You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác gi4bKpDNả: Nha6Qn T6Qiểu Ngôn

Chuyển 6Qngữ: Ljc7UtBạc Dương
***

Chương 67

Để chújc7UtBc mừng4bKpDN sin4bKpDNh nhậtjc7UtB Tiê6Qu Trạch,4bKpDN Nhajc7UtBn Hoa4bKpDNn mặcjc7UtB mộ6Qt c6Qhiếc vá6Qy hNzHvzWở v6Qai mới6Q đặtNzHvzW NzHvzWhàng 6Qthiết kế6Q NzHvzWtheo yêu6Q 6Qcầu. Từjc7UtB 6Qngực tNzHvzWrở xuống4bKpDN, v4bKpDNáy đư6Qợc 6Qghép thà6Qnh từjc7UtB rấtNzHvzW nhiềuNzHvzW chi6Qếc lônNzHvzWg vNzHvzWũ nhNzHvzWỏ trNzHvzWắng tin4bKpDNh, t6Qạo jc7UtBcho ph4bKpDNần cNzHvzWhân v4bKpDNáy c6Qó kijc7UtBểu d6Qáng như6Q bậc4bKpDN thajc7UtBng jc7UtBtầng tầngNzHvzW lớpjc7UtB NzHvzWlớp, vừ4bKpDNa thNzHvzWuần khiNzHvzWết 6Qthoát t4bKpDNục 6Qmà lNzHvzWại NzHvzWkhông mất6Q tí4bKpDNnh th4bKpDNời trang.

Là ch4bKpDNủ nh4bKpDNân 4bKpDNcủa bữjc7UtBa tiệc,6Q Tiê4bKpDNu Trạjc7UtBch NzHvzWcũng 4bKpDNăn vận4bKpDN rjc7UtBất 4bKpDNtrang trọngNzHvzW, 4bKpDNanh mặcNzHvzW mộNzHvzWt jc7UtBbộ Âujc7UtB ph4bKpDNục 4bKpDNmàu tr6Qắng bướ6Qc rNzHvzWa khjc7UtBỏi phòng4bKpDN t4bKpDNhay đồ,4bKpDN đ4bKpDNi 6Qtới ôjc7UtBm vòjc7UtBng qua4bKpDNnh NzHvzWeo nh4bKpDNỏ của6Q nàn4bKpDNg ti4bKpDNên NzHvzWnữ đangNzHvzW đứn6Qg trước6Q gNzHvzWương, nNzHvzWói: “Mặc4bKpDN đồ4bKpDN tr6Qang điểjc7UtBm xNzHvzWinh đẹpjc7UtB 4bKpDNthế này6Q để4bKpDN 6Qquyến rũjc7UtB cNzHvzWon nhà4bKpDN jc7UtBai đây?”

Nhan NzHvzWHoan giật6Q 4bKpDNnhẹ c4bKpDNánh t6Qay á6Qo m6Qàu trắng4bKpDN đaNzHvzWng vjc7UtBòng 4bKpDNqua jc7UtBeo mìNzHvzWnh, nó4bKpDNi: “Em6Q cò6Qn chư4bKpDNa nóiNzHvzW gìjc7UtB jc7UtBanh đâuNzHvzW đấy,4bKpDN ă6Qn diện6Q bảnjc7UtBh NzHvzWbao thjc7UtBế nà6Qy l4bKpDNà đNzHvzWể d6Qụ dỗ6Q 4bKpDNcon gá6Qi n6Qhà a4bKpDNi hả?”

“Hôm n6Qay l6Qà si4bKpDNnh nhậtjc7UtB ajc7UtBnh, an6Qh pNzHvzWhải ăn6Q mặc4bKpDN trjc7UtBịnh t6Qrọng 4bKpDNlà đư6Qơng n6Qhiên, hơjc7UtBn jc7UtBnữa, NzHvzWcó e6Qm 6Qrồi, NzHvzWcòn 6Qcon g4bKpDNái n4bKpDNhà 4bKpDNai c4bKpDNó th6Qể lNzHvzWọt NzHvzWvào m4bKpDNắt a6Qnh được.”

“Hôm naNzHvzWy là6Q s6Qinh nhậ4bKpDNt anhNzHvzW, e6Qm tr4bKpDNang đjc7UtBiểm xinjc7UtBh đ4bKpDNẹp lNzHvzWà đjc7UtBương n4bKpDNhiên, hơNzHvzWn nữa,jc7UtB cNzHvzWó an4bKpDNh rồi6Q, jc7UtBcon t6Qrai nhà4bKpDN nào4bKpDN cójc7UtB th4bKpDNể l6Qọt vào6Q mắjc7UtBt e6Qm đượcNzHvzW chứ.”

Nhan HNzHvzWoan bắt6Q c4bKpDNhước NzHvzWcách njc7UtBói của6Q 6Qanh, jc7UtBlại b6Qị NzHvzWTiêu Tr4bKpDNạch ô4bKpDNm jc7UtBghì vjc7UtBào lòngjc7UtB hô4bKpDNn ngấNzHvzWu 6Qnghiến jc7UtBmột trậNzHvzWn, r4bKpDNời kh4bKpDNỏi NzHvzWmôi cô4bKpDN, aNzHvzWnh t6Qhở nặngNzHvzW jc7UtBnề nói:NzHvzW “NzHvzWQuà sijc7UtBnh nhật4bKpDN củjc7UtBa NzHvzWanh đâu?”

 

Nhan NzHvzWHoan 4bKpDNđỏ mặt4bKpDN kéojc7UtB chiếc4bKpDN vá4bKpDNy hơi6Q x6Qộc xệc4bKpDNh 4bKpDNlên 4bKpDNche 6Qđi phjc7UtBần 6Qngực, jc7UtBra vẻjc7UtB bNzHvzWí mậtNzHvzW, 4bKpDN“Đến lújc7UtBc đó4bKpDN a6Qnh 6Qsẽ biết!”

“Anh muốnNzHvzW 6Qxem 4bKpDNxem 4bKpDNrốt cNzHvzWuộc 4bKpDNem tặnNzHvzWg ajc7UtBnh thứjc7UtB gì4bKpDN h6Qay ho.”4bKpDN BànNzHvzW ta4bKpDNy 6Qto jc7UtBvéo nhẹ4bKpDN haNzHvzWi cáijc7UtB jc7UtBlên nơ4bKpDNi trjc7UtBòn 6Qtrịa m6Qềm mại,6Q 4bKpDNNhan Hoajc7UtBn nhíuNzHvzW màNzHvzWy cắn6Q môjc7UtBi, cơjc7UtB thể6Q bâyNzHvzW giờ6Q vô4bKpDN cjc7UtBùng nhạ4bKpDNy cảm,6Q 6Qsự đụng4bKpDN cNzHvzWhạm củjc7UtBa jc7UtBanh làjc7UtBm côjc7UtB n6Qhư mjc7UtBuốn nhũjc7UtBn ra.

Rất nhiề4bKpDNu người4bKpDN nhậnjc7UtB đư4bKpDNợc thi4bKpDNệp mNzHvzWời jc7UtBcủa 4bKpDNTiêu Trạch,NzHvzW đồjc7UtBng nghiệjc7UtBp, bNzHvzWạn NzHvzWbè th4bKpDNân thiết,jc7UtB n4bKpDNgay cả4bKpDN kẻ4bKpDN đối6Q địchjc7UtB Ljc7UtBãnh Ngựjc7UtB T6Qhần cũjc7UtBng nh6Qận được.

Từng jc7UtBchiếc limousin4bKpDNe [jc7UtB1] jc7UtBxa h6Qoa jc7UtBlần lNzHvzWượt đỗ6Q 6Qlại trước6Q cổngjc7UtB NzHvzWT98, h4bKpDNôm n6Qay b6Qảo vệNzHvzW NzHvzWcũng ănNzHvzW mặcjc7UtB chỉnNzHvzW 6Qchu vô4bKpDN cùnjc7UtBg 6Qtrang tjc7UtBrọng. Lújc7UtBc NzHvzWTiêu Trạch4bKpDN 4bKpDNtự n4bKpDNhiên 6Qôm Nha4bKpDNn Ho6Qan điNzHvzW NzHvzWvào đạjc7UtBi sảnhjc7UtB, k4bKpDNhông k4bKpDNhí NzHvzWcả hộ6Qi trườngNzHvzW lậNzHvzWp tứcNzHvzW sôijc7UtB sục.

[1] Limousinejc7UtB: m6Qột loạ6Qi x4bKpDNe khác6Qh jc7UtBsang trọng,6Q 4bKpDNcó 4bKpDNthân x4bKpDNe dàijc7UtB NzHvzWvà nộiNzHvzW 6Qthất jc7UtBtiện jc7UtBnghi 4bKpDNbên trong.

l6Qincoln-stretch-limo

Tiêu TrạchNzHvzW cNzHvzWhào hỏ4bKpDNi mộ6Qt nhójc7UtBm bạn6Q bè6Q, jc7UtBNhan HNzHvzWoan bNzHvzWị đáNzHvzWm khjc7UtBách mời4bKpDN NzHvzWnữ ké4bKpDNo 4bKpDNsang NzHvzWmột NzHvzWbên bắtNzHvzW đầ4bKpDNu tájc7UtBn gẫu.

Nhân v4bKpDNiên 4bKpDNphục vụ4bKpDN quán6Q 4bKpDNbar mNzHvzWang mộtjc7UtB hộpNzHvzW qu4bKpDNà được6Q gói6Q đẹ6Qp đẽjc7UtB đư6Qa cjc7UtBho 6QTiêu Trạjc7UtBch đjc7UtBang n4bKpDNói NzHvzWchuyện phiếm4bKpDN 4bKpDNvới khá6Qch khứa,4bKpDN “6QTiêu tjc7UtBiên sinhNzHvzW, 4bKpDNmột vị4bKpDN 4bKpDNtiên sijc7UtBnh nhjc7UtBờ 6Qtôi cNzHvzWhuyển jc7UtBmón 6Qquà nàjc7UtBy 4bKpDNcho jc7UtBngài, người4bKpDN 6Qđó n6Qói m4bKpDNón 4bKpDNquà này4bKpDN ngà4bKpDNi nhjc7UtBất địnhNzHvzW 6Qphải tjc7UtBự NzHvzWtay NzHvzWmở ra.”

Tiêu Trạch4bKpDN 6Qnghi hoNzHvzWặc NzHvzWnhận lấNzHvzWy hộjc7UtBp quà,NzHvzW m6Qở rajc7UtB. N4bKpDNgay k6Qhi 4bKpDNgiấy gó4bKpDNi đượcNzHvzW xéNzHvzW rNzHvzWa, tron4bKpDNg lò4bKpDNng NzHvzWTiêu TrạchNzHvzW 4bKpDNlập tứcjc7UtB đanjc7UtB xe6Qn jc7UtBbao cNzHvzWảm 4bKpDNgiác đắngNzHvzW caNzHvzWy n6Qgọt NzHvzWbùi. Ajc7UtBnh 6Qgiữ lấjc7UtBy t4bKpDNay nhânNzHvzW viêNzHvzWn phụcNzHvzW vụ,NzHvzW vội6Q vàn6Qg h6Qỏi: “Vịjc7UtB ti4bKpDNên siNzHvzWnh 6Qđó đaNzHvzWng ởNzHvzW đâu4bKpDN? Anjc7UtBh tNzHvzWa trông4bKpDN nNzHvzWhư thế6Q nào?”

Nhân NzHvzWviên phục6Q vụjc7UtB hơ6Qi gjc7UtBiật mì6Qnh, lắpNzHvzW bắp4bKpDN nNzHvzWói: “Vị6Q tiênNzHvzW NzHvzWsinh đ6Qó đãNzHvzW đ6Qi rồi,NzHvzW 4bKpDNanh t6Qa rấ4bKpDNt caoNzHvzW, rấjc7UtBt tuấ4bKpDNn tú,4bKpDN khjc7UtBi cườiNzHvzW còn6Q ljc7UtBộ NzHvzWra jc7UtBhàm rNzHvzWăng trắngjc7UtB sáng.”

Đúng ljc7UtBúc nà6Qy, 6Qvới t6Qư cá6Qch 6Qngười 6Qchủ t6Qrì, Bạchjc7UtB Di6Qệc PhonNzHvzWg mờijc7UtB T6Qiêu T6Qrạch ljc7UtBên sân6Q k4bKpDNhấu phá4bKpDNt bjc7UtBiểu, NzHvzWTiêu Trạch4bKpDN chấnjc7UtB c6Qhỉnh jc7UtBlại 4bKpDNcảm xúc6Q 6Qrồi NzHvzWđi lên.

Khách khứa4bKpDN njc7UtBhao njc7UtBhao NzHvzWngồi xuốn6Qg. NhaNzHvzWn Hoajc7UtBn ng6Qồi cjc7UtBùng NzHvzWbàn jc7UtBvới Tiêjc7UtBu KiếNzHvzWn ĐNzHvzWông, b4bKpDNên cjc7UtBạnh làNzHvzW Hjc7UtBạ Thiệu4bKpDN Nhiê4bKpDNn NzHvzWvà jc7UtBLạc Tiểu4bKpDN jc7UtBAnh, tiếjc7UtBp đóNzHvzW 4bKpDNlà TốngNzHvzW Thếjc7UtB P4bKpDNhong vNzHvzWà Ajc7UtBmy, B6Qạch D6Qiệc Pjc7UtBhong, L4bKpDNãnh Ngự4bKpDN ThầNzHvzWn đãNzHvzW ngồi4bKpDN yêNzHvzWn 6Qvị ởjc7UtB hà6Qng g6Qhế trước.

Tiêu TNzHvzWrạch ÂNzHvzWu phụNzHvzWc chỉ6Qnh tềNzHvzW đi6Q NzHvzWtới cNzHvzWầm ljc7UtBấy 6Qmicro, nh6Qìn mộ6Qt lượt4bKpDN kháchjc7UtB kjc7UtBhứa đaNzHvzW phần4bKpDN 4bKpDNlà bạnNzHvzW NzHvzWbè thjc7UtBân thiNzHvzWết, nóiNzHvzW: 6Q“Hôm na4bKpDNy làjc7UtB 4bKpDNsinh nhậtNzHvzW của6Q Tiêujc7UtB TrạchNzHvzW tôNzHvzWi, 6Qcảm ơn6Q mọjc7UtBi ngưjc7UtBời 6Qđã tớ6Qi tNzHvzWham dựjc7UtB buổi6Q tijc7UtBệc, c4bKpDNảm ơnjc7UtB NzHvzWBạch Djc7UtBiệc P6Qhong đãjc7UtB cuNzHvzWng jc7UtBcấp địaNzHvzW đ6Qiểm tốNzHvzWt như6Q t6Qhế này.”

Dưới sânjc7UtB khấu4bKpDN tjc7UtBiếng vỗ6Q NzHvzWlên va4bKpDNng lên6Q 4bKpDNrộn rã,NzHvzW sajc7UtBu khNzHvzWi lắngjc7UtB lại,jc7UtB TiêNzHvzWu jc7UtBTrạch tiếjc7UtBp t4bKpDNục nóNzHvzWi: “Njc7UtBhân dị4bKpDNp nàyjc7UtB, tôi4bKpDN có6Q vài6Q lời6Q muốn4bKpDN tâNzHvzWm sựjc7UtB vớijc7UtB mọijc7UtB ng4bKpDNười. NzHvzWTừ chuyệNzHvzWn jc7UtBTần VNzHvzWũ đoạ4bKpDNn tuyệ4bKpDNt với4bKpDN LNzHvzWãnh T6Qhị, c4bKpDNho tjc7UtBới việc6Q Th6Qịnh jc7UtBThế 4bKpDNthu mjc7UtBua Tần4bKpDN Vũ,jc7UtB m4bKpDNột nă6Qm q4bKpDNua 4bKpDNđã xảy4bKpDN jc7UtBra kNzHvzWhông íNzHvzWt sự4bKpDN kiện6Q. TNzHvzWrong 4bKpDNmột NzHvzWnăm nàjc7UtBy, tôi4bKpDN 4bKpDNtừ mộ6Qt jc7UtBkẻ 4bKpDNcon nhjc7UtBà giàNzHvzWu jc7UtBchơi NzHvzWbời lêuNzHvzW lổng,4bKpDN khôjc7UtBng NzHvzWcó chjc7UtBí tjc7UtBiến tjc7UtBhủ c4bKpDNhỉ bi6Qết cNzHvzWhơi 4bKpDNxe, đãNzHvzW trNzHvzWở thNzHvzWành tô4bKpDNi 4bKpDNcủa jc7UtBhôm nayNzHvzW, t6Qôi k6Qhông dám4bKpDN nói4bKpDN mìjc7UtBnh đã6Q 6Qthành cô4bKpDNng, nhjc7UtBưng 6Qtôi hoàn4bKpDN toàNzHvzWn dám6Q nói,jc7UtB TiêuNzHvzW Trạchjc7UtB đa6Qng NzHvzWđứng tr6Qước mặt6Q 4bKpDNmọi người4bKpDN ljc7UtBà một6Q ngNzHvzWười đànjc7UtB 4bKpDNông đã6Q tNzHvzWhật jc7UtBsự t6Qrải 6Qqua những4bKpDN bjc7UtBão tjc7UtBáp NzHvzWgian khổNzHvzW đểjc7UtB trưởng4bKpDN thành!”

“Hú!” Bạchjc7UtB 6QDiệc jc7UtBPhong b6Qỗng 4bKpDNkêu l4bKpDNên nhNzHvzWư 6Qsói tru.

“Nhưng tr6Qong chjc7UtBuyện NzHvzWnày njc7UtBếu 6Qnhư khôn6Qg NzHvzWcó sjc7UtBự giúNzHvzWp đỡ6Q vàjc7UtB ủngjc7UtB hjc7UtBộ cjc7UtBủa mọi4bKpDN người,4bKpDN T4bKpDNiêu Tr4bKpDNạch tôiNzHvzW s6Qẽ khjc7UtBông thểNzHvzW đ4bKpDNi tớjc7UtBi 4bKpDNngày hôm6Q nNzHvzWay nhan6Qh chó4bKpDNng như4bKpDN vậy.6Q Chjc7UtBo jc7UtBnên, t6Qại đâyNzHvzW, tôijc7UtB muốn6Q cả4bKpDNm ơjc7UtBn tấ4bKpDNt cNzHvzWả mNzHvzWọi ngjc7UtBười.” Ti6Qêu Trạ4bKpDNch jc7UtBnhìn 6Qvề p4bKpDNhía TốngNzHvzW TNzHvzWhế Ph4bKpDNong, ánjc7UtBh mjc7UtBắt chNzHvzWân tjc7UtBhành. “AnhNzHvzW Tốngjc7UtB, c6Qảm ơ6Qn a6Qnh v6Qào NzHvzWlúc tô4bKpDNi cầnNzHvzW jc7UtBsự 4bKpDNgiúp đỡ6Q nhấ6Qt đãjc7UtB djc7UtBành 4bKpDNcho tôi6Q mộjc7UtBt vị6Q 4bKpDNtrí để4bKpDN NzHvzWtôi có6Q 6Qthể phájc7UtBt 6Qhuy hếNzHvzWt khjc7UtBả n4bKpDNăng cNzHvzWủa mìn4bKpDNh. 4bKpDNDù cNzHvzWho bâjc7UtBy giNzHvzWờ đãjc7UtB 6Qcó sựjc7UtB nghiệ6Qp 4bKpDNriêng, nhưngjc7UtB 4bKpDNtôi sẽNzHvzW khjc7UtBông vNzHvzWứt bỏ6Q 6QGiang HNzHvzWân, n6Qơi đã6Q chjc7UtBo tôi6Q côngNzHvzW việcNzHvzW đầujc7UtB tiên,NzHvzW jc7UtBcảm ơn6Q anh4bKpDN, jc7UtBanh Tống.”

Tiêu 6QTrạch 4bKpDNdời án4bKpDNh mắtjc7UtB s4bKpDNang Amy6Q. “Amy6Q, cảm4bKpDN ơ6Qn jc7UtBcô đãjc7UtB khô6Qng tNzHvzWừ bỏ,jc7UtB 6Qcùng tjc7UtBôi đi4bKpDN suNzHvzWốt chặn4bKpDNg đường6Q chNzHvzWo tới4bKpDN bâNzHvzWy giờ,jc7UtB t6Qôi pjc7UtBhải tăng6Q jc7UtBlương cjc7UtBho c4bKpDNô, cònNzHvzW phả6Qi jc7UtBthăng chNzHvzWức, Pjc7UtBhó tổnjc7UtBg giá4bKpDNm đố4bKpDNc jc7UtBĐỉnh Th4bKpDNịnh NzHvzWquốc tếjc7UtB, ôNzHvzWng c6Qhủ củaNzHvzW NzHvzWcô c6Qòn cNzHvzWó thể6Q hjc7UtBào 6Qphóng đ6Qến mứNzHvzWc 4bKpDNnào nữa.”

Tiền đãNzHvzW không6Q 4bKpDNcòn 4bKpDNquan t4bKpDNrọng đ6Qối 4bKpDNvới AmNzHvzWy, njc7UtBhưng jc7UtBnếu 4bKpDNđược thjc7UtBăng chNzHvzWức sẽ6Q cjc7UtBàng jc7UtBcó khônjc7UtBg 6Qgian đểjc7UtB p6Qhát tri4bKpDNển, côNzHvzW vẫn4bKpDN 4bKpDNrất v4bKpDNui, nâNzHvzWng l6Qy rượujc7UtB đứNzHvzWng bậtNzHvzW dậy4bKpDN hô4bKpDN: “Ôn6Qg jc7UtBchủ vạn4bKpDN tuế!”

Tiêu 4bKpDNTrạch nói6Q tiếp:6Q 6Q“Còn NzHvzWcó nNzHvzWhững jc7UtBđồng ngNzHvzWhiệp NzHvzWở Gjc7UtBiang Hjc7UtBân, cảjc7UtBm ơjc7UtBn sựNzHvzW ủ6Qng hộ4bKpDN 6Qvà 6Qưu áijc7UtB của6Q tấtjc7UtB c6Qả NzHvzWmọi ngườ4bKpDNi, mNzHvzWón q6Quà tôi6Q đềnjc7UtB đáp6Q chjc7UtBo nhữn6Qg nNzHvzWỗ lựcNzHvzW c4bKpDNố gắng4bKpDN 4bKpDNcủa m4bKpDNọi n4bKpDNgười, NzHvzWcũng nhưNzHvzW vi4bKpDNệc thjc7UtBăng c4bKpDNhức, tjc7UtBăng ljc7UtBương v6Qà vấn6Q đề4bKpDN đ6Qãi ngộ6Q 6Qmà mọNzHvzWi ngNzHvzWười 4bKpDNmong đ6Qợi nhất,NzHvzW l4bKpDNượng tiê4bKpDNu thụ6Q qu6Qý 6Qnày của6Q chúnjc7UtBg jc7UtBta 4bKpDNtăng 4bKpDNmười 4bKpDNtám phần4bKpDN jc7UtBtrăm s4bKpDNo với6Q quýjc7UtB trước.”

Những đNzHvzWồng ngh6Qiệp đãjc7UtB cùnNzHvzWg an4bKpDNh dốcNzHvzW sứjc7UtBc tạiNzHvzW G6Qiang Hân4bKpDN hNzHvzWưng phấn4bKpDN vỗ6Q tNzHvzWay gi4bKpDNòn giã.

“Hú hú!”NzHvzW jc7UtBBạch DiệNzHvzWc P4bKpDNhong jc7UtBlại một6Q lầnjc7UtB nữaNzHvzW phốjc7UtBi hợ4bKpDNp bằng6Q NzHvzWtiếng k6Qêu n6Qhư s6Qói tru.

Tiêu Trjc7UtBạch cười,4bKpDN c4bKpDNhỉ vàoNzHvzW Bạcjc7UtBh Diệcjc7UtB PhongNzHvzW, n6Qói: “Bạ6Qch 6QDiệc Ph6Qong, ch4bKpDNo djc7UtBù c6Qậu NzHvzWcó gàoNzHvzW đếnNzHvzW ráchjc7UtB họng,6Q đêmNzHvzW 4bKpDNnay cũnjc7UtBg jc7UtBkhông NzHvzWlôi jc7UtBkéo đượ4bKpDNc 4bKpDNcô sóiNzHvzW cájc7UtBi nàNzHvzWo đâu.”

“Ha h4bKpDNa 6Qha hjc7UtBa!!!!!!!” jc7UtBDưới 6Qsân khấjc7UtBu v4bKpDNang l4bKpDNên ti4bKpDNếng cười4bKpDN khô4bKpDNng ngừng.

Bạch DiệcNzHvzW PhonNzHvzWg n4bKpDNgắt đóaNzHvzW ho6Qa tjc7UtBươi tro4bKpDNng b6Qình h4bKpDNoa trjc7UtBên bà6Qn, n6Qém lNzHvzWên jc7UtBsân 6Qkhấu: “Biến,6Q th4bKpDNằng khốn!”

Tiêu TrạcNzHvzWh liếcNzHvzW n6Qhìn a4bKpDNnh tajc7UtB, nóijc7UtB: “Tiểujc7UtB BạcNzHvzWh, B6Qạch gNzHvzWia, tôiNzHvzW cjc7UtBũng phảiNzHvzW cảm4bKpDN ơjc7UtBn cậujc7UtB đãNzHvzW tổ6Q chjc7UtBức 4bKpDNcho tjc7UtBôi mộjc7UtBt b6Qữa tiệcNzHvzW lớnjc7UtB tNzHvzWhế nàyNzHvzW, cùnNzHvzWg NzHvzWvới sựNzHvzW giú6Qp đỡ4bKpDN củ4bKpDNa c6Qậu trNzHvzWong NzHvzWsuốt một4bKpDN năm6Q quNzHvzWa.” Tiêjc7UtBu Trạch6Q gãi4bKpDN gãNzHvzWi đầu,NzHvzW đ6Qổi gi6Qọng: “Mặcjc7UtB jc7UtBdù kh4bKpDNông thực6Q jc7UtBchất lắm.”

“Ha ha!NzHvzW” Dướ4bKpDNi sâ6Qn 4bKpDNkhấu 6Qlại jc7UtBlà m6Qột tràn4bKpDNg cườ6Qi v6Qang dội.

Bạch Diệc6Q Phon6Qg đ4bKpDNứng dậjc7UtBy, n4bKpDNhấc 6Qchân NzHvzWtrèo l6Qên bà4bKpDNn, NzHvzWanh 4bKpDNta đứngNzHvzW 4bKpDNđó hô:NzHvzW “Tjc7UtBhằng khố6Qn, NzHvzWcậu biết4bKpDN chọc4bKpDN cườjc7UtBi ngườiNzHvzW khác6Q njc7UtBhư vậy,6Q s6Qao khô6Qng 4bKpDNđi l4bKpDNàm diễn4bKpDN 6Qviên hàNzHvzWi đi.”

Tiêu Trạch6Q 6Qvỗ jc7UtBvề NzHvzWanh 6Qta: jc7UtB“Ha ha4bKpDN! H4bKpDNaiz! Đ6Qừng k6Qích động,NzHvzW 4bKpDNhôm naNzHvzWy làjc7UtB ngà4bKpDNy vuNzHvzWi, 6Qtôi khjc7UtBông muốn4bKpDN làmjc7UtB jc7UtBcho bầ6Qu kh6Qông kNzHvzWhí quáNzHvzW ngộNzHvzWt ngạt.”

Bạch NzHvzWDiệc Phonjc7UtBg cNzHvzWhỉ 6Qtay 6Qvào ajc7UtBnh, nhảy6Q t6Qừ tjc7UtBrên bàn4bKpDN xuống.

“Hạ T4bKpDNhiệu NhiNzHvzWên.” NzHvzWTiêu Tr6Qạch 6Qnhắc mộtjc7UtB cNzHvzWái tên.

Hạ ThNzHvzWiệu Nh4bKpDNiên ngồi4bKpDN ởjc7UtB hàjc7UtBng ghế6Q trướcjc7UtB 6Qmỉm cườijc7UtB g6Qiơ taNzHvzWy lêjc7UtBn, TiNzHvzWêu jc7UtBTrạch bậtNzHvzW ngónjc7UtB cjc7UtBái: “Người6Q ajc7UtBnh jc7UtBem tjc7UtBài giỏi,jc7UtB đ6Qã g6Qiúp NzHvzWđỡ tôi6Q 4bKpDNquá nNzHvzWhiều, 4bKpDNngoài lờijc7UtB cảmNzHvzW jc7UtBơn tôi6Q 4bKpDNcòn muốnjc7UtB n4bKpDNói, 4bKpDNsau nàNzHvzWy NzHvzWnếu c4bKpDNó chNzHvzWuyện 4bKpDNgì 4bKpDNcần jc7UtBđến Tiê6Qu T4bKpDNrạch, ch4bKpDNỉ cầ4bKpDNn cNzHvzWậu mở4bKpDN miệngjc7UtB, cjc7UtBho djc7UtBù lNzHvzWà lajc7UtBo vàojc7UtB nướcjc7UtB s6Qôi lử4bKpDNa bỏng,jc7UtB cjc7UtBhết cũng6Q… khjc7UtBông NzHvzWchối từ,6Q 4bKpDNcòn cóNzHvzW v4bKpDNợ cjc7UtBon đang4bKpDN cNzHvzWhờ ch6Qúng t6Qa chăjc7UtBm sóc!”

Hạ ThNzHvzWiệu NhNzHvzWiên nở6Q njc7UtBụ cười.

“Còn 4bKpDNcó Lý6Q 6QAn Tjc7UtBhần.” TiNzHvzWêu Trjc7UtBạch hjc7UtBô t6Qo mộtjc7UtB tiếng,NzHvzW tìmNzHvzW kiếmjc7UtB bjc7UtBóng dángjc7UtB jc7UtBanh 4bKpDNta giữjc7UtBa 6Qđám njc7UtBgười, “TênNzHvzW khốn4bKpDN nhát4bKpDN g4bKpDNan n4bKpDNhà cậu4bKpDN, tôi4bKpDN biết6Q cậu4bKpDN đangNzHvzW ởjc7UtB đây,NzHvzW c4bKpDNậu có4bKpDN jc7UtBbản lĩnjc7UtBh sa4bKpDNi ngưNzHvzWời đưajc7UtB c4bKpDNhìa kh6Qóa Reven4bKpDNton NzHvzWcho 6Qtôi, tạijc7UtB s4bKpDNao ljc7UtBại khôngNzHvzW c6Qó caNzHvzWn đảmNzHvzW đứng6Q jc7UtBtrước mặjc7UtBt tôi?”

Vừa NzHvzWnghe đếNzHvzWn Revjc7UtBenton, NhaNzHvzWn Hojc7UtBan kíNzHvzWch đjc7UtBộng đứng4bKpDN 6Qbật dậyNzHvzW ngoảnh6Q NzHvzWđầu tìNzHvzWm kiNzHvzWếm Lý6Q A6Qn Thầnjc7UtB, cjc7UtBòn 4bKpDNGiản NiNzHvzWnh t4bKpDNhì sNzHvzWững sjc7UtBờ NzHvzWcả người.

Đám jc7UtBđông 6Qbỗng jc7UtBxôn xaNzHvzWo, hóajc7UtB NzHvzWra 6Qchiếc RevNzHvzWenton đó6Q bị6Q 4bKpDNLý ANzHvzWn Thần6Q mjc7UtBua đ4bKpDNược, càn4bKpDNg ngạ6Qc NzHvzWnhiên hơnNzHvzW NzHvzWlà an4bKpDNh 6Qta NzHvzWđem chjc7UtBiếc xjc7UtBe 6Qtặng lạNzHvzWi c4bKpDNho Tiê6Qu Trạch.

Reventon! H6Qai tjc7UtBrăm 6Qtriệu jc7UtBđó! Kh6Qông đùa4bKpDN đượcNzHvzW đâu!

Tất cả6Q đềjc7UtBu mở6Q jc7UtBlớn jc7UtBmắt NzHvzWngó quanNzHvzWh bốn4bKpDN phía.

“Nếu cậ4bKpDNu kNzHvzWhông ra4bKpDN, tô6Qi sẽ6Q thậtNzHvzW s4bKpDNự khjc7UtBông n6Qhận c6Qậu là4bKpDN 6Qbạn.” Lờjc7UtBi n4bKpDNói tuyệt4bKpDN tìnhjc7UtB của4bKpDN TiêuNzHvzW Trạc4bKpDNh v4bKpDNừa t6Qhốt raNzHvzW, 4bKpDNLý ANzHvzWn Tjc7UtBhần tr6Qốn đằn4bKpDNg sajc7UtBu cộjc7UtBt tr4bKpDNụ bỗ4bKpDNng xu4bKpDNất hiện4bKpDN, “Tôi4bKpDN đếnjc7UtB rồi.”

“Tên khốn!”6Q NzHvzWTiêu Trạ4bKpDNch 4bKpDNcắn răng4bKpDN mắ4bKpDNng m6Qột câu6Q, “Nhưng4bKpDN 4bKpDNtôi phải4bKpDN cảmjc7UtB ơn4bKpDN tNzHvzWên khốnjc7UtB nhàNzHvzW 6Qcậu đNzHvzWã tặ4bKpDNng 4bKpDNlại chiế4bKpDNc x6Qe 4bKpDNmà tôijc7UtB và6Q bNzHvzWà xjc7UtBã yêjc7UtBu qujc7UtBý nhất.”

Tiêu TrạchNzHvzW n4bKpDNhìn 4bKpDNLãnh Ng4bKpDNự T6Qhần. Lãnhjc7UtB NzHvzWNgự Thầ6Qn cũ6Qng n4bKpDNhìn anh.

“Người tjc7UtBa n4bKpDNói, muốnNzHvzW bi4bKpDNết gijc7UtBá tr4bKpDNị một6Q co6Qn ng4bKpDNười t4bKpDNhì 4bKpDNphải nhìjc7UtBn vàojc7UtB 4bKpDNđối thủ4bKpDN của6Q a6Qnh jc7UtBta, LNzHvzWãnh Ngjc7UtBự Thần,jc7UtB rấ4bKpDNt vuNzHvzWi kjc7UtBhi được6Q ajc7UtBnh jc7UtBchọn l6Qàm đố4bKpDNi t4bKpDNhủ, cảm6Q jc7UtBơn an4bKpDNh mjc7UtBột năm6Q NzHvzWqua đã6Q NzHvzWquan tNzHvzWâm đến4bKpDN t4bKpDNôi, khNzHvzWiến tôNzHvzWi khjc7UtBông thểNzHvzW khôNzHvzWng nh6Qanh chón4bKpDNg tjc7UtBrưởng thành.”

Phía dưjc7UtBới cóNzHvzW ngườiNzHvzW cưjc7UtBời rNzHvzWộ lêjc7UtBn, nga6Qy cảjc7UtB Lãjc7UtBnh Ngự6Q Th6Qần cũn6Qg b4bKpDNất giájc7UtBc co6Qng 6Qcong jc7UtBkhóe miệ6Qng, đâyNzHvzW thậtjc7UtB sNzHvzWự giốjc7UtBng njc7UtBhư mộ6Qt t4bKpDNiết mụcNzHvzW NzHvzWhài hấ4bKpDNp dẫn.

Tiêu Trạchjc7UtB nói4bKpDN: “6QThế nhjc7UtBưng, tôiNzHvzW NzHvzWnghĩ, ngưjc7UtBời muốn6Q cảm4bKpDN jc7UtBơn a4bKpDNnh NzHvzWnhất làjc7UtB c6Qha tô6Qi mNzHvzWới đúng!”

Tiêu 6QKiến jc7UtBĐông mỉm4bKpDN cười.

Tiêu TrạNzHvzWch NzHvzWnhìn sNzHvzWang ch4bKpDNa m4bKpDNình, bắt4bKpDN đầjc7UtBu trêuNzHvzW chọc:NzHvzW “Bajc7UtB, ngjc7UtBày trước6Q cojc7UtBn tra6Qi cNzHvzWủa 6Qba tjc7UtBhật hNzHvzWư hỏngjc7UtB! jc7UtBChuyên môNzHvzWn l6Qàm nhữngjc7UtB chuyNzHvzWện khiếnjc7UtB b4bKpDNa mNzHvzWất mjc7UtBặt! Hồijc7UtB đó6Q b6Qa vẫnjc7UtB jc7UtBluôn moNzHvzWng m6Quốn Lãn6Qh Ngjc7UtBự Thần4bKpDN 4bKpDNlà cojc7UtBn t4bKpDNrai mìnNzHvzWh. 6QNhưng màNzHvzW bNzHvzWa àNzHvzW, c4bKpDNon tr4bKpDNai củ4bKpDNa NzHvzWba 6Qđã trưởnNzHvzWg 4bKpDNthành, trở4bKpDN thànNzHvzWh mộjc7UtBt jc7UtBnam tửjc7UtB hánNzHvzW độiNzHvzW t4bKpDNrời đNzHvzWạp đất,NzHvzW jc7UtBtừ hôm4bKpDN najc7UtBy tr4bKpDNở đNzHvzWi b4bKpDNa hoànNzHvzW NzHvzWtoàn có4bKpDN thể6Q kiNzHvzWêu hã4bKpDNnh NzHvzWnói với4bKpDN bấNzHvzWt NzHvzWkỳ aijc7UtB, 6QTiêu T4bKpDNrạch, 6Qlà jc7UtBcon t6Qrai củaNzHvzW TiNzHvzWêu Kiếnjc7UtB Đô4bKpDNng tôi.”

Toàn hội6Q trường6Q vỗ6Q jc7UtBtay ho4bKpDNan hô4bKpDN nhNzHvzWư s6Qấm dậy.

Sau NzHvzWkhi lắnjc7UtBg lại,6Q TNzHvzWiêu TrNzHvzWạch njc7UtBhìn Nha6Qn HoNzHvzWan ngồi4bKpDN giữ4bKpDNa đ6Qám đôn6Qg, njc7UtBói: “6QNhan HoanNzHvzW, bjc7UtBà jc7UtBxã, v6Qợ NzHvzWcủa anNzHvzWh, jc7UtBem yêu.”

Tiêu Trạch4bKpDN liên4bKpDN tiếpNzHvzW dùng4bKpDN jc7UtBba cNzHvzWách NzHvzWxưng hô4bKpDN kh6Qiến Nhajc7UtBn jc7UtBHoan n4bKpDNgại 4bKpDNngùng, NzHvzWcô nhếch4bKpDN môiNzHvzW nhìNzHvzWn anh.

Anh NzHvzWnói ti6Qếp: 4bKpDN“Thực 4bKpDNra, njc7UtBgười anjc7UtBh cầ4bKpDNn phải4bKpDN cjc7UtBảm ơNzHvzWn nhấNzHvzWt chínhNzHvzW 6Qlà jc7UtBem. E6Qm cóNzHvzW nhjc7UtBớ lúNzHvzWc TầNzHvzWn VũNzHvzW sụp6Q đổ,4bKpDN 6Qem đã4bKpDN nói4bKpDN 4bKpDNgì vớijc7UtB jc7UtBanh không?jc7UtB NzHvzWEm 6Qnói NzHvzWem yêuNzHvzW aNzHvzWnh, đ4bKpDNó 4bKpDNlà jc7UtBlần đầu4bKpDN tiênNzHvzW e6Qm nói6Q NzHvzWyêu anhjc7UtB, vào6Q l6Qúc mNzHvzWà anNzHvzWh s6Qắp tNzHvzWrở tNzHvzWhành mộtNzHvzW jc7UtBkẻ nghè6Qo rNzHvzWớt khjc7UtBông jc7UtBxu dínhNzHvzW túi.

Khi đó6Q eNzHvzWm nói4bKpDN, gijc7UtBàu cũng4bKpDN tốtjc7UtB jc7UtBmà nghèo4bKpDN cũng6Q 6Qđược, chỉNzHvzW cầnjc7UtB 6Qở bNzHvzWên jc7UtBanh, jc7UtBcho jc7UtBdù có6Q t4bKpDNúng thiếujc7UtB đến6Q m6Qức ănjc7UtB kNzHvzWhông jc7UtBđủ n6Qo, mặcjc7UtB 4bKpDNkhông đ4bKpDNủ ấm,4bKpDN phảjc7UtBi uốNzHvzWng jc7UtBgió TNzHvzWây Bắ4bKpDNc màjc7UtB jc7UtBsống thì6Q tjc7UtBrong lòn4bKpDNg jc7UtBem v4bKpDNẫn rấ4bKpDNt ngọNzHvzWt ngào.

Em nóiNzHvzW 4bKpDNem đãNzHvzW jc7UtBmuốn ở4bKpDN bê4bKpDNn anhjc7UtB, c6Qho 4bKpDNdù anNzHvzWh trởNzHvzW thànhjc7UtB kẻjc7UtB ăjc7UtBn màjc7UtBy lưu4bKpDN lạcjc7UtB đầuNzHvzW đường,6Q eNzHvzWm cũjc7UtBng muốnjc7UtB l4bKpDNàm NzHvzWkẻ ăn6Q 4bKpDNmày bjc7UtBên cạn4bKpDNh anh.

Cả đờjc7UtBi n6Qày 4bKpDNem s6Qẽ dự4bKpDNa vàjc7UtBo ajc7UtBnh, anNzHvzWh NzHvzWcó khôngNzHvzW muốnjc7UtB NzHvzWcũng không4bKpDN được.”

Nhan Hoa4bKpDNn mí4bKpDNm mô6Qi gậjc7UtBt đầu.

“Nhan HoanNzHvzW, e4bKpDNm cjc7UtBó dájc7UtBm tr6Qước mjc7UtBặt tấtNzHvzW cảNzHvzW 4bKpDNmọi ngườjc7UtBi ởNzHvzW đây,6Q nói4bKpDN lNzHvzWại cNzHvzWâu ejc7UtBm yNzHvzWêu ajc7UtBnh mộtjc7UtB ljc7UtBần NzHvzWnữa, 6Qnói 6Qlại njc7UtBhững 6Qgì jc7UtBem đjc7UtBã từng4bKpDN n4bKpDNói vớiNzHvzW an6Qh không?”4bKpDN T4bKpDNiêu Trạjc7UtBch nóNzHvzWi NzHvzWxong, t4bKpDNất cả4bKpDN 6Qmọi ngưjc7UtBời đều6Q hư6Qớng ánh4bKpDN mjc7UtBắt vàjc7UtBo NhNzHvzWan NzHvzWHoan. Bạch4bKpDN Diệc4bKpDN Ph4bKpDNong NzHvzWđưa m4bKpDNicro tớiNzHvzW trướcjc7UtB mặ4bKpDNt cjc7UtBô, NzHvzWNhan jc7UtBHoan nhìn4bKpDN T4bKpDNiêu Trạ6Qch khôngNzHvzW h6Qề 4bKpDNchớp mNzHvzWắt, trâm4bKpDN njc7UtBgâm một4bKpDN látNzHvzW m4bKpDNới NzHvzWcầm l4bKpDNấy 4bKpDNmicro đứ6Qng dậyNzHvzW khjc7UtBỏi chjc7UtBỗ ngồi.

Toàn bộjc7UtB 6QT98 v4bKpDNào thjc7UtBời khắcNzHvzW nNzHvzWày vôjc7UtB cjc7UtBùng y4bKpDNên tĩnhNzHvzW, tất6Q jc7UtBcả đềuNzHvzW níjc7UtBn thởjc7UtB căNzHvzWng NzHvzWtai c4bKpDNhờ côNzHvzW dũnNzHvzWg c6Qảm jc7UtBtỏ tình.

Trong đạiNzHvzW sảjc7UtBnh jc7UtBvang lênNzHvzW 6Qmột giọn6Qg nữ4bKpDN 4bKpDNtrong trNzHvzWẻo êm4bKpDN 4bKpDNtai, Nha6Qn NzHvzWHoan nó4bKpDNi: “TiNzHvzWêu Trạc4bKpDNh, 6Qem yê4bKpDNu 4bKpDNanh, jc7UtBcho NzHvzWdù có6Q jc7UtBtúng t4bKpDNhiếu đếnjc7UtB mứcNzHvzW ăNzHvzWn khôn4bKpDNg đjc7UtBủ noNzHvzW, mặc4bKpDN kjc7UtBhông đ6Qủ ấm4bKpDN, pNzHvzWhải uốnNzHvzWg gNzHvzWió T4bKpDNây BắcNzHvzW mà4bKpDN sống4bKpDN 4bKpDNthì NzHvzWtrong lòn4bKpDNg eNzHvzWm 6Qvẫn jc7UtBrất 4bKpDNngọt NzHvzWngào. E4bKpDNm 4bKpDNđã 4bKpDNmuốn ở4bKpDN bênNzHvzW 4bKpDNanh, ch6Qo dù6Q jc7UtBanh tr6Qở th4bKpDNành kẻ4bKpDN NzHvzWăn mà4bKpDNy lưu6Q lạc6Q đjc7UtBầu đjc7UtBường, jc7UtBem cũn4bKpDNg muố6Qn làm4bKpDN kẻ6Q 6Qăn mày6Q bênjc7UtB cNzHvzWạnh anNzHvzWh. 4bKpDNCả đờijc7UtB nNzHvzWày e4bKpDNm sẽjc7UtB dựajc7UtB 4bKpDNvào aNzHvzWnh, 4bKpDNanh 6Qcó 4bKpDNkhông muốn6Q 6Qcũng 4bKpDNkhông được.”

Cô vừ6Qa dứtNzHvzW lNzHvzWời, tiến4bKpDNg vNzHvzWô tajc7UtBy hoNzHvzWan 6Qhô nhiệtNzHvzW liệjc7UtBt vanNzHvzWg 6Qlên, Tiêujc7UtB Trạchjc7UtB 6Qhướng vNzHvzWề ph4bKpDNía 6Qcô 6Qkhom ng4bKpDNười thjc7UtBật thấjc7UtBp, nói:NzHvzW “Cảm6Q 4bKpDNơn jc7UtBem, jc7UtBđây 6Qlà m6Qón 4bKpDNquà tuyệ4bKpDNt vờijc7UtB nhấtjc7UtB 6Qmà an4bKpDNh nh4bKpDNận đượcjc7UtB ng4bKpDNày hô4bKpDNm jc7UtBnay. Nhajc7UtBn H6Qoan, đ4bKpDNáp lạiNzHvzW t6Qình 6Qcảm chjc7UtBân 4bKpDNtình jc7UtBmà jc7UtBem dà6Qnh c6Qho anh6Q, TNzHvzWiêu T4bKpDNrạch ajc7UtBnh x6Qin 6Qthề tjc7UtBrước tất4bKpDN 6Qcả m4bKpDNọi người,4bKpDN đờijc7UtB njc7UtBày 6Qkiếp này,4bKpDN Tiê6Qu Tjc7UtBrạch đố4bKpDNi vớ6Qi Nhjc7UtBan HoaNzHvzWn mãi6Q mãNzHvzWi khNzHvzWông rNzHvzWời jc7UtBxa, mãi6Q 4bKpDNmãi 4bKpDNchỉ jc7UtByêu một6Q người6Q là4bKpDN em.”

Tiếng v4bKpDNỗ 6Qtay n6Qhư sấ4bKpDNm dậyjc7UtB jc7UtBvang dội4bKpDN khắpNzHvzW hộNzHvzWi trường6Q, NzHvzWđặc 4bKpDNbiệt là6Q tNzHvzWiếng vỗjc7UtB tajc7UtBy củajc7UtB nhữngjc7UtB jc7UtBngười đajc7UtBng yNzHvzWêu n6Qhau hoặcjc7UtB đaNzHvzWng yêujc7UtB th6Qầm người4bKpDN NzHvzWnào đó.

Ai c4bKpDNũng m6Quốn đượcjc7UtB dũng4bKpDN c6Qảm n4bKpDNhư jc7UtBNhan Ho4bKpDNan, aNzHvzWi cNzHvzWũng muốn6Q đNzHvzWược thâmNzHvzW tì6Qnh 6Qnhư Ti4bKpDNêu Trạch.

Lạc TNzHvzWiểu 6QAnh cảm4bKpDN đjc7UtBộng NzHvzWđến rơjc7UtBi lệ,jc7UtB Hạ4bKpDN ThiệuNzHvzW NzHvzWNhiên rú4bKpDNt k4bKpDNhăn đưa6Q 6Qcho cô.

Dưới sâNzHvzWn kNzHvzWhấu, NNzHvzWhan Ho4bKpDNan đỏ6Q mặ6Qt nhjc7UtBìn jc7UtBTiêu TrNzHvzWạch, ánjc7UtBh mNzHvzWắt sán6Qg trong6Q. T6Qrên sânNzHvzW khấu,4bKpDN Ti6Qêu 6QTrạch nhNzHvzWìn 4bKpDNvề ph6Qía 6Qcô, 4bKpDNtrên 4bKpDNgương NzHvzWmặt ngậ4bKpDNp t4bKpDNràn jc7UtBý cưNzHvzWời, ánhjc7UtB mNzHvzWắt sáNzHvzWng rực.

“Nào nào!”4bKpDN Bạcjc7UtBh 6QDiệc PhNzHvzWong nhảNzHvzWy lNzHvzWên NzHvzWsân khấu,jc7UtB NzHvzWcắt ng4bKpDNang ánh6Q nhjc7UtBìn chNzHvzWăm c6Qhú nNzHvzWồng nà6Qn jc7UtBcủa 4bKpDNhai người.NzHvzW “CảmNzHvzW 4bKpDNơn 4bKpDNsự cổjc7UtB vjc7UtBũ củ6Qa q4bKpDNuý vị,jc7UtB bà4bKpDNi ph6Qát 6Qbiểu củaNzHvzW chủ6Q nhân6Q 6Qbữa tjc7UtBiệc xNzHvzWin đượ4bKpDNc kết4bKpDN thú4bKpDNc, bjc7UtBây g6Qiờ xjc7UtBin mờijc7UtB v4bKpDNào NzHvzWtiết mNzHvzWục t6Qiếp theo.”

Nhân vijc7UtBên phụcNzHvzW 6Qvụ đẩy4bKpDN xjc7UtBe bánh4bKpDN kNzHvzWem lên6Q sâjc7UtBn khấu,4bKpDN NzHvzWca sNzHvzWĩ NzHvzWBạch 4bKpDNDiệc P4bKpDNhong b6Qắt nhị6Qp cNzHvzWho mọijc7UtB nNzHvzWgười hjc7UtBát bàiNzHvzW chúNzHvzWc mừn4bKpDNg si4bKpDNnh nhật,6Q sa4bKpDNu đjc7UtBó bảo4bKpDN Ti4bKpDNêu TrạchNzHvzW ư4bKpDNớc rồiNzHvzW NzHvzWthổi nến.

Một hơi4bKpDN jc7UtBthổi tắjc7UtBt bjc7UtBa ngọnNzHvzW nếnNzHvzW tượng4bKpDN tr6Qưng ch6Qo bNzHvzWa m4bKpDNươi tuổi,jc7UtB Tiêujc7UtB TrạcNzHvzWh nhắm6Q mNzHvzWắt 4bKpDNước mộtNzHvzW điều6Q ước.

Dưới sân4bKpDN khấ4bKpDNu, Nhajc7UtBn Hoa4bKpDNn NzHvzWthích 6Qthú 4bKpDNnhìn 6Qanh, trjc7UtBong lòngjc7UtB thầm6Q đoán:jc7UtB Tijc7UtBêu Trạc4bKpDNh, cjc7UtBó ph4bKpDNải a6Qnh đang4bKpDN NzHvzWước rằngjc7UtB c6Qhúng t4bKpDNa jc7UtBsẽ m6Qãi 4bKpDNmãi 6Qở jc7UtBbên nhau?

Tiêu TrạchNzHvzW 4bKpDNmở mắt.

Bạch NzHvzWDiệc Pho4bKpDNng jc7UtBcười h6Qì h4bKpDNì hỏi4bKpDN: “VừaNzHvzW NzHvzWước 4bKpDNđiều g4bKpDNì vNzHvzWậy, nójc7UtBi ngNzHvzWhe c4bKpDNhút 4bKpDNnào, cójc7UtB phảiNzHvzW liê6Qn quajc7UtBn tới4bKpDN b4bKpDNà xãjc7UtB, vợ,NzHvzW ejc7UtBm 4bKpDNyêu Njc7UtBhan Hoa6Qn củNzHvzWa cậNzHvzWu không?”

Tiêu 6QTrạch nhìn6Q Nha6Qn HoNzHvzWan, Nha4bKpDNn HoNzHvzWan cũnjc7UtBg muốn4bKpDN b6Qiết điều6Q ướcjc7UtB c4bKpDNủa jc7UtBanh pNzHvzWhải chăn6Qg NzHvzWcó c4bKpDNô troNzHvzWng đ4bKpDNó, ájc7UtBnh mắ6Qt chờjc7UtB NzHvzWmong nh4bKpDNìn anh.

Nhìn ch4bKpDNăm cNzHvzWhú vNzHvzWào mắtNzHvzW cô,jc7UtB TNzHvzWiêu TrạchNzHvzW nNzHvzWói: “Điều6Q ưjc7UtBớc cNzHvzWủa t6Qôi làjc7UtB, NzHvzWthân thểNzHvzW kjc7UtBhỏe mạnh.”

Không NzHvzWgiống nhNzHvzWư NzHvzWcô njc7UtBghĩ! NhNzHvzWan HoNzHvzWan 6Qbĩu mjc7UtBôi, tronNzHvzWg ljc7UtBòng NzHvzWcảm thấyNzHvzW hơ6Qi m4bKpDNất mát.

Bạch Di4bKpDNệc PhNzHvzWong 4bKpDNgiơ 4bKpDNngón cái4bKpDN vớNzHvzWi Tiêujc7UtB Tjc7UtBrạch, trêuNzHvzW c6Qhọc NzHvzWnói: “Ngàijc7UtB T6Qiêu, cụ6Q Tiêjc7UtBu jc7UtBà, tôNzHvzWi chúNzHvzWc cụ6Q thân6Q 4bKpDNthể kh6Qỏe mạNzHvzWnh, 4bKpDNphúc 4bKpDNnhư Đjc7UtBông Hải,jc7UtB tjc7UtBhọ tựajc7UtB NzHvzWNam jc7UtBSơn! HNzHvzWa hNzHvzWa 6Qha hjc7UtBa!” An4bKpDNh tjc7UtBa n6Qói xoNzHvzWng cNzHvzWũng tựNzHvzW mình6Q cảjc7UtBm 4bKpDNthấy bjc7UtBuồn cười,4bKpDN c6Qầm 4bKpDNmicro c4bKpDNười nNzHvzWgặt nghẽo.

Tiêu Trạ6Qch jc7UtBnhận 4bKpDNmicro, NzHvzWnói: “Nhan4bKpDN Ho6Qan, điều4bKpDN ước4bKpDN vừNzHvzWa rồi6Q của6Q jc7UtBanh l4bKpDNà th6Qân th6Qể khjc7UtBỏe mạnh,4bKpDN 6Qcó lẽjc7UtB e6Qm khjc7UtBông biết4bKpDN t4bKpDNại sa6Qo NzHvzWanh lại6Q ướcjc7UtB jc7UtBnhư vậ6Qy, jc7UtBnghe xoNzHvzWng 4bKpDNbài jc7UtBhát jc7UtBsau đ6Qây e6Qm sẽNzHvzW jc7UtBhiểu 6Qđược jc7UtBlòng anjc7UtBh. jc7UtBBài 4bKpDNhát nNzHvzWày NzHvzWanh tặnNzHvzWg NzHvzWcho jc7UtBem, tên4bKpDN jc7UtBlà jc7UtB‘Thân thể6Q khỏejc7UtB mạnh’.”

Ánh 6Qđèn trênjc7UtB sânNzHvzW k6Qhấu dịu4bKpDN đjc7UtBi, ba4bKpDNn nhạc4bKpDN bắt6Q đ6Qầu jc7UtBđệm đ4bKpDNàn, k4bKpDNhúc nhjc7UtBạc jc7UtBdạo jc7UtBêm áijc7UtB t6Qrôi qua4bKpDN, TiêuNzHvzW Trạchjc7UtB đưaNzHvzW mNzHvzWicro t4bKpDNới b4bKpDNên m4bKpDNôi, cấNzHvzWt giọnNzHvzWg hát.

Anh khôngjc7UtB sợ6Q jc7UtBvì 4bKpDNem 4bKpDNmà jc7UtBchịu nhiều6Q tổnNzHvzW NzHvzWthất, d4bKpDNù NzHvzWbao gia4bKpDNn jc7UtBkhổ vẫn4bKpDN sẵn4bKpDN NzHvzWlòng đó6Qn nhận

Anh chỉ6Q NzHvzWsợ 4bKpDNvì 4bKpDNmệt mỏ6Qi jc7UtBthao thứ4bKpDNc cảjc7UtB đêm6Q màNzHvzW 6Qbỏ lỡ6Q cNzHvzWuộc hẹ4bKpDNn jc7UtBngày m6Qai củaNzHvzW chjc7UtBúng ta

Anh khôngNzHvzW s4bKpDNợ mNzHvzWồ hôjc7UtBi đầm4bKpDN đNzHvzWìa, jc7UtBxây 4bKpDNnên một6Q ljc7UtBâu đ6Qài thuNzHvzWộc về6Q rNzHvzWiêng hNzHvzWai ta

Anh chỉ4bKpDN s6Qợ rằng6Q mì4bKpDNnh bị4bKpDN cảm,jc7UtB khôngjc7UtB 6Qnếm đượjc7UtBc đồ6Q jc7UtBăn eNzHvzWm nấu4bKpDN c6Qho anjc7UtBh thNzHvzWì thậ6Qt lãn4bKpDNg phí

Không cầnjc7UtB eNzHvzWm cNzHvzWho anjc7UtBh uốngjc7UtB tjc7UtBhuốc, 6Qkhông muốnjc7UtB 4bKpDNtrở thành6Q gánNzHvzWh nặngNzHvzW củaNzHvzW em

Nếu yjc7UtBêu e6Qm s4bKpDNao 4bKpDNcó 4bKpDNthể để6Q eNzHvzWm phảiNzHvzW hôjc7UtBn mộtNzHvzW n6Qgười bệnh,jc7UtB trơNzHvzW mắtNzHvzW n4bKpDNhìn NzHvzWanh chị6Qu bjc7UtBao gNzHvzWiày vò

Anh m4bKpDNong sajc7UtBo t4bKpDNhân thểjc7UtB k4bKpDNhỏe m6Qạnh, vì4bKpDN an6Qh đãNzHvzW đồjc7UtBng NzHvzWý sNzHvzWẽ c6Qho e6Qm một6Q cuộjc7UtBc s4bKpDNống v4bKpDNẹn toàn

Thề no6Qn hẹnjc7UtB b6Qiển jc7UtBchẳng b6Qằng khỏe6Q mạn4bKpDNh đểjc7UtB 4bKpDNem khôn4bKpDNg p4bKpDNhải nhjc7UtBọc công

Anh m6Qong sNzHvzWao tNzHvzWhân jc7UtBthể khỏ6Qe mạ6Qnh, khô4bKpDNng 6Qmuốn n6Qhìn ejc7UtBm rNzHvzWơi 4bKpDNlệ vì6Q ljc7UtBo ljc7UtBắng NzHvzWcho anh

Ngộ NzHvzWnhỡ 4bKpDNem c4bKpDNòn tiề6Qu t6Qụy hơn6Q a6Qnh thìNzHvzW saNzHvzWo cójc7UtB 6Qthể hưởnjc7UtBg thụ4bKpDN h6Qương v4bKpDNị củNzHvzWa 6Qtình yêu

Anh đã4bKpDN từ4bKpDNng phNzHvzWung p4bKpDNhí thờNzHvzWi g4bKpDNian, th4bKpDNậm chíjc7UtB c6Qòn ngan6Qg tàngNzHvzW jc7UtBcoi thườ6Qng cájc7UtBi chết

Bởi NzHvzWvì đãjc7UtB 4bKpDNyêu eNzHvzWm, jc7UtBmới NzHvzWbắt đầu4bKpDN khajc7UtBo khá6Qt sốjc7UtBng lâ4bKpDNu NzHvzWtrăm tuổi

Cầu 4bKpDNtrời baNzHvzWn 4bKpDNphúc c4bKpDNho NzHvzWthân thể4bKpDN anjc7UtBh 6Qkhỏe mjc7UtBạnh, cjc7UtBho d4bKpDNù njc7UtBgày NzHvzWđó đ6Qất jc7UtBtrời tốijc7UtB tăm

Em vẫ4bKpDNn sẽNzHvzW nhìn4bKpDN 6Qanh ngủ6Q yên

Đắp 6Qcho 4bKpDNanh chiếc4bKpDN c4bKpDNhăn b6Qông, khiếnNzHvzW an6Qh jc7UtBcảm động4bKpDN đNzHvzWến r6Qơi jc7UtBlệ… [2]

[2] Thâ6Qn t6Qhể khỏejc7UtB mạn4bKpDNh NzHvzW– Trươ6Qng Vệ6Q Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng jc7UtBhình ảnh6Q kNzHvzWhi an6Qh bị6Q jc7UtBbệnh táNzHvzWi NzHvzWhiện trướcNzHvzW mắjc7UtBt NNzHvzWhan jc7UtBHoan, chjc7UtBo a4bKpDNnh NzHvzWuống thjc7UtBuốc, nhìjc7UtBn 4bKpDNanh tiêm,jc7UtB NzHvzWmơ jc7UtBmơ hồNzHvzW hồ6Q n4bKpDNgồi bêNzHvzWn giườjc7UtBng tNzHvzWrông jc7UtBchừng anh…

Khóe mắtNzHvzW c6Qô 6Qđã ư6Qớt tự4bKpDN 6Qlúc nào.

Chơi xjc7UtBe, hồNzHvzW đồ4bKpDN 4bKpDNsống 4bKpDNqua ngày6Q, jc7UtBcoi thường4bKpDN cái6Q ch6Qết đ6Qi đuaNzHvzW x6Qe vớNzHvzWi DNzHvzWạ Sâ6Qm… Tất6Q c4bKpDNả đềNzHvzWu hiểNzHvzWn hiện4bKpDN trjc7UtBước mắjc7UtBt T4bKpDNiêu Trạch,NzHvzW 4bKpDNanh nhjc7UtBớ r6Qất 6Qrõ lú4bKpDNc a6Qnh t4bKpDNỉnh lại6Q sjc7UtBau cjc7UtBơn mê4bKpDN majc7UtBn, Njc7UtBhan NzHvzWHoan đãjc7UtB n6Qói –6Q an6Qh gục6Q ngã4bKpDN, njc7UtBhư NzHvzWthể c6Qả tjc7UtBhế gNzHvzWiới n6Qày 6Qđều 4bKpDNsụp đổ4bKpDN 4bKpDNtheo vậy4bKpDN. jc7UtBTiêu Tjc7UtBrạch, 6Qanh phảiNzHvzW jc7UtBmau khỏe4bKpDN lại,jc7UtB m6Qình 4bKpDNem khônNzHvzWg thNzHvzWể chNzHvzWèo 4bKpDNchống đượcjc7UtB cá4bKpDNi nh6Qà này.

Thề nNzHvzWon hẹnNzHvzW biể6Qn th6Qật jc7UtBsự NzHvzWchẳng q4bKpDNuan trọnNzHvzWg bằng4bKpDN t4bKpDNhân 6Qthể khỏejc7UtB mạnh.

Đối 6Qvới c6Qô, a6Qnh làjc7UtB trụ6Q cột4bKpDN chjc7UtBo NzHvzWcả tjc7UtBhế giNzHvzWới, ajc7UtBnh gụNzHvzWc ng6Qã, thếNzHvzW giớ6Qi của6Q cô6Q cũnjc7UtBg sụpNzHvzW xNzHvzWuống theo.

Nhan H6Qoan cảmjc7UtB 6Qđộng không4bKpDN 4bKpDNnói NzHvzWnên lờNzHvzWi, 6Qlệ rjc7UtBưng r6Qưng 6Qtrong đôi6Q mắtNzHvzW 6Qlong l4bKpDNanh, q6Qua ljc7UtBàn nước4bKpDN 6Qmắt đó,jc7UtB 6Qcô trônNzHvzWg tjc7UtBhấy mNzHvzWột nNzHvzWgười đàn4bKpDN ôn4bKpDNg NzHvzWcầm jc7UtBbó h4bKpDNoa hồn6Qg 6Qto. Gươngjc7UtB m6Qặt rạng6Q rỡ,jc7UtB sống6Q mũjc7UtBi ca6Qo thẳng,6Q Â4bKpDNu pjc7UtBhục trắng4bKpDN tinh6Q, a4bKpDNnh gijc7UtBống NzHvzWnhư 6Qmột vị4bKpDN hoàngNzHvzW 6Qtử chânjc7UtB tìn4bKpDNh 4bKpDNkhẩn kh6Qoản bưjc7UtBớc vNzHvzWề pjc7UtBhía cô.

Nhan Hoajc7UtBn 4bKpDNsụt sịNzHvzWt nhậ4bKpDNn NzHvzWlấy b6Qó hoa4bKpDN, Tijc7UtBêu 4bKpDNTrạch NzHvzWmóc tron4bKpDNg 4bKpDNáo 4bKpDNra chNzHvzWiếc NzHvzWnhẫn ki6Qm cương6Q đjc7UtBã chujc7UtBẩn bịNzHvzW từjc7UtB trưNzHvzWớc, qjc7UtBuỳ một4bKpDN ch6Qân x4bKpDNuống. 4bKpDNAnh nóiNzHvzW: “Anhjc7UtB 6Qđã nói6Q, ngà4bKpDNy anjc7UtBh gâjc7UtBy djc7UtBựng lại6Q jc7UtBsự nghi4bKpDNệp 4bKpDNsẽ chínhNzHvzW jc7UtBlà NzHvzWlúc cưNzHvzWới jc7UtBem về4bKpDN nhà,4bKpDN NzHvzWbây giờ6Q anjc7UtBh 6Qmuốn th6Qực hiện4bKpDN 4bKpDNlời nói4bKpDN của6Q mình,jc7UtB e6Qm yêu4bKpDN, lấ6Qy ajc7UtBnh nhé?”

Nước m4bKpDNắt l4bKpDNã chãjc7UtB rNzHvzWơi, N4bKpDNhan HoNzHvzWan kNzHvzWhông 4bKpDNhề jc7UtBdo dự6Q, NzHvzWngón tajc7UtBy rNzHvzWun rjc7UtBun ch6Qui v6Qào 6Qchiếc njc7UtBhẫn NzHvzWnạm ki4bKpDNm 4bKpDNcương đ4bKpDNẹp đẽ4bKpDN sánjc7UtBg chói.

Chung qua4bKpDNnh tiếngNzHvzW vỗ6Q ta4bKpDNy vjc7UtBang djc7UtBội, anNzHvzWh ôm6Q cjc7UtBô 4bKpDNhôn lên6Q hàng6Q njc7UtBước mắt.

Âm njc7UtBhạc th6Qay đjc7UtBổi, tjc7UtBrở thànhjc7UtB khúNzHvzWc nhjc7UtBạc êmNzHvzW NzHvzWái nhjc7UtBịp nhà6Qng, mọNzHvzWi ng4bKpDNười ljc7UtBập 4bKpDNtức k4bKpDNết đôi6Q t6Qìm bạnNzHvzW nhảy.6Q TiêuNzHvzW Trạ4bKpDNch thổijc7UtB jc7UtBnhẹ lê4bKpDNn mjc7UtBí 6Qmắt cô,4bKpDN jc7UtBchọc cjc7UtBho c6Qô cườijc7UtB, “Lậpjc7UtB tứcNzHvzW muốnNzHvzW lNzHvzWàm 6Qcô dâujc7UtB 6Qcủa 6Qanh, cNzHvzWảm 4bKpDNthấy m6Qình hạnh4bKpDN phúc4bKpDN chứ?”

Nhan Ho4bKpDNan njc7UtBín kh6Qóc m4bKpDNỉm cười6Q, jc7UtBgật đầu4bKpDN NzHvzWliên tục.

Tiêu Trạ4bKpDNch cườ6Qi 6Qlàm x4bKpDNao độNzHvzWng ájc7UtBnh jc7UtBmắt NhNzHvzWan Hoan.

Cô nóijc7UtB: “Anh4bKpDN jc7UtByêu, siNzHvzWnh 6Qnhật vuNzHvzWi vẻ.”

“Ừ!” A6Qnh t6Qựa NzHvzWtrán mìn4bKpDNh vàjc7UtBo trá6Qn cô6Q, 6Qnhẹ NzHvzWnhàng kh6Qiêu vũ4bKpDN, 6Qcô k6Qéo t4bKpDNay anjc7UtBh đjc7UtBặt lên4bKpDN jc7UtBbụng dNzHvzWưới phNzHvzWẳng lì,jc7UtB kh4bKpDNẽ khàngNzHvzW njc7UtBói: “6QMón quàjc7UtB jc7UtBem tặngNzHvzW chjc7UtBo NzHvzWanh n4bKpDNằm ởjc7UtB đây.”

Chiều cuối6Q t6Qhu, ánNzHvzWh nắn4bKpDNg chjc7UtBan hòa.

Ven đường,NzHvzW cajc7UtBo ốc6Q 6Qmọc lênjc7UtB saNzHvzWn sát6Q như6Q rừjc7UtBng 4bKpDNrậm, t6Qừng NzHvzWcỗ xNzHvzWe l4bKpDNớn 6Qnhỏ r6Qong ruổjc7UtBi 4bKpDNkhắp jc7UtBcác 6Qcon p6Qhố, người6Q đNzHvzWi đườngjc7UtB q6Qua l6Qại vộiNzHvzW vã4bKpDN, 6Qnữ cảnhjc7UtB sájc7UtBt jc7UtBgiao tjc7UtBhông x4bKpDNinh đNzHvzWẹp c4bKpDNhỉ h6Quy đojc7UtBàn x4bKpDNe. Mjc7UtBột đNzHvzWám 6Qthanh NzHvzWniên v4bKpDNây qjc7UtBuanh trạjc7UtBm NzHvzWxe bNzHvzWuýt dánNzHvzW đầyjc7UtB jc7UtBáp phNzHvzWích 6Qphim ảnh,4bKpDN jc7UtBtất cả4bKpDN đềuNzHvzW đ6Qang b6Qàn NzHvzWtán NzHvzWvề côNzHvzW di6Qễn jc7UtBviên xijc7UtBnh đ6Qẹp cNzHvzWhiếm cứ4bKpDN toàNzHvzWn bộ6Q cá4bKpDNc b4bKpDNức NzHvzWảnh đó.

Thành 4bKpDNphố njc7UtBày vẫnNzHvzW thaNzHvzWy jc7UtBđổi rất4bKpDN nh4bKpDNanh, khNzHvzWiến nNzHvzWgười 6Qta khôngjc7UtB kNzHvzWịp đón6Q nhận.

Tại jc7UtBvùng njc7UtBgoại thàn4bKpDNh cjc7UtBách x4bKpDNa đô4bKpDN 6Qthị, yêNzHvzWn tjc7UtBĩnh, thưNzHvzW thái.

Reventon mejc7UtBn tjc7UtBheo cojc7UtBn đ4bKpDNường núijc7UtB u6Qốn 4bKpDNlượn 6Qlao về4bKpDN 4bKpDNphía trước,6Q trê6Qn ghếjc7UtB lá4bKpDNi, TNzHvzWiêu Trạch6Q một4bKpDN taNzHvzWy gijc7UtBữ vô4bKpDN jc7UtBlăng, mjc7UtBột t4bKpDNay 4bKpDNđặt trênjc7UtB phầnNzHvzW b4bKpDNụng đãjc7UtB hơjc7UtBi n6Qhô lê4bKpDNn của4bKpDN người6Q vợjc7UtB đang6Q ngồ6Qi tron6Qg lNzHvzWòng mình.

Nhan H4bKpDNoan 4bKpDNđang tr6Qong thời6Q NzHvzWkỳ manNzHvzWg tha4bKpDNi như4bKpDNng vẫn4bKpDN đẹp4bKpDN NzHvzWdịu dànjc7UtBg, májc7UtBi 4bKpDNtóc 4bKpDNhơi 4bKpDNrối tếtjc7UtB phồnjc7UtBg theNzHvzWo jc7UtBkiểu x6Qương cá,jc7UtB á4bKpDNo ljc7UtBen mỏngjc7UtB màjc7UtBu djc7UtBa 4bKpDNngười, jc7UtBtoàn thânjc7UtB cjc7UtBô nhjc7UtBư t4bKpDNỏa jc7UtBra một4bKpDN tjc7UtBhứ ájc7UtBnh sNzHvzWáng củNzHvzWa người4bKpDN làm4bKpDN mẹ.

Cô n6Qgồi tr4bKpDNên đNzHvzWùi Tijc7UtBêu Trạch6Q, 4bKpDNcúi đầu4bKpDN hô4bKpDNn môNzHvzWi an6Qh, chiếc6Q nhẫnjc7UtB kijc7UtBm cươngNzHvzW trNzHvzWên ngón6Q v4bKpDNô 6Qdanh lóeNzHvzW sángNzHvzW rựjc7UtBc rỡ.

Tiêu Trạch4bKpDN đãNzHvzW quájc7UtB q4bKpDNuen thuộcjc7UtB v6Qới jc7UtBcon jc7UtBđường nàNzHvzWy nên4bKpDN v4bKpDNốn khôn4bKpDNg NzHvzWcần nhìn,jc7UtB 4bKpDNvẫn hjc7UtBết sức6Q chuyNzHvzWên 6Qchú hôn6Q 4bKpDNcô, yêNzHvzWu thNzHvzWương cô.

“Vèo!”

Một chiế6Qc P4bKpDNorsche 94bKpDN11 [3jc7UtB] phóng6Q vụNzHvzWt NzHvzWqua 4bKpDNnhư tê6Qn 4bKpDNbắn, ljc7UtBá c4bKpDNây NzHvzWkhô héo6Q jc7UtBbị sứcNzHvzW 6Qgió c4bKpDNuốn ljc7UtBên cujc7UtBộn jc7UtBtròn sajc7UtBu đuôijc7UtB xe.

[3] Po4bKpDNrsche 911NzHvzW: mọi4bKpDN người4bKpDN còn6Q nhớNzHvzW chiế6Qc x4bKpDNe nà6Qy 6Qchứ, 4bKpDNlà DạNzHvzW Sâjc7UtBm :D

NzHvzW2012-Porsche-911-Front-Quarter-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-Coupe-Club-16Q

Nhan Ho6Qan rjc7UtBời kh4bKpDNỏi cájc7UtBnh jc7UtBmôi nónjc7UtBg rực,NzHvzW quaNzHvzWy đầuNzHvzW njc7UtBhìn, kin6Qh nNzHvzWgạc 4bKpDNhô l4bKpDNên: “LNzHvzWà anjc7UtBh ta…”

Tiêu Trạjc7UtBch g6Qiữ cằ6Qm NzHvzWcô kéo6Q lạiNzHvzW tiNzHvzWếp jc7UtBtục 4bKpDNhôn môi.

Mặc 6Qkệ 4bKpDNhắn l4bKpDNà ai.

Người cả6Q đờijc7UtB nNzHvzWày 6Qanh muố4bKpDNn đuổijc7UtB t6Qheo đãjc7UtB ho4bKpDNàn toànjc7UtB bắtjc7UtB 6Qđược rồjc7UtBi, anNzHvzWh chẳ4bKpDNng cònjc7UtB c6Qhút NzHvzWhào hứ4bKpDNng v6Qới bấtjc7UtB 6Qkỳ kẻ6Q 4bKpDNnào khác.

“Anh jc7UtBkhông th6Qể NzHvzWnào vĩnhNzHvzW viễNzHvzWn jc7UtBchạy jc7UtBphía 4bKpDNsau em.”

“Anh sẽ4bKpDN jc7UtBđuổi th4bKpDNeo em.”

Nhan 4bKpDNHoan, cuố4bKpDNi cNzHvzWùng 4bKpDNanh cũngjc7UtB bắ4bKpDNt NzHvzWđược 6Qem rồi.

_Hết_

P/s: Ngạjc7UtBi quá6Q, c6Qòn mjc7UtBỗi m4bKpDNột ch6Qương muốn4bKpDN 4bKpDNpost liền4bKpDN luô6Qn nhưng6Q tự4bKpDN njc7UtBhiên 4bKpDNlại bậnjc7UtB bùNzHvzW đầNzHvzWu cNzHvzWả tuầNzHvzWn, chẳng6Q hởjc7UtB rNzHvzWa được6Q chút4bKpDN nNzHvzWào jc7UtBđể làjc7UtBm, bắtNzHvzW NzHvzWmọi ngườijc7UtB đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.