You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô hJAczbà, lbfTvjkúc W2QTuYtrước W2QTuYcô làmW2QTuY hJAczbthế nàhJAczbo bfTvjkmà hJAczbthành hJAczbcông ghJAczbả chW2QTuYo dượhJAczbng, yybà nộihJAczb nói, yylúc tyyrước dbfTvjkượng lbfTvjkà thầybfTvjk yygiáo củW2QTuYa côyy mà?"hJAczb Phươngyy hJAczbManh ManhJAczbh ômbfTvjk yycánh tayyy Phương Nayym quấhJAczbn trêW2QTuYn ngbfTvjkười hJAczbcô, mắthJAczb tbfTvjko chớpyy W2QTuYchớp, hJAczbhết sứchJAczb đW2QTuYáng yêu.

Phương yyNam bfTvjkgõ lênbfTvjk W2QTuYcái yytrán củayy cô: hJAczb"Thế W2QTuYnào? Tyyiểu ManhJAczbh W2QTuYManh bfTvjknhà chhJAczbúng hJAczbta sW2QTuYốt ruộtW2QTuY, muốW2QTuYn gạtbfTvjk hJAczbkhối hJAczbđầu gỗyy bfTvjkPhùng gia hJAczbkia bfTvjklừa yyvề nbfTvjkhà rồbfTvjki saoyy?" Mayynh Manyyh cW2QTuYhu miệyyng, đứbfTvjkng trbfTvjkước mặbfTvjkt PhươngbfTvjk Nam xbfTvjkoay mộtbfTvjk vònyyg: "Cyyô à,yy bfTvjkcô nyyói hJAczbcon cóhJAczb phảihJAczb rấtbfTvjk đhJAczbẹp haW2QTuYy khbfTvjkông, hayyy làhJAczb cònW2QTuY khiếm khuyyyết hươyyng vịhJAczb phụyy nữbfTvjk, vW2QTuYì sbfTvjkao KbfTvjki cbfTvjka cyya mW2QTuYột cW2QTuYhút bfTvjkphản ứnyyg cũyyng không có?"

Phương Nyyam làmhJAczb nhưbfTvjk thyyật syyự đyyánh giá W2QTuY cháu ghJAczbái mộtyy vònW2QTuYg, nóyyi thJAczbhật, tiểhJAczbu nhJAczbha yyđầu W2QTuYxinh đẹpyy cóW2QTuY đihJAczbểm khiW2QTuYến ngườiyy hậnbfTvjk, tư yysắc ngbfTvjkũ quahJAczbn hoànbfTvjk toànhJAczb thừW2QTuYa kyyế nhàbfTvjk mẹyy đẻW2QTuY côW2QTuY, bhJAczbộ dángyy nhỏW2QTuY nhắhJAczbn hJAczbnày W2QTuYđi đếyyn chỗ nàbfTvjko cW2QTuYũng đềyyu W2QTuYvô cùnyyg gâyW2QTuY chúyy W2QTuYý, nóbfTvjki đếnW2QTuY hbfTvjkương vyyị phbfTvjkụ nữ,W2QTuY tiểubfTvjk cW2QTuYô nươnW2QTuYg mưhJAczbời chín tuổibfTvjk, thìbfTvjk đươyyng nhiênbfTvjk thiếuhJAczb mộtbfTvjk chbfTvjkút hươngyy vịhJAczb phụbfTvjk nữW2QTuY rồi,W2QTuY bfTvjknhưng yycái loại thanhbfTvjk xuânW2QTuY vôW2QTuY hạnhJAczb nàyyy, càhJAczbng toảbfTvjk sánbfTvjkg loáW2QTuY W2QTuYmắt ởyy trênbfTvjk ngườW2QTuYi cô.

[ W2QTuYBạn đangbfTvjk đọyyc truyệhJAczbn tạW2QTuYi alobooks.bfTvjkvn ]

Từ lúcbfTvjk mbfTvjkới đhJAczbi họchJAczb, đãbfTvjk trêuyy chọc khôngW2QTuY íyyt hJAczbnam sihJAczbnh, màW2QTuY nhJAczbha đầhJAczbu yykia dánhJAczbg dW2QTuYấp rấtW2QTuY uyểnhJAczb chuyểnbfTvjk nhbfTvjkẹ nhàngbfTvjk, tyyính tình ẩnyy bêhJAczbn hJAczbtrong lyyại thậtW2QTuY hJAczbsự là...bfTvjk W2QTuYPhương NbfTvjkam khJAczbhông yykhỏi thJAczbhở dyyài. BhJAczbà yynội hJAczbManh Manh nW2QTuYói yytiểu nhbfTvjka đầubfTvjk W2QTuYgiống côhJAczb, W2QTuYPhương NaW2QTuYm cyyảm thấy,bfTvjk nhhJAczba đầbfTvjku yykia hohJAczbàn toàW2QTuYn bfTvjklà tbfTvjkrò giỏi yyhơn thầy,yy kyyhí thếhJAczb ápW2QTuY đảo,W2QTuY íhJAczbt nhấhJAczbt cbfTvjkô kW2QTuYhi đóbfTvjk vẫbfTvjkn lhJAczbà cóW2QTuY vẻyy W2QTuYuyển chuyển, khôngyy giốnbfTvjkg nhJAczbha đầW2QTuYu kihJAczba bfTvjkcó W2QTuYthể đeW2QTuYm nyygười đyyả kyyích đyyến hJAczbngập troW2QTuYng bùn.

Cô cònW2QTuY nhyyớ, lyyúc thJAczbiểu W2QTuYnha đầuhJAczb học trunyyg họhJAczbc, lúyyc đầuyy cóyy nabfTvjkm sinyyh tyyhích coyyn béyy, tryyên đườnghJAczb tahJAczbn hJAczbhọc ngăyyn bfTvjkcon bW2QTuYé lại hJAczb mà thổhJAczb W2QTuYlộ, lúcW2QTuY ấyyy bảnhJAczb thâW2QTuYn đúngbfTvjk lúbfTvjkc tbfTvjkiện đườhJAczbng đW2QTuYi đhJAczbón nW2QTuYó, nhìyyn thJAczbhấy thJAczbhật rõ ràng.

Lại nhJAczbói, nhJAczbam sinbfTvjkh W2QTuYkia thyyực rbfTvjkất xyyuất sắc, mặcbfTvjk dhJAczbù lộyy chúyyt yyvẻ ngyyây ngô,yy nhưnghJAczb cũngbfTvjk khbfTvjkông phbfTvjkải naW2QTuYm sinbfTvjkh bhJAczbình thường, chọnbfTvjk bfTvjkthời giabfTvjkn đóW2QTuY, thJAczbất nhbfTvjkiên hJAczbkhông phJAczbhải phàmhJAczb yyphu tụW2QTuYc tyyử, chỉhJAczb tiếW2QTuYc gặpyy gỡbfTvjk phảyyi tiểu nhhJAczba đầW2QTuYu, chắW2QTuYc đờihJAczb tyyrước bfTvjkkhông đốthJAczb nhahJAczbng thơmhJAczb, nêhJAczbn bfTvjkmới W2QTuYlưu yylại mộhJAczbt bW2QTuYóng ma thếbfTvjk này.

Tiểu ManbfTvjkh ManbfTvjkh W2QTuYđùa nghịbfTvjkch đầuW2QTuY quai W2QTuY ba lbfTvjkô ởbfTvjk trbfTvjkên vW2QTuYai, đánhW2QTuY yygiá đốiW2QTuY hJAczbphương mhJAczbột vhJAczbòng thJAczbừ trW2QTuYên xuốnghJAczb dưới,bfTvjk đầuW2QTuY ngónbfTvjk út xinW2QTuYh đẹpbfTvjk hJAczbvươn rayy, nóihJAczb thẳng:W2QTuY "Bạyyn muốyyn theyyo đuổibfTvjk tôi?"

Phương bfTvjkNam ngồiyy ởW2QTuY thJAczbrong bfTvjkxe, cũhJAczbng hJAczbcó thể thJAczbhấy khhJAczbuôn mặtbfTvjk yynam sinyyh tuấbfTvjkn túW2QTuY W2QTuYkia đỏbfTvjk W2QTuYbừng, nW2QTuYhưng vW2QTuYẫn cốW2QTuY hJAczblấy hếhJAczbt dyyũng kyyhí gật hJAczbgật hJAczbđầu, ánhyy W2QTuYmắt thW2QTuYẳng W2QTuYtắp dừyyng bfTvjkở trêbfTvjkn hJAczbmặt W2QTuYTiểu MahJAczbnh ManhhJAczb, hJAczbánh bfTvjkmắt hJAczbnóng bỏng chhJAczbân tbfTvjkhành bfTvjknhư thế,bfTvjk hJAczbmà bfTvjkManh hJAczbManh lạiW2QTuY ôyym cánhW2QTuY tabfTvjky lạnhW2QTuY lạnyyh nói:W2QTuY "Dựayy vào cáyyi gì..."

Phương NahJAczbm hJAczbbi hJAczbai thbfTvjkay W2QTuYnam sinbfTvjkh kia hồiyy bfTvjklâu, gặpyy gỡbfTvjk tW2QTuYiểu yyma nữyy nyyhà côhJAczb, xeW2QTuYm yynhư cậuW2QTuY bfTvjkta xubfTvjki xẻo.yy Tiểuyy MaW2QTuYnh MbfTvjkanh bề nghJAczboài giốngyy mẹ,yy nộibfTvjk tâhJAczbm bfTvjklại cyyùng mìnhbfTvjk cóW2QTuY hJAczbđược ýyy cyyhí mạnhhJAczb mẽW2QTuY củahJAczb anbfTvjkh tyyrai, giyyống nhau nhưyy đW2QTuYúc, từbfTvjk nhỏbfTvjk yyđã biếthJAczb mìnyyh W2QTuYmuốn cáiW2QTuY gW2QTuYì, làbfTvjkm W2QTuYnhư thJAczbhế nào,W2QTuY hJAczbngười khyyác yynói cái gyyì, kbfTvjkhuyên bfTvjkcái gyyì, cũyyng khônbfTvjkg ngW2QTuYhe, chỉyy W2QTuYnhận tbfTvjkhức đW2QTuYúng mộhJAczbt bfTvjkcon đườW2QTuYng bfTvjkcó thểW2QTuY đi đến.

Dĩ nhbfTvjkiên, W2QTuYtính cáchbfTvjk đóbfTvjk nbfTvjkó thựcyy giống chW2QTuYa nó,yy TihJAczbểu W2QTuYManh MaW2QTuYnh cũnW2QTuYg hJAczbrất gbfTvjkiống cW2QTuYô yycủa mình,hJAczb tyyóm lạiyy, yylà yymột thểyy tổng hợW2QTuYp, rấtyy sớmhJAczb, PhươhJAczbng NbfTvjkam đãW2QTuY biyyết, yynam nhhJAczbân thuầbfTvjkn pyyhục đưyyợc tiểubfTvjk myya nbfTvjkữ nhàyy cô, trênW2QTuY thếbfTvjk giớibfTvjk nàbfTvjky căhJAczbn bảnhJAczb yykhông có,W2QTuY bfTvjktrừ phbfTvjki chJAczbô hJAczbnhỏ tựW2QTuY nyyguyện hJAczbbị thuầnyy phụcyy, tựa bfTvjk như tyyhằng nhóyyc W2QTuYcủa bfTvjkPhùng gia.

Trong nhàyy, ôngW2QTuY byyà nộiW2QTuY yycủa ManW2QTuYh Manh đhJAczbều buồW2QTuYn W2QTuYbực, tiểyyu hJAczbma W2QTuYnữ yytính tìhJAczbnh hoạW2QTuYt báhJAczbt nbfTvjkhư vậyyy tW2QTuYại sbfTvjkao lạbfTvjki hJAczbthích đầW2QTuYu gỗ ngốcW2QTuY nW2QTuYghếch nW2QTuYhà họW2QTuY W2QTuYPhùng, nW2QTuYói đầuyy bfTvjkgỗ W2QTuYngốc nghếcyyh myyột chyyút chJAczbũng kbfTvjkhông yysai, thJAczbừ nhỏ đbfTvjkến lớnW2QTuY, bịhJAczb yyManh ManW2QTuYh quấW2QTuYn lấW2QTuYy nhiềuW2QTuY W2QTuYnăm nbfTvjkhư vậy,yy thJAczbiểu tửW2QTuY khJAczbia cW2QTuYũng kW2QTuYhông hiểu được,W2QTuY khW2QTuYông phảiW2QTuY đầuyy bfTvjkgỗ ngW2QTuYốc nghếchbfTvjk hJAczblà bfTvjkcái gìyy, kyyhông chỉhJAczb lbfTvjkà yyđầu gỗbfTvjk ngốc ngW2QTuYhếch, yymà lyyà đầhJAczbu gỗbfTvjk nghJAczbốc bfTvjknghếch nghJAczbàn năm.

Năm đW2QTuYó, cyyha củyya cậubfTvjk thJAczba hJAczb- HiểubfTvjk PhobfTvjkng so bfTvjkvới tiW2QTuYểu tW2QTuYử nàhJAczby thJAczbhông mbfTvjkinh hyyơn nhiW2QTuYều. PhươhJAczbng NhJAczbam đemhJAczb Mayynh MhJAczbanh bfTvjktúm đếnW2QTuY bên ngườiyy mình,hJAczb nbfTvjkhìn côyy nóhJAczbi: "Coyyn chJAczbần cáyyi hươngbfTvjk vịbfTvjk pyyhụ nyyữ đểyy yylàm W2QTuYgì, tiyyểu nha bfTvjkđầu mớiyy lớnyy nàybfTvjk, vịW2QTuY hJAczbnữ nhânW2QTuY yycó thểyy bfTvjktheo thờiW2QTuY W2QTuYgian chbfTvjkồng chấW2QTuYt đihJAczb rbfTvjka, mbfTvjkà thabfTvjknh xuân yythì khôhJAczbng quW2QTuYay lW2QTuYại, cbfTvjkho nbfTvjkên bfTvjkcàng đángyy giá,yy cànbfTvjkg pbfTvjkhải quýbfTvjk trọng."

Phương MbfTvjkanh Mayynh chhJAczbu miệngyy: "Nhưng yycon thấyW2QTuY mẹhJAczb hJAczbnhư vậW2QTuYy, cW2QTuYô xebfTvjkm ányyh mhJAczbắt cW2QTuYủa chJAczbha mỗiyy lầW2QTuYn nhìnhJAczb mẹhJAczb W2QTuYđều ôyyn nhu, gyyiống bfTvjknhư nângbfTvjk trênbfTvjk yytay sợW2QTuY rớt,yy cohJAczbn cũhJAczbng mubfTvjkốn yykhiến chyyo bfTvjkKi hJAczbca cbfTvjka hJAczbnhìn chJAczbon như vậy."

Phương NhJAczbam bấbfTvjkt giáW2QTuYc mbfTvjkỉm cưhJAczbời: "Cho nyyên cyyon W2QTuYở tbfTvjkrước mặyyt tW2QTuYiểu bfTvjktử PhùnhJAczbg giayy, yyngụy tranbfTvjkg bfTvjkthành bộyy hJAczbdáng ôhJAczbn nhu hiW2QTuYền W2QTuYlành, lbfTvjkà cW2QTuYảm thấyyy thằyyng nhóyyc đbfTvjkó thíchJAczbh yycon hJAczbgái nhJAczbhư vậy?"

Manh MahJAczbnh gậtW2QTuY đhJAczbầu, khuôW2QTuYn mặtyy nhỏhJAczb nhắn xW2QTuYinh đẹpyy xẹtbfTvjk qubfTvjka hJAczbmột tiyya ảyym đạm:bfTvjk hJAczb"Cô đãW2QTuY tW2QTuYhấy bfTvjkrồi đó,yy bfTvjkThiệu TìnbfTvjkh cũng yy là bfTvjkdạng ngườiW2QTuY giốnyyg yymẹ, yylúc trướcbfTvjk KW2QTuYi cyya cbfTvjka ryyất thíchbfTvjk W2QTuYcô ta."

Phương bfTvjkNam yythương tiếW2QTuYc sờW2QTuY sờyy đỉnh W2QTuYđầu côW2QTuY: "MW2QTuYanh MhJAczbanh, hJAczbtình yêyyu cóbfTvjk đhJAczbôi bfTvjkkhi cầnbfTvjk yytranh thủhJAczb, nhưnbfTvjkg khôyyng thể miễnbfTvjk cưỡngbfTvjk, bfTvjknếu cậubfTvjk bfTvjkta vhJAczbô lubfTvjkận bfTvjkthế nàbfTvjko cũnW2QTuYg khônbfTvjkg yyphải W2QTuYlà củayy conbfTvjk, coyyn phảibfTvjk học yy cách buôbfTvjkng tay."

[ BạW2QTuYn đanhJAczbg đọchJAczb truyyyện tạhJAczbi alhJAczbobooks.vn ]

Phương NahJAczbm cyyó đôiW2QTuY kW2QTuYhi cảbfTvjkm thJAczbhấy, cuộchJAczb sống ướcW2QTuY hJAczbchừng đềubfTvjk rấtW2QTuY côW2QTuYng bằng,yy ôbfTvjkng W2QTuYtrời byyan chhJAczbo MaW2QTuYnh MahJAczbnh vhJAczbẻ xibfTvjknh đyyẹp cùng yy tài văW2QTuYn W2QTuYchương, yycó W2QTuYlẽ syyẽ khôyyng W2QTuYcho cyyon bbfTvjké mộthJAczb đoạnbfTvjk tbfTvjkình yêyyu thuậnyy buồmbfTvjk xuôi gió.

Manh ManbfTvjkh lạiyy nhưyy đinyyh đónhJAczbg cộthJAczb nbfTvjkói: "Ki cyya hJAczbca hJAczblà chJAczbủa coW2QTuYn, chJAczbon chhJAczbắc hJAczbchắn thếyy." KỳbfTvjk thậtbfTvjk PbfTvjkhương yyNam cũng bbfTvjkuồn bựcW2QTuY hiểyyu đượcW2QTuY, W2QTuYmấy nămbfTvjk naybfTvjk, ManbfTvjkh MbfTvjkanh cùW2QTuYng thằnyyg nhhJAczbóc PhJAczbhùng gbfTvjkia thủyyy chhJAczbung ở bfTvjkcùng mộtW2QTuY bfTvjknơi, nhJAczbói thật,hJAczb tyyuy nóbfTvjki hJAczbchức vịW2QTuY cW2QTuYha PhùhJAczbng Kyyi hbfTvjkiện W2QTuYnay W2QTuYkhông thấp, nhưngbfTvjk dùW2QTuY sayyo cũngbfTvjk khôngyy cbfTvjkó nềnhJAczb tảngW2QTuY gW2QTuYì, xyyét dyyòng hJAczbdõi, cùbfTvjkng Phyyương gibfTvjka tuyyyệt đối khônghJAczb mW2QTuYôn bfTvjkđăng hJAczbhộ đối.

Hơn W2QTuYnữa Myyanh ManbfTvjkh chJAczbòn yyxuất bfTvjksắc như vhJAczbậy, hJAczblà mộW2QTuYt khốibfTvjk bfTvjkbảo vyyật trW2QTuYong lòW2QTuYng W2QTuYông bàhJAczb PhhJAczbương hJAczbgia, tW2QTuYừ nhW2QTuYỏ đW2QTuYến lớnyy vớihJAczb tiểu nhabfTvjk đầuyy khônW2QTuYg yycó nửyya điểmyy khyyông vừhJAczba W2QTuYý, đhJAczbối vớiyy cbfTvjkon yybé hJAczbcùng ayynh W2QTuYtrai yylại nghiêm kyyhắc dạyyy dỗ,yy đếnW2QTuY khhJAczbi MbfTvjkanh MbfTvjkanh W2QTuYlớn lêyyn, mộyyt chyyút cũngbfTvjk khôngbfTvjk giyyảm, bfTvjkcũng maW2QTuYy tiểhJAczbu nha đầuhJAczb bfTvjkkhông chịuyy thhJAczbua kyyém, cbfTvjkó chyyủ yyý củaW2QTuY mìnhyy, W2QTuYrất W2QTuYcó ngubfTvjkyên tắc.

Theo bfTvjký bfTvjkông byyà PhươW2QTuYng bfTvjkgia, quéW2QTuYt mắt đyyảo quyya, thJAczboàn thếW2QTuY yygiới cyyũng khôbfTvjkng thyyấy cóyy myyột tbfTvjkiểu tyyử yynào chJAczbó tbfTvjkhể xứngW2QTuY vW2QTuYới cháu gbfTvjkái bảoW2QTuY yybối nàhJAczby, cànhJAczbg đừnghJAczb W2QTuYnói đếnbfTvjk tihJAczbểu tửyy W2QTuYPhùng giW2QTuYa, chẳngyy quyya chuyhJAczbện tihJAczbểu nha đhJAczbầu quyếtW2QTuY bfTvjkđịnh, ThiênW2QTuY VươW2QTuYng lãW2QTuYo W2QTuYtử cũnW2QTuYg khôngbfTvjk syyửa yyđược, điểyym ấybfTvjk khônbfTvjkg khhJAczbác gì hJAczbcha cbfTvjkon bébfTvjk W2QTuY- PbfTvjkhương yyChấn Đông.

Ông bàhJAczb PhươW2QTuYng giW2QTuYa khônghJAczb phyyản đối, nhưngyy cũngW2QTuY cW2QTuYhưa yytán thànhW2QTuY, bfTvjklại yynói nămyy trướyyc, W2QTuYtheo ýyy ManW2QTuYh MaW2QTuYnh bfTvjkđem PhùbfTvjkng W2QTuYKi đưa bfTvjk vào qyyuân khbfTvjku Byy, yyđây hJAczbcũng cyyoi nhưhJAczb ngầmhJAczb đồngyy ýbfTvjk đbfTvjki! bfTvjkCho nênW2QTuY mớibfTvjk bfTvjknói nguyêbfTvjkn W2QTuYtắc của Ôngyy byyà PhươnW2QTuYg hJAczbgia, ởyy tW2QTuYrên yyngười nyyha đầW2QTuYu kbfTvjkia bfTvjkcho hJAczbtới bâbfTvjky gbfTvjkiờ đềuW2QTuY W2QTuYkhông cW2QTuYó giá trị.

Đối vớihJAczb đoW2QTuYạn tyyình cảmW2QTuY lW2QTuYưu luyến yyngoài ýyy muốyyn cW2QTuYủa PW2QTuYhùng Kyyi bhJAczba nW2QTuYăm trướcW2QTuY đâhJAczby, Phyyương W2QTuYgia rấtbfTvjk rbfTvjkõ hJAczbràng, dùW2QTuY sao ngườibfTvjk MbfTvjkanh Myyanh W2QTuYmuốn gyyả ởhJAczb hJAczbtrong quânW2QTuY đội,hJAczb mọiyy nyygười tryyong quhJAczbân W2QTuYkhu hJAczblàm hJAczbsao có tW2QTuYhể nhyyìn nW2QTuYhư khôW2QTuYng thấbfTvjky, tuW2QTuYy rằyyng cyyuối hJAczbcùng đãhJAczb bfTvjkgiải bfTvjkquyết, nhưbfTvjkng W2QTuYchuyện này,hJAczb Phương Nayym cảhJAczbm thấy,yy sẽbfTvjk lbfTvjkà mộtbfTvjk khốihJAczb chhJAczbướng bfTvjkngại hJAczbtrên đườnhJAczbg MW2QTuYanh MahJAczbnh truW2QTuYy đuổi tìnhhJAczb yêuW2QTuY, bfTvjkdù sayyo W2QTuYcũng khyyông hJAczbquang yyminh lbfTvjkỗi lạc.

Tính bfTvjktình PhùnhJAczbg bfTvjkKi lyyại khônghJAczb hềyy có chuyyyển bfTvjkbiến, hJAczbcho nênhJAczb, yyhiện tạibfTvjk Phươnyyg Nyyam cyyho lW2QTuYà thJAczbiểu nhW2QTuYa đầhJAczbu nêbfTvjkn W2QTuYcó yydự phòng,hJAczb miễn W2QTuYcho đyyến lúchJAczb đóW2QTuY lạW2QTuYi nhJAczbgã đhJAczbau khôngyy đứngbfTvjk W2QTuYdậy nổi.

Phương bfTvjkNam quyếtW2QTuY địnhyy khW2QTuYông cùng tiểuyy nhhJAczba đầuyy bfTvjkthảo lhJAczbuận việcyy nàbfTvjky nữa,hJAczb dyyù sahJAczbo yyManh MahJAczbnh mbfTvjkới mườihJAczb chhJAczbín, cònhJAczb chưa tốtW2QTuY ngW2QTuYhiệp đạibfTvjk học,W2QTuY việyyc yêhJAczbu đbfTvjkương W2QTuYkết hhJAczbôn cònW2QTuY rấtW2QTuY sớm,bfTvjk W2QTuYnói tbfTvjkránh sanhJAczbg đềyy tài khhJAczbác: "hJAczbNghe HihJAczbểu PhonhJAczbg bfTvjknói, bfTvjkcon thahJAczbm gihJAczba yyCâu lạchJAczb bbfTvjkộ lbfTvjkeo W2QTuYnúi, thếyy nàobfTvjk? Có cầnbfTvjk chJAczbô tàyyi tW2QTuYrợ bfTvjkmột hJAczbchút tàyyi cW2QTuYhính bfTvjkhay không?"

Mắt Myyanh Mayynh shJAczbáng lbfTvjkên vộihJAczb W2QTuYvàng gật đầuyy: "Dạ!hJAczb Cần,W2QTuY hJAczbcần, hJAczbcô lhJAczbà thJAczbốt bfTvjknhất!" PhươhJAczbng NahJAczbm vỗW2QTuY vỗhJAczb khuôhJAczbn mbfTvjkặt nhỏW2QTuY nhắn yyđỏ bừhJAczbng hJAczbcủa cohJAczbn byyé: "yyNhóc bfTvjknịnh hóthJAczb, tráchbfTvjk yysao bhJAczbà nộbfTvjki nhJAczbói cW2QTuYon làyy tiyyểu tham tiền,W2QTuY tiềnyy mừngbfTvjk tuổihJAczb hbfTvjkàng nămbfTvjk củaW2QTuY coW2QTuYn, yyhọc bổngW2QTuY, đihJAczb đâuhJAczb hếbfTvjkt rồi,hJAczb cũnghJAczb không thấyhJAczb coyyn mubfTvjka cyyái gì."

Manh MaW2QTuYnh W2QTuYchu yymiệng: "W2QTuYĐây lbfTvjkà đồ bfTvjkcưới củahJAczb ngườyyi tyya, khbfTvjkông W2QTuYthể độnhJAczbg vào,hJAczb chuẩnyy bịhJAczb chbfTvjko tươngyy layyi sốnghJAczb cW2QTuYùng W2QTuYKi ca cabfTvjk." PhươngbfTvjk NbfTvjkam bW2QTuYật cười:W2QTuY "NbfTvjkghĩ đếnbfTvjk lâW2QTuYu hJAczbdài thậtyy nhỉW2QTuY, cobfTvjkn sW2QTuYợ còn tW2QTuYhiếu nhJAczbhiều thJAczbiền shJAczbao, yyyên tâyym, đồbfTvjk cưhJAczbới tươhJAczbng lhJAczbai cW2QTuYô bfTvjkra cyyho conhJAczb, mbfTvjkuốn baW2QTuYo hJAczbnhiêu có bấybfTvjk hJAczbnhiêu." MabfTvjknh ManhJAczbh lW2QTuYắc đầW2QTuYu: "Cyyô thươyyng conhJAczb, cbfTvjkon biếtyy, W2QTuYNhưng con muốnbfTvjk tựyy yymình đểyy dyyành tiền,W2QTuY dyyùng năngW2QTuY lựhJAczbc yycủa W2QTuYmình kiếmhJAczb tiền,hJAczb W2QTuYKi cbfTvjka yyca cũnyyg như thế,W2QTuY anW2QTuYh ấyyy cbfTvjkho tớiyy bW2QTuYây gyyiờ cũnbfTvjkg khônyyg W2QTuYlấy củayy côbfTvjk cyyhú mộtW2QTuY đồngW2QTuY nàW2QTuYo, nhJAczbếu yycon gảW2QTuY cho yyanh ấyW2QTuY, phảW2QTuYi tbfTvjkôn bfTvjktrọng hJAczbanh ấy."

Phương NahJAczbm yythở dàW2QTuYi: "TiểbfTvjku nW2QTuYha đầu, coW2QTuYn hJAczbhành độngbfTvjk điênhJAczb hJAczbrồ bfTvjka! ĐếnW2QTuY đhJAczbây, nóibfTvjk hJAczbcho chJAczbô W2QTuYnghe, W2QTuYCâu W2QTuYlạc bộhJAczb W2QTuYleo núibfTvjk các cW2QTuYon cóbfTvjk hoạyyt độnW2QTuYg gì..."

Phương MhJAczbanh W2QTuYManh hJAczbkhông nghbfTvjkĩ mhJAczbình hành độngbfTvjk điênW2QTuY rồ,yy vW2QTuYì côyy thW2QTuYích PhJAczbhùng hJAczbKi, khyyông cóyy đạohJAczb yylý, khônhJAczbg cóW2QTuY nguyhJAczbên nhân, cbfTvjkô cbfTvjkhỉ hJAczbbiết, W2QTuYcô muốnhJAczb ghJAczbả chbfTvjko bfTvjkanh, cùW2QTuYng bfTvjkanh cảyy đờiW2QTuY bêbfTvjkn nhauW2QTuY, côbfTvjk khônW2QTuYg biếthJAczb yyđây làbfTvjk cố chJAczbhấp, hW2QTuYay lW2QTuYà W2QTuYtình yêuW2QTuY chJAczbủa cô.

"Phương Manyyh W2QTuYManh!" Manh W2QTuYManh bfTvjktừ thJAczbrong lớphJAczb họcW2QTuY yyđi rbfTvjka, liW2QTuYền thyyấy yyở đốihJAczb diW2QTuYện mộtyy naW2QTuYm siW2QTuYnh lbfTvjkớp trbfTvjkên đứng dướiyy áyynh mặthJAczb trờhJAczbi, yymặc dW2QTuYù bêyyn ngưyyời MahJAczbnh ManhJAczbh chW2QTuYưa từngbfTvjk thiW2QTuYếu quyya bfTvjknam yysinh điW2QTuYển trai, nhưnhJAczbg SàibfTvjk hJAczbTử HbfTvjkiên vẫyyn lhJAczbàm MahJAczbnh W2QTuYManh yykinh dhJAczbiễm W2QTuYmột trậnhJAczb nyyhư cũ.

Sài TW2QTuYử HiênW2QTuY lW2QTuYà đànbfTvjk yyanh nhJAczbăm hJAczbba, bfTvjkcũng liên W2QTuYtục lhJAczbà W2QTuYtrợ bfTvjkgiảng bhJAczba W2QTuYnăm, W2QTuYdanh tiếbfTvjkng nbfTvjkhư W2QTuYcồn, yyvô hJAczbcùng tàbfTvjki giỏyyi, người ngbfTvjkưỡng mW2QTuYộ yyvô số,hJAczb nhyyân vậbfTvjkt tinW2QTuYh anyyh cbfTvjkủa trưW2QTuYờng Luật,W2QTuY chJAczbũng lbfTvjkà nyyhóm trưởngW2QTuY củabfTvjk Cyyâu lạc hJAczbbộ leyyo núi.

Lúc trưhJAczbớc MahJAczbnh MW2QTuYanh lựabfTvjk chọyyn Câuyy lạc bW2QTuYộ lyyeo núi,yy hhJAczboàn toànhJAczb làW2QTuY vyyì thíW2QTuYch bfTvjkvận độnW2QTuYg lhJAczbeo núiyy, MabfTvjknh MbfTvjkanh thJAczbhích cyyái loại cảmyy giáW2QTuYc chihJAczbnh phụcW2QTuY nW2QTuYúi yycao nàW2QTuYy, cW2QTuYó mộtyy lbfTvjkoại yythỏa myyãn cW2QTuYực bfTvjkhạn, tựabfTvjk nW2QTuYhư hJAczbcha côyy nói, đhJAczbứng ởbfTvjk đỉnW2QTuYh nyyúi nhW2QTuYìn xuốngbfTvjk, thiyyên quânW2QTuY vạnhJAczb mhJAczbã đềuW2QTuY ởW2QTuY dướiyy chân.

Cha hJAczbcô làW2QTuY hJAczbquân nhâW2QTuYn, xứnhJAczbg vyyới yydanh phận quâW2QTuYn nbfTvjkhân, mahJAczbng quânbfTvjk bfTvjkhàm tướhJAczbng quân,yy mẹyy từngyy W2QTuYnói qhJAczbua nhiềuyy lần,bfTvjk hJAczbnếu hiệhJAczbn tại làyy thờihJAczb bfTvjkkì chJAczbhiến tranbfTvjkh, chJAczbha cbfTvjkô hJAczbkhẳng địyynh bfTvjksẽ bfTvjkra chhJAczbiến trườhJAczbng chW2QTuYém gyyiết, nam hJAczb nhi làbfTvjk pyyhải rW2QTuYa roW2QTuYi giụcbfTvjk ngựabfTvjk, đánhyy đônyyg dẹW2QTuYp byyắc, W2QTuYđây W2QTuYlà kiểuyy hJAczbngười củaW2QTuY bfTvjkcha cW2QTuYô, cũng yylà yycủa hJAczbKi hJAczbca ca.

Cha cyyô manhJAczbg dòngbfTvjk máhJAczbu qyyuân nhân, tronW2QTuYg thyyân tW2QTuYhể côyy chJAczbũng cbfTvjkó, nhưngbfTvjk hJAczbmà W2QTuYso bfTvjksánh vớiW2QTuY W2QTuYKi chJAczba cabfTvjk, lbfTvjkại hJAczbbé nhỏW2QTuY khônghJAczb đányyg kể, nW2QTuYghĩ W2QTuYmông lungyy, ManhJAczbh ManhJAczbh phụchJAczb hồibfTvjk tiyynh bfTvjkthần yylại, cóbfTvjk cyyhút khhJAczbông kibfTvjkên nhẫnyy nhìn W2QTuYqua ShJAczbài bfTvjkTử Hiên.

Lúc thJAczbrước thhJAczbật kbfTvjkhông byyiết nhóm trưởngyy Câuyy lhJAczbạc bộyy lhJAczbeo núiyy cbfTvjkhính W2QTuYlà vbfTvjkị W2QTuYtrợ giảnbfTvjkg danyyh tibfTvjkếng nhưW2QTuY cồnhJAczb nàW2QTuYy, nbfTvjkếu biết, cbfTvjkô shJAczbẽ tyyrốn hJAczbxa tábfTvjkm thướyyc, tronyyg mhJAczbắt chJAczbô hibfTvjkện lênW2QTuY vẻyy kW2QTuYhông yykiên nhJAczbhẫn, W2QTuYSài Tử W2QTuYHiên cũnW2QTuYg khyyông xehJAczbm nhẹ.

Có đbfTvjkôi bfTvjkkhi bfTvjkSài TW2QTuYử Hiyyên bfTvjkthực cảm thhJAczbấy, Pyyhương ManhJAczbh MahJAczbnh yylà ônW2QTuYg trờbfTvjki chJAczbố hJAczbý pW2QTuYhái xubfTvjkống trừngW2QTuY phạthJAczb bfTvjkanh, trừnghJAczb phạt aW2QTuYnh myyấy nhJAczbăm nahJAczby hJAczbmắt caW2QTuYo hơnW2QTuY đầu,hJAczb lầnhJAczb đyyầu tiêW2QTuYn nW2QTuYhìn thJAczbhấy MabfTvjknh MaW2QTuYnh, ahJAczbnh liyyền chấn động,W2QTuY áoyy thyyun W2QTuYquần jhJAczbean đbfTvjkơn gyyiản trW2QTuYên ngườihJAczb chJAczbô, cũnbfTvjkg cbfTvjkó thểyy bfTvjktỏa rbfTvjka myyột loại xinyyh đẹpW2QTuY khônyyg hJAczbthể bỏbfTvjk qhJAczbua, hJAczbcô đẹphJAczb kyyhiến áyynh mặW2QTuYt trhJAczbời tháW2QTuYng chW2QTuYín lúcW2QTuY ấy yycũng nhạhJAczbt đbfTvjki W2QTuYrất nhiyyều, màyy đónhJAczb ngườiW2QTuY mhJAczbới đếnW2QTuY yybằng mộW2QTuYt hJAczbkhúc W2QTuYđàn cehJAczbllo (đàn hJAczb violong loạiyy lbfTvjkớn) chJAczbhuyên nghiệpW2QTuY yylinh độngyy, bfTvjkgần nhbfTvjkư gâhJAczby yyngỡ ngàngW2QTuY thJAczbất cảW2QTuY thầy tròhJAczb ởhJAczb đây.

[ BW2QTuYạn bfTvjkđang đọcbfTvjk truyệyyn tạiW2QTuY alobookW2QTuYs.vn ]

Yêu côyy bfTvjkgái W2QTuYnhư vậbfTvjky, dườbfTvjkng yynhư rấW2QTuYt dễ bfTvjkdàng, Sàiyy TửhJAczb HiW2QTuYên cũnbfTvjkg khôngbfTvjk nyygoại yylệ, Syyài TửW2QTuY yyHiên bfTvjklập lW2QTuYớp họcbfTvjk lbfTvjkeo núi,yy là chiyyêu bàhJAczbi củabfTvjk CâuW2QTuY lạcyy bộ,yy tuyyy rằnghJAczb khôbfTvjkng thểW2QTuY nyyói W2QTuYkhông hấyyp dẫnyy nyyữ sinyyh, nhưng đốbfTvjki W2QTuYvới thểyy cbfTvjkhất cóhJAczb bfTvjkyêu yycầu rấyyt cbfTvjkao, bởyyi W2QTuYvậy, mặW2QTuYc dbfTvjkù cyyó hJAczbSài Tửyy Hiyyên bfTvjk- mộtyy đại soW2QTuYái yyca hấphJAczb dẫnbfTvjk nhưbfTvjk vậy,bfTvjk yyhội bfTvjkviên tW2QTuYhu vàoyy hàhJAczbng bfTvjknăm cũngW2QTuY khW2QTuYông nhiều,hJAczb mW2QTuYà Manh MW2QTuYanh vW2QTuYào lạihJAczb yytương đốyyi bfTvjkdễ dàng.

Sài TửbfTvjk HiênhJAczb yykhông W2QTuYkhỏi tựhJAczb giễu,W2QTuY thì rabfTvjk myyình cũW2QTuYng chJAczbó lyyúc lấyhJAczb việcyy côngbfTvjk mưhJAczbu tínhbfTvjk viyyệc tbfTvjkư nhW2QTuYư bfTvjkvậy, nhưnghJAczb yySài TbfTvjkử Hiên ryyất hJAczbnhanh bfTvjkliền pháyyt hiệnW2QTuY, chbfTvjko W2QTuYdù Mayynh yyManh vàW2QTuY abfTvjknh bfTvjksinh hoạthJAczb tryyong cùngyy CW2QTuYâu lạc bộ,W2QTuY ayynh bfTvjkcũng khônW2QTuYg chiếmW2QTuY hJAczbnhiều W2QTuYưu thếbfTvjk lắmyy, phảihJAczb nhJAczbói, PhưhJAczbơng Myyanh hJAczbManh đốibfTvjk đãi vớibfTvjk tấthJAczb cyyả nhJAczbam sibfTvjknh theW2QTuYo đuổhJAczbi bfTvjkcô cũyyng kbfTvjkhông khácbfTvjk gbfTvjkì nhW2QTuYau, W2QTuYbao gồmyy cảW2QTuY ayynh, một nămW2QTuY trôibfTvjk quabfTvjk, naW2QTuYm hJAczbsinh kháhJAczbc dhJAczbo yyManh Myyanh đyyối yyxử lạnhJAczbh nhbfTvjkạt, bfTvjkđều W2QTuYlùi yyxa trhJAczbăm bước, yychỉ cyyó SàW2QTuYi TửhJAczb HiênW2QTuY tyyhủy cW2QTuYhung báW2QTuYm riyyết khyyông tha.

Sài yyTử HihJAczbên W2QTuYđi tới,W2QTuY đưyya taW2QTuYy muốnbfTvjk đỡ cbfTvjkặp bfTvjksách tryyên vayyi ManbfTvjkh MW2QTuYanh, bịyy MbfTvjkanh ManbfTvjkh cưbfTvjkời tủW2QTuYm tỉmbfTvjk tbfTvjkránh hJAczbra: "ĐànhJAczb anh bfTvjk à, W2QTuYem tựyy mìyynh mabfTvjkng hJAczbđược, ehJAczbm cũngbfTvjk khW2QTuYông muốnW2QTuY bịbfTvjk ngW2QTuYười hậbfTvjkn yyvì đượcyy đànhJAczb ahJAczbnh ngưỡng mộhJAczb đâu."

Sài bfTvjkTử Hiênyy khônhJAczbg chW2QTuYo W2QTuYlà phải,bfTvjk rấW2QTuYt có hJAczbphong độbfTvjk cườiW2QTuY cười:yy "bfTvjkAnh đếnhJAczb thôbfTvjkng bhJAczbáo vớbfTvjki eW2QTuYm, chJAczbuối tuầhJAczbn nàyW2QTuY Câyyu yylạc bộ bfTvjkleo W2QTuYnúi cóhJAczb W2QTuYhoạt động,bfTvjk đyyịa điểW2QTuYm tyyập hợpyy bfTvjkcó hbfTvjkơi xhJAczba, abfTvjknh sẽhJAczb lyyái yyxe đhJAczbến đón em!"

Manh Myyanh nW2QTuYghiêng đầuhJAczb nhìnyy W2QTuYanh, ánh mbfTvjkắt sW2QTuYáng lW2QTuYên nhưW2QTuY W2QTuYngọc, làmbfTvjk bfTvjkSài TửbfTvjk HW2QTuYiên W2QTuYcó mộtW2QTuY chyyút thJAczbhất hJAczbthần: "ĐànhJAczb anW2QTuYh à, chJAczbhỉ yysố thônhJAczbg miW2QTuYnh củabfTvjk W2QTuYem thấpyy hJAczbnhư vậbfTvjky sahJAczbo, hJAczbanh bfTvjknói bfTvjkcho bfTvjkem bihJAczbết địahJAczb đyyiểm tậpyy hợp làW2QTuY được,W2QTuY eyym sW2QTuYẽ bảobfTvjk anhJAczbh họW2QTuY đyyưa đi."

Tác giảW2QTuY hJAczbcó lờiW2QTuY mubfTvjkốn nói:hJAczb bhJAczbạn hJAczbbè cùng nghiệphJAczb vănW2QTuY chươW2QTuYng, thyyích nhhJAczbìn tbfTvjkhấy: hJAczb《 vănW2QTuY yychương bfTvjknhư thểyy bfTvjkcấy cyyày, mùW2QTuYi hoyya thảoyy luậnW2QTuY qbfTvjkuanh nămW2QTuY được W2QTuYmùa 》