You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à8P7m, lúcDXFHThp4 tCrodnfherước 8P7mcô làDXFHThp4m thếDXFHThp4 nàoDXFHThp4 8P7mmà tCrodnfhehành Crodnfhecông Crodnfhegả DXFHThp4cho dượng,8P7m DXFHThp4bà n8P7mội n8P7mói, lúc trướ8P7mc dư8P7mợng DXFHThp4là thầ8P7my giáDXFHThp4o DXFHThp4của côCrodnfhe mCrodnfheà?" PDXFHThp4hương MCrodnfheanh MaDXFHThp4nh ômCrodnfhe cá8P7mnh tay Ph8P7mương Na8P7mm quấCrodnfhen trê8P7mn 8P7mngười DXFHThp4cô, mắCrodnfhet DXFHThp4to chớ8P7mp chớp,8P7m 8P7mhết sDXFHThp4ức 8P7mđáng yêu.

Phương Na8P7mm DXFHThp4gõ lên8P7m DXFHThp4cái trDXFHThp4án củaCrodnfhe cô: 8P7m"Thế nào?DXFHThp4 TiểDXFHThp4u MaDXFHThp4nh CrodnfheManh nh8P7mà cDXFHThp4húng tDXFHThp4a 8P7msốt ru8P7một, muốnDXFHThp4 g8P7mạt kDXFHThp4hối đ8P7mầu gỗCrodnfhe Phùng giDXFHThp4a 8P7mkia DXFHThp4lừa v8P7mề DXFHThp4nhà 8P7mrồi sCrodnfheao?" MCrodnfheanh ManDXFHThp4h chCrodnfheu mi8P7mệng, đứngDXFHThp4 trước8P7m 8P7mmặt Phương Crodnfhe Nam DXFHThp4xoay mộCrodnfhet vDXFHThp4òng: "CDXFHThp4ô 8P7mà, côDXFHThp4 nóCrodnfhei co8P7mn DXFHThp4có pCrodnfhehải rấtDXFHThp4 DXFHThp4đẹp 8P7mhay khCrodnfheông, h8P7may lDXFHThp4à còn8P7m khiếm khuyếDXFHThp4t hưDXFHThp4ơng DXFHThp4vị p8P7mhụ nữ,8P7m DXFHThp4vì saDXFHThp4o CrodnfheKi c8P7ma c8P7ma m8P7một chúDXFHThp4t pCrodnfhehản ứnDXFHThp4g cũng8P7m không có?"

Phương 8P7mNam DXFHThp4làm Crodnfhenhư tCrodnfhehật Crodnfhesự DXFHThp4đánh giá chá8P7mu gái8P7m một8P7m vòngDXFHThp4, nó8P7mi thCrodnfheật, tiểDXFHThp4u n8P7mha DXFHThp4đầu xiDXFHThp4nh đ8P7mẹp Crodnfhecó Crodnfheđiểm khiCrodnfheến ngDXFHThp4ười hậnCrodnfhe, tư DXFHThp4sắc ngũDXFHThp4 qDXFHThp4uan hoàn8P7m toàCrodnfhen Crodnfhethừa kế8P7m Crodnfhenhà DXFHThp4mẹ đẻDXFHThp4 cDXFHThp4ô, bộDXFHThp4 dánCrodnfheg nhỏCrodnfhe nhắnDXFHThp4 DXFHThp4này điCrodnfhe đếnCrodnfhe chỗ nàDXFHThp4o Crodnfhecũng đềuDXFHThp4 v8P7mô DXFHThp4cùng gâyCrodnfhe Crodnfhechú ý,DXFHThp4 nóiDXFHThp4 DXFHThp4đến hươn8P7mg vịDXFHThp4 8P7mphụ nữ,Crodnfhe tiểuDXFHThp4 DXFHThp4cô nDXFHThp4ương mười chínCrodnfhe tuổi,Crodnfhe thì8P7m đương8P7m 8P7mnhiên 8P7mthiếu mộ8P7mt cDXFHThp4hút hươCrodnfheng vCrodnfheị phDXFHThp4ụ nữDXFHThp4 rồDXFHThp4i, 8P7mnhưng cáiDXFHThp4 lo8P7mại thanh xu8P7mân vôDXFHThp4 hạn8P7m n8P7mày, cànDXFHThp4g toảCrodnfhe sCrodnfheáng lo8P7má mCrodnfheắt ở8P7m tDXFHThp4rên ng8P7mười cô.

[ DXFHThp4Bạn đaCrodnfheng đọcDXFHThp4 truyệDXFHThp4n tại8P7m alobooks.DXFHThp4vn ]

Từ lCrodnfheúc m8P7mới đCrodnfhei 8P7mhọc, đ8P7mã trê8P7mu chọc khôngDXFHThp4 íCrodnfhet 8P7mnam Crodnfhesinh, DXFHThp4mà Crodnfhenha Crodnfheđầu k8P7mia dánCrodnfheg Crodnfhedấp rấDXFHThp4t Crodnfheuyển chuyểnCrodnfhe nhẹCrodnfhe 8P7mnhàng, tính8P7m tìnDXFHThp4h ẩn DXFHThp4bên tCrodnfherong lạiDXFHThp4 thậCrodnfhet sự8P7m Crodnfhelà... Phươ8P7mng N8P7mam 8P7mkhông kCrodnfhehỏi thởCrodnfhe d8P7mài. DXFHThp4Bà nộCrodnfhei M8P7manh Manh Crodnfhe nói ti8P7mểu nCrodnfheha đCrodnfheầu g8P7miống cô,DXFHThp4 PhươngCrodnfhe CrodnfheNam Crodnfhecảm Crodnfhethấy, n8P7mha đ8P7mầu kiDXFHThp4a hCrodnfheoàn toàDXFHThp4n Crodnfhelà trò giỏiDXFHThp4 hơnCrodnfhe thầyCrodnfhe, 8P7mkhí thếCrodnfhe 8P7máp đảDXFHThp4o, Crodnfheít nhấtCrodnfhe cCrodnfheô 8P7mkhi 8P7mđó vẫCrodnfhen Crodnfhelà cóCrodnfhe vDXFHThp4ẻ uyểnDXFHThp4 chuyển, khôngDXFHThp4 giốCrodnfheng DXFHThp4nha DXFHThp4đầu DXFHThp4kia cóDXFHThp4 thể8P7m đCrodnfheem DXFHThp4người đCrodnfheả k8P7mích đếCrodnfhen ngậpCrodnfhe trDXFHThp4ong bùn.

Cô cònDXFHThp4 nhớ,8P7m lúcCrodnfhe tiểuCrodnfhe nh8P7ma đầu8P7m họDXFHThp4c trung h8P7mọc, l8P7múc đDXFHThp4ầu DXFHThp4có nDXFHThp4am Crodnfhesinh thíchCrodnfhe DXFHThp4con bCrodnfheé, trênCrodnfhe đường8P7m tDXFHThp4an họcCrodnfhe ngDXFHThp4ăn co8P7mn Crodnfhebé lại mDXFHThp4à 8P7mthổ DXFHThp4lộ, lDXFHThp4úc ấyDXFHThp4 bản8P7m thCrodnfheân 8P7mđúng 8P7mlúc Crodnfhetiện đườngDXFHThp4 đDXFHThp4i đóCrodnfhen nó,DXFHThp4 nhìCrodnfhen thấyDXFHThp4 thậ8P7mt rõ ràng.

Lại nDXFHThp4ói, DXFHThp4nam sCrodnfheinh 8P7mkia thựcDXFHThp4 rất8P7m xuất sCrodnfheắc, mặc8P7m DXFHThp4dù 8P7mlộ DXFHThp4chút vẻCrodnfhe DXFHThp4ngây 8P7mngô, nhưng8P7m cũCrodnfheng k8P7mhông phảiDXFHThp4 na8P7mm siDXFHThp4nh bDXFHThp4ình thường, ch8P7mọn thờDXFHThp4i gi8P7man 8P7mđó, tấCrodnfhet nDXFHThp4hiên kCrodnfhehông phảiDXFHThp4 8P7mphàm DXFHThp4phu tụcDXFHThp4 tDXFHThp4ử, chỉCrodnfhe tiDXFHThp4ếc gặp8P7m gỡDXFHThp4 phải tiDXFHThp4ểu Crodnfhenha đầCrodnfheu, chắc8P7m đờiCrodnfhe tr8P7mước khCrodnfheông DXFHThp4đốt nhanCrodnfheg 8P7mthơm, nêDXFHThp4n mớiDXFHThp4 lưCrodnfheu lạiDXFHThp4 một8P7m Crodnfhebóng ma Crodnfhe thế này.

Tiểu M8P7manh MCrodnfheanh đùa8P7m ng8P7mhịch đầu8P7m 8P7mquai ba Crodnfhelô Crodnfheở DXFHThp4trên vaDXFHThp4i, Crodnfheđánh giCrodnfheá đốiDXFHThp4 phương8P7m mộtCrodnfhe Crodnfhevòng DXFHThp4từ t8P7mrên xDXFHThp4uống dưới,8P7m đ8P7mầu ngóDXFHThp4n út xinh8P7m đẹp8P7m vCrodnfheươn rDXFHThp4a, nóCrodnfhei thẳDXFHThp4ng: "BạnCrodnfhe muDXFHThp4ốn thDXFHThp4eo đu8P7mổi tôi?"

Phương Na8P7mm ngCrodnfheồi Crodnfheở DXFHThp4trong 8P7mxe, Crodnfhecũng có 8P7mthể 8P7mthấy 8P7mkhuôn 8P7mmặt DXFHThp4nam 8P7msinh tuấnDXFHThp4 DXFHThp4tú DXFHThp4kia Crodnfheđỏ bDXFHThp4ừng, nDXFHThp4hưng vẫnCrodnfhe 8P7mcố lấyCrodnfhe hếtDXFHThp4 dũng8P7m kh8P7mí gật gậtDXFHThp4 đầu,DXFHThp4 ánh8P7m m8P7mắt thDXFHThp4ẳng DXFHThp4tắp dừngCrodnfhe ởCrodnfhe trê8P7mn mặDXFHThp4t DXFHThp4Tiểu CrodnfheManh ManCrodnfheh, áDXFHThp4nh mắt8P7m nóng DXFHThp4 bỏng Crodnfhechân tCrodnfhehành nhưDXFHThp4 thế,Crodnfhe 8P7mmà ManCrodnfheh DXFHThp4Manh 8P7mlại 8P7môm Crodnfhecánh Crodnfhetay lCrodnfheạnh lạDXFHThp4nh nóDXFHThp4i: "DựaCrodnfhe vào cáiDXFHThp4 gì..."

Phương CrodnfheNam b8P7mi aDXFHThp4i Crodnfhethay n8P7mam DXFHThp4sinh kiCrodnfhea hồi lDXFHThp4âu, gặpDXFHThp4 gỡCrodnfhe tiểu8P7m Crodnfhema n8P7mữ n8P7mhà cô,DXFHThp4 xCrodnfheem nhCrodnfheư cậuDXFHThp4 tCrodnfhea xCrodnfheui DXFHThp4xẻo. TiểuCrodnfhe Man8P7mh Man8P7mh bề DXFHThp4ngoài gCrodnfheiống DXFHThp4mẹ, DXFHThp4nội tDXFHThp4âm lạCrodnfhei cùng8P7m mDXFHThp4ình Crodnfhecó đượcDXFHThp4 DXFHThp4ý chíDXFHThp4 DXFHThp4mạnh mẽCrodnfhe củDXFHThp4a an8P7mh traiCrodnfhe, giống nhaCrodnfheu nh8P7mư đúc,8P7m tCrodnfheừ nCrodnfhehỏ DXFHThp4đã biếCrodnfhet mìnhDXFHThp4 muốnDXFHThp4 DXFHThp4cái gì,Crodnfhe DXFHThp4làm nDXFHThp4hư Crodnfhethế n8P7mào, ngưCrodnfheời 8P7mkhác nói cái8P7m gì,DXFHThp4 Crodnfhekhuyên cáCrodnfhei gì,Crodnfhe c8P7mũng khônCrodnfheg 8P7mnghe, chỉ8P7m 8P7mnhận thứDXFHThp4c đDXFHThp4úng mộtDXFHThp4 cCrodnfheon đườngDXFHThp4 DXFHThp4có thể 8P7m đi đến.

Dĩ nhiên,DXFHThp4 DXFHThp4tính các8P7mh đóCrodnfhe nDXFHThp4ó t8P7mhực giốnCrodnfheg cha nóDXFHThp4, TiểuCrodnfhe ManCrodnfheh Ma8P7mnh cũnCrodnfheg rấtCrodnfhe giốngCrodnfhe côDXFHThp4 8P7mcủa mình,Crodnfhe DXFHThp4tóm 8P7mlại, làDXFHThp4 mCrodnfheột tDXFHThp4hể tCrodnfheổng hợp, Crodnfherất Crodnfhesớm, Ph8P7mương NaCrodnfhem 8P7mđã biCrodnfheết, naCrodnfhem nhâ8P7mn thuầnDXFHThp4 Crodnfhephục đCrodnfheược 8P7mtiểu mCrodnfhea nữCrodnfhe nhàCrodnfhe Crodnfhecô, trên Crodnfhethế gDXFHThp4iới Crodnfhenày căCrodnfhen bản8P7m kh8P7mông Crodnfhecó, trCrodnfheừ pDXFHThp4hi 8P7mcô nhCrodnfheỏ tựCrodnfhe nguyDXFHThp4ện bDXFHThp4ị thuDXFHThp4ần phục8P7m, tựa nh8P7mư 8P7mthằng nhócDXFHThp4 8P7mcủa PhDXFHThp4ùng gia.

Trong nhDXFHThp4à, ôn8P7mg bCrodnfheà nộ8P7mi củaCrodnfhe ManDXFHThp4h ManhDXFHThp4 đều 8P7mbuồn bực,DXFHThp4 tDXFHThp4iểu 8P7mma nDXFHThp4ữ tíCrodnfhenh DXFHThp4tình hoạtDXFHThp4 Crodnfhebát DXFHThp4như v8P7mậy tại8P7m s8P7mao lạiCrodnfhe tCrodnfhehích đầuDXFHThp4 DXFHThp4gỗ ngốc nghếchCrodnfhe Crodnfhenhà Crodnfhehọ PhùnDXFHThp4g, n8P7mói đDXFHThp4ầu DXFHThp4gỗ ngốcCrodnfhe 8P7mnghếch 8P7mmột chúDXFHThp4t cũDXFHThp4ng khôn8P7mg saiDXFHThp4, t8P7mừ nhỏ Crodnfheđến lCrodnfheớn, bCrodnfheị MCrodnfheanh Man8P7mh quấnCrodnfhe 8P7mlấy nhi8P7mều nDXFHThp4ăm nhưCrodnfhe vậDXFHThp4y, tiểu8P7m tDXFHThp4ử kiCrodnfhea cũng8P7m kh8P7mông hiểu DXFHThp4được, khôngDXFHThp4 phảiDXFHThp4 đầDXFHThp4u Crodnfhegỗ ngốcDXFHThp4 DXFHThp4nghếch DXFHThp4là cáiCrodnfhe gìDXFHThp4, khônDXFHThp4g c8P7mhỉ làCrodnfhe đDXFHThp4ầu DXFHThp4gỗ ngốc nCrodnfheghếch, màDXFHThp4 lDXFHThp4à đầuCrodnfhe Crodnfhegỗ n8P7mgốc nghDXFHThp4ếch n8P7mgàn năm.

Năm đó,DXFHThp4 chDXFHThp4a củaDXFHThp4 cậuCrodnfhe tDXFHThp4a 8P7m- CrodnfheHiểu DXFHThp4Phong so vớ8P7mi Crodnfhetiểu t8P7mử DXFHThp4này thônDXFHThp4g mCrodnfheinh hơn8P7m nhiều.8P7m 8P7mPhương 8P7mNam đCrodnfheem Man8P7mh MaCrodnfhenh tú8P7mm đếDXFHThp4n bên 8P7m người mìDXFHThp4nh, 8P7mnhìn Crodnfhecô nCrodnfheói: "CoDXFHThp4n c8P7mần cCrodnfheái hươDXFHThp4ng 8P7mvị pDXFHThp4hụ nữCrodnfhe đCrodnfheể l8P7màm 8P7mgì, tiDXFHThp4ểu nha đầ8P7mu mới8P7m lớCrodnfhen 8P7mnày, 8P7mvị nCrodnfheữ nh8P7mân cCrodnfheó thDXFHThp4ể th8P7meo DXFHThp4thời Crodnfhegian chồngDXFHThp4 8P7mchất đDXFHThp4i Crodnfhera, Crodnfhemà thanh xu8P7mân 8P7mthì khôCrodnfheng qu8P7may lạCrodnfhei, ch8P7mo Crodnfhenên càn8P7mg DXFHThp4đáng giCrodnfheá, càngCrodnfhe phải8P7m Crodnfhequý trọng."

Phương DXFHThp4Manh MDXFHThp4anh cCrodnfhehu miDXFHThp4ệng: "Nhưng coDXFHThp4n thấyDXFHThp4 mẹCrodnfhe nhDXFHThp4ư 8P7mvậy, cô8P7m xe8P7mm áCrodnfhenh mCrodnfheắt củCrodnfhea DXFHThp4cha mDXFHThp4ỗi lầnDXFHThp4 nhìDXFHThp4n mẹ8P7m đềuDXFHThp4 ôn 8P7mnhu, Crodnfhegiống như8P7m nân8P7mg trêDXFHThp4n taDXFHThp4y sCrodnfheợ rớt,DXFHThp4 Crodnfhecon cũDXFHThp4ng muốn8P7m khiến8P7m DXFHThp4cho 8P7mKi cCrodnfhea Crodnfheca nhìnDXFHThp4 co8P7mn như vậy."

Phương 8P7mNam bấtCrodnfhe gDXFHThp4iác mỉmDXFHThp4 cười: DXFHThp4 "Cho 8P7mnên co8P7mn DXFHThp4ở trướCrodnfhec mặ8P7mt tiể8P7mu tửCrodnfhe CrodnfhePhùng gCrodnfheia, ngụDXFHThp4y tra8P7mng thDXFHThp4ành DXFHThp4bộ dángDXFHThp4 ônCrodnfhe nhu DXFHThp4hiền 8P7mlành, Crodnfhelà cảDXFHThp4m tCrodnfhehấy thằ8P7mng nhócCrodnfhe 8P7mđó thDXFHThp4ích coCrodnfhen gáiDXFHThp4 nhưDXFHThp4 vậy?"

Manh 8P7mManh gật8P7m đầu,Crodnfhe k8P7mhuôn mặtDXFHThp4 nhỏ n8P7mhắn xiCrodnfhenh đẹ8P7mp 8P7mxẹt qu8P7ma Crodnfhemột tiDXFHThp4a ảmDXFHThp4 đạDXFHThp4m: DXFHThp4"Cô đãCrodnfhe th8P7mấy r8P7mồi DXFHThp4đó, Thiệ8P7mu TìnhCrodnfhe cũng DXFHThp4 là d8P7mạng ngườCrodnfhei giốngDXFHThp4 8P7mmẹ, lú8P7mc trCrodnfheước 8P7mKi cDXFHThp4a DXFHThp4ca rấtDXFHThp4 thCrodnfheích cDXFHThp4ô ta."

Phương NaCrodnfhem tDXFHThp4hương ti8P7mếc DXFHThp4sờ sờ8P7m đỉnh đầuDXFHThp4 Crodnfhecô: "M8P7manh 8P7mManh, tìnDXFHThp4h yêDXFHThp4u 8P7mcó đôiCrodnfhe kCrodnfhehi cCrodnfheần tra8P7mnh t8P7mhủ, như8P7mng khôn8P7mg thể DXFHThp4 miễn cưỡCrodnfheng, nếuDXFHThp4 cậDXFHThp4u DXFHThp4ta vCrodnfheô luậnCrodnfhe thCrodnfheế nàoDXFHThp4 DXFHThp4cũng khôCrodnfheng phDXFHThp4ải 8P7mlà c8P7mủa c8P7mon, c8P7mon p8P7mhải hCrodnfheọc cách buDXFHThp4ông tay."

[ Bạn8P7m Crodnfheđang đọc8P7m tCrodnfheruyện Crodnfhetại aloboCrodnfheoks.vn ]

Phương NCrodnfheam cCrodnfheó đôDXFHThp4i kh8P7mi cảCrodnfhem thấy8P7m, cuCrodnfheộc sống ướcCrodnfhe chCrodnfheừng đềuCrodnfhe rất8P7m c8P7mông bằng,DXFHThp4 ông8P7m trờiDXFHThp4 baDXFHThp4n cDXFHThp4ho M8P7manh ManDXFHThp4h vẻDXFHThp4 xiDXFHThp4nh đ8P7mẹp cùngCrodnfhe tài 8P7mvăn chư8P7mơng, cóDXFHThp4 lẽCrodnfhe 8P7msẽ khô8P7mng cCrodnfheho DXFHThp4con b8P7mé mộtCrodnfhe đoạn8P7m tìDXFHThp4nh yCrodnfheêu thuậnDXFHThp4 Crodnfhebuồm xuôi gió.

Manh ManCrodnfheh lạiCrodnfhe DXFHThp4như đinCrodnfheh đón8P7mg cộtCrodnfhe nói: DXFHThp4"Ki 8P7mca cCrodnfhea là8P7m DXFHThp4của con8P7m, coCrodnfhen chắcDXFHThp4 chắn8P7m thế."DXFHThp4 DXFHThp4Kỳ thậtCrodnfhe PDXFHThp4hương 8P7mNam cCrodnfheũng buồn bực8P7m hiDXFHThp4ểu được,Crodnfhe mấDXFHThp4y DXFHThp4năm nay8P7m, M8P7manh CrodnfheManh c8P7mùng tCrodnfhehằng nhCrodnfheóc PhùnCrodnfheg g8P7mia thủ8P7my chung 8P7m ở cùngDXFHThp4 mộCrodnfhet nơi,DXFHThp4 nóDXFHThp4i thật,8P7m 8P7mtuy nóiDXFHThp4 chứ8P7mc vịCrodnfhe ch8P7ma PCrodnfhehùng 8P7mKi hiDXFHThp4ện na8P7my khCrodnfheông thấp, nhDXFHThp4ưng dùCrodnfhe s8P7mao cũCrodnfheng kDXFHThp4hông Crodnfhecó n8P7mền tảng8P7m gìCrodnfhe, xétDXFHThp4 Crodnfhedòng dõCrodnfhei, 8P7mcùng Phươn8P7mg giCrodnfhea DXFHThp4tuyệt đối k8P7mhông môCrodnfhen đăngCrodnfhe hCrodnfheộ đối.

Hơn nữCrodnfhea M8P7manh CrodnfheManh còn8P7m xu8P7mất DXFHThp4sắc như vậy,8P7m l8P7mà mộtCrodnfhe khốDXFHThp4i b8P7mảo vật8P7m troDXFHThp4ng lòngDXFHThp4 ôCrodnfheng bCrodnfheà PhươCrodnfheng gia8P7m, DXFHThp4từ nhDXFHThp4ỏ đDXFHThp4ến Crodnfhelớn vDXFHThp4ới ti8P7mểu nha đầu8P7m kCrodnfhehông cCrodnfheó Crodnfhenửa điể8P7mm khônCrodnfheg vCrodnfheừa 8P7mý, đ8P7mối vớiDXFHThp4 cCrodnfheon bé8P7m cùn8P7mg an8P7mh trCrodnfheai lạiDXFHThp4 Crodnfhenghiêm khắc dạDXFHThp4y dDXFHThp4ỗ, đến8P7m kDXFHThp4hi Man8P7mh Man8P7mh lớnCrodnfhe lênDXFHThp4, mộCrodnfhet chDXFHThp4út cũngCrodnfhe kh8P7mông 8P7mgiảm, 8P7mcũng mCrodnfheay 8P7mtiểu nha đầuDXFHThp4 khôDXFHThp4ng cCrodnfhehịu thuCrodnfhea 8P7mkém, 8P7mcó chủ8P7m Crodnfheý củaDXFHThp4 mìn8P7mh, rấtCrodnfhe có8P7m 8P7mnguyên tắc.

Theo ýDXFHThp4 8P7mông b8P7mà 8P7mPhương gCrodnfheia, Crodnfhequét mắt Crodnfheđảo DXFHThp4qua, 8P7mtoàn tCrodnfhehế giớiCrodnfhe cũngDXFHThp4 kDXFHThp4hông thấCrodnfhey DXFHThp4có 8P7mmột Crodnfhetiểu tửDXFHThp4 nàoDXFHThp4 cCrodnfheó thểDXFHThp4 xứnCrodnfheg vớiDXFHThp4 cháu gá8P7mi bCrodnfheảo Crodnfhebối n8P7mày, càngDXFHThp4 đừnDXFHThp4g n8P7mói DXFHThp4đến tiểuCrodnfhe tửCrodnfhe Phù8P7mng giaCrodnfhe, chẳng8P7m qDXFHThp4ua DXFHThp4chuyện t8P7miểu nha DXFHThp4 đầu quyếtDXFHThp4 định,Crodnfhe Th8P7miên VươCrodnfheng Crodnfhelão tửCrodnfhe cũDXFHThp4ng khCrodnfheông sửa8P7m được,8P7m 8P7mđiểm ấDXFHThp4y khDXFHThp4ông DXFHThp4khác gì DXFHThp4 cha DXFHThp4con 8P7mbé DXFHThp4- PhươnCrodnfheg Chấ8P7mn Đông.

Ông DXFHThp4bà DXFHThp4Phương giDXFHThp4a không8P7m ph8P7mản đối, DXFHThp4nhưng cũn8P7mg Crodnfhechưa táCrodnfhen thànhCrodnfhe, lại8P7m n8P7mói năm8P7m trưDXFHThp4ớc, the8P7mo Crodnfheý MDXFHThp4anh MaCrodnfhenh DXFHThp4đem PhùngDXFHThp4 DXFHThp4Ki đưa vào8P7m qCrodnfheuân 8P7mkhu 8P7mB, đâyCrodnfhe cũngCrodnfhe co8P7mi DXFHThp4như ngCrodnfheầm đ8P7mồng DXFHThp4ý đ8P7mi! ChDXFHThp4o n8P7mên mới8P7m 8P7mnói nguyêDXFHThp4n tắc8P7m củCrodnfhea Ông bàCrodnfhe PhDXFHThp4ương gCrodnfheia, ởDXFHThp4 trê8P7mn ngườ8P7mi n8P7mha đầ8P7mu kCrodnfheia 8P7mcho Crodnfhetới bâCrodnfhey giờDXFHThp4 đềuDXFHThp4 k8P7mhông cóCrodnfhe giá trị.

Đối vớiCrodnfhe đoạnCrodnfhe tì8P7mnh cảCrodnfhem lưCrodnfheu luyến ngoàiCrodnfhe ýDXFHThp4 DXFHThp4muốn củaCrodnfhe Ph8P7mùng CrodnfheKi bCrodnfhea năDXFHThp4m trướ8P7mc đDXFHThp4ây, PhươngCrodnfhe gDXFHThp4ia 8P7mrất r8P7mõ ràng,8P7m dù8P7m s8P7mao người MCrodnfheanh CrodnfheManh muDXFHThp4ốn gảDXFHThp4 ởDXFHThp4 troCrodnfheng Crodnfhequân Crodnfheđội, mọ8P7mi ngCrodnfheười tDXFHThp4rong quân8P7m 8P7mkhu làCrodnfhem sa8P7mo có thểCrodnfhe nhìnCrodnfhe Crodnfhenhư khô8P7mng thấy,Crodnfhe tDXFHThp4uy rằn8P7mg cuốDXFHThp4i cùngCrodnfhe đãDXFHThp4 g8P7miải quyết,Crodnfhe nhưnCrodnfheg DXFHThp4chuyện này, 8P7mPhương DXFHThp4Nam cảmCrodnfhe thCrodnfheấy, sCrodnfheẽ làCrodnfhe mDXFHThp4ột khố8P7mi chCrodnfheướng ngạCrodnfhei trCrodnfheên đường8P7m DXFHThp4Manh Man8P7mh tr8P7muy đuổCrodnfhei tình yêuDXFHThp4, dDXFHThp4ù s8P7mao cũn8P7mg khôngDXFHThp4 Crodnfhequang 8P7mminh DXFHThp4lỗi lạc.

Tính tình8P7m PhùDXFHThp4ng KCrodnfhei l8P7mại khôCrodnfheng hềDXFHThp4 có Crodnfhe chuyển biếCrodnfhen, cCrodnfheho nên8P7m, hiệnCrodnfhe tại8P7m Phương8P7m CrodnfheNam cCrodnfheho lDXFHThp4à Crodnfhetiểu 8P7mnha đCrodnfheầu nên8P7m cDXFHThp4ó 8P7mdự phòng, m8P7miễn chCrodnfheo đếnDXFHThp4 8P7mlúc đó8P7m lạ8P7mi ngã8P7m đauDXFHThp4 Crodnfhekhông đứngCrodnfhe d8P7mậy nổi.

Phương NaDXFHThp4m qu8P7myết địn8P7mh kDXFHThp4hông cùng tiểu8P7m n8P7mha Crodnfheđầu tCrodnfhehảo luậnCrodnfhe DXFHThp4việc 8P7mnày n8P7mữa, dCrodnfheù Crodnfhesao MDXFHThp4anh MCrodnfheanh DXFHThp4mới mườiDXFHThp4 chCrodnfheín, cCrodnfheòn c8P7mhưa tốt nghiệpCrodnfhe đạiCrodnfhe họ8P7mc, viDXFHThp4ệc DXFHThp4yêu đươnDXFHThp4g kế8P7mt hô8P7mn c8P7mòn rDXFHThp4ất sDXFHThp4ớm, Crodnfhenói DXFHThp4tránh sCrodnfheang đềDXFHThp4 tài khác:8P7m "Ng8P7mhe CrodnfheHiểu PhDXFHThp4ong nó8P7mi, Crodnfhecon DXFHThp4tham 8P7mgia CCrodnfheâu lạcDXFHThp4 bộ8P7m le8P7mo núi,Crodnfhe thCrodnfheế nDXFHThp4ào? Có cầnCrodnfhe DXFHThp4cô DXFHThp4tài trDXFHThp4ợ 8P7mmột cCrodnfhehút DXFHThp4tài chínCrodnfheh Crodnfhehay không?"

Mắt M8P7manh MaCrodnfhenh sánDXFHThp4g 8P7mlên vội8P7m 8P7mvàng gậ8P7mt đầu: "DXFHThp4Dạ! DXFHThp4Cần, cần,DXFHThp4 cô8P7m lDXFHThp4à DXFHThp4tốt nhất!"8P7m Phươn8P7mg NaCrodnfhem vỗDXFHThp4 vDXFHThp4ỗ khuônDXFHThp4 mDXFHThp4ặt nhỏCrodnfhe nhắn đỏDXFHThp4 bừng8P7m củaCrodnfhe 8P7mcon béCrodnfhe: "NhCrodnfheóc nị8P7mnh hótCrodnfhe, tráDXFHThp4ch Crodnfhesao b8P7mà nội8P7m n8P7mói cDXFHThp4on 8P7mlà tiểu tham8P7m t8P7miền, tiềCrodnfhen mừngDXFHThp4 tuổiDXFHThp4 hànDXFHThp4g nămCrodnfhe DXFHThp4của c8P7mon, DXFHThp4học DXFHThp4bổng, đ8P7mi đâCrodnfheu hế8P7mt rồi8P7m, cũng khDXFHThp4ông th8P7mấy cCrodnfheon muCrodnfhea cá8P7mi gì."

Manh ManDXFHThp4h 8P7mchu miệnDXFHThp4g: "CrodnfheĐây Crodnfhelà đồ cướiCrodnfhe củaCrodnfhe ngườiDXFHThp4 Crodnfheta, kh8P7mông thể8P7m độDXFHThp4ng vào8P7m, chuDXFHThp4ẩn bịCrodnfhe 8P7mcho tươDXFHThp4ng lCrodnfheai sống8P7m c8P7mùng 8P7mKi ca ca.Crodnfhe" 8P7mPhương NDXFHThp4am 8P7mbật cCrodnfheười: "NghDXFHThp4ĩ đếnDXFHThp4 lCrodnfheâu DXFHThp4dài tDXFHThp4hật n8P7mhỉ, co8P7mn sợDXFHThp4 còn thiCrodnfheếu nhi8P7mều tiềnDXFHThp4 saoCrodnfhe, DXFHThp4yên tâDXFHThp4m, 8P7mđồ cướ8P7mi tưCrodnfheơng lDXFHThp4ai DXFHThp4cô rCrodnfhea chCrodnfheo 8P7mcon, 8P7mmuốn 8P7mbao 8P7mnhiêu có bấ8P7my nDXFHThp4hiêu." DXFHThp4Manh MaDXFHThp4nh lắc8P7m đCrodnfheầu: "CôDXFHThp4 tCrodnfhehương Crodnfhecon, coCrodnfhen biết8P7m, NhDXFHThp4ưng con DXFHThp4muốn tự8P7m DXFHThp4mình đểDXFHThp4 dàDXFHThp4nh tiền,DXFHThp4 dùng8P7m 8P7mnăng lựCrodnfhec củaDXFHThp4 mìnCrodnfheh kiếm8P7m tiềDXFHThp4n, KCrodnfhei Crodnfheca c8P7ma cũnCrodnfheg như t8P7mhế, an8P7mh ấCrodnfhey cDXFHThp4ho tớiDXFHThp4 8P7mbây gDXFHThp4iờ Crodnfhecũng không8P7m lDXFHThp4ấy của8P7m DXFHThp4cô chúDXFHThp4 mộtDXFHThp4 đồDXFHThp4ng nào8P7m, nếDXFHThp4u co8P7mn gả cDXFHThp4ho DXFHThp4anh ấy,Crodnfhe pCrodnfhehải tônDXFHThp4 tr8P7mọng DXFHThp4anh ấy."

Phương N8P7mam tDXFHThp4hở dàCrodnfhei: DXFHThp4"Tiểu nha đầDXFHThp4u, Crodnfhecon DXFHThp4hành động8P7m đCrodnfheiên rDXFHThp4ồ aCrodnfhe! ĐếnCrodnfhe đâCrodnfhey, n8P7mói 8P7mcho cDXFHThp4ô ng8P7mhe, Câu8P7m lạcCrodnfhe bDXFHThp4ộ lDXFHThp4eo núiDXFHThp4 các coDXFHThp4n cCrodnfheó hoạt8P7m độnDXFHThp4g gì..."

Phương CrodnfheManh MaDXFHThp4nh khCrodnfheông nDXFHThp4ghĩ mình hàn8P7mh độngDXFHThp4 điê8P7mn rDXFHThp4ồ, vì8P7m Crodnfhecô 8P7mthích Phùng8P7m KDXFHThp4i, Crodnfhekhông cDXFHThp4ó đạoDXFHThp4 lýDXFHThp4, kCrodnfhehông cDXFHThp4ó ngDXFHThp4uyên nhCrodnfheân, cô chỉ8P7m biết,Crodnfhe 8P7mcô muốnDXFHThp4 8P7mgả Crodnfhecho anh8P7m, cùCrodnfheng anCrodnfheh cả8P7m đờiDXFHThp4 b8P7mên n8P7mhau, 8P7mcô khDXFHThp4ông biếtCrodnfhe đ8P7mây là DXFHThp4 cố chấpCrodnfhe, ha8P7my Crodnfhelà tìnCrodnfheh yêuCrodnfhe c8P7mủa cô.

"Phương M8P7manh Man8P7mh!" Man8P7mh Manh từ8P7m tronCrodnfheg lớCrodnfhep họDXFHThp4c đ8P7mi 8P7mra, li8P7mền thấyCrodnfhe ởCrodnfhe đốDXFHThp4i dCrodnfheiện mộtDXFHThp4 8P7mnam si8P7mnh lớp8P7m trê8P7mn đứng dướiDXFHThp4 ánhCrodnfhe mặtDXFHThp4 trờiCrodnfhe, 8P7mmặc dùDXFHThp4 bên8P7m ngườiDXFHThp4 ManCrodnfheh ManCrodnfheh chDXFHThp4ưa từngDXFHThp4 thiếDXFHThp4u qDXFHThp4ua Crodnfhenam sCrodnfheinh điển traiCrodnfhe, nDXFHThp4hưng S8P7mài TửDXFHThp4 HiênCrodnfhe 8P7mvẫn 8P7mlàm M8P7manh DXFHThp4Manh DXFHThp4kinh diễm8P7m mDXFHThp4ột t8P7mrận DXFHThp4như cũ.

Sài TửDXFHThp4 HiDXFHThp4ên l8P7mà 8P7mđàn anDXFHThp4h nDXFHThp4ăm baDXFHThp4, cũng 8P7m liên t8P7mục làDXFHThp4 8P7mtrợ Crodnfhegiảng bCrodnfhea năm8P7m, 8P7mdanh ti8P7mếng n8P7mhư cồn8P7m, vôDXFHThp4 cùDXFHThp4ng 8P7mtài Crodnfhegiỏi, người nDXFHThp4gưỡng 8P7mmộ v8P7mô sDXFHThp4ố, nhânCrodnfhe vậtDXFHThp4 tiDXFHThp4nh aDXFHThp4nh củ8P7ma trườ8P7mng Luật,Crodnfhe cũDXFHThp4ng làCrodnfhe 8P7mnhóm tCrodnfherưởng củaDXFHThp4 Câu lạc8P7m bCrodnfheộ leDXFHThp4o núi.

Lúc trước8P7m ManDXFHThp4h MDXFHThp4anh l8P7mựa cDXFHThp4họn Câ8P7mu lạc DXFHThp4 bộ le8P7mo DXFHThp4núi, Crodnfhehoàn tCrodnfheoàn lCrodnfheà vìCrodnfhe tCrodnfhehích vCrodnfheận độngCrodnfhe le8P7mo núiCrodnfhe, M8P7manh ManDXFHThp4h thíDXFHThp4ch cCrodnfheái lCrodnfheoại cảm Crodnfhegiác chCrodnfheinh ph8P7mục n8P7múi Crodnfhecao này,DXFHThp4 Crodnfhecó mộCrodnfhet lDXFHThp4oại thỏaCrodnfhe mãDXFHThp4n DXFHThp4cực hạn,8P7m Crodnfhetựa nhưCrodnfhe c8P7mha cô 8P7mnói, đứng8P7m ởCrodnfhe đỉnh8P7m nDXFHThp4úi n8P7mhìn xuốn8P7mg, thiên8P7m q8P7muân vạn8P7m 8P7mmã đềCrodnfheu ởDXFHThp4 dDXFHThp4ưới chân.

Cha cDXFHThp4ô Crodnfhelà quCrodnfheân nhân,DXFHThp4 xứDXFHThp4ng v8P7mới danh phận8P7m quDXFHThp4ân nhâCrodnfhen, m8P7mang Crodnfhequân hàmCrodnfhe Crodnfhetướng q8P7muân, mẹDXFHThp4 Crodnfhetừng Crodnfhenói q8P7mua nhCrodnfheiều 8P7mlần, nếuDXFHThp4 hiện t8P7mại Crodnfhelà t8P7mhời kDXFHThp4ì chiếnDXFHThp4 traDXFHThp4nh, cDXFHThp4ha cô8P7m khDXFHThp4ẳng địnDXFHThp4h sẽDXFHThp4 rCrodnfhea cCrodnfhehiến trưCrodnfheờng chémCrodnfhe giếtDXFHThp4, nam nh8P7mi lCrodnfheà phả8P7mi rCrodnfhea Crodnfheroi giục8P7m ngựa,8P7m đánhCrodnfhe Crodnfheđông dẹ8P7mp bắc,Crodnfhe đâyCrodnfhe Crodnfhelà kiCrodnfheểu ngườCrodnfhei củaDXFHThp4 chCrodnfhea cô, cũDXFHThp4ng DXFHThp4là củaDXFHThp4 K8P7mi DXFHThp4ca ca.

Cha cCrodnfheô maDXFHThp4ng dòCrodnfheng mCrodnfheáu qCrodnfheuân nhân8P7m, trong th8P7mân thểCrodnfhe côDXFHThp4 cũ8P7mng có,Crodnfhe n8P7mhưng mCrodnfheà Crodnfheso sánDXFHThp4h vớCrodnfhei KCrodnfhei cCrodnfhea 8P7mca, lDXFHThp4ại 8P7mbé nDXFHThp4hỏ khCrodnfheông đáng kểDXFHThp4, nghĩCrodnfhe DXFHThp4mông lDXFHThp4ung, Ma8P7mnh M8P7manh Crodnfhephục hDXFHThp4ồi t8P7minh thầnCrodnfhe 8P7mlại, DXFHThp4có chCrodnfheút 8P7mkhông kiênDXFHThp4 DXFHThp4nhẫn nhìn qu8P7ma SàCrodnfhei TửCrodnfhe Hiên.

Lúc trưCrodnfheớc 8P7mthật khônCrodnfheg Crodnfhebiết nhóm trưDXFHThp4ởng CrodnfheCâu lạcCrodnfhe 8P7mbộ l8P7meo núiDXFHThp4 chí8P7mnh DXFHThp4là vCrodnfheị trCrodnfheợ gCrodnfheiảng DXFHThp4danh Crodnfhetiếng nh8P7mư 8P7mcồn này,8P7m nếu 8P7m biết, cô8P7m sẽCrodnfhe trốDXFHThp4n xDXFHThp4a támDXFHThp4 thưCrodnfheớc, DXFHThp4trong DXFHThp4mắt cCrodnfheô hiệ8P7mn lênDXFHThp4 vẻDXFHThp4 kh8P7mông kCrodnfheiên nhẫnDXFHThp4, DXFHThp4Sài Tử H8P7miên cũngCrodnfhe k8P7mhông xeCrodnfhem nhẹ.

Có Crodnfheđôi Crodnfhekhi SàCrodnfhei TửDXFHThp4 HiCrodnfheên DXFHThp4thực cảm thấy,8P7m PhươngCrodnfhe ManCrodnfheh MDXFHThp4anh làDXFHThp4 Crodnfheông trờ8P7mi c8P7mố ýCrodnfhe 8P7mphái xCrodnfheuống trừng8P7m phạ8P7mt aCrodnfhenh, trừngDXFHThp4 phạt 8P7manh mDXFHThp4ấy Crodnfhenăm naDXFHThp4y mắDXFHThp4t DXFHThp4cao hơnDXFHThp4 đầuCrodnfhe, lầCrodnfhen đầDXFHThp4u tiênDXFHThp4 nhì8P7mn thấDXFHThp4y Ma8P7mnh MaDXFHThp4nh, Crodnfheanh liềnDXFHThp4 chấn động,DXFHThp4 áDXFHThp4o thu8P7mn quần8P7m je8P7man đ8P7mơn giản8P7m Crodnfhetrên ng8P7mười cô,Crodnfhe cũnDXFHThp4g cCrodnfheó t8P7mhể tỏaDXFHThp4 8P7mra một loại8P7m xDXFHThp4inh Crodnfheđẹp khCrodnfheông thể8P7m bỏCrodnfhe qua8P7m, 8P7mcô DXFHThp4đẹp khiến8P7m ánDXFHThp4h m8P7mặt trờDXFHThp4i thángCrodnfhe 8P7mchín 8P7mlúc ấy cũngDXFHThp4 n8P7mhạt đDXFHThp4i rấtDXFHThp4 nhi8P7mều, màCrodnfhe đó8P7mn nDXFHThp4gười m8P7mới đế8P7mn bằ8P7mng một8P7m k8P7mhúc DXFHThp4đàn celCrodnfhelo (đànDXFHThp4 violong loạiDXFHThp4 lớCrodnfhen) cDXFHThp4huyên nghi8P7mệp DXFHThp4linh DXFHThp4động, gCrodnfheần DXFHThp4như DXFHThp4gây ngDXFHThp4ỡ ngCrodnfheàng tấ8P7mt cảDXFHThp4 th8P7mầy trò ởDXFHThp4 đây.

[ BDXFHThp4ạn DXFHThp4đang đọcCrodnfhe truyệnCrodnfhe tạiCrodnfhe alobookCrodnfhes.vn ]

Yêu cô8P7m 8P7mgái nDXFHThp4hư vậy8P7m, dườngCrodnfhe DXFHThp4như rấtCrodnfhe dễ dàng,8P7m Sài8P7m TCrodnfheử HDXFHThp4iên cũn8P7mg khônDXFHThp4g ng8P7moại lệ,8P7m SàiDXFHThp4 TửCrodnfhe HiCrodnfheên lậCrodnfhep DXFHThp4lớp hCrodnfheọc leCrodnfheo nú8P7mi, Crodnfhelà chiêu bàDXFHThp4i cCrodnfheủa CrodnfheCâu lạc8P7m bộ,Crodnfhe tuDXFHThp4y rDXFHThp4ằng Crodnfhekhông thểDXFHThp4 nCrodnfheói khônDXFHThp4g hấCrodnfhep dẫnDXFHThp4 Crodnfhenữ sCrodnfheinh, nhưng Crodnfheđối với8P7m 8P7mthể chấtCrodnfhe cDXFHThp4ó yCrodnfheêu DXFHThp4cầu rấtCrodnfhe caDXFHThp4o, bởi8P7m vậyDXFHThp4, mặCrodnfhec dDXFHThp4ù c8P7mó Sà8P7mi TửCrodnfhe HiênDXFHThp4 Crodnfhe- m8P7một 8P7mđại soái Crodnfheca DXFHThp4hấp dẫn8P7m nhDXFHThp4ư vậDXFHThp4y, hộ8P7mi 8P7mviên 8P7mthu v8P7mào hà8P7mng năDXFHThp4m cũngDXFHThp4 không8P7m nhiềuCrodnfhe, mà8P7m CrodnfheManh Manh Crodnfhevào lại8P7m DXFHThp4tương đDXFHThp4ối 8P7mdễ dàng.

Sài TCrodnfheử HiêDXFHThp4n 8P7mkhông k8P7mhỏi tự8P7m 8P7mgiễu, thì Crodnfhe ra mìnCrodnfheh cDXFHThp4ũng cóCrodnfhe lúc8P7m lấ8P7my việcDXFHThp4 cCrodnfheông mưuDXFHThp4 tínhDXFHThp4 việcDXFHThp4 tư8P7m nCrodnfhehư vậyCrodnfhe, DXFHThp4nhưng Sài8P7m TửDXFHThp4 Hiên rấtCrodnfhe 8P7mnhanh li8P7mền phát8P7m hiệnDXFHThp4, 8P7mcho dùCrodnfhe MDXFHThp4anh MCrodnfheanh DXFHThp4và anDXFHThp4h sDXFHThp4inh hoDXFHThp4ạt DXFHThp4trong c8P7mùng CâuCrodnfhe lạc bộ,Crodnfhe Crodnfheanh 8P7mcũng không8P7m chiCrodnfheếm nhiềCrodnfheu 8P7mưu thế8P7m lắm,8P7m 8P7mphải nDXFHThp4ói, P8P7mhương CrodnfheManh DXFHThp4Manh Crodnfheđối đãi vớ8P7mi DXFHThp4tất Crodnfhecả nCrodnfheam sinCrodnfheh DXFHThp4theo đuDXFHThp4ổi cCrodnfheô DXFHThp4cũng Crodnfhekhông Crodnfhekhác gìDXFHThp4 8P7mnhau, bCrodnfheao g8P7mồm 8P7mcả anDXFHThp4h, một n8P7măm trôCrodnfhei quaDXFHThp4, 8P7mnam DXFHThp4sinh kDXFHThp4hác dDXFHThp4o Man8P7mh ManCrodnfheh DXFHThp4đối xửCrodnfhe lạnCrodnfheh n8P7mhạt, đềuDXFHThp4 lùiDXFHThp4 xDXFHThp4a trămDXFHThp4 bước, chỉCrodnfhe 8P7mcó CrodnfheSài TDXFHThp4ử HiêCrodnfhen thủyDXFHThp4 chu8P7mng bám8P7m rCrodnfheiết khôn8P7mg tha.

Sài T8P7mử HiênDXFHThp4 đ8P7mi tới,Crodnfhe đCrodnfheưa t8P7may mu8P7mốn đỡ cặpDXFHThp4 sách8P7m trênDXFHThp4 va8P7mi 8P7mManh Ma8P7mnh, b8P7mị MCrodnfheanh Ma8P7mnh cDXFHThp4ười DXFHThp4tủm tCrodnfheỉm tránhDXFHThp4 DXFHThp4ra: "8P7mĐàn a8P7mnh à, Crodnfheem tự8P7m mìn8P7mh ma8P7mng được,Crodnfhe eCrodnfhem Crodnfhecũng kh8P7mông muốn8P7m bCrodnfheị ng8P7mười Crodnfhehận DXFHThp4vì đượcDXFHThp4 8P7mđàn aCrodnfhenh DXFHThp4ngưỡng mộ đâu."

Sài 8P7mTử H8P7miên khôCrodnfheng DXFHThp4cho DXFHThp4là phải,DXFHThp4 rấ8P7mt có p8P7mhong độDXFHThp4 cưCrodnfheời cười:DXFHThp4 "ADXFHThp4nh 8P7mđến thDXFHThp4ông DXFHThp4báo vớiCrodnfhe Crodnfheem, c8P7muối tuDXFHThp4ần nDXFHThp4ày CâuCrodnfhe lCrodnfheạc bộ leoDXFHThp4 nú8P7mi Crodnfhecó hoạtCrodnfhe động,DXFHThp4 địa8P7m Crodnfheđiểm tCrodnfheập hợpCrodnfhe c8P7mó hDXFHThp4ơi xa8P7m, anDXFHThp4h sẽ8P7m lá8P7mi xDXFHThp4e đếDXFHThp4n đón em!"

Manh M8P7manh nghiêCrodnfheng đầuDXFHThp4 nhìDXFHThp4n 8P7manh, ánh mắCrodnfhet sángDXFHThp4 lCrodnfheên n8P7mhư ngọc,Crodnfhe làm8P7m SàDXFHThp4i TửCrodnfhe DXFHThp4Hiên cóDXFHThp4 Crodnfhemột c8P7mhút thấCrodnfhet Crodnfhethần: "ĐàCrodnfhen anCrodnfheh à, c8P7mhỉ sốCrodnfhe t8P7mhông minCrodnfheh 8P7mcủa e8P7mm tDXFHThp4hấp nhưDXFHThp4 vậy8P7m sao8P7m, anCrodnfheh nóDXFHThp4i c8P7mho e8P7mm DXFHThp4biết đDXFHThp4ịa điể8P7mm tậpDXFHThp4 hợp làDXFHThp4 được,8P7m DXFHThp4em sẽDXFHThp4 bảoDXFHThp4 an8P7mh h8P7mọ đưaCrodnfhe đi."

Tác gDXFHThp4iả cóDXFHThp4 lDXFHThp4ời muốCrodnfhen nói:8P7m bạnDXFHThp4 bèDXFHThp4 cùng nghiệpDXFHThp4 DXFHThp4văn chươDXFHThp4ng, Crodnfhethích Crodnfhenhìn thấy:Crodnfhe 《Crodnfhe DXFHThp4văn chưCrodnfheơng Crodnfhenhư thểCrodnfhe cấDXFHThp4y càDXFHThp4y, mDXFHThp4ùi hoCrodnfhea 8P7mthảo luậnCrodnfhe qCrodnfheuanh năm đưDXFHThp4ợc mDXFHThp4ùa 》