You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương jvd7f4Ec67: Mujvd7f4Ecốn jvd7f4Eccó đứa9LZD bé

Ông Hạ9LZD cùng9LZD 9LZDBà H9LZDạ 9LZDgiật jvd7f4Ecmình nSEnCWatjhìn SEnCWatjbọn hjvd7f4Ecọ, sjvd7f4Ecau 9LZDđó vSEnCWatjẻ 9LZDmặt đầySEnCWatj phẫnSEnCWatj n9LZDộ nói:

“Ông jvd7f4Ecnói đùjvd7f4Eca 9LZDgì vậy?jvd7f4Ec Nếu9LZD Cjvd7f4Ecảnh Hijvd7f4Ecên muố9LZDn cướijvd7f4Ec Tiểu9LZD Tjvd7f4Echần, jvd7f4Ecnó sẽSEnCWatj khôn9LZDg 9LZDcưới ngườijvd7f4Ec jvd7f4Eckhác, hjvd7f4Ecơn jvd7f4Ecnữa 9LZDcho SEnCWatjdù SEnCWatjhiện tạiSEnCWatj hjvd7f4Ecai ngườijvd7f4Ec chịujvd7f4Ec cưjvd7f4Ecới, chjvd7f4Ecúng tôjvd7f4Eci 9LZDcũng 9LZDsẽ khôngjvd7f4Ec jvd7f4Ecchịu gả.”

“Ông Hạjvd7f4Ec, 9LZDhai nSEnCWatjgười đjvd7f4Ecừng kích9LZD động,jvd7f4Ec c9LZDhúng jvd7f4Ecta bàn9LZD bSEnCWatjạc một9LZD chjvd7f4Ecút được9LZD không?”SEnCWatj Ông9LZD HàSEnCWatjn v9LZDội SEnCWatjvàng nói.

“Chính ljvd7f4Ecà nhSEnCWatjư SEnCWatjthế nàyjvd7f4Ec, jvd7f4Ecbà Hạjvd7f4Ec, bà9LZD cầ9LZDn phảijvd7f4Ec hiểujvd7f4Ec rõ,9LZD nếu9LZD haSEnCWatji njvd7f4Ecgười cjvd7f4Ecố 9LZDý bắ9LZDt 9LZDHạ Th9LZDần bỏ9LZD SEnCWatjđứa nhỏ,jvd7f4Ec vạSEnCWatjchẳng ma9LZDy xả9LZDy jvd7f4Ecra chuyệjvd7f4Ecn SEnCWatjgì ngjvd7f4Ecoài ý9LZD muốjvd7f4Ecn? Nếujvd7f4Ec jvd7f4Ecsau nàSEnCWatjy Hạ9LZD Tjvd7f4Echần jvd7f4Eckhông SEnCWatjthể ma9LZDng jvd7f4Ecthai lạiSEnCWatj tSEnCWatjhì ljvd7f4Ecàm 9LZDsau bSEnCWatjây giờ?9LZD Bà9LZD h9LZDi vọngSEnCWatj cSEnCWatjhuyện nSEnCWatjày xảySEnCWatj r9LZDa sao?”jvd7f4Ec Bàjvd7f4Ec SEnCWatjHàn cốjvd7f4Ec ý9LZD đejvd7f4Ecm sựjvd7f4Ec tìn9LZDh nóiSEnCWatj thậ9LZDt jvd7f4Ecnghiêm trọng.

Sắc mặjvd7f4Ect bà9LZD HạSEnCWatj qjvd7f4Ecuả nhjvd7f4Eciên tjvd7f4Echay SEnCWatjđổi mộtSEnCWatj chútSEnCWatj, khôjvd7f4Ecng khỏiSEnCWatj nSEnCWatjhìn xjvd7f4Ecem ôn9LZDg Hạ.

“Ông 9LZDHạ, SEnCWatjông jvd7f4Ecbình tĩ9LZDnh một9LZD jvd7f4Ecchút, hãySEnCWatj n9LZDghe tôijvd7f4Ec nóSEnCWatji, Cảnhjvd7f4Ec HiêSEnCWatjn nhất9LZD địnhjvd7f4Ec SEnCWatjlà tjvd7f4Echích HSEnCWatjạ Thần,SEnCWatj bằnjvd7f4Ecg kjvd7f4Echông haSEnCWatji đứa9LZD cũn9LZDg sẽSEnCWatj khôngjvd7f4Ec ởSEnCWatj cùSEnCWatjng mộtjvd7f4Ec chỗ9LZD, kh9LZDông p9LZDhải sao?”SEnCWatj 9LZDÔng HànSEnCWatj jvd7f4Ectùy thời9LZD khuSEnCWatjyên giải.

“Vậy ýjvd7f4Ec cjvd7f4Ecủa hajvd7f4Eci ngư9LZDời là9LZD mu9LZDốn C9LZDảnh Hi9LZDên lSEnCWatjy h9LZDôn SEnCWatjrồi cướjvd7f4Eci SEnCWatjHạ Tjvd7f4Echần, CảnSEnCWatjh Hijvd7f4Ecên cũng9LZD chSEnCWatjịu 9LZDlàm v9LZDậy sao?”9LZD Ngữjvd7f4Ec khjvd7f4Ecí củaSEnCWatj Ôngjvd7f4Ec 9LZDHạ cũn9LZDg dịu9LZD đjvd7f4Eci đôi9LZD chút.

“Nhất địnhSEnCWatj SEnCWatjCảnh HSEnCWatjiên sjvd7f4Ecẽ chSEnCWatjịu, jvd7f4Echai ngư9LZDời yjvd7f4Ecên tâm,jvd7f4Ec chuy9LZDện 9LZDnày chún9LZDg tôSEnCWatji sẽ9LZD giảiSEnCWatj quyết,SEnCWatj nhất9LZD jvd7f4Ecđịnh sSEnCWatjẽ c9LZDho SEnCWatjhai SEnCWatjngười mSEnCWatjột đájvd7f4Ecp ájvd7f4Ecn 9LZDvừa 9LZDlòng, hSEnCWatjai ngjvd7f4Ecười hôjvd7f4Ecm nSEnCWatjay ởSEnCWatj l9LZDại đâSEnCWatjy 9LZDăn cjvd7f4Ecơm nhSEnCWatja.” Ôn9LZDg Hànjvd7f4Ec vujvd7f4Eci vẻjvd7f4Ec, giãnSEnCWatj đuôiSEnCWatj jvd7f4Eclông mày9LZD, jvd7f4Ecông 9LZDđã cóSEnCWatj chjvd7f4Ecáu SEnCWatjnội rồi.

“Không SEnCWatjcần, chúnSEnCWatjg tôiSEnCWatj k9LZDhông cầnjvd7f4Ec ăn,jvd7f4Ec c9LZDhúng tô9LZDi 9LZDđi về9LZD trướcjvd7f4Ec đ9LZDây, hjvd7f4Ecy vọjvd7f4Ecng SEnCWatjhai ngườiSEnCWatj SEnCWatjcho chúngjvd7f4Ec jvd7f4Ectôi một9LZD 9LZDcâu SEnCWatjtrả lời9LZD thjvd7f4Ecuyết phục.”

“Được, sẽjvd7f4Ec SEnCWatjrất njvd7f4Echanh thôi.”

Ông Hjvd7f4Ecạ 9LZDvà SEnCWatjbà Hjvd7f4Ecạ SEnCWatjđi rồi,9LZD ôn9LZDg SEnCWatjHàn cùnjvd7f4Ecg b9LZDà Hàjvd7f4Ecn nhìjvd7f4Ecn nSEnCWatjhau, tjvd7f4Ecrong lònSEnCWatjg cjvd7f4Ecó một9LZD lin9LZDh cảSEnCWatjm tốt.

Đới SEnCWatjTư Dĩnh9LZD mởSEnCWatj cửaSEnCWatj SEnCWatjra, nhìn9LZD tSEnCWatjhấy người9LZD ngojvd7f4Ecài c9LZDửa, sắ9LZDc mặjvd7f4Ect cjvd7f4Ecứng jvd7f4Ecđờ, SEnCWatjhọ lạjvd7f4Eci tSEnCWatjới nữa.

“Bác trai9LZD, SEnCWatjbác gáSEnCWatji, SEnCWatjhai SEnCWatjngười tớijvd7f4Ec rSEnCWatjồi ạ.SEnCWatj” Vừ9LZDa địnjvd7f4Ech SEnCWatjkêu jvd7f4Ecba mẹ,jvd7f4Ec độtjvd7f4Ec njvd7f4Echiên nhớjvd7f4Ec tới9LZD ngàyjvd7f4Ec jvd7f4Ecđó bjvd7f4Ecà HSEnCWatjàn cSEnCWatjó n9LZDói 9LZDqua, cSEnCWatjô vội9LZD jvd7f4Ecvàng sửa9LZD miệng.

Ông H9LZDàn SEnCWatjcùng bà9LZD Hàn9LZD vu9LZDi vẻ9LZD điSEnCWatj tjvd7f4Ecới, n9LZDgồi xuốngSEnCWatj gh9LZDế jvd7f4Ecsô pjvd7f4Echa, ĐớiSEnCWatj 9LZDTư DĩSEnCWatjnh trSEnCWatjong jvd7f4Eclòng si9LZDnh nghjvd7f4Eci hoặc9LZD, kSEnCWatjhông lẽSEnCWatj h9LZDọ đjvd7f4Ecến đ9LZDây SEnCWatjbức côSEnCWatj l9LZDy hôn.

“Tư jvd7f4EcDĩnh, cSEnCWatjô chu9LZDẩn SEnCWatjbị SEnCWatjkhi nàjvd7f4Eco dọnjvd7f4Ec jvd7f4Ecđi? ChSEnCWatjúng t9LZDa mujvd7f4Ecốn SEnCWatjđem nơijvd7f4Ec n9LZDày tranjvd7f4Ecg ho9LZDàng 9LZDlại m9LZDột chút.”SEnCWatj Bjvd7f4Ecà Hàn9LZD 9LZDnhìn jvd7f4Ecxung SEnCWatjquanh phòn9LZDg tjvd7f4Ecựa hồSEnCWatj khôn9LZDg vừajvd7f4Ec lòng.

“Cảnh Hiê9LZDn njvd7f4Echất địnhSEnCWatj 9LZDnói 9LZDcho cSEnCWatjô biếtSEnCWatj rồjvd7f4Eci, SEnCWatjHạ Tjvd7f4Echần đangjvd7f4Ec jvd7f4Ecmang tjvd7f4Echai, đứajvd7f4Ec 9LZDnhỏ 9LZDlà cSEnCWatjon củajvd7f4Ec Cảnh9LZD Hjvd7f4Eciên? TSEnCWatja ng9LZDhĩ sẽjvd7f4Ec đemjvd7f4Ec njvd7f4Ecó đếSEnCWatjn đâSEnCWatjy để9LZD chăSEnCWatjm sócSEnCWatj, d9LZDù jvd7f4Ecgì njvd7f4Ecó cjvd7f4Ecũng SEnCWatjđang mjvd7f4Ecang c9LZDốt nhụcjvd7f4Ec của9LZD HSEnCWatjàn 9LZDgia chúnSEnCWatjg ta.”

Đới SEnCWatjTư D9LZDĩnh jvd7f4Ecchấn độnSEnCWatjg, 9LZDHạ ThầnSEnCWatj manjvd7f4Ecg thajvd7f4Eci, đứa9LZD 9LZDnhỏ làjvd7f4Ec SEnCWatjcon củaSEnCWatj Cảnhjvd7f4Ec H9LZDiên? ĐiềuSEnCWatj n9LZDày SEnCWatjsao cóSEnCWatj 9LZDthể? Nế9LZDu CảSEnCWatjnh Hiênjvd7f4Ec cù9LZDng SEnCWatjHạ Thần9LZD ở9LZD cùSEnCWatjng mSEnCWatjột chỗSEnCWatj, jvd7f4Ecnhư saSEnCWatjo jvd7f4Eclại khôngjvd7f4Ec đồng9LZD jvd7f4Ecý cùnSEnCWatjg c9LZDô l9LZDy hô9LZDn, hjvd7f4Ecay ljvd7f4Ecà ông9LZD bàjvd7f4Ec HSEnCWatjàn cốSEnCWatj ýSEnCWatj nói9LZD nh9LZDư vậy.

“Cô jvd7f4Eckhông tijvd7f4Ecn sSEnCWatjao? Được9LZD rSEnCWatjồi, t9LZDa jvd7f4Ecsẽ chờSEnCWatj Cản9LZDh Hijvd7f4Ecên 9LZDtrở về,9LZD cSEnCWatjhúng jvd7f4Ecta c9LZDùng SEnCWatjnhau 9LZDhỏi nóSEnCWatj. CSEnCWatjô 9LZDđi gọijvd7f4Ec đi9LZDện thjvd7f4Ecoại c9LZDho nó9LZD đ9LZDi.” B9LZDà Hà9LZDn njvd7f4Echìn 9LZDra hoàijvd7f4Ec jvd7f4Ecnghi 9LZDtrong mắSEnCWatjt cô.

“Vâng.” Đ9LZDới jvd7f4EcTư DĩnhSEnCWatj lấyjvd7f4Ec điệnSEnCWatj thoại9LZD jvd7f4Ecdi động9LZD SEnCWatjbên ngườiSEnCWatj r9LZDa gọi.

“Tư SEnCWatjDĩnh, SEnCWatjcó vijvd7f4Ecệc 9LZDgì sao?SEnCWatj” Hàn9LZD CảnSEnCWatjh HiSEnCWatjên cầmjvd7f4Ec lấy9LZD jvd7f4Ecdi động9LZD vừa9LZD thSEnCWatjấy 9LZDlà điệSEnCWatjn thSEnCWatjoại ở9LZD nh9LZDà gọijvd7f4Ec đến.

“Bây gSEnCWatjiờ an9LZDh SEnCWatjcó b9LZDận khônjvd7f4Ecg? Khô9LZDng pSEnCWatjhải vộijvd7f4Ec, njvd7f4Echưng anSEnCWatjh jvd7f4Echãy taSEnCWatjn sởSEnCWatj sjvd7f4Ecớm mộjvd7f4Ect ch9LZDút, eSEnCWatjm cójvd7f4Ec việcjvd7f4Ec SEnCWatjmuốn h9LZDỏi SEnCWatjanh 9LZDmà.” GiọSEnCWatjng Đớijvd7f4Ec Tư9LZD DSEnCWatjĩnh rấ9LZDt nhẹ.

Hàn 9LZDCảnh SEnCWatjHiên SEnCWatjnhìn x9LZDem đồngjvd7f4Ec hồ,SEnCWatj c9LZDòn SEnCWatjcó nửajvd7f4Ec 9LZDgiờ cũngSEnCWatj 9LZDđã ta9LZDn sởjvd7f4Ec rồijvd7f4Ec, 9LZDnói: jvd7f4Ec“Được, ajvd7f4Ecnh lập9LZD tức9LZD 9LZDvề ngay.”

Đới TSEnCWatjư DĩnSEnCWatjh SEnCWatjcùng ôjvd7f4Ecng HSEnCWatjàn, bàSEnCWatj SEnCWatjHàn l9LZDẳng lặng9LZD 9LZDngồi chjvd7f4Ecờ 9LZDCảnh 9LZDHiên trở9LZD về9LZD chứngjvd7f4Ec mSEnCWatjinh hSEnCWatjết thảy.

Chuông cửa9LZD vừajvd7f4Ec rSEnCWatjeo, ĐớiSEnCWatj 9LZDTư D9LZDĩnh vộiSEnCWatj vànjvd7f4Ecg đ9LZDi 9LZDmở cửa.

“Tư Dĩnh9LZD, chuyệjvd7f4Ecn gì,…”SEnCWatj Hjvd7f4Ecàn Cảnh9LZD Hi9LZDên tiếjvd7f4Ecn 9LZDvào nhSEnCWatjà l9LZDiền hỏSEnCWatji, độtjvd7f4Ec nhiênjvd7f4Ec thSEnCWatjấy SEnCWatjcha 9LZDmẹ đ9LZDang jvd7f4Ecngồi ởSEnCWatj SEnCWatjghế SEnCWatjsô pSEnCWatjha, sửnSEnCWatjg sốjvd7f4Ect nói:

“Cha 9LZDmẹ, tạiSEnCWatj SEnCWatjsao hjvd7f4Ecai ngườijvd7f4Ec lại9LZD đếnjvd7f4Ec đây?”

“Xảy 9LZDra chuyệnSEnCWatj lớnjvd7f4Ec như9LZD thế9LZD m9LZDà chjvd7f4Ecúng 9LZDta SEnCWatjcó thểjvd7f4Ec khônjvd7f4Ecg đếnSEnCWatj đưSEnCWatjợc saojvd7f4Ec?” jvd7f4Ecvẻ mSEnCWatjặt ôngjvd7f4Ec 9LZDHàn ngh9LZDiêm túcjvd7f4Ec nói.

“Con còSEnCWatjn jvd7f4Ecgiả bộSEnCWatj, 9LZDđứa nhỏ9LZD SEnCWatjtrong bụng9LZD jvd7f4EcHạ TSEnCWatjhần cSEnCWatjó phảSEnCWatji làSEnCWatj củajvd7f4Ec cjvd7f4Econ khôngjvd7f4Ec, cSEnCWatjó phảSEnCWatji hjvd7f4Ecay không?”9LZD BàSEnCWatj Hà9LZDn SEnCWatjgõ vàjvd7f4Eco đầu9LZD anjvd7f4Ech mSEnCWatjột cáijvd7f4Ec, tạiSEnCWatj jvd7f4Ecsao anjvd7f4Ech cájvd7f4Eci gjvd7f4Ecì cũjvd7f4Ecng kSEnCWatjhông jvd7f4Ecnói SEnCWatjcho jvd7f4Echọ b9LZDiết chứ.

Hàn Cản9LZDh HiêSEnCWatjn jvd7f4Eccứng người9LZD đứ9LZDng đSEnCWatjơ jvd7f4Ecnơi đó,SEnCWatj kjvd7f4Echông biết9LZD ljvd7f4Ecà nSEnCWatjên SEnCWatjphủ SEnCWatjnhận hajvd7f4Ecy tSEnCWatjhừa njvd7f4Echận nữa,jvd7f4Ec SEnCWatjcha SEnCWatjmẹ biSEnCWatjết đứaSEnCWatj nhỏSEnCWatj tron9LZDg bụng9LZD Hạjvd7f4Ec Thầnjvd7f4Ec là9LZD co9LZDn cSEnCWatjủa cSEnCWatjhính mình,SEnCWatj cSEnCWatjòn TưSEnCWatj D9LZDĩnh thì9LZD s9LZDao, jvd7f4Eckhông khjvd7f4Ecỏi jvd7f4Ecđưa mắt9LZD nhSEnCWatjìn jvd7f4Ecvề p9LZDhía cô.

“Cha SEnCWatjmẹ, tjvd7f4Ecại jvd7f4Ecsao haSEnCWatji ngườiSEnCWatj jvd7f4Eclại biế9LZDt?” Ngữ9LZD khí9LZD củajvd7f4Ec 9LZDanh c9LZDó vẻ9LZD bjvd7f4Ecất SEnCWatjđắc dĩjvd7f4Ec jvd7f4Ectrầm trọnjvd7f4Ecg, chujvd7f4Ecyện tớijvd7f4Ec nướcSEnCWatj n9LZDày cũjvd7f4Ecng khônSEnCWatjg tSEnCWatjhể khôjvd7f4Ecng th9LZDừa nhận.

Sắc SEnCWatjmặt Đớijvd7f4Ec T9LZDư DĩnSEnCWatjh 9LZDthay đổi,9LZD tronjvd7f4Ecg đáySEnCWatj mắSEnCWatjt 9LZDcó ch9LZDút jvd7f4Ecđau lSEnCWatjòng, cô9LZD cójvd7f4Ec thể9LZD khôSEnCWatjng thèm9LZD để9LZD 9LZDý đếnjvd7f4Ec chSEnCWatjuyện jvd7f4Ectình SEnCWatjcủa CảnhSEnCWatj HiSEnCWatjên 9LZDvà HạSEnCWatj SEnCWatjThần, n9LZDhưng c9LZDô đểjvd7f4Ec ýSEnCWatj đếnjvd7f4Ec jvd7f4Ecviệc anSEnCWatjh cjvd7f4Ecư nSEnCWatjhiên dSEnCWatjám jvd7f4Eclừa mình.

“Chúng tSEnCWatja tạjvd7f4Eci jvd7f4Ecsao lạSEnCWatji biế9LZDt, 9LZDhôm naSEnCWatjy jvd7f4Ecông Hàn9LZD vjvd7f4Ecới jvd7f4Ecbà HàSEnCWatjn 9LZDnổi gSEnCWatjiận đjvd7f4Ecùng đùjvd7f4Ecng chạyjvd7f4Ec đjvd7f4Ecến 9LZDchất vấnSEnCWatj chú9LZDng tSEnCWatja, bắSEnCWatjt chúSEnCWatjng t9LZDa c9LZDho bọnjvd7f4Ec họjvd7f4Ec 9LZDmột cSEnCWatjái công9LZD đạo9LZD, hiện9LZD t9LZDại 9LZDta muốjvd7f4Ecn hỏijvd7f4Ec cjvd7f4Econ, cjvd7f4Econ tínjvd7f4Ech làmjvd7f4Ec 9LZDsao bSEnCWatjây giờ.”SEnCWatj Ôjvd7f4Ecng Hànjvd7f4Ec jvd7f4Ecthực t9LZDhông minSEnCWatjh đemSEnCWatj vSEnCWatjấn đjvd7f4Ecề nà9LZDy đjvd7f4Ecẩy san9LZDg c9LZDho anh

“Con…” SEnCWatjHàn Cảnjvd7f4Ech SEnCWatjHiên chầnSEnCWatj chờ,SEnCWatj khô9LZDng biết9LZD làm9LZD 9LZDsao SEnCWatjmới phải.

“Rất kSEnCWatjhó quyếjvd7f4Ect đ9LZDịnh s9LZDao? Có9LZD điều9LZD jvd7f4Ecta SEnCWatjnói ch9LZDo co9LZDn biSEnCWatjết, Cảnhjvd7f4Ec H9LZDiên, HạSEnCWatj Thầ9LZDn jvd7f4Ecđang m9LZDang SEnCWatjtrong mìnSEnCWatjh đứaSEnCWatj jvd7f4Eccon cjvd7f4Ecủa coSEnCWatjn, hiệnSEnCWatj tSEnCWatjại v9LZDiệc xảy9LZD rjvd7f4Eca trước9LZD mắjvd7f4Ect chỉ9LZD cjvd7f4Ecó mộSEnCWatjt cáchjvd7f4Ec giảiSEnCWatj quyết9LZD đójvd7f4Ec cSEnCWatjhính là9LZD cướijvd7f4Ec Hjvd7f4Ecạ Thần.”jvd7f4Ec 9LZDÔng 9LZDHàn tSEnCWatjỏ jvd7f4Ecthái đSEnCWatjộ k9LZDiên quyếtjvd7f4Ec nói.

“Cảnh 9LZDHiên à9LZD, HạSEnCWatj T9LZDhần đan9LZDg ma9LZDng thajvd7f4Eci co9LZDn 9LZDcủa cjvd7f4Econ, co9LZDn nhẫn9LZD jvd7f4Ectâm mSEnCWatjặc jvd7f4Eckệ nójvd7f4Ec sao.”SEnCWatj SEnCWatjBà HànSEnCWatj SEnCWatjở b9LZDên cjvd7f4Ecạnh cũngjvd7f4Ec jvd7f4Ecđệm thêm.

Đới SEnCWatjTư D9LZDĩnh lẳjvd7f4Ecng lặngSEnCWatj đ9LZDứng jvd7f4Ecở 9LZDmột bê9LZDn, t9LZDrong jvd7f4Ecmắt SEnCWatjlộ bSEnCWatji thjvd7f4Ecương, hóajvd7f4Ec 9LZDra đSEnCWatjàn ôSEnCWatjng đề9LZDu nhjvd7f4Ecư v9LZDậy, SEnCWatjCảnh jvd7f4EcHiên c9LZDư 9LZDnhiên cũjvd7f4Ecng sa9LZDu lư9LZDng m9LZDình cùngjvd7f4Ec jvd7f4EcHạ ThầnSEnCWatj xảyjvd7f4Ec rjvd7f4Eca SEnCWatjchuyện đóSEnCWatj, vSEnCWatjậy tạiSEnCWatj sajvd7f4Eco 9LZDcòn SEnCWatjkhông chịujvd7f4Ec bSEnCWatjuông taSEnCWatjy cô.

“Cha m9LZDẹ, haSEnCWatji 9LZDngười khôn9LZDg SEnCWatjcần jvd7f4Ecép SEnCWatjcon, hjvd7f4Ecai SEnCWatjngười trở9LZD vềSEnCWatj điSEnCWatj, SEnCWatjcon sẽSEnCWatj SEnCWatjsuy SEnCWatjnghĩ 9LZDxem phảijvd7f4Ec giảSEnCWatji SEnCWatjquyết cjvd7f4Echuyện nàjvd7f4Ecy rjvd7f4Eca sao9LZD.” Hàjvd7f4Ecn Cảnjvd7f4Ech Hiêjvd7f4Ecn thống9LZD khổSEnCWatj h9LZDét SEnCWatjlớn, mjvd7f4Ecọi ngưjvd7f4Ecời đều9LZD muốnSEnCWatj é9LZDp anhjvd7f4Ec, SEnCWatjanh sắ9LZDp đjvd7f4Eciên rồi.

“Vậy co9LZDn tSEnCWatjốt nhấtjvd7f4Ec hã9LZDy ngh9LZDĩ kSEnCWatjĩ lạ9LZDi đi,9LZD SEnCWatjchúng t9LZDa SEnCWatjcho co9LZDn 19LZD0 nSEnCWatjgày sSEnCWatjuy ngSEnCWatjhĩ, c9LZDùng Tưjvd7f4Ec DĩnhSEnCWatj lSEnCWatjy hSEnCWatjôn, c9LZDưới Hạjvd7f4Ec Thần.”SEnCWatj Tr9LZDong m9LZDắt Ô9LZDng Hàjvd7f4Ecn chứa9LZD đầySEnCWatj t9LZDức giận.

Bà HànSEnCWatj cũn9LZDg nhìnSEnCWatj 9LZDĐới SEnCWatjTư DSEnCWatjĩnh nói:

“Tôi 9LZDhy vọjvd7f4Ecng cjvd7f4Ecô hiểu9LZD được,jvd7f4Ec đứajvd7f4Ec SEnCWatjbé 9LZDtrong bụngSEnCWatj Hạ9LZD TSEnCWatjhần, chjvd7f4Ecúng SEnCWatjtôi sẽSEnCWatj khôngjvd7f4Ec bỏjvd7f4Ec jvd7f4Ecnó, cSEnCWatjô SEnCWatjnên b9LZDiết chí9LZDnh m9LZDình phSEnCWatjải làmSEnCWatj SEnCWatjnhư tjvd7f4Echế 9LZDnào? NSEnCWatjếu jvd7f4Eccô cójvd7f4Ec SEnCWatjthể sijvd7f4Ecnh cjvd7f4Echo chún9LZDg tjvd7f4Ecôi mộtjvd7f4Ec đứajvd7f4Ec SEnCWatjcháu, ch9LZDúng tôiSEnCWatj cũjvd7f4Ecng sẽ9LZD không9LZD jvd7f4Ecvô tình9LZD bứjvd7f4Ecc cô.”

“Cháu h9LZDiểu đượ9LZDc, cháujvd7f4Ec khônSEnCWatjg SEnCWatjcó trájvd7f4Ecch hSEnCWatjai bájvd7f4Ecc, cũSEnCWatjng khô9LZDng cójvd7f4Ec gSEnCWatjì 9LZDkỳ lạ.”jvd7f4Ec Đớijvd7f4Ec 9LZDTư DSEnCWatjĩnh cườijvd7f4Ec khổ,SEnCWatj cô9LZD khôngjvd7f4Ec cóSEnCWatj tưSEnCWatj cáSEnCWatjch jvd7f4Ectrách b9LZDọn họ.

“Chúng t9LZDôi đSEnCWatji jvd7f4Ec, chuyệjvd7f4Ecn cò9LZDn lại9LZD hSEnCWatjai njvd7f4Ecgười tự9LZD 9LZDmình gjvd7f4Eciải quyjvd7f4Ecết, chú9LZDng t9LZDôi 9LZDchỉ cầSEnCWatjn kết9LZD quả.”jvd7f4Ec SEnCWatjÔng H9LZDàn lôjvd7f4Eci kéjvd7f4Eco bà9LZD H9LZDàn, némjvd7f4Ec lạijvd7f4Ec nhjvd7f4Ecững jvd7f4Eclời SEnCWatjnày, rồijvd7f4Ec xjvd7f4Ecoay ngưjvd7f4Ecời SEnCWatjrời đi.

Anh chjvd7f4Ecọn em

Hàn 9LZDCảnh HiênSEnCWatj SEnCWatjnhìn Đớijvd7f4Ec T9LZDư Dĩnhjvd7f4Ec 9LZDvẫn đSEnCWatjang bìnhSEnCWatj tĩ9LZDnh jvd7f4Ecđứng SEnCWatjở bêSEnCWatjn cạnhSEnCWatj, áy9LZD náy9LZD nói9LZD: “T9LZDư Dĩjvd7f4Ecnh, e9LZDm ngh9LZDe 9LZDanh giả9LZDi thíSEnCWatjch, jvd7f4Eclần đjvd7f4Ecó lSEnCWatjà vì9LZD anSEnCWatjh uố9LZDng rưjvd7f4Ecợu, chjvd7f4Eco jvd7f4Ecnên SEnCWatjmới jvd7f4Eccó thjvd7f4Ecể cùng9LZD HạSEnCWatj ThầSEnCWatjn 9LZDxảy SEnCWatjra chuyện9LZD không9LZD nê9LZDn jvd7f4Ecxảy raSEnCWatj, SEnCWatjai ngờSEnCWatj cô9LZD 9LZDấy lạiSEnCWatj 9LZDmang thjvd7f4Ecai, anh……….”

“Cảnh Hijvd7f4Ecên, chSEnCWatjúc mừng9LZD 9LZDanh, lêjvd7f4Ecn chjvd7f4Ecức cha.”9LZD Đớ9LZDi 9LZDTư 9LZDDĩnh l9LZDại độtSEnCWatj nhiê9LZDn ngăn9LZD lờSEnCWatji anh.

Mặt Hànjvd7f4Ec Cảjvd7f4Ecnh Hiêjvd7f4Ecn 9LZDbiến sắc,9LZD nóiSEnCWatj: 9LZD“Tư SEnCWatjDĩnh, lờjvd7f4Eci SEnCWatjem nSEnCWatjói cjvd7f4Ecó ýjvd7f4Ec gì?9LZD SEnCWatjTrong l9LZDòng 9LZDem jvd7f4Ecđang nghĩjvd7f4Ec gì9LZD thìSEnCWatj 9LZDnói jvd7f4Ecra đSEnCWatji, SEnCWatjem 9LZDcó thểSEnCWatj đánh9LZD anhSEnCWatj, c9LZDó thể9LZD mắnjvd7f4Ecg a9LZDnh nSEnCWatjhưng xijvd7f4Ecn 9LZDem đừnSEnCWatjg cSEnCWatjó thá9LZDi đjvd7f4Ecộ này.”

“Em vSEnCWatjì sajvd7f4Eco SEnCWatjphải 9LZDđánh SEnCWatjanh, mắngjvd7f4Ec anSEnCWatjh? jvd7f4EcEm 9LZDkhông nê9LZDn chú9LZDc mừnjvd7f4Ecg ajvd7f4Ecnh sao?”jvd7f4Ec 9LZDKhóe mSEnCWatjiệng Đớjvd7f4Eci TưSEnCWatj Dĩn9LZDh m9LZDang tjvd7f4Echeo mộtjvd7f4Ec chSEnCWatjút cSEnCWatjười 9LZDcười, l9LZDàm chjvd7f4Eco jvd7f4Ecanh n9LZDhìn khSEnCWatjông rSEnCWatja côjvd7f4Ec đa9LZDng ngjvd7f4Echĩ gì.

“Tư Dĩn9LZDh, 9LZDem khôngjvd7f4Ec SEnCWatjtrách ajvd7f4Ecnh saoSEnCWatj? jvd7f4EcEm kh9LZDông oSEnCWatján 9LZDanh sSEnCWatjao?” 9LZDTrong lòngjvd7f4Ec SEnCWatjHàn Cảnh9LZD Hiêjvd7f4Ecn v9LZDô cSEnCWatjùng hoajvd7f4Ecng mangjvd7f4Ec, t9LZDại saSEnCWatjo jvd7f4Eccô lSEnCWatjại cSEnCWatjó SEnCWatjthể bìnhjvd7f4Ec tĩ9LZDnh n9LZDhư thế?

“Em k9LZDhông trájvd7f4Ecch, jvd7f4Eccũng khônSEnCWatjg oánSEnCWatj, CảnSEnCWatjh Hiên9LZD, đSEnCWatjây ljvd7f4Ecà viSEnCWatjệc e9LZDm không9LZD th9LZDể jvd7f4Eclàm cjvd7f4Echo anh9LZD, jvd7f4Eccho nênSEnCWatj cSEnCWatjhúng t9LZDa SEnCWatjly h9LZDôn điSEnCWatj.” Đ9LZDới Tư9LZD DSEnCWatjĩnh biếtjvd7f4Ec mìjvd7f4Ecnh khôngSEnCWatj SEnCWatjcó tưjvd7f4Ec cjvd7f4Ecách ojvd7f4Ecán, điềSEnCWatju côSEnCWatj c9LZDó thể9LZD làmjvd7f4Ec ljvd7f4Ecà thànhSEnCWatj toànjvd7f4Ec SEnCWatjcho bọSEnCWatjn họ.

“Ly hônSEnCWatj, ljvd7f4Ecy hôn9LZD jvd7f4Ecgì? Ejvd7f4Ecm SEnCWatjvì điều9LZD nàyjvd7f4Ec màSEnCWatj SEnCWatjly hônSEnCWatj sao?SEnCWatj” HànSEnCWatj Cảnh9LZD jvd7f4EcHiên n9LZDóng giậnSEnCWatj SEnCWatj, 9LZDsau đó9LZD b9LZDắt lấjvd7f4Ecy bảjvd7f4Ec 9LZDvai củajvd7f4Ec cSEnCWatjô, nói:9LZD “9LZDEm cjvd7f4Ecứ cSEnCWatjoi njvd7f4Echư chújvd7f4Ecng SEnCWatjta tìSEnCWatjm đượjvd7f4Ecc mộ9LZDt n9LZDgười đẻjvd7f4Ec 9LZDthuê được9LZD kjvd7f4Echông? jvd7f4EcEm không9LZD phảiSEnCWatj nóiSEnCWatj ejvd7f4Ecm sSEnCWatjẽ k9LZDhông ngại9LZD sao?”

Đới TSEnCWatjư 9LZDDĩnh SEnCWatjnhìn an9LZDh kí9LZDch động,jvd7f4Ec hạ9LZD SEnCWatjtay anjvd7f4Ech SEnCWatjxuống, nó9LZDi: SEnCWatj“Hạ SEnCWatjThần SEnCWatjlà mjvd7f4Ecẹ c9LZDủa cSEnCWatjon anSEnCWatjh, anSEnCWatjh cSEnCWatjó tjvd7f4Echể xjvd7f4Ecem 9LZDcô ấy9LZD như9LZD mộtSEnCWatj người9LZD 9LZDđẻ jvd7f4Ecthuê SEnCWatjsao? SEnCWatjCon 9LZDcủa cô9LZD ấ9LZDy 9LZDsẽ cSEnCWatjhịu ch9LZDo chún9LZDg tSEnCWatja saoSEnCWatj? CSEnCWatjảnh Hiênjvd7f4Ec đ9LZDừng tựSEnCWatj jvd7f4Eclừa dốijvd7f4Ec chíjvd7f4Ecnh mìnhSEnCWatj nữa.”

Hàn Cảnhjvd7f4Ec Hi9LZDên SEnCWatjcứng đờ9LZD ngưjvd7f4Ecời, lời9LZD của9LZD cjvd7f4Ecô khSEnCWatjông 9LZDchút l9LZDưu SEnCWatjtình 9LZDchạm vàoSEnCWatj 9LZDchỗ 9LZDđau SEnCWatjcủa mìnhjvd7f4Ec, mjvd7f4Ecột SEnCWatjlúc l9LZDâu sjvd7f4Ecau mới9LZD njvd7f4Echìn jvd7f4Eccô rồiSEnCWatj n9LZDói: jvd7f4Ec“Anh sẽ9LZD không9LZD ljvd7f4Ecy hônSEnCWatj vớiSEnCWatj em9LZD, trước9LZD kjvd7f4Ecia ajvd7f4Ecnh cũSEnCWatjng đã9LZD nójvd7f4Eci SEnCWatjrồi, anjvd7f4Ech tjvd7f4Ecình nguyjvd7f4Ecện khôngSEnCWatj SEnCWatjcó c9LZDon, jvd7f4Eccũng khô9LZDng muốnSEnCWatj mấSEnCWatjt đijvd7f4Ec ejvd7f4Ecm, hiệSEnCWatjn tạijvd7f4Ec anjvd7f4Ech vẫSEnCWatjn mu9LZDốn nh9LZDư thế.”

“Cảnh Hiên,SEnCWatj tjvd7f4Ecội 9LZDgì jvd7f4Ecchứ? AnSEnCWatjh 9LZDcó 9LZDbiết 9LZDanh làmSEnCWatj SEnCWatjnhư vậyjvd7f4Ec thươnSEnCWatjg jvd7f4Ectổn SEnCWatjbao nhiêu9LZD ng9LZDười khô9LZDng? ChSEnCWatja m9LZDẹ củajvd7f4Ec ajvd7f4Ecnh, SEnCWatjHạ Thầnjvd7f4Ec v9LZDà cSEnCWatjon cSEnCWatjủa cjvd7f4Ecô SEnCWatjấy, jvd7f4Ecanh jvd7f4Ecnhẫn tâmSEnCWatj sao?”SEnCWatj SEnCWatjĐới TưSEnCWatj D9LZDĩnh vừa9LZD cảm9LZD độnSEnCWatjg, 9LZDvừa đSEnCWatjau lòng.

“Tư Dĩ9LZDnh, 9LZDem khôngjvd7f4Ec cầjvd7f4Ecn nSEnCWatjói njvd7f4Ecữa, 9LZDanh bắtjvd7f4Ec buộSEnCWatjc phải9LZD phSEnCWatjụ mộtSEnCWatj bêjvd7f4Ecn, SEnCWatjnếu SEnCWatjchọn gSEnCWatjiữa đSEnCWatjứa jvd7f4Ecbé v9LZDà e9LZDm, aSEnCWatjnh SEnCWatjsẽ chọ9LZDn em.jvd7f4Ec” HSEnCWatjàn 9LZDCảnh Hiên9LZD nSEnCWatjhìn jvd7f4Eccô vớijvd7f4Ec thájvd7f4Eci độjvd7f4Ec cươ9LZDng quyết.

Đới jvd7f4EcTư DĩnSEnCWatjh bấtjvd7f4Ec 9LZDđắc dĩ9LZD thởSEnCWatj dài9LZD, cô9LZD biếtSEnCWatj thuyếjvd7f4Ect SEnCWatjphục Cảjvd7f4Ecnh Hiêjvd7f4Ecn tjvd7f4Echực 9LZDsự jvd7f4Ecrất khó9LZD khăn,9LZD anjvd7f4Ech cầSEnCWatjn thờijvd7f4Ec giaSEnCWatjn 9LZDđể sjvd7f4Ecuy njvd7f4Ecghĩ SEnCWatjcẩn thận.

Chuyện củaSEnCWatj HàSEnCWatjn Cản9LZDh HiêSEnCWatjn cùn9LZDg HạSEnCWatj Th9LZDần kSEnCWatjhông còn9LZD là9LZD 9LZDbí mjvd7f4Ecật, nhấSEnCWatjt đ9LZDịnh mọiSEnCWatj ngSEnCWatjười cũng9LZD đãSEnCWatj biếtSEnCWatj rồi.

Đới SEnCWatjTư jvd7f4EcGiai SEnCWatjcùng TrịnhSEnCWatj Vũ9LZD V9LZDăn mjvd7f4Ecang vẻ9LZD mặSEnCWatjt tứ9LZDc gijvd7f4Ecận 9LZDbất bìjvd7f4Ecnh đjvd7f4Eci vSEnCWatjào nhSEnCWatjà Tư9LZD Dĩnh.

“Em cò9LZDn khSEnCWatjông tjvd7f4Ecức gSEnCWatjiận, 9LZDhai ngườijvd7f4Ec tứSEnCWatjc gi9LZDận 9LZDlàm chi?”SEnCWatj Đớijvd7f4Ec Tjvd7f4Ecư Dĩ9LZDnh nhjvd7f4Ecìn cSEnCWatjác cô9LZD cưjvd7f4Ecời nói.

“Tư D9LZDĩnh, ởSEnCWatj trư9LZDớc SEnCWatjmặt bọnSEnCWatj chịjvd7f4Ec khjvd7f4Ecông jvd7f4Eccần kiSEnCWatjên cường9LZD nhưjvd7f4Ec vậySEnCWatj, 9LZDnếu ejvd7f4Ecm muốnjvd7f4Ec kjvd7f4Echóc, hãySEnCWatj khSEnCWatjóc đSEnCWatji, bọnjvd7f4Ec 9LZDchị cSEnCWatjùng ejvd7f4Ecm chijvd7f4Eca sẻ.”

Đới TưSEnCWatj 9LZDGiai cũ9LZDng 9LZDhiểu được9LZD lòngSEnCWatj của9LZD e9LZDm gáijvd7f4Ec, s9LZDắc mặtjvd7f4Ec có9LZD chútjvd7f4Ec trSEnCWatjầm trọjvd7f4Ecng hỏi:SEnCWatj “Tưjvd7f4Ec SEnCWatjDĩnh, lầnjvd7f4Ec SEnCWatjnày 9LZDcó pjvd7f4Echải e9LZDm quyếtSEnCWatj jvd7f4Ecđịnh 9LZDly hôn?”

“Ly hôSEnCWatjn? Cậujvd7f4Ec cùnjvd7f4Ecg Hànjvd7f4Ec Cả9LZDnh Hijvd7f4Ecên muốn9LZD lSEnCWatjy hôn?”9LZD T9LZDrịnh VũSEnCWatj Văn9LZD c9LZDhấn độjvd7f4Ecng hỏi.

Đới 9LZDTư SEnCWatjDĩnh t9LZDrầm mặc9LZD một9LZD chútjvd7f4Ec mớSEnCWatji nóSEnCWatji: “jvd7f4EcTuy rằngjvd7f4Ec Cảnhjvd7f4Ec SEnCWatjHiên vẫjvd7f4Ecn kh9LZDông đồngSEnCWatj ýjvd7f4Ec jvd7f4Ecly hôn,9LZD nhưn9LZDg eSEnCWatjm biSEnCWatjết anjvd7f4Ech jvd7f4Ecấy tSEnCWatjới mjvd7f4Ecột ngjvd7f4Ecày n9LZDào đó9LZD cũng9LZD sẽ9LZD đồngSEnCWatj jvd7f4Ecý giải9LZD quyếtSEnCWatj chuySEnCWatjện này,9LZD tình9LZD yêujvd7f4Ec củaSEnCWatj chjvd7f4Ecúng e9LZDm jvd7f4Ecnếu s9LZDo sánhSEnCWatj cũngSEnCWatj khSEnCWatjông bSEnCWatjằng được9LZD mSEnCWatjáu m9LZDủ tìnhjvd7f4Ec thâm9LZD cốt9LZD nhục9LZD jvd7f4Eccủa người9LZD jvd7f4Ecthân, e9LZDm ti9LZDn tưở9LZDng k9LZDhi a9LZDnh ấ9LZDy nhìSEnCWatjn thjvd7f4Ecấy cjvd7f4Econ mjvd7f4Ecình, jvd7f4Eccũng 9LZDchính jvd7f4Eclà thờijvd7f4Ec điểmjvd7f4Ec c9LZDhúng ejvd7f4Ecm lSEnCWatjy hôn.”

Nhìn 9LZDcô SEnCWatjcũng khônSEnCWatjg cSEnCWatjó 9LZDbiểu hiSEnCWatjện 9LZDcủa sựjvd7f4Ec b9LZDi thương,jvd7f4Ec Trịnh9LZD 9LZDVũ VănSEnCWatj cũn9LZDg độtjvd7f4Ec 9LZDnhiên hjvd7f4Eciểu đ9LZDược, TưSEnCWatj D9LZDĩnh vSEnCWatjẫn ySEnCWatjêu Ljvd7f4Econg Ngjvd7f4Ecạo Phỉ,jvd7f4Ec c9LZDho SEnCWatjnên mới9LZD SEnCWatjbình tĩn9LZDh nh9LZDư vậ9LZDy, chínhSEnCWatj mìn9LZDh t9LZDhật khôSEnCWatjng bi9LZDết nên9LZD SEnCWatjthương 9LZDcảm cSEnCWatjho cô9LZD SEnCWatjhay Hàjvd7f4Ecn Cảnhjvd7f4Ec Hiên.

Hạ ThầnSEnCWatj lẳngSEnCWatj l9LZDặng 9LZDngồi trjvd7f4Ecên sôjvd7f4Ec phjvd7f4Eca, SEnCWatjchờ Hànjvd7f4Ec Cảnhjvd7f4Ec HiênSEnCWatj mở9LZD mi9LZDệng, 9LZDcô jvd7f4Eckhông 9LZDnghĩ tớijvd7f4Ec c9LZDha mẹSEnCWatj lạiSEnCWatj pháSEnCWatji ngườiSEnCWatj điều9LZD trSEnCWatja cô,9LZD có9LZD điềjvd7f4Ecu việ9LZDc 9LZDnày cũnjvd7f4Ecg 9LZDđúng 9LZDvới hSEnCWatjy vọngSEnCWatj 9LZDcủa cô.

Hàn SEnCWatjCảnh 9LZDHiên 9LZDdo d9LZDự đjvd7f4Ecã lâu,jvd7f4Ec jvd7f4Ecrốt cSEnCWatjục SEnCWatjngẩng đầ9LZDu nhìSEnCWatjn c9LZDô, hjvd7f4Ecạ quyjvd7f4Ecết định,SEnCWatj quyết9LZD jvd7f4Ectâm nójvd7f4Eci: “Hạjvd7f4Ec jvd7f4EcThần, 9LZDanh xjvd7f4Ecin l9LZDỗi, bấtSEnCWatj lSEnCWatjuận jvd7f4Ecem quyếtSEnCWatj địnhSEnCWatj sSEnCWatjẽ làjvd7f4Ecm gì9LZD vớijvd7f4Ec cáiSEnCWatj t9LZDhai, aSEnCWatjnh 9LZDchỉ cSEnCWatjó tSEnCWatjhể njvd7f4Ecói SEnCWatjvới ejvd7f4Ecm rằngSEnCWatj, aSEnCWatjnh sẽ9LZD khôngSEnCWatj 9LZDcùng Tjvd7f4Ecư Dĩnhjvd7f4Ec ljvd7f4Ecy hôn.”

“Anh jvd7f4EcCảnh Hijvd7f4Ecên, 9LZDem chSEnCWatjo tớjvd7f4Eci bâSEnCWatjy gijvd7f4Ecờ đềujvd7f4Ec khôjvd7f4Ecng cóSEnCWatj 9LZDnghĩ jvd7f4Ectới aSEnCWatjnh sSEnCWatjẽ ljvd7f4Ecy hônSEnCWatj, jvd7f4Ecanh cũngSEnCWatj khôngSEnCWatj cầnSEnCWatj phảSEnCWatji chịujvd7f4Ec tráSEnCWatjch nhjvd7f4Eciệm, đứajvd7f4Ec b9LZDé nàSEnCWatjy jvd7f4Ecanh cũngSEnCWatj khônSEnCWatjg cầSEnCWatjn 9LZDphải x9LZDen vSEnCWatjào.” Nưjvd7f4Ecớc mắt9LZD Hạ9LZD thầnjvd7f4Ec chjvd7f4Ecảy xjvd7f4Ecuống, oSEnCWatján hậnjvd7f4Ec jvd7f4Ectrong lò9LZDng lạjvd7f4Eci 9LZDgia tăjvd7f4Ecng thjvd7f4Ecêm 9LZDvài phần.

“Hạ ThầSEnCWatjn, anSEnCWatjh kSEnCWatjhông jvd7f4Ecnghĩ sẽSEnCWatj tổn9LZD thươngjvd7f4Ec đ9LZDến SEnCWatjem, thậtSEnCWatj sjvd7f4Ecự anSEnCWatjh jvd7f4Eckhông muốnSEnCWatj njvd7f4Echư vậ9LZDy.” Hjvd7f4Ecàn C9LZDảnh HiSEnCWatjên jvd7f4Eckhông 9LZDbiết biểu9LZD đạtjvd7f4Ec lờ9LZDi xjvd7f4Ecin lỗ9LZDi njvd7f4Echư tSEnCWatjhế nào.

“Em biếjvd7f4Ect, Cảnh9LZD Hjvd7f4Eciên, a9LZDnh đ9LZDi đi9LZD, 9LZDem khôngjvd7f4Ec muốSEnCWatjn jvd7f4Ecgặp aSEnCWatjnh njvd7f4Ecữa.” HạSEnCWatj Thầnjvd7f4Ec thậtjvd7f4Ec khônjvd7f4Ecg ng9LZDờ 9LZDngười đàn9LZD ônSEnCWatjg nàjvd7f4Ecy l9LZDại bạcjvd7f4Ec SEnCWatjtình bạcjvd7f4Ec nghĩSEnCWatja với9LZD mì9LZDnh nhSEnCWatjư vậy.

“Vậy eSEnCWatjm bảo9LZD trọngjvd7f4Ec, a9LZDnh jvd7f4Ecđi đây.9LZD” Hàjvd7f4Ecn Cảnh9LZD Hiên9LZD cjvd7f4Echần cjvd7f4Echờ mjvd7f4Ecột chújvd7f4Ect, đứngjvd7f4Ec dậySEnCWatj nh9LZDìn jvd7f4Eccô, rồ9LZDi x9LZDoay lưSEnCWatjng đi.

Hạ Tjvd7f4Echần 9LZDhung hjvd7f4Ecăng nhìnjvd7f4Ec jvd7f4Ectheo bjvd7f4Ecóng SEnCWatjdáng a9LZDnh, HàSEnCWatjn CảnhSEnCWatj Hiên,SEnCWatj mjvd7f4Ecột ngà9LZDy nàojvd7f4Ec đó,SEnCWatj an9LZDh sẽ9LZD phải9LZD SEnCWatjcầu xijvd7f4Ecn cjvd7f4Ecô c9LZDho an9LZDh qSEnCWatjuay tjvd7f4Ecrở về.

Trong quánjvd7f4Ec cafe.

“Tư Dĩnhjvd7f4Ec, SEnCWatjem cójvd7f4Ec khỏSEnCWatje khônSEnCWatjg?” L9LZDong Njvd7f4Ecgạo PhỉSEnCWatj nhì9LZDn côjvd7f4Ec, quajvd7f4Ecn SEnCWatjtâm hỏi,SEnCWatj jvd7f4Eckhông biết9LZD SEnCWatjcô SEnCWatjsau khjvd7f4Eci biSEnCWatjết chuyệ9LZDn củajvd7f4Ec Hạjvd7f4Ec TSEnCWatjhần sẽ9LZD njvd7f4Ecghĩ jvd7f4Ecnhư jvd7f4Ecthế nào?

“Vẫn tốt,jvd7f4Ec cò9LZDn SEnCWatjanh?” Đớijvd7f4Ec Tư9LZD Dĩn9LZDh nhẹjvd7f4Ec nSEnCWatjhàng jvd7f4Ecuống mộtjvd7f4Ec ng9LZDụm c9LZDà phê9LZD, 9LZDcà jvd7f4Ecphê 9LZDchua s9LZDót giốSEnCWatjng jvd7f4Ecnhư lòn9LZDg củaSEnCWatj cô9LZD bâjvd7f4Ecy gi9LZDờ vậy.

“Bây gjvd7f4Eciờ eSEnCWatjm đSEnCWatjịnh là9LZDm gì9LZD?” LonSEnCWatjg 9LZDNgạo SEnCWatjPhỉ qu9LZDan tâm9LZD hỏi.

“Làm cáiSEnCWatj gì?”9LZD ĐớiSEnCWatj TưSEnCWatj Dĩjvd7f4Ecnh sử9LZDng sốtSEnCWatj, kh9LZDông hiểujvd7f4Ec đượcjvd7f4Ec ýSEnCWatj tứ9LZD củ9LZDa anh.

“Chính jvd7f4Eclà Hạ9LZD ThầnSEnCWatj đSEnCWatjã mSEnCWatjang jvd7f4Ecthai 9LZDrồi, SEnCWatjem địn9LZDh làmjvd7f4Ec g9LZDì jvd7f4Ecbây 9LZDgiờ?” Lo9LZDng Ngạojvd7f4Ec Phjvd7f4Ecỉ njvd7f4Ecói jvd7f4Ecrõ lại.

“Em cSEnCWatjó thể9LZD làm9LZD gì9LZD bâjvd7f4Ecy giờjvd7f4Ec?” jvd7f4EcĐới SEnCWatjTư jvd7f4EcDĩnh cườijvd7f4Ec khổ.

“Nếu SEnCWatjem khônjvd7f4Ecg muốSEnCWatjn 9LZDcùng Cảjvd7f4Ecnh 9LZDHiên l9LZDy hôn,SEnCWatj như9LZD vSEnCWatjậy an9LZDh gijvd7f4Ecúp 9LZDem giảjvd7f4Eci quyếtSEnCWatj chjvd7f4Ecuyện này.”jvd7f4Ec SEnCWatjLong Ngjvd7f4Ecạo Ph9LZDỉ tSEnCWatjin tưởng9LZD thự9LZDc lựSEnCWatjc củ9LZDa anSEnCWatjh sẽSEnCWatj gi9LZDải qjvd7f4Ecuyết jvd7f4Ecchuyện nàSEnCWatjy SEnCWatjdễ dàng.

“Không cầnSEnCWatj, khôngjvd7f4Ec cầnSEnCWatj tổn9LZD 9LZDthương đứaSEnCWatj bé.SEnCWatj” jvd7f4EcĐới 9LZDTư Dĩ9LZDnh cuố9LZDng quíSEnCWatjt 9LZDngăn cản,SEnCWatj 9LZDanh 9LZDkhông p9LZDhải muốn9LZD b9LZDỏ cáiSEnCWatj th9LZDai củajvd7f4Ec jvd7f4EcHạ TSEnCWatjhần chứ.

Nhìn cô9LZD bSEnCWatjày rjvd7f4Eca SEnCWatjdáng vẻ9LZD kjvd7f4Echẩn trươnjvd7f4Ecg 9LZDnhư t9LZDhế, LonSEnCWatjg Ngạo9LZD PhỉSEnCWatj cả9LZDm thấ9LZDy 9LZDlẫn jvd7f4Eclộn nóSEnCWatji: “Tjvd7f4Ecư DĩSEnCWatjnh, eSEnCWatjm jvd7f4Ecvì cá9LZDi 9LZDgì phảiSEnCWatj chịu9LZD SEnCWatjnhư vậy?”

“Em đjvd7f4Ecã khôngjvd7f4Ec SEnCWatjthể sijvd7f4Ecnh 9LZDcho 9LZDCảnh SEnCWatjHiên một9LZD đứa9LZD jvd7f4Eccon, sa9LZDo jvd7f4Eccó th9LZDể đjvd7f4Eci thươn9LZDg tổnjvd7f4Ec tớiSEnCWatj 9LZDcon của9LZD anjvd7f4Ech ấyjvd7f4Ec c9LZDhứ?” Đớijvd7f4Ec TSEnCWatjư DĩnhSEnCWatj thầmSEnCWatj t9LZDhở dài.

“Tư Dĩnh9LZD, vìSEnCWatj SEnCWatjsao SEnCWatjem vẫ9LZDn SEnCWatjthay ngườijvd7f4Ec kh9LZDác sjvd7f4Ecuy nghĩSEnCWatj, SEnCWatjkhông sSEnCWatjuy nghĩSEnCWatj 9LZDgì SEnCWatjcho mì9LZDnh cảjvd7f4Ec.” LSEnCWatjong NgạSEnCWatjo Phỉjvd7f4Ec njvd7f4Echìn cjvd7f4Ecô ngjvd7f4Ecồi trước9LZD m9LZDắt mjvd7f4Ecà jvd7f4Ecđau lòng.

“Em cũngjvd7f4Ec khô9LZDng có9LZD tốSEnCWatjt nh9LZDư vậ9LZDy jvd7f4Ecđâu. Cũjvd7f4Ecng k9LZDhông c9LZDòn sớmSEnCWatj nữa,9LZD jvd7f4Ecem ph9LZDải trSEnCWatjở về,jvd7f4Ec gặpSEnCWatj lSEnCWatjại s9LZDau.” Đới9LZD TSEnCWatjư Dĩnh9LZD khôjvd7f4Ecng biết9LZD jvd7f4Ecvì sa9LZDo, côSEnCWatj khôSEnCWatjng thểjvd7f4Ec bjvd7f4Ecình thảjvd7f4Ecn đốijvd7f4Ec mặt9LZD với9LZD aSEnCWatjnh được.

“Anh đưajvd7f4Ec eSEnCWatjm về.”SEnCWatj Lon9LZDg N9LZDgạo 9LZDPhỉ biết9LZD tjvd7f4Ecrong l9LZDòng SEnCWatjcô 9LZDcòn ngạ9LZDi jvd7f4Ecngùng, a9LZDnh jvd7f4Ecphải l9LZDàm gjvd7f4Ecì SEnCWatjcho đúngjvd7f4Ec đây?

“Cám 9LZDơn anhjvd7f4Ec, nhưn9LZDg k9LZDhông cầnSEnCWatj đâu,jvd7f4Ec jvd7f4Ecem 9LZDtự láijvd7f4Ec xSEnCWatje v9LZDề.” ĐớiSEnCWatj Tư9LZD Dĩn9LZDh khSEnCWatjách SEnCWatjsáo cjvd7f4Ecự tuyệt,jvd7f4Ec sajvd7f4Ecu 9LZDđó rời9LZD 9LZDkhỏi quán cafe.