You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 1tvbP75: KHÔNtvbPG THQ34uYZ8MỂ MẤTs6ZF96Ya tvbPĐI NÀNG

“Mộcs6ZF96Ya HtvbPiệp!” Q34uYZ8MPhù tvbPVân Khâus6ZF96Ya TrạchtvbP Q34uYZ8Mhét lớtvbPn ms6ZF96Yaột tiếtvbPng, dtvbPùng châtvbPn chQ34uYZ8Mưa s6ZF96Yabị thươns6ZF96Yag ls6ZF96Yaàm điểms6ZF96Ya ttvbPựa, bús6ZF96Yang ngườiQ34uYZ8M tvbPphi Q34uYZ8Mthân đến,s6ZF96Ya tQ34uYZ8Mhân mìnhtvbP cấpQ34uYZ8M tốtvbPc Q34uYZ8Mbay s6ZF96Yavút mtvbPà đis6ZF96Ya, tựs6ZF96Yaa tvbPnhư cs6ZF96Yahim yQ34uYZ8Mến, lins6ZF96Yah hoạttvbP xuytvbPên qtvbPua rừngs6ZF96Ya câytvbP, bôQ34uYZ8Mn tiếntvbP tvbPvề ps6ZF96Yahía nàng. 

NhưQ34uYZ8Mng Q34uYZ8Mmà, dQ34uYZ8Mù cótvbP khinQ34uYZ8Mh côns6ZF96Yag thượns6ZF96Yag thừQ34uYZ8Ma, tvbPhắn Q34uYZ8Mvẫn đutvbPổi khôngQ34uYZ8M kịps6ZF96Ya Q34uYZ8Mtốc độs6ZF96Ya rơQ34uYZ8Mi xutvbPống ntvbPgựa Q34uYZ8Mcủa nàntvbPg ts6ZF96Yaừ mộtQ34uYZ8M khoảngQ34uYZ8M cQ34uYZ8Mách s6ZF96Yaxa s6ZF96Yanhư Q34uYZ8Mthế, nhưtvbPng vàtvbPo Q34uYZ8Mlúc s6ZF96Yanày, ms6ZF96Yaột ths6ZF96Yaân ảns6ZF96Yah màQ34uYZ8Mu đeQ34uYZ8Mn rốQ34uYZ8Mt Q34uYZ8Mcục xs6ZF96Yauất his6ZF96Yaện, vươns6ZF96Ya tatvbPy rs6ZF96Yaa muốnQ34uYZ8M ctvbPứu nànQ34uYZ8Mg. KtvbPhi cáctvbP nQ34uYZ8Mgón tQ34uYZ8May sQ34uYZ8Mắp ctvbPhạm đs6ZF96Yaược s6ZF96YaY Ys6ZF96Ya, thìs6ZF96Ya khôngtvbP biếs6ZF96Yat s6ZF96Yatừ chỗs6ZF96Ya nQ34uYZ8Mào phóntvbPg s6ZF96Yatới mộts6ZF96Ya mũQ34uYZ8Mi têtvbPn, MtvbPộc Hiệs6ZF96Yap s6ZF96Yacả kinhQ34uYZ8M, tvbPtheo bảntvbP nQ34uYZ8Măng rs6ZF96Yaụt taQ34uYZ8My lại… 

“Không!”Q34uYZ8M PtvbPhù Vâns6ZF96Ya KtvbPhâu TrạchtvbP s6ZF96Yarống giận! 

Trơs6ZF96Ya s6ZF96Yamắt nhìns6ZF96Ya ntvbPàng nQ34uYZ8Mgã xuốnQ34uYZ8Mg, Q34uYZ8Mhắn cus6ZF96Yaống quýQ34uYZ8Mt, s6ZF96Yalo ltvbPắng nQ34uYZ8Mhư s6ZF96Yamuốn xétvbP toQ34uYZ8Mạc lồQ34uYZ8Mng ngựs6ZF96Yac, tas6ZF96Yay nàngQ34uYZ8M bs6ZF96Yaị thưQ34uYZ8Mơng, ngs6ZF96Yaã Q34uYZ8Mnhư thếs6ZF96Ya s6ZF96Yae rằng…! 

Không ns6ZF96Yagờ, Q34uYZ8MY s6ZF96YaY ls6ZF96Yaãi khtvbPẽ xoQ34uYZ8May ngs6ZF96Yaười, dùQ34uYZ8Mng ttvbPay chưQ34uYZ8Ma bịs6ZF96Ya thươtvbPng bs6ZF96Yaắt lấys6ZF96Ya cươngtvbP ngựa,Q34uYZ8M ts6ZF96Yaung ngQ34uYZ8Mười mộttvbP chús6ZF96Yat, Q34uYZ8Man ts6ZF96Yaoàn rơtvbPi xuốngs6ZF96Ya đất. 

“Ngươis6ZF96Ya ctvbPòn muốntvbP bỏs6ZF96Ya lạs6ZF96Yai tQ34uYZ8Ma mtvbPột ms6ZF96Yaình sao?” 

Không hềQ34uYZ8M ss6ZF96Yaợ htvbPãi qutvbPay đầus6ZF96Ya, nhìs6ZF96Yan vềs6ZF96Ya Q34uYZ8Mphía htvbPắn, Q34uYZ8Mnàng cưs6ZF96Yaời đếQ34uYZ8Mn hếttvbP sứcQ34uYZ8M tQ34uYZ8Mhoải mái,Q34uYZ8M s6ZF96Yarốt cụs6ZF96Yac, Q34uYZ8Mhắn cs6ZF96Yaũng btvbPị nàngQ34uYZ8M đQ34uYZ8Mùa gis6ZF96Yaỡn mộts6ZF96Ya lầnQ34uYZ8M. tvbP(trời ạ,tvbP làs6ZF96Yam tvbPpan cứQ34uYZ8M tưởng,tvbP ps6ZF96Yaó s6ZF96Yatay vớs6ZF96Yai cQ34uYZ8Mhị ) 

Q34uYZ8MChậm rs6ZF96Yaãi ổtvbPn Q34uYZ8Mđịnh ts6ZF96Yahân hìns6ZF96Yah, hắQ34uYZ8Mn tQ34uYZ8Mhở phs6ZF96Yaì Q34uYZ8Mphò, nhìtvbPn nàngQ34uYZ8M nghQ34uYZ8Mịch ngợm,tvbP tươQ34uYZ8Mi tvbPcười, độs6ZF96Yat nhtvbPiên s6ZF96Yathở s6ZF96Yadài nhẹs6ZF96Ya nhõms6ZF96Ya mộtQ34uYZ8M hơQ34uYZ8Mi, bàns6ZF96Ya ts6ZF96Yaay ts6ZF96Yao giatvbPng rs6ZF96Yaa, đemQ34uYZ8M thiêQ34uYZ8Mn Q34uYZ8Mhạ kis6ZF96Yaều nhỏs6ZF96Ya kéotvbP lại,tvbP dùtvbPng sQ34uYZ8Mức khảmtvbP nhtvbPập vàtvbPo Q34uYZ8Mtrong lòng. 

“tvbPNàng tvbPmới lQ34uYZ8Mà Q34uYZ8Mđại Q34uYZ8Mngu ngs6ZF96Yaốc, dọaQ34uYZ8M đếns6ZF96Ya tvbPtrẫm, nàs6ZF96Yang ctvbPó biếtQ34uYZ8M làmQ34uYZ8M kins6ZF96Yah đQ34uYZ8Mộng thás6ZF96Yanh s6ZF96Yagiá, ts6ZF96Yahì cós6ZF96Ya 1tvbP0 cáitvbP s6ZF96Yađầu tvbPcũng Q34uYZ8Mkhông đủtvbP trảmQ34uYZ8M hs6ZF96Yaay khôs6ZF96Yang!” Tus6ZF96Yay Q34uYZ8Mlà lờs6ZF96Yai nós6ZF96Yai Q34uYZ8Mcó tvbPvẻ us6ZF96Yay hiếps6ZF96Ya, nhtvbPưng s6ZF96Yangữ khQ34uYZ8Mí lạis6ZF96Ya dìus6ZF96Ya dàs6ZF96Yang, tvbPôn tvbPnhu, Q34uYZ8Msủng s6ZF96Yaái, còtvbPn tvbPcó chútQ34uYZ8M bấttvbP đắcs6ZF96Ya dĩ. 

Q34uYZ8MMộc HQ34uYZ8Miệp thấyQ34uYZ8M hos6ZF96Yaàng pQ34uYZ8Mhi atvbPn toàQ34uYZ8Mn tvbP, s6ZF96Yaánh mắtQ34uYZ8M bs6ZF96Yaén nhọns6ZF96Ya bắtvbPn vềQ34uYZ8M phís6ZF96Yaa mũiQ34uYZ8M tênQ34uYZ8M đưs6ZF96Yaợc tvbPbắn s6ZF96Yatới, nhanQ34uYZ8Mh ctvbPhóng tvbPphi tQ34uYZ8Mhân đuổQ34uYZ8Mi theo. 

tvbP“Ta đãs6ZF96Ya Q34uYZ8Mtính đưtvbPợc pQ34uYZ8Mhải lQ34uYZ8Màm Q34uYZ8Mthế ns6ZF96Yaào rồis6ZF96Ya tvbPmà, Q34uYZ8Mchỉ s6ZF96Yatại mộtQ34uYZ8M Q34uYZ8Mmũi ts6ZF96Yaên ttvbPừ đtvbPâu ts6ZF96Yahình lìnhs6ZF96Ya lQ34uYZ8Mao rtvbPa ltvbPàm ttvbPa s6ZF96Yagiật mìQ34uYZ8Mnh, ngưs6ZF96Yaơi ms6ZF96Yauốn trảmQ34uYZ8M liềnQ34uYZ8M tQ34uYZ8Mrảm đis6ZF96Ya, Q34uYZ8Mdù sQ34uYZ8Mao ts6ZF96Yaa cũngtvbP khôns6ZF96Yag cóQ34uYZ8M ms6ZF96Yaười s6ZF96Yacái đầs6ZF96Yau.” NàtvbPng nhíutvbP ntvbPhíu mày,Q34uYZ8M nhìQ34uYZ8Mn ms6ZF96Yaũi tês6ZF96Yan bắQ34uYZ8Mn léQ34uYZ8Mn cắs6ZF96Yam phậpQ34uYZ8M s6ZF96Yavào đạQ34uYZ8Mi ts6ZF96Yahụ gầs6ZF96Yan đó. 

“NàngQ34uYZ8M tvbPcho rằngs6ZF96Ya nàtvbPng muốnQ34uYZ8M bịQ34uYZ8M trảs6ZF96Yam liQ34uYZ8Mền trảtvbPm Q34uYZ8Msao? NếtvbPu trs6ZF96Yaẫm muốtvbPn nàntvbPg chs6ZF96Yaết, cQ34uYZ8Mòn ctvbPó s6ZF96Yathể lis6ZF96Yaều mQ34uYZ8Mạng chạQ34uYZ8My Q34uYZ8Mđến đâys6ZF96Ya cs6ZF96Yaứu nàQ34uYZ8Mng saQ34uYZ8Mo? Q34uYZ8MY YtvbP, chẳngQ34uYZ8M lẽs6ZF96Ya nànQ34uYZ8Mg khôQ34uYZ8Mng biết,tvbP trẫQ34uYZ8Mm, ktvbPhông ttvbPhể s6ZF96Yamất tvbPđi Q34uYZ8Mnàng sas6ZF96Yao?!” hắtvbPn nhtvbPẹ nhàngQ34uYZ8M nóitvbP, gis6ZF96Yaọng tvbPnói thtvbPân s6ZF96Yatình, cs6ZF96Yaó chtvbPút tvbPai oás6ZF96Yan, ás6ZF96Yanh mắs6ZF96Yat sâutvbP s6ZF96Yanhư biểns6ZF96Ya, s6ZF96Yadào dạttvbP nQ34uYZ8Mhu s6ZF96Yatình s6ZF96Yanhìn chQ34uYZ8Mằm Q34uYZ8Mchằm khuôs6ZF96Yan mặtQ34uYZ8M nhs6ZF96Yaỏ nhắntvbP củaQ34uYZ8M nàng. 

“CtvbPhàng nóis6ZF96Ya ts6ZF96Yahật s6ZF96Yasao?” tvbP(pan s6ZF96Yađổi xưnQ34uYZ8Mg tvbPhô từs6ZF96Ya đâytvbP nhs6ZF96Yae, cứs6ZF96Ya “ngươi,Q34uYZ8M ta”s6ZF96Ya tvbPnghe kìs6ZF96Ya kìs6ZF96Ya, tvbPkhi Q34uYZ8M2 nQ34uYZ8Mgười ởs6ZF96Ya riêns6ZF96Yag, ptvbPan ss6ZF96Yaẽ đQ34uYZ8Mổi thtvbPàng “chàng-ta”Q34uYZ8M ^^) 

Ns6ZF96Yaàng đQ34uYZ8Một s6ZF96Yanhiên tvbPcâu tvbPthần cưQ34uYZ8Mời, hs6ZF96Yaai tvbPtay ôtvbPm cQ34uYZ8Mhầm lấtvbPy hắn,tvbP mQ34uYZ8Một tvbPlúc tvbPsau, mớitvbP nâQ34uYZ8Mng đầu,s6ZF96Ya ánQ34uYZ8Mh ms6ZF96Yaắt trons6ZF96Yag vs6ZF96Yaeo nhưtvbP nưs6ZF96Yaớc hồs6ZF96Ya tQ34uYZ8Mhu ns6ZF96Yahìn hắn. 

s6ZF96Ya“Nàng……” nàyQ34uYZ8M, nàtvbPng Q34uYZ8Mđang làs6ZF96Yam nũngs6ZF96Yavới Q34uYZ8Mhắn sao? 

HắQ34uYZ8Mn khis6ZF96Yanh ngạcQ34uYZ8M s6ZF96Yakhông s6ZF96Yanói tvbPđược mộts6ZF96Ya Q34uYZ8Mlời, Q34uYZ8Mmở ttvbPo mắQ34uYZ8Mt nhìns6ZF96Ya nàs6ZF96Yang Q34uYZ8Mý cQ34uYZ8Mười tvbPlan tvbPra ctvbPả khuôns6ZF96Ya mặtvbPt xins6ZF96Yah xắn,tvbP ntvbPàng tựas6ZF96Ya hồtvbP đQ34uYZ8Mã Q34uYZ8Msớm đoáns6ZF96Ya chắctvbP đượctvbP hắntvbP sẽQ34uYZ8M cs6ZF96Yaó bs6ZF96Yaiểu tìnhtvbP ths6ZF96Yaế này. 

KQ34uYZ8Mhuôn mtvbPặt nhỏQ34uYZ8M tvbPnhắn s6ZF96Yanhư tráiQ34uYZ8M đàotvbP, ýs6ZF96Ya cườis6ZF96Ya sás6ZF96Yang lQ34uYZ8Mạn, đôitvbP mắtQ34uYZ8M s6ZF96Yato trontvbPg s6ZF96Yaveo nhìns6ZF96Ya htvbPắn, hàngQ34uYZ8M tvbPmi vừas6ZF96Ya cons6ZF96Yag vtvbPừa dàitvbP Q34uYZ8Mlay độngs6ZF96Ya, chớs6ZF96Yap chQ34uYZ8Mớp, cáns6ZF96Yah môs6ZF96Yai hồtvbPng Q34uYZ8Mchúm cQ34uYZ8Mhím manQ34uYZ8Mg nés6ZF96Yat cQ34uYZ8Mười…nàng nhìnQ34uYZ8M hắnQ34uYZ8M, nhưns6ZF96Yag satvbPo hắns6ZF96Ya cs6ZF96Yaứ tvbPtrầm mắttvbP khs6ZF96Yaông ntvbPói s6ZF96Yagì s6ZF96Yacả, sốttvbP ruộtQ34uYZ8M ltvbPàm nàQ34uYZ8Mng phảiQ34uYZ8M tvbPlên tiếnQ34uYZ8Mg hỏi: 

“Phùs6ZF96Ya VânQ34uYZ8M KhâtvbPu s6ZF96YaTrạch,làm chàs6ZF96Yang sợtvbP Q34uYZ8Mhãi rQ34uYZ8Mồi sao?” 

BtvbPàn s6ZF96Yatay s6ZF96Yanhỏ đưs6ZF96Yaa lêns6ZF96Ya, qutvbPơ Q34uYZ8Mqua tvbPquơ lạtvbPi tQ34uYZ8Mrước mặtQ34uYZ8M hắn,Q34uYZ8M hắns6ZF96Ya tvbPlàm ss6ZF96Yaao Q34uYZ8Mvậy, độQ34uYZ8Mng cũs6ZF96Yang khôngQ34uYZ8M s6ZF96Yađộng, bitvbPến thàs6ZF96Yanh đầutvbP gỗs6ZF96Ya rồitvbP đi? 

“Sợs6ZF96Ya hãi!”s6ZF96Ya Hắns6ZF96Ya độttvbP nhQ34uYZ8Miên xs6ZF96Yauy thtvbPanh, tiếntvbPg ns6ZF96Yaói thoángQ34uYZ8M s6ZF96Yakhàn khàn,“NàngtvbP phảitvbP bồs6ZF96Yai thưQ34uYZ8Mờng Q34uYZ8Mcho trẫm?” 

BồiQ34uYZ8M thường?s6ZF96Ya As6ZF96Yai nhtvbPa, nàngtvbP hiQ34uYZ8Mện tạiQ34uYZ8M cQ34uYZ8Mhỉ cQ34uYZ8Mó s6ZF96Yahai bàQ34uYZ8Mn ts6ZF96Yaay ttvbPrắng, s6ZF96Yaliền Q34uYZ8Mngay cảtvbP ts6ZF96Yarang stvbPức tvbPquần áoQ34uYZ8M đềuQ34uYZ8M tvbPlà cs6ZF96Yaủa ngườitvbP khác,Q34uYZ8M đs6ZF96Yaế vtvbPương s6ZF96Yanhư hắn,Q34uYZ8M quyềntvbP khtvbPuynh thitvbPên hQ34uYZ8Mạ, lạiQ34uYZ8M mởs6ZF96Ya mitvbPệng muốns6ZF96Ya nàQ34uYZ8Mng bQ34uYZ8Mồi thường?Q34uYZ8M NQ34uYZ8Màng cs6ZF96Yaó gìtvbP đểs6ZF96Ya bồitvbP thưs6ZF96Yaờng chQ34uYZ8Mo htvbPắn đây? 

“Chàng mQ34uYZ8Muốn cás6ZF96Yai gì?”s6ZF96Ya s6ZF96YaNgẫm lạs6ZF96Yai, hìnQ34uYZ8Mh nhQ34uYZ8Mư mQ34uYZ8Mình cũnQ34uYZ8Mg đãs6ZF96Ya dọatvbP hắQ34uYZ8Mn thQ34uYZ8Mật, đs6ZF96Yaành pQ34uYZ8Mhải mởs6ZF96Ya mQ34uYZ8Miệng hỏi. 

“NơiQ34uYZ8M này”Q34uYZ8M hắnQ34uYZ8M dùs6ZF96Yang ngQ34uYZ8Món ttvbPay Q34uYZ8Mlành Q34uYZ8Mlạnh củatvbP Q34uYZ8Mmình s6ZF96Yavuốt nhQ34uYZ8Mè tvbPnhẹ ltvbPên ctvbPánh Q34uYZ8Mmôi củatvbP nàs6ZF96Yang, tvbPsau đós6ZF96Ya còns6ZF96Ya “Q34uYZ8Mvô lại”s6ZF96Ya dQ34uYZ8Mời xQ34uYZ8Muống ngựcQ34uYZ8M, “CònQ34uYZ8M ctvbPó tvbPnơi này.” 

“HạQ34uYZ8M… hạs6ZF96Ya lưu!” 

Mặs6ZF96Yat nQ34uYZ8Màng Q34uYZ8Mđỏ lênQ34uYZ8M tựatvbP nhQ34uYZ8Mư Q34uYZ8Mmông khs6ZF96Yaỉ, ms6ZF96Yaột tatvbPy dùngs6ZF96Ya Q34uYZ8Msức Q34uYZ8Mcố đs6ZF96Yaẩy “bàtvbPn Q34uYZ8Mtay sóiQ34uYZ8M” s6ZF96Yatrên ngựQ34uYZ8Mc củaQ34uYZ8M Q34uYZ8Mmình Q34uYZ8Mra, vs6ZF96Yaừa đôtvbP s6ZF96Yađô hét, 

“ĐầutvbP củatvbP cQ34uYZ8Mhàng s6ZF96Yangoại trừs6ZF96Ya mtvbPấy thứtvbP này,tvbP cs6ZF96Yaũng khôntvbPg nghtvbPĩ Q34uYZ8Mra s6ZF96Yacái gs6ZF96Yaì tvbPđứng đắntvbP sao?tvbP” HuốtvbPng chis6ZF96Ya, ns6ZF96Yaơi tvbPnày tvbPlà bãQ34uYZ8Mi săQ34uYZ8Mn, muốnQ34uYZ8M cáis6ZF96Ya Q34uYZ8Mgì cũQ34uYZ8Mng khôQ34uYZ8Mng được,s6ZF96Ya nếutvbP bs6ZF96Yaị ngườtvbPi khs6ZF96Yaác nhtvbPìn thấy,tvbP liềnQ34uYZ8M khs6ZF96Yaông xtvbPong . 

Q34uYZ8MÁc? Ns6ZF96Yaàng dás6ZF96Yam cựQ34uYZ8M tuyệQ34uYZ8Mt s6ZF96Yahắn? LạnhtvbP lQ34uYZ8Mùng nhtvbPíu tvbPmày, ctvbPúi đầuQ34uYZ8M ns6ZF96Yahìn đầtvbPu tvbPgối củas6ZF96Ya mìnhQ34uYZ8M đỏs6ZF96Ya tươs6ZF96Yai mộQ34uYZ8Mt mảns6ZF96Yag, lạiQ34uYZ8M dùtvbPng áQ34uYZ8Mnh mắts6ZF96Ya tráchtvbP tvbPcứ s6ZF96Yanhìn vềs6ZF96Ya ps6ZF96Yahía nàng. 

[] 

ĐưQ34uYZ8Mợc rồi,s6ZF96Ya ntvbPàng thậttvbP s6ZF96Yasự cós6ZF96Ya s6ZF96Yalỗi, nhưntvbPg mQ34uYZ8Mà nànQ34uYZ8Mg khôtvbPng phảitvbP cốQ34uYZ8M Q34uYZ8Mý màs6ZF96Ya, chỉQ34uYZ8M làs6ZF96Ya “vtvbPô tinQ34uYZ8Mh”, ừ,s6ZF96Ya chỉs6ZF96Ya tvbPlà tvbPvô tìs6ZF96Yanh thôi. 

NàngQ34uYZ8M cắs6ZF96Yan cắns6ZF96Ya s6ZF96Yamôi dưới. 

“Sẽ……s6ZF96Ya SẽQ34uYZ8M bịQ34uYZ8M ns6ZF96Yagười khács6ZF96Ya nhQ34uYZ8Mìn thấy.”Q34uYZ8M Thùs6ZF96Yay hạtvbP Q34uYZ8Mmi mắt,tvbP nàs6ZF96Yang nhỏQ34uYZ8M tvbPgiọng nói. 

NếQ34uYZ8Mu nQ34uYZ8Mhư cótvbP ttvbPhể s6ZF96Yangăn ctvbPản tvbPhắn Q34uYZ8Mđi tvbPsăn bạcQ34uYZ8Mh hổtvbP thì…… 

“Y Ys6ZF96Ya, s6ZF96Yanàng cóQ34uYZ8M biQ34uYZ8Mết săs6ZF96Yan bắQ34uYZ8Mn lầtvbPn nàys6ZF96Ya kQ34uYZ8Méo dàs6ZF96Yai ms6ZF96Yaấy ngs6ZF96Yaày hQ34uYZ8May khôns6ZF96Yag?” Hắns6ZF96Ya độts6ZF96Ya Q34uYZ8Mnhiên tvbPđặt cs6ZF96Yaâu hỏi. 

“Không s6ZF96Yaphải s6ZF96Yachỉ cQ34uYZ8Mó s6ZF96Yahôm ns6ZF96Yaay sao?” 

Nàng cs6ZF96Yaăn tvbPbản ls6ZF96Yaà cs6ZF96Yahưa Q34uYZ8Mtừng thaQ34uYZ8Mm Q34uYZ8Mgia lễs6ZF96Ya hộQ34uYZ8Mi ss6ZF96Yaăn bắn,s6ZF96Ya Q34uYZ8Mnên cQ34uYZ8Mho rằng,Q34uYZ8M lễtvbP hộiQ34uYZ8M ntvbPày tvbPđơn giảQ34uYZ8Mn cs6ZF96Yahỉ kQ34uYZ8Méo dàs6ZF96Yai ttvbProng tvbP1 ngày,Q34uYZ8M ns6ZF96Yahưng nhìs6ZF96Yan vẻQ34uYZ8M mặts6ZF96Ya ds6ZF96Yaở kQ34uYZ8Mhóc dởtvbP ctvbPười củatvbP hắntvbP ts6ZF96Yahì kQ34uYZ8Minh ngạcs6ZF96Ya hỏi, 

“ChẳngtvbP ltvbPẽ còntvbP ks6ZF96Yaéo Q34uYZ8Mdài thêtvbPm vàQ34uYZ8Mi ntvbPgày nữa?” 

tvbPVài ngàs6ZF96Yay? ƯớcQ34uYZ8M chừs6ZF96Yang tvbPlà s6ZF96Yanửa tháng!tvbP tvbPQuên đis6ZF96Ya, ds6ZF96Yaù tvbPsao nàngs6ZF96Ya đãtvbP Q34uYZ8Mđáp ứngs6ZF96Ya Q34uYZ8Mvới mìtvbPnh rồi,Q34uYZ8M s6ZF96Yamặc kệ,…s6ZF96Ya tvbPhắn kéoQ34uYZ8M ttvbPay nhỏQ34uYZ8M bQ34uYZ8Mé củatvbP ngườitvbP tvbPnào đós6ZF96Ya, hướngQ34uYZ8M tớiQ34uYZ8M mộQ34uYZ8Mt lốis6ZF96Ya qQ34uYZ8Muen thuộc. 

XuyêQ34uYZ8Mn qtvbPua mộtQ34uYZ8M s6ZF96Yađám tvbPcỏ dạitvbP s6ZF96Yacao cQ34uYZ8Mỡ đs6ZF96Yaầu gối,s6ZF96Ya trướctvbP mặttvbP làs6ZF96Ya tvbPmột cáis6ZF96Ya hồs6ZF96Ya nướcQ34uYZ8M xas6ZF96Yanh bis6ZF96Yaếc, s6ZF96Yaphản chtvbPiếu ts6ZF96Yarời xtvbPanh, hs6ZF96Yaai bQ34uYZ8Mên s6ZF96Yahồ, hoQ34uYZ8Ma tvbPnở rựs6ZF96Yac rỡQ34uYZ8M, bướmQ34uYZ8M lượns6ZF96Ya chs6ZF96Yaập tvbPchờn, thậtQ34uYZ8M đs6ZF96Yaúng s6ZF96Yalà mộts6ZF96Ya ns6ZF96Yaơi thếtvbP ngoạQ34uYZ8Mi s6ZF96Yađào viên. 

“Chúng s6ZF96Yata muốntvbP đis6ZF96Ya đâu?”tvbP s6ZF96YaNàng Q34uYZ8Mnắm Q34uYZ8Mtay hắs6ZF96Yan, nhs6ZF96Yaìn bốns6ZF96Ya phíaQ34uYZ8M, cotvbPn s6ZF96Yađường nàyQ34uYZ8M dườngtvbP nhQ34uYZ8Mư KhQ34uYZ8Mâu TrạchQ34uYZ8M rấttvbP quetvbPn thuộc. 

Này Q34uYZ8Mcó cs6ZF96Yahút kitvbPnh ngạc. 

“Đợis6ZF96Ya s6ZF96Yalát nữatvbP ntvbPàng Q34uYZ8Msẽ biết.”Q34uYZ8M s6ZF96YaHắn s6ZF96Yacòn cốQ34uYZ8M ýs6ZF96Ya làmtvbP rtvbPa vẻs6ZF96Ya Q34uYZ8Mthần bí. 

Hai tvbPngười Q34uYZ8Mđi đếntvbP tvbPcạnh hồs6ZF96Ya s6ZF96Yanước, đQ34uYZ8Mi tvbPvòng thtvbPeo méQ34uYZ8Mp hốs6ZF96Ya, trướcQ34uYZ8M mặtvbPt liềns6ZF96Ya hiệntvbP tvbPra mộs6ZF96Yat vQ34uYZ8Mách ns6ZF96Yaúi, hắntvbP vươntvbP ngQ34uYZ8Món s6ZF96Yatrỏ, ởs6ZF96Ya mộs6ZF96Yat khốitvbP tvbPhoàng thạchs6ZF96Ya gs6ZF96Yaõ vs6ZF96Yaài cs6ZF96Yaái, ctvbPó s6ZF96Yanhanh s6ZF96Yacó chậm. 

ĐộtQ34uYZ8M nhitvbPên, tvbPvách núiQ34uYZ8M “ẦmtvbP vaQ34uYZ8Mng los6ZF96Yang” mộts6ZF96Ya tvbPtiếng, s6ZF96Yavách nús6ZF96Yai sừngtvbP Q34uYZ8Msững độtQ34uYZ8M nhiêntvbP táctvbPh raQ34uYZ8M, lộtvbP s6ZF96Yara mộttvbP đs6ZF96Yaộng khẩu. 

Bốs6ZF96Yan bềs6ZF96Ya vắngQ34uYZ8M lặngQ34uYZ8M, PhQ34uYZ8Mù Vâs6ZF96Yan tvbPKhâu TrạchtvbP rấts6ZF96Ya nhans6ZF96Yah nắtvbPm taQ34uYZ8My nàntvbPg kétvbPo vàtvbPo, cầQ34uYZ8Mm s6ZF96Yalấy câyQ34uYZ8M đuốs6ZF96Yac đtvbPặt sẳntvbP ởtvbP cửQ34uYZ8Ma động,s6ZF96Ya tiếns6ZF96Ya Q34uYZ8Mvào trotvbPng. KQ34uYZ8Mhi hatvbPi Q34uYZ8Mngười vừs6ZF96Yaa tiếtvbPn vào,s6ZF96Ya váchs6ZF96Ya Q34uYZ8Mđá ltvbPại ầms6ZF96Ya ầQ34uYZ8Mm ruQ34uYZ8Mng chuyểs6ZF96Yan tvbP1 lầns6ZF96Ya nữaQ34uYZ8M, chớpQ34uYZ8M mắttvbP độns6ZF96Yag ktvbPhẩu đQ34uYZ8Mã biQ34uYZ8Mến mấts6ZF96Ya, ktvbPhông Q34uYZ8Mlộ tvbPra Q34uYZ8M1 khQ34uYZ8Me hở. 

“HoàtvbPng Thượng!” 

Mộts6ZF96Ya hs6ZF96Yaoàng tvbPy ths6ZF96Yaị vệQ34uYZ8M Q34uYZ8M( thịQ34uYZ8M s6ZF96Yavệ mtvbPặc s6ZF96Yaáo vànQ34uYZ8Mg) cầmQ34uYZ8M câyQ34uYZ8M đtvbPuốc chtvbPạy đến,Q34uYZ8M ttvbPựa hồs6ZF96Ya đãQ34uYZ8M sớms6ZF96Ya đtvbPợi ởQ34uYZ8M tvbPđây, “Hoàngs6ZF96Ya ptvbPhi Q34uYZ8Mnương nương.” 

“tìnhtvbP htvbPuống s6ZF96Yahiện tạis6ZF96Ya ns6ZF96Yahư thếs6ZF96Ya nàoQ34uYZ8M?” Q34uYZ8MHắn liQ34uYZ8Mếc mắts6ZF96Ya s6ZF96Yanhìn bộQ34uYZ8M ds6ZF96Yaáng ngạctvbP ntvbPhiên củaQ34uYZ8M nàngQ34uYZ8M, cườitvbP nhẹtvbP, tvbPmột tvbPtay ôtvbPm tvbPlấy s6ZF96Yaeo nhỏtvbP tvbPcủa nàtvbPng, tvbPsợ đườntvbPg đtvbPi nhỏs6ZF96Ya hẹp,s6ZF96Ya dtvbPa tQ34uYZ8Mhịt nQ34uYZ8Mon mtvbPịn tvbPsẽ bQ34uYZ8Mị đás6ZF96Ya nhọs6ZF96Yan ltvbPà tổtvbPn thương. 

“BạchtvbP hQ34uYZ8Mổ đantvbPg ởs6ZF96Ya hướtvbPng TâyQ34uYZ8M NtvbPam củtvbPa ctvbPánh rừngs6ZF96Ya, nQ34uYZ8Mó đaQ34uYZ8Mng ởQ34uYZ8M trotvbPng độngQ34uYZ8M nghtvbPỉ ngơi,Q34uYZ8M s6ZF96YaMẫn HáchtvbP Vươngs6ZF96Ya gtvbPia mớQ34uYZ8Mi vừatvbP tvbPxuất hiệtvbPn ởQ34uYZ8M phíatvbP đôQ34uYZ8Mng Q34uYZ8Mbắc Q34uYZ8Mcủa cátvbPnh rừng,s6ZF96Ya tạmtvbP tvbPthời cùngQ34uYZ8M s6ZF96Yabạch hổs6ZF96Ya khôs6ZF96Yang ths6ZF96Yaể chQ34uYZ8Mạm mặtvbPt, đợQ34uYZ8Mi vươngtvbP gtvbPia tvbPtìm đượcs6ZF96Ya phưtvbPơng Q34uYZ8Mhướng, hẳnQ34uYZ8M s6ZF96Yacũng Q34uYZ8Mphải tvbPtốn bốn,tvbP nQ34uYZ8Măm ntvbPgày ttvbPhời gias6ZF96Yan, còns6ZF96Ya qus6ZF96Yaốc ss6ZF96Yaư s6ZF96Yathì s6ZF96Yađang đQ34uYZ8Mánh cờtvbP tvbPcùng mộQ34uYZ8Mt tvbPvài đtvbPại thtvbPần lớntvbP tuổQ34uYZ8Mi bês6ZF96Yan ngoàs6ZF96Yai bìaQ34uYZ8M rừng.”Q34uYZ8M ThịQ34uYZ8M vệtvbP cườitvbP đáp. 

CátvbPi gìtvbP, ngQ34uYZ8May s6ZF96Yacả bạchs6ZF96Ya hs6ZF96Yaổ Q34uYZ8Mđang tvbPở đs6ZF96Yaâu tvbPcũng tvbPbiết Q34uYZ8M? tvbPY s6ZF96YaY nhtvbPìn sQ34uYZ8Mơn độngQ34uYZ8M Q34uYZ8Mbí ẩQ34uYZ8Mn nàyQ34uYZ8M, phíQ34uYZ8Ma trtvbPên ms6ZF96Yaột cầs6ZF96Yau ts6ZF96Yahang hìQ34uYZ8Mnh xoắs6ZF96Yan ốs6ZF96Yac cs6ZF96Yahậm tvbPrãi us6ZF96Yaốn lượn,tvbP tỏtvbPa tvbPra tvbPxung tvbPquanh, cós6ZF96Ya Q34uYZ8M1 gQ34uYZ8Mian làs6ZF96Yam trunQ34uYZ8Mg tâm,s6ZF96Ya xuQ34uYZ8Mng tvbPquanh còs6ZF96Yan rấQ34uYZ8Mt nhiềus6ZF96Ya s6ZF96Yahang nhQ34uYZ8Mỏ, ks6ZF96Yahông, Q34uYZ8Mhình nQ34uYZ8Mhư làQ34uYZ8M phòng. 

Phía ttvbPrên cóQ34uYZ8M s6ZF96Ya5 hoàns6ZF96Yag tvbPy ts6ZF96Yahị tvbPvệ chQ34uYZ8May qs6ZF96Yaua chtvbPạy lại,tvbP ttvbPựa s6ZF96Yahồ, đangQ34uYZ8M truyQ34uYZ8Mền đtvbPạt tiQ34uYZ8Mn tức. 

“Tốt lắmtvbP, ngs6ZF96Yaươi ls6ZF96Yaui ratvbP, đợis6ZF96Ya MẫntvbP HáchQ34uYZ8M Vươs6ZF96Yang tvbPgia cùQ34uYZ8Mng ls6ZF96Yaão tvbPhổ đás6ZF96Yanh nhas6ZF96Yau đếtvbPn ctvbPhết sốngs6ZF96Ya khs6ZF96Yaông Q34uYZ8Msai bs6ZF96Yaiệt lắmQ34uYZ8M, ngưs6ZF96Yaơi lQ34uYZ8Mại đs6ZF96Yaến bẩmtvbP báoQ34uYZ8M,” s6ZF96YaHắn s6ZF96Yavỗ vỗtvbP bảQ34uYZ8M vaQ34uYZ8Mi s6ZF96Yathị vệ,s6ZF96Ya tvbP“Vất vảs6ZF96Ya .” 

s6ZF96YaCái vtvbPỗ vatvbPi đơnQ34uYZ8M s6ZF96Yagiản nhưngs6ZF96Ya dườngtvbP tvbPnhư ttvbPiếp thQ34uYZ8Mêm s6ZF96Yasức ms6ZF96Yaạnh tvbPủng hộQ34uYZ8M cườntvbPg đạitvbP, tvbPtinh thầnQ34uYZ8M thịs6ZF96Ya vtvbPệ Q34uYZ8Mrun lêtvbPn, s6ZF96Yakhom ngườs6ZF96Yai hànQ34uYZ8Mh lễtvbP, ngẩtvbPng đs6ZF96Yaầu ưỡnQ34uYZ8M ngựQ34uYZ8Mc rờiQ34uYZ8M Q34uYZ8Mđi, tvbPmà ntvbPhóm ths6ZF96Yaị vệchotvbP dùs6ZF96Ya khôtvbPng Q34uYZ8Mbận rtvbPộn, tvbPcũng khôs6ZF96Yang hềtvbP Q34uYZ8Mđến quấytvbP rầtvbPy hatvbPi tvbPngười, as6ZF96Yai lQ34uYZ8Mo tvbPviệc tvbPnày, s6ZF96Yaxem s6ZF96Ya2 ngườitvbP dtvbPường nhtvbPư vQ34uYZ8Mô hìns6ZF96Yah, bis6ZF96Yaến ttvbPhành trQ34uYZ8Mong suốt. 

“Nơs6ZF96Yai s6ZF96Yanày làtvbP …?”tvbP Hắn,tvbP đếnQ34uYZ8M ts6ZF96Yaột cùQ34uYZ8Mng s6ZF96Yacó batvbPo nhs6ZF96Yaiêu việctvbP dấuQ34uYZ8M diếQ34uYZ8Mm nàng? 

Y s6ZF96YaY trQ34uYZ8Mong mắt,s6ZF96Ya s6ZF96Yamột mtvbPảnh mtvbPờ mịt. 

 

CHƯƠNG s6ZF96Ya176: Ts6ZF96YaHỰC HIỆNs6ZF96Ya ƯtvbPỚC ĐỊNH 

“Nơi Q34uYZ8Mnày, chítvbPnh Q34uYZ8Mlà Q34uYZ8Mlễ Q34uYZ8Mvật cuốis6ZF96Ya cùtvbPng màs6ZF96Ya thQ34uYZ8Mái hoàtvbPng s6ZF96YaThái HậQ34uYZ8Mu Q34uYZ8Mđể lạis6ZF96Ya chtvbPo trẫm.”tvbP duns6ZF96Yag nhaQ34uYZ8Mn lạnhtvbP ntvbPhư bQ34uYZ8Măng cs6ZF96Yaủa hắnQ34uYZ8M s6ZF96Yatừ ttvbPừ s6ZF96Yahòa s6ZF96Yatan, còs6ZF96Yan lạis6ZF96Ya s6ZF96Ya, ctvbPhỉ lQ34uYZ8Mà ks6ZF96Yahuôn Q34uYZ8Mmặt s6ZF96Yaôn nhus6ZF96Ya, dịuQ34uYZ8M dàng. 

Thái hoQ34uYZ8Màng tvbPThái Hậu……Q34uYZ8M Q34uYZ8MY tvbPY bừns6ZF96Yag tỉQ34uYZ8Mnh s6ZF96Yađại s6ZF96Yangộ, nóiQ34uYZ8M cáchtvbP khQ34uYZ8Mác, nQ34uYZ8Mơi nàyQ34uYZ8M hẳtvbPn làtvbP tvbPcăn cứQ34uYZ8M Q34uYZ8Mcủa độtvbPi tvbPhộ vs6ZF96Yaệ qs6ZF96Yauân Q34uYZ8Mvương tvbPtrong truytvbPền thuyết?tvbP Q34uYZ8MNghe tvbPnói, bọs6ZF96Yan họQ34uYZ8M ngotvbPại Q34uYZ8Mtrừ Q34uYZ8Mviệc s6ZF96Yalà sáts6ZF96Ya ts6ZF96Yahủ hạngs6ZF96Ya nhất,tvbP còntvbP cós6ZF96Ya tìns6ZF96Yah btvbPáo khắps6ZF96Ya mọis6ZF96Ya s6ZF96Yanơi, đểs6ZF96Ya bảos6ZF96Ya vệtvbP đếQ34uYZ8M vưtvbPơng, ngưs6ZF96Yaời Q34uYZ8Mđược ttvbPuyển cQ34uYZ8Mhọn đềutvbP ls6ZF96Yaà nhs6ZF96Yaân vậs6ZF96Yat Q34uYZ8Mnổi tiếng,Q34uYZ8M khôngs6ZF96Ya chỉs6ZF96Ya tins6ZF96Yah thtvbPông vs6ZF96Yaõ họQ34uYZ8Mc, ts6ZF96Yahuật ps6ZF96Yaháp, hs6ZF96Yaơn nữQ34uYZ8Ma thutvbPật kỳQ34uYZ8M môtvbPn btvbPát qQ34uYZ8Muái khônQ34uYZ8Mg chỗs6ZF96Ya nàs6ZF96Yao khônQ34uYZ8Mg thQ34uYZ8Mông, nhưntvbPg mtvbPà, ts6ZF96Yaất ctvbPả nQ34uYZ8Mhững thứtvbP nàys6ZF96Ya cũns6ZF96Yag cQ34uYZ8Mhỉ s6ZF96Yalà truQ34uYZ8Myền thuyết,Q34uYZ8M khs6ZF96Yaông aQ34uYZ8Mi từnQ34uYZ8Mg nhs6ZF96Yaìn tvbPthấy quá. 

“s6ZF96YaBọn họtvbP, tvbPđều làtvbP ttvbPinh aQ34uYZ8Mnh mtvbPà qtvbPuốc stvbPư 2Q34uYZ8M0 nămQ34uYZ8M trướctvbP bs6ZF96Yaồi dưỡngtvbP ratvbP, vìQ34uYZ8M TQ34uYZ8Mhái hoàngs6ZF96Ya tháitvbP hQ34uYZ8Mậu cũtvbPng cQ34uYZ8Mố tritvbPều cương” 

NótvbPi đếns6ZF96Ya đs6ZF96Yaây, hắntvbP nQ34uYZ8Mghiêng đQ34uYZ8Mầu, hatvbPi mắttvbP Q34uYZ8Mdiệu diệutvbP nhìtvbPn chătvbPm Q34uYZ8Mchú vàos6ZF96Ya nàng, 

“Q34uYZ8MTrẫm cQ34uYZ8Mũng ktvbPhông phs6ZF96Yaải Q34uYZ8Mcố s6ZF96Yaý s6ZF96Yamuốn dấQ34uYZ8Mu nàns6ZF96Yag, đâytvbP ltvbPà ướcQ34uYZ8M địnhs6ZF96Ya tvbPcủa trẫtvbPm ctvbPùng ts6ZF96Yahái hoàngs6ZF96Ya Ts6ZF96Yahái s6ZF96YaHậu, ngườs6ZF96Yai nói,tvbP Q34uYZ8Mphải đợis6ZF96Ya cs6ZF96Yaho nQ34uYZ8Màng cùQ34uYZ8Mng trQ34uYZ8Mẫm ‘ls6ZF96Yaong phụngtvbP hQ34uYZ8Mòa minh’,tvbP mớitvbP đQ34uYZ8Mược Q34uYZ8Mnói ctvbPho nàns6ZF96Yag biết.” 

s6ZF96YaGò máQ34uYZ8M cQ34uYZ8Mủa s6ZF96YaY Q34uYZ8MY nhátvbPy mtvbPắt lạQ34uYZ8Mi đỏtvbP hồntvbPg lênQ34uYZ8M, nhìtvbPn hắtvbPn Q34uYZ8Mtựa hồtvbP ẩQ34uYZ8Mn nhQ34uYZ8Mẫn s6ZF96Yaý cườiQ34uYZ8M, cQ34uYZ8Mhà chtvbPà chân,tvbP ởs6ZF96Ya ttvbPrước mtvbPặt mọiQ34uYZ8M s6ZF96Yangười lạis6ZF96Ya kQ34uYZ8Mhông thtvbPể đẩytvbP Q34uYZ8Mhắn s6ZF96Yara, chỉs6ZF96Ya phảiQ34uYZ8M chịus6ZF96Ya đựng,s6ZF96Ya ttvbPhầm s6ZF96Yanghĩ, nós6ZF96Yai s6ZF96Yanhư vậyQ34uYZ8M, khôns6ZF96Yag phảiQ34uYZ8M khiQ34uYZ8Mến chQ34uYZ8Mo Q34uYZ8Mnhóm hQ34uYZ8Mộ vệQ34uYZ8M biết,s6ZF96Ya s6ZF96Yanàng cùngQ34uYZ8M hQ34uYZ8Mắn đã……. 

“Đis6ZF96Ya thôs6ZF96Yai, trẫmtvbP mans6ZF96Yag s6ZF96Yanàng đitvbP vàs6ZF96Yao s6ZF96Yaphòng.” HắnQ34uYZ8M khậtvbPp khiQ34uYZ8Mễng s6ZF96Yakéo taQ34uYZ8My s6ZF96Yacủa Q34uYZ8Mnàng, cắmtvbP câQ34uYZ8My đuốs6ZF96Yac Q34uYZ8Mvào mộtQ34uYZ8M giátvbP s6ZF96Yađỡ tQ34uYZ8Mrên cầutvbP ts6ZF96Yahang, satvbPu đótvbP s6ZF96Yamới Q34uYZ8Mtiếp Q34uYZ8Mtục đtvbPi Q34uYZ8Mvào mộts6ZF96Ya “cáiQ34uYZ8M hang”tvbP ntvbPgay gis6ZF96Yaan tvbPtrung tâm. 

KtvbPhông nghtvbPĩ tớis6ZF96Ya, bs6ZF96Yaên trs6ZF96Yaong “cáis6ZF96Ya hang”tvbP kis6ZF96Yaa đúntvbPg ls6ZF96Yaà mộs6ZF96Yat gis6ZF96Yaan ptvbPhòng tvbPkhiến ngQ34uYZ8Mười kháctvbP s6ZF96Ya‘kinh ths6ZF96Yaiên đtvbPộng địa’tvbP ntvbPha, rQ34uYZ8Mộng rãiQ34uYZ8M màs6ZF96Ya sángQ34uYZ8M ngời,s6ZF96Ya cùns6ZF96Yag cáctvbPh bốtvbP trtvbPí trons6ZF96Yag LotvbPng Q34uYZ8MQuân điệs6ZF96Yan s6ZF96Yacó s6ZF96Yahơn cs6ZF96Yahứ khôngtvbP ks6ZF96Yaém, khQ34uYZ8Miến nàns6ZF96Yag ngâs6ZF96Yay s6ZF96Yangẩn cs6ZF96Yaả người. 

Vén bứQ34uYZ8Mc rèQ34uYZ8Mm chetvbP, đs6ZF96Yai s6ZF96Yavào nộiQ34uYZ8M phòng. 

“Khi trẫtvbPm tvbPra ngs6ZF96Yaoài Q34uYZ8Msăn bắn,tvbP ngẫutvbP nQ34uYZ8Mhiên thưs6ZF96Yaờng Q34uYZ8Mmuốn tớtvbPi ns6ZF96Yaơi nàtvbPy, chs6ZF96Yao ns6ZF96Yaên liềns6ZF96Ya phâQ34uYZ8Mn ps6ZF96Yahó xtvbPuống, Q34uYZ8Mcho tvbPbọn tvbPhọ bốQ34uYZ8M trítvbP nơtvbPi nàytvbP cùnQ34uYZ8Mg nQ34uYZ8Mội Q34uYZ8Mđiện giốngQ34uYZ8M nhas6ZF96Yau, cós6ZF96Ya thíchtvbP không?”Q34uYZ8M HắntvbP mỉtvbPm cười,s6ZF96Ya đeQ34uYZ8Mm nànQ34uYZ8Mg s6ZF96Yaôm Q34uYZ8Mvào ltvbPòng, chtvbPóp s6ZF96Yamũi cọtvbP cọs6ZF96Ya vs6ZF96Yaào chóps6ZF96Ya mũtvbPi củQ34uYZ8Ma nàng. 

BứcQ34uYZ8M s6ZF96Yarèm bằns6ZF96Yag trânQ34uYZ8M châuQ34uYZ8M ruQ34uYZ8Mng ritvbPnh, Q34uYZ8Mnhững hạtQ34uYZ8M chs6ZF96Yaâu s6ZF96Yasáng s6ZF96Yabóng tvbPchạm vàos6ZF96Ya nhaus6ZF96Ya, pháttvbP tvbPra titvbPếng vas6ZF96Yang “s6ZF96Yadinh đantvbPg, đinQ34uYZ8Mh đương,tvbP s6ZF96Yađinh đương”s6ZF96Ya thantvbPh thúy……. 

“Ân.” NàQ34uYZ8Mng gậts6ZF96Ya nhẹs6ZF96Ya đầu,s6ZF96Ya nQ34uYZ8Mói khôtvbPng cQ34uYZ8Mảm đs6ZF96Yaộng, làtvbP gs6ZF96Yaạt người.Q34uYZ8M NQ34uYZ8Mhưng hQ34uYZ8Mơi thởQ34uYZ8M đtvbPầy s6ZF96Yadục vọngtvbP củas6ZF96Ya hắtvbPn tvbPcứ tvbPphả vàos6ZF96Ya mặttvbP liêns6ZF96Ya tục,Q34uYZ8M tvbPkhiến ns6ZF96Yaàng thậttvbP bốis6ZF96Ya tvbPrối, gQ34uYZ8Mương mặQ34uYZ8Mt đãs6ZF96Ya hồns6ZF96Yag ltvbPại càs6ZF96Yang đỏQ34uYZ8M tươi. 

“NàngQ34uYZ8M htvbPình nhưQ34uYZ8M vẫntvbP cònQ34uYZ8M ts6ZF96Yahiếu tvbPtrẫm cáiQ34uYZ8M gìQ34uYZ8M đóQ34uYZ8M.” HQ34uYZ8Mắn trầtvbPm giọngtvbP nhắQ34uYZ8Mc ntvbPhở nói. 

“ThiQ34uYZ8Mếu… ts6ZF96Yahiếu cáiQ34uYZ8M gì?” 

NàtvbPng nháys6ZF96Ya Q34uYZ8Mmắt, mơQ34uYZ8M tvbPhồ, nhtvbPưng tvbPlại nghĩs6ZF96Ya tớis6ZF96Ya tvbPcái gìtvbP, sắctvbP mặtQ34uYZ8M cótvbP chúttvbP s6ZF96Yasốt ruột, 

“KhôtvbPng tvbPđược, cQ34uYZ8Mhàng ngồiQ34uYZ8M s6ZF96Yaxuống tQ34uYZ8Mrước Q34uYZ8Mđi, tQ34uYZ8Ma đitvbP tìQ34uYZ8Mm dưs6ZF96Yaợc Q34uYZ8Mgiúp chàngQ34uYZ8M tvbPrửa sạchQ34uYZ8M miệs6ZF96Yang s6ZF96Yavết tQ34uYZ8Mhương, khôQ34uYZ8Mng cầtvbPn lộtvbPn xộn.” 

Đis6ZF96Ya mộts6ZF96Ya quảns6ZF96Yag s6ZF96Yađường xs6ZF96Yaa tvbPnhư vậytvbP, hắns6ZF96Ya chắctvbP làQ34uYZ8M tvbPphải nhịnQ34uYZ8M đaus6ZF96Ya rấs6ZF96Yat ntvbPhiều. VQ34uYZ8Mết thươnQ34uYZ8Mg ls6ZF96Yaần trướs6ZF96Yac nghiês6ZF96Yam trọngtvbP ns6ZF96Yahư vậy,Q34uYZ8M s6ZF96Yađã liềntvbP mặtQ34uYZ8M đượtvbPc s6ZF96Yahay ctvbPhưa, nàngs6ZF96Ya mộtQ34uYZ8M chs6ZF96Yaút tvbPcũng khôntvbPg bs6ZF96Yaiêt. NQ34uYZ8Mhưng bs6ZF96Yaây giờQ34uYZ8M, nhìs6ZF96Yan thấys6ZF96Ya đtvbPầu gốtvbPi củtvbPa tvbPhắn đỏQ34uYZ8M ts6ZF96Yaươi tvbP1 mảngs6ZF96Ya, lòns6ZF96Yag tvbPcủa nàngQ34uYZ8M Q34uYZ8Mrất xóttvbP s6ZF96Yaxa, tQ34uYZ8Mhật rấts6ZF96Ya ls6ZF96Yao lắng. 

Nàng sQ34uYZ8Mợ Q34uYZ8Mmáu, nhs6ZF96Yaưng nhis6ZF96Yaều Q34uYZ8Mlúc, vìtvbP khôQ34uYZ8Mng muốns6ZF96Ya ttvbPỏ rQ34uYZ8Ma yếutvbP đuốtvbPi, s6ZF96Yađều phtvbPải tậns6ZF96Ya s6ZF96Yalực ẩnQ34uYZ8M nhẫQ34uYZ8Mn. ChtvbPo nêntvbP s6ZF96Yanàng rấts6ZF96Ya ís6ZF96Yat tvbPmặc hồns6ZF96Yag Q34uYZ8My, ms6ZF96Yaà s6ZF96Yalúc cùngs6ZF96Ya MtvbPẫn s6ZF96YaHách yQ34uYZ8Mêu natvbPm ts6ZF96Yaỷ thí,Q34uYZ8M cũtvbPng vìQ34uYZ8M sợs6ZF96Ya nhìs6ZF96Yan tQ34uYZ8Mhấy s6ZF96Yatrên ngườs6ZF96Yai mìnhs6ZF96Ya ttvbPoát s6ZF96Yara máuQ34uYZ8M tQ34uYZ8Mươi, mQ34uYZ8Mới s6ZF96Yacố tìtvbPnh mặctvbP hồngs6ZF96Ya Q34uYZ8My, chtvbPe dấuQ34uYZ8M tvbPsợ htvbPãi củQ34uYZ8Ma chtvbPính mình. 

Nếu ntvbPơi nàs6ZF96Yay thậtQ34uYZ8M sựQ34uYZ8M bốQ34uYZ8M trís6ZF96Ya s6ZF96Yagiống Q34uYZ8My Lons6ZF96Yag s6ZF96YaQuân điệnQ34uYZ8M, nhQ34uYZ8Mư Q34uYZ8Mvậy, hs6ZF96Yaòm thuốcs6ZF96Ya sẽQ34uYZ8M đs6ZF96Yaặt troQ34uYZ8Mng ngăQ34uYZ8Mn Q34uYZ8Mkéo cuQ34uYZ8Mối cùns6ZF96Yag củas6ZF96Ya bàs6ZF96Yan trantvbPg điểm. 

Nàng s6ZF96Yađẩy vòQ34uYZ8Mng tatvbPy ôs6ZF96Yam s6ZF96Yaấp củas6ZF96Ya Q34uYZ8Mhắn rtvbPa, đtvbPi tvbPđến trướctvbP bs6ZF96Yaàn Q34uYZ8Mtrang điểm,Q34uYZ8M kéoQ34uYZ8M hộcQ34uYZ8M bàQ34uYZ8Mn s6ZF96Yara, tvbPquả nhiêns6ZF96Ya nhs6ZF96Yaìn thấys6ZF96Ya hòms6ZF96Ya thuốc. 

“Y s6ZF96YaY, nQ34uYZ8Màng s6ZF96Yamuốn nuốQ34uYZ8Mt lờis6ZF96Ya sas6ZF96Yao?” thQ34uYZ8Mân thểQ34uYZ8M ấtvbPm áps6ZF96Ya, mềms6ZF96Ya mạiQ34uYZ8M trontvbPg lòntvbPg Q34uYZ8Mrời s6ZF96Yađi, khôs6ZF96Yang khs6ZF96Yaí Q34uYZ8Mlạnh lẽotvbP xâs6ZF96Yam nhQ34uYZ8Mập, hắtvbPn bấtvbPt mãnQ34uYZ8M ltvbPên án. 

ThQ34uYZ8Mấy s6ZF96Yanàng đitvbP đQ34uYZ8Mến lons6ZF96Yag sàs6ZF96Yan, từQ34uYZ8M tvbPtừ Q34uYZ8Mtọa hạtvbP, hắtvbPn rấttvbP sợs6ZF96Ya nàntvbPg giốQ34uYZ8Mng lầQ34uYZ8Mn trs6ZF96Yaước, thQ34uYZ8Mô ltvbPỗ kQ34uYZ8Méo ptvbPhắng thụcQ34uYZ8M khốtvbP củatvbP Q34uYZ8Mmình, nghs6ZF96Yaĩ ns6ZF96Yaghĩ, vQ34uYZ8Mẫn Q34uYZ8Mlà chíns6ZF96Yah s6ZF96Yamình cuốns6ZF96Ya ốngQ34uYZ8M quầQ34uYZ8Mn tvbPlên ths6ZF96Yaì tốts6ZF96Ya hơs6ZF96Yan. (Q34uYZ8M^^ ts6ZF96Yaự nhitvbPên thấytvbP buồQ34uYZ8Mn cườis6ZF96Ya gtvbPhê s6ZF96Ya=]] ) 

“Có phảitvbP s6ZF96Yarất đs6ZF96Yaau tvbPhay không?” 

NàntvbPg cs6ZF96Yaầm htvbPòm thuốtvbPc s6ZF96Yađi quatvbP, nQ34uYZ8Mgồi Q34uYZ8Mxổm xuống,s6ZF96Ya nhìtvbPn vếttvbP thươngs6ZF96Ya, khôntvbPg Q34uYZ8Mkhỏi s6ZF96Yanhíu mày, 

“TuytvbP khQ34uYZ8Mông ltvbPàm Q34uYZ8Mđộc, nhưQ34uYZ8Mng ms6ZF96Yaà, s6ZF96Yavết thươnQ34uYZ8Mg ss6ZF96Yaao lạs6ZF96Yai ls6ZF96Yaâu Q34uYZ8Mkhép tvbPlại nhưQ34uYZ8M vậy?” 

“ThờiQ34uYZ8M titvbPết tvbPcó cs6ZF96Yahút lãnh.Q34uYZ8M” HắQ34uYZ8Mn đátvbPp, nhs6ZF96Yaìn nQ34uYZ8Màng thậttvbP cẩnQ34uYZ8M thQ34uYZ8Mận ls6ZF96Yaau tvbPđi vếQ34uYZ8Mt más6ZF96Yau Q34uYZ8Mtrên miệQ34uYZ8Mng vếttvbP thương. 

[] 

“Ths6ZF96Yaân nhiệttvbP củas6ZF96Ya chànQ34uYZ8Mg sQ34uYZ8Mo vs6ZF96Yaới Q34uYZ8Mngười thườngs6ZF96Ya s6ZF96Yaluôn Q34uYZ8Mthấp s6ZF96Yahơn, btvbPiết ts6ZF96Yarời s6ZF96Yalạnh, sQ34uYZ8Mao kQ34uYZ8Mhông cQ34uYZ8Mho Q34uYZ8Mcung nữtvbP đốs6ZF96Yat tvbPthêm Q34uYZ8Mhỏa lò,tvbP nhtvbPư vtvbPậy s6ZF96Yathân ts6ZF96Yahể mớs6ZF96Yai ấms6ZF96Ya hs6ZF96Yaơn, miệs6ZF96Yang vếtQ34uYZ8M thươngtvbP s6ZF96Yacũng khés6ZF96Yap tvbPlại mQ34uYZ8Mau chút.” 

DùnQ34uYZ8Mg s6ZF96Yavải s6ZF96Yamềm, tQ34uYZ8Mhấm ướt,s6ZF96Ya rửQ34uYZ8Ma ss6ZF96Yaạch miệngs6ZF96Ya vếtQ34uYZ8M thương,s6ZF96Ya ntvbPàng ns6ZF96Yahẹ nhQ34uYZ8Màng s6ZF96Yathổi thổi,s6ZF96Ya đợis6ZF96Ya nướcs6ZF96Ya s6ZF96Yakhô đi,Q34uYZ8M mớitvbP lấys6ZF96Ya tQ34uYZ8Mhuốc thQ34uYZ8Moa lês6ZF96Yan, ds6ZF96Yaùng s6ZF96Yabạch bs6ZF96Yaố s6ZF96Yasạch sẽQ34uYZ8M Q34uYZ8Mbao lấys6ZF96Ya, cuốiQ34uYZ8M ctvbPùng thắtQ34uYZ8M ms6ZF96Yaột Q34uYZ8Mcái nơQ34uYZ8M tvbPcon bướm. 

“s6ZF96YaKhông s6ZF96Yacó s6ZF96Yanàng Q34uYZ8Mbên cạnh,Q34uYZ8M mộts6ZF96Ya mtvbPình trẫmtvbP cs6ZF96Yaho tvbPdù ctvbPó tvbPđắp thQ34uYZ8Mêm mấys6ZF96Ya tấQ34uYZ8Mm tvbPchăn, đềus6ZF96Ya ctvbPảm thấys6ZF96Ya tvbPcả ngườitvbP rQ34uYZ8Mét run.”Q34uYZ8M s6ZF96YaHắn thấpQ34uYZ8M ns6ZF96Yaam nói. 

s6ZF96Ya“Miệng ltvbPưỡi trQ34uYZ8Mơn ttvbPru.” Ns6ZF96Yaàng liếcQ34uYZ8M liếctvbP mắttvbP mộtvbPt cáiQ34uYZ8M, cườitvbP khẽ. 

Cho Q34uYZ8Mtới ntvbPay, nàtvbPng đs6ZF96Yaều cs6ZF96Yaảm thtvbPấy hắns6ZF96Ya chỉQ34uYZ8M s6ZF96Yabiết tvbPkhi dễtvbP mìnhtvbP, mỗis6ZF96Ya s6ZF96Yalần nQ34uYZ8Mói chs6ZF96Yauyện đềutvbP gtvbPiống ns6ZF96Yahư đantvbPg cãiQ34uYZ8M nhas6ZF96Yau, nhưns6ZF96Yag màtvbP, tvbPtừ khs6ZF96Yai rờis6ZF96Ya khỏs6ZF96Yai lontvbPg quânQ34uYZ8M Q34uYZ8Mđiện, nàs6ZF96Yang mớitvbP phQ34uYZ8Mát Q34uYZ8Mhiện, Q34uYZ8Mnàng ntvbPgược lạitvbP rQ34uYZ8Mất làs6ZF96Ya s6ZF96Yathích tvbPlời nóis6ZF96Ya s6ZF96Yabén nhọtvbPncủa hắns6ZF96Ya, Q34uYZ8Mthích cùngtvbP hắns6ZF96Ya tvbPtranh traQ34uYZ8Mnh luậntvbP luận. 

“Miệngs6ZF96Ya lưỡiQ34uYZ8M trơns6ZF96Ya ttvbPru ss6ZF96Yao vớis6ZF96Ya s6ZF96Yavô s6ZF96Yalại tốtvbPt s6ZF96Yahơn.” HắntvbP qs6ZF96Yauả ths6ZF96Yaực lạtvbPi bắts6ZF96Ya đầutvbP s6ZF96Ya“mồm mép”. 

Khóe môis6ZF96Ya cons6ZF96Yag ls6ZF96Yaên, s6ZF96Yanụ cQ34uYZ8Mười ts6ZF96Yaươi tắnQ34uYZ8M s6ZF96Yanhư s6ZF96Yanắng s6ZF96Yamai, tvbPcảm gitvbPác Q34uYZ8Mquen thuQ34uYZ8Mộc nàs6ZF96Yay s6ZF96Yalàm tQ34uYZ8Mế s6ZF96Yabào toàs6ZF96Yan tvbPthân nàns6ZF96Yag đềs6ZF96Yau ởs6ZF96Ya tvbPthả lQ34uYZ8Mỏng, tQ34uYZ8Mhư tvbPsướng Q34uYZ8Mvô cùng. 

“Chàng, vtvbPẫn ms6ZF96Yauốn đs6ZF96Yai săs6ZF96Yan Q34uYZ8Mlão Q34uYZ8Mhổ sao?” 

Nàng ts6ZF96Yahu Q34uYZ8Mdọn Q34uYZ8Mxong Q34uYZ8Mhòm thuốs6ZF96Yac, ngồs6ZF96Yai s6ZF96Yavào vịQ34uYZ8M Q34uYZ8Mtrí bênQ34uYZ8M cạnhQ34uYZ8M hắn,s6ZF96Ya nhẹtvbP nhàntvbPg ốngtvbP quầs6ZF96Yan ttvbPhả xuống. 

“Trẫms6ZF96Ya thầmtvbP nghĩs6ZF96Ya, s6ZF96Yasẽ Q34uYZ8Mtặng chtvbPo nQ34uYZ8Màng Q34uYZ8Mlễ vtvbPật mQ34uYZ8Mà s6ZF96Yatrẫm chtvbPo ltvbPà trQ34uYZ8Mân tvbPquý nhấttvbP, s6ZF96YaY YQ34uYZ8M, tvbPnàng hãQ34uYZ8My tis6ZF96Yan Q34uYZ8Mtưởng trQ34uYZ8Mẫm ctvbPó năngQ34uYZ8M lựcQ34uYZ8M nàs6ZF96Yay, mặctvbP s6ZF96Yadù khôngs6ZF96Ya ds6ZF96Yaựa tvbPvào thtvbPuật pháp,s6ZF96Ya trẫs6ZF96Yam cũns6ZF96Yag sẽtvbP làQ34uYZ8Mm được.” 

HắnQ34uYZ8M soạntvbP tvbPmi, bàntvbP tvbPtay ts6ZF96Yao tvbPnhẹ nhàns6ZF96Yag vutvbPốt s6ZF96Yalên đôiQ34uYZ8M s6ZF96Yamá phtvbPấn hồng,Q34uYZ8M “Trẫm,s6ZF96Ya cũs6ZF96Yang khôns6ZF96Yag phtvbPải Q34uYZ8Mmột quâs6ZF96Yan vươngs6ZF96Ya vôQ34uYZ8M s6ZF96Yanăng, nhữs6ZF96Yang gs6ZF96Yaì Q34uYZ8Mcủa trẫmQ34uYZ8M, nhấtQ34uYZ8M s6ZF96Yađịnh ts6ZF96Yarẫm sẽtvbP tvbPthu hs6ZF96Yaồi, bs6ZF96Yaao gồmQ34uYZ8M cảtvbP nàng!” 

khus6ZF96Yaôn mặttvbP Q34uYZ8Mtrắng ns6ZF96Yaoãn, hoàns6ZF96Ya mỹs6ZF96Ya nhs6ZF96Yaư mộs6ZF96Yat táctvbP ptvbPhẩm nghs6ZF96Yaệ thuậttvbP, Q34uYZ8Mkhóe tvbPmôi mỏntvbPg, coQ34uYZ8Mng cs6ZF96Yaong s6ZF96Yamột nụQ34uYZ8M cười,s6ZF96Ya đôitvbP mắtQ34uYZ8M ms6ZF96Yaàu tímQ34uYZ8M tQ34uYZ8Mhâm tvbPsâu ntvbPhư đạis6ZF96Ya dtvbPương,…nàng xs6ZF96Yaem đếnQ34uYZ8M ngâyQ34uYZ8M ngtvbPốc cảQ34uYZ8M người. 

Mãi ngắtvbPm mỹs6ZF96Ya namtvbP, s6ZF96YaY s6ZF96YaY mộtQ34uYZ8M cQ34uYZ8Mhút tvbPcũng khônQ34uYZ8Mg pháQ34uYZ8Mt giács6ZF96Ya, s6ZF96Yamột bàns6ZF96Ya ts6ZF96Yaay đas6ZF96Yang lặQ34uYZ8Mng tvbPyên cởitvbP bỏtvbP vạttvbP Q34uYZ8Máo củas6ZF96Ya nàQ34uYZ8Mng. ^^! 

Mãi Q34uYZ8Mđến tvbPkhi chỉs6ZF96Ya phs6ZF96Yaúc lạnhtvbP s6ZF96Yanhư bs6ZF96Yaăng bàQ34uYZ8Mn chQ34uYZ8Mạm đQ34uYZ8Mến tròntvbP trònQ34uYZ8M tvbPmềm mạis6ZF96Ya, cảtvbP ngườiQ34uYZ8M Q34uYZ8MY tvbPY rs6ZF96Yaun lQ34uYZ8Mên, s6ZF96Yabừng tỉnhs6ZF96Ya Q34uYZ8Mlại đâys6ZF96Ya, ntvbPhìn gươngs6ZF96Ya mặts6ZF96Ya ôQ34uYZ8Mn nhQ34uYZ8Mu, nhs6ZF96Yau tìnhs6ZF96Ya dạtvbPt dàs6ZF96Yao khôQ34uYZ8Mng biếttvbP ktvbPhi nQ34uYZ8Mào bs6ZF96Yaiến ttvbPhành vẻs6ZF96Ya mặts6ZF96Ya đắctvbP s6ZF96Yaý tươitvbP cườis6ZF96Ya cs6ZF96Yaủa hắn,tvbP khs6ZF96Yaông kQ34uYZ8Mhỏi âQ34uYZ8Mm tvbPthầm s6ZF96Yamắng mìnhQ34uYZ8M quQ34uYZ8Má s6ZF96Yasơ ýQ34uYZ8M. s6ZF96Ya(là háos6ZF96Ya s6ZF96Yasắc mtvbPới đúngs6ZF96Ya tvbPnha ^^) 

“Y s6ZF96YaY, nàngtvbP nêtvbPn thựs6ZF96Yac hs6ZF96Yaiện ướctvbP địnhQ34uYZ8M cùQ34uYZ8Mng trẫs6ZF96Yam.” HắnQ34uYZ8M thấpQ34uYZ8M naQ34uYZ8Mm, nhẹs6ZF96Ya nhàntvbPg vtvbPỗ vềs6ZF96Ya đôs6ZF96Yai mQ34uYZ8Má mtvbPềm mại. 

“Ướcs6ZF96Ya địnhs6ZF96Ya? CQ34uYZ8Mái gìtvbP ướQ34uYZ8Mc định?Q34uYZ8M” Ns6ZF96Yaàng ttvbPiếp tụctvbP đánQ34uYZ8Mh trốngtvbP ltvbPảng, “KhôtvbPng đưtvbPợc, châs6ZF96Yan củaQ34uYZ8M cs6ZF96Yahàng khôngs6ZF96Ya ths6ZF96Yaể lộtvbPn xộn.” 

“NgàytvbP Q34uYZ8Mấy, trQ34uYZ8Mẫm Q34uYZ8Mbị ths6ZF96Yaương Q34uYZ8Mso vớs6ZF96Yai Q34uYZ8Mhôm Q34uYZ8Mnay còntvbP nghiêmtvbP trQ34uYZ8Mọng hQ34uYZ8Mơn, nhưntvbPg khônQ34uYZ8Mg phảs6ZF96Yai tvbPcũng dũns6ZF96Yag mãnhs6ZF96Ya dịQ34uYZ8M thtvbPường satvbPo? Hs6ZF96Yaay là,tvbP nàngtvbP chtvbPo đótvbP làQ34uYZ8M s6ZF96Yahiệu lựctvbP củas6ZF96Ya qutvbPả tQ34uYZ8Mhôi tình?” 

Q34uYZ8MHắn thổitvbP mộQ34uYZ8Mt ngụmQ34uYZ8M hơiQ34uYZ8M thởtvbP lạnhs6ZF96Ya nhưtvbP bs6ZF96Yaăn vàQ34uYZ8Mo tatvbPi nàng,s6ZF96Ya nhẹtvbP Q34uYZ8Mnhàng gặmQ34uYZ8M lấQ34uYZ8My vàQ34uYZ8Mnh tvbPtai mtvbPẫn Q34uYZ8Mcảm tvbPcủa Q34uYZ8Mnàng, đtvbPầu lưỡitvbP cus6ZF96Yaốn, cảmQ34uYZ8M gtvbPiác đượcQ34uYZ8M thâtvbPn ts6ZF96Yahể mềmtvbP mạs6ZF96Yai đềus6ZF96Ya rQ34uYZ8Mun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.