You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17Gm5: KHÔNCUp5eoG CUp5eoTHỂ MẤTaAP2bD ĐIGm NÀNG

“MaAP2bDộc Hiệp!”Gm PhD9TsJxù VânaAP2bD KhâaAP2bDu TrạchaAP2bD Gmhét lCUp5eoớn mCUp5eoột tiếng,aAP2bD aAP2bDdùng cGmhân chưaaAP2bD bịCUp5eo thươnaAP2bDg lD9TsJxàm điểmD9TsJx tựa,CUp5eo Gmbúng ngườiGm Gmphi aAP2bDthân đếnaAP2bD, Gmthân mìnhGm Gmcấp taAP2bDốc baD9TsJxy vútaAP2bD màCUp5eo đi,D9TsJx tựaCUp5eo CUp5eonhư D9TsJxchim yếnD9TsJx, Gmlinh hoạtD9TsJx xaAP2bDuyên qaAP2bDua raAP2bDừng aAP2bDcây, baAP2bDôn tiếnaAP2bD vCUp5eoề phíD9TsJxa nàng. 

Nhưng Gmmà, D9TsJxdù caAP2bDó kD9TsJxhinh côaAP2bDng thượngaAP2bD thừD9TsJxa, hắnD9TsJx vGmẫn đuổCUp5eoi kGmhông kịpD9TsJx aAP2bDtốc độGm rơCUp5eoi xuCUp5eoống ngaAP2bDựa củaGm nàngaAP2bD từaAP2bD mộtCUp5eo khoảnaAP2bDg cáchaAP2bD D9TsJxxa nCUp5eohư thế,CUp5eo nhưCUp5eong vàCUp5eoo aAP2bDlúc nàCUp5eoy, mộtGm tD9TsJxhân ảD9TsJxnh D9TsJxmàu đeGmn rốaAP2bDt cụD9TsJxc xuấaAP2bDt hiệnGm, vươD9TsJxn taAP2bDay rD9TsJxa CUp5eomuốn cứuD9TsJx nàngaAP2bD. KCUp5eohi Gmcác ngónCUp5eo Gmtay sắpGm chạmaAP2bD đD9TsJxược CUp5eoY YaAP2bD, thD9TsJxì khD9TsJxông biếD9TsJxt tCUp5eoừ chỗaAP2bD nàaAP2bDo phónaAP2bDg Gmtới mGmột mũaAP2bDi tên,aAP2bD MCUp5eoộc HiệaAP2bDp cảD9TsJx aAP2bDkinh, thCUp5eoeo bảGmn năngGm aAP2bDrụt tGmay lại… 

“Không!”D9TsJx PaAP2bDhù VaAP2bDân KhCUp5eoâu TrGmạch aAP2bDrống giận! 

Trơ mắtGm nhìaAP2bDn Gmnàng ngãCUp5eo xuốnD9TsJxg, hắnCUp5eo CUp5eocuống quýt,CUp5eo lCUp5eoo lắngGm D9TsJxnhư muCUp5eoốn xGmé toạCUp5eoc Gmlồng ngực,Gm taCUp5eoy nGmàng bD9TsJxị thươD9TsJxng, nD9TsJxgã nhaAP2bDư thếaAP2bD aAP2bDe rằng…! 

Không ngaAP2bDờ, GmY aAP2bDY lãaAP2bDi Gmkhẽ D9TsJxxoay người,Gm dùnD9TsJxg taaAP2bDy aAP2bDchưa baAP2bDị thưGmơng bắtaAP2bD lGmấy cươngaAP2bD ngựaAP2bDa, tunaAP2bDg nCUp5eogười mộtGm Gmchút, aaAP2bDn aAP2bDtoàn Gmrơi xuốD9TsJxng đất. 

“Ngươi caAP2bDòn muốnGm Gmbỏ aAP2bDlại tD9TsJxa mộtD9TsJx mGmình sao?” 

KhCUp5eoông hềaAP2bD sợCUp5eo aAP2bDhãi quaaAP2bDy đầu,D9TsJx D9TsJxnhìn D9TsJxvề phíaaAP2bD hắnGm, nCUp5eoàng cườiaAP2bD đD9TsJxến hếD9TsJxt sGmức thoảiGm máCUp5eoi, rD9TsJxốt aAP2bDcục, hD9TsJxắn cũnD9TsJxg Gmbị naAP2bDàng D9TsJxđùa giỡnCUp5eo mộtD9TsJx lCUp5eoần. (traAP2bDời ạ,D9TsJx làD9TsJxm paCUp5eon aAP2bDcứ taAP2bDưởng, paAP2bDó taCUp5eoy vaAP2bDới chịCUp5eo ) 

D9TsJxChậm rãiaAP2bD CUp5eoổn địnhD9TsJx thâD9TsJxn hìnhaAP2bD, hắnCUp5eo tD9TsJxhở phaAP2bDì phò,CUp5eo nhìGmn D9TsJxnàng ngGmhịch ngợm,CUp5eo tCUp5eoươi CUp5eocười, độtGm nhiênGm thGmở aAP2bDdài Gmnhẹ nhCUp5eoõm mGmột hơi,D9TsJx CUp5eobàn taGmy tGmo gianGmg rGma, đGmem thiCUp5eoên haAP2bDạ kiaAP2bDều nD9TsJxhỏ aAP2bDkéo lD9TsJxại, dGmùng sứcCUp5eo khảCUp5eom nhậCUp5eop vaAP2bDào trGmong lòng. 

“Nàng mớiCUp5eo laAP2bDà đạiGm ngGmu naAP2bDgốc, daAP2bDọa đếaAP2bDn trẫm,Gm nànD9TsJxg caAP2bDó biếD9TsJxt D9TsJxlàm kinaAP2bDh độngaAP2bD tGmhánh giá,D9TsJx thaAP2bDì cD9TsJxó aAP2bD10 aAP2bDcái đầuaAP2bD cũngaAP2bD khônCUp5eog aAP2bDđủ trảmCUp5eo haaAP2bDy không!”CUp5eo TuGmy aAP2bDlà aAP2bDlời D9TsJxnói cCUp5eoó vGmẻ uCUp5eoy hiGmếp, nhưngaAP2bD Gmngữ khGmí lạGmi aAP2bDdìu dàGmng, ônaAP2bD nhaAP2bDu, CUp5eosủng ái,aAP2bD cònGm caAP2bDó chGmút bD9TsJxất đCUp5eoắc dĩ. 

MộcaAP2bD HiệpD9TsJx CUp5eothấy hoàngCUp5eo pD9TsJxhi aGmn toànGm CUp5eo, aAP2bDánh Gmmắt béD9TsJxn nhọnGm bắaAP2bDn vềGm phD9TsJxía mCUp5eoũi taAP2bDên đượcaAP2bD CUp5eobắn CUp5eotới, nhGmanh chaAP2bDóng phCUp5eoi Gmthân đuổiD9TsJx theo. 

“TaaAP2bD đGmã tíCUp5eonh đD9TsJxược phCUp5eoải Gmlàm tCUp5eohế nGmào rồiCUp5eo mGmà, Gmchỉ tạiaAP2bD mCUp5eoột aAP2bDmũi têGmn từCUp5eo đGmâu thGmình lìCUp5eonh laD9TsJxo D9TsJxra aAP2bDlàm tCUp5eoa gCUp5eoiật CUp5eomình, ngươD9TsJxi muCUp5eoốn trảGmm lCUp5eoiền tGmrảm điGm, dD9TsJxù sGmao tD9TsJxa cũGmng kCUp5eohông aAP2bDcó mGmười cáiaAP2bD đầu.”Gm NàngD9TsJx aAP2bDnhíu nhíuGm mD9TsJxày, nhaAP2bDìn D9TsJxmũi tCUp5eoên Gmbắn léGmn D9TsJxcắm phậpaAP2bD vàoGm đạiD9TsJx thụCUp5eo gầD9TsJxn đó. 

“NànaAP2bDg cGmho rằngD9TsJx nàD9TsJxng muD9TsJxốn bịaAP2bD Gmtrảm aAP2bDliền trảmGm D9TsJxsao? GmNếu trẫGmm muốnaAP2bD aAP2bDnàng CUp5eochết, còCUp5eon Gmcó thGmể D9TsJxliều aAP2bDmạng CUp5eochạy đếnD9TsJx đâD9TsJxy cứaAP2bDu nàngCUp5eo sGmao? GmY YCUp5eo, chGmẳng lẽaAP2bD nàaAP2bDng CUp5eokhông biCUp5eoết, trẫaAP2bDm, khôCUp5eong thểCUp5eo mGmất điCUp5eo nàngaAP2bD sCUp5eoao?!” CUp5eohắn nhẹGm nhaAP2bDàng nGmói, giD9TsJxọng Gmnói thâD9TsJxn tìnD9TsJxh, cóD9TsJx chaAP2bDút aaAP2bDi oán,Gm CUp5eoánh mắD9TsJxt sâuCUp5eo nhưD9TsJx baAP2bDiển, dàoCUp5eo dạtD9TsJx naAP2bDhu tCUp5eoình Gmnhìn chằmCUp5eo chằmaAP2bD khuôaAP2bDn mặtaAP2bD nhỏCUp5eo D9TsJxnhắn cCUp5eoủa nàng. 

“Chàng nGmói tCUp5eohật saD9TsJxo?” (D9TsJxpan Gmđổi xưaAP2bDng hCUp5eoô tD9TsJxừ đaAP2bDây nhD9TsJxe, cứaAP2bD “ngưCUp5eoơi, ta”CUp5eo ngaAP2bDhe CUp5eokì kìCUp5eo, kGmhi Gm2 ngườiCUp5eo D9TsJxở riêaAP2bDng, pGman Gmsẽ đổiaAP2bD tCUp5eohàng “chàng-Gmta” ^^) 

NàngGm độGmt nhGmiên CUp5eocâu thầGmn cưD9TsJxời, haCUp5eoi taCUp5eoy D9TsJxôm chầmCUp5eo lấaAP2bDy hắnCUp5eo, maAP2bDột CUp5eolúc CUp5eosau, mớGmi nâGmng đầu,Gm ánhD9TsJx mắaAP2bDt tronGmg vCUp5eoeo nhaAP2bDư nưGmớc hD9TsJxồ tGmhu nhD9TsJxìn hắn. 

“Nàng……”Gm nàyCUp5eo, nàCUp5eong Gmđang làCUp5eom nũngvớCUp5eoi hắaAP2bDn sao? 

HắnGm khinCUp5eoh ngạcaAP2bD kaAP2bDhông nóCUp5eoi đượD9TsJxc mộtD9TsJx aAP2bDlời, CUp5eomở Gmto CUp5eomắt nhìaAP2bDn nàaAP2bDng ýaAP2bD aAP2bDcười laCUp5eon CUp5eora cD9TsJxả khuônCUp5eo mặCUp5eot xGminh xắn,D9TsJx Gmnàng tựD9TsJxa hồGm CUp5eođã sớGmm D9TsJxđoán cGmhắc đưaAP2bDợc hD9TsJxắn aAP2bDsẽ cóaAP2bD biểCUp5eou D9TsJxtình taAP2bDhế này. 

Khuôn mD9TsJxặt nhỏGm nhaAP2bDắn nhCUp5eoư D9TsJxtrái đàD9TsJxo, CUp5eoý aAP2bDcười aAP2bDsáng lạnD9TsJx, đôiaAP2bD mắaAP2bDt tCUp5eoo trD9TsJxong veCUp5eoo naAP2bDhìn hắn,D9TsJx D9TsJxhàng mGmi vừaGm conD9TsJxg Gmvừa dàiD9TsJx lGmay độnD9TsJxg, D9TsJxchớp chCUp5eoớp, cáD9TsJxnh Gmmôi hồD9TsJxng chCUp5eoúm chaAP2bDím maCUp5eong naAP2bDét cười…nD9TsJxàng aAP2bDnhìn hD9TsJxắn, nD9TsJxhưng CUp5eosao CUp5eohắn cứD9TsJx trầmD9TsJx mắaAP2bDt kGmhông nCUp5eoói gìGm caAP2bDả, sGmốt Gmruột laAP2bDàm nàngCUp5eo phảiD9TsJx lêGmn tD9TsJxiếng hỏi: 

“PhùaAP2bD VâCUp5eon KCUp5eohâu Trạch,lGmàm chàngGm sợaAP2bD hãCUp5eoi rGmồi sao?” 

BànCUp5eo taGmy nD9TsJxhỏ đưaAP2bDa lêD9TsJxn, qaAP2bDuơ CUp5eoqua qGmuơ lạiGm trưaAP2bDớc mặtD9TsJx hCUp5eoắn, Gmhắn làmCUp5eo saAP2bDao vậyCUp5eo, độngaAP2bD cũaAP2bDng khGmông độngGm, Gmbiến taAP2bDhành đầuaAP2bD CUp5eogỗ rồCUp5eoi đi? 

“SợD9TsJx hãi!”D9TsJx HắnGm CUp5eođột nhiCUp5eoên xuD9TsJxy Gmthanh, tiếCUp5eong Gmnói thoáCUp5eong khàCUp5eon khàn,“GmNàng D9TsJxphải bồD9TsJxi thườngGm chCUp5eoo trẫm?” 

BồiCUp5eo thường?CUp5eo AGmi nD9TsJxha, nàD9TsJxng hiCUp5eoện tạiGm cGmhỉ cGmó haAP2bDai bàGmn CUp5eotay CUp5eotrắng, liềnGm ngGmay cCUp5eoả traAP2bDang D9TsJxsức qaAP2bDuần Gmáo đềuCUp5eo lCUp5eoà cGmủa ngườGmi khác,D9TsJx đCUp5eoế vươngCUp5eo nD9TsJxhư hD9TsJxắn, quyềnGm khuynaAP2bDh thaAP2bDiên hạ,CUp5eo lạGmi CUp5eomở miệngCUp5eo maAP2bDuốn nCUp5eoàng Gmbồi thườngD9TsJx? NànGmg cGmó gGmì đểGm CUp5eobồi thườnD9TsJxg Gmcho hắGmn đây? 

“ChàD9TsJxng muốnCUp5eo cáiaAP2bD gìD9TsJx?” NgẫCUp5eom lại,Gm haAP2bDình nhưD9TsJx mCUp5eoình cũngCUp5eo đCUp5eoã dọCUp5eoa hắD9TsJxn thậtCUp5eo, aAP2bDđành pCUp5eohải mGmở mD9TsJxiệng hỏi. 

CUp5eo“Nơi nGmày” Gmhắn dùnaAP2bDg CUp5eongón taAP2bDay aAP2bDlành lCUp5eoạnh CUp5eocủa maAP2bDình vuốtGm nhèGm nD9TsJxhẹ lêCUp5eon Gmcánh môCUp5eoi củGma nàCUp5eong, saaAP2bDu đóGm cònaAP2bD “D9TsJxvô lại”aAP2bD dờiGm xGmuống nGmgực, “CònD9TsJx cóD9TsJx naAP2bDơi này.” 

“Hạ…CUp5eo haAP2bDạ lưu!” 

Mặt CUp5eonàng đGmỏ lênD9TsJx tựaGm nhD9TsJxư môngaAP2bD khCUp5eoỉ, CUp5eomột taAP2bDay dùnCUp5eog sứCUp5eoc cốGm đẩyaAP2bD “bànaAP2bD taGmy sói”Gm trD9TsJxên ngựaAP2bDc caAP2bDủa Gmmình rD9TsJxa, vGmừa đôaAP2bD đaAP2bDô hét, 

“ĐầuD9TsJx củaD9TsJx chàCUp5eong nCUp5eogoại trừGm mấyCUp5eo thGmứ nàGmy, D9TsJxcũng kaAP2bDhông ngaAP2bDhĩ Gmra cáCUp5eoi gaAP2bDì D9TsJxđứng đắnGm sCUp5eoao?” GmHuống D9TsJxchi, nD9TsJxơi aAP2bDnày làCUp5eo D9TsJxbãi săaAP2bDn, muGmốn cáGmi D9TsJxgì cũnGmg khôngaAP2bD đGmược, nếGmu bịCUp5eo ngCUp5eoười khCUp5eoác nhìnD9TsJx thấyGm, liaAP2bDền khôCUp5eong xoD9TsJxng . 

ÁcD9TsJx? NàngCUp5eo dámD9TsJx cựaAP2bD CUp5eotuyệt hắn?D9TsJx LạD9TsJxnh lùngD9TsJx nhíuaAP2bD mày,aAP2bD cúiGm đầCUp5eou nhìGmn aAP2bDđầu gCUp5eoối củD9TsJxa mìnaAP2bDh đỏCUp5eo tươaAP2bDi CUp5eomột mảng,Gm lạiaAP2bD CUp5eodùng ánGmh aAP2bDmắt tGmrách CUp5eocứ nhD9TsJxìn vềCUp5eo pGmhía nàng. 

[] 

CUp5eoĐược D9TsJxrồi, CUp5eonàng thậCUp5eot Gmsự Gmcó lỗiD9TsJx, nhCUp5eoưng màGm nàGmng kGmhông phảiCUp5eo cốD9TsJx ýD9TsJx mà,Gm chỉD9TsJx lD9TsJxà CUp5eo“vô tinh”CUp5eo, ừGm, chCUp5eoỉ làD9TsJx vD9TsJxô tìnaAP2bDh thôi. 

Nàng caAP2bDắn cắnGm môiaAP2bD dưới. 

CUp5eo“Sẽ…… SẽGm baAP2bDị ngườiD9TsJx khD9TsJxác nhìnaAP2bD thấy.”D9TsJx D9TsJxThùy hạGm aAP2bDmi D9TsJxmắt, nàngD9TsJx nD9TsJxhỏ giọnD9TsJxg nói. 

NếuCUp5eo nhD9TsJxư aAP2bDcó CUp5eothể ngăD9TsJxn cảnaAP2bD CUp5eohắn đGmi sănCUp5eo CUp5eobạch hổaAP2bD thì…… 

“Y GmY, nàngCUp5eo cóaAP2bD biếtGm CUp5eosăn D9TsJxbắn lầnD9TsJx nàyCUp5eo CUp5eokéo dàiaAP2bD CUp5eomấy Gmngày D9TsJxhay không?CUp5eo” HắCUp5eon độGmt nhiaAP2bDên đặaAP2bDt câuD9TsJx hỏi. 

“KGmhông phảiaAP2bD chỉCUp5eo cóCUp5eo hGmôm aAP2bDnay sao?” 

Nàng cănaAP2bD bGmản lGmà chưGma từnD9TsJxg thD9TsJxam gGmia lễD9TsJx D9TsJxhội sănGm bắnGm, nêaAP2bDn cGmho rGmằng, aAP2bDlễ hD9TsJxội nàCUp5eoy D9TsJxđơn giảnCUp5eo chỉaAP2bD kéoaAP2bD dàaAP2bDi taAP2bDrong aAP2bD1 ngaAP2bDày, nD9TsJxhưng nGmhìn vD9TsJxẻ mặtaAP2bD dởD9TsJx khócD9TsJx CUp5eodở cườiD9TsJx củCUp5eoa hắnaAP2bD thìCUp5eo kinCUp5eoh ngạcD9TsJx hỏi, 

“ChẳngaAP2bD lẽD9TsJx cònGm aAP2bDkéo dàaAP2bDi tCUp5eohêm vàiD9TsJx ngGmày nữa?” 

CUp5eoVài naAP2bDgày? ƯớcGm CUp5eochừng Gmlà D9TsJxnửa tháD9TsJxng! QaAP2bDuên điCUp5eo, daAP2bDù sCUp5eoao nànaAP2bDg D9TsJxđã đápD9TsJx ứaAP2bDng vớiCUp5eo D9TsJxmình Gmrồi, D9TsJxmặc kệaAP2bD,… CUp5eohắn kCUp5eoéo tCUp5eoay nhỏD9TsJx aAP2bDbé củGma nD9TsJxgười aAP2bDnào đD9TsJxó, hướCUp5eong tớaAP2bDi mCUp5eoột lốaAP2bDi quaAP2bDen thuộc. 

XuGmyên quCUp5eoa mD9TsJxột đGmám cỏaAP2bD Gmdại caCUp5eoo cỡGm đầuD9TsJx gD9TsJxối, CUp5eotrước mặtCUp5eo làGm maAP2bDột cGmái hồGm nướcCUp5eo xaD9TsJxnh biếcGm, aAP2bDphản D9TsJxchiếu tGmrời xanhGm, haGmi bênGm hồ,D9TsJx hCUp5eooa nởaAP2bD rựD9TsJxc rỡ,Gm CUp5eobướm lượnGm caAP2bDhập chờn,Gm tD9TsJxhật aAP2bDđúng aAP2bDlà D9TsJxmột nGmơi thếaAP2bD ngoạiGm đàaAP2bDo viên. 

“CD9TsJxhúng tGma muCUp5eoốn điaAP2bD đCUp5eoâu?” NaAP2bDàng nắmD9TsJx D9TsJxtay haAP2bDắn, nhCUp5eoìn bốnCUp5eo phíD9TsJxa, caAP2bDon đườnD9TsJxg Gmnày dườnCUp5eog aAP2bDnhư KhCUp5eoâu TrạchaAP2bD D9TsJxrất aAP2bDquen thuộc. 

NGmày cGmó Gmchút kaAP2bDinh ngạc. 

“ĐD9TsJxợi D9TsJxlát nCUp5eoữa nàCUp5eong sẽCUp5eo biết.”aAP2bD HGmắn còGmn caAP2bDố aAP2bDý làaAP2bDm rD9TsJxa vaAP2bDẻ thầnaAP2bD bí. 

Hai ngườiCUp5eo Gmđi đếnCUp5eo cạD9TsJxnh hD9TsJxồ nước,Gm đD9TsJxi vònD9TsJxg D9TsJxtheo méaAP2bDp hốaAP2bD, trướcaAP2bD mGmặt liềnD9TsJx hiGmện D9TsJxra mộtGm aAP2bDvách nCUp5eoúi, hắCUp5eon vươnaAP2bD ngóaAP2bDn traAP2bDỏ, ởCUp5eo mộaAP2bDt khốiD9TsJx hoàCUp5eong thGmạch gD9TsJxõ Gmvài CUp5eocái, CUp5eocó nhaAP2bDanh cóGm chậm. 

ĐộtaAP2bD nhCUp5eoiên, vácD9TsJxh D9TsJxnúi “ẦmGm vaGmng CUp5eolong” Gmmột taAP2bDiếng, vácGmh núGmi sừngCUp5eo sữnGmg đGmột nD9TsJxhiên tácD9TsJxh rD9TsJxa, lộaAP2bD Gmra mộCUp5eot độngD9TsJx khẩu. 

BốGmn bềCUp5eo vắnGmg aAP2bDlặng, PhCUp5eoù aAP2bDVân GmKhâu TraAP2bDạch rấtCUp5eo nhaCUp5eonh nắmD9TsJx taaAP2bDy nàGmng kGméo vàD9TsJxo, cầmD9TsJx lấyCUp5eo câyaAP2bD đuốGmc đặtD9TsJx sẳGmn ởCUp5eo cửaGm động,aAP2bD tiếCUp5eon vàoD9TsJx tronCUp5eog. KhaAP2bDi hD9TsJxai nD9TsJxgười vD9TsJxừa tD9TsJxiến vào,Gm váaAP2bDch đáD9TsJx lD9TsJxại Gmầm ầmGm runGmg chaAP2bDuyển D9TsJx1 lầnD9TsJx nữa,aAP2bD chớaAP2bDp mắCUp5eot độnCUp5eog khẩuCUp5eo đãGm biếaAP2bDn aAP2bDmất, khôaAP2bDng lộCUp5eo aAP2bDra D9TsJx1 Gmkhe hở. 

“HoàCUp5eong Thượng!” 

Một hoànGmg aAP2bDy tD9TsJxhị Gmvệ Gm( thCUp5eoị vệD9TsJx Gmmặc áCUp5eoo vD9TsJxàng) cCUp5eoầm câGmy đuốcGm chạaAP2bDy đếnCUp5eo, tựD9TsJxa hồD9TsJx đGmã CUp5eosớm đợiGm ởD9TsJx đâyaAP2bD, CUp5eo“Hoàng CUp5eophi naAP2bDương nương.” 

“tìnhCUp5eo huốngaAP2bD hCUp5eoiện Gmtại nhưCUp5eo thaAP2bDế nào?”D9TsJx HaAP2bDắn liếcaAP2bD mắtCUp5eo nhaAP2bDìn bộD9TsJx dánCUp5eog ngạcCUp5eo nGmhiên củaD9TsJx nàGmng, cưCUp5eoời nhCUp5eoẹ, mộtD9TsJx D9TsJxtay ôGmm lGmấy D9TsJxeo nD9TsJxhỏ củaCUp5eo nàaAP2bDng, sợGm aAP2bDđường đaAP2bDi nCUp5eohỏ hẹCUp5eop, Gmda thCUp5eoịt D9TsJxnon mịnaAP2bD saAP2bDẽ bCUp5eoị aAP2bDđá nhọnaAP2bD laAP2bDà Gmtổn thương. 

“BạchGm hổGm đaaAP2bDng Gmở CUp5eohướng TaAP2bDây NGmam CUp5eocủa D9TsJxcánh aAP2bDrừng, naAP2bDó đangCUp5eo ởCUp5eo tronaAP2bDg độngD9TsJx nCUp5eoghỉ D9TsJxngơi, MẫCUp5eon HáCUp5eoch VưCUp5eoơng Gmgia mớiCUp5eo vừaD9TsJx xuGmất aAP2bDhiện aAP2bDở phíaD9TsJx CUp5eođông bắcD9TsJx CUp5eocủa D9TsJxcánh rừaAP2bDng, tGmạm thờiCUp5eo cùaAP2bDng bGmạch D9TsJxhổ khôGmng tGmhể chạmaAP2bD mặGmt, đợiD9TsJx Gmvương giCUp5eoa tìmGm đưD9TsJxợc CUp5eophương hướaAP2bDng, hẳaAP2bDn Gmcũng phảaAP2bDi tốnGm bốnaAP2bD, năGmm naAP2bDgày tCUp5eohời giD9TsJxan, cònaAP2bD CUp5eoquốc Gmsư taAP2bDhì aAP2bDđang aAP2bDđánh cờaAP2bD cùngGm mCUp5eoột D9TsJxvài đCUp5eoại thầGmn lớGmn tuGmổi bGmên ngoàiD9TsJx D9TsJxbìa rừng.”aAP2bD ThịaAP2bD vệD9TsJx cườiGm đáp. 

CCUp5eoái aAP2bDgì, nCUp5eogay cảaAP2bD bạchD9TsJx aAP2bDhổ CUp5eođang aAP2bDở đâCUp5eou caAP2bDũng biếtaAP2bD CUp5eo? aAP2bDY CUp5eoY nhCUp5eoìn sGmơn CUp5eođộng baAP2bDí ẩD9TsJxn này,D9TsJx phD9TsJxía taAP2bDrên mộtaAP2bD cầuaAP2bD thanD9TsJxg hìnhCUp5eo xoắaAP2bDn ốaAP2bDc chậmD9TsJx D9TsJxrãi uốnCUp5eo lGmượn, taAP2bDỏa CUp5eora xuaAP2bDng quanD9TsJxh, cD9TsJxó aAP2bD1 giCUp5eoan làCUp5eom truaAP2bDng taAP2bDâm, xuCUp5eong quanaAP2bDh còGmn rấaAP2bDt nhiềCUp5eou Gmhang naAP2bDhỏ, khônGmg, hìnaAP2bDh D9TsJxnhư làCUp5eo phòng. 

aAP2bDPhía tD9TsJxrên Gmcó aAP2bD5 hD9TsJxoàng D9TsJxy thCUp5eoị D9TsJxvệ CUp5eochay quD9TsJxa chạD9TsJxy lại,aAP2bD aAP2bDtựa hồ,D9TsJx đanaAP2bDg truyềnD9TsJx đạtD9TsJx Gmtin tức. 

“Tốt laAP2bDắm, ngươD9TsJxi laAP2bDui raCUp5eo, đợCUp5eoi MaAP2bDẫn HáchGm VươCUp5eong CUp5eogia Gmcùng lãGmo hCUp5eoổ đánhD9TsJx nhGmau CUp5eođến chD9TsJxết D9TsJxsống kCUp5eohông sD9TsJxai Gmbiệt lắm,aAP2bD ngCUp5eoươi Gmlại đếaAP2bDn bẩCUp5eom bD9TsJxáo,” HCUp5eoắn vỗD9TsJx vỗaAP2bD Gmbả vaCUp5eoi D9TsJxthị vệ,aAP2bD “VấtD9TsJx vCUp5eoả .” 

Cái vỗaAP2bD D9TsJxvai đaAP2bDơn giCUp5eoản CUp5eonhưng dườngaAP2bD CUp5eonhư tiếD9TsJxp thêmCUp5eo sứcGm mD9TsJxạnh ủngGm hộaAP2bD D9TsJxcường đại,D9TsJx tGminh thầaAP2bDn thịGm vệaAP2bD rGmun lên,aAP2bD D9TsJxkhom ngườiGm Gmhành lễD9TsJx, ngẩnCUp5eog đaAP2bDầu ưỡnGm ngựcCUp5eo rờiCUp5eo đi,D9TsJx mCUp5eoà nhaAP2bDóm taAP2bDhị vệchGmo CUp5eodù kaAP2bDhông bậnD9TsJx Gmrộn, cũngCUp5eo khôngCUp5eo haAP2bDề đếnGm CUp5eoquấy rầyD9TsJx hCUp5eoai ngGmười, Gmai CUp5eolo vGmiệc nàaAP2bDy, xGmem Gm2 ngườiGm dườngGm nGmhư vGmô CUp5eohình, biếnaAP2bD taAP2bDhành tCUp5eorong suốt. 

“Nơi naAP2bDày lCUp5eoà …?”CUp5eo HắnaAP2bD, Gmđến CUp5eotột cùngD9TsJx cCUp5eoó D9TsJxbao nhiCUp5eoêu việcCUp5eo CUp5eodấu diếmaAP2bD nàng? 

Y aAP2bDY tronaAP2bDg mắtaAP2bD, aAP2bDmột CUp5eomảnh mờD9TsJx mịt. 

 

CHƯƠNG 17Gm6: THỰCaAP2bD HIỆNaAP2bD ƯGmỚC ĐỊNH 

“NơGmi nàaAP2bDy, chCUp5eoính aAP2bDlà lễaAP2bD vậtGm cuốiCUp5eo aAP2bDcùng màD9TsJx tháiGm hoànCUp5eog aAP2bDThái HGmậu đểD9TsJx lD9TsJxại Gmcho trẫm.”CUp5eo daAP2bDung CUp5eonhan lạnhD9TsJx aAP2bDnhư băngGm củaD9TsJx hGmắn D9TsJxtừ từD9TsJx hòGma tGman, cònD9TsJx lD9TsJxại aAP2bD, D9TsJxchỉ làCUp5eo khD9TsJxuôn mD9TsJxặt ôaAP2bDn nD9TsJxhu, aAP2bDdịu dàng. 

aAP2bDThái CUp5eohoàng ThD9TsJxái Hậu……D9TsJx GmY GmY D9TsJxbừng tỉnhaAP2bD đạiD9TsJx ngCUp5eoộ, nóGmi cácGmh khácD9TsJx, D9TsJxnơi naAP2bDày hẳCUp5eon lCUp5eoà D9TsJxcăn cứCUp5eo CUp5eocủa độiD9TsJx hCUp5eoộ vaAP2bDệ quânD9TsJx vươaAP2bDng trD9TsJxong taAP2bDruyền Gmthuyết? NgD9TsJxhe nGmói, bọGmn họD9TsJx ngoCUp5eoại D9TsJxtrừ viaAP2bDệc làD9TsJx sáaAP2bDt thủGm hạngGm nhất,D9TsJx CUp5eocòn caAP2bDó tìnhaAP2bD baAP2bDáo khắCUp5eop mD9TsJxọi nGmơi, Gmđể bảoaAP2bD D9TsJxvệ đếGm vD9TsJxương, ngGmười đGmược tuyểnD9TsJx cGmhọn đềuCUp5eo CUp5eolà nhânCUp5eo aAP2bDvật aAP2bDnổi tiếnaAP2bDg, kCUp5eohông Gmchỉ D9TsJxtinh thôngCUp5eo D9TsJxvõ học,aAP2bD D9TsJxthuật phGmáp, CUp5eohơn nữaGm Gmthuật kD9TsJxỳ maAP2bDôn báaAP2bDt quáD9TsJxi khônGmg chỗGm nàCUp5eoo CUp5eokhông thD9TsJxông, nhưaAP2bDng màCUp5eo, tGmất caAP2bDả nhữD9TsJxng tCUp5eohứ nàyCUp5eo cũnaAP2bDg chỉD9TsJx làCUp5eo taAP2bDruyền thuyGmết, kD9TsJxhông aaAP2bDi từnGmg nhD9TsJxìn tD9TsJxhấy quá. 

“BọnCUp5eo họ,D9TsJx aAP2bDđều aAP2bDlà D9TsJxtinh anCUp5eoh mGmà quốcD9TsJx sGmư 2Gm0 nămGm trướcaAP2bD bCUp5eoồi dưGmỡng raCUp5eo, vìCUp5eo CUp5eoThái hoànD9TsJxg D9TsJxthái hậD9TsJxu aAP2bDcũng cốCUp5eo tCUp5eoriều cương” 

NóCUp5eoi đếnaAP2bD đâaAP2bDy, haAP2bDắn nghiênCUp5eog đầu,D9TsJx hGmai mắtD9TsJx diGmệu diệuaAP2bD Gmnhìn cCUp5eohăm aAP2bDchú Gmvào nàng, 

“TrẫmD9TsJx cũCUp5eong khônD9TsJxg D9TsJxphải caAP2bDố ýD9TsJx muốnCUp5eo daAP2bDấu nàD9TsJxng, đâGmy làaAP2bD ưD9TsJxớc đCUp5eoịnh củaaAP2bD Gmtrẫm cD9TsJxùng CUp5eothái hoànGmg TháiGm aAP2bDHậu, nCUp5eogười nóD9TsJxi, pGmhải đợCUp5eoi chGmo nàCUp5eong Gmcùng trẫmaAP2bD ‘laAP2bDong phụnaAP2bDg Gmhòa minD9TsJxh’, mớD9TsJxi đượcaAP2bD nóiD9TsJx cD9TsJxho nànD9TsJxg biết.” 

Gò máCUp5eo củCUp5eoa D9TsJxY CUp5eoY nháyD9TsJx mắtD9TsJx lạCUp5eoi đỏGm hồGmng lên,Gm Gmnhìn hD9TsJxắn tựaGm CUp5eohồ D9TsJxẩn nhẫGmn ýD9TsJx cười,D9TsJx D9TsJxchà chàGm cCUp5eohân, Gmở tCUp5eorước mặtCUp5eo mọiCUp5eo ngưCUp5eoời lạCUp5eoi khônCUp5eog thGmể đCUp5eoẩy CUp5eohắn rGma, chỉD9TsJx Gmphải chGmịu đựng,CUp5eo thầD9TsJxm nghGmĩ, nóD9TsJxi naAP2bDhư vậy,CUp5eo aAP2bDkhông phGmải khiếnD9TsJx cD9TsJxho nhóCUp5eom hộD9TsJx vệCUp5eo biếCUp5eot, nàGmng cùaAP2bDng hắD9TsJxn đã……. 

Gm“Đi thôiD9TsJx, D9TsJxtrẫm mGmang nàngaAP2bD aAP2bDđi vD9TsJxào phòGmng.” GmHắn khậGmp kD9TsJxhiễng kCUp5eoéo taCUp5eoy cD9TsJxủa Gmnàng, caAP2bDắm câyD9TsJx đuGmốc CUp5eovào mộtD9TsJx D9TsJxgiá đaAP2bDỡ CUp5eotrên cD9TsJxầu thaGmng, CUp5eosau aAP2bDđó mGmới CUp5eotiếp tụcD9TsJx đD9TsJxi vaAP2bDào mCUp5eoột “CUp5eocái haD9TsJxng” ngCUp5eoay Gmgian aAP2bDtrung tâm. 

KhaAP2bDông ngD9TsJxhĩ tớCUp5eoi, bênaAP2bD tronD9TsJxg “Gmcái hang”D9TsJx kiaAP2bDa đúaAP2bDng làGm Gmmột gaAP2bDian Gmphòng D9TsJxkhiến ngườiD9TsJx khaAP2bDác ‘kiD9TsJxnh thiGmên độngaAP2bD địCUp5eoa’ nhCUp5eoa, rộnCUp5eog rãCUp5eoi màD9TsJx sángCUp5eo ngời,Gm cùnD9TsJxg cáCUp5eoch bốCUp5eo tríGm troaAP2bDng D9TsJxLong QuCUp5eoân D9TsJxđiện aAP2bDcó hơnCUp5eo chứaAP2bD kCUp5eohông kém,D9TsJx khiếnCUp5eo nàngCUp5eo ngâaAP2bDy ngẩnD9TsJx Gmcả người. 

VéD9TsJxn bứaAP2bDc rCUp5eoèm chGme, CUp5eođi aAP2bDvào Gmnội phòng. 

“KhiGm tD9TsJxrẫm rD9TsJxa nD9TsJxgoài sănD9TsJx bắn,CUp5eo ngẫCUp5eou nhiêGmn thưaAP2bDờng muốnGm tớiaAP2bD nơaAP2bDi nGmày, aAP2bDcho D9TsJxnên liD9TsJxền CUp5eophân CUp5eophó xuống,aAP2bD chGmo bọCUp5eon hD9TsJxọ bD9TsJxố tríCUp5eo nơGmi nàCUp5eoy aAP2bDcùng nộiaAP2bD D9TsJxđiện giốngD9TsJx naAP2bDhau, aAP2bDcó aAP2bDthích không?”Gm HắnCUp5eo mỉmaAP2bD cưD9TsJxời, đCUp5eoem aAP2bDnàng Gmôm Gmvào lD9TsJxòng, caAP2bDhóp mũaAP2bDi caAP2bDọ cọCUp5eo vàoCUp5eo chópGm CUp5eomũi củaGm nàng. 

aAP2bDBức CUp5eorèm bằaAP2bDng tCUp5eorân châuCUp5eo rGmung riCUp5eonh, nGmhững hạtGm aAP2bDchâu sCUp5eoáng bóngGm cGmhạm vàoaAP2bD nhCUp5eoau, Gmphát D9TsJxra tiếnCUp5eog vaGmng “aAP2bDdinh đaCUp5eong, điGmnh đươCUp5eong, đinaAP2bDh đươnGmg” thaCUp5eonh thúy……. 

“ÂCUp5eon.” NànCUp5eog gậaAP2bDt Gmnhẹ aAP2bDđầu, nóiD9TsJx khCUp5eoông cảD9TsJxm độnGmg, lGmà gạD9TsJxt người.Gm NhưnCUp5eog D9TsJxhơi tGmhở đầyGm dụaAP2bDc vọnGmg củaCUp5eo hắnGm cứCUp5eo phảaAP2bD CUp5eovào mCUp5eoặt lGmiên tụcCUp5eo, khiếnaAP2bD nàCUp5eong thậtCUp5eo bốiaAP2bD rốCUp5eoi, Gmgương mặtCUp5eo đãGm hCUp5eoồng lạiD9TsJx cCUp5eoàng đỏaAP2bD tươi. 

“Nàng aAP2bDhình nhưCUp5eo CUp5eovẫn cònCUp5eo thGmiếu trD9TsJxẫm Gmcái gD9TsJxì đó.”CUp5eo HắnaAP2bD tGmrầm Gmgiọng aAP2bDnhắc nhaAP2bDở nói. 

“Thiếu…CUp5eo thGmiếu D9TsJxcái gì?” 

aAP2bDNàng nháaAP2bDy D9TsJxmắt, aAP2bDmơ aAP2bDhồ, nhCUp5eoưng lạD9TsJxi nD9TsJxghĩ tớiCUp5eo CUp5eocái gD9TsJxì, sắcD9TsJx mặtCUp5eo cóGm chGmút sốtGm ruột, 

“CUp5eoKhông đaAP2bDược, chànaAP2bDg ngồiGm xuốnaAP2bDg trướcD9TsJx đGmi, D9TsJxta đaAP2bDi tìGmm dượCUp5eoc D9TsJxgiúp cGmhàng rửaCUp5eo sạchGm miệD9TsJxng vếtCUp5eo thươaAP2bDng, khôngaAP2bD cCUp5eoần lộnD9TsJx xộn.” 

ĐD9TsJxi mộtGm aAP2bDquảng đGmường CUp5eoxa naAP2bDhư vậy,CUp5eo CUp5eohắn chGmắc lGmà phảiaAP2bD nhaAP2bDịn đaaAP2bDu rấtD9TsJx nhiều.aAP2bD CUp5eoVết thD9TsJxương lầaAP2bDn trưCUp5eoớc nCUp5eoghiêm tCUp5eorọng nhưGm vậD9TsJxy, đãCUp5eo liềnD9TsJx mặGmt đượD9TsJxc D9TsJxhay chGmưa, naAP2bDàng aAP2bDmột chútaAP2bD caAP2bDũng khôngGm biêt.D9TsJx NhD9TsJxưng bâyaAP2bD D9TsJxgiờ, nhCUp5eoìn thấyaAP2bD đầuCUp5eo aAP2bDgối củaAP2bDa hắGmn Gmđỏ tD9TsJxươi D9TsJx1 mảnCUp5eog, lòaAP2bDng cCUp5eoủa nàGmng rấtaAP2bD Gmxót xCUp5eoa, thCUp5eoật aAP2bDrất aAP2bDlo lắng. 

NàCUp5eong sợD9TsJx máuCUp5eo, nhưngGm nhiềuD9TsJx lD9TsJxúc, vGmì khôGmng mD9TsJxuốn tỏD9TsJx rGma yếuD9TsJx đuốiD9TsJx, đềuGm phảGmi D9TsJxtận lựcGm ẩaAP2bDn nhaAP2bDẫn. CD9TsJxho nCUp5eoên nGmàng rGmất ítCUp5eo aAP2bDmặc hồngCUp5eo CUp5eoy, màGm lúcaAP2bD cùaAP2bDng MẫCUp5eon HáD9TsJxch yGmêu nGmam Gmtỷ aAP2bDthí, caAP2bDũng CUp5eovì sD9TsJxợ nhCUp5eoìn thD9TsJxấy CUp5eotrên ngườiGm mìaAP2bDnh toD9TsJxát rGma máuaAP2bD tươi,aAP2bD aAP2bDmới D9TsJxcố aAP2bDtình mặaAP2bDc hồngGm D9TsJxy, chCUp5eoe dấuaAP2bD sợGm CUp5eohãi củaCUp5eo D9TsJxchính mình. 

NếuGm nơiCUp5eo Gmnày thậtD9TsJx D9TsJxsự baAP2bDố tGmrí giốngD9TsJx D9TsJxy aAP2bDLong QuâGmn điện,CUp5eo nhGmư aAP2bDvậy, hD9TsJxòm thuD9TsJxốc sẽaAP2bD đặtD9TsJx tCUp5eorong naAP2bDgăn kéCUp5eoo cuốiD9TsJx cùCUp5eong D9TsJxcủa bàaAP2bDn traAP2bDang điểm. 

Nàng đẩyCUp5eo Gmvòng CUp5eotay aAP2bDôm ấpGm củaaAP2bD D9TsJxhắn aAP2bDra, đGmi đếnaAP2bD trướcaAP2bD bànD9TsJx tCUp5eorang điểGmm, kéoaAP2bD CUp5eohộc aAP2bDbàn raD9TsJx, quảCUp5eo nhiCUp5eoên nhìCUp5eon Gmthấy hòD9TsJxm thuốc. 

“Y GmY, nànD9TsJxg mCUp5eouốn aAP2bDnuốt lCUp5eoời saD9TsJxo?” CUp5eothân thểD9TsJx ấmCUp5eo áGmp, mD9TsJxềm mạD9TsJxi trCUp5eoong lòngaAP2bD rờiGm điGm, khônaAP2bDg khíGm D9TsJxlạnh laAP2bDẽo xâGmm nhậCUp5eop, haAP2bDắn bấtD9TsJx mãnaAP2bD lênD9TsJx án. 

aAP2bDThấy nGmàng D9TsJxđi đGmến lonGmg sàn,CUp5eo CUp5eotừ từD9TsJx tọaGm hạaAP2bD, hắnGm Gmrất sD9TsJxợ D9TsJxnàng giD9TsJxống lầCUp5eon trướcCUp5eo, thCUp5eoô lỗGm kéCUp5eoo phắnaAP2bDg tGmhục Gmkhố củaGm mìnhCUp5eo, naAP2bDghĩ ngaAP2bDhĩ, vGmẫn laAP2bDà chínhGm mìnaAP2bDh cuD9TsJxốn D9TsJxống quầnGm lênaAP2bD taAP2bDhì tốtCUp5eo hCUp5eoơn. (aAP2bD^^ tựD9TsJx nhiêGmn thấD9TsJxy buGmồn cườiGm gGmhê =D9TsJx]] ) 

D9TsJx“Có paAP2bDhải D9TsJxrất D9TsJxđau hCUp5eoay không?” 

ND9TsJxàng cGmầm hòmGm aAP2bDthuốc điGm qCUp5eoua, CUp5eongồi xổGmm xuốnGmg, nhìnD9TsJx vếtaAP2bD thD9TsJxương, khôaAP2bDng kGmhỏi nhCUp5eoíu mày, 

“D9TsJxTuy khônCUp5eog làmaAP2bD độcGm, nhưngaAP2bD màD9TsJx, CUp5eovết thươngCUp5eo saAP2bDao lạCUp5eoi lâaAP2bDu khéGmp lạaAP2bDi nGmhư vậy?” 

Gm“Thời tiCUp5eoết cóD9TsJx cCUp5eohút lãnhGm.” HắaAP2bDn đD9TsJxáp, nhaAP2bDìn nànCUp5eog thậtaAP2bD D9TsJxcẩn thậnCUp5eo lCUp5eoau đD9TsJxi Gmvết máuaAP2bD trênD9TsJx miệngCUp5eo vD9TsJxết thương. 

[] 

“TCUp5eohân nhiệtGm D9TsJxcủa chàngCUp5eo CUp5eoso vD9TsJxới ngườiD9TsJx thưGmờng luônGm thaAP2bDấp aAP2bDhơn, biGmết trờiaAP2bD CUp5eolạnh, aAP2bDsao khônaAP2bDg chCUp5eoo cD9TsJxung nữaAP2bD đốtaAP2bD thêmGm hỏGma Gmlò, nhD9TsJxư vậyD9TsJx thGmân thGmể mớiD9TsJx CUp5eoấm hơnaAP2bD, miệngaAP2bD vếtGm D9TsJxthương cũngGm khCUp5eoép aAP2bDlại mCUp5eoau chút.” 

Dùng vảGmi mềm,D9TsJx thấmaAP2bD aAP2bDướt, CUp5eorửa sạcaAP2bDh miD9TsJxệng vếtaAP2bD thươnaAP2bDg, nCUp5eoàng nhD9TsJxẹ nhàGmng thổiCUp5eo taAP2bDhổi, đCUp5eoợi nCUp5eoước kD9TsJxhô đi,aAP2bD mGmới lấyaAP2bD thuốaAP2bDc thoD9TsJxa lêCUp5eon, dD9TsJxùng bạchCUp5eo bốaAP2bD sạchaAP2bD sCUp5eoẽ CUp5eobao aAP2bDlấy, aAP2bDcuối CUp5eocùng thGmắt mộtGm cáiCUp5eo CUp5eonơ D9TsJxcon bướm. 

“KhônCUp5eog cóD9TsJx nàngCUp5eo bêCUp5eon aAP2bDcạnh, aAP2bDmột D9TsJxmình trẫmaAP2bD cD9TsJxho dùCUp5eo cD9TsJxó đắpCUp5eo thêmCUp5eo maAP2bDấy taAP2bDấm chGmăn, D9TsJxđều cảmGm thấyCUp5eo cảGm Gmngười rD9TsJxét aAP2bDrun.” HắCUp5eon thD9TsJxấp D9TsJxnam nói. 

“GmMiệng lưỡiaAP2bD trGmơn tru.CUp5eo” NàD9TsJxng liếaAP2bDc lCUp5eoiếc mắD9TsJxt D9TsJxmột aAP2bDcái, CUp5eocười khẽ. 

D9TsJxCho tớiGm naaAP2bDy, Gmnàng đềaAP2bDu cảmD9TsJx thấyaAP2bD aAP2bDhắn chỉaAP2bD biaAP2bDết khCUp5eoi aAP2bDdễ mình,D9TsJx mỗD9TsJxi lầCUp5eon nóGmi chuyaAP2bDện đềuaAP2bD giốngD9TsJx nD9TsJxhư đaD9TsJxng aAP2bDcãi nhaAP2bDau, nhưaAP2bDng màD9TsJx, từCUp5eo khGmi rờiGm aAP2bDkhỏi lonCUp5eog aAP2bDquân điệnCUp5eo, nàngaAP2bD mớiGm phaAP2bDát hiện,D9TsJx nàD9TsJxng ngưGmợc lạD9TsJxi rD9TsJxất D9TsJxlà thícD9TsJxh lờiCUp5eo nóiGm CUp5eobén nhọncD9TsJxủa D9TsJxhắn, thíchD9TsJx cùGmng hắnD9TsJx Gmtranh CUp5eotranh luậnCUp5eo luận. 

“MaAP2bDiệng lưỡiCUp5eo trGmơn traAP2bDu sCUp5eoo CUp5eovới vD9TsJxô lD9TsJxại tốaAP2bDt aAP2bDhơn.” HắCUp5eon aAP2bDquả thựcD9TsJx Gmlại bắtD9TsJx đầD9TsJxu “mồD9TsJxm mép”. 

KhóGme môiaAP2bD CUp5eocong D9TsJxlên, nCUp5eoụ cườCUp5eoi tươGmi CUp5eotắn nCUp5eohư naAP2bDắng maiGm, cảmGm giáaAP2bDc queD9TsJxn thuaAP2bDộc nD9TsJxày laAP2bDàm tếCUp5eo CUp5eobào toànaAP2bD taAP2bDhân Gmnàng đD9TsJxều ởCUp5eo thảCUp5eo lỏng,aAP2bD thCUp5eoư sướaAP2bDng vôaAP2bD cùng. 

“ChàngaAP2bD, vẫnD9TsJx muốD9TsJxn D9TsJxđi sănaAP2bD lãoCUp5eo hổD9TsJx sao?” 

NàngCUp5eo thD9TsJxu dọnaAP2bD xoaAP2bDng CUp5eohòm thuốc,Gm naAP2bDgồi vD9TsJxào vịGm tCUp5eorí Gmbên cạnhaAP2bD haAP2bDắn, nhD9TsJxẹ aAP2bDnhàng ốGmng quầnD9TsJx CUp5eothả xuống. 

“TrẫmGm Gmthầm ngGmhĩ, sẽCUp5eo D9TsJxtặng chGmo aAP2bDnàng lD9TsJxễ vD9TsJxật maAP2bDà trẫGmm cCUp5eoho CUp5eolà trD9TsJxân quýCUp5eo nhất,CUp5eo GmY YGm, nànaAP2bDg hGmãy taAP2bDin tưởngaAP2bD trẫD9TsJxm cGmó Gmnăng lCUp5eoực này,CUp5eo mD9TsJxặc dGmù kaAP2bDhông dD9TsJxựa vàoCUp5eo thuậtaAP2bD pháCUp5eop, trẫmGm cũD9TsJxng sD9TsJxẽ làGmm được.” 

D9TsJxHắn soạnaAP2bD miGm, Gmbàn taaAP2bDy tD9TsJxo D9TsJxnhẹ nhaAP2bDàng aAP2bDvuốt D9TsJxlên đôiCUp5eo mCUp5eoá phấD9TsJxn hồngGm, “TraAP2bDẫm, cũnCUp5eog khaAP2bDông aAP2bDphải mD9TsJxột D9TsJxquân vươD9TsJxng CUp5eovô CUp5eonăng, D9TsJxnhững D9TsJxgì cGmủa trẫm,Gm nhaAP2bDất D9TsJxđịnh traAP2bDẫm sD9TsJxẽ Gmthu hồiD9TsJx, Gmbao gaAP2bDồm Gmcả nàng!” 

D9TsJxkhuôn mặaAP2bDt trắngaAP2bD noãGmn, hoàGmn mỹaAP2bD nhD9TsJxư mộtGm aAP2bDtác pCUp5eohẩm ngaAP2bDhệ thD9TsJxuật, khaAP2bDóe Gmmôi mỏngD9TsJx, coGmng cD9TsJxong mD9TsJxột nụD9TsJx aAP2bDcười, đôiGm mắtCUp5eo màuCUp5eo tD9TsJxím CUp5eothâm sâCUp5eou nhưD9TsJx đạiaAP2bD dương,…CUp5eonàng D9TsJxxem đếnGm D9TsJxngây CUp5eongốc cCUp5eoả người. 

MaAP2bDãi aAP2bDngắm mGmỹ D9TsJxnam, aAP2bDY CUp5eoY Gmmột D9TsJxchút cũngGm khaAP2bDông phGmát giáaAP2bDc, mộtGm bGmàn Gmtay đanGmg lCUp5eoặng yCUp5eoên cởaAP2bDi bỏD9TsJx vạtGm áoGm củaGm nàng.Gm ^^! 

MaAP2bDãi đD9TsJxến Gmkhi chGmỉ phGmúc lạnhGm nhưaAP2bD bănD9TsJxg bànD9TsJx chạmaAP2bD đếaAP2bDn trD9TsJxòn trD9TsJxòn aAP2bDmềm Gmmại, CUp5eocả ngD9TsJxười aAP2bDY aAP2bDY CUp5eorun lGmên, bừD9TsJxng tD9TsJxỉnh aAP2bDlại đGmây, nhìCUp5eon gưaAP2bDơng mặtCUp5eo ôGmn nhuCUp5eo, nhD9TsJxu tGmình dD9TsJxạt daAP2bDào khôCUp5eong biếtGm kaAP2bDhi nàoGm biD9TsJxến tCUp5eohành vẻD9TsJx D9TsJxmặt đắGmc ýGm tươiGm cườaAP2bDi củaGm haAP2bDắn, khôngCUp5eo khỏCUp5eoi aAP2bDâm tGmhầm mắngD9TsJx mìnhD9TsJx D9TsJxquá sơD9TsJx Gmý. (aAP2bDlà háoD9TsJx saAP2bDắc Gmmới đúngD9TsJx nD9TsJxha ^^) 

CUp5eo“Y YGm, D9TsJxnàng naAP2bDên D9TsJxthực hiệGmn ưCUp5eoớc địnhGm cùnD9TsJxg trẫm.”Gm HắCUp5eon Gmthấp namaAP2bD, nhẹGm nhD9TsJxàng vỗCUp5eo vềGm đôiGm máGm mGmềm mại. 

“Ước định?D9TsJx CCUp5eoái D9TsJxgì ướcGm D9TsJxđịnh?” ND9TsJxàng tiếpaAP2bD tụCUp5eoc đGmánh trốngD9TsJx lảnCUp5eog, “KhôngD9TsJx được,Gm Gmchân củaD9TsJx chànCUp5eog kD9TsJxhông taAP2bDhể lD9TsJxộn xộn.” 

aAP2bD“Ngày CUp5eoấy, trẫD9TsJxm bịD9TsJx thươngD9TsJx sCUp5eoo vCUp5eoới haAP2bDôm naD9TsJxy Gmcòn nghiêmD9TsJx trọngCUp5eo hơnaAP2bD, nhưnD9TsJxg khônGmg Gmphải caAP2bDũng dũGmng mãaAP2bDnh dịD9TsJx thườGmng saoGm? HaAP2bDay D9TsJxlà, naAP2bDàng chaAP2bDo đGmó làD9TsJx hCUp5eoiệu Gmlực củD9TsJxa quảGm taAP2bDhôi tình?” 

HắGmn thổiCUp5eo D9TsJxmột ngD9TsJxụm Gmhơi tD9TsJxhở lạnhCUp5eo nGmhư Gmbăn vàoGm taD9TsJxi nànGmg, nhẹD9TsJx CUp5eonhàng gặmaAP2bD lấyCUp5eo vCUp5eoành aAP2bDtai mẫnCUp5eo cGmảm củCUp5eoa CUp5eonàng, đầCUp5eou lưaAP2bDỡi cuD9TsJxốn, cD9TsJxảm gGmiác đD9TsJxược D9TsJxthân thểD9TsJx mềCUp5eom mạiGm đềGmu D9TsJxrun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.