You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 6ukbkSm7: MuHGaNtNốn cHGaNtNó đứaukbkSm bé

Ông Hạ69DnG2 cùn69DnG2g B69DnG2à 69DnG2Hạ giAxật mìnHGaNtNh nhHGaNtNìn bọ69DnG2n họAx, saHGaNtNu đAxó vAxẻ Axmặt đ69DnG2ầy pukbkSmhẫn nộukbkSm nói:

“Ông nóiHGaNtN đùaukbkSm Axgì vậy?69DnG2 Nếu69DnG2 CảnhHGaNtN HiênHGaNtN muốnHGaNtN c69DnG2ưới Tiểu69DnG2 ThầnukbkSm, n69DnG2ó Axsẽ khHGaNtNông cướiukbkSm ngAxười kháukbkSmc, hơn69DnG2 nữaAx Axcho dukbkSmù HGaNtNhiện tạukbkSmi ha69DnG2i người69DnG2 cukbkSmhịu cưới,69DnG2 chúngAx tôHGaNtNi cHGaNtNũng s69DnG2ẽ kAxhông chịukbkSmu gả.”

“Ông Hạ,69DnG2 Axhai ngHGaNtNười HGaNtNđừng kíc69DnG2h độnHGaNtNg, chukbkSmúng 69DnG2ta bAxàn bHGaNtNạc mộtAx chukbkSmút đưAxợc không69DnG2?” ÔngukbkSm HàHGaNtNn vội69DnG2 vukbkSmàng nói.

“Chính HGaNtNlà nhAxư ukbkSmthế nHGaNtNày, HGaNtNbà 69DnG2Hạ, HGaNtNbà cầnAx ph69DnG2ải hiểu69DnG2 r69DnG2õ, HGaNtNnếu haAxi người69DnG2 cốukbkSm ý69DnG2 bắHGaNtNt Hạ69DnG2 ThầnAx Axbỏ ukbkSmđứa nhỏ,HGaNtN vạchẳng69DnG2 ukbkSmmay xukbkSmảy r69DnG2a chuyệAxn gìHGaNtN ngoà69DnG2i ýHGaNtN muốn?Ax HGaNtNNếu 69DnG2sau nàyAx HukbkSmạ ThầnHGaNtN k69DnG2hông thểAx mAxang tha69DnG2i 69DnG2lại t69DnG2hì lHGaNtNàm ukbkSmsau ukbkSmbây giAxờ? Bà69DnG2 ukbkSmhi ukbkSmvọng HGaNtNchuyện Axnày xảyHGaNtN r69DnG2a sAxao?” BukbkSmà Hà69DnG2n cốAx ukbkSmý HGaNtNđem sukbkSmự tAxình ukbkSmnói thukbkSmật nHGaNtNghiêm trọng.

Sắc ukbkSmmặt bàukbkSm 69DnG2Hạ quAxả nAxhiên thAxay đổiukbkSm mAxột 69DnG2chút, HGaNtNkhông khỏiHGaNtN nhukbkSmìn x69DnG2em ôAxng Hạ.

“Ông Hạ,69DnG2 ôAxng bìnukbkSmh Axtĩnh một69DnG2 chúukbkSmt, hãHGaNtNy ngh69DnG2e tôHGaNtNi n69DnG2ói, CảnhHGaNtN 69DnG2Hiên nhất69DnG2 địnhukbkSm ukbkSmlà thíchAx HạHGaNtN Thần,HGaNtN bằukbkSmng kHGaNtNhông haAxi đứaHGaNtN c69DnG2ũng sẽAx khôngukbkSm ở69DnG2 cù69DnG2ng mHGaNtNột cAxhỗ, khHGaNtNông HGaNtNphải sa69DnG2o?” ÔnHGaNtNg HànukbkSm tukbkSmùy thờHGaNtNi ukbkSmkhuyên giải.

“Vậy ýHGaNtN của69DnG2 69DnG2hai người69DnG2 69DnG2là m69DnG2uốn CảnhHGaNtN HiHGaNtNên l69DnG2y hônukbkSm 69DnG2rồi cướukbkSmi HạAx ThHGaNtNần, CHGaNtNảnh HiukbkSmên cũnHGaNtNg chịuAx làm69DnG2 vậHGaNtNy sAxao?” NgữAx kHGaNtNhí cukbkSmủa ÔngukbkSm HukbkSmạ cũnAxg HGaNtNdịu điHGaNtN đôiukbkSm chút.

“Nhất địnhHGaNtN C69DnG2ảnh HiêAxn s69DnG2ẽ chịuAx, haAxi người69DnG2 yênAx tâm,ukbkSm c69DnG2huyện 69DnG2này chúnAxg tAxôi HGaNtNsẽ giAxải quyếHGaNtNt, nAxhất địnhAx sẽukbkSm cHGaNtNho HGaNtNhai 69DnG2người Axmột đápAx ánAx vừaukbkSm lHGaNtNòng, Axhai ngukbkSmười 69DnG2hôm 69DnG2nay HGaNtNở lạAxi đukbkSmây ănAx cơAxm nh69DnG2a.” ÔnHGaNtNg HàHGaNtNn 69DnG2vui Axvẻ, giãHGaNtNn đu69DnG2ôi lAxông mày,HGaNtN ônukbkSmg 69DnG2đã c69DnG2ó cAxháu nộiHGaNtN rồi.

“Không cần,HGaNtN cukbkSmhúng Axtôi kh69DnG2ông Axcần HGaNtNăn, chúnAxg tôiukbkSm đukbkSmi về69DnG2 trưHGaNtNớc đây,69DnG2 hHGaNtNy HGaNtNvọng Axhai ngườukbkSmi cAxho cHGaNtNhúng tô69DnG2i mAxột cHGaNtNâu HGaNtNtrả lAxời thuukbkSmyết phục.”

“Được, sẽHGaNtN rấHGaNtNt nhanHGaNtNh thôi.”

Ông HạAx vukbkSmà Axbà HạAx điHGaNtN rồiukbkSm, ôngukbkSm HànukbkSm HGaNtNcùng bukbkSmà HàAxn ukbkSmnhìn nhauukbkSm, trHGaNtNong lòHGaNtNng có69DnG2 mHGaNtNột liHGaNtNnh cHGaNtNảm tốt.

Đới ukbkSmTư DĩnAxh m69DnG2ở cửaHGaNtN rAxa, nhìukbkSmn tHGaNtNhấy ngườiHGaNtN ngoAxài cửaukbkSm, sukbkSmắc mặukbkSmt cứngAx đờukbkSm, h69DnG2ọ lại69DnG2 tớiHGaNtN nữa.

“Bác tukbkSmrai, bácHGaNtN gáHGaNtNi, HGaNtNhai ngườHGaNtNi tớiHGaNtN rồiHGaNtN ạHGaNtN.” VừHGaNtNa địnhukbkSm kHGaNtNêu bAxa mẹukbkSm, độukbkSmt nhiêukbkSmn nhukbkSmớ tHGaNtNới nAxgày đó69DnG2 HGaNtNbà AxHàn cóukbkSm ukbkSmnói q69DnG2ua, cukbkSmô vộAxi và69DnG2ng sửaukbkSm miệng.

Ông HàukbkSmn 69DnG2cùng 69DnG2bà Hà69DnG2n ukbkSmvui vukbkSmẻ đHGaNtNi tới,Ax n69DnG2gồi xuốngHGaNtN ghếHGaNtN sôukbkSm pHGaNtNha, AxĐới TưAx Dĩnh69DnG2 ukbkSmtrong lHGaNtNòng sinAxh ukbkSmnghi hoặc,HGaNtN k69DnG2hông lẽAx hukbkSmọ đếnukbkSm đukbkSmây bứukbkSmc Axcô lHGaNtNy hôn.

“Tư Dĩnh,69DnG2 Axcô cHGaNtNhuẩn bịHGaNtN khAxi nAxào dọnukbkSm ukbkSmđi? ChúnukbkSmg ukbkSmta 69DnG2muốn HGaNtNđem nơ69DnG2i nàAxy trukbkSmang hoHGaNtNàng lại69DnG2 mAxột chút.”ukbkSm B69DnG2à Hàn69DnG2 nhAxìn xun69DnG2g quan69DnG2h phònAxg tựaAx hAxồ kukbkSmhông vừAxa lòng.

“Cảnh AxHiên HGaNtNnhất địAxnh 69DnG2nói chukbkSmo côukbkSm biết69DnG2 rồi,HGaNtN HAxạ ukbkSmThần đaAxng ukbkSmmang th69DnG2ai, đứaAx nhỏukbkSm làAx Axcon c69DnG2ủa Cản69DnG2h HGaNtNHiên? TAxa nghHGaNtNĩ s69DnG2ẽ đemAx nAxó Axđến đâyukbkSm đểukbkSm chăm69DnG2 69DnG2sóc, dù69DnG2 gukbkSmì nAxó cũukbkSmng đa69DnG2ng maukbkSmng cốHGaNtNt nhụAxc củaHGaNtN HàHGaNtNn Axgia Axchúng ta.”

Đới TưAx AxDĩnh chấukbkSmn độHGaNtNng, HạAx ThầHGaNtNn manukbkSmg thaukbkSmi, đứaukbkSm nHGaNtNhỏ l69DnG2à HGaNtNcon ukbkSmcủa CảnHGaNtNh Hiên?69DnG2 ĐiAxều nà69DnG2y sHGaNtNao cóAx thể?69DnG2 NếuHGaNtN C69DnG2ảnh HiAxên cùngHGaNtN HạukbkSm ThầnHGaNtN ởukbkSm cùnAxg HGaNtNmột cAxhỗ, 69DnG2như saAxo lHGaNtNại Axkhông đAxồng ýukbkSm cAxùng c69DnG2ô lHGaNtNy 69DnG2hôn, h69DnG2ay ukbkSmlà ônAxg Axbà HGaNtNHàn cốukbkSm HGaNtNý nóiHGaNtN nhukbkSmư vậy.

“Cô kAxhông tiAxn saoukbkSm? Được69DnG2 rồi,HGaNtN tAxa HGaNtNsẽ chukbkSmờ CảnhukbkSm HiênAx trởAx v69DnG2ề, cHGaNtNhúng ukbkSmta cùn69DnG2g ukbkSmnhau hỏukbkSmi HGaNtNnó. AxCô điukbkSm gAxọi điệnHGaNtN thHGaNtNoại cukbkSmho nHGaNtNó đi.”69DnG2 BukbkSmà 69DnG2Hàn nhìukbkSmn rHGaNtNa hoàiukbkSm nHGaNtNghi HGaNtNtrong mắtHGaNtN cô.

“Vâng.” Đớ69DnG2i T69DnG2ư DĩHGaNtNnh Axlấy điện69DnG2 thoạiHGaNtN Axdi động69DnG2 ukbkSmbên 69DnG2người Axra gọi.

“Tư Dĩnh,ukbkSm cóHGaNtN viukbkSmệc gìukbkSm saoHGaNtN?” HàAxn HGaNtNCảnh HukbkSmiên ukbkSmcầm lấyukbkSm ukbkSmdi độngHGaNtN vừAxa th69DnG2ấy l69DnG2à điệ69DnG2n thoạiHGaNtN ởukbkSm nhAxà gukbkSmọi đến.

“Bây gukbkSmiờ anukbkSmh HGaNtNcó bậHGaNtNn khôHGaNtNng? KhôukbkSmng phHGaNtNải vộAxi, nhAxưng aAxnh hukbkSmãy tHGaNtNan sởHGaNtN sớukbkSmm m69DnG2ột 69DnG2chút, eukbkSmm cóukbkSm viHGaNtNệc muukbkSmốn hỏiukbkSm ukbkSmanh mà.HGaNtN” GiọngAx Đ69DnG2ới Tư69DnG2 DĩnHGaNtNh rấtHGaNtN nhẹ.

Hàn CảnhHGaNtN HHGaNtNiên 69DnG2nhìn xeAxm đồng69DnG2 hồ,ukbkSm HGaNtNcòn 69DnG2có nukbkSmửa giờAx cũ69DnG2ng đãAx 69DnG2tan sởAx rồi,69DnG2 69DnG2nói: “Được,69DnG2 ukbkSmanh Axlập tức69DnG2 về69DnG2 ngay.”

Đới Tư69DnG2 DĩnhukbkSm cHGaNtNùng Axông AxHàn, b69DnG2à HàAxn lukbkSmẳng lặngukbkSm ngồiAx chờ69DnG2 CảAxnh HiêHGaNtNn trởHGaNtN HGaNtNvề ukbkSmchứng minukbkSmh ukbkSmhết thảy.

Chuông cukbkSmửa HGaNtNvừa Axreo, 69DnG2Đới TưHGaNtN DĩnHGaNtNh vHGaNtNội vukbkSmàng Axđi 69DnG2mở cửa.

“Tư D69DnG2ĩnh, cHGaNtNhuyện HGaNtNgì,…” HAxàn CảHGaNtNnh 69DnG2Hiên tiếnHGaNtN 69DnG2vào ukbkSmnhà lAxiền hỏukbkSmi, độAxt nhi69DnG2ên thấy69DnG2 cAxha m69DnG2ẹ đanHGaNtNg n69DnG2gồi ở69DnG2 ghếukbkSm Axsô phaAx, Axsửng sốHGaNtNt nói:

“Cha Axmẹ, t69DnG2ại sa69DnG2o hHGaNtNai ngHGaNtNười Axlại đHGaNtNến đây?”

“Xảy rAxa chuyện69DnG2 lớn69DnG2 nHGaNtNhư thếHGaNtN 69DnG2mà cukbkSmhúng t69DnG2a c69DnG2ó thAxể kHGaNtNhông đế69DnG2n được69DnG2 Axsao?” vẻHGaNtN mukbkSmặt ôAxng HànAx nghukbkSmiêm tukbkSmúc nói.

“Con còHGaNtNn giảAx bộ,HGaNtN đứaukbkSm nhỏukbkSm tronHGaNtNg bụnHGaNtNg 69DnG2Hạ ukbkSmThần c69DnG2ó ph69DnG2ải là69DnG2 của69DnG2 cukbkSmon khônAxg, cHGaNtNó pukbkSmhải Axhay khôAxng?” HGaNtNBà ukbkSmHàn gõ69DnG2 v69DnG2ào đHGaNtNầu an69DnG2h ukbkSmmột cAxái, tạiukbkSm HGaNtNsao Axanh c69DnG2ái g69DnG2ì cũn69DnG2g khôukbkSmng n69DnG2ói c69DnG2ho họukbkSm bukbkSmiết chứ.

Hàn Cảnh69DnG2 Hi69DnG2ên c69DnG2ứng người69DnG2 đứHGaNtNng đơ69DnG2 nơiAx đó,HGaNtN khukbkSmông ukbkSmbiết l69DnG2à ukbkSmnên p69DnG2hủ nhậnAx haukbkSmy HGaNtNthừa nhậ69DnG2n Axnữa, c69DnG2ha mAxẹ ukbkSmbiết đứukbkSma nhỏukbkSm trukbkSmong bHGaNtNụng AxHạ HGaNtNThần HGaNtNlà coAxn củ69DnG2a chín69DnG2h HGaNtNmình, ukbkSmcòn 69DnG2Tư Dĩn69DnG2h tAxhì saAxo, HGaNtNkhông HGaNtNkhỏi đưaHGaNtN mắtAx nukbkSmhìn HGaNtNvề phukbkSmía cô.

“Cha Axmẹ, tạiAx sAxao 69DnG2hai người69DnG2 lAxại bi69DnG2ết?” NgữAx k69DnG2hí cHGaNtNủa Axanh cóukbkSm vẻAx bukbkSmất đAxắc HGaNtNdĩ trầmukbkSm tukbkSmrọng, chuyện69DnG2 tớiAx ukbkSmnước nàHGaNtNy cũnHGaNtNg Axkhông HGaNtNthể khHGaNtNông thukbkSmừa nhận.

Sắc mặHGaNtNt AxĐới THGaNtNư Dĩn69DnG2h thHGaNtNay đổi,Ax trHGaNtNong đHGaNtNáy mHGaNtNắt cAxó chúukbkSmt đAxau HGaNtNlòng, cHGaNtNô cAxó thểukbkSm Axkhông thèmHGaNtN 69DnG2để 69DnG2ý đến69DnG2 chuy69DnG2ện Axtình củaHGaNtN CảHGaNtNnh HiukbkSmên v69DnG2à 69DnG2Hạ HGaNtNThần, 69DnG2nhưng 69DnG2cô đểHGaNtN 69DnG2ý đến69DnG2 vAxiệc ukbkSmanh cAxư nhiê69DnG2n dá69DnG2m ukbkSmlừa mình.

“Chúng HGaNtNta t69DnG2ại HGaNtNsao ukbkSmlại biết,ukbkSm hômukbkSm na69DnG2y ônukbkSmg H69DnG2àn với69DnG2 bukbkSmà HànAx nổi69DnG2 giậ69DnG2n 69DnG2đùng đùngukbkSm Axchạy đếnHGaNtN chAxất vấHGaNtNn chúngHGaNtN t69DnG2a, ukbkSmbắt chúngHGaNtN t69DnG2a ukbkSmcho bọnAx 69DnG2họ mộ69DnG2t 69DnG2cái cAxông đạo,HGaNtN hiện69DnG2 tạiukbkSm ukbkSmta muukbkSmốn hỏAxi con69DnG2, 69DnG2con Axtính lukbkSmàm saAxo ukbkSmbây giờ.69DnG2” Ôn69DnG2g HukbkSmàn thukbkSmực thukbkSmông miukbkSmnh đukbkSmem vAxấn đAxề nàukbkSmy đẩAxy saHGaNtNng chAxo anh

“Con…” Hà69DnG2n Cảnh69DnG2 HiêHGaNtNn chHGaNtNần 69DnG2chờ, khôHGaNtNng biếtAx lHGaNtNàm Axsao mớHGaNtNi phải.

“Rất kh69DnG2ó qHGaNtNuyết định69DnG2 HGaNtNsao? AxCó đ69DnG2iều tukbkSma nHGaNtNói c69DnG2ho co69DnG2n biHGaNtNết, ukbkSmCảnh H69DnG2iên, HHGaNtNạ TAxhần đanAxg maukbkSmng tukbkSmrong mìHGaNtNnh đứ69DnG2a c69DnG2on cAxủa con69DnG2, h69DnG2iện tukbkSmại v69DnG2iệc xảukbkSmy r69DnG2a trướcukbkSm ukbkSmmắt Axchỉ có69DnG2 mộtukbkSm cácHGaNtNh giảukbkSmi Axquyết đóHGaNtN chínhAx ukbkSmlà cưHGaNtNới H69DnG2ạ T69DnG2hần.” ÔngAx H69DnG2àn HGaNtNtỏ thHGaNtNái đHGaNtNộ kiênHGaNtN quy69DnG2ết nói.

“Cảnh HiêukbkSmn à,Ax HạAx TAxhần đanHGaNtNg manukbkSmg thaukbkSmi coAxn của69DnG2 conHGaNtN, ukbkSmcon nhẫn69DnG2 tukbkSmâm ukbkSmmặc k69DnG2ệ nóukbkSm sao.69DnG2” 69DnG2Bà HàHGaNtNn ukbkSmở bêHGaNtNn cạHGaNtNnh cũukbkSmng đệHGaNtNm thêm.

Đới TukbkSmư Dĩnh69DnG2 l69DnG2ẳng l69DnG2ặng đứngHGaNtN ởHGaNtN một69DnG2 bênHGaNtN, t69DnG2rong mắtAx HGaNtNlộ Axbi thươnHGaNtNg, ukbkSmhóa r69DnG2a đànukbkSm ông69DnG2 đềuukbkSm ukbkSmnhư vậyukbkSm, CảHGaNtNnh HiHGaNtNên cưukbkSm nhiêHGaNtNn cũng69DnG2 ukbkSmsau HGaNtNlưng mình69DnG2 cùngAx HạHGaNtN ThầHGaNtNn xảHGaNtNy rHGaNtNa chukbkSmuyện đóAx, vAxậy tAxại HGaNtNsao ukbkSmcòn khôukbkSmng chịuAx bAxuông Axtay cô.

“Cha mẹAx, haHGaNtNi ng69DnG2ười khônAxg cần69DnG2 ukbkSmép con69DnG2, ukbkSmhai ngườiHGaNtN Axtrở vềukbkSm HGaNtNđi, Axcon sHGaNtNẽ sHGaNtNuy ngukbkSmhĩ xHGaNtNem ph69DnG2ải giảiukbkSm quyAxết chuyệAxn này69DnG2 rukbkSma sao.”ukbkSm HàAxn CHGaNtNảnh ukbkSmHiên thốngHGaNtN ukbkSmkhổ hét69DnG2 lớnHGaNtN, mọiAx ngườiukbkSm đều69DnG2 mukbkSmuốn éAxp HGaNtNanh, a69DnG2nh sắukbkSmp điênukbkSm rồi.

“Vậy Axcon tốukbkSmt nHGaNtNhất hukbkSmãy ngHGaNtNhĩ kĩAx lại69DnG2 đi,HGaNtN chún69DnG2g Axta ch69DnG2o coAxn HGaNtN10 n69DnG2gày sAxuy nghĩ,69DnG2 cùngHGaNtN TưukbkSm DĩnHGaNtNh ukbkSmly hôHGaNtNn, ukbkSmcưới HạAx Thần.”Ax TrAxong mắtukbkSm Ô69DnG2ng 69DnG2Hàn HGaNtNchứa đ69DnG2ầy tukbkSmức giận.

Bà HukbkSmàn cũukbkSmng nHGaNtNhìn Đớ69DnG2i TukbkSmư Dĩnh69DnG2 nói:

“Tôi Axhy vọngAx côukbkSm hiểuHGaNtN đượukbkSmc, HGaNtNđứa béukbkSm troAxng bụngAx ukbkSmHạ T69DnG2hần, cHGaNtNhúng 69DnG2tôi 69DnG2sẽ khôukbkSmng bAxỏ ukbkSmnó, côAx HGaNtNnên b69DnG2iết chíHGaNtNnh HGaNtNmình ph69DnG2ải lukbkSmàm nhHGaNtNư tAxhế HGaNtNnào? NHGaNtNếu HGaNtNcô có69DnG2 thểHGaNtN si69DnG2nh HGaNtNcho chúHGaNtNng tôiAx HGaNtNmột ukbkSmđứa cháu69DnG2, chúngukbkSm tô69DnG2i cũAxng s69DnG2ẽ kAxhông vôHGaNtN tAxình Axbức cô.”

“Cháu 69DnG2hiểu được,HGaNtN cháuukbkSm không69DnG2 cóukbkSm ukbkSmtrách Axhai báukbkSmc, cũnHGaNtNg khônHGaNtNg ukbkSmcó gì69DnG2 kỳAx lạ.”ukbkSm ĐớiAx TưAx Dĩ69DnG2nh cưHGaNtNời khổHGaNtN, 69DnG2cô khukbkSmông c69DnG2ó tưukbkSm các69DnG2h trHGaNtNách bọn69DnG2 họ.

“Chúng tôAxi HGaNtNđi ukbkSm, chuy69DnG2ện còn69DnG2 lạHGaNtNi Axhai ngườiAx Axtự m69DnG2ình giảiAx 69DnG2quyết, Axchúng tHGaNtNôi ukbkSmchỉ Axcần HGaNtNkết quAxả.” ÔAxng HHGaNtNàn lAxôi ké69DnG2o b69DnG2à HAxàn, n69DnG2ém lHGaNtNại nhữnHGaNtNg 69DnG2lời HGaNtNnày, HGaNtNrồi xoukbkSmay n69DnG2gười rờHGaNtNi đi.

Anh chọAxn em

Hàn CAxảnh 69DnG2Hiên nhìAxn ĐHGaNtNới T69DnG2ư 69DnG2Dĩnh vHGaNtNẫn Axđang bìnhukbkSm tĩukbkSmnh đứ69DnG2ng ởukbkSm bên69DnG2 cạnh,HGaNtN áyHGaNtN ukbkSmnáy ukbkSmnói: “TưAx Dĩnh,ukbkSm HGaNtNem ngHGaNtNhe ukbkSmanh giảiukbkSm thích,69DnG2 69DnG2lần đó69DnG2 ukbkSmlà vukbkSmì anHGaNtNh uố69DnG2ng rượu,69DnG2 chAxo nên69DnG2 mới69DnG2 cóAx 69DnG2thể ukbkSmcùng HạAx T69DnG2hần xảHGaNtNy ukbkSmra chuyệnHGaNtN HGaNtNkhông nAxên xảy69DnG2 rHGaNtNa, HGaNtNai nukbkSmgờ Axcô ấyAx lạiAx mAxang thaiukbkSm, anh……….”

“Cảnh HiênukbkSm, chúukbkSmc mừAxng HGaNtNanh, HGaNtNlên chứcHGaNtN cHGaNtNha.” Đ69DnG2ới TưHGaNtN DĩnhukbkSm lạukbkSmi HGaNtNđột nhiênAx HGaNtNngăn lờiukbkSm anh.

Mặt HàHGaNtNn CukbkSmảnh Hi69DnG2ên 69DnG2biến ukbkSmsắc, nói:69DnG2 “TưukbkSm DAxĩnh, lờiukbkSm Axem Axnói cóukbkSm 69DnG2ý gì?ukbkSm 69DnG2Trong l69DnG2òng eHGaNtNm đangHGaNtN nAxghĩ ukbkSmgì ukbkSmthì nóiAx ukbkSmra điAx, Axem cóHGaNtN thểHGaNtN đán69DnG2h 69DnG2anh, cóHGaNtN ukbkSmthể mắngukbkSm aAxnh nhAxưng xi69DnG2n ukbkSmem đừnAxg có69DnG2 69DnG2thái độukbkSm này.”

“Em vHGaNtNì sukbkSmao phảiukbkSm đánhAx anAxh, mAxắng anhukbkSm? E69DnG2m HGaNtNkhông nAxên chúcHGaNtN mừngHGaNtN aAxnh HGaNtNsao?” K69DnG2hóe miệnAxg ĐớiukbkSm Tư69DnG2 DAxĩnh maukbkSmng thAxeo một69DnG2 69DnG2chút ukbkSmcười cHGaNtNười, ukbkSmlàm chAxo aukbkSmnh nhì69DnG2n khôukbkSmng ukbkSmra côHGaNtN đaAxng nghĩAx gì.

“Tư Dĩn69DnG2h, eukbkSmm kh69DnG2ông trácHGaNtNh aAxnh saHGaNtNo? 69DnG2Em khôukbkSmng oáukbkSmn HGaNtNanh sao?Ax” TAxrong HGaNtNlòng H69DnG2àn ukbkSmCảnh Hi69DnG2ên vôukbkSm cùngukbkSm hoa69DnG2ng maukbkSmng, tạukbkSmi sAxao cukbkSmô lạiukbkSm HGaNtNcó thAxể bAxình tĩnhHGaNtN ukbkSmnhư thế?

“Em ukbkSmkhông trHGaNtNách, cũngukbkSm khô69DnG2ng oHGaNtNán, CảAxnh HiêAxn, đâyukbkSm là69DnG2 v69DnG2iệc eHGaNtNm khôngukbkSm tukbkSmhể ukbkSmlàm cukbkSmho a69DnG2nh, 69DnG2cho nênukbkSm chún69DnG2g tukbkSma lukbkSmy hônHGaNtN Axđi.” ĐớiAx TAxư DĩHGaNtNnh biHGaNtNết mìAxnh khôHGaNtNng ukbkSmcó tHGaNtNư cácAxh 69DnG2oán, điềuAx 69DnG2cô cóukbkSm thểAx làAxm làHGaNtN thàHGaNtNnh tukbkSmoàn c69DnG2ho bọukbkSmn họ.

“Ly hôukbkSmn, lHGaNtNy ukbkSmhôn gì?Ax EAxm vAxì điềuAx n69DnG2ày ukbkSmmà l69DnG2y HGaNtNhôn Axsao?” HànHGaNtN CảnhHGaNtN HGaNtNHiên nóHGaNtNng giAxận 69DnG2, saAxu đAxó bắtAx lấy69DnG2 bảukbkSm Axvai cAxủa cHGaNtNô, n69DnG2ói: ukbkSm“Em cứukbkSm cAxoi nAxhư ch69DnG2úng tHGaNtNa t69DnG2ìm đ69DnG2ược mộAxt ngườiukbkSm đẻHGaNtN tAxhuê 69DnG2được khôn69DnG2g? AxEm ukbkSmkhông phảiukbkSm HGaNtNnói e69DnG2m HGaNtNsẽ kAxhông ngạ69DnG2i sao?”

Đới TAxư ukbkSmDĩnh nhìnAx HGaNtNanh 69DnG2kích HGaNtNđộng, 69DnG2hạ taukbkSmy aukbkSmnh xuố69DnG2ng, 69DnG2nói: “HạAx AxThần HGaNtNlà mẹAx củaukbkSm coukbkSmn a69DnG2nh, an69DnG2h cóukbkSm tukbkSmhể xHGaNtNem côHGaNtN ấyHGaNtN nukbkSmhư mộtHGaNtN người69DnG2 đAxẻ thu69DnG2ê HGaNtNsao? CukbkSmon củHGaNtNa Axcô ấyAx sAxẽ 69DnG2chịu chHGaNtNo chúngAx t69DnG2a ukbkSmsao? CảnhukbkSm HiêHGaNtNn đừngukbkSm 69DnG2tự lừaukbkSm dốiukbkSm cHGaNtNhính mìHGaNtNnh nữa.”

Hàn HGaNtNCảnh HHGaNtNiên cHGaNtNứng ukbkSmđờ người,Ax lời69DnG2 củaukbkSm côHGaNtN khHGaNtNông chHGaNtNút l69DnG2ưu tìnhukbkSm chạm69DnG2 vukbkSmào chỗ69DnG2 đukbkSmau 69DnG2của mìnHGaNtNh, 69DnG2một lAxúc lâHGaNtNu sukbkSmau mới69DnG2 nhukbkSmìn ukbkSmcô r69DnG2ồi nóiukbkSm: “An69DnG2h sẽAx khô69DnG2ng lukbkSmy hôn69DnG2 vớiHGaNtN emAx, trướcHGaNtN kiHGaNtNa anHGaNtNh cũ69DnG2ng Axđã nóukbkSmi rồi,Ax a69DnG2nh ukbkSmtình nAxguyện Axkhông c69DnG2ó conHGaNtN, cũ69DnG2ng khôHGaNtNng muHGaNtNốn mấtHGaNtN điAx emHGaNtN, hAxiện tAxại anukbkSmh vẫnHGaNtN muốnAx nhAxư thế.”

“Cảnh Hiê69DnG2n, tộiukbkSm g69DnG2ì chAxứ? ukbkSmAnh 69DnG2có biếukbkSmt anHGaNtNh làm69DnG2 nhukbkSmư vậAxy ukbkSmthương tổnAx b69DnG2ao nhiêukbkSmu ngườHGaNtNi khôngukbkSm? CukbkSmha mẹAx củaAx anhukbkSm, Hạ69DnG2 THGaNtNhần vàukbkSm 69DnG2con c69DnG2ủa cHGaNtNô ấy,HGaNtN aHGaNtNnh ukbkSmnhẫn tâ69DnG2m saoHGaNtN?” ĐớiAx T69DnG2ư DĩnhHGaNtN vừaAx cảmukbkSm độAxng, vừukbkSma 69DnG2đau lòng.

“Tư DĩnhHGaNtN, HGaNtNem khôngAx cầnHGaNtN nAxói nữAxa, aAxnh HGaNtNbắt buộc69DnG2 69DnG2phải Axphụ mộ69DnG2t bên,Ax nếu69DnG2 69DnG2chọn gAxiữa HGaNtNđứa ukbkSmbé vAxà e69DnG2m, aAxnh sẽukbkSm chọ69DnG2n em.HGaNtN” H69DnG2àn HGaNtNCảnh Hi69DnG2ên HGaNtNnhìn c69DnG2ô vớiHGaNtN tukbkSmhái đ69DnG2ộ cươHGaNtNng quyết.

Đới TAxư DAxĩnh bấAxt đắcukbkSm dĩHGaNtN thở69DnG2 dài,ukbkSm ukbkSmcô biAxết thuyHGaNtNết pukbkSmhục ukbkSmCảnh Hi69DnG2ên thAxực Axsự rAxất khóHGaNtN khănHGaNtN, HGaNtNanh cầnukbkSm thờiHGaNtN giaAxn đểukbkSm suAxy nghĩHGaNtN cẩukbkSmn thận.

Chuyện củ69DnG2a HAxàn AxCảnh HiêHGaNtNn cùnAxg 69DnG2Hạ TAxhần 69DnG2không cAxòn làukbkSm 69DnG2bí mật,69DnG2 nhấ69DnG2t địnhHGaNtN ukbkSmmọi người69DnG2 cũnukbkSmg đAxã biếtukbkSm rồi.

Đới 69DnG2Tư GiaukbkSmi cukbkSmùng TrịnhHGaNtN VũukbkSm HGaNtNVăn mHGaNtNang HGaNtNvẻ 69DnG2mặt 69DnG2tức ukbkSmgiận bất69DnG2 bìnHGaNtNh điukbkSm v69DnG2ào HGaNtNnhà ukbkSmTư Dĩnh.

“Em còHGaNtNn kHGaNtNhông tứcAx giậukbkSmn, hAxai ngưHGaNtNời 69DnG2tức giậnukbkSm ukbkSmlàm cukbkSmhi?” ĐớiAx T69DnG2ư 69DnG2Dĩnh nukbkSmhìn HGaNtNcác 69DnG2cô cườiHGaNtN nói.

“Tư 69DnG2Dĩnh, 69DnG2ở trước69DnG2 mặHGaNtNt 69DnG2bọn chịukbkSm khôukbkSmng Axcần Axkiên cường69DnG2 nhAxư vAxậy, HGaNtNnếu ukbkSmem muốnukbkSm khóAxc, hãAxy kh69DnG2óc điAx, bọn69DnG2 ch69DnG2ị cùukbkSmng e69DnG2m chi69DnG2a sẻ.”

Đới TAxư ukbkSmGiai cũnHGaNtNg hiểu69DnG2 đượcukbkSm lòng69DnG2 69DnG2của eAxm gukbkSmái, sắAxc HGaNtNmặt c69DnG2ó chútukbkSm trầ69DnG2m trọn69DnG2g hHGaNtNỏi: “THGaNtNư DĩukbkSmnh, lầnHGaNtN này69DnG2 cAxó ph69DnG2ải ukbkSmem quyế69DnG2t địukbkSmnh lHGaNtNy hôn?”

“Ly hukbkSmôn? CậuukbkSm 69DnG2cùng HàAxn CAxảnh 69DnG2Hiên mu69DnG2ốn lHGaNtNy hAxôn?” 69DnG2Trịnh VHGaNtNũ VAxăn chấukbkSmn độngAx hỏi.

Đới HGaNtNTư DĩHGaNtNnh trHGaNtNầm mặ69DnG2c HGaNtNmột chHGaNtNút m69DnG2ới nói:69DnG2 “TAxuy 69DnG2rằng CảnukbkSmh HukbkSmiên vẫ69DnG2n ukbkSmkhông đồng69DnG2 Axý 69DnG2ly 69DnG2hôn, 69DnG2nhưng ukbkSmem biết69DnG2 aukbkSmnh ấHGaNtNy tớiAx Axmột ng69DnG2ày nào69DnG2 đó69DnG2 cũAxng sẽukbkSm đồngukbkSm ýAx giảukbkSmi qu69DnG2yết chuyệHGaNtNn này,69DnG2 tHGaNtNình yê69DnG2u của69DnG2 chúAxng ukbkSmem nếHGaNtNu sHGaNtNo sánhukbkSm cAxũng khukbkSmông bằngHGaNtN đượcHGaNtN mukbkSmáu ukbkSmmủ tìukbkSmnh thâAxm cHGaNtNốt nhAxục củaukbkSm ngườiHGaNtN ukbkSmthân, eAxm tAxin tưởngAx kHGaNtNhi anHGaNtNh ấy69DnG2 nhìukbkSmn thấyAx HGaNtNcon mình,Ax ukbkSmcũng c69DnG2hính làHGaNtN thờ69DnG2i điểm69DnG2 chún69DnG2g HGaNtNem HGaNtNly hôn.”

Nhìn Axcô cũnukbkSmg HGaNtNkhông cóAx bi69DnG2ểu hiệ69DnG2n củaHGaNtN sukbkSmự b69DnG2i thươn69DnG2g, HGaNtNTrịnh 69DnG2Vũ VănAx cHGaNtNũng đ69DnG2ột nhiên69DnG2 h69DnG2iểu được,HGaNtN TưHGaNtN HGaNtNDĩnh Axvẫn yêuAx HGaNtNLong AxNgạo 69DnG2Phỉ, ukbkSmcho nênHGaNtN mớiAx bAxình t69DnG2ĩnh nukbkSmhư Axvậy, chín69DnG2h mAxình tHGaNtNhật kHGaNtNhông bukbkSmiết nHGaNtNên thưHGaNtNơng HGaNtNcảm chHGaNtNo cAxô haHGaNtNy HàukbkSmn CukbkSmảnh Hiên.

Hạ ThầnAx lAxẳng lặnukbkSmg ngồAxi trên69DnG2 ukbkSmsô HGaNtNpha, cHGaNtNhờ Hàn69DnG2 CảnAxh 69DnG2Hiên m69DnG2ở miệukbkSmng, ukbkSmcô kHGaNtNhông nAxghĩ HGaNtNtới ch69DnG2a mẹHGaNtN lạ69DnG2i phái69DnG2 ngườAxi Axđiều Axtra cAxô, có69DnG2 điukbkSmều viAxệc HGaNtNnày cũngHGaNtN đúngukbkSm vớAxi hukbkSmy vọukbkSmng củAxa cô.

Hàn CảnhHGaNtN HiHGaNtNên 69DnG2do 69DnG2dự đ69DnG2ã lâuukbkSm, rAxốt 69DnG2cục ngẩngHGaNtN 69DnG2đầu nhì69DnG2n côukbkSm, hHGaNtNạ quyAxết địnAxh, quyếtukbkSm tHGaNtNâm nóAxi: “Hạ69DnG2 ThầnukbkSm, HGaNtNanh HGaNtNxin lHGaNtNỗi, Axbất luậukbkSmn eHGaNtNm quyếtHGaNtN địnHGaNtNh sẽAx ukbkSmlàm gìAx HGaNtNvới c69DnG2ái tukbkSmhai, Axanh cukbkSmhỉ 69DnG2có thểHGaNtN nói69DnG2 vHGaNtNới eAxm rằng69DnG2, ukbkSmanh sẽAx ukbkSmkhông cùngAx AxTư DHGaNtNĩnh l69DnG2y hôn.”

“Anh Cản69DnG2h HiAxên, e69DnG2m c69DnG2ho tớiHGaNtN HGaNtNbây giờAx đHGaNtNều khôHGaNtNng cHGaNtNó n69DnG2ghĩ tớukbkSmi a69DnG2nh Axsẽ l69DnG2y hHGaNtNôn, Axanh cukbkSmũng kAxhông cầnukbkSm pAxhải chAxịu trách69DnG2 nh69DnG2iệm, đAxứa béHGaNtN nHGaNtNày aAxnh cũng69DnG2 khônAxg cukbkSmần p69DnG2hải xe69DnG2n vào.”ukbkSm Nư69DnG2ớc m69DnG2ắt HạAx th69DnG2ần chả69DnG2y Axxuống, oukbkSmán hAxận tAxrong lònHGaNtNg lạHGaNtNi Axgia tăukbkSmng thHGaNtNêm vàHGaNtNi phần.

“Hạ ThầukbkSmn, anAxh khô69DnG2ng nghukbkSmĩ HGaNtNsẽ tổnukbkSm ukbkSmthương đHGaNtNến 69DnG2em, 69DnG2thật sự69DnG2 Axanh kh69DnG2ông mAxuốn Axnhư v69DnG2ậy.” HànukbkSm Cản69DnG2h HiêHGaNtNn khôAxng biếtHGaNtN biểuAx đạukbkSmt HGaNtNlời xiHGaNtNn 69DnG2lỗi nhưHGaNtN thếHGaNtN nào.

“Em Axbiết, CHGaNtNảnh HiênHGaNtN, anAxh đ69DnG2i đukbkSmi, eAxm không69DnG2 mAxuốn gặ69DnG2p 69DnG2anh nAxữa.” HạHGaNtN ThầnAx thậtHGaNtN Axkhông nHGaNtNgờ ukbkSmngười đànukbkSm ôngukbkSm nàukbkSmy l69DnG2ại HGaNtNbạc tìukbkSmnh Axbạc nghĩaHGaNtN vớukbkSmi mHGaNtNình nAxhư vậy.

“Vậy ukbkSmem bHGaNtNảo trọng,69DnG2 anAxh đ69DnG2i HGaNtNđây.” HàAxn CảukbkSmnh Hi69DnG2ên chAxần chờ69DnG2 một69DnG2 chút,HGaNtN đứngukbkSm dậyAx ukbkSmnhìn cô,HGaNtN rồAxi xoaHGaNtNy lưnHGaNtNg đi.

Hạ ThầnAx hu69DnG2ng hănukbkSmg nhìukbkSmn thukbkSmeo HGaNtNbóng dánAxg anhHGaNtN, 69DnG2Hàn CảnukbkSmh Hiê69DnG2n, 69DnG2một ngày69DnG2 n69DnG2ào đó,ukbkSm Axanh 69DnG2sẽ ph69DnG2ải cầuukbkSm xiHGaNtNn Axcô chAxo anAxh qAxuay trAxở về.

Trong quánukbkSm cafe.

“Tư DĩnukbkSmh, eHGaNtNm cóAx 69DnG2khỏe kukbkSmhông?” LoukbkSmng NgạoAx Phỉ69DnG2 69DnG2nhìn HGaNtNcô, quAxan HGaNtNtâm hỏi,HGaNtN ukbkSmkhông biukbkSmết Axcô Axsau 69DnG2khi biếtHGaNtN chuAxyện củAxa HạHGaNtN ThầnAx Axsẽ ngHGaNtNhĩ Axnhư tHGaNtNhế nào?

“Vẫn tukbkSmốt, cònHGaNtN aukbkSmnh?” ĐớHGaNtNi TưHGaNtN ukbkSmDĩnh Axnhẹ nhà69DnG2ng uốnukbkSmg mộ69DnG2t ngụHGaNtNm Axcà p69DnG2hê, 69DnG2cà phHGaNtNê chuAxa s69DnG2ót gi69DnG2ống nhưAx lòngAx cukbkSmủa HGaNtNcô bây69DnG2 HGaNtNgiờ vậy.

“Bây giờ69DnG2 69DnG2em địnhHGaNtN lHGaNtNàm HGaNtNgì?” LonAxg NgạoAx PhỉukbkSm quukbkSman tâHGaNtNm hỏi.

“Làm cái69DnG2 gukbkSmì?” ĐớiHGaNtN T69DnG2ư 69DnG2Dĩnh Axsửng ukbkSmsốt, khukbkSmông hiAxểu đưHGaNtNợc ukbkSmý tukbkSmứ ukbkSmcủa anh.

“Chính 69DnG2là AxHạ ukbkSmThần đãHGaNtN HGaNtNmang thAxai rồi,69DnG2 Axem địnhHGaNtN làmukbkSm gHGaNtNì bâyAx giờ?”Ax ukbkSmLong NgạoukbkSm ukbkSmPhỉ nóHGaNtNi 69DnG2rõ lại.

“Em c69DnG2ó 69DnG2thể Axlàm gAxì bAxây giờ?”ukbkSm ĐAxới AxTư DAxĩnh cườiukbkSm khổ.

“Nếu e69DnG2m Axkhông muốukbkSmn cùngHGaNtN CảukbkSmnh HiênAx lukbkSmy hôAxn, nhưAx vậyHGaNtN a69DnG2nh gAxiúp eHGaNtNm giảAxi qukbkSmuyết chuyệnAx này.”Ax LonHGaNtNg AxNgạo Phỉ69DnG2 ti69DnG2n tưAxởng thựcAx lực69DnG2 của69DnG2 anHGaNtNh sukbkSmẽ Axgiải quyAxết chuyệAxn nàyHGaNtN dễAx dàng.

“Không cầ69DnG2n, kHGaNtNhông cAxần tổnukbkSm thươHGaNtNng đứaHGaNtN b69DnG2é.” ĐớiAx 69DnG2Tư 69DnG2Dĩnh cuốngukbkSm quHGaNtNít ngănukbkSm cAxản, aAxnh khônAxg phAxải muAxốn bỏHGaNtN cáiHGaNtN thAxai củAxa HHGaNtNạ Thầ69DnG2n chứ.

Nhìn 69DnG2cô ukbkSmbày r69DnG2a dáAxng vẻ69DnG2 khẩnHGaNtN trươn69DnG2g nukbkSmhư thế69DnG2, LonHGaNtNg AxNgạo Phỉ69DnG2 cảmukbkSm thấukbkSmy lẫnukbkSm lộnAx nói:Ax “TưAx DĩHGaNtNnh, eukbkSmm 69DnG2vì c69DnG2ái 69DnG2gì phảiAx cAxhịu HGaNtNnhư vậy?”

“Em đãAx HGaNtNkhông thể69DnG2 s69DnG2inh chukbkSmo CảAxnh HiênukbkSm mộtHGaNtN đứa69DnG2 c69DnG2on, Axsao c69DnG2ó thukbkSmể đ69DnG2i 69DnG2thương tổn69DnG2 tớAxi coHGaNtNn củaHGaNtN HGaNtNanh ấHGaNtNy chHGaNtNứ?” ĐớiAx TukbkSmư DĩukbkSmnh thầmAx thởukbkSm dài.

“Tư DĩukbkSmnh, vAxì saHGaNtNo eAxm Axvẫn thaAxy ngưHGaNtNời kHGaNtNhác su69DnG2y nghĩukbkSm, khônHGaNtNg HGaNtNsuy ngAxhĩ gHGaNtNì cHGaNtNho mukbkSmình cả.”69DnG2 LonHGaNtNg HGaNtNNgạo PukbkSmhỉ nHGaNtNhìn Axcô ngồiHGaNtN t69DnG2rước mắtAx màAx đukbkSmau lòng.

“Em cAxũng không69DnG2 69DnG2có tốt69DnG2 nh69DnG2ư vHGaNtNậy HGaNtNđâu. CũngHGaNtN khôukbkSmng còAxn HGaNtNsớm ukbkSmnữa, ukbkSmem ukbkSmphải trởHGaNtN vukbkSmề, gukbkSmặp lạiHGaNtN sau.69DnG2” ĐớiukbkSm ukbkSmTư DĩHGaNtNnh khôHGaNtNng biếtukbkSm vHGaNtNì sao69DnG2, côukbkSm khônAxg tAxhể bìnhukbkSm tukbkSmhản đ69DnG2ối mAxặt vớiAx anAxh được.

“Anh ukbkSmđưa 69DnG2em về69DnG2.” ukbkSmLong Ngạo69DnG2 PAxhỉ biukbkSmết tronukbkSmg lòngukbkSm Axcô cHGaNtNòn 69DnG2ngại ngùng,HGaNtN aAxnh pHGaNtNhải làmHGaNtN gAxì ch69DnG2o đúnAxg đây?

“Cám ơnHGaNtN anukbkSmh, nukbkSmhưng HGaNtNkhông ukbkSmcần đâuHGaNtN, eAxm tựukbkSm l69DnG2ái ukbkSmxe về.”69DnG2 ĐớHGaNtNi TưAx Dĩ69DnG2nh kháukbkSmch sáHGaNtNo cựHGaNtN tuAxyệt, sHGaNtNau 69DnG2đó rờ69DnG2i khỏi69DnG2 quán cafe.