You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác gF8Q7iả: NzLAxhan Tiểuj5eo Ngôn

Chuyển nF8Q7gữ: LzLAxạc Dương
***

Chương 67

Để cN5gBhúc mừnF8Q7g siN5gBnh nhF8Q7ật TizLAxêu Trạch,j5eo NhN5gBan HoazLAxn mặczKDn mộzKDnt chiếcj5eo vázLAxy hởF8Q7 vzKDnai mớiF8Q7 đặtzKDn N5gBhàng thiếtj5eo kếN5gB tzKDnheo yêuN5gB cầuzLAx. Từj5eo ngN5gBực trzKDnở xuốN5gBng, vázKDny đượcN5gB ghépzLAx thzLAxành tzKDnừ rấtj5eo nhzLAxiều F8Q7chiếc lôngj5eo F8Q7vũ nhỏzLAx trắj5eong F8Q7tinh, tạoj5eo zKDncho phầnj5eo czLAxhân váyzKDn cN5gBó kiểuzLAx dáj5eong nF8Q7hư j5eobậc thanzKDng F8Q7tầng tầngF8Q7 lớN5gBp lớj5eop, vzKDnừa N5gBthuần khzLAxiết thoátj5eo tụzLAxc màF8Q7 j5eolại khôzLAxng F8Q7mất tíN5gBnh thj5eoời trang.

Là cj5eohủ nhN5gBân củzKDna bữF8Q7a tiệcF8Q7, zLAxTiêu Tj5eorạch cũzKDnng F8Q7ăn vậnzLAx rấtF8Q7 tN5gBrang trọngj5eo, aN5gBnh mặczLAx mộtN5gB bN5gBộ ÂzLAxu pzKDnhục màF8Q7u trắngzLAx bướzKDnc F8Q7ra kzKDnhỏi phòngzKDn thazLAxy N5gBđồ, zLAxđi tớiN5gB zLAxôm zLAxvòng quanj5eoh eN5gBo nzKDnhỏ cF8Q7ủa N5gBnàng tij5eoên nzLAxữ đazLAxng đứngN5gB trướczLAx gương,zKDn F8Q7nói: “MặcF8Q7 đF8Q7ồ traj5eong điểj5eom xinj5eoh đẹpzKDn thếN5gB zLAxnày đểzLAx qF8Q7uyến rzLAxũ cozKDnn j5eonhà aF8Q7i đây?”

Nhan HozKDnan giậtN5gB nhẹN5gB cj5eoánh tazLAxy zLAxáo mF8Q7àu trắngzKDn F8Q7đang vònzLAxg qzKDnua eF8Q7o mìnhN5gB, zLAxnói: “EmF8Q7 còj5eon chưazLAx nóiF8Q7 gìzKDn aj5eonh đâuj5eo zKDnđấy, ăF8Q7n dzLAxiện bảnhF8Q7 bzKDnao zKDnthế zLAxnày lzKDnà đểN5gB dụzKDn dỗF8Q7 coj5eon gáizLAx nhN5gBà j5eoai hả?”

“Hôm nazKDny làN5gB F8Q7sinh nhậtzLAx anhN5gB, anF8Q7h pF8Q7hải ănzLAx mặczKDn trịnhF8Q7 trzLAxọng làzKDn đzLAxương nhiênF8Q7, F8Q7hơn nữF8Q7a, cózKDn zKDnem zKDnrồi, cònzKDn zLAxcon gáizLAx nhj5eoà zLAxai cózKDn thểzKDn lọtj5eo F8Q7vào mF8Q7ắt anN5gBh được.”

“Hôm naN5gBy zLAxlà sN5gBinh nhậtj5eo aj5eonh, ezLAxm tj5eorang điF8Q7ểm zLAxxinh đẹpF8Q7 làN5gB đươngzLAx nhiênzKDn, hơzKDnn j5eonữa, czLAxó anzLAxh rồN5gBi, zKDncon traj5eoi nhj5eoà nF8Q7ào zLAxcó thểzKDn lọN5gBt N5gBvào mắF8Q7t N5gBem zLAxđược chứ.”

Nhan HzKDnoan bF8Q7ắt chướczKDn cáN5gBch nózLAxi củj5eoa aN5gBnh, zLAxlại zKDnbị TiF8Q7êu TrF8Q7ạch N5gBôm gzLAxhì vj5eoào j5eolòng N5gBhôn ngấj5eou nj5eoghiến mộtF8Q7 trận,N5gB rờj5eoi khỏiF8Q7 môiF8Q7 côF8Q7, anzKDnh thởN5gB F8Q7nặng nềj5eo nóizKDn: “QuàzLAx sizKDnnh N5gBnhật củN5gBa anzKDnh đâu?”

 

Nhan zLAxHoan đzLAxỏ mzKDnặt kézKDno chiếczKDn váyF8Q7 hzLAxơi xN5gBộc xệchzKDn lênN5gB zLAxche zLAxđi phầnzKDn ngực,N5gB zLAxra vj5eoẻ bzLAxí zLAxmật, “ĐếnzLAx lúczLAx đóF8Q7 anzKDnh sẽzKDn biết!”

“Anh muốN5gBn N5gBxem xzKDnem zLAxrốt cuộczLAx ezLAxm tặngzKDn aN5gBnh thứF8Q7 zLAxgì hF8Q7ay ho.j5eo” BàN5gBn N5gBtay tF8Q7o vzKDnéo nN5gBhẹ hF8Q7ai cN5gBái lêN5gBn N5gBnơi trònzKDn trịN5gBa mềN5gBm j5eomại, zLAxNhan Hj5eooan zKDnnhíu màyj5eo cj5eoắn mzLAxôi, cj5eoơ F8Q7thể bj5eoây gzKDniờ vôN5gB czLAxùng nhạF8Q7y cảm,zKDn F8Q7sự đụnzKDng chF8Q7ạm củaj5eo anzLAxh làmN5gB N5gBcô j5eonhư muốnzKDn nN5gBhũn ra.

Rất nhiềzLAxu ngN5gBười zLAxnhận đượcj5eo thiệzLAxp mờF8Q7i củzKDna TiêuzKDn zLAxTrạch, đồngF8Q7 nghj5eoiệp, bj5eoạn bèN5gB thânzLAx thN5gBiết, F8Q7ngay cảN5gB zKDnkẻ zKDnđối địczLAxh LãnhzKDn Ngj5eoự Tj5eohần cũN5gBng nzKDnhận được.

Từng cj5eohiếc limouj5eosine [1j5eo] xF8Q7a zKDnhoa lN5gBần lượtN5gB đỗzKDn lzLAxại trF8Q7ước cổzKDnng T98F8Q7, hôzKDnm zKDnnay bj5eoảo j5eovệ zLAxcũng ănzKDn mzLAxặc chỉnj5eo cN5gBhu vôj5eo cùN5gBng traF8Q7ng zKDntrọng. Lúj5eoc j5eoTiêu TzLAxrạch tựj5eo nhiêzKDnn F8Q7ôm NhzKDnan Hoj5eoan F8Q7đi zKDnvào đzLAxại sảzKDnnh, khF8Q7ông kzKDnhí cảj5eo N5gBhội trườngN5gB lậpzKDn zLAxtức sôF8Q7i sục.

[1] LimousizLAxne: mộtN5gB loạij5eo xzKDne khF8Q7ách zLAxsang trọnj5eog, cóF8Q7 thzKDnân zKDnxe dàzKDni vj5eoà nộj5eoi thấtj5eo N5gBtiện nF8Q7ghi N5gBbên trong.

lincoln-stretch-F8Q7limo

j5eo"OLYMPUS

Tiêu Trj5eoạch chàzLAxo hỏiF8Q7 mzLAxột nhój5eom F8Q7bạn bzLAxè, Nhj5eoan HzKDnoan bịN5gB zKDnđám khácj5eoh mờizKDn nữj5eo kéoj5eo sN5gBang zKDnmột bênzLAx bắtN5gB đầzLAxu táj5eon gẫu.

Nhân vizKDnên pzKDnhục vụj5eo qN5gBuán baj5eor mj5eoang N5gBmột hộpF8Q7 quàj5eo đưzKDnợc gój5eoi đzLAxẹp zKDnđẽ đưaj5eo chj5eoo N5gBTiêu TrạcN5gBh đaN5gBng nóizLAx chuyzLAxện pzKDnhiếm vN5gBới khF8Q7ách N5gBkhứa, “Tj5eoiêu tF8Q7iên sinhzLAx, mộtzKDn vịj5eo tij5eoên zLAxsinh nhờzLAx tôiN5gB zLAxchuyển mónzLAx qzKDnuà nàyzLAx N5gBcho ngN5gBài, ngưzLAxời đóF8Q7 nóizLAx mj5eoón quzKDnà nàyN5gB ngàzKDni nhấtj5eo địnhF8Q7 phảiF8Q7 tựzLAx tzKDnay mởN5gB ra.”

Tiêu TrạchF8Q7 ngN5gBhi hozKDnặc zKDnnhận lấyzLAx hộpN5gB j5eoquà, mzKDnở razKDn. zLAxNgay khF8Q7i giấN5gBy góizKDn j5eođược zLAxxé raF8Q7, troN5gBng zKDnlòng TzKDniêu TN5gBrạch lậpzKDn tứzKDnc đaF8Q7n N5gBxen j5eobao F8Q7cảm gzLAxiác đzKDnắng caN5gBy ngọF8Q7t bùi.N5gB AnzLAxh giữzKDn lấyzKDn zKDntay nN5gBhân F8Q7viên phj5eoục vụ,zLAx vộizKDn F8Q7vàng hỏi:N5gB “VịzKDn tiN5gBên szKDninh đN5gBó đaN5gBng ởzKDn đâzLAxu? zLAxAnh tj5eoa trôngF8Q7 nN5gBhư thN5gBế nào?”

Nhân viênN5gB pF8Q7hục vzKDnụ F8Q7hơi zLAxgiật mj5eoình, lắpzLAx bắpN5gB nói:zLAx “VịN5gB tizLAxên sinN5gBh đzLAxó zLAxđã đij5eo rồi,F8Q7 anzKDnh tzKDna rF8Q7ất N5gBcao, rấtN5gB tuấnj5eo tú,j5eo khzLAxi j5eocười cònj5eo F8Q7lộ rj5eoa hàF8Q7m j5eorăng tzKDnrắng sáng.”

Đúng lzKDnúc nzKDnày, j5eovới tưzKDn cáczLAxh ngưj5eoời cN5gBhủ trì,zKDn zKDnBạch DiệzKDnc PhF8Q7ong mờiN5gB Tj5eoiêu j5eoTrạch N5gBlên sâj5eon khF8Q7ấu phj5eoát bij5eoểu, TiêzKDnu TzKDnrạch chấnN5gB chzLAxỉnh lạN5gBi cảmzKDn xzKDnúc rồiN5gB đN5gBi lên.

Khách khứaj5eo nhaF8Q7o nhaN5gBo nN5gBgồi xuF8Q7ống. NhazLAxn Hj5eooan ngồij5eo cùj5eong bànF8Q7 N5gBvới TzLAxiêu KizLAxến Đông,N5gB bênN5gB cạnzLAxh làN5gB HạF8Q7 ThiệuF8Q7 NzKDnhiên vàzKDn LạczKDn Tij5eoểu AnzKDnh, tiếpj5eo đózKDn làN5gB TốngN5gB ThếzLAx PhoF8Q7ng vàN5gB AF8Q7my, BạchF8Q7 Diệcj5eo PhonF8Q7g, Lãj5eonh NgựN5gB Thầj5eon đãN5gB ngzLAxồi yêj5eon vịj5eo ởzLAx hàngj5eo gzLAxhế trước.

Tiêu TrN5gBạch ÂuF8Q7 zLAxphục chỉnhF8Q7 tzLAxề điF8Q7 zLAxtới zLAxcầm lF8Q7ấy microzLAx, nhìzLAxn j5eomột lF8Q7ượt kzKDnhách khj5eoứa đazLAx phầnzLAx lF8Q7à bạj5eon bèzLAx j5eothân thiếN5gBt, nzLAxói: “Hômj5eo naF8Q7y j5eolà sj5eoinh zLAxnhật cN5gBủa TiêzLAxu Trạcj5eoh tôN5gBi, zKDncảm j5eoơn mọiF8Q7 ngzLAxười đãF8Q7 tớiF8Q7 thF8Q7am dN5gBự buổzLAxi tiệc,zKDn F8Q7cảm ơnj5eo j5eoBạch DF8Q7iệc PhonzLAxg zKDnđã cunj5eog cấpj5eo địF8Q7a đF8Q7iểm tốtzKDn nhưN5gB thếN5gB này.”

Dưới sâj5eon khấuj5eo tiếnzKDng vj5eoỗ lêj5eon vanzLAxg lF8Q7ên rộzLAxn rã,N5gB j5eosau khj5eoi lắF8Q7ng lạzKDni, zKDnTiêu TrạF8Q7ch tizKDnếp tN5gBục nóizKDn: “NzKDnhân dịF8Q7p nàyj5eo, tôzKDni czKDnó vàN5gBi lờzLAxi muốnN5gB N5gBtâm sj5eoự vớN5gBi mọizKDn nzKDngười. j5eoTừ chF8Q7uyện TầnzLAx zKDnVũ đoạnzLAx tuyN5gBệt vớiF8Q7 LãN5gBnh TzKDnhị, zKDncho tN5gBới vizLAxệc ThịnhF8Q7 ThếzLAx thzKDnu muzKDna TầnzKDn N5gBVũ, mộtzKDn nj5eoăm quF8Q7a đãj5eo xảyN5gB rzKDna khF8Q7ông zLAxít sj5eoự kiệN5gBn. TrN5gBong mộtj5eo nzLAxăm nàzKDny, tôizLAx tj5eoừ mộtzLAx j5eokẻ cF8Q7on nhàj5eo F8Q7giàu chj5eoơi bờij5eo lzKDnêu F8Q7lổng, khj5eoông j5eocó zLAxchí tzLAxiến thủF8Q7 czKDnhỉ biếzKDnt chơj5eoi xN5gBe, đj5eoã trởj5eo tN5gBhành zKDntôi củaj5eo hF8Q7ôm nzLAxay, tôj5eoi kj5eohông N5gBdám F8Q7nói mj5eoình đãF8Q7 thzLAxành côzKDnng, F8Q7nhưng tôzLAxi hoF8Q7àn j5eotoàn dámF8Q7 N5gBnói, TiêN5gBu N5gBTrạch đanN5gBg đứngF8Q7 trướF8Q7c mặtF8Q7 mzLAxọi ngườiF8Q7 lj5eoà mộtj5eo ngj5eoười đzLAxàn ôN5gBng N5gBđã N5gBthật sựF8Q7 trảj5eoi N5gBqua nhữngF8Q7 j5eobão tápzKDn gN5gBian khổN5gB N5gBđể trưởngzKDn thành!”

“Hú!” BạchF8Q7 DizKDnệc PhoF8Q7ng bỗF8Q7ng j5eokêu zLAxlên nzLAxhư sj5eoói tru.

“Nhưng zKDntrong chuN5gByện nN5gBày nF8Q7ếu nhzKDnư zLAxkhông cF8Q7ó sựzKDn giúpN5gB đj5eoỡ zLAxvà ủnzKDng j5eohộ củazLAx mzKDnọi nN5gBgười, j5eoTiêu Trạcj5eoh tôiF8Q7 sj5eoẽ j5eokhông tj5eohể đF8Q7i tớiN5gB F8Q7ngày hôN5gBm nzKDnay nF8Q7hanh chónzKDng nzKDnhư vzLAxậy. Cj5eoho zKDnnên, tạizKDn j5eođây, tôzKDni muốnF8Q7 cảmN5gB ơnN5gB tấtF8Q7 cN5gBả F8Q7mọi người.j5eo” TiêuN5gB TrạchN5gB nF8Q7hìn vềzLAx phzKDnía TốngN5gB TF8Q7hế PhonF8Q7g, ánhzLAx mắtzLAx j5eochân thành.zLAx “AN5gBnh j5eoTống, czLAxảm zKDnơn anzLAxh vN5gBào lúcj5eo zKDntôi cầF8Q7n sựzLAx giúj5eop đỡzLAx nN5gBhất đN5gBã dànN5gBh zKDncho tôN5gBi mộF8Q7t vịzLAx F8Q7trí đểj5eo N5gBtôi cóN5gB tj5eohể pF8Q7hát zKDnhuy hF8Q7ết khảj5eo zKDnnăng củaF8Q7 mìzKDnnh. DùzKDn cj5eoho j5eobây zKDngiờ đj5eoã cj5eoó sựzLAx nghiệpzKDn zKDnriêng, j5eonhưng j5eotôi sF8Q7ẽ khôngj5eo vứtF8Q7 bj5eoỏ N5gBGiang Hâj5eon, nơj5eoi zLAxđã cN5gBho zKDntôi côngF8Q7 việczLAx đầuF8Q7 tiên,F8Q7 cF8Q7ảm zLAxơn anN5gBh, zLAxanh Tống.”

Tiêu TzLAxrạch N5gBdời ánhj5eo mắtzLAx F8Q7sang AzLAxmy. “Aj5eomy, cảmN5gB zLAxơn zKDncô đãF8Q7 F8Q7không từN5gB bỏ,j5eo cùzKDnng F8Q7tôi điN5gB zLAxsuốt chặngzKDn đưF8Q7ờng j5eocho tớj5eoi N5gBbây giờ,N5gB tôizLAx phảj5eoi tănj5eog lươN5gBng chzKDno cô,N5gB zKDncòn pF8Q7hải tN5gBhăng chứzKDnc, PF8Q7hó tổngj5eo giN5gBám đốcj5eo ĐỉnhzLAx ThịnhzLAx quN5gBốc tF8Q7ế, ôngzLAx czLAxhủ củaN5gB zKDncô N5gBcòn cój5eo thj5eoể hàzKDno pj5eohóng đếnzLAx mứcj5eo j5eonào nữa.”

Tiền zKDnđã kj5eohông cj5eoòn quN5gBan F8Q7trọng F8Q7đối zKDnvới AmyN5gB, nhF8Q7ưng nếuF8Q7 đượN5gBc thăngzLAx chứcj5eo szLAxẽ zLAxcàng N5gBcó khônN5gBg giazKDnn đểN5gB phF8Q7át tj5eoriển, côN5gB vẫnF8Q7 rấtzKDn vuij5eo, zKDnnâng lzKDny rượuzLAx đứngN5gB bzLAxật dậyN5gB hô:zLAx “ÔngzLAx chủj5eo vạnN5gB tuế!”

Tiêu TrạzKDnch nóij5eo tiếzLAxp: “zKDnCòn cózKDn nhữnF8Q7g đj5eoồng nghiệpzKDn j5eoở GN5gBiang zKDnHân, cảmzKDn ơnj5eo sựj5eo zLAxủng hộj5eo vàF8Q7 ưuN5gB áN5gBi củN5gBa tN5gBất j5eocả mọizKDn ngườF8Q7i, mózLAxn zLAxquà tôiF8Q7 đềnzLAx đáN5gBp j5eocho nhữngN5gB F8Q7nỗ zKDnlực zLAxcố gzLAxắng j5eocủa N5gBmọi zLAxngười, czLAxũng nhzLAxư viF8Q7ệc thN5gBăng chức,zKDn zKDntăng lưN5gBơng vj5eoà vấzLAxn đzLAxề đãij5eo nzKDngộ j5eomà mọiN5gB ngườzLAxi monF8Q7g đzLAxợi nhấtzLAx, lượzKDnng zKDntiêu tzKDnhụ qzLAxuý nF8Q7ày zKDncủa chúN5gBng tN5gBa tănzKDng mưF8Q7ời tzKDnám pzKDnhần trăN5gBm szKDno vớizLAx quýN5gB trước.”

Những đồngF8Q7 nghzKDniệp zLAxđã cùnj5eog anzLAxh dốN5gBc N5gBsức tạiF8Q7 GzKDniang HânzLAx zKDnhưng phấnF8Q7 F8Q7vỗ tazKDny gizLAxòn giã.

“Hú húN5gB!” BạchzLAx DizLAxệc PhzKDnong lN5gBại mộtzLAx lầnF8Q7 N5gBnữa phốiN5gB hợj5eop zLAxbằng tiếnzKDng kêF8Q7u nhưzLAx sóij5eo tru.

Tiêu TrzKDnạch cười,zKDn chỉzKDn vàoN5gB BzKDnạch DiệzKDnc PhonN5gBg, nói:F8Q7 “BạchzLAx DzKDniệc PN5gBhong, chF8Q7o dj5eoù cậuN5gB j5eocó gàj5eoo đếnj5eo rázLAxch họngN5gB, F8Q7đêm nzLAxay cũngN5gB khôngF8Q7 j5eolôi kéN5gBo đượcF8Q7 côN5gB sóizKDn cáij5eo nF8Q7ào đâu.”

“Ha zKDnha F8Q7ha ha!!!!F8Q7!!!” DướN5gBi sj5eoân zLAxkhấu F8Q7vang zKDnlên tiếngzKDn cườj5eoi khôzKDnng ngừng.

Bạch DiN5gBệc PhzKDnong nN5gBgắt đóazLAx zLAxhoa tươij5eo trN5gBong bìF8Q7nh hzLAxoa trj5eoên bàj5eon, néj5eom lêN5gBn sâzKDnn khấu:N5gB “N5gBBiến, thằzLAxng khốn!”

Tiêu TrạzLAxch liếczKDn nzKDnhìn anzKDnh tj5eoa, nzKDnói: “TizLAxểu Bạch,F8Q7 BN5gBạch gzLAxia, tôizKDn j5eocũng pzKDnhải cảmj5eo ơzKDnn F8Q7cậu đãzKDn N5gBtổ cF8Q7hức F8Q7cho tj5eoôi mộtF8Q7 zLAxbữa tiệcN5gB lớnN5gB zLAxthế nN5gBày, cj5eoùng vF8Q7ới zLAxsự zKDngiúp đỡF8Q7 j5eocủa cN5gBậu trj5eoong sF8Q7uốt mộtzKDn năzKDnm qua.”j5eo TiF8Q7êu Trạcj5eoh gãzKDni gãiF8Q7 đầu,zKDn đổizLAx giọngF8Q7: “MặczKDn dùF8Q7 khôzKDnng thzKDnực chấzLAxt lắm.”

“Ha ha!”j5eo DướizLAx szLAxân F8Q7khấu lạzLAxi lzKDnà mộtN5gB tràngj5eo cưzLAxời zKDnvang dội.

Bạch DiệF8Q7c Pj5eohong đứngF8Q7 dậyN5gB, nhấczKDn chânF8Q7 trzLAxèo lzKDnên bj5eoàn, anF8Q7h j5eota zKDnđứng đózKDn hôzKDn: “ThằngF8Q7 kj5eohốn, cậuj5eo biếtF8Q7 cj5eohọc cN5gBười ngườizKDn N5gBkhác nhưj5eo vzKDnậy, zKDnsao N5gBkhông đzKDni làN5gBm N5gBdiễn viF8Q7ên zLAxhài đi.”

Tiêu TrzKDnạch N5gBvỗ vềj5eo anzKDnh taj5eo: F8Q7“Ha hF8Q7a! HF8Q7aiz! N5gBĐừng zKDnkích động,zLAx N5gBhôm N5gBnay lj5eoà zLAxngày vN5gBui, tôj5eoi khôzLAxng N5gBmuốn làF8Q7m chF8Q7o bầuj5eo khônF8Q7g kzLAxhí qj5eouá ngộtzKDn ngạt.”

Bạch F8Q7Diệc PzKDnhong F8Q7chỉ tzKDnay vF8Q7ào anzKDnh, nhzKDnảy từj5eo trj5eoên bj5eoàn xuống.

“Hạ TzKDnhiệu Nhiên.”F8Q7 N5gBTiêu TrạcN5gBh nhắcN5gB mộF8Q7t zLAxcái tên.

Hạ ThiệuN5gB Nhij5eoên ngồzKDni ởzKDn F8Q7hàng gF8Q7hế trướF8Q7c mỉF8Q7m czLAxười giơN5gB tF8Q7ay lênN5gB, Tj5eoiêu TrạczLAxh bF8Q7ật ngN5gBón cF8Q7ái: “NgườizLAx anN5gBh ezKDnm tzKDnài F8Q7giỏi, đãj5eo giúN5gBp đzLAxỡ tF8Q7ôi quzKDná nF8Q7hiều, ngF8Q7oài lờzLAxi cảmF8Q7 N5gBơn tôiF8Q7 cònF8Q7 mF8Q7uốn j5eonói, saN5gBu nF8Q7ày nếuzKDn zKDncó chuyệzLAxn gìN5gB cầnN5gB N5gBđến j5eoTiêu Trạch,zKDn chF8Q7ỉ cN5gBần cậuN5gB mzKDnở mN5gBiệng, czKDnho dF8Q7ù N5gBlà lazKDno vzLAxào nướcN5gB sôij5eo lửaF8Q7 bỏng,zLAx chzLAxết cũng…F8Q7 khônzKDng cj5eohối từzLAx, còj5eon cózKDn vợj5eo cozLAxn đangF8Q7 chờN5gB chzLAxúng tN5gBa N5gBchăm sóc!”

Hạ TF8Q7hiệu zLAxNhiên nởzKDn nụN5gB cười.

“Còn F8Q7có LýzLAx AN5gBn Thj5eoần.” TF8Q7iêu N5gBTrạch hF8Q7ô j5eoto mj5eoột zKDntiếng, tìmN5gB kizKDnếm j5eobóng dánzLAxg aj5eonh tzLAxa gizLAxữa đáF8Q7m zLAxngười, “Têj5eon khốj5eon nháN5gBt gzLAxan nhF8Q7à czLAxậu, tôizKDn biếtN5gB czKDnậu đangzKDn ởj5eo đâzLAxy, cF8Q7ậu czLAxó bảnj5eo lN5gBĩnh saF8Q7i ngườizLAx j5eođưa czLAxhìa kzLAxhóa RevN5gBenton chj5eoo tôizKDn, tạj5eoi zKDnsao lạizLAx khôngzKDn cN5gBó caN5gBn đảmzKDn đứnzLAxg N5gBtrước mặzKDnt tôi?”

Vừa nghzLAxe đếnzKDn ReveN5gBnton, NN5gBhan HoazKDnn kíN5gBch độnj5eog đứnj5eog N5gBbật dậyzLAx ngoảj5eonh đầuj5eo tìN5gBm kzLAxiếm LýzLAx AzLAxn ThầzLAxn, cònF8Q7 zKDnGiản NF8Q7inh zLAxthì zLAxsững j5eosờ cj5eoả người.

Đám đôngzKDn j5eobỗng xôF8Q7n xaozKDn, N5gBhóa rzKDna chiếcj5eo RevenN5gBton đN5gBó bN5gBị Lj5eoý zLAxAn TN5gBhần mj5eoua được,F8Q7 càngzLAx ngạcF8Q7 nj5eohiên hơnN5gB lzKDnà aN5gBnh N5gBta đemzLAx chiếN5gBc F8Q7xe tặnzLAxg lạzLAxi czLAxho zKDnTiêu Trạch.

Reventon! zKDnHai trămzKDn triệuF8Q7 zKDnđó! KhF8Q7ông đF8Q7ùa đượczLAx đâu!

Tất cF8Q7ả N5gBđều mởzLAx lớzLAxn mắzKDnt nzKDngó quanzLAxh bốnzKDn phía.

“Nếu cậuzKDn zLAxkhông F8Q7ra, tôN5gBi sẽF8Q7 N5gBthật sựF8Q7 khôngzKDn nhậnF8Q7 cậj5eou lzKDnà bzKDnạn.” Lj5eoời nzKDnói tzKDnuyệt tF8Q7ình N5gBcủa TiêN5gBu TzKDnrạch vừazKDn zLAxthốt rF8Q7a, LýN5gB zLAxAn Tj5eohần F8Q7trốn đằngN5gB F8Q7sau cộtN5gB zKDntrụ bỗN5gBng zLAxxuất hiệnzLAx, F8Q7“Tôi đếnzLAx rồi.”

“Tên F8Q7khốn!” Tij5eoêu TrạchzKDn cắnF8Q7 răngzKDn mắF8Q7ng mộtzKDn cF8Q7âu, “NhưngzKDn zKDntôi pzLAxhải cN5gBảm zKDnơn tênN5gB khốnzLAx nhàF8Q7 cậN5gBu đN5gBã tặN5gBng N5gBlại czLAxhiếc zKDnxe màj5eo zLAxtôi vàN5gB bàF8Q7 xãzKDn zKDnyêu zKDnquý nhất.”

Tiêu TrzKDnạch nhìN5gBn N5gBLãnh Ngựj5eo ThầzKDnn. LãnzLAxh NgzKDnự TzLAxhần F8Q7cũng nzKDnhìn anh.

“Người tF8Q7a nj5eoói, muốnN5gB biếzKDnt gzLAxiá zLAxtrị mộtzLAx coF8Q7n ngườij5eo thj5eoì phảN5gBi zKDnnhìn vj5eoào đốij5eo thF8Q7ủ củazKDn anzKDnh tF8Q7a, LN5gBãnh Ngựj5eo F8Q7Thần, rF8Q7ất vuzKDni khzLAxi đượcj5eo N5gBanh chọnN5gB lzKDnàm đốizKDn thủzKDn, N5gBcảm zKDnơn F8Q7anh mộtj5eo F8Q7năm zKDnqua đãN5gB zLAxquan tF8Q7âm đếzKDnn tj5eoôi, khizKDnến tôizKDn kj5eohông tF8Q7hể khônN5gBg nF8Q7hanh chój5eong trưởngj5eo thành.”

Phía zKDndưới czKDnó nN5gBgười cưzKDnời rộF8Q7 N5gBlên, j5eongay cảzLAx Lãj5eonh NgựF8Q7 F8Q7Thần cũnzLAxg bzKDnất giázLAxc cozLAxng zLAxcong khózLAxe miệng,zLAx đâyN5gB thậtF8Q7 F8Q7sự gzKDniống nF8Q7hư mộtF8Q7 tiếN5gBt mụczLAx j5eohài hấj5eop dẫn.

Tiêu TrạzKDnch zKDnnói: “ThếN5gB nhưngj5eo, j5eotôi nF8Q7ghĩ, ngườizKDn muốnF8Q7 zKDncảm j5eoơn F8Q7anh nhzLAxất N5gBlà j5eocha tôzLAxi mớiN5gB đúng!”

Tiêu KiếnzKDn ĐôzLAxng mỉzKDnm cười.

Tiêu j5eoTrạch nhìN5gBn sj5eoang cN5gBha mìj5eonh, bj5eoắt j5eođầu tj5eorêu j5eochọc: “Ba,j5eo ngàyj5eo zLAxtrước coF8Q7n traN5gBi củaN5gB zLAxba thậtzKDn zKDnhư hỏnj5eog! ChuF8Q7yên F8Q7môn lzKDnàm nhj5eoững chuyệnj5eo khiếnj5eo bF8Q7a zKDnmất mặtzKDn! j5eoHồi zLAxđó bj5eoa vj5eoẫn luN5gBôn mozKDnng muốnzKDn LãnhF8Q7 N5gBNgự N5gBThần làF8Q7 cozLAxn tzLAxrai mìnj5eoh. NhưnN5gBg mF8Q7à bF8Q7a àj5eo, cF8Q7on traF8Q7i cj5eoủa zKDnba đãF8Q7 trưởngzLAx tF8Q7hành, zKDntrở thànF8Q7h mộtN5gB naj5eom tửj5eo háj5eon độj5eoi tF8Q7rời đạpzLAx đất,zLAx từF8Q7 hzLAxôm nazKDny trởF8Q7 điF8Q7 bF8Q7a hoànzLAx toànzLAx cózLAx zLAxthể kF8Q7iêu zLAxhãnh nN5gBói vớN5gBi bấtN5gB j5eokỳ N5gBai, zKDnTiêu TrạzLAxch, zKDnlà cF8Q7on traj5eoi củzLAxa Tj5eoiêu Kij5eoến ĐzLAxông tôi.”

Toàn hN5gBội trzLAxường vỗzLAx tazLAxy F8Q7hoan N5gBhô nj5eohư szLAxấm dậy.

Sau N5gBkhi lắngF8Q7 lzLAxại, TiF8Q7êu TrạczLAxh nzKDnhìn zLAxNhan Hoj5eoan ngồiF8Q7 zLAxgiữa đámzKDn đôzLAxng, zLAxnói: “Nhanj5eo N5gBHoan, N5gBbà xãF8Q7, F8Q7vợ củazLAx anhN5gB, N5gBem yêu.”

Tiêu Trj5eoạch liênF8Q7 tiếpF8Q7 dùngzKDn bj5eoa F8Q7cách xN5gBưng hN5gBô khiếzLAxn NhzLAxan HoazKDnn ngạizKDn nj5eogùng, côzKDn nhếchzKDn mzKDnôi nhN5gBìn anh.

Anh j5eonói zKDntiếp: “ThựzLAxc rzLAxa, ngườF8Q7i anzKDnh zLAxcần phảizLAx cảzLAxm ơnzKDn nhấtzKDn chíj5eonh j5eolà ej5eom. EzKDnm cóF8Q7 nhzLAxớ lúczKDn Tj5eoần VũF8Q7 sụzLAxp zLAxđổ, zLAxem đzLAxã nN5gBói gìzKDn vớj5eoi aj5eonh zKDnkhông? zLAxEm zLAxnói ej5eom yN5gBêu anF8Q7h, đóN5gB làN5gB F8Q7lần j5eođầu tij5eoên F8Q7em nózKDni zKDnyêu anj5eoh, vàzLAxo lúzLAxc mzLAxà aF8Q7nh sF8Q7ắp tF8Q7rở thànN5gBh mj5eoột kẻN5gB ngzLAxhèo rớtF8Q7 zKDnkhông xF8Q7u dF8Q7ính túi.

Khi F8Q7đó zLAxem nóiF8Q7, giN5gBàu cũF8Q7ng tF8Q7ốt màj5eo nghj5eoèo cũngF8Q7 được,j5eo cN5gBhỉ zKDncần N5gBở zKDnbên N5gBanh, chzKDno N5gBdù cózKDn N5gBtúng thzLAxiếu j5eođến mứF8Q7c zKDnăn kzKDnhông N5gBđủ nN5gBo, mặzLAxc khzLAxông j5eođủ ấm,zKDn phảizLAx uốzKDnng gióN5gB F8Q7Tây Bắj5eoc màzLAx N5gBsống thzKDnì trF8Q7ong lj5eoòng zLAxem vẫnzLAx rấzKDnt ngọj5eot ngào.

Em nóN5gBi ej5eom đãF8Q7 muốzLAxn zLAxở bêzLAxn j5eoanh, cN5gBho dzKDnù azKDnnh zLAxtrở thàzKDnnh kN5gBẻ ănF8Q7 màj5eoy lzKDnưu lạcF8Q7 đầuzLAx đường,zKDn zKDnem cũngzKDn muốnzKDn làN5gBm kN5gBẻ ăF8Q7n mj5eoày bêF8Q7n cạnhF8Q7 anh.

Cả zLAxđời nàyzLAx zKDnem sẽzLAx j5eodựa vF8Q7ào anF8Q7h, anj5eoh F8Q7có khôzLAxng mF8Q7uốn cũngzLAx khôngN5gB được.”

Nhan j5eoHoan F8Q7mím mzKDnôi gậN5gBt đầu.

“Nhan Hoanj5eo, zLAxem j5eocó zLAxdám trzLAxước mặtN5gB tzLAxất F8Q7cả mọN5gBi ngườiN5gB ởzLAx đâyzKDn, j5eonói zLAxlại câzLAxu ej5eom N5gByêu j5eoanh mộtj5eo lzKDnần nF8Q7ữa, j5eonói lạiN5gB nzKDnhững gzKDnì j5eoem đãF8Q7 từnF8Q7g nzLAxói vớN5gBi aj5eonh không?”j5eo TiêzKDnu j5eoTrạch nóN5gBi xoF8Q7ng, tzLAxất cF8Q7ả j5eomọi j5eongười đềuj5eo hướngj5eo ázLAxnh mắF8Q7t vF8Q7ào zLAxNhan HoF8Q7an. BN5gBạch DiệcN5gB Phoj5eong đưaN5gB mF8Q7icro j5eotới trướczKDn F8Q7mặt côzLAx, NzLAxhan zLAxHoan nzLAxhìn TiêzLAxu TrạczLAxh khzKDnông hzLAxề cj5eohớp zKDnmắt, trâmzLAx ngN5gBâm mộtj5eo látzLAx mớizKDn cầN5gBm lấyF8Q7 zKDnmicro đứngj5eo dậyN5gB N5gBkhỏi chỗj5eo ngồi.

Toàn bj5eoộ zLAxT98 vàoN5gB thờiF8Q7 N5gBkhắc zLAxnày vôzKDn cj5eoùng F8Q7yên tĩnh,F8Q7 tấtF8Q7 cảzLAx đềj5eou j5eonín thởzKDn N5gBcăng tN5gBai chờj5eo czLAxô dj5eoũng cảmj5eo tzLAxỏ tình.

Trong đạizLAx j5eosảnh vaF8Q7ng lj5eoên mộtj5eo N5gBgiọng nữzKDn troF8Q7ng zLAxtrẻo j5eoêm taiF8Q7, Nhaj5eon HoN5gBan j5eonói: “TiêuN5gB TN5gBrạch, eN5gBm yêuN5gB aN5gBnh, chzKDno dùF8Q7 czLAxó zKDntúng thizKDnếu đếnzLAx mứczLAx ăzLAxn N5gBkhông đủzKDn nozLAx, mzKDnặc khôngN5gB đủzLAx ấm,F8Q7 j5eophải uốngzLAx gN5gBió Tj5eoây BzKDnắc mzKDnà sốngN5gB thìN5gB F8Q7trong lònF8Q7g ezLAxm vẫnN5gB rấtzLAx ngọN5gBt ngN5gBào. j5eoEm đãzKDn mzKDnuốn ởzLAx bêF8Q7n anhzKDn, chj5eoo dzLAxù anj5eoh trj5eoở thj5eoành zKDnkẻ ănzKDn màyj5eo lN5gBưu lạcj5eo đầuzLAx đườngF8Q7, ezKDnm cũnN5gBg muốnj5eo làzLAxm kẻF8Q7 ăzLAxn mF8Q7ày bF8Q7ên cạnj5eoh j5eoanh. CảF8Q7 F8Q7đời F8Q7này zLAxem sẽF8Q7 dựaN5gB vàoN5gB anF8Q7h, anzKDnh czLAxó F8Q7không muj5eoốn cũngzLAx khj5eoông được.”

Cô vj5eoừa dứtF8Q7 lờzKDni, tiếnj5eog vôzKDn j5eotay zLAxhoan hôzKDn N5gBnhiệt liệtF8Q7 vN5gBang lêzLAxn, TF8Q7iêu TN5gBrạch hướngzLAx vềzKDn pzLAxhía côzLAx khj5eoom zLAxngười thậzKDnt zLAxthấp, nói:zLAx “CảmzKDn j5eoơn emzLAx, đâyj5eo N5gBlà mj5eoón quzKDnà tN5gBuyệt j5eovời F8Q7nhất zLAxmà azKDnnh nhzKDnận đj5eoược ngàN5gBy hj5eoôm nN5gBay. zKDnNhan F8Q7Hoan, đápN5gB zKDnlại tìnzLAxh F8Q7cảm chânN5gB tzKDnình N5gBmà ezLAxm dàN5gBnh chzLAxo anzLAxh, TiêuzKDn zKDnTrạch azKDnnh xj5eoin F8Q7thề trướczKDn N5gBtất cảzKDn mF8Q7ọi ngườzLAxi, đờizLAx nàyzLAx kiếj5eop này,N5gB zLAxTiêu zKDnTrạch đốizKDn vzKDnới j5eoNhan HoN5gBan mãzKDni mzLAxãi khôN5gBng rờiF8Q7 N5gBxa, mzKDnãi j5eomãi chỉj5eo yêuzLAx mộtzKDn ngF8Q7ười F8Q7là em.”

Tiếng N5gBvỗ N5gBtay nhưj5eo sấj5eom dậyF8Q7 N5gBvang dF8Q7ội j5eokhắp hj5eoội trườN5gBng, N5gBđặc biệtF8Q7 làF8Q7 zKDntiếng vỗzKDn zKDntay củzKDna nhN5gBững ngườiF8Q7 đangN5gB yêuzKDn nhzKDnau hoặczLAx đaN5gBng yF8Q7êu thầN5gBm j5eongười nF8Q7ào đó.

Ai cũN5gBng N5gBmuốn đượzKDnc dũF8Q7ng czLAxảm F8Q7như NhzKDnan Hj5eooan, F8Q7ai cũzKDnng muF8Q7ốn đưzLAxợc thâmF8Q7 F8Q7tình nN5gBhư TiêuF8Q7 Trạch.

Lạc TiểF8Q7u zKDnAnh zLAxcảm độngj5eo đếzKDnn rzKDnơi lj5eoệ, HN5gBạ ThF8Q7iệu NhF8Q7iên rútzLAx khăzLAxn đưazLAx czKDnho cô.

Dưới j5eosân khấu,zLAx NhN5gBan HozLAxan đỏj5eo j5eomặt nhìj5eon TiF8Q7êu F8Q7Trạch, N5gBánh mắtzLAx szLAxáng tF8Q7rong. TF8Q7rên sâzKDnn khấu,j5eo TiF8Q7êu TzKDnrạch F8Q7nhìn vềzKDn phF8Q7ía côzKDn, tF8Q7rên N5gBgương mặtN5gB ngậpzLAx trànF8Q7 N5gBý cười,F8Q7 N5gBánh mắtzKDn sángj5eo rực.

“Nào nào!”zKDn BạczKDnh DiệcN5gB PN5gBhong nF8Q7hảy lêzLAxn sânj5eo khấu,zLAx cắtzLAx ngzLAxang ánzKDnh nhìnj5eo chămzKDn chúzLAx zLAxnồng zKDnnàn củazLAx zLAxhai j5eongười. N5gB“Cảm ơj5eon sựN5gB F8Q7cổ zKDnvũ củaj5eo quýN5gB vịzLAx, bàiN5gB phátzLAx F8Q7biểu cN5gBủa zKDnchủ j5eonhân bữazKDn F8Q7tiệc j5eoxin đượN5gBc kếtzLAx zLAxthúc, bâzLAxy gj5eoiờ zLAxxin mF8Q7ời zKDnvào tiếN5gBt F8Q7mục tiếzKDnp theo.”

Nhân zLAxviên phụF8Q7c vụj5eo đẩyzKDn N5gBxe bzLAxánh keN5gBm lj5eoên zLAxsân khấu,zKDn zKDnca sĩzLAx Bj5eoạch DiệcN5gB Phj5eoong bzLAxắt nF8Q7hịp cF8Q7ho mọj5eoi j5eongười háN5gBt bj5eoài chúzLAxc zLAxmừng szKDninh nhật,F8Q7 F8Q7sau đój5eo bảj5eoo TiêzKDnu TrạchzKDn ướcN5gB rồij5eo tj5eohổi nến.

Một hơiN5gB j5eothổi tắtN5gB N5gBba N5gBngọn j5eonến tưzKDnợng trzLAxưng chF8Q7o N5gBba mưF8Q7ơi tuj5eoổi, zKDnTiêu TrạczKDnh nhắF8Q7m mắj5eot j5eoước mộtzLAx điềuzKDn ước.

Dưới F8Q7sân khN5gBấu, NhzLAxan HF8Q7oan thN5gBích thúzLAx nhìj5eon anzKDnh, tronj5eog lj5eoòng thầzLAxm đozKDnán: j5eoTiêu TrạchzKDn, j5eocó pN5gBhải azLAxnh đanzKDng ướF8Q7c F8Q7rằng czKDnhúng tF8Q7a szKDnẽ N5gBmãi mãN5gBi ởN5gB zKDnbên nhau?

Tiêu TrN5gBạch mởzKDn mắt.

Bạch DizLAxệc PhozLAxng N5gBcười hzLAxì F8Q7hì hỏiN5gB: “VừaF8Q7 ướj5eoc điềuzLAx gF8Q7ì zKDnvậy, F8Q7nói nzKDnghe chútF8Q7 nN5gBào, cózLAx zLAxphải lizKDnên quaF8Q7n tớizKDn bàj5eo xzLAxã, vF8Q7ợ, zKDnem yêzLAxu zLAxNhan HoazKDnn củN5gBa cj5eoậu không?”

Tiêu TzLAxrạch nhìnN5gB NF8Q7han HoanF8Q7, zLAxNhan HoaF8Q7n cũngzLAx mj5eouốn bij5eoết đij5eoều ướcF8Q7 czLAxủa anzKDnh phảiN5gB chN5gBăng cój5eo côj5eo tronN5gBg đózLAx, j5eoánh mắF8Q7t cj5eohờ moj5eong nhìnzKDn anh.

Nhìn zKDnchăm chF8Q7ú F8Q7vào mắtzLAx cô,zLAx N5gBTiêu TrạchzLAx nói:F8Q7 “ĐzLAxiều zLAxước cN5gBủa F8Q7tôi lj5eoà, tF8Q7hân zKDnthể N5gBkhỏe mạnh.”

Không gzLAxiống N5gBnhư czLAxô j5eonghĩ! NzKDnhan HoN5gBan bĩuzLAx zKDnmôi, tzKDnrong lònzLAxg cảF8Q7m thấzLAxy hơF8Q7i mấtzLAx mát.

Bạch zLAxDiệc PhonN5gBg gF8Q7iơ ngóF8Q7n cáF8Q7i vzKDnới TiêuzKDn TrF8Q7ạch, trêN5gBu chọczKDn nózLAxi: “NgàiF8Q7 Tiêj5eou, cụzKDn Tj5eoiêu à,N5gB j5eotôi chj5eoúc cụN5gB thzKDnân zLAxthể kF8Q7hỏe mạnh,j5eo phúj5eoc nhưzLAx ĐônN5gBg Hj5eoải, tF8Q7họ tựaF8Q7 NazKDnm SzLAxơn! j5eoHa F8Q7ha zLAxha j5eoha!” AnzKDnh zKDnta N5gBnói xoF8Q7ng cũnj5eog tựj5eo mìnF8Q7h cảmF8Q7 thấyzLAx buồnzLAx cười,zKDn czKDnầm micj5eoro F8Q7cười nN5gBgặt nghẽo.

Tiêu TrN5gBạch nhzLAxận mij5eocro, nói:F8Q7 “NhzLAxan HzKDnoan, đzKDniều F8Q7ước vừazLAx rồizLAx củN5gBa anF8Q7h lzLAxà thj5eoân thzLAxể khỏeF8Q7 mạnh,N5gB cN5gBó lẽj5eo N5gBem khzLAxông bij5eoết tạij5eo sj5eoao zKDnanh lzLAxại ướN5gBc nhF8Q7ư vậy,zKDn ngj5eohe xonN5gBg bzLAxài háF8Q7t j5eosau đâN5gBy eF8Q7m sẽN5gB hizLAxểu đượcF8Q7 lzKDnòng anhj5eo. BàiN5gB hátj5eo nzLAxày aF8Q7nh tN5gBặng j5eocho F8Q7em, tzKDnên F8Q7là ‘ThzKDnân thểN5gB khN5gBỏe mạnh’.”

Ánh đènzKDn zKDntrên F8Q7sân khấuzKDn dj5eoịu đizLAx, zKDnban nhj5eoạc bắzLAxt đầuj5eo đệN5gBm đànzLAx, kzKDnhúc nhạcN5gB dzKDnạo êN5gBm j5eoái trj5eoôi quzKDna, TiêF8Q7u TrạcN5gBh đưF8Q7a mizKDncro tF8Q7ới bêN5gBn môzKDni, cấN5gBt giọngF8Q7 hát.

Anh kzLAxhông zLAxsợ vìzLAx ezKDnm N5gBmà chịuzLAx nhj5eoiều tổnF8Q7 thất,zKDn dùN5gB zKDnbao F8Q7gian kzLAxhổ F8Q7vẫn F8Q7sẵn lòngN5gB đónzKDn nhận

Anh chỉj5eo sợF8Q7 vF8Q7ì j5eomệt mỏij5eo thaN5gBo thứzLAxc cảj5eo đêmzLAx mzKDnà bỏF8Q7 lỡzLAx cuộcF8Q7 hẹj5eon zKDnngày mzKDnai củaN5gB chúngN5gB ta

Anh kzKDnhông sợF8Q7 mồj5eo hN5gBôi đzLAxầm đìa,zKDn xN5gBây zKDnnên zKDnmột lâF8Q7u đàiN5gB thzKDnuộc vF8Q7ề rzKDniêng N5gBhai ta

Anh cj5eohỉ sF8Q7ợ rằnN5gBg mìzLAxnh bịF8Q7 cảmN5gB, khôngzKDn nếmzKDn đzLAxược F8Q7đồ ăzKDnn F8Q7em nj5eoấu chzLAxo aN5gBnh thìF8Q7 thậtj5eo lãngN5gB phí

Không cầnj5eo N5gBem zLAxcho azKDnnh uốngN5gB tF8Q7huốc, j5eokhông muốnzLAx trởF8Q7 thàF8Q7nh gáj5eonh nặnF8Q7g củazLAx em

Nếu yêuzLAx zLAxem zLAxsao N5gBcó N5gBthể đểzLAx zLAxem phảizLAx hôzKDnn N5gBmột ngườizLAx bN5gBệnh, trj5eoơ mắtN5gB nhzLAxìn anj5eoh chịF8Q7u zLAxbao giàzKDny vò

Anh monzLAxg sF8Q7ao tzLAxhân thN5gBể khzKDnỏe mạN5gBnh, vzKDnì zLAxanh đzLAxã đN5gBồng ýF8Q7 F8Q7sẽ zLAxcho eN5gBm mj5eoột cuzKDnộc szLAxống zLAxvẹn toàn

Thề nzLAxon hẹnF8Q7 biểnN5gB cN5gBhẳng bằN5gBng khỏeF8Q7 mạnhzKDn F8Q7để eN5gBm khônzKDng phảij5eo nhzKDnọc công

Anh zLAxmong sN5gBao thj5eoân thểzKDn F8Q7khỏe mạnh,F8Q7 kzKDnhông j5eomuốn nhzKDnìn N5gBem zLAxrơi zKDnlệ vìF8Q7 zLAxlo lắnj5eog chj5eoo anh

Ngộ nN5gBhỡ eF8Q7m còzLAxn tiềuzLAx tụyzLAx hơF8Q7n anzLAxh tN5gBhì saF8Q7o cóF8Q7 thF8Q7ể hưởngN5gB thụzKDn j5eohương vịzKDn F8Q7của tF8Q7ình yêu

Anh đãF8Q7 từngzLAx phuN5gBng pN5gBhí tN5gBhời j5eogian, thậmzLAx cN5gBhí còF8Q7n nN5gBgang N5gBtàng cN5gBoi thườnF8Q7g czLAxái chết

Bởi vìj5eo đãzLAx yêN5gBu eN5gBm, mớiF8Q7 bắF8Q7t zLAxđầu kF8Q7hao kF8Q7hát sF8Q7ống lâuj5eo tF8Q7răm tuổi

Cầu trờizLAx N5gBban phúj5eoc j5eocho zLAxthân tzLAxhể zLAxanh zLAxkhỏe mạzLAxnh, cj5eoho zKDndù ngj5eoày zLAxđó đấzLAxt zLAxtrời tốiF8Q7 tăm

Em vF8Q7ẫn szKDnẽ nhN5gBìn azLAxnh F8Q7ngủ yên

Đắp czKDnho aN5gBnh chiếcF8Q7 chănN5gB bônzKDng, khiF8Q7ến anj5eoh cảzKDnm đzLAxộng đếnF8Q7 rơzKDni lệ…F8Q7 [2]

[2] Tj5eohân tF8Q7hể N5gBkhỏe mạnhj5eo zKDn– TrươngzKDn F8Q7Vệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hj5eoình F8Q7ảnh kzLAxhi zKDnanh bịj5eo bệnhzLAx táj5eoi hiệnj5eo trưzKDnớc mắtzLAx NhazKDnn Hoanj5eo, czKDnho anj5eoh uF8Q7ống thj5eouốc, nN5gBhìn aF8Q7nh zLAxtiêm, F8Q7mơ F8Q7mơ hồzLAx hj5eoồ nF8Q7gồi bêN5gBn giườj5eong trj5eoông F8Q7chừng anh…

Khóe mắtF8Q7 cF8Q7ô đãzLAx ướzKDnt F8Q7tự lúczKDn nào.

Chơi xzKDne, F8Q7hồ đồzLAx sốnN5gBg qF8Q7ua nzKDngày, zLAxcoi thườnj5eog czLAxái chF8Q7ết đzLAxi đuaN5gB N5gBxe vj5eoới N5gBDạ Sâm…zLAx TzLAxất cảN5gB đềuzKDn hiểF8Q7n hiệnF8Q7 trướczKDn mắtj5eo TiF8Q7êu TrF8Q7ạch, anF8Q7h nhớzLAx zKDnrất rõN5gB lúzKDnc aN5gBnh tỉnhF8Q7 N5gBlại j5eosau czLAxơn mN5gBê maj5eon, NzKDnhan HoaF8Q7n zKDnđã nóF8Q7i N5gB– azKDnnh gụj5eoc ngzKDnã, nzKDnhư thN5gBể j5eocả thzKDnế F8Q7giới nàyj5eo đj5eoều sụpzLAx đổF8Q7 thzLAxeo N5gBvậy. TizKDnêu TrạchF8Q7, zKDnanh phzLAxải F8Q7mau khỏezLAx lF8Q7ại, mzLAxình N5gBem khôF8Q7ng thểF8Q7 chF8Q7èo chốF8Q7ng đượczKDn cáF8Q7i nzKDnhà này.

Thề noF8Q7n zKDnhẹn j5eobiển thậtj5eo szLAxự czLAxhẳng qj5eouan trj5eoọng bằngF8Q7 thzLAxân thểF8Q7 khỏzKDne mạnh.

Đối vớiN5gB j5eocô, j5eoanh lF8Q7à trzLAxụ zLAxcột F8Q7cho zLAxcả thN5gBế gizKDnới, anzLAxh gụczLAx ngzKDnã, thN5gBế zKDngiới củzKDna czLAxô cũnj5eog N5gBsụp xuốzLAxng theo.

Nhan Hoaj5eon cN5gBảm độnN5gBg khôngzKDn nózKDni zLAxnên lời,zLAx lN5gBệ rưngF8Q7 rưF8Q7ng tronF8Q7g N5gBđôi mắzLAxt lonzLAxg lanhN5gB, F8Q7qua lànj5eo N5gBnước mắtzKDn đzLAxó, N5gBcô trzKDnông zLAxthấy mF8Q7ột ngườiF8Q7 đànzLAx ônF8Q7g N5gBcầm bF8Q7ó hoj5eoa N5gBhồng tF8Q7o. Gươngj5eo F8Q7mặt rạnj5eog rỡzLAx, sốngF8Q7 mũiF8Q7 czKDnao thẳng,N5gB ÂuzLAx phụczLAx trắF8Q7ng tinhzKDn, anF8Q7h giốF8Q7ng F8Q7như mộtzKDn vF8Q7ị hoàngF8Q7 tN5gBử châN5gBn tj5eoình kF8Q7hẩn khozKDnản bN5gBước vềN5gB N5gBphía cô.

Nhan HF8Q7oan szKDnụt sịtF8Q7 nhậnF8Q7 lấyzLAx bózKDn hoF8Q7a, zKDnTiêu TzLAxrạch mj5eoóc j5eotrong ázLAxo rzLAxa N5gBchiếc zKDnnhẫn kN5gBim F8Q7cương đF8Q7ã chuẩN5gBn bịN5gB F8Q7từ trướzLAxc, quỳj5eo mộtF8Q7 czKDnhân xuốj5eong. AnF8Q7h nN5gBói: “AnhN5gB đãzLAx nózKDni, j5eongày anj5eoh gzLAxây dựngN5gB lạiF8Q7 j5eosự nghizLAxệp sẽN5gB chínN5gBh lzKDnà lúzKDnc F8Q7cưới F8Q7em vzKDnề nhàzLAx, bzLAxây gN5gBiờ j5eoanh muốnzKDn thựcF8Q7 hiệnF8Q7 lj5eoời nózKDni củaN5gB mìzKDnnh, zKDnem j5eoyêu, zLAxlấy aj5eonh nhé?”

Nước mắtzKDn F8Q7lã chãN5gB zKDnrơi, NhazKDnn zLAxHoan khôngzKDn hềzKDn dzKDno dN5gBự, nzLAxgón tzLAxay ruj5eon zKDnrun zLAxchui vF8Q7ào chiếcj5eo nhẫnzLAx nạmzKDn kiF8Q7m F8Q7cương đẹpF8Q7 zKDnđẽ zLAxsáng chói.

Chung qN5gBuanh tiếngzLAx N5gBvỗ tzKDnay vanzLAxg zKDndội, aj5eonh ômzKDn zLAxcô hônzKDn lênzLAx hàngF8Q7 nướzLAxc mắt.

Âm nhạczLAx thaF8Q7y đzKDnổi, tzKDnrở thànhj5eo kN5gBhúc nhạN5gBc zLAxêm j5eoái nzKDnhịp nhànj5eog, mọij5eo ngườF8Q7i j5eolập tứczLAx zLAxkết đF8Q7ôi tìj5eom zKDnbạn nhảF8Q7y. TiF8Q7êu TzKDnrạch zKDnthổi nhẹN5gB lêF8Q7n mN5gBí mj5eoắt côF8Q7, chzLAxọc czKDnho cj5eoô cười,j5eo “Lậj5eop j5eotức muốj5eon lzKDnàm cj5eoô dj5eoâu củaF8Q7 anhN5gB, cảmN5gB thấN5gBy mìnhN5gB hzKDnạnh phúcj5eo chứ?”

Nhan HN5gBoan N5gBnín khócj5eo mỉmF8Q7 cười,j5eo gN5gBật đầuzLAx liêF8Q7n tục.

Tiêu Tj5eorạch cườizKDn làF8Q7m xN5gBao N5gBđộng áN5gBnh mắN5gBt NhazLAxn Hoan.

Cô nóiF8Q7: “Anhj5eo yêzLAxu, sN5gBinh F8Q7nhật vzLAxui vẻ.”

“Ừ!” AN5gBnh tựaF8Q7 tráj5eon mìnhj5eo vN5gBào tráj5eon czKDnô, nhẹF8Q7 nhzLAxàng khiêzKDnu vũzLAx, côF8Q7 kzKDnéo j5eotay anF8Q7h đj5eoặt F8Q7lên bF8Q7ụng dưN5gBới pzLAxhẳng lìF8Q7, zKDnkhẽ khàngF8Q7 nói:N5gB “MónzLAx quzKDnà zKDnem zLAxtặng j5eocho zKDnanh nj5eoằm ởN5gB đây.”

Chiều cuF8Q7ối F8Q7thu, j5eoánh nắnzLAxg czLAxhan hòa.

Ven đường,zKDn cazLAxo ốcN5gB mzKDnọc lj5eoên zLAxsan j5eosát N5gBnhư rừngN5gB rậm,N5gB từngN5gB cF8Q7ỗ j5eoxe lj5eoớn nzLAxhỏ rzKDnong ruổizKDn khắpj5eo czKDnác cF8Q7on phốF8Q7, ngưF8Q7ời đj5eoi đzKDnường quF8Q7a lạzLAxi vF8Q7ội vãN5gB, nzKDnữ cảnhzLAx sázKDnt giaj5eoo tj5eohông xinj5eoh đẹpN5gB cN5gBhỉ F8Q7huy j5eođoàn xN5gBe. MộtN5gB đN5gBám j5eothanh zLAxniên vâzLAxy quaj5eonh trN5gBạm xN5gBe buýtzLAx dánzLAx đầj5eoy zLAxáp phícN5gBh phzLAxim ảnh,zKDn tấtzLAx cN5gBả đềuj5eo đanzKDng N5gBbàn táF8Q7n vềzKDn j5eocô dzKDniễn zKDnviên xinj5eoh đẹzKDnp czKDnhiếm cF8Q7ứ toànN5gB bộF8Q7 cácN5gB F8Q7bức ảnhF8Q7 đó.

Thành phốF8Q7 j5eonày vẫnF8Q7 thzKDnay đổF8Q7i rj5eoất nhanhzKDn, j5eokhiến nN5gBgười tj5eoa kj5eohông kịpzKDn đózLAxn nhận.

Tại vzLAxùng ngozKDnại thj5eoành j5eocách xF8Q7a đôzLAx thị,F8Q7 yêN5gBn tĩnj5eoh, tzLAxhư thái.

Reventon zLAxmen zLAxtheo N5gBcon đưzKDnờng nzLAxúi uốnzLAx lưN5gBợn lazLAxo vềF8Q7 pzLAxhía trước,F8Q7 tF8Q7rên ghếF8Q7 N5gBlái, Tij5eoêu j5eoTrạch mzKDnột j5eotay gj5eoiữ vzLAxô lN5gBăng, mộzLAxt tN5gBay đặzKDnt tzLAxrên phầzKDnn bụngF8Q7 đãj5eo hơiF8Q7 nhôN5gB lêF8Q7n củazLAx F8Q7người vN5gBợ đazLAxng ngồiF8Q7 tronN5gBg lòj5eong mình.

Nhan HoF8Q7an đaF8Q7ng trozKDnng thờiN5gB kỳF8Q7 manzLAxg thaF8Q7i nhưngN5gB vẫnzLAx F8Q7đẹp dịuN5gB dzKDnàng, N5gBmái tóczKDn hơj5eoi rốN5gBi tzKDnết phF8Q7ồng N5gBtheo kzKDniểu N5gBxương cá,F8Q7 zLAxáo zKDnlen mỏN5gBng màuzKDn dN5gBa ngF8Q7ười, toN5gBàn thânzKDn côj5eo nzKDnhư tỏzLAxa rzLAxa N5gBmột thứzKDn ánj5eoh zLAxsáng cN5gBủa ngườizLAx làzLAxm mẹ.

Cô ngồiN5gB trênzKDn N5gBđùi TizKDnêu TrạzKDnch, cúF8Q7i đzKDnầu hôN5gBn môzLAxi anN5gBh, chiếczKDn nhẫnF8Q7 kizKDnm cj5eoương trênF8Q7 zLAxngón F8Q7vô danzKDnh N5gBlóe zLAxsáng rựzLAxc rỡ.

Tiêu TrạzLAxch đãN5gB j5eoquá quej5eon thuộcF8Q7 vớiF8Q7 coN5gBn zKDnđường nàyF8Q7 nênF8Q7 vốnF8Q7 khônzLAxg F8Q7cần N5gBnhìn, vẫj5eon hếtzKDn szLAxức chN5gBuyên cN5gBhú hônzKDn j5eocô, F8Q7yêu thươngzKDn cô.

“Vèo!”

Một zLAxchiếc PorschF8Q7e 9zLAx11 [3N5gB] pF8Q7hóng vN5gBụt F8Q7qua nhưzKDn tênN5gB bắn,N5gB lN5gBá câj5eoy kzLAxhô j5eohéo bịzKDn sứzLAxc giój5eo cuốj5eon j5eolên cuộnj5eo tzKDnròn saj5eou zLAxđuôi xe.

[3] PorszKDnche 911zLAx: mj5eoọi ngườiF8Q7 N5gBcòn nhớzKDn chiếN5gBc zKDnxe zKDnnày chứzLAx, lzLAxà N5gBDạ j5eoSâm :D

2012-Porsche-911-FF8Q7ront-Quarter-Motion-Red-623x415

1338366817-PorschF8Q7e-911-Coupe-Club-1

Nhan F8Q7Hoan rờzLAxi khỏizLAx N5gBcánh mzLAxôi nóngF8Q7 rực,F8Q7 zLAxquay zLAxđầu nj5eohìn, kinN5gBh N5gBngạc j5eohô lzKDnên: “LàF8Q7 F8Q7anh ta…”

Tiêu Trạchj5eo gij5eoữ czLAxằm côzLAx kF8Q7éo lạizKDn tiếpF8Q7 tụcF8Q7 hôzKDnn môi.

Mặc kj5eoệ hN5gBắn làzLAx ai.

Người cảzKDn đờij5eo F8Q7này aF8Q7nh muF8Q7ốn đuổzLAxi tj5eoheo đF8Q7ã hzKDnoàn zKDntoàn bắtF8Q7 đượcN5gB N5gBrồi, anj5eoh chẳnzLAxg zLAxcòn chúF8Q7t F8Q7hào hứngj5eo vớizKDn bN5gBất kỳF8Q7 kẻzKDn nàozKDn khác.

“Anh kF8Q7hông F8Q7thể nàoF8Q7 vF8Q7ĩnh vzKDniễn cF8Q7hạy phíN5gBa sj5eoau em.”

“Anh zLAxsẽ đuF8Q7ổi tN5gBheo em.”

Nhan zLAxHoan, cuốF8Q7i cùN5gBng anN5gBh czKDnũng bN5gBắt đzKDnược j5eoem rồi.

_Hết_

P/s: NgạzKDni quN5gBá, cF8Q7òn mỗizLAx mộtN5gB chươF8Q7ng muj5eoốn pozKDnst lizKDnền lN5gBuôn nhzLAxưng tựzLAx zLAxnhiên lạij5eo j5eobận zLAxbù đầuj5eo F8Q7cả tuF8Q7ần, chẳnzKDng zKDnhở zLAxra đượczLAx chúzKDnt nàozKDn đểN5gB làm,zKDn bắtF8Q7 mọij5eo ngưF8Q7ời đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.