You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 67DrK8: MDrK8uốn RVGGcó DrK8đứa bé

Ông HạKPYL cùnDrK8g B7efhà HKPYLạ ggaHoiật mìn7efhh nhìRVGGn bgaHoọn DrK8họ, saDrK8u đó7efh vẻDrK8 mặtRVGG gaHođầy phẫngaHo nộRVGG nói:

“Ông nóigaHo đùDrK8a gKPYLì vKPYLậy? NếugaHo Cảnh7efh Hiên7efh muốRVGGn cướiDrK8 TiểDrK8u Thần,gaHo nóDrK8 sẽgaHo khôRVGGng gaHocưới ngườiRVGG khgaHoác, hRVGGơn nữaKPYL cDrK8ho dDrK8ù hiệnDrK8 tạiDrK8 hKPYLai ngườigaHo KPYLchịu cgaHoưới, chgaHoúng RVGGtôi gaHocũng KPYLsẽ DrK8không chịuDrK8 gả.”

“Ông HKPYLạ, RVGGhai ngKPYLười đừn7efhg k7efhích động,RVGG chúngKPYL gaHota bgaHoàn KPYLbạc mgaHoột chú7efht đưKPYLợc DrK8không?” RVGGÔng HànDrK8 vộigaHo vàRVGGng nói.

“Chính làRVGG gaHonhư tRVGGhế 7efhnày, bgaHoà HRVGGạ, 7efhbà cầDrK8n phả7efhi hiểuRVGG RVGGrõ, n7efhếu hagaHoi ngườiDrK8 7efhcố gaHoý KPYLbắt 7efhHạ Thầ7efhn bỏRVGG đứKPYLa nhỏ,KPYL vDrK8ạchẳng KPYLmay xảygaHo rKPYLa RVGGchuyện gìRVGG KPYLngoài ý7efh muốn?gaHo NgaHoếu saDrK8u ngaHoày HạRVGG TgaHohần khôngaHog thểRVGG mgaHoang thgaHoai 7efhlại thìgaHo RVGGlàm 7efhsau bâKPYLy giờKPYL? BRVGGà h7efhi vọgaHong chu7efhyện KPYLnày xảKPYLy r7efha sao?7efh” 7efhBà H7efhàn cố7efh ýRVGG KPYLđem KPYLsự tKPYLình nRVGGói thậtgaHo n7efhghiêm trọng.

Sắc KPYLmặt b7efhà HRVGGạ gaHoquả nKPYLhiên tDrK8hay KPYLđổi mộtKPYL 7efhchút, khgaHoông KPYLkhỏi nhìn7efh xgaHoem ôgaHong Hạ.

“Ông HDrK8ạ, ôDrK8ng bRVGGình tĩnKPYLh mộtKPYL chút,gaHo h7efhãy ngDrK8he 7efhtôi ngaHoói, CảnhKPYL HRVGGiên ngaHohất đKPYLịnh DrK8là thícDrK8h gaHoHạ Thần,DrK8 KPYLbằng RVGGkhông hgaHoai đứaRVGG cũDrK8ng sDrK8ẽ khôngKPYL ởKPYL cRVGGùng mộKPYLt chỗ,KPYL kgaHohông pgaHohải sao?7efh” ÔKPYLng Hàn7efh tRVGGùy tKPYLhời 7efhkhuyên giải.

“Vậy DrK8ý củaRVGG haKPYLi ngưKPYLời lRVGGà muRVGGốn CảDrK8nh HiêKPYLn lRVGGy hôn7efh r7efhồi cướigaHo HạgaHo RVGGThần, CảnhgaHo 7efhHiên cũRVGGng DrK8chịu lKPYLàm RVGGvậy saKPYLo?” NgữRVGG 7efhkhí củaKPYL ÔKPYLng DrK8Hạ cũngRVGG dịu7efh KPYLđi RVGGđôi chút.

“Nhất định7efh C7efhảnh 7efhHiên sẽDrK8 chịu,gaHo hDrK8ai ngườigaHo yKPYLên tâRVGGm, chuRVGGyện nàDrK8y chDrK8úng tgaHoôi sẽDrK8 giảiRVGG quyếKPYLt, nKPYLhất định7efh RVGGsẽ chgaHoo hagaHoi ngườDrK8i mRVGGột đKPYLáp ánKPYL vừa7efh lgaHoòng, haKPYLi nDrK8gười RVGGhôm nKPYLay ởKPYL lạDrK8i đâyKPYL ăKPYLn cơ7efhm nha.”7efh ÔnggaHo gaHoHàn vuRVGGi vẻ,DrK8 ggaHoiãn đuôgaHoi lônKPYLg màyRVGG, ôngaHog đã7efh cógaHo cháuKPYL nội7efh rồi.

“Không cầDrK8n, chúgaHong tô7efhi kRVGGhông cgaHoần ăngaHo, chúRVGGng gaHotôi điRVGG vềDrK8 trước7efh đây,7efh hKPYLy vọDrK8ng hgaHoai ngườiRVGG c7efhho 7efhchúng tô7efhi RVGGmột cKPYLâu RVGGtrả lời7efh thuyếtKPYL phục.”

“Được, KPYLsẽ rKPYLất RVGGnhanh thôi.”

Ông KPYLHạ vDrK8à gaHobà HạRVGG đigaHo rRVGGồi, ôKPYLng DrK8Hàn cùnDrK8g KPYLbà HRVGGàn 7efhnhìn nhgaHoau, tronKPYLg lòngRVGG cóRVGG mộ7efht lKPYLinh cRVGGảm tốt.

Đới Tư7efh RVGGDĩnh DrK8mở cửa7efh raDrK8, nhìngaHo t7efhhấy n7efhgười ngoKPYLài cDrK8ửa, sắgaHoc m7efhặt RVGGcứng đờ,DrK8 họgaHo lạ7efhi tDrK8ới nữa.

“Bác tDrK8rai, bácRVGG gáiKPYL, KPYLhai ngườiDrK8 tớigaHo rồiDrK8 ạ.”gaHo Vừa7efh đgaHoịnh kê7efhu 7efhba mẹ,KPYL đ7efhột nhiênDrK8 nhớgaHo tớiDrK8 KPYLngày đ7efhó b7efhà Hàn7efh KPYLcó nógaHoi quKPYLa, cRVGGô vộiRVGG vRVGGàng 7efhsửa miệng.

Ông H7efhàn cùDrK8ng bà7efh HàKPYLn vuKPYLi vgaHoẻ RVGGđi tRVGGới, KPYLngồi xuốnRVGGg ghế7efh sgaHoô p7efhha, KPYLĐới gaHoTư DĩnhDrK8 tr7efhong 7efhlòng siDrK8nh 7efhnghi hKPYLoặc, kh7efhông lKPYLẽ DrK8họ đếRVGGn đâgaHoy RVGGbức 7efhcô 7efhly hôn.

“Tư Dĩnh,7efh cRVGGô chuẩnRVGG RVGGbị KPYLkhi nà7efho dọnKPYL đi?7efh Chúng7efh gaHota muốnDrK8 đemDrK8 ngaHoơi nKPYLày trDrK8ang hoàngDrK8 lại7efh mRVGGột DrK8chút.” Bà7efh 7efhHàn nhgaHoìn xunDrK8g quRVGGanh phòngDrK8 RVGGtựa hồgaHo k7efhhông vKPYLừa lòng.

“Cảnh KPYLHiên nRVGGhất đgaHoịnh DrK8nói chgaHoo côKPYL bigaHoết rồi,gaHo RVGGHạ ThầDrK8n đang7efh RVGGmang tRVGGhai, DrK8đứa n7efhhỏ 7efhlà 7efhcon c7efhủa CảDrK8nh Hiên?7efh TRVGGa nghĩgaHo sẽKPYL gaHođem nDrK8ó đến7efh đâyKPYL đgaHoể chăDrK8m sócgaHo, dùKPYL gRVGGì nóKPYL 7efhcũng gaHođang maKPYLng cốt7efh nhụcKPYL RVGGcủa HànKPYL gDrK8ia 7efhchúng ta.”

Đới 7efhTư DĩgaHonh chấngaHo DrK8động, HạDrK8 ThRVGGần DrK8mang 7efhthai, đứaKPYL 7efhnhỏ làRVGG gaHocon củagaHo CảngaHoh HiêKPYLn? ĐiềRVGGu gaHonày saKPYLo gaHocó tgaHohể? NếKPYLu CảnhKPYL RVGGHiên cùngKPYL HạRVGG DrK8Thần ở7efh cùDrK8ng mgaHoột chỗ,RVGG như7efh saRVGGo lRVGGại khôDrK8ng đồngRVGG ý7efh cùDrK8ng KPYLcô RVGGly hRVGGôn, haDrK8y lRVGGà ôngaHog bRVGGà gaHoHàn cốgaHo KPYLý nóiKPYL nhDrK8ư vậy.

“Cô kh7efhông tRVGGin saogaHo? ĐượKPYLc rồi,RVGG tgaHoa sẽKPYL chDrK8ờ CảngaHoh HigaHoên trởKPYL KPYLvề, chúnKPYLg KPYLta cùRVGGng KPYLnhau hDrK8ỏi nó.gaHo C7efhô đi7efh KPYLgọi đigaHoện thoRVGGại cgaHoho nóRVGG RVGGđi.” B7efhà Hà7efhn nhìngaHo r7efha RVGGhoài DrK8nghi trRVGGong mắgaHot cô.

“Vâng.” 7efhĐới TgaHoư RVGGDĩnh lDrK8ấy điệnKPYL thoKPYLại dDrK8i độnggaHo bênDrK8 ngKPYLười r7efha gọi.

“Tư KPYLDĩnh, gaHocó KPYLviệc gìDrK8 sao?”RVGG Hàn7efh RVGGCảnh 7efhHiên cRVGGầm RVGGlấy dDrK8i độn7efhg vừa7efh thấgaHoy 7efhlà đigaHoện thoạiDrK8 RVGGở ngaHohà gọgaHoi đến.

“Bây DrK8giờ a7efhnh cKPYLó bậKPYLn khôKPYLng? KhôngaHog pgaHohải vRVGGội, nhưRVGGng DrK8anh 7efhhãy tRVGGan sởRVGG sớmgaHo mộtDrK8 chRVGGút, eRVGGm 7efhcó viKPYLệc RVGGmuốn hRVGGỏi anDrK8h 7efhmà.” GiọDrK8ng DrK8Đới gaHoTư DĩnhKPYL KPYLrất nhẹ.

Hàn CảngaHoh HiênDrK8 nhgaHoìn xDrK8em KPYLđồng hồ,DrK8 cgaHoòn cRVGGó nửaDrK8 giRVGGờ cũnRVGGg đKPYLã tDrK8an sở7efh rồgaHoi, nói:RVGG “KPYLĐược, aKPYLnh lậpRVGG tRVGGức vềgaHo ngay.”

Đới TgaHoư DRVGGĩnh cùnggaHo ô7efhng gaHoHàn, DrK8bà HànKPYL KPYLlẳng DrK8lặng ngồigaHo cRVGGhờ CảnhRVGG HiKPYLên trởRVGG vềDrK8 gaHochứng mi7efhnh DrK8hết thảy.

Chuông cDrK8ửa vừaDrK8 regaHoo, Đới7efh TưgaHo RVGGDĩnh vộKPYLi vàngRVGG đKPYLi mở7efh cửa.

“Tư DĩDrK8nh, gaHochuyện gì,…”gaHo H7efhàn CảDrK8nh HiênKPYL tiếnKPYL 7efhvào nhàgaHo liềnKPYL KPYLhỏi, độtKPYL nhDrK8iên thgaHoấy gaHocha mKPYLẹ đan7efhg ngồiDrK8 ởgaHo ghếKPYL sKPYLô pDrK8ha, sửKPYLng sốt7efh nói:

“Cha mẹ,DrK8 tạiRVGG DrK8sao hKPYLai RVGGngười lại7efh RVGGđến đây?”

“Xảy rKPYLa chKPYLuyện KPYLlớn nhưgaHo thDrK8ế màgaHo chúnggaHo tKPYLa c7efhó t7efhhể DrK8không đếnDrK8 gaHođược saoKPYL?” vDrK8ẻ mặt7efh ôgaHong HànDrK8 nghiêmRVGG tDrK8úc nói.

“Con c7efhòn gi7efhả bộgaHo, RVGGđứa n7efhhỏ tDrK8rong bụnggaHo RVGGHạ TKPYLhần cDrK8ó p7efhhải làDrK8 củKPYLa co7efhn khôn7efhg, cóRVGG phả7efhi RVGGhay kh7efhông?” BàKPYL HàgaHon 7efhgõ 7efhvào DrK8đầu anKPYLh mộtgaHo KPYLcái, tạDrK8i 7efhsao anRVGGh cáKPYLi gìgaHo cũnggaHo gaHokhông nRVGGói chRVGGo họgaHo bgaHoiết chứ.

Hàn Cả7efhnh Hi7efhên 7efhcứng ngưgaHoời đứngRVGG đơ7efh nKPYLơi đgaHoó, kgaHohông b7efhiết 7efhlà nKPYLên 7efhphủ nhậRVGGn hRVGGay thừaKPYL nDrK8hận 7efhnữa, chDrK8a mKPYLẹ biếgaHot RVGGđứa nhỏ7efh trongaHog bụgaHong HKPYLạ ThKPYLần DrK8là coRVGGn củ7efha chínhDrK8 gaHomình, còngaHo TKPYLư DĩnKPYLh tgaHohì saoDrK8, KPYLkhông khỏiRVGG đưagaHo gaHomắt nhìDrK8n vềgaHo phíaKPYL cô.

“Cha mẹ,7efh tạiRVGG saRVGGo haKPYLi 7efhngười lKPYLại KPYLbiết?” NgữRVGG RVGGkhí củaKPYL an7efhh cóRVGG vDrK8ẻ bấgaHot đắc7efh dĩDrK8 trầmDrK8 trDrK8ọng, chu7efhyện DrK8tới nướDrK8c DrK8này gaHocũng khô7efhng 7efhthể gaHokhông thừRVGGa nhận.

Sắc gaHomặt ĐớDrK8i RVGGTư DĩnKPYLh tDrK8hay đổKPYLi, tronRVGGg gaHođáy mDrK8ắt cDrK8ó DrK8chút đaKPYLu lòngKPYL, côRVGG cóDrK8 thểKPYL khgaHoông DrK8thèm RVGGđể DrK8ý đếKPYLn ch7efhuyện tì7efhnh cKPYLủa CảnhKPYL HRVGGiên vRVGGà HạgaHo Thần7efh, 7efhnhưng côKPYL 7efhđể ý7efh đếnRVGG vgaHoiệc aDrK8nh cưKPYL nhiêgaHon dámgaHo lừaRVGG mình.

“Chúng tgaHoa tạigaHo 7efhsao lKPYLại biết7efh, DrK8hôm gaHonay ôngRVGG HDrK8àn vớiKPYL bàgaHo 7efhHàn nổiRVGG giậKPYLn đùngDrK8 đùnRVGGg chạ7efhy đếnDrK8 chấ7efht v7efhấn chú7efhng taKPYL, bKPYLắt chúKPYLng gaHota cRVGGho DrK8bọn hRVGGọ mộRVGGt cáDrK8i cgaHoông đạKPYLo, hi7efhện tRVGGại tDrK8a m7efhuốn hỏigaHo con7efh, coDrK8n RVGGtính làDrK8m saKPYLo gaHobây giờ.”DrK8 Ông7efh gaHoHàn thDrK8ực thôngKPYL mi7efhnh đe7efhm vấnRVGG đềKPYL DrK8này đẩyRVGG sanRVGGg chDrK8o anh

“Con…” HKPYLàn Cả7efhnh HiêngaHo chầnKPYL cgaHohờ, khôngKPYL biRVGGết lgaHoàm gaHosao mớgaHoi phải.

“Rất gaHokhó quyếtgaHo địnhRVGG saoDrK8? CóKPYL gaHođiều DrK8ta nó7efhi cDrK8ho KPYLcon biếRVGGt, CảRVGGnh Hiên,KPYL gaHoHạ ThầnKPYL đRVGGang mangaHog tronDrK8g mìnhRVGG KPYLđứa c7efhon củagaHo co7efhn, hi7efhện tạiDrK8 việc7efh x7efhảy 7efhra tDrK8rước mRVGGắt DrK8chỉ cógaHo mộtKPYL cáDrK8ch giảKPYLi gaHoquyết đóRVGG cDrK8hính KPYLlà cướiRVGG KPYLHạ Th7efhần.” DrK8Ông Hà7efhn tỏgaHo tgaHohái độRVGG 7efhkiên quyếKPYLt nói.

“Cảnh HiêgaHon RVGGà, HgaHoạ ThầnDrK8 đanRVGGg DrK8mang thagaHoi cgaHoon củDrK8a cogaHon, coKPYLn ngaHohẫn tâKPYLm RVGGmặc KPYLkệ nKPYLó sao.”KPYL BRVGGà HànDrK8 ởKPYL bDrK8ên c7efhạnh cũnKPYLg đệm7efh thêm.

Đới gaHoTư DgaHoĩnh lẳngDrK8 DrK8lặng đứgaHong ở7efh mộtRVGG DrK8bên, troKPYLng mắKPYLt gaHolộ DrK8bi thươnKPYLg, hóa7efh DrK8ra đàDrK8n ônRVGGg đều7efh nKPYLhư vậy,KPYL Cảnh7efh KPYLHiên gaHocư nKPYLhiên cũngKPYL sgaHoau lưngKPYL mìnDrK8h cDrK8ùng HạDrK8 Thần7efh DrK8xảy KPYLra chuyệnKPYL đRVGGó, vgaHoậy DrK8tại sa7efho cògaHon 7efhkhông chịuDrK8 buKPYLông RVGGtay cô.

“Cha DrK8mẹ, hRVGGai nDrK8gười kgaHohông DrK8cần épgaHo gaHocon, haDrK8i ngaHogười trởgaHo v7efhề DrK8đi, coRVGGn sẽgaHo sgaHouy KPYLnghĩ xeKPYLm phRVGGải gKPYLiải 7efhquyết RVGGchuyện ngaHoày rDrK8a saogaHo.” Hà7efhn gaHoCảnh HiêgaHon thốnDrK8g DrK8khổ héDrK8t lớn,RVGG DrK8mọi ngườKPYLi đRVGGều m7efhuốn DrK8ép KPYLanh, agaHonh gaHosắp đKPYLiên rồi.

“Vậy c7efhon tốt7efh nhấ7efht hãyDrK8 nghĩDrK8 KPYLkĩ lạ7efhi gaHođi, chúngDrK8 t7efha chgaHoo cgaHoon 1gaHo0 RVGGngày 7efhsuy nghKPYLĩ, cùnDrK8g Tư7efh DĩnKPYLh lKPYLy hRVGGôn, cưKPYLới DrK8Hạ Thần.”gaHo KPYLTrong mRVGGắt ÔngRVGG HànKPYL cgaHohứa đầyDrK8 tứgaHoc giận.

Bà 7efhHàn cũngaHog nh7efhìn Đới7efh gaHoTư DDrK8ĩnh nói:

“Tôi hDrK8y KPYLvọng cgaHoô hiểRVGGu DrK8được, đứagaHo gaHobé tKPYLrong bụKPYLng HạDrK8 7efhThần, chúDrK8ng tôiDrK8 sẽRVGG khôngaHog bKPYLỏ nóDrK8, cgaHoô nêRVGGn biếtDrK8 chKPYLính mìnDrK8h phảiRVGG gaHolàm nhRVGGư thếKPYL n7efhào? NRVGGếu cô7efh cóDrK8 tgaHohể RVGGsinh cKPYLho gaHochúng tôRVGGi mộtRVGG đứa7efh chDrK8áu, cDrK8húng tôRVGGi c7efhũng sẽDrK8 khônRVGGg vDrK8ô 7efhtình DrK8bức cô.”

“Cháu hi7efhểu đượgaHoc, cháu7efh kDrK8hông RVGGcó trRVGGách RVGGhai báDrK8c, cgaHoũng khDrK8ông cRVGGó gìgaHo kỳDrK8 lạ.”RVGG ĐớiRVGG gaHoTư DrK8Dĩnh cgaHoười khổ,DrK8 c7efhô khRVGGông KPYLcó tưKPYL cRVGGách tráKPYLch bọgaHon họ.

“Chúng tôDrK8i DrK8đi RVGG, chuDrK8yện còKPYLn lạiKPYL gaHohai ngườigaHo tự7efh mgaHoình gDrK8iải quyết,RVGG cgaHohúng tôiRVGG chỉDrK8 cầnKPYL kếtgaHo qKPYLuả.” ÔngDrK8 HDrK8àn gaHolôi k7efhéo gaHobà HàKPYLn, nRVGGém lạiDrK8 nhữDrK8ng lờKPYLi nàyDrK8, rồDrK8i xoa7efhy nRVGGgười r7efhời đi.

Anh chọ7efhn em

Hàn CảnhgaHo HiêngaHo gaHonhìn ĐớDrK8i RVGGTư DKPYLĩnh vẫngaHo đ7efhang bìKPYLnh tĩnh7efh đ7efhứng ởgaHo bêgaHon gaHocạnh, áKPYLy n7efháy nói7efh: “RVGGTư DĩKPYLnh, KPYLem nDrK8ghe 7efhanh giảDrK8i thígaHoch, l7efhần đDrK8ó là7efh vìDrK8 KPYLanh uốnKPYLg rượgaHou, chgaHoo n7efhên mớiKPYL có7efh t7efhhể cùnDrK8g HạgaHo gaHoThần x7efhảy KPYLra chuyện7efh khôngDrK8 nê7efhn x7efhảy raKPYL, RVGGai ngờKPYL RVGGcô ấgaHoy DrK8lại mKPYLang thaiRVGG, anh……….”

“Cảnh Hiên,RVGG gaHochúc mDrK8ừng anhgaHo, lêRVGGn chứcDrK8 gaHocha.” ĐớigaHo TưgaHo KPYLDĩnh lại7efh độtgaHo nDrK8hiên ngKPYLăn lDrK8ời anh.

Mặt Hà7efhn CảnKPYLh HiKPYLên 7efhbiến sắc,RVGG KPYLnói: “gaHoTư DĩnhgaHo, lKPYLời 7efhem nRVGGói cRVGGó KPYLý gìDrK8? TrRVGGong gaHolòng DrK8em đanDrK8g nRVGGghĩ gì7efh thRVGGì nóiRVGG KPYLra 7efhđi, gaHoem cKPYLó RVGGthể đángaHoh angaHoh, cógaHo thểKPYL gaHomắng aKPYLnh nhKPYLưng x7efhin 7efhem RVGGđừng cgaHoó thá7efhi đRVGGộ này.”

“Em vKPYLì sKPYLao phả7efhi đánh7efh aDrK8nh, mắ7efhng aDrK8nh? KPYLEm kRVGGhông nRVGGên 7efhchúc mgaHoừng KPYLanh RVGGsao?” Khóe7efh miệngDrK8 DrK8Đới KPYLTư DĩnRVGGh gaHomang tDrK8heo mộKPYLt RVGGchút cư7efhời cười,KPYL lKPYLàm KPYLcho an7efhh nRVGGhìn k7efhhông 7efhra cô7efh đanRVGGg DrK8nghĩ gì.

“Tư Dĩnh,7efh e7efhm khôngaHog KPYLtrách anDrK8h DrK8sao? 7efhEm kgaHohông oánRVGG a7efhnh sao?”KPYL TrRVGGong lòng7efh HKPYLàn CDrK8ảnh HgaHoiên vRVGGô cù7efhng hoanDrK8g RVGGmang, 7efhtại s7efhao cKPYLô lDrK8ại cRVGGó thể7efh bìn7efhh tKPYLĩnh nhKPYLư thế?

“Em khKPYLông KPYLtrách, cũnKPYLg khô7efhng DrK8oán, Cảnh7efh HiRVGGên, đâRVGGy gaHolà viDrK8ệc egaHom khDrK8ông thgaHoể làmKPYL ch7efho agaHonh, KPYLcho nêRVGGn ch7efhúng DrK8ta lRVGGy hôngaHo đi.”DrK8 ĐớiRVGG T7efhư Dĩ7efhnh biRVGGết mìnRVGGh khôngDrK8 cKPYLó tưgaHo cácRVGGh oánDrK8, điềugaHo côKPYL cóDrK8 thểKPYL làDrK8m DrK8là tDrK8hành toànKPYL ch7efho bọDrK8n họ.

“Ly DrK8hôn, RVGGly gaHohôn gì?KPYL EKPYLm KPYLvì điềuRVGG nKPYLày mgaHoà RVGGly hô7efhn saoRVGG?” Hàn7efh CảnKPYLh Hiê7efhn nKPYLóng giậnDrK8 KPYL, sDrK8au đóDrK8 bKPYLắt l7efhấy bảKPYL vagaHoi của7efh DrK8cô, nóiKPYL: “DrK8Em cứRVGG cDrK8oi KPYLnhư chKPYLúng RVGGta tìRVGGm đượcgaHo mộRVGGt ngườiKPYL DrK8đẻ thRVGGuê được7efh kRVGGhông? EKPYLm khgaHoông ph7efhải nóiKPYL eRVGGm s7efhẽ khônKPYLg n7efhgại sao?”

Đới TRVGGư DgaHoĩnh nhìgaHon anKPYLh kíc7efhh động7efh, hạKPYL 7efhtay aDrK8nh xuốRVGGng, nói:7efh “HạRVGG TgaHohần gaHolà mẹDrK8 cDrK8ủa KPYLcon anRVGGh, anDrK8h c7efhó thểgaHo xe7efhm côRVGG ấyDrK8 ngaHohư mộ7efht ngưgaHoời đKPYLẻ tDrK8huê sagaHoo? gaHoCon của7efh c7efhô 7efhấy sẽRVGG chịuKPYL DrK8cho chúngRVGG KPYLta sKPYLao? CảnhRVGG 7efhHiên 7efhđừng 7efhtự lừaKPYL dốKPYLi chính7efh DrK8mình nữa.”

Hàn Cản7efhh HiênDrK8 DrK8cứng gaHođờ người,gaHo 7efhlời củaKPYL côKPYL khôRVGGng KPYLchút gaHolưu RVGGtình chạmDrK8 vàKPYLo chỗRVGG DrK8đau gaHocủa 7efhmình, mộtgaHo lúKPYLc KPYLlâu sagaHou mRVGGới nhìnRVGG côRVGG rồRVGGi KPYLnói: “AnhRVGG DrK8sẽ khôgaHong RVGGly hôDrK8n vớiDrK8 emKPYL, trướcDrK8 RVGGkia 7efhanh 7efhcũng RVGGđã KPYLnói rồi,KPYL aKPYLnh tìDrK8nh nguyệKPYLn 7efhkhông cóDrK8 7efhcon, gaHocũng khônggaHo muốnDrK8 mấgaHot đDrK8i eDrK8m, hiện7efh tạgaHoi gaHoanh vẫnKPYL muốn7efh nKPYLhư thế.”

“Cảnh Hiên,7efh KPYLtội gì7efh chứ?RVGG AKPYLnh gaHocó biDrK8ết RVGGanh KPYLlàm nRVGGhư RVGGvậy 7efhthương RVGGtổn bagaHoo n7efhhiêu người7efh khônKPYLg? ChDrK8a mẹKPYL củ7efha anDrK8h, HạRVGG RVGGThần vàgaHo c7efhon DrK8của gaHocô ấy,7efh anKPYLh n7efhhẫn gaHotâm saoKPYL?” Đới7efh KPYLTư RVGGDĩnh vừaDrK8 cảDrK8m độnDrK8g, vgaHoừa đaRVGGu lòng.

“Tư DĩKPYLnh, DrK8em khôngaHog cầnKPYL nóigaHo nữa,RVGG 7efhanh bắtRVGG buộRVGGc phKPYLải phụDrK8 7efhmột bên,DrK8 nếu7efh chọnDrK8 gaHogiữa DrK8đứa béRVGG vàDrK8 eDrK8m, a7efhnh sẽKPYL chọngaHo em7efh.” RVGGHàn CảnhRVGG HgaHoiên n7efhhìn côRVGG vớiDrK8 thRVGGái độDrK8 cư7efhơng quyết.

Đới TgaHoư DĩnRVGGh bấ7efht đgaHoắc dĩRVGG t7efhhở dDrK8ài, 7efhcô biKPYLết thuDrK8yết gaHophục CảnKPYLh HigaHoên thựgaHoc sựRVGG rRVGGất khógaHo khănDrK8, RVGGanh cầgaHon thờiRVGG ggaHoian đKPYLể sKPYLuy ngKPYLhĩ DrK8cẩn thận.

Chuyện củaKPYL 7efhHàn CảnhKPYL Hi7efhên cùKPYLng DrK8Hạ ThầnRVGG khônggaHo còn7efh KPYLlà KPYLbí mật,DrK8 nhgaHoất RVGGđịnh mọi7efh ngKPYLười cũngDrK8 KPYLđã bDrK8iết rồi.

Đới KPYLTư 7efhGiai cRVGGùng gaHoTrịnh VũRVGG V7efhăn maKPYLng vẻ7efh 7efhmặt t7efhức ggaHoiận bấKPYLt bìnhDrK8 RVGGđi DrK8vào n7efhhà DrK8Tư Dĩnh.

“Em cDrK8òn khKPYLông tứDrK8c giậRVGGn, hgaHoai ngườiDrK8 tRVGGức giậnKPYL gaHolàm chi?”DrK8 ĐớiKPYL TưRVGG DĩgaHonh nRVGGhìn cKPYLác cRVGGô RVGGcười nói.

“Tư DĩnDrK8h, gaHoở trướRVGGc m7efhặt bọKPYLn 7efhchị khgaHoông cầ7efhn ki7efhên DrK8cường nDrK8hư vậy,KPYL nếgaHou RVGGem DrK8muốn khócDrK8, hãyRVGG khóDrK8c đi,RVGG bọn7efh chKPYLị cùnRVGGg e7efhm DrK8chia sẻ.”

Đới TưgaHo GiagaHoi cũnKPYLg hiểu7efh được7efh RVGGlòng củaKPYL KPYLem gáigaHo, KPYLsắc mặtRVGG DrK8có chúRVGGt trDrK8ầm tDrK8rọng hỏi:RVGG “TưRVGG 7efhDĩnh, lầRVGGn nà7efhy KPYLcó gaHophải DrK8em quyế7efht địnhRVGG lDrK8y hôn?”

“Ly hônRVGG? 7efhCậu cùnDrK8g HàRVGGn KPYLCảnh HiênKPYL muRVGGốn RVGGly hôn?”KPYL T7efhrịnh V7efhũ RVGGVăn chấnRVGG DrK8động hỏi.

Đới TưRVGG DrK8Dĩnh trầmgaHo mặcDrK8 mộtDrK8 chKPYLút 7efhmới nDrK8ói: “7efhTuy rằgaHong KPYLCảnh HiDrK8ên KPYLvẫn kRVGGhông đồn7efhg 7efhý DrK8ly hôngaHo, nhưDrK8ng egaHom gaHobiết angaHoh ấgaHoy tớiKPYL mộgaHot ngàyDrK8 nào7efh đóRVGG cũng7efh sẽDrK8 đồngaHog ýKPYL giảDrK8i quyếtgaHo chuyệnDrK8 nRVGGày, tìngaHoh gaHoyêu KPYLcủa chúngKPYL eKPYLm KPYLnếu gaHoso sángaHoh cDrK8ũng khôRVGGng bằn7efhg đượcgaHo máDrK8u KPYLmủ DrK8tình thâKPYLm cốKPYLt nhụcKPYL củKPYLa ngưDrK8ời thâKPYLn, KPYLem tiRVGGn tưởnggaHo gaHokhi anRVGGh ấDrK8y nhìngaHo gaHothấy cogaHon mìnDrK8h, cũnggaHo cKPYLhính làRVGG thờ7efhi đigaHoểm chúngDrK8 eKPYLm DrK8ly hôn.”

Nhìn côKPYL cũKPYLng khôgaHong DrK8có DrK8biểu hiệngaHo củ7efha sựDrK8 bRVGGi thDrK8ương, TrịnRVGGh VũgaHo VănKPYL cũKPYLng độRVGGt 7efhnhiên hiểKPYLu được,gaHo Tư7efh DĩnRVGGh vẫn7efh yêu7efh LoDrK8ng Ngạo7efh PgaHohỉ, chRVGGo nênDrK8 RVGGmới bDrK8ình tĩKPYLnh nKPYLhư vậy,gaHo chRVGGính mgaHoình tRVGGhật khônggaHo bKPYLiết nRVGGên 7efhthương 7efhcảm cRVGGho c7efhô h7efhay HKPYLàn CảnhRVGG Hiên.

Hạ T7efhhần lẳn7efhg lặRVGGng nKPYLgồi trênDrK8 sKPYLô phRVGGa, chgaHoờ HànDrK8 CRVGGảnh HiênKPYL mở7efh gaHomiệng, cô7efh khônKPYLg gaHonghĩ KPYLtới cDrK8ha mẹKPYL DrK8lại pKPYLhái nRVGGgười điềKPYLu tr7efha gaHocô, gaHocó điềugaHo viKPYLệc gaHonày gaHocũng đúng7efh KPYLvới hDrK8y vKPYLọng c7efhủa cô.

Hàn DrK8Cảnh 7efhHiên KPYLdo dựgaHo đãgaHo lgaHoâu, rgaHoốt KPYLcục ngẩng7efh đầuRVGG nDrK8hìn DrK8cô, hgaHoạ DrK8quyết định,7efh quyếtRVGG tâmRVGG ngaHoói: “Hạ7efh ThDrK8ần, aDrK8nh xKPYLin lỗiRVGG, bấ7efht l7efhuận DrK8em quyếtDrK8 gaHođịnh sẽ7efh là7efhm gDrK8ì vDrK8ới cDrK8ái thgaHoai, aRVGGnh chỉgaHo c7efhó thểgaHo gaHonói vớ7efhi KPYLem rằng,gaHo RVGGanh KPYLsẽ kKPYLhông KPYLcùng 7efhTư KPYLDĩnh lKPYLy hôn.”

“Anh Cảnh7efh HiêDrK8n, gaHoem chgaHoo KPYLtới bDrK8ây KPYLgiờ đRVGGều khôn7efhg cóRVGG gaHonghĩ tớigaHo angaHoh sRVGGẽ l7efhy hônDrK8, a7efhnh gaHocũng kKPYLhông cDrK8ần phDrK8ải chịuDrK8 gaHotrách nhRVGGiệm, đứagaHo béKPYL KPYLnày anRVGGh cũn7efhg khôngDrK8 cầDrK8n gaHophải xegaHon vgaHoào.” NướcDrK8 mắ7efht HạDrK8 thầngaHo chảgaHoy xuống,gaHo RVGGoán hận7efh trKPYLong l7efhòng lạigaHo giDrK8a tănRVGGg thêDrK8m vàiRVGG phần.

“Hạ ThầKPYLn, RVGGanh khônggaHo nKPYLghĩ gaHosẽ tổngaHo tRVGGhương đếnRVGG DrK8em, thậKPYLt sựDrK8 anKPYLh khôngDrK8 muốDrK8n nhưDrK8 vậyDrK8.” DrK8Hàn CảgaHonh HiêKPYLn khônRVGGg biếtDrK8 biểuRVGG đạRVGGt lờiKPYL xDrK8in l7efhỗi gaHonhư thếRVGG nào.

“Em biếtDrK8, CảnDrK8h Hiên,RVGG an7efhh đ7efhi đ7efhi, 7efhem RVGGkhông muốngaHo gặpgaHo KPYLanh nữa.”DrK8 H7efhạ Thần7efh thRVGGật kgaHohông nRVGGgờ ngườ7efhi đànDrK8 ôn7efhg nàyRVGG lạgaHoi KPYLbạc RVGGtình bạcRVGG nghĩaKPYL vớiRVGG mRVGGình gaHonhư vậy.

“Vậy DrK8em DrK8bảo trọ7efhng, RVGGanh đgaHoi đây.gaHo” HDrK8àn RVGGCảnh HigaHoên chầKPYLn 7efhchờ mộgaHot 7efhchút, đứngDrK8 RVGGdậy nhìDrK8n cKPYLô, rồiKPYL xoa7efhy lưnKPYLg đi.

Hạ Th7efhần hunKPYLg hănRVGGg nhì7efhn 7efhtheo bónggaHo dánDrK8g KPYLanh, HàRVGGn CRVGGảnh Hiên,RVGG mgaHoột ng7efhày nàoDrK8 đóDrK8, RVGGanh sẽRVGG phảiDrK8 cầuDrK8 xiRVGGn côRVGG ch7efho agaHonh gaHoquay 7efhtrở về.

Trong RVGGquán cafe.

“Tư DrK8Dĩnh, DrK8em cóRVGG khỏe7efh khônggaHo?” L7efhong NgạogaHo PhỉKPYL nhRVGGìn cô7efh, quDrK8an tâgaHom hỏiKPYL, kDrK8hông biết7efh cgaHoô saDrK8u kDrK8hi biếDrK8t chuyệngaHo củagaHo HDrK8ạ T7efhhần KPYLsẽ KPYLnghĩ nhưRVGG tDrK8hế nào?

“Vẫn tốt,RVGG gaHocòn anhgaHo?” ĐớiRVGG 7efhTư DĩKPYLnh nhẹgaHo nhKPYLàng RVGGuống một7efh nggaHoụm cKPYLà phê,KPYL cRVGGà phKPYLê cDrK8hua sóDrK8t giốngaHog nh7efhư KPYLlòng củDrK8a c7efhô bâRVGGy giờDrK8 vậy.

“Bây giờRVGG e7efhm địnhKPYL RVGGlàm gìDrK8?” LoRVGGng NgRVGGạo PhRVGGỉ qgaHouan RVGGtâm hỏi.

“Làm cgaHoái gì?”RVGG Đới7efh 7efhTư 7efhDĩnh sửnggaHo RVGGsốt, kgaHohông hi7efhểu đượcRVGG ýDrK8 tứ7efh củ7efha anh.

“Chính RVGGlà H7efhạ ThầnRVGG đDrK8ã man7efhg thagaHoi rồgaHoi, 7efhem 7efhđịnh 7efhlàm gKPYLì bây7efh giờ?KPYL” Lon7efhg NgạogaHo PhỉgaHo nóigaHo rKPYLõ lại.

“Em cóRVGG tKPYLhể 7efhlàm gìKPYL bRVGGây 7efhgiờ?” Đ7efhới TưKPYL DĩnhDrK8 cườiDrK8 khổ.

“Nếu KPYLem khônggaHo muốnDrK8 cRVGGùng CảnKPYLh HiêDrK8n lgaHoy RVGGhôn, nRVGGhư vậyDrK8 anKPYLh giúpgaHo KPYLem giảiRVGG KPYLquyết chu7efhyện này7efh.” LDrK8ong NgạoKPYL PDrK8hỉ tRVGGin tưởnggaHo gaHothực 7efhlực củaKPYL anKPYLh sKPYLẽ giảiDrK8 qDrK8uyết chu7efhyện nRVGGày dễRVGG dàng.

“Không cgaHoần, kgaHohông cầnDrK8 tổngaHo thươDrK8ng đDrK8ứa bé.”7efh ĐớiDrK8 KPYLTư DDrK8ĩnh cugaHoống quítDrK8 ngă7efhn cản,gaHo KPYLanh khôngDrK8 phảigaHo muốnDrK8 bỏDrK8 cágaHoi thaRVGGi củaKPYL KPYLHạ T7efhhần chứ.

Nhìn DrK8cô bàDrK8y rDrK8a 7efhdáng vẻgaHo kh7efhẩn trương7efh nhưKPYL tDrK8hế, RVGGLong KPYLNgạo RVGGPhỉ cảmRVGG thấRVGGy lẫRVGGn KPYLlộn nKPYLói: “gaHoTư DDrK8ĩnh, 7efhem vìRVGG cDrK8ái 7efhgì p7efhhải chịu7efh nRVGGhư vậy?”

“Em DrK8đã khôngKPYL tDrK8hể siRVGGnh cKPYLho CảnKPYLh HRVGGiên mộtKPYL đứ7efha congaHo, 7efhsao cgaHoó thểRVGG đKPYLi tKPYLhương tổ7efhn tDrK8ới KPYLcon củaKPYL a7efhnh ấgaHoy KPYLchứ?” RVGGĐới DrK8Tư gaHoDĩnh thầgaHom th7efhở dài.

“Tư D7efhĩnh, KPYLvì sa7efho DrK8em vẫKPYLn thaDrK8y ngKPYLười KPYLkhác 7efhsuy nghĩ,gaHo khôngRVGG su7efhy nRVGGghĩ gRVGGì gaHocho 7efhmình cả7efh.” LongaHog NgDrK8ạo PhỉRVGG DrK8nhìn cDrK8ô nKPYLgồi trgaHoước mắtgaHo RVGGmà gaHođau lòng.

“Em cDrK8ũng khôngKPYL cgaHoó tốtDrK8 ngaHohư vậy7efh đ7efhâu. CũnRVGGg khRVGGông cRVGGòn sớDrK8m nữKPYLa, eDrK8m phảiRVGG trgaHoở về,KPYL gặRVGGp lRVGGại sau.”gaHo Đớ7efhi 7efhTư Dĩ7efhnh khôn7efhg gaHobiết DrK8vì saoKPYL, cô7efh khôDrK8ng thểDrK8 bgaHoình thả7efhn đốigaHo gaHomặt vớigaHo DrK8anh được.

“Anh đư7efha egaHom về.”7efh LRVGGong NgKPYLạo P7efhhỉ bigaHoết trgaHoong lòngaHog cRVGGô c7efhòn ngaHogại ngDrK8ùng, 7efhanh phảDrK8i làRVGGm gì7efh chDrK8o đúng7efh đây?

“Cám ơgaHon KPYLanh, nhDrK8ưng khônRVGGg cầ7efhn gaHođâu, 7efhem tDrK8ự lKPYLái xKPYLe về.”DrK8 ĐKPYLới TgaHoư DrK8Dĩnh kháKPYLch sáoRVGG cựRVGG tuyệ7efht, 7efhsau RVGGđó rời7efh RVGGkhỏi quán cafe.