You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác gW8evH6rSiả: NqAJzhan TiW8evH6rSểu Ngôn

Chuyển ngữ:AiHxpk5R LạcqAJz Dương
***

Chương 67

Để chúqAJzc mừqAJzng sW8evH6rSinh nhậtAiHxpk5R AiHxpk5RTiêu Trạch,qAJz NW8evH6rShan HoqAJzan mặqAJzc qAJzmột chiếcAiHxpk5R qAJzváy hởqAJz AiHxpk5Rvai mớiqAJz đặtAiHxpk5R hànAiHxpk5Rg tW8evH6rShiết kW8evH6rSế tAiHxpk5Rheo yW8evH6rSêu cầqAJzu. TừW8evH6rS ngựcW8evH6rS qAJztrở xuống,qAJz vW8evH6rSáy đượcqAJz qAJzghép tqAJzhành từW8evH6rS rAiHxpk5Rất nhiềAiHxpk5Ru chW8evH6rSiếc lôqAJzng vW8evH6rSũ qAJznhỏ trắngqAJz tinhAiHxpk5R, tạoW8evH6rS cqAJzho phầnqAJz chânAiHxpk5R váqAJzy qAJzcó kiểuqAJz dángqAJz AiHxpk5Rnhư bậAiHxpk5Rc thqAJzang tW8evH6rSầng W8evH6rStầng lớpqAJz qAJzlớp, vqAJzừa thuầnqAJz khiếqAJzt thAiHxpk5Roát W8evH6rStục W8evH6rSmà lạiW8evH6rS khôngqAJz mấtqAJz tAiHxpk5Rính thqAJzời trang.

Là cAiHxpk5Rhủ nhânAiHxpk5R củaAiHxpk5R bqAJzữa tiệAiHxpk5Rc, TiêuW8evH6rS TrAiHxpk5Rạch cũngqAJz ănW8evH6rS vậnW8evH6rS rAiHxpk5Rất tW8evH6rSrang trW8evH6rSọng, AiHxpk5Ranh mặcAiHxpk5R mqAJzột W8evH6rSbộ ÂW8evH6rSu phụcAiHxpk5R W8evH6rSmàu tqAJzrắng bướAiHxpk5Rc AiHxpk5Rra khAiHxpk5Rỏi phòW8evH6rSng thqAJzay đồ,W8evH6rS W8evH6rSđi tW8evH6rSới ômqAJz vòngW8evH6rS quanW8evH6rSh W8evH6rSeo nW8evH6rShỏ củaAiHxpk5R nW8evH6rSàng tiqAJzên nữqAJz đW8evH6rSang đứqAJzng tW8evH6rSrước gươngW8evH6rS, qAJznói: “AiHxpk5RMặc qAJzđồ tW8evH6rSrang điểmW8evH6rS W8evH6rSxinh đẹpAiHxpk5R tAiHxpk5Rhế nàyAiHxpk5R đểW8evH6rS quW8evH6rSyến qAJzrũ AiHxpk5Rcon nhAiHxpk5Rà aW8evH6rSi đây?”

Nhan HoAiHxpk5Ran AiHxpk5Rgiật W8evH6rSnhẹ cáAiHxpk5Rnh AiHxpk5Rtay áoAiHxpk5R màAiHxpk5Ru trắngqAJz đangqAJz vAiHxpk5Ròng quqAJza eW8evH6rSo mìqAJznh, nóW8evH6rSi: “EW8evH6rSm cqAJzòn chưAiHxpk5Ra nóqAJzi gW8evH6rSì qAJzanh đâqAJzu đW8evH6rSấy, W8evH6rSăn diệnW8evH6rS bảnhW8evH6rS bAiHxpk5Rao AiHxpk5Rthế nàAiHxpk5Ry lW8evH6rSà đểqAJz dqAJzụ dỗW8evH6rS cAiHxpk5Ron qAJzgái nhW8evH6rSà aW8evH6rSi hả?”

“Hôm W8evH6rSnay AiHxpk5Rlà W8evH6rSsinh nhậtqAJz aAiHxpk5Rnh, AiHxpk5Ranh phảiW8evH6rS ănW8evH6rS mAiHxpk5Rặc trịnhqAJz trAiHxpk5Rọng qAJzlà W8evH6rSđương nhiêAiHxpk5Rn, hAiHxpk5Rơn nữa,qAJz cqAJzó AiHxpk5Rem W8evH6rSrồi, AiHxpk5Rcòn cAiHxpk5Ron gáiW8evH6rS nhqAJzà qAJzai W8evH6rScó thểAiHxpk5R lọtqAJz qAJzvào qAJzmắt aAiHxpk5Rnh được.”

“Hôm W8evH6rSnay qAJzlà sinAiHxpk5Rh nW8evH6rShật anAiHxpk5Rh, W8evH6rSem tranAiHxpk5Rg điAiHxpk5Rểm AiHxpk5Rxinh đẹpW8evH6rS lAiHxpk5Rà đươngAiHxpk5R nW8evH6rShiên, AiHxpk5Rhơn nữa,AiHxpk5R cóW8evH6rS aW8evH6rSnh rồi,AiHxpk5R coW8evH6rSn trAiHxpk5Rai nhW8evH6rSà nàoqAJz cW8evH6rSó tAiHxpk5Rhể lọtqAJz vàoAiHxpk5R qAJzmắt eAiHxpk5Rm đượcqAJz chứ.”

Nhan HoaAiHxpk5Rn bắqAJzt chướcW8evH6rS cáchqAJz nóqAJzi củaW8evH6rS anAiHxpk5Rh, lAiHxpk5Rại bqAJzị TiAiHxpk5Rêu TW8evH6rSrạch ôW8evH6rSm ghAiHxpk5Rì vàAiHxpk5Ro lòngAiHxpk5R hôqAJzn qAJzngấu nghiqAJzến AiHxpk5Rmột trậAiHxpk5Rn, rờAiHxpk5Ri khỏiqAJz W8evH6rSmôi cAiHxpk5Rô, anqAJzh qAJzthở nAiHxpk5Rặng W8evH6rSnề qAJznói: “QuàW8evH6rS W8evH6rSsinh nhậtW8evH6rS W8evH6rScủa W8evH6rSanh đâu?”

 

Nhan HoaAiHxpk5Rn đỏW8evH6rS AiHxpk5Rmặt W8evH6rSkéo chiếcAiHxpk5R váyAiHxpk5R hơqAJzi xộqAJzc xệAiHxpk5Rch lênAiHxpk5R AiHxpk5Rche đAiHxpk5Ri phầW8evH6rSn ngựcqAJz, rqAJza vẻAiHxpk5R bAiHxpk5Rí mậtAiHxpk5R, “ĐqAJzến lúcqAJz đAiHxpk5Ró aW8evH6rSnh sẽqAJz biết!”

“Anh muốnqAJz xqAJzem xqAJzem rqAJzốt cqAJzuộc qAJzem tặnqAJzg aAiHxpk5Rnh qAJzthứ gìqAJz hW8evH6rSay ho.W8evH6rS” qAJzBàn taAiHxpk5Ry tAiHxpk5Ro véqAJzo nhqAJzẹ haqAJzi cáqAJzi lênqAJz nơiqAJz tròAiHxpk5Rn trịW8evH6rSa mềmqAJz mqAJzại, NAiHxpk5Rhan qAJzHoan nhíuW8evH6rS màyqAJz cắnqAJz W8evH6rSmôi, cơAiHxpk5R tAiHxpk5Rhể bqAJzây giW8evH6rSờ vôW8evH6rS AiHxpk5Rcùng nhạyqAJz cảm,AiHxpk5R sqAJzự đụnqAJzg chạAiHxpk5Rm củaAiHxpk5R anqAJzh AiHxpk5Rlàm côW8evH6rS nhưAiHxpk5R muốW8evH6rSn nhũnqAJz ra.

Rất nhiềuAiHxpk5R AiHxpk5Rngười nhậnW8evH6rS AiHxpk5Rđược thiệpqAJz W8evH6rSmời củaAiHxpk5R W8evH6rSTiêu qAJzTrạch, đồngqAJz nghiệp,qAJz bAiHxpk5Rạn bèW8evH6rS AiHxpk5Rthân W8evH6rSthiết, nqAJzgay cảAiHxpk5R kẻW8evH6rS đốiqAJz địchAiHxpk5R LãqAJznh NgựW8evH6rS ThầqAJzn cAiHxpk5Rũng nhậnW8evH6rS được.

Từng chAiHxpk5Riếc limousAiHxpk5Rine AiHxpk5R[1] xAiHxpk5Ra AiHxpk5Rhoa lầAiHxpk5Rn lượW8evH6rSt W8evH6rSđỗ lqAJzại trướcW8evH6rS cAiHxpk5Rổng W8evH6rST98, hqAJzôm naqAJzy bqAJzảo vệAiHxpk5R cAiHxpk5Rũng AiHxpk5Răn qAJzmặc chỉnW8evH6rS AiHxpk5Rchu vqAJzô cùqAJzng qAJztrang trọqAJzng. qAJzLúc TAiHxpk5Riêu TrạchqAJz AiHxpk5Rtự nhiAiHxpk5Rên ôAiHxpk5Rm NhaqAJzn W8evH6rSHoan W8evH6rSđi vàW8evH6rSo đqAJzại sảnh,qAJz khônAiHxpk5Rg khqAJzí cW8evH6rSả hộiAiHxpk5R trườngqAJz qAJzlập tứcW8evH6rS sW8evH6rSôi sục.

[1] LimoqAJzusine: mộtAiHxpk5R loqAJzại qAJzxe W8evH6rSkhách sanAiHxpk5Rg qAJztrọng, cqAJzó W8evH6rSthân xAiHxpk5Re AiHxpk5Rdài W8evH6rSvà nW8evH6rSội thấtW8evH6rS tW8evH6rSiện nqAJzghi bênW8evH6rS trong.

W8evH6rS"lincoln-stretch-limo"

OLYMPW8evH6rSUS DIAiHxpk5RGITAL CAMERAAiHxpk5R

Tiêu AiHxpk5RTrạch chàqAJzo hỏiAiHxpk5R qAJzmột nAiHxpk5Rhóm W8evH6rSbạn bèW8evH6rS, NhaAiHxpk5Rn HoaW8evH6rSn qAJzbị đáqAJzm kháchqAJz mờqAJzi nAiHxpk5Rữ kéW8evH6rSo saqAJzng mộtW8evH6rS bênW8evH6rS bắtqAJz W8evH6rSđầu tW8evH6rSán gẫu.

Nhân viW8evH6rSên pW8evH6rShục vụW8evH6rS quqAJzán baW8evH6rSr maqAJzng mộtW8evH6rS hộpAiHxpk5R quAiHxpk5Rà đượW8evH6rSc W8evH6rSgói đẹqAJzp đW8evH6rSẽ đưaAiHxpk5R cW8evH6rSho TiqAJzêu qAJzTrạch đqAJzang nóiqAJz chuqAJzyện phiếmW8evH6rS vớqAJzi kW8evH6rShách kqAJzhứa, “TiqAJzêu AiHxpk5Rtiên sinAiHxpk5Rh, mW8evH6rSột vịW8evH6rS tiW8evH6rSên W8evH6rSsinh W8evH6rSnhờ tôiAiHxpk5R chuyểnqAJz W8evH6rSmón qqAJzuà nqAJzày cAiHxpk5Rho ngài,qAJz ngưW8evH6rSời đóAiHxpk5R nóiW8evH6rS W8evH6rSmón qqAJzuà nW8evH6rSày AiHxpk5Rngài W8evH6rSnhất địnW8evH6rSh phảAiHxpk5Ri tựAiHxpk5R tW8evH6rSay mởqAJz ra.”

Tiêu W8evH6rSTrạch nqAJzghi hoặcqAJz nAiHxpk5Rhận lW8evH6rSấy hộpW8evH6rS qW8evH6rSuà, AiHxpk5Rmở W8evH6rSra. NgaAiHxpk5Ry AiHxpk5Rkhi giqAJzấy góiW8evH6rS đượAiHxpk5Rc xqAJzé AiHxpk5Rra, AiHxpk5Rtrong lòW8evH6rSng TqAJziêu TrạAiHxpk5Rch lậpW8evH6rS tứcW8evH6rS đqAJzan xAiHxpk5Ren baAiHxpk5Ro W8evH6rScảm giácAiHxpk5R qAJzđắng caAiHxpk5Ry W8evH6rSngọt bùAiHxpk5Ri. AAiHxpk5Rnh giữqAJz lấyAiHxpk5R tW8evH6rSay nhânAiHxpk5R vqAJziên phqAJzục vụW8evH6rS, vAiHxpk5Rội vàAiHxpk5Rng hỏi:AiHxpk5R “VịqAJz tqAJziên AiHxpk5Rsinh đóqAJz đangW8evH6rS ởqAJz đqAJzâu? qAJzAnh W8evH6rSta tAiHxpk5Rrông nhưAiHxpk5R AiHxpk5Rthế nào?”

Nhân viêAiHxpk5Rn phụcW8evH6rS vụAiHxpk5R hơiqAJz gW8evH6rSiật mìnAiHxpk5Rh, lắpAiHxpk5R bAiHxpk5Rắp nóiAiHxpk5R: “VịqAJz tiqAJzên siAiHxpk5Rnh đóqAJz qAJzđã đW8evH6rSi W8evH6rSrồi, aqAJznh AiHxpk5Rta rW8evH6rSất cAiHxpk5Rao, rấW8evH6rSt W8evH6rStuấn tW8evH6rSú, khqAJzi cườiW8evH6rS cònAiHxpk5R lộAiHxpk5R qAJzra W8evH6rShàm răAiHxpk5Rng tAiHxpk5Rrắng sáng.”

Đúng lúcqAJz nW8evH6rSày, vqAJzới tqAJzư cqAJzách ngườiW8evH6rS chủW8evH6rS trqAJzì, BAiHxpk5Rạch DiệcW8evH6rS PhoqAJzng mờqAJzi TiAiHxpk5Rêu TrạchqAJz lW8evH6rSên sW8evH6rSân khấuqAJz pAiHxpk5Rhát biểAiHxpk5Ru, TqAJziêu TrạW8evH6rSch AiHxpk5Rchấn chqAJzỉnh AiHxpk5Rlại W8evH6rScảm xúqAJzc rồiW8evH6rS điAiHxpk5R lên.

Khách khứaAiHxpk5R nW8evH6rShao nhaqAJzo qAJzngồi xuốngAiHxpk5R. W8evH6rSNhan AiHxpk5RHoan ngồiAiHxpk5R cùW8evH6rSng bànqAJz vớiW8evH6rS TiqAJzêu KW8evH6rSiến ĐôngW8evH6rS, AiHxpk5Rbên cạnhW8evH6rS W8evH6rSlà qAJzHạ W8evH6rSThiệu NhiqAJzên vqAJzà qAJzLạc W8evH6rSTiểu AiHxpk5RAnh, W8evH6rStiếp đqAJzó lqAJzà TốngAiHxpk5R AiHxpk5RThế PhoW8evH6rSng vàAiHxpk5R AqAJzmy, BạcAiHxpk5Rh DiệqAJzc PhonW8evH6rSg, LãAiHxpk5Rnh NgựqAJz W8evH6rSThần đãW8evH6rS ngồiqAJz yW8evH6rSên vịqAJz AiHxpk5Rở hW8evH6rSàng ghếW8evH6rS trước.

Tiêu TrAiHxpk5Rạch ÂAiHxpk5Ru phW8evH6rSục qAJzchỉnh tềqAJz AiHxpk5Rđi W8evH6rStới cW8evH6rSầm lqAJzấy miqAJzcro, nhìnqAJz AiHxpk5Rmột lượtW8evH6rS qAJzkhách kqAJzhứa AiHxpk5Rđa phqAJzần qAJzlà bạnW8evH6rS bèqAJz thânqAJz thiếW8evH6rSt, qAJznói: “HW8evH6rSôm naqAJzy AiHxpk5Rlà sinW8evH6rSh nAiHxpk5Rhật củW8evH6rSa TiAiHxpk5Rêu TAiHxpk5Rrạch AiHxpk5Rtôi, cW8evH6rSảm ơW8evH6rSn mọW8evH6rSi ngAiHxpk5Rười đqAJzã tớW8evH6rSi thqAJzam dựAiHxpk5R buổiqAJz AiHxpk5Rtiệc, W8evH6rScảm AiHxpk5Rơn BạcAiHxpk5Rh qAJzDiệc W8evH6rSPhong đW8evH6rSã cuqAJzng cấpW8evH6rS đqAJzịa điểAiHxpk5Rm tốtW8evH6rS nhưAiHxpk5R AiHxpk5Rthế này.”

Dưới sânqAJz kqAJzhấu tiếW8evH6rSng AiHxpk5Rvỗ lêqAJzn vanqAJzg lêW8evH6rSn rộnW8evH6rS rAiHxpk5Rã, qAJzsau kAiHxpk5Rhi lắngqAJz lại,AiHxpk5R TiêuqAJz TrạchW8evH6rS tiAiHxpk5Rếp tụcAiHxpk5R nóAiHxpk5Ri: “NhânqAJz dịpAiHxpk5R nàqAJzy, W8evH6rStôi cóW8evH6rS vW8evH6rSài lờiAiHxpk5R mW8evH6rSuốn tâmW8evH6rS qAJzsự vớW8evH6rSi mọiAiHxpk5R nW8evH6rSgười. W8evH6rSTừ chuyệAiHxpk5Rn TAiHxpk5Rần W8evH6rSVũ đoạnqAJz tW8evH6rSuyệt vớiW8evH6rS LW8evH6rSãnh ThW8evH6rSị, cAiHxpk5Rho tAiHxpk5Rới việcAiHxpk5R ThW8evH6rSịnh ThW8evH6rSế thqAJzu qAJzmua TầnqAJz VW8evH6rSũ, mqAJzột nW8evH6rSăm qAiHxpk5Rua đAiHxpk5Rã xảyqAJz rW8evH6rSa khônW8evH6rSg ítW8evH6rS sựAiHxpk5R kiệW8evH6rSn. TroW8evH6rSng mAiHxpk5Rột nămAiHxpk5R nAiHxpk5Rày, qAJztôi từAiHxpk5R mộW8evH6rSt kẻqAJz coqAJzn nAiHxpk5Rhà giàW8evH6rSu chơiAiHxpk5R bAiHxpk5Rời lêW8evH6rSu lW8evH6rSổng, kqAJzhông AiHxpk5Rcó cqAJzhí tiếnqAJz thW8evH6rSủ chW8evH6rSỉ biếqAJzt cW8evH6rShơi xeW8evH6rS, W8evH6rSđã trởAiHxpk5R tAiHxpk5Rhành AiHxpk5Rtôi AiHxpk5Rcủa hôW8evH6rSm naqAJzy, tqAJzôi khqAJzông dáAiHxpk5Rm nóW8evH6rSi mìW8evH6rSnh đqAJzã qAJzthành qAJzcông, nhưnW8evH6rSg AiHxpk5Rtôi hoàW8evH6rSn toànqAJz dámqAJz nAiHxpk5Rói, TqAJziêu TrAiHxpk5Rạch đanqAJzg đứAiHxpk5Rng tqAJzrước mặAiHxpk5Rt qAJzmọi ngườiW8evH6rS làqAJz AiHxpk5Rmột ngườiW8evH6rS đànAiHxpk5R ônqAJzg đAiHxpk5Rã thậtAiHxpk5R sựW8evH6rS trảW8evH6rSi quW8evH6rSa W8evH6rSnhững bãW8evH6rSo W8evH6rStáp giaW8evH6rSn AiHxpk5Rkhổ đqAJzể trAiHxpk5Rưởng thành!”

“Hú!” BW8evH6rSạch DiệW8evH6rSc PhoW8evH6rSng qAJzbỗng kêqAJzu lêAiHxpk5Rn nhưW8evH6rS sóAiHxpk5Ri tru.

“Nhưng trqAJzong chuyệqAJzn qAJznày qAJznếu nhưW8evH6rS khôW8evH6rSng qAJzcó sựAiHxpk5R giúpW8evH6rS đỡAiHxpk5R vqAJzà ủnqAJzg hộW8evH6rS cAiHxpk5Rủa mqAJzọi qAJzngười, TiêqAJzu TrạchqAJz tôqAJzi sẽAiHxpk5R kW8evH6rShông thểW8evH6rS AiHxpk5Rđi tớiqAJz ngàAiHxpk5Ry hW8evH6rSôm qAJznay nhanAiHxpk5Rh W8evH6rSchóng AiHxpk5Rnhư vW8evH6rSậy. CW8evH6rSho nên,W8evH6rS tạiAiHxpk5R AiHxpk5Rđây, W8evH6rStôi muốnqAJz cảmqAJz AiHxpk5Rơn tấtqAJz cảW8evH6rS mọiqAJz nqAJzgười.” TiW8evH6rSêu TAiHxpk5Rrạch nhìAiHxpk5Rn vềW8evH6rS phqAJzía TAiHxpk5Rống TAiHxpk5Rhế PhongAiHxpk5R, ánAiHxpk5Rh mAiHxpk5Rắt chAiHxpk5Rân thànhW8evH6rS. “AAiHxpk5Rnh TAiHxpk5Rống, cW8evH6rSảm qAJzơn aAiHxpk5Rnh vAiHxpk5Rào lúcW8evH6rS tAiHxpk5Rôi cầnqAJz sựW8evH6rS AiHxpk5Rgiúp đỡqAJz nW8evH6rShất qAJzđã dàqAJznh chqAJzo tqAJzôi mqAJzột vAiHxpk5Rị trqAJzí đểW8evH6rS qAJztôi cAiHxpk5Ró tAiHxpk5Rhể phqAJzát hAiHxpk5Ruy hếAiHxpk5Rt khqAJzả năqAJzng củqAJza mìnhAiHxpk5R. DùW8evH6rS W8evH6rScho AiHxpk5Rbây giờqAJz đqAJzã cóAiHxpk5R sựAiHxpk5R nqAJzghiệp riênqAJzg, nhưngW8evH6rS tAiHxpk5Rôi sẽqAJz kW8evH6rShông vứqAJzt W8evH6rSbỏ GW8evH6rSiang HâAiHxpk5Rn, nAiHxpk5Rơi W8evH6rSđã cAiHxpk5Rho tôiW8evH6rS AiHxpk5Rcông việAiHxpk5Rc đầuAiHxpk5R AiHxpk5Rtiên, cảmAiHxpk5R ơnAiHxpk5R W8evH6rSanh, aqAJznh Tống.”

Tiêu AiHxpk5RTrạch W8evH6rSdời ánAiHxpk5Rh mắtqAJz qAJzsang AiHxpk5RAmy. “AmW8evH6rSy, cảmqAJz ơnAiHxpk5R W8evH6rScô đãW8evH6rS khôAiHxpk5Rng từAiHxpk5R bỏ,qAJz cùAiHxpk5Rng tôAiHxpk5Ri điqAJz suốtAiHxpk5R chặAiHxpk5Rng đườngqAJz cqAJzho tW8evH6rSới bâyW8evH6rS giờ,AiHxpk5R tôqAJzi phảiAiHxpk5R AiHxpk5Rtăng qAJzlương chW8evH6rSo côAiHxpk5R, cAiHxpk5Ròn AiHxpk5Rphải tqAJzhăng qAJzchức, PAiHxpk5Rhó tổW8evH6rSng gqAJziám W8evH6rSđốc ĐỉnhqAJz ThịnhAiHxpk5R quốcqAJz tqAJzế, ôAiHxpk5Rng chAiHxpk5Rủ củW8evH6rSa côqAJz còW8evH6rSn qAJzcó thểW8evH6rS hàAiHxpk5Ro phóngW8evH6rS đếW8evH6rSn mứcAiHxpk5R nàqAJzo nữa.”

Tiền đAiHxpk5Rã kqAJzhông cAiHxpk5Ròn quAiHxpk5Ran trọngW8evH6rS AiHxpk5Rđối vớqAJzi qAJzAmy, nhưngAiHxpk5R nếuqAJz đượcW8evH6rS tqAJzhăng cqAJzhức W8evH6rSsẽ cAiHxpk5Ràng cóAiHxpk5R W8evH6rSkhông gAiHxpk5Rian đểW8evH6rS AiHxpk5Rphát triW8evH6rSển, côqAJz W8evH6rSvẫn rấtqAJz vuiAiHxpk5R, nângAiHxpk5R lW8evH6rSy rưW8evH6rSợu đứngAiHxpk5R W8evH6rSbật qAJzdậy hôW8evH6rS: “ÔngW8evH6rS chAiHxpk5Rủ AiHxpk5Rvạn tuế!”

Tiêu TAiHxpk5Rrạch nóW8evH6rSi tiAiHxpk5Rếp: “CW8evH6rSòn cW8evH6rSó nhữnAiHxpk5Rg đồngAiHxpk5R nghiệW8evH6rSp ởAiHxpk5R GiaAiHxpk5Rng HânqAJz, cảW8evH6rSm AiHxpk5Rơn sAiHxpk5Rự AiHxpk5Rủng W8evH6rShộ qAJzvà ưAiHxpk5Ru áqAJzi củqAJza tấtW8evH6rS cAiHxpk5Rả mọW8evH6rSi người,W8evH6rS móAiHxpk5Rn quW8evH6rSà tW8evH6rSôi đềnW8evH6rS đápqAJz chqAJzo nqAJzhững nỗW8evH6rS lựcAiHxpk5R cốW8evH6rS W8evH6rSgắng qAJzcủa mAiHxpk5Rọi ngườiqAJz, cũAiHxpk5Rng nhưW8evH6rS việcAiHxpk5R thW8evH6rSăng chứcqAJz, tAiHxpk5Răng lươngW8evH6rS qAJzvà W8evH6rSvấn đqAJzề đãqAJzi AiHxpk5Rngộ W8evH6rSmà mọW8evH6rSi ngưW8evH6rSời qAJzmong đợqAJzi W8evH6rSnhất, lượAiHxpk5Rng W8evH6rStiêu thAiHxpk5Rụ quW8evH6rSý nàAiHxpk5Ry qAJzcủa chúnAiHxpk5Rg tW8evH6rSa tqAJzăng mườiAiHxpk5R támW8evH6rS phầW8evH6rSn qAJztrăm AiHxpk5Rso vớiAiHxpk5R quW8evH6rSý trước.”

Những đồngqAJz ngW8evH6rShiệp đqAJzã cùW8evH6rSng aAiHxpk5Rnh dốcW8evH6rS sứcAiHxpk5R tW8evH6rSại GqAJziang HâW8evH6rSn W8evH6rShưng phW8evH6rSấn vỗAiHxpk5R taqAJzy giònAiHxpk5R giã.

“Hú hú!”qAJz BW8evH6rSạch qAJzDiệc PhonAiHxpk5Rg lạiAiHxpk5R AiHxpk5Rmột lầnqAJz qAJznữa AiHxpk5Rphối hợpqAJz bằnqAJzg tiếngqAJz qAJzkêu nhqAJzư sóAiHxpk5Ri tru.

Tiêu TrAiHxpk5Rạch cưAiHxpk5Rời, chAiHxpk5Rỉ vAiHxpk5Rào BạchW8evH6rS DiệcqAJz PhoAiHxpk5Rng, nói:qAJz “BạqAJzch DW8evH6rSiệc PhonqAJzg, AiHxpk5Rcho dùW8evH6rS cậW8evH6rSu qAJzcó gàoAiHxpk5R đW8evH6rSến qAJzrách họnAiHxpk5Rg, AiHxpk5Rđêm nW8evH6rSay cW8evH6rSũng khW8evH6rSông lôiqAJz W8evH6rSkéo qAJzđược côW8evH6rS sqAJzói cqAJzái AiHxpk5Rnào đâu.”

“Ha hqAJza hW8evH6rSa qAJzha!!!!!!!” DướiAiHxpk5R sW8evH6rSân qAJzkhấu AiHxpk5Rvang lêAiHxpk5Rn tiếngAiHxpk5R cưqAJzời khônAiHxpk5Rg ngừng.

Bạch DiệcqAJz PhAiHxpk5Rong ngqAJzắt đAiHxpk5Róa W8evH6rShoa tưW8evH6rSơi tAiHxpk5Rrong W8evH6rSbình W8evH6rShoa W8evH6rStrên bàn,W8evH6rS némqAJz lênAiHxpk5R sW8evH6rSân khấW8evH6rSu: “BiếnAiHxpk5R, thằngW8evH6rS khốn!”

Tiêu TrạchW8evH6rS liếcW8evH6rS nhìW8evH6rSn W8evH6rSanh tAiHxpk5Ra, nóiAiHxpk5R: “TiểqAJzu BạchqAJz, BqAJzạch giaqAJz, tqAJzôi cũqAJzng phảiW8evH6rS cảmAiHxpk5R ơAiHxpk5Rn cậW8evH6rSu đãAiHxpk5R tAiHxpk5Rổ chứcAiHxpk5R cW8evH6rSho tôiAiHxpk5R mộAiHxpk5Rt bW8evH6rSữa AiHxpk5Rtiệc lớnW8evH6rS thW8evH6rSế nàyW8evH6rS, cùngAiHxpk5R qAJzvới AiHxpk5Rsự AiHxpk5Rgiúp đỡqAJz củaW8evH6rS cqAJzậu trqAJzong suốtAiHxpk5R mW8evH6rSột nămAiHxpk5R qW8evH6rSua.” W8evH6rSTiêu qAJzTrạch gqAJzãi gãiW8evH6rS đầqAJzu, đổiW8evH6rS giọW8evH6rSng: “MặcW8evH6rS dùqAJz kW8evH6rShông thựqAJzc W8evH6rSchất lắm.”

“Ha hW8evH6rSa!” DưW8evH6rSới sânAiHxpk5R kW8evH6rShấu lạiW8evH6rS làqAJz AiHxpk5Rmột tAiHxpk5Rràng cườW8evH6rSi vaqAJzng dội.

Bạch DiAiHxpk5Rệc PhonW8evH6rSg đứW8evH6rSng dậqAJzy, AiHxpk5Rnhấc AiHxpk5Rchân trèAiHxpk5Ro lêAiHxpk5Rn qAJzbàn, aqAJznh AiHxpk5Rta đứngW8evH6rS đóW8evH6rS hôW8evH6rS: “TW8evH6rShằng kAiHxpk5Rhốn, cậuW8evH6rS biếtW8evH6rS chAiHxpk5Rọc AiHxpk5Rcười ngườiW8evH6rS kháAiHxpk5Rc nhAiHxpk5Rư qAJzvậy, qAJzsao khôAiHxpk5Rng AiHxpk5Rđi làqAJzm diW8evH6rSễn vqAJziên hAiHxpk5Rài đi.”

Tiêu TrW8evH6rSạch vỗW8evH6rS qAJzvề aW8evH6rSnh tAiHxpk5Ra: “W8evH6rSHa W8evH6rSha! HaW8evH6rSiz! ĐừngqAJz kíchAiHxpk5R qAJzđộng, hômAiHxpk5R naAiHxpk5Ry lW8evH6rSà qAJzngày vuAiHxpk5Ri, tôiW8evH6rS khônW8evH6rSg AiHxpk5Rmuốn AiHxpk5Rlàm chAiHxpk5Ro bầuqAJz khôW8evH6rSng AiHxpk5Rkhí quáqAJz ngộtqAJz ngạt.”

Bạch DiệcqAJz PqAJzhong cqAJzhỉ taAiHxpk5Ry vàoAiHxpk5R anhAiHxpk5R, nhảyqAJz từqAJz qAJztrên bW8evH6rSàn xuống.

“Hạ ThiW8evH6rSệu W8evH6rSNhiên.” TW8evH6rSiêu TrạcW8evH6rSh AiHxpk5Rnhắc qAJzmột cAiHxpk5Rái tên.

Hạ ThiệAiHxpk5Ru NhAiHxpk5Riên ngồiW8evH6rS qAJzở hàngqAJz ghếAiHxpk5R trướcqAJz mW8evH6rSỉm cườiqAJz gqAJziơ taqAJzy lên,AiHxpk5R TiêuqAJz qAJzTrạch bậtAiHxpk5R nAiHxpk5Rgón AiHxpk5Rcái: “W8evH6rSNgười anW8evH6rSh eAiHxpk5Rm AiHxpk5Rtài W8evH6rSgiỏi, đAiHxpk5Rã gW8evH6rSiúp đqAJzỡ W8evH6rStôi qW8evH6rSuá nhiềW8evH6rSu, AiHxpk5Rngoài qAJzlời AiHxpk5Rcảm ơW8evH6rSn AiHxpk5Rtôi qAJzcòn muốnW8evH6rS nóqAJzi, sqAJzau nàyqAJz W8evH6rSnếu AiHxpk5Rcó W8evH6rSchuyện gAiHxpk5Rì cW8evH6rSần đếnAiHxpk5R TiêqAJzu TrqAJzạch, cqAJzhỉ cầnAiHxpk5R cW8evH6rSậu mqAJzở qAJzmiệng, chAiHxpk5Ro dqAJzù lqAJzà qAJzlao W8evH6rSvào nướcAiHxpk5R sôW8evH6rSi lửAiHxpk5Ra bỏng,W8evH6rS cW8evH6rShết qAJzcũng… khônqAJzg qAJzchối từ,AiHxpk5R cònqAJz cqAJzó vợqAJz coW8evH6rSn đanqAJzg chờAiHxpk5R cqAJzhúng qAJzta qAJzchăm sóc!”

Hạ ThqAJziệu NhiênAiHxpk5R nởqAJz nqAJzụ cười.

“Còn cóAiHxpk5R LýqAJz AAiHxpk5Rn Thần.”W8evH6rS TiAiHxpk5Rêu TW8evH6rSrạch hqAJzô W8evH6rSto mộAiHxpk5Rt AiHxpk5Rtiếng, tW8evH6rSìm kqAJziếm W8evH6rSbóng dqAJzáng AiHxpk5Ranh tqAJza giữaAiHxpk5R đámqAJz AiHxpk5Rngười, AiHxpk5R“Tên khốnW8evH6rS nhátAiHxpk5R W8evH6rSgan nhàAiHxpk5R cậuqAJz, W8evH6rStôi AiHxpk5Rbiết cậuW8evH6rS đaqAJzng AiHxpk5Rở đâyqAJz, cậuAiHxpk5R AiHxpk5Rcó bảW8evH6rSn AiHxpk5Rlĩnh saqAJzi ngườiAiHxpk5R đưqAJza chìW8evH6rSa khAiHxpk5Róa AiHxpk5RReventon cW8evH6rSho tôi,W8evH6rS tAiHxpk5Rại W8evH6rSsao qAJzlại qAJzkhông W8evH6rScó qAJzcan đảW8evH6rSm đW8evH6rSứng W8evH6rStrước mặtAiHxpk5R tôi?”

Vừa nghAiHxpk5Re đếnAiHxpk5R ReventonqAJz, AiHxpk5RNhan HoaqAJzn kíW8evH6rSch độAiHxpk5Rng đứnAiHxpk5Rg bAiHxpk5Rật AiHxpk5Rdậy ngoảnhW8evH6rS đW8evH6rSầu tAiHxpk5Rìm kiếAiHxpk5Rm LW8evH6rSý AiHxpk5RAn Thần,qAJz cònqAJz GiảqAJzn AiHxpk5RNinh thìqAJz sữnW8evH6rSg sW8evH6rSờ cảqAJz người.

Đám đônqAJzg bAiHxpk5Rỗng AiHxpk5Rxôn xaoAiHxpk5R, hóaAiHxpk5R AiHxpk5Rra chiếW8evH6rSc ReventoAiHxpk5Rn qAJzđó bqAJzị LýAiHxpk5R AiHxpk5RAn TW8evH6rShần muAiHxpk5Ra đAiHxpk5Rược, cqAJzàng ngạAiHxpk5Rc nqAJzhiên W8evH6rShơn lW8evH6rSà aAiHxpk5Rnh W8evH6rSta đemAiHxpk5R chiếW8evH6rSc W8evH6rSxe tặngqAJz lạW8evH6rSi cqAJzho TAiHxpk5Riêu Trạch.

Reventon! HAiHxpk5Rai qAJztrăm tqAJzriệu đAiHxpk5Ró! KhW8evH6rSông đùqAJza đưW8evH6rSợc đâu!

Tất cqAJzả đAiHxpk5Rều qAJzmở lớAiHxpk5Rn mắtAiHxpk5R nAiHxpk5Rgó quaqAJznh bqAJzốn phía.

“Nếu cậqAJzu khAiHxpk5Rông rAiHxpk5Ra, tAiHxpk5Rôi qAJzsẽ thậtAiHxpk5R sựW8evH6rS khôW8evH6rSng qAJznhận cậuW8evH6rS làW8evH6rS bạn.AiHxpk5R” LờiqAJz W8evH6rSnói tuyệtW8evH6rS tW8evH6rSình qAJzcủa TiêuAiHxpk5R TW8evH6rSrạch W8evH6rSvừa W8evH6rSthốt raqAJz, AiHxpk5RLý W8evH6rSAn ThqAJzần trW8evH6rSốn đằngqAJz saAiHxpk5Ru cộtqAJz trụAiHxpk5R W8evH6rSbỗng xuấtW8evH6rS hiện,AiHxpk5R “TôW8evH6rSi đếnAiHxpk5R rồi.”

“Tên khốnqAJz!” TiAiHxpk5Rêu TrạcqAJzh cắnAiHxpk5R AiHxpk5Rrăng mAiHxpk5Rắng mộW8evH6rSt câW8evH6rSu, “NhưngAiHxpk5R tôiAiHxpk5R phảiqAJz cảmqAJz ơnAiHxpk5R tAiHxpk5Rên khốnW8evH6rS nhàW8evH6rS cậuAiHxpk5R đãAiHxpk5R tAiHxpk5Rặng AiHxpk5Rlại chiếcAiHxpk5R AiHxpk5Rxe mAiHxpk5Rà tôiAiHxpk5R qAJzvà W8evH6rSbà xãqAJz yêuAiHxpk5R qW8evH6rSuý nhất.”

Tiêu W8evH6rSTrạch nW8evH6rShìn LW8evH6rSãnh NgqAJzự ThầnqAJz. LqAJzãnh NW8evH6rSgự W8evH6rSThần cũnqAJzg nhìnAiHxpk5R anh.

“Người qAJzta W8evH6rSnói, muốnqAJz biếtqAJz giW8evH6rSá trịAiHxpk5R mW8evH6rSột cAiHxpk5Ron ngW8evH6rSười tqAJzhì phảiAiHxpk5R nhìW8evH6rSn vàoqAJz đốAiHxpk5Ri thAiHxpk5Rủ qAJzcủa W8evH6rSanh taW8evH6rS, qAJzLãnh AiHxpk5RNgự TqAJzhần, AiHxpk5Rrất vuqAJzi W8evH6rSkhi đượcAiHxpk5R qAJzanh cqAJzhọn làmW8evH6rS đốiW8evH6rS thủW8evH6rS, cảmAiHxpk5R ơnW8evH6rS anqAJzh mqAJzột nămW8evH6rS qW8evH6rSua qAJzđã quW8evH6rSan tâqAJzm đếAiHxpk5Rn tAiHxpk5Rôi, AiHxpk5Rkhiến tqAJzôi khôW8evH6rSng W8evH6rSthể kqAJzhông nhaW8evH6rSnh chóngAiHxpk5R W8evH6rStrưởng thành.”

Phía dướiqAJz cW8evH6rSó ngườiqAJz AiHxpk5Rcười rộAiHxpk5R lAiHxpk5Rên, ngaAiHxpk5Ry cảqAJz AiHxpk5RLãnh NgựAiHxpk5R ThW8evH6rSần cũnqAJzg bấtAiHxpk5R giácqAJz conqAJzg AiHxpk5Rcong khóAiHxpk5Re miệng,AiHxpk5R đqAJzây W8evH6rSthật sAiHxpk5Rự giốnAiHxpk5Rg nhưAiHxpk5R mqAJzột W8evH6rStiết mụAiHxpk5Rc W8evH6rShài W8evH6rShấp dẫn.

Tiêu TrạqAJzch AiHxpk5Rnói: “ThếW8evH6rS AiHxpk5Rnhưng, tôqAJzi nqAJzghĩ, ngườiAiHxpk5R mW8evH6rSuốn cảmqAJz ơAiHxpk5Rn aqAJznh nhấAiHxpk5Rt làW8evH6rS chW8evH6rSa qAJztôi mqAJzới đúng!”

Tiêu KiếnAiHxpk5R qAJzĐông mỉW8evH6rSm cười.

Tiêu TrạW8evH6rSch qAJznhìn qAJzsang W8evH6rScha qAJzmình, AiHxpk5Rbắt đầuAiHxpk5R tW8evH6rSrêu chọc:AiHxpk5R “qAJzBa, ngAiHxpk5Rày trướcqAJz qAJzcon tW8evH6rSrai củqAJza qAJzba thậtAiHxpk5R hưqAJz hỏnqAJzg! AiHxpk5RChuyên mônW8evH6rS AiHxpk5Rlàm nhữngAiHxpk5R chuyệAiHxpk5Rn khiếnqAJz AiHxpk5Rba mấW8evH6rSt mặAiHxpk5Rt! HồiAiHxpk5R đóAiHxpk5R W8evH6rSba vẫW8evH6rSn luônW8evH6rS AiHxpk5Rmong W8evH6rSmuốn LãnhW8evH6rS NW8evH6rSgự ThầW8evH6rSn lW8evH6rSà coAiHxpk5Rn W8evH6rStrai mìnhAiHxpk5R. NhW8evH6rSưng AiHxpk5Rmà bqAJza à,W8evH6rS W8evH6rScon tW8evH6rSrai củAiHxpk5Ra bAiHxpk5Ra đãAiHxpk5R trưởngqAJz thàW8evH6rSnh, W8evH6rStrở thàqAJznh mqAJzột W8evH6rSnam tAiHxpk5Rử AiHxpk5Rhán độiqAJz trAiHxpk5Rời qAJzđạp đất,AiHxpk5R từAiHxpk5R hômAiHxpk5R naAiHxpk5Ry qAJztrở đAiHxpk5Ri bAiHxpk5Ra hoAiHxpk5Ràn tqAJzoàn W8evH6rScó AiHxpk5Rthể kiêW8evH6rSu AiHxpk5Rhãnh nAiHxpk5Rói AiHxpk5Rvới bqAJzất kỳW8evH6rS AiHxpk5Rai, TiêuW8evH6rS qAJzTrạch, làAiHxpk5R cqAJzon traW8evH6rSi cW8evH6rSủa AiHxpk5RTiêu KiW8evH6rSến W8evH6rSĐông tôi.”

Toàn hộW8evH6rSi trườnqAJzg vỗAiHxpk5R qAJztay hoqAJzan qAJzhô nW8evH6rShư sấmAiHxpk5R dậy.

Sau qAJzkhi lắngAiHxpk5R lại,qAJz TiêW8evH6rSu TrạchqAJz nhìW8evH6rSn NhaqAJzn HW8evH6rSoan ngồiqAJz giữaAiHxpk5R đáqAJzm đôngW8evH6rS, nói:qAJz “NhanW8evH6rS qAJzHoan, bàW8evH6rS xãqAJz, vợAiHxpk5R củW8evH6rSa anAiHxpk5Rh, eW8evH6rSm yêu.”

Tiêu TrạcqAJzh W8evH6rSliên tiếpW8evH6rS qAJzdùng bAiHxpk5Ra cáchW8evH6rS xưnAiHxpk5Rg AiHxpk5Rhô khiếnW8evH6rS NqAJzhan HW8evH6rSoan ngạW8evH6rSi ngùW8evH6rSng, W8evH6rScô nhW8evH6rSếch mW8evH6rSôi AiHxpk5Rnhìn anh.

Anh qAJznói tiếpW8evH6rS: “ThựcW8evH6rS raqAJz, ngườiAiHxpk5R qAJzanh cầnW8evH6rS W8evH6rSphải AiHxpk5Rcảm AiHxpk5Rơn nhấqAJzt chíqAJznh làW8evH6rS W8evH6rSem. W8evH6rSEm cóW8evH6rS AiHxpk5Rnhớ lqAJzúc TầnW8evH6rS VAiHxpk5Rũ sụpqAJz đAiHxpk5Rổ, AiHxpk5Rem đãW8evH6rS nóiW8evH6rS gìAiHxpk5R vớiAiHxpk5R qAJzanh khôW8evH6rSng? AiHxpk5REm nW8evH6rSói eAiHxpk5Rm yêW8evH6rSu aAiHxpk5Rnh, đóqAJz làW8evH6rS lầnW8evH6rS đầuW8evH6rS tiAiHxpk5Rên AiHxpk5Rem nóiW8evH6rS yêuqAJz anW8evH6rSh, vàW8evH6rSo lqAJzúc màqAJz qAJzanh sAiHxpk5Rắp AiHxpk5Rtrở thànhAiHxpk5R mộtAiHxpk5R kẻAiHxpk5R nghèAiHxpk5Ro rớtW8evH6rS W8evH6rSkhông qAJzxu dW8evH6rSính túi.

Khi đóW8evH6rS W8evH6rSem nAiHxpk5Rói, gW8evH6rSiàu cW8evH6rSũng tốtAiHxpk5R màqAJz qAJznghèo cũqAJzng đưW8evH6rSợc, cW8evH6rShỉ cầnqAJz AiHxpk5Rở bênAiHxpk5R anW8evH6rSh, chW8evH6rSo dqAJzù cAiHxpk5Ró túqAJzng thiếqAJzu đếnAiHxpk5R mqAJzức ăAiHxpk5Rn khqAJzông qAJzđủ noAiHxpk5R, mặcAiHxpk5R kqAJzhông đW8evH6rSủ ấmqAJz, phảW8evH6rSi uốngqAJz W8evH6rSgió TâAiHxpk5Ry W8evH6rSBắc mqAJzà sốngqAJz thW8evH6rSì W8evH6rStrong lòngW8evH6rS eqAJzm vẫnqAJz rấW8evH6rSt ngọAiHxpk5Rt ngào.

Em nqAJzói qAJzem W8evH6rSđã muốnW8evH6rS ởAiHxpk5R bênAiHxpk5R anhAiHxpk5R, cAiHxpk5Rho W8evH6rSdù anW8evH6rSh tqAJzrở thW8evH6rSành kẻW8evH6rS ănW8evH6rS AiHxpk5Rmày lưAiHxpk5Ru lạW8evH6rSc đầqAJzu đưAiHxpk5Rờng, eqAJzm cũngqAJz mqAJzuốn qAJzlàm kW8evH6rSẻ W8evH6rSăn mAiHxpk5Rày bênqAJz cạnhAiHxpk5R anh.

Cả qAJzđời nàW8evH6rSy W8evH6rSem sẽqAJz dW8evH6rSựa vàAiHxpk5Ro anAiHxpk5Rh, AiHxpk5Ranh cAiHxpk5Ró khAiHxpk5Rông mqAJzuốn cũngAiHxpk5R khôngW8evH6rS được.”

Nhan HoaqAJzn AiHxpk5Rmím mW8evH6rSôi gậqAJzt đầu.

“Nhan HoqAJzan, W8evH6rSem cAiHxpk5Ró dW8evH6rSám trướcW8evH6rS mặW8evH6rSt tấtqAJz cảW8evH6rS mọqAJzi ngườiW8evH6rS qAJzở đâyW8evH6rS, nóqAJzi lạiW8evH6rS W8evH6rScâu qAJzem yêuW8evH6rS AiHxpk5Ranh mộtAiHxpk5R lầAiHxpk5Rn nữaW8evH6rS, nóAiHxpk5Ri lạiW8evH6rS nhAiHxpk5Rững gìW8evH6rS eW8evH6rSm AiHxpk5Rđã qAJztừng nqAJzói vớiAiHxpk5R anqAJzh khqAJzông?” TiêuW8evH6rS TAiHxpk5Rrạch nóiqAJz AiHxpk5Rxong, tấtAiHxpk5R cảAiHxpk5R mọiW8evH6rS ngườiAiHxpk5R đềqAJzu hướAiHxpk5Rng AiHxpk5Ránh W8evH6rSmắt vqAJzào NhaW8evH6rSn HoaW8evH6rSn. BạchqAJz DiW8evH6rSệc PW8evH6rShong đưaAiHxpk5R micAiHxpk5Rro tớiAiHxpk5R AiHxpk5Rtrước mặtW8evH6rS W8evH6rScô, NhAiHxpk5Ran HoaqAJzn nhìnqAJz W8evH6rSTiêu TrạchqAJz khAiHxpk5Rông W8evH6rShề cAiHxpk5Rhớp mắAiHxpk5Rt, trâW8evH6rSm ngâmAiHxpk5R mộqAJzt látAiHxpk5R mớqAJzi cầmAiHxpk5R AiHxpk5Rlấy qAJzmicro đqAJzứng dậyAiHxpk5R kAiHxpk5Rhỏi cAiHxpk5Rhỗ ngồi.

Toàn AiHxpk5Rbộ T9W8evH6rS8 vàoW8evH6rS thờiAiHxpk5R kAiHxpk5Rhắc nàyqAJz vqAJzô cùW8evH6rSng yênW8evH6rS tĩnqAJzh, tấAiHxpk5Rt cảqAJz đềuAiHxpk5R qAJznín AiHxpk5Rthở cW8evH6rSăng taW8evH6rSi cqAJzhờ cW8evH6rSô dqAJzũng cảmAiHxpk5R tỏW8evH6rS tình.

Trong đW8evH6rSại sW8evH6rSảnh qAJzvang lênqAJz mộAiHxpk5Rt giọnqAJzg qAJznữ troW8evH6rSng trW8evH6rSẻo W8evH6rSêm AiHxpk5Rtai, AiHxpk5RNhan HoAiHxpk5Ran nAiHxpk5Rói: “TiêuqAJz TrạchW8evH6rS, eW8evH6rSm yqAJzêu anhW8evH6rS, chW8evH6rSo dùW8evH6rS qAJzcó qAJztúng thiếuAiHxpk5R đếnqAJz mứcW8evH6rS ăqAJzn khônW8evH6rSg đủqAJz nAiHxpk5Ro, mặcW8evH6rS khôAiHxpk5Rng đqAJzủ ấmW8evH6rS, phảiW8evH6rS uốnqAJzg gqAJzió TâAiHxpk5Ry BắcAiHxpk5R màAiHxpk5R sốqAJzng thìqAJz troAiHxpk5Rng W8evH6rSlòng AiHxpk5Rem vẫW8evH6rSn rấtqAJz ngọtW8evH6rS ngàoW8evH6rS. qAJzEm đqAJzã muốqAJzn ởW8evH6rS AiHxpk5Rbên aW8evH6rSnh, qAJzcho dùqAJz aAiHxpk5Rnh tAiHxpk5Rrở thàqAJznh qAJzkẻ W8evH6rSăn màyqAJz lqAJzưu lạcAiHxpk5R đầuW8evH6rS đườngW8evH6rS, eW8evH6rSm W8evH6rScũng muốAiHxpk5Rn AiHxpk5Rlàm kW8evH6rSẻ ăW8evH6rSn mqAJzày bêW8evH6rSn cạnqAJzh qAJzanh. qAJzCả đờW8evH6rSi nàyAiHxpk5R eW8evH6rSm sẽAiHxpk5R dqAJzựa vàAiHxpk5Ro anhW8evH6rS, W8evH6rSanh cóAiHxpk5R W8evH6rSkhông muốAiHxpk5Rn cũngW8evH6rS khôAiHxpk5Rng được.”

Cô vAiHxpk5Rừa dW8evH6rSứt lờiqAJz, tiếnAiHxpk5Rg AiHxpk5Rvô taW8evH6rSy W8evH6rShoan hôqAJz nhiệAiHxpk5Rt qAJzliệt vaqAJzng lqAJzên, qAJzTiêu TrW8evH6rSạch hqAJzướng vềAiHxpk5R phíW8evH6rSa côW8evH6rS khoAiHxpk5Rm ngườiW8evH6rS thậtAiHxpk5R W8evH6rSthấp, nóqAJzi: “CảmW8evH6rS ơqAJzn emqAJz, đâyW8evH6rS làW8evH6rS mónW8evH6rS W8evH6rSquà qAJztuyệt vờqAJzi W8evH6rSnhất màqAJz aAiHxpk5Rnh AiHxpk5Rnhận đượcW8evH6rS ngAiHxpk5Rày hômAiHxpk5R nW8evH6rSay. NW8evH6rShan HW8evH6rSoan, qAJzđáp lW8evH6rSại AiHxpk5Rtình W8evH6rScảm chqAJzân tìnAiHxpk5Rh màqAJz AiHxpk5Rem dAiHxpk5Rành W8evH6rScho aAiHxpk5Rnh, TiêAiHxpk5Ru qAJzTrạch anAiHxpk5Rh W8evH6rSxin thềW8evH6rS trướcqAJz tW8evH6rSất cAiHxpk5Rả qAJzmọi ngqAJzười, đờW8evH6rSi nàqAJzy kiếpqAJz qAJznày, AiHxpk5RTiêu TrạqAJzch AiHxpk5Rđối vớiqAJz qAJzNhan HoaqAJzn qAJzmãi mãAiHxpk5Ri khônW8evH6rSg qAJzrời AiHxpk5Rxa, mãiAiHxpk5R mãW8evH6rSi AiHxpk5Rchỉ W8evH6rSyêu mAiHxpk5Rột ngườiqAJz qAJzlà em.”

Tiếng vW8evH6rSỗ tAiHxpk5Ray nhưAiHxpk5R W8evH6rSsấm dqAJzậy vanW8evH6rSg dộiqAJz khắpW8evH6rS hqAJzội trườqAJzng, AiHxpk5Rđặc bW8evH6rSiệt làAiHxpk5R tiếngqAJz qAJzvỗ tAiHxpk5Ray W8evH6rScủa nhữngqAJz ngườiW8evH6rS W8evH6rSđang yêuqAJz qAJznhau hoặcW8evH6rS đangW8evH6rS yêAiHxpk5Ru thầmqAJz W8evH6rSngười qAJznào đó.

Ai cũqAJzng muốnqAJz đượcAiHxpk5R dqAJzũng cảmW8evH6rS nhAiHxpk5Rư NqAJzhan HoW8evH6rSan, aAiHxpk5Ri cAiHxpk5Rũng muW8evH6rSốn đượcW8evH6rS thâAiHxpk5Rm tìnhqAJz nhW8evH6rSư TiêW8evH6rSu Trạch.

Lạc TiểuAiHxpk5R AnAiHxpk5Rh cảmW8evH6rS độAiHxpk5Rng đếnW8evH6rS rơiqAJz lệ,AiHxpk5R HqAJzạ ThiệuAiHxpk5R NAiHxpk5Rhiên rútqAJz khAiHxpk5Răn đưAiHxpk5Ra W8evH6rScho cô.

Dưới sâW8evH6rSn kAiHxpk5Rhấu, NhW8evH6rSan AiHxpk5RHoan đỏW8evH6rS qAJzmặt nW8evH6rShìn TiêuW8evH6rS TrạW8evH6rSch, ánhW8evH6rS mắtW8evH6rS sánAiHxpk5Rg W8evH6rStrong. TrênAiHxpk5R sânW8evH6rS khấuAiHxpk5R, TqAJziêu TrạchqAJz nhìnqAJz vAiHxpk5Rề pW8evH6rShía cAiHxpk5Rô, tW8evH6rSrên gươngqAJz mqAJzặt qAJzngập qAJztràn W8evH6rSý cười,W8evH6rS ánqAJzh mắW8evH6rSt AiHxpk5Rsáng rực.

“Nào W8evH6rSnào!” BạW8evH6rSch qAJzDiệc PhAiHxpk5Rong qAJznhảy AiHxpk5Rlên qAJzsân AiHxpk5Rkhấu, cắtW8evH6rS nqAJzgang ánhqAJz nhìnqAJz AiHxpk5Rchăm cAiHxpk5Rhú nồngAiHxpk5R W8evH6rSnàn củaAiHxpk5R qAJzhai ngưAiHxpk5Rời. “AiHxpk5RCảm ơW8evH6rSn sựAiHxpk5R qAJzcổ vũqAJz củaW8evH6rS quqAJzý vị,AiHxpk5R bW8evH6rSài pqAJzhát biểW8evH6rSu củqAJza W8evH6rSchủ nhW8evH6rSân qAJzbữa tiệcW8evH6rS W8evH6rSxin đượW8evH6rSc kếtAiHxpk5R thúc,AiHxpk5R bqAJzây giờqAJz xqAJzin mờW8evH6rSi vàoqAJz tiếtAiHxpk5R mụcAiHxpk5R tW8evH6rSiếp theo.”

Nhân viêqAJzn phqAJzục vụW8evH6rS đẩyqAJz xW8evH6rSe W8evH6rSbánh keqAJzm lêW8evH6rSn sânAiHxpk5R AiHxpk5Rkhấu, AiHxpk5Rca sqAJzĩ BạAiHxpk5Rch DiAiHxpk5Rệc PhonAiHxpk5Rg bắAiHxpk5Rt nhqAJzịp W8evH6rScho mW8evH6rSọi ngườiqAJz hqAJzát bàiW8evH6rS chúcqAJz mqAJzừng AiHxpk5Rsinh nAiHxpk5Rhật, saqAJzu đAiHxpk5Ró bAiHxpk5Rảo TiêW8evH6rSu TW8evH6rSrạch ướcAiHxpk5R W8evH6rSrồi thổW8evH6rSi nến.

Một AiHxpk5Rhơi AiHxpk5Rthổi tắW8evH6rSt bAiHxpk5Ra ngọnW8evH6rS qAJznến tượW8evH6rSng tAiHxpk5Rrưng chAiHxpk5Ro bW8evH6rSa mAiHxpk5Rươi tuAiHxpk5Rổi, TiêW8evH6rSu qAJzTrạch nqAJzhắm AiHxpk5Rmắt ưW8evH6rSớc qAJzmột đqAJziều ước.

Dưới qAJzsân khấu,W8evH6rS NhaAiHxpk5Rn HoW8evH6rSan thícAiHxpk5Rh thúAiHxpk5R nhìW8evH6rSn anhW8evH6rS, trAiHxpk5Rong lAiHxpk5Ròng tAiHxpk5Rhầm đW8evH6rSoán: AiHxpk5RTiêu TrạW8evH6rSch, qAJzcó AiHxpk5Rphải aW8evH6rSnh đanAiHxpk5Rg ướW8evH6rSc rằngW8evH6rS chúnAiHxpk5Rg tAiHxpk5Ra sẽAiHxpk5R mãW8evH6rSi W8evH6rSmãi ởW8evH6rS bêqAJzn nhau?

Tiêu TrạcqAJzh mW8evH6rSở mắt.

Bạch DiệcAiHxpk5R PhoW8evH6rSng AiHxpk5Rcười qAJzhì hìAiHxpk5R qAJzhỏi: “VừaqAJz ướW8evH6rSc điềW8evH6rSu gìW8evH6rS qAJzvậy, nqAJzói W8evH6rSnghe chúAiHxpk5Rt nào,W8evH6rS cqAJzó phảiAiHxpk5R liênqAJz quaqAJzn tớiqAJz bqAJzà xãqAJz, vợ,qAJz W8evH6rSem yêuqAJz NhW8evH6rSan HoqAJzan củaAiHxpk5R cậuAiHxpk5R không?”

Tiêu TqAJzrạch nhìqAJzn NhAiHxpk5Ran AiHxpk5RHoan, qAJzNhan HoqAJzan cũnqAJzg muốnW8evH6rS biếtAiHxpk5R W8evH6rSđiều ướcW8evH6rS củaW8evH6rS AiHxpk5Ranh W8evH6rSphải chăngW8evH6rS cóW8evH6rS côAiHxpk5R tronAiHxpk5Rg đó,W8evH6rS qAJzánh AiHxpk5Rmắt chờqAJz moAiHxpk5Rng nhìnAiHxpk5R anh.

Nhìn qAJzchăm cqAJzhú W8evH6rSvào W8evH6rSmắt côW8evH6rS, TAiHxpk5Riêu TW8evH6rSrạch nóiW8evH6rS: “ĐiềAiHxpk5Ru ướcW8evH6rS củaAiHxpk5R qAJztôi W8evH6rSlà, thqAJzân thểW8evH6rS qAJzkhỏe mạnh.”

Không gAiHxpk5Riống nW8evH6rShư côAiHxpk5R nghAiHxpk5Rĩ! NhaqAJzn W8evH6rSHoan qAJzbĩu AiHxpk5Rmôi, trAiHxpk5Rong lònW8evH6rSg cqAJzảm thấyAiHxpk5R hơiW8evH6rS AiHxpk5Rmất mát.

Bạch DiệW8evH6rSc PqAJzhong giơqAJz qAJzngón cqAJzái vW8evH6rSới TiêAiHxpk5Ru TAiHxpk5Rrạch, tW8evH6rSrêu qAJzchọc nói:qAJz W8evH6rS“Ngài TiêuqAJz, cụqAJz TqAJziêu qAJzà, AiHxpk5Rtôi chúqAJzc cqAJzụ thâAiHxpk5Rn thW8evH6rSể khỏeW8evH6rS mạnqAJzh, phúcqAJz qAJznhư ĐôngW8evH6rS Hải,qAJz AiHxpk5Rthọ tựaqAJz W8evH6rSNam SơAiHxpk5Rn! HAiHxpk5Ra AiHxpk5Rha AiHxpk5Rha haW8evH6rS!” AnW8evH6rSh AiHxpk5Rta qAJznói xoW8evH6rSng cũnAiHxpk5Rg tựAiHxpk5R mìnqAJzh cqAJzảm thW8evH6rSấy buAiHxpk5Rồn qAJzcười, W8evH6rScầm mW8evH6rSicro cườiqAJz ngặW8evH6rSt nghẽo.

Tiêu AiHxpk5RTrạch AiHxpk5Rnhận mAiHxpk5Ricro, nqAJzói: “NqAJzhan HAiHxpk5Roan, điW8evH6rSều qAJzước vừaAiHxpk5R rồiW8evH6rS qAJzcủa W8evH6rSanh làAiHxpk5R thAiHxpk5Rân thW8evH6rSể khỏAiHxpk5Re mạnh,qAJz cóqAJz W8evH6rSlẽ eAiHxpk5Rm W8evH6rSkhông biếtAiHxpk5R W8evH6rStại qAJzsao aqAJznh AiHxpk5Rlại ướcAiHxpk5R nhưAiHxpk5R vậy,AiHxpk5R nghAiHxpk5Re xoAiHxpk5Rng bàiW8evH6rS hqAJzát AiHxpk5Rsau đâyqAJz qAJzem qAJzsẽ hW8evH6rSiểu đượcAiHxpk5R AiHxpk5Rlòng aAiHxpk5Rnh. qAJzBài háqAJzt nAiHxpk5Rày aAiHxpk5Rnh tặngqAJz qAJzcho AiHxpk5Rem, têAiHxpk5Rn làAiHxpk5R ‘ThqAJzân tAiHxpk5Rhể khỏeAiHxpk5R mạnh’.”

Ánh đènqAJz trênqAJz sW8evH6rSân kAiHxpk5Rhấu qAJzdịu đqAJzi, bqAJzan AiHxpk5Rnhạc bắtW8evH6rS đqAJzầu đệmqAJz đàAiHxpk5Rn, qAJzkhúc nhạAiHxpk5Rc dạAiHxpk5Ro êmW8evH6rS qAJzái tqAJzrôi quaAiHxpk5R, W8evH6rSTiêu TrạAiHxpk5Rch đưaW8evH6rS miW8evH6rScro tớiW8evH6rS qAJzbên mqAJzôi, cấtqAJz giọqAJzng hát.

Anh khôW8evH6rSng sW8evH6rSợ vW8evH6rSì qAJzem AiHxpk5Rmà chW8evH6rSịu nAiHxpk5Rhiều tqAJzổn tW8evH6rShất, dùqAJz AiHxpk5Rbao giaW8evH6rSn khW8evH6rSổ W8evH6rSvẫn sẵnqAJz AiHxpk5Rlòng đónAiHxpk5R nhận

Anh chW8evH6rSỉ sợqAJz qAJzvì mệAiHxpk5Rt mỏiqAJz qAJzthao thAiHxpk5Rức AiHxpk5Rcả W8evH6rSđêm màW8evH6rS bW8evH6rSỏ AiHxpk5Rlỡ cuW8evH6rSộc hAiHxpk5Rẹn ngW8evH6rSày W8evH6rSmai cqAJzủa chúngAiHxpk5R ta

Anh khôAiHxpk5Rng sợW8evH6rS W8evH6rSmồ hqAJzôi đầAiHxpk5Rm AiHxpk5Rđìa, xqAJzây nêqAJzn qAJzmột lâAiHxpk5Ru đàiqAJz tAiHxpk5Rhuộc vềW8evH6rS riêW8evH6rSng AiHxpk5Rhai ta

Anh chAiHxpk5Rỉ sợAiHxpk5R rằngW8evH6rS mìW8evH6rSnh bịqAJz cảmqAJz, khôW8evH6rSng nếmW8evH6rS đượcqAJz AiHxpk5Rđồ ăW8evH6rSn AiHxpk5Rem nấW8evH6rSu chW8evH6rSo qAJzanh thqAJzì thAiHxpk5Rật W8evH6rSlãng phí

Không cầnqAJz AiHxpk5Rem cW8evH6rSho aW8evH6rSnh AiHxpk5Ruống thuốqAJzc, kAiHxpk5Rhông muqAJzốn trởqAJz thW8evH6rSành gánhW8evH6rS nặW8evH6rSng qAJzcủa em

Nếu yêuAiHxpk5R W8evH6rSem saW8evH6rSo cóAiHxpk5R thểAiHxpk5R đAiHxpk5Rể eAiHxpk5Rm phảiW8evH6rS hW8evH6rSôn mộtqAJz ngườiAiHxpk5R bệnhW8evH6rS, trơAiHxpk5R mắtW8evH6rS nhìqAJzn AiHxpk5Ranh chAiHxpk5Rịu bAiHxpk5Rao giàyAiHxpk5R vò

Anh moqAJzng saW8evH6rSo AiHxpk5Rthân thqAJzể khỏeqAJz mạnh,AiHxpk5R vìqAJz AiHxpk5Ranh qAJzđã đồngqAJz AiHxpk5Rý sẽW8evH6rS chW8evH6rSo eAiHxpk5Rm mqAJzột cuộcW8evH6rS sốqAJzng AiHxpk5Rvẹn toàn

Thề AiHxpk5Rnon hqAJzẹn biW8evH6rSển chẳW8evH6rSng bằngAiHxpk5R khỏqAJze mạAiHxpk5Rnh đểAiHxpk5R eW8evH6rSm khônqAJzg pAiHxpk5Rhải nhAiHxpk5Rọc công

Anh mAiHxpk5Rong saqAJzo qAJzthân tAiHxpk5Rhể khqAJzỏe mạqAJznh, khôngqAJz qAJzmuốn nAiHxpk5Rhìn eqAJzm AiHxpk5Rrơi qAJzlệ vìqAJz lW8evH6rSo lắnW8evH6rSg chqAJzo anh

Ngộ nhAiHxpk5Rỡ eAiHxpk5Rm cW8evH6rSòn tiềuqAJz tụyAiHxpk5R hơAiHxpk5Rn qAJzanh thAiHxpk5Rì sAiHxpk5Rao cAiHxpk5Ró AiHxpk5Rthể hưqAJzởng thW8evH6rSụ hươngW8evH6rS qAJzvị củaAiHxpk5R tAiHxpk5Rình yêu

Anh AiHxpk5Rđã từnW8evH6rSg pW8evH6rShung phqAJzí thờiqAJz giaAiHxpk5Rn, thqAJzậm chíqAJz cqAJzòn nqAJzgang tànqAJzg coqAJzi thườngqAJz cáqAJzi chết

Bởi vqAJzì đAiHxpk5Rã yqAJzêu eAiHxpk5Rm, mW8evH6rSới bắW8evH6rSt đầuW8evH6rS khaW8evH6rSo qAJzkhát AiHxpk5Rsống lâAiHxpk5Ru AiHxpk5Rtrăm tuổi

Cầu trqAJzời W8evH6rSban phúqAJzc W8evH6rScho thAiHxpk5Rân thểqAJz aW8evH6rSnh khỏqAJze mạW8evH6rSnh, W8evH6rScho qAJzdù ngW8evH6rSày đóAiHxpk5R đấtW8evH6rS qAJztrời tốiAiHxpk5R tăm

Em vẫnqAJz sẽAiHxpk5R nhìqAJzn anW8evH6rSh nAiHxpk5Rgủ yên

Đắp qAJzcho aAiHxpk5Rnh chiqAJzếc chăAiHxpk5Rn qAJzbông, khqAJziến qAJzanh cqAJzảm W8evH6rSđộng đếnqAJz rơqAJzi lệ…AiHxpk5R [2]

[2] TW8evH6rShân W8evH6rSthể khỏAiHxpk5Re mạnAiHxpk5Rh W8evH6rS– TAiHxpk5Rrương qAJzVệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng W8evH6rShình ảnhAiHxpk5R khqAJzi W8evH6rSanh bịW8evH6rS bệAiHxpk5Rnh táiW8evH6rS hiAiHxpk5Rện trưqAJzớc mắtAiHxpk5R NhaAiHxpk5Rn HoanAiHxpk5R, chW8evH6rSo aW8evH6rSnh uốnAiHxpk5Rg qAJzthuốc, nhìnqAJz qAJzanh tiêW8evH6rSm, mơAiHxpk5R mAiHxpk5Rơ hồW8evH6rS hAiHxpk5Rồ ngồiqAJz qAJzbên giườW8evH6rSng AiHxpk5Rtrông chừW8evH6rSng anh…

Khóe mắW8evH6rSt W8evH6rScô đãW8evH6rS ướtAiHxpk5R qAJztự lAiHxpk5Rúc nào.

Chơi AiHxpk5Rxe, hồAiHxpk5R đồqAJz sốngW8evH6rS qAJzqua AiHxpk5Rngày, cAiHxpk5Roi thườAiHxpk5Rng qAJzcái chAiHxpk5Rết AiHxpk5Rđi đuqAJza xAiHxpk5Re vớqAJzi DqAJzạ SâmAiHxpk5R… TAiHxpk5Rất W8evH6rScả đềqAJzu hqAJziển hiệW8evH6rSn tqAJzrước mắtAiHxpk5R TiqAJzêu TrạcqAJzh, aAiHxpk5Rnh nhW8evH6rSớ rấW8evH6rSt rqAJzõ W8evH6rSlúc anqAJzh tỉnW8evH6rSh lAiHxpk5Rại AiHxpk5Rsau cơAiHxpk5Rn mW8evH6rSê maAiHxpk5Rn, AiHxpk5RNhan AiHxpk5RHoan đAiHxpk5Rã nqAJzói qAJz– anqAJzh AiHxpk5Rgục ngã,AiHxpk5R nhqAJzư W8evH6rSthể cảW8evH6rS thếW8evH6rS giớiW8evH6rS nW8evH6rSày đềW8evH6rSu sụpAiHxpk5R đổqAJz W8evH6rStheo vậAiHxpk5Ry. TiêuqAJz TrqAJzạch, aAiHxpk5Rnh phAiHxpk5Rải maqAJzu qAJzkhỏe lại,qAJz mqAJzình W8evH6rSem khôngAiHxpk5R thAiHxpk5Rể chW8evH6rSèo chốngW8evH6rS đượcW8evH6rS AiHxpk5Rcái nhW8evH6rSà này.

Thề qAJznon qAJzhẹn biAiHxpk5Rển tW8evH6rShật sAiHxpk5Rự cW8evH6rShẳng qAiHxpk5Ruan trọngAiHxpk5R bằnqAJzg thânW8evH6rS tAiHxpk5Rhể kW8evH6rShỏe mạnh.

Đối vớiW8evH6rS qAJzcô, anqAJzh qAJzlà trW8evH6rSụ cộtW8evH6rS cW8evH6rSho cAiHxpk5Rả thếAiHxpk5R giới,W8evH6rS qAJzanh gụqAJzc ngãAiHxpk5R, thếqAJz giớiW8evH6rS củaAiHxpk5R W8evH6rScô cũqAJzng sụpAiHxpk5R xuốngAiHxpk5R theo.

Nhan HqAJzoan cảqAJzm độngqAJz khAiHxpk5Rông nAiHxpk5Rói nêAiHxpk5Rn lW8evH6rSời, qAJzlệ rưnqAJzg rưnAiHxpk5Rg tronqAJzg W8evH6rSđôi mắtAiHxpk5R qAJzlong W8evH6rSlanh, AiHxpk5Rqua làAiHxpk5Rn nưAiHxpk5Rớc mqAJzắt AiHxpk5Rđó, qAJzcô trôngAiHxpk5R thấyqAJz mAiHxpk5Rột ngườiW8evH6rS AiHxpk5Rđàn ôngW8evH6rS cầmAiHxpk5R bóqAJz qAJzhoa hồngAiHxpk5R tqAJzo. GươngqAJz mW8evH6rSặt rạngAiHxpk5R rỡ,qAJz AiHxpk5Rsống mqAJzũi cqAJzao thẳW8evH6rSng, ÂuAiHxpk5R phụcAiHxpk5R trắqAJzng AiHxpk5Rtinh, anAiHxpk5Rh gqAJziống nhưAiHxpk5R mộqAJzt vqAJzị hoàngW8evH6rS tAiHxpk5Rử AiHxpk5Rchân AiHxpk5Rtình khAiHxpk5Rẩn qAJzkhoản bướcqAJz qAJzvề pqAJzhía cô.

Nhan HoAiHxpk5Ran AiHxpk5Rsụt sịtW8evH6rS qAJznhận lấyAiHxpk5R bW8evH6rSó hW8evH6rSoa, TqAJziêu TrạchW8evH6rS qAJzmóc troAiHxpk5Rng áqAJzo AiHxpk5Rra chiếAiHxpk5Rc nhW8evH6rSẫn qAJzkim cươAiHxpk5Rng đW8evH6rSã chuẩnAiHxpk5R AiHxpk5Rbị AiHxpk5Rtừ trước,AiHxpk5R quỳW8evH6rS AiHxpk5Rmột chAiHxpk5Rân xuốW8evH6rSng. AnW8evH6rSh AiHxpk5Rnói: “AnqAJzh đãqAJz nóiW8evH6rS, ngàyW8evH6rS aW8evH6rSnh gAiHxpk5Rây dựngAiHxpk5R lạiqAJz sựqAJz nAiHxpk5Rghiệp W8evH6rSsẽ chínhAiHxpk5R làAiHxpk5R lúAiHxpk5Rc cưqAJzới eqAJzm vqAJzề nhàW8evH6rS, AiHxpk5Rbây gqAJziờ anqAJzh AiHxpk5Rmuốn tW8evH6rShực hW8evH6rSiện lờiAiHxpk5R nóqAJzi củaAiHxpk5R mìAiHxpk5Rnh, eW8evH6rSm W8evH6rSyêu, lấyqAJz AiHxpk5Ranh nhé?”

Nước mắtqAJz lqAJzã chqAJzã rơiAiHxpk5R, NhqAJzan HoaqAJzn khôngW8evH6rS hềqAJz AiHxpk5Rdo dự,W8evH6rS nAiHxpk5Rgón tW8evH6rSay rAiHxpk5Run rAiHxpk5Run chqAJzui vàoAiHxpk5R chiếAiHxpk5Rc nhW8evH6rSẫn nW8evH6rSạm kqAJzim cươngAiHxpk5R đẹpqAJz đẽAiHxpk5R sánW8evH6rSg chói.

Chung qAiHxpk5Ruanh tiAiHxpk5Rếng vỗqAJz tAiHxpk5Ray vW8evH6rSang dội,qAJz anqAJzh ôAiHxpk5Rm qAJzcô hôAiHxpk5Rn lênW8evH6rS hAiHxpk5Ràng nướcqAJz mắt.

Âm nhAiHxpk5Rạc thW8evH6rSay đổiqAJz, trqAJzở tAiHxpk5Rhành khúqAJzc nhạcW8evH6rS qAJzêm qAJzái nhịpAiHxpk5R nhqAJzàng, W8evH6rSmọi ngưqAJzời lqAJzập tứW8evH6rSc kếtqAJz đW8evH6rSôi tìmqAJz bạnAiHxpk5R nhảyW8evH6rS. W8evH6rSTiêu qAJzTrạch thW8evH6rSổi nhẹAiHxpk5R lênAiHxpk5R míW8evH6rS mắqAJzt cqAJzô, chọcAiHxpk5R chAiHxpk5Ro cAiHxpk5Rô cưW8evH6rSời, “LậpW8evH6rS tứcAiHxpk5R muốnAiHxpk5R làmqAJz côqAJz dâuW8evH6rS AiHxpk5Rcủa anW8evH6rSh, AiHxpk5Rcảm thAiHxpk5Rấy mìqAJznh hạnAiHxpk5Rh pW8evH6rShúc chứ?”

Nhan HoaqAJzn níW8evH6rSn khócAiHxpk5R mqAJzỉm W8evH6rScười, gậqAJzt đầuW8evH6rS liênAiHxpk5R tục.

Tiêu TrạqAJzch cW8evH6rSười làmW8evH6rS xaAiHxpk5Ro độngW8evH6rS AiHxpk5Ránh mắtAiHxpk5R NhAiHxpk5Ran Hoan.

Cô nAiHxpk5Rói: “AnAiHxpk5Rh yêuqAJz, qAJzsinh nhậtqAJz vAiHxpk5Rui vẻ.”

“Ừ!” AiHxpk5RAnh AiHxpk5Rtựa tW8evH6rSrán mìnW8evH6rSh vàAiHxpk5Ro tráAiHxpk5Rn cô,AiHxpk5R nhẹAiHxpk5R AiHxpk5Rnhàng AiHxpk5Rkhiêu vũAiHxpk5R, côAiHxpk5R kqAJzéo W8evH6rStay anqAJzh đặtqAJz qAJzlên bAiHxpk5Rụng dW8evH6rSưới phẳnqAJzg lìW8evH6rS, AiHxpk5Rkhẽ khàngqAJz qAJznói: W8evH6rS“Món qqAJzuà eW8evH6rSm qAJztặng W8evH6rScho qAJzanh nằmqAJz ởW8evH6rS đây.”

Chiều cuốqAJzi tqAJzhu, ánhW8evH6rS nắAiHxpk5Rng cAiHxpk5Rhan hòa.

Ven AiHxpk5Rđường, W8evH6rScao ốW8evH6rSc mqAJzọc qAJzlên saW8evH6rSn sátW8evH6rS nqAJzhư rừngAiHxpk5R rậm,AiHxpk5R từW8evH6rSng qAJzcỗ xW8evH6rSe AiHxpk5Rlớn nhAiHxpk5Rỏ ronAiHxpk5Rg ruổiqAJz khắAiHxpk5Rp qAJzcác W8evH6rScon phố,W8evH6rS ngưqAJzời qAJzđi đườngqAJz qAiHxpk5Rua lqAJzại vộiAiHxpk5R vã,AiHxpk5R nữqAJz cảnhW8evH6rS sqAJzát giAiHxpk5Rao thôW8evH6rSng xinqAJzh qAJzđẹp qAJzchỉ huAiHxpk5Ry đoàqAJzn xW8evH6rSe. MộtqAJz đámW8evH6rS thaW8evH6rSnh niêAiHxpk5Rn vâyW8evH6rS qqAJzuanh tqAJzrạm qAJzxe bW8evH6rSuýt dánW8evH6rS đầyW8evH6rS ápW8evH6rS phíchqAJz phAiHxpk5Rim ảnh,W8evH6rS tấtqAJz cảAiHxpk5R đềuAiHxpk5R đanAiHxpk5Rg bànAiHxpk5R tánW8evH6rS qAJzvề AiHxpk5Rcô diễnW8evH6rS viêqAJzn xAiHxpk5Rinh đẹpW8evH6rS chiếqAJzm W8evH6rScứ qAJztoàn qAJzbộ cáqAJzc bAiHxpk5Rức ảnqAJzh đó.

Thành W8evH6rSphố nqAJzày vẫAiHxpk5Rn thaAiHxpk5Ry AiHxpk5Rđổi rấtqAJz nhW8evH6rSanh, khW8evH6rSiến ngqAJzười tAiHxpk5Ra W8evH6rSkhông kW8evH6rSịp qAJzđón nhận.

Tại vW8evH6rSùng ngoqAJzại AiHxpk5Rthành cáchAiHxpk5R AiHxpk5Rxa đôW8evH6rS thị,qAJz yênAiHxpk5R tĩnhW8evH6rS, thW8evH6rSư thái.

Reventon mqAJzen AiHxpk5Rtheo cW8evH6rSon đườngqAJz núqAJzi uốnqAJz lượnW8evH6rS lW8evH6rSao vềAiHxpk5R phW8evH6rSía trước,AiHxpk5R tqAJzrên gW8evH6rShế láW8evH6rSi, TiW8evH6rSêu TqAJzrạch W8evH6rSmột tAiHxpk5Ray giqAJzữ W8evH6rSvô lănqAJzg, AiHxpk5Rmột AiHxpk5Rtay đặtqAJz W8evH6rStrên phầnW8evH6rS bụnW8evH6rSg đãqAJz hW8evH6rSơi qAJznhô lAiHxpk5Rên củaAiHxpk5R ngườiW8evH6rS vợW8evH6rS W8evH6rSđang ngqAJzồi tronAiHxpk5Rg lòqAJzng mình.

Nhan W8evH6rSHoan đanW8evH6rSg tAiHxpk5Rrong thqAJzời kỳW8evH6rS manW8evH6rSg thW8evH6rSai nhưngqAJz vẫqAJzn đẹW8evH6rSp dịuW8evH6rS dàW8evH6rSng, mqAJzái tócAiHxpk5R hW8evH6rSơi rAiHxpk5Rối tW8evH6rSết phồnqAJzg thqAJzeo kiểW8evH6rSu xAiHxpk5Rương cqAJzá, áoAiHxpk5R leW8evH6rSn W8evH6rSmỏng mW8evH6rSàu dAiHxpk5Ra qAJzngười, toqAJzàn tqAJzhân AiHxpk5Rcô AiHxpk5Rnhư tỏaqAJz W8evH6rSra mộtqAJz thqAJzứ áqAJznh sánW8evH6rSg cAiHxpk5Rủa nAiHxpk5Rgười làmAiHxpk5R mẹ.

Cô ngAiHxpk5Rồi AiHxpk5Rtrên đAiHxpk5Rùi TqAJziêu TrAiHxpk5Rạch, cAiHxpk5Rúi đầuqAJz qAJzhôn qAJzmôi anAiHxpk5Rh, chiếW8evH6rSc nhẫAiHxpk5Rn qAJzkim AiHxpk5Rcương tqAJzrên ngónAiHxpk5R vqAJzô qAJzdanh lóAiHxpk5Re sáqAJzng rựcqAJz rỡ.

Tiêu TAiHxpk5Rrạch đãW8evH6rS qqAJzuá W8evH6rSquen thuqAJzộc W8evH6rSvới W8evH6rScon đườngW8evH6rS nàW8evH6rSy AiHxpk5Rnên vốnAiHxpk5R khqAJzông cqAJzần nqAJzhìn, vẫnqAJz hếqAJzt sứW8evH6rSc cqAJzhuyên chúW8evH6rS hônAiHxpk5R cô,W8evH6rS yW8evH6rSêu thAiHxpk5Rương cô.

“Vèo!”

Một chqAJziếc PorAiHxpk5Rsche W8evH6rS911 AiHxpk5R[3] AiHxpk5Rphóng vụW8evH6rSt W8evH6rSqua AiHxpk5Rnhư qAJztên bắnW8evH6rS, lAiHxpk5Rá cAiHxpk5Rây khôW8evH6rS héAiHxpk5Ro bqAJzị sứcAiHxpk5R gióW8evH6rS cW8evH6rSuốn lêW8evH6rSn cuộnAiHxpk5R tròW8evH6rSn saqAJzu đuW8evH6rSôi xe.

[3] PoAiHxpk5Rrsche 911qAJz: mọAiHxpk5Ri ngườqAJzi cònAiHxpk5R AiHxpk5Rnhớ chiếcAiHxpk5R xqAJze AiHxpk5Rnày W8evH6rSchứ, lAiHxpk5Rà DạW8evH6rS W8evH6rSSâm :D

2012-Porsche-91qAJz1-Front-Quarter-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-CouW8evH6rSpe-Club-1

Nhan HoqAJzan rờqAJzi khỏiAiHxpk5R cánqAJzh qAJzmôi nónAiHxpk5Rg rựqAJzc, qW8evH6rSuay đầuqAJz nhìn,qAJz W8evH6rSkinh W8evH6rSngạc hôqAJz lAiHxpk5Rên: qAJz“Là aAiHxpk5Rnh ta…”

Tiêu TrạchW8evH6rS giAiHxpk5Rữ cằmW8evH6rS cqAJzô kéoqAJz lAiHxpk5Rại tiếpqAJz tụAiHxpk5Rc hAiHxpk5Rôn môi.

Mặc kAiHxpk5Rệ hắnAiHxpk5R lW8evH6rSà ai.

Người qAJzcả đờiAiHxpk5R nàyAiHxpk5R anAiHxpk5Rh muốAiHxpk5Rn AiHxpk5Rđuổi thAiHxpk5Reo đAiHxpk5Rã hqAJzoàn toànW8evH6rS bW8evH6rSắt đượcqAJz rồi,W8evH6rS AiHxpk5Ranh chẳAiHxpk5Rng còqAJzn chAiHxpk5Rút W8evH6rShào hứngW8evH6rS vớiW8evH6rS bấqAJzt kỳW8evH6rS kqAJzẻ nàAiHxpk5Ro khác.

“Anh khôAiHxpk5Rng thểW8evH6rS nàoAiHxpk5R vĩnAiHxpk5Rh viễqAJzn chạyW8evH6rS phAiHxpk5Ría saW8evH6rSu em.”

“Anh sẽqAJz đAiHxpk5Ruổi qAJztheo em.”

Nhan HoaAiHxpk5Rn, cuốiAiHxpk5R cùnW8evH6rSg aW8evH6rSnh cũnW8evH6rSg bắtAiHxpk5R AiHxpk5Rđược eqAJzm rồi.

_Hết_

P/s: NgạiqAJz quW8evH6rSá, AiHxpk5Rcòn mW8evH6rSỗi mAiHxpk5Rột chươAiHxpk5Rng muW8evH6rSốn posW8evH6rSt liềAiHxpk5Rn luqAJzôn nhưngW8evH6rS tựqAJz nhqAJziên lAiHxpk5Rại bậnW8evH6rS bùAiHxpk5R đầuW8evH6rS cảW8evH6rS tuầnqAJz, cqAJzhẳng hqAJzở qAJzra đượcW8evH6rS cAiHxpk5Rhút nàoAiHxpk5R đểqAJz làmAiHxpk5R, bắW8evH6rSt mqAJzọi ngườW8evH6rSi đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.