You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác giQKA7Srả: NhaQKA7Srn WKFzwKTiểu Ngôn

Chuyển ngữ:WKFzwK LạcM9 Dương
***

Chương 67

Để ch7ASCAVúc mừn7ASCAVg 7ASCAVsinh nM9hật TiêQKA7Sru Trạch,QKA7Sr NM9han HoM9an mặ7ASCAVc mQKA7Srột chQKA7Sriếc 7ASCAVváy hởM9 vaWKFzwKi mớiWKFzwK đặQKA7Srt hàng7ASCAV thiế7ASCAVt M9kế theM9o M9yêu cQKA7Srầu. Từ7ASCAV nQKA7Srgực QKA7Srtrở xuống,QKA7Sr váyM9 đượcWKFzwK ghépWKFzwK tWKFzwKhành tWKFzwKừ 7ASCAVrất nhiềuM9 M9chiếc lô7ASCAVng vũWKFzwK 7ASCAVnhỏ tM9rắng QKA7Srtinh, QKA7Srtạo chM9o phầnM9 chânQKA7Sr vM9áy WKFzwKcó kiQKA7Srểu dWKFzwKáng nh7ASCAVư bWKFzwKậc thanM9g tầngM9 tầngM9 lớpM9 lớp7ASCAV, vM9ừa thQKA7Sruần khiết7ASCAV WKFzwKthoát tụcQKA7Sr mM9à lạiM9 k7ASCAVhông mấM9t tM9ính th7ASCAVời trang.

Là chủ7ASCAV nhânWKFzwK M9của bữWKFzwKa M9tiệc, TiQKA7Srêu 7ASCAVTrạch cũ7ASCAVng ăn7ASCAV vậQKA7Srn rấtQKA7Sr 7ASCAVtrang trọnWKFzwKg, anM9h mặc7ASCAV mộtQKA7Sr bM9ộ QKA7SrÂu phụcQKA7Sr M9màu tWKFzwKrắng bQKA7Srước rWKFzwKa khWKFzwKỏi phònM9g thaWKFzwKy M9đồ, điWKFzwK tớiQKA7Sr ô7ASCAVm vònQKA7Srg qua7ASCAVnh WKFzwKeo nhỏQKA7Sr cM9ủa nQKA7Sràng tQKA7Sriên nữ7ASCAV đ7ASCAVang đứn7ASCAVg trướcQKA7Sr gươngM9, QKA7Srnói: “MặcM9 đồ7ASCAV QKA7Srtrang điểmM9 xi7ASCAVnh đẹpQKA7Sr tWKFzwKhế WKFzwKnày QKA7Srđể M9quyến rQKA7Srũ coM9n nM9hà M9ai đây?”

Nhan HoaQKA7Srn gQKA7Sriật n7ASCAVhẹ cáQKA7Srnh t7ASCAVay QKA7Sráo WKFzwKmàu trắWKFzwKng đWKFzwKang QKA7Srvòng 7ASCAVqua QKA7Sreo mìQKA7Srnh, nM9ói: WKFzwK“Em còM9n chưa7ASCAV n7ASCAVói M9gì aM9nh đâuQKA7Sr 7ASCAVđấy, WKFzwKăn diệQKA7Srn bM9ảnh baQKA7Sro thế7ASCAV nàQKA7Sry 7ASCAVlà đQKA7Srể dụM9 dWKFzwKỗ WKFzwKcon gái7ASCAV nQKA7Srhà aQKA7Sri hả?”

“Hôm naM9y lM9à s7ASCAVinh WKFzwKnhật anhM9, anWKFzwKh phảiWKFzwK 7ASCAVăn mặcQKA7Sr trịnQKA7Srh trM9ọng QKA7Srlà đươM9ng nhiM9ên, QKA7Srhơn 7ASCAVnữa, QKA7Srcó eM9m rồM9i, cò7ASCAVn coQKA7Srn gáiWKFzwK 7ASCAVnhà aM9i cQKA7Sró tM9hể lQKA7Srọt WKFzwKvào mWKFzwKắt aWKFzwKnh được.”

“Hôm WKFzwKnay lQKA7Srà sinQKA7Srh nQKA7Srhật aWKFzwKnh, e7ASCAVm WKFzwKtrang điểmQKA7Sr xinWKFzwKh đQKA7Srẹp QKA7Srlà đQKA7Srương nhiên,QKA7Sr 7ASCAVhơn WKFzwKnữa, có7ASCAV QKA7Sranh rồi7ASCAV, coM9n tr7ASCAVai nhQKA7Srà nWKFzwKào có7ASCAV M9thể lọt7ASCAV 7ASCAVvào mắtQKA7Sr WKFzwKem đượcWKFzwK chứ.”

Nhan HoWKFzwKan bQKA7Srắt chướcQKA7Sr các7ASCAVh nóQKA7Sri 7ASCAVcủa aWKFzwKnh, lạWKFzwKi QKA7Srbị Tiêu7ASCAV TWKFzwKrạch ôQKA7Srm gh7ASCAVì và7ASCAVo lòn7ASCAVg hônQKA7Sr ngấuM9 nghiếQKA7Srn mQKA7Srột trận,M9 rờiWKFzwK khỏi7ASCAV QKA7Srmôi cô,QKA7Sr anWKFzwKh thở7ASCAV nặ7ASCAVng n7ASCAVề n7ASCAVói: “M9Quà 7ASCAVsinh 7ASCAVnhật M9của aQKA7Srnh đâu?”

 

Nhan H7ASCAVoan đ7ASCAVỏ mặt7ASCAV 7ASCAVkéo chiế7ASCAVc váWKFzwKy hơQKA7Sri xộc7ASCAV xệ7ASCAVch WKFzwKlên QKA7Srche đQKA7Sri phầWKFzwKn ngWKFzwKực, rM9a vẻM9 7ASCAVbí mật,M9 “ĐếM9n 7ASCAVlúc WKFzwKđó aWKFzwKnh 7ASCAVsẽ biết!”

“Anh muốnWKFzwK M9xem QKA7Srxem rốWKFzwKt cuộM9c M9em tặM9ng anQKA7Srh thM9ứ gQKA7Srì ha7ASCAVy hM9o.” QKA7SrBàn tM9ay WKFzwKto véoM9 7ASCAVnhẹ haQKA7Sri cá7ASCAVi 7ASCAVlên QKA7Srnơi WKFzwKtròn M9trịa mềmWKFzwK mại,WKFzwK WKFzwKNhan HoQKA7Sran nM9híu màM9y cắnM9 môiWKFzwK, cM9ơ thểQKA7Sr QKA7Srbây giờ7ASCAV vWKFzwKô cùWKFzwKng nWKFzwKhạy cảmQKA7Sr, sQKA7Srự đụngQKA7Sr chạmWKFzwK củaQKA7Sr aWKFzwKnh l7ASCAVàm cM9ô nhM9ư muốnQKA7Sr nM9hũn ra.

Rất nhiềuM9 QKA7Srngười nhậnWKFzwK đượcM9 tWKFzwKhiệp mWKFzwKời 7ASCAVcủa TiêuM9 Trạch,M9 đồ7ASCAVng ngWKFzwKhiệp, bWKFzwKạn bèM9 thâQKA7Srn thi7ASCAVết, n7ASCAVgay WKFzwKcả kWKFzwKẻ QKA7Srđối địchQKA7Sr LãnhM9 Ngự7ASCAV WKFzwKThần M9cũng nhQKA7Srận được.

Từng M9chiếc QKA7Srlimousine [WKFzwK1] 7ASCAVxa M9hoa lWKFzwKần lượt7ASCAV đQKA7Srỗ lạiQKA7Sr trướcWKFzwK cổnM9g T9QKA7Sr8, hômWKFzwK M9nay bảWKFzwKo WKFzwKvệ c7ASCAVũng M9ăn mặcQKA7Sr 7ASCAVchỉn 7ASCAVchu vôQKA7Sr cù7ASCAVng traQKA7Srng trọQKA7Srng. 7ASCAVLúc TWKFzwKiêu Tr7ASCAVạch tWKFzwKự nhiêM9n 7ASCAVôm NhQKA7Sran HWKFzwKoan QKA7Srđi QKA7Srvào đạiWKFzwK sảnQKA7Srh, khônM9g khQKA7Srí c7ASCAVả hộiQKA7Sr 7ASCAVtrường QKA7Srlập WKFzwKtức sôiM9 sục.

[1] Limo7ASCAVusine: một7ASCAV lo7ASCAVại xM9e kh7ASCAVách M9sang trọnWKFzwKg, cQKA7Sró thM9ân xM9e dàiWKFzwK 7ASCAVvà nộiQKA7Sr thấM9t tiệnQKA7Sr ngQKA7Srhi bêWKFzwKn trong.

lincoln-streWKFzwKtch-limo

Tiêu TQKA7Srrạch chào7ASCAV hỏiQKA7Sr mộtM9 nhómQKA7Sr WKFzwKbạn bè,7ASCAV NhQKA7Sran H7ASCAVoan bM9ị đáQKA7Srm QKA7Srkhách mờQKA7Sri nữ7ASCAV WKFzwKkéo sanQKA7Srg mWKFzwKột bêM9n 7ASCAVbắt đầuM9 táM9n gẫu.

Nhân viWKFzwKên 7ASCAVphục vụQKA7Sr QKA7Srquán WKFzwKbar manQKA7Srg mộtQKA7Sr hộpM9 qM9uà được7ASCAV M9gói đẹpM9 đẽM9 đưaWKFzwK chWKFzwKo TiêQKA7Sru TWKFzwKrạch đa7ASCAVng WKFzwKnói chuQKA7Sryện pQKA7Srhiếm với7ASCAV kháQKA7Srch khứa,M9 “TWKFzwKiêu tiênWKFzwK sWKFzwKinh, m7ASCAVột vịQKA7Sr tiêQKA7Srn QKA7Srsinh nhờ7ASCAV QKA7Srtôi chu7ASCAVyển mónM9 qu7ASCAVà QKA7Srnày WKFzwKcho ngài,M9 ngườ7ASCAVi đóQKA7Sr nóiM9 7ASCAVmón quàWKFzwK nWKFzwKày nQKA7Srgài nhất7ASCAV địnhM9 ph7ASCAVải 7ASCAVtự WKFzwKtay mQKA7Srở ra.”

Tiêu QKA7SrTrạch M9nghi hWKFzwKoặc nM9hận lấyM9 hộp7ASCAV QKA7Srquà, mởWKFzwK M9ra. NgaM9y WKFzwKkhi giấyQKA7Sr góiWKFzwK đượcM9 xM9é QKA7Srra, t7ASCAVrong lòWKFzwKng TiêWKFzwKu TrạWKFzwKch lập7ASCAV tứcWKFzwK đaQKA7Srn WKFzwKxen b7ASCAVao cảQKA7Srm giác7ASCAV đắngWKFzwK caWKFzwKy ngọ7ASCAVt bùWKFzwKi. AnM9h giữ7ASCAV lWKFzwKấy taM9y QKA7Srnhân viênM9 QKA7Srphục QKA7Srvụ, WKFzwKvội vàQKA7Srng hỏi:QKA7Sr “VịM9 WKFzwKtiên sWKFzwKinh đóM9 đQKA7Srang ở7ASCAV đâuM9? AQKA7Srnh tM9a trôngWKFzwK nh7ASCAVư M9thế nào?”

Nhân vi7ASCAVên pM9hục vụQKA7Sr hQKA7Srơi QKA7Srgiật mình,QKA7Sr WKFzwKlắp bQKA7Srắp M9nói: “VịM9 tiên7ASCAV WKFzwKsinh đó7ASCAV đQKA7Srã WKFzwKđi rWKFzwKồi, anQKA7Srh tWKFzwKa rất7ASCAV caoM9, rấM9t tWKFzwKuấn túWKFzwK, khWKFzwKi cườQKA7Sri còQKA7Srn lM9ộ QKA7Srra hàmWKFzwK răn7ASCAVg tM9rắng sáng.”

Đúng lú7ASCAVc nQKA7Srày, với7ASCAV WKFzwKtư cáchM9 ngườQKA7Sri c7ASCAVhủ trì,7ASCAV BạchQKA7Sr DiệQKA7Src Pho7ASCAVng M9mời TM9iêu TrạM9ch WKFzwKlên sânWKFzwK khấ7ASCAVu phát7ASCAV bi7ASCAVểu, TiêuQKA7Sr TrạchQKA7Sr chấQKA7Srn chỉQKA7Srnh lạQKA7Sri cảm7ASCAV xúWKFzwKc M9rồi đQKA7Sri lên.

Khách khứaM9 nM9hao nhQKA7Srao ng7ASCAVồi xuốnQKA7Srg. NM9han HoQKA7Sran nWKFzwKgồi cùnM9g bàn7ASCAV vWKFzwKới Ti7ASCAVêu Kiế7ASCAVn ĐôngM9, bên7ASCAV cWKFzwKạnh WKFzwKlà HWKFzwKạ ThiệuM9 NhiênQKA7Sr QKA7Srvà LM9ạc TiểWKFzwKu AnQKA7Srh, tiWKFzwKếp đWKFzwKó M9là TốngWKFzwK ThếQKA7Sr PhWKFzwKong vM9à AM9my, BạWKFzwKch DiệQKA7Src PhQKA7Srong, LãnhM9 NgựQKA7Sr ThầnQKA7Sr đãQKA7Sr ngồ7ASCAVi yênM9 vịM9 ởWKFzwK hànWKFzwKg ghế7ASCAV trước.

Tiêu TrWKFzwKạch ÂuWKFzwK phQKA7Srục chM9ỉnh tềM9 WKFzwKđi tớ7ASCAVi cầm7ASCAV lM9ấy micM9ro, nhìnQKA7Sr mộtM9 lưWKFzwKợt kh7ASCAVách khQKA7Srứa M9đa phần7ASCAV lQKA7Srà bạnM9 QKA7Srbè thWKFzwKân 7ASCAVthiết, nóM9i: “HM9ôm naM9y làWKFzwK sM9inh nhậWKFzwKt củM9a TiêM9u T7ASCAVrạch tôi7ASCAV, c7ASCAVảm ơM9n mọiWKFzwK ngWKFzwKười QKA7Srđã tớiWKFzwK tM9ham dự7ASCAV buổiWKFzwK tiệc,7ASCAV cảQKA7Srm ơnM9 WKFzwKBạch DiệcQKA7Sr PhWKFzwKong đM9ã cunM9g cấpM9 địM9a điWKFzwKểm tM9ốt nWKFzwKhư thếM9 này.”

Dưới sâWKFzwKn khấQKA7Sru tiếngM9 vỗWKFzwK lênM9 vM9ang M9lên rộWKFzwKn rãQKA7Sr, sQKA7Srau M9khi lắWKFzwKng lM9ại, TiêWKFzwKu TrWKFzwKạch tiế7ASCAVp t7ASCAVục nói7ASCAV: QKA7Sr“Nhân dịp7ASCAV n7ASCAVày, tôiWKFzwK QKA7Srcó M9vài lờiWKFzwK m7ASCAVuốn tWKFzwKâm sựWKFzwK vớQKA7Sri mM9ọi người.M9 Từ7ASCAV chuyệnWKFzwK T7ASCAVần 7ASCAVVũ QKA7Srđoạn t7ASCAVuyệt vớiQKA7Sr Lã7ASCAVnh QKA7SrThị, chQKA7Sro tớ7ASCAVi việcQKA7Sr ThịnQKA7Srh ThếM9 M9thu mu7ASCAVa TầnWKFzwK Vũ,7ASCAV mộtM9 nM9ăm WKFzwKqua đã7ASCAV xảyQKA7Sr M9ra khônM9g QKA7Srít sự7ASCAV kiện.WKFzwK TrWKFzwKong mộWKFzwKt n7ASCAVăm này,QKA7Sr tôiWKFzwK từWKFzwK mộM9t kWKFzwKẻ cQKA7Sron nhQKA7Srà giàuM9 cWKFzwKhơi bờiWKFzwK WKFzwKlêu lổngM9, k7ASCAVhông cWKFzwKó chí7ASCAV tiếnM9 thM9ủ ch7ASCAVỉ biM9ết M9chơi xWKFzwKe, QKA7Srđã 7ASCAVtrở tWKFzwKhành tô7ASCAVi WKFzwKcủa hômM9 na7ASCAVy, tôi7ASCAV khônM9g WKFzwKdám nóWKFzwKi mì7ASCAVnh đãM9 WKFzwKthành côngWKFzwK, nhM9ưng QKA7Srtôi hoànQKA7Sr WKFzwKtoàn d7ASCAVám nQKA7Srói, TiêuM9 TrM9ạch 7ASCAVđang đứngQKA7Sr trướcQKA7Sr mặtQKA7Sr mọWKFzwKi ngWKFzwKười 7ASCAVlà mWKFzwKột ngườiQKA7Sr M9đàn ông7ASCAV đQKA7Srã tWKFzwKhật sự7ASCAV trả7ASCAVi WKFzwKqua nM9hững 7ASCAVbão tM9áp giM9an kh7ASCAVổ đểM9 M9trưởng thành!”

“Hú!” BạcM9h DWKFzwKiệc Phon7ASCAVg bỗng7ASCAV k7ASCAVêu lênM9 nWKFzwKhư sóiQKA7Sr tru.

“Nhưng t7ASCAVrong chQKA7Sruyện nWKFzwKày n7ASCAVếu nM9hư M9không có7ASCAV sự7ASCAV M9giúp đỡM9 WKFzwKvà QKA7Srủng hộ7ASCAV c7ASCAVủa mọi7ASCAV người,7ASCAV TM9iêu TrạM9ch tôWKFzwKi sẽM9 khô7ASCAVng thể7ASCAV WKFzwKđi tớQKA7Sri ngQKA7Srày hQKA7Srôm QKA7Srnay nhanM9h chó7ASCAVng QKA7Srnhư vậM9y. CWKFzwKho nên,M9 tạQKA7Sri đây,QKA7Sr tQKA7Srôi muố7ASCAVn cảWKFzwKm ơnM9 7ASCAVtất cQKA7Srả mọiQKA7Sr người.”WKFzwK TWKFzwKiêu TrạcQKA7Srh nhìn7ASCAV vQKA7Srề phía7ASCAV TốQKA7Srng Th7ASCAVế PhonM9g, ánQKA7Srh m7ASCAVắt M9chân thành.7ASCAV “7ASCAVAnh TốnM9g, cảQKA7Srm ơM9n an7ASCAVh M9vào lQKA7Srúc t7ASCAVôi cầM9n s7ASCAVự giúpQKA7Sr QKA7Srđỡ nhấQKA7Srt đãWKFzwK dWKFzwKành chWKFzwKo tôiQKA7Sr mộQKA7Srt vị7ASCAV WKFzwKtrí đQKA7Srể tWKFzwKôi cóWKFzwK thểQKA7Sr ph7ASCAVát hQKA7Sruy hếWKFzwKt khả7ASCAV năngQKA7Sr củaQKA7Sr mình.WKFzwK DùWKFzwK QKA7Srcho WKFzwKbây gi7ASCAVờ WKFzwKđã cWKFzwKó s7ASCAVự n7ASCAVghiệp riêWKFzwKng, nM9hưng tôiWKFzwK sẽM9 khôngWKFzwK vWKFzwKứt bỏQKA7Sr GWKFzwKiang QKA7SrHân, 7ASCAVnơi WKFzwKđã QKA7Srcho WKFzwKtôi côngWKFzwK việc7ASCAV đầuQKA7Sr tiêWKFzwKn, WKFzwKcảm ơWKFzwKn anQKA7Srh, M9anh Tống.”

Tiêu 7ASCAVTrạch QKA7Srdời án7ASCAVh mắtM9 sM9ang AWKFzwKmy. “WKFzwKAmy, 7ASCAVcảm M9ơn WKFzwKcô M9đã khQKA7Srông tM9ừ 7ASCAVbỏ, QKA7Srcùng tôi7ASCAV đ7ASCAVi suố7ASCAVt cQKA7Srhặng đườngWKFzwK cQKA7Srho WKFzwKtới bây7ASCAV giờ,7ASCAV M9tôi phảiQKA7Sr tăn7ASCAVg lương7ASCAV M9cho 7ASCAVcô, c7ASCAVòn phWKFzwKải 7ASCAVthăng chứcQKA7Sr, PhWKFzwKó tổngM9 giámM9 đốcM9 7ASCAVĐỉnh ThịnhQKA7Sr QKA7Srquốc tế,WKFzwK ônWKFzwKg chủWKFzwK củM9a côM9 cònQKA7Sr c7ASCAVó t7ASCAVhể hM9ào phón7ASCAVg đếnWKFzwK QKA7Srmức n7ASCAVào nữa.”

Tiền đã7ASCAV khôWKFzwKng còQKA7Srn qQKA7Sruan trọngQKA7Sr đốiWKFzwK vM9ới A7ASCAVmy, WKFzwKnhưng nQKA7Srếu đượcWKFzwK tWKFzwKhăng chức7ASCAV M9sẽ càWKFzwKng 7ASCAVcó khôngM9 giWKFzwKan 7ASCAVđể phát7ASCAV triM9ển, cWKFzwKô vẫnM9 rấtWKFzwK vu7ASCAVi, QKA7Srnâng lQKA7Sry WKFzwKrượu đứnQKA7Srg bậtM9 dậyM9 hô:M9 “ÔnWKFzwKg chWKFzwKủ vạnQKA7Sr tuế!”

Tiêu Trạch7ASCAV nQKA7Srói tiếp:M9 “M9Còn cóWKFzwK nhữngM9 đWKFzwKồng n7ASCAVghiệp WKFzwKở GiM9ang HâQKA7Srn, cảmQKA7Sr QKA7Srơn M9sự ủngM9 WKFzwKhộ QKA7Srvà ưu7ASCAV á7ASCAVi của7ASCAV tấtWKFzwK cả7ASCAV m7ASCAVọi ngWKFzwKười, móM9n qu7ASCAVà QKA7Srtôi đềWKFzwKn đápWKFzwK WKFzwKcho nhữQKA7Srng nWKFzwKỗ lực7ASCAV cốQKA7Sr gắQKA7Srng củ7ASCAVa QKA7Srmọi ngWKFzwKười, cWKFzwKũng M9như vM9iệc thăngWKFzwK cQKA7Srhức, M9tăng lươngQKA7Sr vQKA7Srà vấnWKFzwK M9đề đãiM9 QKA7Srngộ WKFzwKmà mọQKA7Sri ngườiWKFzwK QKA7Srmong đ7ASCAVợi nWKFzwKhất, 7ASCAVlượng QKA7Srtiêu th7ASCAVụ WKFzwKquý nàWKFzwKy QKA7Srcủa c7ASCAVhúng 7ASCAVta tăng7ASCAV mườQKA7Sri tám7ASCAV phầnWKFzwK trăM9m s7ASCAVo với7ASCAV qu7ASCAVý trước.”

Những đồWKFzwKng nghM9iệp đãWKFzwK cùQKA7Srng QKA7Sranh dốcQKA7Sr sứcM9 tạiWKFzwK 7ASCAVGiang HânM9 hWKFzwKưng phấ7ASCAVn vWKFzwKỗ QKA7Srtay giòWKFzwKn giã.

“Hú hú!7ASCAV” BạM9ch Diệc7ASCAV PhQKA7Srong lạWKFzwKi một7ASCAV WKFzwKlần nữaWKFzwK pM9hối hợp7ASCAV bằng7ASCAV tiếngQKA7Sr QKA7Srkêu như7ASCAV sóWKFzwKi tru.

Tiêu Trạch7ASCAV cười,QKA7Sr WKFzwKchỉ vWKFzwKào BạchM9 DM9iệc PhongQKA7Sr, nM9ói: QKA7Sr“Bạch DiệcM9 PhoWKFzwKng, QKA7Srcho dù7ASCAV cậuM9 cQKA7Sró gQKA7Srào đến7ASCAV ráM9ch họngM9, đêWKFzwKm naM9y cũM9ng WKFzwKkhông lôi7ASCAV WKFzwKkéo đượcM9 7ASCAVcô M9sói M9cái nàWKFzwKo đâu.”

“Ha 7ASCAVha hM9a haWKFzwK!!!!!!!” DướiM9 sâ7ASCAVn khấQKA7Sru vanM9g 7ASCAVlên tiến7ASCAVg cM9ười khô7ASCAVng ngừng.

Bạch DiệWKFzwKc M9Phong ngắQKA7Srt đóaQKA7Sr hoM9a tưM9ơi troWKFzwKng bìQKA7Srnh hM9oa tr7ASCAVên bWKFzwKàn, WKFzwKném lêM9n sâM9n khấu7ASCAV: “Biến,QKA7Sr thằng7ASCAV khốn!”

Tiêu QKA7SrTrạch liWKFzwKếc nhìQKA7Srn a7ASCAVnh QKA7Srta, nóiWKFzwK: “TiểuQKA7Sr BạchQKA7Sr, BạM9ch giaWKFzwK, tôWKFzwKi c7ASCAVũng pM9hải 7ASCAVcảm M9ơn cQKA7Srậu đWKFzwKã 7ASCAVtổ WKFzwKchức QKA7Srcho M9tôi M9một bWKFzwKữa tWKFzwKiệc lớnQKA7Sr t7ASCAVhế này,WKFzwK c7ASCAVùng vớQKA7Sri sWKFzwKự gWKFzwKiúp đỡWKFzwK cM9ủa cậuQKA7Sr troM9ng suốtWKFzwK mộtM9 năM9m quaM9.” Tiê7ASCAVu TM9rạch g7ASCAVãi gWKFzwKãi M9đầu, đổiQKA7Sr giọnQKA7Srg: “MặcQKA7Sr dù7ASCAV khWKFzwKông thự7ASCAVc chQKA7Srất lắm.”

“Ha ha!”7ASCAV QKA7SrDưới WKFzwKsân khWKFzwKấu lạiWKFzwK l7ASCAVà mộtM9 tràM9ng cườiQKA7Sr QKA7Srvang dội.

Bạch Diệc7ASCAV PhoM9ng đứn7ASCAVg dậ7ASCAVy, nM9hấc c7ASCAVhân QKA7Srtrèo lêQKA7Srn bàn,7ASCAV WKFzwKanh tWKFzwKa đứngQKA7Sr đóQKA7Sr hQKA7Srô: “ThằngWKFzwK khốnWKFzwK, cậuQKA7Sr b7ASCAViết chọM9c cM9ười ngườiQKA7Sr khácM9 nhưWKFzwK M9vậy, sa7ASCAVo khôWKFzwKng điQKA7Sr QKA7Srlàm diễQKA7Srn viêQKA7Srn hài7ASCAV đi.”

Tiêu TrạchWKFzwK vỗQKA7Sr về7ASCAV M9anh taWKFzwK: “HM9a hQKA7Sra! HaWKFzwKiz! ĐQKA7Srừng kíchM9 động,WKFzwK M9hôm naWKFzwKy WKFzwKlà 7ASCAVngày vu7ASCAVi, tôQKA7Sri kQKA7Srhông mQKA7Sruốn l7ASCAVàm M9cho WKFzwKbầu kWKFzwKhông kQKA7Srhí quá7ASCAV nWKFzwKgột ngạt.”

Bạch DiệcQKA7Sr PhM9ong chỉM9 M9tay vào7ASCAV anhWKFzwK, nhQKA7Srảy WKFzwKtừ trêWKFzwKn bànWKFzwK xuống.

“Hạ ThiM9ệu NhiWKFzwKên.” TM9iêu 7ASCAVTrạch nhắcQKA7Sr mộtM9 cáWKFzwKi tên.

Hạ ThiệQKA7Sru NhM9iên ngQKA7Srồi QKA7Srở hàngQKA7Sr ghế7ASCAV trướcQKA7Sr mỉmM9 7ASCAVcười giWKFzwKơ ta7ASCAVy lM9ên, T7ASCAViêu Tr7ASCAVạch M9bật ngóWKFzwKn c7ASCAVái: “NgườiM9 aWKFzwKnh QKA7Srem tài7ASCAV giỏM9i, đãQKA7Sr giúWKFzwKp đỡQKA7Sr QKA7Srtôi qQKA7Sruá nhWKFzwKiều, ngoWKFzwKài lờiWKFzwK cảWKFzwKm ơM9n tôi7ASCAV còn7ASCAV muố7ASCAVn nóWKFzwKi, 7ASCAVsau nàWKFzwKy nQKA7Srếu cM9ó chuyệQKA7Srn 7ASCAVgì cầnQKA7Sr đếnWKFzwK M9Tiêu TrWKFzwKạch, chWKFzwKỉ cầ7ASCAVn cậuQKA7Sr mQKA7Srở miệM9ng, chWKFzwKo QKA7Srdù lQKA7Srà laM9o vQKA7Srào nQKA7Srước sô7ASCAVi lửaQKA7Sr bỏng7ASCAV, M9chết cũng…WKFzwK khôQKA7Srng chốiQKA7Sr từ,7ASCAV cò7ASCAVn WKFzwKcó vợ7ASCAV 7ASCAVcon đanWKFzwKg chờM9 7ASCAVchúng WKFzwKta c7ASCAVhăm sóc!”

Hạ M9Thiệu N7ASCAVhiên nởM9 nụWKFzwK cười.

“Còn WKFzwKcó LýM9 AQKA7Srn Thần.”M9 TiêuWKFzwK 7ASCAVTrạch hôWKFzwK tM9o mộM9t tiếng,M9 tì7ASCAVm WKFzwKkiếm QKA7Srbóng dán7ASCAVg aWKFzwKnh tWKFzwKa QKA7Srgiữa đáM9m người,WKFzwK “TênM9 kM9hốn nhát7ASCAV gaWKFzwKn nhàQKA7Sr cậM9u, M9tôi biếtQKA7Sr cậ7ASCAVu đan7ASCAVg 7ASCAVở đây,M9 cậuM9 QKA7Srcó bản7ASCAV lĩnhWKFzwK sa7ASCAVi ngườWKFzwKi QKA7Srđưa c7ASCAVhìa khWKFzwKóa ReventWKFzwKon chM9o tôi,7ASCAV tạiWKFzwK s7ASCAVao lại7ASCAV khôngQKA7Sr 7ASCAVcó cM9an QKA7Srđảm đứM9ng trướ7ASCAVc mặtWKFzwK tôi?”

Vừa nM9ghe đếnM9 RevenWKFzwKton, NQKA7Srhan HQKA7Sroan kíQKA7Srch độngM9 đứnWKFzwKg QKA7Srbật dậy7ASCAV ngoWKFzwKảnh đầuWKFzwK QKA7Srtìm kiếWKFzwKm 7ASCAVLý WKFzwKAn 7ASCAVThần, cWKFzwKòn GiảnM9 Nin7ASCAVh QKA7Srthì sữn7ASCAVg s7ASCAVờ cảQKA7Sr người.

Đám đônWKFzwKg bỗn7ASCAVg QKA7Srxôn xa7ASCAVo, hóa7ASCAV r7ASCAVa ch7ASCAViếc RevenQKA7Srton 7ASCAVđó M9bị Lý7ASCAV M9An ThM9ần muM9a được,WKFzwK cWKFzwKàng M9ngạc nhi7ASCAVên h7ASCAVơn l7ASCAVà a7ASCAVnh WKFzwKta đM9em QKA7Srchiếc x7ASCAVe tặWKFzwKng WKFzwKlại cWKFzwKho TiWKFzwKêu Trạch.

Reventon! HQKA7Srai WKFzwKtrăm triệuQKA7Sr đó!WKFzwK KhôM9ng đùaM9 7ASCAVđược đâu!

Tất QKA7Srcả đềuQKA7Sr WKFzwKmở lớn7ASCAV mắt7ASCAV ngóM9 quanQKA7Srh bQKA7Srốn phía.

“Nếu M9cậu không7ASCAV rM9a, t7ASCAVôi sM9ẽ 7ASCAVthật sự7ASCAV kM9hông nhậ7ASCAVn WKFzwKcậu làM9 bạn.”WKFzwK LWKFzwKời n7ASCAVói tuyệtWKFzwK tìnM9h củWKFzwKa M9Tiêu TrạWKFzwKch 7ASCAVvừa thốQKA7Srt WKFzwKra, LWKFzwKý 7ASCAVAn ThầWKFzwKn trốnQKA7Sr đằngWKFzwK saM9u 7ASCAVcột trụM9 bỗngWKFzwK xuấtQKA7Sr h7ASCAViện, “TWKFzwKôi đếnWKFzwK rồi.”

“Tên khốn!”QKA7Sr TiêM9u TrạchQKA7Sr cắQKA7Srn r7ASCAVăng mắng7ASCAV mộWKFzwKt câuQKA7Sr, “NWKFzwKhưng tôQKA7Sri phảiQKA7Sr cảmWKFzwK ơn7ASCAV tê7ASCAVn khốnQKA7Sr nhàQKA7Sr cậuWKFzwK đWKFzwKã tặngM9 lại7ASCAV M9chiếc QKA7Srxe m7ASCAVà tôiWKFzwK vàQKA7Sr QKA7Srbà xãM9 WKFzwKyêu quýM9 nhất.”

Tiêu TrạchWKFzwK nWKFzwKhìn 7ASCAVLãnh NQKA7Srgự Thần.7ASCAV LWKFzwKãnh NQKA7Srgự ThầM9n cũng7ASCAV nhìWKFzwKn anh.

“Người tQKA7Sra nói,M9 muốnM9 biếtM9 gWKFzwKiá trịQKA7Sr mM9ột QKA7Srcon QKA7Srngười thìM9 ph7ASCAVải nhM9ìn và7ASCAVo đốiQKA7Sr QKA7Srthủ của7ASCAV anM9h taM9, LãnWKFzwKh Ngự7ASCAV TQKA7Srhần, rấWKFzwKt vWKFzwKui WKFzwKkhi đượcM9 QKA7Sranh cWKFzwKhọn lWKFzwKàm đốiM9 7ASCAVthủ, c7ASCAVảm 7ASCAVơn anM9h mộtWKFzwK nWKFzwKăm quM9a QKA7Srđã qWKFzwKuan WKFzwKtâm đ7ASCAVến tôQKA7Sri, khiWKFzwKến M9tôi kh7ASCAVông thểQKA7Sr 7ASCAVkhông nh7ASCAVanh chQKA7Sróng QKA7Srtrưởng thành.”

Phía WKFzwKdưới M9có ngưQKA7Srời cưM9ời rộQKA7Sr l7ASCAVên, nM9gay cảM9 LãM9nh NgựM9 ThầnWKFzwK c7ASCAVũng bấtWKFzwK g7ASCAViác QKA7Srcong c7ASCAVong khóeQKA7Sr QKA7Srmiệng, đâyQKA7Sr M9thật sựQKA7Sr giốngQKA7Sr WKFzwKnhư mWKFzwKột ti7ASCAVết mụQKA7Src hàWKFzwKi hấQKA7Srp dẫn.

Tiêu TrWKFzwKạch nQKA7Srói: M9“Thế nhưnM9g, tWKFzwKôi n7ASCAVghĩ, nQKA7Srgười muốn7ASCAV cảmM9 ơ7ASCAVn aWKFzwKnh nhấtM9 là7ASCAV QKA7Srcha tôiWKFzwK mới7ASCAV đúng!”

Tiêu K7ASCAViến Đôn7ASCAVg mỉm7ASCAV cười.

Tiêu T7ASCAVrạch nhìnWKFzwK 7ASCAVsang ch7ASCAVa mM9ình, bắtWKFzwK đầu7ASCAV trWKFzwKêu chọc:7ASCAV “Ba7ASCAV, ngQKA7Srày trước7ASCAV cM9on t7ASCAVrai 7ASCAVcủa QKA7Srba thQKA7Srật hưWKFzwK hỏnM9g! ChuWKFzwKyên môQKA7Srn lQKA7Sràm nhữM9ng chuyệnQKA7Sr QKA7Srkhiến WKFzwKba mất7ASCAV mặt!WKFzwK 7ASCAVHồi đó7ASCAV 7ASCAVba vẫWKFzwKn lQKA7Sruôn M9mong WKFzwKmuốn LãWKFzwKnh M9Ngự ThầnWKFzwK làM9 coM9n tQKA7Srrai mì7ASCAVnh. Như7ASCAVng màWKFzwK QKA7Srba à,QKA7Sr c7ASCAVon M9trai củ7ASCAVa bWKFzwKa đã7ASCAV tM9rưởng 7ASCAVthành, tM9rở thànhQKA7Sr một7ASCAV naM9m t7ASCAVử 7ASCAVhán độiQKA7Sr trờQKA7Sri đạpM9 đất,WKFzwK từ7ASCAV hôm7ASCAV naWKFzwKy tM9rở đQKA7Sri M9ba 7ASCAVhoàn tM9oàn M9có thểWKFzwK M9kiêu hãnM9h 7ASCAVnói vM9ới M9bất kỳM9 QKA7Srai, M9Tiêu TQKA7Srrạch, làWKFzwK coM9n trM9ai củaM9 Tiê7ASCAVu KiếnQKA7Sr Đôn7ASCAVg tôi.”

Toàn hQKA7Srội trườngWKFzwK vỗ7ASCAV tWKFzwKay 7ASCAVhoan h7ASCAVô nWKFzwKhư WKFzwKsấm dậy.

Sau khM9i lắWKFzwKng lại,7ASCAV TiWKFzwKêu QKA7SrTrạch nhìM9n NhaQKA7Srn Hoa7ASCAVn ngồiM9 giữaQKA7Sr đám7ASCAV 7ASCAVđông, WKFzwKnói: “NWKFzwKhan QKA7SrHoan, 7ASCAVbà xWKFzwKã, vợ7ASCAV củaQKA7Sr anhWKFzwK, eWKFzwKm yêu.”

Tiêu TrạcQKA7Srh WKFzwKliên tiếM9p dQKA7Srùng QKA7Srba cá7ASCAVch xưWKFzwKng hM9ô khM9iến NWKFzwKhan HoaWKFzwKn nM9gại ngùngM9, WKFzwKcô nhếM9ch 7ASCAVmôi n7ASCAVhìn anh.

Anh nóM9i tiếp:M9 “T7ASCAVhực M9ra, nWKFzwKgười aM9nh cầM9n phảWKFzwKi cảWKFzwKm WKFzwKơn nh7ASCAVất chíWKFzwKnh l7ASCAVà eWKFzwKm. M9Em cóM9 nhớM9 lúcM9 Tần7ASCAV Vũ7ASCAV sụpQKA7Sr đổ,7ASCAV WKFzwKem đãWKFzwK 7ASCAVnói gQKA7Srì vM9ới M9anh QKA7Srkhông? EQKA7Srm QKA7Srnói M9em 7ASCAVyêu anhM9, WKFzwKđó làM9 lầnM9 7ASCAVđầu tM9iên eQKA7Srm 7ASCAVnói yêuQKA7Sr M9anh, v7ASCAVào lM9úc mWKFzwKà M9anh sắQKA7Srp trởWKFzwK t7ASCAVhành 7ASCAVmột 7ASCAVkẻ 7ASCAVnghèo rQKA7Srớt 7ASCAVkhông xQKA7Sru dWKFzwKính túi.

Khi đóQKA7Sr e7ASCAVm nói7ASCAV, giàu7ASCAV cũnM9g tốtQKA7Sr M9mà nghèQKA7Sro cũng7ASCAV được,7ASCAV WKFzwKchỉ WKFzwKcần 7ASCAVở bêM9n anM9h, cQKA7Srho 7ASCAVdù cM9ó t7ASCAVúng 7ASCAVthiếu 7ASCAVđến mQKA7Srức ăn7ASCAV khôngM9 đWKFzwKủ noQKA7Sr, m7ASCAVặc khôngQKA7Sr đWKFzwKủ ấM9m, phM9ải uM9ống WKFzwKgió TâWKFzwKy BắcM9 mM9à sốngM9 M9thì 7ASCAVtrong lònQKA7Srg eWKFzwKm vẫn7ASCAV rấtWKFzwK ng7ASCAVọt ngào.

Em M9nói eWKFzwKm đã7ASCAV muM9ốn ở7ASCAV bêQKA7Srn anh7ASCAV, M9cho dùQKA7Sr a7ASCAVnh tr7ASCAVở th7ASCAVành kẻ7ASCAV WKFzwKăn màyWKFzwK lư7ASCAVu lạQKA7Src đầuQKA7Sr đường7ASCAV, 7ASCAVem cM9ũng muQKA7Srốn làmWKFzwK M9kẻ ănWKFzwK màyQKA7Sr bênQKA7Sr cạWKFzwKnh anh.

Cả đờiWKFzwK QKA7Srnày M9em sM9ẽ dM9ựa M9vào WKFzwKanh, anQKA7Srh cQKA7Sró khônQKA7Srg muốnM9 M9cũng kh7ASCAVông được.”

Nhan 7ASCAVHoan mWKFzwKím môiM9 gM9ật đầu.

“Nhan HWKFzwKoan, eWKFzwKm cM9ó dáM9m trướcWKFzwK mWKFzwKặt M9tất cảM9 M9mọi người7ASCAV ở7ASCAV đM9ây, WKFzwKnói l7ASCAVại câWKFzwKu eM9m yWKFzwKêu aM9nh mộtM9 lầnQKA7Sr nữa7ASCAV, M9nói lạiM9 nhữnM9g gìQKA7Sr QKA7Srem đQKA7Srã tWKFzwKừng nóiWKFzwK vớiWKFzwK WKFzwKanh khôWKFzwKng?” TWKFzwKiêu Trạc7ASCAVh nóWKFzwKi x7ASCAVong, tấtQKA7Sr cảWKFzwK mWKFzwKọi người7ASCAV M9đều hướngQKA7Sr M9ánh 7ASCAVmắt vWKFzwKào NhWKFzwKan HM9oan. BạWKFzwKch Diệc7ASCAV PhoQKA7Srng đư7ASCAVa miQKA7Srcro tớWKFzwKi M9trước M9mặt cô,7ASCAV NhWKFzwKan HoM9an nhWKFzwKìn TiêuM9 TrWKFzwKạch khôWKFzwKng hề7ASCAV cQKA7Srhớp M9mắt, trâWKFzwKm ngâm7ASCAV mộtQKA7Sr lá7ASCAVt M9mới cầm7ASCAV QKA7Srlấy micWKFzwKro đ7ASCAVứng d7ASCAVậy WKFzwKkhỏi chỗWKFzwK ngồi.

Toàn QKA7Srbộ T9QKA7Sr8 vàoM9 tQKA7Srhời kh7ASCAVắc nàQKA7Sry v7ASCAVô cùWKFzwKng QKA7Sryên tĩn7ASCAVh, tấtQKA7Sr cả7ASCAV đềuM9 nWKFzwKín th7ASCAVở căWKFzwKng t7ASCAVai QKA7Srchờ 7ASCAVcô dũngWKFzwK cQKA7Srảm WKFzwKtỏ tình.

Trong đạiWKFzwK sWKFzwKảnh vanM9g lêWKFzwKn mQKA7Srột giọngM9 n7ASCAVữ troM9ng t7ASCAVrẻo êM9m tWKFzwKai, NQKA7Srhan Hoa7ASCAVn nói:7ASCAV “TiM9êu Trạch,7ASCAV 7ASCAVem yêQKA7Sru anhQKA7Sr, QKA7Srcho dùM9 7ASCAVcó túngM9 thiếu7ASCAV WKFzwKđến mứcQKA7Sr 7ASCAVăn không7ASCAV đM9ủ nM9o, mặc7ASCAV không7ASCAV đQKA7Srủ ấmQKA7Sr, phảiQKA7Sr uốnQKA7Srg gM9ió Tâ7ASCAVy BắcWKFzwK M9mà 7ASCAVsống tQKA7Srhì tr7ASCAVong lòM9ng M9em vẫnWKFzwK QKA7Srrất ngọtQKA7Sr ngào.QKA7Sr EWKFzwKm đãQKA7Sr 7ASCAVmuốn WKFzwKở bM9ên WKFzwKanh, chQKA7Sro dù7ASCAV an7ASCAVh trQKA7Srở thànhWKFzwK QKA7Srkẻ QKA7Srăn mày7ASCAV lưuM9 lạWKFzwKc đầuQKA7Sr WKFzwKđường, e7ASCAVm cM9ũng mQKA7Sruốn l7ASCAVàm kẻ7ASCAV ăQKA7Srn M9mày bên7ASCAV cạM9nh aWKFzwKnh. CQKA7Srả đờiQKA7Sr QKA7Srnày eM9m sẽM9 dựQKA7Sra M9vào aQKA7Srnh, WKFzwKanh c7ASCAVó khônM9g muốM9n cũnQKA7Srg không7ASCAV được.”

Cô vQKA7Srừa dứtWKFzwK lời,QKA7Sr 7ASCAVtiếng vôM9 taWKFzwKy hoaQKA7Srn M9hô nQKA7Srhiệt liQKA7Srệt M9vang lênM9, Tiê7ASCAVu TrạchQKA7Sr hướnWKFzwKg vM9ề 7ASCAVphía cM9ô khWKFzwKom ngườiQKA7Sr thậM9t tQKA7Srhấp, QKA7Srnói: “CảQKA7Srm ơnM9 emM9, đâyQKA7Sr lQKA7Srà móQKA7Srn quà7ASCAV tQKA7Sruyệt QKA7Srvời nhWKFzwKất 7ASCAVmà a7ASCAVnh nhậM9n đượcWKFzwK n7ASCAVgày hômWKFzwK nWKFzwKay. Nh7ASCAVan Ho7ASCAVan, đá7ASCAVp lạM9i tìQKA7Srnh M9cảm châ7ASCAVn 7ASCAVtình màQKA7Sr 7ASCAVem dàWKFzwKnh WKFzwKcho aQKA7Srnh, Ti7ASCAVêu M9Trạch anWKFzwKh xiQKA7Srn thềQKA7Sr trQKA7Srước tM9ất cảQKA7Sr mọiQKA7Sr ngườM9i, đời7ASCAV WKFzwKnày kWKFzwKiếp QKA7Srnày, TQKA7Sriêu TrạcM9h đốiM9 vớiWKFzwK NWKFzwKhan HoaQKA7Srn 7ASCAVmãi mãQKA7Sri WKFzwKkhông rờiWKFzwK 7ASCAVxa, mãWKFzwKi mWKFzwKãi M9chỉ yQKA7Srêu WKFzwKmột ngườiM9 lWKFzwKà em.”

Tiếng vỗ7ASCAV 7ASCAVtay nhưM9 sM9ấm 7ASCAVdậy 7ASCAVvang dộM9i khắpWKFzwK QKA7Srhội tWKFzwKrường, QKA7Srđặc biQKA7Srệt làQKA7Sr WKFzwKtiếng vQKA7Srỗ M9tay của7ASCAV nhữngQKA7Sr QKA7Srngười đ7ASCAVang yWKFzwKêu nM9hau hoQKA7Srặc đaWKFzwKng yêuWKFzwK tM9hầm ngườiWKFzwK nWKFzwKào đó.

Ai cQKA7Srũng mQKA7Sruốn đượcQKA7Sr dQKA7Srũng cảQKA7Srm nhưWKFzwK Nh7ASCAVan HoaM9n, a7ASCAVi cũn7ASCAVg mu7ASCAVốn đượcQKA7Sr thâ7ASCAVm WKFzwKtình nhưQKA7Sr T7ASCAViêu Trạch.

Lạc TiểuWKFzwK AWKFzwKnh cảm7ASCAV 7ASCAVđộng đế7ASCAVn rơM9i lWKFzwKệ, Hạ7ASCAV ThiệWKFzwKu N7ASCAVhiên rút7ASCAV khWKFzwKăn đưWKFzwKa QKA7Srcho cô.

Dưới sânWKFzwK khấWKFzwKu, 7ASCAVNhan HM9oan QKA7Srđỏ WKFzwKmặt nhM9ìn TiM9êu TrạQKA7Srch, ánh7ASCAV 7ASCAVmắt sM9áng trWKFzwKong. TM9rên WKFzwKsân 7ASCAVkhấu, WKFzwKTiêu TrạchQKA7Sr nhì7ASCAVn vM9ề phQKA7Sría cô7ASCAV, t7ASCAVrên gươngM9 mặWKFzwKt ngậpWKFzwK tràn7ASCAV 7ASCAVý cười,WKFzwK ánh7ASCAV 7ASCAVmắt sQKA7Sráng rực.

“Nào nào!”7ASCAV BạcQKA7Srh DM9iệc PhWKFzwKong nM9hảy lênWKFzwK WKFzwKsân khWKFzwKấu, cắ7ASCAVt QKA7Srngang áQKA7Srnh nh7ASCAVìn chămQKA7Sr c7ASCAVhú nồnWKFzwKg nQKA7Sràn củM9a haWKFzwKi người.7ASCAV “CảM9m QKA7Srơn sự7ASCAV cổM9 vũQKA7Sr M9của quWKFzwKý v7ASCAVị, bàiQKA7Sr phá7ASCAVt b7ASCAViểu củWKFzwKa ch7ASCAVủ nh7ASCAVân bữa7ASCAV tiQKA7Srệc QKA7Srxin đượcWKFzwK kếtWKFzwK thWKFzwKúc, bâyWKFzwK giWKFzwKờ WKFzwKxin mờiM9 vàoQKA7Sr QKA7Srtiết mụWKFzwKc tiếp7ASCAV theo.”

Nhân viêQKA7Srn pWKFzwKhục vụWKFzwK đẩyWKFzwK WKFzwKxe bWKFzwKánh M9kem 7ASCAVlên sWKFzwKân khấuWKFzwK, QKA7Srca sQKA7Srĩ BạchWKFzwK DiệcQKA7Sr WKFzwKPhong bM9ắt WKFzwKnhịp cWKFzwKho WKFzwKmọi ngư7ASCAVời M9hát bài7ASCAV chú7ASCAVc m7ASCAVừng siM9nh nhật,7ASCAV QKA7Srsau đM9ó bảo7ASCAV 7ASCAVTiêu TrạchQKA7Sr ướcM9 rồiQKA7Sr thổM9i nến.

Một hơi7ASCAV 7ASCAVthổi tắtM9 QKA7Srba ngọnQKA7Sr nếWKFzwKn tQKA7Srượng trưn7ASCAVg cQKA7Srho bQKA7Sra mư7ASCAVơi tuổ7ASCAVi, TQKA7Sriêu 7ASCAVTrạch nhắmWKFzwK M9mắt ước7ASCAV mộtQKA7Sr điều7ASCAV ước.

Dưới sânM9 khWKFzwKấu, NhWKFzwKan HoaQKA7Srn thícQKA7Srh thWKFzwKú nhìn7ASCAV anQKA7Srh, t7ASCAVrong lòngQKA7Sr tM9hầm QKA7Srđoán: TiM9êu TrạQKA7Srch, QKA7Srcó ph7ASCAVải aM9nh đanM9g ướQKA7Src r7ASCAVằng chúngM9 tM9a WKFzwKsẽ mQKA7Srãi mãiQKA7Sr ở7ASCAV 7ASCAVbên nhau?

Tiêu TrạWKFzwKch mởM9 mắt.

Bạch 7ASCAVDiệc PhWKFzwKong cWKFzwKười hM9ì hM9ì hỏM9i: QKA7Sr“Vừa ướcM9 điM9ều gM9ì vậQKA7Sry, QKA7Srnói n7ASCAVghe chM9út nàoQKA7Sr, cóM9 phQKA7Srải lWKFzwKiên WKFzwKquan tớWKFzwKi bM9à xãWKFzwK, vQKA7Srợ, eWKFzwKm y7ASCAVêu NM9han HoQKA7Sran c7ASCAVủa cậWKFzwKu không?”

Tiêu QKA7SrTrạch M9nhìn QKA7SrNhan QKA7SrHoan, 7ASCAVNhan WKFzwKHoan cũngM9 muốQKA7Srn biM9ết điềuM9 ướQKA7Src cM9ủa M9anh pWKFzwKhải WKFzwKchăng 7ASCAVcó QKA7Srcô tron7ASCAVg đó,7ASCAV ánM9h mM9ắt ch7ASCAVờ mo7ASCAVng nhìM9n anh.

Nhìn chămWKFzwK chúQKA7Sr 7ASCAVvào QKA7Srmắt cô,7ASCAV Tiêu7ASCAV Trạch7ASCAV M9nói: “Điều7ASCAV QKA7Srước cWKFzwKủa tWKFzwKôi lM9à, thâ7ASCAVn QKA7Srthể khỏeM9 mạnh.”

Không M9giống n7ASCAVhư QKA7Srcô ng7ASCAVhĩ! Nh7ASCAVan WKFzwKHoan b7ASCAVĩu mô7ASCAVi, WKFzwKtrong lòQKA7Srng cM9ảm thấyM9 hơiWKFzwK mất7ASCAV mát.

Bạch M9Diệc Phon7ASCAVg giơQKA7Sr nM9gón cáWKFzwKi với7ASCAV TiêuM9 TrạchQKA7Sr, 7ASCAVtrêu c7ASCAVhọc nói:M9 “Ngà7ASCAVi TiêuWKFzwK, cụWKFzwK TM9iêu à,QKA7Sr tôWKFzwKi chQKA7Srúc cụM9 tWKFzwKhân t7ASCAVhể khỏe7ASCAV QKA7Srmạnh, ph7ASCAVúc nhM9ư ĐWKFzwKông HảiM9, thọQKA7Sr tWKFzwKựa NaWKFzwKm SơWKFzwKn! 7ASCAVHa WKFzwKha hQKA7Sra haM9!” AnM9h tWKFzwKa M9nói QKA7Srxong M9cũng QKA7Srtự mM9ình 7ASCAVcảm WKFzwKthấy buồn7ASCAV cQKA7Srười, cầm7ASCAV mi7ASCAVcro cười7ASCAV ng7ASCAVặt nghẽo.

Tiêu Trạch7ASCAV M9nhận micr7ASCAVo, nói:M9 “NhaM9n HoaM9n, đ7ASCAViều ướcQKA7Sr vM9ừa rồi7ASCAV củaM9 aWKFzwKnh 7ASCAVlà thânM9 7ASCAVthể 7ASCAVkhỏe mạn7ASCAVh, QKA7Srcó lM9ẽ M9em khôngM9 biết7ASCAV QKA7Srtại sQKA7Srao 7ASCAVanh lM9ại ưM9ớc nhQKA7Srư vậy,WKFzwK nM9ghe xonQKA7Srg QKA7Srbài há7ASCAVt sM9au đM9ây e7ASCAVm sẽQKA7Sr hM9iểu đượcWKFzwK M9lòng anhQKA7Sr. Bài7ASCAV WKFzwKhát n7ASCAVày WKFzwKanh M9tặng 7ASCAVcho M9em, tWKFzwKên làWKFzwK ‘ThâQKA7Srn thểQKA7Sr khỏeM9 mạnh’.”

Ánh M9đèn tr7ASCAVên sâQKA7Srn khWKFzwKấu dịWKFzwKu M9đi, b7ASCAVan nhạWKFzwKc WKFzwKbắt đầu7ASCAV đệ7ASCAVm đàn,7ASCAV khúQKA7Src nhạQKA7Src dạoWKFzwK WKFzwKêm M9ái trôM9i 7ASCAVqua, TiWKFzwKêu TrạchWKFzwK đưWKFzwKa micrM9o M9tới bêM9n 7ASCAVmôi, M9cất gM9iọng hát.

Anh kM9hông sM9ợ WKFzwKvì eWKFzwKm mQKA7Srà chịWKFzwKu nhi7ASCAVều tQKA7Srổn thất,WKFzwK dùWKFzwK b7ASCAVao gi7ASCAVan WKFzwKkhổ v7ASCAVẫn sẵQKA7Srn WKFzwKlòng WKFzwKđón nhận

Anh chỉQKA7Sr s7ASCAVợ M9vì mệM9t mỏM9i thaM9o tM9hức c7ASCAVả đêM9m 7ASCAVmà 7ASCAVbỏ lỡQKA7Sr cu7ASCAVộc hẹnWKFzwK ngàyM9 QKA7Srmai củQKA7Sra chúWKFzwKng ta

Anh k7ASCAVhông sM9ợ QKA7Srmồ hôQKA7Sri đM9ầm đìWKFzwKa, xâyWKFzwK nê7ASCAVn mộtQKA7Sr lâQKA7Sru đQKA7Srài thuộc7ASCAV v7ASCAVề riênM9g hQKA7Srai ta

Anh chM9ỉ sM9ợ rằngQKA7Sr m7ASCAVình bịQKA7Sr c7ASCAVảm, 7ASCAVkhông nếmWKFzwK đM9ược M9đồ QKA7Srăn 7ASCAVem nấuWKFzwK cQKA7Srho aM9nh thM9ì thậtM9 lãngWKFzwK phí

Không c7ASCAVần e7ASCAVm c7ASCAVho aWKFzwKnh QKA7Sruống thQKA7Sruốc, QKA7Srkhông mQKA7Sruốn trởQKA7Sr thàQKA7Srnh gánhM9 nặngQKA7Sr củaQKA7Sr em

Nếu yM9êu QKA7Srem sWKFzwKao cQKA7Sró thểM9 đ7ASCAVể eWKFzwKm phM9ải hônWKFzwK m7ASCAVột người7ASCAV bệnQKA7Srh, tQKA7Srrơ mắ7ASCAVt nhìnQKA7Sr aQKA7Srnh cWKFzwKhịu bM9ao g7ASCAViày vò

Anh M9mong saQKA7Sro WKFzwKthân thểQKA7Sr khM9ỏe mạnh,WKFzwK vìM9 anQKA7Srh đ7ASCAVã đồngM9 M9ý WKFzwKsẽ QKA7Srcho M9em mWKFzwKột cuộcQKA7Sr sốnM9g vẹnWKFzwK toàn

Thề nM9on M9hẹn biểM9n chẳnWKFzwKg bằngQKA7Sr 7ASCAVkhỏe mạn7ASCAVh đểM9 e7ASCAVm khQKA7Srông phảM9i nM9học công

Anh m7ASCAVong M9sao M9thân tWKFzwKhể khỏeQKA7Sr mạnQKA7Srh, kh7ASCAVông 7ASCAVmuốn nh7ASCAVìn 7ASCAVem 7ASCAVrơi lệ7ASCAV QKA7Srvì M9lo WKFzwKlắng cQKA7Srho anh

Ngộ nhỡWKFzwK M9em còWKFzwKn tiQKA7Srều M9tụy hơnQKA7Sr M9anh thWKFzwKì saM9o c7ASCAVó WKFzwKthể hưởQKA7Srng thụM9 h7ASCAVương vịM9 củQKA7Sra tìWKFzwKnh yêu

Anh 7ASCAVđã tWKFzwKừng phQKA7Srung phQKA7Srí thờiWKFzwK QKA7Srgian, 7ASCAVthậm cM9hí QKA7Srcòn nWKFzwKgang tànQKA7Srg cM9oi th7ASCAVường cáWKFzwKi chết

Bởi v7ASCAVì đWKFzwKã yWKFzwKêu M9em, mớiWKFzwK bWKFzwKắt đQKA7Srầu QKA7Srkhao khQKA7Srát sM9ống lâuWKFzwK trWKFzwKăm tuổi

Cầu trờiM9 b7ASCAVan 7ASCAVphúc chQKA7Sro th7ASCAVân thểM9 an7ASCAVh khỏeM9 mạnh,7ASCAV c7ASCAVho dùWKFzwK ngQKA7Srày M9đó M9đất trWKFzwKời tốQKA7Sri tăm

Em vẫ7ASCAVn sWKFzwKẽ nQKA7Srhìn anM9h ngM9ủ yên

Đắp chQKA7Sro WKFzwKanh cM9hiếc chăM9n QKA7Srbông, khiếWKFzwKn anM9h cảM9m độngM9 đếQKA7Srn M9rơi lệWKFzwK… [2]

[2] ThM9ân thểQKA7Sr khỏQKA7Sre mạQKA7Srnh –QKA7Sr Trương7ASCAV VWKFzwKệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìnhWKFzwK WKFzwKảnh M9khi WKFzwKanh bị7ASCAV bệnh7ASCAV tM9ái M9hiện trướWKFzwKc mắQKA7Srt 7ASCAVNhan HoanQKA7Sr, cWKFzwKho anQKA7Srh uốngQKA7Sr thuốc,WKFzwK nhìn7ASCAV 7ASCAVanh tiêm,QKA7Sr mơWKFzwK mWKFzwKơ hồM9 h7ASCAVồ ngồi7ASCAV bêQKA7Srn giườM9ng trôQKA7Srng chM9ừng anh…

Khóe QKA7Srmắt WKFzwKcô đã7ASCAV ướWKFzwKt QKA7Srtự lúc7ASCAV nào.

Chơi xeWKFzwK, hồQKA7Sr đM9ồ sốWKFzwKng qu7ASCAVa ngàyWKFzwK, cQKA7Sroi thư7ASCAVờng cáWKFzwKi WKFzwKchết đi7ASCAV đWKFzwKua M9xe vQKA7Srới 7ASCAVDạ Sâm…7ASCAV TấtQKA7Sr cả7ASCAV đ7ASCAVều hiển7ASCAV hiWKFzwKện trướcM9 mắt7ASCAV TiêuQKA7Sr Trạch,M9 M9anh WKFzwKnhớ rấWKFzwKt M9rõ WKFzwKlúc anWKFzwKh tỉnhWKFzwK QKA7Srlại saQKA7Sru cơWKFzwKn mM9ê QKA7Srman, NhM9an HoWKFzwKan WKFzwKđã nóQKA7Sri –M9 an7ASCAVh gụ7ASCAVc ngã,QKA7Sr nhM9ư QKA7Srthể cả7ASCAV thếQKA7Sr giớ7ASCAVi này7ASCAV M9đều sụM9p đổ7ASCAV thM9eo vậy.7ASCAV 7ASCAVTiêu M9Trạch, WKFzwKanh phải7ASCAV maWKFzwKu khỏe7ASCAV lại,WKFzwK WKFzwKmình eWKFzwKm khôngWKFzwK thểM9 chQKA7Srèo chốn7ASCAVg được7ASCAV cáiQKA7Sr n7ASCAVhà này.

Thề nWKFzwKon hẹnM9 M9biển 7ASCAVthật sự7ASCAV QKA7Srchẳng qu7ASCAVan QKA7Srtrọng bằngM9 thânM9 thểQKA7Sr kWKFzwKhỏe mạnh.

Đối vớM9i côQKA7Sr, a7ASCAVnh l7ASCAVà trụQKA7Sr cộtM9 c7ASCAVho cảM9 M9thế giWKFzwKới, WKFzwKanh gục7ASCAV ngM9ã, thếQKA7Sr gQKA7Sriới củaM9 QKA7Srcô cWKFzwKũng sụpM9 xuốnQKA7Srg theo.

Nhan WKFzwKHoan WKFzwKcảm độn7ASCAVg khôWKFzwKng 7ASCAVnói 7ASCAVnên lời7ASCAV, lM9ệ QKA7Srrưng rQKA7Srưng trM9ong M9đôi mắQKA7Srt l7ASCAVong lM9anh, qQKA7Srua làWKFzwKn 7ASCAVnước mắtWKFzwK đó,M9 côM9 QKA7Srtrông QKA7Srthấy m7ASCAVột ngườiQKA7Sr đàQKA7Srn ôWKFzwKng M9cầm WKFzwKbó QKA7Srhoa hồnWKFzwKg to7ASCAV. GưM9ơng 7ASCAVmặt rạnM9g rỡ,QKA7Sr sốngM9 mũM9i cM9ao thẳng,7ASCAV ÂQKA7Sru phM9ục WKFzwKtrắng tinh7ASCAV, M9anh giốWKFzwKng nhQKA7Srư mộtM9 vM9ị hoàngM9 tửM9 cWKFzwKhân tìn7ASCAVh kh7ASCAVẩn QKA7Srkhoản bưQKA7Srớc vềWKFzwK p7ASCAVhía cô.

Nhan H7ASCAVoan sQKA7Srụt WKFzwKsịt WKFzwKnhận WKFzwKlấy bQKA7Sró hoQKA7Sra, TQKA7Sriêu TWKFzwKrạch móc7ASCAV troQKA7Srng WKFzwKáo rQKA7Sra M9chiếc nQKA7Srhẫn kiQKA7Srm cươn7ASCAVg đãM9 chuẩnM9 bịM9 từM9 t7ASCAVrước, qQKA7Sruỳ mộWKFzwKt QKA7Srchân xuốnM9g. AnM9h nóM9i: “WKFzwKAnh đãQKA7Sr WKFzwKnói, ngàyWKFzwK aWKFzwKnh gâQKA7Sry dựn7ASCAVg l7ASCAVại WKFzwKsự ngQKA7Srhiệp sẽM9 chính7ASCAV WKFzwKlà lúc7ASCAV cưQKA7Srới eWKFzwKm vềWKFzwK nhà,M9 M9bây giờWKFzwK a7ASCAVnh 7ASCAVmuốn tQKA7Srhực hiQKA7Srện lờiWKFzwK nóiM9 củM9a mình,M9 M9em yêu,WKFzwK M9lấy M9anh nhé?”

Nước mắ7ASCAVt lãWKFzwK chãQKA7Sr rQKA7Srơi, NhQKA7Sran HoM9an khônM9g WKFzwKhề dM9o dự7ASCAV, ngóQKA7Srn ta7ASCAVy M9run r7ASCAVun chM9ui 7ASCAVvào chiếcM9 nhẫM9n nM9ạm M9kim cM9ương đẹpM9 đẽM9 sáWKFzwKng chói.

Chung quanM9h tiếnWKFzwKg WKFzwKvỗ taQKA7Sry vQKA7Srang dội7ASCAV, M9anh 7ASCAVôm cM9ô hônM9 lê7ASCAVn hàngM9 nướcWKFzwK mắt.

Âm nhạcWKFzwK th7ASCAVay đWKFzwKổi, trởM9 t7ASCAVhành kh7ASCAVúc nhạM9c ê7ASCAVm WKFzwKái nhịpQKA7Sr nhàngWKFzwK, WKFzwKmọi ngườM9i lậQKA7Srp tứcQKA7Sr kếtQKA7Sr WKFzwKđôi tQKA7Srìm QKA7Srbạn nhQKA7Srảy. TiêM9u Trạ7ASCAVch thổiM9 nh7ASCAVẹ lêQKA7Srn QKA7Srmí mắtQKA7Sr cô,WKFzwK cQKA7Srhọc chM9o côM9 c7ASCAVười, “LậpWKFzwK tứWKFzwKc M9muốn WKFzwKlàm côWKFzwK dâuM9 củQKA7Sra anh7ASCAV, cảm7ASCAV thWKFzwKấy mìQKA7Srnh hWKFzwKạnh phúc7ASCAV chứ?”

Nhan HoM9an WKFzwKnín khócWKFzwK mQKA7Srỉm cưQKA7Srời, gQKA7Srật đầu7ASCAV liênM9 tục.

Tiêu TrạchQKA7Sr M9cười làM9m xa7ASCAVo độnQKA7Srg áWKFzwKnh 7ASCAVmắt NhaWKFzwKn Hoan.

Cô nói:M9 “M9Anh yêuWKFzwK, sM9inh nhậtWKFzwK M9vui vẻ.”

“Ừ!” AnQKA7Srh tựaM9 tráM9n mìnQKA7Srh vàWKFzwKo t7ASCAVrán cô,M9 nhẹ7ASCAV WKFzwKnhàng khi7ASCAVêu vũM9, cô7ASCAV ké7ASCAVo WKFzwKtay anQKA7Srh đặWKFzwKt lê7ASCAVn bụQKA7Srng 7ASCAVdưới phẳngM9 lì7ASCAV, khẽQKA7Sr khàngWKFzwK nóM9i: “M7ASCAVón quàM9 M9em WKFzwKtặng ch7ASCAVo WKFzwKanh nằWKFzwKm ởQKA7Sr đây.”

Chiều cuốiM9 thu7ASCAV, ánhWKFzwK nắngQKA7Sr chM9an hòa.

Ven đường,WKFzwK cQKA7Srao ốcM9 mọWKFzwKc lênWKFzwK sM9an sQKA7Srát WKFzwKnhư WKFzwKrừng rQKA7Srậm, từng7ASCAV WKFzwKcỗ 7ASCAVxe l7ASCAVớn nh7ASCAVỏ ron7ASCAVg ruổiWKFzwK khắQKA7Srp c7ASCAVác co7ASCAVn phốQKA7Sr, nM9gười đi7ASCAV đườnM9g quM9a lạM9i vộiWKFzwK vã7ASCAV, nữM9 c7ASCAVảnh sátQKA7Sr gWKFzwKiao thônM9g xin7ASCAVh M9đẹp chWKFzwKỉ hWKFzwKuy đoàn7ASCAV xe7ASCAV. WKFzwKMột đámWKFzwK thM9anh n7ASCAViên 7ASCAVvây quanQKA7Srh tWKFzwKrạm xWKFzwKe bWKFzwKuýt dáQKA7Srn đầyWKFzwK QKA7Sráp phWKFzwKích phi7ASCAVm ảnh,M9 tM9ất cQKA7Srả đềuM9 đM9ang bànQKA7Sr WKFzwKtán vềQKA7Sr cWKFzwKô diễnWKFzwK vWKFzwKiên 7ASCAVxinh đẹQKA7Srp chiM9ếm cứQKA7Sr toànWKFzwK QKA7Srbộ cáWKFzwKc bứcQKA7Sr ản7ASCAVh đó.

Thành pQKA7Srhố nàQKA7Sry WKFzwKvẫn thWKFzwKay đWKFzwKổi rWKFzwKất nQKA7Srhanh, khiếnWKFzwK ngườ7ASCAVi QKA7Srta khôQKA7Srng WKFzwKkịp đónM9 nhận.

Tại vQKA7Srùng M9ngoại thQKA7Srành c7ASCAVách xQKA7Sra đôQKA7Sr thị,M9 yênQKA7Sr tĩ7ASCAVnh, th7ASCAVư thái.

Reventon mQKA7Sren tM9heo coM9n đưM9ờng núM9i uốn7ASCAV lưM9ợn laM9o v7ASCAVề phí7ASCAVa trướQKA7Src, tQKA7Srrên 7ASCAVghế lái,QKA7Sr TQKA7Sriêu TrạcM9h mộtM9 taWKFzwKy giữ7ASCAV vWKFzwKô lăng,QKA7Sr mộtQKA7Sr QKA7Srtay WKFzwKđặt trM9ên phầ7ASCAVn M9bụng đ7ASCAVã QKA7Srhơi nh7ASCAVô lên7ASCAV WKFzwKcủa nM9gười 7ASCAVvợ đangWKFzwK ngồiM9 tronQKA7Srg 7ASCAVlòng mình.

Nhan Ho7ASCAVan đanQKA7Srg tron7ASCAVg tM9hời WKFzwKkỳ 7ASCAVmang WKFzwKthai nM9hưng vẫnQKA7Sr đẹ7ASCAVp WKFzwKdịu dM9àng, M9mái tó7ASCAVc WKFzwKhơi rM9ối tết7ASCAV QKA7Srphồng tQKA7Srheo kiQKA7Srểu QKA7Srxương c7ASCAVá, WKFzwKáo M9len QKA7Srmỏng 7ASCAVmàu dQKA7Sra 7ASCAVngười, WKFzwKtoàn thQKA7Srân M9cô M9như tỏa7ASCAV 7ASCAVra mộtM9 thM9ứ á7ASCAVnh sángQKA7Sr củaM9 ngM9ười lQKA7Sràm mẹ.

Cô ngồiQKA7Sr trêM9n đùM9i Tiê7ASCAVu M9Trạch, cúi7ASCAV đầuWKFzwK hQKA7Srôn môi7ASCAV WKFzwKanh, chiếcQKA7Sr nhẫWKFzwKn kiQKA7Srm cươn7ASCAVg M9trên ng7ASCAVón 7ASCAVvô M9danh lóeWKFzwK sángM9 rựWKFzwKc rỡ.

Tiêu QKA7SrTrạch đQKA7Srã quáQKA7Sr qM9uen thuộc7ASCAV vớQKA7Sri coQKA7Srn đườngWKFzwK nM9ày nêM9n M9vốn 7ASCAVkhông cần7ASCAV nhìnWKFzwK, vẫnQKA7Sr h7ASCAVết sứcWKFzwK chuWKFzwKyên 7ASCAVchú hôM9n c7ASCAVô, y7ASCAVêu th7ASCAVương cô.

“Vèo!”

Một chiếcWKFzwK QKA7SrPorsche 97ASCAV11 WKFzwK[3] pM9hóng vụt7ASCAV WKFzwKqua nWKFzwKhư tê7ASCAVn b7ASCAVắn, láQKA7Sr c7ASCAVây WKFzwKkhô hWKFzwKéo bịWKFzwK sứcWKFzwK M9gió cuốnWKFzwK M9lên cuQKA7Srộn tròM9n sM9au đuôWKFzwKi xe.

[3] PorsQKA7Srche 911M9: mọWKFzwKi nM9gười cònQKA7Sr n7ASCAVhớ 7ASCAVchiếc xM9e nàM9y chứ,QKA7Sr lM9à DM9ạ 7ASCAVSâm :D

2012-Porsche-911-FronQKA7Srt-Quarter-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-Coupe-ClubWKFzwK-1

Nhan HQKA7Sroan 7ASCAVrời 7ASCAVkhỏi cáQKA7Srnh môiQKA7Sr nóQKA7Srng rực7ASCAV, quaWKFzwKy đầuM9 nhìn,QKA7Sr kinQKA7Srh ngạWKFzwKc hQKA7Srô lQKA7Srên: “LàWKFzwK 7ASCAVanh ta…”

Tiêu QKA7SrTrạch g7ASCAViữ cằM9m cQKA7Srô M9kéo lạWKFzwKi QKA7Srtiếp tM9ục hQKA7Srôn môi.

Mặc QKA7Srkệ hắnWKFzwK làQKA7Sr ai.

Người QKA7Srcả đời7ASCAV nàyM9 7ASCAVanh muQKA7Srốn đM9uổi tWKFzwKheo QKA7Srđã hoM9àn tWKFzwKoàn bWKFzwKắt đượWKFzwKc rồi,WKFzwK anWKFzwKh cM9hẳng QKA7Srcòn WKFzwKchút h7ASCAVào hứngWKFzwK 7ASCAVvới 7ASCAVbất kỳQKA7Sr kẻ7ASCAV nàoQKA7Sr khác.

“Anh không7ASCAV thể7ASCAV nàQKA7Sro vĩnQKA7Srh WKFzwKviễn QKA7Srchạy p7ASCAVhía saQKA7Sru em.”

“Anh sẽ7ASCAV đuổWKFzwKi thWKFzwKeo em.”

Nhan HoM9an, cuốiWKFzwK cWKFzwKùng an7ASCAVh cũngWKFzwK bM9ắt đượcM9 WKFzwKem rồi.

_Hết_

P/s: NQKA7Srgại quáWKFzwK, cQKA7Sròn QKA7Srmỗi mộWKFzwKt chương7ASCAV QKA7Srmuốn M9post liềnQKA7Sr lWKFzwKuôn nhQKA7Srưng tWKFzwKự nQKA7Srhiên lạWKFzwKi bậnWKFzwK bù7ASCAV WKFzwKđầu cảWKFzwK tuần,M9 chẳngQKA7Sr hWKFzwKở rQKA7Sra WKFzwKđược 7ASCAVchút nàoQKA7Sr đểQKA7Sr làm7ASCAV, bắtM9 mọQKA7Sri ngưQKA7Srời đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.