You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác gifZ45ả: Nhaey4Cn TiểufZ45 Ngôn

Chuyển ng4XC3ữ: LạcTLdK Dương
***

Chương 67

Để cey4Chúc mừney4Cg siey4Cnh nhậTLdKt TiZTgAêu TrạZTgAch, NTLdKhan HoaTLdKn mặc4XC3 fZ45một chifZ45ếc vTLdKáy hởZTgA va4XC3i ey4Cmới đTLdKặt hZTgAàng thiZTgAết kếey4C 4XC3theo yêu4XC3 cTLdKầu. TừTLdK ngựZTgAc trởfZ45 xuốney4Cg, vZTgAáy đượey4Cc ghépTLdK thàZTgAnh tZTgAừ rfZ45ất nhiềuZTgA chifZ45ếc lôngfZ45 ZTgAvũ n4XC3hỏ tTLdKrắng tinZTgAh, TLdKtạo cfZ45ho phầZTgAn chey4Cân váyTLdK cfZ45ó kifZ45ểu dáfZ45ng nTLdKhư bậey4Cc 4XC3thang tầngTLdK tầZTgAng lớpfZ45 lfZ45ớp, vừTLdKa thuầney4C khiết4XC3 thoát4XC3 tụcZTgA màZTgA lạTLdKi khôney4Cg TLdKmất tí4XC3nh t4XC3hời trang.

Là ZTgAchủ nhân4XC3 củafZ45 bey4Cữa tiZTgAệc, TiTLdKêu TrạchTLdK cũngZTgA ăn4XC3 vậnZTgA rấ4XC3t TLdKtrang trọney4Cg, aey4Cnh mặcfZ45 mộZTgAt bộ4XC3 Â4XC3u pfZ45hục màfZ45u trắey4Cng TLdKbước ZTgAra kTLdKhỏi phòey4Cng ey4Cthay đồTLdK, ZTgAđi tớfZ45i ômey4C v4XC3òng quanZTgAh TLdKeo nhTLdKỏ ey4Ccủa nàng4XC3 ZTgAtiên nữfZ45 đangey4C 4XC3đứng tTLdKrước gươfZ45ng, nófZ45i: “Mặcey4C đ4XC3ồ fZ45trang ey4Cđiểm xiey4Cnh đẹpey4C t4XC3hế TLdKnày TLdKđể qey4Cuyến rũey4C ZTgAcon nTLdKhà ZTgAai đây?”

Nhan HoafZ45n giậ4XC3t nhẹZTgA ey4Ccánh taey4Cy TLdKáo mfZ45àu trắfZ45ng đfZ45ang vòng4XC3 quey4Ca eZTgAo mfZ45ình, nói:fZ45 ey4C“Em còey4Cn chưaey4C nófZ45i fZ45gì anZTgAh đâuZTgA đey4Cấy, ănfZ45 diệnZTgA bfZ45ảnh bTLdKao thếZTgA ey4Cnày làey4C đểfZ45 dTLdKụ dỗTLdK c4XC3on fZ45gái ZTgAnhà ey4Cai hả?”

“Hôm nafZ45y 4XC3là sey4Cinh nhfZ45ật anhZTgA, anfZ45h phảiey4C ăn4XC3 TLdKmặc tr4XC3ịnh trọney4Cg làey4C đươngfZ45 nhiênfZ45, hơTLdKn nữa,TLdK cóey4C eTLdKm rTLdKồi, còney4C fZ45con gáey4Ci nhà4XC3 aZTgAi cóey4C th4XC3ể ley4Cọt vàZTgAo mắtTLdK an4XC3h được.”

“Hôm n4XC3ay là4XC3 siZTgAnh nhậtZTgA fZ45anh, e4XC3m tr4XC3ang điểmTLdK xin4XC3h đfZ45ẹp lfZ45à đZTgAương nhiên,fZ45 hơnZTgA 4XC3nữa, fZ45có TLdKanh rồfZ45i, TLdKcon trTLdKai TLdKnhà nà4XC3o cóTLdK thểZTgA lọtey4C vàTLdKo mắtfZ45 fZ45em đượcZTgA chứ.”

Nhan HfZ45oan bZTgAắt chư4XC3ớc ZTgAcách ey4Cnói 4XC3của aey4Cnh, lạiey4C bịZTgA T4XC3iêu Trạchey4C ôTLdKm gTLdKhì 4XC3vào fZ45lòng h4XC3ôn ngZTgAấu ngZTgAhiến mTLdKột trận,TLdK rờZTgAi khỏiZTgA ZTgAmôi cô,fZ45 anTLdKh 4XC3thở nặfZ45ng nềZTgA ZTgAnói: “Quey4Cà siZTgAnh nhậtey4C củaey4C anZTgAh đâu?”

 

Nhan HfZ45oan đZTgAỏ mặtTLdK kéofZ45 fZ45chiếc vZTgAáy 4XC3hơi x4XC3ộc xey4Cệch l4XC3ên ZTgAche đ4XC3i phầnTLdK ngực4XC3, 4XC3ra vZTgAẻ fZ45bí mật,ZTgA fZ45“Đến ley4Cúc đZTgAó 4XC3anh sTLdKẽ biết!”

“Anh muốnfZ45 xTLdKem 4XC3xem ZTgArốt ZTgAcuộc fZ45em tặfZ45ng ZTgAanh thTLdKứ gTLdKì fZ45hay fZ45ho.” Bàn4XC3 tZTgAay tZTgAo ZTgAvéo nh4XC3ẹ fZ45hai cái4XC3 lZTgAên nfZ45ơi tròfZ45n tfZ45rịa mềZTgAm ey4Cmại, TLdKNhan Hoaey4Cn nhíu4XC3 mà4XC3y c4XC3ắn m4XC3ôi, cfZ45ơ fZ45thể bey4Cây ZTgAgiờ TLdKvô cùnfZ45g ZTgAnhạy cả4XC3m, sự4XC3 đụngZTgA chạm4XC3 ZTgAcủa ZTgAanh l4XC3àm 4XC3cô nhưfZ45 mey4Cuốn nfZ45hũn ra.

Rất TLdKnhiều ngườiey4C nhận4XC3 đượcfZ45 thTLdKiệp mTLdKời củaZTgA TfZ45iêu TrTLdKạch, đồnTLdKg nfZ45ghiệp, bạn4XC3 fZ45bè t4XC3hân thiếtfZ45, nZTgAgay ey4Ccả kẻfZ45 đốiZTgA địcZTgAh fZ45Lãnh ZTgANgự ThầnTLdK cũey4Cng nhậnZTgA được.

Từng chiZTgAếc limouTLdKsine [ZTgA1] xfZ45a hfZ45oa lfZ45ần lượTLdKt đỗ4XC3 4XC3lại trfZ45ước cTLdKổng T4XC398, ey4Chôm nafZ45y b4XC3ảo vệfZ45 cũey4Cng ănZTgA fZ45mặc chỉ4XC3n cey4Chu ZTgAvô cTLdKùng tr4XC3ang trọnfZ45g. ZTgALúc fZ45Tiêu Trey4Cạch tựey4C nhiêey4Cn ômTLdK Nhey4Can Ho4XC3an 4XC3đi vfZ45ào ZTgAđại sảnh,TLdK khôney4Cg khey4Cí cảTLdK hộiZTgA tZTgArường lậ4XC3p TLdKtức sôZTgAi sục.

[1] LiTLdKmousine: mZTgAột lofZ45ại 4XC3xe kZTgAhách 4XC3sang trọngZTgA, cóTLdK 4XC3thân xfZ45e dà4XC3i vfZ45à nZTgAội tTLdKhất ZTgAtiện nTLdKghi 4XC3bên trong.

lincoln-ZTgAstretch-limo

ZTgAOLYMPUS DIey4CGITAL CAMZTgAERA

Tiêu TrạchTLdK chàfZ45o hfZ45ỏi fZ45một nhómey4C bạfZ45n bèfZ45, NTLdKhan fZ45Hoan bịZTgA đey4Cám kháchfZ45 4XC3mời nữZTgA kéTLdKo TLdKsang mộtZTgA ZTgAbên bắtTLdK đầu4XC3 tTLdKán gẫu.

Nhân vZTgAiên phục4XC3 ey4Cvụ qfZ45uán bafZ45r manZTgAg mộZTgAt hộey4Cp quàey4C đượZTgAc gey4Cói đẹpfZ45 4XC3đẽ đưafZ45 chey4Co Tiêuey4C TrạchZTgA đaney4Cg nóiey4C chuyệnZTgA phiếm4XC3 vớiTLdK khTLdKách khứey4Ca, “TZTgAiêu fZ45tiên ey4Csinh, mey4Cột vTLdKị tiên4XC3 sZTgAinh nhờTLdK tô4XC3i chufZ45yển móey4Cn quTLdKà nàTLdKy cey4Cho ngàey4Ci, ngZTgAười 4XC3đó nóey4Ci mey4Cón ZTgAquà ney4Cày ngfZ45ài nhấtey4C định4XC3 phảTLdKi ey4Ctự tfZ45ay mTLdKở ra.”

Tiêu ey4CTrạch nfZ45ghi hfZ45oặc nhậTLdKn TLdKlấy hfZ45ộp q4XC3uà, mởfZ45 rZTgAa. N4XC3gay TLdKkhi fZ45giấy góey4Ci đượcTLdK xéey4C rZTgAa, tZTgArong lò4XC3ng Tiey4Cêu TrạchfZ45 ley4Cập tfZ45ức đaZTgAn xTLdKen bafZ45o cảmey4C fZ45giác đắngfZ45 caTLdKy ngọtfZ45 bù4XC3i. AZTgAnh gey4Ciữ lZTgAấy ey4Ctay nhâ4XC3n ey4Cviên pfZ45hục vụ,fZ45 vộiZTgA vàfZ45ng hỏi:4XC3 “V4XC3ị tey4Ciên siney4Ch đó4XC3 đan4XC3g ZTgAở đâ4XC3u? An4XC3h tfZ45a fZ45trông nhTLdKư th4XC3ế nào?”

Nhân viên4XC3 phTLdKục TLdKvụ hơi4XC3 giậtey4C mìnfZ45h, l4XC3ắp ZTgAbắp nói:TLdK “Vị4XC3 tiêfZ45n TLdKsinh đey4Có ey4Cđã 4XC3đi rồiey4C, aney4Ch ZTgAta rTLdKất cey4Cao, rey4Cất tuấn4XC3 tfZ45ú, k4XC3hi TLdKcười cònZTgA lộZTgA 4XC3ra hàmTLdK răTLdKng trắney4Cg sáng.”

Đúng l4XC3úc ZTgAnày, vớ4XC3i ZTgAtư các4XC3h ngườiTLdK chủTLdK TLdKtrì, Bạchey4C DifZ45ệc Phon4XC3g mờey4Ci Tiêu4XC3 TrTLdKạch lêey4Cn sey4Cân khấfZ45u ey4Cphát bey4Ciểu, TiêufZ45 TrạcZTgAh 4XC3chấn cTLdKhỉnh lạiey4C cTLdKảm xúcTLdK rồiTLdK đ4XC3i lên.

Khách khứaZTgA nha4XC3o nhaTLdKo ngồi4XC3 fZ45xuống. NTLdKhan Hoa4XC3n 4XC3ngồi cey4Cùng bàn4XC3 vfZ45ới TiêfZ45u Kiến4XC3 fZ45Đông, bê4XC3n c4XC3ạnh ley4Cà TLdKHạ ThifZ45ệu Nhiê4XC3n vey4Cà LạcTLdK TiểfZ45u AnhZTgA, tiếpfZ45 đóTLdK ley4Cà TốngTLdK ThZTgAế PhonTLdKg vey4Cà AmyZTgA, BZTgAạch fZ45Diệc PhonZTgAg, Ley4Cãnh Ngựey4C ThfZ45ần đãTLdK ngồfZ45i yêney4C vịTLdK fZ45ở hàfZ45ng ghế4XC3 trước.

Tiêu ey4CTrạch ÂZTgAu ZTgAphục chỉnhey4C tề4XC3 điZTgA tớiZTgA cầmey4C lấfZ45y miey4Ccro, nTLdKhìn ey4Cmột lượtTLdK kháchTLdK 4XC3khứa đaey4C phầnTLdK fZ45là bZTgAạn bèZTgA thZTgAân thiết,ey4C nói:fZ45 “HTLdKôm nfZ45ay lfZ45à fZ45sinh nhậtfZ45 fZ45của ey4CTiêu TfZ45rạch tZTgAôi, TLdKcảm ơn4XC3 fZ45mọi ng4XC3ười đãey4C tới4XC3 thaey4Cm dựTLdK buổiTLdK tiệc,ZTgA fZ45cảm ơney4C BfZ45ạch 4XC3Diệc PhTLdKong đfZ45ã cuTLdKng ZTgAcấp địaTLdK đi4XC3ểm tốey4Ct TLdKnhư tZTgAhế này.”

Dưới sâey4Cn k4XC3hấu tiếngTLdK fZ45vỗ TLdKlên vTLdKang lênZTgA rộnTLdK rãTLdK, sfZ45au 4XC3khi fZ45lắng 4XC3lại, Tiêey4Cu TrạchZTgA tiếp4XC3 tụcey4C nói:ZTgA “Ney4Chân dịp4XC3 nàey4Cy, tôiTLdK fZ45có vàfZ45i lờiTLdK muey4Cốn tâm4XC3 sựZTgA với4XC3 mọiZTgA ngườfZ45i. T4XC3ừ chuyệnTLdK TầTLdKn Vey4Cũ đoạnfZ45 tufZ45yệt 4XC3với LfZ45ãnh TLdKThị, ch4XC3o tớfZ45i việcTLdK ThịZTgAnh ThếTLdK thTLdKu ey4Cmua Tầney4C VTLdKũ, mfZ45ột ney4Căm qfZ45ua đãfZ45 TLdKxảy TLdKra khônTLdKg ítTLdK 4XC3sự kiệfZ45n. TTLdKrong ey4Cmột năTLdKm nTLdKày, tfZ45ôi từfZ45 mộey4Ct kẻey4C cofZ45n nhZTgAà ey4Cgiàu fZ45chơi bờfZ45i 4XC3lêu lổ4XC3ng, kfZ45hông cóTLdK chí4XC3 tiếey4Cn thủZTgA chỉ4XC3 biTLdKết chTLdKơi TLdKxe, ZTgAđã TLdKtrở ey4Cthành 4XC3tôi củaey4C ey4Chôm naTLdKy, tôi4XC3 khôfZ45ng dámey4C nófZ45i mình4XC3 đTLdKã thàfZ45nh côngZTgA, nhưngZTgA tôiey4C ZTgAhoàn ey4Ctoàn dey4Cám 4XC3nói, TfZ45iêu Trạcey4Ch TLdKđang đứngZTgA tr4XC3ước mặtTLdK mọiey4C ngườ4XC3i làTLdK mộfZ45t nTLdKgười đànTLdK ZTgAông đfZ45ã 4XC3thật TLdKsự fZ45trải qTLdKua nhữngTLdK TLdKbão tápZTgA gfZ45ian khổey4C đfZ45ể trưfZ45ởng thành!”

“Hú!” BạcfZ45h TLdKDiệc PhonTLdKg bTLdKỗng kêuTLdK lêney4C nhưZTgA sóTLdKi tru.

“Nhưng fZ45trong chuy4XC3ện nàyTLdK n4XC3ếu TLdKnhư khôTLdKng ZTgAcó fZ45sự giúey4Cp đỡ4XC3 vTLdKà ủngTLdK hộfZ45 củ4XC3a mọey4Ci người,fZ45 TiêuTLdK TZTgArạch tô4XC3i s4XC3ẽ khôngZTgA thểey4C điZTgA tới4XC3 fZ45ngày 4XC3hôm naZTgAy nhan4XC3h chTLdKóng ey4Cnhư vậfZ45y. ChTLdKo nên,ZTgA 4XC3tại đây4XC3, 4XC3tôi mZTgAuốn cảey4Cm ơney4C tấZTgAt cả4XC3 mọfZ45i ngườiTLdK.” TZTgAiêu TrạcTLdKh nhìney4C vềfZ45 pZTgAhía Tống4XC3 ThTLdKế Phong4XC3, áney4Ch mắey4Ct 4XC3chân tfZ45hành. “AZTgAnh TốZTgAng, cảmfZ45 ZTgAơn anZTgAh fZ45vào lúcey4C tTLdKôi TLdKcần sự4XC3 gi4XC3úp đỡTLdK nhất4XC3 đZTgAã dànhfZ45 cTLdKho tôiey4C mTLdKột vị4XC3 4XC3trí đTLdKể TLdKtôi cfZ45ó thể4XC3 phátTLdK hu4XC3y hếtZTgA khảfZ45 nTLdKăng củTLdKa mình.TLdK DfZ45ù ZTgAcho ey4Cbây gTLdKiờ đfZ45ã cófZ45 ey4Csự ngfZ45hiệp riêney4Cg, 4XC3nhưng tôey4Ci sTLdKẽ khôn4XC3g vứTLdKt bỏ4XC3 Gi4XC3ang HfZ45ân, nTLdKơi đãfZ45 cTLdKho tTLdKôi công4XC3 viey4Cệc đey4Cầu t4XC3iên, cảZTgAm ơfZ45n TLdKanh, afZ45nh Tống.”

Tiêu TrạcTLdKh TLdKdời ánTLdKh ZTgAmắt safZ45ng AmTLdKy. ZTgA“Amy, cảmZTgA ơey4Cn fZ45cô 4XC3đã kfZ45hông tfZ45ừ bỏ4XC3, cùngZTgA fZ45tôi TLdKđi suốtfZ45 chặngZTgA đường4XC3 cTLdKho tớifZ45 4XC3bây giờ,fZ45 tôZTgAi phZTgAải tfZ45ăng lươnfZ45g ey4Ccho TLdKcô, 4XC3còn phảiTLdK thănZTgAg 4XC3chức, PhfZ45ó tổngTLdK giámfZ45 ey4Cđốc ĐfZ45ỉnh ThịnhZTgA quốcTLdK tế,ey4C ôngTLdK chủey4C củZTgAa cfZ45ô c4XC3òn cóey4C tZTgAhể hàZTgAo phó4XC3ng đ4XC3ến mTLdKức nàTLdKo nữa.”

Tiền 4XC3đã kfZ45hông cònZTgA quafZ45n t4XC3rọng đốifZ45 vớTLdKi AfZ45my, nhưnTLdKg nếuZTgA đ4XC3ược thănZTgAg chứcey4C sey4Cẽ cey4Càng c4XC3ó khôfZ45ng TLdKgian đểey4C phátZTgA triểfZ45n, cZTgAô ZTgAvẫn rấtfZ45 4XC3vui, nân4XC3g 4XC3ly rZTgAượu đứnfZ45g fZ45bật dậyfZ45 TLdKhô: “Ôn4XC3g chủey4C vạfZ45n tuế!”

Tiêu TrạchZTgA n4XC3ói tiếp:4XC3 “CfZ45òn 4XC3có nZTgAhững ey4Cđồng nTLdKghiệp fZ45ở GianTLdKg HâfZ45n, fZ45cảm ơn4XC3 fZ45sự ủnfZ45g 4XC3hộ vfZ45à ưu4XC3 TLdKái TLdKcủa tấtTLdK ZTgAcả mọTLdKi 4XC3người, móney4C quà4XC3 tôZTgAi fZ45đền đTLdKáp ZTgAcho những4XC3 n4XC3ỗ ey4Clực cốTLdK gắey4Cng củey4Ca m4XC3ọi người,ZTgA cũney4Cg nfZ45hư TLdKviệc ZTgAthăng cTLdKhức, tă4XC3ng lươZTgAng v4XC3à vfZ45ấn đề4XC3 đãiZTgA ngộTLdK màey4C mọTLdKi ngườTLdKi TLdKmong đợ4XC3i 4XC3nhất, lượngTLdK tey4Ciêu thZTgAụ quey4Cý nàey4Cy củZTgAa chúng4XC3 ZTgAta tey4Căng TLdKmười 4XC3tám phầZTgAn trămfZ45 TLdKso vTLdKới quýey4C trước.”

Những đồngTLdK ey4Cnghiệp fZ45đã cfZ45ùng anfZ45h dốcfZ45 TLdKsức tạ4XC3i G4XC3iang Hâ4XC3n TLdKhưng phZTgAấn vỗfZ45 TLdKtay giòney4C giã.

“Hú hfZ45ú!” BạTLdKch Diệc4XC3 ey4CPhong lfZ45ại mộtZTgA lầey4Cn ZTgAnữa ph4XC3ối hợey4Cp 4XC3bằng tiế4XC3ng kê4XC3u ZTgAnhư sóey4Ci tru.

Tiêu ZTgATrạch cười,4XC3 c4XC3hỉ vàoTLdK Bạcey4Ch 4XC3Diệc 4XC3Phong, nóTLdKi: “Bạcey4Ch DiệcZTgA PZTgAhong, cfZ45ho dey4Cù 4XC3cậu fZ45có gàoey4C đến4XC3 ráZTgAch TLdKhọng, đfZ45êm nTLdKay c4XC3ũng khônZTgAg lôiTLdK kéofZ45 đey4Cược cfZ45ô sóiey4C cáiZTgA nàZTgAo đâu.”

“Ha hTLdKa hTLdKa ha!!!!!!!”TLdK Dey4Cưới sâ4XC3n khấuTLdK vaey4Cng lên4XC3 tiếngfZ45 cườiZTgA key4Chông ngừng.

Bạch DiệcZTgA PhonfZ45g ngắtfZ45 đó4XC3a hey4Coa tươi4XC3 trZTgAong bìnhfZ45 hofZ45a ZTgAtrên bàn,fZ45 némfZ45 lZTgAên sey4Cân khấu:fZ45 “fZ45Biến, thằZTgAng khốn!”

Tiêu Tr4XC3ạch liếZTgAc TLdKnhìn ey4Canh ta4XC3, nói:fZ45 “ZTgATiểu BạTLdKch, BạchTLdK giafZ45, tôiTLdK cũTLdKng pTLdKhải cảm4XC3 ơnTLdK cTLdKậu đãZTgA ZTgAtổ cTLdKhức chZTgAo tôifZ45 mộtZTgA bữaey4C TLdKtiệc ley4Cớn TLdKthế nfZ45ày, cùfZ45ng vớiTLdK ZTgAsự gi4XC3úp đTLdKỡ củ4XC3a cfZ45ậu troey4Cng suố4XC3t mộtTLdK n4XC3ăm qu4XC3a.” TiêufZ45 Trạcey4Ch gãiey4C gãTLdKi đầu,fZ45 đổifZ45 giọngey4C: “ZTgAMặc dfZ45ù khfZ45ông tey4Chực chấtZTgA lắm.”

“Ha ha!”fZ45 Dey4Cưới s4XC3ân khấTLdKu TLdKlại ley4Cà mey4Cột tey4Cràng cườiZTgA van4XC3g dội.

Bạch DiệcZTgA P4XC3hong đứngZTgA ZTgAdậy, nhấcZTgA châfZ45n trèZTgAo lênZTgA b4XC3àn, 4XC3anh tfZ45a đứngey4C đóZTgA 4XC3hô: “ThằngZTgA khốn,fZ45 cậuTLdK b4XC3iết TLdKchọc cưey4Cời ngey4Cười kháZTgAc như4XC3 vậy,TLdK saTLdKo khônfZ45g điTLdK làfZ45m dZTgAiễn ey4Cviên hàZTgAi đi.”

Tiêu TrạchfZ45 ey4Cvỗ TLdKvề aTLdKnh tfZ45a: “Hey4Ca hTLdKa! HafZ45iz! Đừng4XC3 kíchTLdK ZTgAđộng, hômfZ45 ney4Cay lfZ45à TLdKngày vuZTgAi, tôifZ45 khôngey4C TLdKmuốn l4XC3àm chZTgAo bầfZ45u kZTgAhông kfZ45hí qTLdKuá 4XC3ngột ngạt.”

Bạch ZTgADiệc PfZ45hong ZTgAchỉ ey4Ctay ZTgAvào TLdKanh, nhảey4Cy tfZ45ừ trfZ45ên TLdKbàn xuống.

“Hạ Thiệ4XC3u ZTgANhiên.” TiTLdKêu TrạcZTgAh nhắfZ45c mộfZ45t cáfZ45i tên.

Hạ TfZ45hiệu Nhi4XC3ên ngồifZ45 ởZTgA hàngey4C TLdKghế trước4XC3 ZTgAmỉm cườifZ45 gZTgAiơ tZTgAay ey4Clên, TiêufZ45 TrạchTLdK b4XC3ật 4XC3ngón c4XC3ái: ey4C“Người 4XC3anh TLdKem tey4Cài giỏey4Ci, đã4XC3 4XC3giúp đ4XC3ỡ tfZ45ôi qTLdKuá nhiều,TLdK fZ45ngoài lờiTLdK cZTgAảm ơn4XC3 tZTgAôi còfZ45n mufZ45ốn nói,ZTgA sa4XC3u TLdKnày ey4Cnếu cóTLdK chuyey4Cện ZTgAgì cầey4Cn đế4XC3n Tiêey4Cu Trạch,ey4C chỉfZ45 cầnTLdK cậuTLdK mởey4C miệng,ZTgA chfZ45o dZTgAù 4XC3là ZTgAlao vàfZ45o nướcZTgA sôTLdKi lửaZTgA bỏngfZ45, 4XC3chết cũng…ZTgA 4XC3không cfZ45hối từ,TLdK cònfZ45 fZ45có vợ4XC3 cofZ45n fZ45đang chfZ45ờ chTLdKúng tZTgAa chă4XC3m sóc!”

Hạ ThiệuTLdK ey4CNhiên nởZTgA ZTgAnụ cười.

“Còn TLdKcó Lýey4C A4XC3n Thần.”fZ45 TLdKTiêu TrZTgAạch hôTLdK t4XC3o ey4Cmột tiếng,fZ45 4XC3tìm ZTgAkiếm bónTLdKg dáng4XC3 ey4Canh tTLdKa gTLdKiữa đZTgAám người,ey4C “TênZTgA khey4Cốn nháTLdKt gTLdKan nhàfZ45 cậfZ45u, t4XC3ôi 4XC3biết cậfZ45u đan4XC3g fZ45ở đâZTgAy, fZ45cậu TLdKcó bảnfZ45 lĩTLdKnh sZTgAai ngưTLdKời đZTgAưa chìey4Ca khey4Cóa RevenZTgAton cfZ45ho tôZTgAi, tạey4Ci fZ45sao lạifZ45 khôZTgAng cfZ45ó ey4Ccan đảfZ45m đứZTgAng trướfZ45c mZTgAặt tôi?”

Vừa ngZTgAhe đếney4C ReventonfZ45, 4XC3Nhan H4XC3oan kZTgAích động4XC3 đứng4XC3 bTLdKật dfZ45ậy ngoảnh4XC3 đầuTLdK ey4Ctìm kfZ45iếm Lý4XC3 A4XC3n Th4XC3ần, còTLdKn GfZ45iản Nin4XC3h ey4Cthì sữfZ45ng sờey4C ZTgAcả người.

Đám đ4XC3ông bỗney4Cg xônTLdK xey4Cao, fZ45hóa rey4Ca 4XC3chiếc Rev4XC3enton ey4Cđó bịTLdK LýfZ45 AZTgAn Thầey4Cn mTLdKua đfZ45ược, 4XC3càng nfZ45gạc nhiey4Cên hơnZTgA ey4Clà aTLdKnh fZ45ta đe4XC3m chfZ45iếc xey4Ce tặngTLdK lạifZ45 4XC3cho TiêuZTgA Trạch.

Reventon! Haey4Ci trZTgAăm trfZ45iệu đóZTgA! Không4XC3 đùaTLdK được4XC3 đâu!

Tất cfZ45ả đềey4Cu mfZ45ở lớney4C mắtZTgA n4XC3gó qufZ45anh bốnTLdK phía.

“Nếu cậfZ45u khZTgAông rZTgAa, tôey4Ci sẽfZ45 thậfZ45t sựTLdK kTLdKhông fZ45nhận cậ4XC3u 4XC3là bạn.ey4C” LZTgAời nófZ45i tuy4XC3ệt ZTgAtình c4XC3ủa TiêuZTgA Tr4XC3ạch vừaey4C tfZ45hốt raey4C, Lýey4C AZTgAn Thầney4C trey4Cốn đằnfZ45g fZ45sau cộtfZ45 trey4Cụ bfZ45ỗng xuất4XC3 hZTgAiện, “TfZ45ôi đếTLdKn rồi.”

“Tên khốn!”fZ45 TiêufZ45 TrạchZTgA cắn4XC3 rănfZ45g mắney4Cg mộtey4C câu,ZTgA “Nhưng4XC3 tô4XC3i phảZTgAi fZ45cảm ơ4XC3n tZTgAên ZTgAkhốn fZ45nhà cậuey4C đ4XC3ã tặngTLdK fZ45lại chiếcfZ45 xfZ45e màfZ45 tôfZ45i ey4Cvà fZ45bà 4XC3xã y4XC3êu quýfZ45 nhất.”

Tiêu TZTgArạch nhì4XC3n LãnTLdKh Ngey4Cự Thần.4XC3 LãZTgAnh TLdKNgự ThầZTgAn cũng4XC3 nh4XC3ìn anh.

“Người fZ45ta nó4XC3i, mufZ45ốn fZ45biết ZTgAgiá trTLdKị mộtey4C cofZ45n ngưTLdKời thìTLdK phảiTLdK nZTgAhìn vàZTgAo đối4XC3 tTLdKhủ củafZ45 an4XC3h TLdKta, TLdKLãnh NgựTLdK TTLdKhần, rấey4Ct vTLdKui khey4Ci đượcfZ45 a4XC3nh chọnfZ45 l4XC3àm đốiey4C ZTgAthủ, cZTgAảm ơey4Cn afZ45nh mfZ45ột nămTLdK quey4Ca đã4XC3 qey4Cuan tâey4Cm TLdKđến tôi,4XC3 khiếnZTgA ey4Ctôi khZTgAông TLdKthể khôn4XC3g nTLdKhanh chónZTgAg ey4Ctrưởng thành.”

Phía dướey4Ci cTLdKó nZTgAgười cười4XC3 4XC3rộ lênTLdK, nga4XC3y cảfZ45 Ley4Cãnh NgựfZ45 ThầnZTgA fZ45cũng bTLdKất giácey4C ey4Ccong fZ45cong 4XC3khóe miệng,TLdK đâfZ45y thật4XC3 4XC3sự giốngZTgA nhưfZ45 mộey4Ct tiếtTLdK mụcfZ45 fZ45hài h4XC3ấp dẫn.

Tiêu ey4CTrạch nóTLdKi: “fZ45Thế nhưng,TLdK ZTgAtôi nghfZ45ĩ, ngườ4XC3i mfZ45uốn cảmey4C ơfZ45n aney4Ch nhất4XC3 l4XC3à fZ45cha tTLdKôi 4XC3mới đúng!”

Tiêu KifZ45ến ĐôngfZ45 mỉfZ45m cười.

Tiêu fZ45Trạch nhìfZ45n sTLdKang 4XC3cha ZTgAmình, bắfZ45t đầuTLdK trêuTLdK chọc:TLdK “Ba,ZTgA ngàyTLdK ey4Ctrước co4XC3n tra4XC3i cTLdKủa TLdKba thậtZTgA hưey4C hey4Cỏng! ChuyTLdKên mônTLdK làmTLdK nhữfZ45ng chuyệTLdKn khiếnfZ45 ZTgAba mấtey4C mặt!4XC3 Hồi4XC3 đóey4C bey4Ca vfZ45ẫn TLdKluôn monTLdKg m4XC3uốn Lãney4Ch Ngự4XC3 ThầTLdKn TLdKlà cTLdKon tra4XC3i fZ45mình. NhưnZTgAg 4XC3mà TLdKba àTLdK, cfZ45on tra4XC3i fZ45của bTLdKa đ4XC3ã trưởney4Cg ey4Cthành, t4XC3rở thfZ45ành mộtTLdK fZ45nam ZTgAtử háTLdKn độZTgAi trờZTgAi đZTgAạp đất,ey4C tfZ45ừ hômTLdK ey4Cnay trởfZ45 ey4Cđi b4XC3a hoTLdKàn tey4Coàn c4XC3ó thể4XC3 kiTLdKêu hãnhZTgA TLdKnói với4XC3 b4XC3ất kỳfZ45 4XC3ai, TLdKTiêu TrạchZTgA, làZTgA fZ45con t4XC3rai của4XC3 Tiê4XC3u KiếnTLdK 4XC3Đông tôi.”

Toàn hộZTgAi trưfZ45ờng vey4Cỗ fZ45tay hofZ45an hfZ45ô 4XC3như sấmZTgA dậy.

Sau kZTgAhi lắn4XC3g lạiZTgA, 4XC3Tiêu TrfZ45ạch nhìnTLdK NhaZTgAn Hoa4XC3n ngồiey4C giey4Cữa đ4XC3ám đông,fZ45 ney4Cói: “Nh4XC3an HoTLdKan, ZTgAbà ZTgAxã, vfZ45ợ của4XC3 TLdKanh, ey4Cem yêu.”

Tiêu Trạey4Cch liênTLdK tiếpZTgA dùey4Cng ZTgAba cácZTgAh xưnZTgAg hôey4C kh4XC3iến NfZ45han Ho4XC3an ngạey4Ci n4XC3gùng, cTLdKô nhếcfZ45h mTLdKôi nhìTLdKn anh.

Anh nó4XC3i tey4Ciếp: “ThựcTLdK raTLdK, n4XC3gười ey4Canh cầ4XC3n phảiZTgA cTLdKảm ơZTgAn nfZ45hất chfZ45ính ey4Clà e4XC3m. ey4CEm cóZTgA nhớey4C TLdKlúc Tey4Cần V4XC3ũ sụfZ45p đổ,ey4C TLdKem 4XC3đã nófZ45i gZTgAì vZTgAới aTLdKnh ey4Ckhông? ETLdKm fZ45nói ZTgAem yêuTLdK ey4Canh, đ4XC3ó lZTgAà lTLdKần đ4XC3ầu tiêTLdKn eey4Cm nói4XC3 TLdKyêu afZ45nh, vàTLdKo lú4XC3c màZTgA ey4Canh sắpey4C tfZ45rở fZ45thành mfZ45ột kẻfZ45 ZTgAnghèo fZ45rớt key4Chông xTLdKu díZTgAnh túi.

Khi đóZTgA TLdKem ney4Cói, giàuZTgA cũngTLdK tốt4XC3 TLdKmà ngTLdKhèo fZ45cũng đZTgAược, cTLdKhỉ cần4XC3 ởTLdK bfZ45ên anZTgAh, cey4Cho dùZTgA cey4Có 4XC3túng ZTgAthiếu đếney4C mứZTgAc ăZTgAn kfZ45hông đủ4XC3 nZTgAo, mặc4XC3 kh4XC3ông đủZTgA TLdKấm, phảifZ45 uốnfZ45g giey4Có TâyfZ45 BắZTgAc màTLdK TLdKsống 4XC3thì TLdKtrong lfZ45òng eZTgAm vẫn4XC3 rấey4Ct ngọtTLdK ngào.

Em nóiey4C efZ45m đãey4C m4XC3uốn ey4Cở bfZ45ên anhey4C, chey4Co dZTgAù a4XC3nh tfZ45rở tey4Chành kẻZTgA ăey4Cn mày4XC3 lZTgAưu lạZTgAc đầTLdKu fZ45đường, eey4Cm cũney4Cg muốnfZ45 fZ45làm kẻ4XC3 ănTLdK ey4Cmày TLdKbên cZTgAạnh anh.

Cả ZTgAđời nàyey4C TLdKem sẽfZ45 TLdKdựa TLdKvào ZTgAanh, aZTgAnh ey4Ccó khônTLdKg muốn4XC3 cũng4XC3 khônZTgAg được.”

Nhan HoZTgAan ZTgAmím môiTLdK gậtfZ45 đầu.

“Nhan HoZTgAan, eTLdKm cóey4C dáZTgAm trZTgAước mặtfZ45 tấtZTgA cả4XC3 mZTgAọi ngườiTLdK ởfZ45 đey4Cây, nóTLdKi lại4XC3 câfZ45u ey4Cem yêey4Cu a4XC3nh mTLdKột lfZ45ần TLdKnữa, nZTgAói lTLdKại nh4XC3ững TLdKgì e4XC3m ZTgAđã từnfZ45g n4XC3ói ey4Cvới TLdKanh kZTgAhông?” TifZ45êu TrfZ45ạch nóifZ45 xZTgAong, tấtfZ45 cảTLdK mọiey4C ngườiey4C đềfZ45u hướn4XC3g áney4Ch ZTgAmắt vàTLdKo ZTgANhan Hoaey4Cn. Bạchey4C DiệcTLdK PhonfZ45g đưaey4C micZTgAro tới4XC3 tZTgArước mặZTgAt cô,ZTgA Nh4XC3an Hey4Coan nhì4XC3n TLdKTiêu Trạchey4C k4XC3hông hey4Cề chớey4Cp mTLdKắt, trâTLdKm ng4XC3âm mTLdKột lát4XC3 m4XC3ới cầey4Cm lấZTgAy micZTgAro đTLdKứng dậTLdKy khỏTLdKi chZTgAỗ ngồi.

Toàn bộfZ45 T9TLdK8 vàoTLdK thờifZ45 khắTLdKc fZ45này vôZTgA cZTgAùng yfZ45ên ZTgAtĩnh, tấtfZ45 cảfZ45 đềuey4C 4XC3nín t4XC3hở cey4Căng TLdKtai chTLdKờ cey4Cô dũngey4C cảZTgAm tỏey4C tình.

Trong đạiey4C TLdKsảnh vaey4Cng TLdKlên mộtfZ45 4XC3giọng nữey4C troney4Cg trẻoTLdK ey4Cêm tafZ45i, Ney4Chan Hoaey4Cn TLdKnói: ey4C“Tiêu Trạey4Cch, 4XC3em yfZ45êu a4XC3nh, ey4Ccho ey4Cdù cZTgAó t4XC3úng ey4Cthiếu đếnTLdK TLdKmức TLdKăn khZTgAông đủfZ45 fZ45no, mặc4XC3 khôfZ45ng đủZTgA ấmTLdK, ph4XC3ải uố4XC3ng giZTgAó Tâey4Cy BfZ45ắc ey4Cmà ey4Csống they4Cì trZTgAong lòngZTgA eey4Cm vẫnTLdK rấTLdKt 4XC3ngọt n4XC3gào. EfZ45m ey4Cđã mZTgAuốn fZ45ở bên4XC3 aZTgAnh, ch4XC3o ey4Cdù a4XC3nh 4XC3trở thàfZ45nh kẻey4C ăney4C mZTgAày lưfZ45u lạTLdKc đfZ45ầu đường4XC3, efZ45m cTLdKũng mfZ45uốn lZTgAàm k4XC3ẻ ZTgAăn ey4Cmày b4XC3ên cạnhZTgA anhZTgA. TLdKCả đờifZ45 nàyTLdK TLdKem sẽfZ45 dựa4XC3 vey4Cào anh4XC3, aney4Ch cey4Có khôTLdKng muốnfZ45 cũ4XC3ng k4XC3hông được.”

Cô vZTgAừa d4XC3ứt ley4Cời, ey4Ctiếng ey4Cvô tTLdKay hoey4Can hôey4C n4XC3hiệt liệZTgAt vaZTgAng TLdKlên, Tey4Ciêu TrạchfZ45 hướey4Cng ZTgAvề 4XC3phía TLdKcô kTLdKhom ngfZ45ười thfZ45ật thấp,TLdK nói:fZ45 “ZTgACảm fZ45ơn emZTgA, đâyey4C ZTgAlà ey4Cmón qu4XC3à tZTgAuyệt vờTLdKi nfZ45hất mfZ45à ZTgAanh nh4XC3ận được4XC3 ngàyTLdK ey4Chôm nTLdKay. NhaTLdKn 4XC3Hoan, đTLdKáp l4XC3ại tZTgAình 4XC3cảm chân4XC3 tìnhey4C TLdKmà eTLdKm 4XC3dành chfZ45o anh4XC3, ZTgATiêu Trạc4XC3h 4XC3anh xiTLdKn thềey4C trướTLdKc tấtey4C fZ45cả mọey4Ci 4XC3người, đey4Cời nàyey4C kiZTgAếp nàyey4C, Tiê4XC3u TrạchZTgA đố4XC3i vfZ45ới Nhaey4Cn HoafZ45n m4XC3ãi mãiZTgA khôey4Cng rờiey4C fZ45xa, mã4XC3i mãiTLdK chỉey4C yTLdKêu mey4Cột ngườiey4C làTLdK em.”

Tiếng vỗTLdK taTLdKy nZTgAhư fZ45sấm dậey4Cy vaey4Cng dTLdKội k4XC3hắp hộiZTgA ZTgAtrường, đfZ45ặc fZ45biệt TLdKlà tiếnZTgAg v4XC3ỗ ey4Ctay củaey4C nhey4Cững người4XC3 đang4XC3 yêfZ45u nhZTgAau hoặcfZ45 đaZTgAng yê4XC3u thầmZTgA ngfZ45ười nà4XC3o đó.

Ai TLdKcũng mu4XC3ốn đượcfZ45 dũn4XC3g cảmey4C nhfZ45ư Nh4XC3an TLdKHoan, fZ45ai cey4Cũng mufZ45ốn ey4Cđược tfZ45hâm fZ45tình nh4XC3ư fZ45Tiêu Trạch.

Lạc TiểufZ45 fZ45Anh cZTgAảm đZTgAộng đếnZTgA rơ4XC3i lệZTgA, HạfZ45 ThiZTgAệu Nhiêney4C rúZTgAt ZTgAkhăn đưaey4C chTLdKo cô.

Dưới sâZTgAn khấu,4XC3 Nhey4Can fZ45Hoan đỏTLdK mặtfZ45 n4XC3hìn TfZ45iêu TrZTgAạch, áZTgAnh mắtTLdK sáng4XC3 tey4Crong. TrZTgAên ey4Csân ZTgAkhấu, ZTgATiêu Tr4XC3ạch 4XC3nhìn vZTgAề phíaey4C cô,ey4C trZTgAên gươngZTgA mặtTLdK ngậpfZ45 tràfZ45n ZTgAý cười,fZ45 ánhZTgA mắtZTgA sáney4Cg rực.

“Nào nào!”ey4C BạcZTgAh DiệZTgAc Phon4XC3g fZ45nhảy lê4XC3n sâfZ45n khấ4XC3u, TLdKcắt nfZ45gang ánh4XC3 nh4XC3ìn cTLdKhăm cTLdKhú ney4Cồng ey4Cnàn cZTgAủa haZTgAi người.ZTgA “CảZTgAm ơey4Cn sựey4C cổZTgA vũZTgA ZTgAcủa quey4Cý vịey4C, bàfZ45i phey4Cát biểufZ45 TLdKcủa chủTLdK fZ45nhân bZTgAữa tiệfZ45c xiey4Cn đượcTLdK kfZ45ết tey4Chúc, bâ4XC3y TLdKgiờ x4XC3in mờey4Ci vZTgAào tTLdKiết mụTLdKc tiTLdKếp theo.”

Nhân viê4XC3n ZTgAphục vfZ45ụ đẩyTLdK x4XC3e báney4Ch ZTgAkem ZTgAlên sTLdKân kZTgAhấu, c4XC3a ey4Csĩ BạTLdKch DZTgAiệc PhofZ45ng b4XC3ắt TLdKnhịp c4XC3ho mọiZTgA ngườifZ45 há4XC3t bàifZ45 chey4Cúc mừngey4C sZTgAinh ey4Cnhật, sey4Cau ZTgAđó bảTLdKo Tiêey4Cu ey4CTrạch ướcey4C rZTgAồi thổiTLdK nến.

Một hơifZ45 4XC3thổi tZTgAắt ZTgAba ZTgAngọn nến4XC3 tượngZTgA trưey4Cng fZ45cho b4XC3a fZ45mươi tuổi,ey4C TiêTLdKu Tey4Crạch nZTgAhắm mey4Cắt ước4XC3 mộtZTgA điZTgAều ước.

Dưới sâTLdKn khấu,4XC3 NhafZ45n HTLdKoan thíc4XC3h fZ45thú nhìney4C afZ45nh, TLdKtrong lòngTLdK thTLdKầm đoZTgAán: TiZTgAêu Tey4Crạch, có4XC3 phải4XC3 anZTgAh đangfZ45 ướTLdKc rTLdKằng chúnTLdKg tfZ45a s4XC3ẽ m4XC3ãi mãiTLdK ởey4C bêTLdKn nhau?

Tiêu Trạchey4C TLdKmở mắt.

Bạch ZTgADiệc Phoney4Cg cưfZ45ời hìTLdK h4XC3ì hỏifZ45: “Vừa4XC3 fZ45ước TLdKđiều 4XC3gì vậy,ZTgA nóiZTgA 4XC3nghe ey4Cchút nà4XC3o, fZ45có phey4Cải liêZTgAn quafZ45n TLdKtới ZTgAbà ZTgAxã, vey4Cợ, TLdKem yê4XC3u Nha4XC3n HfZ45oan cTLdKủa c4XC3ậu không?”

Tiêu TrZTgAạch fZ45nhìn N4XC3han HoaTLdKn, 4XC3Nhan 4XC3Hoan cũngey4C mZTgAuốn 4XC3biết 4XC3điều ước4XC3 củafZ45 TLdKanh phả4XC3i chănZTgAg ey4Ccó côey4C troey4Cng đóTLdK, áfZ45nh mắt4XC3 fZ45chờ moTLdKng nhfZ45ìn anh.

Nhìn chămfZ45 fZ45chú vey4Cào mắTLdKt cey4Cô, Tiêey4Cu ZTgATrạch nfZ45ói: “ĐiềuZTgA ướcTLdK cTLdKủa tôiey4C là,ey4C thâ4XC3n thTLdKể kTLdKhỏe mạnh.”

Không TLdKgiống TLdKnhư cfZ45ô nghZTgAĩ! Nh4XC3an fZ45Hoan TLdKbĩu môey4Ci, tTLdKrong l4XC3òng cảmTLdK thấy4XC3 h4XC3ơi mấtZTgA mát.

Bạch Diệcey4C fZ45Phong gey4Ciơ ZTgAngón cáifZ45 với4XC3 ZTgATiêu TTLdKrạch, fZ45trêu ch4XC3ọc nói:fZ45 fZ45“Ngài fZ45Tiêu, 4XC3cụ ey4CTiêu àZTgA, 4XC3tôi chúfZ45c cụfZ45 th4XC3ân thTLdKể khỏe4XC3 mey4Cạnh, phúc4XC3 nhưTLdK ĐôngZTgA ZTgAHải, they4Cọ tựafZ45 NaZTgAm Sơney4C! HZTgAa h4XC3a hTLdKa haTLdK!” AfZ45nh t4XC3a nZTgAói xonTLdKg cfZ45ũng tựTLdK mìfZ45nh cey4Cảm thấyZTgA buồ4XC3n cười,TLdK cầmfZ45 mey4Cicro cưey4Cời ngfZ45ặt nghẽo.

Tiêu Trey4Cạch nhậey4Cn micZTgAro, nói:TLdK TLdK“Nhan fZ45Hoan, điề4XC3u ưfZ45ớc vừey4Ca rồiey4C củafZ45 aTLdKnh lZTgAà thfZ45ân ZTgAthể khỏTLdKe mạnh,ey4C c4XC3ó lẽTLdK eZTgAm khôZTgAng biếey4Ct tạZTgAi saZTgAo 4XC3anh fZ45lại fZ45ước 4XC3như vậy,4XC3 nfZ45ghe xZTgAong TLdKbài hát4XC3 safZ45u đâyfZ45 eTLdKm sẽ4XC3 hiZTgAểu đưey4Cợc lòng4XC3 anZTgAh. fZ45Bài háTLdKt n4XC3ày anfZ45h tey4Cặng cTLdKho e4XC3m, têney4C fZ45là ‘ThânZTgA thểTLdK khTLdKỏe mạnh’.”

Ánh đfZ45èn trey4Cên ey4Csân TLdKkhấu dịuZTgA đTLdKi, ey4Cban nhạc4XC3 b4XC3ắt đầufZ45 đệm4XC3 đàn,ey4C fZ45khúc nhạcey4C dạoTLdK êTLdKm ZTgAái tey4Crôi TLdKqua, Tey4Ciêu TZTgArạch đ4XC3ưa TLdKmicro tớiTLdK bêfZ45n fZ45môi, cZTgAất giọn4XC3g hát.

Anh khôfZ45ng sợ4XC3 ey4Cvì eey4Cm ey4Cmà ey4Cchịu nhi4XC3ều tfZ45ổn th4XC3ất, 4XC3dù baey4Co gia4XC3n khổZTgA ZTgAvẫn sẵnZTgA l4XC3òng đóZTgAn nhận

Anh 4XC3chỉ sợZTgA vey4Cì mệtfZ45 mTLdKỏi 4XC3thao fZ45thức cảey4C fZ45đêm ZTgAmà ZTgAbỏ lỡTLdK cuộc4XC3 ey4Chẹn ngàyfZ45 ZTgAmai ZTgAcủa chúnfZ45g ta

Anh fZ45không sTLdKợ 4XC3mồ hôey4Ci fZ45đầm đTLdKìa, x4XC3ây fZ45nên mZTgAột lâuey4C đey4Cài TLdKthuộc vềey4C rZTgAiêng ey4Chai ta

Anh chey4Cỉ sợfZ45 rằZTgAng mey4Cình 4XC3bị cảm,4XC3 khôey4Cng nếmfZ45 đượcey4C đồfZ45 ZTgAăn eTLdKm n4XC3ấu cfZ45ho 4XC3anh thfZ45ì thậfZ45t lãZTgAng phí

Không cầZTgAn efZ45m fZ45cho ZTgAanh uốngey4C thuốc4XC3, kTLdKhông TLdKmuốn tZTgArở thà4XC3nh gZTgAánh 4XC3nặng cZTgAủa em

Nếu yZTgAêu ZTgAem saey4Co cZTgAó thểZTgA đểZTgA eTLdKm phải4XC3 hôey4Cn mộtZTgA ngưey4Cời bệnhey4C, trZTgAơ mắtfZ45 nhTLdKìn afZ45nh cey4Chịu bey4Cao TLdKgiày vò

Anh monfZ45g TLdKsao thâey4Cn thể4XC3 khỏeTLdK mạnh4XC3, ey4Cvì aZTgAnh TLdKđã đồngey4C ýTLdK s4XC3ẽ 4XC3cho efZ45m mộ4XC3t TLdKcuộc sTLdKống vẹnZTgA toàn

Thề nTLdKon hẹey4Cn biểnTLdK chẳnZTgAg bTLdKằng khỏeTLdK mạnfZ45h để4XC3 efZ45m khôngey4C p4XC3hải nhọcZTgA công

Anh ZTgAmong TLdKsao ZTgAthân t4XC3hể kZTgAhỏe mạney4Ch, ey4Ckhông muốn4XC3 nhZTgAìn eZTgAm rey4Cơi l4XC3ệ vì4XC3 ley4Co lắngTLdK ZTgAcho anh

Ngộ TLdKnhỡ TLdKem fZ45còn tiề4XC3u tụey4Cy hơfZ45n 4XC3anh fZ45thì sZTgAao cZTgAó ey4Cthể hưey4Cởng thZTgAụ h4XC3ương TLdKvị củTLdKa tìfZ45nh yêu

Anh đãfZ45 từTLdKng pey4Chung pZTgAhí thời4XC3 giZTgAan, tfZ45hậm chíZTgA còZTgAn nganZTgAg tàng4XC3 coey4Ci thườngey4C cTLdKái chết

Bởi vfZ45ì ey4Cđã yê4XC3u fZ45em, mớ4XC3i bắTLdKt ZTgAđầu ey4Ckhao kháZTgAt sống4XC3 lâuZTgA trfZ45ăm tuổi

Cầu tTLdKrời baTLdKn pey4Chúc cfZ45ho thân4XC3 thể4XC3 ZTgAanh kfZ45hỏe mạfZ45nh, ch4XC3o dùey4C ngà4XC3y fZ45đó ZTgAđất tr4XC3ời tốiZTgA tăm

Em vẫn4XC3 ZTgAsẽ nhì4XC3n afZ45nh TLdKngủ yên

Đắp TLdKcho TLdKanh chiếcfZ45 fZ45chăn ZTgAbông, khiếnfZ45 aey4Cnh c4XC3ảm độngfZ45 đếnfZ45 rơ4XC3i lệfZ45… [2]

[2] They4Cân ey4Cthể khỏeTLdK mạnZTgAh –fZ45 TTLdKrương VTLdKệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng 4XC3hình ảZTgAnh fZ45khi an4XC3h ZTgAbị bey4Cệnh táZTgAi hiệnZTgA trưTLdKớc 4XC3mắt NfZ45han HoanZTgA, cTLdKho anZTgAh uốney4Cg tfZ45huốc, nh4XC3ìn afZ45nh tfZ45iêm, 4XC3mơ mTLdKơ hồTLdK TLdKhồ n4XC3gồi bêTLdKn gey4Ciường ZTgAtrông fZ45chừng anh…

Khóe mfZ45ắt cfZ45ô đãfZ45 ướ4XC3t ey4Ctự 4XC3lúc nào.

Chơi xTLdKe, hồTLdK đồ4XC3 sốfZ45ng qufZ45a n4XC3gày, 4XC3coi thườney4Cg cfZ45ái chếtfZ45 đ4XC3i đTLdKua ZTgAxe với4XC3 DạZTgA Sâm…4XC3 fZ45Tất cảfZ45 đTLdKều hiey4Cển fZ45hiện trướey4Cc ey4Cmắt TfZ45iêu Trạch,ey4C TLdKanh nhfZ45ớ rấtfZ45 r4XC3õ 4XC3lúc ey4Canh 4XC3tỉnh lạiZTgA ey4Csau c4XC3ơn TLdKmê fZ45man, NTLdKhan HoafZ45n đãfZ45 nóTLdKi –TLdK fZ45anh gụcfZ45 ey4Cngã, 4XC3như tTLdKhể cảey4C tZTgAhế fZ45giới ney4Cày đều4XC3 sụpTLdK đổ4XC3 thefZ45o vfZ45ậy. ey4CTiêu Trạch,ey4C anZTgAh phảiZTgA ZTgAmau kh4XC3ỏe lạTLdKi, mìfZ45nh fZ45em kh4XC3ông thểTLdK chèo4XC3 chốnfZ45g đfZ45ược cTLdKái n4XC3hà này.

Thề nTLdKon hẹTLdKn bTLdKiển t4XC3hật s4XC3ự chẳngfZ45 quaTLdKn trZTgAọng ZTgAbằng tZTgAhân ey4Cthể khZTgAỏe mạnh.

Đối với4XC3 côTLdK, anZTgAh làTLdK tTLdKrụ cộtfZ45 cZTgAho ZTgAcả thZTgAế giớTLdKi, aZTgAnh TLdKgục ngã4XC3, ZTgAthế giớ4XC3i củaTLdK TLdKcô cũney4Cg sTLdKụp xu4XC3ống theo.

Nhan Hoey4Can cey4Cảm độngTLdK khôngTLdK nTLdKói nê4XC3n lfZ45ời, lệey4C ey4Crưng rưngfZ45 trofZ45ng ZTgAđôi mắtfZ45 lonTLdKg lanhTLdK, qu4XC3a ley4Càn nướcTLdK m4XC3ắt đó4XC3, côey4C tTLdKrông thấyey4C mZTgAột ngTLdKười đàZTgAn ông4XC3 cầmZTgA fZ45bó TLdKhoa ZTgAhồng to4XC3. GươngTLdK mặtTLdK rạngTLdK rỡ,ZTgA sốey4Cng ey4Cmũi TLdKcao 4XC3thẳng, Â4XC3u ph4XC3ục tTLdKrắng t4XC3inh, 4XC3anh giốney4Cg n4XC3hư mộ4XC3t vịTLdK hoànfZ45g tfZ45ử chZTgAân tình4XC3 khẩney4C khoảnZTgA bước4XC3 vềey4C fZ45phía cô.

Nhan H4XC3oan 4XC3sụt sịtZTgA nhậnTLdK lTLdKấy bóey4C ho4XC3a, TiêZTgAu TrTLdKạch mócey4C tronfZ45g fZ45áo rfZ45a chTLdKiếc nhẫnTLdK TLdKkim cươngTLdK đãfZ45 4XC3chuẩn TLdKbị từZTgA trTLdKước, quey4Cỳ mfZ45ột cey4Chân xuống.ey4C Aney4Ch nói:fZ45 “Anhey4C đãfZ45 nóey4Ci, TLdKngày ZTgAanh gâyTLdK dựey4Cng lạiTLdK sựZTgA nghi4XC3ệp sẽZTgA cTLdKhính ey4Clà lZTgAúc cey4Cưới eey4Cm v4XC3ề nhà,ZTgA bâZTgAy gZTgAiờ anTLdKh mTLdKuốn tZTgAhực hiệTLdKn lờiTLdK nóZTgAi ZTgAcủa TLdKmình, TLdKem TLdKyêu, lấfZ45y aZTgAnh nhé?”

Nước mTLdKắt lãfZ45 ey4Cchã rơiey4C, NZTgAhan H4XC3oan khôney4Cg hềfZ45 4XC3do dự4XC3, ng4XC3ón t4XC3ay rufZ45n ruTLdKn cey4Chui vfZ45ào chey4Ciếc nhfZ45ẫn ey4Cnạm ki4XC3m ey4Ccương ZTgAđẹp ZTgAđẽ sáTLdKng chói.

Chung qZTgAuanh tiếngfZ45 v4XC3ỗ TLdKtay ZTgAvang dộifZ45, ZTgAanh 4XC3ôm fZ45cô ey4Chôn lênfZ45 hànZTgAg nướcfZ45 mắt.

Âm nhạcey4C thTLdKay đổiZTgA, tTLdKrở thànfZ45h khúZTgAc nhạcZTgA êmfZ45 áey4Ci nhịfZ45p nhà4XC3ng, mọfZ45i người4XC3 lậ4XC3p tứTLdKc ey4Ckết đfZ45ôi tZTgAìm bạfZ45n TLdKnhảy. TfZ45iêu TTLdKrạch thổey4Ci nhẹZTgA 4XC3lên mífZ45 TLdKmắt cZTgAô, chọcfZ45 cey4Cho 4XC3cô cư4XC3ời, “fZ45Lập tfZ45ức muTLdKốn làmZTgA côey4C 4XC3dâu cey4Của a4XC3nh, cảmey4C fZ45thấy m4XC3ình hạnhey4C ey4Cphúc chứ?”

Nhan ey4CHoan ní4XC3n khófZ45c mZTgAỉm cưfZ45ời, TLdKgật đầuey4C lifZ45ên tục.

Tiêu TrạcZTgAh cườiey4C l4XC3àm TLdKxao độfZ45ng ánhey4C mắtZTgA ZTgANhan Hoan.

Cô fZ45nói: “AfZ45nh yfZ45êu, sifZ45nh nhfZ45ật ZTgAvui vẻ.”

“Ừ!” An4XC3h tựa4XC3 t4XC3rán mìnfZ45h ZTgAvào trán4XC3 côfZ45, nhẹTLdK nhàZTgAng kfZ45hiêu vfZ45ũ, cZTgAô kZTgAéo tfZ45ay an4XC3h đặtfZ45 TLdKlên b4XC3ụng dướiZTgA ZTgAphẳng lì,ey4C kh4XC3ẽ khàngTLdK nói:4XC3 ey4C“Món 4XC3quà efZ45m tặey4Cng cZTgAho anTLdKh nTLdKằm ở4XC3 đây.”

Chiều cuey4Cối thuTLdK, ánhey4C nfZ45ắng ZTgAchan hòa.

Ven đưey4Cờng, ey4Ccao ốcey4C fZ45mọc lênZTgA sey4Can sátZTgA nhưfZ45 rTLdKừng rậm,ey4C từngTLdK ZTgAcỗ xey4Ce lớnZTgA nhỏey4C roey4Cng ZTgAruổi fZ45khắp TLdKcác cZTgAon fZ45phố, ngườiey4C điZTgA đườngZTgA 4XC3qua TLdKlại vộiTLdK 4XC3vã, nZTgAữ cảey4Cnh ey4Csát ey4Cgiao thôngTLdK xiey4Cnh đẹpey4C chỉfZ45 hufZ45y đoàn4XC3 xeTLdK. Mộey4Ct đám4XC3 tfZ45hanh niêTLdKn vey4Cây qfZ45uanh tTLdKrạm x4XC3e bZTgAuýt dáney4C đầyTLdK fZ45áp phíchey4C phfZ45im ảnhTLdK, tấtey4C cZTgAả đều4XC3 đanTLdKg bàney4C tey4Cán về4XC3 4XC3cô diễnfZ45 vifZ45ên xinTLdKh ey4Cđẹp ZTgAchiếm fZ45cứ toàfZ45n bộfZ45 cácey4C bứTLdKc ảnhTLdK đó.

Thành phốTLdK ey4Cnày vẫZTgAn thfZ45ay đổi4XC3 rấey4Ct nTLdKhanh, khTLdKiến ng4XC3ười TLdKta ZTgAkhông ZTgAkịp đófZ45n nhận.

Tại vùngey4C 4XC3ngoại tfZ45hành cách4XC3 xTLdKa đTLdKô ey4Cthị, yên4XC3 ey4Ctĩnh, thưTLdK thái.

Reventon mey4Cen thefZ45o cZTgAon đườngTLdK núey4Ci fZ45uốn TLdKlượn TLdKlao ey4Cvề phíZTgAa trướcTLdK, fZ45trên gey4Chế lTLdKái, TZTgAiêu TrạcfZ45h 4XC3một tTLdKay gZTgAiữ vôZTgA lăng,ZTgA mộtey4C ZTgAtay đặey4Ct ey4Ctrên phầnfZ45 bụey4Cng đfZ45ã fZ45hơi nhôTLdK lêfZ45n củafZ45 nTLdKgười vợ4XC3 đfZ45ang ngey4Cồi trey4Cong l4XC3òng mình.

Nhan Hoa4XC3n đaney4Cg tro4XC3ng thờiey4C key4Cỳ man4XC3g thfZ45ai nhưngTLdK vẫZTgAn đẹpfZ45 ZTgAdịu 4XC3dàng, má4XC3i tóey4Cc hơZTgAi rốifZ45 tếTLdKt phồngey4C th4XC3eo key4Ciểu xươZTgAng cá,TLdK áofZ45 ley4Cen mỏn4XC3g màufZ45 ZTgAda nZTgAgười, tfZ45oàn ey4Cthân cfZ45ô nhey4Cư tỏaTLdK fZ45ra mộtTLdK thứ4XC3 á4XC3nh sáney4Cg cTLdKủa nfZ45gười làmZTgA mẹ.

Cô ngồTLdKi trêfZ45n đey4Cùi TiTLdKêu ey4CTrạch, cúifZ45 ZTgAđầu TLdKhôn môey4Ci anTLdKh, chiZTgAếc nhẫney4C kiTLdKm cươey4Cng trênTLdK ngón4XC3 vfZ45ô fZ45danh lóefZ45 sángZTgA rựcZTgA rỡ.

Tiêu TrạcfZ45h đãZTgA 4XC3quá que4XC3n thuộcTLdK vớfZ45i cTLdKon đườngZTgA nZTgAày TLdKnên vốfZ45n không4XC3 cfZ45ần nTLdKhìn, vẫZTgAn hTLdKết sứcey4C fZ45chuyên chZTgAú hTLdKôn cfZ45ô, fZ45yêu thươngey4C cô.

“Vèo!”

Một chiếTLdKc fZ45Porsche 94XC311 [4XC33] fZ45phóng TLdKvụt qufZ45a TLdKnhư ZTgAtên bắey4Cn, lZTgAá fZ45cây k4XC3hô h4XC3éo 4XC3bị sứZTgAc giófZ45 cuốTLdKn ZTgAlên cuộnTLdK tròey4Cn sfZ45au đuôiZTgA xe.

[3] PorschZTgAe 91TLdK1: TLdKmọi ney4Cgười 4XC3còn nh4XC3ớ chiếcfZ45 x4XC3e nàfZ45y cTLdKhứ, 4XC3là ey4CDạ SâmZTgA :D

2012-Porsche-911-Front-Quarter-MofZ45tion-Red-623x415

1338366817-Porscey4Che-911-Coupe-Club-1

Nhan HoTLdKan fZ45rời khỏifZ45 cáZTgAnh TLdKmôi nóngfZ45 ey4Crực, quZTgAay đầey4Cu ney4Chìn, k4XC3inh ngạcTLdK h4XC3ô lêTLdKn: ey4C“Là afZ45nh ta…”

Tiêu TrfZ45ạch giey4Cữ cey4Cằm TLdKcô key4Céo 4XC3lại tfZ45iếp tfZ45ục hônfZ45 môi.

Mặc kệTLdK hfZ45ắn l4XC3à ai.

Người ey4Ccả đờiey4C 4XC3này anTLdKh mTLdKuốn đuổ4XC3i th4XC3eo đãZTgA hoey4Càn tfZ45oàn bắtfZ45 đưfZ45ợc rồey4Ci, 4XC3anh chẳn4XC3g fZ45còn chey4Cút hàofZ45 hứngfZ45 vớiey4C 4XC3bất kỳ4XC3 kẻ4XC3 nà4XC3o khác.

“Anh khônZTgAg tfZ45hể nà4XC3o vĩZTgAnh viễn4XC3 chạTLdKy fZ45phía fZ45sau em.”

“Anh sẽZTgA đ4XC3uổi they4Ceo em.”

Nhan HofZ45an, cuốey4Ci c4XC3ùng anZTgAh 4XC3cũng bắtTLdK đTLdKược e4XC3m rồi.

_Hết_

P/s: ZTgANgại quá,ey4C còZTgAn mỗiTLdK mộtZTgA chương4XC3 4XC3muốn fZ45post liền4XC3 4XC3luôn ney4Chưng ey4Ctự nhey4Ciên lTLdKại bận4XC3 bùfZ45 đầfZ45u cảZTgA tuầnTLdK, c4XC3hẳng TLdKhở TLdKra đượcTLdK chút4XC3 nàoey4C đểey4C ZTgAlàm, fZ45bắt 4XC3mọi ngườiZTgA đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.