You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác giảA3ZP: NhA3ZPan TiểumxUeuz4L Ngôn

Chuyển ngWZrFNBaLữ: mxUeuz4LLạc Dương
***

Chương 67

Để cWZrFNBaLhúc mừA3ZPng sinWZrFNBaLh nhậmxUeuz4Lt TiWZrFNBaLêu TrA3ZPạch, mxUeuz4LNhan HWZrFNBaLoan mặcWZrFNBaL mộtmxUeuz4L chiếcA3ZP váyA3ZP WZrFNBaLhở WZrFNBaLvai mớiA3ZP đặtWZrFNBaL hàngWZrFNBaL thiếtA3ZP mxUeuz4Lkế A3ZPtheo yêmxUeuz4Lu cầA3ZPu. TừA3ZP ngựcA3ZP trởA3ZP xuA3ZPống, váyWZrFNBaL đượcA3ZP ghA3ZPép WZrFNBaLthành từA3ZP rmxUeuz4Lất nhiềuWZrFNBaL WZrFNBaLchiếc lônWZrFNBaLg vũmxUeuz4L nhmxUeuz4Lỏ mxUeuz4Ltrắng tA3ZPinh, tmxUeuz4Lạo chmxUeuz4Lo pmxUeuz4Lhần châA3ZPn vWZrFNBaLáy cómxUeuz4L kiểmxUeuz4Lu dáA3ZPng nhưmxUeuz4L A3ZPbậc thaA3ZPng mxUeuz4Ltầng tA3ZPầng WZrFNBaLlớp mxUeuz4Llớp, vmxUeuz4Lừa thuầnWZrFNBaL khiếtWZrFNBaL thomxUeuz4Lát WZrFNBaLtục màA3ZP lạmxUeuz4Li khA3ZPông mWZrFNBaLất tmxUeuz4Lính tWZrFNBaLhời trang.

Là chmxUeuz4Lủ nhâA3ZPn mxUeuz4Lcủa WZrFNBaLbữa mxUeuz4Ltiệc, TiA3ZPêu TrmxUeuz4Lạch cũngWZrFNBaL WZrFNBaLăn WZrFNBaLvận rấtA3ZP trWZrFNBaLang trọngA3ZP, aWZrFNBaLnh mặA3ZPc WZrFNBaLmột A3ZPbộ ÂuWZrFNBaL phA3ZPục mmxUeuz4Làu tA3ZPrắng bưmxUeuz4Lớc mxUeuz4Lra khỏmxUeuz4Li phA3ZPòng thmxUeuz4Lay đồWZrFNBaL, đWZrFNBaLi WZrFNBaLtới mxUeuz4Lôm vòngWZrFNBaL quWZrFNBaLanh eWZrFNBaLo mxUeuz4Lnhỏ mxUeuz4Lcủa nàngmxUeuz4L tiWZrFNBaLên nữA3ZP đamxUeuz4Lng đứA3ZPng trA3ZPước gưA3ZPơng, nói:A3ZP “MặcA3ZP WZrFNBaLđồ trWZrFNBaLang điWZrFNBaLểm mxUeuz4Lxinh đẹWZrFNBaLp thếmxUeuz4L nàmxUeuz4Ly đểWZrFNBaL quyếnA3ZP rũWZrFNBaL cWZrFNBaLon nA3ZPhà mxUeuz4Lai đây?”

Nhan HoWZrFNBaLan giậmxUeuz4Lt A3ZPnhẹ cámxUeuz4Lnh taA3ZPy áA3ZPo mA3ZPàu WZrFNBaLtrắng đaA3ZPng vònWZrFNBaLg qumxUeuz4La A3ZPeo mìnhmxUeuz4L, A3ZPnói: “WZrFNBaLEm còA3ZPn WZrFNBaLchưa nWZrFNBaLói gìA3ZP anmxUeuz4Lh đâuWZrFNBaL đấWZrFNBaLy, mxUeuz4Lăn diA3ZPện bWZrFNBaLảnh WZrFNBaLbao thWZrFNBaLế nàyWZrFNBaL làA3ZP WZrFNBaLđể dụmxUeuz4L dỗWZrFNBaL coWZrFNBaLn mxUeuz4Lgái A3ZPnhà WZrFNBaLai hả?”

“Hôm mxUeuz4Lnay lmxUeuz4Là sinA3ZPh nWZrFNBaLhật anhWZrFNBaL, WZrFNBaLanh phảWZrFNBaLi ăWZrFNBaLn mxUeuz4Lmặc trA3ZPịnh WZrFNBaLtrọng A3ZPlà đươWZrFNBaLng nhmxUeuz4Liên, mxUeuz4Lhơn nữaWZrFNBaL, A3ZPcó eWZrFNBaLm rồi,A3ZP mxUeuz4Lcòn mxUeuz4Lcon gáiA3ZP nhWZrFNBaLà mxUeuz4Lai cómxUeuz4L thA3ZPể lọmxUeuz4Lt vàoA3ZP mắtWZrFNBaL aA3ZPnh được.”

“Hôm naWZrFNBaLy A3ZPlà A3ZPsinh nhậtA3ZP anhWZrFNBaL, WZrFNBaLem trWZrFNBaLang A3ZPđiểm xiWZrFNBaLnh đẹpmxUeuz4L lWZrFNBaLà đưWZrFNBaLơng nhiêWZrFNBaLn, hơnmxUeuz4L nmxUeuz4Lữa, A3ZPcó amxUeuz4Lnh rồi,mxUeuz4L cmxUeuz4Lon tmxUeuz4Lrai nhA3ZPà nàWZrFNBaLo A3ZPcó thểmxUeuz4L lọtmxUeuz4L WZrFNBaLvào mắmxUeuz4Lt WZrFNBaLem đượcWZrFNBaL chứ.”

Nhan HA3ZPoan bắA3ZPt chướcWZrFNBaL mxUeuz4Lcách nómxUeuz4Li A3ZPcủa anhA3ZP, lạimxUeuz4L bịmxUeuz4L TA3ZPiêu TrWZrFNBaLạch mxUeuz4Lôm gA3ZPhì vàomxUeuz4L lòngWZrFNBaL hôWZrFNBaLn WZrFNBaLngấu A3ZPnghiến mWZrFNBaLột trA3ZPận, rờimxUeuz4L khỏiA3ZP mmxUeuz4Lôi cWZrFNBaLô, mxUeuz4Lanh thởmxUeuz4L nặWZrFNBaLng nềA3ZP nói:mxUeuz4L “A3ZPQuà sinA3ZPh nWZrFNBaLhật cWZrFNBaLủa anmxUeuz4Lh đâu?”

 

Nhan HWZrFNBaLoan đỏWZrFNBaL mặtmxUeuz4L kéoWZrFNBaL chiếcWZrFNBaL vA3ZPáy hơWZrFNBaLi xWZrFNBaLộc xệWZrFNBaLch lênmxUeuz4L cWZrFNBaLhe mxUeuz4Lđi mxUeuz4Lphần ngựWZrFNBaLc, rmxUeuz4La vẻWZrFNBaL bímxUeuz4L mậmxUeuz4Lt, “ĐếnWZrFNBaL lúcA3ZP đWZrFNBaLó aWZrFNBaLnh sA3ZPẽ biết!”

“Anh A3ZPmuốn A3ZPxem A3ZPxem mxUeuz4Lrốt cWZrFNBaLuộc eA3ZPm tặA3ZPng mxUeuz4Lanh thứA3ZP gìWZrFNBaL hA3ZPay ho.WZrFNBaL” BA3ZPàn tWZrFNBaLay tA3ZPo véoWZrFNBaL nhWZrFNBaLẹ mxUeuz4Lhai cáWZrFNBaLi lênA3ZP A3ZPnơi tròmxUeuz4Ln trịaA3ZP mềmmxUeuz4L mại,A3ZP NhaWZrFNBaLn HmxUeuz4Loan nhA3ZPíu mA3ZPày cắnmxUeuz4L môA3ZPi, cA3ZPơ thểmxUeuz4L bmxUeuz4Lây gimxUeuz4Lờ vmxUeuz4Lô cùWZrFNBaLng nWZrFNBaLhạy cảm,WZrFNBaL sựmxUeuz4L đụngmxUeuz4L chạmWZrFNBaL củaWZrFNBaL mxUeuz4Lanh A3ZPlàm cômxUeuz4L nhưWZrFNBaL mumxUeuz4Lốn nhA3ZPũn ra.

Rất WZrFNBaLnhiều ngưmxUeuz4Lời nhậnA3ZP đượA3ZPc thiệpWZrFNBaL mxUeuz4Lmời củaA3ZP mxUeuz4LTiêu TrWZrFNBaLạch, đồngmxUeuz4L nghiA3ZPệp, bWZrFNBaLạn bWZrFNBaLè thA3ZPân thiếtWZrFNBaL, ngaA3ZPy WZrFNBaLcả kA3ZPẻ A3ZPđối địchWZrFNBaL A3ZPLãnh NgựA3ZP ThầA3ZPn cũA3ZPng nhậnWZrFNBaL được.

Từng cmxUeuz4Lhiếc mxUeuz4Llimousine [1mxUeuz4L] xWZrFNBaLa mxUeuz4Lhoa lWZrFNBaLần lưmxUeuz4Lợt đA3ZPỗ mxUeuz4Llại trưA3ZPớc cổnmxUeuz4Lg TWZrFNBaL98, hWZrFNBaLôm A3ZPnay bảoWZrFNBaL WZrFNBaLvệ cũWZrFNBaLng ănmxUeuz4L mặA3ZPc chỉnA3ZP A3ZPchu vôA3ZP cWZrFNBaLùng tmxUeuz4Lrang trọng.A3ZP LmxUeuz4Lúc TA3ZPiêu TrạcA3ZPh tựA3ZP nhiA3ZPên ômmxUeuz4L mxUeuz4LNhan HoA3ZPan điWZrFNBaL vàmxUeuz4Lo đạiA3ZP sảA3ZPnh, khônA3ZPg khíWZrFNBaL cA3ZPả hộiA3ZP WZrFNBaLtrường lậA3ZPp mxUeuz4Ltức smxUeuz4Lôi sục.

[1] LiWZrFNBaLmousine: mmxUeuz4Lột loạA3ZPi mxUeuz4Lxe WZrFNBaLkhách sanA3ZPg WZrFNBaLtrọng, cóA3ZP thânmxUeuz4L xWZrFNBaLe dA3ZPài mxUeuz4Lvà mxUeuz4Lnội WZrFNBaLthất mxUeuz4Ltiện ngWZrFNBaLhi bênA3ZP trong.

lincoln-stretch-limomxUeuz4L

Tiêu TrạchA3ZP chA3ZPào hWZrFNBaLỏi mmxUeuz4Lột A3ZPnhóm A3ZPbạn bèWZrFNBaL, NmxUeuz4Lhan mxUeuz4LHoan A3ZPbị đámmxUeuz4L kA3ZPhách A3ZPmời nữWZrFNBaL kéoWZrFNBaL sA3ZPang mộtA3ZP bêWZrFNBaLn bA3ZPắt đầuWZrFNBaL tánA3ZP gẫu.

Nhân mxUeuz4Lviên phụcmxUeuz4L WZrFNBaLvụ quánWZrFNBaL baA3ZPr maWZrFNBaLng mộtA3ZP A3ZPhộp quàWZrFNBaL đượcmxUeuz4L góiA3ZP đWZrFNBaLẹp đẽmxUeuz4L mxUeuz4Lđưa chA3ZPo TA3ZPiêu TrạmxUeuz4Lch mxUeuz4Lđang nóA3ZPi chuyệnmxUeuz4L phiếmmxUeuz4L vớimxUeuz4L khmxUeuz4Lách khmxUeuz4Lứa, “TiêuWZrFNBaL tiênmxUeuz4L sinhWZrFNBaL, mộtA3ZP vịA3ZP timxUeuz4Lên sinA3ZPh mxUeuz4Lnhờ tWZrFNBaLôi A3ZPchuyển A3ZPmón WZrFNBaLquà nàA3ZPy cWZrFNBaLho ngWZrFNBaLài, ngườWZrFNBaLi đmxUeuz4Ló nóWZrFNBaLi mWZrFNBaLón WZrFNBaLquà A3ZPnày nA3ZPgài nhấmxUeuz4Lt địA3ZPnh phảimxUeuz4L tựA3ZP tA3ZPay mởWZrFNBaL ra.”

Tiêu TrạcmxUeuz4Lh WZrFNBaLnghi hoặA3ZPc nA3ZPhận A3ZPlấy mxUeuz4Lhộp WZrFNBaLquà, mởWZrFNBaL raA3ZP. mxUeuz4LNgay kmxUeuz4Lhi giWZrFNBaLấy góiWZrFNBaL đượcmxUeuz4L xéA3ZP rmxUeuz4La, tmxUeuz4Lrong lòngA3ZP TWZrFNBaLiêu TrạchmxUeuz4L lậpA3ZP tứcA3ZP mxUeuz4Lđan WZrFNBaLxen bWZrFNBaLao cảmA3ZP giácWZrFNBaL đắngA3ZP A3ZPcay WZrFNBaLngọt bùimxUeuz4L. AnA3ZPh mxUeuz4Lgiữ lấymxUeuz4L tamxUeuz4Ly nhânA3ZP viA3ZPên phụcA3ZP A3ZPvụ, vộimxUeuz4L vmxUeuz4Làng hWZrFNBaLỏi: “VịWZrFNBaL tiênA3ZP sinA3ZPh mxUeuz4Lđó đaA3ZPng ởmxUeuz4L đâumxUeuz4L? mxUeuz4LAnh tA3ZPa mxUeuz4Ltrông nhA3ZPư tA3ZPhế nào?”

Nhân viêWZrFNBaLn pA3ZPhục vụmxUeuz4L hơimxUeuz4L giậA3ZPt mìmxUeuz4Lnh, lắpmxUeuz4L bắpWZrFNBaL nómxUeuz4Li: “VịWZrFNBaL tiêA3ZPn sA3ZPinh đómxUeuz4L đmxUeuz4Lã đA3ZPi rWZrFNBaLồi, anmxUeuz4Lh tA3ZPa rấtA3ZP mxUeuz4Lcao, rấtmxUeuz4L tuấnmxUeuz4L A3ZPtú, kmxUeuz4Lhi cmxUeuz4Lười còA3ZPn lWZrFNBaLộ rmxUeuz4La hàWZrFNBaLm răngA3ZP trắngWZrFNBaL sáng.”

Đúng lúcA3ZP nàA3ZPy, vớmxUeuz4Li tưmxUeuz4L cácmxUeuz4Lh nmxUeuz4Lgười WZrFNBaLchủ tA3ZPrì, BạchmxUeuz4L DmxUeuz4Liệc PhA3ZPong mờWZrFNBaLi WZrFNBaLTiêu TrA3ZPạch lênWZrFNBaL A3ZPsân khấumxUeuz4L phátWZrFNBaL biểu,A3ZP TiêuA3ZP TrWZrFNBaLạch cmxUeuz4Lhấn chmxUeuz4Lỉnh WZrFNBaLlại cảmmxUeuz4L xúmxUeuz4Lc WZrFNBaLrồi đWZrFNBaLi lên.

Khách kA3ZPhứa WZrFNBaLnhao WZrFNBaLnhao nWZrFNBaLgồi xuống.WZrFNBaL NA3ZPhan HoaWZrFNBaLn ngWZrFNBaLồi cA3ZPùng bàA3ZPn A3ZPvới TiêuWZrFNBaL KmxUeuz4Liến ĐônmxUeuz4Lg, bênWZrFNBaL cạWZrFNBaLnh mxUeuz4Llà HmxUeuz4Lạ ThiệmxUeuz4Lu NhmxUeuz4Liên vA3ZPà mxUeuz4LLạc mxUeuz4LTiểu AnmxUeuz4Lh, timxUeuz4Lếp mxUeuz4Lđó A3ZPlà TốnmxUeuz4Lg ThWZrFNBaLế PhonmxUeuz4Lg vmxUeuz4Là AmxUeuz4Lmy, A3ZPBạch DiệcA3ZP PhmxUeuz4Long, WZrFNBaLLãnh WZrFNBaLNgự ThWZrFNBaLần đãWZrFNBaL ngồWZrFNBaLi yêmxUeuz4Ln vịA3ZP ởmxUeuz4L hàA3ZPng ghếmxUeuz4L trước.

Tiêu TrWZrFNBaLạch A3ZPÂu phụcWZrFNBaL chỉnmxUeuz4Lh tềWZrFNBaL điA3ZP WZrFNBaLtới mxUeuz4Lcầm lWZrFNBaLấy micrA3ZPo, nhmxUeuz4Lìn mWZrFNBaLột lưA3ZPợt khácA3ZPh khứamxUeuz4L đWZrFNBaLa phầmxUeuz4Ln làWZrFNBaL bạmxUeuz4Ln bèWZrFNBaL thâA3ZPn A3ZPthiết, nói:WZrFNBaL “WZrFNBaLHôm nWZrFNBaLay A3ZPlà smxUeuz4Linh A3ZPnhật cA3ZPủa TiWZrFNBaLêu TA3ZPrạch A3ZPtôi, cảWZrFNBaLm A3ZPơn mọA3ZPi WZrFNBaLngười đãWZrFNBaL tớiA3ZP tWZrFNBaLham A3ZPdự bWZrFNBaLuổi tiệmxUeuz4Lc, cảmmxUeuz4L WZrFNBaLơn BạA3ZPch A3ZPDiệc PhonWZrFNBaLg đWZrFNBaLã cmxUeuz4Lung A3ZPcấp địWZrFNBaLa WZrFNBaLđiểm tA3ZPốt nhưA3ZP A3ZPthế này.”

Dưới sâWZrFNBaLn WZrFNBaLkhấu tiếngA3ZP vỗWZrFNBaL lênWZrFNBaL vanA3ZPg lênA3ZP rWZrFNBaLộn mxUeuz4Lrã, saWZrFNBaLu kWZrFNBaLhi lắmxUeuz4Lng lA3ZPại, TiA3ZPêu TrạA3ZPch tiếpWZrFNBaL tụcA3ZP A3ZPnói: “NhânA3ZP dịpmxUeuz4L này,A3ZP tA3ZPôi cA3ZPó vàimxUeuz4L lA3ZPời muốnA3ZP tâmWZrFNBaL sựA3ZP vớiWZrFNBaL mọimxUeuz4L người.A3ZP TA3ZPừ chuyệmxUeuz4Ln TầmxUeuz4Ln mxUeuz4LVũ đoạnWZrFNBaL tWZrFNBaLuyệt vớiA3ZP A3ZPLãnh ThmxUeuz4Lị, cWZrFNBaLho tmxUeuz4Lới vA3ZPiệc ThWZrFNBaLịnh ThếWZrFNBaL tA3ZPhu A3ZPmua TầA3ZPn VA3ZPũ, mA3ZPột nWZrFNBaLăm quA3ZPa đA3ZPã xảmxUeuz4Ly rA3ZPa khônWZrFNBaLg WZrFNBaLít smxUeuz4Lự kiện.A3ZP TrA3ZPong WZrFNBaLmột nWZrFNBaLăm A3ZPnày, mxUeuz4Ltôi từWZrFNBaL mWZrFNBaLột kWZrFNBaLẻ coA3ZPn mxUeuz4Lnhà gmxUeuz4Liàu cA3ZPhơi bờimxUeuz4L WZrFNBaLlêu lổng,A3ZP khôngWZrFNBaL cWZrFNBaLó cA3ZPhí tmxUeuz4Liến thủmxUeuz4L mxUeuz4Lchỉ biếmxUeuz4Lt chWZrFNBaLơi xemxUeuz4L, đãA3ZP trởWZrFNBaL tWZrFNBaLhành A3ZPtôi củWZrFNBaLa WZrFNBaLhôm nayA3ZP, tmxUeuz4Lôi A3ZPkhông dWZrFNBaLám nWZrFNBaLói mìmxUeuz4Lnh đWZrFNBaLã thànWZrFNBaLh cmxUeuz4Lông, nhWZrFNBaLưng WZrFNBaLtôi mxUeuz4Lhoàn tWZrFNBaLoàn dA3ZPám nmxUeuz4Lói, TiêuWZrFNBaL TrạmxUeuz4Lch đanmxUeuz4Lg đWZrFNBaLứng trướcmxUeuz4L mxUeuz4Lmặt mọimxUeuz4L ngườA3ZPi lA3ZPà mA3ZPột mxUeuz4Lngười WZrFNBaLđàn ôngmxUeuz4L đmxUeuz4Lã thA3ZPật sựWZrFNBaL trảimxUeuz4L qumxUeuz4La nhữngA3ZP bãA3ZPo tA3ZPáp mxUeuz4Lgian kmxUeuz4Lhổ A3ZPđể trưởmxUeuz4Lng thành!”

“Hú!” BạcmxUeuz4Lh DiệcA3ZP PhoA3ZPng bỗWZrFNBaLng A3ZPkêu lênWZrFNBaL A3ZPnhư sA3ZPói tru.

“Nhưng trmxUeuz4Long chuyệnWZrFNBaL WZrFNBaLnày nếuWZrFNBaL nhWZrFNBaLư khônA3ZPg cóWZrFNBaL mxUeuz4Lsự giúWZrFNBaLp đmxUeuz4Lỡ vàA3ZP ủnWZrFNBaLg hmxUeuz4Lộ mxUeuz4Lcủa mxUeuz4Lmọi ngmxUeuz4Lười, TiêuWZrFNBaL TrạcA3ZPh tmxUeuz4Lôi A3ZPsẽ khônA3ZPg thểmxUeuz4L A3ZPđi A3ZPtới ngàymxUeuz4L hA3ZPôm A3ZPnay nhaA3ZPnh cA3ZPhóng nmxUeuz4Lhư vậmxUeuz4Ly. ChmxUeuz4Lo nênmxUeuz4L, tA3ZPại mxUeuz4Lđây, tôiA3ZP mmxUeuz4Luốn cmxUeuz4Lảm ơmxUeuz4Ln mxUeuz4Ltất cảmxUeuz4L mWZrFNBaLọi ngườWZrFNBaLi.” mxUeuz4LTiêu TrạchWZrFNBaL nhìnWZrFNBaL vềA3ZP phímxUeuz4La TWZrFNBaLống ThếmxUeuz4L PhmxUeuz4Long, A3ZPánh mmxUeuz4Lắt A3ZPchân thành.WZrFNBaL “A3ZPAnh Tống,mxUeuz4L WZrFNBaLcảm ơWZrFNBaLn anmxUeuz4Lh vA3ZPào lúmxUeuz4Lc tWZrFNBaLôi A3ZPcần smxUeuz4Lự A3ZPgiúp WZrFNBaLđỡ nhấmxUeuz4Lt đãA3ZP mxUeuz4Ldành chmxUeuz4Lo tA3ZPôi mộtmxUeuz4L vịmxUeuz4L trmxUeuz4Lí đểWZrFNBaL mxUeuz4Ltôi cA3ZPó thểmxUeuz4L phWZrFNBaLát A3ZPhuy hếtmxUeuz4L khảmxUeuz4L năngmxUeuz4L WZrFNBaLcủa WZrFNBaLmình. DmxUeuz4Lù chmxUeuz4Lo bâymxUeuz4L giờmxUeuz4L mxUeuz4Lđã cómxUeuz4L sựWZrFNBaL mxUeuz4Lnghiệp riêng,mxUeuz4L nhWZrFNBaLưng tWZrFNBaLôi sẽWZrFNBaL khômxUeuz4Lng vứtA3ZP bA3ZPỏ GianA3ZPg HmxUeuz4Lân, nWZrFNBaLơi A3ZPđã chmxUeuz4Lo tA3ZPôi cônWZrFNBaLg A3ZPviệc đầuA3ZP tiA3ZPên, mxUeuz4Lcảm A3ZPơn anhA3ZP, mxUeuz4Lanh Tống.”

Tiêu TrạmxUeuz4Lch dờmxUeuz4Li ánA3ZPh A3ZPmắt WZrFNBaLsang AmyA3ZP. “AmWZrFNBaLy, cảmWZrFNBaL mxUeuz4Lơn A3ZPcô đãmxUeuz4L khônA3ZPg từA3ZP bA3ZPỏ, cùnmxUeuz4Lg tWZrFNBaLôi A3ZPđi suốmxUeuz4Lt chặnA3ZPg đườnmxUeuz4Lg chWZrFNBaLo tớmxUeuz4Li bWZrFNBaLây giờ,A3ZP tôiA3ZP phảmxUeuz4Li mxUeuz4Ltăng lWZrFNBaLương mxUeuz4Lcho cô,A3ZP WZrFNBaLcòn pWZrFNBaLhải A3ZPthăng chức,A3ZP PhWZrFNBaLó tổmxUeuz4Lng giáA3ZPm đốcWZrFNBaL ĐmxUeuz4Lỉnh ThịnhWZrFNBaL qmxUeuz4Luốc tếmxUeuz4L, ôngmxUeuz4L chWZrFNBaLủ mxUeuz4Lcủa WZrFNBaLcô còWZrFNBaLn cA3ZPó WZrFNBaLthể hàmxUeuz4Lo phA3ZPóng đếnWZrFNBaL mứcA3ZP A3ZPnào nữa.”

Tiền đWZrFNBaLã khôngmxUeuz4L còmxUeuz4Ln quamxUeuz4Ln mxUeuz4Ltrọng đốWZrFNBaLi vớimxUeuz4L AmxUeuz4Lmy, nhưA3ZPng A3ZPnếu đượcA3ZP tmxUeuz4Lhăng chứWZrFNBaLc smxUeuz4Lẽ mxUeuz4Lcàng mxUeuz4Lcó khôWZrFNBaLng WZrFNBaLgian đểA3ZP phA3ZPát trA3ZPiển, WZrFNBaLcô vmxUeuz4Lẫn rấWZrFNBaLt vmxUeuz4Lui, nânWZrFNBaLg WZrFNBaLly rượuA3ZP đứWZrFNBaLng bmxUeuz4Lật dậymxUeuz4L hô:mxUeuz4L “ÔngA3ZP chmxUeuz4Lủ vạnWZrFNBaL tuế!”

Tiêu TWZrFNBaLrạch nóiWZrFNBaL timxUeuz4Lếp: “CònA3ZP cWZrFNBaLó nhữWZrFNBaLng đồA3ZPng nWZrFNBaLghiệp ởmxUeuz4L GA3ZPiang Hân,WZrFNBaL cảA3ZPm ơWZrFNBaLn sựA3ZP ủnmxUeuz4Lg mxUeuz4Lhộ vàA3ZP ưuWZrFNBaL mxUeuz4Lái củaA3ZP tấWZrFNBaLt cảA3ZP A3ZPmọi người,A3ZP mWZrFNBaLón quWZrFNBaLà WZrFNBaLtôi mxUeuz4Lđền đmxUeuz4Láp cA3ZPho mxUeuz4Lnhững nA3ZPỗ lựWZrFNBaLc cốA3ZP gắngmxUeuz4L củmxUeuz4La mọimxUeuz4L ngWZrFNBaLười, cWZrFNBaLũng nhưA3ZP vimxUeuz4Lệc tmxUeuz4Lhăng chức,WZrFNBaL WZrFNBaLtăng lươngA3ZP vàA3ZP vWZrFNBaLấn đềA3ZP đãimxUeuz4L ngộmxUeuz4L màWZrFNBaL mọiA3ZP ngườWZrFNBaLi monA3ZPg đợmxUeuz4Li nhất,A3ZP lWZrFNBaLượng tA3ZPiêu tmxUeuz4Lhụ quýWZrFNBaL A3ZPnày củaWZrFNBaL mxUeuz4Lchúng A3ZPta tăngA3ZP mA3ZPười támWZrFNBaL phầnmxUeuz4L mxUeuz4Ltrăm smxUeuz4Lo mxUeuz4Lvới mxUeuz4Lquý trước.”

Những đồmxUeuz4Lng ngmxUeuz4Lhiệp đãWZrFNBaL cùnA3ZPg mxUeuz4Lanh WZrFNBaLdốc WZrFNBaLsức tạiWZrFNBaL GianA3ZPg HânA3ZP hưngmxUeuz4L phWZrFNBaLấn A3ZPvỗ tWZrFNBaLay gA3ZPiòn giã.

“Hú hú!mxUeuz4L” BạA3ZPch DWZrFNBaLiệc A3ZPPhong WZrFNBaLlại mộWZrFNBaLt A3ZPlần nữA3ZPa phốiWZrFNBaL hợpA3ZP A3ZPbằng timxUeuz4Lếng mxUeuz4Lkêu nA3ZPhư sómxUeuz4Li tru.

Tiêu TrạWZrFNBaLch cA3ZPười, mxUeuz4Lchỉ WZrFNBaLvào BạWZrFNBaLch DA3ZPiệc PhmxUeuz4Long, nóiA3ZP: “BmxUeuz4Lạch WZrFNBaLDiệc PWZrFNBaLhong, mxUeuz4Lcho dùWZrFNBaL WZrFNBaLcậu cóA3ZP gàmxUeuz4Lo đếnA3ZP rA3ZPách hmxUeuz4Lọng, mxUeuz4Lđêm nWZrFNBaLay cũA3ZPng khôWZrFNBaLng lôA3ZPi kéoA3ZP WZrFNBaLđược côWZrFNBaL sómxUeuz4Li cA3ZPái nàmxUeuz4Lo đâu.”

“Ha WZrFNBaLha hWZrFNBaLa ha!!!!!!!”WZrFNBaL DWZrFNBaLưới sWZrFNBaLân khấuA3ZP vmxUeuz4Lang lêWZrFNBaLn tiếnmxUeuz4Lg cườimxUeuz4L WZrFNBaLkhông ngừng.

Bạch DiệWZrFNBaLc PmxUeuz4Lhong ngắA3ZPt WZrFNBaLđóa mxUeuz4Lhoa tươA3ZPi tronmxUeuz4Lg bìnhWZrFNBaL homxUeuz4La tmxUeuz4Lrên bA3ZPàn, némA3ZP lênmxUeuz4L sA3ZPân khấu:mxUeuz4L “Biến,mxUeuz4L thằWZrFNBaLng khốn!”

Tiêu TrạchWZrFNBaL liếcA3ZP nhWZrFNBaLìn aA3ZPnh mxUeuz4Lta, nóWZrFNBaLi: “TiểWZrFNBaLu BạA3ZPch, BạcA3ZPh gimxUeuz4La, tômxUeuz4Li cũngA3ZP phA3ZPải cảWZrFNBaLm A3ZPơn cWZrFNBaLậu đãWZrFNBaL tổmxUeuz4L chmxUeuz4Lức mxUeuz4Lcho tôiA3ZP mộWZrFNBaLt bữaA3ZP tmxUeuz4Liệc lớA3ZPn WZrFNBaLthế nàA3ZPy, A3ZPcùng vớimxUeuz4L A3ZPsự gimxUeuz4Lúp đỡmxUeuz4L củaA3ZP cậuWZrFNBaL tWZrFNBaLrong suốtWZrFNBaL mộtWZrFNBaL nA3ZPăm qua.”mxUeuz4L TimxUeuz4Lêu TrạmxUeuz4Lch gãWZrFNBaLi gA3ZPãi WZrFNBaLđầu, đổWZrFNBaLi giọng:A3ZP “MặcA3ZP mxUeuz4Ldù khôA3ZPng thựcA3ZP mxUeuz4Lchất lắm.”

“Ha A3ZPha!” DướimxUeuz4L sânmxUeuz4L kWZrFNBaLhấu A3ZPlại làA3ZP mộtWZrFNBaL tràA3ZPng cA3ZPười WZrFNBaLvang dội.

Bạch DiệcA3ZP PhoWZrFNBaLng đứmxUeuz4Lng WZrFNBaLdậy, nWZrFNBaLhấc châWZrFNBaLn WZrFNBaLtrèo lênA3ZP bànWZrFNBaL, A3ZPanh tWZrFNBaLa đứnmxUeuz4Lg WZrFNBaLđó hmxUeuz4Lô: “ThằngmxUeuz4L khốA3ZPn, cWZrFNBaLậu biếtA3ZP chọA3ZPc cườiA3ZP ngườimxUeuz4L A3ZPkhác nhA3ZPư vậy,mxUeuz4L saWZrFNBaLo kA3ZPhông A3ZPđi lWZrFNBaLàm diễnA3ZP viêA3ZPn hWZrFNBaLài đi.”

Tiêu TrạcA3ZPh vỗmxUeuz4L vWZrFNBaLề aWZrFNBaLnh WZrFNBaLta: “HaWZrFNBaL mxUeuz4Lha! HWZrFNBaLaiz! ĐừngWZrFNBaL WZrFNBaLkích động,WZrFNBaL mxUeuz4Lhôm nA3ZPay WZrFNBaLlà ngàyA3ZP vmxUeuz4Lui, tA3ZPôi A3ZPkhông mmxUeuz4Luốn WZrFNBaLlàm chA3ZPo bầWZrFNBaLu khA3ZPông WZrFNBaLkhí quámxUeuz4L ngộA3ZPt ngạt.”

Bạch DiệmxUeuz4Lc PWZrFNBaLhong chmxUeuz4Lỉ mxUeuz4Ltay vmxUeuz4Lào anhA3ZP, nhảA3ZPy từA3ZP tA3ZPrên A3ZPbàn xuống.

“Hạ ThiệuA3ZP WZrFNBaLNhiên.” TiWZrFNBaLêu TrạmxUeuz4Lch nhắWZrFNBaLc mWZrFNBaLột cáimxUeuz4L tên.

Hạ TmxUeuz4Lhiệu NmxUeuz4Lhiên ngồimxUeuz4L ởmxUeuz4L mxUeuz4Lhàng ghA3ZPế trA3ZPước mỉmmxUeuz4L cườimxUeuz4L A3ZPgiơ taA3ZPy mxUeuz4Llên, mxUeuz4LTiêu TrạmxUeuz4Lch bậtWZrFNBaL A3ZPngón cáiWZrFNBaL: “NgmxUeuz4Lười anWZrFNBaLh eA3ZPm tàimxUeuz4L giỏi,WZrFNBaL đmxUeuz4Lã giúWZrFNBaLp A3ZPđỡ tôiA3ZP quA3ZPá nhA3ZPiều, ngoA3ZPài WZrFNBaLlời WZrFNBaLcảm A3ZPơn tômxUeuz4Li WZrFNBaLcòn muốnWZrFNBaL nA3ZPói, sWZrFNBaLau A3ZPnày nếuA3ZP A3ZPcó chuyệA3ZPn gìmxUeuz4L cầnWZrFNBaL WZrFNBaLđến TiêuWZrFNBaL TrạcWZrFNBaLh, chA3ZPỉ cầnWZrFNBaL cậA3ZPu mmxUeuz4Lở mA3ZPiệng, A3ZPcho dùWZrFNBaL làmxUeuz4L laA3ZPo A3ZPvào nướcA3ZP mxUeuz4Lsôi lửaWZrFNBaL bỏngA3ZP, chWZrFNBaLết cũng…A3ZP A3ZPkhông mxUeuz4Lchối từ,mxUeuz4L cònA3ZP WZrFNBaLcó vợWZrFNBaL mxUeuz4Lcon đaWZrFNBaLng mxUeuz4Lchờ chúnA3ZPg A3ZPta mxUeuz4Lchăm sóc!”

Hạ ThiệuA3ZP NWZrFNBaLhiên WZrFNBaLnở WZrFNBaLnụ cười.

“Còn cóWZrFNBaL LýA3ZP AmxUeuz4Ln Thần.”A3ZP TiWZrFNBaLêu TrạchA3ZP hôWZrFNBaL tA3ZPo mộtA3ZP tiếnWZrFNBaLg, tìmxUeuz4Lm kiếmmxUeuz4L bóA3ZPng dángmxUeuz4L A3ZPanh tWZrFNBaLa gWZrFNBaLiữa đámA3ZP người,mxUeuz4L “TênmxUeuz4L khốnmxUeuz4L mxUeuz4Lnhát gaWZrFNBaLn nA3ZPhà cậu,A3ZP WZrFNBaLtôi biếA3ZPt cậuA3ZP đanmxUeuz4Lg ởA3ZP đâyWZrFNBaL, A3ZPcậu cA3ZPó bảnWZrFNBaL lĩmxUeuz4Lnh smxUeuz4Lai A3ZPngười đưaWZrFNBaL chìaWZrFNBaL khóamxUeuz4L RA3ZPeventon chA3ZPo tôiA3ZP, tạimxUeuz4L sWZrFNBaLao lWZrFNBaLại kmxUeuz4Lhông cómxUeuz4L cmxUeuz4Lan đảmA3ZP đứngmxUeuz4L tA3ZPrước mWZrFNBaLặt tôi?”

Vừa nghWZrFNBaLe đếA3ZPn RevenmxUeuz4Lton, NhmxUeuz4Lan HmxUeuz4Loan kA3ZPích độngA3ZP WZrFNBaLđứng bậtmxUeuz4L dậymxUeuz4L ngoảnhWZrFNBaL A3ZPđầu tìmWZrFNBaL kWZrFNBaLiếm mxUeuz4LLý A3ZPAn ThầmxUeuz4Ln, cònWZrFNBaL mxUeuz4LGiản NimxUeuz4Lnh thìA3ZP sA3ZPững sờmxUeuz4L mxUeuz4Lcả người.

Đám đôngA3ZP A3ZPbỗng xônWZrFNBaL xaA3ZPo, hA3ZPóa rWZrFNBaLa WZrFNBaLchiếc RemxUeuz4Lventon đóWZrFNBaL bịA3ZP LWZrFNBaLý mxUeuz4LAn TmxUeuz4Lhần A3ZPmua được,WZrFNBaL càA3ZPng mxUeuz4Lngạc nhA3ZPiên hơnWZrFNBaL làWZrFNBaL anmxUeuz4Lh A3ZPta đemmxUeuz4L chmxUeuz4Liếc xA3ZPe tWZrFNBaLặng lWZrFNBaLại cmxUeuz4Lho TiêmxUeuz4Lu Trạch.

Reventon! HmxUeuz4Lai trămA3ZP tA3ZPriệu đóA3ZP! KhônWZrFNBaLg đùamxUeuz4L đượmxUeuz4Lc đâu!

Tất A3ZPcả đA3ZPều mmxUeuz4Lở lWZrFNBaLớn mắtmxUeuz4L nA3ZPgó quaA3ZPnh bmxUeuz4Lốn phía.

“Nếu cA3ZPậu khôngWZrFNBaL rWZrFNBaLa, tôiWZrFNBaL sẽA3ZP tA3ZPhật A3ZPsự kWZrFNBaLhông nhậmxUeuz4Ln A3ZPcậu mxUeuz4Llà A3ZPbạn.” LờimxUeuz4L nómxUeuz4Li A3ZPtuyệt mxUeuz4Ltình củaA3ZP TiêWZrFNBaLu TmxUeuz4Lrạch vWZrFNBaLừa thA3ZPốt ramxUeuz4L, LWZrFNBaLý AA3ZPn ThầA3ZPn trốnA3ZP đA3ZPằng sWZrFNBaLau cWZrFNBaLột trụmxUeuz4L bA3ZPỗng xuấtA3ZP hiện,mxUeuz4L “WZrFNBaLTôi mxUeuz4Lđến rồi.”

“Tên khmxUeuz4Lốn!” TWZrFNBaLiêu TrạchA3ZP cmxUeuz4Lắn răA3ZPng mắmxUeuz4Lng mộtA3ZP cWZrFNBaLâu, “NhưngmxUeuz4L tôA3ZPi phảiA3ZP cảmA3ZP ơnmxUeuz4L WZrFNBaLtên khốWZrFNBaLn nhA3ZPà cậuA3ZP đãmxUeuz4L tặnWZrFNBaLg WZrFNBaLlại cmxUeuz4Lhiếc xA3ZPe WZrFNBaLmà WZrFNBaLtôi vA3ZPà mxUeuz4Lbà xmxUeuz4Lã yWZrFNBaLêu mxUeuz4Lquý nhất.”

Tiêu TA3ZPrạch nhìA3ZPn LãmxUeuz4Lnh NgựmxUeuz4L Thần.mxUeuz4L LãnWZrFNBaLh NgựA3ZP ThầWZrFNBaLn cũnA3ZPg nA3ZPhìn anh.

“Người A3ZPta nóWZrFNBaLi, muốWZrFNBaLn biếtA3ZP A3ZPgiá tmxUeuz4Lrị mộtWZrFNBaL WZrFNBaLcon ngưWZrFNBaLời thmxUeuz4Lì phmxUeuz4Lải nWZrFNBaLhìn vA3ZPào đốWZrFNBaLi thủA3ZP WZrFNBaLcủa anmxUeuz4Lh WZrFNBaLta, LãnWZrFNBaLh A3ZPNgự mxUeuz4LThần, rA3ZPất vmxUeuz4Lui khA3ZPi đượmxUeuz4Lc A3ZPanh mxUeuz4Lchọn làmmxUeuz4L đốimxUeuz4L thủmxUeuz4L, mxUeuz4Lcảm ơA3ZPn A3ZPanh mộtA3ZP nămA3ZP quWZrFNBaLa đA3ZPã quaA3ZPn tmxUeuz4Lâm đếnA3ZP tWZrFNBaLôi, khiếnWZrFNBaL tôA3ZPi khônWZrFNBaLg WZrFNBaLthể khônWZrFNBaLg nhaWZrFNBaLnh chóngA3ZP A3ZPtrưởng thành.”

Phía dướiA3ZP cómxUeuz4L WZrFNBaLngười cưA3ZPời A3ZPrộ lêA3ZPn, ngA3ZPay mxUeuz4Lcả LãnhA3ZP NmxUeuz4Lgự mxUeuz4LThần cũngA3ZP bấtmxUeuz4L mxUeuz4Lgiác coWZrFNBaLng cmxUeuz4Long WZrFNBaLkhóe miệng,WZrFNBaL đWZrFNBaLây thậtmxUeuz4L WZrFNBaLsự giA3ZPống nhưmxUeuz4L mA3ZPột mxUeuz4Ltiết mụWZrFNBaLc mxUeuz4Lhài hấpA3ZP dẫn.

Tiêu TrạchA3ZP nmxUeuz4Lói: A3ZP“Thế nhưng,WZrFNBaL tôiA3ZP nmxUeuz4Lghĩ, ngườiWZrFNBaL muốnA3ZP cảWZrFNBaLm ơnmxUeuz4L aA3ZPnh nhmxUeuz4Lất lA3ZPà chA3ZPa tmxUeuz4Lôi mớWZrFNBaLi đúng!”

Tiêu KiếA3ZPn ĐôngA3ZP mỉmA3ZP cười.

Tiêu TrạchmxUeuz4L nhWZrFNBaLìn sanmxUeuz4Lg cA3ZPha mìA3ZPnh, bắtWZrFNBaL đầmxUeuz4Lu A3ZPtrêu cmxUeuz4Lhọc: “Ba,A3ZP nWZrFNBaLgày trướA3ZPc WZrFNBaLcon trWZrFNBaLai củamxUeuz4L bA3ZPa thậtWZrFNBaL A3ZPhư hỏng!mxUeuz4L ChuyêWZrFNBaLn mA3ZPôn A3ZPlàm nhWZrFNBaLững chuyệmxUeuz4Ln khiếnmxUeuz4L WZrFNBaLba mA3ZPất A3ZPmặt! A3ZPHồi đóA3ZP mxUeuz4Lba vẫnWZrFNBaL luônA3ZP mxUeuz4Lmong muA3ZPốn LãnA3ZPh NgựA3ZP ThầnWZrFNBaL mxUeuz4Llà cWZrFNBaLon traA3ZPi mìWZrFNBaLnh. NhưnmxUeuz4Lg màA3ZP bmxUeuz4La à,A3ZP mxUeuz4Lcon traWZrFNBaLi củWZrFNBaLa bA3ZPa mxUeuz4Lđã trưởnA3ZPg thmxUeuz4Lành, mxUeuz4Ltrở thànmxUeuz4Lh mộtmxUeuz4L nWZrFNBaLam tửmxUeuz4L hánmxUeuz4L đmxUeuz4Lội WZrFNBaLtrời đWZrFNBaLạp đất,WZrFNBaL tWZrFNBaLừ hA3ZPôm namxUeuz4Ly tmxUeuz4Lrở đA3ZPi mxUeuz4Lba hA3ZPoàn tWZrFNBaLoàn A3ZPcó tA3ZPhể WZrFNBaLkiêu hmxUeuz4Lãnh nóimxUeuz4L vớWZrFNBaLi bấtWZrFNBaL A3ZPkỳ mxUeuz4Lai, TiêuWZrFNBaL TWZrFNBaLrạch, làA3ZP coA3ZPn tWZrFNBaLrai củamxUeuz4L TA3ZPiêu KiA3ZPến ĐôngmxUeuz4L tôi.”

Toàn WZrFNBaLhội A3ZPtrường vỗmxUeuz4L tamxUeuz4Ly hoWZrFNBaLan hWZrFNBaLô nhWZrFNBaLư sA3ZPấm dậy.

Sau kWZrFNBaLhi lắnmxUeuz4Lg lA3ZPại, TiêuWZrFNBaL TrạWZrFNBaLch WZrFNBaLnhìn NhaA3ZPn HoA3ZPan nA3ZPgồi giữaA3ZP đmxUeuz4Lám đôWZrFNBaLng, nóA3ZPi: “WZrFNBaLNhan mxUeuz4LHoan, bàmxUeuz4L xã,mxUeuz4L WZrFNBaLvợ cWZrFNBaLủa A3ZPanh, WZrFNBaLem yêu.”

Tiêu TrạchWZrFNBaL mxUeuz4Lliên WZrFNBaLtiếp dA3ZPùng A3ZPba mxUeuz4Lcách xưnA3ZPg A3ZPhô khiếnWZrFNBaL NmxUeuz4Lhan HoamxUeuz4Ln WZrFNBaLngại ngùmxUeuz4Lng, mxUeuz4Lcô nmxUeuz4Lhếch môiWZrFNBaL nhA3ZPìn anh.

Anh nómxUeuz4Li A3ZPtiếp: “TWZrFNBaLhực rmxUeuz4La, ngườimxUeuz4L A3ZPanh cA3ZPần pA3ZPhải cảmWZrFNBaL A3ZPơn nA3ZPhất mxUeuz4Lchính WZrFNBaLlà emWZrFNBaL. mxUeuz4LEm cóA3ZP WZrFNBaLnhớ lúcmxUeuz4L TmxUeuz4Lần VũA3ZP sụpWZrFNBaL đổ,mxUeuz4L WZrFNBaLem mxUeuz4Lđã mxUeuz4Lnói mxUeuz4Lgì mxUeuz4Lvới anmxUeuz4Lh khônA3ZPg? A3ZPEm nmxUeuz4Lói emxUeuz4Lm yA3ZPêu A3ZPanh, đA3ZPó làmxUeuz4L mxUeuz4Llần đầuWZrFNBaL tiA3ZPên eA3ZPm nWZrFNBaLói yWZrFNBaLêu aWZrFNBaLnh, vàWZrFNBaLo WZrFNBaLlúc A3ZPmà aA3ZPnh sWZrFNBaLắp trởWZrFNBaL thànWZrFNBaLh mmxUeuz4Lột kẻmxUeuz4L WZrFNBaLnghèo rớmxUeuz4Lt WZrFNBaLkhông mxUeuz4Lxu dmxUeuz4Lính túi.

Khi đóA3ZP emxUeuz4Lm nói,WZrFNBaL giàA3ZPu cũnWZrFNBaLg tốtWZrFNBaL mxUeuz4Lmà ngWZrFNBaLhèo cũngmxUeuz4L được,mxUeuz4L chỉmxUeuz4L cầnmxUeuz4L A3ZPở bêmxUeuz4Ln aA3ZPnh, WZrFNBaLcho dWZrFNBaLù cmxUeuz4Ló WZrFNBaLtúng thA3ZPiếu đWZrFNBaLến mứcmxUeuz4L ănWZrFNBaL khônA3ZPg đủWZrFNBaL A3ZPno, mặcA3ZP khWZrFNBaLông đủA3ZP ấm,A3ZP phảiA3ZP mxUeuz4Luống giómxUeuz4L WZrFNBaLTây BắcmxUeuz4L màA3ZP sốnA3ZPg thmxUeuz4Lì WZrFNBaLtrong WZrFNBaLlòng eWZrFNBaLm mxUeuz4Lvẫn mxUeuz4Lrất ngọA3ZPt ngào.

Em nWZrFNBaLói emxUeuz4Lm đãA3ZP muốnA3ZP A3ZPở bênA3ZP aA3ZPnh, chA3ZPo dùmxUeuz4L A3ZPanh trởmxUeuz4L mxUeuz4Lthành kẻWZrFNBaL ănA3ZP màmxUeuz4Ly lWZrFNBaLưu lạcWZrFNBaL đầuA3ZP mxUeuz4Lđường, emxUeuz4Lm cmxUeuz4Lũng mA3ZPuốn lWZrFNBaLàm kẻWZrFNBaL ănA3ZP mxUeuz4Lmày bWZrFNBaLên cạnhA3ZP anh.

Cả đờA3ZPi nàWZrFNBaLy WZrFNBaLem sWZrFNBaLẽ dA3ZPựa vàomxUeuz4L amxUeuz4Lnh, anmxUeuz4Lh cóWZrFNBaL khmxUeuz4Lông mA3ZPuốn cũA3ZPng khônmxUeuz4Lg được.”

Nhan HA3ZPoan mímmxUeuz4L môiWZrFNBaL gmxUeuz4Lật đầu.

“Nhan HoA3ZPan, eA3ZPm cóWZrFNBaL dáA3ZPm trưA3ZPớc mWZrFNBaLặt tấWZrFNBaLt cA3ZPả mọmxUeuz4Li ngườiWZrFNBaL ởmxUeuz4L đây,A3ZP nmxUeuz4Lói lmxUeuz4Lại câuA3ZP emxUeuz4Lm ymxUeuz4Lêu mxUeuz4Lanh mộmxUeuz4Lt A3ZPlần nữaWZrFNBaL, WZrFNBaLnói lạmxUeuz4Li nhữngWZrFNBaL gìA3ZP mxUeuz4Lem WZrFNBaLđã từA3ZPng nóA3ZPi mxUeuz4Lvới aA3ZPnh không?”A3ZP TWZrFNBaLiêu TA3ZPrạch nóWZrFNBaLi xongWZrFNBaL, tấtWZrFNBaL cWZrFNBaLả mọWZrFNBaLi ngmxUeuz4Lười mxUeuz4Lđều hướngWZrFNBaL ánmxUeuz4Lh mắtWZrFNBaL A3ZPvào NhamxUeuz4Ln HoaA3ZPn. BạWZrFNBaLch DiệcA3ZP mxUeuz4LPhong A3ZPđưa micrA3ZPo tớiWZrFNBaL trướcmxUeuz4L mặWZrFNBaLt cô,mxUeuz4L NhaA3ZPn HoamxUeuz4Ln A3ZPnhìn TiêWZrFNBaLu TrạcA3ZPh khônmxUeuz4Lg hềWZrFNBaL chớmxUeuz4Lp mắt,mxUeuz4L A3ZPtrâm ngWZrFNBaLâm mộtmxUeuz4L mxUeuz4Llát mớiA3ZP cầmmxUeuz4L lmxUeuz4Lấy WZrFNBaLmicro WZrFNBaLđứng dậyA3ZP khWZrFNBaLỏi chỗWZrFNBaL ngồi.

Toàn bộWZrFNBaL TWZrFNBaL98 vàomxUeuz4L thờiA3ZP kmxUeuz4Lhắc nàyA3ZP vôWZrFNBaL cùmxUeuz4Lng yênWZrFNBaL WZrFNBaLtĩnh, tấtWZrFNBaL A3ZPcả đềA3ZPu nínA3ZP mxUeuz4Lthở A3ZPcăng tamxUeuz4Li mxUeuz4Lchờ côWZrFNBaL dWZrFNBaLũng cảWZrFNBaLm WZrFNBaLtỏ tình.

Trong đạmxUeuz4Li sảnhWZrFNBaL vanA3ZPg lA3ZPên mxUeuz4Lmột giọngmxUeuz4L A3ZPnữ trWZrFNBaLong mxUeuz4Ltrẻo A3ZPêm taiWZrFNBaL, NA3ZPhan mxUeuz4LHoan nói:mxUeuz4L “TiêuA3ZP Trạch,mxUeuz4L mxUeuz4Lem yêmxUeuz4Lu anA3ZPh, mxUeuz4Lcho dA3ZPù mxUeuz4Lcó túnA3ZPg thiếA3ZPu đếA3ZPn mứcmxUeuz4L ănA3ZP A3ZPkhông đủA3ZP nmxUeuz4Lo, mặcmxUeuz4L khôngWZrFNBaL đủmxUeuz4L ấm,mxUeuz4L phảA3ZPi A3ZPuống gimxUeuz4Ló TmxUeuz4Lây BWZrFNBaLắc mxUeuz4Lmà sốngA3ZP thìmxUeuz4L troWZrFNBaLng lòmxUeuz4Lng WZrFNBaLem vẫnA3ZP rấA3ZPt nmxUeuz4Lgọt ngA3ZPào. EA3ZPm đãWZrFNBaL muốnmxUeuz4L ởWZrFNBaL bêA3ZPn aA3ZPnh, WZrFNBaLcho dùWZrFNBaL amxUeuz4Lnh trWZrFNBaLở thànmxUeuz4Lh A3ZPkẻ ămxUeuz4Ln màmxUeuz4Ly WZrFNBaLlưu lạA3ZPc WZrFNBaLđầu A3ZPđường, mxUeuz4Lem WZrFNBaLcũng mmxUeuz4Luốn mxUeuz4Llàm kA3ZPẻ ănWZrFNBaL WZrFNBaLmày A3ZPbên cạnhmxUeuz4L anWZrFNBaLh. WZrFNBaLCả đờiWZrFNBaL nWZrFNBaLày WZrFNBaLem WZrFNBaLsẽ mxUeuz4Ldựa vàWZrFNBaLo anA3ZPh, amxUeuz4Lnh WZrFNBaLcó khWZrFNBaLông mxUeuz4Lmuốn cWZrFNBaLũng khôA3ZPng được.”

Cô vừaWZrFNBaL A3ZPdứt lờiA3ZP, tiếngA3ZP vôA3ZP WZrFNBaLtay hoaWZrFNBaLn hmxUeuz4Lô nhiWZrFNBaLệt lWZrFNBaLiệt vanmxUeuz4Lg lWZrFNBaLên, TiêWZrFNBaLu TrạcA3ZPh hướnWZrFNBaLg vềWZrFNBaL phWZrFNBaLía côWZrFNBaL khoA3ZPm ngườiA3ZP thậA3ZPt thấp,mxUeuz4L WZrFNBaLnói: “mxUeuz4LCảm ơmxUeuz4Ln eWZrFNBaLm, A3ZPđây A3ZPlà WZrFNBaLmón quA3ZPà tmxUeuz4Luyệt A3ZPvời nhấA3ZPt màmxUeuz4L anmxUeuz4Lh mxUeuz4Lnhận đượA3ZPc mxUeuz4Lngày WZrFNBaLhôm naymxUeuz4L. NhamxUeuz4Ln HoanA3ZP, đWZrFNBaLáp lạmxUeuz4Li WZrFNBaLtình cmxUeuz4Lảm châWZrFNBaLn tWZrFNBaLình WZrFNBaLmà eWZrFNBaLm dànA3ZPh cWZrFNBaLho anhmxUeuz4L, TiA3ZPêu TrạchmxUeuz4L amxUeuz4Lnh ximxUeuz4Ln tWZrFNBaLhề trưA3ZPớc tấtmxUeuz4L A3ZPcả A3ZPmọi nWZrFNBaLgười, đmxUeuz4Lời nA3ZPày kiA3ZPếp nàyA3ZP, TiêumxUeuz4L TrmxUeuz4Lạch đốWZrFNBaLi vớiWZrFNBaL NhA3ZPan HWZrFNBaLoan mãiA3ZP mxUeuz4Lmãi khWZrFNBaLông rờmxUeuz4Li A3ZPxa, mãiWZrFNBaL WZrFNBaLmãi mxUeuz4Lchỉ A3ZPyêu mWZrFNBaLột ngưmxUeuz4Lời lA3ZPà em.”

Tiếng vỗWZrFNBaL tamxUeuz4Ly nhưWZrFNBaL sấA3ZPm mxUeuz4Ldậy vamxUeuz4Lng dộiWZrFNBaL kA3ZPhắp hộiWZrFNBaL trường,A3ZP đWZrFNBaLặc bWZrFNBaLiệt làmxUeuz4L tiWZrFNBaLếng A3ZPvỗ A3ZPtay WZrFNBaLcủa nhA3ZPững ngA3ZPười đangmxUeuz4L ymxUeuz4Lêu WZrFNBaLnhau hoặWZrFNBaLc đangmxUeuz4L yA3ZPêu tmxUeuz4Lhầm ngườimxUeuz4L nàoA3ZP đó.

Ai cWZrFNBaLũng mmxUeuz4Luốn mxUeuz4Lđược dWZrFNBaLũng cảmxUeuz4Lm A3ZPnhư NA3ZPhan A3ZPHoan, WZrFNBaLai WZrFNBaLcũng muWZrFNBaLốn đượA3ZPc thâmA3ZP tA3ZPình nWZrFNBaLhư TiêumxUeuz4L Trạch.

Lạc TiA3ZPểu AnmxUeuz4Lh cWZrFNBaLảm độnA3ZPg đếnmxUeuz4L rmxUeuz4Lơi lệmxUeuz4L, HA3ZPạ ThiệumxUeuz4L NhiênWZrFNBaL rmxUeuz4Lút khănmxUeuz4L WZrFNBaLđưa cmxUeuz4Lho cô.

Dưới sWZrFNBaLân A3ZPkhấu, WZrFNBaLNhan mxUeuz4LHoan đA3ZPỏ mWZrFNBaLặt nA3ZPhìn TiA3ZPêu TrạA3ZPch, ánWZrFNBaLh mmxUeuz4Lắt sáA3ZPng trongmxUeuz4L. A3ZPTrên sâmxUeuz4Ln khấWZrFNBaLu, TiêmxUeuz4Lu TrạchA3ZP nhìWZrFNBaLn vềWZrFNBaL phíA3ZPa cA3ZPô, trêA3ZPn gươnWZrFNBaLg mặtWZrFNBaL nWZrFNBaLgập tràmxUeuz4Ln ýA3ZP cười,A3ZP ánmxUeuz4Lh mắWZrFNBaLt sánmxUeuz4Lg rực.

“Nào nào!”mxUeuz4L BạmxUeuz4Lch DiA3ZPệc PhWZrFNBaLong nhảyA3ZP mxUeuz4Llên sânA3ZP khmxUeuz4Lấu, mxUeuz4Lcắt ngaA3ZPng mxUeuz4Lánh nhìWZrFNBaLn chWZrFNBaLăm chA3ZPú nồWZrFNBaLng nWZrFNBaLàn củamxUeuz4L haWZrFNBaLi ngườWZrFNBaLi. “CảmWZrFNBaL A3ZPơn sựWZrFNBaL cổWZrFNBaL vA3ZPũ củaWZrFNBaL quýA3ZP vị,mxUeuz4L bàiWZrFNBaL pháA3ZPt WZrFNBaLbiểu mxUeuz4Lcủa cA3ZPhủ WZrFNBaLnhân A3ZPbữa timxUeuz4Lệc ximxUeuz4Ln đưmxUeuz4Lợc kếA3ZPt thúcWZrFNBaL, bâmxUeuz4Ly gimxUeuz4Lờ WZrFNBaLxin mờiWZrFNBaL vmxUeuz4Lào tiếtmxUeuz4L mụcA3ZP tiếpWZrFNBaL theo.”

Nhân viêWZrFNBaLn A3ZPphục vụmxUeuz4L đA3ZPẩy xmxUeuz4Le bmxUeuz4Lánh kWZrFNBaLem lêWZrFNBaLn sWZrFNBaLân khấu,mxUeuz4L mxUeuz4Lca sĩmxUeuz4L BmxUeuz4Lạch A3ZPDiệc PA3ZPhong bắtWZrFNBaL WZrFNBaLnhịp chA3ZPo mọA3ZPi ngườmxUeuz4Li hA3ZPát bàiA3ZP chúcmxUeuz4L mmxUeuz4Lừng siA3ZPnh nhật,A3ZP sA3ZPau đA3ZPó bmxUeuz4Lảo TiêA3ZPu TrmxUeuz4Lạch ướcmxUeuz4L rồmxUeuz4Li tWZrFNBaLhổi nến.

Một hA3ZPơi thA3ZPổi tắtWZrFNBaL bmxUeuz4La ngọnA3ZP nếnmxUeuz4L tượngA3ZP tWZrFNBaLrưng chmxUeuz4Lo bA3ZPa mươimxUeuz4L tuổiWZrFNBaL, WZrFNBaLTiêu TrạchA3ZP nhắA3ZPm mắtA3ZP ướcWZrFNBaL mộtmxUeuz4L đimxUeuz4Lều ước.

Dưới WZrFNBaLsân kA3ZPhấu, NhA3ZPan HoaWZrFNBaLn tmxUeuz4Lhích thWZrFNBaLú nhìmxUeuz4Ln anhWZrFNBaL, tronWZrFNBaLg lòA3ZPng thầmWZrFNBaL đoánmxUeuz4L: mxUeuz4LTiêu TrạA3ZPch, cóA3ZP pA3ZPhải mxUeuz4Lanh đanA3ZPg ướA3ZPc rằngA3ZP chmxUeuz4Lúng tWZrFNBaLa A3ZPsẽ mWZrFNBaLãi mãiA3ZP ởmxUeuz4L mxUeuz4Lbên nhau?

Tiêu TrạchWZrFNBaL mởmxUeuz4L mắt.

Bạch DiệcmxUeuz4L PWZrFNBaLhong cưmxUeuz4Lời hWZrFNBaLì A3ZPhì hỏi:WZrFNBaL “VừaWZrFNBaL ướcmxUeuz4L đA3ZPiều gmxUeuz4Lì vậy,mxUeuz4L nmxUeuz4Lói nghWZrFNBaLe A3ZPchút nàA3ZPo, mxUeuz4Lcó phmxUeuz4Lải liêA3ZPn quaWZrFNBaLn tớiWZrFNBaL mxUeuz4Lbà xA3ZPã, vợ,WZrFNBaL WZrFNBaLem yêuWZrFNBaL NhA3ZPan HA3ZPoan củWZrFNBaLa mxUeuz4Lcậu không?”

Tiêu mxUeuz4LTrạch nWZrFNBaLhìn mxUeuz4LNhan HoaA3ZPn, NmxUeuz4Lhan HoaWZrFNBaLn cũnWZrFNBaLg muốnA3ZP biếtmxUeuz4L điềumxUeuz4L ướcA3ZP cWZrFNBaLủa aA3ZPnh WZrFNBaLphải WZrFNBaLchăng cWZrFNBaLó côA3ZP trA3ZPong đóWZrFNBaL, ánA3ZPh mắtmxUeuz4L chờmxUeuz4L momxUeuz4Lng nmxUeuz4Lhìn anh.

Nhìn cWZrFNBaLhăm chúA3ZP vàoWZrFNBaL mxUeuz4Lmắt cô,WZrFNBaL TiA3ZPêu TrạWZrFNBaLch mxUeuz4Lnói: “ĐiềumxUeuz4L ướWZrFNBaLc củaWZrFNBaL mxUeuz4Ltôi làA3ZP, thânWZrFNBaL thWZrFNBaLể khỏA3ZPe mạnh.”

Không giWZrFNBaLống nhWZrFNBaLư cA3ZPô nghĩmxUeuz4L! WZrFNBaLNhan HmxUeuz4Loan bmxUeuz4Lĩu WZrFNBaLmôi, mxUeuz4Ltrong lòWZrFNBaLng cảmxUeuz4Lm thấWZrFNBaLy hmxUeuz4Lơi mWZrFNBaLất mát.

Bạch DiệcA3ZP PhonWZrFNBaLg mxUeuz4Lgiơ nmxUeuz4Lgón cWZrFNBaLái vớimxUeuz4L TimxUeuz4Lêu Trạch,A3ZP trêuWZrFNBaL WZrFNBaLchọc nómxUeuz4Li: A3ZP“Ngài A3ZPTiêu, mxUeuz4Lcụ TWZrFNBaLiêu àWZrFNBaL, mxUeuz4Ltôi WZrFNBaLchúc cụmxUeuz4L thânWZrFNBaL thA3ZPể khWZrFNBaLỏe mmxUeuz4Lạnh, phúcWZrFNBaL nA3ZPhư A3ZPĐông HảWZrFNBaLi, thọmxUeuz4L tựaA3ZP WZrFNBaLNam SmxUeuz4Lơn! mxUeuz4LHa hWZrFNBaLa hA3ZPa ha!mxUeuz4L” AnWZrFNBaLh mxUeuz4Lta mxUeuz4Lnói xonWZrFNBaLg cũnmxUeuz4Lg A3ZPtự mmxUeuz4Lình cảmWZrFNBaL A3ZPthấy bWZrFNBaLuồn cười,mxUeuz4L cầmWZrFNBaL micrA3ZPo cmxUeuz4Lười ngA3ZPặt nghẽo.

Tiêu TmxUeuz4Lrạch mxUeuz4Lnhận micrWZrFNBaLo, nA3ZPói: “NA3ZPhan mxUeuz4LHoan, điềumxUeuz4L mxUeuz4Lước vừWZrFNBaLa rồA3ZPi WZrFNBaLcủa A3ZPanh lWZrFNBaLà thmxUeuz4Lân thểWZrFNBaL khỏWZrFNBaLe mạnmxUeuz4Lh, cWZrFNBaLó lẽA3ZP eWZrFNBaLm khôngWZrFNBaL biếtmxUeuz4L tA3ZPại A3ZPsao anmxUeuz4Lh lạiWZrFNBaL ướcA3ZP nhưWZrFNBaL mxUeuz4Lvậy, nghA3ZPe xomxUeuz4Lng bàiWZrFNBaL mxUeuz4Lhát sA3ZPau đâWZrFNBaLy WZrFNBaLem sWZrFNBaLẽ hiểuA3ZP đượcA3ZP lònA3ZPg anmxUeuz4Lh. BàimxUeuz4L hA3ZPát nàyWZrFNBaL A3ZPanh tA3ZPặng WZrFNBaLcho emWZrFNBaL, têWZrFNBaLn A3ZPlà ‘ThâmxUeuz4Ln tA3ZPhể khWZrFNBaLỏe mạnh’.”

Ánh đènmxUeuz4L mxUeuz4Ltrên A3ZPsân khấuA3ZP WZrFNBaLdịu điA3ZP, bA3ZPan nhạmxUeuz4Lc bắtA3ZP đầumxUeuz4L đệmWZrFNBaL đàn,WZrFNBaL mxUeuz4Lkhúc nhạmxUeuz4Lc dWZrFNBaLạo êA3ZPm ámxUeuz4Li tmxUeuz4Lrôi qWZrFNBaLua, TmxUeuz4Liêu A3ZPTrạch đưmxUeuz4La micWZrFNBaLro mxUeuz4Ltới bênmxUeuz4L môi,A3ZP cấtmxUeuz4L A3ZPgiọng hát.

Anh mxUeuz4Lkhông sWZrFNBaLợ vìA3ZP WZrFNBaLem mmxUeuz4Là chịA3ZPu nhiềA3ZPu tổA3ZPn thất,A3ZP mxUeuz4Ldù bamxUeuz4Lo A3ZPgian khổA3ZP vẫnA3ZP sẵA3ZPn lònmxUeuz4Lg đWZrFNBaLón nhận

Anh chỉA3ZP sợWZrFNBaL mxUeuz4Lvì mệtA3ZP mWZrFNBaLỏi thA3ZPao mxUeuz4Lthức cảmxUeuz4L đmxUeuz4Lêm màWZrFNBaL bA3ZPỏ A3ZPlỡ cuA3ZPộc hẹnWZrFNBaL nA3ZPgày WZrFNBaLmai củaWZrFNBaL chA3ZPúng ta

Anh khWZrFNBaLông sợA3ZP mWZrFNBaLồ hômxUeuz4Li đầmWZrFNBaL đìa,WZrFNBaL xâmxUeuz4Ly nA3ZPên mmxUeuz4Lột lâuA3ZP đmxUeuz4Lài thuộcA3ZP vWZrFNBaLề WZrFNBaLriêng mxUeuz4Lhai ta

Anh mxUeuz4Lchỉ sA3ZPợ rằA3ZPng mìnhWZrFNBaL A3ZPbị WZrFNBaLcảm, khôngA3ZP nếmWZrFNBaL đượcA3ZP đồmxUeuz4L ănWZrFNBaL A3ZPem mxUeuz4Lnấu chWZrFNBaLo anWZrFNBaLh thA3ZPì thậtA3ZP lãnWZrFNBaLg phí

Không cầnA3ZP A3ZPem cmxUeuz4Lho anmxUeuz4Lh umxUeuz4Lống thuốcA3ZP, khmxUeuz4Lông muWZrFNBaLốn trởmxUeuz4L A3ZPthành A3ZPgánh A3ZPnặng mxUeuz4Lcủa em

Nếu yêuA3ZP mxUeuz4Lem WZrFNBaLsao cWZrFNBaLó thểA3ZP đểA3ZP A3ZPem phA3ZPải hôA3ZPn mộWZrFNBaLt mxUeuz4Lngười bệnh,WZrFNBaL tWZrFNBaLrơ mxUeuz4Lmắt nhìnWZrFNBaL anA3ZPh chịumxUeuz4L bA3ZPao giA3ZPày vò

Anh mmxUeuz4Long saA3ZPo thWZrFNBaLân thểA3ZP khỏemxUeuz4L mạnhmxUeuz4L, vìA3ZP anmxUeuz4Lh đãWZrFNBaL đồnA3ZPg ýmxUeuz4L A3ZPsẽ cWZrFNBaLho WZrFNBaLem mộtA3ZP cuộcWZrFNBaL sA3ZPống A3ZPvẹn toàn

Thề noA3ZPn hẹA3ZPn biWZrFNBaLển cWZrFNBaLhẳng bằngWZrFNBaL khỏA3ZPe mạWZrFNBaLnh đểWZrFNBaL eA3ZPm khônWZrFNBaLg phảiA3ZP A3ZPnhọc công

Anh moWZrFNBaLng saA3ZPo thânWZrFNBaL thmxUeuz4Lể WZrFNBaLkhỏe mmxUeuz4Lạnh, mxUeuz4Lkhông muốA3ZPn nhìWZrFNBaLn eWZrFNBaLm rWZrFNBaLơi WZrFNBaLlệ vìWZrFNBaL mxUeuz4Llo WZrFNBaLlắng cmxUeuz4Lho anh

Ngộ nhmxUeuz4Lỡ WZrFNBaLem còWZrFNBaLn tiềumxUeuz4L WZrFNBaLtụy hơnWZrFNBaL amxUeuz4Lnh WZrFNBaLthì smxUeuz4Lao A3ZPcó thểmxUeuz4L hưởngA3ZP thWZrFNBaLụ hươmxUeuz4Lng vA3ZPị A3ZPcủa tA3ZPình yêu

Anh A3ZPđã từngA3ZP pA3ZPhung WZrFNBaLphí thờimxUeuz4L gianA3ZP, thậmmxUeuz4L chWZrFNBaLí cmxUeuz4Lòn ngmxUeuz4Lang tWZrFNBaLàng cA3ZPoi thườnWZrFNBaLg cáA3ZPi chết

Bởi vìA3ZP đãWZrFNBaL yêWZrFNBaLu WZrFNBaLem, WZrFNBaLmới bA3ZPắt đầuWZrFNBaL khamxUeuz4Lo khámxUeuz4Lt sốWZrFNBaLng WZrFNBaLlâu trămxUeuz4Lm tuổi

Cầu WZrFNBaLtrời A3ZPban pA3ZPhúc cWZrFNBaLho thânWZrFNBaL thmxUeuz4Lể amxUeuz4Lnh khỏemxUeuz4L mạnhWZrFNBaL, cWZrFNBaLho mxUeuz4Ldù ngàA3ZPy đóWZrFNBaL đấtWZrFNBaL tmxUeuz4Lrời tốmxUeuz4Li tăm

Em vẫnA3ZP WZrFNBaLsẽ nhìnA3ZP aA3ZPnh ngủA3ZP yên

Đắp cmxUeuz4Lho aWZrFNBaLnh chiếcWZrFNBaL WZrFNBaLchăn bômxUeuz4Lng, khiếnWZrFNBaL A3ZPanh cWZrFNBaLảm độngmxUeuz4L đếnmxUeuz4L rơimxUeuz4L lWZrFNBaLệ… [2]

[2] ThâWZrFNBaLn thểWZrFNBaL khỏeA3ZP mxUeuz4Lmạnh mxUeuz4L– TrươA3ZPng VA3ZPệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hA3ZPình WZrFNBaLảnh khWZrFNBaLi anWZrFNBaLh bmxUeuz4Lị bệnhWZrFNBaL A3ZPtái hiệnWZrFNBaL trướcmxUeuz4L mắA3ZPt NhmxUeuz4Lan HomxUeuz4Lan, chmxUeuz4Lo WZrFNBaLanh uốnmxUeuz4Lg thuốc,A3ZP nA3ZPhìn anWZrFNBaLh tmxUeuz4Liêm, mmxUeuz4Lơ mxUeuz4Lmơ hồWZrFNBaL mxUeuz4Lhồ ngồWZrFNBaLi WZrFNBaLbên A3ZPgiường trmxUeuz4Lông chWZrFNBaLừng anh…

Khóe mmxUeuz4Lắt cA3ZPô đãmxUeuz4L ướtWZrFNBaL tmxUeuz4Lự lmxUeuz4Lúc nào.

Chơi A3ZPxe, mxUeuz4Lhồ WZrFNBaLđồ sốnWZrFNBaLg qWZrFNBaLua ngmxUeuz4Lày, mxUeuz4Lcoi thA3ZPường mxUeuz4Lcái chếtWZrFNBaL đimxUeuz4L A3ZPđua xA3ZPe vớiWZrFNBaL WZrFNBaLDạ Sâm…WZrFNBaL TấtWZrFNBaL cảA3ZP mxUeuz4Lđều mxUeuz4Lhiển hiệmxUeuz4Ln tA3ZPrước mxUeuz4Lmắt TiêWZrFNBaLu mxUeuz4LTrạch, aWZrFNBaLnh nhớmxUeuz4L rấtA3ZP A3ZPrõ WZrFNBaLlúc A3ZPanh tỉnA3ZPh mxUeuz4Llại saWZrFNBaLu cơA3ZPn mêmxUeuz4L maWZrFNBaLn, NA3ZPhan HoA3ZPan đãA3ZP nóWZrFNBaLi –mxUeuz4L anmxUeuz4Lh gA3ZPục ngmxUeuz4Lã, mxUeuz4Lnhư tA3ZPhể cmxUeuz4Lả WZrFNBaLthế giớA3ZPi nWZrFNBaLày đA3ZPều smxUeuz4Lụp đổA3ZP thmxUeuz4Leo vậyWZrFNBaL. TimxUeuz4Lêu TrạchWZrFNBaL, A3ZPanh mxUeuz4Lphải WZrFNBaLmau mxUeuz4Lkhỏe mxUeuz4Llại, mìnhWZrFNBaL emxUeuz4Lm WZrFNBaLkhông thểmxUeuz4L WZrFNBaLchèo chốngA3ZP đmxUeuz4Lược A3ZPcái nhmxUeuz4Là này.

Thề WZrFNBaLnon hẹnWZrFNBaL bWZrFNBaLiển thậtmxUeuz4L A3ZPsự cWZrFNBaLhẳng qWZrFNBaLuan trmxUeuz4Lọng bằngmxUeuz4L thmxUeuz4Lân thểA3ZP khỏeA3ZP mạnh.

Đối vA3ZPới cmxUeuz4Lô, aWZrFNBaLnh A3ZPlà tWZrFNBaLrụ cộtmxUeuz4L A3ZPcho WZrFNBaLcả thmxUeuz4Lế giớA3ZPi, aA3ZPnh gWZrFNBaLục nA3ZPgã, thếWZrFNBaL giớmxUeuz4Li A3ZPcủa cmxUeuz4Lô cWZrFNBaLũng smxUeuz4Lụp xuốngA3ZP theo.

Nhan HA3ZPoan cmxUeuz4Lảm độnmxUeuz4Lg khônA3ZPg nóiWZrFNBaL nênmxUeuz4L WZrFNBaLlời, lệmxUeuz4L rưngA3ZP rưnmxUeuz4Lg tA3ZProng đmxUeuz4Lôi mxUeuz4Lmắt lomxUeuz4Lng mxUeuz4Llanh, mxUeuz4Lqua mxUeuz4Llàn nướcmxUeuz4L mxUeuz4Lmắt đóWZrFNBaL, cômxUeuz4L trôWZrFNBaLng thmxUeuz4Lấy mộmxUeuz4Lt ngmxUeuz4Lười đànmxUeuz4L WZrFNBaLông cmxUeuz4Lầm bA3ZPó homxUeuz4La hồWZrFNBaLng mxUeuz4Lto. GươngA3ZP mA3ZPặt rạnA3ZPg rỡ,mxUeuz4L smxUeuz4Lống mũA3ZPi WZrFNBaLcao mxUeuz4Lthẳng, ÂA3ZPu mxUeuz4Lphục trắngWZrFNBaL tinhmxUeuz4L, A3ZPanh mxUeuz4Lgiống WZrFNBaLnhư A3ZPmột WZrFNBaLvị hoàA3ZPng mxUeuz4Ltử cmxUeuz4Lhân A3ZPtình WZrFNBaLkhẩn khoảnWZrFNBaL bướcWZrFNBaL vềA3ZP phíaA3ZP cô.

Nhan HoaA3ZPn WZrFNBaLsụt sịtWZrFNBaL nhậnA3ZP lA3ZPấy bómxUeuz4L mxUeuz4Lhoa, WZrFNBaLTiêu TrạchmxUeuz4L móA3ZPc tA3ZProng WZrFNBaLáo rA3ZPa chA3ZPiếc nhmxUeuz4Lẫn kmxUeuz4Lim cưmxUeuz4Lơng đãWZrFNBaL chuẩWZrFNBaLn A3ZPbị A3ZPtừ trmxUeuz4Lước, qmxUeuz4Luỳ mộtWZrFNBaL chânWZrFNBaL WZrFNBaLxuống. WZrFNBaLAnh nA3ZPói: “AnhmxUeuz4L đãmxUeuz4L nói,A3ZP ngàWZrFNBaLy amxUeuz4Lnh gA3ZPây dựngmxUeuz4L lạiA3ZP sWZrFNBaLự nmxUeuz4Lghiệp sẽA3ZP chínmxUeuz4Lh A3ZPlà lúcWZrFNBaL WZrFNBaLcưới WZrFNBaLem vềmxUeuz4L nhmxUeuz4Là, bâWZrFNBaLy giờA3ZP aWZrFNBaLnh muốnWZrFNBaL thựcA3ZP hWZrFNBaLiện lờimxUeuz4L nómxUeuz4Li cmxUeuz4Lủa mmxUeuz4Lình, WZrFNBaLem yêumxUeuz4L, A3ZPlấy aA3ZPnh nhé?”

Nước mắA3ZPt A3ZPlã WZrFNBaLchã rơiA3ZP, NmxUeuz4Lhan WZrFNBaLHoan khWZrFNBaLông hWZrFNBaLề dWZrFNBaLo dự,WZrFNBaL ngóWZrFNBaLn tA3ZPay WZrFNBaLrun WZrFNBaLrun A3ZPchui vàomxUeuz4L chiếWZrFNBaLc nhA3ZPẫn nạWZrFNBaLm kA3ZPim cươngmxUeuz4L đWZrFNBaLẹp đẽmxUeuz4L smxUeuz4Láng chói.

Chung quanWZrFNBaLh tiếmxUeuz4Lng vWZrFNBaLỗ tmxUeuz4Lay vmxUeuz4Lang dội,mxUeuz4L A3ZPanh ômA3ZP côWZrFNBaL hômxUeuz4Ln lWZrFNBaLên hWZrFNBaLàng nướcmxUeuz4L mắt.

Âm nmxUeuz4Lhạc tmxUeuz4Lhay WZrFNBaLđổi, trởmxUeuz4L thWZrFNBaLành khúA3ZPc nhạcA3ZP êmxUeuz4Lm áA3ZPi WZrFNBaLnhịp nhànWZrFNBaLg, mWZrFNBaLọi ngườA3ZPi lậA3ZPp tứcWZrFNBaL kếWZrFNBaLt đôA3ZPi tìmxUeuz4Lm bạnmxUeuz4L nmxUeuz4Lhảy. TiêuA3ZP TmxUeuz4Lrạch thổiA3ZP nhẹWZrFNBaL lWZrFNBaLên mWZrFNBaLí mA3ZPắt cA3ZPô, chA3ZPọc chWZrFNBaLo côWZrFNBaL cưmxUeuz4Lời, WZrFNBaL“Lập A3ZPtức muốnWZrFNBaL lmxUeuz4Làm mxUeuz4Lcô A3ZPdâu cWZrFNBaLủa A3ZPanh, mxUeuz4Lcảm thấymxUeuz4L mmxUeuz4Lình hA3ZPạnh pA3ZPhúc chứ?”

Nhan HoaWZrFNBaLn WZrFNBaLnín khóWZrFNBaLc mA3ZPỉm cưA3ZPời, A3ZPgật đầWZrFNBaLu lmxUeuz4Liên tục.

Tiêu TrmxUeuz4Lạch cườmxUeuz4Li lA3ZPàm mxUeuz4Lxao WZrFNBaLđộng ánhWZrFNBaL mắtWZrFNBaL A3ZPNhan Hoan.

Cô nómxUeuz4Li: WZrFNBaL“Anh yêumxUeuz4L, A3ZPsinh nhWZrFNBaLật vA3ZPui vẻ.”

“Ừ!” AA3ZPnh tựA3ZPa trA3ZPán mA3ZPình vàmxUeuz4Lo tA3ZPrán côWZrFNBaL, A3ZPnhẹ nWZrFNBaLhàng khiA3ZPêu vũA3ZP, côWZrFNBaL WZrFNBaLkéo mxUeuz4Ltay amxUeuz4Lnh đặtA3ZP lA3ZPên bụngA3ZP dướiWZrFNBaL phẳngmxUeuz4L lìWZrFNBaL, khWZrFNBaLẽ kmxUeuz4Lhàng nói:mxUeuz4L “MónmxUeuz4L WZrFNBaLquà WZrFNBaLem tặmxUeuz4Lng mxUeuz4Lcho A3ZPanh mxUeuz4Lnằm ởmxUeuz4L đây.”

Chiều cuốmxUeuz4Li tmxUeuz4Lhu, ánWZrFNBaLh nWZrFNBaLắng cmxUeuz4Lhan hòa.

Ven đườnmxUeuz4Lg, mxUeuz4Lcao ốcA3ZP mọcWZrFNBaL WZrFNBaLlên mxUeuz4Lsan sámxUeuz4Lt nhưA3ZP A3ZPrừng rậA3ZPm, tA3ZPừng mxUeuz4Lcỗ xA3ZPe lớnA3ZP WZrFNBaLnhỏ rmxUeuz4Long ruổmxUeuz4Li mxUeuz4Lkhắp cWZrFNBaLác cWZrFNBaLon pmxUeuz4Lhố, ngườiA3ZP mxUeuz4Lđi đườngWZrFNBaL WZrFNBaLqua mxUeuz4Llại WZrFNBaLvội mxUeuz4Lvã, WZrFNBaLnữ cảWZrFNBaLnh A3ZPsát giaA3ZPo tA3ZPhông mxUeuz4Lxinh mxUeuz4Lđẹp chỉWZrFNBaL mxUeuz4Lhuy đmxUeuz4Loàn xeWZrFNBaL. MộtWZrFNBaL đmxUeuz4Lám thamxUeuz4Lnh niênA3ZP WZrFNBaLvây quanmxUeuz4Lh trA3ZPạm WZrFNBaLxe buýWZrFNBaLt A3ZPdán đầyWZrFNBaL ámxUeuz4Lp phímxUeuz4Lch phiA3ZPm mxUeuz4Lảnh, tấtmxUeuz4L cảWZrFNBaL đmxUeuz4Lều đaWZrFNBaLng mxUeuz4Lbàn WZrFNBaLtán vềmxUeuz4L WZrFNBaLcô diễnA3ZP viWZrFNBaLên xiWZrFNBaLnh đẹA3ZPp chiếA3ZPm cứmxUeuz4L toàmxUeuz4Ln A3ZPbộ cA3ZPác bứcmxUeuz4L mxUeuz4Lảnh đó.

Thành phốmxUeuz4L A3ZPnày vẫWZrFNBaLn tmxUeuz4Lhay WZrFNBaLđổi rmxUeuz4Lất nhA3ZPanh, khiếA3ZPn ngườiWZrFNBaL tmxUeuz4La khônmxUeuz4Lg A3ZPkịp đmxUeuz4Lón nhận.

Tại vùWZrFNBaLng ngoạimxUeuz4L thàA3ZPnh mxUeuz4Lcách xmxUeuz4La đôWZrFNBaL A3ZPthị, ymxUeuz4Lên tĩA3ZPnh, tWZrFNBaLhư thái.

Reventon mmxUeuz4Len tWZrFNBaLheo coWZrFNBaLn đườngWZrFNBaL núWZrFNBaLi uốWZrFNBaLn lmxUeuz4Lượn laA3ZPo A3ZPvề pA3ZPhía trưWZrFNBaLớc, trênmxUeuz4L ghếmxUeuz4L WZrFNBaLlái, TmxUeuz4Liêu TA3ZPrạch mộtmxUeuz4L A3ZPtay giA3ZPữ vôWZrFNBaL lăng,WZrFNBaL mộWZrFNBaLt taWZrFNBaLy đặtA3ZP WZrFNBaLtrên phầnmxUeuz4L bmxUeuz4Lụng WZrFNBaLđã hơiWZrFNBaL WZrFNBaLnhô lêmxUeuz4Ln củamxUeuz4L WZrFNBaLngười vmxUeuz4Lợ WZrFNBaLđang ngồiWZrFNBaL tmxUeuz4Lrong lWZrFNBaLòng mình.

Nhan HoWZrFNBaLan A3ZPđang tA3ZProng thmxUeuz4Lời kmxUeuz4Lỳ maWZrFNBaLng thaA3ZPi nhmxUeuz4Lưng vmxUeuz4Lẫn mxUeuz4Lđẹp dịmxUeuz4Lu mxUeuz4Ldàng, máA3ZPi tóA3ZPc hA3ZPơi A3ZPrối WZrFNBaLtết phồngmxUeuz4L theWZrFNBaLo WZrFNBaLkiểu xươngA3ZP cmxUeuz4Lá, áomxUeuz4L WZrFNBaLlen mỏngWZrFNBaL màmxUeuz4Lu dmxUeuz4La WZrFNBaLngười, toA3ZPàn A3ZPthân côWZrFNBaL nhA3ZPư mxUeuz4Ltỏa A3ZPra mộtmxUeuz4L thứA3ZP WZrFNBaLánh sA3ZPáng củamxUeuz4L A3ZPngười làmxUeuz4Lm mẹ.

Cô nWZrFNBaLgồi WZrFNBaLtrên đmxUeuz4Lùi WZrFNBaLTiêu TA3ZPrạch, cA3ZPúi đầumxUeuz4L hA3ZPôn mWZrFNBaLôi aWZrFNBaLnh, chiếcmxUeuz4L nWZrFNBaLhẫn kWZrFNBaLim cươnmxUeuz4Lg trênmxUeuz4L ngónWZrFNBaL vA3ZPô dA3ZPanh lmxUeuz4Lóe smxUeuz4Láng mxUeuz4Lrực rỡ.

Tiêu TrạA3ZPch A3ZPđã qumxUeuz4Lá queWZrFNBaLn thuA3ZPộc vớA3ZPi A3ZPcon đườngA3ZP nA3ZPày WZrFNBaLnên vốnA3ZP kWZrFNBaLhông cầnA3ZP nhA3ZPìn, vmxUeuz4Lẫn hếA3ZPt smxUeuz4Lức chuA3ZPyên chúmxUeuz4L hônmxUeuz4L cmxUeuz4Lô, ymxUeuz4Lêu thưWZrFNBaLơng cô.

“Vèo!”

Một chA3ZPiếc PorschmxUeuz4Le mxUeuz4L911 mxUeuz4L[3] phónA3ZPg WZrFNBaLvụt qumxUeuz4La nhmxUeuz4Lư A3ZPtên bắn,A3ZP láA3ZP A3ZPcây kmxUeuz4Lhô hmxUeuz4Léo A3ZPbị sứcmxUeuz4L giA3ZPó cuốnA3ZP lWZrFNBaLên WZrFNBaLcuộn WZrFNBaLtròn WZrFNBaLsau đuôA3ZPi xe.

[3] PomxUeuz4Lrsche 91mxUeuz4L1: mmxUeuz4Lọi nmxUeuz4Lgười mxUeuz4Lcòn mxUeuz4Lnhớ cWZrFNBaLhiếc A3ZPxe nàA3ZPy chứ,A3ZP lWZrFNBaLà DạA3ZP WZrFNBaLSâm :D

2012-Porsche-911-Front-Quarter-Motion-RmxUeuz4Led-623x415

1338366817-Porsche-911-Coupe-ClmxUeuz4Lub-1

Nhan mxUeuz4LHoan rờiWZrFNBaL khỏiA3ZP cáA3ZPnh mxUeuz4Lmôi nóWZrFNBaLng rực,mxUeuz4L A3ZPquay đầuA3ZP nhìnmxUeuz4L, kA3ZPinh ngWZrFNBaLạc hôWZrFNBaL lênmxUeuz4L: “LàWZrFNBaL A3ZPanh ta…”

Tiêu TrạcA3ZPh giữmxUeuz4L cằmmxUeuz4L cA3ZPô kéoA3ZP lạimxUeuz4L tWZrFNBaLiếp tA3ZPục hôA3ZPn môi.

Mặc kWZrFNBaLệ hắnA3ZP lA3ZPà ai.

Người cảA3ZP đờiA3ZP A3ZPnày aA3ZPnh muốmxUeuz4Ln đWZrFNBaLuổi themxUeuz4Lo A3ZPđã hoWZrFNBaLàn tA3ZPoàn mxUeuz4Lbắt đượcA3ZP rồiWZrFNBaL, anmxUeuz4Lh chẳngWZrFNBaL cA3ZPòn cA3ZPhút hàWZrFNBaLo hứngWZrFNBaL vớiWZrFNBaL bấtWZrFNBaL kỳA3ZP kẻA3ZP nWZrFNBaLào khác.

“Anh khônA3ZPg A3ZPthể nA3ZPào vĩnA3ZPh mxUeuz4Lviễn chA3ZPạy phíaA3ZP saWZrFNBaLu em.”

“Anh sẽWZrFNBaL đuổmxUeuz4Li tmxUeuz4Lheo em.”

Nhan HoaWZrFNBaLn, cuốmxUeuz4Li cùnmxUeuz4Lg WZrFNBaLanh cũnA3ZPg bắtA3ZP đượcWZrFNBaL emxUeuz4Lm rồi.

_Hết_

P/s: mxUeuz4LNgại quáWZrFNBaL, cmxUeuz4Lòn mWZrFNBaLỗi mộmxUeuz4Lt chưA3ZPơng WZrFNBaLmuốn posA3ZPt liềmxUeuz4Ln lmxUeuz4Luôn nhưnA3ZPg tựA3ZP nhiênmxUeuz4L lạimxUeuz4L bậnWZrFNBaL bA3ZPù đầuWZrFNBaL A3ZPcả tuWZrFNBaLần, A3ZPchẳng hởmxUeuz4L rA3ZPa đượcmxUeuz4L chúWZrFNBaLt nA3ZPào đểWZrFNBaL làm,mxUeuz4L bắtA3ZP mọiA3ZP ngưA3ZPời đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.