You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương a2iDSx67: MuốnAt cóa2iDSx đứaDxxi7a bé

Ông Ha2iDSxạ ca2iDSxùng BàktWtDg HDxxi7aạ Dxxi7agiật mìnhDxxi7a nhDxxi7aìn bọnDxxi7a họ,Dxxi7a saDxxi7au đa2iDSxó va2iDSxẻ mktWtDgặt đầyDxxi7a phẫnktWtDg nktWtDgộ nói:

“Ông nóia2iDSx đùaa2iDSx ktWtDggì vậy?Dxxi7a Nếa2iDSxu Dxxi7aCảnh HiênAt mktWtDguốn cướiDxxi7a TiktWtDgểu Thần,a2iDSx nóDxxi7a sẽktWtDg khAtông cướiAt na2iDSxgười kháDxxi7ac, ha2iDSxơn nữDxxi7aa cAtho dùa2iDSx a2iDSxhiện tạDxxi7ai ktWtDghai nga2iDSxười chịuktWtDg cưa2iDSxới, chktWtDgúng Attôi cAtũng sẽktWtDg khktWtDgông chịa2iDSxu gả.”

“Ông Hạ,At haa2iDSxi ngườia2iDSx đAtừng kAtích ktWtDgđộng, cktWtDghúng Atta bàktWtDgn bạDxxi7ac mộta2iDSx Atchút đượcAt khAtông?” AtÔng HàDxxi7an vộiktWtDg vàna2iDSxg nói.

“Chính Atlà na2iDSxhư thếa2iDSx này,At bàDxxi7a Hạ,a2iDSx bktWtDgà cầnAt phảiAt hiểuktWtDg rõ,Dxxi7a nếAtu haDxxi7ai ngườia2iDSx cốa2iDSx a2iDSxý bắa2iDSxt HDxxi7aạ ktWtDgThần bỏDxxi7a đktWtDgứa nhỏ,a2iDSx vạchẳnga2iDSx ma2iDSxay xảktWtDgy ktWtDgra chuya2iDSxện ktWtDggì ngoàDxxi7ai Dxxi7aý muốn?Dxxi7a NếuDxxi7a saktWtDgu Atnày HạAt ThầnAt kha2iDSxông thDxxi7aể Dxxi7amang thaAti lạDxxi7ai Dxxi7athì làmktWtDg sa2iDSxau ba2iDSxây giờ?Dxxi7a BàAt a2iDSxhi ktWtDgvọng chuya2iDSxện nktWtDgày xAtảy Atra ktWtDgsao?” BàDxxi7a ktWtDgHàn cDxxi7aố ýDxxi7a đDxxi7aem sựAt tìnha2iDSx nóiAt tDxxi7ahật nghktWtDgiêm trọng.

Sắc mặtAt bàDxxi7a HDxxi7aạ ktWtDgquả nhiênDxxi7a thAtay đa2iDSxổi a2iDSxmột chútAt, khônDxxi7ag khỏia2iDSx nhìnAt Atxem ônktWtDgg Hạ.

“Ông Dxxi7aHạ, ôna2iDSxg ktWtDgbình tĩnktWtDgh mộAtt chút,ktWtDg hãya2iDSx Dxxi7anghe ktWtDgtôi nóiDxxi7a, Ca2iDSxảnh Dxxi7aHiên Dxxi7anhất Dxxi7ađịnh làAt thAtích AtHạ ThầDxxi7an, bằktWtDgng khôAtng ktWtDghai đứDxxi7aa cũnga2iDSx Dxxi7asẽ Atkhông ktWtDgở cùktWtDgng mộktWtDgt chỗa2iDSx, khôktWtDgng phAtải saktWtDgo?” ÔngAt HàDxxi7an tDxxi7aùy ktWtDgthời khuyktWtDgên giải.

“Vậy a2iDSxý a2iDSxcủa haDxxi7ai ngườDxxi7ai Dxxi7alà muốAtn CảnDxxi7ah HiDxxi7aên lAty hônAt rAtồi cướiAt HạDxxi7a Thần,Dxxi7a Cảa2iDSxnh HiAtên a2iDSxcũng chịAtu làDxxi7am vậyAt sktWtDgao?” Ngữa2iDSx khDxxi7aí củaDxxi7a Ônga2iDSx HạDxxi7a cũa2iDSxng ktWtDgdịu điDxxi7a đôDxxi7ai chút.

“Nhất địnhAt a2iDSxCảnh Hia2iDSxên sẽDxxi7a chịu,a2iDSx haDxxi7ai a2iDSxngười yêa2iDSxn tâma2iDSx, chuya2iDSxện a2iDSxnày chúnga2iDSx Attôi Atsẽ a2iDSxgiải qa2iDSxuyết, nhấktWtDgt địDxxi7anh sẽDxxi7a Atcho hAtai ngườia2iDSx mộa2iDSxt Dxxi7ađáp a2iDSxán vừaDxxi7a la2iDSxòng, haktWtDgi ngườiDxxi7a ha2iDSxôm na2iDSxay Dxxi7aở lạia2iDSx đAtây ănktWtDg cơktWtDgm nktWtDgha.” ÔngAt HànDxxi7a Atvui vẻ,At Dxxi7agiãn đuôDxxi7ai lôDxxi7ang Atmày, ôngAt đDxxi7aã cóDxxi7a cháuDxxi7a a2iDSxnội rồi.

“Không cầa2iDSxn, chúna2iDSxg tôia2iDSx khôAtng cầna2iDSx ăna2iDSx, chAtúng tôDxxi7ai điDxxi7a vDxxi7aề trướcDxxi7a đây,ktWtDg Athy vọnDxxi7ag a2iDSxhai ngườia2iDSx ktWtDgcho cDxxi7ahúng Attôi mộtAt cktWtDgâu tAtrả lAtời thuyếtktWtDg phục.”

“Được, sẽDxxi7a rấAtt nhktWtDganh thôi.”

Ông AtHạ a2iDSxvà bàktWtDg a2iDSxHạ điktWtDg Dxxi7arồi, ôDxxi7ang HànDxxi7a ktWtDgcùng bktWtDgà HAtàn nDxxi7ahìn nDxxi7ahau, tra2iDSxong lòngAt cóDxxi7a mộtDxxi7a lia2iDSxnh cAtảm tốt.

Đới Dxxi7aTư ktWtDgDĩnh mktWtDgở cửktWtDga ra2iDSxa, nhìDxxi7an Dxxi7athấy ktWtDgngười nktWtDggoài cửaa2iDSx, sắca2iDSx mặtAt cứngktWtDg ktWtDgđờ, họktWtDg Dxxi7alại tớiDxxi7a nữa.

“Bác trDxxi7aai, bDxxi7aác gáAti, haktWtDgi ngườiAt tDxxi7aới ra2iDSxồi ạ.Dxxi7a” VDxxi7aừa địnhDxxi7a ktWtDgkêu Dxxi7aba mẹ,ktWtDg độtAt nhktWtDgiên nhớDxxi7a tớktWtDgi Atngày đAtó ktWtDgbà Hàna2iDSx cDxxi7aó na2iDSxói a2iDSxqua, côAt vộiDxxi7a vDxxi7aàng sAtửa miệng.

Ông HAtàn cùnAtg ba2iDSxà HànAt vuAti vẻDxxi7a điDxxi7a tớia2iDSx, ngồiAt xuốngDxxi7a ghAtế sôktWtDg phaktWtDg, ĐớiDxxi7a TAtư Dĩnha2iDSx trona2iDSxg lòDxxi7ang ktWtDgsinh Atnghi hAtoặc, kDxxi7ahông Atlẽ họAt đếnktWtDg đâyktWtDg bứa2iDSxc côktWtDg ktWtDgly hôn.

“Tư DktWtDgĩnh, Dxxi7acô cDxxi7ahuẩn bịa2iDSx Atkhi ktWtDgnào dọnDxxi7a đAti? CktWtDghúng tAta mua2iDSxốn đktWtDgem nơia2iDSx nàya2iDSx tranDxxi7ag hoàngktWtDg lạDxxi7ai mộAtt cktWtDghút.” BktWtDgà a2iDSxHàn nhìAtn xunDxxi7ag quanAth phòa2iDSxng tựaAt hDxxi7aồ Dxxi7akhông vừaDxxi7a lòng.

“Cảnh HiêAtn na2iDSxhất a2iDSxđịnh nóia2iDSx cAtho côAt biDxxi7aết rồiDxxi7a, ktWtDgHạ TAthần đa2iDSxang maDxxi7ang thAtai, đa2iDSxứa Dxxi7anhỏ làAt coAtn củAta CảnhktWtDg HiêDxxi7an? a2iDSxTa a2iDSxnghĩ sẽa2iDSx đema2iDSx nóAt đếnDxxi7a đâyktWtDg đDxxi7aể ca2iDSxhăm sóc,Dxxi7a da2iDSxù ktWtDggì nóktWtDg cũktWtDgng đanDxxi7ag maDxxi7ang cốa2iDSxt nhụcDxxi7a ca2iDSxủa HànktWtDg gktWtDgia chDxxi7aúng ta.”

Đới TAtư DĩAtnh cktWtDghấn Atđộng, HạDxxi7a Tha2iDSxần maAtng ktWtDgthai, đứaa2iDSx nhktWtDgỏ lDxxi7aà ca2iDSxon củaktWtDg CảnhktWtDg HiênktWtDg? ĐiềktWtDgu Atnày ktWtDgsao ktWtDgcó thDxxi7aể? Nếa2iDSxu CảnhDxxi7a HiAtên cktWtDgùng HạAt ThầAtn Dxxi7aở cùnAtg ma2iDSxột Dxxi7achỗ, a2iDSxnhư sktWtDgao lạia2iDSx khônAtg đồngDxxi7a ktWtDgý cùngAt cktWtDgô la2iDSxy hôna2iDSx, hktWtDgay la2iDSxà ôDxxi7ang bAtà Hàna2iDSx cốAt Dxxi7aý Atnói nhưAt vậy.

“Cô khôna2iDSxg Attin Atsao? ĐượcktWtDg rAtồi, Atta sa2iDSxẽ Atchờ Ca2iDSxảnh AtHiên tAtrở vềDxxi7a, chúnAtg Atta cùnDxxi7ag nha2iDSxau hỏia2iDSx nDxxi7aó. CktWtDgô đAti ktWtDggọi điệnktWtDg tAthoại a2iDSxcho nDxxi7aó điAt.” AtBà a2iDSxHàn nhìktWtDgn rktWtDga hoàDxxi7ai a2iDSxnghi trona2iDSxg mắta2iDSx cô.

“Vâng.” ĐớiDxxi7a TAtư DĩDxxi7anh la2iDSxấy a2iDSxđiện ta2iDSxhoại da2iDSxi độa2iDSxng bktWtDgên ngưAtời rAta gọi.

“Tư Da2iDSxĩnh, ktWtDgcó Dxxi7aviệc gìa2iDSx sao?a2iDSx” HàAtn CảnDxxi7ah AtHiên cầmDxxi7a lDxxi7aấy dDxxi7ai độngDxxi7a vừaAt thấktWtDgy làktWtDg đDxxi7aiện thoạiktWtDg ởDxxi7a nktWtDghà gọiDxxi7a đến.

“Bây giờa2iDSx a2iDSxanh cóDxxi7a ba2iDSxận ka2iDSxhông? KhônAtg phảiktWtDg a2iDSxvội, na2iDSxhưng anDxxi7ah hãyDxxi7a Attan sa2iDSxở sớmAt a2iDSxmột chút,At Atem cAtó Atviệc muốktWtDgn hỏktWtDgi ktWtDganh mà.”Dxxi7a Dxxi7aGiọng ĐớiAt AtTư DĩnhktWtDg rấtktWtDg nhẹ.

Hàn a2iDSxCảnh HiDxxi7aên nktWtDghìn ktWtDgxem đồa2iDSxng hktWtDgồ, còAtn cóDxxi7a nAtửa giDxxi7aờ a2iDSxcũng đAtã tktWtDgan sởktWtDg rồi,ktWtDg nói:Dxxi7a “Được,ktWtDg Dxxi7aanh lậpktWtDg tứDxxi7ac vềAt ngay.”

Đới TktWtDgư DĩnhDxxi7a cùDxxi7ang Dxxi7aông HDxxi7aàn, ba2iDSxà Dxxi7aHàn a2iDSxlẳng lặDxxi7ang ngồiktWtDg Atchờ CảnktWtDgh HiênktWtDg trởktWtDg va2iDSxề Atchứng Atminh a2iDSxhết thảy.

Chuông Dxxi7acửa vừaa2iDSx ktWtDgreo, ĐktWtDgới TktWtDgư DĩnhAt vAtội ktWtDgvàng đia2iDSx mởa2iDSx cửa.

“Tư ktWtDgDĩnh, chuyệnktWtDg gì,…”At AtHàn CảnhDxxi7a HiDxxi7aên tktWtDgiến vàktWtDgo nhAtà liềnDxxi7a ha2iDSxỏi, độta2iDSx nhiDxxi7aên ktWtDgthấy chAta mẹAt a2iDSxđang nDxxi7agồi ởktWtDg a2iDSxghế sa2iDSxô phAta, sửngktWtDg sa2iDSxốt nói:

“Cha mDxxi7aẹ, tạiktWtDg saa2iDSxo ktWtDghai ngườiDxxi7a lạia2iDSx đếna2iDSx đây?”

“Xảy rDxxi7aa chAtuyện Dxxi7alớn Dxxi7anhư thếAt màktWtDg chúa2iDSxng tAta cAtó Dxxi7athể khAtông đếnktWtDg đưAtợc sao?Dxxi7a” va2iDSxẻ mặtDxxi7a ônAtg HànAt nghiêmDxxi7a túca2iDSx nói.

“Con cònAt giảktWtDg bộa2iDSx, đứAta nhktWtDgỏ Attrong bDxxi7aụng HktWtDgạ ThầnDxxi7a cktWtDgó phảDxxi7ai Dxxi7alà Dxxi7acủa Dxxi7acon Dxxi7akhông, cóAt phảia2iDSx ktWtDghay kha2iDSxông?” AtBà ktWtDgHàn gõktWtDg vktWtDgào đầuktWtDg aDxxi7anh mộtAt cAtái, ktWtDgtại Dxxi7asao aDxxi7anh Dxxi7acái Atgì cũngktWtDg kDxxi7ahông a2iDSxnói Dxxi7acho họAt biktWtDgết chứ.

Hàn CDxxi7aảnh Hiêna2iDSx cứktWtDgng ngưAtời đứa2iDSxng đktWtDgơ nơiAt đó,At Atkhông biếtAt ktWtDglà ktWtDgnên phủDxxi7a nhậAtn Dxxi7ahay tDxxi7ahừa nDxxi7ahận nữa,a2iDSx cDxxi7aha mDxxi7aẹ biếta2iDSx đứa2iDSxa nhDxxi7aỏ tra2iDSxong bụngktWtDg HạDxxi7a Thầna2iDSx la2iDSxà coDxxi7an cAtủa a2iDSxchính ktWtDgmình, còna2iDSx ktWtDgTư Dĩnha2iDSx ta2iDSxhì sAtao, kAthông a2iDSxkhỏi đưDxxi7aa Dxxi7amắt Atnhìn vềa2iDSx pha2iDSxía cô.

“Cha mẹ,At tAtại sktWtDgao ktWtDghai nktWtDggười lạiDxxi7a biết?”ktWtDg NgữDxxi7a kAthí củaktWtDg aktWtDgnh cAtó va2iDSxẻ bấtDxxi7a đDxxi7aắc dĩDxxi7a trầmDxxi7a trọng,ktWtDg chuyDxxi7aện tớia2iDSx nưa2iDSxớc nàyDxxi7a cũngktWtDg kktWtDghông tktWtDghể khônDxxi7ag thừaDxxi7a nhận.

Sắc mặtDxxi7a ĐớiktWtDg TDxxi7aư DĩktWtDgnh Dxxi7athay đổiAt, trDxxi7aong ktWtDgđáy mắta2iDSx cóa2iDSx chúAtt Dxxi7ađau lktWtDgòng, cAtô cDxxi7aó Dxxi7athể khAtông thAtèm đểAt Atý đktWtDgến chuyệnAt tìDxxi7anh ktWtDgcủa CảnDxxi7ah HiêktWtDgn vàAt HDxxi7aạ TAthần, nhưnga2iDSx côAt đểktWtDg ýktWtDg a2iDSxđến viDxxi7aệc aa2iDSxnh cktWtDgư nhDxxi7aiên dktWtDgám lAtừa mình.

“Chúng Dxxi7ata tktWtDgại saa2iDSxo lạDxxi7ai biếktWtDgt, hômktWtDg na2iDSxay ônDxxi7ag a2iDSxHàn vớiktWtDg bàDxxi7a ktWtDgHàn nổa2iDSxi giậAtn đùngAt đùngktWtDg Dxxi7achạy đếnDxxi7a chấtktWtDg vDxxi7aấn chúnDxxi7ag tktWtDga, bắtDxxi7a cha2iDSxúng tDxxi7aa a2iDSxcho bktWtDgọn Athọ mộta2iDSx cáiAt côa2iDSxng đa2iDSxạo, hiệnDxxi7a tạia2iDSx tDxxi7aa muốnktWtDg ktWtDghỏi coAtn, cDxxi7aon tíktWtDgnh Atlàm a2iDSxsao Dxxi7abây giờ.At” ÔngktWtDg HàktWtDgn Atthực Atthông Atminh đa2iDSxem vấnDxxi7a đềDxxi7a na2iDSxày đẩyDxxi7a saktWtDgng cAtho anh

“Con…” a2iDSxHàn CảDxxi7anh HiênAt a2iDSxchần ca2iDSxhờ, Dxxi7akhông biếDxxi7at a2iDSxlàm ktWtDgsao mDxxi7aới phải.

“Rất khktWtDgó Dxxi7aquyết địnhAt ktWtDgsao? a2iDSxCó đktWtDgiều a2iDSxta nóAti ca2iDSxho ca2iDSxon ba2iDSxiết, CảnhAt Hiên,Dxxi7a HDxxi7aạ ThAtần Atđang ktWtDgmang tronAtg Dxxi7amình đktWtDgứa cktWtDgon củaa2iDSx ktWtDgcon, hiệa2iDSxn tạiDxxi7a vAtiệc xảyktWtDg rAta trDxxi7aước a2iDSxmắt chỉDxxi7a cóAt mộa2iDSxt cácha2iDSx giảiDxxi7a ktWtDgquyết đóAt chínha2iDSx a2iDSxlà cAtưới Hạa2iDSx Thần.”At Ônga2iDSx HàDxxi7an tỏa2iDSx tháa2iDSxi độktWtDg kiêktWtDgn ktWtDgquyết nói.

“Cảnh AtHiên àDxxi7a, Dxxi7aHạ ThầnDxxi7a đanDxxi7ag manAtg thaa2iDSxi ca2iDSxon cktWtDgủa Dxxi7acon, cAton nhẫnDxxi7a tâa2iDSxm mặDxxi7ac a2iDSxkệ nktWtDgó sao.Dxxi7a” BAtà HktWtDgàn ởDxxi7a ba2iDSxên ktWtDgcạnh ca2iDSxũng đệma2iDSx thêm.

Đới TưDxxi7a DĩnDxxi7ah lẳngktWtDg lktWtDgặng Atđứng ởktWtDg mộktWtDgt bêDxxi7an, trDxxi7aong mắtAt lộAt bDxxi7ai thươnAtg, hAtóa ktWtDgra đàktWtDgn ôDxxi7ang đềuktWtDg nAthư vậy,a2iDSx Cảnha2iDSx HiênktWtDg cưktWtDg nhktWtDgiên cũktWtDgng Dxxi7asau Atlưng a2iDSxmình cùngktWtDg HạktWtDg ThầnDxxi7a xảyDxxi7a ktWtDgra chuyệa2iDSxn a2iDSxđó, Atvậy tAtại Dxxi7asao ca2iDSxòn khAtông chịua2iDSx buônAtg tAtay cô.

“Cha mẹ,a2iDSx Dxxi7ahai ngườiDxxi7a ka2iDSxhông cktWtDgần Atép conDxxi7a, hAtai Atngười trởDxxi7a vềDxxi7a điktWtDg, coktWtDgn Atsẽ sa2iDSxuy nghDxxi7aĩ Atxem pDxxi7ahải giảia2iDSx quyếtktWtDg chuyệna2iDSx Atnày rAta sao.”At Hàa2iDSxn Cảnha2iDSx Hiêa2iDSxn thốngAt Atkhổ héktWtDgt lớnktWtDg, mọa2iDSxi nAtgười đềuDxxi7a muktWtDgốn éktWtDgp a2iDSxanh, Dxxi7aanh sắAtp điênDxxi7a rồi.

“Vậy cAton tốtDxxi7a nhấa2iDSxt hãya2iDSx ngha2iDSxĩ kĩDxxi7a lạiktWtDg đi,Dxxi7a ca2iDSxhúng a2iDSxta Atcho coktWtDgn At10 nAtgày suktWtDgy Dxxi7anghĩ, cAtùng AtTư DĩDxxi7anh Dxxi7aly hôn,ktWtDg cưa2iDSxới HạktWtDg Thần.”At TronAtg mắDxxi7at ÔnktWtDgg HDxxi7aàn ca2iDSxhứa Atđầy ktWtDgtức giận.

Bà ktWtDgHàn ktWtDgcũng a2iDSxnhìn ĐớiktWtDg TktWtDgư DĩnDxxi7ah nói:

“Tôi ktWtDghy va2iDSxọng cktWtDgô hiểuAt đượktWtDgc, đAtứa ba2iDSxé trAtong bụna2iDSxg a2iDSxHạ Thần,Dxxi7a chúngDxxi7a tôktWtDgi sẽDxxi7a khôngktWtDg bAtỏ nó,a2iDSx cDxxi7aô nênktWtDg ktWtDgbiết chínktWtDgh ktWtDgmình a2iDSxphải a2iDSxlàm Dxxi7anhư Dxxi7athế nAtào? AtNếu ca2iDSxô ktWtDgcó thểktWtDg sa2iDSxinh chAto chúngAt Dxxi7atôi Atmột đứaDxxi7a cha2iDSxáu, chúna2iDSxg Dxxi7atôi cũnDxxi7ag Dxxi7asẽ ktWtDgkhông vôa2iDSx Dxxi7atình bứcAt cô.”

“Cháu hiDxxi7aểu được,ktWtDg a2iDSxcháu kktWtDghông cóktWtDg tktWtDgrách ha2iDSxai bác,ktWtDg Atcũng khAtông a2iDSxcó gìDxxi7a kỳAt lạ.”At Đớia2iDSx TưktWtDg Dĩnha2iDSx cườiDxxi7a khAtổ, cDxxi7aô kAthông cAtó tktWtDgư ca2iDSxách ta2iDSxrách bọktWtDgn họ.

“Chúng tktWtDgôi đktWtDgi ktWtDg, cDxxi7ahuyện Dxxi7acòn lạAti haDxxi7ai ktWtDgngười a2iDSxtự mìktWtDgnh gAtiải qua2iDSxyết, ca2iDSxhúng tktWtDgôi Atchỉ cầnktWtDg kktWtDgết quả.”a2iDSx ÔnAtg Hàna2iDSx ktWtDglôi kéDxxi7ao ba2iDSxà HàAtn, Atném lktWtDgại nhữngktWtDg Dxxi7alời ktWtDgnày, rồDxxi7ai xktWtDgoay ngườia2iDSx rờiktWtDg đi.

Anh cktWtDghọn em

Hàn CảDxxi7anh Hiêna2iDSx nha2iDSxìn ĐớiDxxi7a ktWtDgTư DĩnhktWtDg Dxxi7avẫn đanDxxi7ag bìnAth a2iDSxtĩnh đứa2iDSxng ởa2iDSx bêna2iDSx ca2iDSxạnh, a2iDSxáy náyktWtDg nóiAt: Dxxi7a“Tư DAtĩnh, ktWtDgem ktWtDgnghe anktWtDgh gia2iDSxải thDxxi7aích, lầktWtDgn đóAt a2iDSxlà vDxxi7aì a2iDSxanh uốngktWtDg rưa2iDSxợu, chAto nAtên Atmới cóktWtDg tAthể cùngDxxi7a HktWtDgạ ThầnAt xảDxxi7ay Dxxi7ara ktWtDgchuyện khônga2iDSx nDxxi7aên xDxxi7aảy ra2iDSxa, aDxxi7ai ngktWtDgờ côa2iDSx a2iDSxấy ktWtDglại maAtng thAtai, anh……….”

“Cảnh HDxxi7aiên, chúa2iDSxc mừAtng anhktWtDg, la2iDSxên Atchức cha.”ktWtDg ĐớiDxxi7a a2iDSxTư Da2iDSxĩnh Dxxi7alại đDxxi7aột nhiênktWtDg na2iDSxgăn lAtời anh.

Mặt Ha2iDSxàn CảnhDxxi7a HktWtDgiên bDxxi7aiến sắc,a2iDSx nóiAt: “a2iDSxTư DDxxi7aĩnh, lờiktWtDg eAtm nóiAt Dxxi7acó Dxxi7aý gktWtDgì? TrAtong Dxxi7alòng Dxxi7aem đa2iDSxang nktWtDgghĩ gìDxxi7a thìa2iDSx nóiDxxi7a Dxxi7ara đAti, ktWtDgem cóktWtDg tAthể đáktWtDgnh anhAt, cóktWtDg thểAt mắnDxxi7ag anAth nhưnktWtDgg a2iDSxxin Dxxi7aem ktWtDgđừng cDxxi7aó thAtái độAt này.”

“Em a2iDSxvì ktWtDgsao phảa2iDSxi đánha2iDSx anktWtDgh, ktWtDgmắng a2iDSxanh? Dxxi7aEm kDxxi7ahông na2iDSxên chúa2iDSxc mừnAtg Atanh sao?”a2iDSx KhóAte miệnAtg ĐớAti Dxxi7aTư DĩnAth maDxxi7ang ta2iDSxheo mộa2iDSxt cAthút cườia2iDSx cDxxi7aười, Atlàm cha2iDSxo anAth nhìa2iDSxn khktWtDgông Dxxi7ara Atcô đanga2iDSx a2iDSxnghĩ gì.

“Tư Dĩna2iDSxh, eAtm khDxxi7aông tra2iDSxách Dxxi7aanh ktWtDgsao? ktWtDgEm kDxxi7ahông Atoán anAth sao?ktWtDg” TDxxi7arong la2iDSxòng Dxxi7aHàn Dxxi7aCảnh Hiêa2iDSxn vôktWtDg cùDxxi7ang hoaDxxi7ang manAtg, tAtại ktWtDgsao ktWtDgcô lạktWtDgi cktWtDgó Atthể bìnktWtDgh Attĩnh nhưDxxi7a thế?

“Em Dxxi7akhông Attrách, cũnAtg khDxxi7aông oán,Dxxi7a Ca2iDSxảnh Hiên,ktWtDg đâyDxxi7a làAt việktWtDgc Dxxi7aem khônktWtDgg thểktWtDg làmDxxi7a a2iDSxcho ktWtDganh, chDxxi7ao ktWtDgnên a2iDSxchúng tDxxi7aa lDxxi7ay hôa2iDSxn đi.ktWtDg” ĐớiktWtDg ktWtDgTư Dĩna2iDSxh biktWtDgết ktWtDgmình khônAtg cAtó tktWtDgư cktWtDgách oána2iDSx, điềuAt a2iDSxcô cóAt tha2iDSxể lDxxi7aàm làDxxi7a thktWtDgành tDxxi7aoàn cha2iDSxo bọAtn họ.

“Ly ktWtDghôn, lktWtDgy ktWtDghôn gì?a2iDSx Ea2iDSxm a2iDSxvì điDxxi7aều Dxxi7anày màa2iDSx lktWtDgy hônAt saDxxi7ao?” a2iDSxHàn CảDxxi7anh HiAtên nóngktWtDg ga2iDSxiận ktWtDg, Atsau đóa2iDSx bAtắt lAtấy ktWtDgbả vaDxxi7ai Atcủa cAtô, nóia2iDSx: “AtEm ca2iDSxứ coa2iDSxi nhAtư cAthúng Dxxi7ata a2iDSxtìm đượcDxxi7a mDxxi7aột ktWtDgngười đẻDxxi7a thuêAt đDxxi7aược khônga2iDSx? ktWtDgEm kktWtDghông a2iDSxphải nóiAt ktWtDgem sẽktWtDg kDxxi7ahông ngạktWtDgi sao?”

Đới TưktWtDg DĩAtnh nhktWtDgìn aa2iDSxnh kícktWtDgh độngAt, hktWtDgạ tktWtDgay ana2iDSxh xuốngAt, a2iDSxnói: “HạktWtDg Thầna2iDSx làDxxi7a mẹktWtDg củktWtDga coAtn aktWtDgnh, aa2iDSxnh cóDxxi7a ktWtDgthể xektWtDgm côktWtDg ấya2iDSx a2iDSxnhư mDxxi7aột Dxxi7angười đẻDxxi7a thuêktWtDg a2iDSxsao? CoAtn củaa2iDSx côktWtDg Dxxi7aấy Atsẽ cDxxi7ahịu cDxxi7aho chúDxxi7ang tktWtDga saa2iDSxo? CảnhDxxi7a HiênAt đừktWtDgng Dxxi7atự lừaktWtDg dốiAt a2iDSxchính mìa2iDSxnh nữa.”

Hàn Cảnha2iDSx HiênDxxi7a cứDxxi7ang Atđờ ngưa2iDSxời, Dxxi7alời Atcủa côAt khônga2iDSx chútktWtDg Atlưu tìAtnh cDxxi7ahạm vàoktWtDg chỗktWtDg đauAt củaAt mìnhktWtDg, Atmột ktWtDglúc lâktWtDgu sa2iDSxau ktWtDgmới nhDxxi7aìn côa2iDSx rồAti nóAti: “AnhAt a2iDSxsẽ Atkhông lDxxi7ay hôa2iDSxn vớia2iDSx emDxxi7a, trưDxxi7aớc kDxxi7aia aDxxi7anh cũna2iDSxg đDxxi7aã nóiDxxi7a rồi,ktWtDg Dxxi7aanh tAtình nguyệnktWtDg khôAtng ktWtDgcó conDxxi7a, Atcũng khôDxxi7ang muốnAt mktWtDgất điAt ea2iDSxm, hiệAtn tạia2iDSx anktWtDgh vẫnAt muốDxxi7an nhưa2iDSx thế.”

“Cảnh HiêktWtDgn, tộAti gìa2iDSx chứ?Dxxi7a Aa2iDSxnh ktWtDgcó biếa2iDSxt ana2iDSxh làktWtDgm Dxxi7anhư Atvậy thươngDxxi7a ta2iDSxổn Atbao nhiêuAt ngườa2iDSxi khDxxi7aông? CktWtDgha mẹa2iDSx cDxxi7aủa a2iDSxanh, Ha2iDSxạ TDxxi7ahần Atvà cktWtDgon a2iDSxcủa Atcô ấy,ktWtDg aa2iDSxnh nha2iDSxẫn tâAtm Dxxi7asao?” a2iDSxĐới Ta2iDSxư DAtĩnh vừktWtDga cảAtm a2iDSxđộng, ktWtDgvừa đaa2iDSxu lòng.

“Tư Dĩna2iDSxh, a2iDSxem khAtông cAtần nóa2iDSxi nữktWtDga, aa2iDSxnh bắa2iDSxt buAtộc pa2iDSxhải phụAt Dxxi7amột bênDxxi7a, nếuAt chDxxi7aọn giữAta đứaAt béDxxi7a vàAt a2iDSxem, aa2iDSxnh sẽDxxi7a cktWtDghọn em.”a2iDSx Dxxi7aHàn CAtảnh HiênktWtDg nhìna2iDSx ca2iDSxô vớAti tháiDxxi7a độa2iDSx a2iDSxcương quyết.

Đới TưAt DĩDxxi7anh bấDxxi7at đắcktWtDg dDxxi7aĩ thởktWtDg dàiAt, cDxxi7aô biếtDxxi7a thua2iDSxyết phụcAt CảktWtDgnh HiênktWtDg thựAtc sựa2iDSx rAtất kAthó khăn,At Atanh ca2iDSxần thờiAt giaa2iDSxn đểDxxi7a sAtuy ngAthĩ cẩDxxi7an thận.

Chuyện củaAt Hàa2iDSxn Dxxi7aCảnh HiDxxi7aên cùnAtg HạDxxi7a ThầnAt Dxxi7akhông còktWtDgn la2iDSxà ktWtDgbí ktWtDgmật, nhấa2iDSxt Dxxi7ađịnh mọia2iDSx nga2iDSxười cũAtng đa2iDSxã Atbiết rồi.

Đới TưAt Giaa2iDSxi a2iDSxcùng TrịnDxxi7ah VktWtDgũ VăDxxi7an manAtg vẻDxxi7a ktWtDgmặt tứcDxxi7a giktWtDgận bấta2iDSx Dxxi7abình đktWtDgi vàa2iDSxo ktWtDgnhà TAtư Dĩnh.

“Em a2iDSxcòn khôa2iDSxng tứcDxxi7a ktWtDggiận, hDxxi7aai ngDxxi7aười ktWtDgtức giAtận làAtm chktWtDgi?” ĐớiktWtDg TDxxi7aư DĩnDxxi7ah nhìnAt cáa2iDSxc côa2iDSx cktWtDgười nói.

“Tư DĩDxxi7anh, ởa2iDSx trưDxxi7aớc mặa2iDSxt ba2iDSxọn Atchị khôa2iDSxng cầnAt ktWtDgkiên cườa2iDSxng nhDxxi7aư vậy,a2iDSx ktWtDgnếu Dxxi7aem ktWtDgmuốn khóa2iDSxc, hktWtDgãy Atkhóc đa2iDSxi, bọAtn ca2iDSxhị cùnAtg a2iDSxem chiktWtDga sẻ.”

Đới TưktWtDg Giaa2iDSxi cũa2iDSxng ha2iDSxiểu ktWtDgđược lònDxxi7ag củaDxxi7a eDxxi7am gáAti, Atsắc mặktWtDgt cóAt a2iDSxchút trầmktWtDg tAtrọng hỏi:Dxxi7a a2iDSx“Tư Dĩnha2iDSx, lDxxi7aần ktWtDgnày cAtó phDxxi7aải eDxxi7am quktWtDgyết ktWtDgđịnh a2iDSxly hôn?”

“Ly hôn?Dxxi7a CAtậu cùnDxxi7ag HAtàn CảnhDxxi7a Dxxi7aHiên muốnAt lAty hôn?”At TktWtDgrịnh Vũa2iDSx Văa2iDSxn chấnAt Dxxi7ađộng hỏi.

Đới TktWtDgư DĩDxxi7anh trầAtm mktWtDgặc a2iDSxmột cDxxi7ahút mớiktWtDg nktWtDgói: “AtTuy rằDxxi7ang Cảnha2iDSx HiktWtDgên vDxxi7aẫn ktWtDgkhông Dxxi7ađồng ktWtDgý lAty hônDxxi7a, nhưngAt eAtm biAtết Dxxi7aanh ktWtDgấy tớktWtDgi mAtột ngàAty nàDxxi7ao đAtó cktWtDgũng Dxxi7asẽ đồnga2iDSx ýktWtDg giktWtDgải quyktWtDgết Atchuyện na2iDSxày, tìnktWtDgh yêuAt củaktWtDg cAthúng Atem nếuAt ktWtDgso sánktWtDgh cũngAt khôa2iDSxng bằnDxxi7ag đượcDxxi7a mktWtDgáu ma2iDSxủ ta2iDSxình Dxxi7athâm Atcốt nhụcAt cktWtDgủa ngườiktWtDg tAthân, ktWtDgem Dxxi7atin tưởnAtg Dxxi7akhi aa2iDSxnh ấktWtDgy nhìa2iDSxn thấAty Atcon mìnktWtDgh, cũnga2iDSx cAthính lktWtDgà tktWtDghời điểmktWtDg Dxxi7achúng ektWtDgm ktWtDgly hôn.”

Nhìn ktWtDgcô cũa2iDSxng khôngAt cóktWtDg bia2iDSxểu hia2iDSxện củDxxi7aa sựktWtDg bDxxi7ai thưDxxi7aơng, Trịa2iDSxnh VktWtDgũ a2iDSxVăn cũAtng độta2iDSx nDxxi7ahiên hiểuAt được,At TAtư DDxxi7aĩnh vAtẫn yêuAt LonAtg NgktWtDgạo Phỉ,At chktWtDgo nktWtDgên mớia2iDSx bìnhktWtDg tĩAtnh Atnhư Dxxi7avậy, chíAtnh mìnhktWtDg thậtDxxi7a khDxxi7aông biếtktWtDg Atnên ktWtDgthương cDxxi7aảm Atcho ca2iDSxô ktWtDghay Dxxi7aHàn Cảna2iDSxh Hiên.

Hạ a2iDSxThần lDxxi7aẳng lặngAt a2iDSxngồi tAtrên sôa2iDSx phaa2iDSx, chờAt HDxxi7aàn CảAtnh ktWtDgHiên mởktWtDg Atmiệng, côDxxi7a ktWtDgkhông nghDxxi7aĩ Attới cAtha mẹktWtDg lDxxi7aại pDxxi7ahái ngườiktWtDg điềuAt ktWtDgtra cô,a2iDSx Atcó Atđiều viDxxi7aệc nàDxxi7ay Atcũng đúna2iDSxg a2iDSxvới hktWtDgy vọa2iDSxng củaa2iDSx cô.

Hàn CảnktWtDgh HiêktWtDgn da2iDSxo dAtự đãDxxi7a lDxxi7aâu, rốtktWtDg cụcktWtDg ngẩa2iDSxng đầa2iDSxu nhAtìn ca2iDSxô, hạAt quyếtAt địnhAt, quyếDxxi7at ktWtDgtâm nóiAt: “HạAt ThầnAt, Atanh Dxxi7axin lỗAti, bấAtt luậAtn Dxxi7aem quyếtAt địnhktWtDg sẽa2iDSx lktWtDgàm gAtì vớAti cDxxi7aái thktWtDgai, Dxxi7aanh cDxxi7ahỉ ktWtDgcó a2iDSxthể na2iDSxói vAtới Atem rằng,ktWtDg aktWtDgnh sẽktWtDg Dxxi7akhông cùna2iDSxg Dxxi7aTư DktWtDgĩnh Atly hôn.”

“Anh CảnktWtDgh AtHiên, Dxxi7aem a2iDSxcho tớiktWtDg Dxxi7abây ga2iDSxiờ đềuDxxi7a ktWtDgkhông cAtó nghĩa2iDSx tớia2iDSx Dxxi7aanh sẽa2iDSx Atly hôAtn, a2iDSxanh cũna2iDSxg khôngAt a2iDSxcần phktWtDgải chịa2iDSxu tráchktWtDg nhiệmAt, đứaktWtDg béAt a2iDSxnày aktWtDgnh cũnDxxi7ag Dxxi7akhông cầna2iDSx phảiDxxi7a Atxen vào.”Dxxi7a Nướca2iDSx mắtDxxi7a Dxxi7aHạ thầAtn chảktWtDgy xuống,a2iDSx oáa2iDSxn hAtận a2iDSxtrong lAtòng lạiktWtDg gia2iDSxa tăngAt thêmktWtDg vàktWtDgi phần.

“Hạ ThầktWtDgn, Dxxi7aanh kDxxi7ahông nAtghĩ Atsẽ tAtổn thươAtng đếAtn ema2iDSx, thậDxxi7at sktWtDgự ktWtDganh Dxxi7akhông Atmuốn na2iDSxhư vậyAt.” Hàna2iDSx ktWtDgCảnh HiênktWtDg kDxxi7ahông bktWtDgiết biểuAt đạktWtDgt lờiDxxi7a ktWtDgxin la2iDSxỗi nhktWtDgư thếa2iDSx nào.

“Em biếtDxxi7a, CảnDxxi7ah HiênAt, a2iDSxanh đDxxi7ai đi,a2iDSx Dxxi7aem khôAtng muốa2iDSxn gặpDxxi7a ktWtDganh nữDxxi7aa.” HạktWtDg ThầnDxxi7a thậta2iDSx khôna2iDSxg ngktWtDgờ ngườiktWtDg đAtàn Dxxi7aông Dxxi7anày lạia2iDSx Dxxi7abạc tAtình bạcAt nghĩAta Dxxi7avới a2iDSxmình na2iDSxhư vậy.

“Vậy ektWtDgm ba2iDSxảo Attrọng, Atanh ktWtDgđi đây.”ktWtDg HàAtn CDxxi7aảnh HktWtDgiên cha2iDSxần cDxxi7ahờ mộDxxi7at a2iDSxchút, Dxxi7ađứng dậa2iDSxy nhìnktWtDg cô,Dxxi7a Dxxi7arồi Dxxi7axoay lưngktWtDg đi.

Hạ Thầa2iDSxn huDxxi7ang hăAtng Atnhìn ta2iDSxheo bóa2iDSxng dánDxxi7ag anAth, Hàna2iDSx CảnhDxxi7a AtHiên, mộDxxi7at a2iDSxngày Dxxi7anào đó,At aDxxi7anh sẽAt pktWtDghải cầuktWtDg Dxxi7axin côAt cha2iDSxo anDxxi7ah qua2iDSxay trởktWtDg về.

Trong quánDxxi7a cafe.

“Tư DktWtDgĩnh, ktWtDgem Dxxi7acó kha2iDSxỏe khAtông?” LonAtg NgạoDxxi7a Pa2iDSxhỉ nhìktWtDgn cô,a2iDSx ktWtDgquan tDxxi7aâm hỏi,At khôna2iDSxg bia2iDSxết ca2iDSxô Atsau Dxxi7akhi a2iDSxbiết chuyệnktWtDg cAtủa ktWtDgHạ ktWtDgThần sẽa2iDSx nghAtĩ nAthư ta2iDSxhế nào?

“Vẫn Dxxi7atốt, còAtn anh?At” ĐớktWtDgi Ta2iDSxư a2iDSxDĩnh nhẹDxxi7a Atnhàng uốa2iDSxng mộta2iDSx ngụma2iDSx càa2iDSx pa2iDSxhê, ca2iDSxà phAtê ca2iDSxhua sótAt giốktWtDgng nhAtư lònktWtDgg củAta côktWtDg bâyDxxi7a ktWtDggiờ vậy.

“Bây giờa2iDSx ektWtDgm địna2iDSxh Atlàm gìa2iDSx?” LDxxi7aong Nga2iDSxạo PhỉktWtDg quDxxi7aan tâDxxi7am hỏi.

“Làm ktWtDgcái gì?”a2iDSx Đa2iDSxới TưDxxi7a DĩnAth sửktWtDgng sốt,Dxxi7a khônDxxi7ag hiểuAt đượcktWtDg ýktWtDg tDxxi7aứ Dxxi7acủa anh.

“Chính a2iDSxlà HAtạ Thầna2iDSx đktWtDgã a2iDSxmang thaAti rồia2iDSx, eAtm địnha2iDSx a2iDSxlàm gìAt bâAty gDxxi7aiờ?” a2iDSxLong NktWtDggạo PhỉktWtDg nóiDxxi7a ra2iDSxõ lại.

“Em cAtó a2iDSxthể lDxxi7aàm gìDxxi7a bâya2iDSx giờ?”a2iDSx ĐớDxxi7ai TktWtDgư AtDĩnh Dxxi7acười khổ.

“Nếu ktWtDgem khônDxxi7ag muốktWtDgn cùnktWtDgg CảnDxxi7ah Dxxi7aHiên ktWtDgly hôn,ktWtDg na2iDSxhư vậDxxi7ay ktWtDganh giúpa2iDSx eDxxi7am giảia2iDSx Dxxi7aquyết chuyệnDxxi7a nàa2iDSxy.” LAtong Dxxi7aNgạo Pa2iDSxhỉ tktWtDgin tưởngktWtDg thựcAt lựcDxxi7a cDxxi7aủa a2iDSxanh sẽDxxi7a giDxxi7aải quktWtDgyết chuyệktWtDgn nktWtDgày dễa2iDSx dàng.

“Không Dxxi7acần, khôDxxi7ang Atcần tổnktWtDg tha2iDSxương đứaAt béa2iDSx.” a2iDSxĐới TưktWtDg DktWtDgĩnh cuốna2iDSxg quAtít Dxxi7angăn cảktWtDgn, anDxxi7ah ka2iDSxhông Atphải muốnDxxi7a bỏktWtDg cáAti a2iDSxthai củaktWtDg AtHạ AtThần chứ.

Nhìn cktWtDgô bDxxi7aày Atra dángktWtDg ktWtDgvẻ khẩnAt trưAtơng nhktWtDgư thế,ktWtDg LoktWtDgng NgạoktWtDg AtPhỉ cảmDxxi7a tDxxi7ahấy ktWtDglẫn ktWtDglộn nóiktWtDg: “TAtư DĩktWtDgnh, a2iDSxem vìAt cktWtDgái gìDxxi7a phảia2iDSx chktWtDgịu nhưDxxi7a vậy?”

“Em đãDxxi7a khônga2iDSx Dxxi7athể siDxxi7anh ca2iDSxho CảDxxi7anh AtHiên a2iDSxmột đktWtDgứa Dxxi7acon, a2iDSxsao cDxxi7aó thểDxxi7a điDxxi7a thươa2iDSxng ktWtDgtổn tớDxxi7ai a2iDSxcon cAtủa ana2iDSxh ấyDxxi7a chứ?”a2iDSx AtĐới ktWtDgTư ktWtDgDĩnh thktWtDgầm thởAt dài.

“Tư Dĩa2iDSxnh, vìDxxi7a sktWtDgao ea2iDSxm vẫnktWtDg thaAty ngườiDxxi7a kháa2iDSxc suDxxi7ay nghĩktWtDg, khôngAt Dxxi7asuy ktWtDgnghĩ ga2iDSxì chktWtDgo mìktWtDgnh cả.”ktWtDg La2iDSxong NgạoDxxi7a Pa2iDSxhỉ nhDxxi7aìn cktWtDgô nDxxi7agồi trướcAt ma2iDSxắt mDxxi7aà đaa2iDSxu lòng.

“Em ca2iDSxũng a2iDSxkhông Atcó Attốt nDxxi7ahư Atvậy đâuAt. AtCũng khôktWtDgng Dxxi7acòn sớmktWtDg nAtữa, ktWtDgem phảa2iDSxi trởDxxi7a vềAt, gặpa2iDSx lạiDxxi7a sau.a2iDSx” ĐớiAt TưDxxi7a DĩnktWtDgh khônga2iDSx biktWtDgết a2iDSxvì saDxxi7ao, a2iDSxcô khôngktWtDg a2iDSxthể Atbình thảna2iDSx đốia2iDSx ktWtDgmặt vớiAt a2iDSxanh được.

“Anh đưaAt ektWtDgm về.a2iDSx” AtLong Dxxi7aNgạo Pha2iDSxỉ bktWtDgiết tDxxi7arong lòngktWtDg côAt cktWtDgòn ngạDxxi7ai ngùng,At aa2iDSxnh phảAti lDxxi7aàm gìAt cDxxi7aho đúna2iDSxg đây?

“Cám a2iDSxơn anha2iDSx, nhDxxi7aưng khônga2iDSx cAtần Atđâu, ektWtDgm tktWtDgự láDxxi7ai ktWtDgxe về.”a2iDSx Dxxi7aĐới TưAt ktWtDgDĩnh a2iDSxkhách Dxxi7asáo cAtự tuyệta2iDSx, saa2iDSxu đDxxi7aó rờa2iDSxi ktWtDgkhỏi quán cafe.