You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17JaQ6wR: LQDp6Roễ tìytnh nhânQDp6Ro bof2XQtất ngờ

Trước khi QDp6RoTạ ĐJaQ6wRắc QDp6Rotan of2XQtsở of2XQtthì nJaQ6wRhận đượcQDp6Ro JaQ6wRcú điệytn tJaQ6wRhoại lạJaQ6wR, ytlà sốyt điệnQDp6Ro thJaQ6wRoại QDp6Rocố định trof2XQtong cùnof2XQtg thànhyt phJaQ6wRố, ngof2XQtười gytọi QDp6Rođến QDp6Rolà mQDp6Roột phytụ nytữ nóiyt vớiof2XQt giọytng lạnh lùng:of2XQt "QDp6RoAnh ythãy JaQ6wRnghe chof2XQto kJaQ6wRỹ, QDp6Robạn JaQ6wRgái anJaQ6wRh đanQDp6Rog trQDp6Roong yttay JaQ6wRchúng tôi,yt tiền chuộcQDp6Ro mộtof2XQt triệuJaQ6wR JaQ6wRtệ. JaQ6wRNếu ytanh dáof2XQtm báoyt ytcảnh JaQ6wRsát, ytchúng tof2XQtôi of2XQtlập tứQDp6Roc giết coQDp6Ron of2XQttin." nóyti xQDp6Roong QDp6Roliền cúQDp6Rop máyty. QDp6RoCậu nJaQ6wRgây nQDp6Rogười JaQ6wRmột lJaQ6wRúc, of2XQtkhông biết chuyệnJaQ6wR gJaQ6wRì xảJaQ6wRy rof2XQta, hítJaQ6wR sJaQ6wRâu mộof2XQtt hơiJaQ6wR, saJaQ6wRu khyti ổnQDp6Ro of2XQtđịnh tiJaQ6wRnh thầnJaQ6wR lytiền gọiJaQ6wR cho JaQ6wRTân of2XQtÝ Điytền, JaQ6wRkhông ngoàof2XQti dQDp6Roự đytoán củJaQ6wRa QDp6Rocậu of2XQtđiện thoạiJaQ6wR tQDp6Roắt mJaQ6wRáy, lạof2XQti JaQ6wRgọi lại sốJaQ6wR mytáy lúof2XQtc nãy.

Điện thoại bàytn khônof2XQtg ngừJaQ6wRng reoof2XQt. QDp6RoHà ChâQDp6Ron nhìnyt mànof2XQt hìnhQDp6Ro JaQ6wRhiển thof2XQtị sốof2XQt dQDp6Roi độngJaQ6wR rồi hof2XQtỏi TânJaQ6wR of2XQtÝ Điềnyt, "CóQDp6Ro cầytn nghQDp6Roe of2XQtmáy JaQ6wRkhông?" Tytân of2XQtÝ ytĐiền ytmắng: "Cytậu kQDp6Rohùng hả, of2XQtkhông ănJaQ6wR qJaQ6wRua thịtJaQ6wR QDp6Roheo cũof2XQtng kQDp6Rohông thấyQDp6Ro ytheo chạof2XQty à?yt ytĐương nhiêQDp6Ron khôngQDp6Ro thể nJaQ6wRghe." CQDp6Roô rútQDp6Ro dQDp6Roây điệnJaQ6wR thoytại rJaQ6wRa, kytý tQDp6Roúc of2XQtxá of2XQttrong JaQ6wRtích tắcJaQ6wR QDp6Royên tĩytnh trở lại.

Hà Chân hỏi:of2XQt QDp6Ro"Cái yttrò vuQDp6Roi cQDp6Roủa cậof2XQtu ytcó hơof2XQti quJaQ6wRá không?yt LỡJaQ6wR cậuyt QDp6Rota JaQ6wRbáo cảnhof2XQt QDp6Rosát thì pJaQ6wRhải làQDp6Rom QDp6Rosao? TớQDp6Ro nhấtJaQ6wR địnhJaQ6wR pof2XQthải chếtyt, khôngof2XQt thiếuof2XQt cảnof2XQth bof2XQtị cảnhof2XQt sátof2XQt cho ytăn QDp6Romắng á."

Tân ytÝ Điền phấQDp6Rot QDp6Rotay, "YJaQ6wRên tâof2XQtm of2XQtđi, ytanh ấyJaQ6wR đof2XQtã đượcyt JaQ6wRhuấn luyệytn, sẽQDp6Ro biếytt cáof2XQtch of2XQtứng phó loof2XQtại chuyệnof2XQt QDp6Robắt cóof2XQtc tốngyt tiJaQ6wRền, biếytt nytên làJaQ6wRm thếof2XQt nQDp6Roào màyt, sẽJaQ6wR khônJaQ6wRg báo cảnhyt sátJaQ6wR đâof2XQtu. ViệcQDp6Ro of2XQttớ ytlo lQDp6Roà, JaQ6wRanh ấQDp6Roy ytsẽ khôytng maytng tJaQ6wRheo mộtJaQ6wR trof2XQtiệu tQDp6Roệ tiền mặJaQ6wRt thiytệt chứ?QDp6Ro Lytỡ nhưQDp6Ro trêQDp6Ron đườngyt bJaQ6wRị mof2XQtất? ytTớ đềof2XQtn khônof2XQtg nổiof2XQt đâu.QDp6Ro Biết vJaQ6wRậy nóof2XQti nJaQ6wRăm trJaQ6wRăm ngytàn đượcQDp6Ro rồi."

Đồng mưu tof2XQtức giậJaQ6wRn nJaQ6wRói, "Cof2XQtậu nêof2XQtn ngJaQ6wRhĩ lQDp6Roàm thếQDp6Ro nàoof2XQt đểJaQ6wR dẹpJaQ6wR yênyt ôQDp6Rong of2XQtcọp hytọ of2XQtTạ sắp nổof2XQti trậnyt lôiQDp6Ro đìQDp6Ronh JaQ6wRthì hQDp6Roay hJaQ6wRơn, tớQDp6Ro nhìJaQ6wRn thQDp6Roế nJaQ6wRào cof2XQtũng khôQDp6Rong thytấy cQDp6Roậu tof2XQta giống of2XQtngười bịyt ngườiJaQ6wR ytkhác of2XQttrêu đQDp6Roùa màyt coQDp6Ron JaQ6wRcó thểQDp6Ro tJaQ6wRốt bytụng nhẫof2XQtn nhịnyt đâu."

Tân ÝQDp6Ro Điền đeJaQ6wRm JaQ6wRdây thừngyt ytvà băngJaQ6wR dáJaQ6wRn đãJaQ6wR QDp6Rochuẩn bịJaQ6wR trưQDp6Roớc vàyto trytong túiJaQ6wR, nhof2XQtắc HàQDp6Ro Chân QDp6Rolần nJaQ6wRữa: "NJaQ6wRói of2XQtrồi JaQ6wRmà, đếnof2XQt QDp6Ronhà QDp6RoA Mỹof2XQt rồJaQ6wRi thìJaQ6wR QDp6Rotớ gọiyt điJaQ6wRện cJaQ6wRho cậQDp6Rou, cậu lạyti dùnJaQ6wRg dof2XQti độngyt nhắnQDp6Ro địaJaQ6wR chỉof2XQt vof2XQtào ytdi độngyt anyth ấof2XQty, đừnof2XQtg nghyte điệnQDp6Ro thoof2XQtại của JaQ6wRanh ấyJaQ6wR, sẽJaQ6wR of2XQtlộ đóof2XQt. TớQDp6Ro ytđi đây.QDp6Ro Cậuof2XQt đof2XQtừng cof2XQtó qJaQ6wRuên đấy."

Tạ Đắc đếQDp6Ron ngânQDp6Ro hànQDp6Rog rútyt mộQDp6Rot triệuJaQ6wR tệyt tiềnJaQ6wR mặtQDp6Ro, bytỏ tQDp6Rorong JaQ6wRtúi QDp6Rodu lịchof2XQt JaQ6wRmàu xanh, chuQDp6Roẩn bof2XQtị xoJaQ6wRng hết,of2XQt cậuQDp6Ro ngồiof2XQt trof2XQtong xQDp6Roe nhắJaQ6wRm mắtJaQ6wR dưỡngJaQ6wR thầytn, đợof2XQti bJaQ6wRọn bQDp6Roắt cóc tốytng tiềnof2XQt QDp6Rora chỉJaQ6wR thịof2XQt tiếytp tJaQ6wRheo. Tytrong đầuJaQ6wR lạiQDp6Ro hof2XQtiện ryta sốyt điệJaQ6wRn tof2XQthoại bàn cof2XQtủa bọJaQ6wRn cưof2XQtớp, cảJaQ6wRm thấyQDp6Ro quQDp6Roen mắytt, hìnyth nhJaQ6wRư đãof2XQt thấJaQ6wRy JaQ6wRsố nàyyt QDp6Roở đâuQDp6Ro rồi,QDp6Ro nhưng thếQDp6Ro nJaQ6wRào ytcũng JaQ6wRnghĩ khytông ryta. CậuJaQ6wR phQDp6Roân tQDp6Roích tỉyt mJaQ6wRỉ, đốiJaQ6wR JaQ6wRphương nếytu là mQDp6Rouốn tJaQ6wRiền, nhưof2XQt vytậy cQDp6Roho thấyyt QDp6Rokhông phảiyt nhằJaQ6wRm vytào cQDp6Roá nhâytn cậof2XQtu of2XQtmà trof2XQtả thù, chytỉ of2XQtcần ytlàm tJaQ6wRheo bọnyt họof2XQt yêof2XQtu QDp6Rocầu, chắof2XQtc sẽyt khôJaQ6wRng QDp6Roảnh of2XQthưởng đếnJaQ6wR QDp6RoTân Ý.of2XQt Cậu tythấy kQDp6Roỳ lạof2XQt chíQDp6Ronh lJaQ6wRà, JaQ6wRbọn họQDp6Ro vQDp6Roì saJaQ6wRo cof2XQthỉ cQDp6Roần mộtQDp6Ro triệu,of2XQt chẳytng QDp6Rolẽ trướQDp6Roc khi gytây áytn khJaQ6wRông điềytu of2XQttra thânJaQ6wR thếof2XQt cytậu hof2XQtay lytà bọnJaQ6wR cytướp lầnyt nàyyt QDp6Rocơ QDp6Robản chẳng ytra tof2XQtrò yttrống gì?

Di động cQDp6Roó tQDp6Roin nJaQ6wRhắn mới.of2XQt QDp6RoCậu QDp6Romở xJaQ6wRem, lof2XQtà mộtQDp6Ro địof2XQta cQDp6Rohỉ, khQDp6Rou vựcJaQ6wR nJaQ6wRgoại thànQDp6Roh, có ythơi hẻQDp6Roo lytánh, sJaQ6wRau cof2XQtùng kèof2XQtm ytthêm: Mộtof2XQt mìQDp6Ronh anyth JaQ6wRđi, nếytu nhQDp6Roư ytbáo cảnof2XQth sát, of2XQtanh sẽof2XQt hốiyt hậof2XQtn. Cậuyt tof2XQthấy tQDp6Rohế nytào cũngJaQ6wR thytấy QDp6Rokỳ QDp6Roquái, đốof2XQti phươnof2XQtg thJaQ6wRế mà QDp6Robáo chof2XQto of2XQtcậu địaQDp6Ro cof2XQthỉ of2XQtcụ of2XQtthể rõof2XQt ràytng, thậytm chíof2XQt giJaQ6wRọng ytđiệu nóyti chJaQ6wRuyện lại QDp6Rokhách sáyto lof2XQtịch sự.

Cậu gọi điệytn ytthoại, sQDp6Roau đóQDp6Ro khởiof2XQt QDp6Rođộng xof2XQte, QDp6Rochạy thof2XQtẳng đếof2XQtn mJaQ6wRục tof2XQtiêu. QDp6RoQua đof2XQtường cao tQDp6Roốc ytlà QDp6Romột coof2XQtn đườngJaQ6wR QDp6Rocó vẻJaQ6wR chậtJaQ6wR hẹp,yt hàQDp6Rong cytây thônof2XQtg caJaQ6wRo JaQ6wRto đầyQDp6Ro haof2XQti bên đường,yt lytá đJaQ6wRã rụnytg hếof2XQtt, tJaQ6wRrơ trọiJaQ6wR đứof2XQtng giữayt đồngQDp6Ro trốngof2XQt yttrong mùQDp6Roa đông. BênJaQ6wR taof2XQty tráiof2XQt lQDp6Roà sônytg ThượngJaQ6wR LâmJaQ6wR mênJaQ6wRh mQDp6Roông, nof2XQtgày đêmJaQ6wR chof2XQtảy cuJaQ6wRồn cuof2XQtộn không ngừngJaQ6wR nghỉ,yt of2XQtvì tJaQ6wRhế khytông khJaQ6wRí sQDp6Roo QDp6Rovới nytội thàof2XQtnh lof2XQtạnh JaQ6wRhơn nhiều.of2XQt Trời đãQDp6Ro tối,JaQ6wR trênof2XQt đưytờng QDp6Roxe rấytt ítyt, cũnJaQ6wRg khôngQDp6Ro cJaQ6wRó đènyt đường.JaQ6wR CậJaQ6wRu láiof2XQt rytất chậm, JaQ6wRnhờ ytánh đJaQ6wRèn nêof2XQtn thấyJaQ6wR QDp6Rođược phíaof2XQt trof2XQtước chếchQDp6Ro bênQDp6Ro phQDp6Roải lQDp6Roà mộtyt tof2XQtòa nhà hof2XQtai tầnof2XQtg xâyyt dựnJaQ6wRg theJaQ6wRo phoytng cof2XQtách JaQ6wRkiên tof2XQtrúc nướcJaQ6wR ngoàiof2XQt, cậJaQ6wRu ytdừng of2XQtxe cách mộtyt đoQDp6Roạn xyta, xáchQDp6Ro thof2XQteo tof2XQtúi dytu lJaQ6wRịch chậof2XQtm ytrãi ytđi tới.

Cổng không bịyt khQDp6Roóa, QDp6Rokhẽ mof2XQtở, dJaQ6wRường nof2XQthư đợJaQ6wRi cậQDp6Rou tJaQ6wRự chuof2XQti đầuof2XQt vàJaQ6wRo lưới.QDp6Ro Cậuyt of2XQtđẩy cửa sắtyt đQDp6Roi vàof2XQto, đâyyt JaQ6wRlà ngôiof2XQt nhQDp6Roà điểnJaQ6wR hìnJaQ6wRh cof2XQtủa ngườiJaQ6wR QDp6Rodân phytương Naytm, cóyt lẽ từyt lâuJaQ6wR QDp6Rokhông cóyt ytai ở,yt cóof2XQt cQDp6Rohút hoaytng vắnJaQ6wRg, cJaQ6wRỏ of2XQtdại troQDp6Rong vườQDp6Ron cQDp6Roao đytến thắt lytưng, QDp6Rocây sytồi xQDp6Roanh cũnJaQ6wRg kQDp6Rohông thấyof2XQt dấuQDp6Ro hiQDp6Roệu củyta sựof2XQt chJaQ6wRăm JaQ6wRsóc. Cậuof2XQt đứng trưytớc cáof2XQtnh cửaQDp6Ro đóngJaQ6wR cJaQ6wRhặt tJaQ6wRập trof2XQtung tJaQ6wRư QDp6Rotưởng níof2XQtn thởJaQ6wR lắQDp6Rong nghyte độnJaQ6wRg tĩnh mộtJaQ6wR lúQDp6Roc, chẳngyt nghyte đượytc gìof2XQt nJaQ6wRgoại trừof2XQt tiếngQDp6Ro gióyt thổiof2XQt qQDp6Roua tányt lá.of2XQt Đưa tQDp6Roay đẩyQDp6Ro cửQDp6Roa, tiếnQDp6Rog cof2XQtọt of2XQtkẹt vaJaQ6wRng lêof2XQtn, hQDp6Roình ảJaQ6wRnh TâQDp6Ron ÝQDp6Ro ĐiềnQDp6Ro bịof2XQt of2XQttrói hai tof2XQtay haJaQ6wRi QDp6Rochân, miof2XQtệng dáof2XQtn bytăng díytnh ngồiyt trêJaQ6wRn sJaQ6wRofa, ytlập tJaQ6wRức đậJaQ6wRp vQDp6Roào mắtQDp6Ro cậu. JaQ6wRCậu ytngây nJaQ6wRgẩn cof2XQtả người,JaQ6wR đJaQ6wRầu tiênof2XQt ytlà nhìof2XQtn ytchung quanJaQ6wRh, khônytg pJaQ6wRhát hiện of2XQtngười kháytc, of2XQtsau QDp6Rođó đJaQ6wRi tớyti, xéJaQ6wR băngJaQ6wR dof2XQtán trênQDp6Ro miệnQDp6Rog of2XQtcô ra.

Động tác cof2XQtậu cóJaQ6wR chúJaQ6wRt tythô lỗ,yt Tâytn of2XQtÝ ytĐiền nhịnQDp6Ro khônof2XQtg đượcQDp6Ro rútJaQ6wR of2XQthai tytay of2XQtgiấu đằng sof2XQtau lQDp6Roưng rayt, đJaQ6wRẩy cậuyt QDp6Rora nóiQDp6Ro: yt"Đau! AJaQ6wRnh nJaQ6wRhẹ chútJaQ6wR, đểof2XQt ytem of2XQttự làm."

Tạ ĐắcQDp6Ro JaQ6wRhỏi vớiQDp6Ro giof2XQtọng điof2XQtệu khônJaQ6wRg thấyyt hứnQDp6Rog tythú: "Bof2XQtọn cướpof2XQt đâu?"

Tân Ýof2XQt Điền sợQDp6Ro ytcậu QDp6Rotức giậof2XQtn, vộiof2XQt vãof2XQt JaQ6wRôm cQDp6Roổ cậuyt đeof2XQtm hếtQDp6Ro JaQ6wRkỹ QDp6Roxảo hôytn cQDp6Roậu, đếnyt khof2XQti cậu bắtyt JaQ6wRđầu thởyt dốc,QDp6Ro nhytân cơyt hof2XQtội hôJaQ6wR of2XQtto: "QDp6RoLễ tìnQDp6Roh nhânQDp6Ro vJaQ6wRui vẻ!"

Tạ Đắc cóyt of2XQtvẻ vôyt cùnytg QDp6Robình tĩnhyt, dánQDp6Ro mắtof2XQt JaQ6wRvào JaQ6wRcô QDp6Robạn gáof2XQti tinQDp6Roh quáiyt dựaQDp6Ro sátyt vytào mình mộJaQ6wRt lúcJaQ6wR lâu,yt cuof2XQtối cùnJaQ6wRg thởQDp6Ro dàJaQ6wRi bytó yttay, "ytQuên đJaQ6wRi, khQDp6Roông JaQ6wRsao làJaQ6wR tốtJaQ6wR rồi."

Bộ dạng bìnhQDp6Ro yttĩnh củyta cậuyt trQDp6Roong QDp6Romắt Tânyt ÝQDp6Ro Điềnof2XQt JaQ6wRchả kháof2XQtc dJaQ6wRấu hiệuQDp6Ro of2XQtbáo trJaQ6wRước bão tốQDp6Ro sắpof2XQt JaQ6wRđến, nhof2XQtanh nJaQ6wRhảu nịnhQDp6Ro nọytt: "ytChẳng pythải gầnQDp6Ro đâyQDp6Ro tâmJaQ6wR tìytnh aof2XQtnh không tytốt saoyt, of2XQtdỗ aJaQ6wRnh lạiJaQ6wR khôngyt ytvui, đof2XQtành phảiQDp6Ro tựyt bQDp6Roiên tQDp6Roự diễnJaQ6wR tạJaQ6wRo chyto anh cơJaQ6wR hộiof2XQt ytlàm of2XQtanh hytùng cứuJaQ6wR mỹJaQ6wR JaQ6wRnhân thôyti. JaQ6wREm đùayt giỡytn JaQ6wRanh of2XQtvậy, aJaQ6wRnh không giJaQ6wRận chứ?"

"Em nói tQDp6Rohử xemQDp6Ro?" Cytậu lof2XQtạnh lùnJaQ6wRg liếcQDp6Ro ytcô mộof2XQtt cáiyt. TânQDp6Ro ÝQDp6Ro Điof2XQtền sợQDp6Ro kJaQ6wRhông dáytm ythé một ytcâu nQDp6Roào, nhof2XQtư mộtQDp6Ro chof2XQtú mèoof2XQt nhQDp6Roỏ đáJaQ6wRng tQDp6Rohương nhytìn cậu,of2XQt hof2XQtai yttay đểyt trêytn đầu nhof2XQtư thỏJaQ6wR QDp6Rotrắng, háytt giọngJaQ6wR thiếof2XQtu nhiJaQ6wR: QDp6Ro"Xin JaQ6wRbạn đừngof2XQt QDp6Roăn tof2XQtôi of2XQtđừng ăof2XQtn tôi, tJaQ6wRôi sJaQ6wRẽ hátJaQ6wR ytcho bạnyt mộtof2XQt of2XQtbài hytát thậQDp6Rot of2XQthay -yt- "

Cậu phì cưof2XQtời, vof2XQtội xQDp6Rooay ytngười QDp6Rosang chỗof2XQt khytác. Chúof2XQt ýQDp6Ro tớof2XQti mộtQDp6Ro qJaQ6wRuyển sáytch trof2XQtên sofa, hỏiJaQ6wR: "Chytờ lâytu khytông?" NgưQDp6Roời nàQDp6Roo đóof2XQt QDp6Rocó tậytt giậtJaQ6wR mQDp6Roình vộiQDp6Ro vãJaQ6wR lắQDp6Roc đầu, "EJaQ6wRm khôngQDp6Ro of2XQtbiết of2XQtanh cof2XQtó đếnyt QDp6Rohay khytông, chQDp6Roo QDp6Ronên đytem thof2XQteo sQDp6Roách đểJaQ6wR giếQDp6Rot thời gian."

Cậu vỗ vQDp6Roỗ đệQDp6Rom sofaQDp6Ro, "EQDp6Rom QDp6Ronói anyth cytó ytthể khônJaQ6wRg đytến sof2XQtao? NhọcJaQ6wR JaQ6wRlòng hJaQ6wRai ngJaQ6wRười nghĩ of2XQtra cáyti of2XQttrò bytắt cóc,of2XQt cytó cytâu khônQDp6Rog cof2XQtó mũyti khJaQ6wRoan kQDp6Roim of2XQtcương tof2XQthì đừngyt hònJaQ6wRg làm ngQDp6Rohề gốmof2XQt sứ,QDp6Ro thậytt mấtyt mặJaQ6wRt xấuQDp6Ro hổ!"

Tân ÝQDp6Ro ĐiềnJaQ6wR bJaQ6wRỗng nof2XQthiên tỉnQDp6Roh ytngộ réoof2XQt lênof2XQt: "AJaQ6wRnh of2XQtđã sớmyt biếtQDp6Ro rồiof2XQt hả?"

"Có người bQDp6Roắt cócJaQ6wR mof2XQtà lạQDp6Roi xàiof2XQt điệnyt tQDp6Rohoại cQDp6Roố đJaQ6wRịnh ytvà dyti đytộng sytao? CũngQDp6Ro kof2XQthông cần of2XQtvệ tinyth thof2XQteo dõJaQ6wRi, QDp6Rotùy tiệnyt đJaQ6wRiều QDp6Rotra mộQDp6Rot tíof2XQt of2XQtlà QDp6Rora cytả thJaQ6wRôi." of2XQtTrách không đượcJaQ6wR of2XQtcậu ytnghĩ of2XQtsố QDp6Rođiện thoạiyt JaQ6wRbàn JaQ6wRnhìn quof2XQten mắQDp6Rot, of2XQtnăm coQDp6Ron JaQ6wRsố QDp6Rođầu tiên cJaQ6wRủa JaQ6wRsố điJaQ6wRện thoạiof2XQt yttrường TJaQ6wRhượng ĐJaQ6wRại QDp6Rođều gJaQ6wRiống nhytau. Khyti ytvệ sytĩ of2XQtnói QDp6Rocậu biết chủof2XQt sốJaQ6wR điệnyt tQDp6Rohoại nQDp6Roày of2XQtlà "Hof2XQtà Chânof2XQt", mặtyt cậuQDp6Ro xaof2XQtnh ytlại, mof2XQtới hiểuof2XQt JaQ6wRra hai ngườiJaQ6wR họQDp6Ro JaQ6wRliên tQDp6Rohủ đùyta mìnhyt. CậQDp6Rou quyJaQ6wRết địnhQDp6Ro ytbiết thờyti biof2XQtết thếyt of2XQtđi đến cùQDp6Rong, muốJaQ6wRn xQDp6Roem cáytc cytô rJaQ6wRốt cuộcyt muốnJaQ6wR qQDp6Rouậy JaQ6wRcái quỷQDp6Ro gì.QDp6Ro QDp6RoXe nganof2XQtg QDp6Roqua quảng trof2XQtường truytng tâmQDp6Ro, tQDp6Rorên đof2XQtường QDp6Rođều làyt ngưytời bánof2XQt JaQ6wRhoa hồng,yt lytúc of2XQtnày mJaQ6wRới tỉnh ngộ.

Tân QDp6RoÝ Điền đấof2XQtm mạnhQDp6Ro cậof2XQtu mộtyt cái,yt "JaQ6wRAnh xQDp6Roấu quáof2XQt ytđi, hJaQ6wRồi JaQ6wRnãy of2XQtcố QDp6Roý QDp6Rochơi emQDp6Ro!" KícJaQ6wRh động làmof2XQt of2XQtcô qJaQ6wRuên JaQ6wRhai chânof2XQt bJaQ6wRị tróiJaQ6wR màJaQ6wR QDp6Rođứng lJaQ6wRên, kếQDp6Rot quảof2XQt suýtyt chútQDp6Ro nof2XQtữa ngã nhào.

"Anh chưa nJaQ6wRói ytgì hết,QDp6Ro làJaQ6wR tựof2XQt eytm nhảyof2XQt ytvào ômJaQ6wR mJaQ6wRà." Cytậu lJaQ6wRộ QDp6Rora mộtJaQ6wR nụJaQ6wR cườiJaQ6wR xấytu xa, JaQ6wRngồi xytổm xytuống tháyto dâyof2XQt thừnytg quQDp6Roanh of2XQtchân cof2XQtô, thytáo mộtyt of2XQthồi vẫnyt chưaof2XQt xong, QDp6Rocó chúJaQ6wRt khôytng kiênyt nhẫn,of2XQt "Khôytng QDp6Rocó việcof2XQt gìJaQ6wR JaQ6wRem thắytt JaQ6wRgút nhiJaQ6wRều vậyof2XQt làm gì?"

Tân of2XQtÝ Điền JaQ6wRhừ ytmột tof2XQtiếng, "ĐểJaQ6wR diytễn chJaQ6wRo thậytt mQDp6Roà, ngườJaQ6wRi ytta rấJaQ6wRt chuyof2XQtên ngJaQ6wRhiệp đó.JaQ6wR Dây thừnytg quáyt dài,yt đànhJaQ6wR phảof2XQti thytắt gJaQ6wRút nhiềuyt QDp6Rothôi. Aof2XQtnh cànytg tJaQ6wRháo ytchân eQDp6Rom càng QDp6Rođau, ởof2XQt JaQ6wRphòng bêJaQ6wRn QDp6Robên of2XQtkia of2XQtcó dQDp6Roao đấy."

Cậu tứcQDp6Ro giytận nói:yt "ĐQDp6Roáng đời!"of2XQt Đứnytg dậyJaQ6wR đof2XQtến phof2XQtòng bếQDp6Rop tìmJaQ6wR mộJaQ6wRt cyton daof2XQto cắJaQ6wRt JaQ6wRtrái câof2XQty QDp6Rođể cắQDp6Rot đứtQDp6Ro dây.

Tân QDp6RoÝ Điền ytmở tQDp6Roúi ytdu ytlịch cytủa ytcậu rof2XQta xeof2XQtm, ngytạc nhiênQDp6Ro: QDp6Ro"Wow, đâyJaQ6wR làQDp6Ro lầytn đầuof2XQt tiên ytem thof2XQtấy tiytền mặQDp6Rot nhiềuof2XQt tythế nàQDp6Roy, rấtJaQ6wR khôngJaQ6wR of2XQtan toQDp6Roàn, QDp6Ronhanh nhJaQ6wRanh kiếm chỗJaQ6wR giấuof2XQt nóJaQ6wR đi."

Tạ Đắc quJaQ6wRan sátJaQ6wR JaQ6wRcăn nhytà, bênyt tronQDp6Rog tof2XQtrống rỗJaQ6wRng khôof2XQtng cóyt đồyt đạcQDp6Ro. TườngQDp6Ro trof2XQtắng, sàn JaQ6wRnhà, đènof2XQt tof2XQtreo, trêQDp6Ron tườngQDp6Ro of2XQttreo mJaQ6wRột QDp6Robức traof2XQtnh sơJaQ6wRn dQDp6Roầu, JaQ6wRđồ of2XQtdùng cythỉ có sofaof2XQt, bàytn ăn,QDp6Ro vàyti cáiQDp6Ro gythế, giốngof2XQt nhJaQ6wRư chuẩof2XQtn bịJaQ6wR cJaQ6wRho thof2XQtuê, khQDp6Roông nhịnQDp6Ro được JaQ6wRhỏi: "ytNhà củayt ai?"

"Nhà của mộtQDp6Ro hof2XQtọc siQDp6Ronh, ytcả ytnhà of2XQtdi dânyt sQDp6Roang Cof2XQtanada, thỉnof2XQth thytoảng JaQ6wRmới vềJaQ6wR. ytEm phiên ytdịch luậnJaQ6wR vJaQ6wRăn cytho cof2XQton béof2XQt, cyton bQDp6Roé chof2XQto eytm mượof2XQtn nhytà vàof2XQti ngàyyt. Eytm nóiof2XQt cần mượnof2XQt nhytà đểQDp6Ro quQDp6Roay phiJaQ6wRm QDp6Rongắn, QDp6Rohì hì."

Cậu trêuyt cythọc nói:of2XQt "QQDp6Rouay pythim eQDp6Rom bịof2XQt of2XQttrói hả?"

"Anh được lytắm, đừJaQ6wRng cóJaQ6wR mQDp6Roà đượQDp6Roc lợof2XQti màof2XQt cònyt rJaQ6wRa vẻQDp6Ro thônJaQ6wRg minhJaQ6wR! ytEm tốJaQ6wRn rof2XQtất nhiềuof2XQt tâm tJaQ6wRư, cũnJaQ6wRg mJaQ6wRuốn tặytng aJaQ6wRnh mJaQ6wRột mónQDp6Ro QDp6Roquà đặof2XQtc biệtQDp6Ro nhânof2XQt lễyt tìJaQ6wRnh ytnhân. Rốtyt cuộc aJaQ6wRnh cóJaQ6wR nQDp6Rogạc nof2XQthiên of2XQtvui mừngQDp6Ro khônQDp6Rog vậy?"yt TânJaQ6wR of2XQtÝ ĐiềQDp6Ron vJaQ6wRừa nytói QDp6Rovừa nhặytt dây tJaQ6wRhừng, băngJaQ6wR dJaQ6wRán rQDp6Roơi trênQDp6Ro đấtof2XQt vàyt of2XQtcuốn sáytch ởJaQ6wR soQDp6Rofa nhytét vof2XQtào túiof2XQt QDp6Rosách, kéo khJaQ6wRóa kéQDp6Roo nytói: "Đượcof2XQt rQDp6Roồi, JaQ6wRmặc ytkệ JaQ6wRanh vof2XQtui QDp6Roít hof2XQtay làJaQ6wR vuQDp6Roi nhiều,of2XQt thờiyt gian khôngQDp6Ro cònof2XQt sớmJaQ6wR nữQDp6Roa, chúnof2XQtg tyta nênyt điyt thôi.QDp6Ro AJaQ6wRnh đậuJaQ6wR xof2XQte of2XQtở đâu?"

"Sao phải đi?yt ytKhông phảiJaQ6wR of2XQtem mượnyt nhàyt of2XQtmấy ngàyty sQDp6Roao? KhônQDp6Rog ởof2XQt lạiyt mộtof2XQt đêmof2XQt qJaQ6wRuả thực QDp6Rocó JaQ6wRlỗi vytới QDp6Rosự hytao tJaQ6wRốn tâmQDp6Ro tưQDp6Ro cJaQ6wRủa em.yt" cậJaQ6wRu thủnQDp6Rog QDp6Rothẳng đếnJaQ6wR sofQDp6Roa ngồi xuống.

"Anh tytưởng đâyQDp6Ro làyt JaQ6wRkhách sof2XQtạn saoof2XQt? Thứof2XQt nhấtQDp6Ro JaQ6wRkhông cóyt JaQ6wRthức of2XQtăn, thJaQ6wRứ of2XQthai kythông cóof2XQt chănof2XQt, làmyt sJaQ6wRao màyt ởyt lQDp6Roại được?"

"Ăn thì cJaQ6wRó thểof2XQt mof2XQtua ởQDp6Ro gầnof2XQt đQDp6Roây, cònJaQ6wR chăn,JaQ6wR ytráng tìytm chof2XQtắc chắJaQ6wRn cóof2XQt thôi,QDp6Ro nJaQ6wRếu không họyt vQDp6Roề đâyty đắpyt bof2XQtằng cáQDp6Roi QDp6Rogì?" Cậuyt điyt thẳnQDp6Rog vàJaQ6wRo QDp6Rophòng of2XQtngủ, mởJaQ6wR QDp6Rotủ of2XQtâm tường, of2XQtbên of2XQttrong đầyty đủof2XQt thảJaQ6wRm lof2XQtông, chănyt, gốQDp6Roi đầu,QDp6Ro chiếuQDp6Ro vytà nhữngof2XQt thứof2XQt linh tiof2XQtnh khác.

Tân Ýyt Điền vJaQ6wRẫn lắQDp6Roc đầu,yt QDp6Ro"Em khôytng muốytn ởQDp6Ro đây,JaQ6wR khônQDp6Rog cof2XQtó điềuyt hòof2XQta, buJaQ6wRổi tJaQ6wRối sẽQDp6Ro lạnh. EJaQ6wRm cJaQ6wRó đặJaQ6wRt of2XQtchỗ ởof2XQt nhJaQ6wRà hàQDp6Rong TâJaQ6wRy, táQDp6Rom giờyt tối,QDp6Ro nếuQDp6Ro QDp6Rokhông đQDp6Roi tJaQ6wRhì khôJaQ6wRng kịp đâu."

Tạ ĐJaQ6wRắc lof2XQtiếc QDp6Rocô mytột ytcái, of2XQtnhàn nof2XQthã nóiyt: "YênQDp6Ro tâmof2XQt, cóof2XQt anyth ởQDp6Ro đâJaQ6wRy, sytẽ khof2XQtông of2XQtđể QDp6Roem of2XQtđông JaQ6wRlạnh đâu."

Cuối cùng họJaQ6wR đếnyt cửaof2XQt hànQDp6Rog tiệnof2XQt ytlợi ytgần đóJaQ6wR JaQ6wRmua mof2XQtột of2XQtít vậJaQ6wRt dụytng hàQDp6Rong ngQDp6Roày, cộng thêJaQ6wRm mQDp6Roì ănJaQ6wR of2XQtliền, lạpJaQ6wR xưof2XQtởng vàQDp6Ro trứnof2XQtg khyto, ănyt qJaQ6wRua lJaQ6wRoa JaQ6wRmột bữa.of2XQt TQDp6Roân JaQ6wRÝ Điền vof2XQtừa tQDp6Rohu dọnyt of2XQtchén đũaQDp6Ro ytvừa lắcyt đầuQDp6Ro: "BữaQDp6Ro tQDp6Roiệc lớytn ngof2XQtày lễQDp6Ro tQDp6Roình nhâQDp6Ron củayt em QDp6Rocứ nJaQ6wRhư QDp6Rovậy biếytn thàof2XQtnh mQDp6Roì ăJaQ6wRn liền."

Tạ ĐắcQDp6Ro từyt phíJaQ6wRa saJaQ6wRu ômyt lấyyt QDp6Roeo cytô, tQDp6Rohì of2XQtthầm vJaQ6wRào tayti QDp6Rocô: "Bữaof2XQt tiệcJaQ6wR lớnQDp6Ro ngQDp6Roày lQDp6Roễ tìQDp6Ronh nhJaQ6wRân JaQ6wRcủa QDp6Roanh, bof2XQtây gytiờ QDp6Rochính tQDp6Rohức bắtJaQ6wR đầof2XQtu -JaQ6wR- "

Tân QDp6RoÝ ĐiQDp6Roền quytay đầuJaQ6wR lQDp6Roại, nof2XQthư cườQDp6Roi nhưyt khônQDp6Rog nJaQ6wRhìn QDp6Rocậu mộQDp6Rot cái,JaQ6wR nhướQDp6Ron màyJaQ6wR nóJaQ6wRi: "ytAnh ngJaQ6wRhĩ haJaQ6wRy JaQ6wRquá điQDp6Ro, eJaQ6wRm mớiof2XQt khôngof2XQt cầnJaQ6wR -yt- "

Cậu cúQDp6Roi đầQDp6Rou hytôn cổQDp6Ro cô,QDp6Ro "KhQDp6Roông pythải JaQ6wRem QDp6Robị yttrói saoyt? Làmof2XQt gytì QDp6Rocó quyềnyt nof2XQtói "Không"?"

Tân of2XQtÝ Điềnof2XQt hừof2XQt mộtQDp6Ro tiếng,QDp6Ro khônJaQ6wRg phJaQ6wRục of2XQtphản bácQDp6Ro: "QDp6RoAnh QDp6Rocũng of2XQtkhông JaQ6wRphải bọnyt cướp!"

"Anh JaQ6wRkhông ngạQDp6Roi làmQDp6Ro đạoQDp6Ro of2XQttặc háiJaQ6wR of2XQthoa mQDp6Roột phen."

"Đáng tiếcQDp6Ro QDp6Roem khôQDp6Rong phảiof2XQt làyt ytcon tiJaQ6wRn bịJaQ6wR bQDp6Roắt cóytc." CôJaQ6wR nytói xonJaQ6wRg cườiJaQ6wR chạJaQ6wRy đi.

Có thể lQDp6Roà dof2XQto chuyệJaQ6wRn QDp6Ro"Bắt cóc"yt kJaQ6wRích thícQDp6Roh, QDp6Robuổi tQDp6Roối Tạof2XQt ĐQDp6Roắc cựcof2XQt kytỳ phấnQDp6Ro QDp6Rokhởi, suy ngof2XQthĩ nhiềytu cQDp6Roách QDp6Rogiày vòyt cJaQ6wRô. Khởiyt đầJaQ6wRu Tytân JaQ6wRÝ Điềof2XQtn cóQDp6Ro tJaQ6wRrắc trJaQ6wRở, nhQDp6Roưng là ytvì JaQ6wRlấy lònQDp6Rog cậof2XQtu, nỗQDp6Ro lựJaQ6wRc phốof2XQti ythợp cậof2XQtu muốnyt làmQDp6Ro gof2XQtì thìyt làJaQ6wRm, dầnyt dầnQDp6Ro quen được.yt CQDp6Roậu cytàng JaQ6wRhăng hof2XQtái, kythông cQDp6Rohỉ muốnyt côof2XQt thựcyt hiệnQDp6Ro cof2XQtác độytng tácQDp6Ro khó nói,of2XQt bảnof2XQt tJaQ6wRhân càngof2XQt khôngJaQ6wR gìJaQ6wR kiênytg kỵ,yt nof2XQtói sởJaQ6wR tQDp6Rorường JaQ6wRhạ lưuQDp6Ro gJaQ6wRì đQDp6Roó. Tân ÝJaQ6wR JaQ6wRĐiền vừaQDp6Ro tof2XQthẹn vừaJaQ6wR giậnof2XQt, QDp6Roxoay ngườJaQ6wRi xuytống giườngJaQ6wR ytmuốn tJaQ6wRìm bôngQDp6Ro gof2XQtòn bịt lytỗ taiJaQ6wR. Cuốiyt cof2XQtùng hQDp6Roai nQDp6Rogười mệtyt ytcực đof2XQtô, ômof2XQt nof2XQthau đánhQDp6Ro mộJaQ6wRt giấQDp6Roc nJaQ6wRgon lành.

Thân thể ytđã trúJaQ6wRt hếtof2XQt niềmJaQ6wR QDp6Rosay mêof2XQt thỏaQDp6Ro thíof2XQtch, yttâm lJaQ6wRý cũytng tựJaQ6wR nJaQ6wRhiên ytmà khoof2XQtan khoái hơn,of2XQt Tạof2XQt Đắcof2XQt sof2XQtau mộtof2XQt of2XQtgiấc tytỉnh dậy,of2XQt cảytm giytác sảngyt khoof2XQtái ytvô cùng,QDp6Ro tinh thầnof2XQt of2XQtsung mof2XQtãn, JaQ6wRđã lof2XQtâu chưaJaQ6wR cytảm thấyof2XQt hănof2XQtg hJaQ6wRái dâytng of2XQttrào nhưof2XQt ytthế này.

Tân ÝJaQ6wR Điền QDp6Rouể oảiJaQ6wR tỉnhJaQ6wR dậy,JaQ6wR JaQ6wRcậu đãyt quJaQ6wRần áoJaQ6wR chỉnof2XQth tề,yt rửaJaQ6wR mặtyt xonQDp6Rog xuôyti, đứQDp6Rong trước gươngQDp6Ro thắof2XQtt cof2XQtà vạt.QDp6Ro Bởiyt vQDp6Roì khônJaQ6wRg cof2XQtó JaQ6wRrèm cytửa sổ,JaQ6wR of2XQtánh ytnắng tof2XQthẳng tắpof2XQt chiếu vàoyt phòng.of2XQt Cof2XQtô JaQ6wRche of2XQtmắt, ngápof2XQt of2XQtmột cáiof2XQt nytói: "Aof2XQtnh phảiof2XQt điJaQ6wR lof2XQtàm hả?"

"Mẹ anof2XQth đytã QDp6Rokhỏe hơytn nhiềuJaQ6wR rồiyt, of2XQtem muốJaQ6wRn tythăm bàJaQ6wR khJaQ6wRông?" ytCậu khôngyt quof2XQtay đầu,yt hytỏi mộof2XQtt cácQDp6Roh QDp6Rothờ ơ.

Có thytể JaQ6wRdo mớiof2XQt tỉnof2XQth lại,yt Tof2XQtân Ýof2XQt Điềnyt cảmof2XQt giácQDp6Ro yttrong đQDp6Roầu trốnof2XQtg rQDp6Roỗng, QDp6Rohồi lâof2XQtu mJaQ6wRới trởJaQ6wR lạiQDp6Ro bìnQDp6Roh thJaQ6wRường, "SaJaQ6wRu nàyof2XQt of2XQtđi, ytđược không?"

Cậu điJaQ6wR quaJaQ6wR, đứngQDp6Ro bênyt giườngyt QDp6Rotừ trêQDp6Ron nhQDp6Roìn xuốJaQ6wRng côQDp6Ro, cườyti nóQDp6Roi: QDp6Ro"Sớm muộnJaQ6wR cũngyt pof2XQthải ytđi, eytm sof2XQtợ cáJaQ6wRi gì."

Cô không muốytn nóQDp6Roi JaQ6wR"Em khôof2XQtng mJaQ6wRuốn of2XQtđến QDp6Ronhà JaQ6wRanh" mộtyt cof2XQtách trựcof2XQt tytiếp nJaQ6wRên thytay đổi cácQDp6Roh QDp6Rokhác of2XQtdịu dànQDp6Rog hơnJaQ6wR, "AnJaQ6wRh khJaQ6wRông cảmQDp6Ro thytấy hơJaQ6wRi nónytg vộiQDp6Ro sytao? Cythúng ta ytmới quyten nof2XQthau QDp6Romấy tytháng mJaQ6wRà thôi--of2XQt "

"Nhưng QDp6Romà chúytng tJaQ6wRa biếQDp6Rot nQDp6Rohau JaQ6wRbảy năof2XQtm rồi."

"Em --" ytTân JaQ6wRÝ Điềnyt nhìnJaQ6wR cậuJaQ6wR muytốn nóiJaQ6wR lạiof2XQt thôiyt. QDp6RoNhững hìnhyt ảnQDp6Roh ytlộn xộnQDp6Ro hiệnQDp6Ro lên troytng đầJaQ6wRu cô,QDp6Ro ytcô khof2XQtông biếtyt nêof2XQtn làmof2XQt tythế nàQDp6Roo QDp6Rocho pof2XQthải. CôQDp6Ro khôof2XQtng ngQDp6Roờ quan QDp6Rohệ QDp6Rohai ngưJaQ6wRời sẽof2XQt tiếnJaQ6wR tof2XQtriển nhanyth nythư vof2XQtậy, nhaytnh ytđến kQDp6Rohiến cJaQ6wRô trJaQ6wRở tay khôJaQ6wRng kịp.

Tạ Đắc ngof2XQtồi xuốof2XQtng ytđầu giườngyt, thof2XQtấp giọngof2XQt nytói: "Yof2XQtên tâmyt, mQDp6Roẹ aQDp6Ronh cythỉ nhớyt nhữngJaQ6wR người vàQDp6Ro sQDp6Roự ytviệc QDp6Rotrước lúcof2XQt QDp6Roanh JaQ6wRhai mất,of2XQt tríQDp6Ro of2XQtnhớ QDp6Rosau of2XQtnày tronQDp6Rog tìof2XQtnh trạng hQDp6Roỗn loạn,QDp6Ro mẹJaQ6wR anyth chắcof2XQt ytlà khQDp6Roông of2XQtnhớ ytra JaQ6wRem đâu."

Tân QDp6RoÝ ĐiềnQDp6Ro khônytg of2XQtnói gof2XQtì, of2XQtquay đầuyt nhìnof2XQt ngoàiof2XQt cửayt sổ.

"Ba anh mytất rồi,of2XQt ytanh mQDp6Roới nhậnof2XQt rJaQ6wRa trênQDp6Ro đờiof2XQt ytnày cQDp6Rohỉ cof2XQtòn QDp6Romẹ aytnh QDp6Rolà ngưytời thof2XQtân duy nhấtJaQ6wR. Tof2XQtình of2XQttrạng ytsức kof2XQthỏe JaQ6wRvà yttinh thầnQDp6Ro bJaQ6wRà ấyJaQ6wR lúytc tốJaQ6wRt lúof2XQtc khôJaQ6wRng, aytnh rất lyto JaQ6wRlắng, nêJaQ6wRn từyt ytkhách sạJaQ6wRn dọnQDp6Ro vềyt nhàof2XQt, muốnQDp6Ro lúof2XQtc JaQ6wRbà ấyyt còQDp6Ron sốngJaQ6wR cQDp6Rohăm sóc QDp6Robà nhiof2XQtều hơJaQ6wRn. Chof2XQtúng ytta kếtJaQ6wR hytôn sớmJaQ6wR mộytt chJaQ6wRút, trof2XQtong JaQ6wRnhà cof2XQtó trQDp6Roẻ coof2XQtn, bà ấyof2XQt QDp6Rosẽ khof2XQtông cytô quof2XQtạnh thếJaQ6wR nàyJaQ6wR, QDp6Rođây of2XQtlà tof2XQthứ nhấytt; of2XQtthứ haiof2XQt, trQDp6Roước đâyJaQ6wR anh cof2XQthưa từngQDp6Ro nghĩJaQ6wR đếnQDp6Ro QDp6Rochuyện kếtof2XQt hôQDp6Ron, nếuof2XQt nhưyt nQDp6Rohất địof2XQtnh QDp6Rophải cướJaQ6wRi, of2XQtđối tượng chJaQ6wRỉ cóof2XQt thểof2XQt of2XQtlà emJaQ6wR." Cậuof2XQt tytheo thytói qJaQ6wRuen đQDp6Roem nhữngof2XQt tâQDp6Rom tìof2XQtnh, suyty nghĩ, tháyti độJaQ6wR ẩnJaQ6wR giấuof2XQt ởyt QDp6Ronơi màJaQ6wR nQDp6Rogười khácof2XQt JaQ6wRkhông thấyof2XQt đượcyt, JaQ6wRcân of2XQtnhắc rấtyt lâu cuQDp6Roối cùnytg mớof2XQti qQDp6Rouyết đytịnh tQDp6Rohổ lQDp6Roộ ýQDp6Ro kiếQDp6Ron of2XQtchân thậtyt nJaQ6wRhất từof2XQt đof2XQtáy lytòng, nó khiof2XQtến QDp6Rocậu cof2XQtó cảmof2XQt JaQ6wRgiác giốnQDp6Rog nhytư trầnJaQ6wR nQDp6Rohư nhộngof2XQt QDp6Rođứng tQDp6Rorên đườngyt, giống nhưyt mấtJaQ6wR đJaQ6wRi nănytg lựJaQ6wRc tựQDp6Ro vệ,of2XQt bởiQDp6Ro QDp6Rovậy kythi nóyti QDp6Rora cQDp6Roó chúytt mấtQDp6Ro tựof2XQt nhiên.

Cách nói QDp6Rotrưng cầuof2XQt QDp6Roý kiếytn nhưJaQ6wRng tof2XQthực ryta ytlại cQDp6Roương quyếtof2XQt lJaQ6wRàm ytTân Ýof2XQt Điềnof2XQt QDp6Rokhông nói JaQ6wRnên lời.yt CôJaQ6wR đứQDp6Rong JaQ6wRlên mặQDp6Roc quầQDp6Ron of2XQtáo, tQDp6Rorước JaQ6wRkhi of2XQtcậu JaQ6wRmở cytửa ryta ngytoài nof2XQtói một câu:JaQ6wR "Kếytt JaQ6wRhôn JaQ6wRlà ytđại sựof2XQt, of2XQtkhông phJaQ6wRải QDp6Rohai nQDp6Rogười chúngQDp6Ro QDp6Rota nQDp6Roói ytlà of2XQtcó thể được."

Tạ ĐắcJaQ6wR dừngJaQ6wR ytbước, đQDp6Roôi QDp6Romày of2XQtchau JaQ6wRlại mộof2XQtt cof2XQthỗ, nhưof2XQt đămyt JaQ6wRchiêu nQDp6Rohìn cof2XQtô mof2XQtột cái.

Hai người ytthu dọnyt xonytg xuôJaQ6wRi ytrồi rờJaQ6wRi khỏof2XQti, ytTạ Đof2XQtắc đưJaQ6wRa QDp6Rocô JaQ6wRvề ThẩQDp6Rom giJaQ6wRa. Trênyt xe TâJaQ6wRn ÝQDp6Ro QDp6RoĐiền nythận đượcQDp6Ro điệnJaQ6wR thoJaQ6wRại củaof2XQt mJaQ6wRẹ, yt"Thi LQDp6Roinh QDp6Rovới Quof2XQtân HòaJaQ6wR lạiyt đang cãiQDp6Ro QDp6Ronhau, làmJaQ6wR phiềnJaQ6wR tớiQDp6Ro Qof2XQtuân Anyt, nóof2XQt ôJaQ6wRm Kỳyt KỳJaQ6wR ytđòi điof2XQt, bịQDp6Ro mẹJaQ6wR nQDp6Rogăn cảnQDp6Ro. Lão ThẩmQDp6Ro tứof2XQtc giQDp6Roận ytđến nỗiyt bệnof2XQth tJaQ6wRim suýJaQ6wRt chútof2XQt pythát táytc. CòJaQ6wRn JaQ6wRcon, of2XQtở bytên ngoài quJaQ6wRa đQDp6Roêm cũnof2XQtg khôytng nQDp6Roói mộJaQ6wRt tytiếng, ytkhông JaQ6wRbiết gọQDp6Roi điệnyt of2XQtvề sao?QDp6Ro" CQDp6Roô vội trảJaQ6wR lytời: "QDp6RoCon JaQ6wRvề of2XQtnhà liềnQDp6Ro QDp6Romà. MớQDp6Roi qof2XQtua of2XQtnăm mớiof2XQt, haof2XQti vJaQ6wRợ QDp6Rochồng nof2XQtó cãiQDp6Ro nhau gìyt nữa?"

Nguyên nJaQ6wRhân sQDp6Roự QDp6Roviệc ytlà nhưJaQ6wR tQDp6Rohế nàof2XQty: Thẩmof2XQt of2XQtQuân JaQ6wRHòa of2XQtvà JaQ6wRđám of2XQtbạn chơiyt mạtyt chược,JaQ6wR một ngàyQDp6Ro mộytt đêmof2XQt khônof2XQtg vềJaQ6wR nhà,JaQ6wR thuyta khônytg ytít QDp6Rotiền. BJaQ6wRà vợyt Liêof2XQtu Thof2XQti Lof2XQtinh tìm rQDp6Roa cậu,of2XQt QDp6Rogọi ytcậu ytvề ytnhà cậuyt khônof2XQtg chịu,JaQ6wR thếyt lQDp6Roà JaQ6wRlật ytbàn mạtof2XQt chượJaQ6wRc trước mof2XQtặt mọJaQ6wRi of2XQtngười. HJaQ6wRai ngườiof2XQt cãiof2XQt nhytau đếnJaQ6wR tậnQDp6Ro nQDp6Rohà, aof2XQtnh mộtof2XQt lờiof2XQt tof2XQtôi một cytâu, aof2XQti cũQDp6Rong khônof2XQtg chịuQDp6Ro nóof2XQti ítof2XQt vQDp6Roài câuyt. LiêQDp6Rou Tythi Linyth khôQDp6Rong cQDp6Roẩn of2XQtthận làm bểof2XQt chof2XQtai nJaQ6wRước hoyta Chaytnel JaQ6wRcủa ThJaQ6wRẩm Quânyt Aof2XQtn, ThẩJaQ6wRm QuânJaQ6wR ytAn viof2XQtn JaQ6wRcơ hộiQDp6Ro này nóyti côJaQ6wR vàJaQ6wRi cof2XQtâu. ytLiêu TJaQ6wRhi JaQ6wRLinh bytất mãnyt bQDp6Roà chịQDp6Ro thJaQ6wRiên JaQ6wRvị eQDp6Rom tof2XQtrai, nóiyt móc cytô JaQ6wRở nhàQDp6Ro mẹyt đJaQ6wRẻ JaQ6wRăn kQDp6Rohông JaQ6wRngồi rof2XQtồi, lJaQ6wRôi ytchuyện QDp6Rocô ytly hônQDp6Ro of2XQtra nytói. ThQDp6Roẩm Quân AQDp6Ron tứcof2XQt gJaQ6wRiận khócQDp6Ro lJaQ6wRớn, thQDp6Rou JaQ6wRdọn of2XQthành JaQ6wRlý đòQDp6Roi dẫof2XQtn JaQ6wRcon gáiof2XQt đi.JaQ6wR ThQDp6Roẩm GQDp6Roia Sơn quáQDp6Rot giận,yt mọyti ngytười sợJaQ6wR kJaQ6wRhông QDp6Rodám lêQDp6Ron tiếJaQ6wRng. Thẩmyt Quâytn of2XQtHòa thấJaQ6wRy bấytt thường, chJaQ6wRuồn đJaQ6wRi, LiQDp6Roêu JaQ6wRThi QDp6RoLinh liềnJaQ6wR thJaQ6wReo đof2XQtuôi. JaQ6wRDo ytđó ytkhi Tâytn Ýyt ĐiQDp6Roền trở vềyt TQDp6Rohẩm of2XQtgia, chof2XQtiến trườngQDp6Ro ThẩmJaQ6wR giof2XQta tQDp6Roràn ngậpof2XQt khóiJaQ6wR thuJaQ6wRốc of2XQtsúng tuyênyt bốof2XQt tạm dừngyt, of2XQtThẩm GiQDp6Roa SơnJaQ6wR bếJaQ6wR cháytu ngoQDp6Roại KỳQDp6Ro JaQ6wRKỳ đyti rof2XQta JaQ6wRngoài uốnJaQ6wRg tràof2XQt, ThẩmQDp6Ro Quân of2XQtAn trJaQ6wRốn QDp6Roở trJaQ6wRong phQDp6Roòng JaQ6wRxem TV.

Mẹ Tân đof2XQtứng ởJaQ6wR cửaof2XQt of2XQtnhìn xof2XQtung QDp6Roquanh, thấyof2XQt mộof2XQtt cQDp6Rohiếc xQDp6Roe QDp6Romột đeQDp6Ron ởJaQ6wR phytía of2XQtxa mởof2XQt cửa. TQDp6Roân ÝQDp6Ro of2XQtĐiền xuốngQDp6Ro ytxe, hơiJaQ6wR bấQDp6Rot ngof2XQtờ làof2XQt ytTạ Đắcof2XQt cQDp6Roũng theof2XQto xJaQ6wRuống JaQ6wRxe. Cậuof2XQt đQDp6Roi về phíof2XQt of2XQtmẹ QDp6RoTân, gọiyt mộJaQ6wRt JaQ6wRtiếng "Dì",yt nóJaQ6wRi vàiQDp6Ro câJaQ6wRu mừnof2XQtg nămyt tốtJaQ6wR of2XQtđẹp cáof2XQtt tường. Mẹof2XQt Tytân tQDp6Roỉ mytỉ ytquan JaQ6wRsát cậu,JaQ6wR QDp6Roánh ytmắt cóyt vẻQDp6Ro lưytỡng lJaQ6wRự, cuốiQDp6Ro cùof2XQtng không QDp6Rohỏi QDp6Rogì, chof2XQtỉ vẫyyt taof2XQty: "Bêytn ngoàiof2XQt lạnhyt lắm,yt đừngyt đứngyt ytđây nữaQDp6Ro, vàoof2XQt trong đi."

Tạ Đắc cóQDp6Ro ytchút thậnQDp6Ro QDp6Rotrọng ngồiof2XQt of2XQtở phytòng khQDp6Roách ThJaQ6wRẩm gQDp6Roia, JaQ6wRmẹ cytủa QDp6RoTân Ýof2XQt dườngof2XQt nof2XQthư hơi QDp6Roấn tượnJaQ6wRg đốiof2XQt vớof2XQti cậytu, cytậu khônof2XQtg bJaQ6wRiết đâyof2XQt làJaQ6wR chuyệnyt tốtyt hQDp6Roay chuyQDp6Roện xấu. ytCậu QDp6Rouống tof2XQtrà, ngJaQ6wRồi khytoảng mườiyt phJaQ6wRút thQDp6Roì đi.

Tân Ýyt Điền dọytn dẹJaQ6wRp đồJaQ6wR of2XQtđạc of2XQttrong of2XQtphòng. MẹJaQ6wR Tâytn gytõ cửayt, nói:yt "Trof2XQtong nhJaQ6wRà cQDp6Roó lạQDp6Rop xưởng JaQ6wRvà ytcá JaQ6wRkhô, QDp6Rocon muốJaQ6wRn manof2XQtg mộtof2XQt ítQDp6Ro đếnQDp6Ro JaQ6wRBắc ytKinh ytkhông?" Cof2XQtô JaQ6wRnói of2XQtcũng được, tìQDp6Rom mộytt ytcái túiJaQ6wR QDp6Rosạch ytđưa ytmẹ. Mẹyt TJaQ6wRân vQDp6Roừa QDp6Rovào pJaQ6wRhòng vof2XQtừa từQDp6Ro tốnyt nói:QDp6Ro "Cậu tQDp6Rohanh QDp6Roniên ytvừa đưJaQ6wRa cof2XQton QDp6Rovề nhof2XQtà đóyt, coof2XQtn ytvà QDp6Ronó QDp6Rođang JaQ6wRyêu nhytau sao?"

Cô nhẹof2XQt nQDp6Rohàng gậtQDp6Ro đầu.

Mẹ TâJaQ6wRn lạJaQ6wRi hỏyti: "CậuQDp6Ro QDp6Rota yttên gof2XQtì?" Tâof2XQtn Ýof2XQt of2XQtĐiền JaQ6wRqua mộtyt ytlúc lQDp6Roâu QDp6Romới thấpof2XQt giọQDp6Rong nói:yt of2XQt"Họ Tạ."

"Đúng lof2XQtà QDp6Ronó!" MQDp6Roẹ ytTân lộof2XQt vẻyt giof2XQtận JaQ6wRdữ, "MấQDp6Roy đứayt làJaQ6wR tof2XQthật hayty đangof2XQt đùaJaQ6wR giỡn?"

Cô JaQ6wRcúi đầuJaQ6wR khytông nof2XQtói lờiQDp6Ro nào.

Mẹ QDp6RoTân bof2XQtiến sắc,QDp6Ro quátof2XQt giọnytg lạQDp6Ronh lùng:yt of2XQt"Sau nàJaQ6wRy QDp6Rocon JaQ6wRít lytui tytới vớiyt nof2XQtó, of2XQtnghe chưa?"

Tân ÝQDp6Ro Điytền vôJaQ6wR cùof2XQtng ytbất đắcyt dĩJaQ6wR, "MẹQDp6Ro, of2XQtanh ấyQDp6Ro khôngJaQ6wR JaQ6wRphải tênJaQ6wR lừaQDp6Ro đảoJaQ6wR of2XQtcũng khôQDp6Rong phảQDp6Roi kẻyt of2XQtxấu, mẹJaQ6wR đừnof2XQtg JaQ6wRcó thànhJaQ6wR kiếnof2XQt vớof2XQti aof2XQtnh ấy."

Mẹ Tân tăngof2XQt giọnytg nóiJaQ6wR lớnyt tiếng:of2XQt "QDp6RoVết ytthương cJaQ6wRon lJaQ6wRành ytrồi nênJaQ6wR quênof2XQt mof2XQtất ytđau rồi ưyt, bJaQ6wRị nytó làmQDp6Ro hytại cJaQ6wRòn chof2XQtưa đQDp6Roủ thof2XQtảm sayto? Thiếuof2XQt chúytt nữaof2XQt thQDp6Roân bof2XQtại of2XQtdanh liệt! CQDp6Roòn nhữngyt ngưytời of2XQttrong TạQDp6Ro giJaQ6wRa, làJaQ6wR chúnJaQ6wRg tJaQ6wRa rướcyt lấyof2XQt nhụytc sao?"

"Mẹ, đJaQ6wRã of2XQtlà quJaQ6wRá khJaQ6wRứ rồiQDp6Ro, coJaQ6wRn ytđâu cóyt sQDp6Roao! JaQ6wRKhi đóof2XQt aQDp6Ronh ấyQDp6Ro ytcòn nhỏ,yt làQDp6Rom việcyt khôngof2XQt biếtQDp6Ro chừngof2XQt mực,yt lạiyt thícQDp6Roh đùyta daof2XQti QDp6Ro-- "

Mẹ Tân tQDp6Roức giậnJaQ6wR cắtyt ytngang lờiyt of2XQtcô, "ĐJaQ6wRó lQDp6Roà tJaQ6wRrò đùJaQ6wR daof2XQti củaof2XQt đứaof2XQt coof2XQtn ytnít QDp6Rosao? of2XQtCho con uốnJaQ6wRg thuốof2XQtc ngủ,QDp6Ro địnyth ytvô lễQDp6Ro vQDp6Roới cQDp6Roon --,of2XQtcon traof2XQti mytười ytsáu tuổiJaQ6wR, nóof2XQti lớn khôytng lớJaQ6wRn, nóiJaQ6wR nhỏyt cQDp6Roũng khônQDp6Rog nof2XQthỏ, việcof2XQt QDp6Rocó thểyt làmyt viJaQ6wRệc khônQDp6Rog QDp6Rothể làm còytn JaQ6wRcần ngườiof2XQt kythác dạJaQ6wRy sayto? TQDp6Roừ nof2XQthỏ JaQ6wRtâm tQDp6Rohuật bấJaQ6wRt QDp6Rochính, QDp6Rolớn lêytn làyt người tQDp6Roốt saQDp6Roo? Cof2XQton đóyt -QDp6Ro-" bàJaQ6wR cQDp6Rohỉ vof2XQtào đầuQDp6Ro coytn gáiJaQ6wR ytmắng toJaQ6wR: "QDp6RoCàng JaQ6wRsống càng dof2XQtở! Coytn nămJaQ6wR nytay ytbao nhiytêu, nóyt QDp6Ronăm nJaQ6wRay baQDp6Roo nhiêu?"

Tân of2XQtÝ ĐiềJaQ6wRn bJaQ6wRị mắytng chof2XQtỉ of2XQtcúi of2XQtđầu, khônJaQ6wRg dámJaQ6wR ytlên tiếng.

"Tạ gia QDp6Rocó tiềnJaQ6wR JaQ6wRlà tốtyt, QDp6Ronhưng JaQ6wRchúng of2XQtta khof2XQtông thấyyt lJaQ6wRạ! NhQDp6Roững ngườiQDp6Ro Tạof2XQt gytia, tất cảQDp6Ro đềuJaQ6wR làyt nJaQ6wRhân vậtyt JaQ6wRlợi hJaQ6wRại, JaQ6wRcó tiếnof2XQtg ngaQDp6Rong ngưJaQ6wRợc khôof2XQtng pof2XQthân QDp6Rophải trái. of2XQtCon nJaQ6wRgớ ngẩnJaQ6wR kythông biết,QDp6Ro chứyt ytmẹ rấtQDp6Ro JaQ6wRrõ rànytg! CoQDp6Ron JaQ6wRđó, đúytng làof2XQt trJaQ6wRẻ người of2XQtnon dạQDp6Ro! MẹQDp6Ro nytó bQDp6Roiết chQDp6Rouyện of2XQthai đJaQ6wRứa không?"

Tân ÝQDp6Ro Đof2XQtiền JaQ6wRấp úngQDp6Ro nJaQ6wRói: QDp6Ro"Tụi coof2XQtn qJaQ6wRuen nythau cJaQ6wRhưa bytao of2XQtlâu QDp6Ro-- "

"Vậy làQDp6Ro tốtQDp6Ro rồyti, nhaof2XQtnh chof2XQtóng chiJaQ6wRa JaQ6wRtay đi!"

"Mẹ, cJaQ6wRon khQDp6Roông phảiof2XQt vytì tiềnof2XQt JaQ6wRcủa aJaQ6wRnh ấy,of2XQt aytnh QDp6Roấy of2XQtđối vof2XQtới of2XQtcon rấJaQ6wRt tốtQDp6Ro QDp6Ro-- "

Mẹ Tân liếQDp6Roc côQDp6Ro, "JaQ6wRMẹ biytết coQDp6Ron QDp6Rochia tytay JaQ6wRNgụy TiênJaQ6wR, tìytnh cảmyt chJaQ6wRịu đảyt QDp6Rokích rJaQ6wRất lớn, nhưnJaQ6wRg cũnQDp6Rog khytông thytể làmQDp6Ro ytẩu nhof2XQtư thếof2XQt! TừQDp6Ro nhỏQDp6Ro of2XQtmẹ of2XQtdạy coof2XQtn thof2XQtế nào?yt Con gáiof2XQt phảiof2XQt đứngQDp6Ro đắnQDp6Ro QDp6Rotự trọngJaQ6wR, QDp6Robất kểyt xảyyt ytra JaQ6wRchuyện gìJaQ6wR, tuyệtQDp6Ro khôQDp6Rong thểof2XQt cam ytchịu. ytMẹ tJaQ6wRin cJaQ6wRon, cQDp6Roon lJaQ6wRại cảQDp6Ro đof2XQtêm kQDp6Rohông vQDp6Roề? ĐQDp6Roêm qytua cQDp6Roó JaQ6wRphải cJaQ6wRon ởof2XQt chung vớiof2XQt nQDp6Roó không?"

Tân Ýyt Điền chốJaQ6wRng ytđỡ kof2XQthông nof2XQtổi, nQDp6Rohịn khôngof2XQt đượcJaQ6wR nói:JaQ6wR QDp6Ro"Mẹ, cJaQ6wRon JaQ6wRhai tytám tuổiQDp6Ro rồi, khôQDp6Rong phảiQDp6Ro tJaQ6wRrẻ conQDp6Ro--" ytmẹ QDp6RoTân khôQDp6Rong đợiof2XQt of2XQtcô nóiyt xonytg, QDp6Rolập QDp6Rotức nQDp6Roói: "VJaQ6wRậy con vẫnyt muQDp6Roốn yof2XQtêu đươnJaQ6wRg of2XQtvới thằngQDp6Ro QDp6Ronhóc đó?yt ytĐây ytlà biểuJaQ6wR hiệnyt ngythiêm tytúc chịu tytrách nhiệmyt vớiQDp6Ro JaQ6wRtình cảmyt sao?"

Cô JaQ6wRbị dồn vJaQ6wRào tườQDp6Rong áQDp6Ro kof2XQthẩu kof2XQthông trytả lờiJaQ6wR được,JaQ6wR QDp6Rođành nói:JaQ6wR "of2XQtĐược JaQ6wRrồi, đượcJaQ6wR rytồi, con biếtQDp6Ro QDp6Ronên làof2XQtm nhưJaQ6wR thếJaQ6wR nào.JaQ6wR" CôQDp6Ro of2XQtxách tJaQ6wRheo túQDp6Roi lạQDp6Rop xưởngof2XQt of2XQtvà cytá khôyt nhanh nhảuyt cJaQ6wRhạy vytào phòQDp6Rong. CôQDp6Ro thytả đạiQDp6Ro of2XQtcái túiof2XQt lêQDp6Ron JaQ6wRbàn, chỉof2XQt vàyto cQDp6Roái đầuQDp6Ro con ytcá of2XQtnói: "Xeof2XQtm mQDp6Roày kìaQDp6Ro, gâyQDp6Ro QDp6Rocho taJaQ6wRo of2XQtbiết baof2XQto of2XQtrắc rối!"

Buổi chiều cùnytg ngQDp6Roày Tânyt Ýof2XQt JaQ6wRĐiền vềQDp6Ro BắQDp6Roc Kinhyt, Tạof2XQt Đắof2XQtc muốnof2XQt of2XQtđến đónJaQ6wR QDp6Rocô. CôJaQ6wR vof2XQtội đáp: of2XQt"Anh ytđừng cytó mof2XQtà tới,JaQ6wR mẹQDp6Ro eytm khof2XQtông muof2XQtốn tQDp6Rohấy aQDp6Ronh." TạJaQ6wR ĐắcJaQ6wR khôof2XQtng nytgờ mình lQDp6Roại khQDp6Roông đưytợc ythoan nghênJaQ6wRh, of2XQthỏi vytì sytao. ytCô thởof2XQt ytdài, "CũngJaQ6wR dof2XQto chuyện QDp6Rotốt QDp6Roanh lQDp6Roàm! Eof2XQtm hỏiJaQ6wR anyth, QDp6Rolần đóQDp6Ro cóQDp6Ro QDp6Rophải aQDp6Ronh JaQ6wRcho QDp6Roem uốngJaQ6wR thuytốc ngủof2XQt không? of2XQtEm of2XQtđến JaQ6wRbây of2XQtgiờ ytcòn mQDp6Roơ QDp6Romơ mànJaQ6wRg màng,yt khQDp6Roông nof2XQthớ QDp6Rorõ QDp6Rocụ thof2XQtể JaQ6wRxảy QDp6Rora chuyện gì.QDp6Ro ytLúc đJaQ6wRó mẹof2XQt JaQ6wRem đếnJaQ6wR nhof2XQtà QDp6Roanh đóof2XQtn emyt, cảytnh sQDp6Roát hytình nhưQDp6Ro cũngJaQ6wR tới,yt có đúytng không?"

Tạ Đắc hồiof2XQt JaQ6wRlâu kJaQ6wRhông JaQ6wRlên tiếnof2XQtg."Vậy anof2XQth QDp6Robảo Đổytng Tof2XQtoàn đếnof2XQt đJaQ6wRón emJaQ6wR." CậQDp6Rou nQDp6Rogắt điện thof2XQtoại, nytgồi phQDp6Roịch of2XQtxuống soQDp6Rofa. Tạyt QDp6Rogia tJaQ6wRừ lúytc ytTạ Hậytu mấtof2XQt, bốJaQ6wR tríQDp6Ro trong nhJaQ6wRà khôytng cóyt thJaQ6wRay ytđổi gìof2XQt. QDp6RoCậu nhJaQ6wRìn quaytnh bQDp6Roốn phíQDp6Roa, tJaQ6wRrên yttường vẫnyt treo ytbức of2XQtthư ythọa ngytay vịQDp6Ro of2XQttrí ytđó, bJaQ6wRình of2XQthoa vytẫn đặtQDp6Ro trJaQ6wRên bệyt cytửa sổ,QDp6Ro troytng bình ytcắm mộtJaQ6wR bóJaQ6wR QDp6Rohoa cáJaQ6wRt of2XQtcánh, trênQDp6Ro kệJaQ6wR ytvẫn of2XQtđể nhữQDp6Rong mónJaQ6wR đJaQ6wRồ JaQ6wRlúc nhof2XQtỏ cậuof2XQt thường chơiof2XQt, cậuQDp6Ro nhắmyt mắtQDp6Ro lạiyt đềuyt of2XQtcó thểQDp6Ro tìytm được.

Cảnh cũ JaQ6wRngười xưyta. Cof2XQtậu QDp6Ronhớ rấtof2XQt of2XQtrõ, mytùa JaQ6wRhè nJaQ6wRăm ấyJaQ6wR cậytu mQDp6Roười sáQDp6Rou QDp6Rotuổi, Tânyt ytÝ trước ytkhi dQDp6Rou họytc đếnQDp6Ro tạytm biệtyt cậu,QDp6Ro làJaQ6wR ngytồi ytở nơQDp6Roi cJaQ6wRậu đangQDp6Ro ngồi.