You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô ài7An, i7Anlúc trưCeH2XxqVớc i7Ancô làmi7An t6kSn2RwUhế nàCeH2XxqVo i7Anmà thànhCeH2XxqV côCeH2XxqVng i7Angả cCeH2XxqVho dượng,6kSn2RwU bi7Anà nội6kSn2RwU nói, 6kSn2RwUlúc ti7Anrước dượ6kSn2RwUng là6kSn2RwU thi7Anầy gi7Aniáo ci7Anủa cô6kSn2RwU mà?"i7An PhươCeH2XxqVng Man6kSn2RwUh 6kSn2RwUManh ômi7An CeH2XxqVcánh tay Phưi7Anơng NCeH2XxqVam qu6kSn2RwUấn i7Antrên ni7Angười c6kSn2RwUô, mắt6kSn2RwU i7Anto chCeH2XxqVớp chớCeH2XxqVp, hếti7An sứi7Anc đáni7Ang yêu.

Phương CeH2XxqVNam gCeH2XxqVõ lCeH2XxqVên i7Ancái t6kSn2RwUrán củ6kSn2RwUa cô: 6kSn2RwU"Thế ni7Anào? TCeH2XxqViểu M6kSn2RwUanh i7AnManh nh6kSn2RwUà c6kSn2RwUhúng i7Anta sCeH2XxqVốt ruộ6kSn2RwUt, muCeH2XxqVốn gạti7An ki7Anhối đầu6kSn2RwU gỗCeH2XxqV Phùng giaCeH2XxqV ki6kSn2RwUa lừai7An vCeH2XxqVề n6kSn2RwUhà CeH2XxqVrồi sao?6kSn2RwU" Ma6kSn2RwUnh i7AnManh ci7Anhu miệi7Anng, đứngCeH2XxqV trướci7An 6kSn2RwUmặt Phươngi7An Nam xo6kSn2RwUay mộtCeH2XxqV vòng6kSn2RwU: "CeH2XxqVCô à,i7An côi7An nói6kSn2RwU c6kSn2RwUon có6kSn2RwU ph6kSn2RwUải ri7Anất đi7Anẹp hai7Any khôngCeH2XxqV, CeH2XxqVhay lài7An còn khiế6kSn2RwUm khuyết6kSn2RwU CeH2XxqVhương vịi7An 6kSn2RwUphụ nữ,i7An CeH2XxqVvì si7Anao Ki7Ani i7Anca c6kSn2RwUa mộti7An chi7Anút phản6kSn2RwU 6kSn2RwUứng ci7Anũng không có?"

Phương 6kSn2RwUNam lCeH2XxqVàm nhCeH2XxqVư i7Anthật sựi7An đáni7Anh gCeH2XxqViá cháu gáii7An CeH2XxqVmột vòng,i7An nói7Ani thậCeH2XxqVt, tiể6kSn2RwUu nh6kSn2RwUa đầuCeH2XxqV xCeH2XxqVinh đẹpi7An CeH2XxqVcó 6kSn2RwUđiểm khiếni7An ngư6kSn2RwUời hận6kSn2RwU, tư sắ6kSn2RwUc ngi7Anũ q6kSn2RwUuan hoCeH2XxqVàn tCeH2XxqVoàn ti7Anhừa kCeH2XxqVế n6kSn2RwUhà mi7Anẹ đẻi7An cô,i7An i7Anbộ dCeH2XxqVáng nhỏi7An nhắCeH2XxqVn nCeH2XxqVày đi7Ani CeH2XxqVđến chỗ6kSn2RwU nào c6kSn2RwUũng đều6kSn2RwU vCeH2XxqVô cùni7Ang gCeH2XxqVây chúi7An ý,6kSn2RwU nóCeH2XxqVi đếnCeH2XxqV hCeH2XxqVương vịi7An phụCeH2XxqV CeH2XxqVnữ, tiểuCeH2XxqV cCeH2XxqVô nươn6kSn2RwUg mười chínCeH2XxqV tCeH2XxqVuổi, tCeH2XxqVhì đương6kSn2RwU i7Annhiên thiCeH2XxqVếu mCeH2XxqVột i7Anchút h6kSn2RwUương i7Anvị i7Anphụ CeH2XxqVnữ CeH2XxqVrồi, nh6kSn2RwUưng cCeH2XxqVái lCeH2XxqVoại thanh x6kSn2RwUuân 6kSn2RwUvô hạCeH2XxqVn n6kSn2RwUày, càni7Ang toảCeH2XxqV i7Ansáng CeH2XxqVloá CeH2XxqVmắt 6kSn2RwUở 6kSn2RwUtrên ngườiCeH2XxqV cô.

[ BCeH2XxqVạn đa6kSn2RwUng i7Anđọc truyệ6kSn2RwUn i7Antại 6kSn2RwUalobooks.vn ]

Từ lúcCeH2XxqV 6kSn2RwUmới i7Anđi học,CeH2XxqV đãi7An tri7Anêu chọc khôngi7An i7Anít i7Annam 6kSn2RwUsinh, mài7An i7Annha đầi7Anu k6kSn2RwUia dá6kSn2RwUng 6kSn2RwUdấp rấtCeH2XxqV uyểni7An chuyển6kSn2RwU CeH2XxqVnhẹ nh6kSn2RwUàng, CeH2XxqVtính tCeH2XxqVình ẩn CeH2XxqVbên tronCeH2XxqVg lạii7An thậti7An sựCeH2XxqV là..CeH2XxqV. PhươngCeH2XxqV Ni7Anam khô6kSn2RwUng khỏi6kSn2RwU th6kSn2RwUở 6kSn2RwUdài. Bà6kSn2RwU nộii7An MaCeH2XxqVnh Mi7Ananh nói tii7Anểu CeH2XxqVnha đầui7An 6kSn2RwUgiống ci7Anô, PhưCeH2XxqVơng CeH2XxqVNam cảm6kSn2RwU thấyi7An, CeH2XxqVnha đầ6kSn2RwUu kCeH2XxqVia hoàn6kSn2RwU t6kSn2RwUoàn l6kSn2RwUà tròi7An giỏi h6kSn2RwUơn thầy,CeH2XxqV ki7Anhí t6kSn2RwUhế ápi7An đảo,i7An ít6kSn2RwU nh6kSn2RwUất 6kSn2RwUcô k6kSn2RwUhi CeH2XxqVđó vẫni7An lCeH2XxqVà ci7Anó vẻi7An uyểni7An c6kSn2RwUhuyển, không giống6kSn2RwU n6kSn2RwUha CeH2XxqVđầu i7Ankia CeH2XxqVcó t6kSn2RwUhể đem6kSn2RwU n6kSn2RwUgười đảCeH2XxqV kíci7Anh CeH2XxqVđến ngập6kSn2RwU tron6kSn2RwUg bùn.

Cô ci7Anòn nh6kSn2RwUớ, l6kSn2RwUúc tiểui7An nhi7Ana đCeH2XxqVầu học trCeH2XxqVung hi7Anọc, lúcCeH2XxqV đCeH2XxqVầu cCeH2XxqVó CeH2XxqVnam sin6kSn2RwUh ti7Anhích coCeH2XxqVn bCeH2XxqVé, trêni7An đườnCeH2XxqVg 6kSn2RwUtan CeH2XxqVhọc n6kSn2RwUgăn i7Ancon b6kSn2RwUé lại mà6kSn2RwU thổCeH2XxqV lộCeH2XxqV, i7Anlúc ấCeH2XxqVy i7Anbản CeH2XxqVthân 6kSn2RwUđúng i7Anlúc ti7Aniện đư6kSn2RwUờng 6kSn2RwUđi đón6kSn2RwU nói7An, nh6kSn2RwUìn thCeH2XxqVấy thậti7An rõ ràng.

Lại n6kSn2RwUói, 6kSn2RwUnam 6kSn2RwUsinh ki6kSn2RwUa thi7Anực rấ6kSn2RwUt xuấ6kSn2RwUt sắc, mặ6kSn2RwUc di7Anù 6kSn2RwUlộ i7Anchút i7Anvẻ ngâ6kSn2RwUy CeH2XxqVngô, nhưnCeH2XxqVg i7Ancũng khCeH2XxqVông phi7Anải naCeH2XxqVm CeH2XxqVsinh bình6kSn2RwU thường, chCeH2XxqVọn CeH2XxqVthời gi6kSn2RwUan đó,i7An ti7Anất nhiêCeH2XxqVn khô6kSn2RwUng phảii7An ph6kSn2RwUàm ph6kSn2RwUu tụCeH2XxqVc tử,i7An chỉ6kSn2RwU CeH2XxqVtiếc gặpi7An g6kSn2RwUỡ ph6kSn2RwUải tiểu ni7Anha đCeH2XxqVầu, chắc6kSn2RwU 6kSn2RwUđời trước6kSn2RwU không6kSn2RwU đố6kSn2RwUt CeH2XxqVnhang thơm,6kSn2RwU ni7Anên mớ6kSn2RwUi l6kSn2RwUưu lCeH2XxqVại mội7Ant bó6kSn2RwUng ma CeH2XxqVthế này.

Tiểu Mi7Ananh MCeH2XxqVanh đ6kSn2RwUùa nghịchCeH2XxqV i7Anđầu quai 6kSn2RwU ba i7Anlô ởCeH2XxqV tCeH2XxqVrên vaii7An, đáCeH2XxqVnh gi7Aniá đi7Anối phươi7Anng mCeH2XxqVột vòngi7An từCeH2XxqV CeH2XxqVtrên xuốngi7An di7Anưới, đầui7An ngi7Anón út xCeH2XxqVinh đẹpi7An vi7Anươn ra6kSn2RwU, nóii7An thCeH2XxqVẳng: "Bạni7An muốnCeH2XxqV thei7Ano đuổii7An tôi?"

Phương CeH2XxqVNam ngồiCeH2XxqV ởCeH2XxqV tron6kSn2RwUg xe6kSn2RwU, c6kSn2RwUũng có tCeH2XxqVhể thấi7Any khuônCeH2XxqV mi7Anặt 6kSn2RwUnam sini7Anh tuấi7Ann tú6kSn2RwU kii7Ana đi7Anỏ bừng,CeH2XxqV nhưngi7An vẫi7Ann 6kSn2RwUcố lấ6kSn2RwUy CeH2XxqVhết dũ6kSn2RwUng khí gật6kSn2RwU gậtCeH2XxqV i7Anđầu, ánhCeH2XxqV mắtCeH2XxqV thẳng6kSn2RwU tắpi7An dCeH2XxqVừng ởCeH2XxqV tr6kSn2RwUên mặti7An Tiểi7Anu MCeH2XxqVanh M6kSn2RwUanh, i7Anánh i7Anmắt nóni7Ang bỏng chân6kSn2RwU thàni7Anh n6kSn2RwUhư 6kSn2RwUthế, mài7An CeH2XxqVManh i7AnManh l6kSn2RwUại i7Anôm cáni7Anh taCeH2XxqVy lạnhCeH2XxqV lạnCeH2XxqVh nói:i7An "Dựa vàoCeH2XxqV cái7Ani gì..."

Phương N6kSn2RwUam bCeH2XxqVi a6kSn2RwUi ti7Anhay n6kSn2RwUam i7Ansinh CeH2XxqVkia hồi l6kSn2RwUâu, i7Angặp gCeH2XxqVỡ CeH2XxqVtiểu i7Anma nCeH2XxqVữ nCeH2XxqVhà cCeH2XxqVô, CeH2XxqVxem n6kSn2RwUhư CeH2XxqVcậu 6kSn2RwUta i7Anxui xẻo.CeH2XxqV Tiểi7Anu Mi7Ananh M6kSn2RwUanh bề ngoài6kSn2RwU giốCeH2XxqVng mẹ,i7An nộiCeH2XxqV tâmCeH2XxqV l6kSn2RwUại c6kSn2RwUùng mi7Anình 6kSn2RwUcó được6kSn2RwU ýCeH2XxqV ci7Anhí i7Anmạnh mẽ6kSn2RwU củai7An i7Ananh tr6kSn2RwUai, giống nha6kSn2RwUu n6kSn2RwUhư đúcCeH2XxqV, từi7An nhỏi7An đCeH2XxqVã biết6kSn2RwU mì6kSn2RwUnh muốnCeH2XxqV cáCeH2XxqVi gì,i7An làm6kSn2RwU ni7Anhư th6kSn2RwUế nài7Ano, 6kSn2RwUngười k6kSn2RwUhác nói cáii7An gì6kSn2RwU, khuyên6kSn2RwU cáCeH2XxqVi gCeH2XxqVì, cũni7Ang không6kSn2RwU i7Annghe, chỉCeH2XxqV nhậi7Ann thứi7Anc đúnCeH2XxqVg mCeH2XxqVột 6kSn2RwUcon đườ6kSn2RwUng cóCeH2XxqV th6kSn2RwUể đi đến.

Dĩ nhiên,CeH2XxqV tính6kSn2RwU c6kSn2RwUách đóCeH2XxqV i7Annó thựcCeH2XxqV giống 6kSn2RwUcha nCeH2XxqVó, Ti7Aniểu i7AnManh 6kSn2RwUManh cũnCeH2XxqVg rấtCeH2XxqV giối7Anng ci7Anô củ6kSn2RwUa mình,6kSn2RwU CeH2XxqVtóm lại,CeH2XxqV li7Anà CeH2XxqVmột t6kSn2RwUhể tổng hợ6kSn2RwUp, rấti7An sớCeH2XxqVm, Phươ6kSn2RwUng NCeH2XxqVam đã6kSn2RwU biếCeH2XxqVt, nCeH2XxqVam nhâi7Ann thu6kSn2RwUần ph6kSn2RwUục đượcCeH2XxqV tiểuCeH2XxqV i7Anma nCeH2XxqVữ ni7Anhà cô, trênCeH2XxqV thếCeH2XxqV gCeH2XxqViới nài7Any căCeH2XxqVn bCeH2XxqVản k6kSn2RwUhông CeH2XxqVcó, tr6kSn2RwUừ pi7Anhi CeH2XxqVcô i7Annhỏ tCeH2XxqVự ngui7Anyện bi7Anị thuầCeH2XxqVn phục,CeH2XxqV tựa nCeH2XxqVhư thằCeH2XxqVng nhócCeH2XxqV củCeH2XxqVa i7AnPhùng gia.

Trong nhàCeH2XxqV, ôngCeH2XxqV b6kSn2RwUà i7Annội củaCeH2XxqV MaCeH2XxqVnh ManhCeH2XxqV đều buồni7An bực,6kSn2RwU i7Antiểu mi7Ana nữ6kSn2RwU tínhi7An t6kSn2RwUình hoạt6kSn2RwU bi7Anát nh6kSn2RwUư vậyCeH2XxqV tạiCeH2XxqV sa6kSn2RwUo l6kSn2RwUại thíci7Anh đầui7An gỗ ng6kSn2RwUốc ng6kSn2RwUhếch nCeH2XxqVhà h6kSn2RwUọ PhùCeH2XxqVng, i7Annói đầuCeH2XxqV g6kSn2RwUỗ ngốci7An nghếci7Anh 6kSn2RwUmột i7Anchút 6kSn2RwUcũng khôi7Anng CeH2XxqVsai, từ nh6kSn2RwUỏ đếni7An lCeH2XxqVớn, 6kSn2RwUbị M6kSn2RwUanh Man6kSn2RwUh quấi7Ann lấyi7An i7Annhiều năi7Anm nhi7Anư v6kSn2RwUậy, tiểu6kSn2RwU tửCeH2XxqV CeH2XxqVkia ci7Anũng không hiCeH2XxqVểu được,i7An i7Ankhông phả6kSn2RwUi đầu6kSn2RwU CeH2XxqVgỗ ni7Angốc 6kSn2RwUnghếch lài7An CeH2XxqVcái g6kSn2RwUì, khôngCeH2XxqV chỉi7An lCeH2XxqVà đầui7An gỗ6kSn2RwU ngốc nghếci7Anh, mi7Anà làCeH2XxqV đ6kSn2RwUầu gỗ6kSn2RwU ngối7Anc ng6kSn2RwUhếch nCeH2XxqVgàn năm.

Năm đ6kSn2RwUó, i7Ancha CeH2XxqVcủa cậuCeH2XxqV tCeH2XxqVa i7An- HiểuCeH2XxqV Phon6kSn2RwUg so vớiCeH2XxqV tii7Anểu t6kSn2RwUử i7Annày thông6kSn2RwU min6kSn2RwUh CeH2XxqVhơn nh6kSn2RwUiều. Phương6kSn2RwU CeH2XxqVNam đemCeH2XxqV i7AnManh MCeH2XxqVanh túCeH2XxqVm đếCeH2XxqVn bên người6kSn2RwU mCeH2XxqVình, 6kSn2RwUnhìn côCeH2XxqV nói7Ani: "Co6kSn2RwUn CeH2XxqVcần cá6kSn2RwUi hươ6kSn2RwUng i7Anvị phi7Anụ nữ6kSn2RwU đểCeH2XxqV làmCeH2XxqV g6kSn2RwUì, tiCeH2XxqVểu nha đầu6kSn2RwU mi7Anới CeH2XxqVlớn 6kSn2RwUnày, vịi7An CeH2XxqVnữ i7Annhân c6kSn2RwUó t6kSn2RwUhể ti7Anheo thờ6kSn2RwUi gCeH2XxqVian chồCeH2XxqVng chCeH2XxqVất đii7An 6kSn2RwUra, 6kSn2RwUmà than6kSn2RwUh xuân thì6kSn2RwU i7Ankhông qCeH2XxqVuay lại,6kSn2RwU ch6kSn2RwUo CeH2XxqVnên 6kSn2RwUcàng đáng6kSn2RwU giá,CeH2XxqV càn6kSn2RwUg phảCeH2XxqVi qCeH2XxqVuý trọng."

Phương Ma6kSn2RwUnh MaCeH2XxqVnh CeH2XxqVchu miệng: CeH2XxqV "Nhưng c6kSn2RwUon thấyi7An mẹi7An n6kSn2RwUhư 6kSn2RwUvậy, cCeH2XxqVô 6kSn2RwUxem áni7Anh mắCeH2XxqVt cCeH2XxqVủa ci7Anha mCeH2XxqVỗi lCeH2XxqVần i7Annhìn 6kSn2RwUmẹ đềui7An i7Anôn nhu, giốni7Ang nCeH2XxqVhư 6kSn2RwUnâng trê6kSn2RwUn ti7Anay sợCeH2XxqV rớt6kSn2RwU, ci7Anon cũni7Ang muốCeH2XxqVn khiếni7An CeH2XxqVcho KCeH2XxqVi c6kSn2RwUa ci7Ana n6kSn2RwUhìn con 6kSn2RwU như vậy."

Phương Na6kSn2RwUm 6kSn2RwUbất g6kSn2RwUiác CeH2XxqVmỉm cười: "i7AnCho nênCeH2XxqV c6kSn2RwUon ởCeH2XxqV trưới7Anc mi7Anặt tiểui7An tửi7An Phi7Anùng gi6kSn2RwUa, ngụCeH2XxqVy tCeH2XxqVrang thànCeH2XxqVh bội7An dáni7Ang ô6kSn2RwUn nhu hiCeH2XxqVền làCeH2XxqVnh, l6kSn2RwUà cCeH2XxqVảm t6kSn2RwUhấy thằngCeH2XxqV ni7Anhóc đói7An thíc6kSn2RwUh cCeH2XxqVon gá6kSn2RwUi nCeH2XxqVhư vậy?"

Manh ManCeH2XxqVh 6kSn2RwUgật đầu,6kSn2RwU CeH2XxqVkhuôn m6kSn2RwUặt nhỏ i7An nhắn xin6kSn2RwUh đẹpCeH2XxqV i7Anxẹt q6kSn2RwUua mộ6kSn2RwUt CeH2XxqVtia ảm6kSn2RwU đạm6kSn2RwU: i7An"Cô đãCeH2XxqV i7Anthấy rồii7An đi7Anó, Ti7Anhiệu T6kSn2RwUình cũng 6kSn2RwU là 6kSn2RwUdạng ngườCeH2XxqVi gCeH2XxqViống mẹi7An, lúi7Anc trước6kSn2RwU 6kSn2RwUKi 6kSn2RwUca i7Anca rấ6kSn2RwUt thíchCeH2XxqV cCeH2XxqVô ta."

Phương 6kSn2RwUNam thương6kSn2RwU 6kSn2RwUtiếc sờCeH2XxqV 6kSn2RwUsờ đỉnh CeH2XxqV đầu ci7Anô: CeH2XxqV"Manh ManCeH2XxqVh, tìi7Annh yêi7Anu ci7Anó đôi7Ani k6kSn2RwUhi i7Ancần traCeH2XxqVnh t6kSn2RwUhủ, như6kSn2RwUng CeH2XxqVkhông thể miễCeH2XxqVn cưỡng,CeH2XxqV nếCeH2XxqVu cậu6kSn2RwU 6kSn2RwUta vi7Anô luậCeH2XxqVn ti7Anhế i7Annào cũn6kSn2RwUg khi7Anông i7Anphải là6kSn2RwU củ6kSn2RwUa con6kSn2RwU, co6kSn2RwUn phả6kSn2RwUi học cáci7Anh buô6kSn2RwUng tay."

[ Bại7Ann đCeH2XxqVang đọi7Anc ti7Anruyện tạiCeH2XxqV alobook6kSn2RwUs.vn ]

Phương NaCeH2XxqVm i7Ancó CeH2XxqVđôi k6kSn2RwUhi cảmCeH2XxqV thấy,6kSn2RwU cuộc sống6kSn2RwU 6kSn2RwUước chừi7Anng đi7Anều rấ6kSn2RwUt i7Ancông bằCeH2XxqVng, ôni7Ang trờ6kSn2RwUi CeH2XxqVban c6kSn2RwUho 6kSn2RwUManh Ma6kSn2RwUnh vẻCeH2XxqV xini7Anh đẹpi7An cùngi7An tài vi7Anăn chươi7Anng, cói7An li7Anẽ sẽ6kSn2RwU k6kSn2RwUhông ci7Anho coi7Ann CeH2XxqVbé m6kSn2RwUột đoạni7An tình6kSn2RwU i7Anyêu thuCeH2XxqVận buồi7Anm xuôi gió.

Manh ManCeH2XxqVh lại6kSn2RwU như6kSn2RwU điCeH2XxqVnh đónCeH2XxqVg cộti7An nói: "KCeH2XxqVi ci7Ana i7Anca là6kSn2RwU i7Ancủa ci7Anon, 6kSn2RwUcon chắci7An chắ6kSn2RwUn thế6kSn2RwU." KCeH2XxqVỳ thậtCeH2XxqV Phương6kSn2RwU N6kSn2RwUam cũng buCeH2XxqVồn 6kSn2RwUbực hiểi7Anu đi7Anược, mấCeH2XxqVy 6kSn2RwUnăm nayCeH2XxqV, MCeH2XxqVanh ManCeH2XxqVh cùnCeH2XxqVg thằCeH2XxqVng nhóCeH2XxqVc Phù6kSn2RwUng g6kSn2RwUia thủyi7An chung 6kSn2RwUở i7Ancùng i7Anmột nơCeH2XxqVi, ni7Anói th6kSn2RwUật, tCeH2XxqVuy nóii7An 6kSn2RwUchức i7Anvị ch6kSn2RwUa P6kSn2RwUhùng Ki7Ani hCeH2XxqViện CeH2XxqVnay khôngi7An thấp, nhưngi7An dùi7An sCeH2XxqVao cCeH2XxqVũng k6kSn2RwUhông c6kSn2RwUó nềnCeH2XxqV tải7Anng gì6kSn2RwU, xé6kSn2RwUt di7Anòng di7Anõi, cùn6kSn2RwUg Phươngi7An gi7Ania tuyệ6kSn2RwUt đối không6kSn2RwU m6kSn2RwUôn đăngi7An hi7Anộ đối.

Hơn ni7Anữa Mai7Annh CeH2XxqVManh còi7Ann xuấ6kSn2RwUt si7Anắc như 6kSn2RwU vậy, làCeH2XxqV một6kSn2RwU khối6kSn2RwU b6kSn2RwUảo CeH2XxqVvật i7Antrong lòi7Anng ôi7Anng b6kSn2RwUà PhươnCeH2XxqVg gi7Ania, CeH2XxqVtừ nhi7Anỏ đếni7An lớCeH2XxqVn vCeH2XxqVới t6kSn2RwUiểu nha đầui7An CeH2XxqVkhông cCeH2XxqVó nử6kSn2RwUa điểmi7An kCeH2XxqVhông vừai7An ý,6kSn2RwU CeH2XxqVđối vCeH2XxqVới ci7Anon CeH2XxqVbé cù6kSn2RwUng i7Ananh traCeH2XxqVi i7Anlại nghiCeH2XxqVêm khắc i7Andạy d6kSn2RwUỗ, đếCeH2XxqVn ki7Anhi MCeH2XxqVanh MaCeH2XxqVnh lớn6kSn2RwU lêi7Ann, mộtCeH2XxqV chúi7Ant cCeH2XxqVũng khô6kSn2RwUng giảm,6kSn2RwU cũnCeH2XxqVg CeH2XxqVmay tiCeH2XxqVểu nha đầu6kSn2RwU khôn6kSn2RwUg chịuCeH2XxqV CeH2XxqVthua k6kSn2RwUém, cCeH2XxqVó cCeH2XxqVhủ ýCeH2XxqV 6kSn2RwUcủa CeH2XxqVmình, rất6kSn2RwU có6kSn2RwU 6kSn2RwUnguyên tắc.

Theo ýCeH2XxqV ôni7Ang b6kSn2RwUà PhưCeH2XxqVơng giaCeH2XxqV, qi7Anuét mắt đải7Ano quCeH2XxqVa, toài7Ann i7Anthế CeH2XxqVgiới cCeH2XxqVũng khi7Anông thấyCeH2XxqV cCeH2XxqVó mộtCeH2XxqV tCeH2XxqViểu i7Antử nào6kSn2RwU i7Ancó thể6kSn2RwU xứn6kSn2RwUg CeH2XxqVvới cháu i7An gái 6kSn2RwUbảo bối6kSn2RwU nàyi7An, cànCeH2XxqVg đừng6kSn2RwU n6kSn2RwUói đếnCeH2XxqV tiểi7Anu t6kSn2RwUử PhùnCeH2XxqVg i7Angia, chẳngi7An 6kSn2RwUqua chCeH2XxqVuyện tiểui7An ni7Anha đầu qui7Anyết địCeH2XxqVnh, Thiêi7Ann Vưi7Anơng lãi7Ano tCeH2XxqVử cũni7Ang CeH2XxqVkhông sửi7Ana đưi7Anợc, điểCeH2XxqVm ấyi7An khônCeH2XxqVg khác6kSn2RwU gì chCeH2XxqVa cCeH2XxqVon bé6kSn2RwU i7An- Phươi7Anng ChấCeH2XxqVn Đông.

Ông bi7Anà PhCeH2XxqVương gi6kSn2RwUa kh6kSn2RwUông pi7Anhản i7Anđối, nhưng cũngi7An ch6kSn2RwUưa tá6kSn2RwUn thành,6kSn2RwU lạ6kSn2RwUi nói6kSn2RwU nămCeH2XxqV trư6kSn2RwUớc, thei7Ano ý6kSn2RwU Mani7Anh Ma6kSn2RwUnh đCeH2XxqVem Phùng6kSn2RwU Ki7Ani đưa6kSn2RwU vào quâi7Ann 6kSn2RwUkhu CeH2XxqVB, đâyi7An cũi7Anng c6kSn2RwUoi nhưi7An i7Anngầm đồng6kSn2RwU 6kSn2RwUý đii7An! i7AnCho nênCeH2XxqV m6kSn2RwUới i7Annói ni7Anguyên tắ6kSn2RwUc củi7Ana Ông bCeH2XxqVà PhươnCeH2XxqVg giaCeH2XxqV, ởi7An trêni7An ngườ6kSn2RwUi i7Annha đi7Anầu k6kSn2RwUia c6kSn2RwUho tớCeH2XxqVi bây6kSn2RwU giờCeH2XxqV đềCeH2XxqVu khôi7Anng CeH2XxqVcó giá trị.

Đối vớii7An đoi7Anạn tìni7Anh cảm6kSn2RwU lưCeH2XxqVu luyi7Anến ngoài 6kSn2RwUý muốn6kSn2RwU của6kSn2RwU PhùngCeH2XxqV i7AnKi bCeH2XxqVa 6kSn2RwUnăm trư6kSn2RwUớc 6kSn2RwUđây, Phươngi7An CeH2XxqVgia rấti7An 6kSn2RwUrõ rài7Anng, di7Anù sao ngư6kSn2RwUời 6kSn2RwUManh i7AnManh muốnCeH2XxqV CeH2XxqVgả i7Anở tCeH2XxqVrong q6kSn2RwUuân đội,6kSn2RwU 6kSn2RwUmọi ngưCeH2XxqVời troCeH2XxqVng i7Anquân k6kSn2RwUhu làCeH2XxqVm CeH2XxqVsao có thểCeH2XxqV nhCeH2XxqVìn CeH2XxqVnhư kCeH2XxqVhông thấ6kSn2RwUy, i7Antuy rằn6kSn2RwUg cuCeH2XxqVối cùng6kSn2RwU đã6kSn2RwU giả6kSn2RwUi quyếi7Ant, nhCeH2XxqVưng chi7Anuyện này, 6kSn2RwUPhương 6kSn2RwUNam cảmi7An thấi7Any, sẽi7An 6kSn2RwUlà m6kSn2RwUột ki7Anhối chướng6kSn2RwU i7Anngại trêni7An đư6kSn2RwUờng Mai7Annh Mi7Ananh 6kSn2RwUtruy đuổi tình6kSn2RwU CeH2XxqVyêu, dùi7An sa6kSn2RwUo cũngi7An CeH2XxqVkhông 6kSn2RwUquang mi6kSn2RwUnh 6kSn2RwUlỗi lạc.

Tính tìnhCeH2XxqV Phi7Anùng i7AnKi lại7Ani khôi7Anng hề6kSn2RwU có 6kSn2RwU chuyển b6kSn2RwUiến, chi7Ano n6kSn2RwUên, hiCeH2XxqVện 6kSn2RwUtại PhưCeH2XxqVơng Nai7Anm cCeH2XxqVho l6kSn2RwUà ti7Aniểu 6kSn2RwUnha đầui7An CeH2XxqVnên ci7Anó dựi7An phòng,CeH2XxqV miễn CeH2XxqVcho 6kSn2RwUđến l6kSn2RwUúc đó6kSn2RwU lạiCeH2XxqV ngãi7An 6kSn2RwUđau khôn6kSn2RwUg đứngCeH2XxqV dậCeH2XxqVy nổi.

Phương NCeH2XxqVam quyết6kSn2RwU địn6kSn2RwUh k6kSn2RwUhông cùni7Ang tiểu n6kSn2RwUha đầui7An thảoCeH2XxqV i7Anluận việcCeH2XxqV này6kSn2RwU nữa,i7An i7Andù si7Anao MaCeH2XxqVnh CeH2XxqVManh mCeH2XxqVới mười7Ani chíni7An, ci7Anòn chưa i7An tốt ngCeH2XxqVhiệp đạiCeH2XxqV họ6kSn2RwUc, việcCeH2XxqV yêi7Anu đương6kSn2RwU kếtCeH2XxqV 6kSn2RwUhôn i7Ancòn rấCeH2XxqVt sớm,i7An n6kSn2RwUói tráCeH2XxqVnh si7Anang i7Anđề tài khá6kSn2RwUc: "NghCeH2XxqVe Hiểu6kSn2RwU Phoni7Ang nói6kSn2RwU, c6kSn2RwUon CeH2XxqVtham g6kSn2RwUia Câ6kSn2RwUu lCeH2XxqVạc bộCeH2XxqV leCeH2XxqVo núi6kSn2RwU, tCeH2XxqVhế n6kSn2RwUào? Có cầni7An cô6kSn2RwU 6kSn2RwUtài trợCeH2XxqV m6kSn2RwUột chúi7Ant i7Antài i7Anchính 6kSn2RwUhay không?"

Mắt Ma6kSn2RwUnh Ma6kSn2RwUnh sán6kSn2RwUg lê6kSn2RwUn vộiCeH2XxqV vài7Anng gật đCeH2XxqVầu: "Dạ!6kSn2RwU Cần,CeH2XxqV cần,i7An CeH2XxqVcô i7Anlà tốt6kSn2RwU nhất!CeH2XxqV" Phưi7Anơng Ni7Anam CeH2XxqVvỗ vi7Anỗ khuôi7Ann m6kSn2RwUặt 6kSn2RwUnhỏ nhắn đỏ6kSn2RwU bừng6kSn2RwU của6kSn2RwU ci7Anon i7Anbé: 6kSn2RwU"Nhóc nịnCeH2XxqVh CeH2XxqVhót, 6kSn2RwUtrách i7Ansao bCeH2XxqVà i7Annội i7Annói cCeH2XxqVon 6kSn2RwUlà tiểu thami7An ti7Aniền, CeH2XxqVtiền m6kSn2RwUừng tuổi6kSn2RwU hi7Anàng nămi7An i7Ancủa CeH2XxqVcon, hCeH2XxqVọc bổng,i7An i7Anđi đCeH2XxqVâu hếti7An rồii7An, cũng kh6kSn2RwUông thấyi7An i7Ancon muCeH2XxqVa ci7Anái gì."

Manh Mai7Annh ch6kSn2RwUu miệi7Anng: "Đ6kSn2RwUây là6kSn2RwU đồ cưới7Ani ci7Anủa ngườii7An ta6kSn2RwU, khôn6kSn2RwUg tCeH2XxqVhể độngCeH2XxqV CeH2XxqVvào, chuẩni7An bCeH2XxqVị chCeH2XxqVo tương6kSn2RwU l6kSn2RwUai i7Ansống cùngCeH2XxqV K6kSn2RwUi ca cai7An." P6kSn2RwUhương NCeH2XxqVam bậtCeH2XxqV cười:CeH2XxqV "Ng6kSn2RwUhĩ đi7Anến lâCeH2XxqVu dàCeH2XxqVi th6kSn2RwUật 6kSn2RwUnhỉ, co6kSn2RwUn sợi7An còn thi7Aniếu nhiềuCeH2XxqV ti7Aniền 6kSn2RwUsao, 6kSn2RwUyên tâCeH2XxqVm, đồCeH2XxqV c6kSn2RwUưới tương6kSn2RwU 6kSn2RwUlai côi7An rCeH2XxqVa 6kSn2RwUcho ci7Anon, mCeH2XxqVuốn bai7Ano nhiêu cói7An bấyCeH2XxqV nhii7Anêu." M6kSn2RwUanh MaCeH2XxqVnh lắc6kSn2RwU đi7Anầu: CeH2XxqV"Cô thưCeH2XxqVơng coCeH2XxqVn, CeH2XxqVcon bCeH2XxqViết, Nhưi7Anng coi7Ann muốn tựCeH2XxqV mìni7Anh để6kSn2RwU dànhCeH2XxqV tiề6kSn2RwUn, dùnCeH2XxqVg nă6kSn2RwUng lực6kSn2RwU ci7Anủa mìni7Anh CeH2XxqVkiếm tiền,CeH2XxqV CeH2XxqVKi i7Anca ci7Ana cũni7Ang như thế6kSn2RwU, a6kSn2RwUnh 6kSn2RwUấy c6kSn2RwUho tớiCeH2XxqV bây6kSn2RwU giờ6kSn2RwU i7Ancũng khi7Anông lấy6kSn2RwU 6kSn2RwUcủa côCeH2XxqV chCeH2XxqVú m6kSn2RwUột đồngCeH2XxqV n6kSn2RwUào, nếi7Anu co6kSn2RwUn gả 6kSn2RwUcho 6kSn2RwUanh ấy,i7An phải6kSn2RwU ti7Anôn trọi7Anng anCeH2XxqVh ấy."

Phương i7AnNam thởi7An 6kSn2RwUdài: 6kSn2RwU"Tiểu ni7Anha đầu, c6kSn2RwUon hài7Annh độn6kSn2RwUg đii7Anên 6kSn2RwUrồ ai7An! Đ6kSn2RwUến đâi7Any, ni7Anói cCeH2XxqVho i7Ancô nghei7An, CâCeH2XxqVu lại7Anc b6kSn2RwUộ lei7Ano CeH2XxqVnúi các co6kSn2RwUn cóCeH2XxqV hoại7Ant độngCeH2XxqV gì..."

Phương ManCeH2XxqVh MCeH2XxqVanh khôni7Ang nCeH2XxqVghĩ 6kSn2RwUmình hành độngCeH2XxqV đ6kSn2RwUiên i7Anrồ, v6kSn2RwUì cCeH2XxqVô th6kSn2RwUích PhCeH2XxqVùng KiCeH2XxqV, khô6kSn2RwUng cóCeH2XxqV đạoi7An i7Anlý, khôngi7An cóCeH2XxqV i7Annguyên nhân, CeH2XxqV cô chỉi7An biếtCeH2XxqV, côCeH2XxqV muốCeH2XxqVn CeH2XxqVgả c6kSn2RwUho a6kSn2RwUnh, cùni7Ang i7Ananh 6kSn2RwUcả đờ6kSn2RwUi bê6kSn2RwUn n6kSn2RwUhau, c6kSn2RwUô kCeH2XxqVhông biCeH2XxqVết CeH2XxqVđây li7Anà cố ci7Anhấp, ha6kSn2RwUy là6kSn2RwU tình6kSn2RwU yêui7An ci7Anủa cô.

"Phương M6kSn2RwUanh Mani7Anh!" Manh MaCeH2XxqVnh tCeH2XxqVừ ti7Anrong lớ6kSn2RwUp i7Anhọc điCeH2XxqV i7Anra, liềnCeH2XxqV thấyi7An ởi7An đ6kSn2RwUối dCeH2XxqViện 6kSn2RwUmột 6kSn2RwUnam sini7Anh lới7Anp trêi7Ann đứng dướiCeH2XxqV ánCeH2XxqVh mặti7An t6kSn2RwUrời, mặcCeH2XxqV di7Anù bCeH2XxqVên ngườiCeH2XxqV i7AnManh MaCeH2XxqVnh i7Anchưa từng6kSn2RwU ti7Anhiếu 6kSn2RwUqua ni7Anam s6kSn2RwUinh điển trai,i7An nhưn6kSn2RwUg Sài7Ani Tử6kSn2RwU H6kSn2RwUiên vẫi7Ann làmCeH2XxqV Mai7Annh CeH2XxqVManh 6kSn2RwUkinh diễmi7An mộtCeH2XxqV trậni7An như6kSn2RwU cũ.

Sài TCeH2XxqVử HiêCeH2XxqVn 6kSn2RwUlà đàni7An ai7Annh ni7Anăm i7Anba, cũng CeH2XxqV liên tCeH2XxqVục là6kSn2RwU tCeH2XxqVrợ giảngCeH2XxqV 6kSn2RwUba ni7Anăm, dCeH2XxqVanh tii7Anếng nCeH2XxqVhư c6kSn2RwUồn, vi7Anô cCeH2XxqVùng tàii7An giỏi,CeH2XxqV người ngưỡn6kSn2RwUg i7Anmộ vCeH2XxqVô sối7An, n6kSn2RwUhân 6kSn2RwUvật tin6kSn2RwUh a6kSn2RwUnh củi7Ana tri7Anường Luật,6kSn2RwU c6kSn2RwUũng l6kSn2RwUà nhCeH2XxqVóm t6kSn2RwUrưởng ci7Anủa Câu lạc6kSn2RwU bộCeH2XxqV lCeH2XxqVeo núi.

Lúc i7Antrước MaCeH2XxqVnh M6kSn2RwUanh lự6kSn2RwUa chọnCeH2XxqV CCeH2XxqVâu lạc bộCeH2XxqV lCeH2XxqVeo núCeH2XxqVi, hoCeH2XxqVàn ti7Anoàn l6kSn2RwUà v6kSn2RwUì CeH2XxqVthích vận6kSn2RwU độni7Ang li7Aneo núi,i7An Ma6kSn2RwUnh M6kSn2RwUanh thi7Aních cáCeH2XxqVi loại cảmCeH2XxqV g6kSn2RwUiác ci7Anhinh phi7Anục núCeH2XxqVi CeH2XxqVcao nà6kSn2RwUy, CeH2XxqVcó i7Anmột 6kSn2RwUloại thỏaCeH2XxqV CeH2XxqVmãn cự6kSn2RwUc hạn,i7An tCeH2XxqVựa CeH2XxqVnhư c6kSn2RwUha cô i7Annói, đứni7Ang ởi7An đỉnhi7An 6kSn2RwUnúi n6kSn2RwUhìn xuốnCeH2XxqVg, 6kSn2RwUthiên quâni7An vạnCeH2XxqV CeH2XxqVmã đềui7An ởi7An dCeH2XxqVưới chân.

Cha i7Ancô là6kSn2RwU quâCeH2XxqVn nhCeH2XxqVân, CeH2XxqVxứng CeH2XxqVvới danh p6kSn2RwUhận quCeH2XxqVân nhâni7An, ma6kSn2RwUng quâ6kSn2RwUn hài7Anm tướCeH2XxqVng quân6kSn2RwU, CeH2XxqVmẹ từnCeH2XxqVg nóiCeH2XxqV q6kSn2RwUua nhi7Aniều lần6kSn2RwU, n6kSn2RwUếu hiện tạii7An CeH2XxqVlà i7Anthời i7Ankì c6kSn2RwUhiến i7Antranh, c6kSn2RwUha côCeH2XxqV khẳngi7An đị6kSn2RwUnh sẽCeH2XxqV r6kSn2RwUa chiCeH2XxqVến trưCeH2XxqVờng chéi7Anm giết6kSn2RwU, nam i7An nhi l6kSn2RwUà ph6kSn2RwUải 6kSn2RwUra 6kSn2RwUroi gii7Anục ngựa,CeH2XxqV i7Anđánh 6kSn2RwUđông dCeH2XxqVẹp bắci7An, đâCeH2XxqVy lài7An 6kSn2RwUkiểu người7Ani củaCeH2XxqV c6kSn2RwUha cô, cũi7Anng i7Anlà củ6kSn2RwUa i7AnKi CeH2XxqVca ca.

Cha 6kSn2RwUcô CeH2XxqVmang dòngCeH2XxqV 6kSn2RwUmáu qi7Anuân nhân, CeH2XxqV trong thâ6kSn2RwUn thểCeH2XxqV ci7Anô ci7Anũng cCeH2XxqVó, nhưn6kSn2RwUg CeH2XxqVmà 6kSn2RwUso 6kSn2RwUsánh vớiCeH2XxqV i7AnKi i7Anca i7Anca, lạ6kSn2RwUi bi7Ané nhỏCeH2XxqV khô6kSn2RwUng đángi7An kể, ni7Anghĩ môn6kSn2RwUg lun6kSn2RwUg, Mi7Ananh Ma6kSn2RwUnh pi7Anhục i7Anhồi tinCeH2XxqVh thần6kSn2RwU CeH2XxqVlại, 6kSn2RwUcó c6kSn2RwUhút khi7Anông kiêCeH2XxqVn nhẫn i7An nhìn qui7Ana Sài7Ani T6kSn2RwUử Hiên.

Lúc t6kSn2RwUrước i7Anthật 6kSn2RwUkhông biếCeH2XxqVt nhóm 6kSn2RwU trưởng CeH2XxqVCâu CeH2XxqVlạc CeH2XxqVbộ l6kSn2RwUeo núCeH2XxqVi chíCeH2XxqVnh CeH2XxqVlà vCeH2XxqVị trợi7An giảngCeH2XxqV di7Ananh tiến6kSn2RwUg nhưi7An cồn6kSn2RwU này,CeH2XxqV nếu biết,CeH2XxqV i7Ancô s6kSn2RwUẽ i7Antrốn i7Anxa 6kSn2RwUtám tCeH2XxqVhước, tro6kSn2RwUng m6kSn2RwUắt CeH2XxqVcô hi6kSn2RwUện lênCeH2XxqV vẻi7An khôngi7An i7Ankiên nhẫn,CeH2XxqV SàiCeH2XxqV TCeH2XxqVử Hiên cũnCeH2XxqVg ki7Anhông CeH2XxqVxem nhẹ.

Có đôCeH2XxqVi CeH2XxqVkhi Sà6kSn2RwUi Tửi7An Hii7Anên th6kSn2RwUực 6kSn2RwUcảm thấy, Phi7Anương 6kSn2RwUManh ManCeH2XxqVh li7Anà ôi7Anng CeH2XxqVtrời cốCeH2XxqV ýi7An ph6kSn2RwUái xi7Anuống trừi7Anng pi7Anhạt ani7Anh, trừngCeH2XxqV phại7Ant anh mấ6kSn2RwUy nămi7An i7Annay mắt6kSn2RwU cCeH2XxqVao h6kSn2RwUơn đCeH2XxqVầu, lầnCeH2XxqV đCeH2XxqVầu ti6kSn2RwUên i7Annhìn 6kSn2RwUthấy Mani7Anh i7AnManh, an6kSn2RwUh liền chấ6kSn2RwUn đ6kSn2RwUộng, CeH2XxqVáo tCeH2XxqVhun quầni7An CeH2XxqVjean đ6kSn2RwUơn giCeH2XxqVản tr6kSn2RwUên người7Ani 6kSn2RwUcô, cũngCeH2XxqV cói7An CeH2XxqVthể tỏi7Ana rCeH2XxqVa một i7An loại xin6kSn2RwUh đẹpCeH2XxqV khôi7Anng thểi7An CeH2XxqVbỏ 6kSn2RwUqua, c6kSn2RwUô CeH2XxqVđẹp khiếCeH2XxqVn án6kSn2RwUh m6kSn2RwUặt 6kSn2RwUtrời tháni7Ang c6kSn2RwUhín lúci7An ấyi7An cũng nCeH2XxqVhạt đii7An i7Anrất nhiềuCeH2XxqV, i7Anmà đó6kSn2RwUn ngưi7Anời mớiCeH2XxqV đếnCeH2XxqV bằCeH2XxqVng một6kSn2RwU khúi7Anc đi7Anàn cCeH2XxqVello (đàn vio6kSn2RwUlong loạii7An lớn)i7An chuyêi7Ann nghi6kSn2RwUệp lin6kSn2RwUh đ6kSn2RwUộng, 6kSn2RwUgần i7Annhư gâCeH2XxqVy CeH2XxqVngỡ nCeH2XxqVgàng tấti7An cải7An thầy tròCeH2XxqV 6kSn2RwUở đây.

[ BạCeH2XxqVn đaCeH2XxqVng CeH2XxqVđọc truyện6kSn2RwU tại7Ani ali7Anobooks.vn ]

Yêu c6kSn2RwUô g6kSn2RwUái CeH2XxqVnhư vậy,CeH2XxqV di7Anường ni7Anhư rấtCeH2XxqV dễ dàng,i7An SCeH2XxqVài Ti7Anử Hi7Aniên cũngCeH2XxqV khôngi7An ngoại6kSn2RwU lệ,CeH2XxqV CeH2XxqVSài T6kSn2RwUử Hiên6kSn2RwU lập6kSn2RwU lớpi7An họ6kSn2RwUc le6kSn2RwUo nú6kSn2RwUi, lài7An chiêu bà6kSn2RwUi củai7An 6kSn2RwUCâu CeH2XxqVlạc bộ,i7An t6kSn2RwUuy i7Anrằng không6kSn2RwU ti7Anhể i7Annói kCeH2XxqVhông hấpi7An dẫ6kSn2RwUn nCeH2XxqVữ 6kSn2RwUsinh, nhưng đốii7An 6kSn2RwUvới thểCeH2XxqV ci7Anhất i7Ancó yêui7An cầi7Anu rấ6kSn2RwUt ci7Anao, 6kSn2RwUbởi vậy,6kSn2RwU mặci7An CeH2XxqVdù 6kSn2RwUcó S6kSn2RwUài CeH2XxqVTử CeH2XxqVHiên i7An- mCeH2XxqVột đại si7Anoái CeH2XxqVca hấi7Anp i7Andẫn 6kSn2RwUnhư vậy,CeH2XxqV hội6kSn2RwU viê6kSn2RwUn i7Anthu và6kSn2RwUo hài7Anng năm6kSn2RwU ci7Anũng khônCeH2XxqVg nhiềuCeH2XxqV, mCeH2XxqVà Manh Mi7Ananh vàCeH2XxqVo lạ6kSn2RwUi ti7Anương đốiCeH2XxqV dễi7An dàng.

Sài Tử6kSn2RwU HCeH2XxqViên khi7Anông khỏi7Ani tự6kSn2RwU giễCeH2XxqVu, thìCeH2XxqV ra mìCeH2XxqVnh i7Ancũng ci7Anó lúi7Anc CeH2XxqVlấy việ6kSn2RwUc công6kSn2RwU mi7Anưu tCeH2XxqVính v6kSn2RwUiệc i7Antư nhi7Anư vậy6kSn2RwU, nCeH2XxqVhưng Sàii7An CeH2XxqVTử Hiên rất6kSn2RwU 6kSn2RwUnhanh li7Aniền p6kSn2RwUhát hiện,i7An chi7Ano dCeH2XxqVù Mi7Ananh i7AnManh 6kSn2RwUvà ai7Annh CeH2XxqVsinh hoCeH2XxqVạt tCeH2XxqVrong 6kSn2RwUcùng Ci7Anâu lạc bộ,6kSn2RwU CeH2XxqVanh i7Ancũng khôCeH2XxqVng chiế6kSn2RwUm nhiềuCeH2XxqV ưCeH2XxqVu thếi7An i7Anlắm, 6kSn2RwUphải nói,CeH2XxqV PhươngCeH2XxqV MCeH2XxqVanh M6kSn2RwUanh đốii7An đãi i7An với i7Antất cảCeH2XxqV n6kSn2RwUam CeH2XxqVsinh i7Antheo 6kSn2RwUđuổi i7Ancô cCeH2XxqVũng khôn6kSn2RwUg khác6kSn2RwU gi7Anì nhai7Anu, CeH2XxqVbao gồi7Anm cải7An ani7Anh, một n6kSn2RwUăm i7Antrôi CeH2XxqVqua, CeH2XxqVnam CeH2XxqVsinh khá6kSn2RwUc dCeH2XxqVo Man6kSn2RwUh Mi7Ananh đốii7An xửi7An lạnh6kSn2RwU nhạt,6kSn2RwU đề6kSn2RwUu li7Anùi i7Anxa trăm bư6kSn2RwUớc, chỉi7An ci7Anó Sàii7An Tửi7An H6kSn2RwUiên thủyi7An CeH2XxqVchung báCeH2XxqVm CeH2XxqVriết khônCeH2XxqVg tha.

Sài Tử6kSn2RwU HiCeH2XxqVên đii7An tCeH2XxqVới, đưai7An t6kSn2RwUay muốCeH2XxqVn đỡ6kSn2RwU cặp sáchCeH2XxqV tCeH2XxqVrên vi7Anai i7AnManh i7AnManh, bị6kSn2RwU 6kSn2RwUManh Mi7Ananh cườiCeH2XxqV i7Antủm tỉmCeH2XxqV 6kSn2RwUtránh i7Anra: "Đàn6kSn2RwU anh à,CeH2XxqV i7Anem CeH2XxqVtự i7Anmình CeH2XxqVmang được6kSn2RwU, eCeH2XxqVm cũnCeH2XxqVg khôCeH2XxqVng muốn6kSn2RwU bi7Anị ngCeH2XxqVười 6kSn2RwUhận vCeH2XxqVì đCeH2XxqVược đànCeH2XxqV ai7Annh ngưỡng mộ6kSn2RwU đâu."

Sài i7AnTử CeH2XxqVHiên 6kSn2RwUkhông chCeH2XxqVo là6kSn2RwU 6kSn2RwUphải, rất cói7An i7Anphong độCeH2XxqV CeH2XxqVcười cười:6kSn2RwU "i7AnAnh đếnCeH2XxqV thôngCeH2XxqV báoi7An vớii7An ei7Anm, ci7Anuối tui7Anần nàCeH2XxqVy Ci7Anâu lạcCeH2XxqV bộ lei7Ano 6kSn2RwUnúi CeH2XxqVcó hoại7Ant động,i7An địa6kSn2RwU điểmi7An tậpi7An hợ6kSn2RwUp cóCeH2XxqV i7Anhơi xa6kSn2RwU, an6kSn2RwUh sẽCeH2XxqV li7Anái CeH2XxqVxe đến6kSn2RwU đón em!"

Manh Mai7Annh nghiêCeH2XxqVng đầu6kSn2RwU 6kSn2RwUnhìn CeH2XxqVanh, ái7Annh mắt sáng6kSn2RwU 6kSn2RwUlên nhCeH2XxqVư ngọ6kSn2RwUc, làm6kSn2RwU i7AnSài Tử6kSn2RwU HiCeH2XxqVên cCeH2XxqVó mộtCeH2XxqV chút6kSn2RwU th6kSn2RwUất thần:6kSn2RwU "Đàni7An aCeH2XxqVnh à, ch6kSn2RwUỉ sối7An 6kSn2RwUthông 6kSn2RwUminh củai7An CeH2XxqVem thấpi7An nh6kSn2RwUư vậyCeH2XxqV s6kSn2RwUao, 6kSn2RwUanh 6kSn2RwUnói chi7Ano ei7Anm biết6kSn2RwU địa6kSn2RwU điểm6kSn2RwU ti7Anập hợp làCeH2XxqV đượci7An, 6kSn2RwUem sẽi7An b6kSn2RwUảo CeH2XxqVanh hi7Anọ đưa6kSn2RwU đi."

Tác i7Angiả cóCeH2XxqV lờii7An muốn6kSn2RwU n6kSn2RwUói: CeH2XxqVbạn bèCeH2XxqV i7Ancùng nghiệp vă6kSn2RwUn chươi7Anng, 6kSn2RwUthích nhìCeH2XxqVn thấyi7An: 《CeH2XxqV văCeH2XxqVn chưi7Anơng 6kSn2RwUnhư thểi7An c6kSn2RwUấy c6kSn2RwUày, 6kSn2RwUmùi hCeH2XxqVoa thải7Ano luậnCeH2XxqV q6kSn2RwUuanh năm đượcCeH2XxqV mùa6kSn2RwU 》