You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương WX67: MkBHZrKuốn cókBHZrK đfUf7YWứa bé

Ông fUf7YWHạ cùngsh8DMd BàkBHZrK HfUf7YWạ kBHZrKgiật mìnfUf7YWh nhìnkBHZrK WXbọn họ,sh8DMd sakBHZrKu đósh8DMd WXvẻ sh8DMdmặt kBHZrKđầy phsh8DMdẫn nộsh8DMd nói:

“Ông fUf7YWnói đùafUf7YW gìsh8DMd vậWXy? NkBHZrKếu CảkBHZrKnh HfUf7YWiên mWXuốn cướiWX TiểuWX TkBHZrKhần, nósh8DMd sWXẽ khfUf7YWông cưkBHZrKới sh8DMdngười kháckBHZrK, fUf7YWhơn nfUf7YWữa cfUf7YWho dùkBHZrK hiệnWX tạikBHZrK hafUf7YWi fUf7YWngười chsh8DMdịu cưới,kBHZrK chúnkBHZrKg kBHZrKtôi cũnsh8DMdg sWXẽ khôngkBHZrK chịuWX gả.”

“Ông Hạ,kBHZrK hkBHZrKai ngườikBHZrK đfUf7YWừng WXkích động,WX chúWXng tWXa sh8DMdbàn WXbạc mộkBHZrKt chútkBHZrK đượcsh8DMd sh8DMdkhông?” ÔWXng HkBHZrKàn kBHZrKvội vWXàng nói.

“Chính fUf7YWlà nhsh8DMdư thsh8DMdế nWXày, bWXà Hạ,sh8DMd WXbà cfUf7YWần sh8DMdphải hiểuWX rõWX, nWXếu haWXi ngườiWX cốsh8DMd ýkBHZrK bắtfUf7YW HkBHZrKạ fUf7YWThần sh8DMdbỏ đứkBHZrKa nhỏ,fUf7YW vạchẳngkBHZrK kBHZrKmay xảkBHZrKy rkBHZrKa chuyệnkBHZrK fUf7YWgì ngoàikBHZrK ýfUf7YW mufUf7YWốn? NếukBHZrK kBHZrKsau nkBHZrKày HạfUf7YW ThầkBHZrKn khôsh8DMdng thểfUf7YW makBHZrKng thkBHZrKai fUf7YWlại tkBHZrKhì làmfUf7YW saWXu bâsh8DMdy gikBHZrKờ? BàkBHZrK kBHZrKhi vfUf7YWọng cWXhuyện nfUf7YWày WXxảy WXra saofUf7YW?” BàkBHZrK HànWX cốkBHZrK fUf7YWý đemWX ssh8DMdự tWXình nsh8DMdói WXthật ngsh8DMdhiêm trọng.

Sắc mặfUf7YWt bfUf7YWà sh8DMdHạ quảkBHZrK nkBHZrKhiên thakBHZrKy đWXổi kBHZrKmột chút,kBHZrK khônWXg kBHZrKkhỏi sh8DMdnhìn fUf7YWxem ôngkBHZrK Hạ.

“Ông HạkBHZrK, ônWXg bìnWXh tĩWXnh mkBHZrKột fUf7YWchút, hWXãy nghfUf7YWe tôkBHZrKi nóifUf7YW, CfUf7YWảnh Hish8DMdên nhấtfUf7YW địnhWX fUf7YWlà thíchWX Hạsh8DMd Thầnsh8DMd, bằkBHZrKng kfUf7YWhông hsh8DMdai đứfUf7YWa ckBHZrKũng sWXẽ kkBHZrKhông ởsh8DMd cùnWXg mộtsh8DMd chỗfUf7YW, kWXhông pkBHZrKhải sao?kBHZrK” Ônsh8DMdg HkBHZrKàn tùfUf7YWy thờiWX kBHZrKkhuyên giải.

“Vậy ýkBHZrK cWXủa sh8DMdhai fUf7YWngười làfUf7YW muốWXn sh8DMdCảnh Hish8DMdên fUf7YWly hôWXn rồikBHZrK csh8DMdưới WXHạ WXThần, CảnhkBHZrK sh8DMdHiên csh8DMdũng chsh8DMdịu làmsh8DMd WXvậy fUf7YWsao?” NgkBHZrKữ khíWX củkBHZrKa ÔnkBHZrKg fUf7YWHạ csh8DMdũng dịush8DMd WXđi đWXôi chút.

“Nhất địnhsh8DMd CkBHZrKảnh HiênfUf7YW sẽfUf7YW chịu,fUf7YW hkBHZrKai nWXgười ykBHZrKên tâm,WX chfUf7YWuyện nàysh8DMd kBHZrKchúng tôWXi sfUf7YWẽ giảiWX quyếfUf7YWt, nhfUf7YWất địnhkBHZrK ssh8DMdẽ chkBHZrKo hakBHZrKi ngkBHZrKười fUf7YWmột đWXáp fUf7YWán vừkBHZrKa lòng,fUf7YW fUf7YWhai ngườfUf7YWi sh8DMdhôm nWXay ởWX lạWXi fUf7YWđây WXăn cơmkBHZrK kBHZrKnha.” kBHZrKÔng Hàsh8DMdn kBHZrKvui vẻ,fUf7YW WXgiãn đsh8DMduôi lWXông fUf7YWmày, fUf7YWông đkBHZrKã cWXó cháufUf7YW nộkBHZrKi rồi.

“Không cầfUf7YWn, fUf7YWchúng tôkBHZrKi khônsh8DMdg cầnWX ăfUf7YWn, chfUf7YWúng tfUf7YWôi điWX vềkBHZrK trưWXớc đâyfUf7YW, hkBHZrKy vọnWXg hakBHZrKi ngườish8DMd ckBHZrKho chúnsh8DMdg tfUf7YWôi mộtWX csh8DMdâu trfUf7YWả lờiWX thuWXyết phục.”

“Được, sẽkBHZrK rấtWX nhansh8DMdh thôi.”

Ông HạWX vsh8DMdà bsh8DMdà HfUf7YWạ đikBHZrK rồifUf7YW, ôWXng sh8DMdHàn cùnsh8DMdg bkBHZrKà sh8DMdHàn fUf7YWnhìn nfUf7YWhau, trokBHZrKng lòfUf7YWng cósh8DMd msh8DMdột liWXnh cảmkBHZrK tốt.

Đới TfUf7YWư kBHZrKDĩnh fUf7YWmở cửakBHZrK rafUf7YW, nhsh8DMdìn thấyfUf7YW ngườiWX nsh8DMdgoài cửWXa, sắkBHZrKc mặkBHZrKt cứfUf7YWng đờkBHZrK, họsh8DMd kBHZrKlại tớish8DMd nữa.

“Bác WXtrai, báckBHZrK WXgái, hafUf7YWi ngfUf7YWười tkBHZrKới rồfUf7YWi ạ.”kBHZrK VừWXa WXđịnh sh8DMdkêu bfUf7YWa mẹkBHZrK, độtfUf7YW nfUf7YWhiên nhớsh8DMd tớfUf7YWi ngàfUf7YWy đósh8DMd WXbà fUf7YWHàn fUf7YWcó fUf7YWnói quafUf7YW, cWXô vộfUf7YWi vkBHZrKàng WXsửa miệng.

Ông HWXàn cùWXng bsh8DMdà HkBHZrKàn WXvui vẻfUf7YW kBHZrKđi tớsh8DMdi, ngồifUf7YW xWXuống WXghế sfUf7YWô phakBHZrK, kBHZrKĐới kBHZrKTư fUf7YWDĩnh fUf7YWtrong lòfUf7YWng sinfUf7YWh nghWXi hoặcfUf7YW, khWXông lẽWX hsh8DMdọ đếfUf7YWn fUf7YWđây bứfUf7YWc sh8DMdcô lsh8DMdy hôn.

“Tư DĩnWXh, cfUf7YWô chuẩfUf7YWn kBHZrKbị WXkhi nàokBHZrK dọnsh8DMd đikBHZrK? Csh8DMdhúng fUf7YWta muốfUf7YWn đfUf7YWem WXnơi sh8DMdnày WXtrang hoànfUf7YWg lạikBHZrK sh8DMdmột chút.”sh8DMd BkBHZrKà sh8DMdHàn nWXhìn xuWXng kBHZrKquanh pkBHZrKhòng tựaWX hồkBHZrK khkBHZrKông vừafUf7YW lòng.

“Cảnh HiWXên nhấkBHZrKt địnhsh8DMd nWXói chsh8DMdo sh8DMdcô bikBHZrKết rồi,WX sh8DMdHạ ThầnkBHZrK đkBHZrKang mkBHZrKang thakBHZrKi, kBHZrKđứa WXnhỏ làfUf7YW cosh8DMdn củafUf7YW CảnhkBHZrK HfUf7YWiên? sh8DMdTa nghĩWX sẽfUf7YW đefUf7YWm nósh8DMd đếnsh8DMd đâWXy đểkBHZrK fUf7YWchăm ssh8DMdóc, dkBHZrKù gìsh8DMd nfUf7YWó cũngsh8DMd đangsh8DMd mansh8DMdg cốtWX kBHZrKnhục củWXa Hàsh8DMdn sh8DMdgia chúnfUf7YWg ta.”

Đới Tsh8DMdư DĩnhfUf7YW chấnsh8DMd động,fUf7YW HWXạ kBHZrKThần maWXng tfUf7YWhai, đsh8DMdứa nhỏWX WXlà fUf7YWcon củaWX WXCảnh HWXiên? ĐiềufUf7YW fUf7YWnày kBHZrKsao cókBHZrK thểsh8DMd? NếufUf7YW CfUf7YWảnh HiêfUf7YWn WXcùng WXHạ ThầnkBHZrK ởWX cùnfUf7YWg mộtWX chỗkBHZrK, nhsh8DMdư saWXo lạiWX khôngfUf7YW fUf7YWđồng ýkBHZrK ckBHZrKùng cWXô lfUf7YWy hôn,WX hfUf7YWay fUf7YWlà ônWXg sh8DMdbà HàWXn csh8DMdố kBHZrKý nWXói nhưsh8DMd vậy.

“Cô khkBHZrKông tikBHZrKn kBHZrKsao? ĐưfUf7YWợc kBHZrKrồi, WXta WXsẽ chờkBHZrK CảkBHZrKnh HiênfUf7YW trởfUf7YW vkBHZrKề, chúngsh8DMd sh8DMdta ckBHZrKùng nhfUf7YWau sh8DMdhỏi nókBHZrK. CkBHZrKô đifUf7YW kBHZrKgọi điệnkBHZrK sh8DMdthoại fUf7YWcho nkBHZrKó đkBHZrKi.” BàfUf7YW fUf7YWHàn nhìnsh8DMd rkBHZrKa hsh8DMdoài nghfUf7YWi tronsh8DMdg mắtfUf7YW cô.

“Vâng.” Đớish8DMd fUf7YWTư DĩWXnh lấysh8DMd đkBHZrKiện thoạiWX kBHZrKdi độngWX bêkBHZrKn ngườfUf7YWi fUf7YWra gọi.

“Tư Dĩnh,WX cófUf7YW vWXiệc WXgì safUf7YWo?” HfUf7YWàn CảfUf7YWnh Hiêsh8DMdn WXcầm lấkBHZrKy dWXi đfUf7YWộng vừakBHZrK thấysh8DMd làkBHZrK điệnfUf7YW WXthoại sh8DMdở nhàsh8DMd gkBHZrKọi đến.

“Bây fUf7YWgiờ anfUf7YWh fUf7YWcó bậnsh8DMd khônfUf7YWg? Khsh8DMdông phWXải vsh8DMdội, nhưnkBHZrKg anfUf7YWh hWXãy sh8DMdtan sởsh8DMd sớmfUf7YW mộtWX chútWX, fUf7YWem cfUf7YWó vish8DMdệc kBHZrKmuốn sh8DMdhỏi ash8DMdnh mWXà.” GiọngkBHZrK ĐớifUf7YW TkBHZrKư DfUf7YWĩnh rấWXt nhẹ.

Hàn kBHZrKCảnh HiWXên nhìnsh8DMd xesh8DMdm sh8DMdđồng sh8DMdhồ, cònkBHZrK cWXó nửkBHZrKa giWXờ cũngkBHZrK đãWX tash8DMdn sởkBHZrK sh8DMdrồi, kBHZrKnói: “ĐượcfUf7YW, ansh8DMdh lậpWX tứcWX WXvề ngay.”

Đới kBHZrKTư DĩnhWX sh8DMdcùng ôngfUf7YW HWXàn, bàkBHZrK Hànsh8DMd lẳWXng lặnsh8DMdg nfUf7YWgồi chfUf7YWờ sh8DMdCảnh WXHiên tWXrở vềfUf7YW chứngkBHZrK mifUf7YWnh hếtWX thảy.

Chuông WXcửa vsh8DMdừa reoWX, ĐớifUf7YW TWXư DĩWXnh vộfUf7YWi vàWXng fUf7YWđi msh8DMdở cửa.

“Tư DĩnfUf7YWh, chush8DMdyện gìkBHZrK,…” HWXàn Cảnhsh8DMd HiêkBHZrKn WXtiến vàWXo nhàkBHZrK liềsh8DMdn kBHZrKhỏi, đsh8DMdột nhiêWXn thWXấy cWXha mkBHZrKẹ đaWXng ngfUf7YWồi ởWX ghWXế kBHZrKsô phakBHZrK, fUf7YWsửng kBHZrKsốt nói:

“Cha mẹ,fUf7YW tfUf7YWại safUf7YWo sh8DMdhai ngườfUf7YWi lWXại đếWXn đây?”

“Xảy WXra chuysh8DMdện lớfUf7YWn WXnhư thsh8DMdế sh8DMdmà chsh8DMdúng sh8DMdta fUf7YWcó fUf7YWthể khWXông đfUf7YWến đWXược ssh8DMdao?” vẻfUf7YW mWXặt ôWXng HWXàn nghfUf7YWiêm túcWX nói.

“Con cònkBHZrK gkBHZrKiả bsh8DMdộ, đứafUf7YW WXnhỏ sh8DMdtrong bụnsh8DMdg fUf7YWHạ Tsh8DMdhần kBHZrKcó sh8DMdphải làsh8DMd csh8DMdủa WXcon khôngkBHZrK, cófUf7YW kBHZrKphải hash8DMdy khônsh8DMdg?” BàfUf7YW kBHZrKHàn WXgõ vàkBHZrKo đầuWX aWXnh mộtfUf7YW cWXái, tạifUf7YW kBHZrKsao akBHZrKnh ckBHZrKái gìsh8DMd fUf7YWcũng khôngfUf7YW fUf7YWnói sh8DMdcho họkBHZrK sh8DMdbiết chứ.

Hàn CảfUf7YWnh WXHiên cứkBHZrKng ngưfUf7YWời sh8DMdđứng sh8DMdđơ nơfUf7YWi đókBHZrK, khônkBHZrKg biếWXt làsh8DMd nWXên fUf7YWphủ WXnhận hakBHZrKy tsh8DMdhừa nhậnsh8DMd nkBHZrKữa, cfUf7YWha mẹfUf7YW kBHZrKbiết đứaWX nhỏsh8DMd tronsh8DMdg bụnsh8DMdg kBHZrKHạ ThầnfUf7YW WXlà kBHZrKcon củakBHZrK ckBHZrKhính mìkBHZrKnh, còfUf7YWn kBHZrKTư DkBHZrKĩnh thìsh8DMd WXsao, kWXhông kBHZrKkhỏi fUf7YWđưa mắtsh8DMd nhìnfUf7YW vềWX phkBHZrKía cô.

“Cha mẹ,sh8DMd tkBHZrKại sWXao kBHZrKhai ngưfUf7YWời lfUf7YWại biết?”kBHZrK WXNgữ khísh8DMd củkBHZrKa anfUf7YWh csh8DMdó vẻsh8DMd bấtWX đắsh8DMdc dĩsh8DMd trầmsh8DMd trọsh8DMdng, WXchuyện tớfUf7YWi nưWXớc WXnày sh8DMdcũng khônkBHZrKg thểkBHZrK sh8DMdkhông thừaWX nhận.

Sắc mặtfUf7YW ĐfUf7YWới TfUf7YWư sh8DMdDĩnh thaWXy đổi,sh8DMd WXtrong fUf7YWđáy mắsh8DMdt cfUf7YWó cfUf7YWhút kBHZrKđau lònWXg, WXcô kBHZrKcó thkBHZrKể khôngWX thèsh8DMdm đểWX ýsh8DMd đếnWX chuyệfUf7YWn tìnWXh ckBHZrKủa CWXảnh HiênfUf7YW vWXà HạkBHZrK ThầnkBHZrK, nhưnWXg sh8DMdcô đểkBHZrK fUf7YWý đếnfUf7YW vifUf7YWệc ankBHZrKh fUf7YWcư nhiênkBHZrK dákBHZrKm WXlừa mình.

“Chúng kBHZrKta tạsh8DMdi sash8DMdo lạfUf7YWi bikBHZrKết, hôfUf7YWm nsh8DMday ôngfUf7YW sh8DMdHàn fUf7YWvới bàkBHZrK HàkBHZrKn nổifUf7YW kBHZrKgiận đùngsh8DMd WXđùng chfUf7YWạy đsh8DMdến chấtfUf7YW vấnsh8DMd chúnfUf7YWg tash8DMd, bắtfUf7YW chúngkBHZrK tkBHZrKa chWXo sh8DMdbọn WXhọ mộtkBHZrK fUf7YWcái côkBHZrKng đạoWX, hiệnfUf7YW tfUf7YWại kBHZrKta muốnkBHZrK hỏiWX cfUf7YWon, ckBHZrKon tínhfUf7YW lfUf7YWàm ssh8DMdao bâysh8DMd giờWX.” Ônsh8DMdg HàkBHZrKn thựWXc thôngsh8DMd mikBHZrKnh WXđem vấkBHZrKn đềkBHZrK nàykBHZrK đẩysh8DMd sWXang chfUf7YWo anh

“Con…” Hsh8DMdàn CkBHZrKảnh HiêfUf7YWn sh8DMdchần fUf7YWchờ, kfUf7YWhông biếsh8DMdt kBHZrKlàm skBHZrKao mớiWX phải.

“Rất kWXhó kBHZrKquyết địnhkBHZrK sash8DMdo? CófUf7YW điềukBHZrK kBHZrKta nWXói chsh8DMdo WXcon sh8DMdbiết, CảfUf7YWnh HiênfUf7YW, HạkBHZrK ThầnWX kBHZrKđang makBHZrKng tfUf7YWrong mWXình đứakBHZrK cWXon fUf7YWcủa sh8DMdcon, hiệWXn tạifUf7YW việkBHZrKc xWXảy rWXa trưfUf7YWớc kBHZrKmắt chkBHZrKỉ kBHZrKcó msh8DMdột cáfUf7YWch gish8DMdải quyếkBHZrKt fUf7YWđó chínhsh8DMd sh8DMdlà kBHZrKcưới fUf7YWHạ Thsh8DMdần.” ÔkBHZrKng HWXàn tỏsh8DMd kBHZrKthái độsh8DMd kBHZrKkiên quyếtfUf7YW nói.

“Cảnh Hiêsh8DMdn kBHZrKà, Hsh8DMdạ Thầnsh8DMd đankBHZrKg manfUf7YWg tWXhai fUf7YWcon cfUf7YWủa cofUf7YWn, cosh8DMdn WXnhẫn tWXâm mfUf7YWặc kệkBHZrK sh8DMdnó sao.sh8DMd” BkBHZrKà HàfUf7YWn ởsh8DMd bênkBHZrK kBHZrKcạnh kBHZrKcũng đệmsh8DMd thêm.

Đới TưfUf7YW fUf7YWDĩnh lẳngsh8DMd lặkBHZrKng WXđứng ởWX WXmột bfUf7YWên, tWXrong mắtkBHZrK lộkBHZrK sh8DMdbi thsh8DMdương, hósh8DMda rsh8DMda đànfUf7YW ôngWX đWXều fUf7YWnhư sh8DMdvậy, CảnWXh fUf7YWHiên cưsh8DMd kBHZrKnhiên cWXũng fUf7YWsau lưngfUf7YW kBHZrKmình fUf7YWcùng HfUf7YWạ sh8DMdThần xWXảy fUf7YWra chuyệnfUf7YW đWXó, vậyWX tạiWX ssh8DMdao fUf7YWcòn khôsh8DMdng chfUf7YWịu bsh8DMduông sh8DMdtay cô.

“Cha msh8DMdẹ, haWXi WXngười ksh8DMdhông cầnsh8DMd épfUf7YW sh8DMdcon, hWXai nkBHZrKgười trởfUf7YW vềWX kBHZrKđi, csh8DMdon sẽfUf7YW sukBHZrKy nghĩkBHZrK xfUf7YWem phảish8DMd giảkBHZrKi quyếtsh8DMd chuyệWXn fUf7YWnày fUf7YWra saokBHZrK.” HàkBHZrKn Cảnhsh8DMd WXHiên thfUf7YWống ksh8DMdhổ kBHZrKhét lớkBHZrKn, mWXọi ngườikBHZrK đsh8DMdều mukBHZrKốn épWX anhWX, anWXh sắkBHZrKp kBHZrKđiên rồi.

“Vậy cWXon tfUf7YWốt nhấtWX kBHZrKhãy kBHZrKnghĩ sh8DMdkĩ sh8DMdlại đWXi, chúfUf7YWng WXta ckBHZrKho cosh8DMdn 1fUf7YW0 ngsh8DMdày sufUf7YWy ngkBHZrKhĩ, cùWXng TưkBHZrK DĩWXnh fUf7YWly hôn,sh8DMd kBHZrKcưới Hạsh8DMd sh8DMdThần.” Tronsh8DMdg mắfUf7YWt Ôsh8DMdng sh8DMdHàn fUf7YWchứa đầyWX kBHZrKtức giận.

Bà Hànsh8DMd fUf7YWcũng nhìfUf7YWn ĐớWXi sh8DMdTư Dsh8DMdĩnh nói:

“Tôi hsh8DMdy vọngfUf7YW côWX hiểukBHZrK đượsh8DMdc, đứafUf7YW béfUf7YW fUf7YWtrong bụkBHZrKng Hạsh8DMd ThầnWX, kBHZrKchúng tfUf7YWôi fUf7YWsẽ khôngfUf7YW sh8DMdbỏ nó,WX fUf7YWcô nêkBHZrKn biếtWX chísh8DMdnh mìsh8DMdnh fUf7YWphải fUf7YWlàm nhWXư thếsh8DMd nàokBHZrK? NếkBHZrKu cfUf7YWô cósh8DMd tWXhể sinkBHZrKh chWXo chúnsh8DMdg tôifUf7YW mfUf7YWột WXđứa cháu,kBHZrK chWXúng tôkBHZrKi cũnfUf7YWg sfUf7YWẽ khônkBHZrKg vôsh8DMd tìnfUf7YWh bứckBHZrK cô.”

“Cháu hifUf7YWểu đkBHZrKược, chWXáu khfUf7YWông cfUf7YWó fUf7YWtrách hWXai bácWX, cũngsh8DMd fUf7YWkhông fUf7YWcó fUf7YWgì kỳWX lạ.”sh8DMd ĐớfUf7YWi TWXư DfUf7YWĩnh cườiWX khsh8DMdổ, ckBHZrKô fUf7YWkhông cfUf7YWó tsh8DMdư cásh8DMdch trácfUf7YWh WXbọn họ.

“Chúng sh8DMdtôi đfUf7YWi fUf7YW, chuyệnfUf7YW csh8DMdòn lạfUf7YWi hash8DMdi ngườish8DMd tựkBHZrK mkBHZrKình giảikBHZrK quyếtsh8DMd, chsh8DMdúng tôikBHZrK chỉkBHZrK kBHZrKcần kếfUf7YWt quả.”fUf7YW ÔfUf7YWng HfUf7YWàn WXlôi kWXéo kBHZrKbà HkBHZrKàn, nfUf7YWém lkBHZrKại nhữnWXg lờikBHZrK nfUf7YWày, rkBHZrKồi xosh8DMday nkBHZrKgười WXrời đi.

Anh chọnsh8DMd em

Hàn CảnkBHZrKh fUf7YWHiên sh8DMdnhìn Đớsh8DMdi TfUf7YWư DĩnWXh vWXẫn đangWX bìnhfUf7YW tĩnhkBHZrK kBHZrKđứng WXở bkBHZrKên fUf7YWcạnh, WXáy náyfUf7YW WXnói: “kBHZrKTư DĩfUf7YWnh, eWXm nkBHZrKghe aWXnh fUf7YWgiải thíchWX, fUf7YWlần đósh8DMd làkBHZrK sh8DMdvì kBHZrKanh uốngsh8DMd rượu,fUf7YW kBHZrKcho nêsh8DMdn mWXới WXcó thểsh8DMd sh8DMdcùng HkBHZrKạ kBHZrKThần kBHZrKxảy rWXa chufUf7YWyện khôngfUf7YW nênkBHZrK xảyfUf7YW rfUf7YWa, fUf7YWai ngờWX côkBHZrK ấyWX lạifUf7YW mWXang tfUf7YWhai, anh……….”

“Cảnh sh8DMdHiên, chúkBHZrKc mừnsh8DMdg kBHZrKanh, lênWX chứfUf7YWc csh8DMdha.” ĐWXới TưfUf7YW DfUf7YWĩnh lạkBHZrKi độtsh8DMd sh8DMdnhiên sh8DMdngăn lờsh8DMdi anh.

Mặt sh8DMdHàn CảnhfUf7YW Hiêsh8DMdn biếnfUf7YW sWXắc, nóiWX: “TWXư DfUf7YWĩnh, lờikBHZrK WXem nóWXi sh8DMdcó kBHZrKý gì?fUf7YW Trsh8DMdong lòngfUf7YW efUf7YWm đsh8DMdang nghĩkBHZrK sh8DMdgì thìfUf7YW nsh8DMdói rsh8DMda kBHZrKđi, esh8DMdm sh8DMdcó kBHZrKthể đánhfUf7YW afUf7YWnh, kBHZrKcó thểWX mắnfUf7YWg aWXnh fUf7YWnhưng xikBHZrKn eWXm đừngkBHZrK sh8DMdcó thákBHZrKi độkBHZrK này.”

“Em vfUf7YWì sWXao phảish8DMd đkBHZrKánh anhsh8DMd, mfUf7YWắng aWXnh? WXEm khôsh8DMdng nêfUf7YWn csh8DMdhúc mừkBHZrKng anfUf7YWh sash8DMdo?” KhóefUf7YW miệnfUf7YWg ĐkBHZrKới kBHZrKTư DĩfUf7YWnh sh8DMdmang thesh8DMdo mộtkBHZrK csh8DMdhút WXcười cườifUf7YW, lWXàm WXcho anWXh nhìsh8DMdn kfUf7YWhông rWXa sh8DMdcô sh8DMdđang nsh8DMdghĩ gì.

“Tư Dĩnh,fUf7YW eWXm khôngfUf7YW kBHZrKtrách kBHZrKanh fUf7YWsao? EfUf7YWm khkBHZrKông osh8DMdán ankBHZrKh sao?kBHZrK” TrofUf7YWng lòngfUf7YW HànWX kBHZrKCảnh HikBHZrKên vôkBHZrK cùngfUf7YW hoankBHZrKg mangWX, WXtại skBHZrKao cWXô WXlại cWXó thểkBHZrK fUf7YWbình tĩnkBHZrKh nfUf7YWhư thế?

“Em sh8DMdkhông tráchsh8DMd, cũsh8DMdng khônsh8DMdg fUf7YWoán, CảkBHZrKnh HiêfUf7YWn, đâykBHZrK lsh8DMdà WXviệc sh8DMdem khônsh8DMdg thWXể làmkBHZrK chsh8DMdo anWXh, csh8DMdho nkBHZrKên chúngkBHZrK tkBHZrKa lWXy sh8DMdhôn đi.kBHZrK” ĐớkBHZrKi TfUf7YWư DĩnhWX fUf7YWbiết mfUf7YWình khôkBHZrKng cósh8DMd tsh8DMdư cákBHZrKch oán,WX đWXiều côfUf7YW cófUf7YW thểkBHZrK làmkBHZrK sh8DMdlà tfUf7YWhành toànkBHZrK ckBHZrKho bọnWX họ.

“Ly hôsh8DMdn, sh8DMdly hônsh8DMd gìkBHZrK? EfUf7YWm WXvì điềWXu nsh8DMdày mkBHZrKà fUf7YWly fUf7YWhôn sao?”sh8DMd WXHàn CảnWXh HiênfUf7YW nónsh8DMdg giậnfUf7YW fUf7YW, sh8DMdsau đófUf7YW WXbắt lfUf7YWấy bảWX vash8DMdi củash8DMd kBHZrKcô, nói:WX “EkBHZrKm cứkBHZrK cofUf7YWi nhfUf7YWư cfUf7YWhúng WXta tsh8DMdìm đưkBHZrKợc mộtsh8DMd nsh8DMdgười đẻkBHZrK tWXhuê đượckBHZrK kfUf7YWhông? kBHZrKEm khôWXng phsh8DMdải sh8DMdnói WXem sẽsh8DMd khkBHZrKông nWXgại sao?”

Đới TfUf7YWư Dĩnhsh8DMd nhìnkBHZrK anWXh kkBHZrKích động,WX WXhạ tsh8DMday ankBHZrKh xush8DMdống, nósh8DMdi: “HạfUf7YW TfUf7YWhần fUf7YWlà mẹsh8DMd củsh8DMda cosh8DMdn anWXh, afUf7YWnh cóWX thsh8DMdể xeWXm sh8DMdcô kBHZrKấy nsh8DMdhư mộWXt ngườikBHZrK đẻkBHZrK thufUf7YWê sash8DMdo? kBHZrKCon củakBHZrK csh8DMdô ấykBHZrK sẽfUf7YW fUf7YWchịu WXcho ckBHZrKhúng fUf7YWta sfUf7YWao? CảnhWX HiWXên đừngkBHZrK tựfUf7YW lừafUf7YW dốiWX chínhfUf7YW mìnhsh8DMd nữa.”

Hàn WXCảnh HiêkBHZrKn cứnWXg đờfUf7YW người,kBHZrK lờiWX củkBHZrKa cfUf7YWô WXkhông cWXhút lưush8DMd tìfUf7YWnh chạmfUf7YW vàWXo sh8DMdchỗ đsh8DMdau cWXủa mìWXnh, mộtkBHZrK lúfUf7YWc sh8DMdlâu sfUf7YWau mớiWX nWXhìn côfUf7YW rồifUf7YW nói:kBHZrK “WXAnh sẽfUf7YW khônWXg WXly fUf7YWhôn vớifUf7YW efUf7YWm, trướckBHZrK kBHZrKkia afUf7YWnh cũnkBHZrKg đãkBHZrK nóish8DMd rồifUf7YW, anfUf7YWh tìnhkBHZrK ngufUf7YWyện khônkBHZrKg cWXó WXcon, cũkBHZrKng khWXông muốnsh8DMd mấtkBHZrK sh8DMdđi emkBHZrK, hiệsh8DMdn sh8DMdtại afUf7YWnh sh8DMdvẫn mWXuốn nWXhư thế.”

“Cảnh Hiêsh8DMdn, tộikBHZrK kBHZrKgì chứ?WX sh8DMdAnh cóWX biếfUf7YWt anWXh fUf7YWlàm nhưfUf7YW vậyWX tsh8DMdhương tổnsh8DMd baWXo nsh8DMdhiêu ngườiWX khônfUf7YWg? ChWXa mẹfUf7YW củafUf7YW anhfUf7YW, HfUf7YWạ Tsh8DMdhần vsh8DMdà cosh8DMdn WXcủa kBHZrKcô ấWXy, akBHZrKnh nhẫnWX tsh8DMdâm sao?kBHZrK” Đớish8DMd fUf7YWTư WXDĩnh vkBHZrKừa cfUf7YWảm động,fUf7YW kBHZrKvừa đauWX lòng.

“Tư DWXĩnh, esh8DMdm WXkhông cfUf7YWần kBHZrKnói nữfUf7YWa, aWXnh bắtsh8DMd bufUf7YWộc fUf7YWphải phsh8DMdụ mộtWX sh8DMdbên, nếkBHZrKu chsh8DMdọn fUf7YWgiữa đứfUf7YWa fUf7YWbé vàsh8DMd WXem, afUf7YWnh sWXẽ chọWXn emkBHZrK.” Hàsh8DMdn CảnkBHZrKh Hiêsh8DMdn fUf7YWnhìn cfUf7YWô vớikBHZrK WXthái độfUf7YW cươWXng quyết.

Đới kBHZrKTư Dsh8DMdĩnh bấtWX đắcsh8DMd dĩfUf7YW kBHZrKthở dàifUf7YW, ckBHZrKô biếtsh8DMd thuyWXết kBHZrKphục CảnWXh fUf7YWHiên thựWXc skBHZrKự rấtsh8DMd kkBHZrKhó khănsh8DMd, anWXh cầnfUf7YW thWXời giakBHZrKn đểsh8DMd sh8DMdsuy nghfUf7YWĩ cfUf7YWẩn thận.

Chuyện củaWX HkBHZrKàn CảnkBHZrKh HiênWX cfUf7YWùng HfUf7YWạ ThầnkBHZrK fUf7YWkhông WXcòn sh8DMdlà bkBHZrKí mậkBHZrKt, nhfUf7YWất địnkBHZrKh mọWXi ngườish8DMd cũnkBHZrKg đsh8DMdã bsh8DMdiết rồi.

Đới Tsh8DMdư WXGiai WXcùng TrịnhkBHZrK VWXũ VănfUf7YW mfUf7YWang vẻWX mặtkBHZrK tứkBHZrKc WXgiận WXbất WXbình đifUf7YW kBHZrKvào nhàfUf7YW TWXư Dĩnh.

“Em cfUf7YWòn khônsh8DMdg tứckBHZrK gifUf7YWận, hafUf7YWi ngfUf7YWười tứWXc giậnkBHZrK WXlàm chi?”kBHZrK ĐớikBHZrK Tưsh8DMd DĩnkBHZrKh nhfUf7YWìn cácWX ckBHZrKô cườkBHZrKi nói.

“Tư Dĩnsh8DMdh, WXở kBHZrKtrước mặsh8DMdt bọnkBHZrK csh8DMdhị sh8DMdkhông WXcần kiWXên sh8DMdcường nfUf7YWhư vậyfUf7YW, nsh8DMdếu efUf7YWm mukBHZrKốn khóc,WX hkBHZrKãy khósh8DMdc đsh8DMdi, bọnWX chkBHZrKị csh8DMdùng fUf7YWem cWXhia sẻ.”

Đới TfUf7YWư GfUf7YWiai cWXũng hifUf7YWểu kBHZrKđược lfUf7YWòng ckBHZrKủa fUf7YWem gásh8DMdi, fUf7YWsắc mặtWX cókBHZrK chútkBHZrK trầsh8DMdm trọnWXg WXhỏi: “Tưsh8DMd DĩnWXh, WXlần nsh8DMdày cófUf7YW phảikBHZrK esh8DMdm quyếtsh8DMd địnWXh lkBHZrKy hôn?”

“Ly hôn?fUf7YW WXCậu cùnfUf7YWg sh8DMdHàn Cảnhsh8DMd kBHZrKHiên muốnfUf7YW lWXy hôn?sh8DMd” Tsh8DMdrịnh VũWX VăWXn csh8DMdhấn WXđộng hỏi.

Đới kBHZrKTư DĩnhkBHZrK trầmkBHZrK sh8DMdmặc mộtkBHZrK chúfUf7YWt mWXới nóikBHZrK: “TufUf7YWy rằngkBHZrK kBHZrKCảnh HiêkBHZrKn kBHZrKvẫn khôngsh8DMd đồnWXg WXý lkBHZrKy fUf7YWhôn, nkBHZrKhưng kBHZrKem bfUf7YWiết afUf7YWnh ấysh8DMd tớikBHZrK fUf7YWmột nkBHZrKgày nàWXo fUf7YWđó WXcũng sẽfUf7YW đồngkBHZrK WXý gfUf7YWiải quysh8DMdết chuyệfUf7YWn nàyWX, tsh8DMdình yWXêu củakBHZrK chúngWX ekBHZrKm nếush8DMd kBHZrKso kBHZrKsánh kBHZrKcũng khônWXg bsh8DMdằng đượcsh8DMd máush8DMd mủfUf7YW tìnsh8DMdh thWXâm cốtWX nhụcsh8DMd fUf7YWcủa nWXgười thân,kBHZrK kBHZrKem sh8DMdtin tưkBHZrKởng kkBHZrKhi fUf7YWanh ấWXy nhìnsh8DMd WXthấy coWXn msh8DMdình, cũngkBHZrK chfUf7YWính lsh8DMdà thfUf7YWời đsh8DMdiểm chúnsh8DMdg eWXm lWXy hôn.”

Nhìn kBHZrKcô cũngkBHZrK khônsh8DMdg fUf7YWcó biểush8DMd hifUf7YWện fUf7YWcủa kBHZrKsự bsh8DMdi thươngkBHZrK, TrịnhkBHZrK VũkBHZrK VăfUf7YWn cũnkBHZrKg độtsh8DMd nhiênfUf7YW hiểWXu được,kBHZrK WXTư DĩnhkBHZrK kBHZrKvẫn yêush8DMd LonWXg NgfUf7YWạo PkBHZrKhỉ, chkBHZrKo nfUf7YWên mWXới bWXình WXtĩnh nWXhư vậWXy, chínkBHZrKh kBHZrKmình WXthật kBHZrKkhông bWXiết nêkBHZrKn thươngWX cảmkBHZrK sh8DMdcho sh8DMdcô hafUf7YWy Hsh8DMdàn Cảsh8DMdnh Hiên.

Hạ WXThần lsh8DMdẳng lặngkBHZrK ngồWXi fUf7YWtrên sôsh8DMd phakBHZrK, sh8DMdchờ WXHàn CfUf7YWảnh sh8DMdHiên sh8DMdmở miệng,kBHZrK côkBHZrK ksh8DMdhông ngsh8DMdhĩ fUf7YWtới chWXa mẹsh8DMd lạiWX pháish8DMd WXngười điềkBHZrKu fUf7YWtra sh8DMdcô, sh8DMdcó điềukBHZrK việsh8DMdc nfUf7YWày cũfUf7YWng đúngkBHZrK vớiWX hfUf7YWy vọngsh8DMd củash8DMd cô.

Hàn CWXảnh Hiênsh8DMd dsh8DMdo dựWX đãfUf7YW lkBHZrKâu, WXrốt cfUf7YWục ngẩfUf7YWng đkBHZrKầu kBHZrKnhìn kBHZrKcô, WXhạ quyếWXt đfUf7YWịnh, qush8DMdyết tâkBHZrKm nóish8DMd: “HạkBHZrK Tsh8DMdhần, ansh8DMdh xWXin lỗWXi, bấWXt luWXận efUf7YWm quyếtkBHZrK địnkBHZrKh sẽkBHZrK làmWX gìkBHZrK vsh8DMdới cWXái thakBHZrKi, WXanh chWXỉ WXcó thểfUf7YW nóish8DMd vớkBHZrKi sh8DMdem rằng,kBHZrK ash8DMdnh kBHZrKsẽ khkBHZrKông kBHZrKcùng Tsh8DMdư DĩWXnh kBHZrKly hôn.”

“Anh Cảnhsh8DMd Hiên,sh8DMd kBHZrKem kBHZrKcho tớkBHZrKi bkBHZrKây gfUf7YWiờ đềkBHZrKu khôngWX kBHZrKcó fUf7YWnghĩ kBHZrKtới ansh8DMdh sẽsh8DMd WXly hôkBHZrKn, ash8DMdnh cũfUf7YWng khfUf7YWông cầnWX phảikBHZrK kBHZrKchịu tráchfUf7YW nWXhiệm, đứfUf7YWa béfUf7YW nWXày ankBHZrKh cũsh8DMdng khôWXng ckBHZrKần phảiWX xsh8DMden vàoWX.” kBHZrKNước mắtWX HWXạ kBHZrKthần chsh8DMdảy WXxuống, oánWX hkBHZrKận trokBHZrKng lòkBHZrKng lạWXi giWXa WXtăng thfUf7YWêm WXvài phần.

“Hạ Thsh8DMdần, kBHZrKanh ksh8DMdhông sh8DMdnghĩ sẽsh8DMd tổnfUf7YW tWXhương đếnsh8DMd emsh8DMd, thsh8DMdật sựWX ash8DMdnh khônsh8DMdg mush8DMdốn fUf7YWnhư vậsh8DMdy.” Hànsh8DMd CảnkBHZrKh HiênfUf7YW khôfUf7YWng sh8DMdbiết bish8DMdểu đWXạt lờikBHZrK sh8DMdxin lỗiWX kBHZrKnhư tWXhế nào.

“Em biếfUf7YWt, fUf7YWCảnh Hsh8DMdiên, ankBHZrKh đifUf7YW đfUf7YWi, WXem khsh8DMdông muWXốn gặpfUf7YW anfUf7YWh nữa.”kBHZrK Hạsh8DMd ThầnWX thkBHZrKật khônWXg ngờWX ngưkBHZrKời đsh8DMdàn kBHZrKông nàysh8DMd lạish8DMd bạsh8DMdc tìnWXh sh8DMdbạc ngWXhĩa vớish8DMd mìnhWX nhWXư vậy.

“Vậy ekBHZrKm bảofUf7YW tWXrọng, afUf7YWnh điWX kBHZrKđây.” kBHZrKHàn CảkBHZrKnh HWXiên chkBHZrKần chờfUf7YW mộkBHZrKt chúsh8DMdt, đứfUf7YWng dkBHZrKậy nWXhìn csh8DMdô, rồfUf7YWi kBHZrKxoay WXlưng đi.

Hạ sh8DMdThần hunkBHZrKg hsh8DMdăng nfUf7YWhìn tfUf7YWheo bónkBHZrKg dsh8DMdáng aWXnh, HàfUf7YWn CảWXnh HiênWX, mộtkBHZrK fUf7YWngày nàkBHZrKo đó,WX fUf7YWanh kBHZrKsẽ phảifUf7YW cầukBHZrK WXxin côkBHZrK kBHZrKcho sh8DMdanh kBHZrKquay sh8DMdtrở về.

Trong quánWX cafe.

“Tư DWXĩnh, sh8DMdem cfUf7YWó khỏkBHZrKe không?WX” LoWXng Ngạosh8DMd PfUf7YWhỉ nhfUf7YWìn côsh8DMd, qufUf7YWan tWXâm hỏi,sh8DMd khôngWX biếtWX côkBHZrK saWXu ksh8DMdhi biếkBHZrKt chukBHZrKyện kBHZrKcủa HạWX Thầsh8DMdn sẽkBHZrK nghĩkBHZrK nfUf7YWhư thếWX nào?

“Vẫn tốtfUf7YW, fUf7YWcòn anh?kBHZrK” ĐớfUf7YWi Tsh8DMdư DkBHZrKĩnh nhẹWX nkBHZrKhàng sh8DMduống mkBHZrKột nWXgụm fUf7YWcà phê,kBHZrK càkBHZrK phsh8DMdê chukBHZrKa kBHZrKsót giốngWX nkBHZrKhư lWXòng củfUf7YWa côsh8DMd bâkBHZrKy gifUf7YWờ vậy.

“Bây gfUf7YWiờ efUf7YWm địnWXh lsh8DMdàm kBHZrKgì?” LoWXng NgạfUf7YWo WXPhỉ quaWXn tâkBHZrKm hỏi.

“Làm cáiWX fUf7YWgì?” ĐớiWX TưkBHZrK sh8DMdDĩnh sửngsh8DMd sh8DMdsốt, khôngfUf7YW hish8DMdểu fUf7YWđược fUf7YWý tkBHZrKứ sh8DMdcủa anh.

“Chính làWX sh8DMdHạ TkBHZrKhần đkBHZrKã makBHZrKng fUf7YWthai rkBHZrKồi, ekBHZrKm địnkBHZrKh làfUf7YWm gìkBHZrK bâyfUf7YW giờ?sh8DMd” LWXong NfUf7YWgạo PkBHZrKhỉ nsh8DMdói rfUf7YWõ lại.

“Em ckBHZrKó thểkBHZrK kBHZrKlàm gsh8DMdì fUf7YWbây giờ?fUf7YW” ĐớikBHZrK sh8DMdTư kBHZrKDĩnh fUf7YWcười khổ.

“Nếu sh8DMdem khôfUf7YWng muốnWX cùngsh8DMd Csh8DMdảnh fUf7YWHiên WXly hônfUf7YW, nhưsh8DMd vậykBHZrK ansh8DMdh giúpsh8DMd kBHZrKem giảifUf7YW qufUf7YWyết cfUf7YWhuyện fUf7YWnày.” LWXong NgạkBHZrKo PfUf7YWhỉ tish8DMdn tưkBHZrKởng tkBHZrKhực lựcsh8DMd cfUf7YWủa akBHZrKnh sh8DMdsẽ giảfUf7YWi quyếsh8DMdt WXchuyện sh8DMdnày dễkBHZrK dàng.

“Không cần,kBHZrK sh8DMdkhông csh8DMdần WXtổn thươngsh8DMd đkBHZrKứa bé.WX” ĐớiWX TkBHZrKư fUf7YWDĩnh cuốWXng kBHZrKquít kBHZrKngăn sh8DMdcản, aWXnh khôsh8DMdng phảifUf7YW muốnkBHZrK kBHZrKbỏ kBHZrKcái thsh8DMdai ckBHZrKủa HfUf7YWạ WXThần chứ.

Nhìn côkBHZrK bàkBHZrKy WXra dkBHZrKáng sh8DMdvẻ khfUf7YWẩn trWXương nhưkBHZrK thếWX, WXLong sh8DMdNgạo PhỉWX cảmkBHZrK thấyWX lẫnkBHZrK lộnfUf7YW nsh8DMdói: “Tưsh8DMd DkBHZrKĩnh, kBHZrKem vWXì cáWXi gìfUf7YW phảifUf7YW chịkBHZrKu nfUf7YWhư vậy?”

“Em đãsh8DMd khsh8DMdông tsh8DMdhể kBHZrKsinh ckBHZrKho CảnfUf7YWh Hish8DMdên fUf7YWmột đứfUf7YWa conkBHZrK, sfUf7YWao cósh8DMd tWXhể WXđi tsh8DMdhương tổnfUf7YW tớikBHZrK WXcon củkBHZrKa kBHZrKanh ấfUf7YWy chứ?”WX WXĐới TfUf7YWư Dsh8DMdĩnh thầfUf7YWm thởfUf7YW dài.

“Tư kBHZrKDĩnh, vkBHZrKì fUf7YWsao efUf7YWm vẫsh8DMdn thsh8DMday ngsh8DMdười khásh8DMdc kBHZrKsuy kBHZrKnghĩ, khôngkBHZrK sush8DMdy nghkBHZrKĩ gìsh8DMd chfUf7YWo mìnhWX cả.”sh8DMd WXLong WXNgạo PhfUf7YWỉ kBHZrKnhìn sh8DMdcô ngWXồi trướcfUf7YW mắtfUf7YW màfUf7YW đafUf7YWu lòng.

“Em sh8DMdcũng khôWXng csh8DMdó tốfUf7YWt nsh8DMdhư vậyfUf7YW kBHZrKđâu. CfUf7YWũng khônsh8DMdg cònWX sớmkBHZrK nữash8DMd, esh8DMdm phảifUf7YW fUf7YWtrở kBHZrKvề, WXgặp WXlại sfUf7YWau.” ĐfUf7YWới TưkBHZrK DkBHZrKĩnh kfUf7YWhông biếtkBHZrK sh8DMdvì saoWX, côsh8DMd fUf7YWkhông thểkBHZrK bkBHZrKình thảnsh8DMd đWXối sh8DMdmặt vớish8DMd ankBHZrKh được.

“Anh WXđưa sh8DMdem về.”fUf7YW fUf7YWLong Ngạsh8DMdo sh8DMdPhỉ fUf7YWbiết tronsh8DMdg lfUf7YWòng cfUf7YWô còsh8DMdn ngạiWX ngkBHZrKùng, kBHZrKanh phảkBHZrKi fUf7YWlàm gìsh8DMd WXcho đúngsh8DMd đây?

“Cám ơfUf7YWn ansh8DMdh, fUf7YWnhưng WXkhông cầnsh8DMd đâush8DMd, esh8DMdm tựWX lkBHZrKái xfUf7YWe vsh8DMdề.” Đớish8DMd fUf7YWTư DĩnkBHZrKh kháfUf7YWch sWXáo WXcự tukBHZrKyệt, sash8DMdu fUf7YWđó rờifUf7YW fUf7YWkhỏi quán cafe.