You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác Q8hfojgiả: NhMgDo3yan Q8hfojTiểu Ngôn

Chuyển MgDo3yngữ: LạcQ8hfoj Dương
***

Chương 67

Để cNphúc mừngN76Xxc siNpnh nhậtNp TiêN76Xxcu Trạch,MgDo3y NhN76Xxcan HoMgDo3yan mặcN76Xxc mộMgDo3yt chiếcN76Xxc váNpy hởN76Xxc vaQ8hfoji mớiMgDo3y đặtMgDo3y MgDo3yhàng thiếtNp Q8hfojkế thNpeo yêuQ8hfoj cầu.N76Xxc N76XxcTừ ngựcN76Xxc tMgDo3yrở xuống,MgDo3y váQ8hfojy đượcMgDo3y Npghép thànMgDo3yh từQ8hfoj rMgDo3yất nhiMgDo3yều chiếcN76Xxc lôQ8hfojng vN76Xxcũ nhỏQ8hfoj Nptrắng tinhNp, tạoMgDo3y chN76Xxco pQ8hfojhần chânMgDo3y váNpy cóQ8hfoj kiểuNp dánMgDo3yg nhưMgDo3y bN76Xxcậc thanNpg MgDo3ytầng tầNpng lớQ8hfojp lớp,Q8hfoj vQ8hfojừa thuMgDo3yần khiếtN76Xxc thoNpát tụcQ8hfoj màN76Xxc lạiNp khQ8hfojông mấtMgDo3y tíQ8hfojnh thờiQ8hfoj trang.

Là Npchủ nhN76Xxcân củaMgDo3y Q8hfojbữa tiệQ8hfojc, TiêuMgDo3y TrNpạch cũngNp ăN76Xxcn vQ8hfojận rNpất tN76Xxcrang trMgDo3yọng, anNph mặN76Xxcc mN76Xxcột bNpộ MgDo3yÂu phụcQ8hfoj màQ8hfoju trắQ8hfojng bướNpc Q8hfojra khỏiNp phòngMgDo3y tMgDo3yhay đồ,N76Xxc điQ8hfoj tớiN76Xxc Q8hfojôm Q8hfojvòng quanN76Xxch MgDo3yeo nhỏMgDo3y củQ8hfoja nàNpng tiênMgDo3y nữMgDo3y đN76Xxcang MgDo3yđứng trướcN76Xxc gưN76Xxcơng, MgDo3ynói: “MặcMgDo3y đồMgDo3y tN76Xxcrang điQ8hfojểm xN76Xxcinh đẹpMgDo3y thếMgDo3y nMgDo3yày Q8hfojđể Npquyến rQ8hfojũ cN76Xxcon nhQ8hfojà MgDo3yai đây?”

Nhan HoaQ8hfojn Npgiật nN76Xxchẹ cánhN76Xxc tQ8hfojay Npáo màuN76Xxc trắngN76Xxc đanQ8hfojg vònN76Xxcg qNpua MgDo3yeo mMgDo3yình, nóNpi: “N76XxcEm cònQ8hfoj Npchưa Q8hfojnói gMgDo3yì MgDo3yanh đâMgDo3yu đấy,N76Xxc ănN76Xxc Q8hfojdiện N76Xxcbảnh baN76Xxco thQ8hfojế nàN76Xxcy lMgDo3yà đểN76Xxc dụQ8hfoj dỗNp cMgDo3yon gNpái nQ8hfojhà Npai hả?”

“Hôm nNpay lQ8hfojà siN76Xxcnh nhậN76Xxct aN76Xxcnh, N76Xxcanh phảiNp ăQ8hfojn Npmặc MgDo3ytrịnh trMgDo3yọng N76Xxclà đưN76Xxcơng nhiêN76Xxcn, hơnN76Xxc nữaN76Xxc, cMgDo3yó eQ8hfojm rồiQ8hfoj, cònNp coQ8hfojn gáNpi nMgDo3yhà Q8hfojai cóQ8hfoj thểQ8hfoj lọN76Xxct vàoN76Xxc mN76Xxcắt MgDo3yanh được.”

“Hôm Npnay làNp N76Xxcsinh nN76Xxchật MgDo3yanh, eMgDo3ym trMgDo3yang điểmN76Xxc xMgDo3yinh đQ8hfojẹp lNpà đươnMgDo3yg nhiQ8hfojên, hơN76Xxcn MgDo3ynữa, cóQ8hfoj anN76Xxch rNpồi, Q8hfojcon trQ8hfojai nhMgDo3yà nNpào cQ8hfojó thểN76Xxc lọNpt vàoMgDo3y mắtQ8hfoj MgDo3yem đượcNp chứ.”

Nhan HoaNpn bắtNp chNpước cáQ8hfojch nóiNp củaQ8hfoj Q8hfojanh, lạiN76Xxc bMgDo3yị TiêMgDo3yu TrạchQ8hfoj N76Xxcôm gN76Xxchì Q8hfojvào lòngMgDo3y hNpôn MgDo3yngấu nghiếQ8hfojn MgDo3ymột trận,Np N76Xxcrời khQ8hfojỏi Npmôi cô,N76Xxc anN76Xxch thởN76Xxc nặngNp nMgDo3yề nóN76Xxci: “QuàQ8hfoj siMgDo3ynh N76Xxcnhật cN76Xxcủa Q8hfojanh đâu?”

 

Nhan HoaNpn đMgDo3yỏ mặtN76Xxc kNpéo chiMgDo3yếc vN76Xxcáy hơMgDo3yi xQ8hfojộc xệchN76Xxc lêQ8hfojn Q8hfojche đNpi phN76Xxcần ngựN76Xxcc, N76Xxcra Q8hfojvẻ bQ8hfojí mậMgDo3yt, “ĐếnN76Xxc lúcQ8hfoj đóQ8hfoj anQ8hfojh sMgDo3yẽ biết!”

“Anh muốnQ8hfoj xeN76Xxcm xeNpm rốtQ8hfoj cuộcQ8hfoj MgDo3yem tN76Xxcặng aQ8hfojnh thứMgDo3y gQ8hfojì Q8hfojhay Npho.” BànNp Nptay N76Xxcto véoNp Npnhẹ hNpai cáQ8hfoji lQ8hfojên nơiQ8hfoj trMgDo3yòn MgDo3ytrịa mềNpm MgDo3ymại, NMgDo3yhan HoQ8hfojan nQ8hfojhíu Q8hfojmày cQ8hfojắn mQ8hfojôi, Q8hfojcơ N76Xxcthể N76Xxcbây Q8hfojgiờ MgDo3yvô cùngN76Xxc nNphạy cảmN76Xxc, sựNp đụngMgDo3y Q8hfojchạm củaQ8hfoj anNph làMgDo3ym Npcô nQ8hfojhư mQ8hfojuốn nhũnQ8hfoj ra.

Rất MgDo3ynhiều ngườiMgDo3y N76Xxcnhận đượcQ8hfoj thiQ8hfojệp Q8hfojmời Npcủa TiMgDo3yêu MgDo3yTrạch, đồNpng nghiệp,MgDo3y bạnNp MgDo3ybè tQ8hfojhân thiMgDo3yết, ngaQ8hfojy cN76Xxcả kẻQ8hfoj đMgDo3yối địchN76Xxc LNpãnh Q8hfojNgự ThầnN76Xxc cũNpng nhậnNp được.

Từng chiếN76Xxcc lQ8hfojimousine [1MgDo3y] xNpa hMgDo3yoa Q8hfojlần lượQ8hfojt đỗMgDo3y lạiMgDo3y tN76Xxcrước cổngN76Xxc TNp98, MgDo3yhôm nN76Xxcay bảoQ8hfoj vệQ8hfoj Npcũng ănN76Xxc N76Xxcmặc chỉN76Xxcn chN76Xxcu vôQ8hfoj Npcùng tNprang N76Xxctrọng. LNpúc TNpiêu TrạchQ8hfoj N76Xxctự nhiênNp ômN76Xxc NNphan HQ8hfojoan đN76Xxci vàoMgDo3y N76Xxcđại sảnh,MgDo3y khôngMgDo3y khíQ8hfoj cảNp hộiQ8hfoj trườngMgDo3y lNpập tứQ8hfojc sQ8hfojôi sục.

[1] LiQ8hfojmousine: N76Xxcmột lN76Xxcoại Npxe Npkhách MgDo3ysang trọngNp, N76Xxccó thânMgDo3y xNpe Npdài MgDo3yvà nộiN76Xxc Q8hfojthất tiệnN76Xxc nghMgDo3yi bênNp trong.

lincoln-stretNpch-limo

Tiêu TrạNpch Q8hfojchào MgDo3yhỏi mQ8hfojột nhóNpm bạnNp bQ8hfojè, NhaMgDo3yn HoaMgDo3yn Q8hfojbị đáMgDo3ym khácN76Xxch N76Xxcmời nNpữ MgDo3ykéo sanN76Xxcg mộtMgDo3y Npbên Q8hfojbắt đầNpu tMgDo3yán gẫu.

Nhân viêN76Xxcn phQ8hfojục vụMgDo3y quMgDo3yán bMgDo3yar mQ8hfojang mộtQ8hfoj hộpMgDo3y qMgDo3yuà đQ8hfojược góNpi đẹNpp đẽN76Xxc đQ8hfojưa cN76Xxcho TiNpêu TNprạch đaMgDo3yng Npnói cN76Xxchuyện phiếmN76Xxc vớiN76Xxc kháchN76Xxc khứa,Q8hfoj “TiêuNp tiêQ8hfojn sinhNp, Npmột vQ8hfojị Nptiên sinN76Xxch nhờQ8hfoj tQ8hfojôi chuQ8hfojyển N76Xxcmón quàMgDo3y Npnày chMgDo3yo ngN76Xxcài, ngưMgDo3yời đóMgDo3y nN76Xxcói N76Xxcmón qN76Xxcuà N76Xxcnày ngMgDo3yài Q8hfojnhất địN76Xxcnh phảN76Xxci tựNp tNpay N76Xxcmở ra.”

Tiêu TrạcNph ngMgDo3yhi hoặcMgDo3y nQ8hfojhận lNpấy hộpQ8hfoj quQ8hfojà, mởQ8hfoj Q8hfojra. NMgDo3ygay kNphi giấyMgDo3y gN76Xxcói đượcNp xMgDo3yé MgDo3yra, tronNpg lN76Xxcòng N76XxcTiêu Q8hfojTrạch lậNpp tứcNp đNpan Q8hfojxen Npbao cảmNp giQ8hfojác MgDo3yđắng caMgDo3yy ngọtN76Xxc MgDo3ybùi. AnMgDo3yh gMgDo3yiữ lấyQ8hfoj taN76Xxcy nhâMgDo3yn viêN76Xxcn MgDo3yphục vQ8hfojụ, vộiN76Xxc vQ8hfojàng hỏNpi: “VịQ8hfoj tiênN76Xxc sNpinh N76Xxcđó Npđang ởQ8hfoj MgDo3yđâu? ANpnh tQ8hfoja N76Xxctrông MgDo3ynhư thếQ8hfoj nào?”

Nhân viêMgDo3yn phụcNp vụQ8hfoj hơMgDo3yi giậtN76Xxc mìnhQ8hfoj, lMgDo3yắp bắpQ8hfoj nói:Q8hfoj “VịNp tiQ8hfojên sinQ8hfojh đóNp đãNp N76Xxcđi rN76Xxcồi, anQ8hfojh tQ8hfoja rấtMgDo3y cN76Xxcao, rấtQ8hfoj tuấnMgDo3y tN76Xxcú, kMgDo3yhi cườiMgDo3y Q8hfojcòn lộMgDo3y rQ8hfoja hàmN76Xxc rMgDo3yăng trN76Xxcắng sáng.”

Đúng lúcMgDo3y này,Q8hfoj vN76Xxcới tNpư MgDo3ycách nNpgười cQ8hfojhủ trNpì, BạchQ8hfoj NpDiệc PhonN76Xxcg mờiNp TiêuNp TrạMgDo3ych lênNp sâN76Xxcn khấuN76Xxc Q8hfojphát bN76Xxciểu, Q8hfojTiêu TrạchMgDo3y cMgDo3yhấn chỉnN76Xxch lạiQ8hfoj cNpảm xMgDo3yúc rồMgDo3yi điN76Xxc lên.

Khách N76Xxckhứa nhNpao nQ8hfojhao ngồiMgDo3y N76Xxcxuống. NMgDo3yhan HN76Xxcoan ngồMgDo3yi cùngN76Xxc N76Xxcbàn vớMgDo3yi TiêuN76Xxc KMgDo3yiến Đông,N76Xxc bNpên cQ8hfojạnh lNpà HN76Xxcạ ThMgDo3yiệu NhiênQ8hfoj vàQ8hfoj LạcMgDo3y MgDo3yTiểu NpAnh, tiếpQ8hfoj đQ8hfojó lQ8hfojà NpTống ThNpế PhNpong vàNp AMgDo3ymy, BạchN76Xxc DiệcMgDo3y PhongNp, LãN76Xxcnh NMgDo3ygự ThầnMgDo3y đMgDo3yã Q8hfojngồi yêQ8hfojn vịMgDo3y ởN76Xxc Q8hfojhàng ghN76Xxcế trước.

Tiêu TQ8hfojrạch ÂQ8hfoju phMgDo3yục cQ8hfojhỉnh tMgDo3yề Npđi tớiQ8hfoj cN76Xxcầm lấN76Xxcy micN76Xxcro, nhìnMgDo3y N76Xxcmột lưNpợt kQ8hfojhách Npkhứa đaMgDo3y Q8hfojphần làN76Xxc bạnNp bèMgDo3y thânNp N76Xxcthiết, nMgDo3yói: Np“Hôm naN76Xxcy lNpà sinQ8hfojh nhMgDo3yật cN76Xxcủa TiQ8hfojêu TrN76Xxcạch tôN76Xxci, MgDo3ycảm N76Xxcơn MgDo3ymọi ngườiNp đãN76Xxc tớQ8hfoji thaN76Xxcm Npdự buQ8hfojổi tiệMgDo3yc, cảmNp ơMgDo3yn BạMgDo3ych DiNpệc PhMgDo3yong đN76Xxcã Q8hfojcung cQ8hfojấp địNpa điQ8hfojểm tốtNp nhN76Xxcư thN76Xxcế này.”

Dưới sNpân Npkhấu MgDo3ytiếng vỗQ8hfoj MgDo3ylên vN76Xxcang lênMgDo3y rộMgDo3yn rãNp, sNpau Npkhi lắngQ8hfoj lạQ8hfoji, TMgDo3yiêu TrạchNp tiếpQ8hfoj tụNpc N76Xxcnói: “NhânNp Npdịp này,Q8hfoj tôNpi cMgDo3yó vàiMgDo3y lờiN76Xxc muốnMgDo3y tâNpm sNpự vNpới mọiMgDo3y ngườN76Xxci. TừMgDo3y chuN76Xxcyện TầnQ8hfoj VN76Xxcũ đoQ8hfojạn Nptuyệt N76Xxcvới LãnhNp Thị,Np cN76Xxcho tớiMgDo3y viQ8hfojệc ThịnhN76Xxc N76XxcThế thN76Xxcu mQ8hfojua TầNpn MgDo3yVũ, Q8hfojmột nămQ8hfoj quNpa đN76Xxcã xảMgDo3yy rMgDo3ya khôngMgDo3y ítNp Q8hfojsự MgDo3ykiện. MgDo3yTrong mộtMgDo3y năMgDo3ym nàyMgDo3y, N76Xxctôi tMgDo3yừ MgDo3ymột kẻNp Npcon nhN76Xxcà Q8hfojgiàu chơiMgDo3y bờNpi lêuNp lổNpng, khôngN76Xxc cóNp chN76Xxcí Q8hfojtiến thủMgDo3y MgDo3ychỉ bMgDo3yiết cNphơi N76Xxcxe, đãN76Xxc tN76Xxcrở MgDo3ythành tôiN76Xxc N76Xxccủa hN76Xxcôm naQ8hfojy, N76Xxctôi Npkhông MgDo3ydám N76Xxcnói mMgDo3yình đãQ8hfoj thMgDo3yành Q8hfojcông, nhưnN76Xxcg Nptôi hoMgDo3yàn MgDo3ytoàn dámQ8hfoj nói,MgDo3y TiêuQ8hfoj TrạNpch đangN76Xxc đứngNp trướcNp mặtMgDo3y mọiN76Xxc ngưQ8hfojời làN76Xxc mộtQ8hfoj ngNpười đNpàn N76Xxcông Npđã thậtNp N76Xxcsự trN76Xxcải qQ8hfojua nhMgDo3yững bQ8hfojão MgDo3ytáp gNpian khổNp đQ8hfojể trMgDo3yưởng thành!”

“Hú!” BạchN76Xxc MgDo3yDiệc PMgDo3yhong bỗnQ8hfojg Q8hfojkêu lQ8hfojên N76Xxcnhư N76Xxcsói tru.

“Nhưng tronN76Xxcg chuyệnMgDo3y nàyNp nMgDo3yếu nhưNp khôngQ8hfoj MgDo3ycó sNpự giúpQ8hfoj MgDo3yđỡ vàN76Xxc ủnNpg Nphộ cQ8hfojủa mQ8hfojọi người,Q8hfoj TiêuNp TrạNpch tôiN76Xxc sẽNp khôNpng Npthể Q8hfojđi tớiNp ngàyNp N76Xxchôm nN76Xxcay nhNpanh chNpóng Npnhư vNpậy. Q8hfojCho nên,N76Xxc N76Xxctại đMgDo3yây, tNpôi muốnN76Xxc cảmNp ơnQ8hfoj tấtNp cNpả mọNpi người.Np” TiNpêu TrạchN76Xxc nhìMgDo3yn vềN76Xxc pQ8hfojhía TQ8hfojống N76XxcThế PhN76Xxcong, áQ8hfojnh Npmắt cMgDo3yhân thMgDo3yành. “AnhN76Xxc TQ8hfojống, cảN76Xxcm ơMgDo3yn aQ8hfojnh vàMgDo3yo lQ8hfojúc tôiN76Xxc cầnMgDo3y Npsự giúN76Xxcp đỡMgDo3y nhấtN76Xxc Q8hfojđã dànQ8hfojh cN76Xxcho N76Xxctôi Q8hfojmột vN76Xxcị trNpí đểMgDo3y MgDo3ytôi cMgDo3yó thểQ8hfoj pMgDo3yhát MgDo3yhuy hếN76Xxct N76Xxckhả nMgDo3yăng củaNp mìnQ8hfojh. DN76Xxcù chN76Xxco Q8hfojbây gN76Xxciờ đMgDo3yã cóQ8hfoj sMgDo3yự nghiQ8hfojệp riêNpng, nN76Xxchưng tôiNp sMgDo3yẽ khQ8hfojông MgDo3yvứt bN76Xxcỏ GiNpang Q8hfojHân, nơMgDo3yi đãNp chMgDo3yo N76Xxctôi cônN76Xxcg việcQ8hfoj đầuQ8hfoj tMgDo3yiên, cảmMgDo3y MgDo3yơn Q8hfojanh, aQ8hfojnh Tống.”

Tiêu TrạcNph dờiMgDo3y ánhMgDo3y mắtN76Xxc sN76Xxcang AmMgDo3yy. “Amy,N76Xxc cảmQ8hfoj Q8hfojơn cMgDo3yô đãNp kN76Xxchông từQ8hfoj bỏ,MgDo3y cùnQ8hfojg tQ8hfojôi Q8hfojđi suốQ8hfojt chặnQ8hfojg đườngNp chQ8hfojo N76Xxctới Npbây Q8hfojgiờ, N76Xxctôi phNpải tăN76Xxcng lưQ8hfojơng chMgDo3yo côN76Xxc, cNpòn N76Xxcphải thN76Xxcăng chức,Np NpPhó tổngMgDo3y gMgDo3yiám đốcQ8hfoj ĐỉnhN76Xxc ThịnhMgDo3y quMgDo3yốc tế,Np ôngMgDo3y N76Xxcchủ cN76Xxcủa N76Xxccô còQ8hfojn cMgDo3yó Q8hfojthể MgDo3yhào Npphóng Q8hfojđến Npmức nàoNp nữa.”

Tiền đãN76Xxc khôngNp còN76Xxcn quQ8hfojan trọngNp MgDo3yđối vớQ8hfoji AmyQ8hfoj, nhưnMgDo3yg nN76Xxcếu đượQ8hfojc thăngN76Xxc chNpức sẽQ8hfoj càngN76Xxc Q8hfojcó kMgDo3yhông Npgian đểNp phN76Xxcát triểnN76Xxc, côQ8hfoj vẫnN76Xxc rấtN76Xxc vuiNp, nQ8hfojâng MgDo3yly N76Xxcrượu đNpứng Npbật dậyQ8hfoj hNpô: “ÔnN76Xxcg chủQ8hfoj vạQ8hfojn tuế!”

Tiêu MgDo3yTrạch nóiNp tiếNpp: “CònMgDo3y cN76Xxcó Npnhững N76Xxcđồng nghiệpMgDo3y MgDo3yở Q8hfojGiang NpHân, cảmQ8hfoj ơnQ8hfoj N76Xxcsự ủngQ8hfoj hộN76Xxc vàNp ưMgDo3yu áMgDo3yi cMgDo3yủa tấtN76Xxc cảNp Npmọi người,Q8hfoj mónMgDo3y quMgDo3yà tôiQ8hfoj đềnQ8hfoj đápN76Xxc Q8hfojcho MgDo3ynhững nỗNp lựcN76Xxc Q8hfojcố gắngQ8hfoj củN76Xxca mọiQ8hfoj ngưMgDo3yời, Q8hfojcũng nNphư viNpệc MgDo3ythăng chN76Xxcức, tănMgDo3yg lNpương vQ8hfojà vấnQ8hfoj đN76Xxcề đãiQ8hfoj N76Xxcngộ màQ8hfoj mN76Xxcọi ngườiNp moNpng Npđợi nhất,N76Xxc lượngNp tiêQ8hfoju thQ8hfojụ qN76Xxcuý Npnày MgDo3ycủa chQ8hfojúng tQ8hfoja tăN76Xxcng Q8hfojmười Q8hfojtám phầnNp N76Xxctrăm sQ8hfojo vớiQ8hfoj quýN76Xxc trước.”

Những đN76Xxcồng nghiệpNp Q8hfojđã cùQ8hfojng N76Xxcanh dN76Xxcốc sứcNp tạiN76Xxc GiaMgDo3yng HânNp hưNpng phấnN76Xxc vỗQ8hfoj taMgDo3yy giònN76Xxc giã.

“Hú hú!”MgDo3y BN76Xxcạch DiệcQ8hfoj Q8hfojPhong lạQ8hfoji Npmột lầnMgDo3y nữaNp phốN76Xxci hợpQ8hfoj bằMgDo3yng tiQ8hfojếng kêuNp nhưN76Xxc N76Xxcsói tru.

Tiêu TrNpạch cười,N76Xxc chNpỉ vàoN76Xxc BạQ8hfojch DiệcN76Xxc PN76Xxchong, nóMgDo3yi: “BạcMgDo3yh DiệcQ8hfoj PhonMgDo3yg, cNpho dQ8hfojù cậuQ8hfoj Npcó Q8hfojgào đếnNp ráchMgDo3y họng,Np đêmQ8hfoj N76Xxcnay cũngN76Xxc khQ8hfojông lôNpi kéQ8hfojo đưQ8hfojợc côNp MgDo3ysói cMgDo3yái nàQ8hfojo đâu.”

“Ha hN76Xxca hN76Xxca ha!!!N76Xxc!!!!” DướiQ8hfoj sQ8hfojân khấN76Xxcu Q8hfojvang N76Xxclên tiếngNp cưQ8hfojời kN76Xxchông ngừng.

Bạch DiệcNp PhMgDo3yong nNpgắt Npđóa Nphoa tNpươi tNprong bìMgDo3ynh Nphoa trNpên bàN76Xxcn, nN76Xxcém MgDo3ylên sN76Xxcân khấuN76Xxc: “BiQ8hfojến, thằnNpg khốn!”

Tiêu TrNpạch liếcQ8hfoj nhìMgDo3yn MgDo3yanh taN76Xxc, nói:Q8hfoj “TiểuMgDo3y BQ8hfojạch, BạchN76Xxc MgDo3ygia, tMgDo3yôi cN76Xxcũng phảiNp cảMgDo3ym MgDo3yơn N76Xxccậu đãNp N76Xxctổ chứcQ8hfoj chNpo N76Xxctôi Npmột bữQ8hfoja tQ8hfojiệc Q8hfojlớn thQ8hfojế nàNpy, Q8hfojcùng vớiN76Xxc sMgDo3yự giúQ8hfojp đỡN76Xxc cNpủa cMgDo3yậu tMgDo3yrong suốtN76Xxc mộMgDo3yt nMgDo3yăm quaN76Xxc.” TiN76Xxcêu MgDo3yTrạch N76Xxcgãi gãiQ8hfoj đầu,N76Xxc đổiQ8hfoj giọng:N76Xxc “MặcN76Xxc MgDo3ydù khN76Xxcông tNphực chấMgDo3yt lắm.”

“Ha haMgDo3y!” DNpưới sN76Xxcân khấN76Xxcu lN76Xxcại làQ8hfoj N76Xxcmột trànMgDo3yg cN76Xxcười vMgDo3yang dội.

Bạch DMgDo3yiệc PhN76Xxcong đMgDo3yứng Q8hfojdậy, nhấcNp chQ8hfojân trèoNp MgDo3ylên bàN76Xxcn, anNph N76Xxcta đN76Xxcứng đNpó hôN76Xxc: “ThằngNp khốNpn, MgDo3ycậu biMgDo3yết N76Xxcchọc cườiMgDo3y ngMgDo3yười kQ8hfojhác N76Xxcnhư vậQ8hfojy, Q8hfojsao kN76Xxchông Q8hfojđi Q8hfojlàm diN76Xxcễn viêMgDo3yn hàQ8hfoji đi.”

Tiêu N76XxcTrạch vQ8hfojỗ vềN76Xxc Q8hfojanh tQ8hfoja: “HaNp hN76Xxca! HaMgDo3yiz! ĐN76Xxcừng kíQ8hfojch độnQ8hfojg, hômN76Xxc naQ8hfojy N76Xxclà ngNpày vuiN76Xxc, tMgDo3yôi Q8hfojkhông muốnMgDo3y làmQ8hfoj cN76Xxcho bMgDo3yầu kN76Xxchông kQ8hfojhí qNpuá ngộtNp ngạt.”

Bạch DNpiệc PNphong cN76Xxchỉ tNpay vàQ8hfojo aNpnh, nhảN76Xxcy tQ8hfojừ trêMgDo3yn bàQ8hfojn xuống.

“Hạ ThiệNpu NhiênNp.” TiNpêu TrMgDo3yạch nhắMgDo3yc mộtNp MgDo3ycái tên.

Hạ ThiệuQ8hfoj NhiênQ8hfoj nQ8hfojgồi ởN76Xxc hQ8hfojàng gN76Xxchế trướcNp mỉmQ8hfoj cưQ8hfojời gNpiơ Nptay lênQ8hfoj, TiêuMgDo3y TrạcNph Npbật Npngón Npcái: “NgQ8hfojười MgDo3yanh eN76Xxcm tMgDo3yài giMgDo3yỏi, MgDo3yđã giQ8hfojúp đNpỡ tN76Xxcôi quNpá N76Xxcnhiều, nN76Xxcgoài lờQ8hfoji cảQ8hfojm N76Xxcơn tQ8hfojôi cònN76Xxc muNpốn nNpói, N76Xxcsau Q8hfojnày nếuN76Xxc cóMgDo3y chuMgDo3yyện gMgDo3yì N76Xxccần đếnQ8hfoj TMgDo3yiêu TrạcNph, chỉN76Xxc cNpần Q8hfojcậu mởN76Xxc Npmiệng, cMgDo3yho dN76Xxcù lQ8hfojà MgDo3ylao vN76Xxcào nưNpớc sôiQ8hfoj lửN76Xxca bỏngNp, chếtMgDo3y cũng…Q8hfoj khôngMgDo3y cMgDo3yhối tNpừ, cònQ8hfoj cóQ8hfoj vợQ8hfoj MgDo3ycon đanMgDo3yg cMgDo3yhờ chúngN76Xxc tN76Xxca chămN76Xxc sóc!”

Hạ TN76Xxchiệu NhNpiên nởMgDo3y nN76Xxcụ cười.

“Còn N76Xxccó LN76Xxcý Q8hfojAn Thần.”Q8hfoj TiêN76Xxcu TrạcN76Xxch hôQ8hfoj tMgDo3yo mNpột tiếnQ8hfojg, tìN76Xxcm kiếmNp Q8hfojbóng dánNpg aMgDo3ynh Npta giữNpa đáMgDo3ym ngQ8hfojười, “TMgDo3yên khốnMgDo3y nháN76Xxct gNpan nhNpà cậuQ8hfoj, MgDo3ytôi biếtMgDo3y Npcậu đanNpg ởMgDo3y đây,MgDo3y N76Xxccậu N76Xxccó bảnQ8hfoj lĩnhMgDo3y sNpai nMgDo3ygười đưN76Xxca chìaQ8hfoj kN76Xxchóa ReveN76Xxcnton chQ8hfojo tôiNp, tQ8hfojại saMgDo3yo lạN76Xxci kN76Xxchông MgDo3ycó Npcan đảmMgDo3y Npđứng MgDo3ytrước N76Xxcmặt tôi?”

Vừa nghNpe đếnMgDo3y ReveQ8hfojnton, NhQ8hfojan HoaQ8hfojn Q8hfojkích độngNp đứnQ8hfojg bậN76Xxct N76Xxcdậy ngoảnhQ8hfoj đầuQ8hfoj tNpìm kQ8hfojiếm Q8hfojLý NpAn TNphần, N76Xxccòn GiNpản NinQ8hfojh MgDo3ythì sữngMgDo3y sờMgDo3y cQ8hfojả người.

Đám đôngN76Xxc N76Xxcbỗng xônNp MgDo3yxao, hóMgDo3ya rN76Xxca chiN76Xxcếc RevN76Xxcenton đóQ8hfoj bMgDo3yị Q8hfojLý Q8hfojAn TMgDo3yhần mMgDo3yua đưNpợc, càMgDo3yng ngN76Xxcạc nhiêQ8hfojn hNpơn lNpà MgDo3yanh tN76Xxca đemMgDo3y cQ8hfojhiếc N76Xxcxe tặN76Xxcng lạiNp MgDo3ycho N76XxcTiêu Trạch.

Reventon! Q8hfojHai trăNpm triMgDo3yệu đQ8hfojó! KN76Xxchông Npđùa đượcMgDo3y đâu!

Tất cảMgDo3y đềuN76Xxc Npmở N76Xxclớn mắQ8hfojt nQ8hfojgó quN76Xxcanh bốQ8hfojn phía.

“Nếu cNpậu khôngNp rQ8hfoja, tôiMgDo3y sẽMgDo3y thậtNp Q8hfojsự Npkhông nhậNpn cậNpu làN76Xxc bạn.Q8hfoj” NpLời nóiQ8hfoj tuQ8hfojyệt tìnhN76Xxc cNpủa TiNpêu TQ8hfojrạch vừaNp thốN76Xxct raN76Xxc, LýNp AN76Xxcn ThầMgDo3yn tQ8hfojrốn đằngNp sN76Xxcau cộtQ8hfoj MgDo3ytrụ bỗngMgDo3y xuấtMgDo3y hiện,MgDo3y “TôiNp đếnNp rồi.”

“Tên khốn!”MgDo3y TiN76Xxcêu TrạchQ8hfoj cắQ8hfojn răngMgDo3y mắMgDo3yng mMgDo3yột câu,MgDo3y “NhưnN76Xxcg tN76Xxcôi phảQ8hfoji cảmQ8hfoj Q8hfojơn têMgDo3yn khMgDo3yốn Q8hfojnhà cN76Xxcậu Q8hfojđã tặngN76Xxc lạiNp chiếMgDo3yc Npxe MgDo3ymà N76Xxctôi vàQ8hfoj bQ8hfojà xãMgDo3y yêMgDo3yu quQ8hfojý nhất.”

Tiêu TrMgDo3yạch nQ8hfojhìn LãNpnh NgựN76Xxc NpThần. N76XxcLãnh NgựN76Xxc ThầnNp cũnNpg nhìnN76Xxc anh.

“Người tN76Xxca MgDo3ynói, Npmuốn bNpiết giáNp Q8hfojtrị mộtQ8hfoj cQ8hfojon nN76Xxcgười Q8hfojthì phMgDo3yải nhìnQ8hfoj vàoNp Q8hfojđối thủMgDo3y Q8hfojcủa anQ8hfojh tNpa, LN76Xxcãnh NgựMgDo3y ThN76Xxcần, rấQ8hfojt MgDo3yvui khQ8hfoji đượcNp aMgDo3ynh chọnN76Xxc lN76Xxcàm đốN76Xxci MgDo3ythủ, cảmQ8hfoj ơN76Xxcn aN76Xxcnh mộNpt nMgDo3yăm N76Xxcqua đãN76Xxc quaMgDo3yn tâmN76Xxc đếN76Xxcn tôMgDo3yi, khiếnQ8hfoj tôQ8hfoji khôngMgDo3y thểMgDo3y kN76Xxchông nN76Xxchanh cNphóng trN76Xxcưởng thành.”

Phía dướiN76Xxc cóNp nNpgười cườMgDo3yi rộQ8hfoj lên,MgDo3y ngaQ8hfojy cN76Xxcả LãMgDo3ynh NgựN76Xxc TNphần cũnQ8hfojg bấMgDo3yt giácNp MgDo3ycong coNpng khóQ8hfoje miệng,Np Q8hfojđây Npthật sựNp gN76Xxciống N76Xxcnhư mN76Xxcột tiếMgDo3yt mNpục Nphài hN76Xxcấp dẫn.

Tiêu TrạchMgDo3y nóMgDo3yi: “TNphế nhưng,MgDo3y tN76Xxcôi nghĩ,N76Xxc Npngười muNpốn cảmN76Xxc ơNpn N76Xxcanh nhấNpt làNp chNpa tôiMgDo3y mớiNp đúng!”

Tiêu KMgDo3yiến ĐôngN76Xxc Npmỉm cười.

Tiêu TrạcQ8hfojh nhN76Xxcìn sanN76Xxcg cQ8hfojha mìQ8hfojnh, Npbắt đQ8hfojầu trNpêu chQ8hfojọc: “Ba,MgDo3y nNpgày tNprước coQ8hfojn N76Xxctrai củaMgDo3y N76Xxcba thMgDo3yật Q8hfojhư hỏngN76Xxc! ChuyêMgDo3yn Npmôn làmQ8hfoj nQ8hfojhững chN76Xxcuyện khiếnMgDo3y bMgDo3ya mấtNp mN76Xxcặt! MgDo3yHồi đMgDo3yó N76Xxcba vẫnN76Xxc luôN76Xxcn Q8hfojmong muNpốn LãQ8hfojnh NgựQ8hfoj ThầnNp làNp cN76Xxcon MgDo3ytrai mình.MgDo3y MgDo3yNhưng màMgDo3y Npba àN76Xxc, coNpn tQ8hfojrai củaQ8hfoj bMgDo3ya MgDo3yđã trưởNpng thànQ8hfojh, trởQ8hfoj tQ8hfojhành Q8hfojmột nMgDo3yam tN76Xxcử MgDo3yhán độiQ8hfoj MgDo3ytrời đạpNp đQ8hfojất, Nptừ hôNpm Npnay N76Xxctrở điNp bN76Xxca hMgDo3yoàn Q8hfojtoàn cN76Xxcó thNpể kN76Xxciêu Q8hfojhãnh nóiMgDo3y vớNpi N76Xxcbất kMgDo3yỳ aNpi, N76XxcTiêu Trạch,MgDo3y lNpà Q8hfojcon trQ8hfojai củN76Xxca TiêNpu KiMgDo3yến ĐôngN76Xxc tôi.”

Toàn hộiMgDo3y trườngNp vQ8hfojỗ taQ8hfojy MgDo3yhoan hNpô nhưN76Xxc sấNpm dậy.

Sau khNpi lắnNpg lMgDo3yại, N76XxcTiêu TrạchNp nhìMgDo3yn N76XxcNhan HoaNpn ngồiNp giữaNp đQ8hfojám đôQ8hfojng, nóNpi: “NQ8hfojhan HNpoan, MgDo3ybà xã,Np vợMgDo3y MgDo3ycủa anhNp, eQ8hfojm yêu.”

Tiêu MgDo3yTrạch Npliên tiếpNp dùnN76Xxcg bMgDo3ya MgDo3ycách xưN76Xxcng hôNp khiếnMgDo3y NhMgDo3yan HN76Xxcoan nQ8hfojgại ngùnQ8hfojg, cN76Xxcô nQ8hfojhếch Q8hfojmôi nhMgDo3yìn anh.

Anh N76Xxcnói tiếp:MgDo3y “NpThực MgDo3yra, ngườiN76Xxc anNph cN76Xxcần MgDo3yphải cảmN76Xxc ơnMgDo3y nhấtQ8hfoj chQ8hfojính làN76Xxc emNp. EQ8hfojm MgDo3ycó nhớMgDo3y MgDo3ylúc TầnMgDo3y NpVũ sụpNp đổ,MgDo3y eNpm đQ8hfojã nNpói gQ8hfojì vNpới anQ8hfojh khN76Xxcông? Q8hfojEm Q8hfojnói Npem yêN76Xxcu Q8hfojanh, đóQ8hfoj lN76Xxcà lMgDo3yần đầuNp Nptiên Q8hfojem nóiN76Xxc yêuQ8hfoj anQ8hfojh, vàNpo Nplúc MgDo3ymà aN76Xxcnh Npsắp MgDo3ytrở thNpành mộN76Xxct kẻN76Xxc nghèoMgDo3y rớNpt kNphông MgDo3yxu díMgDo3ynh túi.

Khi đóMgDo3y eMgDo3ym nói,N76Xxc MgDo3ygiàu cũngN76Xxc tốtNp mNpà Npnghèo cũngQ8hfoj đượcQ8hfoj, Q8hfojchỉ cầnNp ởNp bêN76Xxcn anhMgDo3y, chQ8hfojo N76Xxcdù cóMgDo3y tNpúng tMgDo3yhiếu đếNpn mứcNp ănNp khônN76Xxcg đủQ8hfoj N76Xxcno, mặcN76Xxc khMgDo3yông đủNp ấm,Q8hfoj N76Xxcphải uốngQ8hfoj gN76Xxció TâN76Xxcy BắNpc mNpà sốngN76Xxc thìN76Xxc trN76Xxcong lNpòng eQ8hfojm vẫN76Xxcn Nprất ngọtQ8hfoj ngào.

Em nóiN76Xxc eMgDo3ym đNpã muN76Xxcốn ởNp Npbên anNph, chQ8hfojo dN76Xxcù anNph tMgDo3yrở thànhQ8hfoj kẻQ8hfoj N76Xxcăn mNpày lưuMgDo3y lạNpc đNpầu đường,N76Xxc MgDo3yem cũnN76Xxcg Q8hfojmuốn làNpm kẻNp ăN76Xxcn màyNp bênN76Xxc cQ8hfojạnh anh.

Cả Q8hfojđời nàyQ8hfoj Npem sẽN76Xxc dựaNp vN76Xxcào anNph, anQ8hfojh cNpó khônMgDo3yg muốnQ8hfoj cũngQ8hfoj Npkhông được.”

Nhan HNpoan mN76Xxcím mN76Xxcôi gậtMgDo3y đầu.

“Nhan HoanNp, N76Xxcem cNpó dNpám trưMgDo3yớc mặMgDo3yt tấMgDo3yt cảMgDo3y N76Xxcmọi ngườMgDo3yi N76Xxcở đây,Q8hfoj nóQ8hfoji Nplại câuNp Npem yêuQ8hfoj aQ8hfojnh mNpột lN76Xxcần nữa,Np nóiQ8hfoj lạiN76Xxc nhNpững gNpì Q8hfojem đãNp từngMgDo3y Npnói MgDo3yvới anQ8hfojh không?”Np TiêMgDo3yu TNprạch Q8hfojnói xoNpng, tQ8hfojất MgDo3ycả N76Xxcmọi Q8hfojngười đềuMgDo3y hướngMgDo3y ánhNp mMgDo3yắt vàN76Xxco NQ8hfojhan HoanMgDo3y. BN76Xxcạch DiQ8hfojệc PhoQ8hfojng đưaMgDo3y mMgDo3yicro tớN76Xxci tN76Xxcrước mQ8hfojặt cô,Np NNphan HoaQ8hfojn nhìQ8hfojn TiêQ8hfoju TrạchNp khônNpg MgDo3yhề chN76Xxcớp mắMgDo3yt, trâmQ8hfoj nQ8hfojgâm mộN76Xxct látN76Xxc mMgDo3yới cầmMgDo3y Q8hfojlấy MgDo3ymicro đứngNp dQ8hfojậy MgDo3ykhỏi Npchỗ ngồi.

Toàn Q8hfojbộ T9Q8hfoj8 vàoQ8hfoj thờNpi khắcNp MgDo3ynày vMgDo3yô cùnNpg yN76Xxcên tĩnh,Q8hfoj tấtMgDo3y cN76Xxcả đềuN76Xxc nínNp thởMgDo3y cănNpg tN76Xxcai cMgDo3yhờ Npcô N76Xxcdũng cảmMgDo3y tỏMgDo3y tình.

Trong đN76Xxcại sảnhN76Xxc Npvang lênMgDo3y Q8hfojmột giọnNpg nữQ8hfoj tronNpg trN76Xxcẻo êmNp MgDo3ytai, Q8hfojNhan MgDo3yHoan nói:N76Xxc “TNpiêu Trạch,N76Xxc N76Xxcem Q8hfojyêu anMgDo3yh, cN76Xxcho dMgDo3yù cQ8hfojó túQ8hfojng tNphiếu đếnNp mứcMgDo3y Npăn khMgDo3yông đủQ8hfoj noMgDo3y, mN76Xxcặc khônN76Xxcg đNpủ ấm,Np Q8hfojphải uốnQ8hfojg gMgDo3yió TâyNp BắMgDo3yc màQ8hfoj N76Xxcsống thMgDo3yì trMgDo3yong lQ8hfojòng MgDo3yem vẫnN76Xxc rấtQ8hfoj nMgDo3ygọt nMgDo3ygào. Q8hfojEm đãN76Xxc muốnMgDo3y ởN76Xxc bênQ8hfoj anNph, chN76Xxco dQ8hfojù anNph tMgDo3yrở thNpành MgDo3ykẻ ăNpn mN76Xxcày lưuN76Xxc lạcNp đầuN76Xxc đườngN76Xxc, eQ8hfojm N76Xxccũng muốNpn lQ8hfojàm kN76Xxcẻ ăQ8hfojn màNpy bMgDo3yên cạnhN76Xxc MgDo3yanh. CQ8hfojả đờiQ8hfoj Npnày Npem sN76Xxcẽ dựNpa Npvào aN76Xxcnh, aN76Xxcnh cóMgDo3y khN76Xxcông mMgDo3yuốn cũN76Xxcng kMgDo3yhông được.”

Cô vQ8hfojừa dN76Xxcứt lời,MgDo3y tiếngN76Xxc vôMgDo3y taQ8hfojy hoQ8hfojan Nphô N76Xxcnhiệt liN76Xxcệt Q8hfojvang lênN76Xxc, TiêuNp TrạchQ8hfoj hướnNpg vNpề pNphía cNpô MgDo3ykhom ngườiNp tQ8hfojhật tMgDo3yhấp, nóiQ8hfoj: “CảmN76Xxc ơnMgDo3y MgDo3yem, đâNpy làQ8hfoj mónQ8hfoj quQ8hfojà tuMgDo3yyệt N76Xxcvời nhấtQ8hfoj mNpà anMgDo3yh nhậnNp đượcMgDo3y ngàyMgDo3y hNpôm nayQ8hfoj. NhaMgDo3yn HQ8hfojoan, đápMgDo3y lạN76Xxci tìMgDo3ynh Npcảm MgDo3ychân tìNpnh mNpà eQ8hfojm N76Xxcdành N76Xxccho anQ8hfojh, TiêuNp N76XxcTrạch Npanh xN76Xxcin tN76Xxchề trướNpc tMgDo3yất Q8hfojcả mọiMgDo3y ngườQ8hfoji, MgDo3yđời nNpày kiQ8hfojếp nàNpy, NpTiêu NpTrạch đốiMgDo3y vớMgDo3yi MgDo3yNhan HoaQ8hfojn mãiQ8hfoj MgDo3ymãi khMgDo3yông rờMgDo3yi xMgDo3ya, mQ8hfojãi Npmãi cN76Xxchỉ N76Xxcyêu mộQ8hfojt ngườiN76Xxc N76Xxclà em.”

Tiếng vỗNp taNpy N76Xxcnhư sNpấm dậyQ8hfoj vanQ8hfojg dộiQ8hfoj khắMgDo3yp hộNpi trườnN76Xxcg, đặcNp bNpiệt lN76Xxcà tiQ8hfojếng vN76Xxcỗ Nptay củNpa nhữngQ8hfoj ngườMgDo3yi đN76Xxcang yMgDo3yêu nhaMgDo3yu hoặQ8hfojc đMgDo3yang yNpêu thầmMgDo3y ngườiNp Q8hfojnào đó.

Ai cũnN76Xxcg muốnNp Npđược dũngN76Xxc cảmN76Xxc nhưQ8hfoj NhaMgDo3yn MgDo3yHoan, MgDo3yai cũMgDo3yng muN76Xxcốn đNpược thNpâm Q8hfojtình nhưMgDo3y TiêQ8hfoju Trạch.

Lạc TiểuN76Xxc ANpnh cảQ8hfojm độQ8hfojng Q8hfojđến rơiNp lệNp, NpHạ ThiệuQ8hfoj Q8hfojNhiên MgDo3yrút N76Xxckhăn đưaMgDo3y chN76Xxco cô.

Dưới sN76Xxcân kMgDo3yhấu, N76XxcNhan N76XxcHoan đỏQ8hfoj Npmặt nhìNpn TiêQ8hfoju Trạch,N76Xxc áN76Xxcnh Q8hfojmắt Q8hfojsáng trMgDo3yong. TrênQ8hfoj sNpân Npkhấu, TiQ8hfojêu NpTrạch nhìnMgDo3y vềNp phíN76Xxca côQ8hfoj, trQ8hfojên gươnMgDo3yg Npmặt ngậpQ8hfoj tNpràn ýN76Xxc cQ8hfojười, N76Xxcánh mMgDo3yắt sáNpng rực.

“Nào nàoN76Xxc!” BạcQ8hfojh DiệcMgDo3y Q8hfojPhong nhảyNp lênMgDo3y N76Xxcsân khQ8hfojấu, cắMgDo3yt ngNpang MgDo3yánh nhQ8hfojìn chN76Xxcăm chúNp nồngN76Xxc nànMgDo3y cQ8hfojủa hMgDo3yai ngườiN76Xxc. “CảmQ8hfoj ơQ8hfojn sN76Xxcự cổNp vũN76Xxc Q8hfojcủa qMgDo3yuý vịNp, bàMgDo3yi pQ8hfojhát biểuMgDo3y củaN76Xxc MgDo3ychủ N76Xxcnhân bN76Xxcữa tNpiệc xiN76Xxcn đQ8hfojược MgDo3ykết Npthúc, bâyMgDo3y gMgDo3yiờ Npxin mờiNp vàoMgDo3y tN76Xxciết mQ8hfojục tQ8hfojiếp theo.”

Nhân viQ8hfojên pNphục Q8hfojvụ đẩyNp Npxe bQ8hfojánh Q8hfojkem lNpên sâN76Xxcn khấu,Np Npca sĩMgDo3y MgDo3yBạch DiệcQ8hfoj PMgDo3yhong bắtNp nhịNpp cN76Xxcho mọQ8hfoji ngưN76Xxcời Nphát bàiMgDo3y cMgDo3yhúc Npmừng siNpnh nhậtMgDo3y, saQ8hfoju Npđó bảMgDo3yo NpTiêu TNprạch ướcNp rồiQ8hfoj thQ8hfojổi nến.

Một hơNpi thổiNp tắtN76Xxc bNpa ngọnNp nếnQ8hfoj tượngQ8hfoj trN76Xxcưng chN76Xxco bQ8hfoja mươiN76Xxc tMgDo3yuổi, TiNpêu TrạchQ8hfoj nQ8hfojhắm mắtNp N76Xxcước mộtNp đN76Xxciều ước.

Dưới sâNpn khấuQ8hfoj, NN76Xxchan HoaNpn thN76Xxcích tNphú nhìnMgDo3y aNpnh, MgDo3ytrong lòngMgDo3y thầMgDo3ym đQ8hfojoán: Q8hfojTiêu Trạch,Np MgDo3ycó phMgDo3yải MgDo3yanh đaN76Xxcng ướcMgDo3y rMgDo3yằng chúnN76Xxcg tN76Xxca sẽQ8hfoj mNpãi mãQ8hfoji MgDo3yở bêQ8hfojn nhau?

Tiêu TrN76Xxcạch mởQ8hfoj mắt.

Bạch DiNpệc PhNpong cườiN76Xxc Q8hfojhì Nphì hỏiN76Xxc: MgDo3y“Vừa ưMgDo3yớc điềuMgDo3y gMgDo3yì MgDo3yvậy, nóMgDo3yi MgDo3ynghe chQ8hfojút nàoMgDo3y, cóMgDo3y Q8hfojphải MgDo3yliên MgDo3yquan tớQ8hfoji Npbà xã,MgDo3y vQ8hfojợ, Npem yNpêu N76XxcNhan HoaNpn củaMgDo3y cậuMgDo3y không?”

Tiêu TrạN76Xxcch Q8hfojnhìn NhaQ8hfojn HoaNpn, NNphan N76XxcHoan Q8hfojcũng muốnMgDo3y biếNpt điNpều ướcNp củaMgDo3y N76Xxcanh phảiMgDo3y chăNpng MgDo3ycó cQ8hfojô trQ8hfojong đóMgDo3y, áNpnh mắtN76Xxc chờMgDo3y monQ8hfojg N76Xxcnhìn anh.

Nhìn N76Xxcchăm cMgDo3yhú vMgDo3yào N76Xxcmắt cô,MgDo3y TiêQ8hfoju TrạchNp nóQ8hfoji: “MgDo3yĐiều ướcN76Xxc MgDo3ycủa tôMgDo3yi là,MgDo3y N76Xxcthân thQ8hfojể kN76Xxchỏe mạnh.”

Không giốngNp nhQ8hfojư côNp nghĩ!Np NhaN76Xxcn HNpoan bNpĩu mQ8hfojôi, tronMgDo3yg MgDo3ylòng cN76Xxcảm tMgDo3yhấy hơiQ8hfoj mấtQ8hfoj mát.

Bạch DiệcMgDo3y PhonN76Xxcg giơN76Xxc ngónNp cáNpi vớiQ8hfoj TiNpêu TrNpạch, trêuN76Xxc cNphọc nóiQ8hfoj: “NgàiMgDo3y TMgDo3yiêu, MgDo3ycụ TiNpêu àQ8hfoj, Q8hfojtôi chúcNp Npcụ thânN76Xxc thểN76Xxc MgDo3ykhỏe mạnQ8hfojh, Q8hfojphúc Q8hfojnhư ĐNpông Hải,MgDo3y thọMgDo3y tMgDo3yựa NpNam Sơn!N76Xxc MgDo3yHa hMgDo3ya Npha Npha!” ANpnh Q8hfojta Npnói xonMgDo3yg cNpũng tN76Xxcự mìQ8hfojnh cảmQ8hfoj tNphấy buQ8hfojồn cười,Q8hfoj cầmNp miNpcro cườiN76Xxc ngặMgDo3yt nghẽo.

Tiêu TrNpạch nhậnNp miNpcro, nóiMgDo3y: “NhanMgDo3y HoanQ8hfoj, điềuN76Xxc ướcMgDo3y Npvừa N76Xxcrồi cNpủa anQ8hfojh lN76Xxcà N76Xxcthân N76Xxcthể khỏeQ8hfoj mạnhN76Xxc, MgDo3ycó lMgDo3yẽ Q8hfojem MgDo3ykhông biếtN76Xxc tạiQ8hfoj saN76Xxco aMgDo3ynh lNpại ướcMgDo3y Q8hfojnhư vậy,MgDo3y Npnghe xonN76Xxcg bQ8hfojài hN76Xxcát sNpau đâN76Xxcy N76Xxcem sẽMgDo3y hN76Xxciểu đượcQ8hfoj lNpòng aQ8hfojnh. BàMgDo3yi háNpt nàQ8hfojy anN76Xxch tN76Xxcặng cN76Xxcho N76Xxcem, N76Xxctên lN76Xxcà ‘N76XxcThân tMgDo3yhể khỏeN76Xxc mạnh’.”

Ánh đèMgDo3yn trênNp MgDo3ysân kNphấu MgDo3ydịu điN76Xxc, bN76Xxcan nhNpạc bN76Xxcắt đầQ8hfoju đệN76Xxcm N76Xxcđàn, Q8hfojkhúc nhQ8hfojạc dMgDo3yạo êmNp Npái trôQ8hfoji quaMgDo3y, TMgDo3yiêu NpTrạch đưaN76Xxc miMgDo3ycro tớNpi bênNp mMgDo3yôi, cấQ8hfojt giọngN76Xxc hát.

Anh khôQ8hfojng Npsợ vMgDo3yì eN76Xxcm màN76Xxc chịuN76Xxc nhiềMgDo3yu tổnNp N76Xxcthất, dN76Xxcù baMgDo3yo gN76Xxcian khổN76Xxc vẫnQ8hfoj Npsẵn N76Xxclòng MgDo3yđón nhận

Anh chỉN76Xxc N76Xxcsợ Npvì MgDo3ymệt mỏiNp tQ8hfojhao thứcQ8hfoj MgDo3ycả đêmNp Q8hfojmà bỏMgDo3y lỡQ8hfoj cuộNpc hN76Xxcẹn ngàN76Xxcy maQ8hfoji Npcủa chúngQ8hfoj ta

Anh khôMgDo3yng sMgDo3yợ mồN76Xxc hôN76Xxci đầmN76Xxc đìa,Np xâNpy MgDo3ynên MgDo3ymột lâN76Xxcu MgDo3yđài tNphuộc vềNp N76Xxcriêng haMgDo3yi ta

Anh chỉQ8hfoj Q8hfojsợ rằnMgDo3yg mìnhQ8hfoj bịNp cảm,Q8hfoj khônN76Xxcg nếNpm đượcN76Xxc Q8hfojđồ MgDo3yăn N76Xxcem nấuMgDo3y cMgDo3yho anMgDo3yh Npthì thậMgDo3yt MgDo3ylãng phí

Không MgDo3ycần Npem Q8hfojcho Npanh N76Xxcuống thuốc,Np kNphông mQ8hfojuốn N76Xxctrở thànhNp gánhQ8hfoj N76Xxcnặng củMgDo3ya em

Nếu yMgDo3yêu Q8hfojem Q8hfojsao cN76Xxcó N76Xxcthể Q8hfojđể eMgDo3ym Q8hfojphải hônMgDo3y mMgDo3yột ngườiQ8hfoj bệnh,N76Xxc tN76Xxcrơ Q8hfojmắt nN76Xxchìn aN76Xxcnh chịuN76Xxc MgDo3ybao giàyN76Xxc vò

Anh monNpg sMgDo3yao tNphân Q8hfojthể kMgDo3yhỏe mạnQ8hfojh, MgDo3yvì anMgDo3yh đãMgDo3y đồngNp MgDo3yý sẽNp chQ8hfojo Npem mộMgDo3yt cuộcQ8hfoj MgDo3ysống vQ8hfojẹn toàn

Thề noN76Xxcn hẹnMgDo3y biểQ8hfojn chẳngNp bằnN76Xxcg Q8hfojkhỏe mạnNph đểNp MgDo3yem khônNpg phMgDo3yải nhọcNp công

Anh mQ8hfojong Q8hfojsao thN76Xxcân thểN76Xxc N76Xxckhỏe mạnh,N76Xxc Q8hfojkhông muốN76Xxcn N76Xxcnhìn N76Xxcem rơN76Xxci lệN76Xxc vQ8hfojì lNpo lắQ8hfojng chN76Xxco anh

Ngộ nhỡMgDo3y Q8hfojem còMgDo3yn tiềuNp tụyN76Xxc hơNpn Q8hfojanh tMgDo3yhì saN76Xxco cóN76Xxc Q8hfojthể hưởN76Xxcng thụNp hươMgDo3yng vQ8hfojị củaMgDo3y tìNpnh yêu

Anh đãQ8hfoj từngQ8hfoj N76Xxcphung N76Xxcphí thQ8hfojời gianNp, thậNpm cQ8hfojhí còQ8hfojn ngaMgDo3yng Q8hfojtàng coN76Xxci thườnQ8hfojg cáiQ8hfoj chết

Bởi vN76Xxcì đMgDo3yã yêuQ8hfoj eNpm, N76Xxcmới bắtN76Xxc N76Xxcđầu kN76Xxchao kháNpt sốngQ8hfoj N76Xxclâu tMgDo3yrăm tuổi

Cầu trờiQ8hfoj baN76Xxcn phúNpc MgDo3ycho tQ8hfojhân MgDo3ythể anN76Xxch Npkhỏe mạnN76Xxch, cN76Xxcho dNpù Npngày đóNp đNpất trờN76Xxci N76Xxctối tăm

Em vẫnNp Q8hfojsẽ nhìMgDo3yn aMgDo3ynh ngN76Xxcủ yên

Đắp Q8hfojcho aMgDo3ynh chNpiếc chănNp bôQ8hfojng, khiếnQ8hfoj N76Xxcanh cảN76Xxcm độnNpg N76Xxcđến rNpơi lệ…N76Xxc [2]

[2] TQ8hfojhân thểNp khQ8hfojỏe mạN76Xxcnh –Np TrươngMgDo3y VệNp Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìnhMgDo3y N76Xxcảnh kQ8hfojhi Npanh N76Xxcbị bệnhMgDo3y tQ8hfojái hiệnNp MgDo3ytrước mNpắt NhaNpn Q8hfojHoan, cNpho Q8hfojanh MgDo3yuống tNphuốc, Q8hfojnhìn anN76Xxch tiêm,Np mơNp mN76Xxcơ hồNp Nphồ ngồiMgDo3y Q8hfojbên giườngMgDo3y tMgDo3yrông chừN76Xxcng anh…

Khóe Npmắt côMgDo3y đãMgDo3y MgDo3yướt tựN76Xxc lúcQ8hfoj nào.

Chơi xN76Xxce, hQ8hfojồ Q8hfojđồ sQ8hfojống Q8hfojqua ngQ8hfojày, cQ8hfojoi thườNpng cáMgDo3yi chN76Xxcết điQ8hfoj đuNpa xN76Xxce vớiMgDo3y DNpạ Sâm…Np TNpất cQ8hfojả đN76Xxcều hiểnN76Xxc hiệnMgDo3y trướcQ8hfoj mắtQ8hfoj TMgDo3yiêu TrạcN76Xxch, anQ8hfojh Q8hfojnhớ rNpất Q8hfojrõ Q8hfojlúc N76Xxcanh tỉQ8hfojnh lạiN76Xxc saMgDo3yu cN76Xxcơn mMgDo3yê manN76Xxc, NhQ8hfojan NpHoan đãN76Xxc nóQ8hfoji N76Xxc– anQ8hfojh gụMgDo3yc ngãN76Xxc, nNphư tNphể MgDo3ycả thếNp Npgiới nNpày đềuMgDo3y sQ8hfojụp đổQ8hfoj Q8hfojtheo vậy.N76Xxc TiêNpu TrạN76Xxcch, aNpnh phảiMgDo3y mMgDo3yau khỏeNp Nplại, N76Xxcmình eMgDo3ym khôQ8hfojng thểN76Xxc chQ8hfojèo chốngMgDo3y đượcMgDo3y cN76Xxcái nhàMgDo3y này.

Thề nQ8hfojon hẹnNp biN76Xxcển thậtNp sựNp chẳngNp quNpan trọnN76Xxcg MgDo3ybằng thânMgDo3y thểQ8hfoj khN76Xxcỏe mạnh.

Đối vớMgDo3yi cô,Np aNpnh MgDo3ylà Nptrụ N76Xxccột cMgDo3yho cQ8hfojả thếQ8hfoj giN76Xxcới, Npanh Q8hfojgục Npngã, tNphế gN76Xxciới củN76Xxca côQ8hfoj cũQ8hfojng N76Xxcsụp xuốQ8hfojng theo.

Nhan HN76Xxcoan cảmMgDo3y độngQ8hfoj khN76Xxcông nóN76Xxci Npnên lờiMgDo3y, Nplệ Q8hfojrưng rưnQ8hfojg MgDo3ytrong đôiNp mắQ8hfojt N76Xxclong lanhN76Xxc, Q8hfojqua lNpàn nưMgDo3yớc mN76Xxcắt đóNp, cN76Xxcô trôNpng thấyNp mộtNp nQ8hfojgười Q8hfojđàn ôMgDo3yng cNpầm bN76Xxcó hoMgDo3ya hN76Xxcồng tN76Xxco. GươnNpg mặtNp rạnMgDo3yg rỡ,Np sốngQ8hfoj mũiN76Xxc N76Xxccao thẳQ8hfojng, N76XxcÂu phụcN76Xxc trắnMgDo3yg tiNpnh, aMgDo3ynh gNpiống nhưNp mN76Xxcột vịMgDo3y hoMgDo3yàng MgDo3ytử Npchân tìMgDo3ynh khN76Xxcẩn khoảnNp bướcNp vềN76Xxc pMgDo3yhía cô.

Nhan HoaNpn Q8hfojsụt Q8hfojsịt MgDo3ynhận N76Xxclấy bNpó hoMgDo3ya, N76XxcTiêu TQ8hfojrạch móN76Xxcc tMgDo3yrong MgDo3yáo MgDo3yra N76Xxcchiếc nhẫnQ8hfoj kiN76Xxcm cNpương Q8hfojđã cMgDo3yhuẩn bQ8hfojị từNp trQ8hfojước, quỳQ8hfoj mộtMgDo3y chN76Xxcân xuốngNp. AnNph N76Xxcnói: “MgDo3yAnh đMgDo3yã nóMgDo3yi, ngàyNp anMgDo3yh Q8hfojgây dQ8hfojựng lạiNp sNpự nQ8hfojghiệp sMgDo3yẽ chNpính làMgDo3y lúcQ8hfoj cMgDo3yưới Q8hfojem vN76Xxcề nhàNp, bâN76Xxcy giờN76Xxc aNpnh muốnNp thN76Xxcực hiệnN76Xxc lờiMgDo3y Npnói cQ8hfojủa mình,Np eNpm yêNpu, lấyN76Xxc MgDo3yanh nhé?”

Nước Npmắt lãNp cN76Xxchã rơNpi, NhQ8hfojan HoaNpn khôngN76Xxc hềN76Xxc dN76Xxco dự,Np N76Xxcngón taNpy rMgDo3yun rMgDo3yun chuNpi vNpào chiếQ8hfojc nhẫnMgDo3y MgDo3ynạm N76Xxckim cươNpng đẹN76Xxcp đẽNp MgDo3ysáng chói.

Chung quaNpnh tiếngNp vN76Xxcỗ tN76Xxcay vanQ8hfojg dội,N76Xxc MgDo3yanh ôNpm cQ8hfojô hônN76Xxc lêNpn hMgDo3yàng nướcN76Xxc mắt.

Âm nhạMgDo3yc thN76Xxcay Q8hfojđổi, trNpở Npthành khN76Xxcúc nhQ8hfojạc êmMgDo3y MgDo3yái nhN76Xxcịp nhàng,MgDo3y mọiN76Xxc ngườiQ8hfoj lậNpp tứMgDo3yc kếMgDo3yt đMgDo3yôi tìQ8hfojm bạMgDo3yn nhN76Xxcảy. TiêuNp TrQ8hfojạch thQ8hfojổi nhQ8hfojẹ lNpên míQ8hfoj mắtNp cô,N76Xxc cQ8hfojhọc cNpho côMgDo3y cười,Np “LN76Xxcập tNpức muốnN76Xxc lN76Xxcàm cN76Xxcô dâuNp N76Xxccủa aQ8hfojnh, cảMgDo3ym thấyQ8hfoj N76Xxcmình Q8hfojhạnh Npphúc chứ?”

Nhan NpHoan nínNp khóQ8hfojc mỉMgDo3ym cMgDo3yười, gậtN76Xxc đầuQ8hfoj lNpiên tục.

Tiêu TQ8hfojrạch cưN76Xxcời làmNp xaN76Xxco độNpng N76Xxcánh mQ8hfojắt NQ8hfojhan Hoan.

Cô nMgDo3yói: “AMgDo3ynh yêNpu, N76Xxcsinh Npnhật Npvui vẻ.”

“Ừ!” N76XxcAnh tựaQ8hfoj tránMgDo3y mìnhN76Xxc N76Xxcvào tQ8hfojrán côQ8hfoj, nhẹNp nhàngMgDo3y kMgDo3yhiêu vN76Xxcũ, Npcô kéQ8hfojo tN76Xxcay Npanh đặtN76Xxc lQ8hfojên MgDo3ybụng dướiNp phẳngN76Xxc lìMgDo3y, MgDo3ykhẽ khàMgDo3yng N76Xxcnói: “MQ8hfojón quNpà eNpm tặngN76Xxc cQ8hfojho N76Xxcanh nNpằm N76Xxcở đây.”

Chiều cQ8hfojuối thuNp, N76Xxcánh nắnNpg chaN76Xxcn hòa.

Ven Q8hfojđường, caMgDo3yo ốcMgDo3y mọN76Xxcc lênQ8hfoj sN76Xxcan sátNp nhưMgDo3y rừnMgDo3yg rậm,Np từngMgDo3y N76Xxccỗ xQ8hfoje lQ8hfojớn nMgDo3yhỏ Q8hfojrong ruổNpi khắQ8hfojp Npcác Npcon pN76Xxchố, ngưMgDo3yời điQ8hfoj đườQ8hfojng qQ8hfojua lMgDo3yại vQ8hfojội vãQ8hfoj, nữNp cảnhMgDo3y MgDo3ysát gN76Xxciao MgDo3ythông MgDo3yxinh đẹpMgDo3y chỉMgDo3y huQ8hfojy đoN76Xxcàn xeNp. MộtQ8hfoj MgDo3yđám thaQ8hfojnh niQ8hfojên vâyQ8hfoj qN76Xxcuanh trQ8hfojạm xNpe buýtN76Xxc dánNp đầyNp N76Xxcáp MgDo3yphích N76Xxcphim ảnh,MgDo3y tN76Xxcất cQ8hfojả đềuMgDo3y đangQ8hfoj bàN76Xxcn táNpn vMgDo3yề Npcô diễnMgDo3y viNpên MgDo3yxinh đẹpQ8hfoj chiếmNp cMgDo3yứ tMgDo3yoàn N76Xxcbộ cácN76Xxc N76Xxcbức ảnhMgDo3y đó.

Thành phốQ8hfoj nàyN76Xxc MgDo3yvẫn thQ8hfojay đổiN76Xxc rấN76Xxct nhaN76Xxcnh, khiếnQ8hfoj N76Xxcngười Q8hfojta khôngQ8hfoj kịpMgDo3y N76Xxcđón nhận.

Tại vùnMgDo3yg nN76Xxcgoại tMgDo3yhành cáchMgDo3y xMgDo3ya Q8hfojđô thMgDo3yị, Npyên tĩnN76Xxch, thQ8hfojư thái.

Reventon meN76Xxcn Nptheo Npcon đườNpng Q8hfojnúi uN76Xxcốn lượnN76Xxc Nplao vềMgDo3y phíaQ8hfoj MgDo3ytrước, trênQ8hfoj MgDo3yghế lNpái, TiêNpu TN76Xxcrạch mộQ8hfojt taN76Xxcy gMgDo3yiữ vQ8hfojô lăNpng, MgDo3ymột tQ8hfojay MgDo3yđặt tMgDo3yrên phầQ8hfojn N76Xxcbụng đãMgDo3y hơMgDo3yi Q8hfojnhô MgDo3ylên N76Xxccủa ngườNpi vNpợ đangNp nQ8hfojgồi troQ8hfojng lòMgDo3yng mình.

Nhan HoN76Xxcan Npđang trN76Xxcong tN76Xxchời MgDo3ykỳ manN76Xxcg Npthai Q8hfojnhưng Q8hfojvẫn N76Xxcđẹp Q8hfojdịu dànMgDo3yg, Npmái tNpóc Nphơi rốiNp tếNpt phồnNpg thNpeo kiểN76Xxcu Q8hfojxương cQ8hfojá, N76Xxcáo leQ8hfojn mỏngN76Xxc MgDo3ymàu Npda Q8hfojngười, toàN76Xxcn tNphân cMgDo3yô nhNpư Q8hfojtỏa rN76Xxca mộQ8hfojt tQ8hfojhứ ánhNp sánMgDo3yg cQ8hfojủa ngưMgDo3yời N76Xxclàm mẹ.

Cô nQ8hfojgồi tQ8hfojrên đùiMgDo3y TiêuNp Trạch,Q8hfoj N76Xxccúi MgDo3yđầu Nphôn môiN76Xxc aMgDo3ynh, MgDo3ychiếc nhẫnNp Q8hfojkim cưQ8hfojơng trN76Xxcên N76Xxcngón vôQ8hfoj N76Xxcdanh lNpóe sáQ8hfojng N76Xxcrực rỡ.

Tiêu Q8hfojTrạch đãQ8hfoj N76Xxcquá queN76Xxcn thuộcNp vớN76Xxci coN76Xxcn đườngMgDo3y Q8hfojnày nêMgDo3yn Q8hfojvốn khôMgDo3yng cầnMgDo3y Q8hfojnhìn, vẫQ8hfojn N76Xxchết sứNpc chuyêNpn cN76Xxchú hMgDo3yôn côNp, yêuQ8hfoj thươNpng cô.

“Vèo!”

Một chN76Xxciếc PNporsche 91Q8hfoj1 [Q8hfoj3] phóQ8hfojng vụN76Xxct quNpa nhưNp tQ8hfojên bắnMgDo3y, MgDo3ylá câyN76Xxc Q8hfojkhô héNpo bịMgDo3y sứcMgDo3y gióMgDo3y N76Xxccuốn lQ8hfojên Npcuộn trònN76Xxc sN76Xxcau đuôN76Xxci xe.

[3] PorNpsche MgDo3y911: Q8hfojmọi nNpgười cònQ8hfoj nQ8hfojhớ chNpiếc xMgDo3ye nàyQ8hfoj Npchứ, làN76Xxc DMgDo3yạ SMgDo3yâm :D

2012-Porsche-911-Front-QuarterQ8hfoj-Motion-Red-623x415

1338366817-NpPorsche-911-Coupe-Club-1

Nhan HNpoan rờiMgDo3y khỏiN76Xxc cN76Xxcánh Q8hfojmôi nóNpng rực,N76Xxc quMgDo3yay đầuNp nhìMgDo3yn, kiMgDo3ynh nQ8hfojgạc hN76Xxcô N76Xxclên: “LàN76Xxc Q8hfojanh ta…”

Tiêu TrạMgDo3ych giQ8hfojữ cằmN76Xxc MgDo3ycô N76Xxckéo lạiNp N76Xxctiếp N76Xxctục hôN76Xxcn môi.

Mặc kệMgDo3y hắnMgDo3y lMgDo3yà ai.

Người cảN76Xxc đờiN76Xxc Npnày anN76Xxch Q8hfojmuốn Npđuổi MgDo3ytheo Q8hfojđã hoàNpn tNpoàn bắQ8hfojt đượMgDo3yc rồi,MgDo3y N76Xxcanh cQ8hfojhẳng còNpn chútMgDo3y hMgDo3yào hQ8hfojứng vớiQ8hfoj bấtN76Xxc kNpỳ kẻQ8hfoj N76Xxcnào khác.

“Anh kQ8hfojhông thN76Xxcể nàoNp vĩnhN76Xxc vNpiễn cQ8hfojhạy phNpía Q8hfojsau em.”

“Anh Npsẽ đuổQ8hfoji MgDo3ytheo em.”

Nhan HoaNpn, cuốiNp cùnN76Xxcg Npanh cũQ8hfojng bNpắt đNpược eNpm rồi.

_Hết_

P/s: NgạiNp quQ8hfojá, cònNp mỗiMgDo3y mộtMgDo3y chưNpơng mMgDo3yuốn poMgDo3yst liềnQ8hfoj luônMgDo3y MgDo3ynhưng tựQ8hfoj N76Xxcnhiên lNpại bậnNp N76Xxcbù đầuN76Xxc cảNp tuầN76Xxcn, chẳngMgDo3y hởMgDo3y rNpa đưN76Xxcợc MgDo3ychút nàoNp đNpể Nplàm, bQ8hfojắt mọN76Xxci ngMgDo3yười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.