You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 181WzEWH8: fJNÀNG LmXUDF6À AI? 

HdhMaxSai ngưmXUDF6ời mXUDF6cứ dhMaxSnhư thế,mXUDF6 vfJui đmXUDF6ùa ầmfJ mXUDF6ĩ mdhMaxSột pfJhen, ădhMaxSn chWzEWH8út đồdhMaxS mXUDF6ăn, liềnfJ ômmXUDF6 WzEWH8lấy nhaumXUDF6, từfJ từmXUDF6 ngủ. 

ĐanWzEWH8g mơdhMaxS màng,fJ mXUDF6nghe đượcmXUDF6 mWzEWH8ột dhMaxStiếng gfJọi, mXUDF6Y WzEWH8Y WzEWH8mở hWzEWH8ai mXUDF6mắt rfJa, nWzEWH8ghe đưWzEWH8ợc WzEWH8Khâu TrạchWzEWH8 đangfJ nhdhMaxSỏ dhMaxSgiọng nóWzEWH8i mfJơ, nhắmfJ WzEWH8chặt WzEWH8mi mdhMaxSắt dhMaxSrun dhMaxSrẩy, tomXUDF6àn thândhMaxS lạfJnh băng. 

ThấyWzEWH8 dhMaxSác mộng?dhMaxS NWzEWH8àng nfJhìn tfJhấy bêWzEWH8n gốfJi cdhMaxSó mộtdhMaxS kmXUDF6hăn mXUDF6tay dhMaxStrắng tinfJh, nWzEWH8ội tâmWzEWH8 dfJâng lênWzEWH8 mộWzEWH8t tfJrận dhMaxSấm ápdhMaxS, nhiềWzEWH8u năWzEWH8m quamXUDF6, hắnWzEWH8 vẫnWzEWH8 dfJuy trWzEWH8ì thófJi qmXUDF6uen dhMaxSnày, vfJì trướcfJ WzEWH8đây nànWzEWH8g vẫnmXUDF6 thườngmXUDF6 hmXUDF6ay mmXUDF6ơ thấyWzEWH8 nhữdhMaxSng gfJiấc mộfJng WzEWH8kì quái. 

CầmdhMaxS tfJi qfJuyên, nhẹWzEWH8 nhàngfJ dhMaxSchà lafJu dhMaxSmồ dhMaxShôi dhMaxStrên tránfJ hắn,mXUDF6 độWzEWH8t nhifJên, nghdhMaxSe đượcfJ mmXUDF6ột câumXUDF6, ldhMaxSàm nàWzEWH8ng dừfJng lạimXUDF6 độngfJ tác. 

“Ngân Nhi……”WzEWH8 HắmXUDF6n rumXUDF6n rẩy,mXUDF6 hmXUDF6ai mXUDF6tay fJnắm chặt. 

Ngân WzEWH8Nhi, lạidhMaxS lmXUDF6à NgâWzEWH8n dhMaxSNhi, rốdhMaxSt cudhMaxSộc NgfJân NhfJi ldhMaxSà mXUDF6ai? dhMaxSNàng thùyWzEWH8 hạfJ WzEWH8mi mmXUDF6ắt, WzEWH8hai tafJy ndhMaxSắm chặtdhMaxS mXUDF6ti qdhMaxSuyên, fJcắn cắnfJ môiWzEWH8, khônWzEWH8g rfJõ vmXUDF6ì dhMaxSsao tWzEWH8rong miệngmXUDF6 bọnfJ hdhMaxSọ gọifJ fJđều lmXUDF6à NdhMaxSgân Nhi. 

Khâu TrạdhMaxSch tmXUDF6ừ nhỏWzEWH8 cWzEWH8ùng nàngfJ lớfJn lêdhMaxSn, mXUDF6ngoại dhMaxStrừ nàdhMaxSng, WzEWH8rất ímXUDF6t khfJi tiếpWzEWH8 xúdhMaxSc vớiWzEWH8 nfJữ tWzEWH8ử, dhMaxSnhư vfJậy, trodhMaxSng miệnWzEWH8g hắdhMaxSn, ‘NgâdhMaxSn NhfJi’ ndhMaxSày fJlại từWzEWH8 đâudhMaxS mXUDF6mà đến? 

fJCòn vềfJ phầnfJ MẫnfJ HácfJh yêmXUDF6u nam……mXUDF6 HắWzEWH8n WzEWH8còn từngdhMaxS WzEWH8gọi mXUDF6mình làWzEWH8 “NdhMaxSgân Nhi”,dhMaxS WzEWH8làm nàfJng nghmXUDF6i ngờdhMaxS rmXUDF6ằng, phảifJ chănmXUDF6g nmXUDF6àng tmXUDF6a cùWzEWH8ng nàng,dhMaxS cWzEWH8ùng SầmWzEWH8 mXUDF6Nhi, phảifJ chăngWzEWH8 mXUDF6đều cófJ chudhMaxSng mộtfJ mXUDF6bộ dángfJ haWzEWH8y không? 

mXUDF6“Ngân NfJhi, khômXUDF6ng cầfJn rmXUDF6ời đi……”mXUDF6 LúcfJ ndhMaxSày, KhâmXUDF6u TdhMaxSrạch rfJốt WzEWH8cuộc khôngWzEWH8 ádhMaxSp mXUDF6chế đượcmXUDF6 nộimXUDF6 WzEWH8tâm sợdhMaxS fJhãi, WzEWH8hô fJto mộtfJ tiếndhMaxSg fJrồi ndhMaxSgồi bậtmXUDF6 dậydhMaxS, mởWzEWH8 dhMaxSmi mắWzEWH8t, hạWzEWH8 xufJống mfJột giọmXUDF6t thandhMaxSh lệ. 

“mXUDF6Chàng thWzEWH8ấy WzEWH8ác mộng.”mXUDF6 fJY mXUDF6Y mXUDF6ôn dhMaxSnhu nómXUDF6i, cfJhà lWzEWH8au sạchfJ WzEWH8sẽ nướcdhMaxS mắfJt cfJủa hắn. 

Tỉnh táomXUDF6 lại,dhMaxS hắnmXUDF6 độtdhMaxS nhiêndhMaxS WzEWH8chế trdhMaxSụ cfJổ tfJay nàng,mXUDF6 sắcWzEWH8 mặtfJ cóWzEWH8 chúWzEWH8t fJsốt ruột,fJ cmXUDF6ũng mafJng theWzEWH8o mộfJt timXUDF6a lạnhmXUDF6 WzEWH8như băng: 

“Trẫm, vWzEWH8ừa WzEWH8rồi nfJói cáiWzEWH8 gì,dhMaxS fJnàng cfJó nghdhMaxSe đưdhMaxSợc hWzEWH8ay không!” 

NgfJay lúcdhMaxS tdhMaxSừ mXUDF6trong mộngWzEWH8 tỉnhWzEWH8 lạWzEWH8i, hdhMaxSắn tựaWzEWH8 hồdhMaxS hfJô lêWzEWH8n mộtdhMaxS tiếnWzEWH8g, nhWzEWH8ưng mWzEWH8à, lạimXUDF6 khônmXUDF6g dámfJ xáfJc dhMaxSđịnh, mXUDF6chính mìnmXUDF6h mXUDF6rốt cuộfJc WzEWH8có thốtfJ tdhMaxShành tiếnfJg haWzEWH8y không. 

NàngWzEWH8, dhMaxSrốt cufJộc mXUDF6có nghdhMaxSe đưfJợc cmXUDF6ái fJgì hamXUDF6y không? 

“……mXUDF6” dhMaxSNàng quyệfJt mfJi, nhWzEWH8ìn thoámXUDF6ng mXUDF6qua cmXUDF6ổ fJtay bWzEWH8ị hWzEWH8ắn bópdhMaxS chặt,WzEWH8 WzEWH8thoáng fJđau đớndhMaxS, “CdhMaxSái WzEWH8gì cũfJng khôngWzEWH8 nghdhMaxSe đượWzEWH8c, fJcái gmXUDF6ì chànfJg cũWzEWH8ng khôngmXUDF6 cófJ nói.” 

VfJì fJNgân NhimXUDF6, hắWzEWH8n dhMaxSthế ndhMaxShưng lWzEWH8ại thươmXUDF6ng tổnfJ mìfJnh màWzEWH8 dhMaxSkhông biết,dhMaxS xefJm ramXUDF6, nữdhMaxS dhMaxStử nfJày fJở WzEWH8trong lòmXUDF6ng hắnfJ cmXUDF6ó WzEWH8một vdhMaxSị tríWzEWH8 vôfJ cùngdhMaxS qudhMaxSan trmXUDF6ọng, nghĩfJ WzEWH8đến đâydhMaxS, lòngdhMaxS cfJủa nànfJg đmXUDF6ột nhidhMaxSên đafJu đớn,WzEWH8 chdhMaxSua mXUDF6xót khôfJng thôi. 

“CáiWzEWH8 gmXUDF6ì cũnmXUDF6g cdhMaxShưa nói……dhMaxS” HmXUDF6ắn ndhMaxShẹ nWzEWH8hàng hmXUDF6ư fJra WzEWH8một hơidhMaxS, mXUDF6may mắmXUDF6n, cuốWzEWH8i cmXUDF6ùng fJkhông làfJm fJcho nàdhMaxSng ngfJhe được. 

“TafJ đWzEWH8i phândhMaxS pmXUDF6hó nữmXUDF6 hmXUDF6ộ dhMaxSvệ đedhMaxSm đồmXUDF6 ăWzEWH8n tiếnfJ vào,mXUDF6 đãWzEWH8 trWzEWH8ưa rồi,WzEWH8 cũngdhMaxS mXUDF6nên ăfJn mộtWzEWH8 cdhMaxShút gì.fJ” dhMaxSNàng thfJùy hmXUDF6ạ fJmi mắtfJ, đemmXUDF6 mXUDF6ti quyfJên đểmXUDF6 vàomXUDF6 tronfJg tdhMaxSay hắn,dhMaxS xoWzEWH8ay nWzEWH8gười WzEWH8xuống giường,dhMaxS mXUDF6mặc quầnWzEWH8 mXUDF6áo điWzEWH8 rồimXUDF6 đmXUDF6i fJra ngoài. 

TrướcfJ cửa. 

fJ“Hoàng phifJ, HodhMaxSàng ThưWzEWH8ợng códhMaxS pfJhải lạiWzEWH8 thfJấy ámXUDF6c mộngdhMaxS hfJay khônmXUDF6g, fJsao lạimXUDF6 lớnfJ tfJiếng nhWzEWH8ư thế.”WzEWH8 mộtWzEWH8 dhMaxSnữ hộmXUDF6 vdhMaxSệ cfJanh gifJữ mXUDF6ở cửfJa, nWzEWH8hỏ gdhMaxSiọng hỏi. 

“Không có.”fJ WzEWH8Nàng thảndhMaxS dhMaxSnhiên lắcfJ đầu,dhMaxS ddhMaxSặn dòfJ nmXUDF6àng chuẩfJn fJbị mmXUDF6ột ítdhMaxS thựfJc vdhMaxSật WzEWH8tahnh đạWzEWH8m, tWzEWH8ránh chmXUDF6o miệnmXUDF6g vmXUDF6ết tdhMaxShương WzEWH8còn cmXUDF6hưa khWzEWH8ỏi dhMaxShẳn bịmXUDF6 dhMaxScương lên,dhMaxS khWzEWH8ó dhMaxSkhép miệng. 

mXUDF6Nữ hộdhMaxS vệdhMaxS mXUDF6lĩnh mệnhmXUDF6 màWzEWH8 đi,fJ WzEWH8Y fJY nWzEWH8hìn tWzEWH8heo thmXUDF6ân ảnhdhMaxS mXUDF6của nàngWzEWH8, vụngWzEWH8 trộdhMaxSm nhẹWzEWH8 nfJhàng thWzEWH8ở WzEWH8ra, mWzEWH8ay dhMaxSmắn nWzEWH8àng mXUDF6ta đfJè thấpfJ tmXUDF6hanh âm. 

NhmXUDF6ưng màWzEWH8, vừdhMaxSa qWzEWH8uay ngưWzEWH8ời ldhMaxSại, lạifJ nhìnWzEWH8 mXUDF6thấy WzEWH8khuôn mặtmXUDF6 cmXUDF6ứng ngắcfJ mXUDF6của hắn,mXUDF6 lạnhmXUDF6 lùdhMaxSng ngWzEWH8hễ nàfJng, fJkhông cómXUDF6 mfJở mimXUDF6ệng, trầmmXUDF6 mặWzEWH8c xmXUDF6oay ngfJười xốcWzEWH8 lêfJn bứcmXUDF6 dhMaxSrèm chfJe, kWzEWH8hập khiễngdhMaxS đifJ vào. 

NfJàng cũfJng bướcfJ dhMaxSnhanh fJđuổi kịpdhMaxS, cfJẩn thWzEWH8ận fJgiúp đỡ. 

“NàngdhMaxS WzEWH8cái fJgì đềudhMaxS nghfJe đưdhMaxSợc, vìdhMaxS smXUDF6ao khôWzEWH8ng fJhỏi trẫm?”WzEWH8 HắWzEWH8n tậnfJ WzEWH8lực khốngWzEWH8 dhMaxSchế âmmXUDF6 điệufJ dhMaxScủa chífJnh mìnfJh, khmXUDF6ó trWzEWH8ánh khỏWzEWH8i dhMaxSrun run. 

“CácfJ người,mXUDF6 mXUDF6ai cWzEWH8ũng khôfJng mdhMaxSuốn nófJi chmXUDF6o tfJa bmXUDF6iết, tdhMaxSa dhMaxShỏi dhMaxSthì sẽdhMaxS cóWzEWH8 đdhMaxSáp fJán sao?” 

Chua sWzEWH8ót cườfJi, ndhMaxSàng gifJúp đỡmXUDF6 hdhMaxSắn ngdhMaxSồi xuốngmXUDF6 giưWzEWH8ờng, vếtmXUDF6 thươndhMaxSg mXUDF6không còWzEWH8n chảydhMaxS fJmáu, madhMaxSy mmXUDF6ắn, dượmXUDF6c hiệuWzEWH8 ndhMaxSày cdhMaxSó fJvẻ hWzEWH8ữu hidhMaxSệu, WzEWH8có fJthể cầmWzEWH8 mXUDF6máu, nWzEWH8hưng mXUDF6mà, fJlên màymXUDF6 lmXUDF6ại rấtmXUDF6 chậmWzEWH8, chỉWzEWH8 cófJ mXUDF6một lớpmXUDF6 mỏng,WzEWH8 tựfJa nhưmXUDF6 chỉWzEWH8 độngWzEWH8 mfJạnh mộtmXUDF6 chútdhMaxS sẽWzEWH8 dhMaxSlại vdhMaxSỡ ra. 

MímWzEWH8 môifJ, hfJắn WzEWH8nhẹ nfJhàng nfJắm lấyWzEWH8 fJbàn fJtay dhMaxSnhỏ bé,fJ dhMaxSđôi mfJắt nhấtmXUDF6 thờWzEWH8i mXUDF6nhu hfJòa xudhMaxSống dưới,mXUDF6 ngăWzEWH8n WzEWH8ý cười. 

“NàngmXUDF6 mWzEWH8uốn bdhMaxSiết sao?” 

Ý fJtứ WzEWH8của hắmXUDF6n là,WzEWH8 códhMaxS tfJhể dhMaxSnói chmXUDF6o mXUDF6chính mìnfJh biếWzEWH8t? mXUDF6Y WzEWH8Y ngạdhMaxSc nhidhMaxSên dhMaxSngẩng đầumXUDF6, đốiWzEWH8 diệndhMaxS dhMaxSvới tmXUDF6ầm mắmXUDF6t củamXUDF6 hắnfJ, cómXUDF6 chúWzEWH8t khdhMaxSông thểfJ tiWzEWH8n, rốtWzEWH8 cụcfJ hắnmXUDF6 mXUDF6cũng chịfJu dhMaxSmở miệmXUDF6ng WzEWH8nói chWzEWH8o mìmXUDF6nh biết. 

Một nữfJ tửWzEWH8, vWzEWH8ì fJsao cfJuốn lấyWzEWH8 tâdhMaxSm củadhMaxS WzEWH8hai nWzEWH8am nhân? 

“NếuWzEWH8 nhWzEWH8ư pmXUDF6hải dhMaxSmiễn cưỡngWzEWH8, vềmXUDF6 samXUDF6u rồmXUDF6i hdhMaxSãy ndhMaxSói.” NàWzEWH8ng cóWzEWH8 thểdhMaxS nhìnfJ rdhMaxSa dhMaxSđược, trêdhMaxSn mặtfJ hắnfJ midhMaxSễn cưỡngWzEWH8 cườifJ vui. 

dhMaxSRút fJhai mXUDF6tay rfJa, nànmXUDF6g mXUDF6đi WzEWH8ngăn tfJủ, lấmXUDF6y mộtWzEWH8 lọmXUDF6 dượcfJ lmXUDF6ại đâymXUDF6, ngồdhMaxSi xWzEWH8ổm mXUDF6xuống, cuốnmXUDF6 ốngmXUDF6 qmXUDF6uần củamXUDF6 hắnfJ lWzEWH8ên, nhẹfJ nhmXUDF6àng mởmXUDF6 lọfJ tWzEWH8huốc dhMaxSra, đổfJ dhMaxSra mộtmXUDF6 fJít bộtfJ mfJàu trắWzEWH8ng, mXUDF6cẩn tmXUDF6hận rắWzEWH8c fJlên vếWzEWH8t thương. 

mXUDF6“Ngân NhmXUDF6i khôWzEWH8ng pfJhải mXUDF6aii kháWzEWH8c, làdhMaxS nàng.” 

HắnmXUDF6 mởWzEWH8 WzEWH8miệng nóWzEWH8i, nhdhMaxSìn nàfJng ngạdhMaxSc nhiênWzEWH8, trừngWzEWH8 lớfJn mắWzEWH8t hạnhdhMaxS WzEWH8nhìn dhMaxSvào dhMaxSkhuôn mfJặt fJbình WzEWH8thản củadhMaxS chmXUDF6ính fJmình, ndhMaxShất thờWzEWH8i hìnmXUDF6h mXUDF6thành mXUDF62 trWzEWH8ạng mXUDF6thái đWzEWH8ối lập. 

“Khâu Trạch,mXUDF6 cfJhàng kmXUDF6hông WzEWH8phải hồmXUDF6 đồfJ rdhMaxSồi chứWzEWH8, tmXUDF6a lfJà dhMaxSY WzEWH8Y, khôngmXUDF6 phWzEWH8ải NgdhMaxSân NmXUDF6hi, từdhMaxS nWzEWH8hỏ đếnmXUDF6 dhMaxSlớn, tdhMaxSa cũnWzEWH8g cWzEWH8hưa WzEWH8từng ngdhMaxShe tháiWzEWH8 hWzEWH8oàng TWzEWH8hái HậdhMaxSu nWzEWH8hắc tdhMaxSới hWzEWH8ay dhMaxSban WzEWH8cho tmXUDF6a tụcdhMaxS danmXUDF6h nàyWzEWH8, chàfJng đWzEWH8ang nóWzEWH8i gifJỡn pdhMaxShải không?”fJ NàWzEWH8ng nộtdhMaxS nộtWzEWH8 nóifJ, nhìfJn biểudhMaxS fJtình tfJrên WzEWH8mặt hfJắn dhMaxSnghiêm túcdhMaxS mmXUDF6à thofJáng runmXUDF6g mình. 

TuấmXUDF6n mmXUDF6i mXUDF6khinh lonfJg, hmXUDF6ắn nWzEWH8hu fJnhu huyệtdhMaxS tháWzEWH8i dươngfJ, tấtfJ nhfJiên lWzEWH8à fJbiết WzEWH8được, mìfJnh nWzEWH8ói nmXUDF6hư vfJậy sdhMaxSẽ lfJàm chmXUDF6o nàndhMaxSg mXUDF6không rõdhMaxS ràdhMaxSng, nhưfJng nếWzEWH8u dhMaxScứ iWzEWH8m lặngmXUDF6, WzEWH8chỉ sợmXUDF6, hắdhMaxSn fJsẽ bdhMaxSị hiểuWzEWH8 dhMaxSlầm, trởWzEWH8 thànhdhMaxS homXUDF6a tmXUDF6âm nfJam tử. 

dhMaxS“Nàng thậmXUDF6t sựWzEWH8 làfJ NWzEWH8gân fJNhi, khôngmXUDF6 đúng,WzEWH8 phảidhMaxS fJnói, fJNgân NhWzEWH8i ldhMaxSà nàfJng, làfJ tênWzEWH8 trướmXUDF6c đâmXUDF6y củWzEWH8a nàng.” 

đôi mmXUDF6ắt màuWzEWH8 tímXUDF6m dmXUDF6ần dầnmXUDF6 chWzEWH8uyển thmXUDF6ành WzEWH8thâm thúy,dhMaxS fJyên lặfJng WzEWH8nhìn ddhMaxSung nfJhan củadhMaxS nàng,…WzEWH8 ngũdhMaxS qdhMaxSuan dhMaxSkhông WzEWH8đồng mXUDF6dạng, dhMaxSgiống nhaWzEWH8u, chỉdhMaxS cdhMaxSó mộWzEWH8t nụdhMaxS fJcười nmXUDF6gọt ngàoWzEWH8 dhMaxSnhư hWzEWH8oa dhMaxSlê đầumXUDF6 xdhMaxSuân, cmXUDF6òn mXUDF6có lindhMaxSh hồn. 

“têdhMaxSn trWzEWH8ước fJđây cfJủa ta?” 

NmXUDF6àng căfJn bảndhMaxS fJlà khmXUDF6ông hiểudhMaxS mXUDF6hắn mXUDF6đang nóimXUDF6 cáiWzEWH8 gì,dhMaxS “ChẳngdhMaxS WzEWH8lẽ, tmXUDF6a từngfJ mXUDF6bị mfJất fJtrí nhớ?mXUDF6” NếufJ khônmXUDF6g, nhfJư thếdhMaxS fJnào fJlại khôngWzEWH8 biếdhMaxSt trướcfJ kmXUDF6ia dhMaxSmình kmXUDF6êu làdhMaxS NWzEWH8gân Nhi? 

HfJơn nữWzEWH8a, cóWzEWH8 đôimXUDF6 khidhMaxS, ánhWzEWH8 mWzEWH8ắt hắnWzEWH8 dhMaxSkhi nhìnWzEWH8 nàmXUDF6ng, dườndhMaxSg fJnhư khôngWzEWH8 phảWzEWH8i đWzEWH8ang nhìndhMaxS ndhMaxSàng, màfJ đangfJ nhfJìn mộtfJ fJngười khác. 

“Không phảfJi,” HắfJn nfJhẹ nhmXUDF6àng lắcmXUDF6 đầu,“ĐmXUDF6ó ldhMaxSà tWzEWH8ên trdhMaxSong kiếpmXUDF6 trưdhMaxSớc fJcủa nàng!” 

đôfJi mắtdhMaxS màfJu WzEWH8tím lộmXUDF6 rWzEWH8a mWzEWH8ột cWzEWH8ỗ kfJỳ qufJang kỳfJ WzEWH8dị, trưfJớc mfJắt tựamXUDF6 hồWzEWH8 xudhMaxSất hiệnWzEWH8 mfJột fJthân ảWzEWH8nh xindhMaxSh đmXUDF6ẹp, thícfJh mmXUDF6ặc mộtfJ dhMaxSthân quầnmXUDF6 ámXUDF6o đmXUDF6ơn giản,WzEWH8 màWzEWH8u homXUDF6a lWzEWH8ê, bmXUDF6ên dhMaxSmôi luWzEWH8ôn fJcó fJý cườifJ WzEWH8ôn nhmXUDF6u, thườngdhMaxS hadhMaxSy WzEWH8thân mậtfJ ômXUDF6m WzEWH8cánh tamXUDF6y hWzEWH8ắn, gọiWzEWH8 “ViêmmXUDF6 fJHi, ndhMaxSgươi làfJ ViWzEWH8êm WzEWH8Hi cfJủa NgânWzEWH8 Nhi.” 

KifJếp trưmXUDF6ớc? NàndhMaxSg rõfJ ràngdhMaxS lWzEWH8à từmXUDF6 tmXUDF6hế kỷmXUDF6 WzEWH821 WzEWH8đến, bọndhMaxS fJhọ, códhMaxS phảidhMaxS lầmmXUDF6 rồWzEWH8i haWzEWH8y khôngfJ? dhMaxSNàng cắdhMaxSn môWzEWH8i dưới,fJ độtdhMaxS nfJhiên phmXUDF6át hiện,mXUDF6 WzEWH8nàng tfJhật sợWzEWH8 hmXUDF6ãi loạifJ sdhMaxSai WzEWH8lầm nWzEWH8ày, nếufJ nànmXUDF6g khôngdhMaxS pmXUDF6hải dhMaxSngười dhMaxSmà WzEWH8bọn WzEWH8họ mXUDF6chờ mondhMaxSg, vậWzEWH8y nàngWzEWH8 nênWzEWH8 làmfJ cWzEWH8ái WzEWH8gì bâyfJ giờ? 

“kiếfJp trưfJớc cmXUDF6ủa tmXUDF6a, mXUDF6là ngưWzEWH8ời nmXUDF6hư thWzEWH8ế nào?”WzEWH8 NfJàng nWzEWH8ột nộtWzEWH8 mXUDF6mở miWzEWH8ệng, rấmXUDF6t WzEWH8là mXUDF6sợ hãi. 

“làmXUDF6 mộtWzEWH8 ngườiWzEWH8 mWzEWH8à WzEWH83 ngườdhMaxSi cdhMaxShúng tdhMaxSa đềWzEWH8u hếtmXUDF6 lfJòng thươndhMaxSg yêu.” 

Tiếng nóiWzEWH8 WzEWH8khàn khàWzEWH8n xuốdhMaxSng, tWzEWH8ựa hồfJ cfJó chútfJ nghWzEWH8ẹn ngàmXUDF6o, kýfJ ứmXUDF6c dhMaxSxa fJxưa bWzEWH8ất WzEWH8chợt tWzEWH8ràn vfJề, đdhMaxSau xódhMaxSt, ngọtWzEWH8 ngmXUDF6ào, đanmXUDF6 mXUDF6xen vàfJo nhau… 

WzEWH8Ba ngườiWzEWH8? NgoạfJi trừfJ hắnfJ dhMaxScùng mXUDF6Mẫn HáchWzEWH8 yWzEWH8êu namfJ, còfJn WzEWH8có fJai? NàmXUDF6ng giWzEWH8ật mình. 

“Vì sfJao, fJcác ngườfJi biết,WzEWH8 NgâfJn NhdhMaxSi nfJhất địnhdhMaxS làfJ tadhMaxS?” ĐâymXUDF6 mớifJ lmXUDF6à đfJiểm mmXUDF6ấu chốtdhMaxS fJ, nàndhMaxSg quảmXUDF6 thựcmXUDF6 rfJất mXUDF6là sợWzEWH8 hãi,dhMaxS đápmXUDF6 dhMaxSán khôngfJ nmXUDF6hư mXUDF6mình dhMaxSnghĩ, lạifJ kfJhông thểfJ khômXUDF6ng hỏi. 

“dhMaxSChỉ cầndhMaxS lifJếc mắtWzEWH8 mộtfJ cáifJ, fJta lmXUDF6iền cdhMaxSó thểfJ fJnhận fJra nàng.” 

HắndhMaxS độtdhMaxS nhimXUDF6ên fJnở fJnụ cườmXUDF6i, ánmXUDF6h mắdhMaxSt vWzEWH8ụt sáfJng, hadhMaxSi dhMaxStay fJôm chmXUDF6ầm lấydhMaxS thmXUDF6iên hmXUDF6ạ fJbé nhỏ, 

“ChoWzEWH8 dùfJ làmXUDF6 dhMaxShóa thàndhMaxSh WzEWH8tro bụi,dhMaxS tdhMaxSa WzEWH8cũng mXUDF6có thểdhMaxS nhậndhMaxS mXUDF6ra ndhMaxSàng.” ÔWzEWH8m vàmXUDF6o tdhMaxSrong lWzEWH8òng, quyếnmXUDF6 luyếndhMaxS fJhít lấyWzEWH8 hươfJng thơdhMaxSm ngọtWzEWH8 fJngào trêWzEWH8n ngườWzEWH8i nàng. 

fJTrên ngườiWzEWH8 mXUDF6nàng cũmXUDF6ng phátdhMaxS fJra mXUDF6mùi hmXUDF6oa lêmXUDF6…… ĐộdhMaxSc đWzEWH8áo, kWzEWH8hông mXUDF6gì fJthay thdhMaxSế được,fJ ldhMaxSà mùimXUDF6 hươngmXUDF6 củafJ WzEWH8linh hồnWzEWH8 nàng! 

 

CHƯƠNG 1WzEWH882: CẨdhMaxSN THfJẬN MIdhMaxSỆNG dhMaxSVẾT THƯƠNG

TùmXUDF6y fJý dhMaxSđể hắWzEWH8n ôfJm mìnWzEWH8h, dhMaxShai ngườfJi độdhMaxSt nWzEWH8hiên idhMaxSm lWzEWH8ặng, nàdhMaxSng fJtham luWzEWH8yến hơWzEWH8i tdhMaxShở lànhdhMaxS lmXUDF6ạnh mdhMaxSà tWzEWH8hoải máidhMaxS tromXUDF6ng lònWzEWH8g, tronfJg dhMaxStim độmXUDF6t nhiêfJn fJtrở nêmXUDF6n bìnhmXUDF6 thảnmXUDF6, mặcdhMaxS kệWzEWH8 sựmXUDF6 tìnmXUDF6h nmXUDF6hư thếWzEWH8 nàomXUDF6, hdhMaxSiện dhMaxStại, dhMaxShai ngườifJ bọWzEWH8n họWzEWH8 chdhMaxSỉ cầWzEWH8n mXUDF6ở cùnfJg mộdhMaxSt cWzEWH8hỗ, cáidhMaxS gdhMaxSì cũngWzEWH8 mXUDF6không quWzEWH8an trọng,fJ vôdhMaxS luậWzEWH8n làmXUDF6 kiWzEWH8ếp tfJrước WzEWH8hay fJlà dhMaxSkiếp sau. 

“NànmXUDF6g, khôdhMaxSng fJmuốn bfJiết mXUDF6chuyện tdhMaxSình ởfJ kimXUDF6ếp trướcWzEWH8 sao?” 

mXUDF6Bàn tfJay tdhMaxSo củafJ PhùfJ VânfJ KdhMaxShâu TfJrạch WzEWH8ôn nhmXUDF6u fJvuốt vuốmXUDF6t lưWzEWH8ng nfJàng, gifJống fJnhư đadhMaxSng vuốtWzEWH8 mXUDF6ve coWzEWH8n fJmèo nhỏ,mXUDF6 đWzEWH8ôi mmXUDF6ắt WzEWH8màu tímXUDF6m thâmmXUDF6 ýdhMaxS lifJếc mắfJt nhìndhMaxS khuômXUDF6n mXUDF6mặt nhmXUDF6ỏ nhắnmXUDF6 tfJrấn đWzEWH8ịnh mdhMaxSột cái. 

“Ta mXUDF6không muốnfJ biết.” 

NànfJg dhMaxSchậm rdhMaxSãi lắfJc đầudhMaxS, tWzEWH8ựa hồ,mXUDF6 từmXUDF6 vẻdhMaxS mặtWzEWH8 củfJa hfJắn cùnmXUDF6g MẫdhMaxSn HáchmXUDF6 yfJêu dhMaxSnam, kimXUDF6ếp fJtrước dhMaxShẳn lmXUDF6à rấtmXUDF6 làmXUDF6 phứdhMaxSc mXUDF6tạp, nếudhMaxS lfJà nWzEWH8hư thfJế, chínmXUDF6h mWzEWH8ình mXUDF6căn bảndhMaxS khôdhMaxSng mufJốn biết. 

fJ“Cho WzEWH8dù WzEWH8nàng muốdhMaxSn biếtdhMaxS, WzEWH8hiện dhMaxStại dhMaxScũng khômXUDF6ng thWzEWH8ể nófJi fJcho fJnàng nghe.” 

dhMaxSHôn nhẹfJ vàfJnh tdhMaxSai dhMaxScủa nàngdhMaxS, hắmXUDF6n ôdhMaxSn nhdhMaxSu fJnói, dhMaxSôm dhMaxSeo nhỏ,fJ bWzEWH8àn tadhMaxSy WzEWH8lại bdhMaxSắt đầufJ khôndhMaxSg fJan pmXUDF6hận, xdhMaxSoa xofJa mXUDF6mềm mại. 

NWzEWH8ói dhMaxScách khácmXUDF6, tdhMaxSừ đfJầu tớiWzEWH8 đufJôi, hdhMaxSắn chWzEWH8ỉ tíWzEWH8nh nófJi fJcho ndhMaxSàng bấfJy nhidhMaxSêu WzEWH8mà thôi?mXUDF6 NàngdhMaxS chánmXUDF6 nảWzEWH8n, WzEWH8đã dhMaxSsớm biếtmXUDF6 mXUDF6nam nhâdhMaxSn nàmXUDF6y thdhMaxSật pdhMaxShúc hfJắc, giafJng sfJơn dễmXUDF6 đổfJi WzEWH8bản mXUDF6tính kWzEWH8hó dờimXUDF6, nhưnmXUDF6g mà,fJ nàngdhMaxS ldhMaxSại thíchfJ hWzEWH8ắn nhdhMaxSư thế,WzEWH8 cmXUDF6ó mXUDF6phải nàndhMaxSg tfJhích cuồngmXUDF6 ngWzEWH8ược hfJay không? 

“KhônWzEWH8g đưdhMaxSợc, cònWzEWH8 mXUDF6có chútfJ đau.” 

Kinh fJngạc nhìnWzEWH8 mXUDF6bàn tWzEWH8ay tmXUDF6o đãfJ dhMaxStháo mXUDF6vạt áodhMaxS trmXUDF6ước ngựdhMaxSc củadhMaxS mìnhfJ, nàngdhMaxS thấpWzEWH8 giọngfJ ngăndhMaxS fJcản, sắcdhMaxS dhMaxSmặt hồngfJ tươWzEWH8i, tdhMaxSựa nhWzEWH8ư fJmột qufJả tmXUDF6áo cWzEWH8hín mọng. 

WzEWH8Tuấn mWzEWH8i mfJột đWzEWH8iều, hắWzEWH8n tàmXUDF6 ácfJ dhMaxSnhu sátdhMaxS, rấtWzEWH8 mXUDF6thích WzEWH8xem bdhMaxSộ dhMaxSdáng thẹnmXUDF6 thùngWzEWH8 củfJa nfJàng, bạcmXUDF6 thầnWzEWH8 khifJnh dươngmXUDF6, cổfJ hdhMaxSọng tWzEWH8toát rmXUDF6a cườfJi nhẹ. 

HưởnfJg thdhMaxSụ thmXUDF6ân mXUDF6mình dầdhMaxSn dfJần mWzEWH8ềm mWzEWH8ại, cfJả WzEWH8người chfJoàng lên. 

“MiệngdhMaxS vếWzEWH8t thươnmXUDF6g, cẩWzEWH8n tWzEWH8hận miệngdhMaxS vếtmXUDF6 thươngfJ củadhMaxS chàng.” 

NmXUDF6àng kfJinh hdhMaxSô dhMaxS, muốWzEWH8n đứngfJ dậydhMaxS xdhMaxSem cWzEWH8ó đụngWzEWH8 tWzEWH8ới hmXUDF6ay khônmXUDF6g, nhưngdhMaxS bfJị fJhắn mXUDF6ôm chặdhMaxSt, mXUDF6không dhMaxSdễ dàfJng buômXUDF6ng ra. 

“KhWzEWH8ông cóWzEWH8 đụfJng tdhMaxSới, chỉfJ mXUDF6cần fJnàng mXUDF6đừng nháo.”WzEWH8 fJHắn đạmdhMaxS cườfJi, kdhMaxShông khdhMaxSỏi bịWzEWH8 WzEWH8phản fJứng đdhMaxSáng yêdhMaxSu cdhMaxSủa nmXUDF6àng làmmXUDF6 ấfJm ápWzEWH8 WzEWH8cả fJtrái tim. 

“TrướcmXUDF6 phảfJi WzEWH8băng bdhMaxSó dhMaxSlại, bằngmXUDF6 khôWzEWH8ng thậtmXUDF6 sựWzEWH8 sẽfJ chạdhMaxSm fJvào vếtWzEWH8 fJthương, WzEWH8thật vấtfJ vảmXUDF6 mớidhMaxS khmXUDF6ép lạdhMaxSi. ChàngWzEWH8 khẳngdhMaxS đfJịnh sẽfJ dhMaxStrộm đdhMaxSi đfJi sáWzEWH8t hổ,dhMaxS fJta muốndhMaxS cảnmXUDF6 mXUDF6cũng dhMaxScản khôndhMaxSg đdhMaxSược, nhaWzEWH8nh lfJên, đểWzEWH8 tfJa giúmXUDF6p chWzEWH8àng WzEWH8băng bófJ.” NànmXUDF6g cũndhMaxSg dhMaxSmặc kệWzEWH8 WzEWH8nhiều nhfJư vậyfJ, dùmXUDF6ng sứcdhMaxS ndhMaxSgăn taWzEWH8y hắnmXUDF6, cWzEWH8ầm bạcmXUDF6h fJbố sfJạch sWzEWH8ẽ smXUDF6ớm chuẩmXUDF6n bdhMaxSị tWzEWH8ốt bfJao bốfJ fJbao vâmXUDF6y đmXUDF6i lên. 

MWzEWH8ột tafJy cdhMaxShống mXUDF6khuôn mặtmXUDF6, hfJắn idhMaxSm WzEWH8lặng nhìndhMaxS khuôWzEWH8n mặtWzEWH8 dhMaxSôn WzEWH8nhu, màfJy liễWzEWH8u WzEWH8cong cWzEWH8ong. MắtmXUDF6 tfJo trònWzEWH8, trWzEWH8ong fJveo, mũWzEWH8i dhMaxStinh xảo,fJ cánmXUDF6h fJmôi mXUDF6đỏ dhMaxShồng, cdhMaxSăng mọng,mXUDF6 chỉWzEWH8 cầdhMaxSn nhWzEWH8ẹ nhàmXUDF6ng khWzEWH8ẽ mmXUDF6ở fJra, tựWzEWH8a nmXUDF6hư mWzEWH8ột trámXUDF6i fJchín ngoWzEWH8n ngọtWzEWH8, làmmXUDF6 cdhMaxSho ngưWzEWH8ời fJta kfJìm ldhMaxSòng khôngdhMaxS fJđậu muốdhMaxSn cWzEWH8ắn mộtmXUDF6 ngụm. 

Lưu loátWzEWH8 cộtdhMaxS mmXUDF6ột cáiWzEWH8 nơmXUDF6 cWzEWH8on bưdhMaxSớm, dhMaxSnàng vỗmXUDF6 vmXUDF6ỗ tamXUDF6y đứndhMaxSg lên,dhMaxS nhfJìn tdhMaxShấy hắWzEWH8n nhìnWzEWH8 chằmWzEWH8 chdhMaxSằm mWzEWH8ình, cófJ cmXUDF6hút mạmXUDF6c danWzEWH8h kỳmXUDF6 diệfJu, chẳnWzEWH8g ldhMaxSẽ làfJ mặfJt mìnfJh dhMaxSdính fJcái gìdhMaxS sao? 

“TrẫfJm sẽdhMaxS khônfJg trộmWzEWH8 đfJi smXUDF6ăn hfJổ,” fJHắn độtdhMaxS nhdhMaxSiên nói,fJ“Cho nêWzEWH8n sẽdhMaxS khônfJg bỏmXUDF6 lWzEWH8ại nnfJàng mộtWzEWH8 mình.” 

Hắn,dhMaxS hmXUDF6iểu đượcdhMaxS tâfJm tfJư củmXUDF6a nfJàng. fJTrong mắtfJ mXUDF6Y dhMaxSY lWzEWH8óe rdhMaxSa nhmXUDF6iều tWzEWH8ia sádhMaxSng manfJg thedhMaxSo dhMaxSý cưfJời ôfJn ndhMaxShu, khônmXUDF6g bimXUDF6ết mXUDF6vì saodhMaxS, hiệnWzEWH8 tại,fJ chỉmXUDF6 cmXUDF6ần ởfJ bênmXUDF6 cạnfJh WzEWH8hắn, nàmXUDF6ng fJlại mXUDF6có thfJể cảmfJ nhfJận đmXUDF6ược thậWzEWH8t sdhMaxSâu hạnhWzEWH8 phúc. 

“Ân,WzEWH8 vậymXUDF6 lúcdhMaxS chàndhMaxSg đfJi săfJn bdhMaxSạch hổmXUDF6 phảiWzEWH8 mdhMaxSang thefJo ta.WzEWH8” NmXUDF6àng dhMaxSyêu cầu. 

“NàngfJ khôngdhMaxS dhMaxSthể đi,fJ fJnhiều nhdhMaxSất chỉWzEWH8 cfJó thWzEWH8ể đứdhMaxSng fJở fJxa xfJa nhìn.” 

HắnfJ fJnghĩ nghfJĩ, rdhMaxSa quyếfJt dhMaxSđịnh này,WzEWH8 cmXUDF6hỉ cóWzEWH8 ởWzEWH8 rấtfJ mXUDF6xa nhWzEWH8ìn, dhMaxSmới fJsẽ khôWzEWH8ng tiếndhMaxS dhMaxSvào, cũnfJg mXUDF6sẽ cómXUDF6 ngufJy hiểm. 

“NhmXUDF6ưng mXUDF6mà, tmXUDF6rên ngưWzEWH8ời dhMaxSta khfJông hềdhMaxS cfJó thươWzEWH8ng mXUDF6tổn, ngươiWzEWH8 xemmXUDF6, WzEWH8trừ bỏfJ bdhMaxSị ngườifJ nàofJ WzEWH8đó dhMaxSlưu lạdhMaxSi mfJột đốWzEWH8ng xafJnh WzEWH8tím, trênWzEWH8 ngườdhMaxSi vdhMaxSết mXUDF6thương nàdhMaxSo cWzEWH8ũng khfJông có.” 

NàngmXUDF6 lWzEWH8eo lêfJn giườngfJ, kfJéo tadhMaxSy dhMaxSáo lêWzEWH8n, lộmXUDF6 WzEWH8ra dhMaxSdấu hôWzEWH8n ngânmXUDF6 chWzEWH8i cWzEWH8hit mXUDF6trên cádhMaxSnh tfJay, aiWzEWH8z, chỉfJ làfJ cánWzEWH8h tWzEWH8ay tfJhôi, đừngdhMaxS dhMaxSnói tfJrên người.mXUDF6 =]] 

ánh mắdhMaxSt PhdhMaxSù VânWzEWH8 KWzEWH8hâu TrạchfJ đfJột nhiêWzEWH8n nónmXUDF6g lWzEWH8ên, lôdhMaxSi WzEWH8bàn WzEWH8tay trắngdhMaxS dhMaxSngần củaWzEWH8 mXUDF6nàng lại,dhMaxS dhMaxSnhẹ nhànmXUDF6g hôn. 

ÔfJn fJnhu vùnfJg mXUDF6vẩy, nWzEWH8àng đãfJ rơidhMaxS tronfJg lòngfJ hắnfJ, hắdhMaxSn mXUDF6không cầnfJ tWzEWH8ốn nhfJiều sứWzEWH8c, quảdhMaxS laamXUDF62 dfJễ nhưdhMaxS mXUDF6trở bàfJn tay. 

“Lần này,fJ cmXUDF6òn nóidhMaxS fJcẩn tWzEWH8hận miệnmXUDF6g fJvết thưmXUDF6ơng nữaWzEWH8 không?” 

Hắn đắcdhMaxS ýdhMaxS nfJói, fJđã biếtWzEWH8 nfJàng sẽdhMaxS kdhMaxShông nmXUDF6hu thudhMaxSận nWzEWH8hư mXUDF6thế, mXUDF6vì miễnfJ chfJo nànmXUDF6g cằdhMaxSn dhMaxSnhằn nóWzEWH8i limXUDF6ên dhMaxSmiên kWzEWH8hông ddhMaxSứt, cúidhMaxS đầumXUDF6 WzEWH8hôn lêmXUDF6n môdhMaxSi nàng. 

NhưnmXUDF6g, hắmXUDF6n vmXUDF6ừa nóifJ xongfJ, nàmXUDF6ng xấufJ hổWzEWH8 liếWzEWH8c lfJiếc mắWzEWH8t mộmXUDF6t cádhMaxSi, thùWzEWH8y hạmXUDF6 mdhMaxSi mắt. 

“NhưngWzEWH8 WzEWH8mà, WzEWH8ta cònmXUDF6 mXUDF6có miệnWzEWH8g mXUDF6vết thương.” 

“Chỗ nàomXUDF6?” HắWzEWH8n giậfJt mìWzEWH8nh, còWzEWH8n mXUDF6có vWzEWH8ết tWzEWH8hương sao? 

mXUDF6“Sáng dhMaxSnay mớWzEWH8i dhMaxSthượng dượdhMaxSc, hiệdhMaxSn dhMaxStại đdhMaxSã dhMaxSquên sao?” 

NàdhMaxSng dùnWzEWH8g taWzEWH8y WzEWH8nhéo nhẹmXUDF6 fJvào emXUDF6o hfJắn, fJsắc mặtWzEWH8 phmXUDF6iếm hồng. 

BừnfJg tỉnhfJ đạimXUDF6 ngdhMaxSộ, hắmfJ tdhMaxSà mXUDF6tứ mỉmWzEWH8 cườmXUDF6i, giươdhMaxSng mi. 

“WzEWH8Vậy dhMaxStrẫm sẽWzEWH8 gfJiúp dhMaxSnàng fJxức thuWzEWH8ốc mộtWzEWH8 lWzEWH8ần nữa?” 

Ân?mXUDF6 mXUDF6Ý là,WzEWH8 muốfJn nWzEWH8àng rfJồi xứcdhMaxS thuốc?fJ fJTrong đầudhMaxS fJY dhMaxSY trựcdhMaxS tiếpdhMaxS phiênWzEWH8 dịchdhMaxS, đầfJu mXUDF6“oành” mộtdhMaxS tiWzEWH8ếng, mắtdhMaxS dhMaxSđỏ bfJừng lên… 

“mXUDF6Chàng khônWzEWH8g thểWzEWH8 WzEWH8nhịn xuốngfJ sao?”dhMaxS NàdhMaxSng đèWzEWH8 lmXUDF6ại bànmXUDF6 tafJy WzEWH8to fJđang rụcWzEWH8 rịcfJh, fJbất đdhMaxSắc dĩWzEWH8 nói. 

GiốngfJ fJnhư làfJ mộmXUDF6t timXUDF6ểu hfJài tửmXUDF6 tdhMaxShích mXUDF6ăn kẹo,mXUDF6 mXUDF6ăn mdhMaxSãi cmXUDF6ũng khmXUDF6ông cmXUDF6hán, hắWzEWH8n ndhMaxSũng nịu” 

“Vài ngàyndhMaxSữa, MẫWzEWH8n fJHách phỏngfJ cWzEWH8hừng sdhMaxSẽ tWzEWH8ìm đượcdhMaxS bạmXUDF6ch dhMaxShổ, đếndhMaxS WzEWH8lúc đó,dhMaxS tWzEWH8rẫm mmXUDF6uốn tfJhân cậnfJ nànfJg cũndhMaxSg khôfJng được,WzEWH8 nàfJng mXUDF6nhẫn tmXUDF6âm đẩydhMaxS fJtrẫm WzEWH8ra sao?”WzEWH8 HắnmXUDF6 mfJân thầnfJ, ởmXUDF6 mômXUDF6i nWzEWH8àng WzEWH8lại đdhMaxSặt dhMaxSxuống mộWzEWH8t WzEWH8nụ hWzEWH8ôn thậtdhMaxS sâu. 

ThìWzEWH8 rfJa hWzEWH8ắn dhMaxSđã dhMaxSsớm ngdhMaxShĩ đWzEWH8ến dhMaxSmấy tWzEWH8hứ nàymXUDF6, khófJ mXUDF6trách lạimXUDF6 mmXUDF6ang mWzEWH8ình tớiWzEWH8 mXUDF6nơi mXUDF6này, nhưmXUDF6ng dhMaxSmà, nếudhMaxS lWzEWH8úc ấydhMaxS mìnhWzEWH8 lựadhMaxS chọdhMaxSn cdhMaxSưỡi WzEWH8tiểu hồngdhMaxS mmXUDF6ã rờimXUDF6 đifJ, bâdhMaxSy gimXUDF6ờ cũngdhMaxS fJkhông xdhMaxSuất WzEWH8hiện fJloại fJtình huốdhMaxSng nàfJy, mXUDF6cho nênWzEWH8 nói,mXUDF6 muốdhMaxSn tráWzEWH8ch cũnmXUDF6g chỉWzEWH8 códhMaxS thểfJ tráfJch chdhMaxSính mình. 

“Chàng sẽWzEWH8 gWzEWH8iúp tdhMaxSa thượngfJ dhMaxSdược lWzEWH8ần fJnữa sao?” 

NàdhMaxSng nhỏmXUDF6 dhMaxSgiọng ndhMaxSói, bWzEWH8ất đắcfJ fJdĩ, vừWzEWH8a nWzEWH8ói dhMaxSxong lfJời nWzEWH8ày, địamXUDF6 chưởngWzEWH8 cũfJng vửaWzEWH8 cởdhMaxSi bdhMaxSỏ fJy pdhMaxShục củafJ nàfJng, bafJo lấyWzEWH8 WzEWH8mềm mại. 

HắmXUDF6n fJthật sựfJ ldhMaxSà fJrất thfJích mềmfJ mạimXUDF6, trfJòn tfJròn củWzEWH8a nàngfJ, thấydhMaxS nàngfJ thWzEWH8ùy WzEWH8hạ mWzEWH8i mWzEWH8ắt, dhMaxSrun rẩy,WzEWH8 cWzEWH8úi đầu,mXUDF6 mXUDF6tầm mắtdhMaxS dừfJng ởfJ mXUDF6bàn taWzEWH8y tdhMaxSo củamXUDF6 mìnhWzEWH8, biểmXUDF6u fJhiện đánWzEWH8g ymXUDF6êu, sdhMaxSắc mWzEWH8ặt đàdhMaxS hồng. 

“XedhMaxSm WzEWH8ra, nànfJg cũngdhMaxS dhMaxSrất hưởngfJ thdhMaxSụ nWzEWH8ha” HắnfJ cườifJ nhạoWzEWH8 WzEWH8, kWzEWH8éo tafJy nfJàng qWzEWH8ua, đặtdhMaxS WzEWH8lên nfJgực mình,“ThửmXUDF6 sờdhMaxS sWzEWH8ờ xdhMaxSem.” DfJùng ánfJh mắtmXUDF6 dhMaxScổ vdhMaxSũ nhìmXUDF6n nàng. 

WzEWH8Cái gfJì fJhưởng tWzEWH8hụ dhMaxSchứ, WzEWH8nàng fJchỉ lmXUDF6à tòfJ mò,WzEWH8 tdhMaxSò mòmXUDF6 thôi!WzEWH8 VẻdhMaxS mặtdhMaxS WzEWH8bối rốimXUDF6, nhìndhMaxS đWzEWH8óa hồngmXUDF6 mafJi trưfJớc ngựcWzEWH8 dhMaxSbị hắnWzEWH8 mmXUDF6a sátdhMaxS, vuốtdhMaxS vedhMaxS, mXUDF6luôn WzEWH8cảm thdhMaxSấy cWzEWH8ó điểfJm kmXUDF6ỳ qWzEWH8uái, bfJàn taWzEWH8y bịfJ hắndhMaxS kéomXUDF6 dhMaxSđến ngực,dhMaxS dhMaxSnàng mmXUDF6uốn khángmXUDF6 nghWzEWH8ị, WzEWH8nhưng đdhMaxSã bịdhMaxS hắnmXUDF6 luốnmXUDF6 dhMaxSvào qufJần áWzEWH8o đơmXUDF6n bmXUDF6ạc, WzEWH8cảm nmXUDF6hận dmXUDF6a thịdhMaxSt lạnhWzEWH8 lạnh,fJ WzEWH8cũng nhWzEWH8ư cảmdhMaxS gdhMaxSiác rõmXUDF6 mXUDF6ràng ddhMaxSục vdhMaxSọng dhMaxSgiữa WzEWH8hai chânmXUDF6 hắdhMaxSn đãfJ tdhMaxShức WzEWH8tỉnh, cứnWzEWH8g rWzEWH8ắn hWzEWH8ẳn lên. 

HắdhMaxSn mỗidhMaxS lânfJ đềuWzEWH8 cWzEWH8ó thểdhMaxS phfJi lễdhMaxS nWzEWH8àng, WzEWH8vì mXUDF6cái gWzEWH8ì nàmXUDF6ng kfJhông thdhMaxSể phWzEWH8i dhMaxSlễ hắnWzEWH8 ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…