You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG hUTe181: NTXZmHTyhÀNG L64fWSqBGÀ AI? 

Hai n64fWSqBGgười 64fWSqBGcứ như64fWSqBG t64fWSqBGhế, v64fWSqBGui đù64fWSqBGa TXZmHTyhầm ĩ64fWSqBG mộthUTe TXZmHTyhphen, hUTeăn 64fWSqBGchút đồTXZmHTyh ăn64fWSqBG, liềhUTen ômhUTe lấy64fWSqBG nhauhUTe, 64fWSqBGtừ từTXZmHTyh ngủ. 

Đang mơ64fWSqBG màng,TXZmHTyh nhUTeghe đưTXZmHTyhợc TXZmHTyhmột tiếnTXZmHTyhg gọTXZmHTyhi, 64fWSqBGY TXZmHTyhY mởTXZmHTyh hUTehai mắ64fWSqBGt rhUTea, TXZmHTyhnghe đư64fWSqBGợc Khâ64fWSqBGu TrạhUTech đanhUTeg nhhUTeỏ giọnTXZmHTyhg n64fWSqBGói mơ,hUTe nhắhUTem chặt64fWSqBG hUTemi mắtTXZmHTyh r64fWSqBGun rẩy64fWSqBG, toànhUTe thâ64fWSqBGn lạnhTXZmHTyh băng. 

Thấy hUTeác mộhUTeng? NànhUTeg n64fWSqBGhìn t64fWSqBGhấy bênhUTe ghUTeối TXZmHTyhcó mộhUTet hUTekhăn hUTetay hUTetrắng tihUTenh, TXZmHTyhnội tTXZmHTyhâm dângTXZmHTyh 64fWSqBGlên hUTemột TXZmHTyhtrận ấm64fWSqBG áp,hUTe nhUTehiều n64fWSqBGăm quhUTea, hUTehắn vẫn64fWSqBG dhUTeuy trìhUTe thó64fWSqBGi q64fWSqBGuen nà64fWSqBGy, vhUTeì tTXZmHTyhrước đâyTXZmHTyh TXZmHTyhnàng vẫnhUTe thưhUTeờng hahUTey TXZmHTyhmơ thấy64fWSqBG TXZmHTyhnhững gTXZmHTyhiấc mộ64fWSqBGng 64fWSqBGkì quái. 

TXZmHTyhCầm hUTeti quyêTXZmHTyhn, nhhUTeẹ n64fWSqBGhàng 64fWSqBGchà lahUTeu mồ64fWSqBG hôhUTei trênhUTe TXZmHTyhtrán 64fWSqBGhắn, 64fWSqBGđột nhiêTXZmHTyhn, nhUTeghe đượchUTe mộhUTet câ64fWSqBGu, lhUTeàm nàngTXZmHTyh 64fWSqBGdừng lạihUTe hUTeđộng tác. 

“NgânhUTe Nhi……”hUTe HắnhUTe rTXZmHTyhun rẩy,TXZmHTyh haTXZmHTyhi 64fWSqBGtay nắhUTem chặt. 

NgânhUTe NhTXZmHTyhi, lạihUTe lhUTeà NgTXZmHTyhân NhiTXZmHTyh, rhUTeốt 64fWSqBGcuộc NgâhUTen 64fWSqBGNhi lTXZmHTyhà ai64fWSqBG? hUTeNàng thùy64fWSqBG hạ64fWSqBG hUTemi mTXZmHTyhắt, 64fWSqBGhai tTXZmHTyhay nắm64fWSqBG chặthUTe 64fWSqBGti quyên,TXZmHTyh cắTXZmHTyhn chUTeắn môi,hUTe khUTehông TXZmHTyhrõ vhUTeì saTXZmHTyho hUTetrong mi64fWSqBGệng bTXZmHTyhọn hhUTeọ TXZmHTyhgọi 64fWSqBGđều TXZmHTyhlà N64fWSqBGgân Nhi. 

Khâu TrạchTXZmHTyh từhUTe hUTenhỏ cù64fWSqBGng n64fWSqBGàng lớn64fWSqBG lên64fWSqBG, ngoại64fWSqBG t64fWSqBGrừ nànhUTeg, TXZmHTyhrất 64fWSqBGít khTXZmHTyhi tiếp64fWSqBG xúhUTec vớiTXZmHTyh TXZmHTyhnữ 64fWSqBGtử, nTXZmHTyhhư vhUTeậy, tron64fWSqBGg miệngTXZmHTyh hUTehắn, ‘NgâTXZmHTyhn 64fWSqBGNhi’ n64fWSqBGày lạiTXZmHTyh tTXZmHTyhừ đâu64fWSqBG mTXZmHTyhà đến? 

Còn 64fWSqBGvề phần64fWSqBG M64fWSqBGẫn HácTXZmHTyhh TXZmHTyhyêu nam……hUTe hUTeHắn cònhUTe từhUTeng gọiTXZmHTyh hUTemình TXZmHTyhlà “64fWSqBGNgân Nhi”,TXZmHTyh làhUTem hUTenàng hUTenghi ngờTXZmHTyh rTXZmHTyhằng, TXZmHTyhphải hUTechăng n64fWSqBGàng t64fWSqBGa cùnghUTe hUTenàng, cù64fWSqBGng SầTXZmHTyhm NhiTXZmHTyh, phảihUTe cTXZmHTyhhăng đều64fWSqBG hUTecó chUTehung mTXZmHTyhột bộ64fWSqBG dánghUTe ha64fWSqBGy không? 

“NgânTXZmHTyh NhUTehi, k64fWSqBGhông cầhUTen rờ64fWSqBGi đi……TXZmHTyh” Lú64fWSqBGc hUTenày, KhâhUTeu hUTeTrạch rố64fWSqBGt cuộchUTe khôn64fWSqBGg ápTXZmHTyh chếhUTe đượchUTe n64fWSqBGội tâTXZmHTyhm s64fWSqBGợ hhUTeãi, hhUTeô hUTeto mộtTXZmHTyh tiếngTXZmHTyh rhUTeồi nhUTegồi b64fWSqBGật dậy64fWSqBG, mTXZmHTyhở m64fWSqBGi mắTXZmHTyht, hUTehạ xuhUTeống mhUTeột ghUTeiọt thaTXZmHTyhnh lệ. 

“ChhUTeàng thấTXZmHTyhy TXZmHTyhác mộng.”TXZmHTyh 64fWSqBGY TXZmHTyhY hUTeôn nTXZmHTyhhu nó64fWSqBGi, chàhUTe lhUTeau sạchhUTe sẽ64fWSqBG nước64fWSqBG mắt64fWSqBG củ64fWSqBGa hắn. 

Tỉnh táTXZmHTyho lạTXZmHTyhi, hUTehắn độtTXZmHTyh n64fWSqBGhiên chUTehế trhUTeụ cổTXZmHTyh taTXZmHTyhy nàTXZmHTyhng, s64fWSqBGắc mặhUTet TXZmHTyhcó hUTechút sốt64fWSqBG ruột,TXZmHTyh cũngTXZmHTyh manhUTeg hUTetheo mTXZmHTyhột tiTXZmHTyha lTXZmHTyhạnh n64fWSqBGhư băng: 

“Trẫm,64fWSqBG vừ64fWSqBGa rồihUTe n64fWSqBGói cáTXZmHTyhi gìhUTe, n64fWSqBGàng 64fWSqBGcó nghUTehe đượcTXZmHTyh hahUTey không!” 

64fWSqBGNgay 64fWSqBGlúc từ64fWSqBG trohUTeng mộTXZmHTyhng hUTetỉnh lạhUTei, hắnhUTe 64fWSqBGtựa hTXZmHTyhồ TXZmHTyhhô lên64fWSqBG mộtTXZmHTyh TXZmHTyhtiếng, nhUTehưng TXZmHTyhmà, lại64fWSqBG khônTXZmHTyhg dáTXZmHTyhm xhUTeác định,TXZmHTyh chính64fWSqBG mTXZmHTyhình TXZmHTyhrốt cuộcTXZmHTyh hUTecó thốthUTe hUTethành tiến64fWSqBGg hUTehay không. 

Nàng64fWSqBG, rốTXZmHTyht cu64fWSqBGộc cóhUTe ngTXZmHTyhhe đượcTXZmHTyh cáihUTe gì64fWSqBG hhUTeay không? 

“……”64fWSqBG NTXZmHTyhàng 64fWSqBGquyệt m64fWSqBGi, nhìn64fWSqBG thUTehoáng qu64fWSqBGa TXZmHTyhcổ tTXZmHTyhay bịTXZmHTyh hắ64fWSqBGn bópTXZmHTyh chặt,hUTe tTXZmHTyhhoáng TXZmHTyhđau đớn,TXZmHTyh “CáihUTe hUTegì hUTecũng 64fWSqBGkhông ngh64fWSqBGe hUTeđược, c64fWSqBGái ghUTeì chànhUTeg cũ64fWSqBGng kTXZmHTyhhông c64fWSqBGó nói.” 

TXZmHTyhVì NgâTXZmHTyhn TXZmHTyhNhi, hUTehắn tTXZmHTyhhế nhưnTXZmHTyhg hUTelại thư64fWSqBGơng TXZmHTyhtổn TXZmHTyhmình mTXZmHTyhà kTXZmHTyhhông biếhUTet, xhUTeem rhUTea, nữhUTe tửTXZmHTyh nhUTeày TXZmHTyhở tro64fWSqBGng lòngTXZmHTyh hắn64fWSqBG 64fWSqBGcó m64fWSqBGột vịTXZmHTyh tr64fWSqBGí vô64fWSqBG cùTXZmHTyhng qua64fWSqBGn tTXZmHTyhrọng, 64fWSqBGnghĩ đTXZmHTyhến đây,TXZmHTyh lòhUTeng 64fWSqBGcủa nànghUTe độtTXZmHTyh nhiênhUTe đa64fWSqBGu đớ64fWSqBGn, ch64fWSqBGua xóTXZmHTyht 64fWSqBGkhông thôi. 

“CáihUTe hUTegì c64fWSqBGũng TXZmHTyhchưa nói……”hUTe HTXZmHTyhắn nhTXZmHTyhẹ nhàTXZmHTyhng 64fWSqBGhư 64fWSqBGra mhUTeột hơTXZmHTyhi, 64fWSqBGmay mắnhUTe, cuốTXZmHTyhi cùngTXZmHTyh khhUTeông lhUTeàm TXZmHTyhcho n64fWSqBGàng TXZmHTyhnghe được. 

TXZmHTyh“Ta đihUTe 64fWSqBGphân 64fWSqBGphó nữTXZmHTyh 64fWSqBGhộ vệ64fWSqBG TXZmHTyhđem đồTXZmHTyh hUTeăn TXZmHTyhtiến vàoTXZmHTyh, đhUTeã trưhUTea hUTerồi, cTXZmHTyhũng nê64fWSqBGn ăhUTen mộTXZmHTyht chút64fWSqBG 64fWSqBGgì.” NhUTeàng tTXZmHTyhhùy hạTXZmHTyh TXZmHTyhmi m64fWSqBGắt, hUTeđem TXZmHTyhti quyên64fWSqBG đ64fWSqBGể TXZmHTyhvào trTXZmHTyhong tahUTey hTXZmHTyhắn, x64fWSqBGoay ngườTXZmHTyhi xuhUTeống giườhUTeng, hUTemặc 64fWSqBGquần á64fWSqBGo hUTeđi rTXZmHTyhồi 64fWSqBGđi rTXZmHTyha ngoài. 

ThUTerước cửa. 

“Hoàng phUTehi, HoàhUTeng Thượ64fWSqBGng có64fWSqBG phảTXZmHTyhi lại64fWSqBG 64fWSqBGthấy 64fWSqBGác mTXZmHTyhộng hTXZmHTyhay khhUTeông, saTXZmHTyho TXZmHTyhlại TXZmHTyhlớn ti64fWSqBGếng nhUTehư thUTehế.” mộTXZmHTyht TXZmHTyhnữ hộhUTe vệTXZmHTyh canhUTeh gihUTeữ hUTeở cửhUTea, hUTenhỏ giọng64fWSqBG hỏi. 

“KhUTehông có.”TXZmHTyh Nà64fWSqBGng thảnhUTe nhiênhUTe lắcTXZmHTyh đầu,hUTe dặn64fWSqBG dTXZmHTyhò nàng64fWSqBG chuẩTXZmHTyhn bịhUTe TXZmHTyhmột í64fWSqBGt TXZmHTyhthực vTXZmHTyhật t64fWSqBGahnh hUTeđạm, thUTeránh c64fWSqBGho miệng64fWSqBG vếTXZmHTyht thươn64fWSqBGg cò64fWSqBGn chưaTXZmHTyh kTXZmHTyhhỏi hẳn64fWSqBG 64fWSqBGbị cươhUTeng lTXZmHTyhên, kTXZmHTyhhó TXZmHTyhkhép miệng. 

Nữ64fWSqBG hhUTeộ hUTevệ lĩnhhUTe mệnhTXZmHTyh hUTemà đihUTe, TXZmHTyhY hUTeY nhìn64fWSqBG 64fWSqBGtheo tTXZmHTyhhân hUTeảnh 64fWSqBGcủa nà64fWSqBGng, vụng64fWSqBG trTXZmHTyhộm nhẹTXZmHTyh nhUTehàng t64fWSqBGhở TXZmHTyhra, mahUTey mTXZmHTyhắn nTXZmHTyhàng 64fWSqBGta đèTXZmHTyh t64fWSqBGhấp than64fWSqBGh âm. 

Nhưng màTXZmHTyh, TXZmHTyhvừa qTXZmHTyhuay người64fWSqBG lại,64fWSqBG 64fWSqBGlại nTXZmHTyhhìn thấ64fWSqBGy khUTehuôn mặTXZmHTyht cứn64fWSqBGg ngắTXZmHTyhc củhUTea hắn,TXZmHTyh hUTelạnh lùhUTeng TXZmHTyhnghễ nTXZmHTyhàng, 64fWSqBGkhông có64fWSqBG 64fWSqBGmở mTXZmHTyhiệng, trhUTeầm mhUTeặc xohUTeay 64fWSqBGngười xốchUTe lêTXZmHTyhn bứTXZmHTyhc rèmTXZmHTyh TXZmHTyhche, kTXZmHTyhhập TXZmHTyhkhiễng đi64fWSqBG vào. 

NhUTeàng hUTecũng bướcTXZmHTyh TXZmHTyhnhanh đTXZmHTyhuổi hUTekịp, c64fWSqBGẩn thận64fWSqBG giúpTXZmHTyh đỡ. 

“NàngTXZmHTyh cáihUTe 64fWSqBGgì 64fWSqBGđều ng64fWSqBGhe được,TXZmHTyh TXZmHTyhvì TXZmHTyhsao 64fWSqBGkhông hỏi64fWSqBG trẫm?”64fWSqBG HắhUTen tậnhUTe hUTelực khốnghUTe chUTehế â64fWSqBGm điệTXZmHTyhu cTXZmHTyhủa chínhUTeh mìnhTXZmHTyh, k64fWSqBGhó tránhhUTe khỏhUTei ruTXZmHTyhn run. 

“CácTXZmHTyh ngưTXZmHTyhời, 64fWSqBGai TXZmHTyhcũng không64fWSqBG mu64fWSqBGốn nóihUTe cTXZmHTyhho hUTeta biết,hUTe tTXZmHTyha hỏ64fWSqBGi thTXZmHTyhì sẽ64fWSqBG TXZmHTyhcó đáp64fWSqBG 64fWSqBGán sao?” 

ChhUTeua shUTeót c64fWSqBGười, TXZmHTyhnàng gi64fWSqBGúp 64fWSqBGđỡ h64fWSqBGắn ngồi64fWSqBG xTXZmHTyhuống giường,TXZmHTyh vếTXZmHTyht 64fWSqBGthương khôn64fWSqBGg cònTXZmHTyh chả64fWSqBGy máTXZmHTyhu, mahUTey m64fWSqBGắn, TXZmHTyhdược hiệTXZmHTyhu nhUTeày chUTeó TXZmHTyhvẻ 64fWSqBGhữu hiệu,hUTe cóTXZmHTyh thhUTeể cầmTXZmHTyh mhUTeáu, nhưnhUTeg mà,64fWSqBG hUTelên TXZmHTyhmày lại64fWSqBG rấtTXZmHTyh chậm,TXZmHTyh cTXZmHTyhhỉ 64fWSqBGcó 64fWSqBGmột lớ64fWSqBGp mTXZmHTyhỏng, tựhUTea nTXZmHTyhhư hUTechỉ 64fWSqBGđộng mạn64fWSqBGh mhUTeột TXZmHTyhchút shUTeẽ lại64fWSqBG vTXZmHTyhỡ ra. 

MhUTeím hUTemôi, 64fWSqBGhắn nhẹTXZmHTyh n64fWSqBGhàng hUTenắm lấyTXZmHTyh 64fWSqBGbàn 64fWSqBGtay hUTenhỏ bTXZmHTyhé, đôTXZmHTyhi mắthUTe nhTXZmHTyhất thUTehời hUTenhu hòTXZmHTyha xuốTXZmHTyhng dướiTXZmHTyh, hUTengăn ý64fWSqBG cười. 

“NànTXZmHTyhg muốhUTen biếthUTe sao?” 

Ý tứTXZmHTyh c64fWSqBGủa 64fWSqBGhắn TXZmHTyhlà, cóTXZmHTyh t64fWSqBGhể hUTenói chUTeho chí64fWSqBGnh mhUTeình hUTebiết? hUTeY TXZmHTyhY ngạTXZmHTyhc nhhUTeiên nhUTegẩng đầTXZmHTyhu, đTXZmHTyhối diệnTXZmHTyh vớihUTe tầm64fWSqBG hUTemắt hUTecủa hắnhUTe, cóhUTe chhUTeút khôn64fWSqBGg thể64fWSqBG tin64fWSqBG, rốt64fWSqBG hUTecục hTXZmHTyhắn cũTXZmHTyhng chịuTXZmHTyh mởhUTe miTXZmHTyhệng nóiTXZmHTyh c64fWSqBGho hUTemình biết. 

Một64fWSqBG nữ64fWSqBG TXZmHTyhtử, vhUTeì saTXZmHTyho TXZmHTyhcuốn lấy64fWSqBG t64fWSqBGâm củhUTea h64fWSqBGai n64fWSqBGam nhân? 

“NếuhUTe nhưhUTe p64fWSqBGhải miễnTXZmHTyh hUTecưỡng, vhUTeề saTXZmHTyhu TXZmHTyhrồi hUTehãy 64fWSqBGnói.” NàhUTeng hUTecó thểhUTe nhì64fWSqBGn r64fWSqBGa đượchUTe, trên64fWSqBG mặt64fWSqBG hTXZmHTyhắn miễTXZmHTyhn cư64fWSqBGỡng 64fWSqBGcười vui. 

R64fWSqBGút hahUTei hUTetay hUTera, nàn64fWSqBGg đTXZmHTyhi TXZmHTyhngăn tủ,64fWSqBG lấ64fWSqBGy mộtTXZmHTyh lTXZmHTyhọ dượchUTe TXZmHTyhlại TXZmHTyhđây, ng64fWSqBGồi xổmhUTe xuốTXZmHTyhng, cuốTXZmHTyhn ốnTXZmHTyhg qu64fWSqBGần củahUTe hắn64fWSqBG l64fWSqBGên, hUTenhẹ nhhUTeàng mhUTeở l64fWSqBGọ thuTXZmHTyhốc rTXZmHTyha, 64fWSqBGđổ rhUTea mộthUTe íTXZmHTyht bột64fWSqBG 64fWSqBGmàu tr64fWSqBGắng, cẩnhUTe t64fWSqBGhận r64fWSqBGắc TXZmHTyhlên TXZmHTyhvết thương. 

“TXZmHTyhNgân NhhUTei kTXZmHTyhhông pTXZmHTyhhải ahUTeii kTXZmHTyhhác, làhUTe nàng.” 

HắnTXZmHTyh mở64fWSqBG miệ64fWSqBGng nTXZmHTyhói, nTXZmHTyhhìn nànTXZmHTyhg ngạchUTe 64fWSqBGnhiên, trừTXZmHTyhng lớn64fWSqBG hUTemắt hạnhTXZmHTyh n64fWSqBGhìn vTXZmHTyhào khuô64fWSqBGn mặTXZmHTyht bìnhTXZmHTyh thảnTXZmHTyh của64fWSqBG chính64fWSqBG mìnhTXZmHTyh, nhấhUTet thTXZmHTyhời hìnhUTeh thànhTXZmHTyh 64fWSqBG2 tr64fWSqBGạng tháhUTei đố64fWSqBGi lập. 

“64fWSqBGKhâu TrhUTeạch, chàn64fWSqBGg kTXZmHTyhhông phả64fWSqBGi hồTXZmHTyh TXZmHTyhđồ TXZmHTyhrồi cTXZmHTyhhứ, 64fWSqBGta l64fWSqBGà hUTeY hUTeY, khônghUTe phả64fWSqBGi NgânhUTe N64fWSqBGhi, từ64fWSqBG nhhUTeỏ đếnhUTe lớn,TXZmHTyh hUTeta cũngTXZmHTyh ch64fWSqBGưa từnghUTe nTXZmHTyhghe tháihUTe h64fWSqBGoàng Thá64fWSqBGi H64fWSqBGậu n64fWSqBGhắc TXZmHTyhtới hhUTeay bhUTean c64fWSqBGho tTXZmHTyha tụ64fWSqBGc daTXZmHTyhnh này64fWSqBG, chànTXZmHTyhg đang64fWSqBG nóihUTe giỡn64fWSqBG TXZmHTyhphải kTXZmHTyhhông?” NàTXZmHTyhng nộtTXZmHTyh 64fWSqBGnột nTXZmHTyhói, 64fWSqBGnhìn biểuhUTe tìTXZmHTyhnh 64fWSqBGtrên hUTemặt hhUTeắn ng64fWSqBGhiêm túc64fWSqBG màTXZmHTyh th64fWSqBGoáng TXZmHTyhrung mình. 

TuTXZmHTyhấn m64fWSqBGi khUTehinh lTXZmHTyhong, hắTXZmHTyhn nhTXZmHTyhu 64fWSqBGnhu huyệtTXZmHTyh thUTehái dưTXZmHTyhơng, tấtTXZmHTyh nhiTXZmHTyhên làTXZmHTyh b64fWSqBGiết được,64fWSqBG mìn64fWSqBGh nóiTXZmHTyh n64fWSqBGhư vậhUTey sẽ64fWSqBG TXZmHTyhlàm cTXZmHTyhho nànTXZmHTyhg khônghUTe r64fWSqBGõ ràn64fWSqBGg, nhưn64fWSqBGg nếuTXZmHTyh cứ64fWSqBG iTXZmHTyhm lặTXZmHTyhng, chỉ64fWSqBG TXZmHTyhsợ, hTXZmHTyhắn 64fWSqBGsẽ bị64fWSqBG hiể64fWSqBGu lầm,64fWSqBG trởTXZmHTyh t64fWSqBGhành hohUTea tTXZmHTyhâm na64fWSqBGm tử. 

“NànghUTe thUTehật sTXZmHTyhự 64fWSqBGlà Ngân64fWSqBG Nh64fWSqBGi, khônhUTeg đ64fWSqBGúng, hUTephải nóhUTei, 64fWSqBGNgân N64fWSqBGhi 64fWSqBGlà nàng,TXZmHTyh lhUTeà tênTXZmHTyh trư64fWSqBGớc đhUTeây củaTXZmHTyh nàng.” 

đôi mắtTXZmHTyh màTXZmHTyhu tíhUTem dầnTXZmHTyh dần64fWSqBG chuyhUTeển thhUTeành TXZmHTyhthâm hUTethúy, yhUTeên lặng64fWSqBG n64fWSqBGhìn dTXZmHTyhung 64fWSqBGnhan 64fWSqBGcủa nàng,…hUTe ngTXZmHTyhũ 64fWSqBGquan khhUTeông đồng64fWSqBG TXZmHTyhdạng, giốngTXZmHTyh n64fWSqBGhau, TXZmHTyhchỉ có64fWSqBG hUTemột nTXZmHTyhụ hUTecười 64fWSqBGngọt ngà64fWSqBGo TXZmHTyhnhư hohUTea lê64fWSqBG 64fWSqBGđầu hUTexuân, cò64fWSqBGn cTXZmHTyhó lihUTenh hồn. 

“tTXZmHTyhên tTXZmHTyhrước đâyTXZmHTyh c64fWSqBGủa ta?” 

Nàng64fWSqBG căn64fWSqBG bhUTeản TXZmHTyhlà k64fWSqBGhông h64fWSqBGiểu h64fWSqBGắn đaTXZmHTyhng 64fWSqBGnói cTXZmHTyhái gì64fWSqBG, “Ch64fWSqBGẳng lẽ,TXZmHTyh tTXZmHTyha hUTetừng bịhUTe mấthUTe trí64fWSqBG nhớ?”64fWSqBG NếuhUTe k64fWSqBGhông, TXZmHTyhnhư tTXZmHTyhhế nàoTXZmHTyh lạTXZmHTyhi 64fWSqBGkhông biếTXZmHTyht 64fWSqBGtrước TXZmHTyhkia mìn64fWSqBGh kTXZmHTyhêu là64fWSqBG NhUTegân Nhi? 

HhUTeơn TXZmHTyhnữa, có64fWSqBG đhUTeôi khihUTe, áhUTenh mhUTeắt hTXZmHTyhắn khhUTei nhìnhUTe nàng,hUTe dườnhUTeg nhưhUTe khUTehông TXZmHTyhphải đanghUTe nhhUTeìn TXZmHTyhnàng, TXZmHTyhmà đ64fWSqBGang TXZmHTyhnhìn mộtTXZmHTyh ngườ64fWSqBGi khác. 

“KhônTXZmHTyhg TXZmHTyhphải,” H64fWSqBGắn nhUTehẹ nhàn64fWSqBGg lắchUTe đầhUTeu,“Đó lhUTeà tê64fWSqBGn tronhUTeg kiếhUTep thUTerước của64fWSqBG nàng!” 

hUTeđôi mắthUTe TXZmHTyhmàu t64fWSqBGím lộhUTe 64fWSqBGra mộhUTet cỗ64fWSqBG kỳhUTe TXZmHTyhquang kỳhUTe dịTXZmHTyh, tr64fWSqBGước mắTXZmHTyht tựaTXZmHTyh hồ64fWSqBG xuTXZmHTyhất TXZmHTyhhiện mộtTXZmHTyh thâTXZmHTyhn hUTeảnh xinhUTeh đẹp,TXZmHTyh hUTethích 64fWSqBGmặc hUTemột thânhUTe qu64fWSqBGần áohUTe đơnTXZmHTyh giTXZmHTyhản, màhUTeu hohUTea hUTelê, bhUTeên mTXZmHTyhôi luô64fWSqBGn cTXZmHTyhó ýTXZmHTyh cưhUTeời ôTXZmHTyhn nhuTXZmHTyh, t64fWSqBGhường hahUTey TXZmHTyhthân mTXZmHTyhật 64fWSqBGôm c64fWSqBGánh TXZmHTyhtay hắn,TXZmHTyh gọ64fWSqBGi “Viêm64fWSqBG H64fWSqBGi, ngươi64fWSqBG là64fWSqBG TXZmHTyhViêm HhUTei củahUTe hUTeNgân Nhi.” 

KiếpTXZmHTyh tr64fWSqBGước? NàngTXZmHTyh r64fWSqBGõ rTXZmHTyhàng là64fWSqBG từ64fWSqBG thUTehế kỷhUTe TXZmHTyh21 hUTeđến, bọn64fWSqBG TXZmHTyhhọ, 64fWSqBGcó ph64fWSqBGải lầm64fWSqBG rồihUTe hTXZmHTyhay khhUTeông? NànghUTe TXZmHTyhcắn môihUTe dưới,64fWSqBG độtTXZmHTyh TXZmHTyhnhiên phá64fWSqBGt hiTXZmHTyhện, nTXZmHTyhàng thậtTXZmHTyh sợ64fWSqBG hã64fWSqBGi loTXZmHTyhại hUTesai lầmTXZmHTyh nàyhUTe, hUTenếu n64fWSqBGàng khôn64fWSqBGg p64fWSqBGhải ngườTXZmHTyhi mà64fWSqBG bọ64fWSqBGn họhUTe chờTXZmHTyh m64fWSqBGong, vậy64fWSqBG nàTXZmHTyhng nêhUTen lTXZmHTyhàm hUTecái TXZmHTyhgì bâyTXZmHTyh giờ? 

“kiTXZmHTyhếp trướchUTe củaTXZmHTyh hUTeta, làhUTe nTXZmHTyhgười nhưhUTe 64fWSqBGthế nàhUTeo?” NhUTeàng nộhUTet nộhUTet mhUTeở miệngTXZmHTyh, rTXZmHTyhất hUTelà hUTesợ hãi. 

“lhUTeà mhUTeột người64fWSqBG màhUTe TXZmHTyh3 ngườiTXZmHTyh chú64fWSqBGng thUTea đềuhUTe hếtTXZmHTyh lònhUTeg tTXZmHTyhhương yêu.” 

TiTXZmHTyhếng nóiTXZmHTyh hUTekhàn khàhUTen xuống,hUTe tựTXZmHTyha 64fWSqBGhồ cTXZmHTyhó chú64fWSqBGt nghẹn64fWSqBG ngTXZmHTyhào, TXZmHTyhký ứhUTec x64fWSqBGa xư64fWSqBGa bấ64fWSqBGt chợTXZmHTyht trànhUTe vTXZmHTyhề, đ64fWSqBGau xóhUTet, ngọtTXZmHTyh nTXZmHTyhgào, đanhUTe xehUTen 64fWSqBGvào nhau… 

Ba ngườhUTei? 64fWSqBGNgoại trừhUTe hTXZmHTyhắn cùnghUTe MẫnhUTe Há64fWSqBGch hUTeyêu nTXZmHTyham, còn64fWSqBG 64fWSqBGcó a64fWSqBGi? 64fWSqBGNàng 64fWSqBGgiật mình. 

“TXZmHTyhVì sahUTeo, cTXZmHTyhác n64fWSqBGgười biTXZmHTyhết, Ngâ64fWSqBGn TXZmHTyhNhi hUTenhất định64fWSqBG làhUTe ta?”hUTe Đ64fWSqBGây hUTemới 64fWSqBGlà đ64fWSqBGiểm mấTXZmHTyhu chốthUTe 64fWSqBG, nànTXZmHTyhg qhUTeuả 64fWSqBGthực rTXZmHTyhất lTXZmHTyhà s64fWSqBGợ hãi64fWSqBG, TXZmHTyhđáp 64fWSqBGán khô64fWSqBGng hUTenhư m64fWSqBGình nghĩ,hUTe lạiTXZmHTyh khôn64fWSqBGg thể64fWSqBG khônghUTe hỏi. 

hUTe“Chỉ TXZmHTyhcần lTXZmHTyhiếc mắtTXZmHTyh mộTXZmHTyht cáiTXZmHTyh, hUTeta liềnhUTe có64fWSqBG th64fWSqBGể nhTXZmHTyhận r64fWSqBGa nàng.” 

Hắn độthUTe nhiêTXZmHTyhn nởhUTe nhUTeụ cườiTXZmHTyh, áTXZmHTyhnh hUTemắt hUTevụt sá64fWSqBGng, hTXZmHTyhai ta64fWSqBGy ôTXZmHTyhm chhUTeầm lấy64fWSqBG thiên64fWSqBG hTXZmHTyhạ bé64fWSqBG nhỏ, 

“ChohUTe 64fWSqBGdù lTXZmHTyhà hóahUTe hUTethành tr64fWSqBGo bụi,64fWSqBG TXZmHTyhta cũn64fWSqBGg có64fWSqBG thể64fWSqBG nhậnTXZmHTyh hUTera nàng.”TXZmHTyh hUTeÔm và64fWSqBGo trhUTeong lò64fWSqBGng, qu64fWSqBGyến TXZmHTyhluyến hUTehít lấhUTey hUTehương thUTehơm ngọthUTe ngàoTXZmHTyh TXZmHTyhtrên n64fWSqBGgười nàng. 

hUTeTrên ngườihUTe nànTXZmHTyhg cũng64fWSqBG 64fWSqBGphát TXZmHTyhra m64fWSqBGùi hoTXZmHTyha TXZmHTyhlê…… Độc64fWSqBG hUTeđáo, không64fWSqBG gìhUTe thhUTeay thUTehế hUTeđược, làhUTe mTXZmHTyhùi TXZmHTyhhương củ64fWSqBGa lihUTenh hồ64fWSqBGn nàng! 

 

CHƯƠNG 182TXZmHTyh: CẨN64fWSqBG THẬNTXZmHTyh MhUTeIỆNG V64fWSqBGẾT THƯƠNG

Tùy64fWSqBG ýTXZmHTyh 64fWSqBGđể h64fWSqBGắn ômhUTe mìnhTXZmHTyh, hUTehai ngườihUTe độtTXZmHTyh nhTXZmHTyhiên i64fWSqBGm TXZmHTyhlặng, nhUTeàng thaTXZmHTyhm luyế64fWSqBGn hơTXZmHTyhi tTXZmHTyhhở lànhTXZmHTyh lạn64fWSqBGh mTXZmHTyhà 64fWSqBGthoải 64fWSqBGmái hUTetrong lòng,64fWSqBG trTXZmHTyhong ti64fWSqBGm độthUTe nhi64fWSqBGên tr64fWSqBGở nê64fWSqBGn b64fWSqBGình thảnTXZmHTyh, mặcTXZmHTyh kệ64fWSqBG sựTXZmHTyh tìnhhUTe nh64fWSqBGư hUTethế 64fWSqBGnào, hiệnTXZmHTyh tạTXZmHTyhi, ha64fWSqBGi ng64fWSqBGười hUTebọn họhUTe chỉhUTe cầnTXZmHTyh ởTXZmHTyh TXZmHTyhcùng mộthUTe chỗ,hUTe cTXZmHTyhái gìTXZmHTyh chUTeũng kh64fWSqBGông qhUTeuan trọng,hUTe vôTXZmHTyh l64fWSqBGuận hUTelà kiếp64fWSqBG trướcTXZmHTyh h64fWSqBGay hUTelà kiếphUTe sau. 

“NTXZmHTyhàng, khhUTeông 64fWSqBGmuốn bTXZmHTyhiết chuyệnTXZmHTyh tình64fWSqBG ởhUTe k64fWSqBGiếp tTXZmHTyhrước sao?” 

Bàn 64fWSqBGtay 64fWSqBGto của64fWSqBG PhUTehù Vân64fWSqBG Kh64fWSqBGâu TrạchhUTe 64fWSqBGôn 64fWSqBGnhu vuố64fWSqBGt vuốtTXZmHTyh l64fWSqBGưng TXZmHTyhnàng, giố64fWSqBGng hUTenhư đanTXZmHTyhg vuốt64fWSqBG TXZmHTyhve hUTecon 64fWSqBGmèo hUTenhỏ, đhUTeôi mắt64fWSqBG màuhUTe tTXZmHTyhím thâm64fWSqBG ýTXZmHTyh liế64fWSqBGc mắt64fWSqBG nhUTehìn khuônhUTe mhUTeặt hUTenhỏ nhTXZmHTyhắn trấTXZmHTyhn địhUTenh mhUTeột cái. 

“TahUTe khônghUTe muốnTXZmHTyh biết.” 

Nàng chậm64fWSqBG 64fWSqBGrãi 64fWSqBGlắc đầTXZmHTyhu, 64fWSqBGtựa hồTXZmHTyh, TXZmHTyhtừ TXZmHTyhvẻ mặthUTe TXZmHTyhcủa hắTXZmHTyhn 64fWSqBGcùng MẫhUTen Hách64fWSqBG y64fWSqBGêu 64fWSqBGnam, kiTXZmHTyhếp trưTXZmHTyhớc hẳhUTen TXZmHTyhlà TXZmHTyhrất là64fWSqBG p64fWSqBGhức tạp64fWSqBG, nếuhUTe lTXZmHTyhà TXZmHTyhnhư thếTXZmHTyh, chíTXZmHTyhnh mình64fWSqBG căn64fWSqBG 64fWSqBGbản khTXZmHTyhông muốhUTen biết. 

TXZmHTyh“Cho dTXZmHTyhù nTXZmHTyhàng muTXZmHTyhốn biế64fWSqBGt, hiệ64fWSqBGn tại64fWSqBG cũn64fWSqBGg khôn64fWSqBGg thểTXZmHTyh nóiTXZmHTyh cTXZmHTyhho nànTXZmHTyhg nghe.” 

H64fWSqBGôn n64fWSqBGhẹ TXZmHTyhvành taTXZmHTyhi của64fWSqBG TXZmHTyhnàng, hắTXZmHTyhn ô64fWSqBGn nhTXZmHTyhu nTXZmHTyhói, ô64fWSqBGm e64fWSqBGo nhỏTXZmHTyh, bàn64fWSqBG tahUTey lạiTXZmHTyh bắthUTe đầu64fWSqBG khhUTeông aTXZmHTyhn phận,hUTe xoTXZmHTyha TXZmHTyhxoa mềmhUTe mại. 

Nói64fWSqBG cTXZmHTyhách k64fWSqBGhác, từhUTe đầhUTeu tớiTXZmHTyh đuôTXZmHTyhi, hắnTXZmHTyh chUTehỉ tíhUTenh nó64fWSqBGi TXZmHTyhcho nànhUTeg bấyhUTe nTXZmHTyhhiêu mà64fWSqBG thô64fWSqBGi? NàhUTeng cTXZmHTyhhán nảnhUTe, TXZmHTyhđã sTXZmHTyhớm biết64fWSqBG na64fWSqBGm TXZmHTyhnhân nàyTXZmHTyh th64fWSqBGật 64fWSqBGphúc 64fWSqBGhắc, TXZmHTyhgiang sơ64fWSqBGn dễ64fWSqBG đổ64fWSqBGi hUTebản tíhUTenh khTXZmHTyhó dhUTeời, 64fWSqBGnhưng 64fWSqBGmà, n64fWSqBGàng lạ64fWSqBGi thíchUTeh hhUTeắn TXZmHTyhnhư thế,TXZmHTyh cóTXZmHTyh phả64fWSqBGi nànhUTeg thhUTeích cuồnghUTe ngượTXZmHTyhc hUTehay không? 

“Không được,64fWSqBG c64fWSqBGòn hUTecó chUTehút đau.” 

KinTXZmHTyhh ngạc64fWSqBG nhìnTXZmHTyh bàTXZmHTyhn 64fWSqBGtay thUTeo đã64fWSqBG tháhUTeo vạt64fWSqBG 64fWSqBGáo trước64fWSqBG ngựchUTe củ64fWSqBGa mìnhhUTe, 64fWSqBGnàng thấphUTe giọnTXZmHTyhg TXZmHTyhngăn TXZmHTyhcản, 64fWSqBGsắc mặt64fWSqBG hồngTXZmHTyh tTXZmHTyhươi, t64fWSqBGựa nhưTXZmHTyh mộhUTet quả64fWSqBG tá64fWSqBGo cTXZmHTyhhín mọng. 

TuấnTXZmHTyh hUTemi mộ64fWSqBGt đTXZmHTyhiều, hắ64fWSqBGn hUTetà áhUTec nhTXZmHTyhu shUTeát, hUTerất hUTethích hUTexem bộhUTe dáng64fWSqBG 64fWSqBGthẹn thhUTeùng củahUTe nàn64fWSqBGg, bạchUTe thầTXZmHTyhn hUTekhinh TXZmHTyhdương, chUTeổ hUTehọng ttoá64fWSqBGt rhUTea cườihUTe nhẹ. 

HưởTXZmHTyhng thụTXZmHTyh thhUTeân mìn64fWSqBGh dầnTXZmHTyh dần64fWSqBG mềhUTem m64fWSqBGại, cTXZmHTyhả ngườiTXZmHTyh 64fWSqBGchoàng lên. 

“Miệng hUTevết thUTehương, cẩn64fWSqBG thậTXZmHTyhn miện64fWSqBGg vết64fWSqBG thươngTXZmHTyh cTXZmHTyhủa chàng.” 

Nàng64fWSqBG kinTXZmHTyhh hUTehô TXZmHTyh, mu64fWSqBGốn đứngTXZmHTyh dậhUTey xhUTeem cóhUTe đụnTXZmHTyhg tớihUTe haTXZmHTyhy hUTekhông, nhưnhUTeg hUTebị h64fWSqBGắn 64fWSqBGôm chặ64fWSqBGt, hUTekhông dễTXZmHTyh d64fWSqBGàng buônghUTe ra. 

“Không chUTeó hUTeđụng tớhUTei, chỉTXZmHTyh c64fWSqBGần 64fWSqBGnàng đừng64fWSqBG 64fWSqBGnháo.” Hắ64fWSqBGn đạhUTem cườiTXZmHTyh, không64fWSqBG 64fWSqBGkhỏi bhUTeị phảnTXZmHTyh ứTXZmHTyhng đán64fWSqBGg yhUTeêu c64fWSqBGủa nTXZmHTyhàng lTXZmHTyhàm ấm64fWSqBG áphUTe c64fWSqBGả tráihUTe tim. 

“Trước phhUTeải băTXZmHTyhng hUTebó lạhUTei, bằnhUTeg kh64fWSqBGông hUTethật 64fWSqBGsự sẽTXZmHTyh chạm64fWSqBG vàoTXZmHTyh vTXZmHTyhết thUTehương, thậ64fWSqBGt vấtTXZmHTyh v64fWSqBGả mới64fWSqBG khhUTeép lại.64fWSqBG ChànTXZmHTyhg khẳng64fWSqBG địnhhUTe sẽhUTe TXZmHTyhtrộm hUTeđi đihUTe s64fWSqBGát hTXZmHTyhổ, thUTea muốTXZmHTyhn cả64fWSqBGn cũ64fWSqBGng 64fWSqBGcản không64fWSqBG đTXZmHTyhược, nhahUTenh lê64fWSqBGn, để64fWSqBG TXZmHTyhta giúp64fWSqBG chàTXZmHTyhng bănghUTe bó.”64fWSqBG NàTXZmHTyhng hUTecũng hUTemặc hUTekệ nhiều64fWSqBG nhưhUTe vhUTeậy, dùhUTeng sức64fWSqBG TXZmHTyhngăn 64fWSqBGtay 64fWSqBGhắn, chUTeầm bạch64fWSqBG bốTXZmHTyh sạhUTech TXZmHTyhsẽ sớm64fWSqBG ch64fWSqBGuẩn bị64fWSqBG hUTetốt 64fWSqBGbao bốTXZmHTyh TXZmHTyhbao vâ64fWSqBGy hUTeđi lên. 

M64fWSqBGột hUTetay chốnghUTe khuônTXZmHTyh mặTXZmHTyht, hắTXZmHTyhn TXZmHTyhim lặngTXZmHTyh nhhUTeìn khuôTXZmHTyhn mặhUTet ôn64fWSqBG nh64fWSqBGu, mày64fWSqBG li64fWSqBGễu hUTecong c64fWSqBGong. MắtTXZmHTyh tTXZmHTyho tròn,64fWSqBG tronTXZmHTyhg veo64fWSqBG, mũiTXZmHTyh tTXZmHTyhinh x64fWSqBGảo, hUTecánh 64fWSqBGmôi đỏTXZmHTyh hhUTeồng, cănhUTeg hUTemọng, chỉTXZmHTyh cầnTXZmHTyh nhẹhUTe TXZmHTyhnhàng 64fWSqBGkhẽ hUTemở 64fWSqBGra, tTXZmHTyhựa nTXZmHTyhhư mộtTXZmHTyh thUTerái chí64fWSqBGn nhUTegon n64fWSqBGgọt, là64fWSqBGm chTXZmHTyho ngườhUTei t64fWSqBGa kìhUTem lòngTXZmHTyh khônghUTe đậu64fWSqBG hUTemuốn cắTXZmHTyhn mộ64fWSqBGt ngụm. 

Lưu loáthUTe cột64fWSqBG một64fWSqBG TXZmHTyhcái 64fWSqBGnơ cohUTen bướm,hUTe 64fWSqBGnàng vỗ64fWSqBG vỗTXZmHTyh TXZmHTyhtay đứng64fWSqBG l64fWSqBGên, nhìhUTen thhUTeấy hắ64fWSqBGn nhTXZmHTyhìn ch64fWSqBGằm chTXZmHTyhằm mìnhUTeh, cTXZmHTyhó chúTXZmHTyht hUTemạc dahUTenh kỳTXZmHTyh di64fWSqBGệu, 64fWSqBGchẳng TXZmHTyhlẽ hUTelà TXZmHTyhmặt mìTXZmHTyhnh dín64fWSqBGh cái64fWSqBG TXZmHTyhgì sao? 

“TrẫmhUTe sTXZmHTyhẽ khUTehông trộmTXZmHTyh điTXZmHTyh hUTesăn TXZmHTyhhổ,” Hắn64fWSqBG đột64fWSqBG nhihUTeên hUTenói,“Cho nTXZmHTyhên s64fWSqBGẽ khô64fWSqBGng bhUTeỏ lại64fWSqBG nnà64fWSqBGng mộhUTet mình.” 

Hắn, hihUTeểu đượcTXZmHTyh tâhUTem TXZmHTyhtư hUTecủa nàngTXZmHTyh. TrhUTeong mhUTeắt TXZmHTyhY hUTeY lóe64fWSqBG rTXZmHTyha nhiTXZmHTyhều thUTeia sTXZmHTyháng mhUTeang t64fWSqBGheo 64fWSqBGý cTXZmHTyhười ô64fWSqBGn TXZmHTyhnhu, khôngTXZmHTyh 64fWSqBGbiết vTXZmHTyhì saTXZmHTyho, hiTXZmHTyhện tại,64fWSqBG 64fWSqBGchỉ cầnhUTe 64fWSqBGở bêTXZmHTyhn cạnhhUTe hắn,64fWSqBG 64fWSqBGnàng lạhUTei cTXZmHTyhó 64fWSqBGthể 64fWSqBGcảm nhhUTeận được64fWSqBG t64fWSqBGhật sâ64fWSqBGu hhUTeạnh phúc. 

“hUTeÂn, vậyTXZmHTyh lúc64fWSqBG chUTehàng 64fWSqBGđi să64fWSqBGn b64fWSqBGạch TXZmHTyhhổ phả64fWSqBGi manhUTeg th64fWSqBGeo ta64fWSqBG.” NàhUTeng y64fWSqBGêu cầu. 

“NàngTXZmHTyh không64fWSqBG thhUTeể đi,TXZmHTyh nhiều64fWSqBG n64fWSqBGhất chUTehỉ cTXZmHTyhó TXZmHTyhthể hUTeđứng ởhUTe x64fWSqBGa 64fWSqBGxa nhìn.” 

HTXZmHTyhắn nghhUTeĩ nghĩTXZmHTyh, hUTera quyế64fWSqBGt địTXZmHTyhnh nàTXZmHTyhy, chhUTeỉ chUTeó ởhUTe hUTerất x64fWSqBGa nhìTXZmHTyhn, m64fWSqBGới sẽTXZmHTyh k64fWSqBGhông 64fWSqBGtiến hUTevào, cũTXZmHTyhng sẽ64fWSqBG có64fWSqBG ng64fWSqBGuy hiểm. 

“N64fWSqBGhưng hUTemà, trênhUTe người64fWSqBG tTXZmHTyha kh64fWSqBGông hềhUTe cTXZmHTyhó thUTehương tổn,TXZmHTyh ngươi64fWSqBG TXZmHTyhxem, trừhUTe bỏ64fWSqBG bịTXZmHTyh ngườ64fWSqBGi nàTXZmHTyho TXZmHTyhđó l64fWSqBGưu lại64fWSqBG mộ64fWSqBGt đốTXZmHTyhng xahUTenh tím,hUTe trêhUTen ngTXZmHTyhười vếtTXZmHTyh thươngTXZmHTyh nTXZmHTyhào cũng64fWSqBG khôngTXZmHTyh có.” 

NTXZmHTyhàng hUTeleo lênTXZmHTyh giường,TXZmHTyh k64fWSqBGéo thUTeay áTXZmHTyho lênTXZmHTyh, l64fWSqBGộ TXZmHTyhra dấuTXZmHTyh TXZmHTyhhôn ngânTXZmHTyh hUTechi chhUTeit t64fWSqBGrên cá64fWSqBGnh tayTXZmHTyh, aiTXZmHTyhz, 64fWSqBGchỉ làhUTe cánhTXZmHTyh hUTetay thôi,TXZmHTyh đừngTXZmHTyh nóihUTe trênhUTe nghUTeười. =]] 

ánh mắthUTe PhUTehù hUTeVân KhUTehâu ThUTerạch độ64fWSqBGt 64fWSqBGnhiên nóng64fWSqBG lêhUTen, lôTXZmHTyhi bhUTeàn ta64fWSqBGy trắhUTeng hUTengần củaTXZmHTyh 64fWSqBGnàng lạTXZmHTyhi, nTXZmHTyhhẹ TXZmHTyhnhàng hôn. 

Ôn nhUTehu vùTXZmHTyhng vẩy,64fWSqBG nà64fWSqBGng 64fWSqBGđã rơTXZmHTyhi tronTXZmHTyhg lòn64fWSqBGg hắhUTen, 64fWSqBGhắn kh64fWSqBGông cầhUTen tốhUTen nhTXZmHTyhiều TXZmHTyhsức, quảTXZmHTyh l64fWSqBGaa2 dễ64fWSqBG n64fWSqBGhư tTXZmHTyhrở bhUTeàn tay. 

“Lần nàhUTey, cò64fWSqBGn nóTXZmHTyhi 64fWSqBGcẩn thậnTXZmHTyh miệng64fWSqBG v64fWSqBGết thươTXZmHTyhng nữaTXZmHTyh không?” 

Hắn64fWSqBG đắhUTec hUTeý nói,TXZmHTyh đTXZmHTyhã biTXZmHTyhết nàn64fWSqBGg sTXZmHTyhẽ 64fWSqBGkhông 64fWSqBGnhu thUTehuận nh64fWSqBGư thế,hUTe TXZmHTyhvì m64fWSqBGiễn ch64fWSqBGo 64fWSqBGnàng cằnTXZmHTyh hUTenhằn nóiTXZmHTyh l64fWSqBGiên 64fWSqBGmiên kTXZmHTyhhông dứ64fWSqBGt, cúTXZmHTyhi đầhUTeu 64fWSqBGhôn 64fWSqBGlên TXZmHTyhmôi nàng. 

NhTXZmHTyhưng, hắTXZmHTyhn vừhUTea nó64fWSqBGi hUTexong, hUTenàng xTXZmHTyhấu TXZmHTyhhổ liTXZmHTyhếc hUTeliếc mắthUTe m64fWSqBGột cáiTXZmHTyh, thUTehùy hạTXZmHTyh 64fWSqBGmi mắt. 

“NhưnghUTe mTXZmHTyhà, 64fWSqBGta còTXZmHTyhn cóhUTe mi64fWSqBGệng vTXZmHTyhết thương.” 

“ChUTehỗ nào?”TXZmHTyh HắnTXZmHTyh ghUTeiật mình,64fWSqBG c64fWSqBGòn cóhUTe vết64fWSqBG thươngTXZmHTyh sao? 

“SángTXZmHTyh na64fWSqBGy mhUTeới thượng64fWSqBG dược64fWSqBG, hUTehiện tạTXZmHTyhi đãTXZmHTyh 64fWSqBGquên sao?” 

Nàng hUTedùng tTXZmHTyhay TXZmHTyhnhéo nhhUTeẹ vTXZmHTyhào e64fWSqBGo hắn,TXZmHTyh sắ64fWSqBGc m64fWSqBGặt phUTehiếm hồng. 

64fWSqBGBừng tỉnhhUTe đại64fWSqBG n64fWSqBGgộ, hắTXZmHTyhm tTXZmHTyhà t64fWSqBGứ TXZmHTyhmỉm cưTXZmHTyhời, giưhUTeơng mi. 

“Vậy thUTerẫm shUTeẽ giúphUTe 64fWSqBGnàng xứTXZmHTyhc th64fWSqBGuốc mTXZmHTyhột lầhUTen nữa?” 

64fWSqBGÂn? hUTeÝ làTXZmHTyh, muốnhUTe nàng64fWSqBG rồ64fWSqBGi TXZmHTyhxức tTXZmHTyhhuốc? ThUTerong 64fWSqBGđầu 64fWSqBGY hUTeY trựhUTec hUTetiếp TXZmHTyhphiên dịchTXZmHTyh, đầuhUTe “oành64fWSqBG” TXZmHTyhmột thUTeiếng, mắtTXZmHTyh đhUTeỏ bTXZmHTyhừng lên… 

TXZmHTyh“Chàng TXZmHTyhkhông thểTXZmHTyh nhị64fWSqBGn xu64fWSqBGống sao?”TXZmHTyh NhUTeàng hUTeđè lạhUTei bàhUTen TXZmHTyhtay 64fWSqBGto đa64fWSqBGng rụchUTe 64fWSqBGrịch, 64fWSqBGbất đắc64fWSqBG d64fWSqBGĩ nói. 

Giống64fWSqBG n64fWSqBGhư l64fWSqBGà mộtTXZmHTyh thUTeiểu hàhUTei tử64fWSqBG thíhUTech ănhUTe 64fWSqBGkẹo, hUTeăn 64fWSqBGmãi cũng64fWSqBG khTXZmHTyhông chá64fWSqBGn, hắnTXZmHTyh n64fWSqBGũng nịu” 

“VàhUTei ngàyTXZmHTyhnữa, MTXZmHTyhẫn HhUTeách ph64fWSqBGỏng chừnghUTe sẽhUTe tìm64fWSqBG đượchUTe bạch64fWSqBG hUTehổ, đếTXZmHTyhn lhUTeúc đó64fWSqBG, thUTerẫm muhUTeốn thhUTeân chUTeận nàTXZmHTyhng cũnghUTe khônhUTeg được,hUTe nàTXZmHTyhng nhẫnTXZmHTyh tâhUTem đẩhUTey trẫmhUTe 64fWSqBGra sao?”hUTe H64fWSqBGắn mâhUTen 64fWSqBGthần, ởTXZmHTyh 64fWSqBGmôi hUTenàng lạihUTe đặtTXZmHTyh xuố64fWSqBGng m64fWSqBGột nhUTeụ hônhUTe thậTXZmHTyht sâu. 

ThhUTeì rTXZmHTyha hắ64fWSqBGn đã64fWSqBG sớmhUTe nTXZmHTyhghĩ 64fWSqBGđến mấ64fWSqBGy TXZmHTyhthứ này,hUTe TXZmHTyhkhó trácTXZmHTyhh lạ64fWSqBGi mTXZmHTyhang mhUTeình 64fWSqBGtới nơhUTei này64fWSqBG, nhưngTXZmHTyh mhUTeà, nTXZmHTyhếu TXZmHTyhlúc ấyTXZmHTyh mìnhUTeh TXZmHTyhlựa chọn64fWSqBG cưỡiTXZmHTyh tiTXZmHTyhểu hồnghUTe mã64fWSqBG rời64fWSqBG đTXZmHTyhi, bây64fWSqBG giờhUTe cũ64fWSqBGng khôhUTeng xuấthUTe hTXZmHTyhiện lhUTeoại tì64fWSqBGnh huố64fWSqBGng nTXZmHTyhày, chhUTeo nênTXZmHTyh nóhUTei, muố64fWSqBGn tráchhUTe cũhUTeng chỉ64fWSqBG cTXZmHTyhó t64fWSqBGhể tr64fWSqBGách chínhhUTe mình. 

“Ch64fWSqBGàng sẽhUTe gi64fWSqBGúp hUTeta thượhUTeng dượcTXZmHTyh l64fWSqBGần hUTenữa sao?” 

N64fWSqBGàng nhỏ64fWSqBG giọnghUTe nTXZmHTyhói, bhUTeất đắchUTe dĩhUTe, v64fWSqBGừa nói64fWSqBG TXZmHTyhxong TXZmHTyhlời nhUTeày, 64fWSqBGđịa cTXZmHTyhhưởng c64fWSqBGũng vửhUTea c64fWSqBGởi bỏ64fWSqBG 64fWSqBGy phụcTXZmHTyh củaTXZmHTyh TXZmHTyhnàng, TXZmHTyhbao lấy64fWSqBG mề64fWSqBGm mại. 

HhUTeắn thhUTeật sựTXZmHTyh TXZmHTyhlà TXZmHTyhrất thíchTXZmHTyh m64fWSqBGềm mại,64fWSqBG trhUTeòn t64fWSqBGròn c64fWSqBGủa nàngTXZmHTyh, thấyhUTe TXZmHTyhnàng thùyhUTe hạTXZmHTyh 64fWSqBGmi mắhUTet, rTXZmHTyhun rẩyTXZmHTyh, TXZmHTyhcúi TXZmHTyhđầu, tầmhUTe mắTXZmHTyht dừnghUTe ở64fWSqBG 64fWSqBGbàn t64fWSqBGay hUTeto của64fWSqBG mì64fWSqBGnh, biểhUTeu hi64fWSqBGện đáng64fWSqBG yêuTXZmHTyh, sắchUTe mặthUTe hUTeđà hồng. 

“XTXZmHTyhem 64fWSqBGra, nàhUTeng chUTeũng rấthUTe hưởng64fWSqBG thụTXZmHTyh nhUTeha” HắnhUTe cười64fWSqBG nhạoTXZmHTyh TXZmHTyh, kéohUTe hUTetay nà64fWSqBGng qu64fWSqBGa, đặtTXZmHTyh lTXZmHTyhên nhUTegực mì64fWSqBGnh,“Thử sờhUTe s64fWSqBGờ xeTXZmHTyhm.” 64fWSqBGDùng áhUTenh m64fWSqBGắt cTXZmHTyhổ vũ64fWSqBG n64fWSqBGhìn nàng. 

Cái gTXZmHTyhì hưởng64fWSqBG t64fWSqBGhụ chứTXZmHTyh, nànghUTe chỉTXZmHTyh là64fWSqBG tò64fWSqBG mò,hUTe t64fWSqBGò mòhUTe thô64fWSqBGi! VTXZmHTyhẻ mặhUTet bốTXZmHTyhi rốihUTe, nTXZmHTyhhìn TXZmHTyhđóa hồnghUTe hUTemai trướ64fWSqBGc ngTXZmHTyhực b64fWSqBGị hắn64fWSqBG 64fWSqBGma sá64fWSqBGt, vuốt64fWSqBG 64fWSqBGve, luhUTeôn 64fWSqBGcảm thấTXZmHTyhy cóhUTe 64fWSqBGđiểm khUTeỳ quáiTXZmHTyh, bàTXZmHTyhn thUTeay bịhUTe TXZmHTyhhắn 64fWSqBGkéo đếnhUTe nTXZmHTyhgực, nàngTXZmHTyh muốnTXZmHTyh khhUTeáng ngh64fWSqBGị, nhưTXZmHTyhng đãTXZmHTyh b64fWSqBGị hắ64fWSqBGn luốn64fWSqBG và64fWSqBGo TXZmHTyhquần 64fWSqBGáo đơnTXZmHTyh bạTXZmHTyhc, cTXZmHTyhảm n64fWSqBGhận 64fWSqBGda thịhUTet 64fWSqBGlạnh lạnhTXZmHTyh, cũTXZmHTyhng nhUTehư cảmhUTe TXZmHTyhgiác rõhUTe rànhUTeg hUTedục 64fWSqBGvọng giTXZmHTyhữa hhUTeai hUTechân hắn64fWSqBG đãTXZmHTyh thức64fWSqBG tỉTXZmHTyhnh, cứnghUTe hUTerắn hẳnhUTe lên. 

HắnhUTe TXZmHTyhmỗi lhUTeân đềTXZmHTyhu cóTXZmHTyh th64fWSqBGể ph64fWSqBGi lễhUTe nàng,hUTe hUTevì 64fWSqBGcái gìTXZmHTyh nànTXZmHTyhg khhUTeông th64fWSqBGể ph64fWSqBGi lễhUTe hắnTXZmHTyh ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…