You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17HaSV5: KHÔHaSVNG THỂMrQxrpv2 MẤMrQxrpv2T ĐHaSVI NÀNG

“MộcKQLCfpKW HiMrQxrpv2ệp!” PhMrQxrpv2ù MrQxrpv2Vân KhâMrQxrpv2u TrạchHaSV MrQxrpv2hét lớnHaSV mộMrQxrpv2t tiMrQxrpv2ếng, MrQxrpv2dùng HaSVchân chưHaSVa bịMrQxrpv2 MrQxrpv2thương HaSVlàm điểmKQLCfpKW tựa,KQLCfpKW búMrQxrpv2ng ngườiMrQxrpv2 KQLCfpKWphi MrQxrpv2thân đến,HaSV thânKQLCfpKW MrQxrpv2mình cấpKQLCfpKW tHaSVốc MrQxrpv2bay vúHaSVt mHaSVà đi,KQLCfpKW tựKQLCfpKWa nhưMrQxrpv2 KQLCfpKWchim yếHaSVn, liHaSVnh hoHaSVạt xuyênMrQxrpv2 qHaSVua rừngHaSV cMrQxrpv2ây, KQLCfpKWbôn MrQxrpv2tiến vềKQLCfpKW phíaMrQxrpv2 nàng. 

HaSVNhưng màHaSV, dKQLCfpKWù KQLCfpKWcó KQLCfpKWkhinh côHaSVng tHaSVhượng thừaMrQxrpv2, MrQxrpv2hắn HaSVvẫn KQLCfpKWđuổi kMrQxrpv2hông MrQxrpv2kịp tốHaSVc độKQLCfpKW rơiMrQxrpv2 xKQLCfpKWuống HaSVngựa MrQxrpv2của nMrQxrpv2àng từHaSV HaSVmột khoảnHaSVg HaSVcách xMrQxrpv2a nhMrQxrpv2ư thếHaSV, nHaSVhưng KQLCfpKWvào lHaSVúc MrQxrpv2này, mMrQxrpv2ột thâMrQxrpv2n HaSVảnh mKQLCfpKWàu MrQxrpv2đen KQLCfpKWrốt cụcHaSV HaSVxuất hiệnMrQxrpv2, MrQxrpv2vươn HaSVtay MrQxrpv2ra muMrQxrpv2ốn cứuHaSV HaSVnàng. KQLCfpKWKhi HaSVcác ngóMrQxrpv2n taMrQxrpv2y sắMrQxrpv2p HaSVchạm đượHaSVc KQLCfpKWY YMrQxrpv2, tHaSVhì khKQLCfpKWông biKQLCfpKWết từHaSV chỗKQLCfpKW nàHaSVo phóKQLCfpKWng tHaSVới mộHaSVt mũiMrQxrpv2 tên,KQLCfpKW MHaSVộc HaSVHiệp cảKQLCfpKW KQLCfpKWkinh, thKQLCfpKWeo bMrQxrpv2ản HaSVnăng rụHaSVt tMrQxrpv2ay lại… 

“KhôMrQxrpv2ng!” PhùHaSV VâMrQxrpv2n KhâMrQxrpv2u KQLCfpKWTrạch rốHaSVng giận! 

TrơHaSV mắtHaSV nhHaSVìn nàKQLCfpKWng nMrQxrpv2gã xKQLCfpKWuống, MrQxrpv2hắn cuKQLCfpKWống HaSVquýt, lKQLCfpKWo HaSVlắng nHaSVhư muốnHaSV xéMrQxrpv2 toKQLCfpKWạc lồngMrQxrpv2 HaSVngực, KQLCfpKWtay nàKQLCfpKWng HaSVbị thương,MrQxrpv2 nHaSVgã nHaSVhư thếKQLCfpKW KQLCfpKWe rằng…! 

KhôngKQLCfpKW nMrQxrpv2gờ, MrQxrpv2Y KQLCfpKWY KQLCfpKWlãi khẽMrQxrpv2 xoaHaSVy MrQxrpv2người, dKQLCfpKWùng taKQLCfpKWy cKQLCfpKWhưa bịKQLCfpKW thưMrQxrpv2ơng bMrQxrpv2ắt lấyHaSV cươKQLCfpKWng ngựHaSVa, tuHaSVng ngườiHaSV mMrQxrpv2ột chúMrQxrpv2t, KQLCfpKWan toànKQLCfpKW rMrQxrpv2ơi xuốngMrQxrpv2 đất. 

“NgươiMrQxrpv2 còKQLCfpKWn muốnMrQxrpv2 bỏMrQxrpv2 lMrQxrpv2ại tHaSVa mộtKQLCfpKW mìKQLCfpKWnh sao?” 

KhKQLCfpKWông hHaSVề sợHaSV hãiMrQxrpv2 qHaSVuay đầHaSVu, MrQxrpv2nhìn HaSVvề phHaSVía hắMrQxrpv2n, nàngMrQxrpv2 cưMrQxrpv2ời đếMrQxrpv2n hếtMrQxrpv2 sứcMrQxrpv2 thoảMrQxrpv2i máiMrQxrpv2, MrQxrpv2rốt MrQxrpv2cục, hKQLCfpKWắn HaSVcũng bMrQxrpv2ị KQLCfpKWnàng KQLCfpKWđùa HaSVgiỡn mộtHaSV lần.MrQxrpv2 MrQxrpv2(trời ạHaSV, lMrQxrpv2àm MrQxrpv2pan cHaSVứ KQLCfpKWtưởng, MrQxrpv2pó taKQLCfpKWy vớHaSVi HaSVchị ) 

ChậmMrQxrpv2 rMrQxrpv2ãi ổnKQLCfpKW địnhMrQxrpv2 tKQLCfpKWhân hKQLCfpKWình, hắnKQLCfpKW tMrQxrpv2hở phKQLCfpKWì MrQxrpv2phò, MrQxrpv2nhìn nànMrQxrpv2g nghKQLCfpKWịch ngợHaSVm, tKQLCfpKWươi cười,MrQxrpv2 độtMrQxrpv2 nMrQxrpv2hiên thMrQxrpv2ở dHaSVài nhẹHaSV nKQLCfpKWhõm mộKQLCfpKWt hơiMrQxrpv2, bànHaSV HaSVtay HaSVto KQLCfpKWgiang rKQLCfpKWa, đKQLCfpKWem tMrQxrpv2hiên hạHaSV kHaSViều nhỏHaSV kéoKQLCfpKW lạiKQLCfpKW, dHaSVùng KQLCfpKWsức kHaSVhảm nhậpMrQxrpv2 vàMrQxrpv2o KQLCfpKWtrong lòng. 

“NàngMrQxrpv2 mớiMrQxrpv2 làKQLCfpKW đạiMrQxrpv2 nKQLCfpKWgu ngốc,HaSV dọHaSVa đếnKQLCfpKW tMrQxrpv2rẫm, KQLCfpKWnàng MrQxrpv2có KQLCfpKWbiết làmHaSV kiKQLCfpKWnh độngHaSV thánhHaSV giá,HaSV HaSVthì HaSVcó 1HaSV0 cHaSVái đầuHaSV cũKQLCfpKWng kHaSVhông đủKQLCfpKW tHaSVrảm hMrQxrpv2ay khônKQLCfpKWg!” MrQxrpv2Tuy làHaSV lờiHaSV nóiHaSV cóHaSV vẻMrQxrpv2 uKQLCfpKWy hiếp,KQLCfpKW nhHaSVưng nHaSVgữ kKQLCfpKWhí lạiMrQxrpv2 dìuHaSV KQLCfpKWdàng, KQLCfpKWôn nhuMrQxrpv2, sủnKQLCfpKWg áMrQxrpv2i, cMrQxrpv2òn MrQxrpv2có chútKQLCfpKW HaSVbất đMrQxrpv2ắc dĩ. 

Mộc HiệpKQLCfpKW thMrQxrpv2ấy MrQxrpv2hoàng pMrQxrpv2hi KQLCfpKWan toàMrQxrpv2n KQLCfpKW, ánKQLCfpKWh HaSVmắt bénKQLCfpKW nhọnMrQxrpv2 bắnHaSV vềHaSV phíHaSVa MrQxrpv2mũi tHaSVên đượcHaSV bHaSVắn tới,KQLCfpKW nhanMrQxrpv2h cKQLCfpKWhóng MrQxrpv2phi thânHaSV đuổiMrQxrpv2 theo. 

“THaSVa đãKQLCfpKW tínhMrQxrpv2 đượcKQLCfpKW KQLCfpKWphải lMrQxrpv2àm tHaSVhế HaSVnào rồiMrQxrpv2 màKQLCfpKW, chỉKQLCfpKW tạMrQxrpv2i mộtHaSV mHaSVũi têKQLCfpKWn từKQLCfpKW đMrQxrpv2âu MrQxrpv2thình lìKQLCfpKWnh laKQLCfpKWo rMrQxrpv2a làKQLCfpKWm KQLCfpKWta gHaSViật mình,HaSV ngHaSVươi muHaSVốn trảmMrQxrpv2 liềnMrQxrpv2 KQLCfpKWtrảm điHaSV, dùMrQxrpv2 HaSVsao HaSVta cMrQxrpv2ũng kKQLCfpKWhông cHaSVó mườiKQLCfpKW cMrQxrpv2ái đMrQxrpv2ầu.” NàngKQLCfpKW KQLCfpKWnhíu nHaSVhíu màyMrQxrpv2, nHaSVhìn mHaSVũi têMrQxrpv2n bắnHaSV MrQxrpv2lén cắKQLCfpKWm phHaSVập vàoHaSV đạiKQLCfpKW tHaSVhụ gầKQLCfpKWn đó. 

“Nàng chMrQxrpv2o rằngMrQxrpv2 KQLCfpKWnàng muMrQxrpv2ốn bHaSVị tHaSVrảm MrQxrpv2liền trảmMrQxrpv2 sMrQxrpv2ao? NếHaSVu MrQxrpv2trẫm muốKQLCfpKWn nànHaSVg chếtKQLCfpKW, cHaSVòn cóMrQxrpv2 thểHaSV liềMrQxrpv2u mạHaSVng chHaSVạy đếnKQLCfpKW đâyHaSV cứuKQLCfpKW nàngKQLCfpKW saoKQLCfpKW? MrQxrpv2Y YHaSV, chẳnKQLCfpKWg lẽMrQxrpv2 nàngMrQxrpv2 HaSVkhông biMrQxrpv2ết, trẫmHaSV, MrQxrpv2không thểKQLCfpKW mấtHaSV HaSVđi nànMrQxrpv2g saoKQLCfpKW?!” hKQLCfpKWắn KQLCfpKWnhẹ nhHaSVàng nóMrQxrpv2i, gMrQxrpv2iọng nHaSVói tKQLCfpKWhân tìnhKQLCfpKW, cKQLCfpKWó chKQLCfpKWút aKQLCfpKWi KQLCfpKWoán, MrQxrpv2ánh mHaSVắt sHaSVâu nHaSVhư KQLCfpKWbiển, dKQLCfpKWào HaSVdạt nhMrQxrpv2u tìnhMrQxrpv2 nMrQxrpv2hìn chằMrQxrpv2m chằmMrQxrpv2 khKQLCfpKWuôn mặtHaSV nhỏHaSV nhMrQxrpv2ắn HaSVcủa nàng. 

“Chàng nKQLCfpKWói KQLCfpKWthật sao?”KQLCfpKW MrQxrpv2(pan đHaSVổi xMrQxrpv2ưng KQLCfpKWhô tHaSVừ đâyMrQxrpv2 nheMrQxrpv2, cứHaSV HaSV“ngươi, taKQLCfpKW” nghKQLCfpKWe HaSVkì HaSVkì, MrQxrpv2khi MrQxrpv22 ngườKQLCfpKWi HaSVở riênKQLCfpKWg, paHaSVn MrQxrpv2sẽ đổiHaSV thàKQLCfpKWng “chàng-ta”MrQxrpv2 ^^) 

HaSVNàng độtHaSV nhHaSViên cHaSVâu thầKQLCfpKWn cườiHaSV, haHaSVi taMrQxrpv2y ôMrQxrpv2m MrQxrpv2chầm lấHaSVy hắn,KQLCfpKW KQLCfpKWmột lHaSVúc MrQxrpv2sau, mớiKQLCfpKW HaSVnâng đầKQLCfpKWu, ánHaSVh mMrQxrpv2ắt tHaSVrong MrQxrpv2veo nhưHaSV nưKQLCfpKWớc KQLCfpKWhồ tHaSVhu nKQLCfpKWhìn hắn. 

“NàKQLCfpKWng……” KQLCfpKWnày, MrQxrpv2nàng đangMrQxrpv2 làHaSVm nũngvớiMrQxrpv2 hắKQLCfpKWn sao? 

HắnHaSV khiMrQxrpv2nh ngạcKQLCfpKW kKQLCfpKWhông nóKQLCfpKWi đượcHaSV mộtKQLCfpKW lờMrQxrpv2i, HaSVmở tMrQxrpv2o mHaSVắt nMrQxrpv2hìn nànMrQxrpv2g KQLCfpKWý cHaSVười HaSVlan rHaSVa KQLCfpKWcả kMrQxrpv2huôn HaSVmặt xinMrQxrpv2h xắnKQLCfpKW, nàMrQxrpv2ng tựaKQLCfpKW hồMrQxrpv2 đãMrQxrpv2 sớmMrQxrpv2 đoHaSVán HaSVchắc đưMrQxrpv2ợc hắKQLCfpKWn sMrQxrpv2ẽ KQLCfpKWcó biểuKQLCfpKW tìnHaSVh tKQLCfpKWhế này. 

KhuônMrQxrpv2 KQLCfpKWmặt HaSVnhỏ nhắnHaSV KQLCfpKWnhư MrQxrpv2trái đào,KQLCfpKW ýHaSV cưMrQxrpv2ời HaSVsáng lạnKQLCfpKW, HaSVđôi mắtHaSV KQLCfpKWto troKQLCfpKWng KQLCfpKWveo nhìMrQxrpv2n HaSVhắn, MrQxrpv2hàng mMrQxrpv2i vừaHaSV cMrQxrpv2ong vừMrQxrpv2a HaSVdài MrQxrpv2lay động,HaSV chớpHaSV chớpKQLCfpKW, cáHaSVnh MrQxrpv2môi hồnMrQxrpv2g chúmMrQxrpv2 cHaSVhím manMrQxrpv2g nétHaSV cười…nKQLCfpKWàng nhìHaSVn hắn,MrQxrpv2 nhưnMrQxrpv2g MrQxrpv2sao hHaSVắn cứMrQxrpv2 trầKQLCfpKWm mắMrQxrpv2t khKQLCfpKWông nHaSVói gìMrQxrpv2 HaSVcả, MrQxrpv2sốt rMrQxrpv2uột làmHaSV nànKQLCfpKWg phKQLCfpKWải lêMrQxrpv2n tiếHaSVng hỏi: 

“Phù VâMrQxrpv2n KhâuMrQxrpv2 Trạch,làKQLCfpKWm MrQxrpv2chàng sợKQLCfpKW HaSVhãi rồiMrQxrpv2 sao?” 

BHaSVàn tHaSVay nhỏMrQxrpv2 đưKQLCfpKWa lên,HaSV KQLCfpKWquơ KQLCfpKWqua qKQLCfpKWuơ lHaSVại trướMrQxrpv2c mặtMrQxrpv2 hắn,MrQxrpv2 hHaSVắn làKQLCfpKWm sMrQxrpv2ao vậyMrQxrpv2, đHaSVộng cũngMrQxrpv2 kKQLCfpKWhông độngMrQxrpv2, biKQLCfpKWến thàKQLCfpKWnh HaSVđầu KQLCfpKWgỗ rồiKQLCfpKW đi? 

“SợHaSV hãi!”KQLCfpKW HắnMrQxrpv2 MrQxrpv2đột nhKQLCfpKWiên xMrQxrpv2uy thHaSVanh, KQLCfpKWtiếng nóiMrQxrpv2 thoángMrQxrpv2 kKQLCfpKWhàn khàn,“NàngHaSV HaSVphải bồiMrQxrpv2 thườHaSVng cMrQxrpv2ho trẫm?” 

BKQLCfpKWồi thườngMrQxrpv2? HaSVAi nHaSVha, nMrQxrpv2àng hiệnHaSV tạiHaSV KQLCfpKWchỉ MrQxrpv2có haKQLCfpKWi bHaSVàn tKQLCfpKWay trắngKQLCfpKW, liMrQxrpv2ền nMrQxrpv2gay cHaSVả trMrQxrpv2ang sứcHaSV quầnKQLCfpKW áoMrQxrpv2 đềuKQLCfpKW làMrQxrpv2 củHaSVa ngườiHaSV KQLCfpKWkhác, đKQLCfpKWế vưHaSVơng nhưMrQxrpv2 hMrQxrpv2ắn, qKQLCfpKWuyền khKQLCfpKWuynh tHaSVhiên hạ,MrQxrpv2 lạiKQLCfpKW mởKQLCfpKW miệMrQxrpv2ng KQLCfpKWmuốn nàHaSVng bMrQxrpv2ồi thưKQLCfpKWờng? NàngHaSV cóKQLCfpKW gKQLCfpKWì đHaSVể bồiKQLCfpKW thưMrQxrpv2ờng HaSVcho HaSVhắn đây? 

“Chàng HaSVmuốn cHaSVái KQLCfpKWgì?” KQLCfpKWNgẫm lKQLCfpKWại, hìnhKQLCfpKW nhưHaSV mKQLCfpKWình HaSVcũng KQLCfpKWđã dọaHaSV MrQxrpv2hắn tMrQxrpv2hật, đànhMrQxrpv2 phảiHaSV MrQxrpv2mở miệnKQLCfpKWg hỏi. 

“NơiKQLCfpKW HaSVnày” MrQxrpv2hắn dMrQxrpv2ùng ngónMrQxrpv2 taMrQxrpv2y lànMrQxrpv2h lạnhHaSV củaKQLCfpKW mìnhHaSV vuốMrQxrpv2t KQLCfpKWnhè nHaSVhẹ KQLCfpKWlên HaSVcánh môiHaSV củHaSVa nàngKQLCfpKW, MrQxrpv2sau đóMrQxrpv2 KQLCfpKWcòn “HaSVvô lại”MrQxrpv2 dờiMrQxrpv2 xuốngHaSV KQLCfpKWngực, “CònMrQxrpv2 cóMrQxrpv2 HaSVnơi này.” 

“Hạ…MrQxrpv2 hạKQLCfpKW lưu!” 

Mặt nàHaSVng đỏHaSV lênKQLCfpKW tựaMrQxrpv2 MrQxrpv2như môngHaSV kHaSVhỉ, MrQxrpv2một tMrQxrpv2ay dùMrQxrpv2ng MrQxrpv2sức MrQxrpv2cố HaSVđẩy “HaSVbàn MrQxrpv2tay HaSVsói” MrQxrpv2trên ngựHaSVc củKQLCfpKWa mìnhKQLCfpKW rHaSVa, vHaSVừa đôKQLCfpKW đôHaSV hét, 

“ĐầMrQxrpv2u KQLCfpKWcủa chMrQxrpv2àng ngoạiKQLCfpKW MrQxrpv2trừ mấMrQxrpv2y tKQLCfpKWhứ KQLCfpKWnày, cũHaSVng khMrQxrpv2ông KQLCfpKWnghĩ rHaSVa MrQxrpv2cái gHaSVì đứngKQLCfpKW đắnMrQxrpv2 sao?”KQLCfpKW HuốngMrQxrpv2 chiKQLCfpKW, nơiHaSV nàMrQxrpv2y HaSVlà bãiKQLCfpKW săKQLCfpKWn, HaSVmuốn cáMrQxrpv2i KQLCfpKWgì cũngKQLCfpKW khôKQLCfpKWng đMrQxrpv2ược, nếuHaSV bHaSVị ngưMrQxrpv2ời khácKQLCfpKW nhHaSVìn tMrQxrpv2hấy, KQLCfpKWliền HaSVkhông xonKQLCfpKWg . 

Ác? NHaSVàng KQLCfpKWdám MrQxrpv2cự HaSVtuyệt hắnMrQxrpv2? LạnhKQLCfpKW MrQxrpv2lùng nKQLCfpKWhíu mMrQxrpv2ày, cúiHaSV đầuMrQxrpv2 nhìnHaSV đầuMrQxrpv2 gốiKQLCfpKW củaMrQxrpv2 mìMrQxrpv2nh đỏKQLCfpKW tươMrQxrpv2i mộtHaSV MrQxrpv2mảng, lạiMrQxrpv2 dùnHaSVg áHaSVnh mắKQLCfpKWt tKQLCfpKWrách cMrQxrpv2ứ nhKQLCfpKWìn MrQxrpv2về phHaSVía nàng. 

[] 

ĐượcMrQxrpv2 MrQxrpv2rồi, nMrQxrpv2àng thậHaSVt sMrQxrpv2ự cKQLCfpKWó lỗKQLCfpKWi, nhMrQxrpv2ưng mKQLCfpKWà HaSVnàng kKQLCfpKWhông pHaSVhải cHaSVố KQLCfpKWý KQLCfpKWmà, chỉKQLCfpKW làHaSV “vôMrQxrpv2 tinh”,MrQxrpv2 ừ,MrQxrpv2 chKQLCfpKWỉ lMrQxrpv2à vôHaSV tMrQxrpv2ình thôi. 

NKQLCfpKWàng cHaSVắn cắnKQLCfpKW mMrQxrpv2ôi dưới. 

“Sẽ…KQLCfpKW… SẽKQLCfpKW KQLCfpKWbị MrQxrpv2người HaSVkhác HaSVnhìn tHaSVhấy.” HaSVThùy hKQLCfpKWạ mMrQxrpv2i mắHaSVt, nàHaSVng nHaSVhỏ giọMrQxrpv2ng nói. 

NHaSVếu nHaSVhư cMrQxrpv2ó tKQLCfpKWhể ngKQLCfpKWăn cảnHaSV hHaSVắn đMrQxrpv2i săKQLCfpKWn bạchHaSV HaSVhổ thì…… 

“Y YHaSV, nHaSVàng cHaSVó MrQxrpv2biết sănMrQxrpv2 bắnMrQxrpv2 lMrQxrpv2ần nàyHaSV kéKQLCfpKWo dàHaSVi mMrQxrpv2ấy nHaSVgày haMrQxrpv2y không?”MrQxrpv2 HắnHaSV độtKQLCfpKW nhiêHaSVn đặtKQLCfpKW câuKQLCfpKW hỏi. 

“KHaSVhông phảiMrQxrpv2 MrQxrpv2chỉ cHaSVó hMrQxrpv2ôm nHaSVay sao?” 

Nàng MrQxrpv2căn bảnHaSV lKQLCfpKWà chưaKQLCfpKW từKQLCfpKWng MrQxrpv2tham gKQLCfpKWia lễKQLCfpKW hHaSVội MrQxrpv2săn bMrQxrpv2ắn, nêHaSVn HaSVcho rằng,HaSV lễMrQxrpv2 hộHaSVi nMrQxrpv2ày đơnHaSV giảHaSVn chMrQxrpv2ỉ KQLCfpKWkéo HaSVdài HaSVtrong KQLCfpKW1 ngàyMrQxrpv2, nhưnHaSVg nMrQxrpv2hìn vẻKQLCfpKW HaSVmặt HaSVdở khóKQLCfpKWc dởMrQxrpv2 cườiMrQxrpv2 MrQxrpv2của hắnKQLCfpKW tMrQxrpv2hì KQLCfpKWkinh ngạcMrQxrpv2 hỏi, 

“CHaSVhẳng lẽMrQxrpv2 KQLCfpKWcòn KQLCfpKWkéo dàHaSVi thêmHaSV vHaSVài ngMrQxrpv2ày nữa?” 

VMrQxrpv2ài ngMrQxrpv2ày? ƯKQLCfpKWớc chừMrQxrpv2ng HaSVlà nMrQxrpv2ửa tháMrQxrpv2ng! QuêHaSVn KQLCfpKWđi, dùMrQxrpv2 saHaSVo nàKQLCfpKWng đãKQLCfpKW đMrQxrpv2áp ứnHaSVg vHaSVới mìnhKQLCfpKW rMrQxrpv2ồi, HaSVmặc kKQLCfpKWệ,… hắnKQLCfpKW kéMrQxrpv2o tMrQxrpv2ay nhỏKQLCfpKW bHaSVé củaKQLCfpKW ngườiMrQxrpv2 nàoKQLCfpKW đó,MrQxrpv2 hướnMrQxrpv2g tớiHaSV HaSVmột lốMrQxrpv2i quKQLCfpKWen thuộc. 

XuyênHaSV quKQLCfpKWa mKQLCfpKWột đámHaSV cỏKQLCfpKW KQLCfpKWdại cHaSVao cỡMrQxrpv2 đầuHaSV gối,KQLCfpKW KQLCfpKWtrước mặtHaSV HaSVlà mộtHaSV cáiKQLCfpKW hHaSVồ nMrQxrpv2ước xKQLCfpKWanh biếc,MrQxrpv2 pHaSVhản chiếuKQLCfpKW trMrQxrpv2ời xKQLCfpKWanh, hMrQxrpv2ai bKQLCfpKWên hồ,MrQxrpv2 hoKQLCfpKWa MrQxrpv2nở rHaSVực rỡ,MrQxrpv2 bHaSVướm KQLCfpKWlượn cKQLCfpKWhập MrQxrpv2chờn, thậtMrQxrpv2 đúngKQLCfpKW làMrQxrpv2 mộtMrQxrpv2 nơMrQxrpv2i tHaSVhế ngoMrQxrpv2ại KQLCfpKWđào viên. 

“ChúnKQLCfpKWg HaSVta mMrQxrpv2uốn KQLCfpKWđi MrQxrpv2đâu?” NàngMrQxrpv2 nắmHaSV tHaSVay hMrQxrpv2ắn, MrQxrpv2nhìn bốHaSVn MrQxrpv2phía, MrQxrpv2con đườngKQLCfpKW nMrQxrpv2ày dườngMrQxrpv2 nhKQLCfpKWư KhâuHaSV TrạMrQxrpv2ch KQLCfpKWrất quMrQxrpv2en thuộc. 

NàKQLCfpKWy MrQxrpv2có MrQxrpv2chút kMrQxrpv2inh ngạc. 

“HaSVĐợi MrQxrpv2lát nữaMrQxrpv2 nàHaSVng sẽHaSV KQLCfpKWbiết.” HắnKQLCfpKW cònHaSV cKQLCfpKWố KQLCfpKWý làmKQLCfpKW rHaSVa KQLCfpKWvẻ thầnMrQxrpv2 bí. 

HMrQxrpv2ai ngưMrQxrpv2ời KQLCfpKWđi đếHaSVn cạnHaSVh hồMrQxrpv2 nước,HaSV điHaSV vòHaSVng theHaSVo mMrQxrpv2ép hMrQxrpv2ố, trướcHaSV mặtHaSV liHaSVền hiệnMrQxrpv2 rKQLCfpKWa mHaSVột váchKQLCfpKW núi,KQLCfpKW hắnHaSV vươnKQLCfpKW ngóHaSVn trỏKQLCfpKW, ởKQLCfpKW mHaSVột khKQLCfpKWối MrQxrpv2hoàng thMrQxrpv2ạch gõHaSV vàiHaSV cái,HaSV MrQxrpv2có nhaMrQxrpv2nh cóKQLCfpKW chậm. 

ĐộtKQLCfpKW nhKQLCfpKWiên, MrQxrpv2vách nKQLCfpKWúi “ẦmHaSV vanHaSVg long”KQLCfpKW mHaSVột tiếnKQLCfpKWg, váchKQLCfpKW nHaSVúi sKQLCfpKWừng sữKQLCfpKWng độtMrQxrpv2 nhiênKQLCfpKW tácKQLCfpKWh raHaSV, HaSVlộ KQLCfpKWra mộKQLCfpKWt độKQLCfpKWng khẩu. 

Bốn bềKQLCfpKW MrQxrpv2vắng lMrQxrpv2ặng, PhùKQLCfpKW VâMrQxrpv2n KhâuMrQxrpv2 TrạchKQLCfpKW KQLCfpKWrất nhanHaSVh KQLCfpKWnắm taMrQxrpv2y nàHaSVng kéMrQxrpv2o vàHaSVo, cầHaSVm MrQxrpv2lấy MrQxrpv2cây đuốMrQxrpv2c MrQxrpv2đặt sẳnHaSV ởHaSV cửaMrQxrpv2 độMrQxrpv2ng, tiếnMrQxrpv2 vàoHaSV tronHaSVg. KQLCfpKWKhi hHaSVai ngMrQxrpv2ười vừaHaSV tiếnHaSV HaSVvào, váchKQLCfpKW HaSVđá lạiMrQxrpv2 ầmMrQxrpv2 ầmHaSV rMrQxrpv2ung chuyểnMrQxrpv2 HaSV1 lầnMrQxrpv2 nữaMrQxrpv2, chMrQxrpv2ớp mắtHaSV đKQLCfpKWộng khẩHaSVu đKQLCfpKWã biếnMrQxrpv2 mHaSVất, MrQxrpv2không HaSVlộ HaSVra HaSV1 KQLCfpKWkhe hở. 

“HoàngKQLCfpKW Thượng!” 

MHaSVột hoàMrQxrpv2ng MrQxrpv2y tHaSVhị vệKQLCfpKW KQLCfpKW( thKQLCfpKWị MrQxrpv2vệ mặcKQLCfpKW HaSVáo vànMrQxrpv2g) cầmHaSV MrQxrpv2cây đuốcMrQxrpv2 chạyHaSV đến,MrQxrpv2 tựaMrQxrpv2 hKQLCfpKWồ KQLCfpKWđã sMrQxrpv2ớm KQLCfpKWđợi ởKQLCfpKW đây,HaSV “HoàngKQLCfpKW HaSVphi nKQLCfpKWương nương.” 

“tình huốnMrQxrpv2g hKQLCfpKWiện tạMrQxrpv2i nMrQxrpv2hư tHaSVhế nàoHaSV?” HắKQLCfpKWn lHaSViếc mắtKQLCfpKW nMrQxrpv2hìn bộMrQxrpv2 dángHaSV ngạcMrQxrpv2 nhiêHaSVn củaHaSV nàng,KQLCfpKW cMrQxrpv2ười nhẹ,HaSV MrQxrpv2một taKQLCfpKWy MrQxrpv2ôm lKQLCfpKWấy eKQLCfpKWo nhHaSVỏ củaKQLCfpKW nàng,HaSV sợHaSV đườngKQLCfpKW KQLCfpKWđi nHaSVhỏ hMrQxrpv2ẹp, KQLCfpKWda tMrQxrpv2hịt KQLCfpKWnon mMrQxrpv2ịn sẽKQLCfpKW bMrQxrpv2ị MrQxrpv2đá nhọKQLCfpKWn làKQLCfpKW HaSVtổn thương. 

“BạcHaSVh hổMrQxrpv2 đHaSVang ởHaSV hướngHaSV TâyMrQxrpv2 MrQxrpv2Nam cKQLCfpKWủa cáKQLCfpKWnh rừKQLCfpKWng, HaSVnó đaMrQxrpv2ng MrQxrpv2ở troHaSVng độngHaSV nghỉKQLCfpKW ngơiHaSV, MẫnMrQxrpv2 HácMrQxrpv2h VươngKQLCfpKW HaSVgia mớiKQLCfpKW HaSVvừa xuấtKQLCfpKW hiMrQxrpv2ện KQLCfpKWở phíaHaSV đônHaSVg bắcMrQxrpv2 củaHaSV HaSVcánh HaSVrừng, tạmHaSV KQLCfpKWthời cùngHaSV bạchMrQxrpv2 hổKQLCfpKW khHaSVông tMrQxrpv2hể chHaSVạm mặKQLCfpKWt, KQLCfpKWđợi vHaSVương MrQxrpv2gia tìmMrQxrpv2 đượcMrQxrpv2 HaSVphương hướng,HaSV hẳnMrQxrpv2 KQLCfpKWcũng phảiHaSV tốnHaSV bốMrQxrpv2n, năHaSVm nHaSVgày thHaSVời giKQLCfpKWan, HaSVcòn qKQLCfpKWuốc sưMrQxrpv2 thHaSVì đHaSVang đánMrQxrpv2h cờMrQxrpv2 cKQLCfpKWùng mộtMrQxrpv2 vKQLCfpKWài đạiHaSV thầKQLCfpKWn lớnMrQxrpv2 tuMrQxrpv2ổi bênHaSV ngoàiHaSV bìMrQxrpv2a rừngKQLCfpKW.” TMrQxrpv2hị vKQLCfpKWệ HaSVcười đáp. 

CáiKQLCfpKW MrQxrpv2gì, HaSVngay cKQLCfpKWả bạKQLCfpKWch hổMrQxrpv2 đangMrQxrpv2 MrQxrpv2ở đâHaSVu cMrQxrpv2ũng biếtHaSV KQLCfpKW? HaSVY HaSVY nhKQLCfpKWìn sơnMrQxrpv2 HaSVđộng bMrQxrpv2í ẩnHaSV nàyMrQxrpv2, pMrQxrpv2hía trMrQxrpv2ên mộKQLCfpKWt cầHaSVu thHaSVang hKQLCfpKWình xoắHaSVn ốcMrQxrpv2 chậKQLCfpKWm HaSVrãi HaSVuốn lMrQxrpv2ượn, tỏaHaSV KQLCfpKWra xuMrQxrpv2ng quanhHaSV, KQLCfpKWcó HaSV1 KQLCfpKWgian làKQLCfpKWm tMrQxrpv2rung HaSVtâm, xuHaSVng MrQxrpv2quanh cMrQxrpv2òn KQLCfpKWrất KQLCfpKWnhiều haHaSVng HaSVnhỏ, khHaSVông, hìnhMrQxrpv2 nhMrQxrpv2ư làHaSV phòng. 

PhíaHaSV tKQLCfpKWrên KQLCfpKWcó KQLCfpKW5 hoKQLCfpKWàng KQLCfpKWy thịHaSV vệHaSV HaSVchay HaSVqua chạKQLCfpKWy lạiHaSV, KQLCfpKWtựa hHaSVồ, đanMrQxrpv2g truyềKQLCfpKWn đạtMrQxrpv2 MrQxrpv2tin tức. 

“TốtHaSV lắMrQxrpv2m, ngưHaSVơi luMrQxrpv2i rKQLCfpKWa, đợiHaSV MMrQxrpv2ẫn HácHaSVh VươnMrQxrpv2g giHaSVa cùnMrQxrpv2g lãKQLCfpKWo KQLCfpKWhổ đHaSVánh nKQLCfpKWhau đếnMrQxrpv2 chKQLCfpKWết sHaSVống kHaSVhông HaSVsai biHaSVệt lắm,KQLCfpKW nKQLCfpKWgươi lạHaSVi đếnMrQxrpv2 bẩKQLCfpKWm báoMrQxrpv2,” HắnKQLCfpKW vỗMrQxrpv2 vMrQxrpv2ỗ bảKQLCfpKW MrQxrpv2vai thịKQLCfpKW vệ,MrQxrpv2 “VấtHaSV HaSVvả .” 

CáiHaSV vỗMrQxrpv2 MrQxrpv2vai HaSVđơn giKQLCfpKWản nHaSVhưng dườngMrQxrpv2 nhKQLCfpKWư tMrQxrpv2iếp thHaSVêm sứHaSVc mạnhKQLCfpKW ủHaSVng hộHaSV cườngKQLCfpKW đại,HaSV tKQLCfpKWinh thầnKQLCfpKW thịHaSV vMrQxrpv2ệ rKQLCfpKWun KQLCfpKWlên, khKQLCfpKWom ngườiHaSV hàMrQxrpv2nh lễMrQxrpv2, MrQxrpv2ngẩng đầKQLCfpKWu HaSVưỡn nHaSVgực rờMrQxrpv2i điHaSV, mKQLCfpKWà nhMrQxrpv2óm thHaSVị vệMrQxrpv2cho KQLCfpKWdù khHaSVông MrQxrpv2bận rộKQLCfpKWn, cũnHaSVg khôHaSVng MrQxrpv2hề MrQxrpv2đến quấyMrQxrpv2 KQLCfpKWrầy hHaSVai ngMrQxrpv2ười, HaSVai HaSVlo viHaSVệc này,KQLCfpKW KQLCfpKWxem MrQxrpv22 ngườiHaSV dườngKQLCfpKW nhKQLCfpKWư HaSVvô hìnMrQxrpv2h, KQLCfpKWbiến thMrQxrpv2ành tronHaSVg suốt. 

“Nơi nàyKQLCfpKW MrQxrpv2là …KQLCfpKW?” Hắn,MrQxrpv2 MrQxrpv2đến tộtKQLCfpKW cùKQLCfpKWng MrQxrpv2có baHaSVo nhiêHaSVu việKQLCfpKWc dấuHaSV diếmMrQxrpv2 nàng? 

Y MrQxrpv2Y tHaSVrong mắtMrQxrpv2, HaSVmột mảnhHaSV mờHaSV mịt. 

 

CHƯƠNG KQLCfpKW176: KQLCfpKWTHỰC HIỆNMrQxrpv2 ƯỚCKQLCfpKW ĐỊNH 

“NơiHaSV nKQLCfpKWày, cMrQxrpv2hính MrQxrpv2là MrQxrpv2lễ MrQxrpv2vật cuMrQxrpv2ối HaSVcùng mMrQxrpv2à tháMrQxrpv2i KQLCfpKWhoàng MrQxrpv2Thái MrQxrpv2Hậu đểHaSV lạHaSVi cMrQxrpv2ho trẫm.”HaSV dunHaSVg nhaMrQxrpv2n HaSVlạnh nMrQxrpv2hư bKQLCfpKWăng cMrQxrpv2ủa hắHaSVn tMrQxrpv2ừ KQLCfpKWtừ hòMrQxrpv2a taKQLCfpKWn, cKQLCfpKWòn lạHaSVi HaSV, MrQxrpv2chỉ làHaSV KQLCfpKWkhuôn mặtMrQxrpv2 ôMrQxrpv2n KQLCfpKWnhu, dịuKQLCfpKW dàng. 

TháiKQLCfpKW hMrQxrpv2oàng ThMrQxrpv2ái Hậu……MrQxrpv2 KQLCfpKWY HaSVY KQLCfpKWbừng tỉnhKQLCfpKW đạHaSVi ngộ,MrQxrpv2 nóiMrQxrpv2 cáHaSVch MrQxrpv2khác, nơiMrQxrpv2 nàHaSVy hẳnKQLCfpKW HaSVlà cănHaSV cKQLCfpKWứ củaHaSV HaSVđội hộMrQxrpv2 MrQxrpv2vệ quâKQLCfpKWn KQLCfpKWvương troHaSVng truyềMrQxrpv2n thuyếHaSVt? KQLCfpKWNghe HaSVnói, bHaSVọn hKQLCfpKWọ ngoạiKQLCfpKW tHaSVrừ việcMrQxrpv2 làHaSV KQLCfpKWsát MrQxrpv2thủ hạnHaSVg nhất,HaSV còKQLCfpKWn cMrQxrpv2ó tìnMrQxrpv2h báoHaSV khắMrQxrpv2p mọiMrQxrpv2 nơi,MrQxrpv2 đểKQLCfpKW bảoHaSV vệKQLCfpKW đMrQxrpv2ế vươnKQLCfpKWg, ngườiHaSV đượcMrQxrpv2 tuyểKQLCfpKWn chọnMrQxrpv2 KQLCfpKWđều HaSVlà nhâMrQxrpv2n vậtMrQxrpv2 nHaSVổi tiMrQxrpv2ếng, HaSVkhông chỉHaSV tinMrQxrpv2h tMrQxrpv2hông vHaSVõ học,MrQxrpv2 thuậKQLCfpKWt phMrQxrpv2áp, KQLCfpKWhơn nMrQxrpv2ữa thuậtHaSV KQLCfpKWkỳ mônHaSV bátMrQxrpv2 quáMrQxrpv2i khHaSVông MrQxrpv2chỗ nMrQxrpv2ào kHaSVhông tHaSVhông, nhưnHaSVg mà,MrQxrpv2 tấMrQxrpv2t cảKQLCfpKW nhữnHaSVg thứKQLCfpKW nàHaSVy KQLCfpKWcũng chỉHaSV làKQLCfpKW tMrQxrpv2ruyền thMrQxrpv2uyết, khHaSVông HaSVai từKQLCfpKWng nhMrQxrpv2ìn thấKQLCfpKWy quá. 

“BHaSVọn họ,HaSV đềKQLCfpKWu làMrQxrpv2 KQLCfpKWtinh MrQxrpv2anh HaSVmà HaSVquốc sMrQxrpv2ư HaSV20 năKQLCfpKWm trưHaSVớc bHaSVồi dưHaSVỡng HaSVra, KQLCfpKWvì TháMrQxrpv2i hoMrQxrpv2àng thKQLCfpKWái hKQLCfpKWậu cũngKQLCfpKW cốHaSV trHaSViều cương” 

NóHaSVi HaSVđến đâKQLCfpKWy, hắHaSVn nghHaSViêng đầu,HaSV hHaSVai mắHaSVt diMrQxrpv2ệu HaSVdiệu nhKQLCfpKWìn cHaSVhăm MrQxrpv2chú HaSVvào nàng, 

“TrẫmKQLCfpKW cũngKQLCfpKW kHaSVhông phHaSVải cốHaSV ýHaSV muốnKQLCfpKW dấuKQLCfpKW nàMrQxrpv2ng, đHaSVây lKQLCfpKWà ướcHaSV địnhHaSV củaMrQxrpv2 trẫmMrQxrpv2 HaSVcùng thHaSVái hoHaSVàng TháiHaSV HậuKQLCfpKW, ngườiMrQxrpv2 nóKQLCfpKWi, phảMrQxrpv2i đợiHaSV cMrQxrpv2ho nànHaSVg cùnKQLCfpKWg trẫmKQLCfpKW ‘KQLCfpKWlong phụngMrQxrpv2 hòHaSVa MrQxrpv2minh’, mớiKQLCfpKW đượcHaSV nKQLCfpKWói cMrQxrpv2ho nànHaSVg biết.” 

GMrQxrpv2ò KQLCfpKWmá KQLCfpKWcủa HaSVY KQLCfpKWY nMrQxrpv2háy mKQLCfpKWắt lạiMrQxrpv2 đỏKQLCfpKW HaSVhồng lên,HaSV nHaSVhìn hắnKQLCfpKW tMrQxrpv2ựa hồHaSV KQLCfpKWẩn MrQxrpv2nhẫn MrQxrpv2ý cười,HaSV MrQxrpv2chà chKQLCfpKWà chHaSVân, KQLCfpKWở trướcHaSV mặtHaSV mọiHaSV ngườiHaSV lạHaSVi khHaSVông thểMrQxrpv2 đẩyHaSV hắHaSVn KQLCfpKWra, HaSVchỉ phKQLCfpKWải chịuMrQxrpv2 đựng,MrQxrpv2 thầmHaSV nghHaSVĩ, nóKQLCfpKWi nhMrQxrpv2ư vậKQLCfpKWy, HaSVkhông pKQLCfpKWhải khiếnMrQxrpv2 cKQLCfpKWho nhómHaSV hMrQxrpv2ộ vKQLCfpKWệ biết,HaSV nàngKQLCfpKW HaSVcùng hắnHaSV đã……. 

“ĐKQLCfpKWi thôMrQxrpv2i, tMrQxrpv2rẫm mKQLCfpKWang nànKQLCfpKWg đMrQxrpv2i vàoKQLCfpKW KQLCfpKWphòng.” MrQxrpv2Hắn khKQLCfpKWập HaSVkhiễng HaSVkéo taMrQxrpv2y củHaSVa nàng,KQLCfpKW cắmKQLCfpKW câyMrQxrpv2 đuốcMrQxrpv2 vàMrQxrpv2o mộtKQLCfpKW giKQLCfpKWá đKQLCfpKWỡ trênKQLCfpKW cầuHaSV thMrQxrpv2ang, sKQLCfpKWau KQLCfpKWđó mớHaSVi tiếpHaSV tụcHaSV KQLCfpKWđi MrQxrpv2vào mộtHaSV “cáMrQxrpv2i MrQxrpv2hang” ngKQLCfpKWay giMrQxrpv2an KQLCfpKWtrung tâm. 

KhHaSVông nMrQxrpv2ghĩ tHaSVới, bêMrQxrpv2n tHaSVrong “MrQxrpv2cái hang”HaSV kiMrQxrpv2a đHaSVúng lMrQxrpv2à mộtHaSV gHaSVian pMrQxrpv2hòng khiHaSVến nKQLCfpKWgười kHaSVhác ‘kiKQLCfpKWnh thiêHaSVn độKQLCfpKWng địa’KQLCfpKW nMrQxrpv2ha, rộnMrQxrpv2g MrQxrpv2rãi mKQLCfpKWà sHaSVáng ngờMrQxrpv2i, cùngHaSV MrQxrpv2cách bốKQLCfpKW tríMrQxrpv2 MrQxrpv2trong LonHaSVg QuâHaSVn điMrQxrpv2ện KQLCfpKWcó hơKQLCfpKWn chMrQxrpv2ứ khônKQLCfpKWg kéMrQxrpv2m, khiếnHaSV KQLCfpKWnàng ngâyHaSV nHaSVgẩn MrQxrpv2cả người. 

HaSVVén bKQLCfpKWức rèmMrQxrpv2 cHaSVhe, HaSVđi vàMrQxrpv2o MrQxrpv2nội phòng. 

“KhKQLCfpKWi trẫKQLCfpKWm MrQxrpv2ra ngoàMrQxrpv2i sănHaSV bắHaSVn, ngẫuHaSV nhiêHaSVn thườngMrQxrpv2 muốnMrQxrpv2 tớiHaSV nơMrQxrpv2i nHaSVày, chMrQxrpv2o nênHaSV liKQLCfpKWền phHaSVân KQLCfpKWphó xuống,HaSV chHaSVo bọnMrQxrpv2 họKQLCfpKW bốMrQxrpv2 tHaSVrí nơHaSVi MrQxrpv2này cùnHaSVg nộMrQxrpv2i điệMrQxrpv2n KQLCfpKWgiống nKQLCfpKWhau, HaSVcó thMrQxrpv2ích khôMrQxrpv2ng?” HắnMrQxrpv2 KQLCfpKWmỉm cHaSVười, đemMrQxrpv2 MrQxrpv2nàng ômKQLCfpKW vMrQxrpv2ào lòng,HaSV chópKQLCfpKW mũiKQLCfpKW cọMrQxrpv2 HaSVcọ vMrQxrpv2ào chóHaSVp mMrQxrpv2ũi MrQxrpv2của nàng. 

Bức rèmMrQxrpv2 HaSVbằng tMrQxrpv2rân KQLCfpKWchâu runKQLCfpKWg riHaSVnh, nKQLCfpKWhững hMrQxrpv2ạt MrQxrpv2châu sMrQxrpv2áng bóngHaSV cKQLCfpKWhạm vKQLCfpKWào nhaKQLCfpKWu, phátHaSV rKQLCfpKWa tiếngHaSV vKQLCfpKWang “KQLCfpKWdinh đangMrQxrpv2, đinhMrQxrpv2 đương,MrQxrpv2 đinhMrQxrpv2 đươnHaSVg” HaSVthanh thúy……. 

“Ân.” NMrQxrpv2àng gậtHaSV nhẹKQLCfpKW đầuHaSV, KQLCfpKWnói khMrQxrpv2ông cHaSVảm độngKQLCfpKW, lKQLCfpKWà gạtKQLCfpKW ngườiKQLCfpKW. NhưKQLCfpKWng hơMrQxrpv2i tHaSVhở đầyKQLCfpKW dụcMrQxrpv2 vọngHaSV KQLCfpKWcủa KQLCfpKWhắn cKQLCfpKWứ phảHaSV vàMrQxrpv2o mặtMrQxrpv2 liênMrQxrpv2 tụcKQLCfpKW, khiMrQxrpv2ến MrQxrpv2nàng thậHaSVt bMrQxrpv2ối rốMrQxrpv2i, gươKQLCfpKWng mMrQxrpv2ặt MrQxrpv2đã hồngMrQxrpv2 lạiMrQxrpv2 cànHaSVg đỏMrQxrpv2 tươi. 

“Nàng hìHaSVnh nhHaSVư vẫMrQxrpv2n KQLCfpKWcòn tHaSVhiếu tKQLCfpKWrẫm cáiHaSV gMrQxrpv2ì đHaSVó.” HắMrQxrpv2n MrQxrpv2trầm giọnHaSVg nhắMrQxrpv2c nhởKQLCfpKW nói. 

“ThiếuKQLCfpKW… thiếuHaSV cáKQLCfpKWi gì?” 

NàngMrQxrpv2 nhMrQxrpv2áy mắtHaSV, mơHaSV hKQLCfpKWồ, nhưHaSVng lạiHaSV nghKQLCfpKWĩ HaSVtới cáHaSVi gìMrQxrpv2, sắcKQLCfpKW mặKQLCfpKWt KQLCfpKWcó chKQLCfpKWút sốtKQLCfpKW ruột, 

“KhônKQLCfpKWg đượMrQxrpv2c, cMrQxrpv2hàng nKQLCfpKWgồi xuốnHaSVg trướKQLCfpKWc điMrQxrpv2, tHaSVa KQLCfpKWđi tHaSVìm dượcKQLCfpKW gMrQxrpv2iúp chàngMrQxrpv2 rửaMrQxrpv2 sạchHaSV miệnKQLCfpKWg vMrQxrpv2ết thương,KQLCfpKW HaSVkhông HaSVcần lộnHaSV xộn.” 

Đi mộtMrQxrpv2 qMrQxrpv2uảng đườngKQLCfpKW xKQLCfpKWa nhưMrQxrpv2 vậy,HaSV hắKQLCfpKWn MrQxrpv2chắc HaSVlà phảiKQLCfpKW nhịnKQLCfpKW HaSVđau rấMrQxrpv2t nhiềuKQLCfpKW. VếtMrQxrpv2 thươngHaSV lMrQxrpv2ần trướcMrQxrpv2 nghiHaSVêm trọnKQLCfpKWg KQLCfpKWnhư vậKQLCfpKWy, đãKQLCfpKW liềnMrQxrpv2 mKQLCfpKWặt đượcMrQxrpv2 haHaSVy chưa,KQLCfpKW KQLCfpKWnàng mộtHaSV chúKQLCfpKWt cũngMrQxrpv2 khônHaSVg MrQxrpv2biêt. NhưHaSVng bâyKQLCfpKW KQLCfpKWgiờ, MrQxrpv2nhìn thấyHaSV đầMrQxrpv2u gMrQxrpv2ối cMrQxrpv2ủa MrQxrpv2hắn đỏMrQxrpv2 tươiKQLCfpKW KQLCfpKW1 mMrQxrpv2ảng, lòHaSVng củaKQLCfpKW nKQLCfpKWàng rMrQxrpv2ất xótKQLCfpKW xMrQxrpv2a, thKQLCfpKWật rấtHaSV lMrQxrpv2o lắng. 

Nàng sMrQxrpv2ợ MrQxrpv2máu, nhHaSVưng nhiềKQLCfpKWu HaSVlúc, vKQLCfpKWì khônKQLCfpKWg mMrQxrpv2uốn tỏKQLCfpKW HaSVra yếuHaSV đuối,MrQxrpv2 đKQLCfpKWều HaSVphải tậnMrQxrpv2 lựcMrQxrpv2 ẩHaSVn nKQLCfpKWhẫn. CHaSVho HaSVnên nànHaSVg rKQLCfpKWất KQLCfpKWít mặHaSVc hồngHaSV yHaSV, mKQLCfpKWà KQLCfpKWlúc cùngMrQxrpv2 MẫHaSVn HMrQxrpv2ách yêuKQLCfpKW naMrQxrpv2m KQLCfpKWtỷ thí,KQLCfpKW cKQLCfpKWũng KQLCfpKWvì KQLCfpKWsợ KQLCfpKWnhìn tMrQxrpv2hấy tHaSVrên ngườiKQLCfpKW mHaSVình tMrQxrpv2oát rHaSVa MrQxrpv2máu tươi,HaSV mớiHaSV cốHaSV tìHaSVnh HaSVmặc hồMrQxrpv2ng KQLCfpKWy, cKQLCfpKWhe HaSVdấu sợMrQxrpv2 hãiKQLCfpKW củaMrQxrpv2 cMrQxrpv2hính mình. 

NMrQxrpv2ếu nơiKQLCfpKW nHaSVày thHaSVật sựKQLCfpKW bốMrQxrpv2 HaSVtrí giốngHaSV MrQxrpv2y KQLCfpKWLong QuâMrQxrpv2n điệnMrQxrpv2, nhKQLCfpKWư vậyKQLCfpKW, hòHaSVm thuốMrQxrpv2c sẽKQLCfpKW đặtMrQxrpv2 trMrQxrpv2ong MrQxrpv2ngăn kHaSVéo cuốHaSVi cùKQLCfpKWng cKQLCfpKWủa bànKQLCfpKW tranKQLCfpKWg điểm. 

NànKQLCfpKWg đẩyKQLCfpKW KQLCfpKWvòng taHaSVy KQLCfpKWôm ấpMrQxrpv2 cKQLCfpKWủa hHaSVắn raKQLCfpKW, MrQxrpv2đi đKQLCfpKWến trướcKQLCfpKW bMrQxrpv2àn tranMrQxrpv2g điểm,HaSV kéKQLCfpKWo hộKQLCfpKWc bànKQLCfpKW raHaSV, qMrQxrpv2uả nhMrQxrpv2iên nKQLCfpKWhìn thấyKQLCfpKW hKQLCfpKWòm thuốc. 

“Y YMrQxrpv2, nàngKQLCfpKW muốnMrQxrpv2 nuốtHaSV lKQLCfpKWời sao?MrQxrpv2” thânMrQxrpv2 thểHaSV ấmKQLCfpKW ápHaSV, mềmMrQxrpv2 mạiHaSV troHaSVng lòHaSVng KQLCfpKWrời đHaSVi, khônMrQxrpv2g kKQLCfpKWhí lạnHaSVh lHaSVẽo xHaSVâm KQLCfpKWnhập, hắnHaSV bKQLCfpKWất mHaSVãn MrQxrpv2lên án. 

ThấyMrQxrpv2 KQLCfpKWnàng điHaSV đếnHaSV lHaSVong sànMrQxrpv2, tMrQxrpv2ừ từHaSV tọaHaSV hạ,KQLCfpKW hắnHaSV rấtKQLCfpKW sợMrQxrpv2 nàngMrQxrpv2 giốngHaSV lHaSVần trước,KQLCfpKW thHaSVô MrQxrpv2lỗ kéKQLCfpKWo pMrQxrpv2hắng thụKQLCfpKWc kMrQxrpv2hố củMrQxrpv2a MrQxrpv2mình, nghHaSVĩ KQLCfpKWnghĩ, HaSVvẫn lHaSVà chínhKQLCfpKW mìnhMrQxrpv2 cuốHaSVn ốngMrQxrpv2 quầHaSVn lMrQxrpv2ên tKQLCfpKWhì tốHaSVt hHaSVơn. KQLCfpKW(^^ MrQxrpv2tự nhiênHaSV thấyMrQxrpv2 buHaSVồn cườiHaSV ghêHaSV =HaSV]] ) 

“CóHaSV phảiKQLCfpKW KQLCfpKWrất đKQLCfpKWau hHaSVay không?” 

Nàng cầmKQLCfpKW hòmHaSV thuốcMrQxrpv2 điHaSV quaHaSV, ngồiMrQxrpv2 xổmHaSV xKQLCfpKWuống, nhHaSVìn vếKQLCfpKWt thươnMrQxrpv2g, HaSVkhông khỏiKQLCfpKW nKQLCfpKWhíu mày, 

“Tuy khôHaSVng làKQLCfpKWm độcHaSV, nhưnKQLCfpKWg màKQLCfpKW, KQLCfpKWvết thươngHaSV MrQxrpv2sao lHaSVại lâuHaSV KQLCfpKWkhép MrQxrpv2lại HaSVnhư vậy?” 

“ThờiKQLCfpKW tHaSViết cóHaSV chKQLCfpKWút lãnhMrQxrpv2.” HMrQxrpv2ắn đáHaSVp, nhìKQLCfpKWn nHaSVàng tKQLCfpKWhật cẩnKQLCfpKW HaSVthận lMrQxrpv2au KQLCfpKWđi vếKQLCfpKWt máMrQxrpv2u HaSVtrên miệngHaSV vếtKQLCfpKW thương. 

[] 

“TMrQxrpv2hân nhiHaSVệt cHaSVủa chàMrQxrpv2ng HaSVso vớiKQLCfpKW nHaSVgười thMrQxrpv2ường luHaSVôn thấHaSVp hHaSVơn, biHaSVết KQLCfpKWtrời lạnh,HaSV sKQLCfpKWao kHaSVhông chHaSVo cuMrQxrpv2ng nữMrQxrpv2 MrQxrpv2đốt thêmMrQxrpv2 hỏaMrQxrpv2 lò,HaSV nKQLCfpKWhư vậyHaSV tMrQxrpv2hân thểHaSV mớiMrQxrpv2 ấHaSVm hơn,KQLCfpKW mMrQxrpv2iệng vếHaSVt thươngHaSV cũngKQLCfpKW khépMrQxrpv2 lạiHaSV KQLCfpKWmau chút.” 

DùngHaSV vKQLCfpKWải mềMrQxrpv2m, thHaSVấm MrQxrpv2ướt, rửMrQxrpv2a sạHaSVch miệngMrQxrpv2 vMrQxrpv2ết thươHaSVng, nàngKQLCfpKW nhẹHaSV HaSVnhàng HaSVthổi thổMrQxrpv2i, đKQLCfpKWợi nKQLCfpKWước khôKQLCfpKW điMrQxrpv2, mKQLCfpKWới lấHaSVy thuốHaSVc tKQLCfpKWhoa HaSVlên, dùKQLCfpKWng bạcKQLCfpKWh bốMrQxrpv2 sMrQxrpv2ạch sẽKQLCfpKW baKQLCfpKWo lấyHaSV, cuốiHaSV cùHaSVng thMrQxrpv2ắt mộtKQLCfpKW cáMrQxrpv2i nMrQxrpv2ơ HaSVcon bướm. 

“KhôngMrQxrpv2 cóMrQxrpv2 nànMrQxrpv2g bêHaSVn cạnhHaSV, mộtKQLCfpKW mKQLCfpKWình HaSVtrẫm cMrQxrpv2ho dùHaSV cóMrQxrpv2 KQLCfpKWđắp thêHaSVm mấyMrQxrpv2 MrQxrpv2tấm chăn,HaSV đKQLCfpKWều cảmHaSV thấyKQLCfpKW cảKQLCfpKW ngKQLCfpKWười KQLCfpKWrét run.”MrQxrpv2 HắKQLCfpKWn tMrQxrpv2hấp nHaSVam nói. 

KQLCfpKW“Miệng lưỡHaSVi KQLCfpKWtrơn tru.”MrQxrpv2 NàHaSVng liếcHaSV liHaSVếc mắtKQLCfpKW mKQLCfpKWột cái,KQLCfpKW cườiMrQxrpv2 khẽ. 

Cho tHaSVới KQLCfpKWnay, nàngKQLCfpKW đềMrQxrpv2u cảmHaSV HaSVthấy hắHaSVn HaSVchỉ biếtHaSV khMrQxrpv2i dễKQLCfpKW mìnhHaSV, KQLCfpKWmỗi lầHaSVn nóHaSVi chuyHaSVện đềHaSVu giMrQxrpv2ống HaSVnhư đMrQxrpv2ang cãiKQLCfpKW MrQxrpv2nhau, nMrQxrpv2hưng mMrQxrpv2à, MrQxrpv2từ kHaSVhi rờiMrQxrpv2 khỏKQLCfpKWi loMrQxrpv2ng quMrQxrpv2ân điện,MrQxrpv2 MrQxrpv2nàng mớiKQLCfpKW phHaSVát hiHaSVện, MrQxrpv2nàng MrQxrpv2ngược lKQLCfpKWại KQLCfpKWrất lMrQxrpv2à thícMrQxrpv2h lờiMrQxrpv2 KQLCfpKWnói bénHaSV nhọncủKQLCfpKWa KQLCfpKWhắn, thKQLCfpKWích cùMrQxrpv2ng hắnMrQxrpv2 MrQxrpv2tranh traMrQxrpv2nh lHaSVuận luận. 

“MHaSViệng lưKQLCfpKWỡi tHaSVrơn trMrQxrpv2u sKQLCfpKWo vMrQxrpv2ới MrQxrpv2vô lạiHaSV tốtMrQxrpv2 MrQxrpv2hơn.” HHaSVắn qMrQxrpv2uả thựcKQLCfpKW lạKQLCfpKWi bắtHaSV đầMrQxrpv2u “mồKQLCfpKWm mép”. 

KhHaSVóe môKQLCfpKWi conKQLCfpKWg MrQxrpv2lên, nMrQxrpv2ụ cưMrQxrpv2ời tươiHaSV tHaSVắn HaSVnhư nắnKQLCfpKWg maiKQLCfpKW, cảmKQLCfpKW giácKQLCfpKW MrQxrpv2quen thuộcKQLCfpKW nàyKQLCfpKW lMrQxrpv2àm tếMrQxrpv2 bàMrQxrpv2o MrQxrpv2toàn tKQLCfpKWhân nMrQxrpv2àng đềHaSVu KQLCfpKWở thHaSVả lỏng,KQLCfpKW HaSVthư sướngHaSV HaSVvô cùng. 

“Chàng, vHaSVẫn muốKQLCfpKWn KQLCfpKWđi săHaSVn lãHaSVo hổHaSV sao?” 

Nàng thKQLCfpKWu dọnMrQxrpv2 xonKQLCfpKWg hòmHaSV thuốcHaSV, ngKQLCfpKWồi vàoHaSV HaSVvị tríKQLCfpKW bênKQLCfpKW HaSVcạnh hắn,KQLCfpKW nhẹKQLCfpKW nKQLCfpKWhàng ốKQLCfpKWng quầnMrQxrpv2 thảHaSV xuống. 

“Trẫm tHaSVhầm nghHaSVĩ, sẽMrQxrpv2 tặHaSVng chKQLCfpKWo nànHaSVg KQLCfpKWlễ MrQxrpv2vật MrQxrpv2mà trẫmMrQxrpv2 chMrQxrpv2o lHaSVà trKQLCfpKWân KQLCfpKWquý nhMrQxrpv2ất, KQLCfpKWY HaSVY, nànMrQxrpv2g hãyMrQxrpv2 tiHaSVn tưởngKQLCfpKW trHaSVẫm cóKQLCfpKW MrQxrpv2năng lựcHaSV nKQLCfpKWày, mặcMrQxrpv2 dKQLCfpKWù khôKQLCfpKWng dựaHaSV vàoMrQxrpv2 thuậMrQxrpv2t pháp,MrQxrpv2 tHaSVrẫm cMrQxrpv2ũng sMrQxrpv2ẽ làmHaSV được.” 

HắnHaSV soMrQxrpv2ạn MrQxrpv2mi, bànKQLCfpKW tHaSVay HaSVto nhMrQxrpv2ẹ nhàMrQxrpv2ng vuốtKQLCfpKW lKQLCfpKWên đôMrQxrpv2i máHaSV MrQxrpv2phấn KQLCfpKWhồng, “THaSVrẫm, cMrQxrpv2ũng khônHaSVg pHaSVhải mộtMrQxrpv2 qKQLCfpKWuân vHaSVương vKQLCfpKWô năngHaSV, nhữngHaSV gMrQxrpv2ì cHaSVủa trẫmMrQxrpv2, nhấtHaSV đHaSVịnh tKQLCfpKWrẫm sẽKQLCfpKW thKQLCfpKWu hồMrQxrpv2i, KQLCfpKWbao gKQLCfpKWồm cảKQLCfpKW nàng!” 

MrQxrpv2khuôn MrQxrpv2mặt tHaSVrắng noãn,KQLCfpKW hMrQxrpv2oàn mỹHaSV nMrQxrpv2hư mộtKQLCfpKW HaSVtác HaSVphẩm ngHaSVhệ thuHaSVật, khóeKQLCfpKW MrQxrpv2môi mMrQxrpv2ỏng, coKQLCfpKWng cKQLCfpKWong mộtKQLCfpKW nụKQLCfpKW cưHaSVời, đôiHaSV mắtHaSV KQLCfpKWmàu tíKQLCfpKWm tKQLCfpKWhâm sHaSVâu nHaSVhư đạiMrQxrpv2 dươngHaSV,…nàng xKQLCfpKWem đếnHaSV KQLCfpKWngây ngốKQLCfpKWc MrQxrpv2cả người. 

Mãi ngắmHaSV HaSVmỹ naKQLCfpKWm, MrQxrpv2Y KQLCfpKWY mộtMrQxrpv2 MrQxrpv2chút cũngHaSV khôMrQxrpv2ng pháHaSVt giácHaSV, mộtHaSV KQLCfpKWbàn tMrQxrpv2ay đaKQLCfpKWng lặKQLCfpKWng KQLCfpKWyên cHaSVởi KQLCfpKWbỏ HaSVvạt áoHaSV củaHaSV HaSVnàng. ^^! 

MãKQLCfpKWi KQLCfpKWđến kHaSVhi KQLCfpKWchỉ phMrQxrpv2úc lạnhHaSV nKQLCfpKWhư bHaSVăng KQLCfpKWbàn chMrQxrpv2ạm đếKQLCfpKWn tròKQLCfpKWn tKQLCfpKWròn mMrQxrpv2ềm mKQLCfpKWại, HaSVcả MrQxrpv2người KQLCfpKWY KQLCfpKWY KQLCfpKWrun lênMrQxrpv2, bừnHaSVg tỉnHaSVh lạiHaSV đâMrQxrpv2y, nhìnHaSV gưKQLCfpKWơng mHaSVặt ônKQLCfpKW nhuMrQxrpv2, MrQxrpv2nhu MrQxrpv2tình dKQLCfpKWạt dàMrQxrpv2o khônHaSVg biếtKQLCfpKW KQLCfpKWkhi nHaSVào biMrQxrpv2ến thHaSVành MrQxrpv2vẻ mặtKQLCfpKW đắcHaSV HaSVý tươMrQxrpv2i cườiKQLCfpKW HaSVcủa hắn,KQLCfpKW kKQLCfpKWhông khỏiMrQxrpv2 KQLCfpKWâm thKQLCfpKWầm HaSVmắng KQLCfpKWmình quáKQLCfpKW HaSVsơ ý.HaSV (KQLCfpKWlà háoKQLCfpKW sKQLCfpKWắc mớiMrQxrpv2 đHaSVúng nhHaSVa ^^) 

“Y HaSVY, KQLCfpKWnàng nKQLCfpKWên thựcKQLCfpKW hiMrQxrpv2ện ướcMrQxrpv2 địnMrQxrpv2h cMrQxrpv2ùng trHaSVẫm.” HắnMrQxrpv2 thHaSVấp namMrQxrpv2, nhẹHaSV nhàngHaSV vỗMrQxrpv2 vềMrQxrpv2 HaSVđôi máKQLCfpKW mHaSVềm mại. 

“Ước định?MrQxrpv2 CáiMrQxrpv2 gMrQxrpv2ì ướKQLCfpKWc MrQxrpv2định?” NàngKQLCfpKW tKQLCfpKWiếp tụMrQxrpv2c đánKQLCfpKWh trốngKQLCfpKW lảnHaSVg, “KhôKQLCfpKWng được,MrQxrpv2 HaSVchân củaMrQxrpv2 chàHaSVng kKQLCfpKWhông thểKQLCfpKW lộnKQLCfpKW xộn.” 

HaSV“Ngày ấy,MrQxrpv2 tHaSVrẫm bịHaSV MrQxrpv2thương MrQxrpv2so vớiHaSV hômMrQxrpv2 KQLCfpKWnay còKQLCfpKWn ngKQLCfpKWhiêm trọnHaSVg hHaSVơn, nhMrQxrpv2ưng khôMrQxrpv2ng phảiHaSV cũngKQLCfpKW dũngMrQxrpv2 mHaSVãnh dịKQLCfpKW HaSVthường saHaSVo? HKQLCfpKWay HaSVlà, nàngKQLCfpKW cMrQxrpv2ho HaSVđó MrQxrpv2là hiệuKQLCfpKW lựKQLCfpKWc củaMrQxrpv2 qHaSVuả thMrQxrpv2ôi tình?” 

HắnHaSV thổiHaSV mHaSVột ngụHaSVm hơMrQxrpv2i tHaSVhở lMrQxrpv2ạnh nKQLCfpKWhư bKQLCfpKWăn vàKQLCfpKWo tKQLCfpKWai nMrQxrpv2àng, nhẹHaSV nMrQxrpv2hàng gặmHaSV lấKQLCfpKWy vànKQLCfpKWh MrQxrpv2tai mẫHaSVn MrQxrpv2cảm cKQLCfpKWủa nàng,KQLCfpKW đầuKQLCfpKW MrQxrpv2lưỡi cuốn,KQLCfpKW cảmKQLCfpKW HaSVgiác đượMrQxrpv2c thânHaSV tKQLCfpKWhể mềHaSVm MrQxrpv2mại đềMrQxrpv2u rHaSVun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.