You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 1Pn75: u7NXthKHÔNG u7NXthTHỂ MẤTu7NXth ĐIQBD9ss NÀNG

“UDjA6zMộc Hiệp!”Pn PhùUDjA6z Vu7NXthân u7NXthKhâu Trạu7NXthch héu7NXtht lPnớn mộtPn Pntiếng, u7NXthdùng chânQBD9ss UDjA6zchưa bịu7NXth thươngPn UDjA6zlàm điểmPn Pntựa, u7NXthbúng ngườUDjA6zi Pnphi thânPn đến,UDjA6z thâQBD9ssn mìnhPn cấUDjA6zp tQBD9ssốc bQBD9ssay vUDjA6zút UDjA6zmà đi,QBD9ss tPnựa QBD9ssnhư chUDjA6zim yến,UDjA6z lUDjA6zinh hUDjA6zoạt xuyênPn qu7NXthua rừQBD9ssng cPnây, bôu7NXthn Pntiến QBD9ssvề QBD9ssphía nàng. 

NUDjA6zhưng màu7NXth, Pndù cóPn khinu7NXthh UDjA6zcông thượngUDjA6z thừu7NXtha, Pnhắn vu7NXthẫn đuu7NXthổi kPnhông kQBD9ssịp tốcu7NXth độPn rơiUDjA6z u7NXthxuống ngựaUDjA6z củPna nànQBD9ssg từPn mộtQBD9ss UDjA6zkhoảng UDjA6zcách xUDjA6za nhQBD9ssư thế,Pn UDjA6znhưng vPnào lúPnc này,u7NXth Pnmột tUDjA6zhân ảnhPn màuu7NXth QBD9ssđen rốPnt cụcu7NXth xuấtPn hiện,Pn QBD9ssvươn Pntay UDjA6zra muốnu7NXth u7NXthcứu nànUDjA6zg. PnKhi cácu7NXth ngónu7NXth tu7NXthay sắu7NXthp Pnchạm đưPnợc UDjA6zY YUDjA6z, u7NXththì khôUDjA6zng biUDjA6zết tQBD9ssừ chỗu7NXth QBD9ssnào phóQBD9ssng QBD9sstới mộtPn QBD9ssmũi tênu7NXth, Mộcu7NXth HiUDjA6zệp cPnả kUDjA6zinh, QBD9sstheo bảu7NXthn năPnng rụtPn tQBD9ssay lại… 

“KQBD9sshông!” PhPnù VâPnn Ku7NXthhâu TrạchQBD9ss rốngQBD9ss giận! 

Trơu7NXth QBD9ssmắt nhìu7NXthn nPnàng ngQBD9ssã xuUDjA6zống, hắnu7NXth u7NXthcuống quýQBD9sst, lPno lắngu7NXth nhQBD9ssư muPnốn QBD9ssxé toPnạc lồngQBD9ss ngPnực, taUDjA6zy nUDjA6zàng Pnbị thươQBD9ssng, ngãu7NXth UDjA6znhư u7NXththế UDjA6ze rằng…! 

QBD9ssKhông ngờ,UDjA6z UDjA6zY PnY lQBD9ssãi khẽUDjA6z xoaUDjA6zy người,u7NXth QBD9ssdùng taUDjA6zy QBD9sschưa bUDjA6zị thươngu7NXth bPnắt Pnlấy QBD9sscương ngu7NXthựa, tQBD9ssung ngườiQBD9ss mQBD9ssột chútUDjA6z, au7NXthn tu7NXthoàn QBD9ssrơi xuốngUDjA6z đất. 

“NgưUDjA6zơi cUDjA6zòn UDjA6zmuốn bỏQBD9ss u7NXthlại UDjA6zta mộtu7NXth mìnQBD9ssh sao?” 

Khôngu7NXth hềQBD9ss u7NXthsợ hu7NXthãi qu7NXthuay đQBD9ssầu, UDjA6znhìn vu7NXthề Pnphía hắnQBD9ss, nàngUDjA6z cườiPn đếnUDjA6z u7NXthhết sứcPn u7NXththoải máPni, u7NXthrốt cục,QBD9ss hPnắn u7NXthcũng bUDjA6zị nànPng đùaPn giỡnUDjA6z mu7NXthột lUDjA6zần. (trờPni u7NXthạ, làPnm pPnan cứUDjA6z tưởng,u7NXth pQBD9ssó Pntay vQBD9ssới chPnị ) 

UDjA6zChậm rãiUDjA6z QBD9ssổn đQBD9ssịnh u7NXththân hìPnnh, hắu7NXthn thUDjA6zở pUDjA6zhì phò,UDjA6z u7NXthnhìn nànPng nPnghịch ngợm,u7NXth UDjA6ztươi cưQBD9ssời, độUDjA6zt nhu7NXthiên thu7NXthở dàiPn nQBD9sshẹ nhu7NXthõm mộtUDjA6z hơi,QBD9ss Pnbàn tQBD9ssay UDjA6zto u7NXthgiang raPn, Pnđem QBD9ssthiên hu7NXthạ kiềPnu UDjA6znhỏ kéUDjA6zo lại,Pn dùQBD9ssng sứQBD9ssc khảQBD9ssm nhậpPn UDjA6zvào tu7NXthrong lòng. 

QBD9ss“Nàng UDjA6zmới lQBD9ssà u7NXthđại ngQBD9ssu QBD9ssngốc, dUDjA6zọa đếPnn trQBD9ssẫm, nànPng cóUDjA6z biQBD9ssết lUDjA6zàm ku7NXthinh độu7NXthng u7NXththánh QBD9ssgiá, thìQBD9ss cPnó 1QBD9ss0 cPnái đầuu7NXth cUDjA6zũng khôu7NXthng đUDjA6zủ trUDjA6zảm Pnhay không!u7NXth” PnTuy QBD9sslà lờQBD9ssi u7NXthnói cPnó vẻUDjA6z uPny hiếPnp, nhưnUDjA6zg ngPnữ UDjA6zkhí lạu7NXthi dPnìu dàngu7NXth, ônQBD9ss nPnhu, su7NXthủng áPni, cònQBD9ss QBD9sscó UDjA6zchút bấu7NXtht đắcPn dĩ. 

Mộu7NXthc UDjA6zHiệp thấyUDjA6z hoUDjA6zàng phu7NXthi QBD9ssan tUDjA6zoàn u7NXth, ánhUDjA6z UDjA6zmắt bénUDjA6z nhUDjA6zọn bắu7NXthn vPnề QBD9ssphía mũiPn tênUDjA6z u7NXthđược QBD9ssbắn tới,Pn UDjA6znhanh chQBD9ssóng UDjA6zphi thânPn đUDjA6zuổi theo. 

“Ta u7NXthđã u7NXthtính QBD9ssđược phảUDjA6zi làQBD9ssm u7NXththế nUDjA6zào ru7NXthồi mUDjA6zà, chỉQBD9ss tPnại mộtQBD9ss u7NXthmũi tUDjA6zên từu7NXth đUDjA6zâu QBD9ssthình lìnUDjA6zh laUDjA6zo QBD9ssra làQBD9ssm UDjA6zta giQBD9ssật mình,Pn ngưQBD9ssơi muPnốn trUDjA6zảm lQBD9ssiền trảmu7NXth điPn, Pndù saUDjA6zo QBD9ssta cPnũng khôu7NXthng cQBD9ssó QBD9ssmười cQBD9ssái đầu.”QBD9ss NàQBD9ssng nhíPnu UDjA6znhíu QBD9ssmày, nhìPnn mũiQBD9ss têUDjA6zn bu7NXthắn u7NXthlén u7NXthcắm phu7NXthập Pnvào đạiUDjA6z QBD9ssthụ gầnPn đó. 

“NàUDjA6zng QBD9sscho rằngQBD9ss nàPnng muốnUDjA6z bịu7NXth tru7NXthảm liềnu7NXth Pntrảm UDjA6zsao? Nếu7NXthu trẫmu7NXth muu7NXthốn nànu7NXthg chết,QBD9ss còQBD9ssn cu7NXthó thểUDjA6z UDjA6zliều Pnmạng cPnhạy đếu7NXthn đUDjA6zây QBD9sscứu UDjA6znàng sau7NXtho? UDjA6zY UDjA6zY, chẳngPn lẽu7NXth QBD9ssnàng ku7NXthhông biết,Pn trẫm,UDjA6z kPnhông thểQBD9ss mấtUDjA6z điUDjA6z nUDjA6zàng sao?QBD9ss!” hUDjA6zắn UDjA6znhẹ nUDjA6zhàng nUDjA6zói, UDjA6zgiọng nóiQBD9ss thUDjA6zân tình,QBD9ss u7NXthcó chUDjA6zút QBD9ssai oánUDjA6z, áu7NXthnh Pnmắt sâuu7NXth nUDjA6zhư biển,QBD9ss dPnào dạPnt u7NXthnhu tìnhPn nhìnQBD9ss chằmPn chằmPn khQBD9ssuôn mPnặt nhPnỏ nhắnUDjA6z củUDjA6za nàng. 

“ChàngQBD9ss nóiUDjA6z thậu7NXtht saPno?” (pPnan đổiu7NXth xưu7NXthng hu7NXthô QBD9sstừ đPnây nu7NXthhe, u7NXthcứ “ngươu7NXthi, taQBD9ss” ngUDjA6zhe kQBD9ssì kQBD9ssì, kPnhi Pn2 ngườiu7NXth ởu7NXth ru7NXthiêng, Pnpan UDjA6zsẽ đQBD9ssổi Pnthàng “chàng-ta”UDjA6z ^^) 

NQBD9ssàng độtUDjA6z nhiêUDjA6zn QBD9sscâu thầu7NXthn cười,UDjA6z hPnai QBD9sstay ôUDjA6zm Pnchầm lấUDjA6zy hắn,u7NXth mộPnt lúcQBD9ss sauPn, mớQBD9ssi UDjA6znâng đầPnu, áQBD9ssnh mắUDjA6zt QBD9sstrong u7NXthveo nQBD9sshư Pnnước hUDjA6zồ thUDjA6zu nQBD9sshìn hắn. 

“Nàng……”Pn nu7NXthày, nUDjA6zàng đPnang lQBD9ssàm u7NXthnũngvới hắQBD9ssn sao? 

Hắn khUDjA6zinh nPngạc khôngQBD9ss Pnnói đưu7NXthợc Pnmột lời,QBD9ss mQBD9ssở u7NXthto mắtu7NXth nhìUDjA6zn nàUDjA6zng ýQBD9ss cườiUDjA6z laUDjA6zn rQBD9ssa UDjA6zcả UDjA6zkhuôn mặQBD9sst xinPnh UDjA6zxắn, nàngPn tựUDjA6za Pnhồ đãUDjA6z su7NXthớm đoPnán chắcUDjA6z đu7NXthược UDjA6zhắn sẽUDjA6z cPnó bu7NXthiểu tìnhPn thếPn này. 

KhuPnôn mặtQBD9ss nhỏQBD9ss nhắPnn QBD9ssnhư u7NXthtrái đào,QBD9ss u7NXthý cưu7NXthời su7NXtháng lạnPn, đôiPn mắtPn u7NXthto troQBD9ssng vQBD9sseo nu7NXthhìn hắn,Pn QBD9sshàng mQBD9ssi vừaPn conu7NXthg vUDjA6zừa u7NXthdài lau7NXthy đQBD9ssộng, chPnớp cQBD9sshớp, cánu7NXthh QBD9ssmôi u7NXthhồng chQBD9ssúm cQBD9sshím QBD9ssmang néPnt cười…nànQBD9ssg nhìQBD9ssn hắn,Pn nhưUDjA6zng sUDjA6zao hắnPn cUDjA6zứ trầu7NXthm mắUDjA6zt khQBD9ssông nQBD9ssói UDjA6zgì cả,QBD9ss sPnốt ruộtUDjA6z làmUDjA6z nàu7NXthng phảQBD9ssi lêUDjA6zn tiếUDjA6zng hỏi: 

“UDjA6zPhù VânPn Khu7NXthâu Trạch,Pnlàm chànPng sQBD9ssợ hu7NXthãi rUDjA6zồi sao?” 

Bànu7NXth u7NXthtay nhỏPn đưaUDjA6z lêQBD9ssn, quUDjA6zơ qUDjA6zua Pnquơ lUDjA6zại trướcu7NXth mặtQBD9ss hắnQBD9ss, hPnắn làPnm sUDjA6zao QBD9ssvậy, độngQBD9ss QBD9sscũng kPnhông động,Pn biUDjA6zến thànhUDjA6z đUDjA6zầu u7NXthgỗ rPnồi đi? 

“Sợ hãPni!” HắPnn độtUDjA6z nhiQBD9ssên u7NXthxuy thanPnh, Pntiếng nQBD9ssói thoángUDjA6z QBD9sskhàn khPnàn,“Nàng phảQBD9ssi u7NXthbồi thườngQBD9ss cUDjA6zho trẫm?” 

PnBồi thường?Pn APni nhaQBD9ss, UDjA6znàng Pnhiện tạiUDjA6z chỉQBD9ss cu7NXthó hQBD9ssai bànu7NXth tQBD9ssay trắng,u7NXth Pnliền ngau7NXthy QBD9sscả traUDjA6zng QBD9sssức quầnPn áoPn Pnđều làUDjA6z QBD9sscủa ngưQBD9ssời khác,Pn đếPn vưQBD9ssơng nQBD9sshư hắn,u7NXth qPnuyền kQBD9sshuynh Pnthiên hUDjA6zạ, lUDjA6zại UDjA6zmở UDjA6zmiệng Pnmuốn nUDjA6zàng u7NXthbồi thườngUDjA6z? Nàu7NXthng Pncó gìu7NXth Pnđể QBD9ssbồi thườngUDjA6z chu7NXtho UDjA6zhắn đây? 

“Chàngu7NXth mPnuốn cáQBD9ssi Pngì?” QBD9ssNgẫm QBD9sslại, hìnhu7NXth nQBD9sshư mu7NXthình cQBD9ssũng QBD9ssđã dUDjA6zọa hắnPn thQBD9ssật, đànhu7NXth phảQBD9ssi Pnmở miu7NXthệng hỏi. 

QBD9ss“Nơi nàyQBD9ss” hắnu7NXth dùngPn nQBD9ssgón u7NXthtay lànhQBD9ss UDjA6zlạnh củaQBD9ss u7NXthmình vu7NXthuốt Pnnhè u7NXthnhẹ lUDjA6zên cáPnnh môiPn cQBD9ssủa nàUDjA6zng, saUDjA6zu đóQBD9ss cUDjA6zòn “vôQBD9ss lại”UDjA6z du7NXthời xuu7NXthống nu7NXthgực, UDjA6z“Còn cUDjA6zó nơiPn này.” 

“Hạ… hạPn lưu!” 

Mặt u7NXthnàng đUDjA6zỏ lêUDjA6zn tUDjA6zựa nQBD9sshư môUDjA6zng khPnỉ, mộtu7NXth tPnay dQBD9ssùng Pnsức cPnố đẩyQBD9ss “u7NXthbàn QBD9sstay sói”QBD9ss trênPn ngu7NXthực u7NXthcủa mìnu7NXthh UDjA6zra, vừaQBD9ss u7NXthđô QBD9ssđô hét, 

“ĐQBD9ssầu củaQBD9ss cUDjA6zhàng ngUDjA6zoại trQBD9ssừ mấyPn thứu7NXth Pnnày, cũu7NXthng khu7NXthông nUDjA6zghĩ QBD9ssra cUDjA6zái gìQBD9ss đứngPn đắnUDjA6z sau7NXtho?” Huốu7NXthng chiPn, nơQBD9ssi nu7NXthày UDjA6zlà QBD9ssbãi u7NXthsăn, muốnQBD9ss cUDjA6zái gu7NXthì cũPnng khônQBD9ssg đượQBD9ssc, UDjA6znếu bịQBD9ss ngườiUDjA6z u7NXthkhác nhìnPn thấy,QBD9ss lUDjA6ziền khôQBD9ssng xu7NXthong . 

Ác?QBD9ss UDjA6zNàng du7NXthám cựUDjA6z tuyệu7NXtht hắUDjA6zn? u7NXthLạnh lu7NXthùng UDjA6znhíu màyUDjA6z, cúiu7NXth đầuu7NXth UDjA6znhìn đầuu7NXth gốQBD9ssi QBD9sscủa mìQBD9ssnh đỏUDjA6z tươiu7NXth u7NXthmột QBD9ssmảng, lạUDjA6zi Pndùng ánhUDjA6z mắtu7NXth tu7NXthrách UDjA6zcứ nhUDjA6zìn vQBD9ssề phíPna nàng. 

[] 

ĐượPnc rồUDjA6zi, nUDjA6zàng UDjA6zthật sựUDjA6z cóu7NXth lỗi,UDjA6z nhưngPn u7NXthmà nàngPn kUDjA6zhông phảiQBD9ss cUDjA6zố ýu7NXth mQBD9ssà, chỉPn lUDjA6zà u7NXth“vô tQBD9ssinh”, ừ,Pn chQBD9ssỉ lUDjA6zà vôQBD9ss Pntình thôi. 

Nàng cắnQBD9ss QBD9sscắn môQBD9ssi dưới. 

“Sẽ……QBD9ss PnSẽ bịu7NXth ngườiUDjA6z kháUDjA6zc nhìPnn thấu7NXthy.” ThùPny hạQBD9ss u7NXthmi mắt,UDjA6z nàPnng UDjA6znhỏ gUDjA6ziọng nói. 

NếPnu nUDjA6zhư QBD9sscó Pnthể UDjA6zngăn cảnPn hu7NXthắn đu7NXthi QBD9sssăn bạUDjA6zch hổQBD9ss thì…… 

“YQBD9ss YQBD9ss, nu7NXthàng cQBD9ssó biếUDjA6zt sUDjA6zăn bu7NXthắn lầu7NXthn nàu7NXthy kéu7NXtho dPnài mPnấy ngQBD9ssày Pnhay không?Pn” Hu7NXthắn đPnột nhiênu7NXth đặtQBD9ss câuUDjA6z hỏi. 

“KhôQBD9ssng pUDjA6zhải chỉPn cu7NXthó hQBD9ssôm Pnnay sao?” 

Nàng căPnn bảnUDjA6z làQBD9ss chưaUDjA6z từngQBD9ss u7NXththam giu7NXtha Pnlễ hộiPn Pnsăn bắn,UDjA6z nênQBD9ss chUDjA6zo rằngu7NXth, lễPn u7NXthhội nàu7NXthy đơnQBD9ss Pngiản chPnỉ u7NXthkéo dàPni u7NXthtrong Pn1 ngPnày, nhưnUDjA6zg nhìnu7NXth vẻu7NXth mặtUDjA6z dPnở QBD9sskhóc dPnở UDjA6zcười UDjA6zcủa hắnu7NXth thìUDjA6z u7NXthkinh ngạcUDjA6z hỏi, 

u7NXth“Chẳng lẽu7NXth cPnòn kéoQBD9ss dQBD9ssài thêmUDjA6z vàQBD9ssi ngàyu7NXth nữa?” 

VàQBD9ssi ngPnày? Ướcu7NXth chừngu7NXth Pnlà nửaUDjA6z tháQBD9ssng! Qu7NXthuên đi,QBD9ss QBD9ssdù UDjA6zsao nàu7NXthng đu7NXthã đápPn ứngu7NXth vớiu7NXth Pnmình rồPni, mặQBD9ssc kệu7NXth,… hắPnn kéoPn tUDjA6zay nhỏQBD9ss bPné củau7NXth QBD9ssngười nQBD9ssào đó,UDjA6z hướPnng tớiUDjA6z mPnột Pnlối quu7NXthen thuộc. 

UDjA6zXuyên u7NXthqua Pnmột đámu7NXth UDjA6zcỏ dạiu7NXth u7NXthcao cUDjA6zỡ Pnđầu gốiPn, trướcUDjA6z mặtu7NXth UDjA6zlà mộtUDjA6z cáiQBD9ss hồQBD9ss nướPnc u7NXthxanh biếc,u7NXth Pnphản chiếuUDjA6z trờUDjA6zi xanUDjA6zh, Pnhai bênPn hồ,u7NXth hoQBD9ssa nUDjA6zở rựUDjA6zc QBD9ssrỡ, bướPnm lượnPn chậpPn chờQBD9ssn, thu7NXthật đQBD9ssúng lPnà mQBD9ssột nơiQBD9ss u7NXththế ngPnoại đàUDjA6zo viên. 

Pn“Chúng Pnta muốnQBD9ss QBD9ssđi đâPnu?” NPnàng nắmPn tUDjA6zay hắu7NXthn, nhUDjA6zìn bốnu7NXth phu7NXthía, u7NXthcon đưu7NXthờng nu7NXthày dườngu7NXth nhPnư KhQBD9ssâu Tru7NXthạch rấtu7NXth quUDjA6zen thuộc. 

NQBD9ssày cóUDjA6z chQBD9ssút kiPnnh ngạc. 

“ĐQBD9ssợi láPnt nữaPn nQBD9ssàng su7NXthẽ Pnbiết.” Hu7NXthắn cònPn cốUDjA6z u7NXthý làmUDjA6z rQBD9ssa vu7NXthẻ thPnần bí. 

HaUDjA6zi ngườiQBD9ss đQBD9ssi QBD9ssđến QBD9sscạnh hồQBD9ss nPnước, u7NXthđi vUDjA6zòng tQBD9ssheo mu7NXthép hố,QBD9ss trướcu7NXth mặtUDjA6z liUDjA6zền hiệnQBD9ss u7NXthra mộPnt váchu7NXth nPnúi, UDjA6zhắn vUDjA6zươn ngónu7NXth trỏ,UDjA6z ởUDjA6z mộQBD9sst khốiQBD9ss hoàQBD9ssng tUDjA6zhạch gu7NXthõ vQBD9ssài cái,u7NXth QBD9sscó nhUDjA6zanh Pncó chậm. 

Đột QBD9ssnhiên, vPnách núiUDjA6z “PnẦm u7NXthvang u7NXthlong” u7NXthmột tQBD9ssiếng, vácu7NXthh núiUDjA6z su7NXthừng sữngQBD9ss u7NXthđột nUDjA6zhiên táQBD9ssch u7NXthra, lộu7NXth ru7NXtha mộPnt độu7NXthng khẩu. 

BQBD9ssốn bu7NXthề vắngQBD9ss u7NXthlặng, PnPhù VânQBD9ss KhâPnu TrạcPnh rPnất nhanu7NXthh nUDjA6zắm Pntay nànPng kéUDjA6zo vàoPn, cầmUDjA6z UDjA6zlấy câyUDjA6z đuốPnc đặtu7NXth sẳnu7NXth ởu7NXth cu7NXthửa độu7NXthng, tiếUDjA6zn vPnào tru7NXthong. KhUDjA6zi hQBD9ssai nUDjA6zgười Pnvừa tiQBD9ssến UDjA6zvào, vu7NXthách UDjA6zđá UDjA6zlại ầmUDjA6z ầmUDjA6z runPng chuyQBD9ssển Pn1 QBD9sslần nữaPn, chUDjA6zớp mu7NXthắt độQBD9ssng khẩuu7NXth đãu7NXth biếnUDjA6z mUDjA6zất, kQBD9sshông Pnlộ ru7NXtha QBD9ss1 kQBD9sshe hở. 

“HoànPng Thượng!” 

MPnột hUDjA6zoàng u7NXthy tUDjA6zhị vu7NXthệ UDjA6z( tUDjA6zhị vệQBD9ss mUDjA6zặc áQBD9sso vànQBD9ssg) cUDjA6zầm QBD9sscây đuốPnc chạyUDjA6z đếnUDjA6z, Pntựa hPnồ đãu7NXth sớmPn QBD9ssđợi QBD9ssở đâyUDjA6z, “HoàngPn UDjA6zphi nưu7NXthơng nương.” 

“tìPnnh huốngu7NXth QBD9sshiện tạPni nhUDjA6zư Pnthế nào?”QBD9ss HắnQBD9ss liếcu7NXth mPnắt u7NXthnhìn bPnộ dáUDjA6zng ngạcu7NXth UDjA6znhiên củu7NXtha nàngQBD9ss, cưPnời nhẹ,Pn mộtu7NXth tau7NXthy ôPnm lấyUDjA6z u7NXtheo nhỏu7NXth củaUDjA6z Pnnàng, sợu7NXth QBD9ssđường UDjA6zđi nhPnỏ hẹp,QBD9ss UDjA6zda tPnhịt Pnnon mịPnn sPnẽ bịQBD9ss đáPn Pnnhọn lu7NXthà tổnu7NXth thương. 

“Bạchu7NXth hu7NXthổ u7NXthđang ởu7NXth hướu7NXthng Tâyu7NXth NaUDjA6zm củu7NXtha Pncánh rừngQBD9ss, nóQBD9ss đangPn ởPn trPnong độngQBD9ss nghQBD9ssỉ Pnngơi, MẫnUDjA6z Háu7NXthch VươngPn u7NXthgia mPnới vừaPn xuấPnt hiệnQBD9ss ởu7NXth phíUDjA6za đônUDjA6zg UDjA6zbắc u7NXthcủa cáu7NXthnh rừng,u7NXth tạPnm thờUDjA6zi cùnQBD9ssg bạchPn QBD9sshổ khôngPn tu7NXthhể chạmUDjA6z mặt,UDjA6z đợiu7NXth vưQBD9ssơng giQBD9ssa tPnìm đPnược phươUDjA6zng hướnUDjA6zg, hẳnUDjA6z u7NXthcũng phUDjA6zải tốu7NXthn bốQBD9ssn, nău7NXthm ngàyQBD9ss thờiu7NXth giau7NXthn, cUDjA6zòn quốcUDjA6z sQBD9ssư thìu7NXth đQBD9ssang đánhPn cờPn cùngu7NXth mộQBD9sst vàiPn QBD9ssđại thu7NXthần lớnUDjA6z u7NXthtuổi bênu7NXth nQBD9ssgoài bìaUDjA6z rừnQBD9ssg.” TUDjA6zhị u7NXthvệ cườiPn đáp. 

CUDjA6zái gì,QBD9ss ngaUDjA6zy cảu7NXth Pnbạch QBD9sshổ đaPnng ởu7NXth đâuu7NXth cPnũng UDjA6zbiết QBD9ss? QBD9ssY PnY UDjA6znhìn sơu7NXthn độu7NXthng QBD9ssbí ẩnPn Pnnày, phíaUDjA6z tu7NXthrên UDjA6zmột Pncầu thau7NXthng hìnPnh xoắnu7NXth QBD9ssốc chậmu7NXth Pnrãi uốnPn lượnQBD9ss, tu7NXthỏa rUDjA6za xPnung quanhQBD9ss, cóUDjA6z Pn1 gUDjA6zian làUDjA6zm truQBD9ssng tâm,QBD9ss Pnxung quaPnnh còPnn rấtu7NXth nhiềQBD9ssu Pnhang nhỏ,u7NXth QBD9sskhông, hìPnnh nhưQBD9ss Pnlà phòng. 

QBD9ssPhía trênUDjA6z cu7NXthó QBD9ss5 hoàngQBD9ss u7NXthy thPnị vQBD9ssệ chUDjA6zay quu7NXtha Pnchạy lạUDjA6zi, tPnựa UDjA6zhồ, đQBD9ssang u7NXthtruyền đạtPn tQBD9ssin tức. 

“TốtUDjA6z lắm,u7NXth ngươPni UDjA6zlui rau7NXth, đợu7NXthi MẫnQBD9ss HPnách u7NXthVương QBD9ssgia cùUDjA6zng lãPno hu7NXthổ đáQBD9ssnh nhUDjA6zau đếnUDjA6z QBD9sschết sốngPn kPnhông saQBD9ssi biệtQBD9ss lắm,u7NXth ngươUDjA6zi lạPni đếnu7NXth UDjA6zbẩm báo,”u7NXth UDjA6zHắn vQBD9ssỗ vPnỗ bUDjA6zả vau7NXthi tu7NXthhị vu7NXthệ, “VấtUDjA6z vảQBD9ss .” 

Cu7NXthái vỗQBD9ss vaQBD9ssi u7NXthđơn giảnQBD9ss nhưnQBD9ssg dườngPn nhQBD9ssư UDjA6ztiếp u7NXththêm Pnsức QBD9ssmạnh ủnQBD9ssg hộUDjA6z cườngPn đạUDjA6zi, tiUDjA6znh thầQBD9ssn thu7NXthị vệQBD9ss ruu7NXthn lên,Pn kQBD9sshom u7NXthngười hàUDjA6znh u7NXthlễ, UDjA6zngẩng đầuu7NXth ưỡnPn ngựcQBD9ss rờiUDjA6z điQBD9ss, mUDjA6zà nhóPnm thịu7NXth vQBD9ssệcho UDjA6zdù ku7NXthhông bậQBD9ssn rPnộn, cũQBD9ssng khu7NXthông hềQBD9ss UDjA6zđến qPnuấy rầPny haUDjA6zi nQBD9ssgười, Pnai Pnlo vQBD9ssiệc nQBD9ssày, u7NXthxem Pn2 ngườiQBD9ss dườngQBD9ss nhUDjA6zư vôQBD9ss hìPnnh, biếu7NXthn thànUDjA6zh tru7NXthong suốt. 

“Nơi nàyQBD9ss lUDjA6zà Pn…?” HắQBD9ssn, đu7NXthến tộtQBD9ss cùPnng cóUDjA6z QBD9ssbao nhUDjA6ziêu việcPn QBD9ssdấu diếPnm nàng? 

Y QBD9ssY tronQBD9ssg mắt,QBD9ss mộPnt Pnmảnh mQBD9ssờ mịt. 

 

CHƯƠNG 17UDjA6z6: THỰCUDjA6z QBD9ssHIỆN ƯỚQBD9ssC ĐỊNH 

“Nơiu7NXth nu7NXthày, chíQBD9ssnh làUDjA6z lQBD9ssễ vPnật cuốiUDjA6z cu7NXthùng Pnmà thQBD9ssái hoàngu7NXth Tháu7NXthi HậuQBD9ss đểPn lạiUDjA6z u7NXthcho trẫm.”u7NXth dQBD9ssung QBD9ssnhan lạQBD9ssnh nhu7NXthư QBD9ssbăng củau7NXth hắnUDjA6z tQBD9ssừ tQBD9ssừ Pnhòa tanPn, cQBD9ssòn lạiUDjA6z UDjA6z, chỉQBD9ss làUDjA6z khuPnôn mUDjA6zặt Pnôn nhQBD9ssu, dQBD9ssịu dàng. 

TháiQBD9ss hoQBD9ssàng TháPni Hậu……u7NXth QBD9ssY UDjA6zY bừngu7NXth tQBD9ssỉnh đạiPn ngộ,QBD9ss nóiQBD9ss cQBD9ssách khu7NXthác, nUDjA6zơi nàyu7NXth hẳPnn làUDjA6z QBD9sscăn cứPn u7NXthcủa đPnội hộUDjA6z vPnệ quUDjA6zân vươngUDjA6z troPnng truyPnền tPnhuyết? NgQBD9sshe nói,QBD9ss u7NXthbọn hPnọ ngoQBD9ssại trQBD9ssừ vu7NXthiệc QBD9sslà sPnát thPnủ hạngPn Pnnhất, u7NXthcòn cu7NXthó tìnPnh báUDjA6zo kQBD9sshắp mọUDjA6zi Pnnơi, u7NXthđể bu7NXthảo QBD9ssvệ UDjA6zđế vương,u7NXth UDjA6zngười đượPnc tQBD9ssuyển chọnQBD9ss QBD9ssđều làu7NXth QBD9ssnhân vậtQBD9ss nổiQBD9ss tiếnPng, ku7NXthhông chQBD9ssỉ tu7NXthinh thônQBD9ssg vu7NXthõ u7NXthhọc, thuậtQBD9ss phápPn, hơnQBD9ss nUDjA6zữa thuậtUDjA6z kỳUDjA6z môu7NXthn bu7NXthát UDjA6zquái khôUDjA6zng chỗUDjA6z nàPno khôQBD9ssng thôUDjA6zng, QBD9ssnhưng mà,Pn tấtu7NXth cảPn UDjA6znhững thứUDjA6z nu7NXthày UDjA6zcũng cu7NXthhỉ làQBD9ss truyQBD9ssền thuyếUDjA6zt, khQBD9ssông UDjA6zai từngu7NXth nPnhìn UDjA6zthấy quá. 

“BọnUDjA6z họ,QBD9ss đềuUDjA6z lPnà UDjA6ztinh aUDjA6znh UDjA6zmà quốPnc sUDjA6zư UDjA6z20 nu7NXthăm tru7NXthước bồiUDjA6z dưPnỡng raQBD9ss, QBD9ssvì ThUDjA6zái hoàngQBD9ss QBD9ssthái hUDjA6zậu cũPnng cu7NXthố Pntriều cương” 

NQBD9ssói u7NXthđến đâQBD9ssy, hPnắn nghiêngUDjA6z đầu,QBD9ss u7NXthhai mắtQBD9ss diệuUDjA6z diPnệu nhQBD9ssìn cPnhăm chPnú vàoPn nàng, 

“TPnrẫm cũnPng kPnhông phảu7NXthi UDjA6zcố ýUDjA6z QBD9ssmuốn dấUDjA6zu nàng,UDjA6z đâPny Pnlà ướcu7NXth địPnnh củPna trẫQBD9ssm cùngPn u7NXththái hoàngQBD9ss Tu7NXthhái QBD9ssHậu, ngườu7NXthi nóiu7NXth, phảiUDjA6z đợiPn QBD9sscho nàUDjA6zng cUDjA6zùng trẫmu7NXth ‘longQBD9ss phụu7NXthng hòQBD9ssa minhPn’, mớiQBD9ss đQBD9ssược nóiQBD9ss chQBD9sso nàngQBD9ss biết.” 

Gò mUDjA6zá củau7NXth QBD9ssY PnY nhu7NXtháy mQBD9ssắt Pnlại đỏPn hQBD9ssồng lêUDjA6zn, nhìnPn hắPnn UDjA6ztựa hUDjA6zồ ẩnQBD9ss nhẫnPn ýu7NXth cườUDjA6zi, chàQBD9ss chàQBD9ss chân,UDjA6z ởPn tu7NXthrước mặtQBD9ss QBD9ssmọi ngườUDjA6zi UDjA6zlại khôngUDjA6z UDjA6zthể đu7NXthẩy hắnUDjA6z raUDjA6z, chỉUDjA6z phu7NXthải chUDjA6zịu đựng,QBD9ss thu7NXthầm ngu7NXthhĩ, nUDjA6zói u7NXthnhư vậu7NXthy, khôu7NXthng phảQBD9ssi khiếnPn cUDjA6zho nhQBD9ssóm UDjA6zhộ vệUDjA6z biếPnt, nànPng u7NXthcùng hu7NXthắn đã……. 

“u7NXthĐi Pnthôi, trẫmUDjA6z mUDjA6zang nànPng điQBD9ss vQBD9ssào pUDjA6zhòng.” Hắu7NXthn khu7NXthập khiễngPn kéQBD9sso taQBD9ssy cPnủa u7NXthnàng, cQBD9ssắm QBD9sscây đuPnốc vàu7NXtho QBD9ssmột giPná đỡUDjA6z tPnrên u7NXthcầu thu7NXthang, QBD9sssau đPnó mớiUDjA6z tUDjA6ziếp tụcQBD9ss đQBD9ssi vàoPn mộtUDjA6z “cáiQBD9ss hang”Pn ngaQBD9ssy giu7NXthan trPnung tâm. 

Ku7NXthhông ngPnhĩ tPnới, bu7NXthên troUDjA6zng “cáiPn u7NXthhang” u7NXthkia đúngUDjA6z lu7NXthà mUDjA6zột UDjA6zgian Pnphòng khiPnến ngườPni kháPnc ‘kinUDjA6zh thiêPnn độngUDjA6z địa’u7NXth QBD9ssnha, rộnUDjA6zg Pnrãi màUDjA6z sángUDjA6z ngời,UDjA6z cPnùng cQBD9ssách bốu7NXth QBD9sstrí troPnng LQBD9ssong UDjA6zQuân điPnện Pncó hơUDjA6zn cUDjA6zhứ kQBD9sshông kém,UDjA6z khiPnến UDjA6znàng ngâyQBD9ss nUDjA6zgẩn cảUDjA6z người. 

VénPn bứu7NXthc rèmPn chePn, điQBD9ss vàoUDjA6z QBD9ssnội phòng. 

QBD9ss“Khi tru7NXthẫm rUDjA6za ngoQBD9ssài sănu7NXth bắnPn, nu7NXthgẫu UDjA6znhiên thườngPn muốnQBD9ss tớPni QBD9ssnơi nàUDjA6zy, chQBD9sso nPnên liều7NXthn pUDjA6zhân UDjA6zphó xPnuống, cUDjA6zho bọUDjA6zn u7NXthhọ bốQBD9ss tru7NXthí nu7NXthơi nàyPn cùUDjA6zng nUDjA6zội điUDjA6zện giu7NXthống nhauUDjA6z, QBD9sscó QBD9ssthích khôngQBD9ss?” HUDjA6zắn mỉu7NXthm cu7NXthười, đPnem nàngUDjA6z ôUDjA6zm vàu7NXtho lòng,UDjA6z chóQBD9ssp UDjA6zmũi cu7NXthọ cọQBD9ss vàUDjA6zo chóu7NXthp mũUDjA6zi Pncủa nàng. 

u7NXthBức rèQBD9ssm Pnbằng trUDjA6zân Pnchâu rPnung riUDjA6znh, nhữngQBD9ss hạUDjA6zt chPnâu sángQBD9ss u7NXthbóng chạu7NXthm vUDjA6zào nhauQBD9ss, phátUDjA6z ru7NXtha tiếngPn vUDjA6zang u7NXth“dinh QBD9ssđang, đu7NXthinh đươngUDjA6z, đinhUDjA6z đươngQBD9ss” thanQBD9ssh thúy……. 

“Ân.”UDjA6z NàngQBD9ss gậtUDjA6z nhu7NXthẹ đầuQBD9ss, nóiUDjA6z khôngu7NXth cQBD9ssảm động,QBD9ss làPn gạtUDjA6z ngườiUDjA6z. Nhu7NXthưng hPnơi thởUDjA6z đu7NXthầy UDjA6zdục vọngPn cQBD9ssủa hắu7NXthn cứu7NXth phảPn UDjA6zvào mPnặt liUDjA6zên tục,UDjA6z khu7NXthiến nPnàng QBD9ssthật bốiUDjA6z rối,UDjA6z gươnPng u7NXthmặt đãQBD9ss hồngQBD9ss u7NXthlại càngPn đỏUDjA6z tươi. 

“Nàng u7NXthhình nhưUDjA6z vẫUDjA6zn còPnn u7NXththiếu tPnrẫm cáPni gìQBD9ss đó.”UDjA6z Hắnu7NXth trầPnm u7NXthgiọng nhắPnc nhUDjA6zở nói. 

“Thiếu… thiếUDjA6zu u7NXthcái gì?” 

Nàng nháu7NXthy mắtPn, mPnơ hồ,UDjA6z nhưngu7NXth lu7NXthại nghĩQBD9ss tQBD9ssới QBD9sscái u7NXthgì, su7NXthắc mặtQBD9ss cQBD9ssó cu7NXthhút sốtQBD9ss ruột, 

“Ku7NXthhông UDjA6zđược, chQBD9ssàng ngồiUDjA6z xuốPnng trướcPn đPni, Pnta QBD9ssđi QBD9sstìm QBD9ssdược giúpu7NXth chànQBD9ssg UDjA6zrửa sạchPn miQBD9ssệng vếu7NXtht thPnương, khôngUDjA6z QBD9sscần UDjA6zlộn xộn.” 

Đi mộtQBD9ss quUDjA6zảng đườngQBD9ss Pnxa nhưQBD9ss vậyu7NXth, hắnu7NXth chắu7NXthc lPnà phảiPn nhUDjA6zịn đauQBD9ss rấPnt nhiều.QBD9ss VếtUDjA6z thươngPn lầnQBD9ss trướcQBD9ss nghiêUDjA6zm tu7NXthrọng nu7NXthhư UDjA6zvậy, đu7NXthã liềPnn mặtQBD9ss đượcUDjA6z hu7NXthay chưUDjA6za, nànQBD9ssg mộu7NXtht chúQBD9sst cUDjA6zũng khônUDjA6zg biêQBD9sst. NhPnưng Pnbây giờUDjA6z, nhìnPn thấyu7NXth đầuu7NXth gốiQBD9ss củau7NXth QBD9sshắn đỏu7NXth tươiUDjA6z u7NXth1 mảnu7NXthg, lònUDjA6zg củaQBD9ss nàQBD9ssng ru7NXthất Pnxót xaUDjA6z, thậtPn rấtu7NXth u7NXthlo lắng. 

NàngUDjA6z Pnsợ máuu7NXth, nhưu7NXthng nhiềuPn UDjA6zlúc, vPnì kQBD9sshông mPnuốn tỏQBD9ss u7NXthra yQBD9ssếu đuối,UDjA6z QBD9ssđều phảiQBD9ss tậnu7NXth lựcUDjA6z ẩnQBD9ss nhẫnUDjA6z. ChQBD9sso nênPn nàQBD9ssng rấtPn íPnt mặcUDjA6z hUDjA6zồng yu7NXth, mQBD9ssà lúcu7NXth cùnu7NXthg u7NXthMẫn HPnách yêPnu UDjA6znam tỷPn thíPn, cũnUDjA6zg QBD9ssvì u7NXthsợ nPnhìn thấyu7NXth QBD9sstrên ngu7NXthười mìnUDjA6zh tQBD9ssoát rQBD9ssa máuUDjA6z tQBD9ssươi, QBD9ssmới cốUDjA6z tUDjA6zình mặcUDjA6z hồUDjA6zng yu7NXth, chPne dQBD9ssấu sQBD9ssợ hãiPn củaQBD9ss UDjA6zchính mình. 

NếuPn nơu7NXthi Pnnày UDjA6zthật su7NXthự u7NXthbố tríUDjA6z giốngQBD9ss QBD9ssy Lonu7NXthg UDjA6zQuân u7NXthđiện, nhPnư vậQBD9ssy, hQBD9ssòm thuốUDjA6zc sQBD9ssẽ đặtQBD9ss UDjA6ztrong ngQBD9ssăn kéu7NXtho u7NXthcuối cùnPng Pncủa Pnbàn trUDjA6zang điểm. 

Nàng đẩyu7NXth vòUDjA6zng Pntay ôu7NXthm u7NXthấp củaUDjA6z UDjA6zhắn u7NXthra, đPni đếu7NXthn trưUDjA6zớc bQBD9ssàn tranQBD9ssg điQBD9ssểm, kéQBD9sso QBD9sshộc bànu7NXth rPna, quPnả nhiêu7NXthn nhu7NXthìn thấu7NXthy hòmu7NXth thuốc. 

“Y Yu7NXth, nàngPn muốnQBD9ss nuPnốt lờiPn saUDjA6zo?” tQBD9sshân thUDjA6zể Pnấm u7NXtháp, mềmPn QBD9ssmại tru7NXthong QBD9sslòng rờQBD9ssi điPn, u7NXthkhông khíPn lạnhQBD9ss lẽou7NXth UDjA6zxâm nhập,QBD9ss hắQBD9ssn bấtQBD9ss mPnãn UDjA6zlên án. 

ThấUDjA6zy nUDjA6zàng điQBD9ss đếQBD9ssn loUDjA6zng sPnàn, từUDjA6z từu7NXth tọaQBD9ss hPnạ, hắUDjA6zn rPnất sPnợ nàu7NXthng giốnQBD9ssg lầnQBD9ss trướcUDjA6z, tu7NXthhô lPnỗ kéoUDjA6z UDjA6zphắng thụcPn ku7NXthhố củPna u7NXthmình, nghĩu7NXth nghUDjA6zĩ, vẫPnn làPn chíu7NXthnh mUDjA6zình cuốnPn ốQBD9ssng quu7NXthần lQBD9ssên thìQBD9ss tốu7NXtht Pnhơn. (u7NXth^^ tựQBD9ss nu7NXthhiên thấyPn buồnQBD9ss cườiu7NXth gQBD9sshê u7NXth=]] ) 

“CQBD9ssó phảPni rấtUDjA6z đUDjA6zau hQBD9ssay không?” 

NPnàng u7NXthcầm hòQBD9ssm tQBD9sshuốc điQBD9ss Pnqua, nPngồi UDjA6zxổm xuốnQBD9ssg, nhPnìn UDjA6zvết tu7NXthhương, khôngPn khỏQBD9ssi nhíuPn mày, 

“TuQBD9ssy khônu7NXthg làmQBD9ss UDjA6zđộc, nhưngPn màUDjA6z, vếPnt thươngPn QBD9sssao lQBD9ssại lQBD9ssâu khQBD9ssép lạiQBD9ss u7NXthnhư vậy?” 

“ThờiUDjA6z tiếQBD9sst cQBD9ssó QBD9sschút lãnh.”UDjA6z HắnPn đáp,QBD9ss nhìnQBD9ss nPnàng tQBD9sshật cQBD9ssẩn thậnu7NXth laQBD9ssu u7NXthđi vếtQBD9ss mQBD9ssáu trPnên miệngPn Pnvết thương. 

[] 

UDjA6z“Thân nhiệtPn củau7NXth Pnchàng QBD9ssso vớiQBD9ss ngườiUDjA6z thườngQBD9ss luôu7NXthn thấpPn hQBD9ssơn, bu7NXthiết trờiu7NXth lạnu7NXthh, su7NXthao khôPnng chQBD9sso cuu7NXthng u7NXthnữ đốUDjA6zt UDjA6zthêm hỏaPn u7NXthlò, nPnhư UDjA6zvậy thâu7NXthn thPnể QBD9ssmới ấmu7NXth UDjA6zhơn, mu7NXthiệng vếtPn u7NXththương cũUDjA6zng kPnhép lạQBD9ssi UDjA6zmau chút.” 

Dùng vảQBD9ssi u7NXthmềm, thấPnm ưUDjA6zớt, rửaQBD9ss sạcu7NXthh miệngPn vếtUDjA6z thươu7NXthng, u7NXthnàng u7NXthnhẹ nhànQBD9ssg thổUDjA6zi thổi,u7NXth đUDjA6zợi nướcu7NXth khPnô đUDjA6zi, mớiu7NXth lPnấy thuốcPn tPnhoa lênPn, UDjA6zdùng bạcQBD9ssh bốPn u7NXthsạch su7NXthẽ baUDjA6zo lUDjA6zấy, cUDjA6zuối cùnPng tUDjA6zhắt mộtUDjA6z cáiUDjA6z nơPn UDjA6zcon bướm. 

“KhôngPn Pncó u7NXthnàng Pnbên cạnUDjA6zh, mộPnt mìnhQBD9ss UDjA6ztrẫm cQBD9ssho dUDjA6zù u7NXthcó đUDjA6zắp thêUDjA6zm mQBD9ssấy tấmQBD9ss chău7NXthn, đu7NXthều cảQBD9ssm thu7NXthấy cPnả ngườiPn rétPn rPnun.” Hắnu7NXth QBD9ssthấp naQBD9ssm nói. 

“MiệngUDjA6z lưu7NXthỡi tu7NXthrơn UDjA6ztru.” u7NXthNàng liếcQBD9ss liQBD9ssếc mắtPn UDjA6zmột cáiPn, u7NXthcười khẽ. 

CQBD9ssho tu7NXthới nayu7NXth, Pnnàng đềuUDjA6z cảmUDjA6z thấUDjA6zy hắnu7NXth Pnchỉ bPniết u7NXthkhi dUDjA6zễ mìQBD9ssnh, mUDjA6zỗi lQBD9ssần nóPni chuyUDjA6zện đềuu7NXth giốnPng nQBD9sshư đangUDjA6z cãQBD9ssi nQBD9sshau, QBD9ssnhưng mQBD9ssà, tu7NXthừ u7NXthkhi rờiQBD9ss khỏiPn loUDjA6zng QBD9ssquân đu7NXthiện, nPnàng mPnới pháu7NXtht hiQBD9ssện, nànPng ngượcPn lPnại ru7NXthất lPnà QBD9ssthích lờPni nóiQBD9ss bénu7NXth nhọncPnủa hắn,u7NXth thícUDjA6zh cùPnng UDjA6zhắn tru7NXthanh traQBD9ssnh luu7NXthận luận. 

Pn“Miệng lưỡiu7NXth tPnrơn tu7NXthru Pnso vQBD9ssới UDjA6zvô lạiu7NXth u7NXthtốt hơPnn.” HắnPn quảPn QBD9ssthực lạPni bắPnt đầPnu “mồmUDjA6z mép”. 

KUDjA6zhóe Pnmôi coQBD9ssng lênPn, nụPn u7NXthcười tưUDjA6zơi tPnắn nhưUDjA6z nắngu7NXth Pnmai, cảmu7NXth giáu7NXthc quUDjA6zen thQBD9ssuộc Pnnày lUDjA6zàm tếUDjA6z bàQBD9sso toànQBD9ss UDjA6zthân u7NXthnàng đQBD9ssều UDjA6zở thảUDjA6z lỏng,Pn thưu7NXth sướnu7NXthg UDjA6zvô cùng. 

“Chàngu7NXth, vẫPnn muPnốn UDjA6zđi sănPn lPnão hu7NXthổ sao?” 

NàngQBD9ss UDjA6zthu dọnQBD9ss u7NXthxong hPnòm thuQBD9ssốc, ngồPni vàoPn QBD9ssvị tu7NXthrí bPnên cạnQBD9ssh QBD9sshắn, nu7NXthhẹ nhu7NXthàng QBD9ssống quầnUDjA6z thPnả xuống. 

“Tru7NXthẫm thPnầm nghPnĩ, UDjA6zsẽ tặngPn Pncho nàu7NXthng lễPn vậUDjA6zt u7NXthmà trẫu7NXthm UDjA6zcho UDjA6zlà tUDjA6zrân u7NXthquý u7NXthnhất, QBD9ssY YPn, nàu7NXthng QBD9sshãy tiUDjA6zn tUDjA6zưởng trẫPnm UDjA6zcó năngQBD9ss lựu7NXthc này,u7NXth mặPnc dPnù Pnkhông dựaUDjA6z vUDjA6zào thuậUDjA6zt pháp,Pn trẫmPn cu7NXthũng u7NXthsẽ làu7NXthm được.” 

u7NXthHắn soạnQBD9ss QBD9ssmi, bànPn taQBD9ssy tQBD9sso nUDjA6zhẹ nPnhàng Pnvuốt lênu7NXth đôiPn máu7NXth phấnPn Pnhồng, “TrẫPnm, cũPnng khôQBD9ssng u7NXthphải mộPnt quQBD9ssân vưQBD9ssơng vôu7NXth năUDjA6zng, nhữu7NXthng gìu7NXth cu7NXthủa trPnẫm, nQBD9sshất địnhQBD9ss QBD9sstrẫm Pnsẽ Pnthu UDjA6zhồi, bu7NXthao Pngồm QBD9sscả nàng!” 

Pnkhuôn u7NXthmặt u7NXthtrắng nPnoãn, QBD9sshoàn mỹu7NXth nUDjA6zhư mộtQBD9ss tPnác phẩmu7NXth nghệPn thuPnật, kPnhóe mQBD9ssôi mỏngQBD9ss, conPng cPnong mộtQBD9ss nPnụ cườQBD9ssi, đUDjA6zôi Pnmắt Pnmàu u7NXthtím thâPnm sQBD9ssâu nhưu7NXth đUDjA6zại dương,…nu7NXthàng xUDjA6zem UDjA6zđến QBD9ssngây Pnngốc cảQBD9ss người. 

MãUDjA6zi ngắmUDjA6z mPnỹ namQBD9ss, UDjA6zY QBD9ssY mộtQBD9ss chútPn UDjA6zcũng u7NXthkhông pháQBD9sst giácu7NXth, mộtPn u7NXthbàn taPny u7NXthđang Pnlặng yêQBD9ssn cởiQBD9ss bỏQBD9ss vạPnt áou7NXth u7NXthcủa nàUDjA6zng. ^^! 

MQBD9ssãi đếnUDjA6z khu7NXthi chỉu7NXth phPnúc lạQBD9ssnh nhưQBD9ss băngPn bQBD9ssàn cUDjA6zhạm đếnUDjA6z tròQBD9ssn trònQBD9ss mềmUDjA6z QBD9ssmại, cu7NXthả ngườiUDjA6z u7NXthY PnY rUDjA6zun lênu7NXth, bu7NXthừng tUDjA6zỉnh lạu7NXthi đâyu7NXth, nhìnQBD9ss gươngu7NXth mặtu7NXth u7NXthôn nhuUDjA6z, nhUDjA6zu tìnhu7NXth dPnạt dPnào khônPng biếtQBD9ss kUDjA6zhi u7NXthnào bQBD9ssiến thPnành QBD9ssvẻ Pnmặt đắcPn ýPn tươQBD9ssi cườiu7NXth củaPn hắPnn, khôPnng khỏQBD9ssi âQBD9ssm thầmUDjA6z mắnPng mìnPnh qUDjA6zuá sQBD9ssơ ýPn. (UDjA6zlà háPno QBD9sssắc mớUDjA6zi UDjA6zđúng nhQBD9ssa ^^) 

“YQBD9ss u7NXthY, nànPng u7NXthnên thựcu7NXth hiu7NXthện ướPnc địnhPn cQBD9ssùng trẫm.”u7NXth HắQBD9ssn thấu7NXthp namUDjA6z, nhẹPn QBD9ssnhàng vUDjA6zỗ vều7NXth đôiu7NXth mPná mQBD9ssềm mại. 

“Ưu7NXthớc đPnịnh? CáUDjA6zi gìPn ướu7NXthc định?Pn” UDjA6zNàng tiếPnp UDjA6ztục đánhUDjA6z trốnQBD9ssg lảu7NXthng, “KhôngUDjA6z đu7NXthược, chânQBD9ss củaQBD9ss UDjA6zchàng ku7NXthhông UDjA6zthể lộQBD9ssn xộn.” 

“NgUDjA6zày ấu7NXthy, tPnrẫm bịQBD9ss QBD9ssthương su7NXtho vớiPn u7NXthhôm QBD9ssnay Pncòn nghiêUDjA6zm trPnọng hu7NXthơn, nhưnQBD9ssg khôQBD9ssng phảiUDjA6z cQBD9ssũng dũnu7NXthg UDjA6zmãnh dịQBD9ss thườngu7NXth saoQBD9ss? HUDjA6zay u7NXthlà, nàQBD9ssng cQBD9ssho đóPn Pnlà hiPnệu lPnực cQBD9ssủa u7NXthquả thu7NXthôi tình?” 

Hắn thổiUDjA6z u7NXthmột ngụmPn QBD9sshơi UDjA6zthở lạnhu7NXth nhu7NXthư bănUDjA6z vUDjA6zào Pntai nQBD9ssàng, nhẹQBD9ss nhànPng QBD9ssgặm lấyQBD9ss u7NXthvành tUDjA6zai mQBD9ssẫn QBD9sscảm củaUDjA6z nànPng, đầuUDjA6z lưu7NXthỡi cuPnốn, cảmQBD9ss giáUDjA6zc đượcu7NXth thâQBD9ssn thPnể mềmUDjA6z Pnmại đềuu7NXth ruUDjA6zn run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.