You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác gR4BXcnewiả: NhFhu6cFf3an TiểR4BXcnewu Ngôn

Chuyển ngữ:VKLt LạcFhu6cFf3 Dương
***

Chương 67

Để chúR4BXcnewc mừngR4BXcnew sinR4BXcnewh nhậVKLtt R4BXcnewTiêu TVKLtrạch, NhaR4BXcnewn HoFhu6cFf3an mặVKLtc mộtFhu6cFf3 R4BXcnewchiếc váVKLty hởR4BXcnew vaR4BXcnewi mớiVKLt đFhu6cFf3ặt hàFhu6cFf3ng thiếtR4BXcnew kR4BXcnewế R4BXcnewtheo yêuR4BXcnew cR4BXcnewầu. TừVKLt ngựcFhu6cFf3 trởR4BXcnew xuVKLtống, váyFhu6cFf3 đượcVKLt ghVKLtép tFhu6cFf3hành từR4BXcnew rấFhu6cFf3t nhiềFhu6cFf3u chiVKLtếc lônR4BXcnewg vR4BXcnewũ nhỏVKLt VKLttrắng tinVKLth, tạoR4BXcnew cFhu6cFf3ho phR4BXcnewần cFhu6cFf3hân VKLtváy R4BXcnewcó kiểuVKLt Fhu6cFf3dáng nhưR4BXcnew bậFhu6cFf3c thaFhu6cFf3ng tầngFhu6cFf3 tầnVKLtg lớpR4BXcnew lớpR4BXcnew, vừR4BXcnewa tFhu6cFf3huần khiếR4BXcnewt thoVKLtát tụcVKLt mVKLtà lFhu6cFf3ại khônFhu6cFf3g mấR4BXcnewt tínhFhu6cFf3 thờiR4BXcnew trang.

Là R4BXcnewchủ nhâVKLtn cR4BXcnewủa bVKLtữa tVKLtiệc, TR4BXcnewiêu TrạchVKLt cũngR4BXcnew ănVKLt Fhu6cFf3vận rấtR4BXcnew traR4BXcnewng trọngFhu6cFf3, R4BXcnewanh mVKLtặc R4BXcnewmột bVKLtộ R4BXcnewÂu phR4BXcnewục màR4BXcnewu tVKLtrắng bướcFhu6cFf3 rVKLta khỏVKLti phònVKLtg VKLtthay VKLtđồ, VKLtđi tớiFhu6cFf3 Fhu6cFf3ôm R4BXcnewvòng quFhu6cFf3anh R4BXcneweo nhỏR4BXcnew củaR4BXcnew Fhu6cFf3nàng tiFhu6cFf3ên nR4BXcnewữ VKLtđang đVKLtứng trướFhu6cFf3c gươR4BXcnewng, nói:VKLt “VKLtMặc R4BXcnewđồ tranFhu6cFf3g điểmR4BXcnew xVKLtinh đẹpFhu6cFf3 thVKLtế nàyR4BXcnew đểFhu6cFf3 quyếFhu6cFf3n rVKLtũ VKLtcon nhR4BXcnewà Fhu6cFf3ai đây?”

Nhan Fhu6cFf3Hoan giậtFhu6cFf3 nhẹVKLt cánVKLth taR4BXcnewy Fhu6cFf3áo mVKLtàu trVKLtắng đanFhu6cFf3g vòR4BXcnewng qFhu6cFf3ua eFhu6cFf3o mình,VKLt nói:R4BXcnew “VKLtEm còFhu6cFf3n chưaFhu6cFf3 nóVKLti Fhu6cFf3gì aVKLtnh đâuVKLt Fhu6cFf3đấy, ănR4BXcnew dR4BXcnewiện bảnVKLth baFhu6cFf3o R4BXcnewthế Fhu6cFf3này lVKLtà đểR4BXcnew dụFhu6cFf3 dỗVKLt cR4BXcnewon gáR4BXcnewi nhàR4BXcnew aR4BXcnewi hả?”

“Hôm VKLtnay làVKLt Fhu6cFf3sinh nVKLthật Fhu6cFf3anh, anFhu6cFf3h phảiVKLt Fhu6cFf3ăn mặcVKLt trịnhVKLt trọngVKLt lR4BXcnewà đFhu6cFf3ương VKLtnhiên, hơR4BXcnewn nữaVKLt, cR4BXcnewó eR4BXcnewm rồi,VKLt cVKLtòn coFhu6cFf3n VKLtgái Fhu6cFf3nhà aFhu6cFf3i R4BXcnewcó thểFhu6cFf3 lR4BXcnewọt vàR4BXcnewo mắtVKLt aR4BXcnewnh được.”

“Hôm nFhu6cFf3ay VKLtlà siVKLtnh nR4BXcnewhật anR4BXcnewh, R4BXcnewem tranFhu6cFf3g Fhu6cFf3điểm xiVKLtnh đVKLtẹp lFhu6cFf3à đươngVKLt nhiR4BXcnewên, hFhu6cFf3ơn nVKLtữa, cR4BXcnewó VKLtanh rVKLtồi, cR4BXcnewon Fhu6cFf3trai R4BXcnewnhà nFhu6cFf3ào cóR4BXcnew R4BXcnewthể lọFhu6cFf3t Fhu6cFf3vào mFhu6cFf3ắt VKLtem đượcR4BXcnew chứ.”

Nhan HoaVKLtn bắR4BXcnewt chướR4BXcnewc cVKLtách VKLtnói cFhu6cFf3ủa anhR4BXcnew, lạiFhu6cFf3 bR4BXcnewị TiêuR4BXcnew TrạchR4BXcnew ômVKLt ghFhu6cFf3ì vàoR4BXcnew lòngR4BXcnew VKLthôn ngấR4BXcnewu nghFhu6cFf3iến VKLtmột trận,Fhu6cFf3 rờFhu6cFf3i khỏR4BXcnewi môFhu6cFf3i côFhu6cFf3, aR4BXcnewnh thởFhu6cFf3 nặngR4BXcnew R4BXcnewnề nóiFhu6cFf3: R4BXcnew“Quà sinFhu6cFf3h nhR4BXcnewật củaVKLt aVKLtnh đâu?”

 

Nhan HoR4BXcnewan Fhu6cFf3đỏ mặtVKLt kR4BXcnewéo chiếcFhu6cFf3 vR4BXcnewáy hơFhu6cFf3i xộcR4BXcnew xệcVKLth Fhu6cFf3lên Fhu6cFf3che điVKLt phFhu6cFf3ần ngFhu6cFf3ực, VKLtra R4BXcnewvẻ bFhu6cFf3í mậtFhu6cFf3, “ĐếnVKLt lúVKLtc VKLtđó R4BXcnewanh VKLtsẽ biết!”

“Anh mR4BXcnewuốn xeFhu6cFf3m xeVKLtm rốR4BXcnewt cuộcVKLt eFhu6cFf3m R4BXcnewtặng Fhu6cFf3anh tR4BXcnewhứ VKLtgì haFhu6cFf3y ho.”Fhu6cFf3 BànVKLt Fhu6cFf3tay Fhu6cFf3to véoR4BXcnew nhẹVKLt haVKLti cáiR4BXcnew VKLtlên nVKLtơi trònR4BXcnew trFhu6cFf3ịa mềVKLtm mại,VKLt NhR4BXcnewan HoaFhu6cFf3n nhíVKLtu VKLtmày cắnR4BXcnew mVKLtôi, Fhu6cFf3cơ thFhu6cFf3ể bâyR4BXcnew giFhu6cFf3ờ VKLtvô cùngFhu6cFf3 R4BXcnewnhạy cR4BXcnewảm, Fhu6cFf3sự đụR4BXcnewng chFhu6cFf3ạm củaFhu6cFf3 Fhu6cFf3anh VKLtlàm côR4BXcnew nhVKLtư muốFhu6cFf3n R4BXcnewnhũn ra.

Rất nhiR4BXcnewều ngưR4BXcnewời nhR4BXcnewận đượcR4BXcnew thiệpVKLt VKLtmời củaR4BXcnew TiR4BXcnewêu Trạch,R4BXcnew đồnVKLtg nghiVKLtệp, bạnFhu6cFf3 R4BXcnewbè tR4BXcnewhân thiR4BXcnewết, ngaVKLty cảR4BXcnew kR4BXcnewẻ đốiFhu6cFf3 địchR4BXcnew LãnhFhu6cFf3 NVKLtgự ThầnVKLt R4BXcnewcũng nVKLthận được.

Từng chiếVKLtc limR4BXcnewousine R4BXcnew[1] xFhu6cFf3a R4BXcnewhoa lầnVKLt lưR4BXcnewợt đỗVKLt Fhu6cFf3lại trướcFhu6cFf3 cổngVKLt Fhu6cFf3T98, hôVKLtm naVKLty bảFhu6cFf3o vệFhu6cFf3 cũngVKLt ăVKLtn mR4BXcnewặc Fhu6cFf3chỉn chVKLtu Fhu6cFf3vô cùVKLtng tranR4BXcnewg trọng.VKLt LVKLtúc TiêR4BXcnewu TrạchFhu6cFf3 tR4BXcnewự VKLtnhiên ômR4BXcnew R4BXcnewNhan HR4BXcnewoan đVKLti R4BXcnewvào VKLtđại sảR4BXcnewnh, khôngVKLt VKLtkhí Fhu6cFf3cả hộiVKLt trườngFhu6cFf3 lR4BXcnewập tứVKLtc R4BXcnewsôi sục.

[1] LimousiVKLtne: VKLtmột loR4BXcnewại VKLtxe khR4BXcnewách sR4BXcnewang trR4BXcnewọng, R4BXcnewcó tFhu6cFf3hân R4BXcnewxe dVKLtài Fhu6cFf3và nR4BXcnewội thấtVKLt tVKLtiện nFhu6cFf3ghi bêR4BXcnewn trong.

OLYMPUR4BXcnewS DIR4BXcnewGITAL CAMERAR4BXcnew

Tiêu TrạFhu6cFf3ch chàoFhu6cFf3 hỏiR4BXcnew mộFhu6cFf3t Fhu6cFf3nhóm bạFhu6cFf3n bèVKLt, NhaR4BXcnewn R4BXcnewHoan bịFhu6cFf3 đámR4BXcnew khFhu6cFf3ách R4BXcnewmời nữR4BXcnew kFhu6cFf3éo saVKLtng R4BXcnewmột VKLtbên R4BXcnewbắt đầuFhu6cFf3 táR4BXcnewn gẫu.

Nhân vR4BXcnewiên phụFhu6cFf3c vụR4BXcnew quáR4BXcnewn bVKLtar manVKLtg mộtVKLt hR4BXcnewộp qVKLtuà đượcFhu6cFf3 góVKLti đẹpVKLt đẽR4BXcnew đR4BXcnewưa chVKLto TiêuFhu6cFf3 TrR4BXcnewạch đFhu6cFf3ang nóiVKLt chuR4BXcnewyện phiếFhu6cFf3m vớR4BXcnewi kVKLthách kVKLthứa, “TiêVKLtu tiêFhu6cFf3n siR4BXcnewnh, mộtVKLt Fhu6cFf3vị tVKLtiên Fhu6cFf3sinh nhờR4BXcnew tôFhu6cFf3i chuyR4BXcnewển VKLtmón VKLtquà nR4BXcnewày cR4BXcnewho ngR4BXcnewài, ngVKLtười đFhu6cFf3ó VKLtnói móFhu6cFf3n quR4BXcnewà nVKLtày ngR4BXcnewài Fhu6cFf3nhất VKLtđịnh phR4BXcnewải tR4BXcnewự tR4BXcneway mVKLtở ra.”

Tiêu VKLtTrạch nR4BXcnewghi hoVKLtặc nhR4BXcnewận lấyVKLt hR4BXcnewộp quà,VKLt mởFhu6cFf3 raR4BXcnew. NgaVKLty khFhu6cFf3i giấFhu6cFf3y góVKLti đượcFhu6cFf3 xFhu6cFf3é R4BXcnewra, VKLttrong R4BXcnewlòng TiR4BXcnewêu Fhu6cFf3Trạch lR4BXcnewập tứcFhu6cFf3 đR4BXcnewan xFhu6cFf3en R4BXcnewbao VKLtcảm gR4BXcnewiác đắngFhu6cFf3 cVKLtay nVKLtgọt R4BXcnewbùi. AFhu6cFf3nh R4BXcnewgiữ lấR4BXcnewy R4BXcnewtay nhânR4BXcnew R4BXcnewviên phụR4BXcnewc vFhu6cFf3ụ, vộiR4BXcnew vàR4BXcnewng VKLthỏi: “Fhu6cFf3Vị tiênVKLt sinFhu6cFf3h đóVKLt đanFhu6cFf3g ởVKLt đâu?R4BXcnew AFhu6cFf3nh R4BXcnewta trFhu6cFf3ông Fhu6cFf3như thếR4BXcnew nào?”

Nhân Fhu6cFf3viên phụcR4BXcnew vụVKLt hFhu6cFf3ơi Fhu6cFf3giật VKLtmình, VKLtlắp bắpVKLt VKLtnói: “VịVKLt tFhu6cFf3iên sinR4BXcnewh đR4BXcnewó đãR4BXcnew đR4BXcnewi rồi,R4BXcnew anR4BXcnewh tVKLta rấFhu6cFf3t R4BXcnewcao, rFhu6cFf3ất tuR4BXcnewấn tú,Fhu6cFf3 kVKLthi cườiVKLt cònR4BXcnew VKLtlộ rR4BXcnewa R4BXcnewhàm R4BXcnewrăng VKLttrắng sáng.”

Đúng VKLtlúc nàFhu6cFf3y, vớiVKLt VKLttư cR4BXcnewách ngườiVKLt R4BXcnewchủ trì,R4BXcnew BạcVKLth DiệR4BXcnewc PR4BXcnewhong Fhu6cFf3mời Fhu6cFf3Tiêu TrạchFhu6cFf3 lêVKLtn sânVKLt khấuR4BXcnew pháR4BXcnewt biểFhu6cFf3u, TVKLtiêu TrạcFhu6cFf3h chấVKLtn chỉnhR4BXcnew lR4BXcnewại cảVKLtm xúVKLtc rồVKLti điR4BXcnew lên.

Khách khứaR4BXcnew nhR4BXcnewao nhR4BXcnewao ngR4BXcnewồi Fhu6cFf3xuống. NhaR4BXcnewn Fhu6cFf3Hoan nVKLtgồi cùVKLtng bàFhu6cFf3n vớVKLti TiVKLtêu KiếnFhu6cFf3 ĐôngFhu6cFf3, R4BXcnewbên cạnhFhu6cFf3 R4BXcnewlà HạVKLt ThiệuFhu6cFf3 VKLtNhiên VKLtvà LạFhu6cFf3c TVKLtiểu AnhVKLt, tiếR4BXcnewp đóFhu6cFf3 lR4BXcnewà TốngFhu6cFf3 ThếR4BXcnew PhVKLtong R4BXcnewvà AmyFhu6cFf3, BạchR4BXcnew DiệcR4BXcnew PhoFhu6cFf3ng, LãVKLtnh VKLtNgự ThầnFhu6cFf3 đãVKLt ngồiR4BXcnew yVKLtên vVKLtị R4BXcnewở Fhu6cFf3hàng R4BXcnewghế trước.

Tiêu TrạchFhu6cFf3 VKLtÂu phVKLtục cR4BXcnewhỉnh tVKLtề đVKLti tớiR4BXcnew cầmR4BXcnew lấyR4BXcnew micR4BXcnewro, nhìnVKLt mộR4BXcnewt lượtVKLt kháchVKLt khứaVKLt đR4BXcnewa pR4BXcnewhần R4BXcnewlà R4BXcnewbạn R4BXcnewbè thR4BXcnewân tFhu6cFf3hiết, nói:Fhu6cFf3 “HômR4BXcnew nFhu6cFf3ay R4BXcnewlà VKLtsinh VKLtnhật củVKLta TiFhu6cFf3êu TrạchVKLt tôi,Fhu6cFf3 cFhu6cFf3ảm ơnR4BXcnew mọiVKLt ngườiFhu6cFf3 đVKLtã tFhu6cFf3ới Fhu6cFf3tham dựR4BXcnew buVKLtổi tR4BXcnewiệc, cảmFhu6cFf3 ơFhu6cFf3n BVKLtạch DiFhu6cFf3ệc PhonR4BXcnewg đFhu6cFf3ã cuFhu6cFf3ng cấpFhu6cFf3 địaR4BXcnew điểFhu6cFf3m tốVKLtt nR4BXcnewhư thếFhu6cFf3 này.”

Dưới R4BXcnewsân khấuFhu6cFf3 tiếngVKLt vỗR4BXcnew lênVKLt vR4BXcnewang lênFhu6cFf3 rộnFhu6cFf3 rãFhu6cFf3, sFhu6cFf3au kFhu6cFf3hi lắnFhu6cFf3g lạVKLti, TiêuVKLt TrạVKLtch tiếpR4BXcnew tVKLtục nói:Fhu6cFf3 “NhR4BXcnewân dịpFhu6cFf3 Fhu6cFf3này, tôFhu6cFf3i R4BXcnewcó vVKLtài lờiVKLt Fhu6cFf3muốn R4BXcnewtâm R4BXcnewsự vớVKLti mFhu6cFf3ọi người.Fhu6cFf3 TừFhu6cFf3 chuyệnR4BXcnew TFhu6cFf3ần VũVKLt đoạnVKLt tuyệtFhu6cFf3 vớiFhu6cFf3 LãnR4BXcnewh Fhu6cFf3Thị, Fhu6cFf3cho tFhu6cFf3ới việR4BXcnewc ThịnhFhu6cFf3 ThFhu6cFf3ế Fhu6cFf3thu VKLtmua TFhu6cFf3ần R4BXcnewVũ, mộVKLtt nFhu6cFf3ăm quFhu6cFf3a đR4BXcnewã xFhu6cFf3ảy rR4BXcnewa kFhu6cFf3hông íR4BXcnewt sFhu6cFf3ự kFhu6cFf3iện. TR4BXcnewrong mR4BXcnewột nămR4BXcnew nFhu6cFf3ày, tôR4BXcnewi từFhu6cFf3 mVKLtột kFhu6cFf3ẻ VKLtcon nhR4BXcnewà giàuR4BXcnew chơiFhu6cFf3 bờiFhu6cFf3 lêuFhu6cFf3 lổVKLtng, kR4BXcnewhông cR4BXcnewó R4BXcnewchí tR4BXcnewiến thVKLtủ Fhu6cFf3chỉ R4BXcnewbiết R4BXcnewchơi xFhu6cFf3e, đFhu6cFf3ã trởFhu6cFf3 thàR4BXcnewnh tR4BXcnewôi củaFhu6cFf3 hFhu6cFf3ôm VKLtnay, tôR4BXcnewi khVKLtông R4BXcnewdám nR4BXcnewói mìR4BXcnewnh đãR4BXcnew thànhVKLt Fhu6cFf3công, R4BXcnewnhưng tVKLtôi hoàFhu6cFf3n tVKLtoàn dFhu6cFf3ám nói,VKLt TVKLtiêu TrạcVKLth đaFhu6cFf3ng đứngR4BXcnew trướR4BXcnewc VKLtmặt mọiVKLt ngườVKLti làVKLt mFhu6cFf3ột nR4BXcnewgười đànVKLt ônFhu6cFf3g đãVKLt thVKLtật sựR4BXcnew trảiR4BXcnew qFhu6cFf3ua nhữR4BXcnewng bãoFhu6cFf3 tápVKLt VKLtgian khổVKLt đểVKLt trưVKLtởng thành!”

“Hú!” BạchR4BXcnew DiệR4BXcnewc PhFhu6cFf3ong bỗngFhu6cFf3 Fhu6cFf3kêu lênFhu6cFf3 nhưR4BXcnew sóR4BXcnewi tru.

“Nhưng troFhu6cFf3ng chuyệnR4BXcnew VKLtnày nếFhu6cFf3u nhR4BXcnewư khôngR4BXcnew R4BXcnewcó sVKLtự VKLtgiúp đỡR4BXcnew R4BXcnewvà ủngFhu6cFf3 hộR4BXcnew cR4BXcnewủa VKLtmọi người,VKLt TiêuVKLt TrạFhu6cFf3ch tôFhu6cFf3i sFhu6cFf3ẽ khR4BXcnewông thểVKLt điFhu6cFf3 tớiVKLt Fhu6cFf3ngày hFhu6cFf3ôm naFhu6cFf3y nhFhu6cFf3anh chónR4BXcnewg nhVKLtư vậR4BXcnewy. ChR4BXcnewo Fhu6cFf3nên, tạVKLti đFhu6cFf3ây, R4BXcnewtôi muVKLtốn cR4BXcnewảm ơnFhu6cFf3 tFhu6cFf3ất cVKLtả mVKLtọi người.”VKLt TR4BXcnewiêu TrVKLtạch nVKLthìn vFhu6cFf3ề R4BXcnewphía TVKLtống TR4BXcnewhế PhonFhu6cFf3g, Fhu6cFf3ánh R4BXcnewmắt chFhu6cFf3ân thàVKLtnh. VKLt“Anh TốngR4BXcnew, cảmR4BXcnew Fhu6cFf3ơn R4BXcnewanh vàoR4BXcnew lR4BXcnewúc tôR4BXcnewi cầnVKLt Fhu6cFf3sự VKLtgiúp đỡFhu6cFf3 R4BXcnewnhất đãR4BXcnew dàFhu6cFf3nh cVKLtho tôiFhu6cFf3 VKLtmột vịFhu6cFf3 trVKLtí đểVKLt tFhu6cFf3ôi VKLtcó thVKLtể pháVKLtt VKLthuy hếR4BXcnewt R4BXcnewkhả VKLtnăng cR4BXcnewủa mình.VKLt VKLtDù R4BXcnewcho bâVKLty giờFhu6cFf3 đãR4BXcnew cóFhu6cFf3 sFhu6cFf3ự ngVKLthiệp riêng,Fhu6cFf3 nhưFhu6cFf3ng tôiFhu6cFf3 sẽFhu6cFf3 khônVKLtg vứtFhu6cFf3 bVKLtỏ GianVKLtg HânFhu6cFf3, Fhu6cFf3nơi VKLtđã cVKLtho R4BXcnewtôi R4BXcnewcông viR4BXcnewệc đầuR4BXcnew tiêFhu6cFf3n, cảR4BXcnewm Fhu6cFf3ơn anFhu6cFf3h, anR4BXcnewh Tống.”

Tiêu TR4BXcnewrạch dFhu6cFf3ời VKLtánh mFhu6cFf3ắt R4BXcnewsang AmyVKLt. “Fhu6cFf3Amy, R4BXcnewcảm ơR4BXcnewn côFhu6cFf3 R4BXcnewđã kVKLthông từR4BXcnew bỏ,R4BXcnew cùnVKLtg tôiVKLt Fhu6cFf3đi Fhu6cFf3suốt R4BXcnewchặng đườR4BXcnewng chFhu6cFf3o Fhu6cFf3tới bFhu6cFf3ây giờVKLt, tôiR4BXcnew phảiVKLt tăngFhu6cFf3 lươnVKLtg chR4BXcnewo R4BXcnewcô, cFhu6cFf3òn pVKLthải R4BXcnewthăng chức,Fhu6cFf3 PhóR4BXcnew tổnVKLtg giáR4BXcnewm đốcVKLt ĐỉnhR4BXcnew ThịnhVKLt quốcVKLt tế,R4BXcnew ôngR4BXcnew cR4BXcnewhủ củaR4BXcnew côR4BXcnew còFhu6cFf3n VKLtcó thFhu6cFf3ể R4BXcnewhào phR4BXcnewóng Fhu6cFf3đến mVKLtức Fhu6cFf3nào nữa.”

Tiền đVKLtã khôngFhu6cFf3 còR4BXcnewn quR4BXcnewan trọngFhu6cFf3 đốiVKLt vớiVKLt AFhu6cFf3my, nhưngR4BXcnew nếuR4BXcnew đượcVKLt thăngFhu6cFf3 chứFhu6cFf3c VKLtsẽ Fhu6cFf3càng R4BXcnewcó VKLtkhông gR4BXcnewian đểFhu6cFf3 R4BXcnewphát trVKLtiển, VKLtcô vẫnR4BXcnew rVKLtất vuiFhu6cFf3, nR4BXcnewâng Fhu6cFf3ly rượVKLtu đVKLtứng bậtFhu6cFf3 dậyVKLt hôFhu6cFf3: “ÔngFhu6cFf3 chủR4BXcnew vVKLtạn tuế!”

Tiêu TrạchR4BXcnew nóFhu6cFf3i tiếR4BXcnewp: “CòVKLtn R4BXcnewcó nhữngR4BXcnew đồngFhu6cFf3 nghiR4BXcnewệp ởVKLt VKLtGiang Fhu6cFf3Hân, cảmVKLt R4BXcnewơn sựVKLt Fhu6cFf3ủng hVKLtộ vFhu6cFf3à ưuFhu6cFf3 áR4BXcnewi củaR4BXcnew tấtR4BXcnew R4BXcnewcả mọiR4BXcnew người,R4BXcnew mFhu6cFf3ón qR4BXcnewuà Fhu6cFf3tôi đFhu6cFf3ền đápFhu6cFf3 chVKLto R4BXcnewnhững nỗR4BXcnew lựVKLtc cốVKLt gFhu6cFf3ắng củFhu6cFf3a mọiR4BXcnew ngườiR4BXcnew, cR4BXcnewũng VKLtnhư việR4BXcnewc tR4BXcnewhăng chứR4BXcnewc, tănFhu6cFf3g lươVKLtng R4BXcnewvà VKLtvấn R4BXcnewđề đãR4BXcnewi ngVKLtộ màFhu6cFf3 mọiVKLt ngườiR4BXcnew mVKLtong đợiR4BXcnew nhấtR4BXcnew, lượngVKLt R4BXcnewtiêu tVKLthụ quVKLtý nàR4BXcnewy cVKLtủa chR4BXcnewúng VKLtta R4BXcnewtăng mườiVKLt táR4BXcnewm phầnFhu6cFf3 trămVKLt VKLtso vVKLtới qFhu6cFf3uý trước.”

Những đồngR4BXcnew nghiFhu6cFf3ệp đFhu6cFf3ã Fhu6cFf3cùng anR4BXcnewh dốcFhu6cFf3 VKLtsức tạiFhu6cFf3 GiR4BXcnewang Fhu6cFf3Hân VKLthưng phVKLtấn vỗR4BXcnew taVKLty giòVKLtn giã.

“Hú R4BXcnewhú!” BạVKLtch DiệcVKLt PhoVKLtng lạiR4BXcnew mộR4BXcnewt lầR4BXcnewn nữR4BXcnewa phốVKLti R4BXcnewhợp bằngFhu6cFf3 tiFhu6cFf3ếng VKLtkêu nhưVKLt sóiR4BXcnew tru.

Tiêu TrạcFhu6cFf3h cFhu6cFf3ười, chỉVKLt vàoR4BXcnew BạchVKLt R4BXcnewDiệc PhR4BXcnewong, nói:VKLt R4BXcnew“Bạch DiệFhu6cFf3c PR4BXcnewhong, cR4BXcnewho dùR4BXcnew cậVKLtu R4BXcnewcó gVKLtào đếnR4BXcnew ráchFhu6cFf3 họnVKLtg, đêmR4BXcnew nVKLtay cũngVKLt khVKLtông lôR4BXcnewi kFhu6cFf3éo đượcVKLt côFhu6cFf3 sVKLtói cVKLtái nàR4BXcnewo đâu.”

“Ha Fhu6cFf3ha VKLtha ha!!!!!!Fhu6cFf3!” DFhu6cFf3ưới Fhu6cFf3sân khấuVKLt vanVKLtg lêR4BXcnewn tiếnR4BXcnewg cườiFhu6cFf3 khônVKLtg ngừng.

Bạch DiệcR4BXcnew PhoFhu6cFf3ng ngFhu6cFf3ắt đóaVKLt hoFhu6cFf3a Fhu6cFf3tươi tronVKLtg bFhu6cFf3ình hoFhu6cFf3a VKLttrên bàn,Fhu6cFf3 nVKLtém lVKLtên R4BXcnewsân VKLtkhấu: “VKLtBiến, thằVKLtng khốn!”

Tiêu TrạchVKLt VKLtliếc nhìnVKLt anVKLth taVKLt, nóFhu6cFf3i: “TiểuR4BXcnew BạFhu6cFf3ch, R4BXcnewBạch R4BXcnewgia, R4BXcnewtôi cũFhu6cFf3ng R4BXcnewphải Fhu6cFf3cảm ơR4BXcnewn Fhu6cFf3cậu đFhu6cFf3ã tổFhu6cFf3 chứcVKLt chVKLto tôR4BXcnewi mộtR4BXcnew Fhu6cFf3bữa tiFhu6cFf3ệc lớnR4BXcnew thếVKLt Fhu6cFf3này, cùngFhu6cFf3 vớiVKLt sFhu6cFf3ự gR4BXcnewiúp đVKLtỡ củFhu6cFf3a cậuR4BXcnew tronVKLtg sR4BXcnewuốt mộFhu6cFf3t nămR4BXcnew quaR4BXcnew.” TiFhu6cFf3êu Fhu6cFf3Trạch gãiFhu6cFf3 gVKLtãi đầFhu6cFf3u, đổiVKLt gVKLtiọng: R4BXcnew“Mặc dR4BXcnewù khôR4BXcnewng thựcR4BXcnew chFhu6cFf3ất lắm.”

“Ha ha!”VKLt DưVKLtới VKLtsân kVKLthấu lạiFhu6cFf3 VKLtlà mộR4BXcnewt tràVKLtng cườiFhu6cFf3 vaVKLtng dội.

Bạch R4BXcnewDiệc PVKLthong đVKLtứng dFhu6cFf3ậy, nhấR4BXcnewc cR4BXcnewhân tVKLtrèo lR4BXcnewên bàVKLtn, R4BXcnewanh R4BXcnewta đứR4BXcnewng đóVKLt hR4BXcnewô: Fhu6cFf3“Thằng khFhu6cFf3ốn, cậuVKLt biếtVKLt chọcVKLt Fhu6cFf3cười ngưR4BXcnewời kháVKLtc Fhu6cFf3như vậR4BXcnewy, saVKLto VKLtkhông R4BXcnewđi làVKLtm diVKLtễn viR4BXcnewên VKLthài đi.”

Tiêu TrạVKLtch vỗFhu6cFf3 vềR4BXcnew R4BXcnewanh taR4BXcnew: “HaR4BXcnew hFhu6cFf3a! HaiVKLtz! ĐừngR4BXcnew kíVKLtch độnR4BXcnewg, hVKLtôm nVKLtay làVKLt nVKLtgày vuiVKLt, tôR4BXcnewi khôngR4BXcnew VKLtmuốn làmVKLt cVKLtho VKLtbầu khôngVKLt khR4BXcnewí qFhu6cFf3uá ngVKLtột ngạt.”

Bạch DiệcVKLt PhoFhu6cFf3ng chVKLtỉ VKLttay vàFhu6cFf3o aR4BXcnewnh, nhảyFhu6cFf3 từVKLt tVKLtrên bàVKLtn xuống.

“Hạ ThiệVKLtu Nhiên.”VKLt TiR4BXcnewêu TVKLtrạch nhắcVKLt mộR4BXcnewt cR4BXcnewái tên.

Hạ ThiệuVKLt Fhu6cFf3Nhiên ngồiVKLt Fhu6cFf3ở hFhu6cFf3àng gFhu6cFf3hế trướcVKLt mỉmR4BXcnew cườR4BXcnewi R4BXcnewgiơ R4BXcnewtay lên,R4BXcnew TVKLtiêu VKLtTrạch bR4BXcnewật nFhu6cFf3gón cáR4BXcnewi: “Fhu6cFf3Người R4BXcnewanh R4BXcnewem tVKLtài giỏFhu6cFf3i, đFhu6cFf3ã giúVKLtp đỡVKLt tVKLtôi qFhu6cFf3uá nhVKLtiều, ngoàiR4BXcnew lờiFhu6cFf3 cảmVKLt R4BXcnewơn tFhu6cFf3ôi còVKLtn muốFhu6cFf3n VKLtnói, saVKLtu Fhu6cFf3này VKLtnếu cóVKLt chuyFhu6cFf3ện gVKLtì cầVKLtn đếnFhu6cFf3 TFhu6cFf3iêu TrR4BXcnewạch, R4BXcnewchỉ cầnR4BXcnew cậR4BXcnewu mFhu6cFf3ở miệnR4BXcnewg, Fhu6cFf3cho Fhu6cFf3dù lFhu6cFf3à Fhu6cFf3lao vàoR4BXcnew nướcR4BXcnew sôVKLti lửFhu6cFf3a bVKLtỏng, cR4BXcnewhết cũR4BXcnewng… khôngFhu6cFf3 R4BXcnewchối từ,R4BXcnew còFhu6cFf3n cóVKLt vợVKLt coVKLtn VKLtđang cFhu6cFf3hờ chúVKLtng tFhu6cFf3a chăR4BXcnewm sóc!”

Hạ ThFhu6cFf3iệu NhR4BXcnewiên nởR4BXcnew R4BXcnewnụ cười.

“Còn cóFhu6cFf3 LýR4BXcnew AR4BXcnewn Thần.”R4BXcnew TR4BXcnewiêu TrạFhu6cFf3ch R4BXcnewhô R4BXcnewto mộtVKLt tR4BXcnewiếng, tìmVKLt kiếmFhu6cFf3 bóngFhu6cFf3 dángR4BXcnew anFhu6cFf3h VKLtta gFhu6cFf3iữa đVKLtám ngườiFhu6cFf3, “TVKLtên khVKLtốn VKLtnhát gFhu6cFf3an Fhu6cFf3nhà Fhu6cFf3cậu, tôiFhu6cFf3 bVKLtiết cFhu6cFf3ậu đangFhu6cFf3 ởVKLt đVKLtây, cậuR4BXcnew cóVKLt bảR4BXcnewn VKLtlĩnh sR4BXcnewai ngườR4BXcnewi đFhu6cFf3ưa chìaR4BXcnew kVKLthóa RevenFhu6cFf3ton chVKLto tôiFhu6cFf3, tVKLtại sFhu6cFf3ao lạiVKLt khôngFhu6cFf3 cVKLtó VKLtcan đảR4BXcnewm đứngVKLt Fhu6cFf3trước mặFhu6cFf3t tôi?”

Vừa R4BXcnewnghe đếnR4BXcnew ReFhu6cFf3venton, NFhu6cFf3han HFhu6cFf3oan kíR4BXcnewch độngFhu6cFf3 đứngR4BXcnew bậtR4BXcnew dậyFhu6cFf3 ngoảFhu6cFf3nh VKLtđầu tìR4BXcnewm kiếmR4BXcnew LýR4BXcnew AFhu6cFf3n ThầnR4BXcnew, cVKLtòn GiảnVKLt Fhu6cFf3Ninh VKLtthì sữngVKLt sờR4BXcnew cR4BXcnewả người.

Đám Fhu6cFf3đông bỗngR4BXcnew xVKLtôn xaVKLto, hR4BXcnewóa rFhu6cFf3a chiếcR4BXcnew ReR4BXcnewventon VKLtđó bVKLtị LýR4BXcnew VKLtAn TVKLthần muVKLta đưFhu6cFf3ợc, càR4BXcnewng ngR4BXcnewạc nhiênVKLt R4BXcnewhơn làVKLt anR4BXcnewh tVKLta đemFhu6cFf3 Fhu6cFf3chiếc R4BXcnewxe tặngVKLt Fhu6cFf3lại cFhu6cFf3ho TiêuR4BXcnew Trạch.

Reventon! Fhu6cFf3Hai trVKLtăm triVKLtệu đR4BXcnewó! KhônR4BXcnewg R4BXcnewđùa đVKLtược đâu!

Tất cảFhu6cFf3 đềuVKLt mVKLtở lớnR4BXcnew mVKLtắt nFhu6cFf3gó quanVKLth bốVKLtn phía.

“Nếu cVKLtậu VKLtkhông rVKLta, tôVKLti R4BXcnewsẽ tFhu6cFf3hật sựR4BXcnew VKLtkhông nhậVKLtn cậuVKLt lVKLtà bạn.VKLt” LờiVKLt VKLtnói tuyệR4BXcnewt tìnVKLth cVKLtủa TiêFhu6cFf3u TrạR4BXcnewch vừaR4BXcnew thốtFhu6cFf3 raVKLt, LFhu6cFf3ý AFhu6cFf3n ThầnR4BXcnew Fhu6cFf3trốn đằR4BXcnewng saFhu6cFf3u cFhu6cFf3ột trụVKLt bỗnFhu6cFf3g xuấtVKLt R4BXcnewhiện, “TôiR4BXcnew đếnVKLt rồi.”

“Tên kVKLthốn!” TiêuFhu6cFf3 TrR4BXcnewạch Fhu6cFf3cắn răVKLtng mắnR4BXcnewg VKLtmột Fhu6cFf3câu, “NhưngR4BXcnew R4BXcnewtôi pVKLthải cảmFhu6cFf3 ơVKLtn tênR4BXcnew khVKLtốn nR4BXcnewhà cậR4BXcnewu đãVKLt tặngR4BXcnew lạiR4BXcnew chR4BXcnewiếc R4BXcnewxe Fhu6cFf3mà tôFhu6cFf3i vR4BXcnewà bàVKLt R4BXcnewxã VKLtyêu quVKLtý nhất.”

Tiêu TrạcFhu6cFf3h nhìFhu6cFf3n LãnFhu6cFf3h NgFhu6cFf3ự Thần.R4BXcnew LãnhVKLt NgựFhu6cFf3 Fhu6cFf3Thần cũnFhu6cFf3g nFhu6cFf3hìn anh.

“Người VKLtta nói,Fhu6cFf3 muốnFhu6cFf3 biếFhu6cFf3t Fhu6cFf3giá trịR4BXcnew R4BXcnewmột cVKLton ngườiFhu6cFf3 R4BXcnewthì phảVKLti nR4BXcnewhìn R4BXcnewvào đốVKLti thủVKLt Fhu6cFf3của aVKLtnh R4BXcnewta, LãnhR4BXcnew NgVKLtự Thần,R4BXcnew rấFhu6cFf3t Fhu6cFf3vui khVKLti đưVKLtợc aVKLtnh chọnVKLt lVKLtàm đVKLtối thủ,VKLt cảVKLtm ơnFhu6cFf3 aVKLtnh mộtR4BXcnew năFhu6cFf3m qR4BXcnewua đãFhu6cFf3 qVKLtuan tR4BXcnewâm đếnR4BXcnew tR4BXcnewôi, khiVKLtến VKLttôi khôngR4BXcnew thểR4BXcnew kFhu6cFf3hông nFhu6cFf3hanh chVKLtóng tFhu6cFf3rưởng thành.”

Phía dưVKLtới cVKLtó nFhu6cFf3gười cườiVKLt Fhu6cFf3rộ VKLtlên, ngaFhu6cFf3y cFhu6cFf3ả LR4BXcnewãnh Fhu6cFf3Ngự ThầnVKLt cũnFhu6cFf3g bấtVKLt gR4BXcnewiác coR4BXcnewng cFhu6cFf3ong VKLtkhóe miệng,Fhu6cFf3 VKLtđây Fhu6cFf3thật sựFhu6cFf3 gVKLtiống nR4BXcnewhư R4BXcnewmột tiếtFhu6cFf3 mụcVKLt hàiFhu6cFf3 VKLthấp dẫn.

Tiêu R4BXcnewTrạch nVKLtói: “ThếVKLt nhưngVKLt, tôVKLti nVKLtghĩ, ngưFhu6cFf3ời muốnR4BXcnew cFhu6cFf3ảm R4BXcnewơn aFhu6cFf3nh R4BXcnewnhất VKLtlà cFhu6cFf3ha R4BXcnewtôi Fhu6cFf3mới đúng!”

Tiêu KiếnR4BXcnew ĐôngVKLt VKLtmỉm cười.

Tiêu TrạcVKLth nhVKLtìn saVKLtng R4BXcnewcha mR4BXcnewình, bắtFhu6cFf3 Fhu6cFf3đầu tFhu6cFf3rêu chọc:R4BXcnew R4BXcnew“Ba, ngàFhu6cFf3y trướcVKLt VKLtcon Fhu6cFf3trai củFhu6cFf3a bFhu6cFf3a Fhu6cFf3thật R4BXcnewhư hR4BXcnewỏng! R4BXcnewChuyên mônR4BXcnew làFhu6cFf3m nhữngVKLt chuVKLtyện khiR4BXcnewến Fhu6cFf3ba mấFhu6cFf3t mặt!R4BXcnew Fhu6cFf3Hồi đóR4BXcnew R4BXcnewba vẫnR4BXcnew luônFhu6cFf3 monFhu6cFf3g muVKLtốn LãR4BXcnewnh NgựFhu6cFf3 ThầR4BXcnewn VKLtlà cR4BXcnewon tVKLtrai mìnhVKLt. NhưngVKLt mVKLtà bFhu6cFf3a àFhu6cFf3, coR4BXcnewn trVKLtai củR4BXcnewa bVKLta đãR4BXcnew trưFhu6cFf3ởng thàVKLtnh, trởR4BXcnew thànhFhu6cFf3 Fhu6cFf3một naVKLtm VKLttử hR4BXcnewán độiFhu6cFf3 trờR4BXcnewi đạR4BXcnewp đất,Fhu6cFf3 tR4BXcnewừ hôFhu6cFf3m nFhu6cFf3ay trVKLtở đFhu6cFf3i bFhu6cFf3a hoR4BXcnewàn tR4BXcnewoàn cóFhu6cFf3 thVKLtể VKLtkiêu hVKLtãnh VKLtnói vVKLtới bFhu6cFf3ất kỳR4BXcnew aR4BXcnewi, TiêVKLtu TrạcFhu6cFf3h, làVKLt cR4BXcnewon VKLttrai củaR4BXcnew TiVKLtêu KiếFhu6cFf3n ĐôR4BXcnewng tôi.”

Toàn hộiVKLt trưFhu6cFf3ờng vỗR4BXcnew taVKLty hoVKLtan hFhu6cFf3ô R4BXcnewnhư VKLtsấm dậy.

Sau khVKLti lắnFhu6cFf3g lVKLtại, TiêuFhu6cFf3 R4BXcnewTrạch nhìnR4BXcnew NhR4BXcnewan R4BXcnewHoan R4BXcnewngồi giữaVKLt đR4BXcnewám đông,VKLt nR4BXcnewói: “R4BXcnewNhan HoaFhu6cFf3n, R4BXcnewbà VKLtxã, vợR4BXcnew củR4BXcnewa anR4BXcnewh, R4BXcnewem yêu.”

Tiêu VKLtTrạch liênR4BXcnew tFhu6cFf3iếp dùngVKLt bFhu6cFf3a cáR4BXcnewch VKLtxưng hôFhu6cFf3 R4BXcnewkhiến NhFhu6cFf3an VKLtHoan ngạiR4BXcnew Fhu6cFf3ngùng, VKLtcô nhếchFhu6cFf3 mVKLtôi nhìnFhu6cFf3 anh.

Anh Fhu6cFf3nói tiFhu6cFf3ếp: “ThựcFhu6cFf3 rR4BXcnewa, ngườiR4BXcnew R4BXcnewanh cầnFhu6cFf3 pR4BXcnewhải cR4BXcnewảm Fhu6cFf3ơn Fhu6cFf3nhất chFhu6cFf3ính Fhu6cFf3là eR4BXcnewm. ER4BXcnewm cFhu6cFf3ó nhVKLtớ lR4BXcnewúc VKLtTần VKLtVũ sFhu6cFf3ụp đổFhu6cFf3, R4BXcnewem đãR4BXcnew R4BXcnewnói gFhu6cFf3ì vớiVKLt Fhu6cFf3anh VKLtkhông? VKLtEm VKLtnói VKLtem yêuR4BXcnew aVKLtnh, Fhu6cFf3đó làR4BXcnew lầFhu6cFf3n đầuR4BXcnew tiênFhu6cFf3 VKLtem nóR4BXcnewi yêuVKLt anFhu6cFf3h, vàR4BXcnewo lúcFhu6cFf3 mVKLtà VKLtanh sắpVKLt tFhu6cFf3rở thànhR4BXcnew mVKLtột kẻVKLt nghèoR4BXcnew rVKLtớt khôR4BXcnewng xFhu6cFf3u R4BXcnewdính túi.

Khi đóVKLt eR4BXcnewm nR4BXcnewói, giàVKLtu cũVKLtng tốtFhu6cFf3 màFhu6cFf3 nVKLtghèo cũR4BXcnewng đượcR4BXcnew, cR4BXcnewhỉ cầnR4BXcnew R4BXcnewở bênVKLt anFhu6cFf3h, cR4BXcnewho dùFhu6cFf3 Fhu6cFf3có túngVKLt Fhu6cFf3thiếu đếnVKLt mứFhu6cFf3c ănVKLt khôngFhu6cFf3 R4BXcnewđủ nR4BXcnewo, mặcR4BXcnew khôngFhu6cFf3 đủVKLt ấm,R4BXcnew R4BXcnewphải uốngVKLt gióVKLt TâyVKLt BắcVKLt Fhu6cFf3mà sốngR4BXcnew tR4BXcnewhì tR4BXcnewrong lònR4BXcnewg eR4BXcnewm vẫnR4BXcnew rấtVKLt ngọVKLtt ngào.

Em nóiR4BXcnew VKLtem Fhu6cFf3đã muốnVKLt R4BXcnewở bêFhu6cFf3n anVKLth, Fhu6cFf3cho VKLtdù anR4BXcnewh R4BXcnewtrở thànhVKLt VKLtkẻ ăFhu6cFf3n màVKLty lưuR4BXcnew lR4BXcnewạc đầR4BXcnewu đường,Fhu6cFf3 VKLtem cũnFhu6cFf3g muốnR4BXcnew làFhu6cFf3m kẻVKLt R4BXcnewăn mFhu6cFf3ày R4BXcnewbên Fhu6cFf3cạnh anh.

Cả đR4BXcnewời nVKLtày R4BXcnewem sR4BXcnewẽ dựaVKLt R4BXcnewvào anhR4BXcnew, VKLtanh cFhu6cFf3ó Fhu6cFf3không muốVKLtn R4BXcnewcũng khR4BXcnewông được.”

Nhan HoaR4BXcnewn mímVKLt môiFhu6cFf3 gFhu6cFf3ật đầu.

“Nhan HoanR4BXcnew, eFhu6cFf3m R4BXcnewcó Fhu6cFf3dám trướcFhu6cFf3 mặFhu6cFf3t tấtVKLt cVKLtả Fhu6cFf3mọi ngườiFhu6cFf3 ởVKLt đây,R4BXcnew nóVKLti lạR4BXcnewi câuR4BXcnew eVKLtm Fhu6cFf3yêu Fhu6cFf3anh mộtFhu6cFf3 R4BXcnewlần nR4BXcnewữa, nóFhu6cFf3i lạFhu6cFf3i nhữngR4BXcnew R4BXcnewgì eVKLtm đR4BXcnewã tVKLtừng VKLtnói vVKLtới aFhu6cFf3nh không?”R4BXcnew TVKLtiêu TrạcFhu6cFf3h VKLtnói xoR4BXcnewng, tFhu6cFf3ất cVKLtả mFhu6cFf3ọi ngR4BXcnewười đềuFhu6cFf3 hFhu6cFf3ướng áR4BXcnewnh R4BXcnewmắt R4BXcnewvào NhR4BXcnewan HoaFhu6cFf3n. BạchVKLt DR4BXcnewiệc R4BXcnewPhong đR4BXcnewưa micrVKLto tớiFhu6cFf3 trướFhu6cFf3c mặVKLtt cFhu6cFf3ô, NhaR4BXcnewn HoR4BXcnewan VKLtnhìn TiêuFhu6cFf3 TR4BXcnewrạch khônVKLtg hềVKLt chớpVKLt mVKLtắt, tR4BXcnewrâm ngFhu6cFf3âm mR4BXcnewột láVKLtt mớFhu6cFf3i cầmVKLt lấVKLty miVKLtcro R4BXcnewđứng dậyFhu6cFf3 khỏiVKLt chR4BXcnewỗ ngồi.

Toàn bộFhu6cFf3 R4BXcnewT98 R4BXcnewvào thờR4BXcnewi Fhu6cFf3khắc nàR4BXcnewy vFhu6cFf3ô cVKLtùng Fhu6cFf3yên tĩnh,R4BXcnew tấtR4BXcnew cảFhu6cFf3 Fhu6cFf3đều VKLtnín R4BXcnewthở cVKLtăng tR4BXcnewai chờVKLt côFhu6cFf3 Fhu6cFf3dũng cVKLtảm tỏVKLt tình.

Trong đạiVKLt sảnFhu6cFf3h R4BXcnewvang lêFhu6cFf3n Fhu6cFf3một gFhu6cFf3iọng nữR4BXcnew tronVKLtg trẻoFhu6cFf3 êmR4BXcnew taFhu6cFf3i, R4BXcnewNhan HR4BXcnewoan nóVKLti: Fhu6cFf3“Tiêu TrVKLtạch, Fhu6cFf3em Fhu6cFf3yêu anVKLth, cR4BXcnewho VKLtdù cR4BXcnewó R4BXcnewtúng tVKLthiếu đếnVKLt mứFhu6cFf3c VKLtăn khôVKLtng Fhu6cFf3đủ nFhu6cFf3o, VKLtmặc Fhu6cFf3không đủFhu6cFf3 ấmR4BXcnew, phảiFhu6cFf3 VKLtuống giVKLtó TVKLtây VKLtBắc màVKLt sốngFhu6cFf3 thVKLtì tronFhu6cFf3g lònVKLtg Fhu6cFf3em vẫnR4BXcnew Fhu6cFf3rất ngọtVKLt nR4BXcnewgào. VKLtEm đR4BXcnewã muốnFhu6cFf3 Fhu6cFf3ở bênR4BXcnew anhR4BXcnew, R4BXcnewcho dùVKLt aR4BXcnewnh R4BXcnewtrở thR4BXcnewành kẻR4BXcnew ănVKLt mR4BXcnewày lưuR4BXcnew lạcFhu6cFf3 đầuFhu6cFf3 đường,R4BXcnew VKLtem cũnR4BXcnewg mR4BXcnewuốn làmR4BXcnew VKLtkẻ VKLtăn Fhu6cFf3mày R4BXcnewbên cạnVKLth R4BXcnewanh. CảR4BXcnew R4BXcnewđời VKLtnày eR4BXcnewm sR4BXcnewẽ VKLtdựa vVKLtào R4BXcnewanh, aVKLtnh cóVKLt khônFhu6cFf3g muốVKLtn cVKLtũng khôVKLtng được.”

Cô vừaR4BXcnew dứR4BXcnewt R4BXcnewlời, tiếngFhu6cFf3 vR4BXcnewô taR4BXcnewy hoaVKLtn hFhu6cFf3ô nhiệR4BXcnewt liệFhu6cFf3t vR4BXcnewang lênFhu6cFf3, TiêFhu6cFf3u TrạchFhu6cFf3 R4BXcnewhướng R4BXcnewvề R4BXcnewphía Fhu6cFf3cô khoVKLtm Fhu6cFf3người tVKLthật thấp,Fhu6cFf3 nóiFhu6cFf3: “Fhu6cFf3Cảm ơVKLtn eVKLtm, đâFhu6cFf3y Fhu6cFf3là mVKLtón R4BXcnewquà tuyFhu6cFf3ệt R4BXcnewvời nhấFhu6cFf3t mR4BXcnewà anR4BXcnewh nhậFhu6cFf3n đượR4BXcnewc nFhu6cFf3gày hômR4BXcnew nR4BXcneway. NhVKLtan HVKLtoan, đápR4BXcnew Fhu6cFf3lại tFhu6cFf3ình cảmVKLt cVKLthân tVKLtình màVKLt R4BXcnewem dàVKLtnh chVKLto anFhu6cFf3h, Fhu6cFf3Tiêu TrạchR4BXcnew anR4BXcnewh Fhu6cFf3xin tFhu6cFf3hề trưR4BXcnewớc tấVKLtt cảFhu6cFf3 mọVKLti người,VKLt đờiR4BXcnew nàVKLty Fhu6cFf3kiếp này,VKLt TiêuR4BXcnew TVKLtrạch đốiFhu6cFf3 vớR4BXcnewi NVKLthan HVKLtoan mãiVKLt Fhu6cFf3mãi khônR4BXcnewg rFhu6cFf3ời xFhu6cFf3a, Fhu6cFf3mãi mãR4BXcnewi chỉR4BXcnew yêVKLtu mộR4BXcnewt ngVKLtười lVKLtà em.”

Tiếng vỗVKLt tFhu6cFf3ay nhVKLtư sấmR4BXcnew dậyFhu6cFf3 vaR4BXcnewng dộiVKLt khắpFhu6cFf3 VKLthội R4BXcnewtrường, đặFhu6cFf3c bVKLtiệt làVKLt tiếFhu6cFf3ng vỗFhu6cFf3 R4BXcnewtay R4BXcnewcủa nhữnR4BXcnewg ngưR4BXcnewời Fhu6cFf3đang yêVKLtu nhFhu6cFf3au hoặcFhu6cFf3 đVKLtang R4BXcnewyêu thR4BXcnewầm ngưR4BXcnewời nR4BXcnewào đó.

Ai cVKLtũng muốVKLtn đượcVKLt Fhu6cFf3dũng cVKLtảm nhVKLtư NVKLthan HoanVKLt, aR4BXcnewi cFhu6cFf3ũng muốnR4BXcnew VKLtđược thâmR4BXcnew tFhu6cFf3ình nhưR4BXcnew TiêFhu6cFf3u Trạch.

Lạc TiểR4BXcnewu AnR4BXcnewh Fhu6cFf3cảm độngR4BXcnew đếnFhu6cFf3 rFhu6cFf3ơi lệ,Fhu6cFf3 HạR4BXcnew ThiệuFhu6cFf3 NhiêVKLtn rúVKLtt khăR4BXcnewn VKLtđưa chFhu6cFf3o cô.

Dưới sâR4BXcnewn kFhu6cFf3hấu, Fhu6cFf3Nhan HoFhu6cFf3an Fhu6cFf3đỏ mặtVKLt nhFhu6cFf3ìn R4BXcnewTiêu TrạFhu6cFf3ch, Fhu6cFf3ánh mVKLtắt VKLtsáng troVKLtng. TrVKLtên sâR4BXcnewn khấu,Fhu6cFf3 VKLtTiêu TrFhu6cFf3ạch Fhu6cFf3nhìn vFhu6cFf3ề pFhu6cFf3hía cVKLtô, R4BXcnewtrên gươR4BXcnewng mR4BXcnewặt ngậpR4BXcnew tVKLtràn ýVKLt cườiFhu6cFf3, ánFhu6cFf3h mắtR4BXcnew sáVKLtng rực.

“Nào nàVKLto!” R4BXcnewBạch DiệcR4BXcnew PhoR4BXcnewng nhFhu6cFf3ảy lR4BXcnewên sVKLtân kVKLthấu, cFhu6cFf3ắt ngR4BXcnewang ánhFhu6cFf3 nR4BXcnewhìn cVKLthăm chúVKLt nFhu6cFf3ồng nànR4BXcnew VKLtcủa Fhu6cFf3hai nVKLtgười. “CảmR4BXcnew ơnVKLt R4BXcnewsự cổFhu6cFf3 VKLtvũ cVKLtủa qFhu6cFf3uý vị,VKLt bàiFhu6cFf3 pháR4BXcnewt VKLtbiểu củaVKLt chủFhu6cFf3 nhâVKLtn bVKLtữa tiệcVKLt xVKLtin đượcR4BXcnew Fhu6cFf3kết thúcR4BXcnew, Fhu6cFf3bây R4BXcnewgiờ VKLtxin Fhu6cFf3mời VKLtvào tiếtFhu6cFf3 mụcR4BXcnew tiếpR4BXcnew theo.”

Nhân viêR4BXcnewn pFhu6cFf3hục vVKLtụ đẩyVKLt xR4BXcnewe bVKLtánh keFhu6cFf3m VKLtlên Fhu6cFf3sân kR4BXcnewhấu, R4BXcnewca sFhu6cFf3ĩ BFhu6cFf3ạch VKLtDiệc PhonFhu6cFf3g bắR4BXcnewt nhịR4BXcnewp chFhu6cFf3o mọR4BXcnewi ngườiFhu6cFf3 Fhu6cFf3hát bàVKLti VKLtchúc mừngFhu6cFf3 sinFhu6cFf3h nhậVKLtt, sVKLtau VKLtđó Fhu6cFf3bảo TiêVKLtu TFhu6cFf3rạch ướcVKLt rồiFhu6cFf3 thổiFhu6cFf3 nến.

Một hơiVKLt tVKLthổi tắtVKLt bVKLta ngọnVKLt VKLtnến tượngR4BXcnew trưR4BXcnewng cVKLtho VKLtba mươiVKLt tuổiFhu6cFf3, TiêuFhu6cFf3 TrạchVKLt nhVKLtắm mắtFhu6cFf3 ướcFhu6cFf3 R4BXcnewmột Fhu6cFf3điều ước.

Dưới sVKLtân khấu,R4BXcnew NhR4BXcnewan Fhu6cFf3Hoan VKLtthích thúFhu6cFf3 nVKLthìn anhFhu6cFf3, tronVKLtg VKLtlòng thầR4BXcnewm đoánR4BXcnew: TiêR4BXcnewu TrạcVKLth, cóVKLt phảiR4BXcnew aR4BXcnewnh đangFhu6cFf3 ưFhu6cFf3ớc rFhu6cFf3ằng chúnFhu6cFf3g Fhu6cFf3ta sẽR4BXcnew VKLtmãi mR4BXcnewãi ởVKLt bênFhu6cFf3 nhau?

Tiêu TrR4BXcnewạch mởVKLt mắt.

Bạch DiR4BXcnewệc PhoFhu6cFf3ng cườiFhu6cFf3 hìVKLt hFhu6cFf3ì hỏi:VKLt “VừVKLta ướcVKLt điềuVKLt Fhu6cFf3gì vậyR4BXcnew, nóFhu6cFf3i nR4BXcnewghe chVKLtút Fhu6cFf3nào, cóR4BXcnew phảiR4BXcnew liênVKLt quVKLtan tớFhu6cFf3i bàR4BXcnew xãR4BXcnew, vR4BXcnewợ, R4BXcnewem yêR4BXcnewu NhFhu6cFf3an Fhu6cFf3Hoan củR4BXcnewa cậuVKLt không?”

Tiêu TrVKLtạch Fhu6cFf3nhìn NVKLthan HoFhu6cFf3an, NhFhu6cFf3an HoaFhu6cFf3n cVKLtũng muốnVKLt biFhu6cFf3ết điềuR4BXcnew ướcFhu6cFf3 Fhu6cFf3của Fhu6cFf3anh pVKLthải chăVKLtng cóVKLt cVKLtô VKLttrong đó,R4BXcnew ánhR4BXcnew mắtVKLt chVKLtờ monR4BXcnewg nhìnFhu6cFf3 anh.

Nhìn chR4BXcnewăm chúFhu6cFf3 vàVKLto VKLtmắt Fhu6cFf3cô, TiêVKLtu R4BXcnewTrạch nóiR4BXcnew: “ĐVKLtiều ướVKLtc cR4BXcnewủa tVKLtôi lVKLtà, thâFhu6cFf3n tR4BXcnewhể khVKLtỏe mạnh.”

Không Fhu6cFf3giống nhưVKLt VKLtcô nghR4BXcnewĩ! NR4BXcnewhan R4BXcnewHoan bĩVKLtu VKLtmôi, troR4BXcnewng lòngVKLt Fhu6cFf3cảm thấyR4BXcnew hR4BXcnewơi mấtR4BXcnew mát.

Bạch Fhu6cFf3Diệc PFhu6cFf3hong gFhu6cFf3iơ ngónVKLt R4BXcnewcái R4BXcnewvới TiêuFhu6cFf3 Trạch,R4BXcnew Fhu6cFf3trêu chọVKLtc nóR4BXcnewi: “NgàR4BXcnewi Tiêu,R4BXcnew cụFhu6cFf3 TiêuR4BXcnew à,VKLt tôiFhu6cFf3 Fhu6cFf3chúc cFhu6cFf3ụ thânR4BXcnew thểFhu6cFf3 R4BXcnewkhỏe mạFhu6cFf3nh, pR4BXcnewhúc VKLtnhư ĐR4BXcnewông HảVKLti, Fhu6cFf3thọ Fhu6cFf3tựa NFhu6cFf3am SơnFhu6cFf3! HR4BXcnewa Fhu6cFf3ha hR4BXcnewa hVKLta!” VKLtAnh tFhu6cFf3a nóFhu6cFf3i VKLtxong cũnFhu6cFf3g tựVKLt mìnFhu6cFf3h cảmVKLt thVKLtấy VKLtbuồn cười,VKLt VKLtcầm mR4BXcnewicro cườiFhu6cFf3 ngặtFhu6cFf3 nghẽo.

Tiêu TrạchFhu6cFf3 nhậnVKLt mR4BXcnewicro, R4BXcnewnói: “R4BXcnewNhan HoaVKLtn, điềR4BXcnewu Fhu6cFf3ước vR4BXcnewừa rồiR4BXcnew củR4BXcnewa R4BXcnewanh lR4BXcnewà thânFhu6cFf3 thểVKLt kVKLthỏe mạnh,Fhu6cFf3 cFhu6cFf3ó lẽR4BXcnew eVKLtm kFhu6cFf3hông biếtVKLt tạiVKLt saFhu6cFf3o aR4BXcnewnh lạVKLti ưR4BXcnewớc nR4BXcnewhư vFhu6cFf3ậy, nghVKLte Fhu6cFf3xong bàVKLti hFhu6cFf3át Fhu6cFf3sau đâyR4BXcnew eFhu6cFf3m sẽVKLt hiểuR4BXcnew đượcR4BXcnew lòVKLtng VKLtanh. BàR4BXcnewi háFhu6cFf3t VKLtnày VKLtanh tặnFhu6cFf3g chFhu6cFf3o Fhu6cFf3em, têFhu6cFf3n R4BXcnewlà ‘ThânFhu6cFf3 thVKLtể khỏeR4BXcnew mạnh’.”

Ánh R4BXcnewđèn trênVKLt sFhu6cFf3ân khấFhu6cFf3u dịuFhu6cFf3 VKLtđi, baR4BXcnewn nhạR4BXcnewc bắtR4BXcnew đầuVKLt đệmFhu6cFf3 đFhu6cFf3àn, khúFhu6cFf3c nFhu6cFf3hạc dạoFhu6cFf3 êFhu6cFf3m áR4BXcnewi trôFhu6cFf3i quFhu6cFf3a, R4BXcnewTiêu TrR4BXcnewạch Fhu6cFf3đưa micrR4BXcnewo tớiVKLt R4BXcnewbên môiVKLt, cấVKLtt giọngFhu6cFf3 hát.

Anh Fhu6cFf3không sVKLtợ VKLtvì eVKLtm mR4BXcnewà chịuFhu6cFf3 nhiềuFhu6cFf3 tổFhu6cFf3n thấVKLtt, dR4BXcnewù Fhu6cFf3bao R4BXcnewgian khVKLtổ vFhu6cFf3ẫn sẵnFhu6cFf3 lVKLtòng đR4BXcnewón nhận

Anh chR4BXcnewỉ sợR4BXcnew VKLtvì Fhu6cFf3mệt VKLtmỏi VKLtthao tR4BXcnewhức cVKLtả đêmVKLt màFhu6cFf3 Fhu6cFf3bỏ lỡR4BXcnew cuR4BXcnewộc hẹR4BXcnewn VKLtngày R4BXcnewmai VKLtcủa R4BXcnewchúng ta

Anh khôFhu6cFf3ng sợVKLt VKLtmồ hôFhu6cFf3i đVKLtầm đìa,Fhu6cFf3 xâVKLty nVKLtên Fhu6cFf3một R4BXcnewlâu đR4BXcnewài R4BXcnewthuộc vFhu6cFf3ề riêngR4BXcnew haFhu6cFf3i ta

Anh chỉR4BXcnew R4BXcnewsợ rằFhu6cFf3ng VKLtmình bR4BXcnewị cảm,R4BXcnew khônR4BXcnewg nFhu6cFf3ếm đR4BXcnewược R4BXcnewđồ R4BXcnewăn Fhu6cFf3em nấuR4BXcnew cVKLtho anR4BXcnewh thìVKLt Fhu6cFf3thật lR4BXcnewãng phí

Không cFhu6cFf3ần VKLtem chFhu6cFf3o R4BXcnewanh uốngR4BXcnew thuVKLtốc, R4BXcnewkhông mFhu6cFf3uốn R4BXcnewtrở tVKLthành gánR4BXcnewh nặngR4BXcnew VKLtcủa em

Nếu yFhu6cFf3êu eR4BXcnewm sFhu6cFf3ao cóVKLt thểR4BXcnew Fhu6cFf3để VKLtem phảR4BXcnewi hôVKLtn Fhu6cFf3một ngườiFhu6cFf3 bệVKLtnh, trơFhu6cFf3 mắVKLtt nhìR4BXcnewn aFhu6cFf3nh chịR4BXcnewu baFhu6cFf3o giVKLtày vò

Anh monR4BXcnewg sFhu6cFf3ao thR4BXcnewân thểFhu6cFf3 khỏeR4BXcnew mạnh,VKLt vR4BXcnewì VKLtanh đãVKLt Fhu6cFf3đồng ýVKLt sẽFhu6cFf3 chFhu6cFf3o eVKLtm mFhu6cFf3ột cuộFhu6cFf3c sốVKLtng vVKLtẹn toàn

Thề nFhu6cFf3on Fhu6cFf3hẹn biểnVKLt chFhu6cFf3ẳng bằFhu6cFf3ng kVKLthỏe mR4BXcnewạnh đểFhu6cFf3 R4BXcnewem khFhu6cFf3ông phảiVKLt nhọcFhu6cFf3 công

Anh R4BXcnewmong sR4BXcnewao thVKLtân tVKLthể khỏeR4BXcnew R4BXcnewmạnh, kR4BXcnewhông muốnVKLt nhìFhu6cFf3n eFhu6cFf3m rR4BXcnewơi R4BXcnewlệ R4BXcnewvì lVKLto lắVKLtng chR4BXcnewo anh

Ngộ nR4BXcnewhỡ VKLtem R4BXcnewcòn tiềFhu6cFf3u tụyVKLt hơnFhu6cFf3 R4BXcnewanh thìVKLt saR4BXcnewo cóFhu6cFf3 thểFhu6cFf3 hưởngVKLt thụVKLt hươngFhu6cFf3 vịVKLt củaVKLt tR4BXcnewình yêu

Anh đãR4BXcnew Fhu6cFf3từng phVKLtung phíFhu6cFf3 thờiVKLt gianVKLt, thậmVKLt VKLtchí cònVKLt nganVKLtg tàngR4BXcnew cVKLtoi thườngFhu6cFf3 cáFhu6cFf3i chết

Bởi vìVKLt đãR4BXcnew yVKLtêu eVKLtm, mớiR4BXcnew VKLtbắt đầFhu6cFf3u khFhu6cFf3ao khátR4BXcnew VKLtsống lâFhu6cFf3u trăR4BXcnewm tuổi

Cầu trờR4BXcnewi Fhu6cFf3ban phVKLtúc cR4BXcnewho thR4BXcnewân thểVKLt aR4BXcnewnh khỏR4BXcnewe VKLtmạnh, R4BXcnewcho dùVKLt ngàVKLty đVKLtó đấtVKLt trờiR4BXcnew tFhu6cFf3ối tăm

Em vẫnR4BXcnew sẽFhu6cFf3 nFhu6cFf3hìn anVKLth ngủVKLt yên

Đắp chFhu6cFf3o aR4BXcnewnh chiếR4BXcnewc VKLtchăn bông,Fhu6cFf3 khiR4BXcnewến anVKLth cR4BXcnewảm độngVKLt Fhu6cFf3đến VKLtrơi lệ…VKLt [2]

[2] TVKLthân thểFhu6cFf3 khỏeVKLt mạnhR4BXcnew –Fhu6cFf3 TrươngR4BXcnew VệFhu6cFf3 Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hVKLtình ảVKLtnh Fhu6cFf3khi aR4BXcnewnh bịR4BXcnew bệFhu6cFf3nh tVKLtái hiệnFhu6cFf3 trướFhu6cFf3c R4BXcnewmắt VKLtNhan HFhu6cFf3oan, cFhu6cFf3ho aR4BXcnewnh uốngFhu6cFf3 thuốcFhu6cFf3, nhìnVKLt anFhu6cFf3h tR4BXcnewiêm, mFhu6cFf3ơ mơFhu6cFf3 R4BXcnewhồ hồFhu6cFf3 ngồR4BXcnewi bR4BXcnewên giườngR4BXcnew trôFhu6cFf3ng chừnFhu6cFf3g anh…

Khóe mắVKLtt cFhu6cFf3ô Fhu6cFf3đã ưVKLtớt Fhu6cFf3tự lúcR4BXcnew nào.

Chơi xeR4BXcnew, hồVKLt đồVKLt R4BXcnewsống quVKLta Fhu6cFf3ngày, cVKLtoi thườngFhu6cFf3 R4BXcnewcái R4BXcnewchết đVKLti đuaR4BXcnew Fhu6cFf3xe vớFhu6cFf3i R4BXcnewDạ Sâm…VKLt Fhu6cFf3Tất cảVKLt VKLtđều hiVKLtển hiệR4BXcnewn trVKLtước mắFhu6cFf3t TiêuR4BXcnew TrạchFhu6cFf3, Fhu6cFf3anh nhớFhu6cFf3 rấtVKLt Fhu6cFf3rõ Fhu6cFf3lúc aVKLtnh tVKLtỉnh VKLtlại sFhu6cFf3au cơFhu6cFf3n Fhu6cFf3mê maR4BXcnewn, VKLtNhan HoFhu6cFf3an đãFhu6cFf3 VKLtnói Fhu6cFf3– anVKLth gụcVKLt Fhu6cFf3ngã, VKLtnhư thểR4BXcnew cảFhu6cFf3 tFhu6cFf3hế gFhu6cFf3iới R4BXcnewnày đR4BXcnewều sụpR4BXcnew đổFhu6cFf3 thFhu6cFf3eo vậVKLty. VKLtTiêu TrạchVKLt, anR4BXcnewh phảiVKLt maVKLtu khỏVKLte lFhu6cFf3ại, mìnR4BXcnewh VKLtem khôFhu6cFf3ng tVKLthể chèoFhu6cFf3 chR4BXcnewống đưVKLtợc cáiVKLt nhVKLtà này.

Thề nFhu6cFf3on hẹnFhu6cFf3 biểnR4BXcnew thậtR4BXcnew sR4BXcnewự chR4BXcnewẳng quFhu6cFf3an VKLttrọng bằngVKLt Fhu6cFf3thân thểFhu6cFf3 khFhu6cFf3ỏe mạnh.

Đối vớiVKLt cô,R4BXcnew aR4BXcnewnh lVKLtà trụFhu6cFf3 VKLtcột cFhu6cFf3ho cVKLtả thR4BXcnewế giớFhu6cFf3i, anR4BXcnewh gụcVKLt nVKLtgã, thếVKLt R4BXcnewgiới củaVKLt VKLtcô R4BXcnewcũng sR4BXcnewụp xuFhu6cFf3ống theo.

Nhan HoR4BXcnewan cảmFhu6cFf3 độnFhu6cFf3g Fhu6cFf3không nóiR4BXcnew R4BXcnewnên Fhu6cFf3lời, lR4BXcnewệ Fhu6cFf3rưng rFhu6cFf3ưng troR4BXcnewng đôiR4BXcnew mVKLtắt R4BXcnewlong laR4BXcnewnh, quFhu6cFf3a lànVKLt nR4BXcnewước Fhu6cFf3mắt đóFhu6cFf3, côR4BXcnew trônVKLtg thấVKLty mR4BXcnewột ngVKLtười đànVKLt R4BXcnewông cầFhu6cFf3m bVKLtó hoVKLta hVKLtồng toFhu6cFf3. GươnFhu6cFf3g mặVKLtt rạFhu6cFf3ng rỡ,Fhu6cFf3 sốnR4BXcnewg Fhu6cFf3mũi cR4BXcnewao thẳng,VKLt R4BXcnewÂu phụFhu6cFf3c Fhu6cFf3trắng tiR4BXcnewnh, anR4BXcnewh giFhu6cFf3ống nFhu6cFf3hư VKLtmột vịVKLt hoàVKLtng tửR4BXcnew cR4BXcnewhân tìnhR4BXcnew khẩFhu6cFf3n khoảnR4BXcnew bướcVKLt R4BXcnewvề Fhu6cFf3phía cô.

Nhan HoR4BXcnewan sụtR4BXcnew Fhu6cFf3sịt nhR4BXcnewận lấR4BXcnewy Fhu6cFf3bó hVKLtoa, TiêuFhu6cFf3 TrFhu6cFf3ạch mFhu6cFf3óc trFhu6cFf3ong áR4BXcnewo rR4BXcnewa cVKLthiếc nhẫnR4BXcnew R4BXcnewkim cươngVKLt Fhu6cFf3đã R4BXcnewchuẩn bR4BXcnewị VKLttừ trướR4BXcnewc, quỳR4BXcnew mộtFhu6cFf3 châFhu6cFf3n xuốR4BXcnewng. VKLtAnh nóiVKLt: “AVKLtnh đãR4BXcnew nR4BXcnewói, Fhu6cFf3ngày aFhu6cFf3nh gR4BXcnewây dựnVKLtg lạiVKLt sựR4BXcnew ngR4BXcnewhiệp VKLtsẽ chínVKLth Fhu6cFf3là Fhu6cFf3lúc cVKLtưới R4BXcnewem vềVKLt Fhu6cFf3nhà, bFhu6cFf3ây giờVKLt Fhu6cFf3anh mVKLtuốn thựcFhu6cFf3 hiệR4BXcnewn lờiVKLt VKLtnói củaVKLt mình,VKLt eFhu6cFf3m VKLtyêu, R4BXcnewlấy aFhu6cFf3nh nhé?”

Nước R4BXcnewmắt R4BXcnewlã chVKLtã rVKLtơi, NhaVKLtn HoVKLtan Fhu6cFf3không hVKLtề R4BXcnewdo dự,VKLt VKLtngón taVKLty ruFhu6cFf3n ruVKLtn cR4BXcnewhui vàoR4BXcnew Fhu6cFf3chiếc VKLtnhẫn R4BXcnewnạm kFhu6cFf3im Fhu6cFf3cương đẹpFhu6cFf3 đFhu6cFf3ẽ sángR4BXcnew chói.

Chung quaVKLtnh tiVKLtếng vỗFhu6cFf3 taR4BXcnewy vR4BXcnewang dộVKLti, R4BXcnewanh Fhu6cFf3ôm côFhu6cFf3 hônVKLt lêR4BXcnewn VKLthàng nướVKLtc mắt.

Âm nhạcVKLt tVKLthay đổVKLti, trởVKLt thànFhu6cFf3h R4BXcnewkhúc nhạcR4BXcnew Fhu6cFf3êm Fhu6cFf3ái nhịpR4BXcnew nR4BXcnewhàng, mọiFhu6cFf3 ngR4BXcnewười lậFhu6cFf3p VKLttức kVKLtết đôiR4BXcnew tìmFhu6cFf3 bạR4BXcnewn nhảy.Fhu6cFf3 TiêVKLtu TrạchR4BXcnew VKLtthổi nhẹFhu6cFf3 lênR4BXcnew mFhu6cFf3í mắtR4BXcnew Fhu6cFf3cô, chọcR4BXcnew cVKLtho cVKLtô cười,Fhu6cFf3 “LậR4BXcnewp tVKLtức Fhu6cFf3muốn lVKLtàm côFhu6cFf3 dâVKLtu củaR4BXcnew VKLtanh, cảmVKLt thấyVKLt Fhu6cFf3mình VKLthạnh phúR4BXcnewc chứ?”

Nhan HoaFhu6cFf3n nR4BXcnewín kVKLthóc mR4BXcnewỉm cười,R4BXcnew gậtFhu6cFf3 đR4BXcnewầu VKLtliên tục.

Tiêu TrFhu6cFf3ạch cR4BXcnewười làmFhu6cFf3 xVKLtao độngR4BXcnew ánhVKLt mắR4BXcnewt NFhu6cFf3han Hoan.

Cô nóVKLti: “AnhVKLt yêuFhu6cFf3, sR4BXcnewinh nhFhu6cFf3ật vVKLtui vẻ.”

“Ừ!” AVKLtnh tựVKLta tránVKLt mVKLtình vàoVKLt trR4BXcnewán cFhu6cFf3ô, nhVKLtẹ nhàFhu6cFf3ng Fhu6cFf3khiêu vũ,VKLt R4BXcnewcô kéoR4BXcnew R4BXcnewtay aVKLtnh Fhu6cFf3đặt lR4BXcnewên R4BXcnewbụng dR4BXcnewưới Fhu6cFf3phẳng R4BXcnewlì, khẽR4BXcnew khànFhu6cFf3g nR4BXcnewói: “R4BXcnewMón quFhu6cFf3à R4BXcnewem tặngFhu6cFf3 VKLtcho aVKLtnh nằR4BXcnewm ởFhu6cFf3 đây.”

Chiều cVKLtuối tR4BXcnewhu, áR4BXcnewnh nắR4BXcnewng chaFhu6cFf3n hòa.

Ven VKLtđường, cR4BXcnewao R4BXcnewốc mọcR4BXcnew lênFhu6cFf3 R4BXcnewsan R4BXcnewsát nVKLthư rFhu6cFf3ừng rậFhu6cFf3m, R4BXcnewtừng R4BXcnewcỗ xR4BXcnewe lớnR4BXcnew VKLtnhỏ roFhu6cFf3ng ruổVKLti khắVKLtp cR4BXcnewác Fhu6cFf3con phR4BXcnewố, ngườiVKLt điFhu6cFf3 đườFhu6cFf3ng VKLtqua lạR4BXcnewi vVKLtội vã,Fhu6cFf3 nVKLtữ cảnR4BXcnewh sátFhu6cFf3 giR4BXcnewao R4BXcnewthông R4BXcnewxinh đẹpR4BXcnew chỉFhu6cFf3 huR4BXcnewy đoànVKLt xeFhu6cFf3. Fhu6cFf3Một R4BXcnewđám thR4BXcnewanh nR4BXcnewiên vâR4BXcnewy qFhu6cFf3uanh Fhu6cFf3trạm VKLtxe buR4BXcnewýt R4BXcnewdán đầyVKLt ápVKLt VKLtphích pVKLthim ảnh,Fhu6cFf3 tVKLtất cFhu6cFf3ả đềVKLtu đanVKLtg Fhu6cFf3bàn tR4BXcnewán vR4BXcnewề cVKLtô diFhu6cFf3ễn vR4BXcnewiên xiFhu6cFf3nh đẹpR4BXcnew chiếmVKLt cFhu6cFf3ứ toàFhu6cFf3n VKLtbộ R4BXcnewcác bR4BXcnewức ảVKLtnh đó.

Thành pR4BXcnewhố VKLtnày R4BXcnewvẫn tR4BXcnewhay đổVKLti rấtR4BXcnew nhFhu6cFf3anh, khiếnVKLt ngườiR4BXcnew tR4BXcnewa khônFhu6cFf3g kịVKLtp đR4BXcnewón nhận.

Tại vùR4BXcnewng nVKLtgoại thR4BXcnewành cR4BXcnewách R4BXcnewxa R4BXcnewđô thị,R4BXcnew yR4BXcnewên tVKLtĩnh, thưVKLt thái.

Reventon meVKLtn thFhu6cFf3eo Fhu6cFf3con đườngVKLt VKLtnúi uốR4BXcnewn lR4BXcnewượn lR4BXcnewao VKLtvề pR4BXcnewhía R4BXcnewtrước, trênFhu6cFf3 ghếFhu6cFf3 láiFhu6cFf3, TiêuR4BXcnew TVKLtrạch mộVKLtt taVKLty giữR4BXcnew vFhu6cFf3ô lăVKLtng, mộtR4BXcnew tVKLtay đVKLtặt trêR4BXcnewn VKLtphần bụngVKLt đãVKLt R4BXcnewhơi Fhu6cFf3nhô Fhu6cFf3lên củaR4BXcnew ngườiVKLt vVKLtợ đaVKLtng ngồiVKLt troR4BXcnewng lFhu6cFf3òng mình.

Nhan HR4BXcnewoan Fhu6cFf3đang Fhu6cFf3trong thờiVKLt kỳR4BXcnew maFhu6cFf3ng VKLtthai nFhu6cFf3hưng vẫnFhu6cFf3 đẹpVKLt dịuFhu6cFf3 dàR4BXcnewng, máiFhu6cFf3 R4BXcnewtóc hơR4BXcnewi rốiFhu6cFf3 VKLttết pFhu6cFf3hồng theFhu6cFf3o kiểuVKLt xươnR4BXcnewg VKLtcá, áFhu6cFf3o leFhu6cFf3n mỏR4BXcnewng màuR4BXcnew dR4BXcnewa người,R4BXcnew toàVKLtn R4BXcnewthân cVKLtô nhR4BXcnewư tỏaVKLt rVKLta mộtR4BXcnew thứR4BXcnew VKLtánh R4BXcnewsáng Fhu6cFf3của ngườiR4BXcnew làVKLtm mẹ.

Cô ngồiR4BXcnew tVKLtrên đùiVKLt TiêVKLtu TrạFhu6cFf3ch, cúiVKLt đầuVKLt hôR4BXcnewn mR4BXcnewôi anhFhu6cFf3, chiếcFhu6cFf3 nhẫnVKLt kiVKLtm R4BXcnewcương tVKLtrên nFhu6cFf3gón R4BXcnewvô VKLtdanh lóVKLte sánVKLtg R4BXcnewrực rỡ.

Tiêu TrạchVKLt VKLtđã VKLtquá Fhu6cFf3quen thuộcFhu6cFf3 VKLtvới VKLtcon đườngFhu6cFf3 nFhu6cFf3ày nêR4BXcnewn vVKLtốn R4BXcnewkhông cầnVKLt nFhu6cFf3hìn, vẫnFhu6cFf3 hếtR4BXcnew Fhu6cFf3sức cFhu6cFf3huyên chúR4BXcnew VKLthôn cR4BXcnewô, yêR4BXcnewu tFhu6cFf3hương cô.

“Vèo!”

Một chiR4BXcnewếc PFhu6cFf3orsche R4BXcnew911 [3R4BXcnew] R4BXcnewphóng Fhu6cFf3vụt quVKLta nhVKLtư tVKLtên bắn,R4BXcnew láVKLt câyFhu6cFf3 kFhu6cFf3hô héVKLto bịVKLt Fhu6cFf3sức gR4BXcnewió cuR4BXcnewốn Fhu6cFf3lên Fhu6cFf3cuộn trònFhu6cFf3 sVKLtau đuôiFhu6cFf3 xe.

[3] PorFhu6cFf3sche 91R4BXcnew1: mọR4BXcnewi R4BXcnewngười cònR4BXcnew nhớFhu6cFf3 chiR4BXcnewếc R4BXcnewxe nàR4BXcnewy VKLtchứ, Fhu6cFf3là DFhu6cFf3ạ Fhu6cFf3Sâm :D

2012-Porsche-911-Front-Quarter-Motion-Red-6R4BXcnew23x415

1338366817R4BXcnew-Porsche-911-Coupe-Club-1

Nhan HoVKLtan rVKLtời kFhu6cFf3hỏi cánVKLth môiVKLt R4BXcnewnóng rựFhu6cFf3c, quR4BXcneway đầuFhu6cFf3 nR4BXcnewhìn, kinR4BXcnewh ngR4BXcnewạc hVKLtô Fhu6cFf3lên: “R4BXcnewLà VKLtanh ta…”

Tiêu TrạR4BXcnewch giVKLtữ cằmFhu6cFf3 cR4BXcnewô VKLtkéo lR4BXcnewại tiếpVKLt tụcR4BXcnew hônFhu6cFf3 môi.

Mặc kệVKLt hắnR4BXcnew lFhu6cFf3à ai.

Người R4BXcnewcả đờR4BXcnewi VKLtnày R4BXcnewanh muVKLtốn đFhu6cFf3uổi VKLttheo đãFhu6cFf3 hoàFhu6cFf3n toR4BXcnewàn bắtR4BXcnew đượcVKLt rồi,VKLt anR4BXcnewh Fhu6cFf3chẳng cònR4BXcnew chFhu6cFf3út hàoR4BXcnew Fhu6cFf3hứng R4BXcnewvới R4BXcnewbất kỳFhu6cFf3 R4BXcnewkẻ VKLtnào khác.

“Anh khôVKLtng tR4BXcnewhể Fhu6cFf3nào vĩFhu6cFf3nh viễnFhu6cFf3 chạyVKLt pR4BXcnewhía VKLtsau em.”

“Anh sẽFhu6cFf3 đuổVKLti tR4BXcnewheo em.”

Nhan HFhu6cFf3oan, cuốiFhu6cFf3 cFhu6cFf3ùng aR4BXcnewnh Fhu6cFf3cũng Fhu6cFf3bắt đượcR4BXcnew Fhu6cFf3em rồi.

_Hết_

P/s: NgFhu6cFf3ại quá,VKLt còFhu6cFf3n mỗiR4BXcnew mFhu6cFf3ột chươR4BXcnewng muốnVKLt posVKLtt Fhu6cFf3liền luônR4BXcnew nhưFhu6cFf3ng tựVKLt nR4BXcnewhiên R4BXcnewlại bậnR4BXcnew bùFhu6cFf3 đầuVKLt R4BXcnewcả tuần,VKLt Fhu6cFf3chẳng R4BXcnewhở rVKLta đượcFhu6cFf3 chúR4BXcnewt nR4BXcnewào Fhu6cFf3để làmVKLt, bắtVKLt mọVKLti ngườiR4BXcnew đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.