You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17Cymk5: KHHFGcDSdFÔNG DxojQAdYTHỂ MCymkẤT ĐIDxojQAdY NÀNG

“Mộc Hiệp!”DxojQAdY HFGcDSdFPhù VâHFGcDSdFn KHFGcDSdFhâu TCymkrạch Cymkhét lớnCymk mộtHFGcDSdF tiếHFGcDSdFng, HFGcDSdFdùng DxojQAdYchân HFGcDSdFchưa bịDxojQAdY Cymkthương HFGcDSdFlàm điểmHFGcDSdF tựaHFGcDSdF, bHFGcDSdFúng ngDxojQAdYười DxojQAdYphi thHFGcDSdFân đếHFGcDSdFn, HFGcDSdFthân mìDxojQAdYnh cDxojQAdYấp tốcDxojQAdY Cymkbay vúHFGcDSdFt mDxojQAdYà đi,DxojQAdY tựaDxojQAdY nhHFGcDSdFư chCymkim yếCymkn, lDxojQAdYinh hoCymkạt xuyênCymk HFGcDSdFqua rừngDxojQAdY câHFGcDSdFy, bHFGcDSdFôn tiếDxojQAdYn HFGcDSdFvề phíCymka nàng. 

NhưDxojQAdYng mDxojQAdYà, Cymkdù cóCymk khiHFGcDSdFnh cônHFGcDSdFg thượngHFGcDSdF Cymkthừa, HFGcDSdFhắn vẫnCymk đuổiDxojQAdY HFGcDSdFkhông kịpDxojQAdY tốcCymk độHFGcDSdF rơDxojQAdYi xuốnCymkg ngựaCymk củaDxojQAdY nànDxojQAdYg từDxojQAdY mộtDxojQAdY khoảnCymkg cCymkách HFGcDSdFxa nhCymkư thếDxojQAdY, DxojQAdYnhưng Cymkvào lCymkúc Cymknày, Cymkmột thânCymk ảnCymkh mHFGcDSdFàu đHFGcDSdFen rốHFGcDSdFt cụcHFGcDSdF xuấtHFGcDSdF hiện,Cymk vDxojQAdYươn taCymky Cymkra mHFGcDSdFuốn cứuDxojQAdY Cymknàng. KHFGcDSdFhi cDxojQAdYác Cymkngón DxojQAdYtay DxojQAdYsắp chạmDxojQAdY đượcDxojQAdY DxojQAdYY YCymk, tCymkhì DxojQAdYkhông biếtHFGcDSdF tCymkừ chHFGcDSdFỗ nàDxojQAdYo phónHFGcDSdFg tớiHFGcDSdF mộCymkt mDxojQAdYũi têDxojQAdYn, HFGcDSdFMộc DxojQAdYHiệp cảCymk DxojQAdYkinh, thDxojQAdYeo bCymkản năngHFGcDSdF rụtHFGcDSdF taDxojQAdYy lại… 

“KhôDxojQAdYng!” PhùHFGcDSdF VâDxojQAdYn KhCymkâu TrCymkạch rốnCymkg giận! 

Trơ HFGcDSdFmắt nCymkhìn nàngDxojQAdY nDxojQAdYgã xuống,DxojQAdY hCymkắn cuốnHFGcDSdFg qDxojQAdYuýt, Cymklo HFGcDSdFlắng nhưCymk muốnDxojQAdY xHFGcDSdFé tHFGcDSdFoạc lồngDxojQAdY ngực,HFGcDSdF tHFGcDSdFay nàngDxojQAdY bịHFGcDSdF DxojQAdYthương, ngãHFGcDSdF nhDxojQAdYư thCymkế Cymke rằng…! 

KhHFGcDSdFông DxojQAdYngờ, CymkY DxojQAdYY HFGcDSdFlãi khẽHFGcDSdF xoCymkay HFGcDSdFngười, dùngHFGcDSdF taDxojQAdYy cCymkhưa HFGcDSdFbị Cymkthương bắtDxojQAdY lấCymky cưHFGcDSdFơng DxojQAdYngựa, tuCymkng ngưDxojQAdYời mộDxojQAdYt chúDxojQAdYt, aHFGcDSdFn DxojQAdYtoàn rHFGcDSdFơi xuốnHFGcDSdFg đất. 

“NgươCymki cònCymk Cymkmuốn bỏCymk lạHFGcDSdFi tCymka mDxojQAdYột mCymkình sao?” 

KCymkhông Cymkhề sCymkợ hCymkãi DxojQAdYquay đầuHFGcDSdF, nhHFGcDSdFìn vHFGcDSdFề HFGcDSdFphía hắn,HFGcDSdF HFGcDSdFnàng DxojQAdYcười đếDxojQAdYn hDxojQAdYết Cymksức thDxojQAdYoải máDxojQAdYi, rốCymkt cụcCymk, hắnDxojQAdY cHFGcDSdFũng bịCymk nàHFGcDSdFng đùaDxojQAdY gDxojQAdYiỡn mộtDxojQAdY lần.Cymk (trờiHFGcDSdF ạHFGcDSdF, làmDxojQAdY DxojQAdYpan DxojQAdYcứ Cymktưởng, pDxojQAdYó tHFGcDSdFay Cymkvới chCymkị ) 

ChậCymkm DxojQAdYrãi ổHFGcDSdFn HFGcDSdFđịnh thâHFGcDSdFn DxojQAdYhình, hDxojQAdYắn thởHFGcDSdF Cymkphì phòDxojQAdY, nhDxojQAdYìn HFGcDSdFnàng nCymkghịch nHFGcDSdFgợm, tươiDxojQAdY DxojQAdYcười, độHFGcDSdFt nhiênCymk thHFGcDSdFở HFGcDSdFdài HFGcDSdFnhẹ nhõDxojQAdYm mộtDxojQAdY hơiCymk, bàDxojQAdYn tHFGcDSdFay DxojQAdYto HFGcDSdFgiang HFGcDSdFra, đHFGcDSdFem thiênDxojQAdY hDxojQAdYạ kiềuDxojQAdY HFGcDSdFnhỏ kHFGcDSdFéo lDxojQAdYại, dCymkùng sứcHFGcDSdF khCymkảm Cymknhập DxojQAdYvào HFGcDSdFtrong lòng. 

“NàngHFGcDSdF mHFGcDSdFới lCymkà đHFGcDSdFại Cymkngu ngốcCymk, dCymkọa Cymkđến trẫm,HFGcDSdF nHFGcDSdFàng HFGcDSdFcó bDxojQAdYiết làmDxojQAdY kiHFGcDSdFnh độngDxojQAdY Cymkthánh giáDxojQAdY, thìHFGcDSdF HFGcDSdFcó DxojQAdY10 cáiHFGcDSdF đầHFGcDSdFu cũngDxojQAdY khôngCymk đủHFGcDSdF HFGcDSdFtrảm hDxojQAdYay không!DxojQAdY” TuHFGcDSdFy lDxojQAdYà lờiDxojQAdY DxojQAdYnói cóHFGcDSdF vẻHFGcDSdF Cymkuy hiếpHFGcDSdF, HFGcDSdFnhưng ngCymkữ khDxojQAdYí lạiDxojQAdY dCymkìu dàCymkng, HFGcDSdFôn Cymknhu, sDxojQAdYủng áHFGcDSdFi, DxojQAdYcòn cHFGcDSdFó chúHFGcDSdFt bCymkất Cymkđắc dĩ. 

Mộc DxojQAdYHiệp thấyCymk hoàngCymk DxojQAdYphi aCymkn tCymkoàn DxojQAdY, ánHFGcDSdFh HFGcDSdFmắt HFGcDSdFbén nhọCymkn bHFGcDSdFắn vềCymk Cymkphía mũHFGcDSdFi tênCymk đượcCymk bắCymkn tớiCymk, nHFGcDSdFhanh chDxojQAdYóng phHFGcDSdFi DxojQAdYthân đuHFGcDSdFổi theo. 

“DxojQAdYTa đHFGcDSdFã tCymkính đHFGcDSdFược phảHFGcDSdFi làmHFGcDSdF thCymkế nàoDxojQAdY rồHFGcDSdFi HFGcDSdFmà, chỉDxojQAdY DxojQAdYtại Cymkmột mũHFGcDSdFi tCymkên tCymkừ đâCymku thìnCymkh lìnCymkh laHFGcDSdFo Cymkra lCymkàm HFGcDSdFta Cymkgiật mìHFGcDSdFnh, ngươiDxojQAdY muốnHFGcDSdF trảmCymk liềnHFGcDSdF trảmHFGcDSdF đHFGcDSdFi, Cymkdù Cymksao tCymka cũngDxojQAdY khôngHFGcDSdF HFGcDSdFcó mườiDxojQAdY cCymkái đầuCymk.” HFGcDSdFNàng Cymknhíu nCymkhíu màyHFGcDSdF, nDxojQAdYhìn mũDxojQAdYi tênDxojQAdY bHFGcDSdFắn lCymkén cắmHFGcDSdF pCymkhập vHFGcDSdFào đạiHFGcDSdF thụHFGcDSdF HFGcDSdFgần đó. 

“NàngHFGcDSdF cHFGcDSdFho Cymkrằng Cymknàng muốnHFGcDSdF bDxojQAdYị trảmHFGcDSdF Cymkliền tDxojQAdYrảm saHFGcDSdFo? NếuCymk trẫmDxojQAdY DxojQAdYmuốn nàCymkng chết,DxojQAdY cònCymk cóHFGcDSdF thểCymk liềuCymk mạCymkng Cymkchạy đếCymkn đâyDxojQAdY cứuHFGcDSdF DxojQAdYnàng sHFGcDSdFao? HFGcDSdFY DxojQAdYY, chẳnCymkg lDxojQAdYẽ nàHFGcDSdFng HFGcDSdFkhông biếCymkt, trẫm,DxojQAdY khônHFGcDSdFg tCymkhể mấtCymk điCymk nDxojQAdYàng sDxojQAdYao?!” hắnDxojQAdY nhHFGcDSdFẹ nhCymkàng nóiHFGcDSdF, giọnHFGcDSdFg nHFGcDSdFói tDxojQAdYhân tCymkình, cHFGcDSdFó cDxojQAdYhút Cymkai oDxojQAdYán, ánHFGcDSdFh mCymkắt sDxojQAdYâu HFGcDSdFnhư biển,DxojQAdY dàDxojQAdYo dạHFGcDSdFt nHFGcDSdFhu tHFGcDSdFình nCymkhìn chằDxojQAdYm chằHFGcDSdFm khuôHFGcDSdFn mặtHFGcDSdF nhỏCymk nhắHFGcDSdFn củaCymk nàng. 

“Chàng nHFGcDSdFói thậtHFGcDSdF sao?”HFGcDSdF (pDxojQAdYan đổiHFGcDSdF xưCymkng Cymkhô từCymk đHFGcDSdFây HFGcDSdFnhe, cCymkứ “nHFGcDSdFgươi, ta”Cymk nDxojQAdYghe kDxojQAdYì kì,Cymk khDxojQAdYi Cymk2 ngườiCymk DxojQAdYở DxojQAdYriêng, HFGcDSdFpan sCymkẽ Cymkđổi tHFGcDSdFhàng “chàng-ta”DxojQAdY ^^) 

NàngHFGcDSdF độtDxojQAdY nhiêHFGcDSdFn DxojQAdYcâu thầnCymk cDxojQAdYười, hDxojQAdYai DxojQAdYtay DxojQAdYôm chầmHFGcDSdF HFGcDSdFlấy hắDxojQAdYn, DxojQAdYmột HFGcDSdFlúc sauHFGcDSdF, mớiCymk DxojQAdYnâng đCymkầu, ánhHFGcDSdF mDxojQAdYắt tDxojQAdYrong veCymko nhưHFGcDSdF nưHFGcDSdFớc hồHFGcDSdF Cymkthu Cymknhìn hắn. 

“NàHFGcDSdFng……” nDxojQAdYày, nàHFGcDSdFng đaDxojQAdYng làmCymk nũngvớiHFGcDSdF hắnCymk sao? 

CymkHắn DxojQAdYkhinh ngHFGcDSdFạc khHFGcDSdFông nCymkói đưHFGcDSdFợc mộtDxojQAdY HFGcDSdFlời, mHFGcDSdFở Cymkto mắtCymk nhìnDxojQAdY Cymknàng HFGcDSdFý cườiCymk laHFGcDSdFn rHFGcDSdFa cảHFGcDSdF kDxojQAdYhuôn mDxojQAdYặt Cymkxinh xắn,HFGcDSdF nCymkàng Cymktựa DxojQAdYhồ đCymkã sHFGcDSdFớm đoDxojQAdYán DxojQAdYchắc đượCymkc hHFGcDSdFắn Cymksẽ Cymkcó DxojQAdYbiểu tDxojQAdYình DxojQAdYthế này. 

Khuôn mặDxojQAdYt nhỏDxojQAdY nHFGcDSdFhắn DxojQAdYnhư HFGcDSdFtrái đào,DxojQAdY ýCymk cườiHFGcDSdF sánHFGcDSdFg lạCymkn, đCymkôi mắtDxojQAdY HFGcDSdFto tronDxojQAdYg vHFGcDSdFeo nhHFGcDSdFìn hắn,DxojQAdY hànCymkg Cymkmi vừDxojQAdYa conDxojQAdYg vừaDxojQAdY dCymkài lHFGcDSdFay đHFGcDSdFộng, DxojQAdYchớp chớp,Cymk cánhCymk Cymkmôi hồCymkng chúmCymk chímDxojQAdY DxojQAdYmang néDxojQAdYt cười…HFGcDSdFnàng HFGcDSdFnhìn hắn,Cymk nhưngHFGcDSdF saDxojQAdYo hHFGcDSdFắn cHFGcDSdFứ trầHFGcDSdFm mDxojQAdYắt DxojQAdYkhông nDxojQAdYói HFGcDSdFgì cHFGcDSdFả, sốtDxojQAdY ruộtDxojQAdY HFGcDSdFlàm nànHFGcDSdFg pDxojQAdYhải HFGcDSdFlên tiếCymkng hỏi: 

“PhCymkù HFGcDSdFVân CymkKhâu TrạHFGcDSdFch,làm cDxojQAdYhàng sợDxojQAdY hãiCymk rồiHFGcDSdF sao?” 

BànDxojQAdY taDxojQAdYy Cymknhỏ đưCymka lênCymk, Cymkquơ Cymkqua quCymkơ lạCymki trướcDxojQAdY mặHFGcDSdFt hắn,DxojQAdY hắDxojQAdYn DxojQAdYlàm Cymksao vậyHFGcDSdF, độnHFGcDSdFg cũCymkng khôngHFGcDSdF độngCymk, Cymkbiến thHFGcDSdFành đầHFGcDSdFu gỗCymk rồiDxojQAdY đi? 

DxojQAdY“Sợ hãi!”HFGcDSdF HFGcDSdFHắn độHFGcDSdFt nhiDxojQAdYên HFGcDSdFxuy thaDxojQAdYnh, tiHFGcDSdFếng nDxojQAdYói tCymkhoáng HFGcDSdFkhàn khàn,“NàDxojQAdYng phHFGcDSdFải bồiHFGcDSdF thườngCymk chHFGcDSdFo trẫm?” 

Bồi thHFGcDSdFường? ADxojQAdYi nHFGcDSdFha, DxojQAdYnàng hDxojQAdYiện DxojQAdYtại chỉHFGcDSdF Cymkcó HFGcDSdFhai Cymkbàn tDxojQAdYay trắng,DxojQAdY liềnCymk DxojQAdYngay cảHFGcDSdF tranHFGcDSdFg sDxojQAdYức quầnCymk áCymko Cymkđều lHFGcDSdFà củHFGcDSdFa ngưDxojQAdYời kDxojQAdYhác, đếDxojQAdY vươHFGcDSdFng HFGcDSdFnhư hắnCymk, Cymkquyền kHFGcDSdFhuynh thiênHFGcDSdF hDxojQAdYạ, lạiHFGcDSdF DxojQAdYmở miệngHFGcDSdF mDxojQAdYuốn nCymkàng bồiCymk tCymkhường? NàCymkng cCymkó gìDxojQAdY DxojQAdYđể bHFGcDSdFồi thDxojQAdYường HFGcDSdFcho hắnDxojQAdY đây? 

“ChànDxojQAdYg muốCymkn cáiDxojQAdY gì?”HFGcDSdF NgẫmDxojQAdY lại,Cymk Cymkhình nhDxojQAdYư mìnHFGcDSdFh cũDxojQAdYng đãCymk Cymkdọa DxojQAdYhắn thậHFGcDSdFt, đànhHFGcDSdF phảiDxojQAdY mởDxojQAdY mCymkiệng hỏi. 

“NơiHFGcDSdF này”Cymk hắDxojQAdYn dùnDxojQAdYg ngDxojQAdYón HFGcDSdFtay lànCymkh lạnhDxojQAdY củaHFGcDSdF mDxojQAdYình vuốCymkt nhèDxojQAdY Cymknhẹ lênHFGcDSdF cCymkánh môiHFGcDSdF DxojQAdYcủa DxojQAdYnàng, Cymksau Cymkđó cDxojQAdYòn Cymk“vô lạCymki” dCymkời DxojQAdYxuống ngựcDxojQAdY, “CòDxojQAdYn cóDxojQAdY nCymkơi này.” 

“Hạ…DxojQAdY hạDxojQAdY lưu!” 

MặCymkt Cymknàng đDxojQAdYỏ lêDxojQAdYn HFGcDSdFtựa nhưHFGcDSdF môngDxojQAdY kHFGcDSdFhỉ, mHFGcDSdFột taCymky dùngHFGcDSdF sCymkức cốCymk đẩyCymk “HFGcDSdFbàn Cymktay sói”HFGcDSdF trêHFGcDSdFn ngựDxojQAdYc củaCymk mìCymknh DxojQAdYra, HFGcDSdFvừa đôDxojQAdY đôDxojQAdY hét, 

DxojQAdY“Đầu củaDxojQAdY cCymkhàng ngCymkoại trDxojQAdYừ Cymkmấy tHFGcDSdFhứ này,HFGcDSdF cDxojQAdYũng khôHFGcDSdFng nHFGcDSdFghĩ rDxojQAdYa cáCymki gìHFGcDSdF đHFGcDSdFứng đắnDxojQAdY sao?”Cymk HuốngHFGcDSdF chHFGcDSdFi, HFGcDSdFnơi nàyHFGcDSdF làHFGcDSdF bCymkãi sDxojQAdYăn, mCymkuốn cáCymki DxojQAdYgì Cymkcũng kCymkhông DxojQAdYđược, nCymkếu bịHFGcDSdF ngườiCymk HFGcDSdFkhác HFGcDSdFnhìn thCymkấy, lHFGcDSdFiền DxojQAdYkhông xonDxojQAdYg . 

Ác? NCymkàng dámDxojQAdY cHFGcDSdFự tDxojQAdYuyệt HFGcDSdFhắn? LạnhDxojQAdY lCymkùng nhCymkíu màDxojQAdYy, DxojQAdYcúi đầuDxojQAdY nhHFGcDSdFìn đầuDxojQAdY gốDxojQAdYi củaCymk mìnHFGcDSdFh đỏDxojQAdY tươiCymk mộtCymk mảnCymkg, lDxojQAdYại DxojQAdYdùng áDxojQAdYnh mCymkắt DxojQAdYtrách cứCymk nhìHFGcDSdFn vềHFGcDSdF phDxojQAdYía nàng. 

[] 

ĐượcDxojQAdY rHFGcDSdFồi, nànCymkg thậtDxojQAdY sựDxojQAdY cHFGcDSdFó lỗCymki, nhưnDxojQAdYg HFGcDSdFmà DxojQAdYnàng khôngHFGcDSdF phảiDxojQAdY Cymkcố Cymký HFGcDSdFmà, cCymkhỉ lDxojQAdYà HFGcDSdF“vô tinCymkh”, ừ,HFGcDSdF chHFGcDSdFỉ lCymkà vôHFGcDSdF tCymkình thôi. 

DxojQAdYNàng cắHFGcDSdFn cắnDxojQAdY môiCymk dưới. 

“Sẽ…… SẽHFGcDSdF HFGcDSdFbị ngườiCymk khCymkác nhìnHFGcDSdF thấy.”DxojQAdY HFGcDSdFThùy hạDxojQAdY HFGcDSdFmi mắt,DxojQAdY HFGcDSdFnàng nhỏDxojQAdY giọnDxojQAdYg nói. 

NếuDxojQAdY HFGcDSdFnhư cCymkó Cymkthể ngăCymkn cảnHFGcDSdF hắnDxojQAdY DxojQAdYđi DxojQAdYsăn bạchDxojQAdY Cymkhổ thì…… 

“YHFGcDSdF HFGcDSdFY, nàHFGcDSdFng cHFGcDSdFó biDxojQAdYết sDxojQAdYăn bắnHFGcDSdF lCymkần nàyCymk kéDxojQAdYo dDxojQAdYài DxojQAdYmấy ngàyHFGcDSdF Cymkhay khôngHFGcDSdF?” HắnDxojQAdY độHFGcDSdFt nhCymkiên HFGcDSdFđặt câuDxojQAdY hỏi. 

“KhônHFGcDSdFg DxojQAdYphải cDxojQAdYhỉ HFGcDSdFcó hCymkôm naDxojQAdYy sao?” 

Nàng HFGcDSdFcăn bảnDxojQAdY DxojQAdYlà chưCymka từngCymk thaHFGcDSdFm giCymka lDxojQAdYễ hộHFGcDSdFi sănDxojQAdY bắHFGcDSdFn, nênDxojQAdY HFGcDSdFcho rằnHFGcDSdFg, lễCymk hộiHFGcDSdF nàyCymk đCymkơn gCymkiản chỉHFGcDSdF kéoDxojQAdY dCymkài trCymkong Cymk1 ngày,HFGcDSdF nhDxojQAdYưng HFGcDSdFnhìn vẻDxojQAdY mặDxojQAdYt dởHFGcDSdF DxojQAdYkhóc HFGcDSdFdở cDxojQAdYười DxojQAdYcủa hắCymkn tDxojQAdYhì kCymkinh nCymkgạc hỏi, 

“ChẳDxojQAdYng lẽDxojQAdY còHFGcDSdFn kéoCymk dCymkài Cymkthêm DxojQAdYvài ngàyDxojQAdY nữa?” 

Vài ngHFGcDSdFày? ƯớcDxojQAdY chừnHFGcDSdFg HFGcDSdFlà nửaDxojQAdY tháng!Cymk QDxojQAdYuên đHFGcDSdFi, dùHFGcDSdF Cymksao nànDxojQAdYg đãCymk Cymkđáp ứnHFGcDSdFg DxojQAdYvới DxojQAdYmình rồi,Cymk mặcDxojQAdY HFGcDSdFkệ,… hắCymkn kéDxojQAdYo taHFGcDSdFy nhỏHFGcDSdF Cymkbé cHFGcDSdFủa ngườCymki nàoHFGcDSdF đó,Cymk hướngDxojQAdY HFGcDSdFtới HFGcDSdFmột lốCymki DxojQAdYquen thuộc. 

XHFGcDSdFuyên qCymkua mộtHFGcDSdF đáDxojQAdYm HFGcDSdFcỏ dạiHFGcDSdF HFGcDSdFcao cỡCymk HFGcDSdFđầu gối,Cymk trDxojQAdYước mHFGcDSdFặt lDxojQAdYà mộHFGcDSdFt cDxojQAdYái hồCymk nướcHFGcDSdF xanCymkh HFGcDSdFbiếc, pHFGcDSdFhản chiHFGcDSdFếu trờCymki HFGcDSdFxanh, hHFGcDSdFai bHFGcDSdFên Cymkhồ, hoDxojQAdYa DxojQAdYnở rựcDxojQAdY rỡHFGcDSdF, bHFGcDSdFướm HFGcDSdFlượn Cymkchập chờnHFGcDSdF, Cymkthật đúnDxojQAdYg HFGcDSdFlà mHFGcDSdFột nDxojQAdYơi tCymkhế ngoạiHFGcDSdF đàDxojQAdYo viên. 

“ChúnDxojQAdYg tDxojQAdYa DxojQAdYmuốn điHFGcDSdF đâu?”Cymk NCymkàng nắCymkm DxojQAdYtay hắn,DxojQAdY HFGcDSdFnhìn bốnDxojQAdY Cymkphía, DxojQAdYcon đườngCymk nàHFGcDSdFy dườDxojQAdYng nhDxojQAdYư KhâuDxojQAdY TrạchDxojQAdY rấtDxojQAdY qHFGcDSdFuen thuộc. 

CymkNày DxojQAdYcó cHFGcDSdFhút DxojQAdYkinh ngạc. 

“Đợi látHFGcDSdF nữaCymk nàDxojQAdYng sẽHFGcDSdF biết.HFGcDSdF” HắnHFGcDSdF còDxojQAdYn cốDxojQAdY DxojQAdYý DxojQAdYlàm rDxojQAdYa Cymkvẻ DxojQAdYthần bí. 

HHFGcDSdFai ngườiCymk điCymk Cymkđến cạnDxojQAdYh DxojQAdYhồ nước,Cymk đDxojQAdYi vòngHFGcDSdF DxojQAdYtheo méHFGcDSdFp Cymkhố, trưDxojQAdYớc mặDxojQAdYt lDxojQAdYiền hiệnHFGcDSdF rCymka mộtDxojQAdY vácCymkh HFGcDSdFnúi, hắHFGcDSdFn vươnDxojQAdY HFGcDSdFngón trỏ,Cymk ởCymk mHFGcDSdFột DxojQAdYkhối DxojQAdYhoàng thạchDxojQAdY gõHFGcDSdF Cymkvài cDxojQAdYái, cóHFGcDSdF DxojQAdYnhanh HFGcDSdFcó chậm. 

ĐộtCymk nhiDxojQAdYên, DxojQAdYvách núiHFGcDSdF “ẦHFGcDSdFm vanCymkg loHFGcDSdFng” DxojQAdYmột tiếHFGcDSdFng, váchDxojQAdY nCymkúi sừCymkng sữnHFGcDSdFg độtDxojQAdY nhiêHFGcDSdFn táchDxojQAdY raDxojQAdY, Cymklộ rCymka mộtHFGcDSdF Cymkđộng khẩu. 

Bốn bềHFGcDSdF vắngDxojQAdY lCymkặng, PhùDxojQAdY VânHFGcDSdF KDxojQAdYhâu TrạHFGcDSdFch HFGcDSdFrất nhHFGcDSdFanh nắmHFGcDSdF tCymkay DxojQAdYnàng kéHFGcDSdFo vàoCymk, Cymkcầm lHFGcDSdFấy câyHFGcDSdF đuốHFGcDSdFc đDxojQAdYặt sẳnHFGcDSdF ởCymk cửaHFGcDSdF độCymkng, tiDxojQAdYến vàoHFGcDSdF trongHFGcDSdF. HFGcDSdFKhi hCymkai ngHFGcDSdFười vừDxojQAdYa tiếnCymk vàCymko, HFGcDSdFvách đáHFGcDSdF lạDxojQAdYi ầHFGcDSdFm ầmCymk rCymkung chuyểCymkn DxojQAdY1 lầnDxojQAdY nữa,HFGcDSdF chớDxojQAdYp mắtCymk độngDxojQAdY kDxojQAdYhẩu Cymkđã biHFGcDSdFến DxojQAdYmất, khDxojQAdYông lộDxojQAdY rDxojQAdYa HFGcDSdF1 HFGcDSdFkhe hở. 

“HoàngCymk Thượng!” 

MộtCymk hDxojQAdYoàng Cymky thịCymk vệDxojQAdY Cymk( HFGcDSdFthị vệDxojQAdY mặDxojQAdYc áoCymk vCymkàng) cầCymkm Cymkcây đuốcDxojQAdY cCymkhạy đếHFGcDSdFn, tựDxojQAdYa hồHFGcDSdF đDxojQAdYã Cymksớm đợiHFGcDSdF ởCymk đâHFGcDSdFy, “HoàCymkng phHFGcDSdFi nươHFGcDSdFng nương.” 

“tìnhCymk huốngHFGcDSdF hiệnCymk tạiHFGcDSdF nhHFGcDSdFư HFGcDSdFthế nào?”Cymk HắCymkn lDxojQAdYiếc mắtHFGcDSdF nhìHFGcDSdFn HFGcDSdFbộ dáDxojQAdYng ngạcDxojQAdY nhiêDxojQAdYn củCymka nàDxojQAdYng, HFGcDSdFcười nCymkhẹ, mộCymkt taCymky DxojQAdYôm lấDxojQAdYy eDxojQAdYo HFGcDSdFnhỏ củaDxojQAdY nànCymkg, sợHFGcDSdF đưDxojQAdYờng đHFGcDSdFi nhỏCymk hẹp,HFGcDSdF Cymkda thịDxojQAdYt nHFGcDSdFon mịDxojQAdYn sẽDxojQAdY HFGcDSdFbị Cymkđá nhọnHFGcDSdF DxojQAdYlà tổnDxojQAdY thương. 

DxojQAdY“Bạch hổDxojQAdY đangHFGcDSdF ởCymk hướngHFGcDSdF HFGcDSdFTây CymkNam củaCymk cánhHFGcDSdF rCymkừng, nóDxojQAdY Cymkđang Cymkở tronHFGcDSdFg độDxojQAdYng nghỉCymk DxojQAdYngơi, MCymkẫn HáCymkch VươngDxojQAdY Cymkgia mớiHFGcDSdF vừaHFGcDSdF xuấtCymk hiệHFGcDSdFn ởHFGcDSdF pDxojQAdYhía đDxojQAdYông bắHFGcDSdFc củCymka cánHFGcDSdFh rừnCymkg, tạmCymk thờiHFGcDSdF cùDxojQAdYng bạcDxojQAdYh hHFGcDSdFổ khôHFGcDSdFng thDxojQAdYể chạmHFGcDSdF mặDxojQAdYt, đợCymki vươngDxojQAdY HFGcDSdFgia tìCymkm DxojQAdYđược pDxojQAdYhương hưCymkớng, hCymkẳn cũngCymk phDxojQAdYải tCymkốn bốn,Cymk DxojQAdYnăm ngCymkày thCymkời gCymkian, cònHFGcDSdF quHFGcDSdFốc sHFGcDSdFư thìDxojQAdY đaHFGcDSdFng Cymkđánh cờDxojQAdY cùnCymkg mHFGcDSdFột vDxojQAdYài đHFGcDSdFại thHFGcDSdFần lớCymkn tHFGcDSdFuổi bênDxojQAdY ngoàiDxojQAdY bìHFGcDSdFa rừng.”HFGcDSdF TDxojQAdYhị vệCymk cườiCymk đáp. 

CáDxojQAdYi DxojQAdYgì, nHFGcDSdFgay cảCymk bạchHFGcDSdF HFGcDSdFhổ đCymkang DxojQAdYở đâuCymk cDxojQAdYũng biCymkết HFGcDSdF? DxojQAdYY CymkY nDxojQAdYhìn sHFGcDSdFơn DxojQAdYđộng bíDxojQAdY ẩnDxojQAdY nàCymky, phíDxojQAdYa Cymktrên mộHFGcDSdFt cầuHFGcDSdF Cymkthang hìnhDxojQAdY xoắnCymk ốcHFGcDSdF cDxojQAdYhậm rãiDxojQAdY uốnHFGcDSdF lượnCymk, tỏaHFGcDSdF Cymkra xunCymkg quDxojQAdYanh, cDxojQAdYó Cymk1 giHFGcDSdFan Cymklàm trunHFGcDSdFg tCymkâm, xunHFGcDSdFg quanHFGcDSdFh còDxojQAdYn rấtDxojQAdY nhiềuHFGcDSdF hDxojQAdYang nhỏCymk, kDxojQAdYhông, hìCymknh nhưHFGcDSdF HFGcDSdFlà phòng. 

Phía tHFGcDSdFrên cHFGcDSdFó Cymk5 DxojQAdYhoàng HFGcDSdFy thDxojQAdYị vệHFGcDSdF chaDxojQAdYy qHFGcDSdFua Cymkchạy lại,DxojQAdY tDxojQAdYựa HFGcDSdFhồ, đaHFGcDSdFng tDxojQAdYruyền DxojQAdYđạt tiDxojQAdYn tức. 

“TốtHFGcDSdF lắmHFGcDSdF, ngươDxojQAdYi HFGcDSdFlui Cymkra, đHFGcDSdFợi MDxojQAdYẫn HáHFGcDSdFch VươDxojQAdYng gCymkia cùngCymk lãDxojQAdYo hổCymk Cymkđánh nhHFGcDSdFau đếnDxojQAdY cHFGcDSdFhết sốCymkng khônDxojQAdYg Cymksai bHFGcDSdFiệt DxojQAdYlắm, ngươiDxojQAdY lạiDxojQAdY đếnDxojQAdY Cymkbẩm Cymkbáo,” HCymkắn vỗDxojQAdY vỗDxojQAdY bDxojQAdYả vaDxojQAdYi thDxojQAdYị vệHFGcDSdF, “VấtDxojQAdY HFGcDSdFvả .” 

CáiHFGcDSdF vỗCymk vDxojQAdYai đDxojQAdYơn giảnDxojQAdY nCymkhưng dườDxojQAdYng nhưHFGcDSdF tiếpCymk thêHFGcDSdFm DxojQAdYsức mạnhDxojQAdY DxojQAdYủng hộCymk Cymkcường Cymkđại, Cymktinh thầnCymk HFGcDSdFthị Cymkvệ ruDxojQAdYn lên,HFGcDSdF khoCymkm ngDxojQAdYười hàHFGcDSdFnh lễ,DxojQAdY ngẩngDxojQAdY đCymkầu ưỡnHFGcDSdF ngựcCymk Cymkrời đi,HFGcDSdF mDxojQAdYà nhómCymk thịHFGcDSdF vệchDxojQAdYo dDxojQAdYù khôHFGcDSdFng bCymkận rộn,DxojQAdY DxojQAdYcũng kCymkhông DxojQAdYhề đếnCymk quấHFGcDSdFy rầyDxojQAdY DxojQAdYhai người,DxojQAdY Cymkai Cymklo việcHFGcDSdF nHFGcDSdFày, xCymkem Cymk2 ngườiDxojQAdY dườnCymkg nhưCymk vôHFGcDSdF hDxojQAdYình, biếnCymk thàDxojQAdYnh tCymkrong suốt. 

“Nơi nHFGcDSdFày làCymk …?”DxojQAdY Hắn,DxojQAdY đếnDxojQAdY tDxojQAdYột cHFGcDSdFùng cóCymk Cymkbao nhiCymkêu việcCymk Cymkdấu diếCymkm nàng? 

Y HFGcDSdFY Cymktrong mắCymkt, mộtDxojQAdY mảnDxojQAdYh mờDxojQAdY mịt. 

 

CHƯƠNG HFGcDSdF176: THỰCDxojQAdY HCymkIỆN ƯỚHFGcDSdFC ĐỊNH 

“NHFGcDSdFơi DxojQAdYnày, chínhHFGcDSdF DxojQAdYlà DxojQAdYlễ vDxojQAdYật cuốiDxojQAdY cùHFGcDSdFng HFGcDSdFmà thCymkái hoànHFGcDSdFg TCymkhái HHFGcDSdFậu đDxojQAdYể lạiCymk chHFGcDSdFo trẫm.”Cymk duDxojQAdYng Cymknhan lạnhHFGcDSdF nHFGcDSdFhư bănHFGcDSdFg củaHFGcDSdF hCymkắn tCymkừ từHFGcDSdF Cymkhòa tanDxojQAdY, cònHFGcDSdF lạiCymk Cymk, Cymkchỉ lCymkà kCymkhuôn mặtHFGcDSdF ônHFGcDSdF nhDxojQAdYu, HFGcDSdFdịu dàng. 

TháDxojQAdYi HFGcDSdFhoàng CymkThái HHFGcDSdFậu…… CymkY CymkY bDxojQAdYừng tỉnHFGcDSdFh đDxojQAdYại ngộ,Cymk nHFGcDSdFói cáHFGcDSdFch kháDxojQAdYc, HFGcDSdFnơi nàyHFGcDSdF hCymkẳn lDxojQAdYà cănCymk cCymkứ củaHFGcDSdF độiDxojQAdY HFGcDSdFhộ DxojQAdYvệ qHFGcDSdFuân vHFGcDSdFương tronDxojQAdYg trDxojQAdYuyền thuyếCymkt? NghDxojQAdYe nói,Cymk bọnHFGcDSdF họDxojQAdY ngoạHFGcDSdFi HFGcDSdFtrừ vHFGcDSdFiệc HFGcDSdFlà sáHFGcDSdFt Cymkthủ hạngHFGcDSdF nhất,HFGcDSdF cCymkòn cóDxojQAdY tìDxojQAdYnh bHFGcDSdFáo khắpHFGcDSdF Cymkmọi nơDxojQAdYi, HFGcDSdFđể bảoHFGcDSdF HFGcDSdFvệ đDxojQAdYế HFGcDSdFvương, ngườiHFGcDSdF đượcCymk tuyDxojQAdYển chọnCymk đềuDxojQAdY lHFGcDSdFà nhânCymk vCymkật DxojQAdYnổi tiếngDxojQAdY, khôngCymk chỉCymk Cymktinh thôngDxojQAdY Cymkvõ họHFGcDSdFc, HFGcDSdFthuật phápDxojQAdY, hơnDxojQAdY nDxojQAdYữa Cymkthuật kCymkỳ môCymkn bátCymk DxojQAdYquái kHFGcDSdFhông cCymkhỗ nàoDxojQAdY khônCymkg thôngHFGcDSdF, nhưHFGcDSdFng Cymkmà, tCymkất HFGcDSdFcả nhDxojQAdYững thDxojQAdYứ nCymkày cũHFGcDSdFng chỉHFGcDSdF làCymk truyềnHFGcDSdF thuyếtHFGcDSdF, kDxojQAdYhông HFGcDSdFai tHFGcDSdFừng Cymknhìn thHFGcDSdFấy quá. 

“BDxojQAdYọn Cymkhọ, đềuDxojQAdY HFGcDSdFlà tinCymkh HFGcDSdFanh màCymk quốDxojQAdYc sDxojQAdYư 2HFGcDSdF0 nHFGcDSdFăm trướcCymk HFGcDSdFbồi dưỡngHFGcDSdF raHFGcDSdF, vHFGcDSdFì TháiDxojQAdY Cymkhoàng tháiHFGcDSdF Cymkhậu cũngHFGcDSdF Cymkcố Cymktriều cương” 

DxojQAdYNói HFGcDSdFđến đây,DxojQAdY hDxojQAdYắn nghDxojQAdYiêng đầu,DxojQAdY hDxojQAdYai mắtCymk diệuCymk diCymkệu nhDxojQAdYìn DxojQAdYchăm HFGcDSdFchú vàoDxojQAdY nàng, 

“TrẫmCymk HFGcDSdFcũng khHFGcDSdFông phảHFGcDSdFi cốCymk ýHFGcDSdF mDxojQAdYuốn dấuCymk HFGcDSdFnàng, đâyCymk HFGcDSdFlà ướcDxojQAdY địnCymkh DxojQAdYcủa Cymktrẫm HFGcDSdFcùng tháHFGcDSdFi hHFGcDSdFoàng ThCymkái HậHFGcDSdFu, ngườiHFGcDSdF nóCymki, phảiHFGcDSdF đợiCymk cHFGcDSdFho nàngDxojQAdY cDxojQAdYùng Cymktrẫm ‘lonHFGcDSdFg phCymkụng hòaDxojQAdY minh’DxojQAdY, mớCymki đượHFGcDSdFc nóiCymk cDxojQAdYho Cymknàng biết.” 

CymkGò HFGcDSdFmá củaDxojQAdY CymkY DxojQAdYY nHFGcDSdFháy mCymkắt lCymkại đỏHFGcDSdF HFGcDSdFhồng lêDxojQAdYn, nCymkhìn hắnHFGcDSdF tựaHFGcDSdF hồCymk HFGcDSdFẩn nhẫHFGcDSdFn DxojQAdYý cười,DxojQAdY Cymkchà DxojQAdYchà cDxojQAdYhân, ởDxojQAdY HFGcDSdFtrước mặHFGcDSdFt mọCymki ngườiCymk lạiDxojQAdY khôngDxojQAdY thDxojQAdYể đDxojQAdYẩy hắnCymk rCymka, cDxojQAdYhỉ phDxojQAdYải chDxojQAdYịu DxojQAdYđựng, thầmDxojQAdY Cymknghĩ, nóDxojQAdYi nhưHFGcDSdF vậCymky, khôngHFGcDSdF pCymkhải khiếCymkn cCymkho nHFGcDSdFhóm hộCymk HFGcDSdFvệ biDxojQAdYết, nàCymkng cùngDxojQAdY hCymkắn đã……. 

“Đi thôCymki, trẫmDxojQAdY HFGcDSdFmang nCymkàng đDxojQAdYi vàHFGcDSdFo pHFGcDSdFhòng.” DxojQAdYHắn Cymkkhập khHFGcDSdFiễng kéoCymk taHFGcDSdFy củDxojQAdYa nàng,Cymk cắHFGcDSdFm HFGcDSdFcây đuốcCymk vàCymko Cymkmột giáDxojQAdY đDxojQAdYỡ trêDxojQAdYn cầuCymk thangCymk, sHFGcDSdFau đóHFGcDSdF mớiDxojQAdY tiDxojQAdYếp tDxojQAdYục Cymkđi vHFGcDSdFào mộtDxojQAdY “DxojQAdYcái haDxojQAdYng” nHFGcDSdFgay giaCymkn trunDxojQAdYg tâm. 

Không nHFGcDSdFghĩ tCymkới, bêHFGcDSdFn tronDxojQAdYg “cáiDxojQAdY hang”HFGcDSdF kiHFGcDSdFa đúngHFGcDSdF lDxojQAdYà mộtCymk giaHFGcDSdFn HFGcDSdFphòng khHFGcDSdFiến ngườiHFGcDSdF kháHFGcDSdFc ‘kinHFGcDSdFh thCymkiên độngCymk đCymkịa’ nHFGcDSdFha, rDxojQAdYộng Cymkrãi mHFGcDSdFà sCymkáng ngờiCymk, cùnDxojQAdYg cáchCymk bốHFGcDSdF tríCymk tCymkrong HFGcDSdFLong QuânDxojQAdY Cymkđiện cHFGcDSdFó hơCymkn cCymkhứ DxojQAdYkhông kémDxojQAdY, khiếCymkn nànHFGcDSdFg ngâyHFGcDSdF ngẩnCymk Cymkcả người. 

VénHFGcDSdF bứHFGcDSdFc rèmDxojQAdY cCymkhe, HFGcDSdFđi vàDxojQAdYo nộHFGcDSdFi phòng. 

Cymk“Khi trẫmDxojQAdY DxojQAdYra HFGcDSdFngoài sDxojQAdYăn bHFGcDSdFắn, ngẫuHFGcDSdF nhiênHFGcDSdF thườngCymk mDxojQAdYuốn HFGcDSdFtới nơiHFGcDSdF HFGcDSdFnày, cDxojQAdYho nêHFGcDSdFn liềCymkn HFGcDSdFphân pDxojQAdYhó xuốngHFGcDSdF, cHFGcDSdFho bọnCymk hCymkọ bốHFGcDSdF tríDxojQAdY HFGcDSdFnơi nàyHFGcDSdF cùCymkng nộDxojQAdYi HFGcDSdFđiện Cymkgiống nDxojQAdYhau, cDxojQAdYó thíchCymk DxojQAdYkhông?” CymkHắn mỉmHFGcDSdF cườiHFGcDSdF, đemDxojQAdY nàCymkng DxojQAdYôm HFGcDSdFvào lòngDxojQAdY, HFGcDSdFchóp HFGcDSdFmũi cHFGcDSdFọ cọCymk vàoDxojQAdY cCymkhóp HFGcDSdFmũi củHFGcDSdFa nàng. 

Bức rDxojQAdYèm bằHFGcDSdFng Cymktrân HFGcDSdFchâu ruHFGcDSdFng rHFGcDSdFinh, nhữngDxojQAdY hạCymkt chCymkâu DxojQAdYsáng bónCymkg chạmCymk vàoHFGcDSdF HFGcDSdFnhau, pHFGcDSdFhát DxojQAdYra tiếngCymk vanCymkg “dinhCymk DxojQAdYđang, đinhDxojQAdY đươngCymk, đinHFGcDSdFh đương”DxojQAdY Cymkthanh thúy……. 

“Ân.”Cymk NànDxojQAdYg gậtDxojQAdY nhẹCymk đầu,HFGcDSdF HFGcDSdFnói khôCymkng cảmDxojQAdY động,Cymk Cymklà HFGcDSdFgạt ngCymkười. NhưngHFGcDSdF hơiDxojQAdY thHFGcDSdFở đHFGcDSdFầy dụcCymk vọngCymk củDxojQAdYa hắHFGcDSdFn cứCymk pHFGcDSdFhả vàHFGcDSdFo mặtDxojQAdY Cymkliên tHFGcDSdFục, DxojQAdYkhiến nàngHFGcDSdF thậCymkt bốHFGcDSdFi Cymkrối, gưHFGcDSdFơng mặtHFGcDSdF đãHFGcDSdF hồngDxojQAdY lạHFGcDSdFi Cymkcàng đỏCymk tươi. 

“Nàng HFGcDSdFhình DxojQAdYnhư vHFGcDSdFẫn HFGcDSdFcòn thCymkiếu Cymktrẫm cáiHFGcDSdF gHFGcDSdFì đóHFGcDSdF.” HắHFGcDSdFn trầHFGcDSdFm giọHFGcDSdFng nhắDxojQAdYc nhởHFGcDSdF nói. 

“ThCymkiếu… tDxojQAdYhiếu cáiDxojQAdY gì?” 

Nàng nháHFGcDSdFy mắHFGcDSdFt, mơDxojQAdY hồ,DxojQAdY nhưngDxojQAdY lạiHFGcDSdF nghHFGcDSdFĩ tHFGcDSdFới cCymkái gHFGcDSdFì, sắHFGcDSdFc Cymkmặt cóDxojQAdY chCymkút sốtDxojQAdY ruột, 

“Không đượcDxojQAdY, chàDxojQAdYng DxojQAdYngồi Cymkxuống trướcCymk DxojQAdYđi, DxojQAdYta điCymk tHFGcDSdFìm dượcCymk Cymkgiúp chànCymkg rHFGcDSdFửa sạchHFGcDSdF miệnCymkg vếHFGcDSdFt thưHFGcDSdFơng, khôDxojQAdYng cầDxojQAdYn lHFGcDSdFộn xộn.” 

DxojQAdYĐi mộtDxojQAdY quảngDxojQAdY đưHFGcDSdFờng HFGcDSdFxa nhưDxojQAdY vậy,DxojQAdY hắHFGcDSdFn chắcDxojQAdY HFGcDSdFlà pCymkhải nhDxojQAdYịn đauCymk HFGcDSdFrất nhiDxojQAdYều. VếCymkt thươngHFGcDSdF lầDxojQAdYn trướCymkc nghiêHFGcDSdFm trọngDxojQAdY nhCymkư vHFGcDSdFậy, đãCymk liCymkền mCymkặt đượcDxojQAdY DxojQAdYhay chưHFGcDSdFa, nànHFGcDSdFg mộtHFGcDSdF chútDxojQAdY cũDxojQAdYng HFGcDSdFkhông bCymkiêt. HFGcDSdFNhưng bDxojQAdYây giờ,Cymk nhìDxojQAdYn thấHFGcDSdFy đầCymku gốiHFGcDSdF củHFGcDSdFa hắnHFGcDSdF đDxojQAdYỏ HFGcDSdFtươi Cymk1 mảnHFGcDSdFg, lòDxojQAdYng Cymkcủa nHFGcDSdFàng rấtCymk xótCymk xDxojQAdYa, tHFGcDSdFhật rấCymkt lDxojQAdYo lắng. 

NàngDxojQAdY sDxojQAdYợ máCymku, nhưngDxojQAdY nhiềuDxojQAdY lúHFGcDSdFc, vìCymk khônCymkg muốHFGcDSdFn DxojQAdYtỏ rCymka yDxojQAdYếu đuDxojQAdYối, đềuCymk pDxojQAdYhải tHFGcDSdFận lựcCymk ẩnDxojQAdY nhẫDxojQAdYn. ChHFGcDSdFo HFGcDSdFnên nàCymkng rHFGcDSdFất ítCymk mCymkặc hồHFGcDSdFng yDxojQAdY, mHFGcDSdFà Cymklúc DxojQAdYcùng MẫHFGcDSdFn HáDxojQAdYch yêuHFGcDSdF naDxojQAdYm tỷDxojQAdY thíCymk, cũngHFGcDSdF vìHFGcDSdF Cymksợ DxojQAdYnhìn thấDxojQAdYy trDxojQAdYên Cymkngười mìHFGcDSdFnh toátDxojQAdY rDxojQAdYa máuHFGcDSdF tươi,Cymk mớDxojQAdYi cHFGcDSdFố Cymktình mHFGcDSdFặc hồngHFGcDSdF HFGcDSdFy, chHFGcDSdFe dấDxojQAdYu sợHFGcDSdF hãiCymk DxojQAdYcủa HFGcDSdFchính mình. 

NếuCymk nCymkơi nàyHFGcDSdF thậtDxojQAdY sựCymk bốCymk tríHFGcDSdF giốngCymk Cymky LonHFGcDSdFg QDxojQAdYuân điệnHFGcDSdF, nhDxojQAdYư vậy,Cymk hòmCymk thuốcCymk sẽHFGcDSdF đặtCymk tDxojQAdYrong Cymkngăn kCymkéo cuốHFGcDSdFi cùngDxojQAdY HFGcDSdFcủa bHFGcDSdFàn DxojQAdYtrang điểm. 

NàCymkng đẩyHFGcDSdF DxojQAdYvòng Cymktay ôCymkm ấpHFGcDSdF củaDxojQAdY hắnHFGcDSdF raHFGcDSdF, HFGcDSdFđi Cymkđến trHFGcDSdFước DxojQAdYbàn DxojQAdYtrang điểHFGcDSdFm, HFGcDSdFkéo DxojQAdYhộc bHFGcDSdFàn DxojQAdYra, DxojQAdYquả nCymkhiên nhìHFGcDSdFn tCymkhấy hHFGcDSdFòm thuốc. 

“YDxojQAdY CymkY, DxojQAdYnàng HFGcDSdFmuốn nuốtHFGcDSdF lờDxojQAdYi saoDxojQAdY?” thDxojQAdYân tCymkhể ấmHFGcDSdF áCymkp, mềmDxojQAdY mạCymki troCymkng lòHFGcDSdFng rờiHFGcDSdF đHFGcDSdFi, kDxojQAdYhông khHFGcDSdFí lạnhDxojQAdY lẽHFGcDSdFo xâmCymk nhập,DxojQAdY hắHFGcDSdFn bấHFGcDSdFt mCymkãn lênDxojQAdY án. 

DxojQAdYThấy HFGcDSdFnàng DxojQAdYđi Cymkđến lonDxojQAdYg HFGcDSdFsàn, DxojQAdYtừ tCymkừ Cymktọa HFGcDSdFhạ, hắnHFGcDSdF rấHFGcDSdFt sCymkợ Cymknàng giốngCymk HFGcDSdFlần trHFGcDSdFước, DxojQAdYthô lỗHFGcDSdF kDxojQAdYéo phắngDxojQAdY thụHFGcDSdFc khốCymk củaHFGcDSdF mìnHFGcDSdFh, DxojQAdYnghĩ nCymkghĩ, vẫDxojQAdYn làDxojQAdY cDxojQAdYhính mìDxojQAdYnh cuốCymkn ốnCymkg qHFGcDSdFuần lênDxojQAdY thCymkì HFGcDSdFtốt hơn.HFGcDSdF Cymk(^^ Cymktự nhiênHFGcDSdF HFGcDSdFthấy DxojQAdYbuồn cườiCymk Cymkghê Cymk=]] ) 

Cymk“Có phảCymki rấCymkt DxojQAdYđau hCymkay không?” 

DxojQAdYNàng HFGcDSdFcầm hòHFGcDSdFm Cymkthuốc điHFGcDSdF quaCymk, nHFGcDSdFgồi xổCymkm xuống,DxojQAdY nhìnHFGcDSdF vHFGcDSdFết thươngCymk, kHFGcDSdFhông khỏiDxojQAdY nhHFGcDSdFíu mày, 

Cymk“Tuy khôDxojQAdYng HFGcDSdFlàm độcHFGcDSdF, nhưnHFGcDSdFg Cymkmà, DxojQAdYvết thươngDxojQAdY DxojQAdYsao lHFGcDSdFại lâDxojQAdYu khDxojQAdYép lạDxojQAdYi nHFGcDSdFhư vậy?” 

“Thời tDxojQAdYiết cóCymk chúCymkt lãnh.”HFGcDSdF DxojQAdYHắn đáHFGcDSdFp, nDxojQAdYhìn nàHFGcDSdFng tCymkhật cẩnDxojQAdY thậnHFGcDSdF DxojQAdYlau đDxojQAdYi vếtHFGcDSdF máuHFGcDSdF HFGcDSdFtrên miCymkệng HFGcDSdFvết thương. 

[] 

“ThânCymk nCymkhiệt củDxojQAdYa cCymkhàng Cymkso vớiHFGcDSdF ngưDxojQAdYời thườngDxojQAdY luôCymkn thấpHFGcDSdF hơCymkn, bHFGcDSdFiết trờiDxojQAdY lạnHFGcDSdFh, sDxojQAdYao kHFGcDSdFhông cDxojQAdYho cCymkung nữDxojQAdY đốtHFGcDSdF DxojQAdYthêm hCymkỏa lò,HFGcDSdF DxojQAdYnhư vậyCymk thânHFGcDSdF thểHFGcDSdF mớiDxojQAdY ấmHFGcDSdF hơnCymk, miệnCymkg vHFGcDSdFết thưDxojQAdYơng DxojQAdYcũng Cymkkhép lạHFGcDSdFi Cymkmau chút.” 

DùngHFGcDSdF vảiHFGcDSdF mềm,Cymk thấmCymk DxojQAdYướt, rửaCymk DxojQAdYsạch miệngCymk vếDxojQAdYt thương,Cymk nàHFGcDSdFng nhDxojQAdYẹ nhàDxojQAdYng thHFGcDSdFổi thổi,DxojQAdY đợiCymk nướcCymk khôCymk điCymk, mớCymki lấDxojQAdYy thDxojQAdYuốc HFGcDSdFthoa lêDxojQAdYn, dùnHFGcDSdFg bạHFGcDSdFch bốCymk sạchHFGcDSdF sHFGcDSdFẽ HFGcDSdFbao lấy,HFGcDSdF DxojQAdYcuối Cymkcùng thCymkắt mộtCymk cDxojQAdYái nCymkơ coDxojQAdYn bướm. 

“Không Cymkcó nànDxojQAdYg bênHFGcDSdF cạnCymkh, mộCymkt mìnhCymk tCymkrẫm HFGcDSdFcho dHFGcDSdFù Cymkcó HFGcDSdFđắp thêDxojQAdYm mấHFGcDSdFy tấDxojQAdYm chăDxojQAdYn, đềuCymk Cymkcảm thHFGcDSdFấy cảCymk ngườiDxojQAdY rétCymk ruHFGcDSdFn.” HắDxojQAdYn thCymkấp naDxojQAdYm nói. 

“MiệngCymk lưỡiDxojQAdY trHFGcDSdFơn truCymk.” NàHFGcDSdFng liDxojQAdYếc liếcDxojQAdY DxojQAdYmắt mộtHFGcDSdF cDxojQAdYái, cườiHFGcDSdF khẽ. 

Cho tCymkới nCymkay, nàngHFGcDSdF đCymkều cHFGcDSdFảm Cymkthấy DxojQAdYhắn chỉCymk biếtHFGcDSdF Cymkkhi dễDxojQAdY DxojQAdYmình, mỗiDxojQAdY lầnHFGcDSdF nóHFGcDSdFi chHFGcDSdFuyện Cymkđều giốnCymkg Cymknhư đanHFGcDSdFg Cymkcãi nhauHFGcDSdF, nhCymkưng HFGcDSdFmà, từHFGcDSdF khDxojQAdYi rờiHFGcDSdF khỏiDxojQAdY loCymkng quâHFGcDSdFn điện,HFGcDSdF nCymkàng mớiCymk pháCymkt hiện,DxojQAdY Cymknàng HFGcDSdFngược lDxojQAdYại rấtHFGcDSdF lDxojQAdYà thDxojQAdYích HFGcDSdFlời nóHFGcDSdFi béHFGcDSdFn nhọncủaDxojQAdY hắnDxojQAdY, thCymkích cHFGcDSdFùng hắnHFGcDSdF Cymktranh trHFGcDSdFanh luậnDxojQAdY luận. 

“MCymkiệng HFGcDSdFlưỡi Cymktrơn trDxojQAdYu Cymkso vớiHFGcDSdF DxojQAdYvô lCymkại tốtCymk hHFGcDSdFơn.” HắnDxojQAdY quDxojQAdYả thựcDxojQAdY HFGcDSdFlại bắtCymk đầuHFGcDSdF “mồmHFGcDSdF mép”. 

Khóe môiHFGcDSdF cHFGcDSdFong HFGcDSdFlên, HFGcDSdFnụ cườiDxojQAdY tươiCymk tHFGcDSdFắn nhưCymk nắnDxojQAdYg mDxojQAdYai, cảmDxojQAdY giáCymkc DxojQAdYquen thuộcCymk nàHFGcDSdFy làmDxojQAdY HFGcDSdFtế bàHFGcDSdFo toCymkàn tDxojQAdYhân nàHFGcDSdFng Cymkđều HFGcDSdFở thảCymk lỏngHFGcDSdF, tDxojQAdYhư sướCymkng Cymkvô cùng. 

“ChànCymkg, vẫnHFGcDSdF DxojQAdYmuốn điHFGcDSdF sănDxojQAdY lDxojQAdYão hCymkổ sao?” 

NànCymkg thCymku dọnHFGcDSdF DxojQAdYxong DxojQAdYhòm thuDxojQAdYốc, Cymkngồi vDxojQAdYào vịCymk tDxojQAdYrí bDxojQAdYên cạnhHFGcDSdF hắnDxojQAdY, nhẹCymk nhàngHFGcDSdF ốngCymk DxojQAdYquần thảCymk xuống. 

“TrẫmCymk tCymkhầm ngCymkhĩ, sDxojQAdYẽ tặngDxojQAdY chDxojQAdYo nànHFGcDSdFg lễCymk vậtDxojQAdY HFGcDSdFmà tCymkrẫm HFGcDSdFcho Cymklà HFGcDSdFtrân quCymký DxojQAdYnhất, HFGcDSdFY CymkY, nàngDxojQAdY hCymkãy HFGcDSdFtin Cymktưởng trẫCymkm cóHFGcDSdF năCymkng lựCymkc nàyDxojQAdY, Cymkmặc dHFGcDSdFù khôngHFGcDSdF dựaCymk vHFGcDSdFào tDxojQAdYhuật pháp,HFGcDSdF HFGcDSdFtrẫm cũngHFGcDSdF sCymkẽ HFGcDSdFlàm được.” 

HắnCymk sHFGcDSdFoạn mCymki, HFGcDSdFbàn HFGcDSdFtay tCymko Cymknhẹ nhàngCymk vuốtHFGcDSdF lênCymk đôiCymk HFGcDSdFmá Cymkphấn hồDxojQAdYng, “Trẫm,DxojQAdY cũnDxojQAdYg Cymkkhông phảiCymk mộCymkt quânCymk Cymkvương vôHFGcDSdF năngDxojQAdY, nhữngDxojQAdY gìCymk cCymkủa trẫm,DxojQAdY nhấtCymk đHFGcDSdFịnh trHFGcDSdFẫm sẽHFGcDSdF thDxojQAdYu hồi,DxojQAdY DxojQAdYbao gồmHFGcDSdF cCymkả nàng!” 

khuôn mặtCymk trắnCymkg DxojQAdYnoãn, hoàDxojQAdYn DxojQAdYmỹ nhưHFGcDSdF mHFGcDSdFột Cymktác Cymkphẩm nghệCymk thCymkuật, khDxojQAdYóe HFGcDSdFmôi mỏng,DxojQAdY conCymkg coDxojQAdYng mộHFGcDSdFt nDxojQAdYụ cườiHFGcDSdF, Cymkđôi mắtCymk màuHFGcDSdF tímHFGcDSdF thâmCymk sâDxojQAdYu nhCymkư đạHFGcDSdFi dương,…nàDxojQAdYng DxojQAdYxem đHFGcDSdFến nCymkgây ngốcCymk cảHFGcDSdF người. 

DxojQAdYMãi ngDxojQAdYắm mHFGcDSdFỹ HFGcDSdFnam, CymkY CymkY mộtCymk chDxojQAdYút cũngCymk khônDxojQAdYg pháHFGcDSdFt giácCymk, HFGcDSdFmột bàCymkn taDxojQAdYy HFGcDSdFđang lặngDxojQAdY yHFGcDSdFên cởDxojQAdYi DxojQAdYbỏ vạDxojQAdYt áHFGcDSdFo Cymkcủa nàngCymk. ^^! 

MãiDxojQAdY đếDxojQAdYn kHFGcDSdFhi cCymkhỉ pCymkhúc lạnCymkh nDxojQAdYhư HFGcDSdFbăng DxojQAdYbàn cDxojQAdYhạm đDxojQAdYến Cymktròn trònDxojQAdY mềmHFGcDSdF mạiCymk, DxojQAdYcả ngưDxojQAdYời CymkY DxojQAdYY rCymkun lHFGcDSdFên, bừngDxojQAdY tỉnhCymk lạiCymk đâCymky, nhDxojQAdYìn gươCymkng mDxojQAdYặt ôHFGcDSdFn nHFGcDSdFhu, DxojQAdYnhu tìnDxojQAdYh dạtCymk dDxojQAdYào kHFGcDSdFhông bDxojQAdYiết kHFGcDSdFhi HFGcDSdFnào Cymkbiến tDxojQAdYhành vẻCymk DxojQAdYmặt đắcDxojQAdY ýCymk tươiHFGcDSdF cườiCymk củaDxojQAdY hắDxojQAdYn, kCymkhông khỏiDxojQAdY HFGcDSdFâm DxojQAdYthầm mắHFGcDSdFng mìDxojQAdYnh Cymkquá sơHFGcDSdF ýHFGcDSdF. (lHFGcDSdFà hHFGcDSdFáo sắcHFGcDSdF mớCymki HFGcDSdFđúng nDxojQAdYha ^^) 

“CymkY DxojQAdYY, nDxojQAdYàng nêDxojQAdYn thựcHFGcDSdF hiệnHFGcDSdF ướCymkc DxojQAdYđịnh DxojQAdYcùng trẫDxojQAdYm.” HắnCymk thấpDxojQAdY HFGcDSdFnam, nhHFGcDSdFẹ nhCymkàng vỗCymk vềHFGcDSdF đHFGcDSdFôi mHFGcDSdFá mềmHFGcDSdF mại. 

DxojQAdY“Ước địnhCymk? CDxojQAdYái DxojQAdYgì ưDxojQAdYớc định?”Cymk NCymkàng tiHFGcDSdFếp Cymktục đáDxojQAdYnh trốngHFGcDSdF lảnDxojQAdYg, “CymkKhông được,DxojQAdY chânDxojQAdY củaHFGcDSdF chànDxojQAdYg khôngHFGcDSdF thểCymk lộHFGcDSdFn xộn.” 

“NDxojQAdYgày ấy,Cymk trHFGcDSdFẫm DxojQAdYbị DxojQAdYthương Cymkso vớDxojQAdYi hôCymkm nDxojQAdYay cDxojQAdYòn nghiêHFGcDSdFm trọDxojQAdYng hơDxojQAdYn, nhưnDxojQAdYg khHFGcDSdFông phảCymki cũnDxojQAdYg dũHFGcDSdFng mãnDxojQAdYh dịCymk DxojQAdYthường saoDxojQAdY? DxojQAdYHay lDxojQAdYà, nàngDxojQAdY DxojQAdYcho đóDxojQAdY HFGcDSdFlà Cymkhiệu lựcDxojQAdY HFGcDSdFcủa qCymkuả thôCymki tình?” 

HắnDxojQAdY tDxojQAdYhổi mHFGcDSdFột nHFGcDSdFgụm hơiDxojQAdY thHFGcDSdFở lạnhHFGcDSdF nhưCymk bănDxojQAdY vàHFGcDSdFo taDxojQAdYi Cymknàng, HFGcDSdFnhẹ HFGcDSdFnhàng gCymkặm lấyHFGcDSdF vHFGcDSdFành tDxojQAdYai mẫCymkn cảmDxojQAdY cHFGcDSdFủa nànHFGcDSdFg, đầDxojQAdYu lHFGcDSdFưỡi cuốn,Cymk cảCymkm gDxojQAdYiác đượcDxojQAdY thânCymk thHFGcDSdFể mềDxojQAdYm mCymkại đềuCymk DxojQAdYrun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.