You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG vvYQokUH175: KHÔ3yZ3NG THỂ7RSCCyEh MẤT7RSCCyEh ĐI7RSCCyEh NÀNG

“3yZ3Mộc Hiệp!”vvYQokUH Ph3yZ3ù 7RSCCyEhVân Kh3yZ3âu Tr7RSCCyEhạch hé3yZ3t lớn7RSCCyEh mộ3yZ3t tiếng,7RSCCyEh dùn3yZ3g châ7RSCCyEhn chưvvYQokUHa bịvvYQokUH thươngvvYQokUH là7RSCCyEhm đvvYQokUHiểm tựa,3yZ3 3yZ3búng người3yZ3 p7RSCCyEhhi thânvvYQokUH đ3yZ3ến, t3yZ3hân mìn7RSCCyEhh cấpvvYQokUH vvYQokUHtốc ba3yZ3y vvYQokUHvút 7RSCCyEhmà đi,vvYQokUH 7RSCCyEhtựa như3yZ3 chi7RSCCyEhm yến,3yZ3 linvvYQokUHh 3yZ3hoạt xuyê7RSCCyEhn qu7RSCCyEha vvYQokUHrừng c7RSCCyEhây, bônvvYQokUH tiế3yZ3n 3yZ3về 7RSCCyEhphía nàng. 

Nhưn3yZ3g mà,3yZ3 dù3yZ3 có3yZ3 vvYQokUHkhinh côn3yZ3g thượngvvYQokUH thừa3yZ3, hắnvvYQokUH vẫn7RSCCyEh đuổi7RSCCyEh 3yZ3không kịp3yZ3 tố3yZ3c độ3yZ3 7RSCCyEhrơi xuốn7RSCCyEhg nvvYQokUHgựa của7RSCCyEh nà7RSCCyEhng từ7RSCCyEh một3yZ3 khoảnvvYQokUHg cávvYQokUHch x7RSCCyEha nhvvYQokUHư th3yZ3ế, nh7RSCCyEhưng v3yZ3ào 3yZ3lúc nàyvvYQokUH, vvYQokUHmột thvvYQokUHân vvYQokUHảnh mvvYQokUHàu đ7RSCCyEhen rố7RSCCyEht cục7RSCCyEh xuất7RSCCyEh hiện,vvYQokUH vươvvYQokUHn 7RSCCyEhtay vvYQokUHra m3yZ3uốn cvvYQokUHứu nàn7RSCCyEhg. Kh3yZ3i c7RSCCyEhác vvYQokUHngón t3yZ3ay sắp7RSCCyEh chạmvvYQokUH đượ3yZ3c 7RSCCyEhY 3yZ3Y, thvvYQokUHì k3yZ3hông biếtvvYQokUH 3yZ3từ cvvYQokUHhỗ n3yZ3ào phó7RSCCyEhng tới3yZ3 m3yZ3ột m3yZ3ũi tên7RSCCyEh, MộcvvYQokUH HiệpvvYQokUH cvvYQokUHả kivvYQokUHnh, 7RSCCyEhtheo vvYQokUHbản năng3yZ3 3yZ3rụt tvvYQokUHay lại… 

“Khôn3yZ3g!” Ph3yZ3ù vvYQokUHVân Khâu7RSCCyEh Tr7RSCCyEhạch 7RSCCyEhrống giận! 

7RSCCyEhTrơ mắt7RSCCyEh nh3yZ3ìn nàn3yZ3g n3yZ3gã vvYQokUHxuống, hắ3yZ3n cvvYQokUHuống quýt,3yZ3 vvYQokUHlo lắng3yZ3 n3yZ3hư 7RSCCyEhmuốn vvYQokUHxé toạ7RSCCyEhc lồn3yZ3g ng7RSCCyEhực, 3yZ3tay 3yZ3nàng bịvvYQokUH thươn3yZ3g, ngã7RSCCyEh nh7RSCCyEhư thếvvYQokUH 3yZ3e rằng…! 

Không ngờvvYQokUH, 3yZ3Y vvYQokUHY 7RSCCyEhlãi khẽ3yZ3 7RSCCyEhxoay người,7RSCCyEh dùng3yZ3 tavvYQokUHy chvvYQokUHưa bvvYQokUHị thươn7RSCCyEhg bắvvYQokUHt lấyvvYQokUH c3yZ3ương ng3yZ3ựa, 3yZ3tung người3yZ3 mộ3yZ3t vvYQokUHchút, a7RSCCyEhn tovvYQokUHàn rơvvYQokUHi xuốvvYQokUHng đất. 

“Ngươi vvYQokUHcòn mu3yZ3ốn bỏ7RSCCyEh 7RSCCyEhlại tvvYQokUHa 3yZ3một m7RSCCyEhình sao?” 

Không7RSCCyEh hvvYQokUHề sợvvYQokUH hãi3yZ3 quvvYQokUHay đ7RSCCyEhầu, nhìn3yZ3 về3yZ3 phía3yZ3 h7RSCCyEhắn, nàn3yZ3g cư3yZ3ời 3yZ3đến h7RSCCyEhết sứcvvYQokUH thoả3yZ3i mái3yZ3, rốvvYQokUHt cvvYQokUHục, h3yZ3ắn cũnvvYQokUHg vvYQokUHbị n3yZ3àng đù7RSCCyEha giỡn3yZ3 mộvvYQokUHt lần.3yZ3 (3yZ3trời ạ,vvYQokUH 3yZ3làm 3yZ3pan cứ3yZ3 tưởng7RSCCyEh, p3yZ3ó t3yZ3ay với7RSCCyEh c3yZ3hị ) 

ChậmvvYQokUH rãivvYQokUH ổnvvYQokUH đ7RSCCyEhịnh 3yZ3thân hình,vvYQokUH hắn3yZ3 thở3yZ3 p7RSCCyEhhì ph7RSCCyEhò, nhìn7RSCCyEh nvvYQokUHàng vvYQokUHnghịch n3yZ3gợm, tươivvYQokUH cười,3yZ3 vvYQokUHđột 3yZ3nhiên 7RSCCyEhthở 7RSCCyEhdài n7RSCCyEhhẹ nhõ3yZ3m mộtvvYQokUH hơi,vvYQokUH bàvvYQokUHn tvvYQokUHay t3yZ3o gianvvYQokUHg r7RSCCyEha, đ7RSCCyEhem th7RSCCyEhiên hạvvYQokUH kiều7RSCCyEh nh3yZ3ỏ k3yZ3éo lvvYQokUHại, dùng3yZ3 sứ3yZ3c kvvYQokUHhảm 3yZ3nhập vàovvYQokUH trvvYQokUHong lòng. 

7RSCCyEh“Nàng vvYQokUHmới vvYQokUHlà đại3yZ3 ng3yZ3u ngvvYQokUHốc, dọa7RSCCyEh đ7RSCCyEhến trẫm,vvYQokUH nànvvYQokUHg 7RSCCyEhcó bivvYQokUHết làvvYQokUHm kivvYQokUHnh 3yZ3động 7RSCCyEhthánh g7RSCCyEhiá, thìvvYQokUH có3yZ3 vvYQokUH10 cá3yZ3i đầuvvYQokUH cũn7RSCCyEhg khôvvYQokUHng đủ7RSCCyEh 7RSCCyEhtrảm hvvYQokUHay không!7RSCCyEh” Tu7RSCCyEhy là3yZ3 3yZ3lời vvYQokUHnói 7RSCCyEhcó vẻ3yZ3 uvvYQokUHy hivvYQokUHếp, 7RSCCyEhnhưng ngữ3yZ3 khvvYQokUHí l7RSCCyEhại dìuvvYQokUH d7RSCCyEhàng, ôn3yZ3 nh3yZ3u, svvYQokUHủng áivvYQokUH, c3yZ3òn cóvvYQokUH 3yZ3chút b7RSCCyEhất 3yZ3đắc dĩ. 

Mộ7RSCCyEhc vvYQokUHHiệp vvYQokUHthấy vvYQokUHhoàng ph3yZ3i 7RSCCyEhan t3yZ3oàn 3yZ3, ánhvvYQokUH vvYQokUHmắt bévvYQokUHn nhvvYQokUHọn bắnvvYQokUH v7RSCCyEhề phvvYQokUHía mũi7RSCCyEh tên3yZ3 được3yZ3 b3yZ3ắn tớ7RSCCyEhi, nhavvYQokUHnh ch3yZ3óng pvvYQokUHhi thâ7RSCCyEhn đuổi3yZ3 theo. 

“Ta3yZ3 7RSCCyEhđã t3yZ3ính đượcvvYQokUH phải7RSCCyEh 3yZ3làm t3yZ3hế nà3yZ3o rồi3yZ3 mà7RSCCyEh, 7RSCCyEhchỉ tạivvYQokUH 7RSCCyEhmột 3yZ3mũi t3yZ3ên từ7RSCCyEh đâuvvYQokUH t3yZ3hình lì7RSCCyEhnh lvvYQokUHao vvYQokUHra vvYQokUHlàm t3yZ3a gi7RSCCyEhật mìn7RSCCyEhh, ngư3yZ3ơi mu7RSCCyEhốn tvvYQokUHrảm li7RSCCyEhền tr3yZ3ảm 3yZ3đi, dù3yZ3 s7RSCCyEhao t7RSCCyEha 7RSCCyEhcũng khônvvYQokUHg có3yZ3 mườivvYQokUH cávvYQokUHi đầu.”7RSCCyEh NàvvYQokUHng nhíu7RSCCyEh nh7RSCCyEhíu mày3yZ3, nh7RSCCyEhìn mũvvYQokUHi vvYQokUHtên bắ3yZ3n lévvYQokUHn cắm3yZ3 phập3yZ3 vvYQokUHvào đại7RSCCyEh 7RSCCyEhthụ gầ3yZ3n đó. 

“Nàn7RSCCyEhg vvYQokUHcho 3yZ3rằng nàn3yZ3g muốn7RSCCyEh bịvvYQokUH trảm7RSCCyEh liềnvvYQokUH trảmvvYQokUH sao3yZ3? NvvYQokUHếu trẫvvYQokUHm 7RSCCyEhmuốn nà7RSCCyEhng chế3yZ3t, 7RSCCyEhcòn có7RSCCyEh thể3yZ3 vvYQokUHliều mạng3yZ3 chạy3yZ3 đvvYQokUHến đây7RSCCyEh 3yZ3cứu nàn3yZ3g sa3yZ3o? 7RSCCyEhY vvYQokUHY, c3yZ3hẳng lẽ3yZ3 nà3yZ3ng khônvvYQokUHg vvYQokUHbiết, trẫ7RSCCyEhm, không7RSCCyEh thểvvYQokUH mất7RSCCyEh 3yZ3đi n7RSCCyEhàng sao?3yZ3!” 7RSCCyEhhắn nhẹvvYQokUH n3yZ3hàng nói,vvYQokUH giọn3yZ3g 7RSCCyEhnói th3yZ3ân tìnhvvYQokUH, 7RSCCyEhcó chú7RSCCyEht vvYQokUHai oán,7RSCCyEh án7RSCCyEhh 3yZ3mắt s3yZ3âu nhưvvYQokUH biển,vvYQokUH dào7RSCCyEh dạ3yZ3t n7RSCCyEhhu tìvvYQokUHnh n7RSCCyEhhìn chằ3yZ3m chằ3yZ3m 7RSCCyEhkhuôn vvYQokUHmặt nhỏ3yZ3 nhắnvvYQokUH 3yZ3của nàng. 

“C7RSCCyEhhàng n7RSCCyEhói thật7RSCCyEh sao?vvYQokUH” (7RSCCyEhpan đổ3yZ3i 7RSCCyEhxưng hvvYQokUHô 3yZ3từ đ3yZ3ây nhe7RSCCyEh, 3yZ3cứ “ngươi,3yZ3 ta”vvYQokUH n3yZ3ghe 3yZ3kì vvYQokUHkì, 3yZ3khi 3yZ32 ngư7RSCCyEhời ở3yZ3 3yZ3riêng, pavvYQokUHn 3yZ3sẽ đổvvYQokUHi thàn7RSCCyEhg “chàng-ta”3yZ3 ^^) 

Nàng đột3yZ3 nhiê7RSCCyEhn câ3yZ3u thần3yZ3 cười3yZ3, hvvYQokUHai t7RSCCyEhay ôm7RSCCyEh chầm3yZ3 3yZ3lấy hvvYQokUHắn, một3yZ3 lúcvvYQokUH sauvvYQokUH, 7RSCCyEhmới nâng3yZ3 đầu,3yZ3 ánh3yZ3 mắ3yZ3t tr7RSCCyEhong ve7RSCCyEho nhvvYQokUHư n7RSCCyEhước hồ7RSCCyEh th3yZ3u nhì7RSCCyEhn hắn. 

“NvvYQokUHàng……” này,7RSCCyEh nàng3yZ3 đan7RSCCyEhg làmvvYQokUH nũngvới3yZ3 h3yZ3ắn sao? 

H3yZ3ắn khi3yZ3nh ngạcvvYQokUH kvvYQokUHhông nóivvYQokUH đượcvvYQokUH mộvvYQokUHt l7RSCCyEhời, mởvvYQokUH tvvYQokUHo mắvvYQokUHt n7RSCCyEhhìn nà7RSCCyEhng ývvYQokUH cười3yZ3 lvvYQokUHan r7RSCCyEha c3yZ3ả khvvYQokUHuôn 7RSCCyEhmặt 3yZ3xinh xắn,vvYQokUH n7RSCCyEhàng tựa7RSCCyEh hồvvYQokUH đã7RSCCyEh 7RSCCyEhsớm đ3yZ3oán ch7RSCCyEhắc đvvYQokUHược hắnvvYQokUH sẽ3yZ3 c7RSCCyEhó bi7RSCCyEhểu tìnhvvYQokUH t3yZ3hế này. 

K7RSCCyEhhuôn mặ3yZ3t 7RSCCyEhnhỏ nhắnvvYQokUH như3yZ3 trá7RSCCyEhi đào,7RSCCyEh ývvYQokUH 7RSCCyEhcười sán7RSCCyEhg lạnvvYQokUH, đôi7RSCCyEh mắtvvYQokUH vvYQokUHto tronvvYQokUHg vvvYQokUHeo nhì3yZ3n 3yZ3hắn, 7RSCCyEhhàng 7RSCCyEhmi vừa7RSCCyEh 3yZ3cong v3yZ3ừa vvYQokUHdài la3yZ3y độnvvYQokUHg, chvvYQokUHớp chớp7RSCCyEh, cán3yZ3h môivvYQokUH hồn7RSCCyEhg 7RSCCyEhchúm 7RSCCyEhchím 7RSCCyEhmang nvvYQokUHét cười…7RSCCyEhnàng nhìnvvYQokUH 7RSCCyEhhắn, nh7RSCCyEhưng svvYQokUHao 7RSCCyEhhắn cứvvYQokUH trvvYQokUHầm mắt7RSCCyEh khôvvYQokUHng nói7RSCCyEh gì3yZ3 cả3yZ3, vvYQokUHsốt rvvYQokUHuột vvYQokUHlàm nà7RSCCyEhng pvvYQokUHhải lvvYQokUHên tiếng3yZ3 hỏi: 

“Phù 7RSCCyEhVân KhâvvYQokUHu Trạch,làvvYQokUHm chàn7RSCCyEhg vvYQokUHsợ hã7RSCCyEhi rồ3yZ3i sao?” 

BànvvYQokUH t7RSCCyEhay nhỏ3yZ3 đưavvYQokUH 7RSCCyEhlên, quơvvYQokUH qu3yZ3a q3yZ3uơ lạivvYQokUH trướcvvYQokUH mặtvvYQokUH hắn,3yZ3 hắn7RSCCyEh lvvYQokUHàm 3yZ3sao vậ7RSCCyEhy, đ3yZ3ộng c7RSCCyEhũng không7RSCCyEh động3yZ3, bvvYQokUHiến t3yZ3hành đvvYQokUHầu gỗ7RSCCyEh rồivvYQokUH đi? 

“S3yZ3ợ hvvYQokUHãi!” Hắ3yZ3n đột3yZ3 nh3yZ3iên x3yZ3uy thanh3yZ3, tiếngvvYQokUH vvYQokUHnói thoávvYQokUHng kh3yZ3àn vvYQokUHkhàn,“Nàng phải7RSCCyEh vvYQokUHbồi thư7RSCCyEhờng 3yZ3cho trẫm?” 

Bồi7RSCCyEh thvvYQokUHường? 3yZ3Ai nvvYQokUHha, nàn3yZ3g hivvYQokUHện tại7RSCCyEh chỉ3yZ3 cvvYQokUHó h7RSCCyEhai bvvYQokUHàn ta7RSCCyEhy trắng,3yZ3 liền7RSCCyEh nga3yZ3y cả3yZ3 7RSCCyEhtrang sứvvYQokUHc 3yZ3quần 3yZ3áo đềuvvYQokUH lvvYQokUHà củvvYQokUHa ngư7RSCCyEhời khác,3yZ3 đvvYQokUHế vư3yZ3ơng nh7RSCCyEhư hắn,vvYQokUH q3yZ3uyền kh7RSCCyEhuynh thiêvvYQokUHn hạ7RSCCyEh, vvYQokUHlại 7RSCCyEhmở mi3yZ3ệng muố3yZ3n n7RSCCyEhàng b3yZ3ồi t7RSCCyEhhường? NànvvYQokUHg c3yZ3ó g7RSCCyEhì 7RSCCyEhđể bồi7RSCCyEh t7RSCCyEhhường c3yZ3ho hắ3yZ3n đây? 

vvYQokUH“Chàng mu7RSCCyEhốn cá3yZ3i 7RSCCyEhgì?” NgẫmvvYQokUH 7RSCCyEhlại, vvYQokUHhình 3yZ3như mìn3yZ3h cũn7RSCCyEhg 3yZ3đã dọ3yZ3a hắnvvYQokUH thật,vvYQokUH đànvvYQokUHh p3yZ3hải mở3yZ3 vvYQokUHmiệng hỏi. 

“Nơi7RSCCyEh này”vvYQokUH hắn3yZ3 dù3yZ3ng nvvYQokUHgón t3yZ3ay là7RSCCyEhnh vvYQokUHlạnh vvYQokUHcủa mì7RSCCyEhnh v7RSCCyEhuốt n3yZ3hè nh3yZ3ẹ lêvvYQokUHn cá3yZ3nh 7RSCCyEhmôi 3yZ3của nànvvYQokUHg, s7RSCCyEhau đ3yZ3ó cò7RSCCyEhn “vô7RSCCyEh lạ3yZ3i” dờivvYQokUH xuố7RSCCyEhng ng3yZ3ực, “C3yZ3òn c3yZ3ó nơ7RSCCyEhi này.” 

“Hạ3yZ3… vvYQokUHhạ lưu!” 

Mặt 3yZ3nàng đỏ3yZ3 lê7RSCCyEhn tựavvYQokUH vvYQokUHnhư môvvYQokUHng kvvYQokUHhỉ, một3yZ3 t7RSCCyEhay d7RSCCyEhùng 3yZ3sức vvYQokUHcố vvYQokUHđẩy “bà7RSCCyEhn ta3yZ3y 7RSCCyEhsói” tr3yZ3ên ngực7RSCCyEh củavvYQokUH mì3yZ3nh ra7RSCCyEh, v7RSCCyEhừa đô7RSCCyEh đô7RSCCyEh hét, 

“Đ7RSCCyEhầu cvvYQokUHủa vvYQokUHchàng 7RSCCyEhngoại trừvvYQokUH m3yZ3ấy tvvYQokUHhứ này,3yZ3 3yZ3cũng không3yZ3 nvvYQokUHghĩ r7RSCCyEha cá3yZ3i g7RSCCyEhì đứng7RSCCyEh đắnvvYQokUH sao3yZ3?” HuốngvvYQokUH 3yZ3chi, nơi3yZ3 n7RSCCyEhày là3yZ3 bvvYQokUHãi svvYQokUHăn, mu7RSCCyEhốn c3yZ3ái gì3yZ3 vvYQokUHcũng khôngvvYQokUH được,3yZ3 nếu7RSCCyEh 7RSCCyEhbị 3yZ3người khác7RSCCyEh nhìn3yZ3 t7RSCCyEhhấy, liền3yZ3 không7RSCCyEh xo7RSCCyEhng . 

Ác?3yZ3 Nà7RSCCyEhng dámvvYQokUH 3yZ3cự tuyệt3yZ3 hvvYQokUHắn? Lạnh3yZ3 lùn3yZ3g n3yZ3híu mày,7RSCCyEh 3yZ3cúi đầuvvYQokUH nhìn3yZ3 đ3yZ3ầu 3yZ3gối 3yZ3của mìnhvvYQokUH vvYQokUHđỏ tươi7RSCCyEh mộ3yZ3t 3yZ3mảng, l3yZ3ại dùn7RSCCyEhg ánh3yZ3 mắt3yZ3 7RSCCyEhtrách cứ3yZ3 nvvYQokUHhìn về3yZ3 pvvYQokUHhía nàng. 

[] 

ĐượvvYQokUHc rồvvYQokUHi, vvYQokUHnàng 7RSCCyEhthật sựvvYQokUH có3yZ3 l7RSCCyEhỗi, như3yZ3ng vvYQokUHmà nàng7RSCCyEh k3yZ3hông 3yZ3phải cốvvYQokUH vvYQokUHý vvYQokUHmà, 3yZ3chỉ vvYQokUHlà 7RSCCyEh“vô 7RSCCyEhtinh”, vvYQokUHừ, chỉ3yZ3 l3yZ3à vô3yZ3 tình7RSCCyEh thôi. 

3yZ3Nàng vvYQokUHcắn cắn7RSCCyEh mvvYQokUHôi dưới. 

“Sẽ……vvYQokUH Sẽ3yZ3 3yZ3bị ngườ7RSCCyEhi kh3yZ3ác nvvYQokUHhìn thấy.”vvYQokUH T3yZ3hùy hvvYQokUHạ m7RSCCyEhi mắvvYQokUHt, n3yZ3àng nvvYQokUHhỏ g3yZ3iọng nói. 

NếvvYQokUHu nvvYQokUHhư vvYQokUHcó t7RSCCyEhhể ng3yZ3ăn cả3yZ3n hắ3yZ3n đvvYQokUHi s3yZ3ăn b3yZ3ạch h3yZ3ổ thì…… 

“Y vvYQokUHY, nàvvYQokUHng có3yZ3 biếvvYQokUHt s7RSCCyEhăn bắnvvYQokUH lầ7RSCCyEhn nà3yZ3y 7RSCCyEhkéo dàivvYQokUH vvYQokUHmấy vvYQokUHngày vvYQokUHhay kvvYQokUHhông?” 7RSCCyEhHắn đvvYQokUHột nhi3yZ3ên vvYQokUHđặt câ3yZ3u hỏi. 

“Không phải3yZ3 ch7RSCCyEhỉ 7RSCCyEhcó 7RSCCyEhhôm n3yZ3ay sao?” 

Nàn3yZ3g c3yZ3ăn vvYQokUHbản vvYQokUHlà chưavvYQokUH từn7RSCCyEhg tha7RSCCyEhm gi7RSCCyEha lễvvYQokUH hội3yZ3 săvvYQokUHn bắn,7RSCCyEh nên3yZ3 c7RSCCyEhho 7RSCCyEhrằng, 3yZ3lễ hộivvYQokUH nà3yZ3y đơn3yZ3 g3yZ3iản c3yZ3hỉ kéo7RSCCyEh 3yZ3dài t3yZ3rong 7RSCCyEh1 ng7RSCCyEhày, nhưn7RSCCyEhg nhvvYQokUHìn vẻ7RSCCyEh mặt7RSCCyEh 3yZ3dở khó3yZ3c vvYQokUHdở cười3yZ3 c7RSCCyEhủa hắn3yZ3 vvYQokUHthì kin7RSCCyEhh ng7RSCCyEhạc hỏi, 

“Chẳng lvvYQokUHẽ 7RSCCyEhcòn kévvYQokUHo dàvvYQokUHi thêvvYQokUHm và3yZ3i vvYQokUHngày nữa?” 

Và7RSCCyEhi ngày?3yZ3 Ư7RSCCyEhớc chừng3yZ3 7RSCCyEhlà nử3yZ3a th3yZ3áng! vvYQokUHQuên đivvYQokUH, dù3yZ3 svvYQokUHao nvvYQokUHàng 3yZ3đã đáp3yZ3 ứng3yZ3 vvvYQokUHới 7RSCCyEhmình rvvYQokUHồi, mặ7RSCCyEhc kvvYQokUHệ,… h3yZ3ắn kvvYQokUHéo tvvYQokUHay nhỏ7RSCCyEh 3yZ3bé của3yZ3 n7RSCCyEhgười 7RSCCyEhnào đ3yZ3ó, 3yZ3hướng tới7RSCCyEh mộ3yZ3t l3yZ3ối 3yZ3quen thuộc. 

XuyêvvYQokUHn 7RSCCyEhqua vvYQokUHmột đávvYQokUHm vvYQokUHcỏ dại7RSCCyEh 3yZ3cao 7RSCCyEhcỡ đầu7RSCCyEh gối7RSCCyEh, trướcvvYQokUH vvYQokUHmặt là3yZ3 mộ7RSCCyEht cvvYQokUHái 7RSCCyEhhồ nước7RSCCyEh 3yZ3xanh biếc,3yZ3 phả7RSCCyEhn 7RSCCyEhchiếu t7RSCCyEhrời vvYQokUHxanh, h7RSCCyEhai b7RSCCyEhên hvvYQokUHồ, hvvYQokUHoa nởvvYQokUH vvYQokUHrực rỡ,vvYQokUH bướm3yZ3 lượn3yZ3 3yZ3chập chờn,3yZ3 thvvYQokUHật đúngvvYQokUH là7RSCCyEh một3yZ3 nơ7RSCCyEhi thế7RSCCyEh ng7RSCCyEhoại đà3yZ3o viên. 

“ChvvYQokUHúng vvYQokUHta muốn7RSCCyEh 3yZ3đi vvYQokUHđâu?” Nà7RSCCyEhng nắvvYQokUHm 3yZ3tay hắn,7RSCCyEh nhvvYQokUHìn bvvYQokUHốn 3yZ3phía, co3yZ3n 7RSCCyEhđường nàyvvYQokUH vvYQokUHdường nhưvvYQokUH KhâuvvYQokUH Trạch3yZ3 r3yZ3ất qu3yZ3en thuộc. 

Này7RSCCyEh 3yZ3có 3yZ3chút vvYQokUHkinh ngạc. 

vvYQokUH“Đợi látvvYQokUH nvvYQokUHữa nvvYQokUHàng sẽ7RSCCyEh biết.”3yZ3 Hắ3yZ3n vvYQokUHcòn c3yZ3ố vvYQokUHý làm7RSCCyEh 3yZ3ra vvYQokUHvẻ thần7RSCCyEh bí. 

3yZ3Hai người3yZ3 3yZ3đi vvYQokUHđến cạvvYQokUHnh hồ7RSCCyEh nước3yZ3, đi7RSCCyEh vò7RSCCyEhng th3yZ3eo 7RSCCyEhmép h3yZ3ố, t3yZ3rước mặvvYQokUHt li7RSCCyEhền hiệ3yZ3n vvYQokUHra một7RSCCyEh 3yZ3vách núivvYQokUH, vvYQokUHhắn vươn3yZ3 nvvYQokUHgón trỏ,3yZ3 ởvvYQokUH mvvYQokUHột khố3yZ3i ho3yZ3àng thạ3yZ3ch 3yZ3gõ 3yZ3vài cái,7RSCCyEh vvYQokUHcó nvvYQokUHhanh 3yZ3có chậm. 

Đột nhi3yZ3ên, 3yZ3vách 3yZ3núi “Ầm3yZ3 v3yZ3ang lo3yZ3ng” mộvvYQokUHt tiếng7RSCCyEh, vá3yZ3ch núivvYQokUH sừn3yZ3g sững3yZ3 đ7RSCCyEhột vvYQokUHnhiên tách7RSCCyEh ravvYQokUH, lộ3yZ3 7RSCCyEhra một3yZ3 động7RSCCyEh khẩu. 

B7RSCCyEhốn 7RSCCyEhbề vắng3yZ3 l7RSCCyEhặng, Ph7RSCCyEhù Vân7RSCCyEh KhâuvvYQokUH Trạch7RSCCyEh rất7RSCCyEh nha3yZ3nh nvvYQokUHắm 7RSCCyEhtay nàvvYQokUHng vvYQokUHkéo 7RSCCyEhvào, cầm3yZ3 l3yZ3ấy cây7RSCCyEh đuốc7RSCCyEh đvvYQokUHặt s7RSCCyEhẳn ở7RSCCyEh cửavvYQokUH độnvvYQokUHg, ti7RSCCyEhến 3yZ3vào trovvYQokUHng. Kh7RSCCyEhi ha7RSCCyEhi ngườ3yZ3i 7RSCCyEhvừa tiếnvvYQokUH vvvYQokUHào, v7RSCCyEhách đá3yZ3 l3yZ3ại ầm3yZ3 vvYQokUHầm rvvYQokUHung c3yZ3huyển 7RSCCyEh1 lầvvYQokUHn nữa7RSCCyEh, chvvYQokUHớp m7RSCCyEhắt độvvYQokUHng kh7RSCCyEhẩu đãvvYQokUH biến7RSCCyEh mấtvvYQokUH, không3yZ3 l3yZ3ộ rvvYQokUHa 7RSCCyEh1 vvYQokUHkhe hở. 

“Hoàng3yZ3 Thượng!” 

Một7RSCCyEh hvvYQokUHoàng 3yZ3y thị3yZ3 vệvvYQokUH 7RSCCyEh( th7RSCCyEhị vệ7RSCCyEh mvvYQokUHặc áo7RSCCyEh và7RSCCyEhng) cầm7RSCCyEh câyvvYQokUH đu7RSCCyEhốc chạy7RSCCyEh 3yZ3đến, tự7RSCCyEha h3yZ3ồ 7RSCCyEhđã sớm3yZ3 đợi3yZ3 7RSCCyEhở đây,3yZ3 “Hoà7RSCCyEhng 7RSCCyEhphi nưvvYQokUHơng nương.” 

“tvvYQokUHình huốngvvYQokUH hiện7RSCCyEh tạvvYQokUHi vvYQokUHnhư thvvYQokUHế nào?”3yZ3 Hắ3yZ3n 7RSCCyEhliếc mắt3yZ3 3yZ3nhìn bộ7RSCCyEh dánvvYQokUHg n3yZ3gạc nhiê3yZ3n củ7RSCCyEha 7RSCCyEhnàng, cườ3yZ3i n3yZ3hẹ, mộvvYQokUHt t3yZ3ay 7RSCCyEhôm lấyvvYQokUH 3yZ3eo nhỏ3yZ3 củ7RSCCyEha nàng,vvYQokUH vvYQokUHsợ đườngvvYQokUH đvvYQokUHi 7RSCCyEhnhỏ hẹp,7RSCCyEh 7RSCCyEhda vvYQokUHthịt vvYQokUHnon mịn3yZ3 s7RSCCyEhẽ bị7RSCCyEh đá7RSCCyEh nhọnvvYQokUH vvYQokUHlà tổ3yZ3n thương. 

“Bạch3yZ3 hổvvYQokUH 7RSCCyEhđang 7RSCCyEhở h3yZ3ướng TâvvYQokUHy vvYQokUHNam của7RSCCyEh 3yZ3cánh rừng,vvYQokUH nó3yZ3 đanvvYQokUHg vvYQokUHở 7RSCCyEhtrong độngvvYQokUH n3yZ3ghỉ ng3yZ3ơi, MvvYQokUHẫn Hách7RSCCyEh Vương7RSCCyEh 7RSCCyEhgia mớ7RSCCyEhi vừa7RSCCyEh xu7RSCCyEhất vvYQokUHhiện ở3yZ3 pvvYQokUHhía đônvvYQokUHg vvYQokUHbắc củ7RSCCyEha c3yZ3ánh rừng,vvYQokUH tạ7RSCCyEhm 7RSCCyEhthời cù3yZ3ng bạvvYQokUHch 3yZ3hổ khô7RSCCyEhng 7RSCCyEhthể 7RSCCyEhchạm mặ3yZ3t, vvYQokUHđợi vươvvYQokUHng vvYQokUHgia vvYQokUHtìm đượcvvYQokUH phvvYQokUHương 3yZ3hướng, hẳn7RSCCyEh 7RSCCyEhcũng phảivvYQokUH tốn7RSCCyEh 7RSCCyEhbốn, 7RSCCyEhnăm n7RSCCyEhgày tvvYQokUHhời vvYQokUHgian, cvvYQokUHòn quốc7RSCCyEh 7RSCCyEhsư thì3yZ3 đan7RSCCyEhg đá3yZ3nh cờ7RSCCyEh cùng3yZ3 m3yZ3ột 3yZ3vài đạivvYQokUH 7RSCCyEhthần lớ7RSCCyEhn t3yZ3uổi bên7RSCCyEh n7RSCCyEhgoài bìa7RSCCyEh rừng3yZ3.” T7RSCCyEhhị vệ7RSCCyEh cư7RSCCyEhời đáp. 

Cái7RSCCyEh g3yZ3ì, vvYQokUHngay cả7RSCCyEh bạ3yZ3ch hổvvYQokUH đang7RSCCyEh ở7RSCCyEh đâu3yZ3 c7RSCCyEhũng biết7RSCCyEh vvYQokUH? vvYQokUHY 3yZ3Y nhì7RSCCyEhn 3yZ3sơn đvvYQokUHộng b7RSCCyEhí vvYQokUHẩn nàvvYQokUHy, p7RSCCyEhhía 7RSCCyEhtrên m3yZ3ột c7RSCCyEhầu thavvYQokUHng hvvYQokUHình xoắnvvYQokUH 3yZ3ốc c3yZ3hậm rãi7RSCCyEh uốn3yZ3 lượn,7RSCCyEh tỏvvYQokUHa 3yZ3ra xun3yZ3g qu7RSCCyEhanh, vvYQokUHcó 7RSCCyEh1 g3yZ3ian l7RSCCyEhàm tr3yZ3ung tâm7RSCCyEh, x3yZ3ung vvYQokUHquanh c3yZ3òn rấtvvYQokUH nhiềuvvYQokUH hvvYQokUHang nhỏ,3yZ3 3yZ3không, hìnvvYQokUHh như3yZ3 vvYQokUHlà phòng. 

Phía tvvYQokUHrên c3yZ3ó 7RSCCyEh5 vvYQokUHhoàng 7RSCCyEhy tvvYQokUHhị vệ3yZ3 cha3yZ3y 7RSCCyEhqua 7RSCCyEhchạy 7RSCCyEhlại, tựa3yZ3 hồ,3yZ3 đa3yZ3ng trvvYQokUHuyền vvYQokUHđạt ti3yZ3n tức. 

“T7RSCCyEhốt lắm,vvYQokUH ngươi3yZ3 l7RSCCyEhui vvYQokUHra, 7RSCCyEhđợi 7RSCCyEhMẫn H7RSCCyEhách VưvvYQokUHơng 7RSCCyEhgia 3yZ3cùng lãovvYQokUH hổ7RSCCyEh 3yZ3đánh nh7RSCCyEhau đến7RSCCyEh chvvYQokUHết sốn7RSCCyEhg k7RSCCyEhhông svvYQokUHai bivvYQokUHệt lắmvvYQokUH, ngươ3yZ3i lạ7RSCCyEhi đ3yZ3ến vvYQokUHbẩm báo,”7RSCCyEh HắnvvYQokUH 7RSCCyEhvỗ v3yZ3ỗ b3yZ3ả vavvYQokUHi tvvYQokUHhị vệ,vvYQokUH “Vất7RSCCyEh 3yZ3vả .” 

C3yZ3ái v7RSCCyEhỗ v3yZ3ai đ3yZ3ơn giảnvvYQokUH vvYQokUHnhưng dườn7RSCCyEhg 3yZ3như tvvYQokUHiếp thvvYQokUHêm svvYQokUHức vvYQokUHmạnh 3yZ3ủng vvYQokUHhộ c7RSCCyEhường đại,3yZ3 tin3yZ3h vvYQokUHthần thịvvYQokUH 3yZ3vệ ru7RSCCyEhn lêvvYQokUHn, kvvYQokUHhom nvvYQokUHgười 3yZ3hành vvYQokUHlễ, n7RSCCyEhgẩng 7RSCCyEhđầu 7RSCCyEhưỡn ngực7RSCCyEh rờvvYQokUHi đi,vvYQokUH m7RSCCyEhà nhómvvYQokUH th7RSCCyEhị vvvYQokUHệcho d3yZ3ù không3yZ3 b7RSCCyEhận rộvvYQokUHn, cũngvvYQokUH khôn7RSCCyEhg hề3yZ3 đvvYQokUHến 7RSCCyEhquấy rầyvvYQokUH h3yZ3ai người,3yZ3 a3yZ3i 7RSCCyEhlo việcvvYQokUH này7RSCCyEh, 3yZ3xem vvYQokUH2 người7RSCCyEh dườngvvYQokUH nh3yZ3ư v7RSCCyEhô hìn3yZ3h, biếnvvYQokUH vvYQokUHthành vvYQokUHtrong suốt. 

“N7RSCCyEhơi nà7RSCCyEhy là3yZ3 …?”vvYQokUH HắvvYQokUHn, đến3yZ3 3yZ3tột c3yZ3ùng có7RSCCyEh b3yZ3ao nhiêu7RSCCyEh việcvvYQokUH 3yZ3dấu 7RSCCyEhdiếm nàng? 

Y 3yZ3Y 7RSCCyEhtrong m3yZ3ắt, 3yZ3một mảnvvYQokUHh 7RSCCyEhmờ mịt. 

 

CHƯƠNG 7RSCCyEh176: THỰCvvYQokUH 3yZ3HIỆN ƯỚCvvYQokUH ĐỊNH 

“NơvvYQokUHi nàyvvYQokUH, chính3yZ3 l3yZ3à lễ3yZ3 vvYQokUHvật cuốivvYQokUH cù7RSCCyEhng vvYQokUHmà thái3yZ3 hoàng7RSCCyEh 7RSCCyEhThái H3yZ3ậu đểvvYQokUH lại7RSCCyEh chvvYQokUHo trẫm.vvYQokUH” vvYQokUHdung nvvYQokUHhan lạ7RSCCyEhnh nvvYQokUHhư băvvYQokUHng của3yZ3 hắ7RSCCyEhn tvvYQokUHừ vvYQokUHtừ h7RSCCyEhòa ta3yZ3n, 7RSCCyEhcòn l3yZ3ại 7RSCCyEh, chvvYQokUHỉ làvvYQokUH 7RSCCyEhkhuôn vvYQokUHmặt 3yZ3ôn nhuvvYQokUH, 3yZ3dịu dàng. 

ThvvYQokUHái 7RSCCyEhhoàng Thái7RSCCyEh Hậu……7RSCCyEh 7RSCCyEhY vvYQokUHY bvvYQokUHừng tỉ7RSCCyEhnh đại3yZ3 ngộ,vvYQokUH nó3yZ3i cá3yZ3ch k3yZ3hác, n7RSCCyEhơi nvvYQokUHày 7RSCCyEhhẳn là7RSCCyEh 3yZ3căn cứ3yZ3 3yZ3của đội7RSCCyEh h7RSCCyEhộ vệ3yZ3 q7RSCCyEhuân vươn7RSCCyEhg tr7RSCCyEhong 7RSCCyEhtruyền thuyết?7RSCCyEh NghvvYQokUHe nó7RSCCyEhi, bọn3yZ3 h3yZ3ọ vvYQokUHngoại trvvYQokUHừ vivvYQokUHệc lvvYQokUHà sá3yZ3t th7RSCCyEhủ hạn3yZ3g nh7RSCCyEhất, còn3yZ3 c7RSCCyEhó vvYQokUHtình b7RSCCyEháo khắp3yZ3 mvvYQokUHọi nơ3yZ3i, đvvYQokUHể b3yZ3ảo 3yZ3vệ vvYQokUHđế 3yZ3vương, ngưvvYQokUHời 3yZ3được tuvvYQokUHyển c7RSCCyEhhọn đề3yZ3u lvvYQokUHà nvvYQokUHhân vậ7RSCCyEht nổ3yZ3i tiếng7RSCCyEh, khô3yZ3ng ch7RSCCyEhỉ tivvYQokUHnh thôn3yZ3g 3yZ3võ họcvvYQokUH, thuvvYQokUHật phá3yZ3p, 3yZ3hơn vvYQokUHnữa thuậvvYQokUHt 3yZ3kỳ 3yZ3môn bátvvYQokUH quvvYQokUHái khô7RSCCyEhng ch7RSCCyEhỗ n7RSCCyEhào không7RSCCyEh thông7RSCCyEh, nhưngvvYQokUH màvvYQokUH, 7RSCCyEhtất 7RSCCyEhcả n7RSCCyEhhững thứ3yZ3 nà3yZ3y cũn3yZ3g ch3yZ3ỉ l3yZ3à tru7RSCCyEhyền th3yZ3uyết, kvvYQokUHhông 7RSCCyEhai từn3yZ3g nvvYQokUHhìn t7RSCCyEhhấy quá. 

“Bọn7RSCCyEh h7RSCCyEhọ, đềvvYQokUHu 3yZ3là t3yZ3inh an7RSCCyEhh mà7RSCCyEh quốc7RSCCyEh 7RSCCyEhsư vvYQokUH20 vvYQokUHnăm trước7RSCCyEh bồivvYQokUH d3yZ3ưỡng ravvYQokUH, vì3yZ3 Thá7RSCCyEhi hoàn7RSCCyEhg thá7RSCCyEhi 7RSCCyEhhậu 3yZ3cũng c3yZ3ố triều7RSCCyEh cương” 

Nói7RSCCyEh đế7RSCCyEhn đâ3yZ3y, hắn7RSCCyEh vvYQokUHnghiêng đầu,7RSCCyEh hvvYQokUHai mắtvvYQokUH divvYQokUHệu diệ7RSCCyEhu nhvvYQokUHìn cvvYQokUHhăm chvvYQokUHú v3yZ3ào nàng, 

“Trẫm 7RSCCyEhcũng kvvYQokUHhông vvYQokUHphải 3yZ3cố ý7RSCCyEh vvYQokUHmuốn dvvYQokUHấu 7RSCCyEhnàng, đâyvvYQokUH lvvYQokUHà ước3yZ3 định7RSCCyEh củvvYQokUHa tr3yZ3ẫm cvvYQokUHùng vvYQokUHthái hoàvvYQokUHng Thái3yZ3 Hậu,3yZ3 ngư3yZ3ời vvYQokUHnói, phvvYQokUHải vvYQokUHđợi c3yZ3ho 3yZ3nàng cù3yZ3ng trẫmvvYQokUH ‘long7RSCCyEh phụng7RSCCyEh 7RSCCyEhhòa minh’7RSCCyEh, mớ7RSCCyEhi đượcvvYQokUH nóivvYQokUH c7RSCCyEhho nvvYQokUHàng biết.” 

Gò3yZ3 7RSCCyEhmá cvvYQokUHủa 7RSCCyEhY vvYQokUHY vvYQokUHnháy mắt3yZ3 lại3yZ3 đỏ3yZ3 vvYQokUHhồng vvYQokUHlên, nhìvvYQokUHn hắnvvYQokUH 7RSCCyEhtựa hồvvYQokUH ẩn3yZ3 n3yZ3hẫn ývvYQokUH cười7RSCCyEh, chà7RSCCyEh ch3yZ3à chânvvYQokUH, ởvvYQokUH trư3yZ3ớc mặvvYQokUHt mvvYQokUHọi người7RSCCyEh l3yZ3ại khôvvYQokUHng vvYQokUHthể đẩy3yZ3 h7RSCCyEhắn ra7RSCCyEh, chỉvvYQokUH ph3yZ3ải chị7RSCCyEhu đựng,7RSCCyEh thầvvYQokUHm nghĩ3yZ3, n7RSCCyEhói nvvYQokUHhư vậy,vvYQokUH khô7RSCCyEhng p7RSCCyEhhải khiếvvYQokUHn chvvYQokUHo nh7RSCCyEhóm hộ7RSCCyEh vvvYQokUHệ biết3yZ3, n7RSCCyEhàng cùn7RSCCyEhg hắ7RSCCyEhn đã……. 

“ĐvvYQokUHi t3yZ3hôi, trẫ3yZ3m mvvYQokUHang 3yZ3nàng đi7RSCCyEh vvYQokUHvào phòng.”3yZ3 Hắn7RSCCyEh khậpvvYQokUH khi7RSCCyEhễng 7RSCCyEhkéo tavvYQokUHy c3yZ3ủa nà3yZ3ng, cắm3yZ3 7RSCCyEhcây đuốc3yZ3 vào7RSCCyEh mộ3yZ3t 7RSCCyEhgiá đ7RSCCyEhỡ tr3yZ3ên cvvYQokUHầu 7RSCCyEhthang, savvYQokUHu đ7RSCCyEhó mớivvYQokUH ti7RSCCyEhếp 3yZ3tục đi7RSCCyEh và7RSCCyEho mvvYQokUHột “cái7RSCCyEh hanvvYQokUHg” nvvYQokUHgay givvYQokUHan trun7RSCCyEhg tâm. 

K7RSCCyEhhông nghvvYQokUHĩ tớvvYQokUHi, 3yZ3bên tr3yZ3ong “c3yZ3ái hang”vvYQokUH ki3yZ3a đúnvvYQokUHg là3yZ3 một3yZ3 gvvYQokUHian phvvYQokUHòng khiến7RSCCyEh 3yZ3người kvvYQokUHhác 3yZ3‘kinh vvYQokUHthiên độnvvYQokUHg địa7RSCCyEh’ 3yZ3nha, 7RSCCyEhrộng r3yZ3ãi mà3yZ3 3yZ3sáng ngời,3yZ3 cùn7RSCCyEhg c7RSCCyEhách bố7RSCCyEh 3yZ3trí vvYQokUHtrong L7RSCCyEhong QvvYQokUHuân điện3yZ3 có7RSCCyEh hơn7RSCCyEh 3yZ3chứ vvYQokUHkhông ké7RSCCyEhm, k3yZ3hiến nàng7RSCCyEh ngâvvYQokUHy n3yZ3gẩn cả3yZ3 người. 

Vén bức7RSCCyEh 3yZ3rèm chvvYQokUHe, đvvYQokUHi 7RSCCyEhvào nội7RSCCyEh phòng. 

“Khi trẫm7RSCCyEh vvYQokUHra ng7RSCCyEhoài 7RSCCyEhsăn bắ3yZ3n, ngẫuvvYQokUH nhi3yZ3ên thườn3yZ3g muố7RSCCyEhn 3yZ3tới 3yZ3nơi vvYQokUHnày, vvYQokUHcho nê3yZ3n li3yZ3ền ph7RSCCyEhân vvYQokUHphó xuốngvvYQokUH, ch3yZ3o bọn7RSCCyEh họvvYQokUH bố7RSCCyEh tvvYQokUHrí nơi3yZ3 nà3yZ3y cù3yZ3ng nội3yZ3 điệ3yZ3n 7RSCCyEhgiống nhvvYQokUHau, 3yZ3có thíc7RSCCyEhh khônvvYQokUHg?” Hắ7RSCCyEhn m7RSCCyEhỉm cư3yZ3ời, đem7RSCCyEh nàng7RSCCyEh ô3yZ3m 7RSCCyEhvào lòng3yZ3, chópvvYQokUH mvvYQokUHũi vvYQokUHcọ cọ3yZ3 vvYQokUHvào ch3yZ3óp mũi3yZ3 cvvYQokUHủa nàng. 

Bức rèvvYQokUHm bvvYQokUHằng tr7RSCCyEhân châu3yZ3 run7RSCCyEhg rinhvvYQokUH, những3yZ3 7RSCCyEhhạt ch7RSCCyEhâu sáng7RSCCyEh bóng3yZ3 chạmvvYQokUH vàvvYQokUHo nh3yZ3au, phát3yZ3 vvYQokUHra vvYQokUHtiếng vvYQokUHvang “dinh7RSCCyEh đavvYQokUHng, đvvYQokUHinh đư7RSCCyEhơng, đivvYQokUHnh đươ3yZ3ng” tha7RSCCyEhnh thúy……. 

“Ân.”vvYQokUH vvYQokUHNàng 3yZ3gật vvYQokUHnhẹ đầu,3yZ3 n7RSCCyEhói khôvvYQokUHng cảmvvYQokUH động,vvYQokUH làvvYQokUH 7RSCCyEhgạt người.vvYQokUH 7RSCCyEhNhưng hơivvYQokUH vvYQokUHthở đầy7RSCCyEh vvYQokUHdục vọng7RSCCyEh c3yZ3ủa hắn7RSCCyEh cứ7RSCCyEh vvYQokUHphả và3yZ3o vvYQokUHmặt l3yZ3iên tục,vvYQokUH khiến3yZ3 nàn3yZ3g vvYQokUHthật b7RSCCyEhối rối,3yZ3 g3yZ3ương mặ3yZ3t 3yZ3đã hồng3yZ3 lạivvYQokUH 7RSCCyEhcàng đỏ3yZ3 tươi. 

“Nàng3yZ3 h7RSCCyEhình như7RSCCyEh vẫvvYQokUHn còn7RSCCyEh thi7RSCCyEhếu trẫm3yZ3 3yZ3cái gìvvYQokUH đó.”7RSCCyEh H3yZ3ắn t7RSCCyEhrầm giọng7RSCCyEh nhắc7RSCCyEh n3yZ3hở nói. 

“Thiếu…7RSCCyEh thiếu3yZ3 cvvYQokUHái gì?” 

Nàng 7RSCCyEhnháy vvYQokUHmắt, 3yZ3mơ hồvvYQokUH, như7RSCCyEhng lạivvYQokUH n7RSCCyEhghĩ tvvYQokUHới c7RSCCyEhái gì7RSCCyEh, s3yZ3ắc mặt7RSCCyEh 3yZ3có vvYQokUHchút s7RSCCyEhốt ruột, 

“Không đư7RSCCyEhợc, cvvYQokUHhàng vvYQokUHngồi xuống3yZ3 trướcvvYQokUH 7RSCCyEhđi, tvvYQokUHa đ7RSCCyEhi tìmvvYQokUH dư7RSCCyEhợc g7RSCCyEhiúp cvvYQokUHhàng 7RSCCyEhrửa sạchvvYQokUH mi3yZ3ệng vếtvvYQokUH 7RSCCyEhthương, 7RSCCyEhkhông cần3yZ3 lộnvvYQokUH xộn.” 

Đi một7RSCCyEh quản7RSCCyEhg đvvYQokUHường xvvYQokUHa nh3yZ3ư vậy,3yZ3 h3yZ3ắn 3yZ3chắc vvYQokUHlà phải7RSCCyEh nhịn3yZ3 đ7RSCCyEhau 7RSCCyEhrất nhiều.3yZ3 Vết7RSCCyEh 7RSCCyEhthương l3yZ3ần trướvvYQokUHc ng7RSCCyEhhiêm trọng3yZ3 vvYQokUHnhư vậy,7RSCCyEh đ3yZ3ã lvvYQokUHiền m7RSCCyEhặt được7RSCCyEh ha7RSCCyEhy c3yZ3hưa, n7RSCCyEhàng một7RSCCyEh 3yZ3chút cũvvYQokUHng khôn3yZ3g biêt7RSCCyEh. vvYQokUHNhưng 7RSCCyEhbây 3yZ3giờ, nhvvYQokUHìn thấy3yZ3 3yZ3đầu gối3yZ3 vvYQokUHcủa vvYQokUHhắn đỏvvYQokUH tưvvYQokUHơi vvYQokUH1 mả7RSCCyEhng, 7RSCCyEhlòng 3yZ3của n7RSCCyEhàng rvvYQokUHất xvvYQokUHót 3yZ3xa, 7RSCCyEhthật rất7RSCCyEh vvYQokUHlo lắng. 

Nàng vvYQokUHsợ máu3yZ3, nhưng7RSCCyEh vvYQokUHnhiều lúcvvYQokUH, vì3yZ3 khô3yZ3ng mu3yZ3ốn tỏ3yZ3 vvYQokUHra yvvYQokUHếu đuvvYQokUHối, đều7RSCCyEh phả3yZ3i tậ3yZ3n 3yZ3lực vvYQokUHẩn nhẫ7RSCCyEhn. ChvvYQokUHo nêvvYQokUHn vvYQokUHnàng vvYQokUHrất vvYQokUHít mặ7RSCCyEhc hồ3yZ3ng y3yZ3, m3yZ3à 7RSCCyEhlúc cùngvvYQokUH MẫnvvYQokUH H3yZ3ách vvYQokUHyêu nvvYQokUHam tvvYQokUHỷ 7RSCCyEhthí, cũn7RSCCyEhg v3yZ3ì sợvvYQokUH nhvvYQokUHìn thấy3yZ3 t7RSCCyEhrên ngườ3yZ3i vvYQokUHmình toát7RSCCyEh 3yZ3ra mávvYQokUHu tươi,3yZ3 mớivvYQokUH c7RSCCyEhố tìnvvYQokUHh mặvvYQokUHc hồn3yZ3g vvYQokUHy, c3yZ3he dấuvvYQokUH sợ7RSCCyEh hãvvYQokUHi của3yZ3 chínhvvYQokUH mình. 

Nếu7RSCCyEh nvvYQokUHơi nà7RSCCyEhy vvYQokUHthật sựvvYQokUH bốvvYQokUH trívvYQokUH giốngvvYQokUH vvYQokUHy Lon3yZ3g Q3yZ3uân đi7RSCCyEhện, như3yZ3 vậyvvYQokUH, hòmvvYQokUH 3yZ3thuốc sẽvvYQokUH đvvYQokUHặt tro7RSCCyEhng 7RSCCyEhngăn ké7RSCCyEho cuốvvYQokUHi cùvvYQokUHng 3yZ3của bàn7RSCCyEh tra7RSCCyEhng điểm. 

Nàng3yZ3 đẩy3yZ3 vòng7RSCCyEh 3yZ3tay ôvvYQokUHm ấvvYQokUHp của3yZ3 hắnvvYQokUH 3yZ3ra, đi3yZ3 7RSCCyEhđến trvvYQokUHước bànvvYQokUH t3yZ3rang điểm3yZ3, vvYQokUHkéo hộc3yZ3 3yZ3bàn ravvYQokUH, quvvYQokUHả nhiê3yZ3n nhìvvYQokUHn thấyvvYQokUH hòm3yZ3 thuốc. 

“3yZ3Y vvYQokUHY, 3yZ3nàng m3yZ3uốn nvvYQokUHuốt lời3yZ3 sao3yZ3?” vvYQokUHthân thể7RSCCyEh vvYQokUHấm ápvvYQokUH, mềm7RSCCyEh mạvvYQokUHi tro7RSCCyEhng 3yZ3lòng rờivvYQokUH đvvYQokUHi, kvvYQokUHhông vvYQokUHkhí lạ7RSCCyEhnh 7RSCCyEhlẽo vvYQokUHxâm 7RSCCyEhnhập, hắnvvYQokUH b3yZ3ất mãn3yZ3 lê3yZ3n án. 

Thấy 3yZ3nàng đ7RSCCyEhi đếnvvYQokUH lon7RSCCyEhg sàn7RSCCyEh, từ3yZ3 từ3yZ3 t3yZ3ọa 7RSCCyEhhạ, 7RSCCyEhhắn r7RSCCyEhất sợvvYQokUH nàngvvYQokUH giốvvYQokUHng lvvYQokUHần trướcvvYQokUH, t7RSCCyEhhô lỗ7RSCCyEh k3yZ3éo 7RSCCyEhphắng thụcvvYQokUH vvYQokUHkhố củ7RSCCyEha mìvvYQokUHnh, ngvvYQokUHhĩ ngh3yZ3ĩ, vẫ7RSCCyEhn lvvYQokUHà chính3yZ3 mình7RSCCyEh cuvvYQokUHốn ống3yZ3 quầvvYQokUHn lên7RSCCyEh 3yZ3thì t7RSCCyEhốt hơvvYQokUHn. (^7RSCCyEh^ tự7RSCCyEh nhi7RSCCyEhên thấ7RSCCyEhy 7RSCCyEhbuồn cườvvYQokUHi ghvvYQokUHê =vvYQokUH]] ) 

“C3yZ3ó pvvYQokUHhải rất3yZ3 đauvvYQokUH 7RSCCyEhhay không?” 

7RSCCyEhNàng c3yZ3ầm hò7RSCCyEhm thuốcvvYQokUH vvYQokUHđi qu3yZ3a, ngồi3yZ3 xổm7RSCCyEh xvvYQokUHuống, nhvvYQokUHìn v7RSCCyEhết thưvvYQokUHơng, khô7RSCCyEhng khvvYQokUHỏi nhvvYQokUHíu mày, 

“Tu3yZ3y khôn3yZ3g làvvYQokUHm độc,vvYQokUH nhưng7RSCCyEh vvYQokUHmà, vết3yZ3 t3yZ3hương vvYQokUHsao l3yZ3ại lâuvvYQokUH khép7RSCCyEh vvYQokUHlại nvvYQokUHhư vậy?” 

“Thời3yZ3 tiếtvvYQokUH cvvYQokUHó ch7RSCCyEhút vvYQokUHlãnh.” Hắn3yZ3 đáp7RSCCyEh, nhvvYQokUHìn nàng3yZ3 t7RSCCyEhhật vvYQokUHcẩn thận7RSCCyEh vvYQokUHlau 7RSCCyEhđi vvYQokUHvết má3yZ3u trvvYQokUHên miệ7RSCCyEhng 3yZ3vết thương. 

[] 

“7RSCCyEhThân nhi7RSCCyEhệt 7RSCCyEhcủa cvvYQokUHhàng 7RSCCyEhso vvvYQokUHới ngvvYQokUHười t7RSCCyEhhường l7RSCCyEhuôn thấ3yZ3p hơvvYQokUHn, bi7RSCCyEhết trờ3yZ3i lạn7RSCCyEhh, savvYQokUHo 7RSCCyEhkhông chvvYQokUHo c3yZ3ung nữ3yZ3 đốt3yZ3 thêm3yZ3 hỏ7RSCCyEha l3yZ3ò, 3yZ3như vậy3yZ3 thvvYQokUHân th3yZ3ể m3yZ3ới ấm3yZ3 hơn,vvYQokUH miệ3yZ3ng vếtvvYQokUH thư7RSCCyEhơng c3yZ3ũng khé3yZ3p lạivvYQokUH mavvYQokUHu chút.” 

Dùn7RSCCyEhg v7RSCCyEhải mềm,7RSCCyEh thấm7RSCCyEh ướt,7RSCCyEh 3yZ3rửa s3yZ3ạch miệng7RSCCyEh vvvYQokUHết t7RSCCyEhhương, nàngvvYQokUH 7RSCCyEhnhẹ nhà3yZ3ng vvYQokUHthổi thổ7RSCCyEhi, vvYQokUHđợi nvvYQokUHước k7RSCCyEhhô đi7RSCCyEh, mớ7RSCCyEhi lấvvYQokUHy vvYQokUHthuốc t3yZ3hoa lên3yZ3, dù3yZ3ng bạch7RSCCyEh bố3yZ3 sạ7RSCCyEhch sẽvvYQokUH ba7RSCCyEho lấy3yZ3, cuố3yZ3i c3yZ3ùng thắt3yZ3 7RSCCyEhmột cáivvYQokUH nơ7RSCCyEh 7RSCCyEhcon bướm. 

“Không3yZ3 cóvvYQokUH nàngvvYQokUH bêvvYQokUHn c7RSCCyEhạnh, một3yZ3 mìvvYQokUHnh 7RSCCyEhtrẫm cvvYQokUHho dùvvYQokUH cvvYQokUHó đắ3yZ3p thêm7RSCCyEh m3yZ3ấy tvvYQokUHấm chăn7RSCCyEh, đềvvYQokUHu cảm7RSCCyEh 7RSCCyEhthấy cảvvYQokUH ngvvYQokUHười r3yZ3ét run.”vvYQokUH 7RSCCyEhHắn 3yZ3thấp navvYQokUHm nói. 

“Miệ7RSCCyEhng lưvvYQokUHỡi trvvYQokUHơn 3yZ3tru.” 3yZ3Nàng vvYQokUHliếc liế3yZ3c mắtvvYQokUH vvYQokUHmột vvYQokUHcái, cười7RSCCyEh khẽ. 

Cho tới7RSCCyEh 3yZ3nay, n3yZ3àng đề3yZ3u cảm3yZ3 tvvYQokUHhấy hắ7RSCCyEhn vvYQokUHchỉ b7RSCCyEhiết 3yZ3khi dễ3yZ3 mì3yZ3nh, mvvYQokUHỗi 7RSCCyEhlần nóivvYQokUH vvYQokUHchuyện đều7RSCCyEh g7RSCCyEhiống như3yZ3 đang3yZ3 cã7RSCCyEhi n7RSCCyEhhau, nhvvYQokUHưng màvvYQokUH, từ3yZ3 kvvYQokUHhi rờ3yZ3i k3yZ3hỏi lvvYQokUHong 7RSCCyEhquân điện,7RSCCyEh nàn3yZ3g m3yZ3ới phát7RSCCyEh hiệnvvYQokUH, n7RSCCyEhàng ngượcvvYQokUH l7RSCCyEhại 3yZ3rất l3yZ3à thí7RSCCyEhch 7RSCCyEhlời nóivvYQokUH bén7RSCCyEh nhọncủa7RSCCyEh hắ3yZ3n, th7RSCCyEhích cùn3yZ3g hắnvvYQokUH vvYQokUHtranh t7RSCCyEhranh luận3yZ3 luận. 

“Miệng7RSCCyEh lưỡi3yZ3 trơnvvYQokUH tvvYQokUHru s3yZ3o vớvvYQokUHi vvYQokUHvô lại7RSCCyEh tốt7RSCCyEh h7RSCCyEhơn.” 3yZ3Hắn quả7RSCCyEh thự7RSCCyEhc lại3yZ3 bvvYQokUHắt đầu7RSCCyEh “mồmvvYQokUH mép”. 

Khóe 3yZ3môi 3yZ3cong lên3yZ3, 3yZ3nụ c3yZ3ười 3yZ3tươi 7RSCCyEhtắn 7RSCCyEhnhư n3yZ3ắng m3yZ3ai, cảm7RSCCyEh gi7RSCCyEhác qu7RSCCyEhen thuvvYQokUHộc này3yZ3 làm7RSCCyEh tế7RSCCyEh bào7RSCCyEh toà7RSCCyEhn 7RSCCyEhthân nàng7RSCCyEh đều3yZ3 ở7RSCCyEh vvYQokUHthả vvYQokUHlỏng, t7RSCCyEhhư sướn3yZ3g v7RSCCyEhô cùng. 

“Chàng, vẫ7RSCCyEhn muốnvvYQokUH 7RSCCyEhđi să7RSCCyEhn lã7RSCCyEho vvYQokUHhổ sao?” 

7RSCCyEhNàng th7RSCCyEhu 7RSCCyEhdọn x7RSCCyEhong hòmvvYQokUH thuố7RSCCyEhc, ng7RSCCyEhồi 3yZ3vào v7RSCCyEhị tr3yZ3í vvYQokUHbên cạvvYQokUHnh hắn,3yZ3 n7RSCCyEhhẹ nvvYQokUHhàng ốngvvYQokUH quvvYQokUHần thảvvYQokUH xuống. 

“Trẫm7RSCCyEh thầ3yZ3m ngh7RSCCyEhĩ, sẽ7RSCCyEh tặ3yZ3ng ch3yZ3o vvYQokUHnàng lễvvYQokUH 3yZ3vật mà3yZ3 trẫm7RSCCyEh 7RSCCyEhcho l3yZ3à trân3yZ3 qu3yZ3ý nhvvYQokUHất, 3yZ3Y 3yZ3Y, n7RSCCyEhàng hãyvvYQokUH 3yZ3tin t7RSCCyEhưởng tr3yZ3ẫm cvvYQokUHó năng7RSCCyEh l3yZ3ực n7RSCCyEhày, 3yZ3mặc 3yZ3dù khônvvYQokUHg dựa7RSCCyEh vào3yZ3 t7RSCCyEhhuật phávvYQokUHp, tvvYQokUHrẫm cũng7RSCCyEh 7RSCCyEhsẽ lvvYQokUHàm được.” 

Hắn7RSCCyEh 3yZ3soạn m7RSCCyEhi, bà3yZ3n tvvYQokUHay tvvYQokUHo nhvvYQokUHẹ nvvYQokUHhàng vuố7RSCCyEht l3yZ3ên đ3yZ3ôi vvYQokUHmá ph7RSCCyEhấn hồng,vvYQokUH “T7RSCCyEhrẫm, 7RSCCyEhcũng kh7RSCCyEhông phải3yZ3 mộvvYQokUHt qu3yZ3ân v7RSCCyEhương v3yZ3ô nă3yZ3ng, n7RSCCyEhhững gìvvYQokUH của7RSCCyEh tr3yZ3ẫm, nhất3yZ3 địnhvvYQokUH t7RSCCyEhrẫm sẽvvYQokUH 7RSCCyEhthu hồi7RSCCyEh, 7RSCCyEhbao gồmvvYQokUH 7RSCCyEhcả nàng!” 

khvvYQokUHuôn mặt7RSCCyEh t7RSCCyEhrắng n7RSCCyEhoãn, ho3yZ3àn m3yZ3ỹ như7RSCCyEh một3yZ3 tác3yZ3 phẩm3yZ3 ng7RSCCyEhhệ 7RSCCyEhthuật, kh7RSCCyEhóe vvYQokUHmôi mỏn7RSCCyEhg, c7RSCCyEhong co7RSCCyEhng m7RSCCyEhột nvvYQokUHụ c3yZ3ười, đô3yZ3i mắt7RSCCyEh màuvvYQokUH tím3yZ3 th3yZ3âm sâ3yZ3u như3yZ3 đạivvYQokUH dương,…nàng7RSCCyEh xe7RSCCyEhm đế7RSCCyEhn ng7RSCCyEhây ngố3yZ3c 3yZ3cả người. 

Mãi ngắm3yZ3 3yZ3mỹ nam3yZ3, 3yZ3Y 3yZ3Y mộtvvYQokUH chú3yZ3t vvYQokUHcũng k3yZ3hông phát3yZ3 g7RSCCyEhiác, vvYQokUHmột bvvYQokUHàn tvvYQokUHay đa3yZ3ng lặngvvYQokUH y3yZ3ên 7RSCCyEhcởi bỏvvYQokUH vvvYQokUHạt 7RSCCyEháo 3yZ3của nàng7RSCCyEh. ^^! 

M3yZ3ãi 7RSCCyEhđến khvvYQokUHi ch7RSCCyEhỉ phúc3yZ3 lạnvvYQokUHh n7RSCCyEhhư 7RSCCyEhbăng bàvvYQokUHn chạm3yZ3 đếnvvYQokUH t7RSCCyEhròn vvYQokUHtròn 7RSCCyEhmềm mạ3yZ3i, c3yZ3ả ngườivvYQokUH vvYQokUHY 3yZ3Y r3yZ3un lê7RSCCyEhn, bừ3yZ3ng tỉvvYQokUHnh lại7RSCCyEh đây,3yZ3 nhìn3yZ3 g7RSCCyEhương mặtvvYQokUH ôn3yZ3 nh7RSCCyEhu, n3yZ3hu tình7RSCCyEh dạ7RSCCyEht dàovvYQokUH khôngvvYQokUH bivvYQokUHết kh3yZ3i n7RSCCyEhào b7RSCCyEhiến th7RSCCyEhành 7RSCCyEhvẻ mặt7RSCCyEh đắvvYQokUHc ý7RSCCyEh t7RSCCyEhươi cư3yZ3ời 7RSCCyEhcủa 3yZ3hắn, kh7RSCCyEhông kvvYQokUHhỏi âvvYQokUHm thầmvvYQokUH mắ7RSCCyEhng mìnvvYQokUHh qu7RSCCyEhá sơvvYQokUH ývvYQokUH. (là3yZ3 vvYQokUHháo 7RSCCyEhsắc mớvvYQokUHi 3yZ3đúng nh7RSCCyEha ^^) 

7RSCCyEh“Y vvYQokUHY, nàn3yZ3g vvYQokUHnên thvvYQokUHực hiện7RSCCyEh vvYQokUHước đị3yZ3nh 3yZ3cùng trẫm7RSCCyEh.” HắnvvYQokUH th3yZ3ấp nam7RSCCyEh, n3yZ3hẹ nhàn7RSCCyEhg 7RSCCyEhvỗ v7RSCCyEhề đô3yZ3i 3yZ3má mềvvYQokUHm mại. 

7RSCCyEh“Ước định?vvYQokUH Cái3yZ3 3yZ3gì ước3yZ3 định?”vvYQokUH NvvYQokUHàng ti7RSCCyEhếp tụ3yZ3c đánh7RSCCyEh trống3yZ3 l7RSCCyEhảng, “3yZ3Không đvvYQokUHược, ch3yZ3ân của3yZ3 vvYQokUHchàng 3yZ3không thvvYQokUHể lộn7RSCCyEh xộn.” 

3yZ3“Ngày ấy,vvYQokUH 7RSCCyEhtrẫm bvvYQokUHị thương7RSCCyEh s3yZ3o v3yZ3ới vvYQokUHhôm nvvYQokUHay còn7RSCCyEh vvYQokUHnghiêm trọng7RSCCyEh h3yZ3ơn, nhưng3yZ3 khvvYQokUHông vvYQokUHphải c3yZ3ũng vvYQokUHdũng vvYQokUHmãnh 3yZ3dị thường3yZ3 sao7RSCCyEh? H7RSCCyEhay là7RSCCyEh, n7RSCCyEhàng vvYQokUHcho đó7RSCCyEh l7RSCCyEhà hiệuvvYQokUH lựcvvYQokUH của3yZ3 quảvvYQokUH thô7RSCCyEhi tình?” 

Hắn3yZ3 thổ7RSCCyEhi mộtvvYQokUH ngụmvvYQokUH hơvvYQokUHi thở7RSCCyEh lạn7RSCCyEhh n3yZ3hư b7RSCCyEhăn vào3yZ3 t3yZ3ai nvvYQokUHàng, 7RSCCyEhnhẹ n7RSCCyEhhàng gặm7RSCCyEh vvYQokUHlấy vành3yZ3 tvvYQokUHai mvvYQokUHẫn 3yZ3cảm của3yZ3 nàng,vvYQokUH đầu7RSCCyEh lvvYQokUHưỡi cuố7RSCCyEhn, c7RSCCyEhảm giác3yZ3 đượ7RSCCyEhc thân3yZ3 tvvYQokUHhể mềmvvYQokUH vvYQokUHmại đ3yZ3ều vvYQokUHrun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.