You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG gB181: 7bKdC9NÀNG LÀ7bKdC9 AI? 

H7bKdC9ai ngưDwYfjRời gBcứ EfNGDsnhư thế,EfNGDs EfNGDsvui đgBùa ầmgB gBĩ mộtEfNGDs phenEfNGDs, 7bKdC9ăn chútEfNGDs đồgB ăngB, EfNGDsliền ômEfNGDs lấy7bKdC9 nhgBau, từEfNGDs gBtừ ngủ. 

ĐaDwYfjRng mơDwYfjR màgBng, nEfNGDsghe EfNGDsđược mộtEfNGDs tiDwYfjRếng gọi,EfNGDs EfNGDsY DwYfjRY mở7bKdC9 DwYfjRhai mEfNGDsắt rgBa, nghDwYfjRe đượcEfNGDs DwYfjRKhâu TDwYfjRrạch đaDwYfjRng nhỏDwYfjR DwYfjRgiọng nóiEfNGDs DwYfjRmơ, nhắmDwYfjR gBchặt DwYfjRmi 7bKdC9mắt DwYfjRrun rẩyDwYfjR, toEfNGDsàn tEfNGDshân lạnhEfNGDs băng. 

Thấy7bKdC9 ácEfNGDs mộnggB? NàngDwYfjR nhDwYfjRìn tDwYfjRhấy bgBên gEfNGDsối cóEfNGDs 7bKdC9một khEfNGDsăn ta7bKdC9y 7bKdC9trắng tiEfNGDsnh, nộEfNGDsi tâmEfNGDs dgBâng lê7bKdC9n mộtDwYfjR trậnEfNGDs ấ7bKdC9m áp,DwYfjR 7bKdC9nhiều 7bKdC9năm qu7bKdC9a, 7bKdC9hắn vẫgBn DwYfjRduy DwYfjRtrì thóiDwYfjR queDwYfjRn này,EfNGDs vDwYfjRì tr7bKdC9ước đ7bKdC9ây nàDwYfjRng vEfNGDsẫn thEfNGDsường hEfNGDsay 7bKdC9mơ thEfNGDsấy 7bKdC9những gi7bKdC9ấc mộnEfNGDsg kìDwYfjR quái. 

CầmDwYfjR gBti quyêngB, nhẹ7bKdC9 gBnhàng cDwYfjRhà lDwYfjRau gBmồ hôiDwYfjR 7bKdC9trên tráDwYfjRn hắn,gB đột7bKdC9 EfNGDsnhiên, nggBhe đượcEfNGDs m7bKdC9ột câ7bKdC9u, 7bKdC9làm n7bKdC9àng dừnggB lạiDwYfjR độngBg tác. 

“NEfNGDsgân Nhi…DwYfjR…” Hắ7bKdC9n EfNGDsrun rẩy,7bKdC9 gBhai tgBay nắmEfNGDs chặt. 

7bKdC9Ngân NhDwYfjRi, lDwYfjRại làDwYfjR NgângB NDwYfjRhi, rgBốt cugBộc NgBgân NgBhi làDwYfjR gBai? NànEfNGDsg thù7bKdC9y DwYfjRhạ EfNGDsmi mắtgB, gBhai tgBay nắEfNGDsm chặtgB t7bKdC9i quyênEfNGDs, cắngB 7bKdC9cắn môigB, khônggB rõDwYfjR DwYfjRvì sEfNGDsao gBtrong miệngDwYfjR bọngB h7bKdC9ọ gọigB đềDwYfjRu làEfNGDs NgâDwYfjRn Nhi. 

KhDwYfjRâu TrạDwYfjRch từEfNGDs nhỏgB EfNGDscùng n7bKdC9àng gBlớn l7bKdC9ên, ngoại7bKdC9 trừDwYfjR EfNGDsnàng, rấtgB 7bKdC9ít k7bKdC9hi tiếEfNGDsp xú7bKdC9c với7bKdC9 nữgB tửEfNGDs, nhEfNGDsư vậy,gB trogBng miệng7bKdC9 hắn,gB ‘DwYfjRNgân N7bKdC9hi’ 7bKdC9này EfNGDslại tDwYfjRừ đgBâu mà7bKdC9 đến? 

CòngB DwYfjRvề phầnDwYfjR EfNGDsMẫn gBHách ygBêu nam……EfNGDs HắnDwYfjR gBcòn tEfNGDsừng EfNGDsgọi mì7bKdC9nh lDwYfjRà “NgângB Nhi”DwYfjR, làmDwYfjR nà7bKdC9ng EfNGDsnghi ngờEfNGDs rằnggB, gBphải chănDwYfjRg nEfNGDsàng 7bKdC9ta cùEfNGDsng nànEfNGDsg, cùngBg Sầ7bKdC9m NhEfNGDsi, EfNGDsphải chăng7bKdC9 đềuEfNGDs 7bKdC9có chugBng mEfNGDsột bộEfNGDs dDwYfjRáng EfNGDshay không? 

“Ngân NhEfNGDsi, khôngEfNGDs cầnDwYfjR rEfNGDsời đi……”gB LúcgB nDwYfjRày, Khâu7bKdC9 T7bKdC9rạch rgBốt DwYfjRcuộc kgBhông DwYfjRáp chEfNGDsế EfNGDsđược nộiDwYfjR tâmDwYfjR sợgB 7bKdC9hãi, gBhô 7bKdC9to mộtEfNGDs tiếngDwYfjR rồgBi ngồigB bậtDwYfjR dậ7bKdC9y, mởDwYfjR m7bKdC9i mắt,DwYfjR hDwYfjRạ xuEfNGDsống EfNGDsmột EfNGDsgiọt thEfNGDsanh lệ. 

“Chàng tgBhấy 7bKdC9ác mộnDwYfjRg.” 7bKdC9Y gBY ôngB nhEfNGDsu nóDwYfjRi, cEfNGDshà gBlau sạchEfNGDs 7bKdC9sẽ nước7bKdC9 m7bKdC9ắt củEfNGDsa hắn. 

TỉnhgB gBtáo lại,DwYfjR hắgBn độtgB nhiêDwYfjRn chếDwYfjR trụ7bKdC9 EfNGDscổ tEfNGDsay nEfNGDsàng, sắcEfNGDs mặDwYfjRt cgBó chút7bKdC9 sgBốt ruột,DwYfjR cũngBg 7bKdC9mang thegBo mDwYfjRột t7bKdC9ia l7bKdC9ạnh nEfNGDshư băng: 

“TrẫgBm, vừaDwYfjR rgBồi DwYfjRnói cDwYfjRái gìEfNGDs, nàngBg DwYfjRcó ngBghe đượcDwYfjR EfNGDshay không!” 

7bKdC9Ngay lúcDwYfjR t7bKdC9ừ tronDwYfjRg mộnDwYfjRg tEfNGDsỉnh lDwYfjRại, EfNGDshắn tDwYfjRựa hồgB hôgB lêngB mộ7bKdC9t tiếng,7bKdC9 nhưngBg m7bKdC9à, 7bKdC9lại khôngEfNGDs dgBám xácgB địn7bKdC9h, DwYfjRchính mì7bKdC9nh rốtgB cuộcgB cóDwYfjR thốtDwYfjR thà7bKdC9nh tiếngEfNGDs DwYfjRhay không. 

Nàng, rốt7bKdC9 cuộcDwYfjR c7bKdC9ó n7bKdC9ghe đượcgB cgBái ggBì EfNGDshay không? 

“……”gB NàDwYfjRng quyệ7bKdC9t 7bKdC9mi, ngBhìn thoDwYfjRáng qDwYfjRua 7bKdC9cổ ta7bKdC9y bịEfNGDs 7bKdC9hắn bógBp chặt,gB thoángEfNGDs đau7bKdC9 đớn,DwYfjR EfNGDs“Cái DwYfjRgì cũ7bKdC9ng khônggB nghEfNGDse đượcEfNGDs, gBcái ggBì chàn7bKdC9g cgBũng kgBhông có7bKdC9 nói.” 

VgBì NgDwYfjRân NhiEfNGDs, gBhắn thếEfNGDs nhưEfNGDsng lạEfNGDsi tEfNGDshương tổnDwYfjR mìnhgB mEfNGDsà khôngEfNGDs biEfNGDsết, DwYfjRxem 7bKdC9ra, nữgB tửEfNGDs nàgBy ởDwYfjR troDwYfjRng lòngEfNGDs hắnEfNGDs có7bKdC9 mộtDwYfjR vịgB tr7bKdC9í DwYfjRvô cùDwYfjRng quaDwYfjRn 7bKdC9trọng, nghĩgB đếnDwYfjR đEfNGDsây, lògBng 7bKdC9của nà7bKdC9ng độEfNGDst nhiEfNGDsên đDwYfjRau đớn,7bKdC9 cDwYfjRhua xDwYfjRót gBkhông thôi. 

“Cái gì7bKdC9 EfNGDscũng gBchưa nóEfNGDsi……” HDwYfjRắn nEfNGDshẹ nhàngBg h7bKdC9ư 7bKdC9ra mộDwYfjRt hơiEfNGDs, ma7bKdC9y mắn,7bKdC9 cuố7bKdC9i DwYfjRcùng gBkhông làm7bKdC9 gBcho EfNGDsnàng EfNGDsnghe được. 

“Ta điDwYfjR EfNGDsphân phóEfNGDs nữEfNGDs hộEfNGDs vệDwYfjR đDwYfjRem đồ7bKdC9 ăngB tiếngB vàDwYfjRo, gBđã t7bKdC9rưa rEfNGDsồi, cũ7bKdC9ng nênDwYfjR ăngB mộtgB DwYfjRchút ggBì.” gBNàng thDwYfjRùy hạEfNGDs mEfNGDsi EfNGDsmắt, đDwYfjRem tEfNGDsi quyEfNGDsên đểDwYfjR vàogB tronDwYfjRg tgBay hắEfNGDsn, xoaDwYfjRy n7bKdC9gười xuố7bKdC9ng 7bKdC9giường, mặcDwYfjR quEfNGDsần DwYfjRáo điEfNGDs rDwYfjRồi điDwYfjR r7bKdC9a ngoài. 

TrgBước cửa. 

“Hoàng pDwYfjRhi, HoDwYfjRàng 7bKdC9Thượng 7bKdC9có pDwYfjRhải lEfNGDsại thấy7bKdC9 7bKdC9ác mộ7bKdC9ng h7bKdC9ay khôngBg, saEfNGDso lạgBi lớ7bKdC9n tiếDwYfjRng ngBhư tgBhế.” mộ7bKdC9t DwYfjRnữ hEfNGDsộ vDwYfjRệ ca7bKdC9nh giữDwYfjR 7bKdC9ở cửa,gB DwYfjRnhỏ giọnggB hỏi. 

“Không có.”EfNGDs NEfNGDsàng gBthản 7bKdC9nhiên lắcDwYfjR đầDwYfjRu, dDwYfjRặn DwYfjRdò nDwYfjRàng chuẩgBn bgBị mộtEfNGDs ít7bKdC9 DwYfjRthực 7bKdC9vật tahngBh đạmEfNGDs, DwYfjRtránh 7bKdC9cho miệngBg vếtgB thươngBg còDwYfjRn chgBưa k7bKdC9hỏi hẳnDwYfjR DwYfjRbị c7bKdC9ương lên7bKdC9, khDwYfjRó kDwYfjRhép miệng. 

gBNữ DwYfjRhộ vEfNGDsệ lĩn7bKdC9h mEfNGDsệnh màgB đDwYfjRi, 7bKdC9Y gBY n7bKdC9hìn thEfNGDseo thâDwYfjRn ảnEfNGDsh của7bKdC9 7bKdC9nàng, vụngDwYfjR trộmgB 7bKdC9nhẹ ngBhàng tEfNGDshở 7bKdC9ra, gBmay mắnDwYfjR nàng7bKdC9 7bKdC9ta gBđè thấgBp tha7bKdC9nh âm. 

Nhưng mEfNGDsà, vừaEfNGDs quaDwYfjRy ngBgười lại,EfNGDs lại7bKdC9 nhìngB th7bKdC9ấy khuô7bKdC9n mặtDwYfjR cứEfNGDsng ngắcDwYfjR cEfNGDsủa hắgBn, lạDwYfjRnh lùgBng nghễEfNGDs gBnàng, khôngEfNGDs cgBó mởEfNGDs miệng,gB t7bKdC9rầm mặc7bKdC9 xDwYfjRoay ngườgBi 7bKdC9xốc lEfNGDsên bứgBc rgBèm chgBe, khậpDwYfjR gBkhiễng gBđi vào. 

gBNàng cũn7bKdC9g bDwYfjRước nhanDwYfjRh đuổigB kịpEfNGDs, cẩ7bKdC9n DwYfjRthận gEfNGDsiúp đỡ. 

“NànggB c7bKdC9ái gìgB đềuDwYfjR ngBghe đượcDwYfjR, vìgB sDwYfjRao DwYfjRkhông hgBỏi tr7bKdC9ẫm?” HắnDwYfjR t7bKdC9ận lựcEfNGDs khống7bKdC9 chếDwYfjR âm7bKdC9 điệuDwYfjR củaDwYfjR ch7bKdC9ính mìgBnh, khóEfNGDs tránEfNGDsh gBkhỏi EfNGDsrun run. 

“CácEfNGDs ngườEfNGDsi, agBi cũngBg khEfNGDsông muốn7bKdC9 nóigB EfNGDscho t7bKdC9a biết,gB EfNGDsta hỏiEfNGDs thìDwYfjR sẽ7bKdC9 cDwYfjRó đá7bKdC9p án7bKdC9 sao?” 

CgBhua sót7bKdC9 cười,EfNGDs nàDwYfjRng giEfNGDsúp đỡgB hắn7bKdC9 gBngồi xuốngDwYfjR giưgBờng, vếtEfNGDs thươEfNGDsng khgBông còngB gBchảy DwYfjRmáu, m7bKdC9ay mắn,EfNGDs dưDwYfjRợc hiệugB EfNGDsnày cógB vDwYfjRẻ hữuEfNGDs h7bKdC9iệu, 7bKdC9có thDwYfjRể cgBầm máuEfNGDs, nhưnggB gBmà, lêgBn màyEfNGDs EfNGDslại gBrất c7bKdC9hậm, cgBhỉ cóDwYfjR mộgBt lớpgB 7bKdC9mỏng, tựaDwYfjR nh7bKdC9ư chỉEfNGDs độngDwYfjR DwYfjRmạnh mộDwYfjRt chDwYfjRút DwYfjRsẽ lại7bKdC9 vỡgB ra. 

Mím môi7bKdC9, hắEfNGDsn EfNGDsnhẹ 7bKdC9nhàng n7bKdC9ắm lấy7bKdC9 EfNGDsbàn tgBay nhỏDwYfjR béEfNGDs, 7bKdC9đôi mắtEfNGDs nhấtDwYfjR thờEfNGDsi nhDwYfjRu hEfNGDsòa xuốnggB dưới,gB gBngăn ýEfNGDs cười. 

“NàngDwYfjR muố7bKdC9n biếtgB sao?” 

Ý tDwYfjRứ cDwYfjRủa hắn7bKdC9 là,DwYfjR cóEfNGDs thểDwYfjR EfNGDsnói 7bKdC9cho gBchính 7bKdC9mình biết?7bKdC9 gBY 7bKdC9Y gBngạc 7bKdC9nhiên ngẩnDwYfjRg đầu,gB DwYfjRđối d7bKdC9iện 7bKdC9với tầ7bKdC9m mắtgB c7bKdC9ủa hắn,EfNGDs có7bKdC9 chúgBt kEfNGDshông thểgB tigBn, rốtgB EfNGDscục hgBắn cEfNGDsũng chEfNGDsịu mởEfNGDs miện7bKdC9g nóDwYfjRi chgBo mìgBnh biết. 

EfNGDsMột 7bKdC9nữ t7bKdC9ử, v7bKdC9ì 7bKdC9sao gBcuốn 7bKdC9lấy EfNGDstâm củaDwYfjR haEfNGDsi EfNGDsnam nhân? 

“NếuDwYfjR nEfNGDshư pEfNGDshải mDwYfjRiễn cDwYfjRưỡng, 7bKdC9về saDwYfjRu rồEfNGDsi hãDwYfjRy nói.gB” NàDwYfjRng cóDwYfjR thểgB nDwYfjRhìn EfNGDsra 7bKdC9được, trênEfNGDs mặ7bKdC9t hắngB miễngB cưỡ7bKdC9ng 7bKdC9cười vui. 

RúDwYfjRt hEfNGDsai 7bKdC9tay DwYfjRra, nàng7bKdC9 gBđi DwYfjRngăn tủEfNGDs, lấyDwYfjR mộgBt lọ7bKdC9 DwYfjRdược lại7bKdC9 đâ7bKdC9y, nDwYfjRgồi xổgBm x7bKdC9uống, cuEfNGDsốn ốDwYfjRng quần7bKdC9 của7bKdC9 hắn7bKdC9 lênEfNGDs, nhDwYfjRẹ nhàngBg mDwYfjRở lọDwYfjR thDwYfjRuốc rgBa, đổDwYfjR EfNGDsra mộtDwYfjR í7bKdC9t bộtDwYfjR màDwYfjRu trắngDwYfjR, cẩnEfNGDs thậDwYfjRn rắcgB DwYfjRlên vếtDwYfjR thương. 

“gBNgân DwYfjRNhi khôgBng phEfNGDsải agBii khác,7bKdC9 EfNGDslà nàng.” 

Hắn mởgB miệnDwYfjRg nóDwYfjRi, 7bKdC9nhìn gBnàng EfNGDsngạc nhi7bKdC9ên, gBtrừng lớnEfNGDs mắEfNGDst gBhạnh nhìnDwYfjR vàgBo khuôngB 7bKdC9mặt bìnhgB DwYfjRthản củDwYfjRa DwYfjRchính mìnEfNGDsh, nhDwYfjRất thờgBi hìnDwYfjRh thàDwYfjRnh 7bKdC92 trạnggB tháigB đốiEfNGDs lập. 

“KhâEfNGDsu TrDwYfjRạch, chà7bKdC9ng khônDwYfjRg phải7bKdC9 gBhồ đồDwYfjR r7bKdC9ồi chgBứ, 7bKdC9ta lDwYfjRà EfNGDsY YDwYfjR, khDwYfjRông phả7bKdC9i 7bKdC9Ngân NEfNGDshi, từ7bKdC9 nhỏDwYfjR đếnDwYfjR lớn,DwYfjR DwYfjRta cDwYfjRũng chưaDwYfjR từn7bKdC9g ngh7bKdC9e tháEfNGDsi hoàDwYfjRng 7bKdC9Thái HDwYfjRậu EfNGDsnhắc tớiDwYfjR hagBy bDwYfjRan c7bKdC9ho EfNGDsta tụcDwYfjR 7bKdC9danh n7bKdC9ày, chàngBg DwYfjRđang gBnói gBgiỡn ph7bKdC9ải không?”DwYfjR NàngBg EfNGDsnột nộ7bKdC9t 7bKdC9nói, nhìDwYfjRn bgBiểu 7bKdC9tình tr7bKdC9ên gBmặt gBhắn nghiê7bKdC9m túgBc DwYfjRmà thoánEfNGDsg ruDwYfjRng mình. 

Tuấn mEfNGDsi khi7bKdC9nh lgBong, 7bKdC9hắn nEfNGDshu nhDwYfjRu huEfNGDsyệt tháDwYfjRi dgBương, tấ7bKdC9t 7bKdC9nhiên là7bKdC9 biếtDwYfjR được,EfNGDs mgBình nógBi 7bKdC9như vậyEfNGDs 7bKdC9sẽ làDwYfjRm cEfNGDsho gBnàng khôngBg 7bKdC9rõ rànggB, gBnhưng nếu7bKdC9 DwYfjRcứ iDwYfjRm lặng,7bKdC9 chDwYfjRỉ sợ,DwYfjR hắngB sẽgB bịEfNGDs hi7bKdC9ểu lầm,DwYfjR trởgB thà7bKdC9nh hoEfNGDsa gBtâm 7bKdC9nam tử. 

“Nàng7bKdC9 thậtDwYfjR sựDwYfjR lEfNGDsà NDwYfjRgân Nhi7bKdC9, kgBhông đúng,7bKdC9 phEfNGDsải nEfNGDsói, 7bKdC9Ngân DwYfjRNhi lgBà nàng,DwYfjR làgB têDwYfjRn tEfNGDsrước 7bKdC9đây DwYfjRcủa nàng.” 

EfNGDsđôi mEfNGDsắt mDwYfjRàu EfNGDstím dầnDwYfjR dầngB chuyểngB 7bKdC9thành thEfNGDsâm thúy,EfNGDs yênDwYfjR lDwYfjRặng EfNGDsnhìn dun7bKdC9g n7bKdC9han củagB nàn7bKdC9g,… gBngũ quaEfNGDsn kEfNGDshông 7bKdC9đồng dạgBng, giốngEfNGDs nhauEfNGDs, chỉgB cóDwYfjR mộ7bKdC9t nDwYfjRụ cườ7bKdC9i ngọtgB nDwYfjRgào nhưDwYfjR ho7bKdC9a lDwYfjRê đầgBu EfNGDsxuân, cònEfNGDs cgBó linEfNGDsh hồn. 

DwYfjR“tên tgBrước đDwYfjRây củaDwYfjR ta?” 

Nàng căn7bKdC9 bả7bKdC9n là7bKdC9 khônDwYfjRg h7bKdC9iểu hắDwYfjRn DwYfjRđang gBnói DwYfjRcái gì,gB “Chẳng7bKdC9 l7bKdC9ẽ, DwYfjRta từng7bKdC9 7bKdC9bị mấgBt gBtrí nhớ?”gB DwYfjRNếu khônEfNGDsg, như7bKdC9 gBthế nàEfNGDso lạigB khôngDwYfjR biếgBt trướcgB kigBa mìgBnh DwYfjRkêu làDwYfjR Ng7bKdC9ân Nhi? 

HEfNGDsơn DwYfjRnữa, cóDwYfjR DwYfjRđôi khiEfNGDs, áDwYfjRnh mắtEfNGDs hEfNGDsắn gBkhi ngBhìn nàng,7bKdC9 dườngEfNGDs gBnhư 7bKdC9không phảEfNGDsi đ7bKdC9ang nhìEfNGDsn nàng,DwYfjR mà7bKdC9 đgBang nDwYfjRhìn mgBột gBngười khác. 

“K7bKdC9hông phải,”DwYfjR DwYfjRHắn nhẹgB gBnhàng lắc7bKdC9 đầu,“ĐóEfNGDs l7bKdC9à têEfNGDsn trEfNGDsong kiếpEfNGDs trư7bKdC9ớc gBcủa nàng!” 

đôiDwYfjR mắt7bKdC9 m7bKdC9àu 7bKdC9tím lộEfNGDs rDwYfjRa mgBột cỗ7bKdC9 kỳDwYfjR quaEfNGDsng kỳ7bKdC9 dị,7bKdC9 trướDwYfjRc mắt7bKdC9 tựagB hồgB xuDwYfjRất hiệnDwYfjR một7bKdC9 thânDwYfjR ảnDwYfjRh xgBinh đẹgBp, thích7bKdC9 mặDwYfjRc mộtEfNGDs thâEfNGDsn quầEfNGDsn 7bKdC9áo đơ7bKdC9n EfNGDsgiản, màuEfNGDs gBhoa gBlê, bên7bKdC9 môEfNGDsi lu7bKdC9ôn gBcó ý7bKdC9 DwYfjRcười ôngB nhuDwYfjR, tEfNGDshường haEfNGDsy thâEfNGDsn mgBật ôm7bKdC9 cgBánh EfNGDstay hắn,gB gọEfNGDsi “Vi7bKdC9êm HDwYfjRi, ngươiEfNGDs là7bKdC9 ViêmEfNGDs HgBi gBcủa NgBgân Nhi.” 

7bKdC9Kiếp trưDwYfjRớc? Nàng7bKdC9 rõ7bKdC9 gBràng lgBà từ7bKdC9 t7bKdC9hế gBkỷ 27bKdC91 đDwYfjRến, 7bKdC9bọn gBhọ, 7bKdC9có phảiEfNGDs 7bKdC9lầm rồEfNGDsi haEfNGDsy khônDwYfjRg? NàDwYfjRng c7bKdC9ắn mô7bKdC9i dưgBới, đEfNGDsột nhigBên phágBt hiệgBn, DwYfjRnàng thật7bKdC9 sợgB hDwYfjRãi loạigB sagBi lDwYfjRầm nDwYfjRày, DwYfjRnếu nàngDwYfjR khô7bKdC9ng phảgBi ngườ7bKdC9i mà7bKdC9 EfNGDsbọn 7bKdC9họ chờgB EfNGDsmong, vậDwYfjRy nàngDwYfjR ngBên lDwYfjRàm cDwYfjRái gDwYfjRì EfNGDsbây giờ? 

gB“kiếp trgBước củgBa taEfNGDs, 7bKdC9là ngườ7bKdC9i EfNGDsnhư thế7bKdC9 nào?”DwYfjR NàngDwYfjR EfNGDsnột nộEfNGDst gBmở miệng,EfNGDs rấ7bKdC9t làDwYfjR sợ7bKdC9 hãi. 

“EfNGDslà EfNGDsmột người7bKdC9 mEfNGDsà DwYfjR3 ngườiEfNGDs chúnEfNGDsg tDwYfjRa đều7bKdC9 hếtEfNGDs lògBng thEfNGDsương yêu.” 

TiDwYfjRếng nó7bKdC9i khEfNGDsàn kgBhàn xuống,EfNGDs tDwYfjRựa hồgB có7bKdC9 cEfNGDshút ngh7bKdC9ẹn ngàoEfNGDs, kýDwYfjR ứDwYfjRc gBxa xưEfNGDsa b7bKdC9ất cgBhợt tDwYfjRràn vDwYfjRề, đa7bKdC9u xót,gB ngọtDwYfjR ngàoDwYfjR, đa7bKdC9n gBxen vgBào nhau… 

Ba ngườgBi? NgoạiDwYfjR trừEfNGDs 7bKdC9hắn cùnEfNGDsg gBMẫn HáchEfNGDs yêEfNGDsu naDwYfjRm, cEfNGDsòn 7bKdC9có aiDwYfjR? gBNàng giậDwYfjRt mình. 

“VìgB sa7bKdC9o, cácEfNGDs ngườiDwYfjR biết,gB NgâDwYfjRn gBNhi nhấgBt đị7bKdC9nh lgBà ta?DwYfjR” ĐDwYfjRây mới7bKdC9 gBlà điểmgB mấDwYfjRu chốt7bKdC9 DwYfjR, nàDwYfjRng EfNGDsquả thgBực DwYfjRrất làDwYfjR sợ7bKdC9 hãigB, 7bKdC9đáp áEfNGDsn khôn7bKdC9g ngBhư EfNGDsmình nghĩDwYfjR, EfNGDslại khôgBng thể7bKdC9 kh7bKdC9ông hỏi. 

“ChgBỉ DwYfjRcần lgBiếc gBmắt gBmột cái7bKdC9, t7bKdC9a liềgBn cgBó thểDwYfjR nhEfNGDsận EfNGDsra nàng.” 

HắnDwYfjR đgBột nhiênDwYfjR EfNGDsnở n7bKdC9ụ DwYfjRcười, 7bKdC9ánh mắ7bKdC9t 7bKdC9vụt ságBng, gBhai taDwYfjRy ômEfNGDs c7bKdC9hầm lấyEfNGDs thigBên gBhạ bé7bKdC9 nhỏ, 

gB“Cho dDwYfjRù DwYfjRlà h7bKdC9óa thànDwYfjRh tgBro bụi,DwYfjR t7bKdC9a cũnDwYfjRg cóEfNGDs 7bKdC9thể nhậngB rEfNGDsa nàng.”gB DwYfjRÔm vàoEfNGDs troEfNGDsng DwYfjRlòng, quyếnEfNGDs luyếnDwYfjR 7bKdC9hít l7bKdC9ấy hương7bKdC9 DwYfjRthơm ngọ7bKdC9t DwYfjRngào tDwYfjRrên ngườigB nàng. 

TrênDwYfjR người7bKdC9 nDwYfjRàng cũgBng phátDwYfjR rDwYfjRa EfNGDsmùi 7bKdC9hoa lê……EfNGDs ĐEfNGDsộc đáoEfNGDs, EfNGDskhông g7bKdC9ì thagBy thếDwYfjR được,DwYfjR DwYfjRlà mùiEfNGDs hEfNGDsương c7bKdC9ủa linDwYfjRh hồngB nàng! 

 

CHƯƠNG gB182: DwYfjRCẨN TEfNGDsHẬN gBMIỆNG VẾT7bKdC9 THƯƠNG

Tùy 7bKdC9ý gBđể hắn7bKdC9 ôgBm mìnhEfNGDs, gBhai ngườDwYfjRi độtEfNGDs nDwYfjRhiên EfNGDsim lặEfNGDsng, DwYfjRnàng tha7bKdC9m luyếDwYfjRn hgBơi thởEfNGDs lànhgB lạDwYfjRnh gBmà thoảDwYfjRi mgBái trgBong lòEfNGDsng, tDwYfjRrong DwYfjRtim EfNGDsđột 7bKdC9nhiên gBtrở gBnên bìDwYfjRnh thảEfNGDsn, DwYfjRmặc kEfNGDsệ sEfNGDsự tgBình nhưDwYfjR thếDwYfjR nEfNGDsào, hiệnDwYfjR 7bKdC9tại, h7bKdC9ai ngườDwYfjRi DwYfjRbọn hEfNGDsọ chgBỉ cần7bKdC9 gBở cùEfNGDsng mgBột chỗ,DwYfjR cáDwYfjRi DwYfjRgì cDwYfjRũng không7bKdC9 gBquan trDwYfjRọng, gBvô 7bKdC9luận lDwYfjRà kiếgBp trướDwYfjRc haDwYfjRy lEfNGDsà kgBiếp sau. 

“7bKdC9Nàng, kh7bKdC9ông muốnDwYfjR biếgBt DwYfjRchuyện EfNGDstình ởEfNGDs kiếpEfNGDs t7bKdC9rước sao?” 

BDwYfjRàn tEfNGDsay t7bKdC9o củaDwYfjR PhùEfNGDs 7bKdC9Vân KEfNGDshâu gBTrạch ôgBn ngBhu vuốtEfNGDs vuốgBt lưnggB ngBàng, giDwYfjRống như7bKdC9 đEfNGDsang vugBốt v7bKdC9e cEfNGDson mèDwYfjRo nhỏgB, đôiDwYfjR mắtEfNGDs mà7bKdC9u tEfNGDsím thâgBm EfNGDsý liếcDwYfjR 7bKdC9mắt 7bKdC9nhìn kEfNGDshuôn mặDwYfjRt n7bKdC9hỏ nhắngB trEfNGDsấn đị7bKdC9nh mộEfNGDst cái. 

“Ta7bKdC9 khôEfNGDsng mgBuốn biết.” 

NàngBg chậm7bKdC9 rDwYfjRãi lắcDwYfjR đầu,gB tựgBa hgBồ, tDwYfjRừ 7bKdC9vẻ mDwYfjRặt củaDwYfjR hắ7bKdC9n cùngEfNGDs MDwYfjRẫn HáchDwYfjR yDwYfjRêu na7bKdC9m, kiếpgB trướcEfNGDs hEfNGDsẳn gBlà rDwYfjRất làDwYfjR gBphức tạp,DwYfjR nếEfNGDsu 7bKdC9là nh7bKdC9ư thgBế, chín7bKdC9h mì7bKdC9nh căngB bDwYfjRản khôn7bKdC9g muốn7bKdC9 biết. 

7bKdC9“Cho DwYfjRdù nàn7bKdC9g mgBuốn biết,gB hiEfNGDsện tạDwYfjRi cgBũng khôngBg thểEfNGDs EfNGDsnói cgBho ngBàng nghe.” 

7bKdC9Hôn nhẹEfNGDs vEfNGDsành tEfNGDsai củaEfNGDs nà7bKdC9ng, hEfNGDsắn DwYfjRôn nhDwYfjRu nó7bKdC9i, ô7bKdC9m eEfNGDso nhỏ,gB bàEfNGDsn tagBy l7bKdC9ại bắtEfNGDs đầ7bKdC9u khôgBng aDwYfjRn pgBhận, xEfNGDsoa DwYfjRxoa m7bKdC9ềm mại. 

Nói cDwYfjRách khác7bKdC9, DwYfjRtừ đDwYfjRầu tới7bKdC9 đuô7bKdC9i, hEfNGDsắn chDwYfjRỉ tí7bKdC9nh nó7bKdC9i cgBho 7bKdC9nàng bEfNGDsấy nhiêuDwYfjR m7bKdC9à DwYfjRthôi? NàngBg chángB nản7bKdC9, đEfNGDsã gBsớm biếEfNGDst n7bKdC9am nhângB DwYfjRnày gBthật p7bKdC9húc hắc,DwYfjR gigBang gBsơn dễEfNGDs đổiDwYfjR bEfNGDsản tgBính khgBó DwYfjRdời, nhưngBg 7bKdC9mà, nànggB 7bKdC9lại thí7bKdC9ch hắngB gBnhư thếDwYfjR, cgBó phDwYfjRải 7bKdC9nàng EfNGDsthích cuồEfNGDsng n7bKdC9gược EfNGDshay không? 

“Không7bKdC9 DwYfjRđược, gBcòn có7bKdC9 EfNGDschút đau.” 

Kinh nEfNGDsgạc nhìgBn bànEfNGDs taEfNGDsy tgBo đgBã tgBháo vạEfNGDst áoDwYfjR trướcDwYfjR ngựcgB cgBủa mình,7bKdC9 nànggB th7bKdC9ấp giọngDwYfjR ngEfNGDsăn cảEfNGDsn, sắc7bKdC9 mặtDwYfjR hồng7bKdC9 tươ7bKdC9i, tựagB nhDwYfjRư mộtEfNGDs qEfNGDsuả DwYfjRtáo 7bKdC9chín mọng. 

Tuấn7bKdC9 m7bKdC9i mDwYfjRột điều,gB 7bKdC9hắn DwYfjRtà gBác 7bKdC9nhu DwYfjRsát, rgBất thígBch xEfNGDsem bgBộ dánDwYfjRg thẹngB thùEfNGDsng củaDwYfjR nànEfNGDsg, b7bKdC9ạc EfNGDsthần kEfNGDshinh dương,EfNGDs c7bKdC9ổ họEfNGDsng ttoátgB DwYfjRra cườigB nhẹ. 

HưởnggB thụEfNGDs thDwYfjRân m7bKdC9ình dần7bKdC9 dầnDwYfjR mềgBm mại,DwYfjR gBcả người7bKdC9 ch7bKdC9oàng lên. 

“MgBiệng vếEfNGDst thươgBng, cẩn7bKdC9 thậngB DwYfjRmiệng vDwYfjRết tEfNGDshương của7bKdC9 chàng.” 

NàEfNGDsng ki7bKdC9nh EfNGDshô EfNGDs, muEfNGDsốn đứDwYfjRng dậygB xEfNGDsem 7bKdC9có 7bKdC9đụng tgBới haEfNGDsy khô7bKdC9ng, DwYfjRnhưng bịDwYfjR hắn7bKdC9 ômDwYfjR c7bKdC9hặt, DwYfjRkhông dEfNGDsễ gBdàng gBbuông ra. 

“KhôDwYfjRng DwYfjRcó đụngEfNGDs tới,gB DwYfjRchỉ cDwYfjRần nàEfNGDsng đ7bKdC9ừng 7bKdC9nháo.” H7bKdC9ắn đạmEfNGDs cDwYfjRười, DwYfjRkhông EfNGDskhỏi bEfNGDsị pgBhản ứngEfNGDs đángDwYfjR yêEfNGDsu củDwYfjRa gBnàng lDwYfjRàm DwYfjRấm ápEfNGDs cảgB tEfNGDsrái tim. 

“TEfNGDsrước EfNGDsphải băngEfNGDs bóEfNGDs lạigB, bằEfNGDsng k7bKdC9hông thậtgB sựEfNGDs sẽDwYfjR chgBạm DwYfjRvào vếgBt thương,7bKdC9 thật7bKdC9 vất7bKdC9 vảgB mớDwYfjRi EfNGDskhép lại.DwYfjR ChEfNGDsàng DwYfjRkhẳng đị7bKdC9nh sẽgB tr7bKdC9ộm đgBi DwYfjRđi sDwYfjRát hổ7bKdC9, tEfNGDsa mDwYfjRuốn cgBản cgBũng cEfNGDsản k7bKdC9hông DwYfjRđược, nh7bKdC9anh lgBên, gBđể tDwYfjRa EfNGDsgiúp chEfNGDsàng bănggB EfNGDsbó.” gBNàng cũnEfNGDsg mặ7bKdC9c gBkệ nhiềuEfNGDs EfNGDsnhư vậy,7bKdC9 dùng7bKdC9 sEfNGDsức EfNGDsngăn gBtay hắn,EfNGDs EfNGDscầm bạchgB gBbố sạEfNGDsch sẽgB sớ7bKdC9m chuẩnDwYfjR bịgB t7bKdC9ốt gBbao b7bKdC9ố gBbao v7bKdC9ây DwYfjRđi lên. 

Một 7bKdC9tay chốgBng gBkhuôn mặtEfNGDs, EfNGDshắn DwYfjRim lặnEfNGDsg nDwYfjRhìn kDwYfjRhuôn mặtDwYfjR ô7bKdC9n nhDwYfjRu, mày7bKdC9 liễu7bKdC9 congBg cgBong. MắtgB tgBo tròEfNGDsn, trDwYfjRong veogB, EfNGDsmũi DwYfjRtinh xảo,EfNGDs DwYfjRcánh môiDwYfjR đỏDwYfjR hDwYfjRồng, cănggB mọngDwYfjR, chỉgB cầnDwYfjR nhẹDwYfjR nhà7bKdC9ng gBkhẽ mởgB ragB, gBtựa nhgBư mDwYfjRột trEfNGDsái c7bKdC9hín ngoEfNGDsn ngọt,gB lEfNGDsàm c7bKdC9ho ngư7bKdC9ời t7bKdC9a kìmEfNGDs lgBòng kh7bKdC9ông đậu7bKdC9 DwYfjRmuốn DwYfjRcắn mộtEfNGDs ngụm. 

Lưu loáEfNGDst cgBột một7bKdC9 cáEfNGDsi n7bKdC9ơ cgBon bư7bKdC9ớm, 7bKdC9nàng vỗEfNGDs vỗgB tDwYfjRay DwYfjRđứng l7bKdC9ên, gBnhìn thấyEfNGDs EfNGDshắn nhìnEfNGDs cgBhằm chằgBm 7bKdC9mình, cóDwYfjR chútEfNGDs mạc7bKdC9 dEfNGDsanh kEfNGDsỳ digBệu, chẳngDwYfjR l7bKdC9ẽ làDwYfjR mEfNGDsặt EfNGDsmình dínhgB cái7bKdC9 gEfNGDsì sao? 

“TrẫmDwYfjR sgBẽ kEfNGDshông t7bKdC9rộm DwYfjRđi sDwYfjRăn hổ,”gB HắgBn độgBt 7bKdC9nhiên nói,“CEfNGDsho nêDwYfjRn sẽEfNGDs khEfNGDsông bỏ7bKdC9 lạiDwYfjR nnàngBg mộ7bKdC9t mình.” 

DwYfjRHắn, DwYfjRhiểu đDwYfjRược t7bKdC9âm tgBư gBcủa nàng7bKdC9. TronEfNGDsg mEfNGDsắt gBY EfNGDsY lEfNGDsóe gBra 7bKdC9nhiều tiDwYfjRa s7bKdC9áng EfNGDsmang thEfNGDseo gBý cườiEfNGDs ônDwYfjR DwYfjRnhu, khôn7bKdC9g biết7bKdC9 vgBì saoEfNGDs, 7bKdC9hiện tại,DwYfjR DwYfjRchỉ cần7bKdC9 7bKdC9ở EfNGDsbên cạngBh hắn,DwYfjR nàngEfNGDs DwYfjRlại cóEfNGDs DwYfjRthể cảgBm nhậngB đượcDwYfjR gBthật sâugB hạ7bKdC9nh phúc. 

“Â7bKdC9n, DwYfjRvậy l7bKdC9úc gBchàng đigB săgBn bDwYfjRạch h7bKdC9ổ phảiDwYfjR manEfNGDsg thDwYfjReo tEfNGDsa.” NEfNGDsàng 7bKdC9yêu cầu. 

DwYfjR“Nàng gBkhông thể7bKdC9 đ7bKdC9i, nhDwYfjRiều nhấtEfNGDs cEfNGDshỉ DwYfjRcó DwYfjRthể đứnggB DwYfjRở DwYfjRxa DwYfjRxa nhìn.” 

HắnEfNGDs gBnghĩ nghEfNGDsĩ, DwYfjRra 7bKdC9quyết địnhDwYfjR nEfNGDsày, 7bKdC9chỉ cEfNGDsó ởDwYfjR DwYfjRrất gBxa nhìEfNGDsn, mớgBi sẽgB khôgBng tDwYfjRiến vàogB, cũng7bKdC9 sẽgB cDwYfjRó nDwYfjRguy hiểm. 

“NhưngDwYfjR mà,EfNGDs trênEfNGDs n7bKdC9gười tEfNGDsa khôngDwYfjR hềDwYfjR cDwYfjRó thư7bKdC9ơng tổDwYfjRn, ngươ7bKdC9i xeEfNGDsm, tEfNGDsrừ bgBỏ bịgB ngưDwYfjRời n7bKdC9ào EfNGDsđó lư7bKdC9u lDwYfjRại mộEfNGDst EfNGDsđống xanDwYfjRh tím,EfNGDs trêEfNGDsn ngườiEfNGDs vếDwYfjRt thươnggB nàoEfNGDs cũnDwYfjRg gBkhông có.” 

EfNGDsNàng EfNGDsleo lêDwYfjRn giườngBg, 7bKdC9kéo EfNGDstay á7bKdC9o lên,EfNGDs lDwYfjRộ rEfNGDsa 7bKdC9dấu hôn7bKdC9 gBngân DwYfjRchi chEfNGDsit trêgBn cángBh t7bKdC9ay, aigBz, DwYfjRchỉ EfNGDslà cánhDwYfjR tgBay thôi,gB đừngDwYfjR gBnói trên7bKdC9 người.gB =]] 

ánh mắtDwYfjR PEfNGDshù Vâ7bKdC9n gBKhâu TDwYfjRrạch độtEfNGDs nhgBiên nónEfNGDsg lê7bKdC9n, lEfNGDsôi gBbàn 7bKdC9tay trắnggB ngDwYfjRần củaEfNGDs nànEfNGDsg 7bKdC9lại, nhẹDwYfjR n7bKdC9hàng hôn. 

DwYfjRÔn nhEfNGDsu vùng7bKdC9 vDwYfjRẩy, nàDwYfjRng đãgB gBrơi tro7bKdC9ng EfNGDslòng hắn,DwYfjR gBhắn khôngDwYfjR cgBần tốn7bKdC9 nhi7bKdC9ều gBsức, qugBả EfNGDslaa2 dễEfNGDs EfNGDsnhư gBtrở 7bKdC9bàn tay. 

“LầngB ngBày, c7bKdC9òn nóEfNGDsi EfNGDscẩn EfNGDsthận miệgBng vếgBt thươngDwYfjR nữaDwYfjR không?” 

7bKdC9Hắn đắcEfNGDs ý7bKdC9 nóiDwYfjR, gBđã biếtgB nàng7bKdC9 sẽEfNGDs kEfNGDshông nhEfNGDsu thuậngB nhEfNGDsư thế,7bKdC9 DwYfjRvì miễ7bKdC9n gBcho n7bKdC9àng cgBằn n7bKdC9hằn nóEfNGDsi EfNGDsliên gBmiên k7bKdC9hông dứDwYfjRt, c7bKdC9úi đầuEfNGDs hônEfNGDs lêDwYfjRn mgBôi nàng. 

NhgBưng, DwYfjRhắn vừaEfNGDs nói7bKdC9 x7bKdC9ong, ngBàng xấEfNGDsu DwYfjRhổ lEfNGDsiếc liếcDwYfjR mắt7bKdC9 mộtDwYfjR cáDwYfjRi, 7bKdC9thùy hEfNGDsạ mgBi mắt. 

“NhgBưng màEfNGDs, DwYfjRta còDwYfjRn cógB mi7bKdC9ệng EfNGDsvết thương.” 

“ChỗEfNGDs nào?”DwYfjR HắnDwYfjR giậtDwYfjR mEfNGDsình, cEfNGDsòn gBcó vết7bKdC9 thươEfNGDsng sao? 

“Sáng naEfNGDsy mớiEfNGDs thượngEfNGDs dEfNGDsược, hiệ7bKdC9n tạiDwYfjR đãEfNGDs qDwYfjRuên sao?” 

Nàng7bKdC9 dEfNGDsùng tDwYfjRay nhégBo nhDwYfjRẹ 7bKdC9vào e7bKdC9o hDwYfjRắn, sắgBc mặtDwYfjR ph7bKdC9iếm hồng. 

BừnggB tỉEfNGDsnh đạigB ngộ,gB hắDwYfjRm gBtà tứDwYfjR mỉDwYfjRm cưgBời, gEfNGDsiương mi. 

“Vậy7bKdC9 trẫ7bKdC9m sẽ7bKdC9 gBgiúp nànEfNGDsg xứcEfNGDs thEfNGDsuốc mộtgB lDwYfjRần nữa?” 

Ân?gB gBÝ là,7bKdC9 muEfNGDsốn nànggB r7bKdC9ồi x7bKdC9ức tDwYfjRhuốc? T7bKdC9rong đầuEfNGDs EfNGDsY gBY trực7bKdC9 tgBiếp EfNGDsphiên dịgBch, đầDwYfjRu “oành”7bKdC9 mộtEfNGDs tiếngBg, gBmắt đỏEfNGDs 7bKdC9bừng lên… 

“Chàng gBkhông thể7bKdC9 nhDwYfjRịn xuốngEfNGDs sao?”7bKdC9 7bKdC9Nàng đèDwYfjR gBlại gBbàn 7bKdC9tay DwYfjRto đangEfNGDs rụgBc rịch,EfNGDs bất7bKdC9 đắcgB DwYfjRdĩ nói. 

GiốngEfNGDs ngBhư làEfNGDs một7bKdC9 tiEfNGDsểu hàEfNGDsi tgBử thDwYfjRích ăngB kgBẹo, DwYfjRăn mã7bKdC9i EfNGDscũng kgBhông ch7bKdC9án, hắnEfNGDs nũn7bKdC9g nịu” 

“Vài ngàyn7bKdC9ữa, MẫngB HáEfNGDsch phgBỏng gBchừng s7bKdC9ẽ tìDwYfjRm đượcgB bEfNGDsạch EfNGDshổ, đếnEfNGDs lEfNGDsúc đógB, trẫ7bKdC9m gBmuốn thâDwYfjRn cậnEfNGDs nàEfNGDsng cũngBg kgBhông được,DwYfjR nàngEfNGDs nDwYfjRhẫn tEfNGDsâm đEfNGDsẩy trẫ7bKdC9m rgBa sa7bKdC9o?” Hắn7bKdC9 mgBân thần,7bKdC9 ởgB m7bKdC9ôi n7bKdC9àng lạiDwYfjR đặtgB xDwYfjRuống mEfNGDsột nDwYfjRụ hôDwYfjRn thậtEfNGDs sâu. 

ThDwYfjRì 7bKdC9ra hắn7bKdC9 7bKdC9đã sớm7bKdC9 DwYfjRnghĩ đếnDwYfjR mấ7bKdC9y thứDwYfjR nàyDwYfjR, kgBhó tDwYfjRrách lDwYfjRại 7bKdC9mang 7bKdC9mình tớgBi nơDwYfjRi này,EfNGDs nhưn7bKdC9g mDwYfjRà, nDwYfjRếu l7bKdC9úc gBấy mìDwYfjRnh l7bKdC9ựa cDwYfjRhọn cEfNGDsưỡi tDwYfjRiểu EfNGDshồng m7bKdC9ã rờ7bKdC9i 7bKdC9đi, bây7bKdC9 giDwYfjRờ cgBũng kEfNGDshông xuDwYfjRất hiệDwYfjRn lo7bKdC9ại DwYfjRtình hEfNGDsuống nàEfNGDsy, chDwYfjRo gBnên DwYfjRnói, DwYfjRmuốn trác7bKdC9h cũnDwYfjRg cEfNGDshỉ DwYfjRcó tEfNGDshể tráchgB chínhDwYfjR mình. 

“7bKdC9Chàng sẽEfNGDs giúpgB tEfNGDsa thưDwYfjRợng dEfNGDsược lầEfNGDsn DwYfjRnữa sao?” 

NànggB nhỏDwYfjR gigBọng nói,EfNGDs bấ7bKdC9t đắcEfNGDs dĩ,DwYfjR 7bKdC9vừa nóigB xogBng lờiDwYfjR n7bKdC9ày, EfNGDsđịa chưởDwYfjRng cũnEfNGDsg DwYfjRvửa cgBởi bDwYfjRỏ 7bKdC9y EfNGDsphục củgBa nàngEfNGDs, bgBao lấyEfNGDs mềmEfNGDs mại. 

EfNGDsHắn thậtDwYfjR s7bKdC9ự gBlà rấtDwYfjR thDwYfjRích mDwYfjRềm mạiDwYfjR, tEfNGDsròn trònDwYfjR của7bKdC9 nàEfNGDsng, thấ7bKdC9y nEfNGDsàng th7bKdC9ùy hạgB EfNGDsmi mắgBt, rEfNGDsun rẩy,7bKdC9 EfNGDscúi đầu,DwYfjR tầmEfNGDs EfNGDsmắt dừng7bKdC9 ởEfNGDs bEfNGDsàn tagBy EfNGDsto gBcủa mDwYfjRình, biểugB EfNGDshiện đángDwYfjR yêu,DwYfjR sắc7bKdC9 mặtEfNGDs đàgB hồng. 

“XemgB DwYfjRra, nàn7bKdC9g cũng7bKdC9 rấgBt hưởnggB 7bKdC9thụ nha”EfNGDs HắnDwYfjR cgBười gBnhạo gB, k7bKdC9éo ta7bKdC9y nàDwYfjRng quaEfNGDs, đ7bKdC9ặt lên7bKdC9 nDwYfjRgực gBmình,“Thử sờgB sờDwYfjR DwYfjRxem.” gBDùng á7bKdC9nh mắtEfNGDs 7bKdC9cổ EfNGDsvũ n7bKdC9hìn nàng. 

CgBái gìDwYfjR 7bKdC9hưởng thụgB 7bKdC9chứ, nà7bKdC9ng chỉ7bKdC9 DwYfjRlà tò7bKdC9 gBmò, tòEfNGDs DwYfjRmò thôi7bKdC9! Vẻ7bKdC9 mặt7bKdC9 bEfNGDsối rối,7bKdC9 nhìngB gBđóa hồng7bKdC9 maEfNGDsi trgBước ngEfNGDsực bEfNGDsị hắDwYfjRn EfNGDsma EfNGDssát, gBvuốt vgBe, 7bKdC9luôn EfNGDscảm th7bKdC9ấy cEfNGDsó DwYfjRđiểm gBkỳ quái7bKdC9, b7bKdC9àn gBtay bDwYfjRị gBhắn 7bKdC9kéo đếEfNGDsn ngựEfNGDsc, ngBàng muEfNGDsốn DwYfjRkháng nghịEfNGDs, nhưn7bKdC9g đãgB bị7bKdC9 hắnDwYfjR lgBuốn vàEfNGDso quầngB áogB đơn7bKdC9 bạc,7bKdC9 cảEfNGDsm nhậnDwYfjR 7bKdC9da thịtEfNGDs lạnhDwYfjR lạnh,EfNGDs cũnDwYfjRg DwYfjRnhư cảmgB 7bKdC9giác rõDwYfjR rEfNGDsàng dụEfNGDsc vEfNGDsọng gi7bKdC9ữa hagBi châEfNGDsn hắ7bKdC9n đãEfNGDs th7bKdC9ức tỉnh,EfNGDs cứnDwYfjRg rắnDwYfjR gBhẳn lên. 

H7bKdC9ắn mỗiEfNGDs lân7bKdC9 đềuEfNGDs cgBó thểgB DwYfjRphi lễDwYfjR 7bKdC9nàng, vìDwYfjR c7bKdC9ái gìEfNGDs nàEfNGDsng EfNGDskhông 7bKdC9thể DwYfjRphi l7bKdC9ễ hắnEfNGDs ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…