You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17kfM3TD5: KHÔkfM3TDNG THUqỂ MẤTUq ĐkfM3TDI NÀNG

“MộcrPPUxo Hiệp!”kfM3TD PhUqù VâkfM3TDn KkfM3TDhâu TrạcSvvBX5h hétrPPUxo lớnSvvBX5 Uqmột tiếng,SvvBX5 dSvvBX5ùng châkfM3TDn ckfM3TDhưa bịkfM3TD SvvBX5thương Uqlàm điểmUq rPPUxotựa, búnrPPUxog ngườikfM3TD phSvvBX5i thrPPUxoân đến,SvvBX5 thânkfM3TD rPPUxomình cấSvvBX5p kfM3TDtốc bSvvBX5ay vSvvBX5út mSvvBX5à đi,Uq trPPUxoựa nhSvvBX5ư cSvvBX5him yến,Uq lrPPUxoinh hoUqạt xkfM3TDuyên kfM3TDqua rkfM3TDừng cây,rPPUxo bôUqn tiếnkfM3TD vkfM3TDề phíkfM3TDa nàng. 

NSvvBX5hưng mà,rPPUxo SvvBX5dù SvvBX5có khinUqh côkfM3TDng thượnUqg thừa,Uq hắnkfM3TD vẫnkfM3TD đuUqổi khôngUq kịpUq SvvBX5tốc độUq rSvvBX5ơi xkfM3TDuống SvvBX5ngựa củakfM3TD nàngrPPUxo SvvBX5từ mộtUq rPPUxokhoảng cákfM3TDch xrPPUxoa nkfM3TDhư thkfM3TDế, SvvBX5nhưng vàokfM3TD lúUqc kfM3TDnày, SvvBX5một tSvvBX5hân ảnhkfM3TD mrPPUxoàu đerPPUxon rốtSvvBX5 cUqục xuấtUq hiện,rPPUxo vưkfM3TDơn taUqy rPPUxora mSvvBX5uốn cứuUq nUqàng. SvvBX5Khi cSvvBX5ác ngókfM3TDn kfM3TDtay sắpUq chạmrPPUxo kfM3TDđược kfM3TDY YrPPUxo, thSvvBX5ì khônSvvBX5g bikfM3TDết rPPUxotừ chỗkfM3TD nàUqo rPPUxophóng tSvvBX5ới Uqmột mSvvBX5ũi kfM3TDtên, MUqộc HiệpSvvBX5 cảrPPUxo kiUqnh, kfM3TDtheo bUqản nărPPUxong rPPUxorụt tUqay lại… 

“KhôngkfM3TD!” PhrPPUxoù VânUq KhâuUq TrạchSvvBX5 rUqống giận! 

TrrPPUxoơ mắrPPUxot nhìnSvvBX5 SvvBX5nàng nSvvBX5gã xuốrPPUxong, hUqắn cuSvvBX5ống quýUqt, kfM3TDlo lắngUq nhUqư muốrPPUxon xéSvvBX5 Uqtoạc Uqlồng ngựUqc, tSvvBX5ay rPPUxonàng bịSvvBX5 thương,kfM3TD kfM3TDngã SvvBX5như trPPUxohế rPPUxoe rằng…! 

KhôkfM3TDng nSvvBX5gờ, UqY rPPUxoY lkfM3TDãi khSvvBX5ẽ xoakfM3TDy nSvvBX5gười, dùSvvBX5ng taSvvBX5y chưarPPUxo bUqị thươrPPUxong bUqắt lrPPUxoấy cươUqng ngựa,Uq trPPUxoung ngườiSvvBX5 mUqột chUqút, SvvBX5an toànrPPUxo rơSvvBX5i xuốngSvvBX5 đất. 

“NgươirPPUxo kfM3TDcòn muốrPPUxon bỏkfM3TD lạikfM3TD tkfM3TDa mộtSvvBX5 mìnhSvvBX5 sao?” 

KhôngrPPUxo hềSvvBX5 sợkfM3TD kfM3TDhãi qkfM3TDuay đầu,kfM3TD nhìrPPUxon vềSvvBX5 prPPUxohía hắnUq, nSvvBX5àng cườiUq đếrPPUxon hếtSvvBX5 sứcUq thoảUqi mákfM3TDi, kfM3TDrốt ckfM3TDục, rPPUxohắn cUqũng bịUq nSvvBX5àng đrPPUxoùa Uqgiỡn mộkfM3TDt lSvvBX5ần. rPPUxo(trời ạ,kfM3TD rPPUxolàm parPPUxon cứSvvBX5 tưởng,rPPUxo pkfM3TDó taUqy vớikfM3TD chUqị ) 

Chậm SvvBX5rãi ổkfM3TDn địUqnh thrPPUxoân hrPPUxoình, hắkfM3TDn thrPPUxoở phìSvvBX5 pSvvBX5hò, nhìnkfM3TD nàngSvvBX5 nghUqịch ngSvvBX5ợm, tươiUq cưkfM3TDời, độtrPPUxo nhikfM3TDên thởUq kfM3TDdài nhẹSvvBX5 nhõkfM3TDm mộSvvBX5t hơiSvvBX5, bàUqn tarPPUxoy Uqto rPPUxogiang rSvvBX5a, rPPUxođem tSvvBX5hiên hạkfM3TD kiềukfM3TD nrPPUxohỏ SvvBX5kéo lại,Uq dùnrPPUxog sứcSvvBX5 khảmrPPUxo nhậprPPUxo vàrPPUxoo Uqtrong lòng. 

“NkfM3TDàng mớkfM3TDi lrPPUxoà đạiUq kfM3TDngu ngốc,kfM3TD dkfM3TDọa đếnSvvBX5 trẫmrPPUxo, nSvvBX5àng ckfM3TDó biếtSvvBX5 làrPPUxom kinkfM3TDh kfM3TDđộng thánhrPPUxo gSvvBX5iá, thUqì cókfM3TD 1kfM3TD0 crPPUxoái đrPPUxoầu cũnkfM3TDg SvvBX5không đủSvvBX5 trảmkfM3TD hSvvBX5ay khôkfM3TDng!” TukfM3TDy kfM3TDlà lkfM3TDời nóSvvBX5i ckfM3TDó vSvvBX5ẻ Uquy hiếrPPUxop, nhưrPPUxong nSvvBX5gữ khSvvBX5í lạiSvvBX5 dìuSvvBX5 dànkfM3TDg, ônUq rPPUxonhu, SvvBX5sủng áiSvvBX5, cSvvBX5òn córPPUxo chúkfM3TDt kfM3TDbất đắcrPPUxo dĩ. 

MộSvvBX5c HkfM3TDiệp thấyUq hoàSvvBX5ng SvvBX5phi aUqn toSvvBX5àn Uq, Uqánh Uqmắt rPPUxobén nUqhọn bUqắn vềSvvBX5 phíaUq mũirPPUxo tkfM3TDên đượckfM3TD bắnkfM3TD tớikfM3TD, nhSvvBX5anh kfM3TDchóng phUqi thânUq đuổikfM3TD theo. 

“TUqa đãUq tínhUq đượcUq rPPUxophải làmUq tkfM3TDhế nàoUq rUqồi Uqmà, rPPUxochỉ tkfM3TDại mộtUq Uqmũi tênrPPUxo từrPPUxo đâSvvBX5u thSvvBX5ình lSvvBX5ình SvvBX5lao kfM3TDra lSvvBX5àm SvvBX5ta grPPUxoiật mSvvBX5ình, ngươSvvBX5i Uqmuốn trUqảm liềnSvvBX5 trảrPPUxom SvvBX5đi, rPPUxodù sarPPUxoo SvvBX5ta cũngSvvBX5 khônUqg ckfM3TDó mrPPUxoười cárPPUxoi đầrPPUxou.” NàngUq nhíuUq nhíSvvBX5u màyrPPUxo, nhìnSvvBX5 Uqmũi tênSvvBX5 bắnUq lénUq Uqcắm pUqhập vàrPPUxoo Uqđại trPPUxohụ gầrPPUxon đó. 

“SvvBX5Nàng cSvvBX5ho rSvvBX5ằng nànkfM3TDg muốnSvvBX5 bUqị trSvvBX5ảm lkfM3TDiền kfM3TDtrảm saokfM3TD? NếukfM3TD rPPUxotrẫm muốnkfM3TD nàkfM3TDng chết,kfM3TD cònkfM3TD cSvvBX5ó trPPUxohể liềukfM3TD mạngrPPUxo chạkfM3TDy đếnUq đâUqy rPPUxocứu nàngUq saUqo? UqY kfM3TDY, kfM3TDchẳng Uqlẽ kfM3TDnàng khôngSvvBX5 biếtSvvBX5, SvvBX5trẫm, khUqông Uqthể mấtrPPUxo điSvvBX5 nàkfM3TDng sao?!”SvvBX5 rPPUxohắn nkfM3TDhẹ nhUqàng rPPUxonói, giọngSvvBX5 nkfM3TDói thâSvvBX5n tìSvvBX5nh, crPPUxoó chúUqt Uqai oán,SvvBX5 áUqnh mắtUq rPPUxosâu nkfM3TDhư bUqiển, drPPUxoào dạtSvvBX5 rPPUxonhu tìnhrPPUxo nhìrPPUxon chằmkfM3TD chằmSvvBX5 khuôrPPUxon mkfM3TDặt nSvvBX5hỏ nhUqắn ckfM3TDủa nàng. 

“ChàngSvvBX5 nóSvvBX5i thUqật srPPUxoao?” (pUqan Uqđổi xưnkfM3TDg hSvvBX5ô từSvvBX5 đâSvvBX5y nhSvvBX5e, cứkfM3TD “ngưSvvBX5ơi, taUq” Uqnghe kìUq rPPUxokì, rPPUxokhi SvvBX52 ngSvvBX5ười SvvBX5ở rUqiêng, prPPUxoan skfM3TDẽ Uqđổi thUqàng “cSvvBX5hàng-ta” ^^) 

NàngrPPUxo độtSvvBX5 nrPPUxohiên kfM3TDcâu thầSvvBX5n cười,rPPUxo SvvBX5hai SvvBX5tay ômSvvBX5 chầmkfM3TD lSvvBX5ấy hắn,rPPUxo mộUqt lUqúc sarPPUxou, mSvvBX5ới Uqnâng đầu,SvvBX5 ánkfM3TDh mắtkfM3TD trrPPUxoong veSvvBX5o Uqnhư nướcUq hrPPUxoồ thrPPUxou nhìnrPPUxo hắn. 

“SvvBX5Nàng……” nrPPUxoày, Uqnàng đSvvBX5ang lSvvBX5àm nũkfM3TDngvới hắnUq sao? 

Hắn khinrPPUxoh Uqngạc kfM3TDkhông nóUqi đượckfM3TD mộrPPUxot lờiSvvBX5, mUqở trPPUxoo mắrPPUxot nhrPPUxoìn Uqnàng SvvBX5ý cườiUq kfM3TDlan rkfM3TDa cảrPPUxo khuônUq mặtrPPUxo xinUqh xắnSvvBX5, nàkfM3TDng tựUqa kfM3TDhồ đSvvBX5ã sớmUq đUqoán chắSvvBX5c đưrPPUxoợc hSvvBX5ắn sẽrPPUxo crPPUxoó biSvvBX5ểu tìnkfM3TDh thếrPPUxo này. 

Khuôn mặtrPPUxo nhỏSvvBX5 nrPPUxohắn nhrPPUxoư tSvvBX5rái đàoSvvBX5, kfM3TDý cườirPPUxo sángUq rPPUxolạn, đôiSvvBX5 mkfM3TDắt tkfM3TDo trPPUxorong vSvvBX5eo rPPUxonhìn hắn,Uq hàngkfM3TD mrPPUxoi vừaUq SvvBX5cong SvvBX5vừa dàUqi SvvBX5lay động,kfM3TD SvvBX5chớp chớSvvBX5p, cáSvvBX5nh mUqôi hồngkfM3TD Uqchúm chíUqm marPPUxong SvvBX5nét cưkfM3TDời…nàng kfM3TDnhìn hắkfM3TDn, nhưnkfM3TDg Uqsao hắUqn cứrPPUxo tSvvBX5rầm Uqmắt khônrPPUxog nórPPUxoi grPPUxoì cảSvvBX5, sốtSvvBX5 ruộtUq làkfM3TDm nànrPPUxog pkfM3TDhải lênUq tUqiếng hỏi: 

“PhùrPPUxo VârPPUxon KUqhâu Trạch,làmSvvBX5 chànrPPUxog sợkfM3TD hSvvBX5ãi rồiUq sao?” 

BàrPPUxon rPPUxotay nUqhỏ đưakfM3TD lêUqn, SvvBX5quơ quSvvBX5a rPPUxoquơ Uqlại SvvBX5trước mặtkfM3TD hắn,SvvBX5 hắnrPPUxo làkfM3TDm sarPPUxoo rPPUxovậy, đSvvBX5ộng cSvvBX5ũng kUqhông độngUq, biếnUq rPPUxothành đSvvBX5ầu SvvBX5gỗ kfM3TDrồi đi? 

“SợUq hãrPPUxoi!” HắkfM3TDn kfM3TDđột nhkfM3TDiên xurPPUxoy thanUqh, tiếngkfM3TD nSvvBX5ói thoángUq rPPUxokhàn khàn,“NànkfM3TDg pUqhải bồSvvBX5i thrPPUxoường ckfM3TDho trẫm?” 

BồUqi thường?kfM3TD UqAi rPPUxonha, Uqnàng Uqhiện tạikfM3TD chỉSvvBX5 cUqó SvvBX5hai bUqàn tarPPUxoy trắng,kfM3TD kfM3TDliền ngarPPUxoy crPPUxoả traUqng sứUqc quầnUq áUqo đềurPPUxo làrPPUxo củrPPUxoa ngườiUq khkfM3TDác, đUqế vươngkfM3TD nhUqư hắUqn, quyềnSvvBX5 khukfM3TDynh thiênkfM3TD SvvBX5hạ, Uqlại rPPUxomở miệngUq rPPUxomuốn nàrPPUxong bSvvBX5ồi thườnrPPUxog? NàUqng cSvvBX5ó SvvBX5gì đSvvBX5ể kfM3TDbồi thườngrPPUxo rPPUxocho hắnSvvBX5 đây? 

“ChàngUq mukfM3TDốn cákfM3TDi rPPUxogì?” NgẫmrPPUxo lkfM3TDại, hìnhUq nhSvvBX5ư mìnSvvBX5h cũngUq đãkfM3TD rPPUxodọa Uqhắn thSvvBX5ật, đàkfM3TDnh phảiSvvBX5 kfM3TDmở mirPPUxoệng hỏi. 

“SvvBX5Nơi nkfM3TDày” SvvBX5hắn dUqùng nkfM3TDgón tkfM3TDay lkfM3TDành lạnhUq cUqủa mìnSvvBX5h vuốtkfM3TD nhèkfM3TD nrPPUxohẹ lSvvBX5ên cánhUq kfM3TDmôi cSvvBX5ủa nàSvvBX5ng, sarPPUxou đkfM3TDó còrPPUxon kfM3TD“vô lại”Uq dờikfM3TD xuốngrPPUxo ngựcUq, “CònSvvBX5 cóUq SvvBX5nơi này.” 

“UqHạ… hSvvBX5ạ lưu!” 

Mặt nànrPPUxog rPPUxođỏ lSvvBX5ên tựaUq nhưUq môngUq khỉ,Uq mộtrPPUxo tSvvBX5ay dùSvvBX5ng sứcSvvBX5 kfM3TDcố đẩyrPPUxo SvvBX5“bàn taSvvBX5y rPPUxosói” trênkfM3TD kfM3TDngực cUqủa SvvBX5mình rkfM3TDa, SvvBX5vừa Uqđô Uqđô hét, 

“ĐrPPUxoầu SvvBX5của SvvBX5chàng ngoUqại trừrPPUxo mUqấy thứSvvBX5 nUqày, crPPUxoũng khôngUq nkfM3TDghĩ Uqra ckfM3TDái SvvBX5gì đkfM3TDứng rPPUxođắn sao?”kfM3TD HuốngUq chSvvBX5i, nơiSvvBX5 kfM3TDnày Uqlà brPPUxoãi sănrPPUxo, mUquốn cSvvBX5ái gìrPPUxo ckfM3TDũng khônrPPUxog đượcUq, nếurPPUxo bịrPPUxo ngườiSvvBX5 kSvvBX5hác nhìnkfM3TD thấy,Uq kfM3TDliền khôngrPPUxo xonUqg . 

Ác? NàrPPUxong dáSvvBX5m cUqự tuyệkfM3TDt hắkfM3TDn? LạnhSvvBX5 lùngSvvBX5 nhíurPPUxo mày,kfM3TD Uqcúi đkfM3TDầu nhìnSvvBX5 đầUqu gốikfM3TD củakfM3TD mkfM3TDình đỏUq tươSvvBX5i mộtSvvBX5 mảkfM3TDng, lạSvvBX5i dSvvBX5ùng ánhkfM3TD Uqmắt trSvvBX5ách cứrPPUxo nhrPPUxoìn Uqvề pkfM3TDhía nàng. 

[] 

ĐượckfM3TD rkfM3TDồi, nSvvBX5àng Uqthật sựrPPUxo Uqcó lỗi,rPPUxo nkfM3TDhưng màkfM3TD nàkfM3TDng khôngUq prPPUxohải cốrPPUxo rPPUxoý màSvvBX5, chỉrPPUxo lkfM3TDà “vôrPPUxo tiUqnh”, ừ,Uq chrPPUxoỉ làkfM3TD vkfM3TDô tSvvBX5ình thôi. 

Nàng ckfM3TDắn cắnrPPUxo môkfM3TDi dưới. 

“SẽrPPUxo…… SẽUq rPPUxobị ngưrPPUxoời khákfM3TDc nUqhìn thấy.”Uq ThùySvvBX5 hạrPPUxo mUqi mắt,Uq nUqàng nhỏrPPUxo giọngSvvBX5 nói. 

Nếu nhrPPUxoư SvvBX5có thkfM3TDể ngănUq cảnSvvBX5 hắnkfM3TD đUqi sănSvvBX5 rPPUxobạch hổrPPUxo thì…… 

rPPUxo“Y YrPPUxo, nàSvvBX5ng SvvBX5có biếSvvBX5t sănkfM3TD Uqbắn lầSvvBX5n SvvBX5này rPPUxokéo dàikfM3TD mấykfM3TD ngàyrPPUxo hkfM3TDay khSvvBX5ông?” HắnrPPUxo SvvBX5đột nhrPPUxoiên đặtrPPUxo câukfM3TD hỏi. 

“Không phkfM3TDải chỉUq crPPUxoó Uqhôm nUqay sao?” 

Nàng kfM3TDcăn bảnrPPUxo kfM3TDlà Uqchưa từngkfM3TD kfM3TDtham girPPUxoa lễrPPUxo hộikfM3TD sSvvBX5ăn bkfM3TDắn, Uqnên chSvvBX5o rằngkfM3TD, lrPPUxoễ hộrPPUxoi nàSvvBX5y đUqơn giSvvBX5ản chỉkfM3TD kUqéo dkfM3TDài trSvvBX5ong rPPUxo1 nSvvBX5gày, nhưngSvvBX5 nhkfM3TDìn SvvBX5vẻ mặUqt dUqở khUqóc dkfM3TDở crPPUxoười rPPUxocủa hắnrPPUxo thìSvvBX5 kSvvBX5inh ngkfM3TDạc hỏi, 

“ChẳSvvBX5ng lẽUq còSvvBX5n kkfM3TDéo drPPUxoài tUqhêm vrPPUxoài ngàUqy nữa?” 

VkfM3TDài Uqngày? ƯớckfM3TD chừrPPUxong làSvvBX5 nửaSvvBX5 thánkfM3TDg! QkfM3TDuên điUq, kfM3TDdù SvvBX5sao rPPUxonàng đãSvvBX5 đáSvvBX5p kfM3TDứng rPPUxovới SvvBX5mình rồiUq, mặkfM3TDc kệSvvBX5,… hkfM3TDắn kékfM3TDo tUqay nUqhỏ béSvvBX5 củakfM3TD ngườiUq nàrPPUxoo đSvvBX5ó, hướngSvvBX5 tớkfM3TDi rPPUxomột lốrPPUxoi qUquen thuộc. 

XuyrPPUxoên kfM3TDqua mộtUq kfM3TDđám cỏSvvBX5 rPPUxodại caUqo cỡrPPUxo đầuSvvBX5 gSvvBX5ối, trướckfM3TD mặtkfM3TD rPPUxolà mộtrPPUxo ckfM3TDái hUqồ nướcrPPUxo rPPUxoxanh biếkfM3TDc, phảnkfM3TD chirPPUxoếu trờiSvvBX5 xanSvvBX5h, harPPUxoi bênkfM3TD hồ,rPPUxo SvvBX5hoa nởSvvBX5 rSvvBX5ực rỡ,rPPUxo bưkfM3TDớm lượkfM3TDn chậprPPUxo chờn,SvvBX5 thậtSvvBX5 đúnSvvBX5g SvvBX5là mộtUq nơirPPUxo thrPPUxoế ngoạikfM3TD Uqđào viên. 

“ChúnUqg Uqta kfM3TDmuốn đSvvBX5i đâkfM3TDu?” NànkfM3TDg nắmSvvBX5 tSvvBX5ay hắn,Uq nhìkfM3TDn SvvBX5bốn phía,Uq coSvvBX5n đườngrPPUxo nàrPPUxoy dườngSvvBX5 nUqhư KrPPUxohâu TrạchrPPUxo rấtkfM3TD querPPUxon thuộc. 

Này rPPUxocó chúUqt kiSvvBX5nh ngạc. 

“ĐợirPPUxo láUqt nữarPPUxo kfM3TDnàng srPPUxoẽ biết.”Uq HắnSvvBX5 cònkfM3TD cốUq ýUq rPPUxolàm SvvBX5ra vẻSvvBX5 Uqthần bí. 

Hai nkfM3TDgười đUqi Uqđến cạkfM3TDnh rPPUxohồ nước,Uq đrPPUxoi vrPPUxoòng thkfM3TDeo mrPPUxoép rPPUxohố, SvvBX5trước kfM3TDmặt liềnkfM3TD hiệnSvvBX5 rkfM3TDa mộkfM3TDt váchrPPUxo kfM3TDnúi, hắnSvvBX5 vươnSvvBX5 nSvvBX5gón rPPUxotrỏ, rPPUxoở mộtSvvBX5 kUqhối SvvBX5hoàng tkfM3TDhạch gkfM3TDõ vSvvBX5ài cákfM3TDi, ckfM3TDó nkfM3TDhanh cSvvBX5ó chậm. 

ĐSvvBX5ột nhiênkfM3TD, váckfM3TDh núrPPUxoi “ẦmrPPUxo vSvvBX5ang lrPPUxoong” mkfM3TDột SvvBX5tiếng, vrPPUxoách núrPPUxoi sừngkfM3TD sữngSvvBX5 đkfM3TDột nhiUqên táUqch SvvBX5ra, rPPUxolộ Uqra mộUqt độngUq khẩu. 

UqBốn brPPUxoề rPPUxovắng SvvBX5lặng, rPPUxoPhù VânkfM3TD KhâurPPUxo TrkfM3TDạch rấUqt nhankfM3TDh nắmkfM3TD tkfM3TDay nànrPPUxog kéokfM3TD vàorPPUxo, cầmkfM3TD lấSvvBX5y câSvvBX5y đuốcrPPUxo đặtkfM3TD sẳrPPUxon SvvBX5ở crPPUxoửa độngUq, tiSvvBX5ến vàoSvvBX5 trSvvBX5ong. KkfM3TDhi SvvBX5hai ngưrPPUxoời SvvBX5vừa tiếnSvvBX5 vào,SvvBX5 váchUq rPPUxođá lạirPPUxo ầkfM3TDm SvvBX5ầm rurPPUxong chkfM3TDuyển kfM3TD1 lrPPUxoần nữaUq, chớprPPUxo mkfM3TDắt đSvvBX5ộng khẩUqu đãSvvBX5 birPPUxoến mrPPUxoất, kkfM3TDhông lrPPUxoộ SvvBX5ra rPPUxo1 SvvBX5khe hở. 

“HoànkfM3TDg Thượng!” 

MộkfM3TDt hoànkfM3TDg rPPUxoy thịkfM3TD vệUq SvvBX5( thịkfM3TD vệSvvBX5 mặckfM3TD áoUq kfM3TDvàng) cầkfM3TDm cârPPUxoy đuốcrPPUxo chạySvvBX5 đến,rPPUxo tựrPPUxoa hồSvvBX5 SvvBX5đã sớUqm đrPPUxoợi ởkfM3TD đây,kfM3TD “HSvvBX5oàng kfM3TDphi nươSvvBX5ng nương.” 

“tUqình huốkfM3TDng hiệkfM3TDn tạirPPUxo nhSvvBX5ư kfM3TDthế nào?”Uq HắkfM3TDn Uqliếc SvvBX5mắt nhSvvBX5ìn bSvvBX5ộ dánrPPUxog ngạcUq nhiênSvvBX5 SvvBX5của nrPPUxoàng, cUqười nhẹ,Uq mộrPPUxot rPPUxotay ôkfM3TDm lấkfM3TDy rPPUxoeo nhỏkfM3TD SvvBX5của nànSvvBX5g, sợSvvBX5 rPPUxođường Uqđi SvvBX5nhỏ SvvBX5hẹp, dSvvBX5a tUqhịt rPPUxonon mrPPUxoịn sUqẽ bịUq đákfM3TD nhọUqn rPPUxolà tUqổn thương. 

“BạchkfM3TD Uqhổ đanSvvBX5g ởUq hướngUq rPPUxoTây NSvvBX5am crPPUxoủa rPPUxocánh rrPPUxoừng, nkfM3TDó đarPPUxong kfM3TDở tSvvBX5rong độngrPPUxo nrPPUxoghỉ ngơSvvBX5i, MẫSvvBX5n HácSvvBX5h VSvvBX5ương gSvvBX5ia rPPUxomới vừaSvvBX5 xuUqất rPPUxohiện ởrPPUxo phíkfM3TDa rPPUxođông SvvBX5bắc củaUq kfM3TDcánh rừrPPUxong, tạmUq SvvBX5thời cSvvBX5ùng bạchrPPUxo hổUq khrPPUxoông tUqhể chạSvvBX5m mặkfM3TDt, kfM3TDđợi vSvvBX5ương gikfM3TDa tìrPPUxom đượcrPPUxo phươngSvvBX5 hướrPPUxong, hrPPUxoẳn rPPUxocũng phảikfM3TD trPPUxoốn bốn,Uq nSvvBX5ăm ngUqày thờiUq Uqgian, cònkfM3TD qrPPUxouốc sUqư tSvvBX5hì đankfM3TDg đánhkfM3TD cờkfM3TD cùUqng mộtSvvBX5 vàikfM3TD Uqđại thầnSvvBX5 lSvvBX5ớn tkfM3TDuổi bkfM3TDên SvvBX5ngoài bkfM3TDìa rừng.”Uq kfM3TDThị rPPUxovệ cưUqời đáp. 

CákfM3TDi gì,SvvBX5 rPPUxongay cảkfM3TD bạchUq hổrPPUxo kfM3TDđang SvvBX5ở đSvvBX5âu cũSvvBX5ng biếUqt rPPUxo? rPPUxoY UqY nhkfM3TDìn sơnkfM3TD độrPPUxong brPPUxoí ẩSvvBX5n nàykfM3TD, rPPUxophía trênkfM3TD mộtUq cầkfM3TDu tkfM3TDhang hìUqnh kfM3TDxoắn ốUqc chậmSvvBX5 rãkfM3TDi uốSvvBX5n lưUqợn, tUqỏa rPPUxora kfM3TDxung quanhkfM3TD, cUqó SvvBX51 giUqan làkfM3TDm kfM3TDtrung tâm,SvvBX5 SvvBX5xung Uqquanh còUqn rấtkfM3TD nhkfM3TDiều hanrPPUxog nhỏ,SvvBX5 kkfM3TDhông, hìkfM3TDnh kfM3TDnhư làSvvBX5 phòng. 

PrPPUxohía trkfM3TDên crPPUxoó rPPUxo5 hoànSvvBX5g Uqy rPPUxothị vệkfM3TD chakfM3TDy rPPUxoqua chạkfM3TDy rPPUxolại, trPPUxoựa hồ,SvvBX5 đanrPPUxog truyềnkfM3TD đSvvBX5ạt tUqin tức. 

“TốtrPPUxo lắrPPUxom, ngươiSvvBX5 lkfM3TDui SvvBX5ra, Uqđợi MSvvBX5ẫn HáUqch VươrPPUxong grPPUxoia cSvvBX5ùng Uqlão Uqhổ đSvvBX5ánh nrPPUxohau đkfM3TDến Uqchết sốnUqg kkfM3TDhông SvvBX5sai bikfM3TDệt rPPUxolắm, ngrPPUxoươi lạUqi đếkfM3TDn bẩmrPPUxo báo,Uq” HắnrPPUxo vỗUq kfM3TDvỗ bSvvBX5ả rPPUxovai rPPUxothị vệSvvBX5, “VấtrPPUxo vảSvvBX5 .” 

CárPPUxoi kfM3TDvỗ vrPPUxoai Uqđơn giảnrPPUxo nhSvvBX5ưng dườkfM3TDng kfM3TDnhư kfM3TDtiếp trPPUxohêm sứcSvvBX5 Uqmạnh rPPUxoủng Uqhộ cUqường đUqại, tikfM3TDnh Uqthần thịkfM3TD vệrPPUxo rukfM3TDn lên,kfM3TD kkfM3TDhom ngSvvBX5ười hrPPUxoành lễ,Uq ngẩngkfM3TD đầuUq ưỡnUq ngựcUq rờikfM3TD đi,SvvBX5 Uqmà nkfM3TDhóm thịkfM3TD vệchrPPUxoo rPPUxodù khônrPPUxog bậkfM3TDn Uqrộn, cũnkfM3TDg khônrPPUxog rPPUxohề đếnUq qurPPUxoấy rầySvvBX5 hrPPUxoai ngườiUq, aUqi lrPPUxoo SvvBX5việc SvvBX5này, xeUqm rPPUxo2 kfM3TDngười dườUqng nkfM3TDhư vSvvBX5ô hìnhkfM3TD, bikfM3TDến thàkfM3TDnh trkfM3TDong suốt. 

“NơikfM3TD nàyrPPUxo Uqlà kfM3TD…?” kfM3TDHắn, đếnkfM3TD rPPUxotột cùnkfM3TDg cókfM3TD bakfM3TDo nSvvBX5hiêu việcUq dấkfM3TDu kfM3TDdiếm nàng? 

Y kfM3TDY troSvvBX5ng mắtUq, rPPUxomột kfM3TDmảnh mờrPPUxo mịt. 

 

CHƯƠNG 1kfM3TD76: THUqỰC HkfM3TDIỆN ƯỚCkfM3TD ĐỊNH 

“kfM3TDNơi nàykfM3TD, kfM3TDchính kfM3TDlà lSvvBX5ễ vậtrPPUxo cuSvvBX5ối kfM3TDcùng kfM3TDmà tháSvvBX5i hrPPUxooàng rPPUxoThái HậuSvvBX5 đểUq lạirPPUxo kfM3TDcho trẫm.”Uq rPPUxodung SvvBX5nhan lạnhSvvBX5 nhSvvBX5ư kfM3TDbăng củakfM3TD Uqhắn Uqtừ trPPUxoừ hòSvvBX5a kfM3TDtan, còrPPUxon SvvBX5lại SvvBX5, cUqhỉ SvvBX5là khSvvBX5uôn mặtkfM3TD ônSvvBX5 nhUqu, dSvvBX5ịu dàng. 

Thái hkfM3TDoàng TrPPUxohái Hậu……Uq UqY SvvBX5Y bừnSvvBX5g tỉnhUq đạikfM3TD ngộUq, nkfM3TDói kfM3TDcách kUqhác, nUqơi nàUqy rPPUxohẳn SvvBX5là cănrPPUxo cứrPPUxo crPPUxoủa độiSvvBX5 kfM3TDhộ vệUq quânSvvBX5 vươngrPPUxo tSvvBX5rong truyềSvvBX5n thuyUqết? kfM3TDNghe nóiUq, bọnrPPUxo hkfM3TDọ ngoạiSvvBX5 trừUq kfM3TDviệc lrPPUxoà sárPPUxot thủSvvBX5 hạnrPPUxog nhấtSvvBX5, cUqòn cóUq tSvvBX5ình báorPPUxo kSvvBX5hắp mkfM3TDọi Uqnơi, kfM3TDđể Uqbảo vệkfM3TD đếSvvBX5 vương,SvvBX5 rPPUxongười đượcrPPUxo tuSvvBX5yển chọnrPPUxo đrPPUxoều lrPPUxoà SvvBX5nhân SvvBX5vật nổiSvvBX5 tiếUqng, krPPUxohông SvvBX5chỉ tUqinh thôkfM3TDng vSvvBX5õ họcrPPUxo, kfM3TDthuật SvvBX5pháp, hkfM3TDơn rPPUxonữa thuậtrPPUxo Uqkỳ kfM3TDmôn Uqbát qurPPUxoái khôngUq Uqchỗ rPPUxonào khôngrPPUxo thônSvvBX5g, nkfM3TDhưng mà,kfM3TD tUqất cảrPPUxo rPPUxonhững tUqhứ nSvvBX5ày cũnrPPUxog chỉUq lkfM3TDà trSvvBX5uyền thuyết,SvvBX5 kkfM3TDhông akfM3TDi từngrPPUxo nhkfM3TDìn thấySvvBX5 quá. 

kfM3TD“Bọn hUqọ, đềuSvvBX5 lkfM3TDà kfM3TDtinh aUqnh mkfM3TDà quốUqc sUqư SvvBX520 nSvvBX5ăm trưSvvBX5ớc bồiSvvBX5 kfM3TDdưỡng Uqra, vrPPUxoì UqThái hokfM3TDàng kfM3TDthái hSvvBX5ậu Uqcũng rPPUxocố Uqtriều cương” 

NSvvBX5ói đếnUq đây,kfM3TD hắSvvBX5n nghkfM3TDiêng đầu,SvvBX5 Uqhai mrPPUxoắt dirPPUxoệu diUqệu nhrPPUxoìn Uqchăm chúkfM3TD vàkfM3TDo nàng, 

“TrẫmrPPUxo cũngSvvBX5 krPPUxohông phkfM3TDải cốUq SvvBX5ý muốnUq dấukfM3TD nàng,kfM3TD đâySvvBX5 lkfM3TDà ướkfM3TDc địnhSvvBX5 củaUq trẫrPPUxom cùngSvvBX5 tUqhái hoànSvvBX5g ThkfM3TDái HậukfM3TD, Uqngười nóUqi, phảikfM3TD Uqđợi cUqho nUqàng cùngrPPUxo tUqrẫm kfM3TD‘long phụrPPUxong hòSvvBX5a minh’,kfM3TD mrPPUxoới đượrPPUxoc nóikfM3TD chUqo nàngSvvBX5 biết.” 

GUqò mUqá củakfM3TD UqY rPPUxoY nhákfM3TDy mrPPUxoắt lUqại đkfM3TDỏ hồkfM3TDng rPPUxolên, nhìrPPUxon hrPPUxoắn tựkfM3TDa hrPPUxoồ ẩnSvvBX5 nhkfM3TDẫn kfM3TDý crPPUxoười, kfM3TDchà rPPUxochà chrPPUxoân, ởrPPUxo trưrPPUxoớc mặtUq mọirPPUxo ngSvvBX5ười lrPPUxoại Uqkhông thểSvvBX5 đkfM3TDẩy hắnrPPUxo rUqa, chỉrPPUxo phUqải chịurPPUxo đựngSvvBX5, kfM3TDthầm nghĩ,rPPUxo nórPPUxoi nSvvBX5hư vậrPPUxoy, khônrPPUxog Uqphải khUqiến rPPUxocho kfM3TDnhóm hrPPUxoộ vệkfM3TD bSvvBX5iết, kfM3TDnàng cùngrPPUxo hUqắn đã……. 

“ĐikfM3TD thSvvBX5ôi, trẫmUq maSvvBX5ng nSvvBX5àng đirPPUxo SvvBX5vào phòrPPUxong.” SvvBX5Hắn khậSvvBX5p khiễngSvvBX5 kékfM3TDo tarPPUxoy rPPUxocủa nSvvBX5àng, cắUqm câkfM3TDy đrPPUxouốc vàoUq mộtkfM3TD rPPUxogiá đỡSvvBX5 kfM3TDtrên kfM3TDcầu thrPPUxoang, sSvvBX5au kfM3TDđó mớrPPUxoi tiếrPPUxop trPPUxoục điUq vàrPPUxoo mộtUq rPPUxo“cái hangUq” ngUqay giSvvBX5an trPPUxorung tâm. 

KSvvBX5hông nghĩUq tới,SvvBX5 bUqên tUqrong “cáiUq hankfM3TDg” kSvvBX5ia đúngkfM3TD làrPPUxo mộtkfM3TD rPPUxogian phòngUq khrPPUxoiến ngrPPUxoười kUqhác ‘kinhkfM3TD thiêUqn độnkfM3TDg địa’rPPUxo nharPPUxo, rộnSvvBX5g rãkfM3TDi màSvvBX5 srPPUxoáng SvvBX5ngời, cùnkfM3TDg cáchrPPUxo kfM3TDbố tSvvBX5rí tronrPPUxog UqLong QuânUq điệnkfM3TD córPPUxo hơnUq crPPUxohứ kfM3TDkhông kémUq, khikfM3TDến nàrPPUxong ngkfM3TDây ngẩnSvvBX5 cảUq người. 

VkfM3TDén bSvvBX5ức rèmrPPUxo crPPUxohe, đkfM3TDi vàoSvvBX5 nộiUq phòng. 

“Khi trkfM3TDẫm kfM3TDra ngoàiUq sSvvBX5ăn bUqắn, ngkfM3TDẫu SvvBX5nhiên thườngrPPUxo muốkfM3TDn rPPUxotới nơiSvvBX5 nkfM3TDày, ckfM3TDho nSvvBX5ên rPPUxoliền phârPPUxon phUqó xuống,rPPUxo chkfM3TDo bọnUq họSvvBX5 kfM3TDbố trUqí nơiSvvBX5 Uqnày cùngUq nkfM3TDội đUqiện grPPUxoiống nSvvBX5hau, Uqcó Uqthích không?”Uq HrPPUxoắn kfM3TDmỉm cườikfM3TD, đrPPUxoem kfM3TDnàng ôUqm vUqào lòng,SvvBX5 chókfM3TDp mUqũi rPPUxocọ cọkfM3TD rPPUxovào kfM3TDchóp mũUqi củaUq nàng. 

BUqức rèmkfM3TD bằngSvvBX5 trâkfM3TDn chkfM3TDâu Uqrung rinhUq, nrPPUxohững SvvBX5hạt châkfM3TDu kfM3TDsáng bkfM3TDóng chạmSvvBX5 SvvBX5vào nhkfM3TDau, pUqhát rkfM3TDa tiếngUq varPPUxong Uq“dinh đangkfM3TD, đinhrPPUxo đương,kfM3TD đkfM3TDinh đươngUq” rPPUxothanh thúy……. 

“Ân.” NànUqg gậtUq nhSvvBX5ẹ đầu,rPPUxo Uqnói khôngkfM3TD cảmSvvBX5 động,Uq lSvvBX5à gạtSvvBX5 Uqngười. NSvvBX5hưng hơiUq tkfM3TDhở đầSvvBX5y dụkfM3TDc vọSvvBX5ng Uqcủa hắnkfM3TD cứkfM3TD phảSvvBX5 Uqvào mặtUq likfM3TDên tụrPPUxoc, khrPPUxoiến nàrPPUxong thậtSvvBX5 bốSvvBX5i rốiUq, gươngkfM3TD SvvBX5mặt đãkfM3TD hSvvBX5ồng rPPUxolại ckfM3TDàng rPPUxođỏ tươi. 

“NàngUq hìSvvBX5nh Uqnhư vẫnSvvBX5 còSvvBX5n SvvBX5thiếu trẫmrPPUxo cáiSvvBX5 grPPUxoì đó.rPPUxo” HắnUq trầmkfM3TD gUqiọng nhắcSvvBX5 Uqnhở nói. 

“Thiếu… thiếuSvvBX5 cUqái gì?” 

NSvvBX5àng nUqháy mắt,SvvBX5 mrPPUxoơ hồ,SvvBX5 SvvBX5nhưng lạiSvvBX5 Uqnghĩ tớUqi rPPUxocái gì,Uq Uqsắc mặtkfM3TD córPPUxo chúSvvBX5t sốkfM3TDt ruột, 

“KhônrPPUxog được,rPPUxo chàngSvvBX5 nUqgồi xuốnSvvBX5g trưrPPUxoớc đi,rPPUxo tkfM3TDa đrPPUxoi tìmSvvBX5 dượcUq rPPUxogiúp kfM3TDchàng rPPUxorửa sạrPPUxoch miệngkfM3TD vrPPUxoết thươnkfM3TDg, Uqkhông Uqcần SvvBX5lộn xộn.” 

UqĐi mộtkfM3TD quảngSvvBX5 đườngUq xrPPUxoa nhUqư Uqvậy, hắnkfM3TD chắSvvBX5c làSvvBX5 phUqải Uqnhịn kfM3TDđau rấtSvvBX5 Uqnhiều. VếtrPPUxo thươUqng lầnrPPUxo trPPUxorước ngUqhiêm kfM3TDtrọng nhkfM3TDư vậy,rPPUxo đSvvBX5ã liềnkfM3TD mặtkfM3TD rPPUxođược kfM3TDhay chưa,Uq nàUqng mộkfM3TDt chkfM3TDút kfM3TDcũng khônkfM3TDg biêtkfM3TD. NhưngUq rPPUxobây kfM3TDgiờ, SvvBX5nhìn thkfM3TDấy đầkfM3TDu grPPUxoối củaSvvBX5 hắnrPPUxo đkfM3TDỏ tươUqi Uq1 mảng,SvvBX5 rPPUxolòng củakfM3TD nànrPPUxog rấtUq kfM3TDxót xaSvvBX5, thậSvvBX5t rkfM3TDất lrPPUxoo lắng. 

NSvvBX5àng sợSvvBX5 máu,kfM3TD nhưSvvBX5ng nhiềukfM3TD lúUqc, vrPPUxoì khkfM3TDông muốkfM3TDn tỏrPPUxo Uqra yếuUq đkfM3TDuối, đrPPUxoều pUqhải Uqtận Uqlực kfM3TDẩn rPPUxonhẫn. CUqho nêkfM3TDn nànkfM3TDg rấtkfM3TD SvvBX5ít mặkfM3TDc hồngSvvBX5 yrPPUxo, mkfM3TDà lúcrPPUxo cùnkfM3TDg MẫrPPUxon HácrPPUxoh yêUqu narPPUxom tSvvBX5ỷ thíkfM3TD, cSvvBX5ũng Uqvì sợrPPUxo nkfM3TDhìn thấkfM3TDy trrPPUxoên ngườiUq mìnrPPUxoh toáSvvBX5t rkfM3TDa SvvBX5máu tươi,Uq mrPPUxoới cốUq tìnhkfM3TD mặckfM3TD hồnkfM3TDg kfM3TDy, chSvvBX5e rPPUxodấu sợrPPUxo SvvBX5hãi củUqa kfM3TDchính mình. 

rPPUxoNếu nSvvBX5ơi kfM3TDnày thSvvBX5ật sựUq rPPUxobố kfM3TDtrí giốngrPPUxo Uqy LokfM3TDng QuUqân điệnkfM3TD, nrPPUxohư vậyUq, hòrPPUxom thuốcUq skfM3TDẽ đặSvvBX5t tUqrong ngăUqn kéUqo cuốrPPUxoi cùngSvvBX5 ckfM3TDủa bUqàn rPPUxotrang điểm. 

NàUqng đẩykfM3TD vòSvvBX5ng takfM3TDy Uqôm SvvBX5ấp SvvBX5của hắnSvvBX5 SvvBX5ra, đUqi đUqến trướkfM3TDc Uqbàn SvvBX5trang điểm,SvvBX5 rPPUxokéo kfM3TDhộc bàrPPUxon rrPPUxoa, quảrPPUxo nhUqiên rPPUxonhìn trPPUxohấy rPPUxohòm thuốc. 

“Y SvvBX5Y, nkfM3TDàng murPPUxoốn nuốtrPPUxo lờiUq sao?”kfM3TD tUqhân tUqhể ấmUq ápSvvBX5, mềUqm SvvBX5mại troSvvBX5ng rPPUxolòng SvvBX5rời rPPUxođi, khônSvvBX5g khkfM3TDí lạnhrPPUxo lẽoUq xrPPUxoâm Uqnhập, hắSvvBX5n bấtkfM3TD kfM3TDmãn lrPPUxoên án. 

Thấy Uqnàng điSvvBX5 đếnUq lorPPUxong sàSvvBX5n, kfM3TDtừ tkfM3TDừ tọakfM3TD hạ,kfM3TD hắnkfM3TD rấtSvvBX5 srPPUxoợ nrPPUxoàng giốngrPPUxo lkfM3TDần tSvvBX5rước, thôkfM3TD lỗrPPUxo kéoSvvBX5 pSvvBX5hắng thụkfM3TDc khkfM3TDố ckfM3TDủa mìkfM3TDnh, nkfM3TDghĩ nSvvBX5ghĩ, vrPPUxoẫn làrPPUxo chUqính mrPPUxoình SvvBX5cuốn kfM3TDống quUqần lêSvvBX5n rPPUxothì tốtUq hơn.SvvBX5 (^kfM3TD^ tựkfM3TD nUqhiên thrPPUxoấy brPPUxouồn cSvvBX5ười grPPUxohê rPPUxo=]] ) 

kfM3TD“Có SvvBX5phải rrPPUxoất đUqau haSvvBX5y không?” 

NUqàng SvvBX5cầm kfM3TDhòm thurPPUxoốc rPPUxođi qurPPUxoa, nUqgồi xSvvBX5ổm xrPPUxouống, SvvBX5nhìn vSvvBX5ết thươrPPUxong, khôngrPPUxo kfM3TDkhỏi nhkfM3TDíu mày, 

“TUquy khôngrPPUxo lkfM3TDàm độc,rPPUxo nhưnUqg mSvvBX5à, vếrPPUxot tUqhương SvvBX5sao lạSvvBX5i lâUqu khékfM3TDp lạrPPUxoi nhưrPPUxo vậy?” 

“ThờiSvvBX5 tiếtkfM3TD rPPUxocó chútSvvBX5 lãnh.”rPPUxo HSvvBX5ắn đáprPPUxo, nhìnkfM3TD nkfM3TDàng rPPUxothật cẩrPPUxon thậnkfM3TD lSvvBX5au kfM3TDđi vếtkfM3TD máurPPUxo trrPPUxoên miệngrPPUxo vUqết thương. 

[] 

“Thân nhSvvBX5iệt củUqa SvvBX5chàng SvvBX5so vkfM3TDới ngườiUq thườngrPPUxo luônSvvBX5 tkfM3TDhấp hơkfM3TDn, bSvvBX5iết trờiUq lạnh,rPPUxo skfM3TDao khrPPUxoông chUqo SvvBX5cung nữkfM3TD đốtUq thUqêm rPPUxohỏa lò,Uq nrPPUxohư SvvBX5vậy thânrPPUxo thểkfM3TD mớiSvvBX5 ấmUq SvvBX5hơn, miệngrPPUxo rPPUxovết thươkfM3TDng SvvBX5cũng krPPUxohép lUqại makfM3TDu chút.” 

rPPUxoDùng rPPUxovải mkfM3TDềm, kfM3TDthấm ướt,Uq rUqửa sSvvBX5ạch miệnSvvBX5g vếtSvvBX5 Uqthương, rPPUxonàng kfM3TDnhẹ nhàngSvvBX5 thổikfM3TD trPPUxohổi, đrPPUxoợi nSvvBX5ước kSvvBX5hô điSvvBX5, mớrPPUxoi Uqlấy thSvvBX5uốc kfM3TDthoa lênkfM3TD, dUqùng bạchSvvBX5 bkfM3TDố sạckfM3TDh srPPUxoẽ rPPUxobao lrPPUxoấy, cSvvBX5uối rPPUxocùng thắtrPPUxo mộtSvvBX5 kfM3TDcái rPPUxonơ cSvvBX5on bướm. 

“KhôkfM3TDng cUqó SvvBX5nàng bSvvBX5ên cạnkfM3TDh, mộUqt mìUqnh trẫrPPUxom cUqho rPPUxodù cUqó SvvBX5đắp SvvBX5thêm mấSvvBX5y tấmUq chănSvvBX5, đSvvBX5ều ckfM3TDảm thấyrPPUxo cảSvvBX5 ngườikfM3TD rSvvBX5ét run.”Uq HắnSvvBX5 thấpUq naSvvBX5m nói. 

“MiệngkfM3TD lưỡiUq trkfM3TDơn tSvvBX5ru.” UqNàng liếcSvvBX5 lkfM3TDiếc mắUqt mộtkfM3TD crPPUxoái, crPPUxoười khẽ. 

CkfM3TDho tớrPPUxoi nakfM3TDy, nànrPPUxog đềrPPUxou cảmkfM3TD thSvvBX5ấy hrPPUxoắn chrPPUxoỉ biếkfM3TDt khUqi drPPUxoễ mìnhkfM3TD, mỗikfM3TD lầUqn nóSvvBX5i kfM3TDchuyện Uqđều grPPUxoiống nrPPUxohư đSvvBX5ang cãirPPUxo nhSvvBX5au, nkfM3TDhưng mà,Uq tUqừ khrPPUxoi rrPPUxoời khỏkfM3TDi lokfM3TDng quânkfM3TD đikfM3TDện, nSvvBX5àng mớiSvvBX5 kfM3TDphát SvvBX5hiện, nàkfM3TDng ngượckfM3TD lSvvBX5ại kfM3TDrất SvvBX5là Uqthích lờiSvvBX5 nSvvBX5ói bUqén nhọncSvvBX5ủa hUqắn, thSvvBX5ích ckfM3TDùng hắnSvvBX5 trUqanh traUqnh luậnrPPUxo luận. 

“MiệngSvvBX5 lưỡiUq trkfM3TDơn SvvBX5tru skfM3TDo vớiSvvBX5 vSvvBX5ô lkfM3TDại tốtSvvBX5 hơn.”kfM3TD HắnkfM3TD qrPPUxouả thUqực lạkfM3TDi bắtrPPUxo đầurPPUxo “mồmrPPUxo mép”. 

KhSvvBX5óe môUqi conrPPUxog rPPUxolên, nụrPPUxo cườikfM3TD tươirPPUxo tắrPPUxon nhưSvvBX5 nắngkfM3TD maikfM3TD, cảmrPPUxo rPPUxogiác Uqquen tkfM3TDhuộc nUqày lkfM3TDàm tếkfM3TD bàkfM3TDo toàrPPUxon thârPPUxon nànSvvBX5g đềkfM3TDu kfM3TDở thUqả lSvvBX5ỏng, thưkfM3TD kfM3TDsướng vkfM3TDô cùng. 

“Chàng,Uq vSvvBX5ẫn muốnrPPUxo đrPPUxoi săkfM3TDn lãSvvBX5o hổSvvBX5 sao?” 

Nàng thrPPUxou dọkfM3TDn xokfM3TDng hòmUq thuốrPPUxoc, ngồirPPUxo vàrPPUxoo vịrPPUxo tkfM3TDrí kfM3TDbên cạnrPPUxoh hắn,SvvBX5 nhẹrPPUxo nhànrPPUxog Uqống quầnkfM3TD thrPPUxoả xuống. 

“Trẫm thầUqm nghĩ,kfM3TD sẽUq tặngSvvBX5 crPPUxoho nàngUq lễUq kfM3TDvật mkfM3TDà trSvvBX5ẫm chkfM3TDo làUq Uqtrân quýSvvBX5 nhkfM3TDất, UqY YSvvBX5, nàngrPPUxo hrPPUxoãy tiUqn tUqưởng trẫUqm córPPUxo năngkfM3TD lựcSvvBX5 nàSvvBX5y, mặSvvBX5c rPPUxodù kfM3TDkhông SvvBX5dựa vrPPUxoào thSvvBX5uật pháp,SvvBX5 trẫmSvvBX5 cũngUq kfM3TDsẽ làrPPUxom được.” 

Hắn soUqạn mkfM3TDi, bUqàn tUqay Uqto nhSvvBX5ẹ SvvBX5nhàng vuốtSvvBX5 kfM3TDlên đôikfM3TD mrPPUxoá phSvvBX5ấn hồnSvvBX5g, “TrẫmkfM3TD, rPPUxocũng khrPPUxoông phảUqi mộtUq quânSvvBX5 vươngkfM3TD kfM3TDvô nănSvvBX5g, nhữngSvvBX5 gìUq cUqủa trẫm,rPPUxo nhkfM3TDất Uqđịnh trẫrPPUxom rPPUxosẽ SvvBX5thu hrPPUxoồi, kfM3TDbao gồkfM3TDm cSvvBX5ả nàng!” 

khuôn mặUqt tkfM3TDrắng kfM3TDnoãn, hoànSvvBX5 mỹrPPUxo SvvBX5như mộtkfM3TD tSvvBX5ác phẩmSvvBX5 nUqghệ thuậtrPPUxo, khUqóe môkfM3TDi Uqmỏng, cSvvBX5ong coUqng Uqmột kfM3TDnụ cười,Uq đôUqi mắtrPPUxo rPPUxomàu tímSvvBX5 rPPUxothâm sâSvvBX5u nhSvvBX5ư đạikfM3TD dươnSvvBX5g,…nàng SvvBX5xem đrPPUxoến ngâUqy ngrPPUxoốc cảSvvBX5 người. 

MãirPPUxo ngSvvBX5ắm mkfM3TDỹ rPPUxonam, UqY UqY mộrPPUxot Uqchút cũngUq kfM3TDkhông SvvBX5phát giáSvvBX5c, mộtkfM3TD bSvvBX5àn taSvvBX5y đanUqg lặngkfM3TD SvvBX5yên ckfM3TDởi Uqbỏ Uqvạt áoSvvBX5 củUqa nàSvvBX5ng. ^^! 

MSvvBX5ãi đếnUq khkfM3TDi crPPUxohỉ prPPUxohúc lạnhSvvBX5 nhưrPPUxo Uqbăng bàSvvBX5n chUqạm đếnSvvBX5 trònrPPUxo trUqòn Uqmềm mạirPPUxo, ckfM3TDả ngườiUq rPPUxoY SvvBX5Y SvvBX5run kfM3TDlên, bừngkfM3TD tỉnUqh SvvBX5lại đâSvvBX5y, nUqhìn gươngSvvBX5 mặtSvvBX5 Uqôn nrPPUxohu, rPPUxonhu tìnhkfM3TD dạUqt dàoSvvBX5 kkfM3TDhông biếtSvvBX5 rPPUxokhi nrPPUxoào biếSvvBX5n Uqthành vẻSvvBX5 mặtUq đắcSvvBX5 Uqý trPPUxoươi cườrPPUxoi cSvvBX5ủa hắn,Uq khrPPUxoông krPPUxohỏi âkfM3TDm rPPUxothầm mắngrPPUxo mìSvvBX5nh SvvBX5quá kfM3TDsơ ý.Uq rPPUxo(là hSvvBX5áo sUqắc Uqmới đSvvBX5úng kfM3TDnha ^^) 

“Y YSvvBX5, nSvvBX5àng nSvvBX5ên kfM3TDthực hiệnSvvBX5 ướkfM3TDc địnhrPPUxo Uqcùng trẫm.”kfM3TD HkfM3TDắn thrPPUxoấp namSvvBX5, nhkfM3TDẹ nhànUqg Uqvỗ vUqề Uqđôi rPPUxomá mkfM3TDềm mại. 

“ƯớckfM3TD định?SvvBX5 rPPUxoCái SvvBX5gì ướrPPUxoc địnhUq?” NànUqg tiếrPPUxop tkfM3TDục đánhkfM3TD trốngkfM3TD SvvBX5lảng, “KhôngkfM3TD kfM3TDđược, chânkfM3TD cUqủa chkfM3TDàng rPPUxokhông thểkfM3TD kfM3TDlộn xộn.” 

“NgàySvvBX5 ấy,rPPUxo trSvvBX5ẫm rPPUxobị thưkfM3TDơng sSvvBX5o Uqvới hôkfM3TDm rPPUxonay Uqcòn nghiêrPPUxom trọnSvvBX5g hơUqn, nhưngkfM3TD Uqkhông pUqhải cũkfM3TDng dũUqng mrPPUxoãnh dịUq thườngSvvBX5 Uqsao? rPPUxoHay là,SvvBX5 Uqnàng Uqcho đóUq kfM3TDlà hiệukfM3TD lUqực rPPUxocủa quảrPPUxo thkfM3TDôi tình?” 

HUqắn thổiUq mộtrPPUxo ngrPPUxoụm hrPPUxoơi tkfM3TDhở lạnhSvvBX5 kfM3TDnhư brPPUxoăn rPPUxovào taUqi nàngUq, nhẹUq nhrPPUxoàng gặkfM3TDm lấyUq vànhrPPUxo tarPPUxoi SvvBX5mẫn cSvvBX5ảm củarPPUxo nàUqng, đầurPPUxo lưỡiSvvBX5 kfM3TDcuốn, cảmUq rPPUxogiác đượcUq thSvvBX5ân thkfM3TDể mkfM3TDềm SvvBX5mại đềukfM3TD ruUqn run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.