You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

ChươtxFMVMng kKbuzP67: Muốn3g có3g đứatxFMVM bé

Ông Hạ99PiWC cù99PiWCng txFMVMBà H99PiWCạ gitxFMVMật mtxFMVMình nhìnkKbuzP bọkKbuzPn họ,txFMVM stxFMVMau đókKbuzP vtxFMVMẻ mtxFMVMặt đầy99PiWC phẫnkKbuzP n3gộ nói:

“Ông 3gnói txFMVMđùa 99PiWCgì vậykKbuzP? Nếu3g CảnkKbuzPh HiêtxFMVMn mkKbuzPuốn c3gưới Tiểu3g ThtxFMVMần, nókKbuzP 3gsẽ khôngtxFMVM cướ99PiWCi kKbuzPngười k99PiWChác, hơn99PiWC nữa99PiWC ch99PiWCo d99PiWCù hiện3g tạtxFMVMi h3gai ngườitxFMVM chịu99PiWC cư3gới, chúng99PiWC tô3gi cũntxFMVMg s3gẽ khôkKbuzPng 99PiWCchịu gả.”

“Ông Hạ,kKbuzP hakKbuzPi txFMVMngười txFMVMđừng kKbuzPkích đkKbuzPộng, chútxFMVMng t99PiWCa btxFMVMàn 99PiWCbạc mộtkKbuzP c99PiWChút đượckKbuzP 99PiWCkhông?” txFMVMÔng HàntxFMVM vộikKbuzP vàn3gg nói.

“Chính là3g nhưtxFMVM thtxFMVMế này3g, kKbuzPbà H3gạ, bà99PiWC c99PiWCần kKbuzPphải hiểu3g r3gõ, nkKbuzPếu hatxFMVMi ngườ3gi cốtxFMVM ý3g kKbuzPbắt Hạ99PiWC ThầnkKbuzP btxFMVMỏ đứkKbuzPa nhỏ,txFMVM txFMVMvạchẳng mtxFMVMay xảy99PiWC txFMVMra ch99PiWCuyện g99PiWCì ngotxFMVMài kKbuzPý mukKbuzPốn? N99PiWCếu s99PiWCau này99PiWC Hạ99PiWC Th99PiWCần không99PiWC thtxFMVMể mtxFMVMang txFMVMthai lạ99PiWCi t3ghì làm3g 99PiWCsau txFMVMbây giờ?99PiWC Bà99PiWC h99PiWCi vọn3gg chuykKbuzPện 3gnày xảytxFMVM 99PiWCra kKbuzPsao?” B99PiWCà HàntxFMVM cốtxFMVM ýkKbuzP txFMVMđem txFMVMsự ttxFMVMình nótxFMVMi th99PiWCật nghi3gêm trọng.

Sắc mtxFMVMặt b99PiWCà 99PiWCHạ q99PiWCuả nhiê99PiWCn txFMVMthay đổitxFMVM mkKbuzPột c99PiWChút, txFMVMkhông khtxFMVMỏi nkKbuzPhìn 3gxem ôngkKbuzP Hạ.

“Ông H99PiWCạ, ôn99PiWCg bìntxFMVMh tĩnh3g mtxFMVMột chtxFMVMút, hãkKbuzPy 99PiWCnghe tôkKbuzPi nói,3g CảnhtxFMVM txFMVMHiên n99PiWChất định99PiWC kKbuzPlà 99PiWCthích kKbuzPHạ Thần,3g bằng3g khôntxFMVMg hatxFMVMi kKbuzPđứa cũn99PiWCg 99PiWCsẽ khôntxFMVMg kKbuzPở 99PiWCcùng một99PiWC chỗ,kKbuzP khôn3gg p3ghải sao99PiWC?” Ôn99PiWCg H99PiWCàn txFMVMtùy thtxFMVMời kh99PiWCuyên giải.

“Vậy ýtxFMVM của3g hkKbuzPai người3g txFMVMlà m3guốn Cả3gnh HitxFMVMên lkKbuzPy 99PiWChôn 3grồi cướikKbuzP txFMVMHạ Thần,99PiWC CtxFMVMảnh HiêntxFMVM ckKbuzPũng 3gchịu l3gàm vậykKbuzP sao?”3g Ng99PiWCữ khítxFMVM củ3ga ÔngkKbuzP 3gHạ cũtxFMVMng dịkKbuzPu txFMVMđi 99PiWCđôi chút.

“Nhất đị3gnh CảnkKbuzPh HiêkKbuzPn stxFMVMẽ chịtxFMVMu, h99PiWCai ngườitxFMVM yên3g t99PiWCâm, chuytxFMVMện 3gnày kKbuzPchúng tôikKbuzP txFMVMsẽ giải99PiWC quytxFMVMết, ntxFMVMhất định3g sẽtxFMVM chtxFMVMo kKbuzPhai ngưtxFMVMời một99PiWC đáptxFMVM á99PiWCn 3gvừa ltxFMVMòng, htxFMVMai ngườikKbuzP kKbuzPhôm nakKbuzPy ởtxFMVM lại99PiWC 99PiWCđây ătxFMVMn ckKbuzPơm nha.3g” ÔnkKbuzPg 99PiWCHàn vkKbuzPui vẻ,3g gitxFMVMãn 3gđuôi l3gông màkKbuzPy, ô99PiWCng đ3gã ctxFMVMó ckKbuzPháu nộkKbuzPi rồi.

“Không cầnkKbuzP, c99PiWChúng t3gôi không99PiWC cầ99PiWCn 99PiWCăn, ckKbuzPhúng tô99PiWCi đ3gi txFMVMvề trướ99PiWCc đây3g, txFMVMhy vọngkKbuzP ha99PiWCi ngư99PiWCời kKbuzPcho chúnkKbuzPg tôkKbuzPi txFMVMmột txFMVMcâu tr99PiWCả lờitxFMVM thuyết99PiWC phục.”

“Được, sẽ3g rấ99PiWCt ntxFMVMhanh thôi.”

Ông HkKbuzPạ 99PiWCvà btxFMVMà Hạ3g đkKbuzPi rồi99PiWC, ô99PiWCng Hàn99PiWC cùtxFMVMng b3gà Hà99PiWCn nhìn99PiWC nha3gu, ttxFMVMrong lkKbuzPòng kKbuzPcó mộkKbuzPt lin3gh cảmkKbuzP tốt.

Đới TưtxFMVM D99PiWCĩnh mởkKbuzP cử99PiWCa ratxFMVM, nh99PiWCìn thấytxFMVM người3g ngo99PiWCài cửa,3g sắtxFMVMc mặ3gt cứng3g đ3gờ, họ3g lạkKbuzPi 3gtới nữa.

“Bác trakKbuzPi, b99PiWCác 99PiWCgái, hkKbuzPai người99PiWC tới99PiWC r99PiWCồi ạ.”txFMVM txFMVMVừa địkKbuzPnh kêu99PiWC btxFMVMa 99PiWCmẹ, kKbuzPđột nhiên99PiWC nhkKbuzPớ tớitxFMVM txFMVMngày đ99PiWCó bàtxFMVM HànkKbuzP ctxFMVMó nóitxFMVM 3gqua, kKbuzPcô vộitxFMVM vàngtxFMVM stxFMVMửa miệng.

Ông Hà99PiWCn cùnkKbuzPg bà99PiWC kKbuzPHàn 99PiWCvui vẻkKbuzP đi99PiWC tới,kKbuzP ngồitxFMVM xuốngkKbuzP txFMVMghế sô99PiWC ph99PiWCa, Đớ99PiWCi TkKbuzPư DĩtxFMVMnh txFMVMtrong lòn3gg s3ginh ngkKbuzPhi htxFMVMoặc, khtxFMVMông lẽtxFMVM họ99PiWC 99PiWCđến txFMVMđây bứ3gc ctxFMVMô 3gly hôn.

“Tư DĩkKbuzPnh, c3gô chuẩnkKbuzP 99PiWCbị kkKbuzPhi ntxFMVMào dkKbuzPọn đkKbuzPi? Chú3gng ttxFMVMa m3guốn đe99PiWCm txFMVMnơi nkKbuzPày 99PiWCtrang hokKbuzPàng 3glại mộ3gt chút.kKbuzP” txFMVMBà kKbuzPHàn kKbuzPnhìn 99PiWCxung kKbuzPquanh p3ghòng tựakKbuzP hồ99PiWC 3gkhông v99PiWCừa lòng.

“Cảnh Hi99PiWCên nhấttxFMVM định3g 99PiWCnói ckKbuzPho kKbuzPcô biết99PiWC rtxFMVMồi, Hạ99PiWC Th3gần đang3g mankKbuzPg thkKbuzPai, đứakKbuzP nh99PiWCỏ làtxFMVM cokKbuzPn ckKbuzPủa Cả99PiWCnh H3giên? T99PiWCa ngh3gĩ sẽ3g đem99PiWC 99PiWCnó đtxFMVMến txFMVMđây đểkKbuzP chăm3g 99PiWCsóc, 3gdù g3gì n3gó cũntxFMVMg 3gđang mantxFMVMg kKbuzPcốt nhụckKbuzP củakKbuzP Hàn3g gi99PiWCa txFMVMchúng ta.”

Đới T3gư Dĩ99PiWCnh chấnkKbuzP động,3g H99PiWCạ ThầntxFMVM kKbuzPmang 99PiWCthai, đứatxFMVM nhkKbuzPỏ là99PiWC 99PiWCcon 99PiWCcủa Cả3gnh HiêkKbuzPn? ĐiềutxFMVM nàkKbuzPy s99PiWCao txFMVMcó thkKbuzPể? Nế99PiWCu Cản3gh HiênkKbuzP 99PiWCcùng HạkKbuzP kKbuzPThần ở99PiWC 3gcùng một99PiWC chỗ,txFMVM 3gnhư kKbuzPsao lạkKbuzPi kKbuzPkhông đồng99PiWC 99PiWCý cùn3gg kKbuzPcô l99PiWCy 99PiWChôn, 99PiWChay là3g ôn3gg bà99PiWC H3gàn cố99PiWC ý3g 99PiWCnói ntxFMVMhư vậy.

“Cô không99PiWC t3gin sa99PiWCo? Được3g rồi,99PiWC txFMVMta sẽ99PiWC ch99PiWCờ CtxFMVMảnh HtxFMVMiên trkKbuzPở 3gvề, txFMVMchúng ttxFMVMa ctxFMVMùng txFMVMnhau hỏ3gi txFMVMnó. 3gCô txFMVMđi 99PiWCgọi đkKbuzPiện thoạkKbuzPi 3gcho nó99PiWC txFMVMđi.” txFMVMBà 99PiWCHàn n3ghìn kKbuzPra kKbuzPhoài ngh99PiWCi tr3gong mắt99PiWC cô.

“Vâng.” ĐớikKbuzP TtxFMVMư DĩnhkKbuzP lấykKbuzP đ3giện thotxFMVMại kKbuzPdi đkKbuzPộng bê99PiWCn người3g 99PiWCra gọi.

“Tư DĩntxFMVMh, có99PiWC việc99PiWC 99PiWCgì sao?”txFMVM 99PiWCHàn CtxFMVMảnh Hiên3g cầmtxFMVM lấytxFMVM 99PiWCdi độn99PiWCg 99PiWCvừa thấy3g 3glà đ3giện ttxFMVMhoại 3gở nh99PiWCà g99PiWCọi đến.

“Bây gitxFMVMờ ankKbuzPh kKbuzPcó bận3g khôngkKbuzP? Không3g phải99PiWC vộ3gi, nhưntxFMVMg an3gh txFMVMhãy ta99PiWCn s3gở s3gớm 99PiWCmột ckKbuzPhút, e3gm c3gó việ3gc muốn99PiWC hỏ3gi 99PiWCanh mkKbuzPà.” Gi3gọng ĐớitxFMVM TưtxFMVM DkKbuzPĩnh rấ99PiWCt nhẹ.

Hàn Cả3gnh HkKbuzPiên nkKbuzPhìn 3gxem đồngkKbuzP hồ,txFMVM cò3gn ctxFMVMó nửkKbuzPa gikKbuzPờ c3gũng đãtxFMVM takKbuzPn stxFMVMở 3grồi, nóikKbuzP: “Được,txFMVM 3ganh lập99PiWC tức99PiWC kKbuzPvề ngay.”

Đới TkKbuzPư DĩkKbuzPnh cùntxFMVMg ôtxFMVMng HànkKbuzP, bà99PiWC Hàn3g lẳngtxFMVM ltxFMVMặng ngồi3g ch99PiWCờ CảnhkKbuzP kKbuzPHiên 3gtrở vềtxFMVM chứ99PiWCng mi3gnh 99PiWChết thảy.

Chuông 99PiWCcửa vừ3ga 99PiWCreo, Đ3gới TtxFMVMư DĩnhkKbuzP kKbuzPvội vàkKbuzPng đikKbuzP mtxFMVMở cửa.

“Tư D99PiWCĩnh, chuyệntxFMVM gì,…”99PiWC H99PiWCàn CảkKbuzPnh Hiê99PiWCn tiếntxFMVM v3gào nh99PiWCà liềntxFMVM hỏikKbuzP, độtkKbuzP n99PiWChiên th99PiWCấy ch3ga mtxFMVMẹ đ99PiWCang n3ggồi ởkKbuzP gtxFMVMhế 3gsô phtxFMVMa, 3gsửng sốtkKbuzP nói:

“Cha m3gẹ, tại3g skKbuzPao hakKbuzPi ngườitxFMVM lại3g 99PiWCđến đây?”

“Xảy r99PiWCa chuyệtxFMVMn l99PiWCớn nhkKbuzPư th3gế mtxFMVMà chúnkKbuzPg 3gta 99PiWCcó thtxFMVMể kh3gông đếntxFMVM được3g skKbuzPao?” vẻ99PiWC mặtkKbuzP ônkKbuzPg HàtxFMVMn nghiêm99PiWC tú99PiWCc nói.

“Con txFMVMcòn giả3g bộ,3g đứatxFMVM ntxFMVMhỏ tkKbuzProng btxFMVMụng Hạ3g ThầntxFMVM c99PiWCó p99PiWChải là3g củakKbuzP cokKbuzPn khôngkKbuzP, 3gcó phải3g hakKbuzPy không?99PiWC” Bà3g Hà3gn g3gõ 99PiWCvào đầu3g a3gnh mkKbuzPột ctxFMVMái, tạitxFMVM sakKbuzPo ankKbuzPh 3gcái gtxFMVMì cũntxFMVMg khô99PiWCng n99PiWCói txFMVMcho hkKbuzPọ biết99PiWC chứ.

Hàn kKbuzPCảnh 99PiWCHiên cứn99PiWCg 3gngười đứngkKbuzP đơ99PiWC nkKbuzPơi đó,kKbuzP khô99PiWCng biếtxFMVMt l99PiWCà n3gên phkKbuzPủ 3gnhận htxFMVMay t99PiWChừa nhậ99PiWCn nữa,txFMVM ch3ga kKbuzPmẹ biế3gt đứa3g nhỏ3g trtxFMVMong btxFMVMụng HkKbuzPạ Th3gần l3gà ckKbuzPon của3g chítxFMVMnh txFMVMmình, cò3gn T99PiWCư Dĩnh99PiWC thì99PiWC s3gao, kh3gông khỏi3g txFMVMđưa mắt99PiWC nhì99PiWCn 99PiWCvề pkKbuzPhía cô.

“Cha mẹ,txFMVM t99PiWCại skKbuzPao h3gai ngư3gời l99PiWCại bi99PiWCết?” NgữkKbuzP ktxFMVMhí củtxFMVMa ankKbuzPh 3gcó txFMVMvẻ b99PiWCất đkKbuzPắc dĩtxFMVM trầm99PiWC trọ99PiWCng, chuyện3g 99PiWCtới nước99PiWC nà3gy cũng99PiWC khôtxFMVMng ttxFMVMhể ktxFMVMhông thừakKbuzP nhận.

Sắc 3gmặt Đới99PiWC 3gTư txFMVMDĩnh tha3gy đổ99PiWCi, ttxFMVMrong đ99PiWCáy mắtxFMVMt có3g kKbuzPchút đkKbuzPau lòngkKbuzP, cô3g cókKbuzP th3gể khôtxFMVMng th3gèm để99PiWC ý3g đếtxFMVMn chukKbuzPyện t3gình 3gcủa Cảnh3g HiêtxFMVMn vtxFMVMà Hạ99PiWC Thần3g, n99PiWChưng c3gô đểtxFMVM ý3g đến3g v3giệc ankKbuzPh 99PiWCcư nh99PiWCiên 99PiWCdám ltxFMVMừa mình.

“Chúng txFMVMta 3gtại txFMVMsao kKbuzPlại biết,99PiWC 99PiWChôm 99PiWCnay ôtxFMVMng H99PiWCàn kKbuzPvới 3gbà H99PiWCàn kKbuzPnổi giận99PiWC txFMVMđùng đ99PiWCùng 99PiWCchạy đtxFMVMến chấkKbuzPt vấn99PiWC chúng3g ttxFMVMa, btxFMVMắt chkKbuzPúng t99PiWCa 3gcho bkKbuzPọn hkKbuzPọ mtxFMVMột cái99PiWC ctxFMVMông đạo,99PiWC hiệ99PiWCn tạitxFMVM t99PiWCa mukKbuzPốn htxFMVMỏi conkKbuzP, 99PiWCcon tkKbuzPính làmkKbuzP stxFMVMao bkKbuzPây giờ.”kKbuzP Ông99PiWC txFMVMHàn thựtxFMVMc thôtxFMVMng mtxFMVMinh đtxFMVMem vấnkKbuzP đề3g nà3gy đẩy3g txFMVMsang ctxFMVMho anh

“Con…” Hà3gn C3gảnh Hi3gên chầ99PiWCn chkKbuzPờ, khô3gng biếttxFMVM txFMVMlàm s99PiWCao mtxFMVMới phải.

“Rất txFMVMkhó kKbuzPquyết địnhkKbuzP stxFMVMao? Có3g đi99PiWCều tkKbuzPa ntxFMVMói c3gho c3gon biếtxFMVMt, Cảnh99PiWC H3giên, HkKbuzPạ TkKbuzPhần đantxFMVMg man3gg tronkKbuzPg mì99PiWCnh đứatxFMVM txFMVMcon củ3ga con3g, hiệntxFMVM tại99PiWC txFMVMviệc xả3gy 3gra trước3g mắ3gt ch99PiWCỉ txFMVMcó 3gmột cáchkKbuzP g3giải quyết99PiWC 99PiWCđó c3ghính txFMVMlà ckKbuzPưới HạtxFMVM Thần.”txFMVM 99PiWCÔng Hàn3g 99PiWCtỏ thákKbuzPi độ3g kiê3gn quyếtkKbuzP nói.

“Cảnh HitxFMVMên à99PiWC, HạkKbuzP Thần3g đan3gg man3gg thkKbuzPai 99PiWCcon củatxFMVM cokKbuzPn, co3gn nkKbuzPhẫn t3gâm mặtxFMVMc kệtxFMVM nó99PiWC sa99PiWCo.” Bà3g kKbuzPHàn ở3g bkKbuzPên cạntxFMVMh ckKbuzPũng đệm3g thêm.

Đới Tư99PiWC Dĩn3gh 3glẳng lặn99PiWCg đứng3g ởkKbuzP 99PiWCmột 99PiWCbên, trotxFMVMng m3gắt lộ3g btxFMVMi thươn99PiWCg, 3ghóa kKbuzPra đàn3g ôngkKbuzP đềutxFMVM n99PiWChư vậ99PiWCy, C3gảnh Hiên99PiWC txFMVMcư nhiên3g c99PiWCũng sa3gu lkKbuzPưng 3gmình cùngtxFMVM Hạ3g Thần3g xảy3g kKbuzPra chuyện3g đó,99PiWC txFMVMvậy ttxFMVMại sakKbuzPo kKbuzPcòn khô99PiWCng chịukKbuzP bu99PiWCông 99PiWCtay cô.

“Cha m3gẹ, htxFMVMai người99PiWC không3g c99PiWCần é99PiWCp 99PiWCcon, ha99PiWCi ngườtxFMVMi t99PiWCrở vềkKbuzP đi,99PiWC co3gn sẽ99PiWC txFMVMsuy ngh99PiWCĩ xetxFMVMm phả3gi giảikKbuzP quyếtxFMVMt chuyệntxFMVM n3gày txFMVMra stxFMVMao.” kKbuzPHàn Cả3gnh 99PiWCHiên thtxFMVMống k99PiWChổ hkKbuzPét lớtxFMVMn, 99PiWCmọi ngkKbuzPười đtxFMVMều 3gmuốn txFMVMép kKbuzPanh, 99PiWCanh sắp99PiWC điê3gn rồi.

“Vậy co3gn tốt3g n99PiWChất kKbuzPhãy nghkKbuzPĩ txFMVMkĩ lạitxFMVM đtxFMVMi, chún3gg 3gta ch99PiWCo co3gn 13g0 nkKbuzPgày 3gsuy nghtxFMVMĩ, cùn99PiWCg 3gTư DĩnhtxFMVM kKbuzPly hôn99PiWC, cưới99PiWC HạtxFMVM Thần99PiWC.” TronkKbuzPg mkKbuzPắt ÔngtxFMVM HkKbuzPàn 3gchứa đ99PiWCầy tức3g giận.

Bà H99PiWCàn c99PiWCũng txFMVMnhìn ĐớkKbuzPi TtxFMVMư 99PiWCDĩnh nói:

“Tôi kKbuzPhy vọ3gng cô99PiWC hitxFMVMểu được,txFMVM đứ99PiWCa bé99PiWC 99PiWCtrong bụng3g txFMVMHạ 99PiWCThần, ch99PiWCúng tô3gi sẽtxFMVM không3g bỏ99PiWC nó3g, 99PiWCcô nkKbuzPên biếtxFMVMt chíntxFMVMh mìn3gh phả3gi 99PiWClàm nhtxFMVMư t3ghế nàokKbuzP? 99PiWCNếu c3gô c99PiWCó thểtxFMVM si99PiWCnh 3gcho chún99PiWCg t99PiWCôi mộtxFMVMt đứatxFMVM cháu,txFMVM 3gchúng tkKbuzPôi kKbuzPcũng s3gẽ khkKbuzPông 3gvô tìkKbuzPnh b99PiWCức cô.”

“Cháu hiể3gu được,kKbuzP cháukKbuzP khôngtxFMVM có99PiWC trkKbuzPách h99PiWCai bákKbuzPc, c3gũng kh99PiWCông c3gó 3ggì k99PiWCỳ lạ.”3g Đới3g kKbuzPTư Dĩnh3g c3gười khtxFMVMổ, cô99PiWC khô99PiWCng cótxFMVM t99PiWCư các3gh ttxFMVMrách kKbuzPbọn họ.

“Chúng tôi99PiWC đ99PiWCi txFMVM, ckKbuzPhuyện 99PiWCcòn 3glại txFMVMhai ngườikKbuzP tkKbuzPự mình3g 3ggiải quyết,kKbuzP ckKbuzPhúng t99PiWCôi chỉkKbuzP 3gcần kKbuzPkết qkKbuzPuả.” Ôn99PiWCg HkKbuzPàn lôi99PiWC kétxFMVMo b99PiWCà Hàn3g, kKbuzPném lạitxFMVM nhữkKbuzPng lờikKbuzP n99PiWCày, txFMVMrồi xoatxFMVMy ngườitxFMVM rờitxFMVM đi.

Anh chọn99PiWC em

Hàn CảntxFMVMh 99PiWCHiên nhkKbuzPìn Đới3g txFMVMTư DĩntxFMVMh vẫn99PiWC đtxFMVMang bìnhtxFMVM tĩnhtxFMVM đứtxFMVMng ở99PiWC 99PiWCbên cạntxFMVMh, á99PiWCy ntxFMVMáy nkKbuzPói: “Tư3g DtxFMVMĩnh, e99PiWCm nkKbuzPghe atxFMVMnh giải3g t3ghích, lầntxFMVM 99PiWCđó kKbuzPlà vì99PiWC antxFMVMh uố99PiWCng rượ3gu, c3gho ntxFMVMên mớikKbuzP 99PiWCcó kKbuzPthể cùngkKbuzP Hạ3g T3ghần xảytxFMVM r3ga chuytxFMVMện khtxFMVMông nêtxFMVMn xả3gy r3ga, atxFMVMi ngờtxFMVM 99PiWCcô ấy99PiWC lại3g kKbuzPmang thkKbuzPai, anh……….”

“Cảnh HikKbuzPên, chtxFMVMúc mừng99PiWC 99PiWCanh, lêkKbuzPn chứctxFMVM cha.”txFMVM 99PiWCĐới Tư3g DĩkKbuzPnh lạikKbuzP đột3g nkKbuzPhiên ngă99PiWCn txFMVMlời anh.

Mặt HànkKbuzP Cảnh99PiWC HiênkKbuzP biến3g 99PiWCsắc, nó3gi: “TưtxFMVM Dĩnh,kKbuzP lời3g txFMVMem nó99PiWCi cókKbuzP txFMVMý kKbuzPgì? T99PiWCrong lòn99PiWCg ekKbuzPm đan3gg nkKbuzPghĩ gì99PiWC txFMVMthì kKbuzPnói txFMVMra đ3gi, kKbuzPem kKbuzPcó thể3g đtxFMVMánh 99PiWCanh, có99PiWC thểkKbuzP mắngkKbuzP 99PiWCanh nh99PiWCưng xitxFMVMn etxFMVMm đ3gừng cókKbuzP 3gthái độtxFMVM này.”

“Em vkKbuzPì sakKbuzPo phảitxFMVM đánhkKbuzP a99PiWCnh, mtxFMVMắng anh3g? EtxFMVMm khtxFMVMông n99PiWCên c3ghúc mừ99PiWCng antxFMVMh 3gsao?” kKbuzPKhóe 3gmiệng Đớ3gi TtxFMVMư txFMVMDĩnh man99PiWCg th3geo mộkKbuzPt chút99PiWC cườtxFMVMi cườ3gi, làkKbuzPm ch3go 99PiWCanh txFMVMnhìn khtxFMVMông r99PiWCa côtxFMVM đ99PiWCang n99PiWCghĩ gì.

“Tư Dĩ3gnh, etxFMVMm không99PiWC trá3gch antxFMVMh txFMVMsao? EkKbuzPm khôngkKbuzP oátxFMVMn kKbuzPanh s99PiWCao?” TrontxFMVMg lòng3g H99PiWCàn CkKbuzPảnh Hiê3gn vkKbuzPô cùn99PiWCg hoan99PiWCg mkKbuzPang, tạ99PiWCi sa99PiWCo côkKbuzP lạikKbuzP cótxFMVM ttxFMVMhể bìtxFMVMnh kKbuzPtĩnh kKbuzPnhư thế?

“Em khôn99PiWCg 99PiWCtrách, kKbuzPcũng không3g 3goán, C99PiWCảnh HikKbuzPên, đây99PiWC 3glà txFMVMviệc 3gem kkKbuzPhông thể3g làmtxFMVM 3gcho antxFMVMh, 3gcho nê99PiWCn ch99PiWCúng kKbuzPta kKbuzPly hôn3g đi3g.” 99PiWCĐới TtxFMVMư Dĩ3gnh 3gbiết mìntxFMVMh khô99PiWCng 3gcó t3gư 3gcách oánkKbuzP, đtxFMVMiều kKbuzPcô c99PiWCó kKbuzPthể 99PiWClàm 99PiWClà thành3g to99PiWCàn chkKbuzPo b99PiWCọn họ.

“Ly hô3gn, l3gy hô99PiWCn gì3g? txFMVMEm v99PiWCì đ99PiWCiều này3g mà3g 3gly hkKbuzPôn 99PiWCsao?” HkKbuzPàn Cảnh99PiWC 3gHiên nón3gg giậnkKbuzP 99PiWC, satxFMVMu đ3gó bkKbuzPắt lkKbuzPấy bảtxFMVM kKbuzPvai kKbuzPcủa cô99PiWC, nkKbuzPói: “EmkKbuzP 99PiWCcứ co99PiWCi nkKbuzPhư txFMVMchúng kKbuzPta tìtxFMVMm được3g txFMVMmột ngư99PiWCời đẻ99PiWC th3guê kKbuzPđược khôkKbuzPng? EkKbuzPm kkKbuzPhông phkKbuzPải 99PiWCnói e99PiWCm txFMVMsẽ khô99PiWCng ngạitxFMVM sao?”

Đới TkKbuzPư kKbuzPDĩnh nhìkKbuzPn an99PiWCh kích99PiWC đtxFMVMộng, kKbuzPhạ tatxFMVMy txFMVManh xuốngkKbuzP, nói3g: kKbuzP“Hạ TtxFMVMhần là3g mkKbuzPẹ 3gcủa txFMVMcon an3gh, ankKbuzPh 3gcó txFMVMthể xetxFMVMm côkKbuzP txFMVMấy nhkKbuzPư một99PiWC ngườ3gi đẻ3g kKbuzPthuê sao99PiWC? 3gCon củtxFMVMa 3gcô ấy3g stxFMVMẽ chị99PiWCu kKbuzPcho chú3gng kKbuzPta 3gsao? C3gảnh H3giên đừngtxFMVM tựkKbuzP lừa99PiWC 3gdối ckKbuzPhính 99PiWCmình nữa.”

Hàn CảtxFMVMnh H3giên 3gcứng đ99PiWCờ ngườ3gi, lkKbuzPời củ99PiWCa ckKbuzPô 3gkhông ch3gút 99PiWClưu tì3gnh chạmkKbuzP vàotxFMVM txFMVMchỗ đkKbuzPau 3gcủa mì99PiWCnh, một3g lútxFMVMc lâ3gu satxFMVMu mkKbuzPới nhìn99PiWC c99PiWCô rkKbuzPồi nóikKbuzP: “An99PiWCh 99PiWCsẽ kh99PiWCông 3gly hônkKbuzP vớitxFMVM em99PiWC, trướckKbuzP kkKbuzPia akKbuzPnh cũn3gg kKbuzPđã nkKbuzPói rồi,kKbuzP kKbuzPanh tkKbuzPình nguyện99PiWC 99PiWCkhông cókKbuzP c99PiWCon, 3gcũng khôn3gg mkKbuzPuốn mấ3gt txFMVMđi e3gm, hiệnkKbuzP tạ99PiWCi 99PiWCanh vẫn99PiWC muốntxFMVM 3gnhư thế.”

“Cảnh Hi99PiWCên, ttxFMVMội gìkKbuzP chứ?3g A99PiWCnh cókKbuzP 99PiWCbiết a99PiWCnh ltxFMVMàm n99PiWChư vậ3gy thươn3gg t99PiWCổn txFMVMbao nhi99PiWCêu ntxFMVMgười khôn99PiWCg? 99PiWCCha 3gmẹ ckKbuzPủa atxFMVMnh, H99PiWCạ Thầ3gn vàtxFMVM cotxFMVMn ckKbuzPủa txFMVMcô ấ99PiWCy, a99PiWCnh nhẫtxFMVMn tâmkKbuzP 99PiWCsao?” Đ99PiWCới Tư99PiWC DtxFMVMĩnh vừakKbuzP ctxFMVMảm động,3g 3gvừa đau3g lòng.

“Tư 99PiWCDĩnh, txFMVMem kkKbuzPhông c3gần 3gnói nữa,3g a3gnh bắ3gt 99PiWCbuộc 99PiWCphải ph3gụ một3g 3gbên, nếutxFMVM chọnkKbuzP giữakKbuzP đứa99PiWC bétxFMVM txFMVMvà em99PiWC, 3ganh skKbuzPẽ chọkKbuzPn em.kKbuzP” HànkKbuzP 99PiWCCảnh Hi3gên kKbuzPnhìn cô3g vớ99PiWCi tkKbuzPhái txFMVMđộ cương3g quyết.

Đới TtxFMVMư 99PiWCDĩnh btxFMVMất kKbuzPđắc dĩkKbuzP t99PiWChở dtxFMVMài, 99PiWCcô biếkKbuzPt thkKbuzPuyết txFMVMphục CảkKbuzPnh Hi3gên tkKbuzPhực sựtxFMVM rất99PiWC 3gkhó khă99PiWCn, kKbuzPanh cầntxFMVM ttxFMVMhời gkKbuzPian đ99PiWCể su3gy 99PiWCnghĩ cẩtxFMVMn thận.

Chuyện c3gủa Hà3gn Cảnh3g HikKbuzPên cùng99PiWC HạtxFMVM TkKbuzPhần kh99PiWCông 99PiWCcòn l99PiWCà b3gí 3gmật, nhtxFMVMất định99PiWC m99PiWCọi ngưkKbuzPời ctxFMVMũng đã3g txFMVMbiết rồi.

Đới TưtxFMVM GkKbuzPiai kKbuzPcùng TkKbuzPrịnh 99PiWCVũ 99PiWCVăn mankKbuzPg txFMVMvẻ mặtkKbuzP kKbuzPtức giận99PiWC bất99PiWC txFMVMbình đkKbuzPi kKbuzPvào nhà3g T99PiWCư Dĩnh.

“Em ckKbuzPòn 3gkhông ttxFMVMức g99PiWCiận, htxFMVMai kKbuzPngười 3gtức g99PiWCiận ltxFMVMàm chi?”txFMVM Đớ3gi T3gư DĩnkKbuzPh nhkKbuzPìn ctxFMVMác cô3g cười3g nói.

“Tư DĩntxFMVMh, ở3g trư99PiWCớc mặtkKbuzP txFMVMbọn ctxFMVMhị khkKbuzPông c99PiWCần kiên3g ctxFMVMường như3g vậy,99PiWC ntxFMVMếu txFMVMem muốntxFMVM kKbuzPkhóc, htxFMVMãy k3ghóc đ99PiWCi, b99PiWCọn chkKbuzPị cùtxFMVMng 3gem ctxFMVMhia sẻ.”

Đới Tư99PiWC GkKbuzPiai ctxFMVMũng hiểukKbuzP đ99PiWCược lòngtxFMVM củ3ga e3gm gái,txFMVM sắ99PiWCc mặ3gt có3g ch99PiWCút kKbuzPtrầm t99PiWCrọng hỏi:3g “TưtxFMVM DĩtxFMVMnh, l99PiWCần nàkKbuzPy ckKbuzPó phảitxFMVM e99PiWCm quyết99PiWC địn99PiWCh l3gy hôn?”

“Ly h99PiWCôn? Cậu3g cùntxFMVMg Hà3gn C99PiWCảnh HiêntxFMVM muố99PiWCn 3gly hôn?3g” TrtxFMVMịnh V3gũ txFMVMVăn chtxFMVMấn độn3gg hỏi.

Đới TtxFMVMư Dĩnh3g trầm3g mặc99PiWC một99PiWC c99PiWChút mớitxFMVM ntxFMVMói: “TkKbuzPuy rằng3g CảtxFMVMnh 3gHiên vtxFMVMẫn khôngkKbuzP đ99PiWCồng ý3g lkKbuzPy hôn99PiWC, nh99PiWCưng e99PiWCm biếtxFMVMt an99PiWCh ấtxFMVMy tớ3gi mộ99PiWCt ngàytxFMVM nà3go đó3g 3gcũng s99PiWCẽ đồ3gng txFMVMý giảkKbuzPi qutxFMVMyết ctxFMVMhuyện nà3gy, tìtxFMVMnh 3gyêu kKbuzPcủa chú3gng ekKbuzPm nếu99PiWC 3gso s99PiWCánh cũnkKbuzPg khôntxFMVMg bằn3gg txFMVMđược má99PiWCu 3gmủ tìnkKbuzPh thtxFMVMâm cốtkKbuzP nhục3g kKbuzPcủa ngườitxFMVM 99PiWCthân, 99PiWCem kKbuzPtin tưởng3g 3gkhi 3ganh ấytxFMVM 99PiWCnhìn thấtxFMVMy 99PiWCcon mình,kKbuzP ckKbuzPũng ctxFMVMhính l99PiWCà thời99PiWC điể3gm chúntxFMVMg txFMVMem l99PiWCy hôn.”

Nhìn côtxFMVM 3gcũng khôngkKbuzP txFMVMcó kKbuzPbiểu htxFMVMiện củatxFMVM sự99PiWC btxFMVMi thươ99PiWCng, Trịn99PiWCh VtxFMVMũ 99PiWCVăn 99PiWCcũng độ3gt nhiê99PiWCn hiểukKbuzP đượ3gc, T99PiWCư kKbuzPDĩnh 99PiWCvẫn yêtxFMVMu LokKbuzPng N99PiWCgạo Phỉ,3g c99PiWCho 99PiWCnên mớtxFMVMi bìnkKbuzPh tĩn3gh nh99PiWCư vậkKbuzPy, kKbuzPchính mìkKbuzPnh 99PiWCthật txFMVMkhông biết3g 99PiWCnên th99PiWCương cảmtxFMVM txFMVMcho c99PiWCô h3gay HàtxFMVMn CảntxFMVMh Hiên.

Hạ txFMVMThần lẳ99PiWCng lặngkKbuzP 99PiWCngồi txFMVMtrên sôtxFMVM pkKbuzPha, chờkKbuzP Hàn99PiWC kKbuzPCảnh H99PiWCiên mởkKbuzP miệng99PiWC, c99PiWCô kh99PiWCông ng99PiWChĩ tớ3gi ch99PiWCa mẹtxFMVM lạkKbuzPi p99PiWChái ngườikKbuzP điều3g t3gra 99PiWCcô, 99PiWCcó điềutxFMVM kKbuzPviệc nkKbuzPày cũngkKbuzP 99PiWCđúng 99PiWCvới txFMVMhy vọng3g 99PiWCcủa cô.

Hàn Cả99PiWCnh Hi99PiWCên 99PiWCdo kKbuzPdự đtxFMVMã kKbuzPlâu, rố3gt cụkKbuzPc ngẩn3gg đkKbuzPầu nh99PiWCìn cô,kKbuzP hạ99PiWC quyếtkKbuzP đ3gịnh, quyếtkKbuzP t99PiWCâm nói:kKbuzP “Hạ3g TtxFMVMhần, an99PiWCh xi99PiWCn lỗ99PiWCi, 3gbất 99PiWCluận ekKbuzPm quyếkKbuzPt đ99PiWCịnh sẽtxFMVM 3glàm gì3g với99PiWC ckKbuzPái 99PiWCthai, atxFMVMnh ch99PiWCỉ ctxFMVMó thể3g n3gói vớikKbuzP 99PiWCem r3gằng, an99PiWCh s3gẽ kh99PiWCông cùn99PiWCg T99PiWCư Dĩn3gh l3gy hôn.”

“Anh 99PiWCCảnh kKbuzPHiên, ekKbuzPm chkKbuzPo tớtxFMVMi bâkKbuzPy giờ3g đều3g khôn3gg txFMVMcó nghkKbuzPĩ tớikKbuzP txFMVManh sẽ3g l3gy hôn3g, kKbuzPanh cũ3gng ktxFMVMhông cầ3gn ptxFMVMhải ch3gịu trác99PiWCh nhiệkKbuzPm, đứ3ga bétxFMVM nà99PiWCy ankKbuzPh ckKbuzPũng khôtxFMVMng cầtxFMVMn kKbuzPphải xekKbuzPn vào.txFMVM” NướctxFMVM mắt3g 99PiWCHạ thầ3gn chảy99PiWC xuốtxFMVMng, txFMVMoán kKbuzPhận tr3gong l3gòng lạ3gi txFMVMgia tăngtxFMVM thêkKbuzPm vàtxFMVMi phần.

“Hạ Thần,99PiWC 3ganh 99PiWCkhông 3gnghĩ 3gsẽ kKbuzPtổn thươngtxFMVM đếntxFMVM emtxFMVM, thậttxFMVM sựkKbuzP antxFMVMh khôkKbuzPng mtxFMVMuốn n3ghư vậy99PiWC.” HkKbuzPàn 99PiWCCảnh HiêntxFMVM txFMVMkhông txFMVMbiết biểu3g đkKbuzPạt 3glời xi3gn lỗikKbuzP n3ghư thếtxFMVM nào.

“Em biế3gt, C3gảnh Hiên,kKbuzP txFMVManh 99PiWCđi đitxFMVM, ekKbuzPm khkKbuzPông muốntxFMVM gặtxFMVMp ankKbuzPh 99PiWCnữa.” Hạ3g txFMVMThần thật3g txFMVMkhông ngờ99PiWC n3ggười đàn99PiWC ôngtxFMVM nà99PiWCy ltxFMVMại 3gbạc tìn3gh bạc99PiWC nghĩakKbuzP với3g 99PiWCmình như99PiWC vậy.

“Vậy ekKbuzPm kKbuzPbảo trọng,txFMVM antxFMVMh đi3g đâykKbuzP.” txFMVMHàn 99PiWCCảnh 99PiWCHiên c3ghần txFMVMchờ txFMVMmột chút,3g 3gđứng dậtxFMVMy n3ghìn cô,99PiWC rồ3gi x99PiWCoay lưngtxFMVM đi.

Hạ T99PiWChần hun99PiWCg htxFMVMăng nhì99PiWCn t3gheo bkKbuzPóng 99PiWCdáng an3gh, H3gàn Cảnh3g Hiên,txFMVM mộtkKbuzP ngtxFMVMày n3gào đó,99PiWC txFMVManh sẽtxFMVM ph3gải txFMVMcầu 99PiWCxin kKbuzPcô chtxFMVMo ankKbuzPh 99PiWCquay ttxFMVMrở về.

Trong txFMVMquán cafe.

“Tư D3gĩnh, e3gm txFMVMcó khỏe3g khôntxFMVMg?” LontxFMVMg txFMVMNgạo PhỉtxFMVM ntxFMVMhìn cô99PiWC, quakKbuzPn tâkKbuzPm 3ghỏi, kKbuzPkhông biếttxFMVM côtxFMVM kKbuzPsau khtxFMVMi biết3g chuyện99PiWC của3g H3gạ txFMVMThần 99PiWCsẽ nkKbuzPghĩ nhưtxFMVM tkKbuzPhế nào?

“Vẫn tốt,99PiWC c3gòn anh?”99PiWC ĐkKbuzPới T99PiWCư 99PiWCDĩnh nh3gẹ 99PiWCnhàng 3guống m99PiWCột ngụm99PiWC c3gà phêtxFMVM, ckKbuzPà kKbuzPphê 3gchua kKbuzPsót giống3g nhưtxFMVM lòtxFMVMng củkKbuzPa c3gô bâkKbuzPy gi3gờ vậy.

“Bây giờkKbuzP 99PiWCem 3gđịnh l3gàm gì?”kKbuzP LtxFMVMong NgkKbuzPạo kKbuzPPhỉ 3gquan tâ3gm hỏi.

“Làm txFMVMcái 99PiWCgì?” ĐớikKbuzP T99PiWCư D3gĩnh s3gửng sốt99PiWC, khkKbuzPông hkKbuzPiểu đượctxFMVM 3gý 3gtứ củtxFMVMa anh.

“Chính l99PiWCà 3gHạ TtxFMVMhần đã99PiWC ma3gng thatxFMVMi rtxFMVMồi, e99PiWCm đkKbuzPịnh làmkKbuzP txFMVMgì 3gbây gikKbuzPờ?” Lo99PiWCng NgtxFMVMạo Phỉ3g nó3gi r3gõ lại.

“Em kKbuzPcó t3ghể ltxFMVMàm gìkKbuzP b3gây kKbuzPgiờ?” Đới3g 3gTư 99PiWCDĩnh cườ99PiWCi khổ.

“Nếu e99PiWCm không99PiWC mukKbuzPốn txFMVMcùng CảkKbuzPnh Hiên99PiWC 99PiWCly kKbuzPhôn, ntxFMVMhư vậ3gy kKbuzPanh gikKbuzPúp kKbuzPem gkKbuzPiải quyết3g chuyệnkKbuzP n3gày.” kKbuzPLong NtxFMVMgạo PhkKbuzPỉ tikKbuzPn 3gtưởng thực99PiWC lực99PiWC ctxFMVMủa 99PiWCanh sẽkKbuzP giảitxFMVM 99PiWCquyết chuyệ3gn kKbuzPnày dễ99PiWC dàng.

“Không ckKbuzPần, khônkKbuzPg cần99PiWC t99PiWCổn thương99PiWC đứ3ga bé.”txFMVM txFMVMĐới txFMVMTư Dĩ3gnh cuống99PiWC 3gquít ngăkKbuzPn cản,3g kKbuzPanh kKbuzPkhông p3ghải 3gmuốn b99PiWCỏ ctxFMVMái tha3gi 99PiWCcủa HạtxFMVM ThtxFMVMần chứ.

Nhìn c3gô txFMVMbày txFMVMra txFMVMdáng vẻ3g khẩn3g trư3gơng nkKbuzPhư thế,kKbuzP LtxFMVMong Ngạo3g PkKbuzPhỉ cảm99PiWC kKbuzPthấy lẫkKbuzPn lộn3g nó3gi: 3g“Tư Dĩnh,txFMVM ekKbuzPm vì3g cá99PiWCi gì3g phảikKbuzP chị99PiWCu nhkKbuzPư vậy?”

“Em đ3gã k3ghông t99PiWChể s3ginh chtxFMVMo CảnhkKbuzP HiênkKbuzP mộ3gt đứa99PiWC c3gon, txFMVMsao 3gcó txFMVMthể đkKbuzPi thươtxFMVMng 3gtổn 99PiWCtới co99PiWCn củatxFMVM kKbuzPanh ấ3gy c99PiWChứ?” ĐớikKbuzP kKbuzPTư DĩnhkKbuzP thtxFMVMầm thởkKbuzP dài.

“Tư kKbuzPDĩnh, vìkKbuzP 99PiWCsao e99PiWCm 3gvẫn th3gay ng99PiWCười kKbuzPkhác kKbuzPsuy nghtxFMVMĩ, khôngtxFMVM sutxFMVMy nghkKbuzPĩ gìtxFMVM ch99PiWCo mìn3gh c99PiWCả.” Lo99PiWCng Ngạo99PiWC Phỉ3g nkKbuzPhìn côkKbuzP txFMVMngồi ttxFMVMrước mắt3g kKbuzPmà đau3g lòng.

“Em cũn3gg khô99PiWCng có99PiWC tốtkKbuzP n3ghư txFMVMvậy đâ3gu. Cũ99PiWCng khôngkKbuzP còn3g s3gớm nữa,kKbuzP kKbuzPem phtxFMVMải 99PiWCtrở 3gvề, kKbuzPgặp txFMVMlại s3gau.” ĐớikKbuzP Tư3g Dĩn99PiWCh khôtxFMVMng biết99PiWC vìkKbuzP s99PiWCao, côtxFMVM khôngkKbuzP thể99PiWC bình3g thảntxFMVM đối3g mặt3g vớitxFMVM ankKbuzPh được.

“Anh đưakKbuzP 99PiWCem về.”txFMVM LokKbuzPng NgkKbuzPạo Ph3gỉ biếttxFMVM tron3gg lòngkKbuzP 3gcô cò3gn ngạitxFMVM ngùngkKbuzP, ankKbuzPh phảkKbuzPi l99PiWCàm gkKbuzPì ch99PiWCo đúng99PiWC đây?

“Cám txFMVMơn anh99PiWC, nhưngkKbuzP khô3gng cầ99PiWCn đâukKbuzP, txFMVMem ttxFMVMự l99PiWCái x99PiWCe txFMVMvề.” 99PiWCĐới T99PiWCư txFMVMDĩnh khác3gh s3gáo cự99PiWC tu3gyệt, sa3gu đó99PiWC rkKbuzPời khỏikKbuzP quán cafe.