You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác gs744iả: NGBZPhan TGBZPiểu Ngôn

Chuyển ngkFkNữ: LạcayFw Dương
***

Chương 67

Để cayFwhúc mừngkFkN sGBZPinh nhậtkFkN TYktdiêu TrGBZPạch, NhaayFwn HoYktdan mkFkNặc mộayFwt chayFwiếc kFkNváy ayFwhở vakFkNi mkFkNới đặayFwt hàYktdng thiếkFkNt kếGBZP thkFkNeo yêYktdu cầGBZPu. TừYktd ngựcYktd trởs744 xuốngs744, kFkNváy đưYktdợc ghYktdép kFkNthành từayFw rấGBZPt nhiềuYktd chGBZPiếc lônYktdg vGBZPũ nkFkNhỏ trắngYktd tinhayFw, kFkNtạo ayFwcho pYktdhần châGBZPn vYktdáy cóGBZP ayFwkiểu ayFwdáng kFkNnhư bậcayFw tGBZPhang tầngayFw tầngkFkN lớpayFw lớp,GBZP vừYktda thuGBZPần khiếtayFw thoGBZPát tkFkNục màkFkN lạayFwi khônGBZPg mấkFkNt tYktdính thờayFwi trang.

Là chs744ủ ns744hân Yktdcủa Yktdbữa tiệcayFw, TYktdiêu TYktdrạch cũnkFkNg ăYktdn vậns744 rấts744 ayFwtrang trọngGBZP, akFkNnh mặcYktd mộYktdt bkFkNộ ÂGBZPu phụcayFw màGBZPu tkFkNrắng bướcGBZP rs744a kGBZPhỏi phYktdòng thas744y đkFkNồ, kFkNđi tGBZPới ômkFkN vòns744g kFkNquanh ayFweo ns744hỏ ckFkNủa nànGBZPg tiêGBZPn nữayFw đanYktdg đYktdứng Yktdtrước gươns744g, nói:ayFw “s744Mặc Yktdđồ tkFkNrang điGBZPểm xiayFwnh Yktdđẹp thếs744 ayFwnày đểayFw ayFwquyến rkFkNũ coayFwn ayFwnhà aayFwi đây?”

Nhan ayFwHoan gs744iật nhẹGBZP cs744ánh ayFwtay ákFkNo mayFwàu s744trắng đangYktd vòngayFw quYktda s744eo mình,kFkN kFkNnói: “EmayFw còkFkNn chkFkNưa s744nói GBZPgì aGBZPnh đs744âu đấyayFw, ănGBZP diệnkFkN bảnkFkNh bGBZPao thếkFkN nàykFkN làkFkN đểayFw dụGBZP dỗYktd cayFwon gáayFwi nYktdhà GBZPai hả?”

“Hôm nayFway s744là sYktdinh nkFkNhật kFkNanh, aYktdnh phảis744 ănGBZP mayFwặc tkFkNrịnh tayFwrọng ayFwlà đươayFwng nkFkNhiên, hơnGBZP nữs744a, ayFwcó eGBZPm rồi,kFkN ckFkNòn cayFwon gáis744 kFkNnhà as744i cYktdó kFkNthể lọts744 vs744ào mắtayFw ayFwanh được.”

“Hôm GBZPnay làs744 GBZPsinh nhậtkFkN aYktdnh, ekFkNm tranayFwg đYktdiểm xiYktdnh đs744ẹp GBZPlà đYktdương nhiênayFw, hayFwơn nữs744a, cGBZPó ans744h rồi,kFkN coayFwn traYktdi nhàayFw nàokFkN cs744ó thểYktd lọs744t vayFwào mắtGBZP eGBZPm kFkNđược chứ.”

Nhan GBZPHoan bGBZPắt chướcYktd cáchkFkN ayFwnói củakFkN anayFwh, lạayFwi bkFkNị TiêuGBZP s744Trạch ôms744 ghìGBZP vàoGBZP lòngkFkN hYktdôn nayFwgấu nghiếs744n mộtGBZP tkFkNrận, kFkNrời khỏikFkN ms744ôi côkFkN, aGBZPnh ts744hở nặngYktd nềayFw nóGBZPi: “Qs744uà skFkNinh nhậGBZPt củas744 anGBZPh đâu?”

 

Nhan HoaYktdn đỏkFkN mặts744 kéos744 chiếs744c vkFkNáy hơiayFw xGBZPộc xệchYktd lYktdên cayFwhe đkFkNi phầYktdn ngựs744c, s744ra vẻYktd Yktdbí s744mật, “ĐếkFkNn lúkFkNc kFkNđó ankFkNh sẽs744 biết!”

“Anh mus744ốn xkFkNem xkFkNem rốYktdt cuộcYktd s744em tGBZPặng aYktdnh thứkFkN ayFwgì GBZPhay ho.ayFw” BàayFwn tGBZPay tYktdo véYktdo nYktdhẹ hakFkNi s744cái lênkFkN nYktdơi tkFkNròn trịkFkNa mềmYktd mại,Yktd NhakFkNn Hos744an nhíYktdu s744mày cắGBZPn ms744ôi, cayFwơ tGBZPhể bâs744y giờGBZP s744vô cùGBZPng Yktdnhạy cảYktdm, sYktdự Yktdđụng ayFwchạm củkFkNa anGBZPh s744làm GBZPcô nayFwhư ayFwmuốn nayFwhũn ra.

Rất nYktdhiều GBZPngười nhGBZPận đượcGBZP thiệs744p mờikFkN củayFwa ayFwTiêu TrayFwạch, đồnYktdg nGBZPghiệp, bs744ạn bèayFw Yktdthân this744ết, ngGBZPay cayFwả kFkNkẻ đốkFkNi địcYktdh LYktdãnh ayFwNgự ThầnYktd cũYktdng nhậnkFkN được.

Từng kFkNchiếc lims744ousine s744[1] xGBZPa s744hoa lầnkFkN lượtYktd đỗkFkN Yktdlại trướcGBZP cYktdổng T9s7448, hôms744 s744nay bảYktdo GBZPvệ GBZPcũng ăns744 mặcayFw chỉnYktd chGBZPu kFkNvô cùnkFkNg traayFwng ayFwtrọng. s744Lúc TiêukFkN TrạayFwch kFkNtự GBZPnhiên ôms744 kFkNNhan HoakFkNn kFkNđi vkFkNào đạiGBZP sảYktdnh, khYktdông Yktdkhí cảYktd hộiYktd trườGBZPng lậpkFkN tYktdức sôiGBZP sục.

[1] LimousayFwine: mộtayFw loạayFwi xayFwe khákFkNch saGBZPng trọYktdng, cókFkN tkFkNhân xYktde ayFwdài GBZPvà nkFkNội thayFwất tiệnYktd ayFwnghi bênkFkN trong.

lincoln-stretch-limoYktd

Tiêu TrạchGBZP chàayFwo hỏiayFw mộts744 nkFkNhóm Yktdbạn bè,ayFw kFkNNhan ayFwHoan kFkNbị đámGBZP kháchGBZP mờs744i ayFwnữ kéoYktd saayFwng mộGBZPt bs744ên s744bắt đầus744 ayFwtán gẫu.

Nhân vikFkNên phGBZPục vụGBZP qkFkNuán bYktdar mGBZPang mộYktdt hộpGBZP quàayFw đượcGBZP gYktdói đẹpayFw đẽYktd Yktdđưa cYktdho TiêukFkN s744Trạch đakFkNng nóiayFw chuyệns744 phiếGBZPm vớiYktd khayFwách khứa,s744 “Tis744êu tiêayFwn siayFwnh, mộkFkNt vịGBZP Yktdtiên sikFkNnh nhờayFw GBZPtôi chuyểkFkNn ayFwmón kFkNquà Yktdnày GBZPcho ngài,ayFw ngườis744 GBZPđó ayFwnói mGBZPón quYktdà ayFwnày kFkNngài nhấYktdt địnhayFw phảs744i tựayFw ayFwtay mYktdở ra.”

Tiêu TrạchGBZP ngayFwhi hs744oặc s744nhận lấyYktd Yktdhộp quàayFw, ayFwmở rs744a. NgkFkNay ks744hi giấYktdy góYktdi đượcayFw xés744 rakFkN, trons744g lòYktdng TiayFwêu TrạGBZPch lậpGBZP tứcs744 kFkNđan ayFwxen kFkNbao cảkFkNm Yktdgiác đắngayFw ayFwcay ngs744ọt Yktdbùi. kFkNAnh gayFwiữ kFkNlấy GBZPtay nkFkNhân kFkNviên ps744hục vụ,GBZP vộiYktd vGBZPàng hỏi:s744 “VịayFw kFkNtiên siGBZPnh ayFwđó đas744ng ởayFw đâu?ayFw AYktdnh kFkNta s744trông nhưGBZP thếayFw nào?”

Nhân viênayFw phụs744c GBZPvụ hơkFkNi gayFwiật mìnhkFkN, kFkNlắp bắayFwp nYktdói: “VYktdị tiênkFkN sYktdinh đóGBZP đayFwã điYktd rồkFkNi, akFkNnh ayFwta rấayFwt caayFwo, rấs744t tuấayFwn tYktdú, kGBZPhi ayFwcười còkFkNn lộkFkN rayFwa hs744àm rs744ăng trayFwắng sáng.”

Đúng Yktdlúc nàys744, vớiYktd GBZPtư cáchayFw ngườis744 chYktdủ tkFkNrì, BạchGBZP DiệGBZPc Phs744ong mờGBZPi kFkNTiêu Trạchs744 Yktdlên GBZPsân kayFwhấu pháYktdt biểu,kFkN TiayFwêu Trạcs744h cYktdhấn chỉGBZPnh lạis744 GBZPcảm xúGBZPc rồiYktd đikFkN lên.

Khách khứaayFw Yktdnhao nhas744o ngồYktdi s744xuống. YktdNhan ayFwHoan ngồikFkN cùngYktd bànGBZP vớkFkNi TiêayFwu Ks744iến ĐYktdông, bYktdên cạnhs744 làYktd HkFkNạ ThkFkNiệu NhiênGBZP Yktdvà Lạs744c Tiểus744 AkFkNnh, tis744ếp đkFkNó kFkNlà Tốns744g TayFwhế PhGBZPong vàs744 AmykFkN, BạYktdch DiệckFkN ayFwPhong, LYktdãnh NgựkFkN ThầayFwn kFkNđã ngồayFwi kFkNyên vịYktd ởYktd hkFkNàng ghếayFw trước.

Tiêu TrạkFkNch s744Âu phụcGBZP chỉayFwnh tGBZPề đayFwi tớis744 cầs744m ayFwlấy ayFwmicro, nYktdhìn mộkFkNt s744lượt GBZPkhách kYktdhứa kFkNđa phầns744 ayFwlà bạnayFw bYktdè tayFwhân thiết,kFkN s744nói: “s744Hôm s744nay làs744 sGBZPinh nGBZPhật củas744 YktdTiêu Trs744ạch tôi,s744 cảmYktd GBZPơn mọiGBZP ngườiYktd đGBZPã GBZPtới thas744m dựkFkN buổGBZPi tkFkNiệc, GBZPcảm ơkFkNn BạchGBZP DiệcYktd PhonkFkNg đGBZPã GBZPcung Yktdcấp ayFwđịa đGBZPiểm ts744ốt nhưYktd thếGBZP này.”

Dưới sâns744 kFkNkhấu tYktdiếng vayFwỗ lênYktd vkFkNang lYktdên rộnayFw rãkFkN, ayFwsau s744khi ls744ắng lại,GBZP TiayFwêu Trạs744ch s744tiếp tụYktdc nayFwói: “NayFwhân dịYktdp này,kFkN Yktdtôi cókFkN vàiGBZP lờiYktd kFkNmuốn tâGBZPm s744sự ayFwvới GBZPmọi người.Yktd TừGBZP chs744uyện ayFwTần VũayFw đoạnkFkN tuyayFwệt s744với LãnkFkNh Thị,GBZP Yktdcho tGBZPới việGBZPc ThịnhayFw TkFkNhế Yktdthu Yktdmua Tầs744n VayFwũ, mộts744 nayFwăm kFkNqua đãs744 Yktdxảy Yktdra khônYktdg Yktdít sựayFw kiệnayFw. TayFwrong mộGBZPt nămGBZP nàyGBZP, tôiYktd kFkNtừ mGBZPột kẻayFw s744con nhàGBZP gikFkNàu chơYktdi kFkNbời kFkNlêu lổngayFw, khkFkNông ckFkNó chGBZPí tiếs744n thủGBZP cYktdhỉ biayFwết chơs744i kFkNxe, đYktdã trkFkNở Yktdthành s744tôi củas744 GBZPhôm GBZPnay, tayFwôi khôkFkNng Yktddám s744nói mìnGBZPh đYktdã kFkNthành cGBZPông, nhưngkFkN tôs744i hoàayFwn tkFkNoàn dámYktd kFkNnói, Tis744êu TrạkFkNch đangYktd đứngs744 tYktdrước mặayFwt mọayFwi ngườiayFw làs744 GBZPmột ayFwngười đànayFw ôYktdng đãYktd tayFwhật ayFwsự ayFwtrải quYktda nhữnGBZPg bkFkNão táayFwp giYktdan khGBZPổ đểYktd trưởngkFkN thành!”

“Hú!” BạchayFw DiệGBZPc PhkFkNong bỗngYktd Yktdkêu lêns744 nhưkFkN sóiGBZP tru.

“Nhưng GBZPtrong s744chuyện nayFwày kFkNnếu nhGBZPư khGBZPông cYktdó ss744ự giúpkFkN đỡGBZP vàGBZP ủnkFkNg hộGBZP s744của mọkFkNi người,GBZP TikFkNêu TrạchayFw tôkFkNi sẽs744 kYktdhông thểkFkN Yktdđi s744tới kFkNngày hôkFkNm ns744ay nhaYktdnh chónkFkNg ns744hư vậy.s744 Chs744o nayFwên, kFkNtại đâyayFw, kFkNtôi muốnkFkN cảmYktd ơnkFkN tấkFkNt cảYktd mọiGBZP ngưayFwời.” TiYktdêu TrạYktdch ns744hìn vYktdề phíayFwa TốngayFw ThayFwế PhayFwong, áns744h mắGBZPt chGBZPân thàkFkNnh. “As744nh s744Tống, cảms744 ơns744 aGBZPnh vayFwào lúcayFw tôiGBZP cầkFkNn sYktdự giayFwúp đỡYktd s744nhất đãayFw dànkFkNh cYktdho tayFwôi mYktdột s744vị ts744rí đểayFw ayFwtôi cYktdó kFkNthể phátGBZP s744huy hayFwết khs744ả kFkNnăng ayFwcủa mình.ayFw Dùs744 cYktdho bGBZPây gkFkNiờ đãYktd cókFkN sựs744 nghiệpkFkN rayFwiêng, ns744hưng GBZPtôi GBZPsẽ khôngYktd vứkFkNt bỏGBZP Gis744ang Hân,kFkN ns744ơi đayFwã Yktdcho tôkFkNi s744công kFkNviệc đs744ầu tiênGBZP, cảmkFkN ơnayFw ankFkNh, aYktdnh Tống.”

Tiêu Trạcs744h dờis744 ánGBZPh mYktdắt sanayFwg AmyYktd. “Amy,GBZP kFkNcảm ơnYktd côYktd đãayFw khônYktdg từayFw bỏ,Yktd cùGBZPng s744tôi đikFkN suốGBZPt chayFwặng đườngs744 cGBZPho tớs744i GBZPbây kFkNgiờ, tôYktdi Yktdphải tănayFwg ls744ương cYktdho ckFkNô, cGBZPòn pYktdhải thayFwăng chứckFkN, Ps744hó tkFkNổng giáGBZPm ayFwđốc s744Đỉnh ThịnayFwh qayFwuốc tế,kFkN ônYktdg cYktdhủ ayFwcủa côGBZP Yktdcòn cóayFw thểs744 hàs744o phóayFwng s744đến ms744ức nàos744 nữa.”

Tiền đãayFw khôngkFkN cayFwòn quakFkNn trọngYktd đốikFkN vớikFkN AkFkNmy, Yktdnhưng nếukFkN đượcYktd tYktdhăng chứcs744 ss744ẽ cànGBZPg cYktdó ayFwkhông giaGBZPn đkFkNể pYktdhát triển,s744 ayFwcô vGBZPẫn rấs744t vuYktdi, nYktdâng GBZPly rs744ượu đứngayFw bậGBZPt Yktddậy hôYktd: “ÔngGBZP chủYktd vạkFkNn tuế!”

Tiêu Trs744ạch nGBZPói tiếp:GBZP “CònGBZP cóGBZP nhữnYktdg đồngkFkN nghiệkFkNp GBZPở GikFkNang Hân,ayFw cảmGBZP ơnkFkN GBZPsự GBZPủng hs744ộ vàayFw ưuayFw ayFwái s744của ayFwtất cayFwả mọiYktd ngườikFkN, mYktdón quàs744 tôiayFw đềnayFw đákFkNp ayFwcho nhayFwững nỗYktd layFwực cốayFw gắkFkNng củaayFw mọis744 ngườGBZPi, cYktdũng nkFkNhư vYktdiệc tYktdhăng chức,Yktd tăngGBZP lươngkFkN s744và vấnYktd đkFkNề đãiYktd ngộGBZP màGBZP GBZPmọi ngườiGBZP mons744g đợis744 nkFkNhất, lượns744g GBZPtiêu thkFkNụ quýs744 nàyYktd củGBZPa cayFwhúng Yktdta tănYktdg mườiayFw táayFwm pGBZPhần ts744răm skFkNo vớYktdi quýYktd trước.”

Những đồkFkNng nghikFkNệp đãGBZP GBZPcùng aayFwnh kFkNdốc sứGBZPc s744tại GiayFwang Hâns744 hYktdưng phấnayFw vayFwỗ tkFkNay giòs744n giã.

“Hú hú!”Yktd GBZPBạch DiệckFkN YktdPhong lạayFwi mộtGBZP lầYktdn nữaayFw phGBZPối hợs744p bằngayFw tiếGBZPng kkFkNêu kFkNnhư sóikFkN tru.

Tiêu TrkFkNạch cười,GBZP ckFkNhỉ vGBZPào BạchayFw ayFwDiệc PayFwhong, nói:Yktd “Bạs744ch DiệayFwc PhonYktdg, cs744ho dYktdù ckFkNậu Yktdcó gàs744o ayFwđến ráchGBZP họnYktdg, đêmGBZP nakFkNy cYktdũng khôYktdng Yktdlôi kéayFwo đượcs744 côs744 sóGBZPi ckFkNái nGBZPào đâu.”

“Ha kFkNha hYktda ha!!!!!GBZP!!” DướYktdi sâs744n khấuayFw kFkNvang lêkFkNn kFkNtiếng cườiayFw khôayFwng ngừng.

Bạch Diệcs744 PhonayFwg ngắtGBZP đós744a hoGBZPa tayFwươi trkFkNong kFkNbình kFkNhoa ayFwtrên bàs744n, nés744m ayFwlên Yktdsân khấayFwu: “Biến,GBZP thằngayFw khốn!”

Tiêu kFkNTrạch GBZPliếc kFkNnhìn s744anh tGBZPa, ayFwnói: “TiểYktdu BạchayFw, BạchYktd GBZPgia, ts744ôi cGBZPũng payFwhải kFkNcảm Yktdơn cậs744u đãGBZP tổkFkN chkFkNức kFkNcho tôGBZPi mộkFkNt bữaYktd tiệGBZPc layFwớn thếayFw này,s744 Yktdcùng Yktdvới s744sự GBZPgiúp đỡYktd củaayFw s744cậu tros744ng sYktduốt mộtkFkN GBZPnăm ayFwqua.” Tiêus744 TrạkFkNch s744gãi Yktdgãi đầuYktd, đGBZPổi giọnGBZPg: “Mặcs744 dkFkNù khôngGBZP thayFwực chấtayFw lắm.”

“Ha ha!”ayFw DướkFkNi GBZPsân khấukFkN lạiYktd làYktd mộkFkNt kFkNtràng GBZPcười vGBZPang dội.

Bạch DiệcGBZP PhoGBZPng đứayFwng dậy,ayFw nhkFkNấc cYktdhân trèkFkNo kFkNlên bàkFkNn, ans744h ayFwta đứGBZPng đóGBZP hôGBZP: “ThằngkFkN kFkNkhốn, ckFkNậu bayFwiết chọs744c cườkFkNi nayFwgười kFkNkhác nhs744ư vậyYktd, GBZPsao khYktdông ayFwđi làGBZPm dYktdiễn s744viên s744hài đi.”

Tiêu GBZPTrạch s744vỗ vkFkNề aayFwnh takFkN: “HkFkNa haYktd! s744Haiz! s744Đừng kícGBZPh độkFkNng, kFkNhôm nGBZPay GBZPlà ngàs744y vuikFkN, tôikFkN kYktdhông muốnkFkN làmGBZP cs744ho bầs744u kGBZPhông khs744í quáGBZP ngộtYktd ngạt.”

Bạch DYktdiệc ayFwPhong chYktdỉ s744tay vkFkNào s744anh, nhảys744 tayFwừ tYktdrên kFkNbàn xuống.

“Hạ ThayFwiệu NGBZPhiên.” TkFkNiêu TrạchYktd nayFwhắc GBZPmột cáis744 tên.

Hạ Ts744hiệu NhGBZPiên ngồikFkN ởkFkN s744hàng gGBZPhế GBZPtrước mỉs744m cưkFkNời giơGBZP tYktday ls744ên, ayFwTiêu s744Trạch kFkNbật ngGBZPón cYktdái: “NgườiYktd ans744h eYktdm tàYktdi giỏiayFw, đãYktd giúpkFkN đỡkFkN tGBZPôi quáayFw nhiều,Yktd ngkFkNoài lờGBZPi cảmYktd ơnYktd ayFwtôi Yktdcòn Yktdmuốn ayFwnói, ayFwsau nayFwày nếus744 ckFkNó kFkNchuyện Yktdgì cầnYktd đYktdến TiêuayFw TrạcayFwh, chỉGBZP cầnYktd cYktdậu s744mở s744miệng, Yktdcho GBZPdù làkFkN laGBZPo vàkFkNo nướYktdc sôis744 s744lửa bỏkFkNng, kFkNchết cũng…kFkN khôayFwng chốikFkN từ,Yktd ayFwcòn s744có vợs744 cokFkNn GBZPđang ckFkNhờ chkFkNúng ts744a kFkNchăm sóc!”

Hạ ThiệGBZPu NhiênayFw nayFwở nkFkNụ cười.

“Còn GBZPcó LýYktd kFkNAn Thần.”ayFw TayFwiêu TrạchYktd hYktdô tkFkNo Yktdmột tiếng,kFkN tkFkNìm kiếmYktd bkFkNóng dánayFwg aYktdnh tkFkNa giữGBZPa đámkFkN ngưayFwời, “TênayFw khayFwốn nhákFkNt gas744n nhàkFkN cậayFwu, tôikFkN biếtayFw cậuYktd đanGBZPg ởYktd đâyGBZP, Yktdcậu cókFkN bảns744 lĩnayFwh kFkNsai nkFkNgười đưaYktd ckFkNhìa khóaayFw ReveayFwnton cs744ho tôs744i, tYktdại saYktdo ls744ại khôns744g ayFwcó s744can kFkNđảm đứngYktd trướcYktd mặtkFkN tôi?”

Vừa s744nghe đếnYktd Reventons744, NhaGBZPn Hos744an kíckFkNh độGBZPng ayFwđứng bậtayFw kFkNdậy ngos744ảnh GBZPđầu kFkNtìm kiếYktdm GBZPLý AYktdn Thần,ayFw ayFwcòn GiảnkFkN GBZPNinh ayFwthì sữGBZPng GBZPsờ ckFkNả người.

Đám s744đông bỗngGBZP xôkFkNn xaokFkN, hóaGBZP kFkNra kFkNchiếc ReventokFkNn đóYktd bayFwị LýGBZP YktdAn ThGBZPần mGBZPua được,kFkN cYktdàng nYktdgạc nhikFkNên ayFwhơn làkFkN ayFwanh tYktda đeayFwm chiếcs744 xGBZPe ayFwtặng Yktdlại cs744ho Tiês744u Trạch.

Reventon! HaGBZPi s744trăm triệs744u đós744! GBZPKhông đùakFkN đưYktdợc đâu!

Tất cảkFkN đs744ều mởs744 lớns744 mắtayFw ngóayFw quanGBZPh GBZPbốn phía.

“Nếu cậuYktd kFkNkhông rayFwa, ayFwtôi s744sẽ tYktdhật GBZPsự ayFwkhông nhGBZPận kFkNcậu làayFw bGBZPạn.” LờkFkNi s744nói tuyGBZPệt tìnhs744 củkFkNa kFkNTiêu Trạcs744h vừayFwa thốayFwt raayFw, kFkNLý GBZPAn TGBZPhần trkFkNốn đGBZPằng sayFwau cộayFwt kFkNtrụ kFkNbỗng GBZPxuất hiện,s744 “TGBZPôi đếnkFkN rồi.”

“Tên khYktdốn!” TiêYktdu TrạchayFw cắnYktd rYktdăng mắnayFwg ayFwmột cayFwâu, “NhayFwưng tGBZPôi phảis744 ckFkNảm ơnYktd s744tên khốGBZPn kFkNnhà cậukFkN đãs744 tặnayFwg lạkFkNi chiếcYktd xYktde màkFkN tôis744 vYktdà bàs744 xYktdã s744yêu Yktdquý nhất.”

Tiêu TrạckFkNh nhìayFwn LãnGBZPh NgựGBZP Thần.s744 Ls744ãnh s744Ngự ThayFwần cũs744ng nhìs744n anh.

“Người ts744a ns744ói, muốayFwn bayFwiết GBZPgiá trịayFw mayFwột cYktdon Yktdngười thkFkNì pYktdhải nGBZPhìn vayFwào đayFwối thủkFkN s744của s744anh tGBZPa, kFkNLãnh NYktdgự ThầYktdn, rấtkFkN vs744ui khayFwi đưayFwợc aGBZPnh chọnayFw làmYktd đốYktdi thủ,s744 cảmkFkN ơYktdn s744anh mộts744 kFkNnăm ayFwqua đãYktd quGBZPan tayFwâm đGBZPến tayFwôi, Yktdkhiến tôYktdi kFkNkhông kFkNthể kYktdhông nhakFkNnh ckFkNhóng tkFkNrưởng thành.”

Phía GBZPdưới cs744ó nGBZPgười cườayFwi rộayFw lêYktdn, nayFwgay cảGBZP LãnGBZPh NgayFwự ThayFwần cũayFwng bấts744 giáYktdc kFkNcong conYktdg kGBZPhóe miệnGBZPg, đâykFkN tkFkNhật sựayFw Yktdgiống nYktdhư mộYktdt tiếYktdt mụckFkN hàiGBZP hấpayFw dẫn.

Tiêu Trạchs744 nóikFkN: “GBZPThế nhưng,GBZP GBZPtôi nghĩ,Yktd ngưYktdời muốnYktd cảmYktd Yktdơn kFkNanh nayFwhất làYktd cayFwha tôs744i mớs744i đúng!”

Tiêu Kiếns744 ĐkFkNông mỉmYktd cười.

Tiêu TrkFkNạch nhìs744n sanYktdg ckFkNha mYktdình, bắtGBZP đầYktdu trayFwêu chọc:GBZP “Ba,s744 GBZPngày trướcayFw cos744n trakFkNi cayFwủa GBZPba thậkFkNt hưGBZP hỏng!Yktd Chs744uyên ms744ôn làmayFw nhs744ững chYktduyện khiếnYktd kFkNba mấYktdt mặts744! HồGBZPi đkFkNó GBZPba vẫayFwn ls744uôn s744mong mus744ốn LãayFwnh NgựGBZP ThYktdần làayFw GBZPcon traGBZPi mìGBZPnh. NhưnkFkNg màs744 Yktdba GBZPà, cGBZPon ayFwtrai củas744 Yktdba đãayFw trưởngs744 s744thành, tayFwrở s744thành mYktdột naayFwm tGBZPử háYktdn độiYktd tkFkNrời đạpayFw đkFkNất, tkFkNừ GBZPhôm ayFwnay kFkNtrở điYktd s744ba hoàns744 toàs744n cGBZPó thểkFkN ayFwkiêu hãnhkFkN nóYktdi vớiGBZP bấtYktd ks744ỳ s744ai, TiêYktdu kFkNTrạch, làYktd s744con tYktdrai củkFkNa TkFkNiêu KiếYktdn ĐôngayFw tôi.”

Toàn hộiayFw trườngGBZP vỗGBZP takFkNy hoYktdan ayFwhô nhkFkNư sấmGBZP dậy.

Sau khayFwi lắnayFwg lại,kFkN TiêGBZPu TrạchYktd nhs744ìn s744Nhan HoaYktdn ayFwngồi giữYktda GBZPđám đông,ayFw nóikFkN: “Nhs744an HoaYktdn, bàGBZP xã,s744 ayFwvợ Yktdcủa akFkNnh, ayFwem yêu.”

Tiêu Ts744rạch liêns744 tiYktdếp dùngkFkN Yktdba cákFkNch xưnYktdg hôs744 khGBZPiến NYktdhan s744Hoan ngs744ại ayFwngùng, s744cô nhếcGBZPh môikFkN nhìkFkNn anh.

Anh Yktdnói kFkNtiếp: Yktd“Thực raGBZP, ayFwngười akFkNnh cầnkFkN phs744ải GBZPcảm ơayFwn nhấtayFw cYktdhính làkFkN ekFkNm. Es744m cókFkN nkFkNhớ lúcs744 TầnayFw VũkFkN sụGBZPp đổ,GBZP s744em đãGBZP nóGBZPi GBZPgì GBZPvới akFkNnh khkFkNông? EYktdm ayFwnói eGBZPm yêayFwu anhGBZP, đayFwó lkFkNà s744lần đầGBZPu tis744ên es744m nóiYktd yêkFkNu as744nh, vàokFkN ayFwlúc màs744 akFkNnh sắpkFkN trởayFw thYktdành mkFkNột s744kẻ nGBZPghèo rớtayFw khônayFwg GBZPxu dínhayFw túi.

Khi đs744ó es744m Yktdnói, giàuYktd cũs744ng s744tốt ayFwmà GBZPnghèo cũns744g đượkFkNc, chỉayFw cGBZPần ởYktd bGBZPên anYktdh, Yktdcho ds744ù ayFwcó tYktdúng thiếukFkN đếkFkNn mGBZPức ăs744n Yktdkhông đủGBZP s744no, s744mặc khôngGBZP đủYktd ấm,Yktd pYktdhải ayFwuống gGBZPió TayFwây Bắs744c mkFkNà kFkNsống thGBZPì GBZPtrong lònkFkNg ayFwem Yktdvẫn Yktdrất ngọtGBZP ngào.

Em ayFwnói eGBZPm đãayFw mYktduốn ayFwở bênayFw anhGBZP, chkFkNo ds744ù aGBZPnh trởYktd thkFkNành kẻGBZP kFkNăn màayFwy layFwưu lạkFkNc đYktdầu đường,GBZP kFkNem Yktdcũng muốYktdn làs744m Yktdkẻ ăGBZPn màGBZPy bênYktd cạayFwnh anh.

Cả đờiGBZP nàs744y kFkNem ayFwsẽ dựas744 vàoayFw anYktdh, akFkNnh cs744ó khôngYktd muốYktdn s744cũng khônkFkNg được.”

Nhan HoGBZPan mímYktd GBZPmôi gậayFwt đầu.

“Nhan HoanayFw, ekFkNm cayFwó s744dám trưayFwớc mYktdặt tấtayFw cayFwả mọikFkN ngườikFkN s744ở đây,ayFw nóiGBZP lạikFkN s744câu ekFkNm yêus744 ans744h kFkNmột lầGBZPn nữa,kFkN ns744ói lạayFwi nhữngs744 gayFwì ayFwem đãkFkN từayFwng nYktdói vớiGBZP as744nh khôngs744?” TiêGBZPu TrạcayFwh nYktdói Yktdxong, tấtGBZP cGBZPả ms744ọi ngườiayFw đềukFkN hướkFkNng ánhkFkN mắts744 s744vào NhaGBZPn HoaGBZPn. BạchGBZP Diệcs744 Ps744hong đưs744a ms744icro tớiGBZP trướcYktd mặtayFw cô,GBZP Nhs744an HGBZPoan Yktdnhìn Tiês744u TrayFwạch khôYktdng GBZPhề chớkFkNp mắt,ayFw ts744râm GBZPngâm mộtYktd látGBZP ayFwmới cYktdầm lkFkNấy miayFwcro đứnGBZPg dậys744 khỏiYktd chỗGBZP ngồi.

Toàn kFkNbộ T9ayFw8 vàoayFw thờYktdi khắcayFw nàayFwy vôGBZP kFkNcùng GBZPyên GBZPtĩnh, tGBZPất ayFwcả ayFwđều nínkFkN thởkFkN ckFkNăng taYktdi chờkFkN côs744 kFkNdũng cảmayFw tayFwỏ tình.

Trong GBZPđại sảns744h ayFwvang lêns744 kFkNmột Yktdgiọng nữYktd tronGBZPg trẻos744 êkFkNm tYktdai, Nhs744an HayFwoan s744nói: “TGBZPiêu GBZPTrạch, ayFwem yêuYktd aGBZPnh, cGBZPho dGBZPù cYktdó túnGBZPg thGBZPiếu đếnkFkN mứYktdc ănYktd khs744ông đủGBZP nos744, mặcayFw khônkFkNg đủGBZP ấm,kFkN s744phải uGBZPống giókFkN TâGBZPy BắkFkNc Yktdmà sốngGBZP tayFwhì troayFwng GBZPlòng kFkNem vẫnYktd rấs744t ngọtYktd ngào.kFkN EYktdm Yktdđã muốYktdn Yktdở bGBZPên GBZPanh, ckFkNho kFkNdù anayFwh trởkFkN kFkNthành kẻayFw ăns744 ayFwmày Yktdlưu lạcYktd kFkNđầu đưayFwờng, es744m cũngs744 muốkFkNn làms744 kẻkFkN ayFwăn màkFkNy bêGBZPn cạnhYktd aayFwnh. CGBZPả đờGBZPi nYktdày eGBZPm sẽkFkN kFkNdựa kFkNvào ayFwanh, anYktdh kFkNcó khôngs744 muốGBZPn cYktdũng Yktdkhông được.”

Cô vs744ừa dứtayFw lời,s744 ts744iếng vkFkNô tas744y hoakFkNn kFkNhô nhiệts744 liệkFkNt vayFwang lêns744, Tiêus744 TrạchYktd hướkFkNng ayFwvề pkFkNhía cYktdô GBZPkhom ngGBZPười thYktdật thấp,Yktd nói:kFkN ayFw“Cảm ayFwơn eayFwm, đs744ây Yktdlà mókFkNn Yktdquà tuyệts744 vờiYktd Yktdnhất Yktdmà aGBZPnh nhậYktdn đượs744c ns744gày hs744ôm GBZPnay. NhaGBZPn HYktdoan, đáps744 s744lại s744tình ckFkNảm châYktdn ayFwtình s744mà ekFkNm dànGBZPh chs744o anhYktd, Tis744êu TrạayFwch ans744h Yktdxin tYktdhề trưGBZPớc tGBZPất cảayFw mọGBZPi người,ayFw đYktdời nàys744 ayFwkiếp nàyYktd, TiêuayFw TrGBZPạch đốiayFw kFkNvới s744Nhan Hoas744n mGBZPãi mãiayFw kFkNkhông rờGBZPi xGBZPa, mayFwãi mãYktdi chỉayFw yêuGBZP mộtkFkN ngYktdười s744là em.”

Tiếng vỗGBZP kFkNtay nhưYktd ss744ấm dậYktdy vanGBZPg dộiGBZP s744khắp hộiGBZP trường,GBZP đặcayFw bGBZPiệt Yktdlà tiayFwếng ayFwvỗ taYktdy Yktdcủa nhữngkFkN ngYktdười kFkNđang yYktdêu ns744hau hoặGBZPc đaGBZPng yêuGBZP GBZPthầm ns744gười GBZPnào đó.

Ai cũs744ng mayFwuốn đượcYktd dũnYktdg cayFwảm nhưGBZP NhaYktdn HYktdoan, ayFwai ckFkNũng mkFkNuốn đưs744ợc ths744âm tìnhayFw nhkFkNư YktdTiêu Trạch.

Lạc Ts744iểu AnYktdh cảGBZPm ayFwđộng Yktdđến kFkNrơi lGBZPệ, GBZPHạ ThGBZPiệu NayFwhiên rayFwút khănkFkN ayFwđưa cayFwho cô.

Dưới sâayFwn khấu,ayFw ayFwNhan HoaGBZPn Yktdđỏ ms744ặt GBZPnhìn s744Tiêu Trạch,s744 ánhs744 mắtYktd sángYktd tronkFkNg. TrênkFkN sâGBZPn khấus744, GBZPTiêu s744Trạch kFkNnhìn vềYktd phíakFkN cYktdô, tGBZPrên gưs744ơng mặtYktd ngậGBZPp tayFwràn ýYktd cườiGBZP, ánhYktd GBZPmắt sás744ng rực.

“Nào GBZPnào!” BạYktdch DiYktdệc Ps744hong ayFwnhảy lGBZPên skFkNân khấu,Yktd GBZPcắt ngs744ang Yktdánh nGBZPhìn chăs744m chúkFkN nồngs744 kFkNnàn củaGBZP Yktdhai người.s744 “CảkFkNm kFkNơn s744sự cổkFkN vayFwũ củkFkNa GBZPquý GBZPvị, kFkNbài phákFkNt biểayFwu ayFwcủa chayFwủ nGBZPhân bữakFkN tiệcs744 xiYktdn đkFkNược kYktdết thúc,kFkN bâys744 giờkFkN xikFkNn mkFkNời vàYktdo tiếts744 mụckFkN tiếps744 theo.”

Nhân viYktdên phụcGBZP ayFwvụ đẩykFkN xkFkNe bánhYktd kekFkNm lênayFw sayFwân khấuYktd, ckFkNa Yktdsĩ kFkNBạch DikFkNệc Phos744ng s744bắt nhkFkNịp cGBZPho mọis744 ngưGBZPời hs744át bàs744i GBZPchúc GBZPmừng ayFwsinh nhậayFwt, sayFwau đóayFw bảs744o TiYktdêu TrạayFwch ưkFkNớc rồkFkNi thổs744i nến.

Một kFkNhơi thổGBZPi tYktdắt bGBZPa ngọnkFkN nếnkFkN tượnGBZPg trưns744g ayFwcho bGBZPa mươiGBZP tuổis744, TkFkNiêu TrayFwạch nhắmkFkN mắtYktd ướcGBZP mộtYktd điềuGBZP ước.

Dưới sâGBZPn khayFwấu, NkFkNhan YktdHoan s744thích thúYktd nhìnayFw anGBZPh, tronkFkNg ls744òng thầYktdm đGBZPoán: TYktdiêu TkFkNrạch, kFkNcó pkFkNhải aayFwnh đakFkNng ướcayFw ayFwrằng chúngayFw tayFwa sGBZPẽ GBZPmãi mGBZPãi ởYktd bêkFkNn nhau?

Tiêu TrạckFkNh mởayFw mắt.

Bạch DiệcYktd PhoYktdng Yktdcười hìGBZP hìGBZP hkFkNỏi: “YktdVừa ướcYktd điềuYktd gkFkNì vậyYktd, nós744i s744nghe ayFwchút nYktdào, cYktdó pYktdhải ls744iên qYktduan tớis744 bs744à ayFwxã, vkFkNợ, eYktdm s744yêu GBZPNhan HayFwoan củaGBZP cậukFkN không?”

Tiêu YktdTrạch GBZPnhìn GBZPNhan HoaGBZPn, NhaYktdn HayFwoan ckFkNũng muốnGBZP biếs744t điGBZPều ướcs744 củaayFw ans744h phayFwải chăns744g ckFkNó cayFwô trayFwong s744đó, kFkNánh mGBZPắt chờGBZP moayFwng nhìnYktd anh.

Nhìn s744chăm chGBZPú vàGBZPo ms744ắt côayFw, s744Tiêu ayFwTrạch nayFwói: “ĐiềayFwu ướayFwc củaGBZP tôYktdi s744là, thâayFwn thểGBZP khỏeYktd mạnh.”

Không giốngGBZP nhs744ư côkFkN nghĩGBZP! NhayFwan HoaayFwn bYktdĩu mkFkNôi, tronayFwg lòayFwng cYktdảm thấys744 hGBZPơi mấts744 mát.

Bạch ayFwDiệc PkFkNhong kFkNgiơ kFkNngón cáiayFw vớGBZPi TiGBZPêu TkFkNrạch, trGBZPêu chọcs744 ns744ói: GBZP“Ngài TkFkNiêu, cụayFw TiayFwêu à,GBZP ts744ôi cayFwhúc cGBZPụ thYktdân tYktdhể khỏeayFw mạnkFkNh, phúYktdc nhGBZPư ĐôkFkNng Hải,GBZP tYktdhọ tựs744a NakFkNm Sơn!ayFw GBZPHa hayFwa s744ha ayFwha!” As744nh tYktda nóis744 ayFwxong cGBZPũng ayFwtự mìkFkNnh ckFkNảm thấyayFw GBZPbuồn cườkFkNi, cayFwầm miYktdcro cưGBZPời ngGBZPặt nghẽo.

Tiêu kFkNTrạch nhậkFkNn ayFwmicro, Yktdnói: “GBZPNhan Hoas744n, đYktdiều ưGBZPớc vừaYktd Yktdrồi củaGBZP kFkNanh lGBZPà ayFwthân thểGBZP Yktdkhỏe mạnayFwh, cóGBZP lYktdẽ eayFwm khôs744ng ayFwbiết tạs744i GBZPsao as744nh lạYktdi ướcGBZP nhưYktd vậy,kFkN nghkFkNe xoYktdng bàikFkN hátkFkN ss744au đâyYktd eGBZPm skFkNẽ kFkNhiểu đs744ược lòGBZPng akFkNnh. Bàs744i hGBZPát nGBZPày aYktdnh tkFkNặng s744cho emYktd, s744tên kFkNlà ‘ThYktdân tkFkNhể GBZPkhỏe mạnh’.”

Ánh đèns744 trêYktdn sâYktdn s744khấu dGBZPịu điayFw, baYktdn nhạcs744 Yktdbắt đầYktdu GBZPđệm đàs744n, khkFkNúc nhkFkNạc dạoGBZP êGBZPm áiYktd trôGBZPi qkFkNua, TiêayFwu TrGBZPạch đưs744a mics744ro tớiayFw bYktdên môi,GBZP cấts744 giọngs744 hát.

Anh s744không kFkNsợ vìayFw GBZPem màYktd Yktdchịu nhiềukFkN tổns744 ths744ất, dkFkNù bYktdao gikFkNan kGBZPhổ vẫkFkNn sẵns744 kFkNlòng đós744n nhận

Anh chỉs744 sợYktd vìayFw kFkNmệt mỏikFkN thayFwao kFkNthức cảayFw đêmGBZP màayFw bYktdỏ lkFkNỡ Yktdcuộc s744hẹn ngàyGBZP mGBZPai củaGBZP chúGBZPng ta

Anh khayFwông ss744ợ mồYktd hôiayFw kFkNđầm đìYktda, xs744ây nênkFkN mộYktdt lâuGBZP kFkNđài thuộckFkN vs744ề riêYktdng haYktdi ta

Anh chỉs744 sợYktd rằns744g mGBZPình s744bị cảmGBZP, khYktdông nếmYktd đượcs744 đayFwồ ăns744 eayFwm nkFkNấu ayFwcho ankFkNh thìayFw tayFwhật lãngkFkN phí

Không cầnYktd Yktdem ckFkNho aayFwnh uốngGBZP thuốc,kFkN khôns744g muốayFwn trYktdở thayFwành gánhs744 nặnkFkNg cGBZPủa em

Nếu yêayFwu GBZPem skFkNao ckFkNó kFkNthể đểGBZP eayFwm ayFwphải hôkFkNn mộtYktd ngườGBZPi bkFkNệnh, s744trơ mayFwắt ayFwnhìn kFkNanh chYktdịu kFkNbao kFkNgiày vò

Anh monYktdg saayFwo thâGBZPn tayFwhể kFkNkhỏe mạnhYktd, s744vì as744nh ayFwđã đồngGBZP ayFwý GBZPsẽ cGBZPho ekFkNm mkFkNột cuộYktdc sốngGBZP vẹnayFw toàn

Thề noYktdn hẹYktdn Yktdbiển Yktdchẳng bằGBZPng khỏGBZPe mYktdạnh đểayFw eYktdm kGBZPhông phảkFkNi nkFkNhọc công

Anh mokFkNng ayFwsao tayFwhân ths744ể khỏekFkN mkFkNạnh, s744không s744muốn nhìnayFw eYktdm rơkFkNi lệayFw vìYktd GBZPlo lắngs744 cayFwho anh

Ngộ nGBZPhỡ ayFwem kFkNcòn tiềuYktd tụyYktd kFkNhơn aYktdnh s744thì saYktdo cGBZPó thểGBZP kFkNhưởng thYktdụ hưGBZPơng vayFwị ayFwcủa ayFwtình yêu

Anh đs744ã từnYktdg phs744ung GBZPphí ayFwthời gis744an, s744thậm chayFwí còGBZPn ayFwngang tGBZPàng coGBZPi thườngs744 cYktdái chết

Bởi vìs744 đãs744 yês744u eYktdm, mớayFwi bắtayFw đs744ầu s744khao khGBZPát sốngs744 kFkNlâu s744trăm tuổi

Cầu trkFkNời baGBZPn pYktdhúc cYktdho ths744ân ths744ể akFkNnh khYktdỏe mạnYktdh, chayFwo dayFwù kFkNngày đYktdó đs744ất s744trời tốiGBZP tăm

Em vGBZPẫn sẽGBZP nhìGBZPn anYktdh ngủYktd yên

Đắp cs744ho ankFkNh cGBZPhiếc kFkNchăn bGBZPông, khiếns744 aYktdnh cảayFwm độnGBZPg Yktdđến GBZPrơi lệ…kFkN [2]

[2] Thâns744 thayFwể khỏYktde mạnhYktd –ayFw TrươngayFw kFkNVệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìns744h ảs744nh kayFwhi aYktdnh bYktdị bệnGBZPh ayFwtái kFkNhiện trướckFkN mYktdắt NhkFkNan s744Hoan, chGBZPo anayFwh uYktdống thuốcayFw, nYktdhìn kFkNanh tiêmayFw, s744mơ mơayFw hồkFkN hkFkNồ ngồiYktd bênYktd gs744iường trôngs744 chừnkFkNg anh…

Khóe mắtGBZP côYktd đãs744 ướtkFkN tYktdự lúcs744 nào.

Chơi xekFkN, hGBZPồ đồs744 sốYktdng Yktdqua nYktdgày, s744coi thưs744ờng cáYktdi cGBZPhết đkFkNi đs744ua s744xe ayFwvới DYktdạ Sâm…Yktd Tấts744 cayFwả đềukFkN hiểnkFkN kFkNhiện s744trước mGBZPắt TiêkFkNu TrạckFkNh, aYktdnh nhớkFkN rkFkNất GBZPrõ lúGBZPc aGBZPnh tỉnGBZPh lạiYktd GBZPsau cơnkFkN mkFkNê manGBZP, Ns744han HoakFkNn GBZPđã nóiGBZP –GBZP kFkNanh gụGBZPc ngYktdã, nhưkFkN thGBZPể cs744ả thayFwế giớis744 nàGBZPy đayFwều sụpGBZP đổkFkN tkFkNheo vậs744y. TiYktdêu TrạchayFw, Yktdanh pGBZPhải Yktdmau khỏayFwe lạikFkN, mìnhkFkN ekFkNm ks744hông tGBZPhể chèos744 ayFwchống đưGBZPợc cáayFwi nhàYktd này.

Thề noGBZPn hẹnkFkN biểYktdn thkFkNật Yktdsự chẳayFwng GBZPquan trọnayFwg bằkFkNng thânayFw thayFwể GBZPkhỏe mạnh.

Đối vớs744i cô,s744 ayFwanh lkFkNà ts744rụ cộtkFkN cs744ho cảayFw ts744hế giGBZPới, anYktdh Yktdgục ngã,kFkN thếGBZP giớiayFw củas744 kFkNcô cũs744ng sụpkFkN xkFkNuống theo.

Nhan YktdHoan cảmayFw độayFwng kayFwhông nóiGBZP GBZPnên lờis744, lệGBZP s744rưng kFkNrưng kFkNtrong Yktdđôi mắtayFw lGBZPong laGBZPnh, qayFwua làs744n nướkFkNc mắtayFw đó,ayFw kFkNcô kFkNtrông ayFwthấy mộs744t ngườiGBZP đkFkNàn ôs744ng s744cầm s744bó hoGBZPa hồngYktd ts744o. GưayFwơng ms744ặt rạYktdng rỡ,ayFw sốngYktd mũYktdi caYktdo thẳayFwng, ÂayFwu phụYktdc GBZPtrắng tYktdinh, anYktdh giốnayFwg kFkNnhư GBZPmột vịs744 hoàns744g tayFwử châns744 tìnayFwh khGBZPẩn khoảnayFw GBZPbước vGBZPề phGBZPía cô.

Nhan kFkNHoan sụkFkNt Yktdsịt nhậs744n ayFwlấy bókFkN GBZPhoa, s744Tiêu TYktdrạch mókFkNc trokFkNng áGBZPo rs744a chiếcYktd nhẫnGBZP kkFkNim cưs744ơng đãGBZP chGBZPuẩn bịGBZP GBZPtừ trướYktdc, ayFwquỳ mộs744t châYktdn xuGBZPống. ayFwAnh kFkNnói: kFkN“Anh kFkNđã nóayFwi, ngàykFkN anayFwh gs744ây dYktdựng lạis744 sGBZPự nghiGBZPệp Yktdsẽ chínhkFkN Yktdlà ls744úc cướis744 kFkNem vs744ề nhàkFkN, bâyayFw giờkFkN aYktdnh mGBZPuốn Yktdthực hiệnGBZP lờGBZPi GBZPnói củkFkNa mìayFwnh, ayFwem yêu,kFkN Yktdlấy ans744h nhé?”

Nước mGBZPắt s744lã kFkNchã GBZPrơi, s744Nhan YktdHoan khYktdông hềkFkN kFkNdo dựkFkN, ngónayFw tkFkNay rGBZPun ruGBZPn chGBZPui vàokFkN chiếcYktd Yktdnhẫn Yktdnạm kYktdim cươayFwng đkFkNẹp đẽYktd sánYktdg chói.

Chung quanYktdh ayFwtiếng vỗayFw tas744y GBZPvang dội,ayFw ayFwanh ôkFkNm côGBZP kFkNhôn lênayFw hàngs744 nưs744ớc mắt.

Âm Yktdnhạc tkFkNhay đs744ổi, s744trở kFkNthành ayFwkhúc ns744hạc Yktdêm áis744 nhịpGBZP nayFwhàng, mọis744 ngườayFwi GBZPlập s744tức kếtYktd đs744ôi tìmayFw bạYktdn ayFwnhảy. TiêuYktd Trs744ạch thayFwổi nhs744ẹ lêns744 mYktdí ayFwmắt côayFw, chGBZPọc GBZPcho côYktd cườis744, “LGBZPập tứcayFw muốkFkNn lGBZPàm ayFwcô dâus744 củs744a ans744h, cảms744 thấayFwy mìnhYktd hạs744nh phGBZPúc chứ?”

Nhan HoaGBZPn nís744n khókFkNc mỉmayFw cười,GBZP gậYktdt đầuGBZP liênayFw tục.

Tiêu Trạchs744 ayFwcười làayFwm xaYktdo độkFkNng ayFwánh mayFwắt YktdNhan Hoan.

Cô nkFkNói: “AkFkNnh yêus744, siGBZPnh nhậtYktd vayFwui vẻ.”

“Ừ!” AnGBZPh tựayFwa tráGBZPn ms744ình Yktdvào trGBZPán kFkNcô, s744nhẹ nhàs744ng kkFkNhiêu ayFwvũ, côkFkN kéos744 tayFway akFkNnh đặtYktd lYktdên bụngkFkN dướikFkN phayFwẳng kFkNlì, kYktdhẽ khàns744g nós744i: “MónayFw kFkNquà kFkNem tặngs744 Yktdcho ayFwanh nằmayFw ởYktd đây.”

Chiều cuốGBZPi s744thu, áGBZPnh GBZPnắng cs744han hòa.

Ven đường,s744 cYktdao ốcs744 mọckFkN s744lên saayFwn sáYktdt nhưayFw rừngkFkN rGBZPậm, kFkNtừng cỗYktd GBZPxe lớns744 nhỏs744 rayFwong rukFkNổi khắpYktd kFkNcác cos744n ayFwphố, ayFwngười đikFkN đưayFwờng quGBZPa layFwại vộs744i vã,ayFw nữayFw cảnhGBZP sáts744 gs744iao ts744hông xGBZPinh s744đẹp chỉs744 kFkNhuy đoànYktd xes744. MộtGBZP đámkFkN ts744hanh Yktdniên vâyayFw quakFkNnh trGBZPạm ayFwxe buýtGBZP s744dán đầyYktd áayFwp phayFwích phs744im ảnh,s744 tấGBZPt cảs744 đềYktdu đaGBZPng GBZPbàn tkFkNán vayFwề cGBZPô ds744iễn viêns744 xikFkNnh đẹs744p chiếkFkNm cứs744 ayFwtoàn bộGBZP GBZPcác bứcGBZP ảns744h đó.

Thành phốGBZP nàYktdy vẫYktdn thakFkNy đổiYktd rGBZPất nhkFkNanh, khkFkNiến nYktdgười tYktda khayFwông kịpkFkN đayFwón nhận.

Tại vùkFkNng kFkNngoại tYktdhành cáYktdch kFkNxa kFkNđô thị,GBZP s744yên GBZPtĩnh, s744thư thái.

Reventon s744men tkFkNheo ckFkNon đườngYktd núikFkN uốns744 lượnkFkN Yktdlao vềGBZP Yktdphía trướYktdc, trêns744 ghếYktd láayFwi, TiayFwêu ayFwTrạch GBZPmột ts744ay gYktdiữ vYktdô Yktdlăng, mkFkNột taGBZPy đặtayFw trênYktd phầnGBZP bayFwụng đãkFkN hơiGBZP nhYktdô ayFwlên củas744 ngGBZPười vợayFw đankFkNg ngồiayFw s744trong lòkFkNng mình.

Nhan HoaGBZPn đanayFwg trGBZPong tayFwhời kYktdỳ maYktdng ts744hai nayFwhưng Yktdvẫn đẹpGBZP dịGBZPu ds744àng, mYktdái tócGBZP hGBZPơi rốYktdi tếtYktd phồngGBZP thYktdeo kkFkNiểu xkFkNương ayFwcá, s744áo GBZPlen mỏYktdng màukFkN Yktdda kFkNngười, tkFkNoàn tGBZPhân cayFwô nhs744ư tỏaayFw rGBZPa mộtkFkN thkFkNứ ánhGBZP sáYktdng củaayFw ngườYktdi làmGBZP mẹ.

Cô s744ngồi trêYktdn kFkNđùi s744Tiêu TrạGBZPch, cúis744 đầukFkN hônGBZP mayFwôi akFkNnh, chiYktdếc nhYktdẫn Yktdkim cươngkFkN tGBZPrên ns744gón vôkFkN dkFkNanh lóeGBZP s744sáng rựcYktd rỡ.

Tiêu TrạayFwch đãs744 s744quá queGBZPn tGBZPhuộc vớayFwi ckFkNon đườngs744 nàYktdy nênkFkN vốayFwn khôngkFkN cầayFwn nhayFwìn, s744vẫn hếtayFw sứcayFw Yktdchuyên Yktdchú hôs744n côYktd, yêuYktd thươngkFkN cô.

“Vèo!”

Một chGBZPiếc s744Porsche 9GBZP11 GBZP[3] phGBZPóng vayFwụt s744qua kFkNnhư tênYktd bắnkFkN, ayFwlá câyayFw khôGBZP hékFkNo bịayFw sứckFkN kFkNgió cGBZPuốn ls744ên cuộnkFkN trònYktd sYktdau đuayFwôi xe.

[3] PorschGBZPe 91GBZP1: mọkFkNi nGBZPgười còYktdn nhớs744 GBZPchiếc xkFkNe nYktdày chứ,kFkN ls744à GBZPDạ YktdSâm :D

2012-Porsche-911-Front-QuarteYktdr-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-CoupekFkN-Club-1

Nhan HoaYktdn rayFwời khỏiGBZP cánhs744 môGBZPi nóYktdng rựcGBZP, Yktdquay Yktdđầu nhkFkNìn, s744kinh ngạcYktd hôGBZP kFkNlên: “LàYktd kFkNanh ta…”

Tiêu TrGBZPạch gis744ữ s744cằm cGBZPô kéokFkN lạiGBZP tayFwiếp tụs744c hônYktd môi.

Mặc kFkNkệ hkFkNắn Yktdlà ai.

Người cYktdả đờiGBZP Yktdnày GBZPanh muốayFwn đuổiGBZP Yktdtheo Yktdđã kFkNhoàn tos744àn bắtYktd đượcs744 kFkNrồi, GBZPanh chẳngs744 cs744òn cs744hút hàoGBZP hứYktdng vớikFkN bấtGBZP kỳYktd kẻayFw ayFwnào khác.

“Anh khôayFwng s744thể nàkFkNo vĩnkFkNh viễnkFkN cayFwhạy ayFwphía GBZPsau em.”

“Anh kFkNsẽ GBZPđuổi thekFkNo em.”

Nhan HayFwoan, cuốkFkNi cùns744g ankFkNh s744cũng bắs744t đượYktdc Yktdem rồi.

_Hết_

P/s: NgạiYktd quYktdá, cònGBZP mỗikFkN mộayFwt chưs744ơng muốayFwn posYktdt liềnayFw luGBZPôn nhưGBZPng tựkFkN nhiêYktdn ayFwlại bYktdận bs744ù đYktdầu cYktdả tuầnYktd, Yktdchẳng hởGBZP s744ra đs744ược chkFkNút Yktdnào đayFwể làYktdm, bắs744t mayFwọi GBZPngười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.