You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 181sk9z: sk9zNÀNG Lsk9zÀ AI? 

Hai ngưYZTRời cứYZTR nhY8WMư thếY8WM, sk9zvui đmGGcùa ầmsk9z YZTRĩ mộtsk9z pheY8WMn, ămGGcn chútY8WM đồdmVQ ăn,sk9z lidmVQền YZTRôm Y8WMlấy nhauYZTR, tsk9zừ từY8WM ngủ. 

ĐaYZTRng sk9zmơ mmGGcàng, dmVQnghe đượcY8WM mộtmGGc tiY8WMếng dmVQgọi, YZTRY dmVQY mGGcmở hask9zi mY8WMắt Y8WMra, Y8WMnghe đượY8WMc KhâmGGcu YZTRTrạch sk9zđang nhỏYZTR YZTRgiọng nsk9zói mơmGGc, nhắsk9zm chdmVQặt mY8WMi mắmGGct ruYZTRn rdmVQẩy, toàsk9zn thândmVQ mGGclạnh băng. 

ThấdmVQy áY8WMc mộmGGcng? Nànsk9zg ndmVQhìn thấyYZTR bêdmVQn dmVQgối Y8WMcó mộtY8WM Y8WMkhăn task9zy trắngsk9z tinY8WMh, nộY8WMi sk9ztâm dânY8WMg dmVQlên Y8WMmột trsk9zận ấmdmVQ sk9záp, nsk9zhiều nmGGcăm dmVQqua, hdmVQắn vẫnYZTR dY8WMuy tdmVQrì tYZTRhói quemGGcn mGGcnày, dmVQvì trướsk9zc đâyYZTR nànY8WMg vẫnY8WM thườngdmVQ sk9zhay mdmVQơ thY8WMấy nhsk9zững giấcYZTR mộngYZTR kìdmVQ quái. 

CầmY8WM tYZTRi qYZTRuyên, Y8WMnhẹ nYZTRhàng chYZTRà lmGGcau mồmGGc hôY8WMi trêdmVQn tránsk9z hắn,dmVQ độtmGGc sk9znhiên, ngYZTRhe đượcsk9z mộtsk9z cYZTRâu, lsk9zàm nàmGGcng dmVQdừng lmGGcại độngdmVQ tác. 

“NgândmVQ Nhi……”Y8WM HY8WMắn rudmVQn rẩy,mGGc haYZTRi task9zy nắmmGGc chặt. 

NgmGGcân NhYZTRi, lạdmVQi dmVQlà NgdmVQân YZTRNhi, rốtY8WM cuộcY8WM NgânY8WM sk9zNhi lsk9zà ask9zi? NàndmVQg Y8WMthùy hYZTRạ dmVQmi mắtY8WM, hadmVQi taYZTRy sk9znắm chặtsk9z Y8WMti dmVQquyên, cdmVQắn cắnmGGc msk9zôi, khôngY8WM rY8WMõ vìmGGc sk9zsao trsk9zong midmVQệng sk9zbọn YZTRhọ sk9zgọi dmVQđều lsk9zà NgâY8WMn Nhi. 

KYZTRhâu Trạchsk9z tdmVQừ nhsk9zỏ cùngYZTR nàngY8WM lớsk9zn dmVQlên, ngomGGcại mGGctrừ nàngsk9z, rYZTRất ímGGct khdmVQi tiếpmGGc xúcdmVQ vớmGGci nYZTRữ tử,YZTR nmGGchư vậy,sk9z tsk9zrong miệsk9zng hắYZTRn, ‘NgânmGGc NhmGGci’ nàY8WMy lsk9zại sk9ztừ đYZTRâu màdmVQ đến? 

Còn vềmGGc pdmVQhần MẫY8WMn Hácsk9zh yêuYZTR nam……mGGc HdmVQắn cdmVQòn từnYZTRg gọisk9z mìndmVQh lYZTRà “NYZTRgân Nhi”,dmVQ làmYZTR nmGGcàng nY8WMghi ngờYZTR rằmGGcng, psk9zhải cdmVQhăng nànmGGcg dmVQta cùnY8WMg nàng,sk9z Y8WMcùng SY8WMầm NhmGGci, phảsk9zi chăY8WMng đYZTRều Y8WMcó chuYZTRng mộtYZTR bdmVQộ dY8WMáng YZTRhay không? 

“dmVQNgân NhiYZTR, khôngYZTR dmVQcần rờimGGc đi……”dmVQ LúcmGGc nàmGGcy, YZTRKhâu Trạsk9zch rốtdmVQ csk9zuộc Y8WMkhông ásk9zp chsk9zế đưYZTRợc nộsk9zi tâmGGcm YZTRsợ hãiYZTR, hmGGcô tsk9zo mộtmGGc tiếngYZTR rsk9zồi ndmVQgồi bậY8WMt dậY8WMy, mY8WMở mYZTRi sk9zmắt, hạY8WM xuốmGGcng mY8WMột giYZTRọt thY8WManh lệ. 

“mGGcChàng dmVQthấy YZTRác mmGGcộng.” mGGcY Y8WMY YZTRôn mGGcnhu nósk9zi, cY8WMhà lYZTRau sạdmVQch smGGcẽ nướcY8WM mắsk9zt củY8WMa hắn. 

TỉnhmGGc táoYZTR ldmVQại, hmGGcắn độtYZTR Y8WMnhiên chếsk9z dmVQtrụ cổsk9z tadmVQy ndmVQàng, sY8WMắc mặtdmVQ cdmVQó cYZTRhút sốtsk9z ruộYZTRt, Y8WMcũng manmGGcg mGGctheo msk9zột YZTRtia lạnhdmVQ sk9znhư băng: 

“TrẫYZTRm, vừYZTRa YZTRrồi nóYZTRi cáidmVQ sk9zgì, YZTRnàng cmGGcó nghY8WMe đưY8WMợc mGGchay không!” 

Ngay lúcmGGc từY8WM troY8WMng dmVQmộng tỉnY8WMh Y8WMlại, hắY8WMn tựsk9za hồY8WM hYZTRô lêdmVQn mmGGcột tiếng,Y8WM nYZTRhưng mmGGcà, lạsk9zi khôngYZTR dámmGGc xádmVQc định,sk9z chínY8WMh sk9zmình rY8WMốt cuộdmVQc sk9zcó thốtY8WM thsk9zành tdmVQiếng hask9zy không. 

Nàng, rốtmGGc cuYZTRộc csk9zó ndmVQghe đưdmVQợc cádmVQi gìmGGc dmVQhay không? 

YZTR“……” mGGcNàng dmVQquyệt mGGcmi, nmGGchìn thodmVQáng qumGGca cY8WMổ YZTRtay bịY8WM dmVQhắn bópmGGc sk9zchặt, thoáYZTRng đauYZTR dmVQđớn, “Cáisk9z gY8WMì cY8WMũng mGGckhông Y8WMnghe được,YZTR dmVQcái gìsk9z chàngsk9z cũngdmVQ kY8WMhông cmGGcó nói.” 

Vì NgdmVQân mGGcNhi, Y8WMhắn thếY8WM nhsk9zưng lY8WMại thươngmGGc tmGGcổn mìmGGcnh màdmVQ khôngmGGc biếYZTRt, xeYZTRm rsk9za, Y8WMnữ tửY8WM nàymGGc YZTRở tdmVQrong lòY8WMng hY8WMắn dmVQcó mmGGcột vịY8WM sk9ztrí vôYZTR cùngmGGc quamGGcn trmGGcọng, nghĩmGGc đsk9zến YZTRđây, lòngsk9z củadmVQ nàsk9zng độtY8WM sk9znhiên đausk9z đớn,mGGc YZTRchua xódmVQt khôngY8WM thôi. 

“CY8WMái Y8WMgì dmVQcũng csk9zhưa nói……”mGGc HmGGcắn nhẹdmVQ nhànsk9zg hmGGcư rmGGca mộtY8WM hơimGGc, YZTRmay mắYZTRn, cuốisk9z cùmGGcng YZTRkhông lsk9zàm chmGGco nàmGGcng nghYZTRe được. 

“TaY8WM Y8WMđi phânmGGc YZTRphó nữdmVQ hộY8WM vệY8WM đedmVQm đồmGGc ădmVQn mGGctiến sk9zvào, đãYZTR trưask9z rồYZTRi, cmGGcũng nêsk9zn Y8WMăn mộtsk9z chmGGcút gìdmVQ.” NYZTRàng thùyY8WM hạY8WM sk9zmi mắt,sk9z đemYZTR tmGGci quyêmGGcn đểsk9z vdmVQào trodmVQng tYZTRay hắn,dmVQ sk9zxoay ngườimGGc xuốYZTRng giườnmGGcg, mặcmGGc YZTRquần áoYZTR Y8WMđi rồiYZTR đmGGci sk9zra ngoài. 

TrướYZTRc cửa. 

“Hsk9zoàng phiYZTR, HY8WMoàng Thượngsk9z cómGGc phảimGGc lmGGcại thấyYZTR ácYZTR mộngYZTR hadmVQy khônmGGcg, dmVQsao lạimGGc lmGGcớn tiY8WMếng nhưsk9z thế.”dmVQ mộtmGGc nY8WMữ sk9zhộ mGGcvệ candmVQh giY8WMữ ởsk9z cửaY8WM, nhsk9zỏ mGGcgiọng hỏi. 

“KYZTRhông có.”Y8WM Nàsk9zng thảsk9zn nhidmVQên lsk9zắc đầu,Y8WM Y8WMdặn sk9zdò nY8WMàng chY8WMuẩn bịsk9z mộtdmVQ ítmGGc thựdmVQc vậtYZTR tahnYZTRh đạm,mGGc tdmVQránh chY8WMo midmVQệng dmVQvết thươngdmVQ cònYZTR chdmVQưa khỏY8WMi hẳndmVQ Y8WMbị cưYZTRơng YZTRlên, YZTRkhó khédmVQp miệng. 

Nữsk9z hYZTRộ vệsk9z lĩnYZTRh mY8WMệnh màdmVQ đi,Y8WM sk9zY mGGcY mGGcnhìn thdmVQeo YZTRthân dmVQảnh củask9z mGGcnàng, vYZTRụng trộmY8WM nhẹsk9z nhàngmGGc tsk9zhở dmVQra, mYZTRay mắnsk9z nY8WMàng tsk9za mGGcđè thấdmVQp tY8WMhanh âm. 

dmVQNhưng mà,sk9z vừask9z mGGcquay ngườiYZTR lại,YZTR ldmVQại nsk9zhìn tY8WMhấy kdmVQhuôn mặtmGGc cứngY8WM ngắcYZTR cmGGcủa mGGchắn, lsk9zạnh lùnsk9zg nghsk9zễ nàmGGcng, khônmGGcg cY8WMó mY8WMở miệngY8WM, YZTRtrầm msk9zặc xoask9zy ngườiY8WM YZTRxốc lsk9zên bmGGcức rèmY8WM chY8WMe, khậpsk9z khiễngsk9z điYZTR vào. 

Nàsk9zng cũdmVQng bướcdmVQ nhaYZTRnh đuổidmVQ kY8WMịp, cẩdmVQn thY8WMận giúpYZTR đỡ. 

“Nàngsk9z cYZTRái gìdmVQ đềuYZTR nmGGcghe đsk9zược, vYZTRì sY8WMao khôngmGGc hỏiY8WM trẫY8WMm?” HắnY8WM tậsk9zn lựcYZTR khốngY8WM chếYZTR dmVQâm điệudmVQ csk9zủa chínhY8WM mìnhdmVQ, khódmVQ tránhsk9z khỏiY8WM ruY8WMn run. 

“dmVQCác ngườsk9zi, admVQi cũmGGcng sk9zkhông YZTRmuốn sk9znói YZTRcho sk9zta bsk9ziết, tdmVQa hYZTRỏi dmVQthì dmVQsẽ cóYZTR đápsk9z ánsk9z sao?” 

CmGGchua sYZTRót cười,sk9z ndmVQàng gmGGciúp đsk9zỡ hắY8WMn ngồY8WMi xuốngY8WM giường,dmVQ vếYZTRt tmGGchương khôngdmVQ cY8WMòn chsk9zảy máu,YZTR mask9zy mắn,Y8WM dượcsk9z hiệuYZTR nàydmVQ mGGccó vẻY8WM hmGGcữu hidmVQệu, cóY8WM thểYZTR cYZTRầm Y8WMmáu, nhưmGGcng mà,Y8WM lY8WMên màysk9z lmGGcại rấdmVQt chmGGcậm, cmGGchỉ cóYZTR mdmVQột lớmGGcp msk9zỏng, tdmVQựa Y8WMnhư dmVQchỉ độY8WMng mạndmVQh mộYZTRt chútsk9z ssk9zẽ lạiYZTR vsk9zỡ ra. 

Mím môisk9z, hắnYZTR nsk9zhẹ nhàmGGcng nắYZTRm lấyY8WM bàYZTRn taYZTRy nhỏmGGc bé,dmVQ đôYZTRi mY8WMắt sk9znhất thờmGGci nYZTRhu sk9zhòa xYZTRuống dưmGGcới, YZTRngăn mGGcý cười. 

“NàngY8WM msk9zuốn biếdmVQt sao?” 

Ý tdmVQứ cYZTRủa hắnY8WM làYZTR, cósk9z thsk9zể mGGcnói chsk9zo chYZTRính mìnhmGGc biết?YZTR mGGcY sk9zY ngạcsk9z nY8WMhiên ngẩY8WMng đầu,Y8WM đốiY8WM disk9zện vớisk9z tầdmVQm mắtY8WM củask9z hắn,dmVQ cYZTRó chdmVQút khônmGGcg thểsk9z tinmGGc, rốtYZTR sk9zcục hắnYZTR cũngsk9z chịsk9zu mởsk9z miệndmVQg nsk9zói chYZTRo mìnY8WMh biết. 

Một nữmGGc sk9ztử, YZTRvì sYZTRao csk9zuốn lấymGGc tâmGGcm củmGGca hadmVQi namGGcm nhân? 

“mGGcNếu nhY8WMư phảisk9z miễmGGcn mGGccưỡng, vềY8WM Y8WMsau rồisk9z hãmGGcy nY8WMói.” NàngdmVQ sk9zcó thểY8WM nhìnmGGc rYZTRa được,dmVQ tmGGcrên mặtsk9z hắnsk9z miễnY8WM cưỡngsk9z cưYZTRời vui. 

Rút mGGchai task9zy rY8WMa, nmGGcàng YZTRđi nYZTRgăn tủYZTR, lấysk9z dmVQmột lọY8WM dưmGGcợc lạidmVQ Y8WMđây, ngmGGcồi xổmmGGc xuốngYZTR, mGGccuốn mGGcống mGGcquần dmVQcủa hắsk9zn YZTRlên, nY8WMhẹ sk9znhàng mởYZTR sk9zlọ thYZTRuốc rmGGca, đổY8WM rmGGca mY8WMột ísk9zt mGGcbột màusk9z YZTRtrắng, cmGGcẩn tmGGchận rmGGcắc mGGclên vếtdmVQ thương. 

“NYZTRgân Y8WMNhi khôngY8WM pY8WMhải ask9zii Y8WMkhác, làmGGc nàng.” 

Hắn YZTRmở midmVQệng nói,Y8WM nhìdmVQn dmVQnàng ngạsk9zc nhiêmGGcn, trdmVQừng lY8WMớn mắtdmVQ hạdmVQnh nhìY8WMn vYZTRào khsk9zuôn mmGGcặt bìsk9znh thYZTRản củsk9za chídmVQnh mìY8WMnh, nYZTRhất YZTRthời hmGGcình thànhY8WM Y8WM2 trạngmGGc tháimGGc đsk9zối lập. 

“Y8WMKhâu TrạcY8WMh, chYZTRàng YZTRkhông phảiY8WM sk9zhồ đồmGGc rồidmVQ chứYZTR, tYZTRa lYZTRà mGGcY Ysk9z, mGGckhông phảisk9z Ngâsk9zn dmVQNhi, mGGctừ dmVQnhỏ đếYZTRn lớn,mGGc Y8WMta dmVQcũng chưY8WMa Y8WMtừng ngmGGche thdmVQái dmVQhoàng Thsk9zái HậumGGc nhắsk9zc tớiYZTR hYZTRay bY8WMan chY8WMo Y8WMta tY8WMục dmGGcanh nàydmVQ, YZTRchàng đanY8WMg nsk9zói giỡnmGGc phsk9zải không?”YZTR NàngmGGc nmGGcột nY8WMột nóY8WMi, nmGGchìn biYZTRểu tY8WMình trY8WMên sk9zmặt hắndmVQ mGGcnghiêm túmGGcc màmGGc tdmVQhoáng rundmVQg mình. 

Tuấn sk9zmi kY8WMhinh Y8WMlong, hsk9zắn Y8WMnhu sk9znhu huY8WMyệt tháisk9z dương,Y8WM tấdmVQt dmVQnhiên lY8WMà biếtY8WM được,mGGc mìnYZTRh nsk9zói mGGcnhư vậysk9z sk9zsẽ làsk9zm chYZTRo nàsk9zng khômGGcng rmGGcõ dmVQràng, nhdmVQưng ndmVQếu cứYZTR iYZTRm lặnY8WMg, chỉY8WM sợ,YZTR hY8WMắn smGGcẽ YZTRbị hiểuYZTR lầm,sk9z sk9ztrở thànY8WMh hoYZTRa tâmdmVQ YZTRnam tử. 

“Nàng thậtYZTR sựmGGc lmGGcà mGGcNgân NhmGGci, kYZTRhông đúng,sk9z phảiY8WM nmGGcói, mGGcNgân NhYZTRi mGGclà nàngYZTR, lY8WMà tênY8WM trướcY8WM đâymGGc csk9zủa nàng.” 

đôi mắtY8WM màudmVQ tYZTRím ddmVQần dầnmGGc chuyểY8WMn mGGcthành thdmVQâm thúy,sk9z Y8WMyên lặngdmVQ nmGGchìn dundmVQg dmVQnhan củdmVQa nànsk9zg,… ngsk9zũ qdmVQuan kY8WMhông đồYZTRng ddmVQạng, giốsk9zng nhdmVQau, chmGGcỉ mGGccó dmVQmột nụmGGc cườimGGc ngọY8WMt ngdmVQào nhưYZTR hmGGcoa YZTRlê đầumGGc xuYZTRân, Y8WMcòn cóY8WM linmGGch hồn. 

“tênsk9z YZTRtrước đâydmVQ mGGccủa ta?” 

NàY8WMng cănsk9z bảsk9zn lsk9zà kYZTRhông hiểumGGc hắnmGGc đangdmVQ ndmVQói cáisk9z gì,Y8WM “ChẳngmGGc YZTRlẽ, tYZTRa từngY8WM bmGGcị mdmVQất tríYZTR nhớ?sk9z” Y8WMNếu kYZTRhông, nYZTRhư thdmVQế Y8WMnào lYZTRại sk9zkhông biếYZTRt trướcY8WM kisk9za mìY8WMnh kêuYZTR lsk9zà dmVQNgân Nhi? 

Hơn nữsk9za, mGGccó đmGGcôi kY8WMhi, ánhmGGc mắdmVQt hY8WMắn YZTRkhi nhìdmVQn nànmGGcg, dườdmVQng sk9znhư khôngmGGc phảiYZTR đanYZTRg nhdmVQìn nY8WMàng, màY8WM đsk9zang nhdmVQìn mộtYZTR ndmVQgười khác. 

“KhômGGcng phải,”sk9z HắnmGGc nhẹdmVQ nhànYZTRg lắY8WMc đầu,“sk9zĐó ldmVQà dmVQtên tsk9zrong kiếpdmVQ sk9ztrước cmGGcủa nàng!” 

đYZTRôi mY8WMắt YZTRmàu tdmVQím YZTRlộ rYZTRa sk9zmột cỗmGGc kỳdmVQ quanY8WMg YZTRkỳ dị,mGGc trY8WMước mắsk9zt Y8WMtựa hồmGGc xuấtdmVQ hYZTRiện mGGcmột thânsk9z ảsk9znh mGGcxinh đẹp,Y8WM Y8WMthích mặcYZTR mYZTRột thâdmVQn qdmVQuần áoY8WM đơY8WMn giảsk9zn, msk9zàu hmGGcoa mGGclê, bênYZTR môisk9z lYZTRuôn códmVQ ýY8WM cườimGGc ôYZTRn nmGGchu, thườngY8WM hY8WMay thYZTRân mậdmVQt Y8WMôm cmGGcánh mGGctay hắn,dmVQ gọY8WMi “ViYZTRêm HidmVQ, ngươisk9z làY8WM ViêmmGGc Hsk9zi củamGGc NgânmGGc Nhi.” 

Kiếp trưY8WMớc? NàmGGcng rYZTRõ Y8WMràng ldmVQà từYZTR thếdmVQ kỷmGGc Y8WM21 đến,sk9z bY8WMọn họ,YZTR cóY8WM phYZTRải lY8WMầm rY8WMồi hY8WMay kYZTRhông? Nàsk9zng cắYZTRn msk9zôi dưới,dmVQ độtY8WM nhiYZTRên phsk9zát YZTRhiện, YZTRnàng thậtYZTR sợsk9z hãiYZTR loạidmVQ smGGcai lầmYZTR nmGGcày, YZTRnếu nsk9zàng ksk9zhông phY8WMải ngườiYZTR msk9zà bmGGcọn sk9zhọ chYZTRờ mdmVQong, vsk9zậy dmVQnàng nY8WMên làsk9zm cYZTRái gmGGcì bâyYZTR giờ? 

“kiếpdmVQ tmGGcrước củadmVQ tsk9za, lY8WMà ngườiY8WM sk9znhư thếmGGc nào?YZTR” NànmGGcg YZTRnột nY8WMột Y8WMmở miệnYZTRg, rsk9zất làsk9z sdmVQợ hãi. 

“làdmVQ dmVQmột ngườY8WMi màmGGc Y8WM3 ngườidmVQ csk9zhúng YZTRta đềudmVQ hếtdmVQ lòngdmVQ thươngmGGc yêu.” 

TiếngdmVQ nóiY8WM khsk9zàn khàdmVQn xuốYZTRng, YZTRtựa hồYZTR cYZTRó chúdmVQt YZTRnghẹn ngdmVQào, kýsk9z mGGcức xdmVQa xưsk9za bấsk9zt chợsk9zt YZTRtràn vềY8WM, YZTRđau xódmVQt, ngọtdmVQ dmVQngào, đanY8WM dmVQxen vàY8WMo nhau… 

Ba nsk9zgười? NgoạiY8WM tsk9zrừ Y8WMhắn cùnmGGcg Y8WMMẫn HámGGcch ymGGcêu nYZTRam, còdmVQn cóYZTR YZTRai? NàmGGcng giậtdmVQ mình. 

YZTR“Vì smGGcao, csk9zác Y8WMngười biếtdmVQ, Nsk9zgân NmGGchi dmVQnhất địnhmGGc lsk9zà task9z?” Đsk9zây mGGcmới Y8WMlà dmVQđiểm mấusk9z chốtmGGc sk9z, nànY8WMg quảmGGc thựcsk9z rấtmGGc làYZTR sợY8WM hsk9zãi, đápY8WM ásk9zn YZTRkhông nhưsk9z mìYZTRnh nmGGcghĩ, lsk9zại khôngYZTR thY8WMể khônsk9zg hỏi. 

“Chỉ cầnY8WM sk9zliếc mắtY8WM mộtdmVQ cái,Y8WM tmGGca Y8WMliền cYZTRó thểYZTR nhậnsk9z YZTRra nàng.” 

Hsk9zắn độtYZTR nhiênmGGc nYZTRở YZTRnụ cười,sk9z ásk9znh mắtdmVQ vYZTRụt sáng,dmVQ hdmVQai taYZTRy ômYZTR chầmmGGc dmVQlấy thiY8WMên hsk9zạ bsk9zé nhỏ, 

“ChoYZTR dmVQdù làY8WM hdmVQóa sk9zthành tsk9zro sk9zbụi, mGGcta csk9zũng csk9zó tdmVQhể nhậnsk9z sk9zra nàng.”Y8WM ÔmmGGc vàoY8WM trYZTRong lòngsk9z, quyếdmVQn luyY8WMến hYZTRít mGGclấy mGGchương mGGcthơm ngọtmGGc ngàdmVQo trêmGGcn ngưdmVQời nàng. 

TrênmGGc ngườiY8WM nàngY8WM cmGGcũng phdmVQát rsk9za msk9zùi hoY8WMa YZTRlê…… ĐdmVQộc đásk9zo, khônsk9zg gìsk9z tY8WMhay thếYZTR được,YZTR mGGclà msk9zùi hY8WMương củaY8WM linmGGch hồndmVQ nàng! 

 

CHƯƠNG 18YZTR2: CẨNY8WM THẬNdmVQ MIỆNGmGGc VẾmGGcT THƯƠNG

TùmGGcy ýsk9z YZTRđể YZTRhắn ômmGGc mìdmVQnh, haY8WMi ngườisk9z độYZTRt nhiêsk9zn mGGcim lYZTRặng, ndmVQàng dmVQtham luyếmGGcn hơsk9zi thởY8WM làdmVQnh lạnY8WMh sk9zmà mGGcthoải mY8WMái mGGctrong mGGclòng, tYZTRrong tisk9zm độdmVQt nY8WMhiên tsk9zrở nênYZTR bìnmGGch thY8WMản, YZTRmặc kệY8WM sựYZTR Y8WMtình nhmGGcư tY8WMhế nào,mGGc hdmVQiện tạdmVQi, hYZTRai ngY8WMười bọY8WMn sk9zhọ chỉYZTR cầnYZTR ởYZTR cùngmGGc mộmGGct chmGGcỗ, YZTRcái mGGcgì cũnYZTRg khôngYZTR mGGcquan Y8WMtrọng, sk9zvô luY8WMận làmGGc kiếpmGGc trưY8WMớc hYZTRay lsk9zà kidmVQếp sau. 

“Nàng,YZTR khônYZTRg muốnY8WM bsk9ziết chuyệsk9zn tYZTRình ởsk9z kiếYZTRp trướYZTRc sao?” 

BàmGGcn tY8WMay tYZTRo củmGGca PhùYZTR Vânsk9z mGGcKhâu TY8WMrạch ôYZTRn nY8WMhu vsk9zuốt mGGcvuốt Y8WMlưng nàngY8WM, giốngsk9z nhmGGcư đandmVQg vY8WMuốt Y8WMve YZTRcon mèYZTRo nY8WMhỏ, đômGGci mắYZTRt mYZTRàu tíY8WMm tmGGchâm sk9zý lYZTRiếc mắtYZTR mGGcnhìn khYZTRuôn mặtY8WM nhY8WMỏ nY8WMhắn trấnYZTR địnYZTRh mộYZTRt cái. 

“YZTRTa khônYZTRg muốnsk9z biết.” 

NdmVQàng chậmY8WM rdmVQãi lắsk9zc Y8WMđầu, tựamGGc hồsk9z, dmVQtừ mGGcvẻ mặtY8WM cdmVQủa hắnY8WM sk9zcùng MẫnYZTR Y8WMHách yY8WMêu namdmVQ, kdmVQiếp trYZTRước hẳsk9zn lsk9zà rấtdmVQ ldmVQà Y8WMphức tạpY8WM, nếY8WMu làsk9z nhdmVQư thsk9zế, mGGcchính mìnhsk9z Y8WMcăn bảmGGcn khônY8WMg msk9zuốn biết. 

“Cho dYZTRù nàngdmVQ dmVQmuốn biết,mGGc hiệnsk9z tY8WMại cũYZTRng khôYZTRng Y8WMthể nYZTRói mGGccho nàmGGcng nghe.” 

Hônsk9z nsk9zhẹ vànsk9zh dmVQtai cdmVQủa nsk9zàng, dmVQhắn ônY8WM nsk9zhu nYZTRói, YZTRôm edmVQo nhỏ,sk9z Y8WMbàn taY8WMy lYZTRại mGGcbắt Y8WMđầu khôndmVQg admVQn pdmVQhận, xdmVQoa sk9zxoa mềmY8WM mại. 

Nsk9zói cácY8WMh kmGGchác, từYZTR đầuYZTR tớiY8WM đuôiYZTR, hắY8WMn cmGGchỉ tídmVQnh nóimGGc YZTRcho nànmGGcg YZTRbấy nhiêdmVQu màsk9z tsk9zhôi? NàngmGGc cháY8WMn nảnmGGc, đãdmVQ sk9zsớm Y8WMbiết sk9znam nY8WMhân nYZTRày tmGGchật phúcYZTR hắc,dmVQ gianmGGcg mGGcsơn dễmGGc đổiY8WM mGGcbản tímGGcnh dmVQkhó dời,sk9z nhY8WMưng mà,Y8WM dmVQnàng lmGGcại tmGGchích hắndmVQ nYZTRhư sk9zthế, csk9zó phảisk9z nànmGGcg Y8WMthích cmGGcuồng ngsk9zược hdmVQay không? 

“KhôdmVQng được,mGGc còYZTRn códmVQ chYZTRút đau.” 

KmGGcinh YZTRngạc ndmVQhìn Y8WMbàn tYZTRay dmVQto đãdmVQ tháoY8WM vạtsk9z áosk9z trmGGcước ngdmVQực dmVQcủa YZTRmình, mGGcnàng thấpY8WM giọngY8WM ngăsk9zn cản,YZTR sk9zsắc mặtdmVQ hồnmGGcg tmGGcươi, YZTRtựa nhdmVQư YZTRmột quảmGGc YZTRtáo chídmVQn mọng. 

TuấYZTRn mmGGci mộtmGGc đsk9ziều, hắndmVQ Y8WMtà ásk9zc nhdmVQu sátdmVQ, rấYZTRt thíchsk9z xedmVQm Y8WMbộ dánsk9zg thẹsk9zn tsk9zhùng YZTRcủa nàngY8WM, bYZTRạc dmVQthần sk9zkhinh dương,mGGc cổY8WM họngsk9z ttoásk9zt Y8WMra cườdmVQi nhẹ. 

HưởngY8WM thụmGGc thânsk9z mìnhsk9z dầYZTRn sk9zdần mềmsk9z mY8WMại, csk9zả dmVQngười choàngY8WM lên. 

“MiệngmGGc vếtmGGc thương,YZTR csk9zẩn sk9zthận miệngY8WM vếtYZTR Y8WMthương mGGccủa chàng.” 

NàdmVQng kinsk9zh hdmVQô YZTR, mudmVQốn đứngsk9z dậyY8WM xeY8WMm Y8WMcó đụngY8WM Y8WMtới haYZTRy khôY8WMng, nhưngmGGc bdmVQị dmVQhắn YZTRôm cY8WMhặt, sk9zkhông dmGGcễ dsk9zàng buôngdmVQ ra. 

“Không cósk9z đụnY8WMg tới,mGGc cYZTRhỉ cầY8WMn nàmGGcng đYZTRừng nhásk9zo.” HắnY8WM đsk9zạm cưsk9zời, khôY8WMng khỏiYZTR Y8WMbị dmVQphản ứnYZTRg đáYZTRng yêmGGcu củYZTRa ndmVQàng làYZTRm ấYZTRm ápYZTR cYZTRả trmGGcái tim. 

“Trước phảiY8WM băY8WMng bmGGcó lạY8WMi, bằngYZTR khôndmVQg thậtsk9z sựsk9z sYZTRẽ chYZTRạm vàoYZTR vếtY8WM thương,sk9z thậsk9zt vấtY8WM Y8WMvả mY8WMới kdmVQhép Y8WMlại. ChànYZTRg khẳnmGGcg địnhmGGc sẽmGGc trộmdmVQ đdmVQi sk9zđi dmVQsát hổ,YZTR mGGcta mdmVQuốn sk9zcản cũnmGGcg cảndmVQ khôdmVQng được,sk9z nhanmGGch lênYZTR, đểY8WM Y8WMta giúYZTRp chàngYZTR YZTRbăng bó.”dmVQ NàngdmVQ cũdmVQng mY8WMặc kdmVQệ sk9znhiều Y8WMnhư vậdmVQy, dùngsk9z sứcY8WM nY8WMgăn tY8WMay hắdmVQn, cầmsk9z bạchYZTR bYZTRố sạchdmVQ sẽsk9z sk9zsớm chuẩnmGGc bdmVQị tốtmGGc badmVQo bốY8WM bmGGcao vY8WMây Y8WMđi lên. 

Y8WMMột tadmVQy chốngY8WM khuôsk9zn mặY8WMt, hmGGcắn mGGcim lặngdmVQ nhìndmVQ Y8WMkhuôn mặtYZTR ônmGGc nhsk9zu, màyYZTR liễudmVQ cosk9zng consk9zg. MY8WMắt dmVQto tròn,mGGc tronsk9zg veoYZTR, mũiY8WM Y8WMtinh xảo,sk9z cámGGcnh sk9zmôi đỏmGGc hồngYZTR, cămGGcng mọng,dmVQ chỉY8WM csk9zần nsk9zhẹ nhsk9zàng khẽsk9z mởYZTR sk9zra, tựsk9za mGGcnhư mộmGGct tráimGGc chíYZTRn sk9zngon ngọt,Y8WM làmY8WM cY8WMho ngưYZTRời tY8WMa ksk9zìm lòngdmVQ khômGGcng Y8WMđậu muốnmGGc YZTRcắn mGGcmột ngụm. 

Lưu dmVQloát cộtsk9z mY8WMột cáisk9z nmGGcơ Y8WMcon bướYZTRm, nàY8WMng vmGGcỗ vỗYZTR taYZTRy đứngY8WM lêY8WMn, nhmGGcìn tYZTRhấy hắsk9zn nhìnmGGc chằsk9zm mGGcchằm mìnmGGch, cómGGc csk9zhút mạY8WMc Y8WMdanh YZTRkỳ diệusk9z, chẳngsk9z lẽsk9z mGGclà mặtsk9z msk9zình dísk9znh cáidmVQ gYZTRì sao? 

“TrẫdmVQm smGGcẽ khômGGcng trộmdmVQ đYZTRi sănmGGc hổ,”mGGc HắnmGGc độtY8WM nhiênYZTR nóiY8WM,“Cho Y8WMnên Y8WMsẽ khôngY8WM bỏmGGc lạimGGc nnYZTRàng mộtdmVQ mình.” 

HắY8WMn, YZTRhiểu đượcdmVQ tsk9zâm tsk9zư củask9z Y8WMnàng. Tsk9zrong msk9zắt sk9zY YZTRY YZTRlóe Y8WMra nhY8WMiều tisk9za sángsk9z manYZTRg mGGctheo mGGcý cườimGGc ônmGGc nhuYZTR, kdmVQhông bmGGciết vdmVQì saomGGc, YZTRhiện tsk9zại, chỉY8WM sk9zcần ởYZTR bêYZTRn cạnhY8WM hYZTRắn, ndmVQàng lạsk9zi csk9zó YZTRthể cảsk9zm ndmVQhận đượdmVQc thậmGGct YZTRsâu hạnhY8WM phúc. 

“ÂYZTRn, sk9zvậy lúY8WMc cmGGchàng đmGGci sYZTRăn bạcY8WMh sk9zhổ psk9zhải Y8WMmang thsk9zeo ta.”YZTR Nàsk9zng yY8WMêu cầu. 

sk9z“Nàng khY8WMông mGGcthể YZTRđi, nhsk9ziều nhYZTRất chỉY8WM cósk9z thYZTRể đứnY8WMg Y8WMở Y8WMxa sk9zxa nhìn.” 

HắmGGcn nghdmVQĩ nYZTRghĩ, mGGcra quysk9zết Y8WMđịnh sk9znày, chỉmGGc mGGccó YZTRở rấtYZTR xmGGca nhìYZTRn, dmVQmới sdmVQẽ kdmVQhông tiếnYZTR YZTRvào, cũnmGGcg ssk9zẽ cómGGc ngudmVQy hiểm. 

“NhưngY8WM màdmVQ, tYZTRrên ngườisk9z tY8WMa khônsk9zg hềYZTR dmVQcó thươngY8WM tY8WMổn, ngưsk9zơi xesk9zm, trừYZTR bỏY8WM bịmGGc ngườimGGc sk9znào đmGGcó mGGclưu lạiYZTR mGGcmột đY8WMống xmGGcanh tím,sk9z dmVQtrên ngườiY8WM vmGGcết thươngdmVQ nmGGcào cũnYZTRg mGGckhông có.” 

sk9zNàng leYZTRo lênYZTR giY8WMường, kéomGGc dmVQtay mGGcáo lêndmVQ, lộYZTR Y8WMra dấsk9zu mGGchôn ngmGGcân sk9zchi cdmVQhit trêY8WMn csk9zánh task9zy, aYZTRiz, chỉdmVQ dmVQlà mGGccánh tY8WMay thôsk9zi, đừnmGGcg nóidmVQ trênYZTR ngườmGGci. =]] 

mGGcánh mắtYZTR Phsk9zù VâYZTRn Khâsk9zu TYZTRrạch đdmVQột nhiênmGGc dmVQnóng lên,Y8WM lôimGGc mGGcbàn dmVQtay trắdmVQng ngầndmVQ củmGGca nàndmVQg lạsk9zi, ndmVQhẹ nYZTRhàng hôn. 

Ôn nhmGGcu vùYZTRng Y8WMvẩy, nàngdmVQ đYZTRã rơmGGci tY8WMrong lòYZTRng hắnmGGc, hắndmVQ khôngmGGc sk9zcần tốnmGGc nhYZTRiều sứY8WMc, qsk9zuả lY8WMaa2 sk9zdễ ndmVQhư tY8WMrở YZTRbàn tay. 

sk9z“Lần nàY8WMy, sk9zcòn dmVQnói cdmVQẩn thmGGcận midmVQệng vếtY8WM thươngsk9z nữsk9za không?” 

HắY8WMn đắcYZTR sk9zý mGGcnói, dmVQđã bisk9zết nàdmVQng mGGcsẽ ksk9zhông nmGGchu thdmVQuận nhưYZTR YZTRthế, vdmVQì dmVQmiễn cY8WMho nàngsk9z cằYZTRn nhằmGGcn nY8WMói liêYZTRn miêndmVQ khôngdmVQ dứtdmVQ, cdmVQúi đầuY8WM Y8WMhôn lêsk9zn môdmVQi nàng. 

NhY8WMưng, YZTRhắn vdmVQừa YZTRnói xongY8WM, nàsk9zng xdmVQấu sk9zhổ YZTRliếc liY8WMếc Y8WMmắt mộtYZTR cYZTRái, thYZTRùy hdmVQạ Y8WMmi mắt. 

“Nhưsk9zng màYZTR, Y8WMta còndmVQ csk9zó miệYZTRng vmGGcết thương.” 

mGGc“Chỗ nào?mGGc” Y8WMHắn gYZTRiật mìY8WMnh, cònYZTR cdmVQó vếtY8WM thươngY8WM sao? 

“SángmGGc ndmVQay mmGGcới thưY8WMợng dược,YZTR hiệdmVQn tY8WMại đYZTRã qmGGcuên sao?” 

NàmGGcng ddmVQùng dmVQtay nhéoYZTR nYZTRhẹ vàdmVQo emGGco hắndmVQ, sắcY8WM mặdmVQt phsk9ziếm hồng. 

BừngYZTR tỉsk9znh đạiYZTR ndmVQgộ, hY8WMắm tY8WMà tứYZTR mỉmY8WM cười,dmVQ giươngsk9z mi. 

“Vậy trẫmY8WM ssk9zẽ gidmVQúp nàYZTRng xsk9zức thuốcY8WM mộmGGct lầY8WMn nữa?” 

YZTRÂn? dmVQÝ làsk9z, muốnmGGc Y8WMnàng rồY8WMi xứcY8WM Y8WMthuốc? TrmGGcong YZTRđầu mGGcY YZTRY trựcmGGc tiếdmVQp dmVQphiên dịch,mGGc đầusk9z “oành”mGGc mộmGGct tiếng,mGGc mmGGcắt đdmVQỏ bừsk9zng lên… 

“ChàngYZTR khôngYZTR thểmGGc nY8WMhịn xuốYZTRng sdmVQao?” sk9zNàng YZTRđè lạidmVQ mGGcbàn tY8WMay mGGcto đsk9zang mGGcrục rịcmGGch, bấtsk9z đắY8WMc dmVQdĩ nói. 

mGGcGiống nhưY8WM ldmVQà mộtmGGc tYZTRiểu hdmVQài tửmGGc thímGGcch Y8WMăn mGGckẹo, sk9zăn mãimGGc cũnYZTRg khôngdmVQ chádmVQn, hYZTRắn nũdmVQng nịu” 

“VàiYZTR nmGGcgàynữa, MmGGcẫn HáY8WMch phỏnmGGcg csk9zhừng sẽmGGc tìmdmVQ đượcYZTR bYZTRạch hổYZTR, đếnmGGc sk9zlúc đósk9z, tdmVQrẫm muYZTRốn thânmGGc cậsk9zn nàngYZTR cũngmGGc khdmVQông được,sk9z nàY8WMng nhmGGcẫn tâY8WMm đẩsk9zy trẫdmVQm rY8WMa sask9zo?” HắnY8WM msk9zân thầnsk9z, ởdmVQ mY8WMôi nàngsk9z sk9zlại đYZTRặt xuốnY8WMg mộdmVQt sk9znụ hômGGcn thậsk9zt sâu. 

TdmVQhì rdmVQa hắYZTRn đãY8WM sk9zsớm nghĩY8WM đsk9zến msk9zấy thmGGcứ nàYZTRy, kdmVQhó tráYZTRch YZTRlại mY8WMang mìY8WMnh dmVQtới nơidmVQ sk9znày, nhưngY8WM YZTRmà, nếuYZTR lúsk9zc ấdmVQy mìYZTRnh lựYZTRa chọnYZTR sk9zcưỡi tiểudmVQ hdmVQồng mãY8WM rờidmVQ đi,YZTR YZTRbây gYZTRiờ cũnsk9zg khônY8WMg xmGGcuất hiệnmGGc loạsk9zi tdmVQình hdmVQuống sk9znày, cYZTRho nY8WMên sk9znói, mudmVQốn trdmVQách cũngmGGc dmVQchỉ Y8WMcó thdmVQể trY8WMách chísk9znh mình. 

“sk9zChàng sY8WMẽ gY8WMiúp tsk9za thượngsk9z dưmGGcợc lầnmGGc nữask9z sao?” 

NdmVQàng nhmGGcỏ giọnmGGcg nóiYZTR, bdmVQất Y8WMđắc dĩ,Y8WM vừadmVQ nóisk9z xonsk9zg Y8WMlời nàydmVQ, địadmVQ chưYZTRởng cũsk9zng dmVQvửa cY8WMởi bỏdmVQ dmVQy phụcmGGc cdmVQủa dmVQnàng, baYZTRo lY8WMấy msk9zềm mại. 

Hắn thậtY8WM sYZTRự làY8WM rấtsk9z thíchYZTR msk9zềm mạYZTRi, tY8WMròn trònsk9z sk9zcủa nàdmVQng, thsk9zấy Y8WMnàng sk9zthùy hạdmVQ mYZTRi mắt,dmVQ ruY8WMn rẩy,mGGc cúiYZTR đầsk9zu, tYZTRầm Y8WMmắt dừdmVQng ởmGGc bmGGcàn tY8WMay tY8WMo cY8WMủa sk9zmình, biểuYZTR Y8WMhiện YZTRđáng yYZTRêu, ssk9zắc mặtY8WM đYZTRà hồng. 

“XmGGcem rYZTRa, nànmGGcg cũYZTRng rấtdmVQ hưởnY8WMg thụYZTR nhdmVQa” sk9zHắn cườisk9z YZTRnhạo sk9z, kéomGGc tmGGcay dmVQnàng quY8WMa, đặtdmVQ lêsk9zn ngựdmVQc mmGGcình,“Thử Y8WMsờ dmVQsờ xemY8WM.” Y8WMDùng ánhdmVQ dmVQmắt dmVQcổ vYZTRũ nhìYZTRn nàng. 

YZTRCái YZTRgì hưởnY8WMg sk9zthụ chứ,Y8WM nYZTRàng mGGcchỉ lmGGcà tòdmVQ YZTRmò, tòdmVQ YZTRmò dmVQthôi! mGGcVẻ Y8WMmặt bốmGGci rốimGGc, nhdmVQìn mGGcđóa hYZTRồng Y8WMmai trướcsk9z nmGGcgực bịYZTR hắnYZTR mmGGca sát,YZTR vuốdmVQt vemGGc, luôYZTRn cdmVQảm thYZTRấy cYZTRó điểmY8WM ksk9zỳ quáY8WMi, bànmGGc tadmVQy bịY8WM Y8WMhắn kéYZTRo đmGGcến ngựcY8WM, nànY8WMg msk9zuốn kháY8WMng ngdmVQhị, nhYZTRưng mGGcđã bịmGGc hắndmVQ lY8WMuốn vàdmVQo quầnmGGc áoYZTR sk9zđơn bạc,sk9z cảmmGGc mGGcnhận sk9zda thịtY8WM lạnhdmVQ lạnh,mGGc YZTRcũng nhưmGGc cảY8WMm giáY8WMc rsk9zõ ràngsk9z dụcY8WM vdmVQọng dmVQgiữa hYZTRai chmGGcân hY8WMắn đãdmVQ thY8WMức tsk9zỉnh, sk9zcứng rYZTRắn hẳnYZTR lên. 

HắY8WMn mỗdmVQi lânmGGc đềYZTRu Y8WMcó thểdmVQ phsk9zi lễsk9z nàngsk9z, vìmGGc csk9zái Y8WMgì nàndmVQg khôngdmVQ Y8WMthể phY8WMi lmGGcễ hắnsk9z ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…