You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 181CgRg: NÀNMJ2JG ojpYLÀ AI? 

yJEWHai CgRgngười cứCgRg ojpYnhư tyJEWhế, vuojpYi đùaMJ2J ầmojpY ĩMJ2J mCgRgột pyJEWhen, MJ2Jăn chMJ2Jút đồMJ2J ojpYăn, CgRgliền MJ2Jôm lMJ2Jấy nhauyJEW, MJ2Jtừ từojpY ngủ. 

Đang CgRgmơ mSniQàng, nghCgRge đưyJEWợc mộtSniQ tiếyJEWng gọiSniQ, ojpYY SniQY mCgRgở hCgRgai mắtSniQ ojpYra, nCgRgghe đượcSniQ KhâuCgRg TMJ2Jrạch đyJEWang nhỏCgRg giọCgRgng MJ2Jnói ojpYmơ, nhSniQắm chặojpYt MJ2Jmi mắojpYt ruyJEWn rojpYẩy, CgRgtoàn thojpYân lSniQạnh băng. 

ThấSniQy áojpYc mộng?SniQ NànyJEWg ojpYnhìn thMJ2Jấy bêojpYn gốiyJEW cóojpY mộyJEWt khăyJEWn tojpYay tCgRgrắng tinCgRgh, nộiMJ2J yJEWtâm dâCgRgng lyJEWên MJ2Jmột trậyJEWn ấmojpY áCgRgp, nhiềuMJ2J SniQnăm quaSniQ, hắnCgRg vẫnyJEW dojpYuy SniQtrì thóojpYi qojpYuen ojpYnày, vSniQì trCgRgước đâojpYy nàngSniQ vẫnyJEW tCgRghường hMJ2Jay SniQmơ thấMJ2Jy nyJEWhững giojpYấc mộCgRgng MJ2Jkì quái. 

CCgRgầm tCgRgi quyêSniQn, ojpYnhẹ nCgRghàng chàyJEW CgRglau mồyJEW hôMJ2Ji trCgRgên trMJ2Ján hắn,CgRg độyJEWt nhiojpYên, nghCgRge đượcyJEW mojpYột câu,ojpY lMJ2Jàm nànCgRgg dừngCgRg MJ2Jlại độSniQng tác. 

“NgojpYân Nhi……”ojpY HắnMJ2J SniQrun rẩy,SniQ hayJEWi tSniQay nắmyJEW chặt. 

NgânMJ2J NojpYhi, CgRglại ojpYlà NgojpYân NSniQhi, ojpYrốt CgRgcuộc NgâCgRgn NSniQhi làCgRg aiCgRg? NCgRgàng thùyCgRg CgRghạ mMJ2Ji mắt,yJEW haojpYi taojpYy nắmSniQ chặtyJEW tMJ2Ji MJ2Jquyên, cắnojpY cắnyJEW mCgRgôi, khôngyJEW MJ2Jrõ MJ2Jvì sayJEWo tronCgRgg miCgRgệng bọnyJEW họojpY gSniQọi đềyJEWu làyJEW NojpYgân Nhi. 

ojpYKhâu TrạchMJ2J MJ2Jtừ nhỏMJ2J cùMJ2Jng nSniQàng MJ2Jlớn lênMJ2J, ngoạiMJ2J trừCgRg nàSniQng, rấtojpY MJ2Jít ojpYkhi tyJEWiếp xúCgRgc vSniQới nữSniQ tử,CgRg nhMJ2Jư vậyojpY, troojpYng miệngSniQ hắn,SniQ ‘NgâCgRgn NMJ2Jhi’ nojpYày lạiSniQ từojpY đyJEWâu mMJ2Jà đến? 

CònCgRg vềCgRg MJ2Jphần MCgRgẫn HMJ2Jách yêojpYu nam……yJEW HắCgRgn cònojpY từMJ2Jng ojpYgọi ojpYmình ojpYlà “NgânSniQ NyJEWhi”, làMJ2Jm nàngMJ2J nghMJ2Ji nyJEWgờ rằngCgRg, phyJEWải chăyJEWng nàMJ2Jng SniQta SniQcùng nànMJ2Jg, cCgRgùng SniQSầm NhojpYi, pojpYhải cojpYhăng MJ2Jđều cóMJ2J yJEWchung mộCgRgt bộojpY dángCgRg SniQhay không? 

“NgâMJ2Jn CgRgNhi, khôCgRgng cầnojpY rojpYời đi……”MJ2J LúcCgRg MJ2Jnày, KhyJEWâu SniQTrạch rMJ2Jốt cuộcojpY khôngCgRg ápojpY cojpYhế đượMJ2Jc SniQnội tâmCgRg CgRgsợ hãiSniQ, hyJEWô tSniQo mộtCgRg tiếSniQng rồiSniQ yJEWngồi bậtojpY SniQdậy, mởojpY MJ2Jmi mắt,CgRg CgRghạ xojpYuống mộyJEWt giọMJ2Jt thanyJEWh lệ. 

“SniQChàng thấyyJEW MJ2Jác mộng.”ojpY ojpYY yJEWY ônyJEW nhyJEWu yJEWnói, cCgRghà SniQlau sạyJEWch sojpYẽ nướcMJ2J mắtSniQ cyJEWủa hắn. 

TỉnhMJ2J táojpYo lSniQại, hắnMJ2J đMJ2Jột nhMJ2Jiên cyJEWhế tryJEWụ cojpYổ taSniQy nàSniQng, sắcCgRg mSniQặt cóyJEW chútyJEW sốojpYt ruMJ2Jột, cũngCgRg maCgRgng thojpYeo mộtMJ2J tiojpYa lSniQạnh CgRgnhư băng: 

“yJEWTrẫm, vCgRgừa rồiMJ2J nMJ2Jói cáyJEWi gCgRgì, nàojpYng cojpYó yJEWnghe đượcCgRg hayJEWy không!” 

NCgRggay lSniQúc từSniQ ojpYtrong mộyJEWng CgRgtỉnh lại,ojpY hắnyJEW tựaSniQ hồMJ2J yJEWhô CgRglên mMJ2Jột tiếng,CgRg nhưngojpY SniQmà, lạyJEWi MJ2Jkhông dámMJ2J yJEWxác địnMJ2Jh, chínhyJEW mìnhCgRg rốtCgRg cyJEWuộc cóSniQ thốMJ2Jt CgRgthành tojpYiếng hMJ2Jay không. 

NànCgRgg, rốtyJEW cuộcCgRg cojpYó nghSniQe MJ2Jđược cáMJ2Ji gSniQì haMJ2Jy không? 

“MJ2J……” NàyJEWng quyMJ2Jệt SniQmi, nhìnSniQ thyJEWoáng qMJ2Jua yJEWcổ tojpYay bịojpY hắnCgRg ojpYbóp chặt,CgRg thoángyJEW đCgRgau đớnSniQ, “CáiojpY gìyJEW cũngMJ2J khôngCgRg ngyJEWhe đMJ2Jược, cMJ2Jái gojpYì yJEWchàng cũnojpYg ojpYkhông cóojpY nói.” 

VojpYì NojpYgân NhojpYi, hắyJEWn thếMJ2J nhưnCgRgg SniQlại thươCgRgng tổnCgRg mìnhyJEW màyJEW ojpYkhông biếtCgRg, xeCgRgm rojpYa, nữMJ2J tửMJ2J yJEWnày ởSniQ troCgRgng lònyJEWg hắojpYn cóojpY mộtCgRg vịSniQ tríSniQ vôMJ2J cyJEWùng quayJEWn yJEWtrọng, CgRgnghĩ đếCgRgn đây,SniQ CgRglòng CgRgcủa nàCgRgng độtojpY nhiêojpYn đauyJEW đớn,yJEW chuSniQa xótSniQ khôMJ2Jng thôi. 

“CáiyJEW gMJ2Jì cũnSniQg chưMJ2Ja nói…CgRg…” HắnyJEW nCgRghẹ nhàngCgRg hojpYư ryJEWa mộtyJEW hơSniQi, mayJEWy SniQmắn, cuốiCgRg cùnojpYg MJ2Jkhông làmCgRg chCgRgo nàngMJ2J nCgRgghe được. 

“CgRgTa đSniQi pMJ2Jhân pojpYhó nyJEWữ hojpYộ vệMJ2J đCgRgem đồyJEW ăyJEWn SniQtiến vMJ2Jào, đMJ2Jã trưyJEWa ojpYrồi, cũngSniQ nêyJEWn ănojpY mộyJEWt chútCgRg gì.”yJEW NànyJEWg tojpYhùy ojpYhạ SniQmi yJEWmắt, đemSniQ yJEWti quyMJ2Jên đểCgRg yJEWvào tCgRgrong taMJ2Jy hắn,MJ2J xoCgRgay ngườiMJ2J xuốngSniQ giườyJEWng, mặSniQc CgRgquần áoMJ2J ojpYđi rồSniQi MJ2Jđi rSniQa ngoài. 

TrướcCgRg cửa. 

“HoàngojpY phCgRgi, yJEWHoàng ThượngCgRg cóCgRg phảiojpY lyJEWại CgRgthấy ácMJ2J mộCgRgng SniQhay khônCgRgg, CgRgsao lạiCgRg lSniQớn tiếyJEWng nojpYhư thế.”SniQ mCgRgột MJ2Jnữ hMJ2Jộ vệSniQ cojpYanh gMJ2Jiữ CgRgở cửa,yJEW nSniQhỏ giọngyJEW hỏi. 

ojpY“Không có.”SniQ NyJEWàng thảnCgRg nhCgRgiên lSniQắc đầSniQu, dặnCgRg dCgRgò nojpYàng chuẩCgRgn CgRgbị mojpYột ítSniQ thojpYực vậtCgRg tahCgRgnh đojpYạm, MJ2Jtránh chyJEWo miệngMJ2J vếtMJ2J thươCgRgng cònMJ2J cMJ2Jhưa khỏiojpY hẳnMJ2J bịMJ2J cươngSniQ lênSniQ, kyJEWhó ojpYkhép miệng. 

Nữ hộMJ2J vệCgRg lĩyJEWnh mệnhSniQ myJEWà yJEWđi, SniQY SniQY nyJEWhìn tojpYheo tSniQhân ảojpYnh củaSniQ nMJ2Jàng, vụnyJEWg trộSniQm nMJ2Jhẹ ojpYnhàng tojpYhở CgRgra, SniQmay mắnCgRg nàngyJEW MJ2Jta đSniQè ojpYthấp thanyJEWh âm. 

NhưCgRgng mà,MJ2J vừaSniQ qyJEWuay ngườiCgRg lạMJ2Ji, lạiCgRg nhìnojpY thMJ2Jấy khyJEWuôn mặtMJ2J cứnojpYg ngMJ2Jắc cSniQủa hắn,yJEW lạnhCgRg lùngCgRg nghCgRgễ nMJ2Jàng, yJEWkhông cóSniQ myJEWở myJEWiệng, tSniQrầm mặCgRgc xoayJEWy ngườiyJEW yJEWxốc lSniQên bứcyJEW rèmSniQ cheCgRg, kSniQhập khiSniQễng đSniQi vào. 

NànyJEWg cũngMJ2J bướcMJ2J nMJ2Jhanh đuổiojpY kịp,SniQ SniQcẩn thậnyJEW giúpyJEW đỡ. 

“NàngSniQ cCgRgái gìyJEW đyJEWều nghCgRge được,SniQ SniQvì sayJEWo khôSniQng hojpYỏi trẫm?ojpY” HắnyJEW tojpYận lựcMJ2J kSniQhống cMJ2Jhế ojpYâm điệuMJ2J cMJ2Jủa cMJ2Jhính mìnhojpY, khMJ2Jó tráSniQnh kMJ2Jhỏi ruCgRgn run. 

“Các ngườiojpY, aojpYi cũnyJEWg MJ2Jkhông muốnSniQ MJ2Jnói cojpYho CgRgta biết,yJEW tCgRga hSniQỏi thìCgRg sẽMJ2J cóojpY đápMJ2J yJEWán sao?” 

ChuojpYa sCgRgót cSniQười, nànMJ2Jg giúpCgRg yJEWđỡ hắnyJEW SniQngồi xuốojpYng giCgRgường, vMJ2Jết thưyJEWơng kSniQhông ojpYcòn chyJEWảy myJEWáu, CgRgmay mắn,yJEW CgRgdược hiMJ2Jệu nCgRgày cojpYó vẻSniQ hữyJEWu hiCgRgệu, CgRgcó thểSniQ cầmojpY máu,ojpY nhưngyJEW MJ2Jmà, lêyJEWn màySniQ lạiojpY MJ2Jrất SniQchậm, chỉSniQ cCgRgó mộtojpY lớpyJEW mỏngojpY, tựayJEW nojpYhư cyJEWhỉ độngMJ2J mạnMJ2Jh myJEWột chMJ2Jút sẽMJ2J ojpYlại MJ2Jvỡ ra. 

MojpYím môMJ2Ji, hắSniQn nhẹSniQ nhànCgRgg nắojpYm lấyojpY bàyJEWn SniQtay nCgRghỏ béSniQ, MJ2Jđôi mắojpYt nSniQhất thờiSniQ nyJEWhu hMJ2Jòa xuojpYống dưới,yJEW nSniQgăn ýCgRg cười. 

ojpY“Nàng muốojpYn CgRgbiết sao?” 

SniQÝ tứyJEW củaSniQ hắSniQn lCgRgà, cóMJ2J SniQthể nóSniQi cojpYho chyJEWính CgRgmình biết?MJ2J ojpYY MJ2JY ngạcyJEW nhiênSniQ ngẩnyJEWg đầu,SniQ đốiyJEW diệnyJEW ojpYvới tầMJ2Jm mắojpYt củaMJ2J hắn,MJ2J cMJ2Jó chútyJEW kSniQhông tyJEWhể tiMJ2Jn, rốyJEWt cụcyJEW hắnSniQ cũngCgRg chịuojpY mởCgRg miệngSniQ nóiyJEW cCgRgho mìyJEWnh biết. 

MộtojpY nCgRgữ SniQtử, yJEWvì saCgRgo cuSniQốn lấyMJ2J tâCgRgm củaSniQ hyJEWai nyJEWam nhân? 

“Nếu nhMJ2Jư phMJ2Jải miễnojpY cưỡSniQng, vềCgRg ojpYsau yJEWrồi ojpYhãy nói.”CgRg NojpYàng cóMJ2J thểyJEW nhojpYìn rojpYa đưojpYợc, ojpYtrên SniQmặt hắnCgRg myJEWiễn cưMJ2Jỡng cườiSniQ vui. 

RútMJ2J haMJ2Ji CgRgtay rayJEW, nànSniQg đyJEWi ngănojpY tCgRgủ, lấySniQ mộojpYt lSniQọ dưyJEWợc lSniQại đây,CgRg ngồCgRgi SniQxổm xuốngMJ2J, cuốCgRgn ốngyJEW SniQquần củaSniQ hắnSniQ lêMJ2Jn, yJEWnhẹ nhànCgRgg MJ2Jmở yJEWlọ thuSniQốc rayJEW, SniQđổ ryJEWa SniQmột CgRgít bMJ2Jột màuyJEW trắngCgRg, cẩnSniQ tyJEWhận rắcyJEW lSniQên SniQvết thương. 

“NgâyJEWn NhMJ2Ji khônojpYg phojpYải ayJEWii kCgRghác, làSniQ nàng.” 

MJ2JHắn mởyJEW miyJEWệng yJEWnói, nhìnyJEW nàCgRgng ngạojpYc nCgRghiên, trừCgRgng lớnSniQ mắtCgRg hạyJEWnh nhojpYìn vàCgRgo khuyJEWôn mojpYặt bojpYình tCgRghản cyJEWủa chínhMJ2J mìSniQnh, nhấtMJ2J thMJ2Jời hìnojpYh thànSniQh CgRg2 ojpYtrạng CgRgthái đốiSniQ lập. 

“yJEWKhâu Trạch,SniQ cMJ2Jhàng khôSniQng phảiCgRg hồojpY đồyJEW rojpYồi chCgRgứ, tMJ2Ja lCgRgà MJ2JY CgRgY, khôngSniQ phCgRgải CgRgNgân ojpYNhi, tSniQừ CgRgnhỏ đếnojpY lớnojpY, tSniQa MJ2Jcũng chSniQưa từngyJEW ngSniQhe tháiyJEW hoàSniQng TháiCgRg HậuyJEW nhojpYắc SniQtới hayJEWy baCgRgn ojpYcho tCgRga tụcCgRg ojpYdanh này,CgRg chCgRgàng đangojpY nojpYói gojpYiỡn pMJ2Jhải khôngMJ2J?” NàojpYng SniQnột nộojpYt nóiyJEW, nhojpYìn yJEWbiểu tìojpYnh trênCgRg mặtojpY hojpYắn nghyJEWiêm túcojpY MJ2Jmà thoángSniQ rSniQung mình. 

TuCgRgấn CgRgmi ojpYkhinh loojpYng, MJ2Jhắn nhyJEWu nyJEWhu yJEWhuyệt tháiCgRg dyJEWương, tấtCgRg nhCgRgiên lSniQà biếtSniQ được,MJ2J mìnhSniQ nóyJEWi nojpYhư CgRgvậy sẽyJEW làmSniQ cMJ2Jho nàngSniQ khôojpYng CgRgrõ ojpYràng, nhCgRgưng nếMJ2Ju yJEWcứ iyJEWm lSniQặng, chỉojpY sợ,MJ2J hắnMJ2J sẽCgRg bCgRgị hCgRgiểu lầm,MJ2J tyJEWrở thànhCgRg MJ2Jhoa tâSniQm naMJ2Jm tử. 

“NàojpYng tMJ2Jhật SniQsự lojpYà NgSniQân yJEWNhi, khojpYông đúng,CgRg phyJEWải nóyJEWi, NojpYgân NyJEWhi lCgRgà nàojpYng, yJEWlà tênCgRg tyJEWrước đâyyJEW củaSniQ nàng.” 

MJ2Jđôi mắtyJEW mSniQàu SniQtím CgRgdần dầnCgRg chuyểnMJ2J thàSniQnh thMJ2Jâm ojpYthúy, yJEWyên lMJ2Jặng SniQnhìn dojpYung nhaMJ2Jn củMJ2Ja nSniQàng,… nCgRggũ quaCgRgn MJ2Jkhông đojpYồng dạng,MJ2J giốngyJEW nhSniQau, cSniQhỉ cSniQó mộtCgRg nụojpY ojpYcười ngọtojpY ngàoyJEW nhưMJ2J hyJEWoa lêSniQ ojpYđầu xuâyJEWn, còyJEWn cCgRgó liojpYnh hồn. 

“tên trưSniQớc đâyJEWy MJ2Jcủa ta?” 

Nàng cănCgRg bảnCgRg làojpY khônCgRgg hSniQiểu MJ2Jhắn đaCgRgng nMJ2Jói cáiojpY gìSniQ, “ChẳngCgRg lẽMJ2J, ojpYta tMJ2Jừng bịyJEW mojpYất MJ2Jtrí nhớ?”MJ2J NếuSniQ khônMJ2Jg, nhưojpY tyJEWhế nCgRgào lạSniQi khôMJ2Jng biếtyJEW trướcSniQ MJ2Jkia mSniQình kyJEWêu làSniQ ojpYNgân Nhi? 

HCgRgơn SniQnữa, CgRgcó đôMJ2Ji khojpYi, ánMJ2Jh mắojpYt hắMJ2Jn yJEWkhi nMJ2Jhìn nàngCgRg, dMJ2Jường SniQnhư khôMJ2Jng phảiCgRg SniQđang nhMJ2Jìn SniQnàng, màSniQ đanSniQg nhyJEWìn mộMJ2Jt nojpYgười khác. 

“Không phSniQải,” HắMJ2Jn CgRgnhẹ nyJEWhàng lCgRgắc đầu,MJ2J“Đó lSniQà têojpYn trCgRgong kiyJEWếp tMJ2Jrước củaCgRg nàng!” 

yJEWđôi mắtSniQ CgRgmàu tímyJEW lSniQộ yJEWra mSniQột cỗSniQ ojpYkỳ quSniQang kyJEWỳ dojpYị, trướcCgRg mMJ2Jắt tựaMJ2J hồMJ2J xSniQuất hiệnyJEW mCgRgột thâSniQn ojpYảnh xinyJEWh đẹpyJEW, thícCgRgh myJEWặc mCgRgột thCgRgân quầyJEWn áCgRgo đơyJEWn giản,yJEW mojpYàu hMJ2Joa lojpYê, bênojpY mojpYôi luônMJ2J yJEWcó ýojpY ojpYcười yJEWôn nhCgRgu, thườngMJ2J yJEWhay thâSniQn mậtSniQ ômMJ2J cáyJEWnh ojpYtay hMJ2Jắn, gọiSniQ “ViêmCgRg HMJ2Ji, ngươiMJ2J MJ2Jlà yJEWViêm SniQHi MJ2Jcủa NgMJ2Jân Nhi.” 

KiyJEWếp trướMJ2Jc? NàngMJ2J SniQrõ ràSniQng lCgRgà tMJ2Jừ SniQthế kỷojpY 2CgRg1 CgRgđến, bọnMJ2J MJ2Jhọ, cMJ2Jó pMJ2Jhải CgRglầm rồSniQi haSniQy khôngMJ2J? NàngyJEW cắyJEWn môiojpY dướMJ2Ji, độyJEWt nhiênMJ2J ojpYphát hiệnojpY, nàngCgRg thậtSniQ sợMJ2J hãojpYi loạiyJEW sojpYai lầmMJ2J này,CgRg nếSniQu yJEWnàng khCgRgông phojpYải ngườiyJEW màojpY SniQbọn họMJ2J cSniQhờ moMJ2Jng, vậyyJEW nàngSniQ nêyJEWn lSniQàm cáyJEWi ojpYgì bâyJEWy giờ? 

“MJ2Jkiếp trướcCgRg củaojpY taojpY, làMJ2J ngyJEWười CgRgnhư thếCgRg nào?”CgRg CgRgNàng nCgRgột CgRgnột SniQmở miệng,yJEW rấCgRgt lojpYà sợSniQ hãi. 

“lojpYà mSniQột ngườMJ2Ji mojpYà CgRg3 ngườyJEWi chyJEWúng tSniQa đềuyJEW ojpYhết lòngyJEW thươCgRgng yêu.” 

TiMJ2Jếng nMJ2Jói khànyJEW khàSniQn MJ2Jxuống, CgRgtựa CgRghồ cóSniQ chyJEWút nghẹnojpY ngàojpYo, kSniQý CgRgức xojpYa xưaMJ2J bấtyJEW cMJ2Jhợt trMJ2Jàn vềMJ2J, đaSniQu CgRgxót, nMJ2Jgọt ngojpYào, đaojpYn SniQxen vàoojpY nhau… 

Ba ngườyJEWi? NgoạiojpY tCgRgrừ ojpYhắn yJEWcùng MẫnSniQ HyJEWách yêMJ2Ju namCgRg, cònMJ2J cóyJEW CgRgai? NSniQàng MJ2Jgiật mình. 

SniQ“Vì sCgRgao, cácyJEW ngườiMJ2J biết,ojpY NgânMJ2J ojpYNhi nhấyJEWt địyJEWnh lyJEWà ta?”yJEW ĐâojpYy mớiSniQ lojpYà điểmCgRg yJEWmấu yJEWchốt ojpY, nàCgRgng SniQquả thựojpYc rấSniQt làMJ2J sợMJ2J hSniQãi, đáyJEWp ánojpY kSniQhông nojpYhư mìyJEWnh nghSniQĩ, lạiCgRg khôngCgRg thểSniQ khCgRgông hỏi. 

“ChỉojpY cầSniQn liếSniQc mắSniQt mộojpYt MJ2Jcái, ojpYta liềnyJEW cyJEWó ojpYthể nhậCgRgn yJEWra nàng.” 

yJEWHắn độtojpY nhiêyJEWn nởCgRg MJ2Jnụ ojpYcười, ánSniQh mMJ2Jắt vSniQụt SniQsáng, MJ2Jhai taCgRgy MJ2Jôm chầojpYm lấyMJ2J MJ2Jthiên hojpYạ ojpYbé nhỏ, 

SniQ“Cho dSniQù làCgRg hyJEWóa tCgRghành CgRgtro SniQbụi, SniQta cũojpYng CgRgcó ojpYthể nhậnCgRg rojpYa nàng.”MJ2J ÔmojpY MJ2Jvào trCgRgong lònMJ2Jg, quojpYyến luCgRgyến híCgRgt lCgRgấy hSniQương tCgRghơm ngSniQọt ngSniQào tMJ2Jrên nMJ2Jgười nàng. 

TrênMJ2J ngCgRgười nàngSniQ cũngyJEW pSniQhát rCgRga mojpYùi ojpYhoa lê……SniQ ĐộcojpY đáo,ojpY khyJEWông ojpYgì thaSniQy ojpYthế được,ojpY ojpYlà mùojpYi hưSniQơng cCgRgủa ojpYlinh hyJEWồn nàng! 

 

CHƯƠNG 182SniQ: CSniQẨN ojpYTHẬN MMJ2JIỆNG VẾTCgRg THƯƠNG

TojpYùy ýyJEW đểCgRg hMJ2Jắn ôyJEWm yJEWmình, SniQhai ngườiSniQ ojpYđột nhSniQiên MJ2Jim SniQlặng, nàyJEWng tojpYham luMJ2Jyến hơojpYi thởMJ2J SniQlành lạnhSniQ màyJEW thoảCgRgi máojpYi tSniQrong lòSniQng, tCgRgrong tiSniQm độtojpY nhiênSniQ MJ2Jtrở nSniQên ojpYbình thMJ2Jản, SniQmặc kệojpY sựyJEW tCgRgình ojpYnhư thSniQế nojpYào, hiệnCgRg tạiojpY, SniQhai ngườiMJ2J bọnojpY hyJEWọ chSniQỉ cojpYần ởyJEW cyJEWùng myJEWột chỗ,SniQ cáiojpY yJEWgì cCgRgũng kyJEWhông qojpYuan SniQtrọng, vojpYô luậyJEWn làojpY kiếSniQp trưojpYớc MJ2Jhay CgRglà kiSniQếp sau. 

“Nàng,yJEW khôngojpY MJ2Jmuốn bSniQiết chuyệnSniQ tìnMJ2Jh ởCgRg kiếCgRgp trướcyJEW sao?” 

Bàn CgRgtay CgRgto củyJEWa PhojpYù MJ2JVân KMJ2Jhâu TrMJ2Jạch ônSniQ yJEWnhu vuốtMJ2J vuốtSniQ lMJ2Jưng nàojpYng, giốngMJ2J MJ2Jnhư đanyJEWg vuốtCgRg vyJEWe coCgRgn ojpYmèo nhỏ,yJEW đôiyJEW mắojpYt màCgRgu CgRgtím thâmojpY MJ2Jý SniQliếc mắtojpY nhìMJ2Jn khuônyJEW mặCgRgt nhỏyJEW ojpYnhắn MJ2Jtrấn địnhojpY mộojpYt cái. 

“Ta khônCgRgg muốnojpY biết.” 

CgRgNàng chậmSniQ rãCgRgi CgRglắc đầu,ojpY tựaCgRg yJEWhồ, tMJ2Jừ vẻSniQ CgRgmặt củaojpY hắMJ2Jn cùnSniQg SniQMẫn ojpYHách ySniQêu naMJ2Jm, yJEWkiếp trướcyJEW SniQhẳn ojpYlà MJ2Jrất SniQlà pCgRghức yJEWtạp, nCgRgếu CgRglà nhưojpY tojpYhế, chyJEWính mìnhCgRg cănCgRg bảnojpY khôngCgRg mojpYuốn biết. 

“Cho dùyJEW nàojpYng muốnCgRg biếtojpY, ojpYhiện tạMJ2Ji cũnyJEWg ojpYkhông tSniQhể yJEWnói MJ2Jcho nàngMJ2J nghe.” 

HônojpY nhẹyJEW vànhojpY tCgRgai ojpYcủa nànMJ2Jg, hắnyJEW ônCgRg SniQnhu nói,ojpY ômojpY eMJ2Jo nhỏojpY, bojpYàn tayJEWy ojpYlại ojpYbắt ojpYđầu khônSniQg aojpYn phậnyJEW, xoyJEWa xojpYoa CgRgmềm mại. 

Nói cáMJ2Jch khác,yJEW SniQtừ SniQđầu tojpYới đuôiyJEW, hắnCgRg CgRgchỉ tínojpYh nyJEWói chojpYo nànCgRgg bMJ2Jấy nhiyJEWêu màojpY tSniQhôi? NàngMJ2J cháMJ2Jn nảnCgRg, đãojpY sớmyJEW byJEWiết naSniQm CgRgnhân nSniQày MJ2Jthật phCgRgúc hắc,CgRg gianCgRgg sơnojpY dễMJ2J đổSniQi bMJ2Jản tínMJ2Jh khóMJ2J dời,SniQ nhyJEWưng mà,yJEW nànojpYg MJ2Jlại thMJ2Jích hojpYắn nhưyJEW thếojpY, cóSniQ phảiSniQ nànyJEWg MJ2Jthích cuCgRgồng MJ2Jngược haojpYy không? 

“KhônMJ2Jg đưSniQợc, cojpYòn cSniQó ojpYchút đau.” 

KiyJEWnh ngạcCgRg nhMJ2Jìn bàSniQn tSniQay tyJEWo đãojpY tMJ2Jháo vạyJEWt yJEWáo trojpYước ngSniQực cojpYủa mìCgRgnh, nàSniQng thấMJ2Jp giọngyJEW ngănyJEW cảSniQn, sắcMJ2J SniQmặt hồCgRgng tươCgRgi, tựaojpY nhưMJ2J myJEWột quảCgRg táoyJEW chíMJ2Jn mọng. 

Tuấn mCgRgi myJEWột MJ2Jđiều, hắnSniQ tyJEWà ácCgRg nhMJ2Ju sSniQát, rấtMJ2J thojpYích CgRgxem MJ2Jbộ dáojpYng thẹMJ2Jn CgRgthùng CgRgcủa nàyJEWng, SniQbạc thCgRgần ojpYkhinh ojpYdương, cổMJ2J MJ2Jhọng ttojpYoát ojpYra cườiSniQ nhẹ. 

HưởojpYng thụojpY thâMJ2Jn CgRgmình dầnMJ2J dyJEWần mSniQềm mại,CgRg MJ2Jcả ngườiyJEW choàngyJEW lên. 

MJ2J“Miệng vCgRgết thương,SniQ cẩCgRgn thậnMJ2J miệSniQng MJ2Jvết thươngMJ2J củaCgRg chàng.” 

Nàng kinSniQh hojpYô CgRg, muốnojpY ojpYđứng dyJEWậy SniQxem cóojpY SniQđụng tớojpYi hMJ2Jay khôCgRgng, nyJEWhưng bịMJ2J hắnMJ2J ojpYôm chặojpYt, khônCgRgg dễojpY dànCgRgg buônojpYg ra. 

“KhôngCgRg cojpYó đụngSniQ tớyJEWi, cojpYhỉ cojpYần nànSniQg đSniQừng nháoMJ2J.” HắCgRgn MJ2Jđạm cười,ojpY khôngyJEW khỏiSniQ SniQbị phojpYản ứojpYng đángMJ2J yyJEWêu cCgRgủa CgRgnàng làojpYm CgRgấm CgRgáp cảojpY trMJ2Jái tim. 

“TrướcyJEW phảiCgRg băCgRgng CgRgbó lCgRgại, bằnSniQg khôSniQng thậojpYt sựojpY sẽojpY chạMJ2Jm vàojpYo vếtMJ2J thươnojpYg, thậtMJ2J vấtCgRg vojpYả mớojpYi khojpYép lạiCgRg. ChàMJ2Jng kyJEWhẳng địnhojpY yJEWsẽ trộmCgRg yJEWđi điojpY ojpYsát hổ,ojpY tojpYa CgRgmuốn cảnyJEW cũMJ2Jng cMJ2Jản khôngojpY được,SniQ MJ2Jnhanh lên,CgRg đểMJ2J tCgRga giúyJEWp CgRgchàng yJEWbăng bó.MJ2J” yJEWNàng cũngyJEW mặcSniQ kệSniQ nhiềuojpY nhCgRgư vậy,yJEW dCgRgùng sứMJ2Jc ngyJEWăn SniQtay ojpYhắn, cầmMJ2J bạcCgRgh bMJ2Jố sạchCgRg sojpYẽ sớmyJEW chuSniQẩn bịyJEW tyJEWốt baMJ2Jo bốMJ2J baMJ2Jo yJEWvây đyJEWi lên. 

MộtSniQ yJEWtay chốnSniQg MJ2Jkhuôn mặtMJ2J, hắnMJ2J iSniQm lSniQặng nhìnMJ2J khuyJEWôn mặSniQt ôMJ2Jn nhyJEWu, mojpYày liễCgRgu yJEWcong cMJ2Jong. MắtMJ2J tCgRgo yJEWtròn, troojpYng vCgRgeo, mSniQũi yJEWtinh xảo,CgRg cánMJ2Jh mMJ2Jôi đojpYỏ hồCgRgng, cănojpYg mọnojpYg, cCgRghỉ cầnojpY nhẹSniQ nhànojpYg khẽSniQ mởMJ2J MJ2Jra, tựayJEW nyJEWhư ojpYmột tryJEWái chínojpY nyJEWgon ngọMJ2Jt, ojpYlàm chSniQo ngườiojpY SniQta kMJ2Jìm lMJ2Jòng khôMJ2Jng đCgRgậu CgRgmuốn cắnSniQ MJ2Jmột ngụm. 

CgRgLưu lSniQoát cộCgRgt mộtMJ2J cáiojpY nơCgRg cCgRgon bướmCgRg, nojpYàng vỗCgRg yJEWvỗ tayJEWy ojpYđứng ojpYlên, nMJ2Jhìn thấyCgRg hắnyJEW nyJEWhìn ojpYchằm chojpYằm mình,yJEW cyJEWó yJEWchút yJEWmạc ojpYdanh kỳyJEW diSniQệu, chyJEWẳng lSniQẽ CgRglà mặyJEWt mìyJEWnh dínCgRgh cáCgRgi gMJ2Jì sao? 

“TrẫmSniQ syJEWẽ khôngyJEW trộojpYm đCgRgi sănSniQ hổ,”yJEW yJEWHắn độtyJEW nhiêojpYn yJEWnói,“Cho SniQnên sẽojpY kSniQhông bỏojpY lạyJEWi nnojpYàng mộyJEWt mình.” 

MJ2JHắn, hojpYiểu đượcMJ2J tojpYâm tyJEWư ojpYcủa nàngojpY. TronojpYg mMJ2Jắt MJ2JY SniQY lóSniQe MJ2Jra nhiềuCgRg yJEWtia sángyJEW maMJ2Jng SniQtheo SniQý cSniQười ônSniQ nhCgRgu, khyJEWông biCgRgết vCgRgì saoyJEW, hSniQiện tại,SniQ chỉSniQ CgRgcần ởMJ2J bênSniQ MJ2Jcạnh hắn,yJEW nànMJ2Jg lạiSniQ cyJEWó ojpYthể cảmCgRg nhậnMJ2J đưSniQợc thCgRgật yJEWsâu hCgRgạnh phúc. 

“Ân,yJEW vCgRgậy lyJEWúc SniQchàng đojpYi săMJ2Jn bạchSniQ hổSniQ phảiojpY mSniQang tMJ2Jheo ta.ojpY” NànMJ2Jg yCgRgêu cầu. 

SniQ“Nàng khôMJ2Jng thểojpY điyJEW, nCgRghiều nhấtSniQ chỉSniQ cóCgRg thểyJEW đSniQứng SniQở SniQxa xSniQa nhìn.” 

yJEWHắn ngCgRghĩ ojpYnghĩ, CgRgra quyếtyJEW địnSniQh nàyCgRg, cSniQhỉ MJ2Jcó ởojpY rấtCgRg ojpYxa nhyJEWìn, mớSniQi sẽMJ2J yJEWkhông tiếSniQn vào,CgRg cũyJEWng syJEWẽ cCgRgó nguyJEWy hiểm. 

“NhyJEWưng mà,CgRg tCgRgrên ngườiojpY ojpYta khôngojpY hyJEWề MJ2Jcó thươyJEWng tổMJ2Jn, ngươiyJEW xeyJEWm, trừojpY bỏyJEW bịSniQ ngườiyJEW nàSniQo đóojpY CgRglưu lạiCgRg mộtojpY đốnojpYg ojpYxanh CgRgtím, SniQtrên ngườiojpY vếtSniQ thCgRgương nojpYào MJ2Jcũng kCgRghông có.” 

ojpYNàng yJEWleo lênyJEW ojpYgiường, CgRgkéo tCgRgay áojpYo lêCgRgn, lộSniQ yJEWra dấMJ2Ju hônCgRg ngâyJEWn cCgRghi cojpYhit trCgRgên cánhCgRg CgRgtay, MJ2Jaiz, chỉMJ2J làyJEW cányJEWh MJ2Jtay CgRgthôi, đừngyJEW nóiMJ2J tojpYrên người.MJ2J =]] 

ánh mắtSniQ PyJEWhù yJEWVân KhâuyJEW ojpYTrạch độCgRgt MJ2Jnhiên nóngCgRg lêojpYn, lôiSniQ bàCgRgn taSniQy trắngMJ2J nCgRggần yJEWcủa ojpYnàng lại,SniQ nMJ2Jhẹ nhànMJ2Jg hôn. 

Ôn CgRgnhu vMJ2Jùng vẩy,yJEW nàngSniQ ojpYđã rơiCgRg trCgRgong yJEWlòng hắn,SniQ hắnojpY khôngMJ2J cầnCgRg tốMJ2Jn nhiềyJEWu sMJ2Jức, quảyJEW laayJEW2 dCgRgễ nhyJEWư CgRgtrở MJ2Jbàn tay. 

“CgRgLần này,SniQ CgRgcòn MJ2Jnói cẩojpYn yJEWthận miệCgRgng vyJEWết thươngSniQ nCgRgữa không?” 

HắnMJ2J MJ2Jđắc ýCgRg nóojpYi, đCgRgã SniQbiết nojpYàng SniQsẽ khôMJ2Jng nMJ2Jhu thuậnSniQ nSniQhư tCgRghế, vìMJ2J mMJ2Jiễn chMJ2Jo ojpYnàng cojpYằn nhằCgRgn nóiojpY lojpYiên mCgRgiên khônSniQg yJEWdứt, cúSniQi đầSniQu CgRghôn yJEWlên mojpYôi nàng. 

NhCgRgưng, hắnyJEW vừaojpY nojpYói xongojpY, nànCgRgg xấuojpY hMJ2Jổ liếyJEWc liCgRgếc mắMJ2Jt mojpYột cáSniQi, thCgRgùy hạMJ2J yJEWmi mắt. 

“NhưngyJEW màSniQ, ojpYta cyJEWòn cóMJ2J miệngyJEW yJEWvết thương.” 

“CgRgChỗ nào?ojpY” HắMJ2Jn giậtojpY yJEWmình, cCgRgòn MJ2Jcó vếtSniQ thươSniQng sao? 

“SángMJ2J nayJEWy SniQmới thưCgRgợng dượcyJEW, CgRghiện tạyJEWi đMJ2Jã ojpYquên sao?” 

Nàng dùnyJEWg tMJ2Jay nhéoyJEW nCgRghẹ vàoCgRg CgRgeo hắn,ojpY sắcojpY myJEWặt phiếojpYm hồng. 

BừCgRgng tỉnMJ2Jh đạiMJ2J nMJ2Jgộ, SniQhắm CgRgtà tứSniQ mỉmCgRg cười,MJ2J giưojpYơng mi. 

“VậySniQ trẫojpYm sSniQẽ giúCgRgp nàngyJEW xứcSniQ yJEWthuốc mộojpYt lầojpYn nữa?” 

Ân? yJEWÝ MJ2Jlà, muốnMJ2J nàngCgRg SniQrồi xứcMJ2J thuốc?MJ2J TronyJEWg đầuCgRg SniQY CgRgY trựcMJ2J SniQtiếp SniQphiên dịyJEWch, đầuCgRg “oànhMJ2J” mộtyJEW tojpYiếng, yJEWmắt đCgRgỏ bừnMJ2Jg lên… 

“ChàngSniQ khSniQông SniQthể yJEWnhịn xuojpYống sSniQao?” NàyJEWng CgRgđè lạojpYi bMJ2Jàn MJ2Jtay yJEWto CgRgđang rụcyJEW rịMJ2Jch, bấyJEWt đắcojpY dĩojpY nói. 

GojpYiống CgRgnhư làyJEW yJEWmột tiểMJ2Ju hàiyJEW yJEWtử tyJEWhích ăCgRgn kẹoSniQ, ăyJEWn mãiCgRg cũyJEWng MJ2Jkhông ojpYchán, hắnSniQ nũngojpY nịu” 

CgRg“Vài ngSniQàynữa, ojpYMẫn HácojpYh CgRgphỏng chyJEWừng CgRgsẽ CgRgtìm đưSniQợc bạchMJ2J hyJEWổ, đếyJEWn lSniQúc đyJEWó, yJEWtrẫm myJEWuốn thânSniQ cậnMJ2J nSniQàng SniQcũng kyJEWhông được,yJEW ojpYnàng nhẫnSniQ tâojpYm đẩyCgRg tojpYrẫm CgRgra saoSniQ?” CgRgHắn mâyJEWn CgRgthần, ởojpY môyJEWi nCgRgàng lạiSniQ đặtCgRg xuốngMJ2J mộtojpY nMJ2Jụ hôojpYn thậtojpY sâu. 

ThìMJ2J rSniQa hắCgRgn MJ2Jđã yJEWsớm nghMJ2Jĩ SniQđến mSniQấy MJ2Jthứ này,MJ2J khojpYó yJEWtrách lạiSniQ myJEWang mìyJEWnh tSniQới nMJ2Jơi này,ojpY nhưnMJ2Jg ojpYmà, nojpYếu SniQlúc ấyJEWy mìnhyJEW lựojpYa chMJ2Jọn cưỡiSniQ tiyJEWểu hồngojpY mãSniQ rMJ2Jời đi,CgRg ojpYbây giờojpY CgRgcũng khôngSniQ xuấojpYt hiệnojpY lojpYoại tCgRgình huốnCgRgg này,yJEW yJEWcho nêMJ2Jn nyJEWói, muốCgRgn trCgRgách cũSniQng chMJ2Jỉ cCgRgó thểyJEW tSniQrách cyJEWhính mình. 

“SniQChàng SniQsẽ CgRggiúp ojpYta tyJEWhượng dojpYược lầSniQn MJ2Jnữa sao?” 

Nàng nhỏSniQ giọngyJEW nóiyJEW, bấtSniQ đắcMJ2J ojpYdĩ, vừSniQa nSniQói SniQxong lyJEWời nSniQày, địaSniQ chMJ2Jưởng cũngyJEW MJ2Jvửa cởiojpY bỏojpY yJEWy pMJ2Jhục củaojpY nojpYàng, baCgRgo lMJ2Jấy yJEWmềm mại. 

HSniQắn thậojpYt sựyJEW lMJ2Jà ryJEWất thíSniQch mềSniQm mMJ2Jại, tyJEWròn tCgRgròn cyJEWủa nànCgRgg, tyJEWhấy nSniQàng thSniQùy hạojpY mSniQi mắt,ojpY ruyJEWn ojpYrẩy, cúSniQi đầMJ2Ju, tầmCgRg myJEWắt dừngSniQ ởyJEW bànSniQ taMJ2Jy tyJEWo củyJEWa mìnhSniQ, bCgRgiểu hiệnMJ2J đánCgRgg yêSniQu, sắcMJ2J MJ2Jmặt MJ2Jđà hồng. 

“XemyJEW rCgRga, nàngyJEW ojpYcũng rấtojpY hưởngCgRg tSniQhụ ojpYnha” HắnyJEW cườiojpY nhạyJEWo ojpY, kéoyJEW ojpYtay nàMJ2Jng MJ2Jqua, đặtSniQ lênSniQ ngựcojpY mìnCgRgh,“Thử sờMJ2J sMJ2Jờ xemSniQ.” SniQDùng ánhojpY mSniQắt ojpYcổ vojpYũ nSniQhìn nàng. 

CáCgRgi gìojpY hưởngyJEW tojpYhụ chứ,MJ2J nànojpYg chỉCgRg yJEWlà tòCgRg mò,MJ2J CgRgtò mòSniQ tojpYhôi! VCgRgẻ mặtCgRg CgRgbối rốojpYi, nhyJEWìn ojpYđóa CgRghồng maojpYi trướcojpY ngựojpYc SniQbị hắojpYn SniQma sátyJEW, ojpYvuốt SniQve, luMJ2Jôn CgRgcảm thấSniQy cMJ2Jó điểmSniQ kỳMJ2J qojpYuái, bànMJ2J taSniQy bịojpY hắnyJEW kéoyJEW đếnSniQ ngựcojpY, nojpYàng muCgRgốn khángSniQ ngSniQhị, ojpYnhưng đãojpY bSniQị CgRghắn luMJ2Jốn vàyJEWo quầSniQn SniQáo đơnojpY bạc,ojpY cảSniQm nhậnCgRg MJ2Jda thịyJEWt lạnojpYh lạnh,CgRg cũnSniQg nhMJ2Jư CgRgcảm giácSniQ rõSniQ rànyJEWg ojpYdục vọngMJ2J giữaCgRg hayJEWi CgRgchân SniQhắn đãCgRg thứcSniQ tỉnCgRgh, yJEWcứng ojpYrắn hẳMJ2Jn lên. 

HắyJEWn mỗSniQi lânyJEW đềuMJ2J SniQcó MJ2Jthể MJ2Jphi lễSniQ nàngCgRg, vìSniQ ojpYcái gìCgRg nàMJ2Jng SniQkhông thểCgRg pSniQhi lễMJ2J ojpYhắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…