You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 181bJQd: NÀbJQdNG LbJQdÀ AI? 

Hai ngườioaKk cứCYxW nhưwv9T CYxWthế, bJQdvui đùaCYxW ầmZdmd ĩbJQd mZdmdột phebJQdn, ănwv9T choaKkút đồCYxW CYxWăn, liềwv9Tn ômbJQd lZdmdấy nCYxWhau, twv9Từ twv9Từ ngủ. 

ĐanCYxWg mwv9Tơ màng,bJQd nghbJQde đượcwv9T mộoaKkt tiếngCYxW gọi,Zdmd oaKkY ZdmdY mwv9Tở Zdmdhai mwv9Tắt rawv9T, nghCYxWe Zdmdđược KZdmdhâu CYxWTrạch đangoaKk noaKkhỏ gioaKkọng nóiCYxW Zdmdmơ, nhắmbJQd chặwv9Tt oaKkmi CYxWmắt rbJQdun rẩywv9T, toànwv9T thoaKkân loaKkạnh băng. 

Thwv9Tấy ácwv9T mbJQdộng? NZdmdàng CYxWnhìn thấybJQd bênZdmd gốbJQdi Zdmdcó mbJQdột khănCYxW tawv9Ty trắZdmdng CYxWtinh, nộibJQd tâmCYxW dânoaKkg lêCYxWn oaKkmột trậbJQdn wv9Tấm ápoaKk, CYxWnhiều bJQdnăm quwv9Ta, hắwv9Tn vẫnbJQd duCYxWy trìoaKk tZdmdhói qCYxWuen này,CYxW wv9Tvì bJQdtrước đZdmdây nàwv9Tng CYxWvẫn thCYxWường wv9Thay Zdmdmơ oaKkthấy nZdmdhững gCYxWiấc mộngCYxW kìCYxW quái. 

CầmbJQd wv9Tti qubJQdyên, bJQdnhẹ nhàwv9Tng chàCYxW laCYxWu CYxWmồ CYxWhôi trêwv9Tn tráZdmdn hoaKkắn, đwv9Tột nhiên,CYxW ngoaKkhe đwv9Tược mwv9Tột wv9Tcâu, làCYxWm nàngbJQd dừnZdmdg lbJQdại độngbJQd tác. 

“NgoaKkân NhiCYxW……” HCYxWắn ruZdmdn rẩy,CYxW oaKkhai Zdmdtay nắmwv9T chặt. 

Ngân NhibJQd, lạwv9Ti lwv9Tà NgânoaKk CYxWNhi, rCYxWốt coaKkuộc NgânZdmd NhbJQdi làZdmd aiZdmd? NàngoaKk thCYxWùy hạwv9T moaKki mắtwv9T, CYxWhai Zdmdtay nắoaKkm chặtZdmd tCYxWi quyênbJQd, cắnZdmd cắnoaKk môi,wv9T khônZdmdg Zdmdrõ vìoaKk sawv9To tbJQdrong miZdmdệng bọnZdmd họoaKk gọwv9Ti đềubJQd Zdmdlà NoaKkgân Nhi. 

KhâubJQd TrạcZdmdh wv9Ttừ noaKkhỏ cZdmdùng nàoaKkng lớbJQdn lZdmdên, ngoạZdmdi trbJQdừ nàbJQdng, oaKkrất ítoaKk oaKkkhi tiwv9Tếp xúcbJQd vớiwv9T oaKknữ tử,wv9T nhưbJQd bJQdvậy, wv9Ttrong miệnwv9Tg hCYxWắn, ‘NZdmdgân NhiZdmd’ Zdmdnày lạioaKk toaKkừ đâuoaKk mwv9Tà đến? 

Còn bJQdvề oaKkphần MẫnoaKk oaKkHách bJQdyêu namZdmd…… HắnZdmd cònCYxW từwv9Tng gọiwv9T Zdmdmình wv9Tlà “NgâCYxWn NhiCYxW”, làZdmdm nZdmdàng bJQdnghi ngờoaKk roaKkằng, phảbJQdi CYxWchăng oaKknàng tCYxWa CYxWcùng nàoaKkng, cùwv9Tng SầoaKkm CYxWNhi, phảiZdmd cZdmdhăng đềwv9Tu wv9Tcó chuoaKkng moaKkột bộoaKk oaKkdáng habJQdy không? 

“Ngânwv9T NoaKkhi, khôoaKkng cầnCYxW rờwv9Ti đi……”Zdmd LúoaKkc noaKkày, KhZdmdâu TroaKkạch CYxWrốt cuộcbJQd khôngZdmd CYxWáp chCYxWế đưwv9Tợc nộiZdmd tbJQdâm sợbJQd hãCYxWi, hôwv9T twv9To mộCYxWt tioaKkếng rồiZdmd ngồiZdmd bậtZdmd Zdmddậy, mbJQdở moaKki mắCYxWt, hCYxWạ xuốngoaKk mộbJQdt goaKkiọt thCYxWanh lệ. 

“CbJQdhàng thấZdmdy CYxWác mộng.”oaKk wv9TY wv9TY Zdmdôn Zdmdnhu Zdmdnói, chbJQdà laCYxWu sạwv9Tch sẽoaKk nướcCYxW mắtwv9T cbJQdủa hắn. 

TỉnoaKkh oaKktáo lại,Zdmd hắnZdmd độwv9Tt Zdmdnhiên bJQdchế tbJQdrụ oaKkcổ toaKkay nàng,CYxW sắoaKkc mặtbJQd Zdmdcó chútbJQd wv9Tsốt rCYxWuột, cũCYxWng manCYxWg thCYxWeo mộtoaKk tioaKka CYxWlạnh CYxWnhư băng: 

“Trẫm,Zdmd vừaoaKk rồibJQd nóZdmdi cáZdmdi gìwv9T, wv9Tnàng bJQdcó ngwv9The đượbJQdc haCYxWy không!” 

bJQdNgay lúcCYxW CYxWtừ CYxWtrong mCYxWộng tỉnhCYxW lại,wv9T hắwv9Tn tCYxWựa hZdmdồ hôwv9T loaKkên mộtZdmd tiCYxWếng, CYxWnhưng mwv9Tà, lbJQdại khôwv9Tng dZdmdám xáwv9Tc định,wv9T chíwv9Tnh CYxWmình bJQdrốt cwv9Tuộc oaKkcó thốtbJQd thànwv9Th tCYxWiếng habJQdy không. 

Nàng, rốtbJQd cbJQduộc cówv9T wv9Tnghe Zdmdđược Zdmdcái gCYxWì hawv9Ty không? 

“……”oaKk Nàngwv9T quyệtZdmd miwv9T, nCYxWhìn thoáCYxWng Zdmdqua CYxWcổ bJQdtay boaKkị hắnbJQd boaKkóp wv9Tchặt, thowv9Táng đabJQdu đớn,bJQd Zdmd“Cái gìoaKk cũZdmdng khoaKkông nghCYxWe được,CYxW cáoaKki Zdmdgì cwv9Thàng cũnCYxWg khônCYxWg oaKkcó nói.” 

Vwv9Tì Nwv9Tgân NhiCYxW, hắnoaKk thếwv9T nhưngwv9T lbJQdại thưCYxWơng tổbJQdn mCYxWình wv9Tmà khôngwv9T wv9Tbiết, xZdmdem raZdmd, nữwv9T oaKktử CYxWnày Zdmdở tronCYxWg loaKkòng hắwv9Tn oaKkcó mộtwv9T oaKkvị trwv9Tí vwv9Tô wv9Tcùng Zdmdquan troaKkọng, noaKkghĩ đếnZdmd đây,wv9T lònoaKkg cwv9Tủa nàngwv9T độwv9Tt wv9Tnhiên đZdmdau wv9Tđớn, chZdmdua CYxWxót khCYxWông thôi. 

“Cáwv9Ti gìoaKk cũCYxWng chưaCYxW nói……”Zdmd Hắwv9Tn nhZdmdẹ wv9Tnhàng wv9Thư rbJQda mộtCYxW hơi,CYxW mawv9Ty mắn,Zdmd cuốiCYxW cùngbJQd khônZdmdg bJQdlàm choaKko nZdmdàng ngoaKkhe được. 

“Ta điCYxW phoaKkân phwv9Tó wv9Tnữ hộCYxW vệbJQd đemwv9T wv9Tđồ ăoaKkn tiếnbJQd vàoaKko, đãwv9T trưaoaKk wv9Trồi, cũngCYxW nêwv9Tn CYxWăn mộoaKkt chúZdmdt gì.bJQd” NàngCYxW thùZdmdy hạZdmd CYxWmi mắtoaKk, đebJQdm tbJQdi quyZdmdên Zdmdđể CYxWvào tronZdmdg tCYxWay hắn,CYxW wv9Txoay ngườiwv9T xuốngoaKk giườngwv9T, mặCYxWc Zdmdquần áZdmdo đoaKki rồibJQd Zdmdđi bJQdra ngoài. 

CYxWTrước cửa. 

“HCYxWoàng phiCYxW, HoaKkoàng Twv9Thượng cCYxWó phảiCYxW lạiZdmd thấwv9Ty ácZdmd CYxWmộng hZdmday wv9Tkhông, bJQdsao CYxWlại lớbJQdn toaKkiếng nhCYxWư thế.”oaKk mộtCYxW bJQdnữ CYxWhộ vệCYxW canCYxWh giZdmdữ ởZdmd cửa,bJQd nhoaKkỏ giọngwv9T hỏi. 

“Không có.”Zdmd NoaKkàng thảnZdmd Zdmdnhiên lắcCYxW đầu,oaKk dặCYxWn CYxWdò oaKknàng cZdmdhuẩn bCYxWị mbJQdột íZdmdt twv9Thực vbJQdật toaKkahnh đZdmdạm, tránhoaKk cCYxWho miệnoaKkg wv9Tvết thươngZdmd còoaKkn chưZdmda khỏiCYxW hẳCYxWn Zdmdbị cươZdmdng lêZdmdn, Zdmdkhó wv9Tkhép miệng. 

NữCYxW Zdmdhộ wv9Tvệ lĩnZdmdh mệoaKknh bJQdmà đioaKk, bJQdY oaKkY noaKkhìn thewv9To thâbJQdn ảCYxWnh wv9Tcủa nàng,CYxW vụngZdmd toaKkrộm nhbJQdẹ nhbJQdàng thởoaKk CYxWra, Zdmdmay mắnbJQd wv9Tnàng wv9Tta đCYxWè thấpCYxW thbJQdanh âm. 

wv9TNhưng màbJQd, vừwv9Ta Zdmdquay ngườZdmdi oaKklại, lạiCYxW nhìnoaKk CYxWthấy khuôCYxWn moaKkặt cứnwv9Tg nCYxWgắc củbJQda hCYxWắn, lạnZdmdh lùCYxWng CYxWnghễ nàngCYxW, khôngCYxW cóCYxW Zdmdmở oaKkmiệng, trầbJQdm bJQdmặc xbJQdoay noaKkgười xốcwv9T wv9Tlên bứcwv9T rbJQdèm CYxWche, khCYxWập kCYxWhiễng bJQdđi vào. 

Nàng cbJQdũng bướcbJQd nbJQdhanh đuổbJQdi kịpoaKk, cẩnZdmd thậnwv9T goaKkiúp đỡ. 

“NàngoaKk cwv9Tái wv9Tgì đềuwv9T ngZdmdhe đượcoaKk, vìZdmd bJQdsao Zdmdkhông hỏwv9Ti CYxWtrẫm?” HắnZdmd tậnwv9T lựZdmdc Zdmdkhống chếCYxW âCYxWm điệZdmdu củCYxWa cCYxWhính mìnhZdmd, Zdmdkhó trCYxWánh khỏiwv9T ruwv9Tn run. 

“CácoaKk ngườZdmdi, awv9Ti CYxWcũng bJQdkhông muốnZdmd nbJQdói choaKko bJQdta biết,bJQd Zdmdta hỏiwv9T thbJQdì sẽwv9T cóbJQd wv9Tđáp wv9Tán sao?” 

Chua sótbJQd cười,CYxW nàZdmdng giúpoaKk Zdmdđỡ hắnCYxW ngồiZdmd xubJQdống giườCYxWng, vếtCYxW thưbJQdơng khôCYxWng còwv9Tn chảoaKky oaKkmáu, maCYxWy Zdmdmắn, dZdmdược hiCYxWệu nàwv9Ty cówv9T vẻZdmd hoaKkữu hiệu,Zdmd Zdmdcó thểwv9T bJQdcầm máuZdmd, nhưngbJQd màCYxW, bJQdlên bJQdmày bJQdlại Zdmdrất chậZdmdm, CYxWchỉ Zdmdcó mộtwv9T lớpZdmd mZdmdỏng, tựCYxWa nZdmdhư coaKkhỉ độbJQdng moaKkạnh mbJQdột cwv9Thút sẽwv9T lạiZdmd bJQdvỡ ra. 

CYxWMím môZdmdi, hắnbJQd Zdmdnhẹ bJQdnhàng nắZdmdm lZdmdấy bZdmdàn tawv9Ty nhỏoaKk bébJQd, đoaKkôi mắtoaKk nZdmdhất thờbJQdi nhCYxWu hòwv9Ta xuốnwv9Tg dưới,Zdmd Zdmdngăn Zdmdý cười. 

“wv9TNàng muwv9Tốn bCYxWiết sao?” 

Ý Zdmdtứ củbJQda hắbJQdn loaKkà, cóoaKk toaKkhể nóiZdmd wv9Tcho cCYxWhính mwv9Tình biết?wv9T CYxWY wv9TY ngạbJQdc nhioaKkên ngẩZdmdng đầuCYxW, CYxWđối dibJQdện vớibJQd tCYxWầm mCYxWắt củawv9T hắn,CYxW cCYxWó chúbJQdt khôZdmdng twv9Thể oaKktin, rốtoaKk cụcwv9T hắbJQdn cũZdmdng choaKkịu mởbJQd mCYxWiệng nwv9Tói bJQdcho mìnhoaKk biết. 

Mwv9Tột CYxWnữ tử,wv9T vìCYxW CYxWsao CYxWcuốn lấyoaKk tâwv9Tm CYxWcủa wv9Thai naCYxWm nhân? 

“NếubJQd nbJQdhư phảiZdmd miễZdmdn cưỡngCYxW, Zdmdvề sCYxWau rbJQdồi bJQdhãy nóbJQdi.” NbJQdàng oaKkcó thểbJQd nhìnoaKk roaKka đZdmdược, wv9Ttrên mặtoaKk wv9Thắn miễoaKkn cưỡngZdmd cườCYxWi vui. 

RúZdmdt oaKkhai wv9Ttay bJQdra, nàngbJQd Zdmdđi ngăbJQdn tủ,wv9T lZdmdấy wv9Tmột loaKkọ dưwv9Tợc lạoaKki đbJQdây, ngồZdmdi xwv9Tổm xuốwv9Tng, cubJQdốn Zdmdống quầnCYxW CYxWcủa hắnZdmd lbJQdên, Zdmdnhẹ bJQdnhàng bJQdmở wv9Tlọ thuốcZdmd CYxWra, đổoaKk rCYxWa mộbJQdt ítoaKk bộtoaKk màwv9Tu trắng,Zdmd cẩwv9Tn thậoaKkn rắcZdmd lêoaKkn vếtZdmd thương. 

“CYxWNgân CYxWNhi khôbJQdng pwv9Thải aCYxWii kháoaKkc, lbJQdà nàng.” 

HắnoaKk mwv9Tở mibJQdệng oaKknói, nhìnZdmd nànZdmdg ngbJQdạc nhiêbJQdn, trừngoaKk loaKkớn oaKkmắt hbJQdạnh nhZdmdìn vàCYxWo khuoaKkôn mặbJQdt bìnhoaKk thảnbJQd oaKkcủa oaKkchính mìnoaKkh, nhấoaKkt tbJQdhời CYxWhình twv9Thành bJQd2 trạbJQdng tháoaKki bJQdđối lập. 

“Khâu wv9TTrạch, chàngoaKk khwv9Tông pwv9Thải hbJQdồ đCYxWồ oaKkrồi chứ,bJQd CYxWta lwv9Tà wv9TY YCYxW, khônwv9Tg phảioaKk NgâCYxWn NoaKkhi, từbJQd nhỏCYxW đếnoaKk lớbJQdn, oaKkta cũwv9Tng chưabJQd từngCYxW nbJQdghe thCYxWái hoànbJQdg wv9TThái HậuCYxW nhZdmdắc toaKkới hoaKkay CYxWban chCYxWo bJQdta tụbJQdc oaKkdanh nàyCYxW, cwv9Thàng đZdmdang nóioaKk giỡnwv9T pCYxWhải CYxWkhông?” wv9TNàng nộtwv9T nCYxWột nwv9Tói, nCYxWhìn biểbJQdu tìCYxWnh trêZdmdn mặtwv9T hắnCYxW nghiêmoaKk túcZdmd màZdmd thoaKkoáng rubJQdng mình. 

Tuấn mZdmdi kCYxWhinh longwv9T, hắnCYxW nCYxWhu nCYxWhu hCYxWuyệt tháCYxWi dươnwv9Tg, wv9Ttất nhoaKkiên lbJQdà biếZdmdt đưbJQdợc, bJQdmình oaKknói wv9Tnhư oaKkvậy sẽZdmd Zdmdlàm chwv9To nànoaKkg khôwv9Tng rõCYxW ràng,CYxW nhưnwv9Tg CYxWnếu cứZdmd iCYxWm Zdmdlặng, cbJQdhỉ sợ,wv9T hắnZdmd sZdmdẽ bbJQdị hCYxWiểu lầm,oaKk trởwv9T thoaKkành hbJQdoa bJQdtâm naCYxWm tử. 

“Nwv9Tàng thậtbJQd soaKkự oaKklà ZdmdNgân ZdmdNhi, khwv9Tông đúnZdmdg, phảiZdmd nóiZdmd, NgâZdmdn oaKkNhi lZdmdà nZdmdàng, oaKklà tênZdmd trưZdmdớc đâyoaKk củoaKka nàng.” 

đôZdmdi mắoaKkt màoaKku toaKkím dầnbJQd dầnbJQd bJQdchuyển thànhbJQd tZdmdhâm thúy,wv9T yCYxWên lặCYxWng nhìZdmdn dunwv9Tg nhwv9Tan củbJQda nCYxWàng,… Zdmdngũ quaZdmdn khôZdmdng đồngCYxW dạng,CYxW giốoaKkng nZdmdhau, chbJQdỉ oaKkcó mwv9Tột nụCYxW cưZdmdời ngọoaKkt CYxWngào bJQdnhư bJQdhoa lêCYxW đầuwv9T xuânoaKk, còZdmdn CYxWcó libJQdnh hồn. 

“tênCYxW trướcoaKk đâyoaKk cZdmdủa ta?” 

Nàng căZdmdn bảZdmdn làZdmd oaKkkhông oaKkhiểu hắnCYxW đawv9Tng CYxWnói CYxWcái Zdmdgì, “ChẳCYxWng lẽ,CYxW tZdmda bJQdtừng bCYxWị mấtoaKk tríwv9T nhớ?”wv9T NZdmdếu khbJQdông, nhbJQdư thCYxWế nàowv9T CYxWlại khôbJQdng biếtCYxW trưwv9Tớc bJQdkia mCYxWình kêZdmdu wv9Tlà NgâCYxWn Nhi? 

HơnbJQd nữabJQd, oaKkcó đôZdmdi CYxWkhi, ánoaKkh mắoaKkt CYxWhắn oaKkkhi Zdmdnhìn nàCYxWng, dườngwv9T nwv9Thư kwv9Thông phảioaKk đaoaKkng CYxWnhìn nCYxWàng, Zdmdmà đangCYxW nhìnwv9T bJQdmột ngbJQdười khác. 

“Kwv9Thông wv9Tphải,” bJQdHắn nhẹCYxW nhàngoaKk lắcCYxW đầu,“ĐZdmdó CYxWlà têCYxWn Zdmdtrong kiCYxWếp trướCYxWc cbJQdủa nàng!” 

đôwv9Ti mắtoaKk màCYxWu tZdmdím lộZdmd bJQdra mộtCYxW cwv9Tỗ kZdmdỳ bJQdquang kỳZdmd dịoaKk, trướoaKkc CYxWmắt tựawv9T hZdmdồ CYxWxuất hiệZdmdn mCYxWột thoaKkân ảnhZdmd xZdmdinh đẹp,wv9T CYxWthích mbJQdặc mCYxWột oaKkthân wv9Tquần áobJQd đơnZdmd giản,CYxW mZdmdàu oaKkhoa lwv9Tê, bênoaKk môZdmdi luoaKkôn cbJQdó wv9Tý cưoaKkời ônZdmd nhuZdmd, thườCYxWng CYxWhay toaKkhân mậtCYxW CYxWôm cánhbJQd wv9Ttay hắn,CYxW gwv9Tọi “ViêmoaKk HbJQdi, ngZdmdươi làZdmd Viêwv9Tm wv9THi Zdmdcủa Ngâwv9Tn Nhi.” 

KiếpCYxW trưoaKkớc? Nwv9Tàng CYxWrõ ràngCYxW loaKkà oaKktừ toaKkhế kỷZdmd bJQd21 đếnoaKk, bọnCYxW hCYxWọ, cówv9T phảiwv9T lầmoaKk rồwv9Ti haoaKky không?Zdmd ZdmdNàng cắnZdmd môoaKki dướioaKk, độtwv9T nhiCYxWên pháCYxWt Zdmdhiện, bJQdnàng thậtoaKk sợZdmd hoaKkãi loạoaKki wv9Tsai lầmCYxW Zdmdnày, nếuoaKk nwv9Tàng khôngoaKk phoaKkải ngưCYxWời bJQdmà CYxWbọn họbJQd chZdmdờ bJQdmong, vậwv9Ty CYxWnàng nwv9Tên loaKkàm cáZdmdi gìwv9T bâoaKky giờ? 

“kiếpZdmd trướcbJQd củbJQda tZdmda, lwv9Tà ngườibJQd nhưbJQd oaKkthế nào?wv9T” NàZdmdng nộZdmdt oaKknột mởZdmd miệnbJQdg, rbJQdất lCYxWà sợCYxW hãi. 

“lwv9Tà mộoaKkt oaKkngười mZdmdà CYxW3 bJQdngười wv9Tchúng twv9Ta đbJQdều wv9Thết loaKkòng toaKkhương yêu.” 

wv9TTiếng wv9Tnói khàCYxWn khàCYxWn xuốbJQdng, tựawv9T bJQdhồ wv9Tcó chbJQdút nghẹnwv9T ngào,oaKk kýbJQd CYxWức xwv9Ta xưaoaKk bấbJQdt chZdmdợt trànCYxW về,Zdmd bJQdđau xót,CYxW ngọtCYxW ngàbJQdo, đaoaKkn xZdmden vwv9Tào nhau… 

bJQdBa người?Zdmd Ngowv9Tại twv9Trừ hắoaKkn cùnoaKkg Mẫnwv9T Háchwv9T CYxWyêu namoaKk, cZdmdòn Zdmdcó Zdmdai? Nànwv9Tg giCYxWật mình. 

“Vì saoaKko, cáCYxWc ngoaKkười biếZdmdt, NgâCYxWn NbJQdhi nhấtwv9T địnhoaKk làZdmd ta?”oaKk ĐâoaKky mớiwv9T lwv9Tà CYxWđiểm mấuCYxW CYxWchốt Zdmd, bJQdnàng quZdmdả thựcbJQd rấtZdmd làwv9T wv9Tsợ hoaKkãi, đCYxWáp ánZdmd khôngwv9T Zdmdnhư bJQdmình nghĩZdmd, lạZdmdi khônwv9Tg thoaKkể khônCYxWg hỏi. 

“ChỉZdmd cầwv9Tn lCYxWiếc mắtwv9T mộbJQdt coaKkái, CYxWta liềbJQdn cóZdmd thểZdmd Zdmdnhận wv9Tra nàng.” 

HCYxWắn oaKkđột Zdmdnhiên Zdmdnở nwv9Tụ cZdmdười, ánCYxWh mCYxWắt vwv9Tụt sáng,Zdmd hawv9Ti bJQdtay oaKkôm bJQdchầm lấybJQd thiênCYxW hoaKkạ Zdmdbé nhỏ, 

“CCYxWho doaKkù lZdmdà hóCYxWa thànoaKkh bJQdtro bụCYxWi, tCYxWa cũoaKkng cZdmdó thểwv9T nhậnZdmd roaKka nàng.”bJQd ÔmoaKk bJQdvào wv9Ttrong lZdmdòng, oaKkquyến luyếnoaKk hítoaKk bJQdlấy CYxWhương thwv9Tơm oaKkngọt noaKkgào trbJQdên ngườibJQd nàng. 

Trên ngườiZdmd nàZdmdng wv9Tcũng pbJQdhát bJQdra CYxWmùi oaKkhoa lê……bJQd ĐoaKkộc đáZdmdo, khôbJQdng gZdmdì tCYxWhay CYxWthế đượcCYxW, lbJQdà mùioaKk oaKkhương củbJQda oaKklinh hồnbJQd nàng! 

 

CHƯƠNG 182oaKk: CoaKkẨN Twv9THẬN MIỆNGwv9T VbJQdẾT THƯƠNG

TùyoaKk bJQdý đểCYxW hắwv9Tn oaKkôm mìnhCYxW, haZdmdi wv9Tngười bJQdđột nZdmdhiên iCYxWm lặnoaKkg, nàngZdmd tZdmdham luZdmdyến bJQdhơi thCYxWở lànwv9Th lCYxWạnh màwv9T wv9Tthoải máoaKki tZdmdrong lòbJQdng, tronZdmdg wv9Ttim độtwv9T noaKkhiên tZdmdrở nêZdmdn bZdmdình thản,Zdmd mặcZdmd CYxWkệ sựCYxW tìnZdmdh nhbJQdư thếoaKk nào,CYxW hioaKkện tại,bJQd hZdmdai ngườiZdmd bọnbJQd hbJQdọ chỉZdmd cầnoaKk ởZdmd cùZdmdng mộtbJQd chỗ,wv9T bJQdcái gìoaKk cZdmdũng khôngZdmd quoaKkan CYxWtrọng, vCYxWô luậnbJQd CYxWlà kiếbJQdp trướcwv9T CYxWhay oaKklà kiếpCYxW sau. 

“Nàng, khôbJQdng muốnbJQd CYxWbiết oaKkchuyện tìnhZdmd ởoaKk kiếpwv9T trướcbJQd sao?” 

BàCYxWn tbJQday CYxWto củaZdmd PoaKkhù VCYxWân ZdmdKhâu TrạcZdmdh ônwv9T oaKknhu vuốCYxWt vuốtwv9T lưngZdmd nwv9Tàng, gCYxWiống nhưoaKk đbJQdang vZdmduốt voaKke coaKkon mèooaKk nhỏ,oaKk đôwv9Ti mắtbJQd Zdmdmàu Zdmdtím thâmoaKk Zdmdý liếcbJQd moaKkắt nhCYxWìn khuôZdmdn mặoaKkt noaKkhỏ nhắnZdmd trấnZdmd địnhZdmd mộtCYxW cái. 

wv9T“Ta khbJQdông mwv9Tuốn biết.” 

NàngCYxW chCYxWậm rãCYxWi loaKkắc đầu,Zdmd Zdmdtựa hồwv9T, từoaKk vwv9Tẻ mặtbJQd cbJQdủa CYxWhắn cbJQdùng MẫZdmdn HácZdmdh Zdmdyêu namZdmd, kiếpwv9T trướcCYxW hẳZdmdn làwv9T rấbJQdt bJQdlà wv9Tphức tạp,Zdmd nếuCYxW làoaKk bJQdnhư Zdmdthế, chínhoaKk mCYxWình căCYxWn bảnbJQd khôwv9Tng mCYxWuốn biết. 

CYxW“Cho doaKkù nZdmdàng wv9Tmuốn boaKkiết, hoaKkiện tạiCYxW cũnCYxWg khoaKkông thểbJQd nóiCYxW cbJQdho bJQdnàng nghe.” 

HZdmdôn nhẹoaKk vànhCYxW tawv9Ti củabJQd oaKknàng, hắnbJQd ônoaKk Zdmdnhu oaKknói, ôwv9Tm ebJQdo nhỏ,Zdmd bbJQdàn tawv9Ty lạwv9Ti bJQdbắt đoaKkầu khbJQdông bJQdan phậwv9Tn, bJQdxoa xooaKka CYxWmềm mại. 

NbJQdói bJQdcách khácoaKk, từwv9T đầuoaKk tớiZdmd đwv9Tuôi, bJQdhắn chỉwv9T tCYxWính nóoaKki cCYxWho nZdmdàng bấbJQdy nhiêwv9Tu mbJQdà thôiwv9T? Nàwv9Tng chCYxWán CYxWnản, đãoaKk sớmCYxW bioaKkết nbJQdam noaKkhân noaKkày thậoaKkt CYxWphúc hắcwv9T, gbJQdiang Zdmdsơn dễoaKk CYxWđổi bwv9Tản wv9Ttính khCYxWó dờbJQdi, noaKkhưng Zdmdmà, wv9Tnàng lạwv9Ti thCYxWích hwv9Tắn oaKknhư wv9Tthế, CYxWcó pZdmdhải bJQdnàng thícbJQdh cuồngoaKk ngượcbJQd CYxWhay không? 

“KhônCYxWg oaKkđược, cònCYxW bJQdcó chúZdmdt đau.” 

KoaKkinh nZdmdgạc nhìnbJQd bCYxWàn twv9Tay twv9To đãwv9T tháwv9To vạwv9Tt áowv9T trướcwv9T ngựoaKkc cwv9Tủa mình,Zdmd nàngwv9T thwv9Tấp giọwv9Tng wv9Tngăn cản,wv9T sắCYxWc mặtCYxW hồnZdmdg tươibJQd, CYxWtựa nhưoaKk mộZdmdt quCYxWả táoaKko chíwv9Tn mọng. 

Tuwv9Tấn oaKkmi mộtZdmd điềCYxWu, CYxWhắn twv9Tà áwv9Tc nhoaKku sbJQdát, rbJQdất thbJQdích xCYxWem oaKkbộ Zdmddáng thẹnZdmd bJQdthùng cbJQdủa CYxWnàng, bạcwv9T toaKkhần khioaKknh dươCYxWng, cbJQdổ họngZdmd ttobJQdát CYxWra cườwv9Ti nhẹ. 

Hưởng tbJQdhụ tCYxWhân bJQdmình dbJQdần dầnwv9T mềwv9Tm mại,Zdmd cZdmdả ngườioaKk choàCYxWng lên. 

“Miệng vếtZdmd thương,oaKk cẩnwv9T thoaKkận Zdmdmiệng bJQdvết thươngCYxW củabJQd chàng.” 

NbJQdàng kioaKknh hôZdmd bJQd, mwv9Tuốn đoaKkứng dậbJQdy xwv9Tem wv9Tcó đụoaKkng oaKktới haCYxWy khônCYxWg, nhwv9Tưng CYxWbị hắnZdmd ôwv9Tm chặtbJQd, bJQdkhông dwv9Tễ dànwv9Tg bubJQdông ra. 

“KhôngCYxW cóoaKk đụnCYxWg tới,Zdmd chỉZdmd cầnwv9T nànbJQdg oaKkđừng nháooaKk.” HắoaKkn đCYxWạm wv9Tcười, khwv9Tông khỏiCYxW bJQdbị phảCYxWn ứbJQdng đángoaKk yoaKkêu củbJQda nàbJQdng làmbJQd ấmCYxW CYxWáp cảZdmd tráiCYxW tim. 

“TrướcCYxW phảbJQdi băbJQdng bZdmdó lạiCYxW, bằngoaKk kZdmdhông thậZdmdt sựCYxW CYxWsẽ cCYxWhạm voaKkào wv9Tvết thương,oaKk tZdmdhật CYxWvất vảZdmd mớbJQdi khépoaKk wv9Tlại. oaKkChàng khbJQdẳng địnCYxWh sẽCYxW CYxWtrộm wv9Tđi Zdmdđi sbJQdát hCYxWổ, wv9Tta muốnbJQd cảnZdmd cũngCYxW oaKkcản CYxWkhông đượCYxWc, nhanoaKkh lêwv9Tn, đểwv9T tCYxWa gioaKkúp chZdmdàng băoaKkng bó.”Zdmd NàngCYxW oaKkcũng moaKkặc kệCYxW Zdmdnhiều nhưCYxW vậy,bJQd dZdmdùng Zdmdsức nCYxWgăn oaKktay Zdmdhắn, cầmwv9T bạCYxWch bbJQdố sạchbJQd oaKksẽ swv9Tớm chuẩnoaKk bịZdmd tốtwv9T bawv9To bốbJQd oaKkbao vâywv9T điCYxW lên. 

CYxWMột taoaKky chốnbJQdg oaKkkhuôn mặZdmdt, hZdmdắn iZdmdm wv9Tlặng nhZdmdìn kCYxWhuôn mCYxWặt ôCYxWn noaKkhu, màybJQd lioaKkễu cZdmdong congbJQd. Mắtwv9T tZdmdo tròoaKkn, troaKkong vebJQdo, mZdmdũi tioaKknh xảoaKko, Zdmdcánh môiZdmd đỏCYxW hồnZdmdg, căoaKkng mọnoaKkg, chwv9Tỉ bJQdcần Zdmdnhẹ wv9Tnhàng khwv9Tẽ mCYxWở raZdmd, tựabJQd nhbJQdư moaKkột tráiCYxW chwv9Tín nCYxWgon Zdmdngọt, làmZdmd cwv9Tho nZdmdgười tCYxWa kZdmdìm lònCYxWg kCYxWhông đCYxWậu muốnCYxW cắZdmdn mZdmdột ngụm. 

CYxWLưu loáoaKkt cộtCYxW mộtZdmd cáoaKki nbJQdơ cwv9Ton CYxWbướm, nànwv9Tg vỗbJQd vbJQdỗ tZdmday đbJQdứng lênZdmd, nhìnoaKk thbJQdấy CYxWhắn nZdmdhìn bJQdchằm choaKkằm mZdmdình, Zdmdcó cCYxWhút mạcoaKk daZdmdnh kCYxWỳ diệu,Zdmd chẳngbJQd wv9Tlẽ làCYxW mbJQdặt mìbJQdnh díZdmdnh cáiZdmd bJQdgì sao? 

“TbJQdrẫm wv9Tsẽ bJQdkhông trộmoaKk bJQdđi săwv9Tn hổwv9T,” CYxWHắn độtbJQd nhZdmdiên nóoaKki,“Cho Zdmdnên wv9Tsẽ khCYxWông wv9Tbỏ lạwv9Ti nnàngwv9T oaKkmột mình.” 

Hắn,Zdmd hiểuoaKk wv9Tđược tbJQdâm wv9Ttư củZdmda nàngoaKk. TroaKkong mắtwv9T oaKkY oaKkY CYxWlóe rZdmda nhiềwv9Tu Zdmdtia sáoaKkng mbJQdang thewv9To ýbJQd cườioaKk ônbJQd nhwv9Tu, kCYxWhông bCYxWiết voaKkì Zdmdsao, hiệnbJQd tại,bJQd chỉbJQd cầnCYxW ởbJQd wv9Tbên cạnoaKkh hắn,wv9T noaKkàng loaKkại oaKkcó twv9Thể Zdmdcảm nhậZdmdn đượcZdmd thwv9Tật sâuCYxW hạnhZdmd phúc. 

“ZdmdÂn, vậybJQd oaKklúc chànZdmdg điZdmd CYxWsăn bạwv9Tch hổZdmd phbJQdải wv9Tmang Zdmdtheo Zdmdta.” Nàwv9Tng bJQdyêu cầu. 

“NàoaKkng oaKkkhông thểoaKk Zdmdđi, nhiềoaKku nwv9Thất chỉwv9T cCYxWó thểZdmd đứngbJQd ởoaKk xoaKka xZdmda nhìn.” 

HắCYxWn nZdmdghĩ ngoaKkhĩ, rbJQda quyếtCYxW đCYxWịnh nàyoaKk, CYxWchỉ cZdmdó ởCYxW rấtbJQd xwv9Ta nhìZdmdn, mớCYxWi sẽCYxW khôngbJQd tbJQdiến vào,wv9T wv9Tcũng sẽoaKk cóCYxW nguwv9Ty hiểm. 

“Nhưng màZdmd, trêCYxWn ngườiwv9T wv9Tta oaKkkhông wv9Thề oaKkcó thươngCYxW oaKktổn, ngCYxWươi xewv9Tm, trừwv9T bbJQdỏ bịbJQd ngườioaKk nbJQdào đoaKkó lCYxWưu lạZdmdi mộtwv9T đốngZdmd Zdmdxanh tímoaKk, trêZdmdn ngườiCYxW vếtwv9T thưwv9Tơng nàoZdmd cũngZdmd Zdmdkhông có.” 

NbJQdàng oaKkleo lwv9Tên gZdmdiường, kZdmdéo oaKktay ábJQdo lênCYxW, wv9Tlộ roaKka dấoaKku hoaKkôn nbJQdgân chbJQdi oaKkchit wv9Ttrên CYxWcánh tawv9Ty, aiZdmdz, coaKkhỉ lwv9Tà cánhoaKk taZdmdy oaKkthôi, CYxWđừng nóiwv9T trênbJQd ngườCYxWi. =]] 

ánbJQdh mắoaKkt wv9TPhù VbJQdân KhâoaKku TrạcbJQdh độtoaKk nCYxWhiên nCYxWóng CYxWlên, lôbJQdi oaKkbàn CYxWtay trCYxWắng ngầoaKkn cbJQdủa Zdmdnàng CYxWlại, nwv9Thẹ noaKkhàng hôn. 

oaKkÔn CYxWnhu vùngbJQd vbJQdẩy, nbJQdàng đCYxWã rơZdmdi tronoaKkg lònbJQdg hắn,bJQd CYxWhắn khôCYxWng cầnZdmd tCYxWốn wv9Tnhiều sức,wv9T quCYxWả labJQda2 doaKkễ nhZdmdư tCYxWrở bànoaKk tay. 

“LầnZdmd nàyZdmd, Zdmdcòn nóibJQd cẩnwv9T thoaKkận Zdmdmiệng vếtCYxW toaKkhương nữaZdmd không?” 

Hắn bJQdđắc Zdmdý wv9Tnói, đãoaKk biZdmdết nànbJQdg sZdmdẽ khôngbJQd nhoaKku thuậnbJQd nhoaKkư Zdmdthế, bJQdvì miễZdmdn chZdmdo CYxWnàng cằnbJQd nhằnCYxW nóioaKk liênbJQd miZdmdên khôoaKkng dứwv9Tt, cbJQdúi đCYxWầu hônoaKk lênoaKk môoaKki nàng. 

Nhưng, hắnCYxW vừaZdmd oaKknói xongoaKk, nàngoaKk xấuoaKk bJQdhổ liếZdmdc loaKkiếc wv9Tmắt mwv9Tột cáCYxWi, thwv9Tùy hạCYxW oaKkmi mắt. 

“oaKkNhưng mà,CYxW tCYxWa wv9Tcòn cóoaKk miZdmdệng vếtwv9T thương.” 

“ChỗbJQd nCYxWào?” HbJQdắn giậtwv9T mìnhbJQd, còCYxWn cówv9T vCYxWết thưwv9Tơng sao? 

“Sáng naZdmdy mớZdmdi tbJQdhượng dược,wv9T hiệnwv9T oaKktại đãbJQd bJQdquên sao?” 

NàZdmdng dùngbJQd wv9Ttay nhoaKkéo Zdmdnhẹ vàowv9T oaKkeo hắn,oaKk sắbJQdc mặtZdmd phiếbJQdm hồng. 

ZdmdBừng tỉnhwv9T đạioaKk ngộ,wv9T bJQdhắm tCYxWà tứwv9T mỉCYxWm cưwv9Tời, giươngCYxW mi. 

“Vậy oaKktrẫm Zdmdsẽ gZdmdiúp noaKkàng Zdmdxức thuoaKkốc CYxWmột lầnZdmd nữa?” 

ÂnCYxW? CYxWÝ Zdmdlà, muốZdmdn nànoaKkg rZdmdồi bJQdxức thuốc?CYxW oaKkTrong đầuwv9T CYxWY wv9TY trựcoaKk tiCYxWếp bJQdphiên dịch,Zdmd đầuoaKk “oành”Zdmd mộbJQdt tibJQdếng, wv9Tmắt đỏbJQd bừngZdmd lên… 

“CCYxWhàng khôCYxWng thCYxWể nhoaKkịn xuốnbJQdg sao?”CYxW NoaKkàng đCYxWè lạoaKki bànbJQd twv9Tay toaKko đanoaKkg rụZdmdc bJQdrịch, bấwv9Tt đắCYxWc doaKkĩ nói. 

Giống nhZdmdư wv9Tlà mộtwv9T tibJQdểu hàoaKki twv9Tử tCYxWhích ănoaKk Zdmdkẹo, ănZdmd mZdmdãi cũngoaKk wv9Tkhông chán,Zdmd hCYxWắn nũnCYxWg nịu” 

“VàioaKk ngàynữoaKka, MẫoaKkn HCYxWách phỏngwv9T chừnCYxWg sẽZdmd tìmZdmd đưwv9Tợc bZdmdạch hbJQdổ, đếnwv9T lúwv9Tc đoaKkó, trẫoaKkm wv9Tmuốn thânZdmd cbJQdận nàZdmdng cũwv9Tng kCYxWhông đượoaKkc, nànbJQdg nhẫCYxWn tâmZdmd đẩybJQd wv9Ttrẫm rZdmda oaKksao?” HắnZdmd mânZdmd tZdmdhần, ởZdmd oaKkmôi nwv9Tàng lwv9Tại đặtZdmd xbJQduống Zdmdmột noaKkụ hôbJQdn twv9Thật sâu. 

ToaKkhì Zdmdra hắnCYxW đZdmdã sớmZdmd nCYxWghĩ đwv9Tến wv9Tmấy thứwv9T này,wv9T bJQdkhó trácbJQdh CYxWlại mwv9Tang mwv9Tình oaKktới nwv9Tơi nàyCYxW, nhưoaKkng mà,bJQd nếbJQdu loaKkúc ấywv9T mwv9Tình lựabJQd CYxWchọn cưỡiZdmd tiZdmdểu hồngZdmd CYxWmã rbJQdời Zdmdđi, bâyZdmd giờbJQd cũnZdmdg khôbJQdng xuấtCYxW wv9Thiện loạwv9Ti wv9Ttình huốngCYxW nàywv9T, chCYxWo Zdmdnên nói,bJQd muốnCYxW trácCYxWh cũnwv9Tg chỉwv9T cówv9T wv9Tthể trácoaKkh chíoaKknh mình. 

“CCYxWhàng swv9Tẽ giúbJQdp tbJQda thượngwv9T dưoaKkợc CYxWlần nCYxWữa sao?” 

oaKkNàng CYxWnhỏ giọZdmdng nóiwv9T, bZdmdất CYxWđắc dĩZdmd, vừaCYxW nóiwv9T xowv9Tng lờiCYxW nàyZdmd, địaCYxW chưởnZdmdg coaKkũng vửawv9T cởiZdmd bỏbJQd bJQdy phụcoaKk Zdmdcủa nàng,Zdmd boaKkao lấybJQd mbJQdềm mại. 

HắnCYxW thwv9Tật sựCYxW lbJQdà rấtoaKk wv9Tthích mềoaKkm mCYxWại, Zdmdtròn toaKkròn củbJQda nànwv9Tg, CYxWthấy noaKkàng twv9Thùy CYxWhạ mZdmdi mắtwv9T, ruCYxWn rẩy,wv9T cúioaKk đầu,wv9T tầmCYxW mắoaKkt dừngoaKk ởbJQd bJQdbàn tabJQdy CYxWto Zdmdcủa mìnhbJQd, biểubJQd bJQdhiện đángZdmd yêwv9Tu, wv9Tsắc mCYxWặt đàCYxW hồng. 

“Xem raoaKk, nwv9Tàng cwv9Tũng rấtCYxW hưởngCYxW Zdmdthụ nha”oaKk wv9THắn cCYxWười nhạooaKk wv9T, koaKkéo taZdmdy nàngoaKk quaCYxW, đặZdmdt lênZdmd nCYxWgực CYxWmình,“Thử Zdmdsờ bJQdsờ xeoaKkm.” Dwv9Tùng áwv9Tnh mắbJQdt cbJQdổ vũoaKk noaKkhìn nàng. 

CbJQdái gìwv9T hưCYxWởng CYxWthụ chứ,bJQd noaKkàng cwv9Thỉ lwv9Tà tòoaKk mòCYxW, toaKkò moaKkò thCYxWôi! bJQdVẻ mặtbJQd wv9Tbối rốioaKk, oaKknhìn bJQdđóa hồngoaKk mbJQdai trướcoaKk ngựcCYxW bịZdmd CYxWhắn mwv9Ta wv9Tsát, vwv9Tuốt vbJQde, luôwv9Tn cảmZdmd bJQdthấy cCYxWó Zdmdđiểm kCYxWỳ quoaKkái, bCYxWàn taCYxWy bJQdbị hắnbJQd kwv9Téo đếnwv9T CYxWngực, nàngwv9T muwv9Tốn khángCYxW ngCYxWhị, nhoaKkưng wv9Tđã bwv9Tị hắoaKkn loaKkuốn vàoCYxW quầnCYxW áZdmdo đơoaKkn bbJQdạc, cảbJQdm nbJQdhận dZdmda thịtZdmd lạnhCYxW lạnh,CYxW oaKkcũng nhwv9Tư cCYxWảm giZdmdác bJQdrõ ràngoaKk dụwv9Tc vọnCYxWg gioaKkữa Zdmdhai wv9Tchân oaKkhắn oaKkđã thứoaKkc bJQdtỉnh, CYxWcứng rZdmdắn hẳZdmdn lên. 

HắnoaKk moaKkỗi lbJQdân đềuoaKk cwv9Tó CYxWthể bJQdphi lễwv9T nàng,oaKk bJQdvì cáioaKk oaKkgì nbJQdàng khôngZdmd wv9Tthể oaKkphi lễZdmd hắnoaKk ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…