You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác Uugiả: NhaQaJ8CZn 8jgsXGTiểu Ngôn

Chuyển nUugữ: Lạc8jgsXG Dương
***

Chương 67

Để ch8jgsXGúc mUuừng G6FUxssinh nhậtG6FUxs TiêG6FUxsu TrUuạch, NQaJ8CZhan H8jgsXGoan G6FUxsmặc mộtUu chiếc8jgsXG QaJ8CZváy G6FUxshở vUuai mớ8jgsXGi Uuđặt hG6FUxsàng thiếtG6FUxs kếQaJ8CZ theG6FUxso 8jgsXGyêu cG6FUxsầu. TừQaJ8CZ ngựUuc QaJ8CZtrở xuống,8jgsXG váUuy đượcQaJ8CZ 8jgsXGghép thQaJ8CZành tQaJ8CZừ rấtQaJ8CZ nhiềuQaJ8CZ QaJ8CZchiếc 8jgsXGlông 8jgsXGvũ nQaJ8CZhỏ trắ8jgsXGng 8jgsXGtinh, 8jgsXGtạo cUuho p8jgsXGhần chânUu vá8jgsXGy 8jgsXGcó kiểuG6FUxs dánG6FUxsg QaJ8CZnhư bậc8jgsXG tUuhang tQaJ8CZầng G6FUxstầng QaJ8CZlớp lớp,8jgsXG vừaUu thG6FUxsuần khiếtQaJ8CZ thoQaJ8CZát tục8jgsXG màQaJ8CZ lG6FUxsại 8jgsXGkhông mất8jgsXG tínG6FUxsh thUuời trang.

Là cQaJ8CZhủ nhG6FUxsân G6FUxscủa Uubữa tiệcUu, Tiê8jgsXGu TQaJ8CZrạch cũnQaJ8CZg G6FUxsăn vậnUu rấtG6FUxs t8jgsXGrang trọUung, a8jgsXGnh mặQaJ8CZc Uumột bQaJ8CZộ G6FUxsÂu G6FUxsphục QaJ8CZmàu tUurắng bướcG6FUxs G6FUxsra QaJ8CZkhỏi phò8jgsXGng tQaJ8CZhay đồUu, điUu tới8jgsXG ôm8jgsXG vòng8jgsXG 8jgsXGquanh eG6FUxso nhQaJ8CZỏ củaQaJ8CZ n8jgsXGàng ti8jgsXGên nữUu đQaJ8CZang đứ8jgsXGng trướcUu gươn8jgsXGg, nóG6FUxsi: G6FUxs“Mặc đồUu trG6FUxsang điểmQaJ8CZ xQaJ8CZinh đẹpUu QaJ8CZthế nàQaJ8CZy để8jgsXG quy8jgsXGến rũUu co8jgsXGn nhàQaJ8CZ aQaJ8CZi đây?”

Nhan HoaG6FUxsn giậtUu nhẹG6FUxs cánhG6FUxs taUuy áo8jgsXG mUuàu tQaJ8CZrắng đaQaJ8CZng G6FUxsvòng quQaJ8CZa eG6FUxso mìnG6FUxsh, nóQaJ8CZi: G6FUxs“Em 8jgsXGcòn chư8jgsXGa nóiQaJ8CZ gUuì anG6FUxsh đâuUu đấy,8jgsXG ăUun diệ8jgsXGn bảQaJ8CZnh b8jgsXGao th8jgsXGế nà8jgsXGy l8jgsXGà đểQaJ8CZ dụUu dỗG6FUxs QaJ8CZcon gáiQaJ8CZ nUuhà Uuai hả?”

“Hôm nQaJ8CZay là8jgsXG siQaJ8CZnh nh8jgsXGật aUunh, QaJ8CZanh phảiUu ănG6FUxs G6FUxsmặc trịnhQaJ8CZ trQaJ8CZọng G6FUxslà 8jgsXGđương G6FUxsnhiên, hơn8jgsXG nG6FUxsữa, cóG6FUxs eG6FUxsm rồi,Uu c8jgsXGòn coQaJ8CZn gáiQaJ8CZ nQaJ8CZhà aQaJ8CZi QaJ8CZcó tG6FUxshể lG6FUxsọt vàG6FUxso mắUut anG6FUxsh được.”

“Hôm na8jgsXGy lQaJ8CZà s8jgsXGinh 8jgsXGnhật QaJ8CZanh, Uuem 8jgsXGtrang điQaJ8CZểm xin8jgsXGh Uuđẹp làG6FUxs đư8jgsXGơng nhiên,Uu hG6FUxsơn nữa,8jgsXG cQaJ8CZó 8jgsXGanh rồQaJ8CZi, cG6FUxson trQaJ8CZai nhàUu n8jgsXGào QaJ8CZcó thểUu lọtUu vàoQaJ8CZ m8jgsXGắt e8jgsXGm 8jgsXGđược chứ.”

Nhan HUuoan bUuắt chưG6FUxsớc cUuách nóiQaJ8CZ cQaJ8CZủa 8jgsXGanh, lạiG6FUxs bUuị UuTiêu TrạchUu ômQaJ8CZ g8jgsXGhì vàUuo QaJ8CZlòng QaJ8CZhôn ngấG6FUxsu nghiUuến mộtUu trậnQaJ8CZ, rờUui kQaJ8CZhỏi Uumôi QaJ8CZcô, a8jgsXGnh thG6FUxsở nặngG6FUxs nềG6FUxs nQaJ8CZói: “G6FUxsQuà sG6FUxsinh nhậtUu củaQaJ8CZ anG6FUxsh đâu?”

 

Nhan HQaJ8CZoan đỏQaJ8CZ mặ8jgsXGt kQaJ8CZéo G6FUxschiếc vUuáy hơUui G6FUxsxộc 8jgsXGxệch lênG6FUxs ch8jgsXGe đi8jgsXG phQaJ8CZần Uungực, Uura vQaJ8CZẻ b8jgsXGí mUuật, “ĐếQaJ8CZn lúQaJ8CZc đóUu G6FUxsanh sẽQaJ8CZ biết!”

“Anh muốnQaJ8CZ xQaJ8CZem xeG6FUxsm rốtQaJ8CZ cuộ8jgsXGc QaJ8CZem QaJ8CZtặng aG6FUxsnh Uuthứ gG6FUxsì haUuy ho.”QaJ8CZ BàUun tUuay 8jgsXGto vG6FUxséo nhẹ8jgsXG haQaJ8CZi cQaJ8CZái l8jgsXGên nơUui tròUun trG6FUxsịa QaJ8CZmềm mQaJ8CZại, Nha8jgsXGn HoUuan nhí8jgsXGu mày8jgsXG cắn8jgsXG mG6FUxsôi, cUuơ tG6FUxshể bâUuy 8jgsXGgiờ vôQaJ8CZ cùnQaJ8CZg nh8jgsXGạy QaJ8CZcảm, sựG6FUxs đQaJ8CZụng chạUum củaG6FUxs anG6FUxsh lUuàm côQaJ8CZ 8jgsXGnhư muốQaJ8CZn nhG6FUxsũn ra.

Rất nhQaJ8CZiều ng8jgsXGười n8jgsXGhận đượcUu thUuiệp m8jgsXGời cQaJ8CZủa TiêUuu TrạG6FUxsch, G6FUxsđồng nghiệp,QaJ8CZ QaJ8CZbạn G6FUxsbè thâUun thiết,G6FUxs 8jgsXGngay cảQaJ8CZ k8jgsXGẻ đốiG6FUxs địch8jgsXG LG6FUxsãnh QaJ8CZNgự ThầnUu cG6FUxsũng nG6FUxshận được.

Từng chiế8jgsXGc Uulimousine [8jgsXG1] G6FUxsxa Uuhoa lầnG6FUxs G6FUxslượt đỗG6FUxs lạiQaJ8CZ trướcQaJ8CZ cổng8jgsXG T98Uu, hôUum naUuy bUuảo vUuệ G6FUxscũng ănQaJ8CZ mặcUu chỉnUu chQaJ8CZu Uuvô 8jgsXGcùng tQaJ8CZrang trọng8jgsXG. LG6FUxsúc TG6FUxsiêu TrUuạch 8jgsXGtự nhiênQaJ8CZ ômG6FUxs NhUuan HoaG6FUxsn đG6FUxsi QaJ8CZvào đ8jgsXGại G6FUxssảnh, không8jgsXG kG6FUxshí cả8jgsXG hộ8jgsXGi trườnQaJ8CZg lUuập tứG6FUxsc sôiG6FUxs sục.

[1] UuLimousine: mộtQaJ8CZ loạiQaJ8CZ xG6FUxse khách8jgsXG sanG6FUxsg 8jgsXGtrọng, có8jgsXG 8jgsXGthân Uuxe dUuài vàUu nộ8jgsXGi thất8jgsXG tiệnQaJ8CZ ngUuhi b8jgsXGên trong.

lincoln-stretch-limo8jgsXG

Tiêu T8jgsXGrạch QaJ8CZchào hỏi8jgsXG QaJ8CZmột nhóm8jgsXG QaJ8CZbạn bUuè, 8jgsXGNhan HoG6FUxsan b8jgsXGị đQaJ8CZám QaJ8CZkhách mUuời nữG6FUxs kéQaJ8CZo saUung mộtQaJ8CZ bG6FUxsên bắtQaJ8CZ Uuđầu tá8jgsXGn gẫu.

Nhân v8jgsXGiên G6FUxsphục vQaJ8CZụ quáUun b8jgsXGar mUuang mộUut hộpG6FUxs G6FUxsquà đượcQaJ8CZ QaJ8CZgói đG6FUxsẹp 8jgsXGđẽ đưa8jgsXG chQaJ8CZo T8jgsXGiêu Trạch8jgsXG đa8jgsXGng nói8jgsXG chuyệnQaJ8CZ G6FUxsphiếm vQaJ8CZới 8jgsXGkhách G6FUxskhứa, “Ti8jgsXGêu tiênQaJ8CZ sinG6FUxsh, mộtUu vUuị G6FUxstiên siG6FUxsnh nhG6FUxsờ tôUui chuG6FUxsyển G6FUxsmón quà8jgsXG nà8jgsXGy chUuo nUugài, QaJ8CZngười 8jgsXGđó nUuói m8jgsXGón quQaJ8CZà Uunày Uungài G6FUxsnhất đQaJ8CZịnh phQaJ8CZải tựG6FUxs taUuy mởQaJ8CZ ra.”

Tiêu QaJ8CZTrạch nG6FUxsghi hoặG6FUxsc QaJ8CZnhận lấG6FUxsy hUuộp qu8jgsXGà, mởUu raQaJ8CZ. NgUuay QaJ8CZkhi giG6FUxsấy gG6FUxsói được8jgsXG QaJ8CZxé ra8jgsXG, 8jgsXGtrong lòQaJ8CZng TiQaJ8CZêu 8jgsXGTrạch lậpG6FUxs tứcG6FUxs đaG6FUxsn G6FUxsxen baUuo cUuảm giQaJ8CZác đắUung 8jgsXGcay ngọt8jgsXG bùiQaJ8CZ. AUunh giữ8jgsXG lG6FUxsấy tQaJ8CZay nhQaJ8CZân viên8jgsXG QaJ8CZphục vụ8jgsXG, vộiG6FUxs vàng8jgsXG hỏQaJ8CZi: “VịQaJ8CZ tUuiên sinG6FUxsh đóQaJ8CZ G6FUxsđang ởUu đâUuu? 8jgsXGAnh QaJ8CZta trônG6FUxsg nhưQaJ8CZ thếG6FUxs nào?”

Nhân viênQaJ8CZ phụcUu vụG6FUxs hQaJ8CZơi QaJ8CZgiật mì8jgsXGnh, G6FUxslắp bắp8jgsXG nóiG6FUxs: “VịG6FUxs G6FUxstiên sG6FUxsinh đó8jgsXG đãUu điQaJ8CZ rQaJ8CZồi, aG6FUxsnh t8jgsXGa rất8jgsXG caoUu, rất8jgsXG tuấnUu tQaJ8CZú, khG6FUxsi cườiUu cò8jgsXGn Uulộ r8jgsXGa G6FUxshàm răngUu trắng8jgsXG sáng.”

Đúng lúG6FUxsc nà8jgsXGy, vớ8jgsXGi G6FUxstư Uucách ngườUui chủ8jgsXG trìQaJ8CZ, BQaJ8CZạch DiUuệc PhoQaJ8CZng mờiG6FUxs TiêUuu TrạcG6FUxsh lêQaJ8CZn sâG6FUxsn khấu8jgsXG pQaJ8CZhát biQaJ8CZểu, TiêuG6FUxs TrG6FUxsạch c8jgsXGhấn chỉUunh lạQaJ8CZi cả8jgsXGm xúG6FUxsc rồG6FUxsi đ8jgsXGi lên.

Khách k8jgsXGhứa nhUuao nhaG6FUxso nQaJ8CZgồi xuốQaJ8CZng. NUuhan 8jgsXGHoan QaJ8CZngồi cùnG6FUxsg bà8jgsXGn v8jgsXGới TiêuUu KG6FUxsiến ĐQaJ8CZông, bênUu cạnh8jgsXG làQaJ8CZ QaJ8CZHạ ThiệuG6FUxs NhG6FUxsiên vàQaJ8CZ 8jgsXGLạc TiểuG6FUxs AnQaJ8CZh, tiếp8jgsXG đó8jgsXG QaJ8CZlà TốngG6FUxs Thế8jgsXG QaJ8CZPhong và8jgsXG AmyUu, BạcUuh DiQaJ8CZệc UuPhong, LãnhUu NgựUu ThầnQaJ8CZ G6FUxsđã nUugồi yêUun vịUu ởUu hG6FUxsàng ghếG6FUxs trước.

Tiêu UuTrạch ÂUuu phụ8jgsXGc chỉn8jgsXGh tềQaJ8CZ điG6FUxs tớiQaJ8CZ cầQaJ8CZm lQaJ8CZấy G6FUxsmicro, nhQaJ8CZìn mộQaJ8CZt lượUut khQaJ8CZách kG6FUxshứa G6FUxsđa G6FUxsphần QaJ8CZlà bạUun b8jgsXGè thâG6FUxsn thiếtG6FUxs, 8jgsXGnói: G6FUxs“Hôm na8jgsXGy làG6FUxs sin8jgsXGh nhật8jgsXG 8jgsXGcủa TiêuG6FUxs TrạUuch tôiG6FUxs, cảUum ơnUu mọiQaJ8CZ nQaJ8CZgười Uuđã tới8jgsXG thaUum dQaJ8CZự 8jgsXGbuổi tiệc,Uu cUuảm G6FUxsơn Bạch8jgsXG DiệG6FUxsc PhonG6FUxsg đãG6FUxs Uucung c8jgsXGấp địQaJ8CZa điểmG6FUxs tQaJ8CZốt nhG6FUxsư thUuế này.”

Dưới sânQaJ8CZ Uukhấu tiếG6FUxsng vỗQaJ8CZ lêQaJ8CZn vaG6FUxsng QaJ8CZlên rộnUu Uurã, saG6FUxsu khG6FUxsi lắngQaJ8CZ lại,G6FUxs TG6FUxsiêu TrạcUuh tQaJ8CZiếp tụG6FUxsc nUuói: “Nhân8jgsXG dịG6FUxsp này8jgsXG, tôUui cóG6FUxs vàiUu QaJ8CZlời m8jgsXGuốn tâm8jgsXG sựQaJ8CZ vớ8jgsXGi 8jgsXGmọi người.G6FUxs TừG6FUxs chuy8jgsXGện 8jgsXGTần QaJ8CZVũ đoạnQaJ8CZ tuyệtG6FUxs vớQaJ8CZi LãG6FUxsnh TUuhị, chQaJ8CZo tớiUu việUuc Thịn8jgsXGh ThếQaJ8CZ QaJ8CZthu muUua TầnQaJ8CZ Vũ,8jgsXG một8jgsXG nămG6FUxs quQaJ8CZa đãG6FUxs G6FUxsxảy rG6FUxsa QaJ8CZkhông ít8jgsXG sQaJ8CZự kiện.8jgsXG TronQaJ8CZg một8jgsXG nQaJ8CZăm 8jgsXGnày, 8jgsXGtôi t8jgsXGừ 8jgsXGmột kUuẻ c8jgsXGon QaJ8CZnhà gQaJ8CZiàu G6FUxschơi b8jgsXGời lQaJ8CZêu lổng,8jgsXG khônQaJ8CZg cóG6FUxs ch8jgsXGí Uutiến tG6FUxshủ chỉQaJ8CZ bi8jgsXGết chơUui xe8jgsXG, đã8jgsXG trởG6FUxs thàn8jgsXGh tô8jgsXGi c8jgsXGủa hô8jgsXGm nG6FUxsay, tô8jgsXGi khônG6FUxsg dUuám nQaJ8CZói mG6FUxsình QaJ8CZđã tQaJ8CZhành côG6FUxsng, nhưngG6FUxs tUuôi ho8jgsXGàn G6FUxstoàn dG6FUxsám nóUui, TiUuêu Tr8jgsXGạch đang8jgsXG đứng8jgsXG Uutrước mặtG6FUxs Uumọi ngườiG6FUxs lG6FUxsà mộtQaJ8CZ người8jgsXG đàG6FUxsn ôG6FUxsng đãQaJ8CZ thậtUu sự8jgsXG trảiUu QaJ8CZqua nUuhững bãoG6FUxs tápQaJ8CZ giUuan khQaJ8CZổ để8jgsXG 8jgsXGtrưởng thành!”

“Hú!” BạchUu Di8jgsXGệc UuPhong bỗnQaJ8CZg kG6FUxsêu lê8jgsXGn nhG6FUxsư Uusói tru.

“Nhưng 8jgsXGtrong chuyệ8jgsXGn nQaJ8CZày nếu8jgsXG nG6FUxshư khônUug cQaJ8CZó 8jgsXGsự giQaJ8CZúp đQaJ8CZỡ vUuà Uuủng hUuộ củaUu Uumọi ngườiG6FUxs, G6FUxsTiêu TrG6FUxsạch tôi8jgsXG sẽG6FUxs kh8jgsXGông tUuhể điQaJ8CZ G6FUxstới G6FUxsngày hômG6FUxs 8jgsXGnay QaJ8CZnhanh chónUug nUuhư vậy.8jgsXG UuCho nêQaJ8CZn, tG6FUxsại đâyUu, tôUui 8jgsXGmuốn cảm8jgsXG ơUun tấQaJ8CZt G6FUxscả QaJ8CZmọi người.G6FUxs” G6FUxsTiêu TrG6FUxsạch n8jgsXGhìn vềQaJ8CZ Uuphía G6FUxsTống TQaJ8CZhế P8jgsXGhong, ánG6FUxsh G6FUxsmắt chQaJ8CZân t8jgsXGhành. “AG6FUxsnh TốnQaJ8CZg, 8jgsXGcảm 8jgsXGơn aG6FUxsnh vàQaJ8CZo lú8jgsXGc tQaJ8CZôi G6FUxscần G6FUxssự G6FUxsgiúp đQaJ8CZỡ nhấtG6FUxs G6FUxsđã G6FUxsdành cQaJ8CZho tôi8jgsXG mUuột G6FUxsvị G6FUxstrí đểQaJ8CZ G6FUxstôi cóG6FUxs Uuthể phá8jgsXGt Uuhuy hếG6FUxst khG6FUxsả nănUug củaUu mG6FUxsình. DG6FUxsù cUuho G6FUxsbây G6FUxsgiờ đãUu Uucó Uusự ngG6FUxshiệp riên8jgsXGg, nhQaJ8CZưng tôi8jgsXG QaJ8CZsẽ khôUung vG6FUxsứt bỏQaJ8CZ Gia8jgsXGng Hân,8jgsXG nơi8jgsXG đãUu cG6FUxsho tôiG6FUxs côUung vUuiệc đUuầu tiên,Uu cảUum ơnQaJ8CZ aG6FUxsnh, QaJ8CZanh Tống.”

Tiêu TrạchUu dQaJ8CZời 8jgsXGánh mắtUu G6FUxssang AmyQaJ8CZ. “Amy,QaJ8CZ G6FUxscảm ơG6FUxsn Uucô 8jgsXGđã khôQaJ8CZng G6FUxstừ G6FUxsbỏ, cùngG6FUxs QaJ8CZtôi đG6FUxsi sG6FUxsuốt chặUung đưQaJ8CZờng c8jgsXGho t8jgsXGới bâG6FUxsy giờ8jgsXG, tôUui QaJ8CZphải tăngQaJ8CZ lưUuơng QaJ8CZcho cUuô, G6FUxscòn phảG6FUxsi thănUug chức,8jgsXG Phó8jgsXG tổng8jgsXG g8jgsXGiám đố8jgsXGc ĐỉUunh TUuhịnh quốcG6FUxs tế,QaJ8CZ ông8jgsXG ch8jgsXGủ củaUu côQaJ8CZ QaJ8CZcòn Uucó th8jgsXGể 8jgsXGhào p8jgsXGhóng đQaJ8CZến QaJ8CZmức nàQaJ8CZo nữa.”

Tiền đãUu khG6FUxsông 8jgsXGcòn qua8jgsXGn G6FUxstrọng QaJ8CZđối 8jgsXGvới AG6FUxsmy, nhưQaJ8CZng n8jgsXGếu đượcG6FUxs tUuhăng chQaJ8CZức sẽQaJ8CZ c8jgsXGàng Uucó QaJ8CZkhông 8jgsXGgian đểUu pUuhát tG6FUxsriển, cG6FUxsô vUuẫn rấtUu vUuui, 8jgsXGnâng G6FUxsly QaJ8CZrượu đứngQaJ8CZ b8jgsXGật dậyQaJ8CZ 8jgsXGhô: 8jgsXG“Ông cQaJ8CZhủ G6FUxsvạn tuế!”

Tiêu TrạG6FUxsch nóiUu tiếp:8jgsXG “CònG6FUxs G6FUxscó n8jgsXGhững đồG6FUxsng nghG6FUxsiệp G6FUxsở QaJ8CZGiang Hân8jgsXG, QaJ8CZcảm 8jgsXGơn sựG6FUxs ủng8jgsXG hộG6FUxs vQaJ8CZà 8jgsXGưu ái8jgsXG củUua tQaJ8CZất QaJ8CZcả G6FUxsmọi n8jgsXGgười, mónG6FUxs quQaJ8CZà tôUui đQaJ8CZền đáp8jgsXG QaJ8CZcho nUuhững nỗQaJ8CZ lự8jgsXGc cốG6FUxs gG6FUxsắng QaJ8CZcủa 8jgsXGmọi ng8jgsXGười, cũnQaJ8CZg nQaJ8CZhư việc8jgsXG G6FUxsthăng chức,G6FUxs QaJ8CZtăng lươn8jgsXGg vUuà G6FUxsvấn đềQaJ8CZ đãQaJ8CZi Uungộ mà8jgsXG m8jgsXGọi ngưQaJ8CZời m8jgsXGong đQaJ8CZợi nhất8jgsXG, lượngUu tiQaJ8CZêu tQaJ8CZhụ qUuuý nàUuy củaUu cG6FUxshúng Uuta tăngG6FUxs mườUui táUum 8jgsXGphần trăG6FUxsm Uuso vớiUu quýQaJ8CZ trước.”

Những đồnG6FUxsg nghUuiệp đãUu cùnQaJ8CZg aG6FUxsnh dUuốc sứcUu tạUui G8jgsXGiang HâUun Uuhưng phấnQaJ8CZ Uuvỗ t8jgsXGay giòG6FUxsn giã.

“Hú hú!”G6FUxs Bạch8jgsXG UuDiệc PhonQaJ8CZg lQaJ8CZại Uumột lUuần nữUua phốUui hợpG6FUxs bằngUu tQaJ8CZiếng kê8jgsXGu nh8jgsXGư sG6FUxsói tru.

Tiêu Trạ8jgsXGch cườiG6FUxs, QaJ8CZchỉ 8jgsXGvào BạG6FUxsch DiệQaJ8CZc PUuhong, nóUui: “Bạch8jgsXG DiệQaJ8CZc PhG6FUxsong, cQaJ8CZho dù8jgsXG cậuG6FUxs 8jgsXGcó gàoQaJ8CZ đG6FUxsến G6FUxsrách 8jgsXGhọng, đêQaJ8CZm na8jgsXGy Uucũng QaJ8CZkhông lôiUu kéG6FUxso đư8jgsXGợc côUu sóiQaJ8CZ cáiUu 8jgsXGnào đâu.”

“Ha hUua h8jgsXGa ha!!Uu!!!!!” DướiG6FUxs G6FUxssân Uukhấu v8jgsXGang lênQaJ8CZ tiếngQaJ8CZ cG6FUxsười QaJ8CZkhông ngừng.

Bạch DiệcUu PhQaJ8CZong ngG6FUxsắt đQaJ8CZóa hG6FUxsoa tươG6FUxsi trUuong bG6FUxsình hQaJ8CZoa trG6FUxsên bUuàn, né8jgsXGm lG6FUxsên sâQaJ8CZn khấu:QaJ8CZ “BiQaJ8CZến, thằQaJ8CZng khốn!”

Tiêu 8jgsXGTrạch G6FUxsliếc nhìQaJ8CZn anG6FUxsh taG6FUxs, nG6FUxsói: “TiểuQaJ8CZ Bạch,8jgsXG B8jgsXGạch Uugia, tQaJ8CZôi 8jgsXGcũng p8jgsXGhải cảmQaJ8CZ ơG6FUxsn cQaJ8CZậu đG6FUxsã 8jgsXGtổ Uuchức cUuho tUuôi mUuột bữ8jgsXGa QaJ8CZtiệc lớ8jgsXGn thUuế nàyQaJ8CZ, 8jgsXGcùng vớiUu sự8jgsXG gUuiúp đỡUu c8jgsXGủa G6FUxscậu tronQaJ8CZg sG6FUxsuốt mQaJ8CZột nUuăm qua.”G6FUxs TiêG6FUxsu Trạc8jgsXGh G6FUxsgãi gã8jgsXGi đầG6FUxsu, Uuđổi giọnG6FUxsg: “MặcG6FUxs 8jgsXGdù khG6FUxsông thựG6FUxsc chấtUu lắm.”

“Ha ha!”8jgsXG Dướ8jgsXGi G6FUxssân khấQaJ8CZu lại8jgsXG làQaJ8CZ mộtQaJ8CZ tràng8jgsXG cườiUu G6FUxsvang dội.

Bạch DiUuệc PhoQaJ8CZng 8jgsXGđứng dậy,QaJ8CZ nhấUuc chG6FUxsân trèo8jgsXG l8jgsXGên bUuàn, an8jgsXGh QaJ8CZta đứngQaJ8CZ QaJ8CZđó hô:8jgsXG “ThằnUug khUuốn, cậu8jgsXG biếUut chG6FUxsọc cườUui n8jgsXGgười k8jgsXGhác QaJ8CZnhư vậG6FUxsy, sa8jgsXGo khUuông đi8jgsXG là8jgsXGm diễnG6FUxs G6FUxsviên G6FUxshài đi.”

Tiêu TrUuạch vỗUu về8jgsXG a8jgsXGnh QaJ8CZta: G6FUxs“Ha ha8jgsXG! G6FUxsHaiz! ĐừngUu kí8jgsXGch độngG6FUxs, h8jgsXGôm nG6FUxsay lG6FUxsà ngàQaJ8CZy vui8jgsXG, tQaJ8CZôi Uukhông muốnQaJ8CZ làmQaJ8CZ 8jgsXGcho 8jgsXGbầu k8jgsXGhông kUuhí quáUu QaJ8CZngột ngạt.”

Bạch DQaJ8CZiệc PhoQaJ8CZng chỉ8jgsXG QaJ8CZtay và8jgsXGo anUuh, nhảyUu từG6FUxs tQaJ8CZrên QaJ8CZbàn xuống.

“Hạ Thiệu8jgsXG Nhiên.”8jgsXG Ti8jgsXGêu TrạchG6FUxs 8jgsXGnhắc mộtG6FUxs cáQaJ8CZi tên.

Hạ TG6FUxshiệu NhiênG6FUxs ngồiQaJ8CZ ởQaJ8CZ hà8jgsXGng g8jgsXGhế trướcQaJ8CZ mỉmUu QaJ8CZcười giơUu taG6FUxsy lên,QaJ8CZ Tiêu8jgsXG TrạchUu bậG6FUxst ngQaJ8CZón cáiG6FUxs: “QaJ8CZNgười anQaJ8CZh G6FUxsem tàiG6FUxs giỏiG6FUxs, đãQaJ8CZ g8jgsXGiúp đ8jgsXGỡ tôi8jgsXG quUuá nhiều,G6FUxs ngoàiQaJ8CZ lG6FUxsời Uucảm QaJ8CZơn G6FUxstôi c8jgsXGòn muốnG6FUxs nóUui, sa8jgsXGu nQaJ8CZày nếuG6FUxs có8jgsXG chuyệQaJ8CZn gG6FUxsì c8jgsXGần đếnG6FUxs Tiêu8jgsXG Trạch,Uu chỉ8jgsXG cần8jgsXG cậUuu mG6FUxsở miUuệng, 8jgsXGcho G6FUxsdù làUu laG6FUxso QaJ8CZvào nướcQaJ8CZ G6FUxssôi lửaUu bỏngQaJ8CZ, chếtQaJ8CZ cũng…QaJ8CZ khôG6FUxsng chối8jgsXG 8jgsXGtừ, cG6FUxsòn QaJ8CZcó v8jgsXGợ 8jgsXGcon 8jgsXGđang chờG6FUxs chúnQaJ8CZg tQaJ8CZa chămQaJ8CZ sóc!”

Hạ ThiQaJ8CZệu NhG6FUxsiên 8jgsXGnở Uunụ cười.

“Còn Uucó LýG6FUxs 8jgsXGAn Thần.”8jgsXG TiêuG6FUxs TUurạch hG6FUxsô tG6FUxso mộtQaJ8CZ tiếng,G6FUxs tUuìm kUuiếm bóQaJ8CZng QaJ8CZdáng a8jgsXGnh tUua G6FUxsgiữa đG6FUxsám ngườiG6FUxs, “TG6FUxsên khốnQaJ8CZ nG6FUxshát ga8jgsXGn nhG6FUxsà cậu,QaJ8CZ tôi8jgsXG bi8jgsXGết cậuUu đanUug ởG6FUxs đ8jgsXGây, cG6FUxsậu cQaJ8CZó bả8jgsXGn Uulĩnh sUuai ngườUui đG6FUxsưa Uuchìa khóaUu RevUuenton chUuo QaJ8CZtôi, tạiUu saG6FUxso lUuại khQaJ8CZông 8jgsXGcó Uucan G6FUxsđảm đứngQaJ8CZ t8jgsXGrước mặG6FUxst tôi?”

Vừa ngQaJ8CZhe đG6FUxsến ReveQaJ8CZnton, NG6FUxshan HoG6FUxsan 8jgsXGkích đUuộng đứnG6FUxsg bật8jgsXG dậyUu 8jgsXGngoảnh đầu8jgsXG tìG6FUxsm kiếmQaJ8CZ LýG6FUxs AG6FUxsn G6FUxsThần, cònG6FUxs Giản8jgsXG NinG6FUxsh thUuì sữnQaJ8CZg sờ8jgsXG G6FUxscả người.

Đám 8jgsXGđông bỗ8jgsXGng x8jgsXGôn xUuao, hó8jgsXGa G6FUxsra chiếG6FUxsc RevenQaJ8CZton đóG6FUxs QaJ8CZbị LUuý 8jgsXGAn ThầnUu muQaJ8CZa được,8jgsXG c8jgsXGàng QaJ8CZngạc nG6FUxshiên hơnQaJ8CZ G6FUxslà anQaJ8CZh tG6FUxsa G6FUxsđem Uuchiếc x8jgsXGe tặG6FUxsng QaJ8CZlại c8jgsXGho TQaJ8CZiêu Trạch.

Reventon! Ha8jgsXGi trUuăm trQaJ8CZiệu đó!QaJ8CZ KG6FUxshông G6FUxsđùa được8jgsXG đâu!

Tất G6FUxscả đề8jgsXGu mởQaJ8CZ lớnG6FUxs mắtG6FUxs ngóUu quanQaJ8CZh bốnG6FUxs phía.

“Nếu QaJ8CZcậu khQaJ8CZông rUua, tG6FUxsôi sQaJ8CZẽ thậQaJ8CZt sựG6FUxs khô8jgsXGng nhận8jgsXG cG6FUxsậu l8jgsXGà bạn.”G6FUxs LờiUu QaJ8CZnói tu8jgsXGyệt tìnhG6FUxs củaG6FUxs TiêuG6FUxs G6FUxsTrạch vừaG6FUxs thốtG6FUxs raUu, LQaJ8CZý AG6FUxsn Thầ8jgsXGn trốn8jgsXG đằQaJ8CZng sUuau cộQaJ8CZt trUuụ bỗngG6FUxs QaJ8CZxuất hiện,8jgsXG “TôiUu đếQaJ8CZn rồi.”

“Tên kh8jgsXGốn!” Tiêu8jgsXG TrạchQaJ8CZ cắnUu răngG6FUxs mắngQaJ8CZ mộ8jgsXGt cUuâu, “QaJ8CZNhưng tôQaJ8CZi phG6FUxsải QaJ8CZcảm ơnUu têUun khốnUu nh8jgsXGà G6FUxscậu đ8jgsXGã Uutặng lạiUu cQaJ8CZhiếc QaJ8CZxe màQaJ8CZ tô8jgsXGi vG6FUxsà bàUu xãUu yêQaJ8CZu quý8jgsXG nhất.”

Tiêu TrạcQaJ8CZh 8jgsXGnhìn LãnG6FUxsh NgựUu ThQaJ8CZần. Lãnh8jgsXG Ng8jgsXGự Thần8jgsXG cũngUu nhìnQaJ8CZ anh.

“Người tG6FUxsa nói,QaJ8CZ mQaJ8CZuốn biếUut gG6FUxsiá 8jgsXGtrị 8jgsXGmột QaJ8CZcon ngư8jgsXGời thUuì phảiQaJ8CZ G6FUxsnhìn vàoUu đốQaJ8CZi thủG6FUxs cQaJ8CZủa a8jgsXGnh tUua, Lãnh8jgsXG NgựG6FUxs ThầQaJ8CZn, rQaJ8CZất vuQaJ8CZi G6FUxskhi đượcUu G6FUxsanh chọ8jgsXGn làmG6FUxs 8jgsXGđối Uuthủ, cảG6FUxsm ơn8jgsXG a8jgsXGnh mộtQaJ8CZ QaJ8CZnăm quQaJ8CZa 8jgsXGđã 8jgsXGquan tâmG6FUxs đếG6FUxsn tG6FUxsôi, khiếnUu tôQaJ8CZi kUuhông thểG6FUxs khônG6FUxsg nhaG6FUxsnh chóG6FUxsng trưởG6FUxsng thành.”

Phía dướiQaJ8CZ cóQaJ8CZ n8jgsXGgười cườiG6FUxs rQaJ8CZộ lênQaJ8CZ, Uungay 8jgsXGcả LãnhUu Ngự8jgsXG ThầQaJ8CZn c8jgsXGũng bUuất giáQaJ8CZc 8jgsXGcong 8jgsXGcong khó8jgsXGe miệngUu, đG6FUxsây tQaJ8CZhật Uusự g8jgsXGiống nhưG6FUxs QaJ8CZmột Uutiết mụcQaJ8CZ hàUui hấpUu dẫn.

Tiêu TrạchQaJ8CZ nói8jgsXG: “ThếUu nG6FUxshưng, tôiUu ngG6FUxshĩ, ngQaJ8CZười muốnG6FUxs cả8jgsXGm ơ8jgsXGn aUunh nhấtQaJ8CZ làQaJ8CZ cG6FUxsha tôG6FUxsi mG6FUxsới đúng!”

Tiêu KiếnUu ĐônQaJ8CZg mỉmUu cười.

Tiêu TrạchQaJ8CZ nhìG6FUxsn sanUug chUua mG6FUxsình, bắtUu đầuG6FUxs trêG6FUxsu G6FUxschọc: “Ba,G6FUxs ngàG6FUxsy trước8jgsXG coG6FUxsn G6FUxstrai QaJ8CZcủa 8jgsXGba thUuật hG6FUxsư hỏng!8jgsXG C8jgsXGhuyên mô8jgsXGn 8jgsXGlàm nhữQaJ8CZng chuG6FUxsyện G6FUxskhiến bUua mấtQaJ8CZ mặt!QaJ8CZ HồiUu 8jgsXGđó bG6FUxsa 8jgsXGvẫn lG6FUxsuôn m8jgsXGong muốQaJ8CZn 8jgsXGLãnh Ngự8jgsXG T8jgsXGhần làQaJ8CZ cUuon traQaJ8CZi mìnhUu. QaJ8CZNhưng m8jgsXGà bQaJ8CZa 8jgsXGà, co8jgsXGn 8jgsXGtrai cQaJ8CZủa Uuba đG6FUxsã Uutrưởng thànG6FUxsh, QaJ8CZtrở thànhUu mộUut 8jgsXGnam tửG6FUxs hán8jgsXG đG6FUxsội trờiG6FUxs đạpQaJ8CZ đấUut, từQaJ8CZ h8jgsXGôm naQaJ8CZy trởUu đG6FUxsi QaJ8CZba hoànUu toG6FUxsàn cóUu thG6FUxsể G6FUxskiêu hãG6FUxsnh nó8jgsXGi vớiG6FUxs bất8jgsXG QaJ8CZkỳ aiG6FUxs, TiêuQaJ8CZ G6FUxsTrạch, lQaJ8CZà coG6FUxsn tQaJ8CZrai cUuủa Tiê8jgsXGu KiếnG6FUxs ĐônUug tôi.”

Toàn hội8jgsXG trG6FUxsường v8jgsXGỗ ta8jgsXGy hQaJ8CZoan hô8jgsXG QaJ8CZnhư sấmG6FUxs dậy.

Sau 8jgsXGkhi lắngUu lạiG6FUxs, TUuiêu Tr8jgsXGạch 8jgsXGnhìn NQaJ8CZhan Hoa8jgsXGn ngồiG6FUxs gi8jgsXGữa đ8jgsXGám QaJ8CZđông, nói:Uu “Nhan8jgsXG HoaG6FUxsn, bQaJ8CZà xãG6FUxs, vợ8jgsXG củaUu anh8jgsXG, eUum yêu.”

Tiêu TG6FUxsrạch li8jgsXGên tiG6FUxsếp dùUung Uuba cáchG6FUxs xưUung h8jgsXGô khiếnUu NhG6FUxsan Ho8jgsXGan ngạ8jgsXGi ngG6FUxsùng, côG6FUxs nhUuếch QaJ8CZmôi nUuhìn anh.

Anh nóiQaJ8CZ 8jgsXGtiếp: “ThG6FUxsực G6FUxsra, ngườiG6FUxs 8jgsXGanh cầ8jgsXGn phảiG6FUxs cảQaJ8CZm ơUun nhấtUu cQaJ8CZhính QaJ8CZlà eG6FUxsm. UuEm 8jgsXGcó n8jgsXGhớ lUuúc TầG6FUxsn 8jgsXGVũ sụpG6FUxs G6FUxsđổ, e8jgsXGm đãUu nó8jgsXGi gìG6FUxs với8jgsXG 8jgsXGanh không?Uu G6FUxsEm nóQaJ8CZi 8jgsXGem yêQaJ8CZu anh8jgsXG, Uuđó Uulà lG6FUxsần Uuđầu tiQaJ8CZên e8jgsXGm nóQaJ8CZi yêQaJ8CZu anhUu, vàUuo lú8jgsXGc G6FUxsmà aQaJ8CZnh sG6FUxsắp t8jgsXGrở thà8jgsXGnh Uumột G6FUxskẻ n8jgsXGghèo rUuớt khôn8jgsXGg xQaJ8CZu dínQaJ8CZh túi.

Khi QaJ8CZđó eUum nó8jgsXGi, giàuQaJ8CZ cũQaJ8CZng tUuốt màG6FUxs nghèoG6FUxs cũn8jgsXGg đưQaJ8CZợc, chQaJ8CZỉ cầnUu QaJ8CZở bênG6FUxs QaJ8CZanh, chG6FUxso dG6FUxsù Uucó tú8jgsXGng thiế8jgsXGu đếnUu mứcQaJ8CZ QaJ8CZăn Uukhông đủG6FUxs n8jgsXGo, mặcG6FUxs 8jgsXGkhông đủUu ấm8jgsXG, phảG6FUxsi uUuống gióG6FUxs TâyG6FUxs BắcQaJ8CZ mG6FUxsà số8jgsXGng QaJ8CZthì tron8jgsXGg lòQaJ8CZng e8jgsXGm vẫnG6FUxs rấtUu ngọQaJ8CZt ngào.

Em nóiUu eG6FUxsm đUuã mu8jgsXGốn ởG6FUxs bê8jgsXGn anhUu, cG6FUxsho G6FUxsdù 8jgsXGanh trQaJ8CZở thàn8jgsXGh kẻQaJ8CZ ăG6FUxsn m8jgsXGày G6FUxslưu QaJ8CZlạc đầuG6FUxs đường,8jgsXG e8jgsXGm cũ8jgsXGng mG6FUxsuốn QaJ8CZlàm kẻ8jgsXG Uuăn QaJ8CZmày bUuên cạnh8jgsXG anh.

Cả đờiG6FUxs nàUuy QaJ8CZem G6FUxssẽ dUuựa vàoUu QaJ8CZanh, QaJ8CZanh cG6FUxsó khôngQaJ8CZ muốnQaJ8CZ cũng8jgsXG khô8jgsXGng được.”

Nhan HoUuan QaJ8CZmím QaJ8CZmôi gậtUu đầu.

“Nhan Ho8jgsXGan, QaJ8CZem cóUu dáQaJ8CZm trướcQaJ8CZ Uumặt tUuất 8jgsXGcả mọ8jgsXGi ngườiG6FUxs G6FUxsở đâUuy, nG6FUxsói lạG6FUxsi G6FUxscâu QaJ8CZem yêQaJ8CZu 8jgsXGanh mộUut lầnG6FUxs nữa8jgsXG, Uunói lạiG6FUxs nhữngG6FUxs gUuì eUum đ8jgsXGã từngQaJ8CZ nóG6FUxsi QaJ8CZvới aG6FUxsnh k8jgsXGhông?” G6FUxsTiêu TrQaJ8CZạch n8jgsXGói xongUu, t8jgsXGất cả8jgsXG mọQaJ8CZi ng8jgsXGười đềUuu Uuhướng Uuánh mắQaJ8CZt QaJ8CZvào UuNhan Hoan8jgsXG. Bạch8jgsXG Diệ8jgsXGc PhoUung đQaJ8CZưa micQaJ8CZro tớiG6FUxs trước8jgsXG Uumặt cQaJ8CZô, NhaG6FUxsn HUuoan nQaJ8CZhìn TiG6FUxsêu TQaJ8CZrạch k8jgsXGhông hề8jgsXG cG6FUxshớp m8jgsXGắt, tQaJ8CZrâm ngâUum mG6FUxsột lUuát mớiG6FUxs cầmUu lấyUu m8jgsXGicro đứngQaJ8CZ dậy8jgsXG khỏi8jgsXG chỗ8jgsXG ngồi.

Toàn bG6FUxsộ QaJ8CZT98 vàoG6FUxs thời8jgsXG G6FUxskhắc G6FUxsnày vôG6FUxs QaJ8CZcùng yên8jgsXG tĩnQaJ8CZh, tấtUu cảG6FUxs đềUuu níG6FUxsn G6FUxsthở cănG6FUxsg taUui QaJ8CZchờ cUuô dũnG6FUxsg cảUum tỏG6FUxs tình.

Trong đUuại sảnh8jgsXG G6FUxsvang lênUu QaJ8CZmột gQaJ8CZiọng nữUu QaJ8CZtrong tQaJ8CZrẻo 8jgsXGêm ta8jgsXGi, NhaUun QaJ8CZHoan nG6FUxsói: “Ti8jgsXGêu Trạch,QaJ8CZ QaJ8CZem yê8jgsXGu anhG6FUxs, ch8jgsXGo 8jgsXGdù cóUu Uutúng thG6FUxsiếu đếnG6FUxs mức8jgsXG ăQaJ8CZn QaJ8CZkhông G6FUxsđủ QaJ8CZno, mặUuc khQaJ8CZông đủ8jgsXG ấm,G6FUxs phảQaJ8CZi uốUung gió8jgsXG Tâ8jgsXGy 8jgsXGBắc mQaJ8CZà số8jgsXGng thìUu troUung lònUug QaJ8CZem vẫUun rấtUu ngọt8jgsXG ngào.QaJ8CZ QaJ8CZEm Uuđã mu8jgsXGốn Uuở G6FUxsbên anhQaJ8CZ, G6FUxscho dùUu aG6FUxsnh trở8jgsXG t8jgsXGhành kẻUu G6FUxsăn màUuy lQaJ8CZưu lUuạc QaJ8CZđầu đường,G6FUxs e8jgsXGm cũ8jgsXGng muG6FUxsốn làmG6FUxs kẻQaJ8CZ 8jgsXGăn 8jgsXGmày G6FUxsbên cUuạnh G6FUxsanh. CUuả đQaJ8CZời nQaJ8CZày eQaJ8CZm sQaJ8CZẽ dựa8jgsXG vàG6FUxso 8jgsXGanh, anUuh cG6FUxsó khUuông muốQaJ8CZn QaJ8CZcũng khôngG6FUxs được.”

Cô vừa8jgsXG dứtUu lời,8jgsXG tiếnG6FUxsg vôG6FUxs ta8jgsXGy hoaUun QaJ8CZhô n8jgsXGhiệt liệtUu vanG6FUxsg lG6FUxsên, Ti8jgsXGêu TrạchG6FUxs hướngUu vềG6FUxs phíaQaJ8CZ Uucô khUuom nG6FUxsgười t8jgsXGhật thấG6FUxsp, nói:QaJ8CZ “Cảm8jgsXG ơUun emQaJ8CZ, đG6FUxsây làQaJ8CZ mQaJ8CZón 8jgsXGquà tu8jgsXGyệt vờG6FUxsi nhấUut G6FUxsmà anG6FUxsh nhận8jgsXG đượG6FUxsc nG6FUxsgày hômG6FUxs nQaJ8CZay. G6FUxsNhan G6FUxsHoan, đápUu 8jgsXGlại tìG6FUxsnh cUuảm cUuhân Uutình m8jgsXGà G6FUxsem dà8jgsXGnh cUuho anUuh, TQaJ8CZiêu QaJ8CZTrạch 8jgsXGanh 8jgsXGxin thềUu Uutrước tấtQaJ8CZ G6FUxscả mG6FUxsọi nG6FUxsgười, đờUui nàUuy k8jgsXGiếp QaJ8CZnày, QaJ8CZTiêu TrạcG6FUxsh đQaJ8CZối G6FUxsvới Nha8jgsXGn HoQaJ8CZan mãiQaJ8CZ mUuãi kQaJ8CZhông QaJ8CZrời xaG6FUxs, G6FUxsmãi Uumãi cG6FUxshỉ G6FUxsyêu 8jgsXGmột nQaJ8CZgười lG6FUxsà em.”

Tiếng vQaJ8CZỗ taG6FUxsy nhQaJ8CZư sấmQaJ8CZ dG6FUxsậy vG6FUxsang dộiQaJ8CZ Uukhắp hội8jgsXG trUuường, đặcQaJ8CZ bUuiệt G6FUxslà 8jgsXGtiếng vỗQaJ8CZ tG6FUxsay cQaJ8CZủa nhữUung G6FUxsngười đa8jgsXGng yêUuu nhQaJ8CZau hoUuặc đ8jgsXGang yêuQaJ8CZ Uuthầm nG6FUxsgười nào8jgsXG đó.

Ai cũn8jgsXGg mQaJ8CZuốn đượcUu dũnUug cảG6FUxsm nhưG6FUxs NhaG6FUxsn HoaQaJ8CZn, G6FUxsai QaJ8CZcũng G6FUxsmuốn được8jgsXG thâm8jgsXG tình8jgsXG nUuhư UuTiêu Trạch.

Lạc TiểuQaJ8CZ AQaJ8CZnh cảG6FUxsm độngUu đếnQaJ8CZ rG6FUxsơi lệ,8jgsXG Hạ8jgsXG ThUuiệu NhiênQaJ8CZ rUuút kh8jgsXGăn đưaQaJ8CZ 8jgsXGcho cô.

Dưới sG6FUxsân kG6FUxshấu, NhaQaJ8CZn HoaG6FUxsn G6FUxsđỏ mQaJ8CZặt nhìnQaJ8CZ TiêuUu Trạch,Uu 8jgsXGánh mắtUu sán8jgsXGg tronG6FUxsg. TQaJ8CZrên sânQaJ8CZ khấu,8jgsXG Tiêu8jgsXG TrạUuch nhìnG6FUxs vUuề phíQaJ8CZa cUuô, tG6FUxsrên gươn8jgsXGg mQaJ8CZặt ng8jgsXGập trà8jgsXGn G6FUxsý cườQaJ8CZi, 8jgsXGánh Uumắt sá8jgsXGng rực.

“Nào Uunào!” BạchUu D8jgsXGiệc Pho8jgsXGng nhảy8jgsXG lên8jgsXG sâG6FUxsn khấUuu, Uucắt Uungang ánhG6FUxs nG6FUxshìn chămG6FUxs ch8jgsXGú n8jgsXGồng 8jgsXGnàn của8jgsXG 8jgsXGhai ngQaJ8CZười. “C8jgsXGảm ơn8jgsXG sG6FUxsự cUuổ vQaJ8CZũ củaG6FUxs qQaJ8CZuý vị,QaJ8CZ Uubài phátQaJ8CZ biểu8jgsXG củaUu chQaJ8CZủ G6FUxsnhân bữaG6FUxs t8jgsXGiệc x8jgsXGin đưUuợc kếUut thúUuc, b8jgsXGây gUuiờ xi8jgsXGn mờUui vàoG6FUxs tiếQaJ8CZt mụcG6FUxs tiếp8jgsXG theo.”

Nhân viênQaJ8CZ phụUuc Uuvụ đG6FUxsẩy xG6FUxse G6FUxsbánh Uukem QaJ8CZlên QaJ8CZsân khấUuu, c8jgsXGa sĩG6FUxs Bạc8jgsXGh D8jgsXGiệc PhUuong bG6FUxsắt nhịUup cQaJ8CZho mọiQaJ8CZ G6FUxsngười 8jgsXGhát bàiG6FUxs 8jgsXGchúc 8jgsXGmừng siQaJ8CZnh nhật,8jgsXG sQaJ8CZau đó8jgsXG bảoUu T8jgsXGiêu TrạchQaJ8CZ ướcG6FUxs rồ8jgsXGi 8jgsXGthổi nến.

Một hơ8jgsXGi thổUui tG6FUxsắt G6FUxsba ngọ8jgsXGn nế8jgsXGn tượngG6FUxs tG6FUxsrưng chUuo bQaJ8CZa mươi8jgsXG tuổi,QaJ8CZ TiêQaJ8CZu 8jgsXGTrạch nhắm8jgsXG mG6FUxsắt ưUuớc mQaJ8CZột đG6FUxsiều ước.

Dưới sânQaJ8CZ khấuG6FUxs, NhaG6FUxsn Ho8jgsXGan thíchG6FUxs QaJ8CZthú Uunhìn anUuh, trG6FUxsong lòQaJ8CZng th8jgsXGầm đoán:QaJ8CZ TiêUuu TrạUuch, cQaJ8CZó pG6FUxshải aUunh đa8jgsXGng ướ8jgsXGc rG6FUxsằng chúG6FUxsng QaJ8CZta sQaJ8CZẽ mãUui 8jgsXGmãi ởQaJ8CZ b8jgsXGên nhau?

Tiêu TUurạch Uumở mắt.

Bạch DiệcQaJ8CZ PhUuong cườiUu hìG6FUxs hì8jgsXG hỏi8jgsXG: “Vừa8jgsXG ướcQaJ8CZ điềuUu G6FUxsgì vậy,G6FUxs nG6FUxsói nghQaJ8CZe chG6FUxsút nàQaJ8CZo, G6FUxscó pG6FUxshải l8jgsXGiên 8jgsXGquan tớ8jgsXGi 8jgsXGbà xUuã, vợ8jgsXG, G6FUxsem yêuQaJ8CZ NhQaJ8CZan 8jgsXGHoan của8jgsXG cậuQaJ8CZ không?”

Tiêu TrG6FUxsạch nG6FUxshìn NhG6FUxsan HoanUu, Nh8jgsXGan Hoa8jgsXGn c8jgsXGũng muQaJ8CZốn Uubiết điềuG6FUxs QaJ8CZước cQaJ8CZủa aG6FUxsnh phảiG6FUxs chăQaJ8CZng cóUu 8jgsXGcô tQaJ8CZrong đó,8jgsXG án8jgsXGh mQaJ8CZắt chQaJ8CZờ monUug nUuhìn anh.

Nhìn ch8jgsXGăm cQaJ8CZhú vàQaJ8CZo m8jgsXGắt 8jgsXGcô, TiQaJ8CZêu TrạchG6FUxs nóUui: “ĐiềuUu ước8jgsXG của8jgsXG t8jgsXGôi là,Uu thâQaJ8CZn thể8jgsXG khỏ8jgsXGe mạnh.”

Không Uugiống nhưUu cG6FUxsô nghĩ!QaJ8CZ NG6FUxshan HG6FUxsoan bĩuQaJ8CZ G6FUxsmôi, trQaJ8CZong lòG6FUxsng cảmUu thấQaJ8CZy hơG6FUxsi mG6FUxsất mát.

Bạch DiUuệc PhG6FUxsong giơG6FUxs nG6FUxsgón cá8jgsXGi 8jgsXGvới TiG6FUxsêu TrạG6FUxsch, QaJ8CZtrêu chọcQaJ8CZ 8jgsXGnói: “Ngài8jgsXG QaJ8CZTiêu, cụUu TiêuUu G6FUxsà, tôUui chúG6FUxsc Uucụ thânUu 8jgsXGthể khỏeQaJ8CZ mạG6FUxsnh, phúcQaJ8CZ nhưQaJ8CZ 8jgsXGĐông Hải,8jgsXG 8jgsXGthọ tựaQaJ8CZ NaQaJ8CZm Sơ8jgsXGn! H8jgsXGa hQaJ8CZa h8jgsXGa haG6FUxs!” QaJ8CZAnh Uuta Uunói x8jgsXGong c8jgsXGũng tựG6FUxs mQaJ8CZình cảG6FUxsm thấyG6FUxs QaJ8CZbuồn cười,QaJ8CZ cầmUu micUuro cưG6FUxsời ngặtUu nghẽo.

Tiêu TrạcUuh nh8jgsXGận microQaJ8CZ, nói:G6FUxs “NhanG6FUxs HoQaJ8CZan, điềuUu ưG6FUxsớc Uuvừa rồi8jgsXG củQaJ8CZa anG6FUxsh lQaJ8CZà QaJ8CZthân thể8jgsXG khỏG6FUxse Uumạnh, cUuó lẽQaJ8CZ G6FUxsem khôngQaJ8CZ biếtQaJ8CZ tạUui QaJ8CZsao anUuh lạiG6FUxs ưQaJ8CZớc nhQaJ8CZư vUuậy, nUughe xonUug bUuài hát8jgsXG saQaJ8CZu đâ8jgsXGy eG6FUxsm sẽQaJ8CZ hG6FUxsiểu đượcG6FUxs QaJ8CZlòng Uuanh. BàiG6FUxs háQaJ8CZt Uunày aG6FUxsnh tặngG6FUxs cG6FUxsho G6FUxsem, t8jgsXGên làUu ‘UuThân t8jgsXGhể khỏQaJ8CZe mạnh’.”

Ánh đè8jgsXGn trênG6FUxs sânUu khQaJ8CZấu d8jgsXGịu đG6FUxsi, Uuban nhạcUu G6FUxsbắt G6FUxsđầu đệmG6FUxs đàQaJ8CZn, kQaJ8CZhúc nhạQaJ8CZc dạo8jgsXG 8jgsXGêm 8jgsXGái trô8jgsXGi 8jgsXGqua, TiêG6FUxsu T8jgsXGrạch đưaG6FUxs micrG6FUxso Uutới bêG6FUxsn mG6FUxsôi, cấtQaJ8CZ 8jgsXGgiọng hát.

Anh khQaJ8CZông sợ8jgsXG v8jgsXGì Uuem 8jgsXGmà chịuG6FUxs QaJ8CZnhiều tổG6FUxsn thất,8jgsXG dùQaJ8CZ bUuao giG6FUxsan Uukhổ vẫnUu sẵQaJ8CZn lòngUu Uuđón nhận

Anh Uuchỉ sợG6FUxs vì8jgsXG mệQaJ8CZt mỏQaJ8CZi tUuhao thức8jgsXG QaJ8CZcả đêmQaJ8CZ m8jgsXGà QaJ8CZbỏ QaJ8CZlỡ cuQaJ8CZộc hG6FUxsẹn ngQaJ8CZày QaJ8CZmai c8jgsXGủa chúng8jgsXG ta

Anh kG6FUxshông sợQaJ8CZ mồ8jgsXG hôUui QaJ8CZđầm đìUua, xUuây G6FUxsnên mộ8jgsXGt Uulâu đàiG6FUxs t8jgsXGhuộc vềG6FUxs riê8jgsXGng hQaJ8CZai ta

Anh cQaJ8CZhỉ sợUu rUuằng mìnhQaJ8CZ bịUu cả8jgsXGm, khônUug Uunếm đưQaJ8CZợc đồG6FUxs ăG6FUxsn eUum nấQaJ8CZu 8jgsXGcho anQaJ8CZh thì8jgsXG tUuhật lãngG6FUxs phí

Không cầnUu G6FUxsem chQaJ8CZo aQaJ8CZnh uốUung thuQaJ8CZốc, khG6FUxsông 8jgsXGmuốn trởUu thànhG6FUxs gá8jgsXGnh nặnG6FUxsg củaG6FUxs em

Nếu yêUuu QaJ8CZem sUuao cQaJ8CZó 8jgsXGthể Uuđể eQaJ8CZm phảG6FUxsi 8jgsXGhôn mộtG6FUxs G6FUxsngười bUuệnh, trơQaJ8CZ mắtG6FUxs nQaJ8CZhìn anUuh chị8jgsXGu bUuao giàUuy vò

Anh mUuong QaJ8CZsao thâUun G6FUxsthể G6FUxskhỏe mUuạnh, vG6FUxsì Uuanh 8jgsXGđã đồn8jgsXGg QaJ8CZý sẽG6FUxs cG6FUxsho Uuem m8jgsXGột cuộcQaJ8CZ Uusống vUuẹn toàn

Thề nG6FUxson Uuhẹn biểnG6FUxs chẳG6FUxsng bằnQaJ8CZg Uukhỏe mạnhQaJ8CZ để8jgsXG QaJ8CZem khUuông phảiUu nhọc8jgsXG công

Anh monQaJ8CZg saUuo t8jgsXGhân thể8jgsXG khỏUue mạnh,G6FUxs G6FUxskhông muốnUu Uunhìn eUum rQaJ8CZơi lệUu G6FUxsvì l8jgsXGo lQaJ8CZắng c8jgsXGho anh

Ngộ nG6FUxshỡ QaJ8CZem còUun tiều8jgsXG tụQaJ8CZy hơQaJ8CZn an8jgsXGh tUuhì 8jgsXGsao cóG6FUxs thUuể hưQaJ8CZởng t8jgsXGhụ hươngG6FUxs vịG6FUxs của8jgsXG tìQaJ8CZnh yêu

Anh đã8jgsXG từG6FUxsng p8jgsXGhung phíUu thờiUu gian8jgsXG, thậmUu QaJ8CZchí cQaJ8CZòn ngUuang tàQaJ8CZng coG6FUxsi tUuhường cáUui chết

Bởi vì8jgsXG đQaJ8CZã Uuyêu G6FUxsem, mới8jgsXG QaJ8CZbắt 8jgsXGđầu khUuao Uukhát sốnQaJ8CZg lâUuu trUuăm tuổi

Cầu trờG6FUxsi Uuban pUuhúc c8jgsXGho thânUu thể8jgsXG an8jgsXGh khỏUue mQaJ8CZạnh, cG6FUxsho dù8jgsXG Uungày đóQaJ8CZ đấtG6FUxs trời8jgsXG tG6FUxsối tăm

Em vẫQaJ8CZn Uusẽ nQaJ8CZhìn an8jgsXGh ngUuủ yên

Đắp G6FUxscho anUuh c8jgsXGhiếc chQaJ8CZăn bôG6FUxsng, khiếQaJ8CZn QaJ8CZanh cUuảm động8jgsXG đếnG6FUxs rQaJ8CZơi lệ…G6FUxs [2]

[2] T8jgsXGhân G6FUxsthể khQaJ8CZỏe Uumạnh 8jgsXG– Trươ8jgsXGng 8jgsXGVệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìnQaJ8CZh ảnG6FUxsh Uukhi anQaJ8CZh bịUu bệnhQaJ8CZ 8jgsXGtái hUuiện trưQaJ8CZớc QaJ8CZmắt NhaQaJ8CZn UuHoan, 8jgsXGcho Uuanh u8jgsXGống 8jgsXGthuốc, nhìnG6FUxs a8jgsXGnh tG6FUxsiêm, mơ8jgsXG QaJ8CZmơ hồG6FUxs hồUu 8jgsXGngồi bê8jgsXGn giườngG6FUxs trônUug ch8jgsXGừng anh…

Khóe mắtG6FUxs cô8jgsXG đãUu ưQaJ8CZớt tQaJ8CZự lúQaJ8CZc nào.

Chơi xeQaJ8CZ, hồ8jgsXG G6FUxsđồ sốUung qQaJ8CZua 8jgsXGngày, coQaJ8CZi thưQaJ8CZờng cQaJ8CZái chếG6FUxst QaJ8CZđi đQaJ8CZua xQaJ8CZe Uuvới UuDạ Sâm…8jgsXG TấG6FUxst cQaJ8CZả đềuQaJ8CZ hiG6FUxsển hG6FUxsiện tr8jgsXGước QaJ8CZmắt TiêQaJ8CZu TrạG6FUxsch, anG6FUxsh nhớG6FUxs G6FUxsrất rõ8jgsXG l8jgsXGúc Uuanh tỉQaJ8CZnh lQaJ8CZại 8jgsXGsau cQaJ8CZơn mUuê Uuman, NhaG6FUxsn HoQaJ8CZan đã8jgsXG nóiUu –Uu QaJ8CZanh G6FUxsgục ngã,G6FUxs nUuhư thUuể cUuả thếQaJ8CZ giới8jgsXG QaJ8CZnày đềuG6FUxs sụQaJ8CZp đổ8jgsXG QaJ8CZtheo 8jgsXGvậy. TiQaJ8CZêu Trạch,QaJ8CZ 8jgsXGanh 8jgsXGphải mQaJ8CZau Uukhỏe lạQaJ8CZi, mìnUuh Uuem G6FUxskhông tUuhể chèUuo chố8jgsXGng đượcUu cá8jgsXGi nhà8jgsXG này.

Thề noUun hẹnUu biểnUu G6FUxsthật s8jgsXGự chQaJ8CZẳng qu8jgsXGan trọngUu bằngUu G6FUxsthân thểQaJ8CZ 8jgsXGkhỏe mạnh.

Đối với8jgsXG cô,QaJ8CZ Uuanh lUuà trụG6FUxs cộtQaJ8CZ Uucho cảQaJ8CZ G6FUxsthế giQaJ8CZới, a8jgsXGnh gụQaJ8CZc ngã,QaJ8CZ thếQaJ8CZ gUuiới của8jgsXG côQaJ8CZ cũn8jgsXGg sụG6FUxsp xuốngG6FUxs theo.

Nhan HoaQaJ8CZn cảm8jgsXG độngUu khôngQaJ8CZ G6FUxsnói nUuên lờUui, lG6FUxsệ rư8jgsXGng rưngUu QaJ8CZtrong đôi8jgsXG mQaJ8CZắt Uulong Uulanh, 8jgsXGqua làUun nG6FUxsước mắt8jgsXG đó,8jgsXG cG6FUxsô trônUug t8jgsXGhấy QaJ8CZmột ngUuười đàG6FUxsn ônG6FUxsg cầQaJ8CZm QaJ8CZbó hG6FUxsoa hồnQaJ8CZg 8jgsXGto. GươnQaJ8CZg mặG6FUxst rạngG6FUxs rỡ8jgsXG, sốngG6FUxs Uumũi c8jgsXGao thẳngQaJ8CZ, 8jgsXGÂu QaJ8CZphục trắG6FUxsng tiQaJ8CZnh, 8jgsXGanh giốngQaJ8CZ nhG6FUxsư mộtG6FUxs vị8jgsXG hoànQaJ8CZg tửG6FUxs châG6FUxsn tìnUuh k8jgsXGhẩn khoảnUu bước8jgsXG Uuvề phíaQaJ8CZ cô.

Nhan G6FUxsHoan sG6FUxsụt sG6FUxsịt nhận8jgsXG lấyG6FUxs bG6FUxsó hoG6FUxsa, 8jgsXGTiêu TrạcUuh mó8jgsXGc trUuong QaJ8CZáo rUua chiếcUu nhẫnQaJ8CZ kUuim Uucương G6FUxsđã ch8jgsXGuẩn bịUu từUu trư8jgsXGớc, qG6FUxsuỳ mUuột cUuhân xUuuống. AnG6FUxsh nQaJ8CZói: “A8jgsXGnh đã8jgsXG nóiG6FUxs, Uungày G6FUxsanh QaJ8CZgây dQaJ8CZựng lạUui sựUu 8jgsXGnghiệp G6FUxssẽ chínhG6FUxs l8jgsXGà l8jgsXGúc cướQaJ8CZi eUum vềQaJ8CZ nhà,QaJ8CZ bây8jgsXG g8jgsXGiờ aQaJ8CZnh muốnQaJ8CZ t8jgsXGhực hi8jgsXGện QaJ8CZlời G6FUxsnói củaUu mìnhG6FUxs, 8jgsXGem yêG6FUxsu, lấyG6FUxs aG6FUxsnh nhé?”

Nước mắtG6FUxs Uulã cG6FUxshã QaJ8CZrơi, NhaUun HG6FUxsoan Uukhông h8jgsXGề G6FUxsdo dự8jgsXG, n8jgsXGgón tG6FUxsay Uurun ruUun c8jgsXGhui vG6FUxsào chG6FUxsiếc nQaJ8CZhẫn nạmG6FUxs kQaJ8CZim QaJ8CZcương đẹp8jgsXG đẽ8jgsXG sUuáng chói.

Chung quQaJ8CZanh Uutiếng vỗQaJ8CZ 8jgsXGtay vaUung 8jgsXGdội, anG6FUxsh ôG6FUxsm côQaJ8CZ G6FUxshôn lênG6FUxs 8jgsXGhàng n8jgsXGước mắt.

Âm nUuhạc tG6FUxshay đổi,Uu Uutrở thà8jgsXGnh khQaJ8CZúc 8jgsXGnhạc ê8jgsXGm G6FUxsái nhịQaJ8CZp nhàng8jgsXG, Uumọi người8jgsXG lUuập QaJ8CZtức kếtG6FUxs đ8jgsXGôi tìm8jgsXG bạnUu nhảy.QaJ8CZ TiêuG6FUxs T8jgsXGrạch thUuổi nQaJ8CZhẹ lUuên 8jgsXGmí G6FUxsmắt QaJ8CZcô, chG6FUxsọc cQaJ8CZho G6FUxscô cười,G6FUxs “LậUup tứG6FUxsc muốnG6FUxs làmQaJ8CZ cô8jgsXG dâu8jgsXG của8jgsXG anh8jgsXG, cảmUu Uuthấy 8jgsXGmình hạnQaJ8CZh ph8jgsXGúc chứ?”

Nhan QaJ8CZHoan n8jgsXGín Uukhóc mỉmG6FUxs cQaJ8CZười, gậtUu đầQaJ8CZu 8jgsXGliên tục.

Tiêu TrạchUu cưQaJ8CZời làm8jgsXG x8jgsXGao QaJ8CZđộng áQaJ8CZnh Uumắt Nh8jgsXGan Hoan.

Cô nóUui: “G6FUxsAnh yêu8jgsXG, sinUuh nhậUut vuUui vẻ.”

“Ừ!” AUunh 8jgsXGtựa tránG6FUxs mìnUuh vàUuo tránQaJ8CZ c8jgsXGô, QaJ8CZnhẹ Uunhàng khiG6FUxsêu vũ,Uu côQaJ8CZ kéoUu tG6FUxsay anG6FUxsh đặ8jgsXGt lQaJ8CZên 8jgsXGbụng Uudưới Uuphẳng lìUu, k8jgsXGhẽ QaJ8CZkhàng nói8jgsXG: “MG6FUxsón qu8jgsXGà QaJ8CZem tặng8jgsXG c8jgsXGho a8jgsXGnh nằmUu 8jgsXGở đây.”

Chiều cuốG6FUxsi tQaJ8CZhu, G6FUxsánh nắUung cUuhan hòa.

Ven G6FUxsđường, cUuao ốcUu 8jgsXGmọc lênG6FUxs saQaJ8CZn sG6FUxsát nhưUu rừQaJ8CZng rậm,QaJ8CZ từn8jgsXGg Uucỗ x8jgsXGe lG6FUxsớn nhỏQaJ8CZ 8jgsXGrong G6FUxsruổi khắpQaJ8CZ Uucác co8jgsXGn phQaJ8CZố, ngườiQaJ8CZ điQaJ8CZ đườnG6FUxsg 8jgsXGqua Uulại vộ8jgsXGi vã,G6FUxs 8jgsXGnữ cản8jgsXGh sátQaJ8CZ Uugiao Uuthông xiG6FUxsnh đẹpG6FUxs chG6FUxsỉ hu8jgsXGy đoànUu xeG6FUxs. M8jgsXGột đámG6FUxs 8jgsXGthanh n8jgsXGiên vG6FUxsây q8jgsXGuanh trạ8jgsXGm xQaJ8CZe Uubuýt dáQaJ8CZn QaJ8CZđầy ápG6FUxs phíchUu phUuim ảnh,QaJ8CZ t8jgsXGất cả8jgsXG đềUuu đQaJ8CZang QaJ8CZbàn G6FUxstán vềQaJ8CZ cG6FUxsô diQaJ8CZễn v8jgsXGiên G6FUxsxinh đẹp8jgsXG chiếmQaJ8CZ G6FUxscứ toUuàn Uubộ cácUu bức8jgsXG ảnh8jgsXG đó.

Thành phốUu này8jgsXG vQaJ8CZẫn thaUuy 8jgsXGđổi rấtG6FUxs nUuhanh, khiếUun G6FUxsngười t8jgsXGa không8jgsXG kịpUu đónUu nhận.

Tại vùngUu ngoạiQaJ8CZ Uuthành cácUuh x8jgsXGa đôQaJ8CZ thị,QaJ8CZ yênQaJ8CZ 8jgsXGtĩnh, tQaJ8CZhư thái.

Reventon G6FUxsmen Uutheo c8jgsXGon đườngG6FUxs Uunúi Uuuốn lượn8jgsXG lUuao 8jgsXGvề phía8jgsXG tQaJ8CZrước, trê8jgsXGn gQaJ8CZhế láiG6FUxs, Tiêu8jgsXG Trạch8jgsXG mộ8jgsXGt ta8jgsXGy Uugiữ v8jgsXGô lăngQaJ8CZ, mộtQaJ8CZ taQaJ8CZy đặUut trêG6FUxsn phầnUu bụngQaJ8CZ 8jgsXGđã QaJ8CZhơi n8jgsXGhô lênG6FUxs cG6FUxsủa ngưG6FUxsời vQaJ8CZợ Uuđang ngồiUu tUurong lò8jgsXGng mình.

Nhan HUuoan đang8jgsXG tQaJ8CZrong thờiG6FUxs Uukỳ mG6FUxsang thUuai nhưG6FUxsng vUuẫn đẹpQaJ8CZ d8jgsXGịu dG6FUxsàng, mái8jgsXG tG6FUxsóc hơiUu r8jgsXGối tết8jgsXG pG6FUxshồng the8jgsXGo kiể8jgsXGu Uuxương cáQaJ8CZ, áoG6FUxs 8jgsXGlen mUuỏng màQaJ8CZu 8jgsXGda 8jgsXGngười, G6FUxstoàn t8jgsXGhân cQaJ8CZô nG6FUxshư tỏaG6FUxs rUua một8jgsXG thứQaJ8CZ QaJ8CZánh sáUung củaQaJ8CZ người8jgsXG làQaJ8CZm mẹ.

Cô ngồQaJ8CZi trêQaJ8CZn đùiUu 8jgsXGTiêu G6FUxsTrạch, cúiG6FUxs đầuUu hôn8jgsXG môG6FUxsi aQaJ8CZnh, G6FUxschiếc QaJ8CZnhẫn kUuim G6FUxscương QaJ8CZtrên QaJ8CZngón vUuô G6FUxsdanh lóeG6FUxs sáUung rực8jgsXG rỡ.

Tiêu TG6FUxsrạch đã8jgsXG qQaJ8CZuá qQaJ8CZuen QaJ8CZthuộc 8jgsXGvới G6FUxscon đ8jgsXGường này8jgsXG nênUu vốnG6FUxs khôn8jgsXGg cầnQaJ8CZ n8jgsXGhìn, vẫUun hQaJ8CZết sG6FUxsức chuyQaJ8CZên chú8jgsXG h8jgsXGôn côG6FUxs, yQaJ8CZêu thươngG6FUxs cô.

“Vèo!”

Một chiếcQaJ8CZ PorsUuche 9G6FUxs11 G6FUxs[3] phUuóng vụtUu quG6FUxsa nhG6FUxsư tênUu bắnQaJ8CZ, lQaJ8CZá câUuy khG6FUxsô hUuéo bịG6FUxs sUuức gióUu cuốQaJ8CZn lUuên cuộnUu tròQaJ8CZn sQaJ8CZau đuôiG6FUxs xe.

[3] PorschUue QaJ8CZ911: mọUui 8jgsXGngười còQaJ8CZn nh8jgsXGớ chiQaJ8CZếc Uuxe nG6FUxsày chứ,8jgsXG là8jgsXG DạUu SâmQaJ8CZ :D

2012-Porsche-911-Front-Quarter-Motion-Red-6Uu23x415

1338366Uu817-Porsche-911-Coupe-Club-1

Nhan HoaUun G6FUxsrời kG6FUxshỏi cánh8jgsXG môi8jgsXG QaJ8CZnóng rực,Uu qu8jgsXGay đầG6FUxsu nhì8jgsXGn, kiQaJ8CZnh QaJ8CZngạc G6FUxshô lUuên: “Là8jgsXG aQaJ8CZnh ta…”

Tiêu TrạchQaJ8CZ G6FUxsgiữ Uucằm cUuô kéoG6FUxs lạUui ti8jgsXGếp tụcUu hôQaJ8CZn môi.

Mặc 8jgsXGkệ h8jgsXGắn làQaJ8CZ ai.

Người c8jgsXGả đờ8jgsXGi nUuày anG6FUxsh muQaJ8CZốn đuổQaJ8CZi thUueo đQaJ8CZã hUuoàn toUuàn G6FUxsbắt đượcQaJ8CZ QaJ8CZrồi, anG6FUxsh chẳngG6FUxs cònG6FUxs chG6FUxsút hQaJ8CZào hứ8jgsXGng vớiUu bấtQaJ8CZ kG6FUxsỳ kQaJ8CZẻ QaJ8CZnào khác.

“Anh khôQaJ8CZng thQaJ8CZể 8jgsXGnào v8jgsXGĩnh viễnUu chUuạy pG6FUxshía Uusau em.”

“Anh sẽQaJ8CZ đuổ8jgsXGi theG6FUxso em.”

Nhan HoanQaJ8CZ, G6FUxscuối G6FUxscùng 8jgsXGanh QaJ8CZcũng bắtQaJ8CZ đượUuc eUum rồi.

_Hết_

P/s: NgạiG6FUxs quá8jgsXG, còUun mỗiQaJ8CZ mộG6FUxst chươnG6FUxsg muốnQaJ8CZ posUut 8jgsXGliền l8jgsXGuôn nG6FUxshưng tự8jgsXG G6FUxsnhiên lại8jgsXG QaJ8CZbận bùUu đầuQaJ8CZ cảQaJ8CZ tuầnUu, 8jgsXGchẳng Uuhở Uura đượG6FUxsc chútQaJ8CZ nà8jgsXGo đểUu làQaJ8CZm, bắtQaJ8CZ QaJ8CZmọi người8jgsXG đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.