You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 168XmncsW81: NÀNK6WqG LWD9ehVwNÀ AI? 

Hai n68XmncsWgười cứWD9ehVwN nK6Wqhư K6Wqthế, WD9ehVwNvui đùaWD9ehVwN ầm68XmncsW ĩK6Wq một68XmncsW phenK6Wq, ăWD9ehVwNn chWD9ehVwNút đồWD9ehVwN ăn,WD9ehVwN liK6Wqền 68XmncsWôm lWD9ehVwNấy nhaK6Wqu, từK6Wq từWD9ehVwN ngủ. 

Đang68XmncsW K6Wqmơ màng,K6Wq ngK6Wqhe đư68XmncsWợc mộK6Wqt tiếnWD9ehVwNg gọi,WD9ehVwN K6WqY 68XmncsWY mở68XmncsW WD9ehVwNhai mắK6Wqt ra68XmncsW, ngh68XmncsWe đượ68XmncsWc 68XmncsWKhâu TrWD9ehVwNạch đWD9ehVwNang nhỏ68XmncsW giọnWD9ehVwNg nWD9ehVwNói m68XmncsWơ, nh68XmncsWắm cK6Wqhặt WD9ehVwNmi m68XmncsWắt rK6Wqun rẩWD9ehVwNy, tWD9ehVwNoàn thânK6Wq lạnhWD9ehVwN băng. 

WD9ehVwNThấy 68XmncsWác mK6Wqộng? K6WqNàng 68XmncsWnhìn t68XmncsWhấy bênK6Wq WD9ehVwNgối c68XmncsWó mK6Wqột khăn68XmncsW tWD9ehVwNay trắngK6Wq tK6Wqinh, nộWD9ehVwNi K6Wqtâm WD9ehVwNdâng l68XmncsWên 68XmncsWmột trWD9ehVwNận 68XmncsWấm ápK6Wq, nK6Wqhiều 68XmncsWnăm q68XmncsWua, hWD9ehVwNắn K6Wqvẫn dK6Wquy trì68XmncsW thóiWD9ehVwN quK6Wqen K6Wqnày, 68XmncsWvì trWD9ehVwNước đây68XmncsW nK6Wqàng K6Wqvẫn thường68XmncsW haK6Wqy mơWD9ehVwN t68XmncsWhấy nh68XmncsWững gK6Wqiấc mộWD9ehVwNng WD9ehVwNkì quái. 

K6WqCầm 68XmncsWti quyênWD9ehVwN, nhẹWD9ehVwN nK6Wqhàng ch68XmncsWà lK6Wqau mồ68XmncsW 68XmncsWhôi trWD9ehVwNên tráK6Wqn hắnWD9ehVwN, K6Wqđột nhiê68XmncsWn, nghWD9ehVwNe đượcWD9ehVwN mộtK6Wq câK6Wqu, WD9ehVwNlàm nàng68XmncsW 68XmncsWdừng 68XmncsWlại độ68XmncsWng tác. 

“Ngân N68XmncsWhi……” HắnK6Wq WD9ehVwNrun rẩy,68XmncsW ha68XmncsWi taK6Wqy nắ68XmncsWm chặt. 

Ngân Nh68XmncsWi, lK6Wqại làWD9ehVwN NK6Wqgân NhWD9ehVwNi, rốWD9ehVwNt cuộc68XmncsW NgWD9ehVwNân WD9ehVwNNhi là68XmncsW 68XmncsWai? NàngWD9ehVwN thùyK6Wq 68XmncsWhạ WD9ehVwNmi mắt,WD9ehVwN haWD9ehVwNi taK6Wqy nWD9ehVwNắm chặK6Wqt WD9ehVwNti quyên,WD9ehVwN cắn68XmncsW cWD9ehVwNắn môiWD9ehVwN, khôK6Wqng r68XmncsWõ 68XmncsWvì s68XmncsWao K6Wqtrong miệnWD9ehVwNg bọn68XmncsW 68XmncsWhọ 68XmncsWgọi đềuK6Wq lK6Wqà Ngân68XmncsW Nhi. 

Khâu 68XmncsWTrạch từK6Wq nhỏ68XmncsW cùnWD9ehVwNg nàngK6Wq lớnWD9ehVwN lK6Wqên, K6Wqngoại trừK6Wq nàWD9ehVwNng, rấ68XmncsWt ítWD9ehVwN WD9ehVwNkhi tWD9ehVwNiếp xúc68XmncsW vớiK6Wq nữK6Wq tử,68XmncsW 68XmncsWnhư vậy,WD9ehVwN tr68XmncsWong miệK6Wqng hắn68XmncsW, ‘Ngân68XmncsW NhWD9ehVwNi’ nàWD9ehVwNy lại68XmncsW tK6Wqừ đâu68XmncsW màK6Wq đến? 

CònK6Wq vềK6Wq phần68XmncsW MK6Wqẫn HáchWD9ehVwN WD9ehVwNyêu nam……68XmncsW WD9ehVwNHắn K6Wqcòn từng68XmncsW 68XmncsWgọi mìnK6Wqh K6Wqlà “NgâK6Wqn Nh68XmncsWi”, làWD9ehVwNm nàWD9ehVwNng WD9ehVwNnghi ngờ68XmncsW 68XmncsWrằng, phảWD9ehVwNi chănWD9ehVwNg nàngK6Wq tK6Wqa cùng68XmncsW nàK6Wqng, cùngWD9ehVwN SầmK6Wq WD9ehVwNNhi, phải68XmncsW chăn68XmncsWg đềuWD9ehVwN cK6Wqó cWD9ehVwNhung m68XmncsWột bộK6Wq dán68XmncsWg 68XmncsWhay không? 

“NK6Wqgân NWD9ehVwNhi, kK6Wqhông cWD9ehVwNần rờiK6Wq đWD9ehVwNi……” K6WqLúc nàK6Wqy, KWD9ehVwNhâu K6WqTrạch r68XmncsWốt c68XmncsWuộc khôngWD9ehVwN á68XmncsWp chếK6Wq đượcWD9ehVwN nội68XmncsW tK6Wqâm 68XmncsWsợ hãi,WD9ehVwN hWD9ehVwNô 68XmncsWto mộtK6Wq tiếWD9ehVwNng 68XmncsWrồi WD9ehVwNngồi bật68XmncsW dậy,K6Wq m68XmncsWở WD9ehVwNmi 68XmncsWmắt, K6Wqhạ xuống68XmncsW mộtK6Wq 68XmncsWgiọt 68XmncsWthanh lệ. 

“Chàn68XmncsWg t68XmncsWhấy K6Wqác mộng.”WD9ehVwN K6WqY WD9ehVwNY ôWD9ehVwNn K6Wqnhu nói68XmncsW, K6Wqchà laWD9ehVwNu sạc68XmncsWh sẽWD9ehVwN nướK6Wqc mắtK6Wq củ68XmncsWa hắn. 

Tỉnh WD9ehVwNtáo lạK6Wqi, hK6Wqắn độtK6Wq WD9ehVwNnhiên WD9ehVwNchế K6Wqtrụ cổWD9ehVwN t68XmncsWay nàWD9ehVwNng, sắcWD9ehVwN mặ68XmncsWt WD9ehVwNcó cK6Wqhút sốtWD9ehVwN ruộK6Wqt, cũWD9ehVwNng maK6Wqng the68XmncsWo mộtK6Wq tiK6Wqa lạnhK6Wq nh68XmncsWư băng: 

“Trẫm, vừa68XmncsW rồK6Wqi nóK6Wqi cK6Wqái 68XmncsWgì, nàK6Wqng cóWD9ehVwN ngWD9ehVwNhe WD9ehVwNđược K6Wqhay không!” 

NgK6Wqay lú68XmncsWc từ68XmncsW tWD9ehVwNrong WD9ehVwNmộng tỉnK6Wqh lại,WD9ehVwN hắnWD9ehVwN WD9ehVwNtựa WD9ehVwNhồ h68XmncsWô 68XmncsWlên mộK6Wqt tiếng,68XmncsW nK6Wqhưng mK6Wqà, lạiK6Wq kh68XmncsWông dáK6Wqm xá68XmncsWc WD9ehVwNđịnh, chK6Wqính mWD9ehVwNình WD9ehVwNrốt cWD9ehVwNuộc cK6Wqó thK6Wqốt thK6Wqành tiếnWD9ehVwNg hK6Wqay không. 

Nàng, rốtWD9ehVwN cuộcWD9ehVwN cWD9ehVwNó nghWD9ehVwNe đượcK6Wq cáWD9ehVwNi gK6Wqì h68XmncsWay không? 

68XmncsW“……” NànK6Wqg quyWD9ehVwNệt mK6Wqi, WD9ehVwNnhìn 68XmncsWthoáng WD9ehVwNqua cK6Wqổ WD9ehVwNtay bịK6Wq hắK6Wqn 68XmncsWbóp chặt68XmncsW, thoáWD9ehVwNng đWD9ehVwNau đớn,68XmncsW “Cái68XmncsW WD9ehVwNgì cũngK6Wq khôngK6Wq nghWD9ehVwNe đượcWD9ehVwN, cK6Wqái gì68XmncsW K6Wqchàng cũ68XmncsWng khô68XmncsWng có68XmncsW nói.” 

Vì Ngâ68XmncsWn Nh68XmncsWi, hắnWD9ehVwN tWD9ehVwNhế nhWD9ehVwNưng lại68XmncsW K6Wqthương tổ68XmncsWn K6Wqmình mK6Wqà khK6Wqông biết,K6Wq 68XmncsWxem WD9ehVwNra, nữWD9ehVwN tử68XmncsW nà68XmncsWy 68XmncsWở tro68XmncsWng lònK6Wqg hắK6Wqn c68XmncsWó mộtK6Wq K6Wqvị trK6Wqí vôK6Wq cù68XmncsWng quaK6Wqn trọng,WD9ehVwN 68XmncsWnghĩ đếK6Wqn WD9ehVwNđây, lWD9ehVwNòng củaK6Wq nà68XmncsWng độtK6Wq nWD9ehVwNhiên đaWD9ehVwNu K6Wqđớn, chu68XmncsWa xó68XmncsWt khôWD9ehVwNng thôi. 

“Cái gìK6Wq cũWD9ehVwNng chK6Wqưa nói……”68XmncsW WD9ehVwNHắn nhẹK6Wq nWD9ehVwNhàng WD9ehVwNhư 68XmncsWra mộ68XmncsWt hơi68XmncsW, m68XmncsWay mWD9ehVwNắn, K6Wqcuối WD9ehVwNcùng kWD9ehVwNhông K6Wqlàm 68XmncsWcho nànWD9ehVwNg K6Wqnghe được. 

“K6WqTa đK6Wqi phânK6Wq WD9ehVwNphó n68XmncsWữ hộWD9ehVwN WD9ehVwNvệ đeWD9ehVwNm K6Wqđồ WD9ehVwNăn tiếnWD9ehVwN vàWD9ehVwNo, đãK6Wq trưK6Wqa rồi,K6Wq cũ68XmncsWng nêK6Wqn 68XmncsWăn mộtWD9ehVwN chúWD9ehVwNt gì.”WD9ehVwN K6WqNàng tK6Wqhùy 68XmncsWhạ WD9ehVwNmi mắt68XmncsW, đWD9ehVwNem 68XmncsWti quyêWD9ehVwNn K6Wqđể vào68XmncsW t68XmncsWrong t68XmncsWay h68XmncsWắn, xoaK6Wqy ngưK6Wqời 68XmncsWxuống giường68XmncsW, mK6Wqặc quầnK6Wq WD9ehVwNáo 68XmncsWđi r68XmncsWồi điWD9ehVwN rWD9ehVwNa ngoài. 

Trước68XmncsW cửa. 

“HoànWD9ehVwNg WD9ehVwNphi, HoàngWD9ehVwN ThượnK6Wqg WD9ehVwNcó phWD9ehVwNải lạiWD9ehVwN thấWD9ehVwNy ácWD9ehVwN mộngK6Wq hK6Wqay khWD9ehVwNông, s68XmncsWao lK6Wqại lớWD9ehVwNn tiWD9ehVwNếng n68XmncsWhư thế.WD9ehVwN” mộtWD9ehVwN K6Wqnữ 68XmncsWhộ vệK6Wq ca68XmncsWnh giữ68XmncsW ởK6Wq cử68XmncsWa, nhỏK6Wq giọWD9ehVwNng hỏi. 

“K6WqKhông có.”K6Wq NàngWD9ehVwN thảnWD9ehVwN nhiê68XmncsWn lắ68XmncsWc đầu,68XmncsW K6Wqdặn WD9ehVwNdò nànK6Wqg chuẩK6Wqn b68XmncsWị mộK6Wqt WD9ehVwNít thực68XmncsW vK6Wqật 68XmncsWtahnh đạm,WD9ehVwN tránK6Wqh c68XmncsWho mK6Wqiệng vếtK6Wq thưK6Wqơng cò68XmncsWn chưa68XmncsW kK6Wqhỏi 68XmncsWhẳn K6Wqbị cWD9ehVwNương lên,K6Wq kh68XmncsWó khépK6Wq miệng. 

NữK6Wq hộ68XmncsW vWD9ehVwNệ lĩnK6Wqh m68XmncsWệnh m68XmncsWà đWD9ehVwNi, 68XmncsWY 68XmncsWY K6Wqnhìn theWD9ehVwNo thWD9ehVwNân ản68XmncsWh cWD9ehVwNủa nàngWD9ehVwN, 68XmncsWvụng trộmWD9ehVwN nhẹ68XmncsW nh68XmncsWàng 68XmncsWthở 68XmncsWra, 68XmncsWmay mắn68XmncsW nàng68XmncsW tK6Wqa K6Wqđè 68XmncsWthấp than68XmncsWh âm. 

Nhưng mà,K6Wq vK6Wqừa WD9ehVwNquay ngườiK6Wq lạiWD9ehVwN, lạK6Wqi nhìn68XmncsW tWD9ehVwNhấy khuônWD9ehVwN mặK6Wqt cứngWD9ehVwN ngắK6Wqc củaK6Wq hắnK6Wq, l68XmncsWạnh WD9ehVwNlùng n68XmncsWghễ nàng,68XmncsW khônK6Wqg WD9ehVwNcó K6Wqmở miệng,WD9ehVwN trWD9ehVwNầm 68XmncsWmặc x68XmncsWoay nWD9ehVwNgười xốcK6Wq K6Wqlên bứ68XmncsWc rèmK6Wq K6Wqche, khậpWD9ehVwN khiK6Wqễng điWD9ehVwN vào. 

NàWD9ehVwNng cK6Wqũng bướcWD9ehVwN nhanWD9ehVwNh đuổWD9ehVwNi kịpWD9ehVwN, cẩnK6Wq 68XmncsWthận giWD9ehVwNúp đỡ. 

K6Wq“Nàng cáWD9ehVwNi gìK6Wq 68XmncsWđều ngh68XmncsWe đư68XmncsWợc, vK6Wqì sK6Wqao khôn68XmncsWg hK6Wqỏi trẫm?”K6Wq HắnWD9ehVwN tận68XmncsW lựcK6Wq khốngWD9ehVwN WD9ehVwNchế K6Wqâm đK6Wqiệu cWD9ehVwNủa ch68XmncsWính mìnhK6Wq, khóWD9ehVwN trá68XmncsWnh k68XmncsWhỏi 68XmncsWrun run. 

“Các ngK6Wqười, aWD9ehVwNi cK6Wqũng WD9ehVwNkhông WD9ehVwNmuốn nWD9ehVwNói ch68XmncsWo WD9ehVwNta biết,68XmncsW t68XmncsWa h68XmncsWỏi thìK6Wq WD9ehVwNsẽ cWD9ehVwNó đá68XmncsWp ánK6Wq sao?” 

K6WqChua sótK6Wq cười,K6Wq nàngK6Wq WD9ehVwNgiúp K6Wqđỡ hắnWD9ehVwN 68XmncsWngồi xuống68XmncsW WD9ehVwNgiường, K6Wqvết thWD9ehVwNương khôngK6Wq c68XmncsWòn c68XmncsWhảy máK6Wqu, 68XmncsWmay mắnWD9ehVwN, dượ68XmncsWc hiệu68XmncsW nàK6Wqy c68XmncsWó v68XmncsWẻ hữuWD9ehVwN hiệu,K6Wq cK6Wqó thểK6Wq K6Wqcầm má68XmncsWu, nhK6Wqưng mà,K6Wq lêWD9ehVwNn WD9ehVwNmày lK6Wqại rấtWD9ehVwN c68XmncsWhậm, 68XmncsWchỉ có68XmncsW mộtK6Wq lớpK6Wq mỏngWD9ehVwN, tựa68XmncsW nhưWD9ehVwN c68XmncsWhỉ động68XmncsW mạ68XmncsWnh mộK6Wqt chútK6Wq 68XmncsWsẽ lK6Wqại vỡ68XmncsW ra. 

K6WqMím WD9ehVwNmôi, WD9ehVwNhắn nhẹK6Wq nhàng68XmncsW nắmK6Wq K6Wqlấy bàn68XmncsW t68XmncsWay K6Wqnhỏ b68XmncsWé, đôiWD9ehVwN mK6Wqắt nhấ68XmncsWt thờiWD9ehVwN WD9ehVwNnhu hòaWD9ehVwN xuK6Wqống dưWD9ehVwNới, ngăWD9ehVwNn ý68XmncsW cười. 

“Nàng muWD9ehVwNốn biK6Wqết sao?” 

68XmncsWÝ tK6Wqứ củaWD9ehVwN hWD9ehVwNắn K6Wqlà, cóK6Wq thểK6Wq K6Wqnói 68XmncsWcho chín68XmncsWh mì68XmncsWnh biết?68XmncsW WD9ehVwNY WD9ehVwNY nK6Wqgạc K6Wqnhiên 68XmncsWngẩng đầu,WD9ehVwN đốiWD9ehVwN dK6Wqiện vớiWD9ehVwN tầK6Wqm mắt68XmncsW củWD9ehVwNa hắn,WD9ehVwN có68XmncsW ch68XmncsWút 68XmncsWkhông thể68XmncsW tinK6Wq, K6Wqrốt cụcWD9ehVwN hK6Wqắn cWD9ehVwNũng chịu68XmncsW mởK6Wq miệ68XmncsWng nó68XmncsWi chWD9ehVwNo mìK6Wqnh biết. 

WD9ehVwNMột nữK6Wq tử,68XmncsW v68XmncsWì saWD9ehVwNo cuốK6Wqn 68XmncsWlấy 68XmncsWtâm WD9ehVwNcủa hWD9ehVwNai na68XmncsWm nhân? 

“NếuWD9ehVwN như68XmncsW phảK6Wqi miễWD9ehVwNn cưỡng,K6Wq vWD9ehVwNề saWD9ehVwNu rồi68XmncsW hãyK6Wq nói.”68XmncsW NànK6Wqg cóK6Wq tWD9ehVwNhể WD9ehVwNnhìn K6Wqra đượK6Wqc, WD9ehVwNtrên mK6Wqặt hắnK6Wq miễn68XmncsW cưỡngWD9ehVwN cườiK6Wq vui. 

RK6Wqút 68XmncsWhai tK6Wqay raWD9ehVwN, nànK6Wqg WD9ehVwNđi ngă68XmncsWn K6Wqtủ, l68XmncsWấy một68XmncsW lọK6Wq d68XmncsWược lạiWD9ehVwN đ68XmncsWây, ngWD9ehVwNồi xK6Wqổm 68XmncsWxuống, cu68XmncsWốn ốnWD9ehVwNg quầnWD9ehVwN củaWD9ehVwN hK6Wqắn l68XmncsWên, nhK6Wqẹ WD9ehVwNnhàng K6Wqmở 68XmncsWlọ thuK6Wqốc rK6Wqa, đK6Wqổ K6Wqra mộtWD9ehVwN WD9ehVwNít bột68XmncsW m68XmncsWàu trắng,68XmncsW cẩWD9ehVwNn K6Wqthận rắc68XmncsW lêK6Wqn vếtK6Wq thương. 

“NgânK6Wq WD9ehVwNNhi khôK6Wqng K6Wqphải aWD9ehVwNii khá68XmncsWc, K6Wqlà nàng.” 

HắK6Wqn mWD9ehVwNở miWD9ehVwNệng nóK6Wqi, nh68XmncsWìn nàng68XmncsW 68XmncsWngạc nK6Wqhiên, trWD9ehVwNừng lớn68XmncsW mWD9ehVwNắt h68XmncsWạnh K6Wqnhìn và68XmncsWo kK6Wqhuôn mK6Wqặt bìK6Wqnh thảnK6Wq 68XmncsWcủa chín68XmncsWh K6Wqmình, nhấtWD9ehVwN tWD9ehVwNhời 68XmncsWhình t68XmncsWhành 68XmncsW2 trạng68XmncsW K6Wqthái đ68XmncsWối lập. 

“K68XmncsWhâu TrạK6Wqch, chàK6Wqng kh68XmncsWông phải68XmncsW hồK6Wq K6Wqđồ rK6Wqồi 68XmncsWchứ, WD9ehVwNta 68XmncsWlà WD9ehVwNY Y68XmncsW, khônWD9ehVwNg phK6Wqải NgâK6Wqn NhWD9ehVwNi, từWD9ehVwN WD9ehVwNnhỏ đếnK6Wq lớn68XmncsW, t68XmncsWa cũWD9ehVwNng chư68XmncsWa từnK6Wqg ngK6Wqhe 68XmncsWthái WD9ehVwNhoàng K6WqThái 68XmncsWHậu nhắK6Wqc WD9ehVwNtới haK6Wqy K6Wqban chK6Wqo tWD9ehVwNa 68XmncsWtục dan68XmncsWh nà68XmncsWy, cWD9ehVwNhàng đaK6Wqng nói68XmncsW giK6Wqỡn phả68XmncsWi không?K6Wq” Nàn68XmncsWg nộK6Wqt nộWD9ehVwNt nóiK6Wq, 68XmncsWnhìn biK6Wqểu tình68XmncsW trK6Wqên mK6Wqặt hắ68XmncsWn K6Wqnghiêm tWD9ehVwNúc m68XmncsWà thoángK6Wq 68XmncsWrung mình. 

TuấK6Wqn mWD9ehVwNi khi68XmncsWnh lo68XmncsWng, hK6Wqắn nhK6Wqu nhK6Wqu huWD9ehVwNyệt th68XmncsWái K6Wqdương, WD9ehVwNtất nhiê68XmncsWn WD9ehVwNlà WD9ehVwNbiết đWD9ehVwNược, mìnhK6Wq nóiK6Wq 68XmncsWnhư v68XmncsWậy 68XmncsWsẽ WD9ehVwNlàm K6Wqcho nànK6Wqg WD9ehVwNkhông WD9ehVwNrõ r68XmncsWàng, nhWD9ehVwNưng nếu68XmncsW K6Wqcứ iWD9ehVwNm lặng,68XmncsW K6Wqchỉ sợWD9ehVwN, hK6Wqắn sẽ68XmncsW bWD9ehVwNị hiểK6Wqu lầm,WD9ehVwN trWD9ehVwNở thàK6Wqnh K6Wqhoa 68XmncsWtâm naK6Wqm tử. 

WD9ehVwN“Nàng thậtWD9ehVwN s68XmncsWự là68XmncsW NWD9ehVwNgân NhiK6Wq, 68XmncsWkhông đ68XmncsWúng, phảK6Wqi n68XmncsWói, K6WqNgân N68XmncsWhi lK6Wqà nàK6Wqng, l68XmncsWà tênK6Wq trư68XmncsWớc đâyK6Wq c68XmncsWủa nàng.” 

68XmncsWđôi mắtWD9ehVwN mK6Wqàu tí68XmncsWm d68XmncsWần dK6Wqần chuyển68XmncsW thà68XmncsWnh thâmWD9ehVwN th68XmncsWúy, yênK6Wq lặngK6Wq nhì68XmncsWn d68XmncsWung 68XmncsWnhan 68XmncsWcủa K6Wqnàng,… ngũ68XmncsW qu68XmncsWan K6Wqkhông đồng68XmncsW dạngK6Wq, giốngWD9ehVwN nK6Wqhau, cK6Wqhỉ WD9ehVwNcó mộtWD9ehVwN nụ68XmncsW cườWD9ehVwNi ngọt68XmncsW ngàK6Wqo nK6Wqhư hWD9ehVwNoa WD9ehVwNlê đầuWD9ehVwN x68XmncsWuân, còK6Wqn 68XmncsWcó lin68XmncsWh hồn. 

WD9ehVwN“tên tr68XmncsWước đâWD9ehVwNy củ68XmncsWa ta?” 

NK6Wqàng că68XmncsWn bản68XmncsW K6Wqlà kK6Wqhông hiểu68XmncsW 68XmncsWhắn đang68XmncsW nói68XmncsW WD9ehVwNcái WD9ehVwNgì, “ChẳngWD9ehVwN lẽWD9ehVwN, tWD9ehVwNa WD9ehVwNtừng bị68XmncsW WD9ehVwNmất K6Wqtrí nhớ?”WD9ehVwN NếuWD9ehVwN kK6Wqhông, nh68XmncsWư 68XmncsWthế nàoWD9ehVwN lạiWD9ehVwN kWD9ehVwNhông bK6Wqiết trK6Wqước kiWD9ehVwNa mìnhK6Wq k68XmncsWêu l68XmncsWà Ngâ68XmncsWn Nhi? 

Hơn nữa,WD9ehVwN cWD9ehVwNó đôiWD9ehVwN khK6Wqi, á68XmncsWnh 68XmncsWmắt hắWD9ehVwNn kK6Wqhi K6Wqnhìn nàK6Wqng, dườngWD9ehVwN nhưK6Wq khô68XmncsWng phWD9ehVwNải K6Wqđang nhìWD9ehVwNn nàngWD9ehVwN, 68XmncsWmà đK6Wqang n68XmncsWhìn m68XmncsWột K6Wqngười khác. 

“Khô68XmncsWng phải68XmncsW,” K6WqHắn nhK6Wqẹ 68XmncsWnhàng lắcK6Wq WD9ehVwNđầu,“Đó làWD9ehVwN tênK6Wq tK6Wqrong kiếp68XmncsW WD9ehVwNtrước củ68XmncsWa nàng!” 

đôiK6Wq mắtK6Wq mà68XmncsWu tWD9ehVwNím 68XmncsWlộ 68XmncsWra mWD9ehVwNột WD9ehVwNcỗ kỳWD9ehVwN qK6Wquang kWD9ehVwNỳ dị,K6Wq trước68XmncsW mWD9ehVwNắt tựaK6Wq h68XmncsWồ xuất68XmncsW hi68XmncsWện mộtK6Wq thânK6Wq ảK6Wqnh xi68XmncsWnh 68XmncsWđẹp, thíK6Wqch mặcK6Wq mộtWD9ehVwN 68XmncsWthân quầnK6Wq WD9ehVwNáo đơnK6Wq 68XmncsWgiản, mWD9ehVwNàu hoK6Wqa lê68XmncsW, bê68XmncsWn môK6Wqi luWD9ehVwNôn c68XmncsWó ýK6Wq cườ68XmncsWi ôn68XmncsW nhK6Wqu, thường68XmncsW haK6Wqy thâK6Wqn mậtK6Wq WD9ehVwNôm cánhWD9ehVwN 68XmncsWtay hắn,K6Wq WD9ehVwNgọi “Viê68XmncsWm K6WqHi, ngươiK6Wq là68XmncsW Vi68XmncsWêm HWD9ehVwNi cK6Wqủa NgK6Wqân Nhi.” 

KiếWD9ehVwNp trước?68XmncsW NàngK6Wq rK6Wqõ 68XmncsWràng K6Wqlà tWD9ehVwNừ thếK6Wq kỷWD9ehVwN 268XmncsW1 đ68XmncsWến, K6Wqbọn WD9ehVwNhọ, có68XmncsW phảiWD9ehVwN l68XmncsWầm rồWD9ehVwNi 68XmncsWhay K6Wqkhông? NWD9ehVwNàng c68XmncsWắn môiK6Wq dưới,K6Wq đột68XmncsW 68XmncsWnhiên WD9ehVwNphát hWD9ehVwNiện, nàngWD9ehVwN thK6Wqật sợWD9ehVwN WD9ehVwNhãi loại68XmncsW K6Wqsai lầmWD9ehVwN nàyWD9ehVwN, nWD9ehVwNếu nànWD9ehVwNg khôn68XmncsWg phải68XmncsW ngườiK6Wq màWD9ehVwN WD9ehVwNbọn hK6Wqọ c68XmncsWhờ monWD9ehVwNg, vậyK6Wq 68XmncsWnàng WD9ehVwNnên làWD9ehVwNm cWD9ehVwNái g68XmncsWì WD9ehVwNbây giờ? 

“kiếK6Wqp trư68XmncsWớc củ68XmncsWa 68XmncsWta, l68XmncsWà ngưK6Wqời nK6Wqhư tWD9ehVwNhế nào?”WD9ehVwN NànK6Wqg nộtK6Wq nột68XmncsW WD9ehVwNmở miệng68XmncsW, rấtK6Wq l68XmncsWà sợK6Wq hãi. 

“làWD9ehVwN mWD9ehVwNột ngườK6Wqi mWD9ehVwNà K6Wq3 ngườiK6Wq chúngK6Wq 68XmncsWta đềuWD9ehVwN hế68XmncsWt lò68XmncsWng thươnWD9ehVwNg yêu.” 

Tiếng68XmncsW nói68XmncsW khànK6Wq kK6Wqhàn xuống,68XmncsW tựa68XmncsW hWD9ehVwNồ cK6Wqó 68XmncsWchút nghẹK6Wqn K6Wqngào, kK6Wqý ứcWD9ehVwN WD9ehVwNxa xưK6Wqa b68XmncsWất ch68XmncsWợt tràn68XmncsW WD9ehVwNvề, WD9ehVwNđau xótK6Wq, ngọWD9ehVwNt WD9ehVwNngào, đanWD9ehVwN xe68XmncsWn K6Wqvào nhau… 

Ba ngườWD9ehVwNi? NgoạiK6Wq tr68XmncsWừ hắnK6Wq WD9ehVwNcùng MWD9ehVwNẫn HáWD9ehVwNch 68XmncsWyêu nWD9ehVwNam, cWD9ehVwNòn 68XmncsWcó K6Wqai? NànK6Wqg giậK6Wqt mình. 

“VìK6Wq saWD9ehVwNo, 68XmncsWcác 68XmncsWngười K6Wqbiết, NWD9ehVwNgân Nh68XmncsWi 68XmncsWnhất định68XmncsW 68XmncsWlà ta68XmncsW?” Đ68XmncsWây mớiK6Wq lK6Wqà điểmK6Wq mấu68XmncsW chốt68XmncsW K6Wq, nàngK6Wq quWD9ehVwNả thựK6Wqc 68XmncsWrất lWD9ehVwNà sợ68XmncsW hãiK6Wq, đápWD9ehVwN áWD9ehVwNn kh68XmncsWông nhưK6Wq 68XmncsWmình nghĩ,K6Wq lạiK6Wq k68XmncsWhông thểWD9ehVwN khWD9ehVwNông hỏi. 

WD9ehVwN“Chỉ 68XmncsWcần liế68XmncsWc mắt68XmncsW WD9ehVwNmột cK6Wqái, K6Wqta liềnK6Wq K6Wqcó thểWD9ehVwN K6Wqnhận WD9ehVwNra nàng.” 

HWD9ehVwNắn độtWD9ehVwN nhWD9ehVwNiên nởK6Wq 68XmncsWnụ K6Wqcười, á68XmncsWnh mWD9ehVwNắt vụt68XmncsW WD9ehVwNsáng, hK6Wqai ta68XmncsWy ô68XmncsWm chầmK6Wq lK6Wqấy thiêK6Wqn 68XmncsWhạ 68XmncsWbé nhỏ, 

“C68XmncsWho K6Wqdù WD9ehVwNlà hó68XmncsWa thànhK6Wq trK6Wqo bụK6Wqi, tK6Wqa cũnK6Wqg WD9ehVwNcó thK6Wqể K6Wqnhận rK6Wqa nàng.”K6Wq K6WqÔm vK6Wqào tr68XmncsWong lònK6Wqg, quyếnWD9ehVwN luK6Wqyến hítWD9ehVwN lấyWD9ehVwN hương68XmncsW thơmK6Wq ngọWD9ehVwNt ngàoWD9ehVwN WD9ehVwNtrên K6Wqngười nàng. 

TrêK6Wqn ngườiWD9ehVwN nànK6Wqg cũngWD9ehVwN ph68XmncsWát r68XmncsWa mùWD9ehVwNi 68XmncsWhoa lêK6Wq…… ĐộcWD9ehVwN đá68XmncsWo, khôngK6Wq gìK6Wq K6Wqthay thếWD9ehVwN được,K6Wq là68XmncsW mùi68XmncsW hư68XmncsWơng củaK6Wq 68XmncsWlinh h68XmncsWồn nàng! 

 

CHƯƠNG 18268XmncsW: CẨNWD9ehVwN T68XmncsWHẬN MI68XmncsWỆNG V68XmncsWẾT THƯƠNG

TWD9ehVwNùy K6Wqý WD9ehVwNđể hắnK6Wq ômK6Wq mK6Wqình, hK6Wqai ngưWD9ehVwNời đột68XmncsW nhiênK6Wq i68XmncsWm lặK6Wqng, nàn68XmncsWg thWD9ehVwNam lK6Wquyến hK6Wqơi thởK6Wq làK6Wqnh lạnh68XmncsW màK6Wq thWD9ehVwNoải máiK6Wq tronWD9ehVwNg 68XmncsWlòng, trK6Wqong 68XmncsWtim đột68XmncsW nhiWD9ehVwNên WD9ehVwNtrở n68XmncsWên bìnhK6Wq tK6Wqhản, mặcK6Wq kệ68XmncsW K6Wqsự tìn68XmncsWh như68XmncsW t68XmncsWhế nà68XmncsWo, WD9ehVwNhiện tạWD9ehVwNi, haK6Wqi ngườiWD9ehVwN WD9ehVwNbọn h68XmncsWọ cWD9ehVwNhỉ cầ68XmncsWn WD9ehVwNở cK6Wqùng một68XmncsW chỗ,68XmncsW 68XmncsWcái gì68XmncsW WD9ehVwNcũng khôngWD9ehVwN qWD9ehVwNuan trọWD9ehVwNng, WD9ehVwNvô lWD9ehVwNuận 68XmncsWlà kiếpK6Wq trước68XmncsW K6Wqhay l68XmncsWà kiếp68XmncsW sau. 

“Nàng, khôngWD9ehVwN 68XmncsWmuốn biWD9ehVwNết chuyện68XmncsW t68XmncsWình ởK6Wq kiK6Wqếp tK6Wqrước sao?” 

Bàn WD9ehVwNtay WD9ehVwNto củ68XmncsWa PhùWD9ehVwN VânK6Wq KhK6Wqâu Tr68XmncsWạch ôn68XmncsW 68XmncsWnhu vuốtWD9ehVwN vuốtWD9ehVwN l68XmncsWưng nàng,K6Wq gK6Wqiống nWD9ehVwNhư đaK6Wqng v68XmncsWuốt vK6Wqe co68XmncsWn mèoK6Wq nh68XmncsWỏ, đôiK6Wq mắtK6Wq mK6Wqàu tWD9ehVwNím WD9ehVwNthâm 68XmncsWý liếcK6Wq K6Wqmắt nhìn68XmncsW k68XmncsWhuôn m68XmncsWặt nhỏK6Wq nK6Wqhắn trấWD9ehVwNn địnhWD9ehVwN mộtK6Wq cái. 

“Ta68XmncsW khô68XmncsWng muốK6Wqn biết.” 

68XmncsWNàng 68XmncsWchậm K6Wqrãi lWD9ehVwNắc đầu,WD9ehVwN tựaK6Wq hồ,K6Wq t68XmncsWừ vẻK6Wq mặ68XmncsWt 68XmncsWcủa hắK6Wqn 68XmncsWcùng M68XmncsWẫn HáchK6Wq yêWD9ehVwNu na68XmncsWm, kiếp68XmncsW trWD9ehVwNước hẳnWD9ehVwN l68XmncsWà rấtK6Wq l68XmncsWà phứWD9ehVwNc tWD9ehVwNạp, nếuWD9ehVwN l68XmncsWà như68XmncsW thế,WD9ehVwN K6Wqchính m68XmncsWình K6Wqcăn bK6Wqản kh68XmncsWông muốnWD9ehVwN biết. 

“ChWD9ehVwNo d68XmncsWù K6Wqnàng 68XmncsWmuốn WD9ehVwNbiết, hiệnK6Wq tạWD9ehVwNi c68XmncsWũng khôWD9ehVwNng thểK6Wq nóiK6Wq cK6Wqho nànK6Wqg nghe.” 

HôWD9ehVwNn n68XmncsWhẹ K6Wqvành taK6Wqi củK6Wqa nànK6Wqg, hắ68XmncsWn WD9ehVwNôn n68XmncsWhu nK6Wqói, K6Wqôm eK6Wqo nhỏK6Wq, bàWD9ehVwNn ta68XmncsWy lại68XmncsW bắK6Wqt K6Wqđầu khôngK6Wq 68XmncsWan phậK6Wqn, K6Wqxoa xWD9ehVwNoa WD9ehVwNmềm mại. 

NóWD9ehVwNi cáchK6Wq K6Wqkhác, từ68XmncsW đầuWD9ehVwN tới68XmncsW đuôi,68XmncsW hắnWD9ehVwN cK6Wqhỉ tínhWD9ehVwN nó68XmncsWi chWD9ehVwNo nWD9ehVwNàng K6Wqbấy nWD9ehVwNhiêu màK6Wq thK6Wqôi? Nàn68XmncsWg cháWD9ehVwNn 68XmncsWnản, đãK6Wq sớmWD9ehVwN K6Wqbiết n68XmncsWam nhâ68XmncsWn này68XmncsW thật68XmncsW phWD9ehVwNúc hắc68XmncsW, K6Wqgiang sơnWD9ehVwN dễWD9ehVwN đổi68XmncsW bảK6Wqn tính68XmncsW 68XmncsWkhó dK6Wqời, nhưng68XmncsW mà68XmncsW, nàngWD9ehVwN lạiK6Wq thícK6Wqh hWD9ehVwNắn K6Wqnhư thế,WD9ehVwN có68XmncsW pK6Wqhải nànWD9ehVwNg tWD9ehVwNhích cuồngWD9ehVwN ngượcK6Wq haWD9ehVwNy không? 

“Không68XmncsW được68XmncsW, 68XmncsWcòn cóK6Wq 68XmncsWchút đau.” 

Kin68XmncsWh ngạcK6Wq nh68XmncsWìn WD9ehVwNbàn WD9ehVwNtay tWD9ehVwNo đWD9ehVwNã tWD9ehVwNháo vạWD9ehVwNt WD9ehVwNáo tWD9ehVwNrước ngựcK6Wq củK6Wqa WD9ehVwNmình, nàngWD9ehVwN thấpK6Wq giọng68XmncsW ngăWD9ehVwNn K6Wqcản, sắWD9ehVwNc 68XmncsWmặt h68XmncsWồng tươi,68XmncsW tựaWD9ehVwN nhWD9ehVwNư mộK6Wqt q68XmncsWuả táK6Wqo c68XmncsWhín mọng. 

Tuấn mK6Wqi một68XmncsW đ68XmncsWiều, hắnWD9ehVwN tWD9ehVwNà á68XmncsWc nhK6Wqu s68XmncsWát, rWD9ehVwNất thícK6Wqh x68XmncsWem bộK6Wq dánWD9ehVwNg thẹWD9ehVwNn thùng68XmncsW K6Wqcủa nàWD9ehVwNng, b68XmncsWạc thầnWD9ehVwN khiWD9ehVwNnh dươWD9ehVwNng, cổWD9ehVwN họngWD9ehVwN ttoáWD9ehVwNt 68XmncsWra K6Wqcười nhẹ. 

HưởngK6Wq thụK6Wq WD9ehVwNthân mìnK6Wqh dầnK6Wq dầnWD9ehVwN WD9ehVwNmềm mại,K6Wq c68XmncsWả K6Wqngười choànK6Wqg lên. 

“Miệng K6Wqvết thương,68XmncsW cẩWD9ehVwNn thậ68XmncsWn miệngWD9ehVwN K6Wqvết thươK6Wqng của68XmncsW chàng.” 

Nàng68XmncsW kiWD9ehVwNnh hôWD9ehVwN K6Wq, muốnK6Wq đứng68XmncsW dậyK6Wq WD9ehVwNxem cWD9ehVwNó đụngWD9ehVwN t68XmncsWới hWD9ehVwNay khôn68XmncsWg, WD9ehVwNnhưng bịK6Wq hắ68XmncsWn ôWD9ehVwNm chặWD9ehVwNt, kh68XmncsWông WD9ehVwNdễ dK6Wqàng buôngWD9ehVwN ra. 

“KhWD9ehVwNông cWD9ehVwNó đụWD9ehVwNng 68XmncsWtới, ch68XmncsWỉ cầnWD9ehVwN K6Wqnàng đừK6Wqng nháo.”K6Wq HWD9ehVwNắn đạmK6Wq cưWD9ehVwNời, k68XmncsWhông khỏ68XmncsWi 68XmncsWbị phảnK6Wq ứng68XmncsW đángWD9ehVwN yêK6Wqu củaWD9ehVwN nà68XmncsWng l68XmncsWàm K6Wqấm K6Wqáp cả68XmncsW trái68XmncsW tim. 

“WD9ehVwNTrước phải68XmncsW bănWD9ehVwNg K6Wqbó lại,K6Wq bằn68XmncsWg k68XmncsWhông thK6Wqật sWD9ehVwNự sẽK6Wq chWD9ehVwNạm v68XmncsWào vết68XmncsW th68XmncsWương, WD9ehVwNthật vấtWD9ehVwN vảK6Wq mớiWD9ehVwN khépK6Wq lK6Wqại. ChànK6Wqg WD9ehVwNkhẳng đị68XmncsWnh sẽK6Wq trộK6Wqm đK6Wqi K6Wqđi sWD9ehVwNát hK6Wqổ, t68XmncsWa 68XmncsWmuốn cảnK6Wq 68XmncsWcũng cảnWD9ehVwN kWD9ehVwNhông được,K6Wq nhanWD9ehVwNh lên,WD9ehVwN đểK6Wq tWD9ehVwNa giú68XmncsWp K6Wqchàng 68XmncsWbăng bó.”68XmncsW N68XmncsWàng cũng68XmncsW mặc68XmncsW WD9ehVwNkệ nhiềuWD9ehVwN nWD9ehVwNhư vWD9ehVwNậy, dùngWD9ehVwN sK6Wqức ngK6Wqăn ta68XmncsWy hắn,WD9ehVwN cầmK6Wq K6Wqbạch bốK6Wq sạK6Wqch sWD9ehVwNẽ sớWD9ehVwNm chuẩ68XmncsWn b68XmncsWị tốt68XmncsW bWD9ehVwNao bố68XmncsW WD9ehVwNbao v68XmncsWây điWD9ehVwN lên. 

MộtK6Wq tK6Wqay chốn68XmncsWg khuWD9ehVwNôn mặK6Wqt, K6Wqhắn 68XmncsWim lặngK6Wq nWD9ehVwNhìn khWD9ehVwNuôn mặtK6Wq K6Wqôn nWD9ehVwNhu, màK6Wqy liễu68XmncsW K6Wqcong 68XmncsWcong. MắK6Wqt WD9ehVwNto 68XmncsWtròn, tWD9ehVwNrong 68XmncsWveo, mũWD9ehVwNi tK6Wqinh x68XmncsWảo, cánhWD9ehVwN môK6Wqi đỏWD9ehVwN h68XmncsWồng, WD9ehVwNcăng WD9ehVwNmọng, chỉWD9ehVwN cần68XmncsW nhẹK6Wq nhànK6Wqg K6Wqkhẽ WD9ehVwNmở rK6Wqa, t68XmncsWựa như68XmncsW mK6Wqột tráK6Wqi chí68XmncsWn ngoK6Wqn nK6Wqgọt, làmWD9ehVwN K6Wqcho ngK6Wqười WD9ehVwNta kWD9ehVwNìm l68XmncsWòng 68XmncsWkhông đậu68XmncsW K6Wqmuốn K6Wqcắn mộWD9ehVwNt ngụm. 

LưWD9ehVwNu 68XmncsWloát cộtWD9ehVwN mWD9ehVwNột WD9ehVwNcái WD9ehVwNnơ 68XmncsWcon bướm,68XmncsW nàngWD9ehVwN vỗWD9ehVwN vỗK6Wq tWD9ehVwNay 68XmncsWđứng WD9ehVwNlên, nhK6Wqìn thWD9ehVwNấy hắn68XmncsW nhìK6Wqn chằK6Wqm chằm68XmncsW mWD9ehVwNình, cWD9ehVwNó chút68XmncsW mạcK6Wq da68XmncsWnh kỳWD9ehVwN d68XmncsWiệu, ch68XmncsWẳng 68XmncsWlẽ l68XmncsWà K6Wqmặt mìnhWD9ehVwN dí68XmncsWnh cáiK6Wq gK6Wqì sao? 

“Trẫ68XmncsWm sWD9ehVwNẽ khôngWD9ehVwN trộmK6Wq điWD9ehVwN sK6Wqăn hổ68XmncsW,” H68XmncsWắn độtWD9ehVwN WD9ehVwNnhiên nói,“ChoWD9ehVwN 68XmncsWnên s68XmncsWẽ WD9ehVwNkhông bỏ68XmncsW lWD9ehVwNại 68XmncsWnnàng mộK6Wqt mình.” 

HắnWD9ehVwN, hiểu68XmncsW đưK6Wqợc t68XmncsWâm tK6Wqư WD9ehVwNcủa nàng.WD9ehVwN TrK6Wqong mắK6Wqt K6WqY 68XmncsWY K6Wqlóe r68XmncsWa WD9ehVwNnhiều 68XmncsWtia sángK6Wq maK6Wqng tK6Wqheo ýK6Wq cườWD9ehVwNi ôK6Wqn n68XmncsWhu, khôngWD9ehVwN b68XmncsWiết vì68XmncsW sWD9ehVwNao, hiện68XmncsW K6Wqtại, chỉWD9ehVwN cầnK6Wq ởK6Wq bêWD9ehVwNn cạnWD9ehVwNh 68XmncsWhắn, nàng68XmncsW lạ68XmncsWi WD9ehVwNcó WD9ehVwNthể WD9ehVwNcảm nhậK6Wqn đượcK6Wq thậtK6Wq sWD9ehVwNâu hạnWD9ehVwNh phúc. 

“Ân, vK6Wqậy lúK6Wqc chàngWD9ehVwN WD9ehVwNđi săWD9ehVwNn bạchWD9ehVwN hổK6Wq 68XmncsWphải WD9ehVwNmang theK6Wqo ta.”68XmncsW NànK6Wqg yWD9ehVwNêu cầu. 

“NàngK6Wq khWD9ehVwNông th68XmncsWể đi,WD9ehVwN nhiềK6Wqu nK6Wqhất chỉK6Wq có68XmncsW thể68XmncsW đứnK6Wqg K6Wqở K6Wqxa xWD9ehVwNa nhìn.” 

HWD9ehVwNắn K6Wqnghĩ ngWD9ehVwNhĩ, rK6Wqa WD9ehVwNquyết địnK6Wqh WD9ehVwNnày, chỉ68XmncsW cóK6Wq 68XmncsWở rWD9ehVwNất K6Wqxa nhìn,WD9ehVwN mớWD9ehVwNi sẽWD9ehVwN 68XmncsWkhông tiWD9ehVwNến K6Wqvào, K6Wqcũng sẽWD9ehVwN cóWD9ehVwN nWD9ehVwNguy hiểm. 

WD9ehVwN“Nhưng mWD9ehVwNà, trê68XmncsWn ngườWD9ehVwNi t68XmncsWa không68XmncsW hề68XmncsW c68XmncsWó thưK6Wqơng K6Wqtổn, ngươiWD9ehVwN xeK6Wqm, trừ68XmncsW b68XmncsWỏ bị68XmncsW ngườiK6Wq nàWD9ehVwNo đó68XmncsW lư68XmncsWu lạ68XmncsWi mộtWD9ehVwN đống68XmncsW xa68XmncsWnh tWD9ehVwNím, WD9ehVwNtrên ngườiK6Wq vK6Wqết thươngWD9ehVwN WD9ehVwNnào cũng68XmncsW khôn68XmncsWg có.” 

68XmncsWNàng leWD9ehVwNo lê68XmncsWn giườnWD9ehVwNg, kéo68XmncsW t68XmncsWay WD9ehVwNáo 68XmncsWlên, WD9ehVwNlộ rWD9ehVwNa WD9ehVwNdấu hônWD9ehVwN nK6Wqgân WD9ehVwNchi chWD9ehVwNit trênWD9ehVwN c68XmncsWánh WD9ehVwNtay, aizK6Wq, cK6Wqhỉ 68XmncsWlà c68XmncsWánh t68XmncsWay thôiK6Wq, đừng68XmncsW nóiK6Wq trêK6Wqn WD9ehVwNngười. =]] 

ánWD9ehVwNh mWD9ehVwNắt PWD9ehVwNhù VK6Wqân Kh68XmncsWâu Trạch68XmncsW K6Wqđột nWD9ehVwNhiên nó68XmncsWng lênWD9ehVwN, 68XmncsWlôi bànK6Wq taK6Wqy trắn68XmncsWg ngK6Wqần củaWD9ehVwN K6Wqnàng lạWD9ehVwNi, nhẹK6Wq nhàng68XmncsW hôn. 

Ôn WD9ehVwNnhu vùnWD9ehVwNg vẩyWD9ehVwN, nànWD9ehVwNg đK6Wqã rơWD9ehVwNi tr68XmncsWong lòngWD9ehVwN h68XmncsWắn, hắnK6Wq khôK6Wqng cầnK6Wq tK6Wqốn nhiềWD9ehVwNu sứK6Wqc, 68XmncsWquả K6Wqlaa2 dễK6Wq như68XmncsW trởWD9ehVwN 68XmncsWbàn tay. 

“LầK6Wqn n68XmncsWày, 68XmncsWcòn K6Wqnói c68XmncsWẩn thậnWD9ehVwN miệWD9ehVwNng WD9ehVwNvết th68XmncsWương nữa68XmncsW không?” 

HắnWD9ehVwN 68XmncsWđắc ýWD9ehVwN nói,68XmncsW đWD9ehVwNã bK6Wqiết nàng68XmncsW sK6Wqẽ không68XmncsW nh68XmncsWu 68XmncsWthuận nh68XmncsWư thế,68XmncsW vìWD9ehVwN miễnK6Wq cK6Wqho nàn68XmncsWg 68XmncsWcằn nhằK6Wqn K6Wqnói liên68XmncsW miêK6Wqn khôngWD9ehVwN dứtK6Wq, cú68XmncsWi đK6Wqầu hônK6Wq l68XmncsWên mK6Wqôi nàng. 

Nhưn68XmncsWg, hắnWD9ehVwN 68XmncsWvừa nóWD9ehVwNi WD9ehVwNxong, nWD9ehVwNàng WD9ehVwNxấu hổK6Wq 68XmncsWliếc liếcK6Wq mắ68XmncsWt K6Wqmột cWD9ehVwNái, th68XmncsWùy hạWD9ehVwN m68XmncsWi mắt. 

“NWD9ehVwNhưng mà68XmncsW, tWD9ehVwNa cònK6Wq cWD9ehVwNó 68XmncsWmiệng vếK6Wqt thương.” 

“68XmncsWChỗ nà68XmncsWo?” HK6Wqắn giật68XmncsW mìnWD9ehVwNh, cWD9ehVwNòn cóWD9ehVwN 68XmncsWvết thươ68XmncsWng sao? 

“SángWD9ehVwN 68XmncsWnay mớWD9ehVwNi thưK6Wqợng dượ68XmncsWc, hiệK6Wqn K6Wqtại đã68XmncsW qK6Wquên sao?” 

WD9ehVwNNàng dWD9ehVwNùng tK6Wqay 68XmncsWnhéo nhẹ68XmncsW vào68XmncsW 68XmncsWeo hắnWD9ehVwN, WD9ehVwNsắc mặ68XmncsWt K6Wqphiếm hồng. 

Bừng68XmncsW tỉnhWD9ehVwN đại68XmncsW ngộ,K6Wq hWD9ehVwNắm K6Wqtà K6Wqtứ mỉWD9ehVwNm cư68XmncsWời, giươnWD9ehVwNg mi. 

“VậyK6Wq trẫm68XmncsW sẽWD9ehVwN giú68XmncsWp nàK6Wqng x68XmncsWức thWD9ehVwNuốc mộtK6Wq lầWD9ehVwNn nữa?” 

ÂnK6Wq? K6WqÝ là68XmncsW, muốnWD9ehVwN nàngWD9ehVwN rồi68XmncsW x68XmncsWức tWD9ehVwNhuốc? WD9ehVwNTrong K6Wqđầu 68XmncsWY K6WqY 68XmncsWtrực tiếpK6Wq phi68XmncsWên WD9ehVwNdịch, đ68XmncsWầu “oàK6Wqnh” WD9ehVwNmột K6Wqtiếng, 68XmncsWmắt đWD9ehVwNỏ b68XmncsWừng lên… 

“WD9ehVwNChàng khô68XmncsWng thểWD9ehVwN WD9ehVwNnhịn xuốngWD9ehVwN sao?”K6Wq Nàng68XmncsW K6Wqđè lại68XmncsW bWD9ehVwNàn 68XmncsWtay 68XmncsWto đWD9ehVwNang 68XmncsWrục rịcWD9ehVwNh, K6Wqbất đắK6Wqc 68XmncsWdĩ nói. 

GiốngWD9ehVwN nhK6Wqư l68XmncsWà mộWD9ehVwNt tiểuK6Wq 68XmncsWhài K6Wqtử thíc68XmncsWh K6Wqăn kẹo,68XmncsW ănK6Wq WD9ehVwNmãi WD9ehVwNcũng 68XmncsWkhông chán,WD9ehVwN hắnK6Wq nũ68XmncsWng nịu” 

“VàiK6Wq n68XmncsWgàynữa, WD9ehVwNMẫn 68XmncsWHách phỏngWD9ehVwN 68XmncsWchừng sẽWD9ehVwN 68XmncsWtìm đượcWD9ehVwN bạK6Wqch h68XmncsWổ, đến68XmncsW K6Wqlúc đó,WD9ehVwN trẫmWD9ehVwN muốn68XmncsW K6Wqthân cậnWD9ehVwN nàngWD9ehVwN cũnK6Wqg kK6Wqhông K6Wqđược, nàngWD9ehVwN nh68XmncsWẫn tK6Wqâm đẩK6Wqy trWD9ehVwNẫm 68XmncsWra sK6Wqao?” HắnWD9ehVwN 68XmncsWmân thần68XmncsW, 68XmncsWở môWD9ehVwNi nànWD9ehVwNg lạiK6Wq WD9ehVwNđặt xuốngWD9ehVwN mWD9ehVwNột nụ68XmncsW WD9ehVwNhôn t68XmncsWhật sâu. 

68XmncsWThì r68XmncsWa h68XmncsWắn đã68XmncsW sớm68XmncsW nghĩWD9ehVwN 68XmncsWđến mấK6Wqy thứ68XmncsW nàyK6Wq, k68XmncsWhó tráchK6Wq lại68XmncsW mK6Wqang mì68XmncsWnh K6Wqtới K6Wqnơi này68XmncsW, nh68XmncsWưng 68XmncsWmà, nếuK6Wq lúK6Wqc ấWD9ehVwNy mìnWD9ehVwNh lự68XmncsWa K6Wqchọn cưỡiK6Wq tiểu68XmncsW hồWD9ehVwNng WD9ehVwNmã rờ68XmncsWi 68XmncsWđi, bK6Wqây K6Wqgiờ WD9ehVwNcũng kK6Wqhông K6Wqxuất hiện68XmncsW loại68XmncsW tìn68XmncsWh huốngK6Wq nàK6Wqy, chWD9ehVwNo n68XmncsWên 68XmncsWnói, muK6Wqốn trách68XmncsW cWD9ehVwNũng c68XmncsWhỉ WD9ehVwNcó thWD9ehVwNể t68XmncsWrách WD9ehVwNchính mình. 

“ChàngWD9ehVwN sẽK6Wq gi68XmncsWúp tWD9ehVwNa 68XmncsWthượng d68XmncsWược lầnWD9ehVwN nữa68XmncsW sao?” 

Nàng nhỏ68XmncsW giọngWD9ehVwN nói,WD9ehVwN bấ68XmncsWt đ68XmncsWắc dĩ,68XmncsW vừaK6Wq nóWD9ehVwNi xoWD9ehVwNng lờWD9ehVwNi 68XmncsWnày, địa68XmncsW K6Wqchưởng cũnK6Wqg K6Wqvửa cởiWD9ehVwN 68XmncsWbỏ WD9ehVwNy phục68XmncsW cK6Wqủa nWD9ehVwNàng, bK6Wqao lấyWD9ehVwN 68XmncsWmềm mại. 

Hắn thậtWD9ehVwN 68XmncsWsự lWD9ehVwNà rWD9ehVwNất 68XmncsWthích K6Wqmềm mạWD9ehVwNi, tr68XmncsWòn WD9ehVwNtròn 68XmncsWcủa 68XmncsWnàng, thấy68XmncsW nK6Wqàng thùWD9ehVwNy K6Wqhạ mWD9ehVwNi WD9ehVwNmắt, rK6Wqun rK6Wqẩy, 68XmncsWcúi đWD9ehVwNầu, t68XmncsWầm mK6Wqắt 68XmncsWdừng ởWD9ehVwN bànWD9ehVwN tK6Wqay tK6Wqo củWD9ehVwNa 68XmncsWmình, biểuK6Wq hiệWD9ehVwNn WD9ehVwNđáng yêu,WD9ehVwN sắcK6Wq mặtWD9ehVwN đàWD9ehVwN hồng. 

“XeWD9ehVwNm raK6Wq, nànK6Wqg K6Wqcũng rất68XmncsW hưở68XmncsWng thK6Wqụ nha68XmncsW” Hắ68XmncsWn cườWD9ehVwNi nhạ68XmncsWo 68XmncsW, kéoWD9ehVwN t68XmncsWay nà68XmncsWng quWD9ehVwNa, đặt68XmncsW lên68XmncsW K6Wqngực K6Wqmình,“Thử s68XmncsWờ K6Wqsờ xK6Wqem.” Dù68XmncsWng áK6Wqnh mắtWD9ehVwN cWD9ehVwNổ vWD9ehVwNũ nK6Wqhìn nàng. 

CáK6Wqi g68XmncsWì hưởngWD9ehVwN thụ68XmncsW chK6Wqứ, nà68XmncsWng chỉK6Wq làWD9ehVwN tòWD9ehVwN mò,WD9ehVwN tòWD9ehVwN 68XmncsWmò t68XmncsWhôi! VK6Wqẻ mặtK6Wq bối68XmncsW rốWD9ehVwNi, nhìnWD9ehVwN K6Wqđóa hồng68XmncsW ma68XmncsWi trước68XmncsW ngK6Wqực bị68XmncsW hắn68XmncsW m68XmncsWa sáK6Wqt, vuốtK6Wq vWD9ehVwNe, luôWD9ehVwNn 68XmncsWcảm thấy68XmncsW c68XmncsWó điểm68XmncsW kK6Wqỳ quái,WD9ehVwN K6Wqbàn t68XmncsWay bWD9ehVwNị hắnWD9ehVwN k68XmncsWéo đếnWD9ehVwN ngự68XmncsWc, nàngK6Wq muốn68XmncsW K6Wqkháng nghị,K6Wq nWD9ehVwNhưng đWD9ehVwNã bịK6Wq hắnK6Wq luốnK6Wq v68XmncsWào quK6Wqần áWD9ehVwNo WD9ehVwNđơn bạc,68XmncsW WD9ehVwNcảm nhậnWD9ehVwN 68XmncsWda thịWD9ehVwNt lạ68XmncsWnh 68XmncsWlạnh, cũn68XmncsWg nh68XmncsWư c68XmncsWảm WD9ehVwNgiác 68XmncsWrõ rà68XmncsWng dụWD9ehVwNc vọng68XmncsW K6Wqgiữa WD9ehVwNhai WD9ehVwNchân WD9ehVwNhắn đãK6Wq thứWD9ehVwNc K6Wqtỉnh, cứngK6Wq 68XmncsWrắn h68XmncsWẳn lên. 

Hắn68XmncsW mỗK6Wqi WD9ehVwNlân đều68XmncsW 68XmncsWcó tWD9ehVwNhể 68XmncsWphi WD9ehVwNlễ nà68XmncsWng, vWD9ehVwNì WD9ehVwNcái gWD9ehVwNì nànWD9ehVwNg khôngK6Wq thểWD9ehVwN p68XmncsWhi lễK6Wq hắK6Wqn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…