You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương KWEBDk6b17: LễtM7CT3mQ tìtM7CT3mQnh nhântM7CT3mQ bấtKWEBDk6b ngờ

Trước khi TạKWEBDk6b ĐắcKWEBDk6b tuJfVan tM7CT3mQsở tM7CT3mQthì KWEBDk6bnhận đưuJfVợc ctM7CT3mQú đKWEBDk6biện thtM7CT3mQoại lạKWEBDk6b, làtM7CT3mQ sốKWEBDk6b điuJfVện thotM7CT3mQại KWEBDk6bcố định tronuJfVg cùntM7CT3mQg thànuJfVh phuJfVố, ngườiKWEBDk6b tM7CT3mQgọi đếKWEBDk6bn lKWEBDk6bà uJfVmột phụKWEBDk6b nuJfVữ nótM7CT3mQi tM7CT3mQvới giọngKWEBDk6b lạnh ltM7CT3mQùng: "AntM7CT3mQh hãyuJfV nKWEBDk6bghe cuJfVho kKWEBDk6bỹ, bKWEBDk6bạn gáiuJfV KWEBDk6banh đtM7CT3mQang ttM7CT3mQrong tKWEBDk6bay chúngtM7CT3mQ tôiuJfV, tiền cKWEBDk6bhuộc mộKWEBDk6bt triKWEBDk6bệu tệ.KWEBDk6b tM7CT3mQNếu uJfVanh dámKWEBDk6b btM7CT3mQáo cảnhtM7CT3mQ uJfVsát, chúKWEBDk6bng tôiuJfV lậKWEBDk6bp tKWEBDk6bức giết couJfVn ttM7CT3mQin." nuJfVói xotM7CT3mQng tM7CT3mQliền cútM7CT3mQp mKWEBDk6báy. tM7CT3mQCậu ngâyKWEBDk6b ngưuJfVời mộtKWEBDk6b lúctM7CT3mQ, khônguJfV biết KWEBDk6bchuyện KWEBDk6bgì xảytM7CT3mQ rtM7CT3mQa, uJfVhít sâKWEBDk6bu mộtuJfV hơiKWEBDk6b, tM7CT3mQsau tM7CT3mQkhi ổuJfVn địnhuJfV tinKWEBDk6bh tKWEBDk6bhần liềntM7CT3mQ guJfVọi cho TKWEBDk6bân tM7CT3mQÝ ĐiềnuJfV, kKWEBDk6bhông ngotM7CT3mQài KWEBDk6bdự đoánuJfV củauJfV uJfVcậu đtM7CT3mQiện thoạiuJfV tắtuJfV mátM7CT3mQy, lạtM7CT3mQi guJfVọi lại uJfVsố mKWEBDk6báy lúcuJfV nãy.

Điện thoại btM7CT3mQàn khuJfVông ngKWEBDk6bừng retM7CT3mQo. HKWEBDk6bà KWEBDk6bChân nhKWEBDk6bìn mànKWEBDk6b huJfVình hiuJfVển uJfVthị tM7CT3mQsố dtM7CT3mQi uJfVđộng rồi hỏitM7CT3mQ TâtM7CT3mQn tM7CT3mQÝ uJfVĐiền, "CóKWEBDk6b cầnKWEBDk6b tM7CT3mQnghe KWEBDk6bmáy khôuJfVng?" uJfVTân ÝKWEBDk6b ĐiềuJfVn mKWEBDk6bắng: "uJfVCậu khùntM7CT3mQg hả, khôKWEBDk6bng ăKWEBDk6bn quJfVua thịKWEBDk6bt hKWEBDk6beo tM7CT3mQcũng khôngtM7CT3mQ tuJfVhấy heuJfVo chạytM7CT3mQ àuJfV? ĐươnuJfVg nhiuJfVên khuJfVông thể nghtM7CT3mQe." tM7CT3mQCô rúKWEBDk6bt dâtM7CT3mQy tM7CT3mQđiện thoạKWEBDk6bi ruJfVa, kýKWEBDk6b túctM7CT3mQ xuJfVá tronKWEBDk6bg tíchtM7CT3mQ tKWEBDk6bắc uJfVyên KWEBDk6btĩnh trở lại.

Hà Chân hỏiuJfV: "CáuJfVi tròtM7CT3mQ KWEBDk6bvui ctM7CT3mQủa cậuuJfV cótM7CT3mQ hơKWEBDk6bi quáKWEBDk6b khôngKWEBDk6b? LKWEBDk6bỡ cậutM7CT3mQ ttM7CT3mQa btM7CT3mQáo cảnhKWEBDk6b sáKWEBDk6bt thì phtM7CT3mQải KWEBDk6blàm sKWEBDk6bao? TớKWEBDk6b nhấKWEBDk6bt địKWEBDk6bnh phảiuJfV uJfVchết, khuJfVông KWEBDk6bthiếu cảnuJfVh bịKWEBDk6b cảnhtM7CT3mQ suJfVát cho ănuJfV mtM7CT3mQắng á."

Tân KWEBDk6bÝ Điền phấtKWEBDk6b tayKWEBDk6b, "YênKWEBDk6b ttM7CT3mQâm đi,tM7CT3mQ tM7CT3mQanh KWEBDk6bấy đãtM7CT3mQ KWEBDk6bđược uJfVhuấn luyện,tM7CT3mQ tM7CT3mQsẽ biếtuJfV uJfVcách ứtM7CT3mQng phó louJfVại chuyệtM7CT3mQn bắtKWEBDk6b cóuJfVc tốngKWEBDk6b ttM7CT3mQiền, biếtM7CT3mQt nêKWEBDk6bn luJfVàm thếKWEBDk6b nàKWEBDk6bo màKWEBDk6b, sẽtM7CT3mQ khôuJfVng báo cuJfVảnh sKWEBDk6bát đâu.uJfV ViệcKWEBDk6b tớKWEBDk6b KWEBDk6blo KWEBDk6blà, aKWEBDk6bnh ấytM7CT3mQ tM7CT3mQsẽ khônguJfV manKWEBDk6bg thtM7CT3mQeo KWEBDk6bmột triệuJfVu tuJfVệ tiền mặtuJfV thiKWEBDk6bệt chứKWEBDk6b? tM7CT3mQLỡ nhưKWEBDk6b trênuJfV đKWEBDk6bường bịtM7CT3mQ mất?uJfV TuJfVớ đềntM7CT3mQ ktM7CT3mQhông nổKWEBDk6bi đâu.tM7CT3mQ Biết tM7CT3mQvậy nóiuJfV nămKWEBDk6b tKWEBDk6brăm ngàKWEBDk6bn đượcKWEBDk6b rồi."

Đồng mưu tứcKWEBDk6b giậtM7CT3mQn tM7CT3mQnói, "uJfVCậu KWEBDk6bnên nguJfVhĩ làKWEBDk6bm thếtM7CT3mQ nàoKWEBDk6b đtM7CT3mQể dẹptM7CT3mQ yênKWEBDk6b ôntM7CT3mQg cọptM7CT3mQ họKWEBDk6b TạuJfV sắp KWEBDk6bnổi trậntM7CT3mQ lôitM7CT3mQ đìnhuJfV thtM7CT3mQì hKWEBDk6bay hơn,KWEBDk6b tớuJfV uJfVnhìn thếuJfV uJfVnào KWEBDk6bcũng uJfVkhông thấyuJfV cậuJfVu tKWEBDk6ba giống ngưKWEBDk6bời bịtM7CT3mQ ngườitM7CT3mQ KWEBDk6bkhác trKWEBDk6bêu đùaKWEBDk6b KWEBDk6bmà tM7CT3mQcon ctM7CT3mQó thểKWEBDk6b tốtuJfV btM7CT3mQụng nhẫntM7CT3mQ nhịnKWEBDk6b đâu."

Tân KWEBDk6bÝ Điền đemKWEBDk6b dâyKWEBDk6b thừngKWEBDk6b vàuJfV KWEBDk6bbăng duJfVán đãKWEBDk6b chuJfVuẩn bịuJfV trướcKWEBDk6b vàuJfVo tuJfVrong túi,tM7CT3mQ uJfVnhắc HàtM7CT3mQ Chân lKWEBDk6bần nữatM7CT3mQ: KWEBDk6b"Nói rồiuJfV muJfVà, đuJfVến nhàtM7CT3mQ tM7CT3mQA MỹuJfV uJfVrồi KWEBDk6bthì tớKWEBDk6b gọuJfVi điệnKWEBDk6b cKWEBDk6bho cậuuJfV, cậu ltM7CT3mQại dùngKWEBDk6b duJfVi độuJfVng nhắnKWEBDk6b địaKWEBDk6b chỉuJfV vàKWEBDk6bo duJfVi độntM7CT3mQg atM7CT3mQnh ấy,uJfV đừngKWEBDk6b nKWEBDk6bghe tM7CT3mQđiện tM7CT3mQthoại của auJfVnh ấy,tM7CT3mQ sẽuJfV KWEBDk6blộ đó.uJfV TớtM7CT3mQ điKWEBDk6b đây.KWEBDk6b CậKWEBDk6bu đừnguJfV ctM7CT3mQó quênKWEBDk6b đấy."

Tạ Đắc đếnKWEBDk6b uJfVngân hàtM7CT3mQng uJfVrút uJfVmột triệuuJfV tệtM7CT3mQ ttM7CT3mQiền mặt,tM7CT3mQ bỏKWEBDk6b troKWEBDk6bng tM7CT3mQtúi dKWEBDk6bu KWEBDk6blịch màuuJfV xanh, chuẩnKWEBDk6b btM7CT3mQị xuJfVong KWEBDk6bhết, cậutM7CT3mQ KWEBDk6bngồi uJfVtrong xtM7CT3mQe KWEBDk6bnhắm mắuJfVt dưỡngtM7CT3mQ uJfVthần, đợuJfVi bọKWEBDk6bn btM7CT3mQắt cóc tốtM7CT3mQng tiềnuJfV tM7CT3mQra chKWEBDk6bỉ thtM7CT3mQị tiếKWEBDk6bp theKWEBDk6bo. TKWEBDk6brong đầuKWEBDk6b lạitM7CT3mQ uJfVhiện tM7CT3mQra sốuJfV tM7CT3mQđiện tKWEBDk6bhoại bàn củKWEBDk6ba bọtM7CT3mQn cưuJfVớp, cuJfVảm uJfVthấy queKWEBDk6bn muJfVắt, hKWEBDk6bình tM7CT3mQnhư đãtM7CT3mQ ttM7CT3mQhấy sốuJfV nKWEBDk6bày ởKWEBDk6b đâuuJfV rồi,tM7CT3mQ nhưng ttM7CT3mQhế nuJfVào uJfVcũng ngtM7CT3mQhĩ khKWEBDk6bông raKWEBDk6b. CtM7CT3mQậu KWEBDk6bphân tM7CT3mQtích tỉKWEBDk6b mKWEBDk6bỉ, đKWEBDk6bối uJfVphương nếuuJfV là muuJfVốn uJfVtiền, KWEBDk6bnhư vậtM7CT3mQy uJfVcho thKWEBDk6bấy khtM7CT3mQông uJfVphải nhtM7CT3mQằm vKWEBDk6bào cuJfVá nhânuJfV ctM7CT3mQậu KWEBDk6bmà trảtM7CT3mQ thù, ctM7CT3mQhỉ tM7CT3mQcần làmtM7CT3mQ theKWEBDk6bo buJfVọn huJfVọ yuJfVêu cầu,KWEBDk6b chắctM7CT3mQ sẽuJfV khônKWEBDk6bg ảnhuJfV tM7CT3mQhưởng đếntM7CT3mQ TâKWEBDk6bn ÝuJfV. Cậu thấyKWEBDk6b kuJfVỳ lạtM7CT3mQ uJfVchính là,KWEBDk6b bọKWEBDk6bn họKWEBDk6b vìtM7CT3mQ sauJfVo KWEBDk6bchỉ tM7CT3mQcần mtM7CT3mQột tuJfVriệu, chẳuJfVng luJfVẽ trướctM7CT3mQ khi gâtM7CT3mQy ántM7CT3mQ ktM7CT3mQhông tM7CT3mQđiều trKWEBDk6ba thtM7CT3mQân KWEBDk6bthế cậuJfVu KWEBDk6bhay lKWEBDk6bà bọuJfVn cướuJfVp lầnuJfV nàtM7CT3mQy cơKWEBDk6b bKWEBDk6bản chẳng rtM7CT3mQa trtM7CT3mQò truJfVống gì?

Di động tM7CT3mQcó uJfVtin nKWEBDk6bhắn muJfVới. CKWEBDk6bậu muJfVở xemuJfV, lKWEBDk6bà mộttM7CT3mQ đKWEBDk6bịa chtM7CT3mQỉ, uJfVkhu vựcuJfV tM7CT3mQngoại thànhKWEBDk6b, có hơitM7CT3mQ hẻtM7CT3mQo lánhuJfV, satM7CT3mQu cùtM7CT3mQng kuJfVèm thêm:tM7CT3mQ MộtKWEBDk6b mìtM7CT3mQnh anuJfVh đitM7CT3mQ, uJfVnếu nhưuJfV báuJfVo KWEBDk6bcảnh sát, atM7CT3mQnh suJfVẽ hốtM7CT3mQi hận.tM7CT3mQ CtM7CT3mQậu tuJfVhấy thếtM7CT3mQ nàoKWEBDk6b cũnKWEBDk6bg thấyKWEBDk6b kKWEBDk6bỳ quáKWEBDk6bi, đKWEBDk6bối phưuJfVơng tKWEBDk6bhế mà uJfVbáo chKWEBDk6bo cậutM7CT3mQ địaKWEBDk6b chtM7CT3mQỉ cụuJfV thểKWEBDk6b uJfVrõ uJfVràng, thuJfVậm cuJfVhí giuJfVọng điệKWEBDk6bu nuJfVói chKWEBDk6buyện lại kháKWEBDk6bch stM7CT3mQáo lịchtM7CT3mQ sự.

Cậu gọi điệuJfVn thtM7CT3mQoại, sauJfVu đóKWEBDk6b kuJfVhởi độKWEBDk6bng xeuJfV, ctM7CT3mQhạy thẳKWEBDk6bng đếnuJfV mtM7CT3mQục tiêu.KWEBDk6b QuKWEBDk6ba tM7CT3mQđường cao tốcuJfV tM7CT3mQlà mộtKWEBDk6b KWEBDk6bcon đườntM7CT3mQg uJfVcó KWEBDk6bvẻ uJfVchật hKWEBDk6bẹp, hànguJfV câyuJfV thôntM7CT3mQg KWEBDk6bcao ttM7CT3mQo đầyuJfV hKWEBDk6bai bên đường,KWEBDk6b láKWEBDk6b tM7CT3mQđã uJfVrụng hếtM7CT3mQt, tKWEBDk6brơ trọiKWEBDk6b đứuJfVng giữatM7CT3mQ đồnguJfV ttM7CT3mQrống KWEBDk6btrong mùauJfV đông. BêuJfVn tuJfVay trtM7CT3mQái ltM7CT3mQà sôuJfVng ThượKWEBDk6bng LuJfVâm mênuJfVh mKWEBDk6bông, ngKWEBDk6bày đKWEBDk6bêm chảytM7CT3mQ cutM7CT3mQồn cuKWEBDk6bộn không ngừntM7CT3mQg ntM7CT3mQghỉ, vìKWEBDk6b tKWEBDk6bhế khônuJfVg khtM7CT3mQí stM7CT3mQo vớitM7CT3mQ uJfVnội KWEBDk6bthành lKWEBDk6bạnh hơnKWEBDk6b nuJfVhiều. Trời đãKWEBDk6b uJfVtối, uJfVtrên đtM7CT3mQường tM7CT3mQxe rấttM7CT3mQ ítKWEBDk6b, cũngtM7CT3mQ khôngKWEBDk6b cuJfVó đèKWEBDk6bn đường.KWEBDk6b CậuuJfV uJfVlái rKWEBDk6bất chậm, nhờuJfV ánhuJfV đèntM7CT3mQ nêtM7CT3mQn tKWEBDk6bhấy đtM7CT3mQược phíauJfV trướcuJfV chếchuJfV bKWEBDk6bên phảiuJfV làKWEBDk6b mộuJfVt uJfVtòa nhà haKWEBDk6bi KWEBDk6btầng xâtM7CT3mQy dựKWEBDk6bng uJfVtheo phKWEBDk6bong cáKWEBDk6bch kiêKWEBDk6bn tKWEBDk6brúc ntM7CT3mQước ngKWEBDk6boài, cậtM7CT3mQu dừKWEBDk6bng uJfVxe cách mộKWEBDk6bt đoạntM7CT3mQ uJfVxa, xácKWEBDk6bh thuJfVeo túiuJfV dKWEBDk6bu lKWEBDk6bịch chậmuJfV rãitM7CT3mQ uJfVđi tới.

Cổng không bKWEBDk6bị khuJfVóa, khẽuJfV mởtM7CT3mQ, dườnguJfV nhKWEBDk6bư uJfVđợi uJfVcậu tuJfVự chtM7CT3mQui đầuuJfV vàuJfVo luJfVưới. CậuuJfV đẩyuJfV cửa sắttM7CT3mQ đKWEBDk6bi vtM7CT3mQào, đuJfVây tM7CT3mQlà ngôiuJfV nhuJfVà điểnuJfV hìnuJfVh củaKWEBDk6b ntM7CT3mQgười uJfVdân tM7CT3mQphương NauJfVm, KWEBDk6bcó lẽ từtM7CT3mQ lâutM7CT3mQ khôntM7CT3mQg ctM7CT3mQó auJfVi ởuJfV, cuJfVó chútM7CT3mQt hoantM7CT3mQg KWEBDk6bvắng, cỏtM7CT3mQ dạiuJfV tuJfVrong uJfVvườn ctM7CT3mQao đtM7CT3mQến thắt lưtM7CT3mQng, ctM7CT3mQây uJfVsồi tM7CT3mQxanh cũKWEBDk6bng khôntM7CT3mQg thKWEBDk6bấy dtM7CT3mQấu hiệKWEBDk6bu củatM7CT3mQ sựKWEBDk6b uJfVchăm sótM7CT3mQc. CậutM7CT3mQ đứng trtM7CT3mQước cuJfVánh uJfVcửa đóngtM7CT3mQ chặtM7CT3mQt tM7CT3mQtập truJfVung tM7CT3mQtư tưKWEBDk6bởng nuJfVín thởtM7CT3mQ luJfVắng nghtM7CT3mQe độngKWEBDk6b tĩnh mKWEBDk6bột lúcuJfV, chẳtM7CT3mQng nKWEBDk6bghe đượctM7CT3mQ gìKWEBDk6b nguJfVoại truJfVừ tiếngKWEBDk6b tM7CT3mQgió KWEBDk6bthổi tM7CT3mQqua tántM7CT3mQ lá.uJfV Đưa tKWEBDk6bay uJfVđẩy uJfVcửa, tiếKWEBDk6bng cọtuJfV kKWEBDk6bẹt vuJfVang lên,KWEBDk6b hìnhKWEBDk6b ảnhuJfV uJfVTân ÝtM7CT3mQ ĐuJfViền uJfVbị tM7CT3mQtrói hai tKWEBDk6bay huJfVai chuJfVân, miệtM7CT3mQng dKWEBDk6bán băngKWEBDk6b dínhtM7CT3mQ nguJfVồi trênKWEBDk6b sKWEBDk6bofa, lKWEBDk6bập ttM7CT3mQức đậpKWEBDk6b uJfVvào mắtM7CT3mQt cậu. CậutM7CT3mQ ngâyKWEBDk6b ngẩnKWEBDk6b KWEBDk6bcả ngưKWEBDk6bời, đầutM7CT3mQ tiênuJfV lKWEBDk6bà nhìKWEBDk6bn chuntM7CT3mQg quanhtM7CT3mQ, khôtM7CT3mQng tM7CT3mQphát hiện ngườitM7CT3mQ tM7CT3mQkhác, suJfVau KWEBDk6bđó đuJfVi tới,KWEBDk6b xtM7CT3mQé tM7CT3mQbăng duJfVán trêntM7CT3mQ miuJfVệng ctM7CT3mQô ra.

Động tác cậuKWEBDk6b KWEBDk6bcó chKWEBDk6bút thtM7CT3mQô lỗ,KWEBDk6b tM7CT3mQTân ÝKWEBDk6b ĐiềnuJfV nKWEBDk6bhịn khôuJfVng đượcKWEBDk6b rúttM7CT3mQ huJfVai uJfVtay giấKWEBDk6bu đằng KWEBDk6bsau lưngKWEBDk6b raKWEBDk6b, đẩyKWEBDk6b cậKWEBDk6bu ruJfVa nóKWEBDk6bi: tM7CT3mQ"Đau! AKWEBDk6bnh nhtM7CT3mQẹ tM7CT3mQchút, đểtM7CT3mQ KWEBDk6bem tựtM7CT3mQ làm."

Tạ ĐKWEBDk6bắc hỏiKWEBDk6b vớiKWEBDk6b giọngKWEBDk6b điệuKWEBDk6b khôngKWEBDk6b thấyuJfV hKWEBDk6bứng thKWEBDk6bú: "BọtM7CT3mQn cướptM7CT3mQ đâu?"

Tân tM7CT3mQÝ Điền suJfVợ KWEBDk6bcậu uJfVtức giậnKWEBDk6b, vộKWEBDk6bi tM7CT3mQvã ômuJfV cổuJfV cuJfVậu đtM7CT3mQem hếtuJfV kỹKWEBDk6b xKWEBDk6bảo htM7CT3mQôn cậuKWEBDk6b, uJfVđến ktM7CT3mQhi cậu bKWEBDk6bắt đuJfVầu KWEBDk6bthở dtM7CT3mQốc, nhântM7CT3mQ cơuJfV KWEBDk6bhội hôuJfV tKWEBDk6bo: "LKWEBDk6bễ tìnhuJfV nhânKWEBDk6b vuKWEBDk6bi vẻ!"

Tạ Đắc cóuJfV vKWEBDk6bẻ uJfVvô cùngKWEBDk6b bìntM7CT3mQh tĩnh,uJfV uJfVdán mtM7CT3mQắt vàKWEBDk6bo ctM7CT3mQô tM7CT3mQbạn gáiKWEBDk6b tiuJfVnh qKWEBDk6buái tM7CT3mQdựa tM7CT3mQsát KWEBDk6bvào mình mộtM7CT3mQt KWEBDk6blúc lâuuJfV, cuKWEBDk6bối cùnguJfV thtM7CT3mQở dàitM7CT3mQ bKWEBDk6bó tuJfVay, "QutM7CT3mQên đtM7CT3mQi, uJfVkhông satM7CT3mQo làuJfV ttM7CT3mQốt rồi."

Bộ dạng buJfVình tKWEBDk6bĩnh ctM7CT3mQủa cậuJfVu troKWEBDk6bng mắtM7CT3mQt TâtM7CT3mQn tM7CT3mQÝ ĐiềnuJfV chảtM7CT3mQ kháctM7CT3mQ dấtM7CT3mQu hiệutM7CT3mQ buJfVáo tKWEBDk6brước bão tốKWEBDk6b sắKWEBDk6bp uJfVđến, nhKWEBDk6banh nhtM7CT3mQảu uJfVnịnh nKWEBDk6bọt: "KWEBDk6bChẳng phảiuJfV guJfVần tM7CT3mQđây KWEBDk6btâm uJfVtình anKWEBDk6bh không tốttM7CT3mQ uJfVsao, dỗKWEBDk6b uJfVanh lKWEBDk6bại khuJfVông vuKWEBDk6bi, đànuJfVh uJfVphải tựuJfV biuJfVên tựuJfV diễnKWEBDk6b ttM7CT3mQạo cKWEBDk6bho anh cKWEBDk6bơ hộKWEBDk6bi ltM7CT3mQàm KWEBDk6banh hùngKWEBDk6b tM7CT3mQcứu uJfVmỹ nhâKWEBDk6bn thôi.uJfV KWEBDk6bEm đùuJfVa tM7CT3mQgiỡn antM7CT3mQh vậy,tM7CT3mQ tM7CT3mQanh không giuJfVận chứ?"

"Em nói thửuJfV xtM7CT3mQem?" KWEBDk6bCậu lạnhuJfV lùnguJfV uJfVliếc côuJfV mộKWEBDk6bt cáuJfVi. TânuJfV ÝtM7CT3mQ KWEBDk6bĐiền uJfVsợ khôtM7CT3mQng tM7CT3mQdám tM7CT3mQhé một câuKWEBDk6b uJfVnào, nhưuJfV mộtKWEBDk6b chuJfVú mèKWEBDk6bo nhỏtM7CT3mQ đángtM7CT3mQ uJfVthương tM7CT3mQnhìn cậu,tM7CT3mQ htM7CT3mQai tM7CT3mQtay đểtM7CT3mQ KWEBDk6btrên đầu ntM7CT3mQhư thỏKWEBDk6b trắng,KWEBDk6b huJfVát gtM7CT3mQiọng thiếuJfVu ntM7CT3mQhi: KWEBDk6b"Xin btM7CT3mQạn đừKWEBDk6bng tM7CT3mQăn tôiuJfV đừuJfVng ănuJfV tôi, tM7CT3mQtôi KWEBDk6bsẽ tM7CT3mQhát chtM7CT3mQo bạntM7CT3mQ mộtuJfV bKWEBDk6bài hátuJfV thậtuJfV tM7CT3mQhay -KWEBDk6b- "

Cậu phì cười,tM7CT3mQ vộiKWEBDk6b xoatM7CT3mQy nguJfVười KWEBDk6bsang chỗtM7CT3mQ tM7CT3mQkhác. CtM7CT3mQhú uJfVý ttM7CT3mQới mộtuJfV quyểKWEBDk6bn sáKWEBDk6bch tuJfVrên sofa, hỏitM7CT3mQ: "tM7CT3mQChờ ltM7CT3mQâu khôntM7CT3mQg?" NuJfVgười nàotM7CT3mQ đuJfVó cKWEBDk6bó tậtuJfV giậtM7CT3mQt mìnuJfVh vKWEBDk6bội vuJfVã tM7CT3mQlắc đầu, KWEBDk6b"Em khônguJfV biếttM7CT3mQ antM7CT3mQh KWEBDk6bcó đKWEBDk6bến htM7CT3mQay khônuJfVg, tM7CT3mQcho ntM7CT3mQên đemtM7CT3mQ uJfVtheo sáchKWEBDk6b đKWEBDk6bể gitM7CT3mQết thời gian."

Cậu vỗ vỗKWEBDk6b đệmKWEBDk6b sKWEBDk6bofa, "EtM7CT3mQm nóuJfVi anuJfVh tM7CT3mQcó uJfVthể ktM7CT3mQhông đếnuJfV uJfVsao? NhọcKWEBDk6b lòuJfVng hauJfVi ntM7CT3mQgười nghĩ uJfVra cáiuJfV trtM7CT3mQò btM7CT3mQắt cócuJfV, KWEBDk6bcó câutM7CT3mQ khôntM7CT3mQg tM7CT3mQcó uJfVmũi khoKWEBDk6ban kiKWEBDk6bm cươngKWEBDk6b uJfVthì đKWEBDk6bừng tM7CT3mQhòng làm ngtM7CT3mQhề tM7CT3mQgốm sKWEBDk6bứ, ttM7CT3mQhật mấKWEBDk6bt mặKWEBDk6bt xấutM7CT3mQ hổ!"

Tân uJfVÝ ĐiKWEBDk6bền bỗntM7CT3mQg KWEBDk6bnhiên tỉnhuJfV ngộuJfV réotM7CT3mQ luJfVên: "AuJfVnh đãuJfV sớmKWEBDk6b btM7CT3mQiết ruJfVồi hả?"

"Có người bắuJfVt tM7CT3mQcóc KWEBDk6bmà lạiKWEBDk6b KWEBDk6bxài điệntM7CT3mQ thoạiKWEBDk6b cuJfVố địtM7CT3mQnh uJfVvà dKWEBDk6bi độnguJfV sKWEBDk6bao? CKWEBDk6bũng khôKWEBDk6bng cần vtM7CT3mQệ tKWEBDk6binh uJfVtheo tM7CT3mQdõi, tM7CT3mQtùy tiuJfVện điềuKWEBDk6b tuJfVra mộuJfVt tíKWEBDk6b luJfVà tM7CT3mQra cảKWEBDk6b thôitM7CT3mQ." tM7CT3mQTrách không đượcKWEBDk6b ctM7CT3mQậu nghĩKWEBDk6b sốtM7CT3mQ điệntM7CT3mQ thtM7CT3mQoại uJfVbàn nhKWEBDk6bìn queuJfVn muJfVắt, năuJfVm cuJfVon sốKWEBDk6b đầKWEBDk6bu tiên củKWEBDk6ba sốtM7CT3mQ tM7CT3mQđiện tM7CT3mQthoại trườnguJfV KWEBDk6bThượng ĐạiKWEBDk6b đềtM7CT3mQu giuJfVống nhtM7CT3mQau. KhuJfVi vệKWEBDk6b sKWEBDk6bĩ nKWEBDk6bói uJfVcậu biết KWEBDk6bchủ suJfVố điệKWEBDk6bn tKWEBDk6bhoại nàuJfVy lKWEBDk6bà KWEBDk6b"Hà uJfVChân", mặKWEBDk6bt cậuuJfV xaKWEBDk6bnh lại,KWEBDk6b tM7CT3mQmới hKWEBDk6biểu rtM7CT3mQa hai nguJfVười họuJfV liêntM7CT3mQ uJfVthủ đùauJfV mình.tM7CT3mQ CtM7CT3mQậu quyếttM7CT3mQ địnhtM7CT3mQ biếtKWEBDk6b tKWEBDk6bhời biếtuJfV thếtM7CT3mQ tM7CT3mQđi đến cùnuJfVg, muốuJfVn xetM7CT3mQm cáKWEBDk6bc cuJfVô rốtM7CT3mQt cutM7CT3mQộc muuJfVốn qutM7CT3mQậy tM7CT3mQcái quJfVuỷ gìKWEBDk6b. KWEBDk6bXe ngtM7CT3mQang qKWEBDk6bua quảng trưtM7CT3mQờng truJfVung tM7CT3mQtâm, uJfVtrên đườngKWEBDk6b đềutM7CT3mQ ltM7CT3mQà nguJfVười bánuJfV houJfVa hồng,tM7CT3mQ lúKWEBDk6bc nàyuJfV mớiKWEBDk6b tỉnh ngộ.

Tân ÝKWEBDk6b Điền tM7CT3mQđấm mạnhKWEBDk6b uJfVcậu mộttM7CT3mQ cáKWEBDk6bi, "AtM7CT3mQnh xấtM7CT3mQu uJfVquá uJfVđi, hồuJfVi nãytM7CT3mQ cKWEBDk6bố ýtM7CT3mQ KWEBDk6bchơi emtM7CT3mQ!" KíchuJfV động lKWEBDk6bàm KWEBDk6bcô quuJfVên htM7CT3mQai ctM7CT3mQhân uJfVbị ttM7CT3mQrói mtM7CT3mQà đtM7CT3mQứng ltM7CT3mQên, kKWEBDk6bết qutM7CT3mQả suýtKWEBDk6b chKWEBDk6bút nữaKWEBDk6b ngã nhào.

"Anh chưa uJfVnói KWEBDk6bgì hKWEBDk6bết, luJfVà tựuJfV euJfVm nhảtM7CT3mQy tM7CT3mQvào ôtM7CT3mQm uJfVmà." CKWEBDk6bậu luJfVộ rtM7CT3mQa mộtM7CT3mQt nụtM7CT3mQ cườiuJfV xấuuJfV xa, ntM7CT3mQgồi xuJfVổm xuốnguJfV tháuJfVo dtM7CT3mQây KWEBDk6bthừng quKWEBDk6banh châKWEBDk6bn tM7CT3mQcô, KWEBDk6btháo mộtuJfV hồtM7CT3mQi vẫntM7CT3mQ cKWEBDk6bhưa xong, cótM7CT3mQ tM7CT3mQchút khtM7CT3mQông kiênKWEBDk6b KWEBDk6bnhẫn, "KKWEBDk6bhông cóKWEBDk6b KWEBDk6bviệc gìuJfV euJfVm thắttM7CT3mQ gKWEBDk6bút nhiềuuJfV vậyKWEBDk6b làm gì?"

Tân ÝtM7CT3mQ Điền KWEBDk6bhừ mộtM7CT3mQt tiếngtM7CT3mQ, "ĐuJfVể diKWEBDk6bễn cuJfVho tM7CT3mQthật tM7CT3mQmà, ngườitM7CT3mQ tuJfVa rấtuJfV chuyêtM7CT3mQn ngKWEBDk6bhiệp tM7CT3mQđó. Dây tuJfVhừng qutM7CT3mQá dàtM7CT3mQi, đàtM7CT3mQnh uJfVphải thắtKWEBDk6b gtM7CT3mQút nhKWEBDk6biều thôKWEBDk6bi. AtM7CT3mQnh càKWEBDk6bng KWEBDk6btháo cuJfVhân eKWEBDk6bm càng đuJfVau, ởKWEBDk6b phòngKWEBDk6b bênKWEBDk6b btM7CT3mQên kKWEBDk6bia KWEBDk6bcó daKWEBDk6bo đấy."

Cậu tứctM7CT3mQ giậnKWEBDk6b nói:KWEBDk6b "ĐángKWEBDk6b uJfVđời!" ĐứngKWEBDk6b dậuJfVy đếnuJfV phònuJfVg bếuJfVp KWEBDk6btìm KWEBDk6bmột cKWEBDk6bon KWEBDk6bdao uJfVcắt uJfVtrái cuJfVây đtM7CT3mQể cắtM7CT3mQt đứtuJfV dây.

Tân ÝKWEBDk6b Điền KWEBDk6bmở tuJfVúi tM7CT3mQdu lịchuJfV củauJfV cuJfVậu uJfVra xKWEBDk6bem, ngKWEBDk6bạc nhKWEBDk6biên: "WuJfVow, đâuJfVy làtM7CT3mQ lầnKWEBDk6b đầuKWEBDk6b tiên euJfVm tM7CT3mQthấy tiềnKWEBDk6b mặKWEBDk6bt nKWEBDk6bhiều tKWEBDk6bhế nuJfVày, ruJfVất uJfVkhông KWEBDk6ban tuJfVoàn, uJfVnhanh nhuJfVanh kiếm chỗtM7CT3mQ gKWEBDk6biấu nótM7CT3mQ đi."

Tạ Đắc quJfVuan stM7CT3mQát cuJfVăn nhKWEBDk6bà, buJfVên KWEBDk6btrong trốKWEBDk6bng rKWEBDk6bỗng kKWEBDk6bhông KWEBDk6bcó đtM7CT3mQồ đạuJfVc. TưtM7CT3mQờng trắng,KWEBDk6b sàn nhàuJfV, đèntM7CT3mQ tretM7CT3mQo, tM7CT3mQtrên KWEBDk6btường trKWEBDk6beo muJfVột bứcuJfV ttM7CT3mQranh sKWEBDk6bơn dầu,KWEBDk6b tM7CT3mQđồ dùnKWEBDk6bg chỉuJfV có soKWEBDk6bfa, btM7CT3mQàn ătM7CT3mQn, tM7CT3mQvài ctM7CT3mQái gKWEBDk6bhế, giốnguJfV nhưtM7CT3mQ chuẩuJfVn bịuJfV tM7CT3mQcho thuJfVuê, khKWEBDk6bông nhịntM7CT3mQ được hỏi:KWEBDk6b "NhàKWEBDk6b cKWEBDk6bủa ai?"

"Nhà của mộtuJfV họcuJfV sinhtM7CT3mQ, tM7CT3mQcả nhuJfVà duJfVi KWEBDk6bdân sauJfVng CauJfVnada, thỉnhuJfV thoảtM7CT3mQng KWEBDk6bmới vtM7CT3mQề. EtM7CT3mQm phiên dịtM7CT3mQch luậuJfVn văntM7CT3mQ chuJfVo ctM7CT3mQon bé,tM7CT3mQ couJfVn bétM7CT3mQ cKWEBDk6bho euJfVm muJfVượn nhuJfVà uJfVvài ntM7CT3mQgày. EtM7CT3mQm nótM7CT3mQi cần mưtM7CT3mQợn tM7CT3mQnhà đểuJfV uJfVquay phitM7CT3mQm uJfVngắn, hìuJfV hì."

Cậu trêutM7CT3mQ chuJfVọc uJfVnói: "QuJfVuay pKWEBDk6bhim KWEBDk6bem bịtM7CT3mQ tróKWEBDk6bi hả?"

"Anh được ltM7CT3mQắm, đừnKWEBDk6bg cuJfVó KWEBDk6bmà đượctM7CT3mQ lợuJfVi KWEBDk6bmà còntM7CT3mQ rKWEBDk6ba vẻuJfV KWEBDk6bthông minKWEBDk6bh! tM7CT3mQEm uJfVtốn ruJfVất nhKWEBDk6biều tâm uJfVtư, cũngKWEBDk6b muốntM7CT3mQ uJfVtặng auJfVnh mộtKWEBDk6b KWEBDk6bmón quàuJfV đặcuJfV biệtuJfV nKWEBDk6bhân lKWEBDk6bễ tìnKWEBDk6bh nhuJfVân. RốuJfVt cuộc KWEBDk6banh cótM7CT3mQ uJfVngạc ntM7CT3mQhiên vKWEBDk6bui mừngtM7CT3mQ kuJfVhông vậy?tM7CT3mQ" TânKWEBDk6b ÝuJfV ĐiềtM7CT3mQn vuJfVừa nóuJfVi vừtM7CT3mQa nhặtuJfV dây thừng,tM7CT3mQ băuJfVng KWEBDk6bdán rtM7CT3mQơi truJfVên đấtKWEBDk6b tM7CT3mQvà cuuJfVốn tM7CT3mQsách uJfVở uJfVsofa KWEBDk6bnhét vàoKWEBDk6b ttM7CT3mQúi sáchtM7CT3mQ, kéo KWEBDk6bkhóa KWEBDk6bkéo ntM7CT3mQói: "ĐượcuJfV rồiKWEBDk6b, mặKWEBDk6bc kệKWEBDk6b atM7CT3mQnh KWEBDk6bvui íKWEBDk6bt hKWEBDk6bay lKWEBDk6bà tM7CT3mQvui KWEBDk6bnhiều, thuJfVời gian khôKWEBDk6bng cuJfVòn sKWEBDk6bớm tM7CT3mQnữa, cKWEBDk6bhúng tuJfVa nênuJfV đKWEBDk6bi KWEBDk6bthôi. KWEBDk6bAnh đKWEBDk6bậu uJfVxe ởtM7CT3mQ đâu?"

"Sao phải đi?tM7CT3mQ KhônKWEBDk6bg phảiKWEBDk6b tM7CT3mQem mtM7CT3mQượn nhàtM7CT3mQ mấtM7CT3mQy ngàytM7CT3mQ saouJfV? KhôngKWEBDk6b tM7CT3mQở KWEBDk6blại mộttM7CT3mQ đêmuJfV quảuJfV thực uJfVcó lỗiuJfV vKWEBDk6bới stM7CT3mQự haKWEBDk6bo tốKWEBDk6bn tâmtM7CT3mQ tưuJfV cuJfVủa emtM7CT3mQ." uJfVcậu thtM7CT3mQủng tuJfVhẳng đtM7CT3mQến softM7CT3mQa ngồi xuống.

"Anh tưởngtM7CT3mQ uJfVđây KWEBDk6blà kKWEBDk6bhách sạntM7CT3mQ tM7CT3mQsao? ThứuJfV nKWEBDk6bhất khôKWEBDk6bng tM7CT3mQcó thứctM7CT3mQ tM7CT3mQăn, tM7CT3mQthứ KWEBDk6bhai ktM7CT3mQhông cótM7CT3mQ cuJfVhăn, làmtM7CT3mQ tM7CT3mQsao màuJfV uJfVở uJfVlại được?"

"Ăn thì cKWEBDk6bó ttM7CT3mQhể mutM7CT3mQa ởuJfV gầKWEBDk6bn đKWEBDk6bây, còKWEBDk6bn uJfVchăn, ránuJfVg uJfVtìm chắuJfVc cKWEBDk6bhắn uJfVcó thtM7CT3mQôi, nếuKWEBDk6b không tM7CT3mQhọ vềKWEBDk6b đâyuJfV đắptM7CT3mQ bằngtM7CT3mQ cáuJfVi gì?tM7CT3mQ" CậuJfVu tM7CT3mQđi thẳtM7CT3mQng vtM7CT3mQào KWEBDk6bphòng ngủtM7CT3mQ, mtM7CT3mQở ttM7CT3mQủ âKWEBDk6bm tường, btM7CT3mQên trontM7CT3mQg đầyKWEBDk6b uJfVđủ thảmKWEBDk6b lôngKWEBDk6b, chăntM7CT3mQ, uJfVgối đầuuJfV, cuJfVhiếu vàKWEBDk6b nhKWEBDk6bững thuJfVứ linh tuJfVinh khác.

Tân ÝuJfV Điền vKWEBDk6bẫn tM7CT3mQlắc đầtM7CT3mQu, "EKWEBDk6bm khônKWEBDk6bg KWEBDk6bmuốn ởuJfV đây,tM7CT3mQ khôngtM7CT3mQ cótM7CT3mQ đKWEBDk6biều hòKWEBDk6ba, buổitM7CT3mQ ttM7CT3mQối tM7CT3mQsẽ lạnh. KWEBDk6bEm ctM7CT3mQó đặtuJfV cKWEBDk6bhỗ ởtM7CT3mQ nhàKWEBDk6b hànuJfVg TâKWEBDk6by, támKWEBDk6b giờKWEBDk6b tốiuJfV, nếutM7CT3mQ khuJfVông uJfVđi thìtM7CT3mQ khôngtM7CT3mQ kịp đâu."

Tạ ĐắcKWEBDk6b ltM7CT3mQiếc cKWEBDk6bô mộtuJfV cái,KWEBDk6b nKWEBDk6bhàn uJfVnhã tM7CT3mQnói: uJfV"Yên tâuJfVm, cóKWEBDk6b antM7CT3mQh tM7CT3mQở đây,tM7CT3mQ sẽuJfV ktM7CT3mQhông KWEBDk6bđể KWEBDk6bem tM7CT3mQđông luJfVạnh đâu."

Cuối cùng họKWEBDk6b đếuJfVn cKWEBDk6bửa hànKWEBDk6bg tKWEBDk6biện luJfVợi gầntM7CT3mQ tM7CT3mQđó muJfVua muJfVột ítKWEBDk6b uJfVvật dụngKWEBDk6b hàtM7CT3mQng ngàuJfVy, cộng thêmtM7CT3mQ KWEBDk6bmì ănKWEBDk6b liền,uJfV tM7CT3mQlạp KWEBDk6bxưởng uJfVvà trứntM7CT3mQg tM7CT3mQkho, tM7CT3mQăn quuJfVa lotM7CT3mQa mộtuJfV bữatM7CT3mQ. TântM7CT3mQ ÝuJfV Điền vuJfVừa tM7CT3mQthu dọuJfVn chénuJfV uJfVđũa tM7CT3mQvừa lắcKWEBDk6b đuJfVầu: "BữatM7CT3mQ tuJfViệc lớntM7CT3mQ ngàKWEBDk6by lễKWEBDk6b tìnKWEBDk6bh nhâKWEBDk6bn ctM7CT3mQủa em ctM7CT3mQứ uJfVnhư vtM7CT3mQậy biếtM7CT3mQn KWEBDk6bthành muJfVì KWEBDk6băn liền."

Tạ ĐắctM7CT3mQ từuJfV phíKWEBDk6ba saKWEBDk6bu uJfVôm lấyuJfV KWEBDk6beo KWEBDk6bcô, thKWEBDk6bì thầmuJfV vtM7CT3mQào tatM7CT3mQi cuJfVô: "BữauJfV tiệctM7CT3mQ lKWEBDk6bớn uJfVngày lễuJfV tìnKWEBDk6bh nuJfVhân ctM7CT3mQủa anKWEBDk6bh, bâuJfVy tM7CT3mQgiờ chíuJfVnh uJfVthức tM7CT3mQbắt KWEBDk6bđầu uJfV-- "

Tân uJfVÝ ĐiềnKWEBDk6b quuJfVay đầtM7CT3mQu lạitM7CT3mQ, nhuJfVư cườiuJfV nhưKWEBDk6b khôuJfVng nhuJfVìn cậutM7CT3mQ mộttM7CT3mQ uJfVcái, tM7CT3mQnhướn tM7CT3mQmày nói:KWEBDk6b uJfV"Anh nghĩKWEBDk6b haKWEBDk6by quKWEBDk6bá đKWEBDk6bi, tM7CT3mQem mtM7CT3mQới khônguJfV cầnKWEBDk6b -uJfV- "

Cậu cútM7CT3mQi đầuuJfV hôntM7CT3mQ cổtM7CT3mQ uJfVcô, "KhôtM7CT3mQng phảKWEBDk6bi etM7CT3mQm bịKWEBDk6b trótM7CT3mQi saouJfV? LàtM7CT3mQm KWEBDk6bgì uJfVcó uJfVquyền nóiKWEBDk6b "Không"?"

Tân KWEBDk6bÝ ĐiuJfVền hừtM7CT3mQ uJfVmột tiếng,uJfV KWEBDk6bkhông puJfVhục phảntM7CT3mQ bKWEBDk6bác: "tM7CT3mQAnh cuJfVũng khKWEBDk6bông pKWEBDk6bhải btM7CT3mQọn cướp!"

"Anh khtM7CT3mQông ngạiKWEBDk6b làtM7CT3mQm đạKWEBDk6bo tặKWEBDk6bc KWEBDk6bhái tM7CT3mQhoa KWEBDk6bmột phen."

"Đáng uJfVtiếc etM7CT3mQm khuJfVông phuJfVải luJfVà uJfVcon tKWEBDk6bin buJfVị bắtM7CT3mQt cótM7CT3mQc." CuJfVô nótM7CT3mQi xuJfVong cườuJfVi KWEBDk6bchạy đi.

Có thể tM7CT3mQlà uJfVdo chuuJfVyện "BắuJfVt cótM7CT3mQc" kíchKWEBDk6b tKWEBDk6bhích, KWEBDk6bbuổi tKWEBDk6bối TạuJfV ĐắctM7CT3mQ cựKWEBDk6bc kuJfVỳ puJfVhấn khởiKWEBDk6b, suy nuJfVghĩ nhiuJfVều cátM7CT3mQch giàtM7CT3mQy vòtM7CT3mQ cuJfVô. KhởiKWEBDk6b đuJfVầu KWEBDk6bTân uJfVÝ ĐtM7CT3mQiền uJfVcó trắtM7CT3mQc trởuJfV, tM7CT3mQnhưng là vtM7CT3mQì lấyuJfV KWEBDk6blòng cậu,uJfV nỗuJfV lựctM7CT3mQ phốiKWEBDk6b hợpuJfV cậuJfVu muuJfVốn lKWEBDk6bàm KWEBDk6bgì tuJfVhì làmuJfV, dầnuJfV dầntM7CT3mQ quen uJfVđược. tM7CT3mQCậu càtM7CT3mQng hăngtM7CT3mQ uJfVhái, uJfVkhông cuJfVhỉ muốnuJfV ctM7CT3mQô thựcuJfV hiệnuJfV ctM7CT3mQác độngtM7CT3mQ tácKWEBDk6b khó nóiuJfV, bảuJfVn thâuJfVn càngtM7CT3mQ khônguJfV uJfVgì kiêKWEBDk6bng kỵ,uJfV KWEBDk6bnói sởKWEBDk6b trườngKWEBDk6b hKWEBDk6bạ lKWEBDk6bưu guJfVì đótM7CT3mQ. Tân tM7CT3mQÝ uJfVĐiền uJfVvừa thtM7CT3mQẹn tM7CT3mQvừa giận,KWEBDk6b xKWEBDk6boay ngườitM7CT3mQ xuJfVuống giườnuJfVg mtM7CT3mQuốn tKWEBDk6bìm bônKWEBDk6bg gòntM7CT3mQ bịt lỗKWEBDk6b tuJfVai. CuốiKWEBDk6b cùuJfVng huJfVai KWEBDk6bngười muJfVệt cựcKWEBDk6b đKWEBDk6bô, ôKWEBDk6bm tM7CT3mQnhau đánKWEBDk6bh muJfVột giấctM7CT3mQ nguJfVon lành.

Thân thể tM7CT3mQđã tKWEBDk6brút hếttM7CT3mQ niềmKWEBDk6b tM7CT3mQsay mtM7CT3mQê thỏuJfVa tKWEBDk6bhích, KWEBDk6btâm lýuJfV tM7CT3mQcũng tựuJfV nhitM7CT3mQên màKWEBDk6b kKWEBDk6bhoan khoái KWEBDk6bhơn, TạKWEBDk6b ĐắcKWEBDk6b sauJfVu mộtuJfV giấctM7CT3mQ tKWEBDk6bỉnh dậy,KWEBDk6b tM7CT3mQcảm giácuJfV sảngtM7CT3mQ uJfVkhoái vôKWEBDk6b cKWEBDk6bùng, tinh thầnKWEBDk6b suntM7CT3mQg mãn,KWEBDk6b đãuJfV lâuKWEBDk6b chuJfVưa cảKWEBDk6bm uJfVthấy tM7CT3mQhăng tM7CT3mQhái dtM7CT3mQâng tM7CT3mQtrào tM7CT3mQnhư tM7CT3mQthế này.

Tân ÝtM7CT3mQ Điền uểuJfV oảiKWEBDk6b tỉnhuJfV dậy,KWEBDk6b cậuJfVu uJfVđã quKWEBDk6bần áKWEBDk6bo cKWEBDk6bhỉnh tềKWEBDk6b, rửauJfV mặuJfVt uJfVxong xtM7CT3mQuôi, đứngtM7CT3mQ trước gươtM7CT3mQng thắtKWEBDk6b càuJfV KWEBDk6bvạt. BởKWEBDk6bi KWEBDk6bvì khôuJfVng tM7CT3mQcó KWEBDk6brèm cửauJfV sổ,KWEBDk6b ántM7CT3mQh nắKWEBDk6bng KWEBDk6bthẳng tắpuJfV chiếu vàtM7CT3mQo KWEBDk6bphòng. CuJfVô KWEBDk6bche mKWEBDk6bắt, nKWEBDk6bgáp uJfVmột tM7CT3mQcái nói:KWEBDk6b "AKWEBDk6bnh pKWEBDk6bhải điuJfV làtM7CT3mQm hả?"

"Mẹ uJfVanh đãtM7CT3mQ khKWEBDk6bỏe hKWEBDk6bơn uJfVnhiều rtM7CT3mQồi, KWEBDk6bem muốnuJfV tM7CT3mQthăm bKWEBDk6bà khôtM7CT3mQng?" CậutM7CT3mQ khônuJfVg quJfVuay đầu,tM7CT3mQ uJfVhỏi mộtuJfV cáchtM7CT3mQ thtM7CT3mQờ ơ.

Có thểKWEBDk6b uJfVdo mớiKWEBDk6b tỉuJfVnh lKWEBDk6bại, uJfVTân ÝKWEBDk6b KWEBDk6bĐiền cảuJfVm giuJfVác trtM7CT3mQong đầuKWEBDk6b tuJfVrống rỗntM7CT3mQg, hồitM7CT3mQ lKWEBDk6bâu mớiKWEBDk6b tKWEBDk6brở lạiuJfV bìtM7CT3mQnh thưKWEBDk6bờng, tM7CT3mQ"Sau tM7CT3mQnày đi,KWEBDk6b đượcKWEBDk6b không?"

Cậu đKWEBDk6bi qutM7CT3mQa, uJfVđứng KWEBDk6bbên giườnguJfV từtM7CT3mQ tKWEBDk6brên nhuJfVìn xuốngKWEBDk6b cKWEBDk6bô, cườiuJfV nói:uJfV "SớmuJfV muộnuJfV cũuJfVng uJfVphải đuJfVi, KWEBDk6bem stM7CT3mQợ KWEBDk6bcái gì."

Cô không uJfVmuốn nóKWEBDk6bi tM7CT3mQ"Em tM7CT3mQkhông muốKWEBDk6bn đếnKWEBDk6b nKWEBDk6bhà aKWEBDk6bnh" mộtM7CT3mQt uJfVcách tM7CT3mQtrực tiếpKWEBDk6b uJfVnên KWEBDk6bthay đổi tM7CT3mQcách kháctM7CT3mQ KWEBDk6bdịu dàKWEBDk6bng hơuJfVn, "tM7CT3mQAnh ktM7CT3mQhông cảmuJfV thấuJfVy uJfVhơi tM7CT3mQnóng vộiKWEBDk6b saKWEBDk6bo? ChúngKWEBDk6b ta mớtM7CT3mQi uJfVquen ntM7CT3mQhau mấyKWEBDk6b thKWEBDk6báng màuJfV KWEBDk6bthôi-- "

"Nhưng KWEBDk6bmà chuJfVúng uJfVta biếttM7CT3mQ nhauJfVu bảuJfVy ntM7CT3mQăm rồi."

"Em --" TtM7CT3mQân ÝtM7CT3mQ ĐiuJfVền nhìuJfVn cậuKWEBDk6b mKWEBDk6buốn tM7CT3mQnói lạtM7CT3mQi thôKWEBDk6bi. NhữnuJfVg hìuJfVnh ảnhtM7CT3mQ uJfVlộn KWEBDk6bxộn hiệKWEBDk6bn lên trtM7CT3mQong đầutM7CT3mQ uJfVcô, uJfVcô khôtM7CT3mQng biếuJfVt nêKWEBDk6bn làmtM7CT3mQ thếKWEBDk6b nàKWEBDk6bo tM7CT3mQcho ptM7CT3mQhải. tM7CT3mQCô khôngtM7CT3mQ ngờKWEBDk6b quan hệtM7CT3mQ htM7CT3mQai ngườKWEBDk6bi uJfVsẽ tiếKWEBDk6bn triểntM7CT3mQ nKWEBDk6bhanh nhtM7CT3mQư vậKWEBDk6by, nhtM7CT3mQanh đếnuJfV ktM7CT3mQhiến KWEBDk6bcô tuJfVrở tay khôtM7CT3mQng kịp.

Tạ Đắc ngtM7CT3mQồi xuốuJfVng đầtM7CT3mQu giườnKWEBDk6bg, thấptM7CT3mQ uJfVgiọng KWEBDk6bnói: "uJfVYên tâuJfVm, mtM7CT3mQẹ antM7CT3mQh tM7CT3mQchỉ nhtM7CT3mQớ nhuJfVững người uJfVvà sựKWEBDk6b vKWEBDk6biệc trưuJfVớc ltM7CT3mQúc KWEBDk6banh tM7CT3mQhai KWEBDk6bmất, trKWEBDk6bí ntM7CT3mQhớ KWEBDk6bsau nuJfVày tronKWEBDk6bg tìnhtM7CT3mQ trạng hỗKWEBDk6bn lKWEBDk6boạn, mtM7CT3mQẹ KWEBDk6banh chắuJfVc tM7CT3mQlà khônKWEBDk6bg nhuJfVớ rKWEBDk6ba tM7CT3mQem đâu."

Tân ÝKWEBDk6b ĐiềtM7CT3mQn uJfVkhông nóiuJfV guJfVì, tM7CT3mQquay đầKWEBDk6bu nhìuJfVn ngouJfVài ctM7CT3mQửa sổ.

"Ba anh mấKWEBDk6bt rồtM7CT3mQi, uJfVanh muJfVới nhKWEBDk6bận tM7CT3mQra trênKWEBDk6b đtM7CT3mQời nàtM7CT3mQy chỉuJfV ctM7CT3mQòn KWEBDk6bmẹ auJfVnh tM7CT3mQlà ngườKWEBDk6bi thtM7CT3mQân duy nuJfVhất. TìtM7CT3mQnh trạnKWEBDk6bg sứctM7CT3mQ uJfVkhỏe tM7CT3mQvà tiKWEBDk6bnh tM7CT3mQthần bàtM7CT3mQ tM7CT3mQấy tM7CT3mQlúc tốtuJfV lúctM7CT3mQ không,KWEBDk6b anKWEBDk6bh rất luJfVo ltM7CT3mQắng, uJfVnên từtM7CT3mQ khácuJfVh tM7CT3mQsạn dọnKWEBDk6b vềtM7CT3mQ nhà,KWEBDk6b uJfVmuốn lúctM7CT3mQ uJfVbà tM7CT3mQấy còntM7CT3mQ sốnKWEBDk6bg ctM7CT3mQhăm sóc bKWEBDk6bà nhKWEBDk6biều htM7CT3mQơn. ChúntM7CT3mQg tuJfVa uJfVkết huJfVôn sớmtM7CT3mQ mộtM7CT3mQt cKWEBDk6bhút, trKWEBDk6bong KWEBDk6bnhà cuJfVó truJfVẻ couJfVn, bà tM7CT3mQấy sKWEBDk6bẽ khônuJfVg cKWEBDk6bô quạnhKWEBDk6b tM7CT3mQthế nKWEBDk6bày, đâytM7CT3mQ làKWEBDk6b tuJfVhứ nhất;uJfV tuJfVhứ huJfVai, trướcuJfV đâytM7CT3mQ anh chưuJfVa ttM7CT3mQừng nguJfVhĩ uJfVđến chuJfVuyện kKWEBDk6bết hôn,uJfV uJfVnếu nhưuJfV ntM7CT3mQhất địnhuJfV tM7CT3mQphải cưới,tM7CT3mQ đốiKWEBDk6b tượng KWEBDk6bchỉ cóuJfV ttM7CT3mQhể uJfVlà tM7CT3mQem." CậuKWEBDk6b thetM7CT3mQo thóiuJfV queuJfVn đeuJfVm nhữnguJfV tâmKWEBDk6b tìnhtM7CT3mQ, sKWEBDk6buy nghĩ, ttM7CT3mQhái KWEBDk6bđộ ẩnuJfV gitM7CT3mQấu ởKWEBDk6b nơitM7CT3mQ muJfVà ngưKWEBDk6bời khácKWEBDk6b khKWEBDk6bông tuJfVhấy đượtM7CT3mQc, cânKWEBDk6b nhKWEBDk6bắc rấuJfVt lâu cuJfVuối ctM7CT3mQùng mtM7CT3mQới KWEBDk6bquyết đtM7CT3mQịnh tM7CT3mQthổ KWEBDk6blộ ýKWEBDk6b KWEBDk6bkiến chânKWEBDk6b ttM7CT3mQhật nhuJfVất tM7CT3mQtừ uJfVđáy lòngKWEBDk6b, nó khiếuJfVn cuJfVậu KWEBDk6bcó cảmtM7CT3mQ tM7CT3mQgiác gitM7CT3mQống nKWEBDk6bhư trầntM7CT3mQ uJfVnhư nhộnuJfVg tM7CT3mQđứng KWEBDk6btrên đường,KWEBDk6b giống nhuJfVư KWEBDk6bmất uJfVđi năKWEBDk6bng lựcKWEBDk6b KWEBDk6btự vệ,tM7CT3mQ bởiKWEBDk6b vtM7CT3mQậy khtM7CT3mQi uJfVnói ruJfVa cóuJfV chútuJfV mKWEBDk6bất tuJfVự nhiên.

Cách nói ttM7CT3mQrưng cKWEBDk6bầu uJfVý KWEBDk6bkiến nhtM7CT3mQưng tKWEBDk6bhực tM7CT3mQra lạiKWEBDk6b KWEBDk6bcương quyếtM7CT3mQt làKWEBDk6bm KWEBDk6bTân uJfVÝ ĐiKWEBDk6bền khKWEBDk6bông nói nKWEBDk6bên lời.uJfV tM7CT3mQCô đứntM7CT3mQg lêuJfVn uJfVmặc quKWEBDk6bần tM7CT3mQáo, trướctM7CT3mQ khKWEBDk6bi cậKWEBDk6bu mởKWEBDk6b cửatM7CT3mQ tM7CT3mQra nguJfVoài nóiuJfV một câuJfVu: "KếKWEBDk6bt hôntM7CT3mQ làKWEBDk6b đuJfVại sựKWEBDk6b, khKWEBDk6bông phảitM7CT3mQ huJfVai ngườitM7CT3mQ KWEBDk6bchúng tuJfVa nóuJfVi làtM7CT3mQ cuJfVó thể được."

Tạ tM7CT3mQĐắc dừnuJfVg bước,KWEBDk6b đôiKWEBDk6b màytM7CT3mQ cKWEBDk6bhau lạiuJfV mộtKWEBDk6b KWEBDk6bchỗ, uJfVnhư đătM7CT3mQm chitM7CT3mQêu tM7CT3mQnhìn côtM7CT3mQ mKWEBDk6bột cái.

Hai người thKWEBDk6bu dọnKWEBDk6b KWEBDk6bxong xuôuJfVi rồiKWEBDk6b rờitM7CT3mQ khỏi,KWEBDk6b uJfVTạ tM7CT3mQĐắc đtM7CT3mQưa côuJfV vKWEBDk6bề ThẩmtM7CT3mQ giuJfVa. TuJfVrên xe TtM7CT3mQân tM7CT3mQÝ ĐiềKWEBDk6bn nhậtM7CT3mQn đượKWEBDk6bc điệnKWEBDk6b thoạiuJfV củauJfV mẹ,uJfV "ThuJfVi uJfVLinh vớiKWEBDk6b KWEBDk6bQuân HòuJfVa lạuJfVi đang cãiuJfV tM7CT3mQnhau, KWEBDk6blàm phiềuJfVn tớitM7CT3mQ QKWEBDk6buân AtM7CT3mQn, nKWEBDk6bó ômtM7CT3mQ KKWEBDk6bỳ KWEBDk6bKỳ đòuJfVi đi,KWEBDk6b bKWEBDk6bị mtM7CT3mQẹ ngtM7CT3mQăn KWEBDk6bcản. Lão ThtM7CT3mQẩm uJfVtức giậnuJfV tM7CT3mQđến nỗKWEBDk6bi btM7CT3mQệnh titM7CT3mQm tM7CT3mQsuýt chútM7CT3mQt phtM7CT3mQát KWEBDk6btác. CòKWEBDk6bn contM7CT3mQ, ởtM7CT3mQ bKWEBDk6bên ngoài quuJfVa đêmuJfV cũnuJfVg khôKWEBDk6bng tM7CT3mQnói tM7CT3mQmột tuJfViếng, khtM7CT3mQông tM7CT3mQbiết gọKWEBDk6bi điKWEBDk6bện vềtM7CT3mQ uJfVsao?" KWEBDk6bCô vội KWEBDk6btrả luJfVời: uJfV"Con vềuJfV nhtM7CT3mQà liềuJfVn mKWEBDk6bà. KWEBDk6bMới qKWEBDk6bua nămKWEBDk6b mớiKWEBDk6b, uJfVhai tM7CT3mQvợ chồngtM7CT3mQ nótM7CT3mQ cãiuJfV nhau gìuJfV nữa?"

Nguyên nhâuJfVn sựtM7CT3mQ việcKWEBDk6b ltM7CT3mQà nuJfVhư thếKWEBDk6b nàtM7CT3mQy: ThẩmKWEBDk6b QuâKWEBDk6bn HòauJfV vuJfVà đámKWEBDk6b bạnuJfV chơuJfVi mạttM7CT3mQ chược,KWEBDk6b một KWEBDk6bngày mộtuJfV đKWEBDk6bêm kKWEBDk6bhông vtM7CT3mQề uJfVnhà, ttM7CT3mQhua ktM7CT3mQhông ítM7CT3mQt tiền.tM7CT3mQ uJfVBà vợtM7CT3mQ LiêtM7CT3mQu ThKWEBDk6bi LKWEBDk6binh tìm rKWEBDk6ba uJfVcậu, gọKWEBDk6bi uJfVcậu KWEBDk6bvề nhàtM7CT3mQ ctM7CT3mQậu KWEBDk6bkhông cKWEBDk6bhịu, thếtM7CT3mQ làuJfV lậttM7CT3mQ bànKWEBDk6b muJfVạt uJfVchược trước tM7CT3mQmặt mọtM7CT3mQi người.tM7CT3mQ HauJfVi ngườiuJfV cKWEBDk6bãi nhaKWEBDk6bu đếnuJfV uJfVtận nhuJfVà, antM7CT3mQh mộtuJfV lờKWEBDk6bi tuJfVôi một cKWEBDk6bâu, aKWEBDk6bi cũtM7CT3mQng khônKWEBDk6bg cKWEBDk6bhịu ntM7CT3mQói KWEBDk6bít vàuJfVi cKWEBDk6bâu. LiêuKWEBDk6b KWEBDk6bThi tM7CT3mQLinh khônuJfVg tM7CT3mQcẩn thKWEBDk6bận làm buJfVể uJfVchai nuJfVước uJfVhoa KWEBDk6bChanel cKWEBDk6bủa ThẩKWEBDk6bm tM7CT3mQQuân AtM7CT3mQn, ThẩmKWEBDk6b QuâtM7CT3mQn AuJfVn KWEBDk6bvin cơKWEBDk6b hộiKWEBDk6b này tM7CT3mQnói tM7CT3mQcô tM7CT3mQvài câu.KWEBDk6b tM7CT3mQLiêu ThKWEBDk6bi LKWEBDk6binh bấtKWEBDk6b mãnKWEBDk6b bàKWEBDk6b chịKWEBDk6b thiKWEBDk6bên vuJfVị KWEBDk6bem ttM7CT3mQrai, nótM7CT3mQi móc cuJfVô ởuJfV nhàKWEBDk6b tM7CT3mQmẹ đẻtM7CT3mQ ăuJfVn khôKWEBDk6bng ngtM7CT3mQồi rồi,KWEBDk6b lôiKWEBDk6b chuyệnKWEBDk6b KWEBDk6bcô KWEBDk6bly hôKWEBDk6bn rKWEBDk6ba nóitM7CT3mQ. TtM7CT3mQhẩm Quân AtM7CT3mQn tứcuJfV gtM7CT3mQiận khócKWEBDk6b lớn,KWEBDk6b KWEBDk6bthu dọnuJfV hànuJfVh uJfVlý tM7CT3mQđòi tM7CT3mQdẫn cuJfVon gátM7CT3mQi đKWEBDk6bi. TKWEBDk6bhẩm GitM7CT3mQa Sơn qutM7CT3mQát uJfVgiận, muJfVọi ngtM7CT3mQười sợKWEBDk6b khôKWEBDk6bng KWEBDk6bdám tM7CT3mQlên tM7CT3mQtiếng. ThẩtM7CT3mQm QutM7CT3mQân tM7CT3mQHòa thấtM7CT3mQy bấtuJfV thường, chuồntM7CT3mQ đi,tM7CT3mQ LiuJfVêu uJfVThi LinKWEBDk6bh KWEBDk6bliền thuJfVeo đuôi.uJfV tM7CT3mQDo tM7CT3mQđó uJfVkhi TuJfVân KWEBDk6bÝ ĐiềnKWEBDk6b trở vềKWEBDk6b ThẩKWEBDk6bm giaKWEBDk6b, chiếnKWEBDk6b trườuJfVng TKWEBDk6bhẩm KWEBDk6bgia trànuJfV uJfVngập khótM7CT3mQi thuốcuJfV sútM7CT3mQng tuyêuJfVn bốuJfV tạm dừKWEBDk6bng, ThtM7CT3mQẩm uJfVGia SơuJfVn bKWEBDk6bế uJfVcháu KWEBDk6bngoại KtM7CT3mQỳ KỳtM7CT3mQ uJfVđi ruJfVa uJfVngoài uốngKWEBDk6b trà,KWEBDk6b ThẩuJfVm Quân uJfVAn tuJfVrốn KWEBDk6bở trouJfVng ptM7CT3mQhòng KWEBDk6bxem TV.

Mẹ Tân đtM7CT3mQứng ởKWEBDk6b cửKWEBDk6ba nhìuJfVn xuKWEBDk6bng quauJfVnh, thKWEBDk6bấy mKWEBDk6bột chiếcuJfV tM7CT3mQxe mộtKWEBDk6b đentM7CT3mQ ởuJfV phítM7CT3mQa xuJfVa mởtM7CT3mQ cửa. KWEBDk6bTân ÝKWEBDk6b tM7CT3mQĐiền xKWEBDk6buống xeuJfV, hKWEBDk6bơi bKWEBDk6bất ngờtM7CT3mQ luJfVà TKWEBDk6bạ ĐtM7CT3mQắc cũuJfVng tM7CT3mQtheo uJfVxuống KWEBDk6bxe. tM7CT3mQCậu điKWEBDk6b về phtM7CT3mQí mẹuJfV TânKWEBDk6b, gọiuJfV tM7CT3mQmột tiếuJfVng "tM7CT3mQDì", nóKWEBDk6bi vàuJfVi câutM7CT3mQ mừnuJfVg nuJfVăm tốtKWEBDk6b đuJfVẹp cátM7CT3mQt tường. MKWEBDk6bẹ TtM7CT3mQân tuJfVỉ mỉtM7CT3mQ quauJfVn sKWEBDk6bát cậuKWEBDk6b, ántM7CT3mQh mtM7CT3mQắt cótM7CT3mQ vKWEBDk6bẻ uJfVlưỡng luJfVự, cKWEBDk6buối cùnuJfVg không hỏitM7CT3mQ guJfVì, chuJfVỉ vẫyKWEBDk6b uJfVtay: "KWEBDk6bBên tM7CT3mQngoài KWEBDk6blạnh lKWEBDk6bắm, đừngtM7CT3mQ đứntM7CT3mQg đâyKWEBDk6b nữa,uJfV vtM7CT3mQào trong đi."

Tạ Đắc ctM7CT3mQó tM7CT3mQchút tKWEBDk6bhận uJfVtrọng nuJfVgồi KWEBDk6bở phòKWEBDk6bng KWEBDk6bkhách ThẩtM7CT3mQm guJfVia, mẹtM7CT3mQ củauJfV KWEBDk6bTân uJfVÝ dưuJfVờng nhưKWEBDk6b hơi ấnuJfV tượnguJfV đốuJfVi vớiKWEBDk6b cậuuJfV, tM7CT3mQcậu khtM7CT3mQông biếtuJfV đtM7CT3mQây luJfVà KWEBDk6bchuyện tốttM7CT3mQ hatM7CT3mQy tM7CT3mQchuyện xấu. CậuuJfV uốngKWEBDk6b tràKWEBDk6b, ngồtM7CT3mQi khtM7CT3mQoảng mườiuJfV puJfVhút KWEBDk6bthì đi.

Tân uJfVÝ Điền dọtM7CT3mQn tM7CT3mQdẹp tM7CT3mQđồ đạcuJfV tKWEBDk6brong tM7CT3mQphòng. MẹuJfV KWEBDk6bTân guJfVõ ctM7CT3mQửa, KWEBDk6bnói: "TuJfVrong nKWEBDk6bhà cóKWEBDk6b luJfVạp xưởng vuJfVà KWEBDk6bcá khô,tM7CT3mQ cKWEBDk6bon uJfVmuốn tM7CT3mQmang uJfVmột KWEBDk6bít đếnKWEBDk6b BuJfVắc KiKWEBDk6bnh khuJfVông?" CuJfVô nótM7CT3mQi cuJfVũng được, tìmuJfV mộtM7CT3mQt KWEBDk6bcái tuJfVúi KWEBDk6bsạch đưatM7CT3mQ mẹ.uJfV KWEBDk6bMẹ KWEBDk6bTân KWEBDk6bvừa vuJfVào uJfVphòng vừaKWEBDk6b từKWEBDk6b tốuJfVn KWEBDk6bnói: "Cậu thuJfVanh niêuJfVn vuJfVừa đưtM7CT3mQa ctM7CT3mQon vtM7CT3mQề nhàKWEBDk6b đó,uJfV uJfVcon vKWEBDk6bà nKWEBDk6bó đKWEBDk6bang yêuuJfV nhKWEBDk6bau sao?"

Cô nhẹuJfV nhàngtM7CT3mQ gậtKWEBDk6b đầu.

Mẹ TânuJfV lạtM7CT3mQi tM7CT3mQhỏi: "KWEBDk6bCậu tM7CT3mQta uJfVtên gì?"tM7CT3mQ TâKWEBDk6bn ÝKWEBDk6b tM7CT3mQĐiền quuJfVa mộtKWEBDk6b lKWEBDk6búc ltM7CT3mQâu mớiuJfV thấpKWEBDk6b giọngKWEBDk6b nóiuJfV: "HuJfVọ Tạ."

"Đúng lKWEBDk6bà nó!"KWEBDk6b MuJfVẹ TâtM7CT3mQn lKWEBDk6bộ vKWEBDk6bẻ giậtM7CT3mQn dKWEBDk6bữ, "MấKWEBDk6by uJfVđứa làuJfV thậtuJfV KWEBDk6bhay đuJfVang đùauJfV giỡn?"

Cô cútM7CT3mQi đKWEBDk6bầu khôKWEBDk6bng nKWEBDk6bói lờiKWEBDk6b nào.

Mẹ TântM7CT3mQ biếnKWEBDk6b sắtM7CT3mQc, quátuJfV giọnguJfV lạnhuJfV lùnuJfVg: "SauJfVu ntM7CT3mQày cuJfVon íttM7CT3mQ uJfVlui tớiuJfV vớuJfVi tM7CT3mQnó, nguJfVhe chưa?"

Tân KWEBDk6bÝ ĐiềuJfVn vôKWEBDk6b cùnuJfVg bKWEBDk6bất đắcuJfV dKWEBDk6bĩ, "Mẹ,uJfV atM7CT3mQnh ấytM7CT3mQ khuJfVông ptM7CT3mQhải tuJfVên KWEBDk6blừa KWEBDk6bđảo cũKWEBDk6bng uJfVkhông phuJfVải ktM7CT3mQẻ xấuuJfV, mẹtM7CT3mQ đừngtM7CT3mQ cKWEBDk6bó thànhtM7CT3mQ kiếnKWEBDk6b vtM7CT3mQới KWEBDk6banh ấy."

Mẹ Tân tuJfVăng gKWEBDk6biọng nKWEBDk6bói lớnuJfV tiếng:tM7CT3mQ "VếttM7CT3mQ thươngtM7CT3mQ cKWEBDk6bon lànhtM7CT3mQ rồiKWEBDk6b ntM7CT3mQên KWEBDk6bquên muJfVất đauKWEBDk6b rồi tM7CT3mQư, KWEBDk6bbị nótM7CT3mQ làmtM7CT3mQ hạiuJfV cònKWEBDk6b chưuJfVa đủuJfV thảmKWEBDk6b uJfVsao? ThiếuJfVu chtM7CT3mQút KWEBDk6bnữa thKWEBDk6bân bạKWEBDk6bi uJfVdanh liệt! CòtM7CT3mQn nKWEBDk6bhững ngưtM7CT3mQời trotM7CT3mQng TạKWEBDk6b giKWEBDk6ba, KWEBDk6blà ctM7CT3mQhúng tKWEBDk6ba rKWEBDk6bước lKWEBDk6bấy nhụcKWEBDk6b sao?"

"Mẹ, đtM7CT3mQã làuJfV quuJfVá khứtM7CT3mQ rồi,uJfV coKWEBDk6bn đâuKWEBDk6b cKWEBDk6bó saotM7CT3mQ! tM7CT3mQKhi đóKWEBDk6b auJfVnh ấyuJfV ctM7CT3mQòn nhtM7CT3mQỏ, làuJfVm việKWEBDk6bc khôtM7CT3mQng btM7CT3mQiết chừtM7CT3mQng tM7CT3mQmực, lạiuJfV thíctM7CT3mQh đùKWEBDk6ba duJfVai -tM7CT3mQ- "

Mẹ Tân KWEBDk6btức uJfVgiận cKWEBDk6bắt nganKWEBDk6bg lờiKWEBDk6b ctM7CT3mQô, "ĐóuJfV ltM7CT3mQà tM7CT3mQtrò đtM7CT3mQù dtM7CT3mQai tM7CT3mQcủa đKWEBDk6bứa couJfVn nuJfVít saotM7CT3mQ? uJfVCho con KWEBDk6buống thutM7CT3mQốc tM7CT3mQngủ, địnKWEBDk6bh vtM7CT3mQô ltM7CT3mQễ vKWEBDk6bới uJfVcon --,cuJfVon trauJfVi mườitM7CT3mQ sKWEBDk6báu tuổi,uJfV nuJfVói lớn KWEBDk6bkhông lớn,tM7CT3mQ tM7CT3mQnói ntM7CT3mQhỏ cKWEBDk6bũng khôuJfVng nhỏ,tM7CT3mQ tM7CT3mQviệc ctM7CT3mQó tM7CT3mQthể làmuJfV uJfVviệc KWEBDk6bkhông tuJfVhể làm cKWEBDk6bòn cầntM7CT3mQ nKWEBDk6bgười khtM7CT3mQác dạKWEBDk6by suJfVao? TtM7CT3mQừ nhỏtM7CT3mQ uJfVtâm thuJfVuật bKWEBDk6bất tM7CT3mQchính, ltM7CT3mQớn KWEBDk6blên làKWEBDk6b người tốtM7CT3mQt tM7CT3mQsao? tM7CT3mQCon đóuJfV -tM7CT3mQ-" buJfVà uJfVchỉ uJfVvào đầutM7CT3mQ cotM7CT3mQn gáitM7CT3mQ mắnguJfV ttM7CT3mQo: "KWEBDk6bCàng sốnuJfVg càng dở!uJfV CouJfVn tM7CT3mQnăm uJfVnay KWEBDk6bbao nhiêuKWEBDk6b, nuJfVó KWEBDk6bnăm nauJfVy buJfVao nhiêu?"

Tân KWEBDk6bÝ uJfVĐiền bịKWEBDk6b mắnguJfV chỉKWEBDk6b cúuJfVi đầuJfVu, khKWEBDk6bông dámKWEBDk6b tM7CT3mQlên tiếng.

"Tạ gia cóuJfV tiKWEBDk6bền làKWEBDk6b tốt,uJfV nhKWEBDk6bưng chúnKWEBDk6bg uJfVta khôuJfVng tKWEBDk6bhấy lạtM7CT3mQ! tM7CT3mQNhững ngườiKWEBDk6b TạKWEBDk6b giauJfV, tất cảtM7CT3mQ đềuuJfV KWEBDk6blà nuJfVhân vậttM7CT3mQ lợiKWEBDk6b hạiuJfV, uJfVcó tiếnKWEBDk6bg nguJfVang nuJfVgược tM7CT3mQkhông tM7CT3mQphân phảuJfVi trái. CKWEBDk6bon ngớtM7CT3mQ nguJfVẩn KWEBDk6bkhông btM7CT3mQiết, chtM7CT3mQứ mKWEBDk6bẹ ruJfVất KWEBDk6brõ rànguJfV! CotM7CT3mQn đó,tM7CT3mQ uJfVđúng tM7CT3mQlà trẻuJfV người KWEBDk6bnon uJfVdạ! MẹKWEBDk6b nóKWEBDk6b uJfVbiết chuyệnKWEBDk6b hatM7CT3mQi đứaKWEBDk6b không?"

Tân tM7CT3mQÝ ĐiềnuJfV ấpuJfV uJfVúng nóitM7CT3mQ: "TụuJfVi KWEBDk6bcon quKWEBDk6ben nhauJfVu cKWEBDk6bhưa btM7CT3mQao uJfVlâu uJfV-- "

"Vậy tM7CT3mQlà tM7CT3mQtốt rồtM7CT3mQi, ntM7CT3mQhanh cKWEBDk6bhóng chitM7CT3mQa KWEBDk6btay đi!"

"Mẹ, cuJfVon khôKWEBDk6bng ptM7CT3mQhải vìtM7CT3mQ ttM7CT3mQiền củauJfV auJfVnh ấyKWEBDk6b, anuJfVh ấyuJfV đốiuJfV tM7CT3mQvới KWEBDk6bcon rấtuJfV tốtuJfV tM7CT3mQ-- "

Mẹ Tân liuJfVếc côKWEBDk6b, KWEBDk6b"Mẹ biếtKWEBDk6b coKWEBDk6bn KWEBDk6bchia tKWEBDk6bay NgụytM7CT3mQ TKWEBDk6biên, tìnhtM7CT3mQ ctM7CT3mQảm chKWEBDk6bịu đảtM7CT3mQ ktM7CT3mQích rấtKWEBDk6b lớn, tM7CT3mQnhưng cũuJfVng khôngKWEBDk6b tuJfVhể tM7CT3mQlàm ẩtM7CT3mQu nhuJfVư thế!KWEBDk6b TừuJfV nhỏuJfV tM7CT3mQmẹ dạyuJfV coKWEBDk6bn thếuJfV nKWEBDk6bào? Con gKWEBDk6bái phảiuJfV uJfVđứng đắnKWEBDk6b tựKWEBDk6b trọnguJfV, bấtKWEBDk6b kểKWEBDk6b xảyKWEBDk6b uJfVra chuKWEBDk6byện KWEBDk6bgì, tuuJfVyệt khôntM7CT3mQg thểtM7CT3mQ cam chịu.tM7CT3mQ MẹKWEBDk6b KWEBDk6btin cuJfVon, uJfVcon luJfVại cảtM7CT3mQ KWEBDk6bđêm khôtM7CT3mQng tM7CT3mQvề? ĐêmKWEBDk6b qutM7CT3mQa cótM7CT3mQ KWEBDk6bphải uJfVcon ởuJfV chung tM7CT3mQvới ntM7CT3mQó không?"

Tân ÝtM7CT3mQ Điền chốnguJfV đỡtM7CT3mQ khôuJfVng nổuJfVi, nuJfVhịn khôngtM7CT3mQ uJfVđược nóiuJfV: "Mẹ,uJfV cotM7CT3mQn htM7CT3mQai támtM7CT3mQ uJfVtuổi rồi, khuJfVông tM7CT3mQphải trẻuJfV KWEBDk6bcon--" uJfVmẹ TKWEBDk6bân khKWEBDk6bông đợitM7CT3mQ côuJfV KWEBDk6bnói xotM7CT3mQng, lKWEBDk6bập uJfVtức nóuJfVi: "VậyKWEBDk6b con vẫntM7CT3mQ uJfVmuốn yuJfVêu đươngKWEBDk6b vớuJfVi tuJfVhằng nhuJfVóc đótM7CT3mQ? KWEBDk6bĐây làtM7CT3mQ KWEBDk6bbiểu hKWEBDk6biện nghitM7CT3mQêm tM7CT3mQtúc chịu tuJfVrách nhiuJfVệm uJfVvới tìnKWEBDk6bh cảmKWEBDk6b sao?"

Cô tM7CT3mQbị dồn vtM7CT3mQào tM7CT3mQtường áKWEBDk6b kuJfVhẩu tM7CT3mQkhông tM7CT3mQtrả lờtM7CT3mQi được,tM7CT3mQ đànuJfVh uJfVnói: "ĐượcuJfV rồi,uJfV đượKWEBDk6bc rồtM7CT3mQi, con biếtKWEBDk6b KWEBDk6bnên làmKWEBDk6b nuJfVhư KWEBDk6bthế nàotM7CT3mQ." CôuJfV xtM7CT3mQách uJfVtheo KWEBDk6btúi lạKWEBDk6bp xưởntM7CT3mQg tM7CT3mQvà KWEBDk6bcá khôKWEBDk6b nhanh nhảuJfVu cuJfVhạy uJfVvào pKWEBDk6bhòng. CôtM7CT3mQ ttM7CT3mQhả đạuJfVi KWEBDk6bcái túitM7CT3mQ ltM7CT3mQên bànuJfV, chtM7CT3mQỉ KWEBDk6bvào cátM7CT3mQi KWEBDk6bđầu con cáuJfV ntM7CT3mQói: "XKWEBDk6bem uJfVmày uJfVkìa, tM7CT3mQgây KWEBDk6bcho tM7CT3mQtao biếttM7CT3mQ KWEBDk6bbao rtM7CT3mQắc rối!"

Buổi chiều cuJfVùng nKWEBDk6bgày TuJfVân ÝKWEBDk6b ĐKWEBDk6biền vKWEBDk6bề BắcuJfV KinhuJfV, TạuJfV ĐắcuJfV muJfVuốn đKWEBDk6bến đóntM7CT3mQ côtM7CT3mQ. CtM7CT3mQô uJfVvội đáp: "AnKWEBDk6bh KWEBDk6bđừng uJfVcó màKWEBDk6b tớtM7CT3mQi, mẹtM7CT3mQ uJfVem uJfVkhông muốnuJfV thấyuJfV antM7CT3mQh." TKWEBDk6bạ ĐtM7CT3mQắc khôuJfVng nuJfVgờ mình lạitM7CT3mQ kuJfVhông đượcKWEBDk6b hoKWEBDk6ban uJfVnghênh, hỏitM7CT3mQ tM7CT3mQvì saotM7CT3mQ. KWEBDk6bCô thởuJfV dàKWEBDk6bi, "CũngtM7CT3mQ dtM7CT3mQo chuyện KWEBDk6btốt KWEBDk6banh uJfVlàm! EKWEBDk6bm hỏtM7CT3mQi anhuJfV, lầtM7CT3mQn đóKWEBDk6b tM7CT3mQcó phuJfVải KWEBDk6banh ctM7CT3mQho tM7CT3mQem uốtM7CT3mQng ttM7CT3mQhuốc ngtM7CT3mQủ không? EKWEBDk6bm đếnuJfV btM7CT3mQây guJfViờ tM7CT3mQcòn mơuJfV KWEBDk6bmơ KWEBDk6bmàng mànKWEBDk6bg, kuJfVhông nhớuJfV rõtM7CT3mQ cụtM7CT3mQ thtM7CT3mQể xảuJfVy tM7CT3mQra chuyện gìtM7CT3mQ. LúcuJfV đtM7CT3mQó mẹKWEBDk6b tM7CT3mQem đếKWEBDk6bn nhàKWEBDk6b anKWEBDk6bh đóntM7CT3mQ euJfVm, cảnhtM7CT3mQ uJfVsát hìKWEBDk6bnh uJfVnhư cũnKWEBDk6bg tM7CT3mQtới, có đúnuJfVg không?"

Tạ Đắc hồiuJfV lâuKWEBDk6b khtM7CT3mQông lênuJfV tiếng."VậuJfVy KWEBDk6banh btM7CT3mQảo ĐổnguJfV uJfVToàn đếntM7CT3mQ đónKWEBDk6b em.KWEBDk6b" CKWEBDk6bậu tM7CT3mQngắt điện thoạiKWEBDk6b, nuJfVgồi phịtM7CT3mQch xuJfVuống stM7CT3mQofa. TạuJfV giuJfVa ttM7CT3mQừ tM7CT3mQlúc TạtM7CT3mQ HậuuJfV mấtKWEBDk6b, KWEBDk6bbố KWEBDk6btrí trong tM7CT3mQnhà khônuJfVg cóuJfV ttM7CT3mQhay đổiKWEBDk6b gtM7CT3mQì. CậuuJfV nKWEBDk6bhìn quanuJfVh bốntM7CT3mQ phía,KWEBDk6b tuJfVrên tuJfVường vtM7CT3mQẫn treo bứKWEBDk6bc thKWEBDk6bư họKWEBDk6ba nKWEBDk6bgay uJfVvị trtM7CT3mQí đuJfVó, bìtM7CT3mQnh houJfVa vẫuJfVn đặtM7CT3mQt trêntM7CT3mQ bệKWEBDk6b uJfVcửa sKWEBDk6bổ, tuJfVrong bình cắmuJfV mKWEBDk6bột buJfVó hoKWEBDk6ba cKWEBDk6bát cánhKWEBDk6b, trtM7CT3mQên kệKWEBDk6b vẫntM7CT3mQ đKWEBDk6bể nhtM7CT3mQững mótM7CT3mQn đồuJfV uJfVlúc KWEBDk6bnhỏ cậuuJfV thường chtM7CT3mQơi, cuJfVậu nhắmtM7CT3mQ mtM7CT3mQắt lạtM7CT3mQi đềutM7CT3mQ cKWEBDk6bó thKWEBDk6bể tìmuJfV được.

Cảnh cũ ngườitM7CT3mQ xưa.KWEBDk6b CKWEBDk6bậu nKWEBDk6bhớ rấKWEBDk6bt rõ,KWEBDk6b mtM7CT3mQùa hKWEBDk6bè nămKWEBDk6b ấytM7CT3mQ cậutM7CT3mQ mườKWEBDk6bi uJfVsáu KWEBDk6btuổi, TuJfVân tM7CT3mQÝ trước tM7CT3mQkhi dKWEBDk6bu họcuJfV đếnKWEBDk6b uJfVtạm biệtKWEBDk6b cậu,KWEBDk6b làuJfV ngồiKWEBDk6b KWEBDk6bở nơuJfVi KWEBDk6bcậu đantM7CT3mQg ngồi.