You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương RhRccV67: MuxMốn RhRccVcó đứxMa bé

Ông xMHạ cxMùng BRhRccVà HạRhRccV giậtHPnPGQ k2pA4jmình nhHPnPGQìn bRhRccVọn họ,RhRccV saHPnPGQu RhRccVđó vHPnPGQẻ mxMặt RhRccVđầy phẫRhRccVn nộRhRccV nói:

“Ông nxMói đùRhRccVa gk2pA4jì vHPnPGQậy? NếuHPnPGQ Cảnk2pA4jh HiêxMn muốnHPnPGQ cướRhRccVi TiểuRhRccV Thk2pA4jần, RhRccVnó k2pA4jsẽ khRhRccVông cướixM ngk2pA4jười khácxM, hơnHPnPGQ xMnữa chxMo HPnPGQdù xMhiện xMtại RhRccVhai ngườk2pA4ji chxMịu cưRhRccVới, chúnHPnPGQg tôk2pA4ji cũngHPnPGQ sẽHPnPGQ khôRhRccVng cHPnPGQhịu gả.”

“Ông Hạ,HPnPGQ RhRccVhai ngRhRccVười đừngHPnPGQ kík2pA4jch đxMộng, chúngxM tHPnPGQa bàk2pA4jn bạcHPnPGQ mộRhRccVt chHPnPGQút HPnPGQđược không?”RhRccV k2pA4jÔng Hànk2pA4j vộk2pA4ji vànxMg nói.

“Chính làxM HPnPGQnhư thếHPnPGQ nxMày, k2pA4jbà xMHạ, bk2pA4jà cxMần phảxMi hiRhRccVểu rk2pA4jõ, HPnPGQnếu hk2pA4jai ngưxMời k2pA4jcố ýk2pA4j bắtxM HxMạ TRhRccVhần bỏHPnPGQ đứaxM k2pA4jnhỏ, vạchẳngHPnPGQ HPnPGQmay HPnPGQxảy HPnPGQra chuyk2pA4jện gìxM nHPnPGQgoài ýHPnPGQ muốRhRccVn? NếHPnPGQu sxMau nxMày Hạk2pA4j HPnPGQThần khôngk2pA4j thxMể maRhRccVng txMhai lạiHPnPGQ RhRccVthì làk2pA4jm sRhRccVau bHPnPGQây xMgiờ? RhRccVBà RhRccVhi vọRhRccVng chuyk2pA4jện nàRhRccVy xảRhRccVy rxMa saoHPnPGQ?” BxMà HPnPGQHàn HPnPGQcố ýxM đHPnPGQem sxMự tìnRhRccVh nóxMi txMhật nghiRhRccVêm trọng.

Sắc mặk2pA4jt bàk2pA4j Hạk2pA4j quảxM HPnPGQnhiên RhRccVthay đHPnPGQổi mộtRhRccV chút,xM kHPnPGQhông kRhRccVhỏi nk2pA4jhìn xMxem ôngHPnPGQ Hạ.

“Ông Hạ,HPnPGQ k2pA4jông bìnxMh tĩRhRccVnh HPnPGQmột chk2pA4jút, hãRhRccVy ngk2pA4jhe RhRccVtôi nóxMi, CảnxMh HxMiên nhRhRccVất địnhxM lRhRccVà tk2pA4jhích HPnPGQHạ ThxMần, bằxMng khHPnPGQông xMhai đứaxM cHPnPGQũng sẽHPnPGQ khôngHPnPGQ ởHPnPGQ RhRccVcùng RhRccVmột cxMhỗ, khRhRccVông phảRhRccVi sao?xM” k2pA4jÔng HàRhRccVn tùyk2pA4j thờixM khuyêRhRccVn giải.

“Vậy ýk2pA4j củaRhRccV hxMai ngườik2pA4j k2pA4jlà muốnHPnPGQ CảnxMh Hk2pA4jiên lxMy hôHPnPGQn rồixM cưHPnPGQới Hk2pA4jạ ThầHPnPGQn, HPnPGQCảnh xMHiên cũxMng chk2pA4jịu làHPnPGQm vxMậy saoxM?” k2pA4jNgữ khíRhRccV HPnPGQcủa ÔxMng HạHPnPGQ cũngk2pA4j dịuHPnPGQ HPnPGQđi đôik2pA4j chút.

“Nhất địnhRhRccV HPnPGQCảnh HiêHPnPGQn sk2pA4jẽ chịu,RhRccV HPnPGQhai ngườik2pA4j yRhRccVên tâmRhRccV, k2pA4jchuyện nàxMy chúHPnPGQng tôiHPnPGQ sẽxM giảHPnPGQi qk2pA4juyết, k2pA4jnhất địnxMh sẽxM chRhRccVo hak2pA4ji ngườiHPnPGQ mHPnPGQột đápxM k2pA4ján RhRccVvừa lòng,RhRccV xMhai ngườiRhRccV hômHPnPGQ xMnay ởHPnPGQ k2pA4jlại RhRccVđây k2pA4jăn RhRccVcơm k2pA4jnha.” HPnPGQÔng Hk2pA4jàn HPnPGQvui HPnPGQvẻ, k2pA4jgiãn k2pA4jđuôi lôngk2pA4j mày,RhRccV ôxMng đãk2pA4j RhRccVcó ck2pA4jháu nk2pA4jội rồi.

“Không cRhRccVần, chúngHPnPGQ tôxMi khôk2pA4jng xMcần ănk2pA4j, cRhRccVhúng tHPnPGQôi đik2pA4j vRhRccVề trướcxM đâyHPnPGQ, RhRccVhy vọngk2pA4j hak2pA4ji ngưk2pA4jời chHPnPGQo chúHPnPGQng tk2pA4jôi mộHPnPGQt k2pA4jcâu trảHPnPGQ lờixM thuyếHPnPGQt phục.”

“Được, k2pA4jsẽ xMrất RhRccVnhanh thôi.”

Ông k2pA4jHạ xMvà k2pA4jbà RhRccVHạ đxMi k2pA4jrồi, ôRhRccVng HxMàn HPnPGQcùng bàRhRccV HàRhRccVn nhìHPnPGQn RhRccVnhau, trok2pA4jng lòRhRccVng cóRhRccV mộtk2pA4j lixMnh cxMảm tốt.

Đới TưxM DĩnxMh mởk2pA4j cửk2pA4ja raHPnPGQ, nhxMìn k2pA4jthấy ngườxMi ngoàRhRccVi cửaHPnPGQ, sắck2pA4j mặtRhRccV cứngRhRccV đờ,RhRccV họxM lHPnPGQại tớik2pA4j nữa.

“Bác HPnPGQtrai, bRhRccVác gáHPnPGQi, hak2pA4ji nk2pA4jgười tRhRccVới rồixM ạ.HPnPGQ” Vk2pA4jừa địnk2pA4jh kêHPnPGQu bHPnPGQa mẹ,HPnPGQ đk2pA4jột nhiêxMn nxMhớ tRhRccVới nxMgày đóHPnPGQ bàk2pA4j Hk2pA4jàn cók2pA4j nóik2pA4j quk2pA4ja, k2pA4jcô vộxMi vàHPnPGQng sk2pA4jửa miệng.

Ông HànHPnPGQ cùRhRccVng xMbà HHPnPGQàn vRhRccVui HPnPGQvẻ đik2pA4j tớHPnPGQi, k2pA4jngồi xuốnk2pA4jg gk2pA4jhế HPnPGQsô pRhRccVha, ĐớRhRccVi RhRccVTư DĩnhxM HPnPGQtrong lòHPnPGQng xMsinh nghRhRccVi hoặk2pA4jc, khôngHPnPGQ HPnPGQlẽ họk2pA4j đếnHPnPGQ xMđây bứHPnPGQc xMcô RhRccVly hôn.

“Tư Dĩnk2pA4jh, cRhRccVô RhRccVchuẩn bịHPnPGQ khk2pA4ji xMnào dọnRhRccV đi?RhRccV xMChúng txMa muốnRhRccV đxMem nxMơi RhRccVnày traHPnPGQng hoHPnPGQàng lạxMi mộtHPnPGQ chúxMt.” BàHPnPGQ Hànk2pA4j RhRccVnhìn xunxMg k2pA4jquanh phòk2pA4jng tựaHPnPGQ hồk2pA4j kxMhông HPnPGQvừa lòng.

“Cảnh HiêxMn nhấtxM đk2pA4jịnh nók2pA4ji chk2pA4jo côRhRccV bixMết rồi,HPnPGQ HxMạ THPnPGQhần đanxMg maRhRccVng tk2pA4jhai, đứaRhRccV nxMhỏ xMlà coxMn củak2pA4j RhRccVCảnh RhRccVHiên? TxMa nk2pA4jghĩ sẽHPnPGQ đk2pA4jem xMnó đếxMn đâyk2pA4j đểxM cHPnPGQhăm sóRhRccVc, dRhRccVù gHPnPGQì nk2pA4jó cHPnPGQũng đanHPnPGQg HPnPGQmang cRhRccVốt nhk2pA4jục củaxM xMHàn gRhRccVia chúnHPnPGQg ta.”

Đới THPnPGQư xMDĩnh chấnRhRccV độngk2pA4j, xMHạ ThRhRccVần RhRccVmang xMthai, HPnPGQđứa nHPnPGQhỏ làRhRccV cxMon củRhRccVa Cảnhk2pA4j HHPnPGQiên? ĐiềxMu nàRhRccVy saHPnPGQo cHPnPGQó thRhRccVể? NxMếu CHPnPGQảnh HiHPnPGQên cRhRccVùng HạRhRccV RhRccVThần RhRccVở cRhRccVùng k2pA4jmột chỗ,HPnPGQ nHPnPGQhư k2pA4jsao xMlại khHPnPGQông đxMồng ýHPnPGQ cùngk2pA4j côHPnPGQ lk2pA4jy HPnPGQhôn, hk2pA4jay làxM ônk2pA4jg bRhRccVà HHPnPGQàn RhRccVcố ýk2pA4j nóixM HPnPGQnhư vậy.

“Cô khHPnPGQông HPnPGQtin saok2pA4j? ĐượcRhRccV rồk2pA4ji, tRhRccVa sHPnPGQẽ chHPnPGQờ k2pA4jCảnh HiRhRccVên trởxM vxMề, chúk2pA4jng tHPnPGQa k2pA4jcùng nhaRhRccVu hỏk2pA4ji nó.HPnPGQ RhRccVCô điRhRccV gọiRhRccV đHPnPGQiện RhRccVthoại ck2pA4jho nók2pA4j đi.”RhRccV k2pA4jBà HRhRccVàn nHPnPGQhìn HPnPGQra hoxMài nghxMi tronxMg mk2pA4jắt cô.

“Vâng.” Đớk2pA4ji Tưk2pA4j DĩnhxM lxMấy điệnxM tRhRccVhoại k2pA4jdi đk2pA4jộng bRhRccVên ngườiRhRccV xMra gọi.

“Tư Dĩnh,RhRccV cóxM vixMệc gRhRccVì sao?”xM HànxM xMCảnh HiêHPnPGQn cầmHPnPGQ lấxMy dRhRccVi k2pA4jđộng vừaHPnPGQ thấyRhRccV làRhRccV điệnxM tHPnPGQhoại ởxM nk2pA4jhà gọk2pA4ji đến.

“Bây HPnPGQgiờ ank2pA4jh RhRccVcó bậnxM kk2pA4jhông? Khôngk2pA4j phảxMi vHPnPGQội, nxMhưng k2pA4janh hãRhRccVy xMtan RhRccVsở sớmHPnPGQ mộtk2pA4j chútk2pA4j, eRhRccVm RhRccVcó vixMệc muốRhRccVn hỏiHPnPGQ aHPnPGQnh màxM.” GiọngRhRccV ĐớixM TưRhRccV DĩxMnh rấRhRccVt nhẹ.

Hàn Cảnk2pA4jh HPnPGQHiên nxMhìn xxMem đồnRhRccVg hồ,xM ck2pA4jòn cHPnPGQó nửak2pA4j giờk2pA4j RhRccVcũng đãxM tRhRccVan sxMở rồxMi, nóik2pA4j: xM“Được, aHPnPGQnh lậpxM tHPnPGQức vxMề ngay.”

Đới xMTư RhRccVDĩnh xMcùng ôngxM Hàn,xM bRhRccVà HàxMn lk2pA4jẳng lặngRhRccV ngồiHPnPGQ chờxM Ck2pA4jảnh HxMiên trởRhRccV vHPnPGQề chHPnPGQứng mHPnPGQinh HPnPGQhết thảy.

Chuông ck2pA4jửa vk2pA4jừa reoRhRccV, ĐớiRhRccV TxMư Dĩnk2pA4jh vộRhRccVi vànk2pA4jg đixM xMmở cửa.

“Tư Dĩnh,k2pA4j chuyk2pA4jện gì,…xM” HàRhRccVn CảxMnh RhRccVHiên tiếnHPnPGQ vàxMo k2pA4jnhà liRhRccVền hỏi,HPnPGQ độtHPnPGQ RhRccVnhiên thấRhRccVy cxMha mẹHPnPGQ đangk2pA4j ngồHPnPGQi k2pA4jở RhRccVghế HPnPGQsô xMpha, sửngRhRccV sốtxM nói:

“Cha mẹ,k2pA4j tạixM sRhRccVao hRhRccVai nxMgười RhRccVlại đếnxM đây?”

“Xảy rRhRccVa HPnPGQchuyện k2pA4jlớn nhk2pA4jư thếRhRccV mxMà chúk2pA4jng tHPnPGQa RhRccVcó thxMể khk2pA4jông đếxMn đượcHPnPGQ sao?”xM HPnPGQvẻ mặtk2pA4j RhRccVông Hàk2pA4jn nghiêmk2pA4j txMúc nói.

“Con cònRhRccV giảRhRccV bộ,k2pA4j đứak2pA4j nhỏHPnPGQ tronk2pA4jg bụHPnPGQng HạxM ThầnRhRccV cóxM pHPnPGQhải làHPnPGQ HPnPGQcủa ck2pA4jon khônRhRccVg, cóRhRccV phHPnPGQải HPnPGQhay không?xM” BHPnPGQà HHPnPGQàn gxMõ vàRhRccVo đầuHPnPGQ RhRccVanh HPnPGQmột cái,k2pA4j tạixM sk2pA4jao k2pA4janh cáixM gìk2pA4j cxMũng khôk2pA4jng nóixM ck2pA4jho k2pA4jhọ biếtRhRccV chứ.

Hàn CảnRhRccVh HiênxM ck2pA4jứng ngk2pA4jười đk2pA4jứng RhRccVđơ k2pA4jnơi đó,k2pA4j RhRccVkhông bRhRccViết lRhRccVà nêHPnPGQn phủk2pA4j nhậxMn HPnPGQhay thừxMa nRhRccVhận nữa,HPnPGQ ck2pA4jha mẹxM xMbiết đứHPnPGQa k2pA4jnhỏ trk2pA4jong bụngRhRccV HạHPnPGQ ThHPnPGQần lk2pA4jà ck2pA4jon củaRhRccV chíHPnPGQnh mìxMnh, cònk2pA4j TRhRccVư k2pA4jDĩnh tHPnPGQhì saoxM, khônxMg khỏik2pA4j đưaxM mắtRhRccV HPnPGQnhìn xMvề pHPnPGQhía cô.

“Cha mẹ,k2pA4j RhRccVtại sHPnPGQao hRhRccVai ngưxMời RhRccVlại biết?”HPnPGQ NgữRhRccV RhRccVkhí củk2pA4ja aHPnPGQnh HPnPGQcó k2pA4jvẻ bấtk2pA4j đắck2pA4j dxMĩ tRhRccVrầm trọxMng, chuyệnxM tớHPnPGQi nướcRhRccV nàyRhRccV cũngRhRccV kk2pA4jhông tRhRccVhể khxMông HPnPGQthừa nhận.

Sắc mHPnPGQặt Đớik2pA4j THPnPGQư k2pA4jDĩnh tHPnPGQhay đổi,RhRccV RhRccVtrong đáyRhRccV HPnPGQmắt xMcó chútk2pA4j đak2pA4ju lxMòng, côRhRccV cók2pA4j k2pA4jthể khRhRccVông txMhèm HPnPGQđể ýHPnPGQ đếnRhRccV cRhRccVhuyện txMình cHPnPGQủa CHPnPGQảnh Hk2pA4jiên vk2pA4jà HxMạ HPnPGQThần, nhxMưng RhRccVcô RhRccVđể HPnPGQý đếHPnPGQn việHPnPGQc ank2pA4jh k2pA4jcư nhiênHPnPGQ dámHPnPGQ lừak2pA4j mình.

“Chúng tk2pA4ja tk2pA4jại xMsao lạiHPnPGQ HPnPGQbiết, HPnPGQhôm naHPnPGQy ôngk2pA4j HàHPnPGQn vớk2pA4ji bàHPnPGQ HxMàn nổHPnPGQi giHPnPGQận đùnk2pA4jg đùnHPnPGQg ck2pA4jhạy đếHPnPGQn chấtHPnPGQ vấnxM chúnxMg RhRccVta, bk2pA4jắt chúnxMg tHPnPGQa HPnPGQcho bọnRhRccV hk2pA4jọ mộtxM cáHPnPGQi côngHPnPGQ đạo,k2pA4j hik2pA4jện tạik2pA4j HPnPGQta muốnk2pA4j hỏk2pA4ji coRhRccVn, HPnPGQcon tínxMh làmRhRccV HPnPGQsao bxMây giờ.”k2pA4j ÔnHPnPGQg HàRhRccVn thựcHPnPGQ thônk2pA4jg mHPnPGQinh đxMem vấnHPnPGQ k2pA4jđề nxMày đẩyRhRccV RhRccVsang ck2pA4jho anh

“Con…” HxMàn CảnRhRccVh Hiêk2pA4jn chầnk2pA4j chờ,HPnPGQ khônHPnPGQg biếHPnPGQt làk2pA4jm saxMo HPnPGQmới phải.

“Rất kk2pA4jhó quyếRhRccVt địnhRhRccV sk2pA4jao? xMCó đHPnPGQiều tRhRccVa nóiHPnPGQ chRhRccVo cRhRccVon biết,HPnPGQ RhRccVCảnh HiêRhRccVn, HạHPnPGQ ThầnRhRccV đangk2pA4j manHPnPGQg troxMng k2pA4jmình đứak2pA4j k2pA4jcon củxMa conHPnPGQ, hRhRccViện tạixM vRhRccViệc HPnPGQxảy RhRccVra xMtrước mắtxM chỉxM cóRhRccV mRhRccVột ck2pA4jách giảiHPnPGQ quxMyết đxMó chínk2pA4jh xMlà cướixM Hạk2pA4j Thần.”RhRccV ÔnxMg HRhRccVàn tỏHPnPGQ thRhRccVái HPnPGQđộ kHPnPGQiên quyếtRhRccV nói.

“Cảnh HiRhRccVên à,xM Hk2pA4jạ Thầk2pA4jn đRhRccVang k2pA4jmang thRhRccVai HPnPGQcon cxMủa cRhRccVon, cHPnPGQon nhẫnxM tâmxM mk2pA4jặc k2pA4jkệ nóxM sao.”RhRccV BHPnPGQà HàHPnPGQn ởk2pA4j bênRhRccV RhRccVcạnh cHPnPGQũng đệmRhRccV thêm.

Đới HPnPGQTư DxMĩnh lẳnk2pA4jg lặngHPnPGQ k2pA4jđứng ởHPnPGQ mk2pA4jột k2pA4jbên, troRhRccVng mắHPnPGQt xMlộ xMbi thươRhRccVng, hóxMa RhRccVra đHPnPGQàn ôngRhRccV HPnPGQđều nhxMư vậy,xM CảnhHPnPGQ k2pA4jHiên ck2pA4jư k2pA4jnhiên cũngRhRccV sxMau lưk2pA4jng mìnhxM cùnRhRccVg HạRhRccV k2pA4jThần xảyxM rk2pA4ja chHPnPGQuyện đó,k2pA4j vRhRccVậy tHPnPGQại saxMo còxMn RhRccVkhông chịRhRccVu buôk2pA4jng taRhRccVy cô.

“Cha HPnPGQmẹ, xMhai HPnPGQngười khôngk2pA4j cRhRccVần RhRccVép xMcon, hk2pA4jai ngườik2pA4j trởHPnPGQ vềk2pA4j đk2pA4ji, coxMn sẽHPnPGQ suRhRccVy nghĩxM xek2pA4jm phảixM giRhRccVải quyếtRhRccV ck2pA4jhuyện k2pA4jnày rxMa saoRhRccV.” Hànk2pA4j CảnhxM HHPnPGQiên thốngk2pA4j kRhRccVhổ hék2pA4jt lRhRccVớn, k2pA4jmọi ngườixM k2pA4jđều muk2pA4jốn épRhRccV k2pA4janh, ank2pA4jh sắpk2pA4j điêxMn rồi.

“Vậy RhRccVcon tốtRhRccV nhấtRhRccV hãk2pA4jy ngk2pA4jhĩ kRhRccVĩ lạiHPnPGQ đi,RhRccV ck2pA4jhúng tRhRccVa HPnPGQcho HPnPGQcon k2pA4j10 nHPnPGQgày xMsuy nRhRccVghĩ, cùk2pA4jng HPnPGQTư DĩnxMh lk2pA4jy xMhôn, cướixM HxMạ ThầxMn.” TronxMg mắk2pA4jt ÔxMng HxMàn chứaRhRccV đk2pA4jầy tứHPnPGQc giận.

Bà HàxMn cũxMng nk2pA4jhìn ĐớixM TRhRccVư DĩnhHPnPGQ nói:

“Tôi HPnPGQhy RhRccVvọng k2pA4jcô hiểRhRccVu xMđược, đHPnPGQứa bék2pA4j tronxMg bụHPnPGQng Hk2pA4jạ ThRhRccVần, chúnRhRccVg tôiHPnPGQ sẽHPnPGQ khôngHPnPGQ bỏk2pA4j nóRhRccV, côRhRccV nêHPnPGQn bxMiết chHPnPGQính k2pA4jmình phảik2pA4j làmk2pA4j nHPnPGQhư xMthế xMnào? NếxMu xMcô k2pA4jcó txMhể sxMinh ck2pA4jho chúk2pA4jng tôRhRccVi mộtxM đk2pA4jứa xMcháu, k2pA4jchúng tôiRhRccV ck2pA4jũng sHPnPGQẽ khôngxM vk2pA4jô tìnRhRccVh bk2pA4jức cô.”

“Cháu hiRhRccVểu được,xM cháuHPnPGQ khôngRhRccV xMcó tráHPnPGQch RhRccVhai bk2pA4jác, cũnk2pA4jg khônk2pA4jg k2pA4jcó gk2pA4jì kỳxM lạ.RhRccV” ĐớxMi TưxM DĩRhRccVnh cườHPnPGQi RhRccVkhổ, côk2pA4j khôHPnPGQng cRhRccVó xMtư cácxMh RhRccVtrách bọnHPnPGQ họ.

“Chúng tôHPnPGQi đRhRccVi xM, chRhRccVuyện cònxM lHPnPGQại hxMai ngườiRhRccV tRhRccVự mìnxMh HPnPGQgiải quyếk2pA4jt, HPnPGQchúng tôik2pA4j chỉRhRccV cHPnPGQần xMkết k2pA4jquả.” ÔngHPnPGQ HàRhRccVn lxMôi kéoxM bàRhRccV HàHPnPGQn, HPnPGQném lk2pA4jại nhữnRhRccVg lRhRccVời này,k2pA4j rồiRhRccV xoak2pA4jy nxMgười k2pA4jrời đi.

Anh k2pA4jchọn em

Hàn CảnRhRccVh HiêxMn nhìRhRccVn ĐớiRhRccV HPnPGQTư Dĩnk2pA4jh vẫnxM đHPnPGQang bìnRhRccVh RhRccVtĩnh đứngxM ởRhRccV RhRccVbên cạnhk2pA4j, áyRhRccV nHPnPGQáy nxMói: “k2pA4jTư Dĩk2pA4jnh, eRhRccVm ngHPnPGQhe anHPnPGQh gk2pA4jiải thícxMh, lầnRhRccV đóRhRccV lk2pA4jà vRhRccVì ak2pA4jnh uốngHPnPGQ rượu,k2pA4j chk2pA4jo k2pA4jnên RhRccVmới RhRccVcó xMthể xMcùng HPnPGQHạ xMThần xxMảy rk2pA4ja chuyk2pA4jện xMkhông nênRhRccV xMxảy raRhRccV, RhRccVai ngờk2pA4j côxM ấyxM lạik2pA4j manRhRccVg thaik2pA4j, anh……….”

“Cảnh k2pA4jHiên, chúcHPnPGQ mừngRhRccV aRhRccVnh, lênHPnPGQ chứxMc RhRccVcha.” Đớik2pA4j xMTư Dĩnk2pA4jh lạiHPnPGQ xMđột nhRhRccViên ngănk2pA4j lxMời anh.

Mặt HPnPGQHàn Cảnhk2pA4j HiêxMn biếnk2pA4j sắRhRccVc, nóik2pA4j: “RhRccVTư DĩnxMh, lờixM eHPnPGQm RhRccVnói cók2pA4j ýk2pA4j gìHPnPGQ? TxMrong lHPnPGQòng k2pA4jem đank2pA4jg nghĩHPnPGQ HPnPGQgì thìxM nk2pA4jói rk2pA4ja k2pA4jđi, xMem ck2pA4jó thHPnPGQể đk2pA4jánh axMnh, cRhRccVó thểxM mk2pA4jắng anxMh nxMhưng RhRccVxin xMem đừxMng xMcó tháik2pA4j k2pA4jđộ này.”

“Em RhRccVvì RhRccVsao HPnPGQphải đánhRhRccV aHPnPGQnh, mk2pA4jắng HPnPGQanh? k2pA4jEm kRhRccVhông nênHPnPGQ cHPnPGQhúc mừRhRccVng HPnPGQanh saok2pA4j?” KhóRhRccVe xMmiệng Đớk2pA4ji THPnPGQư Dĩk2pA4jnh manxMg thk2pA4jeo xMmột chúHPnPGQt cườixM xMcười, lHPnPGQàm RhRccVcho ank2pA4jh HPnPGQnhìn xMkhông k2pA4jra cHPnPGQô đk2pA4jang nghĩxM gì.

“Tư DxMĩnh, exMm xMkhông tráxMch HPnPGQanh saHPnPGQo? k2pA4jEm khôk2pA4jng oáHPnPGQn xManh sao?”HPnPGQ TroxMng lòHPnPGQng HxMàn Ck2pA4jảnh HiêRhRccVn RhRccVvô cùk2pA4jng hk2pA4joang mangRhRccV, tạRhRccVi saRhRccVo côHPnPGQ lạiHPnPGQ cók2pA4j tRhRccVhể bìnxMh tĩk2pA4jnh xMnhư thế?

“Em khôngHPnPGQ RhRccVtrách, HPnPGQcũng kHPnPGQhông oáRhRccVn, CảHPnPGQnh HxMiên, k2pA4jđây lxMà việRhRccVc RhRccVem khônRhRccVg HPnPGQthể lxMàm cRhRccVho anHPnPGQh, xMcho k2pA4jnên HPnPGQchúng tRhRccVa k2pA4jly hônHPnPGQ k2pA4jđi.” ĐớiRhRccV Tưk2pA4j k2pA4jDĩnh biếtxM mìnxMh khk2pA4jông cóxM tưHPnPGQ cxMách oRhRccVán, HPnPGQđiều côRhRccV cók2pA4j thểxM làRhRccVm làk2pA4j thxMành tRhRccVoàn k2pA4jcho bọxMn họ.

“Ly xMhôn, lxMy hônRhRccV k2pA4jgì? EHPnPGQm vìRhRccV điềuRhRccV nRhRccVày màxM HPnPGQly hôHPnPGQn saoxM?” xMHàn Cảnk2pA4jh k2pA4jHiên k2pA4jnóng giậnk2pA4j RhRccV, sak2pA4ju đóHPnPGQ bắRhRccVt lấyk2pA4j bk2pA4jả vak2pA4ji k2pA4jcủa cxMô, nóxMi: “EmRhRccV cứHPnPGQ coxMi nxMhư chúngk2pA4j txMa tìmRhRccV đượcxM mộtHPnPGQ ngưxMời đẻRhRccV HPnPGQthuê đượck2pA4j khônk2pA4jg? Ek2pA4jm RhRccVkhông phảxMi nóiHPnPGQ ek2pA4jm sRhRccVẽ khHPnPGQông ngHPnPGQại sao?”

Đới TưHPnPGQ xMDĩnh nhìRhRccVn aHPnPGQnh kRhRccVích động,xM hạRhRccV RhRccVtay ak2pA4jnh xuHPnPGQống, nói:HPnPGQ “HạRhRccV Thk2pA4jần xMlà mRhRccVẹ ck2pA4jủa coHPnPGQn RhRccVanh, anRhRccVh k2pA4jcó txMhể k2pA4jxem ck2pA4jô ấyk2pA4j nk2pA4jhư mộHPnPGQt ngưk2pA4jời đẻxM tk2pA4jhuê saoRhRccV? CoxMn củaRhRccV cxMô ấHPnPGQy sẽHPnPGQ chịxMu cRhRccVho chúngxM tRhRccVa k2pA4jsao? CảnhRhRccV Hik2pA4jên đừngRhRccV k2pA4jtự lừaxM dốiRhRccV chínhRhRccV mk2pA4jình nữa.”

Hàn CảRhRccVnh Hik2pA4jên cứngk2pA4j đờHPnPGQ người,xM lRhRccVời củHPnPGQa côHPnPGQ HPnPGQkhông chxMút lưuRhRccV tìnRhRccVh chHPnPGQạm HPnPGQvào chỗHPnPGQ đaHPnPGQu củak2pA4j mìxMnh, HPnPGQmột lxMúc RhRccVlâu sRhRccVau k2pA4jmới nhìnk2pA4j cHPnPGQô rồik2pA4j nói:RhRccV “AnhHPnPGQ xMsẽ khôk2pA4jng k2pA4jly hôk2pA4jn vk2pA4jới emHPnPGQ, trk2pA4jước HPnPGQkia anRhRccVh k2pA4jcũng đãxM xMnói rk2pA4jồi, k2pA4janh tìnhxM nguxMyện khôngk2pA4j k2pA4jcó RhRccVcon, HPnPGQcũng khôk2pA4jng muốnk2pA4j mxMất đHPnPGQi eRhRccVm, hk2pA4jiện tạHPnPGQi RhRccVanh vẫnHPnPGQ muốnRhRccV nk2pA4jhư thế.”

“Cảnh Hik2pA4jên, RhRccVtội HPnPGQgì cHPnPGQhứ? AnxMh cRhRccVó biếtxM aHPnPGQnh k2pA4jlàm nhưHPnPGQ HPnPGQvậy thươngHPnPGQ RhRccVtổn bRhRccVao xMnhiêu ngườiRhRccV kxMhông? HPnPGQCha mHPnPGQẹ củak2pA4j HPnPGQanh, Hạk2pA4j Tk2pA4jhần vHPnPGQà HPnPGQcon củaHPnPGQ côxM ấy,xM aHPnPGQnh nhRhRccVẫn tHPnPGQâm HPnPGQsao?” Đk2pA4jới TưHPnPGQ DĩRhRccVnh vừxMa k2pA4jcảm động,HPnPGQ vHPnPGQừa đauHPnPGQ lòng.

“Tư DĩnhRhRccV, eRhRccVm khôHPnPGQng cxMần nóixM nữk2pA4ja, RhRccVanh bắtHPnPGQ buộcRhRccV phảiHPnPGQ pHPnPGQhụ HPnPGQmột bêk2pA4jn, nếuRhRccV chHPnPGQọn giữak2pA4j xMđứa béRhRccV xMvà ek2pA4jm, ank2pA4jh xMsẽ chọnxM eRhRccVm.” Hk2pA4jàn CảnhHPnPGQ Hk2pA4jiên nhìxMn HPnPGQcô vRhRccVới tháiHPnPGQ độxM HPnPGQcương quyết.

Đới THPnPGQư DHPnPGQĩnh bk2pA4jất đắHPnPGQc k2pA4jdĩ tHPnPGQhở dàiRhRccV, RhRccVcô biếtRhRccV thuyếxMt phxMục CxMảnh Hk2pA4jiên tk2pA4jhực HPnPGQsự rấRhRccVt khxMó khăn,k2pA4j HPnPGQanh cầk2pA4jn thờRhRccVi gk2pA4jian đxMể suk2pA4jy ngHPnPGQhĩ xMcẩn thận.

Chuyện ck2pA4jủa HànRhRccV CxMảnh HiêHPnPGQn ck2pA4jùng Hạk2pA4j xMThần k2pA4jkhông cRhRccVòn lxMà xMbí HPnPGQmật, nhấtxM địnhk2pA4j mRhRccVọi nRhRccVgười cũngxM k2pA4jđã biếtxM rồi.

Đới Tk2pA4jư HPnPGQGiai cHPnPGQùng TrHPnPGQịnh VRhRccVũ VănxM mak2pA4jng vẻRhRccV mặHPnPGQt tứk2pA4jc giậxMn bấtRhRccV bìxMnh đRhRccVi vàoRhRccV nhHPnPGQà TưRhRccV Dĩnh.

“Em cònk2pA4j khôngk2pA4j tHPnPGQức giận,k2pA4j HPnPGQhai xMngười tứcRhRccV giRhRccVận làmxM chRhRccVi?” ĐớixM THPnPGQư DRhRccVĩnh nhìnxM cácRhRccV cRhRccVô cườiHPnPGQ nói.

“Tư Dĩnhk2pA4j, ởRhRccV tk2pA4jrước mặtHPnPGQ xMbọn chịHPnPGQ kRhRccVhông cầRhRccVn kik2pA4jên cườk2pA4jng nhxMư vậyHPnPGQ, nếuRhRccV HPnPGQem mxMuốn khóck2pA4j, RhRccVhãy khók2pA4jc điRhRccV, bọRhRccVn cHPnPGQhị RhRccVcùng RhRccVem RhRccVchia sẻ.”

Đới TưRhRccV Gik2pA4jai cũk2pA4jng hiểHPnPGQu đượcxM lònk2pA4jg củaHPnPGQ xMem xMgái, RhRccVsắc mặRhRccVt cxMó RhRccVchút trk2pA4jầm RhRccVtrọng hỏi:xM “HPnPGQTư Dĩnh,xM lầRhRccVn HPnPGQnày cRhRccVó phk2pA4jải RhRccVem quyếtk2pA4j địnhk2pA4j lk2pA4jy hôn?”

“Ly hônHPnPGQ? CậuRhRccV cùngk2pA4j HànxM CảnhRhRccV Hiêk2pA4jn muốnRhRccV lRhRccVy hôk2pA4jn?” TrịnhRhRccV VũHPnPGQ VănxM xMchấn RhRccVđộng hỏi.

Đới TưxM DĩnRhRccVh tRhRccVrầm mk2pA4jặc mộtk2pA4j RhRccVchút mớixM nói:RhRccV “TxMuy xMrằng Cảnhk2pA4j HiRhRccVên vHPnPGQẫn khônHPnPGQg đxMồng k2pA4jý lxMy hônxM, nhxMưng HPnPGQem k2pA4jbiết RhRccVanh ấyxM tHPnPGQới mộtHPnPGQ RhRccVngày nàRhRccVo đxMó cũngxM sk2pA4jẽ đồngHPnPGQ HPnPGQý gxMiải quRhRccVyết chuyệnRhRccV xMnày, tìnk2pA4jh yRhRccVêu củaxM RhRccVchúng k2pA4jem xMnếu sHPnPGQo sánxMh ck2pA4jũng khôngk2pA4j bằk2pA4jng đượRhRccVc xMmáu mxMủ tìHPnPGQnh thk2pA4jâm cốk2pA4jt nhụcHPnPGQ củaxM k2pA4jngười k2pA4jthân, exMm tRhRccVin tưởngxM kRhRccVhi ank2pA4jh ấyHPnPGQ nhìxMn tk2pA4jhấy coRhRccVn mìnHPnPGQh, cũnk2pA4jg cHPnPGQhính lk2pA4jà tRhRccVhời đk2pA4jiểm chúnk2pA4jg HPnPGQem lxMy hôn.”

Nhìn k2pA4jcô cũk2pA4jng kHPnPGQhông ck2pA4jó bixMểu hk2pA4jiện củxMa sk2pA4jự RhRccVbi thươnRhRccVg, TrịnhxM xMVũ k2pA4jVăn k2pA4jcũng độRhRccVt RhRccVnhiên hiểuRhRccV được,k2pA4j HPnPGQTư RhRccVDĩnh vHPnPGQẫn yêRhRccVu Lk2pA4jong NgạoHPnPGQ Phỉ,HPnPGQ chRhRccVo k2pA4jnên mớHPnPGQi bRhRccVình tĩxMnh RhRccVnhư vậyk2pA4j, HPnPGQchính HPnPGQmình thậtHPnPGQ khônk2pA4jg biếtHPnPGQ nêk2pA4jn thươRhRccVng cHPnPGQảm chHPnPGQo côk2pA4j hHPnPGQay HàxMn k2pA4jCảnh Hiên.

Hạ ThầnHPnPGQ lẳnHPnPGQg lRhRccVặng ngồiHPnPGQ trênRhRccV sôxM phRhRccVa, cHPnPGQhờ HàxMn xMCảnh k2pA4jHiên mk2pA4jở mixMệng, cxMô khônRhRccVg nghRhRccVĩ tớiHPnPGQ chk2pA4ja mẹRhRccV lạxMi HPnPGQphái ngườixM điềuk2pA4j tHPnPGQra cô,HPnPGQ xMcó điRhRccVều RhRccVviệc nRhRccVày cũHPnPGQng đk2pA4júng vớik2pA4j hRhRccVy vHPnPGQọng RhRccVcủa cô.

Hàn CảHPnPGQnh k2pA4jHiên xMdo RhRccVdự k2pA4jđã lâu,HPnPGQ rốtHPnPGQ k2pA4jcục ngẩngHPnPGQ đầuHPnPGQ nhìRhRccVn côRhRccV, hạk2pA4j qxMuyết địnhHPnPGQ, quyếxMt tâmRhRccV xMnói: “HạHPnPGQ ThầRhRccVn, aHPnPGQnh HPnPGQxin lỗi,k2pA4j bRhRccVất luậxMn HPnPGQem quyếRhRccVt địnhHPnPGQ sẽk2pA4j lHPnPGQàm gk2pA4jì vHPnPGQới cáHPnPGQi tk2pA4jhai, anxMh chỉk2pA4j RhRccVcó thk2pA4jể nóxMi vớiHPnPGQ exMm rằngHPnPGQ, aRhRccVnh sẽk2pA4j khônk2pA4jg cùHPnPGQng xMTư DĩxMnh xMly hôn.”

“Anh CảnhxM HiênRhRccV, k2pA4jem cRhRccVho k2pA4jtới bâxMy giHPnPGQờ đềuk2pA4j khônHPnPGQg cRhRccVó ngk2pA4jhĩ tớik2pA4j ak2pA4jnh sẽk2pA4j xMly hôn,k2pA4j anRhRccVh cũnk2pA4jg khôk2pA4jng cầnRhRccV pk2pA4jhải chịRhRccVu tráHPnPGQch nhiệHPnPGQm, đứak2pA4j bék2pA4j nxMày xManh xMcũng khôngk2pA4j cầnxM xMphải xxMen vào.”k2pA4j NướcRhRccV mắtk2pA4j HạHPnPGQ thầk2pA4jn chảyk2pA4j xuốnHPnPGQg, oRhRccVán hậxMn trRhRccVong lònHPnPGQg lạiRhRccV gRhRccVia tRhRccVăng thxMêm vHPnPGQài phần.

“Hạ Thần,k2pA4j anxMh kRhRccVhông nxMghĩ sẽk2pA4j HPnPGQtổn thưHPnPGQơng đếnxM HPnPGQem, thậxMt sựHPnPGQ aHPnPGQnh khôngRhRccV muốnHPnPGQ nHPnPGQhư vậy.”HPnPGQ HàxMn CRhRccVảnh HiHPnPGQên khôHPnPGQng biRhRccVết biểuxM xMđạt lờiHPnPGQ HPnPGQxin lk2pA4jỗi nhưRhRccV thRhRccVế nào.

“Em biRhRccVết, CxMảnh Hiên,k2pA4j HPnPGQanh điHPnPGQ HPnPGQđi, eRhRccVm khôngk2pA4j mRhRccVuốn gặpHPnPGQ aRhRccVnh nữa.”xM k2pA4jHạ ThầnxM thậHPnPGQt khôxMng xMngờ ngườixM đànxM ôxMng HPnPGQnày lxMại k2pA4jbạc HPnPGQtình bạck2pA4j nghĩHPnPGQa vớiRhRccV xMmình nhk2pA4jư vậy.

“Vậy ek2pA4jm bảHPnPGQo tRhRccVrọng, xManh đk2pA4ji đây.”RhRccV xMHàn k2pA4jCảnh HiênHPnPGQ ck2pA4jhần chờk2pA4j RhRccVmột chxMút, RhRccVđứng dậyxM nhRhRccVìn cô,k2pA4j rồik2pA4j xok2pA4jay lưngk2pA4j đi.

Hạ ThRhRccVần hunHPnPGQg hănxMg nhìRhRccVn xMtheo bóxMng RhRccVdáng aHPnPGQnh, HàRhRccVn HPnPGQCảnh HiRhRccVên, mộtHPnPGQ ngàxMy nHPnPGQào đó,HPnPGQ aHPnPGQnh HPnPGQsẽ phảiRhRccV cHPnPGQầu HPnPGQxin xMcô cHPnPGQho axMnh quak2pA4jy trxMở về.

Trong qxMuán cafe.

“Tư Dĩk2pA4jnh, k2pA4jem cóRhRccV khỏxMe k2pA4jkhông?” k2pA4jLong NxMgạo PhỉRhRccV nxMhìn HPnPGQcô, quRhRccVan tâmk2pA4j hỏRhRccVi, xMkhông biRhRccVết côxM sak2pA4ju RhRccVkhi biếRhRccVt chuyRhRccVện củaxM HạxM ThầnHPnPGQ sẽxM nRhRccVghĩ nxMhư HPnPGQthế nào?

“Vẫn tốt,RhRccV cònk2pA4j anhk2pA4j?” Đớik2pA4j HPnPGQTư Dk2pA4jĩnh xMnhẹ nhàRhRccVng uốnHPnPGQg mộHPnPGQt nk2pA4jgụm càxM pk2pA4jhê, cRhRccVà phêHPnPGQ chuxMa sótxM HPnPGQgiống RhRccVnhư lònk2pA4jg xMcủa k2pA4jcô bâyxM giờHPnPGQ vậy.

“Bây HPnPGQgiờ eHPnPGQm địnHPnPGQh RhRccVlàm gìRhRccV?” LHPnPGQong HPnPGQNgạo Pk2pA4jhỉ HPnPGQquan tHPnPGQâm hỏi.

“Làm k2pA4jcái gì?k2pA4j” ĐớiRhRccV RhRccVTư Dĩk2pA4jnh RhRccVsửng sRhRccVốt, xMkhông HPnPGQhiểu đượcRhRccV ýxM tứxM ck2pA4jủa anh.

“Chính làHPnPGQ HHPnPGQạ ThầnHPnPGQ đk2pA4jã maHPnPGQng thaxMi HPnPGQrồi, ek2pA4jm HPnPGQđịnh làmk2pA4j k2pA4jgì bâRhRccVy giờ?”HPnPGQ LRhRccVong NRhRccVgạo Phỉk2pA4j k2pA4jnói rxMõ lại.

“Em cxMó k2pA4jthể xMlàm HPnPGQgì bxMây giờHPnPGQ?” ĐHPnPGQới THPnPGQư Dk2pA4jĩnh cườixM khổ.

“Nếu eHPnPGQm khxMông k2pA4jmuốn k2pA4jcùng CRhRccVảnh xMHiên k2pA4jly RhRccVhôn, k2pA4jnhư vậyHPnPGQ HPnPGQanh giúHPnPGQp eHPnPGQm giảixM quyRhRccVết chuyệnk2pA4j này.”HPnPGQ k2pA4jLong Ngk2pA4jạo PxMhỉ tHPnPGQin tưởngk2pA4j thựRhRccVc lựcRhRccV củaHPnPGQ xManh sẽxM gHPnPGQiải qxMuyết cxMhuyện nk2pA4jày dễHPnPGQ dàng.

“Không cầxMn, khxMông RhRccVcần tổnRhRccV tHPnPGQhương đứaxM k2pA4jbé.” ĐớixM TưRhRccV DĩnHPnPGQh cuxMống quíRhRccVt ngăk2pA4jn cảk2pA4jn, HPnPGQanh khôRhRccVng pk2pA4jhải muốHPnPGQn bỏk2pA4j cáixM thRhRccVai củaRhRccV HạHPnPGQ ThHPnPGQần chứ.

Nhìn côxM bàyHPnPGQ rRhRccVa dángRhRccV vẻHPnPGQ khẩnxM trươnk2pA4jg nhxMư tk2pA4jhế, k2pA4jLong Nk2pA4jgạo PhỉxM cảmRhRccV thHPnPGQấy lẫnxM lộnxM nóixM: RhRccV“Tư DĩnxMh, HPnPGQem xMvì cxMái xMgì phảiHPnPGQ chịuk2pA4j nk2pA4jhư vậy?”

“Em HPnPGQđã khôngxM HPnPGQthể sk2pA4jinh k2pA4jcho CảnhxM xMHiên mRhRccVột đứaHPnPGQ conHPnPGQ, HPnPGQsao HPnPGQcó k2pA4jthể đxMi xMthương HPnPGQtổn txMới HPnPGQcon cHPnPGQủa HPnPGQanh ấyk2pA4j cRhRccVhứ?” RhRccVĐới k2pA4jTư k2pA4jDĩnh thHPnPGQầm thRhRccVở dài.

“Tư DĩnRhRccVh, vk2pA4jì sRhRccVao RhRccVem vẫnHPnPGQ thk2pA4jay ngườxMi khxMác sk2pA4juy RhRccVnghĩ, khônk2pA4jg xMsuy nHPnPGQghĩ RhRccVgì chRhRccVo HPnPGQmình cxMả.” LoxMng NgRhRccVạo PhHPnPGQỉ nhìnk2pA4j cRhRccVô k2pA4jngồi trướRhRccVc RhRccVmắt xMmà đauHPnPGQ lòng.

“Em cũnk2pA4jg khônxMg cóHPnPGQ tk2pA4jốt nhRhRccVư vậyk2pA4j đHPnPGQâu. CũngxM khônxMg cònHPnPGQ sk2pA4jớm nữxMa, eRhRccVm phRhRccVải tHPnPGQrở k2pA4jvề, gặRhRccVp lạiHPnPGQ k2pA4jsau.” ĐớxMi Tưk2pA4j Dĩnhk2pA4j khRhRccVông biếtk2pA4j vRhRccVì sxMao, côRhRccV khônk2pA4jg tk2pA4jhể bìnhRhRccV thxMản đốixM mặtRhRccV vRhRccVới anRhRccVh được.

“Anh đưRhRccVa eHPnPGQm về.”HPnPGQ HPnPGQLong NgRhRccVạo xMPhỉ biếRhRccVt trk2pA4jong lòngxM cxMô cxMòn ngạik2pA4j ngùng,HPnPGQ ank2pA4jh pRhRccVhải làmRhRccV RhRccVgì xMcho HPnPGQđúng đây?

“Cám HPnPGQơn anhk2pA4j, nHPnPGQhưng khôngxM cầnxM đâuk2pA4j, ek2pA4jm tựRhRccV lxMái k2pA4jxe về.”k2pA4j ĐớixM TưxM Dĩk2pA4jnh khácRhRccVh sxMáo k2pA4jcự tHPnPGQuyệt, sk2pA4jau HPnPGQđó xMrời kxMhỏi quán cafe.