You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 18eqSy1: NAmbtÀNG LÀMp86 AI? 

Hgv6Dai ngườigv6D cứkLSV Mp86như thMp86ế, Ambtvui đgv6Dùa ầmeqSy eqSyĩ mộMp86t phekLSVn, ăngv6D chútMp86 đồAmbt ăngv6D, liềneqSy gv6Dôm lấykLSV nhAmbtau, tkLSVừ từgv6D ngủ. 

ĐangAmbt kLSVmơ màgv6Dng, kLSVnghe đưgv6Dợc mộtAmbt tigv6Dếng gọieqSy, AmbtY gv6DY meqSyở heqSyai kLSVmắt rMp86a, nghAmbte đkLSVược KMp86hâu Trạcgv6Dh gv6Dđang nheqSyỏ gieqSyọng ngv6Dói kLSVmơ, nhắmAmbt kLSVchặt mMp86i eqSymắt ruAmbtn reqSyẩy, toàAmbtn thkLSVân lạnhgv6D băng. 

TMp86hấy áMp86c mkLSVộng? NàngMp86 eqSynhìn teqSyhấy bAmbtên gMp86ối cóeqSy kLSVmột khkLSVăn gv6Dtay tkLSVrắng tinhkLSV, nộigv6D tâeqSym dAmbtâng lêngv6D mộtkLSV Ambttrận eqSyấm áMp86p, nhgv6Diều eqSynăm quaAmbt, hMp86ắn Mp86vẫn eqSyduy tAmbtrì eqSythói quekLSVn nàyAmbt, vìgv6D trướcgv6D đâkLSVy nànggv6D veqSyẫn thgv6Dường eqSyhay Ambtmơ thấeqSyy nhữMp86ng giấcgv6D mộngeqSy kìAmbt quái. 

CầMp86m teqSyi quyêngv6D, Mp86nhẹ nhàMp86ng ceqSyhà gv6Dlau mồMp86 hgv6Dôi trêMp86n tráeqSyn hắn,Ambt độtgv6D nhiênkLSV, nghMp86e đượcgv6D kLSVmột kLSVcâu, làAmbtm neqSyàng dừnkLSVg lạigv6D độneqSyg tác. 

“Ngân Nhi……”kLSV HMp86ắn Ambtrun rẩykLSV, haeqSyi tagv6Dy nắmkLSV chặt. 

kLSVNgân NhieqSy, lạiMp86 lAmbtà NgâkLSVn NhiMp86, rốMp86t cuộgv6Dc NgMp86ân NkLSVhi làMp86 aiMp86? Nàgv6Dng thùyeqSy hgv6Dạ kLSVmi mắtkLSV, eqSyhai tgv6Day nắeqSym chặMp86t tAmbti quyên,eqSy cắnMp86 cắnAmbt mgv6Dôi, khôneqSyg eqSyrõ vìAmbt sMp86ao trogv6Dng meqSyiệng bọeqSyn họAmbt gọieqSy đMp86ều làkLSV Ngâgv6Dn Nhi. 

Khâu TkLSVrạch tMp86ừ nhỏAmbt cùnkLSVg ngv6Dàng lớnkLSV gv6Dlên, ngoạeqSyi eqSytrừ nàngkLSV, rgv6Dất Mp86ít kLSVkhi tkLSViếp xúMp86c vkLSVới ngv6Dữ tAmbtử, nhưAmbt vậy,eqSy trokLSVng mgv6Diệng hắngv6D, gv6D‘Ngân kLSVNhi’ nàeqSyy lạgv6Di từgv6D đâAmbtu mAmbtà đến? 

kLSVCòn vềkLSV phầeqSyn MẫnMp86 HkLSVách yêkLSVu nam……kLSV HắnMp86 còkLSVn tgv6Dừng gọikLSV mìnheqSy lMp86à “NgânAmbt Nhigv6D”, Ambtlàm nàAmbtng nghkLSVi ngkLSVờ rằgv6Dng, phảiAmbt chăgv6Dng nàngMp86 Mp86ta cMp86ùng kLSVnàng, cAmbtùng kLSVSầm NhAmbti, phảiAmbt chănAmbtg đAmbtều Ambtcó gv6Dchung mộtMp86 bkLSVộ dáAmbtng heqSyay không? 

“Ngv6Dgân Nhigv6D, kAmbthông cầngv6D kLSVrời đi……”gv6D LúceqSy nàygv6D, KhkLSVâu Trạchgv6D Ambtrốt cuAmbtộc khôgv6Dng ápAmbt chếeqSy đượAmbtc eqSynội tâmMp86 sMp86ợ Mp86hãi, hMp86ô Mp86to mộtkLSV teqSyiếng rồiAmbt ngồikLSV eqSybật gv6Ddậy, mởkLSV mgv6Di meqSyắt, hạMp86 xuốngv6Dg mộtAmbt gikLSVọt thagv6Dnh lệ. 

“Cgv6Dhàng teqSyhấy áceqSy mộng.gv6D” Mp86Y gv6DY ôngv6D ngv6Dhu nóAmbti, cgv6Dhà leqSyau eqSysạch Ambtsẽ nưeqSyớc mắtkLSV Mp86của hắn. 

TỉnheqSy táMp86o lại,eqSy eqSyhắn độtgv6D nhiêneqSy cAmbthế kLSVtrụ ceqSyổ tkLSVay nàngv6Dg, gv6Dsắc mặtMp86 gv6Dcó cAmbthút Ambtsốt ruộtkLSV, cũneqSyg gv6Dmang thgv6Deo mộMp86t gv6Dtia lạnAmbth nhkLSVư băng: 

“TrẫAmbtm, vừaAmbt rồikLSV nóiMp86 cgv6Dái ggv6Dì, nàngeqSy cóMp86 Mp86nghe đượceqSy Mp86hay không!” 

Ngay lúceqSy tMp86ừ trAmbtong mộAmbtng teqSyỉnh Ambtlại, hkLSVắn tựMp86a hồkLSV gv6Dhô lAmbtên mMp86ột tiếnAmbtg, nhưngv6Dg màkLSV, lạMp86i kkLSVhông gv6Ddám xácMp86 định,Ambt chínhgv6D Ambtmình rốtgv6D cuộMp86c ckLSVó kLSVthốt thànheqSy tiMp86ếng hAmbtay không. 

Nàng, gv6Drốt cuộeqSyc cgv6Dó nghMp86e đMp86ược cáAmbti gv6Dgì Ambthay không? 

“……”gv6D NàAmbtng quyMp86ệt eqSymi, nhìnMp86 thoáneqSyg qkLSVua cgv6Dổ tAmbtay bịAmbt hắnkLSV bókLSVp cheqSyặt, thoánggv6D kLSVđau đớn,Mp86 “CáieqSy gìAmbt cũngv6Dg khgv6Dông eqSynghe gv6Dđược, Mp86cái ggv6Dì chàMp86ng cũngeqSy kMp86hông gv6Dcó nói.” 

VkLSVì Ngv6Dgân NhiAmbt, hMp86ắn tkLSVhế nhưAmbtng lạikLSV thươnggv6D tkLSVổn mìeqSynh kLSVmà kLSVkhông bikLSVết, gv6Dxem rAmbta, nAmbtữ tửgv6D nàkLSVy ởkLSV tAmbtrong lònkLSVg eqSyhắn cókLSV Ambtmột vịgv6D tAmbtrí vMp86ô cùngkLSV qkLSVuan trọngv6Dg, kLSVnghĩ đếnAmbt đâMp86y, lòngAmbt củAmbta nAmbtàng độtMp86 nhikLSVên đgv6Dau đớn,Ambt ceqSyhua xkLSVót khôneqSyg thôi. 

“CáieqSy eqSygì Ambtcũng kLSVchưa nóMp86i……” HAmbtắn nhẹgv6D nkLSVhàng hưAmbt Mp86ra mộtgv6D kLSVhơi, maMp86y eqSymắn, cukLSVối cùAmbtng gv6Dkhông lAmbtàm chMp86o Ambtnàng eqSynghe được. 

“Ta eqSyđi phâAmbtn pAmbthó nữMp86 hộgv6D vkLSVệ Mp86đem đMp86ồ ăgv6Dn tiếnMp86 vAmbtào, đãAmbt trưgv6Da gv6Drồi, eqSycũng nAmbtên ăeqSyn mkLSVột chgv6Dút gìMp86.” Nàgv6Dng tgv6Dhùy Mp86hạ Mp86mi mkLSVắt, Mp86đem gv6Dti quyêgv6Dn đểkLSV vMp86ào gv6Dtrong taMp86y kLSVhắn, xMp86oay ngườikLSV xuốngAmbt giườeqSyng, mặcMp86 quầnAmbt áoeqSy Ambtđi rồiAmbt điMp86 rAmbta ngoài. 

TkLSVrước cửa. 

“HoàngeqSy phMp86i, Hoànggv6D ThượeqSyng eqSycó peqSyhải lạgv6Di thấeqSyy Mp86ác mộAmbtng haMp86y kMp86hông, skLSVao Ambtlại eqSylớn kLSVtiếng nhưgv6D thếgv6D.” mộkLSVt gv6Dnữ eqSyhộ vệMp86 canMp86h giữAmbt ởAmbt cgv6Dửa, nheqSyỏ gkLSViọng hỏi. 

eqSy“Không eqSycó.” NànAmbtg teqSyhản nhiêMp86n eqSylắc đầAmbtu, dặneqSy dkLSVò nàneqSyg chMp86uẩn eqSybị mộMp86t Ambtít thựceqSy kLSVvật taAmbthnh đạAmbtm, tMp86ránh cAmbtho miệngMp86 veqSyết thươneqSyg còAmbtn Mp86chưa kMp86hỏi hẳnMp86 bịMp86 cươngAmbt lêngv6D, kgv6Dhó khkLSVép miệng. 

NữkLSV Ambthộ vgv6Dệ leqSyĩnh mMp86ệnh màkLSV đi,eqSy AmbtY eqSyY nhìkLSVn thMp86eo thgv6Dân ảnhAmbt ckLSVủa nàng,kLSV vụngkLSV trộmkLSV Ambtnhẹ nhàeqSyng thkLSVở raAmbt, magv6Dy mắkLSVn nàngMp86 Mp86ta đkLSVè gv6Dthấp thgv6Danh âm. 

Nhưnggv6D màgv6D, vừMp86a quAmbtay ngườgv6Di lAmbtại, gv6Dlại kLSVnhìn thấykLSV khuôeqSyn mặtMp86 cứnggv6D Ambtngắc củaAmbt hắn,Ambt lạnhgv6D lùnMp86g nghAmbtễ Ambtnàng, khgv6Dông cógv6D mởkLSV migv6Dệng, trầmAmbt mặcMp86 xoeqSyay ngườieqSy Ambtxốc lgv6Dên eqSybức rèmAmbt Mp86che, khậMp86p khiễngv6Dg đikLSV vào. 

Mp86Nàng cũnAmbtg bưkLSVớc nhanAmbth đMp86uổi kịpgv6D, cẩnMp86 kLSVthận giMp86úp đỡ. 

“Nàngv6Dg cáiMp86 gìkLSV đềuMp86 nMp86ghe đAmbtược, vMp86ì sAmbtao khôAmbtng eqSyhỏi trAmbtẫm?” HắnkLSV tậngv6D lAmbtực khốnkLSVg chếeqSy âmMp86 điệuMp86 củMp86a chínhkLSV Ambtmình, khóMp86 trágv6Dnh khỏAmbti rugv6Dn run. 

“CkLSVác người,eqSy agv6Di cũngAmbt khônMp86g Mp86muốn nóikLSV chMp86o eqSyta biết,Mp86 Ambtta hỏAmbti thAmbtì sẽAmbt Mp86có đápgv6D ágv6Dn sao?” 

ChueqSya sókLSVt cườeqSyi, nMp86àng giúAmbtp đgv6Dỡ hắkLSVn Mp86ngồi xeqSyuống giườngv6Dg, vếAmbtt thươngeqSy kAmbthông cònAmbt chảyeqSy máu,Mp86 meqSyay mắkLSVn, dượckLSV hiMp86ệu nàykLSV Mp86có vẻAmbt hữukLSV hiệMp86u, cókLSV thgv6Dể cgv6Dầm máuAmbt, nhưngeqSy mgv6Dà, lênkLSV màyeqSy lạigv6D eqSyrất Ambtchậm, Ambtchỉ ckLSVó mMp86ột lớpkLSV Mp86mỏng, tựagv6D Ambtnhư chgv6Dỉ eqSyđộng Mp86mạnh mộtAmbt chkLSVút seqSyẽ lạMp86i vỡgv6D ra. 

Mígv6Dm môi,eqSy hắeqSyn nhẹeqSy kLSVnhàng nắmkLSV lấykLSV bànAmbt tAmbtay ngv6Dhỏ béeqSy, đôikLSV mAmbtắt nhkLSVất thờikLSV nMp86hu hòaeqSy xuốngeqSy dướigv6D, ngăgv6Dn ýMp86 cười. 

“NàeqSyng mMp86uốn bkLSViết sao?” 

Ý tứAmbt củaMp86 Ambthắn làeqSy, cóMp86 tMp86hể nóiAmbt chgv6Do chMp86ính mAmbtình bkLSViết? gv6DY kLSVY nMp86gạc nhiêngv6D nMp86gẩng đầu,Ambt gv6Dđối dgv6Diện eqSyvới Mp86tầm mắtkLSV củMp86a hắnAmbt, cókLSV cAmbthút khôngkLSV thểAmbt tinAmbt, rốtgv6D cụckLSV hMp86ắn eqSycũng ceqSyhịu Mp86mở miệAmbtng nóiAmbt Mp86cho mìngv6Dh biết. 

MMp86ột nữkLSV tử,gv6D vìMp86 saMp86o cuốMp86n leqSyấy tâgv6Dm củaMp86 Ambthai naAmbtm nhân? 

“NeqSyếu eqSynhư pheqSyải miễnAmbt Mp86cưỡng, vềgv6D eqSysau rkLSVồi hãyeqSy nói.eqSy” NàngkLSV ceqSyó thểeqSy nhìngv6D gv6Dra được,kLSV trênAmbt meqSyặt hắAmbtn miMp86ễn cưỡAmbtng cgv6Dười vui. 

gv6DRút heqSyai taeqSyy rgv6Da, Ambtnàng gv6Dđi ngkLSVăn tủkLSV, lấMp86y mộtMp86 lọAmbt dượcAmbt eqSylại đâygv6D, ngv6Dgồi xgv6Dổm xuốkLSVng, cuốneqSy Mp86ống eqSyquần củaAmbt eqSyhắn lên,gv6D Mp86nhẹ Ambtnhàng mởgv6D gv6Dlọ thuốeqSyc raAmbt, đổeqSy reqSya eqSymột kLSVít bộMp86t màgv6Du trắng,Ambt cẩnkLSV thgv6Dận rắgv6Dc Mp86lên vếtAmbt thương. 

“Ngân Nhgv6Di gv6Dkhông phảiAmbt aigv6Di kkLSVhác, Mp86là nàng.” 

Hắngv6D mởMp86 mgv6Diệng nóikLSV, nhAmbtìn nàAmbtng ngạcgv6D nhiêeqSyn, trừnkLSVg Mp86lớn mắtAmbt Mp86hạnh nAmbthìn vMp86ào eqSykhuôn mặtAmbt kLSVbình thảeqSyn củaeqSy ceqSyhính mkLSVình, nhkLSVất thAmbtời hAmbtình thànhMp86 Mp862 trạngv6Dg kLSVthái đốieqSy lập. 

“kLSVKhâu TrạcheqSy, chànggv6D kMp86hông kLSVphải hồeqSy kLSVđồ rMp86ồi chứ,gv6D eqSyta làeqSy eqSyY YeqSy, khôngkLSV Mp86phải Mp86Ngân NkLSVhi, từeqSy nhkLSVỏ đếngv6D lớn,Mp86 kLSVta ceqSyũng ceqSyhưa từnggv6D ngv6Dghe Ambtthái hoàngkLSV Thgv6Dái HậuMp86 nhkLSVắc tớikLSV hgv6Day eqSyban ckLSVho tMp86a tkLSVục dgv6Danh ngv6Dày, chàngAmbt đaeqSyng nóiMp86 giỡgv6Dn phkLSVải khôngAmbt?” NàkLSVng nộtMp86 nộtMp86 nkLSVói, nhìkLSVn biểugv6D tAmbtình trêgv6Dn mặtkLSV hMp86ắn kLSVnghiêm túckLSV mMp86à thoágv6Dng rueqSyng mình. 

TuấnAmbt kLSVmi khgv6Dinh lgv6Dong, hắnAmbt nheqSyu nhAmbtu huMp86yệt tháAmbti dươAmbtng, tấtMp86 nhiêngv6D leqSyà Ambtbiết gv6Dđược, mkLSVình nóMp86i nheqSyư vAmbtậy kLSVsẽ lgv6Dàm Ambtcho nànMp86g khôMp86ng rAmbtõ rànAmbtg, nhưMp86ng nếuAmbt cứkLSV gv6Dim lặngv6Dg, cheqSyỉ eqSysợ, hắMp86n sMp86ẽ bgv6Dị hMp86iểu lầm,kLSV Mp86trở thMp86ành hkLSVoa tâeqSym nMp86am tử. 

“NAmbtàng thgv6Dật sựkLSV lMp86à gv6DNgân Nhgv6Di, Ambtkhông eqSyđúng, phảieqSy nói,gv6D NkLSVgân gv6DNhi lgv6Dà nànAmbtg, Ambtlà têMp86n tAmbtrước Ambtđây Mp86của nàng.” 

đeqSyôi mAmbtắt màueqSy tAmbtím dầnAmbt dMp86ần chuyểnMp86 thkLSVành kLSVthâm thúygv6D, gv6Dyên lặnggv6D Ambtnhìn duneqSyg kLSVnhan củaMp86 nàAmbtng,… ngAmbtũ qkLSVuan kAmbthông Mp86đồng dạnkLSVg, giốngkLSV nhauAmbt, chỉgv6D cógv6D mkLSVột nMp86ụ cườieqSy ngọtkLSV nkLSVgào nMp86hư Ambthoa lMp86ê gv6Dđầu xueqSyân, ckLSVòn eqSycó linAmbth hồn. 

“Mp86tên trướceqSy Ambtđây cMp86ủa ta?” 

NàAmbtng cănMp86 Ambtbản lMp86à khMp86ông hiểuAmbt hắnkLSV đangMp86 Ambtnói ceqSyái geqSyì, “ChkLSVẳng lẽ,kLSV kLSVta Mp86từng bgv6Dị mấeqSyt tMp86rí nhgv6Dớ?” gv6DNếu kgv6Dhông, nhưAmbt thgv6Dế nàgv6Do lạikLSV khôngeqSy Ambtbiết tkLSVrước eqSykia mìnAmbth kêuAmbt làeqSy NAmbtgân Nhi? 

Hơngv6D nữa,kLSV cAmbtó đôieqSy keqSyhi, kLSVánh mắtkLSV hắngv6D kLSVkhi nhìnMp86 nàng,kLSV dườngMp86 gv6Dnhư khônAmbtg Ambtphải đkLSVang nhìAmbtn nàng,Ambt Mp86mà đMp86ang nhìneqSy mộgv6Dt ngeqSyười khác. 

“Kgv6Dhông pheqSyải,” AmbtHắn nAmbthẹ nhànMp86g lắceqSy đầu,“Đógv6D lgv6Dà têeqSyn tronMp86g kiAmbtếp trướcgv6D củagv6D nàng!” 

đôi mắMp86t mkLSVàu gv6Dtím eqSylộ reqSya mMp86ột cỗAmbt kỳeqSy quaeqSyng eqSykỳ dịkLSV, trướckLSV gv6Dmắt tựakLSV hkLSVồ kLSVxuất hMp86iện mộtMp86 tkLSVhân ảnhAmbt Ambtxinh đẹpkLSV, eqSythích mgv6Dặc mộteqSy eqSythân qkLSVuần Mp86áo đơkLSVn gikLSVản, màuMp86 hoAmbta Mp86lê, bêeqSyn meqSyôi lMp86uôn ckLSVó ýMp86 cgv6Dười kLSVôn eqSynhu, teqSyhường Mp86hay thângv6D mAmbtật ôAmbtm cánMp86h gv6Dtay kLSVhắn, gọiMp86 “eqSyViêm gv6DHi, nMp86gươi eqSylà VMp86iêm Mp86Hi củaeqSy NgâkLSVn Nhi.” 

Kiếpgv6D trướAmbtc? NànAmbtg Mp86rõ ràMp86ng gv6Dlà tAmbtừ gv6Dthế kAmbtỷ Mp8621 đến,Mp86 bọnAmbt họ,Ambt cgv6Dó pheqSyải lầAmbtm rồiAmbt gv6Dhay kgv6Dhông? gv6DNàng Ambtcắn mgv6Dôi dMp86ưới, đMp86ột nhigv6Dên eqSyphát kLSVhiện, nAmbtàng thậtkLSV sợeqSy eqSyhãi loAmbtại kLSVsai lầmMp86 nàgv6Dy, ngv6Dếu nànggv6D kAmbthông gv6Dphải ngườigv6D gv6Dmà Mp86bọn họMp86 chMp86ờ mAmbtong, vậyMp86 neqSyàng nMp86ên eqSylàm gv6Dcái eqSygì bkLSVây giờ? 

“kiếpMp86 kLSVtrước gv6Dcủa taMp86, lgv6Dà ngườiAmbt eqSynhư thMp86ế nàoMp86?” Nànggv6D nộteqSy nkLSVột mởeqSy miệnMp86g, rấgv6Dt lMp86à sgv6Dợ hãi. 

“Mp86là mAmbtột ngườikLSV màgv6D Ambt3 ngườiMp86 cheqSyúng teqSya gv6Dđều hếteqSy lòeqSyng thươnAmbtg yêu.” 

TiếngeqSy nóiMp86 khàAmbtn Ambtkhàn xuốngMp86, tMp86ựa hAmbtồ Ambtcó ceqSyhút nghẹgv6Dn ngàMp86o, gv6Dký kLSVức gv6Dxa gv6Dxưa bấtAmbt chợtgv6D trMp86àn về,Mp86 đaMp86u Ambtxót, ngọteqSy neqSygào, đMp86an xAmbten Ambtvào nhau… 

eqSyBa người?kLSV kLSVNgoại trừAmbt hắMp86n cMp86ùng gv6DMẫn AmbtHách ygv6Dêu neqSyam, cònMp86 ckLSVó aikLSV? NeqSyàng Mp86giật mình. 

“gv6DVì saoeqSy, cákLSVc neqSygười biết,gv6D NgâAmbtn kLSVNhi nhấteqSy địnhAmbt làeqSy tagv6D?” ĐâyAmbt mớiMp86 Ambtlà điểmAmbt mấuAmbt chốtMp86 eqSy, nMp86àng quAmbtả teqSyhực rMp86ất eqSylà sợAmbt hãgv6Di, đákLSVp áeqSyn khôngAmbt nhưkLSV mMp86ình kLSVnghĩ, lạigv6D kAmbthông Mp86thể khôngv6Dg hỏi. 

“ChỉAmbt cầnAmbt liếAmbtc meqSyắt gv6Dmột cái,Mp86 teqSya liềnMp86 cgv6Dó thkLSVể nMp86hận rkLSVa nàng.” 

Hắn eqSyđột nhikLSVên nởAmbt nụgv6D cMp86ười, ánhMp86 mắtkLSV gv6Dvụt ságv6Dng, eqSyhai Mp86tay ômMp86 chAmbtầm lấyAmbt thiênAmbt Ambthạ Mp86bé nhỏ, 

“ChoAmbt dùgv6D làkLSV gv6Dhóa thkLSVành tMp86ro bụikLSV, Mp86ta ceqSyũng Ambtcó thểMp86 nMp86hận rAmbta nàng.gv6D” kLSVÔm Ambtvào kLSVtrong lòng,kLSV quyếnAmbt luyeqSyến kLSVhít lấyMp86 hươngkLSV eqSythơm eqSyngọt nkLSVgào trêMp86n ngưeqSyời nàng. 

TrêAmbtn ngườikLSV nàngAmbt kLSVcũng kLSVphát rkLSVa eqSymùi Ambthoa lêAmbt…… ĐộceqSy kLSVđáo, khôeqSyng kLSVgì kLSVthay thMp86ế đeqSyược, lAmbtà Mp86mùi eqSyhương củAmbta leqSyinh Mp86hồn nàng! 

 

CHƯƠNG 18Mp862: CẨkLSVN THẬeqSyN Mgv6DIỆNG Vgv6DẾT THƯƠNG

TùyMp86 ýkLSV đAmbtể hắMp86n kLSVôm mìnMp86h, hgv6Dai ngườikLSV độtAmbt nAmbthiên ikLSVm lặnAmbtg, nàngAmbt theqSyam luyếkLSVn hơiMp86 tgv6Dhở làgv6Dnh lạnhkLSV Ambtmà thoảigv6D máeqSyi treqSyong lMp86òng, trMp86ong tAmbtim độtkLSV nMp86hiên trởgv6D nênMp86 bìgv6Dnh kLSVthản, mMp86ặc kAmbtệ sgv6Dự Ambttình ngv6Dhư thkLSVế gv6Dnào, hiMp86ện tkLSVại, hkLSVai ngườikLSV bọgv6Dn họeqSy ceqSyhỉ eqSycần Mp86ở cùngMp86 mộAmbtt gv6Dchỗ, cMp86ái gv6Dgì cũeqSyng khkLSVông quagv6Dn trọngMp86, vMp86ô lukLSVận Ambtlà kMp86iếp trưeqSyớc haMp86y lgv6Dà kiếpAmbt sau. 

“Nàng,Ambt khôneqSyg muốAmbtn Ambtbiết chuMp86yện tìnheqSy gv6Dở kiếpgv6D Mp86trước sao?” 

BeqSyàn tkLSVay tkLSVo gv6Dcủa Pgv6Dhù VMp86ân KhâueqSy TrạcMp86h ôeqSyn ngv6Dhu vuAmbtốt eqSyvuốt lAmbtưng nàng,eqSy giốngkLSV nheqSyư eqSyđang vkLSVuốt eqSyve cgv6Don kLSVmèo kLSVnhỏ, đgv6Dôi mắkLSVt màuAmbt teqSyím Mp86thâm ýMp86 liếMp86c mắtMp86 nheqSyìn khuôgv6Dn mặtAmbt nhkLSVỏ nhAmbtắn trấeqSyn địnhgv6D mAmbtột cái. 

gv6D“Ta eqSykhông muốnMp86 biết.” 

NàkLSVng eqSychậm rgv6Dãi lắcAmbt Ambtđầu, tựkLSVa hồ,Ambt từeqSy vẻeqSy mMp86ặt củaeqSy kLSVhắn cùMp86ng MẫnMp86 HácMp86h eqSyyêu nAmbtam, kiếkLSVp trướceqSy hẳnAmbt lMp86à rấteqSy lkLSVà phứcMp86 tAmbtạp, nếukLSV lkLSVà nhưkLSV thMp86ế, chíAmbtnh gv6Dmình cMp86ăn bảnkLSV khgv6Dông meqSyuốn biết. 

“Chogv6D dùgv6D eqSynàng muốngv6D biết,kLSV hiệnMp86 tạieqSy cũgv6Dng kkLSVhông tkLSVhể nóieqSy ceqSyho nàneqSyg nghe.” 

Hôn Mp86nhẹ vàkLSVnh teqSyai củaMp86 nàneqSyg, heqSyắn Ambtôn nhAmbtu nóeqSyi, ômgv6D kLSVeo nhAmbtỏ, kLSVbàn Ambttay lMp86ại Mp86bắt Mp86đầu khMp86ông aAmbtn phận,eqSy xeqSyoa xkLSVoa meqSyềm mại. 

Nóigv6D cágv6Dch khgv6Dác, từkLSV đầukLSV tớiAmbt đuôi,eqSy hắnAmbt chỉgv6D tíneqSyh nMp86ói ceqSyho nànAmbtg bấeqSyy nhiêugv6D mgv6Dà thôAmbti? NàkLSVng chánAmbt nản,Mp86 kLSVđã sớkLSVm eqSybiết kLSVnam nhângv6D eqSynày gv6Dthật phgv6Dúc hắckLSV, Mp86giang sơMp86n dAmbtễ đổigv6D Mp86bản tínhAmbt Ambtkhó dời,gv6D Ambtnhưng mà,Ambt kLSVnàng lạieqSy gv6Dthích hắngv6D nhMp86ư thMp86ế, cóAmbt eqSyphải nkLSVàng Mp86thích cuồAmbtng ngượgv6Dc Mp86hay không? 

“KAmbthông đượceqSy, Mp86còn kLSVcó chúMp86t đau.” 

KMp86inh Ambtngạc Mp86nhìn bàAmbtn tkLSVay kLSVto đãeqSy theqSyáo vạkLSVt áoMp86 treqSyước ngựgv6Dc củagv6D mkLSVình, nàkLSVng tAmbthấp giọeqSyng nMp86găn cản,kLSV sắMp86c mặtgv6D hồMp86ng tgv6Dươi, tựaMp86 nhgv6Dư Ambtmột quảgv6D táoMp86 cAmbthín mọng. 

TkLSVuấn mgv6Di mộteqSy Ambtđiều, hắnkLSV eqSytà kLSVác gv6Dnhu seqSyát, rấAmbtt thíchAmbt xekLSVm gv6Dbộ dákLSVng tkLSVhẹn thùnggv6D củakLSV nàgv6Dng, bMp86ạc thầnAmbt kkLSVhinh dưMp86ơng, cổMp86 hAmbtọng ttoágv6Dt Mp86ra cườigv6D nhẹ. 

HưởkLSVng thAmbtụ thâgv6Dn mìnhgv6D dgv6Dần dầgv6Dn mềkLSVm eqSymại, cảMp86 ngeqSyười choàngAmbt lên. 

“MiệngAmbt Mp86vết thươngeqSy, cẩnMp86 Mp86thận miMp86ệng vếAmbtt Mp86thương củaMp86 chàng.” 

eqSyNàng kLSVkinh eqSyhô Ambt, muốnMp86 đứgv6Dng dậyAmbt xegv6Dm cMp86ó đụngMp86 tớiAmbt haeqSyy khôMp86ng, nhMp86ưng Ambtbị eqSyhắn ôAmbtm cgv6Dhặt, khMp86ông dễAmbt dàngAmbt buônMp86g ra. 

“Không Mp86có eqSyđụng tới,Ambt ckLSVhỉ cgv6Dần ngv6Dàng đừMp86ng nháo.”eqSy HắneqSy đạmAmbt kLSVcười, khkLSVông eqSykhỏi bịkLSV phảnAmbt ứnAmbtg đángv6Dg yMp86êu củagv6D nkLSVàng lgv6Dàm ấmgv6D eqSyáp kLSVcả trágv6Di tim. 

“Trước phảMp86i băgv6Dng bóMp86 lại,gv6D bằneqSyg khôngAmbt thậtMp86 sựgv6D kLSVsẽ chạMp86m vàAmbto vkLSVết thươMp86ng, thậtAmbt kLSVvất vảkLSV mMp86ới khéAmbtp lại.eqSy ChàngeqSy khẳnkLSVg địngv6Dh sAmbtẽ teqSyrộm đikLSV đigv6D sáteqSy hổMp86, teqSya muốnAmbt Mp86cản cũngeqSy cảnMp86 khkLSVông được,eqSy nMp86hanh lgv6Dên, Mp86để tMp86a giúpgv6D ckLSVhàng beqSyăng bgv6Dó.” NànAmbtg cũngMp86 kLSVmặc kệkLSV nhkLSViều nhgv6Dư vậy,eqSy Ambtdùng sứcMp86 ngănAmbt taMp86y hắnkLSV, ckLSVầm bạcMp86h kLSVbố sgv6Dạch sẽAmbt skLSVớm eqSychuẩn bịMp86 Mp86tốt Ambtbao bốeqSy kLSVbao vâyAmbt đigv6D lên. 

MộMp86t tkLSVay chAmbtống kheqSyuôn mặt,gv6D kLSVhắn ieqSym lặngkLSV nhìgv6Dn kgv6Dhuôn mMp86ặt ônAmbt nhuAmbt, màygv6D kLSVliễu cgv6Dong cgv6Dong. Mắgv6Dt tkLSVo kLSVtròn, treqSyong veeqSyo, mũMp86i eqSytinh xMp86ảo, Mp86cánh môikLSV đỏkLSV hồng,gv6D căAmbtng mọngv6Dg, chỉkLSV cầAmbtn nhẹMp86 gv6Dnhàng kMp86hẽ mởAmbt ragv6D, tựaAmbt nhưkLSV mộkLSVt trMp86ái chíneqSy ngv6Dgon ngọt,gv6D làmeqSy cMp86ho ngkLSVười tkLSVa kgv6Dìm lòngv6Dg kMp86hông đậuAmbt meqSyuốn cAmbtắn mgv6Dột ngụm. 

Lưu lkLSVoát cộtgv6D mộtgv6D cMp86ái gv6Dnơ coMp86n bướm,Mp86 nAmbtàng kLSVvỗ vỗMp86 teqSyay đứnggv6D lênkLSV, nhìkLSVn thấykLSV hắAmbtn nhìMp86n chằeqSym ckLSVhằm mìnhMp86, cóMp86 chútMp86 Ambtmạc daeqSynh Ambtkỳ diệu,Mp86 chẳeqSyng lAmbtẽ Ambtlà mặtAmbt mìnhMp86 Mp86dính gv6Dcái gìeqSy sao? 

“TrẫmMp86 sẽMp86 gv6Dkhông trộmAmbt đieqSy skLSVăn hổ,”Ambt HắAmbtn độtgv6D nkLSVhiên nói,“ChoeqSy nêngv6D sẽkLSV kLSVkhông bỏAmbt leqSyại nnàAmbtng mộtgv6D mình.” 

HắnMp86, hiểuMp86 đượceqSy tMp86âm tkLSVư củaAmbt nànkLSVg. TroneqSyg gv6Dmắt kLSVY AmbtY lóeqSye kLSVra nhiềgv6Du eqSytia sgv6Dáng maneqSyg tkLSVheo ýgv6D cưAmbtời ôAmbtn Ambtnhu, khôngAmbt bkLSViết vìAmbt saoMp86, hMp86iện tại,eqSy cMp86hỉ cầneqSy ởeqSy gv6Dbên cạnMp86h hắnAmbt, kLSVnàng lgv6Dại cóMp86 thểkLSV cảkLSVm nhậneqSy Mp86được thậteqSy sâuMp86 hạneqSyh phúc. 

“Ân,eqSy vậygv6D lúkLSVc cAmbthàng gv6Dđi seqSyăn bạchMp86 hổgv6D phảigv6D maeqSyng theqSyeo ta.gv6D” NàneqSyg yêugv6D cầu. 

“NàngMp86 gv6Dkhông thểkLSV Mp86đi, nhiềMp86u nhấkLSVt ckLSVhỉ ckLSVó teqSyhể đứngeqSy Ambtở xgv6Da eqSyxa nhìn.” 

AmbtHắn ngeqSyhĩ nghĩ,eqSy rkLSVa quyếtgv6D địnhAmbt Mp86này, chgv6Dỉ ckLSVó ởgv6D rấtkLSV eqSyxa nAmbthìn, mớkLSVi sẽkLSV kAmbthông tiếnkLSV vgv6Dào, cAmbtũng sẽAmbt cMp86ó ngv6Dguy hiểm. 

“NhưngkLSV meqSyà, trêkLSVn ngườiMp86 tAmbta khônkLSVg eqSyhề cókLSV eqSythương tổn,Ambt nAmbtgươi xemeqSy, Mp86trừ bỏkLSV bịkLSV ngườgv6Di nàokLSV đóMp86 lưukLSV lạigv6D mộtgv6D đốngAmbt Mp86xanh tím,Ambt trêngv6D nkLSVgười vếtkLSV thưAmbtơng nkLSVào cũngeqSy khônMp86g có.” 

Nàng lkLSVeo eqSylên giường,Ambt kéogv6D tagv6Dy áokLSV gv6Dlên, Ambtlộ Ambtra eqSydấu Mp86hôn ngMp86ân cMp86hi chiAmbtt kLSVtrên cánhMp86 taykLSV, aizgv6D, kLSVchỉ lkLSVà cáeqSynh tagv6Dy kLSVthôi, đừngMp86 gv6Dnói trênAmbt nMp86gười. =]] 

ánMp86h mắtgv6D PhkLSVù VâMp86n Khgv6Dâu TrMp86ạch độMp86t nhkLSViên nkLSVóng lAmbtên, lôeqSyi bàneqSy takLSVy trắngkLSV Ambtngần ckLSVủa nàeqSyng lạieqSy, eqSynhẹ nhàngv6Dg hôn. 

ÔnAmbt eqSynhu vùMp86ng vẩkLSVy, ngv6Dàng đãkLSV kLSVrơi kLSVtrong lòngAmbt hắn,Ambt hAmbtắn khônggv6D cMp86ần Mp86tốn nhiềukLSV kLSVsức, quảeqSy lMp86aa2 dễgv6D nkLSVhư tMp86rở bàMp86n tay. 

“kLSVLần neqSyày, còneqSy nAmbtói ceqSyẩn thậngv6D miệngkLSV gv6Dvết thươngeqSy nữagv6D không?” 

HkLSVắn đắAmbtc ýkLSV kLSVnói, đgv6Dã bgv6Diết nàgv6Dng sẽMp86 khôngAmbt neqSyhu thuMp86ận nhưeqSy thAmbtế, eqSyvì migv6Dễn kLSVcho nàMp86ng Ambtcằn nAmbthằn nóiMp86 liêAmbtn eqSymiên khônkLSVg dứt,gv6D eqSycúi đầugv6D hôngv6D lêneqSy môikLSV nàng. 

NhưeqSyng, hắngv6D Ambtvừa Ambtnói eqSyxong, nAmbtàng xấuAmbt kLSVhổ likLSVếc liếcAmbt mắtAmbt mộMp86t cáiMp86, tMp86hùy hạAmbt meqSyi mắt. 

“NAmbthưng mà,Mp86 Ambtta còMp86n kLSVcó miệAmbtng vếtgv6D thương.” 

“ChỗeqSy nào?”gv6D HắeqSyn giậtAmbt mìnheqSy, còAmbtn cóeqSy vMp86ết thươngv6Dg sao? 

“Sángv6Dg kLSVnay mớikLSV thưkLSVợng dược,kLSV hiệngv6D tạigv6D eqSyđã qugv6Dên sao?” 

NàeqSyng dùngMp86 teqSyay nhMp86éo nhẹkLSV eqSyvào gv6Deo hắn,Mp86 sắcgv6D mặAmbtt phieqSyếm hồng. 

Bừng gv6Dtỉnh đAmbtại gv6Dngộ, hắmgv6D tàgv6D Mp86tứ kLSVmỉm cgv6Dười, giươneqSyg mi. 

“Vậy trẫmAmbt sẽMp86 giúAmbtp nàneqSyg xứgv6Dc thuốcMp86 mAmbtột lầnMp86 nữa?” 

ÂnMp86? gv6DÝ Mp86là, meqSyuốn nMp86àng kLSVrồi xứceqSy thuốc?gv6D Tgv6Drong đAmbtầu kLSVY eqSyY trựeqSyc tiếpkLSV peqSyhiên dịAmbtch, đầuMp86 “oành”Ambt mộtAmbt tiếAmbtng, mắMp86t eqSyđỏ bừngAmbt lên… 

“ChàngAmbt khôneqSyg tMp86hể gv6Dnhịn xuốnggv6D sao?”Mp86 NàAmbtng đèkLSV gv6Dlại bkLSVàn taeqSyy eqSyto đaMp86ng rụcMp86 rịch,Mp86 bấkLSVt đắceqSy gv6Ddĩ nói. 

GiốngAmbt ngv6Dhư làeqSy eqSymột tiểAmbtu hgv6Dài tửgv6D thígv6Dch gv6Dăn Mp86kẹo, kLSVăn mãiAmbt cMp86ũng khôngkLSV chánkLSV, hắnMp86 Ambtnũng nịu” 

“Vài ngàyneqSyữa, MAmbtẫn HMp86ách phỏngAmbt cMp86hừng sẽeqSy kLSVtìm đượceqSy bạchgv6D hổAmbt, đMp86ến lúckLSV đóMp86, trMp86ẫm muốnMp86 teqSyhân cậnMp86 nAmbtàng Ambtcũng eqSykhông được,kLSV nàgv6Dng nhẫneqSy Mp86tâm đẩygv6D trAmbtẫm eqSyra sao?”Mp86 HắneqSy gv6Dmân thần,eqSy ởMp86 môieqSy nàAmbtng lạgv6Di đAmbtặt xuốnkLSVg mộteqSy kLSVnụ hônkLSV thậeqSyt sâu. 

Thì rkLSVa hMp86ắn đeqSyã Ambtsớm nghAmbtĩ đếnMp86 meqSyấy thứgv6D này,kLSV khóMp86 trácMp86h lạigv6D magv6Dng mìnAmbth tớigv6D nơiMp86 nàyAmbt, Ambtnhưng meqSyà, nkLSVếu lkLSVúc ấygv6D Ambtmình lựAmbta eqSychọn cưỡkLSVi tiểueqSy hồnMp86g eqSymã rờikLSV Mp86đi, bkLSVây giờMp86 cũngkLSV khônAmbtg xuấtAmbt hiệnMp86 loạiAmbt tìneqSyh hkLSVuống nàgv6Dy, chMp86o Mp86nên nói,Ambt muốnMp86 kLSVtrách cũngMp86 chỉMp86 cóMp86 thMp86ể tráMp86ch chíMp86nh mình. 

“Chàng sẽgv6D gikLSVúp tAmbta thượngMp86 dượkLSVc lầneqSy nữaMp86 sao?” 

NànAmbtg nhgv6Dỏ giọAmbtng nMp86ói, bấtgv6D đắceqSy Mp86dĩ, vừaeqSy nóigv6D Mp86xong lờigv6D nàeqSyy, Ambtđịa kLSVchưởng cAmbtũng vửAmbta Ambtcởi bỏgv6D Ambty kLSVphục củakLSV nAmbtàng, beqSyao lMp86ấy mềmMp86 mại. 

HắnMp86 tMp86hật sựeqSy lkLSVà rkLSVất thíchkLSV Ambtmềm mại,kLSV tròAmbtn tròngv6D củagv6D nàneqSyg, thấyeqSy nàeqSyng thùeqSyy hạgv6D mkLSVi gv6Dmắt, gv6Drun rẩyMp86, cúMp86i đầgv6Du, tầmeqSy mắeqSyt dừMp86ng ởeqSy bgv6Dàn tAmbtay tAmbto củMp86a mìAmbtnh, beqSyiểu eqSyhiện đángeqSy Mp86yêu, sắcgv6D eqSymặt đgv6Dà hồng. 

“XkLSVem rakLSV, nàkLSVng cgv6Dũng rấgv6Dt hưởngMp86 thụMp86 nha”eqSy HắnAmbt cườgv6Di nhạMp86o gv6D, kéokLSV tAmbtay ngv6Dàng qugv6Da, đặtMp86 lêAmbtn ngkLSVực mình,“ThửAmbt sờkLSV sMp86ờ xeMp86m.” DùnkLSVg áneqSyh mắtAmbt cổgv6D vũgv6D nhìeqSyn nàng. 

CákLSVi Mp86gì hưởnggv6D eqSythụ chứ,Mp86 nkLSVàng chkLSVỉ làkLSV tAmbtò mAmbtò, Ambttò mkLSVò teqSyhôi! VẻAmbt mặteqSy bgv6Dối reqSyối, kLSVnhìn Ambtđóa hkLSVồng mMp86ai trướcAmbt nggv6Dực kLSVbị hắngv6D mkLSVa sáteqSy, vuốtkLSV vMp86e, luônMp86 cảmAmbt tAmbthấy cMp86ó điểmMp86 kỳeqSy queqSyái, bàneqSy teqSyay gv6Dbị kLSVhắn kkLSVéo đếnkLSV nggv6Dực, nànkLSVg gv6Dmuốn khákLSVng nghị,kLSV nhưngeqSy đkLSVã bịkLSV eqSyhắn lkLSVuốn vàgv6Do Mp86quần áAmbto đơgv6Dn eqSybạc, cảmMp86 nhậnMp86 Ambtda kLSVthịt lạnhkLSV lạnhkLSV, ckLSVũng nhkLSVư cảmkLSV geqSyiác rõkLSV kLSVràng dụMp86c vọngkLSV gAmbtiữa Ambthai chAmbtân hắgv6Dn gv6Dđã thứeqSyc tỉnheqSy, kLSVcứng rgv6Dắn hẳneqSy lên. 

HắAmbtn mỗeqSyi lânMp86 đeqSyều cóAmbt teqSyhể eqSyphi lgv6Dễ nàkLSVng, vgv6Dì cáAmbti gìeqSy nAmbtàng gv6Dkhông thểkLSV phMp86i eqSylễ hắnkLSV ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…