You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

 

CHƯƠNG 18EyFU1: NÀEyFUNG LEyFUÀ AI? 

HaEyFUi ngườiN6ei cứEyFU nN6eihư thếHJYn, vuN6eii N6eiđùa ầmEyFU HJYnĩ mộtHJYn pPchBhen, PchBăn HJYnchút đồuQzF ăn,uQzF liềnHJYn ôN6eim EyFUlấy nhuQzFau, tEyFUừ EyFUtừ ngủ. 

N6eiĐang PchBmơ màuQzFng, ngEyFUhe đượPchBc HJYnmột tiếngEyFU gọPchBi, N6eiY uQzFY mởPchB haPchBi N6eimắt ruQzFa, nHJYnghe đượcHJYn KhâuPchB TrạcN6eih đaN6eing nhPchBỏ guQzFiọng nEyFUói mơPchB, nhắmuQzF N6eichặt mPchBi mHJYnắt ruN6ein rẩy,uQzF toànN6ei N6eithân lạnhEyFU băng. 

uQzFThấy áHJYnc mộng?PchB NànEyFUg nEyFUhìn EyFUthấy bênEyFU gốPchBi cN6eió mộtHJYn khănPchB taPchBy trPchBắng tuQzFinh, nN6eiội tuQzFâm dânPchBg HJYnlên mộtPchB trậEyFUn ấmHJYn HJYnáp, nhiềuHJYn năEyFUm quauQzF, hắnPchB vẫHJYnn duHJYny trEyFUì HJYnthói qHJYnuen nEyFUày, vuQzFì trướcN6ei đN6eiây nEyFUàng uQzFvẫn thườngPchB HJYnhay EyFUmơ PchBthấy uQzFnhững giấcPchB mN6eiộng uQzFkì quái. 

Cầm N6eiti quyêHJYnn, nhẹuQzF nhàngEyFU chàN6ei PchBlau mồN6ei hôiEyFU trênEyFU PchBtrán EyFUhắn, độtHJYn PchBnhiên, N6einghe đưEyFUợc mộtuQzF câN6eiu, N6eilàm nànEyFUg dừuQzFng lạHJYni độnN6eig tác. 

“NgânuQzF Nhi…HJYn…” HắuQzFn ruHJYnn rẩy,N6ei hPchBai uQzFtay N6einắm chặt. 

NgPchBân NhiEyFU, PchBlại lPchBà HJYnNgân NuQzFhi, rEyFUốt cuộcN6ei NgN6eiân NhEyFUi làHJYn aiHJYn? NàngEyFU thEyFUùy hạHJYn EyFUmi mắN6eit, HJYnhai uQzFtay nắN6eim cEyFUhặt tHJYni HJYnquyên, cắnuQzF PchBcắn môPchBi, khônN6eig rHJYnõ vPchBì saPchBo troEyFUng mEyFUiệng bọN6ein họHJYn gọiEyFU N6eiđều PchBlà NgânN6ei Nhi. 

KPchBhâu TrạchuQzF từN6ei nhuQzFỏ cùnPchBg nEyFUàng lớnPchB uQzFlên, EyFUngoại truQzFừ nànN6eig, ruQzFất íN6eit khHJYni PchBtiếp xúcHJYn vớiuQzF HJYnnữ tử,HJYn nuQzFhư vậyuQzF, truQzFong miệuQzFng HJYnhắn, ‘NgânHJYn NN6eihi’ nàyuQzF lạiN6ei từHJYn đâuPchB mHJYnà đến? 

N6eiCòn vHJYnề phầnEyFU MN6eiẫn HácPchBh yêEyFUu namN6ei…… HắnuQzF cònuQzF EyFUtừng gọiPchB mìuQzFnh EyFUlà “EyFUNgân Nhi”,HJYn làmuQzF nàngEyFU PchBnghi nuQzFgờ PchBrằng, phHJYnải PchBchăng HJYnnàng PchBta N6eicùng nàng,PchB cN6eiùng SầuQzFm NHJYnhi, phảuQzFi cuQzFhăng đềuEyFU cóEyFU PchBchung mộEyFUt bộPchB dángEyFU haPchBy không? 

“NgânEyFU NhEyFUi, khHJYnông cầnHJYn rờiN6ei uQzFđi……” LúcHJYn này,N6ei HJYnKhâu TrạPchBch rốtuQzF cuộcN6ei khôHJYnng uQzFáp chếPchB đưHJYnợc EyFUnội tâN6eim sợuQzF uQzFhãi, hôEyFU tPchBo mộtPchB tPchBiếng rồuQzFi ngồiN6ei HJYnbật dậyuQzF, mHJYnở mEyFUi mắt,N6ei hạHJYn xuuQzFống PchBmột EyFUgiọt thEyFUanh lệ. 

“uQzFChàng thấyEyFU áEyFUc mộng.”PchB HJYnY HJYnY ôPchBn HJYnnhu nóiN6ei, chàuQzF lHJYnau sPchBạch suQzFẽ nướcN6ei mắtuQzF củPchBa hắn. 

Tỉnh táouQzF lạPchBi, hắEyFUn độtHJYn nhiêEyFUn chPchBế trụN6ei cHJYnổ tPchBay nànPchBg, sắcPchB mHJYnặt PchBcó HJYnchút sốtEyFU ruột,HJYn cũnN6eig maEyFUng tN6eiheo mộtEyFU tN6eiia N6eilạnh nN6eihư băng: 

“Trẫm, uQzFvừa PchBrồi nN6eiói cáHJYni HJYngì, nPchBàng cóN6ei nguQzFhe đượcN6ei hEyFUay không!” 

NgN6eiay EyFUlúc từN6ei trEyFUong mộnguQzF PchBtỉnh EyFUlại, hắnuQzF tựN6eia HJYnhồ uQzFhô lêPchBn mộtuQzF tiếN6eing, nhưnPchBg muQzFà, lHJYnại khônHJYng dámEyFU xáHJYnc định,PchB chíHJYnnh N6eimình uQzFrốt cuộcEyFU PchBcó thốPchBt thànN6eih tiN6eiếng hN6eiay không. 

Nàng, rốtN6ei cuộcuQzF HJYncó nghPchBe đượN6eic cáPchBi PchBgì hEyFUay không? 

“……EyFU” NHJYnàng quyệtPchB mHJYni, EyFUnhìn thoángPchB EyFUqua cổEyFU tHJYnay bịuQzF hắN6ein bPchBóp chặt,EyFU thoángPchB đauN6ei đớn,N6ei “CN6eiái N6eigì HJYncũng N6eikhông nghEyFUe EyFUđược, PchBcái HJYngì chàHJYnng cEyFUũng HJYnkhông PchBcó nói.” 

VìPchB NgâPchBn HJYnNhi, huQzFắn thếN6ei nhưngPchB EyFUlại tHJYnhương EyFUtổn mìnhN6ei PchBmà khôngHJYn biếtN6ei, xeHJYnm raPchB, nữPchB tửN6ei nàEyFUy ởPchB trPchBong luQzFòng hắnN6ei cPchBó HJYnmột PchBvị N6eitrí vôEyFU uQzFcùng qPchBuan tN6eirọng, nghĩPchB HJYnđến HJYnđây, lònEyFUg củaN6ei nàngPchB độtHJYn nN6eihiên đaN6eiu PchBđớn, cEyFUhua EyFUxót EyFUkhông thôi. 

“CáN6eii HJYngì cũEyFUng chuQzFưa nói……”HJYn HuQzFắn nhẹPchB nhànHJYng hưHJYn EyFUra mộtEyFU hơEyFUi, HJYnmay EyFUmắn, cuốiEyFU cuQzFùng khuQzFông EyFUlàm cHJYnho nànN6eig nPchBghe được. 

“TaN6ei điuQzF phânHJYn uQzFphó nữEyFU hộuQzF uQzFvệ EyFUđem đồEyFU EyFUăn tiếHJYnn vàHJYno, đãPchB truQzFưa rEyFUồi, cPchBũng nN6eiên ăN6ein mộtHJYn chúPchBt gì.”N6ei NPchBàng thùyuQzF uQzFhạ muQzFi mắtEyFU, EyFUđem tEyFUi quyênN6ei đểEyFU vHJYnào HJYntrong taHJYny hắn,PchB xuQzFoay ngườiEyFU xuốngEyFU giường,HJYn mặcEyFU qN6eiuần áPchBo đHJYni rồiN6ei điPchB rN6eia ngoài. 

Trước cửa. 

“HoàngEyFU phPchBi, HoànHJYng ThượngEyFU HJYncó EyFUphải lạiEyFU thấyHJYn EyFUác mộngHJYn hauQzFy khôHJYnng, saN6eio lạiuQzF lớnHJYn tiếHJYnng nhưN6ei thế.”HJYn mộtuQzF nữEyFU HJYnhộ EyFUvệ canHJYnh giữPchB ởHJYn cửa,HJYn N6einhỏ giọPchBng hỏi. 

“KhônEyFUg cóN6ei.” NàngPchB thảnHJYn uQzFnhiên lPchBắc đầu,PchB dặnEyFU dPchBò nuQzFàng chuẩEyFUn buQzFị mộtEyFU PchBít thựuQzFc vậtN6ei taN6eihnh đạmuQzF, uQzFtránh EyFUcho miệnguQzF vếtPchB thPchBương EyFUcòn chưN6eia khuQzFỏi hPchBẳn bịEyFU PchBcương uQzFlên, kEyFUhó khéPchBp miệng. 

N6eiNữ huQzFộ vệuQzF lĩHJYnnh mệnhuQzF mN6eià đHJYni, EyFUY HJYnY nhuQzFìn thN6eieo thâHJYnn PchBảnh cuQzFủa nàng,EyFU vụN6eing trPchBộm nhẹEyFU nhEyFUàng thởN6ei rauQzF, mPchBay mPchBắn N6einàng tuQzFa đèN6ei thấpN6ei EyFUthanh âm. 

Nhưng màEyFU, vừEyFUa qPchBuay ngườiEyFU N6eilại, lPchBại nhPchBìn thấEyFUy khuônPchB PchBmặt PchBcứng ngắPchBc N6eicủa hN6eiắn, lạuQzFnh lùnPchBg nghEyFUễ nàng,PchB khôngHJYn cóEyFU mởEyFU miệng,uQzF uQzFtrầm mặcPchB xHJYnoay ngườiuQzF xốuQzFc lHJYnên bứcuQzF N6eirèm HJYnche, HJYnkhập khiễngEyFU đPchBi vào. 

NànuQzFg cũngHJYn bướcHJYn nHJYnhanh đPchBuổi kịp,uQzF cẩnHJYn thậnEyFU N6eigiúp đỡ. 

“NàngPchB cáiEyFU PchBgì đềuN6ei nguQzFhe đưEyFUợc, EyFUvì sEyFUao khônEyFUg hỏiEyFU trẫm?”N6ei HắnHJYn tậnuQzF lHJYnực khốnguQzF HJYnchế âPchBm điệuHJYn củauQzF chínhN6ei mình,N6ei kN6eihó tPchBránh khEyFUỏi N6eirun run. 

“Các ngườiPchB, aN6eii cũEyFUng N6eikhông muEyFUốn nóiPchB HJYncho tPchBa uQzFbiết, PchBta hỏiHJYn tPchBhì sẽHJYn HJYncó EyFUđáp ánuQzF sao?” 

Chua sótHJYn cườiEyFU, nàngPchB HJYngiúp đỡN6ei hắuQzFn uQzFngồi xuốnguQzF giườHJYnng, HJYnvết thươHJYnng khHJYnông cuQzFòn chảyN6ei HJYnmáu, maPchBy mắN6ein, dượcN6ei hEyFUiệu EyFUnày uQzFcó vẻuQzF hữuHJYn hiệu,uQzF cPchBó tPchBhể cầmHJYn máEyFUu, N6einhưng mEyFUà, EyFUlên uQzFmày lạEyFUi rấtHJYn HJYnchậm, chỉuQzF HJYncó mộtN6ei lHJYnớp mỏng,HJYn tựaPchB nhN6eiư chN6eiỉ độnHJYng mạnPchBh mộtHJYn PchBchút uQzFsẽ lạiPchB PchBvỡ ra. 

MEyFUím mPchBôi, hắnN6ei EyFUnhẹ nhàngPchB nắmuQzF lấyN6ei bànuQzF tEyFUay EyFUnhỏ PchBbé, đôiEyFU mắtPchB nhấHJYnt thờiPchB nN6eihu PchBhòa xPchBuống dN6eiưới, ngănEyFU HJYný cười. 

“NàEyFUng N6eimuốn biếHJYnt sao?” 

HJYnÝ tứuQzF củuQzFa hắnN6ei lN6eià, cóPchB tuQzFhể nN6eiói cuQzFho cHJYnhính mìnhEyFU biết?EyFU N6eiY PchBY ngạcPchB nhEyFUiên ngẩN6eing đầu,EyFU đốiuQzF diPchBện vớiN6ei tầmEyFU mắtN6ei củN6eia hắn,uQzF HJYncó chúPchBt khônuQzFg tEyFUhể tPchBin, rốtHJYn uQzFcục PchBhắn cũHJYnng cPchBhịu mởEyFU mHJYniệng EyFUnói chHJYno mìHJYnnh biết. 

Một nPchBữ tửEyFU, vHJYnì HJYnsao cuốEyFUn lấuQzFy tâuQzFm củEyFUa HJYnhai PchBnam nhân? 

“NếuN6ei nhEyFUư phuQzFải miễnPchB cEyFUưỡng, vuQzFề saHJYnu rồN6eii hHJYnãy PchBnói.” NànuQzFg cN6eió PchBthể nN6eihìn rN6eia đưHJYnợc, trêPchBn mặtPchB hHJYnắn miễnuQzF cưỡngEyFU cườiHJYn vui. 

RútuQzF N6eihai EyFUtay HJYnra, nànPchBg PchBđi ngăN6ein uQzFtủ, lấyuQzF N6eimột lPchBọ dưHJYnợc lạEyFUi đN6eiây, nEyFUgồi xổmN6ei xuốngEyFU, cuốnHJYn ốPchBng quầPchBn củauQzF hắnuQzF lên,PchB HJYnnhẹ nhEyFUàng mởHJYn N6eilọ thHJYnuốc ruQzFa, đổHJYn rPchBa mộtN6ei ítHJYn N6eibột màuQzFu tuQzFrắng, PchBcẩn EyFUthận rắcEyFU lêN6ein vHJYnết thương. 

“NgânN6ei NhEyFUi N6eikhông phảiEyFU aiuQzFi khác,PchB làPchB nàng.” 

HPchBắn N6eimở miệN6eing nóiHJYn, nHJYnhìn nànEyFUg ngạcN6ei nhPchBiên, trừngN6ei lHJYnớn mắuQzFt N6eihạnh nhPchBìn vàN6eio khuôuQzFn mN6eiặt bìuQzFnh thảPchBn củaN6ei chíEyFUnh mình,N6ei nHJYnhất thờHJYni hìnuQzFh thànhPchB uQzF2 trN6eiạng tháHJYni đN6eiối lập. 

“Khâu Trạch,uQzF chN6eiàng PchBkhông pPchBhải HJYnhồ đồEyFU rồiEyFU chứ,uQzF tN6eia làHJYn EyFUY HJYnY, khHJYnông phảHJYni HJYnNgân NhPchBi, EyFUtừ nN6eihỏ uQzFđến N6eilớn, PchBta cEyFUũng EyFUchưa từnHJYng nguQzFhe thPchBái hoànuQzFg ThEyFUái HEyFUậu nhắcuQzF tớiuQzF hEyFUay bHJYnan uQzFcho N6eita tụcN6ei EyFUdanh nàN6eiy, cPchBhàng HJYnđang nóuQzFi giỡN6ein EyFUphải khôuQzFng?” NEyFUàng nộtEyFU nộuQzFt EyFUnói, uQzFnhìn biểN6eiu tìnN6eih trPchBên mEyFUặt huQzFắn N6einghiêm tuQzFúc màPchB thoánPchBg EyFUrung mình. 

N6eiTuấn N6eimi khHJYninh lonHJYng, hắnHJYn N6einhu PchBnhu huyệuQzFt tháiPchB dươnEyFUg, tấuQzFt nHJYnhiên EyFUlà biếPchBt được,HJYn mìnhEyFU EyFUnói nuQzFhư vậyPchB PchBsẽ làN6eim HJYncho HJYnnàng kPchBhông rPchBõ EyFUràng, nhưN6eing nếuHJYn cuQzFứ N6eiim lặuQzFng, chuQzFỉ sợ,PchB hắnuQzF sẽN6ei buQzFị hiểuQzFu lHJYnầm, tHJYnrở thàPchBnh hHJYnoa EyFUtâm naPchBm tử. 

“NànguQzF thậEyFUt sựPchB lN6eià NN6eigân N6eiNhi, khônEyFUg đúnEyFUg, phảPchBi nóiPchB, NgâPchBn NN6eihi làN6ei nàng,PchB PchBlà tênPchB trN6eiước EyFUđây HJYncủa nàng.” 

N6eiđôi uQzFmắt màHJYnu tíEyFUm dầnN6ei dầnHJYn cHJYnhuyển thànPchBh thâmuQzF HJYnthúy, yN6eiên lặngN6ei nPchBhìn duuQzFng PchBnhan cuQzFủa nàN6eing,… ngũPchB uQzFquan khôngEyFU đồngPchB dạng,EyFU giốuQzFng nhauuQzF, PchBchỉ uQzFcó mPchBột nụuQzF cườiHJYn PchBngọt ngN6eiào nPchBhư huQzFoa lêHJYn đầuHJYn xuânHJYn, còuQzFn cóEyFU linHJYnh hồn. 

“têPchBn trướPchBc đâPchBy củaN6ei ta?” 

HJYnNàng cănuQzF bảnuQzF làEyFU kuQzFhông hiEyFUểu uQzFhắn đanPchBg uQzFnói cáEyFUi gìuQzF, “ChẳngN6ei lẽN6ei, PchBta PchBtừng buQzFị mấN6eit tríEyFU nhớ?”HJYn EyFUNếu kuQzFhông, uQzFnhư thếPchB nEyFUào lPchBại kPchBhông biPchBết tPchBrước N6eikia mìnhN6ei EyFUkêu làuQzF NPchBgân Nhi? 

HEyFUơn nữaHJYn, PchBcó đN6eiôi kN6eihi, áHJYnnh mắHJYnt hắHJYnn kPchBhi nhPchBìn nàngHJYn, HJYndường EyFUnhư khônPchBg phảEyFUi đanN6eig nN6eihìn nàng,N6ei N6eimà đanuQzFg nhEyFUìn EyFUmột ngườiHJYn khác. 

“KhôngN6ei phải,”N6ei uQzFHắn N6einhẹ EyFUnhàng lHJYnắc PchBđầu,“Đó làHJYn EyFUtên N6eitrong kiEyFUếp trướN6eic củEyFUa nàng!” 

HJYnđôi mEyFUắt mPchBàu tPchBím lHJYnộ uQzFra mộtuQzF cỗEyFU HJYnkỳ EyFUquang kN6eiỳ uQzFdị, trướHJYnc mắtEyFU tựaEyFU hEyFUồ xuấtuQzF hN6eiiện mộHJYnt PchBthân ảuQzFnh xEyFUinh PchBđẹp, tN6eihích mặuQzFc mEyFUột thânuQzF quuQzFần EyFUáo đơnPchB gPchBiản, EyFUmàu hN6eioa lPchBê, uQzFbên môN6eii PchBluôn cEyFUó ýHJYn cưuQzFời HJYnôn nhEyFUu, tPchBhường hN6eiay N6eithân mN6eiật uQzFôm cáuQzFnh taHJYny hắPchBn, gEyFUọi “N6eiViêm HJYnHi, ngEyFUươi lHJYnà ViHJYnêm EyFUHi củauQzF NgânN6ei Nhi.” 

KiếpEyFU trướcEyFU? NHJYnàng rHJYnõ rN6eiàng lPchBà HJYntừ thếN6ei kỷEyFU 2N6ei1 N6eiđến, bọnHJYn N6eihọ, cóPchB phảiHJYn HJYnlầm rồiPchB haEyFUy khônN6eig? NànEyFUg cắN6ein môiHJYn dưới,HJYn PchBđột nhiênPchB pEyFUhát hiEyFUện, nànN6eig thậN6eit N6eisợ N6eihãi loạiHJYn HJYnsai lầmPchB uQzFnày, nếuuQzF nànHJYng kHJYnhông phN6eiải ngườN6eii mPchBà bHJYnọn họEyFU uQzFchờ moN6eing, vậyuQzF nànPchBg PchBnên làPchBm cáuQzFi guQzFì N6eibây giờ? 

“kiếp trướcuQzF củauQzF taN6ei, lN6eià ngườiN6ei nEyFUhư thếPchB nàHJYno?” NPchBàng nộuQzFt nộtEyFU mN6eiở miệngPchB, rấtPchB PchBlà sEyFUợ hãi. 

“lEyFUà mộuQzFt ngưPchBời màN6ei N6ei3 ngEyFUười HJYnchúng tN6eia đềuN6ei hếtN6ei lòN6eing thươEyFUng yêu.” 

Tiếng nóiN6ei khN6eiàn kEyFUhàn xuốnPchBg, tựPchBa hồN6ei EyFUcó chúHJYnt ngHJYnhẹn nEyFUgào, HJYnký ứcPchB PchBxa uQzFxưa N6eibất EyFUchợt tràuQzFn vềPchB, đPchBau xót,EyFU ngọtPchB ngEyFUào, EyFUđan xeN6ein vàEyFUo nhau… 

HJYnBa người?EyFU NgoạPchBi HJYntrừ hắEyFUn uQzFcùng MHJYnẫn HáchHJYn yêuQzFu namHJYn, cHJYnòn cPchBó aiuQzF? NàngHJYn giậtuQzF mình. 

“VìuQzF uQzFsao, cPchBác ngưuQzFời biếPchBt, NgâHJYnn EyFUNhi nhN6eiất địnhEyFU lHJYnà ta?”EyFU ĐN6eiây mớiEyFU làHJYn điểmHJYn muQzFấu uQzFchốt uQzF, nuQzFàng PchBquả thHJYnực rấHJYnt làPchB sợHJYn hãi,uQzF đHJYnáp áHJYnn khônguQzF nhưHJYn muQzFình nuQzFghĩ, N6eilại N6eikhông thểN6ei khônPchBg hỏi. 

“Chỉ cầnHJYn liếcuQzF mắPchBt uQzFmột cuQzFái, PchBta PchBliền cHJYnó thHJYnể nhHJYnận uQzFra nàng.” 

Hắn độtPchB nhiHJYnên nởPchB nụuQzF cườiHJYn, ánhEyFU mắPchBt vụPchBt sáuQzFng, haN6eii tuQzFay PchBôm cuQzFhầm lấyuQzF HJYnthiên hạPchB béN6ei nhỏ, 

“CuQzFho N6eidù làHJYn HJYnhóa thànHJYnh trN6eio bụiEyFU, tuQzFa cũEyFUng cóHJYn EyFUthể nPchBhận rN6eia nàng.N6ei” N6eiÔm vàoHJYn troEyFUng HJYnlòng, quyếnN6ei luyuQzFến hítN6ei lấyuQzF hưuQzFơng PchBthơm ngọtPchB ngàHJYno PchBtrên ngườHJYni nàng. 

Trên nuQzFgười nàPchBng cN6eiũng phátN6ei rHJYna mùN6eii uQzFhoa lê……EyFU ĐộcPchB đáoPchB, khôngEyFU gìuQzF thaEyFUy thuQzFế được,HJYn làEyFU EyFUmùi uQzFhương củPchBa linN6eih hồnuQzF nàng! 

 

CHƯƠNG 18PchB2: CẨNN6ei THẬNPchB MIuQzFỆNG VẾTN6ei THƯƠNG

TùHJYny ýHJYn đểEyFU hHJYnắn ômPchB mìnEyFUh, HJYnhai ngườiuQzF độtuQzF nhiêN6ein uQzFim lặPchBng, nàngN6ei thaN6eim luyếnuQzF huQzFơi tEyFUhở lEyFUành lạuQzFnh mN6eià thN6eioải muQzFái tronEyFUg lòng,uQzF trHJYnong tiuQzFm đN6eiột nhN6eiiên trN6eiở nuQzFên bìnhPchB thản,EyFU N6eimặc uQzFkệ sựHJYn tìnEyFUh nhưEyFU thPchBế uQzFnào, hiHJYnện tN6eiại, uQzFhai ngườHJYni bọnEyFU họEyFU chHJYnỉ uQzFcần ởEyFU cùnPchBg mộuQzFt chỗ,EyFU cáHJYni EyFUgì cũN6eing khPchBông quauQzFn tEyFUrọng, HJYnvô luậnHJYn làuQzF kiếpN6ei trPchBước haEyFUy uQzFlà uQzFkiếp sau. 

“Nàng, khônuQzFg muPchBốn biếPchBt chPchBuyện tìnhN6ei ởEyFU kHJYniếp trướcPchB sao?” 

HJYnBàn tN6eiay PchBto cPchBủa PhùN6ei VEyFUân KhâuQzFu TrạchuQzF N6eiôn nHJYnhu vHJYnuốt vuốEyFUt lưngN6ei nEyFUàng, giốngEyFU N6einhư đangHJYn vuốPchBt vPchBe couQzFn N6eimèo nhỏPchB, đôiuQzF mPchBắt màuHJYn tíEyFUm thEyFUâm N6eiý liuQzFếc mắN6eit nhHJYnìn khuN6eiôn mEyFUặt nPchBhỏ PchBnhắn trN6eiấn đPchBịnh EyFUmột cái. 

“uQzFTa khôngN6ei muuQzFốn biết.” 

Nàng chậN6eim PchBrãi lắcHJYn N6eiđầu, tHJYnựa hồ,HJYn từPchB vẻPchB mặtPchB EyFUcủa hắnN6ei N6eicùng MẫnEyFU HáEyFUch yHJYnêu PchBnam, N6eikiếp trướcPchB hẳnPchB N6eilà rấPchBt làN6ei phứcuQzF tHJYnạp, nN6eiếu làN6ei nhPchBư thếN6ei, chínhEyFU mìN6einh cănuQzF bPchBản khônEyFUg muốnHJYn biết. 

“Cho HJYndù EyFUnàng PchBmuốn biếN6eit, hiệPchBn tạN6eii EyFUcũng kHJYnhông tEyFUhể nóPchBi cuQzFho nàHJYnng nghe.” 

N6eiHôn nhẹN6ei PchBvành tEyFUai củHJYna nuQzFàng, hắHJYnn ônEyFU nN6eihu nóHJYni, ôHJYnm HJYneo nhỏ,EyFU bàN6ein tN6eiay lạiEyFU bắHJYnt đầHJYnu khôPchBng aEyFUn phậEyFUn, xoEyFUa xouQzFa muQzFềm mại. 

NóPchBi cEyFUách kháHJYnc, từuQzF đầuuQzF tớiuQzF đuôi,HJYn hắN6ein chPchBỉ PchBtính nóPchBi N6eicho PchBnàng bPchBấy nhuQzFiêu mEyFUà thHJYnôi? NEyFUàng chN6eián nảnN6ei, đãN6ei sớmHJYn N6eibiết nauQzFm PchBnhân nPchBày thậtuQzF EyFUphúc hắN6eic, gianHJYng sơnuQzF dễN6ei đN6eiổi bảHJYnn tíPchBnh khóuQzF dHJYnời, N6einhưng mà,PchB nànEyFUg lạiEyFU thíchPchB hắnPchB nhưEyFU tPchBhế, cóN6ei pPchBhải nàuQzFng PchBthích HJYncuồng ngượcEyFU N6eihay không? 

“KhôngEyFU đượcHJYn, EyFUcòn cóEyFU cHJYnhút đau.” 

KinPchBh ngạPchBc PchBnhìn bàPchBn PchBtay tHJYno đPchBã tháuQzFo vạuQzFt áHJYno trướcN6ei ngựcN6ei PchBcủa mìPchBnh, nàngPchB thấHJYnp giọngEyFU ngPchBăn cản,N6ei sắcPchB muQzFặt hồnHJYng tưN6eiơi, PchBtựa nhưHJYn mộHJYnt N6eiquả táoN6ei uQzFchín mọng. 

Tuấn HJYnmi mộtEyFU điều,N6ei hắnHJYn tHJYnà ácPchB N6einhu sáHJYnt, rấtHJYn thíuQzFch xEyFUem HJYnbộ dáEyFUng thẹnuQzF thùEyFUng củPchBa nàng,N6ei bạcHJYn thầPchBn khN6eiinh dươnN6eig, PchBcổ họnguQzF ttoN6eiát EyFUra cườiHJYn nhẹ. 

EyFUHưởng tHJYnhụ tN6eihân HJYnmình dầHJYnn dầnuQzF mềmuQzF muQzFại, cPchBả ngườiPchB cPchBhoàng lên. 

“MiệngPchB vếN6eit thHJYnương, cẩN6ein thHJYnận miPchBệng vuQzFết tuQzFhương cHJYnủa chàng.” 

Nàng kPchBinh huQzFô PchB, muN6eiốn đứngHJYn HJYndậy xHJYnem PchBcó đụuQzFng PchBtới uQzFhay khônN6eig, nhưngPchB bịN6ei hắnPchB PchBôm chặt,HJYn khôN6eing dễPchB dànN6eig buôPchBng ra. 

“Không cEyFUó PchBđụng tớEyFUi, chỉuQzF cầnuQzF nànguQzF đừHJYnng nháo.”EyFU HắnEyFU uQzFđạm cười,uQzF khônN6eig khỏuQzFi bịEyFU phHJYnản ứPchBng đánguQzF yêuEyFU củaHJYn nànN6eig HJYnlàm ấmHJYn áHJYnp cảEyFU tráPchBi tim. 

“TrướuQzFc phuQzFải băngPchB bóuQzF N6eilại, buQzFằng kPchBhông thậtN6ei HJYnsự sẽPchB chạmN6ei vàHJYno vếtEyFU thưHJYnơng, tEyFUhật vấPchBt vảHJYn muQzFới khéEyFUp PchBlại. ChN6eiàng khPchBẳng uQzFđịnh N6eisẽ PchBtrộm PchBđi HJYnđi sáEyFUt hổ,EyFU tEyFUa mEyFUuốn cảnEyFU cũngEyFU cảHJYnn khuQzFông đượcPchB, nhaPchBnh lênPchB, đHJYnể uQzFta giúEyFUp chPchBàng băngEyFU bó.”HJYn NHJYnàng cũnguQzF mặcHJYn kệuQzF nhiềuEyFU N6einhư vậy,HJYn uQzFdùng sứcHJYn nEyFUgăn tuQzFay hắnEyFU, cầPchBm bạchuQzF PchBbố sN6eiạch sẽEyFU sớmN6ei chuẩnuQzF bịHJYn tốtEyFU baN6eio bốEyFU bauQzFo vâyEyFU đN6eii lên. 

MEyFUột EyFUtay N6eichống khuEyFUôn mHJYnặt, hắHJYnn iN6eim lặnguQzF nhìnHJYn kuQzFhuôn mặtEyFU ônuQzF uQzFnhu, EyFUmày liễHJYnu EyFUcong conguQzF. MPchBắt tPchBo PchBtròn, trouQzFng veuQzFo, mũiuQzF HJYntinh xN6eiảo, cEyFUánh mEyFUôi đỏHJYn hồngHJYn, cănN6eig mọPchBng, chN6eiỉ cầHJYnn N6einhẹ nhànN6eig kuQzFhẽ mởPchB raPchB, tựPchBa nhHJYnư mPchBột tráiHJYn chínuQzF nuQzFgon nPchBgọt, làuQzFm chEyFUo ngườiN6ei tPchBa kìHJYnm HJYnlòng EyFUkhông đậuPchB muốnEyFU cắnuQzF mộtEyFU ngụm. 

Lưu loáEyFUt cEyFUột mộtuQzF N6eicái PchBnơ cHJYnon buQzFướm, nànHJYng PchBvỗ vEyFUỗ taEyFUy đHJYnứng lEyFUên, nN6eihìn tuQzFhấy PchBhắn nhìN6ein N6eichằm chằmEyFU mìnhHJYn, cóN6ei chEyFUút mạcN6ei danPchBh N6eikỳ PchBdiệu, chẳN6eing lẽHJYn lPchBà mặtuQzF mìPchBnh díEyFUnh uQzFcái gEyFUì sao? 

“TrẫN6eim sẽuQzF khôN6eing trộN6eim đN6eii uQzFsăn hổ,”N6ei HắEyFUn độtN6ei nhiênPchB nóiPchB,“Cho nPchBên sẽPchB EyFUkhông buQzFỏ EyFUlại nnànPchBg mộN6eit mình.” 

Hắn, hiểuHJYn đượPchBc EyFUtâm PchBtư cHJYnủa nEyFUàng. TruQzFong mắtPchB HJYnY N6eiY lóuQzFe rHJYna nhiHJYnều tPchBia HJYnsáng HJYnmang tuQzFheo ýHJYn cườPchBi ôHJYnn nhHJYnu, khônEyFUg HJYnbiết uQzFvì sEyFUao, hiệnEyFU tạHJYni, chỉPchB cầuQzFn ởuQzF EyFUbên cuQzFạnh hắPchBn, nPchBàng lạiHJYn cN6eió tN6eihể cuQzFảm uQzFnhận đượcuQzF thậHJYnt sâEyFUu hạuQzFnh phúc. 

“Ân, PchBvậy N6eilúc uQzFchàng điuQzF sEyFUăn bN6eiạch hổPchB phảEyFUi PchBmang tEyFUheo taN6ei.” NànPchBg yêuN6ei cầu. 

“Nàng khôngEyFU PchBthể N6eiđi, nEyFUhiều nhấtEyFU chN6eiỉ HJYncó thểEyFU đứnN6eig HJYnở uQzFxa xHJYna nhìn.” 

HắnuQzF nghPchBĩ nghĩ,HJYn HJYnra quyếN6eit địnhHJYn nàPchBy, chỉN6ei cóEyFU ởN6ei rấtN6ei N6eixa nhìN6ein, HJYnmới sẽPchB khHJYnông tiEyFUến vàN6eio, cũnHJYng N6eisẽ cóHJYn N6einguy hiểm. 

“NHJYnhưng màuQzF, trênuQzF ngườiHJYn tPchBa N6eikhông EyFUhề EyFUcó thươnguQzF tổn,uQzF ngưN6eiơi xemN6ei, trừHJYn bỏHJYn bHJYnị PchBngười nPchBào đN6eió lPchBưu lạiEyFU mộtPchB đốEyFUng uQzFxanh EyFUtím, trênPchB ngườN6eii N6eivết thươPchBng N6einào cũnuQzFg khôngHJYn có.” 

N6eiNàng lHJYneo lêHJYnn giườnHJYng, kéoN6ei tN6eiay áHJYno lênuQzF, lộuQzF N6eira dấuuQzF hôuQzFn nuQzFgân chPchBi HJYnchit trêuQzFn EyFUcánh HJYntay, aizuQzF, cPchBhỉ làPchB N6eicánh tHJYnay thôiN6ei, đừEyFUng nóN6eii trEyFUên người.PchB =]] 

áHJYnnh mắtHJYn PhuQzFù HJYnVân KhâEyFUu TrHJYnạch độtHJYn nhiuQzFên nónHJYng lên,N6ei lôHJYni bàPchBn taEyFUy tuQzFrắng EyFUngần cHJYnủa nàngN6ei lạuQzFi, nhẹHJYn HJYnnhàng hôn. 

ÔN6ein nN6eihu EyFUvùng vẩy,HJYn nànPchBg đãN6ei ruQzFơi N6eitrong lòN6eing hắn,HJYn hắEyFUn khuQzFông cầPchBn tốnN6ei nhiPchBều sức,N6ei qN6eiuả laN6eia2 duQzFễ nhưEyFU tPchBrở bPchBàn tay. 

uQzF“Lần HJYnnày, cònPchB nuQzFói PchBcẩn thậnuQzF miệnHJYng vếtEyFU thươPchBng nữPchBa không?” 

Hắn HJYnđắc ýEyFU nói,PchB đãN6ei biếtN6ei nàngEyFU HJYnsẽ khônguQzF EyFUnhu tPchBhuận nhPchBư thếuQzF, N6eivì miuQzFễn uQzFcho nànN6eig cN6eiằn nhEyFUằn N6einói lEyFUiên miEyFUên HJYnkhông dứt,EyFU PchBcúi đN6eiầu hônPchB luQzFên muQzFôi nàng. 

NhưngHJYn, hắnPchB vuQzFừa uQzFnói xonguQzF, nàEyFUng xấuPchB N6eihổ liếcEyFU liếcHJYn mPchBắt mộtuQzF cHJYnái, tuQzFhùy HJYnhạ mPchBi mắt. 

“NhPchBưng mà,PchB tPchBa cN6eiòn cEyFUó miEyFUệng vếtuQzF thương.” 

“ChPchBỗ nào?uQzF” HắPchBn giN6eiật mìHJYnnh, cònPchB EyFUcó vếN6eit EyFUthương sao? 

“Sáng naHJYny mớiN6ei thượngN6ei dượN6eic, hiN6eiện tạiPchB N6eiđã quHJYnên sao?” 

Nàng dùngHJYn taHJYny nhEyFUéo nhẹEyFU vPchBào uQzFeo hắn,N6ei HJYnsắc mặtEyFU phiếmEyFU hồng. 

BN6eiừng tEyFUỉnh đN6eiại ngộHJYn, hắmHJYn tPchBà tN6eiứ mỉmEyFU cưuQzFời, guQzFiương mi. 

“VN6eiậy N6eitrẫm sẽEyFU giúpN6ei nPchBàng xHJYnức tuQzFhuốc mộtuQzF lầnN6ei nữa?” 

Ân? HJYnÝ làuQzF, N6eimuốn nàN6eing rồiHJYn xứcN6ei PchBthuốc? TrHJYnong uQzFđầu N6eiY EyFUY trựcHJYn tiếHJYnp uQzFphiên N6eidịch, đEyFUầu PchB“oành” mộtEyFU N6eitiếng, mắPchBt N6eiđỏ EyFUbừng lên… 

“HJYnChàng khônN6eig tHJYnhể nhịHJYnn xuốnguQzF sauQzFo?” NuQzFàng N6eiđè lạiN6ei bàPchBn N6eitay tN6eio đauQzFng uQzFrục rịch,N6ei bấtEyFU uQzFđắc dN6eiĩ nói. 

EyFUGiống nhưEyFU lN6eià mộtPchB tiểuHJYn huQzFài PchBtử thEyFUích N6eiăn kẹHJYno, ănuQzF muQzFãi cũnPchBg khôHJYnng chEyFUán, HJYnhắn EyFUnũng nịu” 

“VàiHJYn ngàyuQzFnữa, MẫnEyFU HEyFUách phỏngN6ei chừngEyFU sẽEyFU tìPchBm đượcN6ei bạEyFUch hổ,N6ei uQzFđến lúcuQzF đó,EyFU tHJYnrẫm EyFUmuốn thuQzFân cậnN6ei nànEyFUg cuQzFũng khN6eiông được,PchB nN6eiàng nhẫnEyFU tâEyFUm đuQzFẩy trN6eiẫm rN6eia sao?”HJYn HắN6ein muQzFân thPchBần, EyFUở mHJYnôi nuQzFàng HJYnlại đặtPchB xuốEyFUng N6eimột nHJYnụ huQzFôn PchBthật sâu. 

ThìEyFU PchBra hắnHJYn EyFUđã suQzFớm N6einghĩ đếnN6ei PchBmấy thứN6ei nàHJYny, PchBkhó tráchEyFU lEyFUại manHJYng mìnPchBh tớiHJYn nơiPchB nàuQzFy, nhưuQzFng màPchB, HJYnnếu HJYnlúc ấyN6ei mìnPchBh lựEyFUa chọHJYnn uQzFcưỡi tiểuuQzF hồngHJYn uQzFmã rờPchBi N6eiđi, bâuQzFy giờN6ei N6eicũng N6eikhông N6eixuất hiệnPchB loạHJYni tìnhEyFU huốnguQzF nàyPchB, chuQzFo nHJYnên uQzFnói, HJYnmuốn trEyFUách cũngEyFU chỉHJYn PchBcó uQzFthể EyFUtrách chínEyFUh mình. 

“Chàng sẽEyFU giuQzFúp EyFUta thưN6eiợng dượcHJYn PchBlần nEyFUữa sao?” 

NHJYnàng nuQzFhỏ giọnEyFUg nPchBói, bấtuQzF đắPchBc dĩEyFU, HJYnvừa nHJYnói xoHJYnng lEyFUời này,HJYn địaHJYn chưởHJYnng cũHJYnng vửaEyFU cởEyFUi bỏEyFU PchBy PchBphục cuQzFủa nàng,PchB bPchBao lấyPchB mềmN6ei mại. 

HắPchBn thậHJYnt sựEyFU PchBlà rấtPchB thícuQzFh EyFUmềm mạiHJYn, tHJYnròn tròN6ein củPchBa nànguQzF, thấyN6ei nuQzFàng PchBthùy hạHJYn muQzFi mắuQzFt, rHJYnun rẩuQzFy, cúEyFUi đầu,HJYn tuQzFầm muQzFắt dPchBừng ởHJYn bànuQzF HJYntay tHJYno cPchBủa mìnEyFUh, biểuQzFu hiệEyFUn đángN6ei yêuN6ei, sắcN6ei mHJYnặt đàHJYn hồng. 

EyFU“Xem uQzFra, EyFUnàng cPchBũng rấtuQzF hưởnguQzF PchBthụ nhHJYna” EyFUHắn cHJYnười EyFUnhạo HJYn, kHJYnéo taHJYny nàPchBng qHJYnua, HJYnđặt lEyFUên ngựcuQzF mHJYnình,“Thử PchBsờ N6eisờ xem.”uQzF DùngPchB ánEyFUh mắtuQzF HJYncổ N6eivũ nhN6eiìn nàng. 

Cái uQzFgì hưởngEyFU EyFUthụ cPchBhứ, nàN6eing chHJYnỉ HJYnlà tòPchB mPchBò, tòPchB mòHJYn thEyFUôi! VHJYnẻ mặPchBt bốiuQzF rối,EyFU nhìnHJYn EyFUđóa hồngN6ei N6eimai trướcHJYn PchBngực bPchBị hắnHJYn mPchBa sáHJYnt, vuPchBốt vePchB, luEyFUôn cảmuQzF thấPchBy cuQzFó điểmHJYn kỳN6ei HJYnquái, bàPchBn tHJYnay bịHJYn hắnuQzF kuQzFéo đếPchBn PchBngực, nànHJYng muốnN6ei khánguQzF nghị,uQzF nhuQzFưng PchBđã bHJYnị huQzFắn luEyFUốn HJYnvào quầnPchB áHJYno đơPchBn HJYnbạc, cảmEyFU nhậuQzFn dN6eia thịtPchB lạnhPchB lạN6einh, cN6eiũng nHJYnhư HJYncảm uQzFgiác rõN6ei rHJYnàng dHJYnục vọHJYnng giữauQzF huQzFai châEyFUn HJYnhắn đEyFUã thN6eiức tỉnh,PchB cứngN6ei rEyFUắn hẳnN6ei lên. 

HắnPchB mỗiHJYn PchBlân đềuQzFu cóHJYn uQzFthể HJYnphi lễPchB nàngEyFU, vEyFUì EyFUcái gEyFUì nàngN6ei kEyFUhông tEyFUhể pEyFUhi EyFUlễ hắnN6ei ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…