You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác 447Tgiả: N2JzNhan THDciiểu Ngôn

Chuyển ngữ:Tb7Q HDciLạc Dương
***

Chương 67

Để c2JzNhúc mừTb7Qng 2JzNsinh nTb7Qhật TTb7Qiêu TrHDciạch, Nha447Tn Tb7QHoan m447Tặc mộtTb7Q chiếKgWkc váTb7Qy h2JzNở 2JzNvai mớHDcii đặtHDci hHDciàng thiế2JzNt kếHDci tTb7Qheo y2JzNêu cầuKgWk. TừTb7Q HDcingực trởHDci xuốngKgWk, 2JzNváy Tb7Qđược KgWkghép Tb7Qthành tTb7Qừ rấTb7Qt nhiề447Tu c447Thiếc lông2JzN vũKgWk 2JzNnhỏ trắnTb7Qg Tb7Qtinh, tạoHDci chKgWko pHDcihần chânKgWk váHDciy cóTb7Q kiHDciểu dHDciáng nh447Tư HDcibậc HDcithang tầ447Tng t2JzNầng lớHDcip lTb7Qớp, vừaHDci thuKgWkần khTb7Qiết t447Thoát Tb7Qtục Tb7Qmà lạ2JzNi khônHDcig mấKgWkt tính2JzN t447Thời trang.

Là chTb7Qủ HDcinhân c2JzNủa bữaTb7Q tKgWkiệc, TiêTb7Qu TrạcHDcih cũHDcing 2JzNăn vậnKgWk 447Trất tranHDcig trọng,KgWk Tb7Qanh mặc2JzN một2JzN Tb7Qbộ 2JzNÂu ph447Tục 2JzNmàu trHDciắng b447Tước rTb7Qa khỏiHDci Tb7Qphòng KgWkthay đồ,HDci 2JzNđi tKgWkới KgWkôm vònHDcig qua447Tnh e447To nh447Tỏ HDcicủa nà2JzNng tiêTb7Qn nữ2JzN đa2JzNng đứ2JzNng t2JzNrước gương,HDci nóHDcii: “MTb7Qặc 2JzNđồ HDcitrang điểTb7Qm xin447Th đẹp2JzN HDcithế nTb7Qày đ447Tể quyHDciến rHDciũ cTb7Qon nh2JzNà KgWkai đây?”

Nhan HTb7Qoan gTb7Qiật nKgWkhẹ KgWkcánh tTb7Qay KgWkáo màuHDci trắngHDci đanKgWkg vòn447Tg qKgWkua eHDcio mKgWkình, nóHDcii: “EmTb7Q HDcicòn chKgWkưa nóTb7Qi gìTb7Q 447Tanh đâKgWku đấyKgWk, 2JzNăn dHDciiện bảnhHDci ba447To HDcithế này2JzN 2JzNlà đHDciể dKgWkụ dỗTb7Q co2JzNn gá2JzNi nTb7Qhà aTb7Qi hả?”

“Hôm na447Ty làHDci s447Tinh nhậtKgWk anhHDci, a447Tnh phảiKgWk ăHDcin mặcHDci trịnhKgWk tTb7Qrọng 447Tlà đưTb7Qơng nhi2JzNên, h447Tơn n447Tữa, 447Tcó 2JzNem rHDciồi, còn447T co447Tn g2JzNái nHDcihà 2JzNai cóKgWk thể447T HDcilọt KgWkvào mắTb7Qt anTb7Qh được.”

“Hôm na447Ty làTb7Q sHDciinh n2JzNhật anh447T, e2JzNm tHDcirang Tb7Qđiểm xin2JzNh Tb7Qđẹp làTb7Q đươngHDci nhiê447Tn, h447Tơn nữaKgWk, cóKgWk a2JzNnh Tb7Qrồi, cKgWkon 447Ttrai nTb7Qhà nàTb7Qo cóTb7Q tTb7Qhể l2JzNọt và447To m2JzNắt HDciem đượ2JzNc chứ.”

Nhan Hoa447Tn bắtTb7Q chư447Tớc 2JzNcách nó2JzNi củaHDci anKgWkh, lạKgWki KgWkbị KgWkTiêu KgWkTrạch ôm2JzN gh447Tì Tb7Qvào lòng2JzN Tb7Qhôn ngấTb7Qu ngHDcihiến một2JzN tr2JzNận, KgWkrời kTb7Qhỏi môHDcii 2JzNcô, 447Tanh thởKgWk nặTb7Qng nềHDci nóiHDci: “QuàTb7Q sTb7Qinh nhHDciật củHDcia an447Th đâu?”

 

Nhan H447Toan đỏKgWk mHDciặt HDcikéo chiế447Tc váTb7Qy 2JzNhơi 2JzNxộc xHDciệch lê447Tn ch447Te điHDci phần447T ngực,KgWk r2JzNa vẻKgWk b447Tí mật447T, “ĐếnTb7Q lúc2JzN đó2JzN Tb7Qanh KgWksẽ biết!”

“Anh mKgWkuốn HDcixem xHDciem 447Trốt cuộcHDci Tb7Qem tKgWkặng Tb7Qanh thHDciứ gìKgWk haHDciy ho.”HDci B2JzNàn tTb7Qay 2JzNto 2JzNvéo nhẹKgWk h447Tai KgWkcái l447Tên nTb7Qơi trò2JzNn trịaHDci m2JzNềm mại,KgWk NhTb7Qan 2JzNHoan nhí2JzNu 447Tmày KgWkcắn môKgWki, cơKgWk thKgWkể bTb7Qây giờTb7Q vôHDci cTb7Qùng nhKgWkạy cảmHDci, sự2JzN 2JzNđụng c447Thạm HDcicủa a447Tnh làmTb7Q cKgWkô như2JzN muố2JzNn nhũHDcin ra.

Rất nKgWkhiều người447T n447Thận đượcTb7Q tKgWkhiệp mờHDcii của2JzN THDciiêu TrạchKgWk, đồngKgWk nghi2JzNệp, 447Tbạn bèHDci thKgWkân thi447Tết, nTb7Qgay c447Tả kẻ2JzN KgWkđối đKgWkịch LãTb7Qnh N447Tgự Tb7QThần cũngTb7Q Tb7Qnhận được.

Từng 2JzNchiếc l447Timousine [HDci1] 447Txa 2JzNhoa Tb7Qlần 2JzNlượt đỗTb7Q HDcilại trướcKgWk c2JzNổng T982JzN, hôHDcim 2JzNnay bảo447T HDcivệ cũnKgWkg ănKgWk mHDciặc chTb7Qỉn c2JzNhu v2JzNô 447Tcùng 447Ttrang trọng.447T L447Túc TiêKgWku Trạc447Th Tb7Qtự nhiêHDcin ômHDci NhaTb7Qn HTb7Qoan điTb7Q vàKgWko đHDciại sảnh,Tb7Q kHDcihông khí2JzN Tb7Qcả hội2JzN trườngKgWk lậpTb7Q tứHDcic sKgWkôi sục.

[1] LimousinKgWke: mTb7Qột 2JzNloại 447Txe kHDcihách s2JzNang trọng,KgWk 447Tcó t447Thân xKgWke dàiKgWk vàTb7Q nộ2JzNi thHDciất tiHDciện KgWknghi KgWkbên trong.

lincoln-stretKgWkch-limo

OLYMPUHDciS DIGTb7QITAL CKgWkAMERA

Tiêu TrKgWkạch ch447Tào hỏKgWki mộtHDci nhóHDcim bạ2JzNn bTb7Qè, Nha2JzNn Hoa2JzNn bịKgWk HDciđám Tb7Qkhách mờKgWki nữTb7Q kKgWkéo sanTb7Qg một2JzN bên447T bắtTb7Q đầu2JzN tá2JzNn gẫu.

Nhân viên447T pHDcihục vụ447T q2JzNuán b2JzNar m2JzNang mHDciột hộp447T quHDcià đượ2JzNc gó447Ti đẹp2JzN 2JzNđẽ 447Tđưa chHDcio TiêHDciu TrạchHDci đan2JzNg 447Tnói 2JzNchuyện phiếKgWkm vớiHDci khTb7Qách HDcikhứa, “Tiê2JzNu t447Tiên siKgWknh, mộTb7Qt vịTb7Q tiênTb7Q si2JzNnh nhờ2JzN tKgWkôi 2JzNchuyển mó447Tn 447Tquà nHDciày HDcicho ngà447Ti, người447T đ447Tó nHDciói mHDción quKgWkà nà2JzNy KgWkngài Tb7Qnhất định2JzN Tb7Qphải tựTb7Q taHDciy mởKgWk ra.”

Tiêu TrạchTb7Q 2JzNnghi hoặcHDci nhậnKgWk 447Tlấy h2JzNộp quà,HDci mở2JzN rTb7Qa. Ng2JzNay k2JzNhi 2JzNgiấy 447Tgói đ447Tược HDcixé rHDcia, troTb7Qng lò2JzNng TiêKgWku TrạchTb7Q l447Tập KgWktức HDciđan xeTb7Qn baTb7Qo cKgWkảm KgWkgiác đắngKgWk HDcicay ngKgWkọt bùi.HDci Tb7QAnh giữHDci lKgWkấy 447Ttay nhân2JzN v447Tiên phục2JzN Tb7Qvụ, Tb7Qvội vàKgWkng hỏi:2JzN “VịTb7Q tiênHDci siKgWknh Tb7Qđó đ2JzNang ởHDci đTb7Qâu? 2JzNAnh t447Ta 447Ttrông 447Tnhư thKgWkế nào?”

Nhân viên2JzN phụcKgWk vụHDci hơ2JzNi giật2JzN mì2JzNnh, lắp2JzN 447Tbắp nói:2JzN “VịKgWk HDcitiên sinHDcih HDciđó đã447T đi2JzN rồHDcii, KgWkanh HDcita rHDciất cHDciao, rTb7Qất tuKgWkấn t2JzNú, KgWkkhi KgWkcười cò447Tn 2JzNlộ 447Tra h447Tàm rKgWkăng trắTb7Qng sáng.”

Đúng 2JzNlúc KgWknày, vớKgWki HDcitư c2JzNách ngườTb7Qi chủHDci tHDcirì, BKgWkạch DTb7Qiệc PhKgWkong Tb7Qmời Ti2JzNêu TrạcHDcih lên447T sâ447Tn khấTb7Qu p447Thát biểu,KgWk TiêuKgWk Trạc2JzNh KgWkchấn chKgWkỉnh l2JzNại cảm2JzN xKgWkúc rồi2JzN KgWkđi lên.

Khách Tb7Qkhứa nHDcihao nhaHDcio ngồi2JzN xuốn447Tg. N2JzNhan HKgWkoan ngồi447T cùnHDcig b447Tàn vTb7Qới Tiê447Tu 447TKiến ĐôHDcing, bêKgWkn cTb7Qạnh 2JzNlà HạHDci Th2JzNiệu NHDcihiên vàTb7Q L447Tạc 447TTiểu HDciAnh, 2JzNtiếp KgWkđó Tb7Qlà T447Tống ThếTb7Q 2JzNPhong 447Tvà 447TAmy, BạcTb7Qh DiệcHDci P447Thong, LãnHDcih Ngự447T ThầnHDci đ447Tã ngồiKgWk yêTb7Qn vịHDci ởHDci hàngKgWk ghế447T trước.

Tiêu TrạchTb7Q HDciÂu phụcTb7Q chỉTb7Qnh tềTb7Q điKgWk tớiTb7Q cầ2JzNm lấTb7Qy micrKgWko, 2JzNnhìn Tb7Qmột lTb7Qượt kháKgWkch khứaKgWk Tb7Qđa phần2JzN lTb7Qà 447Tbạn HDcibè thân447T t2JzNhiết, nóiTb7Q: KgWk“Hôm nTb7Qay là2JzN HDcisinh n2JzNhật củHDcia Tiê2JzNu HDciTrạch 447Ttôi, cTb7Qảm ơn2JzN mọi447T ngTb7Qười 2JzNđã HDcitới t447Tham Tb7Qdự buổiHDci t447Tiệc, cảmKgWk ơ447Tn B447Tạch DiKgWkệc Tb7QPhong đKgWkã c447Tung cấpKgWk đ447Tịa điểmKgWk tốt447T HDcinhư KgWkthế này.”

Dưới sâ447Tn HDcikhấu tTb7Qiếng vTb7Qỗ lên2JzN vanKgWkg lênHDci rộnKgWk rKgWkã, s447Tau kTb7Qhi l2JzNắng lại,447T Ti447Têu Tb7QTrạch tiTb7Qếp tục2JzN nó447Ti: “HDciNhân dịp447T nTb7Qày, tKgWkôi có2JzN và447Ti lời447T m2JzNuốn tâ2JzNm sựTb7Q vớ2JzNi mọi2JzN n447Tgười. HDciTừ chuyHDciện TầnHDci VTb7Qũ đoạnHDci tuy2JzNệt vKgWkới LãnhTb7Q TTb7Qhị, ch2JzNo t2JzNới việc447T T2JzNhịnh Th447Tế thTb7Qu KgWkmua TầnTb7Q Tb7QVũ, mộtTb7Q n2JzNăm qHDciua HDciđã xHDciảy r2JzNa khôn2JzNg ítHDci sựHDci KgWkkiện. TTb7Qrong mKgWkột n2JzNăm nà447Ty, t2JzNôi từHDci KgWkmột kHDciẻ 2JzNcon nh2JzNà giKgWkàu chơiKgWk bờiTb7Q lTb7Qêu lổngKgWk, HDcikhông KgWkcó 2JzNchí tiến2JzN th447Tủ KgWkchỉ biếtKgWk ch2JzNơi Tb7Qxe, đãTb7Q 2JzNtrở 447Tthành tôiHDci của447T hôKgWkm nTb7Qay, 2JzNtôi khôngKgWk HDcidám nóiTb7Q mìnhHDci đãHDci 2JzNthành c447Tông, nKgWkhưng tôiKgWk hoà447Tn t2JzNoàn dám447T nói2JzN, Ti447Têu HDciTrạch đa447Tng đTb7Qứng trước447T mTb7Qặt mọiKgWk người447T làHDci m447Tột nKgWkgười đ447Tàn ôTb7Qng đã447T thật447T sự2JzN tTb7Qrải qHDciua những2JzN bTb7Qão táTb7Qp gi2JzNan 447Tkhổ đểHDci t447Trưởng thành!”

“Hú!” BạchKgWk DiKgWkệc PTb7Qhong bỗngHDci kêuHDci 2JzNlên nh2JzNư HDcisói tru.

“Nhưng t447Trong chuTb7Qyện nàyHDci nếKgWku n2JzNhư kh447Tông c2JzNó s447Tự giúpTb7Q đỡKgWk 2JzNvà ủ447Tng h2JzNộ củHDcia mọiTb7Q người,447T Tiê447Tu Trạch2JzN 2JzNtôi sẽ2JzN KgWkkhông thể2JzN đi447T tớiTb7Q ngà447Ty HDcihôm nKgWkay Tb7Qnhanh chónTb7Qg nhTb7Qư vậ2JzNy. Ch447To nênTb7Q, tạiTb7Q đKgWkây, tKgWkôi muố447Tn cảm2JzN KgWkơn tTb7Qất KgWkcả mọiTb7Q người.”HDci Ti2JzNêu Trạ447Tch HDcinhìn về447T phíaKgWk Tống2JzN ThếHDci PhongKgWk, 2JzNánh mTb7Qắt chân2JzN thành.447T “KgWkAnh TốnHDcig, cảm447T ơnKgWk aKgWknh vàHDcio 447Tlúc tôiHDci cầ2JzNn sựKgWk gi2JzNúp đỡ2JzN nhất447T đHDciã dàKgWknh Tb7Qcho tTb7Qôi mộtKgWk vị2JzN tr2JzNí đểKgWk Tb7Qtôi c447Tó thểTb7Q pháKgWkt 447Thuy hếtHDci khảTb7Q năng447T củKgWka mìTb7Qnh. HDciDù Tb7Qcho 447Tbây gHDciiờ đHDciã Tb7Qcó sự2JzN nghiệp2JzN ri2JzNêng, nhưn2JzNg tô2JzNi sKgWkẽ 447Tkhông vTb7Qứt bTb7Qỏ Gi2JzNang HâTb7Qn, nTb7Qơi đãTb7Q chKgWko tôHDcii côngKgWk viTb7Qệc đầuTb7Q tTb7Qiên, HDcicảm 2JzNơn 2JzNanh, a2JzNnh Tống.”

Tiêu 447TTrạch d2JzNời ánHDcih m447Tắt sa447Tng AmKgWky. “AKgWkmy, cKgWkảm ơTb7Qn 2JzNcô đKgWkã k2JzNhông 2JzNtừ bỏ,KgWk 2JzNcùng tôi447T đHDcii suốtKgWk chặngHDci đưKgWkờng HDcicho tớiKgWk HDcibây giờTb7Q, tôTb7Qi pHDcihải tăngTb7Q lư447Tơng KgWkcho cKgWkô, còn447T phKgWkải 447Tthăng chứcHDci, PhóHDci tHDciổng giáHDcim đHDciốc ĐỉnhHDci Thị2JzNnh quốHDcic tTb7Qế, ô2JzNng chủTb7Q của447T cô2JzN KgWkcòn cóKgWk t2JzNhể KgWkhào ph2JzNóng đ447Tến m2JzNức nàoKgWk nữa.”

Tiền đ2JzNã khôn447Tg cHDciòn quHDcian trọKgWkng đốiKgWk vớ2JzNi Amy2JzN, nhưTb7Qng nếuHDci đ447Tược t2JzNhăng ch2JzNức sẽHDci càngTb7Q KgWkcó Tb7Qkhông g2JzNian để447T p447Thát triHDciển, cHDciô vKgWkẫn rấHDcit KgWkvui, nângKgWk 447Tly rượuTb7Q đứ2JzNng bậKgWkt Tb7Qdậy hôKgWk: “Ô447Tng chủ447T v447Tạn tuế!”

Tiêu TTb7Qrạch nóiTb7Q tiếp447T: “Còn447T cóHDci nhHDciững đTb7Qồng nghiệp447T ởKgWk GiHDciang HânTb7Q, cảKgWkm ơnHDci sự2JzN HDciủng hộKgWk v2JzNà ưu447T áHDcii c2JzNủa tất2JzN c447Tả m447Tọi Tb7Qngười, m2JzNón quHDcià 447Ttôi đề447Tn HDciđáp ch447To nhữngKgWk nKgWkỗ lựcKgWk cKgWkố gTb7Qắng của447T HDcimọi 2JzNngười, 447Tcũng 2JzNnhư việ2JzNc thHDciăng chức,HDci tăngHDci lương2JzN và2JzN vấn2JzN đề2JzN đãi447T ngộ447T mà2JzN HDcimọi ngư447Tời m2JzNong đ2JzNợi HDcinhất, 2JzNlượng tiêTb7Qu t2JzNhụ qu447Tý Tb7Qnày củHDcia KgWkchúng Tb7Qta tăKgWkng mườiKgWk táHDcim p447Thần trămTb7Q s447To Tb7Qvới 447Tquý trước.”

Những đTb7Qồng nghiệpTb7Q 2JzNđã cùnKgWkg KgWkanh KgWkdốc sứTb7Qc tại447T GianTb7Qg H2JzNân hưn2JzNg phấ2JzNn KgWkvỗ taKgWky Tb7Qgiòn giã.

“Hú hú!KgWk” Bạ2JzNch Diệc2JzN Tb7QPhong lạiKgWk mộtHDci lầ2JzNn nữ2JzNa phốKgWki hTb7Qợp bằngHDci ti2JzNếng k2JzNêu như447T sóiHDci tru.

Tiêu Trạch2JzN cưKgWkời, chỉKgWk vào447T BạchTb7Q DHDciiệc PhonTb7Qg, nóKgWki: “BHDciạch Diệc2JzN Phon2JzNg, 447Tcho Tb7Qdù cậuHDci có2JzN gàoHDci đến447T HDcirách họ447Tng, đêmKgWk naKgWky c2JzNũng Tb7Qkhông lôKgWki kéKgWko đượcKgWk cô447T s447Tói cái447T nàoTb7Q đâu.”

“Ha hTb7Qa Tb7Qha ha!!!!!!!”2JzN DướiKgWk sâ2JzNn khấKgWku vanHDcig lênTb7Q tiế2JzNng 447Tcười khôngTb7Q ngừng.

Bạch DiệHDcic Phon447Tg ngắtTb7Q HDciđóa Tb7Qhoa tươiTb7Q tr2JzNong b447Tình hoHDcia trê2JzNn b2JzNàn, n447Tém Tb7Qlên sâKgWkn khấu:2JzN 2JzN“Biến, thằHDcing khốn!”

Tiêu Trạ2JzNch liếTb7Qc nTb7Qhìn a447Tnh tHDcia, nóHDcii: “Tiểu2JzN Bạch,2JzN Bạch447T gia447T, tKgWkôi cũngHDci phHDciải cả2JzNm ơHDcin cậHDciu đHDciã tTb7Qổ chứcHDci chKgWko tôiKgWk Tb7Qmột bữaHDci ti2JzNệc KgWklớn thếKgWk nà2JzNy, c447Tùng vớHDcii sựTb7Q giúHDcip đỡ447T của447T cậuTb7Q 2JzNtrong suốtHDci một447T nă2JzNm 447Tqua.” 447TTiêu TrạTb7Qch gã447Ti gHDciãi Tb7Qđầu, đổiTb7Q giọn2JzNg: “Mặc447T d2JzNù k2JzNhông tKgWkhực 447Tchất lắm.”

“Ha hHDcia!” HDciDưới s447Tân khấu2JzN l2JzNại Tb7Qlà mộ2JzNt trà2JzNng cưKgWkời HDcivang dội.

Bạch DiệcHDci PhonKgWkg đứKgWkng dậy,2JzN nhấHDcic châHDcin trèTb7Qo lên447T bàn,Tb7Q a447Tnh HDcita đứngTb7Q đ2JzNó Tb7Qhô: “Thằng2JzN khốn2JzN, c2JzNậu biếtTb7Q chọcTb7Q c2JzNười ngưHDciời kh447Tác nh447Tư v2JzNậy, saHDcio khô447Tng đi2JzN làmKgWk 447Tdiễn viênHDci h2JzNài đi.”

Tiêu TrTb7Qạch KgWkvỗ v447Tề anTb7Qh tKgWka: “HHDcia h447Ta! HDciHaiz! Đừn447Tg kíc447Th độ2JzNng, hô447Tm naTb7Qy Tb7Qlà ngà2JzNy v447Tui, t2JzNôi kTb7Qhông muKgWkốn l447Tàm cHDciho 447Tbầu khôngKgWk khí2JzN qTb7Quá ngột2JzN ngạt.”

Bạch 2JzNDiệc PhoHDcing Tb7Qchỉ tHDciay vHDciào anhTb7Q, nKgWkhảy tTb7Qừ trHDciên bàn447T xuống.

“Hạ ThiệuHDci HDciNhiên.” HDciTiêu Tr2JzNạch nhắ447Tc Tb7Qmột cTb7Qái tên.

Hạ ThiệTb7Qu Nh447Tiên ngồHDcii 2JzNở hàKgWkng ghế447T 447Ttrước mỉmHDci cTb7Qười giơKgWk tHDciay lHDciên, THDciiêu KgWkTrạch bật2JzN KgWkngón 2JzNcái: “NgưTb7Qời 2JzNanh HDciem tàiHDci giỏi,HDci HDciđã giúpKgWk đỡTb7Q tKgWkôi quTb7Qá nHDcihiều, ngoKgWkài lKgWkời cảmKgWk ơHDcin tô447Ti cò447Tn muHDciốn nói,KgWk saTb7Qu Tb7Qnày nếu447T cóKgWk chuyệ2JzNn gKgWkì Tb7Qcần đHDciến Tiêu2JzN Tb7QTrạch, chỉTb7Q cầKgWkn cậu447T mKgWkở miệng,KgWk cTb7Qho Tb7Qdù lTb7Qà laKgWko vào2JzN nước2JzN sôiHDci 447Tlửa bỏng,447T chếHDcit cũng…KgWk khôKgWkng chốKgWki từHDci, cKgWkòn HDcicó 447Tvợ co2JzNn đang2JzN chờHDci 2JzNchúng HDcita ch2JzNăm sóc!”

Hạ 447TThiệu Nhi2JzNên nởKgWk nụ2JzN cười.

“Còn cKgWkó LýHDci KgWkAn Th2JzNần.” TKgWkiêu TrạcHDcih hô2JzN 2JzNto m2JzNột Tb7Qtiếng, t2JzNìm KgWkkiếm bó2JzNng dáng2JzN anTb7Qh KgWkta HDcigiữa KgWkđám nKgWkgười, “TênKgWk khốKgWkn nKgWkhát gaTb7Qn nhàKgWk HDcicậu, tôi2JzN bHDciiết cậuHDci đaTb7Qng ởKgWk đâ2JzNy, cậ2JzNu c2JzNó bảnTb7Q lĩn2JzNh saKgWki ngườiKgWk đưaTb7Q chìa2JzN HDcikhóa ReHDciventon cTb7Qho tôi447T, tạKgWki saHDcio lạKgWki khôHDcing có447T cKgWkan đảmKgWk đứngTb7Q trướTb7Qc mặtKgWk tôi?”

Vừa ngTb7Qhe đến2JzN Revent447Ton, N447Than Hoa447Tn kKgWkích độ447Tng đứHDcing bậHDcit dậy447T ngoảnhKgWk đầ2JzNu tKgWkìm k447Tiếm 447TLý Tb7QAn Thần,KgWk 2JzNcòn Gi2JzNản NiKgWknh th447Tì sữn447Tg HDcisờ cảTb7Q người.

Đám đôngTb7Q bỗngTb7Q xônKgWk x2JzNao, hó2JzNa rTb7Qa chiếHDcic Re2JzNventon 2JzNđó 2JzNbị Tb7QLý ATb7Qn Thần2JzN mu447Ta đượTb7Qc, cànKgWkg n2JzNgạc nhiênKgWk hơnKgWk l2JzNà an447Th 2JzNta 2JzNđem chiếc447T HDcixe tặng447T lại2JzN ch2JzNo Tiêu2JzN Trạch.

Reventon! HKgWkai KgWktrăm tri2JzNệu đó!2JzN Khôn2JzNg đùaKgWk đượcTb7Q đâu!

Tất c447Tả 2JzNđều mởHDci lớnTb7Q mắt2JzN ngó2JzN quan2JzNh HDcibốn phía.

“Nếu 2JzNcậu kKgWkhông raHDci, tô2JzNi sKgWkẽ thật447T sựHDci không447T nhậnHDci cậu2JzN làKgWk bạHDcin.” LờiHDci nTb7Qói tuyKgWkệt tìnTb7Qh của447T TiêuTb7Q Trạch2JzN KgWkvừa thốtHDci r2JzNa, LýKgWk ATb7Qn TKgWkhần t447Trốn đằng2JzN sa2JzNu cộKgWkt tHDcirụ bỗng447T xuấTb7Qt 2JzNhiện, “HDciTôi KgWkđến rồi.”

“Tên kHDcihốn!” T2JzNiêu Trạ447Tch cắn447T răn447Tg mắnHDcig mKgWkột cKgWkâu, “NhưngTb7Q tôHDcii phảiKgWk cảmKgWk ơn447T tênKgWk khốnTb7Q nh447Tà cậuHDci đã447T tặng2JzN l2JzNại chiếHDcic HDcixe Tb7Qmà HDcitôi vTb7Qà bàKgWk HDcixã yê447Tu quýKgWk nhất.”

Tiêu TTb7Qrạch HDcinhìn LãnhHDci Ngự2JzN 2JzNThần. 2JzNLãnh NgựTb7Q ThKgWkần cũn2JzNg Tb7Qnhìn anh.

“Người 2JzNta nóKgWki, muốn2JzN KgWkbiết giHDciá trịHDci mộtTb7Q co2JzNn ngườKgWki Tb7Qthì phải447T Tb7Qnhìn vàoKgWk 2JzNđối thủKgWk cKgWkủa anHDcih tTb7Qa, Lã2JzNnh NgựHDci Th2JzNần, rất447T 2JzNvui kHDcihi đượcTb7Q aTb7Qnh chọn2JzN lTb7Qàm đối2JzN tTb7Qhủ, cảmTb7Q ơn2JzN a2JzNnh mHDciột năm447T quKgWka đãTb7Q q447Tuan tHDciâm đến447T tôKgWki, khiếnKgWk tôiKgWk khôngTb7Q thểKgWk khô2JzNng nhan2JzNh KgWkchóng trưởngKgWk thành.”

Phía dHDciưới c447Tó n447Tgười cười2JzN HDcirộ l447Tên, HDcingay cHDciả KgWkLãnh 447TNgự HDciThần cTb7Qũng bấKgWkt 2JzNgiác co447Tng conTb7Qg KgWkkhóe miệngKgWk, đâ2JzNy thật2JzN s447Tự giốnTb7Qg như447T mộ447Tt tiTb7Qết 2JzNmục hà2JzNi 447Thấp dẫn.

Tiêu TrạchKgWk nóiKgWk: “Th2JzNế KgWknhưng, tôiTb7Q nghKgWkĩ, nKgWkgười muốnTb7Q cả2JzNm KgWkơn aHDcinh nhHDciất l2JzNà cKgWkha 2JzNtôi mHDciới đúng!”

Tiêu KiếnHDci 447TĐông mỉ447Tm cười.

Tiêu TrạKgWkch nhìn447T saKgWkng c2JzNha mình,HDci bắtKgWk đKgWkầu Tb7Qtrêu cTb7Qhọc: “2JzNBa, ngàyKgWk KgWktrước HDcicon tKgWkrai Tb7Qcủa 2JzNba 2JzNthật hưTb7Q hỏngKgWk! 2JzNChuyên 447Tmôn làKgWkm nhTb7Qững Tb7Qchuyện khi447Tến KgWkba mấKgWkt mặt2JzN! HDciHồi đó447T bKgWka vẫnTb7Q luô2JzNn mKgWkong muốn2JzN LãnHDcih Ng2JzNự THDcihần KgWklà cTb7Qon tTb7Qrai HDcimình. Tb7QNhưng mKgWkà KgWkba à447T, cKgWkon tra447Ti củaKgWk 2JzNba đã447T trKgWkưởng thàn2JzNh, tHDcirở thànHDcih mộ447Tt n2JzNam Tb7Qtử 2JzNhán Tb7Qđội trờ2JzNi đạp447T đất,2JzN t2JzNừ hômTb7Q na2JzNy trởKgWk điKgWk bKgWka 2JzNhoàn Tb7Qtoàn cóTb7Q Tb7Qthể kiKgWkêu h2JzNãnh nóiHDci vớiTb7Q Tb7Qbất KgWkkỳ 447Tai, Tiêu447T TrạcTb7Qh, l2JzNà coKgWkn tr447Tai củaTb7Q Tiêu2JzN Ki447Tến ĐôHDcing tôi.”

Toàn h2JzNội trưKgWkờng vKgWkỗ ta2JzNy hoaKgWkn hô447T 2JzNnhư sHDciấm dậy.

Sau Tb7Qkhi l447Tắng lại,447T TTb7Qiêu Trạch447T nKgWkhìn Tb7QNhan 2JzNHoan n2JzNgồi giữaTb7Q đámTb7Q HDciđông, nói:Tb7Q 447T“Nhan HKgWkoan, 2JzNbà KgWkxã, vợHDci cHDciủa anhKgWk, 447Tem yêu.”

Tiêu TrạKgWkch liênTb7Q tiếp447T d2JzNùng b447Ta cTb7Qách 447Txưng h447Tô khTb7Qiến N2JzNhan 2JzNHoan ngạiHDci ngù447Tng, côKgWk nhTb7Qếch mHDciôi nhìn447T anh.

Anh nóTb7Qi tHDciiếp: “HDciThực ra2JzN, người447T aKgWknh HDcicần Tb7Qphải cảKgWkm 447Tơn 2JzNnhất cHDcihính làTb7Q e447Tm. Tb7QEm cHDció nTb7Qhớ lúc2JzN TầnTb7Q VũKgWk sụp2JzN đổ,447T Tb7Qem đãHDci nóiTb7Q 447Tgì vKgWkới an447Th không?2JzN 2JzNEm Tb7Qnói KgWkem yKgWkêu anhHDci, Tb7Qđó lHDcià 447Tlần đầuTb7Q tiê2JzNn eTb7Qm n2JzNói yêuTb7Q anhTb7Q, vàoHDci 447Tlúc mKgWkà anHDcih sắpKgWk 2JzNtrở t447Thành Tb7Qmột kẻKgWk nghèHDcio 2JzNrớt khTb7Qông Tb7Qxu dHDciính túi.

Khi đ447Tó eKgWkm Tb7Qnói, gi2JzNàu KgWkcũng tTb7Qốt mKgWkà HDcinghèo cKgWkũng đượcKgWk, chỉ447T Tb7Qcần ở2JzN bTb7Qên aTb7Qnh, chTb7Qo dù2JzN cóHDci tKgWkúng tKgWkhiếu đến2JzN mứcKgWk ăn447T KgWkkhông đ2JzNủ n447To, mặcTb7Q khôngKgWk đKgWkủ 2JzNấm, phảiHDci uTb7Qống g447Tió Tâ2JzNy BắHDcic mà447T sTb7Qống t447Thì tro2JzNng l447Tòng HDciem vTb7Qẫn rất447T HDcingọt ngào.

Em nKgWkói eKgWkm Tb7Qđã 2JzNmuốn ở2JzN 447Tbên aHDcinh, Tb7Qcho d2JzNù an2JzNh 447Ttrở thà447Tnh Tb7Qkẻ ănTb7Q màyHDci lưKgWku lKgWkạc đầu2JzN đường,Tb7Q Tb7Qem cKgWkũng muốnTb7Q 447Tlàm kHDciẻ ănKgWk mTb7Qày bHDciên cạnh2JzN anh.

Cả đờiTb7Q n2JzNày e447Tm sẽHDci dKgWkựa vKgWkào Tb7Qanh, KgWkanh cóHDci 447Tkhông 2JzNmuốn HDcicũng khônKgWkg được.”

Nhan Ho447Tan 2JzNmím môiTb7Q g447Tật đầu.

“Nhan HDciHoan, Tb7Qem có2JzN KgWkdám trướcKgWk mặtTb7Q tấHDcit cảTb7Q mọiTb7Q HDcingười ởHDci đKgWkây, KgWknói lạiTb7Q 447Tcâu e447Tm yêu447T anTb7Qh mộ447Tt KgWklần n447Tữa, HDcinói lạiHDci nhữHDcing g2JzNì eKgWkm đ447Tã từn2JzNg nóKgWki v2JzNới a447Tnh không?”KgWk Tb7QTiêu Tb7QTrạch nó447Ti HDcixong, tKgWkất cả447T KgWkmọi Tb7Qngười đềuHDci KgWkhướng 2JzNánh mắtTb7Q vàoHDci KgWkNhan HDciHoan. BạcKgWkh DiệTb7Qc PhonKgWkg đưa447T 447Tmicro tHDciới t2JzNrước KgWkmặt HDcicô, KgWkNhan KgWkHoan nhìHDcin TiêuTb7Q TrạchKgWk Tb7Qkhông Tb7Qhề chớpTb7Q mHDciắt, trâm447T 447Tngâm 2JzNmột KgWklát mớiKgWk cầ447Tm lTb7Qấy m2JzNicro 447Tđứng d447Tậy khỏi447T cTb7Qhỗ ngồi.

Toàn bộKgWk TTb7Q98 Tb7Qvào thời447T khắcTb7Q HDcinày KgWkvô 447Tcùng yêTb7Qn tHDciĩnh, t2JzNất c2JzNả đềuHDci nKgWkín thởTb7Q Tb7Qcăng 2JzNtai ch447Tờ KgWkcô HDcidũng 2JzNcảm tỏKgWk tình.

Trong đạiTb7Q sả2JzNnh v2JzNang lTb7Qên HDcimột g2JzNiọng nữTb7Q tronTb7Qg t447Trẻo êKgWkm taHDcii, NTb7Qhan Tb7QHoan nóKgWki: KgWk“Tiêu TrạcHDcih, HDciem y2JzNêu aHDcinh, 2JzNcho dù2JzN 2JzNcó HDcitúng tKgWkhiếu đếnTb7Q mức2JzN ă447Tn kHDcihông đủHDci Tb7Qno, 2JzNmặc khô447Tng đủHDci ấm,HDci phảiHDci u2JzNống gKgWkió KgWkTây BKgWkắc mKgWkà KgWksống thìTb7Q t447Trong lò447Tng eTb7Qm vẫn447T rKgWkất nTb7Qgọt nHDcigào. E447Tm đãHDci muố447Tn 2JzNở b2JzNên anh447T, ch447To d2JzNù anTb7Qh trKgWkở thàn2JzNh kẻ2JzN ă447Tn màyTb7Q lư447Tu lạc447T 2JzNđầu Tb7Qđường, e447Tm cHDciũng muố447Tn KgWklàm 2JzNkẻ ănHDci KgWkmày HDcibên cạnhHDci aKgWknh. Cả447T 2JzNđời nTb7Qày eKgWkm Tb7Qsẽ dựaTb7Q vào447T an2JzNh, aTb7Qnh có2JzN k2JzNhông muKgWkốn cũn2JzNg k2JzNhông được.”

Cô v2JzNừa dứtKgWk lời,HDci tiếngHDci vôTb7Q tHDciay hKgWkoan hôKgWk nhi2JzNệt liệtHDci 2JzNvang l2JzNên, TiêuTb7Q TrạchTb7Q hư447Tớng Tb7Qvề ph447Tía côKgWk Tb7Qkhom ngTb7Qười thTb7Qật thấp,HDci nói:2JzN “C2JzNảm ơn447T 447Tem, đâyTb7Q l2JzNà mKgWkón Tb7Qquà tuKgWkyệt vHDciời nhKgWkất 2JzNmà 2JzNanh n2JzNhận đ447Tược ng447Tày hTb7Qôm nKgWkay. NhaTb7Qn HKgWkoan, đHDciáp lạiHDci t447Tình cảTb7Qm chHDciân tìHDcinh HDcimà KgWkem dTb7Qành ch2JzNo anKgWkh, Ti447Têu TrạchHDci aTb7Qnh xiHDcin 447Tthề trước447T tất447T 2JzNcả mọiTb7Q ngườKgWki, đờiTb7Q 447Tnày kiếp2JzN này,Tb7Q Tb7QTiêu 2JzNTrạch đốiHDci vớKgWki NhKgWkan HDciHoan m447Tãi mãi2JzN 447Tkhông rờiHDci xa2JzN, 2JzNmãi KgWkmãi chỉ447T yêu2JzN mộtHDci nHDcigười lHDcià em.”

Tiếng vỗHDci 2JzNtay n2JzNhư sTb7Qấm dậKgWky 2JzNvang d447Tội kh447Tắp hộ2JzNi trườngTb7Q, đặcKgWk biệt2JzN làTb7Q tiHDciếng vỗTb7Q ta2JzNy của447T nHDcihững ngườ2JzNi đan447Tg yêuTb7Q nh447Tau hoặc447T đKgWkang yêHDciu KgWkthầm nHDcigười nào447T đó.

Ai cũnKgWkg muốnKgWk HDciđược dũngTb7Q cảm447T nh2JzNư Nh2JzNan Hoa2JzNn, 2JzNai cũn447Tg muố447Tn đượ447Tc thâm2JzN tì447Tnh n2JzNhư 447TTiêu Trạch.

Lạc Tiểu447T ATb7Qnh cảm2JzN độHDcing đến447T rơKgWki lệKgWk, HạTb7Q Thiệ2JzNu Nhiê447Tn rKgWkút kKgWkhăn đưaHDci cKgWkho cô.

Dưới sTb7Qân khấHDciu, NhaHDcin HoHDcian đ447Tỏ mặtHDci nKgWkhìn Tb7QTiêu TrạchTb7Q, ánKgWkh mKgWkắt sáTb7Qng troHDcing. 2JzNTrên sâTb7Qn khấu,447T TKgWkiêu KgWkTrạch Tb7Qnhìn 2JzNvề phíHDcia c447Tô, t2JzNrên gươngHDci mKgWkặt n2JzNgập tràHDcin KgWký cười,447T ánh2JzN mắtTb7Q sá447Tng rực.

“Nào 2JzNnào!” BạKgWkch 2JzNDiệc PhoHDcing nh447Tảy lênTb7Q sâTb7Qn khấu,Tb7Q 447Tcắt HDcingang ánhKgWk n2JzNhìn c447Thăm chú447T nồngKgWk HDcinàn của2JzN HDcihai HDcingười. “Cảm2JzN Tb7Qơn Tb7Qsự cổHDci vTb7Qũ của2JzN qHDciuý vị,Tb7Q b447Tài phátKgWk bTb7Qiểu của2JzN chủ2JzN HDcinhân bữ447Ta tiệcKgWk xHDciin Tb7Qđược kế2JzNt thúHDcic, 2JzNbây gTb7Qiờ x447Tin mTb7Qời v447Tào 2JzNtiết mụcTb7Q 2JzNtiếp theo.”

Nhân v447Tiên pTb7Qhục 447Tvụ Tb7Qđẩy x447Te bKgWkánh keHDcim HDcilên s2JzNân khấHDciu, cHDcia sHDciĩ 2JzNBạch DiHDciệc P2JzNhong bTb7Qắt nhịp2JzN cHDciho mọ2JzNi ngườ2JzNi háHDcit bàiKgWk chúcHDci 2JzNmừng sTb7Qinh n447Thật, sHDciau đó2JzN bả2JzNo TTb7Qiêu Tb7QTrạch ướTb7Qc rHDciồi thổHDcii nến.

Một KgWkhơi tTb7Qhổi t447Tắt 447Tba ngọn447T nế2JzNn tượngHDci trưKgWkng ch2JzNo b447Ta mươi447T tuổi,447T TiêuKgWk Trạch447T KgWknhắm mắtKgWk ước447T HDcimột đ447Tiều ước.

Dưới 447Tsân kh2JzNấu, Nh447Tan H447Toan th447Tích th447Tú n2JzNhìn aKgWknh, tr447Tong lòKgWkng tTb7Qhầm đoán:447T KgWkTiêu TKgWkrạch, KgWkcó ph447Tải aTb7Qnh đan447Tg ướcKgWk r447Tằng chTb7Qúng Tb7Qta sTb7Qẽ mãiHDci mãi2JzN 447Tở HDcibên nhau?

Tiêu 447TTrạch mKgWkở mắt.

Bạch Di2JzNệc PhTb7Qong cười447T h2JzNì KgWkhì hỏi:KgWk “Vừ447Ta Tb7Qước điềuKgWk gTb7Qì vKgWkậy, 2JzNnói nKgWkghe cKgWkhút nTb7Qào, cTb7Qó KgWkphải liHDciên qHDciuan t2JzNới HDcibà xã,Tb7Q HDcivợ, eHDcim HDciyêu Nh2JzNan HDciHoan của2JzN KgWkcậu không?”

Tiêu Trạch2JzN 2JzNnhìn 447TNhan HoaTb7Qn, HDciNhan HoKgWkan cũ447Tng mKgWkuốn biếtKgWk KgWkđiều ưKgWkớc cHDciủa an2JzNh phảiHDci chăngTb7Q Tb7Qcó KgWkcô t2JzNrong đóHDci, 2JzNánh mắtHDci chờKgWk monHDcig nhìTb7Qn anh.

Nhìn cTb7Qhăm chú2JzN 447Tvào mắHDcit cô447T, Tiê2JzNu TrạchHDci n447Tói: “Đ2JzNiều ướcTb7Q củHDcia 2JzNtôi là,HDci thâTb7Qn thể2JzN khKgWkỏe mạnh.”

Không 2JzNgiống nhưKgWk c447Tô KgWknghĩ! NHDcihan Ho447Tan bĩu447T m447Tôi, trHDciong lòngHDci cảm447T th2JzNấy 447Thơi mHDciất mát.

Bạch DiệHDcic PTb7Qhong g447Tiơ ngónHDci 447Tcái 2JzNvới HDciTiêu TrạcHDcih, trêuHDci 2JzNchọc nói447T: “Ng2JzNài HDciTiêu, 447Tcụ KgWkTiêu Tb7Qà, 2JzNtôi c2JzNhúc cKgWkụ t2JzNhân t2JzNhể 2JzNkhỏe mạ2JzNnh, pKgWkhúc n2JzNhư Đông447T Hả447Ti, th2JzNọ 2JzNtựa Na447Tm Sơn!HDci H447Ta HDciha Tb7Qha hHDcia!” Tb7QAnh KgWkta Tb7Qnói xonKgWkg cũngKgWk tựTb7Q mìKgWknh cảm447T thấyHDci buồ2JzNn cười,2JzN cầ2JzNm micHDciro cườ447Ti ngặHDcit nghẽo.

Tiêu TrạchHDci nhậKgWkn m2JzNicro, 447Tnói: “Nhan447T HoHDcian, điềuHDci Tb7Qước HDcivừa rồTb7Qi củ2JzNa 447Tanh HDcilà thân2JzN 2JzNthể kh447Tỏe mạHDcinh, c2JzNó lẽ2JzN e2JzNm kh447Tông b447Tiết KgWktại saKgWko aKgWknh lạiHDci ướcKgWk nhưHDci vHDciậy, nKgWkghe xHDciong bTb7Qài hátHDci KgWksau đHDciây eHDcim 447Tsẽ KgWkhiểu đượHDcic lòTb7Qng KgWkanh. Bà447Ti háTb7Qt nàyTb7Q aKgWknh HDcitặng 2JzNcho eHDcim, tTb7Qên HDcilà ‘ThâHDcin thểTb7Q khỏeTb7Q mạnh’.”

Ánh đèn2JzN trKgWkên HDcisân khấuHDci dịuKgWk điTb7Q, 447Tban nhạc447T bắtHDci đầuKgWk đệm447T HDciđàn, khúcTb7Q nhạc2JzN dHDciạo KgWkêm HDciái tr2JzNôi quKgWka, T2JzNiêu TrạcHDcih Tb7Qđưa micr447To tớiHDci 2JzNbên HDcimôi, cấKgWkt giọng2JzN hát.

Anh khôngTb7Q sợ447T vKgWkì Tb7Qem HDcimà Tb7Qchịu nh2JzNiều tHDciổn thKgWkất, dùKgWk b2JzNao KgWkgian khổKgWk v2JzNẫn sẵ447Tn lòng2JzN đónHDci nhận

Anh chKgWkỉ HDcisợ vì447T mệt447T mỏiKgWk th447Tao tHDcihức cHDciả đHDciêm mKgWkà KgWkbỏ lỡ2JzN cuộc447T hẹTb7Qn ngKgWkày m447Tai củTb7Qa 2JzNchúng ta

Anh không447T sợTb7Q mKgWkồ hôiTb7Q đKgWkầm đìa2JzN, 447Txây nêKgWkn mKgWkột lâKgWku đàKgWki HDcithuộc vềTb7Q 447Triêng h447Tai ta

Anh chỉKgWk KgWksợ 2JzNrằng mìnHDcih HDcibị cTb7Qảm, kKgWkhông nếmHDci được447T đKgWkồ ăTb7Qn eKgWkm nấu447T Tb7Qcho 2JzNanh thìHDci thật447T Tb7Qlãng phí

Không cầHDcin eTb7Qm cHDciho HDcianh 447Tuống thuốc,Tb7Q 447Tkhông 2JzNmuốn trở2JzN thàn2JzNh gánHDcih nHDciặng c447Tủa em

Nếu yê447Tu HDciem saTb7Qo có2JzN tKgWkhể đểTb7Q Tb7Qem phải447T hHDciôn mKgWkột n447Tgười bệnh,447T trơTb7Q mắt447T nhKgWkìn KgWkanh ch2JzNịu KgWkbao HDcigiày vò

Anh mon2JzNg KgWksao Tb7Qthân thểHDci khỏeKgWk mạnh447T, vìHDci Tb7Qanh 447Tđã đHDciồng Tb7Qý sKgWkẽ Tb7Qcho e447Tm mộtHDci HDcicuộc s2JzNống 2JzNvẹn toàn

Thề 447Tnon hHDciẹn biể447Tn chẳngKgWk 447Tbằng khỏe447T m447Tạnh đểKgWk eKgWkm khôHDcing phảiKgWk HDcinhọc công

Anh KgWkmong saKgWko thâHDcin thểTb7Q khỏeKgWk mạn2JzNh, kh2JzNông muốnKgWk nhTb7Qìn Tb7Qem rơi2JzN Tb7Qlệ vTb7Qì l2JzNo lắngHDci cHDciho anh

Ngộ 447Tnhỡ Tb7Qem cònKgWk tiHDciều tụHDciy hHDciơn a447Tnh 447Tthì sa2JzNo cóTb7Q thểHDci hưởTb7Qng th447Tụ hKgWkương vịTb7Q c447Tủa tìn2JzNh yêu

Anh đãTb7Q từngKgWk phuKgWkng p447Thí Tb7Qthời gKgWkian, thậm447T chí2JzN còHDcin n447Tgang tàTb7Qng Tb7Qcoi KgWkthường cKgWkái chết

Bởi v447Tì đã447T yêuTb7Q e2JzNm, mớiTb7Q bắt447T đầHDciu k447Thao 447Tkhát sốHDcing Tb7Qlâu trăm2JzN tuổi

Cầu trờKgWki 2JzNban phTb7Qúc chHDcio thânHDci Tb7Qthể a2JzNnh k2JzNhỏe 447Tmạnh, c2JzNho dùHDci ng447Tày HDciđó đất447T trờiHDci tốKgWki tăm

Em Tb7Qvẫn sẽTb7Q nhTb7Qìn aKgWknh ngTb7Qủ yên

Đắp 447Tcho KgWkanh chiếKgWkc c447Thăn bôngKgWk, 447Tkhiến a447Tnh KgWkcảm HDciđộng Tb7Qđến KgWkrơi lệHDci… [2]

[2] ThânHDci thể2JzN KgWkkhỏe m447Tạnh –KgWk Trư447Tơng VệHDci Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng KgWkhình 447Tảnh k2JzNhi 2JzNanh bịKgWk bệHDcinh tái2JzN hKgWkiện trKgWkước 447Tmắt Nha447Tn HHDcioan, Tb7Qcho HDcianh uốngTb7Q thuốcHDci, HDcinhìn 2JzNanh tiKgWkêm, mơKgWk mKgWkơ 2JzNhồ hồ2JzN ngồi447T bêTb7Qn g2JzNiường trông2JzN chừKgWkng anh…

Khóe mTb7Qắt HDcicô đãTb7Q ướt2JzN tự447T lúcHDci nào.

Chơi HDcixe, HDcihồ đ2JzNồ sốHDcing qu447Ta 2JzNngày, coKgWki HDcithường cá2JzNi HDcichết KgWkđi đuaTb7Q HDcixe v2JzNới DạKgWk Sâm447T… Tb7QTất KgWkcả đ2JzNều h447Tiển hiệKgWkn trướcKgWk mắtTb7Q KgWkTiêu TrKgWkạch, a2JzNnh nhKgWkớ rTb7Qất 2JzNrõ 447Tlúc anTb7Qh tHDciỉnh lạKgWki Tb7Qsau cơn2JzN mêKgWk man2JzN, Nh2JzNan HDciHoan đã2JzN 447Tnói –Tb7Q aKgWknh gTb7Qục ngã2JzN, nhKgWkư tHDcihể Tb7Qcả KgWkthế giHDciới nàyKgWk đTb7Qều sụpHDci đHDciổ th447Teo vậHDciy. TKgWkiêu TrạchTb7Q, aHDcinh phKgWkải m447Tau khỏeHDci lại,HDci mì447Tnh 447Tem 447Tkhông tKgWkhể chèo447T c447Thống đượcHDci KgWkcái nhàKgWk này.

Thề noKgWkn KgWkhẹn bi2JzNển thậHDcit sự447T chẳnKgWkg KgWkquan trọKgWkng b2JzNằng thTb7Qân thểKgWk khỏHDcie mạnh.

Đối vớ2JzNi cô,2JzN an2JzNh là2JzN trụ447T cộtKgWk cKgWkho 447Tcả thHDciế giớTb7Qi, HDcianh gục2JzN ng2JzNã, 447Tthế giớiTb7Q KgWkcủa HDcicô cũng447T sụHDcip xuốn2JzNg theo.

Nhan Hoa2JzNn cảm2JzN độngHDci khônKgWkg nói447T nênHDci HDcilời, l2JzNệ r2JzNưng rưnKgWkg HDcitrong đôKgWki mắtKgWk lKgWkong l447Tanh, qu447Ta l2JzNàn nước447T m2JzNắt đó447T, cKgWkô Tb7Qtrông t2JzNhấy m2JzNột người447T đànHDci ôngKgWk cTb7Qầm bTb7Qó hoHDcia hồngTb7Q KgWkto. HDciGương mKgWkặt rHDciạng rỡHDci, 2JzNsống mũKgWki caHDcio thẳng,Tb7Q Âu2JzN phụcTb7Q trắng447T ti2JzNnh, an2JzNh giTb7Qống KgWknhư một447T 447Tvị ho2JzNàng HDcitử c447Thân tHDciình khKgWkẩn khoảnKgWk Tb7Qbước vềHDci phTb7Qía cô.

Nhan HoaHDcin Tb7Qsụt s2JzNịt nh2JzNận lấy447T b447Tó hHDcioa, TiKgWkêu TrạchHDci mKgWkóc tronHDcig áTb7Qo 2JzNra ch447Tiếc nhHDciẫn kiKgWkm cương447T KgWkđã chuKgWkẩn bị2JzN từKgWk trướcHDci, 447Tquỳ m447Tột HDcichân xuHDciống. AnHDcih nóHDcii: “AHDcinh HDciđã nóiHDci, 2JzNngày an447Th gây2JzN dựn2JzNg lại447T sự2JzN HDcinghiệp sẽKgWk chínhTb7Q KgWklà lúHDcic c447Tưới eTb7Qm HDcivề nhHDcià, bâyTb7Q gTb7Qiờ an447Th mKgWkuốn thực447T hiKgWkện lời2JzN nKgWkói củaKgWk mình,HDci e2JzNm yêu,HDci lấyTb7Q aHDcinh nhé?”

Nước mắtHDci l2JzNã chHDciã rKgWkơi, Tb7QNhan HoHDcian khôn447Tg hKgWkề d2JzNo dựKgWk, ngón2JzN 2JzNtay 447Trun HDcirun chuTb7Qi vàTb7Qo chiếKgWkc nKgWkhẫn nTb7Qạm k2JzNim c447Tương đẹHDcip đTb7Qẽ sTb7Qáng chói.

Chung qHDciuanh 447Ttiếng vKgWkỗ t2JzNay vaHDcing dộ2JzNi, a447Tnh KgWkôm cKgWkô hôTb7Qn lên447T KgWkhàng nư2JzNớc mắt.

Âm nTb7Qhạc 2JzNthay đổKgWki, t2JzNrở thHDciành khú447Tc nhKgWkạc êmHDci ái2JzN nhịpHDci nhàng,KgWk m2JzNọi ngườiKgWk lập447T tứ447Tc kếTb7Qt đôi2JzN 447Ttìm bạn2JzN nhảKgWky. TKgWkiêu TrTb7Qạch thổKgWki nhKgWkẹ lên2JzN Tb7Qmí mắt2JzN cTb7Qô, chọc447T chKgWko KgWkcô cười,HDci “LậpHDci tứcTb7Q muKgWkốn làmTb7Q cKgWkô dKgWkâu củ447Ta anKgWkh, cảHDcim KgWkthấy mìKgWknh KgWkhạnh pTb7Qhúc chứ?”

Nhan HKgWkoan nínKgWk kTb7Qhóc m447Tỉm cườTb7Qi, gậKgWkt đầ447Tu liêHDcin tục.

Tiêu Tr447Tạch cười447T l2JzNàm xaKgWko động2JzN ánHDcih mắtHDci Nh447Tan Hoan.

Cô n2JzNói: “A2JzNnh yTb7Qêu, siTb7Qnh nh447Tật HDcivui vẻ.”

“Ừ!” Tb7QAnh tựaTb7Q tránTb7Q mìnKgWkh vTb7Qào trá447Tn KgWkcô, HDcinhẹ nTb7Qhàng 2JzNkhiêu 2JzNvũ, 2JzNcô Tb7Qkéo 2JzNtay anKgWkh đặ447Tt 447Tlên bụngHDci dưới2JzN p447Thẳng lHDciì, k2JzNhẽ KgWkkhàng nKgWkói: KgWk“Món quàKgWk eHDcim tặng447T ch447To a2JzNnh n447Tằm ở2JzN đây.”

Chiều 2JzNcuối t447Thu, ánh2JzN n447Tắng c2JzNhan hòa.

Ven đường,2JzN caHDcio ốc447T mTb7Qọc l447Tên sa447Tn KgWksát Tb7Qnhư rừng2JzN rậm2JzN, từngHDci cỗKgWk xHDcie lớn447T KgWknhỏ roTb7Qng ruổiTb7Q khắ2JzNp cáHDcic HDcicon phố,HDci ngườiHDci 447Tđi đường447T qKgWkua lại2JzN 2JzNvội vãHDci, n2JzNữ 2JzNcảnh sátTb7Q g2JzNiao tHDcihông xinHDcih đẹp447T chỉTb7Q huHDciy đoà447Tn xeKgWk. KgWkMột đáTb7Qm thanTb7Qh n2JzNiên vâHDciy Tb7Qquanh trHDciạm Tb7Qxe bTb7Quýt dKgWkán đầyKgWk á2JzNp phíchKgWk p2JzNhim ảnKgWkh, tất2JzN cảKgWk đ2JzNều đangTb7Q bàn2JzN t447Tán HDcivề cô2JzN diKgWkễn HDciviên xiTb7Qnh đHDciẹp c447Thiếm 2JzNcứ toà2JzNn bộKgWk KgWkcác bứcKgWk ảnhTb7Q đó.

Thành Tb7Qphố 2JzNnày vẫnKgWk tTb7Qhay đổiTb7Q Tb7Qrất nhanTb7Qh, khiHDciến ngườTb7Qi tHDcia k2JzNhông kHDciịp đón2JzN nhận.

Tại v2JzNùng ngoại447T tTb7Qhành cáchKgWk Tb7Qxa đô2JzN thKgWkị, y2JzNên HDcitĩnh, 2JzNthư thái.

Reventon meTb7Qn Tb7Qtheo c2JzNon đưHDciờng nKgWkúi uTb7Qốn lượn447T la447To vềTb7Q p447Thía trưHDciớc, trêHDcin HDcighế l447Tái, Tiêu2JzN TrạcHDcih mHDciột tHDciay gHDciiữ vôTb7Q lKgWkăng, mộ447Tt tKgWkay KgWkđặt trênKgWk phKgWkần b447Tụng 2JzNđã 2JzNhơi nh447Tô KgWklên củaKgWk n2JzNgười 2JzNvợ đHDciang n2JzNgồi t2JzNrong lò2JzNng mình.

Nhan HoaTb7Qn đanHDcig tron447Tg tKgWkhời 2JzNkỳ maKgWkng KgWkthai n447Thưng vẫ447Tn đẹHDcip dị2JzNu dHDciàng, má2JzNi tóTb7Qc 447Thơi rHDciối tết447T phồngTb7Q 447Ttheo kiểuKgWk xươTb7Qng cá2JzN, áoHDci l2JzNen mỏng447T m2JzNàu dTb7Qa người447T, 447Ttoàn thâKgWkn HDcicô 447Tnhư tỏaHDci r447Ta Tb7Qmột thTb7Qứ á447Tnh KgWksáng củaHDci ngườiHDci làm447T mẹ.

Cô ngKgWkồi trên447T đHDciùi T447Tiêu T2JzNrạch, KgWkcúi đầu447T hKgWkôn KgWkmôi Tb7Qanh, chiếc2JzN nhẫn447T ki2JzNm cươngTb7Q trHDciên ngónHDci Tb7Qvô 2JzNdanh lóKgWke sánTb7Qg rựcTb7Q rỡ.

Tiêu KgWkTrạch đãKgWk quá447T quHDcien thuộc2JzN vớ2JzNi coKgWkn Tb7Qđường 2JzNnày n447Tên vốTb7Qn khôn2JzNg cKgWkần nhìnHDci, 2JzNvẫn hếtKgWk sức2JzN chuyTb7Qên chKgWkú hôKgWkn cô,447T yê2JzNu thưTb7Qơng cô.

“Vèo!”

Một c2JzNhiếc PTb7Qorsche 9Tb7Q11 [KgWk3] pTb7Qhóng vụtHDci qHDciua nhKgWkư 2JzNtên bắn,Tb7Q KgWklá câyTb7Q khTb7Qô héoKgWk bKgWkị 2JzNsức gióKgWk c2JzNuốn Tb7Qlên cuộnKgWk t2JzNròn sHDciau đuHDciôi xe.

[3] 2JzNPorsche 9HDci11: 2JzNmọi nHDcigười cHDciòn nhớ447T cHDcihiếc xKgWke n2JzNày chứ,Tb7Q HDcilà DHDciạ Tb7QSâm :D

2012-Porsche-911-Front-QuartKgWker-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-Coupe-Tb7QClub-1

Nhan HoaHDcin r2JzNời khHDciỏi cHDciánh môTb7Qi nónKgWkg 447Trực, KgWkquay đầuTb7Q n2JzNhìn, k447Tinh ngạc2JzN hTb7Qô l2JzNên: “LàHDci 2JzNanh ta…”

Tiêu TrạchKgWk giữKgWk cKgWkằm 447Tcô kéo447T lHDciại 2JzNtiếp tHDciục 2JzNhôn môi.

Mặc kTb7Qệ hắnKgWk KgWklà ai.

Người 2JzNcả đờiTb7Q nàHDciy 2JzNanh m447Tuốn đuổi2JzN tHDciheo đKgWkã hoànHDci t447Toàn bTb7Qắt được2JzN r2JzNồi, HDcianh chẳngKgWk Tb7Qcòn chútHDci h2JzNào hứng2JzN vớiHDci bấtTb7Q k447Tỳ kẻHDci nà2JzNo khác.

“Anh khônHDcig thHDciể nà2JzNo vĩTb7Qnh viễnTb7Q chạyTb7Q HDciphía sHDciau em.”

“Anh sẽHDci đuổ2JzNi t2JzNheo em.”

Nhan Ho447Tan, cHDciuối cTb7Qùng anHDcih c2JzNũng bắtTb7Q đượ447Tc HDciem rồi.

_Hết_

P/s: NgạTb7Qi 2JzNquá, cò2JzNn mỗKgWki m447Tột chươngTb7Q muố2JzNn poTb7Qst l447Tiền lu447Tôn nhưnTb7Qg tự2JzN nhi447Tên lạiHDci 2JzNbận 2JzNbù đ447Tầu Tb7Qcả tuầTb7Qn, chẳngHDci hởHDci 2JzNra đư447Tợc cTb7Qhút Tb7Qnào để447T làKgWkm, bắHDcit m447Tọi ngườiKgWk đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.