You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác Rfw3giả: NhaRfw3n TiRfw3ểu Ngôn

Chuyển Rfw3ngữ: LạcwwyubFdU Dương
***

Chương 67

Để c8QpCwJTshúc mwwyubFdUừng s8QpCwJTsinh nwwyubFdUhật Rfw3Tiêu TrRfw3ạch, NhwwyubFdUan HoRfw3an mặcRfw3 một8QpCwJTs chiếwwyubFdUc vRfw3áy h8QpCwJTsở vwwyubFdUai mớiwwyubFdU đặtwwyubFdU hànwwyubFdUg twwyubFdUhiết kế8QpCwJTs twwyubFdUheo y8QpCwJTsêu cầu.wwyubFdU Từ8QpCwJTs 8QpCwJTsngực Rfw3trở xuống,8QpCwJTs váy8QpCwJTs đư8QpCwJTsợc ghépRfw3 thàn8QpCwJTsh từRfw3 rất8QpCwJTs nhiềuRfw3 chiếcRfw3 lwwyubFdUông vũ8QpCwJTs nh8QpCwJTsỏ trắnwwyubFdUg tinhRfw3, tạoRfw3 c8QpCwJTsho phầ8QpCwJTsn chânwwyubFdU váyRfw3 cóRfw3 kiRfw3ểu dáwwyubFdUng n8QpCwJTshư wwyubFdUbậc t8QpCwJTshang wwyubFdUtầng 8QpCwJTstầng lớpRfw3 lớp,Rfw3 vừRfw3a thuầwwyubFdUn khwwyubFdUiết thwwyubFdUoát t8QpCwJTsục wwyubFdUmà 8QpCwJTslại khôn8QpCwJTsg mấtwwyubFdU Rfw3tính t8QpCwJTshời trang.

Là cwwyubFdUhủ nhwwyubFdUân củawwyubFdU Rfw3bữa tiệc,8QpCwJTs Ti8QpCwJTsêu TrạcRfw3h cũngwwyubFdU wwyubFdUăn vậwwyubFdUn r8QpCwJTsất trawwyubFdUng t8QpCwJTsrọng, wwyubFdUanh m8QpCwJTsặc một8QpCwJTs bộwwyubFdU ÂuRfw3 phwwyubFdUục mà8QpCwJTsu trắnwwyubFdUg wwyubFdUbước wwyubFdUra kwwyubFdUhỏi pRfw3hòng tRfw3hay đồwwyubFdU, đi8QpCwJTs tớwwyubFdUi ômRfw3 vòn8QpCwJTsg qu8QpCwJTsanh e8QpCwJTso wwyubFdUnhỏ củRfw3a nànwwyubFdUg tiênRfw3 nRfw3ữ đan8QpCwJTsg wwyubFdUđứng tr8QpCwJTsước gươngRfw3, nó8QpCwJTsi: “MwwyubFdUặc đồwwyubFdU 8QpCwJTstrang điểm8QpCwJTs xinRfw3h Rfw3đẹp thếRfw3 nà8QpCwJTsy để8QpCwJTs quwwyubFdUyến rwwyubFdUũ co8QpCwJTsn wwyubFdUnhà aRfw3i đây?”

Nhan Hoa8QpCwJTsn gwwyubFdUiật nhRfw3ẹ cá8QpCwJTsnh t8QpCwJTsay wwyubFdUáo wwyubFdUmàu twwyubFdUrắng đangRfw3 vònRfw3g qRfw3ua eRfw3o Rfw3mình, nwwyubFdUói: “EmwwyubFdU còRfw3n chưRfw3a nóiwwyubFdU gì8QpCwJTs awwyubFdUnh đâu8QpCwJTs đấwwyubFdUy, ăn8QpCwJTs dRfw3iện bảRfw3nh bRfw3ao thế8QpCwJTs nàyRfw3 wwyubFdUlà đểRfw3 dRfw3ụ dỗwwyubFdU c8QpCwJTson 8QpCwJTsgái 8QpCwJTsnhà aRfw3i hả?”

“Hôm wwyubFdUnay wwyubFdUlà sin8QpCwJTsh nhậtwwyubFdU awwyubFdUnh, wwyubFdUanh phảRfw3i 8QpCwJTsăn wwyubFdUmặc trị8QpCwJTsnh trọngwwyubFdU l8QpCwJTsà đươn8QpCwJTsg 8QpCwJTsnhiên, hRfw3ơn nữa8QpCwJTs, Rfw3có eRfw3m 8QpCwJTsrồi, 8QpCwJTscòn cowwyubFdUn gá8QpCwJTsi Rfw3nhà wwyubFdUai 8QpCwJTscó thwwyubFdUể lọtwwyubFdU vàwwyubFdUo mắtRfw3 anRfw3h được.”

“Hôm nwwyubFdUay l8QpCwJTsà sinwwyubFdUh nhwwyubFdUật an8QpCwJTsh, 8QpCwJTsem trwwyubFdUang điểm8QpCwJTs wwyubFdUxinh đẹpwwyubFdU làwwyubFdU đươ8QpCwJTsng nwwyubFdUhiên, hơRfw3n nữa,wwyubFdU có8QpCwJTs awwyubFdUnh rồi,8QpCwJTs 8QpCwJTscon tRfw3rai nhàRfw3 nwwyubFdUào wwyubFdUcó thểwwyubFdU lọ8QpCwJTst vwwyubFdUào mắtRfw3 eRfw3m đượcwwyubFdU chứ.”

Nhan Ho8QpCwJTsan bwwyubFdUắt chướcRfw3 cRfw3ách 8QpCwJTsnói c8QpCwJTsủa awwyubFdUnh, lạRfw3i b8QpCwJTsị wwyubFdUTiêu Trạc8QpCwJTsh ômwwyubFdU gh8QpCwJTsì vàowwyubFdU lRfw3òng hRfw3ôn ng8QpCwJTsấu wwyubFdUnghiến m8QpCwJTsột t8QpCwJTsrận, 8QpCwJTsrời k8QpCwJTshỏi môRfw3i Rfw3cô, wwyubFdUanh tRfw3hở nặngwwyubFdU nề8QpCwJTs nóRfw3i: “Quà8QpCwJTs siRfw3nh nhRfw3ật củ8QpCwJTsa Rfw3anh đâu?”

 

Nhan wwyubFdUHoan đỏwwyubFdU mặt8QpCwJTs k8QpCwJTséo ch8QpCwJTsiếc v8QpCwJTsáy hơi8QpCwJTs xộ8QpCwJTsc xệcwwyubFdUh Rfw3lên 8QpCwJTsche đ8QpCwJTsi phwwyubFdUần ngựRfw3c, r8QpCwJTsa vẻRfw3 bíwwyubFdU mật,Rfw3 “ĐếnwwyubFdU wwyubFdUlúc đó8QpCwJTs anRfw3h sẽwwyubFdU biết!”

“Anh mu8QpCwJTsốn x8QpCwJTsem x8QpCwJTsem wwyubFdUrốt 8QpCwJTscuộc 8QpCwJTsem tặRfw3ng wwyubFdUanh thứwwyubFdU 8QpCwJTsgì haRfw3y ho.”wwyubFdU Rfw3Bàn tRfw3ay t8QpCwJTso véowwyubFdU nhẹwwyubFdU h8QpCwJTsai cái8QpCwJTs lRfw3ên Rfw3nơi tr8QpCwJTsòn trịaRfw3 mềm8QpCwJTs Rfw3mại, Rfw3Nhan HoRfw3an Rfw3nhíu mày8QpCwJTs cắ8QpCwJTsn môi,wwyubFdU cRfw3ơ thwwyubFdUể wwyubFdUbây giờ8QpCwJTs Rfw3vô cRfw3ùng nhwwyubFdUạy cảmwwyubFdU, sRfw3ự đụng8QpCwJTs chạm8QpCwJTs củRfw3a wwyubFdUanh 8QpCwJTslàm cwwyubFdUô nhưwwyubFdU muốn8QpCwJTs nRfw3hũn ra.

Rất nhiềwwyubFdUu ngườRfw3i nhậnRfw3 được8QpCwJTs thiệpwwyubFdU mờ8QpCwJTsi củawwyubFdU Tiêu8QpCwJTs Trạch,8QpCwJTs đồwwyubFdUng nghiệ8QpCwJTsp, bạnwwyubFdU b8QpCwJTsè th8QpCwJTsân thiết,Rfw3 n8QpCwJTsgay cảwwyubFdU kRfw3ẻ đốiRfw3 Rfw3địch L8QpCwJTsãnh NwwyubFdUgự ThầnwwyubFdU cũng8QpCwJTs nhậwwyubFdUn được.

Từng chiếwwyubFdUc limouswwyubFdUine [8QpCwJTs1] xRfw3a hoRfw3a lầ8QpCwJTsn lwwyubFdUượt đỗ8QpCwJTs 8QpCwJTslại trướwwyubFdUc cổRfw3ng T98Rfw3, 8QpCwJTshôm naRfw3y b8QpCwJTsảo Rfw3vệ cũngRfw3 wwyubFdUăn Rfw3mặc wwyubFdUchỉn ch8QpCwJTsu vRfw3ô cùngRfw3 trwwyubFdUang trọwwyubFdUng. Rfw3Lúc TiêuRfw3 TrạRfw3ch tự8QpCwJTs nhiêRfw3n Rfw3ôm NhRfw3an HoRfw3an Rfw3đi và8QpCwJTso đại8QpCwJTs wwyubFdUsảnh, kwwyubFdUhông Rfw3khí 8QpCwJTscả hộiwwyubFdU trưRfw3ờng lRfw3ập tứcRfw3 s8QpCwJTsôi sục.

[1] Limou8QpCwJTssine: mwwyubFdUột loạRfw3i xRfw3e khá8QpCwJTsch wwyubFdUsang wwyubFdUtrọng, cwwyubFdUó tRfw3hân wwyubFdUxe dwwyubFdUài v8QpCwJTsà nộiRfw3 thấ8QpCwJTst tiệRfw3n wwyubFdUnghi bê8QpCwJTsn trong.

lwwyubFdUincoln-stretch-limo

OLYMPURfw3S 8QpCwJTsDIGITAL CAM8QpCwJTsERA

Tiêu TrạcRfw3h cRfw3hào h8QpCwJTsỏi Rfw3một Rfw3nhóm bạ8QpCwJTsn bwwyubFdUè, NhaRfw3n HwwyubFdUoan b8QpCwJTsị đáwwyubFdUm k8QpCwJTshách mờiRfw3 nữwwyubFdU kéwwyubFdUo sawwyubFdUng Rfw3một bên8QpCwJTs bắwwyubFdUt đầRfw3u tánRfw3 gẫu.

Nhân vwwyubFdUiên wwyubFdUphục vụ8QpCwJTs qwwyubFdUuán Rfw3bar ma8QpCwJTsng mwwyubFdUột wwyubFdUhộp q8QpCwJTsuà đượwwyubFdUc gói8QpCwJTs đẹpRfw3 đẽ8QpCwJTs đưa8QpCwJTs Rfw3cho T8QpCwJTsiêu Trạch8QpCwJTs đanRfw3g Rfw3nói chuyệnwwyubFdU phiế8QpCwJTsm vớRfw3i khá8QpCwJTsch kRfw3hứa, “8QpCwJTsTiêu tiênwwyubFdU Rfw3sinh, mộtwwyubFdU vRfw3ị tiRfw3ên s8QpCwJTsinh 8QpCwJTsnhờ Rfw3tôi wwyubFdUchuyển mówwyubFdUn wwyubFdUquà n8QpCwJTsày wwyubFdUcho 8QpCwJTsngài, wwyubFdUngười wwyubFdUđó nwwyubFdUói mónwwyubFdU q8QpCwJTsuà nàyRfw3 8QpCwJTsngài nhấ8QpCwJTst định8QpCwJTs pRfw3hải tựRfw3 taRfw3y wwyubFdUmở ra.”

Tiêu Tr8QpCwJTsạch 8QpCwJTsnghi hoặcwwyubFdU nhậnwwyubFdU lwwyubFdUấy hộwwyubFdUp qRfw3uà, mởwwyubFdU raRfw3. NgwwyubFdUay wwyubFdUkhi giấy8QpCwJTs 8QpCwJTsgói đưRfw3ợc 8QpCwJTsxé ra8QpCwJTs, tronwwyubFdUg Rfw3lòng TiwwyubFdUêu TrạchRfw3 l8QpCwJTsập Rfw3tức Rfw3đan xeRfw3n b8QpCwJTsao Rfw3cảm giácRfw3 đRfw3ắng 8QpCwJTscay ngọwwyubFdUt 8QpCwJTsbùi. AnRfw3h giữwwyubFdU lấy8QpCwJTs 8QpCwJTstay 8QpCwJTsnhân viênwwyubFdU wwyubFdUphục vụ,wwyubFdU vội8QpCwJTs vàwwyubFdUng hỏ8QpCwJTsi: “Vị8QpCwJTs tRfw3iên Rfw3sinh wwyubFdUđó đawwyubFdUng 8QpCwJTsở Rfw3đâu? AnwwyubFdUh Rfw3ta trô8QpCwJTsng Rfw3như thRfw3ế nào?”

Nhân viê8QpCwJTsn phwwyubFdUục vRfw3ụ hơwwyubFdUi giRfw3ật 8QpCwJTsmình, lắpwwyubFdU bắpwwyubFdU nRfw3ói: “VịwwyubFdU tiê8QpCwJTsn siwwyubFdUnh đwwyubFdUó đ8QpCwJTsã điRfw3 rồ8QpCwJTsi, aRfw3nh tRfw3a rất8QpCwJTs wwyubFdUcao, rwwyubFdUất tuấnwwyubFdU tRfw3ú, 8QpCwJTskhi cườiRfw3 còn8QpCwJTs l8QpCwJTsộ Rfw3ra hàRfw3m r8QpCwJTsăng trắngRfw3 sáng.”

Đúng lúcwwyubFdU nàRfw3y, v8QpCwJTsới 8QpCwJTstư cá8QpCwJTsch ngườ8QpCwJTsi chwwyubFdUủ Rfw3trì, BạcRfw3h Diệc8QpCwJTs wwyubFdUPhong 8QpCwJTsmời Rfw3Tiêu TrạwwyubFdUch 8QpCwJTslên sânwwyubFdU khấu8QpCwJTs phátRfw3 biểu,wwyubFdU T8QpCwJTsiêu TrạcRfw3h chấnwwyubFdU chỉnhwwyubFdU lại8QpCwJTs cảm8QpCwJTs wwyubFdUxúc rồiwwyubFdU đRfw3i lên.

Khách wwyubFdUkhứa wwyubFdUnhao nhwwyubFdUao ngồwwyubFdUi xuống8QpCwJTs. 8QpCwJTsNhan Ho8QpCwJTsan wwyubFdUngồi cwwyubFdUùng bwwyubFdUàn wwyubFdUvới TiêwwyubFdUu KiếnRfw3 8QpCwJTsĐông, Rfw3bên cạnwwyubFdUh làRfw3 H8QpCwJTsạ ThiệuwwyubFdU Nhiê8QpCwJTsn vRfw3à wwyubFdULạc TwwyubFdUiểu An8QpCwJTsh, tRfw3iếp đó8QpCwJTs là8QpCwJTs TốRfw3ng 8QpCwJTsThế PwwyubFdUhong vRfw3à AwwyubFdUmy, BạcRfw3h Diệc8QpCwJTs Phong8QpCwJTs, Lãnh8QpCwJTs NwwyubFdUgự Thần8QpCwJTs đwwyubFdUã 8QpCwJTsngồi Rfw3yên wwyubFdUvị 8QpCwJTsở hàngwwyubFdU wwyubFdUghế trước.

Tiêu Trạ8QpCwJTsch Rfw3Âu phụcRfw3 chỉnh8QpCwJTs Rfw3tề wwyubFdUđi t8QpCwJTsới cwwyubFdUầm lấy8QpCwJTs micwwyubFdUro, n8QpCwJTshìn một8QpCwJTs lượtRfw3 khách8QpCwJTs kwwyubFdUhứa đaRfw3 phầnwwyubFdU là8QpCwJTs bạn8QpCwJTs wwyubFdUbè thwwyubFdUân tRfw3hiết, nó8QpCwJTsi: “Hôm8QpCwJTs 8QpCwJTsnay l8QpCwJTsà wwyubFdUsinh nhậtRfw3 cRfw3ủa Ti8QpCwJTsêu Trạch8QpCwJTs t8QpCwJTsôi, cảwwyubFdUm 8QpCwJTsơn mọiwwyubFdU ngưwwyubFdUời đRfw3ã tớiRfw3 tRfw3ham d8QpCwJTsự buRfw3ổi tiệc,8QpCwJTs 8QpCwJTscảm ơ8QpCwJTsn BạwwyubFdUch 8QpCwJTsDiệc Ph8QpCwJTsong đãwwyubFdU cuwwyubFdUng cấ8QpCwJTsp địawwyubFdU điểwwyubFdUm tốt8QpCwJTs wwyubFdUnhư th8QpCwJTsế này.”

Dưới sRfw3ân kwwyubFdUhấu tiế8QpCwJTsng vỗwwyubFdU lênwwyubFdU wwyubFdUvang lêRfw3n rộ8QpCwJTsn rã,wwyubFdU sawwyubFdUu k8QpCwJTshi lắwwyubFdUng lạwwyubFdUi, Ti8QpCwJTsêu wwyubFdUTrạch tiếp8QpCwJTs tụcwwyubFdU nói8QpCwJTs: “Nhâ8QpCwJTsn dị8QpCwJTsp này,Rfw3 tô8QpCwJTsi cwwyubFdUó wwyubFdUvài lRfw3ời muốRfw3n tRfw3âm sựRfw3 vớiwwyubFdU wwyubFdUmọi ngưRfw3ời. TừwwyubFdU 8QpCwJTschuyện Tần8QpCwJTs 8QpCwJTsVũ Rfw3đoạn 8QpCwJTstuyệt vớ8QpCwJTsi LãnRfw3h ThịRfw3, chwwyubFdUo tớiwwyubFdU việc8QpCwJTs ThịnhRfw3 ThếRfw3 wwyubFdUthu mu8QpCwJTsa TầRfw3n wwyubFdUVũ, mộwwyubFdUt nă8QpCwJTsm Rfw3qua 8QpCwJTsđã Rfw3xảy Rfw3ra khôngRfw3 ít8QpCwJTs sựRfw3 Rfw3kiện. TronRfw3g mộtRfw3 năm8QpCwJTs nà8QpCwJTsy, t8QpCwJTsôi từRfw3 một8QpCwJTs k8QpCwJTsẻ 8QpCwJTscon wwyubFdUnhà gi8QpCwJTsàu wwyubFdUchơi bờwwyubFdUi lêu8QpCwJTs Rfw3lổng, Rfw3không cRfw3ó chí8QpCwJTs t8QpCwJTsiến 8QpCwJTsthủ chỉRfw3 bi8QpCwJTsết Rfw3chơi wwyubFdUxe, đ8QpCwJTsã trRfw3ở thành8QpCwJTs wwyubFdUtôi củaRfw3 hôRfw3m nayRfw3, tô8QpCwJTsi khô8QpCwJTsng Rfw3dám nóiwwyubFdU mìRfw3nh đãRfw3 thRfw3ành công8QpCwJTs, nwwyubFdUhưng tôiRfw3 hoànRfw3 tRfw3oàn wwyubFdUdám nói,Rfw3 TiêuRfw3 Trạc8QpCwJTsh wwyubFdUđang wwyubFdUđứng wwyubFdUtrước m8QpCwJTsặt mọiwwyubFdU ngwwyubFdUười làwwyubFdU mộtwwyubFdU nRfw3gười đànwwyubFdU ôngwwyubFdU Rfw3đã thRfw3ật sựwwyubFdU trả8QpCwJTsi quRfw3a nhữnRfw3g bãoRfw3 tápwwyubFdU Rfw3gian k8QpCwJTshổ wwyubFdUđể trưởnRfw3g thành!”

“Hú!” BạRfw3ch DiệcwwyubFdU Phon8QpCwJTsg bỗnRfw3g kêRfw3u lênwwyubFdU 8QpCwJTsnhư sóiRfw3 tru.

“Nhưng t8QpCwJTsrong chuyệwwyubFdUn 8QpCwJTsnày nế8QpCwJTsu nRfw3hư không8QpCwJTs có8QpCwJTs s8QpCwJTsự gwwyubFdUiúp đỡwwyubFdU vàwwyubFdU wwyubFdUủng Rfw3hộ củawwyubFdU mọ8QpCwJTsi người,Rfw3 TiêuRfw3 wwyubFdUTrạch t8QpCwJTsôi s8QpCwJTsẽ k8QpCwJTshông wwyubFdUthể đi8QpCwJTs tới8QpCwJTs ng8QpCwJTsày hôwwyubFdUm n8QpCwJTsay nh8QpCwJTsanh chówwyubFdUng nhwwyubFdUư vậy8QpCwJTs. Ch8QpCwJTso nRfw3ên, tạRfw3i đâRfw3y, tRfw3ôi mu8QpCwJTsốn 8QpCwJTscảm ơnRfw3 tấtwwyubFdU wwyubFdUcả mọRfw3i người.”wwyubFdU T8QpCwJTsiêu TRfw3rạch nhRfw3ìn về8QpCwJTs wwyubFdUphía T8QpCwJTsống ThếRfw3 PhowwyubFdUng, ánRfw3h mắRfw3t cwwyubFdUhân thàRfw3nh. “ARfw3nh TRfw3ống, cảwwyubFdUm Rfw3ơn awwyubFdUnh vàowwyubFdU 8QpCwJTslúc twwyubFdUôi cầRfw3n sựwwyubFdU gi8QpCwJTsúp đwwyubFdUỡ nhRfw3ất đãRfw3 dành8QpCwJTs ch8QpCwJTso Rfw3tôi mRfw3ột wwyubFdUvị tr8QpCwJTsí để8QpCwJTs tô8QpCwJTsi cówwyubFdU thể8QpCwJTs phátRfw3 huwwyubFdUy hwwyubFdUết kRfw3hả năngwwyubFdU củRfw3a mìwwyubFdUnh. 8QpCwJTsDù 8QpCwJTscho bwwyubFdUây giờRfw3 đã8QpCwJTs c8QpCwJTsó sự8QpCwJTs nghiệRfw3p riêng,8QpCwJTs nhưRfw3ng tôiRfw3 sẽwwyubFdU khôRfw3ng vwwyubFdUứt bỏRfw3 GRfw3iang Hâ8QpCwJTsn, nRfw3ơi đãwwyubFdU ch8QpCwJTso twwyubFdUôi wwyubFdUcông việRfw3c 8QpCwJTsđầu tiRfw3ên, wwyubFdUcảm ơRfw3n awwyubFdUnh, anRfw3h Tống.”

Tiêu T8QpCwJTsrạch dời8QpCwJTs wwyubFdUánh mắt8QpCwJTs 8QpCwJTssang AwwyubFdUmy. “Rfw3Amy, wwyubFdUcảm 8QpCwJTsơn wwyubFdUcô 8QpCwJTsđã wwyubFdUkhông từ8QpCwJTs wwyubFdUbỏ, cùnRfw3g Rfw3tôi Rfw3đi suwwyubFdUốt ch8QpCwJTsặng đường8QpCwJTs chwwyubFdUo tớwwyubFdUi Rfw3bây giờwwyubFdU, tRfw3ôi ph8QpCwJTsải t8QpCwJTsăng lươwwyubFdUng 8QpCwJTscho cRfw3ô, c8QpCwJTsòn phải8QpCwJTs thăwwyubFdUng chức,Rfw3 Ph8QpCwJTsó tổ8QpCwJTsng giáRfw3m đốcRfw3 ĐỉnhwwyubFdU ThịnhRfw3 quốc8QpCwJTs twwyubFdUế, ôngRfw3 Rfw3chủ củ8QpCwJTsa cRfw3ô 8QpCwJTscòn cRfw3ó th8QpCwJTsể hàwwyubFdUo phóngRfw3 đến8QpCwJTs mứcwwyubFdU n8QpCwJTsào nữa.”

Tiền đwwyubFdUã khôwwyubFdUng còRfw3n q8QpCwJTsuan trọng8QpCwJTs đố8QpCwJTsi wwyubFdUvới AwwyubFdUmy, nhRfw3ưng nếuRfw3 đ8QpCwJTsược thăngwwyubFdU ch8QpCwJTsức sẽ8QpCwJTs cànwwyubFdUg cówwyubFdU kh8QpCwJTsông gwwyubFdUian đểRfw3 pháwwyubFdUt twwyubFdUriển, c8QpCwJTsô Rfw3vẫn rấ8QpCwJTst vu8QpCwJTsi, nâRfw3ng l8QpCwJTsy rượu8QpCwJTs đứng8QpCwJTs bật8QpCwJTs dậyRfw3 hôwwyubFdU: “ÔRfw3ng cRfw3hủ vạnRfw3 tuế!”

Tiêu TrạchRfw3 nói8QpCwJTs twwyubFdUiếp: “CRfw3òn cwwyubFdUó nhwwyubFdUững đồngwwyubFdU nghiRfw3ệp ở8QpCwJTs GRfw3iang Rfw3Hân, cảRfw3m Rfw3ơn sựwwyubFdU ủn8QpCwJTsg 8QpCwJTshộ wwyubFdUvà 8QpCwJTsưu 8QpCwJTsái cRfw3ủa tấ8QpCwJTst cả8QpCwJTs mọi8QpCwJTs nRfw3gười, món8QpCwJTs qwwyubFdUuà tRfw3ôi đền8QpCwJTs đáp8QpCwJTs chwwyubFdUo nhữngRfw3 nỗwwyubFdU Rfw3lực cố8QpCwJTs gắwwyubFdUng Rfw3của mọiwwyubFdU ngư8QpCwJTsời, cũ8QpCwJTsng n8QpCwJTshư việcRfw3 thwwyubFdUăng chức8QpCwJTs, tăn8QpCwJTsg lương8QpCwJTs vàRfw3 vấ8QpCwJTsn 8QpCwJTsđề đãRfw3i ngộRfw3 màwwyubFdU mọi8QpCwJTs wwyubFdUngười 8QpCwJTsmong đợi8QpCwJTs nhất,Rfw3 lư8QpCwJTsợng Rfw3tiêu thụRfw3 qRfw3uý nwwyubFdUày củaRfw3 chúnRfw3g wwyubFdUta tănwwyubFdUg mRfw3ười twwyubFdUám ph8QpCwJTsần t8QpCwJTsrăm swwyubFdUo vRfw3ới quý8QpCwJTs trước.”

Những đồwwyubFdUng nghiwwyubFdUệp đãRfw3 cùngwwyubFdU 8QpCwJTsanh dốcRfw3 swwyubFdUức wwyubFdUtại GiwwyubFdUang HânRfw3 hwwyubFdUưng ph8QpCwJTsấn vỗ8QpCwJTs tawwyubFdUy gRfw3iòn giã.

“Hú hú!”Rfw3 BạchwwyubFdU Diệc8QpCwJTs Rfw3Phong lạiwwyubFdU m8QpCwJTsột lần8QpCwJTs nữawwyubFdU phối8QpCwJTs h8QpCwJTsợp b8QpCwJTsằng tiến8QpCwJTsg 8QpCwJTskêu nhưwwyubFdU sówwyubFdUi tru.

Tiêu TrạcwwyubFdUh 8QpCwJTscười, cRfw3hỉ vàowwyubFdU Bạc8QpCwJTsh DiRfw3ệc 8QpCwJTsPhong, nRfw3ói: “BạcwwyubFdUh DRfw3iệc Pho8QpCwJTsng, cwwyubFdUho 8QpCwJTsdù cậuwwyubFdU có8QpCwJTs g8QpCwJTsào đến8QpCwJTs rácRfw3h họRfw3ng, Rfw3đêm 8QpCwJTsnay cũn8QpCwJTsg khôngRfw3 l8QpCwJTsôi 8QpCwJTskéo đ8QpCwJTsược cô8QpCwJTs sóiwwyubFdU c8QpCwJTsái Rfw3nào đâu.”

“Ha h8QpCwJTsa 8QpCwJTsha wwyubFdUha!!!!!!!” D8QpCwJTsưới sân8QpCwJTs kwwyubFdUhấu vanRfw3g lêRfw3n tiếngRfw3 cưRfw3ời k8QpCwJTshông ngừng.

Bạch DiwwyubFdUệc wwyubFdUPhong n8QpCwJTsgắt đóa8QpCwJTs h8QpCwJTsoa tRfw3ươi wwyubFdUtrong bìnhwwyubFdU hRfw3oa trêRfw3n 8QpCwJTsbàn, né8QpCwJTsm lê8QpCwJTsn sRfw3ân khRfw3ấu: “BiRfw3ến, thằng8QpCwJTs khốn!”

Tiêu TrạchwwyubFdU liếc8QpCwJTs nhì8QpCwJTsn Rfw3anh wwyubFdUta, wwyubFdUnói: “TiểRfw3u wwyubFdUBạch, BạcwwyubFdUh gia8QpCwJTs, tôi8QpCwJTs cũngwwyubFdU p8QpCwJTshải cảm8QpCwJTs Rfw3ơn wwyubFdUcậu đãwwyubFdU tổRfw3 chứRfw3c chRfw3o Rfw3tôi 8QpCwJTsmột bữawwyubFdU tiệc8QpCwJTs lRfw3ớn thếwwyubFdU 8QpCwJTsnày, cwwyubFdUùng vớiwwyubFdU sựwwyubFdU giúwwyubFdUp đRfw3ỡ cRfw3ủa cậRfw3u trowwyubFdUng suốRfw3t Rfw3một năRfw3m qua.”8QpCwJTs wwyubFdUTiêu Rfw3Trạch gwwyubFdUãi g8QpCwJTsãi đầu8QpCwJTs, đổi8QpCwJTs giọn8QpCwJTsg: “MặRfw3c 8QpCwJTsdù khô8QpCwJTsng th8QpCwJTsực chấtwwyubFdU lắm.”

“Ha hRfw3a!” DướiRfw3 sân8QpCwJTs kRfw3hấu lạiwwyubFdU làwwyubFdU mwwyubFdUột tràRfw3ng cườiwwyubFdU wwyubFdUvang dội.

Bạch Diệ8QpCwJTsc PhonRfw3g đ8QpCwJTsứng dậ8QpCwJTsy, wwyubFdUnhấc châ8QpCwJTsn t8QpCwJTsrèo wwyubFdUlên bàn,8QpCwJTs an8QpCwJTsh tRfw3a đứngRfw3 đówwyubFdU hô8QpCwJTs: “ThằRfw3ng khốn,Rfw3 cậRfw3u biết8QpCwJTs chwwyubFdUọc c8QpCwJTsười ngRfw3ười khá8QpCwJTsc Rfw3như vậywwyubFdU, 8QpCwJTssao khônRfw3g 8QpCwJTsđi làmwwyubFdU diễn8QpCwJTs viêwwyubFdUn h8QpCwJTsài đi.”

Tiêu Rfw3Trạch vRfw3ỗ v8QpCwJTsề an8QpCwJTsh tawwyubFdU: “HRfw3a haRfw3! Hai8QpCwJTsz! ĐừngRfw3 kích8QpCwJTs động,wwyubFdU hômRfw3 n8QpCwJTsay wwyubFdUlà ngàRfw3y vuRfw3i, tôRfw3i khônRfw3g muốRfw3n là8QpCwJTsm chwwyubFdUo bRfw3ầu khônRfw3g 8QpCwJTskhí quáwwyubFdU Rfw3ngột ngạt.”

Bạch DiRfw3ệc PRfw3hong chỉ8QpCwJTs ta8QpCwJTsy v8QpCwJTsào aRfw3nh, nhảwwyubFdUy từwwyubFdU trê8QpCwJTsn bàRfw3n xuống.

“Hạ ThiRfw3ệu NhiêwwyubFdUn.” TiêRfw3u Trạch8QpCwJTs nhắcRfw3 mwwyubFdUột cáiRfw3 tên.

Hạ 8QpCwJTsThiệu NRfw3hiên ngồi8QpCwJTs ởwwyubFdU hwwyubFdUàng wwyubFdUghế tRfw3rước mỉRfw3m cườiwwyubFdU giwwyubFdUơ 8QpCwJTstay lên,wwyubFdU Rfw3Tiêu TrạchwwyubFdU Rfw3bật wwyubFdUngón 8QpCwJTscái: “NgườiRfw3 an8QpCwJTsh 8QpCwJTsem tàwwyubFdUi giỏRfw3i, wwyubFdUđã giRfw3úp wwyubFdUđỡ wwyubFdUtôi quRfw3á nh8QpCwJTsiều, ngoàwwyubFdUi lờiRfw3 cảmRfw3 ơnwwyubFdU Rfw3tôi cònwwyubFdU Rfw3muốn nóRfw3i, wwyubFdUsau n8QpCwJTsày Rfw3nếu cwwyubFdUó 8QpCwJTschuyện g8QpCwJTsì cRfw3ần đwwyubFdUến TiêuwwyubFdU Trạch,Rfw3 chỉ8QpCwJTs cầnwwyubFdU cRfw3ậu m8QpCwJTsở miệng,Rfw3 wwyubFdUcho dù8QpCwJTs lRfw3à lRfw3ao 8QpCwJTsvào nư8QpCwJTsớc sRfw3ôi 8QpCwJTslửa bỏng,Rfw3 chế8QpCwJTst cũng…8QpCwJTs 8QpCwJTskhông chối8QpCwJTs từwwyubFdU, còwwyubFdUn Rfw3có vwwyubFdUợ cRfw3on đangRfw3 chờRfw3 chúRfw3ng Rfw3ta ch8QpCwJTsăm sóc!”

Hạ Th8QpCwJTsiệu NhwwyubFdUiên nởwwyubFdU nụwwyubFdU cười.

“Còn có8QpCwJTs LwwyubFdUý AwwyubFdUn Thần.8QpCwJTs” Rfw3Tiêu Trạc8QpCwJTsh h8QpCwJTsô wwyubFdUto mộtwwyubFdU wwyubFdUtiếng, 8QpCwJTstìm ki8QpCwJTsếm Rfw3bóng dáwwyubFdUng wwyubFdUanh wwyubFdUta gi8QpCwJTsữa đRfw3ám người,Rfw3 “TênRfw3 khốnwwyubFdU nhwwyubFdUát gaRfw3n n8QpCwJTshà 8QpCwJTscậu, tôwwyubFdUi bwwyubFdUiết cậwwyubFdUu đangwwyubFdU wwyubFdUở 8QpCwJTsđây, 8QpCwJTscậu có8QpCwJTs bRfw3ản lRfw3ĩnh sRfw3ai nwwyubFdUgười đwwyubFdUưa chìaRfw3 khóRfw3a RewwyubFdUventon 8QpCwJTscho t8QpCwJTsôi, tạiwwyubFdU sRfw3ao 8QpCwJTslại kwwyubFdUhông wwyubFdUcó c8QpCwJTsan đảmRfw3 đứn8QpCwJTsg trướcRfw3 mặwwyubFdUt tôi?”

Vừa ngh8QpCwJTse đến8QpCwJTs RevwwyubFdUenton, Nha8QpCwJTsn HowwyubFdUan kíchwwyubFdU 8QpCwJTsđộng đwwyubFdUứng 8QpCwJTsbật dậwwyubFdUy ngoảnhwwyubFdU đầuRfw3 tìmwwyubFdU kRfw3iếm LýRfw3 A8QpCwJTsn T8QpCwJTshần, 8QpCwJTscòn GiảnRfw3 8QpCwJTsNinh thìwwyubFdU sữngwwyubFdU sờRfw3 cRfw3ả người.

Đám đôRfw3ng bỗngwwyubFdU xôn8QpCwJTs xaoRfw3, hówwyubFdUa 8QpCwJTsra chiếcwwyubFdU RwwyubFdUeventon đówwyubFdU bị8QpCwJTs Rfw3Lý AwwyubFdUn Thần8QpCwJTs 8QpCwJTsmua được8QpCwJTs, cRfw3àng ngwwyubFdUạc nwwyubFdUhiên hơnwwyubFdU là8QpCwJTs wwyubFdUanh wwyubFdUta đwwyubFdUem chiwwyubFdUếc x8QpCwJTse tặnRfw3g l8QpCwJTsại ch8QpCwJTso wwyubFdUTiêu Trạch.

Reventon! Ha8QpCwJTsi trăwwyubFdUm triwwyubFdUệu đ8QpCwJTsó! KwwyubFdUhông đùawwyubFdU đượcwwyubFdU đâu!

Tất cRfw3ả đRfw3ều Rfw3mở lớn8QpCwJTs 8QpCwJTsmắt n8QpCwJTsgó quanwwyubFdUh bốnRfw3 phía.

“Nếu cậRfw3u khwwyubFdUông raRfw3, wwyubFdUtôi sẽ8QpCwJTs thwwyubFdUật sựwwyubFdU khRfw3ông nhậnRfw3 cậRfw3u l8QpCwJTsà bạn.”8QpCwJTs LờiRfw3 8QpCwJTsnói tRfw3uyệt tìRfw3nh củaRfw3 Tiêu8QpCwJTs TrạchwwyubFdU vừawwyubFdU thwwyubFdUốt rwwyubFdUa, LwwyubFdUý AwwyubFdUn Thần8QpCwJTs twwyubFdUrốn đằngRfw3 saRfw3u cộtRfw3 twwyubFdUrụ bỗngRfw3 xuất8QpCwJTs hiệnRfw3, “Tôi8QpCwJTs đếnRfw3 rồi.”

“Tên khốn!”wwyubFdU 8QpCwJTsTiêu Tr8QpCwJTsạch cắwwyubFdUn rănwwyubFdUg mắngRfw3 mRfw3ột câu,Rfw3 “NhưRfw3ng tôiRfw3 phải8QpCwJTs cảRfw3m wwyubFdUơn twwyubFdUên khốnwwyubFdU nhà8QpCwJTs cRfw3ậu đãRfw3 t8QpCwJTsặng Rfw3lại chiRfw3ếc xRfw3e mà8QpCwJTs tôiwwyubFdU 8QpCwJTsvà bàwwyubFdU 8QpCwJTsxã yêuwwyubFdU quwwyubFdUý nhất.”

Tiêu Tr8QpCwJTsạch nwwyubFdUhìn LãnhRfw3 NgựRfw3 ThwwyubFdUần. L8QpCwJTsãnh NgựRfw3 TRfw3hần cũRfw3ng nhwwyubFdUìn anh.

“Người Rfw3ta nói,wwyubFdU muốnwwyubFdU biếRfw3t gwwyubFdUiá trị8QpCwJTs mộwwyubFdUt co8QpCwJTsn Rfw3người 8QpCwJTsthì phải8QpCwJTs nhìnRfw3 wwyubFdUvào đối8QpCwJTs Rfw3thủ củawwyubFdU anRfw3h t8QpCwJTsa, LãnhRfw3 NwwyubFdUgự wwyubFdUThần, rất8QpCwJTs v8QpCwJTsui kh8QpCwJTsi wwyubFdUđược Rfw3anh chọRfw3n làRfw3m wwyubFdUđối thwwyubFdUủ, cwwyubFdUảm ơwwyubFdUn Rfw3anh mộtRfw3 nămwwyubFdU quRfw3a đRfw3ã qRfw3uan 8QpCwJTstâm đếnwwyubFdU tôi8QpCwJTs, wwyubFdUkhiến tRfw3ôi không8QpCwJTs wwyubFdUthể khôn8QpCwJTsg nhawwyubFdUnh chRfw3óng twwyubFdUrưởng thành.”

Phía dướRfw3i 8QpCwJTscó người8QpCwJTs cwwyubFdUười r8QpCwJTsộ lênRfw3, ng8QpCwJTsay cảRfw3 LãwwyubFdUnh Ng8QpCwJTsự Thầ8QpCwJTsn cũngwwyubFdU bất8QpCwJTs giwwyubFdUác 8QpCwJTscong cRfw3ong kh8QpCwJTsóe mi8QpCwJTsệng, đây8QpCwJTs thậwwyubFdUt sự8QpCwJTs g8QpCwJTsiống nhưRfw3 8QpCwJTsmột tiết8QpCwJTs mục8QpCwJTs Rfw3hài hấpwwyubFdU dẫn.

Tiêu TwwyubFdUrạch n8QpCwJTsói: “Thế8QpCwJTs nwwyubFdUhưng, 8QpCwJTstôi nghRfw3ĩ, ngườiwwyubFdU Rfw3muốn cả8QpCwJTsm 8QpCwJTsơn wwyubFdUanh nhấtwwyubFdU là8QpCwJTs cRfw3ha twwyubFdUôi 8QpCwJTsmới đúng!”

Tiêu K8QpCwJTsiến Rfw3Đông mỉmwwyubFdU cười.

Tiêu wwyubFdUTrạch nhRfw3ìn san8QpCwJTsg chwwyubFdUa m8QpCwJTsình, bắ8QpCwJTst đầu8QpCwJTs trê8QpCwJTsu chọc8QpCwJTs: wwyubFdU“Ba, ng8QpCwJTsày t8QpCwJTsrước 8QpCwJTscon trawwyubFdUi cRfw3ủa 8QpCwJTsba thậtRfw3 Rfw3hư hỏwwyubFdUng! Chuyê8QpCwJTsn môwwyubFdUn làm8QpCwJTs những8QpCwJTs 8QpCwJTschuyện khiếnwwyubFdU b8QpCwJTsa mấtRfw3 mặt!Rfw3 H8QpCwJTsồi đó8QpCwJTs wwyubFdUba wwyubFdUvẫn luônwwyubFdU wwyubFdUmong muRfw3ốn LãnRfw3h 8QpCwJTsNgự ThầRfw3n 8QpCwJTslà cwwyubFdUon trawwyubFdUi mìnRfw3h. Nhưng8QpCwJTs mwwyubFdUà 8QpCwJTsba à8QpCwJTs, c8QpCwJTson tra8QpCwJTsi củaRfw3 bwwyubFdUa đã8QpCwJTs tRfw3rưởng tRfw3hành, tr8QpCwJTsở thRfw3ành mộwwyubFdUt nawwyubFdUm tửRfw3 há8QpCwJTsn đội8QpCwJTs trời8QpCwJTs 8QpCwJTsđạp đRfw3ất, từwwyubFdU hôm8QpCwJTs 8QpCwJTsnay 8QpCwJTstrở wwyubFdUđi 8QpCwJTsba ho8QpCwJTsàn towwyubFdUàn có8QpCwJTs tRfw3hể kRfw3iêu hwwyubFdUãnh nwwyubFdUói với8QpCwJTs bấRfw3t kỳ8QpCwJTs wwyubFdUai, Tiêu8QpCwJTs TrạchwwyubFdU, làRfw3 wwyubFdUcon tRfw3rai củaRfw3 Tiêu8QpCwJTs KiwwyubFdUến ĐôRfw3ng tôi.”

Toàn hộiRfw3 wwyubFdUtrường vỗRfw3 ta8QpCwJTsy hoa8QpCwJTsn hôRfw3 nhRfw3ư swwyubFdUấm dậy.

Sau khwwyubFdUi lắngwwyubFdU wwyubFdUlại, TiêuRfw3 TRfw3rạch n8QpCwJTshìn 8QpCwJTsNhan HwwyubFdUoan ng8QpCwJTsồi gwwyubFdUiữa đwwyubFdUám đông,wwyubFdU nó8QpCwJTsi: “wwyubFdUNhan Ho8QpCwJTsan, bwwyubFdUà xã8QpCwJTs, vRfw3ợ của8QpCwJTs aRfw3nh, Rfw3em yêu.”

Tiêu Trạ8QpCwJTsch lRfw3iên tiRfw3ếp dRfw3ùng Rfw3ba cáchRfw3 xưng8QpCwJTs wwyubFdUhô khiếnRfw3 NhwwyubFdUan wwyubFdUHoan ngại8QpCwJTs ngùng,8QpCwJTs cô8QpCwJTs nhwwyubFdUếch Rfw3môi nhì8QpCwJTsn anh.

Anh nóiwwyubFdU tiwwyubFdUếp: “Thực8QpCwJTs raRfw3, Rfw3người a8QpCwJTsnh cần8QpCwJTs 8QpCwJTsphải cảmwwyubFdU ơn8QpCwJTs nhấRfw3t chính8QpCwJTs 8QpCwJTslà em8QpCwJTs. 8QpCwJTsEm wwyubFdUcó nhớ8QpCwJTs 8QpCwJTslúc TầnRfw3 VRfw3ũ sụpwwyubFdU 8QpCwJTsđổ, ewwyubFdUm wwyubFdUđã nRfw3ói gRfw3ì vớ8QpCwJTsi a8QpCwJTsnh không?wwyubFdU wwyubFdUEm nówwyubFdUi wwyubFdUem y8QpCwJTsêu anhwwyubFdU, đ8QpCwJTsó làRfw3 lầnwwyubFdU đầwwyubFdUu t8QpCwJTsiên e8QpCwJTsm wwyubFdUnói yêRfw3u anhRfw3, vRfw3ào wwyubFdUlúc Rfw3mà wwyubFdUanh Rfw3sắp trởRfw3 thànwwyubFdUh mộ8QpCwJTst kẻwwyubFdU ngh8QpCwJTsèo rớRfw3t khôngwwyubFdU xwwyubFdUu dwwyubFdUính túi.

Khi đówwyubFdU wwyubFdUem nóiwwyubFdU, giRfw3àu cũngRfw3 Rfw3tốt mRfw3à nghèowwyubFdU cũn8QpCwJTsg được,Rfw3 chỉ8QpCwJTs 8QpCwJTscần ởwwyubFdU bwwyubFdUên aRfw3nh, wwyubFdUcho dùwwyubFdU 8QpCwJTscó túRfw3ng t8QpCwJTshiếu đế8QpCwJTsn mRfw3ức wwyubFdUăn Rfw3không đủRfw3 no8QpCwJTs, mRfw3ặc khônRfw3g đủwwyubFdU ấm,wwyubFdU phảiRfw3 uố8QpCwJTsng 8QpCwJTsgió 8QpCwJTsTây B8QpCwJTsắc màRfw3 sốngwwyubFdU thRfw3ì tr8QpCwJTsong lònwwyubFdUg e8QpCwJTsm vẫRfw3n rwwyubFdUất ngọwwyubFdUt ngào.

Em n8QpCwJTsói ewwyubFdUm đRfw3ã muốn8QpCwJTs ởRfw3 Rfw3bên awwyubFdUnh, cRfw3ho wwyubFdUdù anRfw3h trở8QpCwJTs thàn8QpCwJTsh wwyubFdUkẻ 8QpCwJTsăn mRfw3ày lưRfw3u lwwyubFdUạc Rfw3đầu đRfw3ường, 8QpCwJTsem cũng8QpCwJTs muwwyubFdUốn làwwyubFdUm Rfw3kẻ Rfw3ăn mwwyubFdUày bêwwyubFdUn cạnRfw3h anh.

Cả đờRfw3i Rfw3này eRfw3m sẽwwyubFdU 8QpCwJTsdựa vàowwyubFdU anwwyubFdUh, an8QpCwJTsh cówwyubFdU khôwwyubFdUng m8QpCwJTsuốn 8QpCwJTscũng khô8QpCwJTsng được.”

Nhan HowwyubFdUan míwwyubFdUm môiwwyubFdU wwyubFdUgật đầu.

“Nhan HoanRfw3, e8QpCwJTsm Rfw3có Rfw3dám trướcRfw3 mRfw3ặt Rfw3tất cả8QpCwJTs wwyubFdUmọi nwwyubFdUgười ởRfw3 đây8QpCwJTs, nóiwwyubFdU lạiRfw3 cRfw3âu ewwyubFdUm yêuRfw3 anRfw3h mộtRfw3 lần8QpCwJTs nữawwyubFdU, n8QpCwJTsói lại8QpCwJTs nwwyubFdUhững g8QpCwJTsì 8QpCwJTsem Rfw3đã wwyubFdUtừng wwyubFdUnói 8QpCwJTsvới Rfw3anh không?”Rfw3 Tiê8QpCwJTsu Trạch8QpCwJTs n8QpCwJTsói xongRfw3, tấtwwyubFdU c8QpCwJTsả mọi8QpCwJTs ngườiwwyubFdU đềuRfw3 hướngwwyubFdU ánhRfw3 Rfw3mắt vàowwyubFdU NRfw3han wwyubFdUHoan. BạchRfw3 Diệc8QpCwJTs PwwyubFdUhong đwwyubFdUưa micrRfw3o tớwwyubFdUi trưwwyubFdUớc mặtwwyubFdU côRfw3, 8QpCwJTsNhan HoaRfw3n nRfw3hìn TiêuwwyubFdU T8QpCwJTsrạch k8QpCwJTshông hềwwyubFdU c8QpCwJTshớp mắt,8QpCwJTs tRfw3râm ngâmwwyubFdU một8QpCwJTs lwwyubFdUát mớiwwyubFdU cwwyubFdUầm lấy8QpCwJTs micRfw3ro đứRfw3ng dậywwyubFdU kRfw3hỏi ch8QpCwJTsỗ ngồi.

Toàn wwyubFdUbộ T8QpCwJTs98 vwwyubFdUào Rfw3thời kRfw3hắc wwyubFdUnày 8QpCwJTsvô cwwyubFdUùng yênRfw3 tRfw3ĩnh, Rfw3tất c8QpCwJTsả đềuwwyubFdU níwwyubFdUn wwyubFdUthở căwwyubFdUng wwyubFdUtai chờRfw3 cRfw3ô dũnRfw3g cảmRfw3 tỏwwyubFdU tình.

Trong đwwyubFdUại wwyubFdUsảnh van8QpCwJTsg lênRfw3 mwwyubFdUột gwwyubFdUiọng nRfw3ữ 8QpCwJTstrong trẻo8QpCwJTs êmwwyubFdU ta8QpCwJTsi, NhawwyubFdUn H8QpCwJTsoan nóiwwyubFdU: “T8QpCwJTsiêu Trạ8QpCwJTsch, e8QpCwJTsm yêwwyubFdUu anhwwyubFdU, wwyubFdUcho d8QpCwJTsù cRfw3ó t8QpCwJTsúng thwwyubFdUiếu wwyubFdUđến mRfw3ức ăn8QpCwJTs khônwwyubFdUg đủ8QpCwJTs nwwyubFdUo, mặcRfw3 khôn8QpCwJTsg đủ8QpCwJTs ấm,8QpCwJTs phảiRfw3 uốngwwyubFdU gwwyubFdUió 8QpCwJTsTây Bắ8QpCwJTsc mà8QpCwJTs sốngwwyubFdU t8QpCwJTshì trRfw3ong lòn8QpCwJTsg wwyubFdUem vẫnwwyubFdU 8QpCwJTsrất ngọ8QpCwJTst ngào.wwyubFdU E8QpCwJTsm Rfw3đã muốn8QpCwJTs ởwwyubFdU bênwwyubFdU an8QpCwJTsh, chwwyubFdUo dùwwyubFdU anwwyubFdUh 8QpCwJTstrở thà8QpCwJTsnh kẻwwyubFdU ăn8QpCwJTs màywwyubFdU Rfw3lưu lạwwyubFdUc đ8QpCwJTsầu đường,wwyubFdU e8QpCwJTsm Rfw3cũng muốn8QpCwJTs lRfw3àm kẻwwyubFdU ănRfw3 mwwyubFdUày wwyubFdUbên cạnRfw3h awwyubFdUnh. CwwyubFdUả đờ8QpCwJTsi nàyRfw3 ewwyubFdUm sẽRfw3 d8QpCwJTsựa vwwyubFdUào awwyubFdUnh, anRfw3h Rfw3có Rfw3không muố8QpCwJTsn Rfw3cũng khô8QpCwJTsng được.”

Cô vừwwyubFdUa dứtRfw3 lwwyubFdUời, tiếwwyubFdUng wwyubFdUvô 8QpCwJTstay hoa8QpCwJTsn wwyubFdUhô nhiệt8QpCwJTs liRfw3ệt v8QpCwJTsang lên8QpCwJTs, TiwwyubFdUêu 8QpCwJTsTrạch hướngRfw3 8QpCwJTsvề phíaRfw3 wwyubFdUcô Rfw3khom ngwwyubFdUười thật8QpCwJTs thấp,Rfw3 Rfw3nói: Rfw3“Cảm ơ8QpCwJTsn emwwyubFdU, 8QpCwJTsđây l8QpCwJTsà móRfw3n 8QpCwJTsquà tuy8QpCwJTsệt vời8QpCwJTs nwwyubFdUhất mwwyubFdUà anRfw3h nhRfw3ận đượwwyubFdUc ngà8QpCwJTsy Rfw3hôm naRfw3y. wwyubFdUNhan Hoan8QpCwJTs, đáp8QpCwJTs lạiwwyubFdU wwyubFdUtình cảmRfw3 ch8QpCwJTsân Rfw3tình mà8QpCwJTs Rfw3em d8QpCwJTsành cRfw3ho anhwwyubFdU, TwwyubFdUiêu TrạchRfw3 anwwyubFdUh Rfw3xin thRfw3ề t8QpCwJTsrước tất8QpCwJTs cảRfw3 wwyubFdUmọi ngưwwyubFdUời, wwyubFdUđời nàwwyubFdUy kiếpRfw3 này,8QpCwJTs TiRfw3êu TrạchRfw3 đốiRfw3 vớRfw3i NhaRfw3n HowwyubFdUan mRfw3ãi mãi8QpCwJTs 8QpCwJTskhông wwyubFdUrời xa8QpCwJTs, Rfw3mãi mãRfw3i Rfw3chỉ yêwwyubFdUu mwwyubFdUột ngườiwwyubFdU là8QpCwJTs em.”

Tiếng vỗ8QpCwJTs t8QpCwJTsay Rfw3như sấm8QpCwJTs dậyRfw3 Rfw3vang wwyubFdUdội khắpRfw3 hộiRfw3 trường,8QpCwJTs đặcRfw3 bwwyubFdUiệt 8QpCwJTslà tiRfw3ếng vỗwwyubFdU t8QpCwJTsay củRfw3a n8QpCwJTshững ngườiwwyubFdU 8QpCwJTsđang yêuwwyubFdU Rfw3nhau hoRfw3ặc đangwwyubFdU yêu8QpCwJTs thầ8QpCwJTsm ngườRfw3i nào8QpCwJTs đó.

Ai cũwwyubFdUng muwwyubFdUốn đưRfw3ợc dũnRfw3g cảmRfw3 n8QpCwJTshư Nha8QpCwJTsn Rfw3Hoan, awwyubFdUi cũnRfw3g m8QpCwJTsuốn đwwyubFdUược Rfw3thâm tìnhRfw3 nhRfw3ư TwwyubFdUiêu Trạch.

Lạc TiểuRfw3 wwyubFdUAnh cảmRfw3 động8QpCwJTs đếnwwyubFdU Rfw3rơi lệ,wwyubFdU HwwyubFdUạ ThwwyubFdUiệu 8QpCwJTsNhiên rúwwyubFdUt khăn8QpCwJTs 8QpCwJTsđưa cRfw3ho cô.

Dưới sRfw3ân khấu,wwyubFdU NwwyubFdUhan HowwyubFdUan đ8QpCwJTsỏ mặwwyubFdUt nhì8QpCwJTsn TiêwwyubFdUu TrạchwwyubFdU, áwwyubFdUnh 8QpCwJTsmắt sán8QpCwJTsg trong8QpCwJTs. TwwyubFdUrên 8QpCwJTssân khấu,8QpCwJTs TRfw3iêu TrạchRfw3 nhìn8QpCwJTs vềwwyubFdU phíawwyubFdU 8QpCwJTscô, trêRfw3n gương8QpCwJTs 8QpCwJTsmặt ngậwwyubFdUp wwyubFdUtràn ýwwyubFdU cười,Rfw3 wwyubFdUánh mắRfw3t sánRfw3g rực.

“Nào nào!8QpCwJTs” Bạ8QpCwJTsch DiệcwwyubFdU PhoRfw3ng nhRfw3ảy lwwyubFdUên sân8QpCwJTs khấRfw3u, cắtwwyubFdU Rfw3ngang áRfw3nh nhìn8QpCwJTs chăRfw3m cwwyubFdUhú nồngwwyubFdU wwyubFdUnàn của8QpCwJTs ha8QpCwJTsi người.8QpCwJTs “CwwyubFdUảm ơRfw3n swwyubFdUự Rfw3cổ Rfw3vũ wwyubFdUcủa qu8QpCwJTsý vị,8QpCwJTs bài8QpCwJTs phwwyubFdUát biểuwwyubFdU cRfw3ủa chwwyubFdUủ nhwwyubFdUân bữwwyubFdUa tiệcRfw3 xwwyubFdUin đượcRfw3 kRfw3ết thúc8QpCwJTs, bâRfw3y giwwyubFdUờ 8QpCwJTsxin mờiwwyubFdU vàowwyubFdU tiRfw3ết mụRfw3c tiếRfw3p theo.”

Nhân viêwwyubFdUn pwwyubFdUhục vwwyubFdUụ đRfw3ẩy Rfw3xe bán8QpCwJTsh k8QpCwJTsem wwyubFdUlên 8QpCwJTssân k8QpCwJTshấu, cwwyubFdUa sRfw3ĩ BRfw3ạch DiRfw3ệc PhowwyubFdUng bắt8QpCwJTs wwyubFdUnhịp ch8QpCwJTso Rfw3mọi ngưwwyubFdUời háwwyubFdUt bàiwwyubFdU chRfw3úc mRfw3ừng s8QpCwJTsinh n8QpCwJTshật, sRfw3au Rfw3đó bảo8QpCwJTs Ti8QpCwJTsêu TrạcwwyubFdUh ướcRfw3 r8QpCwJTsồi t8QpCwJTshổi nến.

Một h8QpCwJTsơi thổiwwyubFdU tắtRfw3 8QpCwJTsba ngọ8QpCwJTsn wwyubFdUnến tượng8QpCwJTs tr8QpCwJTsưng 8QpCwJTscho wwyubFdUba Rfw3mươi tuổ8QpCwJTsi, TiêuwwyubFdU TrwwyubFdUạch nhắm8QpCwJTs mắtwwyubFdU ư8QpCwJTsớc mộRfw3t điRfw3ều ước.

Dưới sRfw3ân k8QpCwJTshấu, NhawwyubFdUn Hoa8QpCwJTsn thíwwyubFdUch thúRfw3 nRfw3hìn aRfw3nh, tr8QpCwJTsong lòngRfw3 thầmRfw3 đoá8QpCwJTsn: 8QpCwJTsTiêu 8QpCwJTsTrạch, c8QpCwJTsó pRfw3hải 8QpCwJTsanh đwwyubFdUang ước8QpCwJTs rằnwwyubFdUg chú8QpCwJTsng tRfw3a swwyubFdUẽ mãwwyubFdUi mã8QpCwJTsi ởwwyubFdU b8QpCwJTsên nhau?

Tiêu Trạch8QpCwJTs mởRfw3 mắt.

Bạch 8QpCwJTsDiệc 8QpCwJTsPhong cườ8QpCwJTsi hìRfw3 h8QpCwJTsì hwwyubFdUỏi: “VừaRfw3 ướcRfw3 điềuwwyubFdU wwyubFdUgì vRfw3ậy, nówwyubFdUi Rfw3nghe chúRfw3t nà8QpCwJTso, có8QpCwJTs pRfw3hải liê8QpCwJTsn qRfw3uan tớRfw3i Rfw3bà wwyubFdUxã, vợwwyubFdU, ewwyubFdUm ywwyubFdUêu N8QpCwJTshan HoaRfw3n củawwyubFdU cậu8QpCwJTs không?”

Tiêu TrạchwwyubFdU 8QpCwJTsnhìn NhwwyubFdUan Ho8QpCwJTsan, NhaRfw3n 8QpCwJTsHoan cũn8QpCwJTsg wwyubFdUmuốn biết8QpCwJTs 8QpCwJTsđiều ước8QpCwJTs củawwyubFdU anRfw3h phảiRfw3 chănRfw3g c8QpCwJTsó 8QpCwJTscô tRfw3rong đó,Rfw3 áRfw3nh mắ8QpCwJTst c8QpCwJTshờ 8QpCwJTsmong nRfw3hìn anh.

Nhìn 8QpCwJTschăm cRfw3hú vàowwyubFdU mắtRfw3 cô,Rfw3 Tiê8QpCwJTsu TrạcwwyubFdUh Rfw3nói: “Điều8QpCwJTs ước8QpCwJTs Rfw3của tRfw3ôi là8QpCwJTs, Rfw3thân thể8QpCwJTs khRfw3ỏe mạnh.”

Không giốngRfw3 như8QpCwJTs 8QpCwJTscô ngRfw3hĩ! NwwyubFdUhan HoRfw3an Rfw3bĩu môiRfw3, wwyubFdUtrong lwwyubFdUòng c8QpCwJTsảm Rfw3thấy wwyubFdUhơi mấRfw3t mát.

Bạch DiRfw3ệc PhonwwyubFdUg giơRfw3 ngónRfw3 cwwyubFdUái với8QpCwJTs Ti8QpCwJTsêu Trạc8QpCwJTsh, twwyubFdUrêu c8QpCwJTshọc n8QpCwJTsói: “Ngài8QpCwJTs Rfw3Tiêu, cwwyubFdUụ TiêRfw3u wwyubFdUà, tôiRfw3 ch8QpCwJTsúc cụ8QpCwJTs thRfw3ân thểwwyubFdU khỏwwyubFdUe mạnh,wwyubFdU phúwwyubFdUc wwyubFdUnhư Đô8QpCwJTsng HảiwwyubFdU, tRfw3họ tựa8QpCwJTs NaRfw3m SơRfw3n! HwwyubFdUa h8QpCwJTsa h8QpCwJTsa ha!”wwyubFdU Rfw3Anh tRfw3a nói8QpCwJTs xon8QpCwJTsg cũwwyubFdUng tựRfw3 mìn8QpCwJTsh Rfw3cảm Rfw3thấy buồRfw3n cườiwwyubFdU, cầm8QpCwJTs m8QpCwJTsicro cườiwwyubFdU ngặtRfw3 nghẽo.

Tiêu TrwwyubFdUạch nhậwwyubFdUn 8QpCwJTsmicro, nRfw3ói: “Rfw3Nhan Rfw3Hoan, điềuRfw3 ư8QpCwJTsớc vừa8QpCwJTs rồ8QpCwJTsi cwwyubFdUủa awwyubFdUnh làRfw3 thRfw3ân thể8QpCwJTs khỏ8QpCwJTse mạnhwwyubFdU, cRfw3ó lẽRfw3 eRfw3m khôRfw3ng biếtwwyubFdU tạiwwyubFdU sa8QpCwJTso a8QpCwJTsnh Rfw3lại ước8QpCwJTs nhwwyubFdUư vậwwyubFdUy, nghwwyubFdUe xo8QpCwJTsng bàwwyubFdUi hátwwyubFdU 8QpCwJTssau đâyRfw3 8QpCwJTsem sẽwwyubFdU hiểwwyubFdUu đư8QpCwJTsợc lòngRfw3 anhRfw3. B8QpCwJTsài hwwyubFdUát nàyRfw3 aRfw3nh wwyubFdUtặng Rfw3cho ewwyubFdUm, tê8QpCwJTsn l8QpCwJTsà ‘wwyubFdUThân thểRfw3 k8QpCwJTshỏe mạnh’.”

Ánh 8QpCwJTsđèn trênRfw3 Rfw3sân khấuRfw3 dwwyubFdUịu đi,wwyubFdU wwyubFdUban nhạcwwyubFdU bwwyubFdUắt đầu8QpCwJTs 8QpCwJTsđệm Rfw3đàn, khúcwwyubFdU nhạcRfw3 dạowwyubFdU wwyubFdUêm áwwyubFdUi Rfw3trôi quaRfw3, TiwwyubFdUêu TwwyubFdUrạch 8QpCwJTsđưa miRfw3cro tớRfw3i bênwwyubFdU môwwyubFdUi, cất8QpCwJTs giọng8QpCwJTs hát.

Anh khôn8QpCwJTsg sRfw3ợ vìRfw3 ewwyubFdUm màRfw3 Rfw3chịu nhiều8QpCwJTs tổnwwyubFdU thất,wwyubFdU d8QpCwJTsù Rfw3bao gwwyubFdUian Rfw3khổ Rfw3vẫn sRfw3ẵn lòwwyubFdUng đónRfw3 nhận

Anh chỉwwyubFdU sợRfw3 v8QpCwJTsì mệ8QpCwJTst m8QpCwJTsỏi wwyubFdUthao thứRfw3c cwwyubFdUả đ8QpCwJTsêm 8QpCwJTsmà bwwyubFdUỏ l8QpCwJTsỡ 8QpCwJTscuộc hẹ8QpCwJTsn ngàwwyubFdUy m8QpCwJTsai củwwyubFdUa cwwyubFdUhúng ta

Anh khôngRfw3 sợwwyubFdU Rfw3mồ hôRfw3i đầmRfw3 đìa,Rfw3 xRfw3ây nRfw3ên 8QpCwJTsmột lwwyubFdUâu wwyubFdUđài thuộcRfw3 vwwyubFdUề riRfw3êng hRfw3ai ta

Anh chỉ8QpCwJTs s8QpCwJTsợ rằnRfw3g mwwyubFdUình bịRfw3 8QpCwJTscảm, khô8QpCwJTsng nếRfw3m đư8QpCwJTsợc đồRfw3 ăn8QpCwJTs e8QpCwJTsm nấwwyubFdUu chRfw3o anwwyubFdUh thRfw3ì thậtwwyubFdU lãwwyubFdUng phí

Không cầnRfw3 8QpCwJTsem c8QpCwJTsho anwwyubFdUh uống8QpCwJTs thwwyubFdUuốc, khôngRfw3 muốnRfw3 tRfw3rở tRfw3hành gánhwwyubFdU nặngRfw3 c8QpCwJTsủa em

Nếu yêwwyubFdUu wwyubFdUem swwyubFdUao cóRfw3 thể8QpCwJTs đ8QpCwJTsể ewwyubFdUm wwyubFdUphải hRfw3ôn mộtwwyubFdU ngườiwwyubFdU bệnh,Rfw3 Rfw3trơ mắtRfw3 nhwwyubFdUìn wwyubFdUanh chRfw3ịu Rfw3bao wwyubFdUgiày vò

Anh moRfw3ng sRfw3ao th8QpCwJTsân 8QpCwJTsthể khỏ8QpCwJTse mạ8QpCwJTsnh, vwwyubFdUì a8QpCwJTsnh đã8QpCwJTs đRfw3ồng 8QpCwJTsý Rfw3sẽ ch8QpCwJTso Rfw3em m8QpCwJTsột Rfw3cuộc 8QpCwJTssống vẹn8QpCwJTs toàn

Thề Rfw3non hẹnRfw3 bwwyubFdUiển Rfw3chẳng bằRfw3ng k8QpCwJTshỏe mạ8QpCwJTsnh đRfw3ể e8QpCwJTsm khôRfw3ng phảiRfw3 nhọcwwyubFdU công

Anh mRfw3ong 8QpCwJTssao twwyubFdUhân 8QpCwJTsthể khỏewwyubFdU mwwyubFdUạnh, khwwyubFdUông muốnRfw3 wwyubFdUnhìn 8QpCwJTsem rwwyubFdUơi l8QpCwJTsệ vìRfw3 Rfw3lo lắngRfw3 chwwyubFdUo anh

Ngộ nhwwyubFdUỡ eRfw3m Rfw3còn twwyubFdUiều tụy8QpCwJTs wwyubFdUhơn anRfw3h thìRfw3 saRfw3o c8QpCwJTsó Rfw3thể hưởngRfw3 thụRfw3 hươn8QpCwJTsg vị8QpCwJTs củawwyubFdU tìn8QpCwJTsh yêu

Anh đãRfw3 wwyubFdUtừng Rfw3phung phwwyubFdUí thời8QpCwJTs Rfw3gian, thwwyubFdUậm chRfw3í cRfw3òn ngwwyubFdUang tànwwyubFdUg cowwyubFdUi thườ8QpCwJTsng cáiwwyubFdU chết

Bởi vRfw3ì đãwwyubFdU yêRfw3u eRfw3m, mớwwyubFdUi bắt8QpCwJTs đầuRfw3 Rfw3khao khátRfw3 sống8QpCwJTs lâwwyubFdUu trwwyubFdUăm tuổi

Cầu 8QpCwJTstrời bRfw3an phúc8QpCwJTs chwwyubFdUo t8QpCwJTshân thRfw3ể wwyubFdUanh khỏRfw3e 8QpCwJTsmạnh, Rfw3cho 8QpCwJTsdù ngàwwyubFdUy đ8QpCwJTsó đấtRfw3 trwwyubFdUời t8QpCwJTsối tăm

Em vẫnRfw3 s8QpCwJTsẽ nwwyubFdUhìn an8QpCwJTsh ngủwwyubFdU yên

Đắp cRfw3ho Rfw3anh chi8QpCwJTsếc cRfw3hăn bRfw3ông, Rfw3khiến an8QpCwJTsh cRfw3ảm đRfw3ộng đến8QpCwJTs r8QpCwJTsơi lệ8QpCwJTs… [2]

[2] Thân8QpCwJTs thểRfw3 k8QpCwJTshỏe mạnh8QpCwJTs wwyubFdU– TrươRfw3ng VệRfw3 Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìRfw3nh ảnh8QpCwJTs kh8QpCwJTsi wwyubFdUanh bwwyubFdUị bệnhwwyubFdU táiwwyubFdU hiệnwwyubFdU trướcRfw3 mắt8QpCwJTs NRfw3han Hoan8QpCwJTs, cwwyubFdUho awwyubFdUnh 8QpCwJTsuống t8QpCwJTshuốc, nRfw3hìn wwyubFdUanh tiwwyubFdUêm, Rfw3mơ mRfw3ơ hồwwyubFdU hồRfw3 ng8QpCwJTsồi bwwyubFdUên Rfw3giường wwyubFdUtrông 8QpCwJTschừng anh…

Khóe mRfw3ắt cô8QpCwJTs Rfw3đã 8QpCwJTsướt tựwwyubFdU lúwwyubFdUc nào.

Chơi xRfw3e, hồwwyubFdU đồRfw3 số8QpCwJTsng qRfw3ua ngày,wwyubFdU cowwyubFdUi thườngwwyubFdU Rfw3cái chế8QpCwJTst đi8QpCwJTs đuaRfw3 Rfw3xe vwwyubFdUới Rfw3Dạ Sâ8QpCwJTsm… TấwwyubFdUt cảwwyubFdU đwwyubFdUều hiRfw3ển 8QpCwJTshiện trướcRfw3 mắ8QpCwJTst Tiêu8QpCwJTs Trạc8QpCwJTsh, anwwyubFdUh 8QpCwJTsnhớ 8QpCwJTsrất r8QpCwJTsõ lú8QpCwJTsc Rfw3anh tRfw3ỉnh lRfw3ại sa8QpCwJTsu 8QpCwJTscơn wwyubFdUmê manRfw3, wwyubFdUNhan HowwyubFdUan đãwwyubFdU nói8QpCwJTs –Rfw3 8QpCwJTsanh g8QpCwJTsục Rfw3ngã, 8QpCwJTsnhư thểwwyubFdU cwwyubFdUả twwyubFdUhế giớ8QpCwJTsi nàRfw3y đều8QpCwJTs sụpRfw3 đổ8QpCwJTs thewwyubFdUo vậy8QpCwJTs. TiêwwyubFdUu TrạRfw3ch, anRfw3h phRfw3ải ma8QpCwJTsu k8QpCwJTshỏe lại,8QpCwJTs mìnwwyubFdUh e8QpCwJTsm khôwwyubFdUng wwyubFdUthể chRfw3èo chốngwwyubFdU đư8QpCwJTsợc cRfw3ái wwyubFdUnhà này.

Thề no8QpCwJTsn Rfw3hẹn bi8QpCwJTsển thwwyubFdUật Rfw3sự chẳngRfw3 8QpCwJTsquan Rfw3trọng bằng8QpCwJTs wwyubFdUthân thểRfw3 khỏe8QpCwJTs mạnh.

Đối vớiwwyubFdU cô,wwyubFdU wwyubFdUanh lwwyubFdUà trụ8QpCwJTs cộtwwyubFdU chwwyubFdUo cwwyubFdUả thếwwyubFdU giới,wwyubFdU awwyubFdUnh 8QpCwJTsgục ngwwyubFdUã, thwwyubFdUế giới8QpCwJTs củRfw3a cô8QpCwJTs Rfw3cũng sụ8QpCwJTsp xuống8QpCwJTs theo.

Nhan 8QpCwJTsHoan cảwwyubFdUm độngRfw3 Rfw3không nóiwwyubFdU 8QpCwJTsnên wwyubFdUlời, lệRfw3 r8QpCwJTsưng rưng8QpCwJTs tron8QpCwJTsg đ8QpCwJTsôi mắt8QpCwJTs l8QpCwJTsong lanh8QpCwJTs, quwwyubFdUa 8QpCwJTslàn nRfw3ước wwyubFdUmắt đó,Rfw3 cRfw3ô t8QpCwJTsrông thấywwyubFdU mwwyubFdUột ngưwwyubFdUời đàwwyubFdUn ônRfw3g cầm8QpCwJTs wwyubFdUbó wwyubFdUhoa hồnRfw3g Rfw3to. G8QpCwJTsương mặ8QpCwJTst rạngwwyubFdU rwwyubFdUỡ, sống8QpCwJTs mũRfw3i cRfw3ao Rfw3thẳng, 8QpCwJTsÂu pRfw3hục trắwwyubFdUng t8QpCwJTsinh, awwyubFdUnh giốngwwyubFdU wwyubFdUnhư một8QpCwJTs vịwwyubFdU hoàng8QpCwJTs tửwwyubFdU ch8QpCwJTsân tìnwwyubFdUh khwwyubFdUẩn k8QpCwJTshoản bwwyubFdUước 8QpCwJTsvề 8QpCwJTsphía cô.

Nhan HowwyubFdUan sRfw3ụt sịwwyubFdUt Rfw3nhận lRfw3ấy Rfw3bó wwyubFdUhoa, 8QpCwJTsTiêu Tr8QpCwJTsạch wwyubFdUmóc tron8QpCwJTsg wwyubFdUáo 8QpCwJTsra chwwyubFdUiếc nhẫn8QpCwJTs ki8QpCwJTsm cươngRfw3 đwwyubFdUã 8QpCwJTschuẩn wwyubFdUbị 8QpCwJTstừ wwyubFdUtrước, quỳwwyubFdU mộtwwyubFdU chânwwyubFdU Rfw3xuống. AnwwyubFdUh nói:Rfw3 “AnhwwyubFdU 8QpCwJTsđã nóiRfw3, ngày8QpCwJTs anwwyubFdUh gâRfw3y dựngRfw3 lRfw3ại s8QpCwJTsự ngRfw3hiệp sẽwwyubFdU chính8QpCwJTs lwwyubFdUà wwyubFdUlúc cwwyubFdUưới Rfw3em vwwyubFdUề nhwwyubFdUà, 8QpCwJTsbây giwwyubFdUờ anwwyubFdUh 8QpCwJTsmuốn wwyubFdUthực hi8QpCwJTsện lờiRfw3 nwwyubFdUói của8QpCwJTs mìn8QpCwJTsh, Rfw3em yêuRfw3, Rfw3lấy a8QpCwJTsnh nhé?”

Nước wwyubFdUmắt lwwyubFdUã cRfw3hã rwwyubFdUơi, 8QpCwJTsNhan HowwyubFdUan khônwwyubFdUg hềwwyubFdU dwwyubFdUo dựRfw3, ngwwyubFdUón Rfw3tay Rfw3run rwwyubFdUun chwwyubFdUui vRfw3ào cRfw3hiếc Rfw3nhẫn nạm8QpCwJTs kiRfw3m cương8QpCwJTs 8QpCwJTsđẹp đẽRfw3 sán8QpCwJTsg chói.

Chung quawwyubFdUnh tiếwwyubFdUng vỗRfw3 8QpCwJTstay vaRfw3ng dội,wwyubFdU anwwyubFdUh ômwwyubFdU Rfw3cô hônRfw3 lRfw3ên hànwwyubFdUg nướRfw3c mắt.

Âm nhạwwyubFdUc twwyubFdUhay đổi,wwyubFdU trở8QpCwJTs thwwyubFdUành 8QpCwJTskhúc nhạc8QpCwJTs ê8QpCwJTsm áiwwyubFdU nhịRfw3p nh8QpCwJTsàng, mọiwwyubFdU ngưwwyubFdUời wwyubFdUlập 8QpCwJTstức kếtRfw3 đôi8QpCwJTs Rfw3tìm bạ8QpCwJTsn wwyubFdUnhảy. TiêwwyubFdUu Trạc8QpCwJTsh thổiwwyubFdU nhẹ8QpCwJTs l8QpCwJTsên Rfw3mí wwyubFdUmắt 8QpCwJTscô, wwyubFdUchọc chwwyubFdUo cô8QpCwJTs 8QpCwJTscười, “LậpwwyubFdU t8QpCwJTsức muốn8QpCwJTs là8QpCwJTsm cwwyubFdUô dâuwwyubFdU cRfw3ủa anh8QpCwJTs, cwwyubFdUảm t8QpCwJTshấy wwyubFdUmình wwyubFdUhạnh phRfw3úc chứ?”

Nhan HowwyubFdUan n8QpCwJTsín khó8QpCwJTsc mỉwwyubFdUm cười,wwyubFdU gậ8QpCwJTst đầuwwyubFdU liên8QpCwJTs tục.

Tiêu TwwyubFdUrạch cườRfw3i làmRfw3 wwyubFdUxao đwwyubFdUộng áwwyubFdUnh mRfw3ắt Rfw3Nhan Hoan.

Cô nói:8QpCwJTs “ARfw3nh yêu,wwyubFdU sinRfw3h nwwyubFdUhật vRfw3ui vẻ.”

“Ừ!” wwyubFdUAnh tựa8QpCwJTs trwwyubFdUán mìwwyubFdUnh vào8QpCwJTs twwyubFdUrán côRfw3, nhwwyubFdUẹ nh8QpCwJTsàng khiêu8QpCwJTs 8QpCwJTsvũ, Rfw3cô kRfw3éo tRfw3ay wwyubFdUanh đặt8QpCwJTs l8QpCwJTsên Rfw3bụng dướ8QpCwJTsi 8QpCwJTsphẳng 8QpCwJTslì, khẽRfw3 wwyubFdUkhàng nói:8QpCwJTs “MónRfw3 Rfw3quà wwyubFdUem tặnRfw3g wwyubFdUcho awwyubFdUnh n8QpCwJTsằm ở8QpCwJTs đây.”

Chiều cuốiRfw3 twwyubFdUhu, á8QpCwJTsnh nắng8QpCwJTs chawwyubFdUn hòa.

Ven đườngwwyubFdU, c8QpCwJTsao ốcwwyubFdU mọRfw3c lênRfw3 sa8QpCwJTsn sátRfw3 như8QpCwJTs rwwyubFdUừng rậm,wwyubFdU từngRfw3 cỗwwyubFdU 8QpCwJTsxe lớnRfw3 nhỏRfw3 ron8QpCwJTsg ruổi8QpCwJTs 8QpCwJTskhắp c8QpCwJTsác 8QpCwJTscon phốRfw3, người8QpCwJTs điRfw3 đườngwwyubFdU quRfw3a Rfw3lại vộiRfw3 8QpCwJTsvã, Rfw3nữ cảwwyubFdUnh sáwwyubFdUt gia8QpCwJTso thônRfw3g xinwwyubFdUh đẹpwwyubFdU chwwyubFdUỉ hu8QpCwJTsy đoàRfw3n 8QpCwJTsxe. MộtwwyubFdU đáRfw3m thanwwyubFdUh niêRfw3n vâyRfw3 quawwyubFdUnh t8QpCwJTsrạm Rfw3xe buýwwyubFdUt dánRfw3 đ8QpCwJTsầy ápRfw3 phí8QpCwJTsch wwyubFdUphim ản8QpCwJTsh, tấtwwyubFdU cảwwyubFdU 8QpCwJTsđều đRfw3ang bwwyubFdUàn táwwyubFdUn vRfw3ề cRfw3ô diễnwwyubFdU viêRfw3n xinwwyubFdUh 8QpCwJTsđẹp chiếm8QpCwJTs cwwyubFdUứ toà8QpCwJTsn b8QpCwJTsộ cácRfw3 bứcRfw3 ảwwyubFdUnh đó.

Thành phố8QpCwJTs 8QpCwJTsnày vẫn8QpCwJTs twwyubFdUhay wwyubFdUđổi rấRfw3t nhanh8QpCwJTs, khiếnwwyubFdU nRfw3gười t8QpCwJTsa khôn8QpCwJTsg wwyubFdUkịp đónRfw3 nhận.

Tại Rfw3vùng ngoại8QpCwJTs thàn8QpCwJTsh Rfw3cách xRfw3a đwwyubFdUô 8QpCwJTsthị, y8QpCwJTsên t8QpCwJTsĩnh, wwyubFdUthư thái.

Reventon mwwyubFdUen thewwyubFdUo coRfw3n đườngRfw3 núiRfw3 uốnwwyubFdU lượ8QpCwJTsn lwwyubFdUao 8QpCwJTsvề wwyubFdUphía trư8QpCwJTsớc, t8QpCwJTsrên ghếRfw3 lwwyubFdUái, 8QpCwJTsTiêu TRfw3rạch mộtwwyubFdU ta8QpCwJTsy giữRfw3 Rfw3vô lăwwyubFdUng, mộtRfw3 twwyubFdUay Rfw3đặt trêwwyubFdUn phầnwwyubFdU bụnRfw3g đãwwyubFdU hơRfw3i nRfw3hô l8QpCwJTsên củRfw3a người8QpCwJTs v8QpCwJTsợ Rfw3đang n8QpCwJTsgồi trowwyubFdUng lònwwyubFdUg mình.

Nhan Rfw3Hoan đangRfw3 tronRfw3g 8QpCwJTsthời kỳRfw3 mawwyubFdUng thwwyubFdUai wwyubFdUnhưng vẫn8QpCwJTs 8QpCwJTsđẹp 8QpCwJTsdịu dàng,wwyubFdU wwyubFdUmái tócRfw3 h8QpCwJTsơi 8QpCwJTsrối twwyubFdUết phwwyubFdUồng the8QpCwJTso kiể8QpCwJTsu xưwwyubFdUơng cá,wwyubFdU áRfw3o wwyubFdUlen mỏnwwyubFdUg mRfw3àu 8QpCwJTsda người,8QpCwJTs toàRfw3n thwwyubFdUân 8QpCwJTscô n8QpCwJTshư tỏaRfw3 r8QpCwJTsa mwwyubFdUột 8QpCwJTsthứ ánwwyubFdUh sánRfw3g củaRfw3 người8QpCwJTs là8QpCwJTsm mẹ.

Cô ngwwyubFdUồi trênwwyubFdU đùi8QpCwJTs wwyubFdUTiêu Trạch8QpCwJTs, cúiwwyubFdU đầuRfw3 8QpCwJTshôn m8QpCwJTsôi anh8QpCwJTs, 8QpCwJTschiếc nhẫRfw3n 8QpCwJTskim cưwwyubFdUơng wwyubFdUtrên ngó8QpCwJTsn v8QpCwJTsô danwwyubFdUh lRfw3óe sáRfw3ng r8QpCwJTsực rỡ.

Tiêu wwyubFdUTrạch wwyubFdUđã quá8QpCwJTs qRfw3uen t8QpCwJTshuộc Rfw3với 8QpCwJTscon đư8QpCwJTsờng này8QpCwJTs nên8QpCwJTs wwyubFdUvốn kRfw3hông c8QpCwJTsần nhìnRfw3, vẫwwyubFdUn h8QpCwJTsết s8QpCwJTsức chuywwyubFdUên wwyubFdUchú wwyubFdUhôn côwwyubFdU, Rfw3yêu thươ8QpCwJTsng cô.

“Vèo!”

Một ch8QpCwJTsiếc PorscwwyubFdUhe 91Rfw31 [wwyubFdU3] phónRfw3g vụ8QpCwJTst qRfw3ua nRfw3hư tRfw3ên bắwwyubFdUn, 8QpCwJTslá wwyubFdUcây kh8QpCwJTsô hRfw3éo bRfw3ị Rfw3sức gRfw3ió wwyubFdUcuốn lên8QpCwJTs c8QpCwJTsuộn Rfw3tròn saRfw3u đuôi8QpCwJTs xe.

[3] PorwwyubFdUsche Rfw3911: mwwyubFdUọi ngwwyubFdUười cwwyubFdUòn nhớ8QpCwJTs chiếcwwyubFdU xRfw3e Rfw3này chứ,wwyubFdU làRfw3 DạwwyubFdU SRfw3âm :D

2012-Porsche-911-Front-Quarter-Motion-Red-623xwwyubFdU415

133836681wwyubFdU7-Porsche-911-Coupe-Club-1

Nhan HwwyubFdUoan rờ8QpCwJTsi kwwyubFdUhỏi Rfw3cánh Rfw3môi nónwwyubFdUg rực,Rfw3 qwwyubFdUuay đ8QpCwJTsầu nhìwwyubFdUn, kiwwyubFdUnh ngạcRfw3 hôwwyubFdU lên:Rfw3 “LRfw3à aRfw3nh ta…”

Tiêu TrạchwwyubFdU gwwyubFdUiữ 8QpCwJTscằm wwyubFdUcô kRfw3éo lwwyubFdUại tiế8QpCwJTsp tụcRfw3 wwyubFdUhôn môi.

Mặc kệRfw3 hRfw3ắn lwwyubFdUà ai.

Người cả8QpCwJTs đ8QpCwJTsời nRfw3ày wwyubFdUanh 8QpCwJTsmuốn đuwwyubFdUổi the8QpCwJTso đwwyubFdUã h8QpCwJTsoàn toRfw3àn wwyubFdUbắt đượwwyubFdUc r8QpCwJTsồi, an8QpCwJTsh c8QpCwJTshẳng cònwwyubFdU cwwyubFdUhút h8QpCwJTsào Rfw3hứng vớiwwyubFdU bwwyubFdUất kwwyubFdUỳ kẻ8QpCwJTs nwwyubFdUào khác.

“Anh kRfw3hông thể8QpCwJTs nàowwyubFdU vĩwwyubFdUnh viễn8QpCwJTs chạyRfw3 p8QpCwJTshía sa8QpCwJTsu em.”

“Anh sẽ8QpCwJTs đuổiRfw3 Rfw3theo em.”

Nhan 8QpCwJTsHoan, cuốiwwyubFdU cù8QpCwJTsng anRfw3h cũnwwyubFdUg bắ8QpCwJTst đượcwwyubFdU ewwyubFdUm rồi.

_Hết_

P/s: NgạiwwyubFdU qwwyubFdUuá, cò8QpCwJTsn mỗ8QpCwJTsi một8QpCwJTs chưRfw3ơng 8QpCwJTsmuốn pwwyubFdUost liềnRfw3 luôRfw3n nhưwwyubFdUng wwyubFdUtự nhiêRfw3n l8QpCwJTsại Rfw3bận bùRfw3 đầuwwyubFdU 8QpCwJTscả tuần8QpCwJTs, 8QpCwJTschẳng hở8QpCwJTs wwyubFdUra Rfw3được Rfw3chút nàRfw3o đểwwyubFdU wwyubFdUlàm, bRfw3ắt mọi8QpCwJTs ngRfw3ười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.