You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,ArbXLG lArbXLGúc trướArbXLGc côqYaSMb f2CTonlàm thếf2CTon n8fào qYaSMbmà thànqYaSMbh cônqYaSMbg gảf2CTon cArbXLGho dượng,f2CTon qYaSMbbà nội8f nói, 8flúc tr8fước dư8fợng lqYaSMbà thầyArbXLG giArbXLGáo qYaSMbcủa cqYaSMbô qYaSMbmà?" P8fhương 8fManh ArbXLGManh ôqYaSMbm cánhArbXLG ta8fy Phương NArbXLGam quấ8fn trê8fn ngườiqYaSMb ArbXLGcô, mắtArbXLG ArbXLGto chớpArbXLG chớp,8f hếtqYaSMb sứcqYaSMb ArbXLGđáng yêu.

Phương NaArbXLGm gõArbXLG l8fên c8fái tráqYaSMbn củaf2CTon f2CToncô: "Thế nàqYaSMbo? TiểuqYaSMb ManqYaSMbh Maf2CTonnh nhàArbXLG cArbXLGhúng t8fa sốt8f ruộtf2CTon, muf2CTonốn ArbXLGgạt khf2CTonối đầuqYaSMb gỗqYaSMb PhùngArbXLG gia k8fia lừaArbXLG vềf2CTon nhArbXLGà rồiArbXLG sqYaSMbao?" MqYaSMbanh qYaSMbManh chArbXLGu miệnqYaSMbg, ArbXLGđứng trướcf2CTon f2CTonmặt Phương ArbXLGNam xoqYaSMbay mqYaSMbột 8fvòng: "C8fô f2CTonà, cqYaSMbô 8fnói cf2CTonon f2CToncó ph8fải 8frất qYaSMbđẹp hqYaSMbay khônArbXLGg, hf2CTonay qYaSMblà còn ArbXLGkhiếm khuf2CTonyết hưqYaSMbơng vArbXLGị phqYaSMbụ nữ,ArbXLG f2CTonvì qYaSMbsao Kf2CToni c8fa qYaSMbca 8fmột 8fchút phảArbXLGn 8fứng cũngArbXLG không có?"

Phương NqYaSMbam 8flàm nf2CTonhư thậ8ft sựf2CTon đánArbXLGh giá cháArbXLGu gáArbXLGi ArbXLGmột vònf2CTong, nóArbXLGi thArbXLGật, tiể8fu nArbXLGha đầuqYaSMb xqYaSMbinh đẹf2CTonp ArbXLGcó điểmArbXLG khif2CTonến qYaSMbngười hận,8f tư sắcf2CTon nArbXLGgũ 8fquan ArbXLGhoàn toàArbXLGn thqYaSMbừa k8fế nhàf2CTon mẹqYaSMb đẻqYaSMb cArbXLGô, bộqYaSMb f2CTondáng nhqYaSMbỏ nhắf2CTonn nàyf2CTon đif2CTon 8fđến chỗ qYaSMbnào cũqYaSMbng đều8f qYaSMbvô cùnqYaSMbg gArbXLGây c8fhú ý,ArbXLG n8fói đếnArbXLG hf2CTonương vị8f phụArbXLG f2CTonnữ, tqYaSMbiểu ArbXLGcô nưArbXLGơng mười chínqYaSMb tuổiqYaSMb, f2CTonthì đưArbXLGơng ArbXLGnhiên thi8fếu mqYaSMbột chúqYaSMbt hươn8fg vịf2CTon phụqYaSMb 8fnữ rồif2CTon, 8fnhưng cáif2CTon loại ArbXLGthanh xuqYaSMbân vôArbXLG hạnqYaSMb nArbXLGày, càn8fg to8fả sángqYaSMb ArbXLGloá ArbXLGmắt ở8f trênqYaSMb ngườif2CTon cô.

[ B8fạn qYaSMbđang đArbXLGọc truyệnArbXLG tạiArbXLG alobf2CTonooks.vn ]

Từ lú8fc f2CTonmới điArbXLG hArbXLGọc, đãf2CTon tqYaSMbrêu cf2CTonhọc không ít8f ArbXLGnam sArbXLGinh, mf2CTonà nhArbXLGa đầuArbXLG ArbXLGkia ArbXLGdáng 8fdấp rấqYaSMbt f2CTonuyển chuyểnf2CTon ArbXLGnhẹ nhàngf2CTon, tín8fh tình ẩArbXLGn bên8f t8frong lạArbXLGi tf2CTonhật qYaSMbsự là..f2CTon. Phương8f 8fNam khônArbXLGg k8fhỏi thởqYaSMb d8fài. BàqYaSMb nArbXLGội qYaSMbManh Ma8fnh nói f2CTontiểu nhArbXLGa qYaSMbđầu giốngf2CTon cArbXLGô, PhươngqYaSMb N8fam cf2CTonảm thấyf2CTon, nArbXLGha đầ8fu kqYaSMbia hoàn8f toàqYaSMbn là8f trò giỏi8f hArbXLGơn thầArbXLGy, khíf2CTon thếqYaSMb ArbXLGáp đảoArbXLG, íArbXLGt qYaSMbnhất ArbXLGcô kArbXLGhi đqYaSMbó vẫnqYaSMb f2CTonlà 8fcó vqYaSMbẻ uyển8f chuyển, khônf2CTong giArbXLGống nhqYaSMba đầu8f kif2CTona cf2CTonó thểArbXLG đqYaSMbem qYaSMbngười đảf2CTon kf2CToních đếnf2CTon ngập8f tqYaSMbrong bùn.

Cô cònf2CTon 8fnhớ, lúf2CTonc tif2CTonểu nf2CTonha đf2CTonầu học trArbXLGung học,ArbXLG f2CTonlúc đầuf2CTon cf2CTonó na8fm sif2CTonnh f2CTonthích ArbXLGcon béqYaSMb, trênArbXLG đườngArbXLG f2CTontan họcArbXLG ngqYaSMbăn qYaSMbcon bé8f lại màqYaSMb tArbXLGhổ lArbXLGộ, lúcqYaSMb ấf2CTony bArbXLGản thânf2CTon ArbXLGđúng l8fúc f2CTontiện đườnqYaSMbg đf2CToni đónqYaSMb nó8f, nArbXLGhìn thấyqYaSMb thậqYaSMbt rõ ràng.

Lại nói8f, naf2CTonm sinqYaSMbh kiqYaSMba thực8f rấ8ft xuấtqYaSMb sắc, mặcf2CTon df2CTonù lộ8f chútf2CTon f2CTonvẻ f2CTonngây ngô,8f nhArbXLGưng qYaSMbcũng kh8fông phf2CTonải f2CTonnam si8fnh qYaSMbbình thường, chọnf2CTon t8fhời giaArbXLGn f2CTonđó, tấ8ft nhiêf2CTonn kh8fông phảif2CTon phàmqYaSMb ph8fu tf2CTonục tử,ArbXLG chỉ8f tiếcf2CTon gặpqYaSMb gArbXLGỡ phải tArbXLGiểu f2CTonnha đf2CTonầu, chắcArbXLG đờArbXLGi t8frước kh8fông đf2CTonốt qYaSMbnhang tf2CTonhơm, nêqYaSMbn f2CTonmới lưuqYaSMb lạif2CTon f2CTonmột bóngArbXLG ma thếqYaSMb này.

Tiểu qYaSMbManh Ma8fnh đùaqYaSMb nghqYaSMbịch đầu8f qYaSMbquai ba qYaSMblô f2CTonở trêqYaSMbn vArbXLGai, đáqYaSMbnh gif2CToná đốiArbXLG phươArbXLGng mArbXLGột vòngf2CTon từArbXLG tArbXLGrên xuốnArbXLGg dưới,f2CTon đầu8f ngArbXLGón ú8ft xinh ArbXLGđẹp vươnArbXLG rf2CTona, nói8f thẳnArbXLGg: "BạnqYaSMb mqYaSMbuốn theqYaSMbo đuổArbXLGi tôi?"

Phương Na8fm nf2CTongồi ởqYaSMb tronqYaSMbg f2CTonxe, cũngqYaSMb có8f thể thấyqYaSMb khqYaSMbuôn mặqYaSMbt qYaSMbnam si8fnh t8fuấn túqYaSMb ArbXLGkia đỏ8f bừn8fg, nhqYaSMbưng f2CTonvẫn qYaSMbcố lấyqYaSMb h8fết dũngqYaSMb khí gậtf2CTon gf2CTonật đầu,ArbXLG áf2CTonnh mắArbXLGt thf2CTonẳng tắpArbXLG f2CTondừng ởf2CTon t8frên mặf2CTont TArbXLGiểu M8fanh ManArbXLGh, án8fh mắtArbXLG nóqYaSMbng bỏng 8fchân thànArbXLGh nf2CTonhư tArbXLGhế, mà8f M8fanh 8fManh lf2CTonại ôm8f cán8fh tqYaSMbay lạnhf2CTon lạnhArbXLG nArbXLGói: "Dựf2CTona vào cáif2CTon gì..."

Phương ArbXLGNam bArbXLGi qYaSMbai t8fhay naArbXLGm siqYaSMbnh kiaqYaSMb hồi lâqYaSMbu, gặpf2CTon ArbXLGgỡ ti8fểu qYaSMbma nf2CTonữ nhàArbXLG cô8f, xeqYaSMbm n8fhư cậuArbXLG t8fa xArbXLGui xẻoqYaSMb. Tiểu8f f2CTonManh qYaSMbManh bề ngoqYaSMbài giốngqYaSMb mẹ,8f nqYaSMbội qYaSMbtâm lại8f cùngArbXLG mìnhf2CTon cArbXLGó đượcf2CTon ýf2CTon qYaSMbchí m8fạnh f2CTonmẽ qYaSMbcủa a8fnh f2CTontrai, giống nha8fu qYaSMbnhư f2CTonđúc, 8ftừ qYaSMbnhỏ đãqYaSMb biếqYaSMbt mìnf2CTonh muqYaSMbốn cáf2CToni gqYaSMbì, f2CTonlàm nf2CTonhư thqYaSMbế nArbXLGào, ngqYaSMbười khArbXLGác ArbXLGnói cái gì,f2CTon khuqYaSMbyên cqYaSMbái qYaSMbgì, ArbXLGcũng khôArbXLGng nghef2CTon, chỉqYaSMb nqYaSMbhận thứ8fc đúnqYaSMbg mộtArbXLG cqYaSMbon đườngqYaSMb có8f thể điArbXLG đến.

Dĩ nf2CTonhiên, tínArbXLGh cáArbXLGch đóArbXLG nf2CTonó f2CTonthực giống 8f cha n8fó, qYaSMbTiểu MaArbXLGnh ArbXLGManh cArbXLGũng rấtqYaSMb giốngArbXLG côArbXLG qYaSMbcủa 8fmình, tómf2CTon lạiArbXLG, 8flà mộtqYaSMb tf2CTonhể tổArbXLGng hợp, rf2CTonất sớm,8f Phương8f Nf2CTonam đf2CTonã biqYaSMbết, naf2CTonm nhânqYaSMb thu8fần phụcf2CTon đượf2CTonc tiểuf2CTon ArbXLGma nữArbXLG 8fnhà cô, f2CTon trên qYaSMbthế g8fiới này8f f2CToncăn ArbXLGbản khô8fng có,f2CTon f2CTontrừ p8fhi cô8f nArbXLGhỏ t8fự ng8fuyện bịf2CTon thuần8f phục8f, 8ftựa như thằng8f nhóqYaSMbc c8fủa Phùn8fg gia.

Trong nhàArbXLG, 8fông ArbXLGbà nội8f củqYaSMba MArbXLGanh Manh đềuArbXLG buồnf2CTon f2CTonbực, tArbXLGiểu f2CTonma nữqYaSMb tqYaSMbính tf2CTonình qYaSMbhoạt 8fbát nhf2CTonư vậArbXLGy qYaSMbtại sArbXLGao l8fại tqYaSMbhích đầu8f gỗ ngArbXLGốc ngh8fếch n8fhà 8fhọ f2CTonPhùng, f2CTonnói đầuqYaSMb gqYaSMbỗ ngốcqYaSMb nghếf2CTonch mộtArbXLG chúf2CTont c8fũng kArbXLGhông 8fsai, từ nArbXLGhỏ đế8fn lớ8fn, bịArbXLG Ma8fnh ArbXLGManh q8fuấn lấyArbXLG ArbXLGnhiều năArbXLGm f2CTonnhư v8fậy, tiểArbXLGu tử8f 8fkia cũnArbXLGg không qYaSMb hiểu được,8f khôngf2CTon phảArbXLGi đầArbXLGu ArbXLGgỗ ngốqYaSMbc nArbXLGghếch là8f 8fcái ArbXLGgì, khô8fng f2CTonchỉ lqYaSMbà f2CTonđầu gỗArbXLG ngốc nghArbXLGếch, mArbXLGà qYaSMblà f2CTonđầu gỗf2CTon ngốcqYaSMb ngqYaSMbhếch ngàqYaSMbn năm.

Năm đó,8f chqYaSMba củArbXLGa cậuArbXLG tArbXLGa 8f- ArbXLGHiểu PhongArbXLG so qYaSMbvới qYaSMbtiểu qYaSMbtử nà8fy thArbXLGông 8fminh hơ8fn nhiều.ArbXLG Phương8f Naf2CTonm đ8fem ManqYaSMbh MaArbXLGnh ArbXLGtúm đArbXLGến bArbXLGên người mìnhqYaSMb, nhì8fn cf2CTonô nói:8f "Co8fn cầnArbXLG cáiArbXLG h8fương vqYaSMbị ArbXLGphụ nữqYaSMb đểArbXLG là8fm qYaSMbgì, tiqYaSMbểu nha f2CTonđầu mớqYaSMbi l8fớn nàqYaSMby, vịf2CTon f2CTonnữ nhân8f cóqYaSMb thểqYaSMb 8ftheo thờqYaSMbi giaf2CTonn chồngArbXLG 8fchất đArbXLGi qYaSMbra, màf2CTon thanqYaSMbh xuân 8fthì k8fhông f2CTonquay qYaSMblại, 8fcho qYaSMbnên càngf2CTon đángArbXLG giá8f, càngf2CTon ph8fải qqYaSMbuý trọng."

Phương Mf2CTonanh qYaSMbManh chArbXLGu miện8fg: "Nhưng cf2CTonon thấyArbXLG mẹ8f nhưqYaSMb vậy,qYaSMb ArbXLGcô x8fem áqYaSMbnh mắtqYaSMb củaqYaSMb chqYaSMba mf2CTonỗi lf2CTonần nhìqYaSMbn 8fmẹ đềuf2CTon ôn ArbXLG nhu, qYaSMbgiống nh8fư f2CTonnâng trênf2CTon f2CTontay f2CTonsợ rớt,qYaSMb cf2CTonon cf2CTonũng muArbXLGốn khiến8f ArbXLGcho KqYaSMbi ArbXLGca 8fca nhArbXLGìn 8fcon như vậy."

Phương NqYaSMbam bArbXLGất gif2CTonác ArbXLGmỉm cười: "ChoArbXLG nêf2CTonn qYaSMbcon ởArbXLG trướArbXLGc mặArbXLGt tqYaSMbiểu tửArbXLG PhùngqYaSMb gif2CTona, ngụyArbXLG tf2CTonrang thànArbXLGh bộqYaSMb 8fdáng ôn nh8fu hiềArbXLGn l8fành, l8fà cảqYaSMbm thấy8f thằn8fg f2CTonnhóc đó8f thqYaSMbích qYaSMbcon gáf2CToni nf2CTonhư vậy?"

Manh f2CTonManh gậqYaSMbt đf2CTonầu, khuôn8f mặtqYaSMb nhỏ nhArbXLGắn 8fxinh đẹp8f xẹtf2CTon qu8fa mộf2CTont ti8fa ảm8f qYaSMbđạm: "ArbXLGCô đãArbXLG thấyqYaSMb rồiqYaSMb đóArbXLG, ThiệuArbXLG Tìnf2CTonh 8fcũng là dạArbXLGng ngườiqYaSMb giốngArbXLG ArbXLGmẹ, lúcArbXLG trướf2CTonc KArbXLGi cqYaSMba qYaSMbca rấqYaSMbt thqYaSMbích c8fô ta."

Phương NaqYaSMbm thưArbXLGơng tiếcf2CTon sờqYaSMb f2CTonsờ đỉnh qYaSMbđầu cô:f2CTon "M8fanh qYaSMbManh, 8ftình yêu8f cóqYaSMb đôif2CTon f2CTonkhi cầnArbXLG tArbXLGranh thủ,8f nArbXLGhưng k8fhông thể miễnf2CTon cqYaSMbưỡng, nế8fu cậuqYaSMb t8fa 8fvô luậ8fn thếArbXLG ArbXLGnào cũngf2CTon khôngArbXLG phảif2CTon 8flà f2CToncủa cf2CTonon, qYaSMbcon phảif2CTon học qYaSMbcách bqYaSMbuông tay."

[ BqYaSMbạn đangf2CTon đọcArbXLG trArbXLGuyện f2CTontại alqYaSMbobooks.vn ]

Phương NaqYaSMbm cóArbXLG đôqYaSMbi kArbXLGhi cả8fm thấy,ArbXLG cArbXLGuộc sống ướcArbXLG chừngqYaSMb đềuqYaSMb rArbXLGất côqYaSMbng ArbXLGbằng, ôngqYaSMb qYaSMbtrời b8fan qYaSMbcho M8fanh 8fManh vArbXLGẻ xinf2CTonh đ8fẹp cùng tàiqYaSMb v8făn chưqYaSMbơng, cóArbXLG lẽf2CTon sẽArbXLG ArbXLGkhông chqYaSMbo cf2CTonon bé8f mộqYaSMbt đoạnArbXLG qYaSMbtình 8fyêu thf2CTonuận buồmf2CTon xuôi gió.

Manh MaqYaSMbnh 8flại nqYaSMbhư đi8fnh đóf2CTonng cộtf2CTon nói: "KiArbXLG ArbXLGca cf2CTona lf2CTonà củqYaSMba ArbXLGcon, qYaSMbcon chf2CTonắc chắqYaSMbn thế."qYaSMb K8fỳ thậtArbXLG Phươngf2CTon Nf2CTonam cũng buồqYaSMbn bựcArbXLG hiểuqYaSMb đArbXLGược, mArbXLGấy 8fnăm naqYaSMby, MArbXLGanh M8fanh 8fcùng 8fthằng f2CTonnhóc PhùnqYaSMbg ArbXLGgia thủArbXLGy chung ởf2CTon cùngArbXLG mộtArbXLG nơqYaSMbi, n8fói thật,ArbXLG tuf2CTony nóqYaSMbi 8fchức vịf2CTon chqYaSMba qYaSMbPhùng 8fKi ArbXLGhiện nArbXLGay kf2CTonhông thấp, nhưngqYaSMb dù8f saf2CTono cũngqYaSMb khArbXLGông cqYaSMbó f2CTonnền tf2CTonảng gqYaSMbì, xéqYaSMbt dArbXLGòng dArbXLGõi, cùf2CTonng P8fhương gif2CTona t8fuyệt đối qYaSMbkhông môqYaSMbn đănArbXLGg qYaSMbhộ đối.

Hơn n8fữa f2CTonManh f2CTonManh còf2CTonn xuấf2CTont sắcArbXLG như vậy,8f lf2CTonà mArbXLGột kqYaSMbhối bảoArbXLG f2CTonvật tro8fng lòf2CTonng ôArbXLGng b8fà Phươf2CTonng gArbXLGia, từqYaSMb f2CTonnhỏ đArbXLGến qYaSMblớn vớf2CToni tiểu 8fnha đầu8f 8fkhông cqYaSMbó qYaSMbnửa điểmArbXLG khôf2CTonng v8fừa 8fý, đốArbXLGi vớqYaSMbi cArbXLGon b8fé f2CToncùng ArbXLGanh tra8fi lạArbXLGi nghiêm kArbXLGhắc dạqYaSMby dỗ,ArbXLG đ8fến 8fkhi ArbXLGManh Maf2CTonnh lqYaSMbớn 8flên, ArbXLGmột cArbXLGhút cũArbXLGng khôngArbXLG g8fiảm, cũ8fng mqYaSMbay tiểu8f nha đqYaSMbầu khôf2CTonng chịu8f tqYaSMbhua kéqYaSMbm, c8fó ArbXLGchủ ýf2CTon c8fủa mình,ArbXLG rấ8ft c8fó nguy8fên tắc.

Theo ýqYaSMb ông8f qYaSMbbà ArbXLGPhương g8fia, qu8fét mqYaSMbắt đảo quaArbXLG, toànqYaSMb tf2CTonhế giArbXLGới cũf2CTonng k8fhông tArbXLGhấy có8f mf2CTonột tiểuqYaSMb 8ftử f2CTonnào cArbXLGó tf2CTonhể xứf2CTonng vf2CTonới cqYaSMbháu gái bảf2CTono bố8fi này,qYaSMb qYaSMbcàng đừngqYaSMb nóArbXLGi qYaSMbđến tiểu8f qYaSMbtử Phùngf2CTon giArbXLGa, 8fchẳng quArbXLGa chqYaSMbuyện tiểuf2CTon nhf2CTona đầu quyết8f 8fđịnh, ThiênqYaSMb Vương8f lArbXLGão tf2CTonử cũnf2CTong k8fhông sửqYaSMba đưqYaSMbợc, điểmf2CTon ấyArbXLG khôngqYaSMb khá8fc gì 8fcha f2CToncon béqYaSMb ArbXLG- PhqYaSMbương ChArbXLGấn Đông.

Ông bà8f f2CTonPhương f2CTongia khArbXLGông phảArbXLGn đối, nhưnf2CTong cũngArbXLG chưa8f táArbXLGn thànf2CTonh, lạArbXLGi nóif2CTon nămqYaSMb trước,qYaSMb f2CTontheo ý8f MqYaSMbanh Mf2CTonanh đ8fem 8fPhùng 8fKi đưf2CTona vào quqYaSMbân qYaSMbkhu BArbXLG, đâf2CTony cũf2CTonng cf2CTonoi nArbXLGhư ngầArbXLGm f2CTonđồng ýf2CTon đ8fi! Ch8fo nê8fn mớiqYaSMb nóiqYaSMb nguqYaSMbyên tArbXLGắc của8f Ông 8fbà PhArbXLGương 8fgia, f2CTonở trArbXLGên ngườiArbXLG ArbXLGnha đầuArbXLG kArbXLGia cqYaSMbho tớqYaSMbi bf2CTonây gArbXLGiờ đềArbXLGu kArbXLGhông cArbXLGó giá trị.

Đối vớ8fi đoArbXLGạn tìnf2CTonh qYaSMbcảm qYaSMblưu luyến ngoqYaSMbài ýArbXLG muốqYaSMbn qYaSMbcủa PArbXLGhùng f2CTonKi bArbXLGa f2CTonnăm ArbXLGtrước ArbXLGđây, PArbXLGhương ArbXLGgia 8frất f2CTonrõ qYaSMbràng, d8fù s8fao người MArbXLGanh Manf2CTonh muốnqYaSMb qYaSMbgả ở8f tr8fong ArbXLGquân độiqYaSMb, ArbXLGmọi ngườif2CTon t8frong quqYaSMbân ArbXLGkhu lArbXLGàm sf2CTonao có t8fhể ArbXLGnhìn n8fhư khônf2CTong thấy,f2CTon f2CTontuy rArbXLGằng cuốiArbXLG cùnqYaSMbg đArbXLGã giảArbXLGi quyqYaSMbết, nhưngArbXLG chuyệqYaSMbn này,qYaSMb Phương N8fam f2CToncảm thf2CTonấy, sqYaSMbẽ làqYaSMb mộqYaSMbt khArbXLGối chướnf2CTong ngf2CTonại tr8fên đườngqYaSMb Mf2CTonanh qYaSMbManh ArbXLGtruy đuổif2CTon tình yêu,8f 8fdù ArbXLGsao cf2CTonũng khôqYaSMbng quqYaSMbang m8finh lỗi8f lạc.

Tính tqYaSMbình PArbXLGhùng KqYaSMbi lạif2CTon khArbXLGông hArbXLGề có ch8fuyển biến,f2CTon cqYaSMbho n8fên, hiệ8fn tqYaSMbại Phương8f f2CTonNam ch8fo 8flà f2CTontiểu n8fha đầuqYaSMb qYaSMbnên cóArbXLG dựf2CTon phòng,f2CTon miễn ch8fo đếnf2CTon lúcqYaSMb 8fđó lqYaSMbại ngãArbXLG đf2CTonau khôf2CTonng đứArbXLGng dậy8f nổi.

Phương NArbXLGam ArbXLGquyết địnhqYaSMb khf2CTonông cùng t8fiểu nhf2CTona đầuf2CTon thảoArbXLG luậArbXLGn việ8fc nàyf2CTon nữqYaSMba, dùqYaSMb sqYaSMbao Maf2CTonnh ManqYaSMbh qYaSMbmới mườiArbXLG cqYaSMbhín, 8fcòn 8fchưa tốt n8fghiệp đ8fại họArbXLGc, việ8fc yêf2CTonu đưqYaSMbơng kế8ft 8fhôn ArbXLGcòn rấqYaSMbt sớm,f2CTon ArbXLGnói tf2CTonránh sanqYaSMbg 8fđề f2CTontài khác: "NgqYaSMbhe HqYaSMbiểu Phon8fg f2CTonnói, f2CToncon thArbXLGam ArbXLGgia Câf2CTonu lqYaSMbạc bqYaSMbộ lf2CToneo núi,ArbXLG thếArbXLG nào?8f Có c8fần f2CToncô f2CTontài tqYaSMbrợ mf2CTonột chArbXLGút tàqYaSMbi c8fhính ha8fy không?"

Mắt MqYaSMbanh ManArbXLGh f2CTonsáng qYaSMblên vội8f vàn8fg gật đầu:f2CTon "Dạ!qYaSMb Cần8f, cầ8fn, côArbXLG f2CTonlà tqYaSMbốt nhấf2CTont!" PhươngqYaSMb f2CTonNam qYaSMbvỗ vỗf2CTon khqYaSMbuôn mặf2CTont nhỏ nhắnqYaSMb 8fđỏ bừArbXLGng của8f cqYaSMbon bé:f2CTon "NhócqYaSMb nịnhqYaSMb hqYaSMbót, tráqYaSMbch s8fao bArbXLGà nộif2CTon nóiqYaSMb cf2CTonon lArbXLGà tiểu ArbXLGtham ti8fền, tqYaSMbiền mừng8f t8fuổi hqYaSMbàng 8fnăm cqYaSMbủa 8fcon, họArbXLGc bổng,8f ArbXLGđi đâqYaSMbu hếtqYaSMb rồf2CToni, cũng k8fhông thấy8f cof2CTonn mu8fa f2CToncái gì."

Manh Maf2CTonnh cArbXLGhu m8fiệng: "Đâyf2CTon làf2CTon đồ cướiArbXLG c8fủa ngArbXLGười qYaSMbta, khônArbXLGg thểf2CTon độnArbXLGg vf2CTonào, chuẩnqYaSMb 8fbị cArbXLGho tqYaSMbương f2CTonlai sốngqYaSMb cùng8f ArbXLGKi ca ArbXLG ca." Phươn8fg 8fNam bậtqYaSMb cưArbXLGời: "N8fghĩ đArbXLGến qYaSMblâu dàiqYaSMb f2CTonthật nhỉ,f2CTon cqYaSMbon sợf2CTon ArbXLGcòn thiếu f2CTonnhiều tiArbXLGền saoqYaSMb, yqYaSMbên tâm,f2CTon đqYaSMbồ cướiArbXLG tươngqYaSMb qYaSMblai c8fô f2CTonra cqYaSMbho coArbXLGn, ArbXLGmuốn qYaSMbbao nqYaSMbhiêu có bấf2CTony nhiêu.f2CTon" MaqYaSMbnh Maf2CTonnh lắArbXLGc đầu:f2CTon "ArbXLGCô thươf2CTonng co8fn, cqYaSMbon bi8fết, qYaSMbNhưng con qYaSMbmuốn tựArbXLG m8fình để8f dArbXLGành 8ftiền, dùnArbXLGg nqYaSMbăng lqYaSMbực củArbXLGa mìnqYaSMbh f2CTonkiếm ArbXLGtiền, f2CTonKi ArbXLGca c8fa cũnf2CTong như qYaSMbthế, f2CTonanh ấyf2CTon ch8fo tArbXLGới bâArbXLGy giờ8f cũnf2CTong khôf2CTonng lấArbXLGy củaArbXLG f2CToncô ArbXLGchú mộtArbXLG đồArbXLGng nào,8f nếu8f f2CToncon gảqYaSMb cho af2CTonnh ấy,qYaSMb f2CTonphải tônArbXLG trọnArbXLGg anqYaSMbh ấy."

Phương 8fNam thởArbXLG ArbXLGdài: "8fTiểu nha ArbXLG đầu, cqYaSMbon hàqYaSMbnh đArbXLGộng đif2CTonên rồ8f aqYaSMb! ĐếnqYaSMb đây8f, nóf2CToni cArbXLGho c8fô ngqYaSMbhe, Cf2CTonâu lạcArbXLG bf2CTonộ ArbXLGleo núArbXLGi các cArbXLGon qYaSMbcó hArbXLGoạt qYaSMbđộng gì..."

Phương Man8fh ArbXLGManh không8f nghĩf2CTon mình f2CTon hành đ8fộng điênArbXLG rArbXLGồ, ArbXLGvì côqYaSMb thf2CToních PhùnqYaSMbg 8fKi, khf2CTonông cf2CTonó đạArbXLGo lArbXLGý, kf2CTonhông cqYaSMbó nguy8fên nhân, 8fcô chỉf2CTon biqYaSMbết, côf2CTon muốn8f gảqYaSMb f2CToncho f2CTonanh, ArbXLGcùng aArbXLGnh qYaSMbcả đf2CTonời bêf2CTonn nhaqYaSMbu, cf2CTonô khôngf2CTon ArbXLGbiết đâyf2CTon là cốArbXLG chấp,ArbXLG hf2CTonay làArbXLG tì8fnh yêuArbXLG củf2CTona cô.

"Phương MArbXLGanh MaArbXLGnh!" Manh ManqYaSMbh ArbXLGtừ 8ftrong lớpqYaSMb qYaSMbhọc điArbXLG rArbXLGa, lqYaSMbiền tArbXLGhấy ở8f đqYaSMbối diệnqYaSMb mộtf2CTon nqYaSMbam sin8fh lớp8f 8ftrên đứng qYaSMbdưới ánf2CTonh m8fặt trqYaSMbời, mặ8fc dùArbXLG bên8f ngf2CTonười ManArbXLGh MaArbXLGnh chf2CTonưa qYaSMbtừng thi8fếu quf2CTona na8fm qYaSMbsinh đ8fiển trai, nhf2CTonưng SàArbXLGi TqYaSMbử HiqYaSMbên vẫnf2CTon làmqYaSMb Man8fh MaArbXLGnh kf2CToninh diễmf2CTon mf2CTonột trf2CTonận nhqYaSMbư cũ.

Sài T8fử f2CTonHiên làArbXLG đànf2CTon f2CTonanh n8făm bf2CTona, cũnf2CTong liên tụqYaSMbc qYaSMblà trợArbXLG giảArbXLGng b8fa f2CTonnăm, d8fanh tiArbXLGếng nhArbXLGư f2CToncồn, qYaSMbvô cùnf2CTong tqYaSMbài gArbXLGiỏi, người nf2CTongưỡng mộ8f vôqYaSMb ArbXLGsố, nhArbXLGân vArbXLGật tif2CTonnh an8fh cf2CTonủa trườn8fg Luật,8f c8fũng làqYaSMb nqYaSMbhóm tArbXLGrưởng củaArbXLG ArbXLGCâu lạc bộArbXLG le8fo núi.

Lúc trqYaSMbước MaArbXLGnh ManqYaSMbh lựaArbXLG cqYaSMbhọn 8fCâu 8flạc bộ lf2CToneo núi,f2CTon hqYaSMboàn toArbXLGàn làf2CTon ArbXLGvì thích8f vậArbXLGn độngArbXLG leqYaSMbo nArbXLGúi, MqYaSMbanh MArbXLGanh tf2CTonhích cf2CTonái loạqYaSMbi cảm giáqYaSMbc chi8fnh pqYaSMbhục nú8fi c8fao nàyArbXLG, cqYaSMbó mf2CTonột loạiqYaSMb thỏqYaSMba mãnqYaSMb qYaSMbcực hạnf2CTon, tựqYaSMba nh8fư f2CToncha cô nói,8f đứqYaSMbng 8fở ArbXLGđỉnh nú8fi f2CTonnhìn xuống,f2CTon thi8fên quqYaSMbân vạnqYaSMb 8fmã đề8fu ở8f qYaSMbdưới chân.

Cha côf2CTon lArbXLGà 8fquân nhânqYaSMb, xứng8f vớif2CTon danh ph8fận quâArbXLGn f2CTonnhân, mArbXLGang quâqYaSMbn hà8fm tqYaSMbướng quânArbXLG, 8fmẹ từng8f f2CTonnói qqYaSMbua nhf2CToniều lqYaSMbần, qYaSMbnếu hiện t8fại làf2CTon th8fời kì8f chif2CTonến tranhqYaSMb, qYaSMbcha cqYaSMbô khẳngf2CTon địnhArbXLG s8fẽ rArbXLGa chiếnf2CTon trườngqYaSMb cqYaSMbhém g8fiết, nam nhqYaSMbi f2CTonlà qYaSMbphải ArbXLGra rqYaSMboi giụcArbXLG ngqYaSMbựa, đánhqYaSMb đônArbXLGg dẹp8f bắArbXLGc, đâf2CTony ArbXLGlà kiểf2CTonu người8f cArbXLGủa chArbXLGa qYaSMbcô, cũng lqYaSMbà củ8fa f2CTonKi cArbXLGa ca.

Cha cf2CTonô manqYaSMbg ArbXLGdòng ArbXLGmáu qArbXLGuân nhân, tronf2CTong ArbXLGthân thể8f cqYaSMbô cf2CTonũng cóf2CTon, nhqYaSMbưng mqYaSMbà qYaSMbso sá8fnh với8f ArbXLGKi f2CTonca qYaSMbca, lạiArbXLG bé8f nhỏ8f khArbXLGông đáng kể8f, nghqYaSMbĩ qYaSMbmông luArbXLGng, MqYaSMbanh MaArbXLGnh qYaSMbphục h8fồi ArbXLGtinh thầqYaSMbn 8flại, cqYaSMbó cqYaSMbhút khôngqYaSMb kiênqYaSMb nhẫn nhìnArbXLG f2CTonqua SàqYaSMbi TửqYaSMb Hiên.

Lúc trướcqYaSMb tf2CTonhật khôf2CTonng biế8ft nhóArbXLGm trưởng Câ8fu lạc8f bộf2CTon le8fo nArbXLGúi f2CTonchính là8f 8fvị t8frợ gqYaSMbiảng danqYaSMbh qYaSMbtiếng nhArbXLGư cqYaSMbồn nàyArbXLG, nếu biết,f2CTon cArbXLGô 8fsẽ qYaSMbtrốn xf2CTona tá8fm thước,ArbXLG tronqYaSMbg mắtf2CTon cô8f hiArbXLGện lênArbXLG vẻf2CTon kqYaSMbhông ki8fên nhẫn,qYaSMb SqYaSMbài Tử Hiênf2CTon 8fcũng khô8fng xf2CTonem nhẹ.

Có đôif2CTon kh8fi SArbXLGài f2CTonTử Hif2CTonên thựcf2CTon cảm thấy,8f PhươqYaSMbng ManqYaSMbh ArbXLGManh f2CTonlà ôngqYaSMb trời8f f2CToncố ýf2CTon pháArbXLGi xuốngArbXLG trừf2CTonng pArbXLGhạt anArbXLGh, ArbXLGtrừng phạt anh8f mArbXLGấy qYaSMbnăm nf2CTonay mắt8f ca8fo hơnArbXLG đầu,qYaSMb ArbXLGlần đầArbXLGu tf2CToniên n8fhìn thấArbXLGy MqYaSMbanh Mf2CTonanh, anqYaSMbh liền qYaSMb chấn động,ArbXLG áf2CTono thuf2CTonn ArbXLGquần qYaSMbjean 8fđơn qYaSMbgiản trArbXLGên ngườiArbXLG cô,qYaSMb cũArbXLGng có8f thể8f tArbXLGỏa ArbXLGra một loại8f qYaSMbxinh qYaSMbđẹp khqYaSMbông thf2CTonể ArbXLGbỏ qqYaSMbua, cô8f đẹpArbXLG khiArbXLGến ánqYaSMbh mf2CTonặt trờiqYaSMb thqYaSMbáng chíf2CTonn lúcf2CTon ấy 8f cũng nhf2CTonạt 8fđi rấArbXLGt n8fhiều, ArbXLGmà qYaSMbđón ng8fười mới8f đếf2CTonn bằngArbXLG một8f khúcqYaSMb f2CTonđàn cel8flo (đàn violon8fg loạiqYaSMb lớ8fn) 8fchuyên nghqYaSMbiệp liArbXLGnh động,8f gầnqYaSMb nhf2CTonư qYaSMbgây ngỡ8f ngànArbXLGg tấtArbXLG cả8f f2CTonthầy trò ở8f đây.

[ Bf2CTonạn ArbXLGđang đọqYaSMbc truyệ8fn tf2CTonại alobqYaSMbooks.vn ]

Yêu qYaSMbcô g8fái nf2CTonhư vậy,qYaSMb dườArbXLGng nhf2CTonư rf2CTonất df2CTonễ dàng, Sài8f qYaSMbTử Hf2CToniên cũngArbXLG khArbXLGông ng8foại 8flệ, f2CTonSài Tửf2CTon f2CTonHiên lập8f lớpf2CTon họcf2CTon le8fo núi8f, làArbXLG chiêu bàf2CToni của8f CâuArbXLG lạf2CTonc b8fộ, f2CTontuy rằngf2CTon khô8fng thểArbXLG ArbXLGnói khô8fng qYaSMbhấp 8fdẫn 8fnữ sinf2CTonh, nhưngqYaSMb đối vớiqYaSMb ArbXLGthể chấ8ft có8f yêuqYaSMb ArbXLGcầu rArbXLGất cqYaSMbao, bArbXLGởi vậy,8f mặ8fc ArbXLGdù cqYaSMbó Sf2CTonài T8fử HiqYaSMbên ArbXLG- mộtArbXLG đại sArbXLGoái f2CTonca hấpArbXLG dẫnqYaSMb qYaSMbnhư vArbXLGậy, hộiqYaSMb vif2CTonên thArbXLGu vàoArbXLG hànf2CTong nămqYaSMb f2CToncũng k8fhông nqYaSMbhiều, mArbXLGà Manh M8fanh vàoArbXLG l8fại tươngArbXLG qYaSMbđối 8fdễ dàng.

Sài ArbXLGTử qYaSMbHiên 8fkhông khỏi8f ArbXLGtự giễu,f2CTon qYaSMbthì ra mf2CTonình cArbXLGũng cóqYaSMb lú8fc lấy8f việf2CTonc côArbXLGng mArbXLGưu tíArbXLGnh ArbXLGviệc tqYaSMbư nhf2CTonư vậy,8f 8fnhưng qYaSMbSài f2CTonTử Hiênf2CTon rất f2CTonnhanh liArbXLGền qYaSMbphát hiệnArbXLG, cqYaSMbho d8fù Ma8fnh MArbXLGanh vqYaSMbà anqYaSMbh sArbXLGinh f2CTonhoạt trf2CTonong cùArbXLGng Câ8fu lạc bộ,8f f2CTonanh cũf2CTonng khqYaSMbông 8fchiếm nf2CTonhiều ưu8f tqYaSMbhế lắ8fm, pf2CTonhải ArbXLGnói, f2CTonPhương ManArbXLGh Maf2CTonnh qYaSMbđối đãi qYaSMb với ArbXLGtất cArbXLGả na8fm siqYaSMbnh the8fo đuổArbXLGi c8fô cũnqYaSMbg không8f kqYaSMbhác gf2CTonì nf2CTonhau, ba8fo gồmqYaSMb f2CToncả qYaSMbanh, một nămArbXLG trô8fi qf2CTonua, f2CTonnam ArbXLGsinh khácArbXLG dArbXLGo Maf2CTonnh Ma8fnh đốqYaSMbi 8fxử lạqYaSMbnh nhạtf2CTon, đArbXLGều lùif2CTon x8fa trăm bước,f2CTon chỉf2CTon có8f SàArbXLGi TArbXLGử H8fiên t8fhủy cArbXLGhung bám8f riếtqYaSMb khôf2CTonng tha.

Sài TqYaSMbử HiêArbXLGn đif2CTon tới,ArbXLG đ8fưa qYaSMbtay mArbXLGuốn đỡ cặpqYaSMb sáqYaSMbch tr8fên 8fvai ManArbXLGh MaArbXLGnh, bf2CTonị Man8fh MaqYaSMbnh cqYaSMbười tủmqYaSMb tỉmArbXLG trán8fh r8fa: 8f"Đàn anh 8f à, eqYaSMbm f2CTontự mìnhf2CTon ArbXLGmang được,ArbXLG qYaSMbem cũngf2CTon kArbXLGhông muốf2CTonn bịf2CTon ngưArbXLGời hậnqYaSMb vf2CTonì đượcArbXLG đArbXLGàn aqYaSMbnh ngưỡng f2CTon mộ đâu."

Sài Tửf2CTon Hiê8fn ArbXLGkhông cf2CTonho làf2CTon phải,8f qYaSMbrất có p8fhong độ8f cưf2CTonời cười:8f "An8fh đếqYaSMbn thArbXLGông 8fbáo 8fvới 8fem, cuốf2CToni tuqYaSMbần nàqYaSMby Câf2CTonu ArbXLGlạc bộ lf2CToneo nqYaSMbúi ArbXLGcó hoạqYaSMbt độngf2CTon, địa8f đif2CTonểm tậArbXLGp hArbXLGợp cArbXLGó h8fơi xa8f, anArbXLGh sẽArbXLG 8flái ArbXLGxe đf2CTonến đón em!"

Manh Manf2CTonh nf2CTonghiêng đầArbXLGu nhìf2CTonn anqYaSMbh, ánh mắqYaSMbt sán8fg lênqYaSMb nhf2CTonư ArbXLGngọc, qYaSMblàm qYaSMbSài TửqYaSMb HiênArbXLG cóqYaSMb ArbXLGmột chf2CTonút 8fthất 8fthần: "ArbXLGĐàn 8fanh à, chỉ8f sốArbXLG ArbXLGthông qYaSMbminh qYaSMbcủa qYaSMbem tArbXLGhấp nqYaSMbhư vqYaSMbậy sf2CTonao, an8fh nóiqYaSMb ch8fo eqYaSMbm biếqYaSMbt f2CTonđịa điểm8f 8ftập hợp qYaSMblà ArbXLGđược, qYaSMbem sẽArbXLG bảoqYaSMb anqYaSMbh hf2CTonọ đưaqYaSMb đi."

Tác gf2CToniả f2CToncó lf2CTonời mu8fốn nf2CTonói: bf2CTonạn bf2CTonè cùng8f nghiệp văf2CTonn chươqYaSMbng, thíqYaSMbch nhìArbXLGn tArbXLGhấy: 《f2CTon ArbXLGvăn chươnf2CTong nhưqYaSMb thểf2CTon cqYaSMbấy ArbXLGcày, mùf2CToni 8fhoa thảf2CTono luậnqYaSMb quaf2CTonnh năf2CTonm được mù8fa 》