You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 14yhh81: NÀNtTi5G LÀtTi5 AI? 

HtTi5ai nyJbAgười cứYtex BDEgnhư thYtexế, vutTi5i đùaYtex tTi5ầm ĩ4yhh mBDEgột pBDEghen, ătTi5n yJbAchút yJbAđồ ăyJbAn, liBDEgền ôtTi5m lấytTi5 nhaBDEgu, từYtex ttTi5ừ ngủ. 

ĐanYtexg mơ4yhh màngtTi5, nyJbAghe được4yhh BDEgmột BDEgtiếng BDEggọi, tTi5Y tTi5Y mởtTi5 tTi5hai mắtyJbA rtTi5a, 4yhhnghe yJbAđược BDEgKhâu Trạc4yhhh đaBDEgng nhỏBDEg giọng4yhh nyJbAói mơ,Ytex nhắmyJbA chặtBDEg Ytexmi mắtTi5t rutTi5n rẩYtexy, tTi5toàn BDEgthân lạBDEgnh băng. 

Thấy ác4yhh mộtTi5ng? NàngBDEg BDEgnhìn thấyBDEg byJbAên Ytexgối tTi5có mộttTi5 tTi5khăn tTi5tay trắngBDEg yJbAtinh, ntTi5ội tâmtTi5 dân4yhhg BDEglên myJbAột tTi5trận BDEgấm áptTi5, tTi5nhiều nămBDEg tTi5qua, hắnBDEg vẫn4yhh du4yhhy trì4yhh thóBDEgi qtTi5uen nàyBDEg, 4yhhvì ttTi5rước đâyYtex 4yhhnàng vẫtTi5n thưtTi5ờng Ytexhay mBDEgơ thấyYtex n4yhhhững yJbAgiấc mộyJbAng kìBDEg quái. 

Cầm t4yhhi qyJbAuyên, nhYtexẹ nhàBDEgng chtTi5à laBDEgu Ytexmồ hôBDEgi trYtexên tYtexrán hắntTi5, đột4yhh nhiYtexên, ngBDEghe đượ4yhhc mBDEgột ctTi5âu, yJbAlàm nàngtTi5 dừngtTi5 yJbAlại độngBDEg tác. 

“Ngân Nh4yhhi……” HắntTi5 ruYtexn rẩy,yJbA hatTi5i tTi5tay nắ4yhhm chặt. 

Ngân NhtTi5i, l4yhhại BDEglà NBDEggân NhYtexi, Ytexrốt cuYtexộc Ng4yhhân NhBDEgi yJbAlà aBDEgi? NànYtexg thùyJbAy hạBDEg m4yhhi mắt,Ytex Ytexhai Ytextay nYtexắm chặyJbAt ttTi5i BDEgquyên, cắntTi5 cắn4yhh môiBDEg, khôBDEgng Ytexrõ vyJbAì sBDEgao tronyJbAg miệnyJbAg byJbAọn tTi5họ tTi5gọi đều4yhh ltTi5à NtTi5gân Nhi. 

KhâBDEgu tTi5Trạch từyJbA nhỏtTi5 cùngyJbA nàngYtex lớnYtex l4yhhên, nBDEggoại trừtTi5 nàng,yJbA rấtBDEg í4yhht khyJbAi tyJbAiếp xBDEgúc vớiYtex nữyJbA Ytextử, nBDEghư Ytexvậy, tryJbAong miệyJbAng hắ4yhhn, ‘NgânBDEg N4yhhhi’ BDEgnày lạitTi5 từtTi5 đYtexâu mtTi5à đến? 

Còn vềyJbA pBDEghần M4yhhẫn YtexHách yêu4yhh nYtexam…… Hắ4yhhn Ytexcòn từngYtex yJbAgọi myJbAình Ytexlà “N4yhhgân NhiyJbA”, 4yhhlàm nBDEgàng nghtTi5i nBDEggờ rYtexằng, phBDEgải tTi5chăng ntTi5àng tTi5ta cùnBDEgg nàn4yhhg, cùngyJbA SầmYtex yJbANhi, phải4yhh chănBDEgg đềuBDEg Ytexcó chtTi5ung m4yhhột bộ4yhh dányJbAg BDEghay không? 

“tTi5Ngân NhBDEgi, khôBDEgng cần4yhh Ytexrời đi……”Ytex LyJbAúc BDEgnày, Khâu4yhh TYtexrạch rốt4yhh cuộcBDEg kh4yhhông ápYtex chếBDEg đượBDEgc nộiyJbA Ytextâm yJbAsợ hãi,Ytex yJbAhô t4yhho mộtyJbA tiếng4yhh rồyJbAi ngồiYtex bật4yhh dậyBDEg, mtTi5ở BDEgmi mắt4yhh, Ytexhạ xuốngYtex mộtyJbA 4yhhgiọt tYtexhanh lệ. 

“ChàyJbAng thấyYtex ác4yhh mộng.”Ytex 4yhhY YtexY ôBDEgn nyJbAhu nóiyJbA, Ytexchà laYtexu sạctTi5h sẽYtex nư4yhhớc mắt4yhh củatTi5 hắn. 

TỉyJbAnh táoYtex lại4yhh, hắYtexn độBDEgt nhiyJbAên cBDEghế trụBDEg yJbAcổ 4yhhtay nyJbAàng, s4yhhắc m4yhhặt Ytexcó cYtexhút sốtyJbA tTi5ruột, 4yhhcũng 4yhhmang thetTi5o mộttTi5 tYtexia lạnYtexh tTi5như băng: 

“Trẫm, vYtexừa rồ4yhhi 4yhhnói cYtexái gì,tTi5 nà4yhhng c4yhhó tTi5nghe đưYtexợc BDEghay không!” 

NgaBDEgy lúYtexc tBDEgừ trtTi5ong mộng4yhh BDEgtỉnh tTi5lại, hắnBDEg yJbAtựa hBDEgồ hyJbAô lêyJbAn mộ4yhht tiếnyJbAg, yJbAnhưng yJbAmà, lại4yhh kYtexhông dámyJbA xáctTi5 địnhBDEg, chítTi5nh mìBDEgnh rố4yhht yJbAcuộc có4yhh thốtYtex thàBDEgnh BDEgtiếng BDEghay không. 

Nàng,BDEg yJbArốt cuộtTi5c Ytexcó nBDEgghe được4yhh Ytexcái 4yhhgì hyJbAay không? 

“…4yhh…” NànBDEgg quYtexyệt myJbAi, nhtTi5ìn tTi5thoáng qBDEgua cổyJbA taBDEgy bBDEgị hắtTi5n bYtexóp chYtexặt, thoátTi5ng BDEgđau đớYtexn, “CáiBDEg gBDEgì c4yhhũng yJbAkhông BDEgnghe đượyJbAc, yJbAcái gìYtex BDEgchàng ctTi5ũng khô4yhhng cóyJbA nói.” 

Vì NgBDEgân NhiyJbA, hắ4yhhn thếyJbA nhưnYtexg lạyJbAi yJbAthương tTi5tổn mìnYtexh mtTi5à khôtTi5ng biếyJbAt, yJbAxem ryJbAa, nữ4yhh tửYtex nàYtexy BDEgở tronyJbAg lòng4yhh tTi5hắn cYtexó m4yhhột vịyJbA BDEgtrí v4yhhô cùyJbAng qutTi5an trọng,BDEg ng4yhhhĩ đếnyJbA đây,Ytex lyJbAòng củYtexa nàngYtex BDEgđột nhiê4yhhn đBDEgau đớnBDEg, tTi5chua tTi5xót 4yhhkhông thôi. 

4yhh“Cái BDEggì cũn4yhhg chưtTi5a nói……”4yhh HắnBDEg nhẹBDEg nh4yhhàng htTi5ư rYtexa BDEgmột h4yhhơi, mtTi5ay tTi5mắn, cuốiYtex cYtexùng không4yhh l4yhhàm cBDEgho BDEgnàng ngh4yhhe được. 

“Ta đitTi5 tTi5phân phóyJbA nữBDEg BDEghộ vệtTi5 đyJbAem Ytexđồ Ytexăn tiếBDEgn yJbAvào, đãtTi5 4yhhtrưa rồiyJbA, cũ4yhhng nYtexên tTi5ăn mộtYtex ctTi5hút gìYtex.” NànBDEgg thùBDEgy yJbAhạ Ytexmi mBDEgắt, Ytexđem tyJbAi quyBDEgên đểBDEg vàoyJbA tronYtexg BDEgtay hắn,BDEg xBDEgoay ngườiyJbA xuYtexống BDEggiường, mặBDEgc quầnyJbA BDEgáo tTi5đi ryJbAồi đyJbAi yJbAra ngoài. 

Trước cửa. 

“HoàngBDEg BDEgphi, HyJbAoàng Th4yhhượng cóyJbA phảYtexi l4yhhại th4yhhấy áctTi5 mộnBDEgg h4yhhay khônyJbAg, sBDEgao lại4yhh lớnBDEg tiến4yhhg yJbAnhư thế.”Ytex mộtYtex 4yhhnữ htTi5ộ tTi5vệ tTi5canh gyJbAiữ ởyJbA cửa,tTi5 nhỏtTi5 giọYtexng hỏi. 

“KhôtTi5ng có.”tTi5 Nà4yhhng t4yhhhản nhiYtexên Ytexlắc đầuBDEg, 4yhhdặn dBDEgò nyJbAàng chu4yhhẩn bịtTi5 mộ4yhht ítBDEg ttTi5hực vậ4yhht tahntTi5h đtTi5ạm, tTi5tránh 4yhhcho miệngBDEg vếtYtex tyJbAhương 4yhhcòn Ytexchưa khỏtTi5i Ytexhẳn bịtTi5 cươngyJbA lênBDEg, kYtexhó khépYtex miệng. 

NYtexữ hộ4yhh vệyJbA ltTi5ĩnh Ytexmệnh màYtex đ4yhhi, YtexY tTi5Y nhìnBDEg theyJbAo thâyJbAn ảnhtTi5 Ytexcủa nàngBDEg, vụntTi5g ttTi5rộm yJbAnhẹ nhtTi5àng thtTi5ở raBDEg, mBDEgay mắntTi5 nàBDEgng Ytexta đBDEgè BDEgthấp thanyJbAh âm. 

NhyJbAưng Ytexmà, vừa4yhh quaYtexy yJbAngười tTi5lại, lạtTi5i nhìnYtex thấytTi5 khu4yhhôn BDEgmặt cứngYtex nBDEggắc ctTi5ủa hBDEgắn, lyJbAạnh tTi5lùng nBDEgghễ yJbAnàng, kYtexhông cótTi5 mởtTi5 tTi5miệng, trầm4yhh mặctTi5 xBDEgoay ngưYtexời x4yhhốc ltTi5ên tTi5bức rètTi5m c4yhhhe, khậptTi5 khiễngBDEg đBDEgi vào. 

Nàng cũnyJbAg bước4yhh nh4yhhanh đuYtexổi kyJbAịp, c4yhhẩn tTi5thận gYtexiúp đỡ. 

“Nàng cái4yhh Ytexgì đềyJbAu ngBDEghe được,Ytex Ytexvì sayJbAo 4yhhkhông hỏtTi5i trẫmyJbA?” HắntTi5 tậnYtex lyJbAực khốngtTi5 BDEgchế BDEgâm điệuBDEg cBDEgủa yJbAchính mBDEgình, tTi5khó tyJbAránh khtTi5ỏi rBDEgun run. 

“Các người,yJbA 4yhhai c4yhhũng khôYtexng m4yhhuốn nYtexói chyJbAo BDEgta biết,Ytex Ytexta hỏYtexi th4yhhì BDEgsẽ 4yhhcó BDEgđáp áBDEgn sao?” 

Chua sóttTi5 cười,tTi5 nàngyJbA gBDEgiúp BDEgđỡ tTi5hắn nBDEggồi xuốngtTi5 giưYtexờng, vếtBDEg yJbAthương kYtexhông còYtexn chBDEgảy má4yhhu, tTi5may m4yhhắn, dượcBDEg hiệYtexu 4yhhnày cYtexó v4yhhẻ hữBDEgu hyJbAiệu, cyJbAó thể4yhh cầmBDEg máu,Ytex nhYtexưng myJbAà, lênYtex mBDEgày tTi5lại 4yhhrất chậm,Ytex cYtexhỉ c4yhhó BDEgmột lớpYtex mỏng,Ytex 4yhhtựa nhưyJbA chỉyJbA đYtexộng tTi5mạnh mBDEgột chút4yhh yJbAsẽ lYtexại vỡBDEg ra. 

MyJbAím mBDEgôi, hắYtexn nYtexhẹ nhàYtexng nắm4yhh 4yhhlấy bàyJbAn tyJbAay ntTi5hỏ btTi5é, đôYtexi m4yhhắt nhtTi5ất thờiyJbA ntTi5hu hòayJbA xuốnYtexg dyJbAưới, ng4yhhăn BDEgý cười. 

“NYtexàng muốnBDEg Ytexbiết sao?” 

Ý tứtTi5 củaYtex hắnYtex là,Ytex cóyJbA tTi5thể nyJbAói cyJbAho tTi5chính mình4yhh bBDEgiết? 4yhhY 4yhhY ngạcYtex nhiênyJbA ngẩng4yhh đầ4yhhu, đốiYtex yJbAdiện vớyJbAi tầm4yhh mBDEgắt của4yhh hắn,4yhh 4yhhcó chtTi5út khônYtexg yJbAthể tinBDEg, ryJbAốt cụcBDEg hắYtexn cũngYtex chịuyJbA mYtexở miệngBDEg BDEgnói 4yhhcho mìnhyJbA biết. 

BDEgMột nữyJbA tửtTi5, 4yhhvì sBDEgao cuố4yhhn lấytTi5 tâmYtex của4yhh hatTi5i nayJbAm nhân? 

“NếutTi5 nhưyJbA phảyJbAi miYtexễn cưỡng,yJbA v4yhhề sayJbAu yJbArồi htTi5ãy nói.”BDEg 4yhhNàng cóBDEg tTi5thể nhìn4yhh tTi5ra được,yJbA 4yhhtrên mặttTi5 hắnYtex miễntTi5 Ytexcưỡng c4yhhười vui. 

Rút h4yhhai ttTi5ay ra4yhh, ntTi5àng điYtex yJbAngăn BDEgtủ, lyJbAấy tTi5một lọyJbA dượcBDEg yJbAlại đây,BDEg nyJbAgồi xổmYtex tTi5xuống, 4yhhcuốn yJbAống quYtexần cYtexủa hắnYtex yJbAlên, nhtTi5ẹ nhàntTi5g mởYtex lyJbAọ thuYtexốc raBDEg, đổBDEg Ytexra mộBDEgt íttTi5 bộtyJbA mBDEgàu ttTi5rắng, cẩyJbAn thận4yhh rắcYtex tTi5lên vếtBDEg thương. 

“NgânyJbA NhYtexi k4yhhhông ph4yhhải aitTi5i Ytexkhác, lBDEgà nàng.” 

HắYtexn mởyJbA miệBDEgng nóBDEgi, Ytexnhìn nànyJbAg ngạcyJbA nhiYtexên, trừngtTi5 lyJbAớn mắt4yhh hạnhBDEg nhtTi5ìn vàtTi5o khuôYtexn mặtYtex bìntTi5h tBDEghản củayJbA cyJbAhính myJbAình, nhấtyJbA thờitTi5 hyJbAình thành4yhh tTi52 trtTi5ạng thá4yhhi đốitTi5 lập. 

“4yhhKhâu TrạchyJbA, Ytexchàng khôYtexng phảYtexi yJbAhồ tTi5đồ rồiBDEg ch4yhhứ, 4yhhta lYtexà YtexY Y4yhh, khôn4yhhg ph4yhhải yJbANgân NyJbAhi, từtTi5 Ytexnhỏ đến4yhh lớn,BDEg tyJbAa cũYtexng chưayJbA từngYtex ngtTi5he thBDEgái hoàYtexng TháYtexi HậuYtex BDEgnhắc tTi5tới hayJbAy bayJbAn c4yhhho tBDEga tụcYtex danYtexh này4yhh, ctTi5hàng đangyJbA tTi5nói giỡn4yhh phải4yhh yJbAkhông?” NàngBDEg nộtyJbA nộ4yhht nói,Ytex nhìYtexn Ytexbiểu t4yhhình trêBDEgn mặtYtex hắnBDEg nghiêmyJbA túcyJbA myJbAà thoáYtexng r4yhhung mình. 

Tuấn myJbAi kYtexhinh lonYtexg, hắnYtex n4yhhhu nhyJbAu huYtexyệt Ytexthái dươngyJbA, tấtTi5t nhiêtTi5n lYtexà bBDEgiết được4yhh, mìn4yhhh tTi5nói nhtTi5ư vậyYtex sẽtTi5 làYtexm Ytexcho ntTi5àng khôYtexng rõYtex Ytexràng, nhưnyJbAg nếuYtex yJbAcứ 4yhhim lặng,BDEg cyJbAhỉ sợ,yJbA htTi5ắn BDEgsẽ bịtTi5 hiBDEgểu lầm,tTi5 trYtexở thànYtexh hyJbAoa tâtTi5m naYtexm tử. 

“NàngBDEg tBDEghật sựyJbA yJbAlà Ngâ4yhhn NhiBDEg, kyJbAhông BDEgđúng, phtTi5ải BDEgnói, 4yhhNgân NyJbAhi làYtex nàngtTi5, l4yhhà tênYtex trướcBDEg đâtTi5y tTi5của nàng.” 

đôyJbAi mYtexắt màutTi5 BDEgtím dần4yhh dầyJbAn chuyểntTi5 thàtTi5nh thtTi5âm thúYtexy, Ytexyên yJbAlặng nhìyJbAn BDEgdung nBDEghan củaBDEg nàng,…yJbA nyJbAgũ qu4yhhan khôngYtex đồtTi5ng dYtexạng, 4yhhgiống nhatTi5u, cYtexhỉ cóYtex mộtyJbA nYtexụ cườiYtex ngBDEgọt ngBDEgào tTi5như 4yhhhoa l4yhhê đYtexầu xuân,4yhh cònBDEg cóyJbA lintTi5h hồn. 

“tBDEgên trướcYtex đtTi5ây 4yhhcủa ta?” 

Nàn4yhhg Ytexcăn bảntTi5 BDEglà Ytexkhông hiểtTi5u yJbAhắn đangyJbA nó4yhhi cáitTi5 gì4yhh, “ChẳngBDEg lẽ,4yhh BDEgta tYtexừng bịBDEg yJbAmất yJbAtrí nhớ?tTi5” NếutTi5 không,tTi5 yJbAnhư thyJbAế nàoBDEg lạ4yhhi khBDEgông biếtTi5t tYtexrước tTi5kia mtTi5ình kêuBDEg lyJbAà 4yhhNgân Nhi? 

HơtTi5n ntTi5ữa, BDEgcó BDEgđôi tTi5khi, ánhyJbA mắtTi5t hắBDEgn kBDEghi nhyJbAìn nà4yhhng, dư4yhhờng BDEgnhư không4yhh phảiyJbA đa4yhhng nh4yhhìn ntTi5àng, màYtex đanyJbAg nhì4yhhn mộtYtex Ytexngười khác. 

“4yhhKhông phảyJbAi,” Hắ4yhhn nhyJbAẹ nh4yhhàng Ytexlắc đầu,“BDEgĐó yJbAlà têtTi5n tryJbAong Ytexkiếp t4yhhrước yJbAcủa nàng!” 

đôi mYtexắt 4yhhmàu tTi5tím l4yhhộ BDEgra mộtTi5t cỗ4yhh kỳBDEg quayJbAng kỳYtex dtTi5ị, tYtexrước mắtYtex BDEgtựa hYtexồ xuấttTi5 hiệyJbAn 4yhhmột th4yhhân ảntTi5h xiBDEgnh Ytexđẹp, thícyJbAh mặYtexc mộttTi5 thâyJbAn quầnyJbA á4yhho đYtexơn giản,tTi5 màtTi5u Ytexhoa lêYtex, yJbAbên môitTi5 lutTi5ôn c4yhhó ýYtex cưYtexời ôBDEgn nhuYtex, 4yhhthường Ytexhay thtTi5ân mậtBDEg Ytexôm cánBDEgh taYtexy hắ4yhhn, gtTi5ọi “V4yhhiêm HiyJbA, ngyJbAươi 4yhhlà VtTi5iêm HyJbAi củayJbA NgâyJbAn Nhi.” 

Kiếp trướyJbAc? NtTi5àng yJbArõ rànBDEgg BDEglà từtTi5 thBDEgế ktTi5ỷ 24yhh1 đếyJbAn, bọtTi5n họYtex, cYtexó Ytexphải lYtexầm rồ4yhhi 4yhhhay ktTi5hông? NànyJbAg cắyJbAn Ytexmôi dướ4yhhi, độ4yhht nYtexhiên p4yhhhát h4yhhiện, n4yhhàng thậtyJbA sợBDEg Ytexhãi ltTi5oại tTi5sai lYtexầm yJbAnày, ntTi5ếu nànYtexg khôngBDEg Ytexphải ngườitTi5 mBDEgà yJbAbọn họYtex ch4yhhờ mtTi5ong, vậytTi5 nànyJbAg nênyJbA làBDEgm tTi5cái Ytexgì 4yhhbây giờ? 

“kiếpBDEg trướcyJbA c4yhhủa yJbAta, làYtex ngườitTi5 nhưBDEg BDEgthế nào?”4yhh NàtTi5ng nộttTi5 nYtexột mởtTi5 miệng,4yhh rấtyJbA ltTi5à sợYtex hãi. 

“Ytexlà 4yhhmột 4yhhngười 4yhhmà yJbA3 ngườiYtex chúng4yhh tYtexa đ4yhhều hếttTi5 lòngYtex thương4yhh yêu.” 

Tiếng4yhh nótTi5i ktTi5hàn khà4yhhn xuốngyJbA, tyJbAựa hồtTi5 c4yhhó ctTi5hút BDEgnghẹn nBDEggào, ktTi5ý ứcBDEg x4yhha xyJbAưa bấtTi5t chợBDEgt tràn4yhh về4yhh, đYtexau xó4yhht, BDEgngọt n4yhhgào, đantTi5 yJbAxen vàtTi5o nhau… 

BBDEga người?4yhh NyJbAgoại t4yhhrừ hắn4yhh cYtexùng MẫnBDEg YtexHách yêtTi5u naBDEgm, c4yhhòn tTi5có BDEgai? NàngtTi5 giậttTi5 mình. 

“Vì saBDEgo, cyJbAác 4yhhngười biết4yhh, NgyJbAân BDEgNhi nhấtBDEg địn4yhhh lyJbAà ta?”yJbA ĐâyBDEg myJbAới Ytexlà điểyJbAm mấutTi5 chốtYtex BDEg, n4yhhàng quảyJbA thBDEgực rấttTi5 4yhhlà sợ4yhh hYtexãi, đápBDEg Ytexán ktTi5hông nYtexhư mình4yhh 4yhhnghĩ, l4yhhại BDEgkhông thểYtex khôntTi5g hỏi. 

“Chỉ cầnyJbA liếcBDEg mắttTi5 mộtyJbA cái,tTi5 BDEgta liềnYtex cóYtex thtTi5ể nhận4yhh Ytexra nàng.” 

HBDEgắn độYtext nhYtexiên nở4yhh n4yhhụ cườiYtex, ánYtexh mắttTi5 v4yhhụt Ytexsáng, haBDEgi tYtexay BDEgôm chầmYtex lấyBDEg thiYtexên BDEghạ b4yhhé nhỏ, 

tTi5“Cho 4yhhdù yJbAlà yJbAhóa yJbAthành tYtexro bụtTi5i, tYtexa cũYtexng c4yhhó thtTi5ể nhậnYtex rtTi5a nàng.”yJbA ÔYtexm vàyJbAo troyJbAng lòngyJbA, quyến4yhh luyếnyJbA híYtext BDEglấy hươngyJbA tYtexhơm yJbAngọt 4yhhngào tryJbAên BDEgngười nàng. 

T4yhhrên ngườiBDEg nàngYtex 4yhhcũng p4yhhhát ryJbAa mtTi5ùi hoBDEga lê……yJbA tTi5Độc đáo,tTi5 khônyJbAg yJbAgì t4yhhhay thếtTi5 được,Ytex 4yhhlà mBDEgùi tTi5hương củaYtex ltTi5inh h4yhhồn nàng! 

 

CHƯƠNG yJbA182: CẨNyJbA THẬNyJbA MIỆtTi5NG VYtexẾT THƯƠNG

4yhhTùy yJbAý đểyJbA hYtexắn tTi5ôm mình,4yhh hayJbAi ntTi5gười đtTi5ột tTi5nhiên BDEgim lặyJbAng, Ytexnàng thatTi5m luyếnYtex hơYtexi thởyJbA lYtexành lạnh4yhh myJbAà ttTi5hoải máyJbAi tyJbArong lò4yhhng, ttTi5rong tTi5tim độttTi5 nhi4yhhên trởtTi5 4yhhnên bìnyJbAh thản,tTi5 mặcBDEg kệtTi5 sựYtex tyJbAình nhyJbAư thếBDEg nào,BDEg hiệnBDEg tại4yhh, haYtexi ngYtexười bọnBDEg họBDEg chỉtTi5 4yhhcần 4yhhở cùngyJbA 4yhhmột ctTi5hỗ, cáyJbAi gtTi5ì Ytexcũng khô4yhhng qYtexuan trọnYtexg, vyJbAô luậtTi5n làtTi5 kiế4yhhp tTi5trước hBDEgay Ytexlà tTi5kiếp sau. 

“Nàng,Ytex không4yhh mtTi5uốn Ytexbiết chuyệ4yhhn BDEgtình ở4yhh kitTi5ếp trướBDEgc sao?” 

BàntTi5 ttTi5ay 4yhhto củatTi5 PhùYtex VâyJbAn Khâ4yhhu 4yhhTrạch ôYtexn tTi5nhu vuốyJbAt v4yhhuốt lưngBDEg nàtTi5ng, giốnyJbAg ntTi5hư đBDEgang vuốttTi5 vyJbAe cotTi5n 4yhhmèo nyJbAhỏ, đYtexôi mắt4yhh mà4yhhu Ytextím thYtexâm ýtTi5 liYtexếc mắtBDEg ntTi5hìn khuô4yhhn mặ4yhht BDEgnhỏ nhắyJbAn trấ4yhhn địnhyJbA mộtyJbA cái. 

“Ta khôyJbAng 4yhhmuốn biết.” 

Nàng BDEgchậm tTi5rãi lắBDEgc đầu,4yhh tựYtexa hyJbAồ, từtTi5 tTi5vẻ mặ4yhht cBDEgủa hắnBDEg cùngBDEg MtTi5ẫn HáchtTi5 BDEgyêu Ytexnam, kBDEgiếp trước4yhh Ytexhẳn l4yhhà rấtyJbA ltTi5à p4yhhhức 4yhhtạp, nếYtexu làBDEg n4yhhhư t4yhhhế, cBDEghính tTi5mình cYtexăn bảntTi5 khYtexông mtTi5uốn biết. 

“Ch4yhho Ytexdù nàn4yhhg muốnyJbA biyJbAết, hiệ4yhhn ttTi5ại cũng4yhh BDEgkhông thYtexể n4yhhói chtTi5o nàngYtex nghe.” 

Hôn nhẹYtex vànYtexh 4yhhtai củ4yhha nàYtexng, hắ4yhhn Ytexôn ntTi5hu nóitTi5, 4yhhôm e4yhho yJbAnhỏ, b4yhhàn tYtexay tTi5lại bắ4yhht đầuBDEg không4yhh atTi5n phYtexận, xoyJbAa BDEgxoa mtTi5ềm mại. 

NyJbAói cách4yhh khátTi5c, t4yhhừ đầyJbAu tyJbAới tTi5đuôi, htTi5ắn BDEgchỉ tínBDEgh nóitTi5 cYtexho nàngtTi5 bBDEgấy nhtTi5iêu mBDEgà ttTi5hôi? NàngyJbA Ytexchán nảtTi5n, yJbAđã sYtexớm bi4yhhết natTi5m nhâtTi5n nàtTi5y Ytexthật phúyJbAc hắc,yJbA gianYtexg stTi5ơn d4yhhễ BDEgđổi bảBDEgn tíyJbAnh kh4yhhó dời,BDEg nhưngYtex mà4yhh, nànYtexg Ytexlại thícBDEgh hắntTi5 tTi5như thBDEgế, cyJbAó phảyJbAi nàtTi5ng thíchBDEg cuồngtTi5 ngượctTi5 yJbAhay không? 

“KhyJbAông BDEgđược, cò4yhhn ctTi5ó Ytexchút đau.” 

KiyJbAnh ngạc4yhh nYtexhìn bàyJbAn Ytextay t4yhho đã4yhh thá4yhho 4yhhvạt Ytexáo trướtTi5c tTi5ngực của4yhh mìBDEgnh, tTi5nàng thyJbAấp giBDEgọng ngă4yhhn cảYtexn, sắtTi5c mặtYtex htTi5ồng tyJbAươi, Ytextựa nhYtexư mộBDEgt quả4yhh tátTi5o cBDEghín mọng. 

TutTi5ấn myJbAi mBDEgột yJbAđiều, hắntTi5 Ytextà yJbAác nhYtexu sáyJbAt, r4yhhất yJbAthích xe4yhhm 4yhhbộ d4yhháng tTi5thẹn thùn4yhhg củatTi5 nàngYtex, bạyJbAc BDEgthần ktTi5hinh dươntTi5g, cBDEgổ họng4yhh BDEgttoát BDEgra Ytexcười nhẹ. 

HưởngBDEg thụBDEg thâBDEgn mìntTi5h dần4yhh tTi5dần mềmtTi5 myJbAại, cả4yhh ngBDEgười 4yhhchoàng lên. 

“MyJbAiệng vếYtext yJbAthương, cẩBDEgn tYtexhận BDEgmiệng vếyJbAt tYtexhương cBDEgủa chàng.” 

NàntTi5g ki4yhhnh hôyJbA tTi5, muyJbAốn đứng4yhh dậyBDEg xBDEgem c4yhhó yJbAđụng tớiYtex h4yhhay khyJbAông, như4yhhng BDEgbị hắnyJbA ôYtexm chặYtext, BDEgkhông dễtTi5 4yhhdàng byJbAuông ra. 

“Khôn4yhhg BDEgcó đụBDEgng BDEgtới, chtTi5ỉ cầnyJbA ntTi5àng đừntTi5g nháoBDEg.” HyJbAắn đạyJbAm cưtTi5ời, BDEgkhông BDEgkhỏi bịYtex tTi5phản ứngBDEg đánYtexg 4yhhyêu củtTi5a nYtexàng ltTi5àm ấmyJbA áptTi5 cảYtex trYtexái tim. 

4yhh“Trước phảiYtex băngyJbA b4yhhó tTi5lại, BDEgbằng kh4yhhông th4yhhật sựyJbA s4yhhẽ c4yhhhạm vBDEgào vếYtext thươtTi5ng, thậyJbAt vất4yhh vả4yhh mới4yhh khYtexép ltTi5ại. ChàntTi5g khẳYtexng đyJbAịnh sẽ4yhh trộmYtex đBDEgi điyJbA Ytexsát 4yhhhổ, t4yhha muố4yhhn cảYtexn cũtTi5ng cảnyJbA khôngYtex được4yhh, nhayJbAnh lên,yJbA đểyJbA t4yhha BDEggiúp chànBDEgg băngyJbA bóBDEg.” NàYtexng cũnBDEgg Ytexmặc ktTi5ệ nhiềutTi5 ntTi5hư vậyyJbA, dYtexùng sứcYtex 4yhhngăn yJbAtay hắnYtex, Ytexcầm byJbAạch 4yhhbố tTi5sạch yJbAsẽ sớmBDEg BDEgchuẩn bịyJbA tốyJbAt bYtexao bố4yhh b4yhhao vây4yhh đBDEgi lên. 

MyJbAột tTi5tay ctTi5hống khYtexuôn mtTi5ặt, hắnYtex tTi5im lặtTi5ng nhìyJbAn khYtexuôn mặtyJbA ô4yhhn nhyJbAu, mtTi5ày liễyJbAu cBDEgong cong4yhh. MắtBDEg BDEgto tr4yhhòn, troBDEgng BDEgveo, mũYtexi tintTi5h xảBDEgo, cánYtexh Ytexmôi 4yhhđỏ htTi5ồng, yJbAcăng mọ4yhhng, Ytexchỉ cầ4yhhn n4yhhhẹ nhàn4yhhg khtTi5ẽ mởtTi5 ra4yhh, tựatTi5 Ytexnhư mộtyJbA tr4yhhái tTi5chín nYtexgon tTi5ngọt, tTi5làm Ytexcho ngườitTi5 tBDEga k4yhhìm lòn4yhhg k4yhhhông đyJbAậu mBDEguốn cYtexắn mBDEgột ngụm. 

Lưu loáYtext cBDEgột mộYtext cá4yhhi nơ4yhh cotTi5n bưyJbAớm, nà4yhhng vỗYtex vyJbAỗ 4yhhtay đứngYtex lên,BDEg nhìYtexn tyJbAhấy yJbAhắn ntTi5hìn yJbAchằm chằm4yhh mìn4yhhh, ctTi5ó yJbAchút mạ4yhhc daBDEgnh yJbAkỳ diệu,BDEg chẳn4yhhg ltTi5ẽ làYtex mặtBDEg yJbAmình dínhtTi5 cBDEgái Ytexgì sao? 

“TrẫmyJbA sẽYtex khBDEgông tyJbArộm đi4yhh yJbAsăn hổ,”yJbA tTi5Hắn độttTi5 tTi5nhiên nói,“ChoyJbA nêyJbAn sẽtTi5 khYtexông bỏ4yhh lạtTi5i nnàtTi5ng mộtyJbA mình.” 

HắnBDEg, hiểutTi5 đượcyJbA tâ4yhhm tư4yhh tTi5của nYtexàng. TronBDEgg tTi5mắt yJbAY YtexY 4yhhlóe 4yhhra 4yhhnhiều yJbAtia sá4yhhng mantTi5g tyJbAheo 4yhhý cườYtexi ô4yhhn nh4yhhu, không4yhh biếBDEgt 4yhhvì saoBDEg, BDEghiện tại,BDEg chỉyJbA cần4yhh ởYtex b4yhhên cạnh4yhh hắnBDEg, nàBDEgng lyJbAại cóBDEg th4yhhể cảmBDEg nhậnyJbA được4yhh thật4yhh sâ4yhhu hạnhYtex phúc. 

“ÂntTi5, Ytexvậy lúctTi5 tTi5chàng 4yhhđi să4yhhn bạchBDEg hổ4yhh BDEgphải m4yhhang tYtexheo ta.BDEg” NàngtTi5 yêu4yhh cầu. 

4yhh“Nàng yJbAkhông BDEgthể yJbAđi, nhiềuBDEg nhyJbAất chỉyJbA cótTi5 thểYtex đBDEgứng ở4yhh xyJbAa xtTi5a nhìn.” 

HắnyJbA nghĩ4yhh nghYtexĩ, 4yhhra Ytexquyết địnhYtex ntTi5ày, c4yhhhỉ cBDEgó ởYtex rất4yhh xBDEga nhìBDEgn, mớitTi5 tTi5sẽ khôngyJbA tiyJbAến vàyJbAo, yJbAcũng sẽBDEg Ytexcó ntTi5guy hiểm. 

“Nhưng4yhh tTi5mà, trên4yhh người4yhh tTi5ta khônyJbAg hềtTi5 c4yhhó thươngYtex tổntTi5, nBDEggươi xYtexem, trừyJbA bYtexỏ b4yhhị ngườiYtex nàyJbAo đótTi5 lưtTi5u lyJbAại mộtyJbA đốngtTi5 xYtexanh Ytextím, trê4yhhn ngườiyJbA vếtBDEg t4yhhhương tTi5nào Ytexcũng k4yhhhông có.” 

NàyJbAng lYtexeo lYtexên giường,tTi5 tTi5kéo tBDEgay yJbAáo lêBDEgn, lYtexộ rBDEga tTi5dấu Ytexhôn nYtexgân chYtexi chBDEgit Ytextrên cánh4yhh taYtexy, Ytexaiz, chỉYtex làYtex cyJbAánh yJbAtay tTi5thôi, đyJbAừng nóYtexi tryJbAên ngườiyJbA. =]] 

ánh 4yhhmắt PhYtexù tTi5Vân tTi5Khâu TrạchBDEg đột4yhh n4yhhhiên tTi5nóng lênYtex, l4yhhôi bàn4yhh ttTi5ay trắngBDEg ntTi5gần củaYtex nàngBDEg tTi5lại, nBDEghẹ nhàngtTi5 hôn. 

Ô4yhhn ntTi5hu v4yhhùng vYtexẩy, nyJbAàng đã4yhh rơtTi5i trYtexong lòngYtex hắYtexn, hắnYtex khô4yhhng cầ4yhhn tyJbAốn nhiềuBDEg stTi5ức, quả4yhh BDEglaa2 dtTi5ễ nh4yhhư trBDEgở bàBDEgn tay. 

“LầnyJbA nà4yhhy, cyJbAòn nóiBDEg ctTi5ẩn thậnyJbA miBDEgệng vếtBDEg thyJbAương nữaBDEg không?” 

Hắ4yhhn đắBDEgc yJbAý nói,4yhh tTi5đã biết4yhh nàYtexng s4yhhẽ ktTi5hông nh4yhhu yJbAthuận nYtexhư BDEgthế, vtTi5ì BDEgmiễn c4yhhho nàngyJbA cằnBDEg nhằnyJbA nóiyJbA ltTi5iên miêyJbAn khônBDEgg dứtBDEg, cútTi5i đầu4yhh hBDEgôn lêntTi5 Ytexmôi nàng. 

Nhưng,Ytex hắtTi5n vừatTi5 nóyJbAi xotTi5ng, nànYtexg xấyJbAu hổBDEg liếc4yhh lYtexiếc mắtyJbA mộttTi5 cáYtexi, thtTi5ùy hạ4yhh myJbAi mắt. 

“NhưngtTi5 màyJbA, tBDEga còtTi5n cYtexó miệngyJbA v4yhhết thương.” 

“Chỗ nàoYtex?” HắBDEgn gYtexiật mìnyJbAh, cònBDEg c4yhhó vếtYtex thươn4yhhg sao? 

“SánBDEgg ntTi5ay mYtexới yJbAthượng dược,yJbA hiệnyJbA tạyJbAi yJbAđã qtTi5uên sao?” 

Nàng dùng4yhh t4yhhay nhéyJbAo ntTi5hẹ yJbAvào 4yhheo yJbAhắn, sYtexắc Ytexmặt pyJbAhiếm hồng. 

Bừng tỉnh4yhh đại4yhh ngộBDEg, h4yhhắm tBDEgà tBDEgứ mỉmBDEg cười,BDEg giươnyJbAg mi. 

“Vậy trẫmBDEg sẽBDEg giBDEgúp n4yhhàng xứctTi5 thuố4yhhc tTi5một l4yhhần nữa?” 

Â4yhhn? BDEgÝ làyJbA, mYtexuốn nàngBDEg rồ4yhhi tTi5xức thuốc?4yhh Tr4yhhong đầuBDEg BDEgY 4yhhY trựtTi5c ti4yhhếp 4yhhphiên dịctTi5h, đầyJbAu “oành”BDEg mộtyJbA tiế4yhhng, mắtyJbA đỏBDEg bBDEgừng lên… 

“ChàngyJbA khôngtTi5 4yhhthể nhịnyJbA xuYtexống sa4yhho?” tTi5Nàng đtTi5è yJbAlại b4yhhàn taBDEgy tYtexo đang4yhh rYtexục rịchtTi5, bấtTi5t đắYtexc dĩtTi5 nói. 

Giống4yhh nYtexhư là4yhh yJbAmột ttTi5iểu hYtexài tyJbAử Ytexthích 4yhhăn kẹo,yJbA yJbAăn yJbAmãi cũ4yhhng khBDEgông Ytexchán, hắBDEgn nũngyJbA nịu” 

“yJbAVài ngàynữtTi5a, MẫnyJbA YtexHách tTi5phỏng BDEgchừng sẽBDEg tìm4yhh BDEgđược bạcYtexh BDEghổ, đếntTi5 yJbAlúc đó,4yhh trẫm4yhh muốYtexn thâBDEgn cậntTi5 yJbAnàng cũnBDEgg kh4yhhông đượtTi5c, nàngBDEg yJbAnhẫn t4yhhâm đtTi5ẩy trẫmYtex rBDEga s4yhhao?” HắnYtex mâYtexn thầnBDEg, ởtTi5 môtTi5i nàYtexng lạiyJbA BDEgđặt xuyJbAống mtTi5ột nụtTi5 Ytexhôn BDEgthật sâu. 

TBDEghì 4yhhra hắnyJbA Ytexđã s4yhhớm ngyJbAhĩ BDEgđến mấ4yhhy thBDEgứ nàtTi5y, yJbAkhó trtTi5ách lYtexại tTi5mang mìnBDEgh tớiBDEg yJbAnơi này,yJbA nhưnyJbAg mBDEgà, nếyJbAu lúc4yhh tTi5ấy mtTi5ình lựyJbAa chọn4yhh cưỡitTi5 tYtexiểu hồngYtex mãtTi5 rờYtexi đitTi5, tTi5bây giyJbAờ c4yhhũng yJbAkhông xuấBDEgt hiệ4yhhn loạyJbAi BDEgtình huốnBDEgg này,tTi5 cBDEgho nêYtexn nótTi5i, muốnyJbA tráchYtex cũBDEgng chỉyJbA BDEgcó thểBDEg tráchYtex ctTi5hính mình. 

“Chàng4yhh syJbAẽ giúpBDEg yJbAta thượtTi5ng dượcBDEg lầntTi5 nữatTi5 sao?” 

tTi5Nàng nhỏ4yhh giọtTi5ng nóitTi5, bấtYtex đắc4yhh dyJbAĩ, vYtexừa nótTi5i x4yhhong lờiYtex nàBDEgy, địaYtex chư4yhhởng cũngyJbA vBDEgửa cởBDEgi bỏyJbA tTi5y phụYtexc củaBDEg Ytexnàng, Ytexbao lấ4yhhy mềmyJbA mại. 

tTi5Hắn tyJbAhật sựBDEg BDEglà rấtBDEg BDEgthích tTi5mềm BDEgmại, tr4yhhòn tryJbAòn Ytexcủa Ytexnàng, thBDEgấy nàyJbAng thùytTi5 hạYtex mBDEgi m4yhhắt, Ytexrun rẩyyJbA, c4yhhúi tTi5đầu, BDEgtầm mắtTi5t dừngBDEg ởBDEg b4yhhàn 4yhhtay t4yhho củayJbA mtTi5ình, bBDEgiểu hiệYtexn đángyJbA yêutTi5, sắcBDEg yJbAmặt đàYtex hồng. 

“XemYtex rayJbA, nYtexàng cũngtTi5 BDEgrất hưyJbAởng thụyJbA nha”yJbA HắyJbAn cYtexười nyJbAhạo yJbA, kyJbAéo tTi5tay nàn4yhhg qua4yhh, 4yhhđặt lêYtexn tTi5ngực mình,“ThửBDEg sờYtex Ytexsờ x4yhhem.” D4yhhùng ántTi5h 4yhhmắt cBDEgổ vũyJbA yJbAnhìn nàng. 

CyJbAái gYtexì hưởn4yhhg BDEgthụ Ytexchứ, nànyJbAg cBDEghỉ tTi5là ttTi5ò 4yhhmò, 4yhhtò Ytexmò thô4yhhi! VYtexẻ mặtYtex BDEgbối r4yhhối, nh4yhhìn đótTi5a hồngtTi5 matTi5i trưBDEgớc ngực4yhh bịBDEg 4yhhhắn mtTi5a sáYtext, vuốtyJbA veBDEg, ltTi5uôn cảYtexm thấ4yhhy BDEgcó điểtTi5m kỳtTi5 quái,tTi5 bàntTi5 ta4yhhy Ytexbị hắnYtex kéoyJbA đếntTi5 tTi5ngực, nàyJbAng muố4yhhn khBDEgáng BDEgnghị, nhưnBDEgg Ytexđã bịyJbA hắn4yhh lu4yhhốn BDEgvào quBDEgần áYtexo đơtTi5n bBDEgạc, cảmYtex nhậYtexn Ytexda thịt4yhh lạBDEgnh lạnh,Ytex BDEgcũng nyJbAhư BDEgcảm gitTi5ác rõtTi5 rànYtexg dụcBDEg vọnBDEgg giữ4yhha Ytexhai chânyJbA hắnBDEg 4yhhđã thứctTi5 tỉnh4yhh, cứng4yhh rắnBDEg hẳyJbAn lên. 

BDEgHắn mỗBDEgi lâBDEgn đềBDEgu yJbAcó 4yhhthể pYtexhi tTi5lễ n4yhhàng, vìYtex c4yhhái gìBDEg ntTi5àng khônYtexg thểYtex BDEgphi ltTi5ễ hyJbAắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…