You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

zmW9ypXUChương 6LmJecoZt7: MuLmJecoZtốn cózmW9ypXU đứazmW9ypXU bé

Ông 37hWHạ cùn37hWg BàzmW9ypXU HạzmW9ypXU giậtLmJecoZt mLmJecoZtình nh37hWìn LmJecoZtbọn họLmJecoZt, saLmJecoZtu zmW9ypXUđó vẻzmW9ypXU mặtLmJecoZt đầyzmW9ypXU phẫnzmW9ypXU 37hWnộ nói:

“Ông zmW9ypXUnói đùaLmJecoZt 37hWgì vậyLmJecoZt? Nếu37hW CLmJecoZtảnh HiênzmW9ypXU mzmW9ypXUuốn cướiLmJecoZt Tiể37hWu ThầLmJecoZtn, nLmJecoZtó sLmJecoZtẽ khô37hWng cướzmW9ypXUi người37hW k37hWhác, hơnzmW9ypXU nữzmW9ypXUa cLmJecoZtho d37hWù hiLmJecoZtện tạ37hWi hLmJecoZtai ngườiLmJecoZt zmW9ypXUchịu cướzmW9ypXUi, chú37hWng tôLmJecoZti cũnLmJecoZtg sẽzmW9ypXU khôngLmJecoZt ch37hWịu gả.”

“Ông Hạ,37hW LmJecoZthai zmW9ypXUngười đzmW9ypXUừng kíchzmW9ypXU độzmW9ypXUng, chúnLmJecoZtg t37hWa bàLmJecoZtn bLmJecoZtạc mộtLmJecoZt chzmW9ypXUút đLmJecoZtược 37hWkhông?” ÔzmW9ypXUng HàLmJecoZtn v37hWội vLmJecoZtàng nói.

“Chính lzmW9ypXUà nhưLmJecoZt LmJecoZtthế này37hW, zmW9ypXUbà Hạ,zmW9ypXU bLmJecoZtà cầnzmW9ypXU pLmJecoZthải hiểuzmW9ypXU r37hWõ, n37hWếu h37hWai ngườizmW9ypXU cốzmW9ypXU ýzmW9ypXU bắtzmW9ypXU Hạ37hW ThầzmW9ypXUn bỏ37hW đứa37hW nhzmW9ypXUỏ, vạchẳngLmJecoZt maLmJecoZty x37hWảy 37hWra chuyện37hW gìLmJecoZt ngoà37hWi ýzmW9ypXU 37hWmuốn? Nếu37hW szmW9ypXUau nàyLmJecoZt 37hWHạ ThầnLmJecoZt khôLmJecoZtng thzmW9ypXUể mzmW9ypXUang th37hWai lLmJecoZtại thLmJecoZtì làmzmW9ypXU szmW9ypXUau LmJecoZtbây gLmJecoZtiờ? LmJecoZtBà zmW9ypXUhi vọng37hW chuy37hWện nàyzmW9ypXU xảyzmW9ypXU rzmW9ypXUa sao?”LmJecoZt BàzmW9ypXU HànLmJecoZt cốzmW9ypXU zmW9ypXUý đem37hW LmJecoZtsự tLmJecoZtình zmW9ypXUnói thậLmJecoZtt nghiêzmW9ypXUm trọng.

Sắc zmW9ypXUmặt b37hWà HạLmJecoZt qzmW9ypXUuả nhiêLmJecoZtn th37hWay đổizmW9ypXU zmW9ypXUmột zmW9ypXUchút, khôngLmJecoZt khỏ37hWi 37hWnhìn LmJecoZtxem 37hWông Hạ.

“Ông H37hWạ, zmW9ypXUông bzmW9ypXUình tĩLmJecoZtnh một37hW chúzmW9ypXUt, LmJecoZthãy n37hWghe tôzmW9ypXUi nó37hWi, CLmJecoZtảnh Hiên37hW n37hWhất địnzmW9ypXUh 37hWlà tzmW9ypXUhích HạzmW9ypXU Thần,LmJecoZt bằngzmW9ypXU k37hWhông 37hWhai đứzmW9ypXUa 37hWcũng s37hWẽ kh37hWông ởzmW9ypXU zmW9ypXUcùng mzmW9ypXUột chỗ37hW, không37hW phảLmJecoZti LmJecoZtsao?” ÔnLmJecoZtg HzmW9ypXUàn tzmW9ypXUùy 37hWthời khzmW9ypXUuyên giải.

“Vậy zmW9ypXUý czmW9ypXUủa 37hWhai n37hWgười lLmJecoZtà muố37hWn CảnhLmJecoZt HizmW9ypXUên lLmJecoZty hôn37hW rLmJecoZtồi zmW9ypXUcưới HạzmW9ypXU 37hWThần, CzmW9ypXUảnh HiLmJecoZtên 37hWcũng chịLmJecoZtu là37hWm vLmJecoZtậy s37hWao?” Ngữ37hW LmJecoZtkhí củ37hWa ÔLmJecoZtng Hạ37hW cũ37hWng dLmJecoZtịu zmW9ypXUđi đzmW9ypXUôi chút.

“Nhất địnhzmW9ypXU Cảnh37hW HizmW9ypXUên LmJecoZtsẽ czmW9ypXUhịu, zmW9ypXUhai ngư37hWời yzmW9ypXUên 37hWtâm, chzmW9ypXUuyện nàyLmJecoZt czmW9ypXUhúng tôizmW9ypXU sẽLmJecoZt giải37hW quyết,37hW nhấzmW9ypXUt địnhLmJecoZt sẽ37hW LmJecoZtcho hzmW9ypXUai ngườiLmJecoZt m37hWột đázmW9ypXUp án37hW 37hWvừa LmJecoZtlòng, 37hWhai người37hW hzmW9ypXUôm naLmJecoZty ởzmW9ypXU lạiLmJecoZt đây37hW LmJecoZtăn cơm37hW nhazmW9ypXU.” Ôn37hWg HàLmJecoZtn vLmJecoZtui zmW9ypXUvẻ, giãnLmJecoZt đuôLmJecoZti zmW9ypXUlông zmW9ypXUmày, LmJecoZtông đãzmW9ypXU cóLmJecoZt cházmW9ypXUu nội37hW rồi.

“Không cần37hW, chúLmJecoZtng tzmW9ypXUôi không37hW cầLmJecoZtn 37hWăn, chúLmJecoZtng tôiLmJecoZt 37hWđi vềLmJecoZt tzmW9ypXUrước đâ37hWy, LmJecoZthy vọng37hW h37hWai ngườLmJecoZti cLmJecoZtho 37hWchúng tô37hWi mộtLmJecoZt 37hWcâu trả37hW zmW9ypXUlời LmJecoZtthuyết phục.”

“Được, szmW9ypXUẽ rấ37hWt n37hWhanh thôi.”

Ông HzmW9ypXUạ zmW9ypXUvà zmW9ypXUbà 37hWHạ đi37hW rồi,37hW ôngzmW9ypXU HànzmW9ypXU cùnLmJecoZtg bzmW9ypXUà HànzmW9ypXU 37hWnhìn nhauzmW9ypXU, trzmW9ypXUong l37hWòng c37hWó zmW9ypXUmột LmJecoZtlinh zmW9ypXUcảm tốt.

Đới Tư37hW 37hWDĩnh mở37hW czmW9ypXUửa r37hWa, nhLmJecoZtìn thLmJecoZtấy ngườizmW9ypXU zmW9ypXUngoài zmW9ypXUcửa, LmJecoZtsắc mzmW9ypXUặt LmJecoZtcứng đờ,LmJecoZt h37hWọ lạLmJecoZti tới37hW nữa.

“Bác LmJecoZttrai, báLmJecoZtc gáiLmJecoZt, LmJecoZthai ngưzmW9ypXUời tớLmJecoZti zmW9ypXUrồi ạ.”LmJecoZt 37hWVừa địLmJecoZtnh zmW9ypXUkêu b37hWa mẹLmJecoZt, độtLmJecoZt nzmW9ypXUhiên nhớzmW9ypXU tớizmW9ypXU ngàzmW9ypXUy đó37hW bLmJecoZtà HLmJecoZtàn czmW9ypXUó nLmJecoZtói quzmW9ypXUa, cô37hW vộiLmJecoZt vzmW9ypXUàng 37hWsửa miệng.

Ông H37hWàn cùngzmW9ypXU b37hWà HànLmJecoZt zmW9ypXUvui vẻLmJecoZt đLmJecoZti t37hWới, n37hWgồi xu37hWống ghế37hW 37hWsô phLmJecoZta, 37hWĐới TLmJecoZtư Dĩn37hWh zmW9ypXUtrong lzmW9ypXUòng szmW9ypXUinh ngzmW9ypXUhi hoặc,LmJecoZt khônzmW9ypXUg l37hWẽ hzmW9ypXUọ đếnzmW9ypXU đzmW9ypXUây bứzmW9ypXUc cLmJecoZtô lzmW9ypXUy hôn.

“Tư 37hWDĩnh, c37hWô chuẩn37hW bLmJecoZtị 37hWkhi n37hWào dọzmW9ypXUn đi?LmJecoZt ChúngzmW9ypXU LmJecoZtta 37hWmuốn đemzmW9ypXU nLmJecoZtơi 37hWnày tzmW9ypXUrang hozmW9ypXUàng lạiLmJecoZt mzmW9ypXUột chút.”37hW BLmJecoZtà Hà37hWn nhìnLmJecoZt x37hWung qLmJecoZtuanh pzmW9ypXUhòng tựLmJecoZta LmJecoZthồ khônzmW9ypXUg vừ37hWa lòng.

“Cảnh Hi37hWên nhLmJecoZtất đLmJecoZtịnh zmW9ypXUnói cLmJecoZtho 37hWcô 37hWbiết rồi,37hW HạLmJecoZt ThầnLmJecoZt đa37hWng mLmJecoZtang zmW9ypXUthai, đứ37hWa n37hWhỏ là37hW coLmJecoZtn củaLmJecoZt LmJecoZtCảnh HiêzmW9ypXUn? 37hWTa ngLmJecoZthĩ sẽLmJecoZt zmW9ypXUđem n37hWó đếnLmJecoZt đâyLmJecoZt đ37hWể chăzmW9ypXUm sóc37hW, dzmW9ypXUù gìLmJecoZt nzmW9ypXUó czmW9ypXUũng đan37hWg 37hWmang cốtzmW9ypXU nhụczmW9ypXU củaLmJecoZt HànzmW9ypXU gizmW9ypXUa chúzmW9ypXUng ta.”

Đới T37hWư DĩLmJecoZtnh chLmJecoZtấn đLmJecoZtộng, Hạ37hW ThLmJecoZtần m37hWang thaiLmJecoZt, đứaLmJecoZt nhỏzmW9ypXU là37hW zmW9ypXUcon của37hW 37hWCảnh Hiê37hWn? ĐLmJecoZtiều nàzmW9ypXUy sLmJecoZtao cózmW9ypXU zmW9ypXUthể? NzmW9ypXUếu Cảnh37hW HzmW9ypXUiên cùn37hWg HạzmW9ypXU ThầLmJecoZtn ởzmW9ypXU cùngLmJecoZt mộLmJecoZtt chỗ,LmJecoZt nhLmJecoZtư LmJecoZtsao lạizmW9ypXU khzmW9ypXUông zmW9ypXUđồng zmW9ypXUý cùng37hW LmJecoZtcô LmJecoZtly LmJecoZthôn, hzmW9ypXUay lLmJecoZtà LmJecoZtông 37hWbà HLmJecoZtàn cốLmJecoZt LmJecoZtý nLmJecoZtói nh37hWư vậy.

“Cô không37hW LmJecoZttin sLmJecoZtao? ĐượczmW9ypXU rLmJecoZtồi, tLmJecoZta sLmJecoZtẽ chờ37hW CLmJecoZtảnh HiênzmW9ypXU trởLmJecoZt về,zmW9ypXU chLmJecoZtúng tzmW9ypXUa czmW9ypXUùng nLmJecoZthau zmW9ypXUhỏi nzmW9ypXUó. CLmJecoZtô đi37hW gọzmW9ypXUi 37hWđiện thoạ37hWi c37hWho zmW9ypXUnó đi.37hW” BàLmJecoZt HLmJecoZtàn nLmJecoZthìn r37hWa hoLmJecoZtài nghzmW9ypXUi troLmJecoZtng LmJecoZtmắt cô.

“Vâng.” ĐớLmJecoZti Tư37hW Dĩ37hWnh lấyLmJecoZt điệnLmJecoZt t37hWhoại dzmW9ypXUi độngzmW9ypXU bênLmJecoZt ngưLmJecoZtời LmJecoZtra gọi.

“Tư Dĩnh,zmW9ypXU c37hWó v37hWiệc LmJecoZtgì zmW9ypXUsao?” HLmJecoZtàn Cả37hWnh HiênLmJecoZt 37hWcầm lzmW9ypXUấy 37hWdi LmJecoZtđộng 37hWvừa 37hWthấy làLmJecoZt điện37hW thoạiLmJecoZt ởLmJecoZt n37hWhà gọzmW9ypXUi đến.

“Bây gi37hWờ a37hWnh cóLmJecoZt 37hWbận không?LmJecoZt KzmW9ypXUhông LmJecoZtphải vộiLmJecoZt, 37hWnhưng anLmJecoZth hãy37hW ta37hWn zmW9ypXUsở zmW9ypXUsớm mộzmW9ypXUt chút,37hW LmJecoZtem cóLmJecoZt việ37hWc zmW9ypXUmuốn LmJecoZthỏi anLmJecoZth mà.”zmW9ypXU Giọ37hWng ĐzmW9ypXUới TưLmJecoZt D37hWĩnh zmW9ypXUrất nhẹ.

Hàn CảLmJecoZtnh Hiên37hW nhì37hWn xeLmJecoZtm 37hWđồng zmW9ypXUhồ, còLmJecoZtn zmW9ypXUcó nửLmJecoZta giờLmJecoZt cũnLmJecoZtg đã37hW tazmW9ypXUn sởLmJecoZt rồLmJecoZti, nó37hWi: “ĐzmW9ypXUược, an37hWh lzmW9ypXUập tứczmW9ypXU vLmJecoZtề ngay.”

Đới Tư37hW DLmJecoZtĩnh c37hWùng LmJecoZtông 37hWHàn, b37hWà HàLmJecoZtn lẳnzmW9ypXUg 37hWlặng ngồizmW9ypXU chờ37hW zmW9ypXUCảnh HiêzmW9ypXUn 37hWtrở vềzmW9ypXU chứng37hW LmJecoZtminh hếtzmW9ypXU thảy.

Chuông cLmJecoZtửa vừaLmJecoZt reoLmJecoZt, ĐzmW9ypXUới 37hWTư LmJecoZtDĩnh vội37hW vàngzmW9ypXU đ37hWi mởzmW9ypXU cửa.

“Tư DĩLmJecoZtnh, cLmJecoZthuyện gì,…LmJecoZt” HànzmW9ypXU C37hWảnh zmW9ypXUHiên tiến37hW vàozmW9ypXU nhàLmJecoZt 37hWliền hỏi,LmJecoZt đzmW9ypXUột nhiênLmJecoZt thấyzmW9ypXU ch37hWa mẹLmJecoZt đangLmJecoZt ngzmW9ypXUồi LmJecoZtở zmW9ypXUghế sôLmJecoZt pha37hW, sửng37hW số37hWt nói:

“Cha mẹ,zmW9ypXU tạizmW9ypXU s37hWao zmW9ypXUhai ngườiLmJecoZt 37hWlại đến37hW đây?”

“Xảy 37hWra chuyệnzmW9ypXU l37hWớn nhưzmW9ypXU t37hWhế mzmW9ypXUà chúzmW9ypXUng LmJecoZtta 37hWcó thLmJecoZtể khôLmJecoZtng 37hWđến đượcLmJecoZt sao?”37hW 37hWvẻ mặLmJecoZtt ôngzmW9ypXU HànLmJecoZt nghzmW9ypXUiêm t37hWúc nói.

“Con c37hWòn gLmJecoZtiả bộzmW9ypXU, 37hWđứa nzmW9ypXUhỏ tronLmJecoZtg bụngLmJecoZt HạzmW9ypXU TzmW9ypXUhần LmJecoZtcó ph37hWải lLmJecoZtà cLmJecoZtủa 37hWcon không,37hW cózmW9ypXU phải37hW hLmJecoZtay khôzmW9ypXUng?” 37hWBà Hàn37hW gõ37hW zmW9ypXUvào LmJecoZtđầu LmJecoZtanh mộzmW9ypXUt cái,37hW tạiLmJecoZt 37hWsao LmJecoZtanh cá37hWi gzmW9ypXUì cũn37hWg khô37hWng nzmW9ypXUói chLmJecoZto họzmW9ypXU zmW9ypXUbiết chứ.

Hàn CảnhLmJecoZt HiênLmJecoZt cứLmJecoZtng ngườizmW9ypXU đLmJecoZtứng đơzmW9ypXU n37hWơi đó,37hW khLmJecoZtông bi37hWết LmJecoZtlà nênzmW9ypXU phủzmW9ypXU nhậnLmJecoZt 37hWhay thừaLmJecoZt nhận37hW LmJecoZtnữa, 37hWcha mẹLmJecoZt zmW9ypXUbiết đứazmW9ypXU zmW9ypXUnhỏ tzmW9ypXUrong bụng37hW H37hWạ ThầnLmJecoZt zmW9ypXUlà co37hWn của37hW chí37hWnh mình,zmW9ypXU còLmJecoZtn TưzmW9ypXU DĩnzmW9ypXUh thì37hW sao37hW, 37hWkhông kzmW9ypXUhỏi đ37hWưa m37hWắt nhìLmJecoZtn 37hWvề phí37hWa cô.

“Cha mẹ,zmW9ypXU tạizmW9ypXU s37hWao ha37hWi người37hW lạzmW9ypXUi biếzmW9ypXUt?” NLmJecoZtgữ zmW9ypXUkhí zmW9ypXUcủa anzmW9ypXUh LmJecoZtcó v37hWẻ bấLmJecoZtt đắcLmJecoZt zmW9ypXUdĩ trầmLmJecoZt trọng,LmJecoZt chuyện37hW zmW9ypXUtới nướ37hWc 37hWnày LmJecoZtcũng zmW9ypXUkhông thểLmJecoZt khôn37hWg thừa37hW nhận.

Sắc LmJecoZtmặt ĐớizmW9ypXU TzmW9ypXUư DĩzmW9ypXUnh thaLmJecoZty đổi,37hW trzmW9ypXUong đázmW9ypXUy mắtLmJecoZt 37hWcó chútzmW9ypXU 37hWđau lòngLmJecoZt, zmW9ypXUcô cóLmJecoZt t37hWhể LmJecoZtkhông tzmW9ypXUhèm để37hW zmW9ypXUý đzmW9ypXUến czmW9ypXUhuyện tình37hW 37hWcủa CảnhzmW9ypXU Hiê37hWn và37hW HạzmW9ypXU 37hWThần, nhưng37hW côLmJecoZt đểLmJecoZt 37hWý đếLmJecoZtn việczmW9ypXU aLmJecoZtnh 37hWcư nhiêLmJecoZtn dá37hWm LmJecoZtlừa mình.

“Chúng 37hWta tại37hW sazmW9ypXUo l37hWại biếLmJecoZtt, hôzmW9ypXUm nLmJecoZtay ôLmJecoZtng 37hWHàn LmJecoZtvới bzmW9ypXUà 37hWHàn nổ37hWi giận37hW đùng37hW đ37hWùng chạyLmJecoZt đếnzmW9ypXU chấtLmJecoZt vzmW9ypXUấn chú37hWng taLmJecoZt, bLmJecoZtắt zmW9ypXUchúng LmJecoZtta c37hWho bọn37hW họLmJecoZt mộzmW9ypXUt LmJecoZtcái czmW9ypXUông đ37hWạo, hiệLmJecoZtn tạLmJecoZti 37hWta muố37hWn hỏizmW9ypXU con37hW, coLmJecoZtn tLmJecoZtính l37hWàm saLmJecoZto bâzmW9ypXUy giLmJecoZtờ.” ÔnzmW9ypXUg H37hWàn thựczmW9ypXU thôngzmW9ypXU mizmW9ypXUnh đeLmJecoZtm LmJecoZtvấn đề37hW này37hW đẩyzmW9ypXU sanLmJecoZtg cLmJecoZtho anh

“Con…” HànzmW9ypXU CzmW9ypXUảnh HiêzmW9ypXUn chầzmW9ypXUn 37hWchờ, kh37hWông biếzmW9ypXUt LmJecoZtlàm sa37hWo m37hWới phải.

“Rất LmJecoZtkhó quyết37hW địnhzmW9ypXU s37hWao? C37hWó zmW9ypXUđiều LmJecoZtta LmJecoZtnói chzmW9ypXUo c37hWon biết37hW, CảnLmJecoZth H37hWiên, HLmJecoZtạ ThầzmW9ypXUn đang37hW ma37hWng trozmW9ypXUng mLmJecoZtình đứ37hWa zmW9ypXUcon czmW9ypXUủa cozmW9ypXUn, hizmW9ypXUện LmJecoZttại vzmW9ypXUiệc xảy37hW rLmJecoZta trướcLmJecoZt mzmW9ypXUắt chỉLmJecoZt LmJecoZtcó 37hWmột cáchLmJecoZt LmJecoZtgiải LmJecoZtquyết đózmW9ypXU chzmW9ypXUính là37hW cưới37hW HạLmJecoZt Thần.37hW” zmW9ypXUÔng H37hWàn tzmW9ypXUỏ thLmJecoZtái độ37hW k37hWiên quyếLmJecoZtt nói.

“Cảnh zmW9ypXUHiên àLmJecoZt, HạLmJecoZt ThầLmJecoZtn đanzmW9ypXUg zmW9ypXUmang tLmJecoZthai coLmJecoZtn 37hWcủa czmW9ypXUon, co37hWn zmW9ypXUnhẫn tâmLmJecoZt LmJecoZtmặc zmW9ypXUkệ nLmJecoZtó sa37hWo.” BLmJecoZtà LmJecoZtHàn 37hWở bêzmW9ypXUn cạ37hWnh cũLmJecoZtng 37hWđệm thêm.

Đới zmW9ypXUTư LmJecoZtDĩnh lLmJecoZtẳng lặLmJecoZtng đứzmW9ypXUng zmW9ypXUở 37hWmột bêzmW9ypXUn, troLmJecoZtng mắ37hWt 37hWlộ b37hWi tLmJecoZthương, hó37hWa 37hWra đàzmW9ypXUn zmW9ypXUông đềuLmJecoZt nhưLmJecoZt vLmJecoZtậy, CảnhzmW9ypXU Hiê37hWn cLmJecoZtư nLmJecoZthiên c37hWũng zmW9ypXUsau lư37hWng 37hWmình 37hWcùng HạzmW9ypXU ThLmJecoZtần xzmW9ypXUảy rLmJecoZta chuyệnzmW9ypXU đLmJecoZtó, vậy37hW tạizmW9ypXU sa37hWo còLmJecoZtn 37hWkhông chịuLmJecoZt bzmW9ypXUuông taLmJecoZty cô.

“Cha LmJecoZtmẹ, zmW9ypXUhai ngườizmW9ypXU khôLmJecoZtng cầnLmJecoZt 37hWép conzmW9ypXU, ha37hWi ngzmW9ypXUười LmJecoZttrở v37hWề zmW9ypXUđi, c37hWon sẽ37hW zmW9ypXUsuy zmW9ypXUnghĩ xeLmJecoZtm zmW9ypXUphải giải37hW quyế37hWt 37hWchuyện nLmJecoZtày LmJecoZtra sao.”zmW9ypXU Hà37hWn CảnLmJecoZth Hiê37hWn thốzmW9ypXUng khLmJecoZtổ 37hWhét lớn,zmW9ypXU mzmW9ypXUọi ngườzmW9ypXUi LmJecoZtđều m37hWuốn épzmW9ypXU anzmW9ypXUh, a37hWnh sắpLmJecoZt điLmJecoZtên rồi.

“Vậy LmJecoZtcon t37hWốt nhất37hW LmJecoZthãy LmJecoZtnghĩ 37hWkĩ lạizmW9ypXU đzmW9ypXUi, zmW9ypXUchúng tzmW9ypXUa zmW9ypXUcho co37hWn LmJecoZt10 ngàyzmW9ypXU sLmJecoZtuy nghĩ,zmW9ypXU cLmJecoZtùng LmJecoZtTư LmJecoZtDĩnh LmJecoZtly hôzmW9ypXUn, cướiLmJecoZt HLmJecoZtạ Thần.zmW9ypXU” TrLmJecoZtong mắt37hW ÔngzmW9ypXU Hà37hWn chứazmW9ypXU đầyLmJecoZt tứczmW9ypXU giận.

Bà HLmJecoZtàn cũzmW9ypXUng zmW9ypXUnhìn ĐớizmW9ypXU TLmJecoZtư zmW9ypXUDĩnh nói:

“Tôi hzmW9ypXUy vọnLmJecoZtg côLmJecoZt hzmW9ypXUiểu được,LmJecoZt zmW9ypXUđứa 37hWbé tronzmW9ypXUg bụngzmW9ypXU HạzmW9ypXU ThầzmW9ypXUn, 37hWchúng 37hWtôi 37hWsẽ zmW9ypXUkhông bzmW9ypXUỏ nó,37hW côzmW9ypXU nênLmJecoZt bzmW9ypXUiết cLmJecoZthính LmJecoZtmình p37hWhải làmLmJecoZt n37hWhư th37hWế nàzmW9ypXUo? NếzmW9ypXUu c37hWô czmW9ypXUó 37hWthể 37hWsinh c37hWho chúzmW9ypXUng tôi37hW LmJecoZtmột LmJecoZtđứa cLmJecoZtháu, chúngLmJecoZt tLmJecoZtôi cũngLmJecoZt LmJecoZtsẽ khô37hWng vôLmJecoZt tìzmW9ypXUnh bứzmW9ypXUc cô.”

“Cháu h37hWiểu được,37hW chLmJecoZtáu kzmW9ypXUhông zmW9ypXUcó trLmJecoZtách h37hWai bázmW9ypXUc, cũngLmJecoZt khôn37hWg 37hWcó zmW9ypXUgì kỳLmJecoZt lạ.”LmJecoZt ĐớiLmJecoZt Tư37hW DĩnhzmW9ypXU cườzmW9ypXUi khổ,37hW cô37hW LmJecoZtkhông zmW9ypXUcó zmW9ypXUtư 37hWcách trá37hWch bọn37hW họ.

“Chúng tôi37hW zmW9ypXUđi 37hW, chuyệnzmW9ypXU zmW9ypXUcòn lLmJecoZtại 37hWhai ngư37hWời tLmJecoZtự mìnzmW9ypXUh giả37hWi zmW9ypXUquyết, chLmJecoZtúng tôLmJecoZti zmW9ypXUchỉ cần37hW kLmJecoZtết quả.zmW9ypXU” LmJecoZtÔng HànLmJecoZt lôiLmJecoZt 37hWkéo bàzmW9ypXU Hàn,zmW9ypXU némzmW9ypXU lạizmW9ypXU nh37hWững 37hWlời zmW9ypXUnày, rồiLmJecoZt zmW9ypXUxoay zmW9ypXUngười rờizmW9ypXU đi.

Anh chọn37hW em

Hàn Cảnh37hW HiênzmW9ypXU LmJecoZtnhìn Đới37hW TưzmW9ypXU DzmW9ypXUĩnh vẫnLmJecoZt đangLmJecoZt b37hWình tĩnhzmW9ypXU đứng37hW ở37hW bzmW9ypXUên LmJecoZtcạnh, 37hWáy náy37hW nói37hW: “T37hWư Dĩnh,LmJecoZt ezmW9ypXUm nLmJecoZtghe zmW9ypXUanh giLmJecoZtải thíczmW9ypXUh, l37hWần 37hWđó lzmW9ypXUà v37hWì zmW9ypXUanh uốngLmJecoZt rượu37hW, LmJecoZtcho nzmW9ypXUên zmW9ypXUmới c37hWó LmJecoZtthể cùngLmJecoZt HạLmJecoZt ThầLmJecoZtn xảy37hW r37hWa chuyzmW9ypXUện khôLmJecoZtng n37hWên xảyLmJecoZt zmW9ypXUra, aLmJecoZti ngờzmW9ypXU cô37hW ấyzmW9ypXU lạ37hWi mazmW9ypXUng LmJecoZtthai, anh……….”

“Cảnh HiênzmW9ypXU, c37hWhúc mzmW9ypXUừng an37hWh, lênLmJecoZt LmJecoZtchức cha.”37hW ĐLmJecoZtới LmJecoZtTư D37hWĩnh lạLmJecoZti độtLmJecoZt nhLmJecoZtiên 37hWngăn lờLmJecoZti anh.

Mặt zmW9ypXUHàn CảnzmW9ypXUh 37hWHiên biến37hW sắc,zmW9ypXU nói:LmJecoZt “Tư37hW Dĩnh,37hW lờiLmJecoZt LmJecoZtem nóizmW9ypXU zmW9ypXUcó ýzmW9ypXU gì37hW? TrLmJecoZtong lòng37hW ezmW9ypXUm đzmW9ypXUang ngLmJecoZthĩ gzmW9ypXUì thLmJecoZtì nzmW9ypXUói LmJecoZtra đLmJecoZti, LmJecoZtem zmW9ypXUcó thểzmW9ypXU đánhzmW9ypXU anh37hW, czmW9ypXUó thểLmJecoZt mzmW9ypXUắng anzmW9ypXUh nLmJecoZthưng xzmW9ypXUin eLmJecoZtm đừngLmJecoZt cóLmJecoZt t37hWhái 37hWđộ này.”

“Em LmJecoZtvì LmJecoZtsao phảiLmJecoZt đánhzmW9ypXU anhLmJecoZt, m37hWắng azmW9ypXUnh? LmJecoZtEm khôngzmW9ypXU nzmW9ypXUên c37hWhúc mừngLmJecoZt anzmW9ypXUh LmJecoZtsao?” KhLmJecoZtóe 37hWmiệng ĐớiLmJecoZt TưLmJecoZt DĩzmW9ypXUnh manzmW9ypXUg thLmJecoZteo m37hWột ch37hWút cườizmW9ypXU cưLmJecoZtời, làmzmW9ypXU zmW9ypXUcho aLmJecoZtnh zmW9ypXUnhìn khzmW9ypXUông rzmW9ypXUa zmW9ypXUcô đangLmJecoZt ngzmW9ypXUhĩ gì.

“Tư DĩnzmW9ypXUh, eLmJecoZtm khLmJecoZtông 37hWtrách anLmJecoZth LmJecoZtsao? LmJecoZtEm khôzmW9ypXUng oáLmJecoZtn anzmW9ypXUh sao?”LmJecoZt zmW9ypXUTrong lòngLmJecoZt Hàn37hW CảzmW9ypXUnh 37hWHiên vô37hW LmJecoZtcùng LmJecoZthoang 37hWmang, LmJecoZttại sazmW9ypXUo zmW9ypXUcô lại37hW c37hWó thLmJecoZtể bình37hW tĩnh37hW 37hWnhư thế?

“Em khôzmW9ypXUng t37hWrách, cLmJecoZtũng khônLmJecoZtg o37hWán, CzmW9ypXUảnh HiêzmW9ypXUn, đâyzmW9ypXU làLmJecoZt việc37hW zmW9ypXUem khzmW9ypXUông thzmW9ypXUể lzmW9ypXUàm LmJecoZtcho 37hWanh, czmW9ypXUho nê37hWn chLmJecoZtúng 37hWta zmW9ypXUly h37hWôn đi.”LmJecoZt zmW9ypXUĐới LmJecoZtTư DLmJecoZtĩnh bi37hWết mình37hW kLmJecoZthông czmW9ypXUó tzmW9ypXUư cLmJecoZtách oán,37hW zmW9ypXUđiều LmJecoZtcô zmW9ypXUcó thểzmW9ypXU zmW9ypXUlàm lLmJecoZtà 37hWthành tzmW9ypXUoàn 37hWcho LmJecoZtbọn họ.

“Ly hônzmW9ypXU, LmJecoZtly hôn37hW gìLmJecoZt? EzmW9ypXUm 37hWvì điềuzmW9ypXU 37hWnày 37hWmà LmJecoZtly 37hWhôn saLmJecoZto?” Hàn37hW Cản37hWh HizmW9ypXUên LmJecoZtnóng LmJecoZtgiận 37hW, sa37hWu 37hWđó zmW9ypXUbắt lấyLmJecoZt 37hWbả vaLmJecoZti czmW9ypXUủa czmW9ypXUô, n37hWói: “EmLmJecoZt cLmJecoZtứ 37hWcoi nhưLmJecoZt chúng37hW LmJecoZtta tìmzmW9ypXU đượcLmJecoZt 37hWmột ngườ37hWi đẻzmW9ypXU th37hWuê được37hW kLmJecoZthông? zmW9ypXUEm khônLmJecoZtg phảiLmJecoZt nLmJecoZtói eLmJecoZtm 37hWsẽ kzmW9ypXUhông ngạiLmJecoZt sao?”

Đới TưzmW9ypXU LmJecoZtDĩnh nhzmW9ypXUìn anzmW9ypXUh kzmW9ypXUích đLmJecoZtộng, hzmW9ypXUạ 37hWtay 37hWanh LmJecoZtxuống, nói:zmW9ypXU 37hW“Hạ ThầnLmJecoZt l37hWà mẹLmJecoZt của37hW co37hWn anhLmJecoZt, a37hWnh c37hWó t37hWhể xe37hWm c37hWô ấyzmW9ypXU nh37hWư mộzmW9ypXUt nzmW9ypXUgười đ37hWẻ thu37hWê saozmW9ypXU? 37hWCon c37hWủa côLmJecoZt LmJecoZtấy sẽ37hW LmJecoZtchịu ch37hWo LmJecoZtchúng tzmW9ypXUa sazmW9ypXUo? CLmJecoZtảnh HiênzmW9ypXU đừngLmJecoZt tzmW9ypXUự lừaLmJecoZt 37hWdối chínhzmW9ypXU mình37hW nữa.”

Hàn CảnLmJecoZth HiênzmW9ypXU LmJecoZtcứng đờ37hW người,37hW lời37hW củzmW9ypXUa 37hWcô không37hW c37hWhút lưu37hW t37hWình chạmzmW9ypXU và37hWo chỗzmW9ypXU đazmW9ypXUu củazmW9ypXU mình,37hW mộ37hWt lúzmW9ypXUc lâzmW9ypXUu LmJecoZtsau LmJecoZtmới nhìn37hW LmJecoZtcô rồi37hW nói:37hW “An37hWh sLmJecoZtẽ khôLmJecoZtng lLmJecoZty h37hWôn vớizmW9ypXU eLmJecoZtm, LmJecoZttrước ki37hWa a37hWnh cũnzmW9ypXUg 37hWđã nLmJecoZtói rồi,LmJecoZt 37hWanh tình37hW nguyệLmJecoZtn zmW9ypXUkhông c37hWó co37hWn, cũnLmJecoZtg LmJecoZtkhông muốLmJecoZtn LmJecoZtmất đizmW9ypXU zmW9ypXUem, LmJecoZthiện tzmW9ypXUại azmW9ypXUnh vẫnzmW9ypXU m37hWuốn nLmJecoZthư thế.”

“Cảnh Hiên,zmW9ypXU tộLmJecoZti gLmJecoZtì 37hWchứ? LmJecoZtAnh 37hWcó biLmJecoZtết LmJecoZtanh làmLmJecoZt như37hW vậLmJecoZty thươLmJecoZtng tổnLmJecoZt b37hWao nhiêu37hW người37hW kzmW9ypXUhông? zmW9ypXUCha mLmJecoZtẹ củ37hWa an37hWh, Hạ37hW ThầnzmW9ypXU 37hWvà coLmJecoZtn củazmW9ypXU cLmJecoZtô ấyLmJecoZt, aLmJecoZtnh zmW9ypXUnhẫn LmJecoZttâm szmW9ypXUao?” ĐớzmW9ypXUi Tư37hW DĩnzmW9ypXUh vừLmJecoZta cLmJecoZtảm độLmJecoZtng, vừazmW9ypXU đau37hW lòng.

“Tư DĩnhzmW9ypXU, LmJecoZtem khôn37hWg cầLmJecoZtn zmW9ypXUnói nữLmJecoZta, a37hWnh bắ37hWt zmW9ypXUbuộc phải37hW LmJecoZtphụ mLmJecoZtột bzmW9ypXUên, nếLmJecoZtu zmW9ypXUchọn giữa37hW đứaLmJecoZt zmW9ypXUbé vàzmW9ypXU em37hW, LmJecoZtanh zmW9ypXUsẽ chọnzmW9ypXU em37hW.” LmJecoZtHàn CảnhLmJecoZt HiLmJecoZtên nh37hWìn c37hWô với37hW t37hWhái độLmJecoZt cương37hW quyết.

Đới Tư37hW DzmW9ypXUĩnh bấtzmW9ypXU đắc37hW dĩzmW9ypXU thLmJecoZtở dzmW9ypXUài, cLmJecoZtô biết37hW tLmJecoZthuyết phục37hW C37hWảnh HizmW9ypXUên thựLmJecoZtc sựzmW9ypXU rấtzmW9ypXU LmJecoZtkhó 37hWkhăn, an37hWh cầnzmW9ypXU tLmJecoZthời giazmW9ypXUn đểzmW9ypXU suzmW9ypXUy nLmJecoZtghĩ cẩnLmJecoZt thận.

Chuyện của37hW HàzmW9ypXUn CảLmJecoZtnh HiLmJecoZtên cùnzmW9ypXUg Hạ37hW ThầnLmJecoZt khônzmW9ypXUg cònzmW9ypXU LmJecoZtlà b37hWí mậtLmJecoZt, nhzmW9ypXUất địnhzmW9ypXU mọLmJecoZti ngườiLmJecoZt zmW9ypXUcũng đãzmW9ypXU biếLmJecoZtt rồi.

Đới TưLmJecoZt GizmW9ypXUai zmW9ypXUcùng Trịn37hWh VũzmW9ypXU LmJecoZtVăn mazmW9ypXUng LmJecoZtvẻ mặtzmW9ypXU tứczmW9ypXU LmJecoZtgiận bấtzmW9ypXU b37hWình 37hWđi vzmW9ypXUào LmJecoZtnhà Tư37hW Dĩnh.

“Em cò37hWn khzmW9ypXUông tứzmW9ypXUc giận,37hW hzmW9ypXUai ngzmW9ypXUười tứcLmJecoZt giậnzmW9ypXU là37hWm chiLmJecoZt?” Đớ37hWi zmW9ypXUTư DĩnzmW9ypXUh 37hWnhìn c37hWác cLmJecoZtô cườiLmJecoZt nói.

“Tư DĩnLmJecoZth, ởzmW9ypXU trước37hW LmJecoZtmặt 37hWbọn ch37hWị khLmJecoZtông cần37hW kiLmJecoZtên cườnzmW9ypXUg nLmJecoZthư vậy,zmW9ypXU zmW9ypXUnếu 37hWem muốLmJecoZtn khócLmJecoZt, hLmJecoZtãy khóczmW9ypXU đi,LmJecoZt bọn37hW LmJecoZtchị cùngzmW9ypXU zmW9ypXUem c37hWhia sẻ.”

Đới T37hWư G37hWiai cLmJecoZtũng hizmW9ypXUểu được37hW LmJecoZtlòng 37hWcủa ezmW9ypXUm gái,zmW9ypXU sắczmW9ypXU mặzmW9ypXUt czmW9ypXUó chútzmW9ypXU LmJecoZttrầm trọngzmW9ypXU hỏi:LmJecoZt “TLmJecoZtư D37hWĩnh, lần37hW LmJecoZtnày cLmJecoZtó phảzmW9ypXUi eLmJecoZtm 37hWquyết định37hW LmJecoZtly hôn?”

“Ly hô37hWn? CậuzmW9ypXU c37hWùng HàLmJecoZtn CảzmW9ypXUnh Hi37hWên muốn37hW lzmW9ypXUy hônzmW9ypXU?” TrịnhLmJecoZt VũzmW9ypXU VăzmW9ypXUn chấ37hWn độLmJecoZtng hỏi.

Đới Tư37hW DĩzmW9ypXUnh trầmLmJecoZt mặc37hW zmW9ypXUmột zmW9ypXUchút mớizmW9ypXU n37hWói: “37hWTuy r37hWằng CảLmJecoZtnh HiêLmJecoZtn vẫzmW9ypXUn khônLmJecoZtg đồLmJecoZtng LmJecoZtý l37hWy hôzmW9ypXUn, LmJecoZtnhưng eLmJecoZtm biếzmW9ypXUt azmW9ypXUnh 37hWấy tzmW9ypXUới mộtzmW9ypXU nLmJecoZtgày nà37hWo đ37hWó cũLmJecoZtng 37hWsẽ đzmW9ypXUồng ýLmJecoZt zmW9ypXUgiải quyếLmJecoZtt chuyệLmJecoZtn nLmJecoZtày, tìn37hWh yêuLmJecoZt củaLmJecoZt chúzmW9ypXUng e37hWm nếLmJecoZtu s37hWo LmJecoZtsánh cũngLmJecoZt khôngLmJecoZt bằ37hWng zmW9ypXUđược m37hWáu mủ37hW tìnhLmJecoZt tzmW9ypXUhâm cốtLmJecoZt nhụ37hWc cLmJecoZtủa n37hWgười thân,37hW e37hWm t37hWin tưởngzmW9ypXU 37hWkhi azmW9ypXUnh ấy37hW LmJecoZtnhìn th37hWấy LmJecoZtcon mình,zmW9ypXU cũng37hW chzmW9ypXUính l37hWà thờizmW9ypXU điểzmW9ypXUm chzmW9ypXUúng 37hWem zmW9ypXUly hôn.”

Nhìn czmW9ypXUô cLmJecoZtũng khôngLmJecoZt cóLmJecoZt bLmJecoZtiểu hiệnzmW9ypXU củ37hWa sựLmJecoZt bLmJecoZti thương37hW, TrịnhzmW9ypXU VzmW9ypXUũ 37hWVăn cũngzmW9ypXU độtLmJecoZt nhiêLmJecoZtn hiểLmJecoZtu đượzmW9ypXUc, LmJecoZtTư DĩnzmW9ypXUh vzmW9ypXUẫn 37hWyêu L37hWong Ngạo37hW 37hWPhỉ, chLmJecoZto LmJecoZtnên mớLmJecoZti zmW9ypXUbình tĩnLmJecoZth nhzmW9ypXUư vLmJecoZtậy, chín37hWh mìn37hWh thậtzmW9ypXU khôLmJecoZtng biếtzmW9ypXU nênLmJecoZt thư37hWơng cảmzmW9ypXU czmW9ypXUho czmW9ypXUô haLmJecoZty HànLmJecoZt CảnzmW9ypXUh Hiên.

Hạ LmJecoZtThần zmW9ypXUlẳng lặ37hWng LmJecoZtngồi trê37hWn szmW9ypXUô phazmW9ypXU, 37hWchờ HàzmW9ypXUn CảnzmW9ypXUh LmJecoZtHiên 37hWmở miệngLmJecoZt, côzmW9ypXU kzmW9ypXUhông LmJecoZtnghĩ tớiLmJecoZt chLmJecoZta 37hWmẹ lạ37hWi pháLmJecoZti n37hWgười điềuLmJecoZt tLmJecoZtra cô,LmJecoZt có37hW LmJecoZtđiều việ37hWc zmW9ypXUnày cLmJecoZtũng đúngzmW9ypXU vớ37hWi hLmJecoZty vọng37hW LmJecoZtcủa cô.

Hàn Cản37hWh H37hWiên d37hWo LmJecoZtdự 37hWđã LmJecoZtlâu, rốtLmJecoZt LmJecoZtcục LmJecoZtngẩng đầuzmW9ypXU nhzmW9ypXUìn cô,LmJecoZt h37hWạ quLmJecoZtyết địnhzmW9ypXU, quyLmJecoZtết t37hWâm 37hWnói: “HạLmJecoZt LmJecoZtThần, LmJecoZtanh 37hWxin lỗiLmJecoZt, bấtzmW9ypXU lzmW9ypXUuận ezmW9ypXUm q37hWuyết địnhzmW9ypXU sẽ37hW làLmJecoZtm gLmJecoZtì v37hWới cáizmW9ypXU tha37hWi, a37hWnh chỉzmW9ypXU có37hW tzmW9ypXUhể nóizmW9ypXU LmJecoZtvới LmJecoZtem rằngLmJecoZt, anLmJecoZth sẽzmW9ypXU kzmW9ypXUhông cùn37hWg T37hWư DĩzmW9ypXUnh LmJecoZtly hôn.”

“Anh C37hWảnh LmJecoZtHiên, 37hWem ch37hWo tớ37hWi zmW9ypXUbây giờLmJecoZt đềuzmW9ypXU khzmW9ypXUông cóLmJecoZt LmJecoZtnghĩ tới37hW anLmJecoZth sẽzmW9ypXU lLmJecoZty hônLmJecoZt, 37hWanh zmW9ypXUcũng khôn37hWg cLmJecoZtần phảizmW9ypXU chịuzmW9ypXU tráchzmW9ypXU LmJecoZtnhiệm, đứa37hW bLmJecoZté nàyLmJecoZt an37hWh cũ37hWng kLmJecoZthông LmJecoZtcần pLmJecoZthải xeLmJecoZtn vào.”zmW9ypXU NưLmJecoZtớc mắLmJecoZtt HạLmJecoZt thầzmW9ypXUn chảzmW9ypXUy xuống,zmW9ypXU ozmW9ypXUán hậnzmW9ypXU trzmW9ypXUong lLmJecoZtòng lạzmW9ypXUi zmW9ypXUgia tăzmW9ypXUng thLmJecoZtêm vàLmJecoZti phần.

“Hạ Thần,37hW zmW9ypXUanh 37hWkhông nghzmW9ypXUĩ sLmJecoZtẽ tLmJecoZtổn thương37hW đếzmW9ypXUn LmJecoZtem, tzmW9ypXUhật 37hWsự anLmJecoZth kzmW9ypXUhông muố37hWn nhưLmJecoZt vậy.”zmW9ypXU LmJecoZtHàn CảnhLmJecoZt zmW9ypXUHiên khôngzmW9ypXU biếtLmJecoZt bi37hWểu đạt37hW lờLmJecoZti xi37hWn lỗ37hWi nzmW9ypXUhư tzmW9ypXUhế nào.

“Em 37hWbiết, Cả37hWnh LmJecoZtHiên, aLmJecoZtnh đzmW9ypXUi đizmW9ypXU, zmW9ypXUem khôngLmJecoZt muốLmJecoZtn zmW9ypXUgặp zmW9ypXUanh nữa.LmJecoZt” 37hWHạ TzmW9ypXUhần thzmW9ypXUật kzmW9ypXUhông zmW9ypXUngờ ngLmJecoZtười đàn37hW ônzmW9ypXUg nLmJecoZtày lại37hW bạc37hW tìnhLmJecoZt 37hWbạc nghĩzmW9ypXUa vớLmJecoZti mì37hWnh 37hWnhư vậy.

“Vậy zmW9ypXUem zmW9ypXUbảo LmJecoZttrọng, zmW9ypXUanh đLmJecoZti đâLmJecoZty.” Hà37hWn CảzmW9ypXUnh HiLmJecoZtên chLmJecoZtần czmW9ypXUhờ mLmJecoZtột chút,zmW9ypXU đzmW9ypXUứng dzmW9ypXUậy n37hWhìn zmW9ypXUcô, rLmJecoZtồi xoazmW9ypXUy lưzmW9ypXUng đi.

Hạ Thần37hW huzmW9ypXUng hă37hWng 37hWnhìn thezmW9ypXUo LmJecoZtbóng zmW9ypXUdáng LmJecoZtanh, zmW9ypXUHàn CảnhzmW9ypXU Hiên,LmJecoZt LmJecoZtmột ngzmW9ypXUày LmJecoZtnào đó,zmW9ypXU a37hWnh sLmJecoZtẽ 37hWphải LmJecoZtcầu xiLmJecoZtn cô37hW LmJecoZtcho azmW9ypXUnh zmW9ypXUquay trở37hW về.

Trong quán37hW cafe.

“Tư Dĩnh,37hW ezmW9ypXUm cLmJecoZtó khỏeLmJecoZt không?”LmJecoZt LmJecoZtLong NgLmJecoZtạo PhỉzmW9ypXU nh37hWìn côLmJecoZt, qua37hWn tLmJecoZtâm hỏzmW9ypXUi, khôzmW9ypXUng bizmW9ypXUết LmJecoZtcô sLmJecoZtau kh37hWi bzmW9ypXUiết cLmJecoZthuyện củaLmJecoZt LmJecoZtHạ ThLmJecoZtần sẽ37hW nghĩLmJecoZt zmW9ypXUnhư zmW9ypXUthế nào?

“Vẫn tốt,zmW9ypXU cònzmW9ypXU anh?”LmJecoZt ĐớiLmJecoZt TzmW9ypXUư DLmJecoZtĩnh nzmW9ypXUhẹ nhànzmW9ypXUg uốnzmW9ypXUg một37hW ngụLmJecoZtm càLmJecoZt phê,37hW cLmJecoZtà pzmW9ypXUhê chLmJecoZtua sótzmW9ypXU giố37hWng nhzmW9ypXUư lònLmJecoZtg củaLmJecoZt cLmJecoZtô bâLmJecoZty giờLmJecoZt vậy.

“Bây giờzmW9ypXU eLmJecoZtm định37hW l37hWàm gì?37hW” Lon37hWg NgzmW9ypXUạo PhỉzmW9ypXU quaLmJecoZtn zmW9ypXUtâm hỏi.

“Làm cá37hWi gì?”zmW9ypXU ĐớiLmJecoZt TưzmW9ypXU DzmW9ypXUĩnh sửng37hW 37hWsốt, 37hWkhông hiểzmW9ypXUu đượcLmJecoZt zmW9ypXUý tứ37hW của37hW anh.

“Chính 37hWlà HạLmJecoZt TzmW9ypXUhần 37hWđã LmJecoZtmang 37hWthai rồizmW9ypXU, zmW9ypXUem địzmW9ypXUnh lzmW9ypXUàm g37hWì bâyLmJecoZt LmJecoZtgiờ?” Lon37hWg 37hWNgạo PhỉLmJecoZt nózmW9ypXUi 37hWrõ lại.

“Em zmW9ypXUcó thểzmW9ypXU l37hWàm gLmJecoZtì 37hWbây giờ?zmW9ypXU” Đớ37hWi Tư37hW Dĩn37hWh zmW9ypXUcười khổ.

“Nếu 37hWem khôLmJecoZtng muốLmJecoZtn cLmJecoZtùng CảnhzmW9ypXU HiênLmJecoZt lzmW9ypXUy hôzmW9ypXUn, n37hWhư vậzmW9ypXUy an37hWh giúpLmJecoZt e37hWm LmJecoZtgiải quyếtLmJecoZt chuyệnLmJecoZt zmW9ypXUnày.” L37hWong NgạozmW9ypXU PhỉzmW9ypXU 37hWtin tưởngLmJecoZt thLmJecoZtực lựczmW9ypXU cLmJecoZtủa an37hWh sẽ37hW zmW9ypXUgiải quyếLmJecoZtt chuyệnzmW9ypXU 37hWnày dLmJecoZtễ dàng.

“Không cầ37hWn, khôngLmJecoZt c37hWần tổnzmW9ypXU thươnzmW9ypXUg đứaLmJecoZt bé.”zmW9ypXU Đới37hW T37hWư DĩnhzmW9ypXU cuố37hWng LmJecoZtquít LmJecoZtngăn cảnLmJecoZt, anLmJecoZth khôLmJecoZtng phảizmW9ypXU muLmJecoZtốn bLmJecoZtỏ cáiLmJecoZt th37hWai zmW9ypXUcủa 37hWHạ Th37hWần chứ.

Nhìn cLmJecoZtô b37hWày zmW9ypXUra LmJecoZtdáng vẻ37hW khzmW9ypXUẩn trương37hW nhưzmW9ypXU thLmJecoZtế, Lon37hWg Ng37hWạo PhỉLmJecoZt cảLmJecoZtm thzmW9ypXUấy lẫn37hW lzmW9ypXUộn 37hWnói: “TzmW9ypXUư DzmW9ypXUĩnh, e37hWm LmJecoZtvì LmJecoZtcái gìLmJecoZt phảizmW9ypXU czmW9ypXUhịu nzmW9ypXUhư vậy?”

“Em đLmJecoZtã khôn37hWg tLmJecoZthể sLmJecoZtinh 37hWcho CảnLmJecoZth Hi37hWên mộ37hWt đứLmJecoZta c37hWon, 37hWsao cóLmJecoZt thểzmW9ypXU đ37hWi t37hWhương tổnzmW9ypXU tớizmW9ypXU LmJecoZtcon củzmW9ypXUa azmW9ypXUnh ấLmJecoZty chứ?”37hW ĐớizmW9ypXU TzmW9ypXUư Dĩ37hWnh zmW9ypXUthầm thở37hW dài.

“Tư DĩnzmW9ypXUh, vLmJecoZtì szmW9ypXUao e37hWm 37hWvẫn tLmJecoZthay n37hWgười kháczmW9ypXU sLmJecoZtuy nghLmJecoZtĩ, zmW9ypXUkhông szmW9ypXUuy nghĩ37hW gLmJecoZtì cLmJecoZtho LmJecoZtmình cả.zmW9ypXU” L37hWong LmJecoZtNgạo PhỉLmJecoZt LmJecoZtnhìn czmW9ypXUô ngồiLmJecoZt trướcLmJecoZt mắzmW9ypXUt mzmW9ypXUà đLmJecoZtau lòng.

“Em cũngLmJecoZt zmW9ypXUkhông czmW9ypXUó tốzmW9ypXUt như37hW vậyLmJecoZt đâu.37hW CzmW9ypXUũng khôngzmW9ypXU còLmJecoZtn sớmzmW9ypXU nữa37hW, eLmJecoZtm phzmW9ypXUải tr37hWở vềzmW9ypXU, gặpzmW9ypXU lạizmW9ypXU szmW9ypXUau.” Đới37hW TzmW9ypXUư LmJecoZtDĩnh kzmW9ypXUhông biếtLmJecoZt vìzmW9ypXU sa37hWo, côLmJecoZt khô37hWng LmJecoZtthể zmW9ypXUbình thảnzmW9ypXU 37hWđối LmJecoZtmặt vLmJecoZtới a37hWnh được.

“Anh 37hWđưa LmJecoZtem v37hWề.” LoLmJecoZtng Ngạo37hW PhzmW9ypXUỉ bizmW9ypXUết trLmJecoZtong zmW9ypXUlòng LmJecoZtcô LmJecoZtcòn ngạiLmJecoZt ngùng,37hW LmJecoZtanh phải37hW LmJecoZtlàm gìzmW9ypXU c37hWho đLmJecoZtúng đây?

“Cám LmJecoZtơn anhzmW9ypXU, nhưLmJecoZtng khônLmJecoZtg cầ37hWn đâu37hW, 37hWem tự37hW 37hWlái xLmJecoZte zmW9ypXUvề.” LmJecoZtĐới Tư37hW DĩnLmJecoZth khác37hWh s37hWáo LmJecoZtcự tuzmW9ypXUyệt, sLmJecoZtau đó37hW rờizmW9ypXU khỏLmJecoZti quán cafe.