You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17r9NA5: KHÔNr9NAG THỂr9NA EtpqEVk2MẤT Đr9NAI NÀNG

“ML9qTHWRZộc Hiệp!”EtpqEVk2 r9NAPhù Vâr9NAn KL9qTHWRZhâu Trạcr9NAh hétr9NA lr9NAớn mộEtpqEVk2t tiếng,L9qTHWRZ dùEtpqEVk2ng chânL9qTHWRZ cr9NAhưa EtpqEVk2bị thEtpqEVk2ương r9NAlàm điểmL9qTHWRZ tr9NAựa, búngr9NA ngườiL9qTHWRZ EtpqEVk2phi thânL9qTHWRZ đL9qTHWRZến, thâr9NAn mìnEtpqEVk2h cấpL9qTHWRZ tốcr9NA bL9qTHWRZay vúEtpqEVk2t màr9NA r9NAđi, tựar9NA r9NAnhư chir9NAm yến,r9NA r9NAlinh hr9NAoạt xuyênEtpqEVk2 r9NAqua rr9NAừng cL9qTHWRZây, L9qTHWRZbôn tiếnEtpqEVk2 vEtpqEVk2ề phíaL9qTHWRZ nàng. 

NL9qTHWRZhưng mà,L9qTHWRZ dùL9qTHWRZ r9NAcó r9NAkhinh côL9qTHWRZng thượngEtpqEVk2 r9NAthừa, L9qTHWRZhắn vEtpqEVk2ẫn EtpqEVk2đuổi khL9qTHWRZông kịpEtpqEVk2 tốcL9qTHWRZ độEtpqEVk2 EtpqEVk2rơi xuốnL9qTHWRZg ngựEtpqEVk2a r9NAcủa nL9qTHWRZàng từr9NA mEtpqEVk2ột khoEtpqEVk2ảng EtpqEVk2cách xEtpqEVk2a nhưr9NA EtpqEVk2thế, r9NAnhưng vàr9NAo lúcr9NA nL9qTHWRZày, r9NAmột r9NAthân ảnEtpqEVk2h mr9NAàu đer9NAn rốr9NAt cr9NAục xuEtpqEVk2ất hiệL9qTHWRZn, vươnEtpqEVk2 tar9NAy rL9qTHWRZa muốEtpqEVk2n cứuEtpqEVk2 nr9NAàng. KL9qTHWRZhi cácr9NA ngónL9qTHWRZ EtpqEVk2tay EtpqEVk2sắp cEtpqEVk2hạm đượcEtpqEVk2 r9NAY L9qTHWRZY, r9NAthì khL9qTHWRZông biếL9qTHWRZt L9qTHWRZtừ chỗr9NA nàr9NAo phónL9qTHWRZg tEtpqEVk2ới mộtL9qTHWRZ mũL9qTHWRZi têr9NAn, Mộcr9NA HL9qTHWRZiệp cảr9NA kEtpqEVk2inh, theEtpqEVk2o bEtpqEVk2ản năr9NAng rụEtpqEVk2t L9qTHWRZtay lại… 

“r9NAKhông!” Pr9NAhù EtpqEVk2Vân KhL9qTHWRZâu TrạcL9qTHWRZh L9qTHWRZrống giận! 

Trơr9NA L9qTHWRZmắt EtpqEVk2nhìn nàngEtpqEVk2 r9NAngã xuống,EtpqEVk2 L9qTHWRZhắn cuốr9NAng quýtEtpqEVk2, r9NAlo lắL9qTHWRZng nhưEtpqEVk2 muốnEtpqEVk2 xEtpqEVk2é toEtpqEVk2ạc lồnEtpqEVk2g ngựr9NAc, tEtpqEVk2ay nEtpqEVk2àng EtpqEVk2bị thr9NAương, EtpqEVk2ngã nhưEtpqEVk2 r9NAthế L9qTHWRZe rằng…! 

KhôEtpqEVk2ng ngờEtpqEVk2, L9qTHWRZY EtpqEVk2Y lãEtpqEVk2i kEtpqEVk2hẽ xoar9NAy EtpqEVk2người, dEtpqEVk2ùng taL9qTHWRZy chưaL9qTHWRZ r9NAbị thươL9qTHWRZng br9NAắt lấyEtpqEVk2 cươngEtpqEVk2 EtpqEVk2ngựa, L9qTHWRZtung ngườiL9qTHWRZ mộtEtpqEVk2 chúL9qTHWRZt, aEtpqEVk2n toàr9NAn rơL9qTHWRZi xuEtpqEVk2ống đất. 

“NL9qTHWRZgươi còEtpqEVk2n L9qTHWRZmuốn bỏEtpqEVk2 lạiEtpqEVk2 tr9NAa mộtL9qTHWRZ L9qTHWRZmình sao?” 

r9NAKhông L9qTHWRZhề sEtpqEVk2ợ L9qTHWRZhãi quar9NAy đầu,EtpqEVk2 nhìnL9qTHWRZ L9qTHWRZvề phr9NAía hắn,EtpqEVk2 nàngL9qTHWRZ r9NAcười đếnL9qTHWRZ hếEtpqEVk2t EtpqEVk2sức thoảEtpqEVk2i már9NAi, rốr9NAt cEtpqEVk2ục, hắnL9qTHWRZ cr9NAũng bịL9qTHWRZ L9qTHWRZnàng đùEtpqEVk2a giỡnL9qTHWRZ r9NAmột lầL9qTHWRZn. (trL9qTHWRZời L9qTHWRZạ, làmEtpqEVk2 pEtpqEVk2an cứL9qTHWRZ tL9qTHWRZưởng, póEtpqEVk2 taEtpqEVk2y vớiL9qTHWRZ cEtpqEVk2hị ) 

CL9qTHWRZhậm rãr9NAi ổnEtpqEVk2 địnhr9NA tEtpqEVk2hân r9NAhình, hắnL9qTHWRZ thởEtpqEVk2 phEtpqEVk2ì phò,EtpqEVk2 nhL9qTHWRZìn nànL9qTHWRZg nghịcEtpqEVk2h ngợmEtpqEVk2, tươr9NAi cười,L9qTHWRZ EtpqEVk2đột nhiênr9NA r9NAthở dàEtpqEVk2i nr9NAhẹ nr9NAhõm L9qTHWRZmột hơEtpqEVk2i, bEtpqEVk2àn r9NAtay tr9NAo L9qTHWRZgiang r9NAra, đer9NAm thiêEtpqEVk2n hạr9NA kr9NAiều nhỏEtpqEVk2 kéEtpqEVk2o lại,r9NA dr9NAùng sứcL9qTHWRZ khảmEtpqEVk2 nhậpEtpqEVk2 vàor9NA trEtpqEVk2ong lòng. 

“NànEtpqEVk2g mớir9NA lL9qTHWRZà đạiL9qTHWRZ ngEtpqEVk2u ngốc,r9NA dEtpqEVk2ọa đr9NAến trẫm,L9qTHWRZ nàngL9qTHWRZ r9NAcó biL9qTHWRZết L9qTHWRZlàm kir9NAnh đr9NAộng thr9NAánh gir9NAá, thr9NAì L9qTHWRZcó 1r9NA0 cáir9NA đầuL9qTHWRZ cL9qTHWRZũng L9qTHWRZkhông đr9NAủ trảEtpqEVk2m har9NAy khônr9NAg!” r9NATuy làEtpqEVk2 lờiL9qTHWRZ nEtpqEVk2ói r9NAcó vL9qTHWRZẻ L9qTHWRZuy hL9qTHWRZiếp, nhưngL9qTHWRZ L9qTHWRZngữ kL9qTHWRZhí lạir9NA L9qTHWRZdìu dr9NAàng, EtpqEVk2ôn nhEtpqEVk2u, sủnEtpqEVk2g ái,EtpqEVk2 cL9qTHWRZòn cóEtpqEVk2 cL9qTHWRZhút bấtEtpqEVk2 đắr9NAc dĩ. 

MEtpqEVk2ộc EtpqEVk2Hiệp thấyEtpqEVk2 hoànEtpqEVk2g r9NAphi aEtpqEVk2n toàr9NAn L9qTHWRZ, ár9NAnh mắtL9qTHWRZ bL9qTHWRZén nhọEtpqEVk2n bắr9NAn vềL9qTHWRZ pL9qTHWRZhía mr9NAũi têEtpqEVk2n đưEtpqEVk2ợc bắnL9qTHWRZ tới,L9qTHWRZ EtpqEVk2nhanh chónr9NAg r9NAphi EtpqEVk2thân đuổiEtpqEVk2 theo. 

“TaL9qTHWRZ đãEtpqEVk2 tíL9qTHWRZnh đưL9qTHWRZợc phảEtpqEVk2i r9NAlàm tr9NAhế EtpqEVk2nào L9qTHWRZrồi màr9NA, chr9NAỉ tạEtpqEVk2i mộr9NAt mEtpqEVk2ũi tL9qTHWRZên L9qTHWRZtừ đr9NAâu thìnr9NAh L9qTHWRZlình laEtpqEVk2o rL9qTHWRZa lL9qTHWRZàm tEtpqEVk2a giậL9qTHWRZt mìnhEtpqEVk2, ngươiEtpqEVk2 mEtpqEVk2uốn trảmr9NA L9qTHWRZliền tEtpqEVk2rảm EtpqEVk2đi, dùEtpqEVk2 EtpqEVk2sao L9qTHWRZta cũnL9qTHWRZg khônEtpqEVk2g cL9qTHWRZó mườL9qTHWRZi cáL9qTHWRZi đầuEtpqEVk2.” NàL9qTHWRZng nhír9NAu nhíEtpqEVk2u màr9NAy, nhr9NAìn r9NAmũi r9NAtên bL9qTHWRZắn léEtpqEVk2n cEtpqEVk2ắm phậpL9qTHWRZ vàoL9qTHWRZ EtpqEVk2đại thụr9NA gầr9NAn đó. 

“Nàng r9NAcho rằngr9NA nL9qTHWRZàng muốr9NAn bịr9NA trảr9NAm liềnr9NA L9qTHWRZtrảm sEtpqEVk2ao? NếEtpqEVk2u trẫEtpqEVk2m muốEtpqEVk2n nànL9qTHWRZg chL9qTHWRZết, EtpqEVk2còn cEtpqEVk2ó tL9qTHWRZhể lr9NAiều mạr9NAng chạEtpqEVk2y đếL9qTHWRZn đL9qTHWRZây EtpqEVk2cứu nàEtpqEVk2ng L9qTHWRZsao? EtpqEVk2Y EtpqEVk2Y, cL9qTHWRZhẳng lẽEtpqEVk2 nàr9NAng r9NAkhông biEtpqEVk2ết, EtpqEVk2trẫm, EtpqEVk2không tEtpqEVk2hể mấtr9NA điL9qTHWRZ nàngr9NA sao?!”EtpqEVk2 hr9NAắn nL9qTHWRZhẹ nhr9NAàng nóir9NA, EtpqEVk2giọng nEtpqEVk2ói tEtpqEVk2hân tìEtpqEVk2nh, cóEtpqEVk2 r9NAchút EtpqEVk2ai oáL9qTHWRZn, EtpqEVk2ánh mL9qTHWRZắt sL9qTHWRZâu nhEtpqEVk2ư r9NAbiển, dàoEtpqEVk2 dạtEtpqEVk2 nr9NAhu tìnhr9NA nhL9qTHWRZìn r9NAchằm chằmr9NA khL9qTHWRZuôn mặtEtpqEVk2 nhEtpqEVk2ỏ nhắr9NAn củar9NA nàng. 

“ChàngL9qTHWRZ EtpqEVk2nói thậtL9qTHWRZ saoEtpqEVk2?” (paL9qTHWRZn đổiL9qTHWRZ r9NAxưng hôEtpqEVk2 từL9qTHWRZ đâr9NAy nheL9qTHWRZ, cứr9NA “ngươiEtpqEVk2, L9qTHWRZta” L9qTHWRZnghe L9qTHWRZkì EtpqEVk2kì, kr9NAhi L9qTHWRZ2 ngr9NAười L9qTHWRZở riêng,EtpqEVk2 par9NAn r9NAsẽ đổir9NA thànr9NAg “chàng-ta”EtpqEVk2 ^^) 

NàEtpqEVk2ng độtr9NA nhiL9qTHWRZên câur9NA tL9qTHWRZhần cưr9NAời, haL9qTHWRZi taL9qTHWRZy ômL9qTHWRZ chr9NAầm lấyEtpqEVk2 hắn,r9NA mộEtpqEVk2t lL9qTHWRZúc saL9qTHWRZu, mớiL9qTHWRZ nâr9NAng L9qTHWRZđầu, ánhr9NA mắtL9qTHWRZ tronL9qTHWRZg ver9NAo nr9NAhư L9qTHWRZnước hồEtpqEVk2 thEtpqEVk2u EtpqEVk2nhìn hắn. 

“NànEtpqEVk2g……” r9NAnày, nànEtpqEVk2g đangEtpqEVk2 làmEtpqEVk2 nũr9NAngvới hắnL9qTHWRZ sao? 

HắnEtpqEVk2 kr9NAhinh ngạcL9qTHWRZ khôL9qTHWRZng nóir9NA r9NAđược mr9NAột lờEtpqEVk2i, mr9NAở tEtpqEVk2o mắEtpqEVk2t nhìnEtpqEVk2 nàngr9NA ýL9qTHWRZ cườiEtpqEVk2 EtpqEVk2lan EtpqEVk2ra r9NAcả khur9NAôn mặtEtpqEVk2 xiL9qTHWRZnh xr9NAắn, nàngEtpqEVk2 tL9qTHWRZựa hL9qTHWRZồ đãr9NA sớEtpqEVk2m đoL9qTHWRZán cEtpqEVk2hắc đưr9NAợc hắnEtpqEVk2 L9qTHWRZsẽ cóEtpqEVk2 biểuEtpqEVk2 r9NAtình thếr9NA này. 

KhuônL9qTHWRZ mặtr9NA nhỏr9NA L9qTHWRZnhắn EtpqEVk2như EtpqEVk2trái EtpqEVk2đào, ýEtpqEVk2 cườiL9qTHWRZ sr9NAáng lạnEtpqEVk2, đôiEtpqEVk2 mắtr9NA tL9qTHWRZo tror9NAng veEtpqEVk2o EtpqEVk2nhìn hắr9NAn, hàEtpqEVk2ng EtpqEVk2mi L9qTHWRZvừa conL9qTHWRZg vừaEtpqEVk2 dàEtpqEVk2i lar9NAy đL9qTHWRZộng, cr9NAhớp chớpL9qTHWRZ, cánEtpqEVk2h mEtpqEVk2ôi hồL9qTHWRZng EtpqEVk2chúm chEtpqEVk2ím maL9qTHWRZng nétr9NA cười…nàr9NAng nhìnEtpqEVk2 hr9NAắn, r9NAnhưng r9NAsao hắEtpqEVk2n cứr9NA trEtpqEVk2ầm L9qTHWRZmắt kL9qTHWRZhông nór9NAi gEtpqEVk2ì cL9qTHWRZả, sốtr9NA r9NAruột làEtpqEVk2m nàngEtpqEVk2 L9qTHWRZphải L9qTHWRZlên tiếngEtpqEVk2 hỏi: 

“PhùEtpqEVk2 Vânr9NA KL9qTHWRZhâu Trạch,L9qTHWRZlàm cr9NAhàng sợr9NA hãL9qTHWRZi rr9NAồi sao?” 

Bàn taL9qTHWRZy L9qTHWRZnhỏ đưaL9qTHWRZ lên,r9NA L9qTHWRZquơ qur9NAa qur9NAơ lL9qTHWRZại trướEtpqEVk2c mặL9qTHWRZt hắn,r9NA hắnEtpqEVk2 làEtpqEVk2m sr9NAao vEtpqEVk2ậy, r9NAđộng cũL9qTHWRZng kL9qTHWRZhông độL9qTHWRZng, biếnEtpqEVk2 tEtpqEVk2hành đầr9NAu gr9NAỗ r9NArồi đi? 

EtpqEVk2“Sợ hãi!”L9qTHWRZ Hr9NAắn độr9NAt nr9NAhiên xuEtpqEVk2y thr9NAanh, tiếnr9NAg r9NAnói EtpqEVk2thoáng r9NAkhàn EtpqEVk2khàn,“Nàng phEtpqEVk2ải r9NAbồi tL9qTHWRZhường cEtpqEVk2ho trẫm?” 

BồiEtpqEVk2 thườnL9qTHWRZg? L9qTHWRZAi r9NAnha, nàngr9NA hiEtpqEVk2ện tạiL9qTHWRZ cL9qTHWRZhỉ cóL9qTHWRZ hr9NAai EtpqEVk2bàn tEtpqEVk2ay tEtpqEVk2rắng, liEtpqEVk2ền ngar9NAy cảr9NA trEtpqEVk2ang sứcL9qTHWRZ quL9qTHWRZần áoEtpqEVk2 đềuL9qTHWRZ làr9NA cr9NAủa ngườiL9qTHWRZ kL9qTHWRZhác, EtpqEVk2đế vươngEtpqEVk2 nhưL9qTHWRZ L9qTHWRZhắn, qur9NAyền kL9qTHWRZhuynh thir9NAên hạ,EtpqEVk2 lạiL9qTHWRZ mởEtpqEVk2 miEtpqEVk2ệng muốnL9qTHWRZ L9qTHWRZnàng r9NAbồi thL9qTHWRZường? EtpqEVk2Nàng cóL9qTHWRZ gìEtpqEVk2 L9qTHWRZđể bồiEtpqEVk2 thườngL9qTHWRZ chEtpqEVk2o hắnEtpqEVk2 đây? 

“Chàngr9NA muEtpqEVk2ốn cr9NAái gì?”L9qTHWRZ r9NANgẫm lL9qTHWRZại, hìnhEtpqEVk2 nr9NAhư L9qTHWRZmình L9qTHWRZcũng đãL9qTHWRZ EtpqEVk2dọa hắnr9NA thật,EtpqEVk2 đàr9NAnh phảiL9qTHWRZ mEtpqEVk2ở miệnr9NAg hỏi. 

EtpqEVk2“Nơi L9qTHWRZnày” hắEtpqEVk2n dEtpqEVk2ùng ngónr9NA L9qTHWRZtay lànhEtpqEVk2 r9NAlạnh củL9qTHWRZa mL9qTHWRZình vuốtL9qTHWRZ nhèEtpqEVk2 nhẹr9NA lêL9qTHWRZn EtpqEVk2cánh EtpqEVk2môi củaL9qTHWRZ nànEtpqEVk2g, sL9qTHWRZau đóEtpqEVk2 cònL9qTHWRZ “vôr9NA lại”r9NA dờL9qTHWRZi xuốngr9NA ngr9NAực, “CònL9qTHWRZ r9NAcó nơir9NA này.” 

“Hạ… L9qTHWRZhạ lưu!” 

ML9qTHWRZặt nàL9qTHWRZng đỏL9qTHWRZ L9qTHWRZlên tựar9NA nEtpqEVk2hư mônr9NAg L9qTHWRZkhỉ, r9NAmột EtpqEVk2tay dùnr9NAg sứr9NAc cốEtpqEVk2 đẩyr9NA “bàr9NAn r9NAtay sói”EtpqEVk2 L9qTHWRZtrên ngựcL9qTHWRZ củaEtpqEVk2 L9qTHWRZmình rar9NA, L9qTHWRZvừa L9qTHWRZđô L9qTHWRZđô hét, 

“Đầr9NAu L9qTHWRZcủa chàr9NAng ngoL9qTHWRZại trừr9NA mấyr9NA thứr9NA nL9qTHWRZày, L9qTHWRZcũng kr9NAhông ngEtpqEVk2hĩ rEtpqEVk2a cr9NAái gEtpqEVk2ì đứngEtpqEVk2 đắnEtpqEVk2 sar9NAo?” Huốr9NAng cr9NAhi, L9qTHWRZnơi nàyL9qTHWRZ làr9NA bãiL9qTHWRZ sănr9NA, mr9NAuốn cár9NAi gEtpqEVk2ì cEtpqEVk2ũng kr9NAhông L9qTHWRZđược, nếEtpqEVk2u bịr9NA ngL9qTHWRZười khácr9NA nhìnL9qTHWRZ thấy,r9NA lr9NAiền khôL9qTHWRZng xonEtpqEVk2g . 

Ác? NEtpqEVk2àng dámr9NA cựL9qTHWRZ tuL9qTHWRZyệt hắn?EtpqEVk2 LạEtpqEVk2nh lùngL9qTHWRZ nL9qTHWRZhíu L9qTHWRZmày, L9qTHWRZcúi đầL9qTHWRZu nhìnr9NA đầuEtpqEVk2 gốiEtpqEVk2 củar9NA mìnL9qTHWRZh đỏEtpqEVk2 tươiEtpqEVk2 mộL9qTHWRZt mảngEtpqEVk2, lạiL9qTHWRZ dùngEtpqEVk2 L9qTHWRZánh mắtL9qTHWRZ trár9NAch L9qTHWRZcứ nhìnL9qTHWRZ vềr9NA phEtpqEVk2ía nàng. 

[] 

ĐL9qTHWRZược rồiL9qTHWRZ, nàL9qTHWRZng thậL9qTHWRZt sL9qTHWRZự cL9qTHWRZó lỗiL9qTHWRZ, nEtpqEVk2hưng màEtpqEVk2 nànEtpqEVk2g khôL9qTHWRZng phảr9NAi cEtpqEVk2ố ýL9qTHWRZ mEtpqEVk2à, chỉr9NA lL9qTHWRZà “vôL9qTHWRZ tEtpqEVk2inh”, ừr9NA, chr9NAỉ làL9qTHWRZ L9qTHWRZvô tìr9NAnh thôi. 

NàL9qTHWRZng cắEtpqEVk2n cắL9qTHWRZn r9NAmôi dưới. 

“Sẽ……L9qTHWRZ Sẽr9NA bEtpqEVk2ị ngườiL9qTHWRZ khácEtpqEVk2 L9qTHWRZnhìn thấy.”EtpqEVk2 ThùyEtpqEVk2 hr9NAạ EtpqEVk2mi r9NAmắt, nr9NAàng r9NAnhỏ r9NAgiọng nói. 

NếuL9qTHWRZ nEtpqEVk2hư cEtpqEVk2ó thr9NAể L9qTHWRZngăn cảnr9NA hắnL9qTHWRZ EtpqEVk2đi săr9NAn bạchL9qTHWRZ hổEtpqEVk2 thì…… 

“EtpqEVk2Y r9NAY, nEtpqEVk2àng cóEtpqEVk2 bEtpqEVk2iết săr9NAn bắnL9qTHWRZ EtpqEVk2lần nàyL9qTHWRZ kér9NAo L9qTHWRZdài L9qTHWRZmấy ngàr9NAy haEtpqEVk2y không?”EtpqEVk2 HắnEtpqEVk2 đL9qTHWRZột nhEtpqEVk2iên đặtL9qTHWRZ câur9NA hỏi. 

“Khôr9NAng phảEtpqEVk2i chỉEtpqEVk2 cór9NA hômEtpqEVk2 nr9NAay sao?” 

Nàr9NAng cănL9qTHWRZ bảr9NAn làEtpqEVk2 chEtpqEVk2ưa từngr9NA thaL9qTHWRZm EtpqEVk2gia lL9qTHWRZễ hL9qTHWRZội sănr9NA bắnr9NA, nêEtpqEVk2n cL9qTHWRZho r9NArằng, r9NAlễ hộiL9qTHWRZ L9qTHWRZnày r9NAđơn giEtpqEVk2ản chEtpqEVk2ỉ L9qTHWRZkéo dàEtpqEVk2i troL9qTHWRZng L9qTHWRZ1 r9NAngày, nhưngr9NA nhEtpqEVk2ìn vr9NAẻ mặtEtpqEVk2 dởr9NA EtpqEVk2khóc L9qTHWRZdở cườiL9qTHWRZ củaL9qTHWRZ hắnL9qTHWRZ thr9NAì kiL9qTHWRZnh ngL9qTHWRZạc hỏi, 

L9qTHWRZ“Chẳng L9qTHWRZlẽ L9qTHWRZcòn EtpqEVk2kéo dàL9qTHWRZi thEtpqEVk2êm vàEtpqEVk2i ngr9NAày nữa?” 

VàiEtpqEVk2 ngày?EtpqEVk2 Ướcr9NA chừngL9qTHWRZ L9qTHWRZlà r9NAnửa tháEtpqEVk2ng! Quênr9NA đi,L9qTHWRZ r9NAdù sL9qTHWRZao nàL9qTHWRZng đL9qTHWRZã đáL9qTHWRZp ứr9NAng vớiL9qTHWRZ mìr9NAnh rồi,L9qTHWRZ mặcr9NA kệL9qTHWRZ,… EtpqEVk2hắn kéoEtpqEVk2 r9NAtay nL9qTHWRZhỏ L9qTHWRZbé củaEtpqEVk2 ngEtpqEVk2ười nàr9NAo đóL9qTHWRZ, hướngr9NA tớir9NA mEtpqEVk2ột lốiL9qTHWRZ qEtpqEVk2uen thuộc. 

Xuyêr9NAn qur9NAa mEtpqEVk2ột đEtpqEVk2ám cỏEtpqEVk2 dạEtpqEVk2i caEtpqEVk2o L9qTHWRZcỡ r9NAđầu gối,EtpqEVk2 trướcEtpqEVk2 mặr9NAt lr9NAà L9qTHWRZmột cáiEtpqEVk2 hồr9NA nưEtpqEVk2ớc xar9NAnh r9NAbiếc, pEtpqEVk2hản chir9NAếu tL9qTHWRZrời EtpqEVk2xanh, hL9qTHWRZai L9qTHWRZbên hồ,r9NA hoL9qTHWRZa nởL9qTHWRZ rựcEtpqEVk2 rr9NAỡ, r9NAbướm lượnEtpqEVk2 cL9qTHWRZhập L9qTHWRZchờn, tL9qTHWRZhật đúngr9NA làL9qTHWRZ mộtL9qTHWRZ nơEtpqEVk2i tr9NAhế ngoL9qTHWRZại đàL9qTHWRZo viên. 

“L9qTHWRZChúng EtpqEVk2ta muốnr9NA r9NAđi đâu?”r9NA Nr9NAàng L9qTHWRZnắm L9qTHWRZtay hắnL9qTHWRZ, nhìnEtpqEVk2 r9NAbốn phíar9NA, L9qTHWRZcon đườr9NAng r9NAnày EtpqEVk2dường EtpqEVk2như Khâur9NA TL9qTHWRZrạch rấr9NAt quer9NAn thuộc. 

Nr9NAày r9NAcó EtpqEVk2chút kinr9NAh ngạc. 

r9NA“Đợi látr9NA nữar9NA nàngL9qTHWRZ sẽL9qTHWRZ biết.”r9NA HắnL9qTHWRZ EtpqEVk2còn cốEtpqEVk2 ýEtpqEVk2 EtpqEVk2làm r9NAra vL9qTHWRZẻ thầEtpqEVk2n bí. 

HaL9qTHWRZi ngưL9qTHWRZời L9qTHWRZđi đếnr9NA cr9NAạnh hồr9NA r9NAnước, đr9NAi vòngr9NA tr9NAheo mL9qTHWRZép EtpqEVk2hố, trướL9qTHWRZc mL9qTHWRZặt lir9NAền hiệL9qTHWRZn L9qTHWRZra mộEtpqEVk2t vEtpqEVk2ách nEtpqEVk2úi, hL9qTHWRZắn vEtpqEVk2ươn r9NAngón L9qTHWRZtrỏ, ởEtpqEVk2 mộtr9NA khr9NAối hoL9qTHWRZàng tr9NAhạch r9NAgõ vàEtpqEVk2i r9NAcái, cEtpqEVk2ó nr9NAhanh cóEtpqEVk2 chậm. 

L9qTHWRZĐột nhiên,r9NA váL9qTHWRZch núEtpqEVk2i “L9qTHWRZẦm L9qTHWRZvang lEtpqEVk2ong” EtpqEVk2một tiếnL9qTHWRZg, vEtpqEVk2ách núir9NA sr9NAừng sữngr9NA độL9qTHWRZt nhiêL9qTHWRZn tácL9qTHWRZh EtpqEVk2ra, lộEtpqEVk2 rL9qTHWRZa mr9NAột độnL9qTHWRZg khẩu. 

Bốnr9NA bềr9NA vắL9qTHWRZng lr9NAặng, PhùL9qTHWRZ VâL9qTHWRZn EtpqEVk2Khâu TrạchEtpqEVk2 rấEtpqEVk2t nhaL9qTHWRZnh nắmL9qTHWRZ tEtpqEVk2ay nànL9qTHWRZg kér9NAo vàoL9qTHWRZ, EtpqEVk2cầm lấyr9NA cL9qTHWRZây đr9NAuốc đặtL9qTHWRZ sẳnr9NA L9qTHWRZở L9qTHWRZcửa động,EtpqEVk2 tiếnEtpqEVk2 vàEtpqEVk2o trL9qTHWRZong. KhL9qTHWRZi EtpqEVk2hai ngườiL9qTHWRZ vừL9qTHWRZa tiếnEtpqEVk2 vào,L9qTHWRZ vácL9qTHWRZh đáEtpqEVk2 lr9NAại ầEtpqEVk2m ầmEtpqEVk2 runEtpqEVk2g EtpqEVk2chuyển r9NA1 L9qTHWRZlần r9NAnữa, chEtpqEVk2ớp mEtpqEVk2ắt độnr9NAg khL9qTHWRZẩu EtpqEVk2đã bir9NAến mấtL9qTHWRZ, khôr9NAng lộr9NA rr9NAa EtpqEVk21 EtpqEVk2khe hở. 

“Hoàngr9NA Thượng!” 

r9NAMột hEtpqEVk2oàng EtpqEVk2y thịL9qTHWRZ vệEtpqEVk2 EtpqEVk2( thL9qTHWRZị vệr9NA EtpqEVk2mặc r9NAáo vànL9qTHWRZg) cầmL9qTHWRZ câyL9qTHWRZ đuốr9NAc chạEtpqEVk2y đến,r9NA tựL9qTHWRZa hL9qTHWRZồ đãL9qTHWRZ sớr9NAm đợiEtpqEVk2 L9qTHWRZở đâyL9qTHWRZ, “EtpqEVk2Hoàng phEtpqEVk2i nưL9qTHWRZơng nương.” 

“tr9NAình huốL9qTHWRZng hiệnr9NA tEtpqEVk2ại nL9qTHWRZhư tr9NAhế nàr9NAo?” L9qTHWRZHắn liếcEtpqEVk2 mắtEtpqEVk2 nhìnr9NA bộEtpqEVk2 r9NAdáng r9NAngạc nEtpqEVk2hiên củar9NA nàEtpqEVk2ng, L9qTHWRZcười nhL9qTHWRZẹ, mộtr9NA tL9qTHWRZay ôr9NAm lấyr9NA er9NAo nEtpqEVk2hỏ cL9qTHWRZủa nàL9qTHWRZng, sợEtpqEVk2 đườngEtpqEVk2 L9qTHWRZđi L9qTHWRZnhỏ hẹp,EtpqEVk2 dr9NAa thịL9qTHWRZt EtpqEVk2non mịnEtpqEVk2 sẽEtpqEVk2 bEtpqEVk2ị L9qTHWRZđá nhEtpqEVk2ọn làr9NA tổL9qTHWRZn thương. 

“BạchL9qTHWRZ hổr9NA đanr9NAg ởr9NA EtpqEVk2hướng r9NATây Nr9NAam củaEtpqEVk2 cEtpqEVk2ánh r9NArừng, nóL9qTHWRZ đaL9qTHWRZng ởr9NA trL9qTHWRZong độngr9NA ngEtpqEVk2hỉ L9qTHWRZngơi, Mr9NAẫn HáchL9qTHWRZ VươL9qTHWRZng giEtpqEVk2a mớiL9qTHWRZ vEtpqEVk2ừa xuấEtpqEVk2t hEtpqEVk2iện ởL9qTHWRZ phíar9NA đEtpqEVk2ông bắcEtpqEVk2 củEtpqEVk2a cár9NAnh EtpqEVk2rừng, tạmEtpqEVk2 tr9NAhời cùr9NAng bạchL9qTHWRZ hr9NAổ khr9NAông tr9NAhể chEtpqEVk2ạm mặr9NAt, đợiEtpqEVk2 vươngr9NA gir9NAa tL9qTHWRZìm đr9NAược pL9qTHWRZhương hướL9qTHWRZng, hẳnr9NA cũngL9qTHWRZ phảr9NAi tốr9NAn bốr9NAn, năEtpqEVk2m ngàyL9qTHWRZ EtpqEVk2thời gianEtpqEVk2, còr9NAn quEtpqEVk2ốc sr9NAư thìEtpqEVk2 đanr9NAg đánhL9qTHWRZ cờr9NA cùngr9NA mộtL9qTHWRZ vEtpqEVk2ài đr9NAại thr9NAần lớEtpqEVk2n tuổiEtpqEVk2 bêr9NAn nEtpqEVk2goài bEtpqEVk2ìa rừng.”r9NA Tr9NAhị vL9qTHWRZệ cườiEtpqEVk2 đáp. 

Cái r9NAgì, nL9qTHWRZgay cr9NAả bạcEtpqEVk2h hổL9qTHWRZ đL9qTHWRZang ởL9qTHWRZ đâuL9qTHWRZ cũngr9NA biếL9qTHWRZt EtpqEVk2? r9NAY EtpqEVk2Y nhìnr9NA sơnL9qTHWRZ độL9qTHWRZng r9NAbí L9qTHWRZẩn nàr9NAy, phíaL9qTHWRZ trênL9qTHWRZ EtpqEVk2một cr9NAầu thL9qTHWRZang hìnL9qTHWRZh xoL9qTHWRZắn ốcEtpqEVk2 cL9qTHWRZhậm L9qTHWRZrãi uốnL9qTHWRZ lưEtpqEVk2ợn, tEtpqEVk2ỏa EtpqEVk2ra xuEtpqEVk2ng qEtpqEVk2uanh, cóL9qTHWRZ r9NA1 gir9NAan làL9qTHWRZm EtpqEVk2trung tEtpqEVk2âm, xunr9NAg qr9NAuanh EtpqEVk2còn rr9NAất nhiềEtpqEVk2u hr9NAang nhỏ,EtpqEVk2 khEtpqEVk2ông, hìnhr9NA r9NAnhư làEtpqEVk2 phòng. 

PEtpqEVk2hía trL9qTHWRZên cr9NAó EtpqEVk25 hEtpqEVk2oàng EtpqEVk2y thEtpqEVk2ị vệEtpqEVk2 chEtpqEVk2ay r9NAqua chL9qTHWRZạy lr9NAại, tựL9qTHWRZa hồEtpqEVk2, đangEtpqEVk2 trEtpqEVk2uyền đạtr9NA tiL9qTHWRZn tức. 

“TốEtpqEVk2t lắm,r9NA ngươiEtpqEVk2 EtpqEVk2lui L9qTHWRZra, EtpqEVk2đợi MẫnL9qTHWRZ HáL9qTHWRZch Vr9NAương gir9NAa EtpqEVk2cùng lr9NAão r9NAhổ đár9NAnh nhL9qTHWRZau L9qTHWRZđến chếr9NAt EtpqEVk2sống kL9qTHWRZhông saL9qTHWRZi bir9NAệt lắm,L9qTHWRZ nEtpqEVk2gươi EtpqEVk2lại L9qTHWRZđến bL9qTHWRZẩm báo,”r9NA r9NAHắn vỗEtpqEVk2 vỗL9qTHWRZ bảEtpqEVk2 vEtpqEVk2ai thEtpqEVk2ị vệ,r9NA “Vấtr9NA L9qTHWRZvả .” 

CáiL9qTHWRZ vL9qTHWRZỗ vEtpqEVk2ai đơEtpqEVk2n giảr9NAn nhưEtpqEVk2ng dườnEtpqEVk2g L9qTHWRZnhư tr9NAiếp thr9NAêm sr9NAức mr9NAạnh ủnL9qTHWRZg hộL9qTHWRZ r9NAcường đạir9NA, tinr9NAh thầnL9qTHWRZ tEtpqEVk2hị vệr9NA L9qTHWRZrun lr9NAên, khoL9qTHWRZm ngườir9NA L9qTHWRZhành lễ,L9qTHWRZ nL9qTHWRZgẩng EtpqEVk2đầu ưỡr9NAn ngựcEtpqEVk2 rờiEtpqEVk2 điEtpqEVk2, EtpqEVk2mà nhóEtpqEVk2m thịEtpqEVk2 vệL9qTHWRZcho dEtpqEVk2ù khôngEtpqEVk2 bậnr9NA rộr9NAn, L9qTHWRZcũng kL9qTHWRZhông hềEtpqEVk2 đếnL9qTHWRZ qr9NAuấy rầyr9NA L9qTHWRZhai ngưEtpqEVk2ời, aL9qTHWRZi EtpqEVk2lo viEtpqEVk2ệc nàyr9NA, EtpqEVk2xem L9qTHWRZ2 ngr9NAười EtpqEVk2dường EtpqEVk2như vEtpqEVk2ô hình,EtpqEVk2 biếnL9qTHWRZ tL9qTHWRZhành EtpqEVk2trong suốt. 

“EtpqEVk2Nơi L9qTHWRZnày lL9qTHWRZà …?”r9NA Hắn,EtpqEVk2 đếnr9NA L9qTHWRZtột EtpqEVk2cùng cóL9qTHWRZ baL9qTHWRZo nhiEtpqEVk2êu việcEtpqEVk2 dấuEtpqEVk2 diếL9qTHWRZm nàng? 

Y L9qTHWRZY tronr9NAg EtpqEVk2mắt, mr9NAột L9qTHWRZmảnh r9NAmờ mịt. 

 

CHƯƠNG 176L9qTHWRZ: L9qTHWRZTHỰC HIỆr9NAN ƯEtpqEVk2ỚC ĐỊNH 

“Nơir9NA nàyEtpqEVk2, chEtpqEVk2ính làr9NA lễEtpqEVk2 vậtEtpqEVk2 cuốEtpqEVk2i cùnr9NAg màr9NA thL9qTHWRZái hoàngr9NA Tháir9NA Hậur9NA đểEtpqEVk2 lạiL9qTHWRZ chr9NAo EtpqEVk2trẫm.” dEtpqEVk2ung EtpqEVk2nhan lạr9NAnh nhưL9qTHWRZ băEtpqEVk2ng củaL9qTHWRZ hEtpqEVk2ắn r9NAtừ từr9NA hr9NAòa tanEtpqEVk2, còr9NAn lạiEtpqEVk2 r9NA, chL9qTHWRZỉ r9NAlà khEtpqEVk2uôn mr9NAặt ôL9qTHWRZn nhur9NA, dịuEtpqEVk2 dàng. 

Thái L9qTHWRZhoàng Thár9NAi Hậu……L9qTHWRZ r9NAY L9qTHWRZY bừnEtpqEVk2g tỉnhEtpqEVk2 đL9qTHWRZại ngộEtpqEVk2, L9qTHWRZnói cáchL9qTHWRZ khác,L9qTHWRZ nr9NAơi L9qTHWRZnày hL9qTHWRZẳn EtpqEVk2là r9NAcăn L9qTHWRZcứ củaEtpqEVk2 độiEtpqEVk2 hộEtpqEVk2 vệEtpqEVk2 L9qTHWRZquân vươnEtpqEVk2g trr9NAong truyềEtpqEVk2n thuyết?EtpqEVk2 NgEtpqEVk2he nr9NAói, bọEtpqEVk2n họEtpqEVk2 L9qTHWRZngoại tL9qTHWRZrừ vL9qTHWRZiệc làL9qTHWRZ sátEtpqEVk2 thủr9NA r9NAhạng nhất,r9NA cEtpqEVk2òn cL9qTHWRZó tìnEtpqEVk2h báoEtpqEVk2 khắpL9qTHWRZ EtpqEVk2mọi nơi,r9NA đểr9NA EtpqEVk2bảo vệL9qTHWRZ đếr9NA vươEtpqEVk2ng, ngL9qTHWRZười đEtpqEVk2ược L9qTHWRZtuyển EtpqEVk2chọn đềEtpqEVk2u làL9qTHWRZ EtpqEVk2nhân vậr9NAt nổiEtpqEVk2 tEtpqEVk2iếng, khôL9qTHWRZng cEtpqEVk2hỉ tiL9qTHWRZnh thôngL9qTHWRZ võEtpqEVk2 học,L9qTHWRZ thuậr9NAt phápr9NA, hơnr9NA nEtpqEVk2ữa thr9NAuật kEtpqEVk2ỳ mr9NAôn bL9qTHWRZát quEtpqEVk2ái khL9qTHWRZông chỗr9NA nàEtpqEVk2o khôngEtpqEVk2 thônr9NAg, EtpqEVk2nhưng r9NAmà, tr9NAất cảEtpqEVk2 nhữnr9NAg thứL9qTHWRZ nàL9qTHWRZy cũL9qTHWRZng r9NAchỉ EtpqEVk2là truEtpqEVk2yền thuyếL9qTHWRZt, kL9qTHWRZhông aL9qTHWRZi từngL9qTHWRZ L9qTHWRZnhìn thấL9qTHWRZy quá. 

“BọnL9qTHWRZ EtpqEVk2họ, đềr9NAu L9qTHWRZlà tinr9NAh EtpqEVk2anh màL9qTHWRZ qL9qTHWRZuốc sưr9NA 2EtpqEVk20 nămr9NA trướcEtpqEVk2 EtpqEVk2bồi dưỡngL9qTHWRZ raEtpqEVk2, EtpqEVk2vì ThL9qTHWRZái hoàngr9NA L9qTHWRZthái hậur9NA cũngL9qTHWRZ r9NAcố trEtpqEVk2iều cương” 

NóiL9qTHWRZ EtpqEVk2đến đâL9qTHWRZy, hắL9qTHWRZn nghiEtpqEVk2êng đầu,EtpqEVk2 hEtpqEVk2ai mắtr9NA EtpqEVk2diệu dL9qTHWRZiệu nL9qTHWRZhìn L9qTHWRZchăm r9NAchú vEtpqEVk2ào nàng, 

“Trẫmr9NA cũngr9NA khônr9NAg phL9qTHWRZải cốr9NA EtpqEVk2ý muốL9qTHWRZn L9qTHWRZdấu nànr9NAg, đâyEtpqEVk2 L9qTHWRZlà ướcEtpqEVk2 địEtpqEVk2nh củaEtpqEVk2 trẫL9qTHWRZm cùngEtpqEVk2 thár9NAi hoEtpqEVk2àng Thár9NAi Hậu,EtpqEVk2 ngườiL9qTHWRZ L9qTHWRZnói, L9qTHWRZphải đợEtpqEVk2i EtpqEVk2cho nEtpqEVk2àng cùr9NAng trẫmr9NA ‘lor9NAng phL9qTHWRZụng hòaL9qTHWRZ minhEtpqEVk2’, mớir9NA EtpqEVk2được nóir9NA EtpqEVk2cho nàngEtpqEVk2 biết.” 

GòL9qTHWRZ mEtpqEVk2á củaEtpqEVk2 r9NAY L9qTHWRZY nhár9NAy L9qTHWRZmắt lạiEtpqEVk2 đEtpqEVk2ỏ hồngr9NA EtpqEVk2lên, nhìnL9qTHWRZ r9NAhắn L9qTHWRZtựa hL9qTHWRZồ ẩnL9qTHWRZ L9qTHWRZnhẫn ýr9NA cười,L9qTHWRZ chàr9NA cEtpqEVk2hà chân,EtpqEVk2 ởEtpqEVk2 trướcr9NA r9NAmặt mọiL9qTHWRZ ngEtpqEVk2ười lEtpqEVk2ại khL9qTHWRZông thểEtpqEVk2 đEtpqEVk2ẩy hắnEtpqEVk2 rEtpqEVk2a, EtpqEVk2chỉ phảir9NA cL9qTHWRZhịu đựnL9qTHWRZg, thầmL9qTHWRZ nghĩr9NA, r9NAnói nr9NAhư vậy,EtpqEVk2 khL9qTHWRZông r9NAphải khr9NAiến cEtpqEVk2ho nL9qTHWRZhóm hộr9NA vệL9qTHWRZ bEtpqEVk2iết, EtpqEVk2nàng cùEtpqEVk2ng hắnL9qTHWRZ đã……. 

“ĐiEtpqEVk2 thôi,r9NA trL9qTHWRZẫm mL9qTHWRZang nàngr9NA đr9NAi vàr9NAo phòng.”L9qTHWRZ HắL9qTHWRZn khEtpqEVk2ập khiễngL9qTHWRZ kér9NAo tr9NAay củr9NAa nL9qTHWRZàng, r9NAcắm câr9NAy đuốcL9qTHWRZ L9qTHWRZvào mL9qTHWRZột r9NAgiá đỡr9NA trr9NAên cầur9NA thanL9qTHWRZg, sEtpqEVk2au đL9qTHWRZó mớr9NAi tiếpL9qTHWRZ tụL9qTHWRZc r9NAđi r9NAvào mộtr9NA “cáir9NA hang”L9qTHWRZ ngar9NAy r9NAgian truEtpqEVk2ng tâm. 

KhEtpqEVk2ông ngEtpqEVk2hĩ tới,r9NA bênL9qTHWRZ tronEtpqEVk2g “cáir9NA hangEtpqEVk2” kir9NAa r9NAđúng làr9NA mộr9NAt giEtpqEVk2an EtpqEVk2phòng khL9qTHWRZiến nL9qTHWRZgười khár9NAc ‘kinL9qTHWRZh tEtpqEVk2hiên L9qTHWRZđộng địa’r9NA nhaEtpqEVk2, rộnEtpqEVk2g rãiEtpqEVk2 mr9NAà sL9qTHWRZáng ngờr9NAi, L9qTHWRZcùng cL9qTHWRZách br9NAố tEtpqEVk2rí tronr9NAg LEtpqEVk2ong EtpqEVk2Quân L9qTHWRZđiện cór9NA EtpqEVk2hơn r9NAchứ r9NAkhông kEtpqEVk2ém, khiếnEtpqEVk2 nànL9qTHWRZg nEtpqEVk2gây ngr9NAẩn cảr9NA người. 

L9qTHWRZVén bứL9qTHWRZc r9NArèm cheL9qTHWRZ, đr9NAi vEtpqEVk2ào nộEtpqEVk2i phòng. 

“Khir9NA trẫL9qTHWRZm rr9NAa ngoEtpqEVk2ài sL9qTHWRZăn bắn,r9NA ngẫuL9qTHWRZ nhEtpqEVk2iên thườngr9NA muốnEtpqEVk2 r9NAtới r9NAnơi r9NAnày, chEtpqEVk2o L9qTHWRZnên r9NAliền EtpqEVk2phân r9NAphó xuốEtpqEVk2ng, r9NAcho bọnr9NA hEtpqEVk2ọ r9NAbố tríL9qTHWRZ nơr9NAi nr9NAày cùEtpqEVk2ng nộEtpqEVk2i đL9qTHWRZiện giốngL9qTHWRZ nhL9qTHWRZau, EtpqEVk2có thícEtpqEVk2h khL9qTHWRZông?” HắnEtpqEVk2 mỉmEtpqEVk2 cưEtpqEVk2ời, EtpqEVk2đem nL9qTHWRZàng ôr9NAm vàr9NAo lònL9qTHWRZg, chL9qTHWRZóp mũr9NAi cEtpqEVk2ọ r9NAcọ vàL9qTHWRZo cEtpqEVk2hóp mũEtpqEVk2i củaEtpqEVk2 nàng. 

BứcEtpqEVk2 L9qTHWRZrèm L9qTHWRZbằng trEtpqEVk2ân cr9NAhâu rL9qTHWRZung rinr9NAh, nL9qTHWRZhững r9NAhạt châuEtpqEVk2 sár9NAng bL9qTHWRZóng cr9NAhạm vàr9NAo nL9qTHWRZhau, phL9qTHWRZát rEtpqEVk2a tiếr9NAng vanL9qTHWRZg “dL9qTHWRZinh r9NAđang, r9NAđinh đương,EtpqEVk2 r9NAđinh đr9NAương” tEtpqEVk2hanh thúy……. 

“Ân.”EtpqEVk2 NànL9qTHWRZg gL9qTHWRZật EtpqEVk2nhẹ đầuEtpqEVk2, nóiEtpqEVk2 EtpqEVk2không cr9NAảm độnr9NAg, EtpqEVk2là gạL9qTHWRZt ngL9qTHWRZười. NhưL9qTHWRZng hơir9NA tL9qTHWRZhở đầL9qTHWRZy dụcL9qTHWRZ vọL9qTHWRZng củEtpqEVk2a hắnL9qTHWRZ cứr9NA phL9qTHWRZả r9NAvào EtpqEVk2mặt liêL9qTHWRZn tục,L9qTHWRZ khiL9qTHWRZến L9qTHWRZnàng thậL9qTHWRZt r9NAbối rEtpqEVk2ối, L9qTHWRZgương mặEtpqEVk2t L9qTHWRZđã hồngr9NA r9NAlại cànEtpqEVk2g đỏr9NA tươi. 

“Nr9NAàng L9qTHWRZhình L9qTHWRZnhư EtpqEVk2vẫn cL9qTHWRZòn thiếur9NA tr9NArẫm cáiEtpqEVk2 r9NAgì đó.”r9NA Hr9NAắn trầmL9qTHWRZ giọnr9NAg L9qTHWRZnhắc nhr9NAở nói. 

“Thiếu…r9NA thiếuL9qTHWRZ r9NAcái gì?” 

Nàng nhEtpqEVk2áy mắL9qTHWRZt, mr9NAơ hồ,EtpqEVk2 nL9qTHWRZhưng lr9NAại nghĩEtpqEVk2 tớr9NAi cáiL9qTHWRZ gìr9NA, sL9qTHWRZắc mặtL9qTHWRZ EtpqEVk2có cL9qTHWRZhút sEtpqEVk2ốt ruột, 

“r9NAKhông đr9NAược, chàngr9NA ngr9NAồi xr9NAuống trướcEtpqEVk2 đr9NAi, r9NAta đr9NAi tìmr9NA dượcL9qTHWRZ EtpqEVk2giúp cL9qTHWRZhàng rửaEtpqEVk2 sạL9qTHWRZch miệngr9NA L9qTHWRZvết thươr9NAng, khôngr9NA cầnL9qTHWRZ lộnEtpqEVk2 xộn.” 

L9qTHWRZĐi EtpqEVk2một quảngEtpqEVk2 đườr9NAng xL9qTHWRZa nhưr9NA vậyL9qTHWRZ, hắnEtpqEVk2 chắEtpqEVk2c làEtpqEVk2 r9NAphải nhịEtpqEVk2n đauEtpqEVk2 rấtEtpqEVk2 nhiL9qTHWRZều. Vếtr9NA thưL9qTHWRZơng lầEtpqEVk2n trướcr9NA nL9qTHWRZghiêm L9qTHWRZtrọng nhưEtpqEVk2 vr9NAậy, r9NAđã lL9qTHWRZiền mặEtpqEVk2t đượcL9qTHWRZ har9NAy chEtpqEVk2ưa, r9NAnàng mộtL9qTHWRZ chútL9qTHWRZ cL9qTHWRZũng khônr9NAg br9NAiêt. L9qTHWRZNhưng L9qTHWRZbây giờ,EtpqEVk2 L9qTHWRZnhìn thL9qTHWRZấy đr9NAầu gốiL9qTHWRZ củaEtpqEVk2 L9qTHWRZhắn L9qTHWRZđỏ L9qTHWRZtươi r9NA1 mảEtpqEVk2ng, lL9qTHWRZòng cEtpqEVk2ủa nàngEtpqEVk2 rấtL9qTHWRZ xóEtpqEVk2t xEtpqEVk2a, thậtr9NA rấtr9NA lEtpqEVk2o lắng. 

Nàng L9qTHWRZsợ máuEtpqEVk2, nhr9NAưng nhr9NAiều lúc,r9NA L9qTHWRZvì khônEtpqEVk2g muốEtpqEVk2n tỏL9qTHWRZ rEtpqEVk2a yếuL9qTHWRZ đuEtpqEVk2ối, L9qTHWRZđều phảr9NAi tậnr9NA lr9NAực L9qTHWRZẩn nEtpqEVk2hẫn. ChEtpqEVk2o r9NAnên nEtpqEVk2àng rấtL9qTHWRZ ítEtpqEVk2 mặcr9NA hồngEtpqEVk2 r9NAy, mr9NAà lr9NAúc cùngr9NA MẫnEtpqEVk2 Háchr9NA yêr9NAu nar9NAm tr9NAỷ tr9NAhí, cũnEtpqEVk2g EtpqEVk2vì sợr9NA L9qTHWRZnhìn thấyr9NA trêL9qTHWRZn ngườL9qTHWRZi mìnhr9NA r9NAtoát rr9NAa mr9NAáu tươir9NA, mớiEtpqEVk2 cốL9qTHWRZ tìr9NAnh mặcL9qTHWRZ hồnr9NAg yL9qTHWRZ, chr9NAe dấEtpqEVk2u sợL9qTHWRZ hãEtpqEVk2i củEtpqEVk2a chEtpqEVk2ính mình. 

NL9qTHWRZếu nr9NAơi nàyr9NA thậtEtpqEVk2 sựEtpqEVk2 bốL9qTHWRZ tEtpqEVk2rí giL9qTHWRZống L9qTHWRZy LL9qTHWRZong r9NAQuân điệnr9NA, L9qTHWRZnhư vEtpqEVk2ậy, hòmr9NA tEtpqEVk2huốc sẽEtpqEVk2 đr9NAặt trL9qTHWRZong ngL9qTHWRZăn kéL9qTHWRZo L9qTHWRZcuối cùEtpqEVk2ng r9NAcủa bàEtpqEVk2n tranEtpqEVk2g điểm. 

EtpqEVk2Nàng đẩEtpqEVk2y vònr9NAg tar9NAy ôL9qTHWRZm EtpqEVk2ấp củaEtpqEVk2 hL9qTHWRZắn rr9NAa, L9qTHWRZđi đếnEtpqEVk2 trEtpqEVk2ước bànEtpqEVk2 tEtpqEVk2rang điểm,L9qTHWRZ L9qTHWRZkéo hộEtpqEVk2c bàL9qTHWRZn EtpqEVk2ra, r9NAquả nhiêL9qTHWRZn nEtpqEVk2hìn thấyEtpqEVk2 hòL9qTHWRZm thuốc. 

r9NA“Y YL9qTHWRZ, r9NAnàng muốnL9qTHWRZ nr9NAuốt lờL9qTHWRZi EtpqEVk2sao?” thEtpqEVk2ân L9qTHWRZthể ấmEtpqEVk2 ápr9NA, L9qTHWRZmềm EtpqEVk2mại tror9NAng L9qTHWRZlòng EtpqEVk2rời EtpqEVk2đi, khônL9qTHWRZg kEtpqEVk2hí lạr9NAnh lr9NAẽo xâmEtpqEVk2 nhEtpqEVk2ập, EtpqEVk2hắn bấr9NAt mãnL9qTHWRZ lênL9qTHWRZ án. 

L9qTHWRZThấy nàL9qTHWRZng điEtpqEVk2 đếr9NAn lonEtpqEVk2g sàEtpqEVk2n, từL9qTHWRZ từL9qTHWRZ tọaL9qTHWRZ r9NAhạ, hắnEtpqEVk2 r9NArất sợEtpqEVk2 nànr9NAg giốnEtpqEVk2g lầnr9NA trước,EtpqEVk2 EtpqEVk2thô lỗEtpqEVk2 kr9NAéo phắngL9qTHWRZ thr9NAục EtpqEVk2khố củar9NA mìnhr9NA, nghEtpqEVk2ĩ nr9NAghĩ, L9qTHWRZvẫn r9NAlà chínhr9NA mìr9NAnh cuốnL9qTHWRZ ốr9NAng quầnL9qTHWRZ EtpqEVk2lên thìL9qTHWRZ tL9qTHWRZốt hơn.EtpqEVk2 (r9NA^^ tL9qTHWRZự nhir9NAên thấyr9NA buồnr9NA L9qTHWRZcười ghêL9qTHWRZ =]EtpqEVk2] ) 

“Cór9NA phảiL9qTHWRZ rấtEtpqEVk2 r9NAđau haL9qTHWRZy không?” 

NàngL9qTHWRZ cr9NAầm hòmL9qTHWRZ thuL9qTHWRZốc L9qTHWRZđi L9qTHWRZqua, ngồir9NA xổmr9NA xuống,r9NA r9NAnhìn vr9NAết thươnr9NAg, L9qTHWRZkhông khỏL9qTHWRZi EtpqEVk2nhíu mày, 

r9NA“Tuy khônr9NAg làEtpqEVk2m độc,L9qTHWRZ nhưnL9qTHWRZg r9NAmà, L9qTHWRZvết thươnL9qTHWRZg EtpqEVk2sao lạiL9qTHWRZ lL9qTHWRZâu r9NAkhép L9qTHWRZlại EtpqEVk2như vậy?” 

“TL9qTHWRZhời tiếtr9NA r9NAcó chr9NAút lãL9qTHWRZnh.” r9NAHắn đL9qTHWRZáp, nhìEtpqEVk2n nEtpqEVk2àng thEtpqEVk2ật cẩnL9qTHWRZ thậL9qTHWRZn lr9NAau EtpqEVk2đi vếtL9qTHWRZ máuEtpqEVk2 trr9NAên EtpqEVk2miệng vếtEtpqEVk2 thương. 

[] 

“Tr9NAhân nhiệtEtpqEVk2 củaL9qTHWRZ chànEtpqEVk2g L9qTHWRZso vớir9NA ngườr9NAi L9qTHWRZthường EtpqEVk2luôn thấpL9qTHWRZ hơnr9NA, bir9NAết tr9NArời lạnhL9qTHWRZ, sL9qTHWRZao khôngr9NA r9NAcho cr9NAung nữL9qTHWRZ đốL9qTHWRZt EtpqEVk2thêm hỏaEtpqEVk2 r9NAlò, nhưL9qTHWRZ vr9NAậy tL9qTHWRZhân thr9NAể mớir9NA ấmL9qTHWRZ L9qTHWRZhơn, miệr9NAng vEtpqEVk2ết thươEtpqEVk2ng cũL9qTHWRZng khér9NAp lr9NAại L9qTHWRZmau chút.” 

DL9qTHWRZùng L9qTHWRZvải mềL9qTHWRZm, thấmr9NA ưEtpqEVk2ớt, rửar9NA EtpqEVk2sạch miL9qTHWRZệng vếtr9NA L9qTHWRZthương, nEtpqEVk2àng nhẹr9NA nhàngEtpqEVk2 thổEtpqEVk2i thr9NAổi, đợir9NA EtpqEVk2nước EtpqEVk2khô đi,L9qTHWRZ mL9qTHWRZới lấL9qTHWRZy EtpqEVk2thuốc thEtpqEVk2oa lênEtpqEVk2, r9NAdùng bạEtpqEVk2ch bL9qTHWRZố sEtpqEVk2ạch sẽr9NA bar9NAo lấL9qTHWRZy, cuốiEtpqEVk2 cùngr9NA EtpqEVk2thắt mộtEtpqEVk2 cáEtpqEVk2i nr9NAơ coL9qTHWRZn bướm. 

“Không cL9qTHWRZó nàL9qTHWRZng bêr9NAn cr9NAạnh, mộr9NAt mìnL9qTHWRZh trẫmL9qTHWRZ cEtpqEVk2ho dùL9qTHWRZ cr9NAó đắpEtpqEVk2 tEtpqEVk2hêm mấyr9NA tr9NAấm chăn,EtpqEVk2 đềEtpqEVk2u cảmr9NA thEtpqEVk2ấy cảEtpqEVk2 ngL9qTHWRZười rL9qTHWRZét runL9qTHWRZ.” Hr9NAắn thấpL9qTHWRZ L9qTHWRZnam nói. 

“MiệngL9qTHWRZ lưỡL9qTHWRZi trơnL9qTHWRZ tru.”L9qTHWRZ NàngEtpqEVk2 liếEtpqEVk2c liếcL9qTHWRZ mEtpqEVk2ắt mộtL9qTHWRZ cái,L9qTHWRZ cườiL9qTHWRZ khẽ. 

Cho tớEtpqEVk2i L9qTHWRZnay, nàEtpqEVk2ng đềL9qTHWRZu cảL9qTHWRZm tEtpqEVk2hấy hL9qTHWRZắn chỉL9qTHWRZ biếL9qTHWRZt kEtpqEVk2hi dễr9NA mình,L9qTHWRZ r9NAmỗi lr9NAần EtpqEVk2nói chuyệnEtpqEVk2 đềur9NA giốngL9qTHWRZ nEtpqEVk2hư đar9NAng cr9NAãi nr9NAhau, nhưnr9NAg mà,EtpqEVk2 EtpqEVk2từ khr9NAi rờr9NAi r9NAkhỏi loL9qTHWRZng qur9NAân điện,L9qTHWRZ nàEtpqEVk2ng mEtpqEVk2ới phátEtpqEVk2 hiện,EtpqEVk2 nL9qTHWRZàng nr9NAgược r9NAlại rấtL9qTHWRZ lr9NAà thíL9qTHWRZch lờiL9qTHWRZ EtpqEVk2nói bénr9NA nhọncủaL9qTHWRZ hắnEtpqEVk2, thíL9qTHWRZch cr9NAùng hắL9qTHWRZn tL9qTHWRZranh tr9NAranh luậEtpqEVk2n luận. 

“MiEtpqEVk2ệng lưỡL9qTHWRZi trơr9NAn L9qTHWRZtru r9NAso vL9qTHWRZới L9qTHWRZvô L9qTHWRZlại tốr9NAt hơn.”L9qTHWRZ HắnL9qTHWRZ quảL9qTHWRZ L9qTHWRZthực lạEtpqEVk2i r9NAbắt EtpqEVk2đầu “mồmEtpqEVk2 mép”. 

KhóL9qTHWRZe mr9NAôi cEtpqEVk2ong lêr9NAn, nụr9NA cườir9NA EtpqEVk2tươi tắnr9NA nL9qTHWRZhư EtpqEVk2nắng mL9qTHWRZai, cảmr9NA giár9NAc quer9NAn thEtpqEVk2uộc nL9qTHWRZày làEtpqEVk2m tếL9qTHWRZ L9qTHWRZbào toànL9qTHWRZ thânr9NA nàngr9NA EtpqEVk2đều ởEtpqEVk2 thảr9NA lỏng,EtpqEVk2 EtpqEVk2thư sưr9NAớng L9qTHWRZvô cùng. 

“ChàEtpqEVk2ng, vẫnr9NA muốEtpqEVk2n đL9qTHWRZi sr9NAăn lãEtpqEVk2o hổEtpqEVk2 sao?” 

Nàng tL9qTHWRZhu EtpqEVk2dọn xoL9qTHWRZng hEtpqEVk2òm thEtpqEVk2uốc, EtpqEVk2ngồi vL9qTHWRZào vịr9NA tríEtpqEVk2 bêL9qTHWRZn cạnhL9qTHWRZ hắnL9qTHWRZ, nhẹL9qTHWRZ nhàEtpqEVk2ng ốngr9NA qL9qTHWRZuần thảEtpqEVk2 xuống. 

“TrẫEtpqEVk2m thr9NAầm r9NAnghĩ, sL9qTHWRZẽ tặEtpqEVk2ng cL9qTHWRZho nàL9qTHWRZng lễL9qTHWRZ vEtpqEVk2ật mL9qTHWRZà trẫmL9qTHWRZ EtpqEVk2cho làr9NA L9qTHWRZtrân L9qTHWRZquý nhấr9NAt, r9NAY Yr9NA, nànr9NAg hãyL9qTHWRZ tL9qTHWRZin tL9qTHWRZưởng tr9NArẫm EtpqEVk2có nEtpqEVk2ăng lựcL9qTHWRZ này,r9NA mặr9NAc dùEtpqEVk2 khônr9NAg dựL9qTHWRZa vàL9qTHWRZo L9qTHWRZthuật pháp,r9NA EtpqEVk2trẫm cũnr9NAg sẽr9NA làmr9NA được.” 

HắnL9qTHWRZ soạL9qTHWRZn mL9qTHWRZi, EtpqEVk2bàn EtpqEVk2tay r9NAto L9qTHWRZnhẹ nhàEtpqEVk2ng vL9qTHWRZuốt lênEtpqEVk2 đEtpqEVk2ôi EtpqEVk2má pr9NAhấn L9qTHWRZhồng, “Trẫm,r9NA EtpqEVk2cũng khôngEtpqEVk2 phảiEtpqEVk2 mộtr9NA r9NAquân vươEtpqEVk2ng vôEtpqEVk2 năL9qTHWRZng, nEtpqEVk2hững gL9qTHWRZì r9NAcủa trẫmL9qTHWRZ, r9NAnhất địnhL9qTHWRZ r9NAtrẫm L9qTHWRZsẽ tr9NAhu hồi,L9qTHWRZ bEtpqEVk2ao EtpqEVk2gồm cảEtpqEVk2 nàng!” 

khuônL9qTHWRZ EtpqEVk2mặt trắnEtpqEVk2g L9qTHWRZnoãn, hL9qTHWRZoàn mỹL9qTHWRZ r9NAnhư L9qTHWRZmột L9qTHWRZtác phẩmL9qTHWRZ nEtpqEVk2ghệ r9NAthuật, khóEtpqEVk2e môr9NAi mL9qTHWRZỏng, cL9qTHWRZong cEtpqEVk2ong mộtL9qTHWRZ nụEtpqEVk2 cL9qTHWRZười, đôir9NA mr9NAắt màuEtpqEVk2 r9NAtím thL9qTHWRZâm sâuEtpqEVk2 nhL9qTHWRZư đạiL9qTHWRZ dương,…nànL9qTHWRZg xer9NAm đEtpqEVk2ến r9NAngây ngốcr9NA cảr9NA người. 

r9NAMãi ngắmL9qTHWRZ mỹL9qTHWRZ EtpqEVk2nam, L9qTHWRZY L9qTHWRZY mL9qTHWRZột chúr9NAt cEtpqEVk2ũng r9NAkhông phL9qTHWRZát giác,r9NA mộL9qTHWRZt bL9qTHWRZàn taL9qTHWRZy đangEtpqEVk2 lặngr9NA yêr9NAn r9NAcởi br9NAỏ r9NAvạt áoL9qTHWRZ r9NAcủa nEtpqEVk2àng. ^^! 

Mãi đếEtpqEVk2n L9qTHWRZkhi cr9NAhỉ phEtpqEVk2úc EtpqEVk2lạnh nhưr9NA băngr9NA bànEtpqEVk2 chL9qTHWRZạm đr9NAến trònL9qTHWRZ trr9NAòn mềmEtpqEVk2 mạr9NAi, cảEtpqEVk2 L9qTHWRZngười EtpqEVk2Y L9qTHWRZY r9NArun lênL9qTHWRZ, bừEtpqEVk2ng L9qTHWRZtỉnh lL9qTHWRZại đây,r9NA L9qTHWRZnhìn gươr9NAng mL9qTHWRZặt ôr9NAn nhL9qTHWRZu, nhEtpqEVk2u tìr9NAnh dạtEtpqEVk2 L9qTHWRZdào khôEtpqEVk2ng bL9qTHWRZiết kEtpqEVk2hi nàor9NA biếnL9qTHWRZ thànEtpqEVk2h vẻr9NA mặtEtpqEVk2 đắcr9NA EtpqEVk2ý tươir9NA cườr9NAi củr9NAa hắnL9qTHWRZ, kr9NAhông khr9NAỏi EtpqEVk2âm tr9NAhầm mL9qTHWRZắng mìL9qTHWRZnh L9qTHWRZquá sơL9qTHWRZ L9qTHWRZý. (r9NAlà hr9NAáo sL9qTHWRZắc mớir9NA đúngL9qTHWRZ nEtpqEVk2ha ^^) 

r9NA“Y r9NAY, nàngEtpqEVk2 nL9qTHWRZên tEtpqEVk2hực EtpqEVk2hiện ướcL9qTHWRZ địnhL9qTHWRZ cL9qTHWRZùng trẫm.”r9NA Hắnr9NA thấL9qTHWRZp EtpqEVk2nam, nhẹL9qTHWRZ nhànEtpqEVk2g vỗL9qTHWRZ vềr9NA đôiL9qTHWRZ L9qTHWRZmá mEtpqEVk2ềm mại. 

“ƯớcEtpqEVk2 L9qTHWRZđịnh? CáL9qTHWRZi gr9NAì L9qTHWRZước định?”r9NA L9qTHWRZNàng L9qTHWRZtiếp tụcL9qTHWRZ đEtpqEVk2ánh trốnr9NAg lảL9qTHWRZng, “KhônL9qTHWRZg đượcr9NA, cr9NAhân cr9NAủa cEtpqEVk2hàng r9NAkhông thEtpqEVk2ể lộnEtpqEVk2 xộn.” 

“NgàyEtpqEVk2 ấyr9NA, trẫmEtpqEVk2 EtpqEVk2bị thươnEtpqEVk2g sL9qTHWRZo L9qTHWRZvới hr9NAôm r9NAnay còEtpqEVk2n nghiêL9qTHWRZm trL9qTHWRZọng hơEtpqEVk2n, nhưngr9NA r9NAkhông phr9NAải cr9NAũng dũngr9NA mãL9qTHWRZnh dL9qTHWRZị thưL9qTHWRZờng sEtpqEVk2ao? r9NAHay lEtpqEVk2à, nàngL9qTHWRZ chEtpqEVk2o EtpqEVk2đó làEtpqEVk2 hiệuEtpqEVk2 lựr9NAc cr9NAủa quảEtpqEVk2 thôr9NAi tình?” 

HL9qTHWRZắn thổir9NA mL9qTHWRZột ngụmr9NA hơiL9qTHWRZ thởL9qTHWRZ lạnEtpqEVk2h nEtpqEVk2hư EtpqEVk2băn vàor9NA r9NAtai nàr9NAng, nhẹr9NA nhànEtpqEVk2g gEtpqEVk2ặm lấr9NAy vànL9qTHWRZh tar9NAi mẫEtpqEVk2n cảEtpqEVk2m củaL9qTHWRZ nàngL9qTHWRZ, đầuL9qTHWRZ lưỡir9NA cuốnr9NA, cảmr9NA giL9qTHWRZác đượcL9qTHWRZ thâEtpqEVk2n thểL9qTHWRZ mềmL9qTHWRZ mạiEtpqEVk2 đềEtpqEVk2u rL9qTHWRZun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.