You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác MC5Agiả: NhaGSvEn Tiể2cQKu Ngôn

Chuyển ngữ:MC5A LạcGSvE Dương
***

Chương 67

Để chúGSvEc mừnMC5Ag si6MiDnh nhGSvEật 84LoTiêu 6MiDTrạch, N6MiDhan Ho6MiDan MC5Amặc m84Loột cMC5Ahiếc vá6MiDy h6MiDở 84Lovai mớiGSvE đặ2cQKt hàn84Log thiếGSvEt k84Loế th6MiDeo 2cQKyêu 2cQKcầu. MC5ATừ GSvEngực trởGSvE xuốMC5Ang, 84Lováy đượ6MiDc ghé2cQKp thàn2cQKh GSvEtừ r2cQKất nMC5Ahiều chiếc2cQK lông6MiD 84Lovũ n6MiDhỏ trắng6MiD tMC5Ainh, tạo84Lo GSvEcho 6MiDphần c6MiDhân váy84Lo c2cQKó kiểuGSvE dángMC5A 84Lonhư bậcMC5A thanMC5Ag tầnGSvEg 2cQKtầng lớpMC5A l84Loớp, vừa84Lo tMC5Ahuần khGSvEiết thMC5Aoát tụcGSvE màGSvE 2cQKlại khô84Long mấ6MiDt tGSvEính thờGSvEi trang.

Là c84Lohủ nhGSvEân củaGSvE 84Lobữa ti2cQKệc, T6MiDiêu Trạc2cQKh cũn84Log ă2cQKn vậ6MiDn rất2cQK 6MiDtrang trọng2cQK, anMC5Ah mặc6MiD m84Loột bộ2cQK Â6MiDu phục6MiD mà84Lou tMC5Arắng bướcMC5A r6MiDa khỏi84Lo 6MiDphòng thMC5Aay 6MiDđồ, MC5Ađi GSvEtới ôm84Lo vòng84Lo q6MiDuanh e2cQKo 2cQKnhỏ 2cQKcủa nàngGSvE tiê6MiDn GSvEnữ đangGSvE đứMC5Ang trướcMC5A gương,MC5A nó84Loi: “Mặc2cQK đồ6MiD tranGSvEg điể84Lom xin84Loh đẹpMC5A thế84Lo nà6MiDy để84Lo 2cQKquyến rMC5Aũ co2cQKn nhà2cQK a2cQKi đây?”

Nhan HoMC5Aan giật84Lo nhẹGSvE cá6MiDnh tMC5Aay áGSvEo 6MiDmàu tMC5Arắng đan2cQKg v84Loòng qu6MiDa eGSvEo mMC5Aình, nói:84Lo “E6MiDm còn84Lo c2cQKhưa MC5Anói 2cQKgì a2cQKnh đâu84Lo MC5Ađấy, ăGSvEn diệnGSvE 84Lobảnh bMC5Aao thGSvEế MC5Anày 84Lolà 2cQKđể d84Loụ dỗMC5A co84Lon gáiMC5A nhàGSvE a2cQKi hả?”

“Hôm 2cQKnay l2cQKà sinGSvEh MC5Anhật an6MiDh, an84Loh phải84Lo MC5Aăn 84Lomặc trịnh2cQK 2cQKtrọng lMC5Aà đươngGSvE nhiên2cQK, hơGSvEn n2cQKữa, cóMC5A eMC5Am r6MiDồi, còn2cQK co2cQKn gái2cQK nhàMC5A a84Loi có6MiD thể84Lo 84Lolọt MC5Avào mắMC5At aMC5Anh được.”

“Hôm 2cQKnay là84Lo siGSvEnh nhậtMC5A anhMC5A, eMC5Am tr6MiDang điểm6MiD xGSvEinh đẹp6MiD là84Lo đươnMC5Ag nh6MiDiên, hơn2cQK nữGSvEa, có2cQK an6MiDh rồi,2cQK co2cQKn tr2cQKai nhGSvEà n84Loào có84Lo th84Loể l84Loọt và84Loo m84Loắt 6MiDem được2cQK chứ.”

Nhan H84Looan 84Lobắt chướcMC5A cá6MiDch nóGSvEi c84Loủa anh2cQK, lGSvEại bị84Lo TiGSvEêu Tr2cQKạch ôMC5Am ghì2cQK MC5Avào MC5Alòng hô6MiDn ngấu2cQK nghi2cQKến mộtGSvE tGSvErận, rờ6MiDi khỏ6MiDi MC5Amôi cô,MC5A GSvEanh t6MiDhở 2cQKnặng nMC5Aề n6MiDói: “Quà6MiD 2cQKsinh GSvEnhật củ2cQKa an84Loh đâu?”

 

Nhan HoaGSvEn đỏGSvE mặt84Lo kéoMC5A 2cQKchiếc váy84Lo hơiGSvE xộc84Lo xệchMC5A GSvElên cMC5Ahe đi6MiD phầ2cQKn ngực,84Lo 2cQKra 84Lovẻ bí2cQK mật2cQK, “ĐếnGSvE lú84Loc 6MiDđó 84Loanh sẽMC5A biết!”

“Anh 2cQKmuốn xe84Lom xe84Lom 6MiDrốt cuộc2cQK 6MiDem tặn6MiDg MC5Aanh thứGSvE g84Loì ha6MiDy ho.6MiD” Bà2cQKn MC5Atay tMC5Ao véMC5Ao nh6MiDẹ haGSvEi cá84Loi lênGSvE nơ84Loi trònGSvE trị84Loa GSvEmềm m2cQKại, Nh84Loan H84Looan nhí84Lou màMC5Ay cắnGSvE môi2cQK, GSvEcơ 84Lothể bâMC5Ay 6MiDgiờ MC5Avô cù84Long GSvEnhạy GSvEcảm, sự6MiD 84Lođụng chạ6MiDm GSvEcủa aMC5Anh GSvElàm MC5Acô như6MiD 84Lomuốn nhũ2cQKn ra.

Rất MC5Anhiều nGSvEgười nhậ2cQKn đư2cQKợc 6MiDthiệp 2cQKmời của84Lo Tiê6MiDu TrạcMC5Ah, đồngMC5A nghiệp84Lo, bMC5Aạn bèGSvE th84Loân thi84Loết, nga6MiDy cảMC5A kẻ6MiD đối84Lo đMC5Aịch LãGSvEnh Ng6MiDự Th84Loần cũngMC5A 2cQKnhận được.

Từng chiếc2cQK limousGSvEine [12cQK] xGSvEa hoMC5Aa l6MiDần lư84Loợt đỗ84Lo lạiGSvE MC5Atrước c2cQKổng T2cQK98, 2cQKhôm na84Loy bảoMC5A vệ2cQK cũn6MiDg ănGSvE m6MiDặc chỉ84Lon cMC5Ahu v2cQKô 84Locùng tra2cQKng trọnMC5Ag. Lú2cQKc Ti84Loêu Tr2cQKạch tự84Lo nhi6MiDên ômGSvE 6MiDNhan Hoa84Lon điGSvE v6MiDào đ2cQKại sảMC5Anh, khô6MiDng GSvEkhí 6MiDcả MC5Ahội tr2cQKường 2cQKlập tMC5Aức sôiMC5A sục.

[1] Li2cQKmousine: m6MiDột loGSvEại GSvExe khMC5Aách san2cQKg trọnGSvEg, c84Loó thâ6MiDn 84Loxe 6MiDdài GSvEvà n84Loội 6MiDthất tiệnMC5A n84Loghi bê2cQKn trong.

lincoln-st2cQKretch-limo

OLYGSvEMPUS DGSvEIGITAL CAMMC5AERA

Tiêu MC5ATrạch chà6MiDo hỏiMC5A mMC5Aột GSvEnhóm bạn6MiD GSvEbè, Nha84Lon MC5AHoan bị84Lo đám2cQK kGSvEhách mờiMC5A 2cQKnữ ké6MiDo san2cQKg mộ6MiDt GSvEbên bắ6MiDt 6MiDđầu tán84Lo gẫu.

Nhân viênMC5A phMC5Aục 6MiDvụ quáMC5An b2cQKar maMC5Ang một6MiD hộpMC5A GSvEquà đượ84Loc MC5Agói đẹpGSvE đ84Loẽ đưaGSvE c2cQKho Ti6MiDêu TrạcMC5Ah đ2cQKang n84Loói chuyệMC5An phiếGSvEm với6MiD khácGSvEh khứMC5Aa, “TiêuMC5A 2cQKtiên sinh2cQK, 84Lomột vịMC5A tiGSvEên siMC5Anh nhờGSvE tôi84Lo chuyểnGSvE 2cQKmón 2cQKquà MC5Anày 2cQKcho n2cQKgài, ngườiMC5A đó2cQK nó6MiDi m2cQKón qu84Loà nàGSvEy nGSvEgài nMC5Ahất định84Lo phải6MiD tMC5Aự 6MiDtay mởGSvE ra.”

Tiêu TrMC5Aạch 2cQKnghi hoặ2cQKc nhậGSvEn lấ6MiDy hộpMC5A 2cQKquà, mởMC5A ra84Lo. 84LoNgay 2cQKkhi g84Loiấy g6MiDói đ2cQKược MC5Axé ra6MiD, troMC5Ang GSvElòng Tiê2cQKu TrạchGSvE l2cQKập GSvEtức đ84Loan GSvExen 6MiDbao cảGSvEm g2cQKiác đắn2cQKg 2cQKcay n84Logọt bù84Loi. A84Lonh 2cQKgiữ lấ2cQKy tGSvEay 2cQKnhân 84Loviên GSvEphục 6MiDvụ, vộiGSvE vàng84Lo hỏi:84Lo “VịGSvE tiêMC5An sin84Loh đóGSvE 2cQKđang ởGSvE đâ84Lou? MC5AAnh 84Lota trônGSvEg MC5Anhư thếGSvE nào?”

Nhân v6MiDiên phụcGSvE vụ6MiD h84Loơi giật84Lo 2cQKmình, 84Lolắp bắpGSvE nói6MiD: “Vị84Lo ti6MiDên sinMC5Ah đó2cQK đMC5Aã đ84Loi rMC5Aồi, aMC5Anh 84Lota r6MiDất 84Locao, rấtGSvE tuấnMC5A t2cQKú, MC5Akhi c2cQKười còn2cQK lMC5Aộ r84Loa hàMC5Am răngGSvE 84Lotrắng sáng.”

Đúng 6MiDlúc này,GSvE vớGSvEi tư2cQK cá6MiDch GSvEngười cGSvEhủ trì,6MiD B84Loạch D84Loiệc Phon2cQKg 6MiDmời Tiê2cQKu Trạ6MiDch lên6MiD sâ84Lon 6MiDkhấu p2cQKhát biểu,84Lo Ti6MiDêu Trạ6MiDch chấn2cQK chỉnh2cQK lMC5Aại cảm2cQK 2cQKxúc r84Loồi 84Lođi lên.

Khách khứa2cQK nh2cQKao n84Lohao ngồiGSvE xuống84Lo. 2cQKNhan 6MiDHoan 2cQKngồi MC5Acùng bMC5Aàn vớ2cQKi TiêuGSvE KiMC5Aến Đông,2cQK GSvEbên cạnh84Lo làGSvE Hạ84Lo Th2cQKiệu Nhi84Loên và6MiD LạcMC5A MC5ATiểu A84Lonh, tiếpMC5A đóGSvE l2cQKà TốnMC5Ag Thế6MiD Pho2cQKng vàGSvE Amy2cQK, Bạc6MiDh DiệcMC5A P6MiDhong, MC5ALãnh MC5ANgự Thần84Lo đã84Lo n2cQKgồi yên84Lo vị6MiD ở6MiD hà6MiDng 84Loghế trước.

Tiêu TMC5Arạch Â84Lou phụMC5Ac chỉn6MiDh tềMC5A điMC5A tớiMC5A cầm6MiD 2cQKlấy micGSvEro, n6MiDhìn m84Loột GSvElượt khá6MiDch khứa2cQK đMC5Aa phầMC5An 84Lolà bạn2cQK b6MiDè thâ6MiDn thi6MiDết, nGSvEói: “Hôm6MiD na6MiDy l84Loà 84Losinh nh84Loật cMC5Aủa TiMC5Aêu Trạc84Loh tôi,GSvE cảmMC5A 2cQKơn mọiMC5A nGSvEgười đ2cQKã tới2cQK 2cQKtham MC5Adự 2cQKbuổi t84Loiệc, cảm6MiD MC5Aơn Bạ2cQKch Diệc84Lo Phon2cQKg đMC5Aã cu2cQKng cấ6MiDp địa2cQK điểmMC5A tố6MiDt n6MiDhư t6MiDhế này.”

Dưới sGSvEân k2cQKhấu tiếMC5Ang 2cQKvỗ lên2cQK va2cQKng lên6MiD rộ84Lon rGSvEã, sa2cQKu khGSvEi lắ6MiDng lMC5Aại, 2cQKTiêu TrạGSvEch tMC5Aiếp tục6MiD nóGSvEi: “N2cQKhân GSvEdịp n2cQKày, tôiMC5A 6MiDcó GSvEvài lờiMC5A 6MiDmuốn t6MiDâm 6MiDsự vớ84Loi mMC5Aọi ngườ6MiDi. TừGSvE chuyện6MiD Tần84Lo 2cQKVũ đoạGSvEn tu6MiDyệt vGSvEới LãnhGSvE Thị,2cQK c2cQKho 2cQKtới vi84Loệc ThMC5Aịnh T6MiDhế thMC5Au 2cQKmua MC5ATần 2cQKVũ, 84Lomột n6MiDăm q2cQKua đã2cQK MC5Axảy 2cQKra khô6MiDng í2cQKt MC5Asự kiện.6MiD Tro84Long 2cQKmột năm84Lo n84Loày, tôi6MiD từ84Lo mộtGSvE k84Loẻ GSvEcon nhà84Lo gMC5Aiàu chơi2cQK b6MiDời l6MiDêu l84Loổng, 84Lokhông GSvEcó chGSvEí t84Loiến tGSvEhủ chGSvEỉ bGSvEiết ch2cQKơi x6MiDe, GSvEđã trởGSvE t6MiDhành 6MiDtôi của6MiD GSvEhôm naGSvEy, tMC5Aôi khMC5Aông 2cQKdám nói6MiD 6MiDmình đãGSvE thànGSvEh GSvEcông, nhưnGSvEg tô6MiDi hoàMC5An toàn2cQK dáMC5Am n2cQKói, MC5ATiêu Trạch6MiD đangGSvE đứ84Long GSvEtrước mặt84Lo mọi6MiD ngư6MiDời là6MiD một6MiD người6MiD đàn6MiD ôMC5Ang MC5Ađã thậtGSvE sự84Lo t6MiDrải q84Loua những2cQK b84Loão tápMC5A 2cQKgian k2cQKhổ đMC5Aể t84Lorưởng thành!”

“Hú!” BạcMC5Ah Diệ6MiDc Ph84Loong bỗ6MiDng GSvEkêu lên2cQK nGSvEhư s2cQKói tru.

“Nhưng trGSvEong chu2cQKyện n6MiDày nế6MiDu MC5Anhư kGSvEhông có6MiD sGSvEự giMC5Aúp đỡMC5A GSvEvà ủ84Long hộGSvE củaMC5A mọGSvEi người84Lo, Ti84Loêu TrạchMC5A tôGSvEi s2cQKẽ k6MiDhông thể84Lo điGSvE tớ6MiDi nGSvEgày GSvEhôm n6MiDay nh84Loanh chóng6MiD 6MiDnhư vậy.2cQK CGSvEho nên,GSvE 6MiDtại đây6MiD, 2cQKtôi 84Lomuốn cảm84Lo ơGSvEn tấ2cQKt cả2cQK 84Lomọi ng2cQKười.” T84Loiêu GSvETrạch nhMC5Aìn 84Lovề MC5Aphía T84Loống T2cQKhế Pho6MiDng, á2cQKnh mắGSvEt châMC5An thà84Lonh. “An84Loh Tống,2cQK MC5Acảm ơ6MiDn 6MiDanh và2cQKo l2cQKúc tôGSvEi cần84Lo s84Loự giú84Lop đỡGSvE nhất84Lo đã6MiD dành84Lo c6MiDho GSvEtôi m84Loột v2cQKị tr6MiDí GSvEđể GSvEtôi MC5Acó thể2cQK phátGSvE hu2cQKy hGSvEết khả84Lo nă6MiDng củGSvEa mì84Lonh. Dù6MiD cGSvEho bâ2cQKy giờGSvE MC5Ađã c84Loó s2cQKự nghiệpMC5A riê2cQKng, nGSvEhưng t6MiDôi sẽGSvE khô84Long vứtMC5A b84Loỏ GSvEGiang HânGSvE, nơGSvEi 6MiDđã ch84Loo tGSvEôi c2cQKông việcGSvE đầu6MiD tiên,MC5A cảmGSvE 6MiDơn anMC5Ah, aGSvEnh Tống.”

Tiêu TrạchMC5A dờMC5Ai áGSvEnh mMC5Aắt saGSvEng AGSvEmy. “AMC5Amy, cả6MiDm ơ6MiDn cô84Lo 2cQKđã không2cQK GSvEtừ bMC5Aỏ, 2cQKcùng 84Lotôi đ2cQKi suốtMC5A 84Lochặng đường2cQK GSvEcho tới2cQK 6MiDbây 2cQKgiờ, MC5Atôi phải84Lo tăn2cQKg lương2cQK 84Locho cô84Lo, còn2cQK p6MiDhải thă84Long ch6MiDức, GSvEPhó t6MiDổng giá84Lom 2cQKđốc ĐỉnGSvEh Th6MiDịnh 84Loquốc tế,2cQK ông6MiD chMC5Aủ củMC5Aa GSvEcô còGSvEn cóGSvE tGSvEhể hào6MiD phó84Long đến84Lo MC5Amức nào2cQK nữa.”

Tiền GSvEđã kGSvEhông cMC5Aòn quaGSvEn trGSvEọng MC5Ađối v84Loới A84Lomy, nh84Loưng n6MiDếu đượ84Loc MC5Athăng cMC5Ahức GSvEsẽ càngMC5A MC5Acó GSvEkhông 6MiDgian 84Lođể phá6MiDt triMC5Aển, c2cQKô MC5Avẫn rấtGSvE 84Lovui, nâng6MiD MC5Aly rư6MiDợu đứngGSvE bật2cQK dMC5Aậy hôGSvE: MC5A“Ông chủGSvE vạn2cQK tuế!”

Tiêu TrạchGSvE nó6MiDi 2cQKtiếp: “C2cQKòn có6MiD nhữngMC5A 84Lođồng nghiệpGSvE ở2cQK Gia6MiDng H84Loân, cảMC5Am ơ6MiDn sựGSvE ủng2cQK 2cQKhộ 2cQKvà 84Loưu 2cQKái của84Lo 2cQKtất 84Locả mọiMC5A người2cQK, móGSvEn 84Loquà t2cQKôi 2cQKđền MC5Ađáp 84Locho nhữ84Long nỗ6MiD lực84Lo cốMC5A gắng6MiD MC5Acủa 84Lomọi n84Logười, 2cQKcũng nhMC5Aư việcMC5A thăngGSvE chứMC5Ac, 2cQKtăng lương84Lo vàGSvE 2cQKvấn đề2cQK đãi6MiD ngộ6MiD mà2cQK m84Loọi người6MiD MC5Among đ2cQKợi nhất,84Lo lượng2cQK ti84Loêu thụ6MiD quý6MiD nà2cQKy của2cQK c2cQKhúng MC5Ata 84Lotăng mườ84Loi táMC5Am 6MiDphần t84Lorăm 6MiDso vớiGSvE qu6MiDý trước.”

Những đồng84Lo nghiệ6MiDp đã6MiD cùngGSvE 2cQKanh dốc6MiD sứGSvEc tạ2cQKi GiMC5Aang Hâ84Lon hưngMC5A phấn84Lo vỗ84Lo taMC5Ay g6MiDiòn giã.

“Hú húGSvE!” Bạc84Loh DiệcGSvE PhoMC5Ang lạiMC5A một6MiD lầ84Lon nữaMC5A phốiGSvE hợp6MiD bằMC5Ang ti84Loếng GSvEkêu n2cQKhư 2cQKsói tru.

Tiêu T6MiDrạch cười,MC5A chMC5Aỉ 84Lovào Bạc2cQKh DiệcGSvE PhGSvEong, nóGSvEi: “BạGSvEch DiệGSvEc Phon84Log, 84Locho 84Lodù cậ6MiDu có6MiD g84Loào đếnGSvE ráchGSvE 84Lohọng, đê2cQKm naGSvEy 84Locũng khôn6MiDg l84Loôi ké84Loo đượ6MiDc 6MiDcô sóGSvEi cá84Loi nào6MiD đâu.”

“Ha hGSvEa h2cQKa ha!!!6MiD!!!!” 6MiDDưới sâ6MiDn kGSvEhấu vanGSvEg l6MiDên tiếngMC5A cười6MiD không84Lo ngừng.

Bạch 84LoDiệc Ph2cQKong ngGSvEắt đóaGSvE ho6MiDa tươGSvEi t84Lorong bìnGSvEh hGSvEoa trêMC5An bàn6MiD, 84Loném MC5Alên 2cQKsân khMC5Aấu: “Biến,GSvE GSvEthằng khốn!”

Tiêu 6MiDTrạch liếMC5Ac nhìnGSvE a6MiDnh t2cQKa, nó6MiDi: “Tiểu84Lo Bạch2cQK, BạchGSvE 84Logia, t6MiDôi cũng6MiD pGSvEhải c84Loảm ơn6MiD cậMC5Au đã84Lo tổ2cQK chGSvEức MC5Acho tôi2cQK mộMC5At bữa84Lo tiệ6MiDc lớ2cQKn thếMC5A 6MiDnày, cGSvEùng với2cQK s2cQKự MC5Agiúp đỡMC5A củaGSvE cậu84Lo tr2cQKong sGSvEuốt m6MiDột 84Lonăm qua.”2cQK Tiê84Lou TrạGSvEch 2cQKgãi gãiGSvE MC5Ađầu, 6MiDđổi giọ84Long: “MặMC5Ac GSvEdù 2cQKkhông th6MiDực chấ6MiDt lắm.”

“Ha ha!”MC5A D84Loưới MC5Asân khấu2cQK 6MiDlại 84Lolà mMC5Aột tr6MiDàng cười6MiD vanGSvEg dội.

Bạch DiệGSvEc 2cQKPhong đứngGSvE dậy84Lo, nhấc84Lo chMC5Aân 2cQKtrèo 84Lolên bàn84Lo, an2cQKh tMC5Aa đứngMC5A đóGSvE 6MiDhô: “Thằng84Lo khốn,6MiD cậMC5Au b84Loiết c2cQKhọc c84Loười người2cQK khác84Lo n84Lohư 84Lovậy, 84Losao không6MiD đi2cQK l2cQKàm diễn6MiD v2cQKiên hàiGSvE đi.”

Tiêu GSvETrạch GSvEvỗ v6MiDề 2cQKanh tMC5Aa: “H2cQKa haMC5A! Hai84Loz! 2cQKĐừng MC5Akích đ84Loộng, hô6MiDm na6MiDy GSvElà MC5Angày v84Loui, t2cQKôi kh2cQKông 6MiDmuốn l2cQKàm cMC5Aho bầGSvEu khôn84Log k2cQKhí quá6MiD ngộMC5At ngạt.”

Bạch Diệ84Loc PhGSvEong chỉ2cQK t2cQKay và84Loo anhMC5A, nhảyGSvE từMC5A trên84Lo bà84Lon xuống.

“Hạ 84LoThiệu Nhiê2cQKn.” 2cQKTiêu TrạMC5Ach n84Lohắc một2cQK c6MiDái tên.

Hạ MC5AThiệu N2cQKhiên ngồiMC5A ở2cQK hàn6MiDg 6MiDghế trMC5Aước mỉmMC5A 2cQKcười giơ6MiD t84Loay lMC5Aên, 6MiDTiêu MC5ATrạch bGSvEật ngGSvEón c2cQKái: 84Lo“Người a2cQKnh eGSvEm 2cQKtài giỏi6MiD, đãGSvE g2cQKiúp GSvEđỡ 6MiDtôi q6MiDuá nh6MiDiều, ngoàiGSvE lờGSvEi cảm84Lo ơ84Lon tô6MiDi 84Locòn muMC5Aốn n6MiDói, sMC5Aau nàyGSvE nGSvEếu cóGSvE chuyMC5Aện gì84Lo cầ84Lon đếnGSvE TiGSvEêu TrạcGSvEh, c84Lohỉ cMC5Aần cậu6MiD mở84Lo miệnGSvEg, c84Loho 6MiDdù l6MiDà laGSvEo vàoGSvE n2cQKước s2cQKôi lửa84Lo GSvEbỏng, ch6MiDết cũng2cQK… khônMC5Ag chốGSvEi từ6MiD, c84Loòn có84Lo MC5Avợ c6MiDon đaGSvEng chờGSvE chú84Long 84Lota chăMC5Am sóc!”

Hạ T2cQKhiệu N6MiDhiên n2cQKở MC5Anụ cười.

“Còn c2cQKó L84Loý 2cQKAn TMC5Ahần.” TiêGSvEu TrạchGSvE hôGSvE t2cQKo một84Lo tiếng2cQK, GSvEtìm kiếGSvEm 2cQKbóng dángGSvE a84Lonh 84Lota giữa2cQK đ84Loám ngư6MiDời, 84Lo“Tên khốnMC5A nh2cQKát MC5Agan nMC5Ahà MC5Acậu, tôGSvEi biGSvEết cậ6MiDu 6MiDđang ở6MiD đây84Lo, cậu6MiD cMC5Aó bản84Lo lĩMC5Anh GSvEsai người2cQK đưa84Lo chì84Loa khóa2cQK 6MiDReventon ch6MiDo tôi6MiD, tại2cQK sa2cQKo l6MiDại khônMC5Ag GSvEcó caMC5An đảGSvEm đứng2cQK trướ6MiDc m6MiDặt tôi?”

Vừa nMC5Aghe đếnGSvE Revent2cQKon, Nha2cQKn 6MiDHoan k84Loích đGSvEộng đứng6MiD bật6MiD dMC5Aậy ngoảnhGSvE đầuGSvE tìGSvEm kiếm84Lo Lý84Lo AGSvEn T84Lohần, còMC5An Giản6MiD NiMC5Anh MC5Athì sữngGSvE 2cQKsờ cảMC5A người.

Đám 84Lođông bỗngMC5A x6MiDôn MC5Axao, hóa84Lo MC5Ara c2cQKhiếc RGSvEeventon đóMC5A b6MiDị LMC5Aý 6MiDAn ThầnGSvE muMC5Aa được,6MiD càng84Lo ngạc2cQK nhiên84Lo h84Loơn GSvElà 84Loanh GSvEta đemGSvE chiế6MiDc MC5Axe tặng6MiD lạiGSvE ch2cQKo TiMC5Aêu Trạch.

Reventon! Ha6MiDi tr2cQKăm tri84Loệu đ6MiDó! K2cQKhông đùGSvEa được2cQK đâu!

Tất cả84Lo GSvEđều mMC5Aở lớn6MiD mắtMC5A ngó2cQK qMC5Auanh bố2cQKn phía.

“Nếu cậu84Lo k84Lohông ra2cQK, t84Loôi 6MiDsẽ thật2cQK sựMC5A kh6MiDông nhận6MiD cậuGSvE l2cQKà bạn.”84Lo Lờ2cQKi nói2cQK tuyệtGSvE tì6MiDnh củ2cQKa TiêGSvEu Trạ84Loch v6MiDừa thốGSvEt 6MiDra, 2cQKLý A84Lon T2cQKhần tr6MiDốn đằn84Log s84Loau cột6MiD trụ2cQK bỗngGSvE x84Louất hMC5Aiện, “T6MiDôi đến2cQK rồi.”

“Tên k6MiDhốn!” TiêuGSvE 84LoTrạch MC5Acắn 84Lorăng mắng6MiD một84Lo câuGSvE, “2cQKNhưng tôiMC5A ph6MiDải c2cQKảm ơ6MiDn têMC5An 6MiDkhốn nhGSvEà cậu6MiD đãMC5A tặn2cQKg lại2cQK chiếc2cQK 6MiDxe mà84Lo tôiMC5A và2cQK bàGSvE GSvExã yêu2cQK quý6MiD nhất.”

Tiêu TrạcMC5Ah nhìn84Lo MC5ALãnh Ngự2cQK Thần.GSvE LMC5Aãnh NgựGSvE ThầGSvEn cũn6MiDg nh2cQKìn anh.

“Người 6MiDta nGSvEói, muốn6MiD biết2cQK 6MiDgiá tMC5Arị mộGSvEt 2cQKcon n2cQKgười t84Lohì phảiMC5A MC5Anhìn 2cQKvào đMC5Aối 2cQKthủ củ6MiDa MC5Aanh taMC5A, L6MiDãnh Ngự6MiD MC5AThần, r2cQKất GSvEvui GSvEkhi 2cQKđược aMC5Anh chọ6MiDn làm2cQK MC5Ađối thủ84Lo, cảmMC5A ơ2cQKn an6MiDh một84Lo nămGSvE q84Loua 84Lođã quGSvEan tMC5Aâm đến6MiD tôiGSvE, khGSvEiến tôi84Lo MC5Akhông 6MiDthể 2cQKkhông nh2cQKanh chGSvEóng t84Lorưởng thành.”

Phía dư84Loới c84Loó n6MiDgười MC5Acười rộGSvE lên,2cQK nga6MiDy cả84Lo Lãnh2cQK MC5ANgự Thần84Lo cũMC5Ang bấtMC5A giáGSvEc c2cQKong c2cQKong khóe2cQK miệng84Lo, đ2cQKây thậtGSvE MC5Asự giốngMC5A nMC5Ahư GSvEmột tiết84Lo m6MiDục h2cQKài hGSvEấp dẫn.

Tiêu TrạchMC5A nó84Loi: “ThếMC5A nhưng6MiD, tô6MiDi nghMC5Aĩ, n6MiDgười mGSvEuốn c84Loảm 2cQKơn 84Loanh 2cQKnhất GSvElà 2cQKcha GSvEtôi mớiMC5A đúng!”

Tiêu K6MiDiến ĐôngMC5A mỉ2cQKm cười.

Tiêu Trạ84Loch 84Lonhìn GSvEsang cGSvEha mìMC5Anh, b6MiDắt đầu6MiD trê2cQKu 84Lochọc: 84Lo“Ba, ngàGSvEy trướ2cQKc MC5Acon MC5Atrai của2cQK bGSvEa thật2cQK 2cQKhư hỏng!MC5A ChuyênGSvE môGSvEn làmGSvE những6MiD cMC5Ahuyện khiếGSvEn GSvEba mấ2cQKt 6MiDmặt! HồGSvEi đGSvEó b84Loa vẫ6MiDn luôn2cQK m2cQKong muốGSvEn GSvELãnh NgựMC5A Thầ6MiDn l2cQKà 84Locon GSvEtrai mì6MiDnh. 6MiDNhưng mà6MiD b6MiDa à,6MiD cGSvEon 6MiDtrai củaGSvE 6MiDba đã84Lo trưởngGSvE thành,6MiD trở6MiD t84Lohành mộGSvEt nMC5Aam tử6MiD h2cQKán đội84Lo t2cQKrời đạpMC5A MC5Ađất, t84Loừ GSvEhôm nMC5Aay trGSvEở 6MiDđi bMC5Aa hoàn84Lo toàn6MiD GSvEcó th84Loể kiêMC5Au hãnh2cQK 84Lonói vớ2cQKi bất6MiD kỳGSvE a2cQKi, Tiê84Lou Trạc84Loh, 2cQKlà c84Loon t6MiDrai GSvEcủa Tiêu6MiD Kiế6MiDn ĐônGSvEg tôi.”

Toàn hGSvEội trườngGSvE vGSvEỗ GSvEtay hoa2cQKn hGSvEô nGSvEhư s84Loấm dậy.

Sau 2cQKkhi lắngMC5A lại,84Lo TiMC5Aêu Trạ6MiDch n84Lohìn NhaMC5An H84Looan n84Logồi giữ2cQKa đá2cQKm đông,GSvE n6MiDói: “Nha2cQKn HoaMC5An, bà84Lo xã6MiD, vợGSvE củaGSvE a84Lonh, e6MiDm yêu.”

Tiêu 2cQKTrạch liGSvEên tiếp2cQK dùGSvEng 84Loba cách84Lo xưGSvEng hô84Lo 6MiDkhiến MC5ANhan Ho2cQKan n6MiDgại nMC5Agùng, cô6MiD nhếch2cQK môi84Lo n6MiDhìn anh.

Anh n84Loói MC5Atiếp: “ThựGSvEc ra6MiD, ngư6MiDời anGSvEh cầ2cQKn phải2cQK cảGSvEm ơMC5An nhất2cQK chínMC5Ah 2cQKlà e84Lom. E84Lom cGSvEó 6MiDnhớ 2cQKlúc Tần84Lo GSvEVũ sụ2cQKp đổ84Lo, 84Loem đã84Lo nGSvEói gì6MiD với2cQK MC5Aanh khMC5Aông? 84LoEm nói6MiD 84Loem 6MiDyêu anh2cQK, đóMC5A GSvElà lần6MiD đầ84Lou tiGSvEên 84Loem nó84Loi y6MiDêu an2cQKh, vàMC5Ao lú6MiDc 6MiDmà 6MiDanh sắp84Lo 6MiDtrở thàn2cQKh mMC5Aột kẻ84Lo nGSvEghèo MC5Arớt khGSvEông x84Lou dí6MiDnh túi.

Khi đó84Lo 84Loem MC5Anói, giàGSvEu c2cQKũng tốt84Lo màMC5A ng6MiDhèo cũMC5Ang đượ6MiDc, chỉ2cQK cần84Lo ởGSvE b6MiDên aMC5Anh, chMC5Ao dù84Lo có84Lo túng6MiD thGSvEiếu đ84Loến mMC5Aức ăn2cQK kh6MiDông đủ2cQK GSvEno, m2cQKặc khMC5Aông MC5Ađủ ấGSvEm, phải84Lo 2cQKuống 84Logió TâyMC5A Bắc84Lo 2cQKmà s6MiDống thGSvEì 84Lotrong lòn2cQKg eMC5Am 84Lovẫn rấ6MiDt 6MiDngọt ngào.

Em nGSvEói e84Lom đ84Loã muốn2cQK 6MiDở bê2cQKn anMC5Ah, c2cQKho GSvEdù 6MiDanh t2cQKrở 84Lothành kẻ84Lo 84Loăn màGSvEy lưuMC5A lạc2cQK đầuGSvE đường,2cQK eMC5Am 6MiDcũng muốn2cQK lGSvEàm kẻ2cQK ă6MiDn MC5Amày b84Loên cạnhMC5A anh.

Cả đờGSvEi 84Lonày eMC5Am GSvEsẽ dự84Loa vàGSvEo an6MiDh, MC5Aanh cóMC5A khôGSvEng m84Louốn cũngMC5A khô84Long được.”

Nhan HoMC5Aan 2cQKmím môi6MiD gậtMC5A đầu.

“Nhan Hoa2cQKn, e2cQKm có6MiD dá6MiDm trước6MiD MC5Amặt t84Loất cảMC5A m84Loọi ngườiGSvE 2cQKở đâ2cQKy, nó6MiDi l6MiDại GSvEcâu 2cQKem yêuGSvE aMC5Anh một84Lo lầ6MiDn nữa6MiD, nMC5Aói lạGSvEi nhữngMC5A g2cQKì 6MiDem đ6MiDã tMC5Aừng 2cQKnói vớGSvEi MC5Aanh 84Lokhông?” T6MiDiêu TrạchMC5A nó6MiDi xoGSvEng, MC5Atất 2cQKcả MC5Amọi ngườ2cQKi đều2cQK hưMC5Aớng á6MiDnh mắt6MiD vGSvEào NhGSvEan 2cQKHoan. B6MiDạch DGSvEiệc PMC5Ahong đưaMC5A MC5Amicro tới84Lo trướMC5Ac 84Lomặt cô6MiD, NhaMC5An H84Looan nhGSvEìn Ti2cQKêu TrạcGSvEh 2cQKkhông hềGSvE c84Lohớp mắt,6MiD trâm6MiD ng84Loâm m84Loột MC5Alát mớiGSvE cầm6MiD lấy2cQK miGSvEcro đứngMC5A dậ6MiDy khỏi84Lo chỗMC5A ngồi.

Toàn bộ6MiD 84LoT98 vàMC5Ao thời2cQK kh84Loắc nà2cQKy MC5Avô cù84Long 6MiDyên tĩnMC5Ah, t84Loất 84Locả đều2cQK ní2cQKn thởGSvE că2cQKng ta2cQKi chờ6MiD c6MiDô 84Lodũng cảm2cQK tỏ2cQK tình.

Trong đạiGSvE sảnhMC5A va6MiDng lênMC5A mộ84Lot 6MiDgiọng nữ2cQK 2cQKtrong trẻo2cQK ê2cQKm tGSvEai, 84LoNhan HoaGSvEn 6MiDnói: MC5A“Tiêu Tr2cQKạch, 84Loem yê2cQKu anGSvEh, ch84Loo d2cQKù c84Loó t2cQKúng thiếuGSvE đGSvEến mức2cQK ăn84Lo không6MiD đMC5Aủ GSvEno, mặc6MiD MC5Akhông đủ2cQK ấm,84Lo GSvEphải 6MiDuống 2cQKgió Tâ6MiDy B6MiDắc m6MiDà sống6MiD t6MiDhì tro84Long 84Lolòng GSvEem vẫMC5An rất6MiD ngọt84Lo nGSvEgào. GSvEEm đã6MiD muốn2cQK 6MiDở GSvEbên 2cQKanh, chMC5Ao d84Loù a84Lonh t2cQKrở 6MiDthành kẻ6MiD 6MiDăn 84Lomày lưGSvEu l84Loạc đầuMC5A đường2cQK, e2cQKm c2cQKũng muốnGSvE lMC5Aàm k2cQKẻ ănMC5A màyGSvE bêMC5An cạnh6MiD a84Lonh. Cả6MiD 2cQKđời nàyGSvE e6MiDm sGSvEẽ MC5Adựa vào6MiD anMC5Ah, an84Loh c84Loó khôn2cQKg 2cQKmuốn cũng2cQK kh2cQKông được.”

Cô MC5Avừa dứt84Lo lMC5Aời, tiếng84Lo 6MiDvô t6MiDay hoa2cQKn h2cQKô n84Lohiệt liMC5Aệt 84Lovang MC5Alên, Tiê84Lou Trạ2cQKch hướng84Lo vMC5Aề phía84Lo cô84Lo kho2cQKm n84Logười 2cQKthật thấpMC5A, nó84Loi: “Cảm2cQK 84Loơn eGSvEm, đ2cQKây MC5Alà mónMC5A qu6MiDà tuyệtMC5A v2cQKời 84Lonhất mà84Lo anMC5Ah nMC5Ahận đượcMC5A ngày84Lo 6MiDhôm nayGSvE. NhGSvEan Hoa2cQKn, đápMC5A lại2cQK tìnGSvEh c6MiDảm c6MiDhân t6MiDình mà84Lo e6MiDm 2cQKdành c2cQKho anGSvEh, Tiêu2cQK Trạch2cQK 6MiDanh xi2cQKn tMC5Ahề trướ84Loc tấtGSvE cMC5Aả mọi2cQK ngư84Loời, đ84Loời MC5Anày kiếpGSvE nàyGSvE, GSvETiêu Trạc84Loh 6MiDđối với84Lo 2cQKNhan HoaGSvEn mãGSvEi mGSvEãi khô2cQKng rGSvEời x2cQKa, m2cQKãi mãi2cQK chỉ2cQK GSvEyêu một84Lo ngườ6MiDi 2cQKlà em.”

Tiếng MC5Avỗ ta84Loy nh6MiDư sấ6MiDm dậy2cQK vanGSvEg dộMC5Ai khắMC5Ap hội84Lo trường,6MiD đặcGSvE 2cQKbiệt l84Loà tiếng84Lo vỗ84Lo ta2cQKy 6MiDcủa những2cQK GSvEngười 2cQKđang MC5Ayêu 6MiDnhau hoặc2cQK đa6MiDng yêuGSvE 6MiDthầm ngườGSvEi 84Lonào đó.

Ai c84Loũng mMC5Auốn đ84Loược dũGSvEng cảGSvEm 6MiDnhư NhGSvEan H2cQKoan, 6MiDai c84Loũng 2cQKmuốn đượcMC5A thâmMC5A tì6MiDnh 2cQKnhư TiêGSvEu Trạch.

Lạc TiểuMC5A MC5AAnh 2cQKcảm đ6MiDộng GSvEđến 2cQKrơi lệGSvE, Hạ2cQK Thiệu2cQK NhiêMC5An r6MiDút khăn6MiD đGSvEưa chGSvEo cô.

Dưới sân2cQK khấu,2cQK NhMC5Aan Ho2cQKan đỏMC5A 2cQKmặt GSvEnhìn Ti2cQKêu Trạch84Lo, á6MiDnh mắtGSvE sGSvEáng tron84Log. Trê84Lon s2cQKân khấGSvEu, TGSvEiêu TrạchMC5A 6MiDnhìn vềMC5A pMC5Ahía cô6MiD, 84Lotrên g2cQKương m2cQKặt 84Longập tràn6MiD 2cQKý cười84Lo, ánhMC5A mắt6MiD 84Losáng rực.

“Nào nào!”84Lo MC5ABạch Diệ2cQKc PhoMC5Ang nhảGSvEy l2cQKên sâ6MiDn kh2cQKấu, 6MiDcắt ngan84Log ánhGSvE nhìn6MiD c2cQKhăm ch84Loú 2cQKnồng 2cQKnàn của84Lo hGSvEai người.GSvE GSvE“Cảm ơGSvEn sự84Lo cổGSvE vũ84Lo củaMC5A 2cQKquý 84Lovị, GSvEbài phá2cQKt bMC5Aiểu củGSvEa chủ84Lo nhGSvEân bữGSvEa tiệ6MiDc xiGSvEn được2cQK kế2cQKt 6MiDthúc, bâyMC5A g84Loiờ xGSvEin 2cQKmời vàMC5Ao tiMC5Aết mụcMC5A tGSvEiếp theo.”

Nhân viên2cQK phụGSvEc GSvEvụ đẩyMC5A x2cQKe bá84Lonh k6MiDem l6MiDên s2cQKân khấMC5Au, c2cQKa s6MiDĩ BạcMC5Ah DiGSvEệc Phon2cQKg bắt2cQK nhGSvEịp 6MiDcho mọ84Loi n84Logười há2cQKt GSvEbài c2cQKhúc mừng2cQK sGSvEinh nhậtGSvE, saGSvEu đó6MiD b84Loảo Tiêu84Lo Trạch6MiD ước84Lo rồiMC5A thổGSvEi nến.

Một hơi2cQK thổ2cQKi tắ2cQKt bMC5Aa ng2cQKọn nến2cQK tượngGSvE MC5Atrưng cMC5Aho MC5Aba GSvEmươi tuổi,MC5A Tiê2cQKu 6MiDTrạch nhắ2cQKm mắt2cQK ướ6MiDc m84Loột đGSvEiều ước.

Dưới sân2cQK 2cQKkhấu, NMC5Ahan Hoa6MiDn thíc6MiDh tGSvEhú n2cQKhìn aGSvEnh, tr84Loong lòng2cQK thầ6MiDm đo6MiDán: 2cQKTiêu Trạch,6MiD có84Lo phải2cQK anMC5Ah đ84Loang ướcGSvE rằng2cQK chúng84Lo tGSvEa sẽGSvE mGSvEãi mGSvEãi 84Loở bênGSvE nhau?

Tiêu Trạ84Loch 6MiDmở mắt.

Bạch DiệMC5Ac PhoGSvEng cườiGSvE MC5Ahì h84Loì hGSvEỏi: “Vừa84Lo ướ2cQKc điềGSvEu gìMC5A vậyGSvE, n2cQKói n84Loghe chútMC5A 84Lonào, c2cQKó phải84Lo 6MiDliên qGSvEuan tớMC5Ai b2cQKà 84Loxã, vợ,6MiD e6MiDm yê2cQKu NGSvEhan Hoa6MiDn củaGSvE cậuMC5A không?”

Tiêu TMC5Arạch 2cQKnhìn NhMC5Aan Hoa2cQKn, Nh84Loan Hoa84Lon cũngGSvE muốn84Lo bi2cQKết điềuGSvE ưGSvEớc của6MiD aMC5Anh 2cQKphải c2cQKhăng c6MiDó c2cQKô 84Lotrong đó,MC5A ánh84Lo mắt2cQK c2cQKhờ 84Lomong nhìn6MiD anh.

Nhìn chă6MiDm chúMC5A và2cQKo mắ6MiDt cô6MiD, MC5ATiêu T2cQKrạch nóMC5Ai: “Đi6MiDều MC5Aước cMC5Aủa 84Lotôi làGSvE, thân2cQK t2cQKhể k84Lohỏe mạnh.”

Không g84Loiống MC5Anhư cô6MiD ng6MiDhĩ! 6MiDNhan HGSvEoan 2cQKbĩu 6MiDmôi, t84Lorong lò2cQKng cảm6MiD thấy6MiD hơi2cQK GSvEmất mát.

Bạch DiệGSvEc PhMC5Aong g6MiDiơ ngó84Lon 84Locái vớ84Loi Tiê2cQKu Tr2cQKạch, tr6MiDêu 2cQKchọc nói6MiD: “Ng6MiDài GSvETiêu, 84Locụ GSvETiêu 2cQKà, tô2cQKi chMC5Aúc 84Locụ thânGSvE tGSvEhể khMC5Aỏe m2cQKạnh, phú2cQKc MC5Anhư ĐôMC5Ang HảMC5Ai, th6MiDọ 6MiDtựa N84Loam SơnMC5A! HGSvEa h84Loa 2cQKha hMC5Aa!” 2cQKAnh GSvEta nó6MiDi GSvExong GSvEcũng 6MiDtự 6MiDmình cả2cQKm thấy6MiD 6MiDbuồn cười,MC5A cGSvEầm 2cQKmicro cườ84Loi ngặMC5At nghẽo.

Tiêu 6MiDTrạch nh6MiDận micro84Lo, nói:84Lo “NMC5Ahan HoGSvEan, điề6MiDu ướcMC5A 2cQKvừa rồGSvEi 84Locủa GSvEanh lGSvEà 84Lothân th2cQKể khỏe2cQK mGSvEạnh, 84Locó lMC5Aẽ 2cQKem không2cQK GSvEbiết tMC5Aại 6MiDsao a2cQKnh lại2cQK ước84Lo nhưGSvE vậ84Loy, nMC5Aghe xoGSvEng bàMC5Ai há2cQKt 84Losau đâGSvEy e6MiDm MC5Asẽ hiểuGSvE đượcMC5A lònGSvEg an6MiDh. Bài6MiD hMC5Aát nàMC5Ay an84Loh tặng2cQK GSvEcho em2cQK, 2cQKtên là2cQK ‘6MiDThân 84Lothể kh2cQKỏe mạnh’.”

Ánh đè84Lon trê84Lon sGSvEân khấ84Lou dịu84Lo 6MiDđi, ba84Lon nhạ2cQKc bắt2cQK đầu6MiD đệm84Lo đGSvEàn, khúGSvEc nhạc2cQK dạGSvEo êMC5Am GSvEái 2cQKtrôi qu2cQKa, TiêGSvEu TrạchMC5A đưa2cQK micrGSvEo t2cQKới GSvEbên 2cQKmôi, cGSvEất giọngMC5A hát.

Anh khôn2cQKg sợGSvE MC5Avì GSvEem 6MiDmà chịu2cQK 2cQKnhiều MC5Atổn thất84Lo, d6MiDù b2cQKao 6MiDgian khổGSvE 84Lovẫn sẵn84Lo GSvElòng đón6MiD nhận

Anh chỉMC5A sợMC5A 2cQKvì m84Loệt mỏ6MiDi tha2cQKo th6MiDức cảMC5A 84Lođêm m84Loà bỏ6MiD l2cQKỡ cuộ84Loc hẹn6MiD ng2cQKày 84Lomai củ2cQKa MC5Achúng ta

Anh kh6MiDông MC5Asợ mồMC5A hôGSvEi đầGSvEm 6MiDđìa, x6MiDây nê84Lon 84Lomột lâu6MiD đ2cQKài t2cQKhuộc vGSvEề riênMC5Ag haMC5Ai ta

Anh chỉGSvE s2cQKợ rGSvEằng mìnMC5Ah bị84Lo 2cQKcảm, khôn6MiDg nGSvEếm đượcGSvE đồ6MiD ăn2cQK MC5Aem nấGSvEu GSvEcho GSvEanh 84Lothì thậ6MiDt lãn2cQKg phí

Không cần6MiD e84Lom c2cQKho anGSvEh uố84Long thuốcMC5A, k84Lohông mu84Loốn trở6MiD GSvEthành gánhGSvE nặn84Log củ2cQKa em

Nếu 84Loyêu MC5Aem sa2cQKo c6MiDó thểMC5A đ2cQKể 2cQKem phảiMC5A hô84Lon 84Lomột MC5Angười bện84Loh, tGSvErơ mắMC5At nhMC5Aìn a2cQKnh 6MiDchịu bMC5Aao gMC5Aiày vò

Anh mGSvEong sa2cQKo 84Lothân t2cQKhể khỏeMC5A mạnh,84Lo vìMC5A an6MiDh GSvEđã đồng6MiD GSvEý sẽ6MiD 6MiDcho 6MiDem mộ6MiDt cuMC5Aộc sốngGSvE vẹn2cQK toàn

Thề nMC5Aon hẹ6MiDn biểnGSvE chMC5Aẳng bGSvEằng kGSvEhỏe mạn84Loh để6MiD GSvEem 6MiDkhông phảiGSvE 6MiDnhọc công

Anh mo6MiDng GSvEsao thânMC5A thểGSvE khỏe6MiD mạnh2cQK, khôn84Log muốMC5An nh2cQKìn 84Loem rơiMC5A lệGSvE 2cQKvì l84Loo lắng2cQK c6MiDho anh

Ngộ nMC5Ahỡ e84Lom cònMC5A t2cQKiều t84Loụy hMC5Aơn MC5Aanh thì6MiD sMC5Aao c6MiDó thể84Lo hưởng84Lo thụGSvE h2cQKương 2cQKvị cGSvEủa tì84Lonh yêu

Anh đGSvEã 2cQKtừng phunGSvEg phGSvEí tMC5Ahời 84Logian, th2cQKậm chíMC5A MC5Acòn 2cQKngang tàngMC5A 84Locoi thườngGSvE cái84Lo chết

Bởi vGSvEì MC5Ađã yêGSvEu em2cQK, mớ6MiDi bắt2cQK đMC5Aầu kh6MiDao kh2cQKát sốn6MiDg lâ6MiDu t6MiDrăm tuổi

Cầu trGSvEời b84Loan phGSvEúc 84Locho thâ6MiDn 6MiDthể a2cQKnh 84Lokhỏe mMC5Aạnh, chGSvEo dù6MiD ngàyGSvE 6MiDđó đất2cQK MC5Atrời t6MiDối tăm

Em v2cQKẫn sẽMC5A MC5Anhìn anMC5Ah n84Logủ yên

Đắp c84Loho an6MiDh cMC5Ahiếc cMC5Ahăn bô84Long, khiGSvEến 2cQKanh cảmMC5A độnMC5Ag đến2cQK rGSvEơi lệ…84Lo [2]

[2] 2cQKThân 84Lothể khỏ6MiDe MC5Amạnh –MC5A Trư2cQKơng Vệ2cQK Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìGSvEnh ảnh84Lo kMC5Ahi an6MiDh bị84Lo bMC5Aệnh tái2cQK GSvEhiện trước84Lo 2cQKmắt 2cQKNhan HGSvEoan, c2cQKho 84Loanh uGSvEống thuốcMC5A, nh6MiDìn an84Loh ti6MiDêm, mGSvEơ mơ2cQK 2cQKhồ hGSvEồ ngồi84Lo b84Loên giường2cQK trôn84Log GSvEchừng anh…

Khóe mắtGSvE c84Loô đã84Lo ướtMC5A tựMC5A 84Lolúc nào.

Chơi x6MiDe, h84Loồ đ2cQKồ sống2cQK qu2cQKa ngàyGSvE, co2cQKi 6MiDthường cái84Lo chết2cQK đGSvEi đuaMC5A 2cQKxe vớiMC5A DạMC5A MC5ASâm… Tấ6MiDt MC5Acả MC5Ađều hiMC5Aển hiệGSvEn trGSvEước GSvEmắt TiêuMC5A Trạ2cQKch, aMC5Anh nhớ6MiD rấtGSvE 2cQKrõ MC5Alúc aGSvEnh tỉnh84Lo lạiMC5A 2cQKsau cơn6MiD m6MiDê manMC5A, NhaMC5An H2cQKoan đã2cQK n6MiDói –GSvE anGSvEh gụ84Loc ngã,2cQK 2cQKnhư thểMC5A cả2cQK thếMC5A g2cQKiới nMC5Aày 84Lođều sụpMC5A đổ84Lo th2cQKeo vậy.MC5A 6MiDTiêu TMC5Arạch, an2cQKh 2cQKphải mGSvEau k6MiDhỏe 84Lolại, MC5Amình e6MiDm khôGSvEng th2cQKể cGSvEhèo chốnGSvEg đượGSvEc cáiGSvE 84Lonhà này.

Thề no6MiDn hẹn6MiD 84Lobiển 2cQKthật s6MiDự c6MiDhẳng quGSvEan trọ6MiDng bằng84Lo thâGSvEn thểMC5A khỏ6MiDe mạnh.

Đối v84Loới cô,84Lo aMC5Anh 84Lolà t84Lorụ cộ6MiDt 2cQKcho 2cQKcả GSvEthế 2cQKgiới, an6MiDh 6MiDgục ngã2cQK, thế6MiD giớiGSvE MC5Acủa MC5Acô 6MiDcũng sụpGSvE xuốnGSvEg theo.

Nhan HGSvEoan cảm2cQK độngMC5A k84Lohông nGSvEói nên84Lo lời,MC5A lệ6MiD rưnGSvEg rưng6MiD tr84Loong đ2cQKôi mắt6MiD l2cQKong lanMC5Ah, qu84Loa 2cQKlàn nướcGSvE mắt84Lo đ84Loó, c84Loô GSvEtrông 6MiDthấy một2cQK người2cQK GSvEđàn ôn6MiDg cầm6MiD 84Lobó 2cQKhoa GSvEhồng toGSvE. Gương6MiD mặ6MiDt rạnMC5Ag rỡ,MC5A sống2cQK MC5Amũi MC5Acao thẳng84Lo, ÂMC5Au pGSvEhục tr84Loắng tinh6MiD, GSvEanh GSvEgiống nMC5Ahư mộGSvEt vị84Lo hoàng84Lo tử6MiD MC5Achân GSvEtình khẩnGSvE k6MiDhoản bư2cQKớc v2cQKề 2cQKphía cô.

Nhan Ho84Loan MC5Asụt sGSvEịt n2cQKhận l2cQKấy bóMC5A hoaMC5A, 2cQKTiêu Tr84Loạch mó6MiDc t6MiDrong áo6MiD GSvEra c6MiDhiếc nhẫnGSvE 2cQKkim cưGSvEơng đã2cQK chuẩMC5An b84Loị từGSvE trước,6MiD MC5Aquỳ 6MiDmột chânMC5A GSvExuống. 84LoAnh nói:GSvE “A84Lonh đãGSvE nóMC5Ai, ngàyMC5A 2cQKanh gMC5Aây dự2cQKng lạiMC5A sựMC5A ngh84Loiệp sẽ2cQK chí2cQKnh l2cQKà 2cQKlúc cướiMC5A e84Lom 6MiDvề n6MiDhà, bGSvEây g2cQKiờ an2cQKh muốGSvEn thự6MiDc hi6MiDện lờMC5Ai nó84Loi củGSvEa mìnhMC5A, eMC5Am yê2cQKu, lấy6MiD an2cQKh nhé?”

Nước 84Lomắt 6MiDlã c6MiDhã 6MiDrơi, NMC5Ahan HoaMC5An khGSvEông hMC5Aề MC5Ado dự,6MiD 2cQKngón 84Lotay rMC5Aun ruGSvEn c6MiDhui GSvEvào chiGSvEếc nhẫn84Lo nạm84Lo kGSvEim cươngGSvE GSvEđẹp đẽ6MiD 6MiDsáng chói.

Chung q84Louanh 6MiDtiếng vỗGSvE t6MiDay GSvEvang dội,6MiD anMC5Ah ômGSvE cMC5Aô hGSvEôn lênMC5A hàMC5Ang n6MiDước mắt.

Âm n2cQKhạc GSvEthay đGSvEổi, trGSvEở thànhGSvE kh6MiDúc nhạc2cQK êmMC5A 2cQKái nhịp84Lo 84Lonhàng, mọi6MiD ngMC5Aười lMC5Aập tức6MiD kếMC5At 6MiDđôi tGSvEìm bạnMC5A nhả2cQKy. 84LoTiêu T84Lorạch thổi84Lo nhẹMC5A lên2cQK MC5Amí mắt84Lo c84Loô, chọc2cQK 6MiDcho 6MiDcô cườiGSvE, “LậpMC5A tức2cQK muố84Lon lMC5Aàm 2cQKcô dâu84Lo củaMC5A anhMC5A, cả84Lom thấyGSvE GSvEmình hạnMC5Ah 6MiDphúc chứ?”

Nhan HoGSvEan 84Lonín khMC5Aóc mỉmGSvE cười,6MiD gậGSvEt đầ2cQKu liênGSvE tục.

Tiêu TrạcMC5Ah 2cQKcười là6MiDm xa6MiDo độngMC5A ánh6MiD mắt2cQK GSvENhan Hoan.

Cô nói:84Lo “6MiDAnh GSvEyêu, sinMC5Ah nhậtGSvE 84Lovui vẻ.”

“Ừ!” AnMC5Ah t2cQKựa trán6MiD m6MiDình 84Lovào MC5Atrán cô,MC5A nh2cQKẹ nhà6MiDng khiêu2cQK vũGSvE, 2cQKcô kéMC5Ao tGSvEay 6MiDanh đặ84Lot lê2cQKn bụng6MiD MC5Adưới 84Lophẳng 84Lolì, MC5Akhẽ khàng6MiD nói6MiD: 2cQK“Món 2cQKquà eGSvEm tặ6MiDng MC5Acho an6MiDh nằ84Lom ởMC5A đây.”

Chiều cuối84Lo tMC5Ahu, 6MiDánh nắngGSvE ch84Loan hòa.

Ven đư6MiDờng, cMC5Aao 2cQKốc mọGSvEc l6MiDên s2cQKan sátMC5A nh2cQKư rừ84Long rậm,MC5A 6MiDtừng 6MiDcỗ GSvExe lớnGSvE nhGSvEỏ r2cQKong ruổi84Lo khắMC5Ap cá84Loc MC5Acon phốMC5A, ngườ6MiDi đi84Lo đư84Loờng 84Loqua 84Lolại vội84Lo vã84Lo, n6MiDữ cản2cQKh sátMC5A g2cQKiao MC5Athông xi2cQKnh đẹpMC5A ch6MiDỉ hu84Loy 6MiDđoàn GSvExe. Một6MiD đá2cQKm th84Loanh niên84Lo v84Loây quMC5Aanh trạmGSvE x84Loe 2cQKbuýt 2cQKdán đầMC5Ay á84Lop phGSvEích 6MiDphim ảnh,6MiD tất6MiD cả6MiD 6MiDđều đaMC5Ang bàMC5An 84Lotán vềMC5A c6MiDô 6MiDdiễn v84Loiên 2cQKxinh đ2cQKẹp chiế2cQKm cứMC5A t2cQKoàn b84Loộ 84Locác bứGSvEc ảnh84Lo đó.

Thành p84Lohố GSvEnày v2cQKẫn tMC5Ahay GSvEđổi rGSvEất nha6MiDnh, khiến2cQK n2cQKgười 84Lota kh2cQKông kịp2cQK đónMC5A nhận.

Tại vùngGSvE ng6MiDoại thà6MiDnh các6MiDh x84Loa GSvEđô thị,GSvE yêGSvEn tĩnh84Lo, th2cQKư thái.

Reventon meMC5An tGSvEheo MC5Acon MC5Ađường núMC5Ai uốn6MiD l84Loượn la2cQKo về2cQK p2cQKhía trước,6MiD trên2cQK ghế6MiD lái,2cQK Tiê6MiDu Tr2cQKạch mộ2cQKt ta6MiDy gi84Loữ 84Lovô lăng,84Lo mộ84Lot t6MiDay đặt84Lo t84Lorên phầnMC5A bụng2cQK đã2cQK h6MiDơi nMC5Ahô lên2cQK củaGSvE ng2cQKười vợMC5A đan84Log ngồi6MiD tGSvErong lò2cQKng mình.

Nhan HoaGSvEn đang84Lo tr2cQKong GSvEthời k2cQKỳ 2cQKmang GSvEthai như84Long GSvEvẫn đẹp6MiD dịuGSvE d6MiDàng, má84Loi tócMC5A h6MiDơi rối6MiD tết6MiD phồ6MiDng 2cQKtheo kiểu6MiD xưMC5Aơng 6MiDcá, 2cQKáo leGSvEn GSvEmỏng màMC5Au dMC5Aa ngưGSvEời, toànGSvE 6MiDthân côMC5A như2cQK tGSvEỏa 6MiDra MC5Amột thứ6MiD ánh84Lo sángMC5A của2cQK nMC5Agười làm2cQK mẹ.

Cô ngồi2cQK trGSvEên đùi6MiD Ti84Loêu Trạch,GSvE cúiMC5A 84Lođầu GSvEhôn môGSvEi a6MiDnh, chiếc84Lo nhẫ2cQKn ki6MiDm cươ84Long tr6MiDên ngónGSvE 6MiDvô dMC5Aanh 84Lolóe 84Losáng rMC5Aực rỡ.

Tiêu Trạch6MiD 84Lođã qu2cQKá q84Louen t84Lohuộc MC5Avới co84Lon đườGSvEng MC5Anày nê84Lon 2cQKvốn khô6MiDng cần6MiD nhì2cQKn, vẫMC5An hếtGSvE sứ2cQKc chu84Loyên cMC5Ahú 2cQKhôn GSvEcô, yêMC5Au thMC5Aương cô.

“Vèo!”

Một 6MiDchiếc Pors2cQKche 9MC5A11 [MC5A3] phGSvEóng vụMC5At qu84Loa như2cQK tGSvEên bắMC5An, l2cQKá cây2cQK kMC5Ahô héoMC5A bị84Lo sức2cQK gi6MiDó cuố84Lon l84Loên 2cQKcuộn t6MiDròn s84Loau đuô6MiDi xe.

[3] PorscMC5Ahe 91184Lo: mọiGSvE người2cQK cònGSvE nh2cQKớ cGSvEhiếc x84Loe GSvEnày chứ6MiD, lMC5Aà Dạ6MiD Sâ2cQKm :D

2012-Porsche-911-Front-Quarter-Motion-Red-623x6MiD415

1338366817-Porsche-911-Coupe-84LoClub-1

Nhan Ho2cQKan rời2cQK khỏiMC5A MC5Acánh mô2cQKi nó2cQKng 6MiDrực, quGSvEay đ2cQKầu MC5Anhìn, 84Lokinh ng2cQKạc 84Lohô lênMC5A: “L2cQKà 84Loanh ta…”

Tiêu Tr84Loạch giữGSvE MC5Acằm 2cQKcô ké2cQKo lạ2cQKi MC5Atiếp tục6MiD hô84Lon môi.

Mặc k2cQKệ h2cQKắn l6MiDà ai.

Người cả84Lo đờGSvEi này6MiD aGSvEnh muố84Lon đuổi2cQK the2cQKo đ6MiDã hoMC5Aàn 6MiDtoàn bắt84Lo được2cQK GSvErồi, aGSvEnh chẳngMC5A còn2cQK chútGSvE 2cQKhào hứng6MiD 6MiDvới bấ2cQKt 6MiDkỳ k2cQKẻ MC5Anào khác.

“Anh khô84Long th6MiDể GSvEnào GSvEvĩnh viễ6MiDn chạ6MiDy ph6MiDía sGSvEau em.”

“Anh sẽGSvE 2cQKđuổi the84Loo em.”

Nhan HGSvEoan, cuối6MiD cùng84Lo MC5Aanh 2cQKcũng 6MiDbắt đưGSvEợc e6MiDm rồi.

_Hết_

P/s: GSvENgại 6MiDquá, cò6MiDn mỗi6MiD mộtMC5A c2cQKhương 6MiDmuốn 2cQKpost liềnMC5A luônMC5A nhưngMC5A tựMC5A nh84Loiên lGSvEại bậMC5An bù6MiD MC5Ađầu 2cQKcả tMC5Auần, ch84Loẳng hở6MiD rMC5Aa 2cQKđược chúMC5At nà6MiDo để6MiD là2cQKm, bắMC5At mọiMC5A n84Logười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.