You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG xBLkb3C4181: NÀr8QcNG XKkBveNQLÀ AI? 

XKkBveNQHai ngườxBLkb3C4i cứxBLkb3C4 nhxBLkb3C4ư thxBLkb3C4ế, xBLkb3C4vui r8Qcđùa ầXKkBveNQm ĩXKkBveNQ mr8Qcột phr8Qcen, xBLkb3C4ăn chxBLkb3C4út đồr8Qc XKkBveNQăn, xBLkb3C4liền ôr8Qcm r8Qclấy r8Qcnhau, txBLkb3C4ừ txBLkb3C4ừ ngủ. 

Đang xBLkb3C4mơ mànr8Qcg, ngr8Qche đượcXKkBveNQ mộtXKkBveNQ tiếXKkBveNQng gọixBLkb3C4, xBLkb3C4Y XKkBveNQY mr8Qcở haxBLkb3C4i mắtXKkBveNQ XKkBveNQra, ngxBLkb3C4he đượcr8Qc Khâur8Qc TrạxBLkb3C4ch đangXKkBveNQ nhr8Qcỏ giXKkBveNQọng r8Qcnói xBLkb3C4mơ, nxBLkb3C4hắm cxBLkb3C4hặt mxBLkb3C4i mxBLkb3C4ắt ruXKkBveNQn rẩy,XKkBveNQ xBLkb3C4toàn thâr8Qcn lạxBLkb3C4nh băng. 

Thấyr8Qc r8Qcác xBLkb3C4mộng? NànxBLkb3C4g nhxBLkb3C4ìn tr8Qchấy xBLkb3C4bên gxBLkb3C4ối cór8Qc mộtXKkBveNQ khăxBLkb3C4n xBLkb3C4tay trắngxBLkb3C4 tinhxBLkb3C4, nxBLkb3C4ội XKkBveNQtâm dXKkBveNQâng lênxBLkb3C4 mộtxBLkb3C4 trậnxBLkb3C4 XKkBveNQấm XKkBveNQáp, nhixBLkb3C4ều năxBLkb3C4m qxBLkb3C4ua, hắnXKkBveNQ XKkBveNQvẫn dr8Qcuy txBLkb3C4rì tr8Qchói quexBLkb3C4n này,XKkBveNQ vìxBLkb3C4 trướcxBLkb3C4 xBLkb3C4đây nàngXKkBveNQ vẫnXKkBveNQ thưxBLkb3C4ờng hr8Qcay mơXKkBveNQ tr8Qchấy XKkBveNQnhững giấcxBLkb3C4 XKkBveNQmộng kìxBLkb3C4 quái. 

CầmxBLkb3C4 r8Qcti quyênr8Qc, nhxBLkb3C4ẹ nhxBLkb3C4àng XKkBveNQchà lr8Qcau mr8Qcồ hXKkBveNQôi trênXKkBveNQ XKkBveNQtrán hắn,XKkBveNQ độxBLkb3C4t nhiêxBLkb3C4n, nghxBLkb3C4e đr8Qcược XKkBveNQmột câr8Qcu, làmr8Qc nXKkBveNQàng dừxBLkb3C4ng lạir8Qc đXKkBveNQộng tác. 

“NgânxBLkb3C4 Nhr8Qci……” HắnXKkBveNQ ruxBLkb3C4n rẩyXKkBveNQ, haXKkBveNQi tar8Qcy nắXKkBveNQm chặt. 

NxBLkb3C4gân r8QcNhi, lạXKkBveNQi làxBLkb3C4 NgXKkBveNQân XKkBveNQNhi, XKkBveNQrốt XKkBveNQcuộc NgâXKkBveNQn NhxBLkb3C4i lxBLkb3C4à aiXKkBveNQ? Nànr8Qcg tr8Qchùy hạr8Qc mXKkBveNQi mắr8Qct, r8Qchai r8Qctay nắxBLkb3C4m cxBLkb3C4hặt txBLkb3C4i quyênr8Qc, cắxBLkb3C4n XKkBveNQcắn môi,xBLkb3C4 khôr8Qcng rõxBLkb3C4 vXKkBveNQì XKkBveNQsao tronr8Qcg mixBLkb3C4ệng bọnxBLkb3C4 hr8Qcọ gr8Qcọi đềxBLkb3C4u lr8Qcà NgânXKkBveNQ Nhi. 

KhxBLkb3C4âu TrạchxBLkb3C4 tr8Qcừ nXKkBveNQhỏ cùnXKkBveNQg nàxBLkb3C4ng xBLkb3C4lớn lêr8Qcn, ngr8Qcoại tXKkBveNQrừ nxBLkb3C4àng, xBLkb3C4rất íxBLkb3C4t r8Qckhi tr8Qciếp r8Qcxúc vXKkBveNQới nữr8Qc tử,r8Qc nhưxBLkb3C4 vậy,XKkBveNQ tronXKkBveNQg miệngxBLkb3C4 xBLkb3C4hắn, ‘NgxBLkb3C4ân NhixBLkb3C4’ xBLkb3C4này xBLkb3C4lại từXKkBveNQ đâXKkBveNQu r8Qcmà đến? 

Còn vềr8Qc r8Qcphần Mẫnr8Qc Hr8Qcách yxBLkb3C4êu nam……XKkBveNQ Hắnr8Qc còxBLkb3C4n XKkBveNQtừng gọiXKkBveNQ mìXKkBveNQnh lxBLkb3C4à “NXKkBveNQgân Nhi”xBLkb3C4, làmr8Qc nàngxBLkb3C4 ngr8Qchi nxBLkb3C4gờ rằng,r8Qc XKkBveNQphải r8Qcchăng nr8Qcàng r8Qcta cxBLkb3C4ùng nàng,XKkBveNQ cùnxBLkb3C4g SầxBLkb3C4m Nhir8Qc, phảxBLkb3C4i cxBLkb3C4hăng đềXKkBveNQu XKkBveNQcó xBLkb3C4chung mộr8Qct xBLkb3C4bộ XKkBveNQdáng xBLkb3C4hay không? 

“Ngân xBLkb3C4Nhi, kXKkBveNQhông cầnr8Qc rờiXKkBveNQ đi…xBLkb3C4…” r8QcLúc XKkBveNQnày, KxBLkb3C4hâu TrXKkBveNQạch rốtxBLkb3C4 cuộXKkBveNQc khr8Qcông áxBLkb3C4p chếr8Qc đượcXKkBveNQ nXKkBveNQội tâxBLkb3C4m xBLkb3C4sợ hãr8Qci, hôr8Qc r8Qcto mộtxBLkb3C4 r8Qctiếng xBLkb3C4rồi nr8Qcgồi bậtr8Qc dậy,XKkBveNQ mởxBLkb3C4 mxBLkb3C4i xBLkb3C4mắt, hạxBLkb3C4 xuốXKkBveNQng r8Qcmột giọtr8Qc thaxBLkb3C4nh lệ. 

“ChàXKkBveNQng tXKkBveNQhấy áXKkBveNQc mộr8Qcng.” xBLkb3C4Y xBLkb3C4Y xBLkb3C4ôn nhr8Qcu xBLkb3C4nói, cXKkBveNQhà r8Qclau sạchxBLkb3C4 r8Qcsẽ nướr8Qcc mắXKkBveNQt cXKkBveNQủa hắn. 

Tỉnh tr8Qcáo lại,xBLkb3C4 hắxBLkb3C4n XKkBveNQđột nXKkBveNQhiên chếXKkBveNQ r8Qctrụ cổXKkBveNQ tar8Qcy nr8Qcàng, sắXKkBveNQc mặr8Qct XKkBveNQcó chútxBLkb3C4 sXKkBveNQốt ruột,xBLkb3C4 cũnr8Qcg XKkBveNQmang tXKkBveNQheo mộxBLkb3C4t tXKkBveNQia lạnxBLkb3C4h xBLkb3C4như băng: 

“Trẫm,XKkBveNQ XKkBveNQvừa rồir8Qc nXKkBveNQói cáxBLkb3C4i gxBLkb3C4ì, xBLkb3C4nàng cór8Qc xBLkb3C4nghe đượcxBLkb3C4 har8Qcy không!” 

NgXKkBveNQay lXKkBveNQúc từXKkBveNQ tronxBLkb3C4g mộr8Qcng tỉnxBLkb3C4h lại,XKkBveNQ hXKkBveNQắn tựr8Qca hồXKkBveNQ hxBLkb3C4ô lêXKkBveNQn mộtr8Qc tiếng,XKkBveNQ nxBLkb3C4hưng mXKkBveNQà, lạir8Qc kxBLkb3C4hông dámXKkBveNQ xácXKkBveNQ định,xBLkb3C4 chínxBLkb3C4h mìnhXKkBveNQ rốxBLkb3C4t XKkBveNQcuộc cxBLkb3C4ó thốtXKkBveNQ thànhxBLkb3C4 tiếngr8Qc haXKkBveNQy không. 

XKkBveNQNàng, rXKkBveNQốt cuộcxBLkb3C4 cóxBLkb3C4 ngr8Qche đượcXKkBveNQ cxBLkb3C4ái gìXKkBveNQ hxBLkb3C4ay không? 

“……”xBLkb3C4 Nàr8Qcng qxBLkb3C4uyệt XKkBveNQmi, nhìnXKkBveNQ thoángxBLkb3C4 XKkBveNQqua cổxBLkb3C4 txBLkb3C4ay bịXKkBveNQ hắnxBLkb3C4 bópr8Qc chặt,XKkBveNQ txBLkb3C4hoáng đr8Qcau r8Qcđớn, “CáxBLkb3C4i gìr8Qc cũngr8Qc khôngr8Qc nghr8Qce đưXKkBveNQợc, r8Qccái gìxBLkb3C4 cr8Qchàng cũnXKkBveNQg kr8Qchông cóXKkBveNQ nói.” 

VìXKkBveNQ NgâXKkBveNQn r8QcNhi, xBLkb3C4hắn tXKkBveNQhế nhXKkBveNQưng xBLkb3C4lại thươngXKkBveNQ XKkBveNQtổn mXKkBveNQình r8Qcmà khônxBLkb3C4g biếtxBLkb3C4, xer8Qcm r8Qcra, XKkBveNQnữ tửr8Qc nXKkBveNQày ởxBLkb3C4 tror8Qcng lònXKkBveNQg r8Qchắn cXKkBveNQó mộtxBLkb3C4 vXKkBveNQị tríxBLkb3C4 xBLkb3C4vô r8Qccùng quaXKkBveNQn trọngXKkBveNQ, nghxBLkb3C4ĩ đr8Qcến đâxBLkb3C4y, lòngXKkBveNQ cxBLkb3C4ủa nàngr8Qc độXKkBveNQt nhir8Qcên xBLkb3C4đau đớxBLkb3C4n, cXKkBveNQhua xBLkb3C4xót khônxBLkb3C4g thôi. 

“Cái gr8Qcì cũngXKkBveNQ chXKkBveNQưa nói……”r8Qc Hắnr8Qc XKkBveNQnhẹ nr8Qchàng hưr8Qc xBLkb3C4ra mộXKkBveNQt hơi,XKkBveNQ maXKkBveNQy mXKkBveNQắn, cuốir8Qc cùr8Qcng khôr8Qcng làxBLkb3C4m XKkBveNQcho nànXKkBveNQg xBLkb3C4nghe được. 

“TaXKkBveNQ đXKkBveNQi xBLkb3C4phân phóXKkBveNQ nữxBLkb3C4 hr8Qcộ vệXKkBveNQ đemr8Qc đồr8Qc ăr8Qcn tiếXKkBveNQn vào,XKkBveNQ đãr8Qc trxBLkb3C4ưa r8Qcrồi, cũngXKkBveNQ nênXKkBveNQ r8Qcăn mộtXKkBveNQ xBLkb3C4chút gì.”xBLkb3C4 XKkBveNQNàng thùyXKkBveNQ hạXKkBveNQ mxBLkb3C4i mxBLkb3C4ắt, đemXKkBveNQ txBLkb3C4i XKkBveNQquyên đểXKkBveNQ vàor8Qc tr8Qcrong xBLkb3C4tay hắnr8Qc, xor8Qcay nxBLkb3C4gười xuXKkBveNQống giườngXKkBveNQ, mr8Qcặc quXKkBveNQần xBLkb3C4áo đXKkBveNQi rồiXKkBveNQ đir8Qc xBLkb3C4ra ngoài. 

TrướcXKkBveNQ cửa. 

“XKkBveNQHoàng phixBLkb3C4, HoàxBLkb3C4ng XKkBveNQThượng cXKkBveNQó phảxBLkb3C4i lạxBLkb3C4i thấyr8Qc XKkBveNQác mộngXKkBveNQ haxBLkb3C4y khôxBLkb3C4ng, saXKkBveNQo lXKkBveNQại lớnXKkBveNQ tiXKkBveNQếng xBLkb3C4như thếr8Qc.” mộtxBLkb3C4 nữXKkBveNQ hộxBLkb3C4 vệXKkBveNQ canr8Qch giữr8Qc r8Qcở cXKkBveNQửa, nr8Qchỏ giọnXKkBveNQg hỏi. 

“KhôngXKkBveNQ xBLkb3C4có.” NxBLkb3C4àng thảxBLkb3C4n nhiênXKkBveNQ r8Qclắc đầuXKkBveNQ, XKkBveNQdặn dòXKkBveNQ xBLkb3C4nàng chuẩnXKkBveNQ bịr8Qc mộtr8Qc ítxBLkb3C4 thựxBLkb3C4c vậxBLkb3C4t tahxBLkb3C4nh đạm,r8Qc xBLkb3C4tránh r8Qccho miệnxBLkb3C4g vếtXKkBveNQ thươr8Qcng XKkBveNQcòn chưaxBLkb3C4 khỏir8Qc hẳxBLkb3C4n bịxBLkb3C4 cưr8Qcơng lênr8Qc, kXKkBveNQhó kr8Qchép miệng. 

NữXKkBveNQ hộr8Qc vệXKkBveNQ lĩnxBLkb3C4h mệnxBLkb3C4h màXKkBveNQ đr8Qci, XKkBveNQY xBLkb3C4Y r8Qcnhìn ther8Qco XKkBveNQthân ảnr8Qch r8Qccủa xBLkb3C4nàng, vụngr8Qc trộmr8Qc nhr8Qcẹ nhànXKkBveNQg txBLkb3C4hở rXKkBveNQa, mr8Qcay XKkBveNQmắn xBLkb3C4nàng XKkBveNQta XKkBveNQđè thấpXKkBveNQ thxBLkb3C4anh âm. 

Nhưng XKkBveNQmà, vXKkBveNQừa r8Qcquay ngườixBLkb3C4 lại,xBLkb3C4 lạir8Qc nhìnxBLkb3C4 xBLkb3C4thấy kXKkBveNQhuôn mặxBLkb3C4t cứr8Qcng ngxBLkb3C4ắc cxBLkb3C4ủa hắn,r8Qc lạnhXKkBveNQ lùr8Qcng ngr8Qchễ nàng,xBLkb3C4 khônxBLkb3C4g cóxBLkb3C4 r8Qcmở miệXKkBveNQng, xBLkb3C4trầm mặxBLkb3C4c xoXKkBveNQay ngườiXKkBveNQ xốcXKkBveNQ lênXKkBveNQ bứcr8Qc rèmxBLkb3C4 chexBLkb3C4, kxBLkb3C4hập kXKkBveNQhiễng đir8Qc vào. 

Nàngr8Qc cũXKkBveNQng bướr8Qcc r8Qcnhanh đur8Qcổi XKkBveNQkịp, cẩnr8Qc xBLkb3C4thận gr8Qciúp đỡ. 

“Nànr8Qcg cáxBLkb3C4i xBLkb3C4gì xBLkb3C4đều nghXKkBveNQe được,r8Qc r8Qcvì sxBLkb3C4ao khônXKkBveNQg hỏr8Qci trẫm?”r8Qc Hắr8Qcn tậnXKkBveNQ lựcXKkBveNQ khốngXKkBveNQ chếxBLkb3C4 âmxBLkb3C4 XKkBveNQđiệu củaXKkBveNQ chínr8Qch mìxBLkb3C4nh, khxBLkb3C4ó XKkBveNQtránh kr8Qchỏi r8Qcrun run. 

“CácXKkBveNQ ngườixBLkb3C4, xBLkb3C4ai cũnr8Qcg khxBLkb3C4ông XKkBveNQmuốn r8Qcnói chXKkBveNQo r8Qcta bir8Qcết, tr8Qca hXKkBveNQỏi txBLkb3C4hì sxBLkb3C4ẽ xBLkb3C4có XKkBveNQđáp ánr8Qc sao?” 

r8QcChua XKkBveNQsót cười,r8Qc nànr8Qcg r8Qcgiúp đỡr8Qc r8Qchắn ngồxBLkb3C4i xuốnXKkBveNQg gr8Qciường, vxBLkb3C4ết txBLkb3C4hương xBLkb3C4không XKkBveNQcòn chr8Qcảy máu,r8Qc maXKkBveNQy xBLkb3C4mắn, dượcr8Qc hr8Qciệu nàr8Qcy cóxBLkb3C4 vẻXKkBveNQ hữuxBLkb3C4 hiXKkBveNQệu, r8Qccó thểxBLkb3C4 cxBLkb3C4ầm máu,xBLkb3C4 nhưnXKkBveNQg màr8Qc, XKkBveNQlên màyXKkBveNQ lạir8Qc rấtr8Qc chậmxBLkb3C4, chỉxBLkb3C4 r8Qccó mộtr8Qc r8Qclớp XKkBveNQmỏng, tựar8Qc nhr8Qcư cxBLkb3C4hỉ độnXKkBveNQg mạnhXKkBveNQ mộtr8Qc cr8Qchút XKkBveNQsẽ lạiXKkBveNQ XKkBveNQvỡ ra. 

MXKkBveNQím môixBLkb3C4, hắnXKkBveNQ nhr8Qcẹ nxBLkb3C4hàng r8Qcnắm lr8Qcấy bànr8Qc xBLkb3C4tay nhỏr8Qc br8Qcé, đôir8Qc mắtr8Qc nhấtXKkBveNQ r8Qcthời nxBLkb3C4hu hòaXKkBveNQ xr8Qcuống dưr8Qcới, ngxBLkb3C4ăn xBLkb3C4ý cười. 

“NxBLkb3C4àng muXKkBveNQốn bixBLkb3C4ết sao?” 

XKkBveNQÝ tXKkBveNQứ củaxBLkb3C4 hắnxBLkb3C4 lr8Qcà, cóxBLkb3C4 thểXKkBveNQ r8Qcnói cXKkBveNQho chr8Qcính r8Qcmình bixBLkb3C4ết? r8QcY r8QcY xBLkb3C4ngạc nhr8Qciên ngẩnr8Qcg đầu,xBLkb3C4 đr8Qcối xBLkb3C4diện vớr8Qci XKkBveNQtầm XKkBveNQmắt xBLkb3C4của hắnxBLkb3C4, xBLkb3C4có cxBLkb3C4hút khôngr8Qc tXKkBveNQhể tinxBLkb3C4, rxBLkb3C4ốt cr8Qcục hXKkBveNQắn cũxBLkb3C4ng chịuxBLkb3C4 mxBLkb3C4ở miệxBLkb3C4ng nóir8Qc cr8Qcho mXKkBveNQình biết. 

xBLkb3C4Một nữr8Qc xBLkb3C4tử, vxBLkb3C4ì sxBLkb3C4ao cuốnr8Qc lấyXKkBveNQ tâmXKkBveNQ củxBLkb3C4a haxBLkb3C4i XKkBveNQnam nhân? 

“Nếu nr8Qchư pXKkBveNQhải miễnxBLkb3C4 XKkBveNQcưỡng, r8Qcvề saXKkBveNQu rxBLkb3C4ồi hãr8Qcy nói.”xBLkb3C4 Nàngr8Qc cór8Qc thểxBLkb3C4 nhr8Qcìn rxBLkb3C4a được,r8Qc XKkBveNQtrên mặtxBLkb3C4 xBLkb3C4hắn miễnXKkBveNQ cưỡnr8Qcg XKkBveNQcười vui. 

Rút har8Qci tr8Qcay rxBLkb3C4a, nàXKkBveNQng đxBLkb3C4i ngăr8Qcn xBLkb3C4tủ, lr8Qcấy mXKkBveNQột r8Qclọ dượcXKkBveNQ lạxBLkb3C4i đâyr8Qc, ngxBLkb3C4ồi xxBLkb3C4ổm XKkBveNQxuống, cxBLkb3C4uốn ốngxBLkb3C4 quầnXKkBveNQ củaXKkBveNQ hắnr8Qc lên,r8Qc XKkBveNQnhẹ nhàxBLkb3C4ng mr8Qcở lXKkBveNQọ thuốcr8Qc rxBLkb3C4a, đổXKkBveNQ XKkBveNQra mộXKkBveNQt r8Qcít bộtr8Qc mr8Qcàu xBLkb3C4trắng, cẩnr8Qc r8Qcthận rắXKkBveNQc XKkBveNQlên vếtxBLkb3C4 thương. 

“Ngânr8Qc Nhr8Qci khônxBLkb3C4g phxBLkb3C4ải axBLkb3C4ii khXKkBveNQác, làxBLkb3C4 nàng.” 

Hắnr8Qc mXKkBveNQở miệXKkBveNQng nóixBLkb3C4, nhìnr8Qc nxBLkb3C4àng xBLkb3C4ngạc nhir8Qcên, xBLkb3C4trừng lớnr8Qc mxBLkb3C4ắt hxBLkb3C4ạnh nhìr8Qcn XKkBveNQvào khuôXKkBveNQn mặtxBLkb3C4 bìnhr8Qc thảnxBLkb3C4 cxBLkb3C4ủa chínXKkBveNQh mìXKkBveNQnh, nhấtxBLkb3C4 thờXKkBveNQi hr8Qcình thànr8Qch r8Qc2 trr8Qcạng thXKkBveNQái đốir8Qc lập. 

XKkBveNQ“Khâu Trạch,r8Qc chàngr8Qc khôngr8Qc pXKkBveNQhải hồr8Qc đồr8Qc XKkBveNQrồi chứxBLkb3C4, r8Qcta XKkBveNQlà r8QcY XKkBveNQY, khôxBLkb3C4ng XKkBveNQphải NgxBLkb3C4ân NxBLkb3C4hi, txBLkb3C4ừ XKkBveNQnhỏ đxBLkb3C4ến lớr8Qcn, r8Qcta cũngXKkBveNQ chưaxBLkb3C4 từngxBLkb3C4 XKkBveNQnghe thr8Qcái hoàngxBLkb3C4 TháixBLkb3C4 HXKkBveNQậu nhắcxBLkb3C4 tớXKkBveNQi r8Qchay bXKkBveNQan chr8Qco tXKkBveNQa tụcr8Qc xBLkb3C4danh XKkBveNQnày, chàngr8Qc đaXKkBveNQng XKkBveNQnói XKkBveNQgiỡn phảiXKkBveNQ không?XKkBveNQ” xBLkb3C4Nàng nộtxBLkb3C4 nộtr8Qc nXKkBveNQói, nhìnXKkBveNQ bxBLkb3C4iểu tXKkBveNQình xBLkb3C4trên mặtXKkBveNQ hắxBLkb3C4n nXKkBveNQghiêm túcXKkBveNQ r8Qcmà thr8Qcoáng runXKkBveNQg mình. 

TuấnXKkBveNQ xBLkb3C4mi khXKkBveNQinh lr8Qcong, hXKkBveNQắn nhxBLkb3C4u nXKkBveNQhu huyr8Qcệt tháXKkBveNQi dương,XKkBveNQ tấtXKkBveNQ nhxBLkb3C4iên lxBLkb3C4à bir8Qcết đượcxBLkb3C4, mìnhxBLkb3C4 nXKkBveNQói nhưXKkBveNQ vXKkBveNQậy sẽxBLkb3C4 lr8Qcàm r8Qccho xBLkb3C4nàng khôr8Qcng rõxBLkb3C4 xBLkb3C4ràng, nhưnxBLkb3C4g nXKkBveNQếu r8Qccứ xBLkb3C4im r8Qclặng, chỉxBLkb3C4 r8Qcsợ, hắXKkBveNQn xBLkb3C4sẽ bịxBLkb3C4 r8Qchiểu lXKkBveNQầm, trr8Qcở thànhXKkBveNQ hXKkBveNQoa tâmXKkBveNQ nXKkBveNQam tử. 

“NxBLkb3C4àng thậtxBLkb3C4 sựr8Qc lr8Qcà NgxBLkb3C4ân NhXKkBveNQi, khônxBLkb3C4g đúxBLkb3C4ng, xBLkb3C4phải nóxBLkb3C4i, Ngr8Qcân xBLkb3C4Nhi r8Qclà nànXKkBveNQg, XKkBveNQlà txBLkb3C4ên trướXKkBveNQc xBLkb3C4đây xBLkb3C4của nàng.” 

xBLkb3C4đôi mắtr8Qc màr8Qcu tír8Qcm dr8Qcần dr8Qcần r8Qcchuyển thànxBLkb3C4h thXKkBveNQâm tr8Qchúy, yXKkBveNQên lặngxBLkb3C4 nhìnxBLkb3C4 duXKkBveNQng r8Qcnhan củxBLkb3C4a nàxBLkb3C4ng,… nr8Qcgũ qXKkBveNQuan khônr8Qcg đồngXKkBveNQ dạnr8Qcg, xBLkb3C4giống xBLkb3C4nhau, chXKkBveNQỉ cr8Qcó mộxBLkb3C4t nxBLkb3C4ụ cườiXKkBveNQ ngọXKkBveNQt ngàoXKkBveNQ nXKkBveNQhư hr8Qcoa lêr8Qc đầuxBLkb3C4 xuâr8Qcn, còXKkBveNQn cr8Qcó lixBLkb3C4nh hồn. 

“tên trướcxBLkb3C4 đâyxBLkb3C4 XKkBveNQcủa ta?” 

NàngXKkBveNQ xBLkb3C4căn r8Qcbản lxBLkb3C4à khôngXKkBveNQ hir8Qcểu xBLkb3C4hắn đar8Qcng XKkBveNQnói cáixBLkb3C4 gì,xBLkb3C4 r8Qc“Chẳng lẽr8Qc, tXKkBveNQa từr8Qcng xBLkb3C4bị mấtXKkBveNQ trír8Qc nxBLkb3C4hớ?” NXKkBveNQếu khôr8Qcng, xBLkb3C4như xBLkb3C4thế nXKkBveNQào lạiXKkBveNQ khônxBLkb3C4g biếr8Qct trướXKkBveNQc kiXKkBveNQa mXKkBveNQình kêuxBLkb3C4 lxBLkb3C4à NgâxBLkb3C4n Nhi? 

Hơn nữa,xBLkb3C4 xBLkb3C4có đôXKkBveNQi xBLkb3C4khi, ánxBLkb3C4h mắtxBLkb3C4 hắnxBLkb3C4 XKkBveNQkhi nxBLkb3C4hìn nàXKkBveNQng, dườngr8Qc nxBLkb3C4hư kXKkBveNQhông XKkBveNQphải đaxBLkb3C4ng nhìnxBLkb3C4 XKkBveNQnàng, màxBLkb3C4 đXKkBveNQang XKkBveNQnhìn mộr8Qct ngưXKkBveNQời khác. 

“KhxBLkb3C4ông phảir8Qc,” r8QcHắn r8Qcnhẹ nhàxBLkb3C4ng lắr8Qcc đầu,“ĐóxBLkb3C4 làXKkBveNQ tênr8Qc troXKkBveNQng r8Qckiếp trướcXKkBveNQ củar8Qc nàng!” 

XKkBveNQđôi mắtr8Qc mXKkBveNQàu tr8Qcím xBLkb3C4lộ rXKkBveNQa xBLkb3C4một cỗxBLkb3C4 kxBLkb3C4ỳ xBLkb3C4quang kỳXKkBveNQ dxBLkb3C4ị, tXKkBveNQrước r8Qcmắt tựar8Qc hồr8Qc xXKkBveNQuất hiệnxBLkb3C4 mộXKkBveNQt thr8Qcân ảnxBLkb3C4h xBLkb3C4xinh r8Qcđẹp, txBLkb3C4hích mặXKkBveNQc mộtXKkBveNQ thXKkBveNQân quầxBLkb3C4n ár8Qco đơXKkBveNQn giảnXKkBveNQ, r8Qcmàu hr8Qcoa lXKkBveNQê, bênXKkBveNQ môiXKkBveNQ lur8Qcôn cóxBLkb3C4 ýXKkBveNQ XKkBveNQcười ôr8Qcn nr8Qchu, thườngr8Qc hxBLkb3C4ay thr8Qcân mậXKkBveNQt xBLkb3C4ôm xBLkb3C4cánh xBLkb3C4tay hắXKkBveNQn, gọiXKkBveNQ “VXKkBveNQiêm XKkBveNQHi, ngươr8Qci r8Qclà ViêmxBLkb3C4 HXKkBveNQi cxBLkb3C4ủa r8QcNgân Nhi.” 

KiếpxBLkb3C4 trước?xBLkb3C4 Nàngr8Qc rõr8Qc XKkBveNQràng lxBLkb3C4à tXKkBveNQừ thếr8Qc r8Qckỷ 2r8Qc1 đến,XKkBveNQ bọnxBLkb3C4 họXKkBveNQ, cór8Qc phảir8Qc lầr8Qcm rXKkBveNQồi XKkBveNQhay không?XKkBveNQ XKkBveNQNàng cắxBLkb3C4n môr8Qci dướixBLkb3C4, độtr8Qc nxBLkb3C4hiên phár8Qct hiệXKkBveNQn, nr8Qcàng thXKkBveNQật sợXKkBveNQ hãixBLkb3C4 XKkBveNQloại saxBLkb3C4i lxBLkb3C4ầm nàyxBLkb3C4, nếuXKkBveNQ nàngxBLkb3C4 xBLkb3C4không phảir8Qc nXKkBveNQgười r8Qcmà bọnxBLkb3C4 xBLkb3C4họ chờxBLkb3C4 moxBLkb3C4ng, vậyXKkBveNQ nàngr8Qc nêxBLkb3C4n lr8Qcàm r8Qccái gr8Qcì xBLkb3C4bây giờ? 

“XKkBveNQkiếp trướcXKkBveNQ củaXKkBveNQ XKkBveNQta, làXKkBveNQ ngườiXKkBveNQ nXKkBveNQhư thếr8Qc nào?”xBLkb3C4 NxBLkb3C4àng nộr8Qct nr8Qcột mởxBLkb3C4 miệngXKkBveNQ, rấr8Qct lr8Qcà XKkBveNQsợ hãi. 

“làXKkBveNQ mXKkBveNQột nxBLkb3C4gười r8Qcmà r8Qc3 nXKkBveNQgười chúnr8Qcg tr8Qca đềuXKkBveNQ hếtr8Qc xBLkb3C4lòng tr8Qchương yêu.” 

TxBLkb3C4iếng nór8Qci kr8Qchàn khànXKkBveNQ xuống,XKkBveNQ tr8Qcựa hồxBLkb3C4 cóXKkBveNQ chr8Qcút nXKkBveNQghẹn ngào,r8Qc xBLkb3C4ký ứr8Qcc xBLkb3C4xa xBLkb3C4xưa xBLkb3C4bất r8Qcchợt xBLkb3C4tràn về,XKkBveNQ đaxBLkb3C4u xóXKkBveNQt, ngXKkBveNQọt ngàoXKkBveNQ, XKkBveNQđan XKkBveNQxen vXKkBveNQào nhau… 

Ba ngườxBLkb3C4i? Nr8Qcgoại trừXKkBveNQ XKkBveNQhắn cùnXKkBveNQg Mẫnr8Qc HácxBLkb3C4h XKkBveNQyêu xBLkb3C4nam, cxBLkb3C4òn cXKkBveNQó aixBLkb3C4? r8QcNàng giậtxBLkb3C4 mình. 

“VìXKkBveNQ saoxBLkb3C4, cár8Qcc nxBLkb3C4gười bxBLkb3C4iết, NgâXKkBveNQn NxBLkb3C4hi nhấtXKkBveNQ r8Qcđịnh lXKkBveNQà tar8Qc?” Đâyr8Qc mớixBLkb3C4 lXKkBveNQà đXKkBveNQiểm mấXKkBveNQu chXKkBveNQốt XKkBveNQ, nr8Qcàng quảxBLkb3C4 thXKkBveNQực rấr8Qct làxBLkb3C4 r8Qcsợ hãxBLkb3C4i, r8Qcđáp ár8Qcn khôXKkBveNQng XKkBveNQnhư mxBLkb3C4ình nr8Qcghĩ, lạixBLkb3C4 xBLkb3C4không thểxBLkb3C4 khXKkBveNQông hỏi. 

“Chỉr8Qc cầxBLkb3C4n liếcXKkBveNQ mắtr8Qc mxBLkb3C4ột cáxBLkb3C4i, r8Qcta lr8Qciền xBLkb3C4có thểxBLkb3C4 nhậnXKkBveNQ xBLkb3C4ra nàng.” 

HắXKkBveNQn XKkBveNQđột nhxBLkb3C4iên nởxBLkb3C4 nXKkBveNQụ cười,XKkBveNQ ár8Qcnh mắtr8Qc vxBLkb3C4ụt xBLkb3C4sáng, xBLkb3C4hai txBLkb3C4ay ômXKkBveNQ chầmr8Qc lr8Qcấy thXKkBveNQiên hạxBLkb3C4 bxBLkb3C4é nhỏ, 

“Cho dùxBLkb3C4 r8Qclà hxBLkb3C4óa thàxBLkb3C4nh r8Qctro bụi,XKkBveNQ r8Qcta cũnxBLkb3C4g xBLkb3C4có thểr8Qc XKkBveNQnhận rxBLkb3C4a nàr8Qcng.” ÔmxBLkb3C4 XKkBveNQvào trr8Qcong lòxBLkb3C4ng, quyếr8Qcn lXKkBveNQuyến xBLkb3C4hít lấyr8Qc hươnXKkBveNQg thơmxBLkb3C4 ngọtXKkBveNQ ngàoxBLkb3C4 r8Qctrên ngườir8Qc nàng. 

TXKkBveNQrên ngườixBLkb3C4 nànr8Qcg cũXKkBveNQng phár8Qct rxBLkb3C4a mùiXKkBveNQ hXKkBveNQoa lê…xBLkb3C4… ĐộcXKkBveNQ đáor8Qc, khXKkBveNQông gìXKkBveNQ thaXKkBveNQy txBLkb3C4hế được,r8Qc lxBLkb3C4à XKkBveNQmùi hưr8Qcơng củXKkBveNQa lixBLkb3C4nh hồxBLkb3C4n nàng! 

 

CHƯƠNG 1XKkBveNQ82: CẨr8QcN THẬxBLkb3C4N MIỆNGXKkBveNQ VXKkBveNQẾT THƯƠNG

XKkBveNQTùy XKkBveNQý xBLkb3C4để hắnXKkBveNQ ôxBLkb3C4m mìnhxBLkb3C4, haXKkBveNQi ngưXKkBveNQời độXKkBveNQt nhir8Qcên ir8Qcm XKkBveNQlặng, nànxBLkb3C4g thxBLkb3C4am luyếnr8Qc hơXKkBveNQi thởXKkBveNQ lXKkBveNQành lạnhXKkBveNQ XKkBveNQmà thoảir8Qc máxBLkb3C4i tronXKkBveNQg lòng,XKkBveNQ txBLkb3C4rong r8Qctim độXKkBveNQt nhiênXKkBveNQ trởxBLkb3C4 nêr8Qcn XKkBveNQbình thản,XKkBveNQ XKkBveNQmặc r8Qckệ sXKkBveNQự tìnhXKkBveNQ nhưr8Qc thếr8Qc nàoxBLkb3C4, hXKkBveNQiện xBLkb3C4tại, haxBLkb3C4i ngườir8Qc bọnr8Qc XKkBveNQhọ chxBLkb3C4ỉ cầXKkBveNQn ởxBLkb3C4 cùxBLkb3C4ng mộr8Qct chỗxBLkb3C4, xBLkb3C4cái r8Qcgì cũr8Qcng khôr8Qcng quar8Qcn trọr8Qcng, xBLkb3C4vô luXKkBveNQận xBLkb3C4là kr8Qciếp trướcr8Qc XKkBveNQhay lxBLkb3C4à kiếpr8Qc sau. 

“NxBLkb3C4àng, kxBLkb3C4hông muốnxBLkb3C4 bixBLkb3C4ết chr8Qcuyện tXKkBveNQình ởr8Qc kiếpr8Qc tXKkBveNQrước sao?” 

BànxBLkb3C4 taXKkBveNQy r8Qcto XKkBveNQcủa xBLkb3C4Phù Vâr8Qcn r8QcKhâu TrxBLkb3C4ạch ôXKkBveNQn nhr8Qcu vuốtXKkBveNQ vuốtXKkBveNQ xBLkb3C4lưng nàng,XKkBveNQ giXKkBveNQống nxBLkb3C4hư đXKkBveNQang vuốxBLkb3C4t r8Qcve cxBLkb3C4on XKkBveNQmèo nhXKkBveNQỏ, xBLkb3C4đôi mắtxBLkb3C4 màuxBLkb3C4 txBLkb3C4ím thXKkBveNQâm ýxBLkb3C4 liếxBLkb3C4c mắtXKkBveNQ nhXKkBveNQìn khr8Qcuôn mặXKkBveNQt nxBLkb3C4hỏ nhắnr8Qc r8Qctrấn địnhxBLkb3C4 r8Qcmột cái. 

“TaxBLkb3C4 khr8Qcông r8Qcmuốn biết.” 

xBLkb3C4Nàng XKkBveNQchậm r8Qcrãi lắr8Qcc đầu,XKkBveNQ tựaXKkBveNQ xBLkb3C4hồ, XKkBveNQtừ r8Qcvẻ XKkBveNQmặt củar8Qc hr8Qcắn cùngxBLkb3C4 MXKkBveNQẫn HxBLkb3C4ách r8Qcyêu namXKkBveNQ, kiếpXKkBveNQ xBLkb3C4trước hẳnr8Qc lr8Qcà xBLkb3C4rất XKkBveNQlà phứcXKkBveNQ tr8Qcạp, nXKkBveNQếu làxBLkb3C4 nhưr8Qc XKkBveNQthế, XKkBveNQchính mìnXKkBveNQh cănxBLkb3C4 bảr8Qcn khôxBLkb3C4ng xBLkb3C4muốn biết. 

“xBLkb3C4Cho xBLkb3C4dù xBLkb3C4nàng muốnr8Qc biếtXKkBveNQ, hiệnr8Qc r8Qctại cũr8Qcng khxBLkb3C4ông xBLkb3C4thể nór8Qci chr8Qco nXKkBveNQàng nghe.” 

r8QcHôn nhẹxBLkb3C4 vXKkBveNQành taxBLkb3C4i củar8Qc nàng,xBLkb3C4 hắnxBLkb3C4 ônxBLkb3C4 r8Qcnhu nr8Qcói, ômr8Qc XKkBveNQeo nr8Qchỏ, bànXKkBveNQ tXKkBveNQay lr8Qcại bắtXKkBveNQ đầXKkBveNQu khôxBLkb3C4ng axBLkb3C4n phr8Qcận, xoXKkBveNQa r8Qcxoa mềmxBLkb3C4 mại. 

NóXKkBveNQi cxBLkb3C4ách xBLkb3C4khác, từXKkBveNQ đầXKkBveNQu tr8Qcới đur8Qcôi, hắnxBLkb3C4 chỉxBLkb3C4 tínxBLkb3C4h nóxBLkb3C4i chXKkBveNQo nr8Qcàng bxBLkb3C4ấy nhiXKkBveNQêu XKkBveNQmà thôxBLkb3C4i? NànxBLkb3C4g chánXKkBveNQ nản,XKkBveNQ đãXKkBveNQ XKkBveNQsớm biếtXKkBveNQ nr8Qcam nhXKkBveNQân nXKkBveNQày thậXKkBveNQt pr8Qchúc hắc,r8Qc gixBLkb3C4ang sơnxBLkb3C4 dễxBLkb3C4 XKkBveNQđổi bảnr8Qc tír8Qcnh XKkBveNQkhó dời,XKkBveNQ nr8Qchưng mxBLkb3C4à, nànr8Qcg lạir8Qc thíchxBLkb3C4 hắnXKkBveNQ nr8Qchư thế,r8Qc r8Qccó phr8Qcải nxBLkb3C4àng xBLkb3C4thích cuxBLkb3C4ồng nxBLkb3C4gược haXKkBveNQy không? 

“Khôngr8Qc được,XKkBveNQ còxBLkb3C4n XKkBveNQcó chXKkBveNQút đau.” 

KxBLkb3C4inh nr8Qcgạc nXKkBveNQhìn bànxBLkb3C4 XKkBveNQtay xBLkb3C4to đãXKkBveNQ tháoXKkBveNQ vạtXKkBveNQ áoxBLkb3C4 txBLkb3C4rước ngựXKkBveNQc củaXKkBveNQ mìnhr8Qc, nàXKkBveNQng thấpXKkBveNQ giọnXKkBveNQg r8Qcngăn cảr8Qcn, sắxBLkb3C4c xBLkb3C4mặt r8Qchồng tươi,r8Qc xBLkb3C4tựa nhưr8Qc XKkBveNQmột qr8Qcuả XKkBveNQtáo chínr8Qc mọng. 

Tuấn r8Qcmi mr8Qcột xBLkb3C4điều, hắnxBLkb3C4 XKkBveNQtà ácxBLkb3C4 nhr8Qcu sxBLkb3C4át, rấtxBLkb3C4 thíchr8Qc XKkBveNQxem bộxBLkb3C4 dánXKkBveNQg thẹnxBLkb3C4 thùngr8Qc củar8Qc nàng,XKkBveNQ bạcr8Qc thầxBLkb3C4n kr8Qchinh dươnXKkBveNQg, XKkBveNQcổ hxBLkb3C4ọng ttoáXKkBveNQt rr8Qca cườiXKkBveNQ nhẹ. 

Hưởngr8Qc thụxBLkb3C4 thâr8Qcn mr8Qcình dầnXKkBveNQ dầnxBLkb3C4 mxBLkb3C4ềm mạr8Qci, cảr8Qc ngườxBLkb3C4i choàngr8Qc lên. 

“MiệngXKkBveNQ vxBLkb3C4ết tXKkBveNQhương, XKkBveNQcẩn thậXKkBveNQn miệngxBLkb3C4 vếtxBLkb3C4 tr8Qchương cr8Qcủa chàng.” 

Nàngr8Qc kXKkBveNQinh hr8Qcô XKkBveNQ, muxBLkb3C4ốn đứngxBLkb3C4 dxBLkb3C4ậy xxBLkb3C4em r8Qccó đụngXKkBveNQ tớixBLkb3C4 xBLkb3C4hay không,r8Qc nhưngXKkBveNQ bịXKkBveNQ hắnxBLkb3C4 XKkBveNQôm chặt,xBLkb3C4 khôngr8Qc dễxBLkb3C4 xBLkb3C4dàng buônxBLkb3C4g ra. 

“Không XKkBveNQcó đụngXKkBveNQ tớr8Qci, chxBLkb3C4ỉ xBLkb3C4cần nàXKkBveNQng đừngXKkBveNQ nhxBLkb3C4áo.” HắnXKkBveNQ đạmxBLkb3C4 cười,r8Qc kxBLkb3C4hông xBLkb3C4khỏi r8Qcbị phảnXKkBveNQ r8Qcứng đáXKkBveNQng r8Qcyêu củaxBLkb3C4 nr8Qcàng r8Qclàm ấmr8Qc ápXKkBveNQ cr8Qcả trXKkBveNQái tim. 

“TxBLkb3C4rước phảixBLkb3C4 băngXKkBveNQ XKkBveNQbó r8Qclại, bXKkBveNQằng khôngxBLkb3C4 tr8Qchật sXKkBveNQự sẽr8Qc r8Qcchạm vàr8Qco vếxBLkb3C4t tr8Qchương, thr8Qcật r8Qcvất XKkBveNQvả mr8Qcới xBLkb3C4khép XKkBveNQlại. ChXKkBveNQàng khXKkBveNQẳng địnhxBLkb3C4 sxBLkb3C4ẽ trộmr8Qc r8Qcđi đr8Qci sáXKkBveNQt hổr8Qc, tr8Qca muốr8Qcn cảnr8Qc cũngXKkBveNQ cảnXKkBveNQ khôr8Qcng đr8Qcược, nhanxBLkb3C4h r8Qclên, xBLkb3C4để r8Qcta gxBLkb3C4iúp chàr8Qcng bXKkBveNQăng bó.”r8Qc r8QcNàng cũnr8Qcg mặcxBLkb3C4 kr8Qcệ nhiXKkBveNQều nhXKkBveNQư vậy,r8Qc dùngr8Qc sXKkBveNQức ngăxBLkb3C4n tr8Qcay hr8Qcắn, cr8Qcầm bạcr8Qch xBLkb3C4bố sạXKkBveNQch sXKkBveNQẽ sớmXKkBveNQ chuẩXKkBveNQn bịXKkBveNQ txBLkb3C4ốt XKkBveNQbao bXKkBveNQố bar8Qco xBLkb3C4vây r8Qcđi lên. 

MxBLkb3C4ột tr8Qcay chXKkBveNQống khuXKkBveNQôn mặtr8Qc, hắr8Qcn XKkBveNQim lặngr8Qc nhxBLkb3C4ìn r8Qckhuôn XKkBveNQmặt xBLkb3C4ôn nXKkBveNQhu, xBLkb3C4mày liễxBLkb3C4u XKkBveNQcong congr8Qc. MắtXKkBveNQ txBLkb3C4o trxBLkb3C4òn, trr8Qcong vxBLkb3C4eo, XKkBveNQmũi tr8Qcinh xảo,xBLkb3C4 cánr8Qch môr8Qci đXKkBveNQỏ hồng,xBLkb3C4 cănxBLkb3C4g mọng,r8Qc chỉxBLkb3C4 cầxBLkb3C4n nhẹxBLkb3C4 nhàngXKkBveNQ khẽxBLkb3C4 XKkBveNQmở xBLkb3C4ra, txBLkb3C4ựa XKkBveNQnhư r8Qcmột tráir8Qc chíXKkBveNQn ngor8Qcn ngọtxBLkb3C4, XKkBveNQlàm cr8Qcho ngườir8Qc xBLkb3C4ta kxBLkb3C4ìm lònXKkBveNQg khônr8Qcg r8Qcđậu mxBLkb3C4uốn cắxBLkb3C4n mxBLkb3C4ột ngụm. 

Lưu lXKkBveNQoát cộXKkBveNQt mộtXKkBveNQ cáXKkBveNQi nXKkBveNQơ coXKkBveNQn XKkBveNQbướm, nànxBLkb3C4g vỗxBLkb3C4 vxBLkb3C4ỗ txBLkb3C4ay đxBLkb3C4ứng lên,xBLkb3C4 nhìnXKkBveNQ XKkBveNQthấy hắxBLkb3C4n nXKkBveNQhìn chằXKkBveNQm cXKkBveNQhằm xBLkb3C4mình, cr8Qcó chúxBLkb3C4t xBLkb3C4mạc dar8Qcnh XKkBveNQkỳ xBLkb3C4diệu, chẳngXKkBveNQ xBLkb3C4lẽ làXKkBveNQ mặtXKkBveNQ mxBLkb3C4ình dír8Qcnh cáXKkBveNQi gìr8Qc sao? 

“Tr8Qcrẫm sr8Qcẽ khôngXKkBveNQ XKkBveNQtrộm đr8Qci sănr8Qc XKkBveNQhổ,” r8QcHắn độXKkBveNQt nhXKkBveNQiên nóiXKkBveNQ,“Cho nr8Qcên sẽr8Qc khxBLkb3C4ông bỏxBLkb3C4 lxBLkb3C4ại nnxBLkb3C4àng XKkBveNQmột mình.” 

HắnXKkBveNQ, hiXKkBveNQểu xBLkb3C4được tâmXKkBveNQ tXKkBveNQư củar8Qc nàXKkBveNQng. r8QcTrong mắtxBLkb3C4 xBLkb3C4Y r8QcY lóeXKkBveNQ XKkBveNQra nhiềxBLkb3C4u tir8Qca sángxBLkb3C4 manxBLkb3C4g thXKkBveNQeo ýxBLkb3C4 cXKkBveNQười ônXKkBveNQ nhuXKkBveNQ, khr8Qcông biếtXKkBveNQ xBLkb3C4vì saxBLkb3C4o, hixBLkb3C4ện tại,r8Qc chxBLkb3C4ỉ cXKkBveNQần XKkBveNQở bêXKkBveNQn cạnhxBLkb3C4 hxBLkb3C4ắn, nàngxBLkb3C4 lạr8Qci cxBLkb3C4ó thểr8Qc cr8Qcảm xBLkb3C4nhận đxBLkb3C4ược xBLkb3C4thật sâur8Qc hxBLkb3C4ạnh phúc. 

“xBLkb3C4Ân, vậyxBLkb3C4 lúcxBLkb3C4 chàngxBLkb3C4 điXKkBveNQ r8Qcsăn bạcxBLkb3C4h hổXKkBveNQ phảixBLkb3C4 XKkBveNQmang tXKkBveNQheo ta.xBLkb3C4” NànxBLkb3C4g r8Qcyêu cầu. 

“NàxBLkb3C4ng kr8Qchông XKkBveNQthể điXKkBveNQ, nhiềxBLkb3C4u nhấtxBLkb3C4 chr8Qcỉ cXKkBveNQó tr8Qchể đứnxBLkb3C4g ởxBLkb3C4 xr8Qca xXKkBveNQa nhìn.” 

HxBLkb3C4ắn nghxBLkb3C4ĩ nXKkBveNQghĩ, xBLkb3C4ra qXKkBveNQuyết địnr8Qch nXKkBveNQày, cXKkBveNQhỉ cr8Qcó ởr8Qc XKkBveNQrất xxBLkb3C4a nhìxBLkb3C4n, XKkBveNQmới sXKkBveNQẽ kr8Qchông tiếnr8Qc vr8Qcào, cxBLkb3C4ũng sẽxBLkb3C4 cXKkBveNQó nr8Qcguy hiểm. 

xBLkb3C4“Nhưng mà,r8Qc tr8Qcrên ngườixBLkb3C4 tr8Qca khôngxBLkb3C4 r8Qchề cxBLkb3C4ó r8Qcthương tr8Qcổn, ngươixBLkb3C4 xeXKkBveNQm, XKkBveNQtrừ bỏr8Qc br8Qcị ngườixBLkb3C4 nàr8Qco đr8Qcó lXKkBveNQưu lxBLkb3C4ại XKkBveNQmột đốngXKkBveNQ xBLkb3C4xanh tím,XKkBveNQ tXKkBveNQrên ngườiXKkBveNQ vếtxBLkb3C4 thr8Qcương nàr8Qco cũnXKkBveNQg khôngxBLkb3C4 có.” 

NàxBLkb3C4ng XKkBveNQleo xBLkb3C4lên gixBLkb3C4ường, xBLkb3C4kéo tXKkBveNQay áxBLkb3C4o lênxBLkb3C4, lộXKkBveNQ rxBLkb3C4a xBLkb3C4dấu hônxBLkb3C4 nxBLkb3C4gân XKkBveNQchi chXKkBveNQit trXKkBveNQên cáxBLkb3C4nh tr8Qcay, xBLkb3C4aiz, cXKkBveNQhỉ làr8Qc cáxBLkb3C4nh XKkBveNQtay r8Qcthôi, r8Qcđừng XKkBveNQnói XKkBveNQtrên người.xBLkb3C4 =]] 

ánXKkBveNQh mắxBLkb3C4t r8QcPhù Vâr8Qcn KhXKkBveNQâu Trạr8Qcch độtr8Qc r8Qcnhiên nóxBLkb3C4ng lxBLkb3C4ên, lôxBLkb3C4i br8Qcàn xBLkb3C4tay trắngXKkBveNQ ngầnxBLkb3C4 củaxBLkb3C4 nànXKkBveNQg lại,r8Qc r8Qcnhẹ nhàr8Qcng hôn. 

ÔXKkBveNQn nxBLkb3C4hu vùngr8Qc vxBLkb3C4ẩy, nxBLkb3C4àng r8Qcđã rơixBLkb3C4 trXKkBveNQong xBLkb3C4lòng hr8Qcắn, r8Qchắn khr8Qcông xBLkb3C4cần tốnxBLkb3C4 XKkBveNQnhiều r8Qcsức, qur8Qcả lxBLkb3C4aa2 dxBLkb3C4ễ nhưr8Qc r8Qctrở bàXKkBveNQn tay. 

“XKkBveNQLần nxBLkb3C4ày, còxBLkb3C4n nr8Qcói cẩr8Qcn thậnr8Qc xBLkb3C4miệng XKkBveNQvết thươngXKkBveNQ nữaXKkBveNQ không?” 

HắnXKkBveNQ đắcXKkBveNQ ýxBLkb3C4 nói,XKkBveNQ đxBLkb3C4ã br8Qciết nànxBLkb3C4g xBLkb3C4sẽ xBLkb3C4không r8Qcnhu tXKkBveNQhuận nXKkBveNQhư thếxBLkb3C4, vxBLkb3C4ì miễxBLkb3C4n cxBLkb3C4ho nànXKkBveNQg cằnxBLkb3C4 nhằnr8Qc nóXKkBveNQi lr8Qciên miênr8Qc khr8Qcông dxBLkb3C4ứt, cxBLkb3C4úi đr8Qcầu hôr8Qcn XKkBveNQlên xBLkb3C4môi nàng. 

Nhưr8Qcng, hắnXKkBveNQ vxBLkb3C4ừa nXKkBveNQói XKkBveNQxong, nànr8Qcg xấr8Qcu hổxBLkb3C4 liếcXKkBveNQ lXKkBveNQiếc mắtr8Qc mộtXKkBveNQ cáxBLkb3C4i, thùxBLkb3C4y hạr8Qc mXKkBveNQi mắt. 

“Nhưnr8Qcg mXKkBveNQà, r8Qcta xBLkb3C4còn r8Qccó mir8Qcệng vếtr8Qc thương.” 

“Chỗ xBLkb3C4nào?” Hắnr8Qc gxBLkb3C4iật mình,r8Qc xBLkb3C4còn r8Qccó vếXKkBveNQt thươngXKkBveNQ sao? 

“Sáng xBLkb3C4nay mXKkBveNQới thượngxBLkb3C4 XKkBveNQdược, hr8Qciện txBLkb3C4ại đãxBLkb3C4 quênxBLkb3C4 sao?” 

Nàng dùngXKkBveNQ tar8Qcy nhr8Qcéo nhẹXKkBveNQ xBLkb3C4vào XKkBveNQeo hắn,xBLkb3C4 sắXKkBveNQc mặtxBLkb3C4 phiếmr8Qc hồng. 

BừnXKkBveNQg tỉnhr8Qc đạXKkBveNQi nXKkBveNQgộ, hắmxBLkb3C4 xBLkb3C4tà tr8Qcứ mỉXKkBveNQm cười,XKkBveNQ r8Qcgiương mi. 

“VậyXKkBveNQ trẫmr8Qc sẽXKkBveNQ giúpxBLkb3C4 nànr8Qcg xxBLkb3C4ức thuốcXKkBveNQ mXKkBveNQột lầxBLkb3C4n nữa?” 

XKkBveNQÂn? r8QcÝ làxBLkb3C4, muốXKkBveNQn nàxBLkb3C4ng rxBLkb3C4ồi XKkBveNQxức thuốc?XKkBveNQ TroxBLkb3C4ng đr8Qcầu r8QcY xBLkb3C4Y trXKkBveNQực tiếr8Qcp phXKkBveNQiên dịr8Qcch, xBLkb3C4đầu “oànhr8Qc” mộtXKkBveNQ tiếng,xBLkb3C4 mắXKkBveNQt r8Qcđỏ br8Qcừng lên… 

“Chànr8Qcg khôr8Qcng thểxBLkb3C4 nhịnXKkBveNQ XKkBveNQxuống sr8Qcao?” xBLkb3C4Nàng đèxBLkb3C4 lạr8Qci bànr8Qc tar8Qcy xBLkb3C4to xBLkb3C4đang rụcXKkBveNQ rXKkBveNQịch, r8Qcbất xBLkb3C4đắc dĩxBLkb3C4 nói. 

Giống nhXKkBveNQư r8Qclà XKkBveNQmột tir8Qcểu hàr8Qci tửxBLkb3C4 thícxBLkb3C4h r8Qcăn kXKkBveNQẹo, ăXKkBveNQn mxBLkb3C4ãi xBLkb3C4cũng khXKkBveNQông chán,XKkBveNQ hắnXKkBveNQ xBLkb3C4nũng nịu” 

“VXKkBveNQài ngxBLkb3C4àynữa, Mr8Qcẫn Hár8Qcch phỏXKkBveNQng cxBLkb3C4hừng sẽxBLkb3C4 XKkBveNQtìm đượcxBLkb3C4 br8Qcạch xBLkb3C4hổ, đếxBLkb3C4n lúXKkBveNQc đó,xBLkb3C4 trẫr8Qcm muốnXKkBveNQ XKkBveNQthân cậnxBLkb3C4 nànXKkBveNQg cXKkBveNQũng khxBLkb3C4ông được,XKkBveNQ nàngr8Qc nhxBLkb3C4ẫn txBLkb3C4âm đẩxBLkb3C4y trẫmr8Qc rxBLkb3C4a r8Qcsao?” HắnxBLkb3C4 mâr8Qcn thầnr8Qc, ởXKkBveNQ xBLkb3C4môi nxBLkb3C4àng lạir8Qc đặtxBLkb3C4 xuốngr8Qc mxBLkb3C4ột nxBLkb3C4ụ xBLkb3C4hôn XKkBveNQthật sâu. 

XKkBveNQThì rxBLkb3C4a hắnxBLkb3C4 đãxBLkb3C4 sxBLkb3C4ớm XKkBveNQnghĩ đếnXKkBveNQ mấXKkBveNQy thxBLkb3C4ứ nàyxBLkb3C4, khór8Qc trXKkBveNQách xBLkb3C4lại manXKkBveNQg mr8Qcình txBLkb3C4ới nơir8Qc r8Qcnày, nXKkBveNQhưng mxBLkb3C4à, nếuxBLkb3C4 lúxBLkb3C4c ấyXKkBveNQ mìXKkBveNQnh lựxBLkb3C4a chọnXKkBveNQ XKkBveNQcưỡi tiXKkBveNQểu hồngXKkBveNQ mXKkBveNQã r8Qcrời đir8Qc, bâr8Qcy giờr8Qc cũngXKkBveNQ khxBLkb3C4ông xuấr8Qct hiệnXKkBveNQ loạixBLkb3C4 tìxBLkb3C4nh huốngxBLkb3C4 nàyr8Qc, cXKkBveNQho nXKkBveNQên nr8Qcói, muXKkBveNQốn tráXKkBveNQch cXKkBveNQũng chỉXKkBveNQ cór8Qc XKkBveNQthể tr8Qcrách cXKkBveNQhính mình. 

“Chàng sẽxBLkb3C4 gixBLkb3C4úp tXKkBveNQa thượxBLkb3C4ng dr8Qcược lầnxBLkb3C4 nữaXKkBveNQ sao?” 

NànXKkBveNQg nXKkBveNQhỏ giXKkBveNQọng XKkBveNQnói, bấtxBLkb3C4 đắcXKkBveNQ r8Qcdĩ, vXKkBveNQừa nóir8Qc xoxBLkb3C4ng lờr8Qci nàyXKkBveNQ, đr8Qcịa chưởngXKkBveNQ cxBLkb3C4ũng vXKkBveNQửa cởixBLkb3C4 XKkBveNQbỏ xBLkb3C4y phxBLkb3C4ục củaXKkBveNQ nànr8Qcg, bar8Qco r8Qclấy mềmr8Qc mại. 

XKkBveNQHắn thr8Qcật r8Qcsự làXKkBveNQ rấtXKkBveNQ thíXKkBveNQch mXKkBveNQềm mại,xBLkb3C4 txBLkb3C4ròn trònr8Qc cr8Qcủa nàng,r8Qc thấr8Qcy nànxBLkb3C4g thxBLkb3C4ùy hr8Qcạ mr8Qci mắt,r8Qc rr8Qcun xBLkb3C4rẩy, cúixBLkb3C4 đầu,XKkBveNQ tầmr8Qc mắtXKkBveNQ dxBLkb3C4ừng ởxBLkb3C4 r8Qcbàn tr8Qcay tXKkBveNQo củXKkBveNQa mìnr8Qch, XKkBveNQbiểu hiệnr8Qc đxBLkb3C4áng yêuXKkBveNQ, sắcxBLkb3C4 mặtr8Qc đàr8Qc hồng. 

“xBLkb3C4Xem rar8Qc, nàngr8Qc cXKkBveNQũng rấtr8Qc hưởngXKkBveNQ thụxBLkb3C4 nxBLkb3C4ha” HXKkBveNQắn cườiXKkBveNQ nr8Qchạo r8Qc, xBLkb3C4kéo tXKkBveNQay XKkBveNQnàng quxBLkb3C4a, đặtxBLkb3C4 xBLkb3C4lên ngxBLkb3C4ực mình,“ThXKkBveNQử xBLkb3C4sờ r8Qcsờ xBLkb3C4xem.” DxBLkb3C4ùng ánXKkBveNQh mắr8Qct r8Qccổ vũXKkBveNQ nxBLkb3C4hìn nàng. 

xBLkb3C4Cái gXKkBveNQì hưởngXKkBveNQ thụXKkBveNQ chứXKkBveNQ, nàXKkBveNQng xBLkb3C4chỉ làXKkBveNQ tr8Qcò mòr8Qc, XKkBveNQtò r8Qcmò tXKkBveNQhôi! VẻXKkBveNQ mặr8Qct bốr8Qci rXKkBveNQối, nhìnXKkBveNQ xBLkb3C4đóa r8Qchồng maxBLkb3C4i trướcr8Qc r8Qcngực r8Qcbị hắr8Qcn mr8Qca r8Qcsát, vuốXKkBveNQt veXKkBveNQ, luXKkBveNQôn cảmr8Qc XKkBveNQthấy r8Qccó đXKkBveNQiểm kỳXKkBveNQ quái,XKkBveNQ bànr8Qc XKkBveNQtay bXKkBveNQị hắnr8Qc kéoxBLkb3C4 đếnr8Qc nxBLkb3C4gực, XKkBveNQnàng muxBLkb3C4ốn kxBLkb3C4háng nghxBLkb3C4ị, nhưxBLkb3C4ng đr8Qcã bịr8Qc xBLkb3C4hắn XKkBveNQluốn XKkBveNQvào xBLkb3C4quần r8Qcáo đơr8Qcn bxBLkb3C4ạc, cảmxBLkb3C4 nhậnr8Qc dXKkBveNQa tr8Qchịt lạnr8Qch lXKkBveNQạnh, xBLkb3C4cũng r8Qcnhư cXKkBveNQảm gxBLkb3C4iác xBLkb3C4rõ ràxBLkb3C4ng dụcxBLkb3C4 vxBLkb3C4ọng giữxBLkb3C4a haXKkBveNQi xBLkb3C4chân xBLkb3C4hắn đãXKkBveNQ thXKkBveNQức r8Qctỉnh, cứnXKkBveNQg rxBLkb3C4ắn xBLkb3C4hẳn lên. 

HắnXKkBveNQ mỗiXKkBveNQ lâxBLkb3C4n đềur8Qc cór8Qc txBLkb3C4hể pXKkBveNQhi lễxBLkb3C4 nàngr8Qc, xBLkb3C4vì xBLkb3C4cái gìXKkBveNQ nXKkBveNQàng khxBLkb3C4ông thểxBLkb3C4 r8Qcphi lễXKkBveNQ hắnxBLkb3C4 ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…