You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,HaPq lúcHaPq trướcC7vv cHaPqô làmvD65 vD65thế nC7vvào màHaPq thànC7vvh cônKT8pg gảHaPq chKT8po dượng,vD65 bseAvà nộiHaPq nói, lúcvD65 trướcHaPq dượnseAvg HaPqlà thầHaPqy givD65áo củseAva côC7vv mà?vD65" PhươC7vvng MavD65nh vD65Manh ômKT8p cánhKT8p tay PhươngseAv NaHaPqm quseAvấn trêHaPqn ngưseAvời cô,HaPq mắtC7vv KT8pto C7vvchớp chseAvớp, hếtHaPq C7vvsức đánKT8pg yêu.

Phương NC7vvam gvD65õ lC7vvên cvD65ái seAvtrán HaPqcủa cô: "TseAvhế nàovD65? TiểC7vvu ManKT8ph MHaPqanh nseAvhà chúKT8png tseAva sC7vvốt ruột,HaPq muốKT8pn gạKT8pt khHaPqối đầseAvu gỗseAv PhùngKT8p gia KT8pkia lừHaPqa vC7vvề seAvnhà rvD65ồi saHaPqo?" MaC7vvnh MHaPqanh cC7vvhu miệngKT8p, đứC7vvng HaPqtrước vD65mặt PhươnvD65g Nam HaPqxoay mộtC7vv vòng:C7vv "C7vvCô àC7vv, HaPqcô nóiseAv coC7vvn cóKT8p C7vvphải rHaPqất đẹseAvp vD65hay khôC7vvng, HaPqhay làKT8p còn khiếmvD65 khuyHaPqết hươngHaPq C7vvvị pC7vvhụ KT8pnữ, HaPqvì sHaPqao KseAvi C7vvca cHaPqa seAvmột cseAvhút phảnC7vv ứngseAv cũvD65ng không có?"

Phương HaPqNam lHaPqàm nhưvD65 KT8pthật sựC7vv KT8pđánh givD65á cháu KT8pgái mC7vvột vònseAvg, seAvnói thvD65ật, tC7vviểu nhHaPqa đầuC7vv xHaPqinh đseAvẹp cóKT8p điHaPqểm kC7vvhiến nC7vvgười hậvD65n, tư sắcC7vv ngKT8pũ quaKT8pn hoànHaPq toànC7vv thKT8pừa kC7vvế C7vvnhà mẹvD65 đHaPqẻ cHaPqô, seAvbộ dángC7vv nhỏKT8p nhắC7vvn nàvD65y điKT8p đếnvD65 chvD65ỗ nào cũKT8png đềuHaPq KT8pvô C7vvcùng gseAvây chseAvú ýHaPq, nóseAvi đếnvD65 hươngvD65 vịvD65 phụKT8p nữ,seAv vD65tiểu vD65cô nươngvD65 mười seAvchín tuseAvổi, thìvD65 đươngC7vv nseAvhiên thiếuHaPq mộtvD65 chC7vvút hươngvD65 vịvD65 phụseAv nseAvữ rồvD65i, nvD65hưng cáiC7vv loại thanhvD65 xuânC7vv seAvvô hạnKT8p này,KT8p cànHaPqg toảvD65 svD65áng loKT8pá mắtvD65 ởseAv tHaPqrên ngườseAvi cô.

[ BạseAvn vD65đang HaPqđọc truyệnHaPq tKT8pại alobooksKT8p.vn ]

Từ seAvlúc HaPqmới đKT8pi họHaPqc, đãKT8p trêuvD65 chọc khvD65ông íHaPqt nHaPqam siKT8pnh, mvD65à nseAvha đầuseAv kHaPqia dánC7vvg dấpHaPq KT8prất uyểnseAv cC7vvhuyển nhseAvẹ nhvD65àng, tHaPqính tình ẩnseAv bênvD65 trC7vvong lạKT8pi thậtC7vv sựC7vv là...vD65 PvD65hương NaKT8pm khôHaPqng vD65khỏi thởC7vv dàiKT8p. HaPqBà nộiC7vv ManvD65h seAvManh nói vD65tiểu nhseAva đầuHaPq giốngvD65 seAvcô, PhươngC7vv NHaPqam cHaPqảm thấy,vD65 vD65nha đầuHaPq kseAvia hoànKT8p HaPqtoàn làKT8p trò giHaPqỏi hơseAvn thầyC7vv, kvD65hí thếvD65 seAváp đảo,seAv íC7vvt nhấC7vvt côHaPq khvD65i đóC7vv HaPqvẫn lC7vvà cóC7vv vC7vvẻ uHaPqyển chuyển, khôngHaPq C7vvgiống nHaPqha đầuseAv kHaPqia KT8pcó HaPqthể đeHaPqm ngườiC7vv đvD65ả kícvD65h đếC7vvn ngậpC7vv trHaPqong bùn.

Cô còHaPqn nhớ,vD65 lúHaPqc tiểuKT8p nhHaPqa đầuvD65 học trunHaPqg họcHaPq, lúcKT8p đầuvD65 cKT8pó KT8pnam sivD65nh thC7vvích coKT8pn bC7vvé, trênKT8p đườngvD65 HaPqtan họKT8pc ngăKT8pn cvD65on KT8pbé lạiHaPq mà tKT8phổ lộseAv, lvD65úc ấyHaPq vD65bản HaPqthân đúvD65ng C7vvlúc tiệKT8pn đườngHaPq điKT8p đónvD65 nC7vvó, vD65nhìn thC7vvấy tseAvhật rõ ràng.

Lại nóseAvi, nseAvam svD65inh kC7vvia thựcHaPq rC7vvất xuấtvD65 sắc, mặHaPqc dC7vvù lộC7vv chvD65út vẻHaPq ngâyHaPq nC7vvgô, nvD65hưng HaPqcũng kseAvhông phảvD65i C7vvnam sinKT8ph KT8pbình thườngvD65, chọn thờHaPqi gKT8pian đKT8pó, tseAvất nhiêC7vvn khôseAvng pHaPqhải vD65phàm pKT8phu tseAvục tử,HaPq cHaPqhỉ tC7vviếc gặpC7vv gC7vvỡ phải tiểuKT8p KT8pnha vD65đầu, cvD65hắc đKT8pời trướcHaPq khônHaPqg đốtseAv nC7vvhang thơmseAv, vD65nên mớC7vvi lseAvưu lạiC7vv KT8pmột bóseAvng HaPqma thế này.

Tiểu ManKT8ph MKT8panh đùaseAv nC7vvghịch đầuHaPq qvD65uai ba lvD65ô ởvD65 tseAvrên HaPqvai, vD65đánh giseAvá đốiseAv phươngC7vv mộHaPqt C7vvvòng vD65từ trseAvên xseAvuống dưới,HaPq đầuKT8p nC7vvgón út xiKT8pnh đẹpHaPq vươnseAv raHaPq, C7vvnói thẳngHaPq: vD65"Bạn vD65muốn tC7vvheo đuổiC7vv tôi?"

Phương NaC7vvm ngồiHaPq ởHaPq troseAvng HaPqxe, cũngHaPq có thểseAv thấyseAv khvD65uôn mặtseAv naC7vvm sHaPqinh tuấnseAv tKT8pú kiKT8pa đvD65ỏ bừC7vvng, nhvD65ưng vKT8pẫn C7vvcố HaPqlấy KT8phết dũnHaPqg khí gậtKT8p gậvD65t đầu,vD65 ánhKT8p mseAvắt thẳngseAv tắpvD65 dừngKT8p C7vvở tvD65rên mặtseAv TiểseAvu seAvManh ManC7vvh, ánC7vvh vD65mắt nóngseAv bỏng KT8pchân tHaPqhành vD65như thếHaPq, KT8pmà MKT8panh vD65Manh lạseAvi KT8pôm cseAvánh taC7vvy lvD65ạnh lạnKT8ph nói:seAv "Dựa KT8pvào cvD65ái gì..."

Phương seAvNam C7vvbi KT8pai vD65thay seAvnam sivD65nh kiKT8pa hồi C7vvlâu, C7vvgặp gỡKT8p tiểC7vvu mKT8pa nvD65ữ nhàHaPq côC7vv, xHaPqem nhưHaPq KT8pcậu tC7vva xKT8pui KT8pxẻo. TiểC7vvu vD65Manh MaC7vvnh bề ngoàivD65 givD65ống mẹ,HaPq nộiC7vv tvD65âm KT8plại cùngvD65 mìnhseAv cKT8pó đượcvD65 C7vvý chvD65í mạnC7vvh mẽseAv củaC7vv seAvanh traivD65, giốseAvng nhau nHaPqhư đúc,HaPq từKT8p nhỏC7vv đãHaPq KT8pbiết mìnhHaPq muốC7vvn cC7vvái gìHaPq, làvD65m nhC7vvư thếseAv seAvnào, C7vvngười khseAvác nóvD65i cái gìseAv, khuvD65yên KT8pcái gC7vvì, cKT8pũng kKT8phông ngvD65he, cKT8phỉ nhHaPqận thứHaPqc vD65đúng mộtKT8p seAvcon đườvD65ng seAvcó thể điHaPq đến.

Dĩ nhvD65iên, tvD65ính cácvD65h đóKT8p nóHaPq KT8pthực giốngC7vv cha nHaPqó, HaPqTiểu ManC7vvh MvD65anh cũvD65ng HaPqrất vD65giống cKT8pô cHaPqủa mìnseAvh, tC7vvóm lKT8pại, HaPqlà C7vvmột thểvD65 tổng hợC7vvp, rấseAvt sC7vvớm, vD65Phương NavD65m HaPqđã biKT8pết, nHaPqam nseAvhân thuầnHaPq pKT8phục vD65được tiC7vvểu vD65ma nữC7vv KT8pnhà cô, trvD65ên thếHaPq giớiHaPq nvD65ày cvD65ăn bseAvản khônseAvg cHaPqó, trC7vvừ phseAvi cseAvô nHaPqhỏ seAvtự ngseAvuyện C7vvbị thuầnseAv phục,seAv tựa nvD65hư thằnKT8pg KT8pnhóc củC7vva PhùnC7vvg gia.

Trong KT8pnhà, vD65ông bHaPqà nHaPqội củaseAv MaseAvnh ManhHaPq đều buvD65ồn bC7vvực, tKT8piểu mHaPqa nữseAv tínhseAv tìnvD65h vD65hoạt báKT8pt nhHaPqư vậyKT8p tạiKT8p saC7vvo lạiseAv KT8pthích đầuvD65 gỗ ngHaPqốc nghếcseAvh seAvnhà họseAv PhvD65ùng, nKT8pói đầuC7vv gỗvD65 ngốKT8pc ngC7vvhếch KT8pmột chKT8pút cKT8pũng khônvD65g sC7vvai, từ nhỏseAv đseAvến lớnC7vv, bKT8pị ManseAvh MC7vvanh quấnC7vv lấyvD65 nhiềuC7vv năKT8pm nhseAvư vKT8pậy, tiểuseAv seAvtử vD65kia KT8pcũng khC7vvông hiểu được,seAv khôKT8png phảiseAv đầuC7vv gỗHaPq ngốseAvc ngC7vvhếch HaPqlà cseAvái gìseAv, khôvD65ng cHaPqhỉ C7vvlà đKT8pầu gvD65ỗ ngốc ngKT8phếch, KT8pmà lHaPqà đầuC7vv seAvgỗ seAvngốc nghvD65ếch ngànvD65 năm.

Năm đvD65ó, HaPqcha seAvcủa cvD65ậu tvD65a HaPq- HiểC7vvu PhKT8pong so vớvD65i tHaPqiểu tHaPqử vD65này thônC7vvg C7vvminh hơC7vvn nhiềuHaPq. PhươnseAvg NaHaPqm đeKT8pm MKT8panh MaC7vvnh túmKT8p đếnC7vv bênKT8p người mìnhvD65, C7vvnhìn cC7vvô nói:KT8p "CKT8pon cC7vvần cKT8pái hKT8pương vịKT8p phụvD65 C7vvnữ đểseAv làvD65m gì,C7vv tiểuKT8p nha vD65đầu mớseAvi lớnHaPq này,seAv vD65vị nữvD65 nhâHaPqn cHaPqó vD65thể HaPqtheo thờiC7vv gvD65ian HaPqchồng HaPqchất HaPqđi seAvra, mseAvà thanC7vvh xuân thC7vvì khôngseAv quseAvay lạC7vvi, cHaPqho nseAvên càvD65ng đánvD65g giáHaPq, càngseAv phảiKT8p quKT8pý trọng."

Phương ManseAvh ManC7vvh cC7vvhu miệng: "NhKT8pưng cvD65on thấyKT8p KT8pmẹ nseAvhư HaPqvậy, cseAvô HaPqxem KT8pánh mắtKT8p củavD65 seAvcha mỗKT8pi lầvD65n nhHaPqìn mẹKT8p đềuKT8p ôn nhseAvu, gHaPqiống nhưseAv nânHaPqg trKT8pên tHaPqay sợseAv rớt,seAv coHaPqn cHaPqũng muHaPqốn khiếnHaPq cvD65ho KHaPqi cvD65a KT8pca C7vvnhìn HaPqcon như vậy."

Phương NaseAvm bấtvD65 giávD65c mseAvỉm cưC7vvời: "Cho nHaPqên seAvcon ởvD65 trướcHaPq mKT8pặt tHaPqiểu seAvtử PhKT8pùng giavD65, ngHaPqụy trC7vvang thàvD65nh bộC7vv dángKT8p ôn nhuKT8p hivD65ền vD65lành, HaPqlà HaPqcảm thấyvD65 thằngKT8p nHaPqhóc đóseAv seAvthích vD65con gáHaPqi nhưC7vv vậy?"

Manh MvD65anh gậC7vvt đầu,vD65 kC7vvhuôn mặtC7vv nhỏ nhắnKT8p xHaPqinh KT8pđẹp xKT8pẹt seAvqua mộtHaPq tKT8pia ảmHaPq đạmC7vv: "CC7vvô đãHaPq thấyKT8p seAvrồi đó,vD65 ThiệuseAv TìnhseAv cũng lKT8pà dạngHaPq ngKT8pười giốngvD65 mẹ,HaPq lC7vvúc trướcHaPq vD65Ki seAvca cseAva rấtvD65 thíchHaPq vD65cô ta."

Phương NKT8pam C7vvthương tiếcHaPq svD65ờ sờseAv đỉnh đseAvầu C7vvcô: "MvD65anh MavD65nh, tìseAvnh yêuseAv cseAvó đôKT8pi C7vvkhi cầnC7vv traC7vvnh tHaPqhủ, nhưKT8png khônKT8pg thể mvD65iễn cưỡng,HaPq nHaPqếu cHaPqậu HaPqta vHaPqô luậC7vvn thếHaPq nàoKT8p KT8pcũng kHaPqhông phKT8pải seAvlà củaHaPq coseAvn, coKT8pn phseAvải hseAvọc cách buônvD65g tay."

[ BạC7vvn đseAvang đHaPqọc seAvtruyện tạiKT8p alobooks.HaPqvn ]

Phương KT8pNam cóvD65 đKT8pôi C7vvkhi seAvcảm HaPqthấy, cuộc sốngC7vv ướcHaPq chừngvD65 đvD65ều rấtvD65 cHaPqông bằnC7vvg, ônC7vvg trvD65ời vD65ban chHaPqo ManHaPqh ManKT8ph HaPqvẻ xinKT8ph đẹpvD65 cùng seAv tài vvD65ăn cseAvhương, cóHaPq lKT8pẽ sẽseAv khvD65ông chseAvo KT8pcon seAvbé mộtC7vv đoạnHaPq tHaPqình yêuKT8p thuậnseAv buồvD65m xuôi gió.

Manh MKT8panh lạiseAv nhưHaPq đinKT8ph đóngvD65 cộtC7vv nHaPqói: "Ki C7vvca cC7vva làseAv củseAva coHaPqn, cC7vvon chắcvD65 vD65chắn thế."seAv KỳHaPq tC7vvhật PhươnHaPqg NseAvam cũng KT8pbuồn seAvbực hiểuKT8p được,HaPq mấHaPqy năKT8pm naKT8py, KT8pManh MHaPqanh cùseAvng thvD65ằng nHaPqhóc PhvD65ùng KT8pgia thủvD65y chung KT8pở cùnHaPqg mộtseAv nơi,vD65 nóvD65i thKT8pật, tHaPquy seAvnói chứcseAv vịvD65 cHaPqha PhùngvD65 KC7vvi HaPqhiện nseAvay khKT8pông thấp, nhưKT8png dùC7vv saHaPqo cũngvD65 khKT8pông cKT8pó seAvnền tảngHaPq gC7vvì, xseAvét C7vvdòng dHaPqõi, cùvD65ng PhươngHaPq vD65gia HaPqtuyệt đối khôKT8png vD65môn đăngKT8p hộC7vv đối.

Hơn nC7vvữa MC7vvanh KT8pManh vD65còn xuvD65ất svD65ắc như vậyseAv, lC7vvà mvD65ột vD65khối bảoKT8p vvD65ật vD65trong lòngKT8p ônseAvg bHaPqà HaPqPhương C7vvgia, từC7vv nhỏC7vv đếnKT8p lớnvD65 vớiC7vv tiểu nhaKT8p đầuHaPq khôvD65ng HaPqcó nửaC7vv điểHaPqm kC7vvhông vừaseAv seAvý, đốiC7vv vớiseAv coseAvn bévD65 cùngHaPq HaPqanh HaPqtrai HaPqlại nghiêm khắcseAv dạHaPqy dỗ,vD65 đC7vvến kvD65hi MKT8panh seAvManh lớnHaPq lên,seAv mộseAvt chvD65út vD65cũng kC7vvhông givD65ảm, cvD65ũng mKT8pay tiKT8pểu nha HaPqđầu khôC7vvng cKT8phịu thuseAva KT8pkém, HaPqcó chủKT8p ývD65 củaKT8p mình,HaPq rấtKT8p KT8pcó nguyvD65ên tắc.

Theo ýKT8p ônHaPqg HaPqbà PhươngHaPq HaPqgia, quétHaPq mắt đảHaPqo HaPqqua, toànHaPq vD65thế giHaPqới cũnC7vvg khônC7vvg thKT8pấy cKT8pó mộKT8pt tKT8piểu tửvD65 nàoseAv KT8pcó thKT8pể KT8pxứng KT8pvới KT8pcháu gái KT8pbảo bốC7vvi này,C7vv càseAvng đừngHaPq nóKT8pi đếnC7vv tKT8piểu tKT8pử PhùvD65ng giHaPqa, chẳC7vvng vD65qua chuC7vvyện tiểuvD65 nha seAv đầu quyHaPqết vD65định, TseAvhiên HaPqVương lãseAvo tửvD65 cũngKT8p khônC7vvg C7vvsửa được,HaPq điC7vvểm vD65ấy khôngseAv kháseAvc KT8pgì cha vD65con C7vvbé C7vv- PhươngKT8p CvD65hấn Đông.

Ông bàKT8p seAvPhương HaPqgia vD65không pHaPqhản đối, vD65 nhưng cvD65ũng chưaC7vv seAvtán thànhC7vv, lạiKT8p nóiKT8p năseAvm trướvD65c, theseAvo seAvý ManKT8ph MKT8panh đemvD65 PhùKT8png KKT8pi đưa vàHaPqo quseAvân seAvkhu HaPqB, đâyC7vv cũngseAv cvD65oi nhHaPqư C7vvngầm đồngKT8p ývD65 C7vvđi! CKT8pho nênC7vv mC7vvới nHaPqói nHaPqguyên tắC7vvc của ÔHaPqng vD65bà PhKT8pương gHaPqia, ởHaPq trêvD65n nC7vvgười nKT8pha đầuHaPq kvD65ia chC7vvo tớiC7vv bâKT8py gseAviờ đềuseAv khôngvD65 cóKT8p giá trị.

Đối KT8pvới vD65đoạn tìnhvD65 cseAvảm vD65lưu luyến ngoàiseAv seAvý muốseAvn cvD65ủa PhùngHaPq KvD65i bKT8pa nHaPqăm trướcC7vv đâvD65y, PhvD65ương giC7vva rấtseAv rõC7vv rKT8pàng, dC7vvù sao ngườiKT8p C7vvManh ManC7vvh muốnHaPq seAvgả ởKT8p tronseAvg quânseAv đội,C7vv mC7vvọi ngườiHaPq trseAvong quvD65ân khseAvu làvD65m C7vvsao có tKT8phể nhìC7vvn nseAvhư kvD65hông thấseAvy, tC7vvuy rằC7vvng cuốiC7vv cùnKT8pg đãC7vv KT8pgiải vD65quyết, nhưHaPqng chKT8puyện này, C7vv Phương NHaPqam cảC7vvm tseAvhấy, sẽvD65 vD65là seAvmột khốiC7vv vD65chướng ngạiseAv trêC7vvn seAvđường MaKT8pnh MKT8panh truseAvy đuổiC7vv tình HaPqyêu, vD65dù C7vvsao KT8pcũng khônC7vvg quHaPqang minC7vvh lKT8pỗi lạc.

Tính tìnhHaPq PhùnvD65g seAvKi lHaPqại khônseAvg hềseAv có cC7vvhuyển vD65biến, KT8pcho nên,C7vv hiệKT8pn tạC7vvi PhưHaPqơng vD65Nam vD65cho lHaPqà tiKT8pểu nseAvha đầuHaPq nêseAvn cvD65ó dHaPqự phòng, miễC7vvn cHaPqho đếC7vvn lHaPqúc đóseAv lHaPqại ngvD65ã đseAvau khôngHaPq đứngC7vv C7vvdậy nổi.

Phương NaHaPqm vD65quyết địnseAvh khôngseAv cùng seAvtiểu HaPqnha đầuvD65 tKT8phảo luậseAvn việcHaPq nàC7vvy nKT8pữa, KT8pdù HaPqsao MKT8panh C7vvManh mớiC7vv mườiC7vv chín,seAv vD65còn chưa KT8p tốt ngKT8phiệp đạivD65 KT8phọc, vHaPqiệc yêuKT8p đC7vvương vD65kết hC7vvôn cseAvòn rvD65ất sớm,KT8p nóiseAv trseAvánh svD65ang HaPqđề tài khávD65c: "NghC7vve KT8pHiểu PhC7vvong vD65nói, C7vvcon thavD65m giKT8pa CâKT8pu lạcHaPq bộHaPq C7vvleo núiseAv, KT8pthế C7vvnào? Có cầnHaPq côHaPq tseAvài trợHaPq HaPqmột chC7vvút C7vvtài chínHaPqh hvD65ay không?"

Mắt ManC7vvh MavD65nh sseAváng lênHaPq vKT8pội vàngvD65 gật seAv đầu: "KT8pDạ! CầvD65n, cần,vD65 cseAvô lHaPqà seAvtốt HaPqnhất!" PhươvD65ng NvD65am vỗHaPq vỗKT8p khuHaPqôn mặtHaPq nhỏ nhắnHaPq đC7vvỏ bừnvD65g cKT8pủa HaPqcon bvD65é: "NhóHaPqc nịseAvnh hóvD65t, tráKT8pch KT8psao bHaPqà vD65nội seAvnói cKT8pon lC7vvà tiểu thamHaPq tiềnvD65, tiseAvền mừseAvng tuổiHaPq C7vvhàng năvD65m C7vvcủa seAvcon, hKT8pọc bổng,HaPq HaPqđi đâC7vvu hếtHaPq rồC7vvi, cũC7vvng không seAvthấy covD65n mC7vvua C7vvcái gì."

Manh C7vvManh chHaPqu miệng:HaPq HaPq"Đây lC7vvà đồvD65 cưới cC7vvủa ngưseAvời tKT8pa, khKT8pông tseAvhể độvD65ng vàKT8po, chuẩnKT8p bKT8pị cvD65ho tưKT8pơng C7vvlai sốngC7vv cvD65ùng KvD65i HaPqca ca." PhươngvD65 NvD65am bậtKT8p cườKT8pi: "NghĩHaPq đếC7vvn lâuvD65 dC7vvài thậseAvt nhỉ,HaPq coHaPqn seAvsợ cònvD65 thiếu nHaPqhiều tiềnKT8p saoseAv, yêseAvn tC7vvâm, đồseAv cưseAvới tươHaPqng lavD65i cC7vvô rHaPqa C7vvcho conHaPq, mKT8puốn bvD65ao nhiêu seAv có bấvD65y nhiêu."vD65 MseAvanh vD65Manh lắcHaPq đC7vvầu: "CseAvô thvD65ương seAvcon, coseAvn biếHaPqt, C7vvNhưng con muốnC7vv tvD65ự mìnhHaPq vD65để dàKT8pnh tiền,seAv dùnKT8pg nseAvăng C7vvlực seAvcủa C7vvmình KT8pkiếm tiền,KT8p KvD65i cHaPqa cHaPqa cKT8pũng nhKT8pư thế, C7vvanh ấyvD65 cseAvho tHaPqới bâyvD65 giờHaPq cũngseAv khHaPqông lấyseAv củaHaPq cHaPqô cvD65hú mộtKT8p đồHaPqng nseAvào, vD65nếu coHaPqn C7vvgả cho aC7vvnh ấC7vvy, phảiHaPq HaPqtôn trọvD65ng anvD65h ấy."

Phương seAvNam tseAvhở dàseAvi: "TC7vviểu nha đầu,seAv C7vvcon hvD65ành độngC7vv đHaPqiên rồseAv HaPqa! ĐếnKT8p đây,HaPq nóivD65 cseAvho côseAv nC7vvghe, CHaPqâu seAvlạc HaPqbộ lC7vveo HaPqnúi các cHaPqon KT8pcó hoạtHaPq độngHaPq gì..."

Phương ManvD65h seAvManh khôHaPqng KT8pnghĩ mình hKT8pành độngKT8p điHaPqên rồ,vD65 vìKT8p cC7vvô thvD65ích C7vvPhùng KC7vvi, kKT8phông HaPqcó KT8pđạo lKT8pý, khônKT8pg HaPqcó seAvnguyên nseAvhân, cô chỉvD65 biếtseAv, côC7vv muốnC7vv gảC7vv chseAvo avD65nh, cùngseAv aKT8pnh cảseAv KT8pđời bênHaPq HaPqnhau, côKT8p khôHaPqng biếtvD65 đâvD65y vD65là cố chấp,HaPq haC7vvy HaPqlà tìnhvD65 HaPqyêu cHaPqủa cô.

"Phương ManHaPqh ManKT8ph!" Manh ManC7vvh từKT8p tHaPqrong lHaPqớp họcKT8p đC7vvi rvD65a, liềnC7vv thseAvấy ởvD65 đốivD65 diệnseAv mC7vvột nC7vvam KT8psinh lớKT8pp trvD65ên đứseAvng dưới ávD65nh mặtKT8p trờKT8pi, mặHaPqc dC7vvù HaPqbên seAvngười MvD65anh C7vvManh cvD65hưa từnHaPqg thiếuseAv quC7vva naC7vvm sinHaPqh điển trai,KT8p nseAvhưng SseAvài TửseAv HiêC7vvn seAvvẫn KT8plàm MC7vvanh MavD65nh kiHaPqnh diễmKT8p mộtHaPq trậnseAv vD65như cũ.

Sài TửHaPq HiHaPqên làseAv đànC7vv aC7vvnh nămKT8p bKT8pa, cũng liêseAvn tKT8pục làHaPq trseAvợ giảngvD65 bseAva nseAvăm, dvD65anh tvD65iếng nseAvhư cồC7vvn, vKT8pô cùHaPqng tvD65ài giỏi,HaPq người ngưseAvỡng mộseAv vôvD65 số,vD65 seAvnhân vậtHaPq tC7vvinh aHaPqnh củaHaPq tKT8prường LuvD65ật, cseAvũng lHaPqà nhóHaPqm trvD65ưởng củaHaPq CâuvD65 lạc bộKT8p vD65leo núi.

Lúc trướcKT8p seAvManh vD65Manh lựaseAv cseAvhọn CâvD65u lạc bộKT8p KT8pleo núi,seAv hoànvD65 toàC7vvn làseAv C7vvvì seAvthích vậKT8pn đKT8pộng C7vvleo núivD65, MaseAvnh KT8pManh thHaPqích cáKT8pi loại cảmseAv seAvgiác cKT8phinh KT8pphục nKT8púi cavD65o nHaPqày, HaPqcó mộtC7vv C7vvloại thỏHaPqa mãvD65n cựHaPqc hạHaPqn, tựaHaPq vD65như cC7vvha cHaPqô nói, đứC7vvng seAvở đseAvỉnh seAvnúi nhC7vvìn xuốnvD65g, thiêvD65n quâvD65n vạC7vvn mãHaPq đC7vvều ởHaPq dHaPqưới chân.

Cha cHaPqô vD65là quâseAvn nhânHaPq, xHaPqứng vớvD65i danh pKT8phận quâC7vvn nhânvD65, manC7vvg quânC7vv hàseAvm tHaPqướng KT8pquân, mẹC7vv KT8ptừng C7vvnói qHaPqua nhiềuC7vv lần,KT8p nC7vvếu hiện tạHaPqi lvD65à KT8pthời kìHaPq chiHaPqến C7vvtranh, chC7vva seAvcô khHaPqẳng vD65định KT8psẽ rseAva chiếnvD65 trườngseAv chéC7vvm giết,C7vv nvD65am nhi làC7vv phảseAvi KT8pra roC7vvi gvD65iục ngựaC7vv, đKT8pánh đC7vvông dẹC7vvp bC7vvắc, đâyC7vv làseAv kiểuvD65 ngườiHaPq củaKT8p seAvcha cô, HaPq cũng lseAvà củaC7vv KT8pKi cseAva ca.

Cha cHaPqô manHaPqg C7vvdòng vD65máu quHaPqân nhân, tC7vvrong thâvD65n thểseAv cseAvô cũngseAv cóC7vv, nhưKT8png vD65mà KT8pso sánHaPqh vớiKT8p KseAvi HaPqca KT8pca, lseAvại KT8pbé nhỏHaPq khôHaPqng đáng kểKT8p, nghvD65ĩ môngKT8p lungvD65, HaPqManh vD65Manh seAvphục hồHaPqi tinC7vvh thầHaPqn lseAvại, seAvcó cKT8phút khôC7vvng C7vvkiên nhseAvẫn nhìn qHaPqua SC7vvài KT8pTử Hiên.

Lúc trướcC7vv tHaPqhật khônC7vvg biếC7vvt nhvD65óm trưởng CâHaPqu lHaPqạc bộvD65 lHaPqeo núKT8pi vD65chính lC7vvà vseAvị tvD65rợ giảngC7vv daseAvnh tiếHaPqng nhC7vvư KT8pcồn nàyC7vv, nếu bC7vviết, HaPqcô seAvsẽ tvD65rốn xHaPqa táseAvm thưHaPqớc, seAvtrong mắtC7vv vD65cô hiệHaPqn KT8plên vẻseAv khKT8pông kiêKT8pn nhC7vvẫn, SvD65ài TC7vvử Hiên vD65cũng khônseAvg vD65xem nhẹ.

Có đseAvôi kC7vvhi SHaPqài TửseAv HiKT8pên thựseAvc cảvD65m thấy, PhưseAvơng MC7vvanh MaHaPqnh lHaPqà ôseAvng tvD65rời KT8pcố vD65ý phvD65ái HaPqxuống trừngvD65 phạtvD65 C7vvanh, trừnseAvg seAvphạt anh vD65mấy nvD65ăm naKT8py mC7vvắt seAvcao C7vvhơn C7vvđầu, lầC7vvn đầuHaPq tiêseAvn nhìseAvn tvD65hấy C7vvManh ManhseAv, anHaPqh liền HaPqchấn độnHaPqg, áKT8po HaPqthun quầKT8pn jseAvean đơvD65n giảnHaPq trênvD65 ngườiseAv cvD65ô, cvD65ũng C7vvcó thểHaPq seAvtỏa rvD65a một loạC7vvi xKT8pinh đẹvD65p HaPqkhông thểvD65 bỏC7vv C7vvqua, HaPqcô đẹpHaPq khiKT8pến ánseAvh mặtseAv vD65trời thánKT8pg vD65chín lúHaPqc ấy cũngKT8p KT8pnhạt đKT8pi C7vvrất nhiềvD65u, mseAvà đónseAv ngườHaPqi mớiKT8p KT8pđến bằngseAv mộtHaPq seAvkhúc đànC7vv seAvcello (HaPqđàn violong loạiKT8p C7vvlớn) cKT8phuyên nghiseAvệp liKT8pnh độseAvng, gầnHaPq nhC7vvư gâyseAv ngHaPqỡ ngvD65àng tấtvD65 seAvcả thầy tròKT8p HaPqở đây.

[ HaPqBạn KT8pđang đC7vvọc tseAvruyện HaPqtại alobooks.vD65vn ]

Yêu cvD65ô gKT8pái nhưC7vv vậy,C7vv KT8pdường nhHaPqư rấtseAv dễ dàseAvng, SàiHaPq TửHaPq HiênseAv KT8pcũng C7vvkhông ngoạiKT8p lseAvệ, SàHaPqi HaPqTử HiênHaPq seAvlập lC7vvớp họcHaPq seAvleo núseAvi, là C7vvchiêu bHaPqài cC7vvủa CâuC7vv lHaPqạc bộ,C7vv tuHaPqy rằngvD65 khônKT8pg tseAvhể vD65nói khC7vvông hấpvD65 HaPqdẫn seAvnữ sivD65nh, HaPqnhưng đối vớC7vvi tC7vvhể chấtseAv C7vvcó yêuKT8p cseAvầu rấHaPqt caoHaPq, bởHaPqi vHaPqậy, KT8pmặc dKT8pù cóvD65 SàivD65 HaPqTử HiseAvên seAv- mộtHaPq đại KT8p soái C7vvca vD65hấp dẫnseAv nseAvhư vậHaPqy, hộHaPqi viênseAv thC7vvu vàoHaPq hàngseAv nHaPqăm cũnHaPqg khôHaPqng nhiềvD65u, màHaPq Manh KT8p Manh seAvvào lạiKT8p tHaPqương đốiseAv dễvD65 dàng.

Sài TửseAv vD65Hiên KT8pkhông kHaPqhỏi tựseAv giễu,C7vv thìvD65 ra mHaPqình KT8pcũng cóvD65 KT8plúc lHaPqấy vvD65iệc cônKT8pg mseAvưu tíHaPqnh viseAvệc vD65tư nhvD65ư vậC7vvy, nC7vvhưng SàseAvi TửHaPq Hiên rHaPqất vD65nhanh liKT8pền pháseAvt hiện,HaPq seAvcho dùvD65 MC7vvanh MHaPqanh vD65và aseAvnh KT8psinh C7vvhoạt tseAvrong C7vvcùng CâseAvu lseAvạc bộ, seAvanh cũngHaPq kHaPqhông chiếmvD65 nhiềuseAv ưuC7vv C7vvthế lKT8pắm, phảiseAv nóiHaPq, PhươnHaPqg MKT8panh MaC7vvnh đốC7vvi đãi vớivD65 C7vvtất KT8pcả vD65nam sinHaPqh theseAvo đuổiHaPq côseAv cKT8pũng khônKT8pg khácvD65 gìvD65 nhC7vvau, baKT8po gồmKT8p cseAvả anvD65h, một nămseAv trôKT8pi seAvqua, KT8pnam sseAvinh khácC7vv KT8pdo MKT8panh KT8pManh đốiC7vv xửKT8p lạnC7vvh nKT8phạt, đềseAvu lùHaPqi seAvxa trăm bướHaPqc, chỉseAv cseAvó SàiseAv TseAvử HiênseAv thủyC7vv chunKT8pg bvD65ám riKT8pết khônHaPqg tha.

Sài TửHaPq HaPqHiên đHaPqi tới,HaPq đưseAva taKT8py mKT8puốn đỡ cặpKT8p sáchKT8p trênHaPq vaseAvi vD65Manh ManhvD65, C7vvbị ManHaPqh MC7vvanh cườiC7vv tvD65ủm C7vvtỉm trvD65ánh raKT8p: "ĐàC7vvn vD65anh à, HaPqem tKT8pự mìnC7vvh manHaPqg được,HaPq HaPqem C7vvcũng khôngvD65 muốseAvn bịHaPq nHaPqgười vD65hận vKT8pì đượcKT8p đseAvàn aseAvnh ngưỡng mKT8pộ đâu."

Sài TửvD65 HseAviên kKT8phông cseAvho seAvlà KT8pphải, rvD65ất có phoHaPqng độHaPq cườiseAv cườiC7vv: "AnKT8ph đếnKT8p thônKT8pg bávD65o vD65với emvD65, cKT8puối tuầseAvn nàyseAv CâHaPqu lạcseAv bộ vD65leo núHaPqi cvD65ó hoạtKT8p động,vD65 vD65địa điểHaPqm tậC7vvp hợseAvp cóC7vv HaPqhơi xseAva, anvD65h sC7vvẽ lKT8pái xHaPqe đếnseAv đón em!"

Manh ManKT8ph nvD65ghiêng KT8pđầu nhìnC7vv anvD65h, ánhKT8p mắt sánseAvg lênvD65 HaPqnhư ngvD65ọc, làKT8pm SàiKT8p TC7vvử C7vvHiên HaPqcó mộtHaPq chútKT8p thKT8pất tvD65hần: "ĐseAvàn anseAvh à, chỉvD65 sseAvố vD65thông miC7vvnh củaC7vv HaPqem tseAvhấp vD65như vậyKT8p sHaPqao, C7vvanh nóivD65 KT8pcho eseAvm biếtHaPq địseAva điểseAvm tvD65ập hHaPqợp là được,KT8p C7vvem sẽvD65 bảoHaPq anHaPqh C7vvhọ đưaC7vv đi."

Tác giseAvả cóHaPq lờiseAv muốvD65n nóHaPqi: KT8pbạn bC7vvè cùng nseAvghiệp vC7vvăn chương,vD65 thíseAvch nhìnvD65 thấy:HaPq 《HaPq C7vvvăn seAvchương nhưseAv thseAvể cấHaPqy KT8pcày, mùiKT8p vD65hoa thảseAvo lHaPquận quanKT8ph năm vD65 được mùaC7vv 》