You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17ymmx: LkJodễ tìfxJLnh bD3Fnhân bymmxất ngờ

Trước khi TạbD3F Đắhy4Dc tafxJLn sbD3Fở ymmxthì nhhy4Dận đượcfxJL kJodcú đkJodiện thbD3Foại lhy4Dạ, làymmx shy4Dố ymmxđiện thy4Dhoại cymmxố định tymmxrong cùngkJod thy4Dhành fxJLphố, ngườifxJL gọifxJL bD3Fđến làhy4D mộtkJod pkJodhụ nbD3Fữ nóbD3Fi bD3Fvới giọhy4Dng lạnh bD3Flùng: hy4D"Anh hãkJody nbD3Fghe cfxJLho khy4Dỹ, kJodbạn gáikJod anymmxh đbD3Fang trofxJLng takJody chúymmxng tôi,ymmx tiền chufxJLộc ymmxmột tkJodriệu tệ.bD3F NfxJLếu anymmxh kJoddám báokJod bD3Fcảnh kJodsát, chúfxJLng tôihy4D bD3Flập tứfxJLc giết cfxJLon tkJodin." nóihy4D xokJodng liymmxền cúpymmx ymmxmáy. CkJodậu ngâhy4Dy nbD3Fgười hy4Dmột lúc,ymmx khônbD3Fg biết bD3Fchuyện gìfxJL xảfxJLy raymmx, híbD3Ft hy4Dsâu mộtfxJL bD3Fhơi, kJodsau khy4Dhi ổhy4Dn địnhfxJL ymmxtinh thầnkJod liềfxJLn ymmxgọi cho TkJodân ymmxÝ ĐiềnkJod, khôhy4Dng ngoàifxJL dựbD3F ymmxđoán củakJod cậufxJL điệkJodn thoạikJod tắbD3Ft máy,kJod fxJLlại gọihy4D lại kJodsố mhy4Dáy lúcbD3F nãy.

Điện thoại bàhy4Dn kfxJLhông ngừngbD3F rbD3Feo. HkJodà Chânhy4D nhìfxJLn mhy4Dàn hìbD3Fnh hhy4Diển thịfxJL sốymmx dbD3Fi độngkJod rồi hfxJLỏi ymmxTân Ýhy4D Điymmxền, ymmx"Có cầymmxn nghfxJLe máyfxJL hy4Dkhông?" TânfxJL kJodÝ ĐiềnkJod mắnymmxg: "Cậuhy4D khùfxJLng hả, khbD3Fông ănfxJL qymmxua thịtbD3F hbD3Feo cũkJodng khôhy4Dng thấfxJLy heymmxo chạyymmx ymmxà? ĐươngkJod nhiêhy4Dn khônfxJLg thể nghhy4De." CôkJod bD3Frút dâbD3Fy điệnhy4D thoạikJod hy4Dra, bD3Fký túymmxc xfxJLá trkJodong tfxJLích tắckJod yêymmxn thy4Dĩnh trở lại.

Hà Chân kJodhỏi: "CbD3Fái ymmxtrò vuymmxi củhy4Da cậuhy4D chy4Dó hơfxJLi hy4Dquá khfxJLông? Lỡymmx cậukJod fxJLta bD3Fbáo fxJLcảnh kJodsát thì phymmxải fxJLlàm symmxao? bD3FTớ kJodnhất đfxJLịnh pbD3Fhải chết,fxJL hy4Dkhông thiếukJod cảnhfxJL hy4Dbị kJodcảnh kJodsát cho ăkJodn mkJodắng á."

Tân Ýhy4D Điền phấtkJod bD3Ftay, "YênkJod tâmkJod đihy4D, anymmxh ấykJod đãymmx bD3Fđược hhy4Duấn lhy4Duyện, shy4Dẽ bikJodết cáfxJLch hy4Dứng phó loạibD3F chbD3Fuyện bắthy4D ymmxcóc tốymmxng tiền,hy4D bymmxiết nkJodên lfxJLàm fxJLthế nàohy4D mà,kJod sẽkJod kbD3Fhông báo cảnhhy4D fxJLsát fxJLđâu. Viymmxệc tớfxJL kJodlo hy4Dlà, afxJLnh ấybD3F sẽkJod khôymmxng mahy4Dng thefxJLo mộfxJLt triệymmxu thy4Dệ tiền ymmxmặt thiệtkJod hy4Dchứ? LỡbD3F nhhy4Dư trênbD3F đườngfxJL ymmxbị mấbD3Ft? TớkJod đềnfxJL khfxJLông bD3Fnổi fxJLđâu. Biết vậyfxJL nóiymmx ymmxnăm trămhy4D ngànbD3F ymmxđược rồi."

Đồng mưu tbD3Fức gikJodận nóymmxi, "CậbD3Fu nêfxJLn nghĩkJod làmhy4D thếbD3F nymmxào đểkJod dfxJLẹp yênhy4D bD3Fông cọkJodp họymmx TạkJod sắp nổkJodi kJodtrận lôiymmx đìnhhy4D bD3Fthì hkJoday bD3Fhơn, fxJLtớ nhìymmxn thbD3Fế nhy4Dào cfxJLũng bD3Fkhông thbD3Fấy cậkJodu tkJoda giống ngkJodười kJodbị ngườibD3F kkJodhác trêymmxu bD3Fđùa mhy4Dà chy4Don bD3Fcó tfxJLhể tfxJLốt bụngfxJL nhy4Dhẫn nymmxhịn đâu."

Tân Ýhy4D Điền đembD3F dbD3Fây thừngkJod vàkJod ymmxbăng dánhy4D đãfxJL chuẩnkJod bịbD3F trướckJod vkJodào trkJodong túbD3Fi, nhắbD3Fc HkJodà Chân fxJLlần nữa:fxJL "Nymmxói rồihy4D mà,ymmx ymmxđến ymmxnhà bD3FA MỹkJod rồifxJL kJodthì tớymmx ghy4Dọi điệbD3Fn kJodcho cậu,hy4D cậu lạymmxi dùnbD3Fg dhy4Di độfxJLng hy4Dnhắn đhy4Dịa fxJLchỉ ymmxvào bD3Fdi độymmxng kJodanh ấhy4Dy, đừymmxng fxJLnghe điệnkJod thoạifxJL của anfxJLh ấyhy4D, sẽymmx lộkJod bD3Fđó. TkJodớ đfxJLi đây.bD3F CậkJodu đừnfxJLg ymmxcó quêfxJLn đấy."

Tạ Đắc đếnbD3F hy4Dngân bD3Fhàng rútbD3F mộkJodt thy4Driệu tệkJod tiềbD3Fn bD3Fmặt, fxJLbỏ trbD3Fong tbD3Fúi bD3Fdu lhy4Dịch màkJodu xanh, chuẩnkJod bịbD3F xokJodng hết,hy4D cậuhy4D ngồkJodi trofxJLng kJodxe nhhy4Dắm fxJLmắt dưỡngfxJL thầhy4Dn, đợfxJLi ymmxbọn bắtbD3F cóc tốngbD3F ymmxtiền rfxJLa chỉymmx thịfxJL tiếpfxJL thefxJLo. TronkJodg đầuhy4D lạbD3Fi hiệnhy4D hy4Dra sốymmx điệnymmx thbD3Foại bàn củkJoda bọnfxJL cướp,fxJL fxJLcảm bD3Fthấy kJodquen mắymmxt, hìnhy4Dh nhưfxJL đãhy4D tfxJLhấy sốfxJL nàykJod bD3Fở đâufxJL rồi,hy4D nhưng thfxJLế nàohy4D cũngbD3F nghkJodĩ khôngbD3F hy4Dra. CậubD3F phâfxJLn thy4Dích tỉfxJL mỉ,hy4D ymmxđối phhy4Dương nếkJodu là muốnhy4D tiềfxJLn, nhhy4Dư vậyymmx cymmxho thấyhy4D khbD3Fông phảikJod nhằfxJLm vbD3Fào cákJod nymmxhân cậfxJLu mymmxà trảbD3F thù, chỉymmx fxJLcần bD3Flàm thekJodo bọkJodn họkJod ykJodêu cầu,kJod ymmxchắc sẽymmx khhy4Dông ảnhbD3F hy4Dhưởng đhy4Dến TânkJod bD3FÝ. Cậu thấyfxJL kbD3Fỳ lkJodạ bD3Fchính lymmxà, ymmxbọn họkJod vìbD3F sfxJLao chkJodỉ cầnhy4D mộtbD3F trihy4Dệu, chfxJLẳng lymmxẽ trưkJodớc khi ymmxgây fxJLán khôngkJod đikJodều trfxJLa thânfxJL thymmxế cậkJodu bD3Fhay hy4Dlà hy4Dbọn cymmxướp lầfxJLn bD3Fnày fxJLcơ hy4Dbản chẳng hy4Dra tròkJod trốhy4Dng gì?

Di động hy4Dcó tikJodn nhắnhy4D mới.hy4D Cậhy4Du mymmxở xefxJLm, ymmxlà fxJLmột đhy4Dịa chỉfxJL, khymmxu vựckJod ngoạibD3F thy4Dhành, có hfxJLơi hẻokJod lánhfxJL, symmxau cùngbD3F kèmhy4D thêmfxJL: MộtbD3F mbD3Fình afxJLnh bD3Fđi, bD3Fnếu nhkJodư báofxJL cảnhhy4D sát, anhy4Dh sẽfxJL hhy4Dối ymmxhận. bD3FCậu thấybD3F tfxJLhế nbD3Fào cymmxũng thấyymmx bD3Fkỳ quáhy4Di, đốikJod phymmxương thếhy4D mà báofxJL cymmxho cậuymmx bD3Fđịa chkJodỉ cụhy4D thểkJod rõhy4D kJodràng, thậmymmx chíkJod giọnfxJLg điệhy4Du nóymmxi hy4Dchuyện lại kháchbD3F sáohy4D lịcymmxh sự.

Cậu gọi ymmxđiện thoạymmxi, safxJLu ymmxđó khởibD3F ymmxđộng kJodxe, chạbD3Fy tkJodhẳng đếnymmx mụhy4Dc tifxJLêu. Qhy4Dua đườnfxJLg cao tốckJod bD3Flà mộtymmx cfxJLon đưfxJLờng bD3Fcó vkJodẻ chậtfxJL hy4Dhẹp, hàhy4Dng ckJodây thôngbD3F hy4Dcao bD3Fto đầykJod hhy4Dai bên đưfxJLờng, kJodlá ymmxđã rụhy4Dng fxJLhết, fxJLtrơ trọibD3F bD3Fđứng fxJLgiữa đfxJLồng trốkJodng trbD3Fong mbD3Fùa đông. BênbD3F kJodtay hy4Dtrái lhy4Dà symmxông Thượngymmx LâmkJod mhy4Dênh mônkJodg, ymmxngày đêmhy4D kJodchảy cuồnymmx hy4Dcuộn không ngừfxJLng nghy4Dhỉ, vhy4Dì tfxJLhế khôbD3Fng khíymmx symmxo vớfxJLi nộiymmx thànfxJLh lạnhbD3F fxJLhơn nhy4Dhiều. Trời đãkJod tối,ymmx tfxJLrên đymmxường xfxJLe rấtkJod fxJLít, cũngkJod kfxJLhông cóymmx ymmxđèn đườbD3Fng. kJodCậu láhy4Di rấtbD3F chậm, nhhy4Dờ ánhfxJL hy4Dđèn nênhy4D thấyfxJL đượcbD3F phíbD3Fa trfxJLước chếchfxJL ymmxbên phy4Dhải lfxJLà ymmxmột tòbD3Fa nhà hafxJLi tầngfxJL xâyfxJL bD3Fdựng thebD3Fo ymmxphong cábD3Fch kiêkJodn trúbD3Fc nướcymmx ngobD3Fài, cậymmxu kJoddừng hy4Dxe cách mộtbD3F ymmxđoạn ymmxxa, xkJodách thy4Dheo túikJod bD3Fdu lịchymmx chậmfxJL rãfxJLi đfxJLi tới.

Cổng không bbD3Fị kymmxhóa, khẽhy4D mở,bD3F dườnfxJLg nhưymmx đkJodợi chy4Dậu ymmxtự chkJodui đầuymmx vàobD3F lướymmxi. CkJodậu đbD3Fẩy cửa sắfxJLt điymmx vfxJLào, kJodđây ymmxlà ngkJodôi nymmxhà đymmxiển hy4Dhình củymmxa ngưhy4Dời dâhy4Dn bD3Fphương fxJLNam, hy4Dcó lẽ tfxJLừ lâkJodu khbD3Fông cfxJLó bD3Fai ởfxJL, ymmxcó chy4Dhút hofxJLang vắngbD3F, bD3Fcỏ ymmxdại tkJodrong vườnhy4D cymmxao đếnbD3F thắt lhy4Dưng, ymmxcây symmxồi hy4Dxanh cũnfxJLg khôngymmx tkJodhấy dấuymmx hiệfxJLu củbD3Fa sựfxJL chbD3Făm sóchy4D. Chy4Dậu đứng trướcbD3F chy4Dánh hy4Dcửa đóngfxJL kJodchặt tậpymmx trufxJLng tbD3Fư tưởnghy4D nfxJLín thởbD3F lfxJLắng nbD3Fghe độkJodng tĩnh fxJLmột lúkJodc, chẳymmxng ymmxnghe kJodđược kJodgì nbD3Fgoại trừbD3F tiếkJodng gihy4Dó thkJodổi quhy4Da bD3Ftán lá.fxJL Đưa takJody đẩybD3F cửa,kJod tiếnghy4D cọtkJod kẹtbD3F vbD3Fang lên,fxJL hìnhymmx ảhy4Dnh TânkJod Ýhy4D Đhy4Diền bịhy4D tfxJLrói hai takJody hfxJLai chân,hy4D miệnbD3Fg dáfxJLn fxJLbăng díhy4Dnh ngfxJLồi trênhy4D kJodsofa, lậbD3Fp kJodtức đhy4Dập vbD3Fào mắtymmx cậu. CfxJLậu ngâbD3Fy ymmxngẩn cymmxả ngườibD3F, đầymmxu tbD3Fiên ymmxlà nbD3Fhìn fxJLchung quanhymmx, kkJodhông pháfxJLt hiện ngườkJodi kkJodhác, saymmxu đófxJL đymmxi bD3Ftới, xymmxé bănbD3Fg dbD3Fán trêhy4Dn miệnbD3Fg ymmxcô ra.

Động tác chy4Dậu ymmxcó ckJodhút bD3Fthô lfxJLỗ, kJodTân ymmxÝ Điềymmxn nhfxJLịn khbD3Fông đkJodược rúfxJLt hy4Dhai tabD3Fy ghy4Diấu đằng symmxau lưbD3Fng bD3Fra, đẩyfxJL cậuhy4D ymmxra nkJodói: "Đymmxau! AnbD3Fh nhy4Dhẹ chútfxJL, đfxJLể fxJLem tựbD3F làm."

Tạ ĐkJodắc hbD3Fỏi vớiymmx giọnkJodg điệymmxu khôhy4Dng thấyymmx kJodhứng thúfxJL: "Bọnymmx cướbD3Fp đâu?"

Tân Ýhy4D Điền shy4Dợ cậufxJL tứcfxJL gikJodận, vộiymmx vãhy4D ymmxôm cbD3Fổ ckJodậu kJodđem hếtkJod fxJLkỹ xảokJod kJodhôn bD3Fcậu, đếfxJLn kJodkhi cậu bắtbD3F đầuhy4D hy4Dthở dốc,bD3F nhâkJodn ckJodơ bD3Fhội kJodhô bD3Fto: "hy4DLễ tbD3Fình nhy4Dhân hy4Dvui vẻ!"

Tạ Đắc ymmxcó vẻfxJL vôymmx cùfxJLng bìnhfxJL tĩnh,ymmx dymmxán mắtkJod vàobD3F côkJod bD3Fbạn gáihy4D kJodtinh qfxJLuái dựfxJLa sátymmx fxJLvào mình bD3Fmột ymmxlúc lbD3Fâu, kJodcuối cùnfxJLg thởymmx dàymmxi bófxJL taymmxy, "QfxJLuên ymmxđi, khônhy4Dg kJodsao làbD3F tốtymmx rồi."

Bộ dạng bkJodình tĩfxJLnh củabD3F cậbD3Fu hy4Dtrong mắbD3Ft TânkJod Ýymmx Điềnhy4D ckJodhả kháhy4Dc dấufxJL hiệubD3F báfxJLo trướcfxJL bão kJodtố sắymmxp đến,hy4D nhakJodnh bD3Fnhảu nfxJLịnh nọt:hy4D "Chẳnhy4Dg phảihy4D gầhy4Dn đâhy4Dy tâkJodm tìnhy4Dh hy4Danh không tốtbD3F saobD3F, dỗhy4D anfxJLh lạfxJLi khônymmxg kJodvui, đbD3Fành pbD3Fhải tkJodự bbD3Fiên tymmxự kJoddiễn tạobD3F cbD3Fho anh kJodcơ hộibD3F làmymmx ymmxanh hbD3Fùng bD3Fcứu mỹhy4D bD3Fnhân thhy4Dôi. Eymmxm đùkJoda gibD3Fỡn anymmxh vậy,ymmx ahy4Dnh không giậymmxn chứ?"

"Em nói thy4Dhử xemhy4D?" bD3FCậu hy4Dlạnh lùnhy4Dg lihy4Dếc chy4Dô bD3Fmột cáikJod. TâkJodn kJodÝ bD3FĐiền sợkJod khônhy4Dg dhy4Dám héymmx một câfxJLu ymmxnào, nkJodhư kJodmột cfxJLhú mèbD3Fo nhỏymmx đángfxJL thươnfxJLg nhìbD3Fn cậuymmx, hahy4Di tafxJLy đểhy4D trênhy4D đầu fxJLnhư thỏkJod trhy4Dắng, hhy4Dát giọymmxng thiếukJod nhfxJLi: "XifxJLn bạnfxJL đừngymmx ăfxJLn thy4Dôi đừnghy4D ănkJod tôi, tôymmxi sẽfxJL hfxJLát cymmxho bạnbD3F fxJLmột bàymmxi háhy4Dt thy4Dhật hahy4Dy -ymmx- "

Cậu phì cười,hy4D hy4Dvội xobD3Fay ngườfxJLi kJodsang cymmxhỗ khácfxJL. hy4DChú kJodý thy4Dới mộtbD3F kJodquyển hy4Dsách trbD3Fên sofa, hỏihy4D: "ChfxJLờ lâymmxu không?"hy4D NgườfxJLi nàymmxo đóbD3F chy4Dó tậfxJLt giậtymmx mìnbD3Fh vộihy4D vãkJod lắkJodc đầu, "bD3FEm khôngbD3F bifxJLết akJodnh fxJLcó đbD3Fến habD3Fy khônymmxg, chbD3Fo nênfxJL đymmxem kJodtheo sáckJodh đfxJLể gbD3Fiết thời gian."

Cậu vỗ vỗfxJL đệmfxJL sohy4Dfa, kJod"Em hy4Dnói afxJLnh fxJLcó thbD3Fể hy4Dkhông đếnkJod sahy4Do? NhọcbD3F lhy4Dòng ymmxhai ngườihy4D nghĩ rhy4Da cáifxJL tròhy4D bắtkJod cbD3Fóc, cbD3Fó cymmxâu kbD3Fhông cfxJLó hy4Dmũi khbD3Foan kkJodim cươngbD3F tbD3Fhì đừnghy4D kJodhòng làm nghềbD3F gốmfxJL hy4Dsứ, thậhy4Dt bD3Fmất mfxJLặt xấufxJL hổ!"

Tân kJodÝ ĐiềnfxJL bỗfxJLng nhbD3Fiên tỉnhy4Dh ngộkJod fxJLréo lkJodên: "AbD3Fnh đãhy4D sớkJodm biếkJodt rồymmxi hả?"

"Có người ymmxbắt cymmxóc ymmxmà lạikJod xhy4Dài điệymmxn thkJodoại kJodcố kJodđịnh vfxJLà kJoddi độnhy4Dg skJodao? CbD3Fũng kymmxhông cần vệfxJL tbD3Finh fxJLtheo dõikJod, tùbD3Fy tikJodện điềuymmx ymmxtra mộthy4D tífxJL làkJod rhy4Da ckJodả tfxJLhôi." fxJLTrách không đymmxược cậuhy4D nghkJodĩ sốhy4D đhy4Diện tymmxhoại bbD3Fàn nhfxJLìn quhy4Den mắt,fxJL nămymmx cfxJLon sốymmx đầukJod tiên cymmxủa sốfxJL đifxJLện thoạikJod trườymmxng Thượymmxng Đạiymmx đềhy4Du giốnbD3Fg nhauhy4D. ymmxKhi vệkJod skJodĩ nóhy4Di cậukJod biết ckJodhủ sốbD3F điệnkJod thhy4Doại bD3Fnày ymmxlà "HbD3Fà ChkJodân", mkJodặt hy4Dcậu xhy4Danh bD3Flại, mfxJLới bD3Fhiểu rkJoda hai ngườibD3F hymmxọ liêbD3Fn thủkJod đbD3Fùa mình.hy4D CậfxJLu qbD3Fuyết địnhymmx biếtymmx thờihy4D biếtbD3F thy4Dhế đfxJLi đến bD3Fcùng, muốkJodn xebD3Fm cácymmx côfxJL rốtbD3F cuymmxộc mkJoduốn qfxJLuậy cáibD3F bD3Fquỷ gìkJod. fxJLXe nganfxJLg quhy4Da quảng trườngbD3F tfxJLrung kJodtâm, tymmxrên đườngbD3F đfxJLều làymmx nhy4Dgười báfxJLn hoymmxa hồkJodng, lúbD3Fc bD3Fnày mớkJodi tỉnh ngộ.

Tân kJodÝ Điền đấhy4Dm ymmxmạnh cậukJod mộtbD3F cái,ymmx "Anhy4Dh bD3Fxấu quáhy4D ymmxđi, hồikJod nkJodãy bD3Fcố kJodý chơfxJLi kJodem!" KícfxJLh động lymmxàm bD3Fcô quênkJod habD3Fi châbD3Fn ymmxbị tróbD3Fi bD3Fmà đứnbD3Fg lên,bD3F kJodkết quảhy4D fxJLsuýt chúthy4D nữfxJLa ngã nhào.

"Anh chưa nóiymmx kJodgì hết,kJod ymmxlà ymmxtự ekJodm nhảhy4Dy vàoymmx ôfxJLm mà.hy4D" Cymmxậu lkJodộ fxJLra mộbD3Ft nụkJod cưymmxời xấuymmx xa, ngồiymmx xổmbD3F xubD3Fống thábD3Fo dâyhy4D thbD3Fừng quanymmxh chfxJLân bD3Fcô, thy4Dháo mộthy4D hồifxJL vfxJLẫn chymmxưa xong, fxJLcó ckJodhút kJodkhông fxJLkiên ymmxnhẫn, "KbD3Fhông ymmxcó việcbD3F ghy4Dì fxJLem ymmxthắt gútkJod fxJLnhiều vậyhy4D làm gì?"

Tân hy4DÝ Điền fxJLhừ mộthy4D tiếnymmxg, "Đểymmx fxJLdiễn cfxJLho thfxJLật hy4Dmà, ngymmxười tymmxa ymmxrất chbD3Fuyên nghiệpfxJL đófxJL. Dây thừngymmx qubD3Fá hy4Ddài, đfxJLành ymmxphải tkJodhắt gfxJLút nhiymmxều ymmxthôi. hy4DAnh càymmxng ymmxtháo chhy4Dân efxJLm càng đau,kJod ởymmx phònymmxg bêbD3Fn bênymmx kkJodia cfxJLó ymmxdao đấy."

Cậu ymmxtức giậkJodn nóymmxi: "ĐábD3Fng đờifxJL!" ĐứnbD3Fg dậykJod đếymmxn phy4Dhòng bếbD3Fp tìmkJod mộtbD3F cohy4Dn dahy4Do cắtkJod bD3Ftrái câymmxy hy4Dđể cymmxắt ymmxđứt dây.

Tân ymmxÝ Điền mởkJod túikJod dkJodu lịhy4Dch hy4Dcủa cbD3Fậu hy4Dra hy4Dxem, ngạbD3Fc nhymmxiên: "WowkJod, đkJodây fxJLlà lầnhy4D đbD3Fầu tiên bD3Fem thấybD3F bD3Ftiền mặtfxJL kJodnhiều thếfxJL này,kJod rấtbD3F khy4Dhông afxJLn toàn,fxJL nhahy4Dnh nhabD3Fnh kiếm chỗhy4D gkJodiấu hy4Dnó đi."

Tạ Đắc kJodquan shy4Dát cănhy4D nhàkJod, fxJLbên trokJodng trốhy4Dng rỗngymmx khônymmxg cymmxó đbD3Fồ bD3Fđạc. TườngbD3F tkJodrắng, sàn fxJLnhà, đèhy4Dn trymmxeo, trfxJLên kJodtường trhy4Deo mộthy4D bkJodức trahy4Dnh sơnhy4D hy4Ddầu, hy4Dđồ dkJodùng ckJodhỉ có sofafxJL, bkJodàn ăn,ymmx vfxJLài cábD3Fi ymmxghế, ymmxgiống nhưymmx hy4Dchuẩn bịymmx cymmxho ymmxthuê, khôngkJod hy4Dnhịn được hhy4Dỏi: "kJodNhà củaymmx ai?"

"Nhà của mbD3Fột hfxJLọc sibD3Fnh, cfxJLả nhfxJLà fxJLdi hy4Ddân sabD3Fng Canadahy4D, thỉkJodnh thoảngfxJL bD3Fmới về.hy4D kJodEm phiên dịkJodch luậymmxn vănkJod hy4Dcho cofxJLn bé,fxJL hy4Dcon békJod chymmxo eymmxm mượnfxJL nhymmxà vàiymmx ngàfxJLy. ymmxEm nófxJLi cần mượnkJod ymmxnhà hy4Dđể kJodquay phikJodm ngắnbD3F, hymmxì hì."

Cậu kJodtrêu cbD3Fhọc nóikJod: "fxJLQuay phhy4Dim hy4Dem bịhy4D hy4Dtrói hả?"

"Anh được lắm,bD3F đừnbD3Fg cymmxó ymmxmà đượckJod lợifxJL kJodmà kJodcòn hy4Dra bD3Fvẻ thfxJLông mikJodnh! Eymmxm tfxJLốn rấtfxJL nhiềuymmx tâm hy4Dtư, cũnymmxg bD3Fmuốn tặbD3Fng kJodanh mkJodột mfxJLón qfxJLuà đặchy4D biệkJodt nhâkJodn hy4Dlễ tìnymmxh nhân.ymmx ymmxRốt cuộc ahy4Dnh cóbD3F kJodngạc nhiênfxJL vubD3Fi mừnhy4Dg bD3Fkhông vậy?"hy4D TâfxJLn ÝkJod ĐiềnfxJL bD3Fvừa nóiymmx vừymmxa nhfxJLặt dây thymmxừng, bănghy4D dábD3Fn rymmxơi thy4Drên đấtbD3F vymmxà cuốnhy4D hy4Dsách ởymmx symmxofa fxJLnhét vàkJodo tkJodúi sáchymmx, kéo khókJoda kfxJLéo nókJodi: "Đưymmxợc rồi,ymmx hy4Dmặc kệymmx anfxJLh bD3Fvui ítbD3F hahy4Dy lbD3Fà vukJodi nhiều,hy4D tymmxhời gian khôngbD3F còhy4Dn skJodớm nữaymmx, chúnghy4D bD3Fta nêkJodn đfxJLi thôymmxi. Ahy4Dnh đậuhy4D xhy4De ymmxở đâu?"

"Sao phải đkJodi? KhôngfxJL phảibD3F fxJLem mymmxượn nhymmxà mấfxJLy ngàybD3F safxJLo? Khônghy4D fxJLở lạiymmx mộtfxJL đêmfxJL quảkJod thực kJodcó kJodlỗi vớbD3Fi sựbD3F kJodhao tốnbD3F tâkJodm tymmxư củakJod ebD3Fm." chy4Dậu tkJodhủng thẳngkJod đếnbD3F sofxJLfa ngồi xuống.

"Anh tưởngymmx đâbD3Fy làkJod khácymmxh kJodsạn saymmxo? ThứfxJL nhấtfxJL ymmxkhông chy4Dó thbD3Fức ănymmx, thứymmx haymmxi khôhy4Dng fxJLcó ymmxchăn, lbD3Fàm sakJodo mbD3Fà hy4Dở lạikJod được?"

"Ăn thì cóhy4D thểbD3F kJodmua fxJLở gầnbD3F bD3Fđây, còbD3Fn chănhy4D, bD3Fráng tìhy4Dm chắbD3Fc cfxJLhắn bD3Fcó thôkJodi, kJodnếu không hbD3Fọ vềbD3F đâyfxJL kJodđắp kJodbằng kJodcái gì?"ymmx Cậuymmx kJodđi thẳymmxng vkJodào phònymmxg ngủ,ymmx mởhy4D tủymmx âhy4Dm tường, bêbD3Fn fxJLtrong đầhy4Dy đủfxJL tymmxhảm lônhy4Dg, chymmxăn, gốifxJL đầu,fxJL chy4Dhiếu vbD3Fà nhữnghy4D thứfxJL linh tiymmxnh khác.

Tân bD3FÝ Điền vẫnymmx lắckJod đhy4Dầu, bD3F"Em khôngfxJL muốfxJLn ởbD3F ymmxđây, khbD3Fông ymmxcó đymmxiều hòkJoda, hy4Dbuổi tốymmxi sẽymmx lạnh. Eymmxm cfxJLó đặtymmx chỗkJod ởymmx nhàkJod hymmxàng hy4DTây, tfxJLám gfxJLiờ tfxJLối, nymmxếu khôhy4Dng kJodđi thìbD3F khôngfxJL kịp đâu."

Tạ Đắchy4D liếcfxJL côbD3F mộtfxJL cáfxJLi, nhbD3Fàn ymmxnhã nfxJLói: fxJL"Yên tâm,hy4D kJodcó ymmxanh ởkJod đây,hy4D ymmxsẽ khônymmxg ymmxđể kJodem đônbD3Fg lạnkJodh đâu."

Cuối cùng hkJodọ đếnfxJL cửakJod hàngbD3F tiệnbD3F lbD3Fợi fxJLgần đóhy4D mfxJLua mộtymmx íhy4Dt vậfxJLt ymmxdụng hàfxJLng ngàykJod, cộng thêkJodm fxJLmì ănbD3F liền,ymmx lạpfxJL xưởnhy4Dg vymmxà trứngbD3F hy4Dkho, ăymmxn bD3Fqua ymmxloa mộkJodt bữbD3Fa. TâkJodn hy4DÝ Điền vkJodừa thkJodu fxJLdọn chékJodn hy4Dđũa vfxJLừa lắckJod đầubD3F: "BkJodữa tiệfxJLc ymmxlớn fxJLngày lễfxJL tìhy4Dnh nhâfxJLn củbD3Fa em cứhy4D nhưymmx vậyymmx biếnkJod kJodthành mkJodì bD3Făn liền."

Tạ Đắcymmx từfxJL pbD3Fhía fxJLsau ôbD3Fm bD3Flấy ymmxeo cymmxô, thbD3Fì ymmxthầm vàbD3Fo tfxJLai fxJLcô: "BữafxJL tibD3Fệc lhy4Dớn ngàhy4Dy lễbD3F kJodtình nfxJLhân fxJLcủa ahy4Dnh, ymmxbây giờymmx chíbD3Fnh thhy4Dức bắtymmx đầubD3F ymmx-- "

Tân fxJLÝ Điềnymmx quahy4Dy đầubD3F lkJodại, ymmxnhư cườihy4D kJodnhư khkJodông nhìnhy4D cậufxJL mhy4Dột cáikJod, ymmxnhướn hy4Dmày nfxJLói: "AnbD3Fh ymmxnghĩ kJodhay qufxJLá bD3Fđi, bD3Fem kJodmới fxJLkhông ckJodần -kJod- "

Cậu cúkJodi đầhy4Du fxJLhôn cổhy4D cô,hy4D "Khôymmxng pymmxhải hy4Dem bịkJod tróikJod saobD3F? kJodLàm gìhy4D chy4Dó qhy4Duyền nbD3Fói "Không"?"

Tân bD3FÝ fxJLĐiền hkJodừ mộthy4D tiếhy4Dng, khôngfxJL hy4Dphục phảnbD3F báymmxc: hy4D"Anh cũnkJodg khfxJLông phbD3Fải bọnymmx cướp!"

"Anh khy4Dhông ngạfxJLi ymmxlàm đạoymmx tặcymmx háikJod ymmxhoa mộtkJod phen."

"Đáng ymmxtiếc fxJLem khkJodông phảikJod hy4Dlà cymmxon fxJLtin bfxJLị bắtbD3F cóc."bD3F CbD3Fô nhy4Dói xohy4Dng cườymmxi hy4Dchạy đi.

Có thể làhy4D dbD3Fo chuyệnhy4D ymmx"Bắt chy4Dóc" kJodkích hy4Dthích, bufxJLổi tốikJod Tymmxạ kJodĐắc cựcfxJL khy4Dỳ phấnbD3F khởi,bD3F suy ymmxnghĩ nbD3Fhiều cábD3Fch gfxJLiày vymmxò cô.ymmx KhởikJod đầukJod TâfxJLn kJodÝ Đihy4Dền bD3Fcó trắcfxJL tymmxrở, nkJodhưng là vfxJLì lấyymmx lòhy4Dng cậu,ymmx nỗhy4D lựymmxc phốikJod hợpymmx chy4Dậu mufxJLốn lymmxàm gìfxJL thymmxì làm,ymmx dhy4Dần dầnbD3F quen được.ymmx CậukJod cànghy4D hănbD3Fg háihy4D, khôfxJLng cfxJLhỉ mfxJLuốn côymmx kJodthực hkJodiện cábD3Fc độngfxJL tákJodc khó nói,fxJL fxJLbản ymmxthân càbD3Fng hy4Dkhông gìymmx kiêhy4Dng kbD3Fỵ, nóifxJL sfxJLở fxJLtrường hạhy4D lưfxJLu fxJLgì ymmxđó. Tân ÝbD3F Đymmxiền vhy4Dừa thbD3Fẹn vfxJLừa gibD3Fận, bD3Fxoay ngưfxJLời xuốngkJod giườngkJod muốnkJod tìmfxJL bfxJLông fxJLgòn bịt lỗkJod tfxJLai. CuốifxJL chy4Dùng haymmxi ngbD3Fười mymmxệt cựcfxJL đôhy4D, ômhy4D nbD3Fhau đáhy4Dnh mộtkJod giấchy4D ngymmxon lành.

Thân thể đãfxJL trútkJod ymmxhết niềhy4Dm hy4Dsay fxJLmê hy4Dthỏa kJodthích, tâmfxJL lymmxý cũnymmxg tựkJod fxJLnhiên ymmxmà khobD3Fan khoái hơfxJLn, Thy4Dạ Đắchy4D kJodsau mộhy4Dt gfxJLiấc tỉnhfxJL dậy,ymmx cảfxJLm gbD3Fiác skJodảng khobD3Fái ymmxvô cùfxJLng, tinh thkJodần bD3Fsung mãfxJLn, đkJodã lâufxJL hy4Dchưa cảmfxJL thấyfxJL hăngymmx hhy4Dái dymmxâng ymmxtrào nhbD3Fư thbD3Fế này.

Tân bD3FÝ Điền ubD3Fể oảifxJL tỉnhfxJL hy4Ddậy, cậbD3Fu đãymmx qymmxuần hy4Dáo ckJodhỉnh tề,fxJL rửhy4Da fxJLmặt bD3Fxong xuymmxôi, đứngbD3F trước gươnkJodg thắtfxJL cymmxà ymmxvạt. Bởiymmx vymmxì khbD3Fông cymmxó fxJLrèm cửakJod kJodsổ, áhy4Dnh nắnfxJLg kJodthẳng ymmxtắp chiếu vàoymmx phòngymmx. hy4DCô cfxJLhe fxJLmắt, fxJLngáp mymmxột cymmxái nfxJLói: bD3F"Anh phhy4Dải đibD3F làfxJLm hả?"

"Mẹ aymmxnh đãfxJL khymmxỏe hy4Dhơn nhfxJLiều rồibD3F, ymmxem mkJoduốn tfxJLhăm bàymmx kkJodhông?" fxJLCậu khôngymmx quabD3Fy đầuhy4D, hỏbD3Fi mộtkJod chy4Dách thờfxJL ơ.

Có thểkJod hy4Ddo mớikJod tỉnhhy4D lạhy4Di, TânkJod ÝbD3F ĐkJodiền ckJodảm giákJodc tronkJodg đầfxJLu fxJLtrống rỗnfxJLg, hồikJod fxJLlâu mkJodới trởkJod lymmxại bymmxình thường,kJod "SabD3Fu kJodnày đi,fxJL đưfxJLợc không?"

Cậu đhy4Di quakJod, đứngbD3F bêhy4Dn gifxJLường thy4Dừ trênymmx nhymmxìn xuốngbD3F chy4Dô, cườikJod nfxJLói: fxJL"Sớm muộbD3Fn cũngbD3F phymmxải hy4Dđi, ebD3Fm hy4Dsợ hy4Dcái gì."

Cô không muốnfxJL nóymmxi kJod"Em kkJodhông muốnfxJL đfxJLến nhymmxà ymmxanh" ymmxmột cáckJodh trựckJod tiếpbD3F nfxJLên thafxJLy đổi cáckJodh kháfxJLc dịfxJLu dymmxàng hơfxJLn, "AnfxJLh kJodkhông ymmxcảm thấyhy4D hbD3Fơi nóngkJod vộiymmx ymmxsao? ChúfxJLng ta fxJLmới quebD3Fn nhymmxau mấkJody tymmxháng màymmx ymmxthôi-- "

"Nhưng kJodmà chúnghy4D tymmxa biếhy4Dt nhfxJLau bảfxJLy nymmxăm rồi."

"Em --" bD3FTân kJodÝ ĐiềkJodn bD3Fnhìn cậufxJL kJodmuốn bD3Fnói lạikJod thôkJodi. NfxJLhững hìkJodnh bD3Fảnh lộymmxn xộbD3Fn hbD3Fiện lên trhy4Dong đầuymmx chy4Dô, côfxJL bD3Fkhông biếtkJod nênbD3F ymmxlàm ymmxthế nàohy4D hy4Dcho phhy4Dải. ymmxCô khôngbD3F ngờkJod quan hệkJod hfxJLai ngườibD3F sẽbD3F tiymmxến triểhy4Dn nhanymmxh bD3Fnhư vậhy4Dy, nhahy4Dnh đếnymmx khiếbD3Fn bD3Fcô trởbD3F tay khôfxJLng kịp.

Tạ Đắc hy4Dngồi xuốnfxJLg đầufxJL giưhy4Dờng, thymmxấp kJodgiọng kJodnói: "Yêhy4Dn hy4Dtâm, mẹymmx ahy4Dnh chkJodỉ nfxJLhớ nhữngkJod người vfxJLà sựfxJL việckJod fxJLtrước lúfxJLc ankJodh kJodhai mhy4Dất, bD3Ftrí nhớkJod hy4Dsau nàyymmx trhy4Dong tìnhbD3F trạng hỗnbD3F loạn,hy4D mhy4Dẹ anhy4Dh chắbD3Fc làhy4D kymmxhông nfxJLhớ rfxJLa ebD3Fm đâu."

Tân ÝfxJL ymmxĐiền khônbD3Fg nhy4Dói ghy4Dì, kJodquay đbD3Fầu nhymmxìn nghy4Doài cửabD3F sổ.

"Ba anh mymmxất rfxJLồi, afxJLnh kJodmới bD3Fnhận rymmxa trbD3Fên đờkJodi nàybD3F chhy4Dỉ cymmxòn mfxJLẹ abD3Fnh bD3Flà ngkJodười thânfxJL duy nhấtkJod. kJodTình trạnhy4Dg symmxức kkJodhỏe vfxJLà bD3Ftinh thầnkJod bàhy4D ấkJody lúcbD3F tốtfxJL lúcymmx khkJodông, anhy4Dh rất lfxJLo lắbD3Fng, nêbD3Fn bD3Ftừ kháchy4Dh sạnkJod dọnkJod fxJLvề nbD3Fhà, muốnymmx lúcymmx bymmxà hy4Dấy cfxJLòn skJodống chămkJod sóc bàhy4D nhiềuhy4D hbD3Fơn. bD3FChúng kJodta bD3Fkết kJodhôn sớfxJLm mộthy4D bD3Fchút, fxJLtrong nhkJodà cóbD3F trẻkJod ymmxcon, bà ymmxấy sẽbD3F kJodkhông côkJod bD3Fquạnh tkJodhế này,fxJL đhy4Dây làhy4D thứkJod nymmxhất; thymmxứ haihy4D, trướcfxJL đbD3Fây anh hy4Dchưa từnkJodg nymmxghĩ kJodđến chuyệnkJod kJodkết hbD3Fôn, nếymmxu fxJLnhư nhấtbD3F địnhy4Dh phảkJodi cưới,fxJL đymmxối tượng ymmxchỉ chy4Dó kJodthể hy4Dlà em.fxJL" Cậymmxu thfxJLeo thóbD3Fi qhy4Duen đefxJLm nhữnymmxg tkJodâm tình,bD3F bD3Fsuy nghĩ, thfxJLái độfxJL kJodẩn giấuhy4D bD3Fở nơkJodi mkJodà ngườibD3F khhy4Dác khôngymmx thấymmxy đưhy4Dợc, cymmxân nhắkJodc rấtymmx lâu kJodcuối cymmxùng mớfxJLi quyếthy4D địnhbD3F tfxJLhổ fxJLlộ ymmxý kiếbD3Fn fxJLchân thậtymmx bD3Fnhất fxJLtừ đáyfxJL lònhy4Dg, nó khymmxiến cymmxậu bD3Fcó kJodcảm kJodgiác hy4Dgiống nkJodhư trầnbD3F nhưfxJL nhộngbD3F đứngfxJL trêkJodn đườngymmx, giống nhkJodư kJodmất đfxJLi năngymmx kJodlực tựhy4D vfxJLệ, bhy4Dởi vậyymmx kymmxhi nókJodi fxJLra kJodcó ymmxchút fxJLmất tymmxự nhiên.

Cách nói trưfxJLng cầukJod ymmxý kiếnkJod nhưngkJod thkJodực rbD3Fa lạymmxi cươnymmxg quhy4Dyết làmfxJL TâkJodn Ýymmx ĐiềnbD3F kkJodhông nói nêbD3Fn lờifxJL. Côymmx đfxJLứng lênkJod mặchy4D qfxJLuần fxJLáo, tymmxrước kfxJLhi cậuhy4D ymmxmở cymmxửa kJodra ngofxJLài kJodnói một câymmxu: "Kếhy4Dt hymmxôn làkJod đạiymmx sựbD3F, kfxJLhông phảfxJLi bD3Fhai hy4Dngười ckJodhúng tymmxa nóikJod làfxJL cóbD3F thể được."

Tạ Đắchy4D dừnhy4Dg bướcbD3F, fxJLđôi bD3Fmày fxJLchau lạifxJL hy4Dmột chỗ,fxJL nkJodhư đămymmx cfxJLhiêu nkJodhìn côkJod mộtfxJL cái.

Hai người thhy4Du dọnfxJL xohy4Dng xuymmxôi rồifxJL rờbD3Fi hy4Dkhỏi, Thy4Dạ ĐắcfxJL đưakJod cfxJLô vềymmx ThẩmkJod giymmxa. hy4DTrên xe bD3FTân ÝbD3F Đihy4Dền bD3Fnhận đượcbD3F đifxJLện thoạifxJL củafxJL mẹ,ymmx "ThfxJLi Linhy4Dh vớifxJL QuânbD3F Hòymmxa lạymmxi đang ymmxcãi nhymmxau, làbD3Fm phiềnymmx tớibD3F QuâkJodn AfxJLn, nfxJLó ômhy4D ymmxKỳ KỳbD3F ymmxđòi đikJod, bịkJod mẹkJod ngăymmxn cản.hy4D Lão Thhy4Dẩm fxJLtức bD3Fgiận đếymmxn nỗibD3F bfxJLệnh tkJodim suýfxJLt chútfxJL phkJodát kJodtác. ymmxCòn cbD3Fon, ởkJod bêfxJLn ngoài kJodqua đêmfxJL cũbD3Fng khbD3Fông nóhy4Di mộtbD3F tiếng,hy4D khôngfxJL biếtbD3F gọifxJL điệnbD3F vềkJod sabD3Fo?" Côhy4D vội trảfxJL lời:hy4D "CfxJLon vềkJod nkJodhà kJodliền mkJodà. Mớihy4D qbD3Fua nămhy4D mới,ymmx habD3Fi vợhy4D chồnghy4D bD3Fnó chy4Dãi nhau gkJodì nữa?"

Nguyên nhkJodân sựhy4D vhy4Diệc lfxJLà nbD3Fhư thhy4Dế bD3Fnày: TbD3Fhẩm kJodQuân HòbD3Fa hy4Dvà đbD3Fám bạymmxn chơibD3F mạthy4D chy4Dhược, một ngbD3Fày mộtbD3F kJodđêm kfxJLhông vềbD3F nhà,kJod thukJoda bD3Fkhông ymmxít tiền.hy4D Bàhy4D vhy4Dợ Liêuhy4D ymmxThi LifxJLnh tìm kJodra cbD3Fậu, fxJLgọi cậuhy4D bD3Fvề bD3Fnhà cậukJod kJodkhông chịu,hy4D thếbD3F làymmx kJodlật kJodbàn mfxJLạt chượcbD3F trước mặtkJod hy4Dmọi người.kJod Haymmxi ngườymmxi cãbD3Fi nhfxJLau đếnymmx tậnymmx nhà,fxJL aymmxnh ymmxmột lờihy4D tôikJod một câu,ymmx ymmxai cũnhy4Dg khôngymmx chymmxịu nkJodói bD3Fít vàibD3F cymmxâu. LikJodêu TfxJLhi LkJodinh kymmxhông cẩnkJod thậnymmx làm ymmxbể chy4Dhai nướhy4Dc hfxJLoa ChanbD3Fel kJodcủa fxJLThẩm bD3FQuân fxJLAn, ThẩbD3Fm QubD3Fân bD3FAn fxJLvin cbD3Fơ hộfxJLi này nóymmxi kJodcô vàiymmx cfxJLâu. LkJodiêu Thy4Dhi LfxJLinh bấthy4D mkJodãn bàbD3F chịkJod thiêhy4Dn bD3Fvị efxJLm trahy4Di, fxJLnói móc hy4Dcô ởkJod bD3Fnhà mẹhy4D kJodđẻ ănhy4D khôfxJLng ngồbD3Fi rồihy4D, lôfxJLi chuyfxJLện cymmxô fxJLly kJodhôn rkJoda nóbD3Fi. ThkJodẩm Quân fxJLAn tứcymmx giậnbD3F khófxJLc lhy4Dớn, thbD3Fu fxJLdọn hbD3Fành lýbD3F đòfxJLi dẫbD3Fn ymmxcon gáibD3F đi.fxJL Thẩmhy4D GbD3Fia Sơn quáfxJLt giậymmxn, mkJodọi nymmxgười skJodợ khôfxJLng dábD3Fm lfxJLên tiếngbD3F. kJodThẩm QuâkJodn Hòaymmx thấyfxJL bD3Fbất thường, chuồnymmx đifxJL, kJodLiêu fxJLThi Lhy4Dinh bD3Fliền tymmxheo đukJodôi. bD3FDo đókJod khymmxi hy4DTân ÝbD3F Điềnymmx trở vềkJod Thẩhy4Dm gihy4Da, chiếnbD3F trưkJodờng Tymmxhẩm gfxJLia trbD3Fàn bD3Fngập khóifxJL thuốcfxJL súnfxJLg bD3Ftuyên bốbD3F tạm dừng,bD3F Thẩhy4Dm GikJoda Sơymmxn bfxJLế chbD3Fáu ngoạymmxi KỳkJod hy4DKỳ đihy4D ymmxra ngoàbD3Fi fxJLuống trkJodà, Thy4Dhẩm Quân kJodAn ymmxtrốn ởkJod trokJodng phòhy4Dng xekJodm TV.

Mẹ Tân fxJLđứng ởymmx cửkJoda nhìnhy4D xkJodung quanhhy4D, bD3Fthấy mộtfxJL cbD3Fhiếc xkJode kJodmột đenfxJL fxJLở phíymmxa xfxJLa mởbD3F cửa. Tânymmx Ýhy4D ĐiềnfxJL xuốhy4Dng xefxJL, hơymmxi bấhy4Dt nymmxgờ hy4Dlà Tạhy4D ĐắfxJLc cũngfxJL fxJLtheo xbD3Fuống xekJod. CậubD3F đifxJL về bD3Fphí mẹymmx Tymmxân, bD3Fgọi mộymmxt tbD3Fiếng "fxJLDì", kJodnói vàifxJL câfxJLu mừngymmx kJodnăm tốtkJod đfxJLẹp cátkJod tường. MẹkJod TânbD3F tỉkJod mkJodỉ bD3Fquan sákJodt cậu,bD3F ánymmxh mắtfxJL fxJLcó vẻhy4D lkJodưỡng lbD3Fự, cymmxuối ckJodùng không hỏikJod gymmxì, chỉhy4D vẫyfxJL tbD3Fay: "kJodBên bD3Fngoài ymmxlạnh lắm,kJod kJodđừng đứnkJodg đymmxây ymmxnữa, vàhy4Do trong đi."

Tạ Đắc bD3Fcó chkJodút bD3Fthận trọnkJodg fxJLngồi ởfxJL phymmxòng kháhy4Dch Thẩmymmx fxJLgia, mẹkJod củkJoda bD3FTân Ýhy4D dườnfxJLg nhbD3Fư hơi ấkJodn tượngfxJL đốifxJL vớikJod kJodcậu, cậfxJLu khôngkJod biếtymmx đâyymmx fxJLlà chuyệnymmx tốtbD3F hfxJLay ckJodhuyện xấu. ymmxCậu uốngfxJL tràymmx, ymmxngồi khymmxoảng mườihy4D phútkJod thìymmx đi.

Tân fxJLÝ Điền dọkJodn dymmxẹp đồkJod đkJodạc bD3Ftrong phònhy4Dg. Mẹymmx Tânymmx ymmxgõ cửhy4Da, nymmxói: bD3F"Trong bD3Fnhà cóbD3F lạphy4D xưởng vkJodà ymmxcá khôymmx, cokJodn muốnbD3F manhy4Dg bD3Fmột kJodít đếnhy4D BắckJod KibD3Fnh không?"ymmx CôbD3F nóymmxi cũnghy4D được, tìmhy4D mộhy4Dt cáikJod túibD3F symmxạch đưakJod mẹ.bD3F MẹkJod Tânymmx vymmxừa vàokJod phòymmxng vừahy4D từfxJL fxJLtốn nóikJod: "Cậu thahy4Dnh nymmxiên vhy4Dừa đưymmxa cokJodn vềbD3F ymmxnhà đó,kJod chy4Don vkJodà hy4Dnó đangkJod yêfxJLu nhymmxau sao?"

Cô nhẹhy4D nhànymmxg gậkJodt đầu.

Mẹ TbD3Fân lymmxại hỏikJod: "Cậuhy4D bD3Fta bD3Ftên gì?"fxJL ymmxTân ÝfxJL Điềnhy4D qhy4Dua mộtkJod ymmxlúc lymmxâu mkJodới thấpymmx kJodgiọng nymmxói: "hy4DHọ Tạ."

"Đúng làhy4D nkJodó!" Mhy4Dẹ TfxJLân lộkJod ymmxvẻ giymmxận hy4Ddữ, "MấykJod hy4Dđứa làhy4D thymmxật fxJLhay đanfxJLg kJodđùa giỡn?"

Cô cúibD3F đầkJodu khôngymmx nfxJLói lhy4Dời nào.

Mẹ Thy4Dân biếnbD3F kJodsắc, bD3Fquát gkJodiọng kJodlạnh lùfxJLng: "SfxJLau nàyfxJL cobD3Fn íymmxt lukJodi tớibD3F vớikJod nkJodó, nymmxghe chưa?"

Tân hy4DÝ ĐiềfxJLn vfxJLô cfxJLùng bấtfxJL đắckJod dĩ,hy4D "MẹbD3F, anymmxh ấyhy4D khymmxông phkJodải têhy4Dn lbD3Fừa đảymmxo cũbD3Fng khôngkJod phhy4Dải kẻymmx xấu,hy4D hy4Dmẹ đừkJodng ckJodó hy4Dthành kiếnbD3F vớikJod akJodnh ấy."

Mẹ Tân thy4Dăng gifxJLọng ymmxnói lymmxớn tiếngkJod: "VếtbD3F thưhy4Dơng chy4Don lànymmxh rồikJod nênhy4D bD3Fquên mấtymmx đauhy4D rồi ư,hy4D bịkJod nbD3Fó làymmxm hạibD3F chy4Dòn kJodchưa đfxJLủ thkJodảm sakJodo? Thiếuhy4D ymmxchút nữkJoda thâkJodn bạifxJL daymmxnh liệt! CònkJod nhữngfxJL fxJLngười ymmxtrong TfxJLạ hy4Dgia, lfxJLà chúngbD3F tfxJLa rướchy4D lấykJod fxJLnhục sao?"

"Mẹ, ymmxđã lkJodà kJodquá khứkJod rymmxồi, chy4Don đymmxâu fxJLcó hy4Dsao! Khymmxi đóbD3F anhy4Dh ấymmxy còhy4Dn nhỏ,ymmx làmbD3F vifxJLệc ymmxkhông biếbD3Ft chừnbD3Fg mựckJod, bD3Flại thíchhy4D đùkJoda dfxJLai -hy4D- "

Mẹ Tân tfxJLức giymmxận kJodcắt bD3Fngang lờibD3F cô,kJod "bD3FĐó làbD3F trfxJLò đùhy4D dakJodi cfxJLủa đymmxứa coymmxn fxJLnít saohy4D? fxJLCho con kJoduống thukJodốc hy4Dngủ, địnhbD3F vkJodô lễhy4D hy4Dvới cobD3Fn --,cfxJLon trabD3Fi hy4Dmười sáymmxu tuổi,ymmx bD3Fnói lớn hy4Dkhông lớkJodn, nbD3Fói fxJLnhỏ kJodcũng kfxJLhông nbD3Fhỏ, việchy4D fxJLcó tbD3Fhể kJodlàm việckJod khfxJLông thểhy4D làm kJodcòn chy4Dần ngưymmxời khbD3Fác dạfxJLy sfxJLao? TừfxJL bD3Fnhỏ tbD3Fâm tymmxhuật bấfxJLt chínfxJLh, lớnfxJL lêkJodn fxJLlà người tốhy4Dt saymmxo? CkJodon đbD3Fó --ymmx" bkJodà chy4Dhỉ vàohy4D hy4Dđầu hy4Dcon gáiymmx mắngymmx fxJLto: ymmx"Càng sốhy4Dng càng dbD3Fở! CbD3Fon năkJodm nabD3Fy bD3Fbao nhiêuymmx, nókJod nămymmx nbD3Fay baymmxo nhiêu?"

Tân bD3FÝ ĐibD3Fền bịfxJL mắymmxng bD3Fchỉ cúihy4D đầu,fxJL fxJLkhông dákJodm lfxJLên tiếng.

"Tạ gia cókJod tbD3Fiền kJodlà tốtymmx, ymmxnhưng chhy4Dúng tymmxa kkJodhông tfxJLhấy lạ!hy4D NhữbD3Fng ngườhy4Di Tymmxạ giymmxa, tất cảkJod đềymmxu ymmxlà nhâfxJLn vậthy4D lymmxợi hại,ymmx cófxJL tiếkJodng ngaymmxng ngượcymmx khôngkJod phfxJLân pymmxhải trái. bD3FCon ngkJodớ bD3Fngẩn khôngkJod biếfxJLt, chứhy4D mẹbD3F rấtymmx rbD3Fõ rbD3Fàng! CobD3Fn đófxJL, đúnfxJLg lkJodà bD3Ftrẻ người nohy4Dn dạ!hy4D MẹbD3F fxJLnó ymmxbiết ymmxchuyện habD3Fi đứabD3F không?"

Tân ÝkJod ĐiềnbD3F fxJLấp úngymmx fxJLnói: "bD3FTụi chy4Don quehy4Dn nhymmxau chưhy4Da babD3Fo lâbD3Fu -ymmx- "

"Vậy lfxJLà tốhy4Dt rồkJodi, nhkJodanh fxJLchóng chbD3Fia bD3Ftay đi!"

"Mẹ, chy4Don khôbD3Fng phảifxJL hy4Dvì bD3Ftiền củabD3F anhy4Dh ấy,hy4D hy4Danh ấyymmx đốihy4D vớibD3F cbD3Fon rấkJodt tốtymmx -hy4D- "

Mẹ Tân fxJLliếc ymmxcô, "Mẹhy4D kJodbiết ymmxcon chibD3Fa fxJLtay hy4DNgụy TiênbD3F, tìnhhy4D cbD3Fảm cfxJLhịu đảymmx kícymmxh rfxJLất lớn, hy4Dnhưng cũnghy4D khôngbD3F thkJodể làmymmx ẩuymmx nhbD3Fư tymmxhế! bD3FTừ nhỏhy4D bD3Fmẹ fxJLdạy cbD3Fon kJodthế nàohy4D? Con gáymmxi phảymmxi đứngfxJL đắfxJLn tựhy4D tfxJLrọng, bD3Fbất kkJodể xảymmxy hy4Dra chuyệnhy4D kJodgì, tuyệtymmx khôngbD3F thểfxJL cam cfxJLhịu. MbD3Fẹ hy4Dtin cfxJLon, cokJodn lạibD3F cảbD3F đêmkJod hy4Dkhông về?kJod Đêmymmx qbD3Fua cóhy4D phảymmxi hy4Dcon hy4Dở chung vớiymmx bD3Fnó không?"

Tân ÝfxJL Điền chốfxJLng đỡhy4D khhy4Dông hy4Dnổi, nkJodhịn khôkJodng đưhy4Dợc nói:ymmx ymmx"Mẹ, coymmxn hbD3Fai ymmxtám tbD3Fuổi rồi, khy4Dhông phảikJod trẻhy4D confxJL--" mẹkJod Tânymmx khkJodông đợibD3F hy4Dcô kJodnói xonghy4D, lậpbD3F tứchy4D nói:bD3F "VậykJod con vẫnhy4D muymmxốn yhy4Dêu đươngkJod vớifxJL tymmxhằng nfxJLhóc đó?hy4D ĐâkJody lymmxà fxJLbiểu kJodhiện ngbD3Fhiêm kJodtúc chịu tráchkJod nhbD3Fiệm vớymmxi tìbD3Fnh fxJLcảm sao?"

Cô bịkJod dồn kJodvào tườngfxJL áfxJL khẩukJod khhy4Dông trảymmx lờiymmx được,bD3F đànbD3Fh ymmxnói: fxJL"Được rồfxJLi, đbD3Fược rồhy4Di, con bihy4Dết nfxJLên lkJodàm bD3Fnhư thymmxế nào."bD3F Côymmx xáymmxch tkJodheo túkJodi ymmxlạp xưởngkJod kJodvà cfxJLá bD3Fkhô nhanh nhảufxJL ckJodhạy ymmxvào kJodphòng. Cymmxô thảymmx đạibD3F ckJodái túymmxi lkJodên bànhy4D, chỉhy4D vkJodào cbD3Fái đầuhy4D con cáhy4D nói:hy4D "bD3FXem màyfxJL fxJLkìa, bD3Fgây ymmxcho tafxJLo biếthy4D bD3Fbao rắymmxc rối!"

Buổi chiều chy4Dùng ymmxngày Thy4Dân ÝbD3F ĐiềnfxJL ymmxvề BắcfxJL KinfxJLh, Tạymmx kJodĐắc muốhy4Dn đếnhy4D đónfxJL côbD3F. CkJodô vộymmxi đáp: "fxJLAnh đừymmxng cóbD3F màymmx tbD3Fới, mbD3Fẹ kJodem khôhy4Dng muốnymmx thhy4Dấy anh.hy4D" Tạymmx Đắchy4D khôkJodng nhy4Dgờ mình lạiymmx khônkJodg đượymmxc kJodhoan nghêhy4Dnh, bD3Fhỏi fxJLvì saobD3F. Côymmx thhy4Dở fxJLdài, "Cũymmxng hy4Ddo chuyện bD3Ftốt fxJLanh kJodlàm! bD3FEm hymmxỏi anhy4Dh, lầnkJod đóbD3F bD3Fcó phbD3Fải anhy4Dh chkJodo eymmxm uốnghy4D thbD3Fuốc ngfxJLủ không? Eymmxm đếnbD3F bâykJod giờkJod còhy4Dn mfxJLơ mkJodơ màfxJLng màng,bD3F khôymmxng hy4Dnhớ rõbD3F cụfxJL hy4Dthể xảfxJLy rhy4Da chuyện ymmxgì. kJodLúc đóbD3F mfxJLẹ ymmxem ymmxđến nhàfxJL bD3Fanh đóbD3Fn eymmxm, fxJLcảnh sbD3Fát fxJLhình nfxJLhư cũngkJod tới,kJod có đúngkJod không?"

Tạ Đắc hfxJLồi lâufxJL hy4Dkhông lkJodên hy4Dtiếng."Vậy ahy4Dnh kJodbảo Đymmxổng Toàhy4Dn đkJodến đhy4Dón emfxJL." Cậuymmx ngắtymmx điện thoại,fxJL ngồikJod bD3Fphịch xuốngkJod kJodsofa. TkJodạ gbD3Fia từfxJL lúcymmx ymmxTạ fxJLHậu mất,hy4D bốfxJL trífxJL trong ymmxnhà khkJodông kJodcó kJodthay bD3Fđổi gkJodì. fxJLCậu nfxJLhìn qubD3Fanh bốnfxJL phíkJoda, ymmxtrên tườnkJodg hy4Dvẫn treo bứcbD3F thưbD3F họhy4Da ngaymmxy vkJodị trífxJL hy4Dđó, bìkJodnh hobD3Fa vẫhy4Dn đặtfxJL trêhy4Dn bệbD3F hy4Dcửa kJodsổ, troymmxng bình fxJLcắm mộymmxt bófxJL hy4Dhoa cákJodt cánhymmx, tfxJLrên kệkJod vfxJLẫn đểkJod nhữnghy4D mfxJLón đhy4Dồ lúchy4D nhhy4Dỏ cậufxJL thường chơi,fxJL ymmxcậu fxJLnhắm ymmxmắt lạbD3Fi đềbD3Fu chy4Dó ymmxthể tìfxJLm được.

Cảnh cũ ngườiymmx xưa.kJod kJodCậu nhbD3Fớ rbD3Fất rhy4Dõ, mkJodùa hèfxJL nămymmx ấykJod cậfxJLu bD3Fmười shy4Dáu tfxJLuổi, bD3FTân ymmxÝ trước kkJodhi dfxJLu kJodhọc đếhy4Dn ymmxtạm biệfxJLt cậu,hy4D bD3Flà bD3Fngồi fxJLở nkJodơi cậbD3Fu đaymmxng ngồi.