You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác giả:TdKA NhTdKAan 3UEYTiểu Ngôn

Chuyển ngữTdKA: LạcjAKb Dương
***

Chương 67

Để chúTdKAc mjAKbừng sjAKbinh nhjAKbật TTdKAiêu Trạch,jAKb Nh3UEYan HoajAKbn mặcTdKA mD7Mwột D7Mwchiếc vD7Mwáy 3UEYhở vajAKbi mớijAKb đặtTdKA h3UEYàng tjAKbhiết kếjAKb thqwgJeo TdKAyêu cầujAKb. TừD7Mw ngD7Mwực trởjAKb xuốnqwgJg, 3UEYváy đ3UEYược 3UEYghép thànjAKbh từTdKA 3UEYrất nhiD7Mwều chiếc3UEY lôngTdKA 3UEYvũ nhỏjAKb trắngjAKb tinhD7Mw, tạoqwgJ chTdKAo phần3UEY ch3UEYân jAKbváy 3UEYcó kiqwgJểu dáTdKAng như3UEY bậcjAKb tqwgJhang tTdKAầng tầngD7Mw jAKblớp lớp,3UEY vừajAKb thuầnqwgJ khjAKbiết thoátqwgJ tục3UEY mqwgJà lqwgJại khônqwgJg mjAKbất tínhD7Mw thD7Mwời trang.

Là jAKbchủ nhâ3UEYn củajAKb bữajAKb tiệc,TdKA TijAKbêu TrjAKbạch cũD7Mwng ăD7Mwn vậ3UEYn qwgJrất tranjAKbg trọngD7Mw, aTdKAnh mặqwgJc mộtjAKb bộD7Mw ÂuTdKA TdKAphục jAKbmàu jAKbtrắng bướTdKAc rqwgJa khỏi3UEY TdKAphòng D7Mwthay đ3UEYồ, điqwgJ tớTdKAi ô3UEYm vD7Mwòng quanqwgJh ejAKbo njAKbhỏ TdKAcủa nà3UEYng tqwgJiên nữjAKb đanTdKAg đứngqwgJ 3UEYtrước D7Mwgương, n3UEYói: “jAKbMặc đồjAKb tranqwgJg điểmjAKb xiTdKAnh đ3UEYẹp TdKAthế nàTdKAy đểqwgJ quyD7Mwến rD7Mwũ coTdKAn qwgJnhà aD7Mwi đây?”

Nhan qwgJHoan gD7Mwiật nhẹqwgJ TdKAcánh ta3UEYy TdKAáo màTdKAu trắjAKbng đang3UEY vTdKAòng qujAKba eTdKAo jAKbmình, nói:3UEY “ETdKAm cTdKAòn chjAKbưa nói3UEY g3UEYì anD7Mwh qwgJđâu đấy,jAKb ă3UEYn diTdKAện jAKbbảnh 3UEYbao thqwgJế nTdKAày lD7Mwà đểqwgJ dụ3UEY dD7Mwỗ coTdKAn gD7Mwái nh3UEYà ajAKbi hả?”

“Hôm D7Mwnay jAKblà sjAKbinh nTdKAhật aD7Mwnh, ajAKbnh 3UEYphải TdKAăn mặqwgJc trD7Mwịnh trọngqwgJ làTdKA đư3UEYơng nhiênqwgJ, hTdKAơn nữTdKAa, cójAKb 3UEYem rồTdKAi, còjAKbn co3UEYn gqwgJái jAKbnhà jAKbai cjAKbó thểD7Mw lọtjAKb vàoqwgJ mắtjAKb anD7Mwh được.”

“Hôm D7Mwnay làjAKb 3UEYsinh nhậtTdKA anTdKAh, D7Mwem trjAKbang đjAKbiểm xTdKAinh đẹqwgJp lD7Mwà đ3UEYương 3UEYnhiên, qwgJhơn nữa,qwgJ qwgJcó qwgJanh rồi,D7Mw TdKAcon trajAKbi nhà3UEY nàoTdKA có3UEY tD7Mwhể lọtjAKb 3UEYvào TdKAmắt 3UEYem được3UEY chứ.”

Nhan D7MwHoan 3UEYbắt cD7Mwhước qwgJcách nó3UEYi củTdKAa anhD7Mw, lạjAKbi bịTdKA TiêuD7Mw TrạchjAKb ômqwgJ ghì3UEY vqwgJào qwgJlòng 3UEYhôn 3UEYngấu ngD7Mwhiến mTdKAột tqwgJrận, rờjAKbi khD7Mwỏi 3UEYmôi 3UEYcô, a3UEYnh tD7Mwhở nặngD7Mw jAKbnề nTdKAói: “QuàTdKA sjAKbinh nhậtTdKA của3UEY an3UEYh đâu?”

 

Nhan H3UEYoan 3UEYđỏ mặtTdKA kjAKbéo chijAKbếc vá3UEYy hơ3UEYi xTdKAộc xD7Mwệch jAKblên chqwgJe 3UEYđi phqwgJần ngựcD7Mw, rTdKAa vTdKAẻ bTdKAí mậ3UEYt, qwgJ“Đến lúcjAKb đójAKb anD7Mwh sẽqwgJ biết!”

“Anh muốn3UEY 3UEYxem x3UEYem rốtqwgJ cuD7Mwộc eqwgJm tặnjAKbg a3UEYnh qwgJthứ gTdKAì jAKbhay ho3UEY.” BqwgJàn ta3UEYy TdKAto 3UEYvéo nhD7Mwẹ 3UEYhai cá3UEYi lênqwgJ njAKbơi tròn3UEY tD7Mwrịa D7Mwmềm mqwgJại, NhaD7Mwn HoD7Mwan nqwgJhíu m3UEYày cắnjAKb môqwgJi, cơqwgJ tqwgJhể bâyqwgJ qwgJgiờ vôTdKA cùjAKbng nhạyqwgJ cảm,qwgJ 3UEYsự đụng3UEY chạD7Mwm củqwgJa qwgJanh làm3UEY cTdKAô D7Mwnhư muTdKAốn nD7Mwhũn ra.

Rất nhTdKAiều n3UEYgười jAKbnhận đượcjAKb thiệjAKbp mờiqwgJ củaD7Mw TiêuTdKA TrạcTdKAh, đồjAKbng nghD7Mwiệp, bạnqwgJ bèqwgJ t3UEYhân thjAKbiết, njAKbgay jAKbcả kẻ3UEY đốTdKAi địch3UEY LD7Mwãnh NgựD7Mw ThầnqwgJ cũnD7Mwg n3UEYhận được.

Từng chiếcjAKb limjAKbousine [3UEY1] xqwgJa qwgJhoa lầjAKbn lượTdKAt đỗD7Mw lạiqwgJ trướcD7Mw 3UEYcổng T98qwgJ, hTdKAôm naqwgJy bảoqwgJ jAKbvệ cũnD7Mwg ăD7Mwn mặ3UEYc cjAKbhỉn qwgJchu vTdKAô cù3UEYng tra3UEYng trọng.TdKA LqwgJúc Tiê3UEYu TrạchqwgJ tựTdKA nhiênTdKA ôqwgJm D7MwNhan HjAKboan đqwgJi vàoqwgJ đại3UEY sảnh,3UEY khô3UEYng D7Mwkhí 3UEYcả hộijAKb tTdKArường lập3UEY tứTdKAc sôTdKAi sục.

[1] LimousineD7Mw: mộD7Mwt loạjAKbi 3UEYxe kháqwgJch D7Mwsang trọng,qwgJ cTdKAó thânjAKb xD7Mwe dàiqwgJ và3UEY njAKbội tqwgJhất tqwgJiện nD7Mwghi jAKbbên trong.

lincoln-stret3UEYch-limo

Tiêu jAKbTrạch ch3UEYào hỏiTdKA một3UEY qwgJnhóm bạqwgJn bqwgJè, NhaTdKAn 3UEYHoan bị3UEY đámjAKb kháchTdKA mờjAKbi nữTdKA kéojAKb sa3UEYng m3UEYột qwgJbên bắqwgJt jAKbđầu tánjAKb gẫu.

Nhân viD7Mwên phụTdKAc vụjAKb quD7Mwán baTdKAr jAKbmang mộtjAKb hTdKAộp D7Mwquà đqwgJược TdKAgói đẹpTdKA đẽTdKA đưjAKba D7Mwcho TjAKbiêu TrạqwgJch D7Mwđang nójAKbi chuyD7Mwện pjAKbhiếm với3UEY kD7Mwhách khứaTdKA, “TiqwgJêu tjAKbiên sD7Mwinh, qwgJmột vịTdKA tiqwgJên sinqwgJh nhờD7Mw tôijAKb chuTdKAyển m3UEYón qujAKbà nàyjAKb ch3UEYo ngài,TdKA ngườD7Mwi đqwgJó jAKbnói 3UEYmón quqwgJà nàD7Mwy ngàiTdKA TdKAnhất địnhqwgJ pD7Mwhải tjAKbự t3UEYay m3UEYở ra.”

Tiêu Trạc3UEYh jAKbnghi hoặcjAKb nhận3UEY lấy3UEY hộpqwgJ qTdKAuà, mởqwgJ raqwgJ. NqwgJgay kD7Mwhi giấjAKby góqwgJi đượcqwgJ xéqwgJ rajAKb, 3UEYtrong ljAKbòng TiêuD7Mw TrạchjAKb ljAKbập tứcTdKA TdKAđan xqwgJen bqwgJao cảmqwgJ TdKAgiác đắngjAKb cD7Mway ngọD7Mwt TdKAbùi. AnD7Mwh giữ3UEY jAKblấy tqwgJay njAKbhân viqwgJên pjAKbhục vụjAKb, vộiqwgJ vàTdKAng hỏi:jAKb “VịjAKb tD7Mwiên sinqwgJh đó3UEY đTdKAang 3UEYở đâu?D7Mw An3UEYh qwgJta trôngjAKb như3UEY thTdKAế nào?”

Nhân viêD7Mwn phD7Mwục vụD7Mw hơijAKb giậtD7Mw jAKbmình, jAKblắp bắpTdKA qwgJnói: “VịqwgJ t3UEYiên D7Mwsinh qwgJđó 3UEYđã TdKAđi rồqwgJi, anqwgJh TdKAta 3UEYrất qwgJcao, rD7Mwất tuấnTdKA tú,TdKA kh3UEYi cườD7Mwi cònjAKb lqwgJộ TdKAra hàm3UEY rănqwgJg trắng3UEY sáng.”

Đúng lúcTdKA này,qwgJ 3UEYvới D7Mwtư TdKAcách ngườjAKbi chủTdKA qwgJtrì, BạjAKbch D7MwDiệc PTdKAhong mD7Mwời D7MwTiêu TrạjAKbch D7Mwlên sân3UEY khấujAKb qwgJphát biểu,3UEY TqwgJiêu TrạcjAKbh chấTdKAn cjAKbhỉnh ljAKbại cảTdKAm jAKbxúc TdKArồi D7Mwđi lên.

Khách khứjAKba nhaqwgJo nhajAKbo ngồijAKb xuốnqwgJg. NhD7Mwan qwgJHoan njAKbgồi cùnqwgJg qwgJbàn vớijAKb Tiê3UEYu jAKbKiến Đông,D7Mw qwgJbên cạjAKbnh lTdKAà HạTdKA TTdKAhiệu NhjAKbiên vqwgJà D7MwLạc TiểuD7Mw TdKAAnh, tD7Mwiếp đqwgJó là3UEY qwgJTống ThếqwgJ PqwgJhong vàjAKb AmD7Mwy, 3UEYBạch DiệcD7Mw PhoD7Mwng, LãnhqwgJ N3UEYgự Th3UEYần đD7Mwã ngồjAKbi yê3UEYn vịTdKA TdKAở hàjAKbng ghjAKbế trước.

Tiêu Trạ3UEYch Â3UEYu phụD7Mwc cTdKAhỉnh tềqwgJ điTdKA tới3UEY cầm3UEY 3UEYlấy micjAKbro, nhì3UEYn mộtD7Mw lượtqwgJ khách3UEY khứD7Mwa đa3UEY ph3UEYần 3UEYlà bạjAKbn b3UEYè thD7Mwân thiết,D7Mw nD7Mwói: “HôTdKAm n3UEYay 3UEYlà s3UEYinh nhqwgJật củaD7Mw TdKATiêu TrạcqwgJh tôi3UEY, 3UEYcảm jAKbơn mọijAKb người3UEY đãTdKA tớ3UEYi thaqwgJm dựD7Mw jAKbbuổi tiệD7Mwc, cảmqwgJ jAKbơn BD7Mwạch DqwgJiệc PqwgJhong D7Mwđã cunD7Mwg cấpTdKA jAKbđịa điểmqwgJ t3UEYốt 3UEYnhư jAKbthế này.”

Dưới sâ3UEYn khấ3UEYu tiếD7Mwng vỗjAKb D7Mwlên 3UEYvang D7Mwlên D7Mwrộn rãqwgJ, sTdKAau kjAKbhi 3UEYlắng lạiD7Mw, TjAKbiêu TrạD7Mwch tiếqwgJp tụ3UEYc nói:qwgJ “NqwgJhân dịpD7Mw njAKbày, tôTdKAi cójAKb vàiTdKA lờTdKAi muốn3UEY 3UEYtâm jAKbsự vTdKAới mọqwgJi người.3UEY TừD7Mw qwgJchuyện TTdKAần VũqwgJ đoạnqwgJ tuyệD7Mwt vớTdKAi LãnhD7Mw TdKAThị, chqwgJo tớiqwgJ qwgJviệc ThịnD7Mwh T3UEYhế 3UEYthu 3UEYmua Tầ3UEYn Vũ,jAKb mộjAKbt năD7Mwm q3UEYua đã3UEY xảyjAKb jAKbra kqwgJhông ítqwgJ sựjAKb kiện.TdKA 3UEYTrong mộD7Mwt jAKbnăm nàjAKby, tôiD7Mw tD7Mwừ một3UEY kẻTdKA TdKAcon nhqwgJà qwgJgiàu chơD7Mwi bờiTdKA jAKblêu lqwgJổng, D7Mwkhông TdKAcó chíD7Mw tD7Mwiến qwgJthủ chTdKAỉ biTdKAết ch3UEYơi xeqwgJ, đTdKAã trởTdKA thTdKAành tôi3UEY 3UEYcủa hômD7Mw qwgJnay, tô3UEYi khTdKAông djAKbám nóTdKAi mìn3UEYh đãqwgJ thàTdKAnh jAKbcông, nTdKAhưng 3UEYtôi TdKAhoàn to3UEYàn dájAKbm TdKAnói, TiêuD7Mw TrạTdKAch đaqwgJng qwgJđứng trướjAKbc m3UEYặt mọi3UEY TdKAngười l3UEYà qwgJmột ngườD7Mwi đànjAKb ôngTdKA đãTdKA qwgJthật 3UEYsự tTdKArải qjAKbua nhữjAKbng bqwgJão tjAKbáp D7Mwgian khổ3UEY đểTdKA trqwgJưởng thành!”

“Hú!” BạqwgJch DD7Mwiệc Ph3UEYong bỗng3UEY kêqwgJu qwgJlên nhưD7Mw sjAKbói tru.

“Nhưng tronqwgJg chD7Mwuyện nàyjAKb 3UEYnếu nhưqwgJ kjAKbhông cTdKAó sựqwgJ g3UEYiúp jAKbđỡ qwgJvà ủngqwgJ hộ3UEY củaqwgJ mD7Mwọi ngườ3UEYi, jAKbTiêu Trạ3UEYch tTdKAôi D7Mwsẽ khôD7Mwng 3UEYthể điqwgJ tới3UEY ngày3UEY hôm3UEY qwgJnay nhanqwgJh chóngjAKb như3UEY vậy.D7Mw 3UEYCho nên,jAKb TdKAtại đD7Mwây, tôiqwgJ muốnqwgJ cảmTdKA ơnjAKb tấtTdKA cảTdKA mọiqwgJ ngưTdKAời.” Tiêu3UEY TjAKbrạch n3UEYhìn vềjAKb qwgJphía TốD7Mwng TjAKbhế Pho3UEYng, ánD7Mwh mắtTdKA chânjAKb tTdKAhành. “3UEYAnh Tống,qwgJ D7Mwcảm ơqwgJn aTdKAnh vàqwgJo lúTdKAc tjAKbôi cqwgJần jAKbsự giújAKbp đỡD7Mw nhấtjAKb đãjAKb dqwgJành jAKbcho tôi3UEY mộqwgJt vqwgJị tríqwgJ đểTdKA tôD7Mwi cóD7Mw thểD7Mw 3UEYphát huqwgJy hếtjAKb jAKbkhả năjAKbng củqwgJa mìnjAKbh. DTdKAù ch3UEYo bD7Mwây D7Mwgiờ đTdKAã c3UEYó sựTdKA ngjAKbhiệp riêngTdKA, nhưnqwgJg TdKAtôi sẽD7Mw k3UEYhông vứtjAKb bỏTdKA GiD7Mwang Hân,D7Mw nD7Mwơi đãTdKA c3UEYho D7Mwtôi jAKbcông việcD7Mw đầujAKb tiênD7Mw, cảqwgJm ơn3UEY a3UEYnh, D7Mwanh Tống.”

Tiêu TrạchqwgJ dờiD7Mw ájAKbnh mắtjAKb sanTdKAg TdKAAmy. “AmD7Mwy, cảmTdKA jAKbơn côTdKA đjAKbã khôngqwgJ từqwgJ bỏ,qwgJ qwgJcùng qwgJtôi điqwgJ sD7Mwuốt chặqwgJng đườngTdKA cD7Mwho qwgJtới bqwgJây giTdKAờ, tôD7Mwi qwgJphải tăngqwgJ lươnTdKAg chTdKAo cqwgJô, cTdKAòn phảiD7Mw thqwgJăng chứqwgJc, PhóTdKA t3UEYổng giáD7Mwm D7Mwđốc ĐD7Mwỉnh ThịnjAKbh quốjAKbc tếTdKA, ônD7Mwg chủTdKA củaD7Mw D7Mwcô cònqwgJ cD7Mwó thể3UEY jAKbhào phónD7Mwg đếnTdKA mứcqwgJ nàqwgJo nữa.”

Tiền D7Mwđã khôqwgJng 3UEYcòn jAKbquan tr3UEYọng đ3UEYối vớTdKAi ATdKAmy, nh3UEYưng nếuD7Mw đjAKbược thăngqwgJ qwgJchức sjAKbẽ càn3UEYg cqwgJó khô3UEYng giajAKbn đ3UEYể pjAKbhát tTdKAriển, côjAKb D7Mwvẫn TdKArất vqwgJui, nânjAKbg lTdKAy rượqwgJu đứ3UEYng bật3UEY D7Mwdậy jAKbhô: “ÔjAKbng cjAKbhủ vạnjAKb tuế!”

Tiêu TrqwgJạch nD7Mwói tiếp:D7Mw “CònqwgJ cóqwgJ nhữngD7Mw đồngTdKA nghiệp3UEY ởD7Mw 3UEYGiang HâD7Mwn, cTdKAảm jAKbơn D7Mwsự ủ3UEYng jAKbhộ TdKAvà ưujAKb áiTdKA củaTdKA tấTdKAt cả3UEY qwgJmọi ngTdKAười, TdKAmón qujAKbà tôiqwgJ qwgJđền đáD7Mwp qwgJcho nhD7Mwững nỗD7Mw lựcjAKb TdKAcố gqwgJắng qwgJcủa mọ3UEYi người,jAKb cũngD7Mw 3UEYnhư việcjAKb thănjAKbg chứqwgJc, tă3UEYng ljAKbương TdKAvà jAKbvấn đềqwgJ đã3UEYi ngjAKbộ màTdKA mọiTdKA ngườjAKbi TdKAmong đợi3UEY nhấtjAKb, lượngTdKA tiTdKAêu tqwgJhụ quTdKAý nàjAKby củaqwgJ chqwgJúng tqwgJa tăngD7Mw mườiqwgJ támD7Mw phTdKAần trămTdKA sqwgJo vớTdKAi quTdKAý trước.”

Những đồng3UEY nghiệpD7Mw đãTdKA cùnjAKbg jAKbanh dốTdKAc sứD7Mwc tTdKAại Gi3UEYang HD7Mwân hjAKbưng phấnD7Mw jAKbvỗ jAKbtay gjAKbiòn giã.

“Hú h3UEYú!” Bạch3UEY DijAKbệc Ph3UEYong lạTdKAi một3UEY lầnD7Mw nD7Mwữa phốijAKb h3UEYợp jAKbbằng tiếngjAKb kêu3UEY n3UEYhư sóiTdKA tru.

Tiêu Trạch3UEY cười,jAKb 3UEYchỉ vTdKAào BqwgJạch 3UEYDiệc Phong3UEY, n3UEYói: “BqwgJạch DiệcTdKA qwgJPhong, qwgJcho d3UEYù qwgJcậu qwgJcó gqwgJào đến3UEY rá3UEYch họqwgJng, đêjAKbm najAKby cũnjAKbg khônqwgJg lôiqwgJ kéojAKb được3UEY côjAKb sóiD7Mw cái3UEY qwgJnào đâu.”

“Ha hjAKba hjAKba ha!!!!!!!D7Mw” Dưới3UEY sD7Mwân khấu3UEY TdKAvang lênjAKb tiqwgJếng cườiD7Mw khôD7Mwng ngừng.

Bạch DD7Mwiệc PhonD7Mwg ngắjAKbt đjAKbóa hD7Mwoa tưD7Mwơi 3UEYtrong bìnqwgJh h3UEYoa tD7Mwrên D7Mwbàn, né3UEYm 3UEYlên sânqwgJ khTdKAấu: “jAKbBiến, thằng3UEY khốn!”

Tiêu TdKATrạch liếcD7Mw D7Mwnhìn aTdKAnh tajAKb, nóiTdKA: “Tiể3UEYu BạcjAKbh, BjAKbạch qwgJgia, tôi3UEY jAKbcũng phảiTdKA c3UEYảm D7Mwơn 3UEYcậu đãqwgJ tjAKbổ ch3UEYức 3UEYcho tôqwgJi mộtD7Mw bữa3UEY tiệc3UEY lớnqwgJ jAKbthế 3UEYnày, cù3UEYng vớqwgJi jAKbsự D7Mwgiúp đỡjAKb cD7Mwủa cậjAKbu tjAKbrong suốt3UEY mộTdKAt nTdKAăm quaD7Mw.” TiêD7Mwu TjAKbrạch 3UEYgãi gãiTdKA đTdKAầu, đD7Mwổi gD7Mwiọng: “MặcqwgJ dùqwgJ kTdKAhông thựTdKAc D7Mwchất lắm.”

“Ha ha!TdKA” DướiqwgJ D7Mwsân jAKbkhấu lạiD7Mw ljAKbà mộTdKAt tjAKbràng cườiTdKA van3UEYg dội.

Bạch DiệcTdKA qwgJPhong đứnD7Mwg d3UEYậy, nhấcD7Mw cD7Mwhân trèo3UEY l3UEYên bàD7Mwn, an3UEYh tD7Mwa đứngqwgJ đóD7Mw hôjAKb: “ThằngTdKA khốn,jAKb qwgJcậu biếTdKAt qwgJchọc cườqwgJi ngqwgJười kD7Mwhác TdKAnhư vTdKAậy, sa3UEYo khôD7Mwng TdKAđi l3UEYàm diễnqwgJ viêTdKAn hTdKAài đi.”

Tiêu TrTdKAạch vqwgJỗ TdKAvề anjAKbh D7Mwta: “HTdKAa hjAKba! HaizqwgJ! jAKbĐừng kíchjAKb D7Mwđộng, hTdKAôm 3UEYnay l3UEYà ngàqwgJy vu3UEYi, tqwgJôi khôngTdKA muqwgJốn ljAKbàm qwgJcho jAKbbầu kh3UEYông kTdKAhí quáD7Mw nqwgJgột ngạt.”

Bạch DiệjAKbc PqwgJhong chỉjAKb taTdKAy vàTdKAo a3UEYnh, nTdKAhảy từjAKb tqwgJrên bTdKAàn xuống.

“Hạ ThiệuD7Mw ND7Mwhiên.” TijAKbêu Trạch3UEY 3UEYnhắc jAKbmột cáD7Mwi tên.

Hạ ThiTdKAệu D7MwNhiên ngồijAKb ởD7Mw hàn3UEYg ghếD7Mw trước3UEY 3UEYmỉm cườiqwgJ gjAKbiơ qwgJtay lqwgJên, D7MwTiêu Trạch3UEY bậtjAKb ngTdKAón TdKAcái: “NgườiqwgJ TdKAanh qwgJem tà3UEYi TdKAgiỏi, đD7Mwã giqwgJúp qwgJđỡ tô3UEYi qu3UEYá jAKbnhiều, ngqwgJoài lờiD7Mw cảmD7Mw ơnjAKb tôijAKb cò3UEYn m3UEYuốn nói,qwgJ qwgJsau nTdKAày qwgJnếu cD7Mwó chuyệ3UEYn gTdKAì TdKAcần đTdKAến Ti3UEYêu Trạch,3UEY cjAKbhỉ cầnD7Mw cTdKAậu TdKAmở miệng3UEY, cqwgJho dùjAKb l3UEYà lqwgJao vD7Mwào jAKbnước sôD7Mwi lqwgJửa bỏng,jAKb qwgJchết cũng…D7Mw khôTdKAng chốqwgJi jAKbtừ, còqwgJn cóqwgJ vợqwgJ coD7Mwn đang3UEY cD7Mwhờ chD7Mwúng 3UEYta chăD7Mwm sóc!”

Hạ TdKAThiệu Nhiên3UEY njAKbở nqwgJụ cười.

“Còn 3UEYcó LýTdKA ATdKAn ThjAKbần.” TqwgJiêu Trạ3UEYch TdKAhô D7Mwto mộtjAKb tiếngqwgJ, tìmD7Mw kqwgJiếm bóng3UEY 3UEYdáng anTdKAh t3UEYa giữqwgJa đáTdKAm ngjAKbười, jAKb“Tên khốjAKbn nháqwgJt qwgJgan qwgJnhà cậuqwgJ, tôiTdKA b3UEYiết c3UEYậu D7Mwđang qwgJở đây,3UEY TdKAcậu cóTdKA bảnD7Mw l3UEYĩnh saqwgJi ngườiTdKA đưaqwgJ chqwgJìa khóa3UEY ReventjAKbon c3UEYho tôi,jAKb qwgJtại D7Mwsao lạiqwgJ k3UEYhông cD7Mwó cD7Mwan đảmqwgJ đứD7Mwng trước3UEY mặtD7Mw tôi?”

Vừa D7Mwnghe đqwgJến Rev3UEYenton, NhjAKban TdKAHoan kí3UEYch độnjAKbg đứTdKAng bậtjAKb dậ3UEYy ngoảnh3UEY đầTdKAu tìmqwgJ kiếmTdKA LýjAKb A3UEYn 3UEYThần, cònTdKA GjAKbiản D7MwNinh jAKbthì sữnjAKbg sqwgJờ qwgJcả người.

Đám đônjAKbg bỗngjAKb xônTdKA jAKbxao, 3UEYhóa 3UEYra chiếc3UEY RqwgJeventon đ3UEYó bjAKbị LýjAKb qwgJAn ThTdKAần mjAKbua đượcqwgJ, càn3UEYg ngạTdKAc nhiênD7Mw hơn3UEY D7Mwlà D7Mwanh qwgJta đjAKbem chiếcqwgJ xD7Mwe tặnTdKAg TdKAlại cD7Mwho 3UEYTiêu Trạch.

Reventon! jAKbHai trămjAKb triệuTdKA đjAKbó! KhônD7Mwg đùajAKb đượjAKbc đâu!

Tất qwgJcả đềuTdKA mjAKbở lD7Mwớn mắtqwgJ ngóqwgJ quD7Mwanh bTdKAốn phía.

“Nếu cTdKAậu kD7Mwhông 3UEYra, tôiD7Mw sẽTdKA thậTdKAt sqwgJự kD7Mwhông nhậnqwgJ cậuD7Mw l3UEYà bạn.”jAKb D7MwLời nóTdKAi tuyệqwgJt tình3UEY cD7Mwủa TD7Mwiêu Tr3UEYạch vừa3UEY thố3UEYt rqwgJa, qwgJLý qwgJAn ThầnqwgJ tTdKArốn đqwgJằng 3UEYsau cjAKbột trụqwgJ bỗnTdKAg xuấtqwgJ hiện,D7Mw “T3UEYôi đế3UEYn rồi.”

“Tên khqwgJốn!” TjAKbiêu TrạchD7Mw cắn3UEY rTdKAăng jAKbmắng mộtD7Mw câu3UEY, “NhqwgJưng tô3UEYi phảiD7Mw cảmjAKb TdKAơn tênjAKb khốD7Mwn nhjAKbà cqwgJậu đãD7Mw t3UEYặng ljAKbại chiếD7Mwc jAKbxe mqwgJà tô3UEYi vàTdKA jAKbbà xãjAKb y3UEYêu D7Mwquý nhất.”

Tiêu TrạcjAKbh nhìD7Mwn LqwgJãnh NqwgJgự TTdKAhần. TdKALãnh NjAKbgự ThầnjAKb cTdKAũng nh3UEYìn anh.

“Người tTdKAa nójAKbi, 3UEYmuốn bTdKAiết TdKAgiá trịqwgJ D7Mwmột D7Mwcon ngTdKAười TdKAthì D7Mwphải D7Mwnhìn vào3UEY đốiD7Mw thủTdKA cD7Mwủa anjAKbh taqwgJ, LãnhD7Mw N3UEYgự Thần3UEY, rấtjAKb v3UEYui qwgJkhi đượcD7Mw aTdKAnh chọTdKAn làmTdKA đốijAKb thủ,D7Mw 3UEYcảm ơqwgJn anTdKAh mộtjAKb năD7Mwm quD7Mwa đjAKbã qwgJquan tâm3UEY đếnTdKA t3UEYôi, khiếnqwgJ tôjAKbi khD7Mwông thD7Mwể khôTdKAng nh3UEYanh chóTdKAng trưởTdKAng thành.”

Phía dD7Mwưới có3UEY ngườD7Mwi cườijAKb jAKbrộ lênqwgJ, 3UEYngay 3UEYcả LãnhqwgJ NgựTdKA TD7Mwhần cũngqwgJ bấtD7Mw giácD7Mw coTdKAng conqwgJg khójAKbe miệng,D7Mw đâyjAKb thật3UEY sjAKbự gTdKAiống nhD7Mwư mộtjAKb tTdKAiết TdKAmục hàiqwgJ hjAKbấp dẫn.

Tiêu TD7Mwrạch qwgJnói: “ThếqwgJ nhưng,jAKb tôqwgJi nghĩ,TdKA ngườiqwgJ muốn3UEY cảqwgJm ơn3UEY D7Mwanh nhấtTdKA làqwgJ chqwgJa tôiD7Mw mớ3UEYi đúng!”

Tiêu KiếjAKbn ĐôngTdKA mỉmqwgJ cười.

Tiêu TD7Mwrạch nhì3UEYn sanD7Mwg jAKbcha mìTdKAnh, bắ3UEYt đầujAKb trTdKAêu cTdKAhọc: “BD7Mwa, nD7Mwgày trướqwgJc D7Mwcon tD7Mwrai của3UEY qwgJba thjAKbật D7Mwhư 3UEYhỏng! ChuyêTdKAn môD7Mwn làTdKAm n3UEYhững TdKAchuyện khiếTdKAn bqwgJa mấtD7Mw mặt!3UEY Hồ3UEYi đD7Mwó TdKAba jAKbvẫn lD7Mwuôn monTdKAg mjAKbuốn 3UEYLãnh jAKbNgự ThầD7Mwn làTdKA coTdKAn TdKAtrai mqwgJình. NhưnqwgJg D7Mwmà TdKAba àTdKA, TdKAcon D7Mwtrai của3UEY b3UEYa đãqwgJ tqwgJrưởng thàjAKbnh, D7Mwtrở tqwgJhành mộtTdKA n3UEYam t3UEYử TdKAhán đD7Mwội jAKbtrời đạp3UEY đấqwgJt, từ3UEY hômD7Mw jAKbnay TdKAtrở đjAKbi jAKbba TdKAhoàn toàqwgJn cóqwgJ D7Mwthể D7Mwkiêu hãnD7Mwh nóqwgJi TdKAvới D7Mwbất kTdKAỳ aD7Mwi, TiêujAKb 3UEYTrạch, jAKblà coD7Mwn tqwgJrai củaqwgJ TiêTdKAu KiếnqwgJ Đông3UEY tôi.”

Toàn TdKAhội trưjAKbờng vTdKAỗ TdKAtay hoaTdKAn hôD7Mw nhưqwgJ qwgJsấm dậy.

Sau kh3UEYi lắnjAKbg lạqwgJi, TiD7Mwêu TrạchD7Mw nhìqwgJn NTdKAhan HoaTdKAn D7Mwngồi gTdKAiữa đámTdKA đông,TdKA nói:qwgJ “NhanqwgJ HoaqwgJn, bàjAKb D7Mwxã, vTdKAợ qwgJcủa anh3UEY, TdKAem yêu.”

Tiêu TrạchjAKb qwgJliên 3UEYtiếp D7Mwdùng bqwgJa cácjAKbh xưjAKbng hD7Mwô khiD7Mwến D7MwNhan D7MwHoan ngạTdKAi ngùngjAKb, cTdKAô nhếchqwgJ jAKbmôi nh3UEYìn anh.

Anh nóTdKAi tijAKbếp: “ThựcqwgJ rTdKAa, ngườ3UEYi 3UEYanh cầjAKbn phjAKbải cảmTdKA ơnD7Mw nhấtjAKb D7Mwchính ljAKbà TdKAem. TdKAEm cqwgJó nhớqwgJ lújAKbc TầnD7Mw TdKAVũ sD7Mwụp đổ,qwgJ qwgJem đãqwgJ nTdKAói 3UEYgì vD7Mwới ajAKbnh TdKAkhông? TdKAEm jAKbnói 3UEYem yê3UEYu anhTdKA, đ3UEYó jAKblà lầTdKAn đầuTdKA ti3UEYên qwgJem nóTdKAi qwgJyêu anhTdKA, vàqwgJo jAKblúc m3UEYà aqwgJnh s3UEYắp 3UEYtrở thànD7Mwh qwgJmột jAKbkẻ ngTdKAhèo qwgJrớt khôD7Mwng x3UEYu dínhqwgJ túi.

Khi qwgJđó TdKAem nóiTdKA, gD7Mwiàu cũjAKbng qwgJtốt mà3UEY nghèojAKb cũ3UEYng đượcTdKA, chỉqwgJ jAKbcần ởjAKb TdKAbên anh3UEY, qwgJcho dùjAKb cjAKbó jAKbtúng thiếujAKb đếqwgJn mứD7Mwc D7Mwăn jAKbkhông đủTdKA 3UEYno, mD7Mwặc không3UEY qwgJđủ ấm,3UEY phảiqwgJ qwgJuống giTdKAó TjAKbây BD7Mwắc jAKbmà sjAKbống D7Mwthì 3UEYtrong TdKAlòng eD7Mwm vẫnqwgJ rấTdKAt TdKAngọt ngào.

Em njAKbói eD7Mwm đãjAKb 3UEYmuốn TdKAở bêTdKAn anhqwgJ, 3UEYcho dTdKAù ajAKbnh trTdKAở t3UEYhành kẻjAKb D7Mwăn 3UEYmày lưujAKb lạcTdKA đầuD7Mw 3UEYđường, D7Mwem cũnD7Mwg muốnTdKA qwgJlàm kẻjAKb ă3UEYn mqwgJày bêjAKbn D7Mwcạnh anh.

Cả đờD7Mwi nàjAKby TdKAem sD7Mwẽ dựaD7Mw vàqwgJo a3UEYnh, 3UEYanh qwgJcó khônTdKAg muốnD7Mw cD7Mwũng khjAKbông được.”

Nhan H3UEYoan mTdKAím mqwgJôi gậtqwgJ đầu.

“Nhan HoD7Mwan, qwgJem cD7Mwó 3UEYdám trjAKbước mTdKAặt tấtTdKA cảTdKA TdKAmọi ngườiD7Mw ởD7Mw 3UEYđây, nTdKAói lạiqwgJ cTdKAâu e3UEYm yêD7Mwu an3UEYh mộ3UEYt qwgJlần nữa,TdKA nTdKAói lạiqwgJ 3UEYnhững gqwgJì D7Mwem TdKAđã từjAKbng nói3UEY vớD7Mwi aD7Mwnh khô3UEYng?” TiD7Mwêu T3UEYrạch nTdKAói xongD7Mw, tấtD7Mw cảqwgJ mqwgJọi ngườijAKb đều3UEY hướngqwgJ ánTdKAh mắtTdKA và3UEYo Nha3UEYn HD7Mwoan. BạjAKbch DiệjAKbc PhonqwgJg jAKbđưa qwgJmicro tớiqwgJ trướcD7Mw mặtjAKb cô,TdKA NhaqwgJn HoTdKAan n3UEYhìn TiêuqwgJ TqwgJrạch TdKAkhông TdKAhề cjAKbhớp 3UEYmắt, tr3UEYâm ngâmjAKb jAKbmột láqwgJt TdKAmới cầmqwgJ lấyTdKA micrTdKAo 3UEYđứng dậy3UEY qwgJkhỏi chỗ3UEY ngồi.

Toàn bqwgJộ TjAKb98 vàjAKbo thời3UEY khắcjAKb này3UEY vjAKbô TdKAcùng jAKbyên tĩ3UEYnh, t3UEYất cảTdKA đD7Mwều nD7Mwín D7Mwthở căTdKAng t3UEYai cqwgJhờ cô3UEY qwgJdũng cảm3UEY tỏ3UEY tình.

Trong đạiqwgJ sảnqwgJh vaqwgJng lên3UEY TdKAmột giọTdKAng nữqwgJ tronqwgJg tD7Mwrẻo êjAKbm tajAKbi, NhTdKAan HoajAKbn nTdKAói: “Tiêu3UEY TrạcjAKbh, 3UEYem yqwgJêu TdKAanh, chD7Mwo dùD7Mw cójAKb tTdKAúng thiếujAKb đến3UEY mTdKAức ănqwgJ khôngjAKb đủ3UEY TdKAno, mjAKbặc kTdKAhông đủjAKb ấ3UEYm, 3UEYphải uố3UEYng gi3UEYó TâyqwgJ BắcjAKb mjAKbà sốngjAKb jAKbthì tro3UEYng lD7Mwòng TdKAem vẫnjAKb r3UEYất D7Mwngọt ngàoD7Mw. qwgJEm đãqwgJ muốn3UEY qwgJở bênqwgJ aD7Mwnh, cD7Mwho jAKbdù anjAKbh trởD7Mw thành3UEY kẻjAKb ăn3UEY màyqwgJ lTdKAưu lqwgJạc đầjAKbu đường,D7Mw ejAKbm jAKbcũng muốjAKbn 3UEYlàm kẻ3UEY ănjAKb màjAKby jAKbbên cạnhqwgJ ajAKbnh. Cả3UEY đờiD7Mw nàqwgJy 3UEYem sẽqwgJ dựD7Mwa vàTdKAo 3UEYanh, 3UEYanh 3UEYcó 3UEYkhông muốnqwgJ cũnqwgJg khTdKAông được.”

Cô vừaqwgJ jAKbdứt jAKblời, jAKbtiếng vD7Mwô ta3UEYy D7Mwhoan hqwgJô nhiệtTdKA liệt3UEY va3UEYng jAKblên, qwgJTiêu TrạqwgJch hướngqwgJ vTdKAề phíTdKAa jAKbcô kD7Mwhom ngưqwgJời thậtD7Mw qwgJthấp, nóTdKAi: “CảmD7Mw jAKbơn ejAKbm, đâyD7Mw lqwgJà 3UEYmón quàqwgJ tuyệt3UEY vờjAKbi nhấtjAKb mqwgJà 3UEYanh nhậnjAKb đưqwgJợc ngàqwgJy hôD7Mwm jAKbnay. NhaTdKAn HojAKban, đápqwgJ lại3UEY tìnhTdKA qwgJcảm chTdKAân tìnD7Mwh 3UEYmà 3UEYem 3UEYdành chTdKAo TdKAanh, TjAKbiêu TrạchTdKA aqwgJnh jAKbxin thềqwgJ trướcD7Mw TdKAtất cảD7Mw mọD7Mwi người,3UEY đời3UEY qwgJnày kD7Mwiếp 3UEYnày, Tiê3UEYu Trạc3UEYh đốiTdKA với3UEY NjAKbhan HoaqwgJn mãTdKAi mqwgJãi 3UEYkhông TdKArời xqwgJa, mã3UEYi mãijAKb chỉ3UEY 3UEYyêu mqwgJột nqwgJgười làqwgJ em.”

Tiếng vTdKAỗ jAKbtay n3UEYhư sấmqwgJ dậyqwgJ vanqwgJg qwgJdội khTdKAắp hội3UEY trườngqwgJ, đặcjAKb qwgJbiệt lD7Mwà tiếngqwgJ jAKbvỗ tajAKby cqwgJủa nhTdKAững 3UEYngười đajAKbng TdKAyêu nh3UEYau ho3UEYặc đanD7Mwg D7Mwyêu tqwgJhầm ngườiD7Mw nàoTdKA đó.

Ai cũnjAKbg muqwgJốn đượ3UEYc dũjAKbng qwgJcảm nD7Mwhư NhaqwgJn HoanqwgJ, TdKAai jAKbcũng muốjAKbn jAKbđược D7Mwthâm tìn3UEYh nhjAKbư TiêD7Mwu Trạch.

Lạc Ti3UEYểu jAKbAnh cTdKAảm độnD7Mwg đếqwgJn rơD7Mwi lệ,TdKA HD7Mwạ TdKAThiệu jAKbNhiên 3UEYrút khD7Mwăn đư3UEYa c3UEYho cô.

Dưới sân3UEY kh3UEYấu, D7MwNhan HoaD7Mwn đỏTdKA mặtD7Mw nhD7Mwìn TiêD7Mwu Trạch,qwgJ ánqwgJh mTdKAắt sánTdKAg tron3UEYg. Trên3UEY D7Mwsân k3UEYhấu, TTdKAiêu TD7Mwrạch nhìn3UEY vềjAKb phíD7Mwa 3UEYcô, trêjAKbn gươTdKAng mặtqwgJ ngqwgJập trqwgJàn ýD7Mw D7Mwcười, áD7Mwnh mắtjAKb sqwgJáng rực.

“Nào nTdKAào!” B3UEYạch DiệqwgJc PhoD7Mwng nqwgJhảy lêqwgJn sâqwgJn khD7Mwấu, cắtjAKb nTdKAgang ánjAKbh nhìjAKbn 3UEYchăm chújAKb nồng3UEY nàqwgJn củaqwgJ haD7Mwi người.jAKb “CảmqwgJ ơ3UEYn sự3UEY 3UEYcổ 3UEYvũ củaTdKA quD7Mwý vD7Mwị, bàiTdKA phjAKbát b3UEYiểu củajAKb chủTdKA nhâqwgJn bữaD7Mw tiTdKAệc qwgJxin được3UEY qwgJkết D7Mwthúc, bâyqwgJ giờjAKb D7Mwxin 3UEYmời vàTdKAo tiếtqwgJ mụcjAKb tiếjAKbp theo.”

Nhân vD7Mwiên ph3UEYục vụqwgJ đẩyqwgJ x3UEYe bánhqwgJ ke3UEYm lqwgJên sânD7Mw khấqwgJu, cTdKAa 3UEYsĩ qwgJBạch jAKbDiệc PhjAKbong bqwgJắt qwgJnhịp chjAKbo mọiTdKA ngườjAKbi háTdKAt bàTdKAi chúqwgJc mừTdKAng qwgJsinh nhậjAKbt, sTdKAau đóTdKA b3UEYảo qwgJTiêu TrạchTdKA ướcjAKb rjAKbồi th3UEYổi nến.

Một 3UEYhơi thổijAKb tắD7Mwt D7Mwba ngTdKAọn nếnTdKA tư3UEYợng trjAKbưng cD7Mwho qwgJba mD7Mwươi tuổi,3UEY TiêTdKAu TrạchqwgJ nD7Mwhắm mắtD7Mw ưjAKbớc mộtqwgJ 3UEYđiều ước.

Dưới D7Mwsân khấujAKb, NhaqwgJn HoaD7Mwn thícTdKAh thqwgJú nhqwgJìn D7Mwanh, qwgJtrong lònqwgJg thầmqwgJ đjAKboán: TTdKAiêu TrạD7Mwch, cTdKAó phTdKAải anqwgJh đqwgJang ướcD7Mw rjAKbằng chúnqwgJg t3UEYa sẽjAKb mqwgJãi mã3UEYi ởTdKA qwgJbên nhau?

Tiêu TTdKArạch mjAKbở mắt.

Bạch DiệcjAKb P3UEYhong 3UEYcười TdKAhì hì3UEY hỏi3UEY: “VừaD7Mw ướcD7Mw điềjAKbu qwgJgì vậyqwgJ, nóiD7Mw n3UEYghe TdKAchút nàD7Mwo, D7Mwcó phảiTdKA l3UEYiên quTdKAan tớjAKbi b3UEYà xã,D7Mw vợqwgJ, e3UEYm yêjAKbu Nha3UEYn HoqwgJan củqwgJa TdKAcậu không?”

Tiêu TrTdKAạch nhìjAKbn NhajAKbn H3UEYoan, Nha3UEYn HTdKAoan cũnqwgJg muốTdKAn 3UEYbiết đijAKbều ư3UEYớc củ3UEYa qwgJanh jAKbphải chăn3UEYg 3UEYcó côqwgJ tronTdKAg đó,D7Mw ánTdKAh m3UEYắt chờqwgJ monTdKAg nh3UEYìn anh.

Nhìn chăqwgJm chúqwgJ vàoD7Mw 3UEYmắt 3UEYcô, TiêqwgJu TrqwgJạch 3UEYnói: “ĐiềuqwgJ ướcTdKA D7Mwcủa TdKAtôi lqwgJà, tD7Mwhân thqwgJể kh3UEYỏe mạnh.”

Không giốngD7Mw jAKbnhư c3UEYô nghĩ!jAKb NjAKbhan HojAKban bĩjAKbu môi,D7Mw trTdKAong lòngjAKb cảmqwgJ 3UEYthấy hơiTdKA mD7Mwất mát.

Bạch DiqwgJệc P3UEYhong D7Mwgiơ ngónjAKb cjAKbái vjAKbới TqwgJiêu TrqwgJạch, tr3UEYêu c3UEYhọc nói3UEY: “NgàiD7Mw qwgJTiêu, cjAKbụ TjAKbiêu jAKbà, tôTdKAi chújAKbc cụjAKb tD7Mwhân tjAKbhể khỏejAKb mạnD7Mwh, phúqwgJc nqwgJhư ĐôngqwgJ jAKbHải, t3UEYhọ tựjAKba NaqwgJm Sơ3UEYn! 3UEYHa D7Mwha hD7Mwa ha!”D7Mw A3UEYnh tD7Mwa nóiD7Mw xoTdKAng cqwgJũng tựD7Mw mìnhjAKb D7Mwcảm thấyTdKA jAKbbuồn cưjAKbời, cầmqwgJ micD7Mwro jAKbcười ngqwgJặt nghẽo.

Tiêu TrạchqwgJ qwgJnhận mqwgJicro, njAKbói: “NhTdKAan Hoa3UEYn, điềujAKb ướcqwgJ vừaTdKA rồ3UEYi cjAKbủa a3UEYnh lTdKAà tjAKbhân jAKbthể khỏqwgJe mạnhjAKb, cóqwgJ lẽ3UEY eD7Mwm khôD7Mwng bTdKAiết tạiqwgJ sqwgJao aqwgJnh lạiqwgJ ướcjAKb 3UEYnhư TdKAvậy, ngh3UEYe TdKAxong qwgJbài qwgJhát saqwgJu đâyD7Mw TdKAem sẽD7Mw hiểujAKb đưD7Mwợc lònqwgJg TdKAanh. BàijAKb qwgJhát nàyD7Mw jAKbanh tặTdKAng TdKAcho eTdKAm, t3UEYên D7Mwlà ‘ThD7Mwân thể3UEY khỏjAKbe mạnh’.”

Ánh đènqwgJ TdKAtrên sân3UEY TdKAkhấu dịuD7Mw đqwgJi, bjAKban nhạqwgJc bqwgJắt đjAKbầu đjAKbệm đàn,TdKA khúcD7Mw nhạcjAKb dạTdKAo D7Mwêm áD7Mwi trôD7Mwi qujAKba, TiêuTdKA TrạchD7Mw đTdKAưa micrqwgJo t3UEYới bênTdKA môi3UEY, TdKAcất giọn3UEYg hát.

Anh khônTdKAg sợD7Mw vìqwgJ D7Mwem 3UEYmà chịqwgJu nhiềuTdKA tqwgJổn thấtTdKA, jAKbdù bTdKAao giaD7Mwn jAKbkhổ vD7Mwẫn qwgJsẵn lòqwgJng đ3UEYón nhận

Anh D7Mwchỉ jAKbsợ vìD7Mw mệtD7Mw TdKAmỏi thaTdKAo thTdKAức cảjAKb TdKAđêm qwgJmà bỏTdKA lỡqwgJ cuộcjAKb hẹnD7Mw ngàD7Mwy qwgJmai củD7Mwa chúD7Mwng ta

Anh khôD7Mwng sợjAKb mồTdKA D7Mwhôi đầm3UEY đìa,3UEY xâ3UEYy 3UEYnên mộTdKAt D7Mwlâu đ3UEYài thuộ3UEYc vqwgJề qwgJriêng TdKAhai ta

Anh qwgJchỉ sợqwgJ rằngjAKb mqwgJình bị3UEY qwgJcảm, kjAKbhông nếmD7Mw đượcTdKA đồqwgJ ăn3UEY eTdKAm nD7Mwấu cD7Mwho jAKbanh thìD7Mw thậjAKbt D7Mwlãng phí

Không cầD7Mwn TdKAem cD7Mwho jAKbanh uốngD7Mw jAKbthuốc, khôngqwgJ muốnqwgJ jAKbtrở thD7Mwành gánhqwgJ nặn3UEYg củaTdKA em

Nếu yD7Mwêu D7Mwem saqwgJo cóqwgJ tD7Mwhể đjAKbể D7Mwem phải3UEY hônjAKb mộtjAKb ngườqwgJi bệqwgJnh, tD7Mwrơ mắtqwgJ nTdKAhìn aTdKAnh chịujAKb baTdKAo giàjAKby vò

Anh moqwgJng saqwgJo th3UEYân TdKAthể qwgJkhỏe m3UEYạnh, vjAKbì qwgJanh đãD7Mw đjAKbồng TdKAý jAKbsẽ 3UEYcho qwgJem một3UEY cuộ3UEYc TdKAsống vẹnjAKb toàn

Thề nqwgJon jAKbhẹn biểnD7Mw chẳngTdKA qwgJbằng khqwgJỏe mjAKbạnh đểTdKA TdKAem kD7Mwhông phảjAKbi nD7Mwhọc công

Anh monqwgJg sqwgJao thD7Mwân th3UEYể kjAKbhỏe mạnh,3UEY khôngjAKb muốn3UEY nhì3UEYn eqwgJm rơiD7Mw l3UEYệ vìjAKb TdKAlo lắjAKbng chD7Mwo anh

Ngộ nhỡ3UEY 3UEYem cjAKbòn tjAKbiều tụ3UEYy hơnD7Mw anTdKAh tjAKbhì sD7Mwao cTdKAó th3UEYể hưởngTdKA thụ3UEY hươngD7Mw vịTdKA củD7Mwa tìnjAKbh yêu

Anh đãqwgJ từnqwgJg ph3UEYung D7Mwphí thqwgJời gianqwgJ, thậTdKAm 3UEYchí jAKbcòn jAKbngang qwgJtàng co3UEYi TdKAthường cájAKbi chết

Bởi vìD7Mw đTdKAã qwgJyêu jAKbem, mớiD7Mw D7Mwbắt đqwgJầu qwgJkhao khD7Mwát sốngTdKA 3UEYlâu tD7Mwrăm tuổi

Cầu trời3UEY b3UEYan phú3UEYc chTdKAo t3UEYhân TdKAthể TdKAanh k3UEYhỏe mạnh,TdKA c3UEYho djAKbù ngàyqwgJ qwgJđó đ3UEYất TdKAtrời tố3UEYi tăm

Em vẫqwgJn 3UEYsẽ nhìnqwgJ anD7Mwh ngủqwgJ yên

Đắp ch3UEYo 3UEYanh c3UEYhiếc chjAKbăn bqwgJông, khi3UEYến anTdKAh 3UEYcảm độngD7Mw đếnD7Mw r3UEYơi TdKAlệ… [2]

[2] T3UEYhân t3UEYhể kD7Mwhỏe mạnh3UEY –3UEY TTdKArương VjAKbệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hTdKAình ảnhjAKb kD7Mwhi jAKbanh b3UEYị bệnh3UEY tD7Mwái TdKAhiện trướcTdKA mắ3UEYt NjAKbhan HD7Mwoan, chjAKbo aqwgJnh uqwgJống thuốTdKAc, nD7Mwhìn qwgJanh tiêjAKbm, mqwgJơ mơjAKb 3UEYhồ hồ3UEY ngồTdKAi bêqwgJn giườn3UEYg trônqwgJg chừTdKAng anh…

Khóe mắ3UEYt cjAKbô đã3UEY ư3UEYớt tjAKbự qwgJlúc nào.

Chơi jAKbxe, hồ3UEY đqwgJồ 3UEYsống jAKbqua ngàyjAKb, cD7Mwoi thườnD7Mwg 3UEYcái chếtjAKb D7Mwđi đuqwgJa qwgJxe jAKbvới Dạ3UEY Sâm…qwgJ TấtTdKA cả3UEY đềqwgJu hTdKAiển hiệqwgJn 3UEYtrước mjAKbắt TiTdKAêu Trạch,D7Mw qwgJanh nhớqwgJ rất3UEY rõ3UEY lúcD7Mw TdKAanh 3UEYtỉnh lạiqwgJ D7Mwsau cơnD7Mw mêTdKA mjAKban, NhjAKban H3UEYoan D7Mwđã nTdKAói 3UEY– a3UEYnh g3UEYục 3UEYngã, nD7Mwhư thTdKAể cTdKAả tTdKAhế giớiD7Mw nàyTdKA đều3UEY sD7Mwụp đổqwgJ tqwgJheo qwgJvậy. TD7Mwiêu Trạch,jAKb aD7Mwnh phảiTdKA m3UEYau khỏeqwgJ lại3UEY, mqwgJình eD7Mwm kD7Mwhông thểqwgJ ch3UEYèo c3UEYhống TdKAđược 3UEYcái nD7Mwhà này.

Thề nTdKAon qwgJhẹn biểqwgJn t3UEYhật 3UEYsự chẳngjAKb qD7Mwuan trọnqwgJg bằnqwgJg tD7Mwhân thểjAKb khqwgJỏe mạnh.

Đối vớiTdKA côqwgJ, aqwgJnh l3UEYà tTdKArụ cột3UEY cD7Mwho TdKAcả tqwgJhế jAKbgiới, jAKbanh gụjAKbc ngãjAKb, TdKAthế giTdKAới củTdKAa qwgJcô cjAKbũng sụpjAKb xuốngD7Mw theo.

Nhan jAKbHoan cTdKAảm độngD7Mw khôngD7Mw 3UEYnói nênD7Mw lời,D7Mw TdKAlệ 3UEYrưng rưngjAKb troD7Mwng jAKbđôi mTdKAắt l3UEYong 3UEYlanh, qD7Mwua lànjAKb nướcjAKb mắtqwgJ 3UEYđó, côqwgJ trjAKbông thTdKAấy TdKAmột ngườiqwgJ D7Mwđàn 3UEYông D7Mwcầm bD7Mwó hjAKboa hồnqwgJg D7Mwto. GươqwgJng D7Mwmặt rạng3UEY rỡjAKb, qwgJsống mTdKAũi cD7Mwao 3UEYthẳng, 3UEYÂu phụD7Mwc tTdKArắng tinqwgJh, anD7Mwh giốD7Mwng TdKAnhư mộtjAKb vqwgJị hoàngD7Mw D7Mwtử chânD7Mw t3UEYình khẩnjAKb khojAKbản bướcjAKb vềTdKA D7Mwphía cô.

Nhan HoajAKbn jAKbsụt TdKAsịt D7Mwnhận qwgJlấy bóTdKA hoajAKb, TiêuqwgJ TjAKbrạch TdKAmóc tronjAKbg D7Mwáo r3UEYa chiếcTdKA nhqwgJẫn kiTdKAm cươngjAKb qwgJđã chD7Mwuẩn D7Mwbị tqwgJừ trước,3UEY qujAKbỳ mộtjAKb chqwgJân xD7Mwuống. AD7Mwnh nóiD7Mw: “ATdKAnh đãqwgJ nóTdKAi, nD7Mwgày TdKAanh TdKAgây dựng3UEY lại3UEY sựqwgJ TdKAnghiệp sẽqwgJ c3UEYhính làD7Mw lúTdKAc cưới3UEY e3UEYm vềTdKA nhà,3UEY bây3UEY g3UEYiờ aD7Mwnh muốTdKAn thTdKAực hiệD7Mwn ljAKbời nó3UEYi củqwgJa mD7Mwình, jAKbem yêujAKb, lấyTdKA anTdKAh nhé?”

Nước mắtjAKb lqwgJã chãqwgJ rơi,D7Mw NTdKAhan HoajAKbn D7Mwkhông hềTdKA dTdKAo dựTdKA, njAKbgón taTdKAy rjAKbun r3UEYun 3UEYchui và3UEYo chiếcD7Mw nhẫnjAKb jAKbnạm TdKAkim cưqwgJơng D7Mwđẹp 3UEYđẽ sáng3UEY chói.

Chung quD7Mwanh tiếnqwgJg vỗTdKA tD7Mway qwgJvang dộD7Mwi, an3UEYh jAKbôm 3UEYcô hTdKAôn lênD7Mw hàngD7Mw n3UEYước mắt.

Âm nhạcTdKA TdKAthay đổi,jAKb trởD7Mw thàjAKbnh khúc3UEY nhạcqwgJ êmD7Mw qwgJái njAKbhịp nhànTdKAg, mọi3UEY jAKbngười lậqwgJp jAKbtức kếtjAKb 3UEYđôi jAKbtìm bạnqwgJ nhảy.3UEY TijAKbêu TTdKArạch thổi3UEY nhẹ3UEY lên3UEY mjAKbí mắTdKAt côjAKb, c3UEYhọc cD7Mwho côTdKA cười,jAKb “Lập3UEY tứ3UEYc D7Mwmuốn ljAKbàm jAKbcô qwgJdâu củajAKb anhjAKb, cảmTdKA thD7Mwấy qwgJmình hạnhD7Mw TdKAphúc chứ?”

Nhan HjAKboan TdKAnín khjAKbóc mỉm3UEY cười,jAKb g3UEYật đầTdKAu liêD7Mwn tục.

Tiêu TrTdKAạch D7Mwcười qwgJlàm xaTdKAo đqwgJộng án3UEYh TdKAmắt NhjAKban Hoan.

Cô njAKbói: qwgJ“Anh yjAKbêu, sin3UEYh nhậD7Mwt qwgJvui vẻ.”

“Ừ!” AnqwgJh tD7Mwựa trD7Mwán mìjAKbnh TdKAvào TdKAtrán cjAKbô, nhTdKAẹ n3UEYhàng kjAKbhiêu vũ,D7Mw cD7Mwô TdKAkéo jAKbtay anTdKAh đặtjAKb ljAKbên bụngqwgJ dD7Mwưới phẳTdKAng lì,jAKb khẽ3UEY khD7Mwàng nóijAKb: “MóqwgJn qTdKAuà qwgJem tặngTdKA qwgJcho 3UEYanh nằjAKbm ở3UEY đây.”

Chiều cuTdKAối thujAKb, ánhTdKA jAKbnắng qwgJchan hòa.

Ven đường,TdKA TdKAcao qwgJốc mọTdKAc ljAKbên qwgJsan jAKbsát nhưD7Mw rừngTdKA rậm,TdKA từnD7Mwg cỗTdKA qwgJxe lớn3UEY nh3UEYỏ ronTdKAg ruổi3UEY khắpqwgJ cácD7Mw cD7Mwon jAKbphố, nD7Mwgười đ3UEYi đườn3UEYg quTdKAa lạD7Mwi vộiTdKA vãqwgJ, njAKbữ cảnhqwgJ sátqwgJ gTdKAiao D7Mwthông xi3UEYnh đẹpqwgJ cjAKbhỉ huTdKAy đoàn3UEY xeTdKA. TdKAMột đámjAKb thajAKbnh D7Mwniên vâD7Mwy TdKAquanh tqwgJrạm xTdKAe bujAKbýt dáqwgJn đầyD7Mw áp3UEY phíchjAKb phqwgJim ảnh,TdKA tqwgJất cả3UEY đềjAKbu đangTdKA TdKAbàn tán3UEY 3UEYvề côTdKA diễnD7Mw vTdKAiên xqwgJinh đẹpD7Mw jAKbchiếm cứjAKb toàTdKAn qwgJbộ c3UEYác qwgJbức ảnhqwgJ đó.

Thành phqwgJố nD7Mwày vẫnTdKA thqwgJay 3UEYđổi D7Mwrất nhaTdKAnh, khD7Mwiến ngườD7Mwi TdKAta jAKbkhông D7Mwkịp đónTdKA nhận.

Tại vjAKbùng ngo3UEYại thànqwgJh 3UEYcách qwgJxa đôqwgJ thị,qwgJ qwgJyên tjAKbĩnh, tTdKAhư thái.

Reventon qwgJmen the3UEYo cqwgJon đườngTdKA TdKAnúi jAKbuốn lTdKAượn laqwgJo vềqwgJ qwgJphía trước,jAKb trênTdKA ghqwgJế ljAKbái, TiêjAKbu TrjAKbạch mộ3UEYt taqwgJy jAKbgiữ vD7Mwô TdKAlăng, D7Mwmột qwgJtay đjAKbặt trêD7Mwn phầTdKAn bụngD7Mw đãTdKA hD7Mwơi nqwgJhô lênTdKA củTdKAa ngườiTdKA vqwgJợ qwgJđang nD7Mwgồi trD7Mwong lòTdKAng mình.

Nhan qwgJHoan jAKbđang jAKbtrong t3UEYhời 3UEYkỳ maD7Mwng tqwgJhai nD7Mwhưng vẫqwgJn đẹp3UEY dD7Mwịu D7Mwdàng, D7Mwmái tójAKbc hơ3UEYi qwgJrối tếtD7Mw phồnqwgJg theqwgJo qwgJkiểu xươngTdKA D7Mwcá, áTdKAo lqwgJen mD7Mwỏng TdKAmàu 3UEYda người,jAKb toD7Mwàn t3UEYhân cD7Mwô nhưD7Mw tỏTdKAa TdKAra mD7Mwột tD7Mwhứ ánhTdKA sáD7Mwng của3UEY n3UEYgười lD7Mwàm mẹ.

Cô ngồijAKb tTdKArên đqwgJùi TiêjAKbu Trạch,3UEY cúiqwgJ đầTdKAu hôjAKbn môiqwgJ anhD7Mw, qwgJchiếc nhẫnjAKb jAKbkim cươnD7Mwg trênqwgJ ngTdKAón vôqwgJ dan3UEYh lójAKbe sánjAKbg rựcjAKb rỡ.

Tiêu TrạcD7Mwh 3UEYđã quá3UEY queqwgJn th3UEYuộc với3UEY co3UEYn đườngTdKA njAKbày nqwgJên 3UEYvốn không3UEY cjAKbần nhìn,qwgJ vjAKbẫn hếqwgJt sứcjAKb qwgJchuyên chú3UEY hôn3UEY jAKbcô, qwgJyêu thươnqwgJg cô.

“Vèo!”

Một ch3UEYiếc PorjAKbsche 91jAKb1 [3qwgJ] phón3UEYg vụjAKbt jAKbqua njAKbhư têD7Mwn bắjAKbn, D7Mwlá câ3UEYy kqwgJhô héTdKAo bịD7Mw s3UEYức gqwgJió cuốnD7Mw lêqwgJn cD7Mwuộn jAKbtròn sa3UEYu đuD7Mwôi xe.

[3] Porsc3UEYhe 91D7Mw1: mọiqwgJ ngườTdKAi cònqwgJ nhjAKbớ ch3UEYiếc xjAKbe nD7Mwày chứD7Mw, l3UEYà jAKbDạ S3UEYâm :D

2012-PorscqwgJhe-911-Front-Quarter-Motion-Red-623x415

TdKA1338366817-Porsche-911-Coupe-Club-1

Nhan H3UEYoan rờijAKb khqwgJỏi cánD7Mwh môijAKb nónD7Mwg rực3UEY, 3UEYquay đầujAKb nhìn,TdKA kin3UEYh ngjAKbạc hTdKAô 3UEYlên: “jAKbLà anjAKbh ta…”

Tiêu TrạchjAKb gD7Mwiữ cằm3UEY cTdKAô kéD7Mwo lạiD7Mw tiqwgJếp tqwgJục hô3UEYn môi.

Mặc kTdKAệ hjAKbắn jAKblà ai.

Người c3UEYả đờiTdKA nàyqwgJ TdKAanh muTdKAốn đuổi3UEY thD7Mweo đãD7Mw hoTdKAàn tojAKbàn bjAKbắt đượcqwgJ rồi,qwgJ a3UEYnh chẳngTdKA còn3UEY chjAKbút hàTdKAo hứnjAKbg với3UEY bjAKbất qwgJkỳ kẻqwgJ D7Mwnào khác.

“Anh khTdKAông jAKbthể jAKbnào vĩn3UEYh viễn3UEY TdKAchạy phqwgJía s3UEYau em.”

“Anh sẽ3UEY đuổi3UEY theTdKAo em.”

Nhan HD7Mwoan, cD7Mwuối D7Mwcùng D7Mwanh cũnTdKAg bắtjAKb đư3UEYợc e3UEYm rồi.

_Hết_

P/s: N3UEYgại quáqwgJ, D7Mwcòn mỗijAKb mộTdKAt chươngTdKA 3UEYmuốn posD7Mwt liqwgJền luôjAKbn nD7Mwhưng 3UEYtự nhiênTdKA TdKAlại bận3UEY bùqwgJ đjAKbầu cảD7Mw tuần,jAKb chẳngTdKA qwgJhở D7Mwra đượcqwgJ chúTdKAt nàoD7Mw 3UEYđể làD7Mwm, TdKAbắt mọi3UEY TdKAngười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.