khôngXv9rRND6 t8n8UDQYghể cam cN9dvhịu. MN9dvẹ tN9dvin con8n8UDQYg, coN9dvn Xv9rRND6lại cảN9dv đê8n8UDQYgm kh8n8UDQYgông về?Xv9rRND6 ĐêXv9rRND6m N9dvqua cóN9dv phảiXv9rRND6 cN9dvon ởXv9rRND6 chung vớiXv9rRND6 nXv9rRND6ó không?"

Tân Xv9rRND6Ý Điền chố8n8UDQYgng Xv9rRND6đỡ khN9dvông nổiN9dv, nhịn8n8UDQYg Xv9rRND6không đượcN9dv N9dvnói: "MẹN9dv, co8n8UDQYgn 8n8UDQYghai t8n8UDQYgám tuổi8n8UDQYg rồi, khô8n8UDQYgng phảN9dvi tr8n8UDQYgẻ con-Xv9rRND6-" mẹ8n8UDQYg T8n8UDQYgân Xv9rRND6không đ8n8UDQYgợi côN9dv N9dvnói xongXv9rRND6, lậpXv9rRND6 tứcN9dv nói:8n8UDQYg Xv9rRND6"Vậy con vN9dvẫn muốN9dvn yê8n8UDQYgu đương8n8UDQYg vớiN9dv thằ8n8UDQYgng N9dvnhóc đóXv9rRND6? Xv9rRND6Đây l8n8UDQYgà bi8n8UDQYgểu hiện8n8UDQYg nghiêXv9rRND6m túcXv9rRND6 chịu trác8n8UDQYgh n8n8UDQYghiệm vớiN9dv Xv9rRND6tình cảm8n8UDQYg sao?"

Cô bịXv9rRND6 dồn vào8n8UDQYg tườngN9dv áXv9rRND6 kN9dvhẩu khôngXv9rRND6 trả8n8UDQYg lờiN9dv đưXv9rRND6ợc, đ8n8UDQYgành 8n8UDQYgnói: "Đ8n8UDQYgược r8n8UDQYgồi, 8n8UDQYgđược rồi8n8UDQYg, con bi8n8UDQYgết nê8n8UDQYgn lXv9rRND6àm Xv9rRND6như thế8n8UDQYg nN9dvào." Cô8n8UDQYg Xv9rRND6xách the8n8UDQYgo 8n8UDQYgtúi lạ8n8UDQYgp xưN9dvởng vXv9rRND6à cáXv9rRND6 khôXv9rRND6 nhanh nhảu8n8UDQYg chạyXv9rRND6 v8n8UDQYgào phòng.Xv9rRND6 CN9dvô thảN9dv đạiXv9rRND6 cáiN9dv N9dvtúi 8n8UDQYglên Xv9rRND6bàn, cXv9rRND6hỉ vN9dvào cái8n8UDQYg đầuN9dv con cá8n8UDQYg Xv9rRND6nói: "XXv9rRND6em màXv9rRND6y 8n8UDQYgkìa, gN9dvây ch8n8UDQYgo tN9dvao biếtXv9rRND6 baN9dvo rắcN9dv rối!"

Buổi chiều cN9dvùng nXv9rRND6gày Tân8n8UDQYg ÝXv9rRND6 ĐiềnXv9rRND6 về8n8UDQYg 8n8UDQYgBắc KiXv9rRND6nh, TạXv9rRND6 ĐắcN9dv muXv9rRND6ốn đếnN9dv N9dvđón cN9dvô. C8n8UDQYgô vộiN9dv đáp: N9dv"Anh đừnN9dvg Xv9rRND6có 8n8UDQYgmà tới,N9dv 8n8UDQYgmẹ eN9dvm khônXv9rRND6g mXv9rRND6uốn tN9dvhấy anh8n8UDQYg." TạN9dv Đắc8n8UDQYg khôngXv9rRND6 Xv9rRND6ngờ mình l8n8UDQYgại khôN9dvng N9dvđược 8n8UDQYghoan nghênh8n8UDQYg, N9dvhỏi N9dvvì saN9dvo. N9dvCô Xv9rRND6thở dàiN9dv, "Cũn8n8UDQYgg dN9dvo chuyện tN9dvốt Xv9rRND6anh lXv9rRND6àm! EN9dvm N9dvhỏi an8n8UDQYgh, Xv9rRND6lần 8n8UDQYgđó c8n8UDQYgó phảiN9dv 8n8UDQYganh ch8n8UDQYgo eXv9rRND6m Xv9rRND6uống thuốcN9dv ng8n8UDQYgủ không? EXv9rRND6m đến8n8UDQYg Xv9rRND6bây giờ8n8UDQYg cXv9rRND6òn mXv9rRND6ơ mơN9dv mà8n8UDQYgng màng,Xv9rRND6 8n8UDQYgkhông nhớ8n8UDQYg Xv9rRND6rõ cụ8n8UDQYg tXv9rRND6hể Xv9rRND6xảy rN9dva chuyện g8n8UDQYgì. LúcXv9rRND6 đóN9dv mẹN9dv 8n8UDQYgem đế8n8UDQYgn nhàN9dv N9dvanh đXv9rRND6ón em8n8UDQYg, cảN9dvnh sáN9dvt hN9dvình nXv9rRND6hư cũN9dvng tN9dvới, có 8n8UDQYgđúng không?"

Tạ Đắc N9dvhồi lâuN9dv khôn8n8UDQYgg lên8n8UDQYg Xv9rRND6tiếng."Vậy an8n8UDQYgh b8n8UDQYgảo Đổng8n8UDQYg 8n8UDQYgToàn đN9dvến đónXv9rRND6 em8n8UDQYg." Cậu8n8UDQYg N9dvngắt điện thoại8n8UDQYg, N9dvngồi phịchN9dv xuốXv9rRND6ng sofa8n8UDQYg. TạN9dv giXv9rRND6a 8n8UDQYgtừ lúN9dvc TạN9dv HậuN9dv mấtN9dv, 8n8UDQYgbố N9dvtrí trong 8n8UDQYgnhà khôngN9dv N9dvcó thN9dvay đổi8n8UDQYg gXv9rRND6ì. CậN9dvu nhXv9rRND6ìn qN9dvuanh bốnN9dv phí8n8UDQYga, trêXv9rRND6n tường8n8UDQYg 8n8UDQYgvẫn treo b8n8UDQYgức thư8n8UDQYg hN9dvọa Xv9rRND6ngay vịN9dv tXv9rRND6rí đó,N9dv 8n8UDQYgbình hoXv9rRND6a vẫn8n8UDQYg đ8n8UDQYgặt N9dvtrên bệN9dv Xv9rRND6cửa sổ,8n8UDQYg tr8n8UDQYgong bình cắXv9rRND6m mộN9dvt bXv9rRND6ó 8n8UDQYghoa cXv9rRND6át cán8n8UDQYgh, tXv9rRND6rên k8n8UDQYgệ vN9dvẫn Xv9rRND6để n8n8UDQYghững mN9dvón đồXv9rRND6 lN9dvúc nhỏN9dv cậu8n8UDQYg thường ch8n8UDQYgơi, cậuN9dv nhắmN9dv mắt8n8UDQYg lXv9rRND6ại đXv9rRND6ều Xv9rRND6có thể8n8UDQYg tN9dvìm được.

Cảnh cũ ngườiN9dv 8n8UDQYgxưa. CậN9dvu nhN9dvớ rất8n8UDQYg rõXv9rRND6, mN9dvùa hè8n8UDQYg nămXv9rRND6 Xv9rRND6ấy cậuXv9rRND6 N9dvmười 8n8UDQYgsáu tuN9dvổi, TâN9dvn ÝXv9rRND6 trước kXv9rRND6hi N9dvdu họ8n8UDQYgc đến8n8UDQYg t8n8UDQYgạm biệXv9rRND6t cXv9rRND6ậu, là8n8UDQYg N9dvngồi ởN9dv N9dvnơi cậu8n8UDQYg đang8n8UDQYg ngồi.