You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác g9gCkbaiả: NhaWHrivMn 9gCkbaTiểu Ngôn

Chuyển nWHrivMgữ: L9gCkbaạc Dương
***

Chương 67

Để cWHrivMhúc mừnWHrivMg spuinh UsCd7fnhật TiêuUsCd7f Trạch,UsCd7f WHrivMNhan HoUsCd7fan mặcpu 9gCkbamột cWHrivMhiếc vWHrivMáy puhở UsCd7fvai mớ9gCkbai đặ9gCkbat hànpug thiếWHrivMt kếpu th9gCkbaeo UsCd7fyêu UsCd7fcầu. T9gCkbaừ ngựcUsCd7f trởpu puxuống, UsCd7fváy đượcUsCd7f gpuhép thàn9gCkbah từWHrivM rUsCd7fất punhiều chpuiếc lôngpu vpuũ n9gCkbahỏ tr9gCkbaắng tUsCd7finh, tạopu pucho phầnUsCd7f ch9gCkbaân vá9gCkbay c9gCkbaó kiWHrivMểu dán9gCkbag npuhư bậcpu thaUsCd7fng tầngUsCd7f tầWHrivMng lớppu lớp,WHrivM 9gCkbavừa UsCd7fthuần khiếput thoáWHrivMt tụ9gCkbac màWHrivM WHrivMlại kpuhông mất9gCkba tí9gCkbanh thờUsCd7fi trang.

Là UsCd7fchủ nh9gCkbaân củUsCd7fa bUsCd7fữa tiệ9gCkbac, UsCd7fTiêu Trạch9gCkba c9gCkbaũng ănpu v9gCkbaận rấtUsCd7f traWHrivMng 9gCkbatrọng, an9gCkbah 9gCkbamặc mộtWHrivM UsCd7fbộ Âu9gCkba phụcWHrivM màuWHrivM trắnpug bước9gCkba rpua kUsCd7fhỏi phònUsCd7fg 9gCkbathay đồ,pu đipu tớpui ô9gCkbam vUsCd7fòng quanUsCd7fh e9gCkbao nhỏ9gCkba củapu nàngUsCd7f tiê9gCkban nữUsCd7f đaWHrivMng đứngUsCd7f trướpuc gương,UsCd7f nói9gCkba: “WHrivMMặc đồ9gCkba tranpug puđiểm puxinh đẹpup thWHrivMế nàUsCd7fy đểUsCd7f quyếnUsCd7f rũUsCd7f c9gCkbaon nhWHrivMà 9gCkbaai đây?”

Nhan HWHrivMoan gi9gCkbaật npuhẹ cWHrivMánh tUsCd7fay áo9gCkba UsCd7fmàu trắn9gCkbag đaUsCd7fng puvòng quWHrivMa 9gCkbaeo mì9gCkbanh, WHrivMnói: “EmUsCd7f cònWHrivM chWHrivMưa nópui pugì 9gCkbaanh puđâu đấUsCd7fy, puăn pudiện bảWHrivMnh bWHrivMao puthế nà9gCkbay l9gCkbaà đểWHrivM 9gCkbadụ 9gCkbadỗ co9gCkban gpuái n9gCkbahà a9gCkbai hả?”

“Hôm npuay làpu sinpuh nhậWHrivMt WHrivManh, aUsCd7fnh puphải ăn9gCkba mặcpu trịnhpu trọnpug l9gCkbaà đươngpu nhiWHrivMên, hWHrivMơn nữa,pu 9gCkbacó epum rồiUsCd7f, 9gCkbacòn cUsCd7fon gái9gCkba npuhà WHrivMai cóWHrivM thểUsCd7f lọtUsCd7f vào9gCkba mUsCd7fắt anpuh được.”

“Hôm nUsCd7fay làUsCd7f 9gCkbasinh nh9gCkbaật anhUsCd7f, 9gCkbaem tranWHrivMg đUsCd7fiểm xin9gCkbah đẹ9gCkbap lUsCd7fà đương9gCkba nhiêpun, WHrivMhơn punữa, có9gCkba apunh UsCd7frồi, cUsCd7fon UsCd7ftrai nhàWHrivM punào UsCd7fcó WHrivMthể lọtUsCd7f vàUsCd7fo mắt9gCkba UsCd7fem đượWHrivMc chứ.”

Nhan H9gCkbaoan UsCd7fbắt c9gCkbahước cUsCd7fách 9gCkbanói củaWHrivM 9gCkbaanh, lWHrivMại bUsCd7fị TUsCd7fiêu TrạcWHrivMh ômUsCd7f gh9gCkbaì vào9gCkba lòngUsCd7f hônUsCd7f ngấuWHrivM nghiếnWHrivM mộWHrivMt tr9gCkbaận, rờiWHrivM khỏipu môipu cô,WHrivM UsCd7fanh thởpu nặnUsCd7fg WHrivMnề WHrivMnói: “Quàpu s9gCkbainh nhUsCd7fật củaUsCd7f aWHrivMnh đâu?”

 

Nhan Hpuoan đỏWHrivM mặt9gCkba pukéo chpuiếc 9gCkbaváy h9gCkbaơi xộcpu puxệch WHrivMlên chpue UsCd7fđi ph9gCkbaần ngực,WHrivM rUsCd7fa WHrivMvẻ WHrivMbí mWHrivMật, “ĐếnUsCd7f lúcpu đpuó an9gCkbah sẽUsCd7f biết!”

“Anh muố9gCkban 9gCkbaxem xeWHrivMm rốWHrivMt cuộpuc eUsCd7fm tặngUsCd7f anWHrivMh thứpu pugì hapuy hpuo.” Bàn9gCkba taUsCd7fy UsCd7fto véopu WHrivMnhẹ hpuai pucái 9gCkbalên nơi9gCkba 9gCkbatròn putrịa mềm9gCkba mạiWHrivM, Nh9gCkbaan Hoapun n9gCkbahíu màpuy c9gCkbaắn mWHrivMôi, cUsCd7fơ WHrivMthể WHrivMbây giờWHrivM vôpu cùngWHrivM nhpuạy cảm,UsCd7f sự9gCkba đụnUsCd7fg UsCd7fchạm cUsCd7fủa puanh lUsCd7fàm c9gCkbaô nWHrivMhư muốnUsCd7f nWHrivMhũn ra.

Rất nhiềWHrivMu n9gCkbagười nhậnWHrivM đượcUsCd7f 9gCkbathiệp mờipu WHrivMcủa WHrivMTiêu Trạc9gCkbah, đồng9gCkba nghpuiệp, WHrivMbạn bUsCd7fè tUsCd7fhân thiếtUsCd7f, nUsCd7fgay cảUsCd7f kẻUsCd7f đối9gCkba địch9gCkba 9gCkbaLãnh NUsCd7fgự Thần9gCkba cũUsCd7fng WHrivMnhận được.

Từng cUsCd7fhiếc limousinWHrivMe [UsCd7f1] x9gCkbaa hUsCd7foa pulần lượt9gCkba đỗUsCd7f pulại trướcWHrivM cổnWHrivMg T9pu8, h9gCkbaôm npuay 9gCkbabảo vệWHrivM pucũng ă9gCkban mpuặc cpuhỉn UsCd7fchu vôpu WHrivMcùng tUsCd7frang tWHrivMrọng. L9gCkbaúc WHrivMTiêu Trạc9gCkbah tựWHrivM n9gCkbahiên ômWHrivM Nhapun WHrivMHoan đUsCd7fi 9gCkbavào đUsCd7fại WHrivMsảnh, UsCd7fkhông kUsCd7fhí cảUsCd7f hộpui t9gCkbarường lậppu 9gCkbatức UsCd7fsôi sục.

[1] Lpuimousine: mộtWHrivM loạ9gCkbai puxe kháchUsCd7f saWHrivMng trọng,9gCkba pucó UsCd7fthân 9gCkbaxe dài9gCkba vWHrivMà nUsCd7fội 9gCkbathất WHrivMtiện WHrivMnghi bên9gCkba trong.

lincolnpu-stretch-limo

Tiêu Trạc9gCkbah WHrivMchào WHrivMhỏi mộtWHrivM nhópum b9gCkbaạn UsCd7fbè, puNhan 9gCkbaHoan UsCd7fbị đUsCd7fám UsCd7fkhách mờiUsCd7f nữUsCd7f képuo UsCd7fsang mộUsCd7ft bêpun bắUsCd7ft đầuUsCd7f tWHrivMán gẫu.

Nhân viênUsCd7f phụWHrivMc 9gCkbavụ quáUsCd7fn WHrivMbar maWHrivMng m9gCkbaột hWHrivMộp quàWHrivM WHrivMđược gó9gCkbai đẹWHrivMp đpuẽ đưWHrivMa pucho TWHrivMiêu Trpuạch 9gCkbađang nópui chuyện9gCkba phiếm9gCkba vớiUsCd7f kWHrivMhách khứUsCd7fa, “T9gCkbaiêu tpuiên 9gCkbasinh, một9gCkba vị9gCkba tiê9gCkban sWHrivMinh nhờ9gCkba putôi c9gCkbahuyển mónWHrivM qpuuà nàyWHrivM WHrivMcho n9gCkbagài, ngưUsCd7fời puđó nUsCd7fói móUsCd7fn quàWHrivM này9gCkba ngàiWHrivM nhất9gCkba địnhpu phảWHrivMi tựUsCd7f putay mWHrivMở ra.”

Tiêu TrạchUsCd7f nWHrivMghi hoặcpu nhậWHrivMn lấypu hWHrivMộp WHrivMquà, mpuở raUsCd7f. 9gCkbaNgay khWHrivMi giấ9gCkbay WHrivMgói đượcUsCd7f xéUsCd7f rpua, troWHrivMng lòng9gCkba TiêuUsCd7f Trạc9gCkbah lWHrivMập tứcUsCd7f đWHrivMan xWHrivMen bUsCd7fao cảmUsCd7f giUsCd7fác đắng9gCkba cpuay UsCd7fngọt 9gCkbabùi. puAnh giữWHrivM lấ9gCkbay tWHrivMay npuhân WHrivMviên pUsCd7fhục v9gCkbaụ, vộipu UsCd7fvàng hUsCd7fỏi: “VịWHrivM WHrivMtiên WHrivMsinh đWHrivMó đang9gCkba ở9gCkba đâuUsCd7f? AWHrivMnh t9gCkbaa trông9gCkba nhWHrivMư WHrivMthế nào?”

Nhân viêpun phục9gCkba WHrivMvụ puhơi WHrivMgiật WHrivMmình, lắ9gCkbap bUsCd7fắp UsCd7fnói: “Vị9gCkba tiêUsCd7fn sinUsCd7fh đó9gCkba đã9gCkba điWHrivM rồi,UsCd7f an9gCkbah WHrivMta rấWHrivMt 9gCkbacao, rấUsCd7ft tuấnpu tú,UsCd7f pukhi cườiWHrivM còUsCd7fn lộ9gCkba rUsCd7fa h9gCkbaàm WHrivMrăng trắngpu sáng.”

Đúng lú9gCkbac nà9gCkbay, vớiWHrivM tưWHrivM cácUsCd7fh ngư9gCkbaời cUsCd7fhủ trì,9gCkba B9gCkbaạch DiệcWHrivM WHrivMPhong mời9gCkba Tiêpuu Trpuạch WHrivMlên sân9gCkba khấuWHrivM p9gCkbahát bUsCd7fiểu, TiêuWHrivM TrạchUsCd7f chấnWHrivM chỉn9gCkbah lạipu cUsCd7fảm xúcUsCd7f rồ9gCkbai WHrivMđi lên.

Khách khứUsCd7fa 9gCkbanhao npuhao ngUsCd7fồi 9gCkbaxuống. UsCd7fNhan puHoan ngpuồi WHrivMcùng bàn9gCkba với9gCkba TiêWHrivMu Kiến9gCkba ĐônUsCd7fg, 9gCkbabên cạn9gCkbah là9gCkba HUsCd7fạ Thi9gCkbaệu NhiêUsCd7fn vpuà LạcUsCd7f TiểWHrivMu Apunh, tWHrivMiếp đópu làWHrivM 9gCkbaTống Thế9gCkba Phonpug 9gCkbavà AWHrivMmy, Bpuạch Diệ9gCkbac PhUsCd7fong, puLãnh puNgự Tpuhần 9gCkbađã ngồUsCd7fi yênWHrivM v9gCkbaị UsCd7fở hpuàng ghếUsCd7f trước.

Tiêu TrạchWHrivM ÂuUsCd7f phWHrivMục WHrivMchỉnh tề9gCkba đpui t9gCkbaới cầm9gCkba lpuấy mpuicro, WHrivMnhìn UsCd7fmột lượtUsCd7f kháWHrivMch k9gCkbahứa WHrivMđa phầnWHrivM lWHrivMà UsCd7fbạn 9gCkbabè puthân thiếUsCd7ft, nWHrivMói: pu“Hôm naUsCd7fy làpu spuinh nWHrivMhật pucủa TUsCd7fiêu TrạUsCd7fch tôUsCd7fi, cảpum ơ9gCkban mpuọi ngưUsCd7fời đãpu tớiWHrivM 9gCkbatham dựWHrivM buổi9gCkba UsCd7ftiệc, cUsCd7fảm ơUsCd7fn Bpuạch Diệc9gCkba PWHrivMhong puđã 9gCkbacung cấpUsCd7f địWHrivMa điểmWHrivM UsCd7ftốt WHrivMnhư puthế này.”

Dưới sWHrivMân khấUsCd7fu tipuếng vỗWHrivM lWHrivMên vanWHrivMg lênWHrivM rpuộn UsCd7frã, s9gCkbaau khpui lắngUsCd7f 9gCkbalại, TiêWHrivMu Trạchpu tUsCd7fiếp tụcpu nóiWHrivM: “Nhân9gCkba dpuịp nàWHrivMy, UsCd7ftôi 9gCkbacó WHrivMvài lời9gCkba muốnpu t9gCkbaâm 9gCkbasự vpuới mọiWHrivM người.pu TừUsCd7f chuyệnWHrivM TầnUsCd7f Vũpu đoUsCd7fạn tuyệt9gCkba vớWHrivMi 9gCkbaLãnh ThWHrivMị, UsCd7fcho tới9gCkba việcpu TWHrivMhịnh Thếpu t9gCkbahu mupua 9gCkbaTần puVũ, pumột năUsCd7fm 9gCkbaqua 9gCkbađã xảyWHrivM WHrivMra UsCd7fkhông puít WHrivMsự kiện.UsCd7f Tpurong pumột năWHrivMm này9gCkba, tôipu tpuừ mộtWHrivM kpuẻ coUsCd7fn nUsCd7fhà gi9gCkbaàu ch9gCkbaơi 9gCkbabời lêUsCd7fu lổng,UsCd7f khôUsCd7fng 9gCkbacó puchí tiếnpu th9gCkbaủ chỉpu biếUsCd7ft puchơi 9gCkbaxe, đ9gCkbaã putrở th9gCkbaành tô9gCkbai cWHrivMủa hômWHrivM naUsCd7fy, tpuôi 9gCkbakhông dápum nWHrivMói mìnpuh WHrivMđã tWHrivMhành UsCd7fcông, nhưng9gCkba putôi hoUsCd7fàn topuàn pudám punói, 9gCkbaTiêu TUsCd7frạch đaUsCd7fng đứngWHrivM trUsCd7fước mpuặt mUsCd7fọi n9gCkbagười lUsCd7fà mộtUsCd7f ngườiWHrivM đUsCd7fàn ônpug đ9gCkbaã thậtUsCd7f s9gCkbaự trải9gCkba UsCd7fqua WHrivMnhững bUsCd7fão t9gCkbaáp g9gCkbaian khổ9gCkba UsCd7fđể trưởngWHrivM thành!”

“Hú!” Bạch9gCkba WHrivMDiệc 9gCkbaPhong UsCd7fbỗng kpuêu lêpun n9gCkbahư só9gCkbai tru.

“Nhưng tron9gCkbag chuyệnWHrivM WHrivMnày nếuUsCd7f như9gCkba khôngpu pucó sựpu giWHrivMúp 9gCkbađỡ vàWHrivM ủngWHrivM hộ9gCkba UsCd7fcủa 9gCkbamọi người,pu T9gCkbaiêu UsCd7fTrạch tôipu sẽ9gCkba khpuông th9gCkbaể đ9gCkbai tớWHrivMi ngà9gCkbay hô9gCkbam n9gCkbaay nhaUsCd7fnh cpuhóng nhUsCd7fư vậ9gCkbay. 9gCkbaCho nWHrivMên, UsCd7ftại đây,pu tôiUsCd7f muốUsCd7fn WHrivMcảm 9gCkbaơn t9gCkbaất WHrivMcả m9gCkbaọi người.”pu puTiêu Trạchpu WHrivMnhìn vUsCd7fề phíapu Tốpung UsCd7fThế Phonpug, ánhUsCd7f mắput ch9gCkbaân thà9gCkbanh. “9gCkbaAnh TốngUsCd7f, UsCd7fcảm ơWHrivMn WHrivManh vàoUsCd7f lUsCd7fúc tôWHrivMi cWHrivMần sựUsCd7f gi9gCkbaúp đUsCd7fỡ nhấtpu đUsCd7fã d9gCkbaành UsCd7fcho t9gCkbaôi mộtUsCd7f UsCd7fvị trWHrivMí đ9gCkbaể tô9gCkbai WHrivMcó thểWHrivM puphát h9gCkbauy hếput khảUsCd7f năWHrivMng củapu mình.9gCkba WHrivMDù cWHrivMho bâUsCd7fy giWHrivMờ đãpu cóWHrivM sựpu ngUsCd7fhiệp UsCd7friêng, 9gCkbanhưng 9gCkbatôi spuẽ khôngpu 9gCkbavứt bỏpu Gpuiang 9gCkbaHân, 9gCkbanơi 9gCkbađã chpuo t9gCkbaôi pucông viUsCd7fệc đUsCd7fầu tiên,UsCd7f cảmpu ơnWHrivM anhpu, puanh Tống.”

Tiêu Tr9gCkbaạch dời9gCkba ánpuh m9gCkbaắt sUsCd7fang UsCd7fAmy. “A9gCkbamy, cảmUsCd7f ơUsCd7fn cô9gCkba đã9gCkba 9gCkbakhông từpu bỏ,UsCd7f cùn9gCkbag tpuôi đWHrivMi suốput chặngpu đườngUsCd7f cpuho tới9gCkba b9gCkbaây pugiờ, tôipu phả9gCkbai tă9gCkbang WHrivMlương cpuho cWHrivMô, còpun puphải thăn9gCkbag chức,9gCkba PhUsCd7fó putổng gpuiám đốcpu Đỉn9gCkbah ThịnhUsCd7f quốUsCd7fc tế,WHrivM puông 9gCkbachủ của9gCkba côUsCd7f cpuòn WHrivMcó thWHrivMể hàoWHrivM phópung puđến mức9gCkba nàWHrivMo nữa.”

Tiền đUsCd7fã khôpung cònUsCd7f quapun trọWHrivMng đốWHrivMi vớiWHrivM AmWHrivMy, nhưng9gCkba nUsCd7fếu đượcWHrivM thUsCd7făng 9gCkbachức pusẽ cpuàng 9gCkbacó kh9gCkbaông giWHrivMan 9gCkbađể 9gCkbaphát triển9gCkba, côUsCd7f vẫnUsCd7f rpuất 9gCkbavui, punâng l9gCkbay purượu đWHrivMứng bậtUsCd7f 9gCkbadậy UsCd7fhô: “Ô9gCkbang chủUsCd7f vpuạn tuế!”

Tiêu Trạchpu n9gCkbaói tiUsCd7fếp: 9gCkba“Còn WHrivMcó nhWHrivMững đồngWHrivM nghiệppu ởWHrivM UsCd7fGiang HâUsCd7fn, 9gCkbacảm ơnUsCd7f UsCd7fsự ủng9gCkba hpuộ vpuà ưpuu 9gCkbaái củWHrivMa tấtpu cUsCd7fả mọiUsCd7f ng9gCkbaười, mUsCd7fón 9gCkbaquà tôWHrivMi đUsCd7fền đáUsCd7fp chUsCd7fo nhữngWHrivM UsCd7fnỗ lựcpu pucố gắ9gCkbang pucủa mọUsCd7fi ngưUsCd7fời, cũn9gCkbag nhưpu puviệc thănpug puchức, t9gCkbaăng lưWHrivMơng vàUsCd7f WHrivMvấn đềWHrivM WHrivMđãi ngộUsCd7f màpu mWHrivMọi ngưpuời moWHrivMng đợUsCd7fi 9gCkbanhất, lưpuợng tiUsCd7fêu thụ9gCkba quýWHrivM nàpuy củpua WHrivMchúng tWHrivMa tpuăng mườiWHrivM támpu pWHrivMhần trăpum UsCd7fso vUsCd7fới quý9gCkba trước.”

Những đồUsCd7fng WHrivMnghiệp đãpu 9gCkbacùng an9gCkbah dốWHrivMc sứcUsCd7f WHrivMtại Gpuiang WHrivMHân hưnUsCd7fg ph9gCkbaấn puvỗ taUsCd7fy g9gCkbaiòn giã.

“Hú 9gCkbahú!” WHrivMBạch Diệpuc 9gCkbaPhong lạiWHrivM mUsCd7fột WHrivMlần nữaWHrivM WHrivMphối UsCd7fhợp bpuằng tiến9gCkbag kpuêu nWHrivMhư s9gCkbaói tru.

Tiêu TrạchUsCd7f pucười, chỉ9gCkba vàopu B9gCkbaạch Diệc9gCkba Phonpug, nó9gCkbai: 9gCkba“Bạch DiệWHrivMc Phongpu, ch9gCkbao dWHrivMù cậ9gCkbau cpuó gUsCd7fào đUsCd7fến purách họng,pu đêmUsCd7f nUsCd7fay cũngUsCd7f kUsCd7fhông lôiUsCd7f UsCd7fkéo đượWHrivMc UsCd7fcô sói9gCkba cáWHrivMi npuào đâu.”

“Ha 9gCkbaha UsCd7fha ha!!!!!!!”UsCd7f puDưới s9gCkbaân kpuhấu WHrivMvang UsCd7flên tiếWHrivMng cười9gCkba khôWHrivMng ngừng.

Bạch Diệcpu P9gCkbahong ngắput đóapu hopua tưWHrivMơi UsCd7ftrong bWHrivMình h9gCkbaoa trên9gCkba bànWHrivM, népum lWHrivMên sânWHrivM khấu:UsCd7f “9gCkbaBiến, thUsCd7fằng khốn!”

Tiêu Tpurạch lipuếc nhìWHrivMn anUsCd7fh puta, nói9gCkba: WHrivM“Tiểu Bạpuch, Bạcpuh WHrivMgia, tôiUsCd7f c9gCkbaũng phảWHrivMi 9gCkbacảm ơn9gCkba pucậu đ9gCkbaã tổWHrivM chức9gCkba cpuho tWHrivMôi mộtUsCd7f pubữa ti9gCkbaệc lớnUsCd7f thế9gCkba này,WHrivM cù9gCkbang v9gCkbaới WHrivMsự UsCd7fgiúp đỡ9gCkba của9gCkba cậu9gCkba tUsCd7frong suố9gCkbat mWHrivMột 9gCkbanăm q9gCkbaua.” TWHrivMiêu WHrivMTrạch gãiWHrivM gUsCd7fãi đầu,9gCkba đổipu giọngpu: “9gCkbaMặc dWHrivMù khUsCd7fông thực9gCkba chấUsCd7ft lắm.”

“Ha hapu!” Dướ9gCkbai sâ9gCkban 9gCkbakhấu lạiWHrivM là9gCkba mUsCd7fột tràngpu cười9gCkba va9gCkbang dội.

Bạch Diệcpu PUsCd7fhong đứng9gCkba dậy9gCkba, nhWHrivMấc chân9gCkba UsCd7ftrèo 9gCkbalên bàn,UsCd7f a9gCkbanh UsCd7fta đứ9gCkbang đóWHrivM hUsCd7fô: “ThằngWHrivM k9gCkbahốn, cậu9gCkba biết9gCkba cUsCd7fhọc c9gCkbaười ngườWHrivMi k9gCkbahác n9gCkbahư vậUsCd7fy, sa9gCkbao UsCd7fkhông điUsCd7f 9gCkbalàm diễn9gCkba viên9gCkba hàWHrivMi đi.”

Tiêu TUsCd7frạch vỗWHrivM WHrivMvề aUsCd7fnh tUsCd7fa: “HWHrivMa puha! HaUsCd7fiz! Đ9gCkbaừng UsCd7fkích động,WHrivM hômWHrivM n9gCkbaay l9gCkbaà WHrivMngày vuiUsCd7f, tô9gCkbai khô9gCkbang muốUsCd7fn WHrivMlàm c9gCkbaho b9gCkbaầu khpuông khí9gCkba qWHrivMuá UsCd7fngột ngạt.”

Bạch puDiệc P9gCkbahong chpuỉ t9gCkbaay WHrivMvào 9gCkbaanh, nhảpuy tWHrivMừ 9gCkbatrên b9gCkbaàn xuống.

“Hạ 9gCkbaThiệu UsCd7fNhiên.” Tipuêu Tpurạch nhắcUsCd7f WHrivMmột cUsCd7fái tên.

Hạ Thiệupu NWHrivMhiên ngồUsCd7fi 9gCkbaở puhàng gh9gCkbaế tUsCd7frước 9gCkbamỉm WHrivMcười gWHrivMiơ tpuay pulên, TiêWHrivMu puTrạch UsCd7fbật npugón 9gCkbacái: “9gCkbaNgười anUsCd7fh puem tpuài giỏ9gCkbai, đ9gCkbaã gUsCd7fiúp đỡ9gCkba tUsCd7fôi qUsCd7fuá WHrivMnhiều, ngWHrivMoài 9gCkbalời cUsCd7fảm ơUsCd7fn tôipu 9gCkbacòn mUsCd7fuốn nóipu, WHrivMsau nUsCd7fày nếu9gCkba cóUsCd7f chWHrivMuyện gìpu cầpun puđến TiêuWHrivM TrạcUsCd7fh, cWHrivMhỉ cầnWHrivM pucậu mởUsCd7f miUsCd7fệng, UsCd7fcho d9gCkbaù làUsCd7f 9gCkbalao và9gCkbao nướcUsCd7f sWHrivMôi 9gCkbalửa bpuỏng, chếput cpuũng… pukhông chốiWHrivM từ,9gCkba cWHrivMòn 9gCkbacó vợ9gCkba UsCd7fcon đangUsCd7f 9gCkbachờ puchúng t9gCkbaa chămWHrivM sóc!”

Hạ WHrivMThiệu 9gCkbaNhiên UsCd7fnở nWHrivMụ cười.

“Còn UsCd7fcó WHrivMLý puAn TWHrivMhần.” Tpuiêu TrạchUsCd7f 9gCkbahô tUsCd7fo mpuột WHrivMtiếng, tWHrivMìm kUsCd7fiếm bUsCd7fóng WHrivMdáng aUsCd7fnh puta giữa9gCkba đámpu ngưWHrivMời, “Tên9gCkba khốnpu nWHrivMhát gWHrivMan npuhà UsCd7fcậu, 9gCkbatôi biUsCd7fết 9gCkbacậu đanWHrivMg ởUsCd7f đâWHrivMy, UsCd7fcậu cóWHrivM WHrivMbản lWHrivMĩnh saWHrivMi ngườiWHrivM đUsCd7fưa c9gCkbahìa UsCd7fkhóa RWHrivMeventon ch9gCkbao tôipu, tUsCd7fại WHrivMsao lạiUsCd7f khpuông cóWHrivM capun đảUsCd7fm đứngUsCd7f trư9gCkbaớc mặput tôi?”

Vừa punghe đếnWHrivM Rev9gCkbaenton, NUsCd7fhan HWHrivMoan k9gCkbaích độUsCd7fng đứngWHrivM bậtpu dậy9gCkba npugoảnh đ9gCkbaầu WHrivMtìm 9gCkbakiếm Lý9gCkba puAn Thầpun, pucòn Giả9gCkban puNinh thUsCd7fì sWHrivMững sờpu UsCd7fcả người.

Đám đôngpu bỗngWHrivM xôUsCd7fn xa9gCkbao, h9gCkbaóa UsCd7fra ch9gCkbaiếc Repuventon đUsCd7fó bịpu Lýpu A9gCkban Thpuần mWHrivMua được,9gCkba cà9gCkbang ngạUsCd7fc nhiêWHrivMn hơUsCd7fn làWHrivM WHrivManh t9gCkbaa đepum chpuiếc WHrivMxe tặngWHrivM UsCd7flại ch9gCkbao TUsCd7fiêu Trạch.

Reventon! HWHrivMai WHrivMtrăm triệu9gCkba đó9gCkba! KhônUsCd7fg 9gCkbađùa đượcUsCd7f đâu!

Tất cảWHrivM đềuUsCd7f mởUsCd7f lWHrivMớn mắWHrivMt n9gCkbagó quaWHrivMnh WHrivMbốn phía.

“Nếu cậupu khpuông raUsCd7f, tUsCd7fôi WHrivMsẽ thậtWHrivM sựUsCd7f khô9gCkbang nh9gCkbaận cậuUsCd7f làUsCd7f bạn.UsCd7f” Lờpui UsCd7fnói tWHrivMuyệt tìpunh củapu Tipuêu puTrạch vWHrivMừa WHrivMthốt pura, puLý 9gCkbaAn ThUsCd7fần WHrivMtrốn đằng9gCkba sUsCd7fau cộ9gCkbat trụ9gCkba bỗngWHrivM xu9gCkbaất hiện,WHrivM “Tôpui đếnpu rồi.”

“Tên WHrivMkhốn!” TiêUsCd7fu TrạchWHrivM cUsCd7fắn răng9gCkba mắngpu mộtUsCd7f cUsCd7fâu, “Nhưngpu tôiUsCd7f ph9gCkbaải cảpum ơUsCd7fn tênpu kpuhốn nhUsCd7fà cậu9gCkba đãpu tặnpug UsCd7flại chi9gCkbaếc UsCd7fxe 9gCkbamà tôpui v9gCkbaà pubà x9gCkbaã yêpuu quý9gCkba nhất.”

Tiêu TrạchWHrivM nUsCd7fhìn LãWHrivMnh WHrivMNgự Thần.9gCkba WHrivMLãnh 9gCkbaNgự ThầnUsCd7f cũngpu 9gCkbanhìn anh.

“Người t9gCkbaa npuói, mu9gCkbaốn biếWHrivMt gUsCd7fiá trịWHrivM mộtWHrivM cWHrivMon ngư9gCkbaời tUsCd7fhì p9gCkbahải nUsCd7fhìn WHrivMvào đốiWHrivM puthủ củapu apunh tapu, LãWHrivMnh puNgự Thầnpu, UsCd7frất 9gCkbavui k9gCkbahi đưpuợc an9gCkbah chUsCd7fọn 9gCkbalàm đốpui thủ,UsCd7f cảmUsCd7f UsCd7fơn apunh mWHrivMột UsCd7fnăm puqua đWHrivMã 9gCkbaquan tâm9gCkba WHrivMđến tôpui, khiếnpu putôi khô9gCkbang thểUsCd7f 9gCkbakhông nhanUsCd7fh chóngUsCd7f trWHrivMưởng thành.”

Phía dưUsCd7fới cUsCd7fó npugười cườWHrivMi rộUsCd7f lên,9gCkba ngUsCd7fay cảUsCd7f L9gCkbaãnh Npugự TWHrivMhần cUsCd7fũng bấtWHrivM giá9gCkbac copung copung kUsCd7fhóe miệ9gCkbang, đpuây thậtpu s9gCkbaự gipuống nhưpu mộWHrivMt tiếput pumục UsCd7fhài hpuấp dẫn.

Tiêu TrạcWHrivMh nWHrivMói: “ThếWHrivM nUsCd7fhưng, t9gCkbaôi nghĩ,9gCkba ngườ9gCkbai mupuốn pucảm ơnWHrivM anUsCd7fh nUsCd7fhất UsCd7flà WHrivMcha tôi9gCkba mớiUsCd7f đúng!”

Tiêu KiếUsCd7fn Đôn9gCkbag mpuỉm cười.

Tiêu Trạch9gCkba nh9gCkbaìn spuang 9gCkbacha mình,UsCd7f bắ9gCkbat đầWHrivMu trêu9gCkba chọWHrivMc: 9gCkba“Ba, pungày tWHrivMrước 9gCkbacon tpurai cpuủa bWHrivMa thậWHrivMt hưpu WHrivMhỏng! Chuypuên môWHrivMn làWHrivMm nh9gCkbaững chuyệnpu khiếpun puba mất9gCkba mặt!pu HUsCd7fồi đó9gCkba UsCd7fba vẫn9gCkba lu9gCkbaôn m9gCkbaong muốnWHrivM LãUsCd7fnh NWHrivMgự Th9gCkbaần làWHrivM UsCd7fcon tra9gCkbai 9gCkbamình. NhWHrivMưng m9gCkbaà WHrivMba àUsCd7f, coWHrivMn UsCd7ftrai của9gCkba b9gCkbaa đã9gCkba trưởngpu thànUsCd7fh, tUsCd7frở th9gCkbaành mộtUsCd7f npuam tửpu hánUsCd7f độiUsCd7f trờpui đạpUsCd7f puđất, từpu h9gCkbaôm nWHrivMay 9gCkbatrở đipu bUsCd7fa WHrivMhoàn toànpu cUsCd7fó thểUsCd7f pukiêu hãn9gCkbah UsCd7fnói vớipu bấ9gCkbat kỳWHrivM aiWHrivM, TiêUsCd7fu T9gCkbarạch, làWHrivM c9gCkbaon t9gCkbarai củaUsCd7f TiêUsCd7fu Kiến9gCkba Đôngpu tôi.”

Toàn hUsCd7fội trườnUsCd7fg vỗUsCd7f tWHrivMay WHrivMhoan 9gCkbahô npuhư 9gCkbasấm dậy.

Sau khWHrivMi lắnWHrivMg lại,pu Tiêu9gCkba Tr9gCkbaạch nhìnWHrivM 9gCkbaNhan UsCd7fHoan 9gCkbangồi giữa9gCkba đámUsCd7f đông,WHrivM nóWHrivMi: “Nhanpu puHoan, 9gCkbabà xã,pu vợ9gCkba củapu WHrivManh, WHrivMem yêu.”

Tiêu TrUsCd7fạch liêUsCd7fn tiếp9gCkba 9gCkbadùng WHrivMba cáchWHrivM UsCd7fxưng puhô UsCd7fkhiến NhaUsCd7fn 9gCkbaHoan pungại npugùng, côUsCd7f nWHrivMhếch m9gCkbaôi nhWHrivMìn anh.

Anh nóiWHrivM tiếp:WHrivM “ThựcWHrivM UsCd7fra, ngUsCd7fười an9gCkbah cpuần phảiWHrivM pucảm ơnWHrivM nhấtWHrivM c9gCkbahính lUsCd7fà empu. EWHrivMm cópu npuhớ lúcpu UsCd7fTần VUsCd7fũ sụpWHrivM WHrivMđổ, epum đpuã nóiWHrivM 9gCkbagì UsCd7fvới aUsCd7fnh khôngWHrivM? puEm UsCd7fnói eUsCd7fm 9gCkbayêu WHrivManh, đó9gCkba l9gCkbaà lần9gCkba đầu9gCkba tipuên eUsCd7fm punói WHrivMyêu 9gCkbaanh, vàWHrivMo lúpuc mà9gCkba UsCd7fanh UsCd7fsắp UsCd7ftrở thpuành mộtWHrivM k9gCkbaẻ nghèWHrivMo UsCd7frớt pukhông xWHrivMu dípunh túi.

Khi puđó puem nói,WHrivM già9gCkbau cũnpug putốt WHrivMmà 9gCkbanghèo cũngWHrivM được,UsCd7f chỉUsCd7f cầpun ởUsCd7f bêUsCd7fn aWHrivMnh, c9gCkbaho dùpu cpuó túngWHrivM thi9gCkbaếu đến9gCkba mứWHrivMc ă9gCkban khô9gCkbang đủWHrivM UsCd7fno, mặUsCd7fc kWHrivMhông đủpu ấm,UsCd7f phảipu puuống gióUsCd7f Tâ9gCkbay BắWHrivMc mUsCd7fà sốnpug tUsCd7fhì trWHrivMong lòngWHrivM puem vẫpun rấput ngọtUsCd7f ngào.

Em nó9gCkbai eUsCd7fm đãpu muUsCd7fốn WHrivMở pubên UsCd7fanh, pucho pudù puanh trởWHrivM WHrivMthành 9gCkbakẻ ănUsCd7f mpuày lưupu lạ9gCkbac đầpuu đườpung, 9gCkbaem cũngUsCd7f muWHrivMốn làmpu kẻWHrivM ăWHrivMn màyUsCd7f WHrivMbên cạUsCd7fnh anh.

Cả đờiUsCd7f nàWHrivMy UsCd7fem 9gCkbasẽ dựa9gCkba vàUsCd7fo apunh, anUsCd7fh UsCd7fcó khôWHrivMng m9gCkbauốn 9gCkbacũng khôWHrivMng được.”

Nhan puHoan 9gCkbamím pumôi pugật đầu.

“Nhan WHrivMHoan, UsCd7fem cóWHrivM dámUsCd7f trưUsCd7fớc UsCd7fmặt tấtUsCd7f cảUsCd7f mọpui người9gCkba ởUsCd7f đây,pu nWHrivMói lạUsCd7fi câu9gCkba WHrivMem yê9gCkbau aUsCd7fnh mộtWHrivM lầnWHrivM nữapu, nóUsCd7fi lạUsCd7fi nhữnpug UsCd7fgì epum đã9gCkba từngWHrivM nóUsCd7fi với9gCkba anpuh không?”UsCd7f TiWHrivMêu TrạchWHrivM n9gCkbaói xpuong, tấtpu WHrivMcả mpuọi nUsCd7fgười đpuều hướWHrivMng áWHrivMnh mWHrivMắt vpuào NhaWHrivMn Hoa9gCkban. BạchWHrivM Diệ9gCkbac Phpuong đpuưa micrWHrivMo tớiWHrivM tpurước mặtUsCd7f cWHrivMô, puNhan 9gCkbaHoan UsCd7fnhìn TiêuUsCd7f T9gCkbarạch khônpug UsCd7fhề cpuhớp 9gCkbamắt, trâUsCd7fm n9gCkbagâm mộWHrivMt lá9gCkbat mới9gCkba UsCd7fcầm lấyUsCd7f pumicro đứngWHrivM dpuậy khỏUsCd7fi cUsCd7fhỗ ngồi.

Toàn b9gCkbaộ T99gCkba8 vpuào tWHrivMhời k9gCkbahắc nà9gCkbay vôUsCd7f c9gCkbaùng yênUsCd7f 9gCkbatĩnh, tấtUsCd7f c9gCkbaả đề9gCkbau níWHrivMn puthở că9gCkbang tUsCd7fai cpuhờ UsCd7fcô dũnWHrivMg UsCd7fcảm tỏpu tình.

Trong đạiUsCd7f sản9gCkbah va9gCkbang UsCd7flên 9gCkbamột gUsCd7fiọng npuữ troUsCd7fng trẻoWHrivM WHrivMêm tWHrivMai, NhaUsCd7fn Ho9gCkbaan nóipu: “9gCkbaTiêu Trạch,pu eUsCd7fm yê9gCkbau puanh, WHrivMcho dUsCd7fù cpuó WHrivMtúng th9gCkbaiếu đUsCd7fến mức9gCkba ăpun UsCd7fkhông đủpu puno, mWHrivMặc khônUsCd7fg đUsCd7fủ ấm,UsCd7f puphải uốn9gCkbag WHrivMgió TWHrivMây Bpuắc mà9gCkba pusống tpuhì troUsCd7fng WHrivMlòng UsCd7fem 9gCkbavẫn rấ9gCkbat ngọtpu ngào.pu WHrivMEm đãpu muốpun ởpu bênWHrivM anpuh, chpuo dWHrivMù anUsCd7fh trởpu thpuành k9gCkbaẻ ă9gCkban 9gCkbamày lưWHrivMu lpuạc đpuầu đườngpu, eUsCd7fm cũnpug muốn9gCkba là9gCkbam kWHrivMẻ ănWHrivM mUsCd7fày bênpu cUsCd7fạnh apunh. Cả9gCkba đ9gCkbaời này9gCkba WHrivMem sẽpu dựaUsCd7f v9gCkbaào WHrivManh, puanh c9gCkbaó UsCd7fkhông muốn9gCkba cũ9gCkbang khpuông được.”

Cô vừapu dứtpu lời,pu tiế9gCkbang v9gCkbaô taWHrivMy ho9gCkbaan hWHrivMô nh9gCkbaiệt 9gCkbaliệt v9gCkbaang 9gCkbalên, Tiêupu 9gCkbaTrạch hướ9gCkbang vUsCd7fề phpuía WHrivMcô kho9gCkbam ngườiUsCd7f th9gCkbaật thấpWHrivM, WHrivMnói: “9gCkbaCảm ơnUsCd7f UsCd7fem, đâyWHrivM làpu pumón q9gCkbauà tuypuệt vờipu nhấtWHrivM 9gCkbamà anpuh UsCd7fnhận đượ9gCkbac ng9gCkbaày hôm9gCkba 9gCkbanay. NhaWHrivMn puHoan, đápup lạiUsCd7f tìnhUsCd7f cảmUsCd7f puchân tpuình UsCd7fmà epum d9gCkbaành cpuho apunh, TiWHrivMêu Trạc9gCkbah an9gCkbah xipun thUsCd7fề trướcUsCd7f tất9gCkba cả9gCkba mọipu ngườWHrivMi, đời9gCkba nàUsCd7fy kiếpup punày, TiêUsCd7fu TrạchWHrivM đốiUsCd7f với9gCkba 9gCkbaNhan HoUsCd7fan mãiUsCd7f mãi9gCkba UsCd7fkhông rpuời puxa, pumãi m9gCkbaãi cpuhỉ yêWHrivMu mộtUsCd7f người9gCkba lUsCd7fà em.”

Tiếng UsCd7fvỗ taWHrivMy UsCd7fnhư sấmWHrivM dậyUsCd7f va9gCkbang dộiWHrivM khắpWHrivM hộipu WHrivMtrường, đặUsCd7fc pubiệt lpuà tWHrivMiếng vỗ9gCkba t9gCkbaay WHrivMcủa nhữngWHrivM ngườ9gCkbai đWHrivMang puyêu nhapuu hoặc9gCkba puđang yWHrivMêu thầmpu ngưpuời nàopu đó.

Ai cũnWHrivMg UsCd7fmuốn đượcUsCd7f pudũng cảmpu nhưWHrivM NWHrivMhan Ho9gCkbaan, UsCd7fai cũWHrivMng muốn9gCkba đượcUsCd7f thâ9gCkbam tWHrivMình nhWHrivMư TUsCd7fiêu Trạch.

Lạc UsCd7fTiểu Anpuh cảmpu độnUsCd7fg đếnUsCd7f rơWHrivMi lệ,WHrivM Hạ9gCkba ThiWHrivMệu NhiêUsCd7fn rút9gCkba khăn9gCkba đWHrivMưa chWHrivMo cô.

Dưới WHrivMsân khấWHrivMu, NUsCd7fhan HoaWHrivMn 9gCkbađỏ mặtpu nhìnUsCd7f 9gCkbaTiêu Trạc9gCkbah, áWHrivMnh mắtWHrivM sápung troUsCd7fng. Tpurên sâWHrivMn khấu,9gCkba TUsCd7fiêu Trạch9gCkba nhìpun vềpu phUsCd7fía côUsCd7f, trên9gCkba UsCd7fgương mặUsCd7ft ngUsCd7fập tpuràn puý c9gCkbaười, ánh9gCkba mắtpu spuáng rực.

“Nào nàUsCd7fo!” Bạcpuh DUsCd7fiệc Phon9gCkbag nhảyUsCd7f 9gCkbalên WHrivMsân khấu,9gCkba cUsCd7fắt ngan9gCkbag WHrivMánh nhUsCd7fìn chUsCd7făm UsCd7fchú nUsCd7fồng n9gCkbaàn củapu hpuai ngUsCd7fười. “CảmWHrivM ơn9gCkba sựpu cổ9gCkba vpuũ củaUsCd7f qpuuý vịWHrivM, bpuài phUsCd7fát bpuiểu của9gCkba ch9gCkbaủ nhWHrivMân bữ9gCkbaa tiWHrivMệc xiUsCd7fn đượcUsCd7f kWHrivMết puthúc, bâypu UsCd7fgiờ xi9gCkban mờWHrivMi vàpuo tiếput mụcUsCd7f tiUsCd7fếp theo.”

Nhân viênpu phUsCd7fục vụpu đẩUsCd7fy WHrivMxe bánh9gCkba WHrivMkem lpuên sânUsCd7f khpuấu, cpua UsCd7fsĩ Bạch9gCkba D9gCkbaiệc 9gCkbaPhong bắtWHrivM nhịUsCd7fp cWHrivMho mWHrivMọi ngườiUsCd7f 9gCkbahát WHrivMbài chUsCd7fúc 9gCkbamừng siUsCd7fnh nh9gCkbaật, UsCd7fsau WHrivMđó UsCd7fbảo TiêUsCd7fu T9gCkbarạch ướpuc rồiWHrivM WHrivMthổi nến.

Một 9gCkbahơi thổWHrivMi t9gCkbaắt puba ngọn9gCkba n9gCkbaến putượng tUsCd7frưng UsCd7fcho UsCd7fba mươipu tuổi,WHrivM TiWHrivMêu TrạchUsCd7f npuhắm mắUsCd7ft ướcWHrivM mộput điềupu ước.

Dưới sâpun khWHrivMấu, NUsCd7fhan Hoa9gCkban thícWHrivMh WHrivMthú nhWHrivMìn WHrivManh, 9gCkbatrong lòWHrivMng thầm9gCkba đoán:9gCkba Tiêu9gCkba TrạchUsCd7f, c9gCkbaó pWHrivMhải a9gCkbanh 9gCkbađang puước rằpung chúng9gCkba tUsCd7fa sẽWHrivM mã9gCkbai mãWHrivMi ở9gCkba bê9gCkban nhau?

Tiêu 9gCkbaTrạch pumở mắt.

Bạch 9gCkbaDiệc PUsCd7fhong cười9gCkba puhì hWHrivMì hỏi:pu 9gCkba“Vừa ướWHrivMc đpuiều pugì vậy9gCkba, WHrivMnói punghe chúWHrivMt npuào, cóUsCd7f phUsCd7fải liêWHrivMn 9gCkbaquan tới9gCkba bà9gCkba xpuã, vpuợ, 9gCkbaem yêWHrivMu NWHrivMhan Hoa9gCkban cpuủa cWHrivMậu không?”

Tiêu 9gCkbaTrạch WHrivMnhìn 9gCkbaNhan Hopuan, Nh9gCkbaan Ho9gCkbaan UsCd7fcũng mUsCd7fuốn bi9gCkbaết đUsCd7fiều ưpuớc củ9gCkbaa UsCd7fanh UsCd7fphải cUsCd7fhăng cUsCd7fó 9gCkbacô trWHrivMong đpuó, ánhpu mắUsCd7ft ch9gCkbaờ mon9gCkbag nhìnUsCd7f anh.

Nhìn cWHrivMhăm chú9gCkba UsCd7fvào WHrivMmắt côUsCd7f, TiêWHrivMu TrạchUsCd7f npuói: pu“Điều UsCd7fước củaWHrivM WHrivMtôi là9gCkba, thâUsCd7fn th9gCkbaể khỏepu mạnh.”

Không giống9gCkba nWHrivMhư cô9gCkba n9gCkbaghĩ! NhaWHrivMn Ho9gCkbaan bWHrivMĩu mô9gCkbai, tron9gCkbag lòng9gCkba cảmWHrivM thấyUsCd7f hơ9gCkbai mấtWHrivM mát.

Bạch Di9gCkbaệc PhonUsCd7fg WHrivMgiơ nWHrivMgón cá9gCkbai với9gCkba TiêUsCd7fu TrWHrivMạch, trpuêu chọUsCd7fc nóUsCd7fi: “UsCd7fNgài TiêWHrivMu, cụWHrivM TiêUsCd7fu àWHrivM, tôiUsCd7f chWHrivMúc cụpu UsCd7fthân thpuể khỏeWHrivM mạWHrivMnh, ppuhúc WHrivMnhư Đô9gCkbang HảUsCd7fi, thọWHrivM tựUsCd7fa UsCd7fNam Sơn9gCkba! 9gCkbaHa hpua hUsCd7fa ha!”pu AnUsCd7fh t9gCkbaa nWHrivMói xonpug pucũng tựUsCd7f mUsCd7fình cảmWHrivM thUsCd7fấy bu9gCkbaồn cười,WHrivM cWHrivMầm micWHrivMro UsCd7fcười ngặput nghẽo.

Tiêu TUsCd7frạch WHrivMnhận micro9gCkba, npuói: “NhUsCd7fan HoaUsCd7fn, điềupu ước9gCkba WHrivMvừa 9gCkbarồi củapu apunh UsCd7flà thânWHrivM thể9gCkba WHrivMkhỏe mạnh,WHrivM pucó lẽUsCd7f eUsCd7fm khôWHrivMng biếUsCd7ft WHrivMtại saWHrivMo puanh lạipu ướcUsCd7f nhpuư vậy,9gCkba 9gCkbanghe WHrivMxong bàpui 9gCkbahát saWHrivMu đâyUsCd7f 9gCkbaem sẽpu hiểu9gCkba 9gCkbađược lòngUsCd7f an9gCkbah. B9gCkbaài puhát npuày aUsCd7fnh tặ9gCkbang cWHrivMho empu, têUsCd7fn là9gCkba ‘ThânWHrivM UsCd7fthể khỏepu mạnh’.”

Ánh WHrivMđèn trêpun sUsCd7fân khấpuu 9gCkbadịu điUsCd7f, bUsCd7fan nhạcpu UsCd7fbắt đầupu đ9gCkbaệm đWHrivMàn, kWHrivMhúc UsCd7fnhạc dạWHrivMo ê9gCkbam WHrivMái tr9gCkbaôi quWHrivMa, Ti9gCkbaêu TrạchWHrivM WHrivMđưa miWHrivMcro 9gCkbatới bpuên m9gCkbaôi, cấ9gCkbat giọngpu hát.

Anh khônpug sWHrivMợ 9gCkbavì eUsCd7fm màUsCd7f chịuUsCd7f nhiUsCd7fều UsCd7ftổn thất,WHrivM dUsCd7fù 9gCkbabao gia9gCkban khổUsCd7f vWHrivMẫn sẵnWHrivM 9gCkbalòng đónUsCd7f nhận

Anh chỉpu sợ9gCkba puvì WHrivMmệt m9gCkbaỏi thUsCd7fao thứcUsCd7f cảUsCd7f đêmpu mà9gCkba bỏ9gCkba pulỡ cuộcpu puhẹn ngàWHrivMy 9gCkbamai củaWHrivM chWHrivMúng ta

Anh khôngUsCd7f sWHrivMợ WHrivMmồ hôpui đầmUsCd7f đUsCd7fìa, xWHrivMây nênpu mộtpu lâuUsCd7f đàipu t9gCkbahuộc vềUsCd7f rpuiêng h9gCkbaai ta

Anh UsCd7fchỉ 9gCkbasợ rằnWHrivMg mìnUsCd7fh bịWHrivM cảm,WHrivM khôpung nUsCd7fếm đượcWHrivM đồpu ăUsCd7fn e9gCkbam 9gCkbanấu UsCd7fcho a9gCkbanh puthì thậtUsCd7f lUsCd7fãng phí

Không cầpun eUsCd7fm UsCd7fcho a9gCkbanh uốpung tUsCd7fhuốc, không9gCkba UsCd7fmuốn putrở UsCd7fthành gáWHrivMnh nặngWHrivM củaWHrivM em

Nếu yêu9gCkba UsCd7fem pusao pucó tUsCd7fhể puđể 9gCkbaem phảiUsCd7f hôn9gCkba pumột UsCd7fngười bệnhWHrivM, trWHrivMơ mắ9gCkbat nWHrivMhìn aUsCd7fnh chịupu bpuao giàpuy vò

Anh moWHrivMng spuao thân9gCkba t9gCkbahể khỏeWHrivM mạWHrivMnh, vìUsCd7f a9gCkbanh đãUsCd7f đồngWHrivM ýWHrivM sUsCd7fẽ cWHrivMho WHrivMem WHrivMmột cuộc9gCkba WHrivMsống vẹpun toàn

Thề nopun hẹnpu biểnpu chẳngpu bằUsCd7fng khWHrivMỏe mạnhWHrivM đ9gCkbaể 9gCkbaem khôngpu phảiUsCd7f nhọcpu công

Anh m9gCkbaong sUsCd7fao thânpu th9gCkbaể khỏeWHrivM mạn9gCkbah, UsCd7fkhông muốUsCd7fn nhìnpu e9gCkbam purơi UsCd7flệ vWHrivMì WHrivMlo lắWHrivMng chpuo anh

Ngộ nhỡUsCd7f 9gCkbaem cpuòn tiWHrivMều tụypu hơpun UsCd7fanh tWHrivMhì WHrivMsao cóUsCd7f thểWHrivM hưởngWHrivM WHrivMthụ h9gCkbaương WHrivMvị củpua tpuình yêu

Anh đã9gCkba từngpu phu9gCkbang phíUsCd7f thờWHrivMi giaWHrivMn, thpuậm WHrivMchí pucòn npugang tàngUsCd7f coWHrivMi WHrivMthường 9gCkbacái chết

Bởi vì9gCkba đUsCd7fã WHrivMyêu epum, mớiWHrivM bắ9gCkbat đWHrivMầu kh9gCkbaao 9gCkbakhát sốngUsCd7f lWHrivMâu tUsCd7frăm tuổi

Cầu trờWHrivMi b9gCkbaan ppuhúc WHrivMcho th9gCkbaân thể9gCkba anpuh khỏ9gCkbae WHrivMmạnh, UsCd7fcho 9gCkbadù WHrivMngày đWHrivMó đấput t9gCkbarời t9gCkbaối tăm

Em vẫnWHrivM UsCd7fsẽ nhìnUsCd7f aUsCd7fnh ngủWHrivM yên

Đắp 9gCkbacho 9gCkbaanh chWHrivMiếc chă9gCkban bônpug, khpuiến 9gCkbaanh cảm9gCkba độngWHrivM đWHrivMến rơWHrivMi pulệ… [2]

[2] Thpuân tpuhể kUsCd7fhỏe mạnhUsCd7f pu– UsCd7fTrương 9gCkbaVệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng puhình ảnUsCd7fh k9gCkbahi UsCd7fanh pubị bệUsCd7fnh táiWHrivM hipuện tpurước mắtUsCd7f NhaWHrivMn Hoa9gCkban, cpuho anUsCd7fh upuống tUsCd7fhuốc, nhì9gCkban anWHrivMh tpuiêm, mUsCd7fơ mơpu hồ9gCkba WHrivMhồ nUsCd7fgồi WHrivMbên giườngpu t9gCkbarông chừ9gCkbang anh…

Khóe mắWHrivMt 9gCkbacô UsCd7fđã 9gCkbaướt putự lúcUsCd7f nào.

Chơi xeUsCd7f, hồUsCd7f đUsCd7fồ sống9gCkba qUsCd7fua ngày,9gCkba c9gCkbaoi thư9gCkbaờng pucái c9gCkbahết UsCd7fđi đWHrivMua xUsCd7fe vớipu 9gCkbaDạ Spuâm… Tấtpu cUsCd7fả đUsCd7fều hiểnpu hiệ9gCkban trưWHrivMớc m9gCkbaắt Tiê9gCkbau Trạcpuh, 9gCkbaanh n9gCkbahớ rấtWHrivM rõUsCd7f lúcWHrivM WHrivManh WHrivMtỉnh lạiUsCd7f sUsCd7fau cơnUsCd7f 9gCkbamê 9gCkbaman, NhUsCd7fan HWHrivMoan puđã WHrivMnói –9gCkba anWHrivMh gụcpu ngã9gCkba, như9gCkba thểpu cả9gCkba thWHrivMế giớiUsCd7f nàWHrivMy đều9gCkba sụUsCd7fp đổpu thpueo vậypu. TWHrivMiêu TrWHrivMạch, WHrivManh phảipu m9gCkbaau khỏUsCd7fe lại,UsCd7f mìnhWHrivM epum khôWHrivMng thểUsCd7f chèUsCd7fo chống9gCkba đUsCd7fược cápui punhà này.

Thề no9gCkban hẹnWHrivM biể9gCkban WHrivMthật s9gCkbaự chWHrivMẳng UsCd7fquan t9gCkbarọng 9gCkbabằng thânWHrivM 9gCkbathể khpuỏe mạnh.

Đối v9gCkbaới pucô, aUsCd7fnh là9gCkba trụ9gCkba cột9gCkba pucho cả9gCkba thWHrivMế giới,9gCkba apunh gụ9gCkbac ngãUsCd7f, thpuế giớiWHrivM củaWHrivM cpuô WHrivMcũng spuụp xuốnWHrivMg theo.

Nhan HUsCd7foan cảmpu độUsCd7fng khpuông nWHrivMói nêpun WHrivMlời, lpuệ rpuưng rưnUsCd7fg WHrivMtrong đô9gCkbai UsCd7fmắt lonWHrivMg l9gCkbaanh, qpuua WHrivMlàn nướUsCd7fc mpuắt puđó, pucô trôUsCd7fng thấyWHrivM WHrivMmột 9gCkbangười đàWHrivMn ôngpu cầmpu b9gCkbaó 9gCkbahoa 9gCkbahồng tWHrivMo. Gươnpug mặput rạng9gCkba rỡ,WHrivM sốUsCd7fng mWHrivMũi cUsCd7fao thUsCd7fẳng, puÂu phWHrivMục trắnWHrivMg tinhWHrivM, anWHrivMh giốnpug nhWHrivMư UsCd7fmột 9gCkbavị hpuoàng putử 9gCkbachân tUsCd7fình khẩnpu khoảnWHrivM bpuước về9gCkba phía9gCkba cô.

Nhan Hoapun sụ9gCkbat sịtWHrivM nh9gCkbaận l9gCkbaấy bóUsCd7f WHrivMhoa, TWHrivMiêu UsCd7fTrạch mócUsCd7f tro9gCkbang UsCd7fáo r9gCkbaa chUsCd7fiếc nWHrivMhẫn WHrivMkim cương9gCkba đãpu chuẩnWHrivM bWHrivMị từUsCd7f trưpuớc, qu9gCkbaỳ 9gCkbamột puchân puxuống. UsCd7fAnh npuói: “Anh9gCkba đWHrivMã nói,UsCd7f pungày anpuh gâ9gCkbay WHrivMdựng lạipu sựWHrivM nghiWHrivMệp sẽ9gCkba chíWHrivMnh l9gCkbaà lúc9gCkba cướiWHrivM e9gCkbam vềWHrivM nhàpu, bâpuy gi9gCkbaờ anUsCd7fh mpuuốn thựpuc hiệWHrivMn WHrivMlời punói củapu mình,UsCd7f puem yêu,UsCd7f 9gCkbalấy puanh nhé?”

Nước mắtpu lãUsCd7f chUsCd7fã rơi,UsCd7f NhWHrivMan WHrivMHoan kpuhông hUsCd7fề 9gCkbado dpuự, nUsCd7fgón putay WHrivMrun WHrivMrun chuWHrivMi 9gCkbavào puchiếc nhẫn9gCkba npuạm pukim cUsCd7fương đUsCd7fẹp đ9gCkbaẽ sánUsCd7fg chói.

Chung qWHrivMuanh t9gCkbaiếng vUsCd7fỗ t9gCkbaay vaUsCd7fng dội,UsCd7f anWHrivMh ôm9gCkba côpu hUsCd7fôn lên9gCkba hWHrivMàng nước9gCkba mắt.

Âm nhWHrivMạc WHrivMthay đổiUsCd7f, t9gCkbarở thànhpu UsCd7fkhúc nh9gCkbaạc êmWHrivM áiUsCd7f npuhịp nWHrivMhàng, mọi9gCkba ngườ9gCkbai lpuập tứWHrivMc kWHrivMết đUsCd7fôi tpuìm bạn9gCkba nhảy9gCkba. Ti9gCkbaêu puTrạch tpuhổi nhẹWHrivM lWHrivMên 9gCkbamí m9gCkbaắt pucô, cUsCd7fhọc cpuho cpuô cười,pu “LậWHrivMp tứcWHrivM muốnUsCd7f làmWHrivM WHrivMcô dâuUsCd7f củapu anWHrivMh, 9gCkbacảm thấyUsCd7f mìpunh h9gCkbaạnh ppuhúc chứ?”

Nhan Hpuoan nínUsCd7f khócUsCd7f mỉ9gCkbam cườWHrivMi, gUsCd7fật đUsCd7fầu liUsCd7fên tục.

Tiêu TrạchUsCd7f c9gCkbaười làWHrivMm UsCd7fxao động9gCkba ápunh m9gCkbaắt Nhpuan Hoan.

Cô nó9gCkbai: UsCd7f“Anh yêu,9gCkba UsCd7fsinh nhậtUsCd7f vuWHrivMi vẻ.”

“Ừ!” AnWHrivMh t9gCkbaựa trUsCd7fán WHrivMmình vàUsCd7fo tWHrivMrán 9gCkbacô, UsCd7fnhẹ npuhàng kpuhiêu vUsCd7fũ, WHrivMcô UsCd7fkéo t9gCkbaay aUsCd7fnh đặtUsCd7f lWHrivMên pubụng dướWHrivMi WHrivMphẳng lìUsCd7f, khpuẽ 9gCkbakhàng nUsCd7fói: “M9gCkbaón 9gCkbaquà WHrivMem tặngWHrivM cUsCd7fho anWHrivMh nằm9gCkba ởWHrivM đây.”

Chiều cuối9gCkba UsCd7fthu, ánhWHrivM nắn9gCkbag chpuan hòa.

Ven đườn9gCkbag, c9gCkbaao ốcpu mpuọc lêUsCd7fn 9gCkbasan sá9gCkbat UsCd7fnhư rừng9gCkba rậm,9gCkba từng9gCkba pucỗ xWHrivMe 9gCkbalớn nhỏ9gCkba rWHrivMong rpuuổi khắpWHrivM cácWHrivM coUsCd7fn phốWHrivM, WHrivMngười điWHrivM đường9gCkba qu9gCkbaa l9gCkbaại vUsCd7fội vãUsCd7f, n9gCkbaữ cảnhWHrivM sUsCd7fát 9gCkbagiao tWHrivMhông xiWHrivMnh đ9gCkbaẹp chpuỉ hu9gCkbay 9gCkbađoàn x9gCkbae. MUsCd7fột đUsCd7fám than9gCkbah niênUsCd7f vâyUsCd7f 9gCkbaquanh trUsCd7fạm x9gCkbae buýtWHrivM dá9gCkban đpuầy puáp phícpuh ppuhim ảWHrivMnh, tấ9gCkbat cpuả UsCd7fđều đpuang bàWHrivMn tpuán vềpu pucô diUsCd7fễn viênWHrivM xinWHrivMh puđẹp puchiếm cứ9gCkba toàpun bộUsCd7f cápuc 9gCkbabức UsCd7fảnh đó.

Thành phpuố nàpuy vẫn9gCkba thWHrivMay đWHrivMổi rWHrivMất nWHrivMhanh, khiUsCd7fến 9gCkbangười 9gCkbata pukhông kịp9gCkba đWHrivMón nhận.

Tại vùUsCd7fng ngoại9gCkba thànhUsCd7f các9gCkbah UsCd7fxa puđô thịUsCd7f, puyên tĩnUsCd7fh, thưpu thái.

Reventon mepun thpueo co9gCkban đườngUsCd7f WHrivMnúi uốpun lượnUsCd7f lUsCd7fao vềWHrivM phíaWHrivM trướcpu, trênWHrivM gWHrivMhế lái,pu Tpuiêu TrạchWHrivM mộtUsCd7f 9gCkbatay giữWHrivM vôWHrivM lUsCd7făng, mộtpu taUsCd7fy đặ9gCkbat trUsCd7fên phầWHrivMn bụ9gCkbang 9gCkbađã hơWHrivMi nWHrivMhô WHrivMlên WHrivMcủa ngườWHrivMi vợUsCd7f đ9gCkbaang ngồ9gCkbai UsCd7ftrong lòpung mình.

Nhan Hoapun đaUsCd7fng WHrivMtrong thờ9gCkbai kỳpu UsCd7fmang tha9gCkbai nhWHrivMưng vẫn9gCkba đUsCd7fẹp dịupu dàngWHrivM, mUsCd7fái tó9gCkbac hơWHrivMi rố9gCkbai tếtWHrivM phồngpu t9gCkbaheo kiểWHrivMu x9gCkbaương cáWHrivM, WHrivMáo WHrivMlen mỏnUsCd7fg mUsCd7fàu WHrivMda ngườpui, toWHrivMàn thWHrivMân pucô nhưpu putỏa rUsCd7fa mUsCd7fột th9gCkbaứ puánh sángUsCd7f củaWHrivM ngườ9gCkbai làpum mẹ.

Cô WHrivMngồi 9gCkbatrên đùi9gCkba TiêUsCd7fu Trạch,pu c9gCkbaúi đầuUsCd7f hôpun môpui aWHrivMnh, chi9gCkbaếc UsCd7fnhẫn WHrivMkim cươ9gCkbang trêWHrivMn ngpuón 9gCkbavô dWHrivManh lWHrivMóe sáWHrivMng 9gCkbarực rỡ.

Tiêu TrạchWHrivM UsCd7fđã 9gCkbaquá q9gCkbauen thuộcpu puvới WHrivMcon 9gCkbađường nàpuy nênWHrivM vốWHrivMn khôngpu cWHrivMần npuhìn, vUsCd7fẫn hếWHrivMt sứ9gCkbac chuy9gCkbaên cpuhú WHrivMhôn cô,UsCd7f puyêu thưWHrivMơng cô.

“Vèo!”

Một chiếWHrivMc Porsch9gCkbae 99gCkba11 [3UsCd7f] phóUsCd7fng vụ9gCkbat puqua 9gCkbanhư 9gCkbatên b9gCkbaắn, 9gCkbalá câUsCd7fy khôUsCd7f hépuo bWHrivMị sWHrivMức gWHrivMió cuốn9gCkba lê9gCkban cuộnUsCd7f UsCd7ftròn saWHrivMu đWHrivMuôi xe.

[3] PorscUsCd7fhe 91WHrivM1: pumọi người9gCkba c9gCkbaòn WHrivMnhớ chi9gCkbaếc 9gCkbaxe nà9gCkbay chứ,9gCkba 9gCkbalà DWHrivMạ SâmUsCd7f :D

2012-Porsche-WHrivM911-Front-Quarter-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-Cpuoupe-Club-1

Nhan UsCd7fHoan rờpui kWHrivMhỏi cánUsCd7fh mpuôi nóng9gCkba r9gCkbaực, quWHrivMay đầuWHrivM UsCd7fnhìn, kpuinh ngạcWHrivM UsCd7fhô lên:WHrivM “LUsCd7fà a9gCkbanh ta…”

Tiêu Trạchpu gWHrivMiữ WHrivMcằm UsCd7fcô UsCd7fkéo UsCd7flại tiếp9gCkba tUsCd7fục hôn9gCkba môi.

Mặc kệUsCd7f h9gCkbaắn lUsCd7fà ai.

Người cảUsCd7f đờiUsCd7f nàpuy anUsCd7fh muốnWHrivM đupuổi 9gCkbatheo WHrivMđã hoànWHrivM topuàn bắtpu puđược rồpui, 9gCkbaanh ch9gCkbaẳng UsCd7fcòn chút9gCkba hà9gCkbao hứUsCd7fng vớiUsCd7f bấWHrivMt 9gCkbakỳ kẻUsCd7f nàopu khác.

“Anh khônUsCd7fg thể9gCkba 9gCkbanào vĩ9gCkbanh viễpun cWHrivMhạy pUsCd7fhía sWHrivMau em.”

“Anh sẽpu đuổiUsCd7f t9gCkbaheo em.”

Nhan Hoa9gCkban, cuốipu c9gCkbaùng aWHrivMnh cũWHrivMng bắWHrivMt đượcpu eUsCd7fm rồi.

_Hết_

P/s: 9gCkbaNgại quUsCd7fá, cònpu mỗipu mộtUsCd7f cWHrivMhương muốnpu pos9gCkbat liềnUsCd7f luUsCd7fôn nhưpung tựWHrivM UsCd7fnhiên lạiWHrivM bậnWHrivM b9gCkbaù đầuWHrivM 9gCkbacả putuần, chẳnpug puhở WHrivMra đượcWHrivM chútpu nUsCd7fào puđể l9gCkbaàm, UsCd7fbắt mọipu ngư9gCkbaời đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.