You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 67qfxckx: Mumtốn qfxckxcó đứmta bé

Ông mtHạ cùnqfxckxg BàDNrYXX Hạmt gDNrYXXiật mìnhqfxckx nDNrYXXhìn mtbọn họ9hSUwz, qfxckxsau 9hSUwzđó vmtẻ mặtmt đầymt phẫnqfxckx nộmt nói:

“Ông 9hSUwznói qfxckxđùa mtgì vậy?qfxckx mtNếu CDNrYXXảnh HDNrYXXiên mumtốn 9hSUwzcưới TiểuDNrYXX TDNrYXXhần, mtnó qfxckxsẽ khôngmt c9hSUwzưới ngườiDNrYXX kmthác, hơqfxckxn nữaDNrYXX cmtho d9hSUwzù hi9hSUwzện mttại hqfxckxai ngDNrYXXười chị9hSUwzu cưới,mt chmtúng tôiDNrYXX cũnqfxckxg 9hSUwzsẽ khôDNrYXXng chịqfxckxu gả.”

“Ông HạDNrYXX, hmtai ngmtười đừn9hSUwzg kíc9hSUwzh độnqfxckxg, chúnmtg tDNrYXXa bDNrYXXàn mtbạc mtmột mtchút qfxckxđược khôn9hSUwzg?” Ômtng Hànmt vDNrYXXội vàn9hSUwzg nói.

“Chính DNrYXXlà mtnhư thế9hSUwz 9hSUwznày, bmtà mtHạ, qfxckxbà cầqfxckxn phải9hSUwz qfxckxhiểu rõ,9hSUwz nếuDNrYXX h9hSUwzai nmtgười cốmt qfxckxý b9hSUwzắt DNrYXXHạ TDNrYXXhần 9hSUwzbỏ qfxckxđứa nhqfxckxỏ, vqfxckxạchẳng mqfxckxay xảy9hSUwz 9hSUwzra mtchuyện gì9hSUwz ngqfxckxoài qfxckxý 9hSUwzmuốn? NếDNrYXXu 9hSUwzsau nàyDNrYXX Hạmt qfxckxThần khôn9hSUwzg mtthể ma9hSUwzng DNrYXXthai qfxckxlại thìqfxckx làmmt saDNrYXXu qfxckxbây giờqfxckx? Bàmt hqfxckxi vọnDNrYXXg chu9hSUwzyện 9hSUwznày xảyqfxckx mtra sao?”9hSUwz Bmtà Hàn9hSUwz mtcố ýqfxckx đem9hSUwz smtự tìnmth 9hSUwznói thật9hSUwz ngh9hSUwziêm trọng.

Sắc qfxckxmặt DNrYXXbà Hạ9hSUwz q9hSUwzuả nhiqfxckxên mtthay đqfxckxổi mộDNrYXXt qfxckxchút, khmtông khỏimt nhìDNrYXXn xemtm ông9hSUwz Hạ.

“Ông Hạ9hSUwz, ô9hSUwzng bìDNrYXXnh tĩnhqfxckx DNrYXXmột chú9hSUwzt, hãmty ng9hSUwzhe tôiqfxckx qfxckxnói, CảDNrYXXnh qfxckxHiên nmthất địnhmt l9hSUwzà thíqfxckxch mtHạ Thần,9hSUwz bmtằng khônDNrYXXg DNrYXXhai 9hSUwzđứa c9hSUwzũng sqfxckxẽ khôngDNrYXX DNrYXXở cùngDNrYXX mộqfxckxt qfxckxchỗ, khôngmt phải9hSUwz mtsao?” Ômtng Hà9hSUwzn tùy9hSUwz qfxckxthời khuyênqfxckx giải.

“Vậy ýqfxckx củaqfxckx h9hSUwzai ngườimt DNrYXXlà 9hSUwzmuốn Cảqfxckxnh HiêDNrYXXn DNrYXXly hônqfxckx rDNrYXXồi cướiqfxckx Hạmt Thầnmt, Cảnh9hSUwz Hiên9hSUwz cũnmtg chịuqfxckx làDNrYXXm vậy9hSUwz sao?”qfxckx DNrYXXNgữ mtkhí củaqfxckx 9hSUwzÔng H9hSUwzạ cũngqfxckx dịumt điDNrYXX đôimt chút.

“Nhất định9hSUwz Cả9hSUwznh Hiqfxckxên sẽqfxckx chịu9hSUwz, ha9hSUwzi ngườmti mtyên tâmmt, mtchuyện nàDNrYXXy chú9hSUwzng tôqfxckxi s9hSUwzẽ giảqfxckxi quDNrYXXyết, nhấtmt địnhDNrYXX DNrYXXsẽ c9hSUwzho qfxckxhai ng9hSUwzười mộtDNrYXX đá9hSUwzp 9hSUwzán vừmta lòng,mt hDNrYXXai nmtgười hôm9hSUwz naDNrYXXy ởmt mtlại qfxckxđây DNrYXXăn cơmDNrYXX nhaqfxckx.” DNrYXXÔng H9hSUwzàn vu9hSUwzi DNrYXXvẻ, gimtãn đumtôi l9hSUwzông màyDNrYXX, 9hSUwzông đãqfxckx c9hSUwzó 9hSUwzcháu nộiDNrYXX rồi.

“Không DNrYXXcần, chún9hSUwzg tmtôi khôngmt cmtần ănDNrYXX, chqfxckxúng t9hSUwzôi mtđi vmtề DNrYXXtrước đây,9hSUwz hqfxckxy mtvọng hamti nmtgười mtcho c9hSUwzhúng tôDNrYXXi mộqfxckxt DNrYXXcâu tr9hSUwzả lờmti th9hSUwzuyết phục.”

“Được, sẽ9hSUwz rấtmt DNrYXXnhanh thôi.”

Ông H9hSUwzạ vDNrYXXà bDNrYXXà 9hSUwzHạ DNrYXXđi rồiDNrYXX, ôngqfxckx Hàn9hSUwz cmtùng bàmt HDNrYXXàn nhì9hSUwzn DNrYXXnhau, tmtrong DNrYXXlòng 9hSUwzcó mtmột lin9hSUwzh qfxckxcảm tốt.

Đới DNrYXXTư Dĩ9hSUwznh mở9hSUwz cửa9hSUwz qfxckxra, nhmtìn thấyqfxckx ng9hSUwzười ngoàDNrYXXi mtcửa, sDNrYXXắc mDNrYXXặt cứngDNrYXX đmtờ, họDNrYXX lạimt tới9hSUwz nữa.

“Bác tra9hSUwzi, 9hSUwzbác gqfxckxái, hamti nmtgười tới9hSUwz rồ9hSUwzi 9hSUwzạ.” VừaDNrYXX địnhmt kê9hSUwzu mtba mẹmt, đDNrYXXột nhiênqfxckx nhớ9hSUwz tớiqfxckx nqfxckxgày đqfxckxó bà9hSUwz Hàn9hSUwz qfxckxcó nqfxckxói qumta, c9hSUwzô vộiqfxckx mtvàng sửa9hSUwz miệng.

Ông HànDNrYXX cùngmt bmtà Hàqfxckxn mtvui DNrYXXvẻ điqfxckx tới,9hSUwz ngồimt xuốngqfxckx DNrYXXghế DNrYXXsô mtpha, Đớiqfxckx Tư9hSUwz Dĩnhmt tronmtg lònqfxckxg siDNrYXXnh nmtghi 9hSUwzhoặc, mtkhông lẽmt hDNrYXXọ đếnqfxckx đâmty bức9hSUwz c9hSUwzô mtly hôn.

“Tư Dĩnh,DNrYXX c9hSUwzô cDNrYXXhuẩn bịmt kDNrYXXhi nmtào DNrYXXdọn đqfxckxi? qfxckxChúng t9hSUwza mumtốn đemtm nơqfxckxi nqfxckxày tranmtg mthoàng 9hSUwzlại mộDNrYXXt chút.”qfxckx 9hSUwzBà H9hSUwzàn nhDNrYXXìn xunmtg quqfxckxanh phòngDNrYXX tựDNrYXXa qfxckxhồ kmthông vừ9hSUwza lòng.

“Cảnh HiênDNrYXX nhmtất 9hSUwzđịnh nó9hSUwzi chDNrYXXo côDNrYXX biếtqfxckx rồi,DNrYXX Hmtạ Tmthần đangDNrYXX mDNrYXXang thaDNrYXXi, đứamt nmthỏ lqfxckxà mtcon DNrYXXcủa Cản9hSUwzh 9hSUwzHiên? mtTa nghĩqfxckx sẽ9hSUwz đqfxckxem nmtó DNrYXXđến DNrYXXđây để9hSUwz chăDNrYXXm sóqfxckxc, mtdù DNrYXXgì nóDNrYXX cũngDNrYXX mtđang manqfxckxg cốt9hSUwz nDNrYXXhục củ9hSUwza Hàmtn g9hSUwzia chDNrYXXúng ta.”

Đới qfxckxTư mtDĩnh ch9hSUwzấn động,9hSUwz Hqfxckxạ DNrYXXThần mmtang thDNrYXXai, đứaDNrYXX nhDNrYXXỏ mtlà co9hSUwzn c9hSUwzủa Cảmtnh Hmtiên? ĐDNrYXXiều nàyDNrYXX qfxckxsao cóqfxckx thể?DNrYXX Nmtếu Cản9hSUwzh Hiêqfxckxn 9hSUwzcùng Hạmt mtThần ởmt cmtùng mộmtt chỗ,mt nhmtư DNrYXXsao lDNrYXXại khônqfxckxg đồn9hSUwzg ýmt cùqfxckxng cqfxckxô 9hSUwzly hônqfxckx, hmtay làmt ônqfxckxg bàqfxckx Hàn9hSUwz 9hSUwzcố ýqfxckx mtnói nhmtư vậy.

“Cô khôngqfxckx DNrYXXtin saomt? ĐượcDNrYXX rồi,qfxckx 9hSUwzta 9hSUwzsẽ chmtờ CảnDNrYXXh DNrYXXHiên trmtở 9hSUwzvề, ch9hSUwzúng tDNrYXXa cùDNrYXXng DNrYXXnhau hỏ9hSUwzi nó.9hSUwz DNrYXXCô điDNrYXX gọqfxckxi 9hSUwzđiện thoại9hSUwz cDNrYXXho nóDNrYXX đi.”DNrYXX Bmtà mtHàn nhmtìn mtra h9hSUwzoài nmtghi qfxckxtrong mDNrYXXắt cô.

“Vâng.” ĐớiDNrYXX Tưqfxckx Dĩmtnh lấDNrYXXy điqfxckxện thoạqfxckxi DNrYXXdi độngmt b9hSUwzên ngườimt rqfxckxa gọi.

“Tư Dĩnhmt, cóqfxckx việmtc mtgì sa9hSUwzo?” Hqfxckxàn Cảnmth Hiênqfxckx qfxckxcầm l9hSUwzấy 9hSUwzdi qfxckxđộng vừaDNrYXX thấyDNrYXX DNrYXXlà điệmtn DNrYXXthoại ở9hSUwz qfxckxnhà gọi9hSUwz đến.

“Bây giờmt aDNrYXXnh cóDNrYXX bậnmt khômtng? Khômtng phả9hSUwzi qfxckxvội, mtnhưng aDNrYXXnh qfxckxhãy qfxckxtan sDNrYXXở sớm9hSUwz mộDNrYXXt qfxckxchút, 9hSUwzem cqfxckxó qfxckxviệc 9hSUwzmuốn 9hSUwzhỏi a9hSUwznh mà9hSUwz.” GiọngDNrYXX ĐớDNrYXXi TưDNrYXX Dĩqfxckxnh rấtmt nhẹ.

Hàn Cả9hSUwznh Himtên DNrYXXnhìn xeDNrYXXm 9hSUwzđồng hồ,qfxckx cònmt cómt nửDNrYXXa gi9hSUwzờ cũngqfxckx DNrYXXđã tmtan sởmt rồi,DNrYXX nói:DNrYXX “Được,qfxckx mtanh lậpqfxckx tmtức vềqfxckx ngay.”

Đới DNrYXXTư Dĩnmth cqfxckxùng 9hSUwzông Hàn,qfxckx bàqfxckx HDNrYXXàn lẳngmt lặmtng ngDNrYXXồi cDNrYXXhờ CảDNrYXXnh Hqfxckxiên tr9hSUwzở DNrYXXvề chứnqfxckxg miDNrYXXnh hếtmt thảy.

Chuông cửamt vừa9hSUwz reo9hSUwz, Đớiqfxckx 9hSUwzTư DDNrYXXĩnh vộ9hSUwzi vàn9hSUwzg điDNrYXX qfxckxmở cửa.

“Tư Dĩ9hSUwznh, chuyện9hSUwz gì,…”9hSUwz Hà9hSUwzn CảnhDNrYXX Hi9hSUwzên tiDNrYXXến DNrYXXvào nhàmt liềnmt hmtỏi, độmtt nhiqfxckxên th9hSUwzấy cDNrYXXha mẹmt 9hSUwzđang ngmtồi qfxckxở ghqfxckxế sqfxckxô phmta, sửmtng sqfxckxốt nói:

“Cha mẹqfxckx, mttại sa9hSUwzo h9hSUwzai ngườiqfxckx qfxckxlại đếnmt đây?”

“Xảy 9hSUwzra chu9hSUwzyện lớDNrYXXn nhqfxckxư thqfxckxế qfxckxmà chúngDNrYXX DNrYXXta có9hSUwz tmthể khôDNrYXXng đếqfxckxn đượcqfxckx smtao?” vmtẻ mặt9hSUwz ôqfxckxng mtHàn nghi9hSUwzêm qfxckxtúc nói.

“Con còqfxckxn g9hSUwziả bộ,DNrYXX đứaDNrYXX nhỏDNrYXX tDNrYXXrong bụn9hSUwzg HạDNrYXX Thầnmt cDNrYXXó phảqfxckxi qfxckxlà cqfxckxủa comtn không,qfxckx có9hSUwz pDNrYXXhải mthay không?DNrYXX” 9hSUwzBà Hà9hSUwzn gõDNrYXX 9hSUwzvào đầuqfxckx aqfxckxnh mộtqfxckx c9hSUwzái, 9hSUwztại samto amtnh cáiDNrYXX gqfxckxì cũnmtg DNrYXXkhông DNrYXXnói chmto họmt qfxckxbiết chứ.

Hàn Cảmtnh Hmtiên cứngmt ngườiDNrYXX đứngmt đơ9hSUwz nơiDNrYXX đmtó, khômtng DNrYXXbiết làqfxckx nêmtn ph9hSUwzủ nhậqfxckxn h9hSUwzay tqfxckxhừa nh9hSUwzận nữa,DNrYXX cmtha mẹqfxckx biếtDNrYXX đứa9hSUwz nhỏqfxckx trDNrYXXong bụng9hSUwz Hạ9hSUwz Thần9hSUwz lqfxckxà mtcon củmta ch9hSUwzính mình,mt mtcòn 9hSUwzTư Dĩnmth thìDNrYXX sDNrYXXao, qfxckxkhông kh9hSUwzỏi đưDNrYXXa mqfxckxắt nhìnqfxckx vềDNrYXX pmthía cô.

“Cha 9hSUwzmẹ, tại9hSUwz 9hSUwzsao h9hSUwzai ngư9hSUwzời lqfxckxại biếtqfxckx?” Ng9hSUwzữ k9hSUwzhí củamt qfxckxanh 9hSUwzcó vqfxckxẻ bấtqfxckx đắcmt 9hSUwzdĩ trmtầm trmtọng, chmtuyện tmtới nướ9hSUwzc nàymt cũDNrYXXng khômtng qfxckxthể khôngDNrYXX tqfxckxhừa nhận.

Sắc mặt9hSUwz Đớ9hSUwzi Tưmt Dĩmtnh thmtay đổi,qfxckx tromtng đáyqfxckx mắtDNrYXX c9hSUwzó qfxckxchút 9hSUwzđau qfxckxlòng, côqfxckx cqfxckxó tDNrYXXhể khôn9hSUwzg 9hSUwzthèm để9hSUwz DNrYXXý đếqfxckxn chqfxckxuyện qfxckxtình cmtủa Cảmtnh Hi9hSUwzên vàDNrYXX qfxckxHạ Thầqfxckxn, mtnhưng DNrYXXcô đqfxckxể ýDNrYXX đến9hSUwz việcqfxckx anDNrYXXh qfxckxcư nhiqfxckxên mtdám lừa9hSUwz mình.

“Chúng tDNrYXXa 9hSUwztại saDNrYXXo lạiDNrYXX bimtết, 9hSUwzhôm 9hSUwznay ônDNrYXXg Hànqfxckx với9hSUwz 9hSUwzbà qfxckxHàn nổi9hSUwz gqfxckxiận đùnqfxckxg đùnDNrYXXg chạmty đếnDNrYXX mtchất vấnDNrYXX chúnmtg tamt, bDNrYXXắt cqfxckxhúng tqfxckxa ch9hSUwzo bọnqfxckx họ9hSUwz mộtqfxckx cáDNrYXXi côqfxckxng đạo,mt 9hSUwzhiện tqfxckxại mtta muốqfxckxn hỏiDNrYXX qfxckxcon, coDNrYXXn tíDNrYXXnh làDNrYXXm DNrYXXsao bâqfxckxy giờ.”DNrYXX Ô9hSUwzng Hà9hSUwzn thựcqfxckx thônmtg minqfxckxh đemDNrYXX DNrYXXvấn đềmt này9hSUwz 9hSUwzđẩy san9hSUwzg DNrYXXcho anh

“Con…” HànDNrYXX CảnhDNrYXX Hi9hSUwzên chầnmt cDNrYXXhờ, khqfxckxông biếqfxckxt làmDNrYXX 9hSUwzsao mớiqfxckx phải.

“Rất qfxckxkhó mtquyết địnhqfxckx sa9hSUwzo? Cmtó 9hSUwzđiều mtta nói9hSUwz c9hSUwzho cmton biết,mt Cảnh9hSUwz 9hSUwzHiên, Hạqfxckx T9hSUwzhần đaDNrYXXng ma9hSUwzng DNrYXXtrong mìnmth đứaDNrYXX cqfxckxon củamt conmt, hiệ9hSUwzn tạmti viDNrYXXệc xảyqfxckx rmta trướcmt qfxckxmắt ch9hSUwzỉ cqfxckxó 9hSUwzmột cámtch giDNrYXXải qfxckxquyết đómt chínhDNrYXX là9hSUwz cướiqfxckx HDNrYXXạ Thần.DNrYXX” Ôn9hSUwzg HDNrYXXàn t9hSUwzỏ thámti qfxckxđộ DNrYXXkiên quyết9hSUwz nói.

“Cảnh qfxckxHiên qfxckxà, H9hSUwzạ DNrYXXThần đangmt manmtg DNrYXXthai c9hSUwzon củamt qfxckxcon, c9hSUwzon nhẫqfxckxn tmtâm m9hSUwzặc mtkệ DNrYXXnó sqfxckxao.” B9hSUwzà Hà9hSUwzn ở9hSUwz bê9hSUwzn cạn9hSUwzh mtcũng 9hSUwzđệm thêm.

Đới TưDNrYXX DĩnDNrYXXh lẳngDNrYXX lặnDNrYXXg mtđứng ởqfxckx mộtmt bêqfxckxn, tronmtg mắ9hSUwzt lộDNrYXX qfxckxbi tmthương, hóqfxckxa rmta đànmt 9hSUwzông đmtều nhưmt vqfxckxậy, Cảnqfxckxh HDNrYXXiên cư9hSUwz nhmtiên cũnqfxckxg sDNrYXXau lưmtng mì9hSUwznh cùnqfxckxg Hạ9hSUwz Thần9hSUwz xảmty mtra chuyệnqfxckx đó,qfxckx vDNrYXXậy t9hSUwzại saDNrYXXo cqfxckxòn kmthông cmthịu b9hSUwzuông t9hSUwzay cô.

“Cha mDNrYXXẹ, haqfxckxi 9hSUwzngười khônDNrYXXg cầnqfxckx 9hSUwzép mtcon, ha9hSUwzi nqfxckxgười mttrở vDNrYXXề 9hSUwzđi, DNrYXXcon sDNrYXXẽ qfxckxsuy DNrYXXnghĩ xmtem phả9hSUwzi giảDNrYXXi qfxckxquyết chuDNrYXXyện này9hSUwz 9hSUwzra DNrYXXsao.” Hànqfxckx Cqfxckxảnh HiDNrYXXên thống9hSUwz khổDNrYXX 9hSUwzhét lớnDNrYXX, qfxckxmọi n9hSUwzgười đều9hSUwz muốn9hSUwz épDNrYXX 9hSUwzanh, anqfxckxh sqfxckxắp điêqfxckxn rồi.

“Vậy mtcon tố9hSUwzt DNrYXXnhất h9hSUwzãy ngh9hSUwzĩ kDNrYXXĩ lạiDNrYXX đqfxckxi, qfxckxchúng tqfxckxa chmto cmton 1DNrYXX0 mtngày s9hSUwzuy 9hSUwznghĩ, cDNrYXXùng TDNrYXXư Dĩnhmt 9hSUwzly hô9hSUwzn, cướiDNrYXX DNrYXXHạ Thầnqfxckx.” TDNrYXXrong qfxckxmắt 9hSUwzÔng 9hSUwzHàn chứaqfxckx đầDNrYXXy tứcDNrYXX giận.

Bà qfxckxHàn cũng9hSUwz nhmtìn Đớ9hSUwzi Tmtư qfxckxDĩnh nói:

“Tôi qfxckxhy vọ9hSUwzng mtcô hiểuDNrYXX mtđược, đứaqfxckx bmté tmtrong qfxckxbụng Hqfxckxạ DNrYXXThần, chún9hSUwzg qfxckxtôi 9hSUwzsẽ DNrYXXkhông bỏDNrYXX nóDNrYXX, cômt mtnên bqfxckxiết chínhDNrYXX mDNrYXXình 9hSUwzphải lqfxckxàm nhưmt tmthế nqfxckxào? NếDNrYXXu 9hSUwzcô DNrYXXcó mtthể si9hSUwznh 9hSUwzcho chúqfxckxng tômti mDNrYXXột đmtứa cháu,DNrYXX chDNrYXXúng tqfxckxôi mtcũng DNrYXXsẽ không9hSUwz vôqfxckx tmtình bứDNrYXXc cô.”

“Cháu hiểqfxckxu 9hSUwzđược, chá9hSUwzu khônDNrYXXg cqfxckxó trácmth ha9hSUwzi DNrYXXbác, cũng9hSUwz khôqfxckxng c9hSUwzó gDNrYXXì qfxckxkỳ lạ.”DNrYXX ĐớiDNrYXX TưDNrYXX Dĩmtnh qfxckxcười khổmt, cqfxckxô khôngDNrYXX cómt qfxckxtư qfxckxcách trác9hSUwzh qfxckxbọn họ.

“Chúng tDNrYXXôi đ9hSUwzi DNrYXX, DNrYXXchuyện còmtn lạiqfxckx hamti ngDNrYXXười tựmt mì9hSUwznh gDNrYXXiải quyếDNrYXXt, chú9hSUwzng tDNrYXXôi cDNrYXXhỉ cầmtn kếtqfxckx quảDNrYXX.” ÔDNrYXXng Hànqfxckx l9hSUwzôi kqfxckxéo bà9hSUwz H9hSUwzàn, nmtém l9hSUwzại nmthững mtlời nàDNrYXXy, mtrồi xo9hSUwzay ngườiDNrYXX rờiqfxckx đi.

Anh chọnqfxckx em

Hàn Cả9hSUwznh H9hSUwziên nh9hSUwzìn Đớiqfxckx qfxckxTư Dĩn9hSUwzh vẫnmt đqfxckxang bìnhDNrYXX tĩnhDNrYXX đứngmt DNrYXXở bmtên cạnh,qfxckx 9hSUwzáy DNrYXXnáy nDNrYXXói: “9hSUwzTư mtDĩnh, eqfxckxm 9hSUwznghe anmth giảqfxckxi thích,DNrYXX lmtần đóqfxckx làqfxckx qfxckxvì qfxckxanh uqfxckxống rượu,9hSUwz cqfxckxho 9hSUwznên mớiqfxckx có9hSUwz 9hSUwzthể cmtùng Hạmt ThầnDNrYXX xDNrYXXảy mtra chuqfxckxyện 9hSUwzkhông nqfxckxên xảy9hSUwz 9hSUwzra, mtai ngqfxckxờ cDNrYXXô qfxckxấy DNrYXXlại manDNrYXXg tDNrYXXhai, anh……….”

“Cảnh DNrYXXHiên, chúcDNrYXX mừnqfxckxg qfxckxanh, lDNrYXXên chức9hSUwz chDNrYXXa.” Đ9hSUwzới DNrYXXTư Dĩ9hSUwznh lạmti đột9hSUwz qfxckxnhiên mtngăn lDNrYXXời anh.

Mặt HDNrYXXàn CảnDNrYXXh Hiqfxckxên bimtến s9hSUwzắc, mtnói: “9hSUwzTư Dĩ9hSUwznh, DNrYXXlời e9hSUwzm DNrYXXnói cqfxckxó 9hSUwzý qfxckxgì? TroDNrYXXng lòqfxckxng eqfxckxm đqfxckxang ng9hSUwzhĩ gì9hSUwz tqfxckxhì nómti rqfxckxa đ9hSUwzi, eDNrYXXm 9hSUwzcó thểmt đánmth a9hSUwznh, qfxckxcó mtthể 9hSUwzmắng anDNrYXXh nhưngDNrYXX mtxin 9hSUwzem đừng9hSUwz cDNrYXXó thá9hSUwzi qfxckxđộ này.”

“Em DNrYXXvì samto pDNrYXXhải đánh9hSUwz mtanh, mắnqfxckxg anh9hSUwz? E9hSUwzm 9hSUwzkhông qfxckxnên chqfxckxúc mừnDNrYXXg anmth sao?”DNrYXX Khóqfxckxe miệ9hSUwzng ĐớDNrYXXi T9hSUwzư DĩnDNrYXXh mmtang tqfxckxheo qfxckxmột chúmtt cườimt cườimt, làmqfxckx chDNrYXXo a9hSUwznh nhDNrYXXìn khôngqfxckx DNrYXXra cômt đanqfxckxg ng9hSUwzhĩ gì.

“Tư Dĩnmth, mtem 9hSUwzkhông tráchmt a9hSUwznh saqfxckxo? DNrYXXEm DNrYXXkhông oán9hSUwz anqfxckxh sao?”9hSUwz Tqfxckxrong qfxckxlòng Hànmt C9hSUwzảnh Himtên vmtô cùn9hSUwzg hoDNrYXXang mmtang, mttại DNrYXXsao qfxckxcô lạiqfxckx c9hSUwzó tDNrYXXhể b9hSUwzình tĩnDNrYXXh nh9hSUwzư thế?

“Em khmtông tmtrách, cũn9hSUwzg khôngDNrYXX oDNrYXXán, Cảnh9hSUwz Himtên, đDNrYXXây 9hSUwzlà việmtc eqfxckxm khmtông thể9hSUwz lDNrYXXàm qfxckxcho anhDNrYXX, chqfxckxo n9hSUwzên chúngqfxckx tqfxckxa lmty hômtn đi.”mt Đớmti Tmtư Dĩnqfxckxh DNrYXXbiết mìnhmt khôngDNrYXX qfxckxcó qfxckxtư cáDNrYXXch omtán, điềuqfxckx cômt 9hSUwzcó thểmt làDNrYXXm làmt DNrYXXthành toànmt mtcho qfxckxbọn họ.

“Ly hônqfxckx, lmty mthôn gì?9hSUwz qfxckxEm vqfxckxì đDNrYXXiều nàyDNrYXX 9hSUwzmà 9hSUwzly hônqfxckx saoqfxckx?” HDNrYXXàn Cảnh9hSUwz Hqfxckxiên nóngqfxckx gDNrYXXiận DNrYXX, mtsau DNrYXXđó bắt9hSUwz lqfxckxấy DNrYXXbả vqfxckxai của9hSUwz cô,mt nóiDNrYXX: “Emmt cứmt cqfxckxoi DNrYXXnhư cDNrYXXhúng tqfxckxa tìmtm đượcmt mmtột ngư9hSUwzời đẻ9hSUwz thuêDNrYXX đượcmt 9hSUwzkhông? E9hSUwzm mtkhông phảmti nóqfxckxi mtem sẽDNrYXX DNrYXXkhông ngạmti sao?”

Đới 9hSUwzTư DĩnDNrYXXh nqfxckxhìn DNrYXXanh kícmth động,9hSUwz hạ9hSUwz 9hSUwztay aqfxckxnh xuốnqfxckxg, DNrYXXnói: “qfxckxHạ mtThần lqfxckxà mtmẹ củaDNrYXX c9hSUwzon anhmt, anmth 9hSUwzcó thểmt 9hSUwzxem cDNrYXXô ấmty nmthư 9hSUwzmột ngDNrYXXười đẻDNrYXX mtthuê sDNrYXXao? CoDNrYXXn củaDNrYXX DNrYXXcô mtấy DNrYXXsẽ cqfxckxhịu DNrYXXcho chún9hSUwzg tqfxckxa saqfxckxo? 9hSUwzCảnh HiêDNrYXXn đừngqfxckx tựmt lqfxckxừa dqfxckxối chímtnh mì9hSUwznh nữa.”

Hàn C9hSUwzảnh Hi9hSUwzên cứng9hSUwz đờqfxckx qfxckxngười, lời9hSUwz cDNrYXXủa côDNrYXX khôngDNrYXX chút9hSUwz l9hSUwzưu tìn9hSUwzh chạmmt vàoDNrYXX chỗDNrYXX qfxckxđau của9hSUwz mìnmth, mqfxckxột DNrYXXlúc lmtâu sa9hSUwzu 9hSUwzmới mtnhìn cômt rồiDNrYXX nóDNrYXXi: DNrYXX“Anh mtsẽ khônqfxckxg mtly qfxckxhôn vớ9hSUwzi 9hSUwzem, trướcqfxckx kiqfxckxa anmth cũnmtg đmtã nóiqfxckx rồi,DNrYXX aqfxckxnh tình9hSUwz nguqfxckxyện khqfxckxông 9hSUwzcó qfxckxcon, cũn9hSUwzg không9hSUwz m9hSUwzuốn mấtqfxckx đi9hSUwz emDNrYXX, hiệDNrYXXn tDNrYXXại amtnh vẫnqfxckx 9hSUwzmuốn nh9hSUwzư thế.”

“Cảnh Hiênqfxckx, tộimt gmtì qfxckxchứ? Amtnh cómt biế9hSUwzt anqfxckxh lmtàm nhmtư vmtậy thưmtơng tổnDNrYXX bamto 9hSUwznhiêu ngườmti khônDNrYXXg? ChDNrYXXa mmtẹ củmta anhDNrYXX, HạDNrYXX 9hSUwzThần vDNrYXXà cDNrYXXon củmta mtcô ấy,mt 9hSUwzanh nhẫnqfxckx 9hSUwztâm 9hSUwzsao?” mtĐới TưDNrYXX DĩnDNrYXXh vừ9hSUwza cảmqfxckx động,qfxckx vừa9hSUwz đaDNrYXXu lòng.

“Tư Dĩnh,mt qfxckxem khônmtg cầnmt nmtói 9hSUwznữa, aqfxckxnh b9hSUwzắt DNrYXXbuộc mtphải phụDNrYXX m9hSUwzột bênDNrYXX, nếu9hSUwz chọnqfxckx mtgiữa DNrYXXđứa bémt vmtà emmt, anmth sDNrYXXẽ c9hSUwzhọn em.”qfxckx Hànmt Cảnh9hSUwz HDNrYXXiên nqfxckxhìn cômt với9hSUwz mtthái độqfxckx cưDNrYXXơng quyết.

Đới 9hSUwzTư Dqfxckxĩnh bấqfxckxt mtđắc dDNrYXXĩ thqfxckxở dàDNrYXXi, côDNrYXX biếtqfxckx thuyếtqfxckx pDNrYXXhục Cảnhmt qfxckxHiên thực9hSUwz qfxckxsự DNrYXXrất khóDNrYXX khăDNrYXXn, a9hSUwznh cmtần thời9hSUwz giaDNrYXXn mtđể sumty 9hSUwznghĩ DNrYXXcẩn thận.

Chuyện mtcủa Hqfxckxàn CảnhDNrYXX Hiênqfxckx cùmtng HạDNrYXX Tqfxckxhần khôn9hSUwzg cònqfxckx l9hSUwzà bíDNrYXX mật,mt n9hSUwzhất địnhDNrYXX mtmọi ngườiqfxckx cũnDNrYXXg đ9hSUwzã biếDNrYXXt rồi.

Đới Tưqfxckx 9hSUwzGiai cDNrYXXùng Trịnhqfxckx 9hSUwzVũ 9hSUwzVăn qfxckxmang qfxckxvẻ mặtDNrYXX tức9hSUwz giậnmt bấmtt qfxckxbình 9hSUwzđi vào9hSUwz nhàmt Tqfxckxư Dĩnh.

“Em cqfxckxòn khôqfxckxng 9hSUwztức giậnDNrYXX, hmtai ngưDNrYXXời tứcDNrYXX giận9hSUwz 9hSUwzlàm ch9hSUwzi?” Đớ9hSUwzi Tư9hSUwz 9hSUwzDĩnh mtnhìn cmtác mtcô cười9hSUwz nói.

“Tư Dĩnh,qfxckx ở9hSUwz trưmtớc mặmtt bDNrYXXọn chqfxckxị khôngDNrYXX cầnDNrYXX DNrYXXkiên cườngmt nhưmt vậmty, nếumt emtm muốn9hSUwz khó9hSUwzc, hãmty kqfxckxhóc đimt, mtbọn 9hSUwzchị cùngqfxckx mtem cqfxckxhia sẻ.”

Đới qfxckxTư Giamti DNrYXXcũng hiểuqfxckx đ9hSUwzược mtlòng c9hSUwzủa emtm gámti, DNrYXXsắc mặtDNrYXX mtcó chútqfxckx trầmmt trọngDNrYXX mthỏi: “Tmtư Dĩnh9hSUwz, l9hSUwzần nà9hSUwzy 9hSUwzcó phDNrYXXải mtem qumtyết định9hSUwz 9hSUwzly hôn?”

“Ly hôn?qfxckx Cậ9hSUwzu cDNrYXXùng HàDNrYXXn Cảnh9hSUwz Hqfxckxiên muốqfxckxn lmty hôn?DNrYXX” Trịmtnh Vũmt Vqfxckxăn chấn9hSUwz động9hSUwz hỏi.

Đới mtTư Dqfxckxĩnh mttrầm mặcDNrYXX mDNrYXXột chúmtt mtmới 9hSUwznói: “Tuymt rằn9hSUwzg Cqfxckxảnh Hqfxckxiên vẫn9hSUwz kmthông đqfxckxồng DNrYXXý mtly hôqfxckxn, nhưqfxckxng emtm biếDNrYXXt an9hSUwzh ấqfxckxy DNrYXXtới mộtmt ngàyqfxckx nàoDNrYXX mtđó cũng9hSUwz sẽqfxckx đồngqfxckx ýmt giảiqfxckx 9hSUwzquyết ch9hSUwzuyện nàmty, DNrYXXtình y9hSUwzêu củ9hSUwza chúngDNrYXX mtem nếDNrYXXu 9hSUwzso qfxckxsánh cmtũng khmtông bằngqfxckx đượcmt mtmáu mủDNrYXX tìqfxckxnh t9hSUwzhâm cố9hSUwzt nmthục DNrYXXcủa ng9hSUwzười t9hSUwzhân, eDNrYXXm tmtin tưởng9hSUwz khqfxckxi amtnh DNrYXXấy nhìqfxckxn DNrYXXthấy co9hSUwzn mìmtnh, cũmtng chímtnh làmt qfxckxthời điDNrYXXểm chúngqfxckx eDNrYXXm DNrYXXly hôn.”

Nhìn cômt cDNrYXXũng khôDNrYXXng cóDNrYXX biểmtu hiệnDNrYXX củqfxckxa smtự mtbi thươngqfxckx, Trịnhmt qfxckxVũ qfxckxVăn cmtũng độDNrYXXt nqfxckxhiên hi9hSUwzểu được,qfxckx DNrYXXTư Dĩ9hSUwznh qfxckxvẫn yêu9hSUwz LDNrYXXong NgDNrYXXạo Pqfxckxhỉ, cqfxckxho nên9hSUwz qfxckxmới bìn9hSUwzh tĩnhqfxckx qfxckxnhư vDNrYXXậy, chímtnh mì9hSUwznh mtthật kqfxckxhông DNrYXXbiết nênDNrYXX thươDNrYXXng cảmmt cDNrYXXho côDNrYXX haqfxckxy H9hSUwzàn CảnDNrYXXh Hiên.

Hạ Thần9hSUwz lqfxckxẳng mtlặng ngồi9hSUwz trqfxckxên smtô p9hSUwzha, cqfxckxhờ Hànmt Cả9hSUwznh Hiêmtn mở9hSUwz mmtiệng, cô9hSUwz khôDNrYXXng nghĩDNrYXX qfxckxtới cqfxckxha DNrYXXmẹ lại9hSUwz phqfxckxái ngườimt điềumt tr9hSUwza cô,DNrYXX DNrYXXcó DNrYXXđiều DNrYXXviệc mtnày cũng9hSUwz đmtúng DNrYXXvới DNrYXXhy vọDNrYXXng củaqfxckx cô.

Hàn qfxckxCảnh H9hSUwziên mtdo dựmt đãDNrYXX mtlâu, rốtDNrYXX mtcục ngẩnqfxckxg đầu9hSUwz nhìnqfxckx cmtô, h9hSUwzạ qumtyết định,qfxckx quyếtmt tqfxckxâm nóiDNrYXX: “DNrYXXHạ T9hSUwzhần, aDNrYXXnh xDNrYXXin lỗi,9hSUwz bấDNrYXXt luậnqfxckx e9hSUwzm qDNrYXXuyết định9hSUwz mtsẽ lmtàm gìDNrYXX vớiDNrYXX c9hSUwzái th9hSUwzai, anmth cDNrYXXhỉ mtcó thểmt nóDNrYXXi vDNrYXXới eqfxckxm 9hSUwzrằng, a9hSUwznh s9hSUwzẽ khô9hSUwzng cù9hSUwzng TưDNrYXX DĩnhDNrYXX lDNrYXXy hôn.”

“Anh mtCảnh HDNrYXXiên, DNrYXXem qfxckxcho tmtới b9hSUwzây qfxckxgiờ đềuqfxckx khônDNrYXXg cóqfxckx nghĩ9hSUwz tớiDNrYXX 9hSUwzanh sẽqfxckx l9hSUwzy hômtn, a9hSUwznh cũ9hSUwzng 9hSUwzkhông cần9hSUwz phảDNrYXXi c9hSUwzhịu trmtách nhiệm,qfxckx đmtứa qfxckxbé nmtày aDNrYXXnh cũDNrYXXng khDNrYXXông cầnmt phDNrYXXải xmten vào.”9hSUwz Nướmtc mqfxckxắt DNrYXXHạ thầnDNrYXX chmtảy xuốn9hSUwzg, oá9hSUwzn hậnmt troDNrYXXng lqfxckxòng lạimt g9hSUwzia tănmtg thêmDNrYXX vàimt phần.

“Hạ DNrYXXThần, anDNrYXXh khmtông nghĩqfxckx sDNrYXXẽ mttổn 9hSUwzthương đếnmt eqfxckxm, thmtật sqfxckxự amtnh khônDNrYXXg muốnmt nh9hSUwzư vậy.”9hSUwz HànDNrYXX DNrYXXCảnh Hmtiên khô9hSUwzng 9hSUwzbiết biqfxckxểu qfxckxđạt 9hSUwzlời DNrYXXxin l9hSUwzỗi nhmtư thDNrYXXế nào.

“Em bqfxckxiết, mtCảnh Hiênmt, a9hSUwznh đ9hSUwzi đi,9hSUwz eDNrYXXm kh9hSUwzông muốnmt gặpqfxckx anmth nữa.DNrYXX” Hmtạ Thầnmt thậtDNrYXX kqfxckxhông ngDNrYXXờ DNrYXXngười đ9hSUwzàn ông9hSUwz nmtày lạmti bmtạc tìqfxckxnh bạcDNrYXX 9hSUwznghĩa 9hSUwzvới DNrYXXmình nhmtư vậy.

“Vậy DNrYXXem 9hSUwzbảo trọn9hSUwzg, an9hSUwzh DNrYXXđi đâmty.” Hàn9hSUwz CảnhDNrYXX Hiqfxckxên cmthần qfxckxchờ mDNrYXXột chút,DNrYXX đứngmt dậy9hSUwz nhìmtn mtcô, rồ9hSUwzi xoDNrYXXay l9hSUwzưng đi.

Hạ ThầDNrYXXn hu9hSUwzng DNrYXXhăng 9hSUwznhìn tDNrYXXheo bón9hSUwzg dámtng anhDNrYXX, mtHàn mtCảnh Himtên, một9hSUwz ngàqfxckxy DNrYXXnào đóDNrYXX, qfxckxanh sẽmt phảimt cmtầu x9hSUwzin qfxckxcô 9hSUwzcho qfxckxanh qfxckxquay qfxckxtrở về.

Trong 9hSUwzquán cafe.

“Tư mtDĩnh, mtem DNrYXXcó kmthỏe khôngDNrYXX?” LonDNrYXXg Nmtgạo PDNrYXXhỉ nhìmtn mtcô, DNrYXXquan tâqfxckxm hỏi,9hSUwz kmthông biếtDNrYXX cmtô s9hSUwzau k9hSUwzhi biếtmt ch9hSUwzuyện cDNrYXXủa HạDNrYXX DNrYXXThần sẽmt nqfxckxghĩ nhDNrYXXư thqfxckxế nào?

“Vẫn tốqfxckxt, còn9hSUwz anh?”9hSUwz DNrYXXĐới T9hSUwzư mtDĩnh qfxckxnhẹ nhàngDNrYXX uốnqfxckxg một9hSUwz ngụmtm cà9hSUwz phêqfxckx, cqfxckxà pmthê c9hSUwzhua qfxckxsót giqfxckxống như9hSUwz lòqfxckxng 9hSUwzcủa qfxckxcô bâmty giờDNrYXX vậy.

“Bây DNrYXXgiờ emtm đ9hSUwzịnh lmtàm gì?”mt mtLong NgạoDNrYXX Phỉqfxckx quqfxckxan 9hSUwztâm hỏi.

“Làm cá9hSUwzi gì?”9hSUwz Đmtới Tưmt Dĩn9hSUwzh mtsửng sốt,mt khônqfxckxg hiểqfxckxu đượcqfxckx mtý mttứ củmta anh.

“Chính làqfxckx Hạqfxckx Thần9hSUwz đãDNrYXX mmtang qfxckxthai rồi,mt emtm định9hSUwz làm9hSUwz gìDNrYXX bây9hSUwz giờ?”mt Lmtong Ngạomt Ph9hSUwzỉ DNrYXXnói rõmt lại.

“Em DNrYXXcó DNrYXXthể lDNrYXXàm gqfxckxì bDNrYXXây qfxckxgiờ?” Đớimt Tư9hSUwz D9hSUwzĩnh cqfxckxười khổ.

“Nếu 9hSUwzem khônqfxckxg muốDNrYXXn cùng9hSUwz Cảnh9hSUwz Himtên l9hSUwzy qfxckxhôn, như9hSUwz vqfxckxậy anDNrYXXh gmtiúp qfxckxem gi9hSUwzải quyết9hSUwz chuyDNrYXXện nàDNrYXXy.” Lomtng NgạoDNrYXX Phỉ9hSUwz qfxckxtin tưởmtng thự9hSUwzc 9hSUwzlực cDNrYXXủa anDNrYXXh sẽqfxckx gmtiải qu9hSUwzyết chuyqfxckxện nqfxckxày dễ9hSUwz dàng.

“Không cầnqfxckx, khôDNrYXXng cầDNrYXXn tổn9hSUwz thDNrYXXương đứaqfxckx 9hSUwzbé.” ĐớiDNrYXX DNrYXXTư Dĩnmth cumtống quít9hSUwz ngDNrYXXăn cản,mt a9hSUwznh khôqfxckxng phảiqfxckx mDNrYXXuốn bqfxckxỏ cáimt thDNrYXXai của9hSUwz DNrYXXHạ DNrYXXThần chứ.

Nhìn cômt qfxckxbày rmta dángqfxckx vmtẻ khẩnmt trưDNrYXXơng nhưqfxckx thếqfxckx, Lqfxckxong NDNrYXXgạo Phỉmt cảm9hSUwz thấmty 9hSUwzlẫn mtlộn nóqfxckxi: “Tưqfxckx mtDĩnh, DNrYXXem vqfxckxì mtcái gmtì qfxckxphải 9hSUwzchịu nDNrYXXhư vậy?”

“Em đãqfxckx k9hSUwzhông thểmt sqfxckxinh cDNrYXXho Cảnhqfxckx Himtên 9hSUwzmột đứaDNrYXX conqfxckx, sqfxckxao qfxckxcó DNrYXXthể qfxckxđi thương9hSUwz t9hSUwzổn tới9hSUwz 9hSUwzcon củDNrYXXa aqfxckxnh ấyDNrYXX cDNrYXXhứ?” ĐDNrYXXới Tưmt Dĩnmth thầmqfxckx qfxckxthở dài.

“Tư qfxckxDĩnh, vDNrYXXì qfxckxsao e9hSUwzm vẫn9hSUwz qfxckxthay nmtgười kh9hSUwzác suDNrYXXy qfxckxnghĩ, khônDNrYXXg s9hSUwzuy nmtghĩ gìqfxckx mtcho mqfxckxình cả.”9hSUwz Loqfxckxng NgạoDNrYXX Phỉ9hSUwz qfxckxnhìn cqfxckxô ngồiqfxckx trướcmt mắqfxckxt màqfxckx đqfxckxau lòng.

“Em cũng9hSUwz k9hSUwzhông cóqfxckx tốqfxckxt nDNrYXXhư vậyqfxckx đâu9hSUwz. CũDNrYXXng k9hSUwzhông còmtn sớmDNrYXX 9hSUwznữa, 9hSUwzem phảiqfxckx trởqfxckx v9hSUwzề, gặpDNrYXX lmtại sau.mt” Đớiqfxckx 9hSUwzTư mtDĩnh k9hSUwzhông bi9hSUwzết mtvì smtao, cDNrYXXô khô9hSUwzng DNrYXXthể bìnmth thảmtn đối9hSUwz mmtặt vmtới anDNrYXXh được.

“Anh đưaqfxckx mtem về.”DNrYXX LDNrYXXong Ngạo9hSUwz PDNrYXXhỉ biế9hSUwzt tronqfxckxg lmtòng cmtô còqfxckxn ngạiDNrYXX ngùnqfxckxg, aqfxckxnh phảiqfxckx lmtàm DNrYXXgì chqfxckxo đúngqfxckx đây?

“Cám ơ9hSUwzn anhmt, nhưngDNrYXX khômtng cầmtn đâu,qfxckx eDNrYXXm t9hSUwzự láimt xqfxckxe 9hSUwzvề.” ĐDNrYXXới DNrYXXTư Dĩnqfxckxh khác9hSUwzh DNrYXXsáo qfxckxcự tqfxckxuyệt, smtau đómt rời9hSUwz 9hSUwzkhỏi quán cafe.