You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 1b3iY81: NÀNinsLKYeTG LÀb3iY AI? 

Hab3iYi ngườW3jthq5wi cinsLKYeTứ nhW3jthq5wư thế,insLKYeT vinsLKYeTui đb3iYùa ầmb3iY W3jthq5wĩ mộinsLKYeTt pheW3jthq5wn, ăW3jthq5wn chútb3iY insLKYeTđồ ăW3jthq5wn, lW3jthq5wiền ômb3iY lấW3jthq5wy nhW3jthq5wau, tW3jthq5wừ từb3iY ngủ. 

Đanb3iYg mơinsLKYeT màng,W3jthq5w nginsLKYeThe đượcW3jthq5w mộW3jthq5wt tiếnW3jthq5wg b3iYgọi, insLKYeTY W3jthq5wY mởb3iY W3jthq5whai insLKYeTmắt rinsLKYeTa, ngW3jthq5whe đượinsLKYeTc KhâuW3jthq5w Trạchb3iY đb3iYang b3iYnhỏ insLKYeTgiọng insLKYeTnói mơ,W3jthq5w nhb3iYắm chặtW3jthq5w minsLKYeTi b3iYmắt rW3jthq5wun rẩb3iYy, toW3jthq5wàn thânb3iY lạnb3iYh băng. 

Thấy áinsLKYeTc mb3iYộng? NàW3jthq5wng ninsLKYeThìn thấyW3jthq5w bêninsLKYeT gốiinsLKYeT cb3iYó mộtb3iY khăinsLKYeTn taW3jthq5wy trinsLKYeTắng tW3jthq5winh, nb3iYội insLKYeTtâm db3iYâng insLKYeTlên mộinsLKYeTt trậnb3iY b3iYấm áp,W3jthq5w b3iYnhiều năb3iYm quinsLKYeTa, hắinsLKYeTn W3jthq5wvẫn dinsLKYeTuy trb3iYì thóW3jthq5wi qub3iYen nàb3iYy, vinsLKYeTì trướb3iYc insLKYeTđây nànW3jthq5wg vb3iYẫn thinsLKYeTường hb3iYay W3jthq5wmơ thinsLKYeTấy nhữninsLKYeTg giấcW3jthq5w mộnginsLKYeT kìinsLKYeT quái. 

insLKYeTCầm b3iYti quyb3iYên, nhW3jthq5wẹ nhànginsLKYeT chinsLKYeTà lab3iYu mW3jthq5wồ b3iYhôi trênW3jthq5w tinsLKYeTrán hắn,b3iY độtinsLKYeT b3iYnhiên, nghW3jthq5we đW3jthq5wược mộtinsLKYeT W3jthq5wcâu, linsLKYeTàm nW3jthq5wàng db3iYừng lạiW3jthq5w độngW3jthq5w tác. 

“Ngân NhiW3jthq5w……” insLKYeTHắn rb3iYun rẩinsLKYeTy, insLKYeThai W3jthq5wtay nắmW3jthq5w chặt. 

insLKYeTNgân NhiinsLKYeT, lạW3jthq5wi b3iYlà NginsLKYeTân NhW3jthq5wi, rốinsLKYeTt cuộinsLKYeTc b3iYNgân NhW3jthq5wi lW3jthq5wà b3iYai? NàninsLKYeTg tinsLKYeThùy hạW3jthq5w mb3iYi mắinsLKYeTt, hb3iYai tainsLKYeTy nắmW3jthq5w chặtinsLKYeT insLKYeTti quyênW3jthq5w, b3iYcắn cắnb3iY mW3jthq5wôi, W3jthq5wkhông b3iYrõ vìinsLKYeT sW3jthq5wao trW3jthq5wong mb3iYiệng bọninsLKYeT họb3iY insLKYeTgọi đềuW3jthq5w insLKYeTlà Ngb3iYân Nhi. 

KinsLKYeThâu TrạchW3jthq5w tW3jthq5wừ nhinsLKYeTỏ cinsLKYeTùng nW3jthq5wàng lớnb3iY lêinsLKYeTn, nb3iYgoại tW3jthq5wrừ nàW3jthq5wng, rấtinsLKYeT ítb3iY khb3iYi W3jthq5wtiếp xúinsLKYeTc vớiinsLKYeT nữW3jthq5w tửinsLKYeT, nhưb3iY vậy,W3jthq5w b3iYtrong insLKYeTmiệng hắW3jthq5wn, ‘b3iYNgân NhinsLKYeTi’ nàyW3jthq5w b3iYlại từb3iY đâub3iY insLKYeTmà đến? 

Cb3iYòn vềinsLKYeT insLKYeTphần MẫnW3jthq5w Háb3iYch yinsLKYeTêu nam……insLKYeT HắnW3jthq5w cònW3jthq5w từngW3jthq5w gọib3iY mb3iYình lW3jthq5wà “NgânW3jthq5w Nb3iYhi”, làb3iYm nàinsLKYeTng b3iYnghi b3iYngờ rằng,insLKYeT phảW3jthq5wi chăngW3jthq5w nànb3iYg insLKYeTta b3iYcùng nànb3iYg, cùnb3iYg SầminsLKYeT W3jthq5wNhi, phảiinsLKYeT chănginsLKYeT insLKYeTđều W3jthq5wcó cW3jthq5whung W3jthq5wmột bộinsLKYeT db3iYáng hab3iYy không? 

“Ngb3iYân NinsLKYeThi, khôngb3iY cầb3iYn rờiW3jthq5w đW3jthq5wi……” Lb3iYúc nW3jthq5wày, insLKYeTKhâu TrạchW3jthq5w rốtW3jthq5w cinsLKYeTuộc kb3iYhông insLKYeTáp chếb3iY đưW3jthq5wợc nộiinsLKYeT tâmb3iY sợW3jthq5w hãinsLKYeTi, insLKYeThô insLKYeTto mb3iYột tiếnginsLKYeT b3iYrồi ngồb3iYi bậtb3iY dậyb3iY, mởb3iY insLKYeTmi mắtb3iY, hạinsLKYeT xub3iYống mb3iYột giọtb3iY W3jthq5wthanh lệ. 

“CinsLKYeThàng thấyb3iY b3iYác mộinsLKYeTng.” b3iYY W3jthq5wY ônb3iY b3iYnhu nóinsLKYeTi, cW3jthq5whà W3jthq5wlau sạchinsLKYeT sẽW3jthq5w nướb3iYc mắtinsLKYeT W3jthq5wcủa hắn. 

Tỉnh insLKYeTtáo lại,W3jthq5w hắnW3jthq5w đW3jthq5wột nhW3jthq5wiên insLKYeTchế trụb3iY W3jthq5wcổ tainsLKYeTy nànb3iYg, insLKYeTsắc mặtinsLKYeT insLKYeTcó cW3jthq5whút sốtinsLKYeT rub3iYột, cũngW3jthq5w b3iYmang insLKYeTtheo insLKYeTmột tW3jthq5wia insLKYeTlạnh insLKYeTnhư băng: 

“Trẫm,b3iY vừaW3jthq5w rồiW3jthq5w nóinsLKYeTi cáb3iYi gì,b3iY b3iYnàng insLKYeTcó ngW3jthq5whe đượb3iYc insLKYeThay không!” 

Ngay b3iYlúc từW3jthq5w tinsLKYeTrong mộngb3iY tỉninsLKYeTh lW3jthq5wại, hắnb3iY tựinsLKYeTa hồinsLKYeT hb3iYô lb3iYên mW3jthq5wột tiếng,b3iY nhưngb3iY màW3jthq5w, b3iYlại insLKYeTkhông W3jthq5wdám b3iYxác địinsLKYeTnh, chinsLKYeTính mìnW3jthq5wh rốW3jthq5wt cuộW3jthq5wc cób3iY W3jthq5wthốt thàinsLKYeTnh tiinsLKYeTếng hW3jthq5way không. 

b3iYNàng, rốinsLKYeTt cuộinsLKYeTc insLKYeTcó nghW3jthq5we đưW3jthq5wợc cáib3iY gìinsLKYeT haW3jthq5wy không? 

“……”insLKYeT Nb3iYàng quinsLKYeTyệt b3iYmi, W3jthq5wnhìn thinsLKYeToáng qb3iYua cW3jthq5wổ b3iYtay bịW3jthq5w hắb3iYn bb3iYóp chặt,W3jthq5w thoáinsLKYeTng đauinsLKYeT đớn,b3iY “CáiW3jthq5w gìW3jthq5w cũnb3iYg insLKYeTkhông insLKYeTnghe b3iYđược, insLKYeTcái gìinsLKYeT chb3iYàng cũnb3iYg khW3jthq5wông cóW3jthq5w nói.” 

insLKYeTVì NgâninsLKYeT NhiinsLKYeT, hb3iYắn thếW3jthq5w nhưnginsLKYeT lạib3iY thươngb3iY tổW3jthq5wn mìnb3iYh minsLKYeTà kb3iYhông bb3iYiết, xeinsLKYeTm b3iYra, nữinsLKYeT b3iYtử W3jthq5wnày ởinsLKYeT troW3jthq5wng lòinsLKYeTng hắinsLKYeTn cinsLKYeTó mW3jthq5wột vW3jthq5wị tríb3iY vb3iYô cùngb3iY quab3iYn trọb3iYng, ninsLKYeTghĩ đếinsLKYeTn insLKYeTđây, lòinsLKYeTng củaW3jthq5w nàinsLKYeTng độtW3jthq5w nhiêninsLKYeT đW3jthq5wau đớnb3iY, cW3jthq5whua xótb3iY kb3iYhông thôi. 

“Cáib3iY gW3jthq5wì cũngb3iY chưinsLKYeTa nói……b3iY” Hắnb3iY nb3iYhẹ nb3iYhàng hW3jthq5wư rinsLKYeTa mộinsLKYeTt hơiW3jthq5w, W3jthq5wmay mW3jthq5wắn, insLKYeTcuối b3iYcùng khinsLKYeTông W3jthq5wlàm cb3iYho nànb3iYg nginsLKYeThe được. 

“Tab3iY đW3jthq5wi phâW3jthq5wn insLKYeTphó nb3iYữ hộW3jthq5w vệW3jthq5w đb3iYem đinsLKYeTồ ăinsLKYeTn tb3iYiến insLKYeTvào, insLKYeTđã b3iYtrưa rồinsLKYeTi, cũinsLKYeTng nW3jthq5wên ăW3jthq5wn insLKYeTmột chinsLKYeTút gìW3jthq5w.” NànW3jthq5wg thb3iYùy b3iYhạ insLKYeTmi minsLKYeTắt, đW3jthq5wem tinsLKYeTi quyêW3jthq5wn đW3jthq5wể vàb3iYo trW3jthq5wong taW3jthq5wy b3iYhắn, xoinsLKYeTay ngưW3jthq5wời xuốngW3jthq5w ginsLKYeTiường, W3jthq5wmặc qinsLKYeTuần áoinsLKYeT W3jthq5wđi rồib3iY đinsLKYeTi rb3iYa ngoài. 

Trướcb3iY cửa. 

“HoW3jthq5wàng phiW3jthq5w, Hb3iYoàng Tb3iYhượng cinsLKYeTó phảiW3jthq5w lạiW3jthq5w thấyb3iY áb3iYc mW3jthq5wộng W3jthq5whay kW3jthq5whông, insLKYeTsao lạW3jthq5wi lW3jthq5wớn tiếngb3iY nhb3iYư b3iYthế.” mộW3jthq5wt nữb3iY hộb3iY vinsLKYeTệ canb3iYh giW3jthq5wữ ởb3iY cửW3jthq5wa, insLKYeTnhỏ W3jthq5wgiọng hỏi. 

“Không có.”insLKYeT NànginsLKYeT tinsLKYeThản ninsLKYeThiên lb3iYắc đầu,b3iY dặninsLKYeT db3iYò insLKYeTnàng chuẩninsLKYeT bịb3iY W3jthq5wmột ítW3jthq5w thựb3iYc vậb3iYt taW3jthq5whnh đạinsLKYeTm, tráninsLKYeTh chb3iYo W3jthq5wmiệng vếtb3iY thươnginsLKYeT insLKYeTcòn cW3jthq5whưa W3jthq5wkhỏi hẳnb3iY bịb3iY b3iYcương b3iYlên, khb3iYó khW3jthq5wép miệng. 

Nữb3iY hộinsLKYeT vinsLKYeTệ lĩinsLKYeTnh mệW3jthq5wnh insLKYeTmà điinsLKYeT, b3iYY W3jthq5wY nW3jthq5whìn W3jthq5wtheo tW3jthq5whân ảnhinsLKYeT củainsLKYeT W3jthq5wnàng, vụnW3jthq5wg W3jthq5wtrộm nhinsLKYeTẹ nhW3jthq5wàng b3iYthở W3jthq5wra, b3iYmay mắW3jthq5wn nàngW3jthq5w W3jthq5wta đW3jthq5wè tb3iYhấp thW3jthq5wanh âm. 

Nhưng màW3jthq5w, vừW3jthq5wa qinsLKYeTuay ngb3iYười lb3iYại, lạiinsLKYeT nhìW3jthq5wn thấb3iYy W3jthq5wkhuôn mặtb3iY cứW3jthq5wng b3iYngắc củaW3jthq5w hắnW3jthq5w, lạb3iYnh lW3jthq5wùng nghễb3iY nW3jthq5wàng, khinsLKYeTông insLKYeTcó mW3jthq5wở b3iYmiệng, trinsLKYeTầm mặcinsLKYeT xoab3iYy ngưW3jthq5wời insLKYeTxốc lêninsLKYeT bứcinsLKYeT rèinsLKYeTm cb3iYhe, khW3jthq5wập khiễinsLKYeTng đb3iYi vào. 

Nàng cũninsLKYeTg bướcinsLKYeT nW3jthq5whanh đW3jthq5wuổi kịp,W3jthq5w cẩnW3jthq5w tb3iYhận giúpW3jthq5w đỡ. 

“Nb3iYàng cáiW3jthq5w W3jthq5wgì đềuinsLKYeT ninsLKYeTghe b3iYđược, vW3jthq5wì sb3iYao khôninsLKYeTg hỏiW3jthq5w trẫm?”b3iY insLKYeTHắn tậnb3iY lựcW3jthq5w khốnginsLKYeT cW3jthq5whế W3jthq5wâm đW3jthq5wiệu W3jthq5wcủa chíninsLKYeTh mìnb3iYh, kb3iYhó b3iYtránh khỏib3iY insLKYeTrun run. 

“Cácb3iY ngưW3jthq5wời, W3jthq5wai cũngW3jthq5w khb3iYông muốb3iYn nóib3iY chW3jthq5wo W3jthq5wta b3iYbiết, tinsLKYeTa hỏib3iY thb3iYì sẽinsLKYeT cb3iYó đápinsLKYeT áninsLKYeT sao?” 

W3jthq5wChua sóinsLKYeTt W3jthq5wcười, b3iYnàng giúpb3iY đỡb3iY insLKYeThắn ngồiW3jthq5w xinsLKYeTuống giường,b3iY vinsLKYeTết thươb3iYng khônW3jthq5wg cònb3iY chảinsLKYeTy W3jthq5wmáu, mab3iYy mắb3iYn, dượcinsLKYeT hib3iYệu nb3iYày cóinsLKYeT vb3iYẻ hữuinsLKYeT hinsLKYeTiệu, cinsLKYeTó thểW3jthq5w cầinsLKYeTm minsLKYeTáu, nhb3iYưng mà,insLKYeT lêninsLKYeT insLKYeTmày lạW3jthq5wi rấtb3iY chậm,insLKYeT chỉinsLKYeT cóW3jthq5w minsLKYeTột lớpinsLKYeT insLKYeTmỏng, b3iYtựa nhinsLKYeTư chb3iYỉ b3iYđộng mạnhW3jthq5w mb3iYột chúinsLKYeTt W3jthq5wsẽ lạib3iY insLKYeTvỡ ra. 

b3iYMím W3jthq5wmôi, hinsLKYeTắn nhẹW3jthq5w b3iYnhàng nắW3jthq5wm lấyW3jthq5w bànW3jthq5w b3iYtay nhỏb3iY bé,W3jthq5w đôinsLKYeTi mắtb3iY nhấtW3jthq5w thờib3iY nhW3jthq5wu hòW3jthq5wa xub3iYống dướiW3jthq5w, insLKYeTngăn ýinsLKYeT cười. 

“NànginsLKYeT muốninsLKYeT biếtb3iY sao?” 

Ý tứW3jthq5w củaW3jthq5w hắninsLKYeT là,insLKYeT cóinsLKYeT tinsLKYeThể nóW3jthq5wi cb3iYho W3jthq5wchính W3jthq5wmình biết?W3jthq5w insLKYeTY insLKYeTY insLKYeTngạc ninsLKYeThiên nb3iYgẩng đầu,W3jthq5w insLKYeTđối dib3iYện W3jthq5wvới tầinsLKYeTm mắtW3jthq5w củinsLKYeTa insLKYeThắn, cW3jthq5wó chúW3jthq5wt kW3jthq5whông thểW3jthq5w tib3iYn, rốb3iYt cb3iYục hắnW3jthq5w cũnb3iYg chịW3jthq5wu mởb3iY miệW3jthq5wng W3jthq5wnói cb3iYho mìninsLKYeTh biết. 

insLKYeTMột nữb3iY tử,b3iY insLKYeTvì sab3iYo cuinsLKYeTốn lấyb3iY b3iYtâm củab3iY hinsLKYeTai W3jthq5wnam nhân? 

b3iY“Nếu ninsLKYeThư b3iYphải mb3iYiễn cưinsLKYeTỡng, b3iYvề sb3iYau rồib3iY hb3iYãy nói.”b3iY insLKYeTNàng cinsLKYeTó tW3jthq5whể nb3iYhìn rinsLKYeTa đb3iYược, tinsLKYeTrên minsLKYeTặt hắinsLKYeTn mb3iYiễn insLKYeTcưỡng cườiinsLKYeT vui. 

Rút insLKYeThai b3iYtay W3jthq5wra, nàinsLKYeTng đib3iY ngăW3jthq5wn tủ,insLKYeT lấyb3iY mW3jthq5wột linsLKYeTọ dượb3iYc b3iYlại đâyW3jthq5w, W3jthq5wngồi xổmW3jthq5w xuốngb3iY, cuốnb3iY ốngb3iY W3jthq5wquần củb3iYa hắnW3jthq5w lên,insLKYeT nhinsLKYeTẹ nb3iYhàng mởinsLKYeT lW3jthq5wọ thinsLKYeTuốc raW3jthq5w, đổb3iY W3jthq5wra b3iYmột b3iYít bộtinsLKYeT màb3iYu trắngW3jthq5w, cẩninsLKYeT thinsLKYeTận rắcb3iY W3jthq5wlên vếtb3iY thương. 

“NgânW3jthq5w W3jthq5wNhi khôb3iYng W3jthq5wphải aiinsLKYeTi khW3jthq5wác, insLKYeTlà nàng.” 

HắnW3jthq5w insLKYeTmở miệngb3iY nóiinsLKYeT, nW3jthq5whìn nàngW3jthq5w ngạcW3jthq5w nhb3iYiên, W3jthq5wtrừng lớnW3jthq5w minsLKYeTắt insLKYeThạnh nhìW3jthq5wn vàoW3jthq5w W3jthq5wkhuôn mặtb3iY b3iYbình thảb3iYn củaW3jthq5w cb3iYhính mW3jthq5wình, W3jthq5wnhất thinsLKYeTời insLKYeThình thàb3iYnh b3iY2 trạinsLKYeTng tW3jthq5whái đốib3iY lập. 

“Khb3iYâu W3jthq5wTrạch, chàW3jthq5wng W3jthq5wkhông phảib3iY hW3jthq5wồ đồb3iY rồb3iYi b3iYchứ, W3jthq5wta b3iYlà b3iYY YinsLKYeT, kb3iYhông phảib3iY NgânW3jthq5w Nhb3iYi, từW3jthq5w b3iYnhỏ đW3jthq5wến lớb3iYn, W3jthq5wta cũb3iYng chưainsLKYeT từngW3jthq5w ngb3iYhe insLKYeTthái hoàb3iYng Tháib3iY Hậub3iY nhắcinsLKYeT tớiW3jthq5w hinsLKYeTay binsLKYeTan b3iYcho b3iYta tụb3iYc danb3iYh nàyb3iY, chW3jthq5wàng b3iYđang W3jthq5wnói gib3iYỡn phảiinsLKYeT không?insLKYeT” insLKYeTNàng nộtW3jthq5w nộW3jthq5wt nóib3iY, nhìb3iYn biểW3jthq5wu tìnW3jthq5wh trênb3iY insLKYeTmặt hắinsLKYeTn nghiêminsLKYeT tW3jthq5wúc màb3iY thoánginsLKYeT insLKYeTrung mình. 

TuấnW3jthq5w mb3iYi khinsLKYeTinh longW3jthq5w, hắb3iYn W3jthq5wnhu nhb3iYu hb3iYuyệt tháW3jthq5wi dươW3jthq5wng, tấtinsLKYeT nhiêb3iYn linsLKYeTà biếinsLKYeTt được,b3iY mìnhb3iY b3iYnói ninsLKYeThư vinsLKYeTậy sẽb3iY b3iYlàm chb3iYo nànW3jthq5wg khônginsLKYeT W3jthq5wrõ rànb3iYg, nhưW3jthq5wng nếuW3jthq5w cứinsLKYeT insLKYeTim lW3jthq5wặng, cW3jthq5whỉ b3iYsợ, hắninsLKYeT insLKYeTsẽ W3jthq5wbị hb3iYiểu lW3jthq5wầm, W3jthq5wtrở thW3jthq5wành hb3iYoa W3jthq5wtâm W3jthq5wnam tử. 

“Nàng thinsLKYeTật sựinsLKYeT làb3iY Ngânb3iY Nhib3iY, khb3iYông đinsLKYeTúng, pinsLKYeThải nóinsLKYeTi, NginsLKYeTân Nb3iYhi làb3iY nàngb3iY, làb3iY tênb3iY trướcinsLKYeT đâinsLKYeTy insLKYeTcủa nàng.” 

đôb3iYi minsLKYeTắt màb3iYu tb3iYím insLKYeTdần dinsLKYeTần b3iYchuyển insLKYeTthành thâb3iYm thinsLKYeTúy, yênW3jthq5w lặb3iYng ninsLKYeThìn b3iYdung W3jthq5wnhan insLKYeTcủa nàinsLKYeTng,… ngũW3jthq5w qinsLKYeTuan khônginsLKYeT đồngW3jthq5w b3iYdạng, W3jthq5wgiống nhb3iYau, b3iYchỉ b3iYcó b3iYmột nụinsLKYeT b3iYcười W3jthq5wngọt W3jthq5wngào nhinsLKYeTư hob3iYa lW3jthq5wê insLKYeTđầu xuâb3iYn, còb3iYn cób3iY lininsLKYeTh hồn. 

“tb3iYên tb3iYrước đâyW3jthq5w củW3jthq5wa ta?” 

NàinsLKYeTng b3iYcăn bảninsLKYeT insLKYeTlà khôngb3iY hinsLKYeTiểu W3jthq5whắn đanginsLKYeT insLKYeTnói cW3jthq5wái W3jthq5wgì, “Chẳnb3iYg b3iYlẽ, tb3iYa W3jthq5wtừng b3iYbị mấtW3jthq5w tinsLKYeTrí nhớ?”insLKYeT NếuinsLKYeT khW3jthq5wông, nhưinsLKYeT thb3iYế insLKYeTnào insLKYeTlại khôninsLKYeTg biếW3jthq5wt tb3iYrước b3iYkia mìW3jthq5wnh kêuinsLKYeT làinsLKYeT NgâW3jthq5wn Nhi? 

Hơn nữa,b3iY cóW3jthq5w b3iYđôi kinsLKYeThi, áinsLKYeTnh insLKYeTmắt hắnb3iY insLKYeTkhi nW3jthq5whìn nW3jthq5wàng, b3iYdường nb3iYhư kW3jthq5whông phb3iYải đinsLKYeTang nW3jthq5whìn nàW3jthq5wng, insLKYeTmà insLKYeTđang nhìninsLKYeT W3jthq5wmột nW3jthq5wgười khác. 

“Không phải,”W3jthq5w Hắb3iYn nhinsLKYeTẹ nhàb3iYng lb3iYắc b3iYđầu,“Đó làinsLKYeT W3jthq5wtên tinsLKYeTrong kiinsLKYeTếp trướcinsLKYeT b3iYcủa nàng!” 

đôiW3jthq5w W3jthq5wmắt mW3jthq5wàu tb3iYím lb3iYộ rb3iYa minsLKYeTột cỗinsLKYeT b3iYkỳ qb3iYuang kinsLKYeTỳ insLKYeTdị, trướcinsLKYeT b3iYmắt tựaW3jthq5w hồb3iY xub3iYất insLKYeThiện mộtinsLKYeT thâW3jthq5wn ảinsLKYeTnh xinsLKYeTinh đẹp,W3jthq5w tW3jthq5whích insLKYeTmặc mộtinsLKYeT b3iYthân W3jthq5wquần áW3jthq5wo W3jthq5wđơn gb3iYiản, insLKYeTmàu hoW3jthq5wa linsLKYeTê, bêb3iYn môib3iY lW3jthq5wuôn cW3jthq5wó b3iYý cinsLKYeTười W3jthq5wôn nhuinsLKYeT, b3iYthường hinsLKYeTay thâninsLKYeT mậtW3jthq5w ôb3iYm cánhW3jthq5w taW3jthq5wy hắn,insLKYeT b3iYgọi “insLKYeTViêm HiinsLKYeT, ngươinsLKYeTi lb3iYà ViêminsLKYeT Hb3iYi W3jthq5wcủa NgâinsLKYeTn Nhi.” 

KiinsLKYeTếp tW3jthq5wrước? NànginsLKYeT rõb3iY rànb3iYg làinsLKYeT b3iYtừ insLKYeTthế kW3jthq5wỷ 2b3iY1 đến,insLKYeT bọninsLKYeT họ,b3iY W3jthq5wcó phảib3iY lầminsLKYeT rồb3iYi hW3jthq5way khôinsLKYeTng? NàngW3jthq5w b3iYcắn môW3jthq5wi dưới,b3iY độtW3jthq5w insLKYeTnhiên phátinsLKYeT hiện,b3iY b3iYnàng thậW3jthq5wt sợinsLKYeT b3iYhãi loạiinsLKYeT sW3jthq5wai lầmb3iY nàyb3iY, b3iYnếu nàb3iYng W3jthq5wkhông phảinsLKYeTi ninsLKYeTgười W3jthq5wmà W3jthq5wbọn họW3jthq5w insLKYeTchờ moW3jthq5wng, vậyb3iY nàninsLKYeTg nW3jthq5wên làmW3jthq5w insLKYeTcái gìinsLKYeT W3jthq5wbây giờ? 

“kiếp trưinsLKYeTớc củainsLKYeT W3jthq5wta, làinsLKYeT nb3iYgười nhW3jthq5wư W3jthq5wthế nàW3jthq5wo?” Nàngb3iY nộtW3jthq5w ninsLKYeTột minsLKYeTở miệng,W3jthq5w rấtW3jthq5w lb3iYà sW3jthq5wợ hãi. 

“lW3jthq5wà mộtb3iY ninsLKYeTgười insLKYeTmà b3iY3 ngườiinsLKYeT chúngb3iY tb3iYa đềuW3jthq5w W3jthq5whết lòinsLKYeTng thươinsLKYeTng yêu.” 

TiếnginsLKYeT nóinsLKYeTi kb3iYhàn khàb3iYn xinsLKYeTuống, tựinsLKYeTa hồinsLKYeT cóW3jthq5w cinsLKYeThút nghẹnW3jthq5w ngW3jthq5wào, kýinsLKYeT ứW3jthq5wc xb3iYa xưaW3jthq5w bấb3iYt chợW3jthq5wt tb3iYràn b3iYvề, đW3jthq5wau xb3iYót, ngọtinsLKYeT nginsLKYeTào, đab3iYn W3jthq5wxen vàoinsLKYeT nhau… 

b3iYBa người?b3iY NgoạiinsLKYeT trừb3iY hắninsLKYeT cùW3jthq5wng Mẫb3iYn Háchb3iY yêinsLKYeTu namW3jthq5w, cinsLKYeTòn cb3iYó b3iYai? NàW3jthq5wng ginsLKYeTiật mình. 

“Vìb3iY insLKYeTsao, cácW3jthq5w b3iYngười biết,b3iY NinsLKYeTgân Nhb3iYi b3iYnhất địnb3iYh insLKYeTlà ta?”insLKYeT W3jthq5wĐây mW3jthq5wới b3iYlà điinsLKYeTểm W3jthq5wmấu cinsLKYeThốt W3jthq5w, nàb3iYng quảinsLKYeT thW3jthq5wực rấtW3jthq5w làb3iY sợinsLKYeT hãW3jthq5wi, đápW3jthq5w áb3iYn khinsLKYeTông insLKYeTnhư mìinsLKYeTnh nghĩinsLKYeT, lạiW3jthq5w khônginsLKYeT tinsLKYeThể W3jthq5wkhông hỏi. 

“ChỉinsLKYeT cb3iYần liếcW3jthq5w mắb3iYt mộtW3jthq5w cái,b3iY W3jthq5wta liềnb3iY cób3iY tinsLKYeThể nhW3jthq5wận rW3jthq5wa nàng.” 

Hắn độinsLKYeTt nhinsLKYeTiên nW3jthq5wở b3iYnụ W3jthq5wcười, insLKYeTánh mắtb3iY vụtinsLKYeT sánW3jthq5wg, haW3jthq5wi tab3iYy W3jthq5wôm insLKYeTchầm W3jthq5wlấy thiW3jthq5wên hạW3jthq5w binsLKYeTé nhỏ, 

“CW3jthq5who dùb3iY làb3iY hóab3iY tinsLKYeThành trW3jthq5wo bW3jthq5wụi, W3jthq5wta cũb3iYng cóinsLKYeT b3iYthể W3jthq5wnhận rinsLKYeTa nànb3iYg.” Ôb3iYm W3jthq5wvào tronb3iYg b3iYlòng, quyếb3iYn luyếb3iYn hW3jthq5wít insLKYeTlấy hươW3jthq5wng thW3jthq5wơm insLKYeTngọt ngW3jthq5wào tinsLKYeTrên ngưW3jthq5wời nàng. 

Trên b3iYngười nànW3jthq5wg b3iYcũng pW3jthq5whát b3iYra mùiW3jthq5w hoW3jthq5wa lê…b3iY… Độcb3iY đáo,insLKYeT khôngW3jthq5w gìinsLKYeT tW3jthq5whay b3iYthế đinsLKYeTược, lW3jthq5wà W3jthq5wmùi hươinsLKYeTng củab3iY linsLKYeTinh hồinsLKYeTn nàng! 

 

CHƯƠNG 1insLKYeT82: CẨNb3iY TinsLKYeTHẬN MIỆNGW3jthq5w VẾTb3iY THƯƠNG

insLKYeTTùy b3iYý đểinsLKYeT hắb3iYn ômW3jthq5w mình,W3jthq5w insLKYeThai ngưW3jthq5wời đb3iYột nhib3iYên W3jthq5wim lb3iYặng, nànginsLKYeT tb3iYham luyếnW3jthq5w hơW3jthq5wi thởb3iY lànhW3jthq5w lạinsLKYeTnh W3jthq5wmà thoW3jthq5wải mb3iYái trb3iYong b3iYlòng, troinsLKYeTng tW3jthq5wim độtb3iY nhiênb3iY tW3jthq5wrở nW3jthq5wên bb3iYình tW3jthq5whản, mặcW3jthq5w kW3jthq5wệ sựinsLKYeT tìW3jthq5wnh nb3iYhư thếb3iY nàb3iYo, hiệnW3jthq5w tạW3jthq5wi, W3jthq5whai W3jthq5wngười bọnW3jthq5w hW3jthq5wọ cb3iYhỉ cinsLKYeTần ởW3jthq5w cùW3jthq5wng mW3jthq5wột chỗ,b3iY W3jthq5wcái gW3jthq5wì W3jthq5wcũng khôngb3iY qinsLKYeTuan insLKYeTtrọng, vW3jthq5wô luậninsLKYeT lW3jthq5wà kiếpb3iY W3jthq5wtrước b3iYhay b3iYlà kinsLKYeTiếp sau. 

“Nàng, kW3jthq5whông mb3iYuốn binsLKYeTiết chuyệnW3jthq5w tW3jthq5wình ởW3jthq5w kiếpb3iY trưinsLKYeTớc sao?” 

b3iYBàn tW3jthq5way tb3iYo W3jthq5wcủa PhW3jthq5wù Vânb3iY Khâb3iYu TrạchW3jthq5w W3jthq5wôn nhinsLKYeTu vub3iYốt vuốinsLKYeTt lưngW3jthq5w nàng,insLKYeT insLKYeTgiống insLKYeTnhư đb3iYang vuốW3jthq5wt b3iYve b3iYcon mèoW3jthq5w nhỏ,b3iY insLKYeTđôi mắtW3jthq5w màb3iYu tímW3jthq5w tinsLKYeThâm ýW3jthq5w lib3iYếc mắtinsLKYeT b3iYnhìn insLKYeTkhuôn mặinsLKYeTt nhb3iYỏ nhinsLKYeTắn trấnW3jthq5w địnhinsLKYeT b3iYmột cái. 

“Ta b3iYkhông muốb3iYn biết.” 

Nàng cb3iYhậm b3iYrãi lắb3iYc đinsLKYeTầu, tựaW3jthq5w W3jthq5whồ, từinsLKYeT vẻW3jthq5w b3iYmặt củab3iY hb3iYắn cùninsLKYeTg Mẫnb3iY HáW3jthq5wch yêinsLKYeTu b3iYnam, kinsLKYeTiếp trưb3iYớc hb3iYẳn b3iYlà W3jthq5wrất b3iYlà phứcW3jthq5w tW3jthq5wạp, nếub3iY làW3jthq5w nhinsLKYeTư thế,W3jthq5w chW3jthq5wính mìb3iYnh căb3iYn bảnb3iY W3jthq5wkhông muốinsLKYeTn biết. 

“Chob3iY db3iYù ninsLKYeTàng muốnW3jthq5w biếtW3jthq5w, hinsLKYeTiện tạiW3jthq5w cũninsLKYeTg khôninsLKYeTg thW3jthq5wể nW3jthq5wói W3jthq5wcho nànb3iYg nghe.” 

Hônb3iY nhẹinsLKYeT b3iYvành tinsLKYeTai củab3iY insLKYeTnàng, hắnb3iY ôW3jthq5wn insLKYeTnhu nb3iYói, ômW3jthq5w insLKYeTeo ninsLKYeThỏ, binsLKYeTàn taW3jthq5wy lb3iYại bắtW3jthq5w đầW3jthq5wu b3iYkhông ab3iYn phậnb3iY, xinsLKYeToa xb3iYoa mềminsLKYeT mại. 

b3iYNói cáW3jthq5wch khác,insLKYeT từW3jthq5w đW3jthq5wầu tớW3jthq5wi đb3iYuôi, hắnW3jthq5w chỉW3jthq5w tW3jthq5wính b3iYnói chb3iYo nàW3jthq5wng bb3iYấy nb3iYhiêu minsLKYeTà thôib3iY? Nàngb3iY chinsLKYeTán nản,b3iY đãinsLKYeT sớmb3iY insLKYeTbiết W3jthq5wnam nhâW3jthq5wn b3iYnày W3jthq5wthật phinsLKYeTúc hb3iYắc, giinsLKYeTang sơW3jthq5wn insLKYeTdễ đổib3iY insLKYeTbản tíb3iYnh W3jthq5wkhó dW3jthq5wời, insLKYeTnhưng màW3jthq5w, nàinsLKYeTng lb3iYại insLKYeTthích hắninsLKYeT W3jthq5wnhư tinsLKYeThế, cb3iYó phảinsLKYeTi ninsLKYeTàng thíinsLKYeTch b3iYcuồng ngW3jthq5wược insLKYeThay không? 

“W3jthq5wKhông được,b3iY insLKYeTcòn insLKYeTcó cinsLKYeThút đau.” 

Kinh W3jthq5wngạc nhìninsLKYeT bàninsLKYeT insLKYeTtay insLKYeTto đãinsLKYeT b3iYtháo vạW3jthq5wt insLKYeTáo trướcinsLKYeT ngựcb3iY củW3jthq5wa mìb3iYnh, nàninsLKYeTg tb3iYhấp giọW3jthq5wng ngăninsLKYeT cảninsLKYeT, sắcb3iY b3iYmặt hồnb3iYg tươinsLKYeTi, tựaW3jthq5w nhưW3jthq5w mộtb3iY quảinsLKYeT táW3jthq5wo chb3iYín mọng. 

Tuấn W3jthq5wmi mộtW3jthq5w điềuinsLKYeT, hắW3jthq5wn insLKYeTtà ácW3jthq5w ninsLKYeThu sW3jthq5wát, W3jthq5wrất b3iYthích b3iYxem bộW3jthq5w dW3jthq5wáng tb3iYhẹn W3jthq5wthùng củainsLKYeT nàninsLKYeTg, bạW3jthq5wc W3jthq5wthần W3jthq5wkhinh dươnW3jthq5wg, cổW3jthq5w họnb3iYg insLKYeTttoát rW3jthq5wa cườW3jthq5wi nhẹ. 

HưởngW3jthq5w tW3jthq5whụ tinsLKYeThân mìninsLKYeTh dầninsLKYeT dầninsLKYeT insLKYeTmềm mạW3jthq5wi, cảinsLKYeT ngưW3jthq5wời choàW3jthq5wng lên. 

“W3jthq5wMiệng vếtinsLKYeT thương,b3iY cẩinsLKYeTn insLKYeTthận miệinsLKYeTng vếb3iYt thươngW3jthq5w b3iYcủa chàng.” 

Nàngb3iY b3iYkinh hinsLKYeTô W3jthq5w, insLKYeTmuốn đứb3iYng dậyinsLKYeT xeinsLKYeTm b3iYcó đinsLKYeTụng W3jthq5wtới hainsLKYeTy khôinsLKYeTng, ninsLKYeThưng bịinsLKYeT hb3iYắn ôinsLKYeTm chặtb3iY, khôngb3iY dễb3iY dW3jthq5wàng buôb3iYng ra. 

“KhônginsLKYeT cb3iYó đụinsLKYeTng tớiinsLKYeT, chỉinsLKYeT cầninsLKYeT nàngW3jthq5w đừngb3iY nháo.W3jthq5w” HắW3jthq5wn đạW3jthq5wm cười,W3jthq5w khônb3iYg kW3jthq5whỏi b3iYbị phảnW3jthq5w ứninsLKYeTg b3iYđáng yêuinsLKYeT cb3iYủa W3jthq5wnàng W3jthq5wlàm ấmb3iY ápW3jthq5w cảinsLKYeT tW3jthq5wrái tim. 

“TrưW3jthq5wớc phảW3jthq5wi băngb3iY bW3jthq5wó lại,insLKYeT insLKYeTbằng khônW3jthq5wg tinsLKYeThật sựinsLKYeT sb3iYẽ chạminsLKYeT vàoW3jthq5w vb3iYết thươW3jthq5wng, tb3iYhật vấinsLKYeTt vảW3jthq5w mớib3iY W3jthq5wkhép lại.W3jthq5w Chàb3iYng khẳinsLKYeTng đb3iYịnh sẽW3jthq5w tW3jthq5wrộm điW3jthq5w đb3iYi sb3iYát hổ,b3iY tb3iYa muốninsLKYeT cảinsLKYeTn cũinsLKYeTng cinsLKYeTản khônW3jthq5wg được,insLKYeT W3jthq5wnhanh lên,W3jthq5w đểb3iY W3jthq5wta W3jthq5wgiúp cb3iYhàng băngb3iY bó.insLKYeT” NàninsLKYeTg cũW3jthq5wng mặcW3jthq5w kệinsLKYeT nhiềW3jthq5wu insLKYeTnhư b3iYvậy, dùngW3jthq5w sứcinsLKYeT nb3iYgăn tinsLKYeTay hắn,insLKYeT cầmW3jthq5w binsLKYeTạch bốb3iY sinsLKYeTạch sb3iYẽ sớmW3jthq5w chuẩninsLKYeT bịinsLKYeT tốtb3iY bab3iYo bốb3iY bainsLKYeTo vW3jthq5wây b3iYđi lên. 

MộtW3jthq5w insLKYeTtay cinsLKYeThống W3jthq5wkhuôn minsLKYeTặt, hắinsLKYeTn insLKYeTim lặnW3jthq5wg W3jthq5wnhìn khub3iYôn insLKYeTmặt ôb3iYn insLKYeTnhu, insLKYeTmày liễuW3jthq5w cinsLKYeTong cinsLKYeTong. insLKYeTMắt W3jthq5wto trW3jthq5wòn, trW3jthq5wong veb3iYo, mW3jthq5wũi tininsLKYeTh xảoinsLKYeT, b3iYcánh môib3iY đỏW3jthq5w hồinsLKYeTng, cănW3jthq5wg mọng,b3iY chỉW3jthq5w cầb3iYn nhinsLKYeTẹ nhàngb3iY khẽinsLKYeT mởinsLKYeT insLKYeTra, tựab3iY nhưW3jthq5w mb3iYột W3jthq5wtrái chíinsLKYeTn nW3jthq5wgon nb3iYgọt, b3iYlàm chb3iYo W3jthq5wngười tinsLKYeTa kìminsLKYeT lòinsLKYeTng khônginsLKYeT đậuW3jthq5w muốninsLKYeT cắninsLKYeT mộtW3jthq5w ngụm. 

LW3jthq5wưu loinsLKYeTát cộb3iYt mộb3iYt cáinsLKYeTi nơinsLKYeT cb3iYon bướm,b3iY ninsLKYeTàng vb3iYỗ insLKYeTvỗ b3iYtay đứnW3jthq5wg lêinsLKYeTn, nhìinsLKYeTn thấyW3jthq5w hắW3jthq5wn nhìW3jthq5wn chằmW3jthq5w chằminsLKYeT mìnhinsLKYeT, W3jthq5wcó b3iYchút insLKYeTmạc insLKYeTdanh kW3jthq5wỳ diệu,insLKYeT insLKYeTchẳng lẽb3iY làinsLKYeT b3iYmặt mìninsLKYeTh dínhW3jthq5w cáb3iYi ginsLKYeTì sao? 

“TrW3jthq5wẫm sẽinsLKYeT W3jthq5wkhông tW3jthq5wrộm đinsLKYeTi sănb3iY hổ,”b3iY Hb3iYắn đb3iYột nhiW3jthq5wên nóib3iY,“Cho nênb3iY sb3iYẽ kb3iYhông bỏinsLKYeT lW3jthq5wại nnànW3jthq5wg mộtb3iY mình.” 

Hắn, b3iYhiểu đượcb3iY tW3jthq5wâm tb3iYư b3iYcủa nànginsLKYeT. TronW3jthq5wg mb3iYắt insLKYeTY W3jthq5wY lóW3jthq5we rb3iYa ninsLKYeThiều tib3iYa sW3jthq5wáng insLKYeTmang theinsLKYeTo W3jthq5wý cườiinsLKYeT b3iYôn nb3iYhu, khôW3jthq5wng biếtb3iY vìb3iY sainsLKYeTo, hiệnW3jthq5w tạb3iYi, chỉb3iY cb3iYần ởinsLKYeT bênb3iY cạnhb3iY hW3jthq5wắn, nàngW3jthq5w lạib3iY W3jthq5wcó thểinsLKYeT cảinsLKYeTm nhậinsLKYeTn đưW3jthq5wợc thậtW3jthq5w W3jthq5wsâu b3iYhạnh phúc. 

“Ân,insLKYeT vậyinsLKYeT lúcb3iY cb3iYhàng đinsLKYeTi sănW3jthq5w bạcb3iYh hinsLKYeTổ phảiW3jthq5w mW3jthq5wang thb3iYeo ta.”b3iY NànginsLKYeT W3jthq5wyêu cầu. 

“NàngW3jthq5w b3iYkhông thểb3iY đinsLKYeTi, nhiềb3iYu nhấb3iYt cinsLKYeThỉ b3iYcó tinsLKYeThể đứnW3jthq5wg ởb3iY W3jthq5wxa xW3jthq5wa nhìn.” 

Hắn ngW3jthq5whĩ nghinsLKYeTĩ, rb3iYa qW3jthq5wuyết địnhinsLKYeT nàyW3jthq5w, cW3jthq5whỉ insLKYeTcó ởinsLKYeT rW3jthq5wất b3iYxa nb3iYhìn, mớinsLKYeTi sẽW3jthq5w khôW3jthq5wng tiếnW3jthq5w vinsLKYeTào, cũnb3iYg b3iYsẽ cób3iY nb3iYguy hiểm. 

“NhưnginsLKYeT W3jthq5wmà, b3iYtrên ngườiinsLKYeT tb3iYa khW3jthq5wông hềb3iY cóinsLKYeT W3jthq5wthương tổnb3iY, ngưb3iYơi W3jthq5wxem, trừW3jthq5w bỏinsLKYeT bịW3jthq5w nb3iYgười nàoW3jthq5w W3jthq5wđó b3iYlưu lạiW3jthq5w mộtW3jthq5w đinsLKYeTống xanb3iYh W3jthq5wtím, insLKYeTtrên ngườib3iY vếW3jthq5wt thươngW3jthq5w nb3iYào cũnW3jthq5wg b3iYkhông có.” 

Nàng insLKYeTleo W3jthq5wlên giườb3iYng, kW3jthq5wéo tainsLKYeTy áob3iY lêb3iYn, insLKYeTlộ rb3iYa dW3jthq5wấu hônW3jthq5w W3jthq5wngân chb3iYi chb3iYit trêb3iYn cánhb3iY tW3jthq5way, b3iYaiz, chỉinsLKYeT b3iYlà cánhb3iY tainsLKYeTy thôib3iY, đừngW3jthq5w nóiW3jthq5w tb3iYrên nginsLKYeTười. =]] 

ánh minsLKYeTắt Phùb3iY Vb3iYân Khâb3iYu Trạchb3iY độb3iYt ninsLKYeThiên nóngW3jthq5w lb3iYên, lôb3iYi bàinsLKYeTn insLKYeTtay trắninsLKYeTg nb3iYgần W3jthq5wcủa nàngW3jthq5w lại,b3iY W3jthq5wnhẹ nhànb3iYg hôn. 

Ônb3iY nhinsLKYeTu vùnb3iYg vẩy,insLKYeT W3jthq5wnàng đb3iYã W3jthq5wrơi tW3jthq5wrong lòb3iYng hắn,b3iY hắnb3iY b3iYkhông b3iYcần tốinsLKYeTn ninsLKYeThiều sW3jthq5wức, W3jthq5wquả lab3iYa2 insLKYeTdễ nW3jthq5whư trb3iYở bàninsLKYeT tay. 

“LầnW3jthq5w này,insLKYeT còninsLKYeT b3iYnói cẩW3jthq5wn thb3iYận W3jthq5wmiệng W3jthq5wvết thưinsLKYeTơng nữinsLKYeTa không?” 

W3jthq5wHắn đắinsLKYeTc ýb3iY nóiW3jthq5w, đãinsLKYeT biếb3iYt nàninsLKYeTg insLKYeTsẽ W3jthq5wkhông ninsLKYeThu thb3iYuận ninsLKYeThư thế,insLKYeT vìW3jthq5w miễnW3jthq5w chW3jthq5wo nW3jthq5wàng cằb3iYn W3jthq5wnhằn b3iYnói liêb3iYn miW3jthq5wên insLKYeTkhông dứt,W3jthq5w cúinsLKYeTi đầuW3jthq5w W3jthq5whôn lW3jthq5wên mW3jthq5wôi nàng. 

NhW3jthq5wưng, hW3jthq5wắn b3iYvừa nóinsLKYeTi xoninsLKYeTg, nànb3iYg xW3jthq5wấu hb3iYổ liếinsLKYeTc linsLKYeTiếc mắtb3iY mộtinsLKYeT W3jthq5wcái, tinsLKYeThùy hb3iYạ mb3iYi mắt. 

“Nhưnb3iYg b3iYmà, tinsLKYeTa cW3jthq5wòn W3jthq5wcó insLKYeTmiệng vinsLKYeTết thương.” 

b3iY“Chỗ nào?”insLKYeT HinsLKYeTắn giậW3jthq5wt mình,insLKYeT cW3jthq5wòn b3iYcó vếtinsLKYeT thươb3iYng sao? 

“Sb3iYáng nW3jthq5way mb3iYới thưinsLKYeTợng dược,insLKYeT W3jthq5whiện tạiinsLKYeT b3iYđã quêninsLKYeT sao?” 

insLKYeTNàng dùnW3jthq5wg W3jthq5wtay nhW3jthq5wéo nhẹinsLKYeT vàinsLKYeTo W3jthq5weo b3iYhắn, insLKYeTsắc mặtinsLKYeT insLKYeTphiếm hồng. 

BừngW3jthq5w tỉnhb3iY đạb3iYi nginsLKYeTộ, hb3iYắm tàW3jthq5w b3iYtứ minsLKYeTỉm cười,W3jthq5w insLKYeTgiương mi. 

“VậyW3jthq5w trẫmb3iY sẽb3iY ginsLKYeTiúp nàW3jthq5wng insLKYeTxức thb3iYuốc b3iYmột lầninsLKYeT nữa?” 

Ân? W3jthq5wÝ insLKYeTlà, muốninsLKYeT nàngb3iY rồW3jthq5wi xứW3jthq5wc thW3jthq5wuốc? TronW3jthq5wg W3jthq5wđầu insLKYeTY b3iYY trựcb3iY tiếpb3iY phiinsLKYeTên dịcb3iYh, đầub3iY “oành”b3iY mb3iYột tW3jthq5wiếng, mắtb3iY đW3jthq5wỏ bừnginsLKYeT lên… 

“CinsLKYeThàng khôninsLKYeTg thểinsLKYeT W3jthq5wnhịn xuốW3jthq5wng sao?”insLKYeT W3jthq5wNàng insLKYeTđè b3iYlại bb3iYàn tb3iYay tb3iYo insLKYeTđang rụW3jthq5wc rịchW3jthq5w, bấtW3jthq5w đắcinsLKYeT dinsLKYeTĩ nói. 

Giống nhb3iYư làinsLKYeT b3iYmột tiểW3jthq5wu hinsLKYeTài tửb3iY thíinsLKYeTch ăW3jthq5wn kb3iYẹo, ăb3iYn mãiW3jthq5w cũngb3iY khb3iYông cb3iYhán, hắinsLKYeTn nũnW3jthq5wg nịu” 

“Vài ngàyW3jthq5wnữa, Mb3iYẫn Hb3iYách phỏnW3jthq5wg chừnW3jthq5wg sẽW3jthq5w tW3jthq5wìm đượcW3jthq5w bạchb3iY hb3iYổ, đếnb3iY lúcb3iY đó,W3jthq5w tinsLKYeTrẫm mW3jthq5wuốn insLKYeTthân cinsLKYeTận nàb3iYng W3jthq5wcũng b3iYkhông đượb3iYc, b3iYnàng W3jthq5wnhẫn tâmW3jthq5w W3jthq5wđẩy trẫmb3iY rb3iYa saob3iY?” Hắnb3iY W3jthq5wmân thần,W3jthq5w ởW3jthq5w môW3jthq5wi nàngb3iY lạb3iYi đặtb3iY xuốngb3iY mộtb3iY nụb3iY hônW3jthq5w thậtb3iY sâu. 

Thb3iYì rinsLKYeTa hắninsLKYeT b3iYđã sớmW3jthq5w insLKYeTnghĩ đinsLKYeTến mấyW3jthq5w thinsLKYeTứ nW3jthq5wày, kW3jthq5whó tráchW3jthq5w b3iYlại manW3jthq5wg b3iYmình b3iYtới nơb3iYi insLKYeTnày, nhW3jthq5wưng W3jthq5wmà, nW3jthq5wếu lúb3iYc ấyinsLKYeT mìnhinsLKYeT W3jthq5wlựa chinsLKYeTọn cưinsLKYeTỡi tiểinsLKYeTu hinsLKYeTồng mW3jthq5wã rinsLKYeTời b3iYđi, bW3jthq5wây gb3iYiờ cũinsLKYeTng b3iYkhông xuấtb3iY hiệinsLKYeTn linsLKYeToại tìnhinsLKYeT huốnginsLKYeT nàyW3jthq5w, chinsLKYeTo nêW3jthq5wn nói,W3jthq5w mW3jthq5wuốn tráchinsLKYeT insLKYeTcũng chỉinsLKYeT W3jthq5wcó thểW3jthq5w tinsLKYeTrách chínhb3iY mình. 

W3jthq5w“Chàng sẽW3jthq5w giinsLKYeTúp tW3jthq5wa thượngW3jthq5w dượcinsLKYeT linsLKYeTần nữainsLKYeT sao?” 

Nàb3iYng insLKYeTnhỏ b3iYgiọng W3jthq5wnói, b3iYbất đắW3jthq5wc dĩW3jthq5w, b3iYvừa nb3iYói xonW3jthq5wg insLKYeTlời nb3iYày, địaW3jthq5w chW3jthq5wưởng cũb3iYng vửaW3jthq5w cởib3iY bỏb3iY b3iYy phụcinsLKYeT củaW3jthq5w nànginsLKYeT, bb3iYao W3jthq5wlấy mềmW3jthq5w mại. 

Hắn thậtinsLKYeT sựinsLKYeT lb3iYà rấb3iYt thícW3jthq5wh insLKYeTmềm b3iYmại, insLKYeTtròn tròW3jthq5wn củainsLKYeT nàb3iYng, thấyb3iY nàW3jthq5wng thùyW3jthq5w hb3iYạ mb3iYi mắinsLKYeTt, rb3iYun rb3iYẩy, cúiW3jthq5w đầb3iYu, tầinsLKYeTm mắtb3iY dừnginsLKYeT ởb3iY bànW3jthq5w tb3iYay W3jthq5wto củab3iY mW3jthq5wình, biểuW3jthq5w hW3jthq5wiện đánginsLKYeT W3jthq5wyêu, sắb3iYc mb3iYặt đàb3iY hồng. 

“Xem rW3jthq5wa, W3jthq5wnàng cũngW3jthq5w rinsLKYeTất W3jthq5whưởng thW3jthq5wụ nb3iYha” HW3jthq5wắn insLKYeTcười nhb3iYạo insLKYeT, insLKYeTkéo tW3jthq5way nàinsLKYeTng quab3iY, insLKYeTđặt lênW3jthq5w ngựinsLKYeTc mình,“b3iYThử insLKYeTsờ insLKYeTsờ xeminsLKYeT.” Dùb3iYng áninsLKYeTh b3iYmắt cW3jthq5wổ vinsLKYeTũ nhìW3jthq5wn nàng. 

CW3jthq5wái ginsLKYeTì hưởngb3iY thụb3iY insLKYeTchứ, ninsLKYeTàng cinsLKYeThỉ insLKYeTlà tòinsLKYeT mò,insLKYeT tinsLKYeTò mòinsLKYeT thW3jthq5wôi! Vẻb3iY mặtinsLKYeT insLKYeTbối rối,insLKYeT nhìnb3iY đób3iYa hồinsLKYeTng mb3iYai tb3iYrước nW3jthq5wgực bW3jthq5wị hắnW3jthq5w mW3jthq5wa sáinsLKYeTt, vuốtb3iY veb3iY, luôinsLKYeTn cb3iYảm thấyW3jthq5w cb3iYó điểmb3iY kỳW3jthq5w quW3jthq5wái, bàninsLKYeT W3jthq5wtay bịW3jthq5w hb3iYắn kb3iYéo b3iYđến ngựW3jthq5wc, nàngW3jthq5w muốnb3iY khángb3iY nghb3iYị, nhưngb3iY đãb3iY bịinsLKYeT hắninsLKYeT luốnb3iY vàob3iY b3iYquần insLKYeTáo đơninsLKYeT bạb3iYc, cảb3iYm nhậninsLKYeT insLKYeTda W3jthq5wthịt lạinsLKYeTnh lạnh,W3jthq5w cũinsLKYeTng insLKYeTnhư W3jthq5wcảm giácb3iY rõb3iY ràngW3jthq5w dụcb3iY vọnW3jthq5wg giữb3iYa haW3jthq5wi châinsLKYeTn hắb3iYn insLKYeTđã insLKYeTthức tb3iYỉnh, cứngb3iY rắb3iYn hb3iYẳn lên. 

HắnW3jthq5w mỗib3iY lâninsLKYeT đềuinsLKYeT cinsLKYeTó thểW3jthq5w b3iYphi W3jthq5wlễ nàinsLKYeTng, insLKYeTvì cW3jthq5wái gìinsLKYeT nànginsLKYeT khinsLKYeTông tb3iYhể W3jthq5wphi lễW3jthq5w hắnb3iY ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…