You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

ChưKUZvơng 67cfHB: AwY9Muốn cAwY9ó đứaKUZv bé

Ông HạKUZv ccfHBùng BàAwY9 HKUZvạ gcfHBiật cfHBmình nhìAwY9n bAwY9ọn họio8R, sKUZvau đio8Ró vẻAwY9 mặtAwY9 đio8Rầy AwY9phẫn 6xj5nộ nói:

“Ông io8Rnói đ6xj5ùa gKUZvì vậy?6xj5 NếKUZvu CAwY9ảnh HiêncfHB mcfHBuốn cưới6xj5 TiAwY9ểu io8RThần, KUZvnó scfHBẽ kcfHBhông cướiio8R ng6xj5ười khá6xj5c, hAwY9ơn nữAwY9a cKUZvho dùKUZv 6xj5hiện tio8Rại KUZvhai n6xj5gười io8Rchịu io8Rcưới, ccfHBhúng tôicfHB cfHBcũng sẽcfHB io8Rkhông cfHBchịu gả.”

“Ông HạcfHB, haAwY9i ngườ6xj5i đừngcfHB kíAwY9ch động,6xj5 AwY9chúng AwY9ta bio8Ràn b6xj5ạc mộtAwY9 KUZvchút đượcKUZv khô6xj5ng?” ÔcfHBng H6xj5àn vộiKUZv vàngcfHB nói.

“Chính l6xj5à AwY9như thếAwY9 nàyKUZv, AwY9bà Hạ,6xj5 bio8Rà cio8Rần phảcfHBi hAwY9iểu rcfHBõ, nếuKUZv haAwY9i ngườKUZvi cfHBcố 6xj5ý cfHBbắt HạKUZv ThầcfHBn bỏKUZv đứa6xj5 nhAwY9ỏ, KUZvvạchẳng mcfHBay xcfHBảy rKUZva cfHBchuyện gìAwY9 ngoàio8Ri ý6xj5 muốn?io8R NếKUZvu saio8Ru nàcfHBy Hạio8R Thio8Rần KUZvkhông thAwY9ể maKUZvng thKUZvai lio8Rại thìcfHB làmcfHB scfHBau bâycfHB gicfHBờ? BàKUZv KUZvhi KUZvvọng chKUZvuyện n6xj5ày xcfHBảy r6xj5a saoAwY9?” BAwY9à KUZvHàn cKUZvố io8Rý đKUZvem sựio8R tìAwY9nh nóio8Ri AwY9thật AwY9nghiêm trọng.

Sắc cfHBmặt cfHBbà cfHBHạ quả6xj5 ncfHBhiên tha6xj5y đổiKUZv mộtKUZv chút,AwY9 kio8Rhông AwY9khỏi nhìcfHBn io8Rxem ônio8Rg Hạ.

“Ông HKUZvạ, ôio8Rng bcfHBình tĩnhio8R một6xj5 AwY9chút, KUZvhãy ngh6xj5e tôicfHB nó6xj5i, Cản6xj5h 6xj5Hiên nhất6xj5 KUZvđịnh là6xj5 tio8Rhích Hạ6xj5 Thần,KUZv cfHBbằng kAwY9hông io8Rhai đcfHBứa AwY9cũng KUZvsẽ khôcfHBng ởAwY9 c6xj5ùng mộtAwY9 chKUZvỗ, io8Rkhông phảio8Ri sao?io8R” ÔngcfHB KUZvHàn cfHBtùy io8Rthời khuyêio8Rn giải.

“Vậy ýAwY9 c6xj5ủa haKUZvi ng6xj5ười 6xj5là mKUZvuốn Cảnh6xj5 HiêKUZvn cfHBly 6xj5hôn rồiKUZv cKUZvưới Hạio8R ThầKUZvn, Cảnio8Rh io8RHiên ccfHBũng io8Rchịu lio8Ràm vậycfHB io8Rsao?” NgKUZvữ khíio8R củaKUZv Ôn6xj5g HạcfHB cũn6xj5g dịcfHBu KUZvđi đôcfHBi chút.

“Nhất đ6xj5ịnh CảnhcfHB KUZvHiên sẽcfHB c6xj5hịu, io8Rhai ngườicfHB KUZvyên tâmKUZv, chuyệcfHBn nàio8Ry chúngio8R io8Rtôi sẽAwY9 gio8Riải quyếtcfHB, nhấtcfHB địnhAwY9 sKUZvẽ c6xj5ho h6xj5ai ngườicfHB AwY9một đKUZváp KUZván vừ6xj5a lcfHBòng, haio8Ri ngườiKUZv hAwY9ôm AwY9nay ởAwY9 lạcfHBi KUZvđây ă6xj5n cơKUZvm nhcfHBa.” ÔcfHBng Hà6xj5n v6xj5ui vẻ,AwY9 giKUZvãn đucfHBôi lio8Rông m6xj5ày, ôio8Rng đãAwY9 cio8Ró chcfHBáu nKUZvội rồi.

“Không cKUZvần, chúngcfHB tio8Rôi AwY9không cần6xj5 ăn,6xj5 chúio8Rng tôAwY9i điKUZv vKUZvề trướcKUZv đâcfHBy, hKUZvy vọngcfHB hAwY9ai ngưcfHBời io8Rcho cfHBchúng tôio8Ri mộ6xj5t câuio8R tcfHBrả lờiKUZv thuyio8Rết phục.”

“Được, sẽAwY9 rcfHBất nhan6xj5h thôi.”

Ông Hạ6xj5 v6xj5à KUZvbà Hạ6xj5 đAwY9i cfHBrồi, ô6xj5ng HànKUZv c6xj5ùng cfHBbà KUZvHàn nh6xj5ìn nio8Rhau, tro6xj5ng lòn6xj5g c6xj5ó mộKUZvt l6xj5inh cảmio8R tốt.

Đới TAwY9ư Dio8Rĩnh mở6xj5 cfHBcửa raio8R, AwY9nhìn thấyio8R ngườiio8R io8Rngoài cửKUZva, sắcAwY9 mặio8Rt cứngAwY9 io8Rđờ, họ6xj5 lạAwY9i tớiKUZv nữa.

“Bác tr6xj5ai, báccfHB cfHBgái, haio8Ri ngườcfHBi tớicfHB rồi6xj5 ạ.”io8R Vừ6xj5a địnAwY9h kêuio8R KUZvba mẹ6xj5, độtAwY9 nhiê6xj5n io8Rnhớ tKUZvới ngàcfHBy đcfHBó bàKUZv HàncfHB c6xj5ó AwY9nói cfHBqua, côcfHB vộicfHB vàn6xj5g sửio8Ra miệng.

Ông HAwY9àn cio8Rùng bàcfHB HàAwY9n io8Rvui vẻcfHB điio8R tớ6xj5i, ngồiKUZv xuốKUZvng ghếcfHB s6xj5ô AwY9pha, ĐKUZvới Tư6xj5 AwY9Dĩnh troncfHBg l6xj5òng sinKUZvh nghAwY9i hio8Roặc, khônKUZvg lẽAwY9 họcfHB AwY9đến đKUZvây bức6xj5 cô6xj5 lAwY9y hôn.

“Tư DĩncfHBh, cô6xj5 chu6xj5ẩn KUZvbị kKUZvhi nàoio8R AwY9dọn điKUZv? Chúngio8R 6xj5ta muốnAwY9 đemAwY9 cfHBnơi nàyKUZv t6xj5rang hoànKUZvg 6xj5lại mộ6xj5t chcfHBút.” B6xj5à Hàio8Rn nhìn6xj5 xcfHBung quaio8Rnh phòng6xj5 6xj5tựa hồKUZv khôngKUZv v6xj5ừa lòng.

“Cảnh Hiê6xj5n ncfHBhất địnio8Rh AwY9nói chcfHBo ccfHBô bio8Riết rồi,io8R Hạio8R ThầncfHB đan6xj5g m6xj5ang thAwY9ai, đứaio8R nhỏAwY9 là6xj5 coio8Rn cio8Rủa CảnhcfHB Hi6xj5ên? TKUZva nAwY9ghĩ AwY9sẽ đAwY9em nAwY9ó đếnio8R đâyAwY9 io8Rđể 6xj5chăm sóAwY9c, dùcfHB gìcfHB nóAwY9 cũncfHBg đaAwY9ng io8Rmang cfHBcốt nhio8Rục củKUZva HAwY9àn giio8Ra chKUZvúng ta.”

Đới cfHBTư cfHBDĩnh c6xj5hấn độngKUZv, io8RHạ ThAwY9ần mio8Rang thKUZvai, đứ6xj5a ncfHBhỏ 6xj5là co6xj5n củio8Ra CảnhcfHB HiêAwY9n? ĐiKUZvều nàio8Ry KUZvsao KUZvcó thể?io8R io8RNếu CcfHBảnh HiKUZvên cùKUZvng Hạ6xj5 T6xj5hần ởAwY9 cùKUZvng mộio8Rt chKUZvỗ, nh6xj5ư saAwY9o AwY9lại AwY9không đồngKUZv AwY9ý 6xj5cùng ccfHBô AwY9ly hAwY9ôn, ha6xj5y làio8R ôngio8R io8Rbà Hà6xj5n io8Rcố KUZvý n6xj5ói cfHBnhư vậy.

“Cô khônKUZvg AwY9tin saoio8R? Được6xj5 rồi,io8R tAwY9a s6xj5ẽ chờAwY9 Cảnh6xj5 HiAwY9ên trởAwY9 về,AwY9 chio8Rúng KUZvta cùngAwY9 n6xj5hau hỏicfHB nó.KUZv Cô6xj5 đ6xj5i io8Rgọi điệnio8R thoạiKUZv cKUZvho nKUZvó đi.”cfHB 6xj5Bà HàcfHBn cfHBnhìn KUZvra hoà6xj5i ngcfHBhi t6xj5rong mắAwY9t cô.

“Vâng.” ĐớAwY9i TưcfHB DĩKUZvnh lấycfHB điệnio8R tAwY9hoại AwY9di độngio8R bênAwY9 ngườiAwY9 rAwY9a gọi.

“Tư io8RDĩnh, có6xj5 việcAwY9 gcfHBì saKUZvo?” Hàio8Rn CKUZvảnh AwY9Hiên c6xj5ầm l6xj5ấy dcfHBi độngio8R vừaKUZv thcfHBấy làAwY9 điệnKUZv th6xj5oại ởio8R nhàKUZv gọiAwY9 đến.

“Bây giờAwY9 aAwY9nh cfHBcó cfHBbận io8Rkhông? KUZvKhông phảiKUZv vcfHBội, nhưn6xj5g 6xj5anh hãy6xj5 tio8Ran sAwY9ở sớio8Rm AwY9một chKUZvút, 6xj5em cócfHB KUZvviệc muốnio8R hAwY9ỏi AwY9anh io8Rmà.” GiọKUZvng cfHBĐới TKUZvư DAwY9ĩnh r6xj5ất nhẹ.

Hàn 6xj5Cảnh AwY9Hiên nhìnio8R AwY9xem AwY9đồng hồio8R, còncfHB cio8Ró nửcfHBa g6xj5iờ cũngKUZv đãAwY9 tAwY9an 6xj5sở io8Rrồi, nóAwY9i: “Được,cfHB 6xj5anh lậpio8R tứcAwY9 vio8Rề ngay.”

Đới io8RTư Dĩnh6xj5 cùnio8Rg KUZvông AwY9Hàn, bàcfHB io8RHàn lẳnAwY9g 6xj5lặng ngcfHBồi chờio8R AwY9Cảnh AwY9Hiên trKUZvở KUZvvề chio8Rứng mAwY9inh hếtKUZv thảy.

Chuông cửAwY9a vừacfHB 6xj5reo, io8RĐới Tư6xj5 DĩKUZvnh vKUZvội vàAwY9ng 6xj5đi AwY9mở cửa.

“Tư DĩnhcfHB, KUZvchuyện gì,…cfHB” 6xj5Hàn CảnAwY9h HiAwY9ên tcfHBiến vàcfHBo 6xj5nhà liềnAwY9 hio8Rỏi, độtcfHB ncfHBhiên thấio8Ry cfHBcha m6xj5ẹ cfHBđang ngồcfHBi ở6xj5 gcfHBhế sôKUZv phAwY9a, sAwY9ửng sốtcfHB nói:

“Cha mẹ,cfHB tạAwY9i sacfHBo hAwY9ai ngườiAwY9 lKUZvại đếnKUZv đây?”

“Xảy rKUZva chuAwY9yện lio8Rớn như6xj5 thế6xj5 mcfHBà chúnKUZvg tio8Ra io8Rcó thể6xj5 khKUZvông đKUZvến đượcAwY9 sao?”io8R 6xj5vẻ 6xj5mặt ôcfHBng HànKUZv nghiê6xj5m t6xj5úc nói.

“Con cKUZvòn KUZvgiả bộ,6xj5 đứAwY9a io8Rnhỏ troncfHBg AwY9bụng HKUZvạ Tio8Rhần io8Rcó phảiio8R làio8R của6xj5 6xj5con kh6xj5ông, ccfHBó phảcfHBi hio8Ray khKUZvông?” Bio8Rà io8RHàn gõio8R vAwY9ào 6xj5đầu aio8Rnh mộtio8R cái6xj5, tạicfHB s6xj5ao 6xj5anh ccfHBái KUZvgì cũngKUZv khAwY9ông nó6xj5i cKUZvho AwY9họ cfHBbiết chứ.

Hàn CAwY9ảnh cfHBHiên cứnKUZvg ngườiio8R đứngcfHB đơAwY9 nKUZvơi đó,6xj5 khKUZvông biếio8Rt làAwY9 ncfHBên phủKUZv nKUZvhận io8Rhay thio8Rừa nhậcfHBn nữa,AwY9 c6xj5ha mAwY9ẹ bAwY9iết cfHBđứa nhỏKUZv io8Rtrong bụngKUZv Hạ6xj5 ThầnAwY9 6xj5là cfHBcon củAwY9a chínKUZvh mìnio8Rh, ccfHBòn T6xj5ư KUZvDĩnh thìio8R saoKUZv, khônKUZvg khỏiKUZv đ6xj5ưa mắtKUZv ncfHBhìn cfHBvề AwY9phía cô.

“Cha mẹ,6xj5 t6xj5ại sKUZvao KUZvhai n6xj5gười lạio8Ri biếtio8R?” NgữcfHB kcfHBhí cAwY9ủa a6xj5nh cóAwY9 vẻAwY9 bấtcfHB đắKUZvc dcfHBĩ trầKUZvm tAwY9rọng, chuyệio8Rn tớiKUZv nướccfHB nio8Rày cũnKUZvg khônKUZvg thAwY9ể KUZvkhông thừa6xj5 nhận.

Sắc io8Rmặt ĐớiKUZv Tưio8R DĩncfHBh thio8Ray đổiKUZv, trio8Rong io8Rđáy AwY9mắt cócfHB ccfHBhút đAwY9au lòKUZvng, cfHBcô cóAwY9 tKUZvhể khKUZvông thèmio8R đ6xj5ể ýKUZv io8Rđến chuyệcfHBn tìKUZvnh của6xj5 CảnhcfHB io8RHiên cfHBvà HcfHBạ ThầcfHBn, nhưngio8R cAwY9ô đAwY9ể AwY9ý đếio8Rn việcAwY9 6xj5anh cAwY9ư nKUZvhiên dámAwY9 lừa6xj5 mình.

“Chúng t6xj5a tạicfHB sio8Rao KUZvlại biết,KUZv cfHBhôm cfHBnay ônio8Rg HàKUZvn vớicfHB KUZvbà HcfHBàn nổicfHB giậ6xj5n đùnio8Rg đùnAwY9g chạycfHB đếnio8R chất6xj5 6xj5vấn chúnio8Rg KUZvta, bắt6xj5 cfHBchúng t6xj5a 6xj5cho bọnio8R cfHBhọ một6xj5 ccfHBái côngKUZv đạoKUZv, hiio8Rện tAwY9ại cfHBta muốnKUZv hỏiKUZv co6xj5n, cKUZvon tAwY9ính làio8Rm saio8Ro bâKUZvy giờ.”cfHB ÔnAwY9g Hàn6xj5 thựccfHB thônio8Rg miKUZvnh đ6xj5em vấAwY9n đềio8R nàyio8R đẩyio8R io8Rsang c6xj5ho anh

“Con…” HàAwY9n CảnhAwY9 6xj5Hiên chầ6xj5n chờ,cfHB kh6xj5ông biếtAwY9 làmcfHB io8Rsao m6xj5ới phải.

“Rất kKUZvhó quyếtio8R đKUZvịnh saio8Ro? KUZvCó cfHBđiều KUZvta nóAwY9i cio8Rho coio8Rn biếtio8R, cfHBCảnh HiêAwY9n, 6xj5Hạ TcfHBhần đ6xj5ang mio8Rang troncfHBg cfHBmình đứaAwY9 cAwY9on củ6xj5a conio8R, hiện6xj5 tạ6xj5i việcAwY9 AwY9xảy r6xj5a 6xj5trước mio8Rắt c6xj5hỉ cfHBcó mộtAwY9 KUZvcách giảAwY9i quyếtAwY9 cfHBđó chínhAwY9 là6xj5 cướiio8R H6xj5ạ ThầncfHB.” ÔnAwY9g 6xj5Hàn tỏio8R AwY9thái AwY9độ kiêKUZvn qKUZvuyết nói.

“Cảnh Hiê6xj5n à,6xj5 HạAwY9 TKUZvhần AwY9đang mKUZvang tKUZvhai c6xj5on cio8Rủa conio8R, 6xj5con nhẫnAwY9 tâ6xj5m mio8Rặc kệcfHB io8Rnó sAwY9ao.” io8RBà io8RHàn io8Rở bcfHBên c6xj5ạnh cũKUZvng đệ6xj5m thêm.

Đới AwY9Tư io8RDĩnh lẳng6xj5 lặcfHBng đứ6xj5ng ởAwY9 AwY9một bcfHBên, tcfHBrong mắtio8R lộ6xj5 bio8Ri thAwY9ương, hóa6xj5 rio8Ra đàAwY9n ôcfHBng đềAwY9u KUZvnhư vậycfHB, CảncfHBh Hi6xj5ên cưKUZv nKUZvhiên cũKUZvng io8Rsau lưnAwY9g mìKUZvnh io8Rcùng HạKUZv ThầAwY9n KUZvxảy rcfHBa 6xj5chuyện đ6xj5ó, vKUZvậy t6xj5ại sAwY9ao còKUZvn khôngAwY9 chịuio8R buio8Rông AwY9tay cô.

“Cha mio8Rẹ, hAwY9ai nAwY9gười kio8Rhông cần6xj5 épAwY9 cAwY9on, ha6xj5i ngườiAwY9 trcfHBở AwY9về đKUZvi, cAwY9on KUZvsẽ scfHBuy nghĩKUZv xeio8Rm phảiKUZv gAwY9iải qio8Ruyết chuyệnKUZv nio8Rày AwY9ra sao.”KUZv io8RHàn CảnAwY9h HiKUZvên 6xj5thống io8Rkhổ hé6xj5t lớn,cfHB mọcfHBi ngườicfHB đềKUZvu muốn6xj5 cfHBép ancfHBh, an6xj5h sắ6xj5p điêncfHB rồi.

“Vậy coio8Rn tốtio8R nKUZvhất cfHBhãy 6xj5nghĩ KUZvkĩ 6xj5lại đ6xj5i, cKUZvhúng tKUZva cKUZvho cio8Ron io8R10 KUZvngày suKUZvy ng6xj5hĩ, cAwY9ùng cfHBTư Dĩnhio8R lAwY9y hôn,AwY9 cướiAwY9 Hạio8R Thần.”KUZv TcfHBrong mắtKUZv Ôio8Rng KUZvHàn chứio8Ra đầyio8R tio8Rức giận.

Bà cfHBHàn cũio8Rng nhìncfHB ĐớiKUZv TcfHBư DĩnhcfHB nói:

“Tôi 6xj5hy vọngio8R côAwY9 hiểu6xj5 io8Rđược, đứaio8R cfHBbé troKUZvng bụngKUZv AwY9Hạ Th6xj5ần, chio8Rúng KUZvtôi s6xj5ẽ kio8Rhông 6xj5bỏ nó,AwY9 cô6xj5 n6xj5ên biio8Rết io8Rchính mìAwY9nh phảiAwY9 KUZvlàm cfHBnhư thếio8R io8Rnào? NếuAwY9 KUZvcô cócfHB AwY9thể sAwY9inh io8Rcho chúngio8R tôiio8R mộtKUZv đứaio8R cfHBcháu, chio8Rúng tcfHBôi cũnio8Rg sẽ6xj5 khô6xj5ng vôKUZv tìKUZvnh bứ6xj5c cô.”

“Cháu hiểu6xj5 được,AwY9 cháuKUZv khKUZvông AwY9có trách6xj5 hAwY9ai KUZvbác, ccfHBũng khAwY9ông cóio8R gìcfHB kỳKUZv lạcfHB.” Đới6xj5 cfHBTư DĩAwY9nh cườcfHBi khổ,KUZv cAwY9ô io8Rkhông cócfHB tKUZvư c6xj5ách t6xj5rách bọnAwY9 họ.

“Chúng tôicfHB đKUZvi KUZv, chAwY9uyện còcfHBn lạiAwY9 haio8Ri ngườ6xj5i KUZvtự mìnio8Rh gcfHBiải quyết,6xj5 cAwY9húng tcfHBôi chỉAwY9 cần6xj5 kếtAwY9 quả.”AwY9 ÔngKUZv cfHBHàn lôKUZvi kéio8Ro io8Rbà Hàn,io8R 6xj5ném lạicfHB nio8Rhững cfHBlời nàcfHBy, io8Rrồi xo6xj5ay io8Rngười rời6xj5 đi.

Anh c6xj5họn em

Hàn CảncfHBh HAwY9iên nhKUZvìn ĐớcfHBi io8RTư Dĩnhio8R cfHBvẫn đangio8R bìnhAwY9 tĩnhio8R đứnKUZvg ởAwY9 bê6xj5n cạio8Rnh, 6xj5áy KUZvnáy io8Rnói: “Tư6xj5 Dio8Rĩnh, io8Rem ngAwY9he an6xj5h giảcfHBi thích,cfHB lầ6xj5n đóAwY9 lcfHBà AwY9vì cfHBanh uốio8Rng rcfHBượu, io8Rcho nênAwY9 mớiAwY9 cAwY9ó thKUZvể cAwY9ùng Hạ6xj5 ThầncfHB xio8Rảy AwY9ra chuAwY9yện khô6xj5ng 6xj5nên 6xj5xảy raio8R, AwY9ai ngờAwY9 6xj5cô cfHBấy lại6xj5 mAwY9ang thaiAwY9, anh……….”

“Cảnh Hiên,cfHB chúAwY9c mừngAwY9 io8Ranh, 6xj5lên AwY9chức chio8Ra.” Đớiio8R TAwY9ư Dĩio8Rnh 6xj5lại cfHBđột nKUZvhiên 6xj5ngăn KUZvlời anh.

Mặt HànKUZv CảcfHBnh cfHBHiên biio8Rến sắc,cfHB KUZvnói: “TưcfHB cfHBDĩnh, lời6xj5 ecfHBm KUZvnói AwY9có cfHBý io8Rgì? io8RTrong lKUZvòng 6xj5em đaio8Rng KUZvnghĩ gKUZvì t6xj5hì nóiAwY9 KUZvra điAwY9, eio8Rm c6xj5ó cfHBthể đánhcfHB AwY9anh, cóAwY9 tAwY9hể io8Rmắng ancfHBh nhưKUZvng xAwY9in eKUZvm đừng6xj5 cóKUZv th6xj5ái AwY9độ này.”

“Em vìcfHB saAwY9o 6xj5phải đánAwY9h anhcfHB, mKUZvắng aio8Rnh? io8REm khôngKUZv cfHBnên AwY9chúc mừKUZvng anio8Rh sao?”io8R KhóeKUZv miệnKUZvg ĐớcfHBi cfHBTư D6xj5ĩnh mKUZvang 6xj5theo một6xj5 io8Rchút cườiAwY9 cAwY9ười, làio8Rm KUZvcho KUZvanh nAwY9hìn kAwY9hông KUZvra io8Rcô đio8Rang nghcfHBĩ gì.

“Tư Dĩnh,io8R eAwY9m khôngcfHB trácAwY9h ancfHBh KUZvsao? E6xj5m k6xj5hông oácfHBn anKUZvh sao?KUZv” 6xj5Trong lòngAwY9 AwY9Hàn CảKUZvnh Hiêio8Rn io8Rvô cùAwY9ng hoaio8Rng io8Rmang, tạiio8R scfHBao cô6xj5 lcfHBại KUZvcó thKUZvể bìnhcfHB tĩn6xj5h nh6xj5ư thế?

“Em khôngKUZv trá6xj5ch, ccfHBũng khôngKUZv oácfHBn, 6xj5Cảnh Hiên,AwY9 đâyio8R lKUZvà việc6xj5 eAwY9m khônKUZvg 6xj5thể l6xj5àm cKUZvho anio8Rh, chAwY9o io8Rnên chúKUZvng io8Rta io8Rly hôncfHB điKUZv.” ĐớiKUZv Tư6xj5 Dĩnio8Rh biếtio8R mKUZvình cfHBkhông cócfHB tAwY9ư cáchio8R oKUZván, điềuKUZv cô6xj5 io8Rcó AwY9thể làio8Rm làcfHB t6xj5hành KUZvtoàn chKUZvo AwY9bọn họ.

“Ly hônio8R, lcfHBy hôAwY9n gìcfHB? EKUZvm vAwY9ì điềuio8R nàyKUZv mKUZvà lio8Ry 6xj5hôn sao?io8R” H6xj5àn cfHBCảnh Hiêio8Rn nóncfHBg giậcfHBn io8R, scfHBau đóAwY9 bắAwY9t lio8Rấy bAwY9ả KUZvvai củaKUZv KUZvcô, nóiKUZv: “io8REm cứcfHB coAwY9i nhưio8R chúio8Rng tcfHBa tìio8Rm io8Rđược mộcfHBt ngườ6xj5i đẻKUZv thu6xj5ê đượccfHB khôngKUZv? EcfHBm khônKUZvg phảiio8R ncfHBói eAwY9m sẽAwY9 khô6xj5ng ngạAwY9i sao?”

Đới 6xj5Tư DĩcfHBnh nAwY9hìn KUZvanh AwY9kích động,KUZv hạcfHB taio8Ry cfHBanh xKUZvuống, nói:cfHB “Hio8Rạ Thầnio8R lio8Rà AwY9mẹ cAwY9ủa coKUZvn anAwY9h, anAwY9h AwY9có 6xj5thể xe6xj5m 6xj5cô ấyio8R nAwY9hư AwY9một ngườicfHB đẻio8R thuêAwY9 saKUZvo? KUZvCon AwY9của cô6xj5 KUZvấy sẽAwY9 chịuKUZv ch6xj5o chúAwY9ng 6xj5ta s6xj5ao? CảnhcfHB HiêcfHBn io8Rđừng tựKUZv lcfHBừa dốicfHB chKUZvính mìnio8Rh nữa.”

Hàn Cản6xj5h io8RHiên cứngKUZv đ6xj5ờ ngườiKUZv, lờiKUZv củaio8R ccfHBô khônio8Rg chút6xj5 lư6xj5u tìnKUZvh ccfHBhạm và6xj5o cAwY9hỗ đauKUZv củaAwY9 mKUZvình, mộtcfHB lúcfHBc lcfHBâu sAwY9au mớiAwY9 nhcfHBìn cio8Rô rAwY9ồi AwY9nói: “AnhcfHB sẽcfHB KUZvkhông lAwY9y hô6xj5n KUZvvới eAwY9m, trưAwY9ớc kKUZvia anAwY9h cfHBcũng cfHBđã cfHBnói rồi,cfHB aAwY9nh tìcfHBnh nguyAwY9ện 6xj5không có6xj5 concfHB, cAwY9ũng khôKUZvng KUZvmuốn KUZvmất đi6xj5 emKUZv, hAwY9iện tạio8Ri aio8Rnh vẫnKUZv muio8Rốn nAwY9hư thế.”

“Cảnh HicfHBên, tộiio8R cfHBgì chứ?cfHB Aio8Rnh c6xj5ó bcfHBiết aio8Rnh cfHBlàm io8Rnhư vậ6xj5y thươKUZvng io8Rtổn bacfHBo nhiio8Rêu ngườAwY9i khôngio8R? KUZvCha mẹAwY9 củio8Ra aKUZvnh, 6xj5Hạ T6xj5hần vàcfHB AwY9con củacfHB côio8R ấy6xj5, anio8Rh nio8Rhẫn tâ6xj5m saio8Ro?” Đới6xj5 6xj5Tư Dĩn6xj5h AwY9vừa cảio8Rm động,KUZv vừaKUZv đAwY9au lòng.

“Tư Dĩnh,AwY9 e6xj5m khAwY9ông cio8Rần ncfHBói nữaKUZv, KUZvanh bio8Rắt buộcfHBc io8Rphải pAwY9hụ mộKUZvt bêio8Rn, nếuio8R cAwY9họn giAwY9ữa KUZvđứa bé6xj5 vàAwY9 emio8R, ancfHBh sKUZvẽ chcfHBọn eAwY9m.” io8RHàn Cảio8Rnh HiAwY9ên KUZvnhìn cKUZvô cfHBvới tháicfHB độAwY9 cưcfHBơng quyết.

Đới Tưio8R Dĩ6xj5nh bấtio8R KUZvđắc 6xj5dĩ thcfHBở dài6xj5, côio8R biếtAwY9 tAwY9huyết 6xj5phục AwY9Cảnh HAwY9iên thựKUZvc AwY9sự rKUZvất kKUZvhó khăAwY9n, 6xj5anh cfHBcần thcfHBời giaAwY9n đ6xj5ể io8Rsuy nghĩcfHB cKUZvẩn thận.

Chuyện cfHBcủa io8RHàn Cản6xj5h H6xj5iên cùncfHBg HạAwY9 Thio8Rần k6xj5hông io8Rcòn cfHBlà bíKUZv mậtAwY9, nhấtKUZv địcfHBnh m6xj5ọi ngưcfHBời cfHBcũng đã6xj5 bAwY9iết rồi.

Đới TKUZvư GiAwY9ai AwY9cùng Trịio8Rnh VũcfHB Vă6xj5n man6xj5g vẻcfHB mặtio8R tAwY9ức giận6xj5 bấtio8R AwY9bình điKUZv vàoAwY9 nhàio8R TưcfHB Dĩnh.

“Em cAwY9òn khôKUZvng tứio8Rc giAwY9ận, io8Rhai người6xj5 tức6xj5 AwY9giận làmKUZv chi?”6xj5 ĐớKUZvi Tưio8R Dĩnh6xj5 n6xj5hìn cácio8R io8Rcô cKUZvười nói.

“Tư D6xj5ĩnh, cfHBở trướcio8R mặtcfHB bọnKUZv cKUZvhị khôngAwY9 cần6xj5 kiêio8Rn cườngcfHB nhcfHBư vKUZvậy, nAwY9ếu 6xj5em muio8Rốn khó6xj5c, hãyKUZv k6xj5hóc AwY9đi, bAwY9ọn chịcfHB KUZvcùng eAwY9m chiio8Ra sẻ.”

Đới TcfHBư GiaKUZvi AwY9cũng hiểucfHB đư6xj5ợc 6xj5lòng KUZvcủa AwY9em gái6xj5, sắc6xj5 mặtAwY9 cóKUZv chúKUZvt trầmAwY9 trọng6xj5 hỏAwY9i: io8R“Tư io8RDĩnh, lầ6xj5n nà6xj5y cKUZvó phả6xj5i eAwY9m quyếio8Rt địnhio8R 6xj5ly hôn?”

“Ly hôKUZvn? CậAwY9u cùncfHBg cfHBHàn 6xj5Cảnh HiêAwY9n 6xj5muốn cfHBly hôn?AwY9” TrAwY9ịnh VũKUZv Vă6xj5n io8Rchấn động6xj5 hỏi.

Đới TưAwY9 DĩAwY9nh trầmKUZv 6xj5mặc mộcfHBt cfHBchút KUZvmới nóiAwY9: “TuAwY9y rằngAwY9 CAwY9ảnh HAwY9iên AwY9vẫn khônAwY9g đồ6xj5ng ýAwY9 lio8Ry hcfHBôn, ncfHBhưng 6xj5em biếtio8R KUZvanh KUZvấy KUZvtới mộtKUZv ngàyAwY9 io8Rnào io8Rđó cKUZvũng s6xj5ẽ đồngio8R ýio8R giảiAwY9 quyếtAwY9 chuyAwY9ện nàycfHB, tìKUZvnh y6xj5êu củacfHB ch6xj5úng ecfHBm nếu6xj5 sAwY9o sánhAwY9 cfHBcũng khôn6xj5g bằngcfHB cfHBđược máKUZvu mio8Rủ io8Rtình thâcfHBm AwY9cốt AwY9nhục củacfHB ngườiio8R thân,6xj5 e6xj5m tiKUZvn tưởngKUZv kcfHBhi anAwY9h 6xj5ấy nh6xj5ìn thấAwY9y co6xj5n m6xj5ình, cfHBcũng chínio8Rh lio8Rà thờiio8R điểm6xj5 chúngcfHB 6xj5em AwY9ly hôn.”

Nhìn côKUZv cũcfHBng không6xj5 cfHBcó bi6xj5ểu hiệio8Rn củKUZva sựcfHB 6xj5bi thương6xj5, TrịnhcfHB VũcfHB KUZvVăn cfHBcũng độtcfHB nhiio8Rên hiAwY9ểu được,io8R TưKUZv DĩnhAwY9 vẫnio8R yAwY9êu io8RLong NgạcfHBo Phỉ,io8R KUZvcho nêAwY9n mớKUZvi bình6xj5 tcfHBĩnh KUZvnhư vậy,6xj5 cfHBchính mìnhKUZv th6xj5ật khôngAwY9 cfHBbiết io8Rnên thương6xj5 cảmKUZv ch6xj5o côcfHB haio8Ry HcfHBàn Cảnh6xj5 Hiên.

Hạ AwY9Thần lẳngKUZv lặng6xj5 ng6xj5ồi trêKUZvn s6xj5ô cfHBpha, AwY9chờ HàKUZvn Cảnhio8R HiêcfHBn mởcfHB m6xj5iệng, cô6xj5 k6xj5hông nio8Rghĩ tớiAwY9 6xj5cha mẹ6xj5 lạcfHBi pháKUZvi n6xj5gười điio8Rều trAwY9a cfHBcô, KUZvcó io8Rđiều viio8Rệc io8Rnày cũngio8R io8Rđúng vớiAwY9 KUZvhy vọngio8R củaio8R cô.

Hàn CảnhcfHB AwY9Hiên cfHBdo dAwY9ự đãcfHB lâKUZvu, rố6xj5t cKUZvục ngẩngio8R KUZvđầu nhAwY9ìn io8Rcô, cfHBhạ qKUZvuyết định,KUZv qcfHBuyết tâcfHBm nó6xj5i: “HạKUZv Thần,cfHB acfHBnh x6xj5in 6xj5lỗi, bấtAwY9 luận6xj5 ecfHBm quyếtKUZv địnhAwY9 sKUZvẽ AwY9làm gìio8R vớio8Ri cáAwY9i 6xj5thai, anKUZvh cio8Rhỉ c6xj5ó cfHBthể n6xj5ói vớiio8R cfHBem rằng,io8R acfHBnh KUZvsẽ kio8Rhông cùngAwY9 Tio8Rư Dĩio8Rnh 6xj5ly hôn.”

“Anh io8RCảnh Hiênio8R, eAwY9m 6xj5cho tớicfHB bio8Rây giờ6xj5 đều6xj5 khôngio8R AwY9có io8Rnghĩ tKUZvới aKUZvnh sAwY9ẽ 6xj5ly hônAwY9, io8Ranh cũ6xj5ng khôcfHBng cAwY9ần cfHBphải chAwY9ịu tio8Rrách nhiệm,AwY9 đứaKUZv cfHBbé cfHBnày a6xj5nh c6xj5ũng khôncfHBg cầcfHBn phả6xj5i xeAwY9n vàcfHBo.” Nước6xj5 mắtKUZv AwY9Hạ thầncfHB ch6xj5ảy xuốnKUZvg, oá6xj5n hậ6xj5n KUZvtrong lòcfHBng lạiio8R giio8Ra tăngcfHB thêmKUZv vàAwY9i phần.

“Hạ Thio8Rần, anKUZvh AwY9không AwY9nghĩ sẽcfHB tổnAwY9 thio8Rương đếnKUZv 6xj5em, thậtcfHB cfHBsự anAwY9h khôngKUZv muố6xj5n nhAwY9ư vậy.”KUZv H6xj5àn CảnhcfHB HiêKUZvn khôio8Rng biio8Rết b6xj5iểu đạtKUZv lờ6xj5i xicfHBn lKUZvỗi AwY9như thếKUZv nào.

“Em biết,cfHB Cản6xj5h Hiêio8Rn, aAwY9nh cfHBđi đi6xj5, io8Rem 6xj5không muốnio8R gặio8Rp KUZvanh KUZvnữa.” Hio8Rạ ThầncfHB th6xj5ật kcfHBhông nKUZvgờ KUZvngười đ6xj5àn ôngio8R 6xj5này 6xj5lại bạcAwY9 tcfHBình b6xj5ạc nghĩacfHB vớiKUZv mìio8Rnh io8Rnhư vậy.

“Vậy e6xj5m KUZvbảo io8Rtrọng, anAwY9h KUZvđi đây.”io8R AwY9Hàn Cảnhio8R HiêKUZvn cAwY9hần chcfHBờ mộtio8R 6xj5chút, đứcfHBng dậycfHB nhìncfHB KUZvcô, rồio8Ri xio8Roay lcfHBưng đi.

Hạ Tio8Rhần huncfHBg hăKUZvng nhìAwY9n thKUZveo bAwY9óng dáio8Rng acfHBnh, Hàn6xj5 6xj5Cảnh HKUZviên, mio8Rột ngàyKUZv nàAwY9o KUZvđó, anio8Rh scfHBẽ phải6xj5 cầcfHBu xiAwY9n cio8Rô KUZvcho a6xj5nh quio8Ray trcfHBở về.

Trong 6xj5quán cafe.

“Tư DĩcfHBnh, io8Rem 6xj5có khio8Rỏe không?AwY9” LoKUZvng NgạocfHB PhỉAwY9 cfHBnhìn cfHBcô, quaio8Rn tâio8Rm AwY9hỏi, khôcfHBng biế6xj5t AwY9cô io8Rsau kcfHBhi biết6xj5 chuyện6xj5 củacfHB HạcfHB Thầnio8R sẽAwY9 nghĩ6xj5 nh6xj5ư AwY9thế nào?

“Vẫn tốt,AwY9 cfHBcòn anh?KUZv” ĐKUZvới Tưio8R io8RDĩnh nhẹAwY9 nhàngcfHB uống6xj5 mộtio8R nKUZvgụm cKUZvà io8Rphê, cà6xj5 phêKUZv chuKUZva AwY9sót gi6xj5ống nhưcfHB lòn6xj5g của6xj5 6xj5cô bâyAwY9 cfHBgiờ vậy.

“Bây giờAwY9 eAwY9m io8Rđịnh AwY9làm gì?6xj5” LocfHBng NgạcfHBo P6xj5hỉ qu6xj5an tio8Râm hỏi.

“Làm cAwY9ái gio8Rì?” Đớiio8R TưcfHB DAwY9ĩnh AwY9sửng KUZvsốt, kio8Rhông io8Rhiểu đưcfHBợc ýAwY9 cfHBtứ củcfHBa anh.

“Chính AwY9là 6xj5Hạ ThcfHBần đãcfHB macfHBng thacfHBi rồi,AwY9 eAwY9m 6xj5định làmio8R gìKUZv bio8Rây giờcfHB?” cfHBLong Ngạo6xj5 Phỉio8R nóAwY9i rõAwY9 lại.

“Em ccfHBó thểAwY9 cfHBlàm gìAwY9 bio8Rây cfHBgiờ?” ĐớiKUZv TưKUZv Dĩnio8Rh io8Rcười khổ.

“Nếu eio8Rm khôn6xj5g cfHBmuốn cùng6xj5 CảnKUZvh HiênAwY9 6xj5ly cfHBhôn, KUZvnhư vậcfHBy cfHBanh AwY9giúp KUZvem AwY9giải qAwY9uyết chKUZvuyện nàyAwY9.” LcfHBong Ngạio8Ro PAwY9hỉ AwY9tin t6xj5ưởng thựcio8R KUZvlực ccfHBủa acfHBnh sẽcfHB giảio8Ri quy6xj5ết chuy6xj5ện nàyKUZv dAwY9ễ dàng.

“Không cần,KUZv khôcfHBng cKUZvần tổncfHB thươngKUZv 6xj5đứa bAwY9é.” ĐớicfHB TKUZvư cfHBDĩnh cuố6xj5ng quítKUZv ncfHBgăn cảnKUZv, aKUZvnh io8Rkhông phải6xj5 muốnAwY9 bỏcfHB cácfHBi t6xj5hai 6xj5của Hạ6xj5 TcfHBhần chứ.

Nhìn cAwY9ô AwY9bày rAwY9a AwY9dáng vẻ6xj5 khẩnKUZv trươAwY9ng ncfHBhư thế,AwY9 LocfHBng Ngạio8Ro PhỉAwY9 AwY9cảm thấAwY9y lẫnKUZv lộncfHB KUZvnói: “Tư6xj5 Dĩnh,6xj5 ecfHBm 6xj5vì cáKUZvi gìKUZv phKUZvải chịuAwY9 ncfHBhư vậy?”

“Em đio8Rã khô6xj5ng thAwY9ể siio8Rnh chio8Ro CảnhAwY9 Hio8Riên mộtio8R đứacfHB conio8R, sio8Rao io8Rcó cfHBthể AwY9đi thươcfHBng tổnAwY9 tớiAwY9 cio8Ron cio8Rủa anio8Rh ấycfHB chKUZvứ?” ĐớiAwY9 6xj5Tư DĩnAwY9h AwY9thầm tAwY9hở dài.

“Tư DĩcfHBnh, vcfHBì sAwY9ao io8Rem KUZvvẫn tKUZvhay n6xj5gười KUZvkhác suKUZvy ngio8Rhĩ, khônio8Rg sAwY9uy AwY9nghĩ AwY9gì cfHBcho cfHBmình cả.”6xj5 cfHBLong NgạoAwY9 PhỉAwY9 AwY9nhìn côio8R ngồiAwY9 t6xj5rước mắt6xj5 6xj5mà đaucfHB lòng.

“Em cũnKUZvg khô6xj5ng có6xj5 AwY9tốt nAwY9hư vậycfHB đâu6xj5. Cũnio8Rg khôn6xj5g ccfHBòn AwY9sớm nữaio8R, ecfHBm phảiKUZv 6xj5trở vKUZvề, gặKUZvp lạcfHBi sau.6xj5” ĐớKUZvi TưAwY9 DcfHBĩnh khônKUZvg biếtcfHB vAwY9ì 6xj5sao, 6xj5cô khôngAwY9 KUZvthể io8Rbình thảcfHBn AwY9đối mặ6xj5t vớAwY9i aKUZvnh được.

“Anh đưaio8R io8Rem về.”KUZv Lio8Rong NgKUZvạo PhcfHBỉ biếKUZvt tcfHBrong lòngio8R cAwY9ô còKUZvn ngạKUZvi ngùng,KUZv acfHBnh KUZvphải lAwY9àm 6xj5gì cKUZvho đún6xj5g đây?

“Cám AwY9ơn anKUZvh, nhưio8Rng khôKUZvng cần6xj5 đAwY9âu, eKUZvm io8Rtự láAwY9i io8Rxe về.”io8R ĐAwY9ới cfHBTư Dĩn6xj5h kio8Rhách scfHBáo cKUZvự tuyKUZvệt, AwY9sau đóKUZv rờiKUZv io8Rkhỏi quán cafe.