You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,Un4joL l5XMBhnúc trước5XMBhn 5XMBhncô Aaodaslàm thế5XMBhn 5XMBhnnào màUn4joL th5XMBhnành côn23g gả5XMBhn ch5XMBhno dượngUn4joL, bAaodasà Un4joLnội 5XMBhnnói, lúc trưAaodasớc dAaodasượng lAaodasà thUn4joLầy giá5XMBhno của23 Un4joLcô mUn4joLà?" Phươn5XMBhng MaAaodasnh AaodasManh ô23m 23cánh ta5XMBhny Phương N5XMBhnam q23uấn trAaodasên ng5XMBhnười cô,Un4joL mắtUn4joL tUn4joLo ch5XMBhnớp 23chớp, hết23 sứcAaodas 5XMBhnđáng yêu.

Phương NaAaodasm gõ23 5XMBhnlên Un4joLcái Aaodastrán củaUn4joL cô: "Thế23 nào?Un4joL TiểUn4joLu AaodasManh AaodasManh nh5XMBhnà cAaodashúng t5XMBhna sốt23 rAaodasuột, m5XMBhnuốn gUn4joLạt Aaodaskhối đAaodasầu gỗ23 Phùng giaAaodas ki23a lừaAaodas v5XMBhnề nhAaodasà rồ5XMBhni sa23o?" MaAaodasnh Man5XMBhnh c5XMBhnhu miệnUn4joLg, đứ23ng trAaodasước Un4joLmặt Phương N23am xUn4joLoay m5XMBhnột vònAaodasg: "C23ô àAaodas, c23ô nó23i c5XMBhnon cUn4joLó p23hải rấtUn4joL đẹp5XMBhn h23ay khôUn4joLng, h5XMBhnay l23à còn khiếm23 Aaodaskhuyết hUn4joLương Un4joLvị phụUn4joL nữAaodas, v5XMBhnì s23ao KUn4joLi cAaodasa Aaodasca mộ23t c23hút phảnUn4joL Aaodasứng c23ũng không có?"

Phương AaodasNam lUn4joLàm Un4joLnhư 23thật Un4joLsự đáUn4joLnh giá chá23u gáAaodasi mộtAaodas vòng,5XMBhn nóiAaodas 23thật, tiUn4joLểu nUn4joLha 23đầu xiAaodasnh đẹ23p cóAaodas điể5XMBhnm khiUn4joLến người23 hAaodasận, tư sắc23 ngũAaodas q23uan ho5XMBhnàn tUn4joLoàn 23thừa kUn4joLế nAaodashà mẹ23 đẻ23 cô,Un4joL bAaodasộ dán23g nhỏUn4joL nhắn5XMBhn Un4joLnày 23đi Aaodasđến chỗ nàoUn4joL cũ5XMBhnng Un4joLđều vôAaodas cAaodasùng gây23 Un4joLchú ý,23 nAaodasói đ5XMBhnến 5XMBhnhương vị23 pUn4joLhụ nữUn4joL, tiểUn4joLu Un4joLcô Un4joLnương mười chínAaodas tUn4joLuổi, thAaodasì Un4joLđương n5XMBhnhiên t5XMBhnhiếu mUn4joLột chAaodasút hươnUn4joLg vịAaodas ph5XMBhnụ nữ23 rồiUn4joL, nhUn4joLưng Un4joLcái lo23ại thanh xuânAaodas vUn4joLô hạnUn4joL n5XMBhnày, càngAaodas t5XMBhnoả sángUn4joL loUn4joLá m5XMBhnắt ở23 t23rên người23 cô.

[ Bạ5XMBhnn đUn4joLang đọcUn4joL truyệUn4joLn tại5XMBhn alUn4joLobooks.vn ]

Từ lúcAaodas mới23 đi5XMBhn học,23 đãAaodas tr5XMBhnêu chọc kUn4joLhông ítUn4joL nUn4joLam si5XMBhnnh, mà23 nhUn4joLa đầAaodasu Aaodaskia dáAaodasng Aaodasdấp rất23 u23yển c5XMBhnhuyển nhẹ5XMBhn nh5XMBhnàng, t23ính tình ẩ5XMBhnn bê5XMBhnn tron5XMBhng Un4joLlại 23thật Un4joLsự lAaodasà... Phương23 Na5XMBhnm kUn4joLhông khỏiUn4joL t5XMBhnhở dài23. 5XMBhnBà Aaodasnội Man23h Manh Un4joLnói Aaodastiểu nh5XMBhna 5XMBhnđầu giốngAaodas cô5XMBhn, PhươnUn4joLg AaodasNam cảmAaodas Un4joLthấy, nhAaodasa đầuAaodas k23ia hoUn4joLàn Aaodastoàn lUn4joLà tAaodasrò giỏi 5XMBhnhơn thầAaodasy, Un4joLkhí thế23 ápAaodas đảUn4joLo, ít5XMBhn 23nhất c23ô 5XMBhnkhi đUn4joLó vẫn23 5XMBhnlà Aaodascó vẻAaodas uyển5XMBhn chuyển,Aaodas không giốUn4joLng nh5XMBhna đầUn4joLu k23ia Aaodascó thểAaodas đAaodasem nUn4joLgười đảAaodas kUn4joLích đAaodasến ngậpAaodas troUn4joLng bùn.

Cô cònUn4joL nhớAaodas, 5XMBhnlúc tiểu23 Aaodasnha đầu23 họ23c trung h5XMBhnọc, Un4joLlúc đầuAaodas 5XMBhncó naUn4joLm sin5XMBhnh thíchUn4joL cUn4joLon Aaodasbé, tUn4joLrên đườngAaodas taUn4joLn h23ọc 23ngăn coAaodasn bé5XMBhn lại 23 mà thổ5XMBhn l5XMBhnộ, 5XMBhnlúc ấy5XMBhn Un4joLbản th23ân đUn4joLúng lUn4joLúc t5XMBhniện đường5XMBhn đi5XMBhn đón23 23nó, nUn4joLhìn thấyUn4joL thậUn4joLt rõ ràng.

Lại nói23, na23m sinUn4joLh ki5XMBhna Aaodasthực rấtAaodas 5XMBhnxuất sắc, mặcAaodas 23dù l23ộ Aaodaschút vẻ5XMBhn 5XMBhnngây ngô5XMBhn, nhưnAaodasg cũnAaodasg Un4joLkhông p23hải 5XMBhnnam 5XMBhnsinh bì23nh thường, Un4joLchọn thờiAaodas gia5XMBhnn Aaodasđó, 5XMBhntất nhiê23n k23hông phải5XMBhn phàmUn4joL pUn4joLhu tụcUn4joL 5XMBhntử, ch5XMBhnỉ tUn4joLiếc g23ặp g23ỡ phải Aaodas tiểu Aaodasnha đầu,Aaodas chắcUn4joL đờiAaodas trư23ớc Aaodaskhông đốt23 nhan5XMBhng thUn4joLơm, nêUn4joLn mới5XMBhn lư5XMBhnu lại5XMBhn một5XMBhn bóng5XMBhn ma 5XMBhnthế này.

Tiểu Ma5XMBhnnh Ma5XMBhnnh đùa5XMBhn nghị5XMBhnch đầuUn4joL quaiUn4joL ba lôAaodas ở5XMBhn Aaodastrên va23i, đánAaodash giá5XMBhn đốiUn4joL phUn4joLương một23 vònAaodasg từAaodas trêUn4joLn xuốAaodasng dưới,Aaodas Un4joLđầu 23ngón út xinh23 đẹp5XMBhn vUn4joLươn raUn4joL, 23nói thẳng:23 "Bạ5XMBhnn mUn4joLuốn the5XMBhno đuổi23 tôi?"

Phương NUn4joLam ngồ23i Un4joLở t5XMBhnrong Aaodasxe, cũng23 có23 thể thấyAaodas khu23ôn Un4joLmặt na5XMBhnm sAaodasinh 23tuấn tú5XMBhn ki23a Aaodasđỏ bừnUn4joLg, nUn4joLhưng vUn4joLẫn cốAaodas Un4joLlấy hAaodasết dAaodasũng khí gật23 23gật đầu,23 ánh5XMBhn m5XMBhnắt thẳng5XMBhn tUn4joLắp dừngAaodas Aaodasở Aaodastrên Aaodasmặt 23Tiểu MaAaodasnh M23anh, ánUn4joLh Aaodasmắt nóng bAaodasỏng ch5XMBhnân tAaodashành Aaodasnhư thế5XMBhn, m23à ManAaodash 23Manh lại5XMBhn 23ôm cáAaodasnh ta5XMBhny lạn5XMBhnh lạnh5XMBhn nói5XMBhn: "Dựa vàAaodaso c5XMBhnái gì..."

Phương NUn4joLam b23i a5XMBhni thaUn4joLy Un4joLnam Aaodassinh kia23 hồi lâUn4joLu, gặp5XMBhn gỡUn4joL Aaodastiểu m5XMBhna nữUn4joL Aaodasnhà cô,Aaodas xAaodasem như5XMBhn 23cậu 5XMBhnta xAaodasui xẻoAaodas. Tiểu23 MAaodasanh MaAaodasnh bề nAaodasgoài giốngUn4joL mẹ,Un4joL nộiAaodas 23tâm lại5XMBhn 5XMBhncùng mì23nh Un4joLcó đượcUn4joL ý5XMBhn Aaodaschí mạn23h 23mẽ cUn4joLủa Un4joLanh 5XMBhntrai, giốn23g nhau như23 đ5XMBhnúc, từ23 n23hỏ Un4joLđã biếtAaodas mìUn4joLnh 5XMBhnmuốn cái5XMBhn gìUn4joL, Un4joLlàm nhAaodasư th23ế Un4joLnào, ngườiAaodas kh23ác nói23 cái gì,5XMBhn khuyê5XMBhnn 23cái gì,23 cAaodasũng khôUn4joLng nghUn4joLe, chỉ5XMBhn 23nhận thứcUn4joL đAaodasúng mộAaodast coAaodasn đườngAaodas 5XMBhncó tAaodashể đi đến.

Dĩ n23hiên, tí5XMBhnnh cáchAaodas 5XMBhnđó nóUn4joL thựcAaodas giAaodasống cha nóAaodas, TAaodasiểu AaodasManh MaUn4joLnh cũnUn4joLg rấtAaodas Aaodasgiống cAaodasô củUn4joLa m5XMBhnình, tóm5XMBhn lạ23i, 5XMBhnlà mộ5XMBhnt th23ể tổng h5XMBhnợp, 23rất sớ5XMBhnm, Ph5XMBhnương Na5XMBhnm đãUn4joL bi23ết, na23m nAaodashân thAaodasuần ph5XMBhnục được23 tiểu23 Un4joLma nữUn4joL nAaodashà cô, trêUn4joLn tAaodashế giớiUn4joL nAaodasày căAaodasn 23bản k5XMBhnhông cóAaodas, tr5XMBhnừ ph5XMBhni Aaodascô nhỏ5XMBhn t5XMBhnự nguyệ5XMBhnn bị5XMBhn thuầUn4joLn phụ23c, tựa nhưAaodas th5XMBhnằng nhó23c củ23a PhùngUn4joL gia.

Trong nhà,Un4joL Aaodasông b5XMBhnà nộUn4joLi củAaodasa ManUn4joLh Manh Un4joL đều buồnAaodas bựcAaodas, tiểu5XMBhn Un4joLma n23ữ tính5XMBhn tìnAaodash hoạtUn4joL 23bát 5XMBhnnhư vUn4joLậy t23ại sUn4joLao lAaodasại t23hích đầu5XMBhn Aaodasgỗ ngốc nghếc23h n23hà họ23 PhùngAaodas, nóiAaodas đầu23 23gỗ ngốc5XMBhn 5XMBhnnghếch mộtAaodas 5XMBhnchút cũngAaodas kh5XMBhnông Aaodassai, từ Aaodasnhỏ đến5XMBhn 5XMBhnlớn, Un4joLbị Man23h 23Manh q23uấn lấyAaodas nhiềUn4joLu nUn4joLăm như5XMBhn vậy,23 ti23ểu t23ử Un4joLkia Aaodascũng không hiểu23 đượ5XMBhnc, khôngAaodas phải23 đUn4joLầu gỗAaodas ngốUn4joLc nghếch5XMBhn 5XMBhnlà cái5XMBhn gUn4joLì, 23không chAaodasỉ làUn4joL đầu23 gỗ23 ngốc nghếcAaodash, màUn4joL làAaodas đ5XMBhnầu 5XMBhngỗ ngốUn4joLc nghếAaodasch ngànUn4joL năm.

Năm đóUn4joL, ch23a c23ủa cậu23 Aaodasta 5XMBhn- H5XMBhniểu Phong s23o vớ23i tiAaodasểu tUn4joLử nAaodasày thôn23g Aaodasminh 5XMBhnhơn Un4joLnhiều. Phươn23g N23am đe5XMBhnm Man23h Ma5XMBhnnh 23túm đ5XMBhnến bên ngườ23i mình,5XMBhn n5XMBhnhìn côUn4joL nóiUn4joL: "C23on cần23 cái23 hươAaodasng vị5XMBhn pAaodashụ 5XMBhnnữ để23 Un4joLlàm gìUn4joL, tiểuAaodas nha 23 đầu mớUn4joLi lớnAaodas nUn4joLày, vị23 n23ữ nhâ5XMBhnn có5XMBhn thểUn4joL 5XMBhntheo Aaodasthời Aaodasgian cAaodashồng 23chất đi23 Aaodasra, màUn4joL Un4joLthanh xuân thìAaodas kUn4joLhông Un4joLquay lạiUn4joL, chAaodaso nênAaodas càng5XMBhn đán23g giUn4joLá, cUn4joLàng Aaodasphải qu5XMBhný trọng."

Phương MUn4joLanh Ma5XMBhnnh Un4joLchu miệng: "Nh23ưng co23n thấy23 mẹ5XMBhn nhAaodasư vậyUn4joL, côAaodas xAaodasem 5XMBhnánh Un4joLmắt củaAaodas chAaodasa mỗAaodasi 23lần nh5XMBhnìn mẹ5XMBhn Aaodasđều 23ôn nhu, giUn4joLống 5XMBhnnhư nângUn4joL tr23ên ta5XMBhny 5XMBhnsợ rớAaodast, coAaodasn cũnUn4joLg muốn5XMBhn 23khiến Aaodascho KUn4joLi c5XMBhna Un4joLca nhìnAaodas 23con như vậy."

Phương N5XMBhnam bấ5XMBhnt giácAaodas m5XMBhnỉm cười: Un4joL"Cho nAaodasên 5XMBhncon ở23 23trước mặt5XMBhn tiUn4joLểu tử23 Phùn23g gUn4joLia, nUn4joLgụy trUn4joLang thà23nh bộAaodas d23áng ôn 23 nhu hiề23n Un4joLlành, là5XMBhn cả23m 5XMBhnthấy Aaodasthằng nhó23c đAaodasó thíc23h 23con gAaodasái nh23ư vậy?"

Manh MAaodasanh gUn4joLật đầUn4joLu, kh5XMBhnuôn mặAaodast nhỏ nhắAaodasn xi5XMBhnnh đUn4joLẹp xAaodasẹt 23qua mAaodasột t23ia ảAaodasm đạm:Un4joL "CôUn4joL đã5XMBhn thấy23 rồiAaodas đó5XMBhn, Th5XMBhniệu Tìn5XMBhnh cũng5XMBhn là dUn4joLạng ngườiAaodas 23giống mAaodasẹ, 23lúc tAaodasrước 5XMBhnKi 5XMBhnca cUn4joLa rUn4joLất th5XMBhních 5XMBhncô ta."

Phương AaodasNam 23thương tiUn4joLếc sờUn4joL sUn4joLờ đAaodasỉnh đầu cAaodasô: "MaUn4joLnh M23anh, Un4joLtình yêuAaodas cóUn4joL đôi5XMBhn kAaodashi Un4joLcần trAaodasanh Un4joLthủ, nUn4joLhưng 5XMBhnkhông thAaodasể miễn cưỡng,Aaodas nếuAaodas cậuAaodas 5XMBhnta 5XMBhnvô luận5XMBhn thAaodasế nàoAaodas cũAaodasng khôngUn4joL phảiAaodas 23là củaAaodas co5XMBhnn, cUn4joLon ph5XMBhnải 5XMBhnhọc cách buô23ng tay."

[ BạUn4joLn đangUn4joL đọcUn4joL truyệnAaodas Un4joLtại alobooks.Un4joLvn ]

Phương Un4joLNam c23ó Aaodasđôi kh23i cảmAaodas thấy,5XMBhn cuAaodasộc sống ư5XMBhnớc ch23ừng 23đều rấ5XMBhnt côAaodasng bằng5XMBhn, ôn23g trờiAaodas b23an 23cho Man5XMBhnh M23anh 5XMBhnvẻ 5XMBhnxinh đAaodasẹp cùnUn4joLg tài văUn4joLn chưUn4joLơng, c23ó lẽ5XMBhn Aaodassẽ kh23ông 5XMBhncho Un4joLcon Un4joLbé một23 đoạn5XMBhn tìn23h 23yêu thuậnAaodas bu5XMBhnồm xuôi gió.

Manh Man23h lạiAaodas nhUn4joLư đ5XMBhninh đónAaodasg cộ23t nóiUn4joL: "Ki Un4joLca Aaodasca 23là c23ủa con5XMBhn, co5XMBhnn Un4joLchắc chắAaodasn thế."Aaodas KUn4joLỳ thật23 P5XMBhnhương Un4joLNam cũng buUn4joLồn bực5XMBhn h23iểu được,Un4joL 23mấy nAaodasăm naAaodasy, MAaodasanh MaAaodasnh cùng5XMBhn thằngUn4joL nh5XMBhnóc PhAaodasùng giUn4joLa thủ5XMBhny chAaodasung ở cù23ng m23ột nơi23, n23ói thật,Un4joL Un4joLtuy Un4joLnói chứcUn4joL 23vị ch23a PhùnAaodasg 5XMBhnKi hiện5XMBhn nAaodasay 23không thấp, nhưngUn4joL dù5XMBhn sAaodasao Un4joLcũng kh23ông cUn4joLó nềUn4joLn tAaodasảng gAaodasì, x5XMBhnét d5XMBhnòng dõAaodasi, Aaodascùng PhưUn4joLơng giUn4joLa tuyUn4joLệt đố5XMBhni không mônUn4joL đăn23g h5XMBhnộ đối.

Hơn nữa23 MaAaodasnh M23anh cònUn4joL xuAaodasất sắcUn4joL như 5XMBhn vậy, Un4joLlà mộUn4joLt k5XMBhnhối Un4joLbảo vậtAaodas tronUn4joLg lòngAaodas ô5XMBhnng bAaodasà 5XMBhnPhương giaAaodas, Un4joLtừ Aaodasnhỏ 23đến Aaodaslớn vớiAaodas tiểu nhaAaodas đầu5XMBhn khô23ng cóAaodas Un4joLnửa điểm5XMBhn Aaodaskhông vUn4joLừa ý,Aaodas đốiUn4joL với23 c23on Aaodasbé cùAaodasng anUn4joLh tr23ai lạiAaodas Un4joLnghiêm khắc d23ạy dỗ,Aaodas đế23n kUn4joLhi M23anh AaodasManh 23lớn lên,23 mộtAaodas ch23út cũng5XMBhn k23hông giảm23, cũnUn4joLg Un4joLmay tUn4joLiểu nha đầu5XMBhn 5XMBhnkhông Aaodaschịu thAaodasua k23ém, cóAaodas chủUn4joL Un4joLý Un4joLcủa mìn23h, rất23 cóAaodas nguyAaodasên tắc.

Theo ý23 5XMBhnông bUn4joLà PhUn4joLương giAaodasa, Aaodasquét mắt đảoAaodas Un4joLqua, to5XMBhnàn tUn4joLhế giớiAaodas c5XMBhnũng kh5XMBhnông 5XMBhnthấy cUn4joLó mộtAaodas tiểu23 tửAaodas n23ào có5XMBhn 23thể xứn5XMBhng Un4joLvới cháu gUn4joLái bảo23 bUn4joLối nàUn4joLy, càn23g đừn23g 23nói đếUn4joLn ti5XMBhnểu t23ử Ph23ùng gi5XMBhna, 23chẳng Un4joLqua chuyện5XMBhn tUn4joLiểu nha đầu5XMBhn quy5XMBhnết định,23 ThiêAaodasn Vương5XMBhn 23lão Un4joLtử cũUn4joLng khôn23g s5XMBhnửa được,5XMBhn điể23m ấyUn4joL kh23ông kháUn4joLc gì Un4joL cha co5XMBhnn béAaodas Aaodas- Phương23 Chấ23n Đông.

Ông bà23 PhươAaodasng Aaodasgia kUn4joLhông phả5XMBhnn đối, nhưng5XMBhn cũngUn4joL chưAaodasa táAaodasn 5XMBhnthành, lại23 Un4joLnói 5XMBhnnăm 5XMBhntrước, theUn4joLo Un4joLý MUn4joLanh Man23h 5XMBhnđem PhUn4joLùng 5XMBhnKi đưa và5XMBhno quânAaodas kAaodashu BUn4joL, đâUn4joLy cũUn4joLng Un4joLcoi nhAaodasư ngầmAaodas 23đồng Un4joLý đ23i! CAaodasho nên23 5XMBhnmới Un4joLnói ngu23yên 5XMBhntắc của Un4joL Ông b23à Ph5XMBhnương gUn4joLia, ở23 trênAaodas ng5XMBhnười Aaodasnha đầuUn4joL 23kia 5XMBhncho tới5XMBhn b23ây giờ23 đều23 không5XMBhn cUn4joLó giá trị.

Đối 23với đoạnAaodas tìAaodasnh cAaodasảm lưuUn4joL luyến 5XMBhn ngoài 5XMBhný muốn5XMBhn 23của Ph23ùng K23i b23a nămAaodas trướcUn4joL đâyAaodas, PUn4joLhương 23gia Un4joLrất Aaodasrõ 23ràng, Aaodasdù sao người5XMBhn MaUn4joLnh MUn4joLanh muUn4joLốn gAaodasả ở5XMBhn Aaodastrong qu23ân 5XMBhnđội, mọAaodasi ngườiUn4joL Un4joLtrong qu5XMBhnân Un4joLkhu làm5XMBhn 23sao cUn4joLó thể nhAaodasìn 23như kAaodashông t23hấy, tAaodasuy r23ằng cuAaodasối cùng23 đãUn4joL giUn4joLải qu23yết, nhưnAaodasg chu23yện này, PAaodashương NaUn4joLm cảm5XMBhn t23hấy, Aaodassẽ l5XMBhnà m23ột khốUn4joLi chướng23 ngạiUn4joL trêUn4joLn đ5XMBhnường AaodasManh 23Manh truAaodasy đuổi tìnhAaodas yêuAaodas, dùUn4joL s5XMBhnao cũnUn4joLg khô23ng qua23ng minAaodash lAaodasỗi lạc.

Tính tAaodasình 23Phùng K5XMBhni 23lại khôn5XMBhng hềUn4joL có chuUn4joLyển biến,Aaodas 23cho 23nên, Un4joLhiện tUn4joLại Phươ5XMBhnng NAaodasam cUn4joLho là23 23tiểu nh23a 23đầu nên23 23có dUn4joLự phòng, 5XMBhn miễn chUn4joLo 23đến l5XMBhnúc đó23 lại5XMBhn ngã5XMBhn đaAaodasu khônAaodasg đứ23ng d5XMBhnậy nổi.

Phương NAaodasam quyếtAaodas 5XMBhnđịnh kAaodashông cùng tiUn4joLểu nUn4joLha đầUn4joLu thả23o luậnAaodas việcAaodas nàUn4joLy nữ5XMBhna, 5XMBhndù sAaodasao 23Manh MaUn4joLnh Un4joLmới 5XMBhnmười chíAaodasn, cAaodasòn chưa tốt23 nghiệpAaodas đạiUn4joL h5XMBhnọc, việc5XMBhn yêAaodasu đương5XMBhn kế23t h5XMBhnôn cAaodasòn rất23 23sớm, nó5XMBhni tránh5XMBhn sAaodasang đềAaodas tàiUn4joL khác: "Ng23he H5XMBhniểu Phon5XMBhng Un4joLnói, c23on th5XMBhnam gi23a 5XMBhnCâu l23ạc Aaodasbộ leUn4joLo nUn4joLúi, thếUn4joL Aaodasnào? AaodasCó cần cô23 5XMBhntài trợ5XMBhn m23ột chúUn4joLt tàiAaodas chínAaodash 23hay không?"

Mắt MaAaodasnh MaUn4joLnh sánAaodasg l5XMBhnên Aaodasvội vàn5XMBhng gật đầu:23 "DạUn4joL! Cần,Un4joL cần,Un4joL c5XMBhnô lAaodasà tốtAaodas nhấtUn4joL!" Phương23 AaodasNam 23vỗ 23vỗ khUn4joLuôn mặtUn4joL nhỏ nhắnUn4joL đỏUn4joL bừnAaodasg cAaodasủa co5XMBhnn bé:Un4joL "AaodasNhóc nịnh5XMBhn hótAaodas, tráUn4joLch 23sao bàUn4joL nội5XMBhn nAaodasói cAaodason làAaodas ti23ểu tham Un4joLtiền, tAaodasiền 5XMBhnmừng tuổ23i hàn23g Un4joLnăm của23 Un4joLcon, họAaodasc bổnAaodasg, điAaodas đâAaodasu hế5XMBhnt rồi,Un4joL cũng kh23ông tUn4joLhấy coAaodasn Un4joLmua cáUn4joLi gì."

Manh MaAaodasnh c23hu miệng:Aaodas "Đây5XMBhn là5XMBhn đồ cướAaodasi củaAaodas ngườ5XMBhni ta5XMBhn, kUn4joLhông thể23 độn5XMBhng vàAaodaso, chuUn4joLẩn 5XMBhnbị Un4joLcho tươUn4joLng Aaodaslai sống5XMBhn cùUn4joLng 5XMBhnKi 23ca ca." PhưUn4joLơng NaAaodasm bậtAaodas cười:Aaodas "AaodasNghĩ đế23n lâ23u dUn4joLài Aaodasthật nUn4joLhỉ, coUn4joLn 23sợ còn thiUn4joLếu nhi23ều tiềUn4joLn sa5XMBhno, Un4joLyên t23âm, đồ5XMBhn cư5XMBhnới tươn23g laAaodasi cô5XMBhn 23ra chAaodaso coUn4joLn, muốnUn4joL bAaodasao 23nhiêu có bUn4joLấy nhiê5XMBhnu." MaUn4joLnh Ma5XMBhnnh lắUn4joLc đ23ầu: "Cô23 thươngUn4joL Un4joLcon, co5XMBhnn biếtUn4joL, Nh5XMBhnưng coAaodasn muốn tựUn4joL mình23 để5XMBhn dà5XMBhnnh t5XMBhniền, dùng23 nAaodasăng lựAaodasc c5XMBhnủa m5XMBhnình kiếmAaodas tiền,23 KAaodasi 5XMBhnca cUn4joLa cũAaodasng như Aaodas thế, 5XMBhnanh ấyAaodas c23ho tớiAaodas bâ23y giờ5XMBhn c5XMBhnũng khUn4joLông lAaodasấy 5XMBhncủa 23cô chUn4joLú một5XMBhn đUn4joLồng nàUn4joLo, Un4joLnếu coUn4joLn g5XMBhnả cho a23nh ấ5XMBhny, phả5XMBhni t23ôn 23trọng aAaodasnh ấy."

Phương Un4joLNam thAaodasở dà5XMBhni: "TiểuAaodas nha 5XMBhn đầu, co23n hàn23h độngAaodas điêUn4joLn r5XMBhnồ a23! Đ5XMBhnến đây,Un4joL 23nói cUn4joLho c23ô 23nghe, Un4joLCâu 5XMBhnlạc bộAaodas 23leo n23úi các con23 cUn4joLó hoạt23 động5XMBhn gì..."

Phương Ma23nh MUn4joLanh khôAaodasng ng5XMBhnhĩ 23mình hành Aaodasđộng điên5XMBhn rồ,23 v23ì Un4joLcô thícUn4joLh PhùnUn4joLg K5XMBhni, k5XMBhnhông có23 đạUn4joLo lý,23 kAaodashông Un4joLcó nguyAaodasên nhân, Un4joL cô chAaodasỉ biết,Aaodas 5XMBhncô m5XMBhnuốn gả5XMBhn chUn4joLo anh5XMBhn, cùn5XMBhng aUn4joLnh cả23 đUn4joLời bêAaodasn 23nhau, Un4joLcô kUn4joLhông b23iết 5XMBhnđây là5XMBhn cố chUn4joLấp, h5XMBhnay l5XMBhnà tìnAaodash yAaodasêu củUn4joLa cô.

"Phương AaodasManh MaAaodasnh!" Manh Man5XMBhnh từ5XMBhn tron23g lớp5XMBhn học23 23đi raAaodas, liềnAaodas thấy5XMBhn ởAaodas đ5XMBhnối diệnUn4joL một5XMBhn Un4joLnam s23inh lớpAaodas trênUn4joL đứng d23ưới án5XMBhnh Aaodasmặt 5XMBhntrời, 5XMBhnmặc 5XMBhndù b5XMBhnên ng23ười MUn4joLanh 5XMBhnManh Un4joLchưa tAaodasừng t23hiếu 5XMBhnqua 5XMBhnnam sinUn4joLh điển trai,Un4joL nhưn23g 23Sài Tử5XMBhn Hiên5XMBhn v5XMBhnẫn lAaodasàm Man23h 23Manh kin5XMBhnh diễAaodasm một23 23trận 5XMBhnnhư cũ.

Sài Tử5XMBhn HiêUn4joLn làUn4joL đànUn4joL aUn4joLnh nămAaodas ba5XMBhn, cũng 5XMBhn liên tụcAaodas làUn4joL tr23ợ giảng5XMBhn Aaodasba năm,5XMBhn d5XMBhnanh ti5XMBhnếng 5XMBhnnhư cồn,23 vUn4joLô cù5XMBhnng Un4joLtài g23iỏi, người ngưỡnUn4joLg Aaodasmộ 23vô số,Un4joL nhân23 vật23 tUn4joLinh Un4joLanh củaAaodas trường23 LuUn4joLật, cũn5XMBhng Aaodaslà 5XMBhnnhóm trưởngAaodas Aaodascủa 5XMBhnCâu lạc bộAaodas Un4joLleo núi.

Lúc trước23 MaUn4joLnh Man23h l23ựa ch5XMBhnọn C5XMBhnâu lạc bộUn4joL leUn4joLo núi23, hoàn23 23toàn Aaodaslà 5XMBhnvì thí5XMBhnch vậUn4joLn độngAaodas leAaodaso Un4joLnúi, AaodasManh MaUn4joLnh th23ích cáAaodasi loại cảAaodasm giácAaodas ch23inh pUn4joLhục núAaodasi ca23o nàAaodasy, có5XMBhn Un4joLmột lo23ại thỏaUn4joL m5XMBhnãn cực5XMBhn hạn5XMBhn, tựa5XMBhn nhUn4joLư chUn4joLa cô nói,5XMBhn đứn5XMBhng ở5XMBhn đỉnUn4joLh 5XMBhnnúi 5XMBhnnhìn xAaodasuống, thiêUn4joLn Un4joLquân vUn4joLạn mã5XMBhn đềuAaodas Un4joLở dướ23i chân.

Cha Aaodascô l5XMBhnà qu23ân nh5XMBhnân, xứng23 với5XMBhn 5XMBhndanh phận q5XMBhnuân n23hân, manAaodasg quâ5XMBhnn hàmAaodas tUn4joLướng quâAaodasn, 5XMBhnmẹ tAaodasừng nUn4joLói q23ua nhi23ều Aaodaslần, nếu23 hiện tUn4joLại 23là thờiAaodas kì23 chiếnAaodas tranhUn4joL, ch5XMBhna Aaodascô khẳAaodasng định23 sẽ5XMBhn 5XMBhnra chiến23 5XMBhntrường cUn4joLhém 23giết, nam5XMBhn nhi lAaodasà phAaodasải 5XMBhnra ro23i giụcUn4joL 5XMBhnngựa, đánhAaodas đôUn4joLng d5XMBhnẹp bắc,Un4joL đUn4joLây lAaodasà kiểu23 23người củaAaodas ch5XMBhna cô, cũ5XMBhnng l23à c5XMBhnủa K5XMBhni c23a ca.

Cha Un4joLcô Un4joLmang dUn4joLòng máu5XMBhn Aaodasquân nhân, trUn4joLong thâAaodasn thUn4joLể 5XMBhncô 5XMBhncũng c23ó, n23hưng mUn4joLà sAaodaso sánhUn4joL 5XMBhnvới AaodasKi c23a caUn4joL, lại5XMBhn béUn4joL nhỏUn4joL 5XMBhnkhông đán5XMBhng kể, nAaodasghĩ mUn4joLông lUn4joLung, M23anh AaodasManh p5XMBhnhục Aaodashồi Un4joLtinh thần23 lạUn4joLi, c5XMBhnó chútUn4joL khônUn4joLg 23kiên nhẫn nhìnAaodas 5XMBhnqua SàAaodasi Tử23 Hiên.

Lúc trước5XMBhn thật5XMBhn kh5XMBhnông Aaodasbiết nhóm trưAaodasởng CâuAaodas lAaodasạc 23bộ l23eo nAaodasúi chíAaodasnh Aaodaslà vị5XMBhn trợAaodas giảAaodasng dAaodasanh ti5XMBhnếng n23hư cUn4joLồn n23ày, nếu biết,Aaodas 5XMBhncô sẽAaodas trốn5XMBhn 5XMBhnxa t5XMBhnám thướUn4joLc, tr5XMBhnong mắt5XMBhn cAaodasô hiUn4joLện lê23n vẻ5XMBhn khô5XMBhnng ki23ên nhẫn,Aaodas 5XMBhnSài Tử Un4joLHiên cũn5XMBhng không5XMBhn Aaodasxem nhẹ.

Có 23đôi khUn4joLi SàiUn4joL TửAaodas 23Hiên Un4joLthực cảm thấy,23 PhươnAaodasg Man5XMBhnh 23Manh lAaodasà 23ông 23trời 23cố ýUn4joL 23phái xu5XMBhnống tr5XMBhnừng phạt23 an23h, trừngUn4joL phạt Un4joL anh mấ5XMBhny Un4joLnăm n5XMBhnay mắ23t cUn4joLao hơnUn4joL đầ5XMBhnu, lầ5XMBhnn đầuUn4joL 23tiên nhìnAaodas tUn4joLhấy M23anh Ma5XMBhnnh, a5XMBhnnh liền chấn23 đ23ộng, áUn4joLo 23thun quầUn4joLn jUn4joLean đ23ơn giản23 trênAaodas ngư23ời cAaodasô, cAaodasũng cóUn4joL tAaodashể tỏaUn4joL rUn4joLa một lo23ại x23inh đẹAaodasp không23 Aaodasthể bỏAaodas 5XMBhnqua, 5XMBhncô đẹpUn4joL khiến23 ánh5XMBhn m23ặt trờiUn4joL tUn4joLháng 23chín Un4joLlúc ấy cũUn4joLng nhạt23 Un4joLđi rấtAaodas nhiều,Aaodas mà23 đón23 người5XMBhn mớ23i Aaodasđến Aaodasbằng m23ột khúcUn4joL đà5XMBhnn ce23llo (đàn violo5XMBhnng loAaodasại Aaodaslớn) 23chuyên nghiệ23p lAaodasinh động,5XMBhn gUn4joLần n23hư gâAaodasy 23ngỡ ngànAaodasg tấtUn4joL cảAaodas thầy tAaodasrò Aaodasở đây.

[ BạAaodasn đangAaodas đọc23 truUn4joLyện tại23 Un4joLalobooks.vn ]

Yêu Aaodascô gAaodasái 23như vậy,Aaodas dườngAaodas nhAaodasư Un4joLrất dễ dàngUn4joL, 23Sài Un4joLTử 23Hiên 5XMBhncũng khônAaodasg ngoạUn4joLi lUn4joLệ, AaodasSài AaodasTử Hiê5XMBhnn lậUn4joLp lớ5XMBhnp 5XMBhnhọc l5XMBhneo núi,Aaodas là chiê5XMBhnu 23bài của5XMBhn CâUn4joLu lUn4joLạc 23bộ, Aaodastuy rằngAaodas khôn23g thểUn4joL 5XMBhnnói Un4joLkhông h5XMBhnấp dẫn23 nUn4joLữ s5XMBhninh, nhưng đốiAaodas vớiAaodas thUn4joLể 23chất 5XMBhncó yêu5XMBhn cầUn4joLu rấAaodast c5XMBhnao, bởiAaodas vậ5XMBhny, mặcUn4joL Un4joLdù cóUn4joL S23ài Tử5XMBhn HAaodasiên 23- mộtUn4joL đại soái5XMBhn cUn4joLa 5XMBhnhấp dUn4joLẫn n23hư vậy,Aaodas h5XMBhnội vAaodasiên thUn4joLu Un4joLvào Aaodashàng năUn4joLm cũn23g 5XMBhnkhông nhiều,23 màUn4joL Un4joLManh Manh v5XMBhnào lại23 tương5XMBhn đốiUn4joL d23ễ dàng.

Sài Tử23 Un4joLHiên k5XMBhnhông Aaodaskhỏi tựUn4joL giễu,5XMBhn thì 5XMBhn ra mìAaodasnh Aaodascũng 5XMBhncó lúcAaodas lAaodasấy v5XMBhniệc cô23ng mư5XMBhnu tínAaodash việc23 tư5XMBhn như23 vậUn4joLy, nhưAaodasng Sài5XMBhn Tử5XMBhn Hiên Un4joLrất nhUn4joLanh liềAaodasn 23phát hiệnAaodas, chAaodaso Aaodasdù M23anh Ma5XMBhnnh vUn4joLà Un4joLanh sUn4joLinh 5XMBhnhoạt 23trong Un4joLcùng Un4joLCâu lạUn4joLc bộ, Un4joLanh cũngAaodas khôUn4joLng chiếAaodasm nhiềuUn4joL ưu5XMBhn thAaodasế l5XMBhnắm, Aaodasphải nóiUn4joL, 23Phương MaAaodasnh Man23h đối5XMBhn đãi 5XMBhnvới tấtUn4joL cảUn4joL Aaodasnam Un4joLsinh th5XMBhneo đuUn4joLổi 23cô Aaodascũng 5XMBhnkhông khác23 g23ì nha5XMBhnu, Un4joLbao gồm5XMBhn cảAaodas aAaodasnh, m5XMBhnột năm trôi5XMBhn qu5XMBhna, na5XMBhnm Aaodassinh kháAaodasc 23do ManAaodash Man23h đAaodasối xử5XMBhn lạn23h nhạtUn4joL, 5XMBhnđều lùiAaodas x5XMBhna trăm bAaodasước, c23hỉ c5XMBhnó Un4joLSài T5XMBhnử Un4joLHiên thủy23 Un4joLchung báAaodasm Aaodasriết khUn4joLông tha.

Sài T5XMBhnử Un4joLHiên 5XMBhnđi tới,23 Aaodasđưa Aaodastay muUn4joLốn đỡ cặUn4joLp s23ách trêAaodasn vaAaodasi M23anh 5XMBhnManh, b5XMBhnị MaUn4joLnh Ma5XMBhnnh cười23 tủ5XMBhnm tỉmAaodas tránh5XMBhn ra5XMBhn: "Đ5XMBhnàn anh à23, e5XMBhnm tựAaodas mìnUn4joLh man5XMBhng đượ23c, Un4joLem cũng23 khUn4joLông muốn5XMBhn bAaodasị nAaodasgười hận5XMBhn vUn4joLì đưUn4joLợc đàn5XMBhn aAaodasnh ngưỡngAaodas mộ đâu."

Sài Tử5XMBhn HiênUn4joL kAaodashông cAaodasho 5XMBhnlà pUn4joLhải, rất có23 pho5XMBhnng đ23ộ cười5XMBhn 23cười: "AAaodasnh đến5XMBhn thôAaodasng bá23o vớiAaodas Un4joLem, cuốiAaodas Aaodastuần nà5XMBhny C23âu lạcAaodas bộ leoAaodas nú5XMBhni 5XMBhncó hAaodasoạt Un4joLđộng, địaUn4joL điểmAaodas Un4joLtập hUn4joLợp cóAaodas h23ơi xaUn4joL, Aaodasanh sẽUn4joL Un4joLlái x5XMBhne đếnAaodas đón em!"

Manh AaodasManh nghAaodasiêng đầuUn4joL Aaodasnhìn a5XMBhnnh, ánh mắtAaodas sán5XMBhng Un4joLlên nhAaodasư ngọ5XMBhnc, làmUn4joL SàUn4joLi 23Tử H5XMBhniên có5XMBhn mộ5XMBhnt ch23út thấ5XMBhnt thầUn4joLn: "ĐàUn4joLn anAaodash Aaodasà, chỉ s5XMBhnố thông23 mAaodasinh Aaodascủa e23m 5XMBhnthấp nhAaodasư Un4joLvậy saUn4joLo, a23nh n5XMBhnói 23cho eUn4joLm biếtUn4joL địaUn4joL điểm5XMBhn tập23 hAaodasợp là đượAaodasc, eAaodasm 23sẽ bảUn4joLo Un4joLanh Un4joLhọ đ23ưa đi."

Tác giả23 có23 lờiUn4joL mAaodasuốn n5XMBhnói: 5XMBhnbạn b23è cUn4joLùng nghiệp vAaodasăn chương,5XMBhn thích5XMBhn nhìnAaodas thấy:5XMBhn 23《 vănAaodas chươngUn4joL 23như t23hể cấUn4joLy cUn4joLày, mùiAaodas ho5XMBhna th5XMBhnảo luậnUn4joL quUn4joLanh năm đượAaodasc mùAaodasa 》