You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 1rZbw3qmE81: NZhnsÀNG LÀZhns AI? 

Hai nZhnsgười cứrZbw3qmE nhưrZbw3qmE Zhnsthế, vZhnsui đùrZbw3qmEa ầrZbw3qmEm Zhnsĩ mRpwvrnrwột pRpwvrnrwhen, ăRpwvrnrwn chZhnsút đồZhns ăn,Rpwvrnrw liềZhnsn Zhnsôm lấyrZbw3qmE nhaRpwvrnrwu, Zhnstừ từRpwvrnrw ngủ. 

ĐaZhnsng mZhnsơ mZhnsàng, nghRpwvrnrwe đưrZbw3qmEợc mZhnsột tiếnZhnsg gọiRpwvrnrw, rZbw3qmEY rZbw3qmEY mZhnsở harZbw3qmEi mắtRpwvrnrw rarZbw3qmE, nrZbw3qmEghe đượcZhns rZbw3qmEKhâu TrạchRpwvrnrw đangRpwvrnrw rZbw3qmEnhỏ giọnrZbw3qmEg Rpwvrnrwnói mơ,Rpwvrnrw nhắmRpwvrnrw chặtRpwvrnrw rZbw3qmEmi mắrZbw3qmEt Rpwvrnrwrun rẩy,Zhns torZbw3qmEàn rZbw3qmEthân lrZbw3qmEạnh băng. 

TrZbw3qmEhấy ácRpwvrnrw mộngZhns? NànRpwvrnrwg nhìnZhns thấyZhns Rpwvrnrwbên grZbw3qmEối Zhnscó mRpwvrnrwột Rpwvrnrwkhăn taZhnsy trRpwvrnrwắng Rpwvrnrwtinh, nộRpwvrnrwi tâZhnsm dâRpwvrnrwng lrZbw3qmEên Zhnsmột trrZbw3qmEận ấmrZbw3qmE áp,Zhns nhirZbw3qmEều nămRpwvrnrw rZbw3qmEqua, rZbw3qmEhắn vẫnZhns rZbw3qmEduy tRpwvrnrwrì thZhnsói qurZbw3qmEen nàyrZbw3qmE, vrZbw3qmEì tZhnsrước đâyRpwvrnrw nàngRpwvrnrw vẫnZhns thưrZbw3qmEờng Rpwvrnrwhay mơrZbw3qmE thấZhnsy nhữnrZbw3qmEg giấcZhns mộrZbw3qmEng Zhnskì quái. 

Cầm Zhnsti Zhnsquyên, nhẹrZbw3qmE nhàZhnsng chàRpwvrnrw lRpwvrnrwau mZhnsồ hôiRpwvrnrw Zhnstrên tráZhnsn hắn,Rpwvrnrw Rpwvrnrwđột Rpwvrnrwnhiên, nghrZbw3qmEe đưZhnsợc Rpwvrnrwmột câurZbw3qmE, lRpwvrnrwàm nàZhnsng drZbw3qmEừng lRpwvrnrwại độngRpwvrnrw tác. 

“ZhnsNgân RpwvrnrwNhi……” HắZhnsn rZbw3qmErun rZbw3qmErẩy, harZbw3qmEi taRpwvrnrwy nắrZbw3qmEm chặt. 

ZhnsNgân NhZhnsi, lạiZhns lRpwvrnrwà NgânZhns NhrZbw3qmEi, rRpwvrnrwốt cuộcZhns NZhnsgân ZhnsNhi làRpwvrnrw aiZhns? NànRpwvrnrwg Rpwvrnrwthùy hạZhns mrZbw3qmEi mắrZbw3qmEt, Rpwvrnrwhai Zhnstay nắmZhns chRpwvrnrwặt Zhnsti rZbw3qmEquyên, cắRpwvrnrwn cắnZhns Rpwvrnrwmôi, Zhnskhông rZhnsõ Rpwvrnrwvì srZbw3qmEao tZhnsrong miệZhnsng Zhnsbọn hrZbw3qmEọ gọrZbw3qmEi đZhnsều làRpwvrnrw NgâZhnsn Nhi. 

KrZbw3qmEhâu TRpwvrnrwrạch từrZbw3qmE Zhnsnhỏ Rpwvrnrwcùng nàngrZbw3qmE rZbw3qmElớn lêRpwvrnrwn, ngrZbw3qmEoại tRpwvrnrwrừ nàngZhns, rấtrZbw3qmE ítrZbw3qmE Rpwvrnrwkhi tirZbw3qmEếp xZhnsúc Zhnsvới nrZbw3qmEữ tử,rZbw3qmE Zhnsnhư vậy,Zhns Zhnstrong mZhnsiệng hắRpwvrnrwn, ‘NgânZhns RpwvrnrwNhi’ nàZhnsy lạiRpwvrnrw từrZbw3qmE rZbw3qmEđâu Rpwvrnrwmà đến? 

Còn vRpwvrnrwề phrZbw3qmEần MẫnRpwvrnrw RpwvrnrwHách yrZbw3qmEêu nam…Rpwvrnrw… HắnZhns Rpwvrnrwcòn từngrZbw3qmE Rpwvrnrwgọi Zhnsmình làZhns Zhns“Ngân NrZbw3qmEhi”, lRpwvrnrwàm nàZhnsng nghZhnsi ngờZhns rằZhnsng, pZhnshải cZhnshăng nàrZbw3qmEng tRpwvrnrwa cùngRpwvrnrw nàng,rZbw3qmE cùngrZbw3qmE SầmRpwvrnrw NhirZbw3qmE, phrZbw3qmEải chZhnsăng đềuZhns cRpwvrnrwó chunRpwvrnrwg mrZbw3qmEột bộRpwvrnrw Zhnsdáng Rpwvrnrwhay không? 

“NgânZhns ZhnsNhi, krZbw3qmEhông cầnrZbw3qmE Zhnsrời đi……”rZbw3qmE LúcrZbw3qmE nàRpwvrnrwy, rZbw3qmEKhâu TrZhnsạch rốtrZbw3qmE crZbw3qmEuộc khôZhnsng áZhnsp chZhnsế đRpwvrnrwược nộiRpwvrnrw tZhnsâm sợrZbw3qmE Zhnshãi, Zhnshô trZbw3qmEo mộtRpwvrnrw tiếZhnsng rồZhnsi ngồRpwvrnrwi Zhnsbật dậRpwvrnrwy, mởrZbw3qmE rZbw3qmEmi mắt,Rpwvrnrw hạRpwvrnrw xuốngRpwvrnrw mộRpwvrnrwt giọRpwvrnrwt thZhnsanh lệ. 

“Chàng thấyZhns ácRpwvrnrw mộng.”Rpwvrnrw RpwvrnrwY rZbw3qmEY ôrZbw3qmEn nhrZbw3qmEu nrZbw3qmEói, chrZbw3qmEà lRpwvrnrwau sạchRpwvrnrw sẽrZbw3qmE nRpwvrnrwước mắRpwvrnrwt cZhnsủa hắn. 

Tỉnh táZhnso lại,Rpwvrnrw hZhnsắn rZbw3qmEđột nRpwvrnrwhiên chrZbw3qmEế trụZhns cRpwvrnrwổ Zhnstay nàngZhns, sắRpwvrnrwc Zhnsmặt cóRpwvrnrw chrZbw3qmEút sRpwvrnrwốt ruZhnsột, cũrZbw3qmEng maZhnsng Zhnstheo mộtrZbw3qmE tRpwvrnrwia lạrZbw3qmEnh nZhnshư băng: 

“TrẫRpwvrnrwm, vừarZbw3qmE rrZbw3qmEồi nóiRpwvrnrw Zhnscái gì,Rpwvrnrw nàngrZbw3qmE Rpwvrnrwcó Rpwvrnrwnghe đượZhnsc Rpwvrnrwhay không!” 

rZbw3qmENgay lúcZhns từrZbw3qmE rZbw3qmEtrong mộngRpwvrnrw tỉnZhnsh lại,Zhns hắnZhns trZbw3qmEựa hrZbw3qmEồ hRpwvrnrwô lZhnsên mộtRpwvrnrw tirZbw3qmEếng, nRpwvrnrwhưng màZhns, lạiRpwvrnrw khôRpwvrnrwng dáRpwvrnrwm xácZhns đRpwvrnrwịnh, chrZbw3qmEính mRpwvrnrwình rốtZhns curZbw3qmEộc córZbw3qmE thốtRpwvrnrw thànRpwvrnrwh tiếngZhns hrZbw3qmEay không. 

NàrZbw3qmEng, Rpwvrnrwrốt cuộcZhns Rpwvrnrwcó nZhnsghe đưRpwvrnrwợc cZhnsái gìRpwvrnrw Rpwvrnrwhay không? 

“…Rpwvrnrw…” NàngrZbw3qmE quRpwvrnrwyệt mrZbw3qmEi, Rpwvrnrwnhìn Zhnsthoáng quZhnsa Zhnscổ Zhnstay bịrZbw3qmE hZhnsắn Rpwvrnrwbóp chặRpwvrnrwt, thrZbw3qmEoáng rZbw3qmEđau đớn,Rpwvrnrw “CáiRpwvrnrw gìrZbw3qmE rZbw3qmEcũng krZbw3qmEhông nghRpwvrnrwe được,Zhns Zhnscái gìrZbw3qmE chànrZbw3qmEg cũrZbw3qmEng kRpwvrnrwhông cóZhns nói.” 

VìrZbw3qmE NgârZbw3qmEn NRpwvrnrwhi, hắrZbw3qmEn thếrZbw3qmE nrZbw3qmEhưng lạRpwvrnrwi thRpwvrnrwương tổnrZbw3qmE Zhnsmình Zhnsmà kZhnshông Zhnsbiết, xeRpwvrnrwm Zhnsra, rZbw3qmEnữ tửZhns nrZbw3qmEày Zhnsở rZbw3qmEtrong lòngrZbw3qmE hRpwvrnrwắn cóRpwvrnrw mộtRpwvrnrw vịZhns trZhnsí vôZhns cùngZhns quZhnsan tZhnsrọng, ngrZbw3qmEhĩ rZbw3qmEđến rZbw3qmEđây, rZbw3qmElòng rZbw3qmEcủa nàZhnsng độtZhns nrZbw3qmEhiên đarZbw3qmEu đớn,Rpwvrnrw chuRpwvrnrwa xRpwvrnrwót krZbw3qmEhông thôi. 

“ZhnsCái gìRpwvrnrw cũRpwvrnrwng chưaRpwvrnrw nói……”Zhns HắnRpwvrnrw rZbw3qmEnhẹ nhàngZhns Rpwvrnrwhư rrZbw3qmEa mộtrZbw3qmE hRpwvrnrwơi, marZbw3qmEy mắn,rZbw3qmE cuốirZbw3qmE cùrZbw3qmEng Rpwvrnrwkhông làmZhns chRpwvrnrwo nrZbw3qmEàng nrZbw3qmEghe được. 

“TaRpwvrnrw đZhnsi pRpwvrnrwhân rZbw3qmEphó nữZhns hrZbw3qmEộ vrZbw3qmEệ đrZbw3qmEem đồrZbw3qmE ăZhnsn tZhnsiến vrZbw3qmEào, đrZbw3qmEã trưZhnsa rồrZbw3qmEi, Rpwvrnrwcũng nênRpwvrnrw rZbw3qmEăn mộtRpwvrnrw cRpwvrnrwhút gZhnsì.” NàRpwvrnrwng thùyZhns hạrZbw3qmE mRpwvrnrwi rZbw3qmEmắt, Rpwvrnrwđem Rpwvrnrwti quyZhnsên đZhnsể rZbw3qmEvào trZbw3qmErong tRpwvrnrway hRpwvrnrwắn, xoaRpwvrnrwy ngườirZbw3qmE xrZbw3qmEuống giườngrZbw3qmE, mặcRpwvrnrw quZhnsần áoRpwvrnrw điZhns rồirZbw3qmE đRpwvrnrwi rRpwvrnrwa ngoài. 

TrưrZbw3qmEớc cửa. 

“HoàngZhns Rpwvrnrwphi, HoRpwvrnrwàng ThượngRpwvrnrw cóRpwvrnrw phảrZbw3qmEi lạirZbw3qmE Zhnsthấy áRpwvrnrwc mộrZbw3qmEng rZbw3qmEhay kZhnshông, Rpwvrnrwsao lạrZbw3qmEi rZbw3qmElớn tiZhnsếng nhưRpwvrnrw thếRpwvrnrw.” mộtrZbw3qmE nữZhns hộRpwvrnrw vệRpwvrnrw carZbw3qmEnh grZbw3qmEiữ ởRpwvrnrw cửZhnsa, nhỏRpwvrnrw giọnrZbw3qmEg hỏi. 

“Không có.rZbw3qmE” NZhnsàng rZbw3qmEthản nhRpwvrnrwiên lắcRpwvrnrw đầu,Rpwvrnrw dRpwvrnrwặn dòrZbw3qmE Rpwvrnrwnàng chrZbw3qmEuẩn brZbw3qmEị mộtZhns ítZhns thRpwvrnrwực vậtRpwvrnrw taRpwvrnrwhnh đạm,Zhns tZhnsránh Zhnscho miZhnsệng rZbw3qmEvết thRpwvrnrwương còrZbw3qmEn chưRpwvrnrwa khỏrZbw3qmEi hẳnrZbw3qmE Zhnsbị cươngZhns lêrZbw3qmEn, Rpwvrnrwkhó khéZhnsp miệng. 

NữRpwvrnrw hộrZbw3qmE Zhnsvệ lĩnhRpwvrnrw mệrZbw3qmEnh mZhnsà điZhns, rZbw3qmEY RpwvrnrwY nrZbw3qmEhìn thRpwvrnrweo Rpwvrnrwthân ảRpwvrnrwnh củaRpwvrnrw nàng,Rpwvrnrw Zhnsvụng trộmZhns rZbw3qmEnhẹ nhZhnsàng thZhnsở Zhnsra, mRpwvrnrway mắnRpwvrnrw nàngRpwvrnrw rZbw3qmEta đèZhns thấZhnsp tZhnshanh âm. 

Nhưng rZbw3qmEmà, vừaRpwvrnrw Zhnsquay rZbw3qmEngười lại,Rpwvrnrw Rpwvrnrwlại nrZbw3qmEhìn thZhnsấy khuônrZbw3qmE mặZhnst cứngRpwvrnrw ngắcRpwvrnrw cRpwvrnrwủa hRpwvrnrwắn, lRpwvrnrwạnh lùngRpwvrnrw nghễZhns nàng,Zhns khZhnsông córZbw3qmE mrZbw3qmEở miệngZhns, trrZbw3qmEầm mặcrZbw3qmE xRpwvrnrwoay rZbw3qmEngười xốcZhns lêrZbw3qmEn bứZhnsc rèmZhns Zhnsche, kZhnshập khiễrZbw3qmEng điZhns vào. 

Nàng cRpwvrnrwũng bướcrZbw3qmE nRpwvrnrwhanh rZbw3qmEđuổi kịp,Rpwvrnrw cẩnZhns thậRpwvrnrwn giúrZbw3qmEp đỡ. 

“NàngrZbw3qmE Zhnscái gìrZbw3qmE đềurZbw3qmE Rpwvrnrwnghe đZhnsược, rZbw3qmEvì sRpwvrnrwao khônRpwvrnrwg hỏirZbw3qmE trẫm?”Zhns HRpwvrnrwắn tZhnsận lựZhnsc khốrZbw3qmEng cRpwvrnrwhế rZbw3qmEâm đirZbw3qmEệu củrZbw3qmEa cZhnshính mìRpwvrnrwnh, khZhnsó trárZbw3qmEnh khrZbw3qmEỏi rurZbw3qmEn run. 

Zhns“Các người,Rpwvrnrw rZbw3qmEai cũZhnsng kZhnshông muốnRpwvrnrw nrZbw3qmEói chZhnso rZbw3qmEta biết,Rpwvrnrw Rpwvrnrwta hỏiZhns Rpwvrnrwthì sẽRpwvrnrw cóZhns đáprZbw3qmE áZhnsn sao?” 

CrZbw3qmEhua rZbw3qmEsót cười,Rpwvrnrw nàngZhns giúprZbw3qmE Zhnsđỡ hắnRpwvrnrw Zhnsngồi rZbw3qmExuống grZbw3qmEiường, vếtRpwvrnrw thươZhnsng rZbw3qmEkhông còZhnsn chrZbw3qmEảy máuZhns, Zhnsmay mắn,rZbw3qmE dZhnsược rZbw3qmEhiệu rZbw3qmEnày córZbw3qmE vẻrZbw3qmE Zhnshữu hrZbw3qmEiệu, córZbw3qmE thrZbw3qmEể cầmRpwvrnrw máRpwvrnrwu, nhZhnsưng màrZbw3qmE, lênZhns màyZhns lạirZbw3qmE rấtZhns cZhnshậm, rZbw3qmEchỉ Zhnscó mrZbw3qmEột lRpwvrnrwớp mỏrZbw3qmEng, tựZhnsa nRpwvrnrwhư chZhnsỉ độngZhns mạnhrZbw3qmE mộtRpwvrnrw Zhnschút sẽZhns lạirZbw3qmE vỡrZbw3qmE ra. 

Mím mRpwvrnrwôi, hắnZhns nhrZbw3qmEẹ nZhnshàng Zhnsnắm lấyRpwvrnrw Rpwvrnrwbàn Zhnstay nZhnshỏ rZbw3qmEbé, đôirZbw3qmE rZbw3qmEmắt nZhnshất thrZbw3qmEời Zhnsnhu Rpwvrnrwhòa xZhnsuống dZhnsưới, ngănRpwvrnrw ýZhns cười. 

Rpwvrnrw“Nàng mRpwvrnrwuốn biếtRpwvrnrw sao?” 

Ý tRpwvrnrwứ củZhnsa hắnRpwvrnrw rZbw3qmElà, cRpwvrnrwó Zhnsthể rZbw3qmEnói Rpwvrnrwcho Rpwvrnrwchính Zhnsmình biết?Zhns rZbw3qmEY ZhnsY ngạRpwvrnrwc nZhnshiên ngẩnRpwvrnrwg đầurZbw3qmE, đốirZbw3qmE diệnRpwvrnrw vRpwvrnrwới Rpwvrnrwtầm Rpwvrnrwmắt củaRpwvrnrw hắn,Zhns cóZhns chútRpwvrnrw khônRpwvrnrwg thểrZbw3qmE tiRpwvrnrwn, rốtZhns crZbw3qmEục hắZhnsn cũrZbw3qmEng crZbw3qmEhịu mởRpwvrnrw miệnZhnsg Zhnsnói Zhnscho Zhnsmình biết. 

MộtZhns nữZhns tửRpwvrnrw, vRpwvrnrwì saZhnso cuốnRpwvrnrw lấyrZbw3qmE tâmRpwvrnrw củarZbw3qmE hrZbw3qmEai nrZbw3qmEam nhân? 

“NếurZbw3qmE Zhnsnhư phảiRpwvrnrw miễnZhns cưRpwvrnrwỡng, vềrZbw3qmE srZbw3qmEau rồiZhns hãRpwvrnrwy nói.”Rpwvrnrw RpwvrnrwNàng cZhnsó Rpwvrnrwthể Rpwvrnrwnhìn rRpwvrnrwa được,Rpwvrnrw trêrZbw3qmEn mRpwvrnrwặt hắZhnsn miZhnsễn cưỡnrZbw3qmEg cườiZhns vui. 

ZhnsRút harZbw3qmEi tRpwvrnrway rRpwvrnrwa, rZbw3qmEnàng đrZbw3qmEi ngRpwvrnrwăn tủ,rZbw3qmE Rpwvrnrwlấy mộtZhns lọZhns drZbw3qmEược lạiRpwvrnrw đây,Rpwvrnrw ngồiZhns xổrZbw3qmEm xuốrZbw3qmEng, cZhnsuốn ốnZhnsg qRpwvrnrwuần củaRpwvrnrw hắnRpwvrnrw Rpwvrnrwlên, nhẹrZbw3qmE rZbw3qmEnhàng Rpwvrnrwmở Rpwvrnrwlọ thuốrZbw3qmEc raRpwvrnrw, đổRpwvrnrw rZbw3qmEra mộtRpwvrnrw rZbw3qmEít bZhnsột màuRpwvrnrw trắRpwvrnrwng, rZbw3qmEcẩn rZbw3qmEthận rắcRpwvrnrw lêRpwvrnrwn vếtZhns thương. 

rZbw3qmE“Ngân ZhnsNhi kZhnshông phZhnsải aRpwvrnrwii khác,Rpwvrnrw rZbw3qmElà nàng.” 

HRpwvrnrwắn rZbw3qmEmở miệngRpwvrnrw nói,rZbw3qmE nhìrZbw3qmEn nrZbw3qmEàng ngạZhnsc nhiên,Rpwvrnrw trừnrZbw3qmEg lớnRpwvrnrw Zhnsmắt hạnRpwvrnrwh nhìrZbw3qmEn Zhnsvào khurZbw3qmEôn mặtrZbw3qmE bìnZhnsh thRpwvrnrwản củRpwvrnrwa chírZbw3qmEnh mìZhnsnh, nhấrZbw3qmEt thờiRpwvrnrw hìRpwvrnrwnh thànrZbw3qmEh Zhns2 tRpwvrnrwrạng thZhnsái đốiRpwvrnrw lập. 

“KhârZbw3qmEu Trạch,Rpwvrnrw chZhnsàng khôZhnsng phrZbw3qmEải Zhnshồ đRpwvrnrwồ rồiZhns chZhnsứ, Zhnsta Zhnslà rZbw3qmEY YRpwvrnrw, khôngrZbw3qmE pRpwvrnrwhải NgâZhnsn NhiZhns, từrZbw3qmE nhrZbw3qmEỏ đếnZhns lrZbw3qmEớn, tRpwvrnrwa cũZhnsng Zhnschưa từnRpwvrnrwg nghZhnse trZbw3qmEhái Zhnshoàng ThZhnsái ZhnsHậu nhắZhnsc tớiRpwvrnrw hRpwvrnrway barZbw3qmEn cZhnsho tZhnsa tụcRpwvrnrw drZbw3qmEanh nRpwvrnrwày, Zhnschàng đangZhns nórZbw3qmEi Zhnsgiỡn Rpwvrnrwphải không?rZbw3qmE” NrZbw3qmEàng nộtrZbw3qmE nộtRpwvrnrw nóRpwvrnrwi, nhìrZbw3qmEn Rpwvrnrwbiểu tìnhZhns trZbw3qmErên mặtRpwvrnrw hắnZhns nghRpwvrnrwiêm túcrZbw3qmE mZhnsà thoángRpwvrnrw rRpwvrnrwung mình. 

TuấnZhns mZhnsi khinRpwvrnrwh lRpwvrnrwong, hắnrZbw3qmE nZhnshu nRpwvrnrwhu huyZhnsệt tháiRpwvrnrw dươZhnsng, tZhnsất nrZbw3qmEhiên Zhnslà brZbw3qmEiết được,Rpwvrnrw mìnhRpwvrnrw nRpwvrnrwói Rpwvrnrwnhư Rpwvrnrwvậy sẽZhns làRpwvrnrwm chrZbw3qmEo rZbw3qmEnàng khôngrZbw3qmE rõrZbw3qmE ràng,rZbw3qmE nrZbw3qmEhưng nRpwvrnrwếu Rpwvrnrwcứ iZhnsm lRpwvrnrwặng, Rpwvrnrwchỉ rZbw3qmEsợ, rZbw3qmEhắn sẽZhns rZbw3qmEbị hiZhnsểu lầRpwvrnrwm, rZbw3qmEtrở thànZhnsh hRpwvrnrwoa tâmZhns narZbw3qmEm tử. 

“ZhnsNàng thậtrZbw3qmE sựZhns lZhnsà NgZhnsân RpwvrnrwNhi, Zhnskhông đúnrZbw3qmEg, pZhnshải Rpwvrnrwnói, NgrZbw3qmEân NhrZbw3qmEi làRpwvrnrw nàng,Rpwvrnrw lRpwvrnrwà tênZhns trướRpwvrnrwc đâyrZbw3qmE củRpwvrnrwa nàng.” 

đôirZbw3qmE rZbw3qmEmắt màrZbw3qmEu tímrZbw3qmE drZbw3qmEần dầnRpwvrnrw chuyểRpwvrnrwn thRpwvrnrwành thârZbw3qmEm Rpwvrnrwthúy, yênRpwvrnrw lZhnsặng nZhnshìn rZbw3qmEdung nhaZhnsn củaZhns nàng,…Zhns ngũrZbw3qmE quaZhnsn khrZbw3qmEông Rpwvrnrwđồng dạngZhns, giốngrZbw3qmE nhRpwvrnrwau, cRpwvrnrwhỉ rZbw3qmEcó Rpwvrnrwmột nụRpwvrnrw crZbw3qmEười ngọtrZbw3qmE ngàRpwvrnrwo nhưRpwvrnrw Zhnshoa lêrZbw3qmE đầurZbw3qmE xuZhnsân, còrZbw3qmEn cóRpwvrnrw lrZbw3qmEinh hồn. 

“tên trướcrZbw3qmE đâyZhns củaZhns ta?” 

ZhnsNàng cănrZbw3qmE bảnZhns lZhnsà kRpwvrnrwhông hiểuZhns hắnRpwvrnrw rZbw3qmEđang nRpwvrnrwói crZbw3qmEái Rpwvrnrwgì, “ChrZbw3qmEẳng lrZbw3qmEẽ, rZbw3qmEta từngrZbw3qmE bịrZbw3qmE Zhnsmất tZhnsrí nhớ?Zhns” NếuRpwvrnrw khRpwvrnrwông, nhrZbw3qmEư Zhnsthế Rpwvrnrwnào lRpwvrnrwại khônRpwvrnrwg brZbw3qmEiết trướRpwvrnrwc Zhnskia mìrZbw3qmEnh Rpwvrnrwkêu lrZbw3qmEà ZhnsNgân Nhi? 

Hơn nữaZhns, Zhnscó đZhnsôi Rpwvrnrwkhi, árZbw3qmEnh mắtZhns hắnRpwvrnrw rZbw3qmEkhi nhìZhnsn nàZhnsng, dườngZhns nhưZhns krZbw3qmEhông phảiRpwvrnrw Zhnsđang Zhnsnhìn nàngrZbw3qmE, mrZbw3qmEà Zhnsđang nhRpwvrnrwìn Rpwvrnrwmột ngZhnsười khác. 

“KhôngRpwvrnrw phải,”Rpwvrnrw HắRpwvrnrwn nrZbw3qmEhẹ nhrZbw3qmEàng Rpwvrnrwlắc đầu,“ĐórZbw3qmE Rpwvrnrwlà rZbw3qmEtên tZhnsrong kiZhnsếp trướcRpwvrnrw củarZbw3qmE nàng!” 

đôiZhns mắtrZbw3qmE màRpwvrnrwu tímRpwvrnrw Rpwvrnrwlộ rRpwvrnrwa mộtrZbw3qmE cỗZhns kỳRpwvrnrw quanrZbw3qmEg Zhnskỳ Rpwvrnrwdị, trướRpwvrnrwc mRpwvrnrwắt tựarZbw3qmE hồZhns xuấtrZbw3qmE Rpwvrnrwhiện mộtZhns thânrZbw3qmE ảZhnsnh xinZhnsh Rpwvrnrwđẹp, thícZhnsh Rpwvrnrwmặc mộtrZbw3qmE thrZbw3qmEân quầrZbw3qmEn áZhnso đơRpwvrnrwn rZbw3qmEgiản, mZhnsàu hrZbw3qmEoa rZbw3qmElê, Zhnsbên mRpwvrnrwôi luôrZbw3qmEn Zhnscó ýrZbw3qmE cườiZhns ôRpwvrnrwn Zhnsnhu, thườnZhnsg rZbw3qmEhay thâRpwvrnrwn mậtZhns ôrZbw3qmEm cárZbw3qmEnh tRpwvrnrway hRpwvrnrwắn, gọiZhns “ViêmRpwvrnrw rZbw3qmEHi, Zhnsngươi Zhnslà ViêmZhns rZbw3qmEHi củaZhns NgânZhns Nhi.” 

Kiếp trưZhnsớc? NZhnsàng rõZhns ràngrZbw3qmE lrZbw3qmEà từrZbw3qmE Zhnsthế kỷrZbw3qmE Rpwvrnrw21 Rpwvrnrwđến, bZhnsọn hRpwvrnrwọ, córZbw3qmE phảZhnsi Zhnslầm rRpwvrnrwồi haZhnsy khZhnsông? NàrZbw3qmEng rZbw3qmEcắn môZhnsi dZhnsưới, độtZhns nhiêZhnsn pZhnshát hiZhnsện, nànRpwvrnrwg thZhnsật sợrZbw3qmE hãZhnsi loạiZhns Zhnssai lầRpwvrnrwm nàrZbw3qmEy, nếuRpwvrnrw nRpwvrnrwàng khôRpwvrnrwng pRpwvrnrwhải nrZbw3qmEgười mRpwvrnrwà bọnZhns hRpwvrnrwọ cZhnshờ mrZbw3qmEong, vậyZhns nàngRpwvrnrw nêrZbw3qmEn lrZbw3qmEàm cáiZhns gZhnsì bâRpwvrnrwy giờ? 

“rZbw3qmEkiếp Rpwvrnrwtrước củarZbw3qmE trZbw3qmEa, làRpwvrnrw ngườirZbw3qmE rZbw3qmEnhư rZbw3qmEthế nZhnsào?” rZbw3qmENàng nộRpwvrnrwt nZhnsột mởrZbw3qmE miệngrZbw3qmE, rấtrZbw3qmE làrZbw3qmE sZhnsợ hãi. 

“làZhns mrZbw3qmEột ngườirZbw3qmE màZhns Zhns3 ngườiRpwvrnrw Zhnschúng rZbw3qmEta Zhnsđều hếtRpwvrnrw lòRpwvrnrwng thưrZbw3qmEơng yêu.” 

TiếngrZbw3qmE nZhnsói khRpwvrnrwàn khàrZbw3qmEn xuốnZhnsg, tựRpwvrnrwa rZbw3qmEhồ Zhnscó chútrZbw3qmE nZhnsghẹn ngào,Rpwvrnrw rZbw3qmEký ứZhnsc Zhnsxa xZhnsưa bấtrZbw3qmE crZbw3qmEhợt trànRpwvrnrw về,Rpwvrnrw đauRpwvrnrw xórZbw3qmEt, ngọtRpwvrnrw ngàrZbw3qmEo, đRpwvrnrwan Rpwvrnrwxen vrZbw3qmEào nhau… 

Ba nRpwvrnrwgười? NRpwvrnrwgoại Rpwvrnrwtrừ hắrZbw3qmEn cùnRpwvrnrwg MRpwvrnrwẫn HrZbw3qmEách yêurZbw3qmE naRpwvrnrwm, cRpwvrnrwòn Zhnscó aiRpwvrnrw? NZhnsàng giậtZhns mình. 

“Vì srZbw3qmEao, cáRpwvrnrwc ngườiZhns biết,Rpwvrnrw NgânRpwvrnrw NhrZbw3qmEi rZbw3qmEnhất địZhnsnh rZbw3qmElà taRpwvrnrw?” ĐâyRpwvrnrw mRpwvrnrwới làZhns điZhnsểm mấRpwvrnrwu chốtZhns Rpwvrnrw, nRpwvrnrwàng rZbw3qmEquả thựcZhns rấtZhns Zhnslà Rpwvrnrwsợ hãi,Rpwvrnrw đáprZbw3qmE ánrZbw3qmE khônRpwvrnrwg nhRpwvrnrwư Zhnsmình nghRpwvrnrwĩ, lạRpwvrnrwi khrZbw3qmEông thểZhns khônrZbw3qmEg hỏi. 

“Chỉ Zhnscần liếcrZbw3qmE mắtZhns mộtZhns cRpwvrnrwái, rZbw3qmEta liềnZhns cRpwvrnrwó thểZhns nrZbw3qmEhận Zhnsra nàng.” 

HắZhnsn độtRpwvrnrw nhZhnsiên nởRpwvrnrw nZhnsụ cưrZbw3qmEời, rZbw3qmEánh Zhnsmắt Rpwvrnrwvụt sárZbw3qmEng, harZbw3qmEi rZbw3qmEtay ôZhnsm Zhnschầm lấyrZbw3qmE thRpwvrnrwiên hạRpwvrnrw Rpwvrnrwbé nhỏ, 

“Cho dùRpwvrnrw lrZbw3qmEà hóaRpwvrnrw tZhnshành tRpwvrnrwro bZhnsụi, trZbw3qmEa cũngZhns rZbw3qmEcó thrZbw3qmEể Rpwvrnrwnhận rRpwvrnrwa nàng.”Rpwvrnrw ÔmZhns vàoZhns trZhnsong lònZhnsg, quyếnRpwvrnrw lurZbw3qmEyến hZhnsít lấRpwvrnrwy hươrZbw3qmEng thơrZbw3qmEm ngọtZhns ngàRpwvrnrwo tZhnsrên ngườiZhns nàng. 

RpwvrnrwTrên ngưrZbw3qmEời nàRpwvrnrwng crZbw3qmEũng Zhnsphát rZhnsa Rpwvrnrwmùi hoRpwvrnrwa lRpwvrnrwê…… RpwvrnrwĐộc đáoZhns, khôngRpwvrnrw gRpwvrnrwì thaZhnsy tZhnshế được,Rpwvrnrw rZbw3qmElà mùiZhns hưrZbw3qmEơng củaRpwvrnrw linZhnsh hrZbw3qmEồn nàng! 

 

CHƯƠNG 1rZbw3qmE82: CẨRpwvrnrwN THẬNRpwvrnrw MIỆNGRpwvrnrw VZhnsẾT THƯƠNG

TùyZhns Zhnsý đểZhns hắrZbw3qmEn ôZhnsm mrZbw3qmEình, hZhnsai ngưRpwvrnrwời Rpwvrnrwđột nhRpwvrnrwiên iRpwvrnrwm lặngrZbw3qmE, nàngRpwvrnrw thaZhnsm luyếnrZbw3qmE hơiZhns rZbw3qmEthở làZhnsnh rZbw3qmElạnh Rpwvrnrwmà thoảiRpwvrnrw máRpwvrnrwi rZbw3qmEtrong rZbw3qmElòng, trRpwvrnrwong trZbw3qmEim rZbw3qmEđột nrZbw3qmEhiên trrZbw3qmEở nênrZbw3qmE bZhnsình rZbw3qmEthản, Rpwvrnrwmặc kệrZbw3qmE sựrZbw3qmE tìRpwvrnrwnh nrZbw3qmEhư Rpwvrnrwthế nrZbw3qmEào, hiệZhnsn tạirZbw3qmE, Rpwvrnrwhai nRpwvrnrwgười bọnRpwvrnrw họZhns chỉZhns cầZhnsn Rpwvrnrwở cùZhnsng mộrZbw3qmEt rZbw3qmEchỗ, cáiRpwvrnrw Zhnsgì cũngRpwvrnrw Rpwvrnrwkhông qZhnsuan trọRpwvrnrwng, Rpwvrnrwvô luậnrZbw3qmE Rpwvrnrwlà kiếprZbw3qmE trZbw3qmErước rZbw3qmEhay làRpwvrnrw rZbw3qmEkiếp sau. 

“NàngrZbw3qmE, kRpwvrnrwhông muốRpwvrnrwn biRpwvrnrwết chuyệnRpwvrnrw tìnhRpwvrnrw Rpwvrnrwở kiếpRpwvrnrw trướcZhns sao?” 

rZbw3qmEBàn rZbw3qmEtay rZbw3qmEto củRpwvrnrwa PrZbw3qmEhù VânRpwvrnrw KhZhnsâu TrạchZhns rZbw3qmEôn Rpwvrnrwnhu vuốtrZbw3qmE vuốtRpwvrnrw lưnrZbw3qmEg nàng,Rpwvrnrw giốZhnsng nrZbw3qmEhư Rpwvrnrwđang vRpwvrnrwuốt vRpwvrnrwe corZbw3qmEn mèoZhns nhỏ,rZbw3qmE đôiRpwvrnrw Zhnsmắt màuRpwvrnrw tRpwvrnrwím thârZbw3qmEm rZbw3qmEý lirZbw3qmEếc mắtZhns nhìnrZbw3qmE rZbw3qmEkhuôn mặrZbw3qmEt nhRpwvrnrwỏ nhắnRpwvrnrw trấRpwvrnrwn địnrZbw3qmEh mộtrZbw3qmE cái. 

“TaZhns khôngRpwvrnrw mrZbw3qmEuốn biết.” 

Nàng chậrZbw3qmEm Zhnsrãi lrZbw3qmEắc đầu,rZbw3qmE Zhnstựa hZhnsồ, Zhnstừ rZbw3qmEvẻ mRpwvrnrwặt củaZhns hắnRpwvrnrw Zhnscùng MẫnZhns HZhnsách Rpwvrnrwyêu namZhns, kiếprZbw3qmE trướcrZbw3qmE Rpwvrnrwhẳn lrZbw3qmEà rấRpwvrnrwt làZhns phrZbw3qmEức tạp,Zhns nếuRpwvrnrw làRpwvrnrw Zhnsnhư tZhnshế, chíRpwvrnrwnh mìnhZhns Zhnscăn bảrZbw3qmEn khônrZbw3qmEg mZhnsuốn biết. 

“ChoRpwvrnrw Rpwvrnrwdù nrZbw3qmEàng Rpwvrnrwmuốn Zhnsbiết, hiZhnsện tạrZbw3qmEi cZhnsũng khônRpwvrnrwg thRpwvrnrwể Rpwvrnrwnói Rpwvrnrwcho Zhnsnàng nghe.” 

ZhnsHôn nhẹZhns vànhRpwvrnrw Zhnstai củaRpwvrnrw rZbw3qmEnàng, rZbw3qmEhắn Rpwvrnrwôn nhRpwvrnrwu nóirZbw3qmE, Rpwvrnrwôm eZhnso Zhnsnhỏ, brZbw3qmEàn Rpwvrnrwtay lạiRpwvrnrw bZhnsắt rZbw3qmEđầu khRpwvrnrwông Rpwvrnrwan rZbw3qmEphận, xrZbw3qmEoa Rpwvrnrwxoa mềmrZbw3qmE mại. 

Nói cRpwvrnrwách Zhnskhác, trZbw3qmEừ đầuRpwvrnrw tRpwvrnrwới đuôi,rZbw3qmE rZbw3qmEhắn rZbw3qmEchỉ tRpwvrnrwính nóRpwvrnrwi chZhnso nàrZbw3qmEng bấyZhns nhiêZhnsu Zhnsmà tRpwvrnrwhôi? NRpwvrnrwàng cZhnshán nảnZhns, đZhnsã sớrZbw3qmEm Rpwvrnrwbiết nrZbw3qmEam nhâZhnsn nàRpwvrnrwy trZbw3qmEhật Zhnsphúc hắrZbw3qmEc, giarZbw3qmEng sơZhnsn rZbw3qmEdễ Rpwvrnrwđổi bRpwvrnrwản Zhnstính rZbw3qmEkhó dời,Rpwvrnrw nhưZhnsng rZbw3qmEmà, Zhnsnàng lạiRpwvrnrw rZbw3qmEthích hắnrZbw3qmE rZbw3qmEnhư tZhnshế, crZbw3qmEó phảRpwvrnrwi Zhnsnàng thícRpwvrnrwh Zhnscuồng ngrZbw3qmEược rZbw3qmEhay không? 

“KhônZhnsg được,Zhns cònZhns cZhnsó chRpwvrnrwút đau.” 

Kinh ngạcrZbw3qmE nhrZbw3qmEìn Zhnsbàn Rpwvrnrwtay rZbw3qmEto đrZbw3qmEã thárZbw3qmEo rZbw3qmEvạt árZbw3qmEo rZbw3qmEtrước ngựcrZbw3qmE củaZhns mình,Rpwvrnrw nànRpwvrnrwg Zhnsthấp giọngZhns Rpwvrnrwngăn rZbw3qmEcản, srZbw3qmEắc mặtZhns hồnZhnsg tươi,rZbw3qmE trZbw3qmEựa nZhnshư Rpwvrnrwmột quảrZbw3qmE tZhnsáo chínRpwvrnrw mọng. 

RpwvrnrwTuấn mRpwvrnrwi mộZhnst điRpwvrnrwều, Rpwvrnrwhắn tRpwvrnrwà ácrZbw3qmE Rpwvrnrwnhu rZbw3qmEsát, rấtrZbw3qmE Zhnsthích xerZbw3qmEm bZhnsộ dáRpwvrnrwng thẹnRpwvrnrw rZbw3qmEthùng Zhnscủa nànRpwvrnrwg, bạZhnsc Rpwvrnrwthần khRpwvrnrwinh rZbw3qmEdương, cổrZbw3qmE họnZhnsg trZbw3qmEtoát Rpwvrnrwra crZbw3qmEười nhẹ. 

HưởngRpwvrnrw rZbw3qmEthụ Zhnsthân mìrZbw3qmEnh dầnZhns Rpwvrnrwdần mRpwvrnrwềm mạiRpwvrnrw, cZhnsả ngườirZbw3qmE cZhnshoàng lên. 

“MZhnsiệng vếZhnst tRpwvrnrwhương, Rpwvrnrwcẩn thậnZhns miệngZhns vếtZhns thươRpwvrnrwng Rpwvrnrwcủa chàng.” 

Nàng Rpwvrnrwkinh hôRpwvrnrw Zhns, muốZhnsn đZhnsứng dậRpwvrnrwy xeZhnsm Zhnscó đụnRpwvrnrwg trZbw3qmEới rZbw3qmEhay không,rZbw3qmE nhưngRpwvrnrw bịZhns Zhnshắn rZbw3qmEôm chZhnsặt, khônrZbw3qmEg dễRpwvrnrw dàngrZbw3qmE bRpwvrnrwuông ra. 

“KhônrZbw3qmEg cZhnsó đụngZhns tớrZbw3qmEi, cRpwvrnrwhỉ rZbw3qmEcần nàrZbw3qmEng đừngrZbw3qmE Zhnsnháo.” HắnrZbw3qmE đạmrZbw3qmE cười,Zhns khRpwvrnrwông kRpwvrnrwhỏi bịRpwvrnrw phảnrZbw3qmE ứnrZbw3qmEg đRpwvrnrwáng Rpwvrnrwyêu củrZbw3qmEa Zhnsnàng lRpwvrnrwàm ấmrZbw3qmE ápZhns Zhnscả tráirZbw3qmE tim. 

“TrướcZhns phảiRpwvrnrw brZbw3qmEăng bórZbw3qmE lạiRpwvrnrw, bằrZbw3qmEng khônRpwvrnrwg thậZhnst srZbw3qmEự Rpwvrnrwsẽ chạmRpwvrnrw Rpwvrnrwvào vếtZhns thưZhnsơng, thrZbw3qmEật vấtRpwvrnrw Zhnsvả mớiRpwvrnrw khéRpwvrnrwp lạRpwvrnrwi. ZhnsChàng khẳnZhnsg địnRpwvrnrwh sẽZhns trộZhnsm Rpwvrnrwđi đrZbw3qmEi rZbw3qmEsát hổ,Rpwvrnrw tRpwvrnrwa muốnZhns cảnZhns cũZhnsng crZbw3qmEản kRpwvrnrwhông được,Rpwvrnrw nhRpwvrnrwanh lZhnsên, đểZhns trZbw3qmEa giúZhnsp chànrZbw3qmEg băngZhns bZhnsó.” NàrZbw3qmEng Rpwvrnrwcũng mặcZhns Rpwvrnrwkệ nhiềRpwvrnrwu nhZhnsư Rpwvrnrwvậy, dRpwvrnrwùng sứcZhns ngRpwvrnrwăn tZhnsay hắn,Rpwvrnrw cầmZhns bạRpwvrnrwch bốRpwvrnrw srZbw3qmEạch sẽrZbw3qmE sớmZhns cZhnshuẩn Zhnsbị tZhnsốt baRpwvrnrwo brZbw3qmEố rZbw3qmEbao vâyRpwvrnrw điRpwvrnrw lên. 

MZhnsột tarZbw3qmEy chốnrZbw3qmEg khuRpwvrnrwôn mặt,Zhns hắnRpwvrnrw rZbw3qmEim lặrZbw3qmEng Rpwvrnrwnhìn kRpwvrnrwhuôn mặZhnst Zhnsôn rZbw3qmEnhu, rZbw3qmEmày liễZhnsu coZhnsng congRpwvrnrw. RpwvrnrwMắt tRpwvrnrwo tròn,Rpwvrnrw trRpwvrnrwong vRpwvrnrweo, mũiZhns tinZhnsh xZhnsảo, cáZhnsnh môiRpwvrnrw đỏrZbw3qmE hồnRpwvrnrwg, crZbw3qmEăng mọngZhns, Rpwvrnrwchỉ crZbw3qmEần nhẹZhns nhànZhnsg khẽrZbw3qmE mZhnsở rarZbw3qmE, tựaRpwvrnrw Zhnsnhư mộRpwvrnrwt trRpwvrnrwái chínrZbw3qmE ngRpwvrnrwon ngọtZhns, làrZbw3qmEm cZhnsho ngườiZhns tRpwvrnrwa kìmZhns lòRpwvrnrwng khôngZhns đậRpwvrnrwu muốnZhns Zhnscắn mộtRpwvrnrw ngụm. 

RpwvrnrwLưu loátRpwvrnrw cộRpwvrnrwt mộtrZbw3qmE Rpwvrnrwcái Zhnsnơ Zhnscon bướrZbw3qmEm, nàrZbw3qmEng vỗZhns vỗZhns tarZbw3qmEy đứRpwvrnrwng rZbw3qmElên, nhZhnsìn thấyrZbw3qmE hRpwvrnrwắn nhRpwvrnrwìn Rpwvrnrwchằm chằmrZbw3qmE mình,Zhns córZbw3qmE chútRpwvrnrw mạRpwvrnrwc darZbw3qmEnh krZbw3qmEỳ rZbw3qmEdiệu, chrZbw3qmEẳng lẽRpwvrnrw lrZbw3qmEà mRpwvrnrwặt mRpwvrnrwình Zhnsdính rZbw3qmEcái Zhnsgì sao? 

rZbw3qmE“Trẫm sẽrZbw3qmE khRpwvrnrwông trZhnsộm đirZbw3qmE rZbw3qmEsăn hổ,rZbw3qmE” HắZhnsn độtrZbw3qmE rZbw3qmEnhiên nói,“rZbw3qmECho nêZhnsn sẽRpwvrnrw khôZhnsng bỏZhns lạiZhns nnàngrZbw3qmE mộtRpwvrnrw mình.” 

Hắn,Rpwvrnrw hZhnsiểu đượcRpwvrnrw Zhnstâm tưRpwvrnrw củarZbw3qmE nàngZhns. TrrZbw3qmEong rZbw3qmEmắt ZhnsY RpwvrnrwY lóRpwvrnrwe rZbw3qmEra nRpwvrnrwhiều trZbw3qmEia sánRpwvrnrwg marZbw3qmEng trZbw3qmEheo Rpwvrnrwý rZbw3qmEcười Zhnsôn nZhnshu, khZhnsông Rpwvrnrwbiết rZbw3qmEvì sZhnsao, hiệnrZbw3qmE rZbw3qmEtại, chrZbw3qmEỉ cầrZbw3qmEn ởrZbw3qmE bêrZbw3qmEn crZbw3qmEạnh hRpwvrnrwắn, nànrZbw3qmEg lạiZhns córZbw3qmE thRpwvrnrwể cRpwvrnrwảm nhậnrZbw3qmE đượcRpwvrnrw rZbw3qmEthật sârZbw3qmEu hạrZbw3qmEnh phúc. 

“ZhnsÂn, vZhnsậy lúcZhns chàngrZbw3qmE rZbw3qmEđi sănRpwvrnrw bạZhnsch hrZbw3qmEổ Zhnsphải marZbw3qmEng tRpwvrnrwheo ta.rZbw3qmE” RpwvrnrwNàng yRpwvrnrwêu cầu. 

“NàngZhns khônrZbw3qmEg thrZbw3qmEể đi,Rpwvrnrw Zhnsnhiều nhấtrZbw3qmE Rpwvrnrwchỉ cóRpwvrnrw trZbw3qmEhể đứngrZbw3qmE ởRpwvrnrw xRpwvrnrwa rZbw3qmExa nhìn.” 

HrZbw3qmEắn nghZhnsĩ nghĩRpwvrnrw, rRpwvrnrwa quyếrZbw3qmEt địnhRpwvrnrw nàyRpwvrnrw, chRpwvrnrwỉ cRpwvrnrwó rZbw3qmEở rấtRpwvrnrw Zhnsxa nhìnrZbw3qmE, rZbw3qmEmới sẽrZbw3qmE khrZbw3qmEông trZbw3qmEiến vào,Zhns cũnRpwvrnrwg srZbw3qmEẽ cóZhns nguRpwvrnrwy hiểm. 

“NhưrZbw3qmEng rZbw3qmEmà, trênrZbw3qmE ngườZhnsi tZhnsa khôRpwvrnrwng Zhnshề cZhnsó thươngrZbw3qmE tổn,Zhns nZhnsgươi xemZhns, trrZbw3qmEừ Rpwvrnrwbỏ rZbw3qmEbị ngườiZhns nrZbw3qmEào rZbw3qmEđó lRpwvrnrwưu lạirZbw3qmE mộRpwvrnrwt đốnZhnsg rZbw3qmExanh tíZhnsm, tRpwvrnrwrên ngườiRpwvrnrw vZhnsết thưZhnsơng Zhnsnào crZbw3qmEũng khônrZbw3qmEg có.” 

Nàng lrZbw3qmEeo Zhnslên giường,rZbw3qmE kéorZbw3qmE tRpwvrnrway Zhnsáo lêRpwvrnrwn, lộZhns Rpwvrnrwra dRpwvrnrwấu hZhnsôn nRpwvrnrwgân cZhnshi chirZbw3qmEt trênZhns rZbw3qmEcánh rZbw3qmEtay, Zhnsaiz, chrZbw3qmEỉ Zhnslà cárZbw3qmEnh tarZbw3qmEy thôiRpwvrnrw, đừngZhns rZbw3qmEnói tRpwvrnrwrên người.Rpwvrnrw =]] 

ánhRpwvrnrw mZhnsắt PhrZbw3qmEù VâZhnsn KhRpwvrnrwâu ZhnsTrạch độRpwvrnrwt nhiêRpwvrnrwn nórZbw3qmEng lênrZbw3qmE, lRpwvrnrwôi bàrZbw3qmEn Rpwvrnrwtay trắRpwvrnrwng Rpwvrnrwngần củarZbw3qmE nàngrZbw3qmE lại,Rpwvrnrw nhRpwvrnrwẹ nrZbw3qmEhàng hôn. 

Ôn nhRpwvrnrwu vùngRpwvrnrw vẩy,Rpwvrnrw nànRpwvrnrwg đãrZbw3qmE rơirZbw3qmE trrZbw3qmEong lònZhnsg hắZhnsn, hắRpwvrnrwn khôngRpwvrnrw cầnZhns tốnrZbw3qmE nrZbw3qmEhiều sRpwvrnrwức, quảZhns laaRpwvrnrw2 dZhnsễ nhưrZbw3qmE trRpwvrnrwở Rpwvrnrwbàn tay. 

“LRpwvrnrwần nàrZbw3qmEy, cZhnsòn Zhnsnói crZbw3qmEẩn thZhnsận miệngRpwvrnrw rZbw3qmEvết thươrZbw3qmEng nữrZbw3qmEa không?” 

Hắn đắcRpwvrnrw Rpwvrnrwý nóRpwvrnrwi, đãZhns rZbw3qmEbiết nRpwvrnrwàng sẽZhns khRpwvrnrwông nZhnshu thuậrZbw3qmEn nhưRpwvrnrw thZhnsế, vrZbw3qmEì mrZbw3qmEiễn Rpwvrnrwcho nZhnsàng cằnRpwvrnrw nhằRpwvrnrwn Rpwvrnrwnói rZbw3qmEliên miêRpwvrnrwn khôrZbw3qmEng Zhnsdứt, cúiZhns đầuRpwvrnrw hônRpwvrnrw lênrZbw3qmE mRpwvrnrwôi nàng. 

ZhnsNhưng, hắRpwvrnrwn Zhnsvừa nórZbw3qmEi rZbw3qmExong, nàrZbw3qmEng xấZhnsu rZbw3qmEhổ Zhnsliếc lrZbw3qmEiếc mắtrZbw3qmE mộtRpwvrnrw cáZhnsi, thùyRpwvrnrw hạRpwvrnrw mrZbw3qmEi mắt. 

“Nhưng mà,rZbw3qmE tRpwvrnrwa rZbw3qmEcòn cZhnsó mZhnsiệng vếRpwvrnrwt thương.” 

“Chỗ Rpwvrnrwnào?” HắnZhns giZhnsật mZhnsình, crZbw3qmEòn cRpwvrnrwó vếrZbw3qmEt thươnRpwvrnrwg sao? 

“RpwvrnrwSáng nrZbw3qmEay mớiZhns thưRpwvrnrwợng dượcZhns, hrZbw3qmEiện rZbw3qmEtại đãrZbw3qmE quêRpwvrnrwn sao?” 

Nàng drZbw3qmEùng Zhnstay nRpwvrnrwhéo nZhnshẹ vrZbw3qmEào Zhnseo hắnZhns, Rpwvrnrwsắc mặRpwvrnrwt phiếmrZbw3qmE hồng. 

ZhnsBừng Rpwvrnrwtỉnh đZhnsại ngộZhns, hắZhnsm tàZhns tứZhns mỉmrZbw3qmE cưrZbw3qmEời, giươngZhns mi. 

“Vậy trẫmRpwvrnrw sẽZhns rZbw3qmEgiúp nàZhnsng Zhnsxức thuốcrZbw3qmE mrZbw3qmEột Zhnslần nữa?” 

Ân?Rpwvrnrw ÝZhns lRpwvrnrwà, muốnrZbw3qmE nàrZbw3qmEng rRpwvrnrwồi Rpwvrnrwxức thZhnsuốc? TronZhnsg đầurZbw3qmE rZbw3qmEY rZbw3qmEY Rpwvrnrwtrực trZbw3qmEiếp phiRpwvrnrwên dRpwvrnrwịch, Zhnsđầu “oànhRpwvrnrw” Rpwvrnrwmột tiếng,Zhns mắtrZbw3qmE Zhnsđỏ bừrZbw3qmEng lên… 

“ChRpwvrnrwàng krZbw3qmEhông thrZbw3qmEể nhịrZbw3qmEn xuRpwvrnrwống sao?”Rpwvrnrw NàngRpwvrnrw rZbw3qmEđè rZbw3qmElại bànRpwvrnrw tZhnsay tRpwvrnrwo đanRpwvrnrwg rụZhnsc rZhnsịch, Zhnsbất đrZbw3qmEắc Zhnsdĩ nói. 

GiRpwvrnrwống nhưZhns Zhnslà mrZbw3qmEột tRpwvrnrwiểu Rpwvrnrwhài tZhnsử thíchrZbw3qmE ănZhns kẹRpwvrnrwo, Zhnsăn mRpwvrnrwãi cũnrZbw3qmEg krZbw3qmEhông chárZbw3qmEn, hắnZhns nũnZhnsg nịu” 

“VàiZhns ngàynữrZbw3qmEa, MẫnZhns HárZbw3qmEch pZhnshỏng chừngrZbw3qmE Zhnssẽ tìmRpwvrnrw đượrZbw3qmEc bạZhnsch hổrZbw3qmE, Zhnsđến lRpwvrnrwúc đó,rZbw3qmE trẫZhnsm muốnrZbw3qmE thRpwvrnrwân cRpwvrnrwận nZhnsàng cũRpwvrnrwng khônRpwvrnrwg đượcZhns, nàrZbw3qmEng nhẫZhnsn trZbw3qmEâm đẩyZhns tZhnsrẫm Rpwvrnrwra saRpwvrnrwo?” HắnZhns Rpwvrnrwmân tRpwvrnrwhần, ởRpwvrnrw rZbw3qmEmôi nàZhnsng lạirZbw3qmE đrZbw3qmEặt xZhnsuống mộZhnst nụZhns hôRpwvrnrwn thậZhnst sâu. 

rZbw3qmEThì rZhnsa hắrZbw3qmEn đãRpwvrnrw sớmZhns Zhnsnghĩ đếnRpwvrnrw mấyZhns Rpwvrnrwthứ Rpwvrnrwnày, khóRpwvrnrw tRpwvrnrwrách rZbw3qmElại Zhnsmang mìnZhnsh tớirZbw3qmE rZbw3qmEnơi nàyRpwvrnrw, nhRpwvrnrwưng rZbw3qmEmà, nếrZbw3qmEu lúcZhns ấyZhns mìnhZhns lrZbw3qmEựa crZbw3qmEhọn cưỡRpwvrnrwi tiểRpwvrnrwu hồnZhnsg rZbw3qmEmã rờiZhns Zhnsđi, Zhnsbây gRpwvrnrwiờ cũRpwvrnrwng khôZhnsng xuấtRpwvrnrw hiệnRpwvrnrw lRpwvrnrwoại tRpwvrnrwình huốngRpwvrnrw này,rZbw3qmE chRpwvrnrwo nêRpwvrnrwn nZhnsói, muốnrZbw3qmE trácZhnsh cũngZhns chỉrZbw3qmE rZbw3qmEcó thểZhns Rpwvrnrwtrách chZhnsính mình. 

“Chàng sẽRpwvrnrw rZbw3qmEgiúp trZbw3qmEa thượZhnsng dượrZbw3qmEc lầZhnsn nữarZbw3qmE sao?” 

NàngRpwvrnrw Zhnsnhỏ giZhnsọng nRpwvrnrwói, brZbw3qmEất đắcrZbw3qmE dĩZhns, vZhnsừa nZhnsói xRpwvrnrwong rZbw3qmElời nàyRpwvrnrw, đrZbw3qmEịa chưởngZhns Rpwvrnrwcũng Zhnsvửa crZbw3qmEởi bỏZhns rZbw3qmEy prZbw3qmEhục Zhnscủa nànZhnsg, bZhnsao lấyrZbw3qmE mềmrZbw3qmE mại. 

HắZhnsn thRpwvrnrwật sRpwvrnrwự lZhnsà rấRpwvrnrwt thíRpwvrnrwch mềZhnsm mạiRpwvrnrw, trRpwvrnrwòn trZhnsòn củaRpwvrnrw nànRpwvrnrwg, thrZbw3qmEấy nrZbw3qmEàng tZhnshùy rZbw3qmEhạ mRpwvrnrwi mắZhnst, Zhnsrun rẩy,Rpwvrnrw cRpwvrnrwúi Zhnsđầu, Rpwvrnrwtầm mZhnsắt dZhnsừng ởrZbw3qmE brZbw3qmEàn taZhnsy Zhnsto củaZhns mình,rZbw3qmE biểuRpwvrnrw hiệrZbw3qmEn đáZhnsng yrZbw3qmEêu, sZhnsắc mặRpwvrnrwt đàZhns hồng. 

“Xem rRpwvrnrwa, nàngZhns cũRpwvrnrwng rZbw3qmErất hRpwvrnrwưởng trZbw3qmEhụ nrZbw3qmEha” HrZbw3qmEắn cườiZhns nhrZbw3qmEạo Zhns, Zhnskéo tZhnsay nrZbw3qmEàng qRpwvrnrwua, đZhnsặt lênrZbw3qmE ngựcrZbw3qmE mình,“ThZhnsử sờZhns sZhnsờ xem.”Zhns rZbw3qmEDùng ánhZhns Rpwvrnrwmắt cổZhns Zhnsvũ nhìnRpwvrnrw nàng. 

CárZbw3qmEi gìrZbw3qmE hưởnrZbw3qmEg Rpwvrnrwthụ cZhnshứ, nànZhnsg chỉrZbw3qmE lrZbw3qmEà Rpwvrnrwtò mò,rZbw3qmE tòZhns mòrZbw3qmE tRpwvrnrwhôi! VẻrZbw3qmE mặZhnst bốirZbw3qmE rối,Rpwvrnrw nhRpwvrnrwìn đóZhnsa hồngZhns maRpwvrnrwi trướRpwvrnrwc ngựcrZbw3qmE bịZhns hắnZhns mRpwvrnrwa sátRpwvrnrw, vuốtZhns Rpwvrnrwve, Zhnsluôn cZhnsảm thấyrZbw3qmE cRpwvrnrwó điểrZbw3qmEm krZbw3qmEỳ quái,Zhns bàRpwvrnrwn tRpwvrnrway bịRpwvrnrw Rpwvrnrwhắn rZbw3qmEkéo Zhnsđến ngựcZhns, nànZhnsg muZhnsốn kháRpwvrnrwng nghịRpwvrnrw, nhưnrZbw3qmEg rZbw3qmEđã Rpwvrnrwbị hắrZbw3qmEn lurZbw3qmEốn vàZhnso quầrZbw3qmEn áZhnso đơnRpwvrnrw bạc,Zhns cảRpwvrnrwm nhậnrZbw3qmE rZbw3qmEda thịtZhns lạnRpwvrnrwh lạnrZbw3qmEh, cũRpwvrnrwng nhRpwvrnrwư cảmrZbw3qmE giáRpwvrnrwc Rpwvrnrwrõ rZhnsàng dụcZhns vọnRpwvrnrwg giRpwvrnrwữa hZhnsai chânrZbw3qmE hắnrZbw3qmE Rpwvrnrwđã Zhnsthức tỉnh,Rpwvrnrw Rpwvrnrwcứng rRpwvrnrwắn rZbw3qmEhẳn lên. 

HZhnsắn mỗZhnsi Zhnslân đềuZhns crZbw3qmEó thZhnsể phZhnsi lễRpwvrnrw nàng,Rpwvrnrw vìZhns rZbw3qmEcái gìrZbw3qmE nànZhnsg khZhnsông tRpwvrnrwhể Zhnsphi lRpwvrnrwễ hắRpwvrnrwn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…