You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 181Pim8RY: NÀPim8RYNG 2Nw8P6LÀ AI? 

HaCzi ngườisyEDCT c2Nw8P6ứ Pim8RYnhư tCzhế, vCzui đùPim8RYa ầmPim8RY syEDCTĩ Czmột pheCzn, ănCz chsyEDCTút đCzồ Pim8RYăn, l2Nw8P6iền Czôm lấysyEDCT Cznhau, từPim8RY từPim8RY ngủ. 

Đang mơ2Nw8P6 màngCz, ngCzhe đượcPim8RY mộtPim8RY tPim8RYiếng Pim8RYgọi, Pim8RYY syEDCTY mCzở h2Nw8P6ai mắPim8RYt raPim8RY, nghCze đượcCz syEDCTKhâu CzTrạch đaCzng nhỏ2Nw8P6 gCziọng nósyEDCTi syEDCTmơ, syEDCTnhắm chặtCz Pim8RYmi mắtPim8RY r2Nw8P6un rẩy,syEDCT toàsyEDCTn tPim8RYhân lạnPim8RYh băng. 

Thấy ásyEDCTc mộng2Nw8P6? NànCzg 2Nw8P6nhìn thPim8RYấy bênPim8RY gốiCz Czcó mCzột khCzăn Pim8RYtay trsyEDCTắng tinhsyEDCT, syEDCTnội 2Nw8P6tâm dâPim8RYng lên2Nw8P6 mộtPim8RY trậnCz ấmPim8RY Pim8RYáp, nhiềuCz nCzăm quasyEDCT, hắnPim8RY vẫsyEDCTn duCzy tsyEDCTrì thóPim8RYi qCzuen nàysyEDCT, Pim8RYvì trướcCz đâysyEDCT nànPim8RYg Czvẫn thườngCz ha2Nw8P6y mơCz thấysyEDCT nPim8RYhững gCziấc msyEDCTộng kCzì quái. 

Cầm tsyEDCTi quyêCzn, Pim8RYnhẹ nhànCzg syEDCTchà lPim8RYau mPim8RYồ Pim8RYhôi trCzên Pim8RYtrán hắPim8RYn, độtsyEDCT nhCziên, nCzghe đượcPim8RY một2Nw8P6 syEDCTcâu, 2Nw8P6làm nàngCz 2Nw8P6dừng lạsyEDCTi độnCzg tác. 

“NgânsyEDCT NhiPim8RY……” HắPim8RYn rCzun rẩy,2Nw8P6 h2Nw8P6ai taCzy syEDCTnắm chặt. 

Ngân NhPim8RYi, lạCzi lsyEDCTà NgâsyEDCTn Nh2Nw8P6i, 2Nw8P6rốt Czcuộc NgâPim8RYn 2Nw8P6Nhi làsyEDCT syEDCTai? NàngsyEDCT thùCzy hạsyEDCT Czmi mắt,2Nw8P6 2Nw8P6hai tasyEDCTy nắmsyEDCT cPim8RYhặt tPim8RYi quysyEDCTên, cPim8RYắn syEDCTcắn môCzi, ksyEDCThông 2Nw8P6rõ vCzì Czsao troPim8RYng miệngPim8RY bọCzn họPim8RY gọiPim8RY Czđều làsyEDCT NPim8RYgân Nhi. 

syEDCTKhâu TrạcPim8RYh 2Nw8P6từ nPim8RYhỏ cùngsyEDCT nàn2Nw8P6g lớsyEDCTn Pim8RYlên, Czngoại trừsyEDCT nàng,Pim8RY syEDCTrất ít2Nw8P6 ksyEDCThi tiếpCz 2Nw8P6xúc vớCzi nữsyEDCT tử,Cz Cznhư vậyCz, tron2Nw8P6g miệ2Nw8P6ng hắsyEDCTn, 2Nw8P6‘Ngân CzNhi’ n2Nw8P6ày lạPim8RYi tCzừ đâu2Nw8P6 màCz đến? 

2Nw8P6Còn về2Nw8P6 phầnsyEDCT CzMẫn HásyEDCTch yêPim8RYu nam……2Nw8P6 Hắ2Nw8P6n còsyEDCTn tCzừng gọsyEDCTi Czmình làPim8RY “NgânCz NhisyEDCT”, làmCz nànsyEDCTg nghsyEDCTi nCzgờ rằnCzg, phảPim8RYi cPim8RYhăng nàsyEDCTng 2Nw8P6ta csyEDCTùng syEDCTnàng, cù2Nw8P6ng SầPim8RYm NPim8RYhi, p2Nw8P6hải chăng2Nw8P6 đềusyEDCT cóCz cCzhung mộtCz bộPim8RY Czdáng hsyEDCTay không? 

“Ngân2Nw8P6 NhiCz, khônCzg cần2Nw8P6 rời2Nw8P6 đi……”Pim8RY LúCzc nsyEDCTày, KhâuPim8RY TrsyEDCTạch syEDCTrốt cuộCzc khôPim8RYng syEDCTáp chsyEDCTế đư2Nw8P6ợc nội2Nw8P6 syEDCTtâm sợsyEDCT hãiCz, hôPim8RY syEDCTto msyEDCTột 2Nw8P6tiếng rồisyEDCT ngồiCz syEDCTbật dậy,syEDCT mởCz Pim8RYmi mắsyEDCTt, hạPim8RY xuốnsyEDCTg mộtsyEDCT gsyEDCTiọt t2Nw8P6hanh lệ. 

“Chàng thấPim8RYy Czác mộng.2Nw8P6” Pim8RYY Pim8RYY ônsyEDCT Cznhu nPim8RYói, cCzhà Czlau sCzạch sẽ2Nw8P6 nưCzớc mắtCz củaCz hắn. 

syEDCTTỉnh Pim8RYtáo lạsyEDCTi, hắsyEDCTn Pim8RYđột 2Nw8P6nhiên Pim8RYchế Pim8RYtrụ cổPim8RY Cztay nPim8RYàng, sắcCz mặ2Nw8P6t c2Nw8P6ó chútsyEDCT sốt2Nw8P6 2Nw8P6ruột, cũnPim8RYg ma2Nw8P6ng Cztheo mộPim8RYt tisyEDCTa lạnCzh nhưPim8RY băng: 

“Pim8RYTrẫm, syEDCTvừa rồiCz nPim8RYói cáiCz gsyEDCTì, nàPim8RYng cósyEDCT nsyEDCTghe 2Nw8P6được ha2Nw8P6y không!” 

NgaPim8RYy lCzúc từ2Nw8P6 troCzng mộCzng syEDCTtỉnh lạiCz, hCzắn 2Nw8P6tựa hồsyEDCT hôPim8RY Czlên mộtPim8RY tiCzếng, nhưn2Nw8P6g syEDCTmà, lsyEDCTại khPim8RYông dá2Nw8P6m Czxác đPim8RYịnh, chsyEDCTính Czmình rốtPim8RY Pim8RYcuộc cóCz thốtCz thànsyEDCTh tiế2Nw8P6ng h2Nw8P6ay không. 

syEDCTNàng, rốtsyEDCT c2Nw8P6uộc cóCz n2Nw8P6ghe đượcsyEDCT cPim8RYái syEDCTgì Czhay không? 

“……”2Nw8P6 NàCzng q2Nw8P6uyệt mi2Nw8P6, nhìn2Nw8P6 tPim8RYhoáng Pim8RYqua 2Nw8P6cổ Pim8RYtay bCzị hsyEDCTắn 2Nw8P6bóp cPim8RYhặt, thsyEDCToáng đausyEDCT đớnsyEDCT, “CáiCz g2Nw8P6ì Pim8RYcũng Czkhông n2Nw8P6ghe đượCzc, cáPim8RYi gìsyEDCT chàn2Nw8P6g cũn2Nw8P6g khôngCz 2Nw8P6có nói.” 

Vì Ngâ2Nw8P6n 2Nw8P6Nhi, hắnCz thếPim8RY nhưng2Nw8P6 lạCzi 2Nw8P6thương Pim8RYtổn mìnhCz màsyEDCT khôsyEDCTng biết,Pim8RY xeCzm Czra, nữPim8RY tsyEDCTử nPim8RYày ở2Nw8P6 tsyEDCTrong lò2Nw8P6ng hắnCz Czcó Pim8RYmột Czvị 2Nw8P6trí vCzô cùnPim8RYg Pim8RYquan tPim8RYrọng, n2Nw8P6ghĩ đếnsyEDCT đâyCz, Pim8RYlòng Pim8RYcủa nàngsyEDCT độtsyEDCT nhiCzên đsyEDCTau đsyEDCTớn, cPim8RYhua xóCzt kPim8RYhông thôi. 

“Pim8RYCái gìsyEDCT cũng2Nw8P6 chưPim8RYa nói……”Pim8RY HắCzn nhẹsyEDCT nsyEDCThàng Czhư syEDCTra mộtCz hCzơi, msyEDCTay mắ2Nw8P6n, cuốisyEDCT cùn2Nw8P6g syEDCTkhông làCzm chPim8RYo nsyEDCTàng nghCze được. 

Pim8RY“Ta đsyEDCTi syEDCTphân phsyEDCTó Pim8RYnữ hsyEDCTộ Czvệ đsyEDCTem Czđồ Czăn Pim8RYtiến vCzào, Czđã tsyEDCTrưa rồi2Nw8P6, cũCzng nêCzn ăsyEDCTn m2Nw8P6ột csyEDCThút gìCz.” syEDCTNàng thùPim8RYy Czhạ Pim8RYmi mắt,Pim8RY đeCzm Czti quyênPim8RY đểPim8RY vàCzo t2Nw8P6rong taCzy hắn,2Nw8P6 Czxoay ngườisyEDCT xuốngCz gPim8RYiường, mPim8RYặc qusyEDCTần á2Nw8P6o 2Nw8P6đi Pim8RYrồi đi2Nw8P6 rPim8RYa ngoài. 

TrưPim8RYớc cửa. 

Cz“Hoàng pCzhi, Hoàng2Nw8P6 2Nw8P6Thượng syEDCTcó phảCzi lạCzi thCzấy Czác mộsyEDCTng hasyEDCTy khôngCz, sasyEDCTo Czlại syEDCTlớn ti2Nw8P6ếng nsyEDCThư tPim8RYhế.” một2Nw8P6 nCzữ hộCz vệPim8RY caPim8RYnh gCziữ Czở cửCza, n2Nw8P6hỏ giọngPim8RY hỏi. 

“KhôngCz cCzó.” NàsyEDCTng Czthản n2Nw8P6hiên 2Nw8P6lắc đầPim8RYu, 2Nw8P6dặn dCzò nàn2Nw8P6g cCzhuẩn bịPim8RY một2Nw8P6 2Nw8P6ít th2Nw8P6ực vậ2Nw8P6t syEDCTtahnh đạm,Pim8RY tCzránh Pim8RYcho Pim8RYmiệng vếPim8RYt thươngsyEDCT cò2Nw8P6n chPim8RYưa kCzhỏi h2Nw8P6ẳn 2Nw8P6bị cư2Nw8P6ơng syEDCTlên, ksyEDCThó khéPim8RYp miệng. 

Nữ hộPim8RY vệ2Nw8P6 lĩnhsyEDCT mệPim8RYnh Pim8RYmà đi,Cz syEDCTY syEDCTY nPim8RYhìn thPim8RYeo th2Nw8P6ân ảnsyEDCTh củaCz Pim8RYnàng, vPim8RYụng 2Nw8P6trộm nhẹsyEDCT nsyEDCThàng tsyEDCThở rasyEDCT, maCzy mPim8RYắn nàPim8RYng tsyEDCTa đèsyEDCT Pim8RYthấp thasyEDCTnh âm. 

NhưnPim8RYg m2Nw8P6à, vừasyEDCT qCzuay người2Nw8P6 lạiCz, lại2Nw8P6 nhìsyEDCTn thấsyEDCTy khuôCzn mặt2Nw8P6 Czcứng ngắcCz củCza h2Nw8P6ắn, lạ2Nw8P6nh lùCzng Pim8RYnghễ nànPim8RYg, kPim8RYhông cCzó Pim8RYmở miệng,Cz Pim8RYtrầm msyEDCTặc 2Nw8P6xoay ngườiPim8RY syEDCTxốc lsyEDCTên bứPim8RYc rèmCz chPim8RYe, khậpsyEDCT khiễng2Nw8P6 2Nw8P6đi vào. 

NsyEDCTàng cũngCz bướcCz nha2Nw8P6nh đu2Nw8P6ổi kịp,syEDCT csyEDCTẩn thậnPim8RY g2Nw8P6iúp đỡ. 

“NàngCz cáCzi gì2Nw8P6 đsyEDCTều ngh2Nw8P6e được,Cz Pim8RYvì s2Nw8P6ao syEDCTkhông syEDCThỏi trẫm?Pim8RY” HắnPim8RY tậnCz lựcsyEDCT kPim8RYhống chế2Nw8P6 syEDCTâm Czđiệu của2Nw8P6 chísyEDCTnh mPim8RYình, kPim8RYhó tráCznh khỏsyEDCTi rsyEDCTun run. 

“Các Czngười, Czai cũnPim8RYg khôn2Nw8P6g muốnsyEDCT Cznói 2Nw8P6cho tsyEDCTa biếPim8RYt, Czta hỏisyEDCT t2Nw8P6hì sẽCz có2Nw8P6 đápCz syEDCTán sao?” 

ChsyEDCTua sósyEDCTt cPim8RYười, nàCzng giúpCz đỡCz syEDCThắn ngồsyEDCTi xuốngCz giưsyEDCTờng, vếtsyEDCT thươnPim8RYg khôPim8RYng cò2Nw8P6n cCzhảy máu,2Nw8P6 msyEDCTay mắnCz, dược2Nw8P6 hiệsyEDCTu nàyPim8RY c2Nw8P6ó vẻ2Nw8P6 hữCzu Czhiệu, csyEDCTó th2Nw8P6ể 2Nw8P6cầm máusyEDCT, nCzhưng mà2Nw8P6, 2Nw8P6lên màsyEDCTy lạiPim8RY rấtsyEDCT Czchậm, chỉsyEDCT cóCz mộtPim8RY lớpsyEDCT mPim8RYỏng, tựsyEDCTa nhPim8RYư chỉ2Nw8P6 Czđộng syEDCTmạnh một2Nw8P6 chúPim8RYt sẽsyEDCT lạisyEDCT Czvỡ ra. 

Mím m2Nw8P6ôi, hắn2Nw8P6 nCzhẹ nhànsyEDCTg 2Nw8P6nắm syEDCTlấy bàCzn tasyEDCTy nhỏCz Pim8RYbé, đôiCz mắtsyEDCT nhấsyEDCTt tsyEDCThời nPim8RYhu hòaCz xuốCzng dưới,Cz ngsyEDCTăn syEDCTý cười. 

“NàngsyEDCT mPim8RYuốn biCzết sao?” 

Ý tứ2Nw8P6 củCza Pim8RYhắn lsyEDCTà, syEDCTcó tPim8RYhể 2Nw8P6nói syEDCTcho 2Nw8P6chính mìsyEDCTnh biếtCz? Pim8RYY Pim8RYY ngạcCz nhCziên ngẩng2Nw8P6 đầu,Pim8RY 2Nw8P6đối diệnPim8RY vớiCz 2Nw8P6tầm m2Nw8P6ắt csyEDCTủa hắn,2Nw8P6 cóPim8RY chútPim8RY k2Nw8P6hông thểCz tisyEDCTn, rốt2Nw8P6 cụsyEDCTc hPim8RYắn Pim8RYcũng chCzịu mở2Nw8P6 miệngCz 2Nw8P6nói Pim8RYcho mìnCzh biết. 

MộPim8RYt Pim8RYnữ tử,Pim8RY vsyEDCTì Pim8RYsao cCzuốn lsyEDCTấy tâsyEDCTm syEDCTcủa hasyEDCTi nCzam nhân? 

“Nếu2Nw8P6 nhCzư psyEDCThải mCziễn cưỡngCz, vCzề sPim8RYau r2Nw8P6ồi syEDCThãy nóPim8RYi.” NàsyEDCTng 2Nw8P6có t2Nw8P6hể nhPim8RYìn rCza syEDCTđược, syEDCTtrên mặ2Nw8P6t hsyEDCTắn mCziễn cưỡngsyEDCT cười2Nw8P6 vui. 

Rút2Nw8P6 Czhai tasyEDCTy Pim8RYra, nPim8RYàng đsyEDCTi ngCzăn tủ,Pim8RY lấyCz mộtCz lọPim8RY Czdược Pim8RYlại đây,Cz ngồisyEDCT xổmCz xuống,2Nw8P6 cuốnsyEDCT ống2Nw8P6 Czquần củPim8RYa h2Nw8P6ắn l2Nw8P6ên, nh2Nw8P6ẹ Pim8RYnhàng syEDCTmở lọ2Nw8P6 thsyEDCTuốc rPim8RYa, đổPim8RY Pim8RYra mCzột íCzt bột2Nw8P6 Czmàu trắng,Pim8RY cPim8RYẩn thậsyEDCTn rắCzc lêPim8RYn vsyEDCTết thương. 

“NgânCz NhPim8RYi khPim8RYông phảiCz aiCzi kCzhác, làsyEDCT nàng.” 

HắnsyEDCT mở2Nw8P6 misyEDCTệng nósyEDCTi, nhìn2Nw8P6 Pim8RYnàng ngạcsyEDCT nhiên2Nw8P6, trừCzng Pim8RYlớn mPim8RYắt hạnhCz nsyEDCThìn vàsyEDCTo khuPim8RYôn syEDCTmặt bìnhCz thảPim8RYn củ2Nw8P6a chínhPim8RY Czmình, nhất2Nw8P6 thờisyEDCT h2Nw8P6ình th2Nw8P6ành syEDCT2 trạngPim8RY thá2Nw8P6i đốiPim8RY lập. 

“KhâPim8RYu Trạch,Cz chàngCz khônPim8RYg p2Nw8P6hải h2Nw8P6ồ đồsyEDCT Pim8RYrồi chứsyEDCT, Czta làsyEDCT Pim8RYY CzY, khônCzg phảisyEDCT NsyEDCTgân NhiPim8RY, tCzừ 2Nw8P6nhỏ đPim8RYến lớCzn, Czta cPim8RYũng cCzhưa tPim8RYừng ng2Nw8P6he Czthái hoPim8RYàng Th2Nw8P6ái HPim8RYậu nhắcsyEDCT syEDCTtới haPim8RYy bCzan cCzho Czta tụcCz danCzh nPim8RYày, chànPim8RYg đansyEDCTg nóCzi g2Nw8P6iỡn Czphải kh2Nw8P6ông?” NCzàng nộtPim8RY nộtsyEDCT nói,2Nw8P6 nhPim8RYìn Czbiểu tsyEDCTình trêPim8RYn mặt2Nw8P6 hắPim8RYn nghPim8RYiêm 2Nw8P6túc Pim8RYmà 2Nw8P6thoáng rPim8RYung mình. 

TsyEDCTuấn 2Nw8P6mi 2Nw8P6khinh longCz, hPim8RYắn nPim8RYhu nCzhu 2Nw8P6huyệt syEDCTthái syEDCTdương, tsyEDCTất Pim8RYnhiên là2Nw8P6 biếCzt đưCzợc, syEDCTmình nóPim8RYi nhưsyEDCT vậsyEDCTy sẽsyEDCT Czlàm Pim8RYcho nàn2Nw8P6g khôCzng rõsyEDCT rà2Nw8P6ng, nPim8RYhưng nCzếu cứCz iCzm lặng,Cz chỉPim8RY ssyEDCTợ, hắnsyEDCT Pim8RYsẽ bPim8RYị hiPim8RYểu lầm,2Nw8P6 tr2Nw8P6ở thànhPim8RY hoPim8RYa t2Nw8P6âm naCzm tử. 

“NàngPim8RY thậtsyEDCT ssyEDCTự 2Nw8P6là NgânsyEDCT NhCzi, ksyEDCThông đúsyEDCTng, phảiCz nói,syEDCT NgânPim8RY NhsyEDCTi làCz 2Nw8P6nàng, làCz syEDCTtên trCzước đsyEDCTây csyEDCTủa nàng.” 

đôiPim8RY 2Nw8P6mắt 2Nw8P6màu tímsyEDCT dầnCz dsyEDCTần chuyể2Nw8P6n syEDCTthành thâmCz thCzúy, 2Nw8P6yên lặng2Nw8P6 nhìn2Nw8P6 dun2Nw8P6g nhaPim8RYn củsyEDCTa nàng,…syEDCT ngũCz quasyEDCTn khôsyEDCTng đồngCz dạPim8RYng, Pim8RYgiống nhauCz, cPim8RYhỉ cóPim8RY mCzột nụ2Nw8P6 cườiPim8RY nCzgọt ngàoCz nPim8RYhư h2Nw8P6oa lPim8RYê đầuCz syEDCTxuân, cònPim8RY cóCz linCzh hồn. 

“tên2Nw8P6 syEDCTtrước đâyPim8RY củ2Nw8P6a ta?” 

NàPim8RYng căCzn bPim8RYản làsyEDCT không2Nw8P6 hiểuPim8RY hắnsyEDCT Czđang nCzói c2Nw8P6ái gì,2Nw8P6 syEDCT“Chẳng l2Nw8P6ẽ, Czta từnCzg 2Nw8P6bị msyEDCTất syEDCTtrí nCzhớ?” N2Nw8P6ếu 2Nw8P6không, nsyEDCThư thếsyEDCT n2Nw8P6ào lạCzi kPim8RYhông biết2Nw8P6 trướcPim8RY 2Nw8P6kia mCzình Pim8RYkêu Pim8RYlà 2Nw8P6Ngân Nhi? 

Hơn nữa,2Nw8P6 cCzó đCzôi kh2Nw8P6i, á2Nw8P6nh Czmắt hắn2Nw8P6 syEDCTkhi nh2Nw8P6ìn Cznàng, dưPim8RYờng nhPim8RYư khônsyEDCTg phảiCz đanCzg syEDCTnhìn syEDCTnàng, mPim8RYà đCzang nsyEDCThìn mộtPim8RY ngưCzời khác. 

“KhôsyEDCTng phải,2Nw8P6” HắnsyEDCT nhẹCz nhàngPim8RY lsyEDCTắc 2Nw8P6đầu,“Đó lsyEDCTà tênsyEDCT Cztrong ksyEDCTiếp syEDCTtrước củPim8RYa nàng!” 

đôi mắtsyEDCT m2Nw8P6àu tCzím Czlộ 2Nw8P6ra một2Nw8P6 c2Nw8P6ỗ kỳPim8RY qPim8RYuang Czkỳ 2Nw8P6dị, trướcPim8RY mắtCz tựaPim8RY Czhồ xuấtCz hiện2Nw8P6 Czmột thân2Nw8P6 ảnh2Nw8P6 Czxinh đẹsyEDCTp, Pim8RYthích Pim8RYmặc mộ2Nw8P6t tsyEDCThân qu2Nw8P6ần áo2Nw8P6 đơnsyEDCT gi2Nw8P6ản, mà2Nw8P6u hoPim8RYa Czlê, bCzên Pim8RYmôi Pim8RYluôn syEDCTcó Pim8RYý cười2Nw8P6 ôPim8RYn nCzhu, thườngsyEDCT Czhay thâCzn mậ2Nw8P6t 2Nw8P6ôm c2Nw8P6ánh tPim8RYay Czhắn, gọPim8RYi “syEDCTViêm HiPim8RY, Czngươi lCzà ViêmPim8RY Pim8RYHi c2Nw8P6ủa NgânPim8RY Nhi.” 

Kiếp trsyEDCTước? NàngPim8RY rõ2Nw8P6 ràPim8RYng lsyEDCTà 2Nw8P6từ thế2Nw8P6 kỷsyEDCT 2syEDCT1 đế2Nw8P6n, bọPim8RYn họCz, cCzó phảisyEDCT Czlầm rPim8RYồi h2Nw8P6ay không?Pim8RY NPim8RYàng cắCzn môisyEDCT dưới,Cz độtsyEDCT nPim8RYhiên psyEDCThát hiệnCz, 2Nw8P6nàng thậtsyEDCT syEDCTsợ h2Nw8P6ãi loạisyEDCT sPim8RYai lầmPim8RY nàCzy, nếu2Nw8P6 nànCzg khônsyEDCTg phảsyEDCTi ngưCzời Czmà bọnsyEDCT họsyEDCT chờsyEDCT moCzng, vCzậy Cznàng nsyEDCTên lCzàm Czcái gìCz bâyPim8RY giờ? 

“kiếpsyEDCT tPim8RYrước syEDCTcủa 2Nw8P6ta, lCzà người2Nw8P6 nhCzư thế2Nw8P6 nào?”Cz NàngCz nột2Nw8P6 nộ2Nw8P6t mởsyEDCT miệng,syEDCT rấtCz Pim8RYlà sPim8RYợ hãi. 

“làsyEDCT 2Nw8P6một ngườiPim8RY Czmà syEDCT3 ngườiPim8RY chúnsyEDCTg Pim8RYta đề2Nw8P6u hếCzt lsyEDCTòng thươPim8RYng yêu.” 

2Nw8P6Tiếng syEDCTnói khsyEDCTàn Pim8RYkhàn x2Nw8P6uống, tự2Nw8P6a hồsyEDCT có2Nw8P6 syEDCTchút ngCzhẹn syEDCTngào, kPim8RYý ứcCz 2Nw8P6xa xưCza bCzất Pim8RYchợt trsyEDCTàn về,Pim8RY 2Nw8P6đau xósyEDCTt, nCzgọt n2Nw8P6gào, Pim8RYđan xesyEDCTn Czvào nhau… 

Ba ngưCzời? NgoCzại trừ2Nw8P6 hắn2Nw8P6 cùngCz MẫPim8RYn HácsyEDCTh yêsyEDCTu na2Nw8P6m, cCzòn syEDCTcó Pim8RYai? NàngCz giật2Nw8P6 mình. 

“VìCz sa2Nw8P6o, các2Nw8P6 syEDCTngười Czbiết, Ngân2Nw8P6 NhPim8RYi nPim8RYhất định2Nw8P6 syEDCTlà tPim8RYa?” ĐâPim8RYy mớisyEDCT làCz điểmsyEDCT mấuPim8RY chsyEDCTốt Pim8RY, nànsyEDCTg Czquả thựCzc rất2Nw8P6 2Nw8P6là s2Nw8P6ợ Pim8RYhãi, đápPim8RY ánPim8RY khônCzg Pim8RYnhư mìsyEDCTnh nghĩ,syEDCT lPim8RYại Czkhông thểsyEDCT khônCzg hỏi. 

“C2Nw8P6hỉ cần2Nw8P6 liCzếc mCzắt Pim8RYmột cCzái, t2Nw8P6a lPim8RYiền cóPim8RY thểsyEDCT Cznhận Pim8RYra nàng.” 

2Nw8P6Hắn đ2Nw8P6ột nhiêCzn 2Nw8P6nở syEDCTnụ cườsyEDCTi, ánsyEDCTh mắCzt Czvụt sángCz, Czhai 2Nw8P6tay ô2Nw8P6m chầsyEDCTm syEDCTlấy thiênsyEDCT hạ2Nw8P6 bésyEDCT nhỏ, 

“Cho dù2Nw8P6 lPim8RYà hóa2Nw8P6 thànhPim8RY tr2Nw8P6o Pim8RYbụi, t2Nw8P6a cũ2Nw8P6ng Czcó thCzể nhsyEDCTận r2Nw8P6a Pim8RYnàng.” CzÔm Pim8RYvào trCzong lònCzg, Pim8RYquyến luyến2Nw8P6 híCzt lCzấy h2Nw8P6ương Czthơm ng2Nw8P6ọt ngàCzo Cztrên ngưsyEDCTời nàng. 

Trên syEDCTngười n2Nw8P6àng cũngCz phátsyEDCT r2Nw8P6a mùisyEDCT syEDCThoa lê……Pim8RY ĐộcCz đáosyEDCT, khôCzng gì2Nw8P6 thaCzy Pim8RYthế được,Pim8RY làsyEDCT mùi2Nw8P6 hươngsyEDCT củasyEDCT syEDCTlinh hồn2Nw8P6 nàng! 

 

CHƯƠNG 12Nw8P682: CẨNCz THẬPim8RYN MIỆN2Nw8P6G VẾT2Nw8P6 THƯƠNG

Tùy 2Nw8P6ý đểPim8RY hPim8RYắn ôm2Nw8P6 mình,Pim8RY syEDCThai n2Nw8P6gười độPim8RYt nhiênPim8RY iPim8RYm lặPim8RYng, nCzàng tha2Nw8P6m Czluyến hPim8RYơi thởsyEDCT lPim8RYành syEDCTlạnh msyEDCTà thoảisyEDCT 2Nw8P6mái Pim8RYtrong lsyEDCTòng, tro2Nw8P6ng tiPim8RYm đột2Nw8P6 nhiêCzn syEDCTtrở nênPim8RY bì2Nw8P6nh thản2Nw8P6, mặcCz kCzệ sự2Nw8P6 tìPim8RYnh nhCzư tCzhế nsyEDCTào, hi2Nw8P6ện tại,Pim8RY hPim8RYai ngư2Nw8P6ời bsyEDCTọn họPim8RY chỉ2Nw8P6 cầPim8RYn Pim8RYở cùCzng Czmột chỗ,syEDCT cPim8RYái gsyEDCTì csyEDCTũng kCzhông qu2Nw8P6an 2Nw8P6trọng, vsyEDCTô lCzuận Czlà 2Nw8P6kiếp syEDCTtrước hPim8RYay là2Nw8P6 Czkiếp sau. 

“Nàng,2Nw8P6 khôPim8RYng muốCzn biếtCz chuyệ2Nw8P6n tìnPim8RYh ởsyEDCT kiCzếp tsyEDCTrước sao?” 

BàPim8RYn tCzay tsyEDCTo c2Nw8P6ủa Phù2Nw8P6 2Nw8P6Vân 2Nw8P6Khâu syEDCTTrạch ôsyEDCTn nhPim8RYu vuPim8RYốt vuố2Nw8P6t lưnCzg nàng,Cz giống2Nw8P6 nhsyEDCTư đaCzng v2Nw8P6uốt vsyEDCTe Pim8RYcon mèoPim8RY nhỏ2Nw8P6, đôCzi mắtCz mPim8RYàu Cztím thâsyEDCTm Pim8RYý liếcCz msyEDCTắt nhìnCz Pim8RYkhuôn mặtPim8RY nhPim8RYỏ syEDCTnhắn trấnCz địnhPim8RY mộtPim8RY cái. 

“Ta ksyEDCThông muốnPim8RY biết.” 

NsyEDCTàng syEDCTchậm syEDCTrãi lPim8RYắc đPim8RYầu, Pim8RYtựa hồ,Cz từPim8RY vsyEDCTẻ mặt2Nw8P6 củCza hắnsyEDCT cCzùng Pim8RYMẫn Há2Nw8P6ch yêuCz namCz, kiCzếp trướCzc Czhẳn Pim8RYlà Czrất syEDCTlà psyEDCThức tạ2Nw8P6p, nếuCz Pim8RYlà nPim8RYhư tsyEDCThế, chínsyEDCTh mìnPim8RYh csyEDCTăn bCzản khCzông muốnsyEDCT biết. 

“ChCzo dùsyEDCT nàng2Nw8P6 mu2Nw8P6ốn biết,Cz hsyEDCTiện tại2Nw8P6 2Nw8P6cũng khôPim8RYng thể2Nw8P6 nóisyEDCT chPim8RYo 2Nw8P6nàng nghe.” 

Hôn nhẹ2Nw8P6 syEDCTvành taCzi csyEDCTủa nsyEDCTàng, hắn2Nw8P6 ôCzn nh2Nw8P6u Cznói, ôsyEDCTm 2Nw8P6eo nhỏ,Cz bàsyEDCTn tCzay lạisyEDCT bsyEDCTắt đầuPim8RY syEDCTkhông Pim8RYan psyEDCThận, 2Nw8P6xoa xosyEDCTa mềmPim8RY mại. 

Nó2Nw8P6i c2Nw8P6ách khácPim8RY, syEDCTtừ đầCzu tsyEDCTới đuôiCz, hCzắn ch2Nw8P6ỉ tsyEDCTính nósyEDCTi Czcho n2Nw8P6àng bấyCz nhiêCzu msyEDCTà thôi?syEDCT NàsyEDCTng syEDCTchán nPim8RYản, đãsyEDCT 2Nw8P6sớm biPim8RYết Cznam nhPim8RYân nà2Nw8P6y Czthật phúcPim8RY hắc,Cz gCziang sơsyEDCTn dsyEDCTễ đổCzi bPim8RYản tísyEDCTnh khó2Nw8P6 2Nw8P6dời, nhsyEDCTưng msyEDCTà, nà2Nw8P6ng lại2Nw8P6 2Nw8P6thích 2Nw8P6hắn nCzhư thế,Cz cósyEDCT ph2Nw8P6ải nàCzng thíchCz cuPim8RYồng ngư2Nw8P6ợc hasyEDCTy không? 

2Nw8P6“Không đsyEDCTược, còsyEDCTn cósyEDCT chútCz đau.” 

KiCznh ngạc2Nw8P6 nhìnCz bànsyEDCT tPim8RYay t2Nw8P6o đsyEDCTã tháosyEDCT Pim8RYvạt áoCz trước2Nw8P6 ngựcCz củasyEDCT mìnhPim8RY, nsyEDCTàng tCzhấp giọnPim8RYg syEDCTngăn c2Nw8P6ản, sCzắc mặ2Nw8P6t hồngsyEDCT tươi,Cz t2Nw8P6ựa 2Nw8P6như mộtCz qCzuả táo2Nw8P6 chsyEDCTín mọng. 

TCzuấn Czmi mộtCz Czđiều, hắ2Nw8P6n tàCz Pim8RYác Cznhu Czsát, rấtPim8RY thíchCz xCzem bộCz dángPim8RY thẹnPim8RY Pim8RYthùng cPim8RYủa Cznàng, 2Nw8P6bạc thầnsyEDCT ksyEDCThinh dươnPim8RYg, cổsyEDCT họCzng tto2Nw8P6át Pim8RYra Czcười nhẹ. 

HưsyEDCTởng thụPim8RY syEDCTthân mìn2Nw8P6h dầnCz dầ2Nw8P6n mềmsyEDCT msyEDCTại, csyEDCTả Czngười Czchoàng lên. 

“MPim8RYiệng vếtCz thươngCz, csyEDCTẩn thậnCz miPim8RYệng syEDCTvết Czthương củaCz chàng.” 

NànPim8RYg kinsyEDCTh hô2Nw8P6 2Nw8P6, muốnPim8RY đứngsyEDCT dPim8RYậy 2Nw8P6xem Czcó syEDCTđụng tớiCz 2Nw8P6hay kPim8RYhông, nhưnPim8RYg bPim8RYị h2Nw8P6ắn ôm2Nw8P6 chặt,syEDCT k2Nw8P6hông dễCz dàCzng buônCzg ra. 

“Không có2Nw8P6 đụngCz tới,syEDCT chỉ2Nw8P6 cầnCz nàPim8RYng đCzừng nháo.”Pim8RY syEDCTHắn đạmCz cưCzời, 2Nw8P6không khỏiPim8RY bịPim8RY pCzhản ứ2Nw8P6ng 2Nw8P6đáng yêuCz củasyEDCT nàngPim8RY lPim8RYàm ấmsyEDCT Pim8RYáp Pim8RYcả syEDCTtrái tim. 

Pim8RY“Trước ph2Nw8P6ải bă2Nw8P6ng bPim8RYó lạiCz, Czbằng Pim8RYkhông Czthật Czsự s2Nw8P6ẽ Czchạm vCzào vếsyEDCTt thPim8RYương, thậtPim8RY 2Nw8P6vất vảPim8RY m2Nw8P6ới khéCzp lạ2Nw8P6i. ChàngPim8RY Czkhẳng định2Nw8P6 sẽCz trộm2Nw8P6 đi2Nw8P6 Pim8RYđi sátPim8RY Pim8RYhổ, t2Nw8P6a muốCzn Pim8RYcản cũPim8RYng c2Nw8P6ản khsyEDCTông đưPim8RYợc, nPim8RYhanh lCzên, để2Nw8P6 tsyEDCTa gCziúp chànPim8RYg syEDCTbăng bó.”2Nw8P6 NàngsyEDCT syEDCTcũng mặcPim8RY kệ2Nw8P6 nhiều2Nw8P6 2Nw8P6như vậy,Pim8RY dù2Nw8P6ng sứcsyEDCT Pim8RYngăn ta2Nw8P6y hắn,Cz cầmsyEDCT bCzạch Czbố sạch2Nw8P6 sẽ2Nw8P6 sớ2Nw8P6m chuPim8RYẩn b2Nw8P6ị tốPim8RYt bPim8RYao bốCz bsyEDCTao vâCzy điPim8RY lên. 

MộtCz syEDCTtay chPim8RYống khsyEDCTuôn mặPim8RYt, hắn2Nw8P6 2Nw8P6im lCzặng nhsyEDCTìn 2Nw8P6khuôn mặtsyEDCT ôCzn nPim8RYhu, m2Nw8P6ày Pim8RYliễu cCzong csyEDCTong. MsyEDCTắt syEDCTto Pim8RYtròn, syEDCTtrong vsyEDCTeo, mũisyEDCT tsyEDCTinh xsyEDCTảo, cán2Nw8P6h Pim8RYmôi Pim8RYđỏ hồnPim8RYg, căsyEDCTng mọng,Cz ch2Nw8P6ỉ cầCzn nhẹsyEDCT nhàCzng syEDCTkhẽ mởsyEDCT syEDCTra, tsyEDCTựa Pim8RYnhư syEDCTmột trá2Nw8P6i chínsyEDCT ngsyEDCTon n2Nw8P6gọt, 2Nw8P6làm syEDCTcho nsyEDCTgười Czta Czkìm lòn2Nw8P6g khôPim8RYng đậusyEDCT muốnCz cCzắn mPim8RYột ngụm. 

Lư2Nw8P6u loásyEDCTt cộtPim8RY m2Nw8P6ột cáPim8RYi syEDCTnơ coPim8RYn bPim8RYướm, nPim8RYàng 2Nw8P6vỗ vCzỗ t2Nw8P6ay đứnPim8RYg lên,Cz nPim8RYhìn t2Nw8P6hấy hắCzn nhì2Nw8P6n c2Nw8P6hằm csyEDCThằm mìPim8RYnh, cPim8RYó chúsyEDCTt mạcCz danCzh 2Nw8P6kỳ diệusyEDCT, ch2Nw8P6ẳng lẽPim8RY làPim8RY mặt2Nw8P6 m2Nw8P6ình dính2Nw8P6 c2Nw8P6ái syEDCTgì sao? 

“TrẫmsyEDCT sẽPim8RY khôngsyEDCT trộmsyEDCT đsyEDCTi săsyEDCTn hổ,”2Nw8P6 H2Nw8P6ắn độ2Nw8P6t nh2Nw8P6iên nói,2Nw8P6“Cho nsyEDCTên sPim8RYẽ khôngsyEDCT b2Nw8P6ỏ lPim8RYại nnà2Nw8P6ng mộtsyEDCT mình.” 

Hắn,Pim8RY hsyEDCTiểu Czđược Cztâm Pim8RYtư Pim8RYcủa nànsyEDCTg. TroCzng mắtCz CzY syEDCTY lósyEDCTe rCza 2Nw8P6nhiều syEDCTtia sángCz 2Nw8P6mang t2Nw8P6heo syEDCTý 2Nw8P6cười 2Nw8P6ôn nhsyEDCTu, khô2Nw8P6ng biế2Nw8P6t Pim8RYvì Pim8RYsao, hiệnsyEDCT tPim8RYại, chPim8RYỉ cầnsyEDCT ởPim8RY b2Nw8P6ên cạnCzh syEDCThắn, nà2Nw8P6ng lạisyEDCT Pim8RYcó thCzể cả2Nw8P6m syEDCTnhận đư2Nw8P6ợc t2Nw8P6hật sâuPim8RY hạPim8RYnh phúc. 

“Ân,2Nw8P6 vậysyEDCT lúPim8RYc chà2Nw8P6ng Czđi sănsyEDCT bạchsyEDCT h2Nw8P6ổ phảiCz manPim8RYg theCzo 2Nw8P6ta.” Pim8RYNàng Czyêu cầu. 

“NàngsyEDCT kPim8RYhông thể2Nw8P6 Pim8RYđi, nhsyEDCTiều nhấsyEDCTt chPim8RYỉ Pim8RYcó thểsyEDCT đứnCzg ởPim8RY Pim8RYxa Pim8RYxa nhìn.” 

HắPim8RYn ngCzhĩ nPim8RYghĩ, rsyEDCTa quyếtPim8RY địnhCz này2Nw8P6, ch2Nw8P6ỉ cCzó ởCz rPim8RYất xCza n2Nw8P6hìn, Pim8RYmới sẽPim8RY khôn2Nw8P6g tiếnPim8RY vào,2Nw8P6 cũnPim8RYg sẽPim8RY có2Nw8P6 Pim8RYnguy hiểm. 

syEDCT“Nhưng màCz, tr2Nw8P6ên ngườiCz 2Nw8P6ta khônsyEDCTg hCzề Czcó thCzương tổn,2Nw8P6 nCzgươi Czxem, tsyEDCTrừ b2Nw8P6ỏ bịPim8RY ngư2Nw8P6ời Cznào đósyEDCT Pim8RYlưu lạPim8RYi mộ2Nw8P6t đCzống Pim8RYxanh tímPim8RY, tsyEDCTrên ngườsyEDCTi vếsyEDCTt thưCzơng nsyEDCTào cũng2Nw8P6 Pim8RYkhông có.” 

Nàng l2Nw8P6eo lêPim8RYn giườ2Nw8P6ng, kéo2Nw8P6 t2Nw8P6ay áoPim8RY lêsyEDCTn, lộsyEDCT syEDCTra dsyEDCTấu syEDCThôn ngsyEDCTân cPim8RYhi chiPim8RYt trê2Nw8P6n cá2Nw8P6nh Pim8RYtay, asyEDCTiz, chPim8RYỉ lCzà cPim8RYánh syEDCTtay thôi,2Nw8P6 đừ2Nw8P6ng nósyEDCTi trênCz ngPim8RYười. =]] 

ásyEDCTnh mắtPim8RY Pim8RYPhù VsyEDCTân KhsyEDCTâu TrạchCz Pim8RYđột nsyEDCThiên Pim8RYnóng lên,Pim8RY Czlôi bàsyEDCTn 2Nw8P6tay tCzrắng Pim8RYngần csyEDCTủa Cznàng lại,2Nw8P6 nhPim8RYẹ nhànCzg hôn. 

ÔnsyEDCT nhCzu 2Nw8P6vùng vẩy2Nw8P6, nàsyEDCTng đãsyEDCT r2Nw8P6ơi tsyEDCTrong lsyEDCTòng hắnPim8RY, Czhắn không2Nw8P6 cầnCz tPim8RYốn n2Nw8P6hiều s2Nw8P6ức, quả2Nw8P6 Czlaa2 syEDCTdễ syEDCTnhư syEDCTtrở bsyEDCTàn tay. 

“LầnsyEDCT n2Nw8P6ày, Czcòn nPim8RYói cẩnPim8RY thPim8RYận mCziệng vếtPim8RY thươngCz nữasyEDCT không?” 

HắnCz đắcCz ýsyEDCT nósyEDCTi, đsyEDCTã bi2Nw8P6ết nsyEDCTàng syEDCTsẽ khsyEDCTông nhCzu Pim8RYthuận n2Nw8P6hư 2Nw8P6thế, vìCz Pim8RYmiễn ch2Nw8P6o nPim8RYàng cằnCz nhằnPim8RY n2Nw8P6ói Czliên msyEDCTiên khsyEDCTông Czdứt, Czcúi đầu2Nw8P6 2Nw8P6hôn l2Nw8P6ên m2Nw8P6ôi nàng. 

Nhưng, hắCzn vừCza syEDCTnói xon2Nw8P6g, 2Nw8P6nàng x2Nw8P6ấu hổsyEDCT liếcPim8RY Czliếc Pim8RYmắt mộtCz cáCzi, Czthùy Pim8RYhạ Pim8RYmi mắt. 

“NhưngsyEDCT syEDCTmà, tPim8RYa 2Nw8P6còn c2Nw8P6ó misyEDCTệng v2Nw8P6ết thương.” 

“2Nw8P6Chỗ nào?Pim8RY” HắnsyEDCT giậtsyEDCT mìPim8RYnh, còsyEDCTn syEDCTcó vếtPim8RY Czthương sao? 

“Sáng nCzay mớisyEDCT thượng2Nw8P6 dược,Pim8RY hiện2Nw8P6 tạ2Nw8P6i đ2Nw8P6ã quê2Nw8P6n sao?” 

NànPim8RYg dùng2Nw8P6 taPim8RYy nhéCzo syEDCTnhẹ v2Nw8P6ào esyEDCTo hắ2Nw8P6n, s2Nw8P6ắc mặtPim8RY psyEDCThiếm hồng. 

Bừ2Nw8P6ng tỉnh2Nw8P6 đ2Nw8P6ại nCzgộ, hắCzm Pim8RYtà Cztứ mỉmCz cười,Cz giươPim8RYng mi. 

“Vậy trẫmsyEDCT sPim8RYẽ giúPim8RYp nà2Nw8P6ng 2Nw8P6xức Czthuốc mPim8RYột syEDCTlần nữa?” 

Ân? Pim8RYÝ là,syEDCT msyEDCTuốn n2Nw8P6àng rồCzi xứsyEDCTc Pim8RYthuốc? TPim8RYrong đầu2Nw8P6 2Nw8P6Y syEDCTY trPim8RYực tiếsyEDCTp phiCzên dsyEDCTịch, đầsyEDCTu 2Nw8P6“oành” Pim8RYmột tiếng,syEDCT mắPim8RYt đCzỏ bPim8RYừng lên… 

“syEDCTChàng khônCzg thểPim8RY Cznhịn xsyEDCTuống Czsao?” NsyEDCTàng đèsyEDCT lCzại Pim8RYbàn Pim8RYtay t2Nw8P6o đangPim8RY rụcPim8RY rCzịch, bấtsyEDCT đắsyEDCTc d2Nw8P6ĩ nói. 

Giống như2Nw8P6 Czlà syEDCTmột tiểsyEDCTu Czhài tửPim8RY thCzích ăn2Nw8P6 kẹo,syEDCT ăsyEDCTn mãisyEDCT csyEDCTũng ksyEDCThông cCzhán, hắnPim8RY nũsyEDCTng nịu” 

“VCzài ngàynữasyEDCT, MPim8RYẫn syEDCTHách psyEDCThỏng chừngsyEDCT sẽsyEDCT tìmPim8RY đưPim8RYợc bạchPim8RY Pim8RYhổ, đếnPim8RY lúc2Nw8P6 Czđó, trẫsyEDCTm muCzốn th2Nw8P6ân cậCzn nsyEDCTàng cũsyEDCTng khPim8RYông đưCzợc, nàng2Nw8P6 nh2Nw8P6ẫn tPim8RYâm đẩPim8RYy trẫPim8RYm rsyEDCTa sao?Cz” H2Nw8P6ắn mâsyEDCTn 2Nw8P6thần, ởsyEDCT 2Nw8P6môi nsyEDCTàng lạisyEDCT đặtCz xuốnCzg mộtCz nụPim8RY Pim8RYhôn thậtsyEDCT sâu. 

ThsyEDCTì Pim8RYra hắnsyEDCT đãPim8RY ssyEDCTớm ngh2Nw8P6ĩ đếCzn syEDCTmấy thCzứ nPim8RYày, khCzó tsyEDCTrách lại2Nw8P6 2Nw8P6mang mìCznh tớiPim8RY nơ2Nw8P6i nàyPim8RY, như2Nw8P6ng mà,Cz nếusyEDCT lúcPim8RY ấ2Nw8P6y mìnhCz lựa2Nw8P6 Pim8RYchọn Pim8RYcưỡi Cztiểu hồ2Nw8P6ng mã2Nw8P6 syEDCTrời đsyEDCTi, bâCzy Pim8RYgiờ c2Nw8P6ũng k2Nw8P6hông xuấ2Nw8P6t hiCzện Pim8RYloại tìnCzh huốCzng nsyEDCTày, Pim8RYcho nêsyEDCTn nósyEDCTi, muốPim8RYn tCzrách cCzũng chỉPim8RY 2Nw8P6có thsyEDCTể tCzrách chínsyEDCTh mình. 

“ChàngCz Pim8RYsẽ giúsyEDCTp 2Nw8P6ta tPim8RYhượng dưCzợc lầnCz nPim8RYữa sao?” 

syEDCTNàng nsyEDCThỏ giọ2Nw8P6ng nói,Cz bPim8RYất đắsyEDCTc 2Nw8P6dĩ, v2Nw8P6ừa nóiPim8RY xsyEDCTong lờisyEDCT này2Nw8P6, địa2Nw8P6 chưởngsyEDCT cũng2Nw8P6 2Nw8P6vửa cởiPim8RY bỏPim8RY syEDCTy 2Nw8P6phục Pim8RYcủa nànPim8RYg, b2Nw8P6ao lPim8RYấy msyEDCTềm mại. 

Hắn tsyEDCThật sCzự làPim8RY rấtCz thísyEDCTch mềmPim8RY Czmại, tròCzn trsyEDCTòn củasyEDCT nPim8RYàng, thấysyEDCT nà2Nw8P6ng Czthùy hạ2Nw8P6 2Nw8P6mi mắt,syEDCT syEDCTrun syEDCTrẩy, csyEDCTúi đầPim8RYu, Pim8RYtầm msyEDCTắt dsyEDCTừng ở2Nw8P6 bsyEDCTàn t2Nw8P6ay 2Nw8P6to cPim8RYủa mình,2Nw8P6 biể2Nw8P6u Pim8RYhiện đáng2Nw8P6 Czyêu, sắcsyEDCT mặ2Nw8P6t Pim8RYđà hồng. 

“Pim8RYXem Czra, Pim8RYnàng cũngPim8RY Pim8RYrất hưởnPim8RYg thCzụ nhaPim8RY” Hắn2Nw8P6 cườCzi nhạPim8RYo Cz, syEDCTkéo tsyEDCTay nànsyEDCTg 2Nw8P6qua, đặt2Nw8P6 lên2Nw8P6 ngựcCz mình,“ThsyEDCTử 2Nw8P6sờ sờsyEDCT xem.”syEDCT CzDùng ánhsyEDCT mắtPim8RY cổsyEDCT 2Nw8P6vũ nsyEDCThìn nàng. 

CáCzi Czgì 2Nw8P6hưởng thụ2Nw8P6 csyEDCThứ, nànCzg chCzỉ làPim8RY tCzò mò,syEDCT tòsyEDCT Pim8RYmò 2Nw8P6thôi! Vẻ2Nw8P6 m2Nw8P6ặt bốiCz Czrối, nhì2Nw8P6n đóasyEDCT h2Nw8P6ồng m2Nw8P6ai trướcCz ngựcCz syEDCTbị hắn2Nw8P6 Pim8RYma sát,Pim8RY vuốt2Nw8P6 vsyEDCTe, lCzuôn cảmCz thấy2Nw8P6 cósyEDCT đisyEDCTểm ksyEDCTỳ quáisyEDCT, bàsyEDCTn tsyEDCTay bsyEDCTị 2Nw8P6hắn kéoPim8RY đếnCz ngực,Pim8RY nàngPim8RY m2Nw8P6uốn kh2Nw8P6áng Pim8RYnghị, nCzhưng đãsyEDCT b2Nw8P6ị h2Nw8P6ắn luốnCz vàPim8RYo qu2Nw8P6ần syEDCTáo đ2Nw8P6ơn 2Nw8P6bạc, cảmCz nhCzận syEDCTda thịtCz lạnh2Nw8P6 2Nw8P6lạnh, cũngCz nh2Nw8P6ư Czcảm gCziác rCzõ r2Nw8P6àng dụcPim8RY vọngPim8RY giCzữa Pim8RYhai châCzn 2Nw8P6hắn đ2Nw8P6ã thức2Nw8P6 Cztỉnh, cCzứng rắnCz Czhẳn lên. 

HắPim8RYn mỗiPim8RY 2Nw8P6lân đề2Nw8P6u c2Nw8P6ó tCzhể phsyEDCTi lsyEDCTễ nàPim8RYng, vìCz csyEDCTái syEDCTgì nà2Nw8P6ng khPim8RYông thểPim8RY psyEDCThi lễ2Nw8P6 hắnCz ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…