You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô àSZ4M, SZ4Mlúc tuVCbrước cSZ4Mô uVCblàm SZ4Mthế nàuVCbo mSZ4Mà thàCuT4nh côSZ4Mng gảCuT4 Jbykcho uVCbdượng, bJbykà nộCuT4i nói, lúcSZ4M trưJbykớc dưuVCbợng làuVCb thầuVCby giuVCbáo củaJbyk cTzuxô mà?"SZ4M PhươngCuT4 TzuxManh ManTzuxh SZ4Môm uVCbcánh tay PhươnguVCb JbykNam quấnCuT4 trênSZ4M CuT4người cô,uVCb mTzuxắt tTzuxo cSZ4Mhớp chớpSZ4M, CuT4hết sứTzuxc đángCuT4 yêu.

Phương NSZ4Mam guVCbõ lêCuT4n cuVCbái tSZ4Mrán SZ4Mcủa cô:Tzux "Thế nàoSZ4M? SZ4MTiểu MCuT4anh MCuT4anh nhSZ4Mà chúuVCbng tTzuxa CuT4sốt ruột,uVCb muốTzuxn gạTzuxt khốiJbyk Jbykđầu Tzuxgỗ TzuxPhùng gia kuVCbia lừCuT4a vềuVCb Tzuxnhà rJbykồi sJbykao?" MaJbyknh uVCbManh Jbykchu miệuVCbng, Jbykđứng uVCbtrước mặtSZ4M Phương NJbykam uVCbxoay muVCbột vònuVCbg: "TzuxCô àCuT4, cuVCbô Jbyknói cJbykon cóuVCb phảJbyki rấtSZ4M đẹpuVCb hauVCby khôJbykng, haSZ4My làJbyk còn khiếmSZ4M khuyếCuT4t hươngJbyk vịTzux phCuT4ụ uVCbnữ, uVCbvì sJbykao KSZ4Mi cSZ4Ma CuT4ca mộtSZ4M Tzuxchút phảnJbyk ứnuVCbg cũngCuT4 không có?"

Phương NaCuT4m làmuVCb nhuVCbư Jbykthật SZ4Msự đánCuT4h giá cháuSZ4M gCuT4ái Tzuxmột vònSZ4Mg, nóCuT4i Jbykthật, tiểuJbyk nhTzuxa đầuuVCb xinTzuxh đuVCbẹp uVCbcó điểSZ4Mm khiếuVCbn nTzuxgười hSZ4Mận, tư CuT4 sắc ngTzuxũ quaSZ4Mn hoCuT4àn toàCuT4n thTzuxừa kSZ4Mế nhSZ4Mà mẹCuT4 đẻJbyk CuT4cô, bộuVCb dáTzuxng nhuVCbỏ nhắuVCbn nàyJbyk CuT4đi đếSZ4Mn chỗ nJbykào cũSZ4Mng đềJbyku vJbykô Tzuxcùng gâyJbyk chCuT4ú ý,Jbyk nóiuVCb đếnCuT4 SZ4Mhương uVCbvị phụJbyk nữ,SZ4M tiJbykểu Jbykcô nươnguVCb mưSZ4Mời chín tuổiuVCb, thìuVCb đươngJbyk nhiêCuT4n thCuT4iếu mộTzuxt cSZ4Mhút hươnTzuxg Jbykvị phụJbyk nữCuT4 rồi,Tzux nhSZ4Mưng SZ4Mcái loại thanTzuxh xCuT4uân Tzuxvô hJbykạn Jbyknày, càCuT4ng toJbykả sánuVCbg Tzuxloá mắtSZ4M uVCbở Jbyktrên nSZ4Mgười cô.

[ CuT4Bạn đTzuxang đọcSZ4M truySZ4Mện tạuVCbi aluVCbobooks.vn ]

Từ lúCuT4c mớiSZ4M điSZ4M CuT4học, đãSZ4M trêuuVCb chọcJbyk không íCuT4t naCuT4m siJbyknh, Jbykmà Jbyknha đầuJbyk kiTzuxa dáSZ4Mng SZ4Mdấp rấuVCbt Tzuxuyển chuyểnTzux nhẹCuT4 nhuVCbàng, uVCbtính tình CuT4ẩn CuT4bên uVCbtrong lSZ4Mại thCuT4ật sựTzux làJbyk... PhươnuVCbg NauVCbm khônCuT4g khJbykỏi thởTzux uVCbdài. BàCuT4 nộSZ4Mi SZ4MManh Manh Tzux nói tiuVCbểu nhJbyka đầuTzux giuVCbống côuVCb, PhươTzuxng NCuT4am Tzuxcảm thấy,CuT4 uVCbnha đầuTzux kuVCbia hoànJbyk toàJbykn làTzux tTzuxrò giỏi hơnJbyk tCuT4hầy, kCuT4hí tJbykhế Jbykáp đảJbyko, íCuT4t nTzuxhất CuT4cô khJbyki đóCuT4 vẫuVCbn SZ4Mlà cSZ4Mó vuVCbẻ uyTzuxển chuyển, khuVCbông giốngJbyk SZ4Mnha đầuCuT4 kiTzuxa cTzuxó thểCuT4 đeuVCbm ngườiCuT4 đảuVCb kíchSZ4M đTzuxến nJbykgập tCuT4rong bùn.

Cô còJbykn nhớ,SZ4M lúCuT4c uVCbtiểu nhSZ4Ma đuVCbầu học CuT4 trung SZ4Mhọc, uVCblúc đầuSZ4M Tzuxcó naSZ4Mm sSZ4Minh thCuT4ích couVCbn CuT4bé, trêJbykn đườngSZ4M tuVCban họcSZ4M ngănSZ4M coTzuxn béJbyk lạJbyki mà thJbykổ lộ,uVCb CuT4lúc ấyCuT4 bảnTzux thânCuT4 đúngSZ4M uVCblúc tiệnuVCb đườngTzux đuVCbi đóTzuxn nóCuT4, nhCuT4ìn thJbykấy tJbykhật rõ ràng.

Lại nói,SZ4M nSZ4Mam siCuT4nh kTzuxia thựcCuT4 rấtuVCb xuất sSZ4Mắc, mCuT4ặc dùSZ4M lộSZ4M chúTzuxt vTzuxẻ ngâySZ4M ngôSZ4M, nhưngSZ4M uVCbcũng uVCbkhông phảiJbyk Tzuxnam uVCbsinh bìnSZ4Mh thường,Tzux chọn uVCbthời giaJbykn đó,CuT4 tấtTzux nhiênCuT4 khônuVCbg phCuT4ải phàmTzux pJbykhu uVCbtục tửJbyk, chuVCbỉ tuVCbiếc gSZ4Mặp gỡJbyk phảiJbyk tiểu nSZ4Mha đầu,Tzux chắcuVCb đờiuVCb CuT4trước khCuT4ông đốtTzux nhanCuT4g tSZ4Mhơm, Jbyknên mớiuVCb lSZ4Mưu lJbykại SZ4Mmột bónCuT4g SZ4Mma thế này.

Tiểu MauVCbnh MTzuxanh đSZ4Mùa nghịchCuT4 đầuCuT4 quai bCuT4a lôJbyk ởSZ4M trênSZ4M vaiuVCb, đánhTzux giáSZ4M đSZ4Mối pJbykhương mộtSZ4M Tzuxvòng từCuT4 trêTzuxn xuốnuVCbg dưới,SZ4M uVCbđầu ngóuVCbn út CuT4xinh đẹpCuT4 vươuVCbn Tzuxra, SZ4Mnói thẳTzuxng: "uVCbBạn mJbykuốn theTzuxo đuuVCbổi tôi?"

Phương NaJbykm ngồiTzux ởuVCb truVCbong xSZ4Me, cũJbykng có thểTzux thTzuxấy CuT4khuôn mặtSZ4M naTzuxm sJbykinh tuấnuVCb túuVCb kiTzuxa đuVCbỏ bTzuxừng, Jbyknhưng uVCbvẫn cCuT4ố lấyJbyk hCuT4ết duVCbũng khí gậtTzux guVCbật đầSZ4Mu, ánhJbyk mắtuVCb thẳJbykng tCuT4ắp dCuT4ừng CuT4ở trênTzux mJbykặt TiểuJbyk MuVCbanh ManuVCbh, áJbyknh mắSZ4Mt nóJbykng bỏng chânCuT4 thànuVCbh nJbykhư thSZ4Mế, màuVCb MaSZ4Mnh uVCbManh lạSZ4Mi Jbykôm SZ4Mcánh tTzuxay lạnhCuT4 SZ4Mlạnh nCuT4ói: "DựCuT4a vào cSZ4Mái gì..."

Phương TzuxNam bCuT4i Tzuxai thJbykay naSZ4Mm sinSZ4Mh kia hồiTzux Jbyklâu, SZ4Mgặp uVCbgỡ tiểJbyku uVCbma nữCuT4 Tzuxnhà uVCbcô, xTzuxem nhưTzux cậuJbyk tTzuxa xuTzuxi xẻCuT4o. TiTzuxểu ManCuT4h JbykManh bề ngoàiSZ4M giốngTzux Jbykmẹ, nộiSZ4M tSZ4Mâm lCuT4ại cùnJbykg mìnuVCbh CuT4có đượcuVCb ýTzux chíSZ4M mạnhCuT4 muVCbẽ củauVCb auVCbnh traiTzux, Jbykgiống nhau nJbykhư đúc,uVCb Tzuxtừ nJbykhỏ Jbykđã biếSZ4Mt mSZ4Mình muốnSZ4M cuVCbái gTzuxì, uVCblàm nhưSZ4M tCuT4hế nào,SZ4M ngườiJbyk Tzuxkhác nói cáiJbyk gì,SZ4M SZ4Mkhuyên SZ4Mcái uVCbgì, cCuT4ũng khônJbykg ngSZ4Mhe, chỉJbyk nhJbykận thứTzuxc Jbykđúng mộtJbyk Jbykcon đườngSZ4M Jbykcó SZ4Mthể đi đến.

Dĩ nhiên,SZ4M tJbykính cTzuxách đóCuT4 nóTzux thTzuxực giốngSZ4M cha Jbyknó, JbykTiểu MSZ4Manh ManTzuxh cũngJbyk Jbykrất Tzuxgiống cSZ4Mô củCuT4a muVCbình, tóCuT4m SZ4Mlại, Jbyklà mộCuT4t Jbykthể tổng hợpCuT4, rấtuVCb sSZ4Mớm, PhươngSZ4M uVCbNam Tzuxđã biếSZ4Mt, nTzuxam nSZ4Mhân thuầnCuT4 phụcTzux Jbykđược tiSZ4Mểu mJbyka nữJbyk nhTzuxà cô,CuT4 trên CuT4thế giớJbyki nàuVCby căuVCbn SZ4Mbản khônuVCbg cJbykó, trừSZ4M puVCbhi cuVCbô nhJbykỏ tựSZ4M nguyệnCuT4 bịCuT4 thuầnTzux phục,Jbyk tựa nhưCuT4 thằngTzux nCuT4hóc củaTzux PhùuVCbng gia.

Trong SZ4Mnhà, ônSZ4Mg SZ4Mbà nộiuVCb củaSZ4M MauVCbnh MaCuT4nh đều SZ4Mbuồn bực,Jbyk tiJbykểu mTzuxa nuVCbữ tíCuT4nh CuT4tình hoạtuVCb bSZ4Mát nhưJbyk SZ4Mvậy uVCbtại saJbyko lạiuVCb thíSZ4Mch uVCbđầu gỗ SZ4M ngốc nghếcuVCbh nhàCuT4 họTzux PCuT4hùng, nóiTzux uVCbđầu Tzuxgỗ ngốcJbyk ngJbykhếch CuT4một chúSZ4Mt cuVCbũng khôJbykng sauVCbi, từ nhỏJbyk đếnTzux lớnuVCb, bịCuT4 ManSZ4Mh uVCbManh quSZ4Mấn lấCuT4y nhiTzuxều nuVCbăm CuT4như Jbykvậy, tiểCuT4u tửTzux kTzuxia cũngTzux khôuVCbng hiểu được,Jbyk khCuT4ông phTzuxải đầCuT4u gỗJbyk ngốTzuxc ngJbykhếch lJbykà cáJbyki gJbykì, khônJbykg chCuT4ỉ SZ4Mlà đầuSZ4M gJbykỗ ngốc nghếch,Jbyk màTzux lTzuxà đầJbyku gỗTzux ngốcTzux nghếcSZ4Mh nTzuxgàn năm.

Năm đó,Jbyk Tzuxcha củaJbyk cTzuxậu CuT4ta SZ4M- HiểuVCbu CuT4Phong so vớJbyki tiểuJbyk SZ4Mtử nàJbyky thôCuT4ng Tzuxminh hTzuxơn nhiềuTzux. PhuVCbương NSZ4Mam đemuVCb MaSZ4Mnh JbykManh tJbykúm đếnTzux bên SZ4M người mSZ4Mình, nhìnCuT4 uVCbcô nuVCbói: Tzux"Con CuT4cần cáuVCbi hươngJbyk vTzuxị Tzuxphụ CuT4nữ đểTzux luVCbàm Jbykgì, CuT4tiểu nha đầuTzux mớJbyki lớnuVCb nàJbyky, vCuT4ị nCuT4ữ nhânJbyk uVCbcó thểuVCb Jbyktheo SZ4Mthời gCuT4ian chồuVCbng cuVCbhất điTzux uVCbra, muVCbà thanh Tzux xuân tSZ4Mhì khJbykông quVCbuay lạCuT4i, cuVCbho Tzuxnên càSZ4Mng CuT4đáng gCuT4iá, càngJbyk pSZ4Mhải quSZ4Mý trọng."

Phương MJbykanh MaJbyknh cTzuxhu miệngJbyk: "Nhưng uVCbcon thấyuVCb mTzuxẹ Jbyknhư vậy,Tzux Tzuxcô xTzuxem ánuVCbh mắtuVCb củSZ4Ma chTzuxa SZ4Mmỗi Jbyklần CuT4nhìn Tzuxmẹ đềuTzux Tzuxôn nhu, CuT4giống nhSZ4Mư nTzuxâng tuVCbrên tauVCby CuT4sợ rớJbykt, SZ4Mcon Jbykcũng mTzuxuốn khiếnTzux Jbykcho KTzuxi CuT4ca cTzuxa nhìCuT4n con nTzuxhư vậy."

Phương NSZ4Mam bấtSZ4M giácTzux mỉmJbyk cười: "ChoTzux nêJbykn Jbykcon ởCuT4 CuT4trước mặtTzux tiuVCbểu tuVCbử JbykPhùng giaJbyk, nguVCbụy SZ4Mtrang thànhJbyk uVCbbộ dJbykáng ôn SZ4Mnhu Tzuxhiền lành,CuT4 uVCblà Tzuxcảm tJbykhấy thằuVCbng nhóJbykc đuVCbó thíchTzux coTzuxn Jbykgái nJbykhư vậy?"

Manh MaCuT4nh gậtJbyk đầuSZ4M, khuônuVCb mặJbykt nCuT4hỏ nhắn xiSZ4Mnh đẹpuVCb xẹtTzux qCuT4ua uVCbmột tJbykia ảmSZ4M đạSZ4Mm: "CôuVCb đãuVCb tuVCbhấy rồiJbyk đó,CuT4 ThiTzuxệu TìuVCbnh cũng làSZ4M dạnguVCb ngườiuVCb giốngSZ4M mSZ4Mẹ, lúcuVCb uVCbtrước KTzuxi cuVCba uVCbca rTzuxất thJbykích SZ4Mcô ta."

Phương NuVCbam thưSZ4Mơng tTzuxiếc SZ4Msờ sờJbyk đỉnh đầuJbyk cô:SZ4M "ManuVCbh ManJbykh, tìCuT4nh yTzuxêu Tzuxcó CuT4đôi khCuT4i cầJbykn traSZ4Mnh thủSZ4M, nJbykhưng khTzuxông thể miễnTzux cuVCbưỡng, SZ4Mnếu cậuSZ4M tCuT4a CuT4vô Tzuxluận thếTzux nàJbyko cũngCuT4 khTzuxông phSZ4Mải lSZ4Mà uVCbcủa conCuT4, Jbykcon phảiSZ4M học cSZ4Mách bTzuxuông tay."

[ TzuxBạn đangTzux đọcJbyk truyệCuT4n Tzuxtại alobJbykooks.vn ]

Phương NaJbykm Tzuxcó đôiJbyk SZ4Mkhi cảTzuxm thấyCuT4, CuT4cuộc sống ướcuVCb chừSZ4Mng đềuuVCb ruVCbất côngJbyk bằnuVCbg, ôuVCbng Jbyktrời bJbykan chuVCbo uVCbManh MaCuT4nh vẻSZ4M xiTzuxnh đẹpuVCb cùng tàCuT4i vTzuxăn chươSZ4Mng, cóuVCb lẽJbyk sẽCuT4 khôSZ4Mng CuT4cho coCuT4n buVCbé muVCbột đJbykoạn SZ4Mtình uVCbyêu thuVCbuận buSZ4Mồm xuôi gió.

Manh uVCbManh lạuVCbi nhưCuT4 điuVCbnh đóSZ4Mng Jbykcột nóSZ4Mi: "Ki cSZ4Ma cJbyka làJbyk củSZ4Ma conuVCb, Jbykcon cCuT4hắc chắuVCbn thếJbyk." KJbykỳ thậSZ4Mt PhưSZ4Mơng NaJbykm cũJbykng buồn bựcTzux Tzuxhiểu được,uVCb mTzuxấy năJbykm nCuT4ay, MCuT4anh MuVCbanh cùngSZ4M thCuT4ằng nhócuVCb PhùCuT4ng giJbyka thCuT4ủy chung uVCbở cùCuT4ng CuT4một nơi,CuT4 nSZ4Mói thật,Jbyk CuT4tuy nCuT4ói chứcuVCb vJbykị chuVCba PhuVCbùng SZ4MKi Tzuxhiện naCuT4y khônuVCbg thTzuxấp, nhưng dSZ4Mù saTzuxo cũnSZ4Mg khuVCbông cóCuT4 Tzuxnền SZ4Mtảng Tzuxgì, Jbykxét CuT4dòng dõCuT4i, cùCuT4ng PhươngCuT4 giCuT4a tuSZ4Myệt đối khônguVCb muVCbôn đăngSZ4M hộTzux đối.

Hơn nữauVCb ManJbykh JbykManh cònSZ4M xSZ4Muất CuT4sắc như vCuT4ậy, làSZ4M mộtuVCb khốJbyki bJbykảo vậtSZ4M trTzuxong lònCuT4g CuT4ông bàJbyk PhuVCbương giaCuT4, từJbyk nhỏJbyk đếnuVCb lCuT4ớn Tzuxvới tiểu SZ4M nha SZ4Mđầu khôngTzux Jbykcó nuVCbửa SZ4Mđiểm Tzuxkhông vừaSZ4M Jbyký, đốiSZ4M vTzuxới Jbykcon Jbykbé cùnCuT4g auVCbnh traJbyki lạiJbyk nuVCbghiêm khắc SZ4Mdạy dỗCuT4, đếnCuT4 kJbykhi ManTzuxh ManSZ4Mh luVCbớn luVCbên, mộtCuT4 chúTzuxt cTzuxũng khônuVCbg CuT4giảm, cũnuVCbg muVCbay tiểuCuT4 nha đầuJbyk khônguVCb chCuT4ịu thTzuxua kém,CuT4 cTzuxó Jbykchủ ýSZ4M cuVCbủa mìuVCbnh, rấtSZ4M cSZ4Mó nguySZ4Mên tắc.

Theo ýJbyk ôngTzux bJbykà TzuxPhương gCuT4ia, quétSZ4M mắt đảoJbyk quTzuxa, uVCbtoàn SZ4Mthế giớiCuT4 cũnTzuxg kuVCbhông tuVCbhấy cJbykó mộtCuT4 tiểuuVCb tửTzux nàuVCbo cóSZ4M tuVCbhể SZ4Mxứng vớuVCbi cháuuVCb gái bảuVCbo bốiTzux Tzuxnày, cànTzuxg đừngJbyk CuT4nói đếnJbyk uVCbtiểu tửuVCb TzuxPhùng gJbykia, chuVCbẳng qCuT4ua chuyệnSZ4M tSZ4Miểu nha đầuVCbu quyếtTzux Jbykđịnh, ThiêuVCbn VuVCbương lãTzuxo CuT4tử SZ4Mcũng kuVCbhông sửaTzux được,Tzux đTzuxiểm ấyuVCb khônuVCbg khácJbyk gì chaCuT4 cuVCbon béuVCb uVCb- PhưJbykơng CSZ4Mhấn Đông.

Ông CuT4bà PhươnTzuxg gSZ4Mia khôngCuT4 phJbykản đối, nhưnuVCbg uVCbcũng cJbykhưa tSZ4Mán thànhTzux, lạiTzux nóiuVCb uVCbnăm trCuT4ước, thCuT4eo ýuVCb ManCuT4h ManCuT4h đJbykem PhùngJbyk KuVCbi đưa SZ4Mvào qJbykuân khuVCbu BCuT4, đâyuVCb cũngJbyk Jbykcoi nhCuT4ư ngầSZ4Mm đồngTzux ýJbyk điJbyk! CSZ4Mho nênTzux uVCbmới nóiCuT4 nguyTzuxên tCuT4ắc của ÔngTzux uVCbbà PhươngJbyk giTzuxa, ởSZ4M trêCuT4n nguVCbười nhSZ4Ma đầuCuT4 kiSZ4Ma chuVCbo tuVCbới bTzuxây gSZ4Miờ đềuCuT4 khCuT4ông cóCuT4 giá trị.

Đối Jbykvới đoạuVCbn Tzuxtình cảmJbyk lưuTzux luyến ngoCuT4ài Tzuxý SZ4Mmuốn cuVCbủa PhùnguVCb TzuxKi uVCbba uVCbnăm tuVCbrước SZ4Mđây, PhSZ4Mương giuVCba rấtSZ4M Jbykrõ ràng,Jbyk uVCbdù sao CuT4người CuT4Manh MaCuT4nh mCuT4uốn uVCbgả ởTzux tJbykrong quânuVCb đội,Jbyk mọiJbyk ngườiuVCb troJbykng quâuVCbn khuVCbu làJbykm sSZ4Mao có Tzuxthể nhSZ4Mìn nhưuVCb khôJbykng thấTzuxy, Jbyktuy rJbykằng cuJbykối cùngSZ4M đãJbyk giảiCuT4 quyết,CuT4 nuVCbhưng chuVCbuyện này, PhưuVCbơng NaSZ4Mm Tzuxcảm Jbykthấy, uVCbsẽ làCuT4 mộtJbyk khSZ4Mối chướngJbyk uVCbngại Jbyktrên đườnJbykg MTzuxanh MuVCbanh truuVCby đuổiCuT4 tình ySZ4Mêu, dCuT4ù suVCbao cCuT4ũng kSZ4Mhông quanTzuxg minTzuxh lỗJbyki lạc.

Tính CuT4tình PhùSZ4Mng KSZ4Mi Jbyklại khCuT4ông hềTzux cóJbyk chuyển biến,uVCb Tzuxcho CuT4nên, hiệnTzux tạiTzux PhưJbykơng NTzuxam Jbykcho Tzuxlà tiểJbyku nSZ4Mha đầuCuT4 Tzuxnên cóuVCb dựTzux phòng, CuT4miễn chuVCbo đếnJbyk uVCblúc Jbykđó lạiCuT4 ngãCuT4 đauJbyk khTzuxông đJbykứng uVCbdậy nổi.

Phương SZ4MNam qSZ4Muyết địnTzuxh khônSZ4Mg cùng CuT4 tiểu nTzuxha Tzuxđầu SZ4Mthảo luậnTzux Jbykviệc nàyJbyk nJbykữa, dùuVCb SZ4Msao MaTzuxnh ManuVCbh mSZ4Mới mườiJbyk chuVCbín, cònuVCb cCuT4hưa tốt SZ4Mnghiệp đạiSZ4M huVCbọc, việCuT4c yêCuT4u đưuVCbơng kSZ4Mết hCuT4ôn cSZ4Mòn rấtSZ4M sớm,SZ4M uVCbnói tránhCuT4 sJbykang đCuT4ề tài Tzux khác: "NSZ4Mghe HiểJbyku PhonSZ4Mg nCuT4ói, cuVCbon Jbyktham giuVCba CSZ4Mâu lạcJbyk CuT4bộ leTzuxo Jbyknúi, thếTzux nàoSZ4M? Có cầnSZ4M cCuT4ô SZ4Mtài tSZ4Mrợ uVCbmột chuVCbút tuVCbài chíSZ4Mnh huVCbay không?"

Mắt SZ4MManh MaTzuxnh sáuVCbng lêCuT4n vộCuT4i vàngSZ4M gật đầu:uVCb "TzuxDạ! CTzuxần, cầCuT4n, cuVCbô SZ4Mlà tCuT4ốt nhất!"Jbyk PhươnTzuxg NJbykam vTzuxỗ vuVCbỗ khuônSZ4M mCuT4ặt nhỏ nhắTzuxn đỏCuT4 uVCbbừng củaTzux Tzuxcon bé:uVCb "NhóSZ4Mc nịnhSZ4M hótCuT4, tráchTzux saCuT4o SZ4Mbà nộiuVCb nóiJbyk coSZ4Mn lCuT4à tiểu Jbyk tham tiền,CuT4 tiềnuVCb mừngJbyk tuổiuVCb hànuVCbg nămTzux củaCuT4 conuVCb, họcuVCb bSZ4Mổng, điSZ4M đâuCuT4 CuT4hết rồi,Tzux SZ4Mcũng không tJbykhấy cSZ4Mon mCuT4ua cáiTzux gì."

Manh uVCbManh Jbykchu miệng:Jbyk "ĐJbykây lSZ4Mà đồ cướiJbyk cTzuxủa ngườiSZ4M taJbyk, khônuVCbg tuVCbhể độnguVCb vàoTzux, chuẩSZ4Mn bịuVCb cJbykho tưuVCbơng laTzuxi sốSZ4Mng cSZ4Mùng JbykKi ca ca.uVCb" PJbykhương NaSZ4Mm bậtuVCb cười:Tzux "NCuT4ghĩ đếnJbyk lâuCuT4 uVCbdài tuVCbhật nhỉ,uVCb CuT4con sợuVCb còn thiếSZ4Mu nhiềuSZ4M tiềnuVCb saoTzux, yêuVCbn tâCuT4m, đTzuxồ cướiCuT4 tươngCuT4 luVCbai uVCbcô CuT4ra cSZ4Mho uVCbcon, muốnJbyk bCuT4ao Tzuxnhiêu có bấSZ4My Tzuxnhiêu." MuVCbanh ManuVCbh SZ4Mlắc đầu:Jbyk "CôuVCb thưTzuxơng cuVCbon, Jbykcon CuT4biết, SZ4MNhưng conJbyk muốn Jbyktự mTzuxình đuVCbể dTzuxành CuT4tiền, SZ4Mdùng nTzuxăng lSZ4Mực SZ4Mcủa mìnhuVCb kiCuT4ếm tCuT4iền, TzuxKi CuT4ca cTzuxa cuVCbũng nhưCuT4 thế, anCuT4h ấSZ4My chCuT4o tớiJbyk bJbykây uVCbgiờ Tzuxcũng khônSZ4Mg lấySZ4M củSZ4Ma cJbykô chuVCbú mSZ4Một đồnguVCb nàoTzux, nCuT4ếu couVCbn gả chuVCbo CuT4anh ấy,CuT4 phJbykải CuT4tôn Jbyktrọng aSZ4Mnh ấy."

Phương NaSZ4Mm CuT4thở dài:uVCb Tzux"Tiểu nha đầu,SZ4M coCuT4n hTzuxành SZ4Mđộng điênJbyk rồJbyk CuT4a! ĐếuVCbn đuVCbây, Tzuxnói cJbykho cCuT4ô CuT4nghe, CâuSZ4M lSZ4Mạc bSZ4Mộ Tzuxleo núCuT4i các uVCbcon cóCuT4 hoCuT4ạt độuVCbng gì..."

Phương JbykManh MTzuxanh khuVCbông nghJbykĩ mình SZ4Mhành độCuT4ng điêTzuxn rồJbyk, vJbykì uVCbcô tuVCbhích PJbykhùng JbykKi, kuVCbhông cuVCbó đạCuT4o lýJbyk, khôngJbyk cCuT4ó nguyênSZ4M nhân, Tzux cô chỉTzux biếTzuxt, Jbykcô SZ4Mmuốn gảTzux chuVCbo SZ4Manh, cùnCuT4g anTzuxh Tzuxcả đờiuVCb uVCbbên nhauVCbu, CuT4cô khônuVCbg biếtCuT4 Tzuxđây là cốSZ4M cJbykhấp, huVCbay SZ4Mlà tìCuT4nh SZ4Myêu củaSZ4M cô.

"Phương MSZ4Manh MSZ4Manh!" Manh MaCuT4nh từCuT4 SZ4Mtrong Jbyklớp họcJbyk đJbyki SZ4Mra, Tzuxliền thấyTzux SZ4Mở đốiCuT4 diuVCbện mộtCuT4 naJbykm siSZ4Mnh CuT4lớp trJbykên đứng dướiuVCb SZ4Mánh mặtJbyk trời,SZ4M mặcSZ4M uVCbdù bJbykên CuT4người ManuVCbh CuT4Manh chuVCbưa từngTzux thiếCuT4u qJbykua naJbykm sinuVCbh điển trJbykai, nhưngTzux SàuVCbi TCuT4ử HiênTzux Tzuxvẫn lSZ4Màm ManTzuxh ManSZ4Mh kiTzuxnh diễmuVCb mộCuT4t Jbyktrận nJbykhư cũ.

Sài TửSZ4M HiêTzuxn CuT4là đànuVCb Jbykanh SZ4Mnăm Tzuxba, cũng uVCbliên tụCuT4c làTzux truVCbợ giảTzuxng Jbykba nămTzux, danSZ4Mh tCuT4iếng Jbyknhư cồn,SZ4M CuT4vô cùngCuT4 tàSZ4Mi giỏiJbyk, ngườiSZ4M ngưỡng muVCbộ vTzuxô SZ4Msố, CuT4nhân vTzuxật tiSZ4Mnh aTzuxnh uVCbcủa trườngTzux LuậtuVCb, cũJbykng lTzuxà nhJbykóm trưSZ4Mởng củauVCb CâuTzux lạc bJbykộ lCuT4eo núi.

Lúc uVCbtrước TzuxManh ManCuT4h lựCuT4a chọnCuT4 CuVCbâu lạc bộJbyk lTzuxeo núiuVCb, hoàSZ4Mn toàSZ4Mn CuT4là vìCuT4 thícTzuxh vậTzuxn độngCuT4 leuVCbo núi,Jbyk MTzuxanh MSZ4Manh thíchJbyk cáiuVCb loại cảmSZ4M CuT4giác chinuVCbh phụcuVCb núiSZ4M CuT4cao nàuVCby, cóSZ4M CuT4một loạJbyki tCuT4hỏa mãnCuT4 cựcTzux hạn,Jbyk tCuT4ựa nhJbykư cuVCbha cô CuT4nói, đứTzuxng SZ4Mở đTzuxỉnh núJbyki CuT4nhìn xuống,SZ4M CuT4thiên CuT4quân Jbykvạn Jbykmã đuVCbều ởCuT4 dTzuxưới chân.

Cha cJbykô làJbyk qTzuxuân uVCbnhân, xứTzuxng vớiSZ4M daJbyknh phận quâSZ4Mn nhân,uVCb maJbykng CuT4quân hàmTzux tướnSZ4Mg quân,Tzux mẹSZ4M từnJbykg nóiCuT4 quTzuxa nhiềSZ4Mu lần,SZ4M nJbykếu hCuT4iện tại làuVCb thờuVCbi kSZ4Mì chiếuVCbn tranCuT4h, chTzuxa cJbykô khẳSZ4Mng SZ4Mđịnh Jbyksẽ Jbykra chSZ4Miến trườngTzux cTzuxhém Tzuxgiết, nam nJbykhi CuT4là phuVCbải rSZ4Ma CuT4roi giSZ4Mục ngựaJbyk, SZ4Mđánh SZ4Mđông dSZ4Mẹp uVCbbắc, Tzuxđây làSZ4M kiểSZ4Mu nguVCbười củTzuxa cuVCbha cô, cũJbykng Tzuxlà CuT4của KCuT4i cCuT4a ca.

Cha cJbykô maCuT4ng dòngJbyk máJbyku quuVCbân nhânCuT4, trong thâJbykn thểJbyk cSZ4Mô SZ4Mcũng có,Jbyk SZ4Mnhưng SZ4Mmà sJbyko sáCuT4nh vSZ4Mới JbykKi Tzuxca caSZ4M, lTzuxại béCuT4 nhỏTzux khTzuxông đánSZ4Mg kể, ngTzuxhĩ mCuT4ông lTzuxung, MaTzuxnh MCuT4anh pJbykhục hồiCuT4 tinTzuxh thCuT4ần lạiSZ4M, cJbykó cSZ4Mhút khSZ4Mông kiJbykên nhẫn uVCb nhìn quSZ4Ma SZ4MSài TTzuxử Hiên.

Lúc trưSZ4Mớc thậJbykt khôJbykng biếtCuT4 nhóm uVCb trưởng CâuuVCb lCuT4ạc bộuVCb lSZ4Meo núiJbyk Tzuxchính làCuT4 uVCbvị trTzuxợ giảngSZ4M daCuT4nh tSZ4Miếng nuVCbhư SZ4Mcồn nTzuxày, nếu biết,SZ4M SZ4Mcô sẽuVCb trốnSZ4M xuVCba támJbyk uVCbthước, trTzuxong mắSZ4Mt cTzuxô Jbykhiện lênTzux SZ4Mvẻ khôngSZ4M Tzuxkiên nhẫJbykn, SCuT4ài Tử HiênSZ4M cuVCbũng kSZ4Mhông xSZ4Mem nhẹ.

Có CuT4đôi khCuT4i SàiTzux TửTzux HiêuVCbn CuT4thực cảm thấy,Tzux PhưJbykơng MCuT4anh JbykManh luVCbà ôCuT4ng trờiuVCb cJbykố ýuVCb Jbykphái xuJbykống trừSZ4Mng SZ4Mphạt auVCbnh, trừnCuT4g puVCbhạt anh mấyuVCb năSZ4Mm uVCbnay uVCbmắt cCuT4ao SZ4Mhơn đầCuT4u, Tzuxlần đSZ4Mầu CuT4tiên nhìnuVCb thấSZ4My MaJbyknh ManhTzux, aSZ4Mnh liền chấnSZ4M động,CuT4 Jbykáo tCuT4hun quầuVCbn jeauVCbn đơnTzux guVCbiản trCuT4ên ngườiuVCb cô,Jbyk cCuT4ũng SZ4Mcó tJbykhể tuVCbỏa Tzuxra một loạiuVCb xinSZ4Mh đẹpSZ4M khTzuxông thểCuT4 uVCbbỏ quaTzux, cTzuxô đẹpTzux uVCbkhiến CuT4ánh SZ4Mmặt trờCuT4i Jbyktháng SZ4Mchín lJbykúc ấy cũngTzux nhạtCuT4 đTzuxi rấtTzux nhiều,uVCb màCuT4 Tzuxđón ngườiuVCb mớSZ4Mi đếuVCbn bằnCuT4g mộtSZ4M khúcJbyk Jbykđàn CuT4cello (đàn violoJbykng loạiuVCb lSZ4Mớn) Jbykchuyên nghuVCbiệp liTzuxnh độuVCbng, gầnTzux nhTzuxư gJbykây ngỡJbyk ngJbykàng Tzuxtất cảTzux tuVCbhầy trò ởJbyk đây.

[ BạnCuT4 đanJbykg đọcuVCb truyệnSZ4M tuVCbại alobuVCbooks.vn ]

Yêu cSZ4Mô gáiJbyk Tzuxnhư vậy,Tzux dSZ4Mường Tzuxnhư rấJbykt dễ dàCuT4ng, SàTzuxi TTzuxử HiêSZ4Mn Tzuxcũng khônJbykg ngSZ4Moại lệuVCb, SàiJbyk TửuVCb HiênSZ4M uVCblập lTzuxớp họcTzux lTzuxeo SZ4Mnúi, là chiêuuVCb bTzuxài củaSZ4M CSZ4Mâu lSZ4Mạc bộ,uVCb CuT4tuy rằnSZ4Mg khôTzuxng thểCuT4 nJbykói uVCbkhông SZ4Mhấp dẫnCuT4 nSZ4Mữ siTzuxnh, nhưng đốiJbyk vớiuVCb thểSZ4M chấtTzux cuVCbó uVCbyêu cCuT4ầu rấtuVCb caoCuT4, Tzuxbởi vậTzuxy, mặcCuT4 dJbykù cóJbyk SàiCuT4 uVCbTử HiJbykên Tzux- mộtJbyk đại soáTzuxi cuVCba Jbykhấp duVCbẫn nhSZ4Mư vuVCbậy, hộuVCbi CuT4viên CuT4thu vSZ4Mào hTzuxàng năCuT4m cũngSZ4M kTzuxhông nhTzuxiều, Jbykmà Manh JbykManh vàuVCbo lạiJbyk tưCuT4ơng uVCbđối uVCbdễ dàng.

Sài TTzuxử CuT4Hiên khôngCuT4 khỏTzuxi tựSZ4M giễuuVCb, Jbykthì ra CuT4mình cTzuxũng cJbykó lSZ4Múc lấSZ4My SZ4Mviệc côSZ4Mng mưuVCbu tínSZ4Mh Jbykviệc tJbykư nSZ4Mhư SZ4Mvậy, nuVCbhưng SàiTzux TửJbyk Hiên rấtSZ4M nSZ4Mhanh liềnCuT4 pCuT4hát hiệnTzux, cSZ4Mho dTzuxù ManTzuxh MuVCbanh Jbykvà aCuT4nh uVCbsinh hoạTzuxt trTzuxong cùTzuxng CTzuxâu lạcCuT4 bộ, aTzuxnh cũnguVCb khônCuT4g Tzuxchiếm nhiềCuT4u ưCuT4u thếJbyk lJbykắm, phảiJbyk nJbykói, PhươnJbykg SZ4MManh uVCbManh đốCuT4i uVCbđãi với tấtCuT4 cảJbyk uVCbnam siTzuxnh theTzuxo đuổiCuT4 cCuT4ô cũJbykng khTzuxông kháuVCbc Tzuxgì nhCuT4au, buVCbao gJbykồm Tzuxcả anSZ4Mh, một nămCuT4 SZ4Mtrôi uVCbqua, nSZ4Mam sinTzuxh khCuT4ác dSZ4Mo MTzuxanh MSZ4Manh đốiuVCb xửCuT4 lSZ4Mạnh nCuT4hạt, đềuCuT4 lùiCuT4 xCuT4a trăm bước,uVCb chỉJbyk cSZ4Mó SàiTzux TCuT4ử HiêSZ4Mn thủSZ4My cSZ4Mhung Tzuxbám riếtuVCb khôngSZ4M tha.

Sài TửSZ4M HiuVCbên đTzuxi Tzuxtới, đưaJbyk taCuT4y muốnTzux đỡ cặuVCbp sáJbykch tTzuxrên vaJbyki MTzuxanh ManhuVCb, bịCuT4 MCuT4anh MaSZ4Mnh cườiSZ4M tủmTzux tỉuVCbm tráCuT4nh rCuT4a: "ĐànTzux anh àCuT4, Tzuxem tTzuxự mìnTzuxh SZ4Mmang đượcJbyk, eSZ4Mm cũSZ4Mng khôTzuxng Tzuxmuốn buVCbị ngườiJbyk hậSZ4Mn vSZ4Mì đượcTzux đCuT4àn anCuT4h ngưỡng mộTzux đâu."

Sài TửCuT4 HiJbykên khônJbykg chCuT4o CuT4là phảuVCbi, rất cóCuT4 SZ4Mphong đuVCbộ Jbykcười cười:CuT4 "AnCuT4h đếnSZ4M uVCbthông báJbyko vớiCuT4 eCuT4m, cuSZ4Mối tuTzuxần nàCuT4y CâuSZ4M lCuT4ạc bộ lTzuxeo núJbyki uVCbcó hoạtJbyk đCuT4ộng, địaSZ4M điểmCuT4 tậpCuT4 hợJbykp cóJbyk hSZ4Mơi uVCbxa, auVCbnh Tzuxsẽ láCuT4i xTzuxe đếnTzux đón em!"

Manh MJbykanh nSZ4Mghiêng đầuTzux nhìCuT4n aCuT4nh, Tzuxánh mắt sángCuT4 uVCblên nCuT4hư ngọc,CuT4 Tzuxlàm TzuxSài TửJbyk HiênTzux cuVCbó mộtuVCb chúJbykt thấtCuT4 tCuT4hần: uVCb"Đàn SZ4Manh à, chỉJbyk sSZ4Mố thônJbykg muVCbinh củuVCba euVCbm thấpCuT4 nhJbykư vậySZ4M saCuT4o, anTzuxh nuVCbói chCuT4o Jbykem bTzuxiết địaTzux đTzuxiểm tJbykập hợuVCbp là được,uVCb CuT4em sTzuxẽ SZ4Mbảo Jbykanh uVCbhọ đưJbyka đi."

Tác uVCbgiả cJbykó luVCbời muốnuVCb CuT4nói: bạnTzux bèSZ4M cùngSZ4M nghiệp vănJbyk chương,Tzux thTzuxích nhCuT4ìn thuVCbấy: 《CuT4 văJbykn chươCuT4ng nhSZ4Mư thJbykể cấySZ4M càJbyky, mùTzuxi CuT4hoa thCuT4ảo luTzuxận qTzuxuanh năm đưJbykợc mùSZ4Ma 》