You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 1nbQSsK7: LễrJyRX9 tWKWvomình nLnhân bấtWKWvom ngờ

Trước khi TLnạ ĐLnắc Lntan sởWKWvom rJyRX9thì nhậnnbQSsK đượcrJyRX9 cúnbQSsK đirJyRX9ện thnbQSsKoại lạLn, rJyRX9là sốWKWvom điệnWKWvom thnbQSsKoại cốLn định trLnong cùnnbQSsKg thànbQSsKnh nbQSsKphố, ngườirJyRX9 gWKWvomọi đrJyRX9ến nbQSsKlà mWKWvomột nbQSsKphụ nWKWvomữ nóirJyRX9 vớinbQSsK giọnrJyRX9g lạnh WKWvomlùng: Ln"Anh Lnhãy nLnghe cnbQSsKho kỹrJyRX9, bạLnn gnbQSsKái nbQSsKanh đWKWvomang tronWKWvomg WKWvomtay chúnLng tônbQSsKi, tiền churJyRX9ộc mộtnbQSsK trnbQSsKiệu tệWKWvom. NếLnu Lnanh dnbQSsKám Lnbáo cảnbQSsKnh sátWKWvom, Lnchúng tôirJyRX9 lậLnp trJyRX9ức giết coLnn tinWKWvom." nóiWKWvom WKWvomxong lnbQSsKiền cúpnbQSsK márJyRX9y. CậLnu ngânbQSsKy ngườirJyRX9 nbQSsKmột lúcrJyRX9, khôWKWvomng biết cLnhuyện WKWvomgì rJyRX9xảy Lnra, hrJyRX9ít snbQSsKâu mộnbQSsKt WKWvomhơi, WKWvomsau kLnhi ổrJyRX9n địrJyRX9nh tWKWvominh thầrJyRX9n liềrJyRX9n gọLni cho LnTân WKWvomÝ nbQSsKĐiền, kWKWvomhông ngoàinbQSsK dựWKWvom rJyRX9đoán củaWKWvom cậrJyRX9u Lnđiện thWKWvomoại tắtLn máy,nbQSsK lạinbQSsK gọiWKWvom lại sLnố mnbQSsKáy WKWvomlúc nãy.

Điện thoại bWKWvomàn khônrJyRX9g ngừngLn rerJyRX9o. HàWKWvom ChrJyRX9ân nhnbQSsKìn Lnmàn Lnhình hiểnLn thnbQSsKị srJyRX9ố dLni độngrJyRX9 rồi hỏLni TâLnn WKWvomÝ rJyRX9Điền, nbQSsK"Có Lncần nghnbQSsKe WKWvommáy rJyRX9không?" TrJyRX9ân ÝrJyRX9 WKWvomĐiền mắnnbQSsKg: "CnbQSsKậu khWKWvomùng hả, khônLng WKWvomăn quWKWvoma thịLnt hnbQSsKeo cũLnng khWKWvomông thnbQSsKấy heWKWvomo chạrJyRX9y ànbQSsK? ĐnbQSsKương Lnnhiên nbQSsKkhông thể nWKWvomghe." CôrJyRX9 rrJyRX9út dWKWvomây điệnLn trJyRX9hoại rnbQSsKa, Lnký WKWvomtúc xLná trorJyRX9ng WKWvomtích tắcWKWvom yênnbQSsK Lntĩnh trở lại.

Hà Chân WKWvomhỏi: "CLnái tLnrò nbQSsKvui nbQSsKcủa cậWKWvomu cóLn hơiLn quáLn khrJyRX9ông? LỡrJyRX9 Lncậu Lnta WKWvombáo cảrJyRX9nh nbQSsKsát thì phnbQSsKải lLnàm sanbQSsKo? TnbQSsKớ nLnhất WKWvomđịnh phảirJyRX9 cnbQSsKhết, khôngnbQSsK thiếuLn cảnhrJyRX9 bịrJyRX9 cảnhLn srJyRX9át cho ănnbQSsK mắngWKWvom á."

Tân WKWvomÝ Điền pLnhất taynbQSsK, "YêrJyRX9n tânbQSsKm đWKWvomi, annbQSsKh nbQSsKấy Lnđã đượcLn huấnrJyRX9 nbQSsKluyện, sẽWKWvom biếtLn nbQSsKcách ứWKWvomng phó loạiWKWvom chuLnyện rJyRX9bắt cócnbQSsK tốngWKWvom tWKWvomiền, rJyRX9biết rJyRX9nên nbQSsKlàm Lnthế nàorJyRX9 màLn, sẽnbQSsK khônLng báo cLnảnh WKWvomsát đânbQSsKu. nbQSsKViệc tớLn WKWvomlo lWKWvomà, anWKWvomh ấyrJyRX9 sẽLn khôngnbQSsK manLng theWKWvomo mộtnbQSsK WKWvomtriệu tWKWvomệ tiền mnbQSsKặt thiệnbQSsKt cnbQSsKhứ? LnLỡ nhWKWvomư trJyRX9rên đườngrJyRX9 bnbQSsKị mLnất? TrJyRX9ớ đềnrJyRX9 khôngnbQSsK nổinbQSsK nbQSsKđâu. Biết vậyWKWvom rJyRX9nói Lnnăm trămWKWvom ngrJyRX9àn đrJyRX9ược rồi."

Đồng mưu tứcWKWvom gnbQSsKiận nóinbQSsK, Ln"Cậu nêWKWvomn rJyRX9nghĩ làLnm thếrJyRX9 nàLno đểWKWvom drJyRX9ẹp yêWKWvomn ôngWKWvom cọpWKWvom họLn TạWKWvom sắp nLnổi trậnLn lrJyRX9ôi đìnhLn thLnì rJyRX9hay hơn,Ln tWKWvomớ nhìnWKWvom thếrJyRX9 nWKWvomào cũrJyRX9ng khônrJyRX9g thấWKWvomy rJyRX9cậu tWKWvoma giống ngườinbQSsK WKWvombị ngườiLn khrJyRX9ác trênbQSsKu đnbQSsKùa mnbQSsKà WKWvomcon cóLn thểWKWvom rJyRX9tốt bụLnng nhrJyRX9ẫn nhWKWvomịn đâu."

Tân rJyRX9Ý Điền đerJyRX9m dâyLn thừnWKWvomg vàrJyRX9 bănnbQSsKg dáLnn WKWvomđã chuẩrJyRX9n bịnbQSsK trướcWKWvom vàorJyRX9 trWKWvomong túi,Ln nWKWvomhắc HWKWvomà Chân lầrJyRX9n nữaWKWvom: "NóiWKWvom rồinbQSsK mnbQSsKà, Lnđến nWKWvomhà rJyRX9A MLnỹ rồiWKWvom nbQSsKthì tnbQSsKớ gọiWKWvom điệnrJyRX9 chLno cậurJyRX9, cậu lạiWKWvom dùLnng dWKWvomi độLnng nhắnnbQSsK địaWKWvom chỉrJyRX9 vWKWvomào rJyRX9di độngWKWvom anrJyRX9h nbQSsKấy, đừnnbQSsKg nghrJyRX9e điệnWKWvom thonbQSsKại của anrJyRX9h ấWKWvomy, sLnẽ WKWvomlộ đLnó. TớrJyRX9 rJyRX9đi đârJyRX9y. CrJyRX9ậu đừnrJyRX9g nbQSsKcó quêLnn đấy."

Tạ Đắc WKWvomđến nbQSsKngân hàngWKWvom rnbQSsKút mộnbQSsKt triệuLn tLnệ tLniền mặt,Ln bỏrJyRX9 WKWvomtrong tWKWvomúi dnbQSsKu lịLnch rJyRX9màu xanh, chuWKWvomẩn bịnbQSsK WKWvomxong WKWvomhết, cậunbQSsK Lnngồi trWKWvomong xnbQSsKe nLnhắm mắrJyRX9t dưỡngnbQSsK thầnrJyRX9, rJyRX9đợi bọnWKWvom bắtrJyRX9 cóc tốnWKWvomg tirJyRX9ền nbQSsKra chrJyRX9ỉ thịWKWvom tiếpLn trJyRX9heo. TrJyRX9rong đầunbQSsK lạiWKWvom hiệnnbQSsK nbQSsKra sốrJyRX9 điệnnbQSsK thoạnbQSsKi bàn củarJyRX9 WKWvombọn cưrJyRX9ớp, cảmLn tnbQSsKhấy qLnuen mắtnbQSsK, rJyRX9hình nhLnư đãnbQSsK thnbQSsKấy snbQSsKố rJyRX9này ởnbQSsK đâuWKWvom rnbQSsKồi, nhưng thWKWvomế nàoLn cũLnng nghnbQSsKĩ khôLnng rrJyRX9a. CậnbQSsKu rJyRX9phân tícLnh tỉrJyRX9 mỉrJyRX9, đốiWKWvom WKWvomphương nLnếu là muốnbQSsKn tiềrJyRX9n, nhưWKWvom WKWvomvậy nbQSsKcho thấynbQSsK khônnbQSsKg phảiWKWvom nrJyRX9hằm vLnào cárJyRX9 nhânWKWvom cnbQSsKậu màWKWvom trảLn thù, cnbQSsKhỉ cầLnn làmWKWvom tLnheo bọnnbQSsK hnbQSsKọ rJyRX9yêu crJyRX9ầu, chWKWvomắc Lnsẽ khLnông WKWvomảnh hWKWvomưởng đếnLn TânLn Ý.rJyRX9 Cậu thWKWvomấy kỳrJyRX9 lạrJyRX9 nbQSsKchính là,nbQSsK bLnọn họnbQSsK rJyRX9vì rJyRX9sao WKWvomchỉ WKWvomcần mộtWKWvom triệunbQSsK, chnbQSsKẳng lẽWKWvom trướrJyRX9c khi gâynbQSsK nbQSsKán khônWKWvomg đinbQSsKều trnbQSsKa thnbQSsKân tnbQSsKhế cậuWKWvom haLny làrJyRX9 Lnbọn cướLnp lầLnn nrJyRX9ày rJyRX9cơ Lnbản chẳng rWKWvoma trWKWvomò trốngLn gì?

Di động cónbQSsK tinbQSsKn nrJyRX9hắn mrJyRX9ới. CậrJyRX9u mởWKWvom rJyRX9xem, nbQSsKlà nbQSsKmột địWKWvoma chỉ,nbQSsK kLnhu vựrJyRX9c ngrJyRX9oại thàrJyRX9nh, có WKWvomhơi hẻoLn lánh,WKWvom sarJyRX9u cWKWvomùng WKWvomkèm thêmWKWvom: MộLnt mìnhnbQSsK arJyRX9nh đi,WKWvom nếuWKWvom nrJyRX9hư bánbQSsKo crJyRX9ảnh sát, anWKWvomh sẽLn nbQSsKhối Lnhận. CậuWKWvom Lnthấy thếLn rJyRX9nào cũnrJyRX9g thấyWKWvom kLnỳ quáLni, đLnối pLnhương thWKWvomế mà báoWKWvom chWKWvomo cLnậu WKWvomđịa chỉnbQSsK cụLn thểWKWvom rõLn ràngWKWvom, thậmnbQSsK chrJyRX9í gWKWvomiọng đnbQSsKiệu WKWvomnói chunbQSsKyện lại khácWKWvomh WKWvomsáo lịchWKWvom sự.

Cậu gọi điLnện thoạirJyRX9, sWKWvomau đórJyRX9 khởinbQSsK nbQSsKđộng Lnxe, Lnchạy WKWvomthẳng đWKWvomến mụcWKWvom tiêWKWvomu. WKWvomQua đườngWKWvom cao tốcnbQSsK lrJyRX9à mộWKWvomt rJyRX9con đườngrJyRX9 cnbQSsKó vẻWKWvom cLnhật hẹWKWvomp, hàngnbQSsK cârJyRX9y thôngnbQSsK cWKWvomao nbQSsKto đầyLn hanbQSsKi bên đườnnbQSsKg, lLná đãLn nbQSsKrụng hết,WKWvom nbQSsKtrơ trọiWKWvom đứngrJyRX9 giữaWKWvom đồngWKWvom trốnbQSsKng Lntrong rJyRX9mùa đông. BêLnn taWKWvomy tWKWvomrái Lnlà srJyRX9ông ThượngWKWvom LânbQSsKm mênLnh mnbQSsKông, nLngày đêmrJyRX9 chnbQSsKảy cuồLnn cnbQSsKuộn không ngừngWKWvom nghỉ,WKWvom nbQSsKvì thếWKWvom khôngLn krJyRX9hí srJyRX9o vớnbQSsKi nộiWKWvom thàLnnh lạnhLn hơnnbQSsK nhiều.WKWvom Trời đWKWvomã nbQSsKtối, Lntrên đườngLn Lnxe rấrJyRX9t WKWvomít, nbQSsKcũng khônrJyRX9g crJyRX9ó đènrJyRX9 đườngrJyRX9. WKWvomCậu rJyRX9lái Lnrất chậm, nWKWvomhờ ánbQSsKnh đènnbQSsK nLnên thLnấy đượcLn phíaLn trrJyRX9ước chếLnch rJyRX9bên pLnhải nbQSsKlà mộtWKWvom Lntòa nhà hrJyRX9ai tầngLn xâWKWvomy dựnbQSsKng theLno prJyRX9hong cácLnh nbQSsKkiên trúcWKWvom nướcWKWvom ngnbQSsKoài, cWKWvomậu dừnbQSsKng WKWvomxe cách mộtWKWvom đoWKWvomạn xrJyRX9a, xrJyRX9ách thnbQSsKeo túWKWvomi dLnu lịcrJyRX9h chậmnbQSsK rãnbQSsKi điWKWvom tới.

Cổng không rJyRX9bị WKWvomkhóa, khẽnbQSsK mở,Ln dườngLn WKWvomnhư đợnbQSsKi cậnbQSsKu tựrJyRX9 cWKWvomhui đầLnu Lnvào rJyRX9lưới. CậnbQSsKu đẩyWKWvom cửa Lnsắt đrJyRX9i vWKWvomào, đâyWKWvom nbQSsKlà WKWvomngôi nhànbQSsK WKWvomđiển hnbQSsKình củnbQSsKa Lnngười dâWKWvomn phươngnbQSsK NWKWvomam, cWKWvomó lẽ từWKWvom lWKWvomâu khônbQSsKng córJyRX9 aLni ở,rJyRX9 cnbQSsKó chWKWvomút Lnhoang nbQSsKvắng, cỏrJyRX9 dạirJyRX9 tWKWvomrong vườnLn caWKWvomo nbQSsKđến thắt lưngWKWvom, WKWvomcây sồiLn xanbQSsKnh cũngWKWvom khônrJyRX9g WKWvomthấy dấWKWvomu hnbQSsKiệu Lncủa sựnbQSsK rJyRX9chăm Lnsóc. CậurJyRX9 đứng trLnước cánrJyRX9h cLnửa đónrJyRX9g chặtrJyRX9 tậpnbQSsK trnbQSsKung tưnbQSsK WKWvomtưởng rJyRX9nín thởrJyRX9 nbQSsKlắng nghrJyRX9e độnLng tĩnh WKWvommột WKWvomlúc, chLnẳng ngnbQSsKhe đượcrJyRX9 gìWKWvom nnbQSsKgoại Lntrừ tiLnếng giWKWvomó nbQSsKthổi qLnua tánbQSsKn lWKWvomá. Đưa taLny đẩLny cửWKWvoma, tiếnbQSsKng crJyRX9ọt kLnẹt rJyRX9vang lnbQSsKên, hìnWKWvomh ảrJyRX9nh LnTân ÝrJyRX9 ĐirJyRX9ền bịrJyRX9 tróiWKWvom hai tLnay hLnai chânnbQSsK, mirJyRX9ệng dnbQSsKán bnbQSsKăng dínbQSsKnh ngồLni WKWvomtrên WKWvomsofa, lậrJyRX9p tLnức đậnbQSsKp WKWvomvào mắtrJyRX9 cậu. CậurJyRX9 ngâyrJyRX9 nbQSsKngẩn cảWKWvom người,rJyRX9 rJyRX9đầu tiênbQSsKn làWKWvom nhLnìn chunbQSsKng qrJyRX9uanh, khôngWKWvom rJyRX9phát hiện nWKWvomgười kháLnc, srJyRX9au rJyRX9đó rJyRX9đi tới,rJyRX9 xnbQSsKé bnbQSsKăng dánrJyRX9 tnbQSsKrên miệLnng crJyRX9ô ra.

Động tác cậnbQSsKu cWKWvomó nbQSsKchút tWKWvomhô lỗ,rJyRX9 rJyRX9Tân rJyRX9Ý ĐiềnbQSsKn nWKWvomhịn khônLng đượcLn rúLnt harJyRX9i tWKWvomay giấuLn đằng saWKWvomu lưrJyRX9ng rnbQSsKa, đẩyrJyRX9 cậunbQSsK Lnra nóiWKWvom: rJyRX9"Đau! AnWKWvomh nhnbQSsKẹ chWKWvomút, đểrJyRX9 nbQSsKem nbQSsKtự làm."

Tạ ĐắcrJyRX9 hỏnbQSsKi vLnới giọngLn điệWKWvomu khôngWKWvom Lnthấy hLnứng tWKWvomhú: rJyRX9"Bọn cướpnbQSsK đâu?"

Tân ÝrJyRX9 Điền rJyRX9sợ cWKWvomậu tứcWKWvom nbQSsKgiận, vộnbQSsKi vnbQSsKã ôrJyRX9m cổrJyRX9 cậuWKWvom đLnem hnbQSsKết kỹnbQSsK nbQSsKxảo hônLn cnbQSsKậu, đếnWKWvom khrJyRX9i cậu bắtnbQSsK đầunbQSsK tLnhở dnbQSsKốc, nhâLnn cơrJyRX9 hộinbQSsK hWKWvomô trJyRX9o: "LễrJyRX9 tìnrJyRX9h nhâWKWvomn vuLni vẻ!"

Tạ Đắc cóLn Lnvẻ vôLn cnbQSsKùng bìnbQSsKnh tĩLnnh, drJyRX9án mắrJyRX9t vWKWvomào côrJyRX9 bạnrJyRX9 nbQSsKgái nbQSsKtinh quáLni WKWvomdựa sátrJyRX9 rJyRX9vào mình mộtrJyRX9 rJyRX9lúc lâunbQSsK, cuốirJyRX9 cLnùng tLnhở nbQSsKdài Lnbó taLny, "nbQSsKQuên đWKWvomi, khrJyRX9ông snbQSsKao lWKWvomà tốtnbQSsK rồi."

Bộ dạng bìWKWvomnh tĩnhWKWvom củanbQSsK cậuWKWvom troWKWvomng mrJyRX9ắt nbQSsKTân ÝWKWvom ĐiềnWKWvom cLnhả nbQSsKkhác dWKWvomấu hiệnbQSsKu báorJyRX9 trướcnbQSsK bão tốWKWvom nbQSsKsắp đến,nbQSsK nLnhanh Lnnhảu nbQSsKnịnh WKWvomnọt: nbQSsK"Chẳng phảinbQSsK Lngần đârJyRX9y tânbQSsKm tìrJyRX9nh aWKWvomnh không tWKWvomốt saorJyRX9, dỗLn annbQSsKh lạirJyRX9 khLnông vuinbQSsK, đrJyRX9ành phảiWKWvom tựnbQSsK nbQSsKbiên tWKWvomự diễnLn rJyRX9tạo nbQSsKcho anh cWKWvomơ hộinbQSsK làLnm aWKWvomnh hrJyRX9ùng cLnứu mỹWKWvom nrJyRX9hân thrJyRX9ôi. ErJyRX9m đùnbQSsKa giỡnrJyRX9 WKWvomanh WKWvomvậy, anrJyRX9h không giậnWKWvom chứ?"

"Em nói thửLn xemWKWvom?" CậuWKWvom lạnrJyRX9h lùLnng liếcWKWvom rJyRX9cô mộtnbQSsK rJyRX9cái. TânbQSsKn ÝWKWvom ĐiềnLn sợnbQSsK knbQSsKhông dámrJyRX9 hénbQSsK một nbQSsKcâu nào,nbQSsK nhưWKWvom mộtWKWvom cWKWvomhú mèoLn nhWKWvomỏ đánbQSsKng thươnrJyRX9g nWKWvomhìn cậuLn, hWKWvomai tnbQSsKay nbQSsKđể trêLnn đầu Lnnhư thỏLn trắnbQSsKng, hrJyRX9át giọngLn thiếnbQSsKu nhrJyRX9i: rJyRX9"Xin bạnnbQSsK đLnừng nbQSsKăn tôinbQSsK đWKWvomừng ărJyRX9n tôi, tôirJyRX9 rJyRX9sẽ hátLn WKWvomcho bWKWvomạn mộWKWvomt brJyRX9ài hátrJyRX9 trJyRX9hật Lnhay -WKWvom- "

Cậu phì cười,rJyRX9 nbQSsKvội xoarJyRX9y rJyRX9người srJyRX9ang cnbQSsKhỗ WKWvomkhác. CrJyRX9hú ýLn tớirJyRX9 Lnmột qurJyRX9yển nbQSsKsách rJyRX9trên sofa, hỏrJyRX9i: "CrJyRX9hờ WKWvomlâu khôngLn?" NgườiLn rJyRX9nào đóWKWvom cóLn tậtrJyRX9 giậtWKWvom mìnhnbQSsK vộrJyRX9i vLnã nbQSsKlắc đầu, "WKWvomEm khônnbQSsKg brJyRX9iết anWKWvomh cónbQSsK đWKWvomến WKWvomhay khôrJyRX9ng, chrJyRX9o nênWKWvom đLnem thWKWvomeo sáWKWvomch đểrJyRX9 nbQSsKgiết thời gian."

Cậu vỗ vỗnbQSsK đệmWKWvom srJyRX9ofa, "ErJyRX9m nóWKWvomi anLnh córJyRX9 WKWvomthể Lnkhông đếnrJyRX9 sLnao? NhọcrJyRX9 lWKWvomòng hLnai ngườnbQSsKi nghĩ rJyRX9ra rJyRX9cái trWKWvomò bWKWvomắt cónbQSsKc, córJyRX9 cânbQSsKu kLnhông cóWKWvom mũWKWvomi krJyRX9hoan kWKWvomim cLnương thìnbQSsK đừnWKWvomg Lnhòng làm nghrJyRX9ề WKWvomgốm sứWKWvom, thậtrJyRX9 nbQSsKmất mnbQSsKặt xWKWvomấu hổ!"

Tân rJyRX9Ý ĐiềnrJyRX9 bỗnrJyRX9g rJyRX9nhiên tỉnWKWvomh ngộWKWvom réoWKWvom lênrJyRX9: WKWvom"Anh đWKWvomã sớmLn biếWKWvomt nbQSsKrồi hả?"

"Có người WKWvombắt WKWvomcóc màWKWvom lạnbQSsKi xàrJyRX9i điệnnbQSsK tWKWvomhoại Lncố địnhLn nbQSsKvà nbQSsKdi WKWvomđộng saoLn? CWKWvomũng kWKWvomhông cần vệWKWvom tirJyRX9nh thWKWvomeo dõiWKWvom, rJyRX9tùy tiLnện điềunbQSsK tLnra mộWKWvomt tíLn Lnlà rJyRX9ra cWKWvomả thôi."Ln TrácrJyRX9h không đnbQSsKược cậuLn nghĩWKWvom snbQSsKố điệnWKWvom thoạirJyRX9 bnbQSsKàn nhìLnn qurJyRX9en WKWvommắt, rJyRX9năm cnbQSsKon Lnsố đầurJyRX9 tiên củanbQSsK sLnố đirJyRX9ện thoạirJyRX9 trưrJyRX9ờng ThượngrJyRX9 ĐạinbQSsK Lnđều gnbQSsKiống nhanbQSsKu. KhLni Lnvệ sĩnbQSsK nrJyRX9ói crJyRX9ậu biết cLnhủ sốnbQSsK điệnrJyRX9 thoạWKWvomi rJyRX9này lLnà rJyRX9"Hà ChârJyRX9n", nbQSsKmặt cậunbQSsK xnbQSsKanh lạiWKWvom, mớnbQSsKi hiểuLn rWKWvoma hai nLngười Lnhọ liêLnn thủWKWvom đùrJyRX9a mìLnnh. nbQSsKCậu nbQSsKquyết địnhrJyRX9 bnbQSsKiết thờinbQSsK bWKWvomiết Lnthế đirJyRX9 đến cùngnbQSsK, mLnuốn xWKWvomem cácWKWvom cnbQSsKô rốtLn cuộcrJyRX9 muốnrJyRX9 quậLny cáirJyRX9 rJyRX9quỷ gì.Ln XrJyRX9e nLngang quWKWvoma quảng trườngnbQSsK trunrJyRX9g tânbQSsKm, trêrJyRX9n đườngrJyRX9 đềuWKWvom Lnlà ngưLnời Lnbán hoLna hLnồng, lúcLn nàynbQSsK mớirJyRX9 tỉnh ngộ.

Tân ÝnbQSsK Điền đấWKWvomm mWKWvomạnh cậunbQSsK mộtWKWvom cái,nbQSsK "LnAnh xấuWKWvom quáWKWvom đLni, hrJyRX9ồi nãnbQSsKy nbQSsKcố Lný cWKWvomhơi Lnem!" WKWvomKích động WKWvomlàm côLn nbQSsKquên rJyRX9hai cnbQSsKhân rJyRX9bị Lntrói mnbQSsKà đứngLn lênWKWvom, kếLnt quảLn suýrJyRX9t cLnhút WKWvomnữa ngã nhào.

"Anh chưa nWKWvomói gìrJyRX9 rJyRX9hết, làWKWvom Lntự WKWvomem WKWvomnhảy nbQSsKvào ômLn mà.nbQSsK" CrJyRX9ậu lWKWvomộ rrJyRX9a mộWKWvomt WKWvomnụ cườiWKWvom xấunbQSsK xa, ngồLni xổmWKWvom xurJyRX9ống tWKWvomháo dWKWvomây thừnWKWvomg qWKWvomuanh cLnhân nbQSsKcô, tháoWKWvom mộtLn hồiWKWvom nbQSsKvẫn chưaLn xong, nbQSsKcó chnbQSsKút khôWKWvomng Lnkiên nhWKWvomẫn, "nbQSsKKhông cóLn rJyRX9việc gWKWvomì eWKWvomm Lnthắt gútrJyRX9 nhiềWKWvomu vậLny làm gì?"

Tân WKWvomÝ Điền hừrJyRX9 rJyRX9một tiếng,nbQSsK "ĐểLn diễLnn Lncho thậrJyRX9t mà,nbQSsK rJyRX9người Lnta rấtrJyRX9 chuyêWKWvomn ngWKWvomhiệp đó.Ln Dây tLnhừng qLnuá WKWvomdài, Lnđành pnbQSsKhải thắtLn gúrJyRX9t nhiềurJyRX9 tnbQSsKhôi. AnWKWvomh cànnbQSsKg tWKWvomháo chânrJyRX9 eWKWvomm càng đanbQSsKu, nbQSsKở phòWKWvomng bêLnn bênLn kirJyRX9a cnbQSsKó rJyRX9dao đấy."

Cậu tứcLn gLniận nóLni: "rJyRX9Đáng đời!"nbQSsK ĐứngnbQSsK dậyWKWvom đếnrJyRX9 rJyRX9phòng bếpLn tìnbQSsKm mộnbQSsKt cWKWvomon daLno cắtLn nbQSsKtrái cârJyRX9y đểrJyRX9 Lncắt đLnứt dây.

Tân ÝLn Điền mrJyRX9ở tWKWvomúi WKWvomdu lịrJyRX9ch cLnủa cậuLn rJyRX9ra rJyRX9xem, rJyRX9ngạc rJyRX9nhiên: "WownbQSsK, đnbQSsKây làWKWvom lầrJyRX9n đLnầu tiên enbQSsKm rJyRX9thấy tiềnWKWvom mặtWKWvom nhiềLnu tWKWvomhế nàynbQSsK, rấnbQSsKt khôngnbQSsK aLnn toànbQSsKn, nhaLnnh nWKWvomhanh kiếm nbQSsKchỗ giWKWvomấu nWKWvomó đi."

Tạ Đắc quanbQSsKn sáLnt rJyRX9căn nLnhà, bênWKWvom tnbQSsKrong tLnrống rỗrJyRX9ng krJyRX9hông cóLn đồnbQSsK đạc.rJyRX9 TườngLn trắngWKWvom, sàn nWKWvomhà, đènWKWvom WKWvomtreo, trJyRX9rên tườWKWvomng WKWvomtreo mộtWKWvom rJyRX9bức WKWvomtranh WKWvomsơn dầurJyRX9, đWKWvomồ dùnLng chnbQSsKỉ có sofaWKWvom, rJyRX9bàn ănLn, vnbQSsKài nbQSsKcái ghế,nbQSsK rJyRX9giống rJyRX9như crJyRX9huẩn WKWvombị cWKWvomho thuêLn, khLnông nhrJyRX9ịn được hỏi:Ln "NhLnà Lncủa ai?"

"Nhà của mộtnbQSsK họcWKWvom sinbQSsKnh, WKWvomcả nrJyRX9hà WKWvomdi nbQSsKdân sWKWvomang CanadanbQSsK, thỉnhnbQSsK thoảnrJyRX9g mớrJyRX9i vWKWvomề. ErJyRX9m phiên drJyRX9ịch luậnrJyRX9 vănWKWvom crJyRX9ho nbQSsKcon béWKWvom, corJyRX9n bérJyRX9 chrJyRX9o nbQSsKem mượnrJyRX9 nWKWvomhà vLnài ngnbQSsKày. WKWvomEm nónbQSsKi cần mượWKWvomn nhàrJyRX9 đểnbQSsK qLnuay rJyRX9phim ngLnắn, rJyRX9hì hì."

Cậu trêuLn cWKWvomhọc nóiLn: "QrJyRX9uay pLnhim eLnm bWKWvomị tLnrói hả?"

"Anh được nbQSsKlắm, đừrJyRX9ng córJyRX9 mWKWvomà đLnược lợnbQSsKi mànbQSsK cònbQSsKn rLna rJyRX9vẻ thôngnbQSsK rJyRX9minh! rJyRX9Em nbQSsKtốn rấWKWvomt nhinbQSsKều tâm tư,Ln cũngLn WKWvommuốn tWKWvomặng nbQSsKanh mộtrJyRX9 mnbQSsKón quLnà đặcLn biệtWKWvom nrJyRX9hân lễnbQSsK tnbQSsKình nLnhân. nbQSsKRốt cuộc aLnnh cWKWvomó ngạcnbQSsK nhiênrJyRX9 vurJyRX9i mừngLn krJyRX9hông vậyLn?" TânrJyRX9 ÝLn ĐiềLnn rJyRX9vừa nóWKWvomi vừanbQSsK nLnhặt dây thừLnng, băngrJyRX9 nbQSsKdán rơirJyRX9 trêLnn đấWKWvomt vànbQSsK cuốrJyRX9n sáWKWvomch rJyRX9ở snbQSsKofa nWKWvomhét vàoLn túnbQSsKi sáLnch, kéo khLnóa kéWKWvomo Lnnói: Ln"Được rồi,Ln mặcWKWvom kWKWvomệ anLnh vWKWvomui Lnít hnbQSsKay lLnà vuWKWvomi nhiềnbQSsKu, rJyRX9thời gian khnbQSsKông Lncòn rJyRX9sớm nữa,rJyRX9 chúngLn nbQSsKta WKWvomnên đirJyRX9 tWKWvomhôi. AWKWvomnh đrJyRX9ậu nbQSsKxe ởLn đâu?"

"Sao phải nbQSsKđi? KhôrJyRX9ng phảLni enbQSsKm mượnrJyRX9 nhànbQSsK mLnấy ngrJyRX9ày snbQSsKao? KhôWKWvomng ởLn lạiWKWvom mrJyRX9ột đêWKWvomm quảWKWvom thực Lncó lỗiLn nbQSsKvới sựrJyRX9 hnbQSsKao rJyRX9tốn tWKWvomâm Lntư củnbQSsKa emrJyRX9." cậuWKWvom thủngLn thẳnrJyRX9g đếnrJyRX9 sLnofa ngồi xuống.

"Anh tưởnbQSsKng đâyWKWvom lLnà rJyRX9khách sạnWKWvom saoLn? ThrJyRX9ứ nbQSsKnhất khôngnbQSsK nbQSsKcó thứcrJyRX9 ăn,nbQSsK thứWKWvom hLnai khôLnng cLnó chăWKWvomn, lrJyRX9àm WKWvomsao mLnà ởrJyRX9 lạiWKWvom được?"

"Ăn thì Lncó thểrJyRX9 mLnua ởWKWvom nbQSsKgần đây,Ln WKWvomcòn chănnbQSsK, ráWKWvomng tìrJyRX9m chắcLn cLnhắn cnbQSsKó thôirJyRX9, nếunbQSsK không hrJyRX9ọ vrJyRX9ề đrJyRX9ây rJyRX9đắp bằrJyRX9ng cárJyRX9i Lngì?" CậuLn đrJyRX9i thrJyRX9ẳng vrJyRX9ào nbQSsKphòng ngủ,WKWvom nbQSsKmở tủLn Lnâm tường, bênnbQSsK tronrJyRX9g đầyrJyRX9 rJyRX9đủ tLnhảm lWKWvomông, chărJyRX9n, grJyRX9ối đLnầu, cWKWvomhiếu vàWKWvom nhữngLn thứrJyRX9 linh trJyRX9inh khác.

Tân ÝnbQSsK Điền Lnvẫn rJyRX9lắc đầu,Ln rJyRX9"Em khôngWKWvom muốnrJyRX9 ởnbQSsK đrJyRX9ây, khônWKWvomg cóLn điềuLn hLnòa, buổLni tốiLn Lnsẽ lạnh. WKWvomEm cnbQSsKó đnbQSsKặt chWKWvomỗ ởWKWvom nhànbQSsK hànbQSsKng TnbQSsKây, támLn Lngiờ tối,Ln nếurJyRX9 khônWKWvomg nbQSsKđi WKWvomthì khnbQSsKông kịp đâu."

Tạ ĐắcrJyRX9 lLniếc cLnô mWKWvomột rJyRX9cái, nhànnbQSsK nhãrJyRX9 nLnói: "WKWvomYên tâmrJyRX9, cWKWvomó rJyRX9anh ởWKWvom đây,Ln sẽWKWvom khôrJyRX9ng đLnể eLnm đôngrJyRX9 lLnạnh đâu."

Cuối cùng hrJyRX9ọ đếWKWvomn cnbQSsKửa nbQSsKhàng Lntiện lợiWKWvom gLnần đórJyRX9 nbQSsKmua mộtLn ítnbQSsK vậtrJyRX9 dụnLng WKWvomhàng WKWvomngày, cộng tWKWvomhêm mnbQSsKì ănLn lLniền, lạWKWvomp xưởngrJyRX9 vàrJyRX9 tWKWvomrứng WKWvomkho, rJyRX9ăn Lnqua lorJyRX9a nbQSsKmột bữa.rJyRX9 TânLn ÝrJyRX9 Điền vrJyRX9ừa thrJyRX9u dọnLn WKWvomchén đLnũa vừrJyRX9a nbQSsKlắc đầurJyRX9: "nbQSsKBữa tiWKWvomệc lớWKWvomn ngnbQSsKày lễnbQSsK tìnhLn nhWKWvomân củaLn em cnbQSsKứ WKWvomnhư vậyrJyRX9 biếLnn thànhrJyRX9 mìLn ănnbQSsK liền."

Tạ rJyRX9Đắc nbQSsKtừ phnbQSsKía sarJyRX9u nbQSsKôm lấyrJyRX9 rJyRX9eo côWKWvom, Lnthì thầmrJyRX9 nbQSsKvào Lntai crJyRX9ô: "BữaWKWvom tiệcLn lớnrJyRX9 ngàyrJyRX9 lễWKWvom tìnnbQSsKh nhLnân rJyRX9của nbQSsKanh, bnbQSsKây giờWKWvom chLnính thnbQSsKức bắnbQSsKt đầLnu -WKWvom- "

Tân nbQSsKÝ ĐWKWvomiền quarJyRX9y đnbQSsKầu lạLni, Lnnhư cườiWKWvom Lnnhư khôngWKWvom nhLnìn cậurJyRX9 mộtWKWvom cáirJyRX9, nhướnrJyRX9 nbQSsKmày nónbQSsKi: "nbQSsKAnh nghrJyRX9ĩ hrJyRX9ay quárJyRX9 đi,Ln Lnem rJyRX9mới khônLng cầWKWvomn -WKWvom- "

Cậu cnbQSsKúi đầurJyRX9 hônbQSsKn Lncổ nbQSsKcô, "KnbQSsKhông rJyRX9phải eLnm nbQSsKbị tróirJyRX9 sLnao? LàmnbQSsK gìLn cWKWvomó qWKWvomuyền nóinbQSsK "Không"?"

Tân ÝWKWvom ĐiềnnbQSsK hừLn mrJyRX9ột tiLnếng, khônWKWvomg phụcnbQSsK prJyRX9hản rJyRX9bác: nbQSsK"Anh cũngrJyRX9 Lnkhông phảinbQSsK brJyRX9ọn cướp!"

"Anh khôngrJyRX9 ngạinbQSsK làWKWvomm WKWvomđạo nbQSsKtặc háWKWvomi WKWvomhoa mộtrJyRX9 phen."

"Đáng tiếcrJyRX9 rJyRX9em kWKWvomhông phảrJyRX9i lnbQSsKà nbQSsKcon WKWvomtin bịrJyRX9 bắtWKWvom cóc.rJyRX9" CôLn nóLni xWKWvomong cnbQSsKười chạyrJyRX9 đi.

Có thể lànbQSsK rJyRX9do chuyệnbQSsKn "BắrJyRX9t cóc"rJyRX9 kíchLn thíchrJyRX9, bunbQSsKổi rJyRX9tối LnTạ ĐLnắc cựcLn kỳrJyRX9 pLnhấn khởi,rJyRX9 suy nbQSsKnghĩ nhiềWKWvomu cáchWKWvom WKWvomgiày vLnò côWKWvom. KhởiWKWvom đầuWKWvom TânnbQSsK LnÝ ĐiềnbQSsKn córJyRX9 trắnbQSsKc tLnrở, nhưrJyRX9ng là vìnbQSsK lấynbQSsK nbQSsKlòng cậu,rJyRX9 nbQSsKnỗ nbQSsKlực phốirJyRX9 hợpWKWvom cLnậu Lnmuốn làmnbQSsK gnbQSsKì thìrJyRX9 lrJyRX9àm, Lndần drJyRX9ần quen đượcrJyRX9. CậunbQSsK cànnbQSsKg hăngnbQSsK rJyRX9hái, krJyRX9hông WKWvomchỉ muốnbQSsKn Lncô thrJyRX9ực hiLnện cácrJyRX9 rJyRX9động trJyRX9ác khó nói,nbQSsK nbQSsKbản thLnân WKWvomcàng khôrJyRX9ng nbQSsKgì WKWvomkiêng kỵ,WKWvom nóWKWvomi sởLn trJyRX9rường hạnbQSsK lưunbQSsK gìLn đó.rJyRX9 Tân LnÝ ĐiềnWKWvom vừrJyRX9a tnbQSsKhẹn vừnbQSsKa giậnnbQSsK, xLnoay ngườirJyRX9 WKWvomxuống giườnLng mnbQSsKuốn tìmrJyRX9 bLnông gònrJyRX9 bịt lỗLn Lntai. CuốiLn crJyRX9ùng WKWvomhai ngườinbQSsK WKWvommệt nbQSsKcực đLnô, ômWKWvom nWKWvomhau nbQSsKđánh rJyRX9một giấcWKWvom nbQSsKngon lành.

Thân thể đLnã trnbQSsKút hếtWKWvom nirJyRX9ềm sWKWvomay mrJyRX9ê thỏaLn thícLnh, tLnâm lýrJyRX9 rJyRX9cũng tWKWvomự nhiêWKWvomn mWKWvomà khoWKWvoman khoái hrJyRX9ơn, TLnạ ĐắcWKWvom Lnsau mộnbQSsKt grJyRX9iấc tỉnhrJyRX9 WKWvomdậy, WKWvomcảm gLniác sảWKWvomng khoáiLn vônbQSsK rJyRX9cùng, tinh Lnthần surJyRX9ng mãn,rJyRX9 WKWvomđã lrJyRX9âu cLnhưa cảmnbQSsK nbQSsKthấy hăngrJyRX9 Lnhái dâWKWvomng tràLno nhưnbQSsK thếnbQSsK này.

Tân LnÝ Điền uểrJyRX9 oảiWKWvom tỉWKWvomnh dậWKWvomy, cậuLn đWKWvomã quầnrJyRX9 Lnáo chỉnhLn Lntề, rửanbQSsK nbQSsKmặt xLnong rJyRX9xuôi, đứnrJyRX9g trước gươngrJyRX9 thnbQSsKắt cnbQSsKà rJyRX9vạt. LnBởi vìnbQSsK knbQSsKhông cóWKWvom rènbQSsKm cnbQSsKửa srJyRX9ổ, WKWvománh nắnnbQSsKg thnbQSsKẳng tắpLn chiếu vàonbQSsK WKWvomphòng. nbQSsKCô chWKWvome mắt,rJyRX9 nnbQSsKgáp mộnbQSsKt WKWvomcái nói:nbQSsK "AnrJyRX9h prJyRX9hải WKWvomđi lànbQSsKm hả?"

"Mẹ anLnh đnbQSsKã khỏerJyRX9 hLnơn nhinbQSsKều rồiWKWvom, erJyRX9m murJyRX9ốn thărJyRX9m brJyRX9à khnbQSsKông?" CậurJyRX9 khôrJyRX9ng qnbQSsKuay đầLnu, hWKWvomỏi mộtnbQSsK Lncách thờWKWvom ơ.

Có thểWKWvom drJyRX9o mớiLn tỉWKWvomnh lại,rJyRX9 TnbQSsKân nbQSsKÝ LnĐiền cảmnbQSsK giácrJyRX9 tWKWvomrong đnbQSsKầu trốngrJyRX9 rLnỗng, hồirJyRX9 nbQSsKlâu mớrJyRX9i trởWKWvom lạirJyRX9 bìnbQSsKnh thưLnờng, nbQSsK"Sau nàrJyRX9y đWKWvomi, đượcWKWvom không?"

Cậu đrJyRX9i quLna, đứngWKWvom bênLn gLniường từWKWvom trWKWvomên nWKWvomhìn xuốnrJyRX9g côrJyRX9, cườiLn rJyRX9nói: "SnbQSsKớm muLnộn cũngrJyRX9 pnbQSsKhải đLni, Lnem sWKWvomợ cáiWKWvom gì."

Cô không mnbQSsKuốn nóiLn rJyRX9"Em nbQSsKkhông mnbQSsKuốn đếnrJyRX9 nhLnà arJyRX9nh" mộnbQSsKt cáchWKWvom trựcrJyRX9 tiếprJyRX9 nênWKWvom tharJyRX9y đổi cánbQSsKch khánbQSsKc dịWKWvomu dàWKWvomng hơnbQSsKn, Ln"Anh khLnông cảmLn thấyWKWvom rJyRX9hơi nóngLn vộinbQSsK saonbQSsK? ChúLnng ta mớinbQSsK WKWvomquen nnbQSsKhau Lnmấy tnbQSsKháng nbQSsKmà thWKWvomôi-- "

"Nhưng mnbQSsKà chnbQSsKúng trJyRX9a biếtnbQSsK nnbQSsKhau bảyrJyRX9 nnbQSsKăm rồi."

"Em --" TâLnn nbQSsKÝ ĐiềnbQSsKn nhìnLn crJyRX9ậu muốWKWvomn nóiLn rJyRX9lại tnbQSsKhôi. NhữngnbQSsK hnbQSsKình ảnhrJyRX9 lrJyRX9ộn xộnLn rJyRX9hiện lên trLnong đầuLn cWKWvomô, cWKWvomô kLnhông biLnết rJyRX9nên làWKWvomm trJyRX9hế nàorJyRX9 cWKWvomho phảiWKWvom. CLnô khôrJyRX9ng ngờnbQSsK quan WKWvomhệ hLnai ngưLnời sLnẽ nbQSsKtiến triểnbQSsKn nhLnanh nhrJyRX9ư rJyRX9vậy, rJyRX9nhanh Lnđến khLniến nbQSsKcô trởLn tay khônnbQSsKg kịp.

Tạ Đắc ngLnồi xuốngrJyRX9 đầuWKWvom giường,WKWvom trJyRX9hấp giọngLn nóWKWvomi: "YêWKWvomn tânbQSsKm, mnbQSsKẹ anWKWvomh crJyRX9hỉ nbQSsKnhớ nhữngLn người nbQSsKvà sLnự việrJyRX9c trướcWKWvom lúnbQSsKc annbQSsKh hanbQSsKi mấrJyRX9t, trírJyRX9 nhrJyRX9ớ saLnu nàynbQSsK rJyRX9trong tìnWKWvomh trạng hỗnbQSsKn Lnloạn, WKWvommẹ anbQSsKnh chắcWKWvom rJyRX9là Lnkhông nhớLn WKWvomra rJyRX9em đâu."

Tân nbQSsKÝ ĐiWKWvomền krJyRX9hông nóiWKWvom nbQSsKgì, quLnay Lnđầu nhìWKWvomn nWKWvomgoài Lncửa sổ.

"Ba anh mấtrJyRX9 Lnrồi, anLnh mớirJyRX9 nnbQSsKhận Lnra nbQSsKtrên WKWvomđời nàLny chỉLn cWKWvomòn mẹnbQSsK WKWvomanh làWKWvom ngườiLn tWKWvomhân duy WKWvomnhất. TLnình trLnạng nbQSsKsức khỏWKWvome vnbQSsKà tinWKWvomh nbQSsKthần bLnà ấyLn lWKWvomúc tốnbQSsKt lúcWKWvom nbQSsKkhông, WKWvomanh rất WKWvomlo lắng,WKWvom rJyRX9nên trJyRX9ừ khácLnh sạrJyRX9n dọWKWvomn vềnbQSsK nhà,Ln munbQSsKốn lúcLn bàrJyRX9 ấLny cònbQSsKn sốLnng chămWKWvom sóc nbQSsKbà nhiềurJyRX9 hơnrJyRX9. CWKWvomhúng nbQSsKta kếnbQSsKt rJyRX9hôn sLnớm Lnmột chúLnt, tronbQSsKng nhàrJyRX9 cnbQSsKó trẻnbQSsK cnbQSsKon, bà WKWvomấy rJyRX9sẽ khLnông cLnô quWKWvomạnh thLnế WKWvomnày, WKWvomđây lrJyRX9à rJyRX9thứ nhất;Ln thLnứ haiLn, trWKWvomước đâynbQSsK anh Lnchưa từngrJyRX9 nghĩWKWvom đWKWvomến chnbQSsKuyện kếtnbQSsK hôLnn, nbQSsKnếu nnbQSsKhư nhấtWKWvom địnhnbQSsK prJyRX9hải cướrJyRX9i, Lnđối tượng chỉnbQSsK cnbQSsKó thWKWvomể làWKWvom em.rJyRX9" CậurJyRX9 thnbQSsKeo thóirJyRX9 qrJyRX9uen đemnbQSsK nhữnWKWvomg WKWvomtâm WKWvomtình, snbQSsKuy nghĩ, thánbQSsKi đWKWvomộ Lnẩn giấunbQSsK Lnở rJyRX9nơi màLn ngưWKWvomời khWKWvomác khôLnng thWKWvomấy được,rJyRX9 cânLn nhLnắc rLnất lâu cuLnối cùLnng mnbQSsKới quyếWKWvomt địLnnh nbQSsKthổ Lnlộ ýnbQSsK kirJyRX9ến chânrJyRX9 thậtWKWvom nhnbQSsKất từWKWvom đárJyRX9y lLnòng, nó nbQSsKkhiến cậunbQSsK crJyRX9ó crJyRX9ảm gnbQSsKiác WKWvomgiống nWKWvomhư trLnần nhưnbQSsK nhộngLn đứngLn trJyRX9rên đườngrJyRX9, giống nLnhư nbQSsKmất đirJyRX9 nănbQSsKng lựcrJyRX9 tựLn vrJyRX9ệ, bởWKWvomi vậLny kLnhi nónbQSsKi rnbQSsKa cWKWvomó chLnút mấrJyRX9t tựLn nhiên.

Cách nói rJyRX9trưng cầuLn rJyRX9ý kiLnến nrJyRX9hưng thựcWKWvom WKWvomra lạinbQSsK cWKWvomương quyLnết rJyRX9làm TnbQSsKân LnÝ ĐiềLnn WKWvomkhông nói nênrJyRX9 lờnbQSsKi. CônbQSsK đứngWKWvom lLnên mặrJyRX9c qunbQSsKần áorJyRX9, trnbQSsKước kLnhi cậnbQSsKu mởrJyRX9 rJyRX9cửa nbQSsKra ngoàirJyRX9 nóiLn một rJyRX9câu: "rJyRX9Kết hôrJyRX9n lrJyRX9à đạiLn sWKWvomự, khLnông phLnải hLnai ngườrJyRX9i chúWKWvomng nbQSsKta nrJyRX9ói WKWvomlà rJyRX9có thể được."

Tạ WKWvomĐắc dWKWvomừng bướLnc, đônbQSsKi WKWvommày chWKWvomau lạirJyRX9 mrJyRX9ột chỗ,nbQSsK WKWvomnhư đămnbQSsK chiLnêu nrJyRX9hìn nbQSsKcô mộWKWvomt cái.

Hai người tnbQSsKhu dọnnbQSsK rJyRX9xong xuônbQSsKi rồiLn WKWvomrời kLnhỏi, TạWKWvom WKWvomĐắc rJyRX9đưa côLn vềWKWvom ThẩmWKWvom grJyRX9ia. TrênLn xe TWKWvomân rJyRX9Ý WKWvomĐiền nhLnận đượcWKWvom điệnLn thoạiLn củaWKWvom mnbQSsKẹ, "TWKWvomhi LinWKWvomh vLnới QuWKWvomân HLnòa lrJyRX9ại đang cãLni nhrJyRX9au, nbQSsKlàm phWKWvomiền tớrJyRX9i QuârJyRX9n nbQSsKAn, nónbQSsK ômrJyRX9 KWKWvomỳ KỳrJyRX9 đòiLn rJyRX9đi, WKWvombị WKWvommẹ ngLnăn crJyRX9ản. Lão ThẩmWKWvom tứcrJyRX9 giậnrJyRX9 đnbQSsKến nWKWvomỗi WKWvombệnh tiLnm suWKWvomýt crJyRX9hút phLnát tác.nbQSsK CònrJyRX9 rJyRX9con, ởnbQSsK bênLn ngoài qnbQSsKua đWKWvomêm cũnrJyRX9g khôrJyRX9ng nóLni mLnột tWKWvomiếng, khônnbQSsKg biếLnt gọirJyRX9 điệnnbQSsK vềnbQSsK saoLn?" CôrJyRX9 vội tnbQSsKrả rJyRX9lời: "WKWvomCon vrJyRX9ề nrJyRX9hà rJyRX9liền mà.WKWvom MớirJyRX9 qnbQSsKua nămrJyRX9 mớnbQSsKi, rJyRX9hai vLnợ chồngLn nónbQSsK rJyRX9cãi nhau gWKWvomì nữa?"

Nguyên nbQSsKnhân sựnbQSsK việcLn lLnà nhưnbQSsK Lnthế nàyLn: TnbQSsKhẩm QuânnbQSsK rJyRX9Hòa vàWKWvom Lnđám bLnạn chnbQSsKơi mạtLn chược,rJyRX9 một ngàWKWvomy mộWKWvomt đrJyRX9êm krJyRX9hông vềWKWvom WKWvomnhà, WKWvomthua khôngrJyRX9 rJyRX9ít tLniền. BrJyRX9à vợLn LiêurJyRX9 LnThi rJyRX9Linh tìm rLna cậWKWvomu, nbQSsKgọi cậWKWvomu vềWKWvom nhLnà cậuLn knbQSsKhông chịu,WKWvom thếrJyRX9 rJyRX9là lLnật bànWKWvom mrJyRX9ạt cWKWvomhược trước mLnặt nbQSsKmọi ngưWKWvomời. HrJyRX9ai ngườWKWvomi cWKWvomãi nLnhau Lnđến tậrJyRX9n rJyRX9nhà, WKWvomanh WKWvommột lLnời tônbQSsKi một Lncâu, aWKWvomi cũngrJyRX9 WKWvomkhông cnbQSsKhịu nLnói nbQSsKít nbQSsKvài câWKWvomu. LLniêu TWKWvomhi nbQSsKLinh khônWKWvomg cẩnrJyRX9 tnbQSsKhận làm bểWKWvom chnbQSsKai nướcWKWvom hLnoa ChanLnel củLna ThẩmnbQSsK QuLnân rJyRX9An, ThWKWvomẩm LnQuân ArJyRX9n nbQSsKvin cWKWvomơ hộinbQSsK này WKWvomnói nbQSsKcô vàiLn WKWvomcâu. LiêuLn WKWvomThi LinLnh WKWvombất mãnWKWvom brJyRX9à chịWKWvom thiênnbQSsK vịWKWvom Lnem trarJyRX9i, nónbQSsKi móc cLnô rJyRX9ở nhWKWvomà mẹnbQSsK đLnẻ ănrJyRX9 khônrJyRX9g ngnbQSsKồi rnbQSsKồi, lôirJyRX9 cLnhuyện cônbQSsK rJyRX9ly hônbQSsKn WKWvomra nóWKWvomi. TnbQSsKhẩm Quân ALnn rJyRX9tức giWKWvomận khócWKWvom lớnbQSsKn, nbQSsKthu nbQSsKdọn hàLnnh lnbQSsKý đòiWKWvom dLnẫn crJyRX9on gWKWvomái điLn. ThẩmnbQSsK GWKWvomia Sơn qunbQSsKát giậLnn, WKWvommọi nWKWvomgười sợWKWvom krJyRX9hông nbQSsKdám nbQSsKlên tiếnbQSsKng. LnThẩm QuWKWvomân HòaLn thấyWKWvom bấtnbQSsK thường, WKWvomchuồn đi,nbQSsK WKWvomLiêu TWKWvomhi LinLnh liềnLn rJyRX9theo đuôi.WKWvom DLno rJyRX9đó khrJyRX9i TânrJyRX9 ÝLn nbQSsKĐiền trở Lnvề TWKWvomhẩm grJyRX9ia, nbQSsKchiến trườnbQSsKng ThẩmWKWvom nbQSsKgia nbQSsKtràn ngậrJyRX9p khóiWKWvom Lnthuốc súnbQSsKng WKWvomtuyên bốLn tạm Lndừng, ThWKWvomẩm GinbQSsKa SơrJyRX9n bếnbQSsK cháWKWvomu nnbQSsKgoại KỳnbQSsK LnKỳ Lnđi rrJyRX9a Lnngoài uốngnbQSsK trrJyRX9à, ThẩmWKWvom Quân ArJyRX9n tWKWvomrốn ởrJyRX9 tronrJyRX9g phnbQSsKòng xerJyRX9m TV.

Mẹ Tân đứngLn ởWKWvom cửLna nnbQSsKhìn xurJyRX9ng quanbQSsKnh, thấynbQSsK mWKWvomột chiếrJyRX9c xnbQSsKe Lnmột đenWKWvom nbQSsKở phWKWvomía rJyRX9xa mởrJyRX9 cửa. WKWvomTân ÝnbQSsK ĐLniền xLnuống Lnxe, hơLni bấLnt nrJyRX9gờ làLn TạrJyRX9 ĐắcnbQSsK cũLnng trJyRX9heo xuốnbQSsKng rJyRX9xe. CậuWKWvom đnbQSsKi về phínbQSsK mẹrJyRX9 TnbQSsKân, gọiLn mộWKWvomt tiếnnbQSsKg "DìnbQSsK", nórJyRX9i vàWKWvomi câurJyRX9 mừrJyRX9ng Lnnăm tốtWKWvom nbQSsKđẹp cáWKWvomt tường. MnbQSsKẹ TânLn tỉrJyRX9 mỉnbQSsK Lnquan nbQSsKsát cậunbQSsK, WKWvománh mắtnbQSsK cónbQSsK vẻrJyRX9 lưỡngLn nbQSsKlự, crJyRX9uối cLnùng không hỏnbQSsKi gWKWvomì, chrJyRX9ỉ vẫyrJyRX9 tanbQSsKy: "BênnbQSsK ngnbQSsKoài lnbQSsKạnh lắm,Ln đừnbQSsKng đứnrJyRX9g đâyrJyRX9 Lnnữa, vàoWKWvom trong đi."

Tạ Đắc rJyRX9có nbQSsKchút thậnbQSsKn trọngrJyRX9 ngồnbQSsKi rJyRX9ở prJyRX9hòng khácnbQSsKh ThẩmLn gnbQSsKia, mẹnbQSsK cWKWvomủa TânrJyRX9 ÝLn WKWvomdường rJyRX9như hơi ấWKWvomn tượnrJyRX9g đốiWKWvom WKWvomvới WKWvomcậu, cậWKWvomu khWKWvomông rJyRX9biết đWKWvomây làWKWvom chuyệnrJyRX9 tốtnbQSsK WKWvomhay chuyWKWvomện xấu. CậunbQSsK uWKWvomống Lntrà, nLngồi khWKWvomoảng mWKWvomười phúLnt thrJyRX9ì đi.

Tân LnÝ Điền dnbQSsKọn rJyRX9dẹp đồrJyRX9 đnbQSsKạc tronWKWvomg phòng.WKWvom MẹLn LnTân rJyRX9gõ cửa,WKWvom rJyRX9nói: "TronWKWvomg nhnbQSsKà WKWvomcó lạpWKWvom xưởng rJyRX9và cárJyRX9 nbQSsKkhô, WKWvomcon mrJyRX9uốn maWKWvomng mộWKWvomt nbQSsKít đrJyRX9ến BắcrJyRX9 KiLnnh khnbQSsKông?" LnCô nWKWvomói crJyRX9ũng được, tìWKWvomm WKWvommột cáWKWvomi Lntúi sạcWKWvomh WKWvomđưa mẹ.nbQSsK MẹLn TLnân rJyRX9vừa nbQSsKvào WKWvomphòng vrJyRX9ừa nbQSsKtừ tốWKWvomn nóirJyRX9: "Cậu thanLnh niWKWvomên nbQSsKvừa đưLna coWKWvomn nbQSsKvề nbQSsKnhà đóWKWvom, cWKWvomon vnbQSsKà nbQSsKnó đangWKWvom yêrJyRX9u rJyRX9nhau sao?"

Cô nhẹLn nnbQSsKhàng gậtnbQSsK đầu.

Mẹ LnTân lWKWvomại hỏirJyRX9: "CậunbQSsK trJyRX9a trJyRX9ên gìLn?" TâLnn ÝLn ĐinbQSsKền rJyRX9qua mộtWKWvom lnbQSsKúc nbQSsKlâu mLnới tWKWvomhấp giọnnbQSsKg nóirJyRX9: "HọnbQSsK Tạ."

"Đúng lànbQSsK nó!rJyRX9" MẹrJyRX9 WKWvomTân Lnlộ vnbQSsKẻ ginbQSsKận dữ,WKWvom "MấyrJyRX9 đứarJyRX9 lrJyRX9à thậtLn hWKWvomay đrJyRX9ang đùrJyRX9a giỡn?"

Cô cúiWKWvom đầunbQSsK khôWKWvomng nóiLn lờiLn nào.

Mẹ TârJyRX9n biếrJyRX9n sắcrJyRX9, qunbQSsKát gWKWvomiọng lạnLnh lùWKWvomng: "SLnau nàyLn WKWvomcon Lnít lunbQSsKi tớiWKWvom nbQSsKvới nLnó, ngLnhe chưa?"

Tân ÝrJyRX9 WKWvomĐiền WKWvomvô WKWvomcùng bấtnbQSsK đrJyRX9ắc dĩ,Ln Ln"Mẹ, anrJyRX9h Lnấy Lnkhông phảLni tnbQSsKên lừLna đảrJyRX9o cũnWKWvomg kLnhông phảinbQSsK kLnẻ rJyRX9xấu, mWKWvomẹ đừWKWvomng WKWvomcó rJyRX9thành kirJyRX9ến vớinbQSsK nbQSsKanh ấy."

Mẹ Tân tănbQSsKng Lngiọng nnbQSsKói lớnrJyRX9 tiếng:rJyRX9 nbQSsK"Vết thươnWKWvomg nbQSsKcon lànbQSsKnh rồinbQSsK nênrJyRX9 rJyRX9quên nbQSsKmất đrJyRX9au rồi nbQSsKư, bịnbQSsK nbQSsKnó lnbQSsKàm hWKWvomại cònrJyRX9 chrJyRX9ưa đủrJyRX9 thLnảm saoLn? ThinbQSsKếu chWKWvomút nữanbQSsK thLnân bLnại danWKWvomh liệt! CWKWvomòn nbQSsKnhững nWKWvomgười tWKWvomrong TạWKWvom gWKWvomia, lLnà chnbQSsKúng trJyRX9a rướrJyRX9c lấyrJyRX9 nhụcnbQSsK sao?"

"Mẹ, đãWKWvom lrJyRX9à WKWvomquá khnbQSsKứ rồi,nbQSsK Lncon đâunbQSsK Lncó saonbQSsK! rJyRX9Khi đónbQSsK anWKWvomh ấyWKWvom còLnn nhỏrJyRX9, lWKWvomàm viLnệc khnbQSsKông bLniết Lnchừng mựWKWvomc, lạiWKWvom thícrJyRX9h đnbQSsKùa daWKWvomi -rJyRX9- "

Mẹ Tân Lntức giLnận cLnắt ngaLnng lrJyRX9ời nbQSsKcô, nbQSsK"Đó WKWvomlà trWKWvomò đrJyRX9ù daWKWvomi củnbQSsKa đứLna rJyRX9con rJyRX9nít sWKWvomao? ChLno con urJyRX9ống thuốcLn ngủ,rJyRX9 đrJyRX9ịnh vôWKWvom lễrJyRX9 vớiWKWvom crJyRX9on --rJyRX9,con tLnrai mườiLn sáLnu tuổi,Ln nóirJyRX9 lớn kLnhông WKWvomlớn, nóiLn nnbQSsKhỏ cũngnbQSsK khônLng nhỏ,WKWvom việcnbQSsK cóWKWvom thểrJyRX9 làrJyRX9m vWKWvomiệc khônLng tnbQSsKhể làm cònWKWvom cầnrJyRX9 Lnngười kLnhác dạynbQSsK sLnao? TrJyRX9ừ nhrJyRX9ỏ tâWKWvomm thuậWKWvomt bấtWKWvom chínWKWvomh, lLnớn lêrJyRX9n làrJyRX9 người tốtnbQSsK snbQSsKao? CWKWvomon đLnó -WKWvom-" bàLn Lnchỉ vàonbQSsK nbQSsKđầu nbQSsKcon Lngái nbQSsKmắng WKWvomto: "CàrJyRX9ng sốWKWvomng càng rJyRX9dở! CoWKWvomn nămnbQSsK naWKWvomy bWKWvomao nhiêWKWvomu, nbQSsKnó nrJyRX9ăm nWKWvomay banbQSsKo nhiêu?"

Tân LnÝ ĐiềrJyRX9n bLnị mắnrJyRX9g chỉLn cLnúi đWKWvomầu, khLnông dámWKWvom nbQSsKlên tiếng.

"Tạ gia cLnó tiềnLn lrJyRX9à tốt,Ln nhưnbQSsKng chúnbQSsKng rJyRX9ta khônLng thấyWKWvom lạ!nbQSsK NWKWvomhững ngưWKWvomời TạLn gnbQSsKia, tất nbQSsKcả đLnều rJyRX9là nhLnân vWKWvomật lợiLn WKWvomhại, cWKWvomó tirJyRX9ếng nrJyRX9gang ngượWKWvomc khônLng phârJyRX9n pWKWvomhải trái. nbQSsKCon rJyRX9ngớ WKWvomngẩn khôngWKWvom biếnbQSsKt, cnbQSsKhứ rJyRX9mẹ rấrJyRX9t rrJyRX9õ rànLng! rJyRX9Con đó,Ln đnbQSsKúng lLnà trẻLn người Lnnon dạWKWvom! nbQSsKMẹ nrJyRX9ó biếtrJyRX9 chuyệrJyRX9n hanbQSsKi đWKWvomứa không?"

Tân ÝnbQSsK ĐinbQSsKền ấnbQSsKp únWKWvomg nóLni: rJyRX9"Tụi coLnn rJyRX9quen nhaWKWvomu cLnhưa barJyRX9o Lnlâu nbQSsK-- "

"Vậy Lnlà tWKWvomốt rWKWvomồi, nhannbQSsKh chónWKWvomg cWKWvomhia tLnay đi!"

"Mẹ, nbQSsKcon rJyRX9không phảrJyRX9i WKWvomvì tiềnbQSsKn cnbQSsKủa aWKWvomnh ấynbQSsK, annbQSsKh ấyWKWvom đốiLn vớLni cWKWvomon Lnrất tốtLn -rJyRX9- "

Mẹ Tân lirJyRX9ếc Lncô, "WKWvomMẹ bLniết conbQSsKn cnbQSsKhia taLny NLngụy TiêLnn, WKWvomtình cảmnbQSsK chrJyRX9ịu nbQSsKđả Lnkích rrJyRX9ất lớn, nhưngnbQSsK rJyRX9cũng khôWKWvomng thLnể WKWvomlàm ẩnbQSsKu nhưrJyRX9 thrJyRX9ế! TừrJyRX9 nhỏrJyRX9 mẹnbQSsK dạyLn coLnn thrJyRX9ế nàoLn? Con nbQSsKgái phảWKWvomi đứngrJyRX9 đắnWKWvom tựLn trọng,WKWvom bấLnt krJyRX9ể WKWvomxảy rJyRX9ra chunbQSsKyện gìrJyRX9, tuyWKWvomệt Lnkhông thLnể cam chịu.nbQSsK MẹrJyRX9 tiWKWvomn cnbQSsKon, coWKWvomn lạinbQSsK cảrJyRX9 đêrJyRX9m knbQSsKhông vềWKWvom? ĐêmrJyRX9 quWKWvoma WKWvomcó phảiWKWvom WKWvomcon Lnở chung vớinbQSsK Lnnó không?"

Tân nbQSsKÝ Điền chốnLng đỡWKWvom khôWKWvomng nổirJyRX9, nhịLnn khônrJyRX9g đWKWvomược rJyRX9nói: "MẹWKWvom, cWKWvomon hanbQSsKi tárJyRX9m tuổnbQSsKi rồi, khônLng phLnải trJyRX9rẻ con--rJyRX9" mnbQSsKẹ TâLnn khônWKWvomg đợiWKWvom cLnô nóinbQSsK xongWKWvom, WKWvomlập tứcLn nói:nbQSsK "VậynbQSsK con vnbQSsKẫn munbQSsKốn yênbQSsKu đươngWKWvom vớirJyRX9 thằngnbQSsK nbQSsKnhóc đó?Ln WKWvomĐây làLn biểunbQSsK hLniện WKWvomnghiêm túLnc chịu tráchnbQSsK nhirJyRX9ệm vLnới tìnhLn cảnbQSsKm sao?"

Cô nbQSsKbị dồn vàorJyRX9 trJyRX9ường árJyRX9 khẩuLn khnbQSsKông trảrJyRX9 lLnời đWKWvomược, đLnành nrJyRX9ói: "ĐưLnợc rnbQSsKồi, đượcrJyRX9 rồrJyRX9i, con biếtnbQSsK nênnbQSsK làLnm nhWKWvomư nbQSsKthế nWKWvomào." LnCô xácWKWvomh theLno túirJyRX9 lạprJyRX9 xrJyRX9ưởng vàWKWvom cánbQSsK krJyRX9hô nhanh nhảurJyRX9 chạynbQSsK vàonbQSsK phònWKWvomg. CônbQSsK rJyRX9thả rJyRX9đại Lncái túLni lênbQSsKn bàn,WKWvom chỉrJyRX9 vnbQSsKào crJyRX9ái đLnầu con rJyRX9cá Lnnói: "XLnem mWKWvomày kìWKWvoma, gâyWKWvom chrJyRX9o tLnao biếtWKWvom banbQSsKo rắcLn rối!"

Buổi chiều cùngWKWvom ngàyrJyRX9 WKWvomTân WKWvomÝ ĐWKWvomiền vWKWvomề BrJyRX9ắc KLninh, TạnbQSsK ĐắnbQSsKc rJyRX9muốn đếnnbQSsK đónnbQSsK nbQSsKcô. LnCô vrJyRX9ội đáp: "rJyRX9Anh đWKWvomừng cWKWvomó màLn tới,WKWvom WKWvommẹ WKWvomem Lnkhông WKWvommuốn thấrJyRX9y anrJyRX9h." TạWKWvom ĐắcLn khôngLn ngờWKWvom mình lạirJyRX9 khôrJyRX9ng đượcrJyRX9 hoWKWvoman WKWvomnghênh, hỏiWKWvom vìrJyRX9 saoLn. LnCô tnbQSsKhở Lndài, "CũnrJyRX9g nbQSsKdo chuyện WKWvomtốt aLnnh làmWKWvom! rJyRX9Em hnbQSsKỏi aLnnh, WKWvomlần đLnó córJyRX9 phảinbQSsK anrJyRX9h cWKWvomho enbQSsKm uWKWvomống thuốcWKWvom Lnngủ không? EWKWvomm đếnWKWvom bâLny girJyRX9ờ crJyRX9òn mơnbQSsK mWKWvomơ màWKWvomng màWKWvomng, khôngWKWvom nhWKWvomớ rrJyRX9õ cụLn thểnbQSsK xnbQSsKảy rrJyRX9a chuyện WKWvomgì. LnbQSsKúc Lnđó mẹnbQSsK Lnem đnbQSsKến nbQSsKnhà annbQSsKh nbQSsKđón emWKWvom, nbQSsKcảnh sárJyRX9t hWKWvomình nhưnbQSsK cũngWKWvom tớirJyRX9, có đúnrJyRX9g không?"

Tạ Đắc hồiLn lâunbQSsK khrJyRX9ông lnbQSsKên tiếng."WKWvomVậy WKWvomanh bảoWKWvom LnĐổng ToànrJyRX9 đếWKWvomn đnbQSsKón emLn." CnbQSsKậu ngLnắt điện thoạiLn, WKWvomngồi phịchrJyRX9 xuốngrJyRX9 WKWvomsofa. TạnbQSsK girJyRX9a từnbQSsK lrJyRX9úc TạWKWvom HrJyRX9ậu mất,WKWvom bốWKWvom trJyRX9rí trong Lnnhà Lnkhông córJyRX9 tnbQSsKhay WKWvomđổi gì.rJyRX9 CậnbQSsKu nhìrJyRX9n quannbQSsKh bốnWKWvom phíanbQSsK, trêrJyRX9n tườnWKWvomg vẫWKWvomn treo bứcrJyRX9 trJyRX9hư họanbQSsK nganbQSsKy vịrJyRX9 nbQSsKtrí đórJyRX9, bìnhLn honbQSsKa nbQSsKvẫn đrJyRX9ặt trênLn bệWKWvom WKWvomcửa sổ,nbQSsK trnbQSsKong bình cắLnm mộtWKWvom bnbQSsKó rJyRX9hoa cárJyRX9t cánh,rJyRX9 tnbQSsKrên rJyRX9kệ vWKWvomẫn đểnbQSsK nhữWKWvomng mórJyRX9n đồnbQSsK lnbQSsKúc Lnnhỏ cnbQSsKậu thường chơi,rJyRX9 cậuWKWvom nhắLnm mắWKWvomt lWKWvomại đềnbQSsKu nbQSsKcó thWKWvomể tìmrJyRX9 được.

Cảnh cũ ngườiWKWvom xưWKWvoma. CậWKWvomu Lnnhớ rJyRX9rất rõ,WKWvom mùLna hnbQSsKè rJyRX9năm ấynbQSsK cậLnu Lnmười srJyRX9áu tuổLni, TâWKWvomn nbQSsKÝ trước khnbQSsKi rJyRX9du họcrJyRX9 rJyRX9đến Lntạm biLnệt cậurJyRX9, lLnà WKWvomngồi ởnbQSsK nbQSsKnơi cậnbQSsKu đangrJyRX9 ngồi.