You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác q9giả: NhYacQiNan TiểYacQiNu Ngôn

Chuyển ngq9ữ: LạchB92TD Dương
***

Chương 67

Để chúcq9 mừng6dT4R6 sinq9h nhq9ật TYacQiNiêu TrhB92TDạch, Nq9han q9Hoan mặcYacQiN mộ6dT4R6t chYacQiNiếc váYacQiNy YacQiNhở q9vai mớhB92TDi 6dT4R6đặt hàq9ng thiết6dT4R6 kế6dT4R6 tYacQiNheo yhB92TDêu cầuhB92TD. ThB92TDừ ngự6dT4R6c trởYacQiN xuốngYacQiN, 6dT4R6váy đư6dT4R6ợc g6dT4R6hép tq9hành từ6dT4R6 r6dT4R6ất nh6dT4R6iều chiếcYacQiN lônYacQiNg YacQiNvũ nhỏhB92TD trắng6dT4R6 t6dT4R6inh, tạYacQiNo c6dT4R6ho phB92TDhần châhB92TDn váyq9 cóYacQiN kiểuq9 dá6dT4R6ng nq9hư bậcYacQiN thanYacQiNg tq9ầng tYacQiNầng lớYacQiNp lớq9p, vYacQiNừa thuầnhB92TD khYacQiNiết tq9hoát tụcYacQiN màhB92TD lq9ại khôq9ng q9mất tínhB92TDh thờihB92TD trang.

Là chủYacQiN nhYacQiNân cYacQiNủa bq9ữa tiệc,hB92TD Tiêq9u TYacQiNrạch hB92TDcũng q9ăn vậnq9 rấtYacQiN traYacQiNng q9trọng, q9anh mặq9c mộ6dT4R6t YacQiNbộ Â6dT4R6u q9phục YacQiNmàu trắYacQiNng bướchB92TD YacQiNra kYacQiNhỏi phòngYacQiN hB92TDthay đq9ồ, đi6dT4R6 tớiq9 ôYacQiNm vònq9g quaq9nh e6dT4R6o nhYacQiNỏ hB92TDcủa hB92TDnàng tiêYacQiNn nq9ữ hB92TDđang đứngYacQiN trướcYacQiN gươnYacQiNg, nói:6dT4R6 “MặchB92TD q9đồ tranq9g điểm6dT4R6 xihB92TDnh đẹpYacQiN thếq9 nàq9y để6dT4R6 quyếnq9 q9rũ cYacQiNon nhà6dT4R6 6dT4R6ai đây?”

Nhan Ho6dT4R6an giậtYacQiN nhẹq9 q9cánh tq9ay YacQiNáo màYacQiNu t6dT4R6rắng đangq9 hB92TDvòng qq9ua hB92TDeo mình,YacQiN nói:q9 “EYacQiNm cq9òn chYacQiNưa 6dT4R6nói gì6dT4R6 6dT4R6anh đ6dT4R6âu đấyq9, ăq9n 6dT4R6diện bảnhYacQiN baYacQiNo 6dT4R6thế nàyYacQiN lhB92TDà đểq9 dụYacQiN dỗ6dT4R6 YacQiNcon gáq9i nq9hà hB92TDai hả?”

“Hôm nq9ay lq9à sihB92TDnh nh6dT4R6ật anh6dT4R6, anq9h phảihB92TD ănYacQiN q9mặc YacQiNtrịnh trọngq9 YacQiNlà đươngYacQiN YacQiNnhiên, hơn6dT4R6 nữa,6dT4R6 YacQiNcó q9em rồihB92TD, c6dT4R6òn YacQiNcon gq9ái nh6dT4R6à q9ai YacQiNcó thểYacQiN lọtYacQiN vq9ào 6dT4R6mắt anYacQiNh được.”

“Hôm nahB92TDy lq9à sinq9h nhật6dT4R6 an6dT4R6h, ehB92TDm trYacQiNang điểYacQiNm xihB92TDnh đẹpq9 lq9à đươnghB92TD nhiên,YacQiN hYacQiNơn nữa6dT4R6, 6dT4R6có anhB92TDh rq9ồi, cYacQiNon q9trai nhYacQiNà nàYacQiNo YacQiNcó tq9hể lọYacQiNt vàYacQiNo hB92TDmắt eq9m đượcYacQiN chứ.”

Nhan HoahB92TDn bYacQiNắt chước6dT4R6 cácYacQiNh YacQiNnói cYacQiNủa q9anh, lhB92TDại hB92TDbị Tiê6dT4R6u TrạYacQiNch ôYacQiNm ghB92TDhì vàoYacQiN lòq9ng 6dT4R6hôn ng6dT4R6ấu nghiYacQiNến một6dT4R6 trhB92TDận, rờhB92TDi khỏihB92TD mô6dT4R6i hB92TDcô, anq9h 6dT4R6thở hB92TDnặng nềhB92TD hB92TDnói: “QuàhB92TD shB92TDinh q9nhật hB92TDcủa anq9h đâu?”

 

Nhan Hoa6dT4R6n đỏYacQiN mặthB92TD kéohB92TD chiếcYacQiN q9váy hơiYacQiN xYacQiNộc xệchq9 lêq9n c6dT4R6he đq9i hB92TDphần ngựcYacQiN, hB92TDra q9vẻ bíhB92TD q9mật, “Đq9ến lYacQiNúc đóhB92TD anq9h sẽYacQiN biết!”

“Anh hB92TDmuốn xehB92TDm x6dT4R6em rốtq9 q9cuộc q9em hB92TDtặng aYacQiNnh th6dT4R6ứ gìhB92TD YacQiNhay ho6dT4R6.” 6dT4R6Bàn YacQiNtay q9to v6dT4R6éo nYacQiNhẹ q9hai cáYacQiNi lênq9 6dT4R6nơi trYacQiNòn trịaq9 mYacQiNềm mYacQiNại, Nha6dT4R6n YacQiNHoan nhí6dT4R6u màq9y cắYacQiNn môq9i, cq9ơ hB92TDthể bâhB92TDy giờ6dT4R6 vhB92TDô cùnq9g nhạyhB92TD cảm,6dT4R6 sựYacQiN đụnhB92TDg chhB92TDạm củaYacQiN 6dT4R6anh làmhB92TD chB92TDô nhq9ư muhB92TDốn nhũYacQiNn ra.

Rất n6dT4R6hiều ngườhB92TDi 6dT4R6nhận đượcq9 thiệp6dT4R6 mhB92TDời củq9a Tq9iêu TrạYacQiNch, hB92TDđồng nghiq9ệp, bYacQiNạn bq9è q9thân thihB92TDết, hB92TDngay cảhB92TD kq9ẻ q9đối địchq9 LYacQiNãnh NgựhB92TD q9Thần cũ6dT4R6ng nhậnhB92TD được.

Từng 6dT4R6chiếc limo6dT4R6usine [YacQiN1] hB92TDxa hohB92TDa lq9ần lưYacQiNợt đỗhB92TD hB92TDlại trưYacQiNớc cổnghB92TD T6dT4R698, h6dT4R6ôm q9nay bảoYacQiN vệq9 cũnYacQiNg ăYacQiNn hB92TDmặc chỉnYacQiN cYacQiNhu hB92TDvô chB92TDùng t6dT4R6rang trọhB92TDng. LYacQiNúc Tq9iêu TrạhB92TDch hB92TDtự nhiêq9n ôm6dT4R6 NhahB92TDn HYacQiNoan đihB92TD vàohB92TD đại6dT4R6 sảnh,hB92TD khôngq9 kYacQiNhí cq9ả hộihB92TD trường6dT4R6 lậ6dT4R6p hB92TDtức hB92TDsôi sục.

[1] LimoYacQiNusine: 6dT4R6một loại6dT4R6 xhB92TDe khách6dT4R6 6dT4R6sang trọngq9, hB92TDcó thân6dT4R6 x6dT4R6e dq9ài và6dT4R6 6dT4R6nội thấtYacQiN q9tiện nghhB92TDi bênq9 trong.

lincoln-stretch-limo6dT4R6

OhB92TDLYMPUS DIhB92TDGITAL CA6dT4R6MERA

Tiêu TrạchB92TDh chàohB92TD hỏYacQiNi mq9ột nhó6dT4R6m bhB92TDạn bè6dT4R6, hB92TDNhan HoahB92TDn bịq9 đ6dT4R6ám khhB92TDách hB92TDmời nữYacQiN q9kéo sq9ang một6dT4R6 bYacQiNên bhB92TDắt đầuYacQiN YacQiNtán gẫu.

Nhân viêhB92TDn phụq9c v6dT4R6ụ quYacQiNán hB92TDbar mhB92TDang mhB92TDột hYacQiNộp quhB92TDà đượcYacQiN ghB92TDói đq9ẹp đẽhB92TD đư6dT4R6a chhB92TDo TiêhB92TDu TrYacQiNạch đahB92TDng nóq9i chuyệnq9 phiếYacQiNm vớq9i khácq9h khứa,6dT4R6 “Tiq9êu tq9iên shB92TDinh, mộtYacQiN vYacQiNị tiYacQiNên sinYacQiNh nhờYacQiN 6dT4R6tôi chuyểnq9 hB92TDmón quq9à nàyYacQiN chB92TDho ngài,hB92TD 6dT4R6người đ6dT4R6ó hB92TDnói q9món quhB92TDà YacQiNnày ngàq9i n6dT4R6hất đ6dT4R6ịnh phảiYacQiN q9tự tahB92TDy mởhB92TD ra.”

Tiêu Trạch6dT4R6 nhB92TDghi hoặc6dT4R6 nhận6dT4R6 lấyq9 q9hộp quàq9, mq9ở raYacQiN. NgaYacQiNy kYacQiNhi giấYacQiNy q9gói đq9ược xq9é rYacQiNa, thB92TDrong lòng6dT4R6 TiêuhB92TD TrạchB92TDh lậphB92TD tứ6dT4R6c đaq9n 6dT4R6xen baYacQiNo cảm6dT4R6 6dT4R6giác đắng6dT4R6 q9cay hB92TDngọt bùi6dT4R6. AnYacQiNh hB92TDgiữ lấYacQiNy tYacQiNay nhânq9 viên6dT4R6 ph6dT4R6ục vhB92TDụ, vộiYacQiN vànghB92TD hỏiYacQiN: “VịYacQiN tYacQiNiên 6dT4R6sinh đóq9 đang6dT4R6 YacQiNở đhB92TDâu? hB92TDAnh tq9a trôhB92TDng nq9hư thếhB92TD nào?”

Nhân viêq9n phụ6dT4R6c vYacQiNụ h6dT4R6ơi gihB92TDật m6dT4R6ình, q9lắp bq9ắp nó6dT4R6i: “VịhB92TD tiênYacQiN 6dT4R6sinh hB92TDđó 6dT4R6đã đq9i rồi,6dT4R6 anhB92TDh tYacQiNa rấtYacQiN cYacQiNao, rấthB92TD tuấYacQiNn túq9, khYacQiNi q9cười cònq9 lộq9 YacQiNra hà6dT4R6m ră6dT4R6ng tr6dT4R6ắng sáng.”

Đúng lúYacQiNc này,6dT4R6 vq9ới thB92TDư cách6dT4R6 ngư6dT4R6ời chYacQiNủ t6dT4R6rì, B6dT4R6ạch DiYacQiNệc P6dT4R6hong q9mời Tq9iêu Tq9rạch hB92TDlên hB92TDsân khấuYacQiN q9phát biểu,hB92TD Tiêq9u YacQiNTrạch chB92TDhấn chB92TDhỉnh 6dT4R6lại hB92TDcảm x6dT4R6úc rồihB92TD YacQiNđi lên.

Khách k6dT4R6hứa 6dT4R6nhao nha6dT4R6o hB92TDngồi xuốYacQiNng. Nh6dT4R6an HoaYacQiNn nq9gồi chB92TDùng bà6dT4R6n hB92TDvới TiêuYacQiN 6dT4R6Kiến Đôngq9, bênq9 cYacQiNạnh l6dT4R6à Hạ6dT4R6 ThihB92TDệu q9Nhiên vàhB92TD LhB92TDạc TiểuhB92TD AYacQiNnh, q9tiếp đóYacQiN l6dT4R6à Tốq9ng ThếYacQiN PhohB92TDng YacQiNvà Amy6dT4R6, BhB92TDạch Diệcq9 Pq9hong, LãnhYacQiN NgYacQiNự Thầ6dT4R6n đãYacQiN ngồq9i YacQiNyên vịhB92TD ở6dT4R6 hà6dT4R6ng gh6dT4R6ế trước.

Tiêu ThB92TDrạch YacQiNÂu hB92TDphục chỉnq9h tq9ề đi6dT4R6 tớiYacQiN cầ6dT4R6m lấYacQiNy micYacQiNro, nhìnhB92TD mq9ột lượq9t khq9ách khq9ứa hB92TDđa phầhB92TDn làhB92TD 6dT4R6bạn bhB92TDè YacQiNthân thiết,q9 nó6dT4R6i: “Hôq9m nYacQiNay hB92TDlà sin6dT4R6h nhậYacQiNt củq9a q9Tiêu Trạch6dT4R6 tôhB92TDi, cảmYacQiN YacQiNơn mọhB92TDi ngườihB92TD đãhB92TD tới6dT4R6 YacQiNtham dhB92TDự b6dT4R6uổi tq9iệc, cảmq9 6dT4R6ơn Bạch6dT4R6 Dq9iệc PhonhB92TDg đq9ã cun6dT4R6g hB92TDcấp đq9ịa đYacQiNiểm tốq9t n6dT4R6hư q9thế này.”

Dưới 6dT4R6sân k6dT4R6hấu tiYacQiNếng vhB92TDỗ lYacQiNên hB92TDvang lênq9 rộYacQiNn rã6dT4R6, sahB92TDu khq9i lắnYacQiNg q9lại, hB92TDTiêu TrYacQiNạch thB92TDiếp tụhB92TDc nói:q9 “Nhân6dT4R6 dịYacQiNp nàhB92TDy, tôi6dT4R6 c6dT4R6ó vYacQiNài lờiYacQiN muốn6dT4R6 6dT4R6tâm sựYacQiN vhB92TDới mọiq9 người.q9 T6dT4R6ừ chu6dT4R6yện TầYacQiNn VYacQiNũ đYacQiNoạn tuyệYacQiNt vYacQiNới Lq9ãnh Tq9hị, chYacQiNo tớYacQiNi việYacQiNc TYacQiNhịnh Thếq9 thhB92TDu muYacQiNa TầnYacQiN V6dT4R6ũ, mYacQiNột nhB92TDăm YacQiNqua đã6dT4R6 YacQiNxảy 6dT4R6ra kYacQiNhông íhB92TDt sYacQiNự kiệnhB92TD. 6dT4R6Trong mYacQiNột nămYacQiN q9này, thB92TDôi q9từ mộthB92TD kq9ẻ cYacQiNon nhB92TDhà ghB92TDiàu hB92TDchơi bờihB92TD YacQiNlêu lổngq9, khôq9ng q9có chíq9 YacQiNtiến thủhB92TD chỉq9 b6dT4R6iết chhB92TDơi xYacQiNe, đãhB92TD trở6dT4R6 tq9hành tôiq9 củq9a YacQiNhôm nayhB92TD, q9tôi khôYacQiNng dámhB92TD hB92TDnói mq9ình đãhB92TD tYacQiNhành chB92TDông, nhYacQiNưng t6dT4R6ôi ho6dT4R6àn tYacQiNoàn dhB92TDám n6dT4R6ói, Tiêuq9 YacQiNTrạch đanghB92TD hB92TDđứng trYacQiNước m6dT4R6ặt mọiq9 ngườiYacQiN làYacQiN một6dT4R6 ngYacQiNười đàq9n ônq9g q9đã thậYacQiNt shB92TDự t6dT4R6rải qYacQiNua hB92TDnhững bão6dT4R6 tápYacQiN giaq9n khổq9 q9để q9trưởng thành!”

“Hú!” 6dT4R6Bạch DiệchB92TD 6dT4R6Phong bỗYacQiNng kYacQiNêu lq9ên nhhB92TDư sYacQiNói tru.

“Nhưng tro6dT4R6ng chuyệhB92TDn nàhB92TDy nế6dT4R6u n6dT4R6hư k6dT4R6hông YacQiNcó 6dT4R6sự giúYacQiNp q9đỡ vhB92TDà ủngYacQiN hộ6dT4R6 củaYacQiN YacQiNmọi nhB92TDgười, Tiq9êu TYacQiNrạch tq9ôi shB92TDẽ khB92TDhông thểhB92TD điYacQiN hB92TDtới YacQiNngày hhB92TDôm n6dT4R6ay nhaYacQiNnh chónhB92TDg q9như vậy.6dT4R6 CYacQiNho nq9ên, hB92TDtại đâyhB92TD, q9tôi mYacQiNuốn cảYacQiNm hB92TDơn tất6dT4R6 cảYacQiN 6dT4R6mọi ngườihB92TD.” TiYacQiNêu TrhB92TDạch nhìnYacQiN 6dT4R6về YacQiNphía T6dT4R6ống Thếq9 PhongYacQiN, ánh6dT4R6 m6dT4R6ắt ch6dT4R6ân 6dT4R6thành. “AnhhB92TD TốnhB92TDg, cảmq9 ơ6dT4R6n q9anh YacQiNvào lúcYacQiN tYacQiNôi chB92TDần sYacQiNự gi6dT4R6úp đ6dT4R6ỡ nhất6dT4R6 đã6dT4R6 dànhq9 chB92TDho tYacQiNôi m6dT4R6ột vịq9 tríYacQiN đểq9 6dT4R6tôi hB92TDcó th6dT4R6ể pq9hát hhB92TDuy hq9ết q9khả nq9ăng cYacQiNủa mìnq9h. DYacQiNù chq9o bq9ây giờ6dT4R6 đã6dT4R6 q9có sự6dT4R6 nghYacQiNiệp riênhB92TDg, YacQiNnhưng t6dT4R6ôi sẽ6dT4R6 kYacQiNhông v6dT4R6ứt q9bỏ Gq9iang Hân,YacQiN nơi6dT4R6 6dT4R6đã chq9o tôiq9 cônghB92TD v6dT4R6iệc đầuq9 tiên,q9 6dT4R6cảm YacQiNơn anh6dT4R6, YacQiNanh Tống.”

Tiêu Trạch6dT4R6 dờiYacQiN áq9nh mắYacQiNt s6dT4R6ang Amq9y. “A6dT4R6my, cảmYacQiN ơnYacQiN chB92TDô 6dT4R6đã khYacQiNông từhB92TD bhB92TDỏ, hB92TDcùng tôiYacQiN q9đi s6dT4R6uốt chặnhB92TDg đườnq9g YacQiNcho tới6dT4R6 bq9ây giờ,6dT4R6 tôiYacQiN phảiYacQiN tăn6dT4R6g lhB92TDương hB92TDcho YacQiNcô, q9còn p6dT4R6hải thăn6dT4R6g chức,6dT4R6 6dT4R6Phó tổ6dT4R6ng g6dT4R6iám đốcq9 6dT4R6Đỉnh YacQiNThịnh quốYacQiNc YacQiNtế, ô6dT4R6ng chủ6dT4R6 củaq9 cYacQiNô cònq9 chB92TDó t6dT4R6hể 6dT4R6hào phóhB92TDng đếnq9 mức6dT4R6 nàYacQiNo nữa.”

Tiền đãhB92TD 6dT4R6không còYacQiNn quYacQiNan trọ6dT4R6ng đối6dT4R6 v6dT4R6ới AmYacQiNy, YacQiNnhưng nếu6dT4R6 đượYacQiNc thăngYacQiN chứhB92TDc sẽhB92TD 6dT4R6càng cq9ó hB92TDkhông gq9ian đểYacQiN phát6dT4R6 tri6dT4R6ển, côhB92TD vẫnhB92TD rấtq9 vuiq9, n6dT4R6âng l6dT4R6y r6dT4R6ượu đứngYacQiN bậtYacQiN dậhB92TDy hB92TDhô: “6dT4R6Ông chYacQiNủ vạ6dT4R6n tuế!”

Tiêu Trq9ạch nói6dT4R6 tiếphB92TD: “CònhB92TD chB92TDó nhq9ững đồngYacQiN YacQiNnghiệp ởYacQiN GhB92TDiang q9Hân, YacQiNcảm ơ6dT4R6n sYacQiNự ủnq9g hộq9 và6dT4R6 6dT4R6ưu YacQiNái hB92TDcủa tất6dT4R6 c6dT4R6ả mọhB92TDi ngườiYacQiN, móq9n quhB92TDà tôiq9 đền6dT4R6 đYacQiNáp chB92TDho YacQiNnhững nỗq9 lựhB92TDc chB92TDố gắng6dT4R6 6dT4R6của mọihB92TD người,6dT4R6 hB92TDcũng nhB92TDhư viYacQiNệc YacQiNthăng chức,hB92TD tănYacQiNg lươngYacQiN vàq9 6dT4R6vấn đềhB92TD YacQiNđãi q9ngộ mYacQiNà m6dT4R6ọi ngườiYacQiN monq9g đợiYacQiN nYacQiNhất, lư6dT4R6ợng t6dT4R6iêu q9thụ qq9uý YacQiNnày của6dT4R6 chú6dT4R6ng thB92TDa tăYacQiNng mườiYacQiN tq9ám phYacQiNần trămYacQiN shB92TDo vớYacQiNi quq9ý trước.”

Những đồnYacQiNg 6dT4R6nghiệp 6dT4R6đã cYacQiNùng anq9h dố6dT4R6c s6dT4R6ức tạihB92TD GihB92TDang Hâq9n hYacQiNưng phấn6dT4R6 vhB92TDỗ tahB92TDy giòhB92TDn giã.

“Hú hú!YacQiN” Bạch6dT4R6 DiệchB92TD Phonq9g lạihB92TD một6dT4R6 lầnYacQiN nữaq9 phốiYacQiN h6dT4R6ợp bằngq9 tihB92TDếng hB92TDkêu nYacQiNhư sYacQiNói tru.

Tiêu Trạcq9h cườ6dT4R6i, cYacQiNhỉ 6dT4R6vào q9Bạch Diệcq9 Pq9hong, nói:q9 “BạchhB92TD DiệcYacQiN PhonghB92TD, ch6dT4R6o dq9ù cậuq9 có6dT4R6 gàohB92TD 6dT4R6đến rách6dT4R6 họnq9g, đêmhB92TD nahB92TDy cq9ũng kYacQiNhông lôiq9 kéohB92TD đượchB92TD chB92TDô sóiq9 cq9ái nà6dT4R6o đâu.”

“Ha hB92TDha h6dT4R6a hB92TDha!!!!!!!” DướihB92TD sâ6dT4R6n 6dT4R6khấu van6dT4R6g lYacQiNên tiếnYacQiNg 6dT4R6cười khônq9g ngừng.

Bạch YacQiNDiệc Phoq9ng YacQiNngắt đóahB92TD hYacQiNoa tư6dT4R6ơi t6dT4R6rong bìnhq9 hohB92TDa tq9rên bàn,YacQiN n6dT4R6ém q9lên sYacQiNân khYacQiNấu: “6dT4R6Biến, thq9ằng khốn!”

Tiêu Tr6dT4R6ạch liếcYacQiN nhìn6dT4R6 6dT4R6anh t6dT4R6a, nóihB92TD: “TihB92TDểu hB92TDBạch, BạcYacQiNh giq9a, tq9ôi cũnghB92TD 6dT4R6phải cảmYacQiN ơnYacQiN cậuYacQiN đq9ã t6dT4R6ổ chB92TDhức chq9o 6dT4R6tôi m6dT4R6ột 6dT4R6bữa hB92TDtiệc lớq9n thếq9 nàyhB92TD, cùhB92TDng 6dT4R6với sựq9 giq9úp đỡq9 củaYacQiN cq9ậu tronq9g suốtq9 mYacQiNột n6dT4R6ăm qua6dT4R6.” YacQiNTiêu Tq9rạch gãiq9 gãhB92TDi đầu,hB92TD đổihB92TD gi6dT4R6ọng: “MặYacQiNc YacQiNdù kh6dT4R6ông YacQiNthực chq9ất lắm.”

“Ha hB92TDha!” Dưới6dT4R6 6dT4R6sân khấuYacQiN lạYacQiNi 6dT4R6là hB92TDmột trànghB92TD q9cười 6dT4R6vang dội.

Bạch DhB92TDiệc Pho6dT4R6ng đứngYacQiN dậy,q9 n6dT4R6hấc ch6dT4R6ân trèo6dT4R6 lênq9 bànq9, YacQiNanh tYacQiNa đứngYacQiN đóhB92TD hôq9: “Thằq9ng khhB92TDốn, cậYacQiNu bYacQiNiết YacQiNchọc cười6dT4R6 ngưhB92TDời khá6dT4R6c nhưhB92TD vhB92TDậy, shB92TDao không6dT4R6 đi6dT4R6 lhB92TDàm YacQiNdiễn vihB92TDên hàiq9 đi.”

Tiêu T6dT4R6rạch vỗ6dT4R6 vềYacQiN ahB92TDnh tq9a: YacQiN“Ha YacQiNha! HaihB92TDz! ĐừngYacQiN hB92TDkích độngq9, q9hôm nYacQiNay làq9 ngàq9y vuiq9, q9tôi kq9hông muốnq9 lYacQiNàm ch6dT4R6o bYacQiNầu khYacQiNông khYacQiNí qhB92TDuá ngộtq9 ngạt.”

Bạch DihB92TDệc Phoq9ng chỉq9 ta6dT4R6y vàhB92TDo aq9nh, nhhB92TDảy từYacQiN trq9ên bYacQiNàn xuống.

“Hạ ThhB92TDiệu Nhq9iên.” Tiêq9u TrạchYacQiN nhắhB92TDc mộtYacQiN chB92TDái tên.

Hạ ThiệuYacQiN NhhB92TDiên ngồYacQiNi ởq9 hB92TDhàng ghq9ế trướcq9 mỉmYacQiN YacQiNcười giơ6dT4R6 tahB92TDy lq9ên, Tiêq9u Trạ6dT4R6ch bậtq9 q9ngón cái:hB92TD “NgườihB92TD anq9h hB92TDem tàq9i giỏhB92TDi, đã6dT4R6 giúpYacQiN đq9ỡ t6dT4R6ôi qq9uá nYacQiNhiều, ngoàhB92TDi lờhB92TDi cảhB92TDm ơ6dT4R6n YacQiNtôi q9còn mhB92TDuốn nóiq9, sYacQiNau nà6dT4R6y nế6dT4R6u cq9ó cq9huyện hB92TDgì cần6dT4R6 đến6dT4R6 TiêuYacQiN 6dT4R6Trạch, chỉhB92TD cầnq9 cậuq9 mởYacQiN miệ6dT4R6ng, q9cho dhB92TDù q9là lahB92TDo vàYacQiNo nướcq9 sôYacQiNi YacQiNlửa bỏngYacQiN, chB92TDhết cũnq9g… k6dT4R6hông chốiYacQiN 6dT4R6từ, chB92TDòn có6dT4R6 v6dT4R6ợ cohB92TDn đq9ang chYacQiNờ chúngYacQiN t6dT4R6a cYacQiNhăm sóc!”

Hạ Thiệq9u Nq9hiên nhB92TDở nụhB92TD cười.

“Còn có6dT4R6 LýYacQiN AYacQiNn Thần.”hB92TD TiYacQiNêu 6dT4R6Trạch hô6dT4R6 6dT4R6to mộq9t ti6dT4R6ếng, thB92TDìm kiếYacQiNm bóq9ng dángq9 ahB92TDnh t6dT4R6a hB92TDgiữa đámq9 người,6dT4R6 “TêYacQiNn khhB92TDốn nh6dT4R6át hB92TDgan nhhB92TDà cậq9u, tôiq9 bihB92TDết q9cậu đq9ang ởq9 đây6dT4R6, chB92TDậu cóq9 bảhB92TDn lq9ĩnh sahB92TDi người6dT4R6 đưahB92TD chìahB92TD k6dT4R6hóa RevYacQiNenton q9cho tôi6dT4R6, tạiYacQiN hB92TDsao lạiq9 khôngYacQiN cq9ó q9can đảm6dT4R6 đứng6dT4R6 trước6dT4R6 mặtq9 tôi?”

Vừa hB92TDnghe đế6dT4R6n q9Reventon, Nh6dT4R6an Ho6dT4R6an kíc6dT4R6h độq9ng đứngYacQiN bậtq9 dYacQiNậy ngoản6dT4R6h đầu6dT4R6 tìhB92TDm kiếmhB92TD 6dT4R6Lý AYacQiNn q9Thần, cYacQiNòn Giảnq9 N6dT4R6inh tYacQiNhì sữnghB92TD sờhB92TD cảhB92TD người.

Đám đônYacQiNg bỗnYacQiNg xôhB92TDn x6dT4R6ao, YacQiNhóa rYacQiNa chiếhB92TDc RevhB92TDenton đóq9 bị6dT4R6 LýYacQiN AYacQiNn ThB92TDhần muYacQiNa đưhB92TDợc, cànq9g ngạc6dT4R6 YacQiNnhiên hơn6dT4R6 lYacQiNà ahB92TDnh YacQiNta hB92TDđem chiếchB92TD xhB92TDe tặng6dT4R6 lạihB92TD cYacQiNho YacQiNTiêu Trạch.

Reventon! 6dT4R6Hai trăq9m t6dT4R6riệu đYacQiNó! KhôYacQiNng đùaYacQiN đ6dT4R6ược đâu!

Tất cả6dT4R6 đềuhB92TD 6dT4R6mở lhB92TDớn YacQiNmắt ngóYacQiN qua6dT4R6nh q9bốn phía.

“Nếu cậ6dT4R6u k6dT4R6hông hB92TDra, tô6dT4R6i sẽ6dT4R6 th6dT4R6ật shB92TDự khônYacQiNg YacQiNnhận cậuYacQiN lYacQiNà bạn.”q9 LhB92TDời nóiYacQiN tuyệtYacQiN tìnhhB92TD c6dT4R6ủa TiêuhB92TD Trạch6dT4R6 vừahB92TD thốt6dT4R6 raYacQiN, hB92TDLý YacQiNAn ThầnYacQiN 6dT4R6trốn đq9ằng hB92TDsau cYacQiNột tr6dT4R6ụ hB92TDbỗng xuấthB92TD hiện,hB92TD hB92TD“Tôi đq9ến rồi.”

“Tên khq9ốn!” TYacQiNiêu T6dT4R6rạch cắn6dT4R6 răhB92TDng mắnhB92TDg mộtq9 cYacQiNâu, “NhB92TDhưng tq9ôi 6dT4R6phải cảq9m 6dT4R6ơn têYacQiNn q9khốn 6dT4R6nhà cậu6dT4R6 đãq9 tặngYacQiN lạ6dT4R6i chiếcq9 xhB92TDe màYacQiN tôiYacQiN vàYacQiN bàq9 xã6dT4R6 yêuq9 quý6dT4R6 nhất.”

Tiêu Trạchq9 nq9hìn LYacQiNãnh Nq9gự Thần.YacQiN 6dT4R6Lãnh Ngq9ự T6dT4R6hần cũYacQiNng nhì6dT4R6n anh.

“Người hB92TDta nóiYacQiN, muố6dT4R6n bi6dT4R6ết 6dT4R6giá trịq9 mYacQiNột co6dT4R6n YacQiNngười tq9hì ph6dT4R6ải nq9hìn hB92TDvào đốhB92TDi thủYacQiN củaq9 ahB92TDnh taYacQiN, Lãnh6dT4R6 NgYacQiNự Thần6dT4R6, rấtq9 q9vui k6dT4R6hi đượchB92TD 6dT4R6anh chọnhB92TD lq9àm đhB92TDối thủYacQiN, cảmhB92TD ơn6dT4R6 q9anh mộYacQiNt q9năm q9qua đYacQiNã quahB92TDn tâmYacQiN đếnq9 tôi,YacQiN kq9hiến tôihB92TD khônYacQiNg t6dT4R6hể kq9hông nhanYacQiNh cq9hóng trưởnghB92TD thành.”

Phía dướiYacQiN cóYacQiN q9người q9cười rộYacQiN 6dT4R6lên, ngaq9y cảYacQiN Lãn6dT4R6h Ngự6dT4R6 ThầYacQiNn cũnq9g bấthB92TD giácYacQiN cq9ong con6dT4R6g hB92TDkhóe miệYacQiNng, đâyhB92TD thậtYacQiN sựYacQiN giốnhB92TDg YacQiNnhư mộthB92TD tiếthB92TD 6dT4R6mục hàq9i hB92TDhấp dẫn.

Tiêu TrạYacQiNch nói:YacQiN “Thếq9 nhưq9ng, tôq9i YacQiNnghĩ, ngườYacQiNi mu6dT4R6ốn YacQiNcảm ơnYacQiN q9anh nhấtq9 lYacQiNà YacQiNcha 6dT4R6tôi mớihB92TD đúng!”

Tiêu Kiq9ến Đôn6dT4R6g mỉmq9 cười.

Tiêu Tr6dT4R6ạch nhìn6dT4R6 shB92TDang cq9ha mìnhhB92TD, bắthB92TD đầuYacQiN trq9êu q9chọc: “Ba,6dT4R6 ngàyq9 trướcq9 cYacQiNon trYacQiNai củYacQiNa q9ba thq9ật q9hư hỏnq9g! ChuyênYacQiN mq9ôn làm6dT4R6 những6dT4R6 cYacQiNhuyện YacQiNkhiến YacQiNba q9mất mặt!hB92TD Hồi6dT4R6 đó6dT4R6 bhB92TDa YacQiNvẫn lu6dT4R6ôn YacQiNmong YacQiNmuốn LhB92TDãnh NgựYacQiN q9Thần lYacQiNà cohB92TDn tYacQiNrai mìn6dT4R6h. hB92TDNhưng YacQiNmà hB92TDba àq9, hB92TDcon traq9i YacQiNcủa bYacQiNa đYacQiNã trưởngYacQiN tq9hành, trởhB92TD q9thành 6dT4R6một hB92TDnam tửYacQiN hq9án đ6dT4R6ội trờhB92TDi q9đạp đYacQiNất, từ6dT4R6 hB92TDhôm nhB92TDay trở6dT4R6 đq9i hB92TDba ho6dT4R6àn tohB92TDàn cóhB92TD thB92TDhể kiêhB92TDu hãq9nh nóiYacQiN vớYacQiNi hB92TDbất q9kỳ 6dT4R6ai, TihB92TDêu Trạch,6dT4R6 là6dT4R6 cYacQiNon q9trai củhB92TDa TiYacQiNêu q9Kiến Đôngq9 tôi.”

Toàn hội6dT4R6 trườhB92TDng vỗq9 tq9ay hohB92TDan hôhB92TD YacQiNnhư sq9ấm dậy.

Sau kYacQiNhi lắq9ng lạ6dT4R6i, Tiêuq9 6dT4R6Trạch 6dT4R6nhìn NYacQiNhan q9Hoan ngồhB92TDi giữYacQiNa đáYacQiNm đông,YacQiN nói:hB92TD “Nhanq9 HoanYacQiN, b6dT4R6à xYacQiNã, vq9ợ củYacQiNa anhhB92TD, eq9m yêu.”

Tiêu Trạchq9 liênq9 tiếp6dT4R6 dù6dT4R6ng bYacQiNa cáhB92TDch x6dT4R6ưng 6dT4R6hô kYacQiNhiến Nq9han Hoq9an ngạiq9 ngùng6dT4R6, hB92TDcô nhếchhB92TD môq9i nhìhB92TDn anh.

Anh nóihB92TD 6dT4R6tiếp: “ThựchB92TD rhB92TDa, ngưq9ời anhB92TDh YacQiNcần phảihB92TD cảmhB92TD ơhB92TDn nhấ6dT4R6t chínhhB92TD q9là ehB92TDm. EYacQiNm hB92TDcó nhớYacQiN lúchB92TD Tần6dT4R6 6dT4R6Vũ sYacQiNụp 6dT4R6đổ, q9em q9đã nhB92TDói gq9ì vớihB92TD aq9nh khôYacQiNng? EYacQiNm hB92TDnói eq9m yêuq9 anq9h, đhB92TDó hB92TDlà lần6dT4R6 q9đầu tYacQiNiên ehB92TDm nó6dT4R6i yêhB92TDu 6dT4R6anh, vàhB92TDo lYacQiNúc màhB92TD anhB92TDh sắq9p trYacQiNở thànq9h mộtq9 khB92TDẻ nhB92TDghèo rớhB92TDt khô6dT4R6ng 6dT4R6xu dínhq9 túi.

Khi đóq9 hB92TDem nóq9i, giàuYacQiN cũq9ng tốtq9 mYacQiNà 6dT4R6nghèo cũngq9 đư6dT4R6ợc, chhB92TDỉ cầnq9 hB92TDở b6dT4R6ên anh6dT4R6, q9cho hB92TDdù cq9ó tú6dT4R6ng thiếuq9 q9đến mứchB92TD q9ăn q9không đủ6dT4R6 nYacQiNo, 6dT4R6mặc YacQiNkhông đủhB92TD ấmhB92TD, phảiq9 uốYacQiNng giq9ó Tâyq9 Bq9ắc mà6dT4R6 sốnhB92TDg hB92TDthì troYacQiNng lòn6dT4R6g eYacQiNm vẫhB92TDn rhB92TDất ngọtYacQiN ngào.

Em 6dT4R6nói eq9m 6dT4R6đã hB92TDmuốn q9ở bêhB92TDn anhhB92TD, ch6dT4R6o YacQiNdù q9anh tq9rở q9thành kẻhB92TD ăYacQiNn 6dT4R6mày lYacQiNưu lạcYacQiN q9đầu đườngYacQiN, eq9m 6dT4R6cũng muq9ốn làm6dT4R6 kYacQiNẻ ă6dT4R6n màyhB92TD bYacQiNên cạnhYacQiN anh.

Cả đời6dT4R6 nhB92TDày eq9m sẽhB92TD q9dựa vàhB92TDo anhYacQiN, aq9nh cq9ó khôn6dT4R6g YacQiNmuốn chB92TDũng khôYacQiNng được.”

Nhan q9Hoan q9mím hB92TDmôi g6dT4R6ật đầu.

“Nhan HYacQiNoan, YacQiNem c6dT4R6ó dámYacQiN trướcq9 m6dT4R6ặt tấtq9 6dT4R6cả YacQiNmọi ngư6dT4R6ời ởq9 đâq9y, nóhB92TDi lạiq9 cYacQiNâu hB92TDem 6dT4R6yêu anq9h mộthB92TD lầnq9 nữYacQiNa, YacQiNnói 6dT4R6lại nhữYacQiNng gq9ì 6dT4R6em đãq9 thB92TDừng nYacQiNói vq9ới ahB92TDnh khônghB92TD?” 6dT4R6Tiêu Trq9ạch 6dT4R6nói xonhB92TDg, tấq9t cảhB92TD YacQiNmọi ngườihB92TD đềuq9 hướngq9 ánhYacQiN m6dT4R6ắt vhB92TDào q9Nhan q9Hoan. BạYacQiNch q9Diệc PhonYacQiNg hB92TDđưa micrq9o tớ6dT4R6i trhB92TDước mặtq9 hB92TDcô, NhaYacQiNn Hq9oan nhB92TDhìn q9Tiêu Tr6dT4R6ạch khô6dT4R6ng YacQiNhề chớ6dT4R6p mắt,hB92TD trYacQiNâm n6dT4R6gâm mộthB92TD látYacQiN m6dT4R6ới c6dT4R6ầm YacQiNlấy mic6dT4R6ro YacQiNđứng YacQiNdậy khỏi6dT4R6 chhB92TDỗ ngồi.

Toàn bộhB92TD T6dT4R698 hB92TDvào hB92TDthời khắ6dT4R6c này6dT4R6 vôhB92TD cùnYacQiNg q9yên tĩnh6dT4R6, 6dT4R6tất cảYacQiN đềq9u n6dT4R6ín tq9hở căngYacQiN ta6dT4R6i chờhB92TD hB92TDcô dhB92TDũng cảmYacQiN q9tỏ tình.

Trong đạiq9 YacQiNsảnh vaq9ng lq9ên YacQiNmột giọnghB92TD nữ6dT4R6 tro6dT4R6ng thB92TDrẻo êq9m YacQiNtai, NhYacQiNan Hoaq9n nóiq9: q9“Tiêu Trạch,q9 eYacQiNm 6dT4R6yêu anh6dT4R6, q9cho dYacQiNù c6dT4R6ó t6dT4R6úng thiếuhB92TD đến6dT4R6 mứq9c ăYacQiNn 6dT4R6không đủhB92TD nq9o, mặ6dT4R6c khôngYacQiN đq9ủ ấmYacQiN, phhB92TDải q9uống gió6dT4R6 TYacQiNây BắcYacQiN màhB92TD sốYacQiNng thq9ì thB92TDrong lYacQiNòng q9em q9vẫn q9rất 6dT4R6ngọt ngào.hB92TD 6dT4R6Em đ6dT4R6ã mYacQiNuốn ởhB92TD bhB92TDên anhYacQiN, 6dT4R6cho hB92TDdù 6dT4R6anh thB92TDrở thàhB92TDnh khB92TDẻ ă6dT4R6n màhB92TDy lư6dT4R6u lYacQiNạc đầuhB92TD đườngq9, e6dT4R6m cũYacQiNng muốn6dT4R6 lYacQiNàm kẻ6dT4R6 ănq9 màyYacQiN b6dT4R6ên cạnhB92TDh q9anh. hB92TDCả đờq9i nàyhB92TD ehB92TDm s6dT4R6ẽ dựYacQiNa vàoq9 ahB92TDnh, hB92TDanh cóhB92TD hB92TDkhông muYacQiNốn cũnq9g kh6dT4R6ông được.”

Cô vừhB92TDa dhB92TDứt q9lời, tq9iếng vYacQiNô tq9ay hoq9an hô6dT4R6 nhiệt6dT4R6 liệtq9 vanq9g lênYacQiN, TiYacQiNêu TYacQiNrạch hướnghB92TD về6dT4R6 q9phía côYacQiN khYacQiNom nYacQiNgười thB92TDhật thấp,q9 nóq9i: 6dT4R6“Cảm YacQiNơn YacQiNem, đâyq9 6dT4R6là 6dT4R6món quYacQiNà YacQiNtuyệt vờ6dT4R6i nhất6dT4R6 m6dT4R6à ahB92TDnh nhậq9n đư6dT4R6ợc ngàq9y q9hôm nYacQiNay. NhahB92TDn Hq9oan, đáhB92TDp hB92TDlại tìnhq9 cảmYacQiN chânYacQiN tq9ình mq9à YacQiNem dàq9nh chq9o hB92TDanh, TiêYacQiNu TrạYacQiNch a6dT4R6nh xhB92TDin YacQiNthề t6dT4R6rước tấtYacQiN hB92TDcả q9mọi người,hB92TD đời6dT4R6 nq9ày kiq9ếp này6dT4R6, Tiêq9u 6dT4R6Trạch đối6dT4R6 vớ6dT4R6i NhaYacQiNn Hoaq9n YacQiNmãi YacQiNmãi kYacQiNhông rờihB92TD 6dT4R6xa, q9mãi mãi6dT4R6 chỉYacQiN hB92TDyêu mộq9t nghB92TDười YacQiNlà em.”

Tiếng hB92TDvỗ tq9ay nhhB92TDư sấmq9 dậyYacQiN vanYacQiNg dhB92TDội khắ6dT4R6p hB92TDhội trq9ường, đặcYacQiN YacQiNbiệt lhB92TDà q9tiếng v6dT4R6ỗ 6dT4R6tay hB92TDcủa nhq9ững nYacQiNgười đanq9g hB92TDyêu nha6dT4R6u hhB92TDoặc đang6dT4R6 YacQiNyêu YacQiNthầm nYacQiNgười nq9ào đó.

Ai cũn6dT4R6g muốnYacQiN đượcq9 dũq9ng cảhB92TDm nhq9ư Nha6dT4R6n HoaYacQiNn, hB92TDai cũYacQiNng m6dT4R6uốn đượ6dT4R6c thhB92TDâm tìhB92TDnh nhưq9 TihB92TDêu Trạch.

Lạc YacQiNTiểu Aq9nh YacQiNcảm độnghB92TD đếnhB92TD rhB92TDơi lệ,YacQiN Hạq9 ThiệuYacQiN YacQiNNhiên rhB92TDút khq9ăn đYacQiNưa cYacQiNho cô.

Dưới sânYacQiN khấq9u, NYacQiNhan Hoa6dT4R6n đhB92TDỏ q9mặt nhB92TDhìn TiYacQiNêu TrạchYacQiN, hB92TDánh m6dT4R6ắt sánghB92TD trong6dT4R6. TrYacQiNên sYacQiNân kYacQiNhấu, Tq9iêu hB92TDTrạch nhìnq9 YacQiNvề phíYacQiNa q9cô, trêhB92TDn g6dT4R6ương mặt6dT4R6 YacQiNngập tràq9n ýhB92TD c6dT4R6ười, ánhhB92TD mắYacQiNt sánhB92TDg rực.

“Nào nào!”q9 Bq9ạch Diệc6dT4R6 6dT4R6Phong nhYacQiNảy lYacQiNên sânhB92TD khấhB92TDu, cắthB92TD nganhB92TDg áhB92TDnh hB92TDnhìn YacQiNchăm 6dT4R6chú q9nồng q9nàn của6dT4R6 hahB92TDi ngườiq9. “CảmYacQiN 6dT4R6ơn q9sự cổhB92TD vq9ũ hB92TDcủa q6dT4R6uý vhB92TDị, YacQiNbài pháYacQiNt biểuhB92TD cq9ủa chủYacQiN hB92TDnhân bữq9a tihB92TDệc xi6dT4R6n đượcq9 kq9ết thYacQiNúc, bâhB92TDy giYacQiNờ xiq9n mờiYacQiN vào6dT4R6 thB92TDiết 6dT4R6mục tiếhB92TDp theo.”

Nhân vihB92TDên pYacQiNhục vụhB92TD đẩy6dT4R6 6dT4R6xe b6dT4R6ánh q9kem lêq9n sYacQiNân khấu,6dT4R6 chB92TDa q9sĩ BạchhB92TD Diq9ệc q9Phong bắt6dT4R6 nhịpq9 cYacQiNho mọYacQiNi ngườhB92TDi hq9át hB92TDbài chúhB92TDc mừnq9g sin6dT4R6h nhhB92TDật, sahB92TDu đq9ó bq9ảo TiêYacQiNu Trạch6dT4R6 ước6dT4R6 rYacQiNồi thổiq9 nến.

Một hYacQiNơi thổhB92TDi q9tắt hB92TDba ngọq9n nến6dT4R6 tưq9ợng trưng6dT4R6 c6dT4R6ho q9ba q9mươi q9tuổi, Tq9iêu TrạhB92TDch nhắmYacQiN m6dT4R6ắt ướq9c một6dT4R6 điều6dT4R6 ước.

Dưới 6dT4R6sân kq9hấu, Nh6dT4R6an HohB92TDan thíc6dT4R6h thúq9 YacQiNnhìn anhYacQiN, YacQiNtrong lònghB92TD thầq9m đoán:q9 YacQiNTiêu Trạch,YacQiN chB92TDó phhB92TDải hB92TDanh đq9ang YacQiNước rằq9ng ch6dT4R6úng thB92TDa sẽhB92TD mãhB92TDi mãhB92TDi YacQiNở bêq9n nhau?

Tiêu q9Trạch mởq9 mắt.

Bạch Diệc6dT4R6 Pho6dT4R6ng q9cười 6dT4R6hì hYacQiNì hỏq9i: “q9Vừa ướq9c điềq9u gYacQiNì vậyYacQiN, nóihB92TD n6dT4R6ghe ch6dT4R6út hB92TDnào, cYacQiNó YacQiNphải liYacQiNên quahB92TDn tớ6dT4R6i bàYacQiN xq9ã, vợ,q9 e6dT4R6m yê6dT4R6u NhYacQiNan Ho6dT4R6an củaq9 cậuhB92TD không?”

Tiêu Tq9rạch hB92TDnhìn NhaYacQiNn Hoa6dT4R6n, NhB92TDhan q9Hoan q9cũng muốnhB92TD biếq9t đi6dT4R6ều YacQiNước củahB92TD 6dT4R6anh phải6dT4R6 chB92TDhăng có6dT4R6 cq9ô hB92TDtrong q9đó, 6dT4R6ánh mắYacQiNt hB92TDchờ monq9g hB92TDnhìn anh.

Nhìn chă6dT4R6m chúq9 vàq9o mắq9t 6dT4R6cô, 6dT4R6Tiêu Tq9rạch nói:q9 “Điềuq9 ướq9c củahB92TD t6dT4R6ôi là6dT4R6, thânhB92TD tYacQiNhể YacQiNkhỏe mạnh.”

Không giốYacQiNng nhưYacQiN cô6dT4R6 YacQiNnghĩ! NhaYacQiNn HYacQiNoan 6dT4R6bĩu môi,YacQiN t6dT4R6rong YacQiNlòng cảm6dT4R6 thhB92TDấy hơ6dT4R6i mYacQiNất mát.

Bạch D6dT4R6iệc q9Phong gq9iơ ngónYacQiN cYacQiNái vYacQiNới ThB92TDiêu Tr6dT4R6ạch, trêuYacQiN chọYacQiNc nóhB92TDi: “hB92TDNgài Tiêu,6dT4R6 hB92TDcụ Tiê6dT4R6u à,YacQiN tôq9i chúcYacQiN cụq9 YacQiNthân thể6dT4R6 khYacQiNỏe hB92TDmạnh, phúq9c như6dT4R6 6dT4R6Đông Hải,YacQiN q9thọ tựa6dT4R6 N6dT4R6am Sơn6dT4R6! H6dT4R6a 6dT4R6ha YacQiNha hahB92TD!” 6dT4R6Anh hB92TDta nóYacQiNi x6dT4R6ong YacQiNcũng tựYacQiN mìnhB92TDh chB92TDảm thấYacQiNy buồnYacQiN cườihB92TD, cầYacQiNm q9micro cườhB92TDi ngặtq9 nghẽo.

Tiêu TYacQiNrạch 6dT4R6nhận microhB92TD, nYacQiNói: “Nhan6dT4R6 H6dT4R6oan, điềq9u q9ước vừahB92TD rồihB92TD củahB92TD YacQiNanh lYacQiNà YacQiNthân thểq9 khỏeq9 YacQiNmạnh, q9có lẽhB92TD hB92TDem không6dT4R6 6dT4R6biết tạYacQiNi sYacQiNao a6dT4R6nh lại6dT4R6 ướcq9 nh6dT4R6ư vậy,hB92TD nghB92TDhe x6dT4R6ong bàhB92TDi háq9t sYacQiNau đhB92TDây eYacQiNm sẽq9 hiể6dT4R6u YacQiNđược lòhB92TDng aYacQiNnh. YacQiNBài háthB92TD nàq9y YacQiNanh tặnhB92TDg chYacQiNo YacQiNem, tênhB92TD lYacQiNà ‘T6dT4R6hân tYacQiNhể kYacQiNhỏe mạnh’.”

Ánh đèn6dT4R6 YacQiNtrên 6dT4R6sân kYacQiNhấu dịuYacQiN đi6dT4R6, q9ban nhạhB92TDc bắt6dT4R6 đầuq9 đệmq9 đànq9, khúcq9 n6dT4R6hạc hB92TDdạo êq9m ái6dT4R6 trôiq9 qua6dT4R6, Tiêu6dT4R6 TrạhB92TDch đưahB92TD mi6dT4R6cro tYacQiNới bêYacQiNn YacQiNmôi, cấtq9 gq9iọng hát.

Anh khô6dT4R6ng q9sợ hB92TDvì eq9m màhB92TD chịuq9 nhiềuhB92TD t6dT4R6ổn thYacQiNất, q9dù b6dT4R6ao YacQiNgian khổ6dT4R6 vhB92TDẫn 6dT4R6sẵn lòhB92TDng đónhB92TD nhận

Anh chq9ỉ YacQiNsợ vìYacQiN mệhB92TDt mỏi6dT4R6 YacQiNthao thứchB92TD cYacQiNả đêq9m mhB92TDà bỏYacQiN lỡYacQiN cuộcq9 hẹnYacQiN nghB92TDày maq9i củaq9 chúng6dT4R6 ta

Anh hB92TDkhông sợYacQiN mồYacQiN hq9ôi đầmhB92TD đìa,YacQiN x6dT4R6ây nên6dT4R6 mộhB92TDt lYacQiNâu đàYacQiNi thq9uộc vềYacQiN riênghB92TD q9hai ta

Anh chỉ6dT4R6 sq9ợ rằ6dT4R6ng hB92TDmình q9bị cYacQiNảm, hB92TDkhông nếq9m đượcYacQiN đồ6dT4R6 q9ăn ehB92TDm nấu6dT4R6 chhB92TDo anq9h thq9ì tq9hật lãnghB92TD phí

Không q9cần 6dT4R6em chhB92TDo aq9nh YacQiNuống thuốcq9, YacQiNkhông 6dT4R6muốn trởhB92TD thànhq9 gánhhB92TD nặnq9g củaYacQiN em

Nếu yêuYacQiN hB92TDem saYacQiNo cq9ó th6dT4R6ể đểYacQiN hB92TDem q9phải hYacQiNôn một6dT4R6 ngườq9i bệnh,6dT4R6 trq9ơ m6dT4R6ắt nhìnq9 aq9nh chịu6dT4R6 bhB92TDao giàYacQiNy vò

Anh moYacQiNng sYacQiNao thB92TDhân thể6dT4R6 khỏq9e mạnh,hB92TD v6dT4R6ì a6dT4R6nh đãYacQiN đồq9ng YacQiNý sẽq9 chq9o 6dT4R6em mq9ột cuq9ộc q9sống 6dT4R6vẹn toàn

Thề nhB92TDon hẹnYacQiN biểhB92TDn chẳnq9g bằngYacQiN khB92TDhỏe mhB92TDạnh đểhB92TD e6dT4R6m khôq9ng pq9hải nhB92TDhọc công

Anh mohB92TDng shB92TDao thhB92TDân YacQiNthể khq9ỏe mạq9nh, khq9ông muốn6dT4R6 YacQiNnhìn e6dT4R6m rơihB92TD hB92TDlệ vìhB92TD YacQiNlo lắhB92TDng chq9o anh

Ngộ n6dT4R6hỡ eq9m hB92TDcòn 6dT4R6tiều tụ6dT4R6y hq9ơn 6dT4R6anh t6dT4R6hì s6dT4R6ao có6dT4R6 thểq9 hưởngq9 th6dT4R6ụ hươngq9 vịq9 của6dT4R6 t6dT4R6ình yêu

Anh 6dT4R6đã YacQiNtừng phunhB92TDg ph6dT4R6í thờq9i giaq9n, tYacQiNhậm q9chí cq9òn ngan6dT4R6g tànYacQiNg chB92TDoi hB92TDthường cq9ái chết

Bởi vìhB92TD đq9ã yêu6dT4R6 q9em, mớihB92TD 6dT4R6bắt đầq9u khB92TDhao 6dT4R6khát sốnhB92TDg l6dT4R6âu trămq9 tuổi

Cầu trời6dT4R6 bq9an q9phúc cq9ho thq9ân thểhB92TD q9anh kYacQiNhỏe mạn6dT4R6h, cYacQiNho q9dù ngà6dT4R6y đ6dT4R6ó đấthB92TD trờihB92TD tốhB92TDi tăm

Em vYacQiNẫn sYacQiNẽ q9nhìn hB92TDanh ngủq9 yên

Đắp q9cho an6dT4R6h 6dT4R6chiếc chănhB92TD bôYacQiNng, khiYacQiNến aq9nh c6dT4R6ảm độYacQiNng q9đến rơ6dT4R6i q9lệ… [2]

[2] ThYacQiNân thểhB92TD khỏhB92TDe mạq9nh –YacQiN Tq9rương VệYacQiN Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìq9nh ảq9nh khq9i an6dT4R6h YacQiNbị bệ6dT4R6nh táiYacQiN hiệYacQiNn tYacQiNrước YacQiNmắt NhhB92TDan HoaYacQiNn, c6dT4R6ho ahB92TDnh q9uống thuốc,6dT4R6 nhìYacQiNn ahB92TDnh YacQiNtiêm, mơ6dT4R6 6dT4R6mơ hồYacQiN hồYacQiN nhB92TDgồi b6dT4R6ên giườngYacQiN 6dT4R6trông chB92TDhừng anh…

Khóe mắthB92TD hB92TDcô đãYacQiN 6dT4R6ướt thB92TDự lúc6dT4R6 nào.

Chơi xq9e, hồq9 6dT4R6đồ hB92TDsống qYacQiNua ngq9ày, cYacQiNoi thường6dT4R6 cYacQiNái chếtYacQiN điYacQiN đu6dT4R6a q9xe vớihB92TD DhB92TDạ Sâm…q9 ThB92TDất cả6dT4R6 đềuq9 h6dT4R6iển hiệnhB92TD trư6dT4R6ớc mắt6dT4R6 TiêuYacQiN Trạcq9h, 6dT4R6anh nhB92TDhớ rấthB92TD r6dT4R6õ q9lúc anYacQiNh tỉnhYacQiN lạihB92TD saq9u cq9ơn 6dT4R6mê mhB92TDan, NhaYacQiNn q9Hoan hB92TDđã nóYacQiNi q9– anq9h gụ6dT4R6c nhB92TDgã, nYacQiNhư thểYacQiN chB92TDả thYacQiNế gq9iới nàyhB92TD đ6dT4R6ều sYacQiNụp đYacQiNổ the6dT4R6o vậy.hB92TD Tiêq9u Trạ6dT4R6ch, anq9h phảiq9 mYacQiNau 6dT4R6khỏe l6dT4R6ại, mìnhq9 YacQiNem khôn6dT4R6g thểq9 chèq9o YacQiNchống đq9ược cáq9i nYacQiNhà này.

Thề noq9n hẹnhB92TD biểnhB92TD th6dT4R6ật sựhB92TD chẳngq9 hB92TDquan trọnghB92TD bằnghB92TD thânhB92TD thhB92TDể khỏhB92TDe mạnh.

Đối vớihB92TD cYacQiNô, ahB92TDnh 6dT4R6là trq9ụ cột6dT4R6 c6dT4R6ho cảYacQiN 6dT4R6thế YacQiNgiới, q9anh gụq9c n6dT4R6gã, thq9ế YacQiNgiới chB92TDủa côhB92TD cũng6dT4R6 sYacQiNụp xuốngq9 theo.

Nhan Hoaq9n c6dT4R6ảm đq9ộng kh6dT4R6ông n6dT4R6ói nhB92TDên lq9ời, lệhB92TD rưYacQiNng rưhB92TDng q9trong hB92TDđôi mắq9t lonq9g q9lanh, quq9a làq9n nq9ước mắthB92TD 6dT4R6đó, 6dT4R6cô trông6dT4R6 th6dT4R6ấy mộtq9 ngư6dT4R6ời đà6dT4R6n ôhB92TDng q9cầm bYacQiNó hohB92TDa hồng6dT4R6 t6dT4R6o. Gươq9ng m6dT4R6ặt rạn6dT4R6g rỡ,hB92TD sốnghB92TD YacQiNmũi YacQiNcao thB92TDhẳng, ÂhB92TDu q9phục t6dT4R6rắng tinq9h, a6dT4R6nh gi6dT4R6ống nhưYacQiN một6dT4R6 vịYacQiN hoàn6dT4R6g t6dT4R6ử 6dT4R6chân YacQiNtình khẩ6dT4R6n khB92TDhoản bướchB92TD YacQiNvề ph6dT4R6ía cô.

Nhan HYacQiNoan q9sụt sịhB92TDt n6dT4R6hận lấYacQiNy b6dT4R6ó h6dT4R6oa, Tiêuq9 TrạchYacQiN q9móc thB92TDrong 6dT4R6áo YacQiNra 6dT4R6chiếc nhB92TDhẫn kihB92TDm cươnq9g đYacQiNã chhB92TDuẩn bq9ị từYacQiN trưYacQiNớc, q6dT4R6uỳ mộtYacQiN chq9ân xuống.hB92TD AYacQiNnh nhB92TDói: “A6dT4R6nh đãhB92TD nói,hB92TD nhB92TDgày ahB92TDnh gâhB92TDy dYacQiNựng lạYacQiNi q9sự 6dT4R6nghiệp q9sẽ chíhB92TDnh làhB92TD lYacQiNúc cướihB92TD eYacQiNm về6dT4R6 nhà,q9 YacQiNbây gi6dT4R6ờ an6dT4R6h YacQiNmuốn thhB92TDực hB92TDhiện lờYacQiNi hB92TDnói hB92TDcủa mhB92TDình, hB92TDem yêuq9, l6dT4R6ấy 6dT4R6anh nhé?”

Nước mắtYacQiN q9lã q9chã rq9ơi, 6dT4R6Nhan Hoa6dT4R6n q9không hB92TDhề YacQiNdo YacQiNdự, ngón6dT4R6 taYacQiNy hB92TDrun 6dT4R6run chu6dT4R6i vàq9o chq9iếc nhẫn6dT4R6 nạYacQiNm hB92TDkim cươYacQiNng hB92TDđẹp 6dT4R6đẽ YacQiNsáng chói.

Chung qu6dT4R6anh t6dT4R6iếng vỗq9 tq9ay vahB92TDng dhB92TDội, anq9h ôYacQiNm côYacQiN hô6dT4R6n q9lên hàngq9 nướcYacQiN mắt.

Âm nhYacQiNạc t6dT4R6hay q9đổi, trởYacQiN t6dT4R6hành hB92TDkhúc nhB92TDhạc hB92TDêm YacQiNái nhhB92TDịp nYacQiNhàng, mọiq9 ngưYacQiNời lập6dT4R6 tứchB92TD kếYacQiNt đôiq9 tìq9m bạn6dT4R6 q9nhảy. TiêuYacQiN TrạcYacQiNh thổiq9 nhẹYacQiN lênYacQiN míYacQiN hB92TDmắt cô,hB92TD chọc6dT4R6 hB92TDcho hB92TDcô cười,q9 “Lậ6dT4R6p tứcYacQiN muốnhB92TD 6dT4R6làm côhB92TD dâq9u củYacQiNa anh6dT4R6, cq9ảm th6dT4R6ấy mìYacQiNnh YacQiNhạnh phúYacQiNc chứ?”

Nhan Hoq9an ní6dT4R6n khóYacQiNc mỉm6dT4R6 cườ6dT4R6i, gậthB92TD đầuhB92TD l6dT4R6iên tục.

Tiêu TrạhB92TDch cười6dT4R6 q9làm 6dT4R6xao độq9ng ánhB92TDh 6dT4R6mắt Nhq9an Hoan.

Cô 6dT4R6nói: “hB92TDAnh yêq9u, sinq9h nq9hật vYacQiNui vẻ.”

“Ừ!” AhB92TDnh tựaq9 tr6dT4R6án mìhB92TDnh vq9ào tránhB92TD côhB92TD, hB92TDnhẹ nhànq9g khq9iêu hB92TDvũ, cq9ô kéhB92TDo taq9y a6dT4R6nh đq9ặt q9lên bụnghB92TD d6dT4R6ưới 6dT4R6phẳng YacQiNlì, q9khẽ khà6dT4R6ng nó6dT4R6i: “q9Món q6dT4R6uà eq9m t6dT4R6ặng cYacQiNho aq9nh nhB92TDằm ở6dT4R6 đây.”

Chiều cuq9ối thuhB92TD, áYacQiNnh hB92TDnắng YacQiNchan hòa.

Ven đườnhB92TDg, cq9ao q9ốc mọc6dT4R6 hB92TDlên 6dT4R6san sátq9 nh6dT4R6ư rừngq9 rậm,hB92TD từ6dT4R6ng cỗ6dT4R6 xYacQiNe lq9ớn nhỏ6dT4R6 YacQiNrong hB92TDruổi YacQiNkhắp cYacQiNác chB92TDon phốhB92TD, nhB92TDgười đhB92TDi đườngYacQiN qq9ua lạiq9 hB92TDvội vYacQiNã, nữhB92TD cảnh6dT4R6 YacQiNsát giYacQiNao thônghB92TD x6dT4R6inh đẹphB92TD 6dT4R6chỉ hYacQiNuy đoànq9 xeq9. Một6dT4R6 đámq9 tq9hanh nhB92TDiên vâyq9 qq9uanh tr6dT4R6ạm q9xe buýq9t dáq9n đ6dT4R6ầy áp6dT4R6 phíYacQiNch phB92TDhim ảnh,YacQiN tấq9t cảYacQiN đềuq9 q9đang bàYacQiNn tánq9 YacQiNvề cYacQiNô YacQiNdiễn hB92TDviên 6dT4R6xinh đẹphB92TD chiếmhB92TD cứYacQiN hB92TDtoàn bhB92TDộ cáYacQiNc bứcYacQiN ảnhq9 đó.

Thành phốhB92TD nàyq9 vẫYacQiNn thaq9y đYacQiNổi rất6dT4R6 nhanq9h, khiếnhB92TD ngườ6dT4R6i 6dT4R6ta khô6dT4R6ng YacQiNkịp đónhB92TD nhận.

Tại hB92TDvùng ngoạiq9 thàhB92TDnh cá6dT4R6ch xq9a đôhB92TD thị,hB92TD yê6dT4R6n 6dT4R6tĩnh, tq9hư thái.

Reventon q9men t6dT4R6heo q9con đườngYacQiN núiq9 uốnq9 lượhB92TDn laYacQiNo v6dT4R6ề phq9ía trưYacQiNớc, trYacQiNên ghếYacQiN láiq9, Tiq9êu TrạchB92TDh mộtq9 hB92TDtay giữYacQiN vôq9 lăng,hB92TD một6dT4R6 hB92TDtay đặhB92TDt tq9rên phhB92TDần q9bụng đãq9 hơi6dT4R6 nh6dT4R6ô l6dT4R6ên q9của ng6dT4R6ười vợYacQiN đhB92TDang YacQiNngồi tq9rong lònhB92TDg mình.

Nhan HoYacQiNan đq9ang hB92TDtrong thYacQiNời kỳYacQiN man6dT4R6g thhB92TDai nhưngYacQiN vẫnq9 6dT4R6đẹp dq9ịu dànhB92TDg, mhB92TDái tócq9 hơ6dT4R6i rốYacQiNi tếhB92TDt phồnghB92TD t6dT4R6heo kiểuq9 xươhB92TDng cYacQiNá, YacQiNáo YacQiNlen 6dT4R6mỏng mà6dT4R6u YacQiNda 6dT4R6người, toànq9 t6dT4R6hân chB92TDô nq9hư tYacQiNỏa rhB92TDa mộYacQiNt thYacQiNứ ánhhB92TD sq9áng củahB92TD YacQiNngười làmhB92TD mẹ.

Cô ngq9ồi trê6dT4R6n đhB92TDùi ThB92TDiêu Trạch,hB92TD c6dT4R6úi đầuhB92TD hYacQiNôn mq9ôi aq9nh, YacQiNchiếc nhẫ6dT4R6n 6dT4R6kim cươngYacQiN trhB92TDên ngónq9 vhB92TDô dq9anh hB92TDlóe sáYacQiNng rq9ực rỡ.

Tiêu TrYacQiNạch đãq9 q9quá quehB92TDn thuộq9c vớiYacQiN q9con đườngq9 YacQiNnày nq9ên vốnYacQiN khôYacQiNng cầnq9 nhìn6dT4R6, vẫnYacQiN h6dT4R6ết q9sức c6dT4R6huyên chYacQiNú hôn6dT4R6 cô,hB92TD yYacQiNêu thưYacQiNơng cô.

“Vèo!”

Một chiếchB92TD 6dT4R6Porsche 9q911 [YacQiN3] p6dT4R6hóng vụtYacQiN quq9a YacQiNnhư t6dT4R6ên bắn,hB92TD láhB92TD câhB92TDy khôhB92TD h6dT4R6éo bịq9 sứhB92TDc ghB92TDió cuốnq9 lê6dT4R6n cuộnhB92TD tròq9n sa6dT4R6u đuôiq9 xe.

[3] PorYacQiNsche 96dT4R611: mọiYacQiN 6dT4R6người còq9n nhớYacQiN chB92TDhiếc xhB92TDe 6dT4R6này cYacQiNhứ, hB92TDlà DYacQiNạ SYacQiNâm :D

2012-Porsche-911-Front-Quq9arter-Motion-Red-623x415

133836dT4R666817-Porsche-911-Coupe-Club-1

Nhan HohB92TDan rờq9i khỏiYacQiN cánhhB92TD YacQiNmôi hB92TDnóng 6dT4R6rực, q6dT4R6uay đhB92TDầu nhì6dT4R6n, khB92TDinh nhB92TDgạc h6dT4R6ô 6dT4R6lên: “Là6dT4R6 anhB92TDh ta…”

Tiêu Trạch6dT4R6 gihB92TDữ cằ6dT4R6m chB92TDô k6dT4R6éo l6dT4R6ại tiếphB92TD tụcq9 h6dT4R6ôn môi.

Mặc q9kệ hắn6dT4R6 l6dT4R6à ai.

Người cảhB92TD đờiq9 q9này aq9nh q9muốn đuổihB92TD YacQiNtheo đ6dT4R6ã hohB92TDàn toànYacQiN bhB92TDắt q9được rồi,6dT4R6 aq9nh chẳngYacQiN chB92TDòn chúYacQiNt hq9ào hứngq9 vớiYacQiN bất6dT4R6 kỳq9 kẻq9 nq9ào khác.

“Anh khôYacQiNng q9thể nà6dT4R6o vĩnhB92TDh viễYacQiNn chạ6dT4R6y pq9hía YacQiNsau em.”

“Anh 6dT4R6sẽ đuổiq9 thB92TDheo em.”

Nhan YacQiNHoan, cuốihB92TD cùng6dT4R6 aYacQiNnh cũYacQiNng bhB92TDắt q9được ehB92TDm rồi.

_Hết_

P/s: Ngại6dT4R6 quá,YacQiN q9còn m6dT4R6ỗi mq9ột chhB92TDương muố6dT4R6n poshB92TDt hB92TDliền hB92TDluôn nhưng6dT4R6 tựYacQiN q9nhiên YacQiNlại bậnq9 bhB92TDù đ6dT4R6ầu cả6dT4R6 tYacQiNuần, chẳnghB92TD YacQiNhở hB92TDra đượYacQiNc 6dT4R6chút nàoYacQiN q9để làmYacQiN, bắthB92TD YacQiNmọi ngườiq9 đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.