You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,s7dBzhyv lúUKAVDFKYc trướDd3Pc cUKAVDFKYô lDd3Pàm thếs7dBzhyv nàs7dBzhyvo UKAVDFKYmà thànhUKAVDFKY côngDd3P gảs7dBzhyv UKAVDFKYcho dưUKAVDFKYợng, UKAVDFKYbà nộiUKAVDFKY nói, lúDd3Pc trướcs7dBzhyv dượngUKAVDFKY ls7dBzhyvà tDd3Phầy gUKAVDFKYiáo củDd3Pa cs7dBzhyvô UKAVDFKYmà?" PhươnDd3Pg UKAVDFKYManh Ms7dBzhyvanh ôDd3Pm cáDd3Pnh tay PhươnUKAVDFKYg Nas7dBzhyvm quấns7dBzhyv trênDd3P ngườs7dBzhyvi Dd3Pcô, s7dBzhyvmắt ts7dBzhyvo cUKAVDFKYhớp cs7dBzhyvhớp, hếtDd3P sDd3Pức Dd3Pđáng yêu.

Phương s7dBzhyvNam gs7dBzhyvõ ls7dBzhyvên cáUKAVDFKYi tráns7dBzhyv củDd3Pa cô:UKAVDFKY "Thế ns7dBzhyvào? Tiểus7dBzhyv Dd3PManh UKAVDFKYManh UKAVDFKYnhà chúnDd3Pg Dd3Pta sUKAVDFKYốt ruột,s7dBzhyv muốnUKAVDFKY gạtUKAVDFKY khốs7dBzhyvi s7dBzhyvđầu s7dBzhyvgỗ PhùUKAVDFKYng gia ks7dBzhyvia lừas7dBzhyv vềDd3P UKAVDFKYnhà UKAVDFKYrồi Dd3Psao?" ManUKAVDFKYh ManUKAVDFKYh cs7dBzhyvhu miệngUKAVDFKY, đứngs7dBzhyv ts7dBzhyvrước UKAVDFKYmặt Phương NamUKAVDFKY xoaUKAVDFKYy ms7dBzhyvột vòngUKAVDFKY: "CôDd3P Dd3Pà, côUKAVDFKY Dd3Pnói UKAVDFKYcon Dd3Pcó ps7dBzhyvhải rấUKAVDFKYt đẹps7dBzhyv hDd3Pay khôngs7dBzhyv, s7dBzhyvhay lUKAVDFKYà còn khiếmDd3P khus7dBzhyvyết hUKAVDFKYương vUKAVDFKYị UKAVDFKYphụ nữUKAVDFKY, s7dBzhyvvì UKAVDFKYsao Ks7dBzhyvi cUKAVDFKYa cs7dBzhyva mộUKAVDFKYt chúUKAVDFKYt phảDd3Pn ứngUKAVDFKY cũngs7dBzhyv không có?"

Phương s7dBzhyvNam s7dBzhyvlàm nhs7dBzhyvư thậs7dBzhyvt sUKAVDFKYự đánhs7dBzhyv giá cháUKAVDFKYu gás7dBzhyvi mộts7dBzhyv vònUKAVDFKYg, UKAVDFKYnói thDd3Pật, tUKAVDFKYiểu nhUKAVDFKYa đầs7dBzhyvu xis7dBzhyvnh đẹpDd3P cós7dBzhyv s7dBzhyvđiểm s7dBzhyvkhiến ngườiDd3P s7dBzhyvhận, Dd3Ptư sắc ngũDd3P qs7dBzhyvuan s7dBzhyvhoàn tos7dBzhyvàn thDd3Pừa kếUKAVDFKY nhàDd3P mẹs7dBzhyv đẻs7dBzhyv s7dBzhyvcô, UKAVDFKYbộ UKAVDFKYdáng nhỏDd3P nDd3Phắn UKAVDFKYnày điUKAVDFKY UKAVDFKYđến chỗ UKAVDFKYnào cũngDd3P đềuUKAVDFKY vôs7dBzhyv cs7dBzhyvùng gUKAVDFKYây chúDd3P ý,Dd3P nDd3Pói s7dBzhyvđến Dd3Phương UKAVDFKYvị phụs7dBzhyv nữs7dBzhyv, tiểs7dBzhyvu côUKAVDFKY nươngDd3P s7dBzhyvmười chín tuổi,Dd3P thìUKAVDFKY đUKAVDFKYương nDd3Phiên tDd3Phiếu mộts7dBzhyv chútDd3P Dd3Phương vịUKAVDFKY Dd3Pphụ nữs7dBzhyv rồUKAVDFKYi, nUKAVDFKYhưng cUKAVDFKYái loại thanhUKAVDFKY xuDd3Pân s7dBzhyvvô UKAVDFKYhạn này,s7dBzhyv UKAVDFKYcàng toDd3Pả sánUKAVDFKYg loáDd3P Dd3Pmắt UKAVDFKYở trêDd3Pn ngườiUKAVDFKY cô.

[ Dd3PBạn đas7dBzhyvng đọcs7dBzhyv truyệs7dBzhyvn tDd3Pại s7dBzhyvalobooks.vn ]

Từ lúcDd3P mớiUKAVDFKY điUKAVDFKY học,s7dBzhyv đãDd3P trs7dBzhyvêu chọc khôngs7dBzhyv íts7dBzhyv s7dBzhyvnam sis7dBzhyvnh, mDd3Pà nhs7dBzhyva đầs7dBzhyvu kis7dBzhyva Dd3Pdáng UKAVDFKYdấp rấtDd3P Dd3Puyển cUKAVDFKYhuyển nhDd3Pẹ Dd3Pnhàng, tDd3Pính tìnhUKAVDFKY ẩn bDd3Pên trDd3Pong UKAVDFKYlại thậtDd3P ss7dBzhyvự làs7dBzhyv... Phươngs7dBzhyv NUKAVDFKYam khôUKAVDFKYng khỏiDd3P UKAVDFKYthở dài.s7dBzhyv BàDd3P nộUKAVDFKYi MaDd3Pnh MUKAVDFKYanh nói tiểuDd3P Dd3Pnha đầuUKAVDFKY giốngUKAVDFKY cUKAVDFKYô, Phươngs7dBzhyv NUKAVDFKYam cUKAVDFKYảm thấUKAVDFKYy, nhDd3Pa đầDd3Pu UKAVDFKYkia hoàDd3Pn ts7dBzhyvoàn làs7dBzhyv trò s7dBzhyvgiỏi s7dBzhyvhơn thDd3Pầy, khUKAVDFKYí tDd3Phế UKAVDFKYáp đảDd3Po, s7dBzhyvít Dd3Pnhất côUKAVDFKY kUKAVDFKYhi đóDd3P vẫs7dBzhyvn lDd3Pà cóUKAVDFKY UKAVDFKYvẻ uyểnUKAVDFKY chuyển, khôngUKAVDFKY gs7dBzhyviống s7dBzhyvnha đầUKAVDFKYu kDd3Pia Dd3Pcó tUKAVDFKYhể đeUKAVDFKYm nUKAVDFKYgười đảUKAVDFKY kíchUKAVDFKY đếs7dBzhyvn ngậpUKAVDFKY troDd3Png bùn.

Cô còs7dBzhyvn ns7dBzhyvhớ, lús7dBzhyvc tiểuDd3P nhUKAVDFKYa đầus7dBzhyv học trungUKAVDFKY họs7dBzhyvc, Dd3Plúc đầus7dBzhyv UKAVDFKYcó nDd3Pam sDd3Pinh tUKAVDFKYhích Dd3Pcon Dd3Pbé, trs7dBzhyvên đưUKAVDFKYờng taUKAVDFKYn họcDd3P ngs7dBzhyvăn s7dBzhyvcon bés7dBzhyv lại màDd3P thổs7dBzhyv Dd3Plộ, lúcs7dBzhyv ấyUKAVDFKY bDd3Pản ts7dBzhyvhân đúngs7dBzhyv ls7dBzhyvúc tiệns7dBzhyv đườDd3Png điUKAVDFKY đóUKAVDFKYn nóDd3P, nhìns7dBzhyv thDd3Pấy tUKAVDFKYhật rõ ràng.

Lại ns7dBzhyvói, naDd3Pm sins7dBzhyvh UKAVDFKYkia ts7dBzhyvhực rấtUKAVDFKY xuất sắc,UKAVDFKY mặDd3Pc dDd3Pù lộs7dBzhyv chútDd3P vẻDd3P ngâs7dBzhyvy UKAVDFKYngô, nUKAVDFKYhưng cs7dBzhyvũng khônDd3Pg phảs7dBzhyvi nDd3Pam sinDd3Ph s7dBzhyvbình thường, chọnUKAVDFKY thờis7dBzhyv UKAVDFKYgian đós7dBzhyv, tấts7dBzhyv nhis7dBzhyvên UKAVDFKYkhông UKAVDFKYphải phs7dBzhyvàm ps7dBzhyvhu tụcUKAVDFKY tử,s7dBzhyv chỉUKAVDFKY s7dBzhyvtiếc gặpUKAVDFKY s7dBzhyvgỡ phải Dd3Ptiểu s7dBzhyvnha đs7dBzhyvầu, chắcDd3P đờis7dBzhyv trưUKAVDFKYớc khôns7dBzhyvg đUKAVDFKYốt nhanDd3Pg thơmDd3P, nêns7dBzhyv Dd3Pmới lUKAVDFKYưu lUKAVDFKYại mộs7dBzhyvt bóngUKAVDFKY ma Dd3P thế này.

Tiểu Ms7dBzhyvanh Mas7dBzhyvnh đùs7dBzhyva nghịchDd3P đầuDd3P quDd3Pai ba lôUKAVDFKY ởDd3P trêns7dBzhyv UKAVDFKYvai, đs7dBzhyvánh gs7dBzhyviá đốiUKAVDFKY phươngDd3P s7dBzhyvmột vòns7dBzhyvg từUKAVDFKY trêns7dBzhyv xuốnDd3Pg dưUKAVDFKYới, đầDd3Pu UKAVDFKYngón út xinhDd3P đẹpDd3P vUKAVDFKYươn s7dBzhyvra, nóis7dBzhyv thẳng:s7dBzhyv "BDd3Pạn ms7dBzhyvuốn Dd3Ptheo UKAVDFKYđuổi tôi?"

Phương Dd3PNam ngồDd3Pi ởDd3P tronUKAVDFKYg xUKAVDFKYe, cũs7dBzhyvng có ths7dBzhyvể thDd3Pấy khus7dBzhyvôn ms7dBzhyvặt naUKAVDFKYm sins7dBzhyvh UKAVDFKYtuấn túUKAVDFKY Dd3Pkia đỏUKAVDFKY bừng,UKAVDFKY nhưngs7dBzhyv vẫnDd3P cốs7dBzhyv lấyUKAVDFKY s7dBzhyvhết dũs7dBzhyvng khí UKAVDFKYgật gậtDd3P đầuDd3P, ánhs7dBzhyv mDd3Pắt thẳngUKAVDFKY tDd3Pắp Dd3Pdừng Dd3Pở trêUKAVDFKYn mặs7dBzhyvt TiểuUKAVDFKY Dd3PManh UKAVDFKYManh, áDd3Pnh mắtDd3P nóng bỏngDd3P châs7dBzhyvn thàs7dBzhyvnh nhưDd3P thếs7dBzhyv, Dd3Pmà MaUKAVDFKYnh Mas7dBzhyvnh UKAVDFKYlại ôs7dBzhyvm cánhs7dBzhyv tUKAVDFKYay lạDd3Pnh lạDd3Pnh nóUKAVDFKYi: "Dựa vs7dBzhyvào cáis7dBzhyv gì..."

Phương Nas7dBzhyvm bDd3Pi s7dBzhyvai ts7dBzhyvhay nUKAVDFKYam sinUKAVDFKYh kia hDd3Pồi lUKAVDFKYâu, gặUKAVDFKYp gỡUKAVDFKY UKAVDFKYtiểu ms7dBzhyva nữs7dBzhyv nhs7dBzhyvà cô,s7dBzhyv xeDd3Pm Dd3Pnhư cậus7dBzhyv UKAVDFKYta Dd3Pxui xUKAVDFKYẻo. TiểuDd3P ManUKAVDFKYh s7dBzhyvManh bề Dd3Pngoài giốs7dBzhyvng mẹ,s7dBzhyv Dd3Pnội tâmDd3P lạDd3Pi cs7dBzhyvùng mìns7dBzhyvh s7dBzhyvcó Dd3Pđược ýUKAVDFKY chDd3Pí ms7dBzhyvạnh mẽUKAVDFKY củaDd3P anUKAVDFKYh trUKAVDFKYai, giống nhas7dBzhyvu nhDd3Pư đúDd3Pc, tDd3Pừ nhỏDd3P đs7dBzhyvã bs7dBzhyviết mìnhUKAVDFKY mus7dBzhyvốn cáUKAVDFKYi gDd3Pì, làDd3Pm s7dBzhyvnhư thếDd3P nào,UKAVDFKY Dd3Pngười khácDd3P nói s7dBzhyv cái gìDd3P, khUKAVDFKYuyên cáDd3Pi gìDd3P, cs7dBzhyvũng kDd3Phông ngheDd3P, chỉUKAVDFKY nhậs7dBzhyvn tDd3Phức Dd3Pđúng mộtUKAVDFKY Dd3Pcon đườngUKAVDFKY cUKAVDFKYó thể đDd3Pi đến.

Dĩ nDd3Phiên, Dd3Ptính cácDd3Ph đóUKAVDFKY UKAVDFKYnó thựcDd3P giống chas7dBzhyv s7dBzhyvnó, s7dBzhyvTiểu MUKAVDFKYanh MDd3Panh cs7dBzhyvũng rấUKAVDFKYt giốngUKAVDFKY s7dBzhyvcô s7dBzhyvcủa mìUKAVDFKYnh, tUKAVDFKYóm lại,s7dBzhyv Dd3Plà mộUKAVDFKYt thểUKAVDFKY tổng hợp,UKAVDFKY rấtDd3P sớmUKAVDFKY, PDd3Phương Nas7dBzhyvm đãs7dBzhyv biếts7dBzhyv, nDd3Pam nhâns7dBzhyv thuUKAVDFKYần phụcDd3P đượcs7dBzhyv tiDd3Pểu Dd3Pma nữUKAVDFKY s7dBzhyvnhà cô, Dd3P trên thDd3Pế giớiDd3P nàyDd3P cs7dBzhyvăn bDd3Pản khônDd3Pg có,s7dBzhyv trs7dBzhyvừ phUKAVDFKYi cs7dBzhyvô nhỏDd3P tUKAVDFKYự nguyệUKAVDFKYn bDd3Pị thuầnDd3P phụcs7dBzhyv, tựa ns7dBzhyvhư s7dBzhyvthằng nhs7dBzhyvóc củaDd3P Phs7dBzhyvùng gia.

Trong nhàs7dBzhyv, UKAVDFKYông bàUKAVDFKY ns7dBzhyvội củaDd3P MDd3Panh Manh đềuDd3P UKAVDFKYbuồn bực,Dd3P tiểuUKAVDFKY s7dBzhyvma nữs7dBzhyv tínhUKAVDFKY tìnhs7dBzhyv UKAVDFKYhoạt Dd3Pbát nhUKAVDFKYư vậys7dBzhyv tạUKAVDFKYi UKAVDFKYsao lạis7dBzhyv Dd3Pthích đầUKAVDFKYu gỗ ngốcUKAVDFKY nDd3Pghếch ns7dBzhyvhà hUKAVDFKYọ Phùng,UKAVDFKY nDd3Pói đầus7dBzhyv Dd3Pgỗ Dd3Pngốc nghếchDd3P mộs7dBzhyvt s7dBzhyvchút cũUKAVDFKYng s7dBzhyvkhông sais7dBzhyv, từ nhỏDd3P đếDd3Pn lớn,Dd3P bDd3Pị ManUKAVDFKYh UKAVDFKYManh s7dBzhyvquấn lấyUKAVDFKY nhDd3Piều UKAVDFKYnăm nhưs7dBzhyv vậy,Dd3P tUKAVDFKYiểu tửUKAVDFKY kDd3Pia cũnUKAVDFKYg không hUKAVDFKYiểu UKAVDFKYđược, khônUKAVDFKYg pDd3Phải đầuUKAVDFKY gỗs7dBzhyv ngốcs7dBzhyv nghếchUKAVDFKY lDd3Pà cáUKAVDFKYi gìUKAVDFKY, Dd3Pkhông cUKAVDFKYhỉ Dd3Plà đầuDd3P s7dBzhyvgỗ ngốc nghếchUKAVDFKY, màs7dBzhyv lDd3Pà đUKAVDFKYầu UKAVDFKYgỗ ngốcUKAVDFKY nghếchs7dBzhyv nUKAVDFKYgàn năm.

Năm đóDd3P, cDd3Pha s7dBzhyvcủa cậuUKAVDFKY tDd3Pa s7dBzhyv- His7dBzhyvểu Phong UKAVDFKYso vớis7dBzhyv tiểuUKAVDFKY tDd3Pử nDd3Pày tUKAVDFKYhông minDd3Ph hơUKAVDFKYn nUKAVDFKYhiều. PhươngDd3P Dd3PNam Dd3Pđem MDd3Panh Mas7dBzhyvnh Dd3Ptúm đếnDd3P bs7dBzhyvên người mìDd3Pnh, nhìnDd3P côUKAVDFKY nóiDd3P: s7dBzhyv"Con cầnDd3P cáUKAVDFKYi hươngs7dBzhyv vịDd3P phUKAVDFKYụ nữDd3P đểUKAVDFKY lDd3Pàm s7dBzhyvgì, tiểuUKAVDFKY nha đầus7dBzhyv mớiDd3P lDd3Pớn này,Dd3P vịUKAVDFKY ns7dBzhyvữ nhânUKAVDFKY cós7dBzhyv thểs7dBzhyv tUKAVDFKYheo thờUKAVDFKYi s7dBzhyvgian s7dBzhyvchồng chUKAVDFKYất đis7dBzhyv Dd3Pra, màUKAVDFKY thanh UKAVDFKYxuân thìs7dBzhyv khôngs7dBzhyv qus7dBzhyvay lại,s7dBzhyv cs7dBzhyvho nUKAVDFKYên cDd3Pàng đDd3Páng giáUKAVDFKY, cDd3Pàng phảiDd3P quýs7dBzhyv trọng."

Phương UKAVDFKYManh MDd3Panh UKAVDFKYchu miệng: "NhưngDd3P coDd3Pn ths7dBzhyvấy UKAVDFKYmẹ s7dBzhyvnhư vậy,s7dBzhyv cUKAVDFKYô Dd3Pxem ánhDd3P UKAVDFKYmắt củaDd3P s7dBzhyvcha mỗUKAVDFKYi lầnDd3P nhìnDd3P Dd3Pmẹ đềuDd3P ôn nUKAVDFKYhu, giDd3Pống nhs7dBzhyvư ns7dBzhyvâng trênDd3P taDd3Py sợDd3P rớt,s7dBzhyv s7dBzhyvcon cũUKAVDFKYng muốnDd3P kDd3Phiến chUKAVDFKYo KUKAVDFKYi cs7dBzhyva cs7dBzhyva nhìnUKAVDFKY cos7dBzhyvn như vậy."

Phương Nas7dBzhyvm Dd3Pbất gDd3Piác mỉmDd3P cười: "Cs7dBzhyvho nDd3Pên coDd3Pn ởDd3P trướcDd3P mặDd3Pt UKAVDFKYtiểu tửUKAVDFKY PhùnDd3Pg gis7dBzhyva, Dd3Pngụy Dd3Ptrang thUKAVDFKYành bDd3Pộ UKAVDFKYdáng ôn nDd3Phu hiềUKAVDFKYn lànUKAVDFKYh, s7dBzhyvlà Dd3Pcảm ts7dBzhyvhấy thằns7dBzhyvg nhós7dBzhyvc đs7dBzhyvó UKAVDFKYthích UKAVDFKYcon gáiUKAVDFKY s7dBzhyvnhư vậy?"

Manh Mas7dBzhyvnh Dd3Pgật đầu,Dd3P khuUKAVDFKYôn mặtUKAVDFKY nhỏ Dd3Pnhắn xis7dBzhyvnh đẹpDd3P s7dBzhyvxẹt Dd3Pqua mộtDd3P tUKAVDFKYia ảms7dBzhyv đDd3Pạm: "CôUKAVDFKY đs7dBzhyvã thấys7dBzhyv rs7dBzhyvồi đDd3Pó, ThiUKAVDFKYệu Dd3PTình cs7dBzhyvũng là dạDd3Png ngườs7dBzhyvi giốDd3Png mẹs7dBzhyv, lúUKAVDFKYc trưs7dBzhyvớc KDd3Pi s7dBzhyvca cs7dBzhyva s7dBzhyvrất UKAVDFKYthích UKAVDFKYcô ta."

Phương s7dBzhyvNam thươUKAVDFKYng tiDd3Pếc sờDd3P sờs7dBzhyv đỉnh đầUKAVDFKYu cUKAVDFKYô: "MDd3Panh MDd3Panh, tDd3Pình yês7dBzhyvu cs7dBzhyvó s7dBzhyvđôi UKAVDFKYkhi cầnUKAVDFKY trDd3Panh thủ,UKAVDFKY nhưngUKAVDFKY khônDd3Pg ts7dBzhyvhể miễn cưDd3Pỡng, nếus7dBzhyv cậuUKAVDFKY UKAVDFKYta Dd3Pvô luậnDd3P tUKAVDFKYhế ns7dBzhyvào cũnDd3Pg khônUKAVDFKYg phảiUKAVDFKY Dd3Plà cDd3Pủa conUKAVDFKY, coUKAVDFKYn phảiUKAVDFKY học cáchs7dBzhyv buôs7dBzhyvng tay."

[ BạnDd3P đanDd3Pg đọcs7dBzhyv truyệnDd3P tạiUKAVDFKY alobs7dBzhyvooks.vn ]

Phương UKAVDFKYNam cóDd3P đDd3Pôi khDd3Pi cảmDd3P thấy,Dd3P cuộc sốngs7dBzhyv ướcs7dBzhyv chừngUKAVDFKY đs7dBzhyvều Dd3Prất cônDd3Pg bằns7dBzhyvg, ôns7dBzhyvg trờiUKAVDFKY baDd3Pn Dd3Pcho Mas7dBzhyvnh Mas7dBzhyvnh vs7dBzhyvẻ UKAVDFKYxinh đDd3Pẹp cùng tàDd3Pi vDd3Păn cs7dBzhyvhương, cUKAVDFKYó lẽUKAVDFKY UKAVDFKYsẽ khDd3Pông cUKAVDFKYho coUKAVDFKYn UKAVDFKYbé Dd3Pmột đoạnDd3P UKAVDFKYtình UKAVDFKYyêu thus7dBzhyvận UKAVDFKYbuồm xuôi gió.

Manh Ms7dBzhyvanh s7dBzhyvlại s7dBzhyvnhư đinhDd3P đónDd3Pg cộtUKAVDFKY nói: UKAVDFKY"Ki s7dBzhyvca UKAVDFKYca làs7dBzhyv Dd3Pcủa cUKAVDFKYon, cos7dBzhyvn chs7dBzhyvắc chắns7dBzhyv thế.UKAVDFKY" Dd3PKỳ thậtUKAVDFKY Ps7dBzhyvhương NaDd3Pm cũng Dd3P buồn bựcUKAVDFKY hiểuUKAVDFKY được,s7dBzhyv ms7dBzhyvấy nămUKAVDFKY nUKAVDFKYay, MUKAVDFKYanh MaDd3Pnh cùns7dBzhyvg thUKAVDFKYằng nhócs7dBzhyv s7dBzhyvPhùng gUKAVDFKYia s7dBzhyvthủy s7dBzhyvchung ở cDd3Pùng mộtUKAVDFKY nơi,s7dBzhyv nóUKAVDFKYi s7dBzhyvthật, tUKAVDFKYuy nóiDd3P chs7dBzhyvức vịUKAVDFKY UKAVDFKYcha PhUKAVDFKYùng Ks7dBzhyvi hiệnUKAVDFKY naDd3Py khônDd3Pg thấp, UKAVDFKYnhưng dùUKAVDFKY ss7dBzhyvao cũnUKAVDFKYg khônDd3Pg cóUKAVDFKY nềnDd3P s7dBzhyvtảng gDd3Pì, xés7dBzhyvt UKAVDFKYdòng dõis7dBzhyv, cùs7dBzhyvng Phươngs7dBzhyv gs7dBzhyvia tDd3Puyệt đối khôngDd3P UKAVDFKYmôn đănDd3Pg hUKAVDFKYộ đối.

Hơn nữUKAVDFKYa Mas7dBzhyvnh Mans7dBzhyvh cònUKAVDFKY xus7dBzhyvất sắcs7dBzhyv như s7dBzhyvvậy, UKAVDFKYlà mộtDd3P khUKAVDFKYối bảs7dBzhyvo s7dBzhyvvật trUKAVDFKYong lònUKAVDFKYg ôngUKAVDFKY bUKAVDFKYà PhDd3Pương giUKAVDFKYa, từs7dBzhyv nUKAVDFKYhỏ UKAVDFKYđến lớns7dBzhyv vớDd3Pi tiểu s7dBzhyvnha đầuDd3P khôUKAVDFKYng cs7dBzhyvó nửUKAVDFKYa điểmUKAVDFKY ks7dBzhyvhông vDd3Pừa ý,s7dBzhyv đốis7dBzhyv vớis7dBzhyv UKAVDFKYcon bUKAVDFKYé cUKAVDFKYùng anDd3Ph trUKAVDFKYai ls7dBzhyvại nghDd3Piêm khắc dạDd3Py dỗUKAVDFKY, đếnUKAVDFKY kUKAVDFKYhi Mas7dBzhyvnh s7dBzhyvManh lDd3Pớn lên,UKAVDFKY Dd3Pmột cs7dBzhyvhút cũngs7dBzhyv khôDd3Png giảs7dBzhyvm, Dd3Pcũng maUKAVDFKYy tiểu UKAVDFKYnha UKAVDFKYđầu khUKAVDFKYông cDd3Phịu tDd3Phua ks7dBzhyvém, s7dBzhyvcó UKAVDFKYchủ ýUKAVDFKY củaDd3P mình,Dd3P rấs7dBzhyvt cDd3Pó nguyês7dBzhyvn tắc.

Theo ýs7dBzhyv ôngUKAVDFKY bàUKAVDFKY PUKAVDFKYhương s7dBzhyvgia, quéts7dBzhyv mắtUKAVDFKY đảo qus7dBzhyva, toànDd3P thếs7dBzhyv gs7dBzhyviới cũUKAVDFKYng khôUKAVDFKYng thUKAVDFKYấy UKAVDFKYcó mộtDd3P tiểuDd3P tửs7dBzhyv nàUKAVDFKYo cDd3Pó thểs7dBzhyv xDd3Pứng vớiDd3P cháus7dBzhyv gái bảoUKAVDFKY Dd3Pbối nàyDd3P, càngUKAVDFKY đừngs7dBzhyv nDd3Pói đếnUKAVDFKY tiểs7dBzhyvu tửs7dBzhyv Phùns7dBzhyvg gis7dBzhyva, chUKAVDFKYẳng qus7dBzhyva cs7dBzhyvhuyện tis7dBzhyvểu nhUKAVDFKYa đầu quyếs7dBzhyvt đUKAVDFKYịnh, UKAVDFKYThiên VươDd3Png lãDd3Po tửUKAVDFKY cũngUKAVDFKY khôs7dBzhyvng sửas7dBzhyv đưs7dBzhyvợc, điểms7dBzhyv ấyDd3P kDd3Phông ks7dBzhyvhác gì cs7dBzhyvha coUKAVDFKYn béUKAVDFKY Dd3P- PUKAVDFKYhương ChấnDd3P Đông.

Ông bàs7dBzhyv s7dBzhyvPhương giDd3Pa kDd3Phông ps7dBzhyvhản đốiUKAVDFKY, nhưng UKAVDFKYcũng chưaUKAVDFKY UKAVDFKYtán thành,s7dBzhyv lạiDd3P nóiDd3P năms7dBzhyv trướcUKAVDFKY, ths7dBzhyveo ýs7dBzhyv UKAVDFKYManh UKAVDFKYManh đemUKAVDFKY PhùnDd3Pg KUKAVDFKYi đDd3Pưa vào Dd3Pquân UKAVDFKYkhu UKAVDFKYB, đâyDd3P cũngs7dBzhyv cDd3Poi nUKAVDFKYhư ngầmDd3P đồngDd3P Dd3Pý đi!s7dBzhyv s7dBzhyvCho nênDd3P mớs7dBzhyvi nóiDd3P nguDd3Pyên tắcDd3P của ÔngDd3P s7dBzhyvbà PhươngDd3P s7dBzhyvgia, ởs7dBzhyv trêDd3Pn ngưs7dBzhyvời nDd3Pha đầus7dBzhyv s7dBzhyvkia chUKAVDFKYo tớs7dBzhyvi bâUKAVDFKYy gUKAVDFKYiờ Dd3Pđều khôngDd3P cóDd3P giá trị.

Đối vớs7dBzhyvi đoạnDd3P Dd3Ptình Dd3Pcảm lưs7dBzhyvu luyến UKAVDFKYngoài UKAVDFKYý mus7dBzhyvốn củas7dBzhyv PhùUKAVDFKYng UKAVDFKYKi s7dBzhyvba ns7dBzhyvăm trs7dBzhyvước đUKAVDFKYây, PhưDd3Pơng gis7dBzhyva rấDd3Pt s7dBzhyvrõ ràngDd3P, UKAVDFKYdù sao ngườis7dBzhyv Ms7dBzhyvanh UKAVDFKYManh muốnDd3P Dd3Pgả s7dBzhyvở ts7dBzhyvrong quâns7dBzhyv đội,UKAVDFKY mọis7dBzhyv s7dBzhyvngười trons7dBzhyvg qUKAVDFKYuân Dd3Pkhu làms7dBzhyv Dd3Psao có thểDd3P UKAVDFKYnhìn nhưDd3P khôngUKAVDFKY thấy,Dd3P tDd3Puy rằs7dBzhyvng cus7dBzhyvối cùngUKAVDFKY đãDd3P gis7dBzhyvải quys7dBzhyvết, nhưs7dBzhyvng chuyệs7dBzhyvn này, PhươngDd3P Dd3PNam cảmUKAVDFKY thấy,s7dBzhyv Dd3Psẽ lDd3Pà mộtUKAVDFKY khốiUKAVDFKY chướngUKAVDFKY ngạs7dBzhyvi tUKAVDFKYrên đườnDd3Pg ManDd3Ph Ms7dBzhyvanh tDd3Pruy đuổi tìnhs7dBzhyv yêu,Dd3P ds7dBzhyvù sas7dBzhyvo cũngDd3P ks7dBzhyvhông quaDd3Png mis7dBzhyvnh UKAVDFKYlỗi lạc.

Tính tìnDd3Ph PhùnDd3Pg KUKAVDFKYi lạDd3Pi Dd3Pkhông s7dBzhyvhề có chuyểnDd3P Dd3Pbiến, cs7dBzhyvho ns7dBzhyvên, hiệnUKAVDFKY tạDd3Pi PhươnUKAVDFKYg NaUKAVDFKYm cUKAVDFKYho lUKAVDFKYà tiểuUKAVDFKY Dd3Pnha đầDd3Pu ns7dBzhyvên cs7dBzhyvó s7dBzhyvdự phòUKAVDFKYng, miễn Dd3Pcho đếns7dBzhyv lUKAVDFKYúc đóDd3P ls7dBzhyvại UKAVDFKYngã đaDd3Pu kDd3Phông đứngDd3P UKAVDFKYdậy nổi.

Phương Ns7dBzhyvam quyếtUKAVDFKY địnhUKAVDFKY khôUKAVDFKYng cùng tiDd3Pểu Dd3Pnha đầuDd3P tDd3Phảo luậnDd3P việcUKAVDFKY nDd3Pày nDd3Pữa, ds7dBzhyvù sas7dBzhyvo MDd3Panh MaUKAVDFKYnh mớUKAVDFKYi s7dBzhyvmười chís7dBzhyvn, cUKAVDFKYòn chưas7dBzhyv tốt UKAVDFKYnghiệp đs7dBzhyvại học,UKAVDFKY viDd3Pệc yDd3Pêu đươngDd3P kếtUKAVDFKY s7dBzhyvhôn còns7dBzhyv rấs7dBzhyvt sớmDd3P, nóDd3Pi trUKAVDFKYánh sDd3Pang đềDd3P tài Dd3Pkhác: "NgDd3Phe Dd3PHiểu Phons7dBzhyvg nós7dBzhyvi, UKAVDFKYcon Dd3Ptham gs7dBzhyvia Cs7dBzhyvâu lạcDd3P bộs7dBzhyv les7dBzhyvo nUKAVDFKYúi, thếs7dBzhyv nào?s7dBzhyv CóUKAVDFKY cần Dd3Pcô UKAVDFKYtài trợUKAVDFKY mộtUKAVDFKY chDd3Pút ts7dBzhyvài chíDd3Pnh haDd3Py không?"

Mắt MDd3Panh MaUKAVDFKYnh sás7dBzhyvng lêDd3Pn vộs7dBzhyvi vUKAVDFKYàng gật đầu:s7dBzhyv "DạDd3P! Cầns7dBzhyv, UKAVDFKYcần, cDd3Pô UKAVDFKYlà tốs7dBzhyvt nhất!UKAVDFKY" Phươs7dBzhyvng Dd3PNam vỗDd3P vỗDd3P ks7dBzhyvhuôn mặtDd3P nhỏ nhắnDd3P s7dBzhyvđỏ bừns7dBzhyvg củUKAVDFKYa s7dBzhyvcon Dd3Pbé: "s7dBzhyvNhóc nịnhDd3P s7dBzhyvhót, tráchs7dBzhyv Dd3Psao bs7dBzhyvà nộiUKAVDFKY nUKAVDFKYói cUKAVDFKYon làs7dBzhyv tiDd3Pểu tham Dd3Ptiền, tis7dBzhyvền mừngs7dBzhyv tDd3Puổi hs7dBzhyvàng nUKAVDFKYăm cs7dBzhyvủa coUKAVDFKYn, s7dBzhyvhọc bs7dBzhyvổng, UKAVDFKYđi đâus7dBzhyv UKAVDFKYhết rồi,Dd3P cũng UKAVDFKYkhông thấs7dBzhyvy coUKAVDFKYn s7dBzhyvmua cás7dBzhyvi gì."

Manh MaDd3Pnh chDd3Pu UKAVDFKYmiệng: "ĐDd3Pây ls7dBzhyvà đồ Dd3Pcưới s7dBzhyvcủa ngườis7dBzhyv Dd3Pta, khônDd3Pg thểUKAVDFKY độngs7dBzhyv vào,Dd3P chDd3Puẩn bDd3Pị cDd3Pho tươngUKAVDFKY laUKAVDFKYi sốnUKAVDFKYg cùnDd3Pg KUKAVDFKYi ca cDd3Pa." Phươs7dBzhyvng Ns7dBzhyvam bUKAVDFKYật cườiDd3P: "Ngs7dBzhyvhĩ đs7dBzhyvến ls7dBzhyvâu ds7dBzhyvài thậDd3Pt nhs7dBzhyvỉ, UKAVDFKYcon sợs7dBzhyv còn s7dBzhyvthiếu nhiUKAVDFKYều tiềUKAVDFKYn UKAVDFKYsao, yês7dBzhyvn tâmDd3P, đồUKAVDFKY cướis7dBzhyv tươngUKAVDFKY laUKAVDFKYi côUKAVDFKY rs7dBzhyva UKAVDFKYcho UKAVDFKYcon, mDd3Puốn baDd3Po nUKAVDFKYhiêu có bấys7dBzhyv nhiêUKAVDFKYu." MaUKAVDFKYnh Mas7dBzhyvnh s7dBzhyvlắc đầu:Dd3P "Côs7dBzhyv s7dBzhyvthương coDd3Pn, cos7dBzhyvn biDd3Pết, Nhưs7dBzhyvng Dd3Pcon muốn Dd3Ptự mìnUKAVDFKYh đểs7dBzhyv dànhs7dBzhyv tiềns7dBzhyv, dùnUKAVDFKYg năngDd3P lựDd3Pc củaUKAVDFKY mDd3Pình kiếmDd3P tiền,Dd3P UKAVDFKYKi cUKAVDFKYa Dd3Pca cũngs7dBzhyv như ts7dBzhyvhế, as7dBzhyvnh s7dBzhyvấy Dd3Pcho Dd3Ptới bâyUKAVDFKY gis7dBzhyvờ cũnUKAVDFKYg khônDd3Pg s7dBzhyvlấy củaDd3P cs7dBzhyvô chúUKAVDFKY mộs7dBzhyvt s7dBzhyvđồng nào,s7dBzhyv s7dBzhyvnếu UKAVDFKYcon UKAVDFKYgả cho anUKAVDFKYh Dd3Pấy, s7dBzhyvphải Dd3Ptôn trọngDd3P anUKAVDFKYh ấy."

Phương NDd3Pam Dd3Pthở Dd3Pdài: Dd3P"Tiểu nha UKAVDFKY đầu, UKAVDFKYcon hànUKAVDFKYh độngDd3P điDd3Pên UKAVDFKYrồ aUKAVDFKY! Dd3PĐến đây,UKAVDFKY nóiDd3P s7dBzhyvcho côs7dBzhyv nDd3Pghe, Cs7dBzhyvâu lạcs7dBzhyv s7dBzhyvbộ lUKAVDFKYeo nús7dBzhyvi các s7dBzhyv con Dd3Pcó hs7dBzhyvoạt UKAVDFKYđộng gì..."

Phương ManUKAVDFKYh s7dBzhyvManh khDd3Pông ngs7dBzhyvhĩ mình s7dBzhyv hành độngDd3P đUKAVDFKYiên rUKAVDFKYồ, vìs7dBzhyv cs7dBzhyvô thícUKAVDFKYh PhùnUKAVDFKYg KUKAVDFKYi, Dd3Pkhông cUKAVDFKYó UKAVDFKYđạo lUKAVDFKYý, khôngs7dBzhyv UKAVDFKYcó s7dBzhyvnguyên nhân, UKAVDFKY cô cDd3Phỉ biDd3Pết, UKAVDFKYcô mDd3Puốn gDd3Pả chUKAVDFKYo s7dBzhyvanh, UKAVDFKYcùng aDd3Pnh cs7dBzhyvả đờis7dBzhyv bêDd3Pn nDd3Phau, s7dBzhyvcô kDd3Phông biDd3Pết đâyDd3P là Dd3P cố chấp,s7dBzhyv hUKAVDFKYay ls7dBzhyvà tìDd3Pnh yêus7dBzhyv UKAVDFKYcủa cô.

"Phương Ms7dBzhyvanh ManUKAVDFKYh!" MUKAVDFKYanh Manh s7dBzhyvtừ tronUKAVDFKYg lớpUKAVDFKY UKAVDFKYhọc điDd3P ras7dBzhyv, liềs7dBzhyvn UKAVDFKYthấy ởs7dBzhyv đốUKAVDFKYi diUKAVDFKYện mộts7dBzhyv nUKAVDFKYam UKAVDFKYsinh lớpUKAVDFKY tDd3Prên đứng dướUKAVDFKYi UKAVDFKYánh mặUKAVDFKYt trs7dBzhyvời, mặcUKAVDFKY dùs7dBzhyv bêDd3Pn ngườs7dBzhyvi MaUKAVDFKYnh ManUKAVDFKYh cDd3Phưa từnDd3Pg Dd3Pthiếu qus7dBzhyva naUKAVDFKYm ss7dBzhyvinh điển ts7dBzhyvrai, nhưnDd3Pg SàUKAVDFKYi Ts7dBzhyvử Hs7dBzhyviên Dd3Pvẫn lDd3Pàm MaDd3Pnh Mans7dBzhyvh kinUKAVDFKYh s7dBzhyvdiễm UKAVDFKYmột UKAVDFKYtrận nhDd3Pư cũ.

Sài TUKAVDFKYử HDd3Piên lUKAVDFKYà đànUKAVDFKY UKAVDFKYanh năms7dBzhyv bUKAVDFKYa, cũng Dd3P liên tụcUKAVDFKY làDd3P ts7dBzhyvrợ giảngs7dBzhyv bDd3Pa năUKAVDFKYm, danUKAVDFKYh UKAVDFKYtiếng s7dBzhyvnhư Dd3Pcồn, vDd3Pô cùngDd3P Dd3Ptài giDd3Pỏi, người ngưỡngDd3P mộDd3P vôs7dBzhyv sốUKAVDFKY, nhâns7dBzhyv vậDd3Pt tDd3Pinh anUKAVDFKYh UKAVDFKYcủa trườnUKAVDFKYg Luậs7dBzhyvt, UKAVDFKYcũng lUKAVDFKYà nhóms7dBzhyv trưởngUKAVDFKY củDd3Pa Câu lạcUKAVDFKY bộDd3P lUKAVDFKYeo núi.

Lúc trướcUKAVDFKY Ms7dBzhyvanh Dd3PManh lUKAVDFKYựa s7dBzhyvchọn s7dBzhyvCâu lạc bộDd3P Dd3Pleo núiDd3P, hoàns7dBzhyv toDd3Pàn làDd3P vs7dBzhyvì thíchUKAVDFKY vs7dBzhyvận đUKAVDFKYộng les7dBzhyvo núDd3Pi, MDd3Panh s7dBzhyvManh ts7dBzhyvhích UKAVDFKYcái lUKAVDFKYoại cảm giácDd3P Dd3Pchinh phs7dBzhyvục núUKAVDFKYi cUKAVDFKYao này,s7dBzhyv cUKAVDFKYó mộts7dBzhyv loDd3Pại Dd3Pthỏa mãs7dBzhyvn cựcDd3P hạn,Dd3P Dd3Ptựa UKAVDFKYnhư UKAVDFKYcha UKAVDFKYcô nói, đứngs7dBzhyv ởs7dBzhyv đỉnhs7dBzhyv nús7dBzhyvi Dd3Pnhìn xuống,Dd3P thiUKAVDFKYên quâs7dBzhyvn vạnUKAVDFKY s7dBzhyvmã Dd3Pđều ởUKAVDFKY dướiDd3P chân.

Cha cUKAVDFKYô làs7dBzhyv qs7dBzhyvuân UKAVDFKYnhân, Dd3Pxứng vớiDd3P danhDd3P phận quâUKAVDFKYn nhânUKAVDFKY, s7dBzhyvmang quânUKAVDFKY hàmDd3P tướngDd3P quân,s7dBzhyv Dd3Pmẹ ts7dBzhyvừng nóDd3Pi UKAVDFKYqua nhiUKAVDFKYều lầs7dBzhyvn, UKAVDFKYnếu hiệns7dBzhyv tại làUKAVDFKY thDd3Pời Dd3Pkì cUKAVDFKYhiến tranhUKAVDFKY, Dd3Pcha côDd3P kUKAVDFKYhẳng địnhUKAVDFKY sẽs7dBzhyv Dd3Pra chiDd3Pến Dd3Ptrường chUKAVDFKYém Dd3Pgiết, nam Dd3P nhi làUKAVDFKY phảiDd3P rUKAVDFKYa s7dBzhyvroi UKAVDFKYgiục ngUKAVDFKYựa, s7dBzhyvđánh đDd3Pông dẹpDd3P UKAVDFKYbắc, đâys7dBzhyv làDd3P kiUKAVDFKYểu s7dBzhyvngười củas7dBzhyv cDd3Pha cô, cUKAVDFKYũng làUKAVDFKY cDd3Pủa Ks7dBzhyvi cUKAVDFKYa ca.

Cha cDd3Pô maDd3Png dòs7dBzhyvng más7dBzhyvu qus7dBzhyvân nUKAVDFKYhân, trong ts7dBzhyvhân ths7dBzhyvể côs7dBzhyv s7dBzhyvcũng s7dBzhyvcó, nhưDd3Png màDd3P sDd3Po sUKAVDFKYánh Dd3Pvới Dd3PKi s7dBzhyvca UKAVDFKYca, s7dBzhyvlại bUKAVDFKYé nhỏDd3P khônUKAVDFKYg đángDd3P kể, nghs7dBzhyvĩ Dd3Pmông lungDd3P, MaDd3Pnh MaUKAVDFKYnh phụcDd3P hồDd3Pi tis7dBzhyvnh thDd3Pần s7dBzhyvlại, UKAVDFKYcó s7dBzhyvchút kDd3Phông kUKAVDFKYiên nhẫDd3Pn nhìn quDd3Pa Dd3PSài TửUKAVDFKY Hiên.

Lúc trướcs7dBzhyv thậtUKAVDFKY khônDd3Pg s7dBzhyvbiết nhóm ts7dBzhyvrưởng CâuDd3P lạUKAVDFKYc bs7dBzhyvộ s7dBzhyvleo s7dBzhyvnúi chís7dBzhyvnh lDd3Pà UKAVDFKYvị trợs7dBzhyv gs7dBzhyviảng dDd3Panh ts7dBzhyviếng UKAVDFKYnhư UKAVDFKYcồn nàs7dBzhyvy, nếu biết,s7dBzhyv cs7dBzhyvô sDd3Pẽ s7dBzhyvtrốn xUKAVDFKYa UKAVDFKYtám thướcs7dBzhyv, tronDd3Pg mắtDd3P UKAVDFKYcô his7dBzhyvện lêns7dBzhyv UKAVDFKYvẻ khônUKAVDFKYg UKAVDFKYkiên nhẫnDd3P, SàUKAVDFKYi Tử Dd3PHiên s7dBzhyvcũng khôDd3Png xs7dBzhyvem nhẹ.

Có đôiUKAVDFKY Dd3Pkhi SàiUKAVDFKY TửUKAVDFKY HDd3Piên thựcUKAVDFKY cảm thấDd3Py, PhUKAVDFKYương Mans7dBzhyvh MDd3Panh lDd3Pà ôngDd3P trờiUKAVDFKY s7dBzhyvcố ýDd3P Dd3Pphái xuốngUKAVDFKY trừnDd3Pg phUKAVDFKYạt Dd3Panh, tDd3Prừng phạt anhDd3P mấyUKAVDFKY Dd3Pnăm nas7dBzhyvy mUKAVDFKYắt cUKAVDFKYao hơns7dBzhyv đUKAVDFKYầu, lầnUKAVDFKY đầuDd3P tiêDd3Pn ns7dBzhyvhìn thấyDd3P MaDd3Pnh MaDd3Pnh, as7dBzhyvnh liền chấs7dBzhyvn độngDd3P, UKAVDFKYáo ts7dBzhyvhun quUKAVDFKYần jes7dBzhyvan đơnDd3P giảs7dBzhyvn s7dBzhyvtrên ngườDd3Pi cDd3Pô, cUKAVDFKYũng cDd3Pó thểDd3P tỏas7dBzhyv s7dBzhyvra một loạiDd3P xDd3Pinh Dd3Pđẹp ks7dBzhyvhông thểUKAVDFKY bỏs7dBzhyv s7dBzhyvqua, UKAVDFKYcô đẹps7dBzhyv khiếnUKAVDFKY áUKAVDFKYnh mDd3Pặt trờiUKAVDFKY tháDd3Png chDd3Pín UKAVDFKYlúc ấy cũs7dBzhyvng ns7dBzhyvhạt s7dBzhyvđi UKAVDFKYrất nhiềDd3Pu, ms7dBzhyvà Dd3Pđón ngườUKAVDFKYi ms7dBzhyvới đs7dBzhyvến bằns7dBzhyvg ms7dBzhyvột khDd3Púc đDd3Pàn ces7dBzhyvllo (đànUKAVDFKY violong loạis7dBzhyv lớn)UKAVDFKY chuyênDd3P ngs7dBzhyvhiệp liDd3Pnh Dd3Pđộng, gầns7dBzhyv nhưDd3P UKAVDFKYgây ns7dBzhyvgỡ ngs7dBzhyvàng Dd3Ptất cs7dBzhyvả thầy tròDd3P ởUKAVDFKY đây.

[ Dd3PBạn đanDd3Pg đọcDd3P truyUKAVDFKYện tUKAVDFKYại aUKAVDFKYlobooks.vn ]

Yêu Dd3Pcô gáiDd3P nhDd3Pư vậy,UKAVDFKY dườns7dBzhyvg nhDd3Pư rUKAVDFKYất dUKAVDFKYễ dàng, UKAVDFKYSài TửUKAVDFKY HiênUKAVDFKY cũngDd3P khôngs7dBzhyv ngoạiUKAVDFKY lệ,UKAVDFKY SDd3Pài TửUKAVDFKY Hiês7dBzhyvn s7dBzhyvlập lớps7dBzhyv họcs7dBzhyv UKAVDFKYleo nús7dBzhyvi, là s7dBzhyvchiêu bDd3Pài củaUKAVDFKY Dd3PCâu lạcUKAVDFKY bDd3Pộ, UKAVDFKYtuy Dd3Prằng khôngUKAVDFKY thểs7dBzhyv nóUKAVDFKYi s7dBzhyvkhông hấpDd3P dẫnUKAVDFKY UKAVDFKYnữ sis7dBzhyvnh, nhưng đốiDd3P vớs7dBzhyvi Dd3Pthể cUKAVDFKYhất cós7dBzhyv UKAVDFKYyêu cầuUKAVDFKY rấts7dBzhyv cDd3Pao, UKAVDFKYbởi vậy,UKAVDFKY mặDd3Pc s7dBzhyvdù cóUKAVDFKY SàUKAVDFKYi Tửs7dBzhyv UKAVDFKYHiên UKAVDFKY- mộtUKAVDFKY đại sDd3Poái cs7dBzhyva hấpUKAVDFKY dẫnDd3P nhưUKAVDFKY vậy,Dd3P hộDd3Pi Dd3Pviên tUKAVDFKYhu vUKAVDFKYào hàDd3Png nUKAVDFKYăm cs7dBzhyvũng khôUKAVDFKYng nhiều,s7dBzhyv mUKAVDFKYà MaDd3Pnh Manh vàoUKAVDFKY lDd3Pại tUKAVDFKYương Dd3Pđối dễs7dBzhyv dàng.

Sài TửUKAVDFKY HiUKAVDFKYên khDd3Pông kDd3Phỏi tựs7dBzhyv UKAVDFKYgiễu, s7dBzhyvthì ra mDd3Pình s7dBzhyvcũng s7dBzhyvcó lúDd3Pc lấyDd3P việDd3Pc côngDd3P mưDd3Pu s7dBzhyvtính s7dBzhyvviệc ts7dBzhyvư ns7dBzhyvhư vUKAVDFKYậy, nUKAVDFKYhưng UKAVDFKYSài TửUKAVDFKY HUKAVDFKYiên rất nhanUKAVDFKYh lis7dBzhyvền UKAVDFKYphát hiDd3Pện, chs7dBzhyvo ds7dBzhyvù Ms7dBzhyvanh ManUKAVDFKYh UKAVDFKYvà as7dBzhyvnh sinDd3Ph hoUKAVDFKYạt s7dBzhyvtrong cùUKAVDFKYng Câus7dBzhyv lDd3Pạc bộ, ans7dBzhyvh cDd3Pũng khDd3Pông chiUKAVDFKYếm Dd3Pnhiều ưuUKAVDFKY ths7dBzhyvế lắms7dBzhyv, phảiUKAVDFKY nói,Dd3P PUKAVDFKYhương UKAVDFKYManh Mas7dBzhyvnh đốs7dBzhyvi đãi vớis7dBzhyv s7dBzhyvtất cảs7dBzhyv ns7dBzhyvam Dd3Psinh thUKAVDFKYeo đuổis7dBzhyv cUKAVDFKYô cUKAVDFKYũng khônUKAVDFKYg ks7dBzhyvhác s7dBzhyvgì nhauUKAVDFKY, bas7dBzhyvo gồUKAVDFKYm cảs7dBzhyv anDd3Ph, s7dBzhyvmột năm ts7dBzhyvrôi quas7dBzhyv, nDd3Pam sUKAVDFKYinh kDd3Phác ds7dBzhyvo ManUKAVDFKYh MaUKAVDFKYnh đốis7dBzhyv xs7dBzhyvử lạnhUKAVDFKY UKAVDFKYnhạt, đDd3Pều lùDd3Pi xs7dBzhyva trăUKAVDFKYm bước, UKAVDFKYchỉ cs7dBzhyvó SàiDd3P TửUKAVDFKY HiêUKAVDFKYn ths7dBzhyvủy chUKAVDFKYung bás7dBzhyvm riếtUKAVDFKY s7dBzhyvkhông tha.

Sài TUKAVDFKYử His7dBzhyvên UKAVDFKYđi tDd3Pới, đưas7dBzhyv Dd3Ptay muốs7dBzhyvn đỡ cặs7dBzhyvp sás7dBzhyvch trUKAVDFKYên vaUKAVDFKYi ManUKAVDFKYh s7dBzhyvManh, bịDd3P MaDd3Pnh MDd3Panh cườiDd3P tDd3Pủm tỉms7dBzhyv tránhDd3P Dd3Pra: "ĐànDd3P anh UKAVDFKY à, UKAVDFKYem tựDd3P mìs7dBzhyvnh manUKAVDFKYg được,UKAVDFKY eUKAVDFKYm cũngUKAVDFKY UKAVDFKYkhông Dd3Pmuốn s7dBzhyvbị ngườiUKAVDFKY Dd3Phận vìUKAVDFKY đượcs7dBzhyv s7dBzhyvđàn ans7dBzhyvh ngưỡng s7dBzhyv mộ đâu."

Sài TDd3Pử HiênUKAVDFKY s7dBzhyvkhông Dd3Pcho làUKAVDFKY phải,Dd3P rấUKAVDFKYt có phonUKAVDFKYg độDd3P cưs7dBzhyvời cườUKAVDFKYi: "AnUKAVDFKYh đếnUKAVDFKY thDd3Pông báDd3Po vDd3Pới emUKAVDFKY, Dd3Pcuối tuầns7dBzhyv nàDd3Py CDd3Pâu lạcDd3P bộ les7dBzhyvo UKAVDFKYnúi s7dBzhyvcó hoạts7dBzhyv độnDd3Pg, địaUKAVDFKY điểmUKAVDFKY tậps7dBzhyv UKAVDFKYhợp cUKAVDFKYó hs7dBzhyvơi xaUKAVDFKY, ans7dBzhyvh sẽs7dBzhyv ls7dBzhyvái UKAVDFKYxe UKAVDFKYđến đón em!"

Manh MUKAVDFKYanh nghUKAVDFKYiêng đầuDd3P s7dBzhyvnhìn UKAVDFKYanh, ánh mắtUKAVDFKY sánDd3Pg lUKAVDFKYên Dd3Pnhư ngọc,Dd3P làmDd3P SàDd3Pi Dd3PTử HiUKAVDFKYên cóDd3P mUKAVDFKYột Dd3Pchút thDd3Pất thần:s7dBzhyv "ĐàUKAVDFKYn anUKAVDFKYh às7dBzhyv, chỉ ss7dBzhyvố thUKAVDFKYông UKAVDFKYminh cDd3Pủa eDd3Pm thấpDd3P nhưs7dBzhyv Dd3Pvậy s7dBzhyvsao, UKAVDFKYanh ns7dBzhyvói UKAVDFKYcho s7dBzhyvem Dd3Pbiết địaUKAVDFKY đUKAVDFKYiểm tậDd3Pp hợp s7dBzhyv là được,Dd3P eDd3Pm sẽs7dBzhyv bảos7dBzhyv anDd3Ph Dd3Phọ đs7dBzhyvưa đi."

Tác s7dBzhyvgiả cóUKAVDFKY lờUKAVDFKYi muốs7dBzhyvn s7dBzhyvnói: bạnUKAVDFKY bs7dBzhyvè cùng nghiệpDd3P vănDd3P chươngs7dBzhyv, thíUKAVDFKYch nhìns7dBzhyv thấyDd3P: Dd3P《 văs7dBzhyvn cDd3Phương UKAVDFKYnhư thểs7dBzhyv cs7dBzhyvấy cs7dBzhyvày, mùiUKAVDFKY hs7dBzhyvoa ths7dBzhyvảo luậs7dBzhyvn qUKAVDFKYuanh năm đượcUKAVDFKY mùDd3Pa 》