You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG Mv3K175: KHÔNGMv3K TBt59HỂ MMv3KẤT ĐIBt59 NÀNG

“MộcJTco HMv3Kiệp!” fcpRPhù VânJTco KhMv3Kâu TrBt59ạch hétfcpR fcpRlớn TxVEmột tiếBt59ng, dùnTxVEg chânTxVE chưafcpR bMv3Kị thưfcpRơng làmMv3K điểmfcpR tựa,fcpR TxVEbúng TxVEngười phTxVEi Bt59thân đếnMv3K, thânBt59 mìnhMv3K cBt59ấp tốcMv3K Bt59bay vTxVEút màJTco điJTco, tTxVEựa nhưfcpR chJTcoim yếnBt59, lTxVEinh hBt59oạt xBt59uyên Mv3Kqua rừfcpRng câBt59y, bôMv3Kn JTcotiến TxVEvề pfcpRhía nàng. 

NJTcohưng mà,Bt59 dBt59ù cófcpR khiTxVEnh côngfcpR thượngfcpR thừa,Mv3K hắnJTco vẫMv3Kn đuổiJTco TxVEkhông kfcpRịp tTxVEốc độBt59 rJTcoơi xuốnMv3Kg ngựfcpRa TxVEcủa nBt59àng từfcpR mộtJTco khBt59oảng fcpRcách xTxVEa nTxVEhư thếTxVE, JTconhưng vTxVEào lJTcoúc Bt59này, mộtBt59 TxVEthân ảnhfcpR màufcpR đenJTco rBt59ốt cụcTxVE xuBt59ất hiệnfcpR, vfcpRươn tJTcoay rTxVEa muốnfcpR fcpRcứu fcpRnàng. KhJTcoi cácJTco ngJTcoón TxVEtay JTcosắp cMv3Khạm đượcJTco fcpRY YBt59, JTcothì khônBt59g biếtMv3K TxVEtừ cfcpRhỗ nMv3Kào phfcpRóng tMv3Kới Bt59một fcpRmũi fcpRtên, Mv3KMộc HiệBt59p TxVEcả kinJTcoh, JTcotheo bảnJTco năTxVEng Bt59rụt taTxVEy lại… 

“Không!”Mv3K PhùMv3K VfcpRân KhTxVEâu TrạchBt59 rốnJTcog giận! 

TrBt59ơ mMv3Kắt nTxVEhìn nàngfcpR nJTcogã fcpRxuống, hắnTxVE cuốfcpRng Mv3Kquýt, lfcpRo lắnTxVEg nfcpRhư muốBt59n xMv3Ké toMv3Kạc lồMv3Kng ngực,Bt59 tMv3Kay TxVEnàng bTxVEị thưTxVEơng, ngMv3Kã nhưJTco tfcpRhế Bt59e rằng…! 

Không nMv3Kgờ, Bt59Y Mv3KY TxVElãi khẽTxVE xoaTxVEy Mv3Kngười, dùnMv3Kg tafcpRy chưfcpRa bịMv3K thTxVEương bBt59ắt lấTxVEy cưBt59ơng ngTxVEựa, tunMv3Kg ngfcpRười mộtMv3K chúMv3Kt, aMv3Kn toàJTcon rơiTxVE xTxVEuống đất. 

“NgươiJTco còMv3Kn mfcpRuốn bỏTxVE lạiMv3K fcpRta mộtTxVE mìnJTcoh sao?” 

KhônJTcog hềTxVE sTxVEợ hãfcpRi quaTxVEy Bt59đầu, fcpRnhìn Bt59về JTcophía TxVEhắn, Bt59nàng Bt59cười Mv3Kđến hếtfcpR sứcTxVE thoảiTxVE mJTcoái, TxVErốt cụJTcoc, hắnTxVE cBt59ũng Mv3Kbị nàngMv3K fcpRđùa gfcpRiỡn mộMv3Kt lần.TxVE JTco(trời ạ,JTco làmTxVE JTcopan TxVEcứ tưởng,fcpR Mv3Kpó taBt59y vớiMv3K cJTcohị ) 

ChMv3Kậm Bt59rãi ổTxVEn địnhBt59 thâTxVEn hBt59ình, hắfcpRn thởTxVE phJTcoì pBt59hò, nMv3Khìn nàngTxVE nghịJTcoch nMv3Kgợm, TxVEtươi Bt59cười, độtMv3K nhfcpRiên thởfcpR dàiTxVE nhfcpRẹ nJTcohõm JTcomột hBt59ơi, bàBt59n fcpRtay tfcpRo giTxVEang raBt59, đemfcpR thJTcoiên hạfcpR Mv3Kkiều nJTcohỏ fcpRkéo lạBt59i, Bt59dùng sứcMv3K khảfcpRm nhậpMv3K vàofcpR tJTcorong lòng. 

“JTcoNàng mMv3Kới làfcpR đạfcpRi ngMv3Ku nfcpRgốc, dọTxVEa đếnBt59 trẫMv3Km, nàTxVEng cóMv3K biếtTxVE lBt59àm kinfcpRh độngMv3K thánhMv3K Mv3Kgiá, thJTcoì cJTcoó 1Mv3K0 cfcpRái đầBt59u cũMv3Kng khôJTcong đủfcpR trảBt59m Mv3Khay kTxVEhông!” TuJTcoy làJTco Bt59lời Mv3Knói cóTxVE Mv3Kvẻ ufcpRy hiếpJTco, nJTcohưng ngữJTco kMv3Khí lạiJTco Mv3Kdìu dànTxVEg, ôBt59n nhuBt59, sủngBt59 áiJTco, cTxVEòn Mv3Kcó TxVEchút bấBt59t đắcfcpR dĩ. 

MộJTcoc Mv3KHiệp thấyMv3K hoTxVEàng Bt59phi aJTcon TxVEtoàn fcpR, TxVEánh mắtBt59 bfcpRén nBt59họn bTxVEắn JTcovề pJTcohía mũiJTco tênfcpR Bt59được bắBt59n tBt59ới, nMv3Khanh chónTxVEg phMv3Ki thâfcpRn đuổiMv3K theo. 

“TafcpR đfcpRã tínhJTco đượcfcpR phảiBt59 làmBt59 thJTcoế nàBt59o rồifcpR mJTcoà, chỉBt59 TxVEtại JTcomột mũiBt59 tênBt59 Bt59từ đâuTxVE thìnBt59h lMv3Kình lafcpRo rBt59a làTxVEm tTxVEa gfcpRiật mìnTxVEh, TxVEngươi Mv3Kmuốn trảmfcpR lJTcoiền trảmfcpR điJTco, dùMv3K sBt59ao tJTcoa cũngBt59 khôngJTco TxVEcó mưJTcoời cáiTxVE TxVEđầu.” NàngfcpR nhíufcpR nhJTcoíu Bt59mày, nhìnfcpR mũiMv3K tênBt59 bắnMv3K lBt59én cMv3Kắm phfcpRập Bt59vào đạiTxVE thBt59ụ gầnBt59 đó. 

“Nàng chfcpRo Mv3Krằng Mv3Knàng muốnJTco JTcobị tfcpRrảm liềfcpRn trảJTcom saoBt59? fcpRNếu trẫmfcpR muốnTxVE nànTxVEg TxVEchết, Mv3Kcòn cfcpRó tTxVEhể liTxVEều mạngMv3K chfcpRạy Bt59đến Bt59đây cứuBt59 nàTxVEng sBt59ao? Mv3KY YTxVE, chẳngTxVE JTcolẽ Mv3Knàng kTxVEhông bBt59iết, Bt59trẫm, JTcokhông thểMv3K mấtfcpR fcpRđi nànBt59g sao?!”Mv3K Mv3Khắn nhẹBt59 nhàBt59ng nTxVEói, gTxVEiọng nMv3Kói thâTxVEn tìnhJTco, JTcocó chMv3Kút aTxVEi oánBt59, ánBt59h mắtMv3K sTxVEâu nhTxVEư biển,TxVE Mv3Kdào dTxVEạt nhTxVEu fcpRtình nhìBt59n chằmTxVE chằJTcom kMv3Khuôn mfcpRặt nhỏJTco nhắMv3Kn củMv3Ka nàng. 

“ChàJTcong nóifcpR tTxVEhật sao?TxVE” (paJTcon Bt59đổi xưfcpRng hôfcpR từBt59 đâyTxVE nhJTcoe, cứJTco “ngươi,Mv3K ta”Bt59 ngMv3Khe kìMv3K JTcokì, kTxVEhi fcpR2 ngườiMv3K fcpRở TxVEriêng, fcpRpan sẽJTco đổiMv3K thTxVEàng “chfcpRàng-ta” ^^) 

NàfcpRng độTxVEt nhiêfcpRn câuBt59 tJTcohần cườiBt59, hfcpRai taMv3Ky ôBt59m chTxVEầm lTxVEấy hắnJTco, mộTxVEt lJTcoúc TxVEsau, mớiBt59 nânMv3Kg TxVEđầu, áJTconh mBt59ắt troJTcong vfcpReo nhưMv3K nưMv3Kớc hồBt59 thMv3Ku nTxVEhìn hắn. 

“NàBt59ng……” này,Bt59 nàJTcong TxVEđang làJTcom nũngvớiBt59 hắMv3Kn sao? 

HBt59ắn Mv3Kkhinh ngạcTxVE khBt59ông nóBt59i Bt59được mộJTcot Bt59lời, mMv3Kở Mv3Kto mắtfcpR nfcpRhìn nàJTcong ýMv3K cườTxVEi lfcpRan Bt59ra cJTcoả kBt59huôn mặtJTco xBt59inh xắn,JTco nàBt59ng tựaJTco fcpRhồ JTcođã Mv3Ksớm Bt59đoán fcpRchắc Bt59được hắBt59n sẽBt59 cJTcoó biểTxVEu tìMv3Knh thJTcoế này. 

KhuônMv3K mặtTxVE TxVEnhỏ nhfcpRắn nhTxVEư Bt59trái đào,fcpR Bt59ý cTxVEười sáBt59ng fcpRlạn, đMv3Kôi mắtfcpR tTxVEo tTxVErong Mv3Kveo nhìnfcpR hắn,JTco hàfcpRng mfcpRi vừfcpRa conMv3Kg vMv3Kừa TxVEdài lTxVEay đBt59ộng, chớBt59p TxVEchớp, cánfcpRh môiJTco hồnfcpRg cTxVEhúm cfcpRhím mBt59ang Mv3Knét cười…nàngBt59 nTxVEhìn Bt59hắn, nhưnfcpRg TxVEsao hắTxVEn fcpRcứ fcpRtrầm mắBt59t kMv3Không nóBt59i gBt59ì cBt59ả, sốtTxVE ruJTcoột làmMv3K nànMv3Kg phảiBt59 lênBt59 tiếngfcpR hỏi: 

“Phù VâfcpRn KTxVEhâu TrạJTcoch,làm cTxVEhàng Bt59sợ hBt59ãi rồTxVEi sao?” 

BMv3Kàn JTcotay nJTcohỏ đJTcoưa fcpRlên, quJTcoơ quMv3Ka JTcoquơ lạiTxVE JTcotrước Mv3Kmặt hắn,Mv3K hắnfcpR Mv3Klàm saTxVEo vậy,Mv3K độngBt59 cfcpRũng khôTxVEng Bt59động, biếnBt59 thàTxVEnh đầuBt59 gTxVEỗ Mv3Krồi đi? 

“SMv3Kợ hãi!”Mv3K HắBt59n độBt59t nhiênfcpR TxVExuy thfcpRanh, tiBt59ếng nJTcoói tMv3Khoáng khàJTcon khàn,“NàngfcpR phJTcoải bồiJTco thưJTcoờng JTcocho trẫm?” 

Bồi thBt59ường? ATxVEi nTxVEha, nànBt59g fcpRhiện tạiTxVE chỉJTco cfcpRó JTcohai fcpRbàn Bt59tay JTcotrắng, liTxVEền ngaBt59y cfcpRả traTxVEng sứcMv3K Mv3Kquần áoJTco đềuJTco làBt59 cJTcoủa ngườiBt59 JTcokhác, đếMv3K JTcovương nhưfcpR hắn,Mv3K quyBt59ền khuynJTcoh thiênTxVE hJTcoạ, lạiMv3K mTxVEở mMv3Kiệng mufcpRốn nàngBt59 TxVEbồi thưfcpRờng? NàJTcong cTxVEó gìMv3K đểTxVE bồfcpRi thTxVEường chMv3Ko Mv3Khắn đây? 

“Chàng muốnTxVE cJTcoái gì?”JTco Bt59Ngẫm lạfcpRi, hBt59ình nBt59hư mìnBt59h cTxVEũng JTcođã Bt59dọa TxVEhắn fcpRthật, đànhfcpR pJTcohải fcpRmở mTxVEiệng hỏi. 

“NơiJTco nfcpRày” hắBt59n Bt59dùng ngTxVEón tMv3Kay lBt59ành lạnhMv3K củJTcoa mìnhBt59 vfcpRuốt nhJTcoè nJTcohẹ lênMv3K cánhfcpR môJTcoi JTcocủa nàng,TxVE safcpRu đMv3Kó còJTcon “vJTcoô lạiMv3K” dfcpRời Mv3Kxuống ngực,TxVE “CMv3Kòn cTxVEó nfcpRơi này.” 

“Hạ…Mv3K TxVEhạ lưu!” 

Mặt nàfcpRng đỏMv3K lfcpRên tựJTcoa nhưJTco môngTxVE fcpRkhỉ, mộMv3Kt tMv3Kay dùnBt59g sứcfcpR cfcpRố đfcpRẩy “bTxVEàn taBt59y sói”Mv3K trênTxVE ngfcpRực củaJTco Bt59mình raJTco, JTcovừa Bt59đô TxVEđô hét, 

“ĐầuBt59 cTxVEủa chànTxVEg ngofcpRại trừJTco mấTxVEy thfcpRứ nàyTxVE, cũnfcpRg khôMv3Kng nghĩTxVE Bt59ra cfcpRái gTxVEì đứngTxVE Bt59đắn sMv3Kao?” HfcpRuống chiBt59, TxVEnơi nàTxVEy làfcpR bãTxVEi săTxVEn, muốnfcpR cáiTxVE gJTcoì cfcpRũng khôngBt59 được,Bt59 Bt59nếu bTxVEị ngườiBt59 khBt59ác nTxVEhìn tJTcohấy, fcpRliền Bt59không xoBt59ng . 

Ác? NànJTcog dámMv3K cựfcpR tuyBt59ệt hắn?fcpR LạnJTcoh lùngJTco nBt59híu màJTcoy, cJTcoúi đBt59ầu nhìMv3Kn đầuBt59 Bt59gối cfcpRủa fcpRmình fcpRđỏ tưJTcoơi mfcpRột mảngfcpR, fcpRlại fcpRdùng TxVEánh mắtBt59 tMv3Krách cTxVEứ Mv3Knhìn vềJTco JTcophía nàng. 

[] 

ĐượTxVEc TxVErồi, nàfcpRng thậfcpRt sựBt59 TxVEcó lỗi,fcpR nhưnJTcog Bt59mà nfcpRàng khTxVEông phJTcoải TxVEcố fcpRý mfcpRà, chỉJTco lfcpRà “vfcpRô tJTcoinh”, fcpRừ, chỉfcpR làTxVE TxVEvô tìTxVEnh thôi. 

Nàng cắBt59n cfcpRắn môTxVEi dưới. 

“Sẽ……Bt59 SẽJTco bịTxVE ngườiMv3K khMv3Kác nBt59hìn thMv3Kấy.” ThùyJTco hTxVEạ mBt59i mắt,JTco fcpRnàng nhỏBt59 giọngfcpR nói. 

NếuMv3K nMv3Khư cófcpR Bt59thể ngJTcoăn fcpRcản TxVEhắn điMv3K sănBt59 bMv3Kạch Bt59hổ thì…… 

“YfcpR YfcpR, nTxVEàng cófcpR biBt59ết sJTcoăn bắnTxVE JTcolần TxVEnày kéoMv3K dàJTcoi mấyMv3K TxVEngày Mv3Khay không?”fcpR Bt59Hắn đJTcoột nhiênTxVE đặBt59t câJTcou hỏi. 

“fcpRKhông phảifcpR chJTcoỉ Bt59có hJTcoôm nafcpRy sao?” 

NànBt59g cJTcoăn TxVEbản JTcolà chMv3Kưa từnJTcog tTxVEham gBt59ia fcpRlễ hộTxVEi sMv3Kăn bắn,JTco Bt59nên cTxVEho rằngTxVE, lễMv3K JTcohội Mv3Knày đTxVEơn gJTcoiản chỉJTco kéofcpR dMv3Kài troTxVEng fcpR1 Bt59ngày, nhưBt59ng nhBt59ìn vJTcoẻ mfcpRặt dBt59ở khBt59óc dởBt59 cườifcpR Mv3Kcủa JTcohắn JTcothì kinTxVEh Bt59ngạc hỏi, 

“Chẳng lẽfcpR Mv3Kcòn kéoTxVE dàiMv3K thfcpRêm vfcpRài ngàyJTco nữa?” 

VàBt59i ngàBt59y? ƯớcBt59 chừngJTco lfcpRà nửaTxVE tháJTcong! Bt59Quên đJTcoi, dùTxVE TxVEsao fcpRnàng đãTxVE đfcpRáp ứnMv3Kg vớiMv3K mìnhTxVE rồi,Bt59 JTcomặc kệ,…Bt59 hắnMv3K TxVEkéo fcpRtay TxVEnhỏ béBt59 củafcpR nJTcogười nfcpRào đTxVEó, hJTcoướng tớifcpR Bt59một lốifcpR qJTcouen thuộc. 

XuyênfcpR qJTcoua mTxVEột đTxVEám cỏMv3K dạiBt59 Bt59cao cỡMv3K đầufcpR gốJTcoi, trướcTxVE mặtTxVE làfcpR Mv3Kmột Bt59cái fcpRhồ nướcBt59 xanJTcoh biMv3Kếc, phfcpRản chiếMv3Ku trờiBt59 xanhTxVE, TxVEhai bêTxVEn hMv3Kồ, Mv3Khoa nởBt59 rfcpRực TxVErỡ, bướmMv3K lượMv3Kn TxVEchập chMv3Kờn, thậBt59t đúMv3Kng làfcpR JTcomột nơfcpRi tTxVEhế ngoạiBt59 đàoBt59 viên. 

“ChúngBt59 tfcpRa muốnBt59 đMv3Ki fcpRđâu?” NànfcpRg nắfcpRm tMv3Kay hắn,Bt59 nhJTcoìn bốnTxVE phíaTxVE, cofcpRn đườngTxVE nàyBt59 dBt59ường nBt59hư KhâuJTco TrạTxVEch rTxVEất qufcpRen thuộc. 

fcpRNày JTcocó cJTcohút kiJTconh ngạc. 

“ĐợiMv3K lTxVEát nữafcpR nàBt59ng sẽMv3K biếBt59t.” Bt59Hắn cJTcoòn cốJTco ýJTco lfcpRàm rJTcoa vfcpRẻ thầnBt59 bí. 

Hai ngườJTcoi đJTcoi đTxVEến JTcocạnh TxVEhồ nưTxVEớc, Mv3Kđi Bt59vòng tBt59heo méJTcop hố,fcpR Bt59trước Mv3Kmặt liềnJTco JTcohiện Bt59ra mộtBt59 vácJTcoh Bt59núi, hắnMv3K vfcpRươn ngóTxVEn trJTcoỏ, JTcoở mộtfcpR khốiMv3K Bt59hoàng Mv3Kthạch JTcogõ fcpRvài cáifcpR, cóMv3K nhanTxVEh JTcocó chậm. 

Đột nTxVEhiên, vfcpRách núiBt59 “ẦmMv3K vaBt59ng loMv3Kng” TxVEmột tiếng,fcpR vácfcpRh núiBt59 sBt59ừng sữngfcpR độtBt59 nhifcpRên tácBt59h JTcora, TxVElộ rfcpRa mJTcoột độBt59ng khẩu. 

BốBt59n bềBt59 vJTcoắng lặng,JTco PhùJTco VâfcpRn KhMv3Kâu TTxVErạch rấtBt59 nhaBt59nh nắJTcom tBt59ay nàTxVEng kéoBt59 vàfcpRo, cầMv3Km lấyTxVE fcpRcây đuJTcoốc đặtMv3K sẳnTxVE ởTxVE cửaBt59 động,Bt59 tiTxVEến vJTcoào troJTcong. KfcpRhi hMv3Kai ngườifcpR vừMv3Ka tiMv3Kến vàoMv3K, váfcpRch đMv3Ká lạfcpRi ầmJTco ầmTxVE ruTxVEng chJTcouyển Bt591 lầnTxVE nữa,Mv3K chớMv3Kp mắTxVEt độJTcong khẩuBt59 đTxVEã Bt59biến mấtMv3K, JTcokhông lộJTco rfcpRa Mv3K1 kJTcohe hở. 

Bt59“Hoàng Thượng!” 

MộfcpRt hMv3Koàng JTcoy thBt59ị vJTcoệ JTco( thịfcpR vBt59ệ mặcJTco JTcoáo vàng)Bt59 cầmBt59 câyMv3K Mv3Kđuốc Mv3Kchạy đến,Bt59 tfcpRựa Bt59hồ Bt59đã sMv3Kớm đợifcpR Mv3Kở đBt59ây, fcpR“Hoàng phfcpRi nươngTxVE nương.” 

“tìnhBt59 huBt59ống Mv3Khiện fcpRtại nhfcpRư thếJTco nJTcoào?” HắMv3Kn liếJTcoc mắfcpRt JTconhìn bMv3Kộ dánTxVEg nMv3Kgạc nhiMv3Kên củaTxVE nàng,Mv3K cfcpRười nhẹMv3K, mMv3Kột fcpRtay TxVEôm lấyBt59 eTxVEo nhỏfcpR củJTcoa JTconàng, Bt59sợ đườMv3Kng JTcođi nhfcpRỏ hẹTxVEp, Bt59da thịJTcot noBt59n fcpRmịn sẽMv3K bJTcoị đáfcpR nBt59họn JTcolà tổMv3Kn thương. 

“BạchTxVE fcpRhổ đangfcpR TxVEở hTxVEướng TâyMv3K TxVENam JTcocủa cMv3Kánh rừng,fcpR nTxVEó đangTxVE ởMv3K Bt59trong Bt59động JTconghỉ nfcpRgơi, Mv3KMẫn HMv3Kách VươnMv3Kg giBt59a mớiJTco vJTcoừa xuấtTxVE hJTcoiện ởBt59 pTxVEhía Bt59đông bắcMv3K củJTcoa cánhTxVE rừng,Mv3K tạfcpRm thJTcoời cfcpRùng bfcpRạch hổJTco khôngfcpR thểJTco chạfcpRm mặt,fcpR đợiJTco vươngJTco giTxVEa fcpRtìm đượcfcpR phươnTxVEg hưMv3Kớng, hẳBt59n Bt59cũng phảiMv3K tốnBt59 bBt59ốn, năfcpRm ngMv3Kày tMv3Khời gJTcoian, fcpRcòn quốcJTco sưJTco Mv3Kthì đangBt59 đánhfcpR fcpRcờ cùngfcpR mộtBt59 vBt59ài đạTxVEi thfcpRần lớJTcon tBt59uổi Bt59bên ngoàMv3Ki bìTxVEa rừMv3Kng.” TMv3Khị vệfcpR cMv3Kười đáp. 

Cái gfcpRì, TxVEngay cảTxVE fcpRbạch TxVEhổ Bt59đang ởTxVE đâTxVEu fcpRcũng biếtBt59 fcpR? JTcoY Bt59Y nhìnBt59 fcpRsơn độngTxVE fcpRbí ẩnJTco nàyfcpR, Bt59phía trMv3Kên mJTcoột cầuBt59 tBt59hang hìnhfcpR xoắTxVEn ốBt59c cJTcohậm rMv3Kãi uốTxVEn lưMv3Kợn, TxVEtỏa JTcora xfcpRung quanhTxVE, cóTxVE fcpR1 gMv3Kian làmBt59 Bt59trung tâm,TxVE fcpRxung qTxVEuanh cònBt59 rấtTxVE fcpRnhiều hafcpRng nhỏfcpR, JTcokhông, fcpRhình nJTcohư lfcpRà phòng. 

PhíBt59a trBt59ên cTxVEó fcpR5 TxVEhoàng Mv3Ky thịMv3K vệTxVE chfcpRay qTxVEua cfcpRhạy lạiMv3K, Bt59tựa hTxVEồ, đaBt59ng truyMv3Kền đạfcpRt tiJTcon tức. 

“TốMv3Kt TxVElắm, ngươMv3Ki luTxVEi rJTcoa, Mv3Kđợi MẫnTxVE HácfcpRh VươnfcpRg Bt59gia cùngBt59 Mv3Klão hBt59ổ đánJTcoh nhTxVEau đếnMv3K chếtBt59 sốngTxVE Bt59không Bt59sai bifcpRệt lắm,Mv3K ngươBt59i lMv3Kại đếnBt59 Bt59bẩm báfcpRo,” HắnBt59 vỗTxVE vỗTxVE Mv3Kbả vaJTcoi thịTxVE vfcpRệ, “Mv3KVất vảTxVE .” 

Bt59Cái vỗfcpR vMv3Kai đơMv3Kn giảnTxVE nhưngMv3K dườnJTcog nhưTxVE tiTxVEếp thêmTxVE sứcBt59 mạBt59nh ủBt59ng hộMv3K cườngTxVE đại,Mv3K Bt59tinh thTxVEần thịJTco vệJTco rBt59un JTcolên, khJTcoom ngưfcpRời hàTxVEnh lễ,fcpR nJTcogẩng đầuMv3K ưỡnTxVE ngựcTxVE rờiBt59 đi,fcpR mMv3Kà nhóTxVEm tTxVEhị vệBt59cho TxVEdù khônJTcog bậfcpRn JTcorộn, cũBt59ng khôngBt59 hềBt59 Mv3Kđến JTcoquấy rầyJTco hBt59ai người,fcpR Bt59ai Mv3Klo Bt59việc Mv3Knày, Bt59xem Bt592 ngườiMv3K dườnTxVEg nhưTxVE TxVEvô hMv3Kình, biếnMv3K Bt59thành tBt59rong suốt. 

Mv3K“Nơi nàMv3Ky làfcpR …?”JTco Hắn,JTco đfcpRến tộtTxVE cùngTxVE cóTxVE Bt59bao nhiêuMv3K vfcpRiệc dấfcpRu diBt59ếm nàng? 

TxVEY JTcoY trofcpRng mắTxVEt, mfcpRột mảMv3Knh mờBt59 mịt. 

 

CHƯƠNG 1Bt5976: TMv3KHỰC HJTcoIỆN ƯỚCMv3K ĐỊNH 

“NơBt59i nàJTcoy, chínfcpRh làfcpR lễBt59 vậtMv3K cuốMv3Ki cJTcoùng màBt59 TxVEthái hoàngfcpR Mv3KThái HậuMv3K đểJTco lMv3Kại JTcocho JTcotrẫm.” duBt59ng nhaTxVEn lạnhBt59 TxVEnhư băngJTco củaMv3K hắnJTco JTcotừ tJTcoừ TxVEhòa Bt59tan, cònJTco lạifcpR JTco, chỉMv3K làBt59 Bt59khuôn mJTcoặt ôTxVEn nTxVEhu, dMv3Kịu dàng. 

TháfcpRi hJTcooàng TháiTxVE Hậu……JTco JTcoY JTcoY bừngTxVE fcpRtỉnh đạfcpRi ngMv3Kộ, nóTxVEi cáchJTco kháTxVEc, nJTcoơi nàyBt59 hBt59ẳn làTxVE cBt59ăn cứfcpR củaJTco Mv3Kđội hộfcpR vệJTco Mv3Kquân Bt59vương trBt59ong tTxVEruyền thuyếtBt59? NghfcpRe nóiBt59, bọnfcpR hTxVEọ ngoJTcoại TxVEtrừ Bt59việc lfcpRà Mv3Ksát tJTcohủ hạMv3Kng nMv3Khất, Bt59còn Mv3Kcó JTcotình JTcobáo khắpBt59 mọBt59i nơi,JTco Mv3Kđể bảoMv3K vệBt59 fcpRđế vương,fcpR ngưfcpRời Bt59được tuyMv3Kển cBt59họn đềuMv3K làfcpR JTconhân vậtfcpR nổiTxVE tiếng,TxVE khJTcoông chỉMv3K TxVEtinh Mv3Kthông vJTcoõ họfcpRc, tTxVEhuật pháp,Bt59 hơfcpRn nTxVEữa thMv3Kuật kỳTxVE TxVEmôn báJTcot TxVEquái khTxVEông chMv3Kỗ nàBt59o khônBt59g thông,TxVE nhưnMv3Kg màJTco, tấtMv3K cảTxVE nhJTcoững thứJTco TxVEnày cMv3Kũng fcpRchỉ fcpRlà truyBt59ền thuyếfcpRt, Mv3Kkhông aJTcoi JTcotừng nBt59hìn tBt59hấy quá. 

“BọnJTco Mv3Khọ, đềTxVEu TxVElà tMv3Kinh anBt59h mfcpRà quốcJTco Mv3Ksư 2Bt590 nBt59ăm trướcMv3K bồfcpRi dBt59ưỡng raMv3K, vMv3Kì TTxVEhái hoàBt59ng Bt59thái Mv3Khậu fcpRcũng Bt59cố tJTcoriều cương” 

NMv3Kói đMv3Kến Bt59đây, hắnJTco Mv3Knghiêng Mv3Kđầu, haBt59i mắtMv3K JTcodiệu diệuBt59 nhìBt59n chJTcoăm Bt59chú fcpRvào nàng, 

“Mv3KTrẫm cũngJTco khôfcpRng pTxVEhải cốfcpR ýJTco mTxVEuốn fcpRdấu nBt59àng, đâTxVEy làfcpR ưTxVEớc địnhBt59 cfcpRủa tMv3Krẫm cBt59ùng thMv3Kái hoànfcpRg TJTcohái HậuMv3K, ngườifcpR fcpRnói, phảiMv3K đJTcoợi Bt59cho nBt59àng cùngTxVE tJTcorẫm ‘TxVElong phụngTxVE hòaMv3K miTxVEnh’, mớJTcoi đượcBt59 nóiMv3K Bt59cho nàfcpRng biết.” 

GòfcpR mMv3Ká TxVEcủa TxVEY JTcoY TxVEnháy mắtMv3K JTcolại đỏJTco fcpRhồng lêTxVEn, fcpRnhìn hJTcoắn tMv3Kựa hồBt59 ẩTxVEn nhẫnJTco ýJTco cườBt59i, cBt59hà chMv3Kà cTxVEhân, ởMv3K trTxVEước mMv3Kặt mọiBt59 ngườiJTco lạiJTco khônfcpRg TxVEthể đẩyBt59 TxVEhắn rJTcoa, chJTcoỉ phảJTcoi chịuMv3K đfcpRựng, thầmJTco nfcpRghĩ, nTxVEói nfcpRhư vMv3Kậy, khôngfcpR pBt59hải Mv3Kkhiến JTcocho nhómMv3K hTxVEộ JTcovệ biếBt59t, nànMv3Kg cùngJTco hBt59ắn đã……. 

“ĐiTxVE thôifcpR, Mv3Ktrẫm mTxVEang nàMv3Kng đBt59i TxVEvào Mv3Kphòng.” HfcpRắn khBt59ập khiễTxVEng kéfcpRo Mv3Ktay cfcpRủa nBt59àng, cắmfcpR TxVEcây đMv3Kuốc vàoTxVE mộtMv3K giáfcpR đỡJTco trêJTcon fcpRcầu TxVEthang, saTxVEu đóTxVE mớifcpR tiếpfcpR Mv3Ktục đJTcoi vJTcoào mTxVEột Mv3K“cái JTcohang” ngJTcoay TxVEgian trunBt59g tâm. 

KJTcohông nghTxVEĩ tớTxVEi, TxVEbên Bt59trong “cáJTcoi hang”Bt59 Mv3Kkia đúnTxVEg JTcolà mộtMv3K fcpRgian Bt59phòng fcpRkhiến JTcongười khácTxVE ‘kinhTxVE fcpRthiên fcpRđộng địa’fcpR nhafcpR, TxVErộng rãifcpR màMv3K sáfcpRng nTxVEgời, cMv3Kùng cáTxVEch bốBt59 trJTcoí trTxVEong LMv3Kong TxVEQuân đifcpRện cfcpRó hTxVEơn Mv3Kchứ khôngJTco kéJTcom, fcpRkhiến nàngMv3K ngMv3Kây ngẩfcpRn cảTxVE người. 

VéMv3Kn bứMv3Kc rèmJTco chJTcoe, đJTcoi fcpRvào nộiMv3K phòng. 

“fcpRKhi trẫTxVEm rfcpRa ngfcpRoài Mv3Ksăn bắBt59n, ngẫJTcou nhiêMv3Kn thưTxVEờng muốBt59n tớiTxVE nơMv3Ki nàfcpRy, cTxVEho Mv3Knên liềnBt59 pTxVEhân Mv3Kphó xuốngTxVE, cBt59ho bọnBt59 hMv3Kọ bốMv3K trfcpRí nơiMv3K nàyBt59 cùnTxVEg Mv3Knội điệnMv3K giốngJTco nhaBt59u, cfcpRó tBt59hích khôJTcong?” HBt59ắn mỉmfcpR cườfcpRi, đfcpRem nJTcoàng fcpRôm JTcovào lònJTcog, cBt59hóp fcpRmũi JTcocọ cọBt59 vàMv3Ko chóJTcop fcpRmũi củaMv3K nàng. 

BứcMv3K rMv3Kèm bằBt59ng tBt59rân châMv3Ku ruJTcong rMv3Kinh, nhữngBt59 fcpRhạt châfcpRu TxVEsáng bónBt59g chạmTxVE vàJTcoo nhaMv3Ku, TxVEphát rMv3Ka tiếnfcpRg vanfcpRg “dinhTxVE đaTxVEng, điBt59nh đương,Mv3K đJTcoinh đươJTcong” thanMv3Kh thúy……. 

“ÂBt59n.” NàngMv3K gTxVEật JTconhẹ đầu,Mv3K nTxVEói khôfcpRng cảmTxVE TxVEđộng, TxVElà Bt59gạt JTcongười. NhưngMv3K hơifcpR Bt59thở đầTxVEy dTxVEục vọngTxVE củaJTco hắJTcon Bt59cứ pBt59hả vàfcpRo mBt59ặt liêTxVEn Bt59tục, kfcpRhiến nànfcpRg thTxVEật bBt59ối Bt59rối, gTxVEương fcpRmặt fcpRđã hồngTxVE lạifcpR Mv3Kcàng đỏJTco tươi. 

“NMv3Kàng hìnfcpRh nhưJTco vẫnfcpR cònBt59 tTxVEhiếu TxVEtrẫm Mv3Kcái Mv3Kgì đó.”TxVE HBt59ắn trầMv3Km gTxVEiọng nhắMv3Kc nhởTxVE nói. 

“Mv3KThiếu… thiếuJTco cJTcoái gì?” 

NàTxVEng Bt59nháy Mv3Kmắt, Mv3Kmơ hồ,Mv3K nhfcpRưng lạfcpRi ngJTcohĩ tớiJTco fcpRcái gBt59ì, sắMv3Kc mBt59ặt cMv3Kó chúfcpRt Mv3Ksốt ruột, 

“KhfcpRông TxVEđược, chfcpRàng ngồifcpR xuốMv3Kng tfcpRrước đTxVEi, tMv3Ka đfcpRi tJTcoìm dượcJTco gMv3Kiúp chàJTcong rửMv3Ka sạchTxVE miệnMv3Kg vếtBt59 thương,fcpR khônBt59g Mv3Kcần lộnMv3K xộn.” 

Đi mộtMv3K quảngTxVE đườMv3Kng Mv3Kxa nBt59hư vậyJTco, hắJTcon cMv3Khắc lBt59à phảfcpRi nhTxVEịn Mv3Kđau rMv3Kất nhiềMv3Ku. VếtJTco thươnTxVEg TxVElần Mv3Ktrước nghiêTxVEm trọnfcpRg Mv3Knhư vậy,Bt59 fcpRđã liềnBt59 mặtTxVE đượcTxVE fcpRhay chưMv3Ka, nàfcpRng mộtfcpR chútMv3K cũnJTcog khônBt59g biBt59êt. NfcpRhưng bâTxVEy gBt59iờ, TxVEnhìn thấyJTco JTcođầu gốfcpRi cBt59ủa JTcohắn TxVEđỏ Bt59tươi fcpR1 mảng,TxVE JTcolòng cMv3Kủa nàTxVEng rfcpRất xótTxVE xaJTco, thậtBt59 rấtfcpR lTxVEo lắng. 

Nàng Mv3Ksợ máu,fcpR nhưnJTcog nhiềuTxVE lúc,Bt59 vìJTco khôfcpRng mfcpRuốn tỏBt59 Bt59ra yfcpRếu đuốifcpR, đềuTxVE pMv3Khải tậnTxVE lfcpRực ẩnfcpR nTxVEhẫn. ChfcpRo nênJTco nàngJTco rấtTxVE fcpRít mặBt59c hồnBt59g JTcoy, mJTcoà Mv3Klúc cMv3Kùng MẫnMv3K HácJTcoh yMv3Kêu naBt59m tỷJTco thíBt59, cũnTxVEg vTxVEì sợTxVE nhTxVEìn tfcpRhấy TxVEtrên ngườiBt59 mìJTconh JTcotoát JTcora fcpRmáu tươi,TxVE mớJTcoi Mv3Kcố tìnJTcoh mặcMv3K hồnTxVEg yTxVE, chfcpRe dấufcpR fcpRsợ hãifcpR củaMv3K fcpRchính mình. 

Nếu nơiMv3K nJTcoày thậtJTco sựfcpR Mv3Kbố fcpRtrí giốTxVEng Mv3Ky TxVELong QuJTcoân điệnBt59, Mv3Knhư vậy,JTco hòJTcom thuốcBt59 sJTcoẽ đặtBt59 troBt59ng ngăMv3Kn kéoJTco cuốJTcoi cùngfcpR củMv3Ka bTxVEàn tranJTcog điểm. 

NTxVEàng đẩyTxVE vòngMv3K tTxVEay TxVEôm TxVEấp củfcpRa hMv3Kắn raJTco, đBt59i đếnMv3K trướBt59c bfcpRàn JTcotrang điểmJTco, kéoJTco hMv3Kộc bàfcpRn rafcpR, quJTcoả nhiBt59ên nfcpRhìn thấBt59y hTxVEòm thuốc. 

“JTcoY Mv3KY, Bt59nàng muốnTxVE nuốtfcpR lMv3Kời sao?”Mv3K tMv3Khân thJTcoể ấMv3Km áp,JTco TxVEmềm mạTxVEi trfcpRong Bt59lòng rờBt59i điBt59, khôngBt59 kJTcohí fcpRlạnh lẽoTxVE xJTcoâm nhập,Bt59 Mv3Khắn bấTxVEt mãTxVEn lJTcoên án. 

ThấyJTco nMv3Kàng điTxVE TxVEđến Bt59long sMv3Kàn, tBt59ừ TxVEtừ tọafcpR Mv3Khạ, JTcohắn rấtMv3K TxVEsợ nànJTcog giốngfcpR lầnJTco trước,fcpR JTcothô lỗMv3K kéJTcoo Bt59phắng TxVEthục khMv3Kố Mv3Kcủa mìMv3Knh, ngTxVEhĩ TxVEnghĩ, vẫnMv3K TxVElà cJTcohính mìJTconh cuốnTxVE fcpRống quBt59ần lJTcoên thTxVEì tốtBt59 fcpRhơn. fcpR(^^ tTxVEự nhJTcoiên TxVEthấy buJTcoồn cườiMv3K gMv3Khê =JTco]] ) 

“Có phMv3Kải Bt59rất TxVEđau haBt59y không?” 

Nàng cầfcpRm hòTxVEm tJTcohuốc Bt59đi quafcpR, nMv3Kgồi xổmMv3K xuốngMv3K, nhfcpRìn Bt59vết tMv3Khương, Mv3Kkhông kfcpRhỏi nhíJTcou mày, 

“TuyBt59 khTxVEông làmJTco độc,fcpR nhưngfcpR màJTco, JTcovết tfcpRhương JTcosao lBt59ại lâuMv3K khJTcoép lạiTxVE JTconhư vậy?” 

“ThờiJTco tiếtTxVE cóMv3K TxVEchút lãJTconh.” HắMv3Kn đáp,Mv3K fcpRnhìn nMv3Kàng tTxVEhật Bt59cẩn tJTcohận Bt59lau điJTco fcpRvết máuJTco Bt59trên miJTcoệng vếtTxVE thương. 

[] 

“Mv3KThân nhJTcoiệt củMv3Ka cTxVEhàng sTxVEo vớiJTco JTcongười thườMv3Kng luônTxVE thấpBt59 hJTcoơn, biếtfcpR trờiJTco lạnhMv3K, saBt59o khôfcpRng chfcpRo Mv3Kcung nMv3Kữ đốtJTco thêmBt59 hỏaJTco lòMv3K, TxVEnhư vậyfcpR JTcothân JTcothể JTcomới ấmBt59 TxVEhơn, miBt59ệng vếtfcpR thươnBt59g cũfcpRng Mv3Kkhép lạiJTco Bt59mau chút.” 

DùnBt59g vảifcpR Bt59mềm, Mv3Kthấm ướt,fcpR rBt59ửa sạchfcpR miJTcoệng vếtBt59 thươnTxVEg, nàngMv3K Mv3Knhẹ nhfcpRàng thổMv3Ki Bt59thổi, JTcođợi nfcpRước khôMv3K điJTco, mớMv3Ki JTcolấy thuốcJTco thoMv3Ka lên,Bt59 dùngBt59 Bt59bạch bốMv3K Mv3Ksạch sBt59ẽ baMv3Ko lBt59ấy, cTxVEuối cùngfcpR thắtTxVE mộtMv3K cáifcpR Bt59nơ fcpRcon bướm. 

“KhôngfcpR cóJTco nànJTcog bêBt59n Bt59cạnh, mộtTxVE mBt59ình trẫmTxVE cJTcoho dùMv3K Bt59có đắpfcpR Bt59thêm Mv3Kmấy tfcpRấm chMv3Kăn, Mv3Kđều cBt59ảm tJTcohấy cMv3Kả ngưMv3Kời réBt59t run.”TxVE HTxVEắn thMv3Kấp naTxVEm nói. 

“Miệng lưỡMv3Ki TxVEtrơn truTxVE.” NànJTcog liếcBt59 lfcpRiếc mTxVEắt mộtBt59 cáiTxVE, cườiTxVE khẽ. 

Cho tớiTxVE nTxVEay, nànfcpRg đềuJTco cảmTxVE JTcothấy TxVEhắn chBt59ỉ biếMv3Kt kJTcohi dBt59ễ mTxVEình, mỗJTcoi lầnTxVE nfcpRói chuTxVEyện đềuJTco giốngMv3K nhưJTco đBt59ang cMv3Kãi nhTxVEau, nhưngfcpR TxVEmà, tTxVEừ JTcokhi rTxVEời kBt59hỏi lofcpRng qfcpRuân điBt59ện, nàJTcong mớMv3Ki pTxVEhát TxVEhiện, TxVEnàng ngượcBt59 lạiBt59 rấtfcpR fcpRlà thíTxVEch lờiJTco Mv3Knói béBt59n nhọnJTcocủa hắn,Bt59 thífcpRch cùfcpRng hJTcoắn trTxVEanh tTxVEranh luậnfcpR luận. 

JTco“Miệng lưỡiJTco trơnJTco trTxVEu JTcoso vớTxVEi fcpRvô lTxVEại JTcotốt Bt59hơn.” HắnBt59 quảMv3K thMv3Kực lạiBt59 bắtJTco đầufcpR “mồmBt59 mép”. 

KhóeBt59 môiJTco Mv3Kcong lênBt59, nụJTco cườifcpR tfcpRươi tắnMv3K nhưJTco TxVEnắng TxVEmai, cảmfcpR gTxVEiác queMv3Kn thuộBt59c nàyTxVE lBt59àm tTxVEế bàoMv3K tBt59oàn Mv3Kthân nànMv3Kg đBt59ều ởJTco thBt59ả lỏnBt59g, Mv3Kthư sướngTxVE vôJTco cùng. 

“ChàngTxVE, vẫBt59n JTcomuốn đTxVEi sMv3Kăn lãoBt59 JTcohổ sao?” 

NàngJTco fcpRthu dọJTcon fcpRxong hòBt59m thuốc,Bt59 ngồiBt59 JTcovào vịJTco tfcpRrí bêTxVEn cạnhfcpR TxVEhắn, nhBt59ẹ TxVEnhàng ốngfcpR quBt59ần fcpRthả xuống. 

“TrẫMv3Km fcpRthầm JTconghĩ, sẽJTco tặngfcpR chMv3Ko fcpRnàng lễBt59 vậTxVEt màBt59 trẫmMv3K cfcpRho làfcpR Mv3Ktrân quýMv3K nhTxVEất, TxVEY YBt59, nàTxVEng hãMv3Ky tiMv3Kn tưởngJTco trẫfcpRm cófcpR nănTxVEg lựcBt59 này,fcpR mặcBt59 JTcodù fcpRkhông Mv3Kdựa vJTcoào thuậtfcpR phMv3Káp, trẫmfcpR cũTxVEng sfcpRẽ lJTcoàm được.” 

fcpRHắn fcpRsoạn mJTcoi, bàTxVEn TxVEtay fcpRto nfcpRhẹ nTxVEhàng vuBt59ốt lMv3Kên đôiBt59 mTxVEá phấnfcpR hồng,fcpR “Mv3KTrẫm, TxVEcũng kMv3Không phJTcoải fcpRmột qfcpRuân vươnMv3Kg vJTcoô năTxVEng, nhJTcoững TxVEgì JTcocủa tBt59rẫm, nhfcpRất địnhMv3K tJTcorẫm sẽMv3K tBt59hu hồi,JTco bJTcoao gồmJTco TxVEcả nàng!” 

khuôn mặTxVEt trắngBt59 nofcpRãn, hTxVEoàn TxVEmỹ TxVEnhư mộJTcot tácBt59 phẩmMv3K fcpRnghệ JTcothuật, khóeBt59 môJTcoi mỏnBt59g, cBt59ong JTcocong fcpRmột nụTxVE cưJTcoời, TxVEđôi mắfcpRt màufcpR JTcotím thâmBt59 fcpRsâu nhMv3Kư đạiTxVE TxVEdương,…nàng xTxVEem đếJTcon TxVEngây ngốcMv3K cảMv3K người. 

MãiJTco nfcpRgắm mBt59ỹ Mv3Knam, Mv3KY Bt59Y mộtMv3K chúTxVEt cũnTxVEg Bt59không TxVEphát TxVEgiác, mMv3Kột bànJTco taTxVEy đBt59ang lặTxVEng yêBt59n JTcocởi JTcobỏ Mv3Kvạt áJTcoo củMv3Ka nàMv3Kng. ^^! 

MãTxVEi đếnJTco fcpRkhi cMv3Khỉ pMv3Khúc lạfcpRnh nhưBt59 bănMv3Kg Mv3Kbàn Mv3Kchạm đfcpRến tMv3Kròn trJTcoòn fcpRmềm Bt59mại, cJTcoả nfcpRgười Mv3KY fcpRY ruTxVEn lfcpRên, bừnfcpRg tỉnMv3Kh lạBt59i đâyTxVE, JTconhìn gươnMv3Kg fcpRmặt Mv3Kôn Mv3Knhu, nhTxVEu fcpRtình dạJTcot dBt59ào khôngfcpR bfcpRiết JTcokhi nBt59ào Bt59biến thàBt59nh TxVEvẻ mặJTcot đắcBt59 fcpRý tươiMv3K cưBt59ời củaTxVE hắn,Mv3K khfcpRông khỏiMv3K fcpRâm thầMv3Km mắngJTco fcpRmình quBt59á sơBt59 Mv3Ký. (lfcpRà háoBt59 sBt59ắc mớiBt59 đúTxVEng fcpRnha ^^) 

“YBt59 Bt59Y, nàngBt59 nênTxVE JTcothực hifcpRện ướcJTco địnhBt59 cùnfcpRg trẫm.”Mv3K HJTcoắn thấpBt59 naJTcom, nfcpRhẹ nhMv3Kàng Mv3Kvỗ vềTxVE đôiJTco JTcomá mềfcpRm mại. 

“ƯớcBt59 địTxVEnh? CáMv3Ki Mv3Kgì ướMv3Kc định?”Bt59 TxVENàng tiBt59ếp tụBt59c đánhJTco fcpRtrống fcpRlảng, “KhônfcpRg được,Bt59 chânTxVE củaBt59 cMv3Khàng kJTcohông thTxVEể JTcolộn xộn.” 

“NgàyBt59 ấy,JTco tfcpRrẫm bịBt59 thươnTxVEg sBt59o vớBt59i hômfcpR naBt59y còBt59n Bt59nghiêm trMv3Kọng hơn,Bt59 nTxVEhưng Mv3Kkhông phJTcoải fcpRcũng dũnTxVEg Mv3Kmãnh JTcodị thườngBt59 safcpRo? HTxVEay Mv3Klà, JTconàng Mv3Kcho đóTxVE lTxVEà Bt59hiệu lựcMv3K fcpRcủa Mv3Kquả tBt59hôi tình?” 

HắTxVEn thổiJTco mBt59ột ngụfcpRm hơifcpR thJTcoở lBt59ạnh nhưMv3K bănMv3K vàoTxVE taJTcoi nTxVEàng, Mv3Knhẹ nhànMv3Kg gặmfcpR lấyMv3K vàJTconh JTcotai mẫBt59n cảmMv3K củaTxVE nfcpRàng, JTcođầu lưỡJTcoi cMv3Kuốn, cJTcoảm gTxVEiác đượcTxVE thânMv3K thểTxVE mTxVEềm mạiJTco đềfcpRu ruJTcon run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.