You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,ek8T lúcB3us9enY B3us9enYtrước côek8T làmB3us9enY thB3us9enYế nH7xcyZMYào mH7xcyZMYà H7xcyZMYthành côek8Tng gB3us9enYả cek8Tho dượng,B3us9enY bH7xcyZMYà nek8Tội nH7xcyZMYói, lúc trướcek8T dượngek8T lek8Tà thầB3us9enYy gH7xcyZMYiáo củaek8T B3us9enYcô mà?"H7xcyZMY PhươnB3us9enYg Manek8Th ManB3us9enYh ômek8T cánhH7xcyZMY tH7xcyZMYay Phương H7xcyZMYNam qH7xcyZMYuấn tH7xcyZMYrên ngườiek8T cô,B3us9enY mH7xcyZMYắt tH7xcyZMYo ek8Tchớp chớpH7xcyZMY, H7xcyZMYhết sứek8Tc đB3us9enYáng yêu.

Phương Nek8Tam H7xcyZMYgõ lB3us9enYên cB3us9enYái tráB3us9enYn củaek8T cô: "ThếB3us9enY nàoek8T? H7xcyZMYTiểu ek8TManh MH7xcyZMYanh nhek8Tà cek8Thúng ek8Tta sốtB3us9enY rH7xcyZMYuột, muốB3us9enYn gạek8Tt khốiek8T đầB3us9enYu gH7xcyZMYỗ Phùng H7xcyZMY gia kB3us9enYia ek8Tlừa vH7xcyZMYề nek8Thà rH7xcyZMYồi saoB3us9enY?" ManH7xcyZMYh MB3us9enYanh cB3us9enYhu miệngH7xcyZMY, H7xcyZMYđứng trướcH7xcyZMY B3us9enYmặt Phương B3us9enYNam xH7xcyZMYoay mộtH7xcyZMY vònek8Tg: "Cek8Tô à,H7xcyZMY côH7xcyZMY nB3us9enYói coH7xcyZMYn cH7xcyZMYó phảiH7xcyZMY rấB3us9enYt đB3us9enYẹp haH7xcyZMYy khônek8Tg, hH7xcyZMYay H7xcyZMYlà còn H7xcyZMYkhiếm ek8Tkhuyết hươngek8T vịek8T phụek8T H7xcyZMYnữ, ek8Tvì sB3us9enYao KB3us9enYi cH7xcyZMYa cek8Ta mộtB3us9enY B3us9enYchút phek8Tản ứngB3us9enY cũngH7xcyZMY không có?"

Phương Naek8Tm B3us9enYlàm nhH7xcyZMYư thB3us9enYật sựB3us9enY đánhek8T giB3us9enYá cháu gáek8Ti mộtH7xcyZMY vek8Tòng, nH7xcyZMYói thB3us9enYật, tiB3us9enYểu H7xcyZMYnha đH7xcyZMYầu H7xcyZMYxinh H7xcyZMYđẹp cek8Tó điH7xcyZMYểm khH7xcyZMYiến ngườH7xcyZMYi hận,ek8T tư sắcB3us9enY ngB3us9enYũ quaek8Tn hH7xcyZMYoàn toànB3us9enY thừB3us9enYa ek8Tkế nB3us9enYhà mẹB3us9enY đẻek8T cô,H7xcyZMY bộH7xcyZMY dek8Táng nek8Thỏ nH7xcyZMYhắn nek8Tày điH7xcyZMY đếnB3us9enY ek8Tchỗ nào cũnek8Tg đềH7xcyZMYu B3us9enYvô ek8Tcùng H7xcyZMYgây cB3us9enYhú H7xcyZMYý, nóiek8T đH7xcyZMYến hươnB3us9enYg vịek8T phụH7xcyZMY nữ,B3us9enY tiểB3us9enYu B3us9enYcô nek8Tương mười cB3us9enYhín ek8Ttuổi, H7xcyZMYthì đươnB3us9enYg nek8Thiên B3us9enYthiếu ek8Tmột B3us9enYchút hươngek8T vịek8T phụek8T B3us9enYnữ rB3us9enYồi, nhưngB3us9enY H7xcyZMYcái loạek8Ti thanh xuâB3us9enYn vek8Tô hạnH7xcyZMY nek8Tày, càngH7xcyZMY tH7xcyZMYoả B3us9enYsáng lek8Toá B3us9enYmắt ởek8T ek8Ttrên nB3us9enYgười cô.

[ BH7xcyZMYạn đangB3us9enY đH7xcyZMYọc tek8Truyện tạek8Ti alobooksH7xcyZMY.vn ]

Từ lúcH7xcyZMY ek8Tmới đH7xcyZMYi học,B3us9enY đãH7xcyZMY trek8Têu chọc khH7xcyZMYông íB3us9enYt naB3us9enYm H7xcyZMYsinh, màek8T nhek8Ta đầuH7xcyZMY kiB3us9enYa dánB3us9enYg dấB3us9enYp rấtB3us9enY uyH7xcyZMYển chuyểH7xcyZMYn nhB3us9enYẹ nhek8Tàng, ek8Ttính B3us9enYtình ẩn bêH7xcyZMYn B3us9enYtrong lek8Tại thH7xcyZMYật sựB3us9enY lB3us9enYà... Phươngek8T H7xcyZMYNam khôek8Tng khỏiek8T thởB3us9enY H7xcyZMYdài. BàB3us9enY ek8Tnội MH7xcyZMYanh ManH7xcyZMYh nói B3us9enYtiểu nhB3us9enYa đH7xcyZMYầu giốnek8Tg côek8T, PhH7xcyZMYương NaH7xcyZMYm cảB3us9enYm H7xcyZMYthấy, ek8Tnha đầuH7xcyZMY kiB3us9enYa hoàek8Tn tH7xcyZMYoàn ek8Tlà trH7xcyZMYò giỏi ek8Thơn thầyB3us9enY, H7xcyZMYkhí tB3us9enYhế B3us9enYáp đảo,ek8T ítB3us9enY nek8Thất côB3us9enY khB3us9enYi đóB3us9enY vẫnB3us9enY lB3us9enYà cek8Tó ek8Tvẻ uyểnH7xcyZMY chuyển, khB3us9enYông giốnek8Tg nhek8Ta đầH7xcyZMYu kB3us9enYia B3us9enYcó thểH7xcyZMY đek8Tem ngườiH7xcyZMY đB3us9enYả kícH7xcyZMYh H7xcyZMYđến ngậB3us9enYp tronB3us9enYg bùn.

Cô cek8Tòn nhớ,H7xcyZMY lB3us9enYúc tiểuH7xcyZMY nH7xcyZMYha đH7xcyZMYầu học truH7xcyZMYng họB3us9enYc, lúek8Tc đầB3us9enYu cóB3us9enY B3us9enYnam sinH7xcyZMYh thíH7xcyZMYch coB3us9enYn bé,H7xcyZMY tek8Trên đưek8Tờng tH7xcyZMYan họcH7xcyZMY ngH7xcyZMYăn H7xcyZMYcon bB3us9enYé lại màH7xcyZMY tH7xcyZMYhổ lộH7xcyZMY, lúcB3us9enY ấyB3us9enY bảH7xcyZMYn thânH7xcyZMY đúnek8Tg lek8Túc tiệnek8T đườngH7xcyZMY điB3us9enY đH7xcyZMYón nó,B3us9enY nB3us9enYhìn H7xcyZMYthấy thB3us9enYật rõ ràng.

Lại nH7xcyZMYói, nH7xcyZMYam siek8Tnh kiH7xcyZMYa B3us9enYthực rấek8Tt xuất ek8T sắc, mặcH7xcyZMY dH7xcyZMYù lB3us9enYộ chútB3us9enY vẻek8T ek8Tngây H7xcyZMYngô, B3us9enYnhưng cũB3us9enYng khôek8Tng phảH7xcyZMYi naH7xcyZMYm sek8Tinh bìnhek8T thường, chọH7xcyZMYn thờB3us9enYi gH7xcyZMYian đó,ek8T tấB3us9enYt nhH7xcyZMYiên kB3us9enYhông B3us9enYphải phH7xcyZMYàm H7xcyZMYphu tụB3us9enYc tử,H7xcyZMY chỉek8T tiH7xcyZMYếc gặpH7xcyZMY gỡB3us9enY phải tH7xcyZMYiểu nhek8Ta đầB3us9enYu, chắcek8T H7xcyZMYđời trướcB3us9enY khôek8Tng đốtH7xcyZMY ek8Tnhang tB3us9enYhơm, nêH7xcyZMYn mớiH7xcyZMY H7xcyZMYlưu lek8Tại mộH7xcyZMYt bH7xcyZMYóng maH7xcyZMY thế này.

Tiểu ek8TManh Maek8Tnh đùek8Ta nghịchB3us9enY B3us9enYđầu quek8Tai ba lB3us9enYô ởek8T trênB3us9enY vaiek8T, đánhek8T giáH7xcyZMY đốiB3us9enY ek8Tphương mộB3us9enYt B3us9enYvòng ek8Ttừ tek8Trên xuốH7xcyZMYng dB3us9enYưới, đầB3us9enYu ngek8Tón út xinB3us9enYh đẹpek8T vươnB3us9enY rB3us9enYa, nB3us9enYói thẳek8Tng: "BạnB3us9enY muốnB3us9enY theH7xcyZMYo H7xcyZMYđuổi tôi?"

Phương NaB3us9enYm ngồiB3us9enY ởek8T tronek8Tg xB3us9enYe, cũngH7xcyZMY có thểB3us9enY ek8Tthấy khuônB3us9enY H7xcyZMYmặt B3us9enYnam H7xcyZMYsinh ek8Ttuấn túH7xcyZMY ek8Tkia ek8Tđỏ bek8Từng, nek8Thưng vẫnH7xcyZMY cốH7xcyZMY lấyB3us9enY hB3us9enYết dũngB3us9enY khíek8T gật B3us9enYgật đầu,H7xcyZMY ek8Tánh mH7xcyZMYắt thẳngH7xcyZMY tek8Tắp dừngB3us9enY ởH7xcyZMY tH7xcyZMYrên mặtek8T TB3us9enYiểu H7xcyZMYManh ManhB3us9enY, ánek8Th mắtek8T nóng bek8Tỏng cB3us9enYhân tB3us9enYhành nB3us9enYhư thếH7xcyZMY, màek8T MB3us9enYanh H7xcyZMYManh lạiB3us9enY B3us9enYôm cB3us9enYánh taB3us9enYy lạnhek8T lạnhH7xcyZMY nói:B3us9enY "DựB3us9enYa vào cáB3us9enYi gì..."

Phương Naek8Tm H7xcyZMYbi B3us9enYai thH7xcyZMYay nek8Tam siB3us9enYnh B3us9enYkia hồi lâu,B3us9enY gặpH7xcyZMY ek8Tgỡ tiểek8Tu mB3us9enYa ek8Tnữ nhàB3us9enY B3us9enYcô, xeH7xcyZMYm nek8Thư cek8Tậu tek8Ta ek8Txui xẻo.ek8T Tiek8Tểu H7xcyZMYManh MH7xcyZMYanh bề nB3us9enYgoài ek8Tgiống ek8Tmẹ, nH7xcyZMYội tâH7xcyZMYm lạek8Ti cùngB3us9enY mìnB3us9enYh cek8Tó đưek8Tợc ýB3us9enY chíB3us9enY mH7xcyZMYạnh mẽB3us9enY củek8Ta aek8Tnh ek8Ttrai, giống nhauH7xcyZMY nhH7xcyZMYư đúcH7xcyZMY, từH7xcyZMY nhỏB3us9enY đãB3us9enY biếtek8T mìH7xcyZMYnh muốnH7xcyZMY cáek8Ti gì,ek8T B3us9enYlàm nB3us9enYhư tH7xcyZMYhế nàB3us9enYo, ngườiB3us9enY kháH7xcyZMYc nói cáH7xcyZMYi gH7xcyZMYì, khH7xcyZMYuyên cáiek8T gìek8T, cũngH7xcyZMY khôngek8T nB3us9enYghe, chỉH7xcyZMY nhek8Tận thứek8Tc đek8Túng mộtek8T cek8Ton đưH7xcyZMYờng ek8Tcó thểB3us9enY đi đến.

Dĩ nB3us9enYhiên, tínH7xcyZMYh cáH7xcyZMYch đóB3us9enY nek8Tó ek8Tthực giốnek8Tg cha nó,ek8T TiểB3us9enYu Maek8Tnh MaB3us9enYnh cũnek8Tg rek8Tất giốngB3us9enY côH7xcyZMY củaH7xcyZMY mình,B3us9enY tB3us9enYóm lại,H7xcyZMY làH7xcyZMY mộtek8T thểH7xcyZMY tổng hợp,ek8T H7xcyZMYrất sớmek8T, PH7xcyZMYhương Nek8Tam đãek8T biết,ek8T ek8Tnam nek8Thân thuầnH7xcyZMY pH7xcyZMYhục đượcH7xcyZMY tiB3us9enYểu H7xcyZMYma nH7xcyZMYữ nH7xcyZMYhà côB3us9enY, trên thek8Tế gB3us9enYiới nàyB3us9enY căek8Tn bH7xcyZMYản khônB3us9enYg ek8Tcó, tek8Trừ B3us9enYphi ek8Tcô nhỏB3us9enY H7xcyZMYtự nguyệnB3us9enY bH7xcyZMYị thuầB3us9enYn phục,H7xcyZMY tựH7xcyZMYa như thằngH7xcyZMY nhóH7xcyZMYc củaH7xcyZMY Phùek8Tng gia.

Trong nhàB3us9enY, ônek8Tg bek8Tà nộek8Ti củH7xcyZMYa MB3us9enYanh ManhH7xcyZMY đều ek8Tbuồn bek8Tực, tH7xcyZMYiểu mB3us9enYa B3us9enYnữ tínH7xcyZMYh tìnB3us9enYh B3us9enYhoạt ek8Tbát nhưek8T vậyB3us9enY tạiH7xcyZMY H7xcyZMYsao lạB3us9enYi thícek8Th đầuek8T gỗ ngốcek8T nghếcek8Th B3us9enYnhà hH7xcyZMYọ Phùng,H7xcyZMY nek8Tói đầuB3us9enY ek8Tgỗ nH7xcyZMYgốc nghếcek8Th mộtH7xcyZMY ek8Tchút cũek8Tng khôH7xcyZMYng saH7xcyZMYi, tB3us9enYừ nhỏ ek8Tđến lớH7xcyZMYn, bek8Tị MH7xcyZMYanh Manek8Th quấnB3us9enY H7xcyZMYlấy nB3us9enYhiều ek8Tnăm nek8Thư vB3us9enYậy, tiểuek8T H7xcyZMYtử kiek8Ta cH7xcyZMYũng khôngB3us9enY hiểu được,ek8T khôH7xcyZMYng phảek8Ti đầB3us9enYu gỗB3us9enY ngốcek8T nghếH7xcyZMYch ek8Tlà cáiB3us9enY gH7xcyZMYì, khôngH7xcyZMY chỉH7xcyZMY lek8Tà đầuek8T B3us9enYgỗ nH7xcyZMYgốc nghếch, B3us9enYmà lB3us9enYà đầuek8T H7xcyZMYgỗ ngek8Tốc ek8Tnghếch ngànH7xcyZMY năm.

Năm đóek8T, cH7xcyZMYha B3us9enYcủa ek8Tcậu tB3us9enYa B3us9enY- HH7xcyZMYiểu Phong sH7xcyZMYo vH7xcyZMYới tiểuB3us9enY tửB3us9enY nek8Tày thôek8Tng miB3us9enYnh hơB3us9enYn nhiều.H7xcyZMY PB3us9enYhương H7xcyZMYNam đemB3us9enY B3us9enYManh H7xcyZMYManh H7xcyZMYtúm đek8Tến bên nB3us9enYgười mình,B3us9enY ek8Tnhìn côB3us9enY nB3us9enYói: "ek8TCon cầnek8T ek8Tcái hB3us9enYương B3us9enYvị phH7xcyZMYụ ek8Tnữ đểH7xcyZMY làmek8T gH7xcyZMYì, tiểek8Tu nha B3us9enYđầu B3us9enYmới lek8Tớn ek8Tnày, H7xcyZMYvị nữH7xcyZMY nek8Thân B3us9enYcó H7xcyZMYthể ek8Ttheo thH7xcyZMYời gH7xcyZMYian H7xcyZMYchồng chấtB3us9enY B3us9enYđi ek8Tra, H7xcyZMYmà thaB3us9enYnh xuân H7xcyZMYthì B3us9enYkhông quB3us9enYay lại,ek8T cek8Tho nB3us9enYên càngB3us9enY đB3us9enYáng giek8Tá, càB3us9enYng phảiH7xcyZMY H7xcyZMYquý trọng."

Phương MaH7xcyZMYnh Manek8Th cH7xcyZMYhu ek8Tmiệng: "Nhưng cH7xcyZMYon tH7xcyZMYhấy mẹek8T nhưH7xcyZMY vậyH7xcyZMY, cB3us9enYô xeek8Tm ánhH7xcyZMY mắtB3us9enY củaB3us9enY chek8Ta mỗiB3us9enY B3us9enYlần ek8Tnhìn mẹH7xcyZMY đềH7xcyZMYu ôB3us9enYn nhu, gek8Tiống nH7xcyZMYhư nângH7xcyZMY trB3us9enYên tH7xcyZMYay sợB3us9enY rớH7xcyZMYt, H7xcyZMYcon cũnek8Tg mB3us9enYuốn kH7xcyZMYhiến chH7xcyZMYo ek8TKi B3us9enYca cB3us9enYa H7xcyZMYnhìn con B3us9enY như vậy."

Phương NB3us9enYam bấek8Tt giácH7xcyZMY B3us9enYmỉm cười: "CB3us9enYho nêek8Tn coB3us9enYn ởH7xcyZMY trướcB3us9enY mặek8Tt tiểuB3us9enY tửH7xcyZMY PhùngB3us9enY giaek8T, ngụH7xcyZMYy trH7xcyZMYang thànH7xcyZMYh bộB3us9enY H7xcyZMYdáng ôek8Tn nhu hiềnek8T lànek8Th, H7xcyZMYlà cảmH7xcyZMY thấH7xcyZMYy thằngB3us9enY nhóH7xcyZMYc đóB3us9enY thícB3us9enYh cB3us9enYon gáiH7xcyZMY nB3us9enYhư vậy?"

Manh B3us9enYManh H7xcyZMYgật đầuH7xcyZMY, kH7xcyZMYhuôn ek8Tmặt nhỏ nhắnH7xcyZMY xinek8Th đB3us9enYẹp H7xcyZMYxẹt quek8Ta mộB3us9enYt tH7xcyZMYia H7xcyZMYảm đạm:ek8T ek8T"Cô đH7xcyZMYã tB3us9enYhấy rồiek8T đó,ek8T ek8TThiệu Tìnek8Th cB3us9enYũng là dạngB3us9enY ngườiek8T giốnek8Tg mẹH7xcyZMY, lH7xcyZMYúc trB3us9enYước ek8TKi H7xcyZMYca cek8Ta rấH7xcyZMYt thH7xcyZMYích côH7xcyZMY ta."

Phương H7xcyZMYNam ek8Tthương tiếcH7xcyZMY ek8Tsờ sờH7xcyZMY đỉnh H7xcyZMYđầu cô:H7xcyZMY "B3us9enYManh B3us9enYManh, tìnhH7xcyZMY yB3us9enYêu cB3us9enYó H7xcyZMYđôi kB3us9enYhi B3us9enYcần traH7xcyZMYnh thủek8T, nhưngB3us9enY khôngH7xcyZMY thB3us9enYể miễn cB3us9enYưỡng, nếuH7xcyZMY cậuH7xcyZMY ek8Tta vôH7xcyZMY luậnH7xcyZMY thếB3us9enY nàek8To cũH7xcyZMYng khB3us9enYông phảiH7xcyZMY làH7xcyZMY củaek8T coek8Tn, coek8Tn phek8Tải học cB3us9enYách buôngH7xcyZMY tay."

[ BạH7xcyZMYn B3us9enYđang đọcek8T truyệH7xcyZMYn tạB3us9enYi alobooks.ek8Tvn ]

Phương NH7xcyZMYam cH7xcyZMYó đH7xcyZMYôi kH7xcyZMYhi cảmH7xcyZMY B3us9enYthấy, cuB3us9enYộc sống ướek8Tc chừngB3us9enY B3us9enYđều rấH7xcyZMYt côngH7xcyZMY B3us9enYbằng, B3us9enYông trờiH7xcyZMY B3us9enYban cek8Tho Manek8Th ManB3us9enYh vẻek8T xiek8Tnh đẹpek8T cùngH7xcyZMY tài văH7xcyZMYn chưB3us9enYơng, cóH7xcyZMY lẽB3us9enY ek8Tsẽ kB3us9enYhông H7xcyZMYcho cB3us9enYon béek8T mB3us9enYột đoạnH7xcyZMY B3us9enYtình ek8Tyêu thuek8Tận buồek8Tm xuôi gió.

Manh ManH7xcyZMYh lB3us9enYại nhưH7xcyZMY đB3us9enYinh đónB3us9enYg cek8Tột nói: "KB3us9enYi cB3us9enYa cek8Ta H7xcyZMYlà cek8Tủa cB3us9enYon, cB3us9enYon ek8Tchắc chB3us9enYắn thế."H7xcyZMY KỳH7xcyZMY thậB3us9enYt PhH7xcyZMYương Naek8Tm cũng H7xcyZMYbuồn bựcB3us9enY hiểB3us9enYu được,B3us9enY mH7xcyZMYấy năek8Tm nayH7xcyZMY, H7xcyZMYManh MaH7xcyZMYnh cH7xcyZMYùng thằngH7xcyZMY nhB3us9enYóc PhùH7xcyZMYng giek8Ta ek8Tthủy chung B3us9enY ở H7xcyZMYcùng ek8Tmột nơi,ek8T nB3us9enYói thật,ek8T ek8Ttuy H7xcyZMYnói ek8Tchức vB3us9enYị chH7xcyZMYa PhùB3us9enYng KH7xcyZMYi hiệek8Tn B3us9enYnay khôek8Tng thấek8Tp, nhưng H7xcyZMYdù sek8Tao ek8Tcũng khek8Tông cóB3us9enY nềnek8T tảnek8Tg gì,H7xcyZMY ek8Txét dek8Tòng ek8Tdõi, cùngek8T Phươnek8Tg H7xcyZMYgia tuyệB3us9enYt đek8Tối không mônB3us9enY đăngek8T hộH7xcyZMY đối.

Hơn nữaH7xcyZMY MB3us9enYanh H7xcyZMYManh cek8Tòn xB3us9enYuất sắcB3us9enY nek8Thư vậy, lH7xcyZMYà mộH7xcyZMYt ek8Tkhối bảek8To vậB3us9enYt tB3us9enYrong H7xcyZMYlòng ôek8Tng H7xcyZMYbà B3us9enYPhương giH7xcyZMYa, từek8T nek8Thỏ đek8Tến lớB3us9enYn vớiek8T tiểu B3us9enY nha B3us9enYđầu khB3us9enYông ek8Tcó nửaB3us9enY đH7xcyZMYiểm khôB3us9enYng vừaek8T ý,ek8T đB3us9enYối H7xcyZMYvới cH7xcyZMYon béek8T cB3us9enYùng H7xcyZMYanh tB3us9enYrai lạiH7xcyZMY nH7xcyZMYghiêm khắc dạyH7xcyZMY dỗ,B3us9enY đếnH7xcyZMY khB3us9enYi ManB3us9enYh B3us9enYManh lB3us9enYớn lên,B3us9enY mộB3us9enYt chúB3us9enYt H7xcyZMYcũng khôngH7xcyZMY gH7xcyZMYiảm, cũngek8T mH7xcyZMYay tiểu nhaH7xcyZMY đek8Tầu khônH7xcyZMYg cB3us9enYhịu tek8Thua B3us9enYkém, cB3us9enYó B3us9enYchủ ýB3us9enY củaB3us9enY ek8Tmình, rấek8Tt ek8Tcó H7xcyZMYnguyên tắc.

Theo ýB3us9enY ôB3us9enYng bàB3us9enY PhươB3us9enYng giek8Ta, H7xcyZMYquét mắt đảoH7xcyZMY quH7xcyZMYa, toàek8Tn thB3us9enYế giB3us9enYới cũngB3us9enY khB3us9enYông tek8Thấy B3us9enYcó mộtek8T tiểuH7xcyZMY tB3us9enYử nàoek8T B3us9enYcó thểH7xcyZMY xứB3us9enYng vớH7xcyZMYi cháu H7xcyZMY gái bảoH7xcyZMY bốH7xcyZMYi nàB3us9enYy, cànek8Tg đừngH7xcyZMY nóH7xcyZMYi đếB3us9enYn tiểuH7xcyZMY tửB3us9enY PhùngB3us9enY gH7xcyZMYia, chẳngH7xcyZMY qH7xcyZMYua chuek8Tyện tiek8Tểu nha đầuB3us9enY quyếtB3us9enY định,B3us9enY ThiênB3us9enY Vưek8Tơng lek8Tão tửek8T cek8Tũng ek8Tkhông sH7xcyZMYửa đượB3us9enYc, điH7xcyZMYểm ấyek8T khH7xcyZMYông kháek8Tc gì chaB3us9enY cek8Ton H7xcyZMYbé ek8T- PhưB3us9enYơng Chấek8Tn Đông.

Ông bB3us9enYà Phươnek8Tg gek8Tia khônB3us9enYg phảnH7xcyZMY đốiH7xcyZMY, nhưng cek8Tũng ek8Tchưa tánB3us9enY thànhek8T, lH7xcyZMYại nóH7xcyZMYi ek8Tnăm tek8Trước, thek8Teo ýek8T MH7xcyZMYanh MaB3us9enYnh B3us9enYđem PH7xcyZMYhùng KB3us9enYi đưa ek8T vào quB3us9enYân khB3us9enYu B3us9enYB, đH7xcyZMYây cũek8Tng cek8Toi nhưB3us9enY ngB3us9enYầm đồek8Tng ek8Tý đH7xcyZMYi! B3us9enYCho nêB3us9enYn mớH7xcyZMYi H7xcyZMYnói B3us9enYnguyên tắek8Tc của ÔngB3us9enY H7xcyZMYbà Phươngek8T B3us9enYgia, ởH7xcyZMY H7xcyZMYtrên ngườB3us9enYi H7xcyZMYnha H7xcyZMYđầu B3us9enYkia chek8To tớiH7xcyZMY H7xcyZMYbây gB3us9enYiờ đềuek8T kB3us9enYhông B3us9enYcó giá trị.

Đối vớiH7xcyZMY đoek8Tạn tìek8Tnh cảmB3us9enY lưuB3us9enY luyến ngoàiek8T ýek8T mek8Tuốn cek8Tủa PhùngH7xcyZMY H7xcyZMYKi B3us9enYba nek8Tăm trưB3us9enYớc đek8Tây, ek8TPhương giB3us9enYa rấtH7xcyZMY rB3us9enYõ ràngH7xcyZMY, B3us9enYdù saoek8T người MB3us9enYanh Maek8Tnh muB3us9enYốn ek8Tgả ởB3us9enY trH7xcyZMYong ek8Tquân đội,B3us9enY mọek8Ti ngB3us9enYười tek8Trong quâek8Tn kH7xcyZMYhu làmB3us9enY saH7xcyZMYo có H7xcyZMYthể nhìH7xcyZMYn H7xcyZMYnhư khônH7xcyZMYg B3us9enYthấy, tB3us9enYuy rằek8Tng cH7xcyZMYuối ek8Tcùng H7xcyZMYđã gB3us9enYiải quek8Tyết, ek8Tnhưng cH7xcyZMYhuyện này, ek8TPhương ek8TNam cH7xcyZMYảm thấy,B3us9enY sB3us9enYẽ lH7xcyZMYà H7xcyZMYmột khốiB3us9enY chướngH7xcyZMY ngạiek8T trênek8T đH7xcyZMYường B3us9enYManh H7xcyZMYManh H7xcyZMYtruy đuổi B3us9enY tình yek8Têu, dB3us9enYù saB3us9enYo cũngH7xcyZMY B3us9enYkhông qH7xcyZMYuang miH7xcyZMYnh lỗiH7xcyZMY lạc.

Tính H7xcyZMYtình H7xcyZMYPhùng H7xcyZMYKi H7xcyZMYlại khôH7xcyZMYng hềek8T có chek8Tuyển biếek8Tn, chH7xcyZMYo B3us9enYnên, hiH7xcyZMYện tạB3us9enYi Phưek8Tơng Naek8Tm chB3us9enYo ek8Tlà tiểB3us9enYu nhek8Ta đầuH7xcyZMY H7xcyZMYnên cek8Tó ek8Tdự phòng, miek8Tễn cB3us9enYho đếnek8T lúcH7xcyZMY đóH7xcyZMY lạiH7xcyZMY B3us9enYngã ek8Tđau khôngB3us9enY đứngB3us9enY dậyek8T nổi.

Phương NB3us9enYam quyếtB3us9enY địnhH7xcyZMY H7xcyZMYkhông cùek8Tng tiểu nhek8Ta đB3us9enYầu thek8Tảo luậH7xcyZMYn vB3us9enYiệc nB3us9enYày nữa,B3us9enY ek8Tdù H7xcyZMYsao Mek8Tanh Manek8Th mớek8Ti mB3us9enYười B3us9enYchín, cH7xcyZMYòn chH7xcyZMYưa tốt B3us9enYnghiệp đạiB3us9enY họH7xcyZMYc, việcB3us9enY yêH7xcyZMYu B3us9enYđương kếtH7xcyZMY hôek8Tn cH7xcyZMYòn rấtH7xcyZMY sớm,B3us9enY H7xcyZMYnói tránH7xcyZMYh sH7xcyZMYang đềek8T tài B3us9enY khác: ek8T"Nghe B3us9enYHiểu Pek8Thong ek8Tnói, coH7xcyZMYn thB3us9enYam gH7xcyZMYia Cek8Tâu H7xcyZMYlạc ek8Tbộ lB3us9enYeo núi,H7xcyZMY thếB3us9enY nàH7xcyZMYo? Cek8Tó cần côH7xcyZMY tàiek8T trợH7xcyZMY mộek8Tt B3us9enYchút B3us9enYtài chínhB3us9enY haB3us9enYy không?"

Mắt Mek8Tanh Maek8Tnh sánH7xcyZMYg ek8Tlên vB3us9enYội ek8Tvàng gật đầu:H7xcyZMY "Dạ!B3us9enY Cầnek8T, cầB3us9enYn, côH7xcyZMY ek8Tlà tốB3us9enYt nhấtB3us9enY!" H7xcyZMYPhương NaB3us9enYm H7xcyZMYvỗ ek8Tvỗ kH7xcyZMYhuôn mặtek8T nhỏ nhắnek8T đỏek8T bB3us9enYừng cek8Tủa ek8Tcon H7xcyZMYbé: "NhóB3us9enYc H7xcyZMYnịnh hót,ek8T tráek8Tch H7xcyZMYsao bH7xcyZMYà nộek8Ti ek8Tnói coek8Tn lek8Tà tiểu thaH7xcyZMYm tiềnH7xcyZMY, tiềnek8T mừngek8T tuổiek8T B3us9enYhàng nH7xcyZMYăm củaH7xcyZMY H7xcyZMYcon, H7xcyZMYhọc bổngB3us9enY, H7xcyZMYđi đB3us9enYâu H7xcyZMYhết rồek8Ti, cũH7xcyZMYng không thấyek8T ek8Tcon muH7xcyZMYa cáB3us9enYi gì."

Manh Manek8Th chH7xcyZMYu mB3us9enYiệng: "ĐH7xcyZMYây làB3us9enY đồ B3us9enY cưới cB3us9enYủa ngườiB3us9enY ek8Tta, khôngB3us9enY thH7xcyZMYể độngB3us9enY vào,ek8T cB3us9enYhuẩn bịek8T chek8To tươngek8T ek8Tlai sốek8Tng H7xcyZMYcùng H7xcyZMYKi ca cB3us9enYa." PhươngH7xcyZMY ek8TNam ek8Tbật cưB3us9enYời: "NghĩH7xcyZMY đếnek8T lâuH7xcyZMY dek8Tài thậtH7xcyZMY nhỉ,ek8T H7xcyZMYcon sợB3us9enY còn thiếuek8T nhiềH7xcyZMYu B3us9enYtiền saek8To, yêB3us9enYn tâmek8T, đồH7xcyZMY cB3us9enYưới H7xcyZMYtương lek8Tai ek8Tcô rH7xcyZMYa chek8To conH7xcyZMY, muốnB3us9enY bB3us9enYao nH7xcyZMYhiêu có bấyH7xcyZMY nhiêB3us9enYu." H7xcyZMYManh ek8TManh lắcB3us9enY đầu:H7xcyZMY ek8T"Cô B3us9enYthương conH7xcyZMY, ek8Tcon biH7xcyZMYết, NhưH7xcyZMYng coB3us9enYn muốn tựek8T ek8Tmình đểek8T dànhB3us9enY tek8Tiền, dùH7xcyZMYng nănB3us9enYg lựcB3us9enY củek8Ta mB3us9enYình kiH7xcyZMYếm tiền,B3us9enY KH7xcyZMYi cB3us9enYa ek8Tca cũngek8T như thếH7xcyZMY, aB3us9enYnh ấyB3us9enY H7xcyZMYcho tB3us9enYới ek8Tbây H7xcyZMYgiờ cB3us9enYũng khôngB3us9enY B3us9enYlấy củaek8T côek8T ek8Tchú mH7xcyZMYột đồngH7xcyZMY B3us9enYnào, ek8Tnếu ek8Tcon gH7xcyZMYả cho B3us9enYanh ấy,H7xcyZMY pB3us9enYhải tB3us9enYôn H7xcyZMYtrọng H7xcyZMYanh ấy."

Phương Nek8Tam B3us9enYthở dàiH7xcyZMY: "ek8TTiểu nha ek8T đầu, coB3us9enYn hH7xcyZMYành độB3us9enYng B3us9enYđiên rH7xcyZMYồ aH7xcyZMY! ĐH7xcyZMYến đâyB3us9enY, nóek8Ti chek8To côB3us9enY nghek8Te, CâuB3us9enY H7xcyZMYlạc B3us9enYbộ H7xcyZMYleo núiB3us9enY cH7xcyZMYác con cóH7xcyZMY hoạtH7xcyZMY đB3us9enYộng gì..."

Phương B3us9enYManh Manek8Th B3us9enYkhông ngek8Thĩ mình B3us9enY hành đH7xcyZMYộng điH7xcyZMYên rồ,B3us9enY ek8Tvì côH7xcyZMY thíchek8T PhùH7xcyZMYng B3us9enYKi, kek8Thông cB3us9enYó đạoB3us9enY B3us9enYlý, khH7xcyZMYông cóek8T nguyênB3us9enY nhân,H7xcyZMY cô chỉek8T bH7xcyZMYiết, cB3us9enYô muốnB3us9enY gảek8T H7xcyZMYcho anhH7xcyZMY, cùnH7xcyZMYg H7xcyZMYanh cảek8T đờiek8T H7xcyZMYbên nhaek8Tu, ek8Tcô khB3us9enYông biếtek8T đâH7xcyZMYy lH7xcyZMYà cố chấH7xcyZMYp, hH7xcyZMYay B3us9enYlà tìek8Tnh yêuH7xcyZMY H7xcyZMYcủa cô.

"Phương ek8TManh Manhek8T!" Manh ek8T Manh từH7xcyZMY troek8Tng lớpH7xcyZMY họek8Tc H7xcyZMYđi raH7xcyZMY, B3us9enYliền thB3us9enYấy ởB3us9enY H7xcyZMYđối diệek8Tn ek8Tmột naH7xcyZMYm siB3us9enYnh lớpH7xcyZMY tek8Trên đứngH7xcyZMY dưới ánhH7xcyZMY mB3us9enYặt B3us9enYtrời, mặH7xcyZMYc dùek8T bH7xcyZMYên nH7xcyZMYgười MaH7xcyZMYnh H7xcyZMYManh cH7xcyZMYhưa từngH7xcyZMY tB3us9enYhiếu quH7xcyZMYa nH7xcyZMYam ek8Tsinh điểnH7xcyZMY trai, nhưngB3us9enY SàH7xcyZMYi H7xcyZMYTử ek8THiên vẫnB3us9enY làmH7xcyZMY MaB3us9enYnh Mek8Tanh kinek8Th diễmB3us9enY mộtH7xcyZMY trậnB3us9enY nB3us9enYhư cũ.

Sài TửB3us9enY H7xcyZMYHiên làH7xcyZMY đànH7xcyZMY B3us9enYanh nH7xcyZMYăm bH7xcyZMYa, cũng liêH7xcyZMYn tụB3us9enYc làek8T tB3us9enYrợ giảH7xcyZMYng B3us9enYba nH7xcyZMYăm, danek8Th tiếek8Tng nB3us9enYhư cồn,H7xcyZMY vB3us9enYô cek8Tùng ek8Ttài giỏi,B3us9enY người ngưỡngek8T mộB3us9enY B3us9enYvô sB3us9enYố, ek8Tnhân vậtH7xcyZMY ek8Ttinh aH7xcyZMYnh củaek8T trườngek8T LuậtB3us9enY, cũngH7xcyZMY làH7xcyZMY nhómek8T trưởngek8T cek8Tủa Câu ek8Tlạc ek8Tbộ lB3us9enYeo núi.

Lúc tB3us9enYrước ek8TManh MaH7xcyZMYnh lựaH7xcyZMY cB3us9enYhọn H7xcyZMYCâu lạc B3us9enY bộ lB3us9enYeo núi,H7xcyZMY hoàek8Tn B3us9enYtoàn lB3us9enYà vH7xcyZMYì thek8Tích vậnek8T H7xcyZMYđộng B3us9enYleo núi,ek8T Maek8Tnh Manek8Th tH7xcyZMYhích cáiB3us9enY loại cảmB3us9enY B3us9enYgiác chiek8Tnh pek8Thục ek8Tnúi ek8Tcao này,B3us9enY cek8Tó mB3us9enYột loạiB3us9enY thỏaB3us9enY mB3us9enYãn cB3us9enYực hạB3us9enYn, tựB3us9enYa H7xcyZMYnhư chH7xcyZMYa cô nóB3us9enYi, đứngek8T ởH7xcyZMY đỉnhek8T núiek8T nhH7xcyZMYìn xuek8Tống, thiH7xcyZMYên qB3us9enYuân vạnek8T mãH7xcyZMY đB3us9enYều ởek8T dướiek8T chân.

Cha côek8T B3us9enYlà quH7xcyZMYân nhâH7xcyZMYn, xH7xcyZMYứng vớiek8T danh phậnB3us9enY B3us9enYquân nek8Thân, mB3us9enYang qH7xcyZMYuân hH7xcyZMYàm tướek8Tng quânH7xcyZMY, mek8Tẹ H7xcyZMYtừng nóH7xcyZMYi quH7xcyZMYa nH7xcyZMYhiều lB3us9enYần, nếH7xcyZMYu hiệnB3us9enY tại lB3us9enYà thờiB3us9enY kH7xcyZMYì cek8Thiến traek8Tnh, ek8Tcha cek8Tô ek8Tkhẳng địnH7xcyZMYh sẽH7xcyZMY ek8Tra cB3us9enYhiến trườngB3us9enY chémB3us9enY giếH7xcyZMYt, ek8Tnam nhi làek8T phảH7xcyZMYi ek8Tra roek8Ti giụek8Tc ngựa,ek8T đánhek8T đônH7xcyZMYg B3us9enYdẹp bắB3us9enYc, đek8Tây làH7xcyZMY kek8Tiểu ngườiek8T ek8Tcủa chek8Ta cô, cũngB3us9enY H7xcyZMYlà cH7xcyZMYủa ek8TKi cek8Ta ca.

Cha côek8T manH7xcyZMYg ek8Tdòng máuB3us9enY qH7xcyZMYuân nhâH7xcyZMYn, trong thB3us9enYân thểH7xcyZMY H7xcyZMYcô cek8Tũng có,H7xcyZMY nH7xcyZMYhưng mB3us9enYà B3us9enYso sH7xcyZMYánh vớek8Ti KH7xcyZMYi ek8Tca H7xcyZMYca, lB3us9enYại B3us9enYbé nhek8Tỏ B3us9enYkhông đH7xcyZMYáng kể, ngB3us9enYhĩ B3us9enYmông lunB3us9enYg, MaH7xcyZMYnh ManB3us9enYh phụek8Tc hồiH7xcyZMY tinB3us9enYh thH7xcyZMYần lạB3us9enYi, ek8Tcó chútB3us9enY khB3us9enYông kB3us9enYiên nhẫn nhìnB3us9enY quB3us9enYa Sàiek8T TửB3us9enY Hiên.

Lúc tB3us9enYrước thek8Tật H7xcyZMYkhông biếtek8T nhek8Tóm trưởng B3us9enYCâu lạcB3us9enY bộH7xcyZMY ek8Tleo núek8Ti cek8Thính H7xcyZMYlà vek8Tị trH7xcyZMYợ giảnB3us9enYg daek8Tnh tiếngH7xcyZMY nhek8Tư cek8Tồn nàB3us9enYy, nếu bek8Tiết, côB3us9enY sek8Tẽ trek8Tốn xH7xcyZMYa tek8Tám thước,B3us9enY B3us9enYtrong mek8Tắt cek8Tô H7xcyZMYhiện lêek8Tn vB3us9enYẻ khônB3us9enYg H7xcyZMYkiên nhẫn,B3us9enY Sàiek8T Tử HiênB3us9enY cũB3us9enYng H7xcyZMYkhông xB3us9enYem nhẹ.

Có đB3us9enYôi khB3us9enYi SàiH7xcyZMY B3us9enYTử H7xcyZMYHiên thựek8Tc cảm thấy,ek8T PhB3us9enYương MB3us9enYanh ManH7xcyZMYh làek8T ek8Tông tB3us9enYrời cH7xcyZMYố ýek8T pháH7xcyZMYi xek8Tuống trừH7xcyZMYng phạtB3us9enY aH7xcyZMYnh, trừnH7xcyZMYg B3us9enYphạt anh mấyH7xcyZMY nB3us9enYăm naH7xcyZMYy mắtek8T ek8Tcao hơH7xcyZMYn đầek8Tu, lầH7xcyZMYn đầuH7xcyZMY tek8Tiên ek8Tnhìn ek8Tthấy MB3us9enYanh ek8TManh, aH7xcyZMYnh liền B3us9enYchấn độnek8Tg, áoH7xcyZMY thuek8Tn quầnek8T jB3us9enYean ek8Tđơn gek8Tiản ek8Ttrên B3us9enYngười cô,H7xcyZMY H7xcyZMYcũng B3us9enYcó thH7xcyZMYể tH7xcyZMYỏa ek8Tra một loạiek8T xiek8Tnh đẹpB3us9enY khek8Tông thek8Tể B3us9enYbỏ quaB3us9enY, cek8Tô đẹpB3us9enY kB3us9enYhiến áB3us9enYnh mặB3us9enYt trờiH7xcyZMY tháH7xcyZMYng cek8Thín lúcH7xcyZMY ấy cũngB3us9enY nhạtek8T điH7xcyZMY rấH7xcyZMYt nek8Thiều, màek8T H7xcyZMYđón ngườiek8T mớiek8T H7xcyZMYđến bB3us9enYằng mộH7xcyZMYt khúH7xcyZMYc ek8Tđàn H7xcyZMYcello (đàn violongek8T loek8Tại lớnH7xcyZMY) chuyênH7xcyZMY nghiệH7xcyZMYp liB3us9enYnh ek8Tđộng, gầnek8T nhB3us9enYư gâyek8T ngỡH7xcyZMY ngH7xcyZMYàng tH7xcyZMYất cB3us9enYả thầy tròB3us9enY ởek8T đây.

[ Bạek8Tn đaH7xcyZMYng đB3us9enYọc tek8Truyện tạiek8T aloboek8Toks.vn ]

Yêu côB3us9enY gáB3us9enYi nhưB3us9enY B3us9enYvậy, dườngB3us9enY nhưH7xcyZMY rấB3us9enYt dễ dB3us9enYàng, Sàiek8T TB3us9enYử Hiênek8T cũH7xcyZMYng khek8Tông ngoạiH7xcyZMY lệB3us9enY, SàiH7xcyZMY TửB3us9enY Hiêek8Tn ek8Tlập lek8Tớp hH7xcyZMYọc leek8To núB3us9enYi, B3us9enYlà chiêu bH7xcyZMYài củaH7xcyZMY B3us9enYCâu lB3us9enYạc H7xcyZMYbộ, tek8Tuy rằngB3us9enY B3us9enYkhông ek8Tthể B3us9enYnói khôB3us9enYng hek8Tấp dẫnH7xcyZMY nH7xcyZMYữ sinB3us9enYh, nhưng đốH7xcyZMYi vớiB3us9enY tek8Thể B3us9enYchất cH7xcyZMYó yêuH7xcyZMY ek8Tcầu rấtH7xcyZMY cek8Tao, bởiB3us9enY vB3us9enYậy, B3us9enYmặc ek8Tdù cóB3us9enY B3us9enYSài ek8TTử Hek8Tiên ek8T- mộtB3us9enY đại B3us9enY soái cH7xcyZMYa hấek8Tp H7xcyZMYdẫn nhưB3us9enY vek8Tậy, hộiB3us9enY ek8Tviên thH7xcyZMYu vàoek8T hàngek8T ek8Tnăm cũB3us9enYng khônek8Tg nB3us9enYhiều, B3us9enYmà Manh Maek8Tnh vàoB3us9enY lạiek8T tươnB3us9enYg đek8Tối H7xcyZMYdễ dàng.

Sài B3us9enYTử H7xcyZMYHiên khôek8Tng khỏiB3us9enY tựH7xcyZMY gH7xcyZMYiễu, thì ek8T ra ek8Tmình cũH7xcyZMYng H7xcyZMYcó lH7xcyZMYúc lấyH7xcyZMY việcH7xcyZMY côH7xcyZMYng ek8Tmưu tH7xcyZMYính H7xcyZMYviệc tek8Tư B3us9enYnhư ek8Tvậy, nhB3us9enYưng Sàiek8T Tek8Tử Hiên rek8Tất nek8Thanh B3us9enYliền phátek8T hiệek8Tn, chH7xcyZMYo dùH7xcyZMY ManH7xcyZMYh H7xcyZMYManh B3us9enYvà anB3us9enYh H7xcyZMYsinh hB3us9enYoạt tH7xcyZMYrong cek8Tùng ek8TCâu lạc H7xcyZMYbộ, anB3us9enYh cũngB3us9enY kB3us9enYhông chH7xcyZMYiếm nhiH7xcyZMYều B3us9enYưu tB3us9enYhế lắmB3us9enY, B3us9enYphải nói,H7xcyZMY PhươH7xcyZMYng Maek8Tnh Mek8Tanh đốiH7xcyZMY đãi vớiH7xcyZMY tấB3us9enYt cảB3us9enY ek8Tnam sinB3us9enYh B3us9enYtheo đuổiB3us9enY côek8T cũngB3us9enY khôH7xcyZMYng khácB3us9enY B3us9enYgì nhaek8Tu, bek8Tao gồmH7xcyZMY cB3us9enYả ek8Tanh, ek8Tmột năm tH7xcyZMYrôi quH7xcyZMYa, naek8Tm sB3us9enYinh kH7xcyZMYhác H7xcyZMYdo MaH7xcyZMYnh ek8TManh đốiB3us9enY H7xcyZMYxử lB3us9enYạnh nek8Thạt, đềuB3us9enY lek8Tùi B3us9enYxa trăm bưB3us9enYớc, chỉH7xcyZMY cB3us9enYó H7xcyZMYSài TửH7xcyZMY HB3us9enYiên thH7xcyZMYủy cB3us9enYhung báek8Tm ek8Triết kH7xcyZMYhông tha.

Sài TửB3us9enY H7xcyZMYHiên B3us9enYđi B3us9enYtới, đưaB3us9enY taB3us9enYy muốnB3us9enY ek8Tđỡ cặp sácek8Th ek8Ttrên B3us9enYvai ManB3us9enYh ek8TManh, bịH7xcyZMY Maek8Tnh MaH7xcyZMYnh cek8Tười tH7xcyZMYủm tB3us9enYỉm tráH7xcyZMYnh raB3us9enY: "Đànek8T aek8Tnh à, eek8Tm tựB3us9enY mìnhek8T ek8Tmang được,H7xcyZMY eH7xcyZMYm cũH7xcyZMYng khôngH7xcyZMY mH7xcyZMYuốn bịek8T ngưH7xcyZMYời H7xcyZMYhận ek8Tvì đượcH7xcyZMY đànek8T anH7xcyZMYh ngưỡng mộB3us9enY đâu."

Sài Tửek8T Hiêek8Tn khôH7xcyZMYng H7xcyZMYcho lek8Tà phB3us9enYải, rất cóB3us9enY phB3us9enYong đek8Tộ cườiH7xcyZMY ek8Tcười: "B3us9enYAnh đếnek8T thôek8Tng B3us9enYbáo vH7xcyZMYới H7xcyZMYem, B3us9enYcuối tH7xcyZMYuần nàyek8T H7xcyZMYCâu ek8Tlạc bộ leB3us9enYo núH7xcyZMYi cH7xcyZMYó hB3us9enYoạt B3us9enYđộng, đek8Tịa điểmek8T tậpek8T H7xcyZMYhợp cóH7xcyZMY ek8Thơi xaH7xcyZMY, ek8Tanh sẽH7xcyZMY láiek8T B3us9enYxe đếnek8T đón em!"

Manh MaH7xcyZMYnh nghiêngek8T đầuek8T nhek8Tìn anhH7xcyZMY, ánh mắB3us9enYt sángek8T lêek8Tn B3us9enYnhư ngọcek8T, làmek8T Sàek8Ti H7xcyZMYTử HiêH7xcyZMYn cóB3us9enY B3us9enYmột chek8Tút tH7xcyZMYhất thần:B3us9enY "Đànek8T anB3us9enYh à,ek8T chỉ sek8Tố thôB3us9enYng mH7xcyZMYinh cH7xcyZMYủa ek8Tem H7xcyZMYthấp ek8Tnhư vH7xcyZMYậy B3us9enYsao, aB3us9enYnh nB3us9enYói chH7xcyZMYo ek8Tem biếtek8T đH7xcyZMYịa điểmek8T tậpH7xcyZMY hH7xcyZMYợp là đượB3us9enYc, eB3us9enYm sB3us9enYẽ bảB3us9enYo aek8Tnh hB3us9enYọ ek8Tđưa đi."

Tác B3us9enYgiả ek8Tcó lờiB3us9enY muB3us9enYốn nóek8Ti: bạnH7xcyZMY bek8Tè cùng B3us9enY nghiệp vănek8T B3us9enYchương, H7xcyZMYthích B3us9enYnhìn thấy:B3us9enY 《H7xcyZMY vănB3us9enY chươngek8T H7xcyZMYnhư thểB3us9enY cấyH7xcyZMY H7xcyZMYcày, ek8Tmùi hB3us9enYoa thảek8To lB3us9enYuận quH7xcyZMYanh nB3us9enYăm được mùH7xcyZMYa 》