You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 2WAy67: Mgvhruốn LtMAcó gvhrđứa bé

Ông Hạamdn cùng2WAy Bàgvhr HạKZA4 amdngiật mình2WAy n2WAyhìn bọnLtMA họ,amdn s2WAyau đóLtMA LtMAvẻ mamdnặt đầyKZA4 pgvhrhẫn nộgvhr nói:

“Ông n2WAyói đùgvhra gìLtMA vậy?KZA4 N2WAyếu C2WAyảnh LtMAHiên mugvhrốn cLtMAưới TiểLtMAu Thần,KZA4 namdnó sẽ2WAy khôngamdn cưới2WAy ngLtMAười KZA4khác, KZA4hơn nữaLtMA cLtMAho dKZA4ù hiKZA4ện tạiLtMA haLtMAi ngườiamdn chịu2WAy cưới,amdn chúnLtMAg tôiKZA4 2WAycũng amdnsẽ khôgvhrng KZA4chịu gả.”

“Ông Hạ,KZA4 h2WAyai ngườigvhr đamdnừng kícKZA4h 2WAyđộng, chúKZA4ng tamdna b2WAyàn bạcgvhr m2WAyột chú2WAyt đKZA4ược không?”KZA4 ÔngLtMA HLtMAàn vộigvhr vamdnàng nói.

“Chính 2WAylà nhLtMAư tKZA4hế nLtMAày, bLtMAà HKZA4ạ, bgvhrà cầnKZA4 phả2WAyi hKZA4iểu gvhrrõ, nếamdnu LtMAhai nKZA4gười cố2WAy gvhrý KZA4bắt Hạ2WAy Tgvhrhần b2WAyỏ KZA4đứa n2WAyhỏ, vạchẳngLtMA 2WAymay x2WAyảy 2WAyra chuyKZA4ện gì2WAy ngoàLtMAi KZA4ý muốamdnn? Nếu2WAy saKZA4u gvhrnày Hạ2WAy ThầnKZA4 kLtMAhông tgvhrhể man2WAyg tamdnhai lạiKZA4 thì2WAy lKZA4àm sagvhru bâamdny giờ?gvhr B2WAyà h2WAyi vKZA4ọng chuyLtMAện amdnnày xảyamdn LtMAra sagvhro?” BKZA4à Hamdnàn camdnố ýKZA4 đemKZA4 sự2WAy tình2WAy nóamdni amdnthật nghiêamdnm trọng.

Sắc mặtamdn LtMAbà Hạgvhr qKZA4uả 2WAynhiên tha2WAyy đamdnổi mộtKZA4 chú2WAyt, kh2WAyông gvhrkhỏi LtMAnhìn xeKZA4m ôLtMAng Hạ.

“Ông Hạ,gvhr KZA4ông bì2WAynh tĩngvhrh mộLtMAt chútKZA4, hKZA4ãy KZA4nghe tôiLtMA n2WAyói, CKZA4ảnh Hiênamdn nhấtLtMA đKZA4ịnh l2WAyà thíamdnch HạLtMA gvhrThần, bằLtMAng LtMAkhông haLtMAi đứaamdn cũnKZA4g sẽ2WAy khamdnông ởKZA4 LtMAcùng mộtgvhr chỗ,gvhr khônamdng phảiamdn sao?2WAy” LtMAÔng Hà2WAyn tùKZA4y thamdnời khuyLtMAên giải.

“Vậy ýamdn củ2WAya hagvhri ngườiKZA4 làLtMA muốKZA4n Cảnh2WAy HiênKZA4 l2WAyy 2WAyhôn rồiamdn cư2WAyới HạLtMA Tgvhrhần, CKZA4ảnh LtMAHiên cũngKZA4 chKZA4ịu làamdnm vậ2WAyy sgvhrao?” amdnNgữ khLtMAí củaamdn ÔLtMAng Hạ2WAy gvhrcũng dịuLtMA đigvhr amdnđôi chút.

“Nhất địnhgvhr LtMACảnh Hiên2WAy sẽKZA4 chịu,LtMA LtMAhai gvhrngười 2WAyyên gvhrtâm, chuyện2WAy KZA4này chúngamdn tôiLtMA KZA4sẽ amdngiải LtMAquyết, nhgvhrất địnhamdn sẽamdn chamdno gvhrhai ngamdnười 2WAymột đápamdn áLtMAn vừaKZA4 lònKZA4g, amdnhai ngườiamdn KZA4hôm ngvhray ởLtMA 2WAylại đKZA4ây ănamdn amdncơm nh2WAya.” Ôn2WAyg Hàn2WAy vu2WAyi vamdnẻ, gLtMAiãn 2WAyđuôi lKZA4ông màyamdn, ôamdnng đgvhrã 2WAycó chá2WAyu n2WAyội rồi.

“Không cần,2WAy chúnLtMAg tôiamdn khLtMAông cầngvhr ăamdnn, chúKZA4ng 2WAytôi 2WAyđi vLtMAề trướcKZA4 gvhrđây, hamdny vọn2WAyg hLtMAai namdngười LtMAcho chgvhrúng tLtMAôi mộtamdn câuamdn tr2WAyả LtMAlời gvhrthuyết phục.”

“Được, samdnẽ rấtLtMA gvhrnhanh thôi.”

Ông LtMAHạ 2WAyvà bLtMAà HKZA4ạ KZA4đi rồi2WAy, ôngLtMA HLtMAàn amdncùng KZA4bà Hànamdn nhLtMAìn nhLtMAau, 2WAytrong lòngamdn cLtMAó KZA4một lKZA4inh cảKZA4m tốt.

Đới KZA4Tư DĩKZA4nh mamdnở cửaKZA4 KZA4ra, amdnnhìn thLtMAấy ngườiLtMA ngoàgvhri cửa,LtMA sắKZA4c LtMAmặt cứamdnng đờ,LtMA họamdn lạgvhri gvhrtới nữa.

“Bác traamdni, b2WAyác 2WAygái, amdnhai ngườiKZA4 2WAytới rồLtMAi ạ.”amdn Vừaamdn LtMAđịnh 2WAykêu LtMAba mLtMAẹ, LtMAđột nhiêngvhr nhớKZA4 tớamdni KZA4ngày đóamdn bàLtMA Hàngvhr c2WAyó nóigvhr quaKZA4, LtMAcô vộ2WAyi v2WAyàng s2WAyửa miệng.

Ông H2WAyàn camdnùng bamdnà Hàngvhr vgvhrui vẻ2WAy đLtMAi tgvhrới, ngồiKZA4 xuốnLtMAg ghế2WAy sgvhrô pgvhrha, Đới2WAy TLtMAư gvhrDĩnh tr2WAyong lgvhròng sinamdnh namdnghi hogvhrặc, khônKZA4g gvhrlẽ họLtMA đến2WAy đây2WAy bứcamdn camdnô gvhrly hôn.

“Tư Dĩnh,gvhr LtMAcô 2WAychuẩn bamdnị khamdni nàLtMAo dọLtMAn amdnđi? Chúngvhrg KZA4ta gvhrmuốn LtMAđem nơgvhri namdnày trKZA4ang hoamdnàng lại2WAy mKZA4ột cKZA4hút.” LtMABà KZA4Hàn nhìnKZA4 xuLtMAng amdnquanh 2WAyphòng tựaamdn hồgvhr kamdnhông v2WAyừa lòng.

“Cảnh HiêKZA4n ngvhrhất địnhLtMA nóamdni chKZA4o KZA4cô biếgvhrt rồ2WAyi, Hạgvhr ThKZA4ần đa2WAyng 2WAymang thaiLtMA, đứagvhr LtMAnhỏ lKZA4à cKZA4on của2WAy Cản2WAyh Hiên?amdn LtMATa LtMAnghĩ sẽ2WAy đKZA4em nKZA4ó đếgvhrn đ2WAyây đểgvhr camdnhăm 2WAysóc, KZA4dù LtMAgì ngvhró cũLtMAng đaamdnng mKZA4ang amdncốt nhụgvhrc củaLtMA Hàn2WAy ggvhria chúnLtMAg ta.”

Đới Tư2WAy gvhrDĩnh chấnamdn độnggvhr, HạLtMA Thầnamdn manamdng amdnthai, đứa2WAy KZA4nhỏ làKZA4 coKZA4n củ2WAya Cgvhrảnh Hiêngvhr? Điều2WAy nLtMAày samdnao gvhrcó tgvhrhể? gvhrNếu CLtMAảnh H2WAyiên cLtMAùng Hạamdn ThầKZA4n amdnở cù2WAyng mộtLtMA chKZA4ỗ, nhưamdn amdnsao lKZA4ại khô2WAyng đồngKZA4 ýLtMA cùnKZA4g côgvhr gvhrly hôn,gvhr h2WAyay là2WAy ông2WAy bàKZA4 2WAyHàn cgvhrố ý2WAy ngvhrói LtMAnhư vậy.

“Cô khôgvhrng tgvhrin saoamdn? ĐượcKZA4 rồgvhri, tamdna samdnẽ chờgvhr Cảnh2WAy HiKZA4ên tLtMArở 2WAyvề, chúngLtMA amdnta amdncùng KZA4nhau hKZA4ỏi nó.amdn KZA4Cô 2WAyđi gọigvhr điệngvhr thKZA4oại cgvhrho LtMAnó đi.”2WAy Bàgvhr KZA4Hàn gvhrnhìn rgvhra hoLtMAài nghKZA4i troKZA4ng KZA4mắt cô.

“Vâng.” Đớiamdn 2WAyTư DLtMAĩnh lấKZA4y điệLtMAn thoạiKZA4 dKZA4i đKZA4ộng bênamdn nLtMAgười gvhrra gọi.

“Tư LtMADĩnh, LtMAcó việKZA4c gKZA4ì sgvhrao?” amdnHàn Cảnamdnh Hgvhriên cầmKZA4 KZA4lấy dLtMAi độKZA4ng vừamdna KZA4thấy 2WAylà điệngvhr thLtMAoại gvhrở nhKZA4à gọiLtMA đến.

“Bây giờLtMA amdnanh amdncó bậLtMAn 2WAykhông? KhônKZA4g phgvhrải vộLtMAi, n2WAyhưng an2WAyh 2WAyhãy t2WAyan sKZA4ở sớmLtMA m2WAyột chútgvhr, LtMAem camdnó vLtMAiệc mu2WAyốn hgvhrỏi KZA4anh 2WAymà.” Giọnamdng amdnĐới Tưamdn Dĩnhamdn rấtamdn nhẹ.

Hàn Cảnh2WAy Hamdniên nhìngvhr gvhrxem KZA4đồng hồamdn, còKZA4n cóLtMA nửaLtMA giLtMAờ cgvhrũng 2WAyđã tgvhran sởamdn rồ2WAyi, nóiamdn: “Được,LtMA aLtMAnh lậpLtMA tứcLtMA vềamdn ngay.”

Đới gvhrTư gvhrDĩnh cùngLtMA ông2WAy Hànamdn, bgvhrà Hàgvhrn amdnlẳng lặ2WAyng ngồigvhr chờLtMA Cảnh2WAy HiêLtMAn t2WAyrở vềLtMA chứnggvhr gvhrminh LtMAhết thảy.

Chuông cửaLtMA vừKZA4a gvhrreo, ĐớiLtMA KZA4Tư DKZA4ĩnh vgvhrội vànggvhr KZA4đi mởKZA4 cửa.

“Tư DĩnLtMAh, ch2WAyuyện gì,…”amdn HàLtMAn CKZA4ảnh Hiênamdn tiếnamdn vàoLtMA nKZA4hà liềnKZA4 hỏgvhri, độKZA4t ngvhrhiên thấyamdn ch2WAya KZA4mẹ đa2WAyng amdnngồi ởKZA4 gLtMAhế sgvhrô amdnpha, sửgvhrng LtMAsốt nói:

“Cha mẹ,LtMA tạamdni LtMAsao amdnhai LtMAngười lạiLtMA đKZA4ến đây?”

“Xảy rKZA4a KZA4chuyện KZA4lớn namdnhư thếLtMA mLtMAà gvhrchúng amdnta cóLtMA tamdnhể amdnkhông đgvhrến đượcamdn gvhrsao?” amdnvẻ mặtKZA4 LtMAông Hgvhràn nghiêLtMAm t2WAyúc nói.

“Con còLtMAn giLtMAả 2WAybộ, LtMAđứa namdnhỏ tamdnrong bụn2WAyg Hạgvhr Thần2WAy cLtMAó phảiamdn lLtMAà cgvhrủa gvhrcon không2WAy, c2WAyó phảLtMAi h2WAyay khô2WAyng?” BKZA4à HànKZA4 2WAygõ 2WAyvào đầuLtMA gvhranh mộtLtMA camdnái, tại2WAy LtMAsao agvhrnh cágvhri ggvhrì cũnggvhr khôamdnng ngvhrói chamdno họgvhr biếtLtMA chứ.

Hàn Cản2WAyh HiêKZA4n cứ2WAyng ngườiKZA4 đứng2WAy đgvhrơ nơLtMAi đgvhró, khôngLtMA bLtMAiết làKZA4 amdnnên phủgvhr nhậ2WAyn 2WAyhay thLtMAừa nhậnamdn nữaamdn, chgvhra 2WAymẹ biếtamdn đứaamdn KZA4nhỏ trgvhrong bụnKZA4g Hạ2WAy Thgvhrần làamdn 2WAycon của2WAy chínhamdn mKZA4ình, còKZA4n amdnTư Dĩnhgvhr thKZA4ì samdnao, 2WAykhông khỏi2WAy đưa2WAy 2WAymắt 2WAynhìn vềLtMA phíaKZA4 cô.

“Cha mKZA4ẹ, tgvhrại sa2WAyo ha2WAyi nLtMAgười lạigvhr biết?”2WAy Ngữamdn khLtMAí củaKZA4 a2WAynh KZA4có vẻamdn 2WAybất gvhrđắc damdnĩ trầm2WAy trọnKZA4g, amdnchuyện amdntới nLtMAước ngvhrày camdnũng khôgvhrng t2WAyhể khôLtMAng thừaLtMA nhận.

Sắc mặLtMAt KZA4Đới Tgvhrư DĩnLtMAh thamdnay đổgvhri, tron2WAyg đágvhry mắtKZA4 gvhrcó chút2WAy đaamdnu lònLtMAg, côamdn cKZA4ó gvhrthể khôngvhrg thègvhrm đamdnể LtMAý đến2WAy chuyệnKZA4 tìnhamdn của2WAy LtMACảnh HiêLtMAn vamdnà Hgvhrạ gvhrThần, nhKZA4ưng cô2WAy để2WAy ý2WAy đếnLtMA việcKZA4 an2WAyh LtMAcư gvhrnhiên LtMAdám lừaamdn mình.

“Chúng tamdna 2WAytại s2WAyao lạKZA4i biếLtMAt, hamdnôm amdnnay ôngLtMA Hà2WAyn với2WAy LtMAbà Hànamdn nổigvhr giLtMAận gvhrđùng đLtMAùng chamdnạy đgvhrến chấtLtMA vấnamdn chúnamdng tgvhra, bắamdnt chúnggvhr tLtMAa cgvhrho bọn2WAy h2WAyọ mộtLtMA cKZA4ái công2WAy đạo,amdn hiệnLtMA tKZA4ại tamdna muốn2WAy hỏ2WAyi cLtMAon, co2WAyn KZA4tính lKZA4àm sagvhro bgvhrây giờ.”LtMA Ônggvhr HàLtMAn thựamdnc 2WAythông 2WAyminh đLtMAem vấnamdn đgvhrề nàyKZA4 KZA4đẩy amdnsang c2WAyho anh

“Con…” Hàngvhr Cảnhamdn H2WAyiên camdnhần chLtMAờ, gvhrkhông amdnbiết làamdnm saLtMAo 2WAymới phải.

“Rất 2WAykhó quyếLtMAt đLtMAịnh sa2WAyo? gvhrCó điềugvhr KZA4ta n2WAyói 2WAycho coKZA4n biếLtMAt, CảnhKZA4 2WAyHiên, HạLtMA Thgvhrần đaKZA4ng magvhrng trLtMAong mìnhamdn đgvhrứa amdncon amdncủa conamdn, hiệngvhr tại2WAy việc2WAy x2WAyảy 2WAyra trướcgvhr mamdnắt cKZA4hỉ cóLtMA một2WAy cácLtMAh giảigvhr quyếtLtMA LtMAđó cgvhrhính lgvhrà camdnưới HạLtMA Thần.”LtMA ÔLtMAng Hamdnàn tỏKZA4 tháamdni độ2WAy amdnkiên LtMAquyết nói.

“Cảnh HLtMAiên à,gvhr Hạgvhr gvhrThần đ2WAyang 2WAymang thaLtMAi c2WAyon củaLtMA cgvhron, amdncon nhẫnLtMA tâamdnm mặKZA4c kệKZA4 nLtMAó sa2WAyo.” gvhrBà Hàamdnn LtMAở bê2WAyn cạ2WAynh cLtMAũng gvhrđệm thêm.

Đới Tư2WAy gvhrDĩnh lẳnggvhr amdnlặng đứ2WAyng gvhrở KZA4một 2WAybên, amdntrong mắtKZA4 lộgvhr bamdni thươgvhrng, hóLtMAa KZA4ra đànLtMA gvhrông đềuLtMA gvhrnhư v2WAyậy, Cảnamdnh HiêKZA4n KZA4cư namdnhiên gvhrcũng 2WAysau KZA4lưng mìnKZA4h cùng2WAy HLtMAạ Tamdnhần xảyamdn KZA4ra camdnhuyện đó,2WAy vậyamdn tại2WAy LtMAsao amdncòn kamdnhông chamdnịu buôn2WAyg ta2WAyy cô.

“Cha mLtMAẹ, haKZA4i ngườigvhr không2WAy cầamdnn KZA4ép coLtMAn, 2WAyhai namdngười amdntrở amdnvề đi2WAy, cgvhron sẽamdn sKZA4uy nghKZA4ĩ xKZA4em phgvhrải giải2WAy quyế2WAyt chuyệKZA4n amdnnày r2WAya sao.”LtMA Hàgvhrn LtMACảnh HKZA4iên thLtMAống khổgvhr amdnhét lớn,LtMA amdnmọi ngườ2WAyi đề2WAyu muốngvhr épKZA4 anamdnh, amdnanh sắpgvhr đ2WAyiên rồi.

“Vậy amdncon tamdnốt KZA4nhất LtMAhãy nghamdnĩ 2WAykĩ amdnlại đi,KZA4 chúngamdn LtMAta amdncho cgvhron 1KZA40 namdngày su2WAyy nghĩLtMA, cùnggvhr LtMATư Dĩnh2WAy lKZA4y hônLtMA, cLtMAưới HLtMAạ Thần.”amdn TLtMArong 2WAymắt ÔKZA4ng HàLtMAn chLtMAứa amdnđầy tứLtMAc giận.

Bà amdnHàn cũngamdn nKZA4hìn Đớigvhr T2WAyư 2WAyDĩnh nói:

“Tôi 2WAyhy vọgvhrng côKZA4 LtMAhiểu đamdnược, đứaKZA4 gvhrbé tramdnong bgvhrụng amdnHạ ThLtMAần, chúKZA4ng tôamdni sẽgvhr khônggvhr bỏamdn nóLtMA, camdnô nê2WAyn LtMAbiết chínhKZA4 mìgvhrnh phảigvhr lLtMAàm amdnnhư t2WAyhế nLtMAào? Ngvhrếu amdncô amdncó thKZA4ể sigvhrnh chLtMAo chamdnúng t2WAyôi amdnmột KZA4đứa cLtMAháu, chúnKZA4g tôiLtMA gvhrcũng samdnẽ KZA4không vamdnô KZA4tình bứ2WAyc cô.”

“Cháu higvhrểu đượcgvhr, cháuLtMA khamdnông KZA4có trá2WAych hLtMAai bgvhrác, cũamdnng không2WAy amdncó gìamdn 2WAykỳ lạ.”gvhr amdnĐới T2WAyư Dgvhrĩnh cườamdni khổ,LtMA côamdn khôamdnng cóLtMA gvhrtư LtMAcách trLtMAách bọKZA4n họ.

“Chúng tamdnôi 2WAyđi KZA4, chuyệLtMAn cònamdn lamdnại hLtMAai ngườ2WAyi tựamdn mìnamdnh giả2WAyi quLtMAyết, chúnamdng tôigvhr cgvhrhỉ cầnKZA4 kếLtMAt qamdnuả.” ÔnLtMAg H2WAyàn 2WAylôi kéoKZA4 b2WAyà amdnHàn, néLtMAm lạamdni nhữLtMAng lamdnời LtMAnày, rồ2WAyi amdnxoay KZA4người amdnrời đi.

Anh KZA4chọn em

Hàn Camdnảnh H2WAyiên nhìnamdn amdnĐới Tưamdn Dĩn2WAyh vgvhrẫn đanLtMAg LtMAbình gvhrtĩnh đứngKZA4 ởgvhr bênKZA4 cạnh,gvhr áyLtMA náygvhr ngvhrói: “Tưamdn DKZA4ĩnh, eLtMAm nghgvhre aamdnnh gigvhrải 2WAythích, amdnlần đógvhr làamdn LtMAvì angvhrh uốngLtMA 2WAyrượu, ch2WAyo nê2WAyn mớigvhr amdncó gvhrthể c2WAyùng HKZA4ạ Thầ2WAyn xKZA4ảy rLtMAa chuyệnKZA4 gvhrkhông nêLtMAn xamdnảy ra2WAy, aKZA4i ngờKZA4 2WAycô ấy2WAy lạiKZA4 magvhrng LtMAthai, anh……….”

“Cảnh HiênKZA4, chgvhrúc mừamdnng anhamdn, LtMAlên ch2WAyức cha.”KZA4 ĐớiKZA4 LtMATư DĩLtMAnh lạKZA4i độamdnt ngvhrhiên ngănKZA4 gvhrlời anh.

Mặt HàLtMAn Cảnhgvhr Hiêngvhr biLtMAến sắamdnc, nóiKZA4: “TưKZA4 DĩLtMAnh, lờ2WAyi eLtMAm namdnói cóLtMA ýLtMA gì?KZA4 TroLtMAng lònamdng e2WAym đaKZA4ng ngLtMAhĩ gLtMAì tamdnhì nóamdni LtMAra 2WAyđi, LtMAem cLtMAó tamdnhể đánhLtMA 2WAyanh, cLtMAó thamdnể mamdnắng aLtMAnh gvhrnhưng xiKZA4n eLtMAm đừng2WAy gvhrcó thamdnái độLtMA này.”

“Em gvhrvì saamdno phKZA4ải đKZA4ánh LtMAanh, mắnKZA4g LtMAanh? KZA4Em khôngvhrg nênamdn chúLtMAc mKZA4ừng a2WAynh sao?LtMA” Khóamdne miệngLtMA ĐKZA4ới KZA4Tư D2WAyĩnh m2WAyang tLtMAheo m2WAyột chúamdnt camdnười cườgvhri, làgvhrm chgvhro anamdnh nh2WAyìn kamdnhông rgvhra gvhrcô đangamdn nghgvhrĩ gì.

“Tư Dĩnh,gvhr eamdnm khônggvhr trácKZA4h aLtMAnh LtMAsao? KZA4Em LtMAkhông oánLtMA amdnanh sa2WAyo?” Trgvhrong lòKZA4ng amdnHàn LtMACảnh HiLtMAên amdnvô LtMAcùng hLtMAoang maLtMAng, tại2WAy saLtMAo KZA4cô lạigvhr cgvhró tLtMAhể bìLtMAnh gvhrtĩnh nhamdnư thế?

“Em kh2WAyông tgvhrrách, cũgvhrng kKZA4hông KZA4oán, Cản2WAyh Hiê2WAyn, gvhrđây lamdnà việcamdn 2WAyem khKZA4ông tgvhrhể làamdnm amdncho anKZA4h, chKZA4o nêamdnn chúngLtMA tLtMAa l2WAyy hôgvhrn KZA4đi.” Đớ2WAyi Tưamdn Dĩnhamdn biếtamdn gvhrmình khLtMAông c2WAyó LtMAtư gvhrcách oánKZA4, đi2WAyều camdnô camdnó thểLtMA lgvhràm lLtMAà thà2WAynh 2WAytoàn chLtMAo bọngvhr họ.

“Ly hôn,gvhr lamdny hôgvhrn KZA4gì? LtMAEm v2WAyì đigvhrều nàyLtMA mKZA4à lLtMAy hôamdnn sao?”amdn HànLtMA CảnhKZA4 Hiê2WAyn nóng2WAy giậKZA4n gvhr, sagvhru đóLtMA bắtamdn lamdnấy bLtMAả KZA4vai củaLtMA cô2WAy, n2WAyói: “Emgvhr c2WAyứ cogvhri nhưKZA4 chún2WAyg 2WAyta tìamdnm được2WAy 2WAymột ngườiamdn đẻgvhr tLtMAhuê đượcLtMA khôn2WAyg? LtMAEm khônggvhr amdnphải nógvhri 2WAyem sẽLtMA khôngamdn ng2WAyại sao?”

Đới Tgvhrư Dĩnh2WAy nhKZA4ìn angvhrh kícLtMAh động,2WAy hạKZA4 taamdny aKZA4nh xuốKZA4ng, gvhrnói: “Hạamdn Thầ2WAyn 2WAylà mẹKZA4 amdncủa cogvhrn anhamdn, an2WAyh c2WAyó thamdnể xe2WAym LtMAcô ấyKZA4 nhgvhrư mộKZA4t ngvhrgười LtMAđẻ thuamdnê s2WAyao? 2WAyCon củaLtMA cô2WAy 2WAyấy KZA4sẽ 2WAychịu gvhrcho chúnggvhr KZA4ta saKZA4o? Cảnhgvhr Higvhrên đừ2WAyng tựgvhr lừaamdn dốLtMAi chínamdnh mình2WAy nữa.”

Hàn Cảnhgvhr LtMAHiên cứngamdn đKZA4ờ ngưamdnời, lời2WAy của2WAy KZA4cô khôKZA4ng chúLtMAt 2WAylưu tìnhLtMA chạm2WAy vào2WAy chỗKZA4 2WAyđau củaamdn mìamdnnh, mộKZA4t gvhrlúc lâuLtMA sKZA4au mKZA4ới ngvhrhìn cLtMAô rồi2WAy nóLtMAi: “gvhrAnh sgvhrẽ khônamdng lKZA4y hônamdn gvhrvới eKZA4m, trướcKZA4 kiKZA4a agvhrnh cũgvhrng đãLtMA amdnnói rồi,gvhr aamdnnh tìnhLtMA ngu2WAyyện khônggvhr cKZA4ó con2WAy, cũngLtMA khô2WAyng muố2WAyn mamdnất LtMAđi eKZA4m, hiệnamdn tạgvhri aamdnnh gvhrvẫn muốgvhrn gvhrnhư thế.”

“Cảnh Higvhrên, tgvhrội ggvhrì ch2WAyứ? gvhrAnh 2WAycó bi2WAyết anKZA4h lamdnàm n2WAyhư vậLtMAy thươgvhrng t2WAyổn LtMAbao nhiamdnêu gvhrngười kamdnhông? LtMACha m2WAyẹ củamdna an2WAyh, Hạgvhr KZA4Thần và2WAy gvhrcon của2WAy cô2WAy ấy,amdn KZA4anh nKZA4hẫn tâmamdn sao?”amdn ĐớLtMAi LtMATư Dĩ2WAynh gvhrvừa gvhrcảm đgvhrộng, vừaLtMA đaLtMAu lòng.

“Tư KZA4Dĩnh, egvhrm kgvhrhông camdnần nói2WAy nữa,LtMA anKZA4h amdnbắt buộamdnc gvhrphải phụamdn mLtMAột bê2WAyn, nếuamdn chKZA4ọn g2WAyiữa đứKZA4a b2WAyé vàgvhr emLtMA, aLtMAnh sẽamdn chọLtMAn em.”amdn LtMAHàn CảLtMAnh KZA4Hiên nhì2WAyn KZA4cô vớiKZA4 tgvhrhái đKZA4ộ cươngLtMA quyết.

Đới LtMATư Dĩnhgvhr bất2WAy đắcamdn dĩ2WAy tKZA4hở dài,amdn camdnô KZA4biết thuyếtKZA4 pgvhrhục Cảgvhrnh HiênKZA4 tgvhrhực sgvhrự KZA4rất khógvhr khănKZA4, aKZA4nh cần2WAy tgvhrhời gvhrgian đểKZA4 2WAysuy namdnghĩ c2WAyẩn thận.

Chuyện cKZA4ủa Hàamdnn CảLtMAnh HiKZA4ên 2WAycùng Hgvhrạ Thầgvhrn khôamdnng còKZA4n làLtMA bígvhr mật,amdn nhấtgvhr địnhgvhr mgvhrọi ngườKZA4i cũnggvhr gvhrđã 2WAybiết rồi.

Đới Tưgvhr gvhrGiai KZA4cùng KZA4Trịnh VũKZA4 VLtMAăn magvhrng vẻ2WAy mKZA4ặt tứcgvhr giậgvhrn bamdnất bìnhgvhr đLtMAi vamdnào ngvhrhà Tamdnư Dĩnh.

“Em 2WAycòn amdnkhông gvhrtức amdngiận, haKZA4i ngưKZA4ời tLtMAức ggvhriận LtMAlàm camdnhi?” gvhrĐới T2WAyư KZA4Dĩnh nhìn2WAy cácamdn côgvhr cườiLtMA nói.

“Tư DĩKZA4nh, ở2WAy KZA4trước m2WAyặt bKZA4ọn cKZA4hị khôn2WAyg cầgvhrn kiêKZA4n cưamdnờng amdnnhư vậy,gvhr nếuLtMA KZA4em muốngvhr khamdnóc, hãyamdn khóLtMAc gvhrđi, bọamdnn chịLtMA 2WAycùng KZA4em chgvhria sẻ.”

Đới LtMATư G2WAyiai camdnũng hiểgvhru LtMAđược lònLtMAg củagvhr KZA4em gágvhri, sắc2WAy gvhrmặt cóLtMA chútLtMA trgvhrầm trọgvhrng hLtMAỏi: “Tư2WAy Dĩamdnnh, lầnLtMA nLtMAày cóLtMA phảiLtMA gvhrem quyế2WAyt amdnđịnh gvhrly hôn?”

“Ly hLtMAôn? amdnCậu cùng2WAy Hamdnàn CảKZA4nh 2WAyHiên 2WAymuốn lKZA4y hôn?LtMA” Trịn2WAyh Vũ2WAy Vgvhrăn chgvhrấn động2WAy hỏi.

Đới TKZA4ư DĩnLtMAh trầKZA4m 2WAymặc 2WAymột chút2WAy LtMAmới amdnnói: “TuKZA4y gvhrrằng CảnhKZA4 HiKZA4ên gvhrvẫn khôn2WAyg đamdnồng KZA4ý KZA4ly hôKZA4n, nh2WAyưng 2WAyem LtMAbiết amdnanh ấygvhr tớ2WAyi một2WAy ng2WAyày gvhrnào gvhrđó LtMAcũng sẽamdn đồKZA4ng amdný gi2WAyải quyếtLtMA gvhrchuyện ngvhrày, 2WAytình yLtMAêu củLtMAa ch2WAyúng LtMAem nếu2WAy gvhrso sánamdnh 2WAycũng khôamdnng KZA4bằng được2WAy KZA4máu mgvhrủ tìnhKZA4 tLtMAhâm KZA4cốt nhụcKZA4 củgvhra nLtMAgười gvhrthân, gvhrem tgvhrin tư2WAyởng kLtMAhi anKZA4h ấy2WAy nKZA4hìn t2WAyhấy cogvhrn mamdnình, cũng2WAy chínhKZA4 2WAylà thời2WAy điểgvhrm chúnLtMAg gvhrem 2WAyly hôn.”

Nhìn cKZA4ô cũamdnng khgvhrông có2WAy biểugvhr hLtMAiện 2WAycủa gvhrsự bgvhri thương,amdn TrịnLtMAh Vũgvhr Văn2WAy cũnggvhr độtgvhr nhiLtMAên hiểuamdn đưgvhrợc, Tgvhrư Dĩnamdnh LtMAvẫn amdnyêu Lamdnong Ngamdnạo Phamdnỉ, cgvhrho 2WAynên gvhrmới bìnhgvhr 2WAytĩnh LtMAnhư vậLtMAy, KZA4chính mình2WAy thật2WAy khônLtMAg biLtMAết KZA4nên thKZA4ương KZA4cảm KZA4cho côgvhr LtMAhay Hgvhràn Cảnh2WAy Hiên.

Hạ Thầgvhrn lLtMAẳng lặngamdn ngồiKZA4 trê2WAyn s2WAyô pKZA4ha, c2WAyhờ HàKZA4n C2WAyảnh Hamdniên mgvhrở miệ2WAyng, côKZA4 khLtMAông gvhrnghĩ tớiamdn KZA4cha mẹKZA4 lạamdni LtMAphái người2WAy điềugvhr gvhrtra cô,amdn cógvhr điềugvhr vgvhriệc namdnày cũngLtMA gvhrđúng vớiLtMA LtMAhy vọnggvhr củaamdn cô.

Hàn CảLtMAnh Hamdniên LtMAdo d2WAyự gvhrđã lâu,LtMA r2WAyốt cục2WAy ngẩnamdng đầu2WAy nLtMAhìn côamdn, hạLtMA qKZA4uyết LtMAđịnh, quyết2WAy tâmamdn nóigvhr: “gvhrHạ Thầnamdn, 2WAyanh 2WAyxin lỗi,gvhr KZA4bất luLtMAận KZA4em quyếtKZA4 KZA4định sẽamdn l2WAyàm amdngì gvhrvới cáKZA4i tLtMAhai, anLtMAh LtMAchỉ camdnó th2WAyể nKZA4ói LtMAvới egvhrm rằn2WAyg, an2WAyh amdnsẽ không2WAy cùnggvhr TưLtMA 2WAyDĩnh l2WAyy hôn.”

“Anh C2WAyảnh Hiamdnên, KZA4em cLtMAho gvhrtới bâgvhry giờamdn đ2WAyều khôngvhrg KZA4có nLtMAghĩ tamdnới angvhrh gvhrsẽ LtMAly hôKZA4n, aLtMAnh cũngKZA4 khôKZA4ng cầnKZA4 phảamdni chịu2WAy tráamdnch nhiệm,amdn đLtMAứa KZA4bé nàyamdn anKZA4h cgvhrũng khôngLtMA amdncần phamdnải 2WAyxen vLtMAào.” LtMANước mắKZA4t 2WAyHạ tLtMAhần chảyamdn gvhrxuống, gvhroán hậngvhr trKZA4ong lònKZA4g lạiKZA4 gKZA4ia tănggvhr amdnthêm vamdnài phần.

“Hạ 2WAyThần, 2WAyanh kamdnhông 2WAynghĩ LtMAsẽ tổnamdn thươngLtMA đếKZA4n emLtMA, thKZA4ật sựgvhr agvhrnh khôngamdn mgvhruốn nhKZA4ư vậyKZA4.” 2WAyHàn C2WAyảnh Hiênamdn gvhrkhông bKZA4iết bgvhriểu đạtKZA4 lờiKZA4 xamdnin lỗgvhri nLtMAhư amdnthế nào.

“Em biamdnết, CảLtMAnh KZA4Hiên, aamdnnh KZA4đi điLtMA, KZA4em amdnkhông muốamdnn gặamdnp anamdnh nữa.”amdn Hạ2WAy ThLtMAần th2WAyật kKZA4hông ngờ2WAy ngườLtMAi đgvhràn 2WAyông nàyLtMA lạLtMAi bạc2WAy gvhrtình bạcKZA4 ng2WAyhĩa với2WAy mình2WAy nhưamdn vậy.

“Vậy amdnem bảoKZA4 trọng,KZA4 2WAyanh đ2WAyi đây.”KZA4 2WAyHàn Cản2WAyh Hiamdnên chầnKZA4 ch2WAyờ mLtMAột cgvhrhút, đứgvhrng dậyamdn ngvhrhìn côgvhr, rồi2WAy xoagvhry amdnlưng đi.

Hạ ThầnLtMA LtMAhung hăKZA4ng nLtMAhìn gvhrtheo bó2WAyng dánLtMAg aLtMAnh, HànLtMA KZA4Cảnh 2WAyHiên, mộtKZA4 ngKZA4ày amdnnào đó,amdn aKZA4nh KZA4sẽ phả2WAyi cầLtMAu x2WAyin côLtMA KZA4cho an2WAyh quKZA4ay trKZA4ở về.

Trong qu2WAyán cafe.

“Tư Damdnĩnh, KZA4em amdncó gvhrkhỏe khônKZA4g?” Lon2WAyg Ngamdnạo PhỉLtMA amdnnhìn cgvhrô, q2WAyuan tâmLtMA KZA4hỏi, khôn2WAyg bigvhrết cô2WAy sgvhrau 2WAykhi bamdniết chuKZA4yện amdncủa H2WAyạ Thầamdnn sKZA4ẽ ngKZA4hĩ nhưLtMA tLtMAhế nào?

“Vẫn tốt,amdn c2WAyòn anh?”LtMA ĐớiLtMA TLtMAư DĩnhKZA4 nhamdnẹ LtMAnhàng gvhruống amdnmột ngụKZA4m cLtMAà phgvhrê, camdnà phêLtMA LtMAchua KZA4sót giLtMAống nLtMAhư lòngLtMA củaKZA4 côamdn KZA4bây gvhrgiờ vậy.

“Bây giờamdn amdnem địnhLtMA amdnlàm KZA4gì?” Logvhrng NgạLtMAo PhỉKZA4 qgvhruan tâLtMAm hỏi.

“Làm 2WAycái gì?”gvhr Đớ2WAyi Tamdnư D2WAyĩnh sửamdnng sốt,KZA4 khôLtMAng hiểLtMAu đKZA4ược ýLtMA tứgvhr của2WAy anh.

“Chính làamdn HạKZA4 TLtMAhần gvhrđã man2WAyg thamdnai rồi,gvhr eamdnm đKZA4ịnh LtMAlàm gKZA4ì bâLtMAy giamdnờ?” LonLtMAg NgạKZA4o Ph2WAyỉ nóigvhr gvhrrõ lại.

“Em cóamdn tLtMAhể làmLtMA KZA4gì gvhrbây amdngiờ?” Đớigvhr 2WAyTư DĩnLtMAh cưgvhrời khổ.

“Nếu gvhrem KZA4không muốn2WAy KZA4cùng Cảnamdnh HiênKZA4 lgvhry hôamdnn, KZA4như gvhrvậy angvhrh gKZA4iúp 2WAyem LtMAgiải qu2WAyyết chuyệnKZA4 này.”LtMA L2WAyong Ng2WAyạo gvhrPhỉ tiLtMAn tưởngamdn thựcamdn lựgvhrc 2WAycủa LtMAanh sẽamdn giảKZA4i quyếtKZA4 chuyamdnện 2WAynày dễLtMA dàng.

“Không cầgvhrn, kLtMAhông cầnamdn 2WAytổn thLtMAương đứaamdn bamdné.” Đamdnới Tưamdn 2WAyDĩnh cuốnKZA4g q2WAyuít ngLtMAăn cảnKZA4, a2WAynh khLtMAông phảKZA4i muốnamdn LtMAbỏ cáiamdn tha2WAyi củLtMAa HạKZA4 TKZA4hần chứ.

Nhìn amdncô KZA4bày 2WAyra 2WAydáng vKZA4ẻ KZA4khẩn t2WAyrương nhLtMAư t2WAyhế, amdnLong Nggvhrạo Phgvhrỉ cảgvhrm amdnthấy lẫnamdn lộnLtMA nóigvhr: “TưKZA4 DĩnKZA4h, LtMAem vamdnì cá2WAyi gìgvhr phgvhrải chịuKZA4 ngvhrhư vậy?”

“Em đãLtMA kamdnhông thể2WAy siKZA4nh ch2WAyo Cản2WAyh Hiêgvhrn amdnmột đứa2WAy gvhrcon, saKZA4o cóKZA4 thểgvhr đi2WAy thươngamdn tổ2WAyn LtMAtới cogvhrn camdnủa anLtMAh ấyamdn chứ2WAy?” Đ2WAyới Tưgvhr DĩnhLtMA KZA4thầm thLtMAở dài.

“Tư Dĩamdnnh, amdnvì saLtMAo eamdnm vKZA4ẫn gvhrthay người2WAy kh2WAyác samdnuy nghĩKZA4, khônggvhr sKZA4uy amdnnghĩ gìamdn amdncho 2WAymình cả.”gvhr Lonamdng Ngạo2WAy Phỉamdn nKZA4hìn cLtMAô nLtMAgồi trư2WAyớc mgvhrắt mamdnà KZA4đau lòng.

“Em amdncũng LtMAkhông cgvhró 2WAytốt nh2WAyư vậyKZA4 đâu.2WAy 2WAyCũng không2WAy c2WAyòn sớ2WAym nữLtMAa, KZA4em 2WAyphải gvhrtrở vamdnề, gamdnặp LtMAlại sagvhru.” Đớgvhri Tgvhrư Dĩn2WAyh khôLtMAng 2WAybiết vamdnì KZA4sao, cô2WAy khôLtMAng tKZA4hể bìamdnnh thảnKZA4 đốiamdn mặtKZA4 amdnvới an2WAyh được.

“Anh đamdnưa gvhrem về.”gvhr LtMALong Ngạ2WAyo PKZA4hỉ bgvhriết LtMAtrong amdnlòng c2WAyô cò2WAyn namdngại ngùngvhrg, anKZA4h phKZA4ải KZA4làm gìKZA4 chLtMAo đúnggvhr đây?

“Cám ơn2WAy agvhrnh, KZA4nhưng kgvhrhông cầnamdn đâgvhru, egvhrm tựgvhr lamdnái amdnxe về.”2WAy Đớigvhr TLtMAư Dĩnamdnh khác2WAyh s2WAyáo cựKZA4 tuyệtgvhr, sLtMAau gvhrđó rKZA4ời kgvhrhỏi quán cafe.