You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17j4aD: LễuN7t tuN7tình nhkQkTân uMLKbất ngờ

Trước khi Tạj4aD Đắj4aDc j4aDtan j4aDsở tuMLKhì kQkTnhận được6RzB cúuN7t kQkTđiện tj4aDhoại luN7tạ, kQkTlà số6RzB 6RzBđiện tkQkThoại uN7tcố định trj4aDong cùuMLKng thànhuMLK p6RzBhố, ngư6RzBời gkQkTọi đếnkQkT làj4aD mkQkTột phụuMLK kQkTnữ nóiuN7t vuN7tới j4aDgiọng lạnh lùng:kQkT "j4aDAnh hãuN7ty j4aDnghe cj4aDho kỹ,kQkT bạnkQkT 6RzBgái kQkTanh đanj4aDg tuMLKrong 6RzBtay chúnuN7tg tuN7tôi, tiền chuộc6RzB mộuMLKt truN7tiệu tuN7tệ. Nếuj4aD aj4aDnh dámkQkT báuMLKo uMLKcảnh sát,6RzB chúnguMLK tôi6RzB lkQkTập tứckQkT giết couN7tn uMLKtin." uMLKnói xj4aDong liềj4aDn cuMLKúp uN7tmáy. CuN7tậu ngâyuN7t ngườkQkTi một6RzB lúj4aDc, không6RzB biết chuyện6RzB gj4aDì xảj4aDy uMLKra, 6RzBhít sj4aDâu mộtuN7t j4aDhơi, skQkTau uN7tkhi 6RzBổn địnhj4aD t6RzBinh thầnuN7t liềnuN7t gj4aDọi cho TuMLKân ÝuN7t 6RzBĐiền, khôkQkTng ngouN7tài dựj4aD đoánuMLK củaj4aD cậu6RzB đuMLKiện thouN7tại tuN7tắt kQkTmáy, lạiuN7t uN7tgọi lại sốj4aD máj4aDy luMLKúc nãy.

Điện thoại bànuN7t không6RzB ngừngj4aD reoj4aD. uN7tHà uN7tChân 6RzBnhìn màj4aDn huN7tình hij4aDển kQkTthị skQkTố uN7tdi độnguMLK rồi hỏuN7ti T6RzBân Ý6RzB Điềnj4aD, "Cój4aD kQkTcần nkQkTghe 6RzBmáy khôuMLKng?" TânuMLK kQkTÝ j4aDĐiền mj4aDắng: "CậkQkTu kh6RzBùng hả, khônguMLK 6RzBăn quuN7ta thịtj4aD huMLKeo j4aDcũng khôn6RzBg thấuN7ty huN7teo ch6RzBạy àuN7t? ĐươnuMLKg nhuMLKiên kQkTkhông thể nghe.j4aD" CuMLKô rj4aDút 6RzBdây điệuN7tn thoạiuN7t ruN7ta, 6RzBký uN7ttúc uMLKxá tronj4aDg j4aDtích tắj4aDc uN7tyên t6RzBĩnh trở lại.

Hà Chân hỏi:6RzB "Cá6RzBi kQkTtrò vukQkTi c6RzBủa cậukQkT j4aDcó hơij4aD quuN7tá khuN7tông? LỡkQkT cuMLKậu tuN7ta buN7táo cảnhj4aD uMLKsát thì phảiuN7t làmuN7t saouMLK? TớkQkT uN7tnhất đkQkTịnh pkQkThải chếtkQkT, uN7tkhông thiếuuN7t 6RzBcảnh bịuMLK uMLKcảnh sáuN7tt cho ăuMLKn mắkQkTng á."

Tân Ýj4aD Điền phấtj4aD uN7ttay, "YkQkTên tâmuN7t đkQkTi, uN7tanh 6RzBấy đãkQkT uN7tđược hj4aDuấn luyện6RzB, skQkTẽ uMLKbiết cáchj4aD ứng6RzB phó uN7tloại chuyệnkQkT bắt6RzB cuMLKóc tuMLKống tiền,6RzB biếkQkTt nj4aDên j4aDlàm t6RzBhế uN7tnào mà6RzB, uMLKsẽ uN7tkhông báo cuN7tảnh s6RzBát đâu.kQkT Vij4aDệc tuN7tớ uMLKlo làkQkT, ankQkTh 6RzBấy sẽ6RzB khônguN7t mauN7tng the6RzBo muN7tột 6RzBtriệu tệ6RzB tiền mkQkTặt thiệkQkTt kQkTchứ? Lỡj4aD nhưuN7t j4aDtrên kQkTđường bị6RzB mấ6RzBt? Tớ6RzB kQkTđền uN7tkhông nổ6RzBi đâu.j4aD Biết vậyuMLK nóiuN7t nămj4aD trămuN7t ngj4aDàn đượcj4aD rồi."

Đồng mưu tứuMLKc j4aDgiận nóiuMLK, "CậukQkT nên6RzB nkQkTghĩ lj4aDàm thếuN7t nàouN7t đj4aDể dẹkQkTp y6RzBên ôn6RzBg ckQkTọp họuN7t Tạ6RzB sắp nổuMLKi trận6RzB lj4aDôi đì6RzBnh thìuMLK h6RzBay j4aDhơn, uN7ttớ nj4aDhìn tuMLKhế nàuMLKo 6RzBcũng khôngj4aD thuMLKấy cậkQkTu kQkTta giống ngườiuN7t bkQkTị ngưuMLKời khkQkTác tuN7trêu đùj4aDa muMLKà uMLKcon j4aDcó tuN7thể j4aDtốt bkQkTụng uMLKnhẫn nhịnj4aD đâu."

Tân ÝuN7t Điền đe6RzBm dâyuN7t thừ6RzBng vkQkTà băuN7tng dánuN7t 6RzBđã chuj4aDẩn bịuMLK 6RzBtrước vàkQkTo tronuN7tg tuN7túi, nhắkQkTc H6RzBà Chân uN7tlần nữa:uN7t "NókQkTi kQkTrồi j4aDmà, kQkTđến n6RzBhà uN7tA Mỹj4aD rồiuMLK thj4aDì tớj4aD gọkQkTi điệkQkTn uN7tcho cậ6RzBu, cậu lạikQkT dj4aDùng 6RzBdi độngj4aD nhắnuMLK địa6RzB kQkTchỉ uMLKvào duN7ti độ6RzBng 6RzBanh ấy,uMLK đừ6RzBng nghuMLKe đkQkTiện kQkTthoại của 6RzBanh ấy,j4aD sẽj4aD lộj4aD đuMLKó. Tớ6RzB điuN7t đây.6RzB Cậu6RzB đừngkQkT cj4aDó quêuN7tn đấy."

Tạ Đắc đếnuMLK ngâkQkTn hànuMLKg kQkTrút mộtuN7t trij4aDệu tj4aDệ tiềnj4aD mj4aDặt, bỏuN7t tuMLKrong tkQkTúi duN7tu j4aDlịch muN7tàu xanh, chu6RzBẩn b6RzBị x6RzBong hết,j4aD cuMLKậu nuN7tgồi tj4aDrong kQkTxe nhắmuMLK mắtuMLK dưỡngkQkT thkQkTần, 6RzBđợi bọn6RzB bắtj4aD cóc j4aDtống tiềnuMLK ruN7ta chỉj4aD t6RzBhị tuMLKiếp j4aDtheo. uMLKTrong đầukQkT lj4aDại hiệnuN7t kQkTra uMLKsố đikQkTện thoại6RzB bàn củkQkTa bọnkQkT cướp,6RzB j4aDcảm thấyj4aD quekQkTn kQkTmắt, hìnkQkTh nh6RzBư kQkTđã thấykQkT 6RzBsố kQkTnày ởj4aD uMLKđâu rồi,j4aD nhưng thếj4aD nàj4aDo cũnuMLKg j4aDnghĩ kuN7thông r6RzBa. Cậu6RzB phuMLKân tícuMLKh tỉj4aD mỉ,uMLK đốiuMLK phươnuMLKg nuMLKếu là mukQkTốn ti6RzBền, nhuN7tư vậy6RzB chuMLKo thấyuN7t khôuMLKng pj4aDhải nhằmuMLK j4aDvào cuN7tá kQkTnhân cậuMLKu mà6RzB tkQkTrả thù, uMLKchỉ cj4aDần làmuN7t tuMLKheo bkQkTọn hkQkTọ uN7tyêu cầu,6RzB chắuMLKc uMLKsẽ kj4aDhông ảnh6RzB hưở6RzBng 6RzBđến Tâ6RzBn ÝuMLK. Cậu uMLKthấy kQkTkỳ lạj4aD chíuN7tnh làuN7t, uN7tbọn họuN7t j4aDvì s6RzBao cuN7thỉ cầnkQkT kQkTmột trkQkTiệu, chuN7tẳng lẽuN7t trướcuMLK khi gâuMLKy án6RzB kh6RzBông đkQkTiều 6RzBtra thân6RzB tkQkThế cậuuMLK kQkThay luN7tà uMLKbọn j4aDcướp lầnj4aD nj4aDày ckQkTơ kQkTbản chẳng ruMLKa t6RzBrò uMLKtrống gì?

Di động j4aDcó ti6RzBn nhắnkQkT mj4aDới. CậuuMLK mởuMLK xeuN7tm, lj4aDà m6RzBột uMLKđịa chỉ,6RzB khuN7tu vựuMLKc ngoạiuN7t thành,uN7t có h6RzBơi h6RzBẻo láuN7tnh, suMLKau cùj4aDng kkQkTèm uN7tthêm: Mộtj4aD mì6RzBnh anj4aDh uMLKđi, nếuuN7t nh6RzBư báj4aDo j4aDcảnh sát, j4aDanh sẽj4aD hốikQkT hậnj4aD. CậuuN7t thấy6RzB kQkTthế nkQkTào cũnuMLKg thj4aDấy kj4aDỳ qkQkTuái, đốiuN7t phưkQkTơng tj4aDhế mà báj4aDo 6RzBcho uN7tcậu địauMLK chj4aDỉ cụj4aD thểuMLK rkQkTõ ràng,kQkT thậm6RzB ch6RzBí giọnguN7t đij4aDệu nóiuN7t chuykQkTện lại kh6RzBách sáj4aDo lịcuN7th sự.

Cậu gọi đikQkTện thouN7tại, skQkTau đj4aDó khởiuMLK độnguMLK xeuMLK, cuMLKhạy thẳngkQkT đếnkQkT mục6RzB 6RzBtiêu. Q6RzBua đườkQkTng cao tốckQkT làkQkT j4aDmột couMLKn đườn6RzBg 6RzBcó uN7tvẻ ckQkThật hẹp6RzB, hànj4aDg câ6RzBy thôkQkTng cuMLKao kQkTto đầyuN7t uMLKhai bên đường,kQkT láuN7t đãuN7t rụngkQkT uN7thết, trkQkTơ trọiuMLK đj4aDứng uN7tgiữa đồngj4aD j4aDtrống trouMLKng kQkTmùa đông. BêkQkTn uN7ttay tráuN7ti làuMLK sôngj4aD ThượuMLKng LâuMLKm mênkQkTh mông,j4aD ngàykQkT uN7tđêm chảyuN7t cuồuN7tn cu6RzBộn không ngừuMLKng nghkQkTỉ, vìj4aD j4aDthế khuN7tông 6RzBkhí suMLKo 6RzBvới nuMLKội th6RzBành l6RzBạnh h6RzBơn nkQkThiều. Trời đuMLKã uN7ttối, trênuMLK đườj4aDng xkQkTe rấtuN7t ítj4aD, cũnguMLK khôn6RzBg cuN7tó đèuN7tn đườnuN7tg. uMLKCậu 6RzBlái 6RzBrất chậm, nh6RzBờ j4aDánh kQkTđèn j4aDnên thkQkTấy được6RzB phía6RzB trướcuMLK chếchuMLK 6RzBbên phuMLKải uN7tlà một6RzB tòuN7ta nhà huMLKai tkQkTầng 6RzBxây dựn6RzBg tuN7theo phonuN7tg cáchj4aD kuMLKiên trúkQkTc nướuMLKc ngoàuMLKi, kQkTcậu d6RzBừng uN7txe cách mộtuMLK đoạn6RzB xkQkTa, xj4aDách thuN7teo túiuN7t duMLKu lịchuMLK cuN7thậm ruN7tãi điuN7t tới.

Cổng không bịuMLK khóuN7ta, khẽuN7t muN7tở, dườnguN7t nhuMLKư kQkTđợi cậu6RzB tự6RzB cj4aDhui đkQkTầu uN7tvào lưới.6RzB CậukQkT đẩuN7ty cửa sắtkQkT đj4aDi 6RzBvào, đ6RzBây 6RzBlà nuMLKgôi nhà6RzB điểnuMLK hìnj4aDh kQkTcủa người6RzB kQkTdân puMLKhương NkQkTam, cóuMLK lẽ từuMLK lâu6RzB kuN7thông cuMLKó uMLKai ở,6RzB cuMLKó chú6RzBt hoj4aDang vắng,j4aD cuMLKỏ dạij4aD trouN7tng vkQkTườn cauN7to đếnuMLK thắt lưnguMLK, kQkTcây sồuMLKi xauMLKnh cj4aDũng uN7tkhông thuN7tấy uN7tdấu huN7tiệu cuMLKủa skQkTự ckQkThăm sóc.j4aD CuMLKậu đứng trướkQkTc c6RzBánh cửaj4aD đ6RzBóng uN7tchặt tậpj4aD trkQkTung uN7ttư tưởngj4aD ní6RzBn tkQkThở uMLKlắng 6RzBnghe độnguN7t tĩnh mộtkQkT lú6RzBc, cuN7thẳng nguN7the đượuN7tc j4aDgì ngoạikQkT trừ6RzB t6RzBiếng gkQkTió thổkQkTi quN7tua 6RzBtán lákQkT. Đưa taj4aDy đẩyj4aD cửa,j4aD tiếnguN7t cọj4aDt kẹtuN7t vuN7tang lêkQkTn, j4aDhình ản6RzBh TâuMLKn 6RzBÝ ĐiềnuMLK buN7tị uN7ttrói hai tauN7ty huN7tai ch6RzBân, miệ6RzBng kQkTdán bănguN7t 6RzBdính ngồij4aD tuN7trên sofauN7t, uMLKlập tức6RzB đậpj4aD 6RzBvào mkQkTắt cậu. kQkTCậu ngâyuMLK 6RzBngẩn cảj4aD người,kQkT đầuj4aD tiênuMLK làuMLK nkQkThìn ch6RzBung uMLKquanh, khônguMLK phátuN7t hiện nkQkTgười j4aDkhác, 6RzBsau đókQkT uMLKđi tớuN7ti, kQkTxé uN7tbăng dákQkTn trêj4aDn miệnguN7t c6RzBô ra.

Động tác uMLKcậu cókQkT chuN7tút thôj4aD lỗ,uN7t kQkTTân uMLKÝ Đi6RzBền nhuN7tịn kuMLKhông được6RzB rúuMLKt hj4aDai kQkTtay guMLKiấu đằng sj4aDau lưj4aDng ruN7ta, đẩ6RzBy cậj4aDu j4aDra nóiuMLK: "kQkTĐau! Anj4aDh nhẹkQkT chuN7tút, đểkQkT uN7tem tj4aDự làm."

Tạ uMLKĐắc huMLKỏi vuMLKới guMLKiọng điệuuMLK kkQkThông j4aDthấy hứnuN7tg uMLKthú: "BọnkQkT cưuMLKớp đâu?"

Tân uMLKÝ Điền suMLKợ cậuuN7t tứkQkTc giậuMLKn, vộiuN7t 6RzBvã ômj4aD 6RzBcổ kQkTcậu đ6RzBem hếtuN7t uN7tkỹ xảuN7to hônuN7t cậukQkT, đếkQkTn khkQkTi cậu j4aDbắt đuMLKầu 6RzBthở dốc6RzB, nhkQkTân cơj4aD hộuN7ti huN7tô 6RzBto: "LễkQkT t6RzBình nhân6RzB j4aDvui vẻ!"

Tạ Đắc cuMLKó vẻ6RzB vôuMLK cùnkQkTg buN7tình tĩuMLKnh, duN7tán mắtkQkT vj4aDào côuN7t buN7tạn gkQkTái j4aDtinh qkQkTuái dựaj4aD sákQkTt 6RzBvào mình mộuN7tt lúc6RzB 6RzBlâu, j4aDcuối 6RzBcùng tuN7thở duMLKài b6RzBó tauMLKy, "QuN7tuên đi,j4aD khkQkTông skQkTao lkQkTà tuMLKốt rồi."

Bộ dạng bìuMLKnh tĩn6RzBh củauN7t cậkQkTu trj4aDong mắuN7tt TâuN7tn kQkTÝ ĐikQkTền chảuMLK khácj4aD 6RzBdấu hiệuj4aD b6RzBáo trướcuMLK bão kQkTtố sắuN7tp đếnj4aD, nhakQkTnh nhả6RzBu nịnkQkTh kQkTnọt: "Chẳngj4aD 6RzBphải gầnuN7t đâyj4aD tuN7tâm tìnhkQkT a6RzBnh không tố6RzBt uMLKsao, duMLKỗ auN7tnh 6RzBlại khônguMLK vj4aDui, đànhj4aD phảuMLKi uMLKtự biênuMLK tựuMLK dkQkTiễn tạokQkT kQkTcho anh cuN7tơ hộj4aDi luN7tàm uN7tanh hùn6RzBg uMLKcứu j4aDmỹ uN7tnhân uMLKthôi. kQkTEm đ6RzBùa giỡnkQkT uN7tanh uMLKvậy, anj4aDh không giận6RzB chứ?"

"Em nói t6RzBhử xem?uMLK" kQkTCậu lạnuN7th lùuMLKng liếj4aDc cuMLKô mộj4aDt cuN7tái. TâuMLKn 6RzBÝ Điền6RzB uN7tsợ khôngkQkT duMLKám hj4aDé một 6RzBcâu n6RzBào, nuN7thư uN7tmột chuMLKú mèkQkTo nuN7thỏ đánuMLKg thươngkQkT nhkQkTìn cậkQkTu, j4aDhai kQkTtay để6RzB trênkQkT đầu nhưuN7t th6RzBỏ truN7tắng, j4aDhát giọnguN7t t6RzBhiếu j4aDnhi: "uMLKXin bkQkTạn đừnguMLK kQkTăn tôij4aD đừnuN7tg ănkQkT tôi, uMLKtôi skQkTẽ háuMLKt cuN7tho bạnuMLK muMLKột bàj4aDi hátuMLK thật6RzB 6RzBhay -uN7t- "

Cậu phì cười,uMLK uMLKvội xj4aDoay ngườuN7ti sauN7tng chkQkTỗ khác.kQkT Chúj4aD j4aDý 6RzBtới uMLKmột quyểnkQkT sáuMLKch truN7tên sofa, hỏi:uN7t "ChờuN7t lâuN7tu khônkQkTg?" NgkQkTười nàokQkT đój4aD uN7tcó tậtuN7t giuMLKật mìj4aDnh uMLKvội uN7tvã lắcuMLK đầu, "6RzBEm khôj4aDng b6RzBiết auN7tnh kQkTcó đếnj4aD uN7thay khônkQkTg, cuMLKho kQkTnên đej4aDm thekQkTo kQkTsách để6RzB giếtj4aD thời gian."

Cậu vỗ j4aDvỗ đệmuMLK uN7tsofa, "Ej4aDm nóikQkT auN7tnh cóuMLK thể6RzB không6RzB đếnuN7t saj4aDo? Nhj4aDọc lòj4aDng h6RzBai người6RzB nghĩ ruMLKa cáij4aD tuN7trò bắ6RzBt cój4aDc, cuN7tó ckQkTâu khônkQkTg cj4aDó mj4aDũi khkQkToan kikQkTm cươj4aDng tuN7thì đừng6RzB huMLKòng làm nghềkQkT 6RzBgốm j4aDsứ, thậtj4aD mất6RzB m6RzBặt xấkQkTu hổ!"

Tân uN7tÝ ĐiềnuN7t bkQkTỗng nhiên6RzB tj4aDỉnh ngộuMLK ruMLKéo lên:uMLK "uN7tAnh đã6RzB suN7tớm biếtuN7t ruN7tồi hả?"

"Có người buMLKắt uMLKcóc màuMLK lạj4aDi xàuN7ti điệnj4aD tuN7thoại cốkQkT địn6RzBh và6RzB uN7tdi đuN7tộng sj4aDao? Cũng6RzB khkQkTông cần uMLKvệ tin6RzBh tuMLKheo dõi,uN7t j4aDtùy tiệnuMLK điềuuN7t tuN7tra mộtkQkT uMLKtí l6RzBà ruMLKa cuN7tả kQkTthôi." Tj4aDrách không đư6RzBợc ckQkTậu nghj4aDĩ sốj4aD điệuN7tn 6RzBthoại bàkQkTn nkQkThìn que6RzBn m6RzBắt, nămj4aD cj4aDon uN7tsố đầu6RzB tiên uMLKcủa số6RzB đkQkTiện thuN7toại trườngkQkT Thư6RzBợng Đạij4aD đềuj4aD giốuMLKng nhaj4aDu. uN7tKhi vệuN7t s6RzBĩ nóuMLKi ckQkTậu biết j4aDchủ sốuN7t điệnkQkT tkQkThoại nàyuN7t 6RzBlà 6RzB"Hà Chân"uMLK, mặt6RzB cậj4aDu xanj4aDh lj4aDại, mớuMLKi hiểukQkT 6RzBra hai j4aDngười họuN7t li6RzBên j4aDthủ đùuN7ta mìnuN7th. uMLKCậu uN7tquyết địuN7tnh buMLKiết thuN7tời buMLKiết thuMLKế đ6RzBi đến cùnguN7t, muốuN7tn 6RzBxem cácuMLK cuN7tô rkQkTốt cuộcuN7t muốnuN7t quậkQkTy cáiuN7t uN7tquỷ gìj4aD. XuN7te 6RzBngang quj4aDa quảng trườngj4aD tr6RzBung tuMLKâm, trêkQkTn đườn6RzBg đềuuMLK luMLKà người6RzB bákQkTn h6RzBoa j4aDhồng, uMLKlúc nàykQkT mớiuN7t tỉnh ngộ.

Tân 6RzBÝ Điền đấm6RzB mạnhuN7t cậkQkTu mộtkQkT kQkTcái, "kQkTAnh xấuuN7t quáj4aD 6RzBđi, hồiuMLK nãuMLKy uN7tcố kQkTý kQkTchơi j4aDem!" Kíj4aDch động làm6RzB c6RzBô q6RzBuên hj4aDai chuN7tân bị6RzB tróij4aD màkQkT đứnguMLK lênj4aD, kếuN7tt quuN7tả suýtj4aD uN7tchút uMLKnữa ngã nhào.

"Anh chưa nuN7tói gìuN7t h6RzBết, uMLKlà tựuMLK e6RzBm j4aDnhảy vàuN7to ôj4aDm mà.6RzB" kQkTCậu j4aDlộ ruN7ta kQkTmột nụ6RzB cườikQkT j4aDxấu xa, 6RzBngồi xổm6RzB j4aDxuống uMLKtháo dâykQkT thj4aDừng uN7tquanh uMLKchân 6RzBcô, thá6RzBo mộtuMLK huN7tồi vẫnuN7t 6RzBchưa xong, kQkTcó chút6RzB khuMLKông kiêj4aDn nuMLKhẫn, "KkQkThông cóuMLK việuMLKc guMLKì uMLKem thắtkQkT uMLKgút nhiề6RzBu vậy6RzB làm gì?"

Tân uMLKÝ Điền hừj4aD mộtuMLK tiếngj4aD, "6RzBĐể diễnj4aD ch6RzBo thậuMLKt mà,kQkT ngưj4aDời tuMLKa ruN7tất chuyê6RzBn nghij4aDệp đó.6RzB Dây thừnguN7t quáuMLK duN7tài, đuN7tành phj4aDải t6RzBhắt 6RzBgút nhiềj4aDu thôi.uMLK An6RzBh cj4aDàng tháoj4aD cuN7thân euN7tm càng đj4aDau, 6RzBở phkQkTòng bênuMLK kQkTbên kj4aDia cuN7tó dauMLKo đấy."

Cậu j4aDtức guN7tiận uN7tnói: "6RzBĐáng đời6RzB!" ĐứnguN7t uMLKdậy đến6RzB puN7thòng bếuMLKp tìmj4aD muN7tột cuN7ton dkQkTao cắtkQkT tráikQkT câkQkTy uN7tđể 6RzBcắt đj4aDứt dây.

Tân kQkTÝ Điền mj4aDở túiuN7t duN7tu lịch6RzB củuMLKa cậuuN7t rj4aDa xemkQkT, ngạuMLKc nhj4aDiên: "WokQkTw, đâuMLKy làj4aD lầnkQkT j4aDđầu tiên 6RzBem thấyuN7t tuMLKiền mặtkQkT j4aDnhiều thếuN7t nuMLKày, r6RzBất khônguN7t a6RzBn touMLKàn, nuN7thanh nhkQkTanh kiếm chj4aDỗ gj4aDiấu nó6RzB đi."

Tạ Đắc quuMLKan kQkTsát ckQkTăn j4aDnhà, bêkQkTn truN7tong trốnuMLKg j4aDrỗng khôkQkTng cókQkT đồkQkT đạc.6RzB T6RzBường trắng6RzB, sàn nhà,uMLK đènj4aD truN7teo, truN7tên tườnguMLK t6RzBreo mộtuN7t bj4aDức tr6RzBanh sơn6RzB dầuMLKu, đkQkTồ dùn6RzBg chuN7tỉ có sokQkTfa, 6RzBbàn ăn,uN7t vài6RzB cáj4aDi j4aDghế, gj4aDiống nhưkQkT ch6RzBuẩn buN7tị cj4aDho tuN7thuê, kj4aDhông uN7tnhịn được hỏi:j4aD "Nhà6RzB củakQkT ai?"

"Nhà của mộtj4aD họcuMLK sinj4aDh, uMLKcả j4aDnhà kQkTdi duMLKân suN7tang CanauN7tda, thuN7tỉnh thoảngj4aD mớuN7ti vềkQkT. 6RzBEm phiên dịkQkTch lukQkTận vă6RzBn chkQkTo couN7tn bé,uN7t c6RzBon béuN7t 6RzBcho euMLKm kQkTmượn nhuN7tà vàikQkT ngày6RzB. 6RzBEm nóuMLKi cần mưuN7tợn nhàuN7t đuMLKể uN7tquay phkQkTim ngắn,kQkT huN7tì hì."

Cậu trêu6RzB uMLKchọc kQkTnói: "QuauMLKy uMLKphim euN7tm bịuN7t uMLKtrói hả?"

"Anh được lắmj4aD, đừngj4aD uMLKcó 6RzBmà đượcuMLK luMLKợi màuMLK cuMLKòn j4aDra vkQkTẻ thôkQkTng minuMLKh! Ej4aDm tốuN7tn rấuMLKt nhkQkTiều tâm kQkTtư, cũn6RzBg muốnuMLK tặnj4aDg auN7tnh 6RzBmột muMLKón quàj4aD kQkTđặc biệuMLKt n6RzBhân lkQkTễ tìnhkQkT 6RzBnhân. Rốtj4aD cuộc auMLKnh ckQkTó ngạc6RzB nhiênj4aD vu6RzBi muN7từng khôuN7tng vậy?6RzB" TuMLKân ÝuN7t ĐiềuN7tn vuN7từa kQkTnói vừakQkT nhuMLKặt dây thừuN7tng, buN7tăng kQkTdán uN7trơi trêuN7tn đuN7tất vàuN7t cuốnj4aD skQkTách uMLKở sofuMLKa nhékQkTt vàuMLKo uMLKtúi sáchj4aD, kéo k6RzBhóa kj4aDéo j4aDnói: "Được6RzB rồ6RzBi, muMLKặc kQkTkệ auN7tnh vuMLKui ítuN7t huMLKay lkQkTà vukQkTi nhiều,kQkT thờiuMLK gian khôkQkTng cònkQkT sớkQkTm nữ6RzBa, chuN7túng uMLKta nuMLKên đikQkT thôj4aDi. Anj4aDh đậ6RzBu uN7txe ởkQkT đâu?"

"Sao phải 6RzBđi? uN7tKhông uMLKphải euN7tm mượnj4aD nhàkQkT mấyj4aD 6RzBngày j4aDsao? KhôngkQkT ởj4aD lại6RzB mộtkQkT đêkQkTm kQkTquả thực kQkTcó lỗj4aDi j4aDvới kQkTsự huN7tao tốn6RzB 6RzBtâm tưkQkT củakQkT emj4aD." 6RzBcậu uN7tthủng thẳuN7tng đếnkQkT kQkTsofa ngồi xuống.

"Anh tj4aDưởng uMLKđây là6RzB kQkTkhách sj4aDạn uN7tsao? ThứkQkT nuMLKhất kuN7thông cóuN7t thứuN7tc j4aDăn, thứuMLK huMLKai khônuMLKg cóuN7t uN7tchăn, làkQkTm uMLKsao j4aDmà kQkTở lạkQkTi được?"

"Ăn thì uMLKcó thểj4aD muuMLKa ở6RzB gầuMLKn đây,6RzB c6RzBòn chăn,kQkT ránguMLK kQkTtìm chắcuMLK uN7tchắn ckQkTó thuMLKôi, nuN7tếu không họuMLK vềuMLK đj4aDây đuMLKắp bằnguMLK cáj4aDi uN7tgì?" CậukQkT uN7tđi thẳngkQkT vàoj4aD phònguN7t ng6RzBủ, uN7tmở tủj4aD âmuMLK tường, uMLKbên t6RzBrong đj4aDầy uN7tđủ thj4aDảm lônj4aDg, ch6RzBăn, gốj4aDi đ6RzBầu, chiếkQkTu vàj4aD những6RzB thứuN7t linh uMLKtinh khác.

Tân kQkTÝ Điền vẫj4aDn lắcuMLK đầu,kQkT uMLK"Em khônguMLK mj4aDuốn uMLKở đây,j4aD kQkTkhông cóuN7t uMLKđiều huN7tòa, buổi6RzB tốikQkT 6RzBsẽ lạnh. j4aDEm cókQkT đj4aDặt j4aDchỗ kQkTở 6RzBnhà hàkQkTng Tây,6RzB tákQkTm gij4aDờ tối,j4aD 6RzBnếu khkQkTông đj4aDi j4aDthì không6RzB kịp đâu."

Tạ ĐắcuMLK likQkTếc j4aDcô một6RzB cáuMLKi, nhuN7tàn nhãj4aD nj4aDói: "YuMLKên tâm,6RzB kQkTcó auMLKnh kQkTở kQkTđây, sẽkQkT khôuMLKng đểuN7t euMLKm đôj4aDng lạnhuN7t đâu."

Cuối cùng j4aDhọ đếnuN7t cửakQkT hj4aDàng tiệnkQkT lợikQkT j4aDgần đó6RzB mkQkTua mộkQkTt uN7tít vậtuMLK dụnguMLK hà6RzBng j4aDngày, cộng kQkTthêm mìkQkT ănuN7t l6RzBiền, lạkQkTp xưở6RzBng j4aDvà trứngkQkT kho6RzB, 6RzBăn qkQkTua 6RzBloa mộtkQkT bữa.6RzB TuN7tân Ýj4aD Điền j4aDvừa tuN7thu dọuMLKn uN7tchén đũaj4aD vkQkTừa uN7tlắc đuN7tầu: "6RzBBữa uMLKtiệc l6RzBớn kQkTngày luN7tễ tuMLKình nhânkQkT cuN7tủa em cứuN7t nhưkQkT vậykQkT j4aDbiến thà6RzBnh muMLKì ăuN7tn liền."

Tạ ĐắcuMLK uMLKtừ pj4aDhía 6RzBsau ômj4aD lkQkTấy kQkTeo j4aDcô, uMLKthì thuN7tầm vàokQkT tauN7ti côj4aD: "6RzBBữa tj4aDiệc uN7tlớn 6RzBngày lễj4aD tìnuMLKh nhânj4aD 6RzBcủa an6RzBh, buMLKây giờj4aD ckQkThính thkQkTức b6RzBắt đầuuN7t -kQkT- "

Tân kQkTÝ Điền6RzB uN7tquay đầuuMLK lạ6RzBi, n6RzBhư cười6RzB nhj4aDư khôuN7tng 6RzBnhìn cậ6RzBu mộuN7tt cuMLKái, nh6RzBướn mà6RzBy nóuMLKi: "kQkTAnh 6RzBnghĩ uMLKhay j4aDquá 6RzBđi, euN7tm mới6RzB khkQkTông cj4aDần uN7t-- "

Cậu cúuN7ti đầukQkT hôkQkTn ckQkTổ uN7tcô, "KhônguMLK kQkTphải kQkTem bịkQkT tróuN7ti sj4aDao? LàmuN7t gì6RzB kQkTcó quyềnj4aD nóij4aD "Không"?"

Tân uMLKÝ ĐiềnkQkT hừkQkT muN7tột 6RzBtiếng, khôkQkTng phj4aDục pkQkThản báuN7tc: uN7t"Anh cuN7tũng khônkQkTg puN7thải bkQkTọn cướp!"

"Anh kh6RzBông ngạuN7ti làm6RzB đạouMLK t6RzBặc há6RzBi h6RzBoa mộuN7tt phen."

"Đáng tiếcuMLK 6RzBem khônkQkTg pkQkThải kQkTlà j4aDcon tiuMLKn b6RzBị bắtkQkT uN7tcóc." kQkTCô nój4aDi x6RzBong cườiuN7t ch6RzBạy đi.

Có thể là6RzB uMLKdo chuyệuN7tn "BắtuN7t cóc"uN7t kích6RzB thuMLKích, buổiuMLK tốiuN7t TạkQkT ĐắckQkT 6RzBcực kỳ6RzB phấj4aDn uN7tkhởi, suy nghĩuMLK nkQkThiều cáuN7tch giày6RzB vòuN7t uMLKcô. Kj4aDhởi đầkQkTu Tj4aDân kQkTÝ ĐiềuMLKn j4aDcó uN7ttrắc trở,uMLK nhuN7tưng là v6RzBì lấyuN7t lkQkTòng cậu6RzB, nj4aDỗ luMLKực j4aDphối j4aDhợp cậuj4aD muốnuMLK là6RzBm guMLKì thìj4aD làmuMLK, dkQkTần dầuN7tn quen đượkQkTc. CậuuMLK c6RzBàng uN7thăng hái6RzB, khuMLKông chỉj4aD mj4aDuốn 6RzBcô tj4aDhực hiệuMLKn cj4aDác đkQkTộng j4aDtác khó uMLKnói, bj4aDản thâuN7tn ckQkTàng kj4aDhông gìuN7t kiênj4aDg kỵ,j4aD uN7tnói kQkTsở tr6RzBường hạuN7t lưuuN7t kQkTgì đó.j4aD Tân ÝkQkT uMLKĐiền vừuN7ta thẹuN7tn vừauMLK giuN7tận, xokQkTay ng6RzBười xuốn6RzBg giuMLKường muj4aDốn tìmuN7t buN7tông gònuMLK bịt lỗuN7t j4aDtai. CuốikQkT j4aDcùng hauMLKi ngưuN7tời mệuMLKt cựckQkT đô,6RzB ôj4aDm nhuMLKau đuN7tánh mkQkTột giấcuMLK uN7tngon lành.

Thân thể đuN7tã trútj4aD huN7tết niềj4aDm sj4aDay uN7tmê thuMLKỏa thíc6RzBh, tâmj4aD lj4aDý kQkTcũng 6RzBtự j4aDnhiên mkQkTà j4aDkhoan khoái j4aDhơn, TuN7tạ ĐắcuMLK saj4aDu kQkTmột j4aDgiấc j4aDtỉnh duMLKậy, cảmkQkT gj4aDiác sản6RzBg khouMLKái vuMLKô ckQkTùng, tinh thầnj4aD suN7tung uMLKmãn, đãkQkT lj4aDâu chưuMLKa cảmuMLK uMLKthấy h6RzBăng h6RzBái duMLKâng tràuN7to j4aDnhư thếuMLK này.

Tân kQkTÝ Điền uểkQkT oảkQkTi j4aDtỉnh dậy,uN7t cậ6RzBu đkQkTã kQkTquần áokQkT chỉnh6RzB t6RzBề, rửuMLKa mặt6RzB xokQkTng xuô6RzBi, đứnguN7t trước gư6RzBơng thắtuN7t cuN7tà vạ6RzBt. BởiuN7t vìkQkT uMLKkhông uN7tcó rèmuN7t kQkTcửa uMLKsổ, ánkQkTh nắng6RzB tj4aDhẳng tắpuN7t chiếu vuN7tào p6RzBhòng. CôuMLK kQkTche kQkTmắt, uMLKngáp mkQkTột cáj4aDi 6RzBnói: "6RzBAnh phj4aDải đikQkT làuMLKm hả?"

"Mẹ auMLKnh đkQkTã khỏuMLKe hơnuN7t nhiềuuMLK rồikQkT, euMLKm mkQkTuốn thj4aDăm uN7tbà không?"6RzB C6RzBậu khônuMLKg quj4aDay đầu,6RzB hkQkTỏi uMLKmột cuMLKách t6RzBhờ ơ.

Có thkQkTể kQkTdo mkQkTới tỉnhuMLK kQkTlại, 6RzBTân kQkTÝ Điềnj4aD c6RzBảm kQkTgiác tronuN7tg đầ6RzBu 6RzBtrống rỗng,6RzB hồikQkT lj4aDâu mj4aDới truMLKở lạkQkTi bj4aDình thư6RzBờng, "Saj4aDu nuMLKày đi,uN7t uN7tđược không?"

Cậu điuN7t qua6RzB, đứuN7tng bê6RzBn j4aDgiường tj4aDừ trênuMLK j4aDnhìn xuj4aDống côj4aD, ckQkTười nói:kQkT "Sớj4aDm muộn6RzB cuMLKũng ph6RzBải đikQkT, uN7tem sợkQkT ckQkTái gì."

Cô không muốuMLKn nój4aDi "uMLKEm uMLKkhông muMLKuốn đj4aDến nh6RzBà an6RzBh" một6RzB cácuN7th trựcuN7t tj4aDiếp uMLKnên thkQkTay đổi cácuN7th 6RzBkhác dịuMLKu dànguN7t hơuN7tn, "AuMLKnh khônuN7tg 6RzBcảm uMLKthấy hơuMLKi nóngkQkT vộiuMLK uN7tsao? Ch6RzBúng ta mớiuN7t qj4aDuen nhaj4aDu mấy6RzB thuMLKáng uN7tmà thôiuMLK-- "

"Nhưng m6RzBà chúuMLKng tuMLKa bi6RzBết nh6RzBau bả6RzBy nămuMLK rồi."

"Em --" T6RzBân ÝuN7t Đ6RzBiền nkQkThìn cậukQkT mkQkTuốn nóij4aD lạij4aD tj4aDhôi. NhữnguN7t huMLKình ảnj4aDh lộnkQkT xộnj4aD hiuN7tện lên uMLKtrong uN7tđầu côj4aD, kQkTcô khkQkTông uN7tbiết kQkTnên l6RzBàm thj4aDế nàoj4aD ckQkTho uN7tphải. CuN7tô j4aDkhông nj4aDgờ quan j4aDhệ 6RzBhai nguMLKười sẽj4aD tiến6RzB triểuN7tn uN7tnhanh như6RzB j4aDvậy, nhanuN7th đến6RzB khiếnkQkT j4aDcô 6RzBtrở tay không6RzB kịp.

Tạ Đắc ngồikQkT xuốnguN7t đầkQkTu giường6RzB, thấj4aDp giọ6RzBng nuMLKói: 6RzB"Yên kQkTtâm, mẹuN7t uN7tanh cuN7thỉ nhớj4aD nhuN7tững người và6RzB sj4aDự vikQkTệc truN7tước uN7tlúc uN7tanh huMLKai uMLKmất, t6RzBrí 6RzBnhớ skQkTau n6RzBày tronj4aDg tuN7tình trạng hỗnuMLK loạn,uMLK mẹkQkT kQkTanh c6RzBhắc làj4aD kkQkThông nuMLKhớ rj4aDa kQkTem đâu."

Tân Ýj4aD ĐikQkTền khôuMLKng nj4aDói uMLKgì, qkQkTuay đkQkTầu nhìkQkTn nuN7tgoài cj4aDửa sổ.

"Ba anh 6RzBmất rồi,j4aD akQkTnh kQkTmới nhậj4aDn kQkTra j4aDtrên đj4aDời j4aDnày 6RzBchỉ j4aDcòn mj4aDẹ akQkTnh luMLKà ngườiuN7t kQkTthân duy kQkTnhất. Tìj4aDnh tuMLKrạng sứuMLKc kuMLKhỏe và6RzB kQkTtinh thần6RzB buN7tà ấyuN7t luN7túc tuN7tốt lúcuN7t khônuN7tg, anuN7th rất luN7to lắng,j4aD kQkTnên uMLKtừ khác6RzBh suMLKạn dọj4aDn vềj4aD nhàj4aD, mu6RzBốn luMLKúc uMLKbà ấykQkT cò6RzBn sống6RzB uN7tchăm sóc kQkTbà nh6RzBiều j4aDhơn. uN7tChúng tj4aDa kếj4aDt hôn6RzB sớmuMLK một6RzB chút,kQkT tronkQkTg nhj4aDà 6RzBcó trẻ6RzB couN7tn, bà uMLKấy sẽj4aD kQkTkhông kQkTcô quạnhuN7t thj4aDế nà6RzBy, đây6RzB j4aDlà thuN7tứ nhj4aDất; kQkTthứ hai6RzB, truMLKước đâyuN7t anh chưuN7ta từnuMLKg nj4aDghĩ đếnj4aD chuyệuMLKn kkQkTết uMLKhôn, nếuMLKu j4aDnhư nuMLKhất địnuMLKh uMLKphải cưới,kQkT đốikQkT tượng chỉuMLK cój4aD thj4aDể uMLKlà kQkTem." CuMLKậu thj4aDeo thóiuMLK qj4aDuen đej4aDm nuMLKhững uMLKtâm tìkQkTnh, kQkTsuy nghĩ, t6RzBhái kQkTđộ ẩnkQkT giấu6RzB ởuN7t uMLKnơi mà6RzB ngưuMLKời khácj4aD kh6RzBông thấyuN7t được,kQkT câuMLKn nhắckQkT rấtkQkT lâu kQkTcuối c6RzBùng m6RzBới quuN7tyết địnuN7th thổuMLK lộuN7t ýkQkT kiuMLKến chuN7tân thậtj4aD nhấtuMLK từ6RzB đá6RzBy lòj4aDng, nó khij4aDến cậuuN7t cóuN7t kQkTcảm giácuMLK giốnguN7t nj4aDhư trần6RzB nkQkThư nhộnguN7t uN7tđứng tuMLKrên đường,uN7t giống kQkTnhư mj4aDất đuMLKi năng6RzB lựj4aDc uMLKtự vệuN7t, bj4aDởi vậyuMLK khj4aDi nói6RzB ruN7ta uMLKcó chútj4aD mấj4aDt tj4aDự nhiên.

Cách nói trưnuMLKg cầu6RzB uN7tý kiếuN7tn nhuMLKưng thựuN7tc ruN7ta lạj4aDi cươn6RzBg quyếtj4aD làuMLKm TâuN7tn j4aDÝ ĐiềuN7tn uN7tkhông nói nuMLKên lờij4aD. uN7tCô đuMLKứng lênuMLK mj4aDặc quầuN7tn ákQkTo, trưkQkTớc 6RzBkhi cậukQkT 6RzBmở cửaj4aD rj4aDa nuMLKgoài nóuMLKi một câkQkTu: uMLK"Kết 6RzBhôn kQkTlà uMLKđại sựuMLK, khôuN7tng phảkQkTi uN7thai ngưuMLKời chúngj4aD tuN7ta nóij4aD l6RzBà kQkTcó thể được."

Tạ ĐắcuMLK dkQkTừng bư6RzBớc, đôuMLKi mj4aDày cuN7thau uN7tlại mộtuMLK chỗ,uN7t nh6RzBư đămuMLK chiêuMLKu nhìuMLKn kQkTcô mộtj4aD cái.

Hai người uN7tthu 6RzBdọn xonj4aDg xuôj4aDi 6RzBrồi rờij4aD kkQkThỏi, TkQkTạ Đắc6RzB j4aDđưa cuN7tô j4aDvề ThuMLKẩm uMLKgia. TrênkQkT xe uN7tTân Ý6RzB ĐiuN7tền nhậnkQkT đượuN7tc đi6RzBện tj4aDhoại củj4aDa mẹ,kQkT "ThuN7ti Lij4aDnh vớiuMLK QuânkQkT HuN7tòa lại6RzB đang uN7tcãi nkQkThau, uMLKlàm uN7tphiền tớij4aD QuânkQkT AnkQkT, n6RzBó ô6RzBm Kj4aDỳ uN7tKỳ đòiuN7t điuMLK, kQkTbị mẹuN7t nguN7tăn cản.uMLK Lão ThẩmkQkT tuN7tức giậnkQkT đếuMLKn kQkTnỗi bệnhj4aD tj4aDim suýtuMLK chútuN7t pháuN7tt tácj4aD. CòuMLKn co6RzBn, ởkQkT j4aDbên ngoài qukQkTa đêkQkTm cũngj4aD 6RzBkhông kQkTnói mộkQkTt tiếnguN7t, khôj4aDng biếuMLKt gọj4aDi điệ6RzBn vềkQkT sao?j4aD" Cj4aDô vội trj4aDả lời:6RzB "Cj4aDon vj4aDề nhà6RzB liềnkQkT m6RzBà. MkQkTới uN7tqua năuN7tm mớkQkTi, uN7thai vkQkTợ 6RzBchồng nj4aDó cãikQkT nhau uMLKgì nữa?"

Nguyên nhuMLKân suMLKự kQkTviệc kQkTlà nj4aDhư tj4aDhế nàj4aDy: TkQkThẩm QuuMLKân uMLKHòa vj4aDà đámuMLK bạnj4aD j4aDchơi mạtkQkT chưkQkTợc, một ngàuMLKy mộtuN7t đêmuN7t khôngkQkT v6RzBề nhuN7tà, thuuN7ta không6RzB í6RzBt tiền.kQkT BàuN7t vợj4aD LuN7tiêu uN7tThi Linj4aDh tìm uMLKra uN7tcậu, gọuN7ti cậu6RzB vềuN7t nhj4aDà cậu6RzB khuMLKông chịkQkTu, thếj4aD uMLKlà luN7tật j4aDbàn mạt6RzB chượuMLKc trước mặtuMLK mọuN7ti ngườuN7ti. HakQkTi nuMLKgười uMLKcãi nuN7thau uMLKđến tậnj4aD nhàj4aD, anuN7th m6RzBột lờij4aD tôiuN7t một câu6RzB, aj4aDi kQkTcũng khj4aDông chịu6RzB nókQkTi ítuN7t vài6RzB câuuN7t. j4aDLiêu TuN7thi Lin6RzBh không6RzB cẩnuN7t thậnj4aD làm bểj4aD cha6RzBi uN7tnước hj4aDoa C6RzBhanel củakQkT ThuMLKẩm Quân6RzB AnuMLK, kQkTThẩm j4aDQuân AkQkTn viuN7tn j4aDcơ hộiuN7t này nói6RzB cuMLKô vàj4aDi câkQkTu. LiêuuN7t Tj4aDhi LinuMLKh uMLKbất kQkTmãn bkQkTà j4aDchị thikQkTên vj4aDị euMLKm traiuMLK, nóuN7ti móc kQkTcô ởuMLK nh6RzBà mẹj4aD 6RzBđẻ kQkTăn không6RzB ngồikQkT rồ6RzBi, j4aDlôi chuyệnuMLK cô6RzB uMLKly kQkThôn uMLKra 6RzBnói. ThẩmuMLK Quân j4aDAn uN7ttức 6RzBgiận kQkTkhóc lớkQkTn, t6RzBhu uMLKdọn hàn6RzBh j4aDlý đòiuN7t dẫnkQkT cuMLKon guN7tái đ6RzBi. T6RzBhẩm 6RzBGia Sơn quátkQkT guN7tiận, m6RzBọi uMLKngười s6RzBợ khôngj4aD uMLKdám lên6RzB uMLKtiếng. TuMLKhẩm QuânuN7t HkQkTòa thấyuMLK bấkQkTt thường, uMLKchuồn đuN7ti, LiêuMLKu ThkQkTi LinuN7th liềnj4aD uN7ttheo đuôi.6RzB uMLKDo đój4aD kuN7thi 6RzBTân Ýj4aD ĐiềuMLKn trở vuN7tề Thẩm6RzB gikQkTa, ch6RzBiến trườngkQkT ThẩuMLKm gij4aDa kQkTtràn nkQkTgập kuMLKhói thuốckQkT s6RzBúng tuyênj4aD bốuN7t tạm dừng,kQkT Thẩ6RzBm 6RzBGia SơuMLKn buN7tế kQkTcháu j4aDngoại KỳkQkT KỳkQkT 6RzBđi j4aDra ngoàiuN7t uốn6RzBg tj4aDrà, ThẩmuN7t Quân uMLKAn uN7ttrốn ởkQkT uMLKtrong phònj4aDg xuN7tem TV.

Mẹ Tân đứnguMLK ởuMLK cửa6RzB nhìuN7tn xuuMLKng quj4aDanh, thấyuN7t mộtkQkT chij4aDếc uMLKxe kQkTmột đekQkTn ởuMLK phíkQkTa 6RzBxa uN7tmở cửa. j4aDTân uMLKÝ ĐiềnkQkT xuốn6RzBg xeuN7t, hơiuMLK bấtj4aD ngờ6RzB uN7tlà kQkTTạ uMLKĐắc cj4aDũng tkQkTheo xuốnj4aDg xuMLKe. C6RzBậu uN7tđi về uN7tphí mẹuMLK uN7tTân, gọiuN7t mộj4aDt ti6RzBếng "Dì",6RzB uN7tnói và6RzBi câuN7tu mừnguN7t nămj4aD tố6RzBt đuN7tẹp cá6RzBt tường. MẹuMLK uMLKTân tkQkTỉ mkQkTỉ quakQkTn sá6RzBt cậuMLKu, ánhuMLK mắ6RzBt có6RzB uMLKvẻ lưkQkTỡng luMLKự, cuj4aDối cùkQkTng không hỏi6RzB gì,uN7t chỉ6RzB vẫy6RzB tuN7tay: "BkQkTên nguMLKoài lạnhkQkT lắ6RzBm, đừn6RzBg đứnguMLK uN7tđây nữa,6RzB vàkQkTo trong đi."

Tạ Đắc có6RzB j4aDchút thậuN7tn trj4aDọng n6RzBgồi ởuMLK p6RzBhòng kháchj4aD uMLKThẩm gij4aDa, kQkTmẹ củauMLK TâuN7tn Ýj4aD dư6RzBờng nhkQkTư hơi ấuMLKn tượnuN7tg đốiuN7t vớuN7ti c6RzBậu, cậj4aDu khj4aDông j4aDbiết uMLKđây là6RzB chuyệnuMLK tốtj4aD hj4aDay uN7tchuyện xấu. Cậuj4aD uống6RzB tj4aDrà, nuMLKgồi khouMLKảng mườij4aD phútkQkT thìj4aD đi.

Tân ÝuN7t Điền dọnuN7t dẹpuN7t j4aDđồ đạckQkT kQkTtrong phònkQkTg. Mẹj4aD TâuN7tn gõuN7t ckQkTửa, nóiuMLK: "Tro6RzBng nuMLKhà c6RzBó kQkTlạp xưởng kQkTvà cáuN7t khô,uN7t cj4aDon j4aDmuốn mauMLKng mộtj4aD 6RzBít đếuN7tn BuMLKắc KinuN7th khôuMLKng?" uMLKCô nuMLKói cũngj4aD được, tìmkQkT mộuN7tt j4aDcái túij4aD sạchuN7t uMLKđưa mẹuMLK. j4aDMẹ j4aDTân vj4aDừa v6RzBào phuMLKòng vừauMLK tkQkTừ tốj4aDn nój4aDi: "Cậu thakQkTnh nuMLKiên vừkQkTa đj4aDưa co6RzBn j4aDvề 6RzBnhà đó,6RzB co6RzBn vkQkTà nkQkTó đang6RzB yêu6RzB n6RzBhau sao?"

Cô nhẹkQkT nhànj4aDg kQkTgật đầu.

Mẹ uMLKTân j4aDlại hkQkTỏi: "Cậu6RzB uN7tta têj4aDn j4aDgì?" TâuMLKn Ý6RzB ĐiềnuMLK quMLKua kQkTmột lúcuN7t uMLKlâu m6RzBới thấpj4aD giọnguMLK nói:kQkT "HọuMLK Tạ."

"Đúng l6RzBà nókQkT!" MẹuMLK Tâ6RzBn lj4aDộ vẻ6RzB 6RzBgiận dữ,kQkT "uN7tMấy j4aDđứa l6RzBà thậ6RzBt haj4aDy uMLKđang đùauN7t giỡn?"

Cô ckQkTúi đuN7tầu kuN7thông nóuN7ti lkQkTời nào.

Mẹ TuN7tân bij4aDến sj4aDắc, quáj4aDt giuMLKọng lạnhkQkT j4aDlùng: "uN7tSau j4aDnày couMLKn íkQkTt luj4aDi kQkTtới vớuMLKi nó,uMLK ngh6RzBe chưa?"

Tân Ý6RzB ĐiềnuN7t vôuMLK c6RzBùng b6RzBất đj4aDắc dĩ,uMLK "MuN7tẹ, kQkTanh ấyj4aD k6RzBhông 6RzBphải tj4aDên 6RzBlừa đuN7tảo cũnkQkTg kuMLKhông phảikQkT 6RzBkẻ xuMLKấu, mẹj4aD 6RzBđừng uMLKcó t6RzBhành kiếnuN7t vớikQkT uN7tanh ấy."

Mẹ Tân tj4aDăng gi6RzBọng nóuMLKi j4aDlớn tiếng:j4aD uMLK"Vết thư6RzBơng couMLKn lànhj4aD rkQkTồi nênj4aD quêkQkTn mấtj4aD đauuMLK rồi ưuN7t, bịuMLK nuN7tó kQkTlàm hại6RzB còj4aDn chưuMLKa kQkTđủ thảmkQkT saouN7t? Thi6RzBếu chút6RzB nữaj4aD tuMLKhân bại6RzB dj4aDanh liệt! uN7tCòn nuMLKhững người6RzB tronj4aDg Tạj4aD gia6RzB, uN7tlà chúkQkTng j4aDta rướcj4aD lấyuMLK nhụcj4aD sao?"

"Mẹ, kQkTđã 6RzBlà qj4aDuá khứj4aD rồuN7ti, kQkTcon đuN7tâu cuN7tó sj4aDao! j4aDKhi đóuMLK aj4aDnh 6RzBấy uN7tcòn uMLKnhỏ, là6RzBm việcuMLK kh6RzBông bikQkTết chừnguMLK mực,uN7t lạikQkT thíchj4aD 6RzBđùa 6RzBdai -j4aD- "

Mẹ Tân kQkTtức 6RzBgiận cắkQkTt nj4aDgang lờiuMLK côuN7t, "ĐkQkTó uN7tlà tuN7trò đù6RzB dauMLKi cuMLKủa đj4aDứa co6RzBn níj4aDt saouMLK? ChuN7to con uống6RzB kQkTthuốc ngủ,uN7t định6RzB vôj4aD lễuN7t vuN7tới ckQkTon j4aD--,con trj4aDai uN7tmười sáuuN7t j4aDtuổi, nóuN7ti lớn k6RzBhông lớn,kQkT nuMLKói nkQkThỏ cũnkQkTg khôj4aDng nhỏkQkT, vuN7tiệc cóuN7t thểuN7t luMLKàm vi6RzBệc kh6RzBông tj4aDhể làm cònuMLK cuN7tần kQkTngười j4aDkhác dạyj4aD sauMLKo? TừkQkT 6RzBnhỏ t6RzBâm t6RzBhuật 6RzBbất cj4aDhính, lớnj4aD lên6RzB làkQkT người tốtj4aD saokQkT? CuN7ton đuMLKó 6RzB--" uN7tbà chỉuN7t kQkTvào j4aDđầu c6RzBon gáj4aDi mắnuN7tg toj4aD: "CuMLKàng sốngkQkT càng dở!j4aD Coj4aDn nă6RzBm nkQkTay bauMLKo nhkQkTiêu, n6RzBó nămuN7t nkQkTay uMLKbao nhiêu?"

Tân uN7tÝ ĐuN7tiền bịkQkT m6RzBắng chỉkQkT cuMLKúi đầukQkT, kkQkThông duMLKám 6RzBlên tiếng.

"Tạ gia cj4aDó tikQkTền là6RzB tốt,6RzB nhkQkTưng chúnguMLK kQkTta khôuN7tng tuN7thấy l6RzBạ! NhữnguMLK j4aDngười Tạ6RzB gi6RzBa, tất cảuN7t đều6RzB lkQkTà n6RzBhân vậkQkTt lợiuN7t hj4aDại, c6RzBó tiến6RzBg nuN7tgang nj4aDgược kkQkThông 6RzBphân phảiuN7t trái. C6RzBon nj4aDgớ nuN7tgẩn khônguN7t biết,kQkT c6RzBhứ muN7tẹ uMLKrất ruMLKõ uN7tràng! Co6RzBn đó,kQkT đúng6RzB kQkTlà truN7tẻ người kQkTnon d6RzBạ! MẹuMLK j4aDnó biếkQkTt chuyuMLKện huN7tai đứauMLK không?"

Tân ÝuN7t ĐiuMLKền ấp6RzB uN7túng nóuN7ti: uMLK"Tụi j4aDcon quekQkTn nhkQkTau chkQkTưa baj4aDo lâ6RzBu -kQkT- "

"Vậy kQkTlà uMLKtốt rồiuMLK, nhauN7tnh chj4aDóng cj4aDhia tuMLKay đi!"

"Mẹ, cj4aDon khôj4aDng p6RzBhải vuMLKì tikQkTền của6RzB aj4aDnh ấy,kQkT auMLKnh uN7tấy đốuN7ti vớikQkT cokQkTn rấtkQkT tốkQkTt -uN7t- "

Mẹ Tân liếc6RzB cuN7tô, "MkQkTẹ biếtuN7t uMLKcon uMLKchia uN7ttay NgụyuMLK TiêkQkTn, tìuN7tnh cảmkQkT uMLKchịu đuMLKả kícuMLKh rấtj4aD lớn, nhưnuMLKg cũng6RzB khônj4aDg tj4aDhể làj4aDm uMLKẩu kQkTnhư thếuN7t! TừkQkT j4aDnhỏ uN7tmẹ dạykQkT couN7tn thếj4aD nàouN7t? Con j4aDgái phảuN7ti đứng6RzB đắnkQkT tựkQkT trọnuN7tg, bấtuMLK kể6RzB xảyuN7t uMLKra chuj4aDyện gìkQkT, tuyệ6RzBt kuMLKhông thểuN7t cam chịuN7tu. Mẹ6RzB ti6RzBn co6RzBn, c6RzBon luN7tại kQkTcả đêkQkTm khkQkTông uN7tvề? Đêmj4aD qj4aDua cókQkT phảiuN7t coj4aDn ở6RzB chung vớ6RzBi n6RzBó không?"

Tân ÝkQkT Điền chốnkQkTg đkQkTỡ khôngj4aD j4aDnổi, nhịj4aDn khôj4aDng đượj4aDc uN7tnói: "Mẹ,uMLK couMLKn hj4aDai t6RzBám tuổiuMLK rồi, khôn6RzBg 6RzBphải tuMLKrẻ cj4aDon--" mẹ6RzB uN7tTân khônuMLKg đợ6RzBi uN7tcô nói6RzB xonuMLKg, lậpuMLK tứj4aDc uMLKnói: "VậykQkT con vẫj4aDn mj4aDuốn yêuj4aD đkQkTương uN7tvới thkQkTằng nhókQkTc đó?kQkT ĐâuN7ty 6RzBlà buMLKiểu kQkThiện ngj4aDhiêm túj4aDc chịu t6RzBrách nhiệuMLKm vớiuN7t tuMLKình cảj4aDm sao?"

Cô bịj4aD dồn v6RzBào tườngkQkT j4aDá kkQkThẩu khô6RzBng tuMLKrả j4aDlời được,j4aD đành6RzB nói:6RzB "Đượcj4aD rồi,uMLK đượkQkTc rồuN7ti, con biế6RzBt nuN7tên làkQkTm nhưkQkT thếkQkT 6RzBnào." Cj4aDô xách6RzB theuMLKo túiuN7t uMLKlạp uMLKxưởng vkQkTà cuN7tá uMLKkhô nhanh nhảuMLKu kQkTchạy vàj4aDo puMLKhòng. CuN7tô thảj4aD kQkTđại kQkTcái túuN7ti lên6RzB bànuN7t, uN7tchỉ vàj4aDo cáiuN7t đkQkTầu con cáuN7t nói:uMLK j4aD"Xem m6RzBày uN7tkìa, uN7tgây c6RzBho j4aDtao biuMLKết kQkTbao rắckQkT rối!"

Buổi chiều cùngkQkT ngàyj4aD TâuN7tn ÝuN7t Điền6RzB vềuMLK kQkTBắc K6RzBinh, T6RzBạ j4aDĐắc mj4aDuốn đếnj4aD đón6RzB 6RzBcô. CkQkTô vộ6RzBi đáp: j4aD"Anh đừnguN7t j4aDcó màkQkT tới,uMLK mẹuN7t ekQkTm kQkTkhông muố6RzBn thấuN7ty anh.j4aD" TuN7tạ Đắc6RzB kkQkThông nguMLKờ mình lạuMLKi 6RzBkhông đượ6RzBc hoa6RzBn nghuMLKênh, 6RzBhỏi vuN7tì saj4aDo. CôkQkT thởj4aD uMLKdài, 6RzB"Cũng duMLKo chuyện tốtuMLK ankQkTh l6RzBàm! Ej4aDm hỏikQkT anj4aDh, lkQkTần j4aDđó cj4aDó phkQkTải 6RzBanh uN7tcho e6RzBm uốnguN7t thu6RzBốc ngủkQkT không? j4aDEm đj4aDến bâuN7ty giờ6RzB uMLKcòn mơj4aD mơuN7t màng6RzB màn6RzBg, khuMLKông nhuMLKớ rõj4aD cụj4aD tj4aDhể xảykQkT ruN7ta chuyện guN7tì. LkQkTúc đój4aD muN7tẹ 6RzBem đếuN7tn 6RzBnhà uMLKanh đóuMLKn euN7tm, cảkQkTnh s6RzBát hìuMLKnh như6RzB cũngj4aD t6RzBới, có đúnuMLKg không?"

Tạ Đắc hj4aDồi uMLKlâu kkQkThông lênuMLK tiếng."VậykQkT ankQkTh bảo6RzB Đổng6RzB TkQkToàn đếuMLKn đóuN7tn e6RzBm." 6RzBCậu ngắt6RzB điện thoạj4aDi, ngồiuN7t phịchuN7t xuốkQkTng j4aDsofa. TạuN7t guMLKia j4aDtừ lúcuN7t Tạ6RzB kQkTHậu mất,j4aD bốj4aD tríkQkT trong nhuN7tà kh6RzBông 6RzBcó kQkTthay đj4aDổi g6RzBì. CậukQkT nj4aDhìn qua6RzBnh bốnuMLK uMLKphía, kQkTtrên tườnguN7t vẫnuMLK treo bứuMLKc thưkQkT họ6RzBa nuMLKgay vịj4aD tríuN7t kQkTđó, bkQkTình j4aDhoa vẫnkQkT đặtj4aD trênuN7t uN7tbệ uN7tcửa sổ,uMLK tro6RzBng bình cắj4aDm mộuN7tt bóuN7t h6RzBoa cj4aDát cj4aDánh, trêj4aDn kệuN7t vẫnkQkT uMLKđể nhữnguN7t móuN7tn đồuMLK lúcuMLK nhuMLKỏ cậuuN7t thường cj4aDhơi, cậukQkT nhj4aDắm muN7tắt lạiuMLK đuMLKều uN7tcó thkQkTể j4aDtìm được.

Cảnh cũ ngườiuMLK xưj4aDa. Cậu6RzB nuMLKhớ rấtuN7t ruN7tõ, mùaj4aD huMLKè năuMLKm uN7tấy cậukQkT mườiuN7t sáuN7tu tuổi,6RzB TânuN7t ÝuN7t trước k6RzBhi 6RzBdu họuMLKc đếnj4aD tạ6RzBm bi6RzBệt cậu,uN7t làj4aD ngồkQkTi ở6RzB kQkTnơi uMLKcậu đanguN7t ngồi.