You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17bz8YCDEk: 6yPBLễ tìnhJHCyLiWw nhâbz8YCDEkn bấtbz8YCDEk ngờ

Trước khi TạJHCyLiWw Đắcbz8YCDEk 6yPBtan sở6yPB thJHCyLiWwì nhậ6yPBn được6yPB cúbz8YCDEk điện6yPB JHCyLiWwthoại lạ,6yPB là6yPB sốJHCyLiWw điJHCyLiWwện thoạ6yPBi cốbz8YCDEk định tJHCyLiWwrong cùnJHCyLiWwg tJHCyLiWwhành ph6yPBố, người6yPB gọiJHCyLiWw đến6yPB làJHCyLiWw mộtbz8YCDEk pbz8YCDEkhụ nữbz8YCDEk 6yPBnói vớiJHCyLiWw gibz8YCDEkọng lạnh lùbz8YCDEkng: "A6yPBnh hãbz8YCDEky n6yPBghe c6yPBho kỹ,JHCyLiWw bạn6yPB JHCyLiWwgái abz8YCDEknh bz8YCDEkđang JHCyLiWwtrong tbz8YCDEkay chJHCyLiWwúng tôi,6yPB tiền chuộcbz8YCDEk mJHCyLiWwột t6yPBriệu 6yPBtệ. JHCyLiWwNếu aJHCyLiWwnh dJHCyLiWwám bz8YCDEkbáo bz8YCDEkcảnh sáJHCyLiWwt, cJHCyLiWwhúng tôJHCyLiWwi lập6yPB tứbz8YCDEkc giết JHCyLiWwcon tbz8YCDEkin." nóJHCyLiWwi xo6yPBng li6yPBền cúJHCyLiWwp mbz8YCDEkáy. 6yPBCậu ngbz8YCDEkây ngườiJHCyLiWw mộJHCyLiWwt 6yPBlúc, khôngJHCyLiWw biết 6yPBchuyện gJHCyLiWwì JHCyLiWwxảy raJHCyLiWw, hítJHCyLiWw JHCyLiWwsâu mJHCyLiWwột h6yPBơi, saJHCyLiWwu khbz8YCDEki ổJHCyLiWwn địbz8YCDEknh 6yPBtinh thầbz8YCDEkn liềJHCyLiWwn gọ6yPBi cho Tâ6yPBn 6yPBÝ Điềnbz8YCDEk, kJHCyLiWwhông ngobz8YCDEkài dự6yPB đoánbz8YCDEk của6yPB cậuJHCyLiWw điệnbz8YCDEk bz8YCDEkthoại tắbz8YCDEkt bz8YCDEkmáy, JHCyLiWwlại gọiJHCyLiWw lại sJHCyLiWwố mJHCyLiWwáy bz8YCDEklúc nãy.

Điện thoại bàJHCyLiWwn khbz8YCDEkông ngừnJHCyLiWwg JHCyLiWwreo. H6yPBà JHCyLiWwChân n6yPBhìn mànJHCyLiWw hJHCyLiWwình hiểbz8YCDEkn thịJHCyLiWw sốJHCyLiWw bz8YCDEkdi độngJHCyLiWw rồi hỏibz8YCDEk TâJHCyLiWwn Ýbz8YCDEk Điền,bz8YCDEk "6yPBCó cầnbz8YCDEk ng6yPBhe má6yPBy không?JHCyLiWw" Tbz8YCDEkân Ý6yPB ĐJHCyLiWwiền mắnbz8YCDEkg: "CậuJHCyLiWw kh6yPBùng hả, kbz8YCDEkhông 6yPBăn qJHCyLiWwua bz8YCDEkthịt heJHCyLiWwo JHCyLiWwcũng khôJHCyLiWwng thbz8YCDEkấy hbz8YCDEkeo chạ6yPBy JHCyLiWwà? ĐươngJHCyLiWw nhiênbz8YCDEk khô6yPBng thể nghebz8YCDEk." Côbz8YCDEk 6yPBrút 6yPBdây đbz8YCDEkiện thoạibz8YCDEk r6yPBa, kýbz8YCDEk tbz8YCDEkúc 6yPBxá t6yPBrong tíchJHCyLiWw tắJHCyLiWwc yênJHCyLiWw tĩnJHCyLiWwh trở lại.

Hà Chân hJHCyLiWwỏi: "C6yPBái tr6yPBò vJHCyLiWwui c6yPBủa cậubz8YCDEk cóbz8YCDEk JHCyLiWwhơi qJHCyLiWwuá khônJHCyLiWwg? Lỡ6yPB cậJHCyLiWwu bz8YCDEkta báobz8YCDEk cả6yPBnh sáJHCyLiWwt thì pbz8YCDEkhải l6yPBàm saobz8YCDEk? Tớbz8YCDEk nhấtbz8YCDEk đị6yPBnh pJHCyLiWwhải chếJHCyLiWwt, bz8YCDEkkhông t6yPBhiếu 6yPBcảnh JHCyLiWwbị cảnhbz8YCDEk sábz8YCDEkt cho ănbz8YCDEk mắngbz8YCDEk á."

Tân bz8YCDEkÝ Điền phấtbz8YCDEk tJHCyLiWway, "bz8YCDEkYên tâJHCyLiWwm 6yPBđi, 6yPBanh ấybz8YCDEk 6yPBđã đượcbz8YCDEk huấbz8YCDEkn luyệnJHCyLiWw, bz8YCDEksẽ biế6yPBt cJHCyLiWwách ứngJHCyLiWw phó loại6yPB chuybz8YCDEkện 6yPBbắt c6yPBóc tố6yPBng tiềnJHCyLiWw, biếbz8YCDEkt nênJHCyLiWw làm6yPB thếJHCyLiWw nàoJHCyLiWw mà,6yPB sẽJHCyLiWw khôn6yPBg báo cảnh6yPB sJHCyLiWwát đâbz8YCDEku. ViệcJHCyLiWw tớbz8YCDEk bz8YCDEklo là,bz8YCDEk anJHCyLiWwh ấJHCyLiWwy bz8YCDEksẽ kh6yPBông mabz8YCDEkng tJHCyLiWwheo bz8YCDEkmột triệu6yPB tệJHCyLiWw tiền mặtJHCyLiWw tbz8YCDEkhiệt ch6yPBứ? Lỡbz8YCDEk bz8YCDEknhư trbz8YCDEkên đJHCyLiWwường bịJHCyLiWw mất?6yPB TớJHCyLiWw đềnbz8YCDEk khôbz8YCDEkng nổiJHCyLiWw JHCyLiWwđâu. Biết vậbz8YCDEky bz8YCDEknói nbz8YCDEkăm t6yPBrăm 6yPBngàn đưJHCyLiWwợc rồi."

Đồng mưu 6yPBtức giậbz8YCDEkn nbz8YCDEkói, "Cậubz8YCDEk nênbz8YCDEk ngJHCyLiWwhĩ làbz8YCDEkm thếbz8YCDEk nào6yPB đểJHCyLiWw 6yPBdẹp yêJHCyLiWwn 6yPBông cọbz8YCDEkp họ6yPB Tạ6yPB sắp nổbz8YCDEki 6yPBtrận l6yPBôi bz8YCDEkđình JHCyLiWwthì haJHCyLiWwy hơnJHCyLiWw, tớJHCyLiWw nhìJHCyLiWwn thếJHCyLiWw nJHCyLiWwào JHCyLiWwcũng kJHCyLiWwhông thấy6yPB cbz8YCDEkậu t6yPBa giống ngư6yPBời bị6yPB ngườ6yPBi khácJHCyLiWw tr6yPBêu đbz8YCDEkùa mbz8YCDEkà cobz8YCDEkn có6yPB thểbz8YCDEk 6yPBtốt bụngJHCyLiWw nhJHCyLiWwẫn nh6yPBịn đâu."

Tân Ýbz8YCDEk Điền đembz8YCDEk dâyJHCyLiWw thừngJHCyLiWw v6yPBà 6yPBbăng dábz8YCDEkn bz8YCDEkđã ch6yPBuẩn bz8YCDEkbị trướ6yPBc v6yPBào trbz8YCDEkong bz8YCDEktúi, nhắJHCyLiWwc HàJHCyLiWw Chân lầnJHCyLiWw nữa:JHCyLiWw "JHCyLiWwNói JHCyLiWwrồi mbz8YCDEkà, đếbz8YCDEkn nJHCyLiWwhà 6yPBA Mỹbz8YCDEk bz8YCDEkrồi thìJHCyLiWw tớbz8YCDEk gọ6yPBi đibz8YCDEkện cbz8YCDEkho cậubz8YCDEk, cậu lạibz8YCDEk dùnbz8YCDEkg d6yPBi độngJHCyLiWw bz8YCDEknhắn địJHCyLiWwa chỉJHCyLiWw vàbz8YCDEko JHCyLiWwdi độbz8YCDEkng bz8YCDEkanh ấyJHCyLiWw, đ6yPBừng ngh6yPBe điệnJHCyLiWw thoại6yPB của anJHCyLiWwh ấy,6yPB sẽJHCyLiWw 6yPBlộ đó.JHCyLiWw TJHCyLiWwớ đi6yPB đâyJHCyLiWw. Cậ6yPBu đừngJHCyLiWw bz8YCDEkcó qJHCyLiWwuên đấy."

Tạ Đắc đếnbz8YCDEk 6yPBngân hà6yPBng rúbz8YCDEkt mộJHCyLiWwt bz8YCDEktriệu bz8YCDEktệ tiền6yPB mặtbz8YCDEk, JHCyLiWwbỏ 6yPBtrong túiJHCyLiWw dJHCyLiWwu l6yPBịch màJHCyLiWwu xanh, cJHCyLiWwhuẩn bbz8YCDEkị xo6yPBng hbz8YCDEkết, c6yPBậu ngồibz8YCDEk tron6yPBg JHCyLiWwxe nhắ6yPBm mắt6yPB dưỡ6yPBng thbz8YCDEkần, đợibz8YCDEk bọn6yPB bắtJHCyLiWw cóc tbz8YCDEkống JHCyLiWwtiền r6yPBa ch6yPBỉ 6yPBthị ti6yPBếp bz8YCDEktheo. TronJHCyLiWwg đầuJHCyLiWw lạ6yPBi h6yPBiện rJHCyLiWwa bz8YCDEksố điệnbz8YCDEk thoạiJHCyLiWw bàn củbz8YCDEka bọnJHCyLiWw cướp,JHCyLiWw cbz8YCDEkảm bz8YCDEkthấy JHCyLiWwquen bz8YCDEkmắt, hình6yPB nh6yPBư đbz8YCDEkã th6yPBấy bz8YCDEksố nbz8YCDEkày 6yPBở đ6yPBâu rồi6yPB, nhưng JHCyLiWwthế n6yPBào cũnJHCyLiWwg nghĩ6yPB khônbz8YCDEkg r6yPBa. Cbz8YCDEkậu phân6yPB tíchJHCyLiWw JHCyLiWwtỉ bz8YCDEkmỉ, đốbz8YCDEki phưJHCyLiWwơng nJHCyLiWwếu là mu6yPBốn tiJHCyLiWwền, JHCyLiWwnhư 6yPBvậy bz8YCDEkcho thấy6yPB bz8YCDEkkhông phảiJHCyLiWw nJHCyLiWwhằm vbz8YCDEkào cáJHCyLiWw nhâbz8YCDEkn cậ6yPBu m6yPBà trJHCyLiWwả thù, ch6yPBỉ cầ6yPBn l6yPBàm thJHCyLiWweo bọnJHCyLiWw họJHCyLiWw yê6yPBu cầbz8YCDEku, c6yPBhắc sẽJHCyLiWw không6yPB ảnhJHCyLiWw hưởngJHCyLiWw đếnbz8YCDEk Tbz8YCDEkân Ý.bz8YCDEk Cậu JHCyLiWwthấy kỳJHCyLiWw JHCyLiWwlạ c6yPBhính 6yPBlà, JHCyLiWwbọn họJHCyLiWw vìbz8YCDEk 6yPBsao chỉbz8YCDEk cầnJHCyLiWw mộtJHCyLiWw tbz8YCDEkriệu, chẳngJHCyLiWw l6yPBẽ trướcJHCyLiWw khi JHCyLiWwgây bz8YCDEkán bz8YCDEkkhông điềubz8YCDEk 6yPBtra thânbz8YCDEk t6yPBhế JHCyLiWwcậu h6yPBay làbz8YCDEk bọJHCyLiWwn cướpJHCyLiWw lầnJHCyLiWw nbz8YCDEkày c6yPBơ bảJHCyLiWwn chẳng rJHCyLiWwa trJHCyLiWwò trốngJHCyLiWw gì?

Di động cóbz8YCDEk tJHCyLiWwin 6yPBnhắn mớbz8YCDEki. C6yPBậu 6yPBmở JHCyLiWwxem, l6yPBà bz8YCDEkmột địJHCyLiWwa c6yPBhỉ, 6yPBkhu v6yPBực ngo6yPBại thbz8YCDEkành, có hbz8YCDEkơi h6yPBẻo lánhJHCyLiWw, sbz8YCDEkau cùn6yPBg 6yPBkèm thêm:bz8YCDEk Mbz8YCDEkột mìnhJHCyLiWw abz8YCDEknh đi,6yPB bz8YCDEknếu nhJHCyLiWwư bz8YCDEkbáo cJHCyLiWwảnh sát, aJHCyLiWwnh sẽ6yPB hốJHCyLiWwi hbz8YCDEkận. Cậu6yPB thấy6yPB thế6yPB nàbz8YCDEko JHCyLiWwcũng thấyJHCyLiWw kỳ6yPB qbz8YCDEkuái, đối6yPB phưbz8YCDEkơng thếJHCyLiWw mà bábz8YCDEko bz8YCDEkcho cậu6yPB địabz8YCDEk chỉJHCyLiWw 6yPBcụ 6yPBthể r6yPBõ JHCyLiWwràng, thậ6yPBm JHCyLiWwchí giọJHCyLiWwng điệuJHCyLiWw 6yPBnói chu6yPByện lại khábz8YCDEkch 6yPBsáo lịbz8YCDEkch sự.

Cậu gọi điệnbz8YCDEk tJHCyLiWwhoại, sabz8YCDEku đ6yPBó 6yPBkhởi độngbz8YCDEk xJHCyLiWwe, 6yPBchạy thẳngJHCyLiWw JHCyLiWwđến mụcbz8YCDEk tiJHCyLiWwêu. bz8YCDEkQua đườnJHCyLiWwg cao 6yPBtốc l6yPBà JHCyLiWwmột c6yPBon đường6yPB có6yPB vẻJHCyLiWw cJHCyLiWwhật hẹp,bz8YCDEk 6yPBhàng câbz8YCDEky thJHCyLiWwông c6yPBao 6yPBto đầyJHCyLiWw bz8YCDEkhai bên đườJHCyLiWwng, láJHCyLiWw bz8YCDEkđã rụ6yPBng bz8YCDEkhết, trơ6yPB trọibz8YCDEk đ6yPBứng giJHCyLiWwữa đồnbz8YCDEkg trốn6yPBg trobz8YCDEkng mùaJHCyLiWw đông. Bên6yPB bz8YCDEktay tráiJHCyLiWw l6yPBà 6yPBsông JHCyLiWwThượng Lâbz8YCDEkm mê6yPBnh bz8YCDEkmông, ngàybz8YCDEk đêmbz8YCDEk chảyJHCyLiWw cJHCyLiWwuồn cu6yPBộn không ngừnbz8YCDEkg nghJHCyLiWwỉ, vìJHCyLiWw th6yPBế bz8YCDEkkhông kbz8YCDEkhí sJHCyLiWwo vớJHCyLiWwi nộibz8YCDEk thJHCyLiWwành lbz8YCDEkạnh hơnbz8YCDEk nhiJHCyLiWwều. Trời đã6yPB 6yPBtối, trêJHCyLiWwn đbz8YCDEkường bz8YCDEkxe rất6yPB ít,6yPB cũngJHCyLiWw 6yPBkhông cóJHCyLiWw đèJHCyLiWwn đường.6yPB 6yPBCậu bz8YCDEklái rấtJHCyLiWw chậm, nhờJHCyLiWw á6yPBnh đè6yPBn nJHCyLiWwên JHCyLiWwthấy được6yPB JHCyLiWwphía trước6yPB chếch6yPB bê6yPBn phbz8YCDEkải bz8YCDEklà mộtJHCyLiWw bz8YCDEktòa nhà h6yPBai tầnbz8YCDEkg xâ6yPBy dựng6yPB thbz8YCDEkeo ph6yPBong cábz8YCDEkch kiJHCyLiWwên trúbz8YCDEkc nướ6yPBc bz8YCDEkngoài, cậJHCyLiWwu dừJHCyLiWwng xbz8YCDEke cách JHCyLiWwmột đoJHCyLiWwạn x6yPBa, xábz8YCDEkch theJHCyLiWwo JHCyLiWwtúi 6yPBdu l6yPBịch chậm6yPB rã6yPBi đibz8YCDEk tới.

Cổng không bbz8YCDEkị k6yPBhóa, kh6yPBẽ mởbz8YCDEk, JHCyLiWwdường nhJHCyLiWwư đợibz8YCDEk cJHCyLiWwậu tbz8YCDEkự chuJHCyLiWwi đầubz8YCDEk 6yPBvào lưbz8YCDEkới. Cậ6yPBu đẩyJHCyLiWw cửa sắtJHCyLiWw đbz8YCDEki bz8YCDEkvào, đây6yPB 6yPBlà n6yPBgôi bz8YCDEknhà đJHCyLiWwiển hìnJHCyLiWwh củJHCyLiWwa n6yPBgười dânJHCyLiWw phươnbz8YCDEkg Nabz8YCDEkm, cóJHCyLiWw lẽ từ6yPB lâubz8YCDEk khôngbz8YCDEk 6yPBcó aJHCyLiWwi ở,bz8YCDEk 6yPBcó JHCyLiWwchút h6yPBoang 6yPBvắng, cbz8YCDEkỏ dạibz8YCDEk trJHCyLiWwong vườbz8YCDEkn cJHCyLiWwao đếnbz8YCDEk thắt JHCyLiWwlưng, câbz8YCDEky sồi6yPB xanJHCyLiWwh cJHCyLiWwũng khJHCyLiWwông tJHCyLiWwhấy dấuJHCyLiWw hiệ6yPBu 6yPBcủa 6yPBsự c6yPBhăm s6yPBóc. Cậu6yPB đứng JHCyLiWwtrước bz8YCDEkcánh 6yPBcửa đ6yPBóng chặbz8YCDEkt t6yPBập tr6yPBung t6yPBư tưbz8YCDEkởng n6yPBín tJHCyLiWwhở lắngJHCyLiWw nbz8YCDEkghe đJHCyLiWwộng tĩnh mộtbz8YCDEk l6yPBúc, chẳngJHCyLiWw 6yPBnghe đJHCyLiWwược gì6yPB ngobz8YCDEkại trừbz8YCDEk tiếngbz8YCDEk gióbz8YCDEk tbz8YCDEkhổi JHCyLiWwqua tá6yPBn 6yPBlá. Đưa bz8YCDEktay đẩbz8YCDEky cử6yPBa, tiếngbz8YCDEk cbz8YCDEkọt JHCyLiWwkẹt va6yPBng lbz8YCDEkên, hìnhbz8YCDEk ả6yPBnh bz8YCDEkTân ÝJHCyLiWw Đi6yPBền bịbz8YCDEk tróibz8YCDEk hai tabz8YCDEky hJHCyLiWwai 6yPBchân, mibz8YCDEkệng JHCyLiWwdán bbz8YCDEkăng d6yPBính JHCyLiWwngồi bz8YCDEktrên sofbz8YCDEka, lập6yPB tứ6yPBc 6yPBđập vàbz8YCDEko mắtJHCyLiWw cậu. 6yPBCậu ngJHCyLiWwây nJHCyLiWwgẩn cJHCyLiWwả ngườiJHCyLiWw, đ6yPBầu tiêJHCyLiWwn là6yPB 6yPBnhìn chu6yPBng quanhJHCyLiWw, khJHCyLiWwông pJHCyLiWwhát hiện ng6yPBười khácbz8YCDEk, s6yPBau bz8YCDEkđó đJHCyLiWwi tới6yPB, xébz8YCDEk băbz8YCDEkng bz8YCDEkdán trê6yPBn miệng6yPB c6yPBô ra.

Động tác cậJHCyLiWwu 6yPBcó chútJHCyLiWw thbz8YCDEkô lỗbz8YCDEk, Tâ6yPBn JHCyLiWwÝ ĐiềnJHCyLiWw nhịnJHCyLiWw kh6yPBông được6yPB rútbz8YCDEk JHCyLiWwhai ta6yPBy gbz8YCDEkiấu đằng s6yPBau lưn6yPBg ra6yPB, đbz8YCDEkẩy 6yPBcậu rJHCyLiWwa nóiJHCyLiWw: "JHCyLiWwĐau! bz8YCDEkAnh nJHCyLiWwhẹ chút,bz8YCDEk để6yPB JHCyLiWwem tự6yPB làm."

Tạ Đắ6yPBc hbz8YCDEkỏi vớibz8YCDEk giọngJHCyLiWw điệubz8YCDEk khô6yPBng thấybz8YCDEk hứnJHCyLiWwg thú6yPB: "6yPBBọn cướpJHCyLiWw đâu?"

Tân Ý6yPB Điền sợbz8YCDEk cậu6yPB tứcJHCyLiWw giận,bz8YCDEk vộbz8YCDEki bz8YCDEkvã bz8YCDEkôm cbz8YCDEkổ cbz8YCDEkậu bz8YCDEkđem hJHCyLiWwết kỹbz8YCDEk xảbz8YCDEko JHCyLiWwhôn cậu,JHCyLiWw đếJHCyLiWwn khJHCyLiWwi cậu JHCyLiWwbắt đầu6yPB thởJHCyLiWw bz8YCDEkdốc, nhbz8YCDEkân 6yPBcơ hJHCyLiWwội bz8YCDEkhô toJHCyLiWw: "Lễ6yPB tìJHCyLiWwnh JHCyLiWwnhân vu6yPBi vẻ!"

Tạ Đắc bz8YCDEkcó 6yPBvẻ vbz8YCDEkô cùJHCyLiWwng bbz8YCDEkình tĩnhbz8YCDEk, dbz8YCDEkán mắ6yPBt 6yPBvào bz8YCDEkcô bạnbz8YCDEk gá6yPBi bz8YCDEktinh JHCyLiWwquái dự6yPBa 6yPBsát JHCyLiWwvào mình mộtJHCyLiWw lúbz8YCDEkc 6yPBlâu, cuố6yPBi c6yPBùng t6yPBhở dàJHCyLiWwi b6yPBó tabz8YCDEky, "bz8YCDEkQuên JHCyLiWwđi, kbz8YCDEkhông sa6yPBo bz8YCDEklà tốbz8YCDEkt rồi."

Bộ dạng bìbz8YCDEknh tĩnhbz8YCDEk củbz8YCDEka 6yPBcậu JHCyLiWwtrong mắtbz8YCDEk JHCyLiWwTân ÝJHCyLiWw Điềnbz8YCDEk chả6yPB kh6yPBác d6yPBấu bz8YCDEkhiệu báJHCyLiWwo trbz8YCDEkước bão tố6yPB sắJHCyLiWwp đến,6yPB nhabz8YCDEknh nhảuJHCyLiWw nịn6yPBh nọt:JHCyLiWw "ChẳJHCyLiWwng bz8YCDEkphải gần6yPB đâybz8YCDEk tâmJHCyLiWw 6yPBtình a6yPBnh không t6yPBốt 6yPBsao, dỗJHCyLiWw a6yPBnh lạibz8YCDEk khôngJHCyLiWw vuJHCyLiWwi, đànJHCyLiWwh bz8YCDEkphải bz8YCDEktự b6yPBiên bz8YCDEktự d6yPBiễn tạoJHCyLiWw chbz8YCDEko anh bz8YCDEkcơ bz8YCDEkhội làm6yPB anJHCyLiWwh hùJHCyLiWwng cứJHCyLiWwu bz8YCDEkmỹ nhâJHCyLiWwn thôi.6yPB E6yPBm đùabz8YCDEk giỡn6yPB bz8YCDEkanh vậy,6yPB aJHCyLiWwnh không JHCyLiWwgiận chứ?"

"Em nói thbz8YCDEkử xem?JHCyLiWw" 6yPBCậu lạnhJHCyLiWw JHCyLiWwlùng bz8YCDEkliếc cô6yPB mộtJHCyLiWw cái6yPB. TâJHCyLiWwn ÝJHCyLiWw Điề6yPBn sbz8YCDEkợ khôn6yPBg dá6yPBm hbz8YCDEké một bz8YCDEkcâu nào,bz8YCDEk 6yPBnhư mộtbz8YCDEk c6yPBhú mbz8YCDEkèo nhJHCyLiWwỏ đánbz8YCDEkg tbz8YCDEkhương nhì6yPBn cậubz8YCDEk, ha6yPBi JHCyLiWwtay đểbz8YCDEk tJHCyLiWwrên đầu nJHCyLiWwhư thỏbz8YCDEk trắ6yPBng, hátbz8YCDEk giọngbz8YCDEk thiếuJHCyLiWw JHCyLiWwnhi: "Xi6yPBn bạ6yPBn đừngbz8YCDEk ănJHCyLiWw tJHCyLiWwôi đừnJHCyLiWwg JHCyLiWwăn tôi, tôJHCyLiWwi sẽbz8YCDEk hátJHCyLiWw bz8YCDEkcho bz8YCDEkbạn mộ6yPBt bbz8YCDEkài hJHCyLiWwát thậtbz8YCDEk hbz8YCDEkay JHCyLiWw-- "

Cậu phì cườ6yPBi, vội6yPB xbz8YCDEkoay ngưJHCyLiWwời sabz8YCDEkng chỗJHCyLiWw JHCyLiWwkhác. Chbz8YCDEkú ý6yPB tbz8YCDEkới một6yPB quyểbz8YCDEkn sbz8YCDEkách 6yPBtrên sofa, hỏbz8YCDEki: 6yPB"Chờ lâu6yPB khôngbz8YCDEk?" Nbz8YCDEkgười nà6yPBo JHCyLiWwđó bz8YCDEkcó tật6yPB gi6yPBật mìn6yPBh JHCyLiWwvội vJHCyLiWwã l6yPBắc đầu, "EJHCyLiWwm khJHCyLiWwông biếtJHCyLiWw 6yPBanh 6yPBcó JHCyLiWwđến haJHCyLiWwy kbz8YCDEkhông, bz8YCDEkcho 6yPBnên JHCyLiWwđem the6yPBo s6yPBách 6yPBđể giếJHCyLiWwt thời gian."

Cậu vỗ vJHCyLiWwỗ 6yPBđệm sofa6yPB, bz8YCDEk"Em nóJHCyLiWwi JHCyLiWwanh cóbz8YCDEk tbz8YCDEkhể bz8YCDEkkhông đếbz8YCDEkn JHCyLiWwsao? Nhọcbz8YCDEk lbz8YCDEkòng habz8YCDEki ngườiJHCyLiWw nghĩ rbz8YCDEka cái6yPB tròJHCyLiWw bắ6yPBt cócbz8YCDEk, c6yPBó câJHCyLiWwu không6yPB c6yPBó 6yPBmũi bz8YCDEkkhoan k6yPBim cư6yPBơng thìbz8YCDEk JHCyLiWwđừng hò6yPBng làm nghJHCyLiWwề gốJHCyLiWwm sứ,bz8YCDEk t6yPBhật 6yPBmất mặt6yPB JHCyLiWwxấu hổ!"

Tân Ý6yPB ĐiJHCyLiWwền bỗngJHCyLiWw nhiênbz8YCDEk tbz8YCDEkỉnh ngộbz8YCDEk r6yPBéo lênbz8YCDEk: "Abz8YCDEknh đbz8YCDEkã sớJHCyLiWwm b6yPBiết JHCyLiWwrồi hả?"

"Có người bắ6yPBt 6yPBcóc 6yPBmà lạJHCyLiWwi xbz8YCDEkài JHCyLiWwđiện thJHCyLiWwoại cốbz8YCDEk địnbz8YCDEkh bz8YCDEkvà 6yPBdi đJHCyLiWwộng sao6yPB? Cũngbz8YCDEk khô6yPBng cần vệbz8YCDEk ti6yPBnh the6yPBo dõJHCyLiWwi, tù6yPBy tiệnJHCyLiWw đbz8YCDEkiều tr6yPBa mJHCyLiWwột tíbz8YCDEk lbz8YCDEkà r6yPBa cả6yPB thôJHCyLiWwi." Tráchbz8YCDEk không đưJHCyLiWwợc cbz8YCDEkậu bz8YCDEknghĩ số6yPB điệnJHCyLiWw thobz8YCDEkại 6yPBbàn nbz8YCDEkhìn quJHCyLiWwen mắt6yPB, nămbz8YCDEk co6yPBn sốbz8YCDEk đầuJHCyLiWw tiên củaJHCyLiWw số6yPB điện6yPB thoạibz8YCDEk trường6yPB ThượngJHCyLiWw ĐạJHCyLiWwi đều6yPB gbz8YCDEkiống nhau6yPB. KJHCyLiWwhi vệJHCyLiWw sĩJHCyLiWw 6yPBnói cậu6yPB biết JHCyLiWwchủ 6yPBsố đibz8YCDEkện thoJHCyLiWwại nJHCyLiWwày bz8YCDEklà "Hà6yPB Châ6yPBn", mặJHCyLiWwt cậuJHCyLiWw xaJHCyLiWwnh lại,bz8YCDEk mớiJHCyLiWw hiểbz8YCDEku bz8YCDEkra hai ngườiJHCyLiWw họbz8YCDEk bz8YCDEkliên tJHCyLiWwhủ đùJHCyLiWwa 6yPBmình. Cậubz8YCDEk quybz8YCDEkết định6yPB biếtJHCyLiWw thbz8YCDEkời bz8YCDEkbiết th6yPBế đibz8YCDEk đến 6yPBcùng, m6yPBuốn xbz8YCDEkem JHCyLiWwcác JHCyLiWwcô rJHCyLiWwốt cuộcbz8YCDEk mJHCyLiWwuốn q6yPBuậy cábz8YCDEki quỷJHCyLiWw gìbz8YCDEk. XJHCyLiWwe nbz8YCDEkgang q6yPBua quảng t6yPBrường trunJHCyLiWwg tâmJHCyLiWw, tr6yPBên đườngJHCyLiWw bz8YCDEkđều bz8YCDEklà ngưbz8YCDEkời báJHCyLiWwn JHCyLiWwhoa hồng6yPB, lúcbz8YCDEk nàyJHCyLiWw mớibz8YCDEk tỉnh ngộ.

Tân ÝJHCyLiWw Điền 6yPBđấm bz8YCDEkmạnh cậ6yPBu mộ6yPBt cábz8YCDEki, "AJHCyLiWwnh xấJHCyLiWwu qu6yPBá đi,bz8YCDEk hồ6yPBi nãbz8YCDEky cốJHCyLiWw JHCyLiWwý bz8YCDEkchơi em6yPB!" KícJHCyLiWwh động làm6yPB côbz8YCDEk quêbz8YCDEkn bz8YCDEkhai c6yPBhân bị6yPB tJHCyLiWwrói mbz8YCDEkà đứngbz8YCDEk lbz8YCDEkên, k6yPBết quảJHCyLiWw subz8YCDEkýt chútbz8YCDEk nữaJHCyLiWw ngã nhào.

"Anh chưa nó6yPBi gbz8YCDEkì 6yPBhết, lbz8YCDEkà 6yPBtự 6yPBem nhảJHCyLiWwy bz8YCDEkvào ôm6yPB mbz8YCDEkà." JHCyLiWwCậu lộbz8YCDEk JHCyLiWwra bz8YCDEkmột n6yPBụ cườibz8YCDEk xấu6yPB xa, ng6yPBồi xổm6yPB bz8YCDEkxuống thbz8YCDEkáo dâybz8YCDEk thừnbz8YCDEkg qJHCyLiWwuanh chân6yPB cbz8YCDEkô, tJHCyLiWwháo JHCyLiWwmột hồibz8YCDEk vẫnbz8YCDEk cbz8YCDEkhưa xong, c6yPBó c6yPBhút khônbz8YCDEkg ki6yPBên nh6yPBẫn, bz8YCDEk"Không 6yPBcó viJHCyLiWwệc bz8YCDEkgì JHCyLiWwem thJHCyLiWwắt JHCyLiWwgút n6yPBhiều vậy6yPB làm gì?"

Tân bz8YCDEkÝ Điền JHCyLiWwhừ JHCyLiWwmột ti6yPBếng, "Để6yPB diễbz8YCDEkn chJHCyLiWwo th6yPBật m6yPBà, ngJHCyLiWwười JHCyLiWwta JHCyLiWwrất bz8YCDEkchuyên bz8YCDEknghiệp 6yPBđó. Dây JHCyLiWwthừng quábz8YCDEk 6yPBdài, đànhJHCyLiWw phảiJHCyLiWw tbz8YCDEkhắt gú6yPBt nhiều6yPB thôi.bz8YCDEk Abz8YCDEknh càJHCyLiWwng tháoJHCyLiWw 6yPBchân ebz8YCDEkm càng đ6yPBau, bz8YCDEkở p6yPBhòng bêbz8YCDEkn bênJHCyLiWw kiJHCyLiWwa có6yPB daJHCyLiWwo đấy."

Cậu tức6yPB gi6yPBận nói:6yPB JHCyLiWw"Đáng đời!"6yPB 6yPBĐứng dậy6yPB đếnbz8YCDEk phòn6yPBg bbz8YCDEkếp tìm6yPB mộ6yPBt bz8YCDEkcon bz8YCDEkdao bz8YCDEkcắt tr6yPBái 6yPBcây để6yPB cắt6yPB đứJHCyLiWwt dây.

Tân ÝJHCyLiWw Điền mJHCyLiWwở túbz8YCDEki bz8YCDEkdu lịch6yPB cJHCyLiWwủa cậu6yPB 6yPBra xemJHCyLiWw, 6yPBngạc nhiên6yPB: "Wow6yPB, đâyJHCyLiWw làJHCyLiWw lbz8YCDEkần đ6yPBầu tiên eJHCyLiWwm thJHCyLiWwấy tiề6yPBn mặtJHCyLiWw nhibz8YCDEkều bz8YCDEkthế JHCyLiWwnày, 6yPBrất bz8YCDEkkhông a6yPBn toàn,6yPB nhaJHCyLiWwnh nhJHCyLiWwanh kiếm 6yPBchỗ giấuJHCyLiWw nó6yPB đi."

Tạ Đắc quabz8YCDEkn sJHCyLiWwát cănbz8YCDEk nhà,bz8YCDEk b6yPBên tJHCyLiWwrong trJHCyLiWwống rJHCyLiWwỗng khôbz8YCDEkng JHCyLiWwcó 6yPBđồ đạc.JHCyLiWw Tườnbz8YCDEkg trJHCyLiWwắng, sàn nh6yPBà, đbz8YCDEkèn JHCyLiWwtreo, trê6yPBn tườngJHCyLiWw bz8YCDEktreo mộJHCyLiWwt bứ6yPBc tran6yPBh sJHCyLiWwơn dầu,JHCyLiWw đồ6yPB dù6yPBng chbz8YCDEkỉ có sofa6yPB, bJHCyLiWwàn ănJHCyLiWw, và6yPBi JHCyLiWwcái ghế6yPB, giốngJHCyLiWw nhưJHCyLiWw JHCyLiWwchuẩn b6yPBị 6yPBcho thbz8YCDEkuê, kbz8YCDEkhông 6yPBnhịn được JHCyLiWwhỏi: "Nh6yPBà cbz8YCDEkủa ai?"

"Nhà của m6yPBột học6yPB sin6yPBh, cbz8YCDEkả nhàJHCyLiWw d6yPBi dânbz8YCDEk bz8YCDEksang CanadaJHCyLiWw, thỉnhbz8YCDEk thobz8YCDEkảng mớJHCyLiWwi về.JHCyLiWw JHCyLiWwEm phiên dịbz8YCDEkch luậ6yPBn JHCyLiWwvăn ch6yPBo cbz8YCDEkon bz8YCDEkbé, cbz8YCDEkon JHCyLiWwbé bz8YCDEkcho ebz8YCDEkm mượn6yPB nbz8YCDEkhà vài6yPB ngà6yPBy. JHCyLiWwEm n6yPBói cần mượnbz8YCDEk nhbz8YCDEkà đểbz8YCDEk qua6yPBy pbz8YCDEkhim ngắn,bz8YCDEk bz8YCDEkhì hì."

Cậu trJHCyLiWwêu cbz8YCDEkhọc nó6yPBi: "Qua6yPBy phi6yPBm eJHCyLiWwm bịbz8YCDEk 6yPBtrói hả?"

"Anh được 6yPBlắm, đừngJHCyLiWw cóJHCyLiWw mà6yPB đJHCyLiWwược lợibz8YCDEk mbz8YCDEkà 6yPBcòn rJHCyLiWwa bz8YCDEkvẻ th6yPBông minhJHCyLiWw! EJHCyLiWwm tốnJHCyLiWw rất6yPB nh6yPBiều tâm tư,bz8YCDEk cũ6yPBng muốJHCyLiWwn tặn6yPBg anJHCyLiWwh mộtbz8YCDEk móbz8YCDEkn bz8YCDEkquà đặcbz8YCDEk bz8YCDEkbiệt nhânbz8YCDEk l6yPBễ tìnJHCyLiWwh JHCyLiWwnhân. RốJHCyLiWwt cuộc bz8YCDEkanh c6yPBó ngạcbz8YCDEk JHCyLiWwnhiên 6yPBvui mừngbz8YCDEk JHCyLiWwkhông vbz8YCDEkậy?" Tâ6yPBn 6yPBÝ Điềnbz8YCDEk vừaJHCyLiWw nóiJHCyLiWw vừa6yPB nhặtbz8YCDEk dây thbz8YCDEkừng, bbz8YCDEkăng dánJHCyLiWw rbz8YCDEkơi trênJHCyLiWw đất6yPB vbz8YCDEkà c6yPBuốn 6yPBsách ởbz8YCDEk soJHCyLiWwfa nhJHCyLiWwét vàobz8YCDEk túiJHCyLiWw sJHCyLiWwách, kéo khóJHCyLiWwa kéobz8YCDEk nó6yPBi: "Đượ6yPBc rồi,bz8YCDEk m6yPBặc kệ6yPB anbz8YCDEkh vu6yPBi bz8YCDEkít JHCyLiWwhay làJHCyLiWw JHCyLiWwvui nhiều,6yPB bz8YCDEkthời gian kh6yPBông còbz8YCDEkn sớmbz8YCDEk JHCyLiWwnữa, 6yPBchúng tJHCyLiWwa nJHCyLiWwên đbz8YCDEki thôibz8YCDEk. 6yPBAnh đậubz8YCDEk bz8YCDEkxe ởJHCyLiWw đâu?"

"Sao phải đi?JHCyLiWw Kbz8YCDEkhông phả6yPBi ebz8YCDEkm mượn6yPB nbz8YCDEkhà JHCyLiWwmấy ngày6yPB bz8YCDEksao? KhJHCyLiWwông ởbz8YCDEk lạiJHCyLiWw mộtbz8YCDEk đêmJHCyLiWw quảJHCyLiWw thực cóJHCyLiWw lỗibz8YCDEk vớJHCyLiWwi sựJHCyLiWw h6yPBao 6yPBtốn tâmbz8YCDEk t6yPBư JHCyLiWwcủa JHCyLiWwem." JHCyLiWwcậu thủ6yPBng JHCyLiWwthẳng 6yPBđến 6yPBsofa ngồi xuống.

"Anh 6yPBtưởng đ6yPBây 6yPBlà kbz8YCDEkhách s6yPBạn saoJHCyLiWw? Thứ6yPB nhấbz8YCDEkt khô6yPBng c6yPBó 6yPBthức JHCyLiWwăn, thứJHCyLiWw 6yPBhai bz8YCDEkkhông cbz8YCDEkó 6yPBchăn, bz8YCDEklàm saJHCyLiWwo 6yPBmà bz8YCDEkở l6yPBại được?"

"Ăn thì 6yPBcó 6yPBthể m6yPBua ở6yPB gầ6yPBn đâbz8YCDEky, JHCyLiWwcòn chăn,bz8YCDEk rángJHCyLiWw t6yPBìm cJHCyLiWwhắc cbz8YCDEkhắn JHCyLiWwcó thôi,bz8YCDEk nếubz8YCDEk không 6yPBhọ bz8YCDEkvề đây6yPB đắpbz8YCDEk bằnJHCyLiWwg cái6yPB gì6yPB?" CậJHCyLiWwu bz8YCDEkđi thẳngJHCyLiWw vbz8YCDEkào JHCyLiWwphòng bz8YCDEkngủ, bz8YCDEkmở t6yPBủ âJHCyLiWwm tường, bênJHCyLiWw tron6yPBg đầ6yPBy đủ6yPB t6yPBhảm lông6yPB, chăn,bz8YCDEk gbz8YCDEkối đầubz8YCDEk, chiế6yPBu 6yPBvà nhJHCyLiWwững thứJHCyLiWw linh tibz8YCDEknh khác.

Tân 6yPBÝ Điền vẫnJHCyLiWw lắJHCyLiWwc đ6yPBầu, "bz8YCDEkEm khô6yPBng JHCyLiWwmuốn ở6yPB đây6yPB, khôngbz8YCDEk cóJHCyLiWw điềubz8YCDEk hbz8YCDEkòa, buổbz8YCDEki tốibz8YCDEk sbz8YCDEkẽ lạnh. Ebz8YCDEkm cJHCyLiWwó đặt6yPB bz8YCDEkchỗ ở6yPB nhà6yPB JHCyLiWwhàng TâyJHCyLiWw, 6yPBtám giờbz8YCDEk tJHCyLiWwối, nJHCyLiWwếu khôn6yPBg đJHCyLiWwi thì6yPB khô6yPBng kịp đâu."

Tạ bz8YCDEkĐắc li6yPBếc côJHCyLiWw mộtJHCyLiWw c6yPBái, nhJHCyLiWwàn bz8YCDEknhã JHCyLiWwnói: 6yPB"Yên tâbz8YCDEkm, c6yPBó anbz8YCDEkh ởJHCyLiWw đâyJHCyLiWw, sbz8YCDEkẽ khJHCyLiWwông đ6yPBể bz8YCDEkem đôbz8YCDEkng lạnhJHCyLiWw đâu."

Cuối cùng họbz8YCDEk bz8YCDEkđến cửbz8YCDEka hàJHCyLiWwng tiệnbz8YCDEk lợibz8YCDEk gần6yPB đJHCyLiWwó 6yPBmua JHCyLiWwmột JHCyLiWwít vậtJHCyLiWw dụbz8YCDEkng hà6yPBng bz8YCDEkngày, cộng tbz8YCDEkhêm mJHCyLiWwì bz8YCDEkăn liề6yPBn, lạpbz8YCDEk xưởngJHCyLiWw v6yPBà tr6yPBứng kJHCyLiWwho, ăJHCyLiWwn 6yPBqua 6yPBloa JHCyLiWwmột bữa.JHCyLiWw 6yPBTân ÝJHCyLiWw Điền bz8YCDEkvừa thbz8YCDEku dJHCyLiWwọn 6yPBchén đũa6yPB vừ6yPBa lắc6yPB đầu:bz8YCDEk "bz8YCDEkBữa tiệbz8YCDEkc lớnJHCyLiWw n6yPBgày bz8YCDEklễ tìbz8YCDEknh JHCyLiWwnhân củabz8YCDEk em cứ6yPB nbz8YCDEkhư bz8YCDEkvậy biến6yPB tJHCyLiWwhành mbz8YCDEkì bz8YCDEkăn liền."

Tạ JHCyLiWwĐắc từ6yPB phíaJHCyLiWw bz8YCDEksau ôJHCyLiWwm lbz8YCDEkấy ebz8YCDEko cJHCyLiWwô, tbz8YCDEkhì 6yPBthầm bz8YCDEkvào bz8YCDEktai cô:bz8YCDEk "BữaJHCyLiWw t6yPBiệc lớnJHCyLiWw ngàJHCyLiWwy JHCyLiWwlễ tìnhJHCyLiWw nhâbz8YCDEkn của6yPB aJHCyLiWwnh, b6yPBây giờ6yPB chính6yPB thbz8YCDEkức bắtJHCyLiWw đJHCyLiWwầu -6yPB- "

Tân 6yPBÝ Điền6yPB qJHCyLiWwuay đJHCyLiWwầu lbz8YCDEkại, như6yPB cưJHCyLiWwời như6yPB bz8YCDEkkhông nh6yPBìn cậuJHCyLiWw mộbz8YCDEkt cáiJHCyLiWw, nhướbz8YCDEkn màybz8YCDEk nói:bz8YCDEk 6yPB"Anh nghĩJHCyLiWw hbz8YCDEkay qu6yPBá JHCyLiWwđi, eJHCyLiWwm JHCyLiWwmới bz8YCDEkkhông cần6yPB -JHCyLiWw- "

Cậu JHCyLiWwcúi đầu6yPB hônJHCyLiWw cổ6yPB cô6yPB, "KhôngJHCyLiWw phải6yPB JHCyLiWwem bị6yPB 6yPBtrói s6yPBao? LJHCyLiWwàm JHCyLiWwgì có6yPB 6yPBquyền nóbz8YCDEki "Không"?"

Tân bz8YCDEkÝ Đ6yPBiền hừbz8YCDEk mộtbz8YCDEk tiếng,JHCyLiWw không6yPB ph6yPBục pbz8YCDEkhản báJHCyLiWwc: 6yPB"Anh JHCyLiWwcũng khJHCyLiWwông phảibz8YCDEk bọbz8YCDEkn cướp!"

"Anh khôn6yPBg ng6yPBại JHCyLiWwlàm đạo6yPB tặcJHCyLiWw JHCyLiWwhái 6yPBhoa mộ6yPBt phen."

"Đáng tiếcJHCyLiWw eJHCyLiWwm khôngbz8YCDEk pbz8YCDEkhải là6yPB c6yPBon ti6yPBn bịJHCyLiWw bắtbz8YCDEk cóbz8YCDEkc." Côbz8YCDEk JHCyLiWwnói xonbz8YCDEkg cbz8YCDEkười 6yPBchạy đi.

Có thể là6yPB 6yPBdo chJHCyLiWwuyện JHCyLiWw"Bắt có6yPBc" k6yPBích thíbz8YCDEkch, buổibz8YCDEk tối6yPB Tạbz8YCDEk JHCyLiWwĐắc cựbz8YCDEkc JHCyLiWwkỳ phbz8YCDEkấn khởiJHCyLiWw, suy nghĩJHCyLiWw nhibz8YCDEkều c6yPBách giàJHCyLiWwy vbz8YCDEkò 6yPBcô. 6yPBKhởi bz8YCDEkđầu Tân6yPB JHCyLiWwÝ Điềnbz8YCDEk cóJHCyLiWw tr6yPBắc trở,6yPB JHCyLiWwnhưng là vbz8YCDEkì lấy6yPB lòbz8YCDEkng cậu,bz8YCDEk nỗbz8YCDEk l6yPBực JHCyLiWwphối hợbz8YCDEkp cậJHCyLiWwu muốnJHCyLiWw làm6yPB gì6yPB bz8YCDEkthì làm6yPB, dần6yPB dbz8YCDEkần quen bz8YCDEkđược. JHCyLiWwCậu c6yPBàng hănbz8YCDEkg 6yPBhái, khôngbz8YCDEk cJHCyLiWwhỉ m6yPBuốn bz8YCDEkcô tbz8YCDEkhực hiện6yPB các6yPB độngJHCyLiWw tác6yPB khó nóbz8YCDEki, JHCyLiWwbản bz8YCDEkthân JHCyLiWwcàng khôngJHCyLiWw g6yPBì kiJHCyLiWwêng 6yPBkỵ, JHCyLiWwnói sbz8YCDEkở trườJHCyLiWwng hJHCyLiWwạ lbz8YCDEkưu JHCyLiWwgì đó.bz8YCDEk Tân JHCyLiWwÝ bz8YCDEkĐiền vừabz8YCDEk tbz8YCDEkhẹn vừabz8YCDEk giậnJHCyLiWw, bz8YCDEkxoay ngườibz8YCDEk xuốngbz8YCDEk giườbz8YCDEkng mu6yPBốn tìm6yPB bbz8YCDEkông gònJHCyLiWw bịt lỗ6yPB ta6yPBi. Cu6yPBối cùngbz8YCDEk bz8YCDEkhai ng6yPBười m6yPBệt cJHCyLiWwực bz8YCDEkđô, ô6yPBm n6yPBhau đ6yPBánh mộtbz8YCDEk giấbz8YCDEkc nJHCyLiWwgon lành.

Thân thể đãbz8YCDEk trJHCyLiWwút hết6yPB ni6yPBềm JHCyLiWwsay JHCyLiWwmê thJHCyLiWwỏa thí6yPBch, tâmJHCyLiWw bz8YCDEklý cũJHCyLiWwng 6yPBtự nhbz8YCDEkiên màbz8YCDEk bz8YCDEkkhoan khoái hơn6yPB, Tbz8YCDEkạ Đắbz8YCDEkc sa6yPBu bz8YCDEkmột gibz8YCDEkấc tỉn6yPBh dậbz8YCDEky, cảbz8YCDEkm giá6yPBc sảbz8YCDEkng kJHCyLiWwhoái JHCyLiWwvô cùnbz8YCDEkg, tinh thầ6yPBn sbz8YCDEkung mãnJHCyLiWw, đbz8YCDEkã lâuJHCyLiWw 6yPBchưa cảJHCyLiWwm thấybz8YCDEk hJHCyLiWwăng 6yPBhái dâ6yPBng tr6yPBào n6yPBhư thJHCyLiWwế này.

Tân bz8YCDEkÝ Điền ubz8YCDEkể oải6yPB t6yPBỉnh dậ6yPBy, cậubz8YCDEk bz8YCDEkđã JHCyLiWwquần á6yPBo chỉn6yPBh t6yPBề, rửa6yPB mặtbz8YCDEk xonbz8YCDEkg xuôi,bz8YCDEk đứnbz8YCDEkg trước gươ6yPBng thJHCyLiWwắt c6yPBà bz8YCDEkvạt. Bởbz8YCDEki JHCyLiWwvì bz8YCDEkkhông JHCyLiWwcó JHCyLiWwrèm cJHCyLiWwửa sổ6yPB, ábz8YCDEknh bz8YCDEknắng thbz8YCDEkẳng tắ6yPBp chiếu v6yPBào phòng6yPB. JHCyLiWwCô cJHCyLiWwhe mắ6yPBt, nJHCyLiWwgáp mJHCyLiWwột cáibz8YCDEk nói:6yPB "Anbz8YCDEkh phJHCyLiWwải 6yPBđi làJHCyLiWwm hả?"

"Mẹ anbz8YCDEkh đbz8YCDEkã khỏe6yPB JHCyLiWwhơn nhiJHCyLiWwều rồi,6yPB ebz8YCDEkm muốbz8YCDEkn thăm6yPB b6yPBà kJHCyLiWwhông?" Cậubz8YCDEk khôbz8YCDEkng q6yPBuay đầu,bz8YCDEk hJHCyLiWwỏi JHCyLiWwmột cách6yPB t6yPBhờ ơ.

Có th6yPBể JHCyLiWwdo mới6yPB tỉnhbz8YCDEk lại,6yPB JHCyLiWwTân bz8YCDEkÝ Điềnbz8YCDEk cJHCyLiWwảm g6yPBiác tbz8YCDEkrong đầuJHCyLiWw trống6yPB JHCyLiWwrỗng, hồiJHCyLiWw lâJHCyLiWwu m6yPBới 6yPBtrở lại6yPB 6yPBbình thườngbz8YCDEk, bz8YCDEk"Sau n6yPBày 6yPBđi, đưJHCyLiWwợc không?"

Cậu đJHCyLiWwi qbz8YCDEkua, bz8YCDEkđứng bz8YCDEkbên giườngbz8YCDEk từbz8YCDEk trê6yPBn 6yPBnhìn xuống6yPB cô6yPB, cườibz8YCDEk 6yPBnói: "S6yPBớm muộnJHCyLiWw cũbz8YCDEkng phải6yPB đi,JHCyLiWw 6yPBem sợJHCyLiWw bz8YCDEkcái gì."

Cô không muố6yPBn nóbz8YCDEki "JHCyLiWwEm khôngJHCyLiWw muốJHCyLiWwn đếbz8YCDEkn nhàJHCyLiWw bz8YCDEkanh" mbz8YCDEkột các6yPBh tJHCyLiWwrực tiếpbz8YCDEk nên6yPB JHCyLiWwthay đổi cbz8YCDEkách khá6yPBc dịubz8YCDEk JHCyLiWwdàng hơn,bz8YCDEk "AnJHCyLiWwh khôJHCyLiWwng cảmbz8YCDEk 6yPBthấy hbz8YCDEkơi nóngbz8YCDEk bz8YCDEkvội sa6yPBo? ChJHCyLiWwúng ta mớiJHCyLiWw bz8YCDEkquen nh6yPBau mấyJHCyLiWw bz8YCDEktháng 6yPBmà t6yPBhôi-- "

"Nhưng m6yPBà chbz8YCDEkúng JHCyLiWwta JHCyLiWwbiết nh6yPBau bảy6yPB bz8YCDEknăm rồi."

"Em --" TâJHCyLiWwn Ýbz8YCDEk 6yPBĐiền n6yPBhìn cậubz8YCDEk m6yPBuốn nbz8YCDEkói lạiJHCyLiWw tbz8YCDEkhôi. NhJHCyLiWwững hJHCyLiWwình bz8YCDEkảnh lộn6yPB JHCyLiWwxộn hiệJHCyLiWwn lên trobz8YCDEkng 6yPBđầu bz8YCDEkcô, côJHCyLiWw khôngJHCyLiWw biếtbz8YCDEk bz8YCDEknên 6yPBlàm thếJHCyLiWw 6yPBnào chbz8YCDEko pbz8YCDEkhải. Cbz8YCDEkô khôn6yPBg ngbz8YCDEkờ quan bz8YCDEkhệ bz8YCDEkhai JHCyLiWwngười s6yPBẽ tiếnbz8YCDEk JHCyLiWwtriển nJHCyLiWwhanh nhJHCyLiWwư vbz8YCDEkậy, nhanJHCyLiWwh đ6yPBến khiếnJHCyLiWw côbz8YCDEk tr6yPBở tay khôngbz8YCDEk kịp.

Tạ Đắc ngồibz8YCDEk xuốbz8YCDEkng đầJHCyLiWwu giường,6yPB t6yPBhấp bz8YCDEkgiọng nóJHCyLiWwi: "Yêbz8YCDEkn tâm,6yPB m6yPBẹ aJHCyLiWwnh chỉbz8YCDEk 6yPBnhớ nh6yPBững người vJHCyLiWwà sựJHCyLiWw việJHCyLiWwc trước6yPB lúcJHCyLiWw anbz8YCDEkh 6yPBhai mấ6yPBt, bz8YCDEktrí nhớ6yPB sabz8YCDEku nàyJHCyLiWw tronJHCyLiWwg tìbz8YCDEknh trạng h6yPBỗn loạn,6yPB JHCyLiWwmẹ 6yPBanh 6yPBchắc l6yPBà khJHCyLiWwông nhớJHCyLiWw bz8YCDEkra bz8YCDEkem đâu."

Tân bz8YCDEkÝ bz8YCDEkĐiền kh6yPBông nóJHCyLiWwi gbz8YCDEkì, q6yPBuay bz8YCDEkđầu nhbz8YCDEkìn ngoài6yPB 6yPBcửa sổ.

"Ba anh mấtJHCyLiWw rồi,6yPB an6yPBh mớibz8YCDEk bz8YCDEknhận bz8YCDEkra tbz8YCDEkrên đời6yPB bz8YCDEknày JHCyLiWwchỉ cJHCyLiWwòn mJHCyLiWwẹ anbz8YCDEkh làJHCyLiWw người6yPB thJHCyLiWwân duy nhJHCyLiWwất. TJHCyLiWwình bz8YCDEktrạng sứbz8YCDEkc JHCyLiWwkhỏe vbz8YCDEkà tin6yPBh thầnbz8YCDEk bz8YCDEkbà ấyJHCyLiWw lúbz8YCDEkc bz8YCDEktốt l6yPBúc không,bz8YCDEk aJHCyLiWwnh rất 6yPBlo lắng,6yPB 6yPBnên từJHCyLiWw khách6yPB bz8YCDEksạn dbz8YCDEkọn bz8YCDEkvề JHCyLiWwnhà, m6yPBuốn lúc6yPB 6yPBbà JHCyLiWwấy cò6yPBn sốbz8YCDEkng c6yPBhăm sóc bàbz8YCDEk nhiề6yPBu hơn.JHCyLiWw Ch6yPBúng JHCyLiWwta JHCyLiWwkết hôJHCyLiWwn sớmJHCyLiWw mộtbz8YCDEk chú6yPBt, tro6yPBng nhà6yPB JHCyLiWwcó trẻJHCyLiWw cbz8YCDEkon, bà ấbz8YCDEky s6yPBẽ bz8YCDEkkhông cJHCyLiWwô q6yPBuạnh JHCyLiWwthế nàJHCyLiWwy, đâybz8YCDEk JHCyLiWwlà t6yPBhứ nhbz8YCDEkất; thbz8YCDEkứ haiJHCyLiWw, trướJHCyLiWwc đâybz8YCDEk anh chưbz8YCDEka tbz8YCDEkừng JHCyLiWwnghĩ đJHCyLiWwến chuyệnJHCyLiWw kế6yPBt hôn,6yPB nếJHCyLiWwu 6yPBnhư nJHCyLiWwhất địJHCyLiWwnh phả6yPBi cưới,JHCyLiWw đbz8YCDEkối tượng bz8YCDEkchỉ c6yPBó thJHCyLiWwể làJHCyLiWw bz8YCDEkem." Cbz8YCDEkậu the6yPBo thóiJHCyLiWw queJHCyLiWwn đ6yPBem JHCyLiWwnhững tâJHCyLiWwm bz8YCDEktình, s6yPBuy nghĩ, tháJHCyLiWwi đ6yPBộ ẩnJHCyLiWw giấubz8YCDEk 6yPBở nơibz8YCDEk bz8YCDEkmà ng6yPBười bz8YCDEkkhác kh6yPBông thấy6yPB được,6yPB JHCyLiWwcân nhJHCyLiWwắc rấ6yPBt lâu cbz8YCDEkuối cùJHCyLiWwng mớibz8YCDEk 6yPBquyết địnhbz8YCDEk tJHCyLiWwhổ lộJHCyLiWw ý6yPB k6yPBiến cJHCyLiWwhân thậtbz8YCDEk nJHCyLiWwhất từJHCyLiWw đáyJHCyLiWw lòng,JHCyLiWw nó bz8YCDEkkhiến cậuJHCyLiWw cóJHCyLiWw cảm6yPB gJHCyLiWwiác JHCyLiWwgiống 6yPBnhư 6yPBtrần nhbz8YCDEkư nhộng6yPB đứng6yPB trênbz8YCDEk đườ6yPBng, giống nhbz8YCDEkư JHCyLiWwmất đibz8YCDEk năngJHCyLiWw lựcJHCyLiWw tự6yPB vbz8YCDEkệ, JHCyLiWwbởi vậybz8YCDEk 6yPBkhi 6yPBnói bz8YCDEkra có6yPB chút6yPB bz8YCDEkmất tự6yPB nhiên.

Cách nói tr6yPBưng cầbz8YCDEku bz8YCDEký kiế6yPBn nhưnJHCyLiWwg thựbz8YCDEkc r6yPBa lạ6yPBi JHCyLiWwcương quyếbz8YCDEkt l6yPBàm Tbz8YCDEkân Ýbz8YCDEk Điền6yPB khJHCyLiWwông nói nê6yPBn bz8YCDEklời. bz8YCDEkCô đứ6yPBng bz8YCDEklên m6yPBặc bz8YCDEkquần áoJHCyLiWw, trước6yPB JHCyLiWwkhi cậu6yPB bz8YCDEkmở cửa6yPB r6yPBa ngoà6yPBi nJHCyLiWwói một câuJHCyLiWw: "Kế6yPBt hô6yPBn l6yPBà đại6yPB sự,bz8YCDEk khôngbz8YCDEk phả6yPBi ha6yPBi n6yPBgười chúJHCyLiWwng JHCyLiWwta n6yPBói lbz8YCDEkà c6yPBó thể được."

Tạ Đắbz8YCDEkc d6yPBừng bz8YCDEkbước, đôiJHCyLiWw mày6yPB JHCyLiWwchau lạibz8YCDEk mộtJHCyLiWw chỗ,JHCyLiWw bz8YCDEknhư đă6yPBm chJHCyLiWwiêu nh6yPBìn 6yPBcô một6yPB cái.

Hai người thbz8YCDEku bz8YCDEkdọn bz8YCDEkxong 6yPBxuôi rồ6yPBi rời6yPB khJHCyLiWwỏi, Tạbz8YCDEk Đắc6yPB đưa6yPB côbz8YCDEk vềJHCyLiWw Thẩmbz8YCDEk bz8YCDEkgia. 6yPBTrên xe Tân6yPB 6yPBÝ Điềnbz8YCDEk 6yPBnhận đJHCyLiWwược điện6yPB thobz8YCDEkại cJHCyLiWwủa mbz8YCDEkẹ, "6yPBThi Linbz8YCDEkh 6yPBvới Quâ6yPBn Hòa6yPB lạibz8YCDEk đang cã6yPBi nhau6yPB, làm6yPB 6yPBphiền tớibz8YCDEk Qu6yPBân 6yPBAn, JHCyLiWwnó ôbz8YCDEkm KỳJHCyLiWw KJHCyLiWwỳ đòiJHCyLiWw JHCyLiWwđi, bz8YCDEkbị bz8YCDEkmẹ n6yPBgăn cản.bz8YCDEk Lão Thẩ6yPBm JHCyLiWwtức giậ6yPBn đếnbz8YCDEk nỗi6yPB bệnh6yPB tbz8YCDEkim suýt6yPB chútbz8YCDEk ph6yPBát tác6yPB. 6yPBCòn conJHCyLiWw, ởbz8YCDEk 6yPBbên ngoài 6yPBqua đêJHCyLiWwm cbz8YCDEkũng kbz8YCDEkhông 6yPBnói bz8YCDEkmột tiếnJHCyLiWwg, khJHCyLiWwông biếbz8YCDEkt gọibz8YCDEk JHCyLiWwđiện vềbz8YCDEk sJHCyLiWwao?" CôJHCyLiWw vội trả6yPB lbz8YCDEkời: "Co6yPBn vbz8YCDEkề nhàJHCyLiWw libz8YCDEkền màJHCyLiWw. bz8YCDEkMới JHCyLiWwqua nă6yPBm mới,JHCyLiWw ha6yPBi 6yPBvợ cJHCyLiWwhồng n6yPBó cãibz8YCDEk nhau gìbz8YCDEk nữa?"

Nguyên n6yPBhân sựJHCyLiWw việc6yPB JHCyLiWwlà như6yPB thế6yPB bz8YCDEknày: Th6yPBẩm bz8YCDEkQuân Hbz8YCDEkòa JHCyLiWwvà đámJHCyLiWw bạnbz8YCDEk ch6yPBơi mạJHCyLiWwt chược,6yPB một 6yPBngày mbz8YCDEkột đêmJHCyLiWw khJHCyLiWwông vJHCyLiWwề nhJHCyLiWwà, th6yPBua k6yPBhông JHCyLiWwít tiền.bz8YCDEk Bà6yPB vợ6yPB bz8YCDEkLiêu ThJHCyLiWwi LJHCyLiWwinh tìm JHCyLiWwra cậJHCyLiWwu, gọibz8YCDEk cbz8YCDEkậu về6yPB nh6yPBà JHCyLiWwcậu khônbz8YCDEkg 6yPBchịu, thếbz8YCDEk 6yPBlà lật6yPB bàn6yPB mạtJHCyLiWw chưbz8YCDEkợc trước 6yPBmặt mọiJHCyLiWw ngưJHCyLiWwời. HaJHCyLiWwi ngườiJHCyLiWw cJHCyLiWwãi nJHCyLiWwhau đếnbz8YCDEk tận6yPB 6yPBnhà, anbz8YCDEkh mộ6yPBt lờibz8YCDEk tôJHCyLiWwi một câu,bz8YCDEk a6yPBi cũngJHCyLiWw khôbz8YCDEkng JHCyLiWwchịu nói6yPB ítbz8YCDEk vbz8YCDEkài câubz8YCDEk. JHCyLiWwLiêu Thbz8YCDEki L6yPBinh k6yPBhông cẩbz8YCDEkn bz8YCDEkthận làm bể6yPB JHCyLiWwchai nướcbz8YCDEk JHCyLiWwhoa Chbz8YCDEkanel củabz8YCDEk JHCyLiWwThẩm Qubz8YCDEkân Abz8YCDEkn, Th6yPBẩm Quânbz8YCDEk Abz8YCDEkn bz8YCDEkvin cơ6yPB h6yPBội này nóibz8YCDEk côbz8YCDEk và6yPBi cJHCyLiWwâu. JHCyLiWwLiêu Thbz8YCDEki Lin6yPBh bấJHCyLiWwt bz8YCDEkmãn bJHCyLiWwà chịJHCyLiWw thiêJHCyLiWwn vị6yPB eJHCyLiWwm trabz8YCDEki, nóJHCyLiWwi móc JHCyLiWwcô ở6yPB 6yPBnhà mJHCyLiWwẹ đẻbz8YCDEk ăbz8YCDEkn khôn6yPBg ngồ6yPBi rồi,bz8YCDEk JHCyLiWwlôi chuyện6yPB JHCyLiWwcô lbz8YCDEky JHCyLiWwhôn JHCyLiWwra JHCyLiWwnói. 6yPBThẩm Quân bz8YCDEkAn tứcJHCyLiWw giậbz8YCDEkn khbz8YCDEkóc lớnbz8YCDEk, thbz8YCDEku 6yPBdọn hàbz8YCDEknh lbz8YCDEký đ6yPBòi dẫnbz8YCDEk 6yPBcon gáJHCyLiWwi đ6yPBi. ThẩmJHCyLiWw Gbz8YCDEkia Sơn quáJHCyLiWwt giận,JHCyLiWw mọiJHCyLiWw ngưbz8YCDEkời sợJHCyLiWw k6yPBhông 6yPBdám 6yPBlên tiếng.bz8YCDEk ThẩJHCyLiWwm QJHCyLiWwuân H6yPBòa thấy6yPB bất6yPB thường, chbz8YCDEkuồn bz8YCDEkđi, Liê6yPBu Tbz8YCDEkhi 6yPBLinh li6yPBền t6yPBheo đuôiJHCyLiWw. 6yPBDo JHCyLiWwđó 6yPBkhi JHCyLiWwTân JHCyLiWwÝ Đibz8YCDEkền trở vbz8YCDEkề JHCyLiWwThẩm gbz8YCDEkia, chiếbz8YCDEkn trườngbz8YCDEk Thbz8YCDEkẩm 6yPBgia trànbz8YCDEk ngJHCyLiWwập khó6yPBi th6yPBuốc bz8YCDEksúng tuybz8YCDEkên bố6yPB tạm dừngbz8YCDEk, 6yPBThẩm bz8YCDEkGia SơJHCyLiWwn bz8YCDEkbế chábz8YCDEku ngbz8YCDEkoại JHCyLiWwKỳ Kỳbz8YCDEk đibz8YCDEk rJHCyLiWwa bz8YCDEkngoài uốbz8YCDEkng trbz8YCDEkà, Thbz8YCDEkẩm Quân Abz8YCDEkn tbz8YCDEkrốn JHCyLiWwở JHCyLiWwtrong JHCyLiWwphòng xe6yPBm TV.

Mẹ Tân đứnbz8YCDEkg ở6yPB cửJHCyLiWwa nhìnbz8YCDEk xun6yPBg qua6yPBnh, thấybz8YCDEk bz8YCDEkmột JHCyLiWwchiếc 6yPBxe một6yPB 6yPBđen bz8YCDEkở pbz8YCDEkhía xbz8YCDEka mởbz8YCDEk cửa. T6yPBân Ý6yPB Đi6yPBền bz8YCDEkxuống x6yPBe, JHCyLiWwhơi bấtbz8YCDEk ngờ6yPB làbz8YCDEk Tạbz8YCDEk Đắc6yPB 6yPBcũng bz8YCDEktheo x6yPBuống xbz8YCDEke. Cậu6yPB điJHCyLiWw về phbz8YCDEkí m6yPBẹ Tâ6yPBn, gọJHCyLiWwi mJHCyLiWwột tiếnbz8YCDEkg "bz8YCDEkDì", nbz8YCDEkói vàbz8YCDEki câuJHCyLiWw bz8YCDEkmừng nămbz8YCDEk tốtbz8YCDEk đJHCyLiWwẹp bz8YCDEkcát tường. 6yPBMẹ TJHCyLiWwân t6yPBỉ mbz8YCDEkỉ q6yPBuan s6yPBát cậu,JHCyLiWw bz8YCDEkánh mắt6yPB 6yPBcó vbz8YCDEkẻ lưỡngbz8YCDEk lựJHCyLiWw, cuố6yPBi JHCyLiWwcùng không hỏibz8YCDEk JHCyLiWwgì, ch6yPBỉ v6yPBẫy ta6yPBy: "Bêbz8YCDEkn ngoJHCyLiWwài lạnh6yPB lắmJHCyLiWw, đừng6yPB đbz8YCDEkứng bz8YCDEkđây nJHCyLiWwữa, và6yPBo trong đi."

Tạ Đắc JHCyLiWwcó cbz8YCDEkhút thậJHCyLiWwn trọbz8YCDEkng n6yPBgồi 6yPBở phò6yPBng bz8YCDEkkhách Th6yPBẩm 6yPBgia, m6yPBẹ củaJHCyLiWw Tân6yPB Ýbz8YCDEk dbz8YCDEkường nhưJHCyLiWw hơi ấnbz8YCDEk tượbz8YCDEkng đốibz8YCDEk vớ6yPBi cậu,JHCyLiWw cậuJHCyLiWw kh6yPBông biết6yPB đây6yPB làbz8YCDEk chuyJHCyLiWwện tốJHCyLiWwt bz8YCDEkhay chuJHCyLiWwyện xấu. bz8YCDEkCậu uốngJHCyLiWw tbz8YCDEkrà, ngồi6yPB khbz8YCDEkoảng mườibz8YCDEk phút6yPB thbz8YCDEkì đi.

Tân ÝJHCyLiWw Điền dọnJHCyLiWw d6yPBẹp đồ6yPB đ6yPBạc tJHCyLiWwrong phòng.JHCyLiWw bz8YCDEkMẹ Tân6yPB gbz8YCDEkõ cJHCyLiWwửa, JHCyLiWwnói: "Trobz8YCDEkng nhàJHCyLiWw cóJHCyLiWw lạpJHCyLiWw xưởng và6yPB bz8YCDEkcá khJHCyLiWwô, 6yPBcon mubz8YCDEkốn mJHCyLiWwang mộtJHCyLiWw í6yPBt đbz8YCDEkến BắcJHCyLiWw Kibz8YCDEknh JHCyLiWwkhông?" 6yPBCô nóibz8YCDEk c6yPBũng được, tìbz8YCDEkm mộ6yPBt cbz8YCDEkái tJHCyLiWwúi sạch6yPB đưabz8YCDEk 6yPBmẹ. MẹJHCyLiWw Tâ6yPBn vừaJHCyLiWw vàbz8YCDEko phònJHCyLiWwg vừabz8YCDEk tJHCyLiWwừ 6yPBtốn n6yPBói: "Cậu than6yPBh niêJHCyLiWwn vừa6yPB đưaJHCyLiWw co6yPBn về6yPB nhJHCyLiWwà đbz8YCDEkó, cbz8YCDEkon vàbz8YCDEk nJHCyLiWwó đa6yPBng yê6yPBu n6yPBhau sao?"

Cô nhẹ6yPB nhà6yPBng gậbz8YCDEkt đầu.

Mẹ bz8YCDEkTân lbz8YCDEkại hỏi:6yPB "CậuJHCyLiWw tJHCyLiWwa bz8YCDEktên gì?JHCyLiWw" JHCyLiWwTân ÝJHCyLiWw bz8YCDEkĐiền q6yPBua 6yPBmột l6yPBúc lâ6yPBu mớibz8YCDEk t6yPBhấp giJHCyLiWwọng nói:bz8YCDEk "6yPBHọ Tạ."

"Đúng là6yPB n6yPBó!" bz8YCDEkMẹ Tâbz8YCDEkn lộbz8YCDEk vẻ6yPB gibz8YCDEkận dữJHCyLiWw, 6yPB"Mấy đứa6yPB làbz8YCDEk thậtbz8YCDEk habz8YCDEky đa6yPBng đ6yPBùa giỡn?"

Cô cúbz8YCDEki đầubz8YCDEk không6yPB JHCyLiWwnói lời6yPB nào.

Mẹ TâJHCyLiWwn biếbz8YCDEkn sắc,6yPB quá6yPBt giọngbz8YCDEk lạnhJHCyLiWw l6yPBùng: "Sbz8YCDEkau nàybz8YCDEk cobz8YCDEkn ítJHCyLiWw JHCyLiWwlui tớibz8YCDEk v6yPBới nóbz8YCDEk, ngbz8YCDEkhe chưa?"

Tân Ýbz8YCDEk ĐJHCyLiWwiền 6yPBvô cù6yPBng bấtJHCyLiWw đắbz8YCDEkc 6yPBdĩ, "M6yPBẹ, JHCyLiWwanh 6yPBấy khôngJHCyLiWw pJHCyLiWwhải tJHCyLiWwên lbz8YCDEkừa đảo6yPB cJHCyLiWwũng khôngJHCyLiWw 6yPBphải JHCyLiWwkẻ xấu,bz8YCDEk mẹbz8YCDEk đừ6yPBng 6yPBcó thànhbz8YCDEk bz8YCDEkkiến với6yPB abz8YCDEknh ấy."

Mẹ Tân tă6yPBng giọn6yPBg bz8YCDEknói lớnbz8YCDEk tiến6yPBg: "VếtJHCyLiWw thươ6yPBng bz8YCDEkcon bz8YCDEklành rồJHCyLiWwi JHCyLiWwnên bz8YCDEkquên mấbz8YCDEkt JHCyLiWwđau rồi JHCyLiWwư, bị6yPB nbz8YCDEkó làJHCyLiWwm hJHCyLiWwại còn6yPB cJHCyLiWwhưa đủ6yPB thảJHCyLiWwm JHCyLiWwsao? ThiếuJHCyLiWw 6yPBchút bz8YCDEknữa thân6yPB bbz8YCDEkại JHCyLiWwdanh liệt! Cò6yPBn nJHCyLiWwhững người6yPB bz8YCDEktrong Tạ6yPB 6yPBgia, lJHCyLiWwà chúbz8YCDEkng 6yPBta rướcbz8YCDEk lấ6yPBy nhụcJHCyLiWw sao?"

"Mẹ, đã6yPB bz8YCDEklà quábz8YCDEk khứJHCyLiWw bz8YCDEkrồi, co6yPBn bz8YCDEkđâu JHCyLiWwcó saobz8YCDEk! KJHCyLiWwhi đóbz8YCDEk abz8YCDEknh ấyJHCyLiWw bz8YCDEkcòn bz8YCDEknhỏ, làmbz8YCDEk việc6yPB kh6yPBông bbz8YCDEkiết chbz8YCDEkừng mJHCyLiWwực, lbz8YCDEkại thJHCyLiWwích đùabz8YCDEk dabz8YCDEki -6yPB- "

Mẹ Tân tJHCyLiWwức giậnbz8YCDEk cắtbz8YCDEk ng6yPBang bz8YCDEklời bz8YCDEkcô, JHCyLiWw"Đó làJHCyLiWw trbz8YCDEkò đù6yPB d6yPBai 6yPBcủa đứbz8YCDEka bz8YCDEkcon n6yPBít sao6yPB? C6yPBho con uốngbz8YCDEk thuốcJHCyLiWw bz8YCDEkngủ, địnbz8YCDEkh JHCyLiWwvô lễ6yPB bz8YCDEkvới 6yPBcon --,coJHCyLiWwn tr6yPBai mườbz8YCDEki sáuJHCyLiWw tJHCyLiWwuổi, nó6yPBi lớn 6yPBkhông lớn,bz8YCDEk JHCyLiWwnói nJHCyLiWwhỏ cũn6yPBg khô6yPBng nhỏbz8YCDEk, việcJHCyLiWw 6yPBcó t6yPBhể là6yPBm việcbz8YCDEk không6yPB thể6yPB làm cbz8YCDEkòn cầnJHCyLiWw n6yPBgười kJHCyLiWwhác d6yPBạy saobz8YCDEk? Từbz8YCDEk nhỏbz8YCDEk t6yPBâm thuậJHCyLiWwt bất6yPB chbz8YCDEkính, lớnbz8YCDEk lJHCyLiWwên bz8YCDEklà người tốJHCyLiWwt sJHCyLiWwao? CoJHCyLiWwn đbz8YCDEkó --6yPB" bà6yPB chỉJHCyLiWw vào6yPB đầubz8YCDEk cbz8YCDEkon gáJHCyLiWwi mắngbz8YCDEk to6yPB: "bz8YCDEkCàng sJHCyLiWwống càng 6yPBdở! CoJHCyLiWwn nJHCyLiWwăm naJHCyLiWwy b6yPBao nJHCyLiWwhiêu, nbz8YCDEkó nămJHCyLiWw naJHCyLiWwy baJHCyLiWwo nhiêu?"

Tân JHCyLiWwÝ ĐiềnJHCyLiWw bịJHCyLiWw m6yPBắng chJHCyLiWwỉ JHCyLiWwcúi bz8YCDEkđầu, khôngJHCyLiWw d6yPBám lênbz8YCDEk tiếng.

"Tạ gia cóbz8YCDEk tibz8YCDEkền bz8YCDEklà tốt6yPB, nhưbz8YCDEkng chbz8YCDEkúng tbz8YCDEka khôbz8YCDEkng thấ6yPBy bz8YCDEklạ! NJHCyLiWwhững ngườibz8YCDEk T6yPBạ gi6yPBa, tất cảJHCyLiWw đềubz8YCDEk làJHCyLiWw nh6yPBân vậtbz8YCDEk lợiJHCyLiWw hạJHCyLiWwi, cbz8YCDEkó tiếbz8YCDEkng ngbz8YCDEkang JHCyLiWwngược kbz8YCDEkhông phân6yPB phảbz8YCDEki trái. Cbz8YCDEkon bz8YCDEkngớ ngẩnbz8YCDEk kh6yPBông biế6yPBt, chứbz8YCDEk mẹ6yPB rấtbz8YCDEk bz8YCDEkrõ ràJHCyLiWwng! C6yPBon đó,JHCyLiWw đú6yPBng làbz8YCDEk trẻbz8YCDEk người nJHCyLiWwon dạ6yPB! MẹJHCyLiWw nóbz8YCDEk bbz8YCDEkiết 6yPBchuyện hbz8YCDEkai đứabz8YCDEk không?"

Tân 6yPBÝ ĐiềJHCyLiWwn ấ6yPBp úbz8YCDEkng nó6yPBi: "Tụibz8YCDEk 6yPBcon qJHCyLiWwuen n6yPBhau c6yPBhưa bz8YCDEkbao JHCyLiWwlâu bz8YCDEk-- "

"Vậy l6yPBà tbz8YCDEkốt JHCyLiWwrồi, nhanJHCyLiWwh bz8YCDEkchóng cJHCyLiWwhia 6yPBtay đi!"

"Mẹ, bz8YCDEkcon khôngbz8YCDEk phảibz8YCDEk vìbz8YCDEk tbz8YCDEkiền cJHCyLiWwủa JHCyLiWwanh JHCyLiWwấy, aJHCyLiWwnh ấ6yPBy đốiJHCyLiWw vJHCyLiWwới JHCyLiWwcon rấJHCyLiWwt tốt6yPB bz8YCDEk-- "

Mẹ Tân liếcJHCyLiWw cô6yPB, "MẹJHCyLiWw b6yPBiết cJHCyLiWwon c6yPBhia taJHCyLiWwy NgJHCyLiWwụy Tiên,6yPB tJHCyLiWwình cJHCyLiWwảm chịuJHCyLiWw JHCyLiWwđả kíchbz8YCDEk JHCyLiWwrất lớn, nbz8YCDEkhưng cũn6yPBg JHCyLiWwkhông tJHCyLiWwhể l6yPBàm ẩu6yPB như6yPB bz8YCDEkthế! bz8YCDEkTừ JHCyLiWwnhỏ mẹJHCyLiWw JHCyLiWwdạy cobz8YCDEkn thế6yPB n6yPBào? Con JHCyLiWwgái 6yPBphải đứnbz8YCDEkg đ6yPBắn tựJHCyLiWw trọngJHCyLiWw, JHCyLiWwbất kbz8YCDEkể xảyJHCyLiWw 6yPBra chuyện6yPB gbz8YCDEkì, tbz8YCDEkuyệt kbz8YCDEkhông JHCyLiWwthể cam chịu.JHCyLiWw bz8YCDEkMẹ JHCyLiWwtin cJHCyLiWwon, bz8YCDEkcon bz8YCDEklại cảbz8YCDEk đêmbz8YCDEk khôJHCyLiWwng về6yPB? ĐJHCyLiWwêm qu6yPBa cbz8YCDEkó 6yPBphải bz8YCDEkcon bz8YCDEkở chung vớbz8YCDEki 6yPBnó không?"

Tân ÝJHCyLiWw Điền chbz8YCDEkống đỡJHCyLiWw kbz8YCDEkhông nổi6yPB, nbz8YCDEkhịn k6yPBhông đ6yPBược n6yPBói: "M6yPBẹ, JHCyLiWwcon hbz8YCDEkai táJHCyLiWwm bz8YCDEktuổi rồi, khôngbz8YCDEk p6yPBhải trẻJHCyLiWw con--JHCyLiWw" mẹbz8YCDEk TâJHCyLiWwn 6yPBkhông đợiJHCyLiWw côbz8YCDEk 6yPBnói JHCyLiWwxong, lậpbz8YCDEk tứcbz8YCDEk 6yPBnói: "Vậbz8YCDEky con JHCyLiWwvẫn muốbz8YCDEkn yJHCyLiWwêu đươngbz8YCDEk với6yPB thJHCyLiWwằng nJHCyLiWwhóc đóbz8YCDEk? Đâybz8YCDEk 6yPBlà bbz8YCDEkiểu h6yPBiện ngbz8YCDEkhiêm túcJHCyLiWw chịu JHCyLiWwtrách nhiệmbz8YCDEk JHCyLiWwvới JHCyLiWwtình cảm6yPB sao?"

Cô bịJHCyLiWw dồn và6yPBo 6yPBtường JHCyLiWwá kbz8YCDEkhẩu khônJHCyLiWwg bz8YCDEktrả lờiJHCyLiWw được,bz8YCDEk đàn6yPBh nó6yPBi: "ĐưJHCyLiWwợc rồi,JHCyLiWw được6yPB rồi,JHCyLiWw con biếtJHCyLiWw JHCyLiWwnên lbz8YCDEkàm n6yPBhư thếJHCyLiWw JHCyLiWwnào." bz8YCDEkCô xác6yPBh tJHCyLiWwheo túibz8YCDEk lạJHCyLiWwp xưởng6yPB vàJHCyLiWw JHCyLiWwcá kbz8YCDEkhô nhanh bz8YCDEknhảu chạbz8YCDEky v6yPBào ph6yPBòng. Côbz8YCDEk t6yPBhả đạiJHCyLiWw cáiJHCyLiWw bz8YCDEktúi lênbz8YCDEk bJHCyLiWwàn, chbz8YCDEkỉ bz8YCDEkvào cJHCyLiWwái đầu6yPB con c6yPBá nóibz8YCDEk: bz8YCDEk"Xem JHCyLiWwmày kìa,bz8YCDEk gâbz8YCDEky chbz8YCDEko t6yPBao biết6yPB baJHCyLiWwo rắcJHCyLiWw rối!"

Buổi chiều bz8YCDEkcùng ngbz8YCDEkày T6yPBân Ýbz8YCDEk ĐiềnJHCyLiWw vềJHCyLiWw Bắc6yPB Ki6yPBnh, TJHCyLiWwạ Đắc6yPB muố6yPBn bz8YCDEkđến đó6yPBn cô.JHCyLiWw CJHCyLiWwô vộiJHCyLiWw đáp: "Abz8YCDEknh đừngbz8YCDEk JHCyLiWwcó 6yPBmà tới,6yPB JHCyLiWwmẹ e6yPBm khbz8YCDEkông JHCyLiWwmuốn thấy6yPB bz8YCDEkanh." TạJHCyLiWw Đắc6yPB JHCyLiWwkhông ng6yPBờ mình lạibz8YCDEk 6yPBkhông đbz8YCDEkược hJHCyLiWwoan nghênh,bz8YCDEk hbz8YCDEkỏi vìbz8YCDEk sabz8YCDEko. 6yPBCô thbz8YCDEkở dàiJHCyLiWw, "JHCyLiWwCũng bz8YCDEkdo chuyện tốbz8YCDEkt an6yPBh 6yPBlàm! bz8YCDEkEm hỏJHCyLiWwi a6yPBnh, lầnbz8YCDEk đó6yPB 6yPBcó 6yPBphải anJHCyLiWwh chJHCyLiWwo ebz8YCDEkm u6yPBống thuốcJHCyLiWw JHCyLiWwngủ không? E6yPBm đế6yPBn bJHCyLiWwây giờ6yPB cònbz8YCDEk mJHCyLiWwơ mJHCyLiWwơ màJHCyLiWwng mJHCyLiWwàng, khbz8YCDEkông nhớbz8YCDEk rõJHCyLiWw cbz8YCDEkụ tJHCyLiWwhể xảbz8YCDEky rbz8YCDEka chuyện bz8YCDEkgì. JHCyLiWwLúc đóbz8YCDEk mJHCyLiWwẹ 6yPBem đếnJHCyLiWw nhJHCyLiWwà 6yPBanh JHCyLiWwđón bz8YCDEkem, cảnhbz8YCDEk sábz8YCDEkt 6yPBhình nh6yPBư JHCyLiWwcũng bz8YCDEktới, có đúnbz8YCDEkg không?"

Tạ Đắc hồibz8YCDEk bz8YCDEklâu khônbz8YCDEkg 6yPBlên tiếng."Vậy6yPB bz8YCDEkanh bảbz8YCDEko Đổng6yPB TJHCyLiWwoàn đến6yPB đón6yPB emJHCyLiWw." Cậu6yPB ngắt6yPB điện tJHCyLiWwhoại, ngồi6yPB phịch6yPB JHCyLiWwxuống bz8YCDEksofa. Tbz8YCDEkạ giJHCyLiWwa tJHCyLiWwừ lúbz8YCDEkc 6yPBTạ Hậu6yPB mất,JHCyLiWw bốJHCyLiWw tríJHCyLiWw trong n6yPBhà kJHCyLiWwhông c6yPBó thJHCyLiWway đổiJHCyLiWw 6yPBgì. CậuJHCyLiWw JHCyLiWwnhìn quanJHCyLiWwh JHCyLiWwbốn phbz8YCDEkía, trbz8YCDEkên JHCyLiWwtường vẫ6yPBn treo bứcJHCyLiWw tJHCyLiWwhư hJHCyLiWwọa nga6yPBy vịJHCyLiWw tbz8YCDEkrí JHCyLiWwđó, b6yPBình hoJHCyLiWwa v6yPBẫn đặtJHCyLiWw tbz8YCDEkrên bệ6yPB JHCyLiWwcửa s6yPBổ, trbz8YCDEkong bình 6yPBcắm mộJHCyLiWwt bJHCyLiWwó h6yPBoa cát6yPB cbz8YCDEkánh, tJHCyLiWwrên kệbz8YCDEk vẫnbz8YCDEk JHCyLiWwđể nhữnJHCyLiWwg móbz8YCDEkn đồ6yPB lúc6yPB nhbz8YCDEkỏ 6yPBcậu thường JHCyLiWwchơi, cJHCyLiWwậu 6yPBnhắm mbz8YCDEkắt lạJHCyLiWwi 6yPBđều có6yPB t6yPBhể JHCyLiWwtìm được.

Cảnh cũ ng6yPBười xưa.6yPB Cậubz8YCDEk nhớJHCyLiWw JHCyLiWwrất rõ,bz8YCDEk 6yPBmùa hèJHCyLiWw 6yPBnăm JHCyLiWwấy JHCyLiWwcậu mườibz8YCDEk sá6yPBu t6yPBuổi, TJHCyLiWwân 6yPBÝ trước bz8YCDEkkhi d6yPBu hJHCyLiWwọc đếnJHCyLiWw JHCyLiWwtạm biệbz8YCDEkt cậJHCyLiWwu, lJHCyLiWwà ngJHCyLiWwồi JHCyLiWwở 6yPBnơi cậu6yPB đa6yPBng ngồi.