You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương 17HBrMAJ: adHDh2Lễ tìnhadHDh2 nadHDh2hân bAigEZcất ngờ

Trước khi TạAigEZc ĐắcadHDh2 tadHDh2an syTở thadHDh2ì nhadHDh2ận đượcAigEZc cúyT yTđiện thoạiAigEZc ladHDh2ạ, lAigEZcà adHDh2số adHDh2điện tAigEZchoại cốyT định troyTng cùAigEZcng thyTành pHBrMAJhố, ngườadHDh2i gọiAigEZc adHDh2đến HBrMAJlà mHBrMAJột phadHDh2ụ nữHBrMAJ yTnói vớiHBrMAJ giọyTng lạnh lùAigEZcng: "AnHBrMAJh hAigEZcãy ngyThe yTcho yTkỹ, bạnadHDh2 adHDh2gái HBrMAJanh đanadHDh2g AigEZctrong yTtay chúHBrMAJng tôi,HBrMAJ tiền chAigEZcuộc yTmột triệuyT tệ.HBrMAJ NadHDh2ếu AigEZcanh dáHBrMAJm HBrMAJbáo cảnhHBrMAJ sátyT, cadHDh2húng tadHDh2ôi lậpadHDh2 tứAigEZcc giết coAigEZcn tinHBrMAJ." nóiyT xonadHDh2g liềnyT cúpyT máyTy. CyTậu AigEZcngây yTngười mộtyT lúc,HBrMAJ khAigEZcông biết chuyAigEZcện gìHBrMAJ xảyyT rAigEZca, hítHBrMAJ yTsâu mộtyT hơiyT, saHBrMAJu khHBrMAJi yTổn địnhAigEZc tiAigEZcnh tadHDh2hần liadHDh2ền gọiyT cho yTTân ÝyT ĐiềnAigEZc, kAigEZchông ngAigEZcoài dAigEZcự đoyTán AigEZccủa cyTậu điệAigEZcn thoạiHBrMAJ tắtAigEZc máHBrMAJy, lạiyT gọiyT lại sốyT máyTy lúHBrMAJc nãy.

Điện thoại yTbàn khôadHDh2ng ngừyTng reoyT. HàHBrMAJ HBrMAJChân nhìnadHDh2 madHDh2àn hìnhAigEZc AigEZchiển tHBrMAJhị sHBrMAJố dAigEZci độngAigEZc rồi adHDh2hỏi TâHBrMAJn ÝHBrMAJ ĐiềnHBrMAJ, "CóAigEZc yTcần nHBrMAJghe máyAigEZc không?"AigEZc yTTân ÝHBrMAJ ĐyTiền madHDh2ắng: "CậuHBrMAJ khùngyT hả, khôyTng ăHBrMAJn HBrMAJqua tadHDh2hịt HBrMAJheo HBrMAJcũng khôngadHDh2 thadHDh2ấy heAigEZco chạyHBrMAJ adHDh2à? ĐAigEZcương nhAigEZciên khôngAigEZc thể ngyThe." yTCô rútadHDh2 yTdây điệnAigEZc thoyTại radHDh2a, AigEZcký adHDh2túc HBrMAJxá tronHBrMAJg tHBrMAJích tắcAigEZc yHBrMAJên tĩnAigEZch trở lại.

Hà Chân hHBrMAJỏi: AigEZc"Cái yTtrò HBrMAJvui củayT cậAigEZcu cóHBrMAJ hơiHBrMAJ qHBrMAJuá khônadHDh2g? LadHDh2ỡ cậuadHDh2 tadHDh2a báoyT cảnadHDh2h syTát thì phảiAigEZc lyTàm sAigEZcao? AigEZcTớ adHDh2nhất địnhyT phảadHDh2i chết,HBrMAJ khônadHDh2g thiếHBrMAJu cadHDh2ảnh bịyT adHDh2cảnh sátadHDh2 cho ăHBrMAJn mắAigEZcng á."

Tân ÝadHDh2 Điền pyThất AigEZctay, "HBrMAJYên tâmyT AigEZcđi, ayTnh ấyHBrMAJ đãHBrMAJ đưadHDh2ợc huấnHBrMAJ luyệyTn, sẽAigEZc biHBrMAJết cáyTch ứnHBrMAJg phó loadHDh2ại chuyệnAigEZc bắtAigEZc cóyTc tadHDh2ống tiadHDh2ền, biếyTt nênHBrMAJ HBrMAJlàm thếyT AigEZcnào màyT, sẽHBrMAJ HBrMAJkhông báo cảnhadHDh2 sAigEZcát đAigEZcâu. ViệcHBrMAJ tớAigEZc adHDh2lo AigEZclà, aadHDh2nh HBrMAJấy sẽHBrMAJ khyTông adHDh2mang adHDh2theo mộyTt triệadHDh2u adHDh2tệ tiền AigEZcmặt thiệtHBrMAJ chứ?adHDh2 LAigEZcỡ AigEZcnhư trênHBrMAJ đườngAigEZc bịyT mấtadHDh2? yTTớ đềnHBrMAJ khadHDh2ông nổiyT đâu.AigEZc Biết vậyTy nóiadHDh2 nadHDh2ăm trăHBrMAJm nHBrMAJgàn đưAigEZcợc rồi."

Đồng mưu tứAigEZcc giAigEZcận nóiAigEZc, HBrMAJ"Cậu HBrMAJnên adHDh2nghĩ ladHDh2àm tyThế nyTào đyTể dẹpHBrMAJ yHBrMAJên ôngAigEZc cHBrMAJọp hadHDh2ọ THBrMAJạ sắp nổiyT tadHDh2rận lAigEZcôi đìnhAigEZc thadHDh2ì hayTy hHBrMAJơn, tớadHDh2 HBrMAJnhìn thếyT nHBrMAJào HBrMAJcũng khAigEZcông thyTấy yTcậu tyTa giống ngườiHBrMAJ bHBrMAJị ngườHBrMAJi khHBrMAJác trêuAigEZc HBrMAJđùa myTà coadHDh2n adHDh2có thểAigEZc tốtyT bụnyTg nyThẫn nhịnHBrMAJ đâu."

Tân ÝadHDh2 Điền adHDh2đem dâadHDh2y thừnHBrMAJg vàHBrMAJ badHDh2ăng dAigEZcán đãHBrMAJ chadHDh2uẩn bịAigEZc tAigEZcrước vàyTo tHBrMAJrong túi,AigEZc adHDh2nhắc HyTà Chân adHDh2lần nyTữa: "yTNói HBrMAJrồi mà,AigEZc đếnAigEZc nhàadHDh2 HBrMAJA MAigEZcỹ rồadHDh2i thHBrMAJì tớyT gAigEZcọi điAigEZcện chyTo HBrMAJcậu, cậu lạiAigEZc dùngHBrMAJ HBrMAJdi đHBrMAJộng nhyTắn địaAigEZc chỉHBrMAJ vHBrMAJào yTdi độngHBrMAJ HBrMAJanh ấy,AigEZc đừngAigEZc ngadHDh2he đyTiện thoạyTi của adHDh2anh ấy,adHDh2 sẽHBrMAJ lộHBrMAJ AigEZcđó. TadHDh2ớ đyTi đây.yT CậuAigEZc yTđừng cyTó qHBrMAJuên đấy."

Tạ Đắc đyTến ngâadHDh2n hàngAigEZc rHBrMAJút AigEZcmột triệyTu tAigEZcệ tiềnAigEZc mặt,AigEZc bỏAigEZc tradHDh2ong tAigEZcúi AigEZcdu adHDh2lịch mAigEZcàu xanh, chuẩnadHDh2 badHDh2ị HBrMAJxong adHDh2hết, cAigEZcậu ngồiyT HBrMAJtrong HBrMAJxe nhHBrMAJắm mắAigEZct dưỡyTng yTthần, đHBrMAJợi AigEZcbọn bắtAigEZc cóc tốngadHDh2 HBrMAJtiền HBrMAJra cadHDh2hỉ thịadHDh2 tiếpadHDh2 tyTheo. TroadHDh2ng HBrMAJđầu lạiadHDh2 hiHBrMAJện adHDh2ra adHDh2số điệnHBrMAJ AigEZcthoại bàn củayT adHDh2bọn cướp,adHDh2 cảmHBrMAJ adHDh2thấy quyTen mHBrMAJắt, hìnhyT nhyTư AigEZcđã thấadHDh2y sốHBrMAJ adHDh2này ởadHDh2 đâuyT AigEZcrồi, nhưng thHBrMAJế AigEZcnào cũnHBrMAJg ngyThĩ khônHBrMAJg raHBrMAJ. CyTậu phânyT tícyTh tHBrMAJỉ mỉyT, đadHDh2ối phươnyTg AigEZcnếu là muốnHBrMAJ tiền,HBrMAJ nyThư vậyHBrMAJ chHBrMAJo thấyadHDh2 khadHDh2ông phảiadHDh2 nhadHDh2ằm vàHBrMAJo cHBrMAJá nhHBrMAJân adHDh2cậu madHDh2à tryTả thù, HBrMAJchỉ cầnyT lAigEZcàm theHBrMAJo badHDh2ọn hAigEZcọ yyTêu cầu,HBrMAJ chAigEZcắc sẽHBrMAJ khônAigEZcg HBrMAJảnh hưởHBrMAJng đếnHBrMAJ TânHBrMAJ Ý.yT Cậu thyTấy kỳyT AigEZclạ chínhadHDh2 AigEZclà, bọnadHDh2 yThọ vadHDh2ì sAigEZcao chỉHBrMAJ cầnyT HBrMAJmột triệu,yT chadHDh2ẳng HBrMAJlẽ trướAigEZcc khi HBrMAJgây áAigEZcn khônAigEZcg điềuyT tadHDh2ra thadHDh2ân thHBrMAJế yTcậu hyTay làHBrMAJ bọHBrMAJn cưAigEZcớp lầnadHDh2 yTnày cơadHDh2 byTản chẳng ryTa adHDh2trò HBrMAJtrống gì?

Di động cadHDh2ó tiyTn nAigEZchắn mới.AigEZc CAigEZcậu AigEZcmở xadHDh2em, ladHDh2à HBrMAJmột đAigEZcịa HBrMAJchỉ, khadHDh2u yTvực ngAigEZcoại thàAigEZcnh, có hyTơi AigEZchẻo lánhAigEZc, saadHDh2u cùngHBrMAJ kèmHBrMAJ thAigEZcêm: MộtyT HBrMAJmình AigEZcanh đHBrMAJi, nếAigEZcu nhadHDh2ư HBrMAJbáo cảnhadHDh2 sát, aAigEZcnh sẽAigEZc hốAigEZci hận.AigEZc CậuyT thyTấy thếyT adHDh2nào cũnHBrMAJg thấyyT kỳHBrMAJ yTquái, đốyTi phưadHDh2ơng thếAigEZc mà HBrMAJbáo cadHDh2ho cậuHBrMAJ địaadHDh2 chyTỉ cyTụ thểHBrMAJ rõHBrMAJ ràng,adHDh2 tadHDh2hậm cadHDh2hí giọnadHDh2g điệuHBrMAJ nHBrMAJói chuyHBrMAJện lại kháadHDh2ch HBrMAJsáo lịyTch sự.

Cậu gọi đAigEZciện thoadHDh2ại, sadHDh2au đóHBrMAJ khởiAigEZc đyTộng AigEZcxe, chadHDh2ạy tHBrMAJhẳng yTđến AigEZcmục yTtiêu. QadHDh2ua đườnadHDh2g cao tốcyT lHBrMAJà myTột coadHDh2n đườngAigEZc cóadHDh2 vẻHBrMAJ chHBrMAJật hẹpyT, hànadHDh2g câyadHDh2 thôHBrMAJng adHDh2cao tadHDh2o đAigEZcầy HBrMAJhai bên đườyTng, yTlá đãyT rụnadHDh2g hAigEZcết, HBrMAJtrơ trọAigEZci HBrMAJđứng gadHDh2iữa đồngHBrMAJ trAigEZcống adHDh2trong HBrMAJmùa đông. AigEZcBên tAigEZcay tryTái adHDh2là sônHBrMAJg ThưHBrMAJợng LâadHDh2m mêyTnh mônHBrMAJg, nadHDh2gày đAigEZcêm cyThảy cuồadHDh2n cuadHDh2ộn không nAigEZcgừng nghỉ,AigEZc vìHBrMAJ thếAigEZc HBrMAJkhông khíadHDh2 AigEZcso vớiyT nộiAigEZc thànAigEZch lạnyTh yThơn nhiAigEZcều. Trời đãHBrMAJ HBrMAJtối, trêAigEZcn đườngadHDh2 xadHDh2e rấtAigEZc ít,yT cũyTng khôyTng AigEZccó đènyT đường.AigEZc CAigEZcậu lAigEZcái ryTất chậm, nhờyT ánhadHDh2 adHDh2đèn nênyT tadHDh2hấy đưHBrMAJợc phíaAigEZc trướcadHDh2 cAigEZchếch bAigEZcên phảiHBrMAJ yTlà mộadHDh2t tHBrMAJòa nhà haAigEZci adHDh2tầng xyTây adHDh2dựng thHBrMAJeo phyTong cácyTh kiênadHDh2 yTtrúc AigEZcnước ngAigEZcoài, cậuHBrMAJ dừnyTg HBrMAJxe cách mộAigEZct đAigEZcoạn xaAigEZc, xáchHBrMAJ HBrMAJtheo túiyT AigEZcdu lịchadHDh2 yTchậm rAigEZcãi điAigEZc tới.

Cổng không bịHBrMAJ khóa,AigEZc kAigEZchẽ AigEZcmở, dườngadHDh2 nhyTư AigEZcđợi yTcậu tựAigEZc chuAigEZci đầHBrMAJu vàAigEZco lưới.yT HBrMAJCậu yTđẩy cửa sắtadHDh2 điadHDh2 AigEZcvào, HBrMAJđây ladHDh2à ngôiHBrMAJ nhyTà điểadHDh2n hìnhHBrMAJ yTcủa ngưAigEZcời dânHBrMAJ phươnyTg yTNam, AigEZccó lẽ từadHDh2 adHDh2lâu kHBrMAJhông HBrMAJcó adHDh2ai ở,HBrMAJ cóAigEZc chútAigEZc hyToang vắAigEZcng, cỏyT dạiadHDh2 adHDh2trong vườHBrMAJn cadHDh2ao đếHBrMAJn thắt lAigEZcưng, câyAigEZc sồyTi xaadHDh2nh cũadHDh2ng khônAigEZcg adHDh2thấy dấHBrMAJu hiệyTu củaAigEZc sựAigEZc chămyT AigEZcsóc. CậuAigEZc đứng AigEZctrước cánHBrMAJh cửaadHDh2 đónAigEZcg chặHBrMAJt HBrMAJtập truyTng tyTư tưởnyTg nínHBrMAJ thởadHDh2 lắadHDh2ng AigEZcnghe độHBrMAJng tĩnh mộtAigEZc lúyTc, chẳnHBrMAJg adHDh2nghe đượcadHDh2 gìAigEZc ngoạiyT tradHDh2ừ tiếngyT gAigEZció thổiAigEZc qyTua tánadHDh2 lyTá. Đưa taadHDh2y adHDh2đẩy cửa,adHDh2 tiếadHDh2ng cọtadHDh2 adHDh2kẹt HBrMAJvang yTlên, hìnhadHDh2 ảnadHDh2h TâyTn AigEZcÝ ĐAigEZciền HBrMAJbị adHDh2trói hai HBrMAJtay HBrMAJhai chânHBrMAJ, miệnAigEZcg dáAigEZcn băngyT HBrMAJdính ngồiHBrMAJ adHDh2trên sofadHDh2a, lậHBrMAJp tứAigEZcc đậpadHDh2 vàoyT mắtyT cậu. CyTậu ngâyadHDh2 adHDh2ngẩn cảyT người,HBrMAJ đyTầu tiênAigEZc làyT nyThìn chHBrMAJung qyTuanh, kyThông phyTát hiện ngưAigEZcời kháAigEZcc, yTsau đHBrMAJó đAigEZci tới,HBrMAJ adHDh2xé bAigEZcăng dAigEZcán trêHBrMAJn HBrMAJmiệng côadHDh2 ra.

Động tác AigEZccậu cAigEZcó HBrMAJchút adHDh2thô lyTỗ, TânadHDh2 ÝHBrMAJ ĐiềnHBrMAJ nhAigEZcịn kadHDh2hông đượcadHDh2 rútAigEZc haadHDh2i tyTay giấuAigEZc đằng syTau lưnyTg adHDh2ra, đẩyAigEZc cAigEZcậu HBrMAJra nói:yT "AigEZcĐau! adHDh2Anh nhẹAigEZc cyThút, đểHBrMAJ adHDh2em tựadHDh2 làm."

Tạ ĐắadHDh2c yThỏi vyTới giọngadHDh2 điệyTu khôngyT HBrMAJthấy hứngyT thú:HBrMAJ "ByTọn cướpHBrMAJ đâu?"

Tân yTÝ Điền HBrMAJsợ HBrMAJcậu tứcyT giận,HBrMAJ vộyTi yTvã ôyTm cHBrMAJổ cậuAigEZc đemyT hyTết kỹHBrMAJ HBrMAJxảo yThôn cậAigEZcu, đếnAigEZc yTkhi cậu bắyTt đầuAigEZc AigEZcthở dHBrMAJốc, yTnhân adHDh2cơ adHDh2hội hôHBrMAJ tAigEZco: "LễHBrMAJ tìyTnh nadHDh2hân vuadHDh2i vẻ!"

Tạ Đắc adHDh2có AigEZcvẻ vadHDh2ô cAigEZcùng bìnhAigEZc tĩnhHBrMAJ, dáyTn adHDh2mắt vHBrMAJào AigEZccô adHDh2bạn gáyTi tinAigEZch quáiHBrMAJ yTdựa sátHBrMAJ vyTào mình myTột lúadHDh2c ladHDh2âu, yTcuối cùnadHDh2g thởadHDh2 HBrMAJdài bóAigEZc tayTy, AigEZc"Quên điyT, khôadHDh2ng adHDh2sao lyTà tốtyT rồi."

Bộ dạng bìnyTh tĩnAigEZch củayT cậuadHDh2 troadHDh2ng mAigEZcắt TadHDh2ân ÝHBrMAJ HBrMAJĐiền chảHBrMAJ khadHDh2ác HBrMAJdấu hHBrMAJiệu báadHDh2o trướcAigEZc bão tốadHDh2 sHBrMAJắp yTđến, yTnhanh nhảuyT nịnHBrMAJh nyTọt: "ChẳnyTg phảiadHDh2 adHDh2gần đâyadHDh2 yTtâm tìnhAigEZc anadHDh2h không yTtốt saoadHDh2, dAigEZcỗ anAigEZch lyTại khHBrMAJông vuyTi, HBrMAJđành phảiyT tựAigEZc biHBrMAJên AigEZctự diễnAigEZc adHDh2tạo chHBrMAJo anh yTcơ hộiHBrMAJ làAigEZcm aAigEZcnh hùnyTg cHBrMAJứu mỹHBrMAJ nhânyT adHDh2thôi. EHBrMAJm HBrMAJđùa AigEZcgiỡn ayTnh vậyadHDh2, aAigEZcnh không giậnyT chứ?"

"Em nói AigEZcthử adHDh2xem?" CậuadHDh2 AigEZclạnh lAigEZcùng liếHBrMAJc cadHDh2ô adHDh2một yTcái. TâAigEZcn adHDh2Ý ĐiềnadHDh2 sợHBrMAJ khAigEZcông dHBrMAJám adHDh2hé một câHBrMAJu nAigEZcào, nhAigEZcư mộtHBrMAJ chúAigEZc mAigEZcèo nhỏAigEZc đángHBrMAJ thưAigEZcơng nadHDh2hìn cyTậu, yThai adHDh2tay AigEZcđể trêAigEZcn đầu AigEZcnhư thAigEZcỏ trắnHBrMAJg, háAigEZct gAigEZciọng thiếAigEZcu nhiAigEZc: "XiadHDh2n bạHBrMAJn yTđừng ănAigEZc tôHBrMAJi yTđừng ănAigEZc tôi, tadHDh2ôi sẽAigEZc hátyT cadHDh2ho AigEZcbạn mộtHBrMAJ bàiadHDh2 háadHDh2t thậtAigEZc AigEZchay -AigEZc- "

Cậu phì cadHDh2ười, vộiyT xoyTay ngườiadHDh2 yTsang adHDh2chỗ kHBrMAJhác. ChyTú ýadHDh2 tadHDh2ới mộtHBrMAJ AigEZcquyển sácHBrMAJh trênyT sofa, hỏadHDh2i: "CadHDh2hờ HBrMAJlâu khônadHDh2g?" NgườiAigEZc yTnào đAigEZcó cadHDh2ó tậHBrMAJt giậHBrMAJt mìnyTh vộiAigEZc vãadHDh2 lắcadHDh2 đầu, "EadHDh2m khônHBrMAJg bHBrMAJiết anAigEZch AigEZccó yTđến haAigEZcy không,yT chAigEZco nêHBrMAJn đeHBrMAJm tAigEZcheo sáchHBrMAJ đểyT giếtadHDh2 thời gian."

Cậu vỗ vỗAigEZc đệAigEZcm soadHDh2fa, AigEZc"Em AigEZcnói anHBrMAJh cAigEZcó thAigEZcể khHBrMAJông đếnyT sAigEZcao? adHDh2Nhọc lònyTg hadHDh2ai ngườiAigEZc nghĩ AigEZcra cáiadHDh2 trAigEZcò byTắt cóc,AigEZc cadHDh2ó câyTu yTkhông adHDh2có HBrMAJmũi khAigEZcoan kadHDh2im HBrMAJcương thadHDh2ì đừngAigEZc yThòng làm nghềyT gốmAigEZc syTứ, thHBrMAJật mấyTt mặtyT xấuyT hổ!"

Tân ÝyT ĐiHBrMAJền bỗngyT nhiAigEZcên tỉadHDh2nh ngộyT rAigEZcéo lAigEZcên: "HBrMAJAnh đyTã sớadHDh2m biếtyT rồiAigEZc hả?"

"Có người bắtAigEZc cadHDh2óc mAigEZcà lạadHDh2i xAigEZcài điệnyT thoạiHBrMAJ cốadHDh2 yTđịnh AigEZcvà AigEZcdi độadHDh2ng syTao? AigEZcCũng khôngyT cần vệadHDh2 tHBrMAJinh tyTheo dõadHDh2i, tùyTy tHBrMAJiện điềuHBrMAJ AigEZctra mộtAigEZc yTtí lAigEZcà HBrMAJra cảadHDh2 thôi."HBrMAJ TráchyT không đadHDh2ược cậadHDh2u nghĩyT sAigEZcố điệnyT tyThoại HBrMAJbàn nhìnAigEZc qadHDh2uen mắtadHDh2, năHBrMAJm coadHDh2n yTsố đHBrMAJầu tiên AigEZccủa HBrMAJsố điệnadHDh2 thoạiyT trườHBrMAJng HBrMAJThượng AigEZcĐại đềuHBrMAJ giyTống nhadHDh2au. KyThi yTvệ HBrMAJsĩ nóAigEZci yTcậu biết chHBrMAJủ sAigEZcố điHBrMAJện HBrMAJthoại adHDh2này HBrMAJlà "HAigEZcà ChAigEZcân", mặadHDh2t yTcậu xadHDh2anh lại,adHDh2 mớiyT hiểuAigEZc yTra hai ngadHDh2ười họadHDh2 lAigEZciên thủAigEZc đùyTa mình.adHDh2 CậuAigEZc AigEZcquyết địnhadHDh2 HBrMAJbiết thAigEZcời biếtHBrMAJ AigEZcthế yTđi đến cùnAigEZcg, muốnyT adHDh2xem cAigEZcác côAigEZc rốtAigEZc adHDh2cuộc yTmuốn HBrMAJquậy cyTái quỷAigEZc gì.HBrMAJ XadHDh2e nyTgang quadHDh2a quảng trườngadHDh2 AigEZctrung tâHBrMAJm, yTtrên đườngHBrMAJ đAigEZcều lAigEZcà adHDh2người bHBrMAJán hoadHDh2a adHDh2hồng, lúcHBrMAJ nàyyT mớiHBrMAJ tỉnh ngộ.

Tân ÝyT Điền đấmAigEZc mạyTnh cậuyT mộtHBrMAJ cái,adHDh2 HBrMAJ"Anh adHDh2xấu qHBrMAJuá đadHDh2i, hAigEZcồi nAigEZcãy HBrMAJcố yTý chơiHBrMAJ adHDh2em!" adHDh2Kích động AigEZclàm cHBrMAJô qAigEZcuên HBrMAJhai AigEZcchân bHBrMAJị yTtrói adHDh2mà đứnadHDh2g lên,yT kếtyT AigEZcquả suýHBrMAJt chúyTt nữaadHDh2 ngã nhào.

"Anh chưa nóyTi HBrMAJgì hết,AigEZc lHBrMAJà tựadHDh2 yTem nhảyAigEZc vàoHBrMAJ AigEZcôm mà.yT" adHDh2Cậu lộHBrMAJ adHDh2ra adHDh2một nyTụ cưyTời xấuadHDh2 xa, adHDh2ngồi xổmadHDh2 xuốadHDh2ng tyTháo dHBrMAJây thHBrMAJừng AigEZcquanh chyTân cadHDh2ô, thHBrMAJáo mộtadHDh2 hồiyT vHBrMAJẫn chyTưa xong, HBrMAJcó cAigEZchút khônHBrMAJg kiênAigEZc nhẫnHBrMAJ, "HBrMAJKhông adHDh2có viHBrMAJệc gìyT HBrMAJem thadHDh2ắt gHBrMAJút nHBrMAJhiều vậyadHDh2 làm gì?"

Tân AigEZcÝ Điền hadHDh2ừ mộtadHDh2 tiếng,AigEZc "ĐểyT diễadHDh2n chyTo thậtyT mHBrMAJà, nHBrMAJgười AigEZcta rấAigEZct chuyênadHDh2 nghiHBrMAJệp đó.AigEZc Dây thừngAigEZc quáHBrMAJ dài,AigEZc đànhyT phảiadHDh2 thắAigEZct AigEZcgút nyThiều tadHDh2hôi. AnAigEZch cànyTg tháHBrMAJo cadHDh2hân eyTm càng đau,yT adHDh2ở HBrMAJphòng bêyTn bêAigEZcn kiAigEZca cóAigEZc dayTo đấy."

Cậu tứcHBrMAJ giậnHBrMAJ nóiadHDh2: "ĐáadHDh2ng đời!AigEZc" ĐứngyT dậyadHDh2 đếnyT phHBrMAJòng bếadHDh2p HBrMAJtìm mộyTt cHBrMAJon AigEZcdao cắHBrMAJt tHBrMAJrái cHBrMAJây đHBrMAJể cắtyT đứtHBrMAJ dây.

Tân HBrMAJÝ Điền HBrMAJmở túiyT dAigEZcu lịchAigEZc củaHBrMAJ cAigEZcậu ryTa xeHBrMAJm, HBrMAJngạc nhAigEZciên: "adHDh2Wow, đadHDh2ây lHBrMAJà lHBrMAJần đAigEZcầu tiên AigEZcem thAigEZcấy tAigEZciền mặAigEZct nhiềAigEZcu thyTế này,AigEZc rấtAigEZc khyTông ayTn yTtoàn, nadHDh2hanh nhyTanh kiếm chyTỗ yTgiấu nadHDh2ó đi."

Tạ Đắc yTquan sátAigEZc AigEZccăn nhàyT, bênHBrMAJ troadHDh2ng trốAigEZcng HBrMAJrỗng kadHDh2hông cóAigEZc đồHBrMAJ đạc.HBrMAJ TAigEZcường tAigEZcrắng, sàn nAigEZchà, đènAigEZc tadHDh2reo, trênAigEZc tườngadHDh2 yTtreo mộtyT bứAigEZcc tradHDh2anh sadHDh2ơn dAigEZcầu, yTđồ dùHBrMAJng adHDh2chỉ có soHBrMAJfa, bànyT ănyT, vHBrMAJài cAigEZcái ghAigEZcế, adHDh2giống HBrMAJnhư chuẩadHDh2n bHBrMAJị yTcho thuê,AigEZc kHBrMAJhông nadHDh2hịn được AigEZchỏi: "adHDh2Nhà củAigEZca ai?"

"Nhà của mộAigEZct yThọc sAigEZcinh, yTcả nhAigEZcà dadHDh2i dAigEZcân yTsang CaAigEZcnada, thỉnhAigEZc thoảnyTg myTới về.AigEZc yTEm phiên yTdịch ladHDh2uận HBrMAJvăn cAigEZcho cadHDh2on bAigEZcé, yTcon béAigEZc HBrMAJcho adHDh2em mượyTn nhàHBrMAJ vàiHBrMAJ adHDh2ngày. AigEZcEm nAigEZcói cần madHDh2ượn AigEZcnhà đểadHDh2 quaAigEZcy HBrMAJphim ngắnAigEZc, hìadHDh2 hì."

Cậu trêHBrMAJu chọcyT nóiAigEZc: "QuaAigEZcy phyTim adHDh2em byTị adHDh2trói hả?"

"Anh được lắAigEZcm, đừAigEZcng cHBrMAJó màAigEZc đượcHBrMAJ lợAigEZci mAigEZcà cònHBrMAJ ryTa HBrMAJvẻ tyThông miyTnh! EyTm tốnyT rấtyT nhiềHBrMAJu tâm HBrMAJtư, cũadHDh2ng mAigEZcuốn yTtặng aadHDh2nh HBrMAJmột mónHBrMAJ AigEZcquà đặcAigEZc biệHBrMAJt nHBrMAJhân lễyT adHDh2tình nhân.yT RốadHDh2t cuộc AigEZcanh cadHDh2ó yTngạc HBrMAJnhiên vadHDh2ui mừnadHDh2g khônadHDh2g vậy?HBrMAJ" adHDh2Tân adHDh2Ý ĐiềnadHDh2 vừaadHDh2 nóyTi vAigEZcừa nhặadHDh2t dây thừng,adHDh2 adHDh2băng dHBrMAJán rAigEZcơi tHBrMAJrên yTđất vàyT cuốAigEZcn sáchadHDh2 ởHBrMAJ sadHDh2ofa nhéHBrMAJt AigEZcvào túiAigEZc sáchAigEZc, kéo adHDh2khóa HBrMAJkéo nAigEZcói: "ĐưadHDh2ợc rồi,adHDh2 mặcyT kệAigEZc anAigEZch vuadHDh2i yTít haAigEZcy AigEZclà vAigEZcui nhiều,HBrMAJ thờiAigEZc gian khônyTg yTcòn AigEZcsớm nadHDh2ữa, HBrMAJchúng adHDh2ta nênHBrMAJ adHDh2đi thyTôi. AigEZcAnh đậuyT xHBrMAJe ởHBrMAJ đâu?"

"Sao phải điHBrMAJ? KhAigEZcông phảHBrMAJi adHDh2em adHDh2mượn AigEZcnhà mHBrMAJấy nadHDh2gày saAigEZco? KhôyTng ởHBrMAJ lạiHBrMAJ mộAigEZct đêmHBrMAJ quAigEZcả thực cHBrMAJó lỗyTi vớHBrMAJi yTsự haHBrMAJo tốyTn tyTâm tưadHDh2 cadHDh2ủa yTem." cậyTu thủngAigEZc AigEZcthẳng đếnHBrMAJ soAigEZcfa ngồi xuống.

"Anh tưởHBrMAJng đâyTy làyT kyThách sạnHBrMAJ adHDh2sao? ThứAigEZc nyThất kadHDh2hông cóHBrMAJ thứHBrMAJc AigEZcăn, thứHBrMAJ haAigEZci kAigEZchông cóadHDh2 chAigEZcăn, làAigEZcm yTsao mHBrMAJà ởAigEZc lạiyT được?"

"Ăn thì cóHBrMAJ thểHBrMAJ mAigEZcua HBrMAJở gầnAigEZc đâyAigEZc, còAigEZcn chănyT, rángadHDh2 tìAigEZcm chắcHBrMAJ chắnHBrMAJ AigEZccó thyTôi, nếuHBrMAJ không họadHDh2 adHDh2về đâyadHDh2 HBrMAJđắp bằngyT cáAigEZci AigEZcgì?" CậuyT yTđi thẳadHDh2ng vAigEZcào phòngHBrMAJ ngủyT, mởyT tủAigEZc âmadHDh2 tường, bênHBrMAJ adHDh2trong đầyHBrMAJ đủAigEZc thảmAigEZc lông,HBrMAJ chănyT, gốiyT đầu,AigEZc chiếHBrMAJu vàadHDh2 nhữAigEZcng thyTứ linh tAigEZcinh khác.

Tân AigEZcÝ Điền vẫnHBrMAJ lyTắc đầu,HBrMAJ yT"Em khôyTng madHDh2uốn ởyT đâyTy, khôngAigEZc cAigEZcó điềAigEZcu yThòa, buổiadHDh2 tốiHBrMAJ sẽHBrMAJ lạnh. EadHDh2m HBrMAJcó đặtHBrMAJ adHDh2chỗ ởadHDh2 nhHBrMAJà adHDh2hàng adHDh2Tây, tyTám giờyT tốadHDh2i, AigEZcnếu khHBrMAJông AigEZcđi tyThì khôyTng kịp đâu."

Tạ ĐắcyT liếcHBrMAJ yTcô mộtHBrMAJ cáiAigEZc, nyThàn nhãAigEZc nóAigEZci: "YAigEZcên tyTâm, cóAigEZc aAigEZcnh ởAigEZc đây,adHDh2 AigEZcsẽ khôyTng đadHDh2ể eadHDh2m đônyTg lạnhHBrMAJ đâu."

Cuối cùng HBrMAJhọ đếnHBrMAJ cửAigEZca hàyTng tiệnadHDh2 lợiadHDh2 HBrMAJgần đóadHDh2 madHDh2ua madHDh2ột yTít vậAigEZct dụAigEZcng hàngyT nadHDh2gày, cộng AigEZcthêm mìyT ăHBrMAJn lyTiền, yTlạp xưởyTng vadHDh2à trứngAigEZc AigEZckho, AigEZcăn AigEZcqua adHDh2loa mộtadHDh2 badHDh2ữa. TâAigEZcn adHDh2Ý Điền vừaHBrMAJ tHBrMAJhu dyTọn chénAigEZc đũaAigEZc HBrMAJvừa lắcHBrMAJ đầu:HBrMAJ "BữyTa tiyTệc adHDh2lớn ngyTày lyTễ tìyTnh yTnhân củyTa em cứHBrMAJ HBrMAJnhư vậyHBrMAJ biếadHDh2n thàadHDh2nh mìAigEZc ănAigEZc liền."

Tạ ĐắcadHDh2 tyTừ pAigEZchía syTau yTôm lấyyT eyTo côHBrMAJ, thìadHDh2 tHBrMAJhầm vàoHBrMAJ AigEZctai cô:adHDh2 adHDh2"Bữa tyTiệc adHDh2lớn ngAigEZcày lễyT tìnHBrMAJh nhânyT adHDh2của anyTh, bâAigEZcy AigEZcgiờ AigEZcchính thyTức bắadHDh2t đHBrMAJầu AigEZc-- "

Tân ÝadHDh2 ĐiyTền qyTuay đyTầu lại,HBrMAJ adHDh2như cườiHBrMAJ adHDh2như khôngadHDh2 nhìnyT yTcậu madHDh2ột cái,adHDh2 nhHBrMAJướn màyadHDh2 nóyTi: yT"Anh nghAigEZcĩ hHBrMAJay qAigEZcuá AigEZcđi, eyTm mớHBrMAJi khôAigEZcng cầnAigEZc HBrMAJ-- "

Cậu cadHDh2úi đầuHBrMAJ hHBrMAJôn cHBrMAJổ cô,yT HBrMAJ"Không phảyTi eHBrMAJm bịyT tryTói sadHDh2ao? LàmyT gìAigEZc yTcó quyềnadHDh2 nóiHBrMAJ "Không"?"

Tân adHDh2Ý ĐiAigEZcền hừadHDh2 mộtadHDh2 tiếadHDh2ng, khônHBrMAJg phHBrMAJục pHBrMAJhản yTbác: AigEZc"Anh cũyTng kAigEZchông pAigEZchải yTbọn cướp!"

"Anh yTkhông HBrMAJngại làAigEZcm đạoadHDh2 HBrMAJtặc AigEZchái hoyTa mộAigEZct phen."

"Đáng yTtiếc AigEZcem khônadHDh2g phảiHBrMAJ lyTà cadHDh2on tAigEZcin bịadHDh2 bắadHDh2t cóc.HBrMAJ" CôHBrMAJ nóyTi xyTong cườHBrMAJi chạyHBrMAJ đi.

Có thể lyTà dyTo chadHDh2uyện "BắyTt cócyT" kíchHBrMAJ thícAigEZch, buổHBrMAJi tốiHBrMAJ TạadHDh2 ĐadHDh2ắc cựcyT kỳHBrMAJ phấnHBrMAJ khởadHDh2i, suy yTnghĩ nhiềuyT cáchyT giAigEZcày vòHBrMAJ cyTô. KHBrMAJhởi đyTầu HBrMAJTân ÝyT ĐiềnHBrMAJ cadHDh2ó HBrMAJtrắc trở,yT nAigEZchưng là vAigEZcì AigEZclấy lòHBrMAJng cậyTu, nỗAigEZc yTlực HBrMAJphối hợpAigEZc HBrMAJcậu muốyTn AigEZclàm gìadHDh2 thìHBrMAJ làmyT, dầnHBrMAJ adHDh2dần quen đượcAigEZc. CậuyT cAigEZcàng hănyTg háyTi, khôngadHDh2 yTchỉ HBrMAJmuốn adHDh2cô HBrMAJthực hiệnHBrMAJ cáyTc AigEZcđộng tácyT khó nyTói, bảyTn adHDh2thân càngadHDh2 khônadHDh2g gAigEZcì kiAigEZcêng AigEZckỵ, nHBrMAJói sởAigEZc trườngadHDh2 hadHDh2ạ lưyTu gìadHDh2 đAigEZcó. Tân ÝadHDh2 ĐiHBrMAJền vừadHDh2a thẹnAigEZc AigEZcvừa giận,adHDh2 xoaAigEZcy ngườiyT xuốngHBrMAJ giườngAigEZc muadHDh2ốn tìmyT badHDh2ông gòHBrMAJn bịt yTlỗ tayTi. CuốyTi cùngHBrMAJ hadHDh2ai ngưadHDh2ời AigEZcmệt yTcực đô,HBrMAJ ômadHDh2 yTnhau đánhadHDh2 mộyTt giyTấc nHBrMAJgon lành.

Thân thể đãadHDh2 AigEZctrút hếadHDh2t niAigEZcềm sayTy HBrMAJmê thHBrMAJỏa thíAigEZcch, AigEZctâm lHBrMAJý cũngadHDh2 tựadHDh2 nhAigEZciên myTà HBrMAJkhoan khoái HBrMAJhơn, TạHBrMAJ ĐắcHBrMAJ sayTu mAigEZcột giấcAigEZc tỉnHBrMAJh dậyHBrMAJ, cảmyT giHBrMAJác sảngAigEZc khoáiadHDh2 vôAigEZc cùng,adHDh2 tinh tHBrMAJhần suAigEZcng HBrMAJmãn, đadHDh2ã HBrMAJlâu chưadHDh2a cảAigEZcm HBrMAJthấy hănadHDh2g AigEZchái dâadHDh2ng tràHBrMAJo nhưadHDh2 thếyT này.

Tân yTÝ Điền uAigEZcể oảiHBrMAJ tỉnyTh dyTậy, cậuadHDh2 đãAigEZc AigEZcquần áoHBrMAJ chỉadHDh2nh tề,adHDh2 rửaAigEZc madHDh2ặt xoAigEZcng xAigEZcuôi, đAigEZcứng trước gadHDh2ương thắHBrMAJt càHBrMAJ HBrMAJvạt. BởiadHDh2 vyTì yTkhông cyTó yTrèm cửyTa sổAigEZc, áyTnh yTnắng tAigEZchẳng tAigEZcắp chiếu vàadHDh2o pHBrMAJhòng. CyTô adHDh2che HBrMAJmắt, nadHDh2gáp AigEZcmột cáAigEZci nadHDh2ói: "adHDh2Anh phảyTi yTđi làmHBrMAJ hả?"

"Mẹ aHBrMAJnh đyTã khỏHBrMAJe hadHDh2ơn nyThiều rồiAigEZc, eadHDh2m muốyTn tyThăm yTbà khadHDh2ông?" CậadHDh2u kyThông quAigEZcay đầu,AigEZc hỏAigEZci mộyTt cyTách adHDh2thờ ơ.

Có thểHBrMAJ dHBrMAJo mớiHBrMAJ tỉnhAigEZc AigEZclại, AigEZcTân AigEZcÝ ĐiềnadHDh2 HBrMAJcảm giáadHDh2c trAigEZcong đầuHBrMAJ trốngAigEZc rỗng,yT hHBrMAJồi lâyTu mHBrMAJới yTtrở lyTại AigEZcbình thHBrMAJường, "SAigEZcau nàadHDh2y adHDh2đi, đượcadHDh2 không?"

Cậu HBrMAJđi yTqua, đyTứng bHBrMAJên giườngadHDh2 AigEZctừ tAigEZcrên nhìAigEZcn xyTuống cAigEZcô, cưadHDh2ời nóiHBrMAJ: HBrMAJ"Sớm muộHBrMAJn cũngAigEZc phảiyT điyT, eadHDh2m sợHBrMAJ cáiadHDh2 gì."

Cô không muốnHBrMAJ HBrMAJnói "adHDh2Em khôyTng muốnyT đHBrMAJến nhyTà adHDh2anh" adHDh2một cácyTh adHDh2trực tiếpadHDh2 nêyTn tAigEZchay đổi HBrMAJcách yTkhác dHBrMAJịu dàngyT hơn,adHDh2 "AadHDh2nh khôyTng cảHBrMAJm thấyadHDh2 hơiyT nóadHDh2ng vộiAigEZc adHDh2sao? adHDh2Chúng ta mớAigEZci adHDh2quen nhHBrMAJau myTấy tAigEZcháng màHBrMAJ thôi-adHDh2- "

"Nhưng màAigEZc chúAigEZcng AigEZcta HBrMAJbiết nAigEZchau bảyHBrMAJ nămyT rồi."

"Em --" TânyT ÝAigEZc ĐiyTền yTnhìn AigEZccậu muốnAigEZc nóyTi lạAigEZci thAigEZcôi. NhữngHBrMAJ hìnHBrMAJh ảnadHDh2h lyTộn HBrMAJxộn HBrMAJhiện lên HBrMAJtrong yTđầu côAigEZc, côadHDh2 khyTông biếtAigEZc adHDh2nên adHDh2làm adHDh2thế yTnào chyTo phải.HBrMAJ CAigEZcô adHDh2không ngHBrMAJờ quan hệadHDh2 adHDh2hai ngườiyT AigEZcsẽ tiAigEZcến tAigEZcriển nhaAigEZcnh yTnhư HBrMAJvậy, nhaHBrMAJnh đếnAigEZc yTkhiến cAigEZcô tadHDh2rở tay yTkhông kịp.

Tạ Đắc ngồiadHDh2 xuốHBrMAJng đầHBrMAJu giường,AigEZc thấAigEZcp giọngyT nói:adHDh2 "yTYên tâAigEZcm, HBrMAJmẹ aHBrMAJnh cadHDh2hỉ nhớyT AigEZcnhững người vHBrMAJà AigEZcsự việcadHDh2 trướcAigEZc lúadHDh2c anAigEZch AigEZchai yTmất, AigEZctrí nhớAigEZc sayTu nàAigEZcy tronyTg yTtình trạng hỗnAigEZc AigEZcloạn, mHBrMAJẹ anAigEZch chắcadHDh2 làadHDh2 kAigEZchông nhớHBrMAJ rHBrMAJa yTem đâu."

Tân yTÝ ĐiHBrMAJền khônyTg nóadHDh2i gì,yT quadHDh2ay adHDh2đầu adHDh2nhìn ngoàiHBrMAJ cửaadHDh2 sổ.

"Ba anh mấtadHDh2 ryTồi, HBrMAJanh yTmới HBrMAJnhận radHDh2a HBrMAJtrên đờiyT AigEZcnày chyTỉ cHBrMAJòn mAigEZcẹ anadHDh2h làadHDh2 ngườiyT tAigEZchân duy nhấAigEZct. adHDh2Tình trạAigEZcng sứadHDh2c khAigEZcỏe adHDh2và tiyTnh thadHDh2ần yTbà ấyadHDh2 HBrMAJlúc tốtyT lúyTc khAigEZcông, anadHDh2h rất lAigEZco lyTắng, nênyT AigEZctừ khadHDh2ách sạnadHDh2 dadHDh2ọn vadHDh2ề nadHDh2hà, muốyTn ladHDh2úc bàAigEZc ấadHDh2y yTcòn sốngyT chadHDh2ăm sóc adHDh2bà nhHBrMAJiều hơadHDh2n. ChúyTng adHDh2ta kAigEZcết adHDh2hôn sớmAigEZc mộadHDh2t cyThút, tHBrMAJrong adHDh2nhà cHBrMAJó tradHDh2ẻ yTcon, bà AigEZcấy sẽAigEZc khôHBrMAJng côHBrMAJ HBrMAJquạnh thếAigEZc nàadHDh2y, AigEZcđây adHDh2là thứHBrMAJ nhHBrMAJất; tAigEZchứ haiyT, trướHBrMAJc đâadHDh2y anh adHDh2chưa yTtừng nghĩadHDh2 yTđến chuyệHBrMAJn kếtAigEZc hôAigEZcn, adHDh2nếu nhHBrMAJư adHDh2nhất địAigEZcnh phảiadHDh2 cưới,adHDh2 đốiAigEZc tượng chỉHBrMAJ HBrMAJcó thHBrMAJể làAigEZc em.yT" CadHDh2ậu AigEZctheo thóiAigEZc quyTen đemAigEZc HBrMAJnhững AigEZctâm tìnyTh, AigEZcsuy nghĩ, tháadHDh2i độadHDh2 ẩnyT giấuHBrMAJ adHDh2ở nơyTi màyT ngườadHDh2i AigEZckhác adHDh2không thHBrMAJấy adHDh2được, HBrMAJcân nhắcadHDh2 yTrất lâu adHDh2cuối cùyTng mHBrMAJới quyếtyT đyTịnh thổyT lộAigEZc ýadHDh2 kiếnyT chânHBrMAJ thậAigEZct adHDh2nhất từHBrMAJ đáyyT lòng,adHDh2 nó khiếnyT cAigEZcậu cóadHDh2 cảadHDh2m giadHDh2ác giốHBrMAJng nadHDh2hư trầHBrMAJn AigEZcnhư nhộngyT đứnAigEZcg tadHDh2rên AigEZcđường, giống nhưyT myTất đHBrMAJi nănyTg lựadHDh2c tyTự yTvệ, bởiadHDh2 HBrMAJvậy adHDh2khi nHBrMAJói AigEZcra adHDh2có chúadHDh2t myTất tựHBrMAJ nhiên.

Cách nói trưHBrMAJng HBrMAJcầu adHDh2ý kiếnadHDh2 nAigEZchưng thAigEZcực HBrMAJra lạiAigEZc cưHBrMAJơng qadHDh2uyết AigEZclàm TânAigEZc adHDh2Ý ĐiềnAigEZc khadHDh2ông nói nêHBrMAJn lời.adHDh2 yTCô đứyTng ladHDh2ên myTặc quầnadHDh2 yTáo, AigEZctrước khAigEZci HBrMAJcậu mởyT cửadHDh2a rAigEZca yTngoài adHDh2nói một câu:yT "HBrMAJKết hônadHDh2 AigEZclà AigEZcđại sHBrMAJự, khôngAigEZc phảiHBrMAJ haadHDh2i ngyTười chúngyT tAigEZca nóAigEZci làadHDh2 yTcó thể được."

Tạ HBrMAJĐắc dừngAigEZc bưadHDh2ớc, đôiAigEZc màyHBrMAJ chHBrMAJau adHDh2lại mộyTt chỗAigEZc, nhyTư adHDh2đăm chiêyTu nhìnHBrMAJ adHDh2cô mộtAigEZc cái.

Hai người tyThu dọnAigEZc xyTong HBrMAJxuôi ryTồi ryTời AigEZckhỏi, TadHDh2ạ ĐyTắc đưayT côyT vềadHDh2 ThẩmAigEZc giHBrMAJa. AigEZcTrên xe TâyTn HBrMAJÝ ĐadHDh2iền nAigEZchận đượcadHDh2 đHBrMAJiện thAigEZcoại củyTa mẹ,yT "ThadHDh2i LinadHDh2h vớiAigEZc AigEZcQuân HòyTa lạyTi đang cyTãi nhaadHDh2u, yTlàm pAigEZchiền tyTới QuânadHDh2 AigEZcAn, nóadHDh2 adHDh2ôm KyTỳ KHBrMAJỳ đòiyT đyTi, bHBrMAJị mẹyT yTngăn cản.yT Lão ThẩHBrMAJm tứcadHDh2 giHBrMAJận đếnAigEZc nỗiadHDh2 bệnhAigEZc yTtim adHDh2suýt chútadHDh2 pháadHDh2t táHBrMAJc. CyTòn cyTon, ởAigEZc bênadHDh2 ngoài AigEZcqua đêmHBrMAJ AigEZccũng kyThông nóyTi mộAigEZct tiếyTng, kadHDh2hông biHBrMAJết HBrMAJgọi điệnadHDh2 vyTề saoadHDh2?" CôAigEZc vội adHDh2trả AigEZclời: yT"Con vềHBrMAJ yTnhà liềnyT mà.AigEZc MHBrMAJới adHDh2qua nămadHDh2 mới,yT haAigEZci vợAigEZc chHBrMAJồng HBrMAJnó cãAigEZci nhau gìyT nữa?"

Nguyên nhâyTn sựAigEZc việcyT yTlà nhưHBrMAJ tHBrMAJhế nadHDh2ày: ThẩmyT QAigEZcuân HòaAigEZc vàadHDh2 đámyT bạnyT AigEZcchơi yTmạt cyThược, một ngàyTy adHDh2một đêmAigEZc khôyTng vyTề nhà,adHDh2 thadHDh2ua khôyTng ítadHDh2 tadHDh2iền. yTBà vợyT LiêyTu yTThi LiAigEZcnh tìm rAigEZca cadHDh2ậu, AigEZcgọi adHDh2cậu adHDh2về nHBrMAJhà yTcậu khônadHDh2g chịu,adHDh2 tHBrMAJhế lAigEZcà lậtHBrMAJ adHDh2bàn mạtAigEZc chưAigEZcợc trước mặtHBrMAJ mọiyT người.yT yTHai ngưAigEZcời cyTãi nadHDh2hau đếnHBrMAJ tadHDh2ận nhàadHDh2, aHBrMAJnh mộtadHDh2 HBrMAJlời tyTôi một cadHDh2âu, yTai cũnAigEZcg khôngAigEZc HBrMAJchịu nadHDh2ói íyTt vHBrMAJài cHBrMAJâu. adHDh2Liêu ThyTi adHDh2Linh HBrMAJkhông HBrMAJcẩn AigEZcthận làm AigEZcbể adHDh2chai nướyTc hoAigEZca ChyTanel củayT ThẩHBrMAJm QuyTân yTAn, TAigEZchẩm QuHBrMAJân yTAn vAigEZcin cơadHDh2 hộiHBrMAJ này yTnói cAigEZcô vyTài cAigEZcâu. LadHDh2iêu yTThi LiyTnh bHBrMAJất mãnAigEZc HBrMAJbà chịadHDh2 HBrMAJthiên vadHDh2ị eHBrMAJm tAigEZcrai, AigEZcnói móc adHDh2cô ởadHDh2 nhyTà mẹyT đẻHBrMAJ ănHBrMAJ HBrMAJkhông nyTgồi rồiAigEZc, lôiadHDh2 chuyệnyT côHBrMAJ lAigEZcy hyTôn radHDh2a nyTói. ThyTẩm Quân HBrMAJAn tứcAigEZc giậnadHDh2 khyTóc lớnadHDh2, yTthu dọadHDh2n AigEZchành yTlý đòyTi HBrMAJdẫn adHDh2con gáiyT đHBrMAJi. ThẩmadHDh2 HBrMAJGia Sơn quáyTt giadHDh2ận, mọyTi ngườHBrMAJi sợadHDh2 khôngHBrMAJ HBrMAJdám lêAigEZcn HBrMAJtiếng. THBrMAJhẩm AigEZcQuân HòaHBrMAJ thHBrMAJấy bHBrMAJất thường, chuồnAigEZc AigEZcđi, LadHDh2iêu adHDh2Thi LadHDh2inh liềnHBrMAJ yTtheo đAigEZcuôi. DyTo đóyT khyTi HBrMAJTân yTÝ ĐadHDh2iền trở AigEZcvề ThẩmyT giyTa, chyTiến trưAigEZcờng ThẩyTm AigEZcgia HBrMAJtràn nAigEZcgập khHBrMAJói HBrMAJthuốc súngHBrMAJ tuyênHBrMAJ AigEZcbố tạm dừng,AigEZc HBrMAJThẩm GiyTa SơnAigEZc bếAigEZc cHBrMAJháu ngoạHBrMAJi adHDh2Kỳ KỳHBrMAJ điadHDh2 AigEZcra ngoàAigEZci uốadHDh2ng trAigEZcà, ThẩmadHDh2 Quân AyTn yTtrốn ởyT tradHDh2ong pHBrMAJhòng adHDh2xem TV.

Mẹ Tân đứadHDh2ng ởAigEZc cửAigEZca nAigEZchìn xunadHDh2g quanyTh, HBrMAJthấy mộadHDh2t chiếAigEZcc AigEZcxe AigEZcmột yTđen yTở phíadHDh2a xadHDh2a mAigEZcở cửa. TyTân ÝyT ĐyTiền HBrMAJxuống xyTe, adHDh2hơi bấtadHDh2 adHDh2ngờ làAigEZc TạyT ĐắcHBrMAJ cũngHBrMAJ theAigEZco xuốyTng yTxe. AigEZcCậu điyT về HBrMAJphí mẹAigEZc TAigEZcân, AigEZcgọi mộtHBrMAJ tiếngHBrMAJ "DìyT", nóadHDh2i vàiAigEZc câadHDh2u mừadHDh2ng yTnăm tốAigEZct đẹpadHDh2 cátadHDh2 tường. MyTẹ TâHBrMAJn tyTỉ madHDh2ỉ qAigEZcuan sáHBrMAJt cậAigEZcu, HBrMAJánh mắtyT adHDh2có vẻadHDh2 yTlưỡng lựadHDh2, AigEZccuối yTcùng không hỏiAigEZc gì,AigEZc chHBrMAJỉ vyTẫy taadHDh2y: "AigEZcBên ngoàadHDh2i lạnyTh lắm,AigEZc đừngHBrMAJ đứngAigEZc đâyHBrMAJ AigEZcnữa, vàHBrMAJo trong đi."

Tạ Đắc cadHDh2ó chútAigEZc tadHDh2hận trọngadHDh2 ngồiHBrMAJ ởadHDh2 phònyTg kháchadHDh2 ThẩAigEZcm gAigEZcia, mẹHBrMAJ cyTủa TâHBrMAJn ÝadHDh2 dườadHDh2ng nhyTư hơi ấadHDh2n tưadHDh2ợng đốHBrMAJi HBrMAJvới cyTậu, cậuHBrMAJ khônadHDh2g biếAigEZct HBrMAJđây lyTà chHBrMAJuyện tốtyT adHDh2hay chAigEZcuyện xấu. CHBrMAJậu uốadHDh2ng tràyT, nyTgồi khoảngAigEZc mHBrMAJười yTphút tyThì đi.

Tân ÝyT Điền adHDh2dọn yTdẹp đồAigEZc đạcAigEZc yTtrong AigEZcphòng. MAigEZcẹ TyTân HBrMAJgõ cửaHBrMAJ, adHDh2nói: "TrAigEZcong nhàyT HBrMAJcó lạpyT xưởng yTvà cHBrMAJá khôHBrMAJ, cAigEZcon madHDh2uốn mAigEZcang yTmột ítAigEZc đếnyT BắcHBrMAJ yTKinh không?adHDh2" adHDh2Cô nAigEZcói cũnHBrMAJg được, tyTìm yTmột cáiadHDh2 túiAigEZc sHBrMAJạch đưaadHDh2 mẹyT. MHBrMAJẹ TyTân vừaHBrMAJ yTvào phònyTg vừayT tHBrMAJừ tHBrMAJốn nadHDh2ói: "Cậu thanAigEZch niyTên AigEZcvừa HBrMAJđưa cHBrMAJon vềyT nhàHBrMAJ đó,AigEZc coyTn vHBrMAJà nóHBrMAJ adHDh2đang adHDh2yêu nhAigEZcau sao?"

Cô nhẹyT adHDh2nhàng gadHDh2ật đầu.

Mẹ TAigEZcân lạiadHDh2 hỏHBrMAJi: "CậuHBrMAJ adHDh2ta tHBrMAJên HBrMAJgì?" AigEZcTân yTÝ ĐiềAigEZcn qadHDh2ua mộtHBrMAJ lúcadHDh2 HBrMAJlâu mHBrMAJới thấyTp giọAigEZcng nóyTi: "HọHBrMAJ Tạ."

"Đúng adHDh2là nó!"AigEZc MẹyT TâyTn lHBrMAJộ vẻyT giHBrMAJận dAigEZcữ, "AigEZcMấy HBrMAJđứa AigEZclà thyTật yThay đadHDh2ang đùayT giỡn?"

Cô cúiHBrMAJ đầuadHDh2 khôAigEZcng nóHBrMAJi yTlời nào.

Mẹ yTTân biếadHDh2n yTsắc, quátAigEZc gyTiọng lạnadHDh2h lyTùng: "AigEZcSau nàyyT yTcon ítyT AigEZclui tớadHDh2i vớiHBrMAJ nóyT, nghyTe chưa?"

Tân ÝadHDh2 ĐiềyTn vAigEZcô adHDh2cùng badHDh2ất đadHDh2ắc dĩyT, adHDh2"Mẹ, aHBrMAJnh ấAigEZcy khôngAigEZc phảiAigEZc tênAigEZc lừadHDh2a đảAigEZco cũHBrMAJng khôngHBrMAJ phảiAigEZc kHBrMAJẻ xyTấu, mẹadHDh2 đừnHBrMAJg adHDh2có thànyTh kiếHBrMAJn vadHDh2ới ayTnh ấy."

Mẹ Tân adHDh2tăng giadHDh2ọng adHDh2nói lớnadHDh2 tiếng:yT "VếtyT thưHBrMAJơng coadHDh2n lànhadHDh2 AigEZcrồi nênAigEZc quênAigEZc madHDh2ất đaadHDh2u rồi HBrMAJư, bịHBrMAJ nóyT làyTm hạiadHDh2 còadHDh2n chưAigEZca đủHBrMAJ thadHDh2ảm saoAigEZc? TyThiếu chúyTt nữadHDh2a thyTân bHBrMAJại dAigEZcanh liệt! HBrMAJCòn nhữnyTg ngườiAigEZc troadHDh2ng AigEZcTạ yTgia, ladHDh2à chúngyT adHDh2ta rưAigEZcớc lấyHBrMAJ nhHBrMAJục sao?"

"Mẹ, đãyT HBrMAJlà quáAigEZc khHBrMAJứ rồiHBrMAJ, coAigEZcn đâyTu adHDh2có HBrMAJsao! KadHDh2hi đóAigEZc anHBrMAJh HBrMAJấy còyTn yTnhỏ, làmyT việcyT khôngadHDh2 biAigEZcết chừnyTg mựcadHDh2, lHBrMAJại thAigEZcích đùaadHDh2 dHBrMAJai adHDh2-- "

Mẹ Tân tHBrMAJức giậnAigEZc AigEZccắt HBrMAJngang lờHBrMAJi HBrMAJcô, HBrMAJ"Đó làAigEZc tadHDh2rò đHBrMAJù adHDh2dai adHDh2của yTđứa adHDh2con nítAigEZc sHBrMAJao? CHBrMAJho con uốnadHDh2g thuốadHDh2c ngủ,HBrMAJ địnhyT yTvô lễHBrMAJ vAigEZcới cadHDh2on --yT,con tadHDh2rai mưAigEZcời sAigEZcáu HBrMAJtuổi, nóiAigEZc lớn kAigEZchông lớnyT, nóiHBrMAJ nhadHDh2ỏ AigEZccũng khAigEZcông nHBrMAJhỏ, viadHDh2ệc cHBrMAJó yTthể làmAigEZc viHBrMAJệc khônadHDh2g thểyT làm cònadHDh2 cHBrMAJần ngườiyT khácyT dạyadHDh2 syTao? TừadHDh2 nHBrMAJhỏ tâmyT thuậAigEZct bấtyT cadHDh2hính, adHDh2lớn lênyT adHDh2là người tốtyT HBrMAJsao? yTCon đóyT --adHDh2" bHBrMAJà chỉAigEZc vàyTo đầuadHDh2 coAigEZcn gáiadHDh2 HBrMAJmắng tHBrMAJo: "CàAigEZcng syTống càng dở!yT CoyTn nămyT nayTy baadHDh2o nhHBrMAJiêu, nHBrMAJó năAigEZcm HBrMAJnay bayTo nhiêu?"

Tân yTÝ ĐiềadHDh2n HBrMAJbị mắngadHDh2 cyThỉ cúHBrMAJi đầu,AigEZc yTkhông yTdám lêyTn tiếng.

"Tạ gia cHBrMAJó HBrMAJtiền yTlà tốtHBrMAJ, nhưngAigEZc chúngAigEZc AigEZcta khôngAigEZc thadHDh2ấy yTlạ! NhữnyTg ngườiadHDh2 yTTạ gAigEZcia, tất cảHBrMAJ đAigEZcều AigEZclà nhHBrMAJân HBrMAJvật HBrMAJlợi hạyTi, cyTó tiAigEZcếng nyTgang adHDh2ngược khôadHDh2ng padHDh2hân pAigEZchải trái. CadHDh2on ngớAigEZc ngẩyTn khônadHDh2g bAigEZciết, chứAigEZc myTẹ rấyTt rõyT ràngHBrMAJ! HBrMAJCon AigEZcđó, đúnadHDh2g yTlà HBrMAJtrẻ người nadHDh2on dạ!HBrMAJ AigEZcMẹ yTnó biếtAigEZc chadHDh2uyện hadHDh2ai đứHBrMAJa không?"

Tân HBrMAJÝ ĐiềnHBrMAJ ấHBrMAJp AigEZcúng nóyTi: "TụiadHDh2 coHBrMAJn quHBrMAJen nhaAigEZcu HBrMAJchưa baHBrMAJo yTlâu AigEZc-- "

"Vậy lHBrMAJà tốtyT AigEZcrồi, nhanHBrMAJh chHBrMAJóng cadHDh2hia tyTay đi!"

"Mẹ, cAigEZcon kHBrMAJhông phHBrMAJải AigEZcvì tiềHBrMAJn cAigEZcủa AigEZcanh adHDh2ấy, anadHDh2h ấyadHDh2 đốyTi vớiAigEZc coAigEZcn rấAigEZct tốtyT AigEZc-- "

Mẹ Tân lAigEZciếc cyTô, "MAigEZcẹ HBrMAJbiết cadHDh2on cyThia taadHDh2y NgụadHDh2y AigEZcTiên, tAigEZcình cHBrMAJảm chịuAigEZc đảHBrMAJ kíadHDh2ch adHDh2rất lớn, nhưngAigEZc AigEZccũng kadHDh2hông thểAigEZc làAigEZcm ẩuyT nyThư thyTế! TadHDh2ừ nadHDh2hỏ adHDh2mẹ dạyyT AigEZccon thếadHDh2 HBrMAJnào? Con gyTái phAigEZcải đứadHDh2ng đắnHBrMAJ AigEZctự trọyTng, byTất kểadHDh2 xảyHBrMAJ HBrMAJra chuyệnAigEZc gì,adHDh2 yTtuyệt HBrMAJkhông thHBrMAJể cam adHDh2chịu. adHDh2Mẹ AigEZctin yTcon, cHBrMAJon yTlại AigEZccả đêmyT AigEZckhông về?AigEZc ĐêadHDh2m quAigEZca cyTó padHDh2hải coadHDh2n ởHBrMAJ chung vyTới nAigEZcó không?"

Tân yTÝ Điền cyThống AigEZcđỡ khôngHBrMAJ nổi,adHDh2 nhịnyT yTkhông đưadHDh2ợc nóiHBrMAJ: HBrMAJ"Mẹ, coAigEZcn hyTai támAigEZc tuổiAigEZc rồi, kadHDh2hông phảadHDh2i tyTrẻ coAigEZcn--" AigEZcmẹ TâHBrMAJn khôngadHDh2 đợiHBrMAJ cAigEZcô nóHBrMAJi xoyTng, AigEZclập adHDh2tức nyTói: HBrMAJ"Vậy con vHBrMAJẫn muốnyT yêHBrMAJu đươngHBrMAJ vớHBrMAJi thằyTng AigEZcnhóc đóyT? ĐâHBrMAJy HBrMAJlà adHDh2biểu hiệnAigEZc yTnghiêm AigEZctúc chịu tráchHBrMAJ nhiHBrMAJệm vAigEZcới yTtình cyTảm sao?"

Cô yTbị dồn vàoadHDh2 tườngyT AigEZcá khẩuadHDh2 kHBrMAJhông trảAigEZc lờiadHDh2 được,HBrMAJ đànyTh nóadHDh2i: "ĐượcyT rồi,HBrMAJ đưyTợc adHDh2rồi, con biếtHBrMAJ nyTên làmHBrMAJ nhyTư thadHDh2ế nàyTo." CôHBrMAJ xyTách theHBrMAJo túiAigEZc lạpAigEZc adHDh2xưởng vyTà cáadHDh2 khôyT nhanh nyThảu adHDh2chạy vàyTo phòngAigEZc. CôAigEZc HBrMAJthả yTđại cAigEZcái túiHBrMAJ lyTên bànHBrMAJ, adHDh2chỉ vàoadHDh2 cáadHDh2i adHDh2đầu con cAigEZcá nAigEZcói: yT"Xem myTày kHBrMAJìa, HBrMAJgây HBrMAJcho adHDh2tao biyTết badHDh2ao rắcAigEZc rối!"

Buổi chiều cùnyTg ngàyadHDh2 TadHDh2ân adHDh2Ý ĐAigEZciền vềAigEZc BắcyT KHBrMAJinh, TạadHDh2 ĐyTắc muốnAigEZc yTđến đónAigEZc cô.adHDh2 adHDh2Cô vộiyT đáp: "AyTnh đừyTng cAigEZcó madHDh2à tới,AigEZc yTmẹ AigEZcem khôngHBrMAJ muốnHBrMAJ thấyyT anyTh." TạAigEZc ĐắadHDh2c khôngadHDh2 nyTgờ mình lyTại khôyTng đượcyT HBrMAJhoan nghêHBrMAJnh, hỏadHDh2i vìyT saoyT. CôyT yTthở dàiyT, "CũngAigEZc AigEZcdo chuyện HBrMAJtốt anAigEZch HBrMAJlàm! adHDh2Em hỏiyT anHBrMAJh, lầnHBrMAJ đAigEZcó cóAigEZc padHDh2hải aHBrMAJnh cadHDh2ho AigEZcem uốyTng thuốcadHDh2 nadHDh2gủ không? EHBrMAJm yTđến HBrMAJbây gHBrMAJiờ cònyT madHDh2ơ yTmơ yTmàng mAigEZcàng, khadHDh2ông nhHBrMAJớ AigEZcrõ cAigEZcụ tHBrMAJhể adHDh2xảy ryTa chuyện gìyT. LúyTc đóHBrMAJ adHDh2mẹ adHDh2em đếHBrMAJn nAigEZchà anAigEZch đónHBrMAJ HBrMAJem, cHBrMAJảnh sáadHDh2t hìnHBrMAJh nhadHDh2ư cũnAigEZcg tớiAigEZc, có HBrMAJđúng không?"

Tạ Đắc yThồi lHBrMAJâu khôAigEZcng lêyTn tiếnHBrMAJg."Vậy aHBrMAJnh bảHBrMAJo ĐổadHDh2ng TadHDh2oàn đếnyT đAigEZcón em.yT" adHDh2Cậu adHDh2ngắt điện thoại,HBrMAJ ngồiyT pHBrMAJhịch xyTuống soyTfa. TạyT giHBrMAJa AigEZctừ lAigEZcúc adHDh2Tạ yTHậu mấtAigEZc, badHDh2ố AigEZctrí trong AigEZcnhà kHBrMAJhông cHBrMAJó adHDh2thay đổHBrMAJi gyTì. HBrMAJCậu nhìHBrMAJn qadHDh2uanh bốadHDh2n adHDh2phía, tAigEZcrên tườyTng vẫnadHDh2 treo badHDh2ức adHDh2thư họaAigEZc ngAigEZcay vadHDh2ị yTtrí đó,adHDh2 bìnyTh hoAigEZca HBrMAJvẫn adHDh2đặt trêHBrMAJn HBrMAJbệ cửadHDh2a sổ,HBrMAJ tHBrMAJrong bình cắmAigEZc mộtyT bAigEZcó HBrMAJhoa cátAigEZc cánh,yT adHDh2trên kệyT vẫnadHDh2 yTđể nhyTững AigEZcmón đồadHDh2 yTlúc nhỏAigEZc cậuadHDh2 thường chơyTi, cậHBrMAJu yTnhắm mHBrMAJắt lHBrMAJại đềuAigEZc cóadHDh2 tadHDh2hể tadHDh2ìm được.

Cảnh cũ ngườadHDh2i xưyTa. AigEZcCậu nhHBrMAJớ AigEZcrất rHBrMAJõ, yTmùa hèadHDh2 HBrMAJnăm ấAigEZcy yTcậu mườiyT AigEZcsáu tuổadHDh2i, TânyT AigEZcÝ trước kadHDh2hi AigEZcdu họcyT đếnHBrMAJ tyTạm bAigEZciệt cậu,HBrMAJ HBrMAJlà AigEZcngồi ởHBrMAJ nHBrMAJơi cAigEZcậu đadHDh2ang ngồi.