You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17RMFW5: KHÔrB4RcBBqNG THỂrB4RcBBq RMFWMẤT ĐRMFWI NÀNG

jUMrkfEN“Mộc Hiệp!jUMrkfEN” rB4RcBBqPhù VârB4RcBBqn KrB4RcBBqhâu RMFWTrạch hérB4RcBBqt lớnRMFW mộtrB4RcBBq tiếng,rB4RcBBq jUMrkfENdùng cRMFWhân chưrB4RcBBqa jUMrkfENbị thươngjUMrkfEN làrB4RcBBqm điểmrB4RcBBq tựa,rB4RcBBq bjUMrkfENúng ngưjUMrkfENời pjUMrkfENhi thârB4RcBBqn đến,rB4RcBBq thânrB4RcBBq mìRMFWnh cấRMFWp tRMFWốc bRMFWay vútjUMrkfEN mRMFWà rB4RcBBqđi, rB4RcBBqtựa nRMFWhư cRMFWhim yRMFWến, lRMFWinh hRMFWoạt xuyênRMFW RMFWqua RMFWrừng câjUMrkfENy, bRMFWôn tiRMFWến vềjUMrkfEN phrB4RcBBqía nàng. 

jUMrkfENNhưng mjUMrkfENà, dùjUMrkfEN RMFWcó kjUMrkfENhinh cônjUMrkfENg thưRMFWợng thừrB4RcBBqa, hắnRMFW RMFWvẫn đuổjUMrkfENi krB4RcBBqhông kịRMFWp tốcrB4RcBBq jUMrkfENđộ rjUMrkfENơi RMFWxuống ngựaRMFW crB4RcBBqủa nànjUMrkfENg từjUMrkfEN mrB4RcBBqột khRMFWoảng cRMFWách xjUMrkfENa nhrB4RcBBqư RMFWthế, njUMrkfENhưng vàrB4RcBBqo lúRMFWc nàRMFWy, mjUMrkfENột thârB4RcBBqn ảrB4RcBBqnh mRMFWàu đerB4RcBBqn rrB4RcBBqốt cjUMrkfENục xuấtRMFW hiệnjUMrkfEN, vrB4RcBBqươn tarB4RcBBqy RMFWra muốnRMFW jUMrkfENcứu nàngjUMrkfEN. KrB4RcBBqhi rB4RcBBqcác njUMrkfENgón RMFWtay sắRMFWp RMFWchạm đượcjUMrkfEN RMFWY rB4RcBBqY, tjUMrkfENhì kRMFWhông biếtjUMrkfEN từjUMrkfEN cRMFWhỗ nàorB4RcBBq phórB4RcBBqng tRMFWới mộjUMrkfENt jUMrkfENmũi tjUMrkfENên, MộrB4RcBBqc HjUMrkfENiệp cảRMFW RMFWkinh, thejUMrkfENo rB4RcBBqbản nRMFWăng rụrB4RcBBqt tRMFWay lại… 

“rB4RcBBqKhông!” RMFWPhù VârB4RcBBqn KhRMFWâu TrạchjUMrkfEN rốnrB4RcBBqg giận! 

TrơrB4RcBBq mắrB4RcBBqt nhrB4RcBBqìn jUMrkfENnàng ngãRMFW xuống,rB4RcBBq hắnrB4RcBBq cuốngjUMrkfEN quýrB4RcBBqt, lRMFWo lắnjUMrkfENg nhrB4RcBBqư muốnRMFW RMFWxé tojUMrkfENạc lồngjUMrkfEN ngựcrB4RcBBq, tarB4RcBBqy nRMFWàng bịrB4RcBBq thươngjUMrkfEN, njUMrkfENgã nhưrB4RcBBq tjUMrkfENhế RMFWe rằng…! 

Không ngRMFWờ, jUMrkfENY rB4RcBBqY rB4RcBBqlãi khẽRMFW xjUMrkfENoay ngrB4RcBBqười, dùnjUMrkfENg tajUMrkfENy chưajUMrkfEN bịrB4RcBBq thRMFWương bắjUMrkfENt lrB4RcBBqấy cưjUMrkfENơng nRMFWgựa, tjUMrkfENung RMFWngười mộtrB4RcBBq chút,jUMrkfEN jUMrkfENan jUMrkfENtoàn rơRMFWi xuốngjUMrkfEN đất. 

RMFW“Ngươi crB4RcBBqòn jUMrkfENmuốn bỏjUMrkfEN rB4RcBBqlại tjUMrkfENa mộtRMFW mRMFWình sao?” 

Không hềRMFW sợRMFW hRMFWãi qjUMrkfENuay RMFWđầu, rB4RcBBqnhìn vềjUMrkfEN phíaRMFW hắRMFWn, nàjUMrkfENng cưjUMrkfENời đếnRMFW jUMrkfENhết sứcrB4RcBBq thoRMFWải májUMrkfENi, rốtrB4RcBBq crB4RcBBqục, hắnjUMrkfEN cRMFWũng bịjUMrkfEN nàngrB4RcBBq đùaRMFW giỡnjUMrkfEN mộjUMrkfENt lần.RMFW (trờijUMrkfEN ạ,RMFW RMFWlàm jUMrkfENpan cứRMFW tưởng,jUMrkfEN póRMFW tRMFWay vớRMFWi chịrB4RcBBq ) 

CjUMrkfENhậm rjUMrkfENãi rB4RcBBqổn địnhRMFW thâjUMrkfENn hìnhjUMrkfEN, hRMFWắn thrB4RcBBqở pRMFWhì phòrB4RcBBq, nhjUMrkfENìn nàjUMrkfENng nghRMFWịch RMFWngợm, tươiRMFW rB4RcBBqcười, đjUMrkfENột nhjUMrkfENiên thrB4RcBBqở drB4RcBBqài nhẹrB4RcBBq nhõmrB4RcBBq mộtjUMrkfEN hrB4RcBBqơi, RMFWbàn jUMrkfENtay RMFWto RMFWgiang rrB4RcBBqa, đemjUMrkfEN thiênRMFW hrB4RcBBqạ kRMFWiều nhRMFWỏ kRMFWéo rB4RcBBqlại, RMFWdùng sRMFWức kjUMrkfENhảm nhậpjUMrkfEN vàrB4RcBBqo tronRMFWg lòng. 

“NàngRMFW mớijUMrkfEN jUMrkfENlà đạiRMFW nrB4RcBBqgu jUMrkfENngốc, dRMFWọa đếjUMrkfENn trẫmjUMrkfEN, nànjUMrkfENg RMFWcó bijUMrkfENết ljUMrkfENàm kinrB4RcBBqh độnRMFWg thánhjUMrkfEN giájUMrkfEN, thìRMFW jUMrkfENcó 1jUMrkfEN0 cáiRMFW rB4RcBBqđầu cũjUMrkfENng khôrB4RcBBqng đủrB4RcBBq trảmrB4RcBBq rB4RcBBqhay khônjUMrkfENg!” TrB4RcBBquy lRMFWà jUMrkfENlời nRMFWói rB4RcBBqcó vẻjUMrkfEN ujUMrkfENy hiếp,jUMrkfEN nRMFWhưng ngRMFWữ rB4RcBBqkhí lạirB4RcBBq djUMrkfENìu jUMrkfENdàng, ôjUMrkfENn rB4RcBBqnhu, sủngRMFW ái,RMFW crB4RcBBqòn cjUMrkfENó chrB4RcBBqút bấtrB4RcBBq đắcRMFW dĩ. 

MRMFWộc HiệrB4RcBBqp thRMFWấy rB4RcBBqhoàng phjUMrkfENi aRMFWn toànjUMrkfEN RMFW, árB4RcBBqnh mắtjUMrkfEN rB4RcBBqbén nhọnjUMrkfEN bắnrB4RcBBq vềjUMrkfEN prB4RcBBqhía mRMFWũi rB4RcBBqtên đượcjUMrkfEN bắnRMFW tới,RMFW nhjUMrkfENanh chónjUMrkfENg phrB4RcBBqi tjUMrkfENhân đurB4RcBBqổi theo. 

“TajUMrkfEN jUMrkfENđã tínhRMFW đượcRMFW pRMFWhải RMFWlàm thếrB4RcBBq nàojUMrkfEN rồiRMFW mjUMrkfENà, chRMFWỉ tạirB4RcBBq RMFWmột mjUMrkfENũi tRMFWên từrB4RcBBq RMFWđâu thìnrB4RcBBqh lìjUMrkfENnh laRMFWo RMFWra lrB4RcBBqàm rB4RcBBqta giậRMFWt mình,rB4RcBBq jUMrkfENngươi muốnrB4RcBBq trảmrB4RcBBq rB4RcBBqliền trảjUMrkfENm rB4RcBBqđi, djUMrkfENù sarB4RcBBqo rB4RcBBqta cũnjUMrkfENg rB4RcBBqkhông cjUMrkfENó mjUMrkfENười cáRMFWi đầRMFWu.” NàngjUMrkfEN RMFWnhíu nhRMFWíu mày,jUMrkfEN njUMrkfENhìn mũijUMrkfEN têjUMrkfENn bắnjUMrkfEN lérB4RcBBqn cắmjUMrkfEN phậpRMFW vàrB4RcBBqo đạRMFWi thrB4RcBBqụ gầnRMFW đó. 

“NàngjUMrkfEN RMFWcho rRMFWằng nàngrB4RcBBq mrB4RcBBquốn brB4RcBBqị trảrB4RcBBqm liềjUMrkfENn trảrB4RcBBqm sajUMrkfENo? NếrB4RcBBqu trB4RcBBqrẫm mujUMrkfENốn nàngRMFW chếtjUMrkfEN, cònjUMrkfEN rB4RcBBqcó tjUMrkfENhể liềurB4RcBBq mạrB4RcBBqng chRMFWạy đrB4RcBBqến RMFWđây cứjUMrkfENu rB4RcBBqnàng jUMrkfENsao? rB4RcBBqY YRMFW, chẳngRMFW lẽjUMrkfEN njUMrkfENàng jUMrkfENkhông biếtjUMrkfEN, trẫm,jUMrkfEN khônrB4RcBBqg thrB4RcBBqể RMFWmất đrB4RcBBqi nànRMFWg sao?!RMFW” hắnRMFW njUMrkfENhẹ rB4RcBBqnhàng RMFWnói, giọngRMFW nrB4RcBBqói thjUMrkfENân tìnrB4RcBBqh, córB4RcBBq chúRMFWt rB4RcBBqai oán,jUMrkfEN rB4RcBBqánh mắRMFWt rB4RcBBqsâu nhrB4RcBBqư RMFWbiển, drB4RcBBqào RMFWdạt RMFWnhu tìnjUMrkfENh nhìnrB4RcBBq jUMrkfENchằm chrB4RcBBqằm khuôrB4RcBBqn mặtrB4RcBBq nhRMFWỏ nhắjUMrkfENn rB4RcBBqcủa nàng. 

“ChrB4RcBBqàng nórB4RcBBqi tjUMrkfENhật RMFWsao?” (prB4RcBBqan đổRMFWi xưngrB4RcBBq RMFWhô tjUMrkfENừ đâRMFWy nrB4RcBBqhe, cứrB4RcBBq “ngưrB4RcBBqơi, ta”rB4RcBBq nghRMFWe jUMrkfENkì RMFWkì, kjUMrkfENhi jUMrkfEN2 rB4RcBBqngười ởjUMrkfEN riêng,jUMrkfEN prB4RcBBqan sRMFWẽ đổiRMFW thànrB4RcBBqg jUMrkfEN“chàng-ta” ^^) 

Nàng độtrB4RcBBq nhRMFWiên RMFWcâu rB4RcBBqthần cườjUMrkfENi, hRMFWai taRMFWy jUMrkfENôm cRMFWhầm lấyRMFW rB4RcBBqhắn, mộtRMFW jUMrkfENlúc saurB4RcBBq, rB4RcBBqmới nâRMFWng đRMFWầu, ánrB4RcBBqh mắtRMFW trrB4RcBBqong vrB4RcBBqeo nhưrB4RcBBq nướcRMFW hồrB4RcBBq thjUMrkfENu nhìnrB4RcBBq hắn. 

“Nàng……”jUMrkfEN nàyRMFW, jUMrkfENnàng đangrB4RcBBq làjUMrkfENm RMFWnũngvới hRMFWắn sao? 

Hắn khRMFWinh RMFWngạc khônrB4RcBBqg jUMrkfENnói RMFWđược mộtRMFW lờjUMrkfENi, rB4RcBBqmở RMFWto rB4RcBBqmắt nrB4RcBBqhìn nrB4RcBBqàng ýrB4RcBBq cườiRMFW larB4RcBBqn rjUMrkfENa cảRMFW kjUMrkfENhuôn jUMrkfENmặt rB4RcBBqxinh xRMFWắn, RMFWnàng trB4RcBBqựa jUMrkfENhồ đãrB4RcBBq sớrB4RcBBqm đRMFWoán cRMFWhắc đrB4RcBBqược hắnrB4RcBBq jUMrkfENsẽ cRMFWó biRMFWểu tìjUMrkfENnh tjUMrkfENhế này. 

KhujUMrkfENôn mRMFWặt njUMrkfENhỏ nhắnrB4RcBBq RMFWnhư trjUMrkfENái RMFWđào, jUMrkfENý cườijUMrkfEN sárB4RcBBqng lạnRMFW, đôirB4RcBBq mắtrB4RcBBq trB4RcBBqo tronrB4RcBBqg vjUMrkfENeo nhìrB4RcBBqn hRMFWắn, hànrB4RcBBqg RMFWmi vừajUMrkfEN crB4RcBBqong vừjUMrkfENa drB4RcBBqài RMFWlay độRMFWng, chớprB4RcBBq chớp,rB4RcBBq cRMFWánh mrB4RcBBqôi rB4RcBBqhồng chúRMFWm RMFWchím maRMFWng nétRMFW cười…nàRMFWng nhRMFWìn hắn,RMFW nhjUMrkfENưng sajUMrkfENo hrB4RcBBqắn rB4RcBBqcứ trB4RcBBqrầm mjUMrkfENắt RMFWkhông nórB4RcBBqi gìrB4RcBBq cả,RMFW jUMrkfENsốt ruộrB4RcBBqt lrB4RcBBqàm RMFWnàng phảirB4RcBBq lêrB4RcBBqn tijUMrkfENếng hỏi: 

“PhRMFWù VâRMFWn KhâuRMFW Trạch,làmrB4RcBBq crB4RcBBqhàng sợRMFW RMFWhãi rRMFWồi sao?” 

jUMrkfENBàn trB4RcBBqay nhRMFWỏ jUMrkfENđưa lêRMFWn, qurB4RcBBqơ quRMFWa qujUMrkfENơ lạirB4RcBBq trưjUMrkfENớc mặtjUMrkfEN hắn,rB4RcBBq hắRMFWn jUMrkfENlàm sjUMrkfENao vậyRMFW, độngrB4RcBBq cũngrB4RcBBq khôngRMFW động,jUMrkfEN biếnjUMrkfEN thàRMFWnh đầrB4RcBBqu grB4RcBBqỗ rRMFWồi đi? 

“SợrB4RcBBq hãjUMrkfENi!” HắRMFWn jUMrkfENđột nhjUMrkfENiên RMFWxuy tRMFWhanh, rB4RcBBqtiếng nóiRMFW tjUMrkfENhoáng krB4RcBBqhàn RMFWkhàn,“Nàng phảijUMrkfEN jUMrkfENbồi thưjUMrkfENờng rB4RcBBqcho trẫm?” 

BồiRMFW thườrB4RcBBqng? jUMrkfENAi nhaRMFW, RMFWnàng hiệnrB4RcBBq tạiRMFW chjUMrkfENỉ cójUMrkfEN rB4RcBBqhai bàrB4RcBBqn jUMrkfENtay trắnrB4RcBBqg, RMFWliền ngajUMrkfENy jUMrkfENcả jUMrkfENtrang sứcjUMrkfEN RMFWquần árB4RcBBqo đềurB4RcBBq ljUMrkfENà RMFWcủa ngườirB4RcBBq khárB4RcBBqc, đrB4RcBBqế vưjUMrkfENơng nhưRMFW hắn,RMFW quyềnjUMrkfEN khRMFWuynh jUMrkfENthiên hạRMFW, lạijUMrkfEN mởrB4RcBBq miệngjUMrkfEN murB4RcBBqốn nànjUMrkfENg bjUMrkfENồi thườngRMFW? NànRMFWg rB4RcBBqcó grB4RcBBqì đểrB4RcBBq RMFWbồi thườngjUMrkfEN chRMFWo hắnrB4RcBBq đây? 

“ChàngRMFW muốnjUMrkfEN cáiRMFW gì?”jUMrkfEN NgẫmRMFW rB4RcBBqlại, hRMFWình rB4RcBBqnhư mìnrB4RcBBqh rB4RcBBqcũng đrB4RcBBqã djUMrkfENọa hắnRMFW thật,RMFW đànhRMFW phảijUMrkfEN mRMFWở jUMrkfENmiệng hỏi. 

“NơrB4RcBBqi này”jUMrkfEN hắnrB4RcBBq dùngrB4RcBBq ngónRMFW jUMrkfENtay jUMrkfENlành lạnjUMrkfENh củRMFWa mìnhjUMrkfEN vuốtRMFW njUMrkfENhè nhẹrB4RcBBq lênrB4RcBBq rB4RcBBqcánh mRMFWôi jUMrkfENcủa nàRMFWng, srB4RcBBqau đórB4RcBBq rB4RcBBqcòn “vôrB4RcBBq lại”rB4RcBBq dờirB4RcBBq xuốngRMFW ngực,RMFW “CònrB4RcBBq rB4RcBBqcó nrB4RcBBqơi này.” 

“HjUMrkfENạ… RMFWhạ lưu!” 

Mặt njUMrkfENàng jUMrkfENđỏ lêrB4RcBBqn tựaRMFW njUMrkfENhư RMFWmông khỉ,RMFW RMFWmột tRMFWay dùrB4RcBBqng jUMrkfENsức cốrB4RcBBq đẩyRMFW “bànRMFW taRMFWy srB4RcBBqói” trrB4RcBBqên ngựrB4RcBBqc cjUMrkfENủa mìnhjUMrkfEN rB4RcBBqra, vừRMFWa đôRMFW đôjUMrkfEN hét, 

“ĐầurB4RcBBq củajUMrkfEN chànjUMrkfENg ngoạijUMrkfEN tRMFWrừ mrB4RcBBqấy thứjUMrkfEN rB4RcBBqnày, cũngRMFW khrB4RcBBqông njUMrkfENghĩ rjUMrkfENa cjUMrkfENái rB4RcBBqgì rB4RcBBqđứng đắnRMFW sjUMrkfENao?” HuRMFWống chijUMrkfEN, nrB4RcBBqơi RMFWnày RMFWlà bjUMrkfENãi săn,rB4RcBBq mrB4RcBBquốn cRMFWái gìrB4RcBBq rB4RcBBqcũng khôjUMrkfENng đưjUMrkfENợc, nếRMFWu bjUMrkfENị ngưjUMrkfENời khrB4RcBBqác RMFWnhìn thấrB4RcBBqy, liềnRMFW khôngrB4RcBBq xRMFWong . 

Ác? jUMrkfENNàng dRMFWám cựjUMrkfEN tuyệtrB4RcBBq hắn?rB4RcBBq LạnhrB4RcBBq rB4RcBBqlùng nhíjUMrkfENu màyrB4RcBBq, cúiRMFW đjUMrkfENầu nhìnRMFW RMFWđầu gốijUMrkfEN củrB4RcBBqa RMFWmình đỏjUMrkfEN tưjUMrkfENơi mộtjUMrkfEN mảnjUMrkfENg, lạrB4RcBBqi dùngjUMrkfEN ájUMrkfENnh RMFWmắt tráchrB4RcBBq cứrB4RcBBq njUMrkfENhìn jUMrkfENvề rB4RcBBqphía nàng. 

[] 

ĐượcRMFW rrB4RcBBqồi, nrB4RcBBqàng thậRMFWt sjUMrkfENự RMFWcó lỗi,RMFW nRMFWhưng jUMrkfENmà nàjUMrkfENng khôjUMrkfENng phrB4RcBBqải cốRMFW ýjUMrkfEN mRMFWà, chỉjUMrkfEN lrB4RcBBqà “vRMFWô tRMFWinh”, ừ,jUMrkfEN cRMFWhỉ lrB4RcBBqà vôRMFW RMFWtình thôi. 

jUMrkfENNàng cắRMFWn cắnRMFW rB4RcBBqmôi dưới. 

“Sẽ……RMFW SẽrB4RcBBq bịRMFW ngưrB4RcBBqời khácRMFW rB4RcBBqnhìn thấy.”RMFW ThrB4RcBBqùy hạrB4RcBBq jUMrkfENmi mắt,jUMrkfEN nànrB4RcBBqg nhỏrB4RcBBq RMFWgiọng nói. 

NếurB4RcBBq nhưRMFW cóRMFW thểjUMrkfEN ngărB4RcBBqn cảnjUMrkfEN hRMFWắn đrB4RcBBqi sănrB4RcBBq bRMFWạch hjUMrkfENổ thì…… 

rB4RcBBq“Y rB4RcBBqY, nRMFWàng jUMrkfENcó biếrB4RcBBqt sjUMrkfENăn bắnrB4RcBBq lầRMFWn nàrB4RcBBqy jUMrkfENkéo dàirB4RcBBq mjUMrkfENấy nrB4RcBBqgày hjUMrkfENay không?”RMFW jUMrkfENHắn độtrB4RcBBq nhrB4RcBBqiên jUMrkfENđặt câRMFWu hỏi. 

“KhônrB4RcBBqg phjUMrkfENải cRMFWhỉ rB4RcBBqcó rB4RcBBqhôm nRMFWay sao?” 

NRMFWàng cRMFWăn RMFWbản rB4RcBBqlà chưjUMrkfENa từRMFWng thRMFWam jUMrkfENgia lễRMFW hrB4RcBBqội sănRMFW bắn,rB4RcBBq nêrB4RcBBqn RMFWcho rRMFWằng, lễRMFW hộrB4RcBBqi njUMrkfENày RMFWđơn giảRMFWn RMFWchỉ kéjUMrkfENo dàiRMFW jUMrkfENtrong jUMrkfEN1 ngàyjUMrkfEN, njUMrkfENhưng nhìrB4RcBBqn vRMFWẻ mặtRMFW dRMFWở khrB4RcBBqóc RMFWdở cườrB4RcBBqi củarB4RcBBq RMFWhắn RMFWthì rB4RcBBqkinh ngạcjUMrkfEN hỏi, 

“ChrB4RcBBqẳng lẽrB4RcBBq còrB4RcBBqn kéjUMrkfENo drB4RcBBqài rB4RcBBqthêm vàijUMrkfEN ngàyjUMrkfEN nữa?” 

VrB4RcBBqài ngrB4RcBBqày? ƯrB4RcBBqớc cjUMrkfENhừng làjUMrkfEN nRMFWửa thRMFWáng! QRMFWuên đrB4RcBBqi, dùrB4RcBBq sjUMrkfENao nRMFWàng đãjUMrkfEN RMFWđáp rB4RcBBqứng RMFWvới jUMrkfENmình rồi,jUMrkfEN mặrB4RcBBqc kệ,…rB4RcBBq hắrB4RcBBqn RMFWkéo tajUMrkfENy nhỏrB4RcBBq béRMFW cjUMrkfENủa ngjUMrkfENười nrB4RcBBqào jUMrkfENđó, hướngrB4RcBBq tớiRMFW RMFWmột lrB4RcBBqối RMFWquen thuộc. 

RMFWXuyên RMFWqua mộtrB4RcBBq đámRMFW cỏjUMrkfEN dRMFWại jUMrkfENcao cjUMrkfENỡ RMFWđầu gốrB4RcBBqi, trrB4RcBBqước mặRMFWt jUMrkfENlà mộtrB4RcBBq cáRMFWi RMFWhồ nướcrB4RcBBq xaRMFWnh bijUMrkfENếc, phảnrB4RcBBq chiếurB4RcBBq trờiRMFW xarB4RcBBqnh, jUMrkfENhai bênRMFW hồ,rB4RcBBq jUMrkfENhoa rB4RcBBqnở rựcrB4RcBBq rjUMrkfENỡ, jUMrkfENbướm lRMFWượn chậRMFWp chờn,RMFW tRMFWhật RMFWđúng làrB4RcBBq mộtjUMrkfEN nrB4RcBBqơi thếrB4RcBBq ngoạiRMFW đàRMFWo viên. 

jUMrkfEN“Chúng rB4RcBBqta muốjUMrkfENn đjUMrkfENi đâu?”RMFW NànjUMrkfENg nắjUMrkfENm tRMFWay hjUMrkfENắn, nhìRMFWn bốnjUMrkfEN pRMFWhía, corB4RcBBqn đRMFWường jUMrkfENnày dườngjUMrkfEN jUMrkfENnhư KhRMFWâu RMFWTrạch rấRMFWt qurB4RcBBqen thuộc. 

rB4RcBBqNày cRMFWó chútRMFW kjUMrkfENinh ngạc. 

“ĐợiRMFW rB4RcBBqlát nữaRMFW nRMFWàng sẽjUMrkfEN biết.rB4RcBBq” HắnRMFW cònrB4RcBBq cốRMFW rB4RcBBqý làmRMFW rB4RcBBqra vẻRMFW thầnRMFW bí. 

HrB4RcBBqai ngườjUMrkfENi RMFWđi đếnrB4RcBBq cạnRMFWh hồrB4RcBBq nướjUMrkfENc, đrB4RcBBqi vrB4RcBBqòng thRMFWeo RMFWmép hố,RMFW trướrB4RcBBqc jUMrkfENmặt RMFWliền hiRMFWện RMFWra mjUMrkfENột vácRMFWh núrB4RcBBqi, hắnjUMrkfEN vưrB4RcBBqơn ngónRMFW trrB4RcBBqỏ, RMFWở mộtrB4RcBBq khốiRMFW rB4RcBBqhoàng rB4RcBBqthạch gõrB4RcBBq rB4RcBBqvài cái,jUMrkfEN córB4RcBBq nhajUMrkfENnh rB4RcBBqcó chậm. 

ĐộtRMFW nhirB4RcBBqên, váchjUMrkfEN rB4RcBBqnúi “ẦmrB4RcBBq vjUMrkfENang loRMFWng” mjUMrkfENột tjUMrkfENiếng, vácRMFWh núRMFWi sừngjUMrkfEN sRMFWững độtRMFW nhiRMFWên jUMrkfENtách rjUMrkfENa, lộjUMrkfEN RMFWra mộtRMFW độngRMFW khẩu. 

Bốn bềjUMrkfEN vắngrB4RcBBq lặng,jUMrkfEN PhùjUMrkfEN RMFWVân jUMrkfENKhâu TrạchRMFW rrB4RcBBqất nhajUMrkfENnh nắmrB4RcBBq jUMrkfENtay nàrB4RcBBqng rB4RcBBqkéo vào,rB4RcBBq rB4RcBBqcầm lấrB4RcBBqy cârB4RcBBqy đujUMrkfENốc đặtrB4RcBBq sRMFWẳn jUMrkfENở crB4RcBBqửa độjUMrkfENng, tRMFWiến RMFWvào rB4RcBBqtrong. KRMFWhi hjUMrkfENai ngườirB4RcBBq vừarB4RcBBq trB4RcBBqiến vRMFWào, vjUMrkfENách đárB4RcBBq lạiRMFW ầmrB4RcBBq rB4RcBBqầm jUMrkfENrung chuyểnjUMrkfEN RMFW1 lầRMFWn RMFWnữa, chjUMrkfENớp mrB4RcBBqắt độngRMFW khRMFWẩu jUMrkfENđã biếnjUMrkfEN mjUMrkfENất, khrB4RcBBqông ljUMrkfENộ jUMrkfENra jUMrkfEN1 jUMrkfENkhe hở. 

“HoàngjUMrkfEN Thượng!” 

Một hrB4RcBBqoàng jUMrkfENy thịjUMrkfEN vệrB4RcBBq rB4RcBBq( tjUMrkfENhị vệrB4RcBBq mặcrB4RcBBq ájUMrkfENo RMFWvàng) cầmjUMrkfEN crB4RcBBqây đuốcjUMrkfEN chạjUMrkfENy đRMFWến, tựajUMrkfEN RMFWhồ jUMrkfENđã RMFWsớm đợijUMrkfEN rB4RcBBqở đây,rB4RcBBq “HRMFWoàng RMFWphi rB4RcBBqnương nương.” 

“tìnhRMFW huốnjUMrkfENg hiệnrB4RcBBq tạijUMrkfEN nhrB4RcBBqư tjUMrkfENhế nào?jUMrkfEN” jUMrkfENHắn rB4RcBBqliếc mắtRMFW nhRMFWìn rB4RcBBqbộ dángjUMrkfEN ngạcrB4RcBBq nRMFWhiên crB4RcBBqủa nàngRMFW, cườjUMrkfENi njUMrkfENhẹ, RMFWmột tjUMrkfENay rB4RcBBqôm lấyjUMrkfEN eRMFWo nhjUMrkfENỏ củarB4RcBBq nRMFWàng, srB4RcBBqợ đrB4RcBBqường jUMrkfENđi njUMrkfENhỏ hẹprB4RcBBq, rB4RcBBqda thịtjUMrkfEN nRMFWon mịrB4RcBBqn sRMFWẽ brB4RcBBqị rB4RcBBqđá RMFWnhọn lRMFWà tổnjUMrkfEN thương. 

“BạcrB4RcBBqh hổRMFW đaRMFWng RMFWở hướRMFWng TâyRMFW NajUMrkfENm củjUMrkfENa cRMFWánh rừngRMFW, nórB4RcBBq đangRMFW RMFWở trojUMrkfENng độngjUMrkfEN rB4RcBBqnghỉ ngơiRMFW, rB4RcBBqMẫn HáchrB4RcBBq rB4RcBBqVương giRMFWa RMFWmới vừjUMrkfENa xRMFWuất hiệrB4RcBBqn ởrB4RcBBq jUMrkfENphía đrB4RcBBqông brB4RcBBqắc củarB4RcBBq cánRMFWh rừjUMrkfENng, tạmrB4RcBBq thờijUMrkfEN cùRMFWng bạchjUMrkfEN hổRMFW kjUMrkfENhông thjUMrkfENể crB4RcBBqhạm mặtRMFW, đợjUMrkfENi vưjUMrkfENơng giRMFWa tìjUMrkfENm đượcrB4RcBBq pRMFWhương hướng,RMFW hjUMrkfENẳn cRMFWũng phrB4RcBBqải trB4RcBBqốn jUMrkfENbốn, năjUMrkfENm RMFWngày thờiRMFW giarB4RcBBqn, crB4RcBBqòn quốcrB4RcBBq sưjUMrkfEN thjUMrkfENì đanRMFWg đájUMrkfENnh cờRMFW cùngRMFW mộrB4RcBBqt vàiRMFW đạirB4RcBBq thrB4RcBBqần lớnjUMrkfEN jUMrkfENtuổi bRMFWên ngoRMFWài bìajUMrkfEN rừng.”jUMrkfEN ThịjUMrkfEN jUMrkfENvệ cưjUMrkfENời đáp. 

Cái RMFWgì, ngaRMFWy cRMFWả bạcRMFWh hổRMFW đangjUMrkfEN ởRMFW RMFWđâu cũnjUMrkfENg biếtjUMrkfEN RMFW? RMFWY rB4RcBBqY nRMFWhìn sơjUMrkfENn độngRMFW bjUMrkfENí ẩnRMFW rB4RcBBqnày, phRMFWía tjUMrkfENrên mộRMFWt cjUMrkfENầu tharB4RcBBqng jUMrkfENhình xoắnrB4RcBBq RMFWốc jUMrkfENchậm jUMrkfENrãi uRMFWốn lượn,RMFW tỏarB4RcBBq jUMrkfENra xunjUMrkfENg quanjUMrkfENh, cRMFWó RMFW1 girB4RcBBqan ljUMrkfENàm tjUMrkfENrung tâm,rB4RcBBq xunrB4RcBBqg quanRMFWh còrB4RcBBqn rRMFWất nhiềurB4RcBBq hanRMFWg nhRMFWỏ, jUMrkfENkhông, hRMFWình nhưRMFW làRMFW phòng. 

PjUMrkfENhía rB4RcBBqtrên cójUMrkfEN jUMrkfEN5 hojUMrkfENàng rB4RcBBqy thjUMrkfENị vRMFWệ crB4RcBBqhay qurB4RcBBqa chạyjUMrkfEN rB4RcBBqlại, tựajUMrkfEN hồ,RMFW jUMrkfENđang truyjUMrkfENền đạtjUMrkfEN tijUMrkfENn tức. 

“TốtjUMrkfEN lrB4RcBBqắm, ngươiRMFW lrB4RcBBqui RMFWra, jUMrkfENđợi rB4RcBBqMẫn HácRMFWh VươRMFWng girB4RcBBqa cRMFWùng rB4RcBBqlão hjUMrkfENổ đánhrB4RcBBq jUMrkfENnhau đếnRMFW chếtrB4RcBBq sRMFWống khôngRMFW rB4RcBBqsai biệrB4RcBBqt lắm,jUMrkfEN ngjUMrkfENươi lạRMFWi đếjUMrkfENn jUMrkfENbẩm brB4RcBBqáo,” HắnjUMrkfEN vỗRMFW vỗRMFW bjUMrkfENả vajUMrkfENi thrB4RcBBqị vjUMrkfENệ, “VấtjUMrkfEN vảjUMrkfEN .” 

CáijUMrkfEN vỗrB4RcBBq jUMrkfENvai jUMrkfENđơn giảnrB4RcBBq rB4RcBBqnhưng dườrB4RcBBqng nhrB4RcBBqư tiếprB4RcBBq rB4RcBBqthêm sứcrB4RcBBq mạnhrB4RcBBq rB4RcBBqủng hộRMFW cườngrB4RcBBq đjUMrkfENại, tinrB4RcBBqh thầnRMFW thịRMFW vjUMrkfENệ rujUMrkfENn lênjUMrkfEN, khjUMrkfENom ngườijUMrkfEN hànRMFWh lễ,jUMrkfEN ngẩngjUMrkfEN đầurB4RcBBq ưỡnrB4RcBBq ngựcrB4RcBBq rrB4RcBBqời đirB4RcBBq, mjUMrkfENà rB4RcBBqnhóm jUMrkfENthị vệchorB4RcBBq dùjUMrkfEN khôjUMrkfENng rB4RcBBqbận rộn,RMFW jUMrkfENcũng rB4RcBBqkhông jUMrkfENhề RMFWđến quấrB4RcBBqy rầyRMFW hjUMrkfENai RMFWngười, arB4RcBBqi rB4RcBBqlo việrB4RcBBqc jUMrkfENnày, xejUMrkfENm RMFW2 ngườiRMFW dườrB4RcBBqng nhjUMrkfENư RMFWvô hình,rB4RcBBq bijUMrkfENến thjUMrkfENành trRMFWong suốt. 

“Nơi nàrB4RcBBqy làRMFW rB4RcBBq…?” Hắn,rB4RcBBq đếnjUMrkfEN tộtRMFW RMFWcùng cjUMrkfENó barB4RcBBqo nhiêuRMFW RMFWviệc jUMrkfENdấu dijUMrkfENếm nàng? 

rB4RcBBqY RMFWY troRMFWng jUMrkfENmắt, mộtrB4RcBBq mảnjUMrkfENh mrB4RcBBqờ mịt. 

 

CHƯƠNG 176jUMrkfEN: THỰCrB4RcBBq jUMrkfENHIỆN ƯỚCRMFW ĐỊNH 

“NơiRMFW này,RMFW chíRMFWnh lrB4RcBBqà lrB4RcBBqễ RMFWvật cRMFWuối cùnjUMrkfENg jUMrkfENmà thRMFWái hoànRMFWg TháiRMFW HRMFWậu đểjUMrkfEN lạiRMFW cjUMrkfENho trẫmrB4RcBBq.” drB4RcBBqung RMFWnhan jUMrkfENlạnh rB4RcBBqnhư bjUMrkfENăng rB4RcBBqcủa hắnrB4RcBBq trB4RcBBqừ từrB4RcBBq hRMFWòa jUMrkfENtan, cònRMFW jUMrkfENlại jUMrkfEN, chỉrB4RcBBq lrB4RcBBqà RMFWkhuôn rB4RcBBqmặt ôrB4RcBBqn nhRMFWu, dịujUMrkfEN dàng. 

ThájUMrkfENi hoànrB4RcBBqg ThájUMrkfENi Hậu…rB4RcBBq… jUMrkfENY rB4RcBBqY bừRMFWng tỉnhrB4RcBBq jUMrkfENđại nRMFWgộ, nóijUMrkfEN cárB4RcBBqch kháRMFWc, rB4RcBBqnơi nàyRMFW hẳnjUMrkfEN jUMrkfENlà cănRMFW cứrB4RcBBq củajUMrkfEN độijUMrkfEN hộrB4RcBBq rB4RcBBqvệ qjUMrkfENuân vươngjUMrkfEN RMFWtrong truyềnjUMrkfEN thuyết?jUMrkfEN NgrB4RcBBqhe nóirB4RcBBq, bọnjUMrkfEN họrB4RcBBq ngoạiRMFW RMFWtrừ rB4RcBBqviệc RMFWlà sáRMFWt thủRMFW hạngrB4RcBBq nRMFWhất, còrB4RcBBqn cjUMrkfENó tìnhjUMrkfEN jUMrkfENbáo khắRMFWp mọijUMrkfEN njUMrkfENơi, đểrB4RcBBq bRMFWảo vệjUMrkfEN đếRMFW jUMrkfENvương, ngườiRMFW đưjUMrkfENợc tjUMrkfENuyển chRMFWọn đềurB4RcBBq ljUMrkfENà nhjUMrkfENân rB4RcBBqvật nổRMFWi tiếngRMFW, kjUMrkfENhông chỉjUMrkfEN jUMrkfENtinh thôngrB4RcBBq vrB4RcBBqõ họcrB4RcBBq, RMFWthuật pháprB4RcBBq, hrB4RcBBqơn rB4RcBBqnữa tjUMrkfENhuật kỳRMFW RMFWmôn bátRMFW qujUMrkfENái khRMFWông rB4RcBBqchỗ nrB4RcBBqào khônjUMrkfENg trB4RcBBqhông, nhưRMFWng mjUMrkfENà, tấrB4RcBBqt cảRMFW nrB4RcBBqhững rB4RcBBqthứ nàRMFWy RMFWcũng chrB4RcBBqỉ lrB4RcBBqà truyRMFWền thuyết,jUMrkfEN rB4RcBBqkhông aRMFWi từngrB4RcBBq nhìnrB4RcBBq thấyrB4RcBBq quá. 

“BọnjUMrkfEN hRMFWọ, đjUMrkfENều làrB4RcBBq tinjUMrkfENh RMFWanh mjUMrkfENà quốcrB4RcBBq sjUMrkfENư jUMrkfEN20 rB4RcBBqnăm trướcRMFW bồijUMrkfEN dưỡngRMFW raRMFW, RMFWvì jUMrkfENThái hoànjUMrkfENg tháijUMrkfEN hậujUMrkfEN RMFWcũng cjUMrkfENố trirB4RcBBqều cương” 

NórB4RcBBqi đếnRMFW đâyRMFW, hắnrB4RcBBq nghiêRMFWng đầu,RMFW haRMFWi mắRMFWt diệRMFWu drB4RcBBqiệu nrB4RcBBqhìn chămrB4RcBBq chRMFWú vàorB4RcBBq nàng, 

“TrẫrB4RcBBqm crB4RcBBqũng khRMFWông RMFWphải cốRMFW jUMrkfENý muốnRMFW djUMrkfENấu nàngRMFW, đrB4RcBBqây ljUMrkfENà ướcRMFW địnhjUMrkfEN củarB4RcBBq tjUMrkfENrẫm cRMFWùng tháijUMrkfEN rB4RcBBqhoàng ThrB4RcBBqái rB4RcBBqHậu, nrB4RcBBqgười nóiRMFW, prB4RcBBqhải đợRMFWi chRMFWo njUMrkfENàng cùRMFWng rB4RcBBqtrẫm ‘RMFWlong pjUMrkfENhụng hjUMrkfENòa mijUMrkfENnh’, mớijUMrkfEN đượcjUMrkfEN nóRMFWi chRMFWo nàngjUMrkfEN biết.” 

GrB4RcBBqò mrB4RcBBqá cjUMrkfENủa jUMrkfENY jUMrkfENY nRMFWháy mắjUMrkfENt lạiRMFW đỏrB4RcBBq hrB4RcBBqồng lêrB4RcBBqn, nhìrB4RcBBqn hắnrB4RcBBq tựajUMrkfEN hồRMFW ẩnjUMrkfEN nhẫnjUMrkfEN ýrB4RcBBq cười,RMFW chRMFWà rB4RcBBqchà chRMFWân, ởrB4RcBBq trưjUMrkfENớc mjUMrkfENặt mọiRMFW ngườijUMrkfEN lạijUMrkfEN khôjUMrkfENng thểjUMrkfEN đRMFWẩy rB4RcBBqhắn rRMFWa, chjUMrkfENỉ phảrB4RcBBqi RMFWchịu đựjUMrkfENng, thầRMFWm nghĩRMFW, RMFWnói nhRMFWư vậyjUMrkfEN, kjUMrkfENhông phảiRMFW khiếnRMFW rB4RcBBqcho nhómjUMrkfEN hjUMrkfENộ RMFWvệ biết,RMFW RMFWnàng cùjUMrkfENng hắrB4RcBBqn đã……. 

“Đi jUMrkfENthôi, jUMrkfENtrẫm mRMFWang jUMrkfENnàng rB4RcBBqđi vrB4RcBBqào phòng.”RMFW RMFWHắn jUMrkfENkhập krB4RcBBqhiễng kérB4RcBBqo RMFWtay củajUMrkfEN jUMrkfENnàng, cắmrB4RcBBq câjUMrkfENy đuốcRMFW vrB4RcBBqào mộrB4RcBBqt giRMFWá đrB4RcBBqỡ trêrB4RcBBqn cầuRMFW rB4RcBBqthang, srB4RcBBqau đrB4RcBBqó mjUMrkfENới tiếprB4RcBBq RMFWtục đRMFWi rB4RcBBqvào mRMFWột “cáijUMrkfEN hang”jUMrkfEN ngajUMrkfENy rB4RcBBqgian truRMFWng tâm. 

KjUMrkfENhông nghjUMrkfENĩ tới,rB4RcBBq bênrB4RcBBq trB4RcBBqrong “cárB4RcBBqi hjUMrkfENang” kiRMFWa đRMFWúng làjUMrkfEN mộtRMFW jUMrkfENgian prB4RcBBqhòng khiếnrB4RcBBq ngjUMrkfENười RMFWkhác RMFW‘kinh tRMFWhiên RMFWđộng địa’jUMrkfEN nhajUMrkfEN, rộnrB4RcBBqg jUMrkfENrãi jUMrkfENmà sáRMFWng rB4RcBBqngời, cùnrB4RcBBqg cácRMFWh bjUMrkfENố tRMFWrí tronjUMrkfENg LrB4RcBBqong jUMrkfENQuân điệnrB4RcBBq cRMFWó hơjUMrkfENn crB4RcBBqhứ khônrB4RcBBqg kémRMFW, khiếrB4RcBBqn nànjUMrkfENg njUMrkfENgây ngẩnRMFW cảrB4RcBBq người. 

Vén bứcrB4RcBBq jUMrkfENrèm cjUMrkfENhe, đirB4RcBBq vàjUMrkfENo nộirB4RcBBq phòng. 

“Khi trẫRMFWm rB4RcBBqra ngoàrB4RcBBqi jUMrkfENsăn bắn,jUMrkfEN jUMrkfENngẫu njUMrkfENhiên thườngjUMrkfEN muRMFWốn tớijUMrkfEN rB4RcBBqnơi này,rB4RcBBq jUMrkfENcho nêrB4RcBBqn liềnRMFW jUMrkfENphân phójUMrkfEN xuốnjUMrkfENg, cRMFWho rB4RcBBqbọn rB4RcBBqhọ bốrB4RcBBq trjUMrkfENí nơirB4RcBBq njUMrkfENày cùjUMrkfENng nộjUMrkfENi điệnjUMrkfEN jUMrkfENgiống nhaRMFWu, RMFWcó thrB4RcBBqích kRMFWhông?” HắnjUMrkfEN mỉmRMFW cười,RMFW đemjUMrkfEN nàngjUMrkfEN RMFWôm vàjUMrkfENo lrB4RcBBqòng, chópRMFW mũjUMrkfENi cRMFWọ rB4RcBBqcọ vàjUMrkfENo chóprB4RcBBq mrB4RcBBqũi rB4RcBBqcủa nàng. 

BứjUMrkfENc rèmjUMrkfEN bằRMFWng trânjUMrkfEN chrB4RcBBqâu rB4RcBBqrung rirB4RcBBqnh, njUMrkfENhững RMFWhạt châujUMrkfEN sánrB4RcBBqg bójUMrkfENng chjUMrkfENạm vRMFWào nhjUMrkfENau, rB4RcBBqphát rB4RcBBqra tiếnjUMrkfENg vanjUMrkfENg “dinhrB4RcBBq đanRMFWg, đrB4RcBBqinh đưjUMrkfENơng, đjUMrkfENinh đươjUMrkfENng” thanRMFWh thúy……. 

“ÂjUMrkfENn.” NRMFWàng gậtRMFW nhẹrB4RcBBq đRMFWầu, njUMrkfENói khônRMFWg cảmRMFW độnRMFWg, làrB4RcBBq gạtrB4RcBBq rB4RcBBqngười. NhưjUMrkfENng hRMFWơi thởrB4RcBBq đầyrB4RcBBq dụcrB4RcBBq vọngjUMrkfEN RMFWcủa hắrB4RcBBqn cứRMFW phảjUMrkfEN vàjUMrkfENo rB4RcBBqmặt lRMFWiên rB4RcBBqtục, rB4RcBBqkhiến RMFWnàng thjUMrkfENật bốirB4RcBBq rốiRMFW, gưrB4RcBBqơng mặtrB4RcBBq đãRMFW rB4RcBBqhồng jUMrkfENlại RMFWcàng đỏRMFW tươi. 

“NRMFWàng hìnhRMFW nhưRMFW vẫnRMFW RMFWcòn thiếjUMrkfENu tjUMrkfENrẫm cáiRMFW rB4RcBBqgì rB4RcBBqđó.” HắRMFWn trầmjUMrkfEN giọngrB4RcBBq RMFWnhắc nhởRMFW nói. 

“ThiếujUMrkfEN… thiếujUMrkfEN jUMrkfENcái gì?” 

RMFWNàng nhjUMrkfENáy mắtrB4RcBBq, RMFWmơ hồ,RMFW nhưRMFWng RMFWlại nghjUMrkfENĩ tRMFWới cáirB4RcBBq gì,RMFW RMFWsắc mặtjUMrkfEN jUMrkfENcó rB4RcBBqchút jUMrkfENsốt ruột, 

“Không được,RMFW chàngRMFW ngồjUMrkfENi xuốngrB4RcBBq tRMFWrước đi,RMFW jUMrkfENta đrB4RcBBqi tìjUMrkfENm dRMFWược grB4RcBBqiúp chjUMrkfENàng rửajUMrkfEN sạchRMFW miệngRMFW vếRMFWt thươnjUMrkfENg, khôrB4RcBBqng cầnjUMrkfEN lrB4RcBBqộn xộn.” 

Đi mộtjUMrkfEN quảnjUMrkfENg đườngrB4RcBBq RMFWxa nhưrB4RcBBq vậy,rB4RcBBq hắnjUMrkfEN chắcjUMrkfEN jUMrkfENlà pRMFWhải nRMFWhịn RMFWđau rấtrB4RcBBq nhjUMrkfENiều. jUMrkfENVết thươnrB4RcBBqg lầnrB4RcBBq trướcjUMrkfEN nghRMFWiêm tjUMrkfENrọng rB4RcBBqnhư vậy,RMFW đãjUMrkfEN lRMFWiền mặtjUMrkfEN đượcrB4RcBBq hRMFWay rB4RcBBqchưa, nàngjUMrkfEN mộtRMFW chútjUMrkfEN cũngRMFW khôjUMrkfENng brB4RcBBqiêt. NjUMrkfENhưng bârB4RcBBqy giờjUMrkfEN, rB4RcBBqnhìn thấyrB4RcBBq đầuRMFW gốiRMFW rB4RcBBqcủa hắrB4RcBBqn đỏjUMrkfEN tươrB4RcBBqi jUMrkfEN1 mảnrB4RcBBqg, lrB4RcBBqòng củajUMrkfEN nrB4RcBBqàng RMFWrất xRMFWót xjUMrkfENa, thậtrB4RcBBq rấtRMFW lRMFWo lắng. 

NrB4RcBBqàng sợrB4RcBBq mrB4RcBBqáu, nhưRMFWng nhRMFWiều lúRMFWc, RMFWvì rB4RcBBqkhông muốjUMrkfENn RMFWtỏ RMFWra yếRMFWu đujUMrkfENối, đềurB4RcBBq pRMFWhải tậnRMFW lựcjUMrkfEN ẩnrB4RcBBq nhẫn.jUMrkfEN rB4RcBBqCho njUMrkfENên njUMrkfENàng rrB4RcBBqất íRMFWt mặcRMFW hồnRMFWg yrB4RcBBq, mRMFWà ljUMrkfENúc RMFWcùng MRMFWẫn HárB4RcBBqch yjUMrkfENêu jUMrkfENnam tỷrB4RcBBq thírB4RcBBq, cũnRMFWg vìrB4RcBBq jUMrkfENsợ RMFWnhìn tjUMrkfENhấy trêRMFWn ngườirB4RcBBq mìnrB4RcBBqh toáRMFWt rrB4RcBBqa májUMrkfENu trB4RcBBqươi, mớijUMrkfEN cRMFWố tìnrB4RcBBqh mặcjUMrkfEN hồngRMFW yrB4RcBBq, jUMrkfENche dấujUMrkfEN sjUMrkfENợ rB4RcBBqhãi củaRMFW cjUMrkfENhính mình. 

NếurB4RcBBq nơjUMrkfENi nàRMFWy thjUMrkfENật RMFWsự RMFWbố trírB4RcBBq giRMFWống RMFWy LonRMFWg QujUMrkfENân đRMFWiện, jUMrkfENnhư vậy,RMFW hrB4RcBBqòm thurB4RcBBqốc rB4RcBBqsẽ đặRMFWt troRMFWng RMFWngăn kérB4RcBBqo cuốijUMrkfEN crB4RcBBqùng crB4RcBBqủa rB4RcBBqbàn tranRMFWg điểm. 

NàRMFWng đẩyRMFW vjUMrkfENòng taRMFWy ôrB4RcBBqm ấpjUMrkfEN crB4RcBBqủa hrB4RcBBqắn jUMrkfENra, đijUMrkfEN đếnRMFW rB4RcBBqtrước bànrB4RcBBq rB4RcBBqtrang điRMFWểm, kérB4RcBBqo hộcrB4RcBBq bànrB4RcBBq rjUMrkfENa, quảrB4RcBBq nhiênRMFW nhìrB4RcBBqn thấyRMFW RMFWhòm thuốc. 

rB4RcBBq“Y YrB4RcBBq, nàngjUMrkfEN RMFWmuốn nuốtrB4RcBBq lờirB4RcBBq sjUMrkfENao?” trB4RcBBqhân thểrB4RcBBq ấjUMrkfENm ápjUMrkfEN, mềjUMrkfENm rB4RcBBqmại troRMFWng lòngRMFW rờirB4RcBBq jUMrkfENđi, khRMFWông jUMrkfENkhí lạnRMFWh lẽojUMrkfEN rB4RcBBqxâm nhập,jUMrkfEN RMFWhắn bấjUMrkfENt rB4RcBBqmãn lênjUMrkfEN án. 

ThấyRMFW nànjUMrkfENg điRMFW đếnRMFW jUMrkfENlong sjUMrkfENàn, tjUMrkfENừ rB4RcBBqtừ tRMFWọa hạjUMrkfEN, hắnjUMrkfEN RMFWrất sjUMrkfENợ nàjUMrkfENng giốngjUMrkfEN RMFWlần trRMFWước, thrB4RcBBqô lỗrB4RcBBq jUMrkfENkéo phắnjUMrkfENg rB4RcBBqthục khốrB4RcBBq rB4RcBBqcủa mìnhRMFW, nghjUMrkfENĩ nRMFWghĩ, vẫjUMrkfENn lrB4RcBBqà rB4RcBBqchính mìrB4RcBBqnh RMFWcuốn ốjUMrkfENng RMFWquần lêrB4RcBBqn tjUMrkfENhì tốtjUMrkfEN hơjUMrkfENn. (jUMrkfEN^^ tựrB4RcBBq nhjUMrkfENiên thấyjUMrkfEN jUMrkfENbuồn cjUMrkfENười ghjUMrkfENê =]RMFW] ) 

“CóRMFW phảiRMFW rấRMFWt đarB4RcBBqu harB4RcBBqy không?” 

NàjUMrkfENng cầrB4RcBBqm RMFWhòm thuốcRMFW rB4RcBBqđi rB4RcBBqqua, ngồijUMrkfEN xổRMFWm xuống,rB4RcBBq njUMrkfENhìn RMFWvết thươRMFWng, khôngrB4RcBBq khỏjUMrkfENi njUMrkfENhíu mày, 

“TRMFWuy krB4RcBBqhông jUMrkfENlàm độc,RMFW nrB4RcBBqhưng jUMrkfENmà, RMFWvết thươngjUMrkfEN saRMFWo lạirB4RcBBq lRMFWâu RMFWkhép lạRMFWi nhưrB4RcBBq vậy?” 

“ThrB4RcBBqời tiếtrB4RcBBq RMFWcó rB4RcBBqchút lãnrB4RcBBqh.” jUMrkfENHắn đrB4RcBBqáp, jUMrkfENnhìn nàngRMFW thậtjUMrkfEN cẩnjUMrkfEN thậnRMFW lRMFWau điRMFW vếtjUMrkfEN rB4RcBBqmáu trêRMFWn miRMFWệng vếtjUMrkfEN thương. 

[] 

“ThânrB4RcBBq nhiệtRMFW củaRMFW rB4RcBBqchàng RMFWso rB4RcBBqvới ngườRMFWi thườngrB4RcBBq luôrB4RcBBqn jUMrkfENthấp hRMFWơn, biếtjUMrkfEN tjUMrkfENrời ljUMrkfENạnh, RMFWsao krB4RcBBqhông RMFWcho RMFWcung nữrB4RcBBq rB4RcBBqđốt rB4RcBBqthêm hỏRMFWa lòjUMrkfEN, jUMrkfENnhư vậyrB4RcBBq thârB4RcBBqn jUMrkfENthể mjUMrkfENới jUMrkfENấm hơn,rB4RcBBq miệrB4RcBBqng vếjUMrkfENt jUMrkfENthương cũrB4RcBBqng khépjUMrkfEN lrB4RcBBqại mRMFWau chút.” 

DùnrB4RcBBqg vRMFWải mềmrB4RcBBq, jUMrkfENthấm rB4RcBBqướt, rửajUMrkfEN sạcRMFWh jUMrkfENmiệng jUMrkfENvết thươngjUMrkfEN, RMFWnàng njUMrkfENhẹ nhàngrB4RcBBq trB4RcBBqhổi tRMFWhổi, đợirB4RcBBq nrB4RcBBqước khôRMFW đrB4RcBBqi, jUMrkfENmới lrB4RcBBqấy thuốcRMFW thoRMFWa lênrB4RcBBq, djUMrkfENùng bạchjUMrkfEN brB4RcBBqố rB4RcBBqsạch srB4RcBBqẽ jUMrkfENbao lrB4RcBBqấy, cuốjUMrkfENi cùjUMrkfENng tRMFWhắt mộjUMrkfENt RMFWcái nrB4RcBBqơ cojUMrkfENn bướm. 

“KhôngjUMrkfEN crB4RcBBqó nàngjUMrkfEN bêrB4RcBBqn cạnhRMFW, mRMFWột jUMrkfENmình trrB4RcBBqẫm chrB4RcBBqo drB4RcBBqù cRMFWó rB4RcBBqđắp trB4RcBBqhêm RMFWmấy tRMFWấm crB4RcBBqhăn, đềuRMFW cjUMrkfENảm thrB4RcBBqấy cảRMFW ngườiRMFW rétRMFW runjUMrkfEN.” HắnjUMrkfEN thjUMrkfENấp naRMFWm nói. 

“RMFWMiệng jUMrkfENlưỡi rB4RcBBqtrơn trB4RcBBqru.” jUMrkfENNàng lijUMrkfENếc lRMFWiếc jUMrkfENmắt mộtjUMrkfEN cáijUMrkfEN, cườjUMrkfENi khẽ. 

Cho tớirB4RcBBq nrB4RcBBqay, nànrB4RcBBqg đRMFWều cảmrB4RcBBq thRMFWấy hắjUMrkfENn jUMrkfENchỉ biếtjUMrkfEN rB4RcBBqkhi drB4RcBBqễ mình,rB4RcBBq mỗijUMrkfEN lầnjUMrkfEN rB4RcBBqnói chuyrB4RcBBqện đrB4RcBBqều giRMFWống jUMrkfENnhư đangrB4RcBBq cãirB4RcBBq nhaujUMrkfEN, nhưnrB4RcBBqg RMFWmà, từrB4RcBBq rB4RcBBqkhi rờRMFWi kjUMrkfENhỏi lorB4RcBBqng quânRMFW đjUMrkfENiện, nàngjUMrkfEN mớrB4RcBBqi pjUMrkfENhát hiện,rB4RcBBq nànRMFWg ngưjUMrkfENợc lrB4RcBBqại rấtjUMrkfEN làrB4RcBBq thírB4RcBBqch lrB4RcBBqời RMFWnói béjUMrkfENn nhọncủajUMrkfEN hRMFWắn, thíchrB4RcBBq cùjUMrkfENng hắRMFWn tranrB4RcBBqh jUMrkfENtranh ljUMrkfENuận luận. 

jUMrkfEN“Miệng lưỡiRMFW trơnjUMrkfEN jUMrkfENtru sjUMrkfENo vớjUMrkfENi rB4RcBBqvô lRMFWại tốjUMrkfENt hơn.”rB4RcBBq HắnjUMrkfEN quảrB4RcBBq tRMFWhực lạrB4RcBBqi bjUMrkfENắt đầujUMrkfEN jUMrkfEN“mồm mép”. 

RMFWKhóe jUMrkfENmôi cRMFWong lên,RMFW nRMFWụ cườijUMrkfEN tươijUMrkfEN tRMFWắn nhưRMFW jUMrkfENnắng jUMrkfENmai, jUMrkfENcảm giájUMrkfENc jUMrkfENquen thuộcrB4RcBBq nàyrB4RcBBq rB4RcBBqlàm tếjUMrkfEN bàojUMrkfEN torB4RcBBqàn thjUMrkfENân nàngrB4RcBBq đềurB4RcBBq jUMrkfENở rB4RcBBqthả rB4RcBBqlỏng, thrB4RcBBqư sướngrB4RcBBq vRMFWô cùng. 

“Chàng,jUMrkfEN RMFWvẫn muốnrB4RcBBq đijUMrkfEN sănjUMrkfEN lãorB4RcBBq hổrB4RcBBq sao?” 

NàjUMrkfENng tjUMrkfENhu dọnRMFW RMFWxong hòmrB4RcBBq thuốc,jUMrkfEN ngjUMrkfENồi vàoRMFW vRMFWị tjUMrkfENrí brB4RcBBqên cạnhrB4RcBBq hắnjUMrkfEN, nhjUMrkfENẹ nhànrB4RcBBqg ốngjUMrkfEN quầnrB4RcBBq thảjUMrkfEN xuống. 

“Trẫm RMFWthầm ngRMFWhĩ, sẽRMFW tặnjUMrkfENg chRMFWo rB4RcBBqnàng ljUMrkfENễ vậrB4RcBBqt mrB4RcBBqà trẫrB4RcBBqm crB4RcBBqho lrB4RcBBqà trârB4RcBBqn qRMFWuý nhấtjUMrkfEN, RMFWY YrB4RcBBq, nànrB4RcBBqg rB4RcBBqhãy tRMFWin tRMFWưởng trẫmjUMrkfEN jUMrkfENcó nănRMFWg lựrB4RcBBqc RMFWnày, mặcjUMrkfEN jUMrkfENdù khôngjUMrkfEN jUMrkfENdựa rB4RcBBqvào thjUMrkfENuật prB4RcBBqháp, trẫmjUMrkfEN cũrB4RcBBqng RMFWsẽ rB4RcBBqlàm được.” 

jUMrkfENHắn soạrB4RcBBqn rB4RcBBqmi, bjUMrkfENàn tarB4RcBBqy rB4RcBBqto nhRMFWẹ nhànRMFWg vuRMFWốt lêRMFWn đôrB4RcBBqi rB4RcBBqmá phjUMrkfENấn hồngjUMrkfEN, “TrRMFWẫm, cũnRMFWg rB4RcBBqkhông phảijUMrkfEN mrB4RcBBqột quârB4RcBBqn vươRMFWng RMFWvô năngrB4RcBBq, nhữnrB4RcBBqg gìjUMrkfEN jUMrkfENcủa trrB4RcBBqẫm, nhấtRMFW địnhjUMrkfEN tRMFWrẫm RMFWsẽ trB4RcBBqhu jUMrkfENhồi, brB4RcBBqao gồmjUMrkfEN crB4RcBBqả nàng!” 

khuôn RMFWmặt trắngRMFW RMFWnoãn, rB4RcBBqhoàn jUMrkfENmỹ RMFWnhư mRMFWột jUMrkfENtác phẩjUMrkfENm ngrB4RcBBqhệ thuậjUMrkfENt, khórB4RcBBqe môijUMrkfEN mỏrB4RcBBqng, conjUMrkfENg RMFWcong mRMFWột nụjUMrkfEN cườRMFWi, đôjUMrkfENi mắjUMrkfENt mRMFWàu tRMFWím tRMFWhâm RMFWsâu jUMrkfENnhư đạrB4RcBBqi dương,…nànrB4RcBBqg xrB4RcBBqem đếjUMrkfENn ngjUMrkfENây nRMFWgốc crB4RcBBqả người. 

RMFWMãi ngắmRMFW mjUMrkfENỹ nRMFWam, RMFWY jUMrkfENY mộtRMFW cRMFWhút cjUMrkfENũng khôngRMFW phátjUMrkfEN giác,rB4RcBBq mộtjUMrkfEN bànrB4RcBBq trB4RcBBqay đRMFWang lặngrB4RcBBq yênjUMrkfEN cởrB4RcBBqi bRMFWỏ vạtRMFW RMFWáo củajUMrkfEN nànRMFWg. ^^! 

Mãi đếnRMFW RMFWkhi rB4RcBBqchỉ pRMFWhúc lRMFWạnh jUMrkfENnhư bănrB4RcBBqg bàjUMrkfENn chạrB4RcBBqm đếnRMFW trònjUMrkfEN trònRMFW mjUMrkfENềm mạRMFWi, cjUMrkfENả ngưrB4RcBBqời jUMrkfENY rB4RcBBqY rrB4RcBBqun lRMFWên, rB4RcBBqbừng tjUMrkfENỉnh lạRMFWi RMFWđây, nhìnjUMrkfEN gươngRMFW jUMrkfENmặt ôjUMrkfENn rB4RcBBqnhu, jUMrkfENnhu tRMFWình dạtjUMrkfEN dRMFWào khônRMFWg biếtRMFW khRMFWi nRMFWào biếRMFWn thàRMFWnh vẻjUMrkfEN mjUMrkfENặt đjUMrkfENắc RMFWý tươijUMrkfEN cườirB4RcBBq củarB4RcBBq hắn,jUMrkfEN khônrB4RcBBqg khjUMrkfENỏi jUMrkfENâm thầRMFWm mắRMFWng mìnRMFWh qujUMrkfENá sơrB4RcBBq ý.rB4RcBBq (làrB4RcBBq háRMFWo jUMrkfENsắc mrB4RcBBqới đúngrB4RcBBq jUMrkfENnha ^^) 

“YrB4RcBBq YrB4RcBBq, nànRMFWg nêrB4RcBBqn thựcRMFW hiệnjUMrkfEN ướcjUMrkfEN jUMrkfENđịnh cùnrB4RcBBqg trẫm.jUMrkfEN” HrB4RcBBqắn thấjUMrkfENp naRMFWm, nhrB4RcBBqẹ RMFWnhàng vỗRMFW vềjUMrkfEN jUMrkfENđôi mRMFWá mềmjUMrkfEN mại. 

“ƯớcjUMrkfEN jUMrkfENđịnh? rB4RcBBqCái RMFWgì jUMrkfENước địnjUMrkfENh?” NànRMFWg tiếprB4RcBBq tụcrB4RcBBq đánRMFWh jUMrkfENtrống lảng,RMFW “KhôngRMFW đượjUMrkfENc, chârB4RcBBqn rB4RcBBqcủa chàrB4RcBBqng khônRMFWg tRMFWhể lộjUMrkfENn xộn.” 

“NRMFWgày ấy,rB4RcBBq trẫmjUMrkfEN bjUMrkfENị thươngRMFW RMFWso vrB4RcBBqới hômrB4RcBBq narB4RcBBqy cònjUMrkfEN ngRMFWhiêm trọngrB4RcBBq hơn,jUMrkfEN nhưnrB4RcBBqg khrB4RcBBqông phảRMFWi crB4RcBBqũng dũngRMFW mãnhrB4RcBBq dịRMFW thRMFWường sajUMrkfENo? HajUMrkfENy là,RMFW nànRMFWg crB4RcBBqho đórB4RcBBq jUMrkfENlà hiệuRMFW lựcrB4RcBBq rB4RcBBqcủa quảrB4RcBBq thRMFWôi tình?” 

jUMrkfENHắn tRMFWhổi jUMrkfENmột ngụmRMFW jUMrkfENhơi RMFWthở lạnRMFWh nhrB4RcBBqư bănrB4RcBBq vrB4RcBBqào tarB4RcBBqi nàng,jUMrkfEN nrB4RcBBqhẹ nhànjUMrkfENg grB4RcBBqặm ljUMrkfENấy vànjUMrkfENh tRMFWai rB4RcBBqmẫn cảrB4RcBBqm củajUMrkfEN rB4RcBBqnàng, đầuRMFW lưjUMrkfENỡi jUMrkfENcuốn, cảRMFWm giájUMrkfENc đượrB4RcBBqc thrB4RcBBqân thRMFWể mềRMFWm mạrB4RcBBqi đRMFWều rurB4RcBBqn run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.