You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô MiEkà, tDaqlúc trưBG94ớc côzjPz lMiEkàm thtDaqế nàtDaqo màfGTf tBG94hành côngtDaq zjPzgả cMiEkho dượng,zjPz bàMiEk nộzjPzi ntDaqói, lúc trzjPzước dượtDaqng làzjPz MiEkthầy gBG94iáo củaMiEk cBG94ô mà?"tDaq PhươngfGTf MMiEkanh tDaqManh MiEkôm MiEkcánh taBG94y Phương NzjPzam qtDaquấn trêtDaqn ngườBG94i cô,tDaq mắzjPzt zjPzto cBG94hớp chớpMiEk, tDaqhết sứcBG94 đángMiEk yêu.

Phương fGTfNam MiEkgõ BG94lên cáBG94i trátDaqn cBG94ủa cô: tDaq "Thế nào?zjPz TizjPzểu MtDaqanh MatDaqnh zjPznhà chúngzjPz tfGTfa sốttDaq ruột,fGTf muốnMiEk fGTfgạt khốtDaqi đầzjPzu gtDaqỗ Phùng gitDaqa ktDaqia fGTflừa BG94về nhtDaqà fGTfrồi sao?MiEk" fGTfManh ManMiEkh cfGTfhu miệng,zjPz đứngMiEk ttDaqrước mặttDaq Phương NamMiEk xfGTfoay mộtfGTf vònfGTfg: "CôtDaq BG94à, cBG94ô zjPznói cBG94on zjPzcó phfGTfải BG94rất đMiEkẹp hBG94ay khôngMiEk, tDaqhay BG94là còn khfGTfiếm khuzjPzyết hươngzjPz MiEkvị phụBG94 nữfGTf, vìMiEk sMiEkao fGTfKi cBG94a zjPzca mộttDaq chúBG94t phảnfGTf MiEkứng cũfGTfng không có?"

Phương fGTfNam fGTflàm MiEknhư fGTfthật stDaqự đánhzjPz giá chzjPzáu gMiEkái zjPzmột vònzjPzg, nózjPzi tzjPzhật, tiểuMiEk fGTfnha fGTfđầu xinzjPzh đẹpfGTf MiEkcó điểmMiEk khiếnzjPz ngườifGTf hận,BG94 MiEktư sắc ngMiEkũ qMiEkuan hoMiEkàn totDaqàn thzjPzừa kếtDaq nfGTfhà mẹMiEk zjPzđẻ cô,MiEk btDaqộ dzjPzáng MiEknhỏ tDaqnhắn nàMiEky điMiEk đzjPzến chtDaqỗ nào ctDaqũng đềtDaqu MiEkvô cùzjPzng gâyfGTf cMiEkhú MiEký, tDaqnói đếnBG94 hươngfGTf vịMiEk phụzjPz BG94nữ, tBG94iểu côBG94 nMiEkương mườitDaq chín tuổi,zjPz thìzjPz đươngtDaq nfGTfhiên thiếuBG94 MiEkmột fGTfchút hươnMiEkg vịzjPz tDaqphụ nữzjPz rfGTfồi, nhưngMiEk cMiEkái loạtDaqi thanh xuâMiEkn BG94vô htDaqạn ntDaqày, cànMiEkg fGTftoả zjPzsáng loátDaq mắtDaqt ởtDaq trBG94ên tDaqngười cô.

[ BfGTfạn đangtDaq đọcMiEk trutDaqyện BG94tại aloBG94books.vn ]

Từ lBG94úc MiEkmới đizjPz học,fGTf đãtDaq trMiEkêu chọc BG94 không ítfGTf nafGTfm sizjPznh, màzjPz tDaqnha đầBG94u ktDaqia tDaqdáng dBG94ấp rBG94ất uyfGTfển chuyểzjPzn nhẹBG94 nhàng,zjPz tínzjPzh tình ẩnBG94 fGTfbên ttDaqrong MiEklại MiEkthật sựBG94 là..MiEk. PfGTfhương NaBG94m kMiEkhông khỏitDaq thởBG94 tDaqdài. MiEkBà tDaqnội MfGTfanh BG94Manh nói tiểuBG94 fGTfnha đầMiEku MiEkgiống côtDaq, PtDaqhương NfGTfam fGTfcảm fGTfthấy, nMiEkha đầutDaq kiBG94a hoàfGTfn fGTftoàn làzjPz trò BG94 giỏi hơBG94n thầMiEky, khBG94í tMiEkhế BG94áp đảo,tDaq ífGTft nhấBG94t côzjPz kBG94hi đózjPz vẫnBG94 MiEklà cMiEkó vfGTfẻ uyểMiEkn chuyểnMiEk, không fGTfgiống nzjPzha đầutDaq kitDaqa czjPzó thểMiEk đemtDaq ngưzjPzời zjPzđả kíMiEkch đếntDaq nzjPzgập trontDaqg bùn.

Cô cBG94òn nhớtDaq, lútDaqc tiểMiEku BG94nha đầufGTf họczjPz trung MiEkhọc, lfGTfúc đầufGTf fGTfcó tDaqnam fGTfsinh thzjPzích czjPzon bé,tDaq trêBG94n đườzjPzng fGTftan hzjPzọc ngMiEkăn fGTfcon bzjPzé lại màfGTf tDaqthổ lộ,zjPz lúfGTfc ấyBG94 bảnBG94 thânMiEk đúngtDaq lúcBG94 tMiEkiện đườngBG94 MiEkđi đóntDaq nfGTfó, nhtDaqìn BG94thấy thậMiEkt rõ ràng.

Lại zjPznói, ntDaqam zjPzsinh fGTfkia thựcMiEk BG94rất xuất sắc,fGTf mặcMiEk tDaqdù lộzjPz chútzjPz vẻMiEk BG94ngây ngô,MiEk nhưngtDaq cMiEkũng khôngBG94 phảizjPz naMiEkm BG94sinh zjPzbình thường, chọnfGTf tfGTfhời zjPzgian đóBG94, tấBG94t nhiêBG94n khôfGTfng phảitDaq phàmtDaq MiEkphu tụczjPz tử,BG94 chBG94ỉ tiếtDaqc gặptDaq gỡfGTf phải tiểMiEku nhtDaqa đầuzjPz, cMiEkhắc đờifGTf trưBG94ớc khônzjPzg tDaqđốt zjPznhang thơm,fGTf nêBG94n mớfGTfi lưuMiEk lạfGTfi mộtBG94 bóngzjPz ma tBG94hế này.

Tiểu MiEkManh ManzjPzh tDaqđùa ngBG94hịch MiEkđầu quai bzjPza lôMiEk ởtDaq fGTftrên BG94vai, đánhMiEk giBG94á zjPzđối phươngfGTf mộttDaq vòtDaqng từzjPz trêntDaq zjPzxuống dưzjPzới, đzjPzầu ngMiEkón út fGTf xinh đẹpzjPz vươnfGTf rafGTf, nóiBG94 thfGTfẳng: "BạnzjPz muốnzjPz thezjPzo BG94đuổi tôi?"

Phương NMiEkam ngtDaqồi tDaqở tronBG94g zjPzxe, cũnzjPzg cózjPz thể thấyzjPz tDaqkhuôn MiEkmặt zjPznam sinfGTfh tuấtDaqn BG94tú kizjPza tDaqđỏ bừBG94ng, nBG94hưng vzjPzẫn zjPzcố lấytDaq hếtfGTf zjPzdũng kMiEkhí gật gậtMiEk đMiEkầu, áMiEknh mắtMiEk thẳngMiEk tắpfGTf dừtDaqng ởtDaq ttDaqrên mBG94ặt BG94Tiểu MantDaqh BG94Manh, ánMiEkh mắttDaq nóngfGTf bỏng châBG94n thànhzjPz nhtDaqư thBG94ế, màMiEk MMiEkanh ManfGTfh lạiMiEk ôMiEkm cánBG94h tBG94ay ltDaqạnh tDaqlạnh nói:fGTf "DựazjPz vào cáiMiEk gì..."

Phương NatDaqm zjPzbi fGTfai thazjPzy nazjPzm stDaqinh zjPzkia hồi lâu,tDaq gtDaqặp fGTfgỡ tzjPziểu mzjPza BG94nữ BG94nhà côfGTf, xeBG94m nhMiEkư cậufGTf tDaqta fGTfxui xẻo.BG94 TiểufGTf MantDaqh MazjPznh bề tDaq ngoài gBG94iống fGTfmẹ, nộizjPz tfGTfâm lạiMiEk cùngBG94 mìBG94nh czjPzó đượctDaq ýtDaq chfGTfí mzjPzạnh mẽMiEk BG94của azjPznh tBG94rai, giống nhazjPzu nBG94hư đúc,fGTf từBG94 nhỏBG94 zjPzđã biếttDaq mìnBG94h mutDaqốn fGTfcái gìBG94, lBG94àm nhBG94ư thếfGTf nàoMiEk, ngườBG94i khMiEkác nMiEkói cái gì,tDaq khuytDaqên tDaqcái fGTfgì, ctDaqũng khtDaqông ngBG94he, chỉMiEk nhậnMiEk thBG94ức đúzjPzng mộzjPzt cMiEkon đườngfGTf fGTfcó MiEkthể đi đến.

Dĩ nhitDaqên, tíntDaqh cfGTfách đótDaq nfGTfó tMiEkhực giống fGTf cha BG94nó, TiểuBG94 BG94Manh MantDaqh cũnzjPzg rấtzjPz gMiEkiống zjPzcô fGTfcủa mình,fGTf tzjPzóm lại,MiEk làzjPz MiEkmột thBG94ể tBG94ổng hợp, MiEkrất zjPzsớm, PhưfGTfơng NaMiEkm tDaqđã biếBG94t, natDaqm nhâfGTfn thuầtDaqn phụcMiEk đượcBG94 tDaqtiểu mMiEka nữzjPz nhàfGTf cô, trêfGTfn thếfGTf BG94giới nàyMiEk cMiEkăn bảnfGTf khtDaqông cóMiEk, trzjPzừ phBG94i tDaqcô nhỏBG94 tfGTfự nguyzjPzện zjPzbị tfGTfhuần pMiEkhục, tựa nhưzjPz thằBG94ng nMiEkhóc củaMiEk PhùngMiEk gia.

Trong nhàtDaq, ôzjPzng bàMiEk nộizjPz củatDaq MaMiEknh Manh đzjPzều btDaquồn bựcBG94, tiểufGTf mBG94a MiEknữ BG94tính tDaqtình hoạtMiEk bátBG94 nhưMiEk vậytDaq tDaqtại safGTfo lạBG94i thíchMiEk đầuMiEk gỗ ngốczjPz nghếtDaqch MiEknhà zjPzhọ PzjPzhùng, nóizjPz tDaqđầu gfGTfỗ zjPzngốc MiEknghếch mộtMiEk chútDaqt MiEkcũng kfGTfhông sMiEkai, từ nhỏMiEk đBG94ến lớn,BG94 bịfGTf MantDaqh tDaqManh zjPzquấn ltDaqấy nBG94hiều nămzjPz nhtDaqư vậzjPzy, tiểBG94u tửfGTf kfGTfia cũngzjPz không hiểuMiEk được,tDaq khôBG94ng phảBG94i đfGTfầu zjPzgỗ tDaqngốc nghếchzjPz fGTflà cátDaqi gìMiEk, MiEkkhông chỉtDaq làMiEk đầutDaq gBG94ỗ ngốc nghếch,zjPz BG94mà làtDaq đầufGTf gỗMiEk ntDaqgốc nghếchzjPz fGTfngàn năm.

Năm tDaqđó, chtDaqa củafGTf cậuBG94 ttDaqa MiEk- HiMiEkểu Phong zjPz so vfGTfới tiểuMiEk tửtDaq nàyzjPz thôngzjPz tDaqminh hMiEkơn nhiềBG94u. PhươngzjPz fGTfNam fGTfđem MfGTfanh MaMiEknh túmfGTf tDaqđến bênBG94 người mìnMiEkh, nhzjPzìn côBG94 nótDaqi: "CBG94on cMiEkần cáfGTfi hươnBG94g vtDaqị pBG94hụ nữtDaq đMiEkể làmzjPz fGTfgì, tiểuBG94 nha BG94 đầu mớfGTfi lớnzjPz nzjPzày, fGTfvị nữBG94 zjPznhân ctDaqó thểtDaq tMiEkheo tfGTfhời giaBG94n tDaqchồng chấtMiEk đifGTf rMiEka, mMiEkà MiEkthanh xuân tzjPzhì khzjPzông qMiEkuay lại,BG94 czjPzho MiEknên càngBG94 đzjPzáng gMiEkiá, càngBG94 phảitDaq qutDaqý trọng."

Phương MazjPznh MaMiEknh tDaqchu miệngtDaq: "Nhưng tDaqcon BG94thấy mẹfGTf nhưMiEk MiEkvậy, cMiEkô xtDaqem fGTfánh mắtMiEk củtDaqa chMiEka mBG94ỗi lMiEkần nhBG94ìn mẹfGTf đfGTfều ôn nMiEkhu, giốzjPzng BG94như nâMiEkng trfGTfên MiEktay sợzjPz zjPzrớt, cBG94on MiEkcũng muBG94ốn khiếtDaqn cMiEkho zjPzKi BG94ca tDaqca nhìfGTfn tDaqcon như vậy."

Phương BG94Nam bấtfGTf gifGTfác mỉmMiEk cưfGTfời: "Cho nBG94ên cBG94on ởfGTf trướczjPz mặBG94t tifGTfểu tửBG94 PzjPzhùng fGTfgia, MiEkngụy trzjPzang thànzjPzh MiEkbộ MiEkdáng ôzjPzn nhu hiềnBG94 lành,zjPz BG94là MiEkcảm thấytDaq thằzjPzng nhBG94óc đófGTf thítDaqch cotDaqn gáizjPz BG94như vậy?"

Manh MazjPznh gậtfGTf đầfGTfu, kzjPzhuôn mặMiEkt nhỏ nhắBG94n xitDaqnh đẹBG94p xẹfGTft quMiEka mBG94ột tiMiEka BG94ảm đạm:MiEk "CôfGTf đãtDaq tzjPzhấy rồBG94i tDaqđó, ThiệuBG94 TìnhBG94 BG94cũng là dBG94ạng tDaqngười giốfGTfng mẹ,fGTf lBG94úc trướcBG94 tDaqKi cMiEka cMiEka rấttDaq thzjPzích BG94cô ta."

Phương NaMiEkm fGTfthương tiMiEkếc stDaqờ sBG94ờ đỉnhfGTf đầu cfGTfô: "MatDaqnh MatDaqnh, BG94tình tDaqyêu ctDaqó đôizjPz kMiEkhi cầtDaqn trBG94anh thủ,BG94 nhzjPzưng khôtDaqng thể miễnMiEk cưỡzjPzng, tDaqnếu cfGTfậu tDaqta vBG94ô ltDaquận fGTfthế nfGTfào cfGTfũng khôngtDaq phảBG94i BG94là BG94của cotDaqn, cBG94on phảitDaq học cáchfGTf buMiEkông tay."

[ BạnfGTf đanMiEkg đọMiEkc truyệBG94n tạiMiEk aloMiEkbooks.vn ]

Phương zjPzNam cótDaq đôiMiEk fGTfkhi cảmtDaq thấfGTfy, cuộczjPz sống ướcMiEk MiEkchừng tDaqđều rấtfGTf cônzjPzg bằng,BG94 ôngtDaq trờMiEki batDaqn ctDaqho MzjPzanh ManBG94h BG94vẻ xBG94inh đẹBG94p cùng tàiMiEk văfGTfn chtDaqương, cóMiEk lẽBG94 sBG94ẽ zjPzkhông tDaqcho cMiEkon bfGTfé mộttDaq tDaqđoạn tMiEkình yBG94êu thuậtDaqn BG94buồm xuôi gió.

Manh ManfGTfh lạMiEki nhzjPzư đMiEkinh đóngfGTf cộtfGTf nfGTfói: "Ki BG94ca cfGTfa lfGTfà củBG94a cofGTfn, cfGTfon chzjPzắc chắBG94n thế."BG94 KzjPzỳ thậfGTft PhươnfGTfg BG94Nam cũng buồntDaq bfGTfực hiểfGTfu đượBG94c, mấytDaq nzjPzăm MiEknay, tDaqManh ManBG94h cùngBG94 thằngtDaq nhóczjPz BG94Phùng tDaqgia thủzjPzy chzjPzung ở tDaqcùng mtDaqột nơtDaqi, MiEknói thtDaqật, tBG94uy nóBG94i chBG94ức vịzjPz chfGTfa fGTfPhùng zjPzKi hizjPzện MiEknay khônzjPzg thấptDaq, nhưng dùBG94 szjPzao tDaqcũng khôBG94ng fGTfcó fGTfnền tảBG94ng gzjPzì, xétzjPz fGTfdòng dzjPzõi, tDaqcùng PhươnMiEkg giBG94a tuMiEkyệt đốzjPzi không môtDaqn đăngtDaq hzjPzộ đối.

Hơn nBG94ữa zjPzManh MBG94anh cònfGTf xuấttDaq fGTfsắc như vzjPzậy, tDaqlà MiEkmột khốifGTf bảMiEko vậttDaq trBG94ong lMiEkòng tDaqông bBG94à PBG94hương giatDaq, tDaqtừ nhfGTfỏ đtDaqến lớnfGTf vớiMiEk tiểu MiEk nha đzjPzầu khôngtDaq ctDaqó nMiEkửa đtDaqiểm kzjPzhông vừtDaqa ý,tDaq tDaqđối vMiEkới fGTfcon tDaqbé cùfGTfng aBG94nh MiEktrai lạzjPzi nghiêBG94m khắc dạyfGTf zjPzdỗ, đếnBG94 MiEkkhi ManBG94h MatDaqnh fGTflớn lBG94ên, BG94một cMiEkhút tDaqcũng khôngtDaq fGTfgiảm, cũntDaqg MiEkmay MiEktiểu nha đầuzjPz khfGTfông chịuBG94 thuBG94a kém,tDaq MiEkcó chzjPzủ BG94ý củatDaq mìnMiEkh, rBG94ất cóBG94 nguyBG94ên tắc.

Theo tDaqý ônzjPzg bàBG94 PhươzjPzng gMiEkia, quézjPzt mắt đảotDaq quafGTf, toàzjPzn MiEkthế giớiMiEk cũngBG94 kzjPzhông MiEkthấy cótDaq mộtfGTf tizjPzểu zjPztử nàotDaq cóMiEk thểBG94 xứBG94ng vzjPzới cháfGTfu gái bảoBG94 tDaqbối nàyMiEk, fGTfcàng đừzjPzng MiEknói đếntDaq BG94tiểu tửzjPz PhùntDaqg giaBG94, chẳngtDaq zjPzqua chzjPzuyện tiểtDaqu nhzjPza đầu qzjPzuyết định,fGTf ThMiEkiên VươngtDaq lMiEkão tửzjPz cũngfGTf khônfGTfg BG94sửa đượcMiEk, BG94điểm ấyMiEk khônMiEkg kzjPzhác gì chBG94a coMiEkn bétDaq zjPz- PhươngMiEk ChấnMiEk Đông.

Ông tDaqbà PhưMiEkơng gzjPzia khôntDaqg phảnzjPz đối, nhưnfGTfg cũnBG94g BG94chưa táBG94n thànhBG94, lạiBG94 nófGTfi fGTfnăm tfGTfrước, theMiEko MiEký ManBG94h BG94Manh đemfGTf BG94Phùng fGTfKi đưa fGTfvào qBG94uân kMiEkhu BzjPz, đâfGTfy cũngzjPz coMiEki fGTfnhư fGTfngầm đồngMiEk tDaqý đi!MiEk BG94Cho nênzjPz zjPzmới tDaqnói nBG94guyên tDaqtắc của MiEkÔng MiEkbà fGTfPhương gfGTfia, BG94ở trênMiEk ngưtDaqời BG94nha đầuMiEk kfGTfia ctDaqho tDaqtới bâyzjPz gMiEkiờ đềuBG94 khônzjPzg cófGTf giá trị.

Đối vớtDaqi đoạnfGTf tìntDaqh cBG94ảm lưufGTf luyếMiEkn ngoài fGTfý MiEkmuốn củatDaq PhùfGTfng BG94Ki tDaqba năfGTfm tzjPzrước đfGTfây, PtDaqhương gfGTfia rấtzjPz rõMiEk ràngBG94, dùMiEk sao ngzjPzười MantDaqh MBG94anh mfGTfuốn gBG94ả ởBG94 MiEktrong quzjPzân độitDaq, mtDaqọi ngưfGTfời troMiEkng zjPzquân fGTfkhu làmfGTf zjPzsao cófGTf thể nhìnBG94 nhMiEkư khôfGTfng thấyMiEk, tfGTfuy fGTfrằng cBG94uối cùnBG94g MiEkđã gifGTfải qBG94uyết, zjPznhưng chuyfGTfện này,BG94 Phương BG94Nam cảzjPzm MiEkthấy, stDaqẽ MiEklà mộtBG94 khốitDaq chưzjPzớng nMiEkgại trêBG94n đMiEkường MzjPzanh MazjPznh trzjPzuy đuổfGTfi tình yêu,BG94 dzjPzù saBG94o cũMiEkng BG94không tDaqquang minMiEkh lỗzjPzi lạc.

Tính ttDaqình PhfGTfùng BG94Ki zjPzlại khôntDaqg hềzjPz có chuyểnfGTf btDaqiến, cBG94ho MiEknên, hiệnBG94 tMiEkại PhươngzjPz NafGTfm cMiEkho tDaqlà tiểutDaq nhfGTfa fGTfđầu nfGTfên cMiEkó dBG94ự phòng, miễnBG94 cBG94ho đếnBG94 lúfGTfc fGTfđó lạiMiEk BG94ngã đautDaq khônMiEkg đứBG94ng dậyMiEk nổi.

Phương NfGTfam quyếttDaq địnhBG94 khônzjPzg cùng tiểutDaq nzjPzha đBG94ầu thảofGTf lufGTfận việzjPzc nàyfGTf nữa,tDaq dBG94ù satDaqo fGTfManh ManBG94h mớitDaq mtDaqười cMiEkhín, cònMiEk chưa tốtBG94 nghiMiEkệp zjPzđại học,BG94 tDaqviệc yêMiEku đươBG94ng kếtfGTf hôntDaq còMiEkn rấtBG94 sớmBG94, tDaqnói tBG94ránh sanMiEkg đềtDaq tài khácMiEk: "NghfGTfe HifGTfểu PtDaqhong nófGTfi, cfGTfon tBG94ham gizjPza zjPzCâu lạfGTfc bộfGTf MiEkleo núiBG94, thBG94ế nàoMiEk? Có BG94 cần MiEkcô ttDaqài trợtDaq mzjPzột chúMiEkt MiEktài chfGTfính htDaqay không?"

Mắt MfGTfanh MazjPznh sángfGTf lBG94ên vộfGTfi MiEkvàng gật đầu:BG94 "Dạ!zjPz CầnMiEk, BG94cần, côBG94 làBG94 tốMiEkt nhấtfGTf!" PMiEkhương NBG94am MiEkvỗ vỗfGTf khuônMiEk mặBG94t nhỏ nhắnBG94 đỏfGTf zjPzbừng tDaqcủa cMiEkon zjPzbé: "NhMiEkóc nịnhfGTf hzjPzót, tráchBG94 sBG94ao bàBG94 nộtDaqi nBG94ói ctDaqon làBG94 tiểuBG94 tham tiBG94ền, tiềnBG94 zjPzmừng tuổzjPzi hàMiEkng nzjPzăm tDaqcủa coMiEkn, MiEkhọc bổnMiEkg, đfGTfi đâufGTf hếzjPzt rồi,zjPz cũng khônMiEkg thấyMiEk ctDaqon mtDaqua cáiMiEk gì."

Manh ManzjPzh BG94chu miệngBG94: zjPz"Đây lzjPzà đồ cưfGTfới cMiEkủa ngườifGTf zjPzta, ktDaqhông thểMiEk độngBG94 BG94vào, ctDaqhuẩn MiEkbị chMiEko tươMiEkng lMiEkai sốntDaqg cùMiEkng fGTfKi ca ca.zjPz" PhươngfGTf fGTfNam BG94bật cười:fGTf "NgtDaqhĩ đếfGTfn tDaqlâu dzjPzài thậtzjPz nhỉMiEk, cMiEkon sfGTfợ còn thiếutDaq nhiềufGTf tiềfGTfn tDaqsao, yêBG94n tâfGTfm, zjPzđồ cướitDaq zjPztương lMiEkai côMiEk rBG94a MiEkcho cotDaqn, mMiEkuốn bMiEkao nhiêu cBG94ó bấyBG94 nhiMiEkêu." MiEkManh MatDaqnh tDaqlắc đầu:fGTf "fGTfCô tMiEkhương MiEkcon, tDaqcon biếtzjPz, NhưnzjPzg cMiEkon muốn ttDaqự MiEkmình đMiEkể dàtDaqnh ttDaqiền, dùngfGTf nMiEkăng lựMiEkc củaMiEk MiEkmình zjPzkiếm tMiEkiền, tDaqKi fGTfca BG94ca cũngBG94 nhưfGTf thế, aBG94nh MiEkấy czjPzho tớizjPz fGTfbây giBG94ờ BG94cũng khôzjPzng lấtDaqy củatDaq côtDaq czjPzhú mộBG94t đồngBG94 nào,MiEk nếBG94u cBG94on gả cMiEkho azjPznh ấtDaqy, ptDaqhải tBG94ôn tfGTfrọng antDaqh ấy."

Phương NBG94am thzjPzở fGTfdài: "TitDaqểu nha đzjPzầu, BG94con htDaqành fGTfđộng tDaqđiên rồtDaq zjPza! ĐếzjPzn tDaqđây, nóizjPz cBG94ho MiEkcô ngheBG94, CMiEkâu lạfGTfc bộMiEk MiEkleo núBG94i các tDaqcon ctDaqó hoBG94ạt độBG94ng gì..."

Phương ManfGTfh ManfGTfh khtDaqông nMiEkghĩ mìzjPznh hành MiEkđộng điênBG94 rBG94ồ, vMiEkì cBG94ô MiEkthích tDaqPhùng KiBG94, khMiEkông cófGTf đạotDaq lýBG94, khônMiEkg fGTfcó zjPznguyên nhâzjPzn, cô cMiEkhỉ biết,tDaq czjPzô muốnMiEk gảtDaq fGTfcho afGTfnh, cùfGTfng BG94anh cảtDaq đzjPzời fGTfbên nMiEkhau, côBG94 khMiEkông biếttDaq đBG94ây là fGTf cố chấp,MiEk haBG94y làMiEk tìMiEknh fGTfyêu củaMiEk cô.

"Phương MBG94anh ManhBG94!" Manh MatDaqnh tMiEkừ tronzjPzg lớpMiEk hzjPzọc đitDaq raMiEk, liềtDaqn ttDaqhấy fGTfở đốitDaq fGTfdiện mộMiEkt nafGTfm siBG94nh lBG94ớp ttDaqrên đứng dướMiEki ánhzjPz zjPzmặt trờiMiEk, BG94mặc tDaqdù BG94bên ngzjPzười MMiEkanh ManBG94h chưaBG94 từntDaqg thMiEkiếu tDaqqua nBG94am szjPzinh điển tMiEkrai, nhưtDaqng SMiEkài TửBG94 HiêfGTfn tDaqvẫn lBG94àm fGTfManh MaMiEknh kBG94inh diễfGTfm mfGTfột BG94trận nhtDaqư cũ.

Sài TửfGTf HiênBG94 BG94là đBG94àn afGTfnh zjPznăm bazjPz, BG94cũng liên tụcMiEk zjPzlà tBG94rợ giảngfGTf MiEkba năm,zjPz daBG94nh BG94tiếng nMiEkhư BG94cồn, vzjPzô zjPzcùng tzjPzài giỏzjPzi, người ngBG94ưỡng mộzjPz vôfGTf số,MiEk nhBG94ân tDaqvật tiMiEknh MiEkanh củzjPza trườnMiEkg LtDaquật, cũnfGTfg tDaqlà zjPznhóm tDaqtrưởng củaBG94 CâzjPzu lạc bộMiEk BG94leo núi.

Lúc ttDaqrước ManzjPzh MBG94anh lBG94ựa chọfGTfn CâuzjPz lạc bộMiEk leBG94o núi,fGTf hfGTfoàn tzjPzoàn lMiEkà vìtDaq thtDaqích vậntDaq đfGTfộng lMiEkeo tDaqnúi, MazjPznh MzjPzanh tMiEkhích cáMiEki lBG94oại cảm giáMiEkc chfGTfinh phụctDaq BG94núi caMiEko nMiEkày, cóMiEk mộtMiEk MiEkloại tzjPzhỏa mãnfGTf cựczjPz hfGTfạn, ttDaqựa nhưBG94 BG94cha cô tDaqnói, đứBG94ng ởtDaq MiEkđỉnh núBG94i nBG94hìn xuốnMiEkg, thitDaqên qfGTfuân vạnzjPz mãBG94 đềuMiEk ởfGTf dướizjPz chân.

Cha cMiEkô làfGTf quâMiEkn nMiEkhân, xứngzjPz vBG94ới danh phậBG94n zjPzquân nhântDaq, MiEkmang quâfGTfn hBG94àm tướtDaqng quânfGTf, mẹBG94 fGTftừng nófGTfi quBG94a MiEknhiều lầnfGTf, nếtDaqu hiệnzjPz tại lBG94à thờMiEki BG94kì cfGTfhiến traBG94nh, cfGTfha MiEkcô khẳngfGTf địnhfGTf sẽBG94 rBG94a chiếntDaq trườngBG94 chMiEkém gfGTfiết, namBG94 nhi fGTflà phảiBG94 rfGTfa rMiEkoi gfGTfiục ngựa,BG94 tDaqđánh đôfGTfng dẹMiEkp bắzjPzc, đâyzjPz làBG94 kiểuBG94 ngườfGTfi cfGTfủa cBG94ha cô, cũngzjPz BG94là tDaqcủa BG94Ki cBG94a ca.

Cha côtDaq zjPzmang dòntDaqg mMiEkáu MiEkquân nhân,fGTf trong thâMiEkn tzjPzhể tDaqcô cBG94ũng MiEkcó, nhưnzjPzg mfGTfà sMiEko sBG94ánh vớzjPzi BG94Ki MiEkca fGTfca, zjPzlại BG94bé ntDaqhỏ khôtDaqng đáng kể,tDaq nMiEkghĩ BG94mông lfGTfung, MafGTfnh MantDaqh phụcMiEk hzjPzồi ttDaqinh thầntDaq lạizjPz, ctDaqó chtDaqút ktDaqhông kfGTfiên nhẫn zjPz nhìn qBG94ua StDaqài tDaqTử Hiên.

Lúc trướtDaqc thậzjPzt khBG94ông bitDaqết nhóm trưởngtDaq CtDaqâu lạMiEkc bộMiEk leBG94o núiMiEk cMiEkhính làtDaq vzjPzị tfGTfrợ zjPzgiảng daBG94nh tiếngBG94 nhưBG94 cồnzjPz tDaqnày, nếu biết,BG94 czjPzô sẽBG94 trzjPzốn xzjPza tMiEkám thưzjPzớc, trofGTfng mắfGTft côtDaq BG94hiện MiEklên vẻMiEk khôfGTfng ktDaqiên nhẫnzjPz, MiEkSài Tử HiêntDaq cũnMiEkg khôngBG94 xzjPzem nhẹ.

Có đôitDaq kzjPzhi SàMiEki TzjPzử HiêBG94n thựcfGTf cảm thfGTfấy, PhươngMiEk ManzjPzh MaBG94nh lfGTfà ônzjPzg trờzjPzi cốBG94 ýfGTf pházjPzi xuốngzjPz trừngzjPz phMiEkạt anMiEkh, trừtDaqng phạt anhfGTf mấfGTfy zjPznăm tDaqnay mắtfGTf czjPzao MiEkhơn đầu,tDaq lầnzjPz đầuBG94 tiêBG94n nhìBG94n thấyMiEk MBG94anh MfGTfanh, zjPzanh liền chấntDaq fGTfđộng, áozjPz thutDaqn BG94quần zjPzjean đơtDaqn zjPzgiản tDaqtrên ngườifGTf BG94cô, cfGTfũng cófGTf tfGTfhể tỏaBG94 tDaqra mộzjPzt loại xiMiEknh đẹpBG94 khôngtDaq thểfGTf bỏBG94 qufGTfa, côtDaq đẹpBG94 khifGTfến fGTfánh mặttDaq trờiMiEk tháBG94ng chítDaqn fGTflúc ấy cũngtDaq nhạtBG94 fGTfđi MiEkrất nhiềufGTf, mzjPzà đónMiEk ngườiBG94 mớiBG94 đếtDaqn bMiEkằng mfGTfột fGTfkhúc đàfGTfn celBG94lo (đàn viotDaqlong ltDaqoại lBG94ớn) chzjPzuyên nghiMiEkệp lfGTfinh độnMiEkg, zjPzgần nhtDaqư gâyMiEk ngMiEkỡ tDaqngàng zjPztất cảBG94 tBG94hầy trò tDaqở đây.

[ zjPzBạn đzjPzang đọcfGTf truyệzjPzn tạifGTf alozjPzbooks.vn ]

Yêu BG94cô gátDaqi BG94như vậy,tDaq dườngfGTf ntDaqhư rMiEkất dễ BG94dàng, SàBG94i tDaqTử HiêtDaqn tDaqcũng khtDaqông zjPzngoại lệ,zjPz SàtDaqi TửzjPz HiMiEkên lậpBG94 lớpBG94 hfGTfọc tDaqleo tDaqnúi, ltDaqà chiêu BG94bài củfGTfa tDaqCâu lạBG94c bBG94ộ, tuMiEky rằngBG94 khôngtDaq thểBG94 nótDaqi khôngzjPz zjPzhấp dBG94ẫn nữBG94 MiEksinh, nhMiEkưng đối vớtDaqi thểBG94 cBG94hất tDaqcó fGTfyêu cầufGTf rấBG94t cazjPzo, zjPzbởi vậy,fGTf mặcMiEk MiEkdù cMiEkó SàBG94i tDaqTử HiêtDaqn tDaq- mtDaqột đạzjPzi soái zjPzca hfGTfấp tDaqdẫn nhtDaqư vậy,BG94 fGTfhội vifGTfên thBG94u vàozjPz hànBG94g nămtDaq ctDaqũng khBG94ông nhitDaqều, tDaqmà BG94Manh Manh vàozjPz lMiEkại tươngfGTf đốifGTf dễMiEk dàng.

Sài TửfGTf HiêntDaq khôfGTfng khỏiMiEk tfGTfự giễu,tDaq thì zjPzra mMiEkình zjPzcũng cózjPz lúctDaq lấMiEky việcBG94 BG94công mtDaqưu tíMiEknh việBG94c tưMiEk ntDaqhư vtDaqậy, nhưnMiEkg SBG94ài TửBG94 Hiên tDaqrất nhanzjPzh liềntDaq phátBG94 hiện,tDaq MiEkcho BG94dù MafGTfnh MazjPznh vBG94à atDaqnh tDaqsinh hofGTfạt trofGTfng czjPzùng CfGTfâu lạc bộ,BG94 fGTfanh MiEkcũng kMiEkhông chiếmzjPz nMiEkhiều ưuMiEk BG94thế lắBG94m, phảitDaq MiEknói, PhtDaqương MiEkManh MaBG94nh đốfGTfi đãi zjPz với ttDaqất BG94cả naBG94m sitDaqnh theMiEko đuổitDaq fGTfcô zjPzcũng khMiEkông BG94khác BG94gì nzjPzhau, btDaqao gồmfGTf cảzjPz aMiEknh, một nămBG94 trôtDaqi zjPzqua, nfGTfam szjPzinh khBG94ác tDaqdo MantDaqh ManfGTfh đMiEkối xBG94ử lạnMiEkh nzjPzhạt, đềufGTf lùzjPzi BG94xa trăm bước,tDaq cfGTfhỉ tDaqcó SàBG94i zjPzTử HiênzjPz thủytDaq chuntDaqg bázjPzm riếtfGTf khôBG94ng tha.

Sài TửfGTf HiêfGTfn điBG94 ttDaqới, đưaMiEk tzjPzay muốnBG94 đỡ cặptDaq sáchMiEk trêntDaq vfGTfai MzjPzanh ManMiEkh, bịBG94 ManMiEkh ManfGTfh tDaqcười tủmtDaq zjPztỉm trMiEkánh fGTfra: "ĐzjPzàn anzjPzh à, ezjPzm tfGTfự mìnhtDaq maBG94ng zjPzđược, BG94em cũngzjPz khôntDaqg mfGTfuốn bzjPzị ngườtDaqi hậMiEkn vìtDaq đượcMiEk zjPzđàn aMiEknh ngưỡngfGTf mộ đâu."

Sài TửBG94 HitDaqên khônBG94g chzjPzo tDaqlà phảifGTf, rất fGTfcó phoMiEkng đzjPzộ cườitDaq cưBG94ời: "zjPzAnh đếnBG94 thMiEkông báfGTfo vớiBG94 BG94em, MiEkcuối fGTftuần nzjPzày CâuMiEk lzjPzạc bộ leoMiEk nMiEkúi cMiEkó hoạttDaq độngzjPz, địaMiEk điểmzjPz tzjPzập hzjPzợp cóBG94 hơitDaq xfGTfa, anMiEkh sBG94ẽ BG94lái xfGTfe đếnMiEk đón em!"

Manh fGTfManh nMiEkghiêng đầutDaq ntDaqhìn anhMiEk, zjPzánh mắt szjPzáng lêMiEkn nhưzjPz ngọc,BG94 lBG94àm StDaqài BG94Tử HfGTfiên cfGTfó BG94một chútzjPz thấBG94t fGTfthần: "fGTfĐàn anzjPzh à,MiEk chỉ stDaqố tzjPzhông MiEkminh củaBG94 eMiEkm ttDaqhấp nhBG94ư vậfGTfy sBG94ao, azjPznh nóiMiEk chtDaqo MiEkem biếtfGTf đfGTfịa fGTfđiểm tậpzjPz fGTfhợp là đưtDaqợc, fGTfem sẽBG94 bảBG94o fGTfanh hBG94ọ đưMiEka đi."

Tác giảMiEk BG94có lờizjPz muốtDaqn fGTfnói: bạnMiEk bèzjPz cùng fGTfnghiệp vtDaqăn chươntDaqg, thíBG94ch nfGTfhìn zjPzthấy: 《BG94 văzjPzn chươBG94ng ntDaqhư thểBG94 tDaqcấy MiEkcày, mùfGTfi hBG94oa tfGTfhảo lBG94uận qufGTfanh nMiEkăm được mùzjPza 》