You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

 

CHƯƠNG 17E5sD5: KHÔNFh5ZG THỂE5sD Fh5ZMẤT AExjĐI NÀNG

“Mộc HiFh5Zệp!” PhùAExj VTs8xân Fh5ZKhâu TrFh5Zạch hFtmoét E5sDlớn mộFh5Zt tiếng,E5sD dùTs8xng chânFh5Z chưaAExj E5sDbị thươngFtmo làE5sDm E5sDđiểm tựE5sDa, búE5sDng ngưTs8xời AExjphi thânTs8x đến,Ftmo tFh5Zhân mFh5Zình cE5sDấp tốcFtmo Ts8xbay vútFh5Z mAExjà đFtmoi, tựaTs8x nhưFtmo cTs8xhim yến,E5sD E5sDlinh hoạE5sDt xuTs8xyên quAExja rừngFh5Z Fh5Zcây, AExjbôn tiFh5Zến vFtmoề phE5sDía nàng. 

NhưngE5sD mà,Ts8x dE5sDù cE5sDó khTs8xinh cônTs8xg thượFh5Zng thừE5sDa, hắnTs8x vẫnAExj đuổiAExj Ftmokhông kTs8xịp tốAExjc độE5sD rơTs8xi xuốngTs8x Fh5Zngựa củAExja E5sDnàng E5sDtừ mộAExjt kFtmohoảng cáFtmoch xFh5Za nhưTs8x thế,E5sD nhưnFh5Zg vFtmoào lúcE5sD Ts8xnày, mFtmoột Ts8xthân ảTs8xnh Ts8xmàu đFh5Zen rFtmoốt Ts8xcục AExjxuất hiệnAExj, vươnTs8x AExjtay E5sDra muốnAExj E5sDcứu nànFh5Zg. E5sDKhi cFh5Zác nAExjgón taFh5Zy Fh5Zsắp chạmTs8x đưAExjợc Fh5ZY AExjY, Ftmothì kFh5Zhông biếtTs8x AExjtừ Fh5Zchỗ nàAExjo phE5sDóng tớAExji mAExjột mFtmoũi Ts8xtên, ME5sDộc Ts8xHiệp cảFh5Z kinhE5sD, theE5sDo Ftmobản nE5sDăng rụtTs8x taE5sDy lại… 

“Không!”Fh5Z PFtmohù VE5sDân KhâuTs8x TrạchFh5Z rốE5sDng giận! 

TrơAExj mắtFtmo nFh5Zhìn nFh5Zàng Fh5Zngã xuFh5Zống, hắTs8xn cFtmouống quýt,E5sD lAExjo lTs8xắng nhưTs8x muE5sDốn Ftmoxé tTs8xoạc Ftmolồng ngAExjực, AExjtay Ts8xnàng bịFh5Z thương,Fh5Z nFh5Zgã nhưAExj thAExjế Fh5Ze rằng…! 

AExjKhông ngờ,Fh5Z FtmoY Fh5ZY lFh5Zãi khẽFh5Z xFtmooay nAExjgười, dùngFh5Z AExjtay chFtmoưa E5sDbị thAExjương bắAExjt lấE5sDy E5sDcương ngựa,E5sD Ftmotung Ftmongười mộTs8xt chFh5Zút, aAExjn toE5sDàn rFh5Zơi xTs8xuống đất. 

“Ngươi còFtmon muE5sDốn bỏE5sD lạTs8xi tAExja mAExjột mìnTs8xh sao?” 

KhônAExjg hềFh5Z E5sDsợ hãE5sDi quFtmoay đầu,E5sD nhFtmoìn vAExjề phíE5sDa hắn,Fh5Z nàngE5sD cTs8xười đếFtmon AExjhết sứcE5sD tAExjhoải máE5sDi, rốtAExj cục,AExj hắnTs8x cũnAExjg bFh5Zị nàngE5sD AExjđùa giỡnFtmo mộtAExj lần.Ftmo Fh5Z(trời ạFtmo, Ftmolàm paFh5Zn cứTs8x AExjtưởng, E5sDpó tFtmoay vFtmoới chịAExj ) 

ChTs8xậm rãAExji Ts8xổn địnhFtmo Ts8xthân hFtmoình, hắnTs8x tE5sDhở phFh5Zì Ts8xphò, nhìnFtmo nFtmoàng AExjnghịch nFh5Zgợm, tươiE5sD cười,Fh5Z độtTs8x nhiênAExj thởTs8x dàiFtmo Ftmonhẹ AExjnhõm mộtTs8x hơFh5Zi, bàAExjn taTs8xy tFtmoo giaE5sDng raFtmo, Ts8xđem thiênFtmo hạTs8x kiềuAExj nAExjhỏ Ftmokéo lại,Fh5Z dE5sDùng Ftmosức kTs8xhảm nhE5sDập vFh5Zào trFtmoong lòng. 

“Fh5ZNàng mớiFtmo Ftmolà đạiFh5Z Fh5Zngu ngốc,E5sD Ftmodọa đếnFh5Z trFh5Zẫm, nàAExjng Ts8xcó biếtFh5Z Ftmolàm Fh5Zkinh đAExjộng thTs8xánh Fh5Zgiá, thFh5Zì cFtmoó 1AExj0 cTs8xái đầuTs8x cũnFtmog khônFtmog đFh5Zủ trảmFh5Z haFh5Zy khôngE5sD!” TAExjuy AExjlà lờAExji Ts8xnói E5sDcó vẻTs8x uTs8xy hTs8xiếp, nhưngAExj Ts8xngữ khE5sDí lạFtmoi Fh5Zdìu dFtmoàng, ôE5sDn nhuFtmo, sủnFh5Zg áiFtmo, E5sDcòn cFtmoó chútFh5Z bấtAExj đắcE5sD dĩ. 

Mộc HiệFh5Zp Fh5Zthấy AExjhoàng Fh5Zphi aAExjn tAExjoàn Fh5Z, ánFtmoh mắtFh5Z AExjbén nhTs8xọn bắnFtmo vềTs8x phíaTs8x mFh5Zũi E5sDtên đượcFtmo bAExjắn tới,Ts8x E5sDnhanh Fh5Zchóng pTs8xhi thâFtmon đuổiFh5Z theo. 

“AExjTa đãE5sD AExjtính E5sDđược pFtmohải lTs8xàm tFh5Zhế nAExjào rồAExji mFh5Zà, cTs8xhỉ tFh5Zại mộtAExj mũiTs8x tênTs8x từTs8x E5sDđâu tFh5Zhình lìnFh5Zh E5sDlao Fh5Zra lAExjàm tE5sDa giFtmoật mìnE5sDh, ngưE5sDơi mAExjuốn Ftmotrảm liFtmoền trảmFh5Z điAExj, dùAExj sFtmoao tFtmoa cũE5sDng khôngAExj cFh5Zó mưFtmoời cAExjái đE5sDầu.” NàAExjng nhíE5sDu nE5sDhíu AExjmày, nhìnAExj Ts8xmũi tAExjên E5sDbắn lénFtmo Fh5Zcắm phậpE5sD vàoFh5Z đạFh5Zi thAExjụ AExjgần đó. 

“NàAExjng Fh5Zcho rằnAExjg Ts8xnàng muFtmoốn bTs8xị trảAExjm lAExjiền trảE5sDm saAExjo? AExjNếu trẫmFtmo Ftmomuốn nàTs8xng chếtAExj, Fh5Zcòn cFh5Zó thFtmoể liềuAExj mạnFh5Zg chạyE5sD đếnFh5Z đâyE5sD Fh5Zcứu nàngAExj Ftmosao? AExjY Ts8xY, chẳngE5sD Ts8xlẽ nàFh5Zng khôE5sDng biếtFtmo, trẫm,Ts8x khôngTs8x thểAExj mấAExjt điFh5Z nànFtmog sao?AExj!” hắnTs8x nhẹFh5Z nFtmohàng nói,Ftmo giọngFtmo nTs8xói tFtmohân tìE5sDnh, Ts8xcó chFtmoút Fh5Zai oánTs8x, AExjánh mắtE5sD sâFh5Zu nTs8xhư biển,Fh5Z dàoFh5Z dAExjạt Fh5Znhu tìnAExjh nhìFtmon chằmFtmo chằmE5sD khuôFh5Zn AExjmặt nhỏAExj nAExjhắn cFtmoủa nàng. 

“ChàFtmong nóFtmoi thậTs8xt saTs8xo?” (pAExjan đE5sDổi xưngFtmo hAExjô Ts8xtừ đâyE5sD nTs8xhe, Fh5Zcứ “nAExjgươi, Ts8xta” ngTs8xhe kìFtmo kFh5Zì, Ftmokhi Ts8x2 ngườTs8xi AExjở riêFtmong, paFtmon sẽAExj đổAExji thàE5sDng “cAExjhàng-ta” ^^) 

Nàng độFh5Zt nhiênFtmo câuAExj Fh5Zthần cười,Fh5Z AExjhai taE5sDy Ftmoôm chầTs8xm lFh5Zấy hắnFtmo, mộtFtmo lúAExjc E5sDsau, mFh5Zới nE5sDâng đầu,Ftmo ánhFh5Z mắtE5sD troAExjng E5sDveo nFtmohư nướcTs8x Fh5Zhồ Ts8xthu nhAExjìn hắn. 

“Nàng……Ts8x” này,Ftmo E5sDnàng Ts8xđang Fh5Zlàm nũAExjngvới hắFtmon sao? 

Hắn AExjkhinh Fh5Zngạc khôTs8xng nFh5Zói AExjđược mộFtmot Ftmolời, mởAExj tAExjo mắtAExj nhìE5sDn AExjnàng Fh5Zý cườTs8xi lTs8xan rTs8xa E5sDcả khuôE5sDn mặFh5Zt Ts8xxinh xắn,AExj nànFtmog tựaAExj hồFh5Z đTs8xã sớmFtmo đoE5sDán chắcTs8x đưFh5Zợc AExjhắn sẽE5sD Ftmocó biểuE5sD tìnhFtmo E5sDthế này. 

KhFtmouôn mặtFh5Z Fh5Znhỏ nhắnAExj nhFh5Zư tTs8xrái đAExjào, Ftmoý AExjcười sáFtmong lạFh5Zn, đôiTs8x mAExjắt tFh5Zo troAExjng Fh5Zveo nhìE5sDn hắnAExj, Ts8xhàng AExjmi vừaAExj Ftmocong vAExjừa Ts8xdài lAExjay động,E5sD chớpTs8x chFh5Zớp, cE5sDánh môFtmoi hồnAExjg cFh5Zhúm chFtmoím AExjmang néTs8xt cười…nàFh5Zng nAExjhìn hắAExjn, nhAExjưng E5sDsao hAExjắn cứFh5Z trFtmoầm mắTs8xt khôngFtmo nóAExji gìE5sD cả,Fh5Z sốtFtmo Ts8xruột làAExjm nàngE5sD phFh5Zải lêE5sDn tiếngAExj hỏi: 

“PhùFtmo VTs8xân KhAExjâu TrạchE5sD,làm cTs8xhàng E5sDsợ E5sDhãi rồiFtmo sao?” 

Bàn Ts8xtay nAExjhỏ Ftmođưa lêTs8xn, qFtmouơ qFh5Zua quFh5Zơ lFtmoại trướcE5sD mặtFtmo hắn,Ftmo hắE5sDn làmAExj saE5sDo vậyFtmo, độngAExj cũFtmong kAExjhông đAExjộng, bTs8xiến thànAExjh đầuTs8x gỗFtmo rồTs8xi đi? 

“SợFh5Z hãi!”E5sD HFh5Zắn độtFh5Z nhiênTs8x Ts8xxuy thaE5sDnh, tFtmoiếng nóiTs8x thoánFtmog kE5sDhàn khàn,“NànFtmog phảTs8xi bồTs8xi thườngFtmo AExjcho trẫm?” 

Bồi thườAExjng? AFtmoi nhaAExj, nànFtmog hFtmoiện tạiTs8x cE5sDhỉ cóFtmo haFh5Zi bànAExj AExjtay tE5sDrắng, lE5sDiền ngaFh5Zy cFtmoả E5sDtrang sứcFtmo AExjquần áoAExj đềuFtmo làTs8x củFh5Za ngưTs8xời kFh5Zhác, đếFh5Z E5sDvương nhưFtmo hắn,Ftmo AExjquyền khTs8xuynh thiêTs8xn hạTs8x, lạAExji Fh5Zmở miE5sDệng muFh5Zốn nàFtmong bồiE5sD thườnE5sDg? NFh5Zàng Fh5Zcó Ftmogì đểFtmo bTs8xồi thườngAExj chTs8xo hFh5Zắn đây? 

“Chàng muốnFh5Z cFh5Zái AExjgì?” NgẫmTs8x lại,Fh5Z hFh5Zình nTs8xhư mìTs8xnh cũngAExj đãFh5Z dọaE5sD hắnFh5Z thậtTs8x, đànhE5sD phảiE5sD mởE5sD Ftmomiệng hỏi. 

Ftmo“Nơi này”Ftmo hắnTs8x dFtmoùng ngónAExj taFh5Zy Ts8xlành AExjlạnh củaAExj mìnTs8xh vFh5Zuốt Ftmonhè nE5sDhẹ lênFtmo cánhFtmo mFh5Zôi cFtmoủa nFtmoàng, saAExju Ts8xđó cAExjòn “vôTs8x lạE5sDi” Ftmodời xuốngAExj ngựE5sDc, Ts8x“Còn cóFh5Z nE5sDơi này.” 

“HạFh5Z… AExjhạ lưu!” 

MFh5Zặt nàngE5sD đTs8xỏ lTs8xên AExjtựa Ftmonhư Ts8xmông Fh5Zkhỉ, mộAExjt E5sDtay dùnFtmog sứAExjc cE5sDố đẩyE5sD “AExjbàn tAExjay Ts8xsói” trêFh5Zn Ftmongực củaFtmo mìnhFtmo Ftmora, vừFh5Za đFtmoô đôFh5Z hét, 

“Đầu củTs8xa chE5sDàng ngFtmooại trừTs8x mấyTs8x tE5sDhứ Ftmonày, cFtmoũng Ftmokhông nE5sDghĩ Ts8xra AExjcái gFh5Zì đứngAExj đắnAExj saFh5Zo?” HuAExjống AExjchi, nơiE5sD nAExjày lAExjà bãTs8xi sănE5sD, muAExjốn AExjcái gìFh5Z AExjcũng AExjkhông đAExjược, nếE5sDu bịAExj E5sDngười khFtmoác nhTs8xìn AExjthấy, lTs8xiền khE5sDông xonFtmog . 

Ác?Ts8x NàngE5sD AExjdám cFh5Zự tuyFh5Zệt AExjhắn? Ts8xLạnh lùTs8xng nTs8xhíu màAExjy, cúiE5sD đE5sDầu nhìFh5Zn đầFtmou gTs8xối cFtmoủa mìnhFtmo Ftmođỏ tươiFh5Z mộFh5Zt mảngTs8x, lạiAExj Ts8xdùng Fh5Zánh AExjmắt E5sDtrách cứFh5Z nhìFh5Zn vềFh5Z phE5sDía nàng. 

[] 

ĐượcE5sD rồi,AExj nàngE5sD thậtE5sD Fh5Zsự E5sDcó lỗi,Ftmo nhE5sDưng mAExjà AExjnàng kFh5Zhông phảE5sDi cFh5Zố Ftmoý màAExj, chỉFh5Z lE5sDà “vôTs8x tinh”,AExj ừFtmo, chỉAExj làAExj vôFh5Z tìTs8xnh thôi. 

NàngAExj cFh5Zắn cắnE5sD Fh5Zmôi dưới. 

Fh5Z“Sẽ…… SẽE5sD Ts8xbị nAExjgười kFtmohác nFtmohìn thấy.”AExj TE5sDhùy hFtmoạ mFtmoi mắFtmot, nànFh5Zg nhỏE5sD giọnAExjg nói. 

NếAExju E5sDnhư AExjcó thểFh5Z AExjngăn cảnTs8x hắnFtmo đE5sDi săE5sDn bạchFtmo hổFh5Z thì…… 

“Y YAExj, nànFh5Zg cFh5Zó Ftmobiết sănFh5Z Ftmobắn lầnAExj nFtmoày kFtmoéo dàFh5Zi mFh5Zấy Ftmongày E5sDhay Ftmokhông?” HFtmoắn độAExjt nhiênFtmo Ts8xđặt cFh5Zâu hỏi. 

“KhônFh5Zg phảAExji chTs8xỉ AExjcó hôAExjm naFh5Zy sao?” 

Nàng căFtmon bAExjản Fh5Zlà chưFh5Za từnFtmog thaTs8xm Ftmogia lễAExj hTs8xội AExjsăn bTs8xắn, nTs8xên E5sDcho rằFtmong, Fh5Zlễ hAExjội nàAExjy đTs8xơn giảnFtmo chỉTs8x kE5sDéo dàiAExj tronE5sDg Ftmo1 ngFh5Zày, nhưngAExj nhìFtmon vE5sDẻ mặtAExj Ftmodở khócTs8x dởTs8x cFtmoười Fh5Zcủa hE5sDắn thAExjì kinAExjh nAExjgạc hỏi, 

“ChẳnTs8xg lẽFtmo cònAExj kéoAExj dàFtmoi thêAExjm vàiAExj ngàyAExj nữa?” 

AExjVài nTs8xgày? ƯớcTs8x chừngFtmo lTs8xà nửaFtmo tFtmoháng! QuênE5sD điTs8x, dùTs8x AExjsao E5sDnàng đãAExj đápAExj ứnTs8xg vớAExji AExjmình rE5sDồi, Ftmomặc Ts8xkệ,… hắnAExj kéE5sDo taTs8xy nhỏFh5Z Ts8xbé củaFh5Z ngAExjười Ftmonào đóAExj, hướngE5sD tFtmoới mộtFh5Z lốiE5sD qFtmouen thuộc. 

Xuyên quAExja Ts8xmột đáE5sDm Fh5Zcỏ dFtmoại caFtmoo cFtmoỡ đầuTs8x gFh5Zối, trE5sDước AExjmặt E5sDlà mộtFtmo cáiFh5Z E5sDhồ nướE5sDc xaAExjnh biFh5Zếc, phảTs8xn chiE5sDếu trờFh5Zi xanhFtmo, hAExjai bêAExjn E5sDhồ, hFh5Zoa nởAExj Ts8xrực rỡ,E5sD bướmE5sD lượnFh5Z chậpFh5Z chờn,Fh5Z thậTs8xt đúngFtmo lFh5Zà mFh5Zột nE5sDơi E5sDthế ngFtmooại đàoE5sD viên. 

“Ts8xChúng tTs8xa Fh5Zmuốn E5sDđi đâuFtmo?” Fh5ZNàng nắFtmom tFtmoay hắn,Fh5Z Ftmonhìn bốnTs8x phFtmoía, Ts8xcon đAExjường nàFtmoy dườngE5sD nhFh5Zư KE5sDhâu TrạcAExjh rấtFtmo quE5sDen thuộc. 

FtmoNày E5sDcó AExjchút kFh5Zinh ngạc. 

“ĐợiFtmo láFtmot nFtmoữa nànTs8xg sẽFh5Z biết.Ts8x” Fh5ZHắn cònTs8x Ts8xcố AExjý làAExjm rE5sDa vẻAExj thầnFtmo bí. 

Hai ngFtmoười Ftmođi đếTs8xn Ftmocạnh hồE5sD nTs8xước, Fh5Zđi vòngFtmo theE5sDo méE5sDp hố,Ftmo trướcFh5Z AExjmặt liềnE5sD hiệnFh5Z E5sDra mTs8xột váchAExj núi,Ftmo hắnE5sD vươnE5sD ngFtmoón tFh5Zrỏ, Fh5Zở mE5sDột kE5sDhối hoàngE5sD Ftmothạch gE5sDõ vàiFh5Z Ftmocái, Ts8xcó nhFh5Zanh Ts8xcó chậm. 

E5sDĐột nhFtmoiên, vácE5sDh nFtmoúi “Ts8xẦm vTs8xang loTs8xng” mFh5Zột tiếnFh5Zg, vFtmoách Fh5Znúi sừnFh5Zg sE5sDững độtAExj E5sDnhiên Ts8xtách raTs8x, lộTs8x E5sDra mộtAExj độnFtmog khẩu. 

Bốn bềTs8x vFtmoắng lặng,AExj FtmoPhù VânAExj KFtmohâu TrạcFtmoh rấtAExj E5sDnhanh E5sDnắm tAExjay nàE5sDng kéFh5Zo vàFh5Zo, cAExjầm AExjlấy cFh5Zây đuốcFtmo Ftmođặt E5sDsẳn ởTs8x Fh5Zcửa độngE5sD, AExjtiến vàoFh5Z troTs8xng. FtmoKhi E5sDhai ngE5sDười Ts8xvừa tiếnFtmo vE5sDào, váFtmoch đáTs8x lFtmoại ầFtmom ầmTs8x rFtmoung chuyTs8xển Ts8x1 lầnTs8x nữa,E5sD chớFh5Zp mắtFtmo đE5sDộng khẩE5sDu E5sDđã biếnTs8x AExjmất, Fh5Zkhông lộAExj Fh5Zra AExj1 kE5sDhe hở. 

“Fh5ZHoàng Thượng!” 

FtmoMột hoànFh5Zg Ts8xy thE5sDị vAExjệ Ftmo( thAExjị Fh5Zvệ mFtmoặc Ts8xáo vànE5sDg) E5sDcầm cTs8xây đuốcAExj cE5sDhạy AExjđến, E5sDtựa hồFh5Z đTs8xã AExjsớm E5sDđợi ởAExj đâyE5sD, Ftmo“Hoàng Ftmophi nươTs8xng nương.” 

“tình huốFh5Zng Ftmohiện tạiTs8x Ftmonhư Ftmothế nào?”E5sD HFtmoắn liTs8xếc mắtTs8x nE5sDhìn bE5sDộ dánFh5Zg ngạcE5sD nhTs8xiên củFh5Za nE5sDàng, cườiFh5Z AExjnhẹ, mộtFtmo tAExjay Ts8xôm lấyTs8x eFtmoo nhỏAExj củaFh5Z nànE5sDg, sTs8xợ đưFh5Zờng Ts8xđi nhỏAExj hẹp,Ftmo dTs8xa thAExjịt Ftmonon mịnE5sD sẽE5sD bAExjị đFtmoá nhọnFh5Z làTs8x tổnTs8x thương. 

“BạFtmoch hổAExj đFh5Zang ởFtmo hướngFh5Z AExjTây NaTs8xm củFtmoa cánFtmoh AExjrừng, Ts8xnó đTs8xang ởFtmo tronTs8xg độngAExj Ftmonghỉ ngơFtmoi, MẫnE5sD HFtmoách Fh5ZVương gFh5Zia mớiFh5Z vừaFh5Z xuấTs8xt hiệTs8xn AExjở phíaTs8x đAExjông bắFtmoc Ftmocủa cánFh5Zh rừFh5Zng, tFtmoạm thTs8xời cTs8xùng bạchE5sD hổAExj kTs8xhông AExjthể Ts8xchạm mFh5Zặt, đFh5Zợi vươnTs8xg giFh5Za tìFtmom đượFh5Zc phAExjương hướng,AExj hẳnFtmo Fh5Zcũng phảE5sDi Ftmotốn bốnFh5Z, năTs8xm AExjngày Fh5Zthời gianFh5Z, còTs8xn quốcTs8x sưTs8x thFh5Zì đangE5sD Ts8xđánh cờFtmo cùnAExjg mFtmoột vàFh5Zi đạFtmoi thầFtmon lớnAExj tuổiAExj bênAExj nTs8xgoài Ftmobìa rừng.”Ftmo ThTs8xị vFh5Zệ cưTs8xời đáp. 

CáiE5sD gTs8xì, nAExjgay cảFtmo Ftmobạch AExjhổ E5sDđang ởE5sD đâuTs8x cũE5sDng biếtAExj E5sD? Fh5ZY Fh5ZY nhTs8xìn sơnTs8x độFh5Zng bíE5sD ẩnAExj này,Ftmo phíFtmoa trênE5sD mộtFh5Z cầuAExj thanFh5Zg hìAExjnh Fh5Zxoắn ốcE5sD chậE5sDm Ftmorãi uốE5sDn lượnE5sD, Ts8xtỏa rFtmoa AExjxung qE5sDuanh, cóFtmo E5sD1 giTs8xan làFh5Zm truE5sDng AExjtâm, AExjxung quaAExjnh còE5sDn rấtFtmo nhiềuFh5Z hanFtmog nhỏ,AExj kE5sDhông, hìTs8xnh nhTs8xư làTs8x phòng. 

Fh5ZPhía trênE5sD cAExjó AExj5 hoFtmoàng Ftmoy thịE5sD vệTs8x E5sDchay quE5sDa chạyAExj lại,Ftmo tựFh5Za hồFh5Z, đanFh5Zg truyềFtmon đạAExjt tiFtmon tức. 

AExj“Tốt lắm,AExj ngươiFtmo luTs8xi E5sDra, Ftmođợi MẫnE5sD Ts8xHách VươAExjng gFtmoia Ftmocùng lAExjão Ftmohổ đánhAExj nhE5sDau đếnE5sD chếFh5Zt sốngTs8x khTs8xông saTs8xi bE5sDiệt lắE5sDm, ngươiTs8x lFh5Zại đE5sDến bẩFh5Zm báo,”AExj FtmoHắn vỗE5sD vỗFh5Z bảFh5Z vTs8xai thịFtmo vệ,Ftmo “VấtAExj vảE5sD .” 

CáFtmoi vỗTs8x vFtmoai đơnE5sD giảnFh5Z nAExjhưng dườngFh5Z nhưAExj tTs8xiếp Ftmothêm sứcTs8x mạAExjnh ủnFh5Zg hộFtmo Fh5Zcường đại,AExj tTs8xinh tFtmohần thịFtmo vệAExj rFh5Zun lFh5Zên, khFh5Zom E5sDngười hànFh5Zh lễ,AExj ngẩnFh5Zg đầFh5Zu ưỡnFtmo nAExjgực rờFtmoi đFtmoi, mAExjà Fh5Znhóm thịFtmo vệchoFtmo Fh5Zdù khôAExjng bậAExjn rộnFh5Z, cũngTs8x AExjkhông hềTs8x đếnTs8x quấFtmoy rFtmoầy AExjhai nAExjgười, Fh5Zai Fh5Zlo vE5sDiệc nàTs8xy, Ftmoxem E5sD2 ngườiE5sD dAExjường nFtmohư vFh5Zô hìnFh5Zh, biếnFtmo thFh5Zành tTs8xrong suốt. 

“Nơi nTs8xày lFh5Zà …?”E5sD HắFh5Zn, đếnAExj tE5sDột cùFtmong cóAExj baFh5Zo nhiêFh5Zu việFh5Zc dấTs8xu diếAExjm nàng? 

E5sDY E5sDY tAExjrong mắE5sDt, Ftmomột mảnhFh5Z mFh5Zờ mịt. 

 

CHƯƠNG E5sD176: TTs8xHỰC HIỆNFtmo E5sDƯỚC ĐỊNH 

E5sD“Nơi E5sDnày, cTs8xhính lE5sDà lFh5Zễ vậtAExj E5sDcuối cTs8xùng màFh5Z tháAExji hoàFtmong AExjThái HậuFh5Z đE5sDể lạFh5Zi chAExjo trẫE5sDm.” duAExjng nFtmohan lạAExjnh nFtmohư bFh5Zăng Ts8xcủa hắnFtmo từTs8x từFh5Z hòE5sDa tanTs8x, cFtmoòn lạAExji Ftmo, chE5sDỉ làFtmo khFh5Zuôn mE5sDặt ônTs8x Ftmonhu, dịuFtmo dàng. 

TAExjhái hFtmooàng TE5sDhái Hậu……AExj Ts8xY FtmoY bừnAExjg tỉnhFtmo đạiFh5Z E5sDngộ, nTs8xói AExjcách khFtmoác, Ts8xnơi Ftmonày hẳnAExj làE5sD cănFtmo cứFh5Z củaE5sD độiFh5Z hộTs8x vệE5sD quâAExjn AExjvương trTs8xong tAExjruyền thAExjuyết? NgTs8xhe nE5sDói, bọnFtmo hAExjọ ngoạiFh5Z trừE5sD việcAExj làTs8x sátAExj thủE5sD hạTs8xng nhấtAExj, Ftmocòn Fh5Zcó tìnhTs8x Ts8xbáo khắpFh5Z mọTs8xi nE5sDơi, Fh5Zđể bE5sDảo vE5sDệ đếE5sD vươAExjng, ngườiFh5Z đượFtmoc tuyểFtmon chọnE5sD đE5sDều Ftmolà nFh5Zhân vậtFh5Z nổFtmoi tiếngE5sD, E5sDkhông cFh5Zhỉ tiTs8xnh Fh5Zthông vTs8xõ học,Ftmo thuậtTs8x pTs8xháp, hơFtmon nAExjữa Ts8xthuật kỳTs8x môAExjn báFh5Zt quáTs8xi kAExjhông cTs8xhỗ nàoFtmo Ftmokhông thTs8xông, nhưTs8xng màTs8x, tấtFtmo cảFh5Z nFtmohững Fh5Zthứ nàFtmoy cũnTs8xg chỉFh5Z làFh5Z truyềnE5sD tFtmohuyết, khFtmoông Ts8xai tTs8xừng E5sDnhìn thấyE5sD quá. 

E5sD“Bọn họ,Ftmo đFtmoều Fh5Zlà tE5sDinh aE5sDnh Ftmomà qFtmouốc sFtmoư AExj20 nTs8xăm trướcTs8x E5sDbồi dưỡngFtmo raE5sD, E5sDvì TháiE5sD Ftmohoàng Fh5Zthái hậFh5Zu E5sDcũng cTs8xố triềuTs8x cương” 

NTs8xói đếnAExj Ftmođây, E5sDhắn nghFh5Ziêng đầu,Ts8x hFh5Zai mTs8xắt dFtmoiệu diFh5Zệu nTs8xhìn chAExjăm chAExjú vE5sDào nàng, 

“Ts8xTrẫm cũE5sDng khôngFh5Z phFtmoải cAExjố ýAExj muốnTs8x Fh5Zdấu nàng,Ts8x đâyFtmo làFtmo ướFtmoc địnhFtmo củaFh5Z trẫmFtmo cFtmoùng thE5sDái hoàngTs8x Ts8xThái HậTs8xu, Fh5Zngười nE5sDói, phảiTs8x đTs8xợi E5sDcho nànE5sDg Fh5Zcùng trẫmAExj ‘lTs8xong Ftmophụng hòFh5Za miFtmonh’, Fh5Zmới đượcFh5Z nóE5sDi chE5sDo nFtmoàng biết.” 

GE5sDò mFtmoá củAExja Fh5ZY FtmoY nhTs8xáy mắtE5sD lạiE5sD đỏTs8x hFh5Zồng lênFh5Z, nhFh5Zìn hắnFtmo tTs8xựa hồTs8x ẩnAExj nhFh5Zẫn ýE5sD cười,E5sD Ts8xchà chàAExj chân,E5sD ởE5sD trướcTs8x mE5sDặt mọiE5sD ngFtmoười lFtmoại khTs8xông thểFh5Z đẩyFh5Z Fh5Zhắn rE5sDa, Ts8xchỉ phảiFh5Z AExjchịu đựng,E5sD thầTs8xm nghĩTs8x, nóiFtmo nAExjhư AExjvậy, khôngFh5Z phảiFh5Z khiếnTs8x cTs8xho nhóAExjm hộFh5Z vệE5sD biết,Ts8x nFtmoàng cFtmoùng hắnE5sD đã……. 

“ĐiAExj tAExjhôi, trẫmAExj mE5sDang nàFtmong Fh5Zđi vE5sDào phòng.”E5sD HắTs8xn khậFh5Zp khiễngFh5Z kE5sDéo tTs8xay củaE5sD nàngE5sD, cắmFh5Z câFtmoy Ts8xđuốc vàFh5Zo mFh5Zột gAExjiá đỡE5sD trFh5Zên cầuFtmo thanFh5Zg, sAExjau đóE5sD mớiFh5Z tiTs8xếp Ftmotục E5sDđi vE5sDào mộtTs8x “cTs8xái hang”AExj ngaFh5Zy gFh5Zian E5sDtrung tâm. 

KhE5sDông Ts8xnghĩ tTs8xới, E5sDbên tAExjrong AExj“cái hFh5Zang” kiAExja Fh5Zđúng lE5sDà mộtE5sD gAExjian phòFh5Zng E5sDkhiến ngườFh5Zi kháFtmoc ‘AExjkinh thiTs8xên đAExjộng địAExja’ nTs8xha, rộAExjng rãFtmoi mAExjà sáE5sDng ngờiFh5Z, cùnFtmog cáchFtmo bE5sDố tríAExj tAExjrong LonFh5Zg QFh5Zuân điệnAExj Ftmocó Ts8xhơn chTs8xứ kFh5Zhông kémTs8x, khiếnFtmo nTs8xàng ngFtmoây ngẩTs8xn E5sDcả người. 

Fh5ZVén bứAExjc rèmTs8x cheFh5Z, điAExj vàoAExj nộiFtmo phòng. 

Ts8x“Khi trẫTs8xm rFh5Za AExjngoài sFh5Zăn E5sDbắn, ngAExjẫu nhAExjiên thườAExjng muốnFtmo tớAExji nơTs8xi này,Fh5Z E5sDcho Ftmonên liềnFh5Z phTs8xân phóFh5Z xuống,E5sD chFh5Zo Ftmobọn AExjhọ bốTs8x tFh5Zrí nFtmoơi nAExjày cùngE5sD E5sDnội đFh5Ziện giốngFh5Z nhTs8xau, cFtmoó Ts8xthích khôE5sDng?” HFh5Zắn Ts8xmỉm cưFh5Zời, Ftmođem nàngFh5Z Fh5Zôm vàAExjo Ts8xlòng, chóFtmop mE5sDũi cọFtmo E5sDcọ vàE5sDo AExjchóp mFh5Zũi củaTs8x nàng. 

BAExjức rèmE5sD bFtmoằng trânFtmo cFtmohâu rE5sDung rinhTs8x, nhTs8xững hạAExjt chFtmoâu sánTs8xg Fh5Zbóng chFtmoạm AExjvào nhAExjau, pFtmohát rFtmoa tiếngAExj AExjvang “dinhTs8x đangFh5Z, điAExjnh đươngE5sD, đFh5Zinh đươngAExj” tFh5Zhanh thúy……. 

Ts8x“Ân.” NànAExjg gậAExjt nFtmohẹ đầuTs8x, E5sDnói khôE5sDng cảmE5sD độngTs8x, lFh5Zà gạtE5sD Fh5Zngười. NhưnFh5Zg hơFh5Zi thởE5sD đầyFtmo dFh5Zục vọnE5sDg củaE5sD hắnTs8x cE5sDứ pFtmohả vàoFtmo mặtFh5Z liFh5Zên tục,Fh5Z khAExjiến nàFtmong thậtFtmo bốAExji rối,Ftmo gươngFh5Z mTs8xặt Fh5Zđã hồFtmong lạiE5sD Ftmocàng đỏE5sD tươi. 

“Nàng hAExjình nFtmohư vẫnTs8x cònTs8x thiếuAExj trẫFh5Zm cáTs8xi Fh5Zgì đó.”AExj HắnFtmo trầmFh5Z gAExjiọng Fh5Znhắc nhởE5sD nói. 

“TE5sDhiếu… thiếuAExj cáFtmoi gì?” 

NàTs8xng nháTs8xy mắt,Fh5Z Ts8xmơ hồ,AExj nhưngE5sD AExjlại ngE5sDhĩ tớiTs8x Ftmocái Ftmogì, sắE5sDc AExjmặt cóE5sD cTs8xhút sốtFtmo ruột, 

“Không đượcE5sD, chàngAExj ngTs8xồi xuốFh5Zng trưAExjớc Ftmođi, tFtmoa đAExji AExjtìm dượcTs8x giúFtmop cTs8xhàng rửaAExj sạchE5sD miệnE5sDg vếFh5Zt thương,Fh5Z khôngFh5Z cầnTs8x lộnFh5Z xộn.” 

Đi mAExjột quảngE5sD đườnE5sDg xTs8xa nFtmohư vậAExjy, hắnTs8x chAExjắc Ftmolà phảAExji nTs8xhịn Fh5Zđau rấtFtmo nhiều.Ts8x VE5sDết thAExjương lầnFh5Z trướFh5Zc nFtmoghiêm trọnAExjg nFtmohư vậFtmoy, đãAExj liềE5sDn mặtFh5Z đượcFtmo haAExjy cTs8xhưa, nànFtmog Ftmomột Fh5Zchút cũngAExj khôTs8xng biêt.AExj NhưAExjng bE5sDây giờ,AExj Fh5Znhìn thAExjấy đFtmoầu gốiE5sD AExjcủa hắTs8xn Fh5Zđỏ tươFtmoi Ts8x1 mảnFtmog, lFtmoòng củFh5Za nàngFtmo rấtFh5Z AExjxót xaFtmo, Fh5Zthật rấtFh5Z AExjlo lắng. 

Nàng sTs8xợ máu,Ts8x nhưnTs8xg nhiềFtmou Fh5Zlúc, Fh5Zvì khAExjông muốnFh5Z tỏAExj rE5sDa yTs8xếu Fh5Zđuối, đềuE5sD phảFtmoi tậnAExj lựcE5sD Ts8xẩn nhẫE5sDn. FtmoCho Ftmonên nàFtmong rấE5sDt ítFtmo AExjmặc hồngAExj yFtmo, E5sDmà lE5sDúc cùnE5sDg Fh5ZMẫn HáAExjch yAExjêu E5sDnam tỷFh5Z AExjthí, cTs8xũng vìAExj AExjsợ nhìnFh5Z thTs8xấy trênFtmo ngườFtmoi mìnhE5sD toátAExj rE5sDa Fh5Zmáu tươiTs8x, E5sDmới cAExjố tFh5Zình mAExjặc hồngFtmo E5sDy, chFh5Ze dFh5Zấu sợFh5Z hTs8xãi củFh5Za cFh5Zhính mình. 

Nếu nFtmoơi nFtmoày thậTs8xt E5sDsự Fh5Zbố Ts8xtrí E5sDgiống Ts8xy LonFh5Zg QuânFtmo điệnAExj, nhFtmoư E5sDvậy, hTs8xòm thTs8xuốc sẽAExj đặtFtmo troFtmong ngE5sDăn kéoAExj cFtmouối Fh5Zcùng củaAExj bànE5sD AExjtrang điểm. 

NàngAExj đTs8xẩy vònTs8xg tFtmoay ômAExj ấTs8xp củE5sDa hắFh5Zn Ftmora, E5sDđi đếnFh5Z E5sDtrước bàE5sDn trTs8xang điểm,Ts8x E5sDkéo Fh5Zhộc bAExjàn raAExj, quảAExj nhFh5Ziên E5sDnhìn Ts8xthấy Ftmohòm thuốc. 

“Fh5ZY Fh5ZY, nànFtmog Fh5Zmuốn Ts8xnuốt lờiE5sD AExjsao?” thâFh5Zn Ftmothể E5sDấm ápE5sD, mềFtmom Ts8xmại Ftmotrong Fh5Zlòng rAExjời điTs8x, khôngFtmo khE5sDí lạAExjnh lẽFtmoo xâTs8xm nhập,Fh5Z hắnE5sD bE5sDất mãnFtmo lêTs8xn án. 

AExjThấy Fh5Znàng điFtmo đếnFh5Z loFtmong sànTs8x, Ftmotừ tAExjừ tọaE5sD hạ,Ts8x hắTs8xn rấtFh5Z sFtmoợ nFh5Zàng gE5sDiống lầnTs8x trướcAExj, thôTs8x lỗTs8x kéTs8xo phắnFh5Zg E5sDthục khTs8xố củFh5Za mìFtmonh, nghĩE5sD nghTs8xĩ, vE5sDẫn làTs8x cE5sDhính mìE5sDnh cuFtmoốn ốnFh5Zg quầnFh5Z lênTs8x thTs8xì tốtAExj hơFh5Zn. E5sD(^^ tựAExj Ts8xnhiên thấAExjy E5sDbuồn cườiAExj ghE5sDê =]Ftmo] ) 

“CóFtmo pFh5Zhải rấE5sDt đaFh5Zu Fh5Zhay không?” 

NànFtmog cầmFh5Z hFtmoòm tFtmohuốc điFh5Z quTs8xa, ngồiAExj xAExjổm xuốE5sDng, nhFtmoìn Fh5Zvết thFh5Zương, khônAExjg kFh5Zhỏi Ts8xnhíu mày, 

“E5sDTuy khôTs8xng Ftmolàm độc,Fh5Z Ts8xnhưng mAExjà, vếtTs8x thưFtmoơng E5sDsao AExjlại Ftmolâu khépFh5Z lạAExji nhưAExj vậy?” 

“ThờiE5sD Ts8xtiết cóAExj chútE5sD lãnh.”Ts8x E5sDHắn đáp,AExj nhìAExjn Ftmonàng thậtFtmo cẩnFtmo thậnE5sD AExjlau AExjđi vếFtmot mFh5Záu Ts8xtrên miệngE5sD vAExjết thương. 

[] 

“ThânFtmo Ftmonhiệt củaFtmo chàTs8xng sAExjo vớiAExj ngườiTs8x thườngTs8x luFtmoôn tAExjhấp hơn,AExj biếtFh5Z trờiE5sD lạnh,AExj saFh5Zo kAExjhông Ts8xcho cunFh5Zg nữTs8x đốtFh5Z Ts8xthêm E5sDhỏa lò,E5sD nFh5Zhư AExjvậy E5sDthân tE5sDhể mFh5Zới ấmFtmo hơn,AExj miFh5Zệng vếAExjt thươngFh5Z cũngFh5Z khéE5sDp lạAExji AExjmau chút.” 

DùFtmong vảE5sDi mềmTs8x, thấAExjm ướtE5sD, rửAExja sFtmoạch miệngFtmo vếtFh5Z thươFh5Zng, Fh5Znàng nhFtmoẹ nhFtmoàng thổiFtmo thổi,Ftmo đợiTs8x nưFh5Zớc kE5sDhô đi,Ftmo mớFh5Zi E5sDlấy Fh5Zthuốc Ftmothoa lE5sDên, dùE5sDng bAExjạch AExjbố sạchTs8x sẽAExj bAExjao lấy,Fh5Z cFtmouối cùAExjng Ts8xthắt mộtTs8x cáiE5sD nE5sDơ AExjcon bướm. 

“Không cóTs8x nE5sDàng Fh5Zbên cạnh,E5sD mộtAExj mìTs8xnh trFh5Zẫm chAExjo dTs8xù cTs8xó đắpFh5Z AExjthêm mAExjấy tấFh5Zm cTs8xhăn, đềuE5sD Ftmocảm thấyFh5Z cAExjả nFh5Zgười rAExjét run.”AExj AExjHắn thTs8xấp E5sDnam nói. 

“Miệng lưFh5Zỡi trTs8xơn tru.”Ftmo NàngFtmo liếTs8xc AExjliếc mắtE5sD mộtFtmo cáiFtmo, cưE5sDời khẽ. 

ChFtmoo tớiE5sD naFh5Zy, nàE5sDng đAExjều cảmTs8x thấyFh5Z AExjhắn chE5sDỉ biếtFtmo kE5sDhi dễFtmo mình,E5sD Ts8xmỗi lầnTs8x nAExjói chuyFh5Zện đềuFh5Z giốFh5Zng AExjnhư đangE5sD AExjcãi Fh5Znhau, nhAExjưng Fh5Zmà, từAExj AExjkhi rờiE5sD khFtmoỏi lFh5Zong quE5sDân đFtmoiện, E5sDnàng mTs8xới pTs8xhát hFtmoiện, nTs8xàng ngượcTs8x lạiFh5Z Ftmorất lE5sDà thícAExjh lờAExji nóE5sDi bénFtmo nhọFh5Zncủa hắn,Ts8x thFtmoích cùE5sDng hắnAExj tE5sDranh traTs8xnh lAExjuận luận. 

“Miệng Ftmolưỡi AExjtrơn E5sDtru AExjso vớFtmoi vFh5Zô E5sDlại tốtFtmo hơnFh5Z.” E5sDHắn AExjquả thựFh5Zc lạiFh5Z bắtE5sD E5sDđầu Fh5Z“mồm mép”. 

Khóe môiFtmo conTs8xg lênTs8x, nFh5Zụ cườiTs8x tAExjươi tắnAExj nhưAExj nắngFtmo maFh5Zi, cFtmoảm giáFh5Zc AExjquen tFtmohuộc nàyFh5Z lE5sDàm tFh5Zế bFtmoào toànE5sD thE5sDân nàE5sDng đềuFtmo ởTs8x thảFh5Z lỏnTs8xg, thE5sDư sướngFh5Z AExjvô cùng. 

“Chàng, vẫnFtmo muốFh5Zn E5sDđi săTs8xn Fh5Zlão hAExjổ sao?” 

Nàng tAExjhu dọnFh5Z xAExjong hòE5sDm tFh5Zhuốc, ngồiE5sD vàE5sDo vịAExj Ts8xtrí bênAExj cạnhAExj hắn,Fh5Z nE5sDhẹ nhànTs8xg ốnE5sDg qFtmouần thảFtmo xuống. 

“TE5sDrẫm thầmE5sD nghĩE5sD, Ts8xsẽ tặngE5sD Ts8xcho nàTs8xng Fh5Zlễ vE5sDật Ftmomà tFh5Zrẫm chE5sDo làTs8x trânE5sD quTs8xý nhất,Ftmo AExjY FtmoY, nànFh5Zg hãTs8xy E5sDtin tưởngTs8x trFtmoẫm cóAExj năngE5sD lựcFtmo AExjnày, E5sDmặc E5sDdù khônE5sDg dựAExja E5sDvào tFtmohuật E5sDpháp, tAExjrẫm cFh5Zũng sẽFh5Z làmFtmo được.” 

AExjHắn soạnFh5Z mAExji, bTs8xàn tTs8xay AExjto nhFtmoẹ nhànE5sDg vuốtAExj lênFtmo đôiE5sD máE5sD phấFh5Zn hồFtmong, “TrẫmFtmo, E5sDcũng khônE5sDg Fh5Zphải mộTs8xt quânE5sD Fh5Zvương vTs8xô năFh5Zng, nhữFh5Zng Fh5Zgì cAExjủa Fh5Ztrẫm, nhấtAExj địnFtmoh trẫmFtmo E5sDsẽ thFtmou hồi,Ftmo bFh5Zao gồFh5Zm AExjcả nàng!” 

khE5sDuôn Ftmomặt tTs8xrắng nFh5Zoãn, hoànAExj E5sDmỹ nhưE5sD mộtFh5Z tácFh5Z phFtmoẩm nTs8xghệ tE5sDhuật, khTs8xóe Ftmomôi mỏng,Fh5Z coTs8xng AExjcong mộFh5Zt nE5sDụ cườiFtmo, đôTs8xi Fh5Zmắt mAExjàu tíFh5Zm Ftmothâm sFh5Zâu nhAExjư đFtmoại dươFh5Zng,…nàng Ftmoxem đếnAExj ngE5sDây ngFtmoốc AExjcả người. 

MãiAExj ngắmTs8x mFtmoỹ namAExj, Ts8xY E5sDY mộtFh5Z Fh5Zchút Fh5Zcũng khFh5Zông pháFh5Zt giFh5Zác, E5sDmột Ts8xbàn taFh5Zy đE5sDang lặngFtmo yFh5Zên Ftmocởi bỏE5sD vạE5sDt áoFh5Z cE5sDủa nànFh5Zg. ^^! 

Mãi đếnAExj E5sDkhi Fh5Zchỉ phúcFtmo lạnhAExj nFtmohư bănTs8xg E5sDbàn chạFh5Zm Ts8xđến Ts8xtròn trAExjòn mềmAExj mạiFh5Z, E5sDcả ngAExjười Ts8xY AExjY ruFh5Zn lên,AExj Fh5Zbừng tỉnhAExj lạiE5sD đây,Ts8x AExjnhìn gươngFtmo mTs8xặt ônFtmo AExjnhu, nFtmohu tìAExjnh dạtFtmo dFh5Zào khônFh5Zg biếtAExj khE5sDi nàoAExj biếnAExj thànTs8xh E5sDvẻ Ftmomặt đắcTs8x ýE5sD tươAExji cườFtmoi củaE5sD hắn,AExj khôngFh5Z AExjkhỏi âE5sDm thTs8xầm mắngFh5Z mTs8xình Ftmoquá sơFtmo ý.Ftmo AExj(là hAExjáo sắcFtmo mớFh5Zi đFh5Zúng Ftmonha ^^) 

“Y FtmoY, nàngE5sD nênFh5Z thựAExjc hiệE5sDn AExjước địnhE5sD cùngAExj trẫm.”Ftmo HắTs8xn thấpFtmo naFh5Zm, nhAExjẹ nhànAExjg vỗAExj vềTs8x đôiE5sD mE5sDá mE5sDềm mại. 

“ƯớE5sDc định?Ts8x CáAExji gFh5Zì ưTs8xớc định?AExj” NàngFh5Z tiếpFh5Z tụcFh5Z đFh5Zánh Ftmotrống E5sDlảng, “KhônE5sDg được,Ftmo chânFtmo củaFh5Z AExjchàng khôngTs8x tFh5Zhể lộnAExj xộn.” 

“NgàyTs8x ấAExjy, trẫmFh5Z Fh5Zbị thươnFh5Zg sAExjo vớAExji hôFtmom naTs8xy Ts8xcòn nghiFtmoêm trọngAExj hơnAExj, nFtmohưng Fh5Zkhông phảiE5sD cũnFtmog dũnTs8xg mãAExjnh dịFtmo thườngTs8x saoFh5Z? Fh5ZHay lE5sDà, nàngFh5Z cTs8xho đFh5Zó Ftmolà Ts8xhiệu lFh5Zực củaFtmo Fh5Zquả tAExjhôi tình?” 

HắnAExj thTs8xổi mộtFh5Z Ts8xngụm hơFh5Zi thởE5sD lE5sDạnh nAExjhư bAExjăn AExjvào taFh5Zi Ftmonàng, nhAExjẹ nAExjhàng Ts8xgặm lấE5sDy vE5sDành tFtmoai mFh5Zẫn cảmE5sD củaAExj nàng,E5sD đầFh5Zu lưỡiE5sD cuốn,E5sD cảAExjm AExjgiác đượcAExj thFtmoân tTs8xhể mềE5sDm mAExjại đềuAExj ruFtmon run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.