You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

ChươnS6MnGKg 67DZ9Fd3: S6MnGKMuốn cóS6MnGK sVNmqyđứa bé

Ông Hạfz csVNmqyùng Bfzà HS6MnGKạ sVNmqygiật DZ9Fd3mình S6MnGKnhìn bọsVNmqyn fzhọ, sS6MnGKau sVNmqyđó S6MnGKvẻ mặtsVNmqy đfzầy phsVNmqyẫn nS6MnGKộ nói:

“Ông DZ9Fd3nói đùDZ9Fd3a gS6MnGKì vậyDZ9Fd3? Nếfzu CDZ9Fd3ảnh fzHiên muốnS6MnGK cướisVNmqy Tfziểu Thần,sVNmqy nóDZ9Fd3 sẽS6MnGK khôsVNmqyng cướfzi ngDZ9Fd3ười kháfzc, hS6MnGKơn nữafz chsVNmqyo dùS6MnGK hiệnfz tạifz haDZ9Fd3i nS6MnGKgười cfzhịu cưới,S6MnGK chúsVNmqyng tS6MnGKôi cũnfzg S6MnGKsẽ khôDZ9Fd3ng fzchịu gả.”

“Ông Hạ,S6MnGK haDZ9Fd3i ngưDZ9Fd3ời đừngsVNmqy kDZ9Fd3ích độS6MnGKng, csVNmqyhúng sVNmqyta bS6MnGKàn bạcS6MnGK mộS6MnGKt sVNmqychút S6MnGKđược khônDZ9Fd3g?” ÔnsVNmqyg HàsVNmqyn vộsVNmqyi vàngS6MnGK nói.

“Chính làDZ9Fd3 nsVNmqyhư tDZ9Fd3hế nàsVNmqyy, fzbà Hạ,DZ9Fd3 bàDZ9Fd3 cầDZ9Fd3n phảiDZ9Fd3 hiểufz rõ,sVNmqy nếuDZ9Fd3 hasVNmqyi sVNmqyngười cốfz fzý bắtfz fzHạ ThDZ9Fd3ần bDZ9Fd3ỏ đứasVNmqy nDZ9Fd3hỏ, fzvạchẳng fzmay xảfzy rsVNmqya cDZ9Fd3huyện gìfz ngoàifz fzý muốn?DZ9Fd3 NếDZ9Fd3u sDZ9Fd3au nàfzy fzHạ ThầDZ9Fd3n kDZ9Fd3hông tsVNmqyhể msVNmqyang fzthai lS6MnGKại tsVNmqyhì làmsVNmqy sfzau bfzây giờsVNmqy? BS6MnGKà hfzi vọngsVNmqy chuyệnfz nsVNmqyày xảDZ9Fd3y fzra sao?”DZ9Fd3 S6MnGKBà HàsVNmqyn fzcố ýS6MnGK S6MnGKđem sựDZ9Fd3 tìnhsVNmqy nóisVNmqy thDZ9Fd3ật ngS6MnGKhiêm trọng.

Sắc S6MnGKmặt sVNmqybà HạDZ9Fd3 quảDZ9Fd3 nhfziên tDZ9Fd3hay đổifz mộtS6MnGK chútDZ9Fd3, S6MnGKkhông khỏifz nhfzìn sVNmqyxem DZ9Fd3ông Hạ.

“Ông sVNmqyHạ, ônS6MnGKg bìnDZ9Fd3h tĩS6MnGKnh msVNmqyột chútfz, S6MnGKhãy nfzghe tôiS6MnGK DZ9Fd3nói, CảnhS6MnGK HiêDZ9Fd3n nhấtS6MnGK địnS6MnGKh lDZ9Fd3à thícDZ9Fd3h sVNmqyHạ Thầnfz, bS6MnGKằng khôngDZ9Fd3 hfzai đứDZ9Fd3a cũngDZ9Fd3 sẽfz khôngDZ9Fd3 ởDZ9Fd3 cùnS6MnGKg mDZ9Fd3ột chfzỗ, khônfzg phảDZ9Fd3i saoDZ9Fd3?” S6MnGKÔng HàS6MnGKn tsVNmqyùy thờiDZ9Fd3 kS6MnGKhuyên giải.

“Vậy S6MnGKý củafz haDZ9Fd3i ngưsVNmqyời lS6MnGKà mufzốn Cảnhfz HiêDZ9Fd3n lS6MnGKy sVNmqyhôn rồiS6MnGK cưsVNmqyới HDZ9Fd3ạ Thần,sVNmqy CảS6MnGKnh HiDZ9Fd3ên csVNmqyũng chịS6MnGKu S6MnGKlàm vsVNmqyậy sfzao?” S6MnGKNgữ khfzí củasVNmqy fzÔng Hạfz S6MnGKcũng dsVNmqyịu điS6MnGK đôiS6MnGK chút.

“Nhất địS6MnGKnh CảnhDZ9Fd3 HisVNmqyên sẽsVNmqy chịS6MnGKu, hafzi ngườiS6MnGK yênsVNmqy tâm,DZ9Fd3 chuyệnfz nDZ9Fd3ày chúnDZ9Fd3g tôS6MnGKi sẽsVNmqy gDZ9Fd3iải quyếDZ9Fd3t, nhấtsVNmqy địsVNmqynh sẽS6MnGK chsVNmqyo DZ9Fd3hai nfzgười mộtS6MnGK đáDZ9Fd3p ánsVNmqy vừS6MnGKa lòng,sVNmqy haDZ9Fd3i ngưDZ9Fd3ời hômDZ9Fd3 nsVNmqyay ởsVNmqy lạifz đâyDZ9Fd3 ănsVNmqy S6MnGKcơm sVNmqynha.” fzÔng HàsVNmqyn vS6MnGKui vẻ,fz gifzãn đS6MnGKuôi lôDZ9Fd3ng mày,sVNmqy ôsVNmqyng đãfz cDZ9Fd3ó chS6MnGKáu nsVNmqyội rồi.

“Không cầnsVNmqy, chDZ9Fd3úng tôisVNmqy khsVNmqyông cầnfz ănfz, chúnS6MnGKg tôfzi S6MnGKđi vS6MnGKề trưfzớc đâS6MnGKy, hfzy vọngS6MnGK sVNmqyhai ngườiDZ9Fd3 chS6MnGKo cDZ9Fd3húng tôDZ9Fd3i DZ9Fd3một cDZ9Fd3âu trS6MnGKả lờiS6MnGK fzthuyết phục.”

“Được, DZ9Fd3sẽ rấtDZ9Fd3 nsVNmqyhanh thôi.”

Ông Hạfz fzvà sVNmqybà fzHạ đifz rồi,S6MnGK ôDZ9Fd3ng HànDZ9Fd3 S6MnGKcùng DZ9Fd3bà Hfzàn nhìsVNmqyn nhafzu, tronDZ9Fd3g lònsVNmqyg DZ9Fd3có mS6MnGKột lDZ9Fd3inh cảsVNmqym tốt.

Đới TsVNmqyư DsVNmqyĩnh mởfz cửasVNmqy S6MnGKra, nhsVNmqyìn thấyfz nsVNmqygười nfzgoài cửsVNmqya, sắcS6MnGK mặtDZ9Fd3 cứnfzg đờ,S6MnGK hsVNmqyọ lạfzi tớifz nữa.

“Bác tsVNmqyrai, báS6MnGKc gáifz, hS6MnGKai ngS6MnGKười DZ9Fd3tới rồisVNmqy ạ.”S6MnGK VừaS6MnGK đsVNmqyịnh kêufz fzba mẹ,fz độsVNmqyt nhiS6MnGKên fznhớ tớDZ9Fd3i S6MnGKngày đósVNmqy fzbà HàsVNmqyn cS6MnGKó nóS6MnGKi qsVNmqyua, sVNmqycô vộiS6MnGK vfzàng S6MnGKsửa miệng.

Ông HànsVNmqy cùsVNmqyng bsVNmqyà HS6MnGKàn sVNmqyvui vDZ9Fd3ẻ điDZ9Fd3 tớisVNmqy, S6MnGKngồi xuốnfzg gS6MnGKhế DZ9Fd3sô pfzha, Đớifz Tưfz DĩnhDZ9Fd3 tsVNmqyrong fzlòng sinsVNmqyh fznghi hoặc,DZ9Fd3 khôDZ9Fd3ng lsVNmqyẽ sVNmqyhọ đếfzn đDZ9Fd3ây bứcsVNmqy sVNmqycô fzly hôn.

“Tư S6MnGKDĩnh, côfz chuẩnS6MnGK bfzị S6MnGKkhi nsVNmqyào dọnS6MnGK đi?DZ9Fd3 ChúnS6MnGKg tfza muốS6MnGKn đefzm nơiDZ9Fd3 fznày tranDZ9Fd3g hoàngfz lạiDZ9Fd3 mộtDZ9Fd3 chút.”S6MnGK Bfzà fzHàn S6MnGKnhìn xunfzg quaDZ9Fd3nh sVNmqyphòng tựDZ9Fd3a hồS6MnGK khDZ9Fd3ông vừDZ9Fd3a lòng.

“Cảnh HisVNmqyên sVNmqynhất địfznh nóiS6MnGK cDZ9Fd3ho cfzô biDZ9Fd3ết rồi,DZ9Fd3 HạDZ9Fd3 ThsVNmqyần đDZ9Fd3ang manDZ9Fd3g tDZ9Fd3hai, đứaDZ9Fd3 sVNmqynhỏ DZ9Fd3là cosVNmqyn củaS6MnGK fzCảnh HDZ9Fd3iên? TDZ9Fd3a ngS6MnGKhĩ sS6MnGKẽ đeS6MnGKm nóS6MnGK đếS6MnGKn đâysVNmqy đểfz chămsVNmqy sóS6MnGKc, dùfz gsVNmqyì DZ9Fd3nó cũS6MnGKng đafzng manfzg cốsVNmqyt fznhục củDZ9Fd3a HànsVNmqy gsVNmqyia chsVNmqyúng ta.”

Đới TưS6MnGK DZ9Fd3Dĩnh chấDZ9Fd3n động,S6MnGK HạsVNmqy ThầDZ9Fd3n manS6MnGKg thaisVNmqy, DZ9Fd3đứa nDZ9Fd3hỏ làsVNmqy csVNmqyon củaDZ9Fd3 CảnhDZ9Fd3 Hiên?S6MnGK Điềufz nfzày sfzao csVNmqyó S6MnGKthể? NếuDZ9Fd3 CảnhDZ9Fd3 HiênDZ9Fd3 cùngfz S6MnGKHạ ThS6MnGKần ởS6MnGK cùsVNmqyng mộsVNmqyt chỗ,DZ9Fd3 nDZ9Fd3hư fzsao lạifz khônsVNmqyg DZ9Fd3đồng fzý cùS6MnGKng sVNmqycô lS6MnGKy hS6MnGKôn, hfzay fzlà ôngDZ9Fd3 bsVNmqyà HànsVNmqy cốsVNmqy S6MnGKý nfzói nhưfz vậy.

“Cô S6MnGKkhông tisVNmqyn saoS6MnGK? ĐượcS6MnGK rồisVNmqy, fzta sDZ9Fd3ẽ chDZ9Fd3ờ CảnhsVNmqy HS6MnGKiên trởsVNmqy vềsVNmqy, chúnDZ9Fd3g tS6MnGKa cùDZ9Fd3ng sVNmqynhau hỏDZ9Fd3i nó.sVNmqy CôDZ9Fd3 đsVNmqyi gọifz đisVNmqyện thofzại sVNmqycho sVNmqynó đi.fz” BS6MnGKà HsVNmqyàn nhìfzn S6MnGKra hoDZ9Fd3ài ngfzhi tDZ9Fd3rong mS6MnGKắt cô.

“Vâng.” Đfzới TưS6MnGK Dĩfznh lấS6MnGKy điệnDZ9Fd3 thS6MnGKoại dDZ9Fd3i độngDZ9Fd3 bênsVNmqy ngườiDZ9Fd3 sVNmqyra gọi.

“Tư DĩnhDZ9Fd3, cósVNmqy việS6MnGKc fzgì sasVNmqyo?” HàS6MnGKn CảS6MnGKnh fzHiên cfzầm lấDZ9Fd3y sVNmqydi độS6MnGKng vừaS6MnGK thfzấy làDZ9Fd3 đsVNmqyiện tS6MnGKhoại ởfz nS6MnGKhà gọifz đến.

“Bây gsVNmqyiờ anDZ9Fd3h cóS6MnGK bậfzn không?S6MnGK KhôS6MnGKng phfzải S6MnGKvội, sVNmqynhưng anDZ9Fd3h S6MnGKhãy S6MnGKtan sS6MnGKở fzsớm fzmột chúsVNmqyt, sVNmqyem fzcó viDZ9Fd3ệc muốnsVNmqy hỏisVNmqy aS6MnGKnh màDZ9Fd3.” GsVNmqyiọng S6MnGKĐới S6MnGKTư DsVNmqyĩnh rfzất nhẹ.

Hàn CảsVNmqynh HiDZ9Fd3ên nS6MnGKhìn xesVNmqym đồnS6MnGKg hS6MnGKồ, còS6MnGKn csVNmqyó nửaS6MnGK gS6MnGKiờ cũnsVNmqyg đãfz tafzn sởS6MnGK rsVNmqyồi, nói:DZ9Fd3 “Được,sVNmqy fzanh lS6MnGKập tfzức DZ9Fd3về ngay.”

Đới Tưfz DĩnhDZ9Fd3 DZ9Fd3cùng ônsVNmqyg HànsVNmqy, bàsVNmqy DZ9Fd3Hàn fzlẳng lặnsVNmqyg nsVNmqygồi chờfz CảnhS6MnGK HiênS6MnGK tS6MnGKrở sVNmqyvề chứngS6MnGK mfzinh hếsVNmqyt thảy.

Chuông cửS6MnGKa vừaS6MnGK rDZ9Fd3eo, ĐớsVNmqyi DZ9Fd3Tư Dĩfznh vộifz vfzàng đifz mởDZ9Fd3 cửa.

“Tư sVNmqyDĩnh, chuyệS6MnGKn gì,…”DZ9Fd3 S6MnGKHàn Cfzảnh HiDZ9Fd3ên tiếnS6MnGK vàosVNmqy nhàsVNmqy liềnS6MnGK hỏi,sVNmqy độtfz S6MnGKnhiên thấyfz DZ9Fd3cha mS6MnGKẹ đangfz ngDZ9Fd3ồi ởDZ9Fd3 ghếfz sS6MnGKô phsVNmqya, sửDZ9Fd3ng sốtsVNmqy nói:

“Cha mẹ,DZ9Fd3 tfzại sasVNmqyo hafzi ngsVNmqyười lạisVNmqy S6MnGKđến đây?”

“Xảy rfza S6MnGKchuyện lớnDZ9Fd3 nhsVNmqyư thS6MnGKế mS6MnGKà chfzúng tS6MnGKa sVNmqycó thểDZ9Fd3 khDZ9Fd3ông đếnS6MnGK đượcS6MnGK saosVNmqy?” vẻDZ9Fd3 msVNmqyặt ônsVNmqyg HS6MnGKàn nghiêmfz tsVNmqyúc nói.

“Con S6MnGKcòn gisVNmqyả bộ,fz đứaS6MnGK nhsVNmqyỏ tronfzg bụngDZ9Fd3 HạsVNmqy ThầnsVNmqy cóDZ9Fd3 phảiS6MnGK làsVNmqy củsVNmqya csVNmqyon kS6MnGKhông, cósVNmqy sVNmqyphải haS6MnGKy khsVNmqyông?” DZ9Fd3Bà HàS6MnGKn gDZ9Fd3õ vàsVNmqyo DZ9Fd3đầu afznh mDZ9Fd3ột cái,S6MnGK tạisVNmqy sDZ9Fd3ao anDZ9Fd3h cáDZ9Fd3i gìDZ9Fd3 cũngfz khôS6MnGKng fznói chfzo họsVNmqy biếDZ9Fd3t chứ.

Hàn CảnDZ9Fd3h HsVNmqyiên cứsVNmqyng ngườiS6MnGK đứngfz đơS6MnGK nsVNmqyơi đó,fz khôngDZ9Fd3 biếfzt lS6MnGKà nênDZ9Fd3 phủfz nhậfzn S6MnGKhay thDZ9Fd3ừa nhậnDZ9Fd3 nữa,S6MnGK fzcha mDZ9Fd3ẹ biếfzt đứaS6MnGK sVNmqynhỏ tronS6MnGKg sVNmqybụng HạsVNmqy ThầDZ9Fd3n DZ9Fd3là cDZ9Fd3on củDZ9Fd3a chínfzh mìDZ9Fd3nh, csVNmqyòn TưDZ9Fd3 S6MnGKDĩnh tfzhì saoS6MnGK, khônS6MnGKg khDZ9Fd3ỏi DZ9Fd3đưa mfzắt nhìnfz vềfz pS6MnGKhía cô.

“Cha mẹfz, tạisVNmqy sS6MnGKao haS6MnGKi ngưDZ9Fd3ời lạiDZ9Fd3 biết?”S6MnGK Ngfzữ S6MnGKkhí củaDZ9Fd3 anS6MnGKh S6MnGKcó vẻS6MnGK DZ9Fd3bất sVNmqyđắc dĩDZ9Fd3 tDZ9Fd3rầm fztrọng, chuyfzện tớiS6MnGK nướcDZ9Fd3 nàDZ9Fd3y cũnS6MnGKg kfzhông tsVNmqyhể khsVNmqyông thDZ9Fd3ừa nhận.

Sắc mặsVNmqyt ĐớiDZ9Fd3 TưDZ9Fd3 DĩnhDZ9Fd3 tS6MnGKhay đsVNmqyổi, fztrong đfzáy mắtfz cDZ9Fd3ó chsVNmqyút đafzu lfzòng, DZ9Fd3cô sVNmqycó tfzhể khônfzg tDZ9Fd3hèm đểsVNmqy fzý đếDZ9Fd3n sVNmqychuyện tìsVNmqynh củsVNmqya CS6MnGKảnh HiênDZ9Fd3 vDZ9Fd3à HDZ9Fd3ạ ThầsVNmqyn, nfzhưng côDZ9Fd3 đểDZ9Fd3 S6MnGKý đfzến vDZ9Fd3iệc afznh DZ9Fd3cư nDZ9Fd3hiên dámDZ9Fd3 lừaS6MnGK mình.

“Chúng tfza tạiS6MnGK S6MnGKsao lạifz biếS6MnGKt, hôsVNmqym nsVNmqyay ôngS6MnGK HS6MnGKàn vớiDZ9Fd3 bDZ9Fd3à Hfzàn DZ9Fd3nổi giS6MnGKận đùsVNmqyng đS6MnGKùng fzchạy đsVNmqyến S6MnGKchất vDZ9Fd3ấn fzchúng taDZ9Fd3, bfzắt chúnDZ9Fd3g tDZ9Fd3a sVNmqycho DZ9Fd3bọn hsVNmqyọ mfzột cDZ9Fd3ái DZ9Fd3công đạo,S6MnGK hiệfzn tạiDZ9Fd3 fzta S6MnGKmuốn hỏiS6MnGK confz, coDZ9Fd3n tíDZ9Fd3nh fzlàm sVNmqysao bâsVNmqyy giờ.”fz fzÔng HàsVNmqyn thsVNmqyực thôS6MnGKng mS6MnGKinh đesVNmqym DZ9Fd3vấn đềfz nàysVNmqy đẩyDZ9Fd3 sansVNmqyg S6MnGKcho anh

“Con…” sVNmqyHàn CảDZ9Fd3nh Hiênfz chầnS6MnGK chờ,sVNmqy khsVNmqyông biếtfz lsVNmqyàm fzsao mớiS6MnGK phải.

“Rất khsVNmqyó quyếtsVNmqy địnhDZ9Fd3 DZ9Fd3sao? sVNmqyCó điềuS6MnGK tS6MnGKa nóiDZ9Fd3 DZ9Fd3cho cS6MnGKon fzbiết, Cảnfzh Hiênfz, fzHạ Thầnfz đangDZ9Fd3 fzmang fztrong mìS6MnGKnh đứDZ9Fd3a csVNmqyon củaS6MnGK cDZ9Fd3on, hiệnDZ9Fd3 tS6MnGKại việcsVNmqy sVNmqyxảy fzra tsVNmqyrước mắtS6MnGK sVNmqychỉ cóS6MnGK mfzột DZ9Fd3cách giảiDZ9Fd3 qsVNmqyuyết đófz chínsVNmqyh làsVNmqy cướiS6MnGK HạDZ9Fd3 Thần.fz” DZ9Fd3Ông HàS6MnGKn S6MnGKtỏ tS6MnGKhái độS6MnGK kfziên quyếtsVNmqy nói.

“Cảnh Hiêfzn à,fz HDZ9Fd3ạ Thầnfz đangDZ9Fd3 mfzang thaS6MnGKi csVNmqyon củaDZ9Fd3 sVNmqycon, coS6MnGKn nhẫnsVNmqy sVNmqytâm mDZ9Fd3ặc kS6MnGKệ nóS6MnGK sao.”fz BàS6MnGK Hàfzn DZ9Fd3ở bêsVNmqyn cạsVNmqynh cũS6MnGKng đệmsVNmqy thêm.

Đới TưDZ9Fd3 DĩnhDZ9Fd3 lẳngDZ9Fd3 lặngfz S6MnGKđứng ởsVNmqy mDZ9Fd3ột bêS6MnGKn, trsVNmqyong S6MnGKmắt S6MnGKlộ bfzi thươngfz, sVNmqyhóa DZ9Fd3ra đànDZ9Fd3 ôfzng đS6MnGKều nS6MnGKhư DZ9Fd3vậy, CDZ9Fd3ảnh HiênDZ9Fd3 sVNmqycư nhifzên cũnfzg safzu lưngsVNmqy mìnDZ9Fd3h cùfzng HạsVNmqy Thầfzn fzxảy rsVNmqya chuyệnfz đó,S6MnGK vậfzy tạisVNmqy sS6MnGKao cònS6MnGK khôngDZ9Fd3 chịufz buôfzng sVNmqytay cô.

“Cha mẹDZ9Fd3, sVNmqyhai DZ9Fd3người kS6MnGKhông cầDZ9Fd3n éDZ9Fd3p cosVNmqyn, hS6MnGKai nsVNmqygười trởDZ9Fd3 vDZ9Fd3ề đisVNmqy, sVNmqycon fzsẽ sVNmqysuy DZ9Fd3nghĩ xesVNmqym S6MnGKphải giảisVNmqy qDZ9Fd3uyết fzchuyện fznày DZ9Fd3ra sao.”sVNmqy HànDZ9Fd3 CảnhsVNmqy HDZ9Fd3iên thốngsVNmqy fzkhổ sVNmqyhét lsVNmqyớn, mọiS6MnGK ngườS6MnGKi đDZ9Fd3ều muDZ9Fd3ốn sVNmqyép aS6MnGKnh, DZ9Fd3anh sắpS6MnGK fzđiên rồi.

“Vậy coS6MnGKn tS6MnGKốt nhấtS6MnGK hãfzy nghĩfz S6MnGKkĩ S6MnGKlại đDZ9Fd3i, cDZ9Fd3húng DZ9Fd3ta sVNmqycho DZ9Fd3con 1sVNmqy0 sVNmqyngày sS6MnGKuy nsVNmqyghĩ, cDZ9Fd3ùng Tfzư DĩS6MnGKnh lsVNmqyy hôn,fz cướiS6MnGK Hạfz Thần.”S6MnGK TrS6MnGKong mắtsVNmqy Ôfzng HànS6MnGK S6MnGKchứa đầyDZ9Fd3 tứfzc giận.

Bà DZ9Fd3Hàn cũfzng nhìS6MnGKn ĐớisVNmqy Tfzư S6MnGKDĩnh nói:

“Tôi hS6MnGKy DZ9Fd3vọng sVNmqycô hiểfzu được,S6MnGK đứafz fzbé fztrong bụnsVNmqyg HạDZ9Fd3 sVNmqyThần, chDZ9Fd3úng tsVNmqyôi fzsẽ kS6MnGKhông S6MnGKbỏ S6MnGKnó, côsVNmqy nêDZ9Fd3n bsVNmqyiết chífznh mfzình phảisVNmqy làmsVNmqy nhưDZ9Fd3 thếfz nào?sVNmqy NếusVNmqy côfz fzcó thểsVNmqy S6MnGKsinh cfzho chúS6MnGKng tfzôi mộS6MnGKt đứafz DZ9Fd3cháu, cfzhúng tôiS6MnGK cũfzng sVNmqysẽ fzkhông vôfz tìnfzh bứcDZ9Fd3 cô.”

“Cháu hifzểu được,fz chásVNmqyu S6MnGKkhông DZ9Fd3có trS6MnGKách hsVNmqyai báfzc, sVNmqycũng DZ9Fd3không sVNmqycó gìS6MnGK DZ9Fd3kỳ fzlạ.” ĐớiDZ9Fd3 Tfzư DĩS6MnGKnh cườisVNmqy khổS6MnGK, cfzô khônfzg cósVNmqy DZ9Fd3tư csVNmqyách tráchsVNmqy bọnS6MnGK họ.

“Chúng tôfzi đfzi sVNmqy, chuyfzện S6MnGKcòn lạiDZ9Fd3 fzhai ngườifz tựsVNmqy mìnhsVNmqy gfziải quyết,sVNmqy chS6MnGKúng tôisVNmqy chfzỉ cầsVNmqyn kếfzt fzquả.” ÔDZ9Fd3ng HànsVNmqy lôDZ9Fd3i kéofz bfzà Hàn,S6MnGK nDZ9Fd3ém lạiDZ9Fd3 nhữsVNmqyng fzlời nàyfz, rS6MnGKồi xoDZ9Fd3ay ngưS6MnGKời rờiDZ9Fd3 đi.

Anh fzchọn em

Hàn Cfzảnh Hfziên nhsVNmqyìn Đớifz DZ9Fd3Tư sVNmqyDĩnh vẫfzn đangfz bfzình tĩnfzh đứngS6MnGK sVNmqyở bêDZ9Fd3n cạnhsVNmqy, DZ9Fd3áy nsVNmqyáy nóiDZ9Fd3: “S6MnGKTư Dĩnh,S6MnGK S6MnGKem nghsVNmqye asVNmqynh sVNmqygiải thsVNmqyích, lS6MnGKần đS6MnGKó sVNmqylà vfzì anS6MnGKh uS6MnGKống rượu,sVNmqy csVNmqyho fznên mớS6MnGKi DZ9Fd3có S6MnGKthể cùngsVNmqy HS6MnGKạ ThầnDZ9Fd3 xảS6MnGKy rfza fzchuyện kDZ9Fd3hông nêS6MnGKn xảfzy S6MnGKra, DZ9Fd3ai ngsVNmqyờ cS6MnGKô ấDZ9Fd3y lạisVNmqy maDZ9Fd3ng thaifz, anh……….”

“Cảnh Hiêfzn, chúS6MnGKc mừngsVNmqy anhS6MnGK, S6MnGKlên chứfzc cS6MnGKha.” ĐớisVNmqy S6MnGKTư Dfzĩnh lạfzi độtfz nhsVNmqyiên nfzgăn sVNmqylời anh.

Mặt HànDZ9Fd3 CDZ9Fd3ảnh HiêS6MnGKn DZ9Fd3biến sVNmqysắc, nóiDZ9Fd3: fz“Tư Dĩnhfz, lS6MnGKời esVNmqym nóisVNmqy DZ9Fd3có DZ9Fd3ý DZ9Fd3gì? TrsVNmqyong lòngsVNmqy S6MnGKem fzđang nS6MnGKghĩ gsVNmqyì tfzhì nóisVNmqy rDZ9Fd3a đS6MnGKi, eS6MnGKm cDZ9Fd3ó thfzể đDZ9Fd3ánh asVNmqynh, fzcó thểS6MnGK mfzắng sVNmqyanh nhưsVNmqyng xfzin eDZ9Fd3m đừngDZ9Fd3 DZ9Fd3có tsVNmqyhái độS6MnGK này.”

“Em vsVNmqyì sfzao pfzhải đánDZ9Fd3h afznh, mắS6MnGKng anhfz? ES6MnGKm DZ9Fd3không nêsVNmqyn chsVNmqyúc sVNmqymừng S6MnGKanh DZ9Fd3sao?” Khófze miệnS6MnGKg ĐớS6MnGKi DZ9Fd3Tư DZ9Fd3Dĩnh sVNmqymang tDZ9Fd3heo mộtsVNmqy cDZ9Fd3hút cườsVNmqyi cS6MnGKười, làmDZ9Fd3 cS6MnGKho anDZ9Fd3h nS6MnGKhìn kfzhông fzra côsVNmqy S6MnGKđang nghĩS6MnGK gì.

“Tư DĩnhS6MnGK, esVNmqym khônS6MnGKg tráS6MnGKch anS6MnGKh sfzao? sVNmqyEm khôfzng oDZ9Fd3án aDZ9Fd3nh sao?fz” TrDZ9Fd3ong lòsVNmqyng DZ9Fd3Hàn CảnS6MnGKh HiêsVNmqyn S6MnGKvô cùnfzg hosVNmqyang mangS6MnGK, tạsVNmqyi DZ9Fd3sao côDZ9Fd3 lạS6MnGKi S6MnGKcó thểfz bìnhsVNmqy tĩDZ9Fd3nh nhDZ9Fd3ư thế?

“Em sVNmqykhông tráchfz, cũnS6MnGKg sVNmqykhông oán,sVNmqy Cảnfzh Hiênfz, đfzây làS6MnGK visVNmqyệc DZ9Fd3em khS6MnGKông tsVNmqyhể lfzàm chS6MnGKo aS6MnGKnh, csVNmqyho nênS6MnGK cS6MnGKhúng sVNmqyta lfzy S6MnGKhôn đi.”sVNmqy ĐớiDZ9Fd3 TsVNmqyư Dĩnhfz biếtsVNmqy S6MnGKmình khônDZ9Fd3g cóDZ9Fd3 tưsVNmqy cáchS6MnGK oánfz, đS6MnGKiều côDZ9Fd3 sVNmqycó thsVNmqyể lsVNmqyàm làsVNmqy thànDZ9Fd3h toànDZ9Fd3 cfzho bọnDZ9Fd3 họ.

“Ly hôn,DZ9Fd3 fzly hS6MnGKôn gS6MnGKì? S6MnGKEm vìDZ9Fd3 đDZ9Fd3iều DZ9Fd3này màDZ9Fd3 lsVNmqyy hônfz sao?”DZ9Fd3 HDZ9Fd3àn CS6MnGKảnh HisVNmqyên nónsVNmqyg giậnfz sVNmqy, safzu đsVNmqyó bắtsVNmqy lấyS6MnGK bảfz vafzi củDZ9Fd3a csVNmqyô, nóisVNmqy: S6MnGK“Em sVNmqycứ DZ9Fd3coi nhfzư DZ9Fd3chúng tsVNmqya tìmDZ9Fd3 đưsVNmqyợc mộtsVNmqy ngườfzi đẻDZ9Fd3 thusVNmqyê đượcsVNmqy không?fz EDZ9Fd3m kfzhông phảisVNmqy fznói efzm sẽfz khôDZ9Fd3ng ngsVNmqyại sao?”

Đới fzTư DĩnsVNmqyh S6MnGKnhìn DZ9Fd3anh kíchfz động,sVNmqy fzhạ fztay aDZ9Fd3nh xuốngsVNmqy, nói:fz “Hfzạ ThầnS6MnGK làsVNmqy mẹsVNmqy củaS6MnGK sVNmqycon aS6MnGKnh, anDZ9Fd3h cóDZ9Fd3 thfzể xeDZ9Fd3m côS6MnGK ấysVNmqy nhS6MnGKư mộtDZ9Fd3 S6MnGKngười đẻfz tsVNmqyhuê sS6MnGKao? CS6MnGKon cDZ9Fd3ủa cfzô ấysVNmqy sDZ9Fd3ẽ chịufz cDZ9Fd3ho chúS6MnGKng tS6MnGKa sDZ9Fd3ao? CS6MnGKảnh HsVNmqyiên đDZ9Fd3ừng tDZ9Fd3ự DZ9Fd3lừa dốiDZ9Fd3 chínS6MnGKh msVNmqyình nữa.”

Hàn Cảnhfz HisVNmqyên cứnsVNmqyg đS6MnGKờ fzngười, fzlời củasVNmqy cS6MnGKô khôDZ9Fd3ng chDZ9Fd3út lfzưu tsVNmqyình chfzạm S6MnGKvào S6MnGKchỗ đfzau cS6MnGKủa mfzình, mDZ9Fd3ột lúcsVNmqy lfzâu sVNmqysau mớDZ9Fd3i nhS6MnGKìn cfzô rồifz nóiS6MnGK: “S6MnGKAnh sẽsVNmqy kS6MnGKhông lDZ9Fd3y hônfz vớiS6MnGK emS6MnGK, trướcDZ9Fd3 kS6MnGKia afznh cũS6MnGKng đfzã fznói rồi,fz anDZ9Fd3h tìnfzh nguyệfzn kfzhông cófz cofzn, cũnsVNmqyg sVNmqykhông mufzốn mấtfz đisVNmqy esVNmqym, hiệS6MnGKn tDZ9Fd3ại anfzh vDZ9Fd3ẫn muS6MnGKốn nhS6MnGKư thế.”

“Cảnh Hiên,fz DZ9Fd3tội gìDZ9Fd3 chứsVNmqy? AnDZ9Fd3h cóS6MnGK biDZ9Fd3ết sVNmqyanh DZ9Fd3làm nhDZ9Fd3ư vậyfz thDZ9Fd3ương tổnDZ9Fd3 bsVNmqyao nhiêS6MnGKu ngưDZ9Fd3ời không?DZ9Fd3 Cfzha fzmẹ cS6MnGKủa anS6MnGKh, Hfzạ ThầnsVNmqy fzvà cofzn củaDZ9Fd3 côfz ấDZ9Fd3y, aDZ9Fd3nh nhẫnsVNmqy tâsVNmqym sao?”DZ9Fd3 ĐớisVNmqy TS6MnGKư DĩDZ9Fd3nh fzvừa cảmsVNmqy động,sVNmqy vừaS6MnGK đDZ9Fd3au lòng.

“Tư Dĩnh,S6MnGK DZ9Fd3em khôngDZ9Fd3 cDZ9Fd3ần nS6MnGKói nữa,S6MnGK anfzh bắtDZ9Fd3 bS6MnGKuộc phảiDZ9Fd3 phụfz mộsVNmqyt bsVNmqyên, nếuS6MnGK chsVNmqyọn giữasVNmqy đS6MnGKứa sVNmqybé vàsVNmqy emS6MnGK, aDZ9Fd3nh sVNmqysẽ chfzọn em.”DZ9Fd3 fzHàn Cfzảnh Hiêfzn nS6MnGKhìn sVNmqycô vDZ9Fd3ới thS6MnGKái độfz S6MnGKcương quyết.

Đới fzTư Dfzĩnh bấtfz đắS6MnGKc fzdĩ S6MnGKthở dsVNmqyài, côDZ9Fd3 bDZ9Fd3iết thDZ9Fd3uyết phụcDZ9Fd3 CảnhS6MnGK sVNmqyHiên tS6MnGKhực ssVNmqyự sVNmqyrất sVNmqykhó kS6MnGKhăn, aDZ9Fd3nh cDZ9Fd3ần thDZ9Fd3ời gifzan đểDZ9Fd3 sS6MnGKuy nfzghĩ cẩnsVNmqy thận.

Chuyện cDZ9Fd3ủa HsVNmqyàn DZ9Fd3Cảnh HisVNmqyên cùngDZ9Fd3 HạS6MnGK fzThần sVNmqykhông còsVNmqyn làS6MnGK DZ9Fd3bí mật,fz nsVNmqyhất địnhDZ9Fd3 DZ9Fd3mọi ngườisVNmqy csVNmqyũng đãsVNmqy biếtsVNmqy rồi.

Đới Tfzư sVNmqyGiai cùngS6MnGK Trfzịnh Vfzũ VDZ9Fd3ăn mansVNmqyg fzvẻ msVNmqyặt tS6MnGKức sVNmqygiận bấtS6MnGK bìnhS6MnGK fzđi vS6MnGKào S6MnGKnhà sVNmqyTư Dĩnh.

“Em cfzòn khfzông tứcS6MnGK giận,S6MnGK hDZ9Fd3ai ngườifz tứcfz gfziận sVNmqylàm chS6MnGKi?” ĐớS6MnGKi DZ9Fd3Tư DĩnhDZ9Fd3 nhìnS6MnGK cácfz csVNmqyô cườifz nói.

“Tư DZ9Fd3Dĩnh, fzở trướcDZ9Fd3 mặsVNmqyt bọS6MnGKn cfzhị DZ9Fd3không csVNmqyần kiêDZ9Fd3n cườnfzg nDZ9Fd3hư vậysVNmqy, nếusVNmqy S6MnGKem muốnS6MnGK fzkhóc, hãS6MnGKy khócsVNmqy đi,sVNmqy bọnsVNmqy chịS6MnGK fzcùng esVNmqym S6MnGKchia sẻ.”

Đới fzTư sVNmqyGiai cũDZ9Fd3ng hiểuS6MnGK đS6MnGKược lfzòng DZ9Fd3của eDZ9Fd3m gáifz, sắcDZ9Fd3 mDZ9Fd3ặt cófz chúS6MnGKt trầmsVNmqy trfzọng hỏsVNmqyi: “TưDZ9Fd3 DĩnhS6MnGK, lDZ9Fd3ần nsVNmqyày cfzó phDZ9Fd3ải sVNmqyem qufzyết sVNmqyđịnh lsVNmqyy hôn?”

“Ly hôn?sVNmqy CDZ9Fd3ậu cfzùng Hànfz CảnhsVNmqy DZ9Fd3Hiên muốnfz lsVNmqyy hôn?sVNmqy” TrịnS6MnGKh S6MnGKVũ VănsVNmqy chS6MnGKấn độDZ9Fd3ng hỏi.

Đới Tfzư DĩnhsVNmqy tS6MnGKrầm DZ9Fd3mặc S6MnGKmột chS6MnGKút mớDZ9Fd3i nói:sVNmqy “Tufzy rằnS6MnGKg sVNmqyCảnh sVNmqyHiên vẫfzn khônfzg S6MnGKđồng DZ9Fd3ý lsVNmqyy sVNmqyhôn, nhS6MnGKưng eDZ9Fd3m bsVNmqyiết aDZ9Fd3nh ấysVNmqy sVNmqytới mDZ9Fd3ột ngsVNmqyày DZ9Fd3nào đósVNmqy cũnsVNmqyg sfzẽ đồnDZ9Fd3g sVNmqyý giảiDZ9Fd3 quyếsVNmqyt chuyệDZ9Fd3n này,fz DZ9Fd3tình yêfzu DZ9Fd3của chsVNmqyúng fzem nếusVNmqy ssVNmqyo sánhsVNmqy cũnS6MnGKg S6MnGKkhông bằngDZ9Fd3 đượcfz sVNmqymáu mfzủ tìnhsVNmqy thâfzm cốtsVNmqy nhụcS6MnGK sVNmqycủa ngsVNmqyười thfzân, eS6MnGKm tDZ9Fd3in tưS6MnGKởng khsVNmqyi fzanh ấyfz nhìfzn tS6MnGKhấy coS6MnGKn mìDZ9Fd3nh, sVNmqycũng chínhS6MnGK lfzà thDZ9Fd3ời điDZ9Fd3ểm chúnsVNmqyg eS6MnGKm S6MnGKly hôn.”

Nhìn fzcô cũsVNmqyng khônsVNmqyg cDZ9Fd3ó biDZ9Fd3ểu hiệnS6MnGK củaS6MnGK sựfz bDZ9Fd3i thươngS6MnGK, TrịS6MnGKnh Vũfz VănDZ9Fd3 cDZ9Fd3ũng độtsVNmqy nhifzên hS6MnGKiểu đưS6MnGKợc, TDZ9Fd3ư Dĩnfzh sVNmqyvẫn yêufz LoDZ9Fd3ng NgạsVNmqyo sVNmqyPhỉ, cDZ9Fd3ho nêS6MnGKn mớisVNmqy bìnfzh tĩnhsVNmqy DZ9Fd3như vsVNmqyậy, chísVNmqynh mìS6MnGKnh S6MnGKthật khônS6MnGKg biếDZ9Fd3t S6MnGKnên tDZ9Fd3hương cảsVNmqym fzcho côDZ9Fd3 DZ9Fd3hay Hànfz Cảfznh Hiên.

Hạ ThDZ9Fd3ần lẳDZ9Fd3ng lặngS6MnGK sVNmqyngồi S6MnGKtrên sfzô pS6MnGKha, chsVNmqyờ Hfzàn fzCảnh S6MnGKHiên mởS6MnGK miệngS6MnGK, cDZ9Fd3ô S6MnGKkhông nghsVNmqyĩ tớS6MnGKi chDZ9Fd3a S6MnGKmẹ lạisVNmqy sVNmqyphái nsVNmqygười điềfzu trfza côfz, cóDZ9Fd3 điềuDZ9Fd3 việcDZ9Fd3 nàsVNmqyy cDZ9Fd3ũng đúfzng S6MnGKvới S6MnGKhy vọnsVNmqyg sVNmqycủa cô.

Hàn CảnS6MnGKh HiênDZ9Fd3 dsVNmqyo dựsVNmqy đS6MnGKã lS6MnGKâu, rốtS6MnGK cụcDZ9Fd3 ngẩngsVNmqy sVNmqyđầu sVNmqynhìn cS6MnGKô, hsVNmqyạ fzquyết địnhS6MnGK, quS6MnGKyết sVNmqytâm nói:fz “HạsVNmqy S6MnGKThần, asVNmqynh sVNmqyxin lỗifz, sVNmqybất luS6MnGKận esVNmqym quyS6MnGKết địnfzh sDZ9Fd3ẽ làmfz gsVNmqyì fzvới cáS6MnGKi thsVNmqyai, aDZ9Fd3nh chỉS6MnGK fzcó thDZ9Fd3ể nóiDZ9Fd3 sVNmqyvới efzm rằngS6MnGK, anS6MnGKh S6MnGKsẽ khôS6MnGKng S6MnGKcùng TsVNmqyư S6MnGKDĩnh DZ9Fd3ly hôn.”

“Anh Cảfznh HS6MnGKiên, esVNmqym sVNmqycho tớifz bâyS6MnGK gDZ9Fd3iờ đềufz khônDZ9Fd3g cófz nghsVNmqyĩ tớifz anS6MnGKh DZ9Fd3sẽ sVNmqyly hDZ9Fd3ôn, DZ9Fd3anh cũngS6MnGK khôngfz cầfzn phảisVNmqy chịuS6MnGK tráchDZ9Fd3 nhiệm,DZ9Fd3 đfzứa bS6MnGKé nsVNmqyày anS6MnGKh cũnS6MnGKg khônfzg cầS6MnGKn phảiDZ9Fd3 xDZ9Fd3en vào.”DZ9Fd3 NướS6MnGKc mắsVNmqyt HạsVNmqy thsVNmqyần sVNmqychảy xsVNmqyuống, ofzán hậfzn tsVNmqyrong lòngS6MnGK lạDZ9Fd3i giS6MnGKa tănDZ9Fd3g thêmsVNmqy DZ9Fd3vài phần.

“Hạ Thần,DZ9Fd3 ansVNmqyh khôngsVNmqy nghsVNmqyĩ sẽfz tổnS6MnGK thsVNmqyương đếnfz S6MnGKem, tfzhật fzsự aS6MnGKnh khôngsVNmqy muốnfz nhfzư vậy.sVNmqy” HàsVNmqyn CảnhDZ9Fd3 HiêDZ9Fd3n DZ9Fd3không bifzết biểDZ9Fd3u đDZ9Fd3ạt lờS6MnGKi xiDZ9Fd3n fzlỗi nhfzư sVNmqythế nào.

“Em fzbiết, CDZ9Fd3ảnh HiênDZ9Fd3, sVNmqyanh fzđi đi,DZ9Fd3 efzm kfzhông muốnfz gặpfz aS6MnGKnh nữS6MnGKa.” HạsVNmqy ThầnsVNmqy tfzhật khôngsVNmqy ngờS6MnGK ngườiDZ9Fd3 đànS6MnGK ôngfz fznày lạiDZ9Fd3 bạcS6MnGK tìDZ9Fd3nh bạcS6MnGK nghsVNmqyĩa vDZ9Fd3ới mìS6MnGKnh sVNmqynhư vậy.

“Vậy esVNmqym bảDZ9Fd3o trọngS6MnGK, anDZ9Fd3h điDZ9Fd3 đây.”DZ9Fd3 Hàfzn CsVNmqyảnh HiS6MnGKên chS6MnGKần chsVNmqyờ mS6MnGKột chútDZ9Fd3, đứngS6MnGK dậyfz nhìsVNmqyn cS6MnGKô, rồifz DZ9Fd3xoay lưfzng đi.

Hạ ThsVNmqyần huS6MnGKng fzhăng nhDZ9Fd3ìn thefzo bónsVNmqyg fzdáng afznh, HàS6MnGKn sVNmqyCảnh DZ9Fd3Hiên, mộtsVNmqy ngàfzy nfzào đófz, anfzh sVNmqysẽ phảisVNmqy csVNmqyầu xiS6MnGKn sVNmqycô csVNmqyho afznh S6MnGKquay sVNmqytrở về.

Trong qusVNmqyán cafe.

“Tư Dĩnh,sVNmqy eDZ9Fd3m S6MnGKcó khỏDZ9Fd3e không?”sVNmqy LoS6MnGKng NgạoDZ9Fd3 PS6MnGKhỉ S6MnGKnhìn csVNmqyô, qufzan tâS6MnGKm hỏi,fz S6MnGKkhông DZ9Fd3biết cS6MnGKô saS6MnGKu kfzhi S6MnGKbiết chuyệS6MnGKn củasVNmqy sVNmqyHạ ThầnsVNmqy sẽS6MnGK ngfzhĩ nS6MnGKhư thếfz nào?

“Vẫn tDZ9Fd3ốt, còsVNmqyn anh?”fz ĐớiS6MnGK TưDZ9Fd3 sVNmqyDĩnh nhẹsVNmqy nhàsVNmqyng uốS6MnGKng mộtsVNmqy ngụmDZ9Fd3 càsVNmqy phêsVNmqy, fzcà phS6MnGKê chufza sóDZ9Fd3t sVNmqygiống nfzhư lòS6MnGKng củDZ9Fd3a côS6MnGK sVNmqybây gisVNmqyờ vậy.

“Bây giS6MnGKờ eS6MnGKm địnhDZ9Fd3 làsVNmqym fzgì?” LDZ9Fd3ong NgạoS6MnGK PDZ9Fd3hỉ qusVNmqyan S6MnGKtâm hỏi.

“Làm cDZ9Fd3ái gfzì?” Đớfzi sVNmqyTư DDZ9Fd3ĩnh sửngfz sốt,DZ9Fd3 khôngDZ9Fd3 hiDZ9Fd3ểu sVNmqyđược sVNmqyý tứS6MnGK củS6MnGKa anh.

“Chính làsVNmqy Hạfz Tfzhần đDZ9Fd3ã manfzg thfzai rfzồi, eS6MnGKm địnhsVNmqy làDZ9Fd3m S6MnGKgì S6MnGKbây giờ?sVNmqy” LosVNmqyng NgạS6MnGKo PhsVNmqyỉ nS6MnGKói fzrõ lại.

“Em sVNmqycó tS6MnGKhể fzlàm gìsVNmqy bâyDZ9Fd3 giờ?sVNmqy” S6MnGKĐới S6MnGKTư DsVNmqyĩnh cDZ9Fd3ười khổ.

“Nếu efzm sVNmqykhông DZ9Fd3muốn cùnsVNmqyg CảnhDZ9Fd3 HS6MnGKiên DZ9Fd3ly sVNmqyhôn, nhS6MnGKư vậysVNmqy asVNmqynh giúpDZ9Fd3 eS6MnGKm giảiDZ9Fd3 qufzyết chuS6MnGKyện này.”DZ9Fd3 Lfzong NS6MnGKgạo PS6MnGKhỉ tisVNmqyn S6MnGKtưởng S6MnGKthực lựDZ9Fd3c csVNmqyủa fzanh sẽS6MnGK giảsVNmqyi qsVNmqyuyết DZ9Fd3chuyện nDZ9Fd3ày dễS6MnGK dàng.

“Không S6MnGKcần, khôngS6MnGK cS6MnGKần tsVNmqyổn thươsVNmqyng đứDZ9Fd3a bé.fz” ĐớDZ9Fd3i TDZ9Fd3ư DĩsVNmqynh cuốnS6MnGKg quífzt ngDZ9Fd3ăn cảDZ9Fd3n, S6MnGKanh khônsVNmqyg phDZ9Fd3ải mufzốn bỏDZ9Fd3 sVNmqycái sVNmqythai DZ9Fd3của HsVNmqyạ Thfzần chứ.

Nhìn fzcô DZ9Fd3bày fzra dánDZ9Fd3g vẻS6MnGK kfzhẩn trS6MnGKương fznhư thếsVNmqy, LosVNmqyng NDZ9Fd3gạo PhỉsVNmqy DZ9Fd3cảm DZ9Fd3thấy sVNmqylẫn lộS6MnGKn nDZ9Fd3ói: “TưsVNmqy DĩnDZ9Fd3h, S6MnGKem vsVNmqyì cáifz fzgì phảifz chsVNmqyịu nDZ9Fd3hư vậy?”

“Em đãfz khôngS6MnGK thfzể siDZ9Fd3nh cS6MnGKho Cảnhfz HiêDZ9Fd3n msVNmqyột đsVNmqyứa cfzon, ssVNmqyao cófz DZ9Fd3thể điDZ9Fd3 thươngS6MnGK fztổn tớiS6MnGK coDZ9Fd3n sVNmqycủa DZ9Fd3anh ấyfz chsVNmqyứ?” ĐớiDZ9Fd3 Tưfz DĩnhS6MnGK thầmsVNmqy thDZ9Fd3ở dài.

“Tư DDZ9Fd3ĩnh, fzvì fzsao sVNmqyem vẫnfz thDZ9Fd3ay ngưfzời DZ9Fd3khác DZ9Fd3suy nghDZ9Fd3ĩ, sVNmqykhông DZ9Fd3suy nS6MnGKghĩ gìfz csVNmqyho mìDZ9Fd3nh cả.”DZ9Fd3 LoS6MnGKng NgạDZ9Fd3o PhsVNmqyỉ nhìS6MnGKn côS6MnGK ngồiS6MnGK trướcS6MnGK mắtsVNmqy màfz đaS6MnGKu lòng.

“Em cũfzng sVNmqykhông cóDZ9Fd3 tốsVNmqyt sVNmqynhư fzvậy đâDZ9Fd3u. Cũfzng S6MnGKkhông fzcòn sfzớm fznữa, efzm phDZ9Fd3ải trS6MnGKở về,S6MnGK fzgặp lS6MnGKại safzu.” ĐớiDZ9Fd3 DZ9Fd3Tư Dĩfznh kS6MnGKhông biếtsVNmqy fzvì ssVNmqyao, csVNmqyô khsVNmqyông fzthể DZ9Fd3bình fzthản đốiS6MnGK mặtS6MnGK S6MnGKvới anDZ9Fd3h được.

“Anh đưaS6MnGK sVNmqyem DZ9Fd3về.” Lfzong NgạoDZ9Fd3 PhsVNmqyỉ S6MnGKbiết troDZ9Fd3ng lòfzng cfzô csVNmqyòn ngạiS6MnGK ngùsVNmqyng, DZ9Fd3anh phảS6MnGKi lsVNmqyàm gfzì csVNmqyho đúfzng đây?

“Cám sVNmqyơn anDZ9Fd3h, nhưnDZ9Fd3g khônsVNmqyg csVNmqyần DZ9Fd3đâu, DZ9Fd3em DZ9Fd3tự láDZ9Fd3i fzxe về.DZ9Fd3” fzĐới sVNmqyTư DĩnDZ9Fd3h khácS6MnGKh sáfzo cựS6MnGK tuyệS6MnGKt, sasVNmqyu đóS6MnGK rờDZ9Fd3i khỏiDZ9Fd3 quán cafe.