You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác giả:7ibLhot7 NhackHrc8wGn TiểuckHrc8wG Ngôn

Chuyển ngữ:7ibLhot7 LạcckHrc8wG Dương
***

Chương 67

Để ckHrc8wGchúc mừnpd7ng sipd7nnh npd7nhật 7ibLhot7Tiêu TrạcckHrc8wGh, Npd7nhan Hoapd7nn pd7nmặc mpd7nột chiếcckHrc8wG ckHrc8wGváy hpd7nở vackHrc8wGi mới7ibLhot7 đặtpd7n hàng7ibLhot7 thiết7ibLhot7 kckHrc8wGế t7ibLhot7heo yêpd7nu cầuckHrc8wG. Từ7ibLhot7 pd7nngực 7ibLhot7trở xuống,pd7n vápd7ny đckHrc8wGược ghéckHrc8wGp t7ibLhot7hành từckHrc8wG rấ7ibLhot7t nhiều7ibLhot7 ckHrc8wGchiếc lônckHrc8wGg vũ7ibLhot7 n7ibLhot7hỏ trắckHrc8wGng tinh7ibLhot7, pd7ntạo pd7ncho phầnpd7n chânpd7n váy7ibLhot7 pd7ncó kpd7niểu pd7ndáng npd7như bckHrc8wGậc pd7nthang tầnpd7ng tpd7nầng lpd7nớp ckHrc8wGlớp, vckHrc8wGừa 7ibLhot7thuần pd7nkhiết pd7nthoát tụcpd7n mpd7nà lạipd7n khônpd7ng mấckHrc8wGt tínpd7nh thpd7nời trang.

Là chủckHrc8wG nhânpd7n củackHrc8wG bữpd7na tpd7niệc, ckHrc8wGTiêu TckHrc8wGrạch ckHrc8wGcũng ănckHrc8wG 7ibLhot7vận pd7nrất tpd7nrang trọngpd7n, an7ibLhot7h mặcckHrc8wG m7ibLhot7ột ckHrc8wGbộ ÂckHrc8wGu ppd7nhục 7ibLhot7màu trắngckHrc8wG bướcpd7n pd7nra ckHrc8wGkhỏi ckHrc8wGphòng thackHrc8wGy đồ,ckHrc8wG đi7ibLhot7 7ibLhot7tới pd7nôm vòng7ibLhot7 qckHrc8wGuanh epd7no npd7nhỏ của7ibLhot7 nà7ibLhot7ng tiêckHrc8wGn nckHrc8wGữ đ7ibLhot7ang đứ7ibLhot7ng trướckHrc8wGc gươ7ibLhot7ng, nóckHrc8wGi: 7ibLhot7“Mặc đồckHrc8wG trpd7nang điểmpd7n xinckHrc8wGh đẹpckHrc8wG tckHrc8wGhế nàpd7ny để7ibLhot7 pd7nquyến rckHrc8wGũ cpd7non nhpd7nà ckHrc8wGai đây?”

Nhan H7ibLhot7oan gi7ibLhot7ật ckHrc8wGnhẹ cán7ibLhot7h ckHrc8wGtay áckHrc8wGo màckHrc8wGu tpd7nrắng đpd7nang vòpd7nng q7ibLhot7ua epd7no mình,ckHrc8wG nói7ibLhot7: 7ibLhot7“Em cò7ibLhot7n ckHrc8wGchưa nóickHrc8wG g7ibLhot7ì a7ibLhot7nh đâuckHrc8wG đấy,7ibLhot7 pd7năn d7ibLhot7iện bảnhpd7n ckHrc8wGbao thckHrc8wGế này7ibLhot7 7ibLhot7là 7ibLhot7để pd7ndụ dỗckHrc8wG copd7nn g7ibLhot7ái npd7nhà a7ibLhot7i hả?”

“Hôm na7ibLhot7y làckHrc8wG sckHrc8wGinh nhckHrc8wGật 7ibLhot7anh, 7ibLhot7anh phảickHrc8wG ckHrc8wGăn mặckHrc8wGc trịpd7nnh trọng7ibLhot7 pd7nlà đư7ibLhot7ơng nhpd7niên, hckHrc8wGơn 7ibLhot7nữa, cópd7n ckHrc8wGem pd7nrồi, ckHrc8wGcòn cckHrc8wGon gáckHrc8wGi npd7nhà pd7nai cópd7n thểpd7n pd7nlọt vào7ibLhot7 mckHrc8wGắt 7ibLhot7anh được.”

“Hôm n7ibLhot7ay ckHrc8wGlà s7ibLhot7inh nh7ibLhot7ật 7ibLhot7anh, epd7nm tran7ibLhot7g điểmckHrc8wG ckHrc8wGxinh đpd7nẹp làpd7n đươngckHrc8wG nhiên7ibLhot7, hơckHrc8wGn nữapd7n, cckHrc8wGó pd7nanh r7ibLhot7ồi, 7ibLhot7con 7ibLhot7trai pd7nnhà ckHrc8wGnào pd7ncó thckHrc8wGể 7ibLhot7lọt vàockHrc8wG mắtpd7n 7ibLhot7em đpd7nược chứ.”

Nhan Hpd7noan bắtckHrc8wG chướcpd7n cácckHrc8wGh npd7nói của7ibLhot7 ckHrc8wGanh, ckHrc8wGlại ckHrc8wGbị T7ibLhot7iêu T7ibLhot7rạch ckHrc8wGôm gpd7nhì vàopd7n lckHrc8wGòng hô7ibLhot7n ckHrc8wGngấu nghiếpd7nn 7ibLhot7một 7ibLhot7trận, rpd7nời khỏi7ibLhot7 môipd7n cô,ckHrc8wG ckHrc8wGanh thởckHrc8wG nặckHrc8wGng npd7nề nói:ckHrc8wG “QuàckHrc8wG sckHrc8wGinh nhật7ibLhot7 củ7ibLhot7a a7ibLhot7nh đâu?”

 

Nhan 7ibLhot7Hoan 7ibLhot7đỏ mpd7nặt kéockHrc8wG chiếc7ibLhot7 vápd7ny hơ7ibLhot7i xckHrc8wGộc xệ7ibLhot7ch 7ibLhot7lên chpd7ne đi7ibLhot7 phần7ibLhot7 ngực,7ibLhot7 ckHrc8wGra ckHrc8wGvẻ bíckHrc8wG mậtckHrc8wG, “7ibLhot7Đến lckHrc8wGúc pd7nđó pd7nanh sckHrc8wGẽ biết!”

“Anh muốnpd7n xepd7nm pd7nxem rốtpd7n c7ibLhot7uộc ckHrc8wGem tặng7ibLhot7 ackHrc8wGnh thứckHrc8wG 7ibLhot7gì ckHrc8wGhay pd7nho.” BckHrc8wGàn t7ibLhot7ay tpd7no vépd7no nhẹ7ibLhot7 hapd7ni cá7ibLhot7i lêpd7nn nơipd7n pd7ntròn trị7ibLhot7a 7ibLhot7mềm mại,ckHrc8wG ckHrc8wGNhan HockHrc8wGan nhípd7nu m7ibLhot7ày cckHrc8wGắn mckHrc8wGôi, ckHrc8wGcơ thểckHrc8wG bâyckHrc8wG gi7ibLhot7ờ 7ibLhot7vô cckHrc8wGùng nhpd7nạy cảm7ibLhot7, s7ibLhot7ự đụng7ibLhot7 chckHrc8wGạm củckHrc8wGa pd7nanh là7ibLhot7m pd7ncô nckHrc8wGhư muốnckHrc8wG npd7nhũn ra.

Rất npd7nhiều ckHrc8wGngười n7ibLhot7hận đư7ibLhot7ợc tpd7nhiệp 7ibLhot7mời c7ibLhot7ủa 7ibLhot7Tiêu Trạch,7ibLhot7 đồngpd7n nghi7ibLhot7ệp, 7ibLhot7bạn b7ibLhot7è thânckHrc8wG thiếckHrc8wGt, pd7nngay ckHrc8wGcả ckHrc8wGkẻ đối7ibLhot7 địchpd7n Lãpd7nnh Ngpd7nự Th7ibLhot7ần cckHrc8wGũng nckHrc8wGhận được.

Từng pd7nchiếc limouckHrc8wGsine pd7n[1] xckHrc8wGa ckHrc8wGhoa lầ7ibLhot7n l7ibLhot7ượt đỗckHrc8wG lạickHrc8wG trước7ibLhot7 cổngckHrc8wG T7ibLhot798, hômpd7n ckHrc8wGnay ckHrc8wGbảo vckHrc8wGệ cũngpd7n ckHrc8wGăn mặcckHrc8wG chckHrc8wGỉn cpd7nhu v7ibLhot7ô cpd7nùng tranpd7ng 7ibLhot7trọng. Lpd7núc Tiê7ibLhot7u Tr7ibLhot7ạch t7ibLhot7ự nhiê7ibLhot7n ômckHrc8wG N7ibLhot7han pd7nHoan đipd7n vàckHrc8wGo ckHrc8wGđại s7ibLhot7ảnh, khô7ibLhot7ng k7ibLhot7hí c7ibLhot7ả 7ibLhot7hội trưpd7nờng pd7nlập t7ibLhot7ức ckHrc8wGsôi sục.

[1] Limousinpd7ne: mckHrc8wGột loạ7ibLhot7i x7ibLhot7e kpd7nhách sanckHrc8wGg trọng,pd7n có7ibLhot7 tckHrc8wGhân x7ibLhot7e dàpd7ni pd7nvà nộickHrc8wG thấpd7nt tiệnpd7n 7ibLhot7nghi bê7ibLhot7n trong.

lincoln-streckHrc8wGtch-limo

Tiêu TrạcckHrc8wGh chàopd7n 7ibLhot7hỏi mộtckHrc8wG n7ibLhot7hóm pd7nbạn bè,7ibLhot7 Nha7ibLhot7n ckHrc8wGHoan pd7nbị đá7ibLhot7m khápd7nch mpd7nời nữ7ibLhot7 kéopd7n san7ibLhot7g pd7nmột ckHrc8wGbên bpd7nắt đầ7ibLhot7u t7ibLhot7án gẫu.

Nhân vickHrc8wGên 7ibLhot7phục vụckHrc8wG quá7ibLhot7n backHrc8wGr man7ibLhot7g ckHrc8wGmột h7ibLhot7ộp quckHrc8wGà đư7ibLhot7ợc góckHrc8wGi đẹpd7np đẽpd7n đưapd7n pd7ncho Tipd7nêu Trạch7ibLhot7 đ7ibLhot7ang nóickHrc8wG pd7nchuyện phckHrc8wGiếm 7ibLhot7với kh7ibLhot7ách khứa,ckHrc8wG “TiêckHrc8wGu tiêckHrc8wGn sinckHrc8wGh, ckHrc8wGmột vịpd7n ckHrc8wGtiên si7ibLhot7nh nhờ7ibLhot7 ckHrc8wGtôi pd7nchuyển mckHrc8wGón qupd7nà pd7nnày 7ibLhot7cho ngckHrc8wGài, ngườipd7n đckHrc8wGó ckHrc8wGnói mckHrc8wGón ckHrc8wGquà nàyckHrc8wG 7ibLhot7ngài nhấtckHrc8wG ckHrc8wGđịnh pckHrc8wGhải tự7ibLhot7 pd7ntay m7ibLhot7ở ra.”

Tiêu Trạc7ibLhot7h pd7nnghi hopd7nặc nhậnpd7n ckHrc8wGlấy hộp7ibLhot7 qckHrc8wGuà, mckHrc8wGở r7ibLhot7a. NgackHrc8wGy kpd7nhi gpd7niấy ckHrc8wGgói được7ibLhot7 xépd7n ra7ibLhot7, tpd7nrong lòpd7nng Tiê7ibLhot7u Trạcpd7nh lậ7ibLhot7p pd7ntức đapd7nn xeckHrc8wGn pd7nbao cpd7nảm gi7ibLhot7ác đắng7ibLhot7 cackHrc8wGy ngọtpd7n pd7nbùi. A7ibLhot7nh giữpd7n 7ibLhot7lấy 7ibLhot7tay npd7nhân 7ibLhot7viên phpd7nục 7ibLhot7vụ, vội7ibLhot7 ckHrc8wGvàng h7ibLhot7ỏi: “VịckHrc8wG tpd7niên sckHrc8wGinh đ7ibLhot7ó đangpd7n ởpd7n đâupd7n? pd7nAnh t7ibLhot7a trônpd7ng nhưckHrc8wG thếpd7n nào?”

Nhân vipd7nên ph7ibLhot7ục vụ7ibLhot7 hpd7nơi giật7ibLhot7 mìnckHrc8wGh, lắppd7n bắp7ibLhot7 nóipd7n: “V7ibLhot7ị tiê7ibLhot7n sckHrc8wGinh pd7nđó pd7nđã pd7nđi rồi,pd7n ackHrc8wGnh 7ibLhot7ta rất7ibLhot7 c7ibLhot7ao, pd7nrất tuấnpd7n tú,7ibLhot7 7ibLhot7khi c7ibLhot7ười cònpd7n ckHrc8wGlộ ckHrc8wGra h7ibLhot7àm r7ibLhot7ăng tckHrc8wGrắng sáng.”

Đúng pd7nlúc nà7ibLhot7y, vớckHrc8wGi tưpd7n cáchckHrc8wG ngườipd7n chủ7ibLhot7 tckHrc8wGrì, 7ibLhot7Bạch DiệckHrc8wGc Phpd7nong m7ibLhot7ời 7ibLhot7Tiêu Trạch7ibLhot7 ckHrc8wGlên sâckHrc8wGn pd7nkhấu ph7ibLhot7át bi7ibLhot7ểu, TckHrc8wGiêu Trạpd7nch ckHrc8wGchấn chỉ7ibLhot7nh l7ibLhot7ại cảmpd7n xúckHrc8wGc rồipd7n đickHrc8wG lên.

Khách khpd7nứa n7ibLhot7hao ckHrc8wGnhao ngồ7ibLhot7i ckHrc8wGxuống. NhackHrc8wGn HockHrc8wGan ngồckHrc8wGi 7ibLhot7cùng b7ibLhot7àn với7ibLhot7 pd7nTiêu Kiếpd7nn Đ7ibLhot7ông, bêckHrc8wGn cạpd7nnh pd7nlà HckHrc8wGạ Thiệupd7n NhiêckHrc8wGn và7ibLhot7 L7ibLhot7ạc Tiểupd7n Anpd7nh, tiếpd7np đó7ibLhot7 lpd7nà TốckHrc8wGng Th7ibLhot7ế Phopd7nng vàckHrc8wG Amypd7n, ckHrc8wGBạch DckHrc8wGiệc pd7nPhong, ckHrc8wGLãnh Ng7ibLhot7ự ThầckHrc8wGn đckHrc8wGã npd7ngồi pd7nyên vpd7nị ởpd7n ckHrc8wGhàng ghpd7nế trước.

Tiêu ckHrc8wGTrạch Âupd7n pckHrc8wGhục 7ibLhot7chỉnh ckHrc8wGtề đckHrc8wGi tpd7nới cầmpd7n ckHrc8wGlấy micro7ibLhot7, ckHrc8wGnhìn m7ibLhot7ột lượtpd7n khckHrc8wGách pd7nkhứa đackHrc8wG ppd7nhần là7ibLhot7 bạnpd7n bèpd7n ckHrc8wGthân t7ibLhot7hiết, pd7nnói: “7ibLhot7Hôm ckHrc8wGnay làckHrc8wG sckHrc8wGinh nhậtckHrc8wG ckHrc8wGcủa TckHrc8wGiêu ckHrc8wGTrạch tckHrc8wGôi, cảmckHrc8wG ơn7ibLhot7 pd7nmọi ngckHrc8wGười 7ibLhot7đã tớickHrc8wG tpd7nham dự7ibLhot7 7ibLhot7buổi tiệc7ibLhot7, cả7ibLhot7m ơn7ibLhot7 Bạpd7nch Diệc7ibLhot7 PhonckHrc8wGg đãpd7n cpd7nung 7ibLhot7cấp đị7ibLhot7a điểm7ibLhot7 tốt7ibLhot7 như7ibLhot7 t7ibLhot7hế này.”

Dưới sân7ibLhot7 khấupd7n tiếngckHrc8wG 7ibLhot7vỗ lên7ibLhot7 vapd7nng 7ibLhot7lên rộnpd7n ckHrc8wGrã, s7ibLhot7au kckHrc8wGhi lắngckHrc8wG lạipd7n, TiêckHrc8wGu TckHrc8wGrạch tiếpckHrc8wG tục7ibLhot7 nói:7ibLhot7 “Nhânpd7n pd7ndịp nàpd7ny, tô7ibLhot7i 7ibLhot7có v7ibLhot7ài lờpd7ni muốnckHrc8wG tâmpd7n s7ibLhot7ự vớckHrc8wGi mọipd7n ngư7ibLhot7ời. TừckHrc8wG chuyệnpd7n Tầnpd7n Vũpd7n đockHrc8wGạn tuyệpd7nt vớipd7n LckHrc8wGãnh Thpd7nị, chckHrc8wGo tớipd7n việc7ibLhot7 Th7ibLhot7ịnh ThếckHrc8wG ckHrc8wGthu mckHrc8wGua 7ibLhot7Tần Vũ,pd7n mpd7nột năpd7nm quckHrc8wGa đã7ibLhot7 pd7nxảy r7ibLhot7a khôn7ibLhot7g ítpd7n spd7nự pd7nkiện. Tpd7nrong 7ibLhot7một nămpd7n nàpd7ny, t7ibLhot7ôi từ7ibLhot7 m7ibLhot7ột kckHrc8wGẻ copd7nn nhpd7nà già7ibLhot7u ch7ibLhot7ơi bờickHrc8wG l7ibLhot7êu 7ibLhot7lổng, kckHrc8wGhông 7ibLhot7có chpd7ní ckHrc8wGtiến thủ7ibLhot7 chỉ7ibLhot7 pd7nbiết 7ibLhot7chơi pd7nxe, pd7nđã trởckHrc8wG tckHrc8wGhành tôckHrc8wGi cpd7nủa hô7ibLhot7m npd7nay, tô7ibLhot7i k7ibLhot7hông d7ibLhot7ám nóckHrc8wGi mìnhckHrc8wG đãpd7n ckHrc8wGthành cckHrc8wGông, nhưng7ibLhot7 7ibLhot7tôi hockHrc8wGàn toànckHrc8wG dckHrc8wGám nói,pd7n TickHrc8wGêu TrạchckHrc8wG đanckHrc8wGg đứngckHrc8wG trướckHrc8wGc m7ibLhot7ặt m7ibLhot7ọi ngư7ibLhot7ời lpd7nà một7ibLhot7 npd7người pd7nđàn ôngpd7n đãckHrc8wG pd7nthật 7ibLhot7sự pd7ntrải qupd7na những7ibLhot7 bão7ibLhot7 táckHrc8wGp giapd7nn khổ7ibLhot7 đểckHrc8wG ckHrc8wGtrưởng thành!”

“Hú!” BạckHrc8wGch Diệc7ibLhot7 pd7nPhong bỗckHrc8wGng 7ibLhot7kêu lênckHrc8wG ckHrc8wGnhư pd7nsói tru.

“Nhưng tronpd7ng chpd7nuyện nàpd7ny 7ibLhot7nếu nhưpd7n khôn7ibLhot7g cópd7n sự7ibLhot7 7ibLhot7giúp đỡckHrc8wG vckHrc8wGà ủ7ibLhot7ng hộckHrc8wG củ7ibLhot7a m7ibLhot7ọi ngườckHrc8wGi, Tipd7nêu TrạchckHrc8wG tôipd7n sẽpd7n khônckHrc8wGg 7ibLhot7thể pd7nđi tớickHrc8wG pd7nngày hô7ibLhot7m pd7nnay nhanpd7nh chóng7ibLhot7 nckHrc8wGhư vậy.pd7n 7ibLhot7Cho nênckHrc8wG, tạ7ibLhot7i ckHrc8wGđây, tpd7nôi mu7ibLhot7ốn cả7ibLhot7m 7ibLhot7ơn tấtckHrc8wG ckHrc8wGcả mọickHrc8wG npd7người.” ckHrc8wGTiêu T7ibLhot7rạch nckHrc8wGhìn v7ibLhot7ề phíckHrc8wGa TốnckHrc8wGg Thếpd7n Ppd7nhong, ánpd7nh mpd7nắt 7ibLhot7chân tpd7nhành. “Anh7ibLhot7 Tố7ibLhot7ng, cảm7ibLhot7 pd7nơn a7ibLhot7nh pd7nvào lú7ibLhot7c ckHrc8wGtôi cầpd7nn sựckHrc8wG gipd7núp đpd7nỡ nh7ibLhot7ất đã7ibLhot7 ckHrc8wGdành cpd7nho tôpd7ni ckHrc8wGmột v7ibLhot7ị pd7ntrí đểckHrc8wG tckHrc8wGôi c7ibLhot7ó thckHrc8wGể pckHrc8wGhát hpd7nuy hết7ibLhot7 khảckHrc8wG 7ibLhot7năng củackHrc8wG mình7ibLhot7. DùckHrc8wG cpd7nho bâpd7ny gpd7niờ đãckHrc8wG cóckHrc8wG s7ibLhot7ự nghiệppd7n riêckHrc8wGng, nhưngpd7n tôipd7n spd7nẽ 7ibLhot7không vckHrc8wGứt bỏckHrc8wG Gia7ibLhot7ng HâckHrc8wGn, nckHrc8wGơi pd7nđã chpd7no tôi7ibLhot7 ckHrc8wGcông việcpd7n 7ibLhot7đầu pd7ntiên, cckHrc8wGảm ơnpd7n anhpd7n, ackHrc8wGnh Tống.”

Tiêu TrạchckHrc8wG 7ibLhot7dời án7ibLhot7h mắtpd7n sackHrc8wGng Am7ibLhot7y. “Amy,7ibLhot7 cảmckHrc8wG ơpd7nn pd7ncô đckHrc8wGã khôpd7nng ckHrc8wGtừ bỏ,pd7n pd7ncùng tôickHrc8wG đickHrc8wG suố7ibLhot7t chặng7ibLhot7 đườ7ibLhot7ng cckHrc8wGho tới7ibLhot7 bâpd7ny giờ,7ibLhot7 tôpd7ni ckHrc8wGphải tăn7ibLhot7g lươngpd7n ch7ibLhot7o cô,ckHrc8wG cpd7nòn 7ibLhot7phải thăngpd7n chức,pd7n ckHrc8wGPhó pd7ntổng gipd7nám đốckHrc8wGc ĐỉnhckHrc8wG ThịckHrc8wGnh quốc7ibLhot7 t7ibLhot7ế, ckHrc8wGông chpd7nủ củ7ibLhot7a pd7ncô ckHrc8wGcòn ckHrc8wGcó thểckHrc8wG hàopd7n ppd7nhóng đếnpd7n mứcckHrc8wG nào7ibLhot7 nữa.”

Tiền đckHrc8wGã khônckHrc8wGg còckHrc8wGn quapd7nn 7ibLhot7trọng đối7ibLhot7 vớipd7n Ampd7ny, nhưnpd7ng 7ibLhot7nếu đượcpd7n thckHrc8wGăng chứcckHrc8wG sẽpd7n cpd7nàng c7ibLhot7ó khôngckHrc8wG gia7ibLhot7n đ7ibLhot7ể pckHrc8wGhát ckHrc8wGtriển, côpd7n vẫn7ibLhot7 rất7ibLhot7 pd7nvui, pd7nnâng l7ibLhot7y pd7nrượu đứnpd7ng bậpd7nt dậypd7n h7ibLhot7ô: ckHrc8wG“Ông c7ibLhot7hủ vạn7ibLhot7 tuế!”

Tiêu Trạcpd7nh nó7ibLhot7i tiếp:7ibLhot7 7ibLhot7“Còn ckHrc8wGcó nhữckHrc8wGng đckHrc8wGồng nghiệckHrc8wGp ckHrc8wGở G7ibLhot7iang pd7nHân, cảm7ibLhot7 ơpd7nn sựpd7n 7ibLhot7ủng hpd7nộ vckHrc8wGà ưckHrc8wGu á7ibLhot7i củapd7n tấckHrc8wGt cảpd7n mọi7ibLhot7 người,7ibLhot7 móckHrc8wGn qpd7nuà pd7ntôi đ7ibLhot7ền đáppd7n pd7ncho nhữ7ibLhot7ng nỗpd7n lựpd7nc ckHrc8wGcố gpd7nắng củapd7n mpd7nọi ngườpd7ni, c7ibLhot7ũng nhpd7nư việpd7nc thănpd7ng chức,ckHrc8wG t7ibLhot7ăng lương7ibLhot7 7ibLhot7và pd7nvấn đề7ibLhot7 đãi7ibLhot7 ngộpd7n mpd7nà mọipd7n ngưckHrc8wGời mo7ibLhot7ng đợickHrc8wG nhấtckHrc8wG, 7ibLhot7lượng pd7ntiêu thckHrc8wGụ 7ibLhot7quý này7ibLhot7 củapd7n ckHrc8wGchúng tpd7na tăng7ibLhot7 mười7ibLhot7 ckHrc8wGtám p7ibLhot7hần trpd7năm ckHrc8wGso pd7nvới qckHrc8wGuý trước.”

Những đ7ibLhot7ồng nghiệp7ibLhot7 đãckHrc8wG cùng7ibLhot7 apd7nnh dố7ibLhot7c ckHrc8wGsức tpd7nại GickHrc8wGang H7ibLhot7ân h7ibLhot7ưng pd7nphấn vckHrc8wGỗ ta7ibLhot7y 7ibLhot7giòn giã.

“Hú hú!”ckHrc8wG Bạch7ibLhot7 Diệc7ibLhot7 Phpd7nong lckHrc8wGại mộpd7nt lần7ibLhot7 nữackHrc8wG phố7ibLhot7i pd7nhợp 7ibLhot7bằng tickHrc8wGếng kpd7nêu nckHrc8wGhư sckHrc8wGói tru.

Tiêu Trạpd7nch cười7ibLhot7, chckHrc8wGỉ pd7nvào ckHrc8wGBạch 7ibLhot7Diệc pd7nPhong, npd7nói: “Bạchpd7n Dipd7nệc Phon7ibLhot7g, ckHrc8wGcho d7ibLhot7ù cậupd7n cóckHrc8wG ckHrc8wGgào đ7ibLhot7ến rác7ibLhot7h họng,pd7n đêmpd7n na7ibLhot7y cũnckHrc8wGg khpd7nông lôickHrc8wG kéockHrc8wG 7ibLhot7được cô7ibLhot7 sóickHrc8wG cáipd7n nàopd7n đâu.”

“Ha ckHrc8wGha ckHrc8wGha ha!!!!!pd7n!!” Dưới7ibLhot7 sâ7ibLhot7n khấ7ibLhot7u ckHrc8wGvang lê7ibLhot7n 7ibLhot7tiếng cườipd7n khônpd7ng ngừng.

Bạch Diệ7ibLhot7c 7ibLhot7Phong ngắckHrc8wGt đ7ibLhot7óa hockHrc8wGa tươpd7ni trockHrc8wGng bìn7ibLhot7h hockHrc8wGa 7ibLhot7trên bànckHrc8wG, néckHrc8wGm lênpd7n sâ7ibLhot7n khấu:7ibLhot7 “Biế7ibLhot7n, thằngpd7n khốn!”

Tiêu Trạch7ibLhot7 liếcpd7n n7ibLhot7hìn pd7nanh tpd7na, ckHrc8wGnói: “TiểckHrc8wGu Bạ7ibLhot7ch, BạckHrc8wGch giackHrc8wG, tpd7nôi cũnckHrc8wGg ph7ibLhot7ải cảmpd7n ơn7ibLhot7 cậ7ibLhot7u 7ibLhot7đã tổ7ibLhot7 pd7nchức 7ibLhot7cho tôi7ibLhot7 mộtckHrc8wG bữckHrc8wGa tiệcpd7n lớpd7nn thếpd7n nàpd7ny, cùngpd7n v7ibLhot7ới sựckHrc8wG 7ibLhot7giúp đỡ7ibLhot7 của7ibLhot7 cậupd7n tckHrc8wGrong suốckHrc8wGt mộ7ibLhot7t nckHrc8wGăm qua.ckHrc8wG” ckHrc8wGTiêu TrạchckHrc8wG gãi7ibLhot7 gãipd7n đầckHrc8wGu, đckHrc8wGổi g7ibLhot7iọng: “Mặcpd7n dù7ibLhot7 kh7ibLhot7ông tpd7nhực chấpd7nt lắm.”

“Ha ha!”ckHrc8wG ckHrc8wGDưới spd7nân khckHrc8wGấu lại7ibLhot7 7ibLhot7là mộtckHrc8wG trckHrc8wGàng 7ibLhot7cười ckHrc8wGvang dội.

Bạch Diệcpd7n P7ibLhot7hong 7ibLhot7đứng 7ibLhot7dậy, nhpd7nấc ckHrc8wGchân trèockHrc8wG lckHrc8wGên bàn,pd7n apd7nnh pd7nta đứckHrc8wGng đópd7n hpd7nô: “T7ibLhot7hằng kckHrc8wGhốn, c7ibLhot7ậu biết7ibLhot7 ckHrc8wGchọc cười7ibLhot7 ngườipd7n khápd7nc ckHrc8wGnhư vậy,pd7n 7ibLhot7sao khôn7ibLhot7g ckHrc8wGđi làckHrc8wGm diễnpd7n viênckHrc8wG hckHrc8wGài đi.”

Tiêu Tpd7nrạch vỗckHrc8wG pd7nvề pd7nanh pd7nta: “Hpd7na ha7ibLhot7! pd7nHaiz! ĐừnckHrc8wGg ckHrc8wGkích động7ibLhot7, hckHrc8wGôm npd7nay là7ibLhot7 7ibLhot7ngày vuckHrc8wGi, ckHrc8wGtôi khckHrc8wGông 7ibLhot7muốn làm7ibLhot7 c7ibLhot7ho bầckHrc8wGu 7ibLhot7không khí7ibLhot7 qupd7ná ngộtckHrc8wG ngạt.”

Bạch DckHrc8wGiệc Ppd7nhong ckHrc8wGchỉ ckHrc8wGtay vàpd7no apd7nnh, nhảypd7n từckHrc8wG tpd7nrên bà7ibLhot7n xuống.

“Hạ TckHrc8wGhiệu Nhiên.”7ibLhot7 Ti7ibLhot7êu TrạchckHrc8wG nhắpd7nc mộpd7nt cáipd7n tên.

Hạ Thipd7nệu N7ibLhot7hiên ngồipd7n 7ibLhot7ở hànckHrc8wGg 7ibLhot7ghế trckHrc8wGước mpd7nỉm cười7ibLhot7 giơpd7n ta7ibLhot7y lpd7nên, Tiêupd7n TrạcckHrc8wGh bật7ibLhot7 ckHrc8wGngón c7ibLhot7ái: “Người7ibLhot7 ckHrc8wGanh epd7nm tpd7nài gi7ibLhot7ỏi, pd7nđã gickHrc8wGúp đ7ibLhot7ỡ tôickHrc8wG quáckHrc8wG npd7nhiều, pd7nngoài pd7nlời cckHrc8wGảm ơnpd7n tôpd7ni pd7ncòn muốnpd7n nóickHrc8wG, sckHrc8wGau nàpd7ny nếuckHrc8wG cóckHrc8wG chuy7ibLhot7ện g7ibLhot7ì cầ7ibLhot7n đ7ibLhot7ến TickHrc8wGêu Trpd7nạch, chckHrc8wGỉ cầckHrc8wGn cậu7ibLhot7 mởpd7n mi7ibLhot7ệng, chpd7no dù7ibLhot7 l7ibLhot7à lckHrc8wGao vàockHrc8wG nướcckHrc8wG sôckHrc8wGi lửapd7n bỏng,7ibLhot7 ckHrc8wGchết cpd7nũng… kh7ibLhot7ông chối7ibLhot7 pd7ntừ, c7ibLhot7òn cckHrc8wGó vckHrc8wGợ cckHrc8wGon đackHrc8wGng c7ibLhot7hờ cckHrc8wGhúng tpd7na c7ibLhot7hăm sóc!”

Hạ ThiệckHrc8wGu Nhiênpd7n nởckHrc8wG nckHrc8wGụ cười.

“Còn cóckHrc8wG Lpd7ný pd7nAn Thầ7ibLhot7n.” Tiêupd7n Trạ7ibLhot7ch hôckHrc8wG tckHrc8wGo mpd7nột pd7ntiếng, tì7ibLhot7m kiếckHrc8wGm bón7ibLhot7g ckHrc8wGdáng a7ibLhot7nh ckHrc8wGta giữapd7n pd7nđám người7ibLhot7, “T7ibLhot7ên pd7nkhốn nhátpd7n ga7ibLhot7n nhàckHrc8wG pd7ncậu, pd7ntôi bipd7nết ckHrc8wGcậu ckHrc8wGđang ởpd7n đâypd7n, cậu7ibLhot7 cóckHrc8wG bckHrc8wGản l7ibLhot7ĩnh sa7ibLhot7i ng7ibLhot7ười đckHrc8wGưa chìackHrc8wG kckHrc8wGhóa R7ibLhot7eventon ch7ibLhot7o tpd7nôi, tại7ibLhot7 sa7ibLhot7o 7ibLhot7lại kckHrc8wGhông cóckHrc8wG ckHrc8wGcan đả7ibLhot7m đứngckHrc8wG trướcpd7n mặtckHrc8wG tôi?”

Vừa 7ibLhot7nghe đế7ibLhot7n Revent7ibLhot7on, Nha7ibLhot7n ckHrc8wGHoan kckHrc8wGích độngckHrc8wG đứnpd7ng bậtpd7n dậy7ibLhot7 ngoảnhpd7n đầuckHrc8wG tckHrc8wGìm ki7ibLhot7ếm ckHrc8wGLý AckHrc8wGn ThầnckHrc8wG, cò7ibLhot7n Giản7ibLhot7 Ninpd7nh thìckHrc8wG sững7ibLhot7 sờ7ibLhot7 cckHrc8wGả người.

Đám đckHrc8wGông bỗngckHrc8wG 7ibLhot7xôn x7ibLhot7ao, hópd7na 7ibLhot7ra chiếc7ibLhot7 Revento7ibLhot7n đó7ibLhot7 bị7ibLhot7 pd7nLý pd7nAn ckHrc8wGThần m7ibLhot7ua được,pd7n càngckHrc8wG pd7nngạc ckHrc8wGnhiên 7ibLhot7hơn là7ibLhot7 pd7nanh pd7nta đeckHrc8wGm ch7ibLhot7iếc xckHrc8wGe tặngpd7n lạickHrc8wG chckHrc8wGo TickHrc8wGêu Trạch.

Reventon! HckHrc8wGai 7ibLhot7trăm tckHrc8wGriệu đ7ibLhot7ó! KhckHrc8wGông đùa7ibLhot7 đượcckHrc8wG đâu!

Tất cpd7nả pd7nđều 7ibLhot7mở l7ibLhot7ớn mắtckHrc8wG npd7ngó qckHrc8wGuanh bốnpd7n phía.

“Nếu c7ibLhot7ậu ckHrc8wGkhông ckHrc8wGra, tckHrc8wGôi sẽpd7n thậ7ibLhot7t ckHrc8wGsự khôn7ibLhot7g npd7nhận c7ibLhot7ậu 7ibLhot7là ckHrc8wGbạn.” Lời7ibLhot7 nóickHrc8wG tuy7ibLhot7ệt tìnhpd7n củapd7n pd7nTiêu T7ibLhot7rạch vpd7nừa tpd7nhốt rckHrc8wGa, ckHrc8wGLý A7ibLhot7n ThầnckHrc8wG trốnckHrc8wG đằngpd7n 7ibLhot7sau cpd7nột trụpd7n bỗ7ibLhot7ng xu7ibLhot7ất hi7ibLhot7ện, “T7ibLhot7ôi đến7ibLhot7 rồi.”

“Tên khốckHrc8wGn!” Tpd7niêu Tr7ibLhot7ạch cắnckHrc8wG răngpd7n 7ibLhot7mắng mộtpd7n cpd7nâu, “Nh7ibLhot7ưng tôipd7n pckHrc8wGhải cảpd7nm ơnpd7n ckHrc8wGtên khckHrc8wGốn nhàpd7n cckHrc8wGậu đã7ibLhot7 tặn7ibLhot7g lại7ibLhot7 pd7nchiếc xpd7ne màckHrc8wG tôickHrc8wG và7ibLhot7 ckHrc8wGbà xã7ibLhot7 yêupd7n qckHrc8wGuý nhất.”

Tiêu Trạchpd7n 7ibLhot7nhìn Lãn7ibLhot7h NgựckHrc8wG 7ibLhot7Thần. Lãpd7nnh Ngự7ibLhot7 Thầpd7nn cũ7ibLhot7ng ckHrc8wGnhìn anh.

“Người pd7nta nói,7ibLhot7 pd7nmuốn pd7nbiết gi7ibLhot7á trị7ibLhot7 mộckHrc8wGt cockHrc8wGn ngưpd7nời 7ibLhot7thì pd7nphải npd7nhìn vpd7nào đốipd7n pd7nthủ c7ibLhot7ủa anckHrc8wGh pd7nta, 7ibLhot7Lãnh Ngự7ibLhot7 Thần,7ibLhot7 rất7ibLhot7 vpd7nui kpd7nhi được7ibLhot7 apd7nnh ch7ibLhot7ọn làpd7nm đố7ibLhot7i thủ,pd7n cckHrc8wGảm ơpd7nn 7ibLhot7anh mộtckHrc8wG năm7ibLhot7 qupd7na pd7nđã q7ibLhot7uan tâpd7nm đếnckHrc8wG tôpd7ni, khiếnpd7n tô7ibLhot7i khônckHrc8wGg thể7ibLhot7 khônckHrc8wGg nhackHrc8wGnh pd7nchóng trưởngpd7n thành.”

Phía dpd7nưới pd7ncó ngườickHrc8wG cườickHrc8wG rộckHrc8wG lên,7ibLhot7 ckHrc8wGngay cckHrc8wGả Lpd7nãnh NgckHrc8wGự ckHrc8wGThần cũnpd7ng b7ibLhot7ất ckHrc8wGgiác cpd7nong 7ibLhot7cong kh7ibLhot7óe miệckHrc8wGng, đâyckHrc8wG 7ibLhot7thật pd7nsự giống7ibLhot7 ckHrc8wGnhư mộ7ibLhot7t tpd7niết mụ7ibLhot7c ckHrc8wGhài h7ibLhot7ấp dẫn.

Tiêu TrạcckHrc8wGh nói:ckHrc8wG pd7n“Thế như7ibLhot7ng, tckHrc8wGôi ngckHrc8wGhĩ, 7ibLhot7người muốckHrc8wGn cả7ibLhot7m ơn7ibLhot7 anckHrc8wGh ckHrc8wGnhất pd7nlà cckHrc8wGha tôipd7n mới7ibLhot7 đúng!”

Tiêu 7ibLhot7Kiến ĐônckHrc8wGg mỉckHrc8wGm cười.

Tiêu Trạpd7nch npd7nhìn sanckHrc8wGg c7ibLhot7ha mìnpd7nh, ckHrc8wGbắt đầupd7n trpd7nêu 7ibLhot7chọc: “B7ibLhot7a, ngày7ibLhot7 trpd7nước co7ibLhot7n t7ibLhot7rai củpd7na bckHrc8wGa thậtckHrc8wG hưpd7n hỏ7ibLhot7ng! Cpd7nhuyên mckHrc8wGôn pd7nlàm n7ibLhot7hững chuyệckHrc8wGn ckHrc8wGkhiến bpd7na mckHrc8wGất mặt!7ibLhot7 HồickHrc8wG đóckHrc8wG bpd7na vpd7nẫn luônckHrc8wG mckHrc8wGong muốnpd7n ckHrc8wGLãnh ckHrc8wGNgự ThầnckHrc8wG là7ibLhot7 cpd7non tr7ibLhot7ai mình.ckHrc8wG Như7ibLhot7ng mckHrc8wGà b7ibLhot7a à7ibLhot7, pd7ncon tckHrc8wGrai củapd7n 7ibLhot7ba đã7ibLhot7 trưởng7ibLhot7 thànpd7nh, trở7ibLhot7 t7ibLhot7hành mộpd7nt na7ibLhot7m tử7ibLhot7 ckHrc8wGhán độipd7n trờckHrc8wGi đạpd7np đất,7ibLhot7 từ7ibLhot7 hckHrc8wGôm pd7nnay trpd7nở đckHrc8wGi b7ibLhot7a hopd7nàn toànpd7n có7ibLhot7 tpd7nhể 7ibLhot7kiêu 7ibLhot7hãnh 7ibLhot7nói với7ibLhot7 bấ7ibLhot7t kckHrc8wGỳ pd7nai, TckHrc8wGiêu Trạchpd7n, ckHrc8wGlà copd7nn trckHrc8wGai của7ibLhot7 7ibLhot7Tiêu K7ibLhot7iến ĐôckHrc8wGng tôi.”

Toàn hội7ibLhot7 trườngckHrc8wG 7ibLhot7vỗ ta7ibLhot7y hoackHrc8wGn hôpd7n nhưckHrc8wG 7ibLhot7sấm dậy.

Sau kh7ibLhot7i lắng7ibLhot7 lạ7ibLhot7i, TiêckHrc8wGu Trạchpd7n nhìnckHrc8wG NckHrc8wGhan H7ibLhot7oan ngồickHrc8wG giữpd7na đám7ibLhot7 đ7ibLhot7ông, nópd7ni: “NckHrc8wGhan 7ibLhot7Hoan, bàpd7n 7ibLhot7xã, v7ibLhot7ợ củackHrc8wG anpd7nh, 7ibLhot7em yêu.”

Tiêu Trạch7ibLhot7 liênckHrc8wG tiếp7ibLhot7 d7ibLhot7ùng pd7nba cách7ibLhot7 xư7ibLhot7ng hpd7nô khiến7ibLhot7 Nh7ibLhot7an H7ibLhot7oan pd7nngại pd7nngùng, côpd7n nhếpd7nch mckHrc8wGôi nhckHrc8wGìn anh.

Anh nckHrc8wGói tiếppd7n: “Thựcpd7n rapd7n, ngườckHrc8wGi pd7nanh ckHrc8wGcần phpd7nải cảmpd7n pd7nơn nhấckHrc8wGt chí7ibLhot7nh làckHrc8wG eckHrc8wGm. pd7nEm cpd7nó ckHrc8wGnhớ lúpd7nc ckHrc8wGTần V7ibLhot7ũ sụpd7np đổ,7ibLhot7 pd7nem đpd7nã nói7ibLhot7 gckHrc8wGì vớickHrc8wG anpd7nh ckHrc8wGkhông? 7ibLhot7Em nói7ibLhot7 pd7nem yêpd7nu an7ibLhot7h, đóckHrc8wG 7ibLhot7là 7ibLhot7lần ckHrc8wGđầu tiê7ibLhot7n e7ibLhot7m 7ibLhot7nói yêpd7nu a7ibLhot7nh, và7ibLhot7o lpd7núc màckHrc8wG ckHrc8wGanh pd7nsắp trởpd7n tpd7nhành 7ibLhot7một kckHrc8wGẻ 7ibLhot7nghèo rớpd7nt không7ibLhot7 pd7nxu dínhpd7n túi.

Khi đóckHrc8wG 7ibLhot7em nói,pd7n gpd7niàu cũng7ibLhot7 tốtckHrc8wG mpd7nà nghèpd7no cũnpd7ng đpd7nược, chỉckHrc8wG c7ibLhot7ần ởckHrc8wG bênpd7n 7ibLhot7anh, chpd7no dùpd7n cpd7nó túnpd7ng thiế7ibLhot7u đến7ibLhot7 mứcpd7n 7ibLhot7ăn khôpd7nng đpd7nủ nockHrc8wG, ckHrc8wGmặc khônpd7ng đ7ibLhot7ủ ấm,7ibLhot7 pd7nphải uốckHrc8wGng gipd7nó Tây7ibLhot7 Bắc7ibLhot7 7ibLhot7mà sốngpd7n tckHrc8wGhì pd7ntrong 7ibLhot7lòng eckHrc8wGm vẫnpd7n r7ibLhot7ất ngọt7ibLhot7 ngào.

Em nóipd7n pd7nem đ7ibLhot7ã muốnckHrc8wG ởpd7n bê7ibLhot7n 7ibLhot7anh, chpd7no ckHrc8wGdù 7ibLhot7anh 7ibLhot7trở thànpd7nh k7ibLhot7ẻ ănpd7n mày7ibLhot7 l7ibLhot7ưu l7ibLhot7ạc đầupd7n đ7ibLhot7ường, epd7nm 7ibLhot7cũng mckHrc8wGuốn ckHrc8wGlàm ckHrc8wGkẻ ckHrc8wGăn màckHrc8wGy bê7ibLhot7n cckHrc8wGạnh anh.

Cả pd7nđời nàypd7n ckHrc8wGem sẽ7ibLhot7 dựckHrc8wGa vpd7nào ackHrc8wGnh, a7ibLhot7nh c7ibLhot7ó khôpd7nng muốpd7nn pd7ncũng khôngpd7n được.”

Nhan 7ibLhot7Hoan mckHrc8wGím mô7ibLhot7i 7ibLhot7gật đầu.

“Nhan H7ibLhot7oan, epd7nm ckHrc8wGcó dám7ibLhot7 trướcckHrc8wG mặtckHrc8wG tấtckHrc8wG cả7ibLhot7 mọi7ibLhot7 pd7nngười ởckHrc8wG đây7ibLhot7, nópd7ni lại7ibLhot7 cpd7nâu e7ibLhot7m y7ibLhot7êu 7ibLhot7anh mộtckHrc8wG 7ibLhot7lần nữpd7na, nóickHrc8wG lạipd7n nhữpd7nng g7ibLhot7ì epd7nm đã7ibLhot7 7ibLhot7từng npd7nói với7ibLhot7 anpd7nh k7ibLhot7hông?” Ti7ibLhot7êu TrạchckHrc8wG nóckHrc8wGi xongpd7n, tấtpd7n pd7ncả mọi7ibLhot7 ngườckHrc8wGi đckHrc8wGều hướngpd7n ánpd7nh mắckHrc8wGt vào7ibLhot7 Nh7ibLhot7an Hopd7nan. pd7nBạch Dipd7nệc Ppd7nhong ckHrc8wGđưa micrpd7no pd7ntới trướpd7nc mặckHrc8wGt cô,pd7n N7ibLhot7han HoackHrc8wGn nhckHrc8wGìn TckHrc8wGiêu TrạcckHrc8wGh khôngckHrc8wG hềpd7n ckHrc8wGchớp mắt,7ibLhot7 tckHrc8wGrâm ngckHrc8wGâm một7ibLhot7 7ibLhot7lát mớ7ibLhot7i cầmckHrc8wG lckHrc8wGấy micrckHrc8wGo đckHrc8wGứng d7ibLhot7ậy khỏckHrc8wGi chỗ7ibLhot7 ngồi.

Toàn 7ibLhot7bộ TckHrc8wG98 vào7ibLhot7 thờckHrc8wGi khắckHrc8wGc 7ibLhot7này vôckHrc8wG cùngckHrc8wG yê7ibLhot7n tĩckHrc8wGnh, tấtckHrc8wG pd7ncả đều7ibLhot7 nckHrc8wGín thởckHrc8wG cănpd7ng tckHrc8wGai 7ibLhot7chờ côpd7n dũckHrc8wGng pd7ncảm tỏpd7n tình.

Trong đạipd7n 7ibLhot7sảnh 7ibLhot7vang lêpd7nn mộtpd7n giọng7ibLhot7 nckHrc8wGữ tropd7nng t7ibLhot7rẻo êmpd7n tapd7ni, N7ibLhot7han Hopd7nan nói:pd7n “Tiêu7ibLhot7 Trạc7ibLhot7h, pd7nem 7ibLhot7yêu a7ibLhot7nh, cckHrc8wGho dckHrc8wGù có7ibLhot7 t7ibLhot7úng thi7ibLhot7ếu đến7ibLhot7 mứ7ibLhot7c ckHrc8wGăn ckHrc8wGkhông đủpd7n no7ibLhot7, mặ7ibLhot7c pd7nkhông ckHrc8wGđủ ấ7ibLhot7m, phải7ibLhot7 uốngckHrc8wG gi7ibLhot7ó TâckHrc8wGy BắcckHrc8wG mpd7nà sốnckHrc8wGg tpd7nhì t7ibLhot7rong lòngckHrc8wG epd7nm vẫnckHrc8wG ckHrc8wGrất ngọtckHrc8wG ckHrc8wGngào. Epd7nm đã7ibLhot7 muốn7ibLhot7 ở7ibLhot7 bêpd7nn anhckHrc8wG, c7ibLhot7ho dckHrc8wGù pd7nanh trởckHrc8wG thànhckHrc8wG kẻpd7n ckHrc8wGăn màyckHrc8wG lckHrc8wGưu lckHrc8wGạc đầupd7n đường,pd7n 7ibLhot7em cckHrc8wGũng muckHrc8wGốn ckHrc8wGlàm kẻ7ibLhot7 pd7năn mpd7này ckHrc8wGbên ckHrc8wGcạnh ckHrc8wGanh. ckHrc8wGCả đ7ibLhot7ời 7ibLhot7này epd7nm sẽckHrc8wG dựackHrc8wG vàockHrc8wG ckHrc8wGanh, ckHrc8wGanh pd7ncó khôn7ibLhot7g muốnckHrc8wG cpd7nũng kh7ibLhot7ông được.”

Cô vừa7ibLhot7 dứtpd7n lờipd7n, tiếpd7nng vckHrc8wGô tackHrc8wGy h7ibLhot7oan ckHrc8wGhô nhickHrc8wGệt liệpd7nt pd7nvang lênckHrc8wG, TckHrc8wGiêu 7ibLhot7Trạch 7ibLhot7hướng vềpd7n 7ibLhot7phía cô7ibLhot7 khckHrc8wGom ngpd7nười thckHrc8wGật thấp,pd7n nóckHrc8wGi: “pd7nCảm pd7nơn emckHrc8wG, đâ7ibLhot7y lpd7nà mó7ibLhot7n qpd7nuà 7ibLhot7tuyệt vờickHrc8wG nhất7ibLhot7 mà7ibLhot7 anckHrc8wGh nhckHrc8wGận 7ibLhot7được 7ibLhot7ngày hôckHrc8wGm n7ibLhot7ay. NhackHrc8wGn Hoan7ibLhot7, đáckHrc8wGp lckHrc8wGại tìnpd7nh pd7ncảm pd7nchân tìnckHrc8wGh 7ibLhot7mà eckHrc8wGm dàckHrc8wGnh 7ibLhot7cho an7ibLhot7h, ckHrc8wGTiêu Trạc7ibLhot7h anpd7nh xi7ibLhot7n tckHrc8wGhề trước7ibLhot7 tấ7ibLhot7t c7ibLhot7ả 7ibLhot7mọi ngpd7nười, đời7ibLhot7 n7ibLhot7ày kiếpd7np nàpd7ny, TickHrc8wGêu T7ibLhot7rạch đpd7nối pd7nvới Nhpd7nan Hpd7noan ckHrc8wGmãi m7ibLhot7ãi khônpd7ng pd7nrời 7ibLhot7xa, mãipd7n 7ibLhot7mãi c7ibLhot7hỉ ypd7nêu mpd7nột người7ibLhot7 lckHrc8wGà em.”

Tiếng vỗ7ibLhot7 ckHrc8wGtay n7ibLhot7hư sấm7ibLhot7 dậy7ibLhot7 van7ibLhot7g ckHrc8wGdội khckHrc8wGắp hội7ibLhot7 t7ibLhot7rường, đặc7ibLhot7 bckHrc8wGiệt 7ibLhot7là tiếngpd7n vckHrc8wGỗ tapd7ny củapd7n nhữngckHrc8wG ngưpd7nời đackHrc8wGng y7ibLhot7êu nhackHrc8wGu hoặckHrc8wGc đackHrc8wGng yê7ibLhot7u thầm7ibLhot7 ngườickHrc8wG nckHrc8wGào đó.

Ai cũnckHrc8wGg muốnckHrc8wG đượcpd7n dũn7ibLhot7g cảmpd7n n7ibLhot7hư Nhpd7nan Hoapd7nn, 7ibLhot7ai cckHrc8wGũng muốpd7nn đckHrc8wGược thckHrc8wGâm tìn7ibLhot7h pd7nnhư Tipd7nêu Trạch.

Lạc T7ibLhot7iểu Anpd7nh cpd7nảm ckHrc8wGđộng đến7ibLhot7 rơckHrc8wGi lệckHrc8wG, pd7nHạ Thiệ7ibLhot7u NhiênckHrc8wG ckHrc8wGrút kh7ibLhot7ăn đckHrc8wGưa 7ibLhot7cho cô.

Dưới 7ibLhot7sân khấ7ibLhot7u, Nha7ibLhot7n ckHrc8wGHoan đckHrc8wGỏ mpd7nặt nhìpd7nn ckHrc8wGTiêu TckHrc8wGrạch, pd7nánh mắckHrc8wGt sángpd7n tr7ibLhot7ong. Trpd7nên sâ7ibLhot7n khpd7nấu, Tiêupd7n pd7nTrạch nckHrc8wGhìn vềpd7n pckHrc8wGhía cckHrc8wGô, t7ibLhot7rên gư7ibLhot7ơng mặt7ibLhot7 ckHrc8wGngập tràckHrc8wGn ckHrc8wGý cườ7ibLhot7i, ckHrc8wGánh mắt7ibLhot7 sángpd7n rực.

“Nào nàpd7no!” Bạc7ibLhot7h D7ibLhot7iệc P7ibLhot7hong nhảypd7n lêckHrc8wGn spd7nân khấckHrc8wGu, cắpd7nt n7ibLhot7gang án7ibLhot7h nhckHrc8wGìn chăm7ibLhot7 cpd7nhú ckHrc8wGnồng nàckHrc8wGn 7ibLhot7của hackHrc8wGi người.ckHrc8wG “Cảmpd7n 7ibLhot7ơn 7ibLhot7sự c7ibLhot7ổ vckHrc8wGũ cpd7nủa qckHrc8wGuý pd7nvị, ckHrc8wGbài ph7ibLhot7át biểu7ibLhot7 củapd7n chủpd7n pd7nnhân ckHrc8wGbữa pd7ntiệc xickHrc8wGn đưpd7nợc kếpd7nt thúpd7nc, bâypd7n giờckHrc8wG xipd7nn ckHrc8wGmời vàopd7n tiếpd7nt mckHrc8wGục tickHrc8wGếp theo.”

Nhân 7ibLhot7viên ckHrc8wGphục vụckHrc8wG 7ibLhot7đẩy 7ibLhot7xe bá7ibLhot7nh ckHrc8wGkem lêckHrc8wGn ckHrc8wGsân khpd7nấu, c7ibLhot7a pd7nsĩ Bpd7nạch Diệ7ibLhot7c ckHrc8wGPhong bắtckHrc8wG nhịpd7np ckHrc8wGcho mọi7ibLhot7 ngườickHrc8wG háckHrc8wGt bàpd7ni cckHrc8wGhúc 7ibLhot7mừng sckHrc8wGinh nhckHrc8wGật, sa7ibLhot7u ckHrc8wGđó bpd7nảo Tiê7ibLhot7u Trạch7ibLhot7 ước7ibLhot7 rồpd7ni thổi7ibLhot7 nến.

Một 7ibLhot7hơi thpd7nổi tắtckHrc8wG bckHrc8wGa npd7ngọn nến7ibLhot7 tckHrc8wGượng trưnckHrc8wGg cpd7nho pd7nba mươipd7n t7ibLhot7uổi, Tipd7nêu pd7nTrạch nhắpd7nm mpd7nắt ướpd7nc mộtckHrc8wG điều7ibLhot7 ước.

Dưới spd7nân khấckHrc8wGu, Npd7nhan ckHrc8wGHoan thíc7ibLhot7h pd7nthú nhpd7nìn anhpd7n, trckHrc8wGong lò7ibLhot7ng ckHrc8wGthầm đoá7ibLhot7n: Tiêupd7n 7ibLhot7Trạch, pd7ncó 7ibLhot7phải anpd7nh đackHrc8wGng ướ7ibLhot7c rằckHrc8wGng c7ibLhot7húng pd7nta sckHrc8wGẽ mpd7nãi pd7nmãi ở7ibLhot7 bênpd7n nhau?

Tiêu Trạchpd7n mởpd7n mắt.

Bạch Dpd7niệc Pho7ibLhot7ng cườ7ibLhot7i ckHrc8wGhì h7ibLhot7ì hỏi:pd7n “Vừapd7n ướcckHrc8wG điềupd7n ckHrc8wGgì vậy,7ibLhot7 ckHrc8wGnói ngckHrc8wGhe c7ibLhot7hút nào,ckHrc8wG cckHrc8wGó ckHrc8wGphải liê7ibLhot7n qupd7nan tớickHrc8wG b7ibLhot7à 7ibLhot7xã, vpd7nợ, eckHrc8wGm yêpd7nu N7ibLhot7han 7ibLhot7Hoan củapd7n cậpd7nu không?”

Tiêu T7ibLhot7rạch nhìn7ibLhot7 NhckHrc8wGan Hoa7ibLhot7n, Nh7ibLhot7an ckHrc8wGHoan cũnpd7ng muốpd7nn ckHrc8wGbiết điềupd7n ckHrc8wGước c7ibLhot7ủa an7ibLhot7h phải7ibLhot7 7ibLhot7chăng 7ibLhot7có ckHrc8wGcô pd7ntrong đpd7nó, pd7nánh ckHrc8wGmắt cpd7nhờ pd7nmong nhìckHrc8wGn anh.

Nhìn chămckHrc8wG chúckHrc8wG vàckHrc8wGo mắckHrc8wGt cô7ibLhot7, Tiêpd7nu Tpd7nrạch ckHrc8wGnói: “ĐckHrc8wGiều ước7ibLhot7 củackHrc8wG tôckHrc8wGi lpd7nà, thân7ibLhot7 thể7ibLhot7 khỏpd7ne mạnh.”

Không giống7ibLhot7 nh7ibLhot7ư cckHrc8wGô nghĩckHrc8wG! Nha7ibLhot7n Hoapd7nn bckHrc8wGĩu 7ibLhot7môi, tckHrc8wGrong ckHrc8wGlòng pd7ncảm t7ibLhot7hấy hơckHrc8wGi mất7ibLhot7 mát.

Bạch Diệc7ibLhot7 pd7nPhong pd7ngiơ 7ibLhot7ngón pd7ncái vớipd7n pd7nTiêu Trạch,7ibLhot7 trêuckHrc8wG ckHrc8wGchọc ckHrc8wGnói: “N7ibLhot7gài Tiêu,7ibLhot7 cụ7ibLhot7 Tiêpd7nu à,7ibLhot7 tpd7nôi c7ibLhot7húc cụckHrc8wG pd7nthân ckHrc8wGthể khỏckHrc8wGe mạnh,7ibLhot7 phúpd7nc nhpd7nư Đôngpd7n Hải,ckHrc8wG pd7nthọ tựackHrc8wG 7ibLhot7Nam Sơn!ckHrc8wG 7ibLhot7Ha 7ibLhot7ha hpd7na ha!”ckHrc8wG Apd7nnh ckHrc8wGta pd7nnói xopd7nng cũnckHrc8wGg tpd7nự mìnhckHrc8wG cảmckHrc8wG pd7nthấy 7ibLhot7buồn cườckHrc8wGi, cầ7ibLhot7m mi7ibLhot7cro cườickHrc8wG npd7ngặt nghẽo.

Tiêu Trpd7nạch nhậckHrc8wGn micr7ibLhot7o, nckHrc8wGói: “NckHrc8wGhan Hopd7nan, điềuckHrc8wG pd7nước vckHrc8wGừa rồ7ibLhot7i củpd7na ackHrc8wGnh lpd7nà th7ibLhot7ân pd7nthể k7ibLhot7hỏe mạnpd7nh, cóckHrc8wG lpd7nẽ epd7nm khôngpd7n biếpd7nt tpd7nại s7ibLhot7ao anpd7nh lại7ibLhot7 ướcckHrc8wG n7ibLhot7hư vậy,ckHrc8wG ckHrc8wGnghe xon7ibLhot7g b7ibLhot7ài ckHrc8wGhát s7ibLhot7au ckHrc8wGđây pd7nem pd7nsẽ hiể7ibLhot7u đượcckHrc8wG lòng7ibLhot7 pd7nanh. BàickHrc8wG hátckHrc8wG nàpd7ny apd7nnh tặngckHrc8wG ckHrc8wGcho eckHrc8wGm, tckHrc8wGên là7ibLhot7 ‘Tpd7nhân t7ibLhot7hể khỏepd7n mạnh’.”

Ánh đèn7ibLhot7 7ibLhot7trên sânckHrc8wG kh7ibLhot7ấu ckHrc8wGdịu đi,pd7n ckHrc8wGban nhckHrc8wGạc bắ7ibLhot7t đầckHrc8wGu đệmpd7n đ7ibLhot7àn, k7ibLhot7húc nh7ibLhot7ạc dạockHrc8wG êpd7nm á7ibLhot7i tckHrc8wGrôi qupd7na, Tiêupd7n Trạchpd7n đưckHrc8wGa mpd7nicro tpd7nới bêpd7nn môickHrc8wG, cấckHrc8wGt giọnpd7ng hát.

Anh khôckHrc8wGng s7ibLhot7ợ pd7nvì 7ibLhot7em m7ibLhot7à chịuckHrc8wG npd7nhiều tổnckHrc8wG thất,7ibLhot7 pd7ndù b7ibLhot7ao gipd7nan kh7ibLhot7ổ ckHrc8wGvẫn sẵpd7nn lòngpd7n đónckHrc8wG nhận

Anh chpd7nỉ 7ibLhot7sợ v7ibLhot7ì 7ibLhot7mệt mỏckHrc8wGi t7ibLhot7hao thckHrc8wGức cả7ibLhot7 ckHrc8wGđêm pd7nmà pd7nbỏ ckHrc8wGlỡ cuộc7ibLhot7 hẹn7ibLhot7 ngàpd7ny mackHrc8wGi củapd7n chúckHrc8wGng ta

Anh kpd7nhông sợpd7n mồckHrc8wG ckHrc8wGhôi đpd7nầm đìa,ckHrc8wG xâyckHrc8wG nênpd7n mộtckHrc8wG 7ibLhot7lâu đàickHrc8wG 7ibLhot7thuộc vềpd7n ri7ibLhot7êng hckHrc8wGai ta

Anh chpd7nỉ sợ7ibLhot7 rằ7ibLhot7ng mì7ibLhot7nh bị7ibLhot7 cảpd7nm, không7ibLhot7 nếmpd7n đưpd7nợc đồ7ibLhot7 ă7ibLhot7n 7ibLhot7em ckHrc8wGnấu c7ibLhot7ho apd7nnh thckHrc8wGì thậtckHrc8wG lãckHrc8wGng phí

Không cầnpd7n epd7nm cckHrc8wGho a7ibLhot7nh uố7ibLhot7ng thpd7nuốc, khckHrc8wGông pd7nmuốn trở7ibLhot7 thpd7nành gánhpd7n n7ibLhot7ặng củapd7n em

Nếu yê7ibLhot7u ckHrc8wGem sckHrc8wGao ckHrc8wGcó pd7nthể đ7ibLhot7ể pd7nem 7ibLhot7phải h7ibLhot7ôn một7ibLhot7 ng7ibLhot7ười b7ibLhot7ệnh, tckHrc8wGrơ m7ibLhot7ắt nhckHrc8wGìn ackHrc8wGnh chịpd7nu bckHrc8wGao giày7ibLhot7 vò

Anh mpd7nong s7ibLhot7ao thpd7nân t7ibLhot7hể kpd7nhỏe pd7nmạnh, ckHrc8wGvì a7ibLhot7nh đãpd7n đồngckHrc8wG ckHrc8wGý spd7nẽ cpd7nho epd7nm một7ibLhot7 cuckHrc8wGộc spd7nống vẹnpd7n toàn

Thề nckHrc8wGon hpd7nẹn biển7ibLhot7 chẳnckHrc8wGg bằngckHrc8wG khỏe7ibLhot7 mạnh7ibLhot7 đểckHrc8wG ckHrc8wGem khôngpd7n p7ibLhot7hải nhọckHrc8wGc công

Anh monckHrc8wGg sckHrc8wGao thân7ibLhot7 thể7ibLhot7 khỏeckHrc8wG mạpd7nnh, khôckHrc8wGng ckHrc8wGmuốn pd7nnhìn epd7nm pd7nrơi lệ7ibLhot7 pd7nvì ckHrc8wGlo lckHrc8wGắng cckHrc8wGho anh

Ngộ ckHrc8wGnhỡ ckHrc8wGem còckHrc8wGn tiề7ibLhot7u tpd7nụy pd7nhơn anckHrc8wGh ckHrc8wGthì sapd7no cóckHrc8wG thpd7nể hưởng7ibLhot7 thckHrc8wGụ hươngpd7n v7ibLhot7ị của7ibLhot7 tìnckHrc8wGh yêu

Anh đãckHrc8wG tckHrc8wGừng phu7ibLhot7ng pd7nphí thckHrc8wGời 7ibLhot7gian, tckHrc8wGhậm ckHrc8wGchí pd7ncòn ngapd7nng tà7ibLhot7ng 7ibLhot7coi t7ibLhot7hường cáickHrc8wG chết

Bởi vì7ibLhot7 đ7ibLhot7ã yêupd7n e7ibLhot7m, mpd7nới b7ibLhot7ắt đầu7ibLhot7 khackHrc8wGo khckHrc8wGát 7ibLhot7sống lâupd7n trckHrc8wGăm tuổi

Cầu t7ibLhot7rời b7ibLhot7an 7ibLhot7phúc cpd7nho ckHrc8wGthân tpd7nhể anpd7nh khpd7nỏe mạnh,pd7n cpd7nho 7ibLhot7dù ngày7ibLhot7 đóckHrc8wG 7ibLhot7đất trời7ibLhot7 tốickHrc8wG tăm

Em vckHrc8wGẫn sẽ7ibLhot7 nhì7ibLhot7n pd7nanh ng7ibLhot7ủ yên

Đắp chckHrc8wGo ackHrc8wGnh c7ibLhot7hiếc chănpd7n pd7nbông, kckHrc8wGhiến apd7nnh 7ibLhot7cảm ckHrc8wGđộng đpd7nến r7ibLhot7ơi lệ…ckHrc8wG [2]

[2] Thânpd7n thckHrc8wGể khỏckHrc8wGe mạnh7ibLhot7 7ibLhot7– Trư7ibLhot7ơng VệckHrc8wG Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng ckHrc8wGhình ảckHrc8wGnh pd7nkhi anckHrc8wGh bpd7nị b7ibLhot7ệnh tá7ibLhot7i pd7nhiện trướcckHrc8wG mắckHrc8wGt NckHrc8wGhan HckHrc8wGoan, c7ibLhot7ho anpd7nh uốngpd7n tpd7nhuốc, nhìn7ibLhot7 ckHrc8wGanh ckHrc8wGtiêm, mckHrc8wGơ 7ibLhot7mơ hồpd7n hckHrc8wGồ ngồpd7ni pd7nbên gi7ibLhot7ường 7ibLhot7trông chừn7ibLhot7g anh…

Khóe mắt7ibLhot7 cpd7nô 7ibLhot7đã ướtckHrc8wG tựckHrc8wG lpd7núc nào.

Chơi 7ibLhot7xe, hckHrc8wGồ đckHrc8wGồ 7ibLhot7sống 7ibLhot7qua ngàckHrc8wGy, cpd7noi thườn7ibLhot7g cckHrc8wGái ckHrc8wGchết đi7ibLhot7 ckHrc8wGđua ckHrc8wGxe ckHrc8wGvới 7ibLhot7Dạ ckHrc8wGSâm… ckHrc8wGTất c7ibLhot7ả đề7ibLhot7u pd7nhiển 7ibLhot7hiện trước7ibLhot7 mắ7ibLhot7t Tpd7niêu Trạch,7ibLhot7 7ibLhot7anh nhớckHrc8wG rấtckHrc8wG pd7nrõ ckHrc8wGlúc ackHrc8wGnh tỉ7ibLhot7nh lạpd7ni sackHrc8wGu pd7ncơn mêckHrc8wG ma7ibLhot7n, Nhapd7nn ckHrc8wGHoan đãckHrc8wG nópd7ni –7ibLhot7 an7ibLhot7h gụcckHrc8wG npd7ngã, n7ibLhot7hư pd7nthể 7ibLhot7cả thckHrc8wGế giớpd7ni này7ibLhot7 7ibLhot7đều sụppd7n đổckHrc8wG ckHrc8wGtheo v7ibLhot7ậy. TiêuckHrc8wG Tpd7nrạch, apd7nnh phảipd7n mackHrc8wGu khpd7nỏe lại,7ibLhot7 mì7ibLhot7nh eckHrc8wGm k7ibLhot7hông thckHrc8wGể 7ibLhot7chèo c7ibLhot7hống đượcckHrc8wG cáipd7n nhàpd7n này.

Thề ckHrc8wGnon hẹ7ibLhot7n 7ibLhot7biển thpd7nật sựpd7n chẳn7ibLhot7g qckHrc8wGuan pd7ntrọng bckHrc8wGằng tpd7nhân th7ibLhot7ể kpd7nhỏe mạnh.

Đối vớipd7n pd7ncô, anpd7nh lpd7nà pd7ntrụ cộckHrc8wGt pd7ncho cảpd7n th7ibLhot7ế giớipd7n, anpd7nh gụckHrc8wGc pd7nngã, thế7ibLhot7 gckHrc8wGiới cckHrc8wGủa cô7ibLhot7 cũngpd7n s7ibLhot7ụp xuốn7ibLhot7g theo.

Nhan HckHrc8wGoan cả7ibLhot7m động7ibLhot7 khôckHrc8wGng ckHrc8wGnói pd7nnên lời,pd7n pd7nlệ rưpd7nng rưpd7nng pd7ntrong đôickHrc8wG pd7nmắt lon7ibLhot7g 7ibLhot7lanh, qu7ibLhot7a lckHrc8wGàn ckHrc8wGnước mắt7ibLhot7 đó,pd7n côpd7n trôpd7nng th7ibLhot7ấy mộpd7nt ngườickHrc8wG đànpd7n ôngpd7n cầmckHrc8wG b7ibLhot7ó hpd7noa 7ibLhot7hồng 7ibLhot7to. GươnckHrc8wGg mặtckHrc8wG rạng7ibLhot7 rỡ,pd7n s7ibLhot7ống mpd7nũi ckHrc8wGcao thẳngpd7n, 7ibLhot7Âu phụckHrc8wGc 7ibLhot7trắng 7ibLhot7tinh, 7ibLhot7anh gckHrc8wGiống 7ibLhot7như một7ibLhot7 vịpd7n hoàng7ibLhot7 tpd7nử c7ibLhot7hân tìpd7nnh kpd7nhẩn khoảnpd7n bướcpd7n ckHrc8wGvề ckHrc8wGphía cô.

Nhan HockHrc8wGan sụtpd7n sịtckHrc8wG pd7nnhận lấpd7ny bckHrc8wGó hockHrc8wGa, Tiêpd7nu ckHrc8wGTrạch m7ibLhot7óc tron7ibLhot7g pd7náo pd7nra chiếc7ibLhot7 pd7nnhẫn kipd7nm cươngpd7n đã7ibLhot7 chuẩn7ibLhot7 bckHrc8wGị t7ibLhot7ừ trưpd7nớc, quỳckHrc8wG mộtckHrc8wG cckHrc8wGhân xuốnckHrc8wGg. Anpd7nh nói:ckHrc8wG “Anhpd7n đãpd7n nópd7ni, ngckHrc8wGày ackHrc8wGnh gâyckHrc8wG dựnckHrc8wGg lpd7nại sựpd7n nghiệppd7n sẽpd7n chínckHrc8wGh là7ibLhot7 lpd7núc cư7ibLhot7ới eckHrc8wGm pd7nvề nhà,7ibLhot7 b7ibLhot7ây giờpd7n a7ibLhot7nh muốnckHrc8wG thựcckHrc8wG pd7nhiện pd7nlời npd7nói củackHrc8wG m7ibLhot7ình, e7ibLhot7m ypd7nêu, lấyckHrc8wG pd7nanh nhé?”

Nước pd7nmắt l7ibLhot7ã cckHrc8wGhã rơpd7ni, Nha7ibLhot7n Hoapd7nn khônckHrc8wGg hpd7nề dpd7no dự,7ibLhot7 pd7nngón pd7ntay r7ibLhot7un r7ibLhot7un chu7ibLhot7i vpd7nào chipd7nếc nhẫpd7nn npd7nạm kickHrc8wGm cưpd7nơng đẹpckHrc8wG đẽ7ibLhot7 sángpd7n chói.

Chung q7ibLhot7uanh tickHrc8wGếng vỗ7ibLhot7 tackHrc8wGy van7ibLhot7g dộipd7n, ckHrc8wGanh ômpd7n côckHrc8wG hôckHrc8wGn 7ibLhot7lên h7ibLhot7àng nưckHrc8wGớc mắt.

Âm nhạcckHrc8wG th7ibLhot7ay đổi,pd7n tckHrc8wGrở pd7nthành khúckHrc8wGc pd7nnhạc ê7ibLhot7m ápd7ni nhịckHrc8wGp nhàn7ibLhot7g, mọckHrc8wGi người7ibLhot7 lậpckHrc8wG tckHrc8wGức kpd7nết đpd7nôi tìckHrc8wGm bạnpd7n nhảypd7n. Tiêu7ibLhot7 Trạchpd7n 7ibLhot7thổi nhpd7nẹ ckHrc8wGlên mípd7n mắt7ibLhot7 7ibLhot7cô, pd7nchọc cckHrc8wGho côpd7n cckHrc8wGười, “Lậppd7n tứ7ibLhot7c muốnckHrc8wG pd7nlàm cpd7nô dâpd7nu ckHrc8wGcủa ackHrc8wGnh, 7ibLhot7cảm pd7nthấy mìnckHrc8wGh hpd7nạnh phúcpd7n chứ?”

Nhan pd7nHoan níckHrc8wGn kckHrc8wGhóc pd7nmỉm cười,pd7n gậtpd7n đầu7ibLhot7 lickHrc8wGên tục.

Tiêu Tpd7nrạch c7ibLhot7ười 7ibLhot7làm xackHrc8wGo đpd7nộng á7ibLhot7nh mắckHrc8wGt 7ibLhot7Nhan Hoan.

Cô pd7nnói: “Anh7ibLhot7 yêu,pd7n s7ibLhot7inh nhậtckHrc8wG v7ibLhot7ui vẻ.”

“Ừ!” Anpd7nh tựapd7n trpd7nán mì7ibLhot7nh v7ibLhot7ào trá7ibLhot7n cpd7nô, nhẹpd7n nckHrc8wGhàng kh7ibLhot7iêu vũ,ckHrc8wG côpd7n ckHrc8wGkéo tpd7nay apd7nnh đặckHrc8wGt lêckHrc8wGn ckHrc8wGbụng pd7ndưới phẳng7ibLhot7 l7ibLhot7ì, khẽ7ibLhot7 khàpd7nng nópd7ni: pd7n“Món pd7nquà eckHrc8wGm tặngpd7n ckHrc8wGcho an7ibLhot7h nằm7ibLhot7 ở7ibLhot7 đây.”

Chiều cuốpd7ni thu7ibLhot7, ánpd7nh pd7nnắng cckHrc8wGhan hòa.

Ven đườnpd7ng, capd7no ốcpd7n mọpd7nc lên7ibLhot7 sa7ibLhot7n spd7nát nhckHrc8wGư rừpd7nng rậmckHrc8wG, từckHrc8wGng cỗckHrc8wG x7ibLhot7e lớnpd7n nckHrc8wGhỏ ronpd7ng pd7nruổi khắpd7np cácckHrc8wG cpd7non phố,ckHrc8wG ngckHrc8wGười ckHrc8wGđi đườ7ibLhot7ng qupd7na lạckHrc8wGi 7ibLhot7vội vpd7nã, nữ7ibLhot7 cảnhckHrc8wG sápd7nt giapd7no thô7ibLhot7ng x7ibLhot7inh đẹppd7n c7ibLhot7hỉ hu7ibLhot7y đoàpd7nn xpd7ne. M7ibLhot7ột đámpd7n thpd7nanh npd7niên vâyckHrc8wG 7ibLhot7quanh trpd7nạm 7ibLhot7xe bupd7nýt dánpd7n đầpd7ny á7ibLhot7p p7ibLhot7hích pd7nphim ảnhpd7n, tấpd7nt 7ibLhot7cả đều7ibLhot7 đackHrc8wGng bckHrc8wGàn tá7ibLhot7n vềpd7n ckHrc8wGcô dipd7nễn ckHrc8wGviên xi7ibLhot7nh ckHrc8wGđẹp chiếmckHrc8wG cứckHrc8wG toàn7ibLhot7 bộ7ibLhot7 cckHrc8wGác bứcckHrc8wG ảnh7ibLhot7 đó.

Thành phckHrc8wGố nàpd7ny vẫn7ibLhot7 thackHrc8wGy đổickHrc8wG rấtpd7n nha7ibLhot7nh, k7ibLhot7hiến ngườickHrc8wG t7ibLhot7a khpd7nông ckHrc8wGkịp đ7ibLhot7ón nhận.

Tại vùckHrc8wGng ngoạckHrc8wGi thàckHrc8wGnh cá7ibLhot7ch ckHrc8wGxa đôpd7n tpd7nhị, yckHrc8wGên tĩnpd7nh, thpd7nư thái.

Reventon m7ibLhot7en theckHrc8wGo ckHrc8wGcon ckHrc8wGđường nckHrc8wGúi uốpd7nn lưckHrc8wGợn ckHrc8wGlao v7ibLhot7ề p7ibLhot7hía trước,7ibLhot7 tckHrc8wGrên 7ibLhot7ghế l7ibLhot7ái, Tipd7nêu Tpd7nrạch mckHrc8wGột 7ibLhot7tay gckHrc8wGiữ vpd7nô lănckHrc8wGg, mộtpd7n pd7ntay đặt7ibLhot7 tr7ibLhot7ên phần7ibLhot7 bụngckHrc8wG đãpd7n hơipd7n n7ibLhot7hô lê7ibLhot7n cckHrc8wGủa người7ibLhot7 vpd7nợ đangpd7n ngồ7ibLhot7i ckHrc8wGtrong lckHrc8wGòng mình.

Nhan ckHrc8wGHoan đang7ibLhot7 tropd7nng thời7ibLhot7 7ibLhot7kỳ ckHrc8wGmang 7ibLhot7thai nhưpd7nng ckHrc8wGvẫn đẹppd7n dịu7ibLhot7 dàn7ibLhot7g, mckHrc8wGái 7ibLhot7tóc h7ibLhot7ơi rốickHrc8wG tết7ibLhot7 phồng7ibLhot7 thpd7neo kiểupd7n xpd7nương cá,7ibLhot7 7ibLhot7áo lckHrc8wGen mỏnckHrc8wGg màuckHrc8wG d7ibLhot7a người,ckHrc8wG topd7nàn tpd7nhân ckHrc8wGcô pd7nnhư tỏackHrc8wG ckHrc8wGra mộtpd7n thứpd7n ánhpd7n sáckHrc8wGng cpd7nủa ngpd7nười 7ibLhot7làm mẹ.

Cô pd7nngồi trênpd7n đùi7ibLhot7 TiêckHrc8wGu Trpd7nạch, c7ibLhot7úi đầupd7n hôpd7nn ckHrc8wGmôi anckHrc8wGh, ch7ibLhot7iếc nhẫnpd7n k7ibLhot7im cươpd7nng t7ibLhot7rên n7ibLhot7gón ckHrc8wGvô ckHrc8wGdanh lópd7ne spd7náng rực7ibLhot7 rỡ.

Tiêu TrckHrc8wGạch đãpd7n pd7nquá qpd7nuen thuộc7ibLhot7 vpd7nới pd7ncon đưpd7nờng nà7ibLhot7y npd7nên vốn7ibLhot7 ckHrc8wGkhông cần7ibLhot7 pd7nnhìn, vẫpd7nn hếpd7nt ckHrc8wGsức chuyênckHrc8wG chúckHrc8wG hônpd7n côckHrc8wG, yêpd7nu thươngckHrc8wG cô.

“Vèo!”

Một chiế7ibLhot7c Porspd7nche 97ibLhot711 [7ibLhot73] phónckHrc8wGg pd7nvụt 7ibLhot7qua nhpd7nư têpd7nn bắn,7ibLhot7 lápd7n câpd7ny khckHrc8wGô ckHrc8wGhéo ckHrc8wGbị spd7nức gipd7nó cuốckHrc8wGn lêckHrc8wGn cuộnckHrc8wG tpd7nròn 7ibLhot7sau đupd7nôi xe.

[3] ckHrc8wGPorsche 9pd7n11: mọ7ibLhot7i ngườipd7n ckHrc8wGcòn ckHrc8wGnhớ chickHrc8wGếc pd7nxe nàypd7n chứ,7ibLhot7 ckHrc8wGlà Dạpd7n SckHrc8wGâm :D

2012-Porsche-911-Front-Qpd7nuarter-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-Coupe-ckHrc8wGClub-1

Nhan Hoapd7nn r7ibLhot7ời khỏpd7ni cánhpd7n mckHrc8wGôi nóngpd7n rực,ckHrc8wG 7ibLhot7quay đầ7ibLhot7u nckHrc8wGhìn, ckHrc8wGkinh ngạcpd7n pd7nhô pd7nlên: “Là7ibLhot7 pd7nanh ta…”

Tiêu Trạ7ibLhot7ch gckHrc8wGiữ cckHrc8wGằm 7ibLhot7cô pd7nkéo lạckHrc8wGi tiếp7ibLhot7 tụ7ibLhot7c hônpd7n môi.

Mặc kệckHrc8wG 7ibLhot7hắn là7ibLhot7 ai.

Người cckHrc8wGả đckHrc8wGời nà7ibLhot7y anckHrc8wGh muốnckHrc8wG đckHrc8wGuổi 7ibLhot7theo đã7ibLhot7 h7ibLhot7oàn tockHrc8wGàn bắtpd7n đượcpd7n rồi,ckHrc8wG pd7nanh chẳngckHrc8wG ckHrc8wGcòn cckHrc8wGhút hpd7nào hứng7ibLhot7 với7ibLhot7 bấckHrc8wGt kỳpd7n kẻpd7n pd7nnào khác.

“Anh 7ibLhot7không tpd7nhể nàpd7no vĩnhckHrc8wG vckHrc8wGiễn chạyckHrc8wG ppd7nhía s7ibLhot7au em.”

“Anh spd7nẽ đupd7nổi tckHrc8wGheo em.”

Nhan Hoapd7nn, cuố7ibLhot7i cùckHrc8wGng 7ibLhot7anh ckHrc8wGcũng bckHrc8wGắt đpd7nược ckHrc8wGem rồi.

_Hết_

P/s: Npd7ngại quá,7ibLhot7 cònckHrc8wG mỗickHrc8wG mckHrc8wGột ch7ibLhot7ương mupd7nốn ckHrc8wGpost lpd7niền 7ibLhot7luôn nhckHrc8wGưng tự7ibLhot7 nhipd7nên lạpd7ni bận7ibLhot7 bckHrc8wGù đầckHrc8wGu cả7ibLhot7 tuần7ibLhot7, chẳnpd7ng hởpd7n ckHrc8wGra được7ibLhot7 cckHrc8wGhút 7ibLhot7nào để7ibLhot7 làmckHrc8wG, bckHrc8wGắt pd7nmọi ckHrc8wGngười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.