You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 6A6Miqn7: Mpb7CK5uốn cópb7CK5 đứA6Miqna bé

Ông Hạpb7CK5 cùnSgKP6Eg SgKP6EBà A6MiqnHạ giậtUo mSgKP6Eình nhpb7CK5ìn bpb7CK5ọn họ,A6Miqn spb7CK5au Uođó vẻUo mặpb7CK5t đầyA6Miqn pA6Miqnhẫn nộpb7CK5 nói:

“Ông nA6Miqnói đùaSgKP6E pb7CK5gì vậy?Uo pb7CK5Nếu CảSgKP6Enh SgKP6EHiên muốnpb7CK5 pb7CK5cưới TA6Miqniểu pb7CK5Thần, A6Miqnnó Uosẽ khônA6Miqng cA6Miqnưới ngườiSgKP6E khác,SgKP6E Uohơn nữapb7CK5 chUoo pb7CK5dù hiệnA6Miqn tạiA6Miqn hUoai ngườSgKP6Ei SgKP6Echịu cưới,pb7CK5 Uochúng Uotôi cũA6Miqnng spb7CK5ẽ khôngA6Miqn chịupb7CK5 gả.”

“Ông HSgKP6Eạ, Uohai ngườiA6Miqn đừngA6Miqn kíSgKP6Ech động,Uo chA6Miqnúng tSgKP6Ea A6Miqnbàn bạcpb7CK5 mSgKP6Eột SgKP6Echút đượcA6Miqn không?”Uo ÔnSgKP6Eg HànUo vộpb7CK5i vànpb7CK5g nói.

“Chính lSgKP6Eà nhUoư tA6Miqnhế này,Uo bàA6Miqn HUoạ, bUoà cầnUo phảUoi hiểSgKP6Eu rSgKP6Eõ, nếpb7CK5u A6Miqnhai ngườiSgKP6E cốUo ýUo bắpb7CK5t HạUo ThầSgKP6En bỏA6Miqn đứaUo SgKP6Enhỏ, vạchẳngpb7CK5 mSgKP6Eay pb7CK5xảy A6Miqnra chuyệSgKP6En gUoì ngoàiA6Miqn ýA6Miqn mpb7CK5uốn? NSgKP6Eếu spb7CK5au nàpb7CK5y Hạpb7CK5 ThUoần kSgKP6Ehông thpb7CK5ể mapb7CK5ng thSgKP6Eai lUoại Uothì lSgKP6Eàm saA6Miqnu A6Miqnbây giờ?A6Miqn Bàpb7CK5 pb7CK5hi vọSgKP6Eng cpb7CK5huyện nàySgKP6E xảyUo A6Miqnra SgKP6Esao?” BUoà SgKP6EHàn cốpb7CK5 ýpb7CK5 đemSgKP6E sUoự pb7CK5tình SgKP6Enói tpb7CK5hật nghiêSgKP6Em trọng.

Sắc mặtUo bàSgKP6E HUoạ quảA6Miqn nSgKP6Ehiên Uothay đổipb7CK5 mộpb7CK5t chpb7CK5út, kA6Miqnhông khỏiSgKP6E Uonhìn xeA6Miqnm ônpb7CK5g Hạ.

“Ông HạA6Miqn, ôngA6Miqn bSgKP6Eình tĩnhUo mộSgKP6Et cSgKP6Ehút, hA6Miqnãy nUoghe tôUoi pb7CK5nói, pb7CK5Cảnh HUoiên nhấtA6Miqn địnhSgKP6E làA6Miqn thícpb7CK5h HạA6Miqn Thpb7CK5ần, A6Miqnbằng khôngA6Miqn hapb7CK5i pb7CK5đứa cũSgKP6Eng sẽpb7CK5 khUoông SgKP6Eở A6Miqncùng mộpb7CK5t chỗ,A6Miqn khônA6Miqng phảA6Miqni sao?A6Miqn” ÔngUo HUoàn tpb7CK5ùy thpb7CK5ời khSgKP6Euyên giải.

“Vậy Uoý pb7CK5của haSgKP6Ei nUogười A6Miqnlà muSgKP6Eốn Cảpb7CK5nh Hiênpb7CK5 lSgKP6Ey hôpb7CK5n rồiA6Miqn cpb7CK5ưới HA6Miqnạ ThầUon, CảnUoh HUoiên cũnA6Miqng SgKP6Echịu pb7CK5làm vậypb7CK5 sao?pb7CK5” NgữUo Uokhí SgKP6Ecủa ÔSgKP6Eng HạA6Miqn pb7CK5cũng dịA6Miqnu đpb7CK5i pb7CK5đôi chút.

“Nhất địnhA6Miqn CảnhSgKP6E Hiênpb7CK5 sUoẽ cUohịu, Uohai ngườiUo yênpb7CK5 tâmUo, chuyệnpb7CK5 nàSgKP6Ey chSgKP6Eúng tôUoi sẽpb7CK5 giảipb7CK5 quUoyết, nhA6Miqnất địnA6Miqnh sSgKP6Eẽ SgKP6Echo hA6Miqnai ngưSgKP6Eời A6Miqnmột đáUop A6Miqnán Uovừa A6Miqnlòng, SgKP6Ehai ngưpb7CK5ời hômA6Miqn pb7CK5nay Uoở lạSgKP6Ei Uođây A6Miqnăn cUoơm nha.Uo” ÔUong UoHàn vuA6Miqni vUoẻ, A6Miqngiãn đA6Miqnuôi SgKP6Elông màyUo, Uoông pb7CK5đã cóSgKP6E cháUou nộpb7CK5i rồi.

“Không cUoần, chúngUo tôA6Miqni khônSgKP6Eg cSgKP6Eần SgKP6Eăn, chpb7CK5úng tôiSgKP6E đUoi vA6Miqnề trướcA6Miqn đâpb7CK5y, pb7CK5hy vọngpb7CK5 pb7CK5hai ngA6Miqnười chpb7CK5o cA6Miqnhúng tôpb7CK5i mUoột câA6Miqnu trUoả lờA6Miqni thuypb7CK5ết phục.”

“Được, sUoẽ rấpb7CK5t Uonhanh thôi.”

Ông SgKP6EHạ vàUo bàpb7CK5 Hạpb7CK5 đUoi rồSgKP6Ei, ôUong HàSgKP6En cùngA6Miqn bàpb7CK5 HA6Miqnàn nhUoìn nhUoau, troUong Uolòng cóA6Miqn mUoột pb7CK5linh cảmpb7CK5 tốt.

Đới Tpb7CK5ư UoDĩnh mởA6Miqn cửaSgKP6E SgKP6Era, nhìnUo thấypb7CK5 nA6Miqngười ngoàiSgKP6E cSgKP6Eửa, sắcA6Miqn mặA6Miqnt cứngUo đUoờ, pb7CK5họ A6Miqnlại tpb7CK5ới nữa.

“Bác tpb7CK5rai, bápb7CK5c gáiSgKP6E, hSgKP6Eai ngưA6Miqnời tớiSgKP6E rồiUo ạ.pb7CK5” Vừpb7CK5a địUonh kpb7CK5êu bSgKP6Ea mẹ,SgKP6E độtpb7CK5 Uonhiên A6Miqnnhớ Uotới ngSgKP6Eày đUoó Uobà Hpb7CK5àn cpb7CK5ó nóiUo A6Miqnqua, côA6Miqn A6Miqnvội vàSgKP6Eng A6Miqnsửa miệng.

Ông HUoàn cùSgKP6Eng bàSgKP6E UoHàn vA6Miqnui vẻUo đUoi tới,SgKP6E ngồiA6Miqn xuốngUo gUohế pb7CK5sô ppb7CK5ha, ĐớiUo TưUo DA6Miqnĩnh troUong lòngA6Miqn sUoinh nUoghi hoUoặc, khônSgKP6Eg lẽSgKP6E hSgKP6Eọ đếnpb7CK5 đâpb7CK5y bứcSgKP6E pb7CK5cô lUoy hôn.

“Tư SgKP6EDĩnh, côA6Miqn chuẩnA6Miqn Uobị khSgKP6Ei nàA6Miqno dọpb7CK5n A6Miqnđi? ChúnUog tpb7CK5a muốSgKP6En đUoem nơpb7CK5i nUoày tpb7CK5rang hoàngA6Miqn lạiSgKP6E mộtSgKP6E Uochút.” Bpb7CK5à Hpb7CK5àn nUohìn A6Miqnxung Uoquanh pUohòng Uotựa hA6Miqnồ khônUog vừA6Miqna lòng.

“Cảnh HiênUo nhSgKP6Eất đpb7CK5ịnh nUoói chA6Miqno côpb7CK5 biếpb7CK5t rUoồi, HạA6Miqn TUohần đSgKP6Eang maA6Miqnng thUoai, đứaA6Miqn nhỏpb7CK5 lUoà copb7CK5n củpb7CK5a CUoảnh HUoiên? UoTa Uonghĩ sẽA6Miqn đemSgKP6E nópb7CK5 đếnpb7CK5 đâypb7CK5 đểpb7CK5 pb7CK5chăm sópb7CK5c, pb7CK5dù gìpb7CK5 A6Miqnnó cũA6Miqnng SgKP6Eđang mSgKP6Eang cốA6Miqnt nhA6Miqnục củapb7CK5 SgKP6EHàn Uogia chúngUo ta.”

Đới TưA6Miqn pb7CK5Dĩnh chSgKP6Eấn đSgKP6Eộng, HạUo ThầnSgKP6E mA6Miqnang thaiA6Miqn, đứaA6Miqn A6Miqnnhỏ làSgKP6E coSgKP6En củapb7CK5 Cpb7CK5ảnh Hiên?pb7CK5 UoĐiều npb7CK5ày saUoo cópb7CK5 thểA6Miqn? A6MiqnNếu CảnhA6Miqn HiêUon cùngSgKP6E UoHạ ThầnUo ởUo cùpb7CK5ng SgKP6Emột cUohỗ, nhưA6Miqn saA6Miqno lạUoi kpb7CK5hông đồngSgKP6E ýpb7CK5 SgKP6Ecùng cSgKP6Eô A6Miqnly hSgKP6Eôn, A6Miqnhay lSgKP6Eà pb7CK5ông bàA6Miqn HànUo SgKP6Ecố pb7CK5ý nóiSgKP6E nhưpb7CK5 vậy.

“Cô khôngSgKP6E tiA6Miqnn saoUo? pb7CK5Được rồiA6Miqn, Uota SgKP6Esẽ cSgKP6Ehờ CA6Miqnảnh HiêUon trởA6Miqn về,Uo pb7CK5chúng tUoa cùngSgKP6E Uonhau hỏUoi npb7CK5ó. CA6Miqnô đA6Miqni gọiUo đUoiện thA6Miqnoại cSgKP6Eho nópb7CK5 đi.A6Miqn” BA6Miqnà HSgKP6Eàn nhpb7CK5ìn rA6Miqna hoàiSgKP6E A6Miqnnghi tSgKP6Erong mắUot cô.

“Vâng.” ĐớiUo SgKP6ETư DĩnA6Miqnh lấypb7CK5 điệnpb7CK5 thoạSgKP6Ei pb7CK5di pb7CK5động bA6Miqnên ngườiUo rA6Miqna gọi.

“Tư DSgKP6Eĩnh, cóSgKP6E việcpb7CK5 A6Miqngì sUoao?” HA6Miqnàn CảnhUo HiênA6Miqn cầmSgKP6E lấSgKP6Ey Uodi độngA6Miqn pb7CK5vừa thấyUo làA6Miqn pb7CK5điện thoạiUo ởUo Uonhà gpb7CK5ọi đến.

“Bây giờSgKP6E aA6Miqnnh cA6Miqnó bậnA6Miqn A6Miqnkhông? A6MiqnKhông pSgKP6Ehải vội,A6Miqn nhưA6Miqnng SgKP6Eanh hãypb7CK5 taUon SgKP6Esở sớmpb7CK5 mpb7CK5ột cpb7CK5hút, eUom cpb7CK5ó viA6Miqnệc muốnSgKP6E hỏiSgKP6E anUoh màSgKP6E.” GUoiọng A6MiqnĐới TUoư Dĩpb7CK5nh rấtSgKP6E nhẹ.

Hàn CảnhA6Miqn Hiêpb7CK5n nhpb7CK5ìn pb7CK5xem đồngUo hồA6Miqn, pb7CK5còn cóSgKP6E nửaUo gipb7CK5ờ cũUong A6Miqnđã SgKP6Etan sUoở rồi,pb7CK5 nSgKP6Eói: “Được,pb7CK5 apb7CK5nh Uolập tpb7CK5ức vềUo ngay.”

Đới TSgKP6Eư DĩnhA6Miqn cUoùng ôUong Hàn,SgKP6E bàpb7CK5 UoHàn lẳnA6Miqng lặngA6Miqn ngồpb7CK5i chờpb7CK5 A6MiqnCảnh pb7CK5Hiên tA6Miqnrở vUoề cSgKP6Ehứng mpb7CK5inh Uohết thảy.

Chuông A6Miqncửa vừaUo A6Miqnreo, A6MiqnĐới SgKP6ETư DĩnUoh vộiA6Miqn Uovàng đpb7CK5i SgKP6Emở cửa.

“Tư DĩA6Miqnnh, SgKP6Echuyện gìA6Miqn,…” HSgKP6Eàn CảnSgKP6Eh HiSgKP6Eên pb7CK5tiến vàpb7CK5o nSgKP6Ehà liUoền A6Miqnhỏi, độtpb7CK5 nhiUoên thấypb7CK5 pb7CK5cha mẹA6Miqn đaSgKP6Eng Uongồi ởA6Miqn ghA6Miqnế pb7CK5sô phapb7CK5, A6Miqnsửng sSgKP6Eốt nói:

“Cha Uomẹ, tạpb7CK5i pb7CK5sao SgKP6Ehai Uongười lạipb7CK5 pb7CK5đến đây?”

“Xảy SgKP6Era chuyệnSgKP6E lSgKP6Eớn Uonhư pb7CK5thế màpb7CK5 Uochúng tA6Miqna cSgKP6Eó pb7CK5thể khônpb7CK5g đUoến đượcA6Miqn sao?”SgKP6E vUoẻ mặtUo ôSgKP6Eng HSgKP6Eàn ngA6Miqnhiêm túA6Miqnc nói.

“Con cA6Miqnòn giSgKP6Eả bpb7CK5ộ, Uođứa nhpb7CK5ỏ tronA6Miqng bụpb7CK5ng A6MiqnHạ ThầUon cóUo phảiSgKP6E làA6Miqn cpb7CK5ủa coSgKP6En khônA6Miqng, pb7CK5có phảiSgKP6E hapb7CK5y không?Uo” pb7CK5Bà UoHàn gA6Miqnõ SgKP6Evào đầuSgKP6E aSgKP6Enh mộSgKP6Et cA6Miqnái, tạiSgKP6E sSgKP6Eao A6Miqnanh pb7CK5cái gpb7CK5ì cũnA6Miqng kA6Miqnhông A6Miqnnói cpb7CK5ho hpb7CK5ọ biếA6Miqnt chứ.

Hàn CảnhA6Miqn A6MiqnHiên cứngSgKP6E ngườipb7CK5 SgKP6Eđứng đơSgKP6E nSgKP6Eơi SgKP6Eđó, khôngSgKP6E biếtSgKP6E làpb7CK5 pb7CK5nên pUohủ nSgKP6Ehận haSgKP6Ey SgKP6Ethừa nhậnpb7CK5 nUoữa, chpb7CK5a mẹUo biếtA6Miqn đứaA6Miqn Uonhỏ tronpb7CK5g bụUong Hạpb7CK5 ThầnUo pb7CK5là cA6Miqnon củaSgKP6E Uochính mpb7CK5ình, cònA6Miqn TưUo DĩSgKP6Enh thA6Miqnì A6Miqnsao, khônA6Miqng kSgKP6Ehỏi đSgKP6Eưa mắpb7CK5t nhìA6Miqnn vềpb7CK5 phA6Miqnía cô.

“Cha mẹpb7CK5, SgKP6Etại saA6Miqno haUoi ngườiSgKP6E lạA6Miqni biếA6Miqnt?” NgữSgKP6E khíSgKP6E củaUo pb7CK5anh cUoó A6Miqnvẻ Uobất đắA6Miqnc dUoĩ trầA6Miqnm trọnA6Miqng, chuyệnpb7CK5 tSgKP6Eới nướcUo A6Miqnnày Uocũng khônUog tSgKP6Ehể khôngSgKP6E thừA6Miqna nhận.

Sắc mặSgKP6Et ĐớiA6Miqn TưA6Miqn Dĩnhpb7CK5 SgKP6Ethay đổiSgKP6E, A6Miqntrong đáyA6Miqn mắtUo Uocó A6Miqnchút đauUo lpb7CK5òng, cA6Miqnô cópb7CK5 thểA6Miqn khôngSgKP6E thèSgKP6Em đểUo ýUo đếpb7CK5n chuyA6Miqnện tìSgKP6Enh củaA6Miqn CUoảnh HiA6Miqnên vA6Miqnà SgKP6EHạ ThầSgKP6En, nhưngA6Miqn côSgKP6E đểSgKP6E A6Miqný đpb7CK5ến Uoviệc SgKP6Eanh cưSgKP6E nhiênSgKP6E SgKP6Edám lừaA6Miqn mình.

“Chúng tA6Miqna tạipb7CK5 sapb7CK5o lạipb7CK5 biếtSgKP6E, hA6Miqnôm npb7CK5ay SgKP6Eông HàA6Miqnn vớiSgKP6E Uobà pb7CK5Hàn nổpb7CK5i giậSgKP6En đùngSgKP6E đSgKP6Eùng pb7CK5chạy đếnUo A6Miqnchất vấnSgKP6E cA6Miqnhúng SgKP6Eta, bắA6Miqnt cpb7CK5húng tpb7CK5a chSgKP6Eo bọnUo họA6Miqn A6Miqnmột Uocái A6Miqncông đạopb7CK5, hipb7CK5ện tạiA6Miqn tUoa mUouốn A6Miqnhỏi coSgKP6En, coUon tínA6Miqnh làmA6Miqn Uosao bUoây giA6Miqnờ.” ÔA6Miqnng HA6Miqnàn thựcUo thôpb7CK5ng minA6Miqnh đeSgKP6Em Uovấn đềA6Miqn pb7CK5này Uođẩy sanUog Uocho anh

“Con…” HA6Miqnàn CảnhSgKP6E HUoiên chầnSgKP6E chpb7CK5ờ, pb7CK5không biếtSgKP6E lUoàm sapb7CK5o mớpb7CK5i phải.

“Rất khópb7CK5 quypb7CK5ết địSgKP6Enh saoA6Miqn? CA6Miqnó đSgKP6Eiều tUoa nUoói chpb7CK5o cA6Miqnon biSgKP6Eết, CảA6Miqnnh HUoiên, Hpb7CK5ạ ThầnUo đSgKP6Eang Uomang tronA6Miqng mUoình đứaUo Uocon củSgKP6Ea conSgKP6E, hiệUon tạipb7CK5 pb7CK5việc xảySgKP6E rUoa trUoước pb7CK5mắt chỉA6Miqn cóUo Uomột SgKP6Ecách giảUoi qSgKP6Euyết đóSgKP6E cSgKP6Ehính lUoà cưpb7CK5ới HạA6Miqn ThầnSgKP6E.” Ôngpb7CK5 HàA6Miqnn tỏSgKP6E thSgKP6Eái độA6Miqn kpb7CK5iên quSgKP6Eyết nói.

“Cảnh HiUoên àUo, Hạpb7CK5 ThầUon đangUo mapb7CK5ng SgKP6Ethai cSgKP6Eon cSgKP6Eủa conUo, coSgKP6En nhA6Miqnẫn tA6Miqnâm mặcSgKP6E kpb7CK5ệ pb7CK5nó SgKP6Esao.” BàSgKP6E HànA6Miqn ởSgKP6E bpb7CK5ên cạnhSgKP6E cũngSgKP6E đA6Miqnệm thêm.

Đới UoTư UoDĩnh lẳnSgKP6Eg lặUong đứngA6Miqn ởA6Miqn mộUot bSgKP6Eên, trpb7CK5ong pb7CK5mắt lộSgKP6E bpb7CK5i thương,SgKP6E hóUoa Uora A6Miqnđàn ôngpb7CK5 đA6Miqnều nhưSgKP6E vậUoy, Cảnhpb7CK5 A6MiqnHiên cưSgKP6E nhiênA6Miqn cũnpb7CK5g sA6Miqnau lưnA6Miqng mìSgKP6Enh pb7CK5cùng HA6Miqnạ ThầnSgKP6E xảySgKP6E rUoa cSgKP6Ehuyện đóSgKP6E, vSgKP6Eậy tạiSgKP6E saSgKP6Eo Uocòn khôngUo A6Miqnchịu bUouông taSgKP6Ey cô.

“Cha mẹUo, haUoi nSgKP6Egười khUoông cầpb7CK5n épSgKP6E conA6Miqn, pb7CK5hai ngườiUo trởUo vUoề điA6Miqn, cSgKP6Eon sẽUo sSgKP6Euy ngpb7CK5hĩ xA6Miqnem phảiSgKP6E gA6Miqniải quySgKP6Eết chuyA6Miqnện nA6Miqnày rSgKP6Ea sao.A6Miqn” HàA6Miqnn Cpb7CK5ảnh UoHiên thSgKP6Eống khổpb7CK5 hépb7CK5t lớn,pb7CK5 mpb7CK5ọi ngườpb7CK5i đềuSgKP6E muốSgKP6En épb7CK5p anhSgKP6E, aA6Miqnnh spb7CK5ắp điênUo rồi.

“Vậy cUoon tốtSgKP6E nhấtA6Miqn A6Miqnhãy ngSgKP6Ehĩ kpb7CK5ĩ lạiUo đA6Miqni, chúngA6Miqn A6Miqnta chA6Miqno cSgKP6Eon pb7CK510 A6Miqnngày Uosuy nSgKP6Eghĩ, cùngpb7CK5 SgKP6ETư DA6Miqnĩnh SgKP6Ely SgKP6Ehôn, cướiUo Hạpb7CK5 SgKP6EThần.” Trpb7CK5ong A6Miqnmắt ÔSgKP6Eng HànSgKP6E chứaUo đầypb7CK5 tứcpb7CK5 giận.

Bà HàSgKP6En Uocũng nA6Miqnhìn ĐA6Miqnới A6MiqnTư pb7CK5Dĩnh nói:

“Tôi SgKP6Ehy vpb7CK5ọng SgKP6Ecô hA6Miqniểu SgKP6Eđược, đứapb7CK5 SgKP6Ebé pb7CK5trong bụngUo A6MiqnHạ ThầA6Miqnn, cUohúng tôiSgKP6E Uosẽ khônA6Miqng bỏUo nó,pb7CK5 côpb7CK5 nênpb7CK5 bipb7CK5ết chínhA6Miqn pb7CK5mình pb7CK5phải lUoàm nhưSgKP6E A6Miqnthế nào?A6Miqn SgKP6ENếu A6Miqncô cUoó thSgKP6Eể siSgKP6Enh chSgKP6Eo chúnSgKP6Eg tôiA6Miqn mộtUo đứaUo cháu,SgKP6E chúngA6Miqn tUoôi cũnSgKP6Eg SgKP6Esẽ A6Miqnkhông pb7CK5vô tìnUoh pb7CK5bức cô.”

“Cháu hiUoểu được,pb7CK5 chSgKP6Eáu khôngA6Miqn cóSgKP6E tA6Miqnrách hpb7CK5ai pb7CK5bác, cũSgKP6Eng A6Miqnkhông pb7CK5có gìA6Miqn kỳpb7CK5 lạ.pb7CK5” SgKP6EĐới TSgKP6Eư Dpb7CK5ĩnh cườiUo khổSgKP6E, A6Miqncô kA6Miqnhông cóSgKP6E tUoư cáchpb7CK5 tráUoch bSgKP6Eọn họ.

“Chúng A6Miqntôi SgKP6Eđi SgKP6E, chuyệnSgKP6E pb7CK5còn A6Miqnlại Uohai nUogười tựA6Miqn mUoình giảpb7CK5i quyếpb7CK5t, SgKP6Echúng SgKP6Etôi chSgKP6Eỉ cSgKP6Eần kếtA6Miqn quA6Miqnả.” Ôngpb7CK5 Hànpb7CK5 Uolôi kA6Miqnéo bàSgKP6E HSgKP6Eàn, némSgKP6E lạA6Miqni nhữngpb7CK5 lờiUo nàUoy, rồpb7CK5i xSgKP6Eoay ngườipb7CK5 pb7CK5rời đi.

Anh chUoọn em

Hàn A6MiqnCảnh A6MiqnHiên nA6Miqnhìn Đớipb7CK5 Tưpb7CK5 DĩnUoh vẫnpb7CK5 đSgKP6Eang bUoình tĩUonh đứngUo ởA6Miqn bêSgKP6En cạnSgKP6Eh, áUoy náSgKP6Ey nSgKP6Eói: SgKP6E“Tư UoDĩnh, eUom SgKP6Enghe anUoh giảipb7CK5 thíUoch, Uolần đóUo làSgKP6E A6Miqnvì aSgKP6Enh pb7CK5uống rượuSgKP6E, chUoo nUoên mớA6Miqni cóA6Miqn tUohể cùngpb7CK5 HạSgKP6E Tpb7CK5hần xảypb7CK5 A6Miqnra Uochuyện pb7CK5không SgKP6Enên xảypb7CK5 rpb7CK5a, aA6Miqni pb7CK5ngờ A6Miqncô ấyUo lạiUo maSgKP6Eng A6Miqnthai, anh……….”

“Cảnh pb7CK5Hiên, chUoúc mừSgKP6Eng A6Miqnanh, lA6Miqnên chứSgKP6Ec cha.”A6Miqn ĐớiA6Miqn TSgKP6Eư DĩnSgKP6Eh lạiUo A6Miqnđột nhiêSgKP6En nA6Miqngăn lpb7CK5ời anh.

Mặt HàA6Miqnn Cảpb7CK5nh UoHiên biếnA6Miqn sắpb7CK5c, nóiUo: “TưSgKP6E DSgKP6Eĩnh, lờiUo SgKP6Eem nópb7CK5i cSgKP6Eó pb7CK5ý gSgKP6Eì? TrSgKP6Eong lòngpb7CK5 eA6Miqnm đapb7CK5ng pb7CK5nghĩ gA6Miqnì pb7CK5thì nUoói rUoa đSgKP6Ei, eSgKP6Em pb7CK5có thểSgKP6E đánhpb7CK5 anhpb7CK5, cóA6Miqn thểSgKP6E mắnSgKP6Eg anUoh nhưUong pb7CK5xin A6Miqnem đUoừng Uocó thUoái đpb7CK5ộ này.”

“Em vA6Miqnì spb7CK5ao pb7CK5phải đUoánh aUonh, Uomắng anSgKP6Eh? EA6Miqnm khôpb7CK5ng nSgKP6Eên cSgKP6Ehúc mừngA6Miqn apb7CK5nh sUoao?” SgKP6EKhóe mA6Miqniệng ĐớiSgKP6E TUoư DĩnhUo maA6Miqnng theUoo mA6Miqnột cUohút cườiUo pb7CK5cười, làA6Miqnm chSgKP6Eo anpb7CK5h nhìnpb7CK5 Uokhông rA6Miqna SgKP6Ecô Uođang ngUohĩ gì.

“Tư DĩnhA6Miqn, SgKP6Eem A6Miqnkhông A6Miqntrách Uoanh spb7CK5ao? Epb7CK5m khôSgKP6Eng oáA6Miqnn anA6Miqnh saUoo?” TUorong SgKP6Elòng Hàpb7CK5n Cảpb7CK5nh pb7CK5Hiên A6Miqnvô cùngA6Miqn hoaUong mangUo, tạipb7CK5 SgKP6Esao SgKP6Ecô lUoại pb7CK5có tA6Miqnhể bìnhSgKP6E tĩpb7CK5nh Uonhư thế?

“Em kA6Miqnhông trách,A6Miqn cũnA6Miqng khôSgKP6Eng oánA6Miqn, CảnA6Miqnh HA6Miqniên, đâyA6Miqn Uolà A6Miqnviệc epb7CK5m khôpb7CK5ng thA6Miqnể làUom cSgKP6Eho anhSgKP6E, Uocho Uonên SgKP6Echúng SgKP6Eta lUoy pb7CK5hôn đUoi.” ĐớA6Miqni TưSgKP6E DĩnA6Miqnh biếA6Miqnt mìpb7CK5nh khônpb7CK5g pb7CK5có tưpb7CK5 cáchUo oán,Uo điềuUo cUoô cA6Miqnó thểSgKP6E làpb7CK5m lpb7CK5à thpb7CK5ành toàpb7CK5n cA6Miqnho bpb7CK5ọn họ.

“Ly hôpb7CK5n, SgKP6Ely pb7CK5hôn gìpb7CK5? EA6Miqnm vìSgKP6E điA6Miqnều nUoày màA6Miqn lSgKP6Ey hUoôn sao?Uo” A6MiqnHàn CảnhSgKP6E HiA6Miqnên nóngpb7CK5 gipb7CK5ận SgKP6E, pb7CK5sau đópb7CK5 bắtSgKP6E lấUoy pb7CK5bả vapb7CK5i cA6Miqnủa côUo, nA6Miqnói: “EA6Miqnm cứA6Miqn pb7CK5coi nhưpb7CK5 cpb7CK5húng Uota tìmA6Miqn A6Miqnđược mSgKP6Eột Uongười đẻpb7CK5 thuêA6Miqn đpb7CK5ược khôngUo? Epb7CK5m SgKP6Ekhông phSgKP6Eải SgKP6Enói eUom sẽUo khôngUo ngạiUo sao?”

Đới SgKP6ETư A6MiqnDĩnh npb7CK5hìn Uoanh kpb7CK5ích độA6Miqnng, pb7CK5hạ pb7CK5tay A6Miqnanh xuốngSgKP6E, nói:SgKP6E “SgKP6EHạ ThầUon lSgKP6Eà mẹA6Miqn cSgKP6Eủa coA6Miqnn anhA6Miqn, apb7CK5nh cUoó tSgKP6Ehể xA6Miqnem côSgKP6E ấyUo nhưA6Miqn mộUot SgKP6Engười đSgKP6Eẻ thUouê Uosao? A6MiqnCon củapb7CK5 côSgKP6E ấySgKP6E sẽUo chUoịu cUoho chA6Miqnúng tpb7CK5a sA6Miqnao? CảUonh A6MiqnHiên đừngSgKP6E pb7CK5tự lừpb7CK5a SgKP6Edối chíSgKP6Enh mìnhA6Miqn nữa.”

Hàn CA6Miqnảnh HiênUo cứA6Miqnng đờpb7CK5 nA6Miqngười, lờSgKP6Ei cUoủa SgKP6Ecô khôngA6Miqn SgKP6Echút lưupb7CK5 tìA6Miqnnh cSgKP6Ehạm SgKP6Evào cUohỗ SgKP6Eđau cUoủa mìnUoh, mA6Miqnột lúcSgKP6E lâuA6Miqn pb7CK5sau mA6Miqnới nhìnpb7CK5 côUo rồiSgKP6E A6Miqnnói: “AnhA6Miqn sẽUo A6Miqnkhông lpb7CK5y hônpb7CK5 A6Miqnvới emA6Miqn, trướcSgKP6E kiSgKP6Ea pb7CK5anh cũngA6Miqn đãSgKP6E nópb7CK5i rồi,A6Miqn anSgKP6Eh tìnSgKP6Eh SgKP6Enguyện khpb7CK5ông cópb7CK5 cSgKP6Eon, cA6Miqnũng pb7CK5không muốnUo mấtSgKP6E đSgKP6Ei emA6Miqn, A6Miqnhiện SgKP6Etại aUonh pb7CK5vẫn muốSgKP6En nhSgKP6Eư thế.”

“Cảnh Hpb7CK5iên, tộipb7CK5 pb7CK5gì chứ?A6Miqn AUonh cpb7CK5ó biếpb7CK5t anpb7CK5h làmSgKP6E nhpb7CK5ư vậySgKP6E thươngA6Miqn tổUon bpb7CK5ao nhA6Miqniêu ngườiSgKP6E khA6Miqnông? ChSgKP6Ea mA6Miqnẹ Uocủa SgKP6Eanh, HạUo ThầnSgKP6E Uovà SgKP6Econ củapb7CK5 cSgKP6Eô ấyUo, apb7CK5nh nhẫnUo tSgKP6Eâm sao?Uo” ĐớiA6Miqn TA6Miqnư DĩnhSgKP6E pb7CK5vừa cUoảm động,pb7CK5 vừaUo Uođau lòng.

“Tư Dĩnpb7CK5h, Uoem khônSgKP6Eg cầnA6Miqn nóiUo npb7CK5ữa, Uoanh bắtpb7CK5 bA6Miqnuộc phUoải phụA6Miqn A6Miqnmột bUoên, nếpb7CK5u chọnSgKP6E SgKP6Egiữa đứapb7CK5 bA6Miqné vàA6Miqn emSgKP6E, Uoanh sẽSgKP6E chọnSgKP6E em.”Uo pb7CK5Hàn Cảnhpb7CK5 HiêUon nUohìn côUo Uovới tpb7CK5hái độUo cưpb7CK5ơng quyết.

Đới Tpb7CK5ư Dĩpb7CK5nh bấtUo SgKP6Eđắc Uodĩ thUoở dàiSgKP6E, SgKP6Ecô biếSgKP6Et thuyUoết phụcSgKP6E CảnUoh Hipb7CK5ên thựcUo sựpb7CK5 A6Miqnrất kSgKP6Ehó khA6Miqnăn, aA6Miqnnh SgKP6Ecần tSgKP6Ehời giUoan Uođể sSgKP6Euy ngpb7CK5hĩ cẩA6Miqnn thận.

Chuyện củapb7CK5 pb7CK5Hàn CUoảnh Hpb7CK5iên A6Miqncùng HạSgKP6E ThầnUo khônA6Miqng cUoòn SgKP6Elà Uobí mậtA6Miqn, nhấpb7CK5t pb7CK5định mSgKP6Eọi ngườpb7CK5i cũngSgKP6E đpb7CK5ã biếSgKP6Et rồi.

Đới SgKP6ETư GiaUoi Uocùng TrịnhUo pb7CK5Vũ VănA6Miqn manpb7CK5g A6Miqnvẻ mặUot tứSgKP6Ec giậnSgKP6E A6Miqnbất bìnUoh pb7CK5đi SgKP6Evào nhA6Miqnà A6MiqnTư Dĩnh.

“Em SgKP6Ecòn kUohông tứA6Miqnc giận,A6Miqn haSgKP6Ei ngưUoời Uotức giậSgKP6En lSgKP6Eàm cSgKP6Ehi?” Đớipb7CK5 Tpb7CK5ư SgKP6EDĩnh nhìSgKP6En cácUo pb7CK5cô cườpb7CK5i nói.

“Tư DĩnhUo, ởUo trA6Miqnước mặSgKP6Et SgKP6Ebọn chSgKP6Eị Uokhông A6Miqncần kipb7CK5ên cườpb7CK5ng SgKP6Enhư vậy,Uo SgKP6Enếu epb7CK5m muốnpb7CK5 khSgKP6Eóc, Uohãy kA6Miqnhóc Uođi, pb7CK5bọn chSgKP6Eị cùngSgKP6E eUom chipb7CK5a sẻ.”

Đới A6MiqnTư Gpb7CK5iai cũngpb7CK5 hiểupb7CK5 đượcSgKP6E lA6Miqnòng củaSgKP6E epb7CK5m gápb7CK5i, sắcSgKP6E SgKP6Emặt cóA6Miqn cUohút Uotrầm trọngpb7CK5 Uohỏi: “TA6Miqnư Dĩnh,A6Miqn lầUon npb7CK5ày cSgKP6Eó phảA6Miqni A6Miqnem quyếSgKP6Et địnhA6Miqn SgKP6Ely hôn?”

“Ly A6Miqnhôn? A6MiqnCậu A6Miqncùng HUoàn CA6Miqnảnh HiêSgKP6En muốnSgKP6E A6Miqnly hôn?A6Miqn” Trpb7CK5ịnh VũUo Văpb7CK5n chpb7CK5ấn độngUo hỏi.

Đới TA6Miqnư DĩnA6Miqnh trầUom mặcUo pb7CK5một chúA6Miqnt mớiA6Miqn SgKP6Enói: pb7CK5“Tuy rằngSgKP6E CảnA6Miqnh HiêSgKP6En pb7CK5vẫn khônSgKP6Eg đồnSgKP6Eg ýUo lpb7CK5y hôSgKP6En, A6Miqnnhưng pb7CK5em biếpb7CK5t aA6Miqnnh ấyUo tớiSgKP6E mộtSgKP6E nSgKP6Egày nàoUo pb7CK5đó cUoũng sẽSgKP6E đồpb7CK5ng ýA6Miqn gipb7CK5ải quyếtSgKP6E chpb7CK5uyện này,Uo tA6Miqnình Uoyêu cpb7CK5ủa chúpb7CK5ng eUom nếuSgKP6E sUoo sánhpb7CK5 cũnSgKP6Eg khôngUo bằngA6Miqn đưA6Miqnợc mpb7CK5áu mủUo tSgKP6Eình thâSgKP6Em Uocốt nhụA6Miqnc củaA6Miqn ngườiSgKP6E tA6Miqnhân, pb7CK5em A6Miqntin tưUoởng pb7CK5khi anUoh ấypb7CK5 pb7CK5nhìn tpb7CK5hấy coA6Miqnn mìnhSgKP6E, Uocũng chíUonh lSgKP6Eà pb7CK5thời điA6Miqnểm chUoúng eSgKP6Em Uoly hôn.”

Nhìn cA6Miqnô A6Miqncũng SgKP6Ekhông cA6Miqnó biểuSgKP6E hiUoện pb7CK5của sựpb7CK5 A6Miqnbi thương,A6Miqn Trịnhpb7CK5 VA6Miqnũ VUoăn Uocũng độA6Miqnt nhiêUon hiểUou đSgKP6Eược, TA6Miqnư A6MiqnDĩnh vẫnA6Miqn yUoêu LUoong NSgKP6Egạo Ppb7CK5hỉ, chpb7CK5o npb7CK5ên mSgKP6Eới SgKP6Ebình tĩnA6Miqnh nhưA6Miqn vSgKP6Eậy, cA6Miqnhính mUoình thậtA6Miqn khUoông biếtUo nênpb7CK5 thươngUo cảmUo SgKP6Echo A6Miqncô haA6Miqny UoHàn CảnhSgKP6E Hiên.

Hạ TUohần A6Miqnlẳng lặA6Miqnng ngồiSgKP6E tSgKP6Erên sôUo phSgKP6Ea, chA6Miqnờ HàA6Miqnn CA6Miqnảnh HA6Miqniên A6Miqnmở miệng,Uo côUo khôUong nghUoĩ tớiUo cpb7CK5ha pb7CK5mẹ lạiSgKP6E pháiSgKP6E ngưSgKP6Eời Uođiều trUoa cpb7CK5ô, SgKP6Ecó điềuA6Miqn việcSgKP6E Uonày cũSgKP6Eng đúngpb7CK5 vớA6Miqni hUoy vọpb7CK5ng pb7CK5của cô.

Hàn Cảnhpb7CK5 Hipb7CK5ên dSgKP6Eo SgKP6Edự đãA6Miqn lâuUo, A6Miqnrốt pb7CK5cục pb7CK5ngẩng đầuSgKP6E nhìnSgKP6E cô,SgKP6E hạUo quyA6Miqnết định,SgKP6E quyUoết tâpb7CK5m nói:A6Miqn “Hạpb7CK5 Thần,pb7CK5 aSgKP6Enh SgKP6Exin lpb7CK5ỗi, bấpb7CK5t luA6Miqnận eA6Miqnm SgKP6Equyết địnhUo spb7CK5ẽ lA6Miqnàm gìUo SgKP6Evới cáipb7CK5 thaiSgKP6E, Uoanh chỉUo cUoó tUohể Uonói A6Miqnvới Uoem rằngA6Miqn, aA6Miqnnh sUoẽ khônSgKP6Eg cSgKP6Eùng TA6Miqnư A6MiqnDĩnh lpb7CK5y hôn.”

“Anh CảnhUo Hiên,Uo eSgKP6Em chpb7CK5o tSgKP6Eới bâyA6Miqn A6Miqngiờ đUoều khônSgKP6Eg pb7CK5có ngpb7CK5hĩ tớiSgKP6E aA6Miqnnh Uosẽ lSgKP6Ey hôn,SgKP6E aUonh cũpb7CK5ng khA6Miqnông SgKP6Ecần phảiUo pb7CK5chịu trA6Miqnách nhiệm,pb7CK5 đứapb7CK5 A6Miqnbé npb7CK5ày Uoanh cũpb7CK5ng khônA6Miqng cầnSgKP6E pb7CK5phải xSgKP6Een Uovào.” Nướcpb7CK5 mắtUo SgKP6EHạ SgKP6Ethần chảyUo xuốngUo, pb7CK5oán hA6Miqnận tA6Miqnrong lUoòng lpb7CK5ại pb7CK5gia tănA6Miqng tpb7CK5hêm vàiA6Miqn phần.

“Hạ UoThần, aSgKP6Enh khônSgKP6Eg nUoghĩ A6Miqnsẽ tổnUo thUoương đếnA6Miqn pb7CK5em, thậtSgKP6E sựpb7CK5 anUoh kA6Miqnhông mA6Miqnuốn nhpb7CK5ư vậy.”SgKP6E pb7CK5Hàn CUoảnh HiênSgKP6E khônUog A6Miqnbiết biểuA6Miqn đSgKP6Eạt lờiSgKP6E xSgKP6Ein lA6Miqnỗi nhUoư tpb7CK5hế nào.

“Em biSgKP6Eết, CảUonh HiênA6Miqn, aUonh đSgKP6Ei đi,A6Miqn SgKP6Eem kA6Miqnhông muốnUo gặppb7CK5 aA6Miqnnh nữa.”pb7CK5 HạUo ThSgKP6Eần thậtSgKP6E khônpb7CK5g npb7CK5gờ pb7CK5người đàSgKP6En ôngUo nSgKP6Eày lSgKP6Eại bSgKP6Eạc pb7CK5tình bạSgKP6Ec ngpb7CK5hĩa pb7CK5với pb7CK5mình A6Miqnnhư vậy.

“Vậy epb7CK5m SgKP6Ebảo trA6Miqnọng, anA6Miqnh đA6Miqni A6Miqnđây.” HA6Miqnàn SgKP6ECảnh HiênA6Miqn cUohần chUoờ mộtUo chút,Uo Uođứng dậyA6Miqn nhUoìn cSgKP6Eô, rồSgKP6Ei A6Miqnxoay SgKP6Elưng đi.

Hạ Thầpb7CK5n hunUog hăpb7CK5ng nhA6Miqnìn tSgKP6Eheo bóUong dápb7CK5ng anhA6Miqn, Hànpb7CK5 CUoảnh HiSgKP6Eên, mộtUo nA6Miqngày nàA6Miqno đóSgKP6E, anpb7CK5h sẽUo phảiA6Miqn cầuA6Miqn xiA6Miqnn pb7CK5cô A6Miqncho pb7CK5anh quA6Miqnay tUorở về.

Trong qSgKP6Euán cafe.

“Tư Dĩnhpb7CK5, epb7CK5m pb7CK5có khỏUoe không?”A6Miqn LonSgKP6Eg NUogạo pb7CK5Phỉ nUohìn cA6Miqnô, SgKP6Equan tâmA6Miqn hỏi,SgKP6E khônA6Miqng biếUot côpb7CK5 saSgKP6Eu A6Miqnkhi biếUot A6Miqnchuyện cpb7CK5ủa HạSgKP6E pb7CK5Thần sẽA6Miqn nghĩpb7CK5 nhưpb7CK5 thếSgKP6E nào?

“Vẫn tốUot, pb7CK5còn SgKP6Eanh?” pb7CK5Đới Tưpb7CK5 Dĩnpb7CK5h npb7CK5hẹ nhàngA6Miqn uốA6Miqnng mộA6Miqnt ngụmSgKP6E cSgKP6Eà A6Miqnphê, càUo pSgKP6Ehê cUohua sSgKP6Eót SgKP6Egiống nA6Miqnhư lònpb7CK5g cpb7CK5ủa SgKP6Ecô bA6Miqnây Uogiờ vậy.

“Bây giSgKP6Eờ A6Miqnem đUoịnh làmA6Miqn gìSgKP6E?” UoLong NSgKP6Egạo PhỉSgKP6E Uoquan SgKP6Etâm hỏi.

“Làm Uocái gì?”A6Miqn pb7CK5Đới A6MiqnTư Dpb7CK5ĩnh sUoửng sốt,SgKP6E kpb7CK5hông hiểpb7CK5u đượUoc ýSgKP6E tứpb7CK5 A6Miqncủa anh.

“Chính làA6Miqn UoHạ ThầnA6Miqn đãSgKP6E manSgKP6Eg thUoai Uorồi, A6Miqnem địnhUo pb7CK5làm gìSgKP6E A6Miqnbây giờpb7CK5?” Lonpb7CK5g Npb7CK5gạo PhUoỉ nSgKP6Eói rõA6Miqn lại.

“Em cóA6Miqn thểSgKP6E A6Miqnlàm gpb7CK5ì bSgKP6Eây giờ?pb7CK5” ĐớiA6Miqn SgKP6ETư A6MiqnDĩnh cườiSgKP6E khổ.

“Nếu Uoem khôSgKP6Eng muốnpb7CK5 cùA6Miqnng CảnA6Miqnh HiênSgKP6E lSgKP6Ey hSgKP6Eôn, Uonhư vậySgKP6E aA6Miqnnh gipb7CK5úp eSgKP6Em giảUoi SgKP6Equyết chSgKP6Euyện nàyUo.” A6MiqnLong NgạoSgKP6E PhỉSgKP6E tiSgKP6En tSgKP6Eưởng thSgKP6Eực lSgKP6Eực củpb7CK5a pb7CK5anh sSgKP6Eẽ gpb7CK5iải quUoyết chuyệnA6Miqn nA6Miqnày Uodễ dàng.

“Không cpb7CK5ần, kpb7CK5hông cầnpb7CK5 tổnUo thươngpb7CK5 đứA6Miqna bé.”SgKP6E Đớipb7CK5 Tưpb7CK5 Dpb7CK5ĩnh cuốngA6Miqn qpb7CK5uít npb7CK5găn cản,SgKP6E aSgKP6Enh khôUong phảiUo muốnSgKP6E SgKP6Ebỏ cUoái thUoai cA6Miqnủa Hpb7CK5ạ Thpb7CK5ần chứ.

Nhìn SgKP6Ecô bpb7CK5ày SgKP6Era dA6Miqnáng vẻUo A6Miqnkhẩn trươSgKP6Eng A6Miqnnhư thpb7CK5ế, SgKP6ELong NgạoA6Miqn PhSgKP6Eỉ Uocảm thấySgKP6E A6Miqnlẫn lộnA6Miqn nói:pb7CK5 “Tpb7CK5ư DĩnhSgKP6E, SgKP6Eem vSgKP6Eì cáipb7CK5 Uogì phảSgKP6Ei SgKP6Echịu Uonhư vậy?”

“Em đãSgKP6E kpb7CK5hông thpb7CK5ể sinSgKP6Eh cSgKP6Eho CảnhA6Miqn HiêA6Miqnn mA6Miqnột Uođứa SgKP6Econ, Uosao cóA6Miqn thểpb7CK5 Uođi thươngpb7CK5 tổnUo tớipb7CK5 coA6Miqnn Uocủa anSgKP6Eh ấUoy chứ?”pb7CK5 Đpb7CK5ới TA6Miqnư SgKP6EDĩnh thầmA6Miqn thSgKP6Eở dài.

“Tư DĩnhA6Miqn, vìUo sSgKP6Eao epb7CK5m vUoẫn A6Miqnthay ngpb7CK5ười A6Miqnkhác suA6Miqny nSgKP6Eghĩ, khôA6Miqnng supb7CK5y nghĩUo gìSgKP6E A6Miqncho mUoình cả.”pb7CK5 Lonpb7CK5g NgạoUo Ppb7CK5hỉ nhìA6Miqnn cUoô ngồiSgKP6E tA6Miqnrước A6Miqnmắt SgKP6Emà đaupb7CK5 lòng.

“Em cũnSgKP6Eg khôngSgKP6E cpb7CK5ó tốtUo Uonhư vậyUo SgKP6Eđâu. CũnA6Miqng khônA6Miqng cònA6Miqn sSgKP6Eớm nữa,SgKP6E eUom phảipb7CK5 trUoở pb7CK5về, gặpb7CK5p lạipb7CK5 sSgKP6Eau.” ĐớiA6Miqn TUoư DSgKP6Eĩnh khpb7CK5ông biếtpb7CK5 vSgKP6Eì sUoao, A6Miqncô kpb7CK5hông pb7CK5thể bSgKP6Eình A6Miqnthản đốiSgKP6E mặA6Miqnt vớiSgKP6E SgKP6Eanh được.

“Anh SgKP6Eđưa A6Miqnem vUoề.” Lpb7CK5ong UoNgạo PhỉA6Miqn biếtpb7CK5 tronUog lUoòng SgKP6Ecô còA6Miqnn ngạiA6Miqn A6Miqnngùng, anUoh phảiUo lpb7CK5àm gSgKP6Eì cUoho đúUong đây?

“Cám ơnA6Miqn anhSgKP6E, nhưngA6Miqn khônUog cầpb7CK5n đâu,SgKP6E eA6Miqnm SgKP6Etự lápb7CK5i xA6Miqne về.”Uo Đớpb7CK5i Tưpb7CK5 DĩnhA6Miqn khácA6Miqnh sSgKP6Eáo cựpb7CK5 tuUoyệt, spb7CK5au đóUo rA6Miqnời khỏUoi quán cafe.