You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 175ekNmfZ: KHMGzrTPÔNG 9HBRH8THỂ MẤTekNmfZ MGzrTPĐI NÀNG

“Mộc HiệpMGzrTP!” PhùEQ Vâ9HBRH8n ekNmfZKhâu TrạcekNmfZh hEQét lớnEQ một9HBRH8 tiếng,9HBRH8 EQdùng châ9HBRH8n c9HBRH8hưa ekNmfZbị thươngMGzrTP lekNmfZàm đEQiểm tựEQa, búngekNmfZ ngườekNmfZi ekNmfZphi t9HBRH8hân ekNmfZđến, th9HBRH8ân mìnhMGzrTP cEQấp tEQốc b9HBRH8ay vú9HBRH8t mà9HBRH8 đi,ekNmfZ tựaekNmfZ ekNmfZnhư ekNmfZchim yế9HBRH8n, 9HBRH8linh hoạtMGzrTP EQxuyên qu9HBRH8a rừn9HBRH8g EQcây, bMGzrTPôn tiếnEQ vềMGzrTP ph9HBRH8ía nàng. 

Nhưng mà,EQ dekNmfZù có9HBRH8 MGzrTPkhinh cekNmfZông thượngekNmfZ thừaekNmfZ, MGzrTPhắn vẫn9HBRH8 đuổiEQ khôMGzrTPng MGzrTPkịp tekNmfZốc độ9HBRH8 rơEQi x9HBRH8uống ngựaEQ củ9HBRH8a nà9HBRH8ng EQtừ mộtEQ khoảng9HBRH8 ekNmfZcách x9HBRH8a nhEQư thếMGzrTP, 9HBRH8nhưng vàoMGzrTP lú9HBRH8c MGzrTPnày, mộtMGzrTP thânMGzrTP ảMGzrTPnh EQmàu ekNmfZđen rốtekNmfZ 9HBRH8cục xuấekNmfZt hiệnMGzrTP, vươnMGzrTP MGzrTPtay rMGzrTPa muốn9HBRH8 cứu9HBRH8 EQnàng. KhEQi EQcác MGzrTPngón tMGzrTPay MGzrTPsắp chEQạm đượMGzrTPc ekNmfZY ekNmfZY, thMGzrTPì khEQông biếekNmfZt 9HBRH8từ chỗEQ EQnào phónekNmfZg tớiEQ mộtEQ mMGzrTPũi MGzrTPtên, Mộc9HBRH8 HMGzrTPiệp cả9HBRH8 kMGzrTPinh, theEQo bảnMGzrTP năMGzrTPng rụEQt taekNmfZy lại… 

“Không!”ekNmfZ 9HBRH8Phù EQVân KhekNmfZâu TrạcEQh rốEQng giận! 

MGzrTPTrơ m9HBRH8ắt nhMGzrTPìn nEQàng ngãekNmfZ xuống9HBRH8, hắMGzrTPn cuốngEQ EQquýt, EQlo lắngekNmfZ nekNmfZhư muốnEQ 9HBRH8xé toạcEQ lồekNmfZng 9HBRH8ngực, ta9HBRH8y ekNmfZnàng bEQị thekNmfZương, n9HBRH8gã nMGzrTPhư thMGzrTPế 9HBRH8e rằng…! 

ekNmfZKhông ngờ,9HBRH8 EQY 9HBRH8Y lMGzrTPãi kEQhẽ xMGzrTPoay ngườMGzrTPi, 9HBRH8dùng t9HBRH8ay cEQhưa bịEQ thưekNmfZơng ekNmfZbắt lấMGzrTPy cươngEQ ng9HBRH8ựa, tu9HBRH8ng ngưekNmfZời EQmột chMGzrTPút, aEQn toànekNmfZ EQrơi xuốn9HBRH8g đất. 

“NEQgươi cekNmfZòn muốnEQ EQbỏ lại9HBRH8 9HBRH8ta mộ9HBRH8t mekNmfZình sao?” 

Không MGzrTPhề sợ9HBRH8 hãiekNmfZ qu9HBRH8ay đEQầu, nhEQìn vEQề phíaEQ hắn,9HBRH8 nànekNmfZg cườ9HBRH8i đếnEQ hMGzrTPết s9HBRH8ức thoả9HBRH8i mEQái, rốtEQ cụ9HBRH8c, ekNmfZhắn cMGzrTPũng bịEQ nekNmfZàng đùaekNmfZ EQgiỡn một9HBRH8 lần.MGzrTP (EQtrời 9HBRH8ạ, l9HBRH8àm EQpan 9HBRH8cứ tưởng,ekNmfZ pekNmfZó ta9HBRH8y vekNmfZới ekNmfZchị ) 

ChậmMGzrTP rEQãi ổnMGzrTP định9HBRH8 9HBRH8thân hình,MGzrTP hắekNmfZn thởEQ phekNmfZì phò9HBRH8, nhìMGzrTPn nànekNmfZg nghịMGzrTPch ngợm,EQ tưEQơi cười,MGzrTP độMGzrTPt nhekNmfZiên thởekNmfZ dàEQi nhẹ9HBRH8 ekNmfZnhõm mộEQt ekNmfZhơi, 9HBRH8bàn ta9HBRH8y MGzrTPto gia9HBRH8ng ra9HBRH8, đeMGzrTPm thi9HBRH8ên hạekNmfZ kiềuekNmfZ 9HBRH8nhỏ 9HBRH8kéo lạEQi, dMGzrTPùng EQsức khekNmfZảm nhậpMGzrTP vàoEQ ekNmfZtrong lòng. 

EQ“Nàng mớiekNmfZ lMGzrTPà đạiEQ ngMGzrTPu EQngốc, dọaekNmfZ đếEQn trẫm,9HBRH8 nàngekNmfZ ekNmfZcó biết9HBRH8 lEQàm kinMGzrTPh độngekNmfZ thekNmfZánh giá,ekNmfZ MGzrTPthì cEQó MGzrTP10 cMGzrTPái đEQầu cũ9HBRH8ng khôngMGzrTP đ9HBRH8ủ trMGzrTPảm haMGzrTPy ekNmfZkhông!” TekNmfZuy lekNmfZà 9HBRH8lời EQnói cóMGzrTP MGzrTPvẻ MGzrTPuy hiếp,9HBRH8 nhưnekNmfZg ngekNmfZữ khMGzrTPí lạEQi EQdìu dàEQng, 9HBRH8ôn 9HBRH8nhu, sủnMGzrTPg ái,9HBRH8 ekNmfZcòn cekNmfZó ch9HBRH8út bấEQt MGzrTPđắc dĩ. 

EQMộc HiEQệp ekNmfZthấy hMGzrTPoàng MGzrTPphi MGzrTPan t9HBRH8oàn MGzrTP, á9HBRH8nh mắtMGzrTP ekNmfZbén nh9HBRH8ọn EQbắn v9HBRH8ề phíMGzrTPa mũiekNmfZ tekNmfZên đượcMGzrTP bMGzrTPắn tới,MGzrTP nhaekNmfZnh chónekNmfZg phEQi thekNmfZân đuMGzrTPổi theo. 

“MGzrTPTa đEQã 9HBRH8tính đượcMGzrTP pMGzrTPhải làmekNmfZ thekNmfZế nMGzrTPào rồ9HBRH8i màMGzrTP, chỉMGzrTP t9HBRH8ại mộekNmfZt mekNmfZũi t9HBRH8ên từEQ ekNmfZđâu thìekNmfZnh lìnMGzrTPh lEQao rMGzrTPa làmekNmfZ ekNmfZta giậEQt mìnhekNmfZ, n9HBRH8gươi muố9HBRH8n tekNmfZrảm liền9HBRH8 tekNmfZrảm đEQi, dùMGzrTP sa9HBRH8o tMGzrTPa cũngekNmfZ kMGzrTPhông cekNmfZó mườiEQ ekNmfZcái đầu.”EQ NàekNmfZng nhekNmfZíu nhíEQu m9HBRH8ày, nhMGzrTPìn mũEQi tMGzrTPên bắekNmfZn lénekNmfZ cắEQm p9HBRH8hập vEQào đạiEQ thụekNmfZ 9HBRH8gần đó. 

“Nàng9HBRH8 ch9HBRH8o rằng9HBRH8 nàEQng EQmuốn b9HBRH8ị trảm9HBRH8 lMGzrTPiền trảmekNmfZ sekNmfZao? Nếu9HBRH8 trẫmMGzrTP m9HBRH8uốn ekNmfZnàng chếtMGzrTP, còn9HBRH8 có9HBRH8 t9HBRH8hể l9HBRH8iều mạnMGzrTPg chạEQy MGzrTPđến đâyMGzrTP cứuMGzrTP nàekNmfZng saMGzrTPo? MGzrTPY YEQ, EQchẳng EQlẽ nEQàng khekNmfZông biế9HBRH8t, trẫm,9HBRH8 khMGzrTPông EQthể mekNmfZất đEQi nàekNmfZng sEQao?!” hEQắn nhEQẹ nekNmfZhàng nói,MGzrTP EQgiọng MGzrTPnói thâ9HBRH8n tìnekNmfZh, MGzrTPcó chút9HBRH8 aEQi oá9HBRH8n, ekNmfZánh mắ9HBRH8t sEQâu n9HBRH8hư biểEQn, dà9HBRH8o MGzrTPdạt ekNmfZnhu tekNmfZình nhekNmfZìn chằmEQ cEQhằm kekNmfZhuôn mặ9HBRH8t nhỏekNmfZ nhEQắn cekNmfZủa nàng. 

“Ch9HBRH8àng nóiEQ MGzrTPthật sao?”9HBRH8 EQ(pan ekNmfZđổi xưngMGzrTP MGzrTPhô tEQừ đ9HBRH8ây nhe9HBRH8, cứMGzrTP “n9HBRH8gươi, ta”9HBRH8 ngEQhe kìekNmfZ kMGzrTPì, 9HBRH8khi EQ2 nEQgười ởMGzrTP EQriêng, paMGzrTPn MGzrTPsẽ đMGzrTPổi thàngekNmfZ 9HBRH8“chàng-ta” ^^) 

NàekNmfZng MGzrTPđột nhiên9HBRH8 9HBRH8câu thần9HBRH8 EQcười, EQhai taMGzrTPy ôm9HBRH8 chầmEQ lấMGzrTPy 9HBRH8hắn, mộtMGzrTP 9HBRH8lúc saekNmfZu, mMGzrTPới nMGzrTPâng đầu,ekNmfZ EQánh mắtEQ trEQong ve9HBRH8o như9HBRH8 nước9HBRH8 h9HBRH8ồ tEQhu nhìn9HBRH8 hắn. 

“Nàn9HBRH8g……” MGzrTPnày, nàEQng đa9HBRH8ng 9HBRH8làm EQnũngvới hắnekNmfZ sao? 

HắEQn kekNmfZhinh ngạcekNmfZ khô9HBRH8ng nóiMGzrTP đưekNmfZợc EQmột lời,ekNmfZ mMGzrTPở t9HBRH8o mắtekNmfZ nekNmfZhìn nànMGzrTPg ýEQ cEQười EQlan rMGzrTPa MGzrTPcả kh9HBRH8uôn mặtekNmfZ ekNmfZxinh xắekNmfZn, MGzrTPnàng t9HBRH8ựa hồEQ MGzrTPđã MGzrTPsớm đoEQán chắcekNmfZ đượcekNmfZ EQhắn sẽ9HBRH8 ekNmfZcó biểu9HBRH8 tìnEQh thếEQ này. 

Khuôn ekNmfZmặt nhỏMGzrTP nhắnMGzrTP nEQhư tráMGzrTPi ekNmfZđào, EQý cưekNmfZời sángMGzrTP lạn,EQ đôiekNmfZ EQmắt tEQo tron9HBRH8g veekNmfZo nhìnEQ h9HBRH8ắn, hEQàng 9HBRH8mi vừa9HBRH8 EQcong vừaMGzrTP dàekNmfZi l9HBRH8ay độnMGzrTPg, chớpMGzrTP chớp9HBRH8, cMGzrTPánh mekNmfZôi ekNmfZhồng cekNmfZhúm 9HBRH8chím manMGzrTPg nEQét cười…nàngekNmfZ nhEQìn hắn,ekNmfZ n9HBRH8hưng 9HBRH8sao h9HBRH8ắn ekNmfZcứ EQtrầm mắtMGzrTP kekNmfZhông nóMGzrTPi gEQì cảMGzrTP, sốMGzrTPt ruộtEQ 9HBRH8làm nàng9HBRH8 phEQải lê9HBRH8n tiếEQng hỏi: 

“EQPhù Vâ9HBRH8n Khâu9HBRH8 TrạchEQ,làm chàngEQ sợ9HBRH8 MGzrTPhãi rồ9HBRH8i sao?” 

BàEQn taMGzrTPy nhỏekNmfZ EQđưa lêMGzrTPn, quekNmfZơ MGzrTPqua 9HBRH8quơ 9HBRH8lại ekNmfZtrước m9HBRH8ặt hắn,MGzrTP hEQắn làm9HBRH8 MGzrTPsao vekNmfZậy, độnekNmfZg cũMGzrTPng k9HBRH8hông đ9HBRH8ộng, EQbiến thànhekNmfZ ekNmfZđầu gỗMGzrTP rồiEQ đi? 

“ekNmfZSợ hãiMGzrTP!” Hắ9HBRH8n đMGzrTPột nMGzrTPhiên xuMGzrTPy thaMGzrTPnh, tiếnekNmfZg nóEQi thoánEQg khEQàn khàn,“Nàn9HBRH8g EQphải bồi9HBRH8 t9HBRH8hường c9HBRH8ho trẫm?” 

BồiEQ thường?MGzrTP AekNmfZi nhEQa, nà9HBRH8ng hekNmfZiện EQtại EQchỉ cóEQ hekNmfZai bànMGzrTP taEQy tMGzrTPrắng, liềMGzrTPn ngaekNmfZy cả9HBRH8 tran9HBRH8g sức9HBRH8 quần9HBRH8 áekNmfZo đ9HBRH8ều MGzrTPlà củMGzrTPa ekNmfZngười kh9HBRH8ác, đếekNmfZ ekNmfZvương nhưekNmfZ hắnMGzrTP, quyMGzrTPền khMGzrTPuynh MGzrTPthiên EQhạ, EQlại mMGzrTPở 9HBRH8miệng mMGzrTPuốn 9HBRH8nàng bồiekNmfZ thường?ekNmfZ NàngMGzrTP EQcó gekNmfZì đểekNmfZ bồiMGzrTP thườnekNmfZg ch9HBRH8o hắnEQ đây? 

“C9HBRH8hàng muốnEQ 9HBRH8cái gì?MGzrTP” 9HBRH8Ngẫm EQlại, hìnekNmfZh nhưMGzrTP mìekNmfZnh cekNmfZũng đMGzrTPã dekNmfZọa hắnEQ th9HBRH8ật, đàEQnh phEQải mởekNmfZ miện9HBRH8g hỏi. 

“NơiekNmfZ EQnày” hắnekNmfZ dùnMGzrTPg 9HBRH8ngón ta9HBRH8y lànhekNmfZ lạnMGzrTPh cEQủa mìekNmfZnh vuốtEQ nhekNmfZè nhẹekNmfZ lênMGzrTP MGzrTPcánh ekNmfZmôi củaekNmfZ nàng,MGzrTP 9HBRH8sau đóMGzrTP cMGzrTPòn “vôMGzrTP lại”MGzrTP dờiEQ xuekNmfZống ngực,ekNmfZ MGzrTP“Còn EQcó nEQơi này.” 

“Hạ… hekNmfZạ lưu!” 

MặekNmfZt n9HBRH8àng đMGzrTPỏ ekNmfZlên tựa9HBRH8 n9HBRH8hư môngEQ 9HBRH8khỉ, mộtMGzrTP ta9HBRH8y dEQùng MGzrTPsức cố9HBRH8 đẩEQy EQ“bàn 9HBRH8tay sói”MGzrTP ekNmfZtrên ngựcMGzrTP 9HBRH8của mình9HBRH8 EQra, vừekNmfZa đôMGzrTP đMGzrTPô hét, 

“ĐầuEQ cekNmfZủa chEQàng ngo9HBRH8ại trừ9HBRH8 mấEQy tMGzrTPhứ nMGzrTPày, cekNmfZũng khôngMGzrTP nghEQĩ EQra cá9HBRH8i MGzrTPgì đứngMGzrTP đắnEQ saEQo?” Huống9HBRH8 chi9HBRH8, n9HBRH8ơi EQnày lMGzrTPà EQbãi săn,9HBRH8 EQmuốn EQcái gekNmfZì cũnMGzrTPg khônEQg được,9HBRH8 nMGzrTPếu bị9HBRH8 n9HBRH8gười kekNmfZhác 9HBRH8nhìn thấy,ekNmfZ liềMGzrTPn khônEQg x9HBRH8ong . 

Ác? NàMGzrTPng dekNmfZám cekNmfZự tuyekNmfZệt hắn?ekNmfZ LạnhMGzrTP lùMGzrTPng nhíu9HBRH8 mày,ekNmfZ cúEQi đầuMGzrTP 9HBRH8nhìn đầuEQ gốekNmfZi củ9HBRH8a mìekNmfZnh EQđỏ tMGzrTPươi mộtEQ mảnEQg, ekNmfZlại dMGzrTPùng ánekNmfZh MGzrTPmắt tr9HBRH8ách cMGzrTPứ MGzrTPnhìn về9HBRH8 pMGzrTPhía nàng. 

[] 

ĐượcEQ ekNmfZrồi, ekNmfZnàng MGzrTPthật sEQự EQcó lỗi,ekNmfZ ekNmfZnhưng m9HBRH8à n9HBRH8àng 9HBRH8không pMGzrTPhải cốMGzrTP ýEQ mà,ekNmfZ c9HBRH8hỉ làMGzrTP “vôEQ tinEQh”, ừEQ, chỉMGzrTP làEQ vekNmfZô tìnhekNmfZ thôi. 

NàekNmfZng cắn9HBRH8 cắnEQ EQmôi dưới. 

EQ“Sẽ…… SẽekNmfZ bịekNmfZ ngườiEQ k9HBRH8hác nhìEQn thấy.”ekNmfZ ThùMGzrTPy h9HBRH8ạ EQmi mắtMGzrTP, nàngMGzrTP nh9HBRH8ỏ MGzrTPgiọng nói. 

NekNmfZếu 9HBRH8như cóEQ thể9HBRH8 ngăn9HBRH8 cMGzrTPản hekNmfZắn EQđi EQsăn bạ9HBRH8ch hEQổ thì…… 

“ekNmfZY 9HBRH8Y, n9HBRH8àng MGzrTPcó biết9HBRH8 sekNmfZăn bekNmfZắn lầnekNmfZ nàyEQ kéMGzrTPo ekNmfZdài mấekNmfZy 9HBRH8ngày MGzrTPhay khô9HBRH8ng?” HEQắn độtMGzrTP nhEQiên đặt9HBRH8 cEQâu hỏi. 

EQ“Không phảiMGzrTP EQchỉ cEQó hômMGzrTP EQnay sao?” 

9HBRH8Nàng MGzrTPcăn bMGzrTPản là9HBRH8 chưaekNmfZ từMGzrTPng thEQam gMGzrTPia l9HBRH8ễ h9HBRH8ội săekNmfZn 9HBRH8bắn, 9HBRH8nên cEQho rằng,9HBRH8 lễMGzrTP hekNmfZội nàyMGzrTP đ9HBRH8ơn giảnekNmfZ chỉMGzrTP kéMGzrTPo EQdài tro9HBRH8ng ekNmfZ1 nekNmfZgày, nMGzrTPhưng nhìnMGzrTP MGzrTPvẻ mặekNmfZt dởMGzrTP kekNmfZhóc dekNmfZở cườiEQ của9HBRH8 hắn9HBRH8 thì9HBRH8 kinekNmfZh ng9HBRH8ạc hỏi, 

“ChẳngekNmfZ lẽEQ cekNmfZòn kekNmfZéo dMGzrTPài thEQêm vMGzrTPài n9HBRH8gày nữa?” 

V9HBRH8ài ngày?ekNmfZ Ướ9HBRH8c chừngMGzrTP 9HBRH8là nửaekNmfZ thángMGzrTP! Quên9HBRH8 đi9HBRH8, dEQù sEQao nekNmfZàng 9HBRH8đã MGzrTPđáp ekNmfZứng vEQới mìnhekNmfZ rồi,MGzrTP mặc9HBRH8 kệ,…EQ h9HBRH8ắn ekNmfZkéo taEQy nhỏ9HBRH8 bekNmfZé củMGzrTPa 9HBRH8người nekNmfZào đóMGzrTP, hướng9HBRH8 tớiEQ mộ9HBRH8t lốiMGzrTP que9HBRH8n thuộc. 

Xuyên qMGzrTPua một9HBRH8 đámEQ cỏMGzrTP dạekNmfZi cEQao c9HBRH8ỡ đầuEQ gối,ekNmfZ trMGzrTPước mặtEQ lekNmfZà mộMGzrTPt cMGzrTPái hồ9HBRH8 nướcMGzrTP 9HBRH8xanh 9HBRH8biếc, phả9HBRH8n chiếuEQ trời9HBRH8 xanhekNmfZ, 9HBRH8hai EQbên hồMGzrTP, hekNmfZoa nEQở rEQực EQrỡ, ekNmfZbướm lưEQợn chMGzrTPập chờMGzrTPn, ekNmfZthật EQđúng EQlà mộekNmfZt 9HBRH8nơi thekNmfZế ngoekNmfZại đàEQo viên. 

“EQChúng t9HBRH8a muốEQn đ9HBRH8i đâu?”9HBRH8 NàMGzrTPng ekNmfZnắm taekNmfZy hEQắn, MGzrTPnhìn bốn9HBRH8 phEQía, EQcon đườngEQ MGzrTPnày dườngMGzrTP MGzrTPnhư KhâuEQ MGzrTPTrạch rấEQt EQquen thuộc. 

Này ekNmfZcó cMGzrTPhút kin9HBRH8h ngạc. 

“Đợi9HBRH8 ekNmfZlát nữMGzrTPa nàngMGzrTP ekNmfZsẽ biết.”EQ HEQắn MGzrTPcòn cốMGzrTP ýekNmfZ lEQàm 9HBRH8ra MGzrTPvẻ thầMGzrTPn bí. 

MGzrTPHai ngườiekNmfZ ekNmfZđi đMGzrTPến cạnekNmfZh hồEQ n9HBRH8ước, đi9HBRH8 vòEQng theMGzrTPo 9HBRH8mép hố9HBRH8, trư9HBRH8ớc MGzrTPmặt liền9HBRH8 hiệnMGzrTP rEQa mộtekNmfZ EQvách nú9HBRH8i, MGzrTPhắn vưMGzrTPơn ngónekNmfZ trỏ,MGzrTP ởEQ mộtekNmfZ khekNmfZối hoànEQg thạch9HBRH8 9HBRH8gõ vekNmfZài MGzrTPcái, EQcó nekNmfZhanh cóEQ chậm. 

ĐộtEQ ekNmfZnhiên, EQvách ekNmfZnúi “ẦekNmfZm vanekNmfZg loMGzrTPng” ekNmfZmột tEQiếng, vácMGzrTPh núekNmfZi sừngEQ sữEQng đột9HBRH8 nhiênMGzrTP tá9HBRH8ch 9HBRH8ra, lộMGzrTP ekNmfZra mộEQt độMGzrTPng khẩu. 

Bốn9HBRH8 bềEQ vắngEQ lặng,9HBRH8 PMGzrTPhù VâekNmfZn KEQhâu TrạchEQ rấtEQ nekNmfZhanh nắ9HBRH8m tMGzrTPay nàngekNmfZ kMGzrTPéo vào,9HBRH8 cầmEQ lấ9HBRH8y câyekNmfZ đuố9HBRH8c đặtEQ MGzrTPsẳn ởMGzrTP cửEQa độekNmfZng, tiế9HBRH8n ekNmfZvào 9HBRH8trong. KekNmfZhi haEQi ngườEQi vừMGzrTPa tiếEQn MGzrTPvào, 9HBRH8vách EQđá lạMGzrTPi ầMGzrTPm ầmEQ ekNmfZrung chuyển9HBRH8 EQ1 lầnEQ nữa,ekNmfZ 9HBRH8chớp mắt9HBRH8 độMGzrTPng ekNmfZkhẩu ekNmfZđã biếMGzrTPn mất9HBRH8, kekNmfZhông 9HBRH8lộ EQra MGzrTP1 khekNmfZe hở. 

“Hoàng Thượng!” 

Một hoànEQg EQy thEQị vEQệ MGzrTP( thịekNmfZ vệ9HBRH8 mặekNmfZc EQáo vekNmfZàng) c9HBRH8ầm 9HBRH8cây ekNmfZđuốc chạyMGzrTP đến,ekNmfZ 9HBRH8tựa ekNmfZhồ đ9HBRH8ã sớm9HBRH8 đợiEQ MGzrTPở 9HBRH8đây, 9HBRH8“Hoàng phekNmfZi nươekNmfZng nương.” 

“tEQình huốnMGzrTPg hiệEQn tạMGzrTPi MGzrTPnhư thếMGzrTP nào?”9HBRH8 HekNmfZắn lekNmfZiếc mắtEQ ekNmfZnhìn bMGzrTPộ dánMGzrTPg 9HBRH8ngạc nh9HBRH8iên củaEQ nàMGzrTPng, cưEQời nEQhẹ, mMGzrTPột ekNmfZtay ôEQm lấyEQ EQeo ekNmfZnhỏ củaMGzrTP ekNmfZnàng, sợEQ đư9HBRH8ờng đ9HBRH8i ekNmfZnhỏ hẹpMGzrTP, EQda th9HBRH8ịt nEQon mịn9HBRH8 sẽMGzrTP bịMGzrTP đEQá nh9HBRH8ọn làekNmfZ tổnEQ thương. 

“Bạch hổMGzrTP MGzrTPđang MGzrTPở hướEQng TâyEQ NekNmfZam củMGzrTPa cánh9HBRH8 9HBRH8rừng, 9HBRH8nó MGzrTPđang ở9HBRH8 MGzrTPtrong độngEQ ngEQhỉ ngekNmfZơi, M9HBRH8ẫn Há9HBRH8ch VươngEQ 9HBRH8gia mớiEQ vừaMGzrTP x9HBRH8uất hiệnMGzrTP ởEQ 9HBRH8phía đô9HBRH8ng MGzrTPbắc củaEQ cMGzrTPánh rừng9HBRH8, tạmekNmfZ tekNmfZhời cùekNmfZng EQbạch hổEQ khôn9HBRH8g tekNmfZhể chekNmfZạm mEQặt, MGzrTPđợi vưMGzrTPơng giMGzrTPa tìmEQ đekNmfZược phEQương hướng,EQ hẳnekNmfZ 9HBRH8cũng phekNmfZải tốMGzrTPn bốn,ekNmfZ ekNmfZnăm nMGzrTPgày th9HBRH8ời gMGzrTPian, còn9HBRH8 quốc9HBRH8 EQsư thMGzrTPì đangEQ đEQánh cờMGzrTP EQcùng mộtMGzrTP vàiekNmfZ đạiEQ thEQần 9HBRH8lớn t9HBRH8uổi 9HBRH8bên EQngoài EQbìa rừng.”MGzrTP ThịMGzrTP vệEQ cEQười đáp. 

CekNmfZái 9HBRH8gì, ngaekNmfZy EQcả bekNmfZạch hổ9HBRH8 đangEQ ekNmfZở đâMGzrTPu cũn9HBRH8g bEQiết EQ? MGzrTPY EQY 9HBRH8nhìn sơnEQ độngekNmfZ b9HBRH8í 9HBRH8ẩn nMGzrTPày, phíekNmfZa trên9HBRH8 ekNmfZmột cầu9HBRH8 thMGzrTPang hEQình xEQoắn ốcMGzrTP ekNmfZchậm rMGzrTPãi uốnekNmfZ MGzrTPlượn, t9HBRH8ỏa rMGzrTPa ekNmfZxung quanEQh, c9HBRH8ó 9HBRH81 giaEQn MGzrTPlàm tMGzrTPrung tMGzrTPâm, xekNmfZung quanMGzrTPh cekNmfZòn rấtekNmfZ nh9HBRH8iều h9HBRH8ang nMGzrTPhỏ, MGzrTPkhông, hìEQnh nEQhư l9HBRH8à phòng. 

PMGzrTPhía trêEQn cóEQ MGzrTP5 hoMGzrTPàng ekNmfZy thịEQ v9HBRH8ệ 9HBRH8chay 9HBRH8qua ch9HBRH8ạy lại,MGzrTP tựaMGzrTP hMGzrTPồ, đEQang EQtruyền đ9HBRH8ạt tMGzrTPin tức. 

“TốtEQ lắmekNmfZ, ngekNmfZươi ekNmfZlui 9HBRH8ra, đợiekNmfZ MekNmfZẫn Hác9HBRH8h Vươn9HBRH8g 9HBRH8gia cùngMGzrTP lãoekNmfZ EQhổ MGzrTPđánh nh9HBRH8au đếnMGzrTP chMGzrTPết sốEQng kh9HBRH8ông sa9HBRH8i bEQiệt lắm,9HBRH8 ngươiMGzrTP 9HBRH8lại ekNmfZđến bEQẩm báo,ekNmfZ” 9HBRH8Hắn ekNmfZvỗ vỗEQ bả9HBRH8 MGzrTPvai thị9HBRH8 MGzrTPvệ, “VekNmfZất vảMGzrTP .” 

Cái9HBRH8 vỗEQ ekNmfZvai đekNmfZơn gi9HBRH8ản EQnhưng dườngekNmfZ nEQhư tiMGzrTPếp thêmMGzrTP sứcekNmfZ mạnhEQ ủngEQ ekNmfZhộ cườngEQ đạiEQ, tMGzrTPinh thầ9HBRH8n thịEQ vệEQ r9HBRH8un lên,ekNmfZ khoekNmfZm ekNmfZngười hànEQh lễ9HBRH8, ekNmfZngẩng đầEQu 9HBRH8ưỡn ngựcekNmfZ rờMGzrTPi đi,EQ màMGzrTP nhMGzrTPóm tekNmfZhị vệ9HBRH8cho dekNmfZù khôngMGzrTP bEQận rộnekNmfZ, cũngekNmfZ khôEQng hekNmfZề đếnMGzrTP quấMGzrTPy rầEQy hMGzrTPai người,MGzrTP aMGzrTPi lekNmfZo viekNmfZệc nàyEQ, 9HBRH8xem 9HBRH82 ngườEQi dườnMGzrTPg nhưekNmfZ MGzrTPvô hEQình, biến9HBRH8 thekNmfZành troekNmfZng suốt. 

“9HBRH8Nơi nekNmfZày làekNmfZ …ekNmfZ?” EQHắn, MGzrTPđến tộMGzrTPt cùngekNmfZ MGzrTPcó bMGzrTPao nhiEQêu việ9HBRH8c dấuMGzrTP diekNmfZếm nàng? 

Y EQY tro9HBRH8ng MGzrTPmắt, mộtekNmfZ mảnhEQ EQmờ mịt. 

 

CHƯƠNG 9HBRH8176: TEQHỰC HIỆN9HBRH8 ƯỚMGzrTPC ĐỊNH 

“NơiEQ 9HBRH8này, chíekNmfZnh làEQ MGzrTPlễ vậtMGzrTP c9HBRH8uối MGzrTPcùng 9HBRH8mà th9HBRH8ái hoà9HBRH8ng ThEQái HEQậu đểekNmfZ lạekNmfZi MGzrTPcho trẫm.”MGzrTP dun9HBRH8g n9HBRH8han lạ9HBRH8nh MGzrTPnhư MGzrTPbăng ekNmfZcủa hắekNmfZn từekNmfZ từMGzrTP hòMGzrTPa ekNmfZtan, cEQòn 9HBRH8lại MGzrTP, ekNmfZchỉ làEQ khuekNmfZôn mặtekNmfZ ôn9HBRH8 nhEQu, 9HBRH8dịu dàng. 

Thái hoànEQg Thá9HBRH8i Hậu…MGzrTP… 9HBRH8Y MGzrTPY bừnMGzrTPg 9HBRH8tỉnh đạiekNmfZ ngộ,MGzrTP MGzrTPnói cácEQh khMGzrTPác, nơEQi n9HBRH8ày hẳMGzrTPn MGzrTPlà cEQăn cứ9HBRH8 cEQủa độ9HBRH8i hEQộ MGzrTPvệ quâEQn vươMGzrTPng t9HBRH8rong truyềnEQ thuyMGzrTPết? NekNmfZghe nEQói, bọEQn h9HBRH8ọ 9HBRH8ngoại trEQừ viEQệc là9HBRH8 sáekNmfZt thủ9HBRH8 hạnMGzrTPg nhấtekNmfZ, cònEQ cóEQ tìnhMGzrTP MGzrTPbáo khMGzrTPắp mEQọi 9HBRH8nơi, đểekNmfZ ekNmfZbảo 9HBRH8vệ ekNmfZđế vư9HBRH8ơng, ngekNmfZười đưEQợc tuyEQển chọnMGzrTP đều9HBRH8 EQlà MGzrTPnhân vMGzrTPật nổi9HBRH8 ti9HBRH8ếng, kEQhông chỉMGzrTP ekNmfZtinh thôngekNmfZ ekNmfZvõ học,9HBRH8 thekNmfZuật pEQháp, MGzrTPhơn EQnữa thuậtMGzrTP kỳekNmfZ môekNmfZn bMGzrTPát quáiEQ ekNmfZkhông chỗEQ nEQào MGzrTPkhông tMGzrTPhông, nhưekNmfZng mà,EQ ekNmfZtất cảekNmfZ nhữEQng MGzrTPthứ ekNmfZnày cũEQng cEQhỉ ekNmfZlà truyềekNmfZn tMGzrTPhuyết, kMGzrTPhông MGzrTPai từng9HBRH8 nhìMGzrTPn thấ9HBRH8y quá. 

“Bọn họ,EQ đềuMGzrTP lekNmfZà tiEQnh ekNmfZanh mMGzrTPà EQquốc sEQư 29HBRH80 nekNmfZăm t9HBRH8rước bồEQi dekNmfZưỡng EQra, vìMGzrTP Th9HBRH8ái hMGzrTPoàng tháiEQ hậ9HBRH8u cũn9HBRH8g cốMGzrTP EQtriều cương” 

Nói đếnekNmfZ đekNmfZây, 9HBRH8hắn nghiê9HBRH8ng đầuEQ, haEQi mắt9HBRH8 dekNmfZiệu 9HBRH8diệu nhEQìn cEQhăm cEQhú vàMGzrTPo nàng, 

9HBRH8“Trẫm cMGzrTPũng kekNmfZhông p9HBRH8hải MGzrTPcố EQý 9HBRH8muốn dấuEQ nà9HBRH8ng, đ9HBRH8ây làMGzrTP ưMGzrTPớc đ9HBRH8ịnh cEQủa trẫEQm EQcùng thMGzrTPái EQhoàng ThMGzrTPái Hậ9HBRH8u, người9HBRH8 nóiEQ, p9HBRH8hải đợi9HBRH8 EQcho nekNmfZàng cMGzrTPùng tr9HBRH8ẫm EQ‘long ph9HBRH8ụng hòMGzrTPa minMGzrTPh’, mới9HBRH8 đMGzrTPược nói9HBRH8 chEQo n9HBRH8àng biết.” 

GMGzrTPò MGzrTPmá MGzrTPcủa MGzrTPY 9HBRH8Y nháEQy EQmắt lạMGzrTPi đỏMGzrTP hồngEQ lê9HBRH8n, nh9HBRH8ìn hắnMGzrTP tEQựa h9HBRH8ồ ẩekNmfZn 9HBRH8nhẫn ekNmfZý 9HBRH8cười, c9HBRH8hà cekNmfZhà chMGzrTPân, ởEQ trướcMGzrTP mEQặt mEQọi ngư9HBRH8ời lạMGzrTPi EQkhông MGzrTPthể đẩy9HBRH8 hắ9HBRH8n rEQa, chMGzrTPỉ phảEQi chịuEQ đựng,MGzrTP t9HBRH8hầm nekNmfZghĩ, nói9HBRH8 ekNmfZnhư vậMGzrTPy, khôngEQ phảiekNmfZ khiếnEQ cMGzrTPho nhóEQm hộekNmfZ vệMGzrTP biMGzrTPết, MGzrTPnàng cEQùng hắn9HBRH8 đã……. 

“ĐiEQ thôi9HBRH8, trEQẫm man9HBRH8g n9HBRH8àng đekNmfZi vàMGzrTPo pekNmfZhòng.” HắnEQ 9HBRH8khập khiễngEQ kéoekNmfZ ekNmfZtay củ9HBRH8a ekNmfZnàng, 9HBRH8cắm EQcây đuMGzrTPốc vàoekNmfZ ekNmfZmột giáEQ MGzrTPđỡ MGzrTPtrên cầuEQ EQthang, sEQau đóMGzrTP ekNmfZmới ti9HBRH8ếp tụcMGzrTP điEQ 9HBRH8vào mộtMGzrTP “MGzrTPcái hanMGzrTPg” ngMGzrTPay EQgian trunMGzrTPg tâm. 

Không ekNmfZnghĩ t9HBRH8ới, EQbên ekNmfZtrong “cáiMGzrTP hang9HBRH8” kiMGzrTPa đúEQng ekNmfZlà mekNmfZột giEQan phòekNmfZng k9HBRH8hiến ngườiekNmfZ khácEQ ‘kiekNmfZnh 9HBRH8thiên độngekNmfZ địa’EQ 9HBRH8nha, r9HBRH8ộng ekNmfZrãi 9HBRH8mà sángekNmfZ ngờiMGzrTP, cekNmfZùng cEQách bMGzrTPố tekNmfZrí trMGzrTPong EQLong QuekNmfZân điệnekNmfZ MGzrTPcó hơnMGzrTP chứekNmfZ ekNmfZkhông kekNmfZém, khiếnekNmfZ MGzrTPnàng ng9HBRH8ây ngẩEQn cEQả người. 

Vén 9HBRH8bức ekNmfZrèm ch9HBRH8e, MGzrTPđi vàoMGzrTP nộiEQ phòng. 

“Khi9HBRH8 EQtrẫm rekNmfZa ngoài9HBRH8 sekNmfZăn ekNmfZbắn, ngẫu9HBRH8 nhiêekNmfZn thườnekNmfZg muốn9HBRH8 tớiekNmfZ nơiMGzrTP nàyekNmfZ, ch9HBRH8o nêMGzrTPn liMGzrTPền phânMGzrTP 9HBRH8phó xuốngekNmfZ, cekNmfZho bMGzrTPọn ekNmfZhọ EQbố 9HBRH8trí nơiEQ n9HBRH8ày cùngekNmfZ 9HBRH8nội đEQiện g9HBRH8iống 9HBRH8nhau, ekNmfZcó MGzrTPthích không?”9HBRH8 HắekNmfZn mỉmEQ cườiEQ, đem9HBRH8 nànEQg ô9HBRH8m vàEQo lò9HBRH8ng, chóp9HBRH8 mekNmfZũi c9HBRH8ọ cọMGzrTP vEQào chMGzrTPóp MGzrTPmũi 9HBRH8của nàng. 

Bứ9HBRH8c rekNmfZèm bằnMGzrTPg trânMGzrTP ekNmfZchâu EQrung rinhMGzrTP, nhữnEQg hạtekNmfZ MGzrTPchâu sánEQg bónekNmfZg chạmMGzrTP vekNmfZào nhaMGzrTPu, phátMGzrTP MGzrTPra tiế9HBRH8ng vaMGzrTPng 9HBRH8“dinh đaekNmfZng, điMGzrTPnh đươnekNmfZg, đMGzrTPinh MGzrTPđương” thaEQnh thúy……. 

9HBRH8“Ân.” NàngekNmfZ gậtekNmfZ 9HBRH8nhẹ đầu,EQ nóiEQ kMGzrTPhông cảEQm động,9HBRH8 lekNmfZà gạtEQ ngườekNmfZi. NhưngEQ hơekNmfZi MGzrTPthở đầyMGzrTP dục9HBRH8 vEQọng củaMGzrTP hắMGzrTPn cMGzrTPứ p9HBRH8hả vàoEQ mặ9HBRH8t lEQiên tụcEQ, khiếnekNmfZ EQnàng thậtEQ bốiEQ r9HBRH8ối, gekNmfZương m9HBRH8ặt ekNmfZđã 9HBRH8hồng lại9HBRH8 càngEQ đEQỏ tươi. 

“NànEQg hEQình nhekNmfZư vẫn9HBRH8 ekNmfZcòn thiekNmfZếu trẫmMGzrTP ekNmfZcái MGzrTPgì đMGzrTPó.” HắnMGzrTP trầEQm giọngekNmfZ nhEQắc 9HBRH8nhở nói. 

“Thiếu…9HBRH8 thEQiếu cáekNmfZi gì?” 

Nàng9HBRH8 nháekNmfZy mắtekNmfZ, MGzrTPmơ hồekNmfZ, nh9HBRH8ưng lạ9HBRH8i MGzrTPnghĩ tới9HBRH8 9HBRH8cái gìMGzrTP, sắEQc ekNmfZmặt cMGzrTPó MGzrTPchút sốekNmfZt ruột, 

“KhôngekNmfZ đ9HBRH8ược, chMGzrTPàng ngồiEQ xuốnMGzrTPg trướekNmfZc 9HBRH8đi, ekNmfZta MGzrTPđi tìmEQ dượcMGzrTP giúekNmfZp chMGzrTPàng rử9HBRH8a sạcEQh miệnMGzrTPg EQvết MGzrTPthương, kEQhông cầEQn lộekNmfZn xộn.” 

Đi9HBRH8 mộtMGzrTP quảnEQg đườngMGzrTP x9HBRH8a như9HBRH8 vậy,MGzrTP hắnekNmfZ chắcMGzrTP MGzrTPlà phảiekNmfZ nEQhịn đa9HBRH8u rấtekNmfZ nhiMGzrTPều. MGzrTPVết thươngEQ lầ9HBRH8n trướcMGzrTP 9HBRH8nghiêm EQtrọng EQnhư vEQậy, ekNmfZđã liekNmfZền mặMGzrTPt đEQược EQhay chekNmfZưa, nàngEQ mộekNmfZt MGzrTPchút 9HBRH8cũng 9HBRH8không ekNmfZbiêt. NekNmfZhưng MGzrTPbây MGzrTPgiờ, nekNmfZhìn th9HBRH8ấy EQđầu gốiMGzrTP củaEQ ekNmfZhắn ekNmfZđỏ tươi9HBRH8 EQ1 MGzrTPmảng, lònekNmfZg 9HBRH8của nMGzrTPàng rất9HBRH8 xóEQt xaEQ, thậtekNmfZ rekNmfZất lekNmfZo lắng. 

N9HBRH8àng 9HBRH8sợ máu,MGzrTP nhưn9HBRH8g nhiềuekNmfZ lúcEQ, MGzrTPvì kMGzrTPhông 9HBRH8muốn tỏEQ ekNmfZra yếuEQ đuối,EQ MGzrTPđều phảiekNmfZ tậMGzrTPn lực9HBRH8 9HBRH8ẩn nhẫn.EQ 9HBRH8Cho nênekNmfZ nànekNmfZg rấEQt í9HBRH8t mặekNmfZc hồn9HBRH8g MGzrTPy, mekNmfZà l9HBRH8úc cùMGzrTPng MẫEQn HácMGzrTPh yê9HBRH8u naMGzrTPm tỷekNmfZ MGzrTPthí, EQcũng v9HBRH8ì sợEQ MGzrTPnhìn thấy9HBRH8 trênekNmfZ ngườiMGzrTP mMGzrTPình toátEQ rMGzrTPa máuekNmfZ tươiMGzrTP, mớiMGzrTP cố9HBRH8 tìEQnh mặc9HBRH8 hồnMGzrTPg MGzrTPy, ekNmfZche dấuekNmfZ sợMGzrTP h9HBRH8ãi của9HBRH8 9HBRH8chính mình. 

N9HBRH8ếu MGzrTPnơi này9HBRH8 thậEQt MGzrTPsự b9HBRH8ố ekNmfZtrí giEQống MGzrTPy 9HBRH8Long QuâEQn điện,MGzrTP nekNmfZhư vekNmfZậy, hòmekNmfZ thuốcMGzrTP sẽEQ đặt9HBRH8 trMGzrTPong n9HBRH8găn kéo9HBRH8 cEQuối cùn9HBRH8g củaekNmfZ bànekNmfZ tran9HBRH8g điểm. 

NàngEQ MGzrTPđẩy MGzrTPvòng tEQay ôMGzrTPm ấekNmfZp cekNmfZủa hắnEQ rekNmfZa, đMGzrTPi đến9HBRH8 tr9HBRH8ước ekNmfZbàn traekNmfZng 9HBRH8điểm, kéekNmfZo hộEQc bMGzrTPàn ekNmfZra, q9HBRH8uả nh9HBRH8iên nhìnEQ thấy9HBRH8 hòMGzrTPm thuốc. 

“YEQ Y9HBRH8, nàEQng 9HBRH8muốn nuốtEQ lờekNmfZi saMGzrTPo?” EQthân 9HBRH8thể ekNmfZấm áp9HBRH8, mềmekNmfZ m9HBRH8ại tronEQg lMGzrTPòng rekNmfZời EQđi, khô9HBRH8ng kh9HBRH8í l9HBRH8ạnh lEQẽo xâEQm EQnhập, hắekNmfZn bEQất mEQãn lekNmfZên án. 

Thấy9HBRH8 nàngEQ đekNmfZi 9HBRH8đến MGzrTPlong sàEQn, ekNmfZtừ tMGzrTPừ tọaEQ MGzrTPhạ, hắekNmfZn rekNmfZất s9HBRH8ợ nàng9HBRH8 giốMGzrTPng lầnMGzrTP trước,9HBRH8 tMGzrTPhô lỗMGzrTP EQkéo phắng9HBRH8 thụcEQ khốekNmfZ 9HBRH8của mình,ekNmfZ nghĩ9HBRH8 ngekNmfZhĩ, vẫnEQ là9HBRH8 chekNmfZính mìnhMGzrTP cuốn9HBRH8 EQống quầnEQ lEQên thìekNmfZ tố9HBRH8t hơn.ekNmfZ (^ekNmfZ^ tự9HBRH8 n9HBRH8hiên t9HBRH8hấy buồnEQ cườ9HBRH8i gEQhê =]ekNmfZ] ) 

MGzrTP“Có phảiMGzrTP rEQất đ9HBRH8au haekNmfZy không?” 

NànekNmfZg cầm9HBRH8 h9HBRH8òm thuốekNmfZc đEQi qua9HBRH8, ngồ9HBRH8i xổEQm xEQuống, nhìnekNmfZ MGzrTPvết thươEQng, khônEQg khỏiekNmfZ nhMGzrTPíu mày, 

ekNmfZ“Tuy khôekNmfZng làmEQ độc,MGzrTP ekNmfZnhưng mEQà, vếtEQ thươekNmfZng saEQo lạiEQ lâuekNmfZ MGzrTPkhép EQlại EQnhư vậy?” 

“Thời9HBRH8 tekNmfZiết cóEQ c9HBRH8hút lãnh.”EQ EQHắn MGzrTPđáp, nhìn9HBRH8 nMGzrTPàng thậtekNmfZ c9HBRH8ẩn thậnekNmfZ laEQu 9HBRH8đi vếtMGzrTP má9HBRH8u 9HBRH8trên miệnEQg vếEQt thương. 

[] 

“ThMGzrTPân nhiệt9HBRH8 cEQủa ekNmfZchàng sMGzrTPo vớMGzrTPi ngEQười tekNmfZhường luônEQ ekNmfZthấp hơnEQ, biếekNmfZt tr9HBRH8ời lạnh,ekNmfZ sMGzrTPao khôngekNmfZ chEQo cunekNmfZg nữEQ đ9HBRH8ốt EQthêm 9HBRH8hỏa lòekNmfZ, nh9HBRH8ư 9HBRH8vậy thâEQn thMGzrTPể mớiEQ EQấm hơn,9HBRH8 miEQệng vếtekNmfZ thương9HBRH8 cEQũng kh9HBRH8ép l9HBRH8ại mMGzrTPau chút.” 

Dùng vảiEQ mềm,EQ thấ9HBRH8m ướt,ekNmfZ 9HBRH8rửa sạchekNmfZ miệEQng vếtEQ thương,9HBRH8 nàng9HBRH8 nekNmfZhẹ nhEQàng thổiEQ thổMGzrTPi, đEQợi nướcEQ kh9HBRH8ô điekNmfZ, mMGzrTPới lMGzrTPấy thuốcMGzrTP thMGzrTPoa lMGzrTPên, ekNmfZdùng ekNmfZbạch bốMGzrTP sekNmfZạch sekNmfZẽ baEQo lấekNmfZy, cuốekNmfZi MGzrTPcùng thắt9HBRH8 mộEQt EQcái EQnơ EQcon bướm. 

“K9HBRH8hông 9HBRH8có nànMGzrTPg bêMGzrTPn cạnh,EQ mộtekNmfZ 9HBRH8mình 9HBRH8trẫm ch9HBRH8o dùEQ MGzrTPcó đắp9HBRH8 th9HBRH8êm mấ9HBRH8y tấmEQ chăekNmfZn, đềEQu cảmekNmfZ tMGzrTPhấy cảekNmfZ ngekNmfZười rMGzrTPét run.”MGzrTP 9HBRH8Hắn EQthấp nekNmfZam nói. 

“MGzrTPMiệng lưỡi9HBRH8 trơnekNmfZ tru9HBRH8.” NàngekNmfZ liếcMGzrTP liếcMGzrTP mekNmfZắt mộtEQ cekNmfZái, cười9HBRH8 khẽ. 

EQCho tới9HBRH8 naekNmfZy, nekNmfZàng 9HBRH8đều cảEQm thMGzrTPấy EQhắn EQchỉ biếtEQ 9HBRH8khi d9HBRH8ễ mình,ekNmfZ mekNmfZỗi lMGzrTPần nóEQi c9HBRH8huyện đềEQu giố9HBRH8ng như9HBRH8 đMGzrTPang cã9HBRH8i nhau9HBRH8, nhưekNmfZng màMGzrTP, từEQ MGzrTPkhi rEQời khỏEQi EQlong 9HBRH8quân điệnMGzrTP, EQnàng 9HBRH8mới pháekNmfZt hiekNmfZện, nàEQng ngượcMGzrTP lạMGzrTPi rekNmfZất lMGzrTPà thích9HBRH8 lờiMGzrTP nóekNmfZi 9HBRH8bén ekNmfZnhọncủa h9HBRH8ắn, thíMGzrTPch cù9HBRH8ng MGzrTPhắn tra9HBRH8nh tekNmfZranh luekNmfZận luận. 

“MiekNmfZệng lưỡEQi ekNmfZtrơn ekNmfZtru sEQo vớMGzrTPi 9HBRH8vô ekNmfZlại tốtMGzrTP hơn.”MGzrTP HắnMGzrTP quảEQ thự9HBRH8c lEQại bắtEQ MGzrTPđầu “mồmMGzrTP mép”. 

Khóe môMGzrTPi MGzrTPcong l9HBRH8ên, nụMGzrTP cekNmfZười tưEQơi tekNmfZắn nekNmfZhư nắMGzrTPng EQmai, cảmMGzrTP giác9HBRH8 EQquen ekNmfZthuộc nekNmfZày EQlàm tếMGzrTP b9HBRH8ào toànMGzrTP ekNmfZthân n9HBRH8àng EQđều ởMGzrTP thảekNmfZ lỏng,EQ 9HBRH8thư sưekNmfZớng v9HBRH8ô cùng. 

“Chàng,MGzrTP vẫnekNmfZ muốEQn ekNmfZđi 9HBRH8săn lãoekNmfZ hổEQ sao?” 

Nàng tMGzrTPhu ekNmfZdọn xonekNmfZg h9HBRH8òm thuốc,9HBRH8 nMGzrTPgồi và9HBRH8o vịMGzrTP 9HBRH8trí bê9HBRH8n cạEQnh hắn,9HBRH8 nh9HBRH8ẹ nhàMGzrTPng ốngEQ quầnekNmfZ EQthả xuống. 

“TEQrẫm EQthầm ngEQhĩ, s9HBRH8ẽ tEQặng ekNmfZcho nMGzrTPàng lễEQ vậtekNmfZ màEQ trẫmMGzrTP cMGzrTPho làekNmfZ 9HBRH8trân qekNmfZuý nhấtEQ, 9HBRH8Y YMGzrTP, nàEQng hãyEQ tekNmfZin EQtưởng tEQrẫm cóMGzrTP 9HBRH8năng EQlực này,9HBRH8 9HBRH8mặc dùekNmfZ kekNmfZhông dEQựa vàoMGzrTP thMGzrTPuật pháEQp, tMGzrTPrẫm cũngEQ sẽEQ làmEQ được.” 

Hắn9HBRH8 EQsoạn ekNmfZmi, bàEQn taEQy tMGzrTPo nhẹ9HBRH8 nhekNmfZàng vuMGzrTPốt lEQên đôiekNmfZ máEQ phấ9HBRH8n hồng,ekNmfZ “Trẫm,9HBRH8 cũngMGzrTP kekNmfZhông phMGzrTPải ekNmfZmột qEQuân vương9HBRH8 9HBRH8vô nă9HBRH8ng, nhữngEQ MGzrTPgì củaEQ trẫ9HBRH8m, nhấtekNmfZ đ9HBRH8ịnh EQtrẫm ekNmfZsẽ tMGzrTPhu 9HBRH8hồi, baMGzrTPo gồmEQ 9HBRH8cả nàng!” 

khMGzrTPuôn mekNmfZặt tekNmfZrắng noãn,ekNmfZ hoà9HBRH8n ekNmfZmỹ EQnhư m9HBRH8ột tMGzrTPác ph9HBRH8ẩm ngEQhệ thuật,9HBRH8 kh9HBRH8óe môiekNmfZ mỏngEQ, conekNmfZg cekNmfZong m9HBRH8ột nekNmfZụ cười,ekNmfZ đôiEQ ekNmfZmắt màMGzrTPu tíEQm thâEQm sâekNmfZu nh9HBRH8ư đạiekNmfZ dươn9HBRH8g,…nàng xEQem đếekNmfZn EQngây ngekNmfZốc c9HBRH8ả người. 

ekNmfZMãi ngắmekNmfZ EQmỹ 9HBRH8nam, 9HBRH8Y EQY mộtMGzrTP MGzrTPchút cũngEQ khôekNmfZng pEQhát giác,EQ mEQột bà9HBRH8n ekNmfZtay đMGzrTPang lEQặng yêMGzrTPn cởiEQ ekNmfZbỏ vạ9HBRH8t áoekNmfZ củaekNmfZ nànEQg. ^^! 

MãiekNmfZ đếnMGzrTP EQkhi ekNmfZchỉ phú9HBRH8c lạnhEQ nhưekNmfZ băekNmfZng bànekNmfZ ch9HBRH8ạm đến9HBRH8 tròMGzrTPn t9HBRH8ròn mềekNmfZm mại,ekNmfZ 9HBRH8cả nEQgười ekNmfZY ekNmfZY r9HBRH8un lênekNmfZ, bừ9HBRH8ng tEQỉnh lạiekNmfZ đây,ekNmfZ nhìnEQ gương9HBRH8 EQmặt ô9HBRH8n ekNmfZnhu, nhekNmfZu tìnhEQ EQdạt EQdào không9HBRH8 biế9HBRH8t khEQi nekNmfZào biếnekNmfZ tEQhành ekNmfZvẻ mặEQt đắcEQ ýekNmfZ tươekNmfZi cưMGzrTPời cekNmfZủa h9HBRH8ắn, MGzrTPkhông khỏekNmfZi âmekNmfZ thầm9HBRH8 ekNmfZmắng mìnEQh EQquá sMGzrTPơ ekNmfZý. (EQlà háoMGzrTP sắcMGzrTP mớekNmfZi đúngEQ nekNmfZha ^^) 

9HBRH8“Y YekNmfZ, nànMGzrTPg MGzrTPnên tekNmfZhực hiệEQn ướcEQ định9HBRH8 cEQùng trẫm.”9HBRH8 HắnEQ EQthấp n9HBRH8am, ekNmfZnhẹ nhàMGzrTPng vekNmfZỗ EQvề 9HBRH8đôi ekNmfZmá 9HBRH8mềm mại. 

EQ“Ước địnekNmfZh? CáMGzrTPi gìekNmfZ ướ9HBRH8c định?”ekNmfZ NàEQng tiếpEQ tụEQc ekNmfZđánh trMGzrTPống MGzrTPlảng, “ekNmfZKhông 9HBRH8được, MGzrTPchân MGzrTPcủa 9HBRH8chàng khôEQng thểMGzrTP lộnekNmfZ xộn.” 

“Ngày ấy9HBRH8, trMGzrTPẫm bịEQ thEQương s9HBRH8o EQvới MGzrTPhôm ekNmfZnay cònekNmfZ nghEQiêm trọn9HBRH8g hơekNmfZn, nhMGzrTPưng khônekNmfZg phảEQi cũnEQg dũekNmfZng mekNmfZãnh 9HBRH8dị thườngekNmfZ sekNmfZao? HaMGzrTPy lekNmfZà, nànMGzrTPg ekNmfZcho EQđó là9HBRH8 ekNmfZhiệu lựcEQ cMGzrTPủa quảekNmfZ thekNmfZôi tình?” 

Hắn thMGzrTPổi mMGzrTPột ng9HBRH8ụm hMGzrTPơi EQthở lạ9HBRH8nh 9HBRH8như bănMGzrTP và9HBRH8o 9HBRH8tai nàngEQ, nhekNmfZẹ nhekNmfZàng EQgặm lMGzrTPấy và9HBRH8nh taEQi ekNmfZmẫn cảMGzrTPm của9HBRH8 nekNmfZàng, đ9HBRH8ầu lưỡiekNmfZ cuốn,MGzrTP cảmekNmfZ 9HBRH8giác 9HBRH8được thMGzrTPân thể9HBRH8 mekNmfZềm EQmại đềuEQ ruEQn run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.