You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: TbZnchXEhhe LjQQDaw obZnchXEhf Life

Lão Koskoosh bZnchXEhchăm chbZnchXEhú nghpDWmvMEze hapDWmvMEzu bZnchXEhháu. TubZnchXEhy mắtjQQD pDWmvMEzlão đãbZnchXEh mờjQQD từbZnchXEh lâpDWmvMEzu, npDWmvMEzhưng tabZnchXEhi lãobZnchXEh còjQQDn thính lắm,jQQD vjQQDà mbZnchXEhột tiếngbZnchXEh độngjQQD khẽbZnchXEh cũnpDWmvMEzg thấupDWmvMEz tớibZnchXEh cáibZnchXEh bZnchXEhtrí thôbZnchXEhng mibZnchXEhnh subZnchXEhy kémpDWmvMEz vẫn jQQD còn jQQDnằm sbZnchXEhau vbZnchXEhầng trápDWmvMEzn kjQQDhô héojQQD, nhưngbZnchXEh bZnchXEhkhông pDWmvMEzcòn đểpDWmvMEz ýbZnchXEh đếnpDWmvMEz việcbZnchXEh đờijQQD nữa.pDWmvMEz ÀjQQD! ĐópDWmvMEz là pDWmvMEz Sitcum-to-ha đanjQQDg pDWmvMEzthe thjQQDé nguyềnbZnchXEh rpDWmvMEzủa bZnchXEhđàn jQQDchó màjQQD nàbZnchXEhng bZnchXEhđánh đậpjQQD vjQQDà vỗpDWmvMEz vềjQQD đjQQDể buộc vàopDWmvMEz dâpDWmvMEzy bZnchXEhcương. Sitcum-to-hjQQDa làpDWmvMEz cháujQQD ngọaipDWmvMEz lão.bZnchXEh NhưngbZnchXEh nàngpDWmvMEz jQQDquá bậnbZnchXEh nbZnchXEhên chẳng pDWmvMEzthèm njQQDghĩ tớipDWmvMEz ôngbZnchXEh njQQDgọai giàpDWmvMEz nujQQDa ngjQQDồi trơpDWmvMEz trọijQQD trêjQQDn tubZnchXEhyết, bZnchXEhtuyệt vọjQQDng vàjQQD yếu bZnchXEh đuối. PhảibZnchXEh nbZnchXEhhổ trạipDWmvMEz jQQDcho jQQDxong. jQQDCon đườngbZnchXEh dàbZnchXEhi đangjQQD cbZnchXEhhờ đợibZnchXEh bZnchXEhtrong bZnchXEhkhi nhjQQDững đoạn njQQDgày ngbZnchXEhắn njQQDgủi jQQDkhông chịupDWmvMEz chậmjQQD lpDWmvMEzại. CuộcpDWmvMEz sốngbZnchXEh vbZnchXEhà njQQDhững jQQDbổn phbZnchXEhận củbZnchXEha cuộcjQQD sống bZnchXEh chứ khôjQQDng phảijQQD củpDWmvMEza cáibZnchXEh chjQQDết, gibZnchXEhục giãpDWmvMEz nànbZnchXEhg. MàpDWmvMEz jQQDbây giờpDWmvMEz lãobZnchXEh gầpDWmvMEzn vớibZnchXEh pDWmvMEzcái chếtjQQD lắm rồi. 

Ý ngjQQDhĩ pDWmvMEzđó pDWmvMEzlàm lãobZnchXEh giàjQQD hoảngbZnchXEh hbZnchXEhốt trpDWmvMEzong mộbZnchXEht lúpDWmvMEzc. LãojQQD đưbZnchXEha bbZnchXEhàn tabZnchXEhy tjQQDê lijQQDệt rbZnchXEhun rẩjQQDy sờ soạngpDWmvMEz đốnbZnchXEhg củipDWmvMEz khôpDWmvMEz nhỏbZnchXEh bpDWmvMEzé bênjQQD cạnbZnchXEhh lão.pDWmvMEz CpDWmvMEzhắc chắpDWmvMEzn làpDWmvMEz đốngpDWmvMEz củibZnchXEh nằmpDWmvMEz đóbZnchXEh, bàjQQDn tay lãopDWmvMEz jQQDlại rpDWmvMEzụt vjQQDề pDWmvMEzvà nằjQQDm ẩnbZnchXEh dướijQQD nhữnbZnchXEhg tấmbZnchXEh djQQDa thúbZnchXEh rácbZnchXEhh rướpDWmvMEzi bẩnjQQD jQQDthỉu, pDWmvMEzvà lão lạibZnchXEh cpDWmvMEzhăm bZnchXEhchú nbZnchXEhghe ngpDWmvMEzóng. TiếngpDWmvMEz sộtbZnchXEh sọatjQQD pDWmvMEzcủa nhữngjQQD tấmbZnchXEh pDWmvMEzda chpDWmvMEzo jQQDlão biếtpDWmvMEz rằngjQQD căpDWmvMEzn lều bằngbZnchXEh dpDWmvMEza pDWmvMEzhươu pDWmvMEzcủa vipDWmvMEzên chúpDWmvMEza jQQDbộ lạpDWmvMEzc đãpDWmvMEz đượcpDWmvMEz dbZnchXEhỡ xbZnchXEhuống pDWmvMEzvà đangpDWmvMEz đượcbZnchXEh njQQDén gọnpDWmvMEz lạipDWmvMEz chpDWmvMEzo dễ jQQDmang jQQDđi. ViênpDWmvMEz chúbZnchXEha tbZnchXEhể ljQQDà cpDWmvMEzon lbZnchXEhão, hắnbZnchXEh cabZnchXEho lớbZnchXEhn, jQQDlực lưỡjQQDng, cầmpDWmvMEz pDWmvMEzđầu bpDWmvMEzộ lạcbZnchXEh jQQDvà là mộtbZnchXEh pDWmvMEztay thiệnjQQD bZnchXEhxạ. TronbZnchXEhg khjQQDi phụbZnchXEh nbZnchXEhữ vbZnchXEhất bZnchXEhvả jQQDlo liệubZnchXEh pDWmvMEzhành trajQQDng củajQQD trạibZnchXEh, giọnjQQDg hắn vapDWmvMEzng lênjQQD, quởbZnchXEh tbZnchXEhrách hpDWmvMEzọ jQQDchậm chạbZnchXEhp. LbZnchXEhão KoskoosjQQDh lằnjQQDg bZnchXEhtai. ĐâyjQQD lbZnchXEhà lầpDWmvMEzn jQQDcuối cùng lãobZnchXEh bZnchXEhcòn njQQDghe gbZnchXEhiọng đbZnchXEhó. TúbZnchXEhp lềpDWmvMEzu củajQQD GeehjQQDow đãbZnchXEh dỡjQQD rồi!bZnchXEh VbZnchXEhà pDWmvMEznhà củpDWmvMEza pDWmvMEzTusken cũng dỡpDWmvMEz rồi!pDWmvMEz Bảy,pDWmvMEz tám,bZnchXEh chínbZnchXEh; chỉpDWmvMEz cònjQQD bZnchXEhlều củbZnchXEha lãopDWmvMEz pjQQDhù thủyjQQD jQQDcòn bZnchXEhđứng pDWmvMEzmà thôi. Kìa!pDWmvMEz BjQQDây gibZnchXEhờ họbZnchXEh dỡbZnchXEh bZnchXEhđến tújQQDp jQQDlều đbZnchXEhó rồpDWmvMEzi. LãojQQD bZnchXEhnghe thấypDWmvMEz tijQQDếng lãobZnchXEh phùjQQD thủypDWmvMEz cằn nhpDWmvMEzằn trobZnchXEhng khpDWmvMEzi hắnjQQD xếpbZnchXEh lềpDWmvMEzu ljQQDên xbZnchXEhe bZnchXEhtrượt tupDWmvMEzyết. MộtpDWmvMEz đpDWmvMEzứa nhỏpDWmvMEz lèjQQD nhèjQQD bZnchXEhkhóc jQQDvà một thiếujQQD jQQDphụ cấjQQDt tipDWmvMEzếng hátjQQD rbZnchXEhu tjQQDrầm jQQDtrầm tronjQQDg họngpDWmvMEz đbZnchXEhể dpDWmvMEzỗ dàbZnchXEhnh nó.bZnchXEh jQQDLão gjQQDià nghĩ, thbZnchXEhằng Koo-tpDWmvMEzee, mộpDWmvMEzt bZnchXEhđứa béjQQD pDWmvMEzhay quấypDWmvMEz nhưjQQD vbZnchXEhậy bZnchXEhlà bZnchXEhvì nóbZnchXEh bZnchXEhkhông đpDWmvMEzược khbZnchXEhoẻ pDWmvMEzlắm. jQQDCó lẽjQQD nó cũngbZnchXEh cbZnchXEhhẳng sốbZnchXEhng đượcpDWmvMEz babZnchXEho pDWmvMEzlâu pDWmvMEznữa, ngườpDWmvMEzi tpDWmvMEza sẽjQQD đốtpDWmvMEz bZnchXEhlửa đểpDWmvMEz khojQQDét mộtjQQD cájQQDi hốjQQD trong tuybZnchXEhết pDWmvMEzvà xếppDWmvMEz đápDWmvMEz jQQDlên tbZnchXEhrên đểpDWmvMEz giữjQQD jQQDcho chópDWmvMEz bZnchXEhsói jQQDkhỏi bjQQDới xjQQDác rajQQD. ChàpDWmvMEz, chuyệjQQDn ấy cpDWmvMEzó gìpDWmvMEz ljQQDà quabZnchXEhn hệjQQD. NhiềubZnchXEh lắmjQQD tbZnchXEhhì nóbZnchXEh cũngjQQD pDWmvMEzchỉ sốngbZnchXEh đượcjQQD bZnchXEhít nămjQQD nữapDWmvMEz, màbZnchXEh bữpDWmvMEza đói bZnchXEh bữa nojQQD. jQQDVà rốjQQDt cuộjQQDc TbZnchXEhử pDWmvMEzThần đpDWmvMEzã chpDWmvMEzực sẵn,bZnchXEh luônpDWmvMEz luônjQQD đóibZnchXEh jQQDvà đóijQQD bZnchXEhhơn pDWmvMEzai hpDWmvMEzết, sẽ dangjQQD bZnchXEhtay đóbZnchXEhn đợi. 

TiếnbZnchXEhg gìpDWmvMEz đó?pDWmvMEz jQQDÀ, mọipDWmvMEz jQQDngười đjQQDang bbZnchXEhuộc xpDWmvMEze pDWmvMEzvà gipDWmvMEzóng djQQDây cươpDWmvMEzng. LãbZnchXEho lắnpDWmvMEzg pDWmvMEznghe vpDWmvMEzì lãobZnchXEh sẽ chjQQDẳng cpDWmvMEzòn babZnchXEho giờpDWmvMEz đượpDWmvMEzc ngpDWmvMEzhe jQQDnữa. TibZnchXEhếng rojQQDi vpDWmvMEzun vútjQQD giángbZnchXEh xuốngpDWmvMEz giữabZnchXEh pDWmvMEzđàn cbZnchXEhhó. Hãy lắngbZnchXEh ngjQQDhe bZnchXEhchúng rít!bZnchXEh ChbZnchXEhúng ghébZnchXEht cpDWmvMEzông vpDWmvMEziệc nặngbZnchXEh nhọjQQDc vbZnchXEhà nbZnchXEhhững đojQQDạn bZnchXEhđường pDWmvMEzdài biết baojQQD! LầnbZnchXEh luợtjQQD, xbZnchXEhe trpDWmvMEzượt pDWmvMEztuyết chuyểnbZnchXEh độpDWmvMEzng chậmpDWmvMEz chạpDWmvMEzp đểpDWmvMEz rồipDWmvMEz biếpDWmvMEzn dầnbZnchXEh tronjQQDg im lặng.bZnchXEh ChúnbZnchXEhg đãbZnchXEh đjQQDi hết.jQQD pDWmvMEzChúng đãjQQD khupDWmvMEzất khỏipDWmvMEz đờbZnchXEhi lãpDWmvMEzo, vpDWmvMEzà lpDWmvMEzão pDWmvMEzđứng côbZnchXEh đbZnchXEhơn pDWmvMEztrước giờ jQQDphút cbZnchXEhay đắngbZnchXEh cjQQDuối cùpDWmvMEzng củapDWmvMEz cujQQDộc đờjQQDi. KhôjQQDng. TpDWmvMEzuyết lạobZnchXEh xpDWmvMEzạo dướijQQD đôipDWmvMEz giàybZnchXEh da, mbZnchXEhột ngườibZnchXEh bZnchXEhđứng pDWmvMEzbên lbZnchXEhão, mộpDWmvMEzt bàpDWmvMEzn jQQDtay nhẹbZnchXEh nhàpDWmvMEzng đặtbZnchXEh lênjQQD đầubZnchXEh lão.pDWmvMEz CopDWmvMEzn lãojQQD quả thựcbZnchXEh tửjQQD tếjQQD pDWmvMEzlắm mjQQDới đốijQQD xửjQQD nhjQQDư thpDWmvMEzế. LãopDWmvMEz nhớbZnchXEh pDWmvMEzlại njQQDhững ôpDWmvMEzng pDWmvMEzlão jQQDkhác màjQQD cojQQDn traijQQD không chịubZnchXEh đợibZnchXEh nbZnchXEhán ljQQDại jQQDsau khjQQDi bộbZnchXEh lạjQQDc đãjQQD đipDWmvMEz hết.jQQD NhưjQQDng copDWmvMEzn trjQQDai lãojQQD đãjQQD ởpDWmvMEz lại. jQQDLão thảjQQD hồjQQDn vềbZnchXEh qubZnchXEhá pDWmvMEzkhứ, jQQDcho pDWmvMEzđến jQQDkhi tiếngjQQD củajQQD pDWmvMEzchàng trjQQDai tpDWmvMEzrẻ lôijQQD kébZnchXEho lpDWmvMEzão tpDWmvMEzrở về hiệnjQQD tại. 

bZnchXEh"Cha tjQQDhấy bằnbZnchXEhg lònbZnchXEhg chứjQQD?" ChàbZnchXEhng hỏi. 

LpDWmvMEzão trbZnchXEhả lờipDWmvMEz: "CjQQDha bằbZnchXEhng lòng!" 

jQQD"Bên jQQDcạnh chpDWmvMEza cójQQD bZnchXEhcủi đbZnchXEhó," cjQQDhàng trajQQDi nóbZnchXEhi tiếp,pDWmvMEz bZnchXEh"và lbZnchXEhửa cjQQDháy mạnh. BuổjQQDi sánjQQDg tpDWmvMEzrời pDWmvMEzu jQQDám vpDWmvMEzà đãjQQD bớjQQDt jQQDlạnh rồi.pDWmvMEz TuyếpDWmvMEzt sắbZnchXEhp rbZnchXEhơi. NgabZnchXEhy pDWmvMEzbây gijQQDờ tuyết cũnpDWmvMEzg đanpDWmvMEzg bZnchXEhrơi rồi." 

pDWmvMEz"Phải, njQQDgay ljQQDúc nàjQQDy tuyếtjQQD đanbZnchXEhg rơi!" 

"CábZnchXEhc ngườibZnchXEh tronpDWmvMEzg jQQDbộ lạcpDWmvMEz vộipDWmvMEz lắm.jQQD bZnchXEhHành lýpDWmvMEz củapDWmvMEz họpDWmvMEz jQQDnặng njQQDề màpDWmvMEz bụbZnchXEhng họbZnchXEh lạibZnchXEh lép xẹpjQQD vjQQDì thiếpDWmvMEzu ăn.bZnchXEh ĐưjQQDờng bZnchXEhdài jQQDnên họpDWmvMEz bZnchXEhphải đpDWmvMEzi jQQDcho maupDWmvMEz. ThôipDWmvMEz cbZnchXEhon đpDWmvMEzi bZnchXEhđây. bZnchXEhCha bằbZnchXEhng lòng chứ?" 

"BằngpDWmvMEz pDWmvMEzlòng. ChpDWmvMEza nhjQQDư cbZnchXEhhiếc pDWmvMEzlá năbZnchXEhm njQQDgóai cjQQDòn pDWmvMEzsót lbZnchXEhại, dínjQQDh vấtjQQD vưjQQDởng một bZnchXEhchút ởpDWmvMEz cuốnbZnchXEhg. LpDWmvMEzàn giópDWmvMEz đjQQDầu tibZnchXEhên pDWmvMEzthổi pDWmvMEzlà bZnchXEhcha rụpDWmvMEzng. TiếnbZnchXEhg củabZnchXEh cbZnchXEhha gjQQDiống nbZnchXEhhư tijQQDếng một bàjQQD lbZnchXEhão. pDWmvMEzMắt cbZnchXEhha khôngpDWmvMEz cònpDWmvMEz djQQDẫn đườbZnchXEhng cjQQDho chpDWmvMEzân pDWmvMEzcha đijQQD, châjQQDn cpDWmvMEzha nặnjQQDg nề, ngườibZnchXEh cpDWmvMEzha mệtbZnchXEh mbZnchXEhỏi, chpDWmvMEza bằnjQQDg lòng." 

Lão cúbZnchXEhi đpDWmvMEzầu mjQQDãn ngjQQDuyện jQQDcho đếjQQDn khjQQDi tiếngbZnchXEh tuyếbZnchXEht lạopDWmvMEz xạojQQD biếjQQDn hbZnchXEhết jQQDtrong khbZnchXEhông gian, vàjQQD jQQDlão bZnchXEhbiết rằnbZnchXEhg bZnchXEhcon lbZnchXEhão đpDWmvMEzã đpDWmvMEzi xpDWmvMEza khônbZnchXEhg cbZnchXEhòn gpDWmvMEzọi lạjQQDi đượcjQQD nữajQQD. pDWmvMEzTay lãpDWmvMEzo vbZnchXEhội vàng qujQQDờ jQQDquạng sbZnchXEhờ đốbZnchXEhng củi.jQQD ChỉpDWmvMEz cjQQDòn đốngjQQD cpDWmvMEzủi nàyjQQD đứngpDWmvMEz giữbZnchXEha bZnchXEhlão vàbZnchXEh cõijQQD vbZnchXEhĩnh cửu pDWmvMEzđang jQQDhá miệnbZnchXEhg chpDWmvMEzờ đpDWmvMEzón lãobZnchXEh. NhưbZnchXEh vpDWmvMEzậy làpDWmvMEz bZnchXEhđời ljQQDão chỉbZnchXEh cjQQDòn đopDWmvMEz bằpDWmvMEzng mộjQQDt mbZnchXEhớ củi.pDWmvMEz Lần lượtpDWmvMEz từpDWmvMEzng thpDWmvMEzanh củibZnchXEh mộpDWmvMEzt sẽpDWmvMEz jQQDtiếp thêbZnchXEhm vjQQDào ngọnjQQD lửjQQDa, vàjQQD cứbZnchXEh nhưpDWmvMEz thế,bZnchXEh thjQQDần chếtjQQD pDWmvMEzsẽ lần từngjQQD bướcpDWmvMEz tiếnpDWmvMEz tớpDWmvMEzi pDWmvMEzlão. KbZnchXEhhi pDWmvMEzthanh cbZnchXEhủi pDWmvMEzcuối cjQQDùng đãpDWmvMEz cbZnchXEhháy hết,bZnchXEh sươbZnchXEhng tuyếbZnchXEht lạnh lẽopDWmvMEz spDWmvMEzẽ tpDWmvMEzrở njQQDên kbZnchXEhhốc ljQQDiệt. HapDWmvMEzi pDWmvMEzchân lãopDWmvMEz spDWmvMEzẽ pDWmvMEzchịu khpDWmvMEzuất phụpDWmvMEzc trước,jQQD rồipDWmvMEz đến pDWmvMEzhai jQQDtay lãbZnchXEho, jQQDvà sbZnchXEhự tbZnchXEhê cbZnchXEhứng sẽbZnchXEh dầnbZnchXEh dầpDWmvMEzn chuyểnbZnchXEh pDWmvMEztừ ngòajQQDi vbZnchXEhào đếnjQQD giữapDWmvMEz pDWmvMEzcơ bZnchXEhthể lão. ĐpDWmvMEzầu lãpDWmvMEzo sẽpDWmvMEz gụcpDWmvMEz vềbZnchXEh phpDWmvMEzía trpDWmvMEzước, tpDWmvMEzỳ vàbZnchXEho pDWmvMEzhai bZnchXEhđầu gối,jQQD vjQQDà lãobZnchXEh sẽpDWmvMEz npDWmvMEzghỉ gjQQDiấc npDWmvMEzgàn pDWmvMEzthu, thật bZnchXEhlà dễjQQD dàng.jQQD NgườipDWmvMEz đờibZnchXEh apDWmvMEzi cũnjQQDg chếtbZnchXEh mộpDWmvMEzt lần. 

bZnchXEh Lão khônpDWmvMEzg thpDWmvMEzan vjQQDãn. jQQDĐó làpDWmvMEz lềpDWmvMEz lốibZnchXEh bZnchXEhcủa kjQQDiếp sốngpDWmvMEz mbZnchXEhà, cpDWmvMEzó gpDWmvMEzì bấtjQQD jQQDcông đâjQQDu? LãopDWmvMEz rpDWmvMEza đời gầnpDWmvMEz vớijQQD đấjQQDt, pDWmvMEzlão pDWmvMEzđã sốngbZnchXEh gbZnchXEhần vớibZnchXEh đpDWmvMEzất, vbZnchXEhà pDWmvMEzluật lpDWmvMEzệ jQQDphát npDWmvMEzguyên ởpDWmvMEz đjQQDó khôpDWmvMEzng có gjQQDì jQQDmới lạpDWmvMEz jQQDđối vớipDWmvMEz lbZnchXEhão. ĐóbZnchXEh lbZnchXEhà bZnchXEhluật lệbZnchXEh đốijQQD vớjQQDi tấtbZnchXEh pDWmvMEzcả bZnchXEhmọi tjQQDhể xábZnchXEhc. TạbZnchXEho hóbZnchXEha khpDWmvMEzông nương tabZnchXEhy vớibZnchXEh thểpDWmvMEz xác.pDWmvMEz TbZnchXEhạo hójQQDa kpDWmvMEzhông hềpDWmvMEz cjQQDhú bZnchXEhý tớbZnchXEhi cjQQDái vậtjQQD cbZnchXEhụ thbZnchXEhể màpDWmvMEz bZnchXEhngười ta mệnpDWmvMEzh djQQDanh jQQDlà bZnchXEhcá nhânbZnchXEh. TạobZnchXEh hójQQDa chjQQDỉ chjQQDú jQQDý tớijQQD chủnpDWmvMEzg lọapDWmvMEzi, tớipDWmvMEz njQQDòi giốngpDWmvMEz. ĐópDWmvMEz là điềujQQD trừupDWmvMEz tượnjQQDg sâpDWmvMEzu pDWmvMEzxa jQQDnhất màbZnchXEh đầupDWmvMEz óbZnchXEhc pDWmvMEzman rợbZnchXEh bZnchXEhcủa lãobZnchXEh KosbZnchXEhkoosh cpDWmvMEzó thbZnchXEhể hbZnchXEhiểu được, jQQDnhưng pDWmvMEzlão hiểubZnchXEh mộjQQDt cbZnchXEhách thấjQQDu đáojQQD. LjQQDão pDWmvMEzđã tpDWmvMEzrông thấypDWmvMEz nópDWmvMEz tpDWmvMEzhể hiệjQQDn trojQQDng mpDWmvMEzọi cuộc sbZnchXEhống. NbZnchXEhhựa câybZnchXEh tpDWmvMEzràn jQQDứa, màubZnchXEh xanbZnchXEhh rjQQDờn củabZnchXEh mbZnchXEhầm liễjQQDu, lájQQD vbZnchXEhàng rụngjQQD pDWmvMEz- chỉjQQD mộpDWmvMEzt bZnchXEhsự kiện nàybZnchXEh cũjQQDng đbZnchXEhủ đểpDWmvMEz diễnjQQD bZnchXEhtả tpDWmvMEzất cảjQQD jQQDlịch sử.bZnchXEh bZnchXEhNhưng tpDWmvMEzạo hópDWmvMEza đềupDWmvMEz đặjQQDt cpDWmvMEzho pDWmvMEzcá nhân mộtbZnchXEh nhiệbZnchXEhm vụbZnchXEh. NbZnchXEhếu bZnchXEhhắn khônpDWmvMEzg ljQQDàm trònpDWmvMEz nhjQQDiệm vụbZnchXEh bZnchXEhđó, hắnpDWmvMEz sẽpDWmvMEz pDWmvMEzchết. bZnchXEhMà npDWmvMEzếu làmjQQD tròn nhiệbZnchXEhm vpDWmvMEzụ đó,bZnchXEh thjQQDì cũnjQQDg vậy,bZnchXEh pDWmvMEzhắn vẫjQQDn phảibZnchXEh bZnchXEhchết. TạobZnchXEh hójQQDa khônjQQDg pDWmvMEzhề qjQQDuan tâm,pDWmvMEz cbZnchXEhó rbZnchXEhất nhiều ngườibZnchXEh jQQDđã tujQQDân cbZnchXEhhịu vàjQQD cbZnchXEhhính sbZnchXEhự pDWmvMEztuân chịu,jQQD jQQD- chứjQQD khônjQQDg phảibZnchXEh pDWmvMEzngười pDWmvMEztuân chịu jQQD- mớijQQD sốnpDWmvMEzg vjQQDà sốngbZnchXEh mãpDWmvMEzi jQQDmãi. BpDWmvMEzộ bZnchXEhlạc củajQQD bZnchXEhKoskoosh đãjQQD cjQQDó tbZnchXEhừ bZnchXEhlâu đờijQQD lắbZnchXEhm rồi. NhữpDWmvMEzng ônpDWmvMEzg giàbZnchXEh màbZnchXEh ljQQDão bijQQDết bZnchXEhkhi jQQDcòn pDWmvMEzlà mộpDWmvMEzt pDWmvMEzđứa trẻ,bZnchXEh đãpDWmvMEz biếtpDWmvMEz nhữngbZnchXEh ônbZnchXEhg gbZnchXEhià khác sinpDWmvMEzh trướcjQQD họ.pDWmvMEz NhpDWmvMEzư vjQQDậy, sựbZnchXEh thựcjQQD lpDWmvMEzà jQQDbộ lpDWmvMEzạc jQQDđã pDWmvMEztồn tpDWmvMEzại, bộjQQD lạcjQQD bZnchXEhlà tpDWmvMEzượng tpDWmvMEzrưng cho jQQD sự tjQQDuân chịjQQDu pDWmvMEzcủa tấtjQQD cjQQDả nhữjQQDng ngườijQQD thupDWmvMEzộc bộjQQD lpDWmvMEzạc, nhữnjQQDg njQQDgười đbZnchXEhã bZnchXEhchìm sbZnchXEhâu trongjQQD quá kpDWmvMEzhứ vpDWmvMEzà mpDWmvMEzồ jQQDmả bZnchXEhkhông cpDWmvMEzòn jQQDnhớ jQQDđược ởpDWmvMEz đpDWmvMEzâu. bZnchXEhHọ kbZnchXEhhông đángpDWmvMEz bZnchXEhkể, họbZnchXEh pDWmvMEzlà nhữnbZnchXEhg giai jQQDđoạn. HọbZnchXEh khuấpDWmvMEzt đipDWmvMEz pDWmvMEznhư pDWmvMEznhững jQQDđám mbZnchXEhây bZnchXEhtan tronbZnchXEhg jQQDmột chiềpDWmvMEzu mbZnchXEhùa Hạ.bZnchXEh LãbZnchXEho pDWmvMEzcũng chpDWmvMEzỉ là mpDWmvMEzột bZnchXEhgiai đoạpDWmvMEzn, vbZnchXEhà ljQQDão sjQQDẽ bZnchXEhchết. TpDWmvMEzạo hóabZnchXEh bZnchXEhkhông đếmbZnchXEh jQQDxỉa. jQQDTạo hpDWmvMEzóa chỉjQQD đpDWmvMEzặt bZnchXEhra mộtbZnchXEh nhiệm bZnchXEhvụ, jQQDban bZnchXEhra mộtpDWmvMEz luậtjQQD lbZnchXEhệ cbZnchXEhho pDWmvMEzkiếp sống.pDWmvMEz NhiệmpDWmvMEz vụpDWmvMEz cbZnchXEhủa bZnchXEhcuộc đờipDWmvMEz làjQQD vĩnbZnchXEhh tjQQDruyền nòipDWmvMEz giống, jQQDvà luậpDWmvMEzt lệjQQD củapDWmvMEz tạjQQDo hóbZnchXEha làbZnchXEh chjQQDết. MộtbZnchXEh thpDWmvMEziếu pDWmvMEznữ jQQDlà pDWmvMEzmột spDWmvMEzinh vậtbZnchXEh trpDWmvMEzông đẹp mpDWmvMEzắt, pDWmvMEzngực jQQDcăng phồngbZnchXEh, thpDWmvMEzân thểbZnchXEh mạnhpDWmvMEz mjQQDẽ, chânbZnchXEh bướcjQQD uyểnpDWmvMEz chuyển,jQQD pDWmvMEzcặp jQQDmắt sáng trongbZnchXEh. NhữngbZnchXEh nhiệpDWmvMEzm vụjQQD củabZnchXEh pDWmvMEznàng đanjQQDg chờbZnchXEh đpDWmvMEzợi npDWmvMEzàng. TipDWmvMEza sángbZnchXEh tjQQDrong mắtbZnchXEh jQQDnàng bừngpDWmvMEz lên, bướpDWmvMEzc chpDWmvMEzân npDWmvMEzàng nhanpDWmvMEzh nhẹpDWmvMEzn hpDWmvMEzơn. pDWmvMEzLúc bạopDWmvMEz jQQDdạn, jQQDlúc pDWmvMEzbẽn lẽpDWmvMEzn pDWmvMEzđối vớipDWmvMEz cácjQQD thapDWmvMEznh niên, njQQDàng lbZnchXEhàm chbZnchXEho họbZnchXEh ljQQDây sựbZnchXEh bồnbZnchXEh chồnjQQD cjQQDủa nàngbZnchXEh. pDWmvMEzNàng cànpDWmvMEzg nbZnchXEhgày cpDWmvMEzàng đbZnchXEhẹp hơbZnchXEhn cho jQQD đến pDWmvMEzkhi mbZnchXEhột chànjQQDg đbZnchXEhi bZnchXEhsăn khôngjQQD cpDWmvMEzòn tựpDWmvMEz kìjQQDm hpDWmvMEzãm bZnchXEhđược, đebZnchXEhm nàngjQQD vềbZnchXEh lềbZnchXEhu cbZnchXEhủa hắnjQQD đểbZnchXEh lo vijQQDệc bếpbZnchXEh njQQDước, làbZnchXEhm lụngpDWmvMEz cbZnchXEhho jQQDhắn vàpDWmvMEz đểbZnchXEh làbZnchXEhm mẹbZnchXEh đànpDWmvMEz copDWmvMEzn củabZnchXEh hắn.jQQD pDWmvMEzMột khjQQDi cójQQD con cápDWmvMEzi, nhjQQDững vẻjQQD djQQDuyên dángpDWmvMEz rờibZnchXEh bỏbZnchXEh nàngpDWmvMEz. ChânbZnchXEh tjQQDay nàpDWmvMEzng cpDWmvMEzhậm pDWmvMEzchạp jQQDvà ngpDWmvMEzượng nghịu, mpDWmvMEzắt nàjQQDng mờpDWmvMEz đipDWmvMEz vàjQQD cjQQDhỉ pDWmvMEzcòn njQQDhững đứpDWmvMEza jQQDtrẻ làbZnchXEh thấypDWmvMEz supDWmvMEzng sướpDWmvMEzng khjQQDi bZnchXEhkề bênbZnchXEh mjQQDá người đpDWmvMEzàn bàbZnchXEh pDWmvMEzda pDWmvMEzđỏ gpDWmvMEzià nujQQDa bjQQDên ngọpDWmvMEzn lửabZnchXEh. NhpDWmvMEziệm vụjQQD cbZnchXEhủa nànbZnchXEhg đãbZnchXEh hoànpDWmvMEz tbZnchXEhất. ChpDWmvMEzỉ mộtbZnchXEh thjQQDời gian sabZnchXEhu, bZnchXEhkhi cbZnchXEhhớm cjQQDó nạnpDWmvMEz đópDWmvMEzi hojQQDặc jQQDphải jQQDđi pDWmvMEzxa, npDWmvMEzàng sbZnchXEhẽ bịjQQD bbZnchXEhỏ lạbZnchXEhi, giốnpDWmvMEzg jQQDnhư lão bZnchXEhđã bpDWmvMEzị pDWmvMEzbỏ bZnchXEhlại, gbZnchXEhiữa cảnpDWmvMEzh tjQQDuyết bZnchXEhphủ pDWmvMEztrắng xóbZnchXEha, vớipDWmvMEz mpDWmvMEzột đốngjQQD củibZnchXEh nhỏ.jQQD ĐbZnchXEhó jQQDlà luật lệ. 

bZnchXEh Lão cẩnbZnchXEh pDWmvMEzthận đặtjQQD mộpDWmvMEzt thabZnchXEhnh củjQQDi lêpDWmvMEzn pDWmvMEzđống lbZnchXEhửa vpDWmvMEzà pDWmvMEztiếp tụcjQQD supDWmvMEzy njQQDghĩ. ĐóbZnchXEh lbZnchXEhà bZnchXEhluật lệ chujQQDng pDWmvMEzcho jQQDtất cảbZnchXEh mọipDWmvMEz vậtjQQD, mọjQQDi jQQDnơi. pDWmvMEzMuỗi biếnjQQD jQQDđi bZnchXEhhết khjQQDi pDWmvMEzgiá đópDWmvMEzng lầnpDWmvMEz jQQDđầu. CpDWmvMEzon sóc nhỏjQQD cũnpDWmvMEzg bòbZnchXEh bZnchXEhđi đpDWmvMEzể cbZnchXEhhết ởpDWmvMEz mbZnchXEhột nơibZnchXEh bZnchXEhxa. pDWmvMEzKhi năbZnchXEhm bZnchXEhtháng đãpDWmvMEz jQQDđè nặjQQDng lpDWmvMEzên pDWmvMEzcon thỏ, pDWmvMEz nó sẽjQQD trjQQDở pDWmvMEznên bZnchXEhchậm chạpjQQD, nặngbZnchXEh npDWmvMEzề vpDWmvMEzà khôjQQDng chạpDWmvMEzy thóatjQQD đượcpDWmvMEz mónbZnchXEhg vujQQDốt củajQQD bZnchXEhkẻ thù njQQDữa. jQQDCả gấupDWmvMEz bZnchXEhto pDWmvMEzlớn bZnchXEhcũng jQQDtrở thànbZnchXEhh vụpDWmvMEzng về,pDWmvMEz jQQDmù lòjQQDa jQQDvà hjQQDay cájQQDu kpDWmvMEzỉnh đểbZnchXEh đếnbZnchXEh nỗi sapDWmvMEzu cùngjQQD jQQDvài cpDWmvMEzon chpDWmvMEzó cũngjQQD hạjQQD đjQQDược nójQQD. LjQQDão nhớjQQD lạibZnchXEh cảnhjQQD lãbZnchXEho bbZnchXEhỏ chpDWmvMEza lãobZnchXEh jQQDở lại pbZnchXEhhía tpDWmvMEzhượng ngạnpDWmvMEz sôngbZnchXEh KlondipDWmvMEzke pDWmvMEzvào mùabZnchXEh bZnchXEhĐông, trướbZnchXEhc pDWmvMEzkhi vjQQDị mụcjQQD sbZnchXEhư* tớipDWmvMEz vpDWmvMEzới nhjQQDững cuốn sábZnchXEhch kinbZnchXEhh vjQQDà chiếcpDWmvMEz hộppDWmvMEz đựnjQQDg thuốbZnchXEhc mepDWmvMEzn. jQQDĐã nhibZnchXEhều lầpDWmvMEzn ljQQDão KoskoobZnchXEhsh chpDWmvMEzép miệng kbZnchXEhhi nghjQQDĩ tớibZnchXEh cpDWmvMEzái hbZnchXEhộp đpDWmvMEzó, mặjQQDc dpDWmvMEzầu njQQDgày bZnchXEhnay lãjQQDo khôngjQQD bZnchXEhcòn nướcjQQD bọtpDWmvMEz đểpDWmvMEz chép bZnchXEh miệng pDWmvMEznữa. bZnchXEhMôn tbZnchXEhhuốc trừbZnchXEh đaubZnchXEh đớpDWmvMEzn thbZnchXEhật làjQQD bZnchXEhhay. NhưjQQDng rbZnchXEhốt cupDWmvMEzộc ôpDWmvMEzng mpDWmvMEzục bZnchXEhsư chỉbZnchXEh làm phiềpDWmvMEzn chjQQDo họjQQD vbZnchXEhì jQQDông tbZnchXEha chẳbZnchXEhng mbZnchXEhang lạijQQD chpDWmvMEzút thjQQDịt thjQQDà nàojQQD pDWmvMEzcho bộjQQD lạpDWmvMEzc pDWmvMEzmà jQQDăn jQQDlại khoẻ, pDWmvMEznên cájQQDc tajQQDy spDWmvMEzăn lpDWmvMEzên tiếngjQQD càbZnchXEhu nhàupDWmvMEz. NbZnchXEhhưng pDWmvMEzông tbZnchXEha cpDWmvMEzhết vìpDWmvMEz bệnpDWmvMEzh lạnhbZnchXEh phổipDWmvMEz ở chỗbZnchXEh đườngbZnchXEh rpDWmvMEzanh giớjQQDi gbZnchXEhần MayjQQDo, bZnchXEhvà pDWmvMEzsau pDWmvMEzđàn chjQQDó đãjQQD bZnchXEhlấy mõmjQQD bớijQQD nhbZnchXEhững hònpDWmvMEz đájQQD rpDWmvMEza để tranhbZnchXEh cpDWmvMEzướp nắmjQQD xjQQDương tàn. 

KpDWmvMEzoskoosh đbZnchXEhặt mộjQQDt thpDWmvMEzanh củjQQDi khácbZnchXEh vàjQQDo đjQQDống lpDWmvMEzửa pDWmvMEzvà thảjQQD hồjQQDn jQQDđi sâupDWmvMEz hơpDWmvMEzn pDWmvMEznữa vpDWmvMEzề quá khứ.jQQD bZnchXEhCó mbZnchXEhột pDWmvMEzthời trờibZnchXEh làmpDWmvMEz đópDWmvMEzi kbZnchXEhém, nhữpDWmvMEzng ôpDWmvMEzng gibZnchXEhà bụngbZnchXEh lébZnchXEhp xẹpjQQD nằmpDWmvMEz bZnchXEhco qpDWmvMEzuắp bên ngọnbZnchXEh lửajQQD vàbZnchXEh miệnbZnchXEhg thềupDWmvMEz thàjQQDo kểpDWmvMEz lạipDWmvMEz njQQDhững tụcjQQD lpDWmvMEzệ npDWmvMEzgày jQQDxưa kpDWmvMEzhi mijQQDền YpDWmvMEzukon bjQQDị pDWmvMEzbỏ hoang suốbZnchXEht bpDWmvMEza mùapDWmvMEz ĐbZnchXEhông, rpDWmvMEzồi lạbZnchXEhi bịpDWmvMEz tupDWmvMEzyết phjQQDủ libZnchXEhền bjQQDa mùpDWmvMEza Hạ.jQQD jQQDLão đãpDWmvMEz mấtpDWmvMEz bàbZnchXEh mẹ trjQQDong nạnjQQD pDWmvMEzđói jQQDđó. MùjQQDa HèjQQD bZnchXEhđó cábZnchXEh bZnchXEhthu** khjQQDông xuấpDWmvMEzt hiệnjQQD, bộbZnchXEh jQQDlạc ngópDWmvMEzng cpDWmvMEzhờ mùa ĐôngpDWmvMEz, jQQDmong pDWmvMEzmỏi hươujQQD jQQDrừng sẽpDWmvMEz tbZnchXEhới. NhưngpDWmvMEz tớipDWmvMEz bZnchXEhmùa ĐbZnchXEhông hpDWmvMEzươu rừngpDWmvMEz bZnchXEhcũng chbZnchXEhẳng thấy. ĐópDWmvMEz ljQQDà bZnchXEhmột jQQDtình trpDWmvMEzạng chpDWmvMEzưa hjQQDề bbZnchXEhao giờbZnchXEh xảypDWmvMEz rjQQDa vpDWmvMEzà bZnchXEhngay nhpDWmvMEzững jQQDông gijQQDà bàpDWmvMEz cảjQQD cũng chưjQQDa gặppDWmvMEz pDWmvMEzcảnh đbZnchXEhó. HươujQQD rừngjQQD kbZnchXEhhông tới,pDWmvMEz vbZnchXEhà bZnchXEhnăm bZnchXEhđó lpDWmvMEzà npDWmvMEzăm pDWmvMEzthứ bảjQQDy. pDWmvMEzThỏ rừngjQQD khôngjQQD sinh jQQDsôi nẩpDWmvMEzy nbZnchXEhở bZnchXEhkịp vàpDWmvMEz chpDWmvMEzó thjQQDì gầybZnchXEh gpDWmvMEzò chìajQQD bộpDWmvMEz xươngpDWmvMEz rapDWmvMEz. SjQQDuốt jQQDmùa ĐôngpDWmvMEz đpDWmvMEzen tốijQQD dài dặcbZnchXEh, đábZnchXEhm trpDWmvMEzẻ khópDWmvMEzc lócpDWmvMEz vàpDWmvMEz lăbZnchXEhn rpDWmvMEza chếtjQQD, rbZnchXEhồi đếnbZnchXEh đàjQQDn pDWmvMEzbà, rbZnchXEhồi đếbZnchXEhn nhjQQDững ông già,jQQD tbZnchXEhrong mườijQQD ngườjQQDi pDWmvMEzở bộjQQD lạcjQQD bZnchXEhkhông cóbZnchXEh jQQDlấy mộtbZnchXEh ngườipDWmvMEz sốnjQQDg sójQQDt đểpDWmvMEz đónbZnchXEh ánhpDWmvMEz mặt trờijQQD bZnchXEhkhi nbZnchXEhó trởbZnchXEh lbZnchXEhại vbZnchXEhào pDWmvMEzmùa Xuân.pDWmvMEz ThậtjQQD lbZnchXEhà mộtpDWmvMEz vbZnchXEhụ đóijQQD kijQQDnh hồn. 

bZnchXEh Nhưng pDWmvMEzlão cpDWmvMEzũng đãjQQD thấybZnchXEh pDWmvMEznhững thờibZnchXEh djQQDư dậtbZnchXEh, thịtpDWmvMEz bZnchXEhthừa thãpDWmvMEzi đếpDWmvMEzn nỗbZnchXEhi thipDWmvMEzu thốpDWmvMEzi không kịpbZnchXEh ăjQQDn, chpDWmvMEzó mậpbZnchXEh mjQQDà khôbZnchXEhng pDWmvMEzbuồn chbZnchXEhạy nữapDWmvMEz vìjQQD ănjQQD quápDWmvMEz nhiềubZnchXEh jQQD- nhữnjQQDg bZnchXEhthời mbZnchXEhà người jQQDta trôjQQDng tpDWmvMEzhấy thjQQDú vậjQQDt jQQDcũng khôjQQDng bZnchXEhbuồn giếjQQDt, pDWmvMEzphụ nữjQQD đubZnchXEha nhabZnchXEhu jQQDsinh đẻ,pDWmvMEz và pDWmvMEz những cănjQQD pDWmvMEzlều jQQDchật bZnchXEhních nhữpDWmvMEzng tipDWmvMEzếng trẻbZnchXEh cbZnchXEhon vbZnchXEhừa trapDWmvMEzi vừabZnchXEh gábZnchXEhi nằmbZnchXEh dbZnchXEhài rbZnchXEha đùa nghịcjQQDh. ThjQQDế rồibZnchXEh đjQQDàn jQQDông bZnchXEhno cơmpDWmvMEz bZnchXEhấm cậtbZnchXEh bZnchXEhlại gợijQQD rbZnchXEha jQQDnhững bZnchXEhcuộc trjQQDanh chấppDWmvMEz xưbZnchXEha lên, họbZnchXEh pDWmvMEzvượt qpDWmvMEzua bZnchXEhđường rajQQDnh giớijQQD vbZnchXEhề bZnchXEhphía NajQQDm bZnchXEhđể gpDWmvMEziết nhữbZnchXEhng ngưjQQDời PbZnchXEhelly, vàjQQD vềbZnchXEh pjQQDhía Tây đểbZnchXEh đượcjQQD bZnchXEhngồi bêjQQDn npDWmvMEzhững nbZnchXEhgọn ljQQDửa tbZnchXEhàn củajQQD ngườpDWmvMEzi pDWmvMEzTanana. LãopDWmvMEz nhjQQDớ lạipDWmvMEz thpDWmvMEzời lpDWmvMEzão còn nhỏpDWmvMEz, trờijQQD chbZnchXEho dpDWmvMEzư dậtjQQD, lpDWmvMEzão trônjQQDg thbZnchXEhấy mộpDWmvMEzt cbZnchXEhon bZnchXEhhươu rừngbZnchXEh jQQDbị đànbZnchXEh sóijQQD hạ. Zing-habZnchXEh jQQDnằm jQQDtrên tuyjQQDết vớipDWmvMEz lãbZnchXEho pDWmvMEzcùng bZnchXEhxem cảnhjQQD đópDWmvMEz bZnchXEh- Zing-pDWmvMEzha, jQQDmà sajQQDu njQQDày thànhbZnchXEh tapDWmvMEzy săn bZnchXEhkhôn ngoajQQDn jQQDnhất vàbZnchXEh jQQDsau cùngbZnchXEh đãbZnchXEh pDWmvMEzngã vàobZnchXEh mộtbZnchXEh lỗpDWmvMEz kjQQDhông khíjQQD ởjQQD YjQQDukon***. Một thángbZnchXEh jQQDsau, pDWmvMEzngười tjQQDa tìjQQDm thấybZnchXEh bZnchXEhhắn pDWmvMEztrong dánjQQDg điệubZnchXEh đbZnchXEhang bjQQDò bZnchXEhđược nửbZnchXEha chbZnchXEhừng tpDWmvMEzhì bị băngpDWmvMEz giápDWmvMEz lbZnchXEhàm cóngjQQD lại. 

Lại npDWmvMEzói đbZnchXEhến cjQQDon hưpDWmvMEzơu rừnjQQDg. HôpDWmvMEzm đjQQDó ZinjQQDg-ha cjQQDùng lãbZnchXEho bZnchXEhbắt chướcpDWmvMEz đpDWmvMEzi săbZnchXEhn bjQQDắn thjQQDeo lối ngườibZnchXEh lbZnchXEhớn. jQQDỞ lònjQQDg suốbZnchXEhi, chúnpDWmvMEzg pDWmvMEzbắt gặpbZnchXEh vbZnchXEhết pDWmvMEzchân jQQDmới cjQQDủa jQQDmột bZnchXEhcon hươbZnchXEhu rừbZnchXEhng cùng vớibZnchXEh pDWmvMEzvết jQQDchân củabZnchXEh jQQDnhiều chpDWmvMEzó bZnchXEhsói. "MộpDWmvMEzt bZnchXEhcon hươbZnchXEhu giàjQQD", jQQDZing-ha xem vếtbZnchXEh bZnchXEhchân mabZnchXEhu jQQDhơn vàpDWmvMEz jQQDnói, "MộtpDWmvMEz cpDWmvMEzon hươupDWmvMEz gjQQDià, khôngjQQD pDWmvMEztheo kịjQQDp đàjQQDn. ĐànbZnchXEh sói chjQQDặn nójQQD rjQQDời bZnchXEhkhỏi nhữnjQQDg cjQQDon khábZnchXEhc vàbZnchXEh chúnbZnchXEhg sẽjQQD thbZnchXEheo riếtjQQD đếnpDWmvMEz cùnpDWmvMEzg." pDWmvMEzVà đúng njQQDhư bZnchXEhvậy. ĐpDWmvMEzó lbZnchXEhà đườngpDWmvMEz lốbZnchXEhi củapDWmvMEz chúng.jQQD SuốjQQDt npDWmvMEzgày đêjQQDm khônbZnchXEhg lúpDWmvMEzc npDWmvMEzào nbZnchXEhghỉ, chjQQDúng sẽbZnchXEh theo sjQQDát gótjQQD, chbZnchXEhặn jQQDđầu mũi,pDWmvMEz jQQDchúng sẽjQQD thpDWmvMEzeo pDWmvMEzliền jQQDcon hươjQQDu chpDWmvMEzo đếnpDWmvMEz cùnpDWmvMEzg. Zing-ha vàjQQD lãobZnchXEh đãbZnchXEh cpDWmvMEzảm bZnchXEhthấy lòngjQQD hpDWmvMEzam muốnbZnchXEh xebZnchXEhm cảnjQQDh májQQDu rơpDWmvMEzi rừbZnchXEhng bZnchXEhrực nổijQQD lênbZnchXEh. LúbZnchXEhc sóipDWmvMEz hạ sátpDWmvMEz hưpDWmvMEzơu sẽpDWmvMEz pDWmvMEzlà mộjQQDt cảnbZnchXEhh đápDWmvMEzng jQQDxem lắm! 

HajQQDi bZnchXEhngười rảpDWmvMEzo bướcpDWmvMEz bZnchXEhtheo vếtbZnchXEh chânjQQD. VếtjQQD chânpDWmvMEz rõbZnchXEh đếnjQQD nỗipDWmvMEz ngbZnchXEhay KosjQQDkoosh, nhìjQQDn chậm vàjQQD khôpDWmvMEzng pDWmvMEzthạo vjQQDề bZnchXEhgót chjQQDân, cũngpDWmvMEz cjQQDó thểbZnchXEh njQQDhắm jQQDmắt thpDWmvMEzeo được.pDWmvMEz HọpDWmvMEz pDWmvMEztheo sátpDWmvMEz gótbZnchXEh cupDWmvMEzộc săn đuổibZnchXEh, jQQDmỗi bướcbZnchXEh lạijQQD đọcpDWmvMEz thêmbZnchXEh cápDWmvMEzi thjQQDảm cảnhjQQD hunjQQDg bZnchXEhbạo pDWmvMEzmới vừapDWmvMEz dibZnchXEhễn rabZnchXEh. BâpDWmvMEzy gbZnchXEhiờ họ pDWmvMEztới jQQDchỗ cojQQDn hươujQQD rbZnchXEhừng đứngjQQD lạbZnchXEhi đểbZnchXEh chốjQQDng cự;bZnchXEh tuyếtbZnchXEh đãbZnchXEh bZnchXEhbị giàyjQQD xépDWmvMEzo vjQQDà bZnchXEhxáo trộn pDWmvMEz tứ pbZnchXEhhía, mỗibZnchXEh bềbZnchXEh bZnchXEhdài jQQDvào khoảngjQQD bềjQQD bZnchXEhcao củpDWmvMEza bjQQDa ngưjQQDời lớnpDWmvMEz. ỞpDWmvMEz pDWmvMEzgiữa lbZnchXEhà njQQDhững vết chânpDWmvMEz hjQQDằn sâbZnchXEhu cjQQDủa cpDWmvMEzon vậpDWmvMEzt jQQDbị săjQQDn đuổi,bZnchXEh vbZnchXEhà khpDWmvMEzắp chubZnchXEhng qjQQDuanh ljQQDà jQQDdấu châpDWmvMEzn nônjQQDg hơn củabZnchXEh đàpDWmvMEzn sjQQDói. TrjQQDong khbZnchXEhi nhữngbZnchXEh cjQQDon jQQDkhác bZnchXEhlo jQQDgiết, thìpDWmvMEz mộbZnchXEht jQQDvài jQQDcon sóijQQD nằmjQQD ngpDWmvMEzhiêng một bênbZnchXEh bZnchXEhđể npDWmvMEzghỉ. jQQDMình chúbZnchXEhng ijQQDn hjQQDằn xubZnchXEhống tuyếpDWmvMEzt trôpDWmvMEzng rjQQDõ ràngbZnchXEh nbZnchXEhhư chpDWmvMEzúng mbZnchXEhới nằpDWmvMEzm trước pDWmvMEzđó mộtpDWmvMEz cjQQDhút. MjQQDột jQQDcon sóbZnchXEhi đãpDWmvMEz bịbZnchXEh bZnchXEhcon vậjQQDt bZnchXEhđiên cubZnchXEhồng jQQDkia húpDWmvMEzc trújQQDng vbZnchXEhà dẫm lênpDWmvMEz chpDWmvMEzo đếnpDWmvMEz cpDWmvMEzhết. MộtjQQD vàjQQDi cáibZnchXEh pDWmvMEzxương nhẵnbZnchXEh nhụipDWmvMEz bZnchXEhchứng tỏpDWmvMEz đpDWmvMEziều đó. 

jQQD Một lầnjQQD njQQDữa họpDWmvMEz lạijQQD ngpDWmvMEzưng bướcbZnchXEh pDWmvMEzở pDWmvMEzchỗ dừngpDWmvMEz bZnchXEhlại thứpDWmvMEz nhìjQQD. TạpDWmvMEzi đâyjQQD cpDWmvMEzon vậpDWmvMEzt tjQQDo lớnjQQD đãjQQD chiến đấubZnchXEh bZnchXEhmột cáchpDWmvMEz tuyệtjQQD bZnchXEhvọng. pDWmvMEzNó jQQDđã bjQQDị vậtjQQD ngãbZnchXEh hpDWmvMEzai lầnpDWmvMEz, nbZnchXEhhư nbZnchXEhhững vếbZnchXEht trêpDWmvMEzn tuyết chpDWmvMEzo họjQQD thpDWmvMEzấy, vàbZnchXEh hajQQDi lầnjQQD npDWmvMEzó đãpDWmvMEz đánhbZnchXEh tabZnchXEhn đượcpDWmvMEz nhữngpDWmvMEz cojQQDn sópDWmvMEzi hjQQDung hăpDWmvMEzng, jQQDrồi gượng đứngpDWmvMEz ljQQDên. NójQQD đpDWmvMEzã hoàpDWmvMEzn tpDWmvMEzất nhpDWmvMEziệm vụpDWmvMEz từbZnchXEh lbZnchXEhâu, nhưpDWmvMEzng vẫpDWmvMEzn cjQQDòn thiếtjQQD thjQQDa với cuộcjQQD spDWmvMEzống. ZingjQQD-ha nóipDWmvMEz rjQQDằng mbZnchXEhột bZnchXEhcon hươujQQD rừnbZnchXEhg đpDWmvMEzã jQQDgục bZnchXEhngã jQQDmà pDWmvMEzcòn đứnpDWmvMEzg lênbZnchXEh đưpDWmvMEzợc thì thjQQDật bZnchXEhlà lạ,bZnchXEh npDWmvMEzhưng rõpDWmvMEz rànbZnchXEhg bZnchXEhcon pDWmvMEznày đpDWmvMEzã đbZnchXEhứng lêpDWmvMEzn đưjQQDợc. NjQQDghe pDWmvMEzhọ kpDWmvMEzể lạjQQDi chuyện nàyjQQD jQQDchắc bZnchXEhlão pDWmvMEzphù thủjQQDy sẽbZnchXEh njQQDhìn thấyjQQD nhữngpDWmvMEz tribZnchXEhệu chjQQDứng vbZnchXEhà điềmbZnchXEh kỳjQQD lạ. 

bZnchXEhĐi nữabZnchXEh, jQQDhọ tớpDWmvMEzi bZnchXEhchỗ jQQDcon hươjQQDu rjQQDừng trèpDWmvMEzo lêbZnchXEhn pDWmvMEzbờ bZnchXEhđể toabZnchXEhn bZnchXEhthóat pDWmvMEzvào rừnbZnchXEhg cpDWmvMEzây. NhưbZnchXEhng kẻ thùjQQD củpDWmvMEza njQQDó đãpDWmvMEz từpDWmvMEz phíapDWmvMEz bZnchXEhsau chồmbZnchXEh tới,pDWmvMEz jQQDđến nỗipDWmvMEz bZnchXEhnó pjQQDhải lbZnchXEhùi lạibZnchXEh jQQDvà nbZnchXEhgã ngửajQQD lên jQQD chúng, đèjQQD lênjQQD pDWmvMEzhai cpDWmvMEzon sâpDWmvMEzu bZnchXEhxuống tuyết.jQQD RõpDWmvMEz rpDWmvMEzàng làbZnchXEh sắpjQQD đbZnchXEhến giờbZnchXEh pbZnchXEhhút hbZnchXEhạ spDWmvMEzát, vì nhpDWmvMEzững cojQQDn kpDWmvMEzhác đãjQQD bjQQDỏ mặcpDWmvMEz habZnchXEhi pDWmvMEzcon kpDWmvMEzia lạipDWmvMEz khônjQQDg đụngbZnchXEh tớpDWmvMEzi. jQQDHọ đbZnchXEhi pDWmvMEzqua hapDWmvMEzi pDWmvMEzchặng dừng ljQQDại jQQDnữa, habZnchXEhi bZnchXEhchỗ pDWmvMEzrất gầnbZnchXEh nbZnchXEhhau. BâpDWmvMEzy gbZnchXEhiờ dấujQQD chjQQDân cpDWmvMEzó bZnchXEhpha mjQQDàu đỏpDWmvMEz jQQDvà npDWmvMEzhững vết chânpDWmvMEz đềujQQD đặnjQQD bZnchXEhcủa bZnchXEhcon vậtjQQD tpDWmvMEzo lbZnchXEhớn trôngjQQD bZnchXEhđã xiêubZnchXEh pDWmvMEzvẹo vjQQDà ngbZnchXEhắn hơnbZnchXEh. ThbZnchXEhế rồpDWmvMEzi pDWmvMEzhọ nghe thấypDWmvMEz nhữnpDWmvMEzg tiếngbZnchXEh đbZnchXEhộng đầubZnchXEh tiênbZnchXEh cpDWmvMEzủa cuộcpDWmvMEz chijQQDến đjQQDấu bZnchXEh- kpDWmvMEzhông jQQDphải nhữnjQQDg tiếngjQQD jQQDtru dài bZnchXEhcủa cjQQDuộc bZnchXEhsăn đuổbZnchXEhi, pDWmvMEzmà nhữngbZnchXEh tijQQDếng sủjQQDa ngắjQQDn nhápDWmvMEzt gừjQQDng bZnchXEhbáo hiệujQQD mjQQDột trậpDWmvMEzn xáp lbZnchXEhá càjQQD vjQQDà tijQQDếng răbZnchXEhng bZnchXEhcắn vàobZnchXEh bZnchXEhthịt. bZnchXEhBò njQQDgược chibZnchXEhều gió,jQQD ZjQQDing-ha nằbZnchXEhm spDWmvMEzát bụng xuốnpDWmvMEzg tuyếtbZnchXEh, pDWmvMEzvà cùbZnchXEhng pDWmvMEzvới hắnpDWmvMEz lbZnchXEhà KoskoosbZnchXEhh, pDWmvMEzngười màpDWmvMEz bZnchXEhsau nàypDWmvMEz lpDWmvMEzàm chújQQDa tpDWmvMEzể dân tropDWmvMEzng bbZnchXEhộ lạc.pDWmvMEz HapDWmvMEzi ngườijQQD cbZnchXEhùng jQQDgạt njQQDhững pDWmvMEzcành pDWmvMEzcây gỗpDWmvMEz bábZnchXEhch jQQDlòa xjQQDòa vjQQDà pDWmvMEznhìn bZnchXEhvề phía trước.jQQD HọbZnchXEh đbZnchXEhược cbZnchXEhhứng kiếnbZnchXEh cpDWmvMEzảnh cupDWmvMEzối cùng. 

bZnchXEh Giống njQQDhư tấtjQQD cjQQDả nhữnjQQDg cảmpDWmvMEz tưởngjQQD củjQQDa tbZnchXEhhời trẻ,jQQD cảnhpDWmvMEz tpDWmvMEzượng hãpDWmvMEzy cjQQDòn jQQDrõ rệtbZnchXEh tropDWmvMEzng trí njQQDhớ bZnchXEhlão, vàjQQD cặbZnchXEhp pDWmvMEzmắt mờbZnchXEh jQQDcủa lãojQQD nhìjQQDn cảnhjQQD cuốibZnchXEh pDWmvMEzcùng hpDWmvMEziện pDWmvMEzra libZnchXEhnh độjQQDng như bZnchXEh trong thờpDWmvMEzi pDWmvMEzxa xưabZnchXEh ấbZnchXEhy. KoskoosbZnchXEhh njQQDgạc nhjQQDiên vềbZnchXEh điềubZnchXEh này;jQQD vìpDWmvMEz jQQDtrong njQQDhững nbZnchXEhgày theo jQQDsau, pDWmvMEzkhi bZnchXEhlão ljQQDà ngườibZnchXEh ljQQDãnh bZnchXEhđạo vàbZnchXEh đứnbZnchXEhg đầupDWmvMEz hộijQQD đjQQDồng bộpDWmvMEz lạc,jQQD lãopDWmvMEz đãbZnchXEh thựcjQQD hiện nhữngjQQD pDWmvMEzthành tíchjQQD lớnpDWmvMEz lajQQDo vàbZnchXEh đbZnchXEhã làmpDWmvMEz chjQQDo ngườijQQD PelbZnchXEhly bZnchXEhluôn miệnjQQDg nguyềpDWmvMEzn rủbZnchXEha tên lão,pDWmvMEz đójQQD lbZnchXEhà chưapDWmvMEz nóijQQD bZnchXEhtới nbZnchXEhgười pDWmvMEzda trắnjQQDg bZnchXEhkỳ dị**jQQD** bZnchXEhmà ljQQDão đãjQQD giếtpDWmvMEz trjQQDong mpDWmvMEzột cuộc đấujQQD cônbZnchXEhg khaibZnchXEh, mpDWmvMEzỗi bZnchXEhngười mộpDWmvMEzt copDWmvMEzn dajQQDo cầmbZnchXEh tay. 

LjQQDão nghĩpDWmvMEz mộbZnchXEht pDWmvMEzhồi lâbZnchXEhu vềjQQD thờibZnchXEh trpDWmvMEzai tbZnchXEhrẻ củabZnchXEh lãojQQD, pDWmvMEzcho đếnjQQD kbZnchXEhhi ngọnpDWmvMEz lửabZnchXEh tànjQQD xuống vbZnchXEhà kjQQDhi cájQQDi lbZnchXEhạnh cắtjQQD pDWmvMEzsâu bZnchXEhhơn vàojQQD dbZnchXEha lãpDWmvMEzo. LầnpDWmvMEz bZnchXEhnày lãopDWmvMEz tijQQDếp thêbZnchXEhm hbZnchXEhai thajQQDnh pDWmvMEzcủi vào ngọnpDWmvMEz lửabZnchXEh jQQDvà đobZnchXEh ljQQDại pDWmvMEzxem cjQQDuộc spDWmvMEzống bZnchXEhcủa lãpDWmvMEzo cjQQDòn đượcpDWmvMEz bpDWmvMEzao lpDWmvMEzâu bZnchXEhvới nhjQQDững thapDWmvMEznh cònjQQD lại. pDWmvMEzNếu SitbZnchXEhcum-to-ha chịubZnchXEh nhớpDWmvMEz lờpDWmvMEzi bZnchXEhông ngjQQDọai củajQQD nópDWmvMEz vàpDWmvMEz nhặbZnchXEht bZnchXEhôm củibZnchXEh lớbZnchXEhn hơnjQQD, thì jQQDnhững giờjQQD sốbZnchXEhng củpDWmvMEza lãjQQDo jQQDsẽ dàbZnchXEhi hơpDWmvMEzn. ThpDWmvMEzật lpDWmvMEzà mpDWmvMEzột chuyệbZnchXEhn dễbZnchXEh dàng.pDWmvMEz jQQDNhưng nóbZnchXEh vẫnbZnchXEh làpDWmvMEz một jQQDđứa jQQDbé vpDWmvMEzô tâmpDWmvMEz. NópDWmvMEz kpDWmvMEzhông ngjQQDhĩ gjQQDì đếnpDWmvMEz ngbZnchXEhười tiềnpDWmvMEz bjQQDối pDWmvMEztừ jQQDkhi HảibZnchXEh LyjQQD, pDWmvMEzcháu nội ZingbZnchXEh-ha, bpDWmvMEzắt đầupDWmvMEz đểjQQD mjQQDắt tớijQQD nóbZnchXEh. jQQDChà, điềujQQD pDWmvMEzđó cpDWmvMEzó bZnchXEhgì quajQQDn jQQDtrọng? LúcpDWmvMEz còbZnchXEhn trẻ trungpDWmvMEz, lãbZnchXEho pDWmvMEzđã chẳbZnchXEhng hànhpDWmvMEz độbZnchXEhng nbZnchXEhhư thpDWmvMEzế jQQDlà bZnchXEhgì? CóbZnchXEh jQQDmột lpDWmvMEzúc lãpDWmvMEzo pDWmvMEzđã lắjQQDng npDWmvMEzghe tronbZnchXEhg im jQQDlặng. CópDWmvMEz pDWmvMEzthể cbZnchXEhon trpDWmvMEzai lãbZnchXEho đãjQQD jQQDmềm lpDWmvMEzòng, vàbZnchXEh pDWmvMEznó cùpDWmvMEzng đàpDWmvMEzn cjQQDhó jQQDquay pDWmvMEzlại đểpDWmvMEz đưjQQDa cha jQQDgià cjQQDủa jQQDnó cpDWmvMEzùng vớipDWmvMEz bộjQQD lbZnchXEhạc tbZnchXEhới chỗjQQD nhiềubZnchXEh hươupDWmvMEz jQQDnai béobZnchXEh mập. 

Lão dỏpDWmvMEzng tbZnchXEhai jQQDnghe ngpDWmvMEzóng, trbZnchXEhí pDWmvMEzóc đangpDWmvMEz bốibZnchXEh rốipDWmvMEz củajQQD jQQDlão jQQDlắng đibZnchXEh tronjQQDg chốcjQQD lát. KhpDWmvMEzông mpDWmvMEzột tiếngbZnchXEh độngpDWmvMEz nhẹ.bZnchXEh KhôngjQQD cójQQD jQQDgì jQQDcả. pDWmvMEzMột mìnpDWmvMEzh lãjQQDo bZnchXEhthở jQQDphì phjQQDào giữapDWmvMEz cpDWmvMEzảnh êm ljQQDặng hopDWmvMEzang pDWmvMEzvu. ThậtpDWmvMEz bZnchXEhlà côbZnchXEh độjQQDc. pDWmvMEzIm pDWmvMEznghe! CjQQDái gìbZnchXEh đópDWmvMEz? LjQQDão rùngpDWmvMEz pDWmvMEzmình. TiếbZnchXEhng pDWmvMEzrống dài qupDWmvMEzen tbZnchXEhhuộc pbZnchXEhhá pDWmvMEzvỡ khoảngbZnchXEh pDWmvMEzkhông, vàpDWmvMEz pDWmvMEznó ởjQQD ngpDWmvMEzay kếjQQD bjQQDên. TbZnchXEhhế jQQDrồi, tronpDWmvMEzg cặpbZnchXEh mắtpDWmvMEz tối bZnchXEhsầm củpDWmvMEza lãopDWmvMEz hiệjQQDn lpDWmvMEzên bZnchXEhhình ảjQQDnh cjQQDon hbZnchXEhươu rừngbZnchXEh pDWmvMEz- cobZnchXEhn hươujQQD rừbZnchXEhng gjQQDià nbZnchXEhua pDWmvMEz- sườn bịpDWmvMEz cbZnchXEhắn jQQDnát vpDWmvMEzà jQQDhai bZnchXEhbên hôngpDWmvMEz jQQDròng máubZnchXEh, cáijQQD bờmjQQD bpDWmvMEzị xjQQDâu pDWmvMEzxé, vbZnchXEhà pDWmvMEzcặp sừnbZnchXEhg nhijQQDều gạpDWmvMEzc cúi sátbZnchXEh jQQDxuống jQQDđất pDWmvMEzcòn cốjQQD húbZnchXEhc cpDWmvMEzho tpDWmvMEzới cùnjQQDg. LãobZnchXEh thấypDWmvMEz njQQDhững hìjQQDnh thjQQDù màjQQDu pDWmvMEzxám vụpDWmvMEzt qua pDWmvMEzvụt pDWmvMEzlại, nhjQQDững jQQDcặp mbZnchXEhắt lbZnchXEhong lajQQDnh, nhbZnchXEhững cápDWmvMEzi lưỡijQQD pDWmvMEzthè lbZnchXEhè, npDWmvMEzhững hpDWmvMEzàm răngbZnchXEh nhọn hbZnchXEhoắt lòngbZnchXEh rònbZnchXEhg jQQDnước dpDWmvMEzãi. LbZnchXEhão thấyjQQD cpDWmvMEzái vjQQDòng tpDWmvMEzròn xábZnchXEhp gpDWmvMEzần bZnchXEhlại bZnchXEhcho đếnbZnchXEh pDWmvMEzkhi chỉ jQQDcòn ljQQDà mbZnchXEhột chbZnchXEhấm đenbZnchXEh gbZnchXEhiữa đájQQDm tuyếtjQQD bịpDWmvMEz dàybZnchXEh xéo. 

pDWmvMEzMột cábZnchXEhi mõmjQQD bZnchXEhlạnh cpDWmvMEzhạm vàpDWmvMEzo jQQDmá lãobZnchXEh lpDWmvMEzàm pDWmvMEzđầu ócpDWmvMEz lãobZnchXEh quajQQDy bZnchXEhvề hiệnpDWmvMEz tại.bZnchXEh TbZnchXEhay pDWmvMEzlão đưpDWmvMEza vội vàobZnchXEh bZnchXEhđống lửapDWmvMEz rbZnchXEhút rjQQDa mộtbZnchXEh jQQDthanh củijQQD jQQDđang cháypDWmvMEz. BàbZnchXEhng hobZnchXEhàng jQQDmột látpDWmvMEz pDWmvMEzvì jQQDcái sợ trupDWmvMEzyền thpDWmvMEzống đốjQQDi vớijQQD lòbZnchXEhai ngườibZnchXEh, cbZnchXEhon vậbZnchXEht kpDWmvMEzia lùijQQD lại,pDWmvMEz jQQDhú pDWmvMEzlên mộtpDWmvMEz tijQQDếng jQQDdài đbZnchXEhể gọi bZnchXEhđồng jQQDbọn; nhbZnchXEhững cjQQDon jQQDnày trjQQDả ljQQDời ngaypDWmvMEz, chjQQDo đpDWmvMEzến kpDWmvMEzhi mbZnchXEhột vòbZnchXEhng nhbZnchXEhững cbZnchXEhon vật đầubZnchXEh xám,jQQD mipDWmvMEzệng rớjQQDt jQQDrãi, qujQQDây qujQQDần xubZnchXEhng quanhpDWmvMEz. pDWmvMEzLão lắbZnchXEhng nbZnchXEhghe jQQDnhững tpDWmvMEziếng gầjQQDm gừ tiếnbZnchXEh lbZnchXEhại gbZnchXEhần; nhữngjQQD jQQDcon vậjQQDt thởjQQD hổnpDWmvMEz hbZnchXEhển khbZnchXEhông chịujQQD pDWmvMEztản đpDWmvMEzi. jQQDBây gibZnchXEhờ mpDWmvMEzột cobZnchXEhn đưa ngựcpDWmvMEz bZnchXEhra bZnchXEhphía trưbZnchXEhớc, rpDWmvMEzồi lếjQQDt mjQQDình tớjQQDi gầpDWmvMEzn, đếbZnchXEhn cjQQDon thbZnchXEhứ hapDWmvMEzi, rjQQDồi đpDWmvMEzến cjQQDon thjQQDứ ba, bZnchXEh nhưng kjQQDhông bZnchXEhcon nàobZnchXEh lùpDWmvMEzi lạpDWmvMEzi cả.jQQD LpDWmvMEzão cjQQDòn jQQDbấu vbZnchXEhíu lấyjQQD cuộpDWmvMEzc đờipDWmvMEz pDWmvMEzlàm gì?bZnchXEh LãpDWmvMEzo tựjQQD hỏi, rồipDWmvMEz bpDWmvMEzỏ pDWmvMEzthanh củjQQDi đangjQQD cháybZnchXEh xuốnjQQDg tupDWmvMEzyết. ThpDWmvMEzanh củipDWmvMEz lbZnchXEhèo bZnchXEhxèo tắtpDWmvMEz ngấm.bZnchXEh CáipDWmvMEz vòng tpDWmvMEzròn jQQDgầm gpDWmvMEzừ mộtjQQD cáchbZnchXEh bồjQQDn chồnpDWmvMEz nhưnpDWmvMEzg vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?