You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,tFc3LP3h lúKszpc trPEJarrwdước PEJarrwdcô ltFc3LP3hàm thếKszp nàtFc3LP3ho màtFc3LP3h thànPEJarrwdh côtFc3LP3hng gảKszp ctFc3LP3hho dượPEJarrwdng, bKszpà nộiKszp nói, lKszpúc trtFc3LP3hước dượntFc3LP3hg lKszpà thầyKszp gKszpiáo củPEJarrwda PEJarrwdcô màKszp?" PhKszpương MaPEJarrwdnh MaPEJarrwdnh ôKszpm Kszpcánh tay PhươnKszpg NatFc3LP3hm quấnKszp trêtFc3LP3hn ngườiPEJarrwd tFc3LP3hcô, mắttFc3LP3h PEJarrwdto chớPEJarrwdp chớPEJarrwdp, Kszphết sứcKszp đángtFc3LP3h yêu.

Phương NaPEJarrwdm gKszpõ PEJarrwdlên cáiKszp trátFc3LP3hn củatFc3LP3h PEJarrwdcô: "Thế nàoPEJarrwd? TiểutFc3LP3h ManKszph MantFc3LP3hh tFc3LP3hnhà chtFc3LP3húng PEJarrwdta Kszpsốt ruột,Kszp tFc3LP3hmuốn gạtPEJarrwd khốtFc3LP3hi đầutFc3LP3h tFc3LP3hgỗ Phùng giPEJarrwda kitFc3LP3ha lừtFc3LP3ha PEJarrwdvề nPEJarrwdhà rồKszpi saoKszp?" KszpManh MPEJarrwdanh chPEJarrwdu Kszpmiệng, đứnKszpg trướcPEJarrwd mtFc3LP3hặt PhươngtFc3LP3h Nam xoatFc3LP3hy mộtKszp PEJarrwdvòng: PEJarrwd"Cô Kszpà, cKszpô nPEJarrwdói cotFc3LP3hn cóPEJarrwd phảitFc3LP3h rKszpất đẹKszpp haPEJarrwdy không,PEJarrwd hatFc3LP3hy lKszpà còn khiếmtFc3LP3h khuKszpyết hươtFc3LP3hng Kszpvị ptFc3LP3hhụ nữ,Kszp vtFc3LP3hì tFc3LP3hsao KPEJarrwdi Kszpca ctFc3LP3ha mộtFc3LP3ht chúttFc3LP3h phảntFc3LP3h ứngPEJarrwd ctFc3LP3hũng không có?"

Phương NKszpam lPEJarrwdàm ntFc3LP3hhư thậttFc3LP3h sựKszp đátFc3LP3hnh gitFc3LP3há cháu Kszpgái mộttFc3LP3h vòntFc3LP3hg, PEJarrwdnói thKszpật, tiPEJarrwdểu nPEJarrwdha đKszpầu xiKszpnh đẹPEJarrwdp Kszpcó điểPEJarrwdm khtFc3LP3hiến ngườitFc3LP3h Kszphận, tưPEJarrwd sắc ngũPEJarrwd qutFc3LP3han hoàtFc3LP3hn toKszpàn thừKszpa kếPEJarrwd PEJarrwdnhà mẹKszp PEJarrwdđẻ cô,PEJarrwd bộPEJarrwd dPEJarrwdáng nhỏPEJarrwd nhắnKszp PEJarrwdnày điKszp đtFc3LP3hến chKszpỗ nào tFc3LP3hcũng đềuKszp vKszpô cùntFc3LP3hg tFc3LP3hgây PEJarrwdchú ý,Kszp nóKszpi đKszpến Kszphương Kszpvị phPEJarrwdụ tFc3LP3hnữ, tFc3LP3htiểu côPEJarrwd nưPEJarrwdơng mười chínPEJarrwd tuổi,PEJarrwd tFc3LP3hthì đươngPEJarrwd Kszpnhiên thiKszpếu mộtPEJarrwd chPEJarrwdút tFc3LP3hhương PEJarrwdvị phKszpụ nKszpữ PEJarrwdrồi, nPEJarrwdhưng cátFc3LP3hi lotFc3LP3hại thanh xuâKszpn vôKszp hạtFc3LP3hn này,tFc3LP3h càtFc3LP3hng ttFc3LP3hoả sáKszpng lotFc3LP3há mắKszpt ởPEJarrwd trKszpên ngườitFc3LP3h cô.

[ BPEJarrwdạn đanKszpg đọcKszp tPEJarrwdruyện tạiKszp PEJarrwdalobooks.vn ]

Từ Kszplúc mớiKszp PEJarrwdđi Kszphọc, đãKszp ttFc3LP3hrêu chọc Kszp không íKszpt natFc3LP3hm siPEJarrwdnh, mPEJarrwdà nhPEJarrwda đầuPEJarrwd Kszpkia dángPEJarrwd dấpPEJarrwd rtFc3LP3hất uyểntFc3LP3h chuyKszpển ntFc3LP3hhẹ nhàKszpng, Kszptính tình ẩtFc3LP3hn bêtFc3LP3hn PEJarrwdtrong lạitFc3LP3h ttFc3LP3hhật sựPEJarrwd là.Kszp.. PhươngtFc3LP3h KszpNam khôtFc3LP3hng kPEJarrwdhỏi thởKszp PEJarrwddài. BtFc3LP3hà tFc3LP3hnội MKszpanh Manh nóiPEJarrwd tPEJarrwdiểu PEJarrwdnha đầutFc3LP3h giốnPEJarrwdg cPEJarrwdô, PhươngPEJarrwd NaPEJarrwdm cảmPEJarrwd thấPEJarrwdy, ntFc3LP3hha tFc3LP3hđầu kitFc3LP3ha hoànKszp toàntFc3LP3h lKszpà trò Kszpgiỏi hơntFc3LP3h thầyPEJarrwd, khíPEJarrwd ttFc3LP3hhế áPEJarrwdp đảo,PEJarrwd ítFc3LP3ht nhKszpất cKszpô tFc3LP3hkhi đKszpó PEJarrwdvẫn lKszpà cóKszp vẻPEJarrwd uyểtFc3LP3hn chuyển, khônPEJarrwdg giốngKszp nPEJarrwdha PEJarrwdđầu kKszpia Kszpcó tKszphể đemKszp ngườKszpi đảKszp kíchtFc3LP3h đtFc3LP3hến ngKszpập trPEJarrwdong bùn.

Cô PEJarrwdcòn nhớ,Kszp ltFc3LP3húc tiểKszpu nhKszpa PEJarrwdđầu học tFc3LP3htrung hKszpọc, Kszplúc đầutFc3LP3h cóPEJarrwd nKszpam sitFc3LP3hnh tPEJarrwdhích cKszpon btFc3LP3hé, trêPEJarrwdn đườPEJarrwdng tKszpan PEJarrwdhọc ngăPEJarrwdn cPEJarrwdon bKszpé lại màtFc3LP3h thổtFc3LP3h Kszplộ, ltFc3LP3húc ấyPEJarrwd bKszpản tKszphân đúntFc3LP3hg ltFc3LP3húc tiệnKszp đườnPEJarrwdg đtFc3LP3hi đóPEJarrwdn nóPEJarrwd, nPEJarrwdhìn thấyPEJarrwd thậtKszp rõ ràng.

Lại nóKszpi, nKszpam sPEJarrwdinh kiKszpa PEJarrwdthực rấKszpt xuất sắc,Kszp tFc3LP3hmặc dKszpù lộPEJarrwd ctFc3LP3hhút vPEJarrwdẻ ngKszpây ntFc3LP3hgô, nhưnPEJarrwdg cPEJarrwdũng khôngKszp tFc3LP3hphải naPEJarrwdm PEJarrwdsinh btFc3LP3hình thường, chọnPEJarrwd thKszpời giaPEJarrwdn đóKszp, Kszptất tFc3LP3hnhiên khôngtFc3LP3h pPEJarrwdhải PEJarrwdphàm PEJarrwdphu tPEJarrwdục tFc3LP3htử, chPEJarrwdỉ tiKszpếc gKszpặp gKszpỡ phải tiểuKszp nhKszpa đầu,tFc3LP3h chắPEJarrwdc đtFc3LP3hời trướcPEJarrwd Kszpkhông đốtPEJarrwd Kszpnhang thơPEJarrwdm, nênKszp mớitFc3LP3h lưuPEJarrwd lPEJarrwdại mộttFc3LP3h bóngKszp ma Kszpthế này.

Tiểu MatFc3LP3hnh MPEJarrwdanh đùtFc3LP3ha nghịPEJarrwdch đầuKszp tFc3LP3hquai ba lôPEJarrwd tFc3LP3hở trPEJarrwdên PEJarrwdvai, đánKszph Kszpgiá đốiKszp phươKszpng mộPEJarrwdt vònPEJarrwdg từPEJarrwd PEJarrwdtrên xuốnKszpg dtFc3LP3hưới, đầPEJarrwdu ngóntFc3LP3h út PEJarrwdxinh đẹpKszp vKszpươn raKszp, nóiKszp thẳng:Kszp "BạntFc3LP3h muốnPEJarrwd ttFc3LP3hheo đKszpuổi tôi?"

Phương NPEJarrwdam PEJarrwdngồi ởPEJarrwd trtFc3LP3hong xtFc3LP3he, cũngPEJarrwd có ttFc3LP3hhể thấyKszp khuKszpôn mặtFc3LP3ht natFc3LP3hm tFc3LP3hsinh tuấnKszp tPEJarrwdú Kszpkia Kszpđỏ PEJarrwdbừng, nhưnPEJarrwdg vẫPEJarrwdn cPEJarrwdố lấyPEJarrwd tFc3LP3hhết dũngKszp tFc3LP3hkhí gật gậttFc3LP3h đầu,tFc3LP3h ánhKszp mắtKszp thẳntFc3LP3hg tắpKszp dPEJarrwdừng ởPEJarrwd tPEJarrwdrên mKszpặt TiểKszpu MantFc3LP3hh KszpManh, ánhKszp mắtKszp nóntFc3LP3hg bỏng chPEJarrwdân tFc3LP3hthành nhưPEJarrwd ttFc3LP3hhế, mPEJarrwdà MaKszpnh PEJarrwdManh tFc3LP3hlại ôtFc3LP3hm PEJarrwdcánh Kszptay lạnPEJarrwdh lạnhtFc3LP3h Kszpnói: "DtFc3LP3hựa vào cKszpái gì..."

Phương NtFc3LP3ham tFc3LP3hbi atFc3LP3hi PEJarrwdthay ntFc3LP3ham sinKszph kia hKszpồi PEJarrwdlâu, gPEJarrwdặp tFc3LP3hgỡ tKszpiểu mPEJarrwda Kszpnữ nhàtFc3LP3h tFc3LP3hcô, tFc3LP3hxem nhưPEJarrwd tFc3LP3hcậu tPEJarrwda xPEJarrwdui xẻotFc3LP3h. TiểutFc3LP3h MPEJarrwdanh MtFc3LP3hanh bề nKszpgoài giốngKszp mẹtFc3LP3h, nộitFc3LP3h tKszpâm lạitFc3LP3h cKszpùng PEJarrwdmình PEJarrwdcó đượcKszp PEJarrwdý Kszpchí mạnPEJarrwdh Kszpmẽ ctFc3LP3hủa aKszpnh ttFc3LP3hrai, giốngKszp nhau nhưtFc3LP3h đPEJarrwdúc, tPEJarrwdừ nhỏtFc3LP3h Kszpđã biếttFc3LP3h mìnhtFc3LP3h muKszpốn cátFc3LP3hi gì,PEJarrwd làKszpm PEJarrwdnhư thKszpế nàoKszp, nPEJarrwdgười khPEJarrwdác nói Kszp cái gKszpì, PEJarrwdkhuyên cPEJarrwdái gì,Kszp cũKszpng khKszpông nghPEJarrwde, chtFc3LP3hỉ nPEJarrwdhận ttFc3LP3hhức đKszpúng mKszpột ctFc3LP3hon PEJarrwdđường ctFc3LP3hó thể điKszp đến.

Dĩ nhPEJarrwdiên, tFc3LP3htính Kszpcách đóKszp nKszpó thựcPEJarrwd giống chaPEJarrwd nóPEJarrwd, TiKszpểu ManKszph MaPEJarrwdnh cũntFc3LP3hg rKszpất giốKszpng tFc3LP3hcô củatFc3LP3h mìnKszph, Kszptóm lạiKszp, lPEJarrwdà mộtPEJarrwd ttFc3LP3hhể tổng Kszp hợp, rấtKszp sớm,tFc3LP3h PhươtFc3LP3hng NPEJarrwdam đãPEJarrwd PEJarrwdbiết, natFc3LP3hm nhântFc3LP3h thuầntFc3LP3h phPEJarrwdục PEJarrwdđược tFc3LP3htiểu Kszpma nữtFc3LP3h nPEJarrwdhà cô,PEJarrwd trên thếPEJarrwd giớitFc3LP3h nàtFc3LP3hy căntFc3LP3h bảnKszp khôntFc3LP3hg tFc3LP3hcó, PEJarrwdtrừ phtFc3LP3hi cKszpô nhtFc3LP3hỏ tKszpự nPEJarrwdguyện btFc3LP3hị ttFc3LP3hhuần phục,PEJarrwd tựa nhKszpư thằngPEJarrwd nhKszpóc củaPEJarrwd PhùtFc3LP3hng gia.

Trong nhàKszp, ôngKszp bàKszp ntFc3LP3hội củaKszp ManPEJarrwdh Manh đềuPEJarrwd bPEJarrwduồn bựctFc3LP3h, tiểtFc3LP3hu mtFc3LP3ha ntFc3LP3hữ tínKszph tPEJarrwdình Kszphoạt báKszpt nhtFc3LP3hư vậKszpy tKszpại PEJarrwdsao lạiKszp Kszpthích tFc3LP3hđầu gỗ ngốcKszp nghếchtFc3LP3h nKszphà họKszp PhtFc3LP3hùng, nóKszpi đầuKszp gỗPEJarrwd ngốtFc3LP3hc nghếchPEJarrwd PEJarrwdmột PEJarrwdchút cPEJarrwdũng ktFc3LP3hhông saPEJarrwdi, từ nhỏtFc3LP3h đếnKszp lớn,PEJarrwd btFc3LP3hị ManKszph MantFc3LP3hh quấtFc3LP3hn lấtFc3LP3hy nhiềuKszp nămKszp Kszpnhư PEJarrwdvậy, tPEJarrwdiểu tFc3LP3htử kKszpia cũngtFc3LP3h khônKszpg hiểu đPEJarrwdược, khôngtFc3LP3h phảiKszp đầuKszp gỗPEJarrwd ngKszpốc nghếtFc3LP3hch làPEJarrwd Kszpcái gPEJarrwdì, tFc3LP3hkhông chPEJarrwdỉ PEJarrwdlà Kszpđầu gỗtFc3LP3h ngốc nghếch,tFc3LP3h mKszpà PEJarrwdlà đầuKszp PEJarrwdgỗ ngốctFc3LP3h ntFc3LP3hghếch ngàPEJarrwdn năm.

Năm đó,Kszp PEJarrwdcha PEJarrwdcủa cậutFc3LP3h Kszpta tFc3LP3h- HiểuPEJarrwd Phong stFc3LP3ho vớitFc3LP3h tiPEJarrwdểu tửPEJarrwd nàyKszp tKszphông tFc3LP3hminh hKszpơn nhiềuPEJarrwd. PhươngKszp KszpNam Kszpđem MaKszpnh MtFc3LP3hanh PEJarrwdtúm đếnPEJarrwd bên ngườitFc3LP3h mìnPEJarrwdh, nhìtFc3LP3hn Kszpcô ntFc3LP3hói: "CtFc3LP3hon Kszpcần Kszpcái hươngKszp vịKszp phụKszp nữtFc3LP3h đểPEJarrwd làmKszp gtFc3LP3hì, tiểuPEJarrwd nha đầutFc3LP3h mKszpới tFc3LP3hlớn nàPEJarrwdy, PEJarrwdvị nữPEJarrwd nhânKszp cóKszp thểtFc3LP3h thKszpeo thPEJarrwdời Kszpgian chKszpồng chấtKszp đKszpi ratFc3LP3h, mPEJarrwdà ttFc3LP3hhanh xuân thìtFc3LP3h khôKszpng quPEJarrwday lại,tFc3LP3h Kszpcho Kszpnên cKszpàng đánKszpg gKszpiá, càntFc3LP3hg phảitFc3LP3h qPEJarrwduý trọng."

Phương tFc3LP3hManh MatFc3LP3hnh cKszphu miệng: "NhưngtFc3LP3h tFc3LP3hcon tKszphấy mẹPEJarrwd nPEJarrwdhư vậy,tFc3LP3h côPEJarrwd xtFc3LP3hem ánhKszp mắtFc3LP3ht cPEJarrwdủa Kszpcha mỗtFc3LP3hi PEJarrwdlần nhìnKszp mẹKszp đPEJarrwdều ôn tFc3LP3h nhu, gPEJarrwdiống nhtFc3LP3hư ntFc3LP3hâng PEJarrwdtrên ttFc3LP3hay sợtFc3LP3h rtFc3LP3hớt, tFc3LP3hcon cũnPEJarrwdg muPEJarrwdốn khiếtFc3LP3hn ctFc3LP3hho tFc3LP3hKi tFc3LP3hca cKszpa nhìnKszp tFc3LP3hcon như vậy."

Phương NtFc3LP3ham bấttFc3LP3h giátFc3LP3hc mỉmtFc3LP3h cười: "ChoPEJarrwd nênKszp cotFc3LP3hn PEJarrwdở trướcKszp mặtPEJarrwd tKszpiểu ttFc3LP3hử PhPEJarrwdùng gtFc3LP3hia, ngụytFc3LP3h tranPEJarrwdg thàntFc3LP3hh bộPEJarrwd dángKszp ôn nhKszpu hiềntFc3LP3h lànhKszp, PEJarrwdlà cảmKszp thấytFc3LP3h thằngPEJarrwd nhtFc3LP3hóc đóKszp thPEJarrwdích ctFc3LP3hon gPEJarrwdái nhPEJarrwdư vậy?"

Manh MantFc3LP3hh gKszpật PEJarrwdđầu, khuKszpôn mặttFc3LP3h nhỏ nhắnKszp xtFc3LP3hinh đẹpPEJarrwd Kszpxẹt qtFc3LP3hua PEJarrwdmột ttFc3LP3hia Kszpảm đạm:tFc3LP3h Kszp"Cô đãKszp PEJarrwdthấy rồiPEJarrwd đPEJarrwdó, TPEJarrwdhiệu TìnKszph PEJarrwdcũng là dạKszpng ngtFc3LP3hười giốKszpng mtFc3LP3hẹ, lúcKszp tPEJarrwdrước KPEJarrwdi cKszpa ctFc3LP3ha rấtKszp thítFc3LP3hch Kszpcô ta."

Phương NaPEJarrwdm thươngtFc3LP3h tKszpiếc sờtFc3LP3h sờKszp đỉnPEJarrwdh đầu cô:tFc3LP3h "ManKszph MKszpanh, tìnhPEJarrwd tFc3LP3hyêu Kszpcó Kszpđôi khtFc3LP3hi cầPEJarrwdn trtFc3LP3hanh tPEJarrwdhủ, nhưngtFc3LP3h ktFc3LP3hhông tKszphể miễn cưỡntFc3LP3hg, nPEJarrwdếu cậuPEJarrwd tPEJarrwda Kszpvô luPEJarrwdận thtFc3LP3hế tFc3LP3hnào cũPEJarrwdng kPEJarrwdhông tFc3LP3hphải ltFc3LP3hà củaPEJarrwd conPEJarrwd, coKszpn PEJarrwdphải họcPEJarrwd cách buPEJarrwdông tay."

[ BtFc3LP3hạn đtFc3LP3hang đKszpọc truyKszpện tKszpại aloKszpbooks.vn ]

Phương NatFc3LP3hm cóKszp PEJarrwdđôi PEJarrwdkhi cảPEJarrwdm tPEJarrwdhấy, tFc3LP3hcuộc sống ướPEJarrwdc chừnKszpg đềPEJarrwdu Kszprất côtFc3LP3hng bằPEJarrwdng, tFc3LP3hông trờiPEJarrwd Kszpban chPEJarrwdo MaKszpnh MKszpanh Kszpvẻ PEJarrwdxinh PEJarrwdđẹp cùng tFc3LP3htài vPEJarrwdăn chKszpương, ctFc3LP3hó lKszpẽ sẽKszp khôngKszp cKszpho Kszpcon bKszpé mộtPEJarrwd đoạnPEJarrwd tKszpình tFc3LP3hyêu PEJarrwdthuận buKszpồm xuôi gió.

Manh MKszpanh Kszplại nhtFc3LP3hư PEJarrwdđinh đKszpóng cộtPEJarrwd nói: PEJarrwd "Ki tFc3LP3hca cKszpa lKszpà PEJarrwdcủa contFc3LP3h, Kszpcon chắcPEJarrwd PEJarrwdchắn thế."tFc3LP3h KỳKszp ttFc3LP3hhật PhPEJarrwdương NtFc3LP3ham PEJarrwdcũng buồn bựctFc3LP3h hiểKszpu đtFc3LP3hược, mấytFc3LP3h Kszpnăm naPEJarrwdy, KszpManh KszpManh cùngPEJarrwd thằngtFc3LP3h nhóKszpc PhùKszpng gKszpia Kszpthủy chuPEJarrwdng ở PEJarrwdcùng mộtKszp Kszpnơi, Kszpnói thậPEJarrwdt, tPEJarrwduy nóKszpi chứctFc3LP3h vKszpị chtFc3LP3ha PhtFc3LP3hùng KszpKi htFc3LP3hiện natFc3LP3hy khPEJarrwdông thấp, tFc3LP3hnhưng PEJarrwddù tFc3LP3hsao tFc3LP3hcũng ktFc3LP3hhông cóKszp nềnPEJarrwd tảntFc3LP3hg gì,PEJarrwd xKszpét dòKszpng Kszpdõi, cùtFc3LP3hng PhPEJarrwdương giKszpa tutFc3LP3hyệt đối Kszpkhông môKszpn Kszpđăng tFc3LP3hhộ đối.

Hơn nKszpữa MPEJarrwdanh KszpManh cònKszp xuấtPEJarrwd sắctFc3LP3h như vậy,Kszp tFc3LP3hlà mtFc3LP3hột khốiPEJarrwd bPEJarrwdảo vậtFc3LP3ht tronPEJarrwdg lPEJarrwdòng ôngtFc3LP3h bPEJarrwdà PKszphương gPEJarrwdia, từPEJarrwd tFc3LP3hnhỏ đếKszpn lớnPEJarrwd vớPEJarrwdi tiểu nhKszpa đầutFc3LP3h khôngKszp cótFc3LP3h nửtFc3LP3ha điểKszpm khôtFc3LP3hng vPEJarrwdừa ý,tFc3LP3h đốiPEJarrwd vớitFc3LP3h cKszpon béKszp cùKszpng PEJarrwdanh Kszptrai lạiKszp nghiêm Kszp khắc dạyPEJarrwd dPEJarrwdỗ, đếnKszp khPEJarrwdi MPEJarrwdanh MPEJarrwdanh lớnPEJarrwd PEJarrwdlên, mộKszpt tFc3LP3hchút cũtFc3LP3hng khôKszpng giảmtFc3LP3h, cũntFc3LP3hg mPEJarrwday tiểuPEJarrwd nha đầKszpu PEJarrwdkhông chịPEJarrwdu tKszphua kKszpém, cóKszp chủPEJarrwd tFc3LP3hý củatFc3LP3h mình,PEJarrwd rấttFc3LP3h tFc3LP3hcó Kszpnguyên tắc.

Theo tFc3LP3hý tFc3LP3hông btFc3LP3hà PhtFc3LP3hương giKszpa, quéPEJarrwdt mắt đảoPEJarrwd quatFc3LP3h, Kszptoàn thPEJarrwdế PEJarrwdgiới cũnPEJarrwdg khKszpông thấtFc3LP3hy ctFc3LP3hó mtFc3LP3hột tPEJarrwdiểu Kszptử nàotFc3LP3h ctFc3LP3hó tPEJarrwdhể xứKszpng PEJarrwdvới cháuPEJarrwd gái bảoKszp bốPEJarrwdi PEJarrwdnày, tFc3LP3hcàng đừngtFc3LP3h nóiPEJarrwd đPEJarrwdến tiểutFc3LP3h tKszpử PPEJarrwdhùng gtFc3LP3hia, chẳtFc3LP3hng qKszpua chuyKszpện Kszptiểu nha đầuPEJarrwd quyếtPEJarrwd Kszpđịnh, ThPEJarrwdiên VưPEJarrwdơng lãoPEJarrwd tPEJarrwdử cPEJarrwdũng khôKszpng Kszpsửa được,tFc3LP3h đitFc3LP3hểm ấyKszp khtFc3LP3hông khtFc3LP3hác gì tFc3LP3hcha ctFc3LP3hon btFc3LP3hé PEJarrwd- PhươngtFc3LP3h CtFc3LP3hhấn Đông.

Ông bàKszp PhươngKszp gitFc3LP3ha khônKszpg ptFc3LP3hhản đốitFc3LP3h, nhưng PEJarrwdcũng ctFc3LP3hhưa táKszpn thành,PEJarrwd ltFc3LP3hại nóPEJarrwdi Kszpnăm PEJarrwdtrước, ttFc3LP3hheo ýKszp tFc3LP3hManh ManKszph đemtFc3LP3h PhùngPEJarrwd PEJarrwdKi đưa vPEJarrwdào qKszpuân khKszpu BtFc3LP3h, PEJarrwdđây cKszpũng tFc3LP3hcoi nhtFc3LP3hư ngầKszpm đồngPEJarrwd ýKszp đi!Kszp ChKszpo nKszpên mớitFc3LP3h nóitFc3LP3h nguyêPEJarrwdn tắtFc3LP3hc tFc3LP3hcủa Ông PEJarrwdbà PhươngtFc3LP3h giaPEJarrwd, ởtFc3LP3h trtFc3LP3hên ngưPEJarrwdời nhPEJarrwda tFc3LP3hđầu Kszpkia ctFc3LP3hho tớPEJarrwdi tFc3LP3hbây giờKszp đềPEJarrwdu khtFc3LP3hông cótFc3LP3h giá trị.

Đối vớitFc3LP3h tFc3LP3hđoạn tìnKszph PEJarrwdcảm ltFc3LP3hưu luyếPEJarrwdn ngoài ýtFc3LP3h muốnKszp cPEJarrwdủa PhKszpùng tFc3LP3hKi PEJarrwdba nătFc3LP3hm trướPEJarrwdc tFc3LP3hđây, PhươnKszpg giKszpa rtFc3LP3hất rõtFc3LP3h rànPEJarrwdg, Kszpdù sao Kszp người MPEJarrwdanh MantFc3LP3hh mtFc3LP3huốn gKszpả ởtFc3LP3h trontFc3LP3hg qtFc3LP3huân độiPEJarrwd, mọiPEJarrwd ngườiKszp trontFc3LP3hg qKszpuân khPEJarrwdu làmKszp saPEJarrwdo có thểPEJarrwd nKszphìn nhưtFc3LP3h kPEJarrwdhông tPEJarrwdhấy, tuPEJarrwdy rằnKszpg cuốiPEJarrwd Kszpcùng đPEJarrwdã giảPEJarrwdi quyKszpết, nhưngPEJarrwd chuyệnKszp nàyKszp, Phương NaPEJarrwdm PEJarrwdcảm thấy,Kszp sẽPEJarrwd Kszplà mKszpột kPEJarrwdhối chướnKszpg nKszpgại trêtFc3LP3hn đườngPEJarrwd MantFc3LP3hh KszpManh trPEJarrwduy đuổi tìKszpnh tFc3LP3hyêu, PEJarrwddù saPEJarrwdo tFc3LP3hcũng kPEJarrwdhông qutFc3LP3hang mintFc3LP3hh lỗtFc3LP3hi lạc.

Tính tìnKszph PPEJarrwdhùng PEJarrwdKi lạPEJarrwdi khKszpông PEJarrwdhề có chuyểntFc3LP3h Kszpbiến, PEJarrwdcho Kszpnên, hPEJarrwdiện tạtFc3LP3hi PhưKszpơng NaPEJarrwdm ctFc3LP3hho làPEJarrwd tKszpiểu ntFc3LP3hha đầuPEJarrwd nênPEJarrwd cóKszp dtFc3LP3hự phòng,tFc3LP3h miễn ctFc3LP3hho đếntFc3LP3h lúKszpc đóPEJarrwd PEJarrwdlại PEJarrwdngã đKszpau khôPEJarrwdng đứngKszp tFc3LP3hdậy nổi.

Phương NPEJarrwdam quytFc3LP3hết địPEJarrwdnh Kszpkhông cùng tiểtFc3LP3hu PEJarrwdnha đKszpầu thảoKszp lutFc3LP3hận việctFc3LP3h nàPEJarrwdy nữaPEJarrwd, dùPEJarrwd stFc3LP3hao tFc3LP3hManh KszpManh mớtFc3LP3hi Kszpmười chínPEJarrwd, còtFc3LP3hn chưa tốtKszp nghiệKszpp đạitFc3LP3h học,PEJarrwd việcKszp yêtFc3LP3hu đươngPEJarrwd kếttFc3LP3h hPEJarrwdôn tFc3LP3hcòn rấtPEJarrwd tFc3LP3hsớm, nóPEJarrwdi trPEJarrwdánh sPEJarrwdang đềPEJarrwd tài khác:tFc3LP3h tFc3LP3h"Nghe HiểuKszp PhotFc3LP3hng nóiPEJarrwd, tFc3LP3hcon PEJarrwdtham gitFc3LP3ha CKszpâu lạcPEJarrwd bộPEJarrwd letFc3LP3ho nPEJarrwdúi, thếtFc3LP3h ntFc3LP3hào? Có cầPEJarrwdn côKszp tàitFc3LP3h trtFc3LP3hợ mPEJarrwdột chtFc3LP3hút tàKszpi chíntFc3LP3hh PEJarrwdhay không?"

Mắt PEJarrwdManh MPEJarrwdanh sPEJarrwdáng ltFc3LP3hên vPEJarrwdội Kszpvàng gật đầu:Kszp "Dạ!tFc3LP3h CầKszpn, cKszpần, tFc3LP3hcô Kszplà Kszptốt nhất!Kszp" PEJarrwdPhương NaPEJarrwdm vtFc3LP3hỗ vtFc3LP3hỗ khuKszpôn PEJarrwdmặt PEJarrwdnhỏ nhắn đỏKszp bừngtFc3LP3h cPEJarrwdủa ctFc3LP3hon Kszpbé: tFc3LP3h"Nhóc nịnPEJarrwdh PEJarrwdhót, tráchPEJarrwd Kszpsao tFc3LP3hbà ntFc3LP3hội Kszpnói cPEJarrwdon tFc3LP3hlà tiểuKszp tham tPEJarrwdiền, titFc3LP3hền mừnKszpg tuổiKszp hàPEJarrwdng PEJarrwdnăm PEJarrwdcủa coPEJarrwdn, hKszpọc tFc3LP3hbổng, đtFc3LP3hi đtFc3LP3hâu htFc3LP3hết rồi,tFc3LP3h cPEJarrwdũng không PEJarrwdthấy ctFc3LP3hon mPEJarrwdua ctFc3LP3hái gì."

Manh ManKszph cKszphu mKszpiệng: tFc3LP3h"Đây làtFc3LP3h đồ cưPEJarrwdới củaKszp ngưPEJarrwdời tKszpa, khônPEJarrwdg tKszphể độntFc3LP3hg Kszpvào, chuẩnKszp PEJarrwdbị cKszpho tKszpương latFc3LP3hi sốngKszp Kszpcùng tFc3LP3hKi ca caPEJarrwd." PhưtFc3LP3hơng NKszpam bPEJarrwdật ctFc3LP3hười: tFc3LP3h"Nghĩ đếnPEJarrwd lâKszpu dàitFc3LP3h tPEJarrwdhật nhỉtFc3LP3h, tFc3LP3hcon sợPEJarrwd còn Kszp thiếu nhiềuKszp tiKszpền Kszpsao, tFc3LP3hyên tâmPEJarrwd, đồKszp cướiKszp tươtFc3LP3hng laPEJarrwdi cKszpô rKszpa PEJarrwdcho PEJarrwdcon, muốnPEJarrwd PEJarrwdbao nhiêu cóPEJarrwd bấytFc3LP3h nhiêu.Kszp" MKszpanh MPEJarrwdanh Kszplắc Kszpđầu: "CtFc3LP3hô thưtFc3LP3hơng coKszpn, ctFc3LP3hon biếttFc3LP3h, NhưnKszpg con muốtFc3LP3hn tựPEJarrwd mìKszpnh đPEJarrwdể dPEJarrwdành tiền,Kszp dùngPEJarrwd năngPEJarrwd Kszplực củaKszp mìPEJarrwdnh kiếPEJarrwdm tKszpiền, KszpKi PEJarrwdca cPEJarrwda cũKszpng như Kszp thế, anKszph PEJarrwdấy chPEJarrwdo tớiKszp bKszpây giờtFc3LP3h cũntFc3LP3hg khPEJarrwdông lấyKszp PEJarrwdcủa côtFc3LP3h tFc3LP3hchú mộtKszp đồngPEJarrwd nàoPEJarrwd, ntFc3LP3hếu cotFc3LP3hn gả ctFc3LP3hho atFc3LP3hnh ấKszpy, pPEJarrwdhải tôKszpn trọngKszp anKszph ấy."

Phương NaKszpm thởKszp dàKszpi: "TPEJarrwdiểu nha đầu,PEJarrwd ctFc3LP3hon Kszphành độngKszp đtFc3LP3hiên rKszpồ aKszp! ĐếnPEJarrwd đây,PEJarrwd Kszpnói Kszpcho cPEJarrwdô nghPEJarrwde, PEJarrwdCâu tFc3LP3hlạc bKszpộ lPEJarrwdeo ntFc3LP3húi các coPEJarrwdn cPEJarrwdó hoạtKszp độngKszp gì..."

Phương ManKszph KszpManh PEJarrwdkhông ngtFc3LP3hhĩ mình hànhKszp độngtFc3LP3h Kszpđiên rồ,PEJarrwd tFc3LP3hvì Kszpcô thtFc3LP3hích PhPEJarrwdùng KPEJarrwdi, khtFc3LP3hông cóPEJarrwd đKszpạo PEJarrwdlý, khPEJarrwdông Kszpcó ngPEJarrwduyên nhân, cPEJarrwdô chỉKszp biết,tFc3LP3h côPEJarrwd muốnKszp gảPEJarrwd tFc3LP3hcho anKszph, cùKszpng atFc3LP3hnh tFc3LP3hcả đPEJarrwdời bênKszp nPEJarrwdhau, ctFc3LP3hô tFc3LP3hkhông biếKszpt đtFc3LP3hây là PEJarrwdcố chấtFc3LP3hp, tFc3LP3hhay làtFc3LP3h tìnhPEJarrwd ytFc3LP3hêu Kszpcủa cô.

"Phương MantFc3LP3hh MPEJarrwdanh!" Manh PEJarrwd Manh từKszp tFc3LP3htrong lớPEJarrwdp họcPEJarrwd PEJarrwdđi rtFc3LP3ha, lPEJarrwdiền tFc3LP3hthấy ởKszp đốitFc3LP3h PEJarrwddiện mộtPEJarrwd naKszpm siPEJarrwdnh lớpPEJarrwd tFc3LP3htrên đứng dướiPEJarrwd PEJarrwdánh mặKszpt trKszpời, Kszpmặc PEJarrwddù bênPEJarrwd ngườitFc3LP3h tFc3LP3hManh MaPEJarrwdnh chưtFc3LP3ha ttFc3LP3hừng tKszphiếu qKszpua natFc3LP3hm siKszpnh điển trai,tFc3LP3h tFc3LP3hnhưng SàtFc3LP3hi KszpTử HtFc3LP3hiên vẫnPEJarrwd làKszpm MaKszpnh PEJarrwdManh kinKszph diễmPEJarrwd mPEJarrwdột trậnKszp Kszpnhư cũ.

Sài TtFc3LP3hử HiêPEJarrwdn Kszplà đànKszp Kszpanh nătFc3LP3hm tFc3LP3hba, cũng liênKszp ttFc3LP3hục ltFc3LP3hà trợtFc3LP3h gitFc3LP3hảng tFc3LP3hba nămPEJarrwd, dKszpanh Kszptiếng nKszphư tFc3LP3hcồn, vKszpô cùKszpng tàPEJarrwdi giKszpỏi, người ngưỡngPEJarrwd mộPEJarrwd vtFc3LP3hô số,PEJarrwd nhânKszp vậttFc3LP3h titFc3LP3hnh anKszph Kszpcủa trườntFc3LP3hg LuậtFc3LP3ht, Kszpcũng lKszpà nhóPEJarrwdm trưởngKszp Kszpcủa CKszpâu lạc bộKszp ltFc3LP3heo núi.

Lúc tFc3LP3htrước MKszpanh ManKszph ltFc3LP3hựa chọntFc3LP3h PEJarrwdCâu lạc bộtFc3LP3h lePEJarrwdo nútFc3LP3hi, hoàPEJarrwdn toKszpàn tFc3LP3hlà vPEJarrwdì thPEJarrwdích vậnKszp độnKszpg lKszpeo núi,PEJarrwd MaPEJarrwdnh MatFc3LP3hnh thíKszpch cátFc3LP3hi loại tFc3LP3h cảm giKszpác chintFc3LP3hh tFc3LP3hphục PEJarrwdnúi tFc3LP3hcao ntFc3LP3hày, cPEJarrwdó mộPEJarrwdt lKszpoại PEJarrwdthỏa mãnKszp ctFc3LP3hực Kszphạn, tKszpựa nKszphư cKszpha cô nótFc3LP3hi, đKszpứng ởPEJarrwd đỉnhKszp núPEJarrwdi nhPEJarrwdìn xuốnKszpg, thKszpiên quâtFc3LP3hn vạnKszp PEJarrwdmã đPEJarrwdều tFc3LP3hở tFc3LP3hdưới chân.

Cha ctFc3LP3hô Kszplà quântFc3LP3h nhânKszp, xứngtFc3LP3h vớitFc3LP3h danh phậPEJarrwdn quâPEJarrwdn PEJarrwdnhân, Kszpmang quâPEJarrwdn hàKszpm tưPEJarrwdớng qPEJarrwduân, mẹtFc3LP3h từnKszpg nóiKszp quKszpa nhtFc3LP3hiều lầnPEJarrwd, tFc3LP3hnếu hiện Kszptại lPEJarrwdà tKszphời ktFc3LP3hì chiếPEJarrwdn trtFc3LP3hanh, chtFc3LP3ha cPEJarrwdô khẳngPEJarrwd địntFc3LP3hh sẽtFc3LP3h Kszpra cKszphiến trườKszpng chémKszp gtFc3LP3hiết, nam Kszpnhi lKszpà phảPEJarrwdi PEJarrwdra Kszproi giụcPEJarrwd ngPEJarrwdựa, đPEJarrwdánh Kszpđông dẹpPEJarrwd bPEJarrwdắc, tFc3LP3hđây tFc3LP3hlà kiKszpểu ngKszpười cPEJarrwdủa cKszpha cô, cũngPEJarrwd làPEJarrwd củPEJarrwda KPEJarrwdi PEJarrwdca ca.

Cha ctFc3LP3hô matFc3LP3hng dtFc3LP3hòng mátFc3LP3hu quânKszp Kszpnhân, trong ttFc3LP3hhân thểtFc3LP3h PEJarrwdcô cũKszpng tFc3LP3hcó, nhưngKszp màPEJarrwd Kszpso sáPEJarrwdnh Kszpvới KtFc3LP3hi Kszpca PEJarrwdca, lạKszpi bétFc3LP3h nhỏPEJarrwd khôngKszp đáng kểPEJarrwd, nghĩPEJarrwd mônPEJarrwdg luntFc3LP3hg, MantFc3LP3hh ManKszph phtFc3LP3hục tFc3LP3hhồi tKszpinh Kszpthần lạiPEJarrwd, cóPEJarrwd Kszpchút khôPEJarrwdng kiêntFc3LP3h nhẫn nhìtFc3LP3hn qKszpua SàtFc3LP3hi TửtFc3LP3h Hiên.

Lúc trướcKszp Kszpthật khôntFc3LP3hg biKszpết nhóm trưởngKszp CâKszpu lạcPEJarrwd Kszpbộ PEJarrwdleo nútFc3LP3hi ctFc3LP3hhính Kszplà vịKszp trợtFc3LP3h PEJarrwdgiảng Kszpdanh tiếngPEJarrwd nhưtFc3LP3h cồtFc3LP3hn nàPEJarrwdy, nếuPEJarrwd biết, PEJarrwdcô PEJarrwdsẽ trốnPEJarrwd PEJarrwdxa támtFc3LP3h thướcPEJarrwd, trtFc3LP3hong mắtPEJarrwd côKszp hiKszpện lêtFc3LP3hn tFc3LP3hvẻ khôngtFc3LP3h tFc3LP3hkiên nhẫn,PEJarrwd SPEJarrwdài Tử tFc3LP3h Hiên PEJarrwdcũng khôngtFc3LP3h xKszpem nhẹ.

Có Kszpđôi tFc3LP3hkhi SKszpài TtFc3LP3hử HiKszpên tPEJarrwdhực cảtFc3LP3hm thấy, PhươngPEJarrwd ManPEJarrwdh MaKszpnh PEJarrwdlà ôngtFc3LP3h trờiKszp cốKszp PEJarrwdý phátFc3LP3hi Kszpxuống trừngtFc3LP3h phạtFc3LP3ht anhPEJarrwd, trPEJarrwdừng phạttFc3LP3h anh mấtFc3LP3hy nătFc3LP3hm nPEJarrwday Kszpmắt cKszpao hPEJarrwdơn đầu,PEJarrwd tFc3LP3hlần đKszpầu tiêntFc3LP3h nhKszpìn thấyPEJarrwd KszpManh MtFc3LP3hanh, tFc3LP3hanh liền chấntFc3LP3h tFc3LP3hđộng, tFc3LP3háo thuPEJarrwdn qtFc3LP3huần tFc3LP3hjean đơnPEJarrwd giảnKszp tKszprên ngườPEJarrwdi cPEJarrwdô, cũngtFc3LP3h PEJarrwdcó ttFc3LP3hhể tỏaPEJarrwd Kszpra một loạiPEJarrwd xPEJarrwdinh đẹtFc3LP3hp kKszphông thểtFc3LP3h btFc3LP3hỏ quKszpa, cKszpô đẹpKszp ktFc3LP3hhiến PEJarrwdánh mặtPEJarrwd trKszpời tháPEJarrwdng cKszphín lúcPEJarrwd ấy cũngPEJarrwd nPEJarrwdhạt đtFc3LP3hi rấttFc3LP3h nhiều,PEJarrwd màtFc3LP3h tFc3LP3hđón ngPEJarrwdười mtFc3LP3hới đếtFc3LP3hn bằnPEJarrwdg mộKszpt PEJarrwdkhúc tFc3LP3hđàn cellKszpo (đàn vitFc3LP3holong Kszploại lớn)tFc3LP3h cKszphuyên PEJarrwdnghiệp linPEJarrwdh độngPEJarrwd, gKszpần Kszpnhư gKszpây PEJarrwdngỡ ngàngtFc3LP3h Kszptất cảPEJarrwd thầyKszp trò ởKszp đây.

[ BạPEJarrwdn đanPEJarrwdg đọcKszp Kszptruyện tạiPEJarrwd alobookstFc3LP3h.vn ]

Yêu PEJarrwdcô gtFc3LP3hái nhưKszp Kszpvậy, dườngKszp nKszphư rấttFc3LP3h dễ dàng,PEJarrwd KszpSài tFc3LP3hTử HiênKszp cũngKszp khôKszpng ngotFc3LP3hại PEJarrwdlệ, PEJarrwdSài TtFc3LP3hử HiPEJarrwdên tFc3LP3hlập Kszplớp họtFc3LP3hc letFc3LP3ho núi,tFc3LP3h là chiPEJarrwdêu bàKszpi củtFc3LP3ha CâtFc3LP3hu lPEJarrwdạc bộtFc3LP3h, tutFc3LP3hy rằngKszp khônPEJarrwdg ttFc3LP3hhể nPEJarrwdói khôngtFc3LP3h htFc3LP3hấp Kszpdẫn nữPEJarrwd siKszpnh, PEJarrwdnhưng đối vớtFc3LP3hi thểPEJarrwd Kszpchất ctFc3LP3hó ytFc3LP3hêu tFc3LP3hcầu rKszpất catFc3LP3ho, bPEJarrwdởi vậy,PEJarrwd mặcPEJarrwd dùKszp Kszpcó SàitFc3LP3h TKszpử HiêPEJarrwdn PEJarrwd- mKszpột Kszpđại soái tFc3LP3hca htFc3LP3hấp dẫnKszp ntFc3LP3hhư vtFc3LP3hậy, hộiPEJarrwd viênPEJarrwd tFc3LP3hthu PEJarrwdvào hPEJarrwdàng nămKszp cũngtFc3LP3h khôntFc3LP3hg nhiềuPEJarrwd, Kszpmà tFc3LP3hManh Manh vtFc3LP3hào PEJarrwdlại tFc3LP3htương đốitFc3LP3h PEJarrwddễ dàng.

Sài TửPEJarrwd HiêKszpn khôKszpng kKszphỏi tựPEJarrwd giễu,Kszp thì tFc3LP3h ra mPEJarrwdình cũntFc3LP3hg Kszpcó PEJarrwdlúc PEJarrwdlấy viPEJarrwdệc cônPEJarrwdg mưuKszp títFc3LP3hnh việcPEJarrwd tFc3LP3htư nhưtFc3LP3h vậytFc3LP3h, nhưtFc3LP3hng SPEJarrwdài TửtFc3LP3h Hiên Kszp rất tFc3LP3hnhanh liPEJarrwdền phátFc3LP3ht hiệPEJarrwdn, chPEJarrwdo dKszpù MKszpanh PEJarrwdManh vàtFc3LP3h anKszph sintFc3LP3hh hotFc3LP3hạt troKszpng cùntFc3LP3hg CPEJarrwdâu lạc tFc3LP3h bộ, anKszph cũntFc3LP3hg khPEJarrwdông chiếmtFc3LP3h nhiPEJarrwdều Kszpưu PEJarrwdthế Kszplắm, phảiKszp nóiKszp, PPEJarrwdhương MKszpanh MaPEJarrwdnh đốPEJarrwdi đãiKszp với tấKszpt cảPEJarrwd nPEJarrwdam sPEJarrwdinh thKszpeo đuKszpổi côtFc3LP3h Kszpcũng khKszpông khPEJarrwdác gKszpì Kszpnhau, bKszpao PEJarrwdgồm cảtFc3LP3h anhtFc3LP3h, mộttFc3LP3h năm trKszpôi quKszpa, naPEJarrwdm sitFc3LP3hnh kháctFc3LP3h dKszpo PEJarrwdManh MaKszpnh đPEJarrwdối xửtFc3LP3h lPEJarrwdạnh nhPEJarrwdạt, PEJarrwdđều lùKszpi xKszpa trăm PEJarrwdbước, chỉPEJarrwd cóKszp tFc3LP3hSài PEJarrwdTử KszpHiên PEJarrwdthủy Kszpchung PEJarrwdbám tFc3LP3hriết khônPEJarrwdg tha.

Sài TửKszp HiKszpên PEJarrwdđi tớiKszp, PEJarrwdđưa taKszpy tFc3LP3hmuốn đỡ ctFc3LP3hặp tFc3LP3hsách trPEJarrwdên vtFc3LP3hai MtFc3LP3hanh MtFc3LP3hanh, bịPEJarrwd MantFc3LP3hh MatFc3LP3hnh cưPEJarrwdời ttFc3LP3hủm Kszptỉm tPEJarrwdránh raPEJarrwd: "ĐànPEJarrwd anh tFc3LP3h à, Kszpem tựKszp mìnhPEJarrwd mPEJarrwdang được,tFc3LP3h etFc3LP3hm cũngtFc3LP3h khôntFc3LP3hg mPEJarrwduốn bịtFc3LP3h ngườKszpi hKszpận vìPEJarrwd đượcKszp đtFc3LP3hàn Kszpanh ngưKszpỡng mộ đâu."

Sài TửPEJarrwd HPEJarrwdiên kKszphông chPEJarrwdo Kszplà phảiPEJarrwd, rKszpất có tFc3LP3hphong đKszpộ cưtFc3LP3hời cườiPEJarrwd: "AntFc3LP3hh đếnPEJarrwd thôngPEJarrwd PEJarrwdbáo Kszpvới PEJarrwdem, tFc3LP3hcuối tKszpuần nàtFc3LP3hy CPEJarrwdâu lạtFc3LP3hc tFc3LP3hbộ leo nPEJarrwdúi tFc3LP3hcó hoạtKszp động,Kszp đKszpịa điểmPEJarrwd tậpKszp hợKszpp cótFc3LP3h Kszphơi tFc3LP3hxa, aKszpnh sẽPEJarrwd láitFc3LP3h xPEJarrwde PEJarrwdđến đón em!"

Manh MPEJarrwdanh nghiêPEJarrwdng tFc3LP3hđầu nhìntFc3LP3h Kszpanh, ánh mắPEJarrwdt sánPEJarrwdg lêntFc3LP3h nhPEJarrwdư ngKszpọc, làKszpm SàtFc3LP3hi tFc3LP3hTử HiênKszp cKszpó mộtPEJarrwd tFc3LP3hchút tPEJarrwdhất thần:PEJarrwd "ĐàPEJarrwdn PEJarrwdanh àKszp, chỉ sPEJarrwdố thPEJarrwdông mKszpinh củaKszp etFc3LP3hm tKszphấp PEJarrwdnhư vậKszpy saoPEJarrwd, anKszph nóPEJarrwdi tFc3LP3hcho Kszpem biếtFc3LP3ht Kszpđịa đtFc3LP3hiểm tậptFc3LP3h hợp PEJarrwd là đtFc3LP3hược, eKszpm sẽPEJarrwd bảPEJarrwdo Kszpanh PEJarrwdhọ Kszpđưa đi."

Tác Kszpgiả PEJarrwdcó ltFc3LP3hời Kszpmuốn nóiPEJarrwd: bạnKszp btFc3LP3hè cùng PEJarrwd nghiệp vătFc3LP3hn chưKszpơng, thtFc3LP3hích nhìnKszp thấPEJarrwdy: 《tFc3LP3h Kszpvăn chưPEJarrwdơng nhtFc3LP3hư thKszpể cấytFc3LP3h càytFc3LP3h, mùtFc3LP3hi hPEJarrwdoa thảoKszp luKszpận qKszpuanh năm đKszpược tFc3LP3hmùa 》