You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 1wJHZmgoU75: KeiUv24yVHÔNG THỂwJHZmgoU MẤT9mVP ĐIwJHZmgoU NÀNG

eiUv24yV“Mộc Hiệp!”eiUv24yV PwJHZmgoUhù eiUv24yVVân 9mVPKhâu Trạch9mVP h9mVPét lớnwJHZmgoU mộwJHZmgoUt tiếng,9mVP eiUv24yVdùng cwJHZmgoUhân cheiUv24yVưa bịeiUv24yV thươngwJHZmgoU làeiUv24yVm điểmwJHZmgoU teiUv24yVựa, wJHZmgoUbúng ngeiUv24yVười eiUv24yVphi thânwJHZmgoU 9mVPđến, wJHZmgoUthân 9mVPmình cwJHZmgoUấp 9mVPtốc bawJHZmgoUy vút9mVP màwJHZmgoU đwJHZmgoUi, tựaeiUv24yV như9mVP eiUv24yVchim yếwJHZmgoUn, 9mVPlinh hoạteiUv24yV xu9mVPyên quwJHZmgoUa rừeiUv24yVng c9mVPây, bwJHZmgoUôn tiếeiUv24yVn vềwJHZmgoU phíawJHZmgoU nàng. 

NhưngeiUv24yV mà,wJHZmgoU 9mVPdù cwJHZmgoUó khin9mVPh côngeiUv24yV thượng9mVP teiUv24yVhừa, hắneiUv24yV vẫneiUv24yV 9mVPđuổi khôngwJHZmgoU kwJHZmgoUịp tốceiUv24yV độwJHZmgoU rơ9mVPi xuốngwJHZmgoU neiUv24yVgựa c9mVPủa nàeiUv24yVng từwJHZmgoU mwJHZmgoUột khwJHZmgoUoảng cá9mVPch eiUv24yVxa nhưwJHZmgoU 9mVPthế, wJHZmgoUnhưng 9mVPvào l9mVPúc nàeiUv24yVy, mộtwJHZmgoU thâ9mVPn ản9mVPh màeiUv24yVu eiUv24yVđen rốtwJHZmgoU cục9mVP xuấteiUv24yV hiện,eiUv24yV v9mVPươn tawJHZmgoUy r9mVPa muốn9mVP cứueiUv24yV nàngeiUv24yV. wJHZmgoUKhi cá9mVPc neiUv24yVgón ta9mVPy s9mVPắp ceiUv24yVhạm đư9mVPợc eiUv24yVY 9mVPY, wJHZmgoUthì khôneiUv24yVg biếtwJHZmgoU từwJHZmgoU c9mVPhỗ nàeiUv24yVo 9mVPphóng tới9mVP một9mVP mũiwJHZmgoU tên,eiUv24yV MeiUv24yVộc HwJHZmgoUiệp cảwJHZmgoU kineiUv24yVh, t9mVPheo bảeiUv24yVn năngeiUv24yV rụ9mVPt t9mVPay lại… 

“KhôngeiUv24yV!” PhùwJHZmgoU VânwJHZmgoU KwJHZmgoUhâu TrạeiUv24yVch wJHZmgoUrống giận! 

TwJHZmgoUrơ mắ9mVPt wJHZmgoUnhìn n9mVPàng ngwJHZmgoUã xuốngeiUv24yV, hắnwJHZmgoU ceiUv24yVuống qu9mVPýt, leiUv24yVo lắng9mVP nh9mVPư muốeiUv24yVn xeiUv24yVé towJHZmgoUạc lồn9mVPg ngực,eiUv24yV ta9mVPy nàneiUv24yVg bịwJHZmgoU thương,wJHZmgoU nwJHZmgoUgã nhưwJHZmgoU thếeiUv24yV wJHZmgoUe rằng…! 

eiUv24yVKhông ngờ9mVP, eiUv24yVY wJHZmgoUY eiUv24yVlãi khẽwJHZmgoU x9mVPoay người,eiUv24yV dùnwJHZmgoUg twJHZmgoUay chưaeiUv24yV bịeiUv24yV thương9mVP bắtwJHZmgoU eiUv24yVlấy cươngwJHZmgoU nwJHZmgoUgựa, teiUv24yVung ngưeiUv24yVời mộtwJHZmgoU chúwJHZmgoUt, 9mVPan to9mVPàn eiUv24yVrơi xuwJHZmgoUống đất. 

“NgươieiUv24yV cònwJHZmgoU muwJHZmgoUốn eiUv24yVbỏ lạieiUv24yV 9mVPta mộwJHZmgoUt m9mVPình sao?” 

Khôn9mVPg wJHZmgoUhề s9mVPợ wJHZmgoUhãi quwJHZmgoUay đầu9mVP, nhì9mVPn vwJHZmgoUề eiUv24yVphía hắn,wJHZmgoU nàngeiUv24yV cười9mVP đế9mVPn hết9mVP sứeiUv24yVc thoảieiUv24yV eiUv24yVmái, rốtwJHZmgoU cục,9mVP hắn9mVP cwJHZmgoUũng bịeiUv24yV 9mVPnàng đùeiUv24yVa gwJHZmgoUiỡn mộteiUv24yV lầneiUv24yV. (9mVPtrời eiUv24yVạ, làmwJHZmgoU 9mVPpan cứeiUv24yV tưởng,wJHZmgoU p9mVPó wJHZmgoUtay vớwJHZmgoUi chịeiUv24yV ) 

ChậeiUv24yVm eiUv24yVrãi eiUv24yVổn định9mVP theiUv24yVân 9mVPhình, hắneiUv24yV thở9mVP phìeiUv24yV phwJHZmgoUò, neiUv24yVhìn 9mVPnàng wJHZmgoUnghịch ngợwJHZmgoUm, wJHZmgoUtươi cười9mVP, độwJHZmgoUt nhiên9mVP thởwJHZmgoU dàwJHZmgoUi nhẹwJHZmgoU wJHZmgoUnhõm một9mVP hwJHZmgoUơi, 9mVPbàn eiUv24yVtay eiUv24yVto geiUv24yViang r9mVPa, đem9mVP twJHZmgoUhiên h9mVPạ wJHZmgoUkiều nh9mVPỏ kéoeiUv24yV lạwJHZmgoUi, dùnwJHZmgoUg wJHZmgoUsức khảwJHZmgoUm wJHZmgoUnhập eiUv24yVvào tronwJHZmgoUg lòng. 

“NàeiUv24yVng mớieiUv24yV wJHZmgoUlà đạieiUv24yV ngeiUv24yVu 9mVPngốc, dọawJHZmgoU đếnwJHZmgoU trẫmeiUv24yV, nàngeiUv24yV có9mVP biếtwJHZmgoU l9mVPàm kinwJHZmgoUh đ9mVPộng thánh9mVP giá,wJHZmgoU thì9mVP 9mVPcó eiUv24yV10 wJHZmgoUcái 9mVPđầu cũng9mVP kwJHZmgoUhông eiUv24yVđủ trảmeiUv24yV 9mVPhay khônwJHZmgoUg!” TwJHZmgoUuy 9mVPlà eiUv24yVlời nóeiUv24yVi cwJHZmgoUó 9mVPvẻ wJHZmgoUuy hiếp,wJHZmgoU nhưn9mVPg ngwJHZmgoUữ khwJHZmgoUí l9mVPại dìueiUv24yV dàng,9mVP ôneiUv24yV nwJHZmgoUhu, sủnwJHZmgoUg á9mVPi, cò9mVPn cóeiUv24yV ch9mVPút bấteiUv24yV đắwJHZmgoUc dĩ. 

MộeiUv24yVc HieiUv24yVệp thấyeiUv24yV hoàn9mVPg phwJHZmgoUi 9mVPan to9mVPàn eiUv24yV, á9mVPnh mắ9mVPt beiUv24yVén nhọneiUv24yV beiUv24yVắn veiUv24yVề pwJHZmgoUhía mũ9mVPi têeiUv24yVn đượcwJHZmgoU 9mVPbắn tớeiUv24yVi, nwJHZmgoUhanh chón9mVPg p9mVPhi thân9mVP đuổwJHZmgoUi theo. 

“T9mVPa đãwJHZmgoU t9mVPính đượcwJHZmgoU phải9mVP 9mVPlàm thế9mVP nàowJHZmgoU r9mVPồi m9mVPà, chỉwJHZmgoU t9mVPại m9mVPột mũeiUv24yVi têeiUv24yVn từwJHZmgoU đâueiUv24yV thìneiUv24yVh eiUv24yVlình laeiUv24yVo 9mVPra làm9mVP twJHZmgoUa gieiUv24yVật mìn9mVPh, ngươiwJHZmgoU meiUv24yVuốn twJHZmgoUrảm liền9mVP trảmwJHZmgoU đi,wJHZmgoU dù9mVP sawJHZmgoUo teiUv24yVa cũngwJHZmgoU k9mVPhông ceiUv24yVó mườiwJHZmgoU cáeiUv24yVi đầu.eiUv24yV” NàngeiUv24yV nhíeiUv24yVu nh9mVPíu màyeiUv24yV, nhìwJHZmgoUn mũiwJHZmgoU t9mVPên beiUv24yVắn leiUv24yVén ceiUv24yVắm phập9mVP vwJHZmgoUào đạieiUv24yV thụwJHZmgoU eiUv24yVgần đó. 

“Nàn9mVPg cwJHZmgoUho 9mVPrằng n9mVPàng meiUv24yVuốn beiUv24yVị trảwJHZmgoUm liền9mVP trảmwJHZmgoU eiUv24yVsao? Nếu9mVP trẫmeiUv24yV muwJHZmgoUốn eiUv24yVnàng eiUv24yVchết, c9mVPòn 9mVPcó eiUv24yVthể liềuwJHZmgoU mạngeiUv24yV cheiUv24yVạy đếeiUv24yVn đâywJHZmgoU cứuwJHZmgoU nàngeiUv24yV sawJHZmgoUo? wJHZmgoUY YwJHZmgoU, cwJHZmgoUhẳng lẽwJHZmgoU nàneiUv24yVg 9mVPkhông eiUv24yVbiết, trẫm,eiUv24yV khôwJHZmgoUng teiUv24yVhể mất9mVP wJHZmgoUđi neiUv24yVàng sao?!”eiUv24yV 9mVPhắn nheiUv24yVẹ neiUv24yVhàng nóiwJHZmgoU, giọnwJHZmgoUg nóiwJHZmgoU thâ9mVPn 9mVPtình, 9mVPcó chútwJHZmgoU aeiUv24yVi oánwJHZmgoU, 9mVPánh mắteiUv24yV sâu9mVP neiUv24yVhư biể9mVPn, d9mVPào eiUv24yVdạt 9mVPnhu tìeiUv24yVnh eiUv24yVnhìn eiUv24yVchằm chằmeiUv24yV k9mVPhuôn mặt9mVP wJHZmgoUnhỏ neiUv24yVhắn ceiUv24yVủa nàng. 

“CheiUv24yVàng nói9mVP twJHZmgoUhật sao?”wJHZmgoU 9mVP(pan đổiwJHZmgoU xưneiUv24yVg hô9mVP t9mVPừ eiUv24yVđây wJHZmgoUnhe, 9mVPcứ “ngeiUv24yVươi, tawJHZmgoU” n9mVPghe kì9mVP 9mVPkì, khwJHZmgoUi wJHZmgoU2 ngườieiUv24yV ởwJHZmgoU riêngeiUv24yV, pwJHZmgoUan sẽ9mVP đeiUv24yVổi eiUv24yVthàng “chàng-eiUv24yVta” ^^) 

Nàng độ9mVPt nh9mVPiên câueiUv24yV thầ9mVPn cười,eiUv24yV h9mVPai taeiUv24yVy eiUv24yVôm chầmeiUv24yV lwJHZmgoUấy hắeiUv24yVn, mộ9mVPt lwJHZmgoUúc 9mVPsau, mớieiUv24yV nâeiUv24yVng 9mVPđầu, ánh9mVP wJHZmgoUmắt tron9mVPg veeiUv24yVo nhưwJHZmgoU nướeiUv24yVc hồwJHZmgoU 9mVPthu nhìnwJHZmgoU hắn. 

“Nàng……” neiUv24yVày, nàngwJHZmgoU wJHZmgoUđang làwJHZmgoUm nũngvới9mVP hắn9mVP sao? 

H9mVPắn kwJHZmgoUhinh ngạc9mVP khô9mVPng neiUv24yVói được9mVP meiUv24yVột lời,eiUv24yV mở9mVP eiUv24yVto eiUv24yVmắt nheiUv24yVìn nàngeiUv24yV ý9mVP cườiwJHZmgoU leiUv24yVan 9mVPra cảeiUv24yV khuôneiUv24yV mặteiUv24yV x9mVPinh xwJHZmgoUắn, nàng9mVP tựawJHZmgoU hồeiUv24yV đã9mVP sớmeiUv24yV đoánwJHZmgoU c9mVPhắc đượ9mVPc eiUv24yVhắn swJHZmgoUẽ có9mVP bi9mVPểu teiUv24yVình wJHZmgoUthế này. 

KhuôneiUv24yV 9mVPmặt neiUv24yVhỏ n9mVPhắn neiUv24yVhư trá9mVPi đwJHZmgoUào, ýwJHZmgoU cưeiUv24yVời swJHZmgoUáng wJHZmgoUlạn, đôieiUv24yV mắteiUv24yV t9mVPo tr9mVPong vwJHZmgoUeo nwJHZmgoUhìn wJHZmgoUhắn, hànwJHZmgoUg 9mVPmi vừeiUv24yVa con9mVPg vừawJHZmgoU 9mVPdài lwJHZmgoUay độnwJHZmgoUg, eiUv24yVchớp chớp,9mVP cánwJHZmgoUh môeiUv24yVi hồneiUv24yVg ch9mVPúm chí9mVPm meiUv24yVang wJHZmgoUnét cườ9mVPi…nàng nhìeiUv24yVn hắeiUv24yVn, nhưnwJHZmgoUg eiUv24yVsao hắn9mVP cứeiUv24yV 9mVPtrầm mắtwJHZmgoU kwJHZmgoUhông nói9mVP gwJHZmgoUì cả,eiUv24yV eiUv24yVsốt rwJHZmgoUuột làwJHZmgoUm eiUv24yVnàng phảiwJHZmgoU lêwJHZmgoUn 9mVPtiếng hỏi: 

“PheiUv24yVù VâwJHZmgoUn wJHZmgoUKhâu Trạ9mVPch,làm cwJHZmgoUhàng seiUv24yVợ h9mVPãi reiUv24yVồi sao?” 

BàwJHZmgoUn eiUv24yVtay nhỏ9mVP đưa9mVP eiUv24yVlên, q9mVPuơ quwJHZmgoUa quwJHZmgoUơ lạwJHZmgoUi trướcwJHZmgoU mặteiUv24yV hắeiUv24yVn, hắn9mVP leiUv24yVàm swJHZmgoUao vậyeiUv24yV, đ9mVPộng ceiUv24yVũng khô9mVPng động,9mVP bwJHZmgoUiến thà9mVPnh đầueiUv24yV gwJHZmgoUỗ rồieiUv24yV đi? 

“Sợ hãi!wJHZmgoU” HắnwJHZmgoU đeiUv24yVột nhiê9mVPn xueiUv24yVy thanh9mVP, tiếngeiUv24yV nóiwJHZmgoU t9mVPhoáng kwJHZmgoUhàn khàn,9mVP“Nàng phwJHZmgoUải 9mVPbồi thường9mVP cheiUv24yVo trẫm?” 

wJHZmgoUBồi thườngeiUv24yV? A9mVPi n9mVPha, nàneiUv24yVg hiệnwJHZmgoU 9mVPtại chỉeiUv24yV 9mVPcó hawJHZmgoUi bwJHZmgoUàn 9mVPtay trắng,wJHZmgoU li9mVPền wJHZmgoUngay cảwJHZmgoU tranwJHZmgoUg sức9mVP queiUv24yVần áeiUv24yVo đwJHZmgoUều làwJHZmgoU cwJHZmgoUủa ngưwJHZmgoUời kháwJHZmgoUc, 9mVPđế vươngwJHZmgoU nhwJHZmgoUư hắn,9mVP q9mVPuyền kheiUv24yVuynh theiUv24yViên hạeiUv24yV, leiUv24yVại m9mVPở mwJHZmgoUiệng meiUv24yVuốn nàngwJHZmgoU bồiwJHZmgoU teiUv24yVhường? NàneiUv24yVg wJHZmgoUcó gwJHZmgoUì đểwJHZmgoU bồieiUv24yV thư9mVPờng 9mVPcho h9mVPắn đây? 

“Chàng muốnwJHZmgoU ceiUv24yVái wJHZmgoUgì?” eiUv24yVNgẫm l9mVPại, hìwJHZmgoUnh nhưeiUv24yV mìn9mVPh cũeiUv24yVng đãwJHZmgoU dọaeiUv24yV hắneiUv24yV t9mVPhật, đànhwJHZmgoU phảieiUv24yV mởwJHZmgoU miệwJHZmgoUng hỏi. 

“NơwJHZmgoUi 9mVPnày” hắneiUv24yV dùeiUv24yVng ngóeiUv24yVn eiUv24yVtay l9mVPành lạn9mVPh cwJHZmgoUủa mình9mVP vueiUv24yVốt nhèwJHZmgoU nhwJHZmgoUẹ lwJHZmgoUên 9mVPcánh môi9mVP củ9mVPa nàneiUv24yVg, 9mVPsau 9mVPđó eiUv24yVcòn wJHZmgoU“vô lại”wJHZmgoU eiUv24yVdời xuốngeiUv24yV nwJHZmgoUgực, eiUv24yV“Còn cówJHZmgoU nơieiUv24yV này.” 

“Hạ… 9mVPhạ lưu!” 

Mặ9mVPt nàneiUv24yVg đỏ9mVP 9mVPlên tựwJHZmgoUa wJHZmgoUnhư môneiUv24yVg 9mVPkhỉ, meiUv24yVột wJHZmgoUtay dùeiUv24yVng sứcwJHZmgoU cốwJHZmgoU đẩy9mVP “b9mVPàn taeiUv24yVy sói”wJHZmgoU twJHZmgoUrên nwJHZmgoUgực c9mVPủa mìnhwJHZmgoU rwJHZmgoUa, vừwJHZmgoUa đô9mVP đôwJHZmgoU hét, 

“ĐầeiUv24yVu củaeiUv24yV chàwJHZmgoUng ngoạiwJHZmgoU teiUv24yVrừ m9mVPấy t9mVPhứ nwJHZmgoUày, cũwJHZmgoUng 9mVPkhông n9mVPghĩ 9mVPra c9mVPái eiUv24yVgì đứng9mVP đắneiUv24yV wJHZmgoUsao?” HuốwJHZmgoUng chieiUv24yV, nơieiUv24yV neiUv24yVày làwJHZmgoU beiUv24yVãi 9mVPsăn, muốneiUv24yV ceiUv24yVái wJHZmgoUgì cũngwJHZmgoU keiUv24yVhông được9mVP, nếueiUv24yV 9mVPbị ngườwJHZmgoUi khwJHZmgoUác nhìwJHZmgoUn thấeiUv24yVy, liềnwJHZmgoU khôeiUv24yVng xo9mVPng . 

ÁcwJHZmgoU? NàngeiUv24yV dá9mVPm cựwJHZmgoU tu9mVPyệt hắn9mVP? LạnhwJHZmgoU 9mVPlùng n9mVPhíu m9mVPày, eiUv24yVcúi đ9mVPầu 9mVPnhìn đwJHZmgoUầu gối9mVP cwJHZmgoUủa mìeiUv24yVnh đỏeiUv24yV teiUv24yVươi mộtwJHZmgoU eiUv24yVmảng, lạ9mVPi dùn9mVPg án9mVPh mắ9mVPt trá9mVPch 9mVPcứ nheiUv24yVìn vềwJHZmgoU phí9mVPa nàng. 

[] 

ĐưeiUv24yVợc rồ9mVPi, neiUv24yVàng wJHZmgoUthật s9mVPự wJHZmgoUcó wJHZmgoUlỗi, nh9mVPưng eiUv24yVmà nàn9mVPg eiUv24yVkhông pheiUv24yVải 9mVPcố 9mVPý m9mVPà, chỉ9mVP là9mVP “vôeiUv24yV 9mVPtinh”, ừ,wJHZmgoU chỉ9mVP làwJHZmgoU eiUv24yVvô twJHZmgoUình thôi. 

Nàng eiUv24yVcắn cwJHZmgoUắn wJHZmgoUmôi dưới. 

“SeiUv24yVẽ…… SwJHZmgoUẽ 9mVPbị ngư9mVPời kháceiUv24yV nhìn9mVP wJHZmgoUthấy.” T9mVPhùy heiUv24yVạ wJHZmgoUmi m9mVPắt, wJHZmgoUnàng nhỏeiUv24yV giọneiUv24yVg nói. 

Nếu9mVP neiUv24yVhư 9mVPcó thểeiUv24yV ngăneiUv24yV 9mVPcản heiUv24yVắn điwJHZmgoU săeiUv24yVn 9mVPbạch wJHZmgoUhổ thì…… 

“wJHZmgoUY wJHZmgoUY, nàng9mVP cówJHZmgoU wJHZmgoUbiết swJHZmgoUăn bắnwJHZmgoU lwJHZmgoUần nàeiUv24yVy ké9mVPo dài9mVP mấy9mVP ngwJHZmgoUày hawJHZmgoUy khô9mVPng?” 9mVPHắn độeiUv24yVt nheiUv24yViên đeiUv24yVặt câueiUv24yV hỏi. 

“KhôngeiUv24yV phảiwJHZmgoU chỉeiUv24yV wJHZmgoUcó hwJHZmgoUôm neiUv24yVay sao?” 

NeiUv24yVàng 9mVPcăn bả9mVPn l9mVPà chưwJHZmgoUa từngeiUv24yV thaeiUv24yVm geiUv24yVia lễeiUv24yV hộwJHZmgoUi săeiUv24yVn bwJHZmgoUắn, neiUv24yVên 9mVPcho rằng,wJHZmgoU lễwJHZmgoU hộ9mVPi neiUv24yVày đơn9mVP giảnwJHZmgoU c9mVPhỉ kéeiUv24yVo eiUv24yVdài t9mVProng 9mVP1 neiUv24yVgày, wJHZmgoUnhưng nhwJHZmgoUìn vẻwJHZmgoU wJHZmgoUmặt dởeiUv24yV khócwJHZmgoU eiUv24yVdở cười9mVP củawJHZmgoU hwJHZmgoUắn t9mVPhì kiwJHZmgoUnh 9mVPngạc hỏi, 

“Chẳng lẽwJHZmgoU c9mVPòn kéo9mVP wJHZmgoUdài theiUv24yVêm vàiwJHZmgoU n9mVPgày nữa?” 

Vài ngày?wJHZmgoU 9mVPƯớc cwJHZmgoUhừng wJHZmgoUlà n9mVPửa tháng!eiUv24yV QuêneiUv24yV đi9mVP, deiUv24yVù swJHZmgoUao wJHZmgoUnàng đãwJHZmgoU đáp9mVP eiUv24yVứng vớeiUv24yVi mìwJHZmgoUnh rồi,wJHZmgoU mặ9mVPc kệ,…9mVP hắeiUv24yVn kéwJHZmgoUo twJHZmgoUay nheiUv24yVỏ eiUv24yVbé c9mVPủa ngưwJHZmgoUời neiUv24yVào eiUv24yVđó, hướngeiUv24yV twJHZmgoUới mộ9mVPt eiUv24yVlối qwJHZmgoUuen thuộc. 

Xuyên wJHZmgoUqua mộ9mVPt đám9mVP cỏwJHZmgoU d9mVPại cwJHZmgoUao c9mVPỡ 9mVPđầu eiUv24yVgối, trướceiUv24yV mặeiUv24yVt leiUv24yVà 9mVPmột wJHZmgoUcái heiUv24yVồ nướcwJHZmgoU xaneiUv24yVh biếc9mVP, peiUv24yVhản cwJHZmgoUhiếu trờiwJHZmgoU eiUv24yVxanh, heiUv24yVai bênwJHZmgoU hồ9mVP, h9mVPoa eiUv24yVnở wJHZmgoUrực eiUv24yVrỡ, bướmwJHZmgoU lượ9mVPn wJHZmgoUchập chờn,wJHZmgoU eiUv24yVthật đúngeiUv24yV lwJHZmgoUà một9mVP nơiwJHZmgoU thế9mVP wJHZmgoUngoại đào9mVP viên. 

“9mVPChúng twJHZmgoUa meiUv24yVuốn đeiUv24yVi đâueiUv24yV?” NàngwJHZmgoU nắ9mVPm 9mVPtay hắn,9mVP nhìnwJHZmgoU b9mVPốn peiUv24yVhía, ceiUv24yVon đườngwJHZmgoU nàwJHZmgoUy 9mVPdường neiUv24yVhư K9mVPhâu 9mVPTrạch rấtwJHZmgoU quewJHZmgoUn thuộc. 

NàywJHZmgoU c9mVPó wJHZmgoUchút kieiUv24yVnh ngạc. 

“ĐợieiUv24yV eiUv24yVlát nwJHZmgoUữa nàeiUv24yVng sẽeiUv24yV biết.”eiUv24yV HắnwJHZmgoU eiUv24yVcòn eiUv24yVcố ý9mVP là9mVPm wJHZmgoUra v9mVPẻ thwJHZmgoUần bí. 

Hai ngườieiUv24yV 9mVPđi đếwJHZmgoUn c9mVPạnh hồeiUv24yV nước,9mVP 9mVPđi eiUv24yVvòng theeiUv24yVo m9mVPép eiUv24yVhố, trướcwJHZmgoU mặteiUv24yV lieiUv24yVền hiện9mVP wJHZmgoUra một9mVP veiUv24yVách nwJHZmgoUúi, eiUv24yVhắn vươn9mVP 9mVPngón trỏ,eiUv24yV wJHZmgoUở mộwJHZmgoUt khwJHZmgoUối hoàneiUv24yVg twJHZmgoUhạch gwJHZmgoUõ vàeiUv24yVi ceiUv24yVái, cóeiUv24yV nhan9mVPh ceiUv24yVó chậm. 

ĐộwJHZmgoUt nheiUv24yViên, váwJHZmgoUch eiUv24yVnúi “ẦmeiUv24yV vaeiUv24yVng long”eiUv24yV mộtwJHZmgoU tieiUv24yVếng, vách9mVP núwJHZmgoUi sừng9mVP sữngwJHZmgoU wJHZmgoUđột nhiwJHZmgoUên táceiUv24yVh raeiUv24yV, lwJHZmgoUộ rwJHZmgoUa mộwJHZmgoUt độngeiUv24yV khẩu. 

Bố9mVPn wJHZmgoUbề vwJHZmgoUắng lặneiUv24yVg, PeiUv24yVhù VâneiUv24yV wJHZmgoUKhâu TrạcheiUv24yV wJHZmgoUrất nhan9mVPh nắm9mVP eiUv24yVtay wJHZmgoUnàng kéowJHZmgoU wJHZmgoUvào, cầm9mVP leiUv24yVấy wJHZmgoUcây đuố9mVPc đặt9mVP sẳnwJHZmgoU eiUv24yVở eiUv24yVcửa độneiUv24yVg, tiếeiUv24yVn wJHZmgoUvào eiUv24yVtrong. KeiUv24yVhi hawJHZmgoUi người9mVP vừa9mVP tiếeiUv24yVn vào9mVP, váceiUv24yVh đwJHZmgoUá eiUv24yVlại ầmeiUv24yV ầeiUv24yVm 9mVPrung ch9mVPuyển wJHZmgoU1 eiUv24yVlần nữa9mVP, chớwJHZmgoUp wJHZmgoUmắt độeiUv24yVng 9mVPkhẩu đ9mVPã biếeiUv24yVn mất,9mVP kheiUv24yVông lwJHZmgoUộ 9mVPra wJHZmgoU1 k9mVPhe hở. 

“H9mVPoàng Thượng!” 

MwJHZmgoUột eiUv24yVhoàng wJHZmgoUy thwJHZmgoUị 9mVPvệ eiUv24yV( thị9mVP vệeiUv24yV mặc9mVP eiUv24yVáo vàng)wJHZmgoU cầmeiUv24yV eiUv24yVcây đuốc9mVP ceiUv24yVhạy đến9mVP, tựawJHZmgoU hồeiUv24yV wJHZmgoUđã sớeiUv24yVm đ9mVPợi eiUv24yVở đây,eiUv24yV “HwJHZmgoUoàng phwJHZmgoUi nương9mVP nương.” 

“tìnhwJHZmgoU h9mVPuống hiện9mVP tạieiUv24yV eiUv24yVnhư thế9mVP nào?”wJHZmgoU 9mVPHắn liếcwJHZmgoU eiUv24yVmắt nheiUv24yVìn beiUv24yVộ dáwJHZmgoUng ngạcwJHZmgoU nhiênwJHZmgoU củ9mVPa nàng,wJHZmgoU cườiwJHZmgoU nhẹeiUv24yV, một9mVP twJHZmgoUay ômeiUv24yV lấy9mVP 9mVPeo neiUv24yVhỏ 9mVPcủa nàwJHZmgoUng, 9mVPsợ 9mVPđường đ9mVPi 9mVPnhỏ hẹp,9mVP wJHZmgoUda thị9mVPt neiUv24yVon mịneiUv24yV sẽwJHZmgoU bwJHZmgoUị eiUv24yVđá nhwJHZmgoUọn lwJHZmgoUà 9mVPtổn thương. 

“Bạch hổeiUv24yV đangeiUv24yV 9mVPở hướng9mVP TâyeiUv24yV wJHZmgoUNam 9mVPcủa cán9mVPh rừng,eiUv24yV eiUv24yVnó đaneiUv24yVg ở9mVP tro9mVPng độn9mVPg nghỉwJHZmgoU wJHZmgoUngơi, Mẫn9mVP HáwJHZmgoUch VươngwJHZmgoU g9mVPia mớiwJHZmgoU 9mVPvừa x9mVPuất hiệeiUv24yVn ở9mVP pwJHZmgoUhía 9mVPđông bắ9mVPc củaeiUv24yV cáneiUv24yVh rừngwJHZmgoU, tạmeiUv24yV thờeiUv24yVi cùngwJHZmgoU bạcheiUv24yV eiUv24yVhổ khôneiUv24yVg eiUv24yVthể chạm9mVP m9mVPặt, đợi9mVP vư9mVPơng g9mVPia tìeiUv24yVm đượceiUv24yV phưwJHZmgoUơng hướng,eiUv24yV hẳwJHZmgoUn cũwJHZmgoUng phảieiUv24yV tốn9mVP bốwJHZmgoUn, wJHZmgoUnăm ng9mVPày t9mVPhời gia9mVPn, ceiUv24yVòn quốc9mVP sưeiUv24yV 9mVPthì đwJHZmgoUang eiUv24yVđánh cờ9mVP cùeiUv24yVng wJHZmgoUmột 9mVPvài wJHZmgoUđại eiUv24yVthần wJHZmgoUlớn wJHZmgoUtuổi b9mVPên n9mVPgoài bìaeiUv24yV rừng.”9mVP T9mVPhị vwJHZmgoUệ cưwJHZmgoUời đáp. 

CáieiUv24yV wJHZmgoUgì, eiUv24yVngay cảeiUv24yV 9mVPbạch hổeiUv24yV 9mVPđang ởeiUv24yV đeiUv24yVâu cũng9mVP 9mVPbiết 9mVP? 9mVPY 9mVPY nheiUv24yVìn sơwJHZmgoUn độ9mVPng bíwJHZmgoU wJHZmgoUẩn nàyeiUv24yV, phwJHZmgoUía twJHZmgoUrên mộ9mVPt cầu9mVP 9mVPthang hìeiUv24yVnh xoắeiUv24yVn eiUv24yVốc 9mVPchậm wJHZmgoUrãi 9mVPuốn wJHZmgoUlượn, tỏ9mVPa rwJHZmgoUa xwJHZmgoUung qu9mVPanh, 9mVPcó wJHZmgoU1 giwJHZmgoUan l9mVPàm 9mVPtrung tâm,9mVP eiUv24yVxung eiUv24yVquanh còneiUv24yV rấteiUv24yV nhiều9mVP hwJHZmgoUang nhỏ,wJHZmgoU khôngeiUv24yV, hìnheiUv24yV eiUv24yVnhư là9mVP phòng. 

PhwJHZmgoUía eiUv24yVtrên eiUv24yVcó eiUv24yV5 eiUv24yVhoàng eiUv24yVy theiUv24yVị vwJHZmgoUệ ceiUv24yVhay 9mVPqua chạ9mVPy wJHZmgoUlại, eiUv24yVtựa hồeiUv24yV, wJHZmgoUđang truyền9mVP eiUv24yVđạt tiwJHZmgoUn tức. 

9mVP“Tốt lắmwJHZmgoU, n9mVPgươi lwJHZmgoUui 9mVPra, đợiwJHZmgoU MẫneiUv24yV HwJHZmgoUách VwJHZmgoUương giwJHZmgoUa cùwJHZmgoUng lãwJHZmgoUo hổwJHZmgoU đá9mVPnh nheiUv24yVau đ9mVPến 9mVPchết seiUv24yVống không9mVP saeiUv24yVi bi9mVPệt lắmwJHZmgoU, 9mVPngươi lạiwJHZmgoU đế9mVPn bẩm9mVP bwJHZmgoUáo,” HắneiUv24yV 9mVPvỗ 9mVPvỗ eiUv24yVbả veiUv24yVai t9mVPhị vệ,eiUv24yV “VấtwJHZmgoU veiUv24yVả .” 

9mVPCái vwJHZmgoUỗ vawJHZmgoUi đơnwJHZmgoU wJHZmgoUgiản nheiUv24yVưng 9mVPdường neiUv24yVhư tiếpwJHZmgoU thêeiUv24yVm sứcwJHZmgoU mạ9mVPnh ủeiUv24yVng eiUv24yVhộ cườnwJHZmgoUg đeiUv24yVại, twJHZmgoUinh thầeiUv24yVn wJHZmgoUthị vệeiUv24yV 9mVPrun leiUv24yVên, kho9mVPm ng9mVPười eiUv24yVhành lễ,9mVP ngẩeiUv24yVng đầu9mVP ưỡ9mVPn ngực9mVP reiUv24yVời wJHZmgoUđi, mwJHZmgoUà nhó9mVPm eiUv24yVthị vệchowJHZmgoU eiUv24yVdù khôeiUv24yVng bận9mVP rộn,9mVP 9mVPcũng khôwJHZmgoUng eiUv24yVhề đếwJHZmgoUn eiUv24yVquấy rầwJHZmgoUy wJHZmgoUhai người,9mVP wJHZmgoUai leiUv24yVo việcwJHZmgoU nàeiUv24yVy, xeiUv24yVem wJHZmgoU2 neiUv24yVgười dưeiUv24yVờng như9mVP vô9mVP heiUv24yVình, bieiUv24yVến t9mVPhành trowJHZmgoUng suốt. 

wJHZmgoU“Nơi neiUv24yVày eiUv24yVlà …?”eiUv24yV HắeiUv24yVn, đế9mVPn t9mVPột cwJHZmgoUùng cówJHZmgoU ba9mVPo nhwJHZmgoUiêu việcwJHZmgoU dấueiUv24yV diếm9mVP nàng? 

wJHZmgoUY eiUv24yVY eiUv24yVtrong mắeiUv24yVt, 9mVPmột mảwJHZmgoUnh mờ9mVP mịt. 

 

CHƯƠNG 1eiUv24yV76: TH9mVPỰC HIỆNeiUv24yV ƯwJHZmgoUỚC ĐỊNH 

“Nơi9mVP 9mVPnày, cwJHZmgoUhính làeiUv24yV lễ9mVP vậteiUv24yV cuối9mVP eiUv24yVcùng màeiUv24yV eiUv24yVthái hoàeiUv24yVng TháieiUv24yV HwJHZmgoUậu để9mVP lại9mVP cwJHZmgoUho trẫm.wJHZmgoU” d9mVPung eiUv24yVnhan 9mVPlạnh nh9mVPư băngwJHZmgoU củeiUv24yVa hắnwJHZmgoU t9mVPừ từ9mVP hòawJHZmgoU taneiUv24yV, wJHZmgoUcòn lwJHZmgoUại 9mVP, eiUv24yVchỉ wJHZmgoUlà wJHZmgoUkhuôn mặeiUv24yVt eiUv24yVôn nhueiUv24yV, dịuwJHZmgoU dàng. 

Thái hoàngwJHZmgoU ThwJHZmgoUái HậuwJHZmgoU…… eiUv24yVY eiUv24yVY bừng9mVP tỉnhwJHZmgoU đại9mVP ngộ9mVP, nwJHZmgoUói 9mVPcách kháceiUv24yV, 9mVPnơi 9mVPnày eiUv24yVhẳn leiUv24yVà că9mVPn cứeiUv24yV c9mVPủa đ9mVPội eiUv24yVhộ vệ9mVP quâwJHZmgoUn vươngeiUv24yV eiUv24yVtrong truyềneiUv24yV wJHZmgoUthuyết? NeiUv24yVghe nwJHZmgoUói, wJHZmgoUbọn họwJHZmgoU ngoạ9mVPi teiUv24yVrừ việcwJHZmgoU 9mVPlà sáeiUv24yVt wJHZmgoUthủ hạng9mVP nhất,9mVP còn9mVP có9mVP eiUv24yVtình báwJHZmgoUo k9mVPhắp eiUv24yVmọi nơeiUv24yVi, đểeiUv24yV bảo9mVP vwJHZmgoUệ đếwJHZmgoU vươeiUv24yVng, ngườiwJHZmgoU đượwJHZmgoUc tueiUv24yVyển cheiUv24yVọn wJHZmgoUđều eiUv24yVlà nh9mVPân vật9mVP nổ9mVPi tiếng,eiUv24yV wJHZmgoUkhông 9mVPchỉ tiwJHZmgoUnh theiUv24yVông 9mVPvõ h9mVPọc, thu9mVPật ph9mVPáp, hơn9mVP 9mVPnữa teiUv24yVhuật wJHZmgoUkỳ môn9mVP bwJHZmgoUát quáeiUv24yVi khô9mVPng chỗ9mVP nàwJHZmgoUo kheiUv24yVông thônwJHZmgoUg, nhưng9mVP mwJHZmgoUà, tấ9mVPt wJHZmgoUcả nhữwJHZmgoUng twJHZmgoUhứ nàeiUv24yVy c9mVPũng wJHZmgoUchỉ 9mVPlà truyền9mVP thuwJHZmgoUyết, khôneiUv24yVg eiUv24yVai 9mVPtừng nh9mVPìn th9mVPấy quá. 

“9mVPBọn họwJHZmgoU, đ9mVPều làwJHZmgoU tiwJHZmgoUnh an9mVPh m9mVPà quwJHZmgoUốc seiUv24yVư eiUv24yV20 nămeiUv24yV 9mVPtrước beiUv24yVồi dưỡn9mVPg eiUv24yVra, vwJHZmgoUì TháieiUv24yV hoàngeiUv24yV 9mVPthái hậu9mVP cũwJHZmgoUng cố9mVP tri9mVPều cương” 

NeiUv24yVói eiUv24yVđến đ9mVPây, wJHZmgoUhắn nghiênwJHZmgoUg đầu,wJHZmgoU 9mVPhai m9mVPắt wJHZmgoUdiệu eiUv24yVdiệu nheiUv24yVìn wJHZmgoUchăm wJHZmgoUchú wJHZmgoUvào nàng, 

“TrẫwJHZmgoUm cũeiUv24yVng khônwJHZmgoUg eiUv24yVphải cốwJHZmgoU ýeiUv24yV muốneiUv24yV dấueiUv24yV nàngeiUv24yV, đây9mVP leiUv24yVà 9mVPước đeiUv24yVịnh ceiUv24yVủa trẫmwJHZmgoU cùngwJHZmgoU tháiwJHZmgoU ho9mVPàng wJHZmgoUThái Hậu,wJHZmgoU ngườiwJHZmgoU nói,9mVP phwJHZmgoUải đợieiUv24yV c9mVPho n9mVPàng cùneiUv24yVg trẫmeiUv24yV ‘leiUv24yVong pheiUv24yVụng hòeiUv24yVa minwJHZmgoUh’, mớ9mVPi đwJHZmgoUược nóeiUv24yVi wJHZmgoUcho neiUv24yVàng biết.” 

Gò meiUv24yVá eiUv24yVcủa wJHZmgoUY 9mVPY nhá9mVPy mắteiUv24yV eiUv24yVlại 9mVPđỏ hwJHZmgoUồng l9mVPên, nhwJHZmgoUìn hắeiUv24yVn tựawJHZmgoU hồeiUv24yV ẩneiUv24yV nhẫneiUv24yV eiUv24yVý ceiUv24yVười, ceiUv24yVhà chà9mVP 9mVPchân, eiUv24yVở trướceiUv24yV eiUv24yVmặt mọiwJHZmgoU ngườieiUv24yV wJHZmgoUlại kh9mVPông eiUv24yVthể đẩywJHZmgoU wJHZmgoUhắn rawJHZmgoU, ch9mVPỉ phả9mVPi cwJHZmgoUhịu đựng,eiUv24yV 9mVPthầm ngh9mVPĩ, 9mVPnói như9mVP 9mVPvậy, eiUv24yVkhông pwJHZmgoUhải khiếneiUv24yV cwJHZmgoUho nhómwJHZmgoU wJHZmgoUhộ vệwJHZmgoU biếtwJHZmgoU, nà9mVPng cùngwJHZmgoU eiUv24yVhắn đã……. 

“9mVPĐi thôi,wJHZmgoU tr9mVPẫm mwJHZmgoUang nànwJHZmgoUg đ9mVPi vàowJHZmgoU wJHZmgoUphòng.” Hắn9mVP khậpeiUv24yV khiễ9mVPng kéeiUv24yVo teiUv24yVay củawJHZmgoU nàngeiUv24yV, cắeiUv24yVm câywJHZmgoU đuốceiUv24yV veiUv24yVào mộteiUv24yV geiUv24yViá đỡeiUv24yV trêeiUv24yVn cầu9mVP thangwJHZmgoU, sawJHZmgoUu đówJHZmgoU mớieiUv24yV tiếp9mVP tụwJHZmgoUc đieiUv24yV vàwJHZmgoUo mộwJHZmgoUt “cái9mVP hanwJHZmgoUg” nga9mVPy gi9mVPan wJHZmgoUtrung tâm. 

Không9mVP 9mVPnghĩ tớ9mVPi, b9mVPên treiUv24yVong eiUv24yV“cái hangwJHZmgoU” kiwJHZmgoUa đúnwJHZmgoUg eiUv24yVlà một9mVP eiUv24yVgian eiUv24yVphòng 9mVPkhiến ngườieiUv24yV k9mVPhác ‘kinhwJHZmgoU thieiUv24yVên độeiUv24yVng đị9mVPa’ eiUv24yVnha, rộng9mVP rãiwJHZmgoU wJHZmgoUmà eiUv24yVsáng ngời,9mVP 9mVPcùng eiUv24yVcách bốeiUv24yV trí9mVP treiUv24yVong LowJHZmgoUng QueiUv24yVân điện9mVP ceiUv24yVó hơwJHZmgoUn cwJHZmgoUhứ keiUv24yVhông wJHZmgoUkém, khiếeiUv24yVn nànwJHZmgoUg ngây9mVP ngeiUv24yVẩn cảeiUv24yV người. 

9mVPVén 9mVPbức 9mVPrèm cwJHZmgoUhe, eiUv24yVđi vwJHZmgoUào n9mVPội phòng. 

“KhiwJHZmgoU treiUv24yVẫm rwJHZmgoUa ngwJHZmgoUoài săeiUv24yVn bắn,wJHZmgoU ngẫueiUv24yV nhiê9mVPn thườeiUv24yVng muốwJHZmgoUn wJHZmgoUtới nwJHZmgoUơi wJHZmgoUnày, chwJHZmgoUo nêneiUv24yV liề9mVPn phâ9mVPn phówJHZmgoU xuốeiUv24yVng, cheiUv24yVo b9mVPọn họeiUv24yV wJHZmgoUbố tríwJHZmgoU nơwJHZmgoUi 9mVPnày cùngwJHZmgoU nộeiUv24yVi điệneiUv24yV giốn9mVPg nheiUv24yVau, ceiUv24yVó twJHZmgoUhích khôn9mVPg?” HắneiUv24yV mỉm9mVP wJHZmgoUcười, eiUv24yVđem nàng9mVP ôwJHZmgoUm v9mVPào lòeiUv24yVng, 9mVPchóp meiUv24yVũi c9mVPọ cọ9mVP wJHZmgoUvào chówJHZmgoUp eiUv24yVmũi wJHZmgoUcủa nàng. 

B9mVPức rèwJHZmgoUm bwJHZmgoUằng trâeiUv24yVn cheiUv24yVâu run9mVPg rinhwJHZmgoU, eiUv24yVnhững hwJHZmgoUạt cwJHZmgoUhâu seiUv24yVáng bwJHZmgoUóng chạmeiUv24yV vào9mVP n9mVPhau, ph9mVPát reiUv24yVa tieiUv24yVếng va9mVPng “deiUv24yVinh đeiUv24yVang, eiUv24yVđinh đươngeiUv24yV, 9mVPđinh đương”wJHZmgoU theiUv24yVanh thúy……. 

“Ân.9mVP” NàwJHZmgoUng gậteiUv24yV neiUv24yVhẹ đ9mVPầu, nói9mVP khôneiUv24yVg cảmwJHZmgoU đeiUv24yVộng, làwJHZmgoU g9mVPạt ngườ9mVPi. N9mVPhưng hơi9mVP wJHZmgoUthở đầywJHZmgoU dwJHZmgoUục eiUv24yVvọng củaeiUv24yV h9mVPắn cứeiUv24yV phảwJHZmgoU vwJHZmgoUào wJHZmgoUmặt liê9mVPn tục,9mVP khiếnwJHZmgoU nàngeiUv24yV 9mVPthật bốieiUv24yV r9mVPối, gươngwJHZmgoU m9mVPặt đã9mVP 9mVPhồng lạieiUv24yV càngwJHZmgoU đỏeiUv24yV tươi. 

“Nàng9mVP hìnwJHZmgoUh nh9mVPư vẫwJHZmgoUn wJHZmgoUcòn thieiUv24yVếu twJHZmgoUrẫm cáwJHZmgoUi wJHZmgoUgì wJHZmgoUđó.” H9mVPắn twJHZmgoUrầm giọneiUv24yVg nhwJHZmgoUắc nheiUv24yVở nói. 

“Thiếu…wJHZmgoU thiếuwJHZmgoU wJHZmgoUcái gì?” 

wJHZmgoUNàng nháywJHZmgoU eiUv24yVmắt, mơeiUv24yV hồ,wJHZmgoU nhưn9mVPg lại9mVP eiUv24yVnghĩ tớwJHZmgoUi ceiUv24yVái gì9mVP, sắceiUv24yV mặtwJHZmgoU cwJHZmgoUó wJHZmgoUchút sốtwJHZmgoU ruột, 

9mVP“Không được,eiUv24yV 9mVPchàng ngwJHZmgoUồi eiUv24yVxuống trư9mVPớc đi,wJHZmgoU twJHZmgoUa đieiUv24yV tìwJHZmgoUm dượceiUv24yV gi9mVPúp chàeiUv24yVng 9mVPrửa sạceiUv24yVh 9mVPmiệng vếteiUv24yV 9mVPthương, khônwJHZmgoUg cầ9mVPn lộn9mVP xộn.” 

ĐwJHZmgoUi mwJHZmgoUột eiUv24yVquảng đườngwJHZmgoU x9mVPa nhưeiUv24yV vậywJHZmgoU, h9mVPắn c9mVPhắc làwJHZmgoU phải9mVP nh9mVPịn đaeiUv24yVu reiUv24yVất 9mVPnhiều. Vết9mVP thươeiUv24yVng lầwJHZmgoUn trướwJHZmgoUc ngwJHZmgoUhiêm teiUv24yVrọng nh9mVPư vậy,9mVP đã9mVP liềnwJHZmgoU mwJHZmgoUặt đư9mVPợc 9mVPhay chưa,wJHZmgoU 9mVPnàng mộ9mVPt chúeiUv24yVt ceiUv24yVũng khôn9mVPg bieiUv24yVêt. NwJHZmgoUhưng 9mVPbây giờ9mVP, nhìeiUv24yVn thấywJHZmgoU đầueiUv24yV 9mVPgối wJHZmgoUcủa hắn9mVP 9mVPđỏ tươiwJHZmgoU wJHZmgoU1 mảngeiUv24yV, lòneiUv24yVg eiUv24yVcủa nwJHZmgoUàng rấtwJHZmgoU xeiUv24yVót xeiUv24yVa, thwJHZmgoUật rấteiUv24yV l9mVPo lắng. 

Nàng seiUv24yVợ máuwJHZmgoU, nhưngwJHZmgoU nhiều9mVP wJHZmgoUlúc, 9mVPvì khôngeiUv24yV muốneiUv24yV tỏwJHZmgoU r9mVPa yếueiUv24yV đuối,eiUv24yV đềuwJHZmgoU peiUv24yVhải teiUv24yVận lực9mVP ẩwJHZmgoUn eiUv24yVnhẫn. eiUv24yVCho eiUv24yVnên nàneiUv24yVg rấtwJHZmgoU 9mVPít mặc9mVP hwJHZmgoUồng yeiUv24yV, màwJHZmgoU wJHZmgoUlúc cùngwJHZmgoU MẫneiUv24yV HácwJHZmgoUh eiUv24yVyêu eiUv24yVnam teiUv24yVỷ twJHZmgoUhí, cũeiUv24yVng vwJHZmgoUì sợ9mVP wJHZmgoUnhìn thấywJHZmgoU eiUv24yVtrên ngườ9mVPi mìn9mVPh t9mVPoát 9mVPra máueiUv24yV tưeiUv24yVơi, wJHZmgoUmới wJHZmgoUcố tìnwJHZmgoUh mặceiUv24yV hồwJHZmgoUng yeiUv24yV, c9mVPhe dấeiUv24yVu s9mVPợ hã9mVPi củeiUv24yVa chí9mVPnh mình. 

Nếu9mVP nơ9mVPi nàyeiUv24yV thật9mVP sựeiUv24yV beiUv24yVố trwJHZmgoUí giốeiUv24yVng eiUv24yVy wJHZmgoULong Quân9mVP điện,eiUv24yV nhwJHZmgoUư vậy,eiUv24yV hòmwJHZmgoU thuốc9mVP swJHZmgoUẽ đặteiUv24yV tro9mVPng neiUv24yVgăn kéo9mVP cuốwJHZmgoUi 9mVPcùng củeiUv24yVa 9mVPbàn tran9mVPg điểm. 

Nà9mVPng đẩyeiUv24yV vò9mVPng eiUv24yVtay ôeiUv24yVm ấp9mVP của9mVP wJHZmgoUhắn reiUv24yVa, đeiUv24yVi eiUv24yVđến trướceiUv24yV eiUv24yVbàn treiUv24yVang wJHZmgoUđiểm, kéo9mVP h9mVPộc bàn9mVP raeiUv24yV, quảeiUv24yV 9mVPnhiên nhìn9mVP thấeiUv24yVy eiUv24yVhòm thuốc. 

9mVP“Y wJHZmgoUY, nàng9mVP muốeiUv24yVn neiUv24yVuốt lwJHZmgoUời sao?eiUv24yV” 9mVPthân 9mVPthể ấm9mVP áp,9mVP mềmeiUv24yV mại9mVP troneiUv24yVg eiUv24yVlòng rwJHZmgoUời đi,wJHZmgoU khôn9mVPg kwJHZmgoUhí lạnh9mVP lẽoeiUv24yV eiUv24yVxâm neiUv24yVhập, heiUv24yVắn bất9mVP 9mVPmãn lêeiUv24yVn án. 

ThấywJHZmgoU 9mVPnàng đieiUv24yV đến9mVP lowJHZmgoUng sàwJHZmgoUn, t9mVPừ từeiUv24yV tọawJHZmgoU h9mVPạ, hắnwJHZmgoU rất9mVP sợ9mVP nàng9mVP giốnwJHZmgoUg wJHZmgoUlần trước,eiUv24yV t9mVPhô eiUv24yVlỗ ké9mVPo phắngeiUv24yV teiUv24yVhục eiUv24yVkhố c9mVPủa mìwJHZmgoUnh, ngeiUv24yVhĩ neiUv24yVghĩ, eiUv24yVvẫn là9mVP chínhwJHZmgoU mì9mVPnh cwJHZmgoUuốn wJHZmgoUống qeiUv24yVuần lê9mVPn wJHZmgoUthì tốteiUv24yV hơeiUv24yVn. 9mVP(^^ tự9mVP nhieiUv24yVên thấy9mVP bu9mVPồn cườieiUv24yV ghê9mVP =]wJHZmgoU] ) 

“CóeiUv24yV 9mVPphải rấteiUv24yV đauwJHZmgoU 9mVPhay không?” 

NàngeiUv24yV wJHZmgoUcầm wJHZmgoUhòm th9mVPuốc 9mVPđi 9mVPqua, ngồiwJHZmgoU xổmwJHZmgoU xuống,9mVP n9mVPhìn v9mVPết thương,eiUv24yV khô9mVPng khỏwJHZmgoUi 9mVPnhíu mày, 

“eiUv24yVTuy khôngwJHZmgoU leiUv24yVàm độc,9mVP eiUv24yVnhưng màeiUv24yV, wJHZmgoUvết thươ9mVPng sawJHZmgoUo lạieiUv24yV 9mVPlâu khépeiUv24yV lwJHZmgoUại nh9mVPư vậy?” 

“Thời9mVP tiếtwJHZmgoU cówJHZmgoU chúteiUv24yV lãnh.”9mVP 9mVPHắn đáp,9mVP nhìn9mVP wJHZmgoUnàng thậteiUv24yV cẩnwJHZmgoU 9mVPthận leiUv24yVau 9mVPđi vế9mVPt máwJHZmgoUu trwJHZmgoUên miệngwJHZmgoU vết9mVP thương. 

[] 

“Thân9mVP nhiệ9mVPt củwJHZmgoUa chàwJHZmgoUng s9mVPo vớiwJHZmgoU người9mVP thường9mVP luônwJHZmgoU 9mVPthấp hwJHZmgoUơn, biế9mVPt trờieiUv24yV lạ9mVPnh, seiUv24yVao khôwJHZmgoUng eiUv24yVcho wJHZmgoUcung nữ9mVP đốtwJHZmgoU th9mVPêm hỏawJHZmgoU lò9mVP, nwJHZmgoUhư vwJHZmgoUậy twJHZmgoUhân thể9mVP mớ9mVPi 9mVPấm hơn9mVP, miệngeiUv24yV eiUv24yVvết thưwJHZmgoUơng cũeiUv24yVng kwJHZmgoUhép lạ9mVPi wJHZmgoUmau chút.” 

Dùng wJHZmgoUvải mềmwJHZmgoU, 9mVPthấm ướt,9mVP rửaeiUv24yV sạcheiUv24yV miệngwJHZmgoU vết9mVP thươngeiUv24yV, nàngeiUv24yV nhwJHZmgoUẹ nh9mVPàng thổi9mVP thổeiUv24yVi, đợ9mVPi nwJHZmgoUước k9mVPhô đi,wJHZmgoU mớiwJHZmgoU l9mVPấy thuốceiUv24yV tho9mVPa lên9mVP, dùnwJHZmgoUg bạchwJHZmgoU bốeiUv24yV 9mVPsạch sẽ9mVP bawJHZmgoUo eiUv24yVlấy, cwJHZmgoUuối cùnwJHZmgoUg twJHZmgoUhắt một9mVP eiUv24yVcái n9mVPơ cwJHZmgoUon bướm. 

“Khôn9mVPg wJHZmgoUcó neiUv24yVàng bên9mVP cạ9mVPnh, mộteiUv24yV mình9mVP trẫmeiUv24yV eiUv24yVcho d9mVPù cwJHZmgoUó đắwJHZmgoUp thwJHZmgoUêm mấyeiUv24yV tấeiUv24yVm chăneiUv24yV, 9mVPđều cảwJHZmgoUm thấywJHZmgoU ceiUv24yVả ngưwJHZmgoUời réwJHZmgoUt ruwJHZmgoUn.” HắwJHZmgoUn th9mVPấp neiUv24yVam nói. 

“MieiUv24yVệng lưỡi9mVP trơwJHZmgoUn teiUv24yVru.” Nà9mVPng li9mVPếc liếceiUv24yV mwJHZmgoUắt mộ9mVPt cái,eiUv24yV ceiUv24yVười khẽ. 

wJHZmgoUCho tới9mVP eiUv24yVnay, nàn9mVPg eiUv24yVđều cảm9mVP wJHZmgoUthấy eiUv24yVhắn chỉ9mVP beiUv24yViết k9mVPhi dwJHZmgoUễ mì9mVPnh, meiUv24yVỗi lầnwJHZmgoU nówJHZmgoUi eiUv24yVchuyện đeiUv24yVều gi9mVPống wJHZmgoUnhư 9mVPđang eiUv24yVcãi nhwJHZmgoUau, nhưeiUv24yVng 9mVPmà, twJHZmgoUừ k9mVPhi eiUv24yVrời khỏwJHZmgoUi lwJHZmgoUong quâneiUv24yV điện,eiUv24yV neiUv24yVàng m9mVPới wJHZmgoUphát heiUv24yViện, nwJHZmgoUàng ngư9mVPợc lại9mVP rất9mVP làwJHZmgoU teiUv24yVhích eiUv24yVlời n9mVPói bén9mVP nhọn9mVPcủa hắn,wJHZmgoU thíceiUv24yVh cùeiUv24yVng hắnwJHZmgoU treiUv24yVanh tran9mVPh lueiUv24yVận luận. 

“MiệeiUv24yVng lwJHZmgoUưỡi trơn9mVP treiUv24yVu eiUv24yVso vớwJHZmgoUi vôeiUv24yV leiUv24yVại tốteiUv24yV hơn.9mVP” HeiUv24yVắn quảeiUv24yV thựcwJHZmgoU wJHZmgoUlại bwJHZmgoUắt đầu9mVP “mồmeiUv24yV mép”. 

wJHZmgoUKhóe môieiUv24yV coeiUv24yVng leiUv24yVên, nụeiUv24yV cưeiUv24yVời tưeiUv24yVơi eiUv24yVtắn wJHZmgoUnhư n9mVPắng m9mVPai, cwJHZmgoUảm gi9mVPác wJHZmgoUquen thuộ9mVPc neiUv24yVày wJHZmgoUlàm t9mVPế bàwJHZmgoUo eiUv24yVtoàn thânwJHZmgoU neiUv24yVàng đềuwJHZmgoU ở9mVP thảwJHZmgoU lỏngeiUv24yV, theiUv24yVư sướngeiUv24yV vô9mVP cùng. 

“CheiUv24yVàng, vẫ9mVPn mu9mVPốn đwJHZmgoUi să9mVPn l9mVPão eiUv24yVhổ sao?” 

Nàng t9mVPhu dọn9mVP xo9mVPng heiUv24yVòm thuốc,eiUv24yV n9mVPgồi 9mVPvào vịwJHZmgoU eiUv24yVtrí bêwJHZmgoUn 9mVPcạnh h9mVPắn, nhẹwJHZmgoU nheiUv24yVàng ốngwJHZmgoU quầeiUv24yVn twJHZmgoUhả xuống. 

“Trẫm9mVP twJHZmgoUhầm eiUv24yVnghĩ, seiUv24yVẽ wJHZmgoUtặng 9mVPcho wJHZmgoUnàng lễwJHZmgoU vậteiUv24yV meiUv24yVà trẫmeiUv24yV cheiUv24yVo lwJHZmgoUà trâ9mVPn qeiUv24yVuý nhwJHZmgoUất, wJHZmgoUY YeiUv24yV, nàneiUv24yVg h9mVPãy tiwJHZmgoUn tưởn9mVPg wJHZmgoUtrẫm ceiUv24yVó nă9mVPng leiUv24yVực n9mVPày, mặwJHZmgoUc eiUv24yVdù khô9mVPng d9mVPựa eiUv24yVvào thueiUv24yVật pheiUv24yVáp, tr9mVPẫm eiUv24yVcũng swJHZmgoUẽ wJHZmgoUlàm được.” 

Hắn soạ9mVPn mi9mVP, bàneiUv24yV tawJHZmgoUy teiUv24yVo nhẹeiUv24yV nhàn9mVPg eiUv24yVvuốt lwJHZmgoUên 9mVPđôi máwJHZmgoU phấ9mVPn hồng,eiUv24yV “TrẫmeiUv24yV, cũ9mVPng khôngeiUv24yV phwJHZmgoUải mộtwJHZmgoU quâwJHZmgoUn vươngeiUv24yV vwJHZmgoUô năwJHZmgoUng, nhwJHZmgoUững gwJHZmgoUì wJHZmgoUcủa treiUv24yVẫm, n9mVPhất địnheiUv24yV trẫmwJHZmgoU swJHZmgoUẽ eiUv24yVthu hồi9mVP, bawJHZmgoUo wJHZmgoUgồm cả9mVP nàng!” 

khuôwJHZmgoUn mặeiUv24yVt trắng9mVP noãneiUv24yV, ho9mVPàn mỹ9mVP nhưeiUv24yV một9mVP wJHZmgoUtác phwJHZmgoUẩm 9mVPnghệ thuật,9mVP kh9mVPóe wJHZmgoUmôi meiUv24yVỏng, coeiUv24yVng ceiUv24yVong meiUv24yVột nụeiUv24yV cườieiUv24yV, eiUv24yVđôi mắteiUv24yV mwJHZmgoUàu tímwJHZmgoU twJHZmgoUhâm wJHZmgoUsâu 9mVPnhư 9mVPđại dương,…nàneiUv24yVg x9mVPem đeiUv24yVến ngây9mVP eiUv24yVngốc 9mVPcả người. 

Mãi ngắmeiUv24yV mỹ9mVP neiUv24yVam, eiUv24yVY 9mVPY một9mVP 9mVPchút cũngeiUv24yV khônwJHZmgoUg pheiUv24yVát gi9mVPác, eiUv24yVmột bàeiUv24yVn twJHZmgoUay đang9mVP l9mVPặng eiUv24yVyên cởiwJHZmgoU bwJHZmgoUỏ vạteiUv24yV wJHZmgoUáo eiUv24yVcủa neiUv24yVàng. ^^! 

M9mVPãi đếneiUv24yV eiUv24yVkhi chỉeiUv24yV phwJHZmgoUúc l9mVPạnh eiUv24yVnhư băneiUv24yVg 9mVPbàn ch9mVPạm 9mVPđến 9mVPtròn tròneiUv24yV eiUv24yVmềm mạiwJHZmgoU, eiUv24yVcả ngư9mVPời wJHZmgoUY eiUv24yVY ruwJHZmgoUn lêneiUv24yV, b9mVPừng t9mVPỉnh eiUv24yVlại đâywJHZmgoU, 9mVPnhìn geiUv24yVương mặeiUv24yVt ô9mVPn eiUv24yVnhu, eiUv24yVnhu t9mVPình dạtwJHZmgoU d9mVPào khôngeiUv24yV bwJHZmgoUiết wJHZmgoUkhi neiUv24yVào biwJHZmgoUến thà9mVPnh wJHZmgoUvẻ mặteiUv24yV đắcwJHZmgoU eiUv24yVý wJHZmgoUtươi cưwJHZmgoUời củwJHZmgoUa wJHZmgoUhắn, wJHZmgoUkhông kheiUv24yVỏi âwJHZmgoUm thầwJHZmgoUm eiUv24yVmắng mìnhwJHZmgoU quwJHZmgoUá s9mVPơ ý.eiUv24yV 9mVP(là háwJHZmgoUo sắcwJHZmgoU mớieiUv24yV đúngwJHZmgoU nheiUv24yVa ^^) 

“Y9mVP YeiUv24yV, nàngeiUv24yV nênwJHZmgoU thự9mVPc hiệwJHZmgoUn ưeiUv24yVớc định9mVP 9mVPcùng trẫm.”eiUv24yV HắwJHZmgoUn thấpeiUv24yV wJHZmgoUnam, nheiUv24yVẹ nhàngeiUv24yV 9mVPvỗ wJHZmgoUvề đeiUv24yVôi meiUv24yVá mềeiUv24yVm mại. 

“Ước định?wJHZmgoU CwJHZmgoUái wJHZmgoUgì ư9mVPớc định?”9mVP NwJHZmgoUàng wJHZmgoUtiếp wJHZmgoUtục đáeiUv24yVnh trốngwJHZmgoU 9mVPlảng, “eiUv24yVKhông được,9mVP cwJHZmgoUhân wJHZmgoUcủa chà9mVPng khôneiUv24yVg t9mVPhể lộnwJHZmgoU xộn.” 

“NgàywJHZmgoU ấeiUv24yVy, teiUv24yVrẫm bịwJHZmgoU thương9mVP swJHZmgoUo vớwJHZmgoUi h9mVPôm nawJHZmgoUy còeiUv24yVn nghiêmwJHZmgoU trọwJHZmgoUng heiUv24yVơn, nhưwJHZmgoUng wJHZmgoUkhông p9mVPhải wJHZmgoUcũng wJHZmgoUdũng mãnh9mVP dịwJHZmgoU thườngeiUv24yV seiUv24yVao? Ha9mVPy là,wJHZmgoU wJHZmgoUnàng cheiUv24yVo đóeiUv24yV leiUv24yVà hiệeiUv24yVu lực9mVP củaeiUv24yV quả9mVP th9mVPôi tình?” 

Hắn thổ9mVPi eiUv24yVmột eiUv24yVngụm h9mVPơi wJHZmgoUthở lạeiUv24yVnh nheiUv24yVư 9mVPbăn v9mVPào ta9mVPi nàng,9mVP nhwJHZmgoUẹ nhàngeiUv24yV gwJHZmgoUặm lấyeiUv24yV vànhwJHZmgoU 9mVPtai mẫneiUv24yV eiUv24yVcảm củaeiUv24yV nàneiUv24yVg, đeiUv24yVầu lưỡwJHZmgoUi 9mVPcuốn, ceiUv24yVảm giáeiUv24yVc đượceiUv24yV thâ9mVPn th9mVPể mwJHZmgoUềm eiUv24yVmại đềueiUv24yV 9mVPrun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.