You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

kfMhChương 673VxBp2Kb: MkfMhuốn 3VxBp2Kbcó đứa3VxBp2Kb bé

Ông HạuZ4qcoQ5 cùngkfMh uZ4qcoQ5Bà uZ4qcoQ5Hạ giật3VxBp2Kb mìnuZ4qcoQ5h nh3VxBp2Kbìn 3VxBp2Kbbọn uZ4qcoQ5họ, suZ4qcoQ5au uZ4qcoQ5đó v3VxBp2Kbẻ mặuZ4qcoQ5t uZ4qcoQ5đầy phẫnkfMh nộuZ4qcoQ5 nói:

“Ông nuZ4qcoQ5ói đùuZ4qcoQ5a uZ4qcoQ5gì vậy?kfMh NếuuZ4qcoQ5 Cả3VxBp2Kbnh HiêuZ4qcoQ5n mkfMhuốn kfMhcưới TuZ4qcoQ5iểu ThuZ4qcoQ5ần, nkfMhó suZ4qcoQ5ẽ kh3VxBp2Kbông cướ3VxBp2Kbi ngườikfMh khá3VxBp2Kbc, uZ4qcoQ5hơn nữa3VxBp2Kb cuZ4qcoQ5ho d3VxBp2Kbù hiệnuZ4qcoQ5 tạikfMh kfMhhai ngườiuZ4qcoQ5 3VxBp2Kbchịu ckfMhưới, uZ4qcoQ5chúng tuZ4qcoQ5ôi cũnkfMhg sẽuZ4qcoQ5 khô3VxBp2Kbng chịkfMhu gả.”

“Ông Hạ,3VxBp2Kb hauZ4qcoQ5i ngườiuZ4qcoQ5 đừuZ4qcoQ5ng kích3VxBp2Kb độn3VxBp2Kbg, chúnuZ4qcoQ5g tkfMha bàkfMhn bạckfMh mkfMhột ckfMhhút đượckfMh khuZ4qcoQ5ông?” ÔngkfMh uZ4qcoQ5Hàn 3VxBp2Kbvội vàngkfMh nói.

“Chính luZ4qcoQ5à nuZ4qcoQ5hư thkfMhế nà3VxBp2Kby, 3VxBp2Kbbà HkfMhạ, bàkfMh cần3VxBp2Kb phảikfMh kfMhhiểu rõuZ4qcoQ5, uZ4qcoQ5nếu 3VxBp2Kbhai n3VxBp2Kbgười 3VxBp2Kbcố kfMhý bắuZ4qcoQ5t 3VxBp2KbHạ ThuZ4qcoQ5ần buZ4qcoQ5ỏ đứauZ4qcoQ5 nhỏuZ4qcoQ5, vạch3VxBp2Kbẳng ma3VxBp2Kby kfMhxảy rkfMha ch3VxBp2Kbuyện uZ4qcoQ5gì nuZ4qcoQ5goài ýuZ4qcoQ5 muố3VxBp2Kbn? N3VxBp2Kbếu suZ4qcoQ5au 3VxBp2Kbnày Hạ3VxBp2Kb ThầnuZ4qcoQ5 không3VxBp2Kb 3VxBp2Kbthể makfMhng thuZ4qcoQ5ai lạiuZ4qcoQ5 tkfMhhì làuZ4qcoQ5m skfMhau bâyuZ4qcoQ5 giuZ4qcoQ5ờ? BkfMhà 3VxBp2Kbhi uZ4qcoQ5vọng kfMhchuyện nàykfMh xảuZ4qcoQ5y uZ4qcoQ5ra sao?”uZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5Bà kfMhHàn cuZ4qcoQ5ố ýkfMh 3VxBp2Kbđem sự3VxBp2Kb tìnuZ4qcoQ5h n3VxBp2Kbói kfMhthật 3VxBp2Kbnghiêm trọng.

Sắc m3VxBp2Kbặt 3VxBp2Kbbà HạkfMh quả3VxBp2Kb kfMhnhiên thuZ4qcoQ5ay đổkfMhi muZ4qcoQ5ột ch3VxBp2Kbút, khôuZ4qcoQ5ng kuZ4qcoQ5hỏi nhkfMhìn xe3VxBp2Kbm ôngkfMh Hạ.

“Ông Hạ,kfMh 3VxBp2Kbông uZ4qcoQ5bình t3VxBp2Kbĩnh 3VxBp2Kbmột 3VxBp2Kbchút, hãyuZ4qcoQ5 ng3VxBp2Kbhe tkfMhôi nói,kfMh CảnhuZ4qcoQ5 Hi3VxBp2Kbên nhất3VxBp2Kb kfMhđịnh kfMhlà thíckfMhh HạkfMh T3VxBp2Kbhần, buZ4qcoQ5ằng 3VxBp2Kbkhông ha3VxBp2Kbi đứkfMha cũnkfMhg 3VxBp2Kbsẽ khônkfMhg uZ4qcoQ5ở cùuZ4qcoQ5ng mộtuZ4qcoQ5 chỗkfMh, kuZ4qcoQ5hông phảikfMh sao?uZ4qcoQ5” ÔngkfMh Hà3VxBp2Kbn tkfMhùy t3VxBp2Kbhời khuyêuZ4qcoQ5n giải.

“Vậy ýuZ4qcoQ5 củkfMha ha3VxBp2Kbi ngườikfMh là3VxBp2Kb muZ4qcoQ5uốn CảnhkfMh H3VxBp2Kbiên kfMhly hônkfMh rồkfMhi cưới3VxBp2Kb Hạ3VxBp2Kb Thần,3VxBp2Kb CuZ4qcoQ5ảnh Hi3VxBp2Kbên 3VxBp2Kbcũng kfMhchịu lkfMhàm vậ3VxBp2Kby skfMhao?” NgữkfMh khkfMhí củakfMh ÔngkfMh HạuZ4qcoQ5 cũnkfMhg dịuZ4qcoQ5u điuZ4qcoQ5 đô3VxBp2Kbi chút.

“Nhất 3VxBp2Kbđịnh C3VxBp2Kbảnh H3VxBp2Kbiên uZ4qcoQ5sẽ cuZ4qcoQ5hịu, ha3VxBp2Kbi ngưuZ4qcoQ5ời 3VxBp2Kbyên t3VxBp2Kbâm, 3VxBp2Kbchuyện kfMhnày chúkfMhng tô3VxBp2Kbi suZ4qcoQ5ẽ gikfMhải quyếtuZ4qcoQ5, nhất3VxBp2Kb định3VxBp2Kb skfMhẽ chuZ4qcoQ5o hkfMhai ngườikfMh kfMhmột đápuZ4qcoQ5 kfMhán vừa3VxBp2Kb lòng,3VxBp2Kb hauZ4qcoQ5i ngư3VxBp2Kbời kfMhhôm kfMhnay ở3VxBp2Kb lại3VxBp2Kb đ3VxBp2Kbây ăn3VxBp2Kb cơ3VxBp2Kbm nha.”uZ4qcoQ5 3VxBp2KbÔng HkfMhàn vuZ4qcoQ5ui vẻ,3VxBp2Kb giãkfMhn đuôkfMhi l3VxBp2Kbông mày,uZ4qcoQ5 ông3VxBp2Kb đ3VxBp2Kbã 3VxBp2Kbcó chuZ4qcoQ5áu nuZ4qcoQ5ội rồi.

“Không cần,kfMh chúuZ4qcoQ5ng tkfMhôi khôkfMhng cần3VxBp2Kb ăuZ4qcoQ5n, ch3VxBp2Kbúng 3VxBp2Kbtôi điuZ4qcoQ5 kfMhvề trước3VxBp2Kb đây,3VxBp2Kb kfMhhy vkfMhọng uZ4qcoQ5hai n3VxBp2Kbgười ckfMhho chúkfMhng tô3VxBp2Kbi một3VxBp2Kb 3VxBp2Kbcâu trảkfMh lkfMhời thuyết3VxBp2Kb phục.”

“Được, skfMhẽ rất3VxBp2Kb uZ4qcoQ5nhanh thôi.”

Ông HuZ4qcoQ5ạ uZ4qcoQ5và uZ4qcoQ5bà uZ4qcoQ5Hạ đkfMhi rồ3VxBp2Kbi, ôn3VxBp2Kbg HuZ4qcoQ5àn cuZ4qcoQ5ùng b3VxBp2Kbà kfMhHàn nhìn3VxBp2Kb nha3VxBp2Kbu, uZ4qcoQ5trong lò3VxBp2Kbng cókfMh mộ3VxBp2Kbt lkfMhinh cảmuZ4qcoQ5 tốt.

Đới TuZ4qcoQ5ư DkfMhĩnh mởkfMh cửakfMh 3VxBp2Kbra, nkfMhhìn uZ4qcoQ5thấy người3VxBp2Kb ngouZ4qcoQ5ài ckfMhửa, sắckfMh mặtkfMh cứn3VxBp2Kbg kfMhđờ, kfMhhọ lạiuZ4qcoQ5 tkfMhới nữa.

“Bác tkfMhrai, bác3VxBp2Kb gái3VxBp2Kb, kfMhhai uZ4qcoQ5người tớiuZ4qcoQ5 rồ3VxBp2Kbi kfMhạ.” VừakfMh địnkfMhh kêu3VxBp2Kb bkfMha kfMhmẹ, độtuZ4qcoQ5 nhkfMhiên nhuZ4qcoQ5ớ tớuZ4qcoQ5i ngà3VxBp2Kby đó3VxBp2Kb uZ4qcoQ5bà HkfMhàn kfMhcó 3VxBp2Kbnói qu3VxBp2Kba, 3VxBp2Kbcô vộikfMh uZ4qcoQ5vàng sửa3VxBp2Kb miệng.

Ông Hà3VxBp2Kbn cùnkfMhg 3VxBp2Kbbà HàkfMhn v3VxBp2Kbui vẻ3VxBp2Kb 3VxBp2Kbđi tớikfMh, ngồikfMh xuốnkfMhg ghế3VxBp2Kb sô3VxBp2Kb puZ4qcoQ5ha, uZ4qcoQ5Đới kfMhTư DĩkfMhnh 3VxBp2Kbtrong lòn3VxBp2Kbg s3VxBp2Kbinh 3VxBp2Kbnghi hoặkfMhc, kfMhkhông kfMhlẽ họkfMh đến3VxBp2Kb đâyuZ4qcoQ5 bứkfMhc côkfMh lkfMhy hôn.

“Tư DkfMhĩnh, côkfMh chuẩkfMhn bị3VxBp2Kb 3VxBp2Kbkhi n3VxBp2Kbào dkfMhọn uZ4qcoQ5đi? Chún3VxBp2Kbg uZ4qcoQ5ta kfMhmuốn đe3VxBp2Kbm n3VxBp2Kbơi 3VxBp2Kbnày tranuZ4qcoQ5g 3VxBp2Kbhoàng lạkfMhi một3VxBp2Kb chút.kfMh” BkfMhà kfMhHàn uZ4qcoQ5nhìn xun3VxBp2Kbg quanuZ4qcoQ5h p3VxBp2Kbhòng uZ4qcoQ5tựa kfMhhồ khuZ4qcoQ5ông vừauZ4qcoQ5 lòng.

“Cảnh HiêkfMhn kfMhnhất địnhuZ4qcoQ5 nkfMhói ch3VxBp2Kbo c3VxBp2Kbô biếtuZ4qcoQ5 rồi,kfMh kfMhHạ kfMhThần đauZ4qcoQ5ng uZ4qcoQ5mang thai3VxBp2Kb, đ3VxBp2Kbứa nhỏ3VxBp2Kb làuZ4qcoQ5 cokfMhn kfMhcủa CảnuZ4qcoQ5h Hiên3VxBp2Kb? TuZ4qcoQ5a nuZ4qcoQ5ghĩ sẽ3VxBp2Kb đkfMhem uZ4qcoQ5nó đếnuZ4qcoQ5 đây3VxBp2Kb đểkfMh c3VxBp2Kbhăm 3VxBp2Kbsóc, kfMhdù g3VxBp2Kbì nókfMh uZ4qcoQ5cũng đkfMhang mankfMhg c3VxBp2Kbốt nh3VxBp2Kbục củkfMha uZ4qcoQ5Hàn g3VxBp2Kbia chúnguZ4qcoQ5 ta.”

Đới kfMhTư DuZ4qcoQ5ĩnh chấnuZ4qcoQ5 động,3VxBp2Kb H3VxBp2Kbạ Th3VxBp2Kbần manuZ4qcoQ5g tha3VxBp2Kbi, đứuZ4qcoQ5a kfMhnhỏ luZ4qcoQ5à cokfMhn củ3VxBp2Kba Cả3VxBp2Kbnh H3VxBp2Kbiên? ĐiềuZ4qcoQ5u kfMhnày kfMhsao kfMhcó 3VxBp2Kbthể? uZ4qcoQ5Nếu CảkfMhnh 3VxBp2KbHiên cuZ4qcoQ5ùng HạuZ4qcoQ5 T3VxBp2Kbhần 3VxBp2Kbở uZ4qcoQ5cùng muZ4qcoQ5ột chỗuZ4qcoQ5, như3VxBp2Kb kfMhsao lại3VxBp2Kb khôngkfMh 3VxBp2Kbđồng 3VxBp2Kbý cùuZ4qcoQ5ng uZ4qcoQ5cô l3VxBp2Kby 3VxBp2Kbhôn, ha3VxBp2Kby kfMhlà ô3VxBp2Kbng bkfMhà HàkfMhn cuZ4qcoQ5ố uZ4qcoQ5ý nkfMhói nh3VxBp2Kbư vậy.

“Cô khôkfMhng uZ4qcoQ5tin saokfMh? ĐượckfMh rồuZ4qcoQ5i, uZ4qcoQ5ta sẽkfMh chờuZ4qcoQ5 Cảnh3VxBp2Kb Hiên3VxBp2Kb trởuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5về, chúng3VxBp2Kb t3VxBp2Kba cùnguZ4qcoQ5 nuZ4qcoQ5hau huZ4qcoQ5ỏi nó.3VxBp2Kb kfMhCô uZ4qcoQ5đi gọ3VxBp2Kbi điện3VxBp2Kb kfMhthoại chkfMho nóuZ4qcoQ5 đi.”kfMh BàkfMh kfMhHàn nhìn3VxBp2Kb rkfMha hoà3VxBp2Kbi n3VxBp2Kbghi tro3VxBp2Kbng kfMhmắt cô.

“Vâng.” 3VxBp2KbĐới uZ4qcoQ5Tư D3VxBp2Kbĩnh lấyuZ4qcoQ5 điện3VxBp2Kb kfMhthoại dkfMhi độngkfMh bênkfMh ngườkfMhi uZ4qcoQ5ra gọi.

“Tư DĩnkfMhh, cókfMh việcuZ4qcoQ5 kfMhgì s3VxBp2Kbao?” HànuZ4qcoQ5 Cảnh3VxBp2Kb HiêuZ4qcoQ5n cầmkfMh lấykfMh dkfMhi động3VxBp2Kb vừuZ4qcoQ5a t3VxBp2Kbhấy 3VxBp2Kblà điệnkfMh thoại3VxBp2Kb ởuZ4qcoQ5 nh3VxBp2Kbà gọkfMhi đến.

“Bây guZ4qcoQ5iờ 3VxBp2Kbanh có3VxBp2Kb bậnuZ4qcoQ5 khôngkfMh? K3VxBp2Kbhông phả3VxBp2Kbi vộ3VxBp2Kbi, nhưkfMhng kfMhanh hãykfMh takfMhn sởuZ4qcoQ5 sớkfMhm một3VxBp2Kb chú3VxBp2Kbt, ekfMhm cuZ4qcoQ5ó việcuZ4qcoQ5 muốnuZ4qcoQ5 3VxBp2Kbhỏi ankfMhh muZ4qcoQ5à.” GiọngkfMh kfMhĐới TkfMhư Dĩ3VxBp2Kbnh rấtuZ4qcoQ5 nhẹ.

Hàn CảnhuZ4qcoQ5 HuZ4qcoQ5iên nhkfMhìn xe3VxBp2Kbm đồng3VxBp2Kb huZ4qcoQ5ồ, c3VxBp2Kbòn uZ4qcoQ5có n3VxBp2Kbửa guZ4qcoQ5iờ c3VxBp2Kbũng đuZ4qcoQ5ã kfMhtan suZ4qcoQ5ở 3VxBp2Kbrồi, n3VxBp2Kbói: “Được,uZ4qcoQ5 an3VxBp2Kbh luZ4qcoQ5ập kfMhtức vềuZ4qcoQ5 ngay.”

Đới T3VxBp2Kbư DĩnuZ4qcoQ5h cùn3VxBp2Kbg ôn3VxBp2Kbg HànkfMh, kfMhbà HuZ4qcoQ5àn lẳngkfMh kfMhlặng 3VxBp2Kbngồi chờkfMh CảnhuZ4qcoQ5 Hiên3VxBp2Kb trở3VxBp2Kb vềuZ4qcoQ5 chứn3VxBp2Kbg miuZ4qcoQ5nh hếtuZ4qcoQ5 thảy.

Chuông cửuZ4qcoQ5a vừa3VxBp2Kb rkfMheo, kfMhĐới kfMhTư DĩuZ4qcoQ5nh vộiuZ4qcoQ5 vànuZ4qcoQ5g uZ4qcoQ5đi 3VxBp2Kbmở cửa.

“Tư Dĩ3VxBp2Kbnh, c3VxBp2Kbhuyện gì,…”kfMh Hà3VxBp2Kbn CuZ4qcoQ5ảnh HiêkfMhn tiếnuZ4qcoQ5 vào3VxBp2Kb n3VxBp2Kbhà liềnuZ4qcoQ5 hỏi,3VxBp2Kb độtuZ4qcoQ5 nhiêuZ4qcoQ5n kfMhthấy ch3VxBp2Kba uZ4qcoQ5mẹ 3VxBp2Kbđang ngồikfMh 3VxBp2Kbở ghế3VxBp2Kb sôkfMh phakfMh, kfMhsửng sốtuZ4qcoQ5 nói:

“Cha mẹ,kfMh kfMhtại kfMhsao kfMhhai ngườ3VxBp2Kbi lạiuZ4qcoQ5 đkfMhến đây?”

“Xảy ruZ4qcoQ5a chuyệnkfMh kfMhlớn 3VxBp2Kbnhư kfMhthế mà3VxBp2Kb chúkfMhng tuZ4qcoQ5a kfMhcó 3VxBp2Kbthể kh3VxBp2Kbông đuZ4qcoQ5ến kfMhđược sao?”kfMh v3VxBp2Kbẻ mặuZ4qcoQ5t ônuZ4qcoQ5g kfMhHàn ngh3VxBp2Kbiêm túcuZ4qcoQ5 nói.

“Con uZ4qcoQ5còn giảuZ4qcoQ5 bộuZ4qcoQ5, đứakfMh n3VxBp2Kbhỏ uZ4qcoQ5trong bụuZ4qcoQ5ng HuZ4qcoQ5ạ T3VxBp2Kbhần kfMhcó phkfMhải 3VxBp2Kblà 3VxBp2Kbcủa couZ4qcoQ5n khôkfMhng, uZ4qcoQ5có phkfMhải hakfMhy khôkfMhng?” BàuZ4qcoQ5 kfMhHàn uZ4qcoQ5gõ vuZ4qcoQ5ào đầuuZ4qcoQ5 ankfMhh m3VxBp2Kbột cáiuZ4qcoQ5, tkfMhại sa3VxBp2Kbo a3VxBp2Kbnh uZ4qcoQ5cái guZ4qcoQ5ì cũuZ4qcoQ5ng khkfMhông n3VxBp2Kbói uZ4qcoQ5cho uZ4qcoQ5họ biếtuZ4qcoQ5 chứ.

Hàn CảnhuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5Hiên cứn3VxBp2Kbg người3VxBp2Kb đứng3VxBp2Kb đơuZ4qcoQ5 n3VxBp2Kbơi đóuZ4qcoQ5, không3VxBp2Kb biết3VxBp2Kb luZ4qcoQ5à 3VxBp2Kbnên ph3VxBp2Kbủ nhậkfMhn hauZ4qcoQ5y tkfMhhừa nhậnuZ4qcoQ5 nữuZ4qcoQ5a, ch3VxBp2Kba mẹuZ4qcoQ5 biuZ4qcoQ5ết đứakfMh nhỏuZ4qcoQ5 tuZ4qcoQ5rong bụ3VxBp2Kbng Hạ3VxBp2Kb ThkfMhần 3VxBp2Kblà uZ4qcoQ5con củakfMh chính3VxBp2Kb mìnhkfMh, c3VxBp2Kbòn 3VxBp2KbTư DkfMhĩnh thkfMhì suZ4qcoQ5ao, kh3VxBp2Kbông khỏiuZ4qcoQ5 đưa3VxBp2Kb mắtuZ4qcoQ5 n3VxBp2Kbhìn vuZ4qcoQ5ề pkfMhhía cô.

“Cha mẹ,3VxBp2Kb tạikfMh uZ4qcoQ5sao hauZ4qcoQ5i ngườ3VxBp2Kbi lạikfMh 3VxBp2Kbbiết?” NguZ4qcoQ5ữ khkfMhí củuZ4qcoQ5a a3VxBp2Kbnh c3VxBp2Kbó vẻkfMh bấuZ4qcoQ5t kfMhđắc 3VxBp2Kbdĩ trầmkfMh 3VxBp2Kbtrọng, ckfMhhuyện tớiuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5nước n3VxBp2Kbày cũngkfMh khôuZ4qcoQ5ng thể3VxBp2Kb khônguZ4qcoQ5 thừuZ4qcoQ5a nhận.

Sắc mặtuZ4qcoQ5 Đ3VxBp2Kbới TưuZ4qcoQ5 kfMhDĩnh tkfMhhay đổi,uZ4qcoQ5 tronkfMhg đákfMhy mắuZ4qcoQ5t kfMhcó chú3VxBp2Kbt đauuZ4qcoQ5 lònkfMhg, cuZ4qcoQ5ô 3VxBp2Kbcó thể3VxBp2Kb khô3VxBp2Kbng tuZ4qcoQ5hèm để3VxBp2Kb 3VxBp2Kbý kfMhđến chuy3VxBp2Kbện tìnkfMhh của3VxBp2Kb CảnkfMhh H3VxBp2Kbiên và3VxBp2Kb HạuZ4qcoQ5 Thần,3VxBp2Kb 3VxBp2Kbnhưng c3VxBp2Kbô kfMhđể uZ4qcoQ5ý đkfMhến việcuZ4qcoQ5 ankfMhh cuZ4qcoQ5ư nhiênuZ4qcoQ5 dkfMhám lừa3VxBp2Kb mình.

“Chúng tkfMha tkfMhại sakfMho lkfMhại b3VxBp2Kbiết, uZ4qcoQ5hôm n3VxBp2Kbay ôkfMhng HàkfMhn vớuZ4qcoQ5i uZ4qcoQ5bà HkfMhàn 3VxBp2Kbnổi guZ4qcoQ5iận đùngkfMh đùnuZ4qcoQ5g chạykfMh đkfMhến chấtuZ4qcoQ5 vấnkfMh chúngkfMh t3VxBp2Kba, bắtkfMh chúnguZ4qcoQ5 tuZ4qcoQ5a kfMhcho 3VxBp2Kbbọn họ3VxBp2Kb mộ3VxBp2Kbt cáuZ4qcoQ5i 3VxBp2Kbcông kfMhđạo, uZ4qcoQ5hiện tạikfMh uZ4qcoQ5ta muốnkfMh uZ4qcoQ5hỏi 3VxBp2Kbcon, 3VxBp2Kbcon tínkfMhh làmkfMh sakfMho kfMhbây giờ.”uZ4qcoQ5 ÔnguZ4qcoQ5 3VxBp2KbHàn thực3VxBp2Kb kfMhthông mikfMhnh đekfMhm uZ4qcoQ5vấn đề3VxBp2Kb nàykfMh đ3VxBp2Kbẩy 3VxBp2Kbsang kfMhcho anh

“Con…” HànkfMh CảnhkfMh HiêkfMhn chkfMhần chuZ4qcoQ5ờ, không3VxBp2Kb biếtkfMh uZ4qcoQ5làm sakfMho kfMhmới phải.

“Rất kfMhkhó 3VxBp2Kbquyết địnhuZ4qcoQ5 kfMhsao? C3VxBp2Kbó điều3VxBp2Kb uZ4qcoQ5ta 3VxBp2Kbnói uZ4qcoQ5cho couZ4qcoQ5n biết,uZ4qcoQ5 CảnhkfMh HiêkfMhn, 3VxBp2KbHạ ThuZ4qcoQ5ần kfMhđang 3VxBp2Kbmang trokfMhng mìkfMhnh đứakfMh uZ4qcoQ5con uZ4qcoQ5của 3VxBp2Kbcon, hiệ3VxBp2Kbn tạ3VxBp2Kbi việuZ4qcoQ5c xảyuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5ra 3VxBp2Kbtrước mắtuZ4qcoQ5 chỉkfMh kfMhcó kfMhmột cáchuZ4qcoQ5 giảikfMh qu3VxBp2Kbyết uZ4qcoQ5đó chín3VxBp2Kbh l3VxBp2Kbà cưkfMhới Hạ3VxBp2Kb ThầuZ4qcoQ5n.” ÔuZ4qcoQ5ng uZ4qcoQ5Hàn tỏkfMh tháiuZ4qcoQ5 độ3VxBp2Kb kkfMhiên q3VxBp2Kbuyết nói.

“Cảnh H3VxBp2Kbiên à,kfMh H3VxBp2Kbạ 3VxBp2KbThần đuZ4qcoQ5ang mkfMhang tkfMhhai cokfMhn củ3VxBp2Kba ckfMhon, co3VxBp2Kbn nhẫnkfMh tâuZ4qcoQ5m mặckfMh k3VxBp2Kbệ kfMhnó sa3VxBp2Kbo.” BuZ4qcoQ5à kfMhHàn ởuZ4qcoQ5 3VxBp2Kbbên cạkfMhnh 3VxBp2Kbcũng đệkfMhm thêm.

Đới TkfMhư DĩuZ4qcoQ5nh lẳng3VxBp2Kb luZ4qcoQ5ặng đứng3VxBp2Kb ở3VxBp2Kb muZ4qcoQ5ột uZ4qcoQ5bên, trouZ4qcoQ5ng mkfMhắt l3VxBp2Kbộ buZ4qcoQ5i t3VxBp2Kbhương, h3VxBp2Kbóa kfMhra kfMhđàn ôuZ4qcoQ5ng đề3VxBp2Kbu nhuZ4qcoQ5ư vậy,uZ4qcoQ5 Cảnh3VxBp2Kb Hiê3VxBp2Kbn cưuZ4qcoQ5 nhiuZ4qcoQ5ên ckfMhũng suZ4qcoQ5au lưngkfMh mkfMhình cùnguZ4qcoQ5 H3VxBp2Kbạ T3VxBp2Kbhần xkfMhảy ruZ4qcoQ5a chuyệnuZ4qcoQ5 kfMhđó, vậykfMh tạiuZ4qcoQ5 sakfMho uZ4qcoQ5còn uZ4qcoQ5không cuZ4qcoQ5hịu 3VxBp2Kbbuông t3VxBp2Kbay cô.

“Cha uZ4qcoQ5mẹ, hauZ4qcoQ5i ngườikfMh khôkfMhng cầuZ4qcoQ5n éuZ4qcoQ5p conuZ4qcoQ5, huZ4qcoQ5ai ngườ3VxBp2Kbi uZ4qcoQ5trở về3VxBp2Kb đi,3VxBp2Kb c3VxBp2Kbon sẽuZ4qcoQ5 kfMhsuy nghĩ3VxBp2Kb xuZ4qcoQ5em phả3VxBp2Kbi gi3VxBp2Kbải quyết3VxBp2Kb chuyuZ4qcoQ5ện nàuZ4qcoQ5y kfMhra uZ4qcoQ5sao.” 3VxBp2KbHàn Cảnh3VxBp2Kb HkfMhiên tkfMhhống khổkfMh hé3VxBp2Kbt lớn,uZ4qcoQ5 m3VxBp2Kbọi ngườikfMh 3VxBp2Kbđều 3VxBp2Kbmuốn ékfMhp akfMhnh, uZ4qcoQ5anh sắp3VxBp2Kb 3VxBp2Kbđiên rồi.

“Vậy c3VxBp2Kbon tkfMhốt nhấtuZ4qcoQ5 hãyuZ4qcoQ5 n3VxBp2Kbghĩ kĩ3VxBp2Kb lạikfMh uZ4qcoQ5đi, chúng3VxBp2Kb tkfMha c3VxBp2Kbho ckfMhon kfMh10 n3VxBp2Kbgày suuZ4qcoQ5y nuZ4qcoQ5ghĩ, cuZ4qcoQ5ùng 3VxBp2KbTư DĩnhkfMh l3VxBp2Kby huZ4qcoQ5ôn, cưkfMhới HuZ4qcoQ5ạ ThầnuZ4qcoQ5.” Tro3VxBp2Kbng m3VxBp2Kbắt ÔkfMhng HànuZ4qcoQ5 chứ3VxBp2Kba đầyuZ4qcoQ5 tứckfMh giận.

Bà HànkfMh c3VxBp2Kbũng uZ4qcoQ5nhìn ĐớikfMh T3VxBp2Kbư DĩkfMhnh nói:

“Tôi kfMhhy vọuZ4qcoQ5ng 3VxBp2Kbcô hiểuuZ4qcoQ5 đư3VxBp2Kbợc, đứ3VxBp2Kba békfMh truZ4qcoQ5ong bụ3VxBp2Kbng HuZ4qcoQ5ạ kfMhThần, ch3VxBp2Kbúng 3VxBp2Kbtôi kfMhsẽ khkfMhông bỏuZ4qcoQ5 nókfMh, côkfMh uZ4qcoQ5nên biuZ4qcoQ5ết chínhkfMh mìnuZ4qcoQ5h phải3VxBp2Kb uZ4qcoQ5làm nuZ4qcoQ5hư thếuZ4qcoQ5 n3VxBp2Kbào? NếuuZ4qcoQ5 ckfMhô kfMhcó thểuZ4qcoQ5 s3VxBp2Kbinh cuZ4qcoQ5ho uZ4qcoQ5chúng tôiuZ4qcoQ5 kfMhmột đứakfMh cháuZ4qcoQ5u, uZ4qcoQ5chúng tôuZ4qcoQ5i cuZ4qcoQ5ũng sẽuZ4qcoQ5 khôkfMhng vôkfMh tìnkfMhh bức3VxBp2Kb cô.”

“Cháu hiể3VxBp2Kbu được3VxBp2Kb, chkfMháu khônuZ4qcoQ5g ckfMhó trkfMhách hkfMhai bkfMhác, cũkfMhng kfMhkhông c3VxBp2Kbó kfMhgì kỳ3VxBp2Kb lạ.”uZ4qcoQ5 kfMhĐới TưuZ4qcoQ5 Dĩnh3VxBp2Kb cườiuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5khổ, uZ4qcoQ5cô kuZ4qcoQ5hông kfMhcó tuZ4qcoQ5ư cá3VxBp2Kbch truZ4qcoQ5ách bọnkfMh họ.

“Chúng tô3VxBp2Kbi đuZ4qcoQ5i uZ4qcoQ5, chuyệnuZ4qcoQ5 kfMhcòn 3VxBp2Kblại kfMhhai người3VxBp2Kb kfMhtự mì3VxBp2Kbnh gikfMhải qkfMhuyết, uZ4qcoQ5chúng uZ4qcoQ5tôi ckfMhhỉ ckfMhần kfMhkết quả.uZ4qcoQ5” ÔuZ4qcoQ5ng HànkfMh kfMhlôi kéo3VxBp2Kb bàkfMh HkfMhàn, nékfMhm 3VxBp2Kblại nhữ3VxBp2Kbng lờiuZ4qcoQ5 này,3VxBp2Kb 3VxBp2Kbrồi xoauZ4qcoQ5y 3VxBp2Kbngười ruZ4qcoQ5ời đi.

Anh chọkfMhn em

Hàn CảnhuZ4qcoQ5 Hi3VxBp2Kbên nhuZ4qcoQ5ìn Đớ3VxBp2Kbi kfMhTư uZ4qcoQ5Dĩnh vẫ3VxBp2Kbn đan3VxBp2Kbg bìkfMhnh tĩnuZ4qcoQ5h đứngkfMh ởkfMh kfMhbên cạnh,uZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5áy 3VxBp2Kbnáy nói:uZ4qcoQ5 “TuZ4qcoQ5ư kfMhDĩnh, e3VxBp2Kbm nguZ4qcoQ5he an3VxBp2Kbh giảiuZ4qcoQ5 t3VxBp2Kbhích, kfMhlần đókfMh luZ4qcoQ5à vkfMhì 3VxBp2Kbanh 3VxBp2Kbuống rượu,3VxBp2Kb cuZ4qcoQ5ho nên3VxBp2Kb mớikfMh cóuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5thể kfMhcùng HạkfMh TkfMhhần xuZ4qcoQ5ảy r3VxBp2Kba c3VxBp2Kbhuyện khkfMhông nênuZ4qcoQ5 kfMhxảy rakfMh, uZ4qcoQ5ai n3VxBp2Kbgờ c3VxBp2Kbô 3VxBp2Kbấy lại3VxBp2Kb mankfMhg uZ4qcoQ5thai, anh……….”

“Cảnh HiênuZ4qcoQ5, ckfMhhúc mừngkfMh anhkfMh, 3VxBp2Kblên chức3VxBp2Kb cha.”kfMh uZ4qcoQ5Đới T3VxBp2Kbư DĩnhkfMh lạ3VxBp2Kbi kfMhđột nhikfMhên ngănuZ4qcoQ5 lời3VxBp2Kb anh.

Mặt Hàn3VxBp2Kb Cản3VxBp2Kbh H3VxBp2Kbiên 3VxBp2Kbbiến s3VxBp2Kbắc, nó3VxBp2Kbi: “3VxBp2KbTư Dĩnh3VxBp2Kb, lờiuZ4qcoQ5 euZ4qcoQ5m n3VxBp2Kbói cóuZ4qcoQ5 ýuZ4qcoQ5 kfMhgì? TrokfMhng lònguZ4qcoQ5 3VxBp2Kbem đan3VxBp2Kbg ngkfMhhĩ gkfMhì thìkfMh nói3VxBp2Kb kfMhra đkfMhi, kfMhem cuZ4qcoQ5ó thể3VxBp2Kb đánhkfMh ankfMhh, cuZ4qcoQ5ó thể3VxBp2Kb mắngkfMh auZ4qcoQ5nh 3VxBp2Kbnhưng uZ4qcoQ5xin 3VxBp2Kbem đừngkfMh ckfMhó thákfMhi độkfMh này.”

“Em vì3VxBp2Kb kfMhsao phkfMhải đán3VxBp2Kbh anhkfMh, mắnuZ4qcoQ5g uZ4qcoQ5anh? kfMhEm uZ4qcoQ5không nênuZ4qcoQ5 chúckfMh mừnuZ4qcoQ5g an3VxBp2Kbh sauZ4qcoQ5o?” 3VxBp2KbKhóe mkfMhiệng 3VxBp2KbĐới TưuZ4qcoQ5 3VxBp2KbDĩnh makfMhng t3VxBp2Kbheo mộuZ4qcoQ5t chúkfMht cưkfMhời 3VxBp2Kbcười, 3VxBp2Kblàm kfMhcho a3VxBp2Kbnh nhìnkfMh khôkfMhng rkfMha cô3VxBp2Kb uZ4qcoQ5đang ngh3VxBp2Kbĩ gì.

“Tư Dĩnh,uZ4qcoQ5 3VxBp2Kbem khônuZ4qcoQ5g trácuZ4qcoQ5h 3VxBp2Kbanh suZ4qcoQ5ao? uZ4qcoQ5Em khuZ4qcoQ5ông o3VxBp2Kbán auZ4qcoQ5nh 3VxBp2Kbsao?” T3VxBp2Kbrong 3VxBp2Kblòng 3VxBp2KbHàn CảnhkfMh HikfMhên vkfMhô cùng3VxBp2Kb hkfMhoang manuZ4qcoQ5g, tại3VxBp2Kb sa3VxBp2Kbo cuZ4qcoQ5ô lạkfMhi c3VxBp2Kbó tuZ4qcoQ5hể bìkfMhnh tĩuZ4qcoQ5nh nhưuZ4qcoQ5 thế?

“Em khôkfMhng trác3VxBp2Kbh, cũ3VxBp2Kbng khônuZ4qcoQ5g o3VxBp2Kbán, kfMhCảnh HiênkfMh, đâyuZ4qcoQ5 làuZ4qcoQ5 việcuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5em khônkfMhg thể3VxBp2Kb luZ4qcoQ5àm c3VxBp2Kbho anh3VxBp2Kb, uZ4qcoQ5cho uZ4qcoQ5nên chúkfMhng tkfMha 3VxBp2Kbly hôkfMhn đi.”uZ4qcoQ5 ĐớkfMhi uZ4qcoQ5Tư DĩuZ4qcoQ5nh biết3VxBp2Kb muZ4qcoQ5ình khkfMhông cókfMh kfMhtư 3VxBp2Kbcách oá3VxBp2Kbn, điều3VxBp2Kb uZ4qcoQ5cô cóuZ4qcoQ5 thểuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5làm uZ4qcoQ5là thà3VxBp2Kbnh toàn3VxBp2Kb chuZ4qcoQ5o b3VxBp2Kbọn họ.

“Ly huZ4qcoQ5ôn, l3VxBp2Kby hôkfMhn uZ4qcoQ5gì? EkfMhm vìuZ4qcoQ5 điều3VxBp2Kb nàyuZ4qcoQ5 muZ4qcoQ5à kfMhly huZ4qcoQ5ôn skfMhao?” Hà3VxBp2Kbn CảnhuZ4qcoQ5 Hiê3VxBp2Kbn nókfMhng giận3VxBp2Kb uZ4qcoQ5, 3VxBp2Kbsau kfMhđó bắtkfMh luZ4qcoQ5ấy 3VxBp2Kbbả kfMhvai củauZ4qcoQ5 cô3VxBp2Kb, nói:kfMh “EmuZ4qcoQ5 cứkfMh uZ4qcoQ5coi kfMhnhư c3VxBp2Kbhúng tuZ4qcoQ5a tkfMhìm đượcuZ4qcoQ5 mộtuZ4qcoQ5 ngưkfMhời kfMhđẻ 3VxBp2Kbthuê đượckfMh không3VxBp2Kb? EkfMhm kfMhkhông phkfMhải nóiuZ4qcoQ5 kfMhem skfMhẽ không3VxBp2Kb uZ4qcoQ5ngại sao?”

Đới uZ4qcoQ5Tư DĩnhkfMh nhìnuZ4qcoQ5 ankfMhh k3VxBp2Kbích độkfMhng, hạ3VxBp2Kb kfMhtay an3VxBp2Kbh xuống,3VxBp2Kb uZ4qcoQ5nói: “HạuZ4qcoQ5 Thầ3VxBp2Kbn luZ4qcoQ5à muZ4qcoQ5ẹ kfMhcủa 3VxBp2Kbcon an3VxBp2Kbh, auZ4qcoQ5nh kfMhcó thể3VxBp2Kb xkfMhem ckfMhô ấy3VxBp2Kb nhưuZ4qcoQ5 mộ3VxBp2Kbt uZ4qcoQ5người đẻkfMh thu3VxBp2Kbê s3VxBp2Kbao? C3VxBp2Kbon củauZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5cô ấykfMh skfMhẽ chị3VxBp2Kbu ch3VxBp2Kbo chún3VxBp2Kbg tuZ4qcoQ5a sakfMho? Cảnh3VxBp2Kb HiênkfMh đừnguZ4qcoQ5 tựuZ4qcoQ5 lừakfMh dối3VxBp2Kb cuZ4qcoQ5hính mìnhuZ4qcoQ5 nữa.”

Hàn CuZ4qcoQ5ảnh HuZ4qcoQ5iên ckfMhứng đờ3VxBp2Kb người,3VxBp2Kb lờkfMhi củakfMh cuZ4qcoQ5ô 3VxBp2Kbkhông chkfMhút lưu3VxBp2Kb uZ4qcoQ5tình chạmkfMh và3VxBp2Kbo chuZ4qcoQ5ỗ đauZ4qcoQ5u kfMhcủa 3VxBp2Kbmình, mộtkfMh lkfMhúc lâukfMh suZ4qcoQ5au mớikfMh nhìnkfMh uZ4qcoQ5cô rồi3VxBp2Kb nókfMhi: “AuZ4qcoQ5nh sẽ3VxBp2Kb khô3VxBp2Kbng l3VxBp2Kby hôkfMhn kfMhvới emkfMh, trướ3VxBp2Kbc kuZ4qcoQ5ia an3VxBp2Kbh cũnguZ4qcoQ5 kfMhđã n3VxBp2Kbói rồ3VxBp2Kbi, kfMhanh tìnhkfMh nuZ4qcoQ5guyện khôngkfMh cuZ4qcoQ5ó con3VxBp2Kb, ckfMhũng 3VxBp2Kbkhông muốnuZ4qcoQ5 muZ4qcoQ5ất 3VxBp2Kbđi ekfMhm, hiệnkfMh tại3VxBp2Kb 3VxBp2Kbanh v3VxBp2Kbẫn 3VxBp2Kbmuốn 3VxBp2Kbnhư thế.”

“Cảnh Hiên3VxBp2Kb, tộiuZ4qcoQ5 gkfMhì chứkfMh? AnkfMhh kfMhcó buZ4qcoQ5iết 3VxBp2Kbanh làkfMhm uZ4qcoQ5như vậy3VxBp2Kb thươuZ4qcoQ5ng tkfMhổn bauZ4qcoQ5o n3VxBp2Kbhiêu người3VxBp2Kb uZ4qcoQ5không? CkfMhha m3VxBp2Kbẹ của3VxBp2Kb ankfMhh, Hạ3VxBp2Kb 3VxBp2KbThần uZ4qcoQ5và couZ4qcoQ5n củauZ4qcoQ5 cuZ4qcoQ5ô 3VxBp2Kbấy, a3VxBp2Kbnh nhkfMhẫn 3VxBp2Kbtâm sao?3VxBp2Kb” Đới3VxBp2Kb TưkfMh uZ4qcoQ5Dĩnh kfMhvừa ckfMhảm động,uZ4qcoQ5 vừa3VxBp2Kb đaukfMh lòng.

“Tư DĩnhkfMh, uZ4qcoQ5em khuZ4qcoQ5ông ckfMhần nóikfMh nữakfMh, an3VxBp2Kbh uZ4qcoQ5bắt bu3VxBp2Kbộc phuZ4qcoQ5ải phụuZ4qcoQ5 mộkfMht bêuZ4qcoQ5n, nuZ4qcoQ5ếu chọ3VxBp2Kbn gi3VxBp2Kbữa kfMhđứa buZ4qcoQ5é vkfMhà e3VxBp2Kbm, an3VxBp2Kbh uZ4qcoQ5sẽ cuZ4qcoQ5họn ekfMhm.” HuZ4qcoQ5àn C3VxBp2Kbảnh HkfMhiên kfMhnhìn uZ4qcoQ5cô uZ4qcoQ5với tháuZ4qcoQ5i độkfMh cưuZ4qcoQ5ơng quyết.

Đới TkfMhư DĩkfMhnh 3VxBp2Kbbất đắc3VxBp2Kb dĩ3VxBp2Kb thở3VxBp2Kb dài3VxBp2Kb, côkfMh bkfMhiết thuyếuZ4qcoQ5t phụkfMhc CảnhkfMh HuZ4qcoQ5iên th3VxBp2Kbực skfMhự rấtkfMh kh3VxBp2Kbó khăkfMhn, a3VxBp2Kbnh cần3VxBp2Kb thuZ4qcoQ5ời g3VxBp2Kbian đểkfMh 3VxBp2Kbsuy nghĩkfMh cẩuZ4qcoQ5n thận.

Chuyện củauZ4qcoQ5 H3VxBp2Kbàn CảnhkfMh H3VxBp2Kbiên cù3VxBp2Kbng 3VxBp2KbHạ TuZ4qcoQ5hần khônguZ4qcoQ5 cònkfMh là3VxBp2Kb b3VxBp2Kbí mậ3VxBp2Kbt, nuZ4qcoQ5hất 3VxBp2Kbđịnh mọuZ4qcoQ5i người3VxBp2Kb cũng3VxBp2Kb kfMhđã biếtuZ4qcoQ5 rồi.

Đới uZ4qcoQ5Tư Gi3VxBp2Kbai cùnkfMhg TrịnuZ4qcoQ5h VuZ4qcoQ5ũ VuZ4qcoQ5ăn mankfMhg vẻ3VxBp2Kb mặtkfMh tứckfMh giậnuZ4qcoQ5 bấuZ4qcoQ5t bìnuZ4qcoQ5h đkfMhi vuZ4qcoQ5ào nuZ4qcoQ5hà kfMhTư Dĩnh.

“Em còkfMhn khô3VxBp2Kbng t3VxBp2Kbức giận,kfMh huZ4qcoQ5ai ngư3VxBp2Kbời tứcuZ4qcoQ5 giậnkfMh lkfMhàm chkfMhi?” Đớ3VxBp2Kbi T3VxBp2Kbư DĩnhuZ4qcoQ5 nh3VxBp2Kbìn uZ4qcoQ5các côuZ4qcoQ5 cuZ4qcoQ5ười nói.

“Tư DĩnhuZ4qcoQ5, ởuZ4qcoQ5 t3VxBp2Kbrước kfMhmặt bkfMhọn 3VxBp2Kbchị khônuZ4qcoQ5g cần3VxBp2Kb kuZ4qcoQ5iên ckfMhường nkfMhhư vkfMhậy, 3VxBp2Kbnếu 3VxBp2Kbem muốnkfMh khóuZ4qcoQ5c, h3VxBp2Kbãy khócuZ4qcoQ5 đkfMhi, kfMhbọn chị3VxBp2Kb cùnguZ4qcoQ5 ekfMhm chikfMha sẻ.”

Đới kfMhTư GiuZ4qcoQ5ai cũngkfMh hi3VxBp2Kbểu đkfMhược 3VxBp2Kblòng củakfMh ekfMhm gái,uZ4qcoQ5 suZ4qcoQ5ắc muZ4qcoQ5ặt 3VxBp2Kbcó chúkfMht trầm3VxBp2Kb trọngkfMh hkfMhỏi: “TưkfMh DĩkfMhnh, lầnkfMh nàkfMhy cókfMh phảiuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5em quuZ4qcoQ5yết địnhkfMh l3VxBp2Kby hôn?”

“Ly hkfMhôn? CậkfMhu cùnguZ4qcoQ5 HkfMhàn CuZ4qcoQ5ảnh HiêkfMhn m3VxBp2Kbuốn lkfMhy 3VxBp2Kbhôn?” TrịnhkfMh kfMhVũ VuZ4qcoQ5ăn cuZ4qcoQ5hấn động3VxBp2Kb hỏi.

Đới TkfMhư DĩuZ4qcoQ5nh trầm3VxBp2Kb mặcuZ4qcoQ5 mộkfMht ckfMhhút mớ3VxBp2Kbi nókfMhi: “3VxBp2KbTuy rằng3VxBp2Kb CảuZ4qcoQ5nh uZ4qcoQ5Hiên vẫuZ4qcoQ5n kkfMhhông 3VxBp2Kbđồng ýuZ4qcoQ5 l3VxBp2Kby kfMhhôn, nkfMhhưng kfMhem biếtkfMh a3VxBp2Kbnh ấy3VxBp2Kb tớikfMh mkfMhột nkfMhgày nuZ4qcoQ5ào đkfMhó cũnguZ4qcoQ5 skfMhẽ đồng3VxBp2Kb uZ4qcoQ5ý giảuZ4qcoQ5i qukfMhyết kfMhchuyện nàykfMh, tì3VxBp2Kbnh yêu3VxBp2Kb ckfMhủa cuZ4qcoQ5húng euZ4qcoQ5m kfMhnếu suZ4qcoQ5o sánuZ4qcoQ5h cũng3VxBp2Kb khuZ4qcoQ5ông bằkfMhng đư3VxBp2Kbợc uZ4qcoQ5máu 3VxBp2Kbmủ tkfMhình kfMhthâm cốt3VxBp2Kb 3VxBp2Kbnhục của3VxBp2Kb ngườiuZ4qcoQ5 thânkfMh, uZ4qcoQ5em 3VxBp2Kbtin t3VxBp2Kbưởng uZ4qcoQ5khi ankfMhh ấ3VxBp2Kby nhìuZ4qcoQ5n thấykfMh co3VxBp2Kbn mìnkfMhh, uZ4qcoQ5cũng 3VxBp2Kbchính làkfMh thuZ4qcoQ5ời điể3VxBp2Kbm kfMhchúng euZ4qcoQ5m lkfMhy hôn.”

Nhìn cô3VxBp2Kb ckfMhũng khôngkfMh cókfMh bikfMhểu hiệ3VxBp2Kbn 3VxBp2Kbcủa 3VxBp2Kbsự b3VxBp2Kbi th3VxBp2Kbương, TuZ4qcoQ5rịnh VũkfMh VăkfMhn cũn3VxBp2Kbg đuZ4qcoQ5ột nhiên3VxBp2Kb hiểu3VxBp2Kb được,kfMh uZ4qcoQ5Tư DĩuZ4qcoQ5nh v3VxBp2Kbẫn yêuZ4qcoQ5u kfMhLong NgạkfMho kfMhPhỉ, 3VxBp2Kbcho nkfMhên mớikfMh bìnuZ4qcoQ5h tkfMhĩnh 3VxBp2Kbnhư vậy,3VxBp2Kb chuZ4qcoQ5ính mìnuZ4qcoQ5h t3VxBp2Kbhật khônuZ4qcoQ5g buZ4qcoQ5iết uZ4qcoQ5nên tuZ4qcoQ5hương c3VxBp2Kbảm uZ4qcoQ5cho cuZ4qcoQ5ô uZ4qcoQ5hay HàkfMhn kfMhCảnh Hiên.

Hạ ThầuZ4qcoQ5n lẳnguZ4qcoQ5 lặuZ4qcoQ5ng n3VxBp2Kbgồi trêuZ4qcoQ5n suZ4qcoQ5ô kfMhpha, chờ3VxBp2Kb 3VxBp2KbHàn CảnhuZ4qcoQ5 HikfMhên mở3VxBp2Kb miệnkfMhg, cô3VxBp2Kb khôkfMhng 3VxBp2Kbnghĩ tkfMhới chuZ4qcoQ5a m3VxBp2Kbẹ lại3VxBp2Kb ph3VxBp2Kbái ngườiuZ4qcoQ5 điềuuZ4qcoQ5 trkfMha cô,uZ4qcoQ5 cuZ4qcoQ5ó đi3VxBp2Kbều việkfMhc 3VxBp2Kbnày ckfMhũng đ3VxBp2Kbúng vớiuZ4qcoQ5 kfMhhy vọnguZ4qcoQ5 củakfMh cô.

Hàn Cảnh3VxBp2Kb HiêuZ4qcoQ5n duZ4qcoQ5o uZ4qcoQ5dự đãkfMh kfMhlâu, ruZ4qcoQ5ốt kfMhcục ng3VxBp2Kbẩng đuZ4qcoQ5ầu nhìnuZ4qcoQ5 cô,kfMh hạ3VxBp2Kb quyếkfMht định,uZ4qcoQ5 quyuZ4qcoQ5ết tâ3VxBp2Kbm nói:uZ4qcoQ5 “HạkfMh uZ4qcoQ5Thần, an3VxBp2Kbh x3VxBp2Kbin lỗuZ4qcoQ5i, bkfMhất luậnuZ4qcoQ5 euZ4qcoQ5m quyếtuZ4qcoQ5 địnkfMhh sẽ3VxBp2Kb làuZ4qcoQ5m g3VxBp2Kbì vớikfMh ckfMhái th3VxBp2Kbai, anuZ4qcoQ5h chkfMhỉ ckfMhó thể3VxBp2Kb n3VxBp2Kbói vớikfMh euZ4qcoQ5m rằnguZ4qcoQ5, an3VxBp2Kbh suZ4qcoQ5ẽ kfMhkhông uZ4qcoQ5cùng Tư3VxBp2Kb D3VxBp2Kbĩnh lkfMhy hôn.”

“Anh CkfMhảnh HkfMhiên, kfMhem cuZ4qcoQ5ho tớikfMh bâkfMhy giờ3VxBp2Kb đềuZ4qcoQ5u khônuZ4qcoQ5g c3VxBp2Kbó uZ4qcoQ5nghĩ 3VxBp2Kbtới ankfMhh uZ4qcoQ5sẽ 3VxBp2Kbly uZ4qcoQ5hôn, anuZ4qcoQ5h c3VxBp2Kbũng khkfMhông cầnuZ4qcoQ5 phải3VxBp2Kb ckfMhhịu trkfMhách n3VxBp2Kbhiệm, đuZ4qcoQ5ứa b3VxBp2Kbé uZ4qcoQ5này 3VxBp2Kbanh cuZ4qcoQ5ũng khôuZ4qcoQ5ng cầkfMhn phảiuZ4qcoQ5 3VxBp2Kbxen vào.kfMh” N3VxBp2Kbước kfMhmắt HạuZ4qcoQ5 thầkfMhn ckfMhhảy xuuZ4qcoQ5ống, ouZ4qcoQ5án hậuZ4qcoQ5n kfMhtrong lònuZ4qcoQ5g l3VxBp2Kbại gikfMha kfMhtăng 3VxBp2Kbthêm kfMhvài phần.

“Hạ Thần,3VxBp2Kb 3VxBp2Kbanh kuZ4qcoQ5hông ngkfMhhĩ sẽuZ4qcoQ5 tổnkfMh thương3VxBp2Kb đếuZ4qcoQ5n euZ4qcoQ5m, thuZ4qcoQ5ật sựuZ4qcoQ5 akfMhnh khkfMhông muốnuZ4qcoQ5 nhưkfMh vậykfMh.” uZ4qcoQ5Hàn CảnhuZ4qcoQ5 HiênuZ4qcoQ5 kuZ4qcoQ5hông biếtkfMh bkfMhiểu đạtkfMh lờuZ4qcoQ5i kfMhxin lỗi3VxBp2Kb nuZ4qcoQ5hư thếkfMh nào.

“Em buZ4qcoQ5iết, Cả3VxBp2Kbnh HiêkfMhn, kfMhanh 3VxBp2Kbđi 3VxBp2Kbđi, uZ4qcoQ5em khôuZ4qcoQ5ng mukfMhốn guZ4qcoQ5ặp auZ4qcoQ5nh nữa.”kfMh HkfMhạ ThầnkfMh thậkfMht khônkfMhg ng3VxBp2Kbờ người3VxBp2Kb đàn3VxBp2Kb ôn3VxBp2Kbg kfMhnày luZ4qcoQ5ại bkfMhạc tìnhkfMh bạc3VxBp2Kb n3VxBp2Kbghĩa với3VxBp2Kb 3VxBp2Kbmình kfMhnhư vậy.

“Vậy uZ4qcoQ5em bảokfMh tr3VxBp2Kbọng, anuZ4qcoQ5h kfMhđi đây3VxBp2Kb.” HànuZ4qcoQ5 Cảnh3VxBp2Kb 3VxBp2KbHiên chần3VxBp2Kb uZ4qcoQ5chờ uZ4qcoQ5một chútkfMh, đứnkfMhg duZ4qcoQ5ậy nhì3VxBp2Kbn uZ4qcoQ5cô, uZ4qcoQ5rồi xokfMhay lưngkfMh đi.

Hạ ThầnuZ4qcoQ5 kfMhhung hăngkfMh nhìn3VxBp2Kb tkfMhheo uZ4qcoQ5bóng d3VxBp2Kbáng anh3VxBp2Kb, 3VxBp2KbHàn CảnhuZ4qcoQ5 Hiên,uZ4qcoQ5 một3VxBp2Kb ngàykfMh nàouZ4qcoQ5 đó,kfMh auZ4qcoQ5nh uZ4qcoQ5sẽ 3VxBp2Kbphải cầkfMhu kfMhxin cô3VxBp2Kb kfMhcho a3VxBp2Kbnh quauZ4qcoQ5y trkfMhở về.

Trong uZ4qcoQ5quán cafe.

“Tư DkfMhĩnh, e3VxBp2Kbm cuZ4qcoQ5ó khỏe3VxBp2Kb uZ4qcoQ5không?” Lo3VxBp2Kbng NkfMhgạo kfMhPhỉ nhìn3VxBp2Kb côuZ4qcoQ5, qkfMhuan tâkfMhm uZ4qcoQ5hỏi, khôuZ4qcoQ5ng biuZ4qcoQ5ết côkfMh suZ4qcoQ5au khkfMhi biếtkfMh ckfMhhuyện củkfMha uZ4qcoQ5Hạ Thần3VxBp2Kb skfMhẽ ng3VxBp2Kbhĩ nkfMhhư kfMhthế nào?

“Vẫn tốt,3VxBp2Kb c3VxBp2Kbòn anh?kfMh” ĐớiuZ4qcoQ5 TuZ4qcoQ5ư DĩnhuZ4qcoQ5 nkfMhhẹ nuZ4qcoQ5hàng uốnkfMhg mộuZ4qcoQ5t nguZ4qcoQ5ụm càkfMh uZ4qcoQ5phê, càuZ4qcoQ5 pkfMhhê c3VxBp2Kbhua kfMhsót giuZ4qcoQ5ống nhuZ4qcoQ5ư 3VxBp2Kblòng của3VxBp2Kb ckfMhô bâkfMhy gi3VxBp2Kbờ vậy.

“Bây gikfMhờ ekfMhm địkfMhnh luZ4qcoQ5àm guZ4qcoQ5ì?” uZ4qcoQ5Long NuZ4qcoQ5gạo Ph3VxBp2Kbỉ kfMhquan tâmkfMh hỏi.

“Làm c3VxBp2Kbái gì?”3VxBp2Kb 3VxBp2KbĐới kfMhTư DĩnhuZ4qcoQ5 3VxBp2Kbsửng sốtkfMh, kfMhkhông hiểuuZ4qcoQ5 đượkfMhc ýuZ4qcoQ5 t3VxBp2Kbứ củakfMh anh.

“Chính lkfMhà HạuZ4qcoQ5 Thần3VxBp2Kb đuZ4qcoQ5ã uZ4qcoQ5mang tha3VxBp2Kbi kfMhrồi, e3VxBp2Kbm 3VxBp2Kbđịnh 3VxBp2Kblàm kfMhgì bâuZ4qcoQ5y giờ?”uZ4qcoQ5 Lon3VxBp2Kbg NgạkfMho 3VxBp2KbPhỉ nókfMhi ruZ4qcoQ5õ lại.

“Em kfMhcó uZ4qcoQ5thể kfMhlàm g3VxBp2Kbì buZ4qcoQ5ây giờuZ4qcoQ5?” ĐớiuZ4qcoQ5 TkfMhư D3VxBp2Kbĩnh cư3VxBp2Kbời khổ.

“Nếu e3VxBp2Kbm kuZ4qcoQ5hông uZ4qcoQ5muốn cùkfMhng CảkfMhnh uZ4qcoQ5Hiên l3VxBp2Kby hôn,kfMh uZ4qcoQ5như uZ4qcoQ5vậy anuZ4qcoQ5h giúpuZ4qcoQ5 euZ4qcoQ5m gi3VxBp2Kbải quyếkfMht chuuZ4qcoQ5yện kfMhnày.” Lon3VxBp2Kbg 3VxBp2KbNgạo PhỉuZ4qcoQ5 3VxBp2Kbtin tưởngkfMh tkfMhhực lự3VxBp2Kbc củkfMha anuZ4qcoQ5h kfMhsẽ 3VxBp2Kbgiải quZ4qcoQ5uyết chukfMhyện nkfMhày duZ4qcoQ5ễ dàng.

“Không cần3VxBp2Kb, khôkfMhng cuZ4qcoQ5ần uZ4qcoQ5tổn thư3VxBp2Kbơng uZ4qcoQ5đứa kfMhbé.” ĐớiuZ4qcoQ5 TuZ4qcoQ5ư DĩnhuZ4qcoQ5 c3VxBp2Kbuống quíuZ4qcoQ5t ng3VxBp2Kbăn cảkfMhn, ankfMhh khuZ4qcoQ5ông phảikfMh m3VxBp2Kbuốn buZ4qcoQ5ỏ ckfMhái thuZ4qcoQ5ai cuZ4qcoQ5ủa H3VxBp2Kbạ TkfMhhần chứ.

Nhìn cô3VxBp2Kb 3VxBp2Kbbày kfMhra dákfMhng vẻkfMh khẩkfMhn trươn3VxBp2Kbg nuZ4qcoQ5hư thế,uZ4qcoQ5 LouZ4qcoQ5ng 3VxBp2KbNgạo uZ4qcoQ5Phỉ cảmuZ4qcoQ5 t3VxBp2Kbhấy lẫnuZ4qcoQ5 lộnuZ4qcoQ5 nókfMhi: “TưuZ4qcoQ5 Dĩnh,3VxBp2Kb kfMhem kfMhvì cákfMhi gì3VxBp2Kb pkfMhhải chịu3VxBp2Kb nkfMhhư vậy?”

“Em uZ4qcoQ5đã khkfMhông thểuZ4qcoQ5 kfMhsinh kfMhcho CuZ4qcoQ5ảnh HiêkfMhn uZ4qcoQ5một đứauZ4qcoQ5 ckfMhon, s3VxBp2Kbao cuZ4qcoQ5ó kfMhthể đkfMhi thươngkfMh tổn3VxBp2Kb kfMhtới 3VxBp2Kbcon củ3VxBp2Kba anuZ4qcoQ5h ấykfMh uZ4qcoQ5chứ?” Đới3VxBp2Kb uZ4qcoQ5Tư DĩnhuZ4qcoQ5 th3VxBp2Kbầm th3VxBp2Kbở dài.

“Tư DĩnhuZ4qcoQ5, 3VxBp2Kbvì s3VxBp2Kbao e3VxBp2Kbm kfMhvẫn 3VxBp2Kbthay ngườiuZ4qcoQ5 khkfMhác 3VxBp2Kbsuy ngh3VxBp2Kbĩ, khôn3VxBp2Kbg skfMhuy nghuZ4qcoQ5ĩ 3VxBp2Kbgì chkfMho muZ4qcoQ5ình cả3VxBp2Kb.” LokfMhng NuZ4qcoQ5gạo PhỉuZ4qcoQ5 nkfMhhìn côuZ4qcoQ5 ngồ3VxBp2Kbi kfMhtrước mắuZ4qcoQ5t uZ4qcoQ5mà đaukfMh lòng.

“Em ckfMhũng uZ4qcoQ5không cókfMh t3VxBp2Kbốt nuZ4qcoQ5hư vkfMhậy đuZ4qcoQ5âu. C3VxBp2Kbũng uZ4qcoQ5không kfMhcòn sớmkfMh n3VxBp2Kbữa, kfMhem phảiuZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5trở vuZ4qcoQ5ề, guZ4qcoQ5ặp lại3VxBp2Kb 3VxBp2Kbsau.” ĐuZ4qcoQ5ới TuZ4qcoQ5ư DkfMhĩnh kuZ4qcoQ5hông uZ4qcoQ5biết 3VxBp2Kbvì s3VxBp2Kbao, uZ4qcoQ5cô kuZ4qcoQ5hông tkfMhhể uZ4qcoQ5bình thả3VxBp2Kbn đốikfMh mặtkfMh kfMhvới an3VxBp2Kbh được.

“Anh đuZ4qcoQ5ưa euZ4qcoQ5m về.3VxBp2Kb” uZ4qcoQ5Long Ngạo3VxBp2Kb Phỉ3VxBp2Kb biếkfMht tronkfMhg lò3VxBp2Kbng côuZ4qcoQ5 còuZ4qcoQ5n ngạiuZ4qcoQ5 nuZ4qcoQ5gùng, a3VxBp2Kbnh p3VxBp2Kbhải làuZ4qcoQ5m gìuZ4qcoQ5 3VxBp2Kbcho đúng3VxBp2Kb đây?

“Cám ơnuZ4qcoQ5 akfMhnh, nhưn3VxBp2Kbg khôkfMhng cần3VxBp2Kb đâu,kfMh ekfMhm uZ4qcoQ5tự l3VxBp2Kbái xuZ4qcoQ5e về.”3VxBp2Kb Đới3VxBp2Kb TưuZ4qcoQ5 DĩnkfMhh kháuZ4qcoQ5ch sáouZ4qcoQ5 uZ4qcoQ5cự kfMhtuyệt, skfMhau đó3VxBp2Kb rờiuZ4qcoQ5 khỏi3VxBp2Kb quán cafe.