You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 175N8ppuzVe: KHN8ppuzVeÔNG TAQ7V7rrHHỂ MẤTN8ppuzVe f2vsĐI NÀNG

“MộcN8ppuzVe Hiệp!”N8ppuzVe f2vsPhù Vf2vsân KhâN8ppuzVeu TrạN8ppuzVech héf2vst lAQ7V7rrHớn mộf2vst tiếng,f2vs dùAQ7V7rrHng chânf2vs chưN8ppuzVea bAQ7V7rrHị thươAQ7V7rrHng lN8ppuzVeàm điểmN8ppuzVe tựaf2vs, búngf2vs ngườif2vs N8ppuzVephi thâAQ7V7rrHn đN8ppuzVeến, AQ7V7rrHthân mìnf2vsh cN8ppuzVeấp tốcN8ppuzVe N8ppuzVebay vúAQ7V7rrHt màN8ppuzVe đi,N8ppuzVe tAQ7V7rrHựa nf2vshư cAQ7V7rrHhim yến,N8ppuzVe f2vslinh hof2vsạt xuAQ7V7rrHyên quAQ7V7rrHa rAQ7V7rrHừng câyAQ7V7rrH, bônN8ppuzVe tiếnf2vs vềAQ7V7rrH pAQ7V7rrHhía nàng. 

NhN8ppuzVeưng màf2vs, dN8ppuzVeù cóf2vs khAQ7V7rrHinh AQ7V7rrHcông thưAQ7V7rrHợng thf2vsừa, N8ppuzVehắn vẫAQ7V7rrHn đuổiN8ppuzVe khôngAQ7V7rrH kịf2vsp tốf2vsc đf2vsộ rf2vsơi xuốngN8ppuzVe ngựaAQ7V7rrH AQ7V7rrHcủa nf2vsàng AQ7V7rrHtừ mAQ7V7rrHột khoảngAQ7V7rrH cáN8ppuzVech xN8ppuzVea nf2vshư tAQ7V7rrHhế, nAQ7V7rrHhưng vf2vsào lúf2vsc nàf2vsy, mộAQ7V7rrHt thânAQ7V7rrH ảnhN8ppuzVe N8ppuzVemàu đenN8ppuzVe rốtN8ppuzVe cụcf2vs xuấtAQ7V7rrH hiện,AQ7V7rrH vưN8ppuzVeơn f2vstay rAQ7V7rrHa mN8ppuzVeuốn cứf2vsu nàngf2vs. KhN8ppuzVei cf2vsác ngóAQ7V7rrHn f2vstay sắpf2vs AQ7V7rrHchạm đượcf2vs AQ7V7rrHY f2vsY, f2vsthì kAQ7V7rrHhông bif2vsết f2vstừ chỗAQ7V7rrH nàf2vso phóAQ7V7rrHng N8ppuzVetới mộf2vst mAQ7V7rrHũi tênN8ppuzVe, Mf2vsộc HiệpN8ppuzVe cảf2vs kinhN8ppuzVe, theN8ppuzVeo bảnf2vs năN8ppuzVeng rụtAQ7V7rrH f2vstay lại… 

f2vs“Không!” Phf2vsù Vf2vsân Khâf2vsu TrạN8ppuzVech rN8ppuzVeống giận! 

AQ7V7rrHTrơ mắtN8ppuzVe nhìnAQ7V7rrH AQ7V7rrHnàng nf2vsgã xuốngN8ppuzVe, hắnN8ppuzVe cuốnf2vsg quýtf2vs, lf2vso lắnN8ppuzVeg nhf2vsư AQ7V7rrHmuốn xéAQ7V7rrH toạN8ppuzVec lồnN8ppuzVeg ngực,AQ7V7rrH AQ7V7rrHtay nàngN8ppuzVe N8ppuzVebị f2vsthương, ngf2vsã N8ppuzVenhư thf2vsế N8ppuzVee rằng…! 

KhônAQ7V7rrHg ngờAQ7V7rrH, AQ7V7rrHY N8ppuzVeY AQ7V7rrHlãi kf2vshẽ xoN8ppuzVeay nf2vsgười, dùnN8ppuzVeg taf2vsy cN8ppuzVehưa bịN8ppuzVe thươngf2vs bAQ7V7rrHắt lấyN8ppuzVe cươnAQ7V7rrHg ngựN8ppuzVea, tunf2vsg ngườif2vs f2vsmột chAQ7V7rrHút, af2vsn tof2vsàn rơiN8ppuzVe xuốngf2vs đất. 

“N8ppuzVeNgươi cònN8ppuzVe mAQ7V7rrHuốn bỏAQ7V7rrH AQ7V7rrHlại tf2vsa N8ppuzVemột mìnhN8ppuzVe sao?” 

Không hềN8ppuzVe sợN8ppuzVe hãN8ppuzVei qN8ppuzVeuay N8ppuzVeđầu, nhN8ppuzVeìn vềf2vs pAQ7V7rrHhía hắn,AQ7V7rrH nf2vsàng N8ppuzVecười đếAQ7V7rrHn hếtAQ7V7rrH sứcf2vs thof2vsải máAQ7V7rrHi, rốtN8ppuzVe cục,AQ7V7rrH hắN8ppuzVen cũngAQ7V7rrH AQ7V7rrHbị nàf2vsng f2vsđùa giỡN8ppuzVen mộf2vst lần.AQ7V7rrH N8ppuzVe(trời N8ppuzVeạ, làf2vsm paN8ppuzVen cứAQ7V7rrH tưởnf2vsg, póN8ppuzVe tN8ppuzVeay vN8ppuzVeới chịAQ7V7rrH ) 

ChN8ppuzVeậm rf2vsãi f2vsổn địnhAQ7V7rrH thânf2vs hình,f2vs N8ppuzVehắn f2vsthở N8ppuzVephì phò,f2vs nhAQ7V7rrHìn nànN8ppuzVeg nghịcN8ppuzVeh ngợf2vsm, tN8ppuzVeươi cưf2vsời, độf2vst nhiAQ7V7rrHên thởAQ7V7rrH AQ7V7rrHdài N8ppuzVenhẹ nhN8ppuzVeõm AQ7V7rrHmột hơi,N8ppuzVe bàf2vsn N8ppuzVetay f2vsto gif2vsang raf2vs, đemf2vs N8ppuzVethiên hạAQ7V7rrH kiềuAQ7V7rrH AQ7V7rrHnhỏ kéN8ppuzVeo f2vslại, AQ7V7rrHdùng sứcN8ppuzVe f2vskhảm nhậAQ7V7rrHp vAQ7V7rrHào troAQ7V7rrHng lòng. 

“N8ppuzVeNàng mớN8ppuzVei AQ7V7rrHlà N8ppuzVeđại ngf2vsu ngốc,f2vs df2vsọa đf2vsến trẫm,AQ7V7rrH nànN8ppuzVeg cóf2vs bN8ppuzVeiết lf2vsàm kif2vsnh độnN8ppuzVeg tháf2vsnh giN8ppuzVeá, thìAQ7V7rrH cN8ppuzVeó 1N8ppuzVe0 cáiAQ7V7rrH đầuN8ppuzVe cN8ppuzVeũng kN8ppuzVehông đủf2vs tf2vsrảm hAQ7V7rrHay không!N8ppuzVe” TN8ppuzVeuy làf2vs lờAQ7V7rrHi nóf2vsi cAQ7V7rrHó vN8ppuzVeẻ uN8ppuzVey hiếAQ7V7rrHp, nhưAQ7V7rrHng ngữf2vs khíf2vs AQ7V7rrHlại dìuN8ppuzVe dAQ7V7rrHàng, ônf2vs nhN8ppuzVeu, AQ7V7rrHsủng ái,f2vs AQ7V7rrHcòn cAQ7V7rrHó chútN8ppuzVe bấtAQ7V7rrH đAQ7V7rrHắc dĩ. 

Mộcf2vs HiệpAQ7V7rrH thấyf2vs hof2vsàng N8ppuzVephi AQ7V7rrHan toàf2vsn N8ppuzVe, AQ7V7rrHánh mắtf2vs AQ7V7rrHbén nhf2vsọn bAQ7V7rrHắn vềN8ppuzVe phíaN8ppuzVe mũf2vsi AQ7V7rrHtên đượcf2vs bN8ppuzVeắn tớif2vs, nAQ7V7rrHhanh cf2vshóng pAQ7V7rrHhi AQ7V7rrHthân đf2vsuổi theo. 

“TAQ7V7rrHa đN8ppuzVeã tf2vsính đượcN8ppuzVe phảiAQ7V7rrH lAQ7V7rrHàm thAQ7V7rrHế N8ppuzVenào rAQ7V7rrHồi f2vsmà, cAQ7V7rrHhỉ tạAQ7V7rrHi mN8ppuzVeột N8ppuzVemũi têN8ppuzVen N8ppuzVetừ đâuAQ7V7rrH thN8ppuzVeình N8ppuzVelình N8ppuzVelao rf2vsa làN8ppuzVem f2vsta gAQ7V7rrHiật mìAQ7V7rrHnh, nAQ7V7rrHgươi muốnAQ7V7rrH f2vstrảm liềN8ppuzVen tN8ppuzVerảm đAQ7V7rrHi, dN8ppuzVeù saN8ppuzVeo N8ppuzVeta AQ7V7rrHcũng f2vskhông f2vscó mườiAQ7V7rrH cáN8ppuzVei đầu.”N8ppuzVe Nànf2vsg nhíAQ7V7rrHu nhf2vsíu mN8ppuzVeày, AQ7V7rrHnhìn mAQ7V7rrHũi f2vstên bắnf2vs f2vslén cắmN8ppuzVe phN8ppuzVeập vàof2vs đạif2vs AQ7V7rrHthụ f2vsgần đó. 

“NAQ7V7rrHàng chN8ppuzVeo N8ppuzVerằng nàngAQ7V7rrH muN8ppuzVeốn f2vsbị trảN8ppuzVem liềnN8ppuzVe trảmf2vs f2vssao? Nếuf2vs trẫmf2vs muAQ7V7rrHốn nànAQ7V7rrHg f2vschết, cAQ7V7rrHòn N8ppuzVecó thểAQ7V7rrH liAQ7V7rrHều mạngf2vs chạf2vsy đếnN8ppuzVe đâyAQ7V7rrH cứAQ7V7rrHu nàf2vsng sAQ7V7rrHao? N8ppuzVeY f2vsY, chẳngf2vs N8ppuzVelẽ nànAQ7V7rrHg khôf2vsng biếtN8ppuzVe, trN8ppuzVeẫm, khôngN8ppuzVe thểAQ7V7rrH mấtAQ7V7rrH điAQ7V7rrH N8ppuzVenàng AQ7V7rrHsao?!” hắnAQ7V7rrH N8ppuzVenhẹ nhàngAQ7V7rrH nói,f2vs giN8ppuzVeọng nóiN8ppuzVe thâAQ7V7rrHn AQ7V7rrHtình, cóAQ7V7rrH cAQ7V7rrHhút N8ppuzVeai N8ppuzVeoán, ánhf2vs mắN8ppuzVet AQ7V7rrHsâu nhN8ppuzVeư bf2vsiển, dN8ppuzVeào N8ppuzVedạt AQ7V7rrHnhu tìN8ppuzVenh nhN8ppuzVeìn chằAQ7V7rrHm chằN8ppuzVem khuônf2vs mặtN8ppuzVe N8ppuzVenhỏ nhN8ppuzVeắn f2vscủa nàng. 

“Chàng nóf2vsi tf2vshật saAQ7V7rrHo?” AQ7V7rrH(pan đổiN8ppuzVe N8ppuzVexưng AQ7V7rrHhô tf2vsừ f2vsđây N8ppuzVenhe, cứf2vs “ngưN8ppuzVeơi, ta”f2vs N8ppuzVenghe kìN8ppuzVe N8ppuzVekì, khAQ7V7rrHi N8ppuzVe2 ngườiN8ppuzVe ởAQ7V7rrH riêf2vsng, paf2vsn sN8ppuzVeẽ đổAQ7V7rrHi thàngAQ7V7rrH “chàngf2vs-ta” ^^) 

f2vsNàng độtAQ7V7rrH nhif2vsên cN8ppuzVeâu thầnAQ7V7rrH cười,f2vs haf2vsi taf2vsy AQ7V7rrHôm cAQ7V7rrHhầm lf2vsấy hắAQ7V7rrHn, mộtf2vs f2vslúc sAQ7V7rrHau, mớif2vs nAQ7V7rrHâng f2vsđầu, ánAQ7V7rrHh mAQ7V7rrHắt f2vstrong f2vsveo nhưN8ppuzVe nướcf2vs hồf2vs tN8ppuzVehu nhìnf2vs hắn. 

“Nàng……”f2vs nàyf2vs, nànN8ppuzVeg đaAQ7V7rrHng làmf2vs nf2vsũngvới hắnf2vs sao? 

N8ppuzVeHắn kAQ7V7rrHhinh AQ7V7rrHngạc khf2vsông nóiN8ppuzVe đượcAQ7V7rrH AQ7V7rrHmột lời,f2vs mAQ7V7rrHở tN8ppuzVeo mắAQ7V7rrHt nN8ppuzVehìn nàngN8ppuzVe ýN8ppuzVe cườif2vs laN8ppuzVen rN8ppuzVea cảf2vs khuN8ppuzVeôn mặtAQ7V7rrH xAQ7V7rrHinh xắn,AQ7V7rrH nàngf2vs tN8ppuzVeựa hN8ppuzVeồ đN8ppuzVeã sAQ7V7rrHớm N8ppuzVeđoán chắf2vsc đưAQ7V7rrHợc hắnN8ppuzVe sẽAQ7V7rrH AQ7V7rrHcó bf2vsiểu tìnhf2vs tN8ppuzVehế này. 

KN8ppuzVehuôn mặtN8ppuzVe N8ppuzVenhỏ nhAQ7V7rrHắn f2vsnhư trAQ7V7rrHái đàAQ7V7rrHo, ýN8ppuzVe cườN8ppuzVei sáN8ppuzVeng lAQ7V7rrHạn, đôiAQ7V7rrH f2vsmắt f2vsto tronf2vsg N8ppuzVeveo nhìnf2vs hắnN8ppuzVe, f2vshàng N8ppuzVemi vừaf2vs coN8ppuzVeng vừAQ7V7rrHa N8ppuzVedài lf2vsay đf2vsộng, f2vschớp chN8ppuzVeớp, cánhf2vs f2vsmôi hồAQ7V7rrHng AQ7V7rrHchúm cAQ7V7rrHhím mAQ7V7rrHang néf2vst cười…nànN8ppuzVeg nhìnN8ppuzVe hắAQ7V7rrHn, nhưAQ7V7rrHng sN8ppuzVeao hAQ7V7rrHắn AQ7V7rrHcứ trAQ7V7rrHầm mắAQ7V7rrHt f2vskhông AQ7V7rrHnói N8ppuzVegì cả,AQ7V7rrH sốtAQ7V7rrH AQ7V7rrHruột AQ7V7rrHlàm nànN8ppuzVeg phảiN8ppuzVe lAQ7V7rrHên tiếnf2vsg hỏi: 

“Phf2vsù VAQ7V7rrHân Kf2vshâu Trạch,làmf2vs N8ppuzVechàng sợN8ppuzVe hãf2vsi rồAQ7V7rrHi sao?” 

BN8ppuzVeàn taAQ7V7rrHy nhỏN8ppuzVe đAQ7V7rrHưa lN8ppuzVeên, quAQ7V7rrHơ qAQ7V7rrHua qN8ppuzVeuơ lf2vsại trướcAQ7V7rrH mặf2vst hắf2vsn, hắnN8ppuzVe làmf2vs saAQ7V7rrHo vAQ7V7rrHậy, độngN8ppuzVe AQ7V7rrHcũng khAQ7V7rrHông động,f2vs biếAQ7V7rrHn tN8ppuzVehành đầuf2vs gN8ppuzVeỗ rN8ppuzVeồi đi? 

“Sợf2vs N8ppuzVehãi!” HắN8ppuzVen đAQ7V7rrHột nhiêN8ppuzVen N8ppuzVexuy thanf2vsh, tif2vsếng nf2vsói tN8ppuzVehoáng khf2vsàn khàn,“Nàngf2vs phảif2vs bồAQ7V7rrHi f2vsthường cf2vsho trẫm?” 

Bồif2vs thường?AQ7V7rrH AN8ppuzVei nhaAQ7V7rrH, nf2vsàng hiệN8ppuzVen tạif2vs chỉN8ppuzVe cóN8ppuzVe N8ppuzVehai bànN8ppuzVe f2vstay f2vstrắng, lN8ppuzVeiền ngf2vsay cảAQ7V7rrH trf2vsang sứcAQ7V7rrH quầnf2vs áoN8ppuzVe đềuAQ7V7rrH f2vslà cN8ppuzVeủa ngườiN8ppuzVe kN8ppuzVehác, đN8ppuzVeế vưAQ7V7rrHơng AQ7V7rrHnhư hAQ7V7rrHắn, quf2vsyền khN8ppuzVeuynh thN8ppuzVeiên hạ,AQ7V7rrH lf2vsại mN8ppuzVeở AQ7V7rrHmiệng muốN8ppuzVen f2vsnàng bồf2vsi f2vsthường? AQ7V7rrHNàng cóAQ7V7rrH gìN8ppuzVe đểN8ppuzVe bồiN8ppuzVe N8ppuzVethường cAQ7V7rrHho hAQ7V7rrHắn đây? 

“ChàngAQ7V7rrH mN8ppuzVeuốn cáiN8ppuzVe gì?”AQ7V7rrH Ngẫf2vsm lạiN8ppuzVe, hìnAQ7V7rrHh nhưf2vs mìnhf2vs f2vscũng f2vsđã f2vsdọa N8ppuzVehắn AQ7V7rrHthật, đànN8ppuzVeh phảiAQ7V7rrH mởf2vs miệnf2vsg hỏi. 

AQ7V7rrH“Nơi nf2vsày” f2vshắn f2vsdùng nf2vsgón taN8ppuzVey lànf2vsh lAQ7V7rrHạnh củaN8ppuzVe mìf2vsnh vAQ7V7rrHuốt f2vsnhè nhẹf2vs AQ7V7rrHlên cánf2vsh mN8ppuzVeôi cf2vsủa nàng,AQ7V7rrH sf2vsau đf2vsó cònN8ppuzVe AQ7V7rrH“vô lại”AQ7V7rrH AQ7V7rrHdời xuốAQ7V7rrHng ngf2vsực, “CònAQ7V7rrH cf2vsó nf2vsơi này.” 

“HN8ppuzVeạ… hạf2vs lưu!” 

Mặt nàf2vsng f2vsđỏ lênAQ7V7rrH tựaAQ7V7rrH nf2vshư N8ppuzVemông kN8ppuzVehỉ, mộtf2vs tN8ppuzVeay dùnAQ7V7rrHg sứcN8ppuzVe N8ppuzVecố đẩyAQ7V7rrH AQ7V7rrH“bàn tN8ppuzVeay f2vssói” N8ppuzVetrên ngựcf2vs củAQ7V7rrHa mìf2vsnh rAQ7V7rrHa, f2vsvừa đôN8ppuzVe đôN8ppuzVe hét, 

“AQ7V7rrHĐầu củaN8ppuzVe chàN8ppuzVeng AQ7V7rrHngoại trừN8ppuzVe mấyf2vs f2vsthứ này,N8ppuzVe f2vscũng f2vskhông nf2vsghĩ rN8ppuzVea cf2vsái gìN8ppuzVe đứngf2vs đN8ppuzVeắn sN8ppuzVeao?” Hf2vsuống AQ7V7rrHchi, nf2vsơi nN8ppuzVeày làAQ7V7rrH AQ7V7rrHbãi săn,AQ7V7rrH mf2vsuốn f2vscái gìf2vs cũnN8ppuzVeg khôAQ7V7rrHng AQ7V7rrHđược, nAQ7V7rrHếu bịAQ7V7rrH ngưf2vsời kAQ7V7rrHhác nAQ7V7rrHhìn tf2vshấy, liềnf2vs khN8ppuzVeông xN8ppuzVeong . 

f2vsÁc? AQ7V7rrHNàng df2vsám N8ppuzVecự tuyệtf2vs hắnf2vs? N8ppuzVeLạnh lf2vsùng nhf2vsíu màyf2vs, N8ppuzVecúi đầAQ7V7rrHu nhìAQ7V7rrHn đN8ppuzVeầu gốAQ7V7rrHi cf2vsủa mAQ7V7rrHình đỏf2vs tưAQ7V7rrHơi mộtN8ppuzVe mảAQ7V7rrHng, AQ7V7rrHlại dAQ7V7rrHùng áf2vsnh N8ppuzVemắt trácN8ppuzVeh N8ppuzVecứ nhf2vsìn vềf2vs N8ppuzVephía nàng. 

[] 

ĐưN8ppuzVeợc rồi,f2vs nàngAQ7V7rrH thN8ppuzVeật N8ppuzVesự cAQ7V7rrHó lỗiAQ7V7rrH, nhưngf2vs màN8ppuzVe nàngN8ppuzVe kAQ7V7rrHhông pAQ7V7rrHhải cốf2vs N8ppuzVeý màN8ppuzVe, cN8ppuzVehỉ lN8ppuzVeà “vôAQ7V7rrH tinh”N8ppuzVe, ừ,f2vs chN8ppuzVeỉ f2vslà vôf2vs tìnhf2vs thôi. 

Nàng cắnAQ7V7rrH cN8ppuzVeắn môif2vs dưới. 

“Sẽ…… Sf2vsẽ bịAQ7V7rrH ngườiN8ppuzVe khácf2vs nhìAQ7V7rrHn AQ7V7rrHthấy.” TAQ7V7rrHhùy hạAQ7V7rrH N8ppuzVemi mN8ppuzVeắt, nàngAQ7V7rrH f2vsnhỏ N8ppuzVegiọng nói. 

NếuN8ppuzVe f2vsnhư cAQ7V7rrHó thN8ppuzVeể AQ7V7rrHngăn cN8ppuzVeản hN8ppuzVeắn điN8ppuzVe săN8ppuzVen bạchN8ppuzVe hN8ppuzVeổ thì…… 

f2vs“Y YAQ7V7rrH, nAQ7V7rrHàng N8ppuzVecó biếtf2vs sN8ppuzVeăn bắnf2vs lầnN8ppuzVe nàyf2vs kéoN8ppuzVe dàif2vs mấAQ7V7rrHy nN8ppuzVegày hN8ppuzVeay khf2vsông?” Hf2vsắn độtf2vs f2vsnhiên đặtN8ppuzVe AQ7V7rrHcâu hỏi. 

“Không phf2vsải chN8ppuzVeỉ AQ7V7rrHcó hômf2vs naf2vsy sao?” 

NàngN8ppuzVe cN8ppuzVeăn N8ppuzVebản N8ppuzVelà chưaAQ7V7rrH từngAQ7V7rrH tN8ppuzVeham gf2vsia lf2vsễ hAQ7V7rrHội sf2vsăn bắf2vsn, nênAQ7V7rrH f2vscho rằngf2vs, lAQ7V7rrHễ f2vshội nàyN8ppuzVe đơnN8ppuzVe gif2vsản chỉAQ7V7rrH kN8ppuzVeéo dàN8ppuzVei f2vstrong AQ7V7rrH1 nN8ppuzVegày, f2vsnhưng N8ppuzVenhìn vAQ7V7rrHẻ mặtf2vs dN8ppuzVeở khAQ7V7rrHóc dởAQ7V7rrH cườif2vs củN8ppuzVea hắnN8ppuzVe thN8ppuzVeì N8ppuzVekinh N8ppuzVengạc hỏi, 

“Chẳngf2vs lẽN8ppuzVe f2vscòn kéoN8ppuzVe dàiN8ppuzVe thêAQ7V7rrHm vN8ppuzVeài ngàf2vsy nữa?” 

AQ7V7rrHVài nN8ppuzVegày? Ướf2vsc cN8ppuzVehừng làf2vs N8ppuzVenửa N8ppuzVetháng! Qf2vsuên N8ppuzVeđi, N8ppuzVedù saN8ppuzVeo nàf2vsng đãN8ppuzVe f2vsđáp f2vsứng vớiAQ7V7rrH mìN8ppuzVenh rồi,f2vs mặcf2vs f2vskệ,… hắnN8ppuzVe kéof2vs tN8ppuzVeay nhỏAQ7V7rrH N8ppuzVebé củaN8ppuzVe ngN8ppuzVeười nàof2vs đN8ppuzVeó, hướngAQ7V7rrH tớiAQ7V7rrH mộtAQ7V7rrH lốf2vsi qAQ7V7rrHuen thuộc. 

XuAQ7V7rrHyên AQ7V7rrHqua mộN8ppuzVet đf2vsám cN8ppuzVeỏ dạf2vsi AQ7V7rrHcao cỡAQ7V7rrH đầuf2vs gốN8ppuzVei, trướcN8ppuzVe mặf2vst lAQ7V7rrHà N8ppuzVemột AQ7V7rrHcái hồf2vs nướcf2vs N8ppuzVexanh AQ7V7rrHbiếc, pAQ7V7rrHhản chif2vsếu AQ7V7rrHtrời xN8ppuzVeanh, f2vshai bênAQ7V7rrH hồ,AQ7V7rrH hAQ7V7rrHoa N8ppuzVenở rựcN8ppuzVe rN8ppuzVeỡ, bướmN8ppuzVe lượnAQ7V7rrH chậpf2vs chờn,f2vs thN8ppuzVeật đúf2vsng làAQ7V7rrH mộN8ppuzVet nAQ7V7rrHơi N8ppuzVethế ngoạif2vs đàoAQ7V7rrH viên. 

“N8ppuzVeChúng tN8ppuzVea muN8ppuzVeốn N8ppuzVeđi N8ppuzVeđâu?” NànN8ppuzVeg nắmAQ7V7rrH taAQ7V7rrHy hắnAQ7V7rrH, nAQ7V7rrHhìn bốnf2vs phíaN8ppuzVe, cf2vson đườngN8ppuzVe nàAQ7V7rrHy dườngf2vs nAQ7V7rrHhư f2vsKhâu TrạAQ7V7rrHch rấtAQ7V7rrH qAQ7V7rrHuen thuộc. 

NàAQ7V7rrHy cóf2vs chúAQ7V7rrHt N8ppuzVekinh ngạc. 

“Đợi látf2vs nN8ppuzVeữa nàf2vsng sN8ppuzVeẽ bN8ppuzVeiết.” AQ7V7rrHHắn cònAQ7V7rrH cAQ7V7rrHố ýN8ppuzVe N8ppuzVelàm rf2vsa vẻf2vs thAQ7V7rrHần bí. 

Hai ngưAQ7V7rrHời đN8ppuzVei đAQ7V7rrHến cạf2vsnh hf2vsồ AQ7V7rrHnước, N8ppuzVeđi vN8ppuzVeòng thAQ7V7rrHeo méAQ7V7rrHp hố,AQ7V7rrH trướAQ7V7rrHc mN8ppuzVeặt lf2vsiền hiệAQ7V7rrHn N8ppuzVera mộtf2vs váN8ppuzVech nf2vsúi, f2vshắn vươnN8ppuzVe ngN8ppuzVeón trf2vsỏ, N8ppuzVeở mf2vsột khN8ppuzVeối hoN8ppuzVeàng thạf2vsch f2vsgõ vf2vsài cf2vsái, cóN8ppuzVe nhAQ7V7rrHanh cf2vsó chậm. 

Đột nhiênN8ppuzVe, váchN8ppuzVe nN8ppuzVeúi “Ầmf2vs vN8ppuzVeang lonf2vsg” f2vsmột tiếngf2vs, váf2vsch nN8ppuzVeúi sừngf2vs sữngf2vs độtAQ7V7rrH AQ7V7rrHnhiên tN8ppuzVeách f2vsra, lN8ppuzVeộ f2vsra mN8ppuzVeột độAQ7V7rrHng khẩu. 

Bốn bAQ7V7rrHề vắngf2vs AQ7V7rrHlặng, PhùAQ7V7rrH VAQ7V7rrHân KN8ppuzVehâu TrN8ppuzVeạch rấAQ7V7rrHt nhaf2vsnh nắmf2vs taN8ppuzVey nàngf2vs kéoN8ppuzVe vào,N8ppuzVe cầmN8ppuzVe f2vslấy câf2vsy đuốcAQ7V7rrH đf2vsặt sf2vsẳn ởAQ7V7rrH cửaf2vs động,AQ7V7rrH AQ7V7rrHtiến vAQ7V7rrHào trN8ppuzVeong. KN8ppuzVehi AQ7V7rrHhai ngưN8ppuzVeời vừN8ppuzVea tf2vsiến f2vsvào, váf2vsch đf2vsá lạif2vs ầmN8ppuzVe AQ7V7rrHầm runf2vsg cf2vshuyển AQ7V7rrH1 lầf2vsn nữa,N8ppuzVe f2vschớp mắAQ7V7rrHt N8ppuzVeđộng khẩAQ7V7rrHu đãAQ7V7rrH bAQ7V7rrHiến mấtAQ7V7rrH, kN8ppuzVehông lf2vsộ AQ7V7rrHra N8ppuzVe1 kf2vshe hở. 

“Hoàng Thượng!” 

AQ7V7rrHMột hoànN8ppuzVeg f2vsy N8ppuzVethị vN8ppuzVeệ f2vs( thf2vsị vf2vsệ mf2vsặc áAQ7V7rrHo vf2vsàng) cầAQ7V7rrHm N8ppuzVecây đuốcf2vs chạyf2vs đến,N8ppuzVe tAQ7V7rrHựa f2vshồ đN8ppuzVeã sớmAQ7V7rrH đợN8ppuzVei ởf2vs f2vsđây, “HoànAQ7V7rrHg phN8ppuzVei N8ppuzVenương nương.” 

“tìnhAQ7V7rrH huốngN8ppuzVe hiệf2vsn tạiN8ppuzVe nhAQ7V7rrHư tf2vshế nào?”AQ7V7rrH HắnN8ppuzVe liếf2vsc mắtf2vs nhìnAQ7V7rrH bộN8ppuzVe dAQ7V7rrHáng ngN8ppuzVeạc nhiAQ7V7rrHên củN8ppuzVea N8ppuzVenàng, cưAQ7V7rrHời nhẹ,N8ppuzVe mộtAQ7V7rrH tN8ppuzVeay ôN8ppuzVem lấN8ppuzVey N8ppuzVeeo nhỏN8ppuzVe củaf2vs nànf2vsg, sợf2vs đN8ppuzVeường f2vsđi nhỏAQ7V7rrH f2vshẹp, dAQ7V7rrHa thịf2vst nAQ7V7rrHon mf2vsịn sẽf2vs N8ppuzVebị đáAQ7V7rrH f2vsnhọn làf2vs tổAQ7V7rrHn thương. 

“BạcAQ7V7rrHh hf2vsổ đanAQ7V7rrHg ởAQ7V7rrH hướngAQ7V7rrH Tf2vsây NaN8ppuzVem củaN8ppuzVe cáf2vsnh f2vsrừng, nN8ppuzVeó đangAQ7V7rrH ởf2vs N8ppuzVetrong độngf2vs nghAQ7V7rrHỉ f2vsngơi, Mf2vsẫn Hf2vsách VưN8ppuzVeơng gf2vsia N8ppuzVemới vừaAQ7V7rrH xuN8ppuzVeất hiệAQ7V7rrHn N8ppuzVeở phN8ppuzVeía đônN8ppuzVeg bf2vsắc củN8ppuzVea cáN8ppuzVenh rừngAQ7V7rrH, tạmf2vs thN8ppuzVeời cùngAQ7V7rrH bạN8ppuzVech hAQ7V7rrHổ khN8ppuzVeông f2vsthể chạf2vsm mặf2vst, đợiN8ppuzVe vươngAQ7V7rrH N8ppuzVegia tAQ7V7rrHìm đưf2vsợc phươnN8ppuzVeg hướngAQ7V7rrH, f2vshẳn cũngf2vs phảN8ppuzVei f2vstốn bốn,AQ7V7rrH N8ppuzVenăm ngf2vsày thờif2vs gif2vsan, cònAQ7V7rrH quN8ppuzVeốc sưf2vs thìN8ppuzVe đangAQ7V7rrH AQ7V7rrHđánh N8ppuzVecờ cf2vsùng mộtf2vs f2vsvài đạiN8ppuzVe thN8ppuzVeần f2vslớn tuổif2vs bêAQ7V7rrHn ngoàAQ7V7rrHi bìaN8ppuzVe rừng.”AQ7V7rrH AQ7V7rrHThị vệN8ppuzVe cườiAQ7V7rrH đáp. 

Cf2vsái gìf2vs, ngaAQ7V7rrHy cảf2vs bạf2vsch f2vshổ đangN8ppuzVe ởf2vs N8ppuzVeđâu cf2vsũng biếtN8ppuzVe AQ7V7rrH? N8ppuzVeY AQ7V7rrHY f2vsnhìn f2vssơn độngf2vs bíf2vs ẩAQ7V7rrHn nàyf2vs, pf2vshía trêN8ppuzVen mộtAQ7V7rrH cf2vsầu thaAQ7V7rrHng hìAQ7V7rrHnh xoắnAQ7V7rrH AQ7V7rrHốc chậN8ppuzVem f2vsrãi uN8ppuzVeốn lượnN8ppuzVe, tỏaN8ppuzVe rAQ7V7rrHa xunAQ7V7rrHg qN8ppuzVeuanh, f2vscó N8ppuzVe1 gAQ7V7rrHian làmN8ppuzVe AQ7V7rrHtrung tâmf2vs, xunf2vsg quAQ7V7rrHanh AQ7V7rrHcòn rAQ7V7rrHất nhiềuf2vs haf2vsng nhỏ,AQ7V7rrH f2vskhông, N8ppuzVehình nhưAQ7V7rrH N8ppuzVelà phòng. 

PAQ7V7rrHhía trênN8ppuzVe cóN8ppuzVe AQ7V7rrH5 AQ7V7rrHhoàng f2vsy thịAQ7V7rrH vN8ppuzVeệ chN8ppuzVeay quAQ7V7rrHa chạyf2vs lại,f2vs tựaN8ppuzVe hAQ7V7rrHồ, đaAQ7V7rrHng truyềnf2vs đf2vsạt f2vstin tức. 

“Tốtf2vs lN8ppuzVeắm, ngưAQ7V7rrHơi luAQ7V7rrHi raN8ppuzVe, đợiAQ7V7rrH MAQ7V7rrHẫn HáchN8ppuzVe Vươnf2vsg N8ppuzVegia cùngAQ7V7rrH lãoAQ7V7rrH f2vshổ đN8ppuzVeánh nhAQ7V7rrHau đAQ7V7rrHến chAQ7V7rrHết sốngf2vs AQ7V7rrHkhông f2vssai biệf2vst lắmf2vs, ngưAQ7V7rrHơi N8ppuzVelại đếN8ppuzVen bẩAQ7V7rrHm báo,”N8ppuzVe Hắnf2vs f2vsvỗ AQ7V7rrHvỗ bAQ7V7rrHả f2vsvai thịf2vs vệ,N8ppuzVe “VấN8ppuzVet N8ppuzVevả .” 

Cái vỗAQ7V7rrH N8ppuzVevai đơnAQ7V7rrH giN8ppuzVeản nhưngN8ppuzVe dườAQ7V7rrHng nhưAQ7V7rrH tiếf2vsp N8ppuzVethêm sAQ7V7rrHức mạnhN8ppuzVe ủf2vsng hf2vsộ cườngN8ppuzVe đại,f2vs tinf2vsh thN8ppuzVeần thịN8ppuzVe vệN8ppuzVe AQ7V7rrHrun lf2vsên, kN8ppuzVehom nf2vsgười AQ7V7rrHhành lễ,N8ppuzVe ngẩngf2vs đầN8ppuzVeu ưỡnf2vs ngựcAQ7V7rrH AQ7V7rrHrời f2vsđi, mf2vsà nhómN8ppuzVe thịAQ7V7rrH vệcN8ppuzVeho f2vsdù khônAQ7V7rrHg bậnN8ppuzVe rộf2vsn, cũN8ppuzVeng kN8ppuzVehông f2vshề đAQ7V7rrHến quN8ppuzVeấy rầyAQ7V7rrH haN8ppuzVei ngưN8ppuzVeời, aN8ppuzVei f2vslo việcf2vs nàyN8ppuzVe, xeAQ7V7rrHm AQ7V7rrH2 ngườiN8ppuzVe dườN8ppuzVeng nAQ7V7rrHhư AQ7V7rrHvô hAQ7V7rrHình, f2vsbiến thànN8ppuzVeh AQ7V7rrHtrong suốt. 

AQ7V7rrH“Nơi nàyN8ppuzVe làN8ppuzVe …?”f2vs HAQ7V7rrHắn, f2vsđến f2vstột cùf2vsng N8ppuzVecó baAQ7V7rrHo nhiN8ppuzVeêu f2vsviệc dấuN8ppuzVe diếf2vsm nàng? 

Y AQ7V7rrHY tN8ppuzVerong mắt,N8ppuzVe mộAQ7V7rrHt mảnhf2vs mờf2vs mịt. 

 

CHƯƠNG 17N8ppuzVe6: THỰCN8ppuzVe HIỆNf2vs Ưf2vsỚC ĐỊNH 

“Nơf2vsi f2vsnày, chínhf2vs AQ7V7rrHlà lễAQ7V7rrH vN8ppuzVeật cuốiAQ7V7rrH cAQ7V7rrHùng màf2vs AQ7V7rrHthái hoN8ppuzVeàng ThN8ppuzVeái HAQ7V7rrHậu đểN8ppuzVe lf2vsại f2vscho trẫm.”N8ppuzVe duAQ7V7rrHng f2vsnhan f2vslạnh AQ7V7rrHnhư băngN8ppuzVe củaN8ppuzVe hắnAQ7V7rrH từf2vs AQ7V7rrHtừ hòaf2vs taN8ppuzVen, N8ppuzVecòn lAQ7V7rrHại N8ppuzVe, cAQ7V7rrHhỉ lN8ppuzVeà khuônAQ7V7rrH mặtN8ppuzVe ôf2vsn nN8ppuzVehu, dịuAQ7V7rrH dàng. 

Tf2vshái hoàngN8ppuzVe ThN8ppuzVeái Hậu……AQ7V7rrH N8ppuzVeY f2vsY bf2vsừng tỉN8ppuzVenh f2vsđại ngAQ7V7rrHộ, nóiAQ7V7rrH cáchAQ7V7rrH khAQ7V7rrHác, nơf2vsi nàAQ7V7rrHy N8ppuzVehẳn N8ppuzVelà căAQ7V7rrHn cN8ppuzVeứ N8ppuzVecủa độAQ7V7rrHi AQ7V7rrHhộ AQ7V7rrHvệ quâN8ppuzVen vưN8ppuzVeơng troN8ppuzVeng truyAQ7V7rrHền thuyết?N8ppuzVe NghAQ7V7rrHe nói,f2vs bọnN8ppuzVe họN8ppuzVe nAQ7V7rrHgoại trừAQ7V7rrH việf2vsc làf2vs N8ppuzVesát thAQ7V7rrHủ hạngN8ppuzVe nhấN8ppuzVet, cN8ppuzVeòn cf2vsó tìnAQ7V7rrHh f2vsbáo khắpf2vs mọf2vsi N8ppuzVenơi, đểN8ppuzVe bảoAQ7V7rrH vệN8ppuzVe đf2vsế vAQ7V7rrHương, f2vsngười đượcf2vs AQ7V7rrHtuyển AQ7V7rrHchọn đềuAQ7V7rrH lAQ7V7rrHà AQ7V7rrHnhân vf2vsật nAQ7V7rrHổi tiếngN8ppuzVe, khôngAQ7V7rrH chỉAQ7V7rrH AQ7V7rrHtinh thôngAQ7V7rrH vf2vsõ AQ7V7rrHhọc, thuậtN8ppuzVe phf2vsáp, hơAQ7V7rrHn N8ppuzVenữa AQ7V7rrHthuật kỳN8ppuzVe mônf2vs N8ppuzVebát quáf2vsi khôAQ7V7rrHng cN8ppuzVehỗ AQ7V7rrHnào khônN8ppuzVeg tN8ppuzVehông, AQ7V7rrHnhưng màf2vs, tấN8ppuzVet cN8ppuzVeả nhữnAQ7V7rrHg tf2vshứ N8ppuzVenày cũngN8ppuzVe f2vschỉ lAQ7V7rrHà truyềf2vsn tf2vshuyết, kAQ7V7rrHhông af2vsi từf2vsng AQ7V7rrHnhìn f2vsthấy quá. 

“Bọn AQ7V7rrHhọ, đềuf2vs f2vslà tAQ7V7rrHinh N8ppuzVeanh mN8ppuzVeà qf2vsuốc sưf2vs 2f2vs0 nămf2vs trN8ppuzVeước bồif2vs N8ppuzVedưỡng N8ppuzVera, N8ppuzVevì ThN8ppuzVeái hoàngN8ppuzVe tháiN8ppuzVe N8ppuzVehậu cũN8ppuzVeng cf2vsố AQ7V7rrHtriều cương” 

Nóf2vsi đếAQ7V7rrHn đây,N8ppuzVe hắN8ppuzVen nghiAQ7V7rrHêng đầu,AQ7V7rrH haf2vsi mắf2vst dN8ppuzVeiệu diệuN8ppuzVe nf2vshìn cAQ7V7rrHhăm chúf2vs vAQ7V7rrHào nàng, 

“TrẫmAQ7V7rrH f2vscũng kAQ7V7rrHhông phN8ppuzVeải cốf2vs N8ppuzVeý muf2vsốn dấuN8ppuzVe nàngAQ7V7rrH, đâyN8ppuzVe lf2vsà ưf2vsớc địnf2vsh cAQ7V7rrHủa trẫAQ7V7rrHm cùnAQ7V7rrHg f2vsthái hAQ7V7rrHoàng TAQ7V7rrHhái Hậuf2vs, ngườAQ7V7rrHi f2vsnói, phảf2vsi N8ppuzVeđợi N8ppuzVecho nàf2vsng cùnf2vsg trẫN8ppuzVem ‘lf2vsong phụnN8ppuzVeg hAQ7V7rrHòa minhAQ7V7rrH’, f2vsmới đAQ7V7rrHược nf2vsói cf2vsho nAQ7V7rrHàng biết.” 

Gòf2vs mN8ppuzVeá f2vscủa AQ7V7rrHY f2vsY nN8ppuzVeháy f2vsmắt f2vslại đỏAQ7V7rrH N8ppuzVehồng lN8ppuzVeên, AQ7V7rrHnhìn hắAQ7V7rrHn f2vstựa hồAQ7V7rrH ẩAQ7V7rrHn nf2vshẫn ýAQ7V7rrH cườiAQ7V7rrH, chàN8ppuzVe cN8ppuzVehà chAQ7V7rrHân, ởAQ7V7rrH tf2vsrước N8ppuzVemặt N8ppuzVemọi ngưN8ppuzVeời lạf2vsi khônAQ7V7rrHg thểN8ppuzVe đẩyN8ppuzVe hắnN8ppuzVe raN8ppuzVe, chAQ7V7rrHỉ phảiAQ7V7rrH chịuN8ppuzVe đựngN8ppuzVe, thầmAQ7V7rrH nghN8ppuzVeĩ, AQ7V7rrHnói nN8ppuzVehư vậy,f2vs khN8ppuzVeông phảN8ppuzVei khiếnAQ7V7rrH cf2vsho nhAQ7V7rrHóm AQ7V7rrHhộ vệAQ7V7rrH biết,AQ7V7rrH nàngAQ7V7rrH cùngAQ7V7rrH hắnf2vs đã……. 

“Đi thôiAQ7V7rrH, trẫmN8ppuzVe maAQ7V7rrHng nàngN8ppuzVe điAQ7V7rrH vf2vsào phòng.”f2vs HắnN8ppuzVe kf2vshập khiễf2vsng kAQ7V7rrHéo tN8ppuzVeay AQ7V7rrHcủa nàng,f2vs N8ppuzVecắm f2vscây đuf2vsốc N8ppuzVevào mf2vsột N8ppuzVegiá đAQ7V7rrHỡ trênN8ppuzVe cAQ7V7rrHầu tAQ7V7rrHhang, f2vssau đAQ7V7rrHó mf2vsới tiếpAQ7V7rrH tf2vsục AQ7V7rrHđi vàN8ppuzVeo mN8ppuzVeột AQ7V7rrH“cái hN8ppuzVeang” nAQ7V7rrHgay gAQ7V7rrHian trunN8ppuzVeg tâm. 

KhôN8ppuzVeng nghf2vsĩ tới,f2vs bênAQ7V7rrH trN8ppuzVeong “cN8ppuzVeái hangAQ7V7rrH” kif2vsa f2vsđúng AQ7V7rrHlà mộtN8ppuzVe giaN8ppuzVen phòN8ppuzVeng khf2vsiến ngườiN8ppuzVe AQ7V7rrHkhác ‘kinAQ7V7rrHh thAQ7V7rrHiên độnN8ppuzVeg địa’f2vs nN8ppuzVeha, rN8ppuzVeộng rãiN8ppuzVe màf2vs sángN8ppuzVe nAQ7V7rrHgời, cN8ppuzVeùng cácf2vsh bN8ppuzVeố tríN8ppuzVe tf2vsrong Lof2vsng QuN8ppuzVeân điệf2vsn cN8ppuzVeó hơnf2vs cN8ppuzVehứ khôngN8ppuzVe f2vském, khiếnN8ppuzVe nàngN8ppuzVe ngâAQ7V7rrHy ngN8ppuzVeẩn cf2vsả người. 

N8ppuzVeVén bứcf2vs rèmAQ7V7rrH chN8ppuzVee, đN8ppuzVei f2vsvào nộN8ppuzVei phòng. 

“Khf2vsi AQ7V7rrHtrẫm AQ7V7rrHra ngN8ppuzVeoài sAQ7V7rrHăn bf2vsắn, ngẫuf2vs nf2vshiên thườf2vsng muốnN8ppuzVe tớf2vsi nơiN8ppuzVe AQ7V7rrHnày, cN8ppuzVeho nf2vsên liN8ppuzVeền phâAQ7V7rrHn phf2vsó xuống,N8ppuzVe chN8ppuzVeo bọf2vsn N8ppuzVehọ bốAQ7V7rrH N8ppuzVetrí N8ppuzVenơi nAQ7V7rrHày cùngN8ppuzVe nộif2vs điệnN8ppuzVe gN8ppuzVeiống f2vsnhau, f2vscó tf2vshích khôN8ppuzVeng?” N8ppuzVeHắn mAQ7V7rrHỉm cười,AQ7V7rrH đeAQ7V7rrHm f2vsnàng ômAQ7V7rrH vàoN8ppuzVe f2vslòng, chf2vsóp mũiN8ppuzVe N8ppuzVecọ N8ppuzVecọ vàAQ7V7rrHo chóf2vsp mN8ppuzVeũi N8ppuzVecủa nàng. 

Bức rèmN8ppuzVe AQ7V7rrHbằng trâN8ppuzVen cAQ7V7rrHhâu ruN8ppuzVeng riAQ7V7rrHnh, nhữngf2vs hạf2vst châuAQ7V7rrH sángN8ppuzVe bóAQ7V7rrHng chạN8ppuzVem vàf2vso nAQ7V7rrHhau, AQ7V7rrHphát N8ppuzVera tiN8ppuzVeếng vaN8ppuzVeng “dif2vsnh đaN8ppuzVeng, f2vsđinh đương,f2vs đinN8ppuzVeh đương”f2vs thanAQ7V7rrHh thúy……. 

“Ân.”AQ7V7rrH AQ7V7rrHNàng gậtAQ7V7rrH nf2vshẹ đAQ7V7rrHầu, nAQ7V7rrHói khf2vsông cảN8ppuzVem động,N8ppuzVe làN8ppuzVe gf2vsạt người.N8ppuzVe Nhưngf2vs hAQ7V7rrHơi thN8ppuzVeở AQ7V7rrHđầy dụcN8ppuzVe vọngN8ppuzVe củaN8ppuzVe hN8ppuzVeắn cứAQ7V7rrH phN8ppuzVeả vN8ppuzVeào N8ppuzVemặt f2vsliên tAQ7V7rrHục, khiếnN8ppuzVe nàf2vsng thậtf2vs bAQ7V7rrHối AQ7V7rrHrối, gươnf2vsg mặtAQ7V7rrH đãAQ7V7rrH hồnN8ppuzVeg lạiN8ppuzVe cànN8ppuzVeg đN8ppuzVeỏ tươi. 

“Nàng hN8ppuzVeình nAQ7V7rrHhư vẫN8ppuzVen còf2vsn thiếuAQ7V7rrH trẫmN8ppuzVe cáif2vs gAQ7V7rrHì đó.”N8ppuzVe AQ7V7rrHHắn trầmf2vs giọnAQ7V7rrHg nhắcAQ7V7rrH nhN8ppuzVeở nói. 

“ThiếAQ7V7rrHu… thif2vsếu cáf2vsi gì?” 

Nàng nháyf2vs f2vsmắt, mf2vsơ hồ,N8ppuzVe nhưnAQ7V7rrHg lạiN8ppuzVe nghĩf2vs tớif2vs cáAQ7V7rrHi AQ7V7rrHgì, sắcf2vs mặN8ppuzVet N8ppuzVecó chútf2vs sốtN8ppuzVe ruột, 

“Không được,N8ppuzVe chànN8ppuzVeg nAQ7V7rrHgồi xuốf2vsng tN8ppuzVerước đN8ppuzVei, f2vsta đif2vs tf2vsìm dưN8ppuzVeợc gif2vsúp cf2vshàng N8ppuzVerửa sạchf2vs mif2vsệng vếtN8ppuzVe thAQ7V7rrHương, khAQ7V7rrHông f2vscần lộN8ppuzVen xộn.” 

Đi mAQ7V7rrHột quảnN8ppuzVeg đườN8ppuzVeng f2vsxa AQ7V7rrHnhư vậy,AQ7V7rrH hắf2vsn chắN8ppuzVec lN8ppuzVeà AQ7V7rrHphải nAQ7V7rrHhịn đauf2vs rấtf2vs nhiềuN8ppuzVe. Vf2vsết f2vsthương lầf2vsn trướcf2vs nghiêf2vsm trọnf2vsg nhN8ppuzVeư vN8ppuzVeậy, đãf2vs lAQ7V7rrHiền mặtAQ7V7rrH N8ppuzVeđược haf2vsy chưa,AQ7V7rrH nàngAQ7V7rrH mộtN8ppuzVe chf2vsút cũngN8ppuzVe khônf2vsg biêt.AQ7V7rrH NhưAQ7V7rrHng bN8ppuzVeây giờ,f2vs nf2vshìn thấAQ7V7rrHy đầAQ7V7rrHu gốiAQ7V7rrH củaAQ7V7rrH hAQ7V7rrHắn đN8ppuzVeỏ tN8ppuzVeươi f2vs1 mN8ppuzVeảng, lònf2vsg củaAQ7V7rrH nàAQ7V7rrHng f2vsrất xóf2vst xf2vsa, thậN8ppuzVet rf2vsất lN8ppuzVeo lắng. 

AQ7V7rrHNàng sợAQ7V7rrH f2vsmáu, nhưnAQ7V7rrHg nN8ppuzVehiều AQ7V7rrHlúc, f2vsvì kN8ppuzVehông muốf2vsn tAQ7V7rrHỏ rN8ppuzVea yếN8ppuzVeu đuối,N8ppuzVe đềN8ppuzVeu phảiN8ppuzVe tậN8ppuzVen lựcN8ppuzVe ẩnf2vs AQ7V7rrHnhẫn. N8ppuzVeCho nêAQ7V7rrHn nànf2vsg rf2vsất ítf2vs mặcN8ppuzVe hồAQ7V7rrHng f2vsy, mAQ7V7rrHà lúcN8ppuzVe cùnf2vsg MN8ppuzVeẫn N8ppuzVeHách f2vsyêu naN8ppuzVem tN8ppuzVeỷ thíN8ppuzVe, cũnN8ppuzVeg vìf2vs AQ7V7rrHsợ nhìf2vsn thấyN8ppuzVe tN8ppuzVerên f2vsngười mìf2vsnh toátN8ppuzVe rN8ppuzVea f2vsmáu tN8ppuzVeươi, mớiN8ppuzVe cốN8ppuzVe tìN8ppuzVenh mN8ppuzVeặc hồN8ppuzVeng f2vsy, chf2vse dấAQ7V7rrHu f2vssợ hãN8ppuzVei củN8ppuzVea AQ7V7rrHchính mình. 

Nếu nơAQ7V7rrHi nàyf2vs thậtAQ7V7rrH N8ppuzVesự bốAQ7V7rrH trN8ppuzVeí giốngf2vs f2vsy Lof2vsng QuânN8ppuzVe điệN8ppuzVen, nhưN8ppuzVe vAQ7V7rrHậy, hAQ7V7rrHòm thuốcAQ7V7rrH sAQ7V7rrHẽ đặtN8ppuzVe trAQ7V7rrHong ngAQ7V7rrHăn kéoAQ7V7rrH cAQ7V7rrHuối cùN8ppuzVeng cf2vsủa N8ppuzVebàn tranf2vsg điểm. 

Nàng N8ppuzVeđẩy vN8ppuzVeòng tAQ7V7rrHay ômAQ7V7rrH f2vsấp N8ppuzVecủa AQ7V7rrHhắn raAQ7V7rrH, AQ7V7rrHđi N8ppuzVeđến trướcAQ7V7rrH bAQ7V7rrHàn trAQ7V7rrHang điểN8ppuzVem, kAQ7V7rrHéo hộAQ7V7rrHc bàf2vsn raAQ7V7rrH, quảAQ7V7rrH nhiênf2vs nhf2vsìn thấyAQ7V7rrH hAQ7V7rrHòm thuốc. 

“Y N8ppuzVeY, nàngN8ppuzVe muốnN8ppuzVe nuN8ppuzVeốt lờif2vs saoN8ppuzVe?” thN8ppuzVeân thểN8ppuzVe AQ7V7rrHấm ápAQ7V7rrH, AQ7V7rrHmềm mạAQ7V7rrHi tN8ppuzVerong f2vslòng rờiN8ppuzVe đf2vsi, kN8ppuzVehông N8ppuzVekhí lạAQ7V7rrHnh lN8ppuzVeẽo xf2vsâm nhf2vsập, hắnN8ppuzVe f2vsbất mãf2vsn lf2vsên án. 

Thấy nAQ7V7rrHàng N8ppuzVeđi đN8ppuzVeến lAQ7V7rrHong f2vssàn, từN8ppuzVe từN8ppuzVe tọaN8ppuzVe hN8ppuzVeạ, hắnf2vs rAQ7V7rrHất sợAQ7V7rrH nàAQ7V7rrHng f2vsgiống lN8ppuzVeần trước,AQ7V7rrH thôN8ppuzVe lỗN8ppuzVe N8ppuzVekéo phắnN8ppuzVeg AQ7V7rrHthục f2vskhố củf2vsa f2vsmình, f2vsnghĩ nghAQ7V7rrHĩ, vẫAQ7V7rrHn làf2vs chínhf2vs mìnhN8ppuzVe f2vscuốn ốngf2vs quầnAQ7V7rrH lênf2vs thìAQ7V7rrH tốtf2vs f2vshơn. (^AQ7V7rrH^ tựf2vs nhN8ppuzVeiên thấN8ppuzVey buN8ppuzVeồn cưN8ppuzVeời N8ppuzVeghê =]N8ppuzVe] ) 

f2vs“Có phảiN8ppuzVe rấtAQ7V7rrH đaf2vsu hN8ppuzVeay không?” 

N8ppuzVeNàng N8ppuzVecầm f2vshòm thuốcN8ppuzVe điAQ7V7rrH AQ7V7rrHqua, ngAQ7V7rrHồi xổf2vsm xuốnAQ7V7rrHg, AQ7V7rrHnhìn vếtAQ7V7rrH thưAQ7V7rrHơng, khN8ppuzVeông f2vskhỏi nhíuAQ7V7rrH mày, 

“Tuy khônAQ7V7rrHg làf2vsm độAQ7V7rrHc, N8ppuzVenhưng mà,N8ppuzVe vếN8ppuzVet thươnN8ppuzVeg N8ppuzVesao lạiN8ppuzVe lâAQ7V7rrHu khN8ppuzVeép lạif2vs N8ppuzVenhư vậy?” 

“ThờN8ppuzVei tiếf2vst AQ7V7rrHcó f2vschút lãAQ7V7rrHnh.” AQ7V7rrHHắn đápN8ppuzVe, nhN8ppuzVeìn nN8ppuzVeàng tN8ppuzVehật cf2vsẩn thf2vsận lf2vsau điAQ7V7rrH vếN8ppuzVet mN8ppuzVeáu N8ppuzVetrên miệngAQ7V7rrH vếN8ppuzVet thương. 

[] 

“Thân nhiN8ppuzVeệt N8ppuzVecủa chAQ7V7rrHàng AQ7V7rrHso vớiAQ7V7rrH ngườif2vs thưN8ppuzVeờng luônf2vs f2vsthấp AQ7V7rrHhơn, biếtAQ7V7rrH trờiN8ppuzVe lạnhAQ7V7rrH, sN8ppuzVeao khônAQ7V7rrHg chN8ppuzVeo cunf2vsg nAQ7V7rrHữ đốAQ7V7rrHt thêmN8ppuzVe hỏaf2vs lò,N8ppuzVe f2vsnhư vậyN8ppuzVe thâN8ppuzVen thểAQ7V7rrH mớiAQ7V7rrH ấmAQ7V7rrH hN8ppuzVeơn, miệnf2vsg vếtAQ7V7rrH f2vsthương cAQ7V7rrHũng AQ7V7rrHkhép lạiN8ppuzVe mf2vsau chút.” 

DùngAQ7V7rrH N8ppuzVevải mềN8ppuzVem, thN8ppuzVeấm ưN8ppuzVeớt, rửaf2vs sạchN8ppuzVe miN8ppuzVeệng vếf2vst thương,N8ppuzVe nN8ppuzVeàng AQ7V7rrHnhẹ nhN8ppuzVeàng AQ7V7rrHthổi thf2vsổi, N8ppuzVeđợi nưN8ppuzVeớc kf2vshô f2vsđi, mớiAQ7V7rrH AQ7V7rrHlấy thf2vsuốc thf2vsoa lên,N8ppuzVe dùnf2vsg bạN8ppuzVech bốAQ7V7rrH sạcAQ7V7rrHh sẽf2vs baf2vso lấyf2vs, cf2vsuối AQ7V7rrHcùng thắN8ppuzVet mộAQ7V7rrHt cáAQ7V7rrHi nơf2vs cAQ7V7rrHon bướm. 

“KhôAQ7V7rrHng cóN8ppuzVe nN8ppuzVeàng bN8ppuzVeên cạnhN8ppuzVe, mộN8ppuzVet mìnhN8ppuzVe tAQ7V7rrHrẫm AQ7V7rrHcho N8ppuzVedù f2vscó đAQ7V7rrHắp tf2vshêm mN8ppuzVeấy tấmf2vs chăn,AQ7V7rrH đềf2vsu cảmf2vs thấyN8ppuzVe cảAQ7V7rrH nAQ7V7rrHgười rétN8ppuzVe run.”N8ppuzVe Hắf2vsn thấpf2vs naf2vsm nói. 

“MiệN8ppuzVeng lưỡf2vsi f2vstrơn f2vstru.” NànN8ppuzVeg lN8ppuzVeiếc liếcf2vs mắtf2vs f2vsmột cN8ppuzVeái, cN8ppuzVeười khẽ. 

Cho tớAQ7V7rrHi nayN8ppuzVe, nf2vsàng đềuf2vs AQ7V7rrHcảm thấyN8ppuzVe hf2vsắn f2vschỉ biếtAQ7V7rrH khAQ7V7rrHi dAQ7V7rrHễ mAQ7V7rrHình, mAQ7V7rrHỗi lầAQ7V7rrHn nóif2vs chuyAQ7V7rrHện đAQ7V7rrHều giốAQ7V7rrHng nAQ7V7rrHhư đAQ7V7rrHang cãiN8ppuzVe nhaN8ppuzVeu, nhưngf2vs f2vsmà, tf2vsừ f2vskhi rờiAQ7V7rrH kN8ppuzVehỏi f2vslong quf2vsân điệnN8ppuzVe, nf2vsàng mớf2vsi phf2vsát hif2vsện, nAQ7V7rrHàng ngượcf2vs lạf2vsi rấtf2vs lN8ppuzVeà thícf2vsh lờiN8ppuzVe nN8ppuzVeói bAQ7V7rrHén nhọncủaf2vs hAQ7V7rrHắn, AQ7V7rrHthích cAQ7V7rrHùng hắf2vsn trf2vsanh trf2vsanh lAQ7V7rrHuận luận. 

“Miệnf2vsg lưAQ7V7rrHỡi trf2vsơn tN8ppuzVeru sAQ7V7rrHo vớN8ppuzVei vf2vsô lạN8ppuzVei tốtf2vs hơn.”f2vs Hf2vsắn quf2vsả thựf2vsc lạN8ppuzVei bắtf2vs đầuAQ7V7rrH “mồmN8ppuzVe mép”. 

Khóf2vse AQ7V7rrHmôi f2vscong lênAQ7V7rrH, nụN8ppuzVe cưAQ7V7rrHời tươN8ppuzVei N8ppuzVetắn nhưAQ7V7rrH N8ppuzVenắng mf2vsai, cf2vsảm f2vsgiác quf2vsen tN8ppuzVehuộc nàyN8ppuzVe N8ppuzVelàm tN8ppuzVeế bàoN8ppuzVe toàf2vsn thN8ppuzVeân nf2vsàng AQ7V7rrHđều N8ppuzVeở thảN8ppuzVe lN8ppuzVeỏng, AQ7V7rrHthư N8ppuzVesướng vf2vsô cùng. 

“Chàng, vẫnN8ppuzVe muốnf2vs N8ppuzVeđi sănf2vs f2vslão hổAQ7V7rrH sao?” 

NànN8ppuzVeg tf2vshu dọf2vsn xonAQ7V7rrHg N8ppuzVehòm thuốc,N8ppuzVe ngồif2vs vN8ppuzVeào vịAQ7V7rrH trN8ppuzVeí bAQ7V7rrHên AQ7V7rrHcạnh hắN8ppuzVen, nhf2vsẹ nhànAQ7V7rrHg ốAQ7V7rrHng quf2vsần tN8ppuzVehả xuống. 

“TrẫN8ppuzVem thầf2vsm ngN8ppuzVehĩ, sẽN8ppuzVe tN8ppuzVeặng f2vscho nànf2vsg lễN8ppuzVe vN8ppuzVeật màf2vs N8ppuzVetrẫm cf2vsho lf2vsà tN8ppuzVerân quýf2vs nAQ7V7rrHhất, f2vsY AQ7V7rrHY, f2vsnàng hãN8ppuzVey f2vstin tưởngf2vs trẫmf2vs AQ7V7rrHcó f2vsnăng lN8ppuzVeực f2vsnày, f2vsmặc dAQ7V7rrHù khôngAQ7V7rrH dN8ppuzVeựa vàoN8ppuzVe thuậtf2vs phápf2vs, trẫmAQ7V7rrH N8ppuzVecũng sẽN8ppuzVe AQ7V7rrHlàm được.” 

Hắn soạnN8ppuzVe miN8ppuzVe, bf2vsàn taAQ7V7rrHy tAQ7V7rrHo nhẹAQ7V7rrH nhàngN8ppuzVe vuốf2vst lAQ7V7rrHên đôiN8ppuzVe mAQ7V7rrHá phấnAQ7V7rrH hồngAQ7V7rrH, “Trẫm,AQ7V7rrH cũngf2vs khônf2vsg phảiAQ7V7rrH mộtN8ppuzVe quAQ7V7rrHân vươngN8ppuzVe f2vsvô năngf2vs, nhữngAQ7V7rrH gìN8ppuzVe củaN8ppuzVe trẫmN8ppuzVe, nhấtAQ7V7rrH địnhAQ7V7rrH trẫmAQ7V7rrH f2vssẽ f2vsthu hồN8ppuzVei, bN8ppuzVeao gf2vsồm cảN8ppuzVe nàng!” 

khuôn mặtf2vs trắngf2vs nAQ7V7rrHoãn, hoànN8ppuzVe mỹAQ7V7rrH nf2vshư f2vsmột f2vstác pN8ppuzVehẩm nghệAQ7V7rrH tN8ppuzVehuật, khAQ7V7rrHóe mf2vsôi mỏngN8ppuzVe, conf2vsg cf2vsong mộtN8ppuzVe nN8ppuzVeụ cười,AQ7V7rrH f2vsđôi AQ7V7rrHmắt mN8ppuzVeàu tf2vsím AQ7V7rrHthâm f2vssâu N8ppuzVenhư đạiAQ7V7rrH dương,…nàngAQ7V7rrH xAQ7V7rrHem đếnAQ7V7rrH f2vsngây nf2vsgốc f2vscả người. 

MãiN8ppuzVe N8ppuzVengắm mỹN8ppuzVe nN8ppuzVeam, f2vsY AQ7V7rrHY mộf2vst cAQ7V7rrHhút N8ppuzVecũng kf2vshông phAQ7V7rrHát gN8ppuzVeiác, AQ7V7rrHmột N8ppuzVebàn AQ7V7rrHtay đangN8ppuzVe lặN8ppuzVeng N8ppuzVeyên cf2vsởi bAQ7V7rrHỏ vạN8ppuzVet N8ppuzVeáo cN8ppuzVeủa nànAQ7V7rrHg. ^^! 

f2vsMãi đf2vsến kAQ7V7rrHhi AQ7V7rrHchỉ phúcN8ppuzVe lạnhN8ppuzVe nhf2vsư bN8ppuzVeăng bàAQ7V7rrHn cf2vshạm đAQ7V7rrHến trf2vsòn trònAQ7V7rrH mềmN8ppuzVe mại,AQ7V7rrH cảN8ppuzVe ngưf2vsời f2vsY N8ppuzVeY rAQ7V7rrHun lênN8ppuzVe, bừnN8ppuzVeg tỉnhf2vs lạAQ7V7rrHi đâf2vsy, nhAQ7V7rrHìn gưN8ppuzVeơng mặAQ7V7rrHt ônAQ7V7rrH nhf2vsu, N8ppuzVenhu AQ7V7rrHtình N8ppuzVedạt df2vsào khôAQ7V7rrHng N8ppuzVebiết khAQ7V7rrHi nàAQ7V7rrHo bif2vsến f2vsthành vẻf2vs mặN8ppuzVet đắcN8ppuzVe AQ7V7rrHý tưN8ppuzVeơi cưAQ7V7rrHời cAQ7V7rrHủa hắn,AQ7V7rrH khôN8ppuzVeng N8ppuzVekhỏi âmN8ppuzVe tf2vshầm mắngf2vs mN8ppuzVeình quAQ7V7rrHá AQ7V7rrHsơ f2vsý. (lN8ppuzVeà háf2vso sắcN8ppuzVe mớiN8ppuzVe đúngN8ppuzVe nf2vsha ^^) 

“Yf2vs Yf2vs, f2vsnàng AQ7V7rrHnên thựf2vsc f2vshiện ưf2vsớc địAQ7V7rrHnh cAQ7V7rrHùng tf2vsrẫm.” Hắnf2vs thấpN8ppuzVe f2vsnam, nf2vshẹ f2vsnhàng vf2vsỗ vềAQ7V7rrH đôif2vs f2vsmá f2vsmềm mại. 

“ƯớcN8ppuzVe định?N8ppuzVe N8ppuzVeCái gAQ7V7rrHì ướcAQ7V7rrH địnAQ7V7rrHh?” NàN8ppuzVeng tiếpAQ7V7rrH tụcN8ppuzVe đf2vsánh trốngAQ7V7rrH lảng,AQ7V7rrH AQ7V7rrH“Không đưN8ppuzVeợc, cAQ7V7rrHhân N8ppuzVecủa chàf2vsng f2vskhông AQ7V7rrHthể f2vslộn xộn.” 

AQ7V7rrH“Ngày ấf2vsy, trẫf2vsm bAQ7V7rrHị AQ7V7rrHthương f2vsso N8ppuzVevới hN8ppuzVeôm nAQ7V7rrHay cf2vsòn nghiêmAQ7V7rrH trọngAQ7V7rrH hơf2vsn, nAQ7V7rrHhưng khAQ7V7rrHông phf2vsải cũngAQ7V7rrH dũAQ7V7rrHng mãf2vsnh dịAQ7V7rrH thN8ppuzVeường sAQ7V7rrHao? Hf2vsay làf2vs, nN8ppuzVeàng cN8ppuzVeho đóAQ7V7rrH làN8ppuzVe hf2vsiệu lựcf2vs cN8ppuzVeủa quN8ppuzVeả thôf2vsi tình?” 

HắnN8ppuzVe thổif2vs mộtN8ppuzVe N8ppuzVengụm hơAQ7V7rrHi N8ppuzVethở lạAQ7V7rrHnh nf2vshư băN8ppuzVen vAQ7V7rrHào AQ7V7rrHtai nf2vsàng, nf2vshẹ nhàngf2vs AQ7V7rrHgặm lấyf2vs vànhAQ7V7rrH tf2vsai mẫf2vsn cảmN8ppuzVe cN8ppuzVeủa nAQ7V7rrHàng, đầf2vsu lưỡiN8ppuzVe cuốn,f2vs cảf2vsm gif2vsác đượcf2vs thf2vsân thAQ7V7rrHể mN8ppuzVeềm mạN8ppuzVei đềuN8ppuzVe ruN8ppuzVen run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.