You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17ag4v2tDW5: KHX7wkÔNG X7wkTHỂ X7wkMẤT ag4v2tDWĐI NÀNG

“Mộcag4v2tDW Hiag4v2tDWệp!” ag4v2tDWPhù 6PwfABavVân KhâX7wku TrạX7wkch hét6PwfABav lX7wkớn mag4v2tDWột X7wktiếng, dùng6PwfABav ag4v2tDWchân cag4v2tDWhưa bị6PwfABav ag4v2tDWthương làmX7wk điag4v2tDWểm 6PwfABavtựa, ag4v2tDWbúng X7wkngười 6PwfABavphi thX7wkân đến,X7wk thag4v2tDWân X7wkmình ag4v2tDWcấp tag4v2tDWốc b6PwfABavay vag4v2tDWút 6PwfABavmà đX7wki, t6PwfABavựa như6PwfABav X7wkchim yếnag4v2tDW, li6PwfABavnh hoạtag4v2tDW xuy6PwfABavên ag4v2tDWqua rừngag4v2tDW cây,ag4v2tDW ag4v2tDWbôn t6PwfABaviến vềX7wk phíaX7wk nàng. 

Nhưng mà,6PwfABav dùX7wk cóX7wk khi6PwfABavnh c6PwfABavông tX7wkhượng thừaX7wk, hắn6PwfABav vẫn6PwfABav đuổiX7wk khX7wkông kịpX7wk tố6PwfABavc độ6PwfABav r6PwfABavơi xuốnag4v2tDWg 6PwfABavngựa củaag4v2tDW nàX7wkng t6PwfABavừ 6PwfABavmột khoản6PwfABavg cag4v2tDWách ag4v2tDWxa nhag4v2tDWư thế,ag4v2tDW 6PwfABavnhưng vào6PwfABav 6PwfABavlúc này,6PwfABav một6PwfABav thânag4v2tDW ảnhX7wk 6PwfABavmàu đe6PwfABavn 6PwfABavrốt X7wkcục x6PwfABavuất hiện,6PwfABav vươX7wkn t6PwfABavay r6PwfABava X7wkmuốn cag4v2tDWứu nag4v2tDWàng. Khag4v2tDWi cáX7wkc n6PwfABavgón t6PwfABavay ag4v2tDWsắp chạmag4v2tDW đượcag4v2tDW ag4v2tDWY YX7wk, thag4v2tDWì khôag4v2tDWng biế6PwfABavt từ6PwfABav cag4v2tDWhỗ nào6PwfABav pX7wkhóng tớiX7wk mag4v2tDWột mũX7wki tê6PwfABavn, 6PwfABavMộc HiệpX7wk cả6PwfABav ag4v2tDWkinh, tX7wkheo bX7wkản năngag4v2tDW rụX7wkt taX7wky lại… 

“Không!” P6PwfABavhù ag4v2tDWVân K6PwfABavhâu X7wkTrạch rốn6PwfABavg giận! 

TX7wkrơ mắtag4v2tDW nhì6PwfABavn nàngX7wk ngag4v2tDWã xuốX7wkng, h6PwfABavắn X7wkcuống quX7wkýt, 6PwfABavlo lX7wkắng như6PwfABav muốnag4v2tDW X7wkxé tX7wkoạc lồX7wkng ngựag4v2tDWc, ag4v2tDWtay nànX7wkg bịag4v2tDW th6PwfABavương, n6PwfABavgã nhưag4v2tDW tag4v2tDWhế X7wke rằng…! 

Khônag4v2tDWg ngX7wkờ, ag4v2tDWY X7wkY ag4v2tDWlãi khẽ6PwfABav ag4v2tDWxoay người,ag4v2tDW dù6PwfABavng 6PwfABavtay chưag4v2tDWa bịag4v2tDW thươngX7wk bag4v2tDWắt ag4v2tDWlấy cươngX7wk ngựaag4v2tDW, tu6PwfABavng ngư6PwfABavời m6PwfABavột chút,ag4v2tDW X7wkan toX7wkàn X7wkrơi xuag4v2tDWống đất. 

“Ngag4v2tDWươi c6PwfABavòn ag4v2tDWmuốn 6PwfABavbỏ lag4v2tDWại tag4v2tDWa 6PwfABavmột m6PwfABavình sao?” 

KhônX7wkg ag4v2tDWhề sag4v2tDWợ h6PwfABavãi quaX7wky đầag4v2tDWu, nhìX7wkn ag4v2tDWvề phía6PwfABav hắnag4v2tDW, nàngX7wk cườag4v2tDWi đếnag4v2tDW hag4v2tDWết sứ6PwfABavc thoả6PwfABavi mX7wkái, rố6PwfABavt cục,X7wk X7wkhắn cũn6PwfABavg bị6PwfABav X7wknàng đùX7wka giỡX7wkn một6PwfABav lần.6PwfABav (trờ6PwfABavi ạ,X7wk làag4v2tDWm pag4v2tDWan cứ6PwfABav ag4v2tDWtưởng, X7wkpó ag4v2tDWtay vớX7wki chị6PwfABav ) 

Chậm r6PwfABavãi ổnX7wk địnX7wkh tag4v2tDWhân ag4v2tDWhình, hắnX7wk thở6PwfABav phìag4v2tDW phò,6PwfABav nhìnX7wk nànag4v2tDWg nghịcX7wkh ngợag4v2tDWm, tưag4v2tDWơi cười,6PwfABav độtag4v2tDW 6PwfABavnhiên thở6PwfABav ag4v2tDWdài nhẹag4v2tDW nX7wkhõm ag4v2tDWmột hX7wkơi, bàag4v2tDWn t6PwfABavay ag4v2tDWto giaX7wkng raag4v2tDW, ag4v2tDWđem tX7wkhiên hạX7wk kiềuX7wk nhX7wkỏ kX7wkéo 6PwfABavlại, ag4v2tDWdùng ag4v2tDWsức khả6PwfABavm nhậpag4v2tDW và6PwfABavo trX7wkong lòng. 

“Nag4v2tDWàng mớag4v2tDWi l6PwfABavà đại6PwfABav nag4v2tDWgu ngốcag4v2tDW, dag4v2tDWọa đếnX7wk trẫm,X7wk X7wknàng ag4v2tDWcó biếtX7wk làX7wkm kinag4v2tDWh độag4v2tDWng X7wkthánh gi6PwfABavá, X7wkthì 6PwfABavcó 16PwfABav0 cáiag4v2tDW đầuag4v2tDW 6PwfABavcũng khôngX7wk đủX7wk trảm6PwfABav 6PwfABavhay kh6PwfABavông!” Tag4v2tDWuy làX7wk lX7wkời nóX7wki c6PwfABavó vẻX7wk 6PwfABavuy hag4v2tDWiếp, nhX7wkưng nX7wkgữ khag4v2tDWí lạiX7wk 6PwfABavdìu dànag4v2tDWg, X7wkôn nhu6PwfABav, sủngX7wk áag4v2tDWi, còag4v2tDWn ag4v2tDWcó chúag4v2tDWt bấtX7wk đắag4v2tDWc dĩ. 

Mộc 6PwfABavHiệp thấX7wky hoànag4v2tDWg pX7wkhi aag4v2tDWn toànX7wk 6PwfABav, ánX7wkh mag4v2tDWắt ag4v2tDWbén ag4v2tDWnhọn X7wkbắn vag4v2tDWề phíX7wka X7wkmũi tên6PwfABav đượ6PwfABavc ag4v2tDWbắn tới,X7wk 6PwfABavnhanh chónX7wkg pX7wkhi thag4v2tDWân đuổiX7wk theo. 

“Ta đãag4v2tDW ag4v2tDWtính được6PwfABav pX7wkhải l6PwfABavàm thếag4v2tDW nàoag4v2tDW rồiX7wk m6PwfABavà, ch6PwfABavỉ 6PwfABavtại m6PwfABavột X7wkmũi têX7wkn từX7wk đâuX7wk X7wkthình lìnhag4v2tDW ag4v2tDWlao rX7wka là6PwfABavm t6PwfABava giậ6PwfABavt mìX7wknh, nX7wkgươi muag4v2tDWốn tX7wkrảm liền6PwfABav trả6PwfABavm đ6PwfABavi, dX7wkù s6PwfABavao t6PwfABava cũX7wkng khôag4v2tDWng cag4v2tDWó mười6PwfABav cáiag4v2tDW đag4v2tDWầu.” Nag4v2tDWàng 6PwfABavnhíu nh6PwfABavíu m6PwfABavày, nhìnX7wk ag4v2tDWmũi t6PwfABavên X7wkbắn X7wklén X7wkcắm phậpX7wk vàoag4v2tDW 6PwfABavđại thụX7wk gầnag4v2tDW đó. 

“Nàngag4v2tDW cag4v2tDWho rằngX7wk nàag4v2tDWng mu6PwfABavốn 6PwfABavbị trả6PwfABavm lX7wkiền tr6PwfABavảm s6PwfABavao? ag4v2tDWNếu trX7wkẫm muố6PwfABavn nà6PwfABavng c6PwfABavhết, cag4v2tDWòn cX7wkó t6PwfABavhể liềuX7wk mạag4v2tDWng c6PwfABavhạy đếnX7wk X7wkđây cứ6PwfABavu nag4v2tDWàng ag4v2tDWsao? 6PwfABavY X7wkY, chẳngX7wk ag4v2tDWlẽ n6PwfABavàng khX7wkông bi6PwfABavết, trag4v2tDWẫm, khX7wkông tX7wkhể mag4v2tDWất đ6PwfABavi nàngag4v2tDW ag4v2tDWsao?!” ag4v2tDWhắn nhẹ6PwfABav nhàngX7wk nX7wkói, giọng6PwfABav ag4v2tDWnói 6PwfABavthân 6PwfABavtình, 6PwfABavcó ch6PwfABavút X7wkai o6PwfABaván, ánhX7wk mắtX7wk sâuag4v2tDW X7wknhư biX7wkển, dag4v2tDWào dạt6PwfABav 6PwfABavnhu tìnhag4v2tDW nhag4v2tDWìn chằ6PwfABavm chX7wkằm ag4v2tDWkhuôn mag4v2tDWặt nhỏ6PwfABav nhắX7wkn 6PwfABavcủa nàng. 

“Chàag4v2tDWng nóX7wki ag4v2tDWthật sao6PwfABav?” (ag4v2tDWpan đổi6PwfABav xưnX7wkg hag4v2tDWô từag4v2tDW đây6PwfABav nheX7wk, cứag4v2tDW “6PwfABavngươi, taX7wk” X7wknghe kX7wkì kìag4v2tDW, kX7wkhi ag4v2tDW2 6PwfABavngười ởag4v2tDW riêng,ag4v2tDW 6PwfABavpan sag4v2tDWẽ đổiag4v2tDW th6PwfABavàng “chag4v2tDWàng-ta” ^^) 

Nà6PwfABavng độag4v2tDWt 6PwfABavnhiên câu6PwfABav th6PwfABavần cười,ag4v2tDW X7wkhai ag4v2tDWtay ô6PwfABavm ch6PwfABavầm lấy6PwfABav ag4v2tDWhắn, mộX7wkt lX7wkúc s6PwfABavau, mớiag4v2tDW nâng6PwfABav đag4v2tDWầu, X7wkánh mắt6PwfABav tr6PwfABavong v6PwfABaveo nX7wkhư nướcag4v2tDW hag4v2tDWồ tX7wkhu nhì6PwfABavn hắn. 

“Nàng……”ag4v2tDW nàag4v2tDWy, X7wknàng đangag4v2tDW làmX7wk nũngag4v2tDWvới hắn6PwfABav sao? 

Hắn6PwfABav khin6PwfABavh 6PwfABavngạc 6PwfABavkhông X7wknói được6PwfABav mag4v2tDWột lag4v2tDWời, mởag4v2tDW ag4v2tDWto mắag4v2tDWt nhìnag4v2tDW nX7wkàng 6PwfABavý cườiX7wk X7wklan rag4v2tDWa 6PwfABavcả khag4v2tDWuôn 6PwfABavmặt X7wkxinh xắn,6PwfABav nànag4v2tDWg tự6PwfABava h6PwfABavồ đãX7wk sớm6PwfABav đoánag4v2tDW cag4v2tDWhắc đượcag4v2tDW hắnX7wk sẽ6PwfABav cóX7wk ag4v2tDWbiểu ag4v2tDWtình thếag4v2tDW này. 

Khuôn6PwfABav mặtX7wk nhỏag4v2tDW nag4v2tDWhắn nhX7wkư trá6PwfABavi đX7wkào, ý6PwfABav cườiag4v2tDW sáX7wkng 6PwfABavlạn, đX7wkôi mắ6PwfABavt 6PwfABavto troX7wkng veX7wko n6PwfABavhìn hắnag4v2tDW, hànX7wkg 6PwfABavmi vừX7wka con6PwfABavg vừa6PwfABav 6PwfABavdài lX7wkay đ6PwfABavộng, c6PwfABavhớp ch6PwfABavớp, 6PwfABavcánh X7wkmôi hag4v2tDWồng ch6PwfABavúm chíag4v2tDWm maag4v2tDWng nétX7wk cười…nàngag4v2tDW nhì6PwfABavn hắn,6PwfABav nhưnag4v2tDWg sa6PwfABavo hắnag4v2tDW cứX7wk trầ6PwfABavm mắ6PwfABavt khônX7wkg nag4v2tDWói gìX7wk cả,6PwfABav ag4v2tDWsốt ruộtX7wk 6PwfABavlàm X7wknàng phảiX7wk X7wklên tiếngag4v2tDW hỏi: 

“Phù ag4v2tDWVân KhX7wkâu Trạch,ag4v2tDWlàm ch6PwfABavàng sợX7wk hX7wkãi rồiag4v2tDW sao?” 

Bàn tag4v2tDWay nhỏ6PwfABav đưX7wka l6PwfABavên, qu6PwfABavơ q6PwfABavua qu6PwfABavơ X7wklại trướcX7wk mặtag4v2tDW hắn,ag4v2tDW hắX7wkn X7wklàm sag4v2tDWao vậy,X7wk ag4v2tDWđộng cũngX7wk khôn6PwfABavg động,ag4v2tDW biến6PwfABav thànag4v2tDWh đầu6PwfABav gỗag4v2tDW r6PwfABavồi đi? 

“SợX7wk hãi!”X7wk ag4v2tDWHắn độag4v2tDWt X7wknhiên ag4v2tDWxuy thanag4v2tDWh, ti6PwfABavếng ag4v2tDWnói thoángX7wk X7wkkhàn kX7wkhàn,“Nàng pX7wkhải bag4v2tDWồi 6PwfABavthường cX7wkho trẫm?” 

ag4v2tDWBồi thườn6PwfABavg? Aag4v2tDWi nhX7wka, X7wknàng hiệnX7wk ag4v2tDWtại cag4v2tDWhỉ ag4v2tDWcó ha6PwfABavi X7wkbàn 6PwfABavtay trắng,6PwfABav liềag4v2tDWn ngaag4v2tDWy cảag4v2tDW t6PwfABavrang sứcX7wk quầ6PwfABavn á6PwfABavo đ6PwfABavều l6PwfABavà của6PwfABav ngườX7wki khác,6PwfABav đag4v2tDWế vư6PwfABavơng nh6PwfABavư ag4v2tDWhắn, quX7wkyền kag4v2tDWhuynh tX7wkhiên hạ,ag4v2tDW lại6PwfABav mag4v2tDWở miệngX7wk muốnag4v2tDW 6PwfABavnàng bồi6PwfABav tX7wkhường? 6PwfABavNàng 6PwfABavcó gìX7wk đểX7wk bồiag4v2tDW thườngag4v2tDW cag4v2tDWho hắnag4v2tDW đây? 

6PwfABav“Chàng muốX7wkn cái6PwfABav gì6PwfABav?” Ngẫm6PwfABav lại,X7wk ag4v2tDWhình nhag4v2tDWư mìX7wknh cũ6PwfABavng đã6PwfABav dọ6PwfABava hắ6PwfABavn thật,X7wk đàn6PwfABavh X7wkphải X7wkmở miệag4v2tDWng hỏi. 

X7wk“Nơi nàyag4v2tDW” hắ6PwfABavn dùng6PwfABav ng6PwfABavón taag4v2tDWy lag4v2tDWành lạX7wknh củX7wka mìag4v2tDWnh vag4v2tDWuốt nhèX7wk nhẹag4v2tDW lêag4v2tDWn cánhag4v2tDW ag4v2tDWmôi 6PwfABavcủa n6PwfABavàng, saag4v2tDWu 6PwfABavđó còX7wkn “vôag4v2tDW lại”X7wk dời6PwfABav xuống6PwfABav ngựag4v2tDWc, “Cò6PwfABavn 6PwfABavcó nơX7wki này.” 

“H6PwfABavạ… hạ6PwfABav lưu!” 

MX7wkặt nàngX7wk đỏX7wk lên6PwfABav tự6PwfABava X7wknhư môag4v2tDWng khỉ,6PwfABav mộtX7wk taag4v2tDWy 6PwfABavdùng sứcag4v2tDW cố6PwfABav đẩyag4v2tDW “bàn6PwfABav t6PwfABavay sói6PwfABav” X7wktrên ngX7wkực củX7wka mìX7wknh raX7wk, vừa6PwfABav đX7wkô đôag4v2tDW hét, 

“Đầu6PwfABav củX7wka chàag4v2tDWng n6PwfABavgoại tag4v2tDWrừ mấyX7wk t6PwfABavhứ n6PwfABavày, cũ6PwfABavng khX7wkông nX7wkghĩ rag4v2tDWa cá6PwfABavi gìag4v2tDW đag4v2tDWứng đắag4v2tDWn sao?”X7wk 6PwfABavHuống cag4v2tDWhi, nơX7wki n6PwfABavày l6PwfABavà X7wkbãi 6PwfABavsăn, mu6PwfABavốn cX7wkái ag4v2tDWgì cũngag4v2tDW khôn6PwfABavg đag4v2tDWược, nếu6PwfABav b6PwfABavị ngưag4v2tDWời X7wkkhác nhX7wkìn thấX7wky, liX7wkền kh6PwfABavông xo6PwfABavng . 

Ác? Nàng6PwfABav dámag4v2tDW cự6PwfABav tu6PwfABavyệt h6PwfABavắn? Lạag4v2tDWnh lùng6PwfABav nhí6PwfABavu mày,X7wk c6PwfABavúi đầX7wku X7wknhìn đầu6PwfABav gố6PwfABavi 6PwfABavcủa mìag4v2tDWnh 6PwfABavđỏ tX7wkươi một6PwfABav ag4v2tDWmảng, 6PwfABavlại dag4v2tDWùng ánhX7wk mắX7wkt tráX7wkch ag4v2tDWcứ nhag4v2tDWìn ag4v2tDWvề phía6PwfABav nàng. 

[] 

ĐượX7wkc ag4v2tDWrồi, nàngag4v2tDW thag4v2tDWật sự6PwfABav cóX7wk lỗiX7wk, X7wknhưng màag4v2tDW nàn6PwfABavg không6PwfABav pag4v2tDWhải cX7wkố 6PwfABavý mà,ag4v2tDW 6PwfABavchỉ ag4v2tDWlà “vôag4v2tDW tX7wkinh”, ừag4v2tDW, chag4v2tDWỉ làag4v2tDW vôag4v2tDW tìnhX7wk thôi. 

Nàng cag4v2tDWắn cắn6PwfABav 6PwfABavmôi dưới. 

X7wk“Sẽ…… Sẽag4v2tDW ag4v2tDWbị ngưag4v2tDWời ag4v2tDWkhác n6PwfABavhìn thấy.”6PwfABav Th6PwfABavùy hạag4v2tDW 6PwfABavmi mag4v2tDWắt, n6PwfABavàng nhỏ6PwfABav giọX7wkng nói. 

Nếu nag4v2tDWhư c6PwfABavó t6PwfABavhể nX7wkgăn cản6PwfABav hắnX7wk điX7wk săag4v2tDWn ag4v2tDWbạch hổ6PwfABav thì…… 

“YX7wk Yag4v2tDW, nàX7wkng cX7wkó biếtX7wk sănag4v2tDW bắnag4v2tDW lầag4v2tDWn nàX7wky kéo6PwfABav d6PwfABavài mag4v2tDWấy nX7wkgày h6PwfABavay kag4v2tDWhông?” X7wkHắn X7wkđột nhiên6PwfABav đặt6PwfABav câ6PwfABavu hỏi. 

“Không phảag4v2tDWi chag4v2tDWỉ ag4v2tDWcó hômag4v2tDW nag4v2tDWay sao?” 

NànX7wkg cag4v2tDWăn bảnX7wk làag4v2tDW X7wkchưa từngag4v2tDW thaX7wkm gi6PwfABava ag4v2tDWlễ ag4v2tDWhội sX7wkăn bắX7wkn, nê6PwfABavn 6PwfABavcho rằngX7wk, lễ6PwfABav hộiag4v2tDW nàX7wky ag4v2tDWđơn giảnag4v2tDW 6PwfABavchỉ X7wkkéo dX7wkài tr6PwfABavong 6PwfABav1 ngày6PwfABav, nhag4v2tDWưng nhag4v2tDWìn vẻX7wk mặt6PwfABav d6PwfABavở khócag4v2tDW dở6PwfABav cười6PwfABav của6PwfABav hắnX7wk X7wkthì kin6PwfABavh ngạcag4v2tDW hỏi, 

“ChẳngX7wk lẽX7wk cag4v2tDWòn kéoX7wk d6PwfABavài thêag4v2tDWm vàiag4v2tDW ngX7wkày nữa?” 

ag4v2tDWVài nag4v2tDWgày? Ướcag4v2tDW chừngag4v2tDW làag4v2tDW nửa6PwfABav thánX7wkg! Quên6PwfABav đX7wki, X7wkdù ag4v2tDWsao nàng6PwfABav đã6PwfABav đáp6PwfABav ứngag4v2tDW vag4v2tDWới X7wkmình rồX7wki, mặc6PwfABav kệ,…6PwfABav hắnX7wk ag4v2tDWkéo tag4v2tDWay nhỏX7wk ag4v2tDWbé của6PwfABav nX7wkgười nàoX7wk đ6PwfABavó, hưag4v2tDWớng tớiX7wk X7wkmột lố6PwfABavi quag4v2tDWen thuộc. 

Xuyên quX7wka mX7wkột đámX7wk X7wkcỏ dạiag4v2tDW ca6PwfABavo cỡag4v2tDW đầ6PwfABavu gối,6PwfABav trag4v2tDWước mặtag4v2tDW X7wklà một6PwfABav c6PwfABavái hồ6PwfABav nướcag4v2tDW xag4v2tDWanh bag4v2tDWiếc, phản6PwfABav 6PwfABavchiếu trờiag4v2tDW x6PwfABavanh, 6PwfABavhai ag4v2tDWbên ag4v2tDWhồ, X7wkhoa nag4v2tDWở rựag4v2tDWc rỡ,ag4v2tDW bướmag4v2tDW lượ6PwfABavn chậX7wkp chờnX7wk, 6PwfABavthật ag4v2tDWđúng X7wklà m6PwfABavột 6PwfABavnơi thếag4v2tDW ngoag4v2tDWại đàX7wko viên. 

“ChúngX7wk 6PwfABavta muốnX7wk đ6PwfABavi ag4v2tDWđâu?” Nàng6PwfABav nắm6PwfABav tX7wkay h6PwfABavắn, ag4v2tDWnhìn b6PwfABavốn phía6PwfABav, co6PwfABavn đườngag4v2tDW nàag4v2tDWy 6PwfABavdường ag4v2tDWnhư X7wkKhâu Trạch6PwfABav rX7wkất qu6PwfABaven thuộc. 

N6PwfABavày X7wkcó cag4v2tDWhút k6PwfABavinh ngạc. 

“ĐợX7wki látag4v2tDW nữX7wka nàngag4v2tDW 6PwfABavsẽ biết.ag4v2tDW” 6PwfABavHắn ag4v2tDWcòn cag4v2tDWố ýX7wk ag4v2tDWlàm 6PwfABavra vẻag4v2tDW thầX7wkn bí. 

ag4v2tDWHai ngX7wkười điag4v2tDW ag4v2tDWđến X7wkcạnh hồag4v2tDW nướag4v2tDWc, 6PwfABavđi vòn6PwfABavg thag4v2tDWeo mé6PwfABavp hố,X7wk trướag4v2tDWc mặag4v2tDWt liag4v2tDWền hiệnX7wk ag4v2tDWra mộtX7wk váX7wkch n6PwfABavúi, hắnX7wk vươnag4v2tDW ngónag4v2tDW trỏ,6PwfABav ở6PwfABav mộtag4v2tDW khối6PwfABav ag4v2tDWhoàng thạch6PwfABav gag4v2tDWõ vag4v2tDWài cái,6PwfABav cX7wkó nhag4v2tDWanh cX7wkó chậm. 

Độtag4v2tDW nhi6PwfABavên, vá6PwfABavch nag4v2tDWúi ag4v2tDW“Ầm vaX7wkng lo6PwfABavng” m6PwfABavột tiếng,ag4v2tDW váchag4v2tDW nag4v2tDWúi sừ6PwfABavng sữngX7wk ag4v2tDWđột nhiên6PwfABav tách6PwfABav ra6PwfABav, ag4v2tDWlộ 6PwfABavra mộag4v2tDWt độngag4v2tDW khẩu. 

BốnX7wk bềag4v2tDW v6PwfABavắng lặnag4v2tDWg, PhùX7wk Vag4v2tDWân ag4v2tDWKhâu Tag4v2tDWrạch rấag4v2tDWt nha6PwfABavnh nắm6PwfABav X7wktay nàngag4v2tDW k6PwfABavéo vX7wkào, cầmag4v2tDW lấy6PwfABav cag4v2tDWây X7wkđuốc đặX7wkt sẳX7wkn X7wkở cửa6PwfABav động,6PwfABav tiếX7wkn vào6PwfABav trX7wkong. ag4v2tDWKhi 6PwfABavhai ngườiag4v2tDW vừa6PwfABav t6PwfABaviến vào,6PwfABav vácag4v2tDWh đag4v2tDWá X7wklại ầmag4v2tDW ầmX7wk run6PwfABavg ch6PwfABavuyển ag4v2tDW1 lầnX7wk nag4v2tDWữa, ag4v2tDWchớp mắtX7wk độn6PwfABavg kX7wkhẩu ag4v2tDWđã biX7wkến mấX7wkt, khôn6PwfABavg lộX7wk r6PwfABava 6PwfABav1 X7wkkhe hở. 

“Hoàng6PwfABav Thượng!” 

Một hoag4v2tDWàng 6PwfABavy thX7wkị X7wkvệ 6PwfABav( thị6PwfABav vệag4v2tDW X7wkmặc áoX7wk vàX7wkng) cầmag4v2tDW cag4v2tDWây đuốc6PwfABav X7wkchạy ag4v2tDWđến, tự6PwfABava h6PwfABavồ đãX7wk sớX7wkm đợiX7wk ở6PwfABav đâX7wky, “Hoàn6PwfABavg ph6PwfABavi nươ6PwfABavng nương.” 

“ag4v2tDWtình huốX7wkng hiệag4v2tDWn t6PwfABavại như6PwfABav thế6PwfABav nào?”ag4v2tDW 6PwfABavHắn X7wkliếc mắX7wkt nhìX7wkn bag4v2tDWộ dángag4v2tDW ngạX7wkc nhiêag4v2tDWn cag4v2tDWủa nàX7wkng, cườiX7wk ag4v2tDWnhẹ, mộtag4v2tDW t6PwfABavay ôag4v2tDWm lấy6PwfABav eX7wko n6PwfABavhỏ củaag4v2tDW nàag4v2tDWng, 6PwfABavsợ đườX7wkng ag4v2tDWđi 6PwfABavnhỏ h6PwfABavẹp, ag4v2tDWda th6PwfABavịt ag4v2tDWnon mị6PwfABavn sag4v2tDWẽ bịag4v2tDW đáX7wk nhọnag4v2tDW X7wklà X7wktổn thương. 

“Bạch 6PwfABavhổ đangag4v2tDW ởX7wk hướngX7wk Tag4v2tDWây X7wkNam củag4v2tDWa ag4v2tDWcánh rừng,6PwfABav X7wknó đanX7wkg ởX7wk troX7wkng độnX7wkg ng6PwfABavhỉ 6PwfABavngơi, ag4v2tDWMẫn HácX7wkh Vương6PwfABav gi6PwfABava mớiX7wk vag4v2tDWừa xuất6PwfABav hX7wkiện ởag4v2tDW ph6PwfABavía đôngag4v2tDW bX7wkắc củaX7wk cáag4v2tDWnh rừ6PwfABavng, tạm6PwfABav thờ6PwfABavi 6PwfABavcùng bạchX7wk 6PwfABavhổ khô6PwfABavng thể6PwfABav chạmX7wk mX7wkặt, đX7wkợi vưag4v2tDWơng gi6PwfABava tìmX7wk đư6PwfABavợc phương6PwfABav hX7wkướng, X7wkhẳn ag4v2tDWcũng pag4v2tDWhải ag4v2tDWtốn bốn,X7wk nă6PwfABavm 6PwfABavngày th6PwfABavời g6PwfABavian, 6PwfABavcòn quốcag4v2tDW X7wksư thì6PwfABav đX7wkang 6PwfABavđánh cag4v2tDWờ c6PwfABavùng mộ6PwfABavt vài6PwfABav đại6PwfABav t6PwfABavhần 6PwfABavlớn 6PwfABavtuổi bên6PwfABav ag4v2tDWngoài bìaag4v2tDW rag4v2tDWừng.” ThịX7wk vệag4v2tDW cườiX7wk đáp. 

Cáag4v2tDWi gì,X7wk nga6PwfABavy c6PwfABavả bạch6PwfABav ag4v2tDWhổ đangag4v2tDW ởag4v2tDW đâ6PwfABavu cũX7wkng biế6PwfABavt X7wk? 6PwfABavY ag4v2tDWY nhì6PwfABavn 6PwfABavsơn độnX7wkg bag4v2tDWí ẩX7wkn này,6PwfABav pX7wkhía trag4v2tDWên ag4v2tDWmột c6PwfABavầu thX7wkang hag4v2tDWình xoag4v2tDWắn ốcag4v2tDW chậ6PwfABavm r6PwfABavãi uốnag4v2tDW lượn,ag4v2tDW tag4v2tDWỏa rX7wka xag4v2tDWung 6PwfABavquanh, 6PwfABavcó ag4v2tDW1 giaag4v2tDWn làm6PwfABav ag4v2tDWtrung tâ6PwfABavm, xag4v2tDWung quaX7wknh còX7wkn r6PwfABavất nhag4v2tDWiều han6PwfABavg nhag4v2tDWỏ, kh6PwfABavông, hìn6PwfABavh X7wknhư ag4v2tDWlà phòng. 

Phía tag4v2tDWrên 6PwfABavcó 6PwfABav5 X7wkhoàng X7wky th6PwfABavị vệX7wk ag4v2tDWchay quX7wka chạyag4v2tDW lX7wkại, tựaX7wk hag4v2tDWồ, đan6PwfABavg tX7wkruyền đ6PwfABavạt 6PwfABavtin tức. 

“Tốt lắm,ag4v2tDW nX7wkgươi X7wklui rX7wka, đợ6PwfABavi Mẫnag4v2tDW Há6PwfABavch VươX7wkng gag4v2tDWia cùnag4v2tDWg l6PwfABavão h6PwfABavổ đá6PwfABavnh 6PwfABavnhau ag4v2tDWđến chếtX7wk sốag4v2tDWng khôn6PwfABavg saag4v2tDWi bi6PwfABavệt lắm,ag4v2tDW ngươag4v2tDWi lạiag4v2tDW đến6PwfABav bẩ6PwfABavm báo,X7wk” HắnX7wk vag4v2tDWỗ vỗ6PwfABav bả6PwfABav vX7wkai thag4v2tDWị vệ,6PwfABav “VấtX7wk vảag4v2tDW .” 

Cái vX7wkỗ 6PwfABavvai ag4v2tDWđơn giản6PwfABav như6PwfABavng dườ6PwfABavng nX7wkhư tiếpag4v2tDW 6PwfABavthêm sứcX7wk mag4v2tDWạnh ủngag4v2tDW hộ6PwfABav ag4v2tDWcường đại,ag4v2tDW tX7wkinh t6PwfABavhần t6PwfABavhị vệag4v2tDW ru6PwfABavn lên6PwfABav, khoag4v2tDWm nX7wkgười ag4v2tDWhành lX7wkễ, 6PwfABavngẩng đầuX7wk ưỡn6PwfABav ngựX7wkc rờiag4v2tDW X7wkđi, 6PwfABavmà nh6PwfABavóm thịag4v2tDW vệchX7wko dag4v2tDWù k6PwfABavhông b6PwfABavận r6PwfABavộn, cũn6PwfABavg kX7wkhông ag4v2tDWhề đếnag4v2tDW quấyag4v2tDW rầyag4v2tDW hag4v2tDWai n6PwfABavgười, aX7wki l6PwfABavo việc6PwfABav n6PwfABavày, xe6PwfABavm ag4v2tDW2 ngườiag4v2tDW dườX7wkng như6PwfABav vag4v2tDWô hình6PwfABav, 6PwfABavbiến thàag4v2tDWnh tronag4v2tDWg suốt. 

“ag4v2tDWNơi nàag4v2tDWy là6PwfABav …?”6PwfABav Hắn,X7wk X7wkđến tộag4v2tDWt cùn6PwfABavg ag4v2tDWcó ag4v2tDWbao nhiêuX7wk 6PwfABavviệc ag4v2tDWdấu X7wkdiếm nàng? 

Y X7wkY tron6PwfABavg mắt,X7wk mộtag4v2tDW mX7wkảnh ag4v2tDWmờ mịt. 

 

CHƯƠNG 16PwfABav76: Tag4v2tDWHỰC 6PwfABavHIỆN ƯỚag4v2tDWC ĐỊNH 

“Nơag4v2tDWi này,X7wk chínhag4v2tDW X7wklà lễ6PwfABav vật6PwfABav cuX7wkối cùngag4v2tDW m6PwfABavà thX7wkái hoX7wkàng X7wkThái H6PwfABavậu 6PwfABavđể lại6PwfABav ch6PwfABavo trẫm.”X7wk d6PwfABavung nha6PwfABavn lạn6PwfABavh như6PwfABav băngag4v2tDW củX7wka hắX7wkn tX7wkừ từX7wk hòX7wka tanX7wk, X7wkcòn lạag4v2tDWi ag4v2tDW, chỉag4v2tDW làX7wk khuônX7wk m6PwfABavặt ag4v2tDWôn ag4v2tDWnhu, dị6PwfABavu dàng. 

Thái ho6PwfABavàng Tháiag4v2tDW Hậu…6PwfABav… ag4v2tDWY 6PwfABavY X7wkbừng tỉ6PwfABavnh ag4v2tDWđại ngộ,X7wk nói6PwfABav cácag4v2tDWh X7wkkhác, nag4v2tDWơi X7wknày hẳnag4v2tDW làag4v2tDW căX7wkn cX7wkứ c6PwfABavủa X7wkđội hộag4v2tDW vệag4v2tDW quX7wkân vưag4v2tDWơng troag4v2tDWng truyềnag4v2tDW thuyX7wkết? ag4v2tDWNghe nói,ag4v2tDW 6PwfABavbọn X7wkhọ ngoạ6PwfABavi trừag4v2tDW việag4v2tDWc l6PwfABavà sát6PwfABav thủ6PwfABav hạnag4v2tDWg X7wknhất, còX7wkn 6PwfABavcó tìnhX7wk ag4v2tDWbáo khắpag4v2tDW mX7wkọi nơi,6PwfABav để6PwfABav bảo6PwfABav vệ6PwfABav đếag4v2tDW 6PwfABavvương, ngưX7wkời đượcag4v2tDW X7wktuyển 6PwfABavchọn đều6PwfABav làX7wk ag4v2tDWnhân vậtag4v2tDW nổX7wki tiếng,ag4v2tDW khX7wkông chỉag4v2tDW t6PwfABavinh thôngX7wk vX7wkõ họX7wkc, thuậtag4v2tDW X7wkpháp, ag4v2tDWhơn nữX7wka thu6PwfABavật kỳX7wk mô6PwfABavn bátag4v2tDW qX7wkuái khX7wkông chag4v2tDWỗ X7wknào khônX7wkg thônag4v2tDWg, nhưngag4v2tDW 6PwfABavmà, tag4v2tDWất c6PwfABavả nhX7wkững thX7wkứ nag4v2tDWày cũnag4v2tDWg ch6PwfABavỉ lX7wkà tX7wkruyền thuyế6PwfABavt, X7wkkhông X7wkai từnX7wkg nhìn6PwfABav ag4v2tDWthấy quá. 

“Bọn h6PwfABavọ, đềuX7wk l6PwfABavà tiag4v2tDWnh a6PwfABavnh ag4v2tDWmà quốc6PwfABav sưag4v2tDW 6PwfABav20 năm6PwfABav trag4v2tDWước bX7wkồi dag4v2tDWưỡng rag4v2tDWa, v6PwfABavì ThX7wkái h6PwfABavoàng thX7wkái hậuag4v2tDW cũng6PwfABav cốag4v2tDW triềX7wku cương” 

N6PwfABavói đếnag4v2tDW đX7wkây, hắ6PwfABavn nghiênX7wkg đầX7wku, X7wkhai 6PwfABavmắt dX7wkiệu d6PwfABaviệu nX7wkhìn cag4v2tDWhăm chúag4v2tDW vào6PwfABav nàng, 

“Trẫm cX7wkũng khôngag4v2tDW phảiag4v2tDW cố6PwfABav ý6PwfABav mX7wkuốn dấuag4v2tDW nàngX7wk, đâyag4v2tDW lag4v2tDWà ướcX7wk địnhX7wk 6PwfABavcủa trẫmX7wk ag4v2tDWcùng t6PwfABavhái hoàngag4v2tDW Th6PwfABavái H6PwfABavậu, ngườiX7wk ag4v2tDWnói, phải6PwfABav đợ6PwfABavi c6PwfABavho nànX7wkg cùag4v2tDWng trẫmag4v2tDW X7wk‘long phụngX7wk hòX7wka X7wkminh’, mX7wkới X7wkđược nóag4v2tDWi 6PwfABavcho nag4v2tDWàng biết.” 

Gag4v2tDWò máag4v2tDW củaag4v2tDW 6PwfABavY X7wkY nháX7wky X7wkmắt lạiX7wk đỏag4v2tDW hồngX7wk ag4v2tDWlên, nhìag4v2tDWn ag4v2tDWhắn tag4v2tDWựa hồ6PwfABav ẩn6PwfABav nhẫ6PwfABavn ý6PwfABav cười,ag4v2tDW chàX7wk 6PwfABavchà chânag4v2tDW, ở6PwfABav trướcag4v2tDW mặX7wkt 6PwfABavmọi ngườiX7wk lạiX7wk X7wkkhông X7wkthể đẩX7wky hắag4v2tDWn ag4v2tDWra, chX7wkỉ pag4v2tDWhải chịuag4v2tDW đựng,6PwfABav thag4v2tDWầm nghĩ,6PwfABav n6PwfABavói 6PwfABavnhư X7wkvậy, khX7wkông phải6PwfABav khiếX7wkn cag4v2tDWho nhX7wkóm X7wkhộ vệX7wk biếtag4v2tDW, 6PwfABavnàng cùX7wkng hắnX7wk đã……. 

“Đi th6PwfABavôi, tr6PwfABavẫm 6PwfABavmang nà6PwfABavng ag4v2tDWđi X7wkvào 6PwfABavphòng.” Hắn6PwfABav khag4v2tDWập kh6PwfABaviễng kéoX7wk tX7wkay cX7wkủa nàngag4v2tDW, cắmX7wk ag4v2tDWcây đuốc6PwfABav vàoX7wk mộtag4v2tDW gag4v2tDWiá đỡ6PwfABav trên6PwfABav cầuX7wk tag4v2tDWhang, sa6PwfABavu đóX7wk mớag4v2tDWi tiếX7wkp 6PwfABavtục ag4v2tDWđi vag4v2tDWào mX7wkột “cáiag4v2tDW hang”6PwfABav nag4v2tDWgay giX7wkan tr6PwfABavung tâm. 

K6PwfABavhông n6PwfABavghĩ tớiag4v2tDW, ag4v2tDWbên tron6PwfABavg “c6PwfABavái ha6PwfABavng” ki6PwfABava đúnag4v2tDWg lX7wkà ag4v2tDWmột X7wkgian phòng6PwfABav khiến6PwfABav ng6PwfABavười X7wkkhác ‘kin6PwfABavh t6PwfABavhiên độn6PwfABavg địa’ag4v2tDW X7wknha, rộng6PwfABav r6PwfABavãi màag4v2tDW sán6PwfABavg ngời,X7wk cùnag4v2tDWg cá6PwfABavch bố6PwfABav X7wktrí troag4v2tDWng Lo6PwfABavng QuX7wkân điệnag4v2tDW c6PwfABavó h6PwfABavơn cag4v2tDWhứ khôngX7wk kémX7wk, khiếnag4v2tDW nX7wkàng ngâyag4v2tDW ngẩn6PwfABav cả6PwfABav người. 

VéX7wkn bứ6PwfABavc ag4v2tDWrèm X7wkche, X7wkđi vào6PwfABav nag4v2tDWội phòng. 

“Khi6PwfABav tX7wkrẫm X7wkra ngo6PwfABavài X7wksăn bag4v2tDWắn, ngẫuag4v2tDW nhi6PwfABavên thườn6PwfABavg muốag4v2tDWn tới6PwfABav X7wknơi n6PwfABavày, chag4v2tDWo nênag4v2tDW lX7wkiền phâ6PwfABavn phag4v2tDWó xuốn6PwfABavg, cX7wkho bX7wkọn họag4v2tDW bố6PwfABav trí6PwfABav nơi6PwfABav nàX7wky X7wkcùng nội6PwfABav đ6PwfABaviện giốag4v2tDWng nhaX7wku, có6PwfABav thX7wkích khôngag4v2tDW?” ag4v2tDWHắn mỉmag4v2tDW cười,X7wk đ6PwfABavem ag4v2tDWnàng X7wkôm vàX7wko lònX7wkg, chag4v2tDWóp 6PwfABavmũi cọ6PwfABav cọ6PwfABav v6PwfABavào chóX7wkp mag4v2tDWũi của6PwfABav nàng. 

X7wkBức rèag4v2tDWm bằag4v2tDWng trân6PwfABav chX7wkâu rag4v2tDWung rinX7wkh, nhữngag4v2tDW hX7wkạt châX7wku sá6PwfABavng bX7wkóng X7wkchạm và6PwfABavo 6PwfABavnhau, phá6PwfABavt 6PwfABavra tiếng6PwfABav va6PwfABavng ag4v2tDW“dinh đan6PwfABavg, đag4v2tDWinh đươnag4v2tDWg, đX7wkinh đưag4v2tDWơng” thaX7wknh thúy……. 

“ÂX7wkn.” Nà6PwfABavng gậtag4v2tDW nhẹag4v2tDW đầu,6PwfABav nóX7wki 6PwfABavkhông cảX7wkm động,6PwfABav là6PwfABav ag4v2tDWgạt người.X7wk Nhag4v2tDWưng h6PwfABavơi ag4v2tDWthở đầ6PwfABavy X7wkdục vọngX7wk X7wkcủa hắnX7wk c6PwfABavứ phả6PwfABav vàoag4v2tDW mX7wkặt liênag4v2tDW tụag4v2tDWc, khag4v2tDWiến nànX7wkg tag4v2tDWhật bốag4v2tDWi rX7wkối, gươngag4v2tDW mặtX7wk X7wkđã hồag4v2tDWng lạiX7wk cànX7wkg đỏX7wk tươi. 

“Nàng hìnX7wkh nhưag4v2tDW vẫnag4v2tDW cX7wkòn 6PwfABavthiếu trẫm6PwfABav cáiag4v2tDW g6PwfABavì đó.ag4v2tDW” HX7wkắn X7wktrầm giọngag4v2tDW nhắc6PwfABav nhởag4v2tDW nói. 

“ThX7wkiếu… thiếuag4v2tDW cáX7wki gì?” 

Nàng nháy6PwfABav mắag4v2tDWt, ag4v2tDWmơ hồX7wk, nhX7wkưng lạiX7wk X7wknghĩ tớiag4v2tDW cái6PwfABav 6PwfABavgì, X7wksắc mặt6PwfABav cX7wkó chag4v2tDWút số6PwfABavt ruột, 

“Không6PwfABav đag4v2tDWược, chag4v2tDWàng ngồag4v2tDWi xag4v2tDWuống trướcX7wk X7wkđi, t6PwfABava 6PwfABavđi 6PwfABavtìm dag4v2tDWược gag4v2tDWiúp chàX7wkng rửaag4v2tDW ag4v2tDWsạch miệnag4v2tDWg vếtX7wk thưag4v2tDWơng, X7wkkhông cag4v2tDWần lộnag4v2tDW xộn.” 

Đi X7wkmột quản6PwfABavg đườnX7wkg xX7wka nhưX7wk vậy,6PwfABav hắn6PwfABav chắag4v2tDWc làag4v2tDW 6PwfABavphải 6PwfABavnhịn đauag4v2tDW rag4v2tDWất nhiag4v2tDWều. V6PwfABavết th6PwfABavương lX7wkần trướcX7wk nghi6PwfABavêm trọ6PwfABavng nhag4v2tDWư 6PwfABavvậy, đã6PwfABav liX7wkền mặt6PwfABav đượag4v2tDWc haag4v2tDWy cag4v2tDWhưa, nX7wkàng mộ6PwfABavt cX7wkhút 6PwfABavcũng khôX7wkng bag4v2tDWiêt. NhX7wkưng bâyag4v2tDW X7wkgiờ, nag4v2tDWhìn thX7wkấy đầu6PwfABav gag4v2tDWối củag4v2tDWa hX7wkắn đX7wkỏ tươX7wki X7wk1 mảnag4v2tDWg, lòag4v2tDWng cX7wkủa nX7wkàng rấtag4v2tDW xóX7wkt ag4v2tDWxa, thật6PwfABav rất6PwfABav lag4v2tDWo lắng. 

Nàn6PwfABavg ag4v2tDWsợ m6PwfABaváu, nhưngX7wk nag4v2tDWhiều lúc,X7wk v6PwfABavì khôn6PwfABavg mag4v2tDWuốn tX7wkỏ ag4v2tDWra yế6PwfABavu đ6PwfABavuối, đềuag4v2tDW phảiX7wk tX7wkận l6PwfABavực ẩn6PwfABav nhẫn.X7wk Cag4v2tDWho nên6PwfABav nàng6PwfABav rấtX7wk ag4v2tDWít mặc6PwfABav hồngag4v2tDW 6PwfABavy, màX7wk lúc6PwfABav cùngX7wk Mag4v2tDWẫn Hác6PwfABavh yê6PwfABavu 6PwfABavnam t6PwfABavỷ thí6PwfABav, 6PwfABavcũng vìag4v2tDW X7wksợ ag4v2tDWnhìn ag4v2tDWthấy t6PwfABavrên ngườag4v2tDWi m6PwfABavình toag4v2tDWát X7wkra X7wkmáu tư6PwfABavơi, mớ6PwfABavi X7wkcố X7wktình mag4v2tDWặc hX7wkồng 6PwfABavy, c6PwfABavhe dấX7wku sX7wkợ hX7wkãi của6PwfABav ch6PwfABavính mình. 

Nế6PwfABavu X7wknơi nà6PwfABavy thag4v2tDWật 6PwfABavsự bốag4v2tDW ag4v2tDWtrí giố6PwfABavng X7wky LonX7wkg ag4v2tDWQuân điện6PwfABav, nhưX7wk vậyX7wk, hòX7wkm tag4v2tDWhuốc s6PwfABavẽ ag4v2tDWđặt tron6PwfABavg ag4v2tDWngăn X7wkkéo cag4v2tDWuối X7wkcùng củaag4v2tDW b6PwfABavàn tran6PwfABavg điểm. 

Nà6PwfABavng đ6PwfABavẩy vòX7wkng tX7wkay ô6PwfABavm ag4v2tDWấp củaag4v2tDW X7wkhắn raag4v2tDW, X7wkđi ag4v2tDWđến trướcag4v2tDW 6PwfABavbàn t6PwfABavrang 6PwfABavđiểm, X7wkkéo hộcag4v2tDW b6PwfABavàn X7wkra, q6PwfABavuả n6PwfABavhiên nhìag4v2tDWn thấX7wky 6PwfABavhòm thuốc. 

“Yag4v2tDW X7wkY, nàag4v2tDWng 6PwfABavmuốn nuốt6PwfABav X7wklời sao?”ag4v2tDW thX7wkân thX7wkể 6PwfABavấm áp6PwfABav, X7wkmềm mạiX7wk 6PwfABavtrong lòag4v2tDWng rờiag4v2tDW điX7wk, kag4v2tDWhông khíag4v2tDW lạn6PwfABavh lẽo6PwfABav x6PwfABavâm nhập,X7wk hag4v2tDWắn bất6PwfABav mãag4v2tDWn lên6PwfABav án. 

ThấyX7wk nag4v2tDWàng X7wkđi đag4v2tDWến X7wklong sàn,ag4v2tDW từX7wk t6PwfABavừ tọag4v2tDWa X7wkhạ, hắnX7wk rấtag4v2tDW 6PwfABavsợ nà6PwfABavng giốn6PwfABavg l6PwfABavần t6PwfABavrước, th6PwfABavô lX7wkỗ k6PwfABavéo phắng6PwfABav thụX7wkc kag4v2tDWhố X7wkcủa m6PwfABavình, nghĩX7wk nX7wkghĩ, ag4v2tDWvẫn 6PwfABavlà chínhX7wk mìnhag4v2tDW cuag4v2tDWốn ốngX7wk quầag4v2tDWn lênX7wk th6PwfABavì tố6PwfABavt hX7wkơn. (6PwfABav^^ tựX7wk nhiêX7wkn thấyX7wk buX7wkồn c6PwfABavười gag4v2tDWhê =ag4v2tDW]] ) 

“X7wkCó phag4v2tDWải rấtX7wk đa6PwfABavu haag4v2tDWy không?” 

Nàng cầmag4v2tDW ag4v2tDWhòm thuốcX7wk đi6PwfABav qu6PwfABava, ngồX7wki xX7wkổm xuốn6PwfABavg, nhìnX7wk vết6PwfABav thươngag4v2tDW, khôn6PwfABavg ag4v2tDWkhỏi nhíuX7wk mày, 

“Tag4v2tDWuy ag4v2tDWkhông lag4v2tDWàm đag4v2tDWộc, ag4v2tDWnhưng mà6PwfABav, vếag4v2tDWt thươX7wkng saag4v2tDWo lX7wkại ag4v2tDWlâu kX7wkhép lag4v2tDWại nag4v2tDWhư vậy?” 

“Th6PwfABavời tag4v2tDWiết c6PwfABavó cX7wkhút lãnh.6PwfABav” X7wkHắn đápX7wk, nhag4v2tDWìn nàngag4v2tDW thậtX7wk ag4v2tDWcẩn thậnag4v2tDW lag4v2tDWau 6PwfABavđi v6PwfABavết máuX7wk trênag4v2tDW miệng6PwfABav vếag4v2tDWt thương. 

[] 

ag4v2tDW“Thân nhiệtag4v2tDW của6PwfABav chàng6PwfABav sX7wko v6PwfABavới người6PwfABav thường6PwfABav luônag4v2tDW thấpag4v2tDW hơn,ag4v2tDW biếX7wkt 6PwfABavtrời ag4v2tDWlạnh, sa6PwfABavo kag4v2tDWhông chag4v2tDWo cX7wkung nag4v2tDWữ X7wkđốt 6PwfABavthêm hỏX7wka lò,6PwfABav nhX7wkư vậ6PwfABavy thân6PwfABav thể6PwfABav mX7wkới 6PwfABavấm hơn,X7wk ag4v2tDWmiệng vếtX7wk tag4v2tDWhương cũ6PwfABavng kh6PwfABavép lạiX7wk ag4v2tDWmau chút.” 

Dùag4v2tDWng vảag4v2tDWi mềm,ag4v2tDW thấX7wkm ướt,ag4v2tDW rX7wkửa ag4v2tDWsạch miag4v2tDWệng v6PwfABavết tag4v2tDWhương, n6PwfABavàng nhX7wkẹ ag4v2tDWnhàng th6PwfABavổi thổi,6PwfABav đợi6PwfABav nước6PwfABav k6PwfABavhô đag4v2tDWi, mag4v2tDWới lX7wkấy 6PwfABavthuốc 6PwfABavthoa lêag4v2tDWn, dùng6PwfABav bạag4v2tDWch X7wkbố sạchag4v2tDW sẽ6PwfABav ba6PwfABavo lấy,6PwfABav cuối6PwfABav cùng6PwfABav t6PwfABavhắt mộ6PwfABavt cX7wkái 6PwfABavnơ 6PwfABavcon bướm. 

“Không cX7wkó nàX7wkng 6PwfABavbên cạnh,X7wk mộX7wkt mag4v2tDWình t6PwfABavrẫm chag4v2tDWo dù6PwfABav cag4v2tDWó đắpag4v2tDW thêm6PwfABav mấyag4v2tDW tấmag4v2tDW chag4v2tDWăn, ag4v2tDWđều cảm6PwfABav X7wkthấy cảX7wk người6PwfABav ré6PwfABavt run.X7wk” Hắn6PwfABav X7wkthấp X7wknam nói. 

“Miệngag4v2tDW lưỡiX7wk trX7wkơn tru.”6PwfABav 6PwfABavNàng liếag4v2tDWc li6PwfABavếc mắ6PwfABavt mộ6PwfABavt c6PwfABavái, cườiX7wk khẽ. 

Ch6PwfABavo tới6PwfABav nayX7wk, nag4v2tDWàng đềuag4v2tDW 6PwfABavcảm thấyX7wk hắX7wkn X7wkchỉ bX7wkiết kh6PwfABavi 6PwfABavdễ 6PwfABavmình, mỗi6PwfABav X7wklần nX7wkói chuag4v2tDWyện đề6PwfABavu g6PwfABaviống nX7wkhư đang6PwfABav cãX7wki nag4v2tDWhau, nh6PwfABavưng mà,6PwfABav X7wktừ ag4v2tDWkhi r6PwfABavời khỏiag4v2tDW lonX7wkg ag4v2tDWquân điện,6PwfABav nàag4v2tDWng mớiX7wk phátag4v2tDW hiệnX7wk, nàngag4v2tDW ngưag4v2tDWợc lX7wkại rấtag4v2tDW lX7wkà thícX7wkh lag4v2tDWời nag4v2tDWói ag4v2tDWbén nag4v2tDWhọncủa hắag4v2tDWn, thícag4v2tDWh c6PwfABavùng hắnag4v2tDW tranag4v2tDWh tranX7wkh lu6PwfABavận luận. 

“Miệng lX7wkưỡi trơX7wkn t6PwfABavru sX7wko vớX7wki X7wkvô ag4v2tDWlại tốt6PwfABav hX7wkơn.” Hắn6PwfABav q6PwfABavuả thựcag4v2tDW lại6PwfABav bắtag4v2tDW đầuX7wk “mồmag4v2tDW mép”. 

Khó6PwfABave 6PwfABavmôi conX7wkg lag4v2tDWên, nụag4v2tDW cườiX7wk tưX7wkơi tắX7wkn nhag4v2tDWư nX7wkắng maX7wki, 6PwfABavcảm giX7wkác q6PwfABavuen thuộcag4v2tDW này6PwfABav làX7wkm 6PwfABavtế bàag4v2tDWo toà6PwfABavn thX7wkân nag4v2tDWàng đềuX7wk ởag4v2tDW X7wkthả l6PwfABavỏng, thưag4v2tDW sướng6PwfABav 6PwfABavvô cùng. 

“Chàng,ag4v2tDW vẫnX7wk muốnag4v2tDW đX7wki săag4v2tDWn 6PwfABavlão hổ6PwfABav sao?” 

Nàng tX7wkhu dọ6PwfABavn 6PwfABavxong hag4v2tDWòm tag4v2tDWhuốc, ngồag4v2tDWi và6PwfABavo vị6PwfABav trag4v2tDWí b6PwfABavên cạX7wknh ag4v2tDWhắn, ag4v2tDWnhẹ nhà6PwfABavng ốngX7wk qu6PwfABavần thX7wkả xuống. 

“Trẫm6PwfABav thag4v2tDWầm nghĩ,6PwfABav s6PwfABavẽ tặngX7wk 6PwfABavcho nàX7wkng lễX7wk vag4v2tDWật mà6PwfABav tX7wkrẫm cX7wkho lag4v2tDWà trX7wkân quag4v2tDWý nhất,ag4v2tDW ag4v2tDWY X7wkY, nàng6PwfABav 6PwfABavhãy tag4v2tDWin tưởngX7wk 6PwfABavtrẫm cóag4v2tDW năX7wkng lựcX7wk nàag4v2tDWy, mặag4v2tDWc ag4v2tDWdù X7wkkhông dX7wkựa ag4v2tDWvào 6PwfABavthuật phápX7wk, trẫmX7wk cũ6PwfABavng 6PwfABavsẽ lag4v2tDWàm được.” 

Hắnag4v2tDW soạ6PwfABavn miag4v2tDW, 6PwfABavbàn X7wktay t6PwfABavo nhẹX7wk nhag4v2tDWàng vu6PwfABavốt 6PwfABavlên đôiX7wk mX7wká phấnX7wk hồag4v2tDWng, “TrX7wkẫm, cag4v2tDWũng X7wkkhông phảiag4v2tDW mộtX7wk quag4v2tDWân vươngag4v2tDW vô6PwfABav năng,ag4v2tDW những6PwfABav gìX7wk củaX7wk trẫm,6PwfABav nhấtX7wk đag4v2tDWịnh trẫm6PwfABav sẽag4v2tDW thX7wku hồi,X7wk baX7wko gồm6PwfABav 6PwfABavcả nàng!” 

khuX7wkôn 6PwfABavmặt tX7wkrắng ag4v2tDWnoãn, hoàX7wkn mỹ6PwfABav n6PwfABavhư m6PwfABavột táX7wkc p6PwfABavhẩm nghệag4v2tDW tX7wkhuật, khóeX7wk mô6PwfABavi mỏX7wkng, conag4v2tDWg coag4v2tDWng mộtX7wk nụX7wk 6PwfABavcười, đôiX7wk ag4v2tDWmắt màag4v2tDWu tíag4v2tDWm tX7wkhâm sag4v2tDWâu 6PwfABavnhư ag4v2tDWđại dương,…nà6PwfABavng xag4v2tDWem đế6PwfABavn ag4v2tDWngây ngốcX7wk cả6PwfABav người. 

ag4v2tDWMãi ngắmag4v2tDW X7wkmỹ 6PwfABavnam, X7wkY 6PwfABavY mộtag4v2tDW chúX7wkt cũngX7wk không6PwfABav p6PwfABavhát giX7wkác, m6PwfABavột bàX7wkn X7wktay đaX7wkng lặng6PwfABav yênX7wk cag4v2tDWởi b6PwfABavỏ vạtag4v2tDW 6PwfABaváo cX7wkủa nànag4v2tDWg. ^^! 

Mã6PwfABavi đếnag4v2tDW ag4v2tDWkhi chỉ6PwfABav phú6PwfABavc lạX7wknh X7wknhư bănag4v2tDWg b6PwfABavàn chạm6PwfABav đếnag4v2tDW t6PwfABavròn tr6PwfABavòn X7wkmềm mạX7wki, ag4v2tDWcả ngX7wkười 6PwfABavY X7wkY ru6PwfABavn lê6PwfABavn, bừnX7wkg tỉag4v2tDWnh lại6PwfABav đây,6PwfABav n6PwfABavhìn gương6PwfABav ag4v2tDWmặt ag4v2tDWôn 6PwfABavnhu, nhag4v2tDWu tìag4v2tDWnh dạtX7wk dàX7wko khôX7wkng bag4v2tDWiết X7wkkhi nà6PwfABavo biến6PwfABav X7wkthành vẻ6PwfABav mX7wkặt đắc6PwfABav ag4v2tDWý tươag4v2tDWi cười6PwfABav cag4v2tDWủa hắn,ag4v2tDW không6PwfABav khỏi6PwfABav ag4v2tDWâm thầag4v2tDWm mắngag4v2tDW mìnX7wkh quX7wká s6PwfABavơ X7wký. (ag4v2tDWlà h6PwfABaváo sX7wkắc mớX7wki đúX7wkng nhag4v2tDWa ^^) 

“YX7wk YX7wk, n6PwfABavàng nênX7wk thựcX7wk 6PwfABavhiện ướcX7wk địag4v2tDWnh c6PwfABavùng tX7wkrẫm.” Hắn6PwfABav X7wkthấp na6PwfABavm, nhẹX7wk nhX7wkàng 6PwfABavvỗ vX7wkề đX7wkôi ag4v2tDWmá mềmag4v2tDW mại. 

“Ước định?6PwfABav Cag4v2tDWái gìX7wk ướcX7wk địnhag4v2tDW?” Nà6PwfABavng X7wktiếp X7wktục đánh6PwfABav trốag4v2tDWng ag4v2tDWlảng, “Khôngag4v2tDW được,ag4v2tDW ch6PwfABavân c6PwfABavủa X7wkchàng 6PwfABavkhông X7wkthể l6PwfABavộn xộn.” 

“NgàyX7wk ấy,ag4v2tDW tag4v2tDWrẫm b6PwfABavị thươngag4v2tDW s6PwfABavo vag4v2tDWới hôag4v2tDWm n6PwfABavay X7wkcòn nghiêm6PwfABav trọag4v2tDWng hơ6PwfABavn, như6PwfABavng khôX7wkng 6PwfABavphải cũnag4v2tDWg dũnag4v2tDWg X7wkmãnh dag4v2tDWị t6PwfABavhường sa6PwfABavo? Hag4v2tDWay làX7wk, nànX7wkg ch6PwfABavo ag4v2tDWđó lX7wkà hiệuag4v2tDW 6PwfABavlực cag4v2tDWủa quảag4v2tDW t6PwfABavhôi tình?” 

Hắn t6PwfABavhổi một6PwfABav ngụmag4v2tDW 6PwfABavhơi thX7wkở ag4v2tDWlạnh nhX7wkư bănX7wk 6PwfABavvào tX7wkai nàng6PwfABav, nX7wkhẹ nhàngX7wk gặm6PwfABav lag4v2tDWấy vànhX7wk t6PwfABavai m6PwfABavẫn cảmag4v2tDW của6PwfABav nàng,ag4v2tDW đầu6PwfABav lưỡiag4v2tDW cX7wkuốn, cảmX7wk giác6PwfABav đưag4v2tDWợc tag4v2tDWhân 6PwfABavthể mềm6PwfABav mạ6PwfABavi đX7wkều 6PwfABavrun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.