You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 6VXpTsEBF7: MuốnVXpTsEBF cóXrJKbpPv XrJKbpPvđứa bé

Ông HVXpTsEBFạ cùXrJKbpPvng BàXrJKbpPv HạXrJKbpPv gXrJKbpPviật mìnhXrJKbpPv nhìXrJKbpPvn Q47obọn XrJKbpPvhọ, XrJKbpPvsau đóXrJKbpPv vẻXrJKbpPv mặXrJKbpPvt đầyVXpTsEBF phQ47oẫn nộQ47o nói:

“Ông nXrJKbpPvói VXpTsEBFđùa Q47ogì vậyVXpTsEBF? NếuVXpTsEBF CảnhVXpTsEBF HiêQ47on mVXpTsEBFuốn cướiXrJKbpPv TiểuQ47o ThVXpTsEBFần, nóQ47o sẽQ47o kXrJKbpPvhông cướXrJKbpPvi XrJKbpPvngười kXrJKbpPvhác, hVXpTsEBFơn nữaXrJKbpPv Q47ocho dQ47où hiXrJKbpPvện tạQ47oi haVXpTsEBFi VXpTsEBFngười cVXpTsEBFhịu cưới,XrJKbpPv cVXpTsEBFhúng tôiVXpTsEBF cũnVXpTsEBFg sẽQ47o khôQ47ong chịuQ47o gả.”

“Ông HQ47oạ, haVXpTsEBFi ngườiVXpTsEBF đXrJKbpPvừng kícQ47oh VXpTsEBFđộng, chXrJKbpPvúng VXpTsEBFta bàQ47on bạcQ47o mộQ47ot chXrJKbpPvút đXrJKbpPvược Q47okhông?” ÔngXrJKbpPv HàXrJKbpPvn VXpTsEBFvội vànQ47og nói.

“Chính XrJKbpPvlà Q47onhư thếXrJKbpPv nXrJKbpPvày, VXpTsEBFbà Hạ,Q47o bVXpTsEBFà cầQ47on pQ47ohải hVXpTsEBFiểu XrJKbpPvrõ, nXrJKbpPvếu Q47ohai ngXrJKbpPvười cốXrJKbpPv Q47oý XrJKbpPvbắt HạXrJKbpPv TXrJKbpPvhần bVXpTsEBFỏ đứXrJKbpPva Q47onhỏ, vạchẳngVXpTsEBF mXrJKbpPvay xảyQ47o rQ47oa XrJKbpPvchuyện gìVXpTsEBF ngoàiXrJKbpPv ýVXpTsEBF mQ47ouốn? NVXpTsEBFếu Q47osau nVXpTsEBFày HạQ47o ThầnVXpTsEBF kQ47ohông XrJKbpPvthể maQ47ong tXrJKbpPvhai lạXrJKbpPvi thìQ47o VXpTsEBFlàm XrJKbpPvsau bâQ47oy giờQ47o? BàQ47o Q47ohi vọngVXpTsEBF cQ47ohuyện nXrJKbpPvày xQ47oảy rXrJKbpPva sao?”VXpTsEBF BàXrJKbpPv HàVXpTsEBFn cVXpTsEBFố VXpTsEBFý VXpTsEBFđem sựQ47o tXrJKbpPvình nóQ47oi tVXpTsEBFhật nghiêXrJKbpPvm trọng.

Sắc mXrJKbpPvặt Q47obà XrJKbpPvHạ quXrJKbpPvả nhiXrJKbpPvên thVXpTsEBFay đổXrJKbpPvi Q47omột chútXrJKbpPv, khQ47oông khỏXrJKbpPvi nhQ47oìn xXrJKbpPvem ôngVXpTsEBF Hạ.

“Ông Hạ,Q47o ôngQ47o bìnQ47oh tĩnQ47oh XrJKbpPvmột chút,VXpTsEBF hVXpTsEBFãy Q47onghe tôXrJKbpPvi nóiVXpTsEBF, CảnQ47oh XrJKbpPvHiên nhấtQ47o VXpTsEBFđịnh làQ47o thíchVXpTsEBF HạQ47o ThầnVXpTsEBF, bằnXrJKbpPvg kQ47ohông hXrJKbpPvai đứQ47oa cũVXpTsEBFng sẽXrJKbpPv khônXrJKbpPvg ởXrJKbpPv Q47ocùng mộXrJKbpPvt chVXpTsEBFỗ, khVXpTsEBFông phVXpTsEBFải sao?”XrJKbpPv VXpTsEBFÔng HQ47oàn tùyVXpTsEBF thXrJKbpPvời khuyêQ47on giải.

“Vậy ýVXpTsEBF cVXpTsEBFủa hXrJKbpPvai ngườiXrJKbpPv lQ47oà muốnQ47o CảnhVXpTsEBF HiVXpTsEBFên lQ47oy hôQ47on Q47orồi cVXpTsEBFưới HạXrJKbpPv XrJKbpPvThần, CQ47oảnh HiênXrJKbpPv cXrJKbpPvũng chịuQ47o lVXpTsEBFàm Q47ovậy sQ47oao?” NgXrJKbpPvữ kXrJKbpPvhí củQ47oa XrJKbpPvÔng HạXrJKbpPv Q47ocũng dịQ47ou điVXpTsEBF XrJKbpPvđôi chút.

“Nhất địnhQ47o CảQ47onh HXrJKbpPviên sẽVXpTsEBF chịu,Q47o XrJKbpPvhai ngườiQ47o Q47oyên tâm,Q47o chuyệnQ47o nàyVXpTsEBF XrJKbpPvchúng tVXpTsEBFôi VXpTsEBFsẽ gXrJKbpPviải quyếQ47ot, nhấtXrJKbpPv địnhXrJKbpPv sVXpTsEBFẽ chXrJKbpPvo XrJKbpPvhai nQ47ogười VXpTsEBFmột đápQ47o Q47oán vừaXrJKbpPv lQ47oòng, Q47ohai ngườXrJKbpPvi Q47ohôm VXpTsEBFnay ởXrJKbpPv lạiXrJKbpPv đâXrJKbpPvy ăVXpTsEBFn Q47ocơm nhaXrJKbpPv.” ÔnVXpTsEBFg HàVXpTsEBFn vQ47oui VXpTsEBFvẻ, giãVXpTsEBFn đuQ47oôi Q47olông mXrJKbpPvày, ônVXpTsEBFg đãXrJKbpPv cóVXpTsEBF cXrJKbpPvháu nộiQ47o rồi.

“Không cầnQ47o, chúXrJKbpPvng XrJKbpPvtôi khôQ47ong cầXrJKbpPvn ăVXpTsEBFn, chúnXrJKbpPvg XrJKbpPvtôi XrJKbpPvđi XrJKbpPvvề trưQ47oớc đây,VXpTsEBF hVXpTsEBFy XrJKbpPvvọng haQ47oi ngườiVXpTsEBF cVXpTsEBFho chúVXpTsEBFng tôXrJKbpPvi mXrJKbpPvột cVXpTsEBFâu trảXrJKbpPv lờiQ47o tQ47ohuyết phục.”

“Được, XrJKbpPvsẽ VXpTsEBFrất nhanQ47oh thôi.”

Ông HạQ47o vQ47oà bàXrJKbpPv HạQ47o đXrJKbpPvi rồXrJKbpPvi, ônQ47og HQ47oàn Q47ocùng bQ47oà HàXrJKbpPvn nhìQ47on nhauQ47o, XrJKbpPvtrong lXrJKbpPvòng cóXrJKbpPv mộtVXpTsEBF Q47olinh cảmQ47o tốt.

Đới TưXrJKbpPv DĩnhXrJKbpPv mQ47oở cửaQ47o rQ47oa, nhXrJKbpPvìn thấyXrJKbpPv ngVXpTsEBFười XrJKbpPvngoài XrJKbpPvcửa, sXrJKbpPvắc XrJKbpPvmặt cứnXrJKbpPvg đờ,Q47o họXrJKbpPv lạVXpTsEBFi tớVXpTsEBFi nữa.

“Bác trQ47oai, VXpTsEBFbác gáiQ47o, hXrJKbpPvai ngườiXrJKbpPv tXrJKbpPvới rồVXpTsEBFi ạ.”VXpTsEBF VừQ47oa địnhVXpTsEBF kêuVXpTsEBF bVXpTsEBFa VXpTsEBFmẹ, độtVXpTsEBF nhiênXrJKbpPv VXpTsEBFnhớ tXrJKbpPvới ngàyQ47o VXpTsEBFđó XrJKbpPvbà HàVXpTsEBFn XrJKbpPvcó nóVXpTsEBFi quXrJKbpPva, cVXpTsEBFô vộiXrJKbpPv vàngVXpTsEBF sửaQ47o miệng.

Ông HànVXpTsEBF cùQ47ong bàQ47o HXrJKbpPvàn VXpTsEBFvui vẻXrJKbpPv điQ47o VXpTsEBFtới, ngVXpTsEBFồi xuốXrJKbpPvng XrJKbpPvghế VXpTsEBFsô phXrJKbpPva, ĐớiVXpTsEBF TVXpTsEBFư DĩVXpTsEBFnh tronXrJKbpPvg lQ47oòng sinQ47oh nghQ47oi hQ47ooặc, khôngQ47o lẽXrJKbpPv hXrJKbpPvọ đếQ47on VXpTsEBFđây VXpTsEBFbức côQ47o VXpTsEBFly hôn.

“Tư DQ47oĩnh, côQ47o chQ47ouẩn Q47obị khQ47oi nàVXpTsEBFo dọnQ47o đQ47oi? ChúnXrJKbpPvg tXrJKbpPva mXrJKbpPvuốn VXpTsEBFđem nơXrJKbpPvi nàyVXpTsEBF traXrJKbpPvng XrJKbpPvhoàng Q47olại mộtVXpTsEBF chút.”Q47o VXpTsEBFBà HànQ47o VXpTsEBFnhìn xuVXpTsEBFng qXrJKbpPvuanh phXrJKbpPvòng tQ47oựa VXpTsEBFhồ Q47okhông vừQ47oa lòng.

“Cảnh HiXrJKbpPvên VXpTsEBFnhất địXrJKbpPvnh nXrJKbpPvói chXrJKbpPvo XrJKbpPvcô biếtXrJKbpPv Q47orồi, HạVXpTsEBF TQ47ohần đangQ47o manXrJKbpPvg thXrJKbpPvai, đứaVXpTsEBF Q47onhỏ lVXpTsEBFà VXpTsEBFcon VXpTsEBFcủa CảnhVXpTsEBF HiênQ47o? TQ47oa VXpTsEBFnghĩ XrJKbpPvsẽ đeQ47om nóQ47o đếnVXpTsEBF đâVXpTsEBFy đểQ47o chăXrJKbpPvm sQ47oóc, Q47odù gXrJKbpPvì nVXpTsEBFó cũnVXpTsEBFg XrJKbpPvđang mQ47oang cXrJKbpPvốt nhụVXpTsEBFc củXrJKbpPva XrJKbpPvHàn giQ47oa chúXrJKbpPvng ta.”

Đới XrJKbpPvTư Q47oDĩnh chVXpTsEBFấn động,VXpTsEBF HXrJKbpPvạ ThầnQ47o maXrJKbpPvng VXpTsEBFthai, đứaVXpTsEBF nhQ47oỏ làXrJKbpPv XrJKbpPvcon cXrJKbpPvủa CXrJKbpPvảnh Hiên?Q47o ĐXrJKbpPviều XrJKbpPvnày VXpTsEBFsao cóQ47o thể?XrJKbpPv NếuVXpTsEBF CảnhVXpTsEBF HiênXrJKbpPv VXpTsEBFcùng HVXpTsEBFạ ThXrJKbpPvần ởQ47o cùQ47ong Q47omột chỗ,XrJKbpPv nhXrJKbpPvư VXpTsEBFsao lạXrJKbpPvi XrJKbpPvkhông Q47ođồng Q47oý cùXrJKbpPvng VXpTsEBFcô XrJKbpPvly hôn,VXpTsEBF haVXpTsEBFy làQ47o XrJKbpPvông bXrJKbpPvà HànVXpTsEBF cVXpTsEBFố ýVXpTsEBF VXpTsEBFnói nhưXrJKbpPv vậy.

“Cô khôQ47ong Q47otin saoVXpTsEBF? XrJKbpPvĐược XrJKbpPvrồi, XrJKbpPvta sẽVXpTsEBF chQ47oờ Q47oCảnh Q47oHiên trởXrJKbpPv vềXrJKbpPv, chúXrJKbpPvng tVXpTsEBFa cùnQ47og nhaXrJKbpPvu hỏiQ47o VXpTsEBFnó. CXrJKbpPvô điVXpTsEBF gọXrJKbpPvi điệVXpTsEBFn thoạiQ47o Q47ocho nóXrJKbpPv đi.”Q47o XrJKbpPvBà Q47oHàn nQ47ohìn Q47ora hoàXrJKbpPvi VXpTsEBFnghi VXpTsEBFtrong VXpTsEBFmắt cô.

“Vâng.” ĐớiQ47o TưXrJKbpPv DVXpTsEBFĩnh lấyXrJKbpPv điQ47oện thoạiXrJKbpPv VXpTsEBFdi độngXrJKbpPv bQ47oên Q47ongười rVXpTsEBFa gọi.

“Tư DĩnhVXpTsEBF, cóQ47o việcQ47o XrJKbpPvgì saXrJKbpPvo?” XrJKbpPvHàn CVXpTsEBFảnh HiêQ47on cầXrJKbpPvm lấyXrJKbpPv Q47odi độngXrJKbpPv vXrJKbpPvừa thấyXrJKbpPv VXpTsEBFlà điệnQ47o Q47othoại ởXrJKbpPv nhQ47oà gQ47oọi đến.

“Bây giờVXpTsEBF XrJKbpPvanh cóQ47o bXrJKbpPvận kXrJKbpPvhông? KhôVXpTsEBFng XrJKbpPvphải vộXrJKbpPvi, nhưXrJKbpPvng aVXpTsEBFnh hãyVXpTsEBF Q47otan Q47osở sớmQ47o mộtXrJKbpPv chúQ47ot, eQ47om VXpTsEBFcó việcVXpTsEBF muốnXrJKbpPv hỏXrJKbpPvi aVXpTsEBFnh mà.Q47o” GiọnXrJKbpPvg XrJKbpPvĐới TQ47oư DĩnQ47oh rấtQ47o nhẹ.

Hàn CảnhQ47o HiVXpTsEBFên XrJKbpPvnhìn xVXpTsEBFem đồngVXpTsEBF Q47ohồ, cònQ47o cóVXpTsEBF nửaXrJKbpPv giờVXpTsEBF VXpTsEBFcũng đXrJKbpPvã taQ47on VXpTsEBFsở rồi,Q47o nVXpTsEBFói: “Được,Q47o Q47oanh lậpVXpTsEBF tứQ47oc VXpTsEBFvề ngay.”

Đới TXrJKbpPvư VXpTsEBFDĩnh cùXrJKbpPvng ônVXpTsEBFg HàVXpTsEBFn, bàQ47o HànVXpTsEBF lẳngQ47o lặngVXpTsEBF ngồiXrJKbpPv cQ47ohờ CảnhVXpTsEBF HiVXpTsEBFên Q47otrở vXrJKbpPvề chứQ47ong mVXpTsEBFinh hXrJKbpPvết thảy.

Chuông cửaQ47o vXrJKbpPvừa reXrJKbpPvo, ĐớiVXpTsEBF TưQ47o DQ47oĩnh vộXrJKbpPvi vàngQ47o điQ47o XrJKbpPvmở cửa.

“Tư DĩXrJKbpPvnh, chQ47ouyện gì,…Q47o” HànQ47o CảXrJKbpPvnh HiênXrJKbpPv VXpTsEBFtiến VXpTsEBFvào nhXrJKbpPvà liềnVXpTsEBF hỏi,XrJKbpPv đVXpTsEBFột nhXrJKbpPviên XrJKbpPvthấy chXrJKbpPva mẹVXpTsEBF đQ47oang nQ47ogồi ởXrJKbpPv ghếQ47o VXpTsEBFsô phaXrJKbpPv, sửngXrJKbpPv sốtVXpTsEBF nói:

“Cha Q47omẹ, tạiQ47o XrJKbpPvsao VXpTsEBFhai nVXpTsEBFgười lạiXrJKbpPv đếXrJKbpPvn đây?”

“Xảy rQ47oa chuyệnQ47o lớVXpTsEBFn XrJKbpPvnhư thXrJKbpPvế mVXpTsEBFà chVXpTsEBFúng XrJKbpPvta VXpTsEBFcó Q47othể khXrJKbpPvông đếnQ47o đượXrJKbpPvc XrJKbpPvsao?” vVXpTsEBFẻ mXrJKbpPvặt ôXrJKbpPvng HànQ47o nghiXrJKbpPvêm túcXrJKbpPv nói.

“Con cVXpTsEBFòn giQ47oả bộ,Q47o đứaQ47o nhXrJKbpPvỏ tronQ47og Q47obụng HạVXpTsEBF Q47oThần cóVXpTsEBF pQ47ohải lVXpTsEBFà VXpTsEBFcủa Q47ocon khôXrJKbpPvng, cóQ47o phXrJKbpPvải hVXpTsEBFay kVXpTsEBFhông?” BVXpTsEBFà HXrJKbpPvàn gVXpTsEBFõ XrJKbpPvvào XrJKbpPvđầu anQ47oh mộXrJKbpPvt cáiQ47o, tạiQ47o sXrJKbpPvao aQ47onh XrJKbpPvcái gVXpTsEBFì cũQ47ong Q47okhông nVXpTsEBFói Q47ocho họQ47o bQ47oiết chứ.

Hàn CảnhVXpTsEBF HiênVXpTsEBF cVXpTsEBFứng ngườiQ47o đứVXpTsEBFng đơQ47o nơXrJKbpPvi đóQ47o, khQ47oông bXrJKbpPviết làXrJKbpPv nêXrJKbpPvn phủQ47o VXpTsEBFnhận haVXpTsEBFy tVXpTsEBFhừa nhậnXrJKbpPv XrJKbpPvnữa, cQ47oha Q47omẹ biQ47oết đứaXrJKbpPv XrJKbpPvnhỏ troVXpTsEBFng XrJKbpPvbụng HạXrJKbpPv ThXrJKbpPvần XrJKbpPvlà VXpTsEBFcon củQ47oa chínQ47oh mìVXpTsEBFnh, cònVXpTsEBF TưXrJKbpPv DĩQ47onh Q47othì saQ47oo, khôngQ47o khỏiQ47o đQ47oưa mắtQ47o nhìnXrJKbpPv vềXrJKbpPv phXrJKbpPvía cô.

“Cha mẹXrJKbpPv, VXpTsEBFtại saVXpTsEBFo VXpTsEBFhai ngườiQ47o lạiXrJKbpPv biết?”XrJKbpPv VXpTsEBFNgữ khíXrJKbpPv VXpTsEBFcủa anXrJKbpPvh cQ47oó VXpTsEBFvẻ bấtQ47o đắcVXpTsEBF XrJKbpPvdĩ trXrJKbpPvầm trọngXrJKbpPv, chuQ47oyện tớiVXpTsEBF nướVXpTsEBFc nàXrJKbpPvy cũQ47ong khôVXpTsEBFng thểQ47o khôngQ47o VXpTsEBFthừa nhận.

Sắc mặXrJKbpPvt ĐớiVXpTsEBF VXpTsEBFTư DĩnhXrJKbpPv thaVXpTsEBFy đổVXpTsEBFi, trQ47oong XrJKbpPvđáy VXpTsEBFmắt cóQ47o chútVXpTsEBF đaVXpTsEBFu lòng,VXpTsEBF Q47ocô cXrJKbpPvó tQ47ohể khXrJKbpPvông thVXpTsEBFèm đểVXpTsEBF ýVXpTsEBF đếnXrJKbpPv XrJKbpPvchuyện tìnhXrJKbpPv củaXrJKbpPv CảnhVXpTsEBF HiênQ47o VXpTsEBFvà Q47oHạ VXpTsEBFThần, nhưnVXpTsEBFg côXrJKbpPv đểXrJKbpPv Q47oý đếnXrJKbpPv vVXpTsEBFiệc anQ47oh cQ47oư nXrJKbpPvhiên Q47odám lQ47oừa mình.

“Chúng XrJKbpPvta tạVXpTsEBFi sQ47oao lạVXpTsEBFi bXrJKbpPviết, Q47ohôm VXpTsEBFnay VXpTsEBFông HQ47oàn vớiVXpTsEBF Q47obà HàVXpTsEBFn nổiQ47o giậnQ47o đùngQ47o đùnXrJKbpPvg XrJKbpPvchạy đếnVXpTsEBF chấtXrJKbpPv vXrJKbpPvấn chVXpTsEBFúng VXpTsEBFta, bắtXrJKbpPv cVXpTsEBFhúng tXrJKbpPva chXrJKbpPvo bọnVXpTsEBF họVXpTsEBF mXrJKbpPvột XrJKbpPvcái cVXpTsEBFông đạoXrJKbpPv, hiệnXrJKbpPv tạiQ47o XrJKbpPvta muốnQ47o hỏiQ47o cQ47oon, VXpTsEBFcon XrJKbpPvtính làXrJKbpPvm XrJKbpPvsao bâVXpTsEBFy giờ.”Q47o ÔngQ47o XrJKbpPvHàn thVXpTsEBFực thXrJKbpPvông miVXpTsEBFnh đemXrJKbpPv vấnQ47o đềVXpTsEBF nàyXrJKbpPv Q47ođẩy saXrJKbpPvng chXrJKbpPvo anh

“Con…” HXrJKbpPvàn CảnQ47oh HiêXrJKbpPvn chầnVXpTsEBF chờ,Q47o khôVXpTsEBFng bQ47oiết làQ47om VXpTsEBFsao Q47omới phải.

“Rất kQ47ohó quXrJKbpPvyết VXpTsEBFđịnh saoQ47o? CóQ47o XrJKbpPvđiều Q47ota nóiVXpTsEBF chVXpTsEBFo Q47ocon biVXpTsEBFết, CVXpTsEBFảnh HiêQ47on, HạQ47o TQ47ohần đangVXpTsEBF maXrJKbpPvng troVXpTsEBFng mìnVXpTsEBFh đứVXpTsEBFa cVXpTsEBFon củVXpTsEBFa VXpTsEBFcon, hXrJKbpPviện XrJKbpPvtại VXpTsEBFviệc xảyXrJKbpPv VXpTsEBFra Q47otrước mắVXpTsEBFt chXrJKbpPvỉ cóXrJKbpPv mộVXpTsEBFt cácXrJKbpPvh XrJKbpPvgiải quyếtVXpTsEBF đóXrJKbpPv cQ47ohính làVXpTsEBF cướiQ47o HạQ47o ThầnVXpTsEBF.” ÔQ47ong VXpTsEBFHàn tVXpTsEBFỏ tháQ47oi độVXpTsEBF kiênXrJKbpPv Q47oquyết nói.

“Cảnh HiXrJKbpPvên à,XrJKbpPv HạVXpTsEBF ThầXrJKbpPvn đVXpTsEBFang mXrJKbpPvang tXrJKbpPvhai Q47ocon củaVXpTsEBF cQ47oon, coQ47on nhẫVXpTsEBFn tâmVXpTsEBF Q47omặc kệXrJKbpPv nXrJKbpPvó saoVXpTsEBF.” BVXpTsEBFà HànXrJKbpPv ởXrJKbpPv bQ47oên cQ47oạnh cũngVXpTsEBF đệmQ47o thêm.

Đới TưQ47o DĩnVXpTsEBFh lẳngXrJKbpPv Q47olặng đứngXrJKbpPv ởVXpTsEBF mộtXrJKbpPv bênXrJKbpPv, troXrJKbpPvng mắVXpTsEBFt lQ47oộ bVXpTsEBFi thươngQ47o, hVXpTsEBFóa Q47ora đXrJKbpPvàn ôngXrJKbpPv đềuQ47o nQ47ohư vậyXrJKbpPv, VXpTsEBFCảnh HiêQ47on cVXpTsEBFư nhiênXrJKbpPv cũnVXpTsEBFg saXrJKbpPvu lVXpTsEBFưng mìnQ47oh XrJKbpPvcùng HạVXpTsEBF ThầnQ47o xảQ47oy XrJKbpPvra chuyVXpTsEBFện đó,XrJKbpPv vậyXrJKbpPv tạiVXpTsEBF saXrJKbpPvo cònQ47o khôQ47ong VXpTsEBFchịu buônVXpTsEBFg taVXpTsEBFy cô.

“Cha mQ47oẹ, hQ47oai ngVXpTsEBFười khôngQ47o XrJKbpPvcần épQ47o coQ47on, XrJKbpPvhai ngườiVXpTsEBF trởQ47o vềVXpTsEBF điVXpTsEBF, VXpTsEBFcon sẽXrJKbpPv VXpTsEBFsuy nVXpTsEBFghĩ xQ47oem phQ47oải VXpTsEBFgiải quyếtXrJKbpPv chuQ47oyện XrJKbpPvnày rXrJKbpPva sVXpTsEBFao.” HàQ47on CVXpTsEBFảnh HiêQ47on thốngQ47o khQ47oổ hétVXpTsEBF lớVXpTsEBFn, XrJKbpPvmọi nVXpTsEBFgười XrJKbpPvđều muốnQ47o éVXpTsEBFp anVXpTsEBFh, aXrJKbpPvnh sắpVXpTsEBF điênXrJKbpPv rồi.

“Vậy cXrJKbpPvon tốtXrJKbpPv nhấtQ47o VXpTsEBFhãy nghXrJKbpPvĩ kĩXrJKbpPv lQ47oại VXpTsEBFđi, chXrJKbpPvúng tXrJKbpPva VXpTsEBFcho cQ47oon 1Q47o0 ngàyVXpTsEBF sVXpTsEBFuy nghĩ,XrJKbpPv cùnVXpTsEBFg TVXpTsEBFư DĩVXpTsEBFnh lXrJKbpPvy hôQ47on, cQ47oưới HạVXpTsEBF ThầnXrJKbpPv.” TroXrJKbpPvng mắQ47ot ÔnXrJKbpPvg HàVXpTsEBFn VXpTsEBFchứa VXpTsEBFđầy Q47otức giận.

Bà HànQ47o cũXrJKbpPvng XrJKbpPvnhìn ĐớiQ47o XrJKbpPvTư DĩnXrJKbpPvh nói:

“Tôi VXpTsEBFhy vọngVXpTsEBF cVXpTsEBFô hiểuQ47o đVXpTsEBFược, Q47ođứa béXrJKbpPv tXrJKbpPvrong bụnVXpTsEBFg VXpTsEBFHạ VXpTsEBFThần, chúXrJKbpPvng tôXrJKbpPvi Q47osẽ khQ47oông bỏVXpTsEBF VXpTsEBFnó, Q47ocô Q47onên biếtXrJKbpPv cQ47ohính XrJKbpPvmình phảiXrJKbpPv lVXpTsEBFàm nhXrJKbpPvư thếVXpTsEBF nào?VXpTsEBF NếuVXpTsEBF côQ47o XrJKbpPvcó thểXrJKbpPv siXrJKbpPvnh chQ47oo chúngQ47o tôVXpTsEBFi XrJKbpPvmột đXrJKbpPvứa cXrJKbpPvháu, chVXpTsEBFúng tXrJKbpPvôi cũngXrJKbpPv sẽQ47o khônVXpTsEBFg VXpTsEBFvô tìVXpTsEBFnh bứcVXpTsEBF cô.”

“Cháu hiểuVXpTsEBF đượcVXpTsEBF, cXrJKbpPvháu khôXrJKbpPvng cóVXpTsEBF XrJKbpPvtrách haVXpTsEBFi bXrJKbpPvác, cũngQ47o kQ47ohông Q47ocó gQ47oì kQ47oỳ lạ.Q47o” ĐớiXrJKbpPv XrJKbpPvTư DĩnQ47oh cườiXrJKbpPv VXpTsEBFkhổ, Q47ocô XrJKbpPvkhông Q47ocó tưXrJKbpPv VXpTsEBFcách tráchXrJKbpPv bọXrJKbpPvn họ.

“Chúng XrJKbpPvtôi điVXpTsEBF XrJKbpPv, chuVXpTsEBFyện còQ47on lạiXrJKbpPv hQ47oai ngưVXpTsEBFời tVXpTsEBFự mVXpTsEBFình giảiVXpTsEBF quyếVXpTsEBFt, chúnVXpTsEBFg Q47otôi chỉQ47o cầnQ47o kếtVXpTsEBF quảQ47o.” ÔngQ47o HVXpTsEBFàn lVXpTsEBFôi kéQ47oo bXrJKbpPvà HQ47oàn, néVXpTsEBFm lạVXpTsEBFi XrJKbpPvnhững Q47olời nàyVXpTsEBF, rồVXpTsEBFi XrJKbpPvxoay ngưQ47oời rờiQ47o đi.

Anh chọnVXpTsEBF em

Hàn CảnXrJKbpPvh HiênXrJKbpPv nhVXpTsEBFìn ĐớiQ47o TXrJKbpPvư DĩnhXrJKbpPv vẫnXrJKbpPv đangQ47o bQ47oình tĩnQ47oh đứXrJKbpPvng ởVXpTsEBF bQ47oên XrJKbpPvcạnh, áQ47oy náyXrJKbpPv nói:Q47o “VXpTsEBFTư DĩXrJKbpPvnh, eXrJKbpPvm nVXpTsEBFghe aXrJKbpPvnh giảXrJKbpPvi Q47othích, Q47olần đóVXpTsEBF làXrJKbpPv vìVXpTsEBF anQ47oh uốnVXpTsEBFg rượu,VXpTsEBF cQ47oho Q47onên mVXpTsEBFới cóQ47o thểXrJKbpPv cXrJKbpPvùng HQ47oạ ThVXpTsEBFần xảyVXpTsEBF VXpTsEBFra XrJKbpPvchuyện khôngQ47o nQ47oên xảyQ47o VXpTsEBFra, Q47oai nVXpTsEBFgờ cVXpTsEBFô VXpTsEBFấy lạQ47oi maVXpTsEBFng XrJKbpPvthai, anh……….”

“Cảnh HiVXpTsEBFên, chXrJKbpPvúc mừngVXpTsEBF anhQ47o, lêQ47on chứcXrJKbpPv cha.VXpTsEBF” Q47oĐới VXpTsEBFTư DĩnVXpTsEBFh XrJKbpPvlại độtXrJKbpPv nhiêVXpTsEBFn nVXpTsEBFgăn XrJKbpPvlời anh.

Mặt HVXpTsEBFàn CảnhQ47o HiênVXpTsEBF biQ47oến sắcXrJKbpPv, nóiXrJKbpPv: “TXrJKbpPvư DĩnhVXpTsEBF, Q47olời Q47oem XrJKbpPvnói XrJKbpPvcó Q47oý gìVXpTsEBF? TVXpTsEBFrong lòngQ47o VXpTsEBFem đanQ47og XrJKbpPvnghĩ gìQ47o tVXpTsEBFhì nóiQ47o rQ47oa Q47ođi, eXrJKbpPvm cóQ47o tQ47ohể Q47ođánh anhVXpTsEBF, XrJKbpPvcó tXrJKbpPvhể VXpTsEBFmắng anQ47oh nQ47ohưng xiXrJKbpPvn eXrJKbpPvm đừnVXpTsEBFg cóXrJKbpPv tXrJKbpPvhái độQ47o này.”

“Em vQ47oì saQ47oo phảQ47oi đánVXpTsEBFh aQ47onh, mắngVXpTsEBF Q47oanh? EQ47om khXrJKbpPvông nêVXpTsEBFn cVXpTsEBFhúc mừnQ47og VXpTsEBFanh VXpTsEBFsao?” KhóXrJKbpPve miXrJKbpPvệng ĐớiXrJKbpPv VXpTsEBFTư DĩnhVXpTsEBF manVXpTsEBFg tVXpTsEBFheo mộtVXpTsEBF cQ47ohút cQ47oười cưQ47oời, Q47olàm Q47ocho aXrJKbpPvnh nVXpTsEBFhìn khônXrJKbpPvg rQ47oa VXpTsEBFcô XrJKbpPvđang nghXrJKbpPvĩ gì.

“Tư DĩnhVXpTsEBF, XrJKbpPvem VXpTsEBFkhông tráVXpTsEBFch aQ47onh VXpTsEBFsao? EVXpTsEBFm khQ47oông Q47ooán VXpTsEBFanh saoQ47o?” TroXrJKbpPvng lòngQ47o HàXrJKbpPvn CXrJKbpPvảnh XrJKbpPvHiên vôVXpTsEBF cQ47oùng hoanQ47og mXrJKbpPvang, tạVXpTsEBFi saXrJKbpPvo côXrJKbpPv XrJKbpPvlại VXpTsEBFcó thQ47oể bìXrJKbpPvnh tĩnhVXpTsEBF VXpTsEBFnhư thế?

“Em khôVXpTsEBFng tráVXpTsEBFch, cũXrJKbpPvng Q47okhông Q47ooán, CảXrJKbpPvnh HXrJKbpPviên, đâyXrJKbpPv VXpTsEBFlà viVXpTsEBFệc eVXpTsEBFm khôngXrJKbpPv tVXpTsEBFhể lXrJKbpPvàm chVXpTsEBFo aXrJKbpPvnh, chQ47oo nênVXpTsEBF cXrJKbpPvhúng VXpTsEBFta VXpTsEBFly hôXrJKbpPvn đi.VXpTsEBF” ĐớQ47oi Q47oTư VXpTsEBFDĩnh bXrJKbpPviết mìnVXpTsEBFh khXrJKbpPvông cXrJKbpPvó tưXrJKbpPv cáVXpTsEBFch VXpTsEBFoán, XrJKbpPvđiều cXrJKbpPvô cóVXpTsEBF thểVXpTsEBF làmXrJKbpPv làXrJKbpPv thànhXrJKbpPv toànXrJKbpPv cXrJKbpPvho VXpTsEBFbọn họ.

“Ly hônVXpTsEBF, lVXpTsEBFy hônXrJKbpPv gXrJKbpPvì? EVXpTsEBFm vìQ47o điềuXrJKbpPv nàyVXpTsEBF mVXpTsEBFà lVXpTsEBFy hôQ47on sao?VXpTsEBF” HànVXpTsEBF CảnhVXpTsEBF HiêQ47on nóngVXpTsEBF giậVXpTsEBFn VXpTsEBF, saVXpTsEBFu đóVXpTsEBF bắtXrJKbpPv lấVXpTsEBFy bVXpTsEBFả vaXrJKbpPvi củaQ47o cVXpTsEBFô, nói:XrJKbpPv “Q47oEm cứXrJKbpPv XrJKbpPvcoi nhưXrJKbpPv chúnVXpTsEBFg tQ47oa tìmVXpTsEBF VXpTsEBFđược mộtQ47o ngườiVXpTsEBF đXrJKbpPvẻ thuXrJKbpPvê đưVXpTsEBFợc kQ47ohông? XrJKbpPvEm khônVXpTsEBFg phảiXrJKbpPv nXrJKbpPvói eVXpTsEBFm sVXpTsEBFẽ XrJKbpPvkhông Q47ongại sao?”

Đới TXrJKbpPvư DĩVXpTsEBFnh XrJKbpPvnhìn anVXpTsEBFh kíQ47och động,Q47o hQ47oạ tVXpTsEBFay anXrJKbpPvh xuống,Q47o nóVXpTsEBFi: “HạXrJKbpPv ThầnXrJKbpPv lQ47oà mVXpTsEBFẹ củaQ47o coVXpTsEBFn aQ47onh, anXrJKbpPvh XrJKbpPvcó thểQ47o XrJKbpPvxem côVXpTsEBF ấyQ47o nhưQ47o mộXrJKbpPvt nXrJKbpPvgười đXrJKbpPvẻ thVXpTsEBFuê Q47osao? Q47oCon củQ47oa cQ47oô ấyXrJKbpPv sẽQ47o chQ47oịu cVXpTsEBFho VXpTsEBFchúng Q47ota Q47osao? CảVXpTsEBFnh VXpTsEBFHiên đừngVXpTsEBF tựXrJKbpPv VXpTsEBFlừa dốiXrJKbpPv chíVXpTsEBFnh Q47omình nữa.”

Hàn CQ47oảnh XrJKbpPvHiên cứVXpTsEBFng đờXrJKbpPv XrJKbpPvngười, lờXrJKbpPvi củaVXpTsEBF côXrJKbpPv XrJKbpPvkhông chúQ47ot lưXrJKbpPvu VXpTsEBFtình chạmXrJKbpPv vàoVXpTsEBF chQ47oỗ đaQ47ou củVXpTsEBFa mình,XrJKbpPv mQ47oột XrJKbpPvlúc lâuQ47o sVXpTsEBFau mXrJKbpPvới nhìVXpTsEBFn cVXpTsEBFô rồQ47oi nóiVXpTsEBF: “AnQ47oh sẽVXpTsEBF kXrJKbpPvhông Q47oly hônQ47o vớQ47oi emVXpTsEBF, trướcXrJKbpPv kiVXpTsEBFa anXrJKbpPvh XrJKbpPvcũng đãQ47o nóiQ47o rồXrJKbpPvi, anXrJKbpPvh tìnhVXpTsEBF nguyệnQ47o khôngXrJKbpPv XrJKbpPvcó conXrJKbpPv, VXpTsEBFcũng khôngXrJKbpPv VXpTsEBFmuốn mQ47oất XrJKbpPvđi XrJKbpPvem, hiQ47oện XrJKbpPvtại anVXpTsEBFh vẫQ47on muốnVXpTsEBF Q47onhư thế.”

“Cảnh HXrJKbpPviên, tộiVXpTsEBF Q47ogì chVXpTsEBFứ? XrJKbpPvAnh cXrJKbpPvó biếtQ47o Q47oanh làmVXpTsEBF VXpTsEBFnhư VXpTsEBFvậy thươnQ47og tổnXrJKbpPv bQ47oao nhiêuQ47o ngưXrJKbpPvời khôngXrJKbpPv? CXrJKbpPvha Q47omẹ củXrJKbpPva Q47oanh, HQ47oạ ThầnVXpTsEBF vàVXpTsEBF coQ47on củaXrJKbpPv VXpTsEBFcô ấy,XrJKbpPv anVXpTsEBFh Q47onhẫn VXpTsEBFtâm sao?”Q47o ĐớiVXpTsEBF TưQ47o DVXpTsEBFĩnh vừaXrJKbpPv cảXrJKbpPvm đXrJKbpPvộng, vừaXrJKbpPv đaVXpTsEBFu lòng.

“Tư Dĩnh,VXpTsEBF eXrJKbpPvm kVXpTsEBFhông cầXrJKbpPvn nóiVXpTsEBF nữa,XrJKbpPv Q47oanh Q47obắt bXrJKbpPvuộc phVXpTsEBFải phXrJKbpPvụ mộtQ47o bêXrJKbpPvn, nếuXrJKbpPv VXpTsEBFchọn giữaXrJKbpPv đVXpTsEBFứa VXpTsEBFbé Q47ovà emXrJKbpPv, aQ47onh VXpTsEBFsẽ chọnXrJKbpPv eQ47om.” VXpTsEBFHàn CảQ47onh HiênXrJKbpPv nhìVXpTsEBFn cVXpTsEBFô vớiVXpTsEBF tQ47ohái độVXpTsEBF cưQ47oơng quyết.

Đới VXpTsEBFTư DĩQ47onh bấtXrJKbpPv đắcQ47o dVXpTsEBFĩ Q47othở dVXpTsEBFài, cQ47oô VXpTsEBFbiết VXpTsEBFthuyết phụcVXpTsEBF CVXpTsEBFảnh HiênVXpTsEBF thXrJKbpPvực sựQ47o XrJKbpPvrất VXpTsEBFkhó khăn,Q47o aVXpTsEBFnh cầnXrJKbpPv Q47othời giaXrJKbpPvn XrJKbpPvđể XrJKbpPvsuy ngXrJKbpPvhĩ cẩnXrJKbpPv thận.

Chuyện củXrJKbpPva HànVXpTsEBF CảnXrJKbpPvh HiêVXpTsEBFn cùngQ47o HạXrJKbpPv ThVXpTsEBFần khôngQ47o VXpTsEBFcòn XrJKbpPvlà bQ47oí mậVXpTsEBFt, nhấtVXpTsEBF địnhVXpTsEBF mọiVXpTsEBF ngườiXrJKbpPv cũnQ47og đãXrJKbpPv biếtVXpTsEBF rồi.

Đới TQ47oư XrJKbpPvGiai VXpTsEBFcùng TrịnQ47oh VQ47oũ VăVXpTsEBFn manXrJKbpPvg vXrJKbpPvẻ mặtXrJKbpPv tứcVXpTsEBF giậVXpTsEBFn VXpTsEBFbất bìnQ47oh XrJKbpPvđi vàoXrJKbpPv nhVXpTsEBFà TưQ47o Dĩnh.

“Em cònQ47o khVXpTsEBFông tứcQ47o gVXpTsEBFiận, hXrJKbpPvai ngườVXpTsEBFi tXrJKbpPvức giậnXrJKbpPv làVXpTsEBFm chiQ47o?” ĐớiXrJKbpPv TQ47oư DĩVXpTsEBFnh nhìnXrJKbpPv Q47ocác Q47ocô cườiVXpTsEBF nói.

“Tư DĩVXpTsEBFnh, ởVXpTsEBF tQ47orước mặQ47ot bọQ47on VXpTsEBFchị Q47okhông cầnVXpTsEBF kiêQ47on cườngXrJKbpPv nhưVXpTsEBF vậy,Q47o nếuQ47o eQ47om muốnVXpTsEBF khXrJKbpPvóc, XrJKbpPvhãy khóXrJKbpPvc đi,XrJKbpPv VXpTsEBFbọn XrJKbpPvchị cùngXrJKbpPv eQ47om chiVXpTsEBFa sẻ.”

Đới TưVXpTsEBF GiVXpTsEBFai VXpTsEBFcũng hQ47oiểu đưQ47oợc lòXrJKbpPvng cXrJKbpPvủa XrJKbpPvem Q47ogái, sắXrJKbpPvc VXpTsEBFmặt cVXpTsEBFó chúVXpTsEBFt trầVXpTsEBFm trọVXpTsEBFng hỏi:XrJKbpPv “TưVXpTsEBF Dĩnh,XrJKbpPv lầnXrJKbpPv nàXrJKbpPvy XrJKbpPvcó pXrJKbpPvhải VXpTsEBFem quyếVXpTsEBFt địnXrJKbpPvh lQ47oy hôn?”

“Ly hônXrJKbpPv? XrJKbpPvCậu cùnVXpTsEBFg HànXrJKbpPv CảnhQ47o HiêQ47on mVXpTsEBFuốn lXrJKbpPvy hôn?”Q47o TrịQ47onh VũQ47o VXpTsEBFVăn chVXpTsEBFấn độngQ47o hỏi.

Đới TưVXpTsEBF DĩnVXpTsEBFh trầQ47om mặcXrJKbpPv mQ47oột chXrJKbpPvút mớXrJKbpPvi nQ47oói: “TuyXrJKbpPv rằngVXpTsEBF CảnhVXpTsEBF Q47oHiên vXrJKbpPvẫn kQ47ohông đồngXrJKbpPv ýVXpTsEBF VXpTsEBFly Q47ohôn, Q47onhưng VXpTsEBFem biếQ47ot anXrJKbpPvh Q47oấy tớiQ47o Q47omột XrJKbpPvngày nXrJKbpPvào đóVXpTsEBF XrJKbpPvcũng sQ47oẽ đXrJKbpPvồng Q47oý giVXpTsEBFải quyếVXpTsEBFt chuQ47oyện này,XrJKbpPv tìnQ47oh Q47oyêu củaQ47o chQ47oúng eVXpTsEBFm nếuQ47o sQ47oo sáVXpTsEBFnh Q47ocũng khôXrJKbpPvng bằngQ47o đượcVXpTsEBF mVXpTsEBFáu mủQ47o tìQ47onh XrJKbpPvthâm cốtXrJKbpPv nhụcXrJKbpPv cXrJKbpPvủa nQ47ogười thânXrJKbpPv, eXrJKbpPvm tiVXpTsEBFn tưởngXrJKbpPv kVXpTsEBFhi aVXpTsEBFnh ấVXpTsEBFy nhìQ47on thấyQ47o coVXpTsEBFn mìnQ47oh, cũnXrJKbpPvg cVXpTsEBFhính lVXpTsEBFà thờiVXpTsEBF điểVXpTsEBFm chúnVXpTsEBFg eQ47om lQ47oy hôn.”

Nhìn côVXpTsEBF XrJKbpPvcũng khôngVXpTsEBF cVXpTsEBFó biVXpTsEBFểu hiXrJKbpPvện củaQ47o VXpTsEBFsự XrJKbpPvbi tVXpTsEBFhương, TrịnhXrJKbpPv XrJKbpPvVũ VăXrJKbpPvn cũnVXpTsEBFg độtQ47o nVXpTsEBFhiên hVXpTsEBFiểu được,XrJKbpPv TưXrJKbpPv DĩnVXpTsEBFh vẫnXrJKbpPv yêVXpTsEBFu VXpTsEBFLong NXrJKbpPvgạo Phỉ,VXpTsEBF chQ47oo nXrJKbpPvên XrJKbpPvmới Q47obình tĩnQ47oh nhQ47oư vậyQ47o, cXrJKbpPvhính mìnhXrJKbpPv thVXpTsEBFật khôXrJKbpPvng biếXrJKbpPvt nênVXpTsEBF thươnQ47og cảmQ47o cVXpTsEBFho cQ47oô hVXpTsEBFay Q47oHàn CảQ47onh Hiên.

Hạ ThầXrJKbpPvn lẳnXrJKbpPvg lặngQ47o ngVXpTsEBFồi Q47otrên VXpTsEBFsô phaQ47o, chờQ47o HVXpTsEBFàn CảnhXrJKbpPv XrJKbpPvHiên mởQ47o XrJKbpPvmiệng, cXrJKbpPvô Q47okhông nghĩVXpTsEBF tớiVXpTsEBF chVXpTsEBFa XrJKbpPvmẹ lXrJKbpPvại pháiVXpTsEBF ngườiQ47o VXpTsEBFđiều trVXpTsEBFa VXpTsEBFcô, cXrJKbpPvó điềuVXpTsEBF việcQ47o nàXrJKbpPvy cũnQ47og VXpTsEBFđúng vQ47oới hXrJKbpPvy vọnXrJKbpPvg cQ47oủa cô.

Hàn CảnXrJKbpPvh VXpTsEBFHiên XrJKbpPvdo Q47odự đãXrJKbpPv lVXpTsEBFâu, rốQ47ot cụcVXpTsEBF ngẩnVXpTsEBFg đầuVXpTsEBF nQ47ohìn cô,Q47o hạQ47o quyếtVXpTsEBF đXrJKbpPvịnh, quQ47oyết tVXpTsEBFâm nVXpTsEBFói: “HạVXpTsEBF TVXpTsEBFhần, aVXpTsEBFnh XrJKbpPvxin lỗQ47oi, bấtXrJKbpPv luVXpTsEBFận Q47oem quVXpTsEBFyết địVXpTsEBFnh sXrJKbpPvẽ làmQ47o XrJKbpPvgì vớVXpTsEBFi cáQ47oi thaiVXpTsEBF, XrJKbpPvanh Q47ochỉ cóXrJKbpPv thểXrJKbpPv VXpTsEBFnói vVXpTsEBFới VXpTsEBFem rVXpTsEBFằng, Q47oanh sẽVXpTsEBF khôngVXpTsEBF XrJKbpPvcùng TưVXpTsEBF DĩnXrJKbpPvh VXpTsEBFly hôn.”

“Anh CảnhVXpTsEBF Hiên,Q47o VXpTsEBFem chXrJKbpPvo tớiQ47o bâyQ47o gQ47oiờ đềuVXpTsEBF kQ47ohông XrJKbpPvcó nXrJKbpPvghĩ tớiVXpTsEBF VXpTsEBFanh XrJKbpPvsẽ lVXpTsEBFy hônVXpTsEBF, VXpTsEBFanh VXpTsEBFcũng Q47okhông cầnQ47o phảVXpTsEBFi chịuQ47o tVXpTsEBFrách nhiVXpTsEBFệm, Q47ođứa bVXpTsEBFé nàyXrJKbpPv anXrJKbpPvh cũQ47ong XrJKbpPvkhông cầQ47on phVXpTsEBFải xVXpTsEBFen vào.”VXpTsEBF NưVXpTsEBFớc mQ47oắt HạXrJKbpPv thầnXrJKbpPv chVXpTsEBFảy xuốVXpTsEBFng, Q47ooán hậnQ47o Q47otrong lòngVXpTsEBF lạiXrJKbpPv gXrJKbpPvia tăngXrJKbpPv thXrJKbpPvêm vVXpTsEBFài phần.

“Hạ ThầnQ47o, anQ47oh khônVXpTsEBFg VXpTsEBFnghĩ sẽVXpTsEBF tổnXrJKbpPv tQ47ohương XrJKbpPvđến emXrJKbpPv, thậtQ47o sựQ47o anVXpTsEBFh khônQ47og muVXpTsEBFốn Q47onhư vậy.”Q47o HàVXpTsEBFn CảnVXpTsEBFh Q47oHiên khôngQ47o bQ47oiết biểuVXpTsEBF đạtXrJKbpPv lờQ47oi VXpTsEBFxin lỗXrJKbpPvi VXpTsEBFnhư tQ47ohế nào.

“Em bQ47oiết, CXrJKbpPvảnh HiêXrJKbpPvn, anXrJKbpPvh đVXpTsEBFi điQ47o, VXpTsEBFem khôVXpTsEBFng muVXpTsEBFốn gặpXrJKbpPv aVXpTsEBFnh Q47onữa.” HạVXpTsEBF ThầnXrJKbpPv thậtXrJKbpPv XrJKbpPvkhông XrJKbpPvngờ ngưVXpTsEBFời đVXpTsEBFàn ôngQ47o VXpTsEBFnày lạiVXpTsEBF XrJKbpPvbạc tìnhVXpTsEBF bạcQ47o nghĩVXpTsEBFa vQ47oới mXrJKbpPvình nXrJKbpPvhư vậy.

“Vậy VXpTsEBFem bảXrJKbpPvo trọnVXpTsEBFg, aXrJKbpPvnh Q47ođi đây.”Q47o HànVXpTsEBF CảnVXpTsEBFh VXpTsEBFHiên chầnXrJKbpPv VXpTsEBFchờ mộtQ47o chút,XrJKbpPv đứngXrJKbpPv dậXrJKbpPvy nQ47ohìn côQ47o, rồiXrJKbpPv xVXpTsEBFoay lVXpTsEBFưng đi.

Hạ ThầQ47on hVXpTsEBFung hăQ47ong VXpTsEBFnhìn thQ47oeo bónVXpTsEBFg dáVXpTsEBFng anVXpTsEBFh, HàXrJKbpPvn CảnXrJKbpPvh HiQ47oên, mộtXrJKbpPv ngàyQ47o XrJKbpPvnào đóVXpTsEBF, aXrJKbpPvnh sXrJKbpPvẽ phQ47oải cầuVXpTsEBF xVXpTsEBFin cXrJKbpPvô Q47ocho aVXpTsEBFnh VXpTsEBFquay trởQ47o về.

Trong quXrJKbpPván cafe.

“Tư Dĩnh,VXpTsEBF Q47oem VXpTsEBFcó khỏeQ47o VXpTsEBFkhông?” LonVXpTsEBFg NgVXpTsEBFạo PVXpTsEBFhỉ nhìnQ47o cô,XrJKbpPv quaQ47on VXpTsEBFtâm hỏiVXpTsEBF, khônVXpTsEBFg bVXpTsEBFiết côXrJKbpPv saXrJKbpPvu khXrJKbpPvi biếVXpTsEBFt chuyệnQ47o củaQ47o VXpTsEBFHạ VXpTsEBFThần sẽXrJKbpPv nQ47oghĩ nXrJKbpPvhư thếVXpTsEBF nào?

“Vẫn tốt,XrJKbpPv cònVXpTsEBF anh?Q47o” ĐớiVXpTsEBF TưQ47o DĩQ47onh nhẹXrJKbpPv nQ47ohàng uốngXrJKbpPv mộXrJKbpPvt ngụmQ47o cVXpTsEBFà phêQ47o, XrJKbpPvcà Q47ophê cQ47ohua XrJKbpPvsót giốQ47ong VXpTsEBFnhư XrJKbpPvlòng cVXpTsEBFủa côXrJKbpPv bâXrJKbpPvy giờVXpTsEBF vậy.

“Bây gVXpTsEBFiờ Q47oem Q47ođịnh làQ47om gì?”Q47o LonXrJKbpPvg NgạXrJKbpPvo Q47oPhỉ quVXpTsEBFan tQ47oâm hỏi.

“Làm VXpTsEBFcái gì?”VXpTsEBF ĐớiQ47o TVXpTsEBFư DĩnXrJKbpPvh sửngXrJKbpPv sốtXrJKbpPv, Q47okhông hVXpTsEBFiểu đượcXrJKbpPv VXpTsEBFý Q47otứ củaXrJKbpPv anh.

“Chính làXrJKbpPv HạXrJKbpPv ThầnQ47o đãQ47o mVXpTsEBFang tQ47ohai rồi,XrJKbpPv Q47oem đQ47oịnh VXpTsEBFlàm gVXpTsEBFì bâyQ47o giờ?XrJKbpPv” LVXpTsEBFong NQ47ogạo PhỉQ47o VXpTsEBFnói XrJKbpPvrõ lại.

“Em cVXpTsEBFó thểQ47o làmXrJKbpPv gQ47oì bQ47oây giờ?”VXpTsEBF ĐớQ47oi TưQ47o Q47oDĩnh cườiVXpTsEBF khổ.

“Nếu XrJKbpPvem kVXpTsEBFhông XrJKbpPvmuốn cXrJKbpPvùng CảnhVXpTsEBF HXrJKbpPviên lXrJKbpPvy Q47ohôn, Q47onhư vậyVXpTsEBF aVXpTsEBFnh XrJKbpPvgiúp XrJKbpPvem giảiVXpTsEBF quyếtQ47o chuyệnXrJKbpPv XrJKbpPvnày.” LXrJKbpPvong NQ47ogạo PhQ47oỉ Q47otin tXrJKbpPvưởng thựcVXpTsEBF XrJKbpPvlực Q47ocủa aQ47onh sQ47oẽ giảiVXpTsEBF quyếtQ47o chuyệnQ47o nàQ47oy dễVXpTsEBF dàng.

“Không cần,XrJKbpPv khônXrJKbpPvg XrJKbpPvcần tổnVXpTsEBF XrJKbpPvthương đứaXrJKbpPv bé.Q47o” VXpTsEBFĐới TQ47oư DQ47oĩnh cuốXrJKbpPvng qXrJKbpPvuít ngănXrJKbpPv VXpTsEBFcản, anQ47oh Q47okhông Q47ophải muốnXrJKbpPv Q47obỏ cáXrJKbpPvi XrJKbpPvthai cVXpTsEBFủa HạXrJKbpPv VXpTsEBFThần chứ.

Nhìn VXpTsEBFcô bVXpTsEBFày rVXpTsEBFa dángVXpTsEBF vẻQ47o Q47okhẩn trươnXrJKbpPvg nhQ47oư thế,VXpTsEBF LonQ47og NgạVXpTsEBFo VXpTsEBFPhỉ cảVXpTsEBFm VXpTsEBFthấy lẫnXrJKbpPv lộnQ47o nóiXrJKbpPv: “TVXpTsEBFư DĩnhXrJKbpPv, eVXpTsEBFm XrJKbpPvvì cQ47oái XrJKbpPvgì phảiXrJKbpPv chịuVXpTsEBF nhưXrJKbpPv vậy?”

“Em XrJKbpPvđã khônVXpTsEBFg thQ47oể XrJKbpPvsinh chQ47oo CảnhVXpTsEBF HiênVXpTsEBF mộtQ47o đứaQ47o cQ47oon, saVXpTsEBFo cóXrJKbpPv thểVXpTsEBF VXpTsEBFđi XrJKbpPvthương tổnXrJKbpPv tVXpTsEBFới cQ47oon Q47ocủa Q47oanh ấyXrJKbpPv chứ?VXpTsEBF” ĐớVXpTsEBFi XrJKbpPvTư DVXpTsEBFĩnh thầmVXpTsEBF Q47othở dài.

“Tư DĩQ47onh, VXpTsEBFvì XrJKbpPvsao eQ47om vXrJKbpPvẫn tXrJKbpPvhay ngườiVXpTsEBF kháQ47oc XrJKbpPvsuy nghĩ,Q47o khônXrJKbpPvg XrJKbpPvsuy nVXpTsEBFghĩ gXrJKbpPvì chQ47oo VXpTsEBFmình cả.”XrJKbpPv Q47oLong NgạQ47oo PhỉQ47o nhìXrJKbpPvn côVXpTsEBF ngVXpTsEBFồi trưQ47oớc mắtVXpTsEBF mQ47oà đaQ47ou lòng.

“Em cũnXrJKbpPvg khXrJKbpPvông cVXpTsEBFó tốtVXpTsEBF nhưVXpTsEBF vậyQ47o đVXpTsEBFâu. CũnXrJKbpPvg khVXpTsEBFông XrJKbpPvcòn VXpTsEBFsớm nữa,VXpTsEBF Q47oem phảiQ47o trVXpTsEBFở về,XrJKbpPv gặpXrJKbpPv lạXrJKbpPvi sauVXpTsEBF.” ĐớiXrJKbpPv TưVXpTsEBF XrJKbpPvDĩnh khônQ47og biXrJKbpPvết VXpTsEBFvì sXrJKbpPvao, VXpTsEBFcô khôngQ47o tQ47ohể bìnQ47oh thVXpTsEBFản đXrJKbpPvối mặQ47ot vQ47oới Q47oanh được.

“Anh XrJKbpPvđưa XrJKbpPvem về.”XrJKbpPv XrJKbpPvLong NgXrJKbpPvạo PhỉQ47o biếQ47ot tVXpTsEBFrong lònVXpTsEBFg VXpTsEBFcô cQ47oòn ngạiVXpTsEBF ngùng,XrJKbpPv aXrJKbpPvnh Q47ophải XrJKbpPvlàm gìVXpTsEBF cVXpTsEBFho đúngVXpTsEBF đây?

“Cám ơXrJKbpPvn anhXrJKbpPv, nhưngVXpTsEBF kXrJKbpPvhông cầnQ47o đâu,XrJKbpPv XrJKbpPvem tựQ47o láiQ47o XrJKbpPvxe XrJKbpPvvề.” ĐớiXrJKbpPv TQ47oư DĩnhQ47o khVXpTsEBFách sáXrJKbpPvo cựVXpTsEBF tQ47ouyệt, VXpTsEBFsau Q47ođó rQ47oời kVXpTsEBFhỏi quán cafe.