You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17W5UAPT: LễYacVAr tìn4Qh nhW5UAPTân W5UAPTbất ngờ

Trước khi 4QTạ Đ4Qắc zdDmNxtan sởW5UAPT thW5UAPTì nzdDmNxhận đưW5UAPTợc czdDmNxú điện4Q thoạ4Qi lạ,YacVAr lYacVArà zdDmNxsố điệYacVArn thoạYacVAri 4Qcố định tW5UAPTrong cùnYacVArg thàYacVArnh phố,zdDmNx ngườizdDmNx gW5UAPTọi đế4Qn W5UAPTlà một4Q pW5UAPThụ nữYacVAr YacVArnói vớiYacVAr giọYacVArng lạnh YacVArlùng: "W5UAPTAnh hãyzdDmNx YacVArnghe czdDmNxho kỹ,YacVAr b4Qạn gái4Q anzdDmNxh YacVArđang W5UAPTtrong YacVArtay W5UAPTchúng tzdDmNxôi, tiền chuộcYacVAr một4Q tzdDmNxriệu tệzdDmNx. YacVArNếu an4Qh dámYacVAr bzdDmNxáo cảnzdDmNxh W5UAPTsát, chW5UAPTúng W5UAPTtôi lậpW5UAPT 4Qtức giết cW5UAPTon YacVArtin." YacVArnói xW5UAPTong liền4Q cú4Qp máyW5UAPT. CậuW5UAPT ngâyzdDmNx ngườiW5UAPT m4Qột lúc,YacVAr 4Qkhông biết 4Qchuyện zdDmNxgì xảy4Q r4Qa, hYacVArít sâ4Qu mộtW5UAPT hơi,W5UAPT W5UAPTsau kh4Qi ổnYacVAr địnhYacVAr zdDmNxtinh th4Qần liềnYacVAr gọi4Q cho TzdDmNxân ÝW5UAPT Điền,W5UAPT W5UAPTkhông ngoàiYacVAr 4Qdự đoán4Q czdDmNxủa cậzdDmNxu W5UAPTđiện thoại4Q zdDmNxtắt YacVArmáy, lại4Q 4Qgọi lại sốYacVAr máyYacVAr lúc4Q nãy.

Điện thoại 4Qbàn zdDmNxkhông ngừW5UAPTng reoW5UAPT. W5UAPTHà ChYacVArân nhYacVArìn W5UAPTmàn hìzdDmNxnh hiYacVArển thịW5UAPT sốYacVAr W5UAPTdi độzdDmNxng rồi zdDmNxhỏi TânzdDmNx 4QÝ ĐiYacVArền, W5UAPT"Có W5UAPTcần ngYacVArhe zdDmNxmáy khzdDmNxông?" Tâ4Qn zdDmNxÝ Điề4Qn mắnzdDmNxg: "CậYacVAru khù4Qng hả, khônYacVArg YacVArăn quzdDmNxa thzdDmNxịt heYacVAro cũ4Qng khôngzdDmNx thấzdDmNxy 4Qheo c4Qhạy à?W5UAPT W5UAPTĐương nYacVArhiên kh4Qông thể nzdDmNxghe." CôzdDmNx rú4Qt dâYacVAry đzdDmNxiện thoạizdDmNx rzdDmNxa, YacVArký tYacVArúc xáYacVAr tr4Qong tízdDmNxch tYacVArắc yêYacVArn t4Qĩnh trở lại.

Hà Chân hỏiYacVAr: "CáiW5UAPT trYacVArò zdDmNxvui cW5UAPTủa c4Qậu c4Qó W5UAPThơi qW5UAPTuá zdDmNxkhông? LỡYacVAr YacVArcậu tW5UAPTa W5UAPTbáo W5UAPTcảnh sYacVArát thì W5UAPTphải làm4Q zdDmNxsao? TớW5UAPT nhấzdDmNxt đzdDmNxịnh W5UAPTphải chếYacVArt, khônYacVArg thiếYacVAru cYacVArảnh zdDmNxbị W5UAPTcảnh sázdDmNxt cho ănzdDmNx mắngzdDmNx á."

Tân YacVArÝ Điền phấtW5UAPT tay4Q, "YêYacVArn tâm4Q đizdDmNx, zdDmNxanh ấy4Q đãW5UAPT đượczdDmNx 4Qhuấn luW5UAPTyện, 4Qsẽ bizdDmNxết cáchW5UAPT W5UAPTứng phó 4Qloại chuyện4Q bắtYacVAr cYacVAróc tốzdDmNxng tiền,YacVAr W5UAPTbiết n4Qên làm4Q thế4Q nàozdDmNx 4Qmà, YacVArsẽ zdDmNxkhông báo cảnhzdDmNx sá4Qt W5UAPTđâu. Việc4Q tớW5UAPT W5UAPTlo lzdDmNxà, anW5UAPTh ấyW5UAPT sW5UAPTẽ khzdDmNxông mzdDmNxang tYacVArheo YacVArmột tzdDmNxriệu tệzdDmNx tiền mặW5UAPTt YacVArthiệt chứ?4Q L4Qỡ n4Qhư YacVArtrên đườngzdDmNx YacVArbị mấW5UAPTt? TớYacVAr đềnW5UAPT khôngzdDmNx nổi4Q đâu.zdDmNx Biết YacVArvậy YacVArnói nămW5UAPT 4Qtrăm nW5UAPTgàn đượcW5UAPT rồi."

Đồng mưu YacVArtức zdDmNxgiận nóizdDmNx, "CậuzdDmNx nêYacVArn nghzdDmNxĩ YacVArlàm 4Qthế nà4Qo đểYacVAr dẹzdDmNxp W5UAPTyên ônW5UAPTg YacVArcọp họ4Q 4QTạ sắp nổW5UAPTi trậnzdDmNx lYacVArôi 4Qđình t4Qhì W5UAPThay hơzdDmNxn, t4Qớ W5UAPTnhìn thếYacVAr n4Qào cũng4Q kzdDmNxhông thấy4Q cậu4Q tW5UAPTa giống ng4Qười bYacVArị ngưW5UAPTời khá4Qc 4Qtrêu YacVArđùa W5UAPTmà czdDmNxon czdDmNxó thểzdDmNx YacVArtốt W5UAPTbụng nhẫn4Q nhYacVArịn đâu."

Tân ÝzdDmNx Điền đemzdDmNx dâyzdDmNx thừngW5UAPT vW5UAPTà b4Qăng dW5UAPTán đW5UAPTã chuẩn4Q bW5UAPTị tzdDmNxrước vàW5UAPTo troYacVArng túiW5UAPT, nhắzdDmNxc W5UAPTHà Chân lzdDmNxần nữzdDmNxa: "zdDmNxNói rồi4Q mà4Q, đến4Q zdDmNxnhà 4QA YacVArMỹ rW5UAPTồi th4Qì tớW5UAPT gọW5UAPTi điệnzdDmNx czdDmNxho cậYacVAru, cậu 4Qlại dùnW5UAPTg dW5UAPTi đW5UAPTộng n4Qhắn đW5UAPTịa chỉW5UAPT vzdDmNxào YacVArdi độYacVArng a4Qnh ấzdDmNxy, đzdDmNxừng nYacVArghe đ4Qiện W5UAPTthoại của a4Qnh ấy,W5UAPT 4Qsẽ lộW5UAPT đó.W5UAPT Tớ4Q đizdDmNx đây.YacVAr CậuzdDmNx đừnW5UAPTg YacVArcó quêW5UAPTn đấy."

Tạ Đắc đếnzdDmNx ngâzdDmNxn hàng4Q rúW5UAPTt mộtW5UAPT triệu4Q 4Qtệ tzdDmNxiền zdDmNxmặt, bỏ4Q 4Qtrong tú4Qi 4Qdu lịzdDmNxch màzdDmNxu xanh, chYacVAruẩn zdDmNxbị xozdDmNxng zdDmNxhết, cậ4Qu ngW5UAPTồi troYacVArng 4Qxe nhắmW5UAPT mắtYacVAr zdDmNxdưỡng thầYacVArn, YacVArđợi bọnW5UAPT bắtW5UAPT cóc tốnzdDmNxg tiền4Q W5UAPTra chỉW5UAPT thịW5UAPT zdDmNxtiếp theYacVAro. Tro4Qng đầuW5UAPT YacVArlại W5UAPThiện rYacVAra sốYacVAr đW5UAPTiện 4Qthoại bàn củaYacVAr YacVArbọn cướW5UAPTp, cảmzdDmNx thấYacVAry quYacVAren mắt,zdDmNx hW5UAPTình 4Qnhư đãzdDmNx thấzdDmNxy szdDmNxố nàyW5UAPT ởzdDmNx đâu4Q rồi,YacVAr nhưng th4Qế 4Qnào czdDmNxũng 4Qnghĩ khônYacVArg rW5UAPTa. Cậu4Q phân4Q tíchYacVAr tỉW5UAPT mỉ,W5UAPT đốYacVAri phươnzdDmNxg nếW5UAPTu là muốnYacVAr W5UAPTtiền, nhzdDmNxư 4Qvậy zdDmNxcho thấ4Qy khônzdDmNxg W5UAPTphải nhằm4Q 4Qvào czdDmNxá W5UAPTnhân cậYacVAru W5UAPTmà trảYacVAr thù, chỉYacVAr c4Qần làm4Q thezdDmNxo bọ4Qn zdDmNxhọ yê4Qu cầ4Qu, chW5UAPTắc sẽYacVAr W5UAPTkhông ảnhzdDmNx hưởngW5UAPT đến4Q TâW5UAPTn ÝW5UAPT. Cậu YacVArthấy zdDmNxkỳ lzdDmNxạ zdDmNxchính là,W5UAPT bYacVArọn hYacVArọ vYacVArì sazdDmNxo czdDmNxhỉ cầzdDmNxn mW5UAPTột tr4Qiệu, ch4Qẳng l4Qẽ trYacVArước khi gâYacVAry ázdDmNxn khôYacVArng W5UAPTđiều W5UAPTtra W5UAPTthân thếW5UAPT 4Qcậu hW5UAPTay làzdDmNx bzdDmNxọn cướYacVArp 4Qlần nàYacVAry cơ4Q zdDmNxbản chẳng YacVArra t4Qrò trốW5UAPTng gì?

Di động cYacVAró tiW5UAPTn nhắn4Q mới.4Q CậuYacVAr YacVArmở xeW5UAPTm, lzdDmNxà 4Qmột địaYacVAr cYacVArhỉ, kW5UAPThu vực4Q nzdDmNxgoại thànhYacVAr, có hơzdDmNxi W5UAPThẻo lán4Qh, YacVArsau cùng4Q 4Qkèm thYacVArêm: MzdDmNxột mìnhW5UAPT an4Qh đi,zdDmNx nếW5UAPTu nhW5UAPTư 4Qbáo cảnzdDmNxh sát, aW5UAPTnh YacVArsẽ hối4Q hận4Q. CW5UAPTậu thấyW5UAPT thW5UAPTế 4Qnào cũzdDmNxng tW5UAPThấy kỳzdDmNx quW5UAPTái, đốizdDmNx phương4Q thếYacVAr mà báoW5UAPT chzdDmNxo YacVArcậu địaYacVAr chW5UAPTỉ W5UAPTcụ thểW5UAPT rõ4Q rzdDmNxàng, thậmYacVAr cYacVArhí giọn4Qg W5UAPTđiệu nói4Q 4Qchuyện lại kh4Qách W5UAPTsáo lịchzdDmNx sự.

Cậu gọi điện4Q thoại,W5UAPT 4Qsau đó4Q khW5UAPTởi độngYacVAr xYacVAre, c4Qhạy t4Qhẳng đếnW5UAPT YacVArmục tizdDmNxêu. Q4Qua đYacVArường cao zdDmNxtốc là4Q mộtYacVAr zdDmNxcon đường4Q cózdDmNx W5UAPTvẻ chậtYacVAr hẹp,4Q hàzdDmNxng câyzdDmNx thôzdDmNxng c4Qao 4Qto đầyYacVAr h4Qai bên đường,W5UAPT láYacVAr đã4Q rụnYacVArg hết,W5UAPT trzdDmNxơ trọiW5UAPT đứng4Q gW5UAPTiữa zdDmNxđồng trYacVArống t4Qrong mùYacVAra đông. BênW5UAPT W5UAPTtay t4Qrái làzdDmNx sYacVArông 4QThượng L4Qâm m4Qênh zdDmNxmông, n4Qgày W5UAPTđêm czdDmNxhảy cuồnYacVAr cuộnzdDmNx không ngừnYacVArg nghỉW5UAPT, 4Qvì thếW5UAPT khôYacVArng k4Qhí YacVArso vớiYacVAr nộzdDmNxi thàYacVArnh lYacVArạnh hơW5UAPTn n4Qhiều. Trời đã4Q tốiW5UAPT, trênzdDmNx đườngYacVAr xzdDmNxe rW5UAPTất í4Qt, 4Qcũng khônW5UAPTg YacVArcó đèn4Q đường.W5UAPT Cậ4Qu zdDmNxlái rW5UAPTất chậm, 4Qnhờ áYacVArnh đzdDmNxèn nênW5UAPT thấyW5UAPT đưzdDmNxợc phíaYacVAr t4Qrước ch4Qếch YacVArbên phảzdDmNxi lW5UAPTà mộtzdDmNx 4Qtòa nhà hYacVArai tW5UAPTầng xYacVArây YacVArdựng the4Qo phonYacVArg czdDmNxách kiênzdDmNx trúzdDmNxc nướczdDmNx zdDmNxngoài, cậuYacVAr dừYacVArng xzdDmNxe cách mộtzdDmNx đoạnzdDmNx xW5UAPTa, xázdDmNxch theYacVAro tú4Qi dYacVAru lịc4Qh chậmW5UAPT YacVArrãi đ4Qi tới.

Cổng không bịYacVAr YacVArkhóa, kYacVArhẽ zdDmNxmở, dườn4Qg YacVArnhư đợi4Q cậuW5UAPT tựYacVAr YacVArchui đầ4Qu zdDmNxvào lưới.4Q CậYacVAru đẩy4Q cửa sắtzdDmNx đ4Qi vào,4Q đzdDmNxây là4Q ngôizdDmNx n4Qhà zdDmNxđiển 4Qhình củaW5UAPT ngườW5UAPTi 4Qdân phư4Qơng Na4Qm, czdDmNxó lẽ từzdDmNx lW5UAPTâu W5UAPTkhông W5UAPTcó zdDmNxai ởW5UAPT, 4Qcó zdDmNxchút zdDmNxhoang 4Qvắng, cỏYacVAr dYacVArại tr4Qong vưzdDmNxờn ca4Qo đếYacVArn thắt 4Qlưng, câyzdDmNx szdDmNxồi xaYacVArnh c4Qũng khôngW5UAPT thấy4Q dấu4Q hYacVAriệu của4Q szdDmNxự ch4Qăm sóc.4Q YacVArCậu đứng trướcW5UAPT c4Qánh czdDmNxửa YacVArđóng cYacVArhặt tYacVArập trzdDmNxung tưW5UAPT tYacVArưởng W5UAPTnín tzdDmNxhở lYacVArắng YacVArnghe độnzdDmNxg tĩnh mộYacVArt lúc,zdDmNx zdDmNxchẳng W5UAPTnghe đưzdDmNxợc gìYacVAr ngoạW5UAPTi W5UAPTtrừ tiếzdDmNxng giYacVAró thổi4Q 4Qqua tánW5UAPT lázdDmNx. Đưa taW5UAPTy đẩW5UAPTy cửa,W5UAPT tiến4Qg cọYacVArt kYacVArẹt vanW5UAPTg lYacVArên, hìW5UAPTnh ảnhzdDmNx TâW5UAPTn ÝW5UAPT ĐiYacVArền bW5UAPTị tróizdDmNx hai t4Qay 4Qhai czdDmNxhân, mi4Qệng YacVArdán bănW5UAPTg díW5UAPTnh ngồ4Qi trênzdDmNx s4Qofa, 4Qlập t4Qức YacVArđập vàW5UAPTo W5UAPTmắt cậu. CậYacVAru nYacVArgây ngẩYacVArn cả4Q ngườ4Qi, đầuzdDmNx tzdDmNxiên l4Qà nhìYacVArn 4Qchung quW5UAPTanh, khônYacVArg 4Qphát hiện ngYacVArười khW5UAPTác, 4Qsau đóW5UAPT đYacVAri W5UAPTtới, xYacVAré b4Qăng dáW5UAPTn trênW5UAPT miYacVArệng côW5UAPT ra.

Động tác cậuW5UAPT cóYacVAr chút4Q thW5UAPTô lỗ4Q, TâYacVArn ÝYacVAr ĐiềnzdDmNx n4Qhịn khôYacVArng đượ4Qc rúzdDmNxt YacVArhai tYacVAray gzdDmNxiấu đằng zdDmNxsau lư4Qng rW5UAPTa, đẩyzdDmNx cậuzdDmNx rW5UAPTa nóiYacVAr: YacVAr"Đau! AnzdDmNxh nhW5UAPTẹ chút4Q, W5UAPTđể W5UAPTem tựW5UAPT làm."

Tạ zdDmNxĐắc hỏizdDmNx vzdDmNxới 4Qgiọng điệYacVAru khôngW5UAPT thấy4Q hứnW5UAPTg thYacVArú: "BọnW5UAPT cướpW5UAPT đâu?"

Tân ÝYacVAr Điền s4Qợ cậuW5UAPT t4Qức giận,W5UAPT YacVArvội vzdDmNxã ôYacVArm cổzdDmNx c4Qậu đzdDmNxem hếtzdDmNx kW5UAPTỹ xảoW5UAPT hôYacVArn cậu,W5UAPT đW5UAPTến kzdDmNxhi cậu bắtYacVAr đầuYacVAr thở4Q YacVArdốc, 4Qnhân zdDmNxcơ W5UAPThội YacVArhô t4Qo: "Lễ4Q W5UAPTtình n4Qhân vuzdDmNxi vẻ!"

Tạ Đắc czdDmNxó vYacVArẻ zdDmNxvô czdDmNxùng bìnW5UAPTh t4Qĩnh, dánW5UAPT mắt4Q vàYacVAro YacVArcô YacVArbạn g4Qái tYacVArinh YacVArquái dựzdDmNxa sát4Q zdDmNxvào mình mộtYacVAr lzdDmNxúc lâuzdDmNx, cu4Qối cùngW5UAPT tYacVArhở d4Qài YacVArbó tW5UAPTay, "4QQuên 4Qđi, khôW5UAPTng szdDmNxao lW5UAPTà YacVArtốt rồi."

Bộ dạng bì4Qnh 4Qtĩnh của4Q cậuW5UAPT tron4Qg mắtzdDmNx T4Qân YacVArÝ ĐiềW5UAPTn chả4Q kzdDmNxhác dấ4Qu hzdDmNxiệu YacVArbáo trW5UAPTước bão t4Qố sYacVArắp đến,zdDmNx nhYacVAranh nhảW5UAPTu nịzdDmNxnh nọ4Qt: W5UAPT"Chẳng phYacVArải gầnzdDmNx đW5UAPTây 4Qtâm tYacVArình anW5UAPTh không tW5UAPTốt saoYacVAr, zdDmNxdỗ 4Qanh YacVArlại khYacVArông vui4Q, đànhW5UAPT phải4Q tựzdDmNx biYacVArên 4Qtự diễnW5UAPT tạoW5UAPT 4Qcho anh cơW5UAPT YacVArhội làmW5UAPT a4Qnh YacVArhùng cứYacVAru mW5UAPTỹ nhzdDmNxân thôizdDmNx. W5UAPTEm YacVArđùa W5UAPTgiỡn azdDmNxnh vậy,zdDmNx a4Qnh không zdDmNxgiận chứ?"

"Em nói tzdDmNxhử xemzdDmNx?" CậzdDmNxu YacVArlạnh lùngYacVAr lzdDmNxiếc cô4Q mYacVArột cái.W5UAPT zdDmNxTân ÝW5UAPT ĐiềnW5UAPT sYacVArợ khô4Qng dYacVArám héYacVAr một câYacVAru nàozdDmNx, như4Q mộtYacVAr czdDmNxhú mèoW5UAPT nhỏW5UAPT 4Qđáng thươnzdDmNxg YacVArnhìn cậYacVAru, ha4Qi W5UAPTtay đểYacVAr trênYacVAr đầu nYacVArhư tzdDmNxhỏ trắng,zdDmNx hátYacVAr giọngzdDmNx thiếuYacVAr nhYacVAri: YacVAr"Xin bạYacVArn đừngYacVAr zdDmNxăn zdDmNxtôi W5UAPTđừng ă4Qn tôi, YacVArtôi sW5UAPTẽ 4Qhát czdDmNxho bạnW5UAPT một4Q bYacVArài h4Qát tYacVArhật h4Qay zdDmNx-- "

Cậu phì cườYacVAri, vộYacVAri xoW5UAPTay W5UAPTngười szdDmNxang chỗYacVAr khzdDmNxác. Ch4Qú W5UAPTý 4Qtới mYacVArột quyểYacVArn sá4Qch tzdDmNxrên sofa, hỏi:W5UAPT "W5UAPTChờ lâuYacVAr không?"YacVAr NzdDmNxgười nàoW5UAPT 4Qđó W5UAPTcó tậtYacVAr gzdDmNxiật W5UAPTmình W5UAPTvội vãYacVAr W5UAPTlắc đầu, "W5UAPTEm kW5UAPThông biếtYacVAr anYacVArh 4Qcó đếYacVArn haW5UAPTy không,4Q zdDmNxcho nzdDmNxên đemW5UAPT zdDmNxtheo sácW5UAPTh đểYacVAr YacVArgiết thời gian."

Cậu vỗ vỗYacVAr đệmzdDmNx sYacVArofa, "EzdDmNxm nzdDmNxói an4Qh cYacVAró tYacVArhể khW5UAPTông đếnYacVAr saYacVAro? N4Qhọc lòn4Qg zdDmNxhai ngưW5UAPTời nghĩ rzdDmNxa cáiYacVAr tzdDmNxrò bzdDmNxắt c4Qóc, zdDmNxcó câ4Qu khôn4Qg zdDmNxcó m4Qũi khoa4Qn kzdDmNxim cươnzdDmNxg 4Qthì đW5UAPTừng 4Qhòng làm nghềzdDmNx gốzdDmNxm s4Qứ, tYacVArhật mấtW5UAPT mặtW5UAPT W5UAPTxấu hổ!"

Tân W5UAPTÝ ĐiềW5UAPTn bỗW5UAPTng n4Qhiên tỉzdDmNxnh W5UAPTngộ réoW5UAPT lên:4Q YacVAr"Anh 4Qđã sớmW5UAPT biế4Qt W5UAPTrồi hả?"

"Có người b4Qắt cóW5UAPTc YacVArmà lạiYacVAr zdDmNxxài điệnW5UAPT thoạiW5UAPT c4Qố địnhW5UAPT 4Qvà W5UAPTdi độW5UAPTng zdDmNxsao? Cũng4Q 4Qkhông cần W5UAPTvệ tiYacVArnh th4Qeo dW5UAPTõi, tW5UAPTùy tiệW5UAPTn điềuYacVAr trW5UAPTa mộYacVArt tíYacVAr lzdDmNxà 4Qra cW5UAPTả thôi."W5UAPT T4Qrách không đưW5UAPTợc czdDmNxậu nghĩ4Q sốW5UAPT điW5UAPTện thoại4Q bànYacVAr nhYacVArìn 4Qquen m4Qắt, năYacVArm co4Qn sốW5UAPT đW5UAPTầu tiên củaW5UAPT szdDmNxố điệnYacVAr YacVArthoại trườnzdDmNxg Thượng4Q ĐạYacVAri đềuW5UAPT gW5UAPTiống nhauW5UAPT. zdDmNxKhi 4Qvệ sĩ4Q nóW5UAPTi c4Qậu biết chủ4Q W5UAPTsố điện4Q thoạizdDmNx nYacVArày zdDmNxlà "HYacVArà Chân"W5UAPT, mặt4Q cậuYacVAr x4Qanh lại,W5UAPT mớiYacVAr hW5UAPTiểu W5UAPTra hai n4Qgười hW5UAPTọ W5UAPTliên tzdDmNxhủ đYacVArùa mìnhW5UAPT. CậuzdDmNx quyếtYacVAr định4Q biW5UAPTết th4Qời W5UAPTbiết 4Qthế W5UAPTđi đến czdDmNxùng, muốnW5UAPT W5UAPTxem cácW5UAPT czdDmNxô r4Qốt cuộczdDmNx mYacVAruốn quW5UAPTậy 4Qcái YacVArquỷ gYacVArì. W5UAPTXe nganW5UAPTg 4Qqua quảng trườngW5UAPT 4Qtrung tâm,zdDmNx YacVArtrên đườnYacVArg đều4Q lYacVArà người4Q W5UAPTbán zdDmNxhoa hW5UAPTồng, lúYacVArc nàyzdDmNx mớiYacVAr tỉnh ngộ.

Tân zdDmNxÝ Điền đấmW5UAPT mạnh4Q YacVArcậu W5UAPTmột cW5UAPTái, zdDmNx"Anh xYacVArấu quW5UAPTá điYacVAr, hồYacVAri nã4Qy W5UAPTcố 4Qý chW5UAPTơi em4Q!" KízdDmNxch động lzdDmNxàm W5UAPTcô quêzdDmNxn ha4Qi ch4Qân bị4Q trYacVArói 4Qmà YacVArđứng lên4Q, kếYacVArt q4Quả suYacVArýt czdDmNxhút nữYacVAra ngã nhào.

"Anh chưa n4Qói gìW5UAPT hYacVArết, lzdDmNxà tự4Q eYacVArm nhảyzdDmNx 4Qvào zdDmNxôm mà.4Q" W5UAPTCậu lộW5UAPT zdDmNxra mộtW5UAPT W5UAPTnụ cW5UAPTười zdDmNxxấu xa, ngồiW5UAPT xổmzdDmNx xuW5UAPTống zdDmNxtháo dây4Q thzdDmNxừng quanYacVArh cYacVArhân cW5UAPTô, tháo4Q mộzdDmNxt hồiW5UAPT vẫnzdDmNx chưa4Q xong, czdDmNxó chútzdDmNx khYacVArông ki4Qên nhẫn,YacVAr 4Q"Không cW5UAPTó việcW5UAPT zdDmNxgì W5UAPTem thzdDmNxắt g4Qút nW5UAPThiều v4Qậy làm gì?"

Tân zdDmNxÝ Điền hừ4Q mYacVArột tYacVAriếng, "YacVArĐể diễzdDmNxn YacVArcho YacVArthật zdDmNxmà, zdDmNxngười zdDmNxta rấtYacVAr czdDmNxhuyên nghW5UAPTiệp đó4Q. Dây t4Qhừng 4Qquá dài,W5UAPT đàzdDmNxnh phảiYacVAr thắW5UAPTt gút4Q nhiều4Q thzdDmNxôi. AnYacVArh zdDmNxcàng thá4Qo ch4Qân ezdDmNxm càng zdDmNxđau, ởW5UAPT 4Qphòng 4Qbên W5UAPTbên kizdDmNxa YacVArcó d4Qao đấy."

Cậu tứYacVArc giận4Q nó4Qi: "ĐYacVAráng đời!"zdDmNx ĐứnW5UAPTg dậyW5UAPT đế4Qn phòW5UAPTng bYacVArếp tW5UAPTìm mộW5UAPTt coYacVArn d4Qao zdDmNxcắt tráYacVAri câYacVAry đểzdDmNx cắ4Qt đứtW5UAPT dây.

Tân ÝW5UAPT Điền mởYacVAr túzdDmNxi dW5UAPTu lịc4Qh của4Q W5UAPTcậu 4Qra YacVArxem, ngạczdDmNx nhiênYacVAr: "WoW5UAPTw, đW5UAPTây lYacVArà W5UAPTlần đầuzdDmNx tiên eYacVArm thấyYacVAr tiềnW5UAPT mặtW5UAPT YacVArnhiều zdDmNxthế nzdDmNxày, W5UAPTrất không4Q YacVAran toàzdDmNxn, 4Qnhanh nhYacVAranh kiếm chYacVArỗ giấuW5UAPT nYacVAró đi."

Tạ Đắc quaW5UAPTn YacVArsát că4Qn nhà,YacVAr bê4Qn tron4Qg tzdDmNxrống rzdDmNxỗng YacVArkhông cóYacVAr đồ4Q đạcW5UAPT. Tườ4Qng trắng,W5UAPT sàn nYacVArhà, đènzdDmNx treozdDmNx, trêYacVArn YacVArtường t4Qreo mộzdDmNxt bứcYacVAr t4Qranh sơnW5UAPT dầuYacVAr, W5UAPTđồ dùnW5UAPTg chỉzdDmNx có sYacVArofa, bYacVAràn ăW5UAPTn, vàW5UAPTi cáW5UAPTi ghế,YacVAr zdDmNxgiống nYacVArhư czdDmNxhuẩn bYacVArị W5UAPTcho thuê,YacVAr 4Qkhông nhịnYacVAr được hỏYacVAri: "Nhà4Q củW5UAPTa ai?"

"Nhà của mộ4Qt họczdDmNx W5UAPTsinh, cả4Q nhàYacVAr dW5UAPTi dzdDmNxân saYacVArng CanadYacVAra, thỉnh4Q zdDmNxthoảng mớizdDmNx về.zdDmNx EYacVArm phiên zdDmNxdịch luậnW5UAPT vănW5UAPT c4Qho cozdDmNxn bé,YacVAr coYacVArn 4Qbé chYacVAro e4Qm mYacVArượn nhW5UAPTà vàW5UAPTi nW5UAPTgày. EzdDmNxm nóiYacVAr cần mYacVArượn zdDmNxnhà YacVArđể 4Qquay ph4Qim ngắW5UAPTn, hYacVArì hì."

Cậu tW5UAPTrêu c4Qhọc nW5UAPTói: "Q4Quay phzdDmNxim 4Qem bịYacVAr W5UAPTtrói hả?"

"Anh được W5UAPTlắm, zdDmNxđừng czdDmNxó màW5UAPT đượcW5UAPT W5UAPTlợi màYacVAr zdDmNxcòn W5UAPTra vẻW5UAPT thôYacVArng W5UAPTminh! EzdDmNxm tW5UAPTốn rấtW5UAPT nhiề4Qu tâm tưYacVAr, 4Qcũng muốn4Q tYacVArặng YacVAranh 4Qmột zdDmNxmón quàW5UAPT đặ4Qc biệtzdDmNx nhzdDmNxân lzdDmNxễ tYacVArình nhzdDmNxân. RốtzdDmNx cuộc anYacVArh cózdDmNx ngYacVArạc nhiên4Q vzdDmNxui mYacVArừng YacVArkhông vậy?"4Q W5UAPTTân Ý4Q ĐiW5UAPTền vừa4Q nW5UAPTói vừ4Qa nhW5UAPTặt dây tW5UAPThừng, băngzdDmNx dW5UAPTán rơW5UAPTi tzdDmNxrên đấYacVArt vàW5UAPT W5UAPTcuốn szdDmNxách ởW5UAPT zdDmNxsofa nhzdDmNxét vàozdDmNx tW5UAPTúi YacVArsách, kéo khózdDmNxa YacVArkéo nW5UAPTói: 4Q"Được rồi,W5UAPT zdDmNxmặc kệYacVAr azdDmNxnh 4Qvui 4Qít W5UAPThay làYacVAr vYacVArui nhiềuYacVAr, thời4Q gian khYacVArông cònW5UAPT szdDmNxớm nữa,W5UAPT YacVArchúng tzdDmNxa nêYacVArn đizdDmNx thô4Qi. An4Qh đậu4Q YacVArxe ởW5UAPT đâu?"

"Sao phải đW5UAPTi? W5UAPTKhông W5UAPTphải zdDmNxem mượnW5UAPT YacVArnhà mấyzdDmNx W5UAPTngày sYacVArao? KhônzdDmNxg ởW5UAPT YacVArlại 4Qmột đêzdDmNxm quzdDmNxả thực c4Qó lỗYacVAri vW5UAPTới W5UAPTsự h4Qao tốYacVArn tzdDmNxâm tưYacVAr củW5UAPTa ezdDmNxm." czdDmNxậu thủW5UAPTng thẳnYacVArg đzdDmNxến soYacVArfa ngồi xuống.

"Anh tưzdDmNxởng đâYacVAry là4Q k4Qhách YacVArsạn saYacVAro? ThzdDmNxứ nhấtW5UAPT khônzdDmNxg czdDmNxó th4Qức 4Qăn, t4Qhứ hYacVArai zdDmNxkhông W5UAPTcó chYacVArăn, zdDmNxlàm sW5UAPTao W5UAPTmà YacVArở W5UAPTlại được?"

"Ăn thì có4Q thểYacVAr muW5UAPTa ởW5UAPT g4Qần đYacVArây, còYacVArn c4Qhăn, rángW5UAPT W5UAPTtìm cW5UAPThắc chắYacVArn cóYacVAr 4Qthôi, nzdDmNxếu không hzdDmNxọ zdDmNxvề đây4Q đắpW5UAPT b4Qằng W5UAPTcái gì?4Q" 4QCậu đizdDmNx th4Qẳng vYacVArào ph4Qòng nzdDmNxgủ, mởW5UAPT tủ4Q âW5UAPTm tường, bênYacVAr trYacVArong đầyzdDmNx 4Qđủ zdDmNxthảm lôYacVArng, W5UAPTchăn, gối4Q đầuzdDmNx, chiếu4Q vzdDmNxà những4Q zdDmNxthứ linh tzdDmNxinh khác.

Tân zdDmNxÝ Điền vẫzdDmNxn lắczdDmNx đầu,W5UAPT YacVAr"Em kzdDmNxhông muốnYacVAr ởzdDmNx YacVArđây, khônYacVArg cóYacVAr điW5UAPTều hòazdDmNx, b4Quổi tYacVArối W5UAPTsẽ lạnh. EYacVArm cW5UAPTó đặtzdDmNx chỗYacVAr ở4Q nhà4Q h4Qàng TâyW5UAPT, táYacVArm giờW5UAPT W5UAPTtối, nếu4Q kh4Qông đYacVAri thYacVArì W5UAPTkhông kịp đâu."

Tạ ĐW5UAPTắc liế4Qc cW5UAPTô mộW5UAPTt W5UAPTcái, YacVArnhàn n4Qhã 4Qnói: "Y4Qên tYacVArâm, 4Qcó aYacVArnh ởzdDmNx đâW5UAPTy, sẽW5UAPT khônzdDmNxg đểW5UAPT eW5UAPTm đôngW5UAPT lạnh4Q đâu."

Cuối cùng họ4Q đếnzdDmNx cửaYacVAr W5UAPThàng tiW5UAPTện 4Qlợi gYacVArần đzdDmNxó muYacVAra mộYacVArt W5UAPTít vậ4Qt dụngW5UAPT hYacVAràng ngàzdDmNxy, cộng thW5UAPTêm zdDmNxmì ă4Qn liềYacVArn, lzdDmNxạp xưởngW5UAPT vàzdDmNx trứngzdDmNx kYacVArho, ăn4Q zdDmNxqua 4Qloa 4Qmột W5UAPTbữa. TâYacVArn ÝzdDmNx Điền YacVArvừa YacVArthu dọnYacVAr 4Qchén đũazdDmNx vW5UAPTừa lW5UAPTắc đầu:YacVAr YacVAr"Bữa tizdDmNxệc lớnYacVAr ngàyYacVAr lễzdDmNx zdDmNxtình nhâYacVArn 4Qcủa em czdDmNxứ nzdDmNxhư vậyYacVAr biếnYacVAr thànW5UAPTh 4Qmì ănYacVAr liền."

Tạ ĐắcYacVAr tzdDmNxừ phía4Q sa4Qu ôW5UAPTm 4Qlấy 4Qeo cYacVArô, th4Qì thầm4Q vào4Q t4Qai czdDmNxô: "W5UAPTBữa t4Qiệc 4Qlớn ngW5UAPTày lễW5UAPT tYacVArình nh4Qân củaW5UAPT anW5UAPTh, zdDmNxbây giờ4Q 4Qchính thức4Q bắtW5UAPT đầu4Q -4Q- "

Tân 4QÝ ĐiềnW5UAPT quW5UAPTay đầuW5UAPT lại,4Q zdDmNxnhư cười4Q nhYacVArư k4Qhông nhìzdDmNxn cậu4Q W5UAPTmột cáiYacVAr, nhướnW5UAPT màW5UAPTy n4Qói: zdDmNx"Anh YacVArnghĩ 4Qhay zdDmNxquá đizdDmNx, YacVArem 4Qmới W5UAPTkhông cầ4Qn -zdDmNx- "

Cậu cúYacVAri đầuW5UAPT hW5UAPTôn cổzdDmNx cô,zdDmNx "Không4Q zdDmNxphải eW5UAPTm bị4Q trYacVArói saoYacVAr? zdDmNxLàm gzdDmNxì zdDmNxcó 4Qquyền YacVArnói "Không"?"

Tân Ý4Q 4QĐiền h4Qừ mộtzdDmNx tiếng,4Q 4Qkhông pYacVArhục pzdDmNxhản báYacVArc: "AnW5UAPTh c4Qũng kh4Qông p4Qhải bọnW5UAPT cướp!"

"Anh khônzdDmNxg ngạizdDmNx làmzdDmNx zdDmNxđạo tặczdDmNx h4Qái W5UAPThoa mộtW5UAPT phen."

"Đáng zdDmNxtiếc YacVArem khônzdDmNxg phảizdDmNx W5UAPTlà coW5UAPTn YacVArtin bị4Q bắtYacVAr cYacVAróc." CW5UAPTô nóiYacVAr xzdDmNxong cưYacVArời chzdDmNxạy đi.

Có thể làYacVAr zdDmNxdo 4Qchuyện "BzdDmNxắt cóc"YacVAr kí4Qch thích,4Q buổYacVAri tốiW5UAPT zdDmNxTạ 4QĐắc c4Qực k4Qỳ YacVArphấn khYacVArởi, suy nghzdDmNxĩ 4Qnhiều czdDmNxách già4Qy YacVArvò cYacVArô. KhởW5UAPTi đầuzdDmNx TânW5UAPT 4QÝ ĐiW5UAPTền cóYacVAr tzdDmNxrắc trW5UAPTở, nhưn4Qg là vìW5UAPT lấy4Q lW5UAPTòng 4Qcậu, zdDmNxnỗ lựW5UAPTc phốizdDmNx hợpW5UAPT cYacVArậu muốnYacVAr làzdDmNxm W5UAPTgì thìW5UAPT làW5UAPTm, dầnW5UAPT YacVArdần quen được.zdDmNx CậuzdDmNx c4Qàng hăngW5UAPT hái,YacVAr không4Q chỉYacVAr m4Quốn c4Qô thựzdDmNxc YacVArhiện cá4Qc zdDmNxđộng 4Qtác khó nózdDmNxi, bảnW5UAPT tW5UAPThân cW5UAPTàng kzdDmNxhông gìzdDmNx kiênYacVArg kỵ,W5UAPT nzdDmNxói 4Qsở t4Qrường zdDmNxhạ lYacVArưu gìYacVAr đó.zdDmNx Tân W5UAPTÝ ĐzdDmNxiền vừaW5UAPT thẹ4Qn vừaYacVAr g4Qiận, xoa4Qy ngườ4Qi xu4Qống YacVArgiường muốnzdDmNx t4Qìm bYacVArông gòW5UAPTn bịt W5UAPTlỗ tYacVArai. CuốiYacVAr cùngYacVAr W5UAPThai ngườzdDmNxi YacVArmệt cực4Q đô,W5UAPT ômzdDmNx nYacVArhau đánzdDmNxh một4Q W5UAPTgiấc ngYacVAron lành.

Thân thể đã4Q trút4Q hế4Qt niềW5UAPTm sYacVAray mê4Q thỏaYacVAr thícYacVArh, tâW5UAPTm W5UAPTlý cũYacVArng zdDmNxtự nhiê4Qn màYacVAr kYacVArhoan khoái h4Qơn, TạzdDmNx ĐắczdDmNx W5UAPTsau mộW5UAPTt zdDmNxgiấc tỉ4Qnh dậy,zdDmNx cảW5UAPTm giYacVArác sảng4Q k4Qhoái vôzdDmNx cùng4Q, tinh thần4Q szdDmNxung mãn,4Q YacVArđã lâuW5UAPT chưaW5UAPT cảm4Q thấzdDmNxy hăngYacVAr W5UAPThái W5UAPTdâng 4Qtrào nW5UAPThư thzdDmNxế này.

Tân W5UAPTÝ Điền uểW5UAPT oW5UAPTải tzdDmNxỉnh YacVArdậy, cậuzdDmNx đãYacVAr quầYacVArn ázdDmNxo chỉnW5UAPTh tề,YacVAr rửaYacVAr zdDmNxmặt xoW5UAPTng xuôzdDmNxi, đứngzdDmNx trước gưYacVArơng thYacVArắt càYacVAr vạt.4Q W5UAPTBởi 4Qvì khôngYacVAr cYacVAró rèmzdDmNx cửaYacVAr sổ,4Q á4Qnh nắng4Q thẳYacVArng tắpzdDmNx chiếu vàzdDmNxo phò4Qng. CôW5UAPT cYacVArhe m4Qắt, ngápW5UAPT một4Q cáiW5UAPT nóYacVAri: "W5UAPTAnh pzdDmNxhải W5UAPTđi W5UAPTlàm hả?"

"Mẹ YacVAranh đãzdDmNx khỏeYacVAr hzdDmNxơn nhizdDmNxều rồizdDmNx, e4Qm muốnYacVAr YacVArthăm b4Qà 4Qkhông?" CậuW5UAPT k4Qhông quYacVAray đầ4Qu, hỏiYacVAr mộ4Qt cázdDmNxch t4Qhờ ơ.

Có t4Qhể d4Qo mớiYacVAr tỉnh4Q 4Qlại, TâYacVArn ÝYacVAr ĐiềW5UAPTn 4Qcảm gYacVAriác trYacVArong đầuW5UAPT 4Qtrống rYacVArỗng, YacVArhồi lâW5UAPTu mớW5UAPTi tW5UAPTrở 4Qlại bzdDmNxình thường,4Q "SaYacVAru nàW5UAPTy YacVArđi, đW5UAPTược không?"

Cậu đYacVAri qua4Q, đzdDmNxứng bênW5UAPT giường4Q W5UAPTtừ tW5UAPTrên nhìYacVArn xuống4Q côW5UAPT, cườiW5UAPT n4Qói: "Sớm4Q 4Qmuộn cũW5UAPTng ph4Qải W5UAPTđi, ezdDmNxm s4Qợ cázdDmNxi gì."

Cô không muốYacVArn n4Qói zdDmNx"Em khzdDmNxông muốnzdDmNx đế4Qn nYacVArhà anW5UAPTh" mộ4Qt czdDmNxách tYacVArrực W5UAPTtiếp nên4Q thW5UAPTay đổi cáczdDmNxh khW5UAPTác dịu4Q dzdDmNxàng 4Qhơn, zdDmNx"Anh khôngYacVAr cảmzdDmNx YacVArthấy hơYacVAri nó4Qng vội4Q sa4Qo? W5UAPTChúng ta mớiYacVAr queYacVArn nhzdDmNxau YacVArmấy W5UAPTtháng mzdDmNxà t4Qhôi-- "

"Nhưng zdDmNxmà czdDmNxhúng W5UAPTta biết4Q W5UAPTnhau bảy4Q W5UAPTnăm rồi."

"Em --" TânW5UAPT ÝYacVAr ĐiềnYacVAr nYacVArhìn cậuW5UAPT 4Qmuốn nóiYacVAr lạizdDmNx thzdDmNxôi. N4Qhững hYacVArình ảW5UAPTnh lộW5UAPTn xộnW5UAPT h4Qiện lên trozdDmNxng đW5UAPTầu cô,zdDmNx côW5UAPT khôYacVArng biếtYacVAr nêYacVArn lYacVAràm thế4Q nàozdDmNx czdDmNxho phải4Q. CzdDmNxô kzdDmNxhông ngW5UAPTờ quan zdDmNxhệ hW5UAPTai ngưW5UAPTời sẽW5UAPT tiếnzdDmNx tW5UAPTriển nhan4Qh zdDmNxnhư vậ4Qy, zdDmNxnhanh đến4Q khYacVAriến c4Qô trở4Q tay zdDmNxkhông kịp.

Tạ Đắc nW5UAPTgồi x4Quống đầuYacVAr giườW5UAPTng, tzdDmNxhấp giọW5UAPTng nóiW5UAPT: "4QYên tâmYacVAr, mẹYacVAr anYacVArh chzdDmNxỉ zdDmNxnhớ những4Q người vàzdDmNx sựzdDmNx vzdDmNxiệc tzdDmNxrước lúcYacVAr azdDmNxnh ha4Qi mấW5UAPTt, tYacVArrí 4Qnhớ 4Qsau nàzdDmNxy trzdDmNxong YacVArtình trạng hzdDmNxỗn lozdDmNxạn, W5UAPTmẹ aW5UAPTnh chYacVArắc lW5UAPTà k4Qhông n4Qhớ r4Qa zdDmNxem đâu."

Tân YacVArÝ YacVArĐiền khYacVArông nó4Qi gì,4Q qzdDmNxuay 4Qđầu nzdDmNxhìn YacVArngoài cửaW5UAPT sổ.

"Ba anh mzdDmNxất rồi,W5UAPT zdDmNxanh m4Qới nhậnYacVAr W5UAPTra tzdDmNxrên YacVArđời này4Q chYacVArỉ còn4Q mẹ4Q a4Qnh YacVArlà ngưYacVArời YacVArthân duy nhất.4Q 4QTình YacVArtrạng sức4Q kzdDmNxhỏe vW5UAPTà YacVArtinh 4Qthần bYacVArà ấzdDmNxy lzdDmNxúc tốt4Q lúczdDmNx khôW5UAPTng, anYacVArh rất YacVArlo lắnzdDmNxg, nYacVArên từW5UAPT kházdDmNxch sạ4Qn dọYacVArn vYacVArề nh4Qà, 4Qmuốn W5UAPTlúc bà4Q ấ4Qy 4Qcòn YacVArsống chzdDmNxăm sóc zdDmNxbà nh4Qiều hơnzdDmNx. CzdDmNxhúng YacVArta YacVArkết YacVArhôn YacVArsớm mộzdDmNxt chW5UAPTút, trW5UAPTong n4Qhà W5UAPTcó trẻzdDmNx zdDmNxcon, bà ấW5UAPTy YacVArsẽ k4Qhông côW5UAPT quạnh4Q zdDmNxthế nzdDmNxày, đâyW5UAPT làzdDmNx thứzdDmNx nhấzdDmNxt; thzdDmNxứ 4Qhai, trưYacVArớc YacVArđây anh chưaW5UAPT zdDmNxtừng W5UAPTnghĩ đếnYacVAr chuyện4Q kế4Qt hôn,4Q nếuYacVAr nYacVArhư nhất4Q địnhW5UAPT W5UAPTphải cưzdDmNxới, đYacVArối tượng chỉzdDmNx cYacVAró thW5UAPTể làYacVAr em.YacVAr" CYacVArậu t4Qheo tW5UAPThói quW5UAPTen đem4Q YacVArnhững tâm4Q tìnhzdDmNx, zdDmNxsuy nghĩ, tW5UAPThái độzdDmNx ẩnzdDmNx giấuW5UAPT ởYacVAr nơiW5UAPT zdDmNxmà ngườiYacVAr khácW5UAPT khôngYacVAr thấYacVAry được,YacVAr YacVArcân nhắ4Qc rấ4Qt lâu cuối4Q cYacVArùng mới4Q quyếtYacVAr đW5UAPTịnh tzdDmNxhổ lộYacVAr YacVArý zdDmNxkiến chân4Q thậW5UAPTt nhấzdDmNxt 4Qtừ đáyYacVAr lòngW5UAPT, nó khYacVAriến YacVArcậu czdDmNxó cảmzdDmNx giác4Q giốzdDmNxng nhưzdDmNx trầnzdDmNx nh4Qư nW5UAPThộng đứng4Q trênW5UAPT zdDmNxđường, giống 4Qnhư mất4Q zdDmNxđi nănW5UAPTg lựczdDmNx tW5UAPTự vzdDmNxệ, b4Qởi vzdDmNxậy khzdDmNxi nYacVArói rW5UAPTa YacVArcó czdDmNxhút W5UAPTmất zdDmNxtự nhiên.

Cách nói YacVArtrưng zdDmNxcầu ý4Q kiếYacVArn nhưng4Q zdDmNxthực W5UAPTra lạiW5UAPT cươn4Qg quy4Qết làW5UAPTm TYacVArân ÝYacVAr Điền4Q khônYacVArg nói 4Qnên lờW5UAPTi. zdDmNxCô YacVArđứng lênzdDmNx mặ4Qc qYacVAruần ázdDmNxo, trước4Q W5UAPTkhi cậuYacVAr mở4Q cYacVArửa r4Qa ngoàW5UAPTi n4Qói một c4Qâu: W5UAPT"Kết W5UAPThôn 4Qlà đYacVArại sự,YacVAr zdDmNxkhông phảizdDmNx 4Qhai ngườYacVAri chúW5UAPTng tYacVAra zdDmNxnói lYacVArà czdDmNxó thể được."

Tạ Đắc4Q dừngYacVAr bzdDmNxước, W5UAPTđôi W5UAPTmày cha4Qu lại4Q YacVArmột zdDmNxchỗ, nYacVArhư đăm4Q YacVArchiêu nhìzdDmNxn côzdDmNx mộtW5UAPT cái.

Hai người W5UAPTthu dzdDmNxọn W5UAPTxong xzdDmNxuôi rồiW5UAPT rờYacVAri kW5UAPThỏi, TạW5UAPT ĐắcYacVAr đưW5UAPTa cW5UAPTô vW5UAPTề 4QThẩm gi4Qa. TW5UAPTrên xe TW5UAPTân ÝYacVAr Điền4Q nhận4Q đ4Qược đYacVAriện thYacVAroại 4Qcủa mẹ,4Q "TYacVArhi LzdDmNxinh vớiYacVAr QuzdDmNxân Hò4Qa lại4Q đang czdDmNxãi nzdDmNxhau, làzdDmNxm pYacVArhiền W5UAPTtới QuW5UAPTân 4QAn, nózdDmNx ôm4Q W5UAPTKỳ KW5UAPTỳ đòW5UAPTi 4Qđi, bYacVArị mẹzdDmNx ngzdDmNxăn cả4Qn. Lão ThzdDmNxẩm tứcYacVAr giận4Q đếnzdDmNx n4Qỗi bệnhzdDmNx YacVArtim suýtzdDmNx W5UAPTchút phW5UAPTát tácYacVAr. C4Qòn czdDmNxon, 4Qở bYacVArên ngoài quYacVAra đê4Qm cW5UAPTũng khônzdDmNxg nzdDmNxói W5UAPTmột tzdDmNxiếng, khôngzdDmNx bi4Qết gọ4Qi đizdDmNxện vềYacVAr sao?4Q" CôzdDmNx vội trảzdDmNx lời:YacVAr "CoW5UAPTn vzdDmNxề nhzdDmNxà l4Qiền W5UAPTmà. MW5UAPTới qzdDmNxua n4Qăm 4Qmới, haYacVAri vợW5UAPT c4Qhồng zdDmNxnó zdDmNxcãi nhau 4Qgì nữa?"

Nguyên nhâ4Qn zdDmNxsự YacVArviệc zdDmNxlà nYacVArhư thYacVArế này:4Q ThẩmW5UAPT Quâ4Qn HW5UAPTòa vW5UAPTà đámYacVAr 4Qbạn chơzdDmNxi mạt4Q chược,YacVAr một ngàyzdDmNx một4Q đêzdDmNxm zdDmNxkhông vềYacVAr nhàYacVAr, thYacVArua khôngW5UAPT íW5UAPTt tiền.zdDmNx BYacVArà vợYacVAr LiYacVArêu ThW5UAPTi Li4Qnh tìm W5UAPTra cậu,4Q gYacVArọi cậuW5UAPT vềW5UAPT W5UAPTnhà cậuYacVAr không4Q chịu,YacVAr YacVArthế làYacVAr lYacVArật b4Qàn mzdDmNxạt ch4Qược trước W5UAPTmặt mzdDmNxọi YacVArngười. H4Qai ngườiW5UAPT zdDmNxcãi nhzdDmNxau đếnYacVAr tậnYacVAr n4Qhà, 4Qanh mộYacVArt lời4Q t4Qôi một YacVArcâu, azdDmNxi cũng4Q kzdDmNxhông chị4Qu nóiYacVAr zdDmNxít và4Qi czdDmNxâu. LizdDmNxêu ThYacVAri 4QLinh khônYacVArg cẩW5UAPTn th4Qận làm W5UAPTbể ch4Qai nướcYacVAr ho4Qa ChaW5UAPTnel củaYacVAr zdDmNxThẩm QuâYacVArn An4Q, ThẩmW5UAPT W5UAPTQuân zdDmNxAn v4Qin czdDmNxơ 4Qhội này nóiW5UAPT YacVArcô v4Qài zdDmNxcâu. Liêu4Q ThYacVAri LYacVArinh bấtzdDmNx m4Qãn zdDmNxbà czdDmNxhị thW5UAPTiên 4Qvị YacVArem traiW5UAPT, nó4Qi móc cô4Q ởzdDmNx nhàYacVAr mYacVArẹ đẻ4Q 4Qăn khôzdDmNxng 4Qngồi zdDmNxrồi, lôiW5UAPT chW5UAPTuyện côW5UAPT 4Qly zdDmNxhôn YacVArra zdDmNxnói. ThẩYacVArm Quân W5UAPTAn tW5UAPTức 4Qgiận kW5UAPThóc lớn,4Q t4Qhu dọnYacVAr 4Qhành lýW5UAPT YacVArđòi dẫnYacVAr c4Qon gá4Qi đi4Q. W5UAPTThẩm GzdDmNxia Sơn quá4Qt giậYacVArn, mọi4Q YacVArngười sợYacVAr khYacVArông YacVArdám lzdDmNxên YacVArtiếng. Thẩm4Q W5UAPTQuân Hòa4Q tW5UAPThấy bấtW5UAPT thường, chuồnW5UAPT điW5UAPT, zdDmNxLiêu 4QThi LinzdDmNxh liYacVArền th4Qeo đu4Qôi. 4QDo đóW5UAPT kYacVArhi TYacVArân ÝzdDmNx ĐiềW5UAPTn trở vềW5UAPT ThẩW5UAPTm gizdDmNxa, chiế4Qn t4Qrường ThẩzdDmNxm gizdDmNxa tràYacVArn ngậpzdDmNx khW5UAPTói thuốcYacVAr súngzdDmNx tzdDmNxuyên bốzdDmNx tạm dừW5UAPTng, Th4Qẩm GzdDmNxia zdDmNxSơn 4Qbế cháuW5UAPT ngoạYacVAri KỳYacVAr KỳzdDmNx YacVArđi 4Qra ngoàizdDmNx u4Qống tW5UAPTrà, ThẩmzdDmNx Quân AW5UAPTn trzdDmNxốn 4Qở W5UAPTtrong W5UAPTphòng zdDmNxxem TV.

Mẹ Tân đứng4Q ởW5UAPT cW5UAPTửa nhYacVArìn xun4Qg q4Quanh, thấyYacVAr mộtzdDmNx YacVArchiếc YacVArxe mộtYacVAr đen4Q ở4Q pYacVArhía W5UAPTxa mởzdDmNx cửa. W5UAPTTân YacVArÝ Điền4Q YacVArxuống xeW5UAPT, hơYacVAri bấtW5UAPT ngờ4Q làzdDmNx TạYacVAr ĐắcW5UAPT cũnW5UAPTg tzdDmNxheo YacVArxuống x4Qe. CậuYacVAr đzdDmNxi về zdDmNxphí W5UAPTmẹ Tân,4Q gọiYacVAr mộW5UAPTt tiếngW5UAPT "DYacVArì", nó4Qi vW5UAPTài czdDmNxâu mừngYacVAr 4Qnăm tYacVArốt đẹp4Q 4Qcát tường. W5UAPTMẹ W5UAPTTân tỉzdDmNx W5UAPTmỉ qu4Qan sátW5UAPT czdDmNxậu, ánh4Q mW5UAPTắt YacVArcó v4Qẻ lYacVArưỡng lự,W5UAPT zdDmNxcuối cW5UAPTùng không YacVArhỏi gì,W5UAPT chỉYacVAr v4Qẫy tay4Q: "Bê4Qn 4Qngoài zdDmNxlạnh lắm,W5UAPT đừn4Qg đứng4Q đâyzdDmNx nữW5UAPTa, vYacVArào trong đi."

Tạ Đắc c4Qó chútYacVAr tYacVArhận trọngzdDmNx nW5UAPTgồi ởzdDmNx YacVArphòng W5UAPTkhách ThẩzdDmNxm gzdDmNxia, mẹ4Q W5UAPTcủa TânYacVAr zdDmNxÝ dường4Q nhYacVArư hơi ấnYacVAr t4Qượng đzdDmNxối W5UAPTvới cậzdDmNxu, cậuYacVAr khôn4Qg biếtzdDmNx W5UAPTđây lYacVArà chW5UAPTuyện tốtzdDmNx W5UAPThay chzdDmNxuyện xấu. CzdDmNxậu uốn4Qg trà4Q, ngồi4Q zdDmNxkhoảng mYacVArười 4Qphút YacVArthì đi.

Tân ÝzdDmNx Điền dọn4Q dẹW5UAPTp đ4Qồ đạcW5UAPT tron4Qg phòngW5UAPT. zdDmNxMẹ TYacVArân 4Qgõ cửazdDmNx, nóiYacVAr: zdDmNx"Trong zdDmNxnhà W5UAPTcó lạp4Q xưởng v4Qà czdDmNxá 4Qkhô, co4Qn mu4Qốn manzdDmNxg m4Qột YacVArít đếnW5UAPT BắzdDmNxc KW5UAPTinh khôngYacVAr?" C4Qô nóiW5UAPT YacVArcũng được, YacVArtìm mộ4Qt cáYacVAri túiYacVAr sạczdDmNxh đưW5UAPTa mYacVArẹ. YacVArMẹ 4QTân vừa4Q vàoW5UAPT pYacVArhòng YacVArvừa t4Qừ YacVArtốn nóW5UAPTi: "Cậu 4Qthanh 4Qniên vừ4Qa đzdDmNxưa YacVArcon vW5UAPTề nYacVArhà đó,YacVAr c4Qon vW5UAPTà YacVArnó W5UAPTđang YacVAryêu zdDmNxnhau sao?"

Cô nYacVArhẹ nhW5UAPTàng gậW5UAPTt đầu.

Mẹ zdDmNxTân lW5UAPTại W5UAPThỏi: YacVAr"Cậu tW5UAPTa YacVArtên gì?"YacVAr TW5UAPTân YacVArÝ ĐiềnW5UAPT qu4Qa một4Q zdDmNxlúc lYacVArâu mới4Q thấp4Q giọngW5UAPT nzdDmNxói: "HọW5UAPT Tạ."

"Đúng lW5UAPTà nó!4Q" Mẹ4Q TzdDmNxân YacVArlộ vẻ4Q giậnYacVAr dữ,4Q "Mấ4Qy zdDmNxđứa lYacVArà thậtW5UAPT h4Qay đangYacVAr đùaYacVAr giỡn?"

Cô YacVArcúi đầu4Q kYacVArhông nóYacVAri lờiYacVAr nào.

Mẹ TYacVArân biếW5UAPTn sYacVArắc, q4Quát giọW5UAPTng lạnhzdDmNx 4Qlùng: "SYacVArau nàW5UAPTy YacVArcon ítW5UAPT YacVArlui tYacVArới v4Qới nzdDmNxó, ngYacVArhe chưa?"

Tân ÝzdDmNx ĐiềnzdDmNx vôzdDmNx cùngzdDmNx bấ4Qt đYacVArắc dĩYacVAr, "W5UAPTMẹ, YacVAranh 4Qấy W5UAPTkhông phảW5UAPTi tên4Q zdDmNxlừa YacVArđảo cũnzdDmNxg khôngYacVAr YacVArphải kẻzdDmNx xấu,YacVAr mẹzdDmNx đW5UAPTừng cóW5UAPT thàn4Qh YacVArkiến vớizdDmNx W5UAPTanh ấy."

Mẹ Tân t4Qăng gYacVAriọng nóiW5UAPT lYacVArớn tiếzdDmNxng: "YacVArVết thươngzdDmNx cYacVAron lànYacVArh rồi4Q nênYacVAr qYacVAruên mấW5UAPTt đW5UAPTau rồi ưW5UAPT, bị4Q 4Qnó lzdDmNxàm hYacVArại cò4Qn chư4Qa đYacVArủ zdDmNxthảm s4Qao? ThizdDmNxếu chúW5UAPTt nữazdDmNx W5UAPTthân bạYacVAri da4Qnh liệt! CònW5UAPT nhữnzdDmNxg ngư4Qời t4Qrong Tạ4Q giW5UAPTa, là4Q chúng4Q W5UAPTta rướcYacVAr lW5UAPTấy zdDmNxnhục sao?"

"Mẹ, đzdDmNxã lYacVArà quW5UAPTá khYacVArứ rồi,W5UAPT cozdDmNxn đzdDmNxâu có4Q saoYacVAr! YacVArKhi đózdDmNx aYacVArnh ấzdDmNxy 4Qcòn nhỏzdDmNx, làm4Q viW5UAPTệc khôzdDmNxng biếtzdDmNx chừngYacVAr mựYacVArc, lạiYacVAr thícYacVArh đùYacVAra YacVArdai 4Q-- "

Mẹ Tân tức4Q gizdDmNxận YacVArcắt YacVArngang lời4Q côzdDmNx, "ĐzdDmNxó zdDmNxlà t4Qrò đùYacVAr dW5UAPTai củW5UAPTa 4Qđứa coW5UAPTn níW5UAPTt W5UAPTsao? CYacVArho con uốnYacVArg YacVArthuốc n4Qgủ, định4Q vôzdDmNx lễ4Q vW5UAPTới cozdDmNxn W5UAPT--,con tW5UAPTrai mườiYacVAr sYacVAráu tuổi,4Q nói4Q lớn khW5UAPTông lớnzdDmNx, nóiYacVAr nhỏzdDmNx cW5UAPTũng khôngzdDmNx nh4Qỏ, YacVArviệc 4Qcó thểzdDmNx lW5UAPTàm việc4Q khônzdDmNxg thYacVArể làm W5UAPTcòn cầnW5UAPT ngườizdDmNx khW5UAPTác dạyzdDmNx sazdDmNxo? TừW5UAPT nzdDmNxhỏ tW5UAPTâm thuậtYacVAr bYacVArất chínhYacVAr, lớnW5UAPT lêYacVArn lzdDmNxà người tW5UAPTốt s4Qao? CozdDmNxn W5UAPTđó -4Q-" bzdDmNxà chỉzdDmNx vW5UAPTào đ4Qầu co4Qn gzdDmNxái mắnzdDmNxg toW5UAPT: "CW5UAPTàng sống4Q càng dởzdDmNx! C4Qon W5UAPTnăm W5UAPTnay baYacVAro nW5UAPThiêu, nózdDmNx năzdDmNxm n4Qay bazdDmNxo nhiêu?"

Tân ÝW5UAPT ĐW5UAPTiền b4Qị mắn4Qg cYacVArhỉ cúiYacVAr đầu,zdDmNx khô4Qng dáYacVArm lW5UAPTên tiếng.

"Tạ gia W5UAPTcó tiền4Q làW5UAPT tốt,zdDmNx n4Qhưng c4Qhúng YacVArta kYacVArhông th4Qấy lạYacVAr! NhzdDmNxững ngzdDmNxười T4Qạ zdDmNxgia, tất cW5UAPTả đềYacVAru làzdDmNx nYacVArhân vậW5UAPTt lợiYacVAr h4Qại, cYacVAró tiế4Qng 4Qngang ngượYacVArc khô4Qng phâ4Qn zdDmNxphải trái. CozdDmNxn nzdDmNxgớ ngYacVArẩn khônW5UAPTg biếtzdDmNx, chứzdDmNx mW5UAPTẹ rấtYacVAr rW5UAPTõ r4Qàng! W5UAPTCon đó,4Q đúngYacVAr làYacVAr tr4Qẻ người nozdDmNxn dạ!zdDmNx MW5UAPTẹ nózdDmNx biếtW5UAPT YacVArchuyện hYacVArai W5UAPTđứa không?"

Tân YacVArÝ ĐiềnW5UAPT ấpzdDmNx úngW5UAPT nói:4Q "Tụi4Q cW5UAPTon quYacVAren nhYacVArau chư4Qa W5UAPTbao lâu4Q -4Q- "

"Vậy lYacVArà tốW5UAPTt YacVArrồi, nhan4Qh cW5UAPThóng chizdDmNxa ta4Qy đi!"

"Mẹ, co4Qn khônYacVArg W5UAPTphải YacVArvì YacVArtiền củzdDmNxa W5UAPTanh ấy,zdDmNx zdDmNxanh ấy4Q đốiYacVAr vớW5UAPTi c4Qon rấtYacVAr tốtYacVAr -4Q- "

Mẹ Tân liW5UAPTếc cYacVArô, "MẹW5UAPT bYacVAriết YacVArcon chiW5UAPTa YacVArtay NgW5UAPTụy Tiên,zdDmNx YacVArtình cảmYacVAr YacVArchịu đả4Q W5UAPTkích rấ4Qt lớn, zdDmNxnhưng W5UAPTcũng khô4Qng thể4Q làYacVArm ẩW5UAPTu W5UAPTnhư W5UAPTthế! TừzdDmNx nhỏ4Q mẹYacVAr dạyYacVAr zdDmNxcon thW5UAPTế nzdDmNxào? Con W5UAPTgái zdDmNxphải đứngYacVAr W5UAPTđắn tYacVArự t4Qrọng, zdDmNxbất kzdDmNxể xảyzdDmNx W5UAPTra 4Qchuyện gì,YacVAr tuyzdDmNxệt khôn4Qg thzdDmNxể cam chịu.YacVAr MẹzdDmNx tiW5UAPTn co4Qn, cozdDmNxn lạzdDmNxi cảW5UAPT đzdDmNxêm khôzdDmNxng v4Qề? ĐW5UAPTêm quW5UAPTa zdDmNxcó ph4Qải 4Qcon ởzdDmNx chung vớYacVAri zdDmNxnó không?"

Tân Ý4Q Điền chống4Q đỡW5UAPT khôngYacVAr nổi,zdDmNx nhịnW5UAPT zdDmNxkhông đưYacVArợc nózdDmNxi: "Mẹ,YacVAr W5UAPTcon hW5UAPTai YacVArtám tuYacVArổi rồi, W5UAPTkhông phải4Q tYacVArrẻ con-zdDmNx-" YacVArmẹ Tâ4Qn khônYacVArg đợ4Qi côYacVAr nóW5UAPTi xonW5UAPTg, 4Qlập tứcYacVAr n4Qói: YacVAr"Vậy con vzdDmNxẫn zdDmNxmuốn W5UAPTyêu đương4Q v4Qới thằzdDmNxng nhóW5UAPTc đó?zdDmNx ĐW5UAPTây là4Q biểuYacVAr hYacVAriện nghi4Qêm t4Qúc chịu tráW5UAPTch nhi4Qệm vớYacVAri tìnhW5UAPT YacVArcảm sao?"

Cô bW5UAPTị dồn v4Qào tườzdDmNxng zdDmNxá kYacVArhẩu khôzdDmNxng tzdDmNxrả lờiYacVAr được,W5UAPT đàzdDmNxnh nzdDmNxói: "Đượ4Qc rồi,4Q đượ4Qc rồYacVAri, con biế4Qt nên4Q làW5UAPTm 4Qnhư thW5UAPTế nàzdDmNxo." C4Qô xW5UAPTách tzdDmNxheo túi4Q lạzdDmNxp xưởngzdDmNx và4Q cáW5UAPT khW5UAPTô nhanh nhảuW5UAPT c4Qhạy v4Qào phW5UAPTòng. Cô4Q thảzdDmNx đạiW5UAPT W5UAPTcái túiYacVAr lêYacVArn bà4Qn, chỉW5UAPT 4Qvào 4Qcái đ4Qầu con cW5UAPTá nYacVArói: YacVAr"Xem mYacVArày kìa,zdDmNx gâ4Qy cW5UAPTho YacVArtao biếtzdDmNx zdDmNxbao rắcYacVAr rối!"

Buổi chiều cYacVArùng ngàyzdDmNx TâzdDmNxn 4QÝ ĐiềnYacVAr zdDmNxvề W5UAPTBắc KinW5UAPTh, TạYacVAr ĐắcW5UAPT muzdDmNxốn đếnYacVAr đónYacVAr cô.YacVAr Cô4Q vzdDmNxội đáp: "zdDmNxAnh đừ4Qng YacVArcó màW5UAPT t4Qới, mW5UAPTẹ zdDmNxem khônW5UAPTg muốnW5UAPT thấyW5UAPT an4Qh." zdDmNxTạ Đắc4Q khôngW5UAPT ngờzdDmNx mình lạizdDmNx khzdDmNxông đYacVArược ho4Qan nghênh,4Q hỏiW5UAPT zdDmNxvì sa4Qo. CW5UAPTô tW5UAPThở dài4Q, "4QCũng YacVArdo chuyện tốtzdDmNx W5UAPTanh l4Qàm! EYacVArm hỏiYacVAr W5UAPTanh, lầnzdDmNx đYacVAró cW5UAPTó phảizdDmNx aW5UAPTnh c4Qho ezdDmNxm uống4Q thuốc4Q ngYacVArủ không? EYacVArm zdDmNxđến bYacVArây giờW5UAPT c4Qòn mơ4Q mơzdDmNx màW5UAPTng mànzdDmNxg, khôzdDmNxng nh4Qớ rõW5UAPT YacVArcụ tzdDmNxhể xả4Qy rW5UAPTa chuyện gìYacVAr. LzdDmNxúc đzdDmNxó mYacVArẹ zdDmNxem đếzdDmNxn n4Qhà a4Qnh zdDmNxđón 4Qem, cảnh4Q zdDmNxsát hìnW5UAPTh zdDmNxnhư YacVArcũng tớiYacVAr, có đú4Qng không?"

Tạ Đắc hồYacVAri 4Qlâu kzdDmNxhông YacVArlên tW5UAPTiếng."Vậy aYacVArnh b4Qảo ĐổngW5UAPT ToYacVAràn đYacVArến đón4Q em.4Q" Cậu4Q ngắW5UAPTt điện thoạ4Qi, ngzdDmNxồi phịcYacVArh 4Qxuống sofzdDmNxa. T4Qạ gzdDmNxia tYacVArừ lúczdDmNx TạW5UAPT HậuW5UAPT W5UAPTmất, zdDmNxbố zdDmNxtrí trong nhà4Q khôYacVArng cózdDmNx thW5UAPTay đổiYacVAr W5UAPTgì. CậuYacVAr zdDmNxnhìn quaYacVArnh bốnYacVAr phíYacVAra, W5UAPTtrên zdDmNxtường vẫnzdDmNx treo 4Qbức tzdDmNxhư họa4Q ngW5UAPTay vịW5UAPT trYacVArí đó,YacVAr bìnhYacVAr zdDmNxhoa vẫn4Q đặtYacVAr trzdDmNxên bYacVArệ cửW5UAPTa sổ,zdDmNx tr4Qong bình YacVArcắm 4Qmột bYacVAró YacVArhoa 4Qcát c4Qánh, trzdDmNxên kệYacVAr W5UAPTvẫn đểYacVAr nhữngzdDmNx mónzdDmNx đồW5UAPT lúW5UAPTc nh4Qỏ cậYacVAru thường chơW5UAPTi, cậzdDmNxu nYacVArhắm mắtzdDmNx l4Qại đ4Qều 4Qcó thzdDmNxể tzdDmNxìm được.

Cảnh cũ ngườiW5UAPT xYacVArưa. CậzdDmNxu zdDmNxnhớ rấYacVArt rõ,4Q mYacVArùa h4Qè nămYacVAr ấYacVAry cậuYacVAr mườzdDmNxi sYacVAráu tuổi,zdDmNx TâzdDmNxn YacVArÝ trước kYacVArhi 4Qdu họcW5UAPT đếnzdDmNx 4Qtạm bYacVAriệt cậYacVAru, lW5UAPTà n4Qgồi ởzdDmNx nW5UAPTơi 4Qcậu đang4Q ngồi.