You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,oKrV l76Feúc oKrVtrước cwNNDô làmoKrV 78v3thế nàoR5Lk mà78v3 thànhoKrV côngR5Lk goKrVả cR5Lkho doKrVượng, b76Feà nộ78v3i nói, l76Feúc tR5Lkrước dượngoKrV l76Feà thầyoKrV giáoR5Lk wNNDcủa R5Lkcô mà?R5Lk" Phư76Feơng 78v3Manh ManwNNDh R5Lkôm cánh76Fe tay Ph76Feương NR5Lkam quấnwNND twNNDrên người76Fe 78v3cô, mắtR5Lk R5Lkto chớpoKrV coKrVhớp, hwNNDết sức76Fe đán78v3g yêu.

Phương 76FeNam gõR5Lk 76Felên cá76Fei trá76Fen c78v3ủa côR5Lk: "Thế nà76Feo? oKrVTiểu MaR5Lknh MoKrVanh nwNNDhà chúwNNDng 76Feta 78v3sốt roKrVuột, muR5Lkốn g76Feạt khố78v3i oKrVđầu goKrVỗ 76FePhùng gia k76Feia 76Felừa về76Fe nhR5Lkà rồiR5Lk sao?oKrV" ManR5Lkh Ma78v3nh 78v3chu m76Feiệng, 76Feđứng wNNDtrước mặR5Lkt Phương NamwNND x78v3oay m78v3ột vòoKrVng: "oKrVCô à,R5Lk cwNNDô oKrVnói 78v3con c78v3ó phải76Fe rấtR5Lk 78v3đẹp hR5Lkay khô78v3ng, oKrVhay là76Fe còn R5Lk khiếm khu78v3yết hưwNNDơng oKrVvị phụ76Fe R5Lknữ, vìoKrV oKrVsao 78v3Ki cwNNDa c78v3a một76Fe chútR5Lk phR5Lkản ứnR5Lkg cũn78v3g không có?"

Phương 78v3Nam làwNNDm nhưwNND thậtwNND sR5Lkự đánhoKrV giáwNND cháu gáoKrVi mộtoKrV wNNDvòng, wNNDnói tR5Lkhật, tiểuwNND 76Fenha đầu78v3 xR5Lkinh đẹp78v3 c76Feó điểm76Fe kR5Lkhiến người78v3 hậR5Lkn, tư sắc78v3 n76Fegũ q76Feuan 76Fehoàn toKrVoàn thừR5Lka kế78v3 nh78v3à mẹ78v3 đẻ76Fe cô,76Fe wNNDbộ oKrVdáng nhỏwNND R5Lknhắn này78v3 R5Lkđi đoKrVến chỗ nà76Feo cũng78v3 đều76Fe wNNDvô cwNNDùng gâR5Lky choKrVú ý76Fe, nói76Fe wNNDđến hương78v3 vị78v3 oKrVphụ nữ,R5Lk tiR5Lkểu cR5Lkô nươoKrVng R5Lkmười chín tuổi,R5Lk thìR5Lk đương76Fe 76Fenhiên thiếuwNND một76Fe R5Lkchút hư78v3ơng 78v3vị phụoKrV 76Fenữ rồ76Fei, như78v3ng cáR5Lki loạwNNDi thanh R5Lkxuân vôR5Lk wNNDhạn nàoKrVy, oKrVcàng toảR5Lk sángR5Lk loKrVoá oKrVmắt 78v3ở troKrVên ngR5Lkười cô.

[ Bạn78v3 đang76Fe đọcR5Lk tR5Lkruyện tR5Lkại al76Feobooks.vn ]

Từ lúcwNND mới78v3 wNNDđi 78v3học, đãoKrV t78v3rêu chọc khô76Feng ítoKrV naR5Lkm swNNDinh, oKrVmà 78v3nha đầ76Feu wNNDkia dáoKrVng oKrVdấp wNNDrất uR5Lkyển chuyoKrVển 76Fenhẹ nhàn76Feg, t76Feính tình ẩnR5Lk bêwNNDn tR5Lkrong lạoKrVi twNNDhật wNNDsự loKrVà... Ph78v3ương NaoKrVm kwNNDhông 76Fekhỏi thở76Fe dài.R5Lk 76FeBà nộoKrVi Man76Feh ManhwNND nói twNNDiểu nhwNNDa đầu78v3 giốoKrVng côwNND, Phươ78v3ng NoKrVam 78v3cảm thấy,oKrV n78v3ha đầuoKrV ki78v3a hoà76Fen wNNDtoàn làwNND trò R5Lk giỏi hR5Lkơn thầy,oKrV oKrVkhí thwNNDế R5Lkáp đảowNND, íwNNDt nhấoKrVt cô78v3 wNNDkhi R5Lkđó vẫ78v3n lwNNDà c76Feó v78v3ẻ uyển78v3 76Fechuyển, không gR5Lkiống nh78v3a đầuwNND kioKrVa coKrVó 78v3thể đe78v3m ngườiwNND đảwNND kíchR5Lk đến76Fe ngậpR5Lk oKrVtrong bùn.

Cô wNNDcòn nR5Lkhớ, 76Felúc t78v3iểu 78v3nha đầuoKrV họR5Lkc trung họcoKrV, lúcR5Lk đwNNDầu có78v3 n78v3am R5Lksinh th78v3ích 76Fecon boKrVé, t76Ferên đư76Feờng ta76Fen họR5Lkc ngR5Lkăn cwNNDon 78v3bé lại màR5Lk R5Lkthổ lộ,78v3 lúcoKrV ấy78v3 boKrVản thân76Fe đúngR5Lk lú78v3c tiệR5Lkn đườn76Feg đ78v3i đón78v3 nó,R5Lk nhìR5Lkn 76Fethấy tR5Lkhật rõ ràng.

Lại nói78v3, 76Fenam 78v3sinh k76Feia toKrVhực rất78v3 xuất s76Feắc, mặcR5Lk doKrVù lộR5Lk c76Fehút vẻoKrV ngwNNDây n76Fegô, n76Fehưng cũn78v3g khwNNDông phwNNDải na78v3m 78v3sinh b78v3ình thường, chọn78v3 thwNNDời 78v3gian wNNDđó, tấtoKrV n78v3hiên khôwNNDng phả78v3i pwNNDhàm pR5Lkhu tụ78v3c tử,78v3 ch76Feỉ tiếc76Fe gặR5Lkp goKrVỡ wNNDphải tiểu R5Lknha đầu,R5Lk chắc76Fe đờiR5Lk trướR5Lkc khônR5Lkg đốtR5Lk nhanoKrVg toKrVhơm, R5Lknên mwNNDới lưoKrVu R5Lklại mộ76Fet b76Feóng ma76Fe thế này.

Tiểu M78v3anh MaoKrVnh đùR5Lka ngR5Lkhịch đR5Lkầu qR5Lkuai ba 78v3lô ở76Fe twNNDrên vawNNDi, đáR5Lknh wNNDgiá đ76Feối pwNNDhương một76Fe oKrVvòng twNNDừ trê78v3n xuống78v3 78v3dưới, đầuR5Lk R5Lkngón úwNNDt xinh đẹp76Fe vưR5Lkơn 78v3ra, noKrVói thẳnwNNDg: "BạnwNND muwNNDốn 76Fetheo wNNDđuổi tôi?"

Phương wNNDNam ngồ78v3i ở76Fe tron76Feg xe78v3, cũn78v3g có th76Feể thR5Lkấy khuwNNDôn mặt78v3 na76Fem siwNNDnh 78v3tuấn oKrVtú koKrVia đỏ76Fe bừng,76Fe nh76Feưng oKrVvẫn wNNDcố l78v3ấy hế78v3t d78v3ũng khí gật78v3 gậtwNND đầu,76Fe 76Feánh moKrVắt thẳ76Feng tắp78v3 dừngwNND ở78v3 78v3trên mR5Lkặt T76Feiểu Man76Feh MoKrVanh, á76Fenh moKrVắt nóng78v3 bỏng R5Lkchân thoKrVành nhwNNDư thế,R5Lk oKrVmà R5LkManh Man76Feh lạiR5Lk ôoKrVm 76Fecánh t78v3ay 78v3lạnh lạ76Fenh nówNNDi: "Dựa vào78v3 cá78v3i gì..."

Phương R5LkNam wNNDbi a78v3i tha78v3y n78v3am oKrVsinh ki78v3a hồi lwNNDâu, 76Fegặp wNNDgỡ tioKrVểu m78v3a nữR5Lk nwNNDhà cô,R5Lk xR5Lkem 78v3như cậu78v3 t76Fea xuoKrVi xẻ78v3o. TiểwNNDu Man78v3h 78v3Manh bề ng76Feoài giốn78v3g mẹ,oKrV nội76Fe toKrVâm 76Felại cwNNDùng mì76Fenh cóoKrV đượwNNDc ýoKrV chíR5Lk 76Femạnh mẽ78v3 củ78v3a an78v3h t76Ferai, giống nhauR5Lk như78v3 đúcoKrV, 78v3từ nhỏ76Fe đãoKrV oKrVbiết mì76Fenh muốnR5Lk cá78v3i wNNDgì, l78v3àm nhwNNDư thế76Fe nàooKrV, ngườiwNND kwNNDhác nói 78v3cái gì,wNND khuyêwNNDn oKrVcái gì,oKrV cũnoKrVg khô76Feng ngoKrVhe, cwNNDhỉ wNNDnhận thứwNNDc đú76Feng oKrVmột coR5Lkn đườngR5Lk có76Fe thể đi76Fe đến.

Dĩ nwNNDhiên, t76Feính R5Lkcách đówNND noKrVó t78v3hực giống 76Fe cha nówNND, ToKrViểu MwNNDanh ManwNNDh cũng76Fe rất78v3 giốoKrVng c76Feô củawNND mR5Lkình, oKrVtóm lwNNDại, làwNND mộtR5Lk thể76Fe tổng hợp,oKrV r78v3ất sớmwNND, PhươnoKrVg 76FeNam đã78v3 bioKrVết, 78v3nam nhânR5Lk thuR5Lkần phwNNDục đượwNNDc t76Feiểu oKrVma nữR5Lk nhàoKrV cô,R5Lk trên t78v3hế giới78v3 78v3này căR5Lkn bản78v3 khR5Lkông có,oKrV oKrVtrừ p76Fehi cô78v3 oKrVnhỏ t76Feự nguy78v3ện bị76Fe t78v3huần phụwNNDc, tựa nhR5Lkư thằn78v3g R5Lknhóc của78v3 oKrVPhùng gia.

Trong nhà,78v3 ônR5Lkg R5Lkbà nộioKrV củawNND MaoKrVnh ManhR5Lk đều b78v3uồn bực76Fe, tiểuR5Lk 76Fema nwNNDữ tí76Fenh tìnhoKrV h78v3oạt báR5Lkt như76Fe vR5Lkậy tạ78v3i s76Feao lại78v3 thícR5Lkh 78v3đầu gỗ ngốcwNND nghwNNDếch nhà76Fe hoKrVọ PwNNDhùng, nóR5Lki R5Lkđầu 78v3gỗ n78v3gốc ng76Fehếch 78v3một c76Fehút c78v3ũng khôR5Lkng saiwNND, t78v3ừ nhỏ đến76Fe lớn76Fe, 78v3bị Ma76Fenh Ma76Fenh quấ78v3n lấwNNDy nhiềwNNDu nă78v3m wNNDnhư vậy,oKrV tiR5Lkểu t78v3ử R5Lkkia cũnoKrVg R5Lkkhông hiểu được,wNND khôR5Lkng phảoKrVi đầoKrVu gỗR5Lk nR5Lkgốc nghếc78v3h làoKrV cái78v3 wNNDgì, k76Fehông chỉ76Fe lR5Lkà đầuR5Lk gwNNDỗ ngốcoKrV nghếch, m78v3à lR5Lkà đ78v3ầu gR5Lkỗ ngốcwNND n76Feghếch ngR5Lkàn năm.

Năm đó,76Fe ch78v3a R5Lkcủa c78v3ậu twNNDa oKrV- HiểuoKrV R5LkPhong so với76Fe tiểu78v3 toKrVử này78v3 t76Fehông mi76Fenh R5Lkhơn nhiềwNNDu. Phư76Feơng N76Feam đe78v3m MoKrVanh Ma76Fenh túoKrVm đếnwNND bên oKrVngười oKrVmình, n76Fehìn cR5Lkô nówNNDi: "CR5Lkon cwNNDần wNNDcái hươ76Feng R5Lkvị 78v3phụ wNNDnữ 76Feđể wNNDlàm gì,wNND tioKrVểu noKrVha đầu mới76Fe lớnR5Lk nà76Fey, vịR5Lk nR5Lkữ nhâ76Fen cóoKrV R5Lkthể toKrVheo thờioKrV giaR5Lkn chồngR5Lk chất78v3 điR5Lk 78v3ra, mwNNDà tha76Fenh xuân thìwNND không78v3 quaoKrVy wNNDlại, chR5Lko nên78v3 R5Lkcàng đR5Lkáng gioKrVá, oKrVcàng p78v3hải R5Lkquý trọng."

Phương oKrVManh 76FeManh oKrVchu R5Lkmiệng: "Nhưng 78v3con thấy78v3 R5Lkmẹ nhR5Lkư oKrVvậy, R5Lkcô xoKrVem á78v3nh mắ76Fet c78v3ủa c76Feha mỗi76Fe lần78v3 nhìnR5Lk m78v3ẹ oKrVđều ôn nhuR5Lk, giR5Lkống 78v3như R5Lknâng tR5Lkrên 78v3tay s76Feợ rớt,78v3 coR5Lkn cũngoKrV muốnwNND khiến76Fe chwNNDo K78v3i cwNNDa 76Feca nhìwNNDn con 78v3như vậy."

Phương NwNNDam bất78v3 giácoKrV mỉmoKrV cười: "ChowNND n78v3ên coR5Lkn 76Feở trước78v3 76Femặt tiểuwNND tử76Fe Ph78v3ùng giaR5Lk, ngụwNNDy oKrVtrang thR5Lkành oKrVbộ dR5Lkáng ôn R5Lk nhu hiềnwNND lành,76Fe làR5Lk wNNDcảm R5Lkthấy thwNNDằng nhóc78v3 oKrVđó thícR5Lkh c76Feon gáiwNND nhR5Lkư vậy?"

Manh Ma78v3nh g78v3ật đầu,78v3 76Fekhuôn mặ78v3t 76Fenhỏ nhắn R5Lkxinh R5Lkđẹp x76Feẹt quoKrVa m78v3ột tR5Lkia R5Lkảm đạm:78v3 "CoKrVô đãoKrV toKrVhấy rR5Lkồi oKrVđó, ThiệwNNDu TwNNDình coKrVũng là dạngoKrV ngườR5Lki giốngoKrV mR5Lkẹ, l78v3úc tr76Feước 78v3Ki 78v3ca oKrVca oKrVrất thíc76Feh c78v3ô ta."

Phương NaR5Lkm thươ78v3ng tiếcwNND swNNDờ sờ78v3 đỉnh đầuwNND oKrVcô: "Man76Feh R5LkManh, oKrVtình 76Feyêu oKrVcó đôioKrV kh76Fei cầnR5Lk toKrVranh t78v3hủ, nhoKrVưng khwNNDông thể miễnoKrV cưỡn78v3g, wNNDnếu 78v3cậu oKrVta oKrVvô luậR5Lkn thếwNND n76Feào cũngR5Lk 76Fekhông poKrVhải là76Fe oKrVcủa co76Fen, cowNNDn phải76Fe học cR5Lkách bwNNDuông tay."

[ Bạn76Fe đang78v3 đọc76Fe truyệnwNND oKrVtại al78v3obooks.vn ]

Phương NoKrVam c76Feó đôoKrVi wNNDkhi cảmwNND t76Fehấy, cuộcR5Lk sống ước78v3 cR5Lkhừng đềuR5Lk rất76Fe công76Fe bằng,78v3 R5Lkông toKrVrời 76Feban c76Feho R5LkManh ManR5Lkh vẻ76Fe xinR5Lkh R5Lkđẹp cùR5Lkng tài oKrVvăn c76Fehương, c78v3ó lẽ76Fe s78v3ẽ kh76Feông chwNNDo co78v3n oKrVbé mộoKrVt đooKrVạn tìoKrVnh yêuoKrV t78v3huận bu76Feồm xuôi gió.

Manh Man76Feh lạiR5Lk oKrVnhư đinhR5Lk đóngoKrV cộtR5Lk nói: 78v3"Ki c76Fea c78v3a là76Fe cR5Lkủa conwNND, cwNNDon wNNDchắc chắn76Fe wNNDthế." 78v3Kỳ thậtR5Lk PwNNDhương 78v3Nam R5Lkcũng buồn wNNDbực 78v3hiểu đR5Lkược, mấy78v3 năR5Lkm 76Fenay, Man76Feh 78v3Manh 78v3cùng thR5Lkằng nhó76Fec 76FePhùng goKrVia twNNDhủy chuoKrVng ở cùng76Fe R5Lkmột noKrVơi, R5Lknói t78v3hật, oKrVtuy n78v3ói chức76Fe vị78v3 cR5Lkha PhùngR5Lk KR5Lki hiệR5Lkn n78v3ay khôngwNND thấwNNDp, nhưng oKrVdù saoKrVo cũR5Lkng khwNNDông có76Fe oKrVnền tảwNNDng gì,oKrV xéoKrVt d76Feòng d78v3õi, cùn78v3g R5LkPhương gi78v3a tuyệtR5Lk đối không78v3 mwNNDôn đ78v3ăng hộwNND đối.

Hơn nữawNND MwNNDanh ManwNNDh cwNNDòn xuấtR5Lk sắcoKrV như voKrVậy, oKrVlà moKrVột kR5Lkhối bR5Lkảo vR5Lkật tronwNNDg lònoKrVg ôn76Feg oKrVbà oKrVPhương 78v3gia, 76Fetừ nhỏ78v3 đến76Fe lR5Lkớn với76Fe tiểuR5Lk nha đầuwNND oKrVkhông coKrVó nwNNDửa 78v3điểm khôngwNND v78v3ừa 76Feý, đR5Lkối voKrVới coR5Lkn oKrVbé cù76Feng aoKrVnh 78v3trai lR5Lkại nghiêm 76Fe khắc dR5Lkạy dỗ,76Fe đến78v3 kwNNDhi Ma78v3nh Ma76Fenh l78v3ớn lênwNND, m76Feột chú76Fet cũnR5Lkg khôngoKrV giảR5Lkm, 78v3cũng wNNDmay tiểoKrVu nha đầuoKrV khôngwNND oKrVchịu twNNDhua R5Lkkém, 76Fecó 78v3chủ oKrVý củwNNDa mìnoKrVh, rấtwNND c76Feó nguyêwNNDn tắc.

Theo 78v3ý ô76Feng oKrVbà Phương78v3 78v3gia, q76Feuét mắt đả76Feo qu78v3a, toànwNND thế78v3 giớioKrV cũn76Feg kh76Feông R5Lkthấy 78v3có mộtoKrV tiểR5Lku tửwNND nàwNNDo cówNND thR5Lkể R5Lkxứng vớwNNDi cháu gái76Fe bwNNDảo bốR5Lki này,R5Lk cà76Feng đừngwNND nwNNDói đếnR5Lk tiểuR5Lk t78v3ử Phùng78v3 gwNNDia, chẳ78v3ng qu76Fea oKrVchuyện t78v3iểu nha đầuwNND quyếoKrVt định,76Fe ThoKrViên VươngR5Lk oKrVlão tử76Fe cũ78v3ng khônwNNDg sửawNND được,R5Lk điR5Lkểm R5Lkấy khôR5Lkng kh78v3ác gì cha76Fe c76Feon béoKrV R5Lk- Phươn78v3g CwNNDhấn Đông.

Ông R5Lkbà PhwNNDương R5Lkgia khôwNNDng phảnR5Lk đối, nhưngR5Lk 78v3cũng c78v3hưa tán78v3 thànhwNND, loKrVại nR5Lkói năoKrVm toKrVrước, t76Feheo 76Feý MaoKrVnh MwNNDanh đ78v3em PhR5Lkùng KR5Lki đưaR5Lk vào quânwNND kh78v3u BwNND, đây78v3 78v3cũng cowNNDi nR5Lkhư 76Fengầm đồnR5Lkg R5Lký đ76Fei! ChwNNDo oKrVnên mớiR5Lk nR5Lkói noKrVguyên tắcoKrV coKrVủa Ông bàwNND 78v3Phương gi78v3a, ởR5Lk wNNDtrên ngườ76Fei nhwNNDa đầuR5Lk 76Fekia choKrVo tớiwNND bâR5Lky giờwNND đề76Feu không76Fe có78v3 giá trị.

Đối v78v3ới đoạnR5Lk tìnwNNDh wNNDcảm lwNNDưu luyếR5Lkn ngoài 78v3ý 76Femuốn củ78v3a PhùngoKrV KoKrVi oKrVba wNNDnăm trướcR5Lk đ76Feây, wNNDPhương R5Lkgia rấtR5Lk r78v3õ ràng78v3, dR5Lkù 78v3sao người R5LkManh Ma76Fenh 76Femuốn gả76Fe ởR5Lk tron78v3g quâ76Fen R5Lkđội, oKrVmọi ngườioKrV t76Ferong q78v3uân kR5Lkhu làmR5Lk 78v3sao oKrVcó thể 76Fenhìn nhưR5Lk khôngwNND thấy,wNND tu76Fey rằng76Fe 78v3cuối cùnR5Lkg oKrVđã gioKrVải quyết,wNND noKrVhưng chuyệR5Lkn này,78v3 Phương oKrVNam R5Lkcảm thấy,R5Lk 78v3sẽ là78v3 mộ76Fet khốoKrVi chướngwNND n76Fegại trêoKrVn đườngR5Lk Ma78v3nh Man78v3h 76Fetruy đuổi tình76Fe yê78v3u, dùwNND wNNDsao cũnoKrVg kh76Feông qR5Lkuang min78v3h l78v3ỗi lạc.

Tính tì76Fenh PhoKrVùng KoKrVi lạ76Fei koKrVhông hoKrVề có chuyểnoKrV biến,oKrV c76Feho nên,76Fe wNNDhiện tại76Fe PR5Lkhương NR5Lkam ch78v3o là76Fe tioKrVểu nhoKrVa đầuoKrV nên78v3 coKrVó 76Fedự phòng, mi78v3ễn chR5Lko đếwNNDn l76Feúc đoKrVó 76Felại nwNNDgã đa76Feu khô76Feng đứngR5Lk dậywNND nổi.

Phương N76Feam oKrVquyết địwNNDnh khôn76Feg oKrVcùng tiểu n78v3ha đầR5Lku thả78v3o luậR5Lkn wNNDviệc nà76Fey nữoKrVa, dùR5Lk sa78v3o 76FeManh Ma76Fenh wNNDmới mườioKrV c76Fehín, cònoKrV chưa tốt76Fe noKrVghiệp đạwNNDi R5Lkhọc, việcoKrV yêuoKrV đươngoKrV kếtwNND oKrVhôn còoKrVn rấtoKrV sớm,78v3 nóiwNND tR5Lkránh soKrVang đềoKrV tài kháwNNDc: "NR5Lkghe HiwNNDểu PR5Lkhong nói,R5Lk cwNNDon tR5Lkham g76Feia CR5Lkâu lạcoKrV bwNNDộ 76Feleo nú76Fei, thếwNND nàoR5Lk? 76FeCó cần cô76Fe tàR5Lki wNNDtrợ 78v3một chút76Fe tàR5Lki chíR5Lknh haR5Lky không?"

Mắt M76Feanh MwNNDanh swNNDáng wNNDlên wNNDvội và78v3ng gật đầu:76Fe "DwNNDạ! 78v3Cần, cần,R5Lk cô78v3 76Felà tốwNNDt nhất!R5Lk" PhươngoKrV R5LkNam vỗwNND vỗR5Lk kR5Lkhuôn mặt76Fe nhỏ nhắnoKrV đỏwNND bừngwNND c78v3ủa coR5Lkn bé:oKrV "NhócR5Lk nịnhoKrV hótwNND, trá76Fech sawNNDo b78v3à n76Feội wNNDnói c78v3on oKrVlà ti76Feểu tham R5Lktiền, ti76Feền mừngR5Lk tuổ78v3i hà76Feng năm76Fe của76Fe oKrVcon, R5Lkhọc wNNDbổng, đi76Fe 78v3đâu wNNDhết rồi,oKrV 78v3cũng không thấyR5Lk cooKrVn m78v3ua cR5Lkái gì."

Manh MawNNDnh c76Fehu moKrViệng: "ĐâyoKrV làR5Lk đồ wNND cưới củaoKrV n78v3gười oKrVta, khô78v3ng thểwNND động76Fe vào78v3, chuẩnoKrV bịR5Lk oKrVcho tươngwNND la78v3i wNNDsống cwNNDùng K76Fei ca wNNDca." Phươn78v3g N78v3am R5Lkbật cười:wNND "NghwNNDĩ đ76Feến lâR5Lku dàioKrV R5Lkthật nhỉ78v3, co76Fen sợ78v3 còR5Lkn thiếu nhiềR5Lku tiềoKrVn saoKrVo, R5Lkyên toKrVâm, đR5Lkồ R5Lkcưới tươngoKrV laoKrVi c76Feô r76Fea cR5Lkho coKrVon, muốoKrVn wNNDbao nhiêu78v3 có bấyR5Lk n76Fehiêu." MoKrVanh MawNNDnh lắc78v3 đầu:wNND 76Fe"Cô 78v3thương co76Fen, oKrVcon biết,wNND NhoKrVưng cR5Lkon muốn tự76Fe mìnhR5Lk đwNNDể wNNDdành twNNDiền, dùng78v3 n76Feăng lựcR5Lk cR5Lkủa mìoKrVnh kiếmR5Lk tiềnR5Lk, 76FeKi c78v3a cR5Lka 76Fecũng như 78v3thế, awNNDnh ấy78v3 c78v3ho tớoKrVi bâ78v3y giờ76Fe cũngR5Lk khôoKrVng lấoKrVy cR5Lkủa c78v3ô choKrVú một76Fe đồwNNDng wNNDnào, nếuwNND coKrVon gả c78v3ho R5Lkanh ấ78v3y, phảioKrV twNNDôn trọ78v3ng an78v3h ấy."

Phương NoKrVam thở78v3 76Fedài: "78v3Tiểu n76Feha đầu, cooKrVn hoKrVành động78v3 điên76Fe rồ78v3 aR5Lk! Đến76Fe đâR5Lky, 78v3nói R5Lkcho côoKrV ngwNNDhe, 76FeCâu loKrVạc boKrVộ leR5Lko núR5Lki các 76Fe con cóR5Lk hoạt78v3 76Feđộng gì..."

Phương wNNDManh Man76Feh khônR5Lkg nwNNDghĩ mìR5Lknh hành 76Feđộng điênoKrV 78v3rồ, v76Feì 76Fecô thícwNNDh PhùoKrVng 76FeKi, khR5Lkông c76Feó đạooKrV wNNDlý, khôn78v3g cóR5Lk nguy78v3ên nhwNNDân, cô chR5Lkỉ biết,wNND cô76Fe mR5Lkuốn gả78v3 ch76Feo R5Lkanh, wNNDcùng a76Fenh R5Lkcả đờiR5Lk bêwNNDn nhau76Fe, cô76Fe khR5Lkông b78v3iết oKrVđây là 78v3cố chấp,wNND wNNDhay làR5Lk t78v3ình yoKrVêu củwNNDa cô.

"Phương Man76Feh Manh76Fe!" Manh MoKrVanh wNNDtừ tron78v3g loKrVớp học76Fe R5Lkđi rawNND, 76Feliền thR5Lkấy R5Lkở đ76Feối wNNDdiện mộtwNND wNNDnam 78v3sinh l78v3ớp toKrVrên đứng dướioKrV á78v3nh mặoKrVt trờwNNDi, mR5Lkặc oKrVdù bêwNNDn ngườ78v3i Man78v3h MaR5Lknh ch76Feưa từnwNNDg 78v3thiếu quoKrVa naR5Lkm si76Fenh điểR5Lkn trai, nhwNNDưng S78v3ài TwNNDử wNNDHiên wNNDvẫn l76Feàm MaoKrVnh MR5Lkanh k78v3inh diễR5Lkm mộtwNND trận76Fe nhưwNND cũ.

Sài TwNNDử wNNDHiên là76Fe đR5Lkàn wNNDanh năoKrVm bwNNDa, wNNDcũng liên twNNDục 78v3là trợ76Fe giảng76Fe b76Fea 76Fenăm, danR5Lkh toKrViếng nhưoKrV 76Fecồn, vô76Fe cù78v3ng oKrVtài g76Feiỏi, oKrVngười ngưỡng moKrVộ 76Fevô 78v3số, 78v3nhân vwNNDật t76Feinh oKrVanh củaoKrV trườn76Feg LuậtwNND, oKrVcũng 76Felà noKrVhóm trưởng76Fe của78v3 Câu lạcR5Lk b78v3ộ l76Feeo núi.

Lúc trướcwNND MR5Lkanh MwNNDanh lự76Fea oKrVchọn CâuwNND lạc bộ76Fe lwNNDeo núi76Fe, h78v3oàn toàoKrVn l76Feà oKrVvì thícoKrVh oKrVvận độngwNND leR5Lko núi,oKrV Man76Feh Man78v3h thícwNNDh cá76Fei loạ78v3i cảm R5Lkgiác ch76Feinh phụcoKrV nú76Fei cawNNDo này76Fe, wNNDcó một78v3 loạwNNDi 76Fethỏa 78v3mãn cực78v3 hạn,76Fe tựa76Fe nhưR5Lk cR5Lkha 78v3cô nói, đứnR5Lkg R5Lkở đỉn78v3h núiR5Lk nhR5Lkìn xuống,oKrV 76Fethiên quânR5Lk vạnR5Lk 78v3mã 78v3đều ở78v3 dưoKrVới chân.

Cha cô78v3 l78v3à quâ78v3n 78v3nhân, 76Fexứng vớiR5Lk danh phoKrVận wNNDquân nhoKrVân, oKrVmang qR5Lkuân hoKrVàm tướng76Fe qoKrVuân, mwNNDẹ từnR5Lkg nR5Lkói R5Lkqua nhiềuR5Lk R5Lklần, nếu78v3 hiệoKrVn tại 76Felà 76Fethời kìR5Lk chiến78v3 toKrVranh, cR5Lkha côwNND khR5Lkẳng đ78v3ịnh swNNDẽ r76Fea chiến78v3 trườn78v3g oKrVchém giết,oKrV nam 78v3nhi làwNND ph76Feải roKrVa rR5Lkoi giụ78v3c 76Fengựa, đá76Fenh đônwNNDg d78v3ẹp bắoKrVc, đoKrVây 78v3là koKrViểu ngR5Lkười củaR5Lk ch76Fea cô, cũoKrVng là76Fe củ76Fea KR5Lki wNNDca ca.

Cha cwNNDô R5Lkmang d76Feòng máuwNND quânoKrV nR5Lkhân, trong toKrVhân thwNNDể cR5Lkô cũnoKrVg cóoKrV, nhưwNNDng màoKrV 76Feso soKrVánh v78v3ới 76FeKi oKrVca caR5Lk, 78v3lại boKrVé wNNDnhỏ khô76Feng đáng R5Lk kể, nghR5Lkĩ moKrVông luR5Lkng, oKrVManh MR5Lkanh phụcwNND hồR5Lki ti76Fenh thầwNNDn lại,76Fe cóR5Lk choKrVút kh76Feông kiên78v3 nhẫn nhìnoKrV wNNDqua S76Feài 78v3Tử Hiên.

Lúc trưR5Lkớc twNNDhật koKrVhông bi78v3ết nhóm 78v3trưởng C78v3âu lạcoKrV bộ76Fe lR5Lkeo núwNNDi chí76Fenh l76Feà vịwNND 76Fetrợ oKrVgiảng d76Feanh tiwNNDếng wNNDnhư cồn76Fe nàoKrVy, nếu bi78v3ết, R5Lkcô wNNDsẽ trố76Fen xoKrVa oKrVtám thước,wNND tro78v3ng mắ78v3t 76Fecô 76Fehiện lên76Fe oKrVvẻ 78v3không kiêwNNDn noKrVhẫn, SoKrVài Tử H76Feiên R5Lkcũng không78v3 xR5Lkem nhẹ.

Có đoKrVôi khR5Lki oKrVSài TửoKrV HiênR5Lk thực78v3 cảm thấ78v3y, wNNDPhương Man78v3h MR5Lkanh 78v3là ô76Feng tr76Feời cốoKrV R5Lký phwNNDái x76Feuống trừnoKrVg phạtwNND a76Fenh, trừngR5Lk phạtoKrV anh 76Femấy 78v3năm 76Fenay mắtoKrV coKrVao hơnwNND đầu,76Fe oKrVlần đầuwNND 78v3tiên wNNDnhìn 78v3thấy M76Feanh MR5Lkanh, anwNNDh liền wNND chấn đ76Feộng, áooKrV thuwNNDn quầnoKrV wNNDjean 78v3đơn gR5Lkiản twNNDrên ngườioKrV cô78v3, wNNDcũng cóoKrV R5Lkthể tỏ78v3a r78v3a một loạR5Lki xoKrVinh đẹoKrVp khôngR5Lk thểR5Lk bỏwNND qua78v3, côoKrV đẹpwNND khiếoKrVn ánwNNDh mặtoKrV R5Lktrời th76Feáng chínoKrV l76Feúc ấywNND cũng nhạtwNND đi78v3 rất76Fe nhiều,76Fe 78v3mà đóR5Lkn oKrVngười mớiwNND đếnoKrV bằ76Feng một76Fe kh78v3úc đàn76Fe R5Lkcello 76Fe(đàn violong loại78v3 wNNDlớn) chuyê78v3n ngwNNDhiệp l76Feinh động78v3, gầnwNND oKrVnhư gwNNDây ngỡ78v3 noKrVgàng twNNDất cR5Lkả th76Feầy trò oKrVở đây.

[ BạnR5Lk đR5Lkang đọcR5Lk truyệnR5Lk tại76Fe aloboooKrVks.vn ]

Yêu coKrVô wNNDgái nh76Feư vậoKrVy, dườ76Feng nhwNNDư r78v3ất dễ dàng76Fe, SR5Lkài TửoKrV 78v3Hiên cũ78v3ng không76Fe ngoạiwNND lệ,76Fe oKrVSài TửoKrV oKrVHiên lập76Fe lớpoKrV oKrVhọc leoKrVo n76Feúi, là chiêu78v3 bàwNNDi wNNDcủa CâwNNDu lạc76Fe wNNDbộ, t78v3uy r76Feằng kh78v3ông thể76Fe n76Feói khôngR5Lk hấp78v3 dẫwNNDn nwNNDữ R5Lksinh, nhưng wNNDđối vớiwNND thoKrVể chR5Lkất có76Fe yêR5Lku cầ78v3u rấtwNND cao76Fe, oKrVbởi vậy,R5Lk mwNNDặc dùwNND coKrVó Sà76Fei TR5Lkử HR5Lkiên 78v3- mộoKrVt oKrVđại soái cwNNDa hấR5Lkp dẫnR5Lk như76Fe vậyR5Lk, hội76Fe R5Lkviên R5Lkthu vàowNND hoKrVàng nwNNDăm cũwNNDng khônoKrVg nhiềoKrVu, m76Feà Manh R5Lk Manh vR5Lkào l78v3ại tR5Lkương đốwNNDi oKrVdễ dàng.

Sài ToKrVử HwNNDiên khoKrVông kwNNDhỏi tự76Fe gi78v3ễu, toKrVhì ra mwNNDình cũwNNDng 78v3có lúc76Fe R5Lklấy viR5Lkệc c78v3ông mưu76Fe tR5Lkính việcwNND tưR5Lk nhưR5Lk vậy,oKrV nhưnR5Lkg S78v3ài T76Feử Hiên rấ78v3t n78v3hanh liềnR5Lk ph78v3át h78v3iện, ch76Feo dù78v3 ManR5Lkh wNNDManh và78v3 anwNNDh 76Fesinh wNNDhoạt troKrVong cùn78v3g Câu76Fe lạc bộ,oKrV a76Fenh c78v3ũng kh76Feông chiếmoKrV 78v3nhiều R5Lkưu thếoKrV lắm,wNND 76Fephải nR5Lkói, Phương76Fe Man76Feh Man76Feh đốwNNDi đãi vớiR5Lk tấtoKrV cảoKrV R5Lknam sinR5Lkh tR5Lkheo đuổi76Fe 78v3cô cũng78v3 khôn78v3g kR5Lkhác R5Lkgì nh78v3au, baoKrVo gồR5Lkm 76Fecả aR5Lknh, một năm78v3 trR5Lkôi quaoKrV, oKrVnam sR5Lkinh khác76Fe wNNDdo 78v3Manh Ma76Fenh wNNDđối xửwNND lạnoKrVh R5Lknhạt, đềoKrVu lwNNDùi oKrVxa trăm bướwNNDc, cwNNDhỉ 76Fecó 76FeSài Tử78v3 Hiên78v3 thủR5Lky chunoKrVg bá78v3m oKrVriết khônwNNDg tha.

Sài TửwNND HiêR5Lkn đioKrV tới,oKrV đư76Fea wNNDtay R5Lkmuốn đỡR5Lk cặp sá78v3ch oKrVtrên vawNNDi MwNNDanh 78v3Manh, bịR5Lk oKrVManh MawNNDnh 76Fecười tủm78v3 tỉmwNND tR5Lkránh oKrVra: "ĐànR5Lk anhoKrV à, 78v3em oKrVtự m78v3ình man78v3g được78v3, eR5Lkm R5Lkcũng khwNNDông muốnoKrV wNNDbị ng78v3ười h76Feận oKrVvì đượcR5Lk đàoKrVn wNNDanh ngưỡ76Feng mộ đâu."

Sài wNNDTử H78v3iên kh78v3ông choKrVo 78v3là phoKrVải, rất cóR5Lk pho78v3ng độR5Lk cườiR5Lk cười:R5Lk "76FeAnh 78v3đến thông76Fe báR5Lko vớiwNND emoKrV, cuốioKrV wNNDtuần nàR5Lky Câ78v3u lạoKrVc oKrVbộ leo n78v3úi oKrVcó hoạt78v3 độ76Feng, địoKrVa đioKrVểm tậpR5Lk hợwNNDp cóoKrV hơiwNND xR5Lka, oKrVanh s78v3ẽ wNNDlái R5Lkxe đếnwNND đón em!"

Manh oKrVManh nghiênR5Lkg R5Lkđầu nh76Feìn a78v3nh, ánh mắtoKrV sángoKrV 78v3lên nhR5Lkư ngR5Lkọc, wNNDlàm S76Feài Tử76Fe 78v3Hiên cóR5Lk mộwNNDt ch76Feút thất76Fe thầR5Lkn: R5Lk"Đàn an78v3h à, 78v3 chỉ soKrVố thôn78v3g mR5Lkinh 76Fecủa eoKrVm thấp76Fe nhưR5Lk vậ76Fey sR5Lkao, wNNDanh nR5Lkói 78v3cho oKrVem biếtR5Lk địoKrVa wNNDđiểm tập78v3 hợp R5Lk là được,76Fe e78v3m sẽ76Fe bwNNDảo an78v3h hR5Lkọ đưa76Fe đi."

Tác giảoKrV cR5Lkó lwNNDời muoKrVốn nói:wNND bạnR5Lk boKrVè cùng nghiệp78v3 vwNNDăn chưR5Lkơng, thíoKrVch nhì78v3n oKrVthấy: 《oKrV vwNNDăn chươngR5Lk như76Fe oKrVthể c76Feấy càR5Lky, mR5Lkùi wNNDhoa th78v3ảo luận78v3 quaR5Lknh năm đượcoKrV m76Feùa 》