You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô àff5W, lúcYj6e trướcYj6e StxAcô 2Phslàm thYj6eế nStxAào mienfà tYj6ehành cônYj6eg gảienf ienfcho dienfượng, bff5Wà nộiYj6e nói, lff5Wúc trước2Phs dượngYj6e làStxA tStxAhầy giá2Phso ienfcủa cff5Wô mStxAà?" Phươngienf ff5WManh ff5WManh ôYj6em cáStxAnh tay PhươYj6eng ff5WNam quấnStxA ff5Wtrên ngStxAười cff5Wô, mắtienf StxAto ienfchớp chớff5Wp, hếtYj6e sứienfc đánff5Wg yêu.

Phương Nienfam gõStxA ff5Wlên cYj6eái tránienf cienfủa cô: "Tff5Whế nào?ienf 2PhsTiểu ff5WManh MaYj6enh nienfhà chúnff5Wg ienfta sốtienf ruộtienf, Yj6emuốn ienfgạt khốiff5W đầStxAu gỗff5W Phùng giienfa StxAkia Yj6elừa vềYj6e nhàYj6e rồYj6ei sYj6eao?" Ma2Phsnh MYj6eanh chStxAu miệStxAng, đứff5Wng trướcYj6e Yj6emặt ff5WPhương Nam xoaStxAy mộtienf vòngStxA: "Yj6eCô ienfà, c2Phsô nStxAói StxAcon cff5Wó pienfhải r2Phsất 2Phsđẹp StxAhay không,Yj6e StxAhay làYj6e còn khiếmff5W khff5Wuyết hươff5Wng vị2Phs phụYj6e nữStxA, ff5Wvì sa2Phso KYj6ei cYj6ea cStxAa Yj6emột chútStxA phảienfn ứngYj6e c2Phsũng không có?"

Phương Naff5Wm lff5Wàm ienfnhư StxAthật sff5Wự đánh2Phs g2Phsiá cháu gienfái mộtienf vStxAòng, nóiYj6e 2Phsthật, t2Phsiểu nhYj6ea đầuYj6e xinStxAh đẹpYj6e cStxAó điểff5Wm khiếnStxA 2Phsngười hậnienf, tư StxA sắc Yj6engũ ff5Wquan StxAhoàn toànYj6e thừaienf kế2Phs nStxAhà mẹYj6e đẻ2Phs côYj6e, bộienf dánff5Wg StxAnhỏ 2Phsnhắn ff5Wnày đYj6ei đến2Phs chỗ nàoStxA cũn2Phsg đYj6eều vôienf cùngienf gây2Phs c2Phshú ýienf, nóiienf đ2Phsến hươff5Wng vịff5W ff5Wphụ nữ,StxA tiểu2Phs cff5Wô nươnienfg mStxAười chín tuổStxAi, thìYj6e đươngStxA ff5Wnhiên thiếff5Wu mộff5Wt chStxAút hienfương 2Phsvị phYj6eụ nff5Wữ rienfồi, n2Phshưng cáStxAi loại than2Phsh xuânYj6e vStxAô hạnff5W này2Phs, càngYj6e tff5Woả sángStxA lienfoá mắtff5W ởff5W trênYj6e ienfngười cô.

[ BYj6eạn đanStxAg đọff5Wc truyYj6eện tạiienf ff5Walobooks.vn ]

Từ lú2Phsc mYj6eới ff5Wđi học,StxA đienfã Yj6etrêu chọc kienfhông ítff5W nStxAam si2Phsnh, Yj6emà n2Phsha đầuienf ki2Phsa dStxAáng 2Phsdấp rấYj6et 2Phsuyển chuyểnStxA nhYj6eẹ 2Phsnhàng, tínff5Wh tình ẩnff5W ienfbên tff5Wrong lại2Phs thậtff5W s2Phsự là..ienf. PhưStxAơng Naff5Wm khônff5Wg khỏiStxA 2Phsthở dài.2Phs StxABà n2Phsội Mienfanh Mff5Wanh nói tff5Wiểu ienfnha đStxAầu giốnff5Wg côYj6e, Phươienfng Nff5Wam cảmienf t2Phshấy, nhYj6ea đầ2Phsu ff5Wkia hoYj6eàn ienftoàn lYj6eà trò g2Phsiỏi hơnff5W thầy,ienf kYj6ehí thienfế ápienf đảienfo, íienft StxAnhất côienf Yj6ekhi đóienf vẫnYj6e lStxAà cStxAó vStxAẻ uyểienfn chuyển, Yj6e không StxAgiống nh2Phsa ff5Wđầu kiff5Wa cYj6eó thể2Phs ff5Wđem ngườiYj6e đảff5W kff5Wích đếnStxA ngậYj6ep troStxAng bùn.

Cô Yj6ecòn nhớ,2Phs lúienfc tiểuYj6e nhStxAa đầuYj6e học Yj6e trung học,ienf lúcStxA đầu2Phs Yj6ecó ff5Wnam sinienfh tYj6ehích ienfcon ff5Wbé, trienfên đưienfờng ienftan hStxAọc ngănienf Yj6econ StxAbé lạYj6ei mà thổ2Phs lộ,StxA StxAlúc ấStxAy bản2Phs tYj6ehân đúngff5W lúcienf tiệienfn đStxAường ff5Wđi đónienf nóStxA, nStxAhìn thấyff5W 2Phsthật rõ ràng.

Lại nStxAói, nYj6eam sin2Phsh 2Phskia thff5Wực ienfrất xStxAuất sắc, m2Phsặc ff5Wdù lộienf chútff5W ff5Wvẻ nff5Wgây nYj6egô, ff5Wnhưng cũngYj6e khYj6eông phảiYj6e ienfnam ff5Wsinh bìnienfh thường, ch2Phsọn thờiStxA giienfan đienfó, tYj6eất nhiff5Wên khônStxAg phảiienf StxAphàm pienfhu tStxAục tửienf, c2Phshỉ Yj6etiếc 2Phsgặp gStxAỡ phải Yj6e tiểu nhStxAa đầienfu, ff5Wchắc đ2Phsời ienftrước khôStxAng 2Phsđốt nhan2Phsg thơm,Yj6e nêYj6en mStxAới lưuff5W ienflại ff5Wmột bóngff5W ma thế2Phs này.

Tiểu Mienfanh Manff5Wh đùaienf n2Phsghịch 2Phsđầu quai Yj6e ba lff5Wô ởYj6e trênff5W vaienfi, đá2Phsnh giff5Wá đối2Phs 2Phsphương mStxAột vò2Phsng từYj6e t2Phsrên xuff5Wống dướff5Wi, ienfđầu ngó2Phsn út x2Phsinh đẹpff5W v2Phsươn ra2Phs, nYj6eói thienfẳng: "BạnYj6e muốnienf Yj6etheo đuổiienf tôi?"

Phương Nienfam ngồiienf ởienf tr2Phsong Yj6exe, cStxAũng có thểYj6e thienfấy khuônienf mặtienf nienfam sYj6einh tuienfấn tff5Wú kff5Wia đỏienf bừnff5Wg, nienfhưng vẫn2Phs cốStxA lấyienf hếtStxA dYj6eũng khí gậtienf gậ2Phst đầStxAu, ánhff5W Yj6emắt thẳng2Phs tắpYj6e 2Phsdừng ở2Phs ff5Wtrên mặtStxA Tff5Wiểu ManYj6eh Ma2Phsnh, 2Phsánh StxAmắt nóng bỏngff5W châienfn t2Phshành nhff5Wư thế,ff5W StxAmà MaYj6enh Mienfanh lại2Phs ôff5Wm cáStxAnh taYj6ey Yj6elạnh ienflạnh Yj6enói: "StxADựa vào cáStxAi gì..."

Phương Naienfm 2Phsbi aYj6ei 2Phsthay StxAnam sin2Phsh kia hồiStxA lff5Wâu, g2Phsặp gYj6eỡ ff5Wtiểu mYj6ea nữ2Phs nh2Phsà côYj6e, xff5Wem nStxAhư StxAcậu Yj6eta xff5Wui ff5Wxẻo. TStxAiểu Mff5Wanh M2Phsanh bề StxAngoài giốngff5W mff5Wẹ, nộiStxA Yj6etâm lạ2Phsi cùStxAng mStxAình cóff5W đượcYj6e ýYj6e chíStxA mạnhienf mẽienf củaYj6e anStxAh 2Phstrai, giống Yj6e nhau Yj6enhư đff5Wúc, từ2Phs ienfnhỏ đãff5W biết2Phs mình2Phs muốnff5W cáiStxA g2Phsì, làmYj6e nhff5Wư thếYj6e nà2Phso, ngườiienf ienfkhác nóiYj6e cái gìStxA, 2Phskhuyên 2Phscái ienfgì, cStxAũng khôYj6eng ngff5Whe, ienfchỉ ienfnhận tStxAhức đúnStxAg ienfmột cienfon đ2Phsường cff5Wó StxAthể đi đến.

Dĩ nhienfiên, tínYj6eh cáchStxA đienfó nóienf thựYj6ec giống 2Phscha n2Phsó, Tiểu2Phs MaYj6enh Ma2Phsnh cũYj6eng rấtff5W Yj6egiống ienfcô cff5Wủa mStxAình, tómienf lại,Yj6e 2Phslà m2Phsột StxAthể tổng ff5W hợp, rấtienf Yj6esớm, PhưStxAơng NaStxAm StxAđã biếienft, ff5Wnam nff5Whân thuầnff5W ph2Phsục đượcYj6e tiểu2Phs mYj6ea nStxAữ StxAnhà cô,2Phs trên thếff5W giớiYj6e nStxAày Yj6ecăn bản2Phs khôienfng StxAcó, trừienf pienfhi côStxA nhStxAỏ tựYj6e StxAnguyện bienfị thuầnff5W phục,2Phs 2Phstựa như Yj6ethằng nhóYj6ec củaff5W PhùngYj6e gia.

Trong nhàYj6e, ff5Wông bff5Wà nộiYj6e cienfủa StxAManh Manh Yj6e đều buồn2Phs bự2Phsc, tYj6eiểu Yj6ema ff5Wnữ tín2Phsh tìnff5Wh ho2Phsạt báienft nhưStxA vậYj6ey tienfại s2Phsao l2Phsại thí2Phsch đầuYj6e gỗ Yj6engốc 2Phsnghếch nhYj6eà 2Phshọ Phùng2Phs, nff5Wói 2Phsđầu StxAgỗ ngốcienf nghếcff5Wh mStxAột chúStxAt cũStxAng khôienfng saff5Wi, từ nienfhỏ đếnff5W lớn,Yj6e bịStxA Manff5Wh MaYj6enh 2Phsquấn ienflấy nhiStxAều ienfnăm nff5Whư ienfvậy, tff5Wiểu StxAtử k2Phsia cienfũng không hiểStxAu được,ff5W kYj6ehông pienfhải đầuStxA gStxAỗ ngff5Wốc StxAnghếch lYj6eà cáiStxA gì,StxA khôngienf chStxAỉ làYj6e đầuienf gYj6eỗ StxAngốc nghếch, màYj6e ienflà đầYj6eu gỗ2Phs nYj6egốc nYj6eghếch n2Phsgàn năm.

Năm đó,Yj6e cYj6eha cff5Wủa cậStxAu Yj6eta ienf- Hiff5Wểu Phonff5Wg so vYj6eới tiểu2Phs tienfử nàyYj6e thônienfg miienfnh hienfơn nhiềuStxA. PhYj6eương N2Phsam đem2Phs MYj6eanh ff5WManh tff5Wúm đếnStxA bên ngườiYj6e m2Phsình, nhìnff5W cô2Phs nói:ff5W "Co2Phsn cầienfn cáYj6ei StxAhương vịff5W phụff5W ienfnữ đểYj6e làYj6em gì,2Phs tStxAiểu nha đầuYj6e mớStxAi lớnienf nàyStxA, vịYj6e nienfữ nhienfân cff5Wó ienfthể 2Phstheo thờienfi giaYj6en chồff5Wng chấYj6et StxAđi Yj6era, 2Phsmà tienfhanh xuân thì2Phs ff5Wkhông ff5Wquay lại2Phs, chienfo StxAnên Yj6ecàng đán2Phsg giff5Wá, càngStxA phảiff5W Yj6equý trọng."

Phương MYj6eanh M2Phsanh chff5Wu miệng: "Nhưng2Phs StxAcon tYj6ehấy mStxAẹ ienfnhư vậy,Yj6e côienf xff5Wem ánStxAh mắt2Phs củaStxA ienfcha 2Phsmỗi lầff5Wn nff5Whìn ienfmẹ đYj6eều ôn nhu,Yj6e giốngff5W 2Phsnhư nâienfng trênff5W ff5Wtay StxAsợ rớStxAt, cienfon cũng2Phs mienfuốn kh2Phsiến chff5Wo 2PhsKi cYj6ea 2Phsca nhìStxAn StxAcon như vậy."

Phương N2Phsam 2Phsbất Yj6egiác ienfmỉm cff5Wười: "Cho ff5Wnên cienfon StxAở tff5Wrước mặtStxA StxAtiểu tử2Phs 2PhsPhùng gStxAia, ngụyff5W tranYj6eg tStxAhành Yj6ebộ dienfáng ôn Yj6enhu hiề2Phsn lành,ienf làienf StxAcảm thấy2Phs thằnStxAg nhYj6eóc đó2Phs ienfthích cStxAon gáff5Wi StxAnhư vậy?"

Manh MYj6eanh 2Phsgật đầ2Phsu, khuônStxA mStxAặt ienfnhỏ nhắn xinienfh đẹp2Phs xẹtff5W qYj6eua mộtienf tiStxAa ff5Wảm đạm:StxA StxA"Cô đãff5W StxAthấy ff5Wrồi đóStxA, ThStxAiệu TìnhYj6e cũng là2Phs dạ2Phsng ngưYj6eời giStxAống mẹYj6e, ff5Wlúc tYj6erước StxAKi ienfca cStxAa rấienft thícff5Wh cYj6eô ta."

Phương NStxAam Yj6ethương tStxAiếc 2Phssờ sờff5W đỉnh đầuienf côff5W: "2PhsManh Manhff5W, ienftình yYj6eêu ff5Wcó 2Phsđôi kStxAhi ienfcần 2Phstranh ienfthủ, nhưngYj6e ienfkhông thể miễn2Phs cưỡngStxA, nếuienf cStxAậu tYj6ea vStxAô luStxAận ff5Wthế nYj6eào StxAcũng kYj6ehông phảiff5W làStxA của2Phs 2Phscon, coienfn phYj6eải học cáchYj6e buYj6eông tay."

[ Yj6eBạn đa2Phsng StxAđọc truyYj6eện tStxAại alobooff5Wks.vn ]

Phương NaStxAm có2Phs đff5Wôi kienfhi c2Phsảm thấy,ienf cuộc sốngienf ướStxAc ch2Phsừng ff5Wđều 2Phsrất cienfông bằngStxA, ôStxAng trờiienf bff5Wan chienfo Yj6eManh Ma2Phsnh vStxAẻ xienfinh đẹpYj6e cùYj6eng tài v2Phsăn ff5Wchương, ienfcó ff5Wlẽ s2Phsẽ k2Phshông chStxAo coienfn b2Phsé mff5Wột StxAđoạn Yj6etình yêff5Wu th2Phsuận buồm2Phs xuôi gió.

Manh ManYj6eh lienfại nhff5Wư đStxAinh ff5Wđóng cộtYj6e nóYj6ei: "Ki ienfca 2Phsca là2Phs 2Phscủa coYj6en, Yj6econ chắcff5W chắnStxA tStxAhế." ff5WKỳ StxAthật Yj6ePhương Naienfm cũng buồnYj6e bựienfc hiểStxAu đienfược, mấStxAy năm2Phs nayYj6e, StxAManh MaStxAnh cùff5Wng thằngff5W nhStxAóc ff5WPhùng giienfa thủyff5W ch2Phsung ở cùng2Phs mộtff5W nơStxAi, nóienfi thật,Yj6e tu2Phsy nó2Phsi chứienfc vịStxA cff5Wha PhùStxAng 2PhsKi hiienfện naienfy khônienfg thấp, nhưnff5Wg dùff5W Yj6esao cũff5Wng kff5Whông cóienf ff5Wnền tảng2Phs gìff5W, xéienft dòngYj6e Yj6edõi, cùngff5W Phươ2Phsng gYj6eia tuyệtff5W đối khôngff5W môn2Phs đăngff5W hienfộ đối.

Hơn nữaYj6e ienfManh Maienfnh còYj6en xuấYj6et sắff5Wc như vậff5Wy, làff5W mộtYj6e k2Phshối bảienfo Yj6evật troienfng ff5Wlòng ônff5Wg bff5Wà PhươnStxAg gYj6eia, từienf nhỏff5W đếienfn lớnienf vớ2Phsi tiểu nff5Wha đầuStxA kff5Whông cóYj6e nửa2Phs điStxAểm StxAkhông v2Phsừa ienfý, đối2Phs vớff5Wi coienfn béYj6e StxAcùng 2Phsanh trStxAai ff5Wlại nghiêm khắcYj6e StxAdạy dỗStxA, đếnStxA kh2Phsi Maienfnh MStxAanh lienfớn lê2Phsn, mộtYj6e chúff5Wt cũ2Phsng kh2Phsông giStxAảm, cũnff5Wg m2Phsay tiểu nhaff5W đầuYj6e kienfhông cienfhịu thStxAua kienfém, cóff5W Yj6echủ 2Phsý củStxAa mìStxAnh, rấtStxA cóienf nguyêff5Wn tắc.

Theo ýienf ff5Wông b2Phsà PhươngStxA giienfa, quétYj6e mắt đảoYj6e qu2Phsa, toà2Phsn thếStxA giớff5Wi cũnStxAg khff5Wông thấyienf cff5Wó mộienft tiểuff5W tYj6eử Yj6enào StxAcó tYj6ehể xienfứng vớStxAi cháu gáiYj6e bảStxAo bienfối nienfày, càngff5W đừ2Phsng nóStxAi ienfđến tiểuStxA tửYj6e PStxAhùng giff5Wa, chẳng2Phs qienfua chuyệnienf tiểuStxA nha ff5W đầu quyế2Phst địnStxAh, ThiYj6eên Vươienfng ienflão tửienf StxAcũng khôngStxA ienfsửa được,2Phs điểmff5W ấYj6ey khôYj6eng kff5Whác gStxAì cha coStxAn bYj6eé ienf- PhươnYj6eg C2Phshấn Đông.

Ông ienfbà Phươngff5W StxAgia kienfhông phảnienf đối, nhưngff5W cũYj6eng chưienfa táienfn thàn2Phsh, lạiff5W nóff5Wi nămff5W trướcff5W, thStxAeo StxAý ManStxAh Mienfanh đemff5W 2PhsPhùng KStxAi đưaienf vào ienfquân 2Phskhu StxAB, đâYj6ey cũYj6eng coYj6ei nhYj6eư ngầmYj6e StxAđồng ienfý đi!ff5W 2PhsCho nênYj6e mớff5Wi n2Phsói nguyff5Wên tắcStxA củienfa Ông bàStxA PhYj6eương ienfgia, ở2Phs tYj6erên ngườiff5W ienfnha đầuienf k2Phsia chff5Wo tớiienf Yj6ebây giờ2Phs đều2Phs khônStxAg cóff5W giá trị.

Đối vớiienf đoạn2Phs tff5Wình cảff5Wm lưYj6eu StxAluyến ngoài ff5Wý muốnStxA cff5Wủa PhYj6eùng Kff5Wi ff5Wba ienfnăm tStxArước ienfđây, Phư2Phsơng Yj6egia rấff5Wt rõStxA ff5Wràng, ienfdù sao 2Phs người Maienfnh MaStxAnh muốnienf Yj6egả ở2Phs tron2Phsg quânienf đội,StxA ienfmọi ngườYj6ei trienfong quânYj6e khStxAu làmYj6e saienfo ff5Wcó thể n2Phshìn nhStxAư khôn2Phsg tYj6ehấy, tienfuy Yj6erằng 2Phscuối ienfcùng đã2Phs giảYj6ei quyếtYj6e, như2Phsng chYj6euyện này, PhươngYj6e NStxAam cảm2Phs thấyYj6e, sẽYj6e StxAlà mộtff5W 2Phskhối chướngienf ng2Phsại tienfrên đườStxAng Mienfanh ienfManh trff5Wuy đuổi ff5W tình yêuStxA, dff5Wù saienfo cũngff5W khStxAông qienfuang mYj6einh lỗiienf lạc.

Tính tìYj6enh Phùng2Phs KYj6ei lạiStxA kStxAhông StxAhề có ff5Wchuyển biếienfn, cStxAho nêienfn, hiệnff5W tạYj6ei PhStxAương N2Phsam ff5Wcho là2Phs tiểu2Phs nYj6eha đầuienf nienfên cóYj6e Yj6edự phòng, miễff5Wn ienfcho đếStxAn ff5Wlúc đ2Phsó lại2Phs nYj6egã đ2Phsau khônienfg đứff5Wng dậyStxA nổi.

Phương Na2Phsm quyếtienf địnhStxA khStxAông cienfùng tiểu nff5Wha đStxAầu tYj6ehảo luff5Wận việcienf ff5Wnày nữaff5W, Yj6edù saff5Wo Manff5Wh Mff5Wanh mienfới mườiienf ienfchín, ienfcòn cff5Whưa tốt nghiYj6eệp đạStxAi học,2Phs việ2Phsc yêu2Phs đff5Wương kYj6eết hôienfn còff5Wn rấtStxA StxAsớm, 2Phsnói Yj6etránh sanienfg đStxAề tài kháStxAc: "ienfNghe HiểuStxA Phonff5Wg nóiStxA, StxAcon tff5Wham ienfgia C2Phsâu lạienfc bộ2Phs StxAleo núienfi, Yj6ethế nff5Wào? CStxAó cần cYj6eô ff5Wtài tStxArợ mộtienf chútStxA tàiienf chStxAính StxAhay không?"

Mắt Ma2Phsnh ff5WManh sáienfng lStxAên v2Phsội ff5Wvàng gậYj6et đầu: "Dạ2Phs! Cần2Phs, StxAcần, côStxA làff5W tốtStxA nhất!Yj6e" PhươngStxA ff5WNam vỗienf ienfvỗ kff5Whuôn ff5Wmặt ienfnhỏ nhắn Yj6eđỏ bừff5Wng củaienf StxAcon bé:StxA "NhóStxAc nị2Phsnh hótienf, tráchff5W ienfsao 2Phsbà ienfnội nóiYj6e cStxAon làff5W tStxAiểu tham tiền,ff5W ti2Phsền mừn2Phsg tuổff5Wi hànff5Wg nienfăm Yj6ecủa StxAcon, họcYj6e 2Phsbổng, điienf đâu2Phs hếYj6et rồiYj6e, cũng không2Phs t2Phshấy 2Phscon StxAmua cStxAái gì."

Manh Mienfanh StxAchu ff5Wmiệng: Yj6e"Đây lStxAà đồ cướYj6ei củaff5W ngườff5Wi ienfta, khônStxAg th2Phsể động2Phs vStxAào, chff5Wuẩn bị2Phs cienfho tươn2Phsg 2Phslai ienfsống ff5Wcùng K2Phsi ca ca.ff5W" Pff5Whương NaYj6em bậ2Phst cienfười: "StxANghĩ đếnff5W lâuienf ff5Wdài thậtff5W nhỉ,Yj6e 2Phscon ff5Wsợ còn thiếuYj6e nhiều2Phs tiềnStxA sienfao, yYj6eên tâienfm, 2Phsđồ Yj6ecưới tươ2Phsng laYj6ei côienf rff5Wa c2Phsho conStxA, muStxAốn Yj6ebao nhYj6eiêu có ienfbấy nYj6ehiêu." M2Phsanh Ma2Phsnh lắc2Phs đầ2Phsu: "CôStxA thưStxAơng ienfcon, coienfn biếtff5W, Nhưnff5Wg conienf muốn tff5Wự m2Phsình đểYj6e dànhienf tiềnienf, dùnYj6eg nănYj6eg lựcienf củaStxA mìnhYj6e kiếmStxA tiềStxAn, Kienfi 2Phsca cff5Wa cũnStxAg nienfhư thế, aStxAnh ấff5Wy ienfcho tớ2Phsi bYj6eây giờff5W c2Phsũng khienfông Yj6elấy ff5Wcủa ienfcô chYj6eú mộtYj6e đồngff5W ienfnào, nế2Phsu StxAcon gảienf cho 2Phsanh ấy,ff5W 2Phsphải tônYj6e trYj6eọng aff5Wnh ấy."

Phương N2Phsam 2Phsthở dài2Phs: ff5W"Tiểu ienfnha đầu, coYj6en hYj6eành Yj6eđộng đYj6eiên rYj6eồ aYj6e! Đếnienf đây,2Phs nYj6eói StxAcho cô2Phs ngStxAhe, Cienfâu lạff5Wc bộff5W lff5Weo núiStxA các co2Phsn ienfcó 2Phshoạt độienfng gì..."

Phương ManYj6eh 2PhsManh khôngff5W StxAnghĩ mình2Phs hành độngStxA điêienfn ienfrồ, v2Phsì côYj6e ff5Wthích StxAPhùng Yj6eKi, Yj6ekhông cóff5W đạStxAo lýff5W, khô2Phsng có2Phs nguyYj6eên nhânYj6e, cô StxAchỉ biienfết, ienfcô muốn2Phs g2Phsả ff5Wcho anff5Wh, cùn2Phsg an2Phsh Yj6ecả đờiStxA bêYj6en nhff5Wau, côienf khônYj6eg biStxAết đStxAây là cốYj6e chấp,ff5W Yj6ehay lff5Wà tìnienfh yêuff5W củaStxA cô.

"Phương ienfManh StxAManh!" Manh ManStxAh ff5Wtừ trienfong lớpYj6e họienfc 2Phsđi raStxA, StxAliền thấYj6ey StxAở đối2Phs diện2Phs 2Phsmột nYj6eam si2Phsnh l2Phsớp trYj6eên đứStxAng dưới á2Phsnh StxAmặt trời,ienf mặcStxA 2Phsdù bê2Phsn 2Phsngười M2Phsanh MYj6eanh cff5Whưa StxAtừng thiếuStxA qienfua nienfam si2Phsnh StxAđiển trai, nhienfưng SàiYj6e Tff5Wử ff5WHiên v2Phsẫn Yj6elàm Mff5Wanh StxAManh kinYj6eh diienfễm mYj6eột trậnStxA nYj6ehư cũ.

Sài TửStxA StxAHiên làff5W StxAđàn anff5Wh n2Phsăm ba2Phs, cũng StxA liên StxAtục lienfà trợff5W giảnienfg bStxAa nYj6eăm, daStxAnh tiếng2Phs nhưStxA cồn2Phs, 2Phsvô cùnStxAg ienftài giỏi,ienf người ngưỡngYj6e StxAmộ ff5Wvô StxAsố, 2Phsnhân vậtff5W tiYj6enh anYj6eh 2Phscủa trườngStxA Luậff5Wt, cũStxAng ienflà nhómienf t2Phsrưởng cStxAủa Câu lạcYj6e bộStxA leienfo núi.

Lúc trướcStxA Man2Phsh MYj6eanh lựaYj6e chọStxAn ff5WCâu lạc bộ2Phs leYj6eo núienfi, hoYj6eàn t2Phsoàn làff5W v2Phsì thícff5Wh vậnff5W độngff5W lYj6eeo n2Phsúi, Maienfnh Yj6eManh ienfthích cáiStxA loại cảmStxA gienfiác chin2Phsh phienfục nYj6eúi cStxAao Yj6enày, c2Phsó mộtienf lYj6eoại thff5Wỏa ienfmãn cựcienf hạStxAn, tYj6eựa nhưStxA ienfcha cYj6eô nói, đứngff5W ởienf đỉnhienf núiStxA nhff5Wìn xuốngYj6e, thStxAiên quStxAân vạff5Wn mãYj6e đềuYj6e StxAở dướiienf chân.

Cha côienf StxAlà qStxAuân nhâ2Phsn, xứngYj6e vớiStxA daienfnh phận qStxAuân nh2Phsân, manStxAg quYj6eân hàff5Wm tướnYj6eg quân2Phs, 2Phsmẹ từngienf nóStxAi StxAqua nhiềff5Wu lầnff5W, nếuYj6e hiện ienf tại l2Phsà thờiStxA k2Phsì chiếnStxA tranhYj6e, ff5Wcha côienf kStxAhẳng địnhStxA sẽff5W rStxAa chYj6eiến trưStxAờng chémYj6e gYj6eiết, na2Phsm nhi Yj6elà phYj6eải rYj6ea StxAroi giụff5Wc ngYj6eựa, đánhff5W đff5Wông dienfẹp bắc,ienf ienfđây lff5Wà ff5Wkiểu ngườiYj6e củaienf ch2Phsa cô,Yj6e cũng ienflà củYj6ea Kienfi cYj6ea ca.

Cha c2Phsô ma2Phsng ienfdòng máuStxA q2Phsuân 2Phsnhân, trong tienfhân tStxAhể cStxAô cũngYj6e có,Yj6e nhưStxAng mYj6eà ff5Wso sáYj6enh vớiStxA Kff5Wi cStxAa cYj6ea, lạiStxA StxAbé nhYj6eỏ không2Phs đánYj6eg kể, nghYj6eĩ mônff5Wg luYj6eng, Mienfanh Ma2Phsnh phStxAục ienfhồi tinStxAh thầff5Wn lại,ienf có2Phs chútStxA khôff5Wng kff5Wiên nhẫ2Phsn nhìn quienfa Sàiff5W Tửff5W Hiên.

Lúc trướcStxA thff5Wật khônStxAg biế2Phst nhóm trưởngff5W Câff5Wu lạcff5W bộ2Phs ff5Wleo núi2Phs chínhienf ienflà vịienf tff5Wrợ giản2Phsg 2Phsdanh tiếngff5W ff5Wnhư c2Phsồn nYj6eày, nStxAếu biết, côienf sff5Wẽ trốnff5W xff5Wa StxAtám thướcff5W, Yj6etrong mắYj6et côienf ienfhiện lênStxA vẻStxA kStxAhông kiêff5Wn n2Phshẫn, Sienfài Tử HiênStxA cũn2Phsg khff5Wông ff5Wxem nhẹ.

Có đôStxAi kh2Phsi ff5WSài Tửienf Hiêienfn ff5Wthực cảm thấy,2Phs Phưienfơng Maienfnh MaStxAnh làienf ông2Phs trời2Phs Yj6ecố ff5Wý phái2Phs xStxAuống trff5Wừng phYj6eạt anienfh, t2Phsrừng phạt ienf anh mStxAấy nStxAăm naienfy mắt2Phs 2Phscao hienfơn đff5Wầu, lầff5Wn đầuYj6e tYj6eiên nff5Whìn thấ2Phsy Manienfh Manienfh, anYj6eh liienfền chấn ff5Wđộng, StxAáo th2Phsun quần2Phs jienfean đơn2Phs giảYj6en 2Phstrên ngườiYj6e cô,ienf cũngff5W có2Phs thểff5W tỏa2Phs rStxAa một loại2Phs xStxAinh đẹpStxA khôff5Wng thStxAể bỏff5W quienfa, cô2Phs đẹpff5W khiến2Phs án2Phsh mYj6eặt trStxAời thánienfg chYj6eín Yj6elúc ấff5Wy cũng StxAnhạt 2Phsđi rStxAất nhiề2Phsu, mienfà đónienf người2Phs mới2Phs đếYj6en bằ2Phsng mộStxAt khúYj6ec ienfđàn celienflo (đàn v2Phsiolong lo2Phsại lớn2Phs) chStxAuyên nghiệStxAp liienfnh động,ff5W gff5Wần nStxAhư 2Phsgây 2Phsngỡ ng2Phsàng tấStxAt cảff5W tff5Whầy trò ở2Phs đây.

[ Bienfạn đ2Phsang đọcff5W truyff5Wện tạienfi alobookYj6es.vn ]

Yêu côStxA gáiienf nhưienf vậy,StxA dườngienf nhYj6eư ff5Wrất dễ dàng,Yj6e Sàiff5W Tửienf Hiienfên cũngff5W khônff5Wg ngoạiienf lệ,2Phs Sff5Wài Tff5Wử HiYj6eên lậienfp Yj6elớp h2Phsọc leYj6eo nff5Wúi, là cienfhiêu Yj6ebài cff5Wủa CYj6eâu lạcienf bộ,StxA ff5Wtuy rằn2Phsg khôngienf Yj6ethể n2Phsói khff5Wông 2Phshấp dStxAẫn ff5Wnữ siff5Wnh, nhưng đff5Wối vớiStxA thểYj6e cStxAhất cienfó yêu2Phs cầuYj6e rấ2Phst c2Phsao, bởi2Phs vậff5Wy, mff5Wặc ff5Wdù cienfó SàiStxA Tửff5W Hff5Wiên Yj6e- một2Phs đạYj6ei soái cStxAa ff5Whấp dff5Wẫn StxAnhư vienfậy, hộiff5W viêStxAn StxAthu vff5Wào ienfhàng n2Phsăm cũff5Wng khStxAông nhiều,Yj6e màStxA Manh ff5WManh vào2Phs Yj6elại tưYj6eơng đff5Wối dễ2Phs dàng.

Sài ienfTử HiêYj6en khôngStxA khỏiienf tựienf giễu,ff5W thì ienf ra mìYj6enh cYj6eũng ienfcó lúcYj6e lấyStxA việienfc c2Phsông mưuStxA tíStxAnh ienfviệc StxAtư StxAnhư ienfvậy, nhưng2Phs Sàff5Wi Tửienf Hiên rấtYj6e nienfhanh lYj6eiền phienfát hStxAiện, ff5Wcho dùienf MYj6eanh ManYj6eh vienfà aff5Wnh Yj6esinh hoạStxAt ienftrong cùienfng CYj6eâu lạc2Phs bộ, a2Phsnh cũngStxA khônienfg chiếmienf nhiề2Phsu StxAưu thếienf lắff5Wm, p2Phshải nói,Yj6e ff5WPhương MYj6eanh Ma2Phsnh đốStxAi 2Phsđãi với tấff5Wt cYj6eả nienfam sYj6einh StxAtheo đuổiff5W cô2Phs cũnYj6eg kStxAhông ienfkhác ienfgì nhaff5Wu, bYj6eao g2Phsồm Yj6ecả aff5Wnh, một năm2Phs trôiienf quaYj6e, ienfnam sienfinh khYj6eác dYj6eo Maienfnh ff5WManh đff5Wối xửStxA lạnhienf Yj6enhạt, đềuienf lùYj6ei xYj6ea tff5Wrăm bước, cStxAhỉ có2Phs ienfSài Tử2Phs H2Phsiên thủyStxA chuienfng bStxAám riienfết khônff5Wg tha.

Sài 2PhsTử Hiêienfn điYj6e tff5Wới, đưYj6ea StxAtay muStxAốn đỡ cff5Wặp ienfsách ff5Wtrên vaienfi Mff5Wanh 2PhsManh, b2Phsị Manienfh StxAManh cườiStxA 2Phstủm Yj6etỉm ff5Wtránh raienf: "Đienfàn StxAanh à, eienfm 2Phstự mìStxAnh manStxAg đượStxAc, e2Phsm cũYj6eng khôn2Phsg muff5Wốn bYj6eị nff5Wgười hậnYj6e ff5Wvì đượff5Wc đàff5Wn ienfanh ngưỡng mYj6eộ đâu."

Sài Tửienf Hff5Wiên khôngff5W cff5Who StxAlà phải,ienf rất cYj6eó phoienfng độStxA cườff5Wi cff5Wười: "An2Phsh Yj6eđến tYj6ehông bStxAáo vớiienf ienfem, cuốienfi tuầStxAn nàStxAy Câuff5W lạcff5W bộ leo2Phs núff5Wi cienfó hoạt2Phs động,StxA địStxAa 2Phsđiểm ff5Wtập hợpStxA c2Phsó hơiStxA xaff5W, anff5Wh s2Phsẽ láiff5W StxAxe StxAđến đón em!"

Manh M2Phsanh nff5Wghiêng đầStxAu nStxAhìn anhYj6e, ánh StxAmắt sánienfg lênienf nhưStxA 2Phsngọc, lStxAàm StxASài TửStxA Hienfiên cóff5W Yj6emột Yj6echút thấtff5W tStxAhần: "StxAĐàn 2Phsanh à, chỉienf sốStxA t2Phshông minYj6eh cYj6eủa ff5Wem tienfhấp nff5Whư vYj6eậy Yj6esao, aienfnh nóienfi cStxAho 2Phsem biếtYj6e địa2Phs điểff5Wm tập2Phs hợff5Wp là 2Phsđược, eff5Wm StxAsẽ bảff5Wo aStxAnh họff5W Yj6eđưa đi."

Tác giả2Phs cienfó lờiff5W muốnff5W nói:ff5W bYj6eạn bèStxA cienfùng nghiệp vienfăn chương,Yj6e thíStxAch nienfhìn thStxAấy: 《ienf vienfăn chienfương như2Phs tff5Whể cienfấy cày,Yj6e mùienfi h2Phsoa 2Phsthảo luậnff5W quanff5Wh năm đượcYj6e mienfùa 》