You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG u6181: NÀwZYMTiNG Lu6À AI? 

u6Hai ngườ3GpjyGi cứRRYbja nh3GpjyGư thRRYbjaế, vuu6i đùRRYbjaa ầmwZYMTi ĩu6 một3GpjyG pwZYMTihen, ănRRYbja chútu6 đồwZYMTi wZYMTiăn, u6liền 3GpjyGôm lu6ấy nhau6u, từRRYbja wZYMTitừ ngủ. 

ĐangwZYMTi m3GpjyGơ màngwZYMTi, nwZYMTighe đ3GpjyGược mộtu6 tiếng3GpjyG gọi,3GpjyG RRYbjaY RRYbjaY mởRRYbja haRRYbjai mắt3GpjyG wZYMTira, nghRRYbjae đượcu6 KhwZYMTiâu TrRRYbjaạch đanu6g nhỏu6 giọn3GpjyGg nóiwZYMTi m3GpjyGơ, wZYMTinhắm chặtu6 3GpjyGmi mắtwZYMTi ruu6n rẩy,u6 t3GpjyGoàn thânu6 lạnwZYMTih băng. 

u6Thấy áRRYbjac mộng?wZYMTi NàngwZYMTi nhìnu6 thấyRRYbja bu6ên gốRRYbjai cóu6 mộtu6 k3GpjyGhăn tRRYbjaay trắu6ng tinhwZYMTi, nội3GpjyG tâRRYbjam dâRRYbjang wZYMTilên mộRRYbjat trậnwZYMTi ấm3GpjyG ápwZYMTi, nhiềRRYbjau năwZYMTim wZYMTiqua, hwZYMTiắn u6vẫn d3GpjyGuy trì3GpjyG thói3GpjyG 3GpjyGquen này,3GpjyG vìu6 trướcRRYbja u6đây nànRRYbjag vẫRRYbjan thưRRYbjaờng hRRYbjaay mwZYMTiơ thấu6y những3GpjyG giấc3GpjyG m3GpjyGộng RRYbjakì quái. 

Cầm tRRYbjai quyênwZYMTi, 3GpjyGnhẹ nhàRRYbjang cRRYbjahà u6lau m3GpjyGồ u6hôi trê3GpjyGn tRRYbjarán hắnRRYbja, độtwZYMTi nhiêRRYbjan, nghu6e đưRRYbjaợc mộtu6 3GpjyGcâu, lRRYbjaàm nu6àng du6ừng wZYMTilại động3GpjyG tác. 

“Ngân Nhi3GpjyG……” Hắ3GpjyGn ruRRYbjan rẩy,u6 hwZYMTiai tawZYMTiy nwZYMTiắm chặt. 

NRRYbjagân 3GpjyGNhi, lại3GpjyG làwZYMTi NgRRYbjaân wZYMTiNhi, rốtu6 cuộc3GpjyG NgwZYMTiân NRRYbjahi làwZYMTi 3GpjyGai? 3GpjyGNàng RRYbjathùy wZYMTihạ 3GpjyGmi mắtwZYMTi, hwZYMTiai wZYMTitay nắmwZYMTi ch3GpjyGặt tRRYbjai quyu6ên, cắnRRYbja RRYbjacắn mRRYbjaôi, kwZYMTihông rõwZYMTi u6vì swZYMTiao t3GpjyGrong miệngu6 wZYMTibọn hRRYbjaọ gọu6i đềuRRYbja là3GpjyG RRYbjaNgân Nhi. 

u6Khâu Tr3GpjyGạch từ3GpjyG nhỏRRYbja wZYMTicùng nàRRYbjang lu6ớn lê3GpjyGn, ngoạwZYMTii tru6ừ nàng3GpjyG, rấtwZYMTi ít3GpjyG kwZYMTihi wZYMTitiếp xúwZYMTic u6với RRYbjanữ tử3GpjyG, 3GpjyGnhư 3GpjyGvậy, trowZYMTing miệnRRYbjag wZYMTihắn, ‘Ngâ3GpjyGn wZYMTiNhi’ nu6ày lạiu6 từu6 đ3GpjyGâu mu6à đến? 

Còn3GpjyG vều6 phầwZYMTin Mẫn3GpjyG u6Hách yu6êu naRRYbjam…… HắnwZYMTi c3GpjyGòn từngwZYMTi gọiRRYbja m3GpjyGình u6là “Ng3GpjyGân Nhiu6”, lwZYMTiàm nàwZYMTing nu6ghi ngờRRYbja rằngu6, phảiRRYbja chănRRYbjag n3GpjyGàng 3GpjyGta cwZYMTiùng RRYbjanàng, cù3GpjyGng Sầm3GpjyG NRRYbjahi, u6phải chăng3GpjyG đwZYMTiều 3GpjyGcó cu6hung mộtRRYbja bộ3GpjyG 3GpjyGdáng hawZYMTiy không? 

RRYbja“Ngân 3GpjyGNhi, khwZYMTiông cầnu6 rờiwZYMTi đi……”RRYbja L3GpjyGúc wZYMTinày, KwZYMTihâu TrạcwZYMTih u6rốt cu6uộc RRYbjakhông áRRYbjap chếwZYMTi đượcRRYbja nộiu6 tâRRYbjam RRYbjasợ u6hãi, h3GpjyGô u6to RRYbjamột wZYMTitiếng rồu6i ngồiwZYMTi bậtRRYbja dậu6y, u6mở u6mi mắ3GpjyGt, hạu6 xuốwZYMTing 3GpjyGmột giọRRYbjat thRRYbjaanh lệ. 

“ChàwZYMTing thấyu6 áu6c mộu6ng.” u6Y wZYMTiY ôn3GpjyG RRYbjanhu nóiRRYbja, RRYbjachà lau6u sạchwZYMTi sRRYbjaẽ u6nước wZYMTimắt của3GpjyG hắn. 

Tỉnh3GpjyG twZYMTiáo lại3GpjyG, hwZYMTiắn đột3GpjyG nhiê3GpjyGn chu6ế trụRRYbja u6cổ RRYbjatay nàngRRYbja, sắRRYbjac 3GpjyGmặt cóRRYbja u6chút sốtu6 ruộtwZYMTi, cwZYMTiũng 3GpjyGmang thu6eo mwZYMTiột t3GpjyGia lRRYbjaạnh nhưwZYMTi băng: 

“Trẫm, vừa3GpjyG RRYbjarồi nóiwZYMTi cá3GpjyGi gì3GpjyG, nànwZYMTig cwZYMTió nghu6e đượcu6 hRRYbjaay không!” 

Ngu6ay lúRRYbjac từu6 trwZYMTiong mwZYMTiộng tỉu6nh 3GpjyGlại, u6hắn tựau6 hồwZYMTi hwZYMTiô lênRRYbja mộu6t tRRYbjaiếng, nhưn3GpjyGg mwZYMTià, lạiu6 khônRRYbjag dáRRYbjam xáu6c địnhRRYbja, chính3GpjyG mìnu6h rố3GpjyGt cuộcRRYbja wZYMTicó thRRYbjaốt thàu6nh tiếng3GpjyG 3GpjyGhay không. 

N3GpjyGàng, RRYbjarốt cu3GpjyGộc RRYbjacó nghRRYbjae đwZYMTiược RRYbjacái gìu6 3GpjyGhay không? 

“……”u6 Nànu6g qRRYbjauyệt miu6, u6nhìn thowZYMTiáng qu6ua cổwZYMTi wZYMTitay wZYMTibị hắu6n b3GpjyGóp c3GpjyGhặt, thoáRRYbjang đa3GpjyGu đớn,wZYMTi “CáwZYMTii 3GpjyGgì cũRRYbjang kh3GpjyGông nghu6e được,RRYbja cái3GpjyG gRRYbjaì chàng3GpjyG cũwZYMTing khôu6ng cóu6 nói.” 

wZYMTiVì RRYbjaNgân 3GpjyGNhi, h3GpjyGắn 3GpjyGthế nwZYMTihưng lại3GpjyG 3GpjyGthương tổu6n mìn3GpjyGh mwZYMTià khôwZYMTing u6biết, x3GpjyGem rawZYMTi, nữwZYMTi tử3GpjyG nu6ày 3GpjyGở trwZYMTiong l3GpjyGòng hắnu6 u6có mộu6t vịRRYbja tu6rí vu6ô c3GpjyGùng quau6n trọ3GpjyGng, RRYbjanghĩ đếnu6 đâyRRYbja, lòngu6 củawZYMTi RRYbjanàng u6đột wZYMTinhiên đa3GpjyGu đwZYMTiớn, chu3GpjyGa xwZYMTiót khô3GpjyGng thôi. 

“Cái g3GpjyGì 3GpjyGcũng chưu6a nói……”RRYbja wZYMTiHắn RRYbjanhẹ nhànRRYbjag u6hư wZYMTira u6một hơi,wZYMTi u6may wZYMTimắn, c3GpjyGuối wZYMTicùng wZYMTikhông làmRRYbja ch3GpjyGo wZYMTinàng nghRRYbjae được. 

“Tau6 3GpjyGđi 3GpjyGphân phRRYbjaó 3GpjyGnữ hộu6 RRYbjavệ đemRRYbja đồu6 ăn3GpjyG tiu6ến wZYMTivào, đãu6 RRYbjatrưa rồu6i, cwZYMTiũng nê3GpjyGn u6ăn 3GpjyGmột chútRRYbja gìu6.” wZYMTiNàng u6thùy hạ3GpjyG mwZYMTii mắwZYMTit, đwZYMTiem twZYMTii qu3GpjyGyên đu6ể và3GpjyGo wZYMTitrong RRYbjatay wZYMTihắn, xoau6y ngườRRYbjai xuống3GpjyG giườnu6g, mặcRRYbja quầ3GpjyGn áu6o u6đi r3GpjyGồi 3GpjyGđi 3GpjyGra ngoài. 

TrưRRYbjaớc cửa. 

“Hoàng pwZYMTihi, wZYMTiHoàng Thượnu6g RRYbjacó phảiRRYbja lại3GpjyG 3GpjyGthấy ác3GpjyG mwZYMTiộng hawZYMTiy khRRYbjaông, 3GpjyGsao lại3GpjyG lwZYMTiớn tiếnwZYMTig u6như thế.”RRYbja wZYMTimột wZYMTinữ hộu6 vệ3GpjyG ca3GpjyGnh wZYMTigiữ ởwZYMTi cửaRRYbja, nhỏRRYbja gu6iọng hỏi. 

“KhônRRYbjag cóu6.” Nàu6ng th3GpjyGản nhiêRRYbjan lắcRRYbja đầu,u6 dặRRYbjan dòRRYbja nànwZYMTig chuẩnu6 bịRRYbja mwZYMTiột íu6t t3GpjyGhực vậtRRYbja tahRRYbjanh đạm,RRYbja wZYMTitránh chu6o miện3GpjyGg vếtRRYbja thwZYMTiương cRRYbjaòn chRRYbjaưa khwZYMTiỏi hẳnRRYbja bịRRYbja cưRRYbjaơng 3GpjyGlên, khu6ó khéwZYMTip miệng. 

Nữ hwZYMTiộ RRYbjavệ l3GpjyGĩnh mệnRRYbjah màu6 điRRYbja, wZYMTiY wZYMTiY nhìRRYbjan twZYMTiheo tu6hân ảwZYMTinh củu6a nRRYbjaàng, vwZYMTiụng trộm3GpjyG nhẹ3GpjyG nhànu6g twZYMTihở RRYbjara, u6may mắRRYbjan 3GpjyGnàng t3GpjyGa đèRRYbja RRYbjathấp thanwZYMTih âm. 

NwZYMTihưng m3GpjyGà, vừ3GpjyGa RRYbjaquay nu6gười lại,u6 lạiRRYbja nu6hìn thwZYMTiấy khuu6ôn mặt3GpjyG cứnwZYMTig ngwZYMTiắc cwZYMTiủa hắwZYMTin, lạnhu6 lùnwZYMTig nghRRYbjaễ nàng,3GpjyG RRYbjakhông cu6ó RRYbjamở mRRYbjaiệng, trầm3GpjyG mặc3GpjyG xowZYMTiay nRRYbjagười xố3GpjyGc lêu6n RRYbjabức RRYbjarèm cheu6, kwZYMTihập khiễngRRYbja RRYbjađi vào. 

Nàng RRYbjacũng bướcwZYMTi nh3GpjyGanh đuổiRRYbja k3GpjyGịp, cwZYMTiẩn thậnu6 wZYMTigiúp đỡ. 

“NàngRRYbja cu6ái wZYMTigì đềuwZYMTi ng3GpjyGhe đượcu6, v3GpjyGì s3GpjyGao khôngRRYbja hỏiwZYMTi trẫm?”u6 Hắu6n tậu6n lRRYbjaực khốnwZYMTig chwZYMTiế âu6m đi3GpjyGệu RRYbjacủa u6chính mình3GpjyG, khwZYMTió tRRYbjaránh wZYMTikhỏi u6run run. 

“Cáu6c người,RRYbja awZYMTii cũngRRYbja kh3GpjyGông muốu6n RRYbjanói chwZYMTio tu6a biế3GpjyGt, tRRYbjaa hRRYbjaỏi th3GpjyGì s3GpjyGẽ cówZYMTi đáp3GpjyG áwZYMTin sao?” 

ChwZYMTiua sót3GpjyG cườiRRYbja, nRRYbjaàng wZYMTigiúp u6đỡ hắnu6 ngồiwZYMTi xuốnwZYMTig giườnu6g, vếRRYbjat thưu6ơng khônwZYMTig wZYMTicòn chảy3GpjyG máu,3GpjyG ma3GpjyGy mwZYMTiắn, dược3GpjyG hiệRRYbjau nàyu6 u6có vẻ3GpjyG wZYMTihữu 3GpjyGhiệu, 3GpjyGcó thể3GpjyG c3GpjyGầm máu,wZYMTi nhưngu6 u6mà, lRRYbjaên mà3GpjyGy lạwZYMTii RRYbjarất chậmRRYbja, chỉ3GpjyG có3GpjyG mu6ột lớpwZYMTi mỏngu6, tựawZYMTi nhRRYbjaư chỉ3GpjyG độngu6 mạ3GpjyGnh mộtu6 chúwZYMTit sRRYbjaẽ lại3GpjyG vwZYMTiỡ ra. 

MíRRYbjam môi,3GpjyG hắnwZYMTi nhẹ3GpjyG nhàwZYMTing nắwZYMTim lấyRRYbja bà3GpjyGn taRRYbjay nhRRYbjaỏ bé,RRYbja 3GpjyGđôi mắ3GpjyGt nhấtRRYbja tRRYbjahời nu6hu h3GpjyGòa xuốnRRYbjag dưới,wZYMTi ngă3GpjyGn ýwZYMTi cười. 

“NàngRRYbja mu3GpjyGốn biếtRRYbja sao?” 

RRYbjaÝ twZYMTiứ cwZYMTiủa u6hắn là,u6 RRYbjacó thể3GpjyG wZYMTinói u6cho chRRYbjaính RRYbjamình biết3GpjyG? 3GpjyGY RRYbjaY n3GpjyGgạc nu6hiên ngẩng3GpjyG đầwZYMTiu, wZYMTiđối u6diện vRRYbjaới RRYbjatầm mắtwZYMTi củRRYbjaa u6hắn, wZYMTicó u6chút u6không thểu6 tinu6, rốtRRYbja cục3GpjyG hắnwZYMTi cũng3GpjyG chịuRRYbja mởRRYbja m3GpjyGiệng RRYbjanói 3GpjyGcho RRYbjamình biết. 

MwZYMTiột nu6ữ twZYMTiử, vRRYbjaì swZYMTiao RRYbjacuốn lu6ấy tâu6m c3GpjyGủa hu6ai nRRYbjaam nhân? 

“Nếu3GpjyG nhưRRYbja phảiu6 miễnu6 wZYMTicưỡng, v3GpjyGề 3GpjyGsau 3GpjyGrồi hãywZYMTi nói.”u6 NàwZYMTing cóRRYbja u6thể nhì3GpjyGn rRRYbjaa được,u6 trên3GpjyG 3GpjyGmặt hắnu6 miễ3GpjyGn cu6ưỡng cwZYMTiười vui. 

RRRYbjaút hawZYMTii tu6ay RRYbjara, u6nàng wZYMTiđi ngănu6 u6tủ, u6lấy mộtu6 lọu6 dượcwZYMTi lạiRRYbja đây,u6 RRYbjangồi xu6ổm xuốRRYbjang, cRRYbjauốn wZYMTiống RRYbjaquần cwZYMTiủa hắRRYbjan 3GpjyGlên, nhẹRRYbja nhà3GpjyGng RRYbjamở lọu6 thuRRYbjaốc wZYMTira, RRYbjađổ rwZYMTia mộtRRYbja íRRYbjat 3GpjyGbột màRRYbjau trắng,u6 cẩwZYMTin 3GpjyGthận rắcRRYbja lênwZYMTi vếtRRYbja thương. 

“NgâwZYMTin NhRRYbjai khôu6ng phả3GpjyGi RRYbjaaii RRYbjakhác, 3GpjyGlà nàng.” 

Hắn u6mở miệu6ng nóiu6, 3GpjyGnhìn nànu6g ngạc3GpjyG nhwZYMTiiên, trừnRRYbjag lớn3GpjyG wZYMTimắt hạu6nh nhìn3GpjyG vàou6 khuôRRYbjan mặRRYbjat bì3GpjyGnh thảnu6 c3GpjyGủa chínhwZYMTi wZYMTimình, nhu6ất u6thời h3GpjyGình thànhRRYbja RRYbja2 tr3GpjyGạng tháiRRYbja đu6ối lập. 

“Khâu 3GpjyGTrạch, 3GpjyGchàng u6không phwZYMTiải hwZYMTiồ đồ3GpjyG rồiwZYMTi chu6ứ, u6ta lRRYbjaà 3GpjyGY RRYbjaY, kRRYbjahông pwZYMTihải NgânwZYMTi Nhu6i, 3GpjyGtừ nRRYbjahỏ đếnu6 lớnRRYbja, 3GpjyGta cũnu6g RRYbjachưa từnwZYMTig nghRRYbjae th3GpjyGái hoàu6ng Tháiu6 HậuRRYbja n3GpjyGhắc tớu6i h3GpjyGay bu6an cRRYbjaho twZYMTia u6tục danu6h nàyu6, wZYMTichàng đRRYbjaang nu6ói giỡnRRYbja phải3GpjyG không?”3GpjyG NànRRYbjag nRRYbjaột u6nột nói3GpjyG, nhìwZYMTin biểwZYMTiu tìnu6h t3GpjyGrên mặtRRYbja hắ3GpjyGn nghiu6êm túRRYbjac màwZYMTi twZYMTihoáng RRYbjarung mình. 

Tuấn3GpjyG RRYbjami khinwZYMTih long3GpjyG, 3GpjyGhắn nh3GpjyGu 3GpjyGnhu huywZYMTiệt RRYbjathái dươn3GpjyGg, tấtRRYbja nh3GpjyGiên RRYbjalà wZYMTibiết đượcRRYbja, mìwZYMTinh nóiu6 nh3GpjyGư vậwZYMTiy wZYMTisẽ RRYbjalàm RRYbjacho nàn3GpjyGg khô3GpjyGng rõRRYbja ru6àng, nh3GpjyGưng nế3GpjyGu cứ3GpjyG wZYMTiim lặng3GpjyG, chỉ3GpjyG sợ,RRYbja RRYbjahắn sẽwZYMTi bị3GpjyG hi3GpjyGểu lầm,RRYbja trwZYMTiở thànwZYMTih hRRYbjaoa u6tâm na3GpjyGm tử. 

“Nà3GpjyGng 3GpjyGthật sự3GpjyG 3GpjyGlà Nu6gân NhiwZYMTi, khôngwZYMTi đúng,wZYMTi wZYMTiphải nu6ói, Ng3GpjyGân wZYMTiNhi là3GpjyG nàu6ng, lRRYbjaà tRRYbjaên trước3GpjyG đây3GpjyG cu6ủa nàng.” 

đôi mắtRRYbja 3GpjyGmàu tu6ím wZYMTidần dwZYMTiần ch3GpjyGuyển thànhwZYMTi thâmu6 wZYMTithúy, yên3GpjyG lặwZYMTing nhRRYbjaìn dunRRYbjag nhaRRYbjan RRYbjacủa nàng,…3GpjyG 3GpjyGngũ qwZYMTiuan khôwZYMTing đồngu6 dạng,RRYbja giố3GpjyGng nhawZYMTiu, ch3GpjyGỉ cówZYMTi RRYbjamột nụu6 cư3GpjyGời ngọtRRYbja ngàRRYbjao wZYMTinhư hoRRYbjaa RRYbjalê đầu3GpjyG xuâ3GpjyGn, cwZYMTiòn cóu6 wZYMTilinh hồn. 

“3GpjyGtên trướcRRYbja đâyRRYbja 3GpjyGcủa ta?” 

NàngwZYMTi u6căn bảu6n là3GpjyG 3GpjyGkhông hiểuRRYbja hắnwZYMTi đangwZYMTi nóiwZYMTi cái3GpjyG u6gì, 3GpjyG“Chẳng lẽRRYbja, twZYMTia tu6ừng RRYbjabị mRRYbjaất u6trí nhớ?”RRYbja NếRRYbjau khôngwZYMTi, 3GpjyGnhư thếRRYbja u6nào lu6ại khwZYMTiông biết3GpjyG wZYMTitrước k3GpjyGia mìnu6h ku6êu 3GpjyGlà RRYbjaNgân Nhi? 

RRYbjaHơn nRRYbjaữa, u6có đwZYMTiôi khRRYbjai, á3GpjyGnh mắt3GpjyG hắwZYMTin RRYbjakhi RRYbjanhìn nà3GpjyGng, dườngRRYbja nhRRYbjaư 3GpjyGkhông phảiRRYbja đanRRYbjag u6nhìn nRRYbjaàng, mà3GpjyG đawZYMTing nhìu6n mộtu6 ngườiwZYMTi khác. 

u6“Không phải,”wZYMTi HắnRRYbja nhẹ3GpjyG nhwZYMTiàng lắcwZYMTi đ3GpjyGầu,“Đó lu6à tê3GpjyGn trou6ng kiếp3GpjyG trưwZYMTiớc wZYMTicủa nàng!” 

đRRYbjaôi RRYbjamắt mwZYMTiàu tímRRYbja lộu6 3GpjyGra một3GpjyG wZYMTicỗ RRYbjakỳ 3GpjyGquang kỳu6 d3GpjyGị, trướcRRYbja mRRYbjaắt tựawZYMTi hRRYbjaồ xu3GpjyGất u6hiện mộtRRYbja wZYMTithân ảnhwZYMTi xin3GpjyGh đẹp,u6 u6thích RRYbjamặc mộRRYbjat thânu6 quần3GpjyG áoRRYbja đơn3GpjyG giảRRYbjan, màu6u ho3GpjyGa lê,3GpjyG bênu6 môiu6 lu6uôn cRRYbjaó ý3GpjyG RRYbjacười ôn3GpjyG 3GpjyGnhu, thưu6ờng wZYMTihay thânRRYbja mậtwZYMTi 3GpjyGôm RRYbjacánh RRYbjatay hắnRRYbja, gọi3GpjyG “ViêmRRYbja HRRYbjai, ngwZYMTiươi làwZYMTi VwZYMTiiêm wZYMTiHi 3GpjyGcủa NwZYMTigân Nhi.” 

KiếpRRYbja trưu6ớc? N3GpjyGàng r3GpjyGõ ràn3GpjyGg lRRYbjaà từ3GpjyG thế3GpjyG kỷRRYbja 2RRYbja1 đếnwZYMTi, bọu6n họ,3GpjyG cu6ó 3GpjyGphải lRRYbjaầm rồi3GpjyG haRRYbjay kRRYbjahông? Nàu6ng cắnRRYbja 3GpjyGmôi dưới,3GpjyG wZYMTiđột nhiênu6 phwZYMTiát hu6iện, nRRYbjaàng thậ3GpjyGt 3GpjyGsợ hwZYMTiãi loạiu6 3GpjyGsai wZYMTilầm này,3GpjyG n3GpjyGếu nànwZYMTig kwZYMTihông wZYMTiphải ngườiu6 wZYMTimà bọwZYMTin hu6ọ chu6ờ mo3GpjyGng, vậu6y RRYbjanàng nênwZYMTi làmu6 cá3GpjyGi gRRYbjaì bRRYbjaây giờ? 

“kwZYMTiiếp trướwZYMTic củawZYMTi tu6a, lu6à u6người nh3GpjyGư thếRRYbja nàRRYbjao?” wZYMTiNàng nộu6t nộtRRYbja mở3GpjyG miệng,RRYbja rấRRYbjat u6là sợ3GpjyG hãi. 

“wZYMTilà u6một 3GpjyGngười màRRYbja 3GpjyG3 ngườiRRYbja chúnRRYbjag u6ta đềuu6 hếtwZYMTi wZYMTilòng thươngu6 yêu.” 

Tiế3GpjyGng u6nói kh3GpjyGàn khu6àn xuống,wZYMTi tựau6 u6hồ 3GpjyGcó chu6út nghẹnRRYbja wZYMTingào, 3GpjyGký ứu6c xwZYMTia xu6ưa bu6ất chwZYMTiợt tràu6n về,RRYbja đau3GpjyG xótu6, ngọu6t ngào3GpjyG, đRRYbjaan xwZYMTien v3GpjyGào nhau… 

wZYMTiBa ngu6ười? NgRRYbjaoại tu6rừ 3GpjyGhắn cùn3GpjyGg wZYMTiMẫn Háu6ch yêwZYMTiu nawZYMTim, wZYMTicòn u6có 3GpjyGai? Nàng3GpjyG giậtwZYMTi mình. 

3GpjyG“Vì sao3GpjyG, cáRRYbjac ngườiu6 biết,u6 Ngâ3GpjyGn N3GpjyGhi u6nhất địnu6h RRYbjalà wZYMTita?” ĐâRRYbjay mwZYMTiới lRRYbjaà 3GpjyGđiểm mấwZYMTiu wZYMTichốt 3GpjyG, nànu6g quả3GpjyG thựcwZYMTi rRRYbjaất làwZYMTi sợwZYMTi hRRYbjaãi, đápwZYMTi áRRYbjan kh3GpjyGông nhRRYbjaư mình3GpjyG nghwZYMTiĩ, u6lại khôngRRYbja th3GpjyGể khôngRRYbja hỏi. 

“Chỉ c3GpjyGần liếcwZYMTi mắt3GpjyG mộtRRYbja cáiwZYMTi, RRYbjata liu6ền cóu6 u6thể nhậ3GpjyGn u6ra nàng.” 

RRYbjaHắn độtu6 nhiêu6n nởu6 nụwZYMTi cườwZYMTii, ánwZYMTih RRYbjamắt vụu6t sánRRYbjag, u6hai taRRYbjay ômu6 chầmwZYMTi lấyRRYbja tRRYbjahiên hRRYbjaạ béRRYbja nhỏ, 

“Cho dù3GpjyG wZYMTilà 3GpjyGhóa thànRRYbjah trwZYMTio wZYMTibụi, RRYbjata cwZYMTiũng RRYbjacó tRRYbjahể nhậu6n u6ra nàng.”wZYMTi Ômu6 vRRYbjaào trwZYMTiong lòng3GpjyG, quyếnu6 wZYMTiluyến u6hít lấyRRYbja RRYbjahương twZYMTihơm n3GpjyGgọt n3GpjyGgào trêu6n ngườu6i nàng. 

TrêwZYMTin n3GpjyGgười n3GpjyGàng cũng3GpjyG 3GpjyGphát u6ra mùwZYMTii 3GpjyGhoa lu6ê…… ĐộcRRYbja đáo,RRYbja khôRRYbjang gìu6 thawZYMTiy thếwZYMTi đ3GpjyGược, làwZYMTi mRRYbjaùi RRYbjahương củaRRYbja linRRYbjah hồnwZYMTi nàng! 

 

CHƯƠNG 1RRYbja82: CẨN3GpjyG 3GpjyGTHẬN MIỆNGu6 VẾTwZYMTi THƯƠNG

Tùy u6ý đểRRYbja hRRYbjaắn ôRRYbjam mìRRYbjanh, wZYMTihai nu6gười độtu6 nhiên3GpjyG wZYMTiim lặng,RRYbja nànu6g tha3GpjyGm luyế3GpjyGn hơiu6 tu6hở lànRRYbjah RRYbjalạnh 3GpjyGmà t3GpjyGhoải máwZYMTii u6trong u6lòng, tronRRYbjag RRYbjatim đRRYbjaột nRRYbjahiên trởRRYbja nê3GpjyGn bìnwZYMTih thRRYbjaản, mRRYbjaặc wZYMTikệ wZYMTisự wZYMTitình u6như thếRRYbja nàou6, hiệnwZYMTi tại,RRYbja hRRYbjaai ngu6ười RRYbjabọn 3GpjyGhọ chỉu6 u6cần ở3GpjyG u6cùng mộtRRYbja cu6hỗ, cáwZYMTii gìRRYbja cũwZYMTing khôngwZYMTi qua3GpjyGn trọn3GpjyGg, vôu6 luu6ận wZYMTilà kiếp3GpjyG tru6ước hRRYbjaay l3GpjyGà RRYbjakiếp sau. 

“Nàng,wZYMTi kwZYMTihông muốnRRYbja biếRRYbjat chu3GpjyGyện tìwZYMTinh ởRRYbja kiếpRRYbja wZYMTitrước sao?” 

Bàn tau6y tRRYbjao củawZYMTi u6Phù RRYbjaVân Ku6hâu TrạwZYMTich ôwZYMTin nRRYbjahu vuu6ốt vuốtRRYbja lRRYbjaưng nwZYMTiàng, gwZYMTiiống nhwZYMTiư đawZYMTing RRYbjavuốt vu6e c3GpjyGon mèo3GpjyG nhỏ,RRYbja đôiwZYMTi mắRRYbjat màuRRYbja RRYbjatím thâmu6 wZYMTiý liếcwZYMTi mắRRYbjat nhìRRYbjan khRRYbjauôn mặt3GpjyG nhwZYMTiỏ nhRRYbjaắn RRYbjatrấn địnhu6 wZYMTimột cái. 

3GpjyG“Ta khRRYbjaông muốn3GpjyG biết.” 

3GpjyGNàng chậ3GpjyGm rãi3GpjyG 3GpjyGlắc đầu,u6 tựaRRYbja 3GpjyGhồ, từ3GpjyG vẻRRYbja mặu6t cwZYMTiủa hắnwZYMTi cùnRRYbjag wZYMTiMẫn Hu6ách yêuu6 n3GpjyGam, kiwZYMTiếp wZYMTitrước hẳn3GpjyG u6là rấtwZYMTi 3GpjyGlà phứcRRYbja tạpwZYMTi, nếuu6 là3GpjyG 3GpjyGnhư thế,wZYMTi chínhRRYbja u6mình cănwZYMTi bwZYMTiản khôngwZYMTi muốnu6 biết. 

“Cho du6ù nàu6ng muwZYMTiốn biết,u6 hiệnu6 tại3GpjyG cRRYbjaũng kRRYbjahông tRRYbjahể wZYMTinói chRRYbjao nàngRRYbja nghe.” 

u6Hôn nhRRYbjaẹ vàwZYMTinh RRYbjatai c3GpjyGủa 3GpjyGnàng, hắnu6 ô3GpjyGn nhwZYMTiu nRRYbjaói, ô3GpjyGm u6eo nhỏwZYMTi, wZYMTibàn tRRYbjaay lạu6i bắtu6 đầuwZYMTi khRRYbjaông a3GpjyGn phận,3GpjyG 3GpjyGxoa xu6oa mềRRYbjam mại. 

Nói c3GpjyGách khwZYMTiác, tu6ừ đầu3GpjyG twZYMTiới đuôi,u6 3GpjyGhắn chỉRRYbja RRYbjatính n3GpjyGói cRRYbjaho nu6àng bấyu6 nhiêwZYMTiu RRYbjamà wZYMTithôi? NàngwZYMTi cháwZYMTin nả3GpjyGn, đã3GpjyG sớm3GpjyG biếRRYbjat RRYbjanam nwZYMTihân 3GpjyGnày u6thật phúwZYMTic hắc,3GpjyG 3GpjyGgiang sơnRRYbja dễu6 đổ3GpjyGi bảRRYbjan tínhu6 khu6ó dời3GpjyG, nhRRYbjaưng mà3GpjyG, nu6àng 3GpjyGlại thRRYbjaích hRRYbjaắn nRRYbjahư thế,3GpjyG có3GpjyG phải3GpjyG nàRRYbjang RRYbjathích cuồu6ng ngượcRRYbja hwZYMTiay không? 

“KhôngRRYbja đượcwZYMTi, cònu6 cu6ó cu6hút đau.” 

Kin3GpjyGh wZYMTingạc nhìnu6 bàn3GpjyG t3GpjyGay u6to đãRRYbja tháowZYMTi u6vạt á3GpjyGo twZYMTirước ngực3GpjyG của3GpjyG mìRRYbjanh, nàu6ng thấpwZYMTi giọu6ng ngăwZYMTin cản,u6 RRYbjasắc mặRRYbjat hồngwZYMTi tươu6i, tựawZYMTi nhwZYMTiư u6một quảu6 tá3GpjyGo chRRYbjaín mọng. 

Tuấu6n m3GpjyGi mwZYMTiột điều,RRYbja hắnwZYMTi tàu6 áwZYMTic 3GpjyGnhu sátwZYMTi, rấ3GpjyGt thíchRRYbja RRYbjaxem bộu6 wZYMTidáng th3GpjyGẹn thùRRYbjang củwZYMTia nàng3GpjyG, bạcwZYMTi thầnwZYMTi khin3GpjyGh dưwZYMTiơng, wZYMTicổ họngu6 ttoáwZYMTit 3GpjyGra cưwZYMTiời nhẹ. 

HưởngwZYMTi u6thụ thâ3GpjyGn mwZYMTiình dần3GpjyG dầnwZYMTi mềwZYMTim mại,wZYMTi cảu6 RRYbjangười cRRYbjahoàng lên. 

“MiệRRYbjang vếtwZYMTi thươwZYMTing, cẩnu6 thận3GpjyG mu6iệng vếRRYbjat thưu6ơng cRRYbjaủa chàng.” 

NRRYbjaàng kiu6nh h3GpjyGô 3GpjyG, muwZYMTiốn đứng3GpjyG dwZYMTiậy xewZYMTim cwZYMTió đụngwZYMTi twZYMTiới 3GpjyGhay k3GpjyGhông, nhưn3GpjyGg bRRYbjaị hắnRRYbja wZYMTiôm chặt,u6 khôngwZYMTi dwZYMTiễ dàRRYbjang u6buông ra. 

“u6Không u6có đụu6ng t3GpjyGới, wZYMTichỉ cwZYMTiần RRYbjanàng đ3GpjyGừng RRYbjanháo.” HắwZYMTin đạ3GpjyGm wZYMTicười, khônwZYMTig khỏiwZYMTi bu6ị ph3GpjyGản ứng3GpjyG đáRRYbjang y3GpjyGêu của3GpjyG RRYbjanàng RRYbjalàm RRYbjaấm áRRYbjap RRYbjacả tr3GpjyGái tim. 

“TrướwZYMTic wZYMTiphải bănu6g bóRRYbja lại,RRYbja bằng3GpjyG khônRRYbjag thậRRYbjat sựwZYMTi sẽ3GpjyG chu6ạm vàowZYMTi vếtwZYMTi thươRRYbjang, thu6ật vấtRRYbja vu6ả mớRRYbjai khéwZYMTip lạ3GpjyGi. ChRRYbjaàng RRYbjakhẳng 3GpjyGđịnh u6sẽ trộmu6 đwZYMTii điwZYMTi sá3GpjyGt hổ,RRYbja tRRYbjaa mwZYMTiuốn c3GpjyGản cu6ũng cảnRRYbja RRYbjakhông được,wZYMTi n3GpjyGhanh lêwZYMTin, đu6ể RRYbjata giúp3GpjyG ch3GpjyGàng RRYbjabăng bu6ó.” Nu6àng wZYMTicũng mặwZYMTic 3GpjyGkệ nu6hiều nhưRRYbja vwZYMTiậy, dùnwZYMTig wZYMTisức ngăwZYMTin u6tay hắu6n, cầmu6 bạu6ch bố3GpjyG sạcwZYMTih sẽ3GpjyG sớmRRYbja u6chuẩn bịRRYbja tốt3GpjyG bRRYbjaao bốRRYbja bu6ao vRRYbjaây wZYMTiđi lên. 

Một u6tay chố3GpjyGng khuô3GpjyGn mặwZYMTit, hắnu6 i3GpjyGm lặngRRYbja nh3GpjyGìn kwZYMTihuôn 3GpjyGmặt RRYbjaôn nhu6u, RRYbjamày RRYbjaliễu coRRYbjang congu6. wZYMTiMắt tu6o tròn,u6 3GpjyGtrong veoRRYbja, 3GpjyGmũi 3GpjyGtinh xảwZYMTio, cánh3GpjyG môiRRYbja đỏ3GpjyG hồng,3GpjyG cănRRYbjag mọng,wZYMTi c3GpjyGhỉ wZYMTicần 3GpjyGnhẹ u6nhàng khwZYMTiẽ mởRRYbja ru6a, tựawZYMTi nhwZYMTiư mộtwZYMTi tráiu6 chí3GpjyGn n3GpjyGgon nRRYbjagọt, làRRYbjam cu6ho người3GpjyG u6ta wZYMTikìm lòng3GpjyG khô3GpjyGng đậuRRYbja mu3GpjyGốn cắu6n wZYMTimột ngụm. 

u6Lưu u6loát cộ3GpjyGt mộ3GpjyGt cáiRRYbja nơRRYbja 3GpjyGcon bướm,wZYMTi nàu6ng vỗwZYMTi vwZYMTiỗ RRYbjatay đứwZYMTing lên,u6 nhu6ìn tu6hấy hắnwZYMTi nhìwZYMTin chằmwZYMTi c3GpjyGhằm mìnRRYbjah, có3GpjyG chú3GpjyGt mạcRRYbja da3GpjyGnh kỳu6 3GpjyGdiệu, wZYMTichẳng u6lẽ lwZYMTià mặt3GpjyG mu6ình RRYbjadính cRRYbjaái g3GpjyGì sao? 

“Trẫmu6 sẽu6 khôwZYMTing tr3GpjyGộm đu6i RRYbjasăn hổ,”wZYMTi Hắnu6 độtu6 nhiênRRYbja nói,u6“Cho nên3GpjyG sẽRRYbja khônwZYMTig RRYbjabỏ lạiRRYbja nnàng3GpjyG một3GpjyG mình.” 

Hắn, 3GpjyGhiểu đwZYMTiược tâmRRYbja t3GpjyGư củawZYMTi nàu6ng. Trou6ng mắt3GpjyG 3GpjyGY RRYbjaY lóeRRYbja 3GpjyGra wZYMTinhiều tu6ia sángwZYMTi u6mang wZYMTitheo u6ý cườu6i ôwZYMTin nu6hu, kRRYbjahông biếtRRYbja vìwZYMTi sa3GpjyGo, hiệwZYMTin tạiu6, c3GpjyGhỉ 3GpjyGcần ởRRYbja u6bên cạnhRRYbja hwZYMTiắn, nàngu6 lwZYMTiại 3GpjyGcó 3GpjyGthể cảmu6 nhậ3GpjyGn đưwZYMTiợc u6thật sâu6u hạnhu6 phúc. 

“Âu6n, vậRRYbjay lúc3GpjyG u6chàng đwZYMTii 3GpjyGsăn wZYMTibạch hổwZYMTi u6phải manu6g thewZYMTio ta.wZYMTi” Nàn3GpjyGg wZYMTiyêu cầu. 

“Nu6àng khu6ông thểu6 u6đi, nhiRRYbjaều nhấtRRYbja chRRYbjaỉ có3GpjyG thwZYMTiể 3GpjyGđứng ởu6 xwZYMTia RRYbjaxa nhìn.” 

HắRRYbjan nghu6ĩ nghRRYbjaĩ, ru6a q3GpjyGuyết địnhwZYMTi nàwZYMTiy, chwZYMTiỉ cRRYbjaó ởwZYMTi rấtu6 xu6a nhìwZYMTin, mớiRRYbja sẽRRYbja kwZYMTihông tRRYbjaiến vu6ào, cRRYbjaũng sẽwZYMTi có3GpjyG nguwZYMTiy hiểm. 

“Nhưng màu6, trêRRYbjan n3GpjyGgười tu6a khôwZYMTing hwZYMTiề cRRYbjaó thươu6ng tổnu6, ngươiu6 xeRRYbjam, trừwZYMTi bỏ3GpjyG wZYMTibị RRYbjangười nàou6 đó3GpjyG lưuRRYbja 3GpjyGlại 3GpjyGmột wZYMTiđống xan3GpjyGh tí3GpjyGm, tu6rên ngưRRYbjaời vếtRRYbja tu6hương nu6ào cũ3GpjyGng k3GpjyGhông có.” 

NànRRYbjag l3GpjyGeo lêRRYbjan giường,u6 kéou6 tu6ay wZYMTiáo l3GpjyGên, lộ3GpjyG rwZYMTia dấuwZYMTi hRRYbjaôn nu6gân ch3GpjyGi chRRYbjait tRRYbjarên 3GpjyGcánh tayu6, aiz3GpjyG, chỉ3GpjyG lRRYbjaà c3GpjyGánh tu6ay t3GpjyGhôi, đừnu6g nóiRRYbja twZYMTirên ng3GpjyGười. =]] 

RRYbjaánh mu6ắt 3GpjyGPhù wZYMTiVân RRYbjaKhâu Tu6rạch độtu6 nhiRRYbjaên u6nóng lê3GpjyGn, lôu6i RRYbjabàn taRRYbjay trRRYbjaắng ngầ3GpjyGn củRRYbjaa nànu6g lại,3GpjyG nRRYbjahẹ nhàngwZYMTi hôn. 

Ôn n3GpjyGhu u6vùng vẩy,RRYbja nàngwZYMTi đã3GpjyG u6rơi trou6ng RRYbjalòng hắn,3GpjyG hắnwZYMTi khôwZYMTing 3GpjyGcần wZYMTitốn nhiềRRYbjau sức,3GpjyG wZYMTiquả lRRYbjaaa2 dRRYbjaễ wZYMTinhư tru6ở bànu6 tay. 

“Lần3GpjyG nàyu6, cònwZYMTi nó3GpjyGi cẩnRRYbja thậnRRYbja miệngu6 vếwZYMTit thươngwZYMTi RRYbjanữa không?” 

Hắ3GpjyGn đu6ắc ýwZYMTi nwZYMTiói, đRRYbjaã bRRYbjaiết nàngu6 3GpjyGsẽ k3GpjyGhông RRYbjanhu thuậnRRYbja 3GpjyGnhư thế,3GpjyG vìu6 RRYbjamiễn ch3GpjyGo nànRRYbjag cằn3GpjyG nhằu6n nóiRRYbja RRYbjaliên u6miên RRYbjakhông dứwZYMTit, cúi3GpjyG đầu3GpjyG hôu6n 3GpjyGlên mRRYbjaôi nàng. 

NhưwZYMTing, 3GpjyGhắn u6vừa nóiu6 xowZYMTing, nànwZYMTig xấu6u hổ3GpjyG liếc3GpjyG liếcRRYbja mắt3GpjyG một3GpjyG c3GpjyGái, twZYMTihùy u6hạ mu6i mắt. 

3GpjyG“Nhưng mwZYMTià, tRRYbjaa cRRYbjaòn cRRYbjaó miRRYbjaệng vếtu6 thương.” 

“Chỗ3GpjyG nào?3GpjyG” Hắn3GpjyG gi3GpjyGật 3GpjyGmình, wZYMTicòn wZYMTicó u6vết twZYMTihương sao? 

“Sá3GpjyGng naRRYbjay mớiRRYbja twZYMTihượng d3GpjyGược, hiRRYbjaện tạRRYbjai đãRRYbja quên3GpjyG sao?” 

NàRRYbjang du6ùng ta3GpjyGy RRYbjanhéo RRYbjanhẹ vàowZYMTi ewZYMTio hắn,wZYMTi sắ3GpjyGc m3GpjyGặt wZYMTiphiếm hồng. 

Bừng tỉnu6h đạiwZYMTi ngộ,wZYMTi hắm3GpjyG twZYMTià t3GpjyGứ mỉm3GpjyG cười,u6 giươn3GpjyGg mi. 

“Vậy trẫmRRYbja sẽwZYMTi giúu6p 3GpjyGnàng xứwZYMTic RRYbjathuốc 3GpjyGmột lRRYbjaần nữa?” 

Ân? Ýu6 làRRYbja, mwZYMTiuốn nànu6g rwZYMTiồi xứ3GpjyGc thuốcwZYMTi? TrwZYMTiong đầuRRYbja u6Y u6Y trRRYbjaực tiếpwZYMTi phiêwZYMTin dịcu6h, đầuwZYMTi “oành”RRYbja mộRRYbjat tiếngRRYbja, mắtRRYbja đỏwZYMTi bừnwZYMTig lên… 

“ChàngRRYbja khô3GpjyGng tu6hể nhịnRRYbja xuốngRRYbja s3GpjyGao?” Nàu6ng RRYbjađè lại3GpjyG b3GpjyGàn tau6y t3GpjyGo đang3GpjyG rụcwZYMTi rịch,wZYMTi bấtu6 đắwZYMTic d3GpjyGĩ nói. 

RRYbjaGiống nhưRRYbja RRYbjalà một3GpjyG u6tiểu hàRRYbjai tRRYbjaử thíwZYMTich ănRRYbja kẹo,3GpjyG ăn3GpjyG u6mãi cũngu6 khôRRYbjang RRYbjachán, hắnwZYMTi nu6ũng nịu” 

“wZYMTiVài ngàynữa,RRYbja RRYbjaMẫn Háchu6 wZYMTiphỏng 3GpjyGchừng sẽu6 tìmwZYMTi được3GpjyG u6bạch hổu6, đếnRRYbja 3GpjyGlúc u6đó, trẫmwZYMTi muốnwZYMTi thân3GpjyG cRRYbjaận nànwZYMTig 3GpjyGcũng khôRRYbjang đưRRYbjaợc, nàngRRYbja nhẫ3GpjyGn tâm3GpjyG đRRYbjaẩy tru6ẫm wZYMTira saowZYMTi?” HwZYMTiắn mânu6 thầnu6, ởRRYbja môiRRYbja nu6àng lạiu6 đặtRRYbja xuốngu6 mwZYMTiột nRRYbjaụ hônu6 thwZYMTiật sâu. 

T3GpjyGhì rRRYbjaa u6hắn đu6ã sớmRRYbja ngh3GpjyGĩ đ3GpjyGến mấy3GpjyG th3GpjyGứ n3GpjyGày, khówZYMTi trRRYbjaách lạiu6 m3GpjyGang mìnu6h wZYMTitới n3GpjyGơi nà3GpjyGy, nhưnu6g m3GpjyGà, RRYbjanếu wZYMTilúc ấyRRYbja mìnhRRYbja lựaRRYbja chọn3GpjyG cưỡRRYbjai tiểuRRYbja RRYbjahồng mãu6 rờiu6 wZYMTiđi, bâ3GpjyGy giờRRYbja cũwZYMTing không3GpjyG xuấRRYbjat hiệnwZYMTi 3GpjyGloại tìu6nh huốngwZYMTi nàwZYMTiy, cwZYMTiho nê3GpjyGn nówZYMTii, mu3GpjyGốn t3GpjyGrách 3GpjyGcũng cu6hỉ cóu6 tu6hể tru6ách chínhwZYMTi mình. 

RRYbja“Chàng 3GpjyGsẽ giúpu6 wZYMTita th3GpjyGượng dượcu6 wZYMTilần 3GpjyGnữa sao?” 

NàngwZYMTi u6nhỏ wZYMTigiọng nói,RRYbja wZYMTibất đắc3GpjyG u6dĩ, vừawZYMTi nóiu6 u6xong lờiRRYbja nwZYMTiày, địaRRYbja cu6hưởng cũwZYMTing vwZYMTiửa cởi3GpjyG bu6ỏ wZYMTiy phụcRRYbja củau6 nànu6g, b3GpjyGao l3GpjyGấy mềwZYMTim mại. 

wZYMTiHắn thậ3GpjyGt sựwZYMTi làu6 wZYMTirất wZYMTithích mềmu6 wZYMTimại, tru6òn tròwZYMTin wZYMTicủa n3GpjyGàng, tu6hấy 3GpjyGnàng th3GpjyGùy u6hạ 3GpjyGmi mắtu6, wZYMTirun rẩy,RRYbja cúu6i đầu,3GpjyG tầm3GpjyG mắtwZYMTi dừnwZYMTig ở3GpjyG bànu6 RRYbjatay twZYMTio củawZYMTi u6mình, wZYMTibiểu hi3GpjyGện wZYMTiđáng u6yêu, sắ3GpjyGc mặtRRYbja đwZYMTià hồng. 

“XemRRYbja rawZYMTi, nàwZYMTing wZYMTicũng rấwZYMTit hưởnwZYMTig thụwZYMTi nhau6” u6Hắn 3GpjyGcười nhwZYMTiạo 3GpjyG, 3GpjyGkéo u6tay nàng3GpjyG q3GpjyGua, đặtRRYbja RRYbjalên ngựRRYbjac mình,“ThRRYbjaử sờRRYbja swZYMTiờ xemu6.” 3GpjyGDùng ánhwZYMTi mwZYMTiắt cổwZYMTi vũu6 nhìnRRYbja nàng. 

Cá3GpjyGi gìRRYbja hưởwZYMTing 3GpjyGthụ chứ3GpjyG, nàngRRYbja chỉwZYMTi lRRYbjaà tòu6 u6mò, tu6ò u6mò tu6hôi! RRYbjaVẻ mặu6t wZYMTibối rối,u6 nRRYbjahìn 3GpjyGđóa hồng3GpjyG 3GpjyGmai trướcRRYbja RRYbjangực u6bị wZYMTihắn m3GpjyGa u6sát, vuốwZYMTit ve3GpjyG, lwZYMTiuôn cảm3GpjyG thấwZYMTiy u6có điểwZYMTim kỳwZYMTi u6quái, bànu6 taRRYbjay RRYbjabị hắnRRYbja k3GpjyGéo đến3GpjyG ngựwZYMTic, nàngRRYbja mRRYbjauốn khu6áng nghị,RRYbja nRRYbjahưng 3GpjyGđã bị3GpjyG 3GpjyGhắn luu6ốn vàwZYMTio quần3GpjyG áu6o đơnu6 b3GpjyGạc, cu6ảm RRYbjanhận dwZYMTia thwZYMTiịt lRRYbjaạnh lạnwZYMTih, c3GpjyGũng u6như RRYbjacảm gi3GpjyGác RRYbjarõ RRYbjaràng dụwZYMTic vọngwZYMTi gRRYbjaiữa ha3GpjyGi chânRRYbja hắnu6 đwZYMTiã t3GpjyGhức tỉnu6h, 3GpjyGcứng rắRRYbjan hẳ3GpjyGn lên. 

RRYbjaHắn mwZYMTiỗi wZYMTilân đều3GpjyG cówZYMTi thểRRYbja pu6hi lễ3GpjyG wZYMTinàng, vwZYMTiì cá3GpjyGi RRYbjagì nàRRYbjang khôngu6 twZYMTihể p3GpjyGhi lễu6 h3GpjyGắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…