You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: ThrJRVe LaGnARw oGnARf Life

Lão Koskoosh CdHTchăm chúCdHT n3KiWghe GnARhau hGnARáu. Le5ZTuy CdHTmắt lGnARão đãrJRV Le5Zmờ Le5Ztừ lâuLe5Z, nhưrJRVng taLe5Zi lrJRVão Le5Zcòn thính lắCdHTm, CdHTvà mộtLe5Z tiếnLe5Zg độngGnAR khCdHTẽ cũ3KiWng thấu3KiW tớiCdHT cCdHTái t3KiWrí CdHTthông mi3KiWnh CdHTsuy ké3KiWm vẫnCdHT còn nằmrJRV saCdHTu vầngLe5Z tGnARrán GnARkhô héoGnAR, nhưnLe5Zg khônrJRVg 3KiWcòn đrJRVể Le5Zý đCdHTến virJRVệc đời3KiW nữa3KiW. À!rJRV ĐóGnAR là SitLe5Zcum-to-ha GnARđang thLe5Ze tGnARhé nguyềnLe5Z rủaGnAR đàn3KiW chóCdHT mà3KiW n3KiWàng GnARđánh đậCdHTp và3KiW vỗGnAR vềrJRV đểCdHT buộc vàoGnAR dâCdHTy cương.3KiW SitcuGnARm-to-ha lrJRVà c3KiWháu ngọ3KiWai lão.Le5Z NLe5Zhưng nLe5Zàng GnARquá CdHTbận nê3KiWn chẳng thLe5Zèm ngh3KiWĩ rJRVtới ôngCdHT ngrJRVọai giàCdHT Le5Znua nGnARgồi tCdHTrơ trọiLe5Z 3KiWtrên tuyếLe5Zt, tGnARuyệt Le5Zvọng vGnARà yếu đ3KiWuối. 3KiWPhải n3KiWhổ trạ3KiWi chCdHTo xonCdHTg. Co3KiWn 3KiWđường dàLe5Zi đangrJRV chờCdHT đợ3KiWi tGnARrong khLe5Zi Le5Znhững đorJRVạn ngày ng3KiWắn ngGnARủi kh3KiWông chịuLe5Z chậmrJRV lGnARại. CuộLe5Zc sốngLe5Z vàrJRV nhữnLe5Zg bổ3KiWn phCdHTận củaLe5Z cCdHTuộc sống rJRV chứ kCdHThông phảGnARi củaCdHT cáirJRV chGnARết, GnARgiục gGnARiã nàng.3KiW MàGnAR bârJRVy giờLe5Z lãrJRVo rJRVgần vớiLe5Z c3KiWái chếtrJRV lắm rồi. 

ÝLe5Z nrJRVghĩ đ3KiWó GnARlàm lão3KiW gLe5Zià hoảngLe5Z hGnARốt 3KiWtrong 3KiWmột lGnARúc. LLe5Zão 3KiWđưa bàrJRVn rJRVtay têLe5Z liệtLe5Z ruLe5Zn rẩy CdHT sờ Le5Zsoạng đốngrJRV củGnARi khôCdHT nCdHThỏ rJRVbé bênLe5Z cLe5Zạnh lãoLe5Z. ChrJRVắc chắnGnAR làGnAR đốngCdHT GnARcủi rJRVnằm đó,Le5Z bàn taGnARy lãrJRVo lrJRVại rGnARụt vLe5Zề 3KiWvà nằmLe5Z ẩnrJRV dưới3KiW nhữngrJRV tấmCdHT GnARda thLe5Zú ráCdHTch rướiLe5Z GnARbẩn thỉu,CdHT 3KiWvà lãorJRV lại chăGnARm chúCdHT nghrJRVe Le5Zngóng. TiếngGnAR sGnARột 3KiWsọat củLe5Za nhữngLe5Z tấrJRVm Le5Zda chrJRVo lãorJRV b3KiWiết rằngrJRV crJRVăn lLe5Zều bằng CdHTda hươuLe5Z cGnARủa GnARviên ch3KiWúa bộ3KiW lạGnARc đCdHTã đưrJRVợc d3KiWỡ Le5Zxuống vLe5Zà đLe5Zang đượcGnAR nénCdHT 3KiWgọn lạiCdHT cho3KiW dễ marJRVng điCdHT. VirJRVên chúaCdHT Le5Ztể làrJRV co3KiWn lãCdHTo, hắ3KiWn GnARcao lớCdHTn, lựLe5Zc lưỡng,GnAR crJRVầm đầGnARu bộCdHT Le5Zlạc và làGnAR mộtCdHT taCdHTy GnARthiện xạCdHT. Tron3KiWg khLe5Zi CdHTphụ GnARnữ vấtrJRV vảrJRV 3KiWlo GnARliệu hànhGnAR traCdHTng củarJRV trạiGnAR, giọnLe5Zg hắn varJRVng 3KiWlên, qCdHTuở tLe5Zrách rJRVhọ Le5Zchậm CdHTchạp. LãoCdHT Kos3KiWkoosh lằngrJRV taCdHTi. Le5ZĐây là3KiW lầnrJRV cuối cùngLe5Z lãorJRV còCdHTn ngh3KiWe giọng3KiW đCdHTó. TLe5Zúp rJRVlều cCdHTủa GGnAReehow đãLe5Z dGnARỡ rJRVrồi! VàCdHT nhCdHTà crJRVủa T3KiWusken cũng GnARdỡ CdHTrồi! Bảy,GnAR tám,3KiW chínLe5Z; chCdHTỉ còGnARn lềuCdHT củGnARa lCdHTão pLe5Zhù tLe5Zhủy CdHTcòn rJRVđứng m3KiWà thôi. KrJRVìa! BâyGnAR gGnARiờ hLe5Zọ dỡ3KiW đếLe5Zn túp3KiW GnARlều rJRVđó rồLe5Zi. LGnARão ngGnARhe thấyCdHT tiế3KiWng lCdHTão p3KiWhù thLe5Zủy cằn nhằnCdHT 3KiWtrong CdHTkhi hrJRVắn Le5Zxếp lều3KiW lênGnAR xrJRVe t3KiWrượt tCdHTuyết. Một3KiW đứaLe5Z nLe5Zhỏ rJRVlè nGnARhè khó3KiWc vCdHTà một GnAR thiếu phụrJRV cCdHTất tiếngCdHT hátCdHT rGnARu tCdHTrầm trầmLe5Z trorJRVng họnrJRVg đểGnAR dỗ3KiW dLe5Zành nó.3KiW LrJRVão giàGnAR nghrJRVĩ, thằng KorJRVo-tee, m3KiWột đLe5Zứa béCdHT Le5Zhay quấyCdHT nhrJRVư vậ3KiWy Le5Zlà vì3KiW n3KiWó kLe5Zhông đưGnARợc khoẻ3KiW lắCdHTm. CóGnAR lẽ 3KiW nó cũngGnAR chẳCdHTng sốngrJRV rJRVđược bGnARao CdHTlâu nữa,Le5Z CdHTngười Le5Zta sẽGnAR đốtLe5Z lLe5Zửa đểGnAR kh3KiWoét mộGnARt crJRVái hố GnARtrong t3KiWuyết Le5Zvà xếpGnAR GnARđá l3KiWên trênrJRV đểLe5Z giữCdHT chrJRVo 3KiWchó sóirJRV khỏiLe5Z bớirJRV xácCdHT rarJRV. Chà3KiW, chuyện CdHT ấy c3KiWó gGnARì làCdHT quCdHTan hệGnAR. Le5ZNhiều lắCdHTm thìrJRV GnARnó CdHTcũng chỉGnAR sốCdHTng đượcLe5Z í3KiWt năCdHTm nữa,3KiW rJRVmà bữaCdHT đói rJRVbữa noCdHT. CdHTVà rJRVrốt cuộcCdHT GnARTử Thần3KiW đãGnAR chực3KiW sẵnLe5Z, lu3KiWôn lu3KiWôn đóirJRV 3KiWvà đóiCdHT hơnLe5Z GnARai hrJRVết, sẽ dLe5Zang Le5Ztay đ3KiWón đợi. 

Tiếng3KiW GnARgì đó?3KiW À,rJRV mLe5Zọi ngưCdHTời đarJRVng brJRVuộc 3KiWxe vrJRVà gióCdHTng GnARdây cươGnARng. rJRVLão lắngrJRV ngCdHThe vCdHTì lão rJRV sẽ Le5Zchẳng cònLe5Z baLe5Zo g3KiWiờ đượcrJRV ngLe5Zhe nữa.3KiW TiếnLe5Zg GnARroi rJRVvun v3KiWút giángrJRV xuốnrJRVg gLe5Ziữa đàGnARn chó. HãrJRVy GnARlắng nghGnARe 3KiWchúng rít!CdHT ChúGnARng Le5Zghét cônGnARg việCdHTc nặrJRVng nCdHThọc vàLe5Z nhLe5Zững đoạnGnAR đườngLe5Z dài rJRVbiết baorJRV! LGnARần luLe5Zợt, xLe5Ze trLe5Zượt tuyếtLe5Z chuyểGnARn 3KiWđộng chrJRVậm chạpGnAR đểrJRV rồiCdHT biếnGnAR dầrJRVn CdHTtrong im GnARlặng. ChrJRVúng đGnARã đi3KiW hết.3KiW ChúGnARng đ3KiWã khrJRVuất khCdHTỏi 3KiWđời lãGnARo, vrJRVà lLe5Zão đứ3KiWng côLe5Z đơnCdHT Le5Ztrước giờ prJRVhút 3KiWcay đắng3KiW c3KiWuối cùngGnAR cLe5Zủa cGnARuộc rJRVđời. KhôngGnAR. 3KiWTuyết rJRVlạo xạrJRVo dướLe5Zi đôirJRV giGnARày da, mộtrJRV ng3KiWười đứngCdHT 3KiWbên CdHTlão, mộtLe5Z 3KiWbàn 3KiWtay nhGnARẹ nhànrJRVg đặtCdHT Le5Zlên đầGnARu lão3KiW. CdHTCon lãoCdHT quả Le5Zthực Le5Ztử 3KiWtế l3KiWắm 3KiWmới đốiLe5Z xrJRVử nCdHThư tLe5Zhế. LLe5Zão nrJRVhớ lạiGnAR Le5Znhững ôngLe5Z CdHTlão krJRVhác Le5Zmà co3KiWn traiCdHT không chrJRVịu CdHTđợi náLe5Zn lạ3KiWi GnARsau rJRVkhi rJRVbộ GnARlạc 3KiWđã đi3KiW hếCdHTt. NhưnGnARg cCdHTon tra3KiWi Le5Zlão đãLe5Z ở3KiW lạLe5Zi. Lão tGnARhả hồrJRVn vGnARề rJRVquá k3KiWhứ, rJRVcho đCdHTến kGnARhi tiếngLe5Z cLe5Zủa 3KiWchàng 3KiWtrai trLe5Zẻ lô3KiWi kGnARéo lãGnARo trCdHTở vềCdHT hiện tại. 

"Le5ZCha thCdHTấy bằrJRVng lòGnARng chứCdHT?" CLe5Zhàng hỏi. 

Lão trLe5Zả lời:GnAR "Le5ZCha bằngCdHT lòng!" 

Le5Z "Bên cạnCdHTh ch3KiWa có3KiW rJRVcủi đrJRVó," chàGnARng traCdHTi nLe5Zói tiếp,GnAR "vCdHTà l3KiWửa c3KiWháy mạnh. BuổirJRV sCdHTáng tGnARrời CdHTu á3KiWm Le5Zvà 3KiWđã bớtrJRV lạnrJRVh rJRVrồi. TurJRVyết sắp3KiW GnARrơi. Le5ZNgay bây3KiW gGnARiờ tuyết rJRVcũng đanCdHTg GnARrơi rồi." 

"Phải,GnAR ngaCdHTy CdHTlúc CdHTnày tuGnARyết đarJRVng rơi!" 

CdHT "Các 3KiWngười 3KiWtrong bộ3KiW lạrJRVc vGnARội lGnARắm. HCdHTành lýrJRV củarJRV rJRVhọ nặnLe5Zg nGnARề GnARmà bụGnARng hGnARọ lạLe5Zi lép xẹprJRV vrJRVì thiếCdHTu CdHTăn. ĐườngrJRV dàCdHTi nLe5Zên hCdHTọ phảirJRV rJRVđi chGnARo 3KiWmau. ThrJRVôi coGnARn Le5Zđi CdHTđây. ChrJRVa bằng Le5Z lòng chứ?" 

"rJRVBằng l3KiWòng. CdHTCha Le5Znhư crJRVhiếc 3KiWlá rJRVnăm ngóCdHTai GnARcòn sótGnAR rJRVlại, dí3KiWnh vấtrJRV vưởngrJRV mộLe5Zt chút ởGnAR cuống.3KiW LànCdHT CdHTgió đLe5Zầu trJRViên thLe5Zổi là3KiW 3KiWcha rụngCdHT. TiếngGnAR củLe5Za ch3KiWa giốngGnAR nh3KiWư tiếng mộtrJRV bàCdHT lãorJRV. MắtGnAR c3KiWha khôngGnAR cLe5Zòn dẫnLe5Z đườCdHTng cCdHTho chânLe5Z chLe5Za đirJRV, crJRVhân 3KiWcha nặn3KiWg nề, ngrJRVười ch3KiWa mệtCdHT mỏi,Le5Z chGnARa bằngLe5Z lòng." 

Lão cúLe5Zi đầu3KiW mrJRVãn nguy3KiWện chLe5Zo đế3KiWn khrJRVi trJRViếng tuyếGnARt lạoGnAR xạoCdHT biGnARến Le5Zhết t3KiWrong không Le5Z gian, và3KiW lãrJRVo b3KiWiết CdHTrằng CdHTcon rJRVlão CdHTđã Le5Zđi GnARxa 3KiWkhông cCdHTòn gọiGnAR lại3KiW CdHTđược rJRVnữa. 3KiWTay lã3KiWo vội vàCdHTng GnARquờ quạngLe5Z sờGnAR đốngGnAR củiCdHT. CdHTChỉ cò3KiWn đống3KiW CdHTcủi nàyGnAR đứngGnAR giữ3KiWa lCdHTão CdHTvà GnARcõi vĩnhLe5Z cửu rJRV đang h3KiWá miLe5Zệng chờCdHT đCdHTón lão3KiW. NhưGnAR 3KiWvậy lCdHTà đờiLe5Z lãLe5Zo chCdHTỉ rJRVcòn đoLe5Z GnARbằng mộrJRVt mCdHTớ củiGnAR. Lần Le5Z lượt từnGnARg Le5Zthanh củi3KiW GnARmột rJRVsẽ tiếCdHTp thêm3KiW Le5Zvào Le5Zngọn lửa,CdHT vCdHTà cứ3KiW nCdHThư CdHTthế, thầLe5Zn c3KiWhết sẽ lầnrJRV từnGnARg bướGnARc tiGnARến CdHTtới lã3KiWo. GnARKhi thLe5Zanh củiLe5Z crJRVuối cCdHTùng đãGnAR cháGnARy hếtLe5Z, sươngCdHT tuyết lCdHTạnh l3KiWẽo sẽCdHT trởCdHT nêCdHTn khốc3KiW 3KiWliệt. HGnARai crJRVhân lãorJRV Le5Zsẽ cGnARhịu khuất3KiW phGnARục trưLe5Zớc, rồCdHTi đếnCdHT hai CdHTtay lãoCdHT, vàLe5Z sựCdHT CdHTtê cứngCdHT sẽ3KiW dầrJRVn dầGnARn chuyểnGnAR tCdHTừ ngòaGnARi v3KiWào CdHTđến Le5Zgiữa cơLe5Z trJRVhể lãLe5Zo. Đầu lã3KiWo CdHTsẽ gụcCdHT vềrJRV Le5Zphía trước,rJRV tỳCdHT vLe5Zào h3KiWai 3KiWđầu g3KiWối, Le5Zvà lãCdHTo sẽCdHT nCdHTghỉ CdHTgiấc ngàn3KiW thu, thậtGnAR GnARlà 3KiWdễ 3KiWdàng. Ngườ3KiWi CdHTđời GnARai cũngrJRV chết3KiW mộtGnAR lần. 

Le5Z Lão khô3KiWng CdHTthan vãn.3KiW ĐóGnAR CdHTlà lLe5Zề lốiGnAR cCdHTủa kiếpCdHT sốngCdHT màrJRV, crJRVó gìLe5Z bấtGnAR 3KiWcông đâu?GnAR CdHTLão ra đờCdHTi GnARgần với3KiW đất3KiW, l3KiWão đãGnAR GnARsống gầCdHTn vớLe5Zi đấ3KiWt, vàLe5Z lrJRVuật Le5Zlệ phCdHTát rJRVnguyên ởGnAR đóCdHT khLe5Zông cCdHTó gì mrJRVới 3KiWlạ đ3KiWối vớiCdHT Le5Zlão. rJRVĐó CdHTlà luậtGnAR lCdHTệ đốiCdHT với3KiW tấCdHTt cả3KiW mọiLe5Z tCdHThể GnARxác. Tạ3KiWo hóGnARa khônrJRVg nương tLe5Zay vớiGnAR thể3KiW xácGnAR. Tạo3KiW hóaGnAR GnARkhông hềGnAR chrJRVú ýrJRV tớiCdHT cCdHTái vậCdHTt Le5Zcụ thểLe5Z màLe5Z ngườirJRV GnARta mệnh daGnARnh l3KiWà cá3KiW nhân3KiW. TạorJRV hórJRVa Le5Zchỉ chúCdHT Le5Zý tớiCdHT cCdHThủng lCdHTọai, CdHTtới CdHTnòi giốLe5Zng. ĐóCdHT CdHTlà điều CdHTtrừu CdHTtượng sâuCdHT xrJRVa nhGnARất màLe5Z đầuLe5Z ócLe5Z CdHTman Le5Zrợ củaLe5Z 3KiWlão KrJRVoskoosh cGnARó thrJRVể hiểGnARu được, GnAR nhưng lãLe5Zo hiểLe5Zu một3KiW cáchGnAR thLe5Zấu đáo.Le5Z Lã3KiWo GnARđã t3KiWrông thấyrJRV n3KiWó CdHTthể hiệnGnAR tLe5Zrong mGnARọi cuộc sống.3KiW NhựaGnAR GnARcây trà3KiWn ứaLe5Z, mrJRVàu xCdHTanh rờnGnAR củaCdHT mầmrJRV liễ3KiWu, lrJRVá vàng3KiW rLe5Zụng rJRV- chỉrJRV mộGnARt GnARsự kiện nàCdHTy cũng3KiW Le5Zđủ đểrJRV dLe5Ziễn CdHTtả tCdHTất cGnARả CdHTlịch s3KiWử. NhưngrJRV trJRVạo 3KiWhóa đềuGnAR đặtCdHT crJRVho cáLe5Z nhân CdHTmột nhiLe5Zệm vGnARụ. NếurJRV hắCdHTn khCdHTông làrJRVm trò3KiWn nhiGnARệm vụGnAR GnARđó, hắnCdHT GnARsẽ chết.GnAR GnARMà nếurJRV làLe5Zm tròn nhiệmCdHT rJRVvụ đGnARó, tGnARhì cũ3KiWng 3KiWvậy, rJRVhắn vẫnGnAR pCdHThải cCdHThết. TạorJRV hóCdHTa GnARkhông hề3KiW 3KiWquan tâ3KiWm, rJRVcó rất nLe5Zhiều GnARngười GnARđã tuân3KiW chịuCdHT vGnARà chíCdHTnh sựGnAR tuârJRVn cLe5Zhịu, Le5Z- 3KiWchứ khLe5Zông pGnARhải nLe5Zgười tuâGnARn chịu Le5Z- mớGnARi sốngLe5Z vàGnAR sLe5Zống mGnARãi CdHTmãi. BCdHTộ lạGnARc cCdHTủa Le5ZKoskoosh đãLe5Z c3KiWó GnARtừ lLe5Zâu đờ3KiWi lắmCdHT rồi. NhữnGnARg Le5Zông gLe5Zià màGnAR CdHTlão biếrJRVt kh3KiWi 3KiWcòn làLe5Z mGnARột đứaCdHT trẻ,GnAR đã3KiW CdHTbiết nGnARhững ôngCdHT gCdHTià khCdHTác sinh trCdHTước họLe5Z. NhưLe5Z vậy,rJRV s3KiWự thự3KiWc lCdHTà bộCdHT lạcGnAR đãLe5Z tồnGnAR tCdHTại, b3KiWộ lạcGnAR 3KiWlà tượnLe5Zg trưng3KiW cho sGnARự tGnARuân cGnARhịu củaGnAR tất3KiW cảCdHT Le5Znhững ngưGnARời thuộLe5Zc bCdHTộ lGnARạc, những3KiW ngưCdHTời 3KiWđã c3KiWhìm 3KiWsâu trong qurJRVá khứ3KiW rJRVvà mồ3KiW mảrJRV khôngGnAR cònrJRV nGnARhớ đượcGnAR ở3KiW đârJRVu. HCdHTọ khôrJRVng đángCdHT kể,CdHT họrJRV lrJRVà nhữnGnARg giai đoạn.rJRV HọrJRV CdHTkhuất 3KiWđi nGnARhư nhữn3KiWg đLe5Zám mGnARây tarJRVn trLe5Zong Le5Zmột cGnARhiều m3KiWùa CdHTHạ. LãGnARo cũnrJRVg cGnARhỉ rJRVlà một giLe5Zai đoạnCdHT, vàLe5Z Le5Zlão srJRVẽ chết.Le5Z rJRVTạo hó3KiWa khôngCdHT đếmLe5Z xỉa.CdHT rJRVTạo hóCdHTa chỉCdHT đặtCdHT 3KiWra mCdHTột n3KiWhiệm vụ, Le5Zban GnARra mộtLe5Z luậtCdHT lệrJRV chGnARo kiGnARếp sống.Le5Z Nhi3KiWệm vụ3KiW củaGnAR rJRVcuộc đờirJRV làGnAR vĩGnARnh truyềnrJRV 3KiWnòi giống, CdHTvà lu3KiWật lệ3KiW củarJRV tạo3KiW rJRVhóa GnARlà chết3KiW. MộtrJRV thiếCdHTu Le5Znữ lGnARà CdHTmột siCdHTnh vậGnARt rJRVtrông đẹp mrJRVắt, ngự3KiWc căLe5Zng phồn3KiWg, tGnARhân thểGnAR mạLe5Znh mẽ,3KiW chânLe5Z CdHTbước uyểrJRVn chuyểnGnAR, cặLe5Zp mắtCdHT sáng trong.GnAR NhữrJRVng n3KiWhiệm vrJRVụ củ3KiWa nànGnARg đangLe5Z ch3KiWờ đợi3KiW nàLe5Zng. TrJRVia s3KiWáng 3KiWtrong mắtrJRV nrJRVàng bừngLe5Z lên, bCdHTước chârJRVn 3KiWnàng rJRVnhanh nGnARhẹn h3KiWơn. GnARLúc bGnARạo dạn,GnAR Le5Zlúc Le5Zbẽn lẽ3KiWn đốLe5Zi vớGnARi cácCdHT thanh niên,3KiW nànGnARg làCdHTm chrJRVo h3KiWọ lrJRVây Le5Zsự brJRVồn chồnCdHT CdHTcủa n3KiWàng. NGnARàng crJRVàng ngàyGnAR cGnARàng đẹpLe5Z hơnrJRV cho đếnLe5Z CdHTkhi mộtGnAR chàng3KiW Le5Zđi sLe5Zăn khônLe5Zg cGnARòn trJRVự kìmrJRV 3KiWhãm đ3KiWược, đemrJRV nàngGnAR vềGnAR GnARlều rJRVcủa hắ3KiWn rJRVđể lo vLe5Ziệc bếpGnAR nướcLe5Z, CdHTlàm rJRVlụng c3KiWho hắnGnAR 3KiWvà để3KiW làCdHTm mẹLe5Z đànGnAR coGnARn rJRVcủa hắn.Le5Z Một3KiW kGnARhi có3KiW CdHTcon cái, nhữngLe5Z vrJRVẻ dLe5Zuyên drJRVáng r3KiWời bCdHTỏ nàng.3KiW GnARChân ta3KiWy nà3KiWng chậLe5Zm crJRVhạp vGnARà n3KiWgượng nghịu, mắtLe5Z nàngGnAR mLe5Zờ GnARđi vrJRVà CdHTchỉ còGnARn nhữngGnAR đứaCdHT trJRVrẻ GnARlà thấGnARy sunCdHTg sLe5Zướng khrJRVi krJRVề bêLe5Zn mLe5Zá người đrJRVàn bàCdHT 3KiWda đỏGnAR giàrJRV rJRVnua bêrJRVn rJRVngọn lGnARửa. N3KiWhiệm vụrJRV cLe5Zủa nàngGnAR đãGnAR 3KiWhoàn tất.rJRV ChỉCdHT mộCdHTt rJRVthời gian saGnARu, khCdHTi crJRVhớm cLe5Zó GnARnạn đóiLe5Z hoặcrJRV phải3KiW điCdHT xaGnAR, nàCdHTng sẽLe5Z bịGnAR 3KiWbỏ lạLe5Zi, giố3KiWng nhưrJRV lão đãLe5Z Le5Zbị b3KiWỏ lại,Le5Z giGnARữa cảnhLe5Z tuyếtGnAR GnARphủ trrJRVắng xó3KiWa, với3KiW một3KiW đLe5Zống cGnARủi nLe5Zhỏ. ĐLe5Zó lLe5Zà luật lệ. 

3KiW Lão cLe5Zẩn thCdHTận Le5Zđặt GnARmột thanLe5Zh cLe5Zủi lênCdHT đốGnARng 3KiWlửa vàLe5Z tiLe5Zếp tụcGnAR suLe5Zy nghĩ.Le5Z ĐrJRVó CdHTlà luậtGnAR lệ chuCdHTng chGnARo tấtCdHT CdHTcả CdHTmọi vật,rJRV mọiCdHT nơiGnAR. M3KiWuỗi biến3KiW điGnAR hCdHTết khCdHTi g3KiWiá đóngLe5Z lầnLe5Z đrJRVầu. GnARCon sóc n3KiWhỏ cũnrJRVg GnARbò điGnAR đểrJRV chCdHTết ởLe5Z mộtGnAR nơiLe5Z xGnARa. CdHTKhi nămCdHT trJRVháng rJRVđã Le5Zđè nrJRVặng lCdHTên corJRVn thỏ, nCdHTó Le5Zsẽ trrJRVở 3KiWnên chậm3KiW chạp,GnAR nặnLe5Zg nGnARề Le5Zvà khôrJRVng chạyGnAR thóatGnAR 3KiWđược mrJRVóng 3KiWvuốt củaCdHT kẻ3KiW thLe5Zù nữa. CảLe5Z gấrJRVu tLe5Zo l3KiWớn cũGnARng trởCdHT thànhLe5Z vụGnARng Le5Zvề, m3KiWù lGnARòa vrJRVà harJRVy cGnARáu kỉnhrJRV rJRVđể đếnrJRV rJRVnỗi sau cùnLe5Zg vLe5Zài coLe5Zn CdHTchó cũrJRVng hạGnAR đượcCdHT nó3KiW. LãLe5Zo nhLe5Zớ lạiCdHT GnARcảnh l3KiWão Le5Zbỏ c3KiWha lãLe5Zo ở3KiW lại Le5Zphía thrJRVượng nCdHTgạn sôngCdHT KloGnARndike vàoLe5Z mùrJRVa ĐôngLe5Z, trướcrJRV CdHTkhi rJRVvị mụcLe5Z sưrJRV* tớLe5Zi vớiCdHT những 3KiW cuốn GnARsách kirJRVnh vGnARà ch3KiWiếc hLe5Zộp đự3KiWng thuốcCdHT mGnARen. ĐrJRVã nhiGnARều rJRVlần lãoCdHT KoskoosLe5Zh chGnARép miệng GnARkhi nghLe5Zĩ trJRVới cáiCdHT 3KiWhộp Le5Zđó, mặrJRVc dầLe5Zu nCdHTgày naGnARy lrJRVão khrJRVông cònLe5Z nCdHTước bọtrJRV đểCdHT 3KiWchép miệng rJRVnữa. MôCdHTn thGnARuốc rJRVtrừ rJRVđau đớnrJRV thậtLe5Z lGnARà GnARhay. rJRVNhưng rCdHTốt cuộcrJRV ôngrJRV mụcLe5Z 3KiWsư chrJRVỉ làm 3KiWphiền cCdHTho họrJRV GnARvì 3KiWông CdHTta chGnARẳng maLe5Zng lạGnARi chútGnAR thịGnARt rJRVthà 3KiWnào cLe5Zho 3KiWbộ lạcrJRV Le5Zmà ăCdHTn lại khoẻ,GnAR nêCdHTn cácCdHT ta3KiWy săLe5Zn lê3KiWn tiếngLe5Z càrJRVu CdHTnhàu. Nhưng3KiW ôngGnAR t3KiWa chếtLe5Z vìCdHT bện3KiWh lạnLe5Zh phổiLe5Z ở rJRV chỗ CdHTđường raGnARnh gLe5Ziới gầnLe5Z MayLe5Zo, vàGnAR CdHTsau đànLe5Z cLe5Zhó đ3KiWã lấy3KiW 3KiWmõm GnARbới nhữGnARng hònGnAR đCdHTá r3KiWa để tra3KiWnh cLe5Zướp nCdHTắm xương3KiW tàn. 

KoCdHTskoosh đặtLe5Z rJRVmột thrJRVanh củi3KiW khGnARác vrJRVào đốCdHTng l3KiWửa vGnARà Le5Zthả hồnCdHT 3KiWđi rJRVsâu hơnCdHT nữarJRV vềGnAR quá khứ.3KiW Le5ZCó mộtCdHT thờ3KiWi trờCdHTi làmCdHT đói3KiW rJRVkém, nhữngLe5Z ônrJRVg CdHTgià bụnLe5Zg lérJRVp Le5Zxẹp nằm3KiW GnARco qLe5Zuắp bêCdHTn ngọn GnARlửa rJRVvà miệngCdHT thrJRVều thàorJRV kểCdHT lạiGnAR nhCdHTững tụcCdHT Le5Zlệ ngLe5Zày xưrJRVa krJRVhi mGnARiền YukLe5Zon bịGnAR bGnARỏ hoang suCdHTốt CdHTba mrJRVùa ĐôLe5Zng, r3KiWồi GnARlại bịGnAR tuyế3KiWt phủ3KiW lrJRViền GnARba rJRVmùa HGnARạ. LãoCdHT đã3KiW mấCdHTt bà3KiW mẹ tronLe5Zg nạ3KiWn đóGnARi đGnARó. M3KiWùa HCdHTè Le5Zđó cárJRV thuLe5Z** GnARkhông xuấtrJRV hiệCdHTn, b3KiWộ lạc3KiW ngóngGnAR GnARchờ rJRVmùa Đông, monrJRVg m3KiWỏi hGnARươu rrJRVừng sẽrJRV tới.GnAR NhưngGnAR 3KiWtới mCdHTùa Đôn3KiWg hươu3KiW GnARrừng 3KiWcũng chẳ3KiWng thấy. ĐórJRV làGnAR 3KiWmột tìnLe5Zh trạng3KiW chưarJRV hCdHTề Le5Zbao gi3KiWờ xCdHTảy CdHTra CdHTvà nga3KiWy nhữnCdHTg 3KiWông 3KiWgià bàGnAR cảCdHT cũng chưrJRVa grJRVặp cảnLe5Zh CdHTđó. 3KiWHươu rrJRVừng krJRVhông tớiLe5Z, vGnARà Le5Znăm đóGnAR CdHTlà nămLe5Z GnARthứ GnARbảy. ThCdHTỏ rGnARừng khôngCdHT sinh sôirJRV nẩy3KiW nở3KiW kịpCdHT vLe5Zà 3KiWchó thìLe5Z grJRVầy gòGnAR chCdHTìa rJRVbộ xươn3KiWg Le5Zra. rJRVSuốt mùarJRV ĐôCdHTng 3KiWđen GnARtối dài dGnARặc, đáGnARm trẻrJRV khócGnAR lócLe5Z GnARvà lănGnAR rCdHTa cLe5Zhết, rJRVrồi đến3KiW rJRVđàn bàLe5Z, rồGnARi đếnGnAR nhGnARững ôngCdHT già, trLe5Zong mườLe5Zi ngườiLe5Z ở3KiW bộrJRV lạcGnAR k3KiWhông Le5Zcó lấyGnAR mộGnARt n3KiWgười CdHTsống sótrJRV để3KiW đGnARón CdHTánh mặt trờirJRV CdHTkhi nóGnAR GnARtrở 3KiWlại vrJRVào rJRVmùa XuânCdHT. Le5ZThật lLe5Zà mrJRVột Le5Zvụ rJRVđói krJRVinh hồn. 

rJRV Nhưng lLe5Zão cũngrJRV rJRVđã tLe5Zhấy nLe5Zhững thrJRVời dưrJRV dật,GnAR thCdHTịt thừaCdHT tLe5Zhãi đếrJRVn nỗrJRVi thiCdHTu thối khôngLe5Z k3KiWịp ăn3KiW, chCdHTó mậpCdHT CdHTmà krJRVhông buCdHTồn rJRVchạy nữrJRVa vrJRVì ăGnARn quGnARá Le5Znhiều 3KiW- 3KiWnhững thLe5Zời mà 3KiW người tCdHTa trôngLe5Z thấyCdHT tCdHThú vậGnARt cũngrJRV rJRVkhông rJRVbuồn giết,Le5Z pGnARhụ Le5Znữ đuaLe5Z nCdHThau sCdHTinh đẻGnAR, và nhữngCdHT căGnARn lLe5Zều chậtrJRV n3KiWích nLe5Zhững tiếngLe5Z trẻGnAR coGnARn 3KiWvừa tLe5Zrai vừ3KiWa gáCdHTi CdHTnằm dàrJRVi rrJRVa đùa Le5Znghịch. rJRVThế rồiCdHT 3KiWđàn Le5Zông GnARno cơ3KiWm ấmrJRV cậtGnAR lạiCdHT 3KiWgợi GnARra những3KiW cuộcrJRV trLe5Zanh CdHTchấp xư3KiWa lên,Le5Z họ rJRVvượt 3KiWqua đườngGnAR ranrJRVh giớrJRVi Le5Zvề GnARphía Le5ZNam đểLe5Z giếtGnAR nhGnARững nCdHTgười 3KiWPelly, vàGnAR v3KiWề phía TâyrJRV đểLe5Z đượrJRVc ngồiLe5Z bênrJRV những3KiW ngọnCdHT lửa3KiW rJRVtàn cLe5Zủa GnARngười TananLe5Za. LCdHTão nh3KiWớ lạGnARi thLe5Zời l3KiWão còn nhỏGnAR, trrJRVời rJRVcho dưGnAR dậtGnAR, lãLe5Zo trônCdHTg thấy3KiW GnARmột c3KiWon hươu3KiW rừngLe5Z bLe5Zị GnARđàn sóLe5Zi hạ. ZingLe5Z-ha 3KiWnằm trên3KiW tuyếGnARt với3KiW lãrJRVo cLe5Zùng x3KiWem cảGnARnh đóCdHT GnAR- ZGnARing-ha, rJRVmà saLe5Zu GnARnày thàCdHTnh GnARtay săn CdHTkhôn ngoGnARan nhấtrJRV vàLe5Z Le5Zsau cùrJRVng đCdHTã n3KiWgã vào3KiW mộtCdHT lỗCdHT khGnARông kGnARhí ởCdHT YukorJRVn***. Một trJRVháng s3KiWau, n3KiWgười tCdHTa trJRVìm tGnARhấy rJRVhắn troLe5Zng dárJRVng điLe5Zệu đa3KiWng CdHTbò đượcrJRV nử3KiWa chCdHTừng tCdHThì bị bCdHTăng GnARgiá làmGnAR cón3KiWg lại. 

Lại nóiLe5Z đrJRVến coCdHTn 3KiWhươu rrJRVừng. rJRVHôm đGnARó CdHTZing-ha cùnrJRVg lãoLe5Z bLe5Zắt Le5Zchước điCdHT rJRVsăn Le5Zbắn theo3KiW lối ngườGnARi lớnLe5Z. ỞGnAR lòGnARng rJRVsuối, rJRVchúng b3KiWắt g3KiWặp vế3KiWt cCdHThân mớLe5Zi crJRVủa mLe5Zột coLe5Zn hươLe5Zu rừng 3KiW cùng 3KiWvới vếGnARt châCdHTn cCdHTủa nhrJRViều cGnARhó sóGnARi. "Một3KiW coCdHTn Le5Zhươu gLe5Zià", ZingrJRV-ha xem vGnARết châ3KiWn 3KiWmau h3KiWơn CdHTvà nói3KiW, "Một3KiW co3KiWn hưLe5Zơu giàCdHT, khôngrJRV GnARtheo k3KiWịp đàn.rJRV ĐàrJRVn sói chặn3KiW GnARnó rLe5Zời khỏirJRV nh3KiWững c3KiWon 3KiWkhác 3KiWvà cGnARhúng CdHTsẽ th3KiWeo riGnARết đếnGnAR cùng.GnAR" Le5ZVà đúLe5Zng như vrJRVậy. ĐórJRV làCdHT 3KiWđường lốirJRV c3KiWủa chúrJRVng. GnARSuốt nLe5Zgày đêmCdHT kh3KiWông lúLe5Zc nàorJRV nghỉ,3KiW chún3KiWg sẽ CdHT theo sáLe5Zt góLe5Zt, rJRVchặn đầ3KiWu GnARmũi, crJRVhúng sLe5Zẽ trJRVheo liềnCdHT cLe5Zon 3KiWhươu cGnARho đếLe5Zn cùng.3KiW ZingLe5Z-ha và CdHTlão đãrJRV cGnARảm GnARthấy lòng3KiW h3KiWam muốnCdHT x3KiWem cảLe5Znh máuCdHT rơCdHTi rừngCdHT rựcLe5Z nGnARổi lêGnARn. LúcrJRV sórJRVi hGnARạ sát hLe5Zươu s3KiWẽ lCdHTà 3KiWmột cảnhGnAR 3KiWđáng xe3KiWm lắm! 

HarJRVi GnARngười rảCdHTo GnARbước trJRVheo vrJRVết CdHTchân. VếtLe5Z châ3KiWn r3KiWõ đCdHTến Le5Znỗi ngaCdHTy 3KiWKoskoosh, nhìnCdHT cCdHThậm và kh3KiWông thạCdHTo vềGnAR górJRVt cCdHThân, cũngLe5Z cóGnAR thLe5Zể nhắmCdHT mắ3KiWt therJRVo đượcGnAR. HrJRVọ theLe5Zo sCdHTát CdHTgót GnARcuộc săn đuổi,3KiW mỗLe5Zi bướGnARc rJRVlại đọcGnAR rJRVthêm 3KiWcái thGnARảm c3KiWảnh GnARhung bạoGnAR GnARmới vừaGnAR diễ3KiWn rGnARa. BâyLe5Z giờ họ3KiW tớiLe5Z chỗGnAR cGnARon hươCdHTu GnARrừng đứngrJRV l3KiWại đểrJRV chốngGnAR CdHTcự; tu3KiWyết đãCdHT 3KiWbị giàCdHTy xLe5Zéo 3KiWvà xáCdHTo trộn tứLe5Z phíaLe5Z, CdHTmỗi bềCdHT dLe5Zài 3KiWvào khoảngGnAR bềCdHT ca3KiWo 3KiWcủa bLe5Za nrJRVgười lGnARớn. ỞLe5Z giữrJRVa rJRVlà nhữnCdHTg vết châGnARn hằnGnAR sâ3KiWu củaGnAR GnARcon vậCdHTt bị3KiW sănCdHT đuCdHTổi, rJRVvà khắLe5Zp crJRVhung quCdHTanh làCdHT drJRVấu châCdHTn nrJRVông hơn củCdHTa đàrJRVn sóiGnAR. T3KiWrong k3KiWhi nrJRVhững coGnARn kh3KiWác CdHTlo gLe5Ziết, tCdHThì mLe5Zột vàrJRVi coLe5Zn só3KiWi nằm3KiW ngrJRVhiêng một bêGnARn đ3KiWể nghỉ.CdHT 3KiWMình ch3KiWúng iCdHTn CdHThằn xuốngLe5Z tu3KiWyết trJRVrông rCdHTõ rJRVràng rJRVnhư chú3KiWng mớiGnAR nằm trướrJRVc đóCdHT mộrJRVt chúGnARt. Một3KiW corJRVn sói3KiW đGnARã bGnARị coGnARn vLe5Zật điLe5Zên cuồnGnARg kiLe5Za húcGnAR rJRVtrúng rJRVvà dẫmGnAR lên chCdHTo đếnGnAR chết.rJRV CdHTMột vrJRVài cCdHTái Le5Zxương nhLe5Zẵn nhụCdHTi chứnLe5Zg tỏGnAR điềrJRVu đó. 

rJRV Một lầnrJRV 3KiWnữa h3KiWọ CdHTlại ngư3KiWng bGnARước ởGnAR Le5Zchỗ dừn3KiWg lạ3KiWi th3KiWứ Le5Znhì. TGnARại đâyGnAR 3KiWcon v3KiWật tLe5Zo CdHTlớn đã cLe5Zhiến đấu3KiW mộCdHTt cácLe5Zh tuyệCdHTt vọng.Le5Z Le5ZNó đrJRVã bLe5Zị vậtGnAR ngãGnAR h3KiWai lần,GnAR rJRVnhư Le5Znhững vrJRVết trên tuCdHTyết c3KiWho họLe5Z thấGnARy, Le5Zvà haLe5Zi lầLe5Zn nó3KiW đãGnAR đánhrJRV 3KiWtan được3KiW nhữngGnAR c3KiWon GnARsói huGnARng hăngLe5Z, rồi gượngGnAR đứngLe5Z lCdHTên. N3KiWó 3KiWđã hoCdHTàn 3KiWtất nhiCdHTệm vụGnAR Le5Ztừ lâu3KiW, 3KiWnhưng 3KiWvẫn cònGnAR thiếtGnAR GnARtha với GnAR cuộc sống.GnAR ZinrJRVg-ha nóirJRV rằngLe5Z mCdHTột GnARcon hươuCdHT rừCdHTng đ3KiWã gụcrJRV n3KiWgã mLe5Zà cònrJRV đứngCdHT Le5Zlên được 3KiWthì thậtCdHT làGnAR lrJRVạ, nhưngGnAR Le5Zrõ r3KiWàng CdHTcon nàyrJRV đãGnAR đứngLe5Z lêrJRVn được.rJRV NghrJRVe h3KiWọ kểGnAR lGnARại chuyện n3KiWày ch3KiWắc lLe5Zão phGnARù thủ3KiWy sẽCdHT nhìnGnAR thCdHTấy nhLe5Zững t3KiWriệu chứngGnAR vGnARà đCdHTiềm kỳ3KiW lạ. 

Đ3KiWi nữa,Le5Z Le5Zhọ tớGnARi chỗ3KiW cLe5Zon Le5Zhươu 3KiWrừng rJRVtrèo lênrJRV bờCdHT đểrJRV to3KiWan t3KiWhóat 3KiWvào CdHTrừng cCdHTây. NhưrJRVng kẻ GnARthù GnARcủa nóGnAR đãCdHT từ3KiW phíaCdHT sGnARau chLe5Zồm tới,CdHT đếnrJRV 3KiWnỗi nLe5Zó rJRVphải rJRVlùi lạrJRVi vàrJRV 3KiWngã nCdHTgửa lên chúnLe5Zg, đèGnAR lGnARên haCdHTi c3KiWon 3KiWsâu CdHTxuống tuyếLe5Zt. 3KiWRõ rà3KiWng lGnARà sắ3KiWp rJRVđến giờLe5Z phCdHTút Le5Zhạ sGnARát, rJRVvì những CdHTcon kGnARhác đãrJRV bỏ3KiW mặrJRVc hrJRVai cCdHTon k3KiWia lạiLe5Z kCdHThông đụngCdHT 3KiWtới. Họ3KiW đ3KiWi qurJRVa ha3KiWi chặng3KiW dừng lạiLe5Z nữaGnAR, h3KiWai GnARchỗ rấtrJRV gầnLe5Z nharJRVu. BâCdHTy gLe5Ziờ dấuLe5Z chCdHTân cCdHTó ph3KiWa mGnARàu đCdHTỏ và3KiW nLe5Zhững vết châGnARn đềuGnAR đặLe5Zn c3KiWủa cCdHTon vậ3KiWt tCdHTo lớGnARn CdHTtrông đrJRVã xiêrJRVu vẹLe5Zo CdHTvà GnARngắn hơn.Le5Z GnARThế rồiGnAR hLe5Zọ nghe thấyrJRV nhữGnARng tiế3KiWng độngLe5Z đầuLe5Z tiênCdHT Le5Zcủa cuCdHTộc chiếnCdHT GnARđấu Le5Z- khôGnARng phảGnARi nhrJRVững tiếGnARng tru dàrJRVi cLe5Zủa GnARcuộc sCdHTăn đuổi,3KiW GnARmà 3KiWnhững rJRVtiếng GnARsủa nLe5Zgắn nh3KiWát gừ3KiWng báo3KiW hiệu3KiW mộtLe5Z trậnrJRV xáp lCdHTá càCdHT v3KiWà tiếnrJRVg rGnARăng Le5Zcắn vàoLe5Z thịt.CdHT Bò3KiW nrJRVgược cGnARhiều gióCdHT, Zing-rJRVha rJRVnằm sátCdHT bụng xuốngrJRV tuyết,GnAR vLe5Zà cùng3KiW vớiLe5Z hắnCdHT lGnARà KLe5Zoskoosh, người3KiW mCdHTà sGnARau nàLe5Zy làLe5Zm chúGnARa tểrJRV dân GnARtrong Le5Zbộ lạLe5Zc. HLe5Zai ngưrJRVời cùLe5Zng g3KiWạt nhữngrJRV càGnARnh câCdHTy gỗLe5Z bá3KiWch lò3KiWa x3KiWòa vàLe5Z nhìLe5Zn vềGnAR phía trướrJRVc. Le5ZHọ đượcrJRV chứnrJRVg kiến3KiW cảnGnARh cuố3KiWi cùng. 

3KiW Giống GnARnhư tấGnARt cảCdHT nhữngLe5Z GnARcảm tưởnCdHTg rJRVcủa thGnARời trẻ,rJRV cảnhCdHT rJRVtượng hGnARãy còCdHTn 3KiWrõ rệtrJRV tr3KiWong trí nGnARhớ lão3KiW, vLe5Zà cCdHTặp CdHTmắt mờ3KiW c3KiWủa lãLe5Zo nhìGnARn cGnARảnh rJRVcuối cGnARùng hiGnARện rLe5Za CdHTlinh độrJRVng như trCdHTong thờLe5Zi CdHTxa rJRVxưa ấy.GnAR Kosk3KiWoosh ngạcLe5Z nhrJRViên vềGnAR đ3KiWiều rJRVnày; vìrJRV trJRVrong nhữngrJRV ngLe5Zày theo sa3KiWu, Le5Zkhi lrJRVão GnARlà ngườiCdHT lãrJRVnh đạoLe5Z vàLe5Z đứngrJRV 3KiWđầu hộ3KiWi đồngLe5Z bộCdHT lạcrJRV, l3KiWão đãLe5Z CdHTthực hiện nhữnGnARg thCdHTành trJRVích lớnGnAR laGnARo vàGnAR CdHTđã 3KiWlàm chGnARo ngGnARười CdHTPelly luôGnARn miệ3KiWng nguyềnLe5Z rCdHTủa têCdHTn lão, đóGnAR làGnAR GnARchưa n3KiWói tớLe5Zi ngườiGnAR CdHTda trắng3KiW kỳ3KiW dị***GnAR* Le5Zmà lGnARão đ3KiWã giếtGnAR 3KiWtrong mộtrJRV cuộc đấurJRV cCdHTông kGnARhai, mỗiGnAR ngườirJRV m3KiWột c3KiWon 3KiWdao CdHTcầm tay. 

LãLe5Zo nLe5Zghĩ mộtGnAR hCdHTồi lrJRVâu vềCdHT thờiGnAR tLe5Zrai trGnARẻ củaLe5Z lCdHTão, chrJRVo đếnrJRV k3KiWhi ngọCdHTn rJRVlửa Le5Ztàn xuống v3KiWà kh3KiWi cái3KiW lạnGnARh rJRVcắt srJRVâu hơnGnAR GnARvào rJRVda lão3KiW. rJRVLần nàGnARy lã3KiWo tiếGnARp thGnARêm Le5Zhai thaCdHTnh củrJRVi CdHTvào ngọn l3KiWửa vrJRVà đoLe5Z lCdHTại rJRVxem cuGnARộc sốnrJRVg c3KiWủa lCdHTão CdHTcòn đượcGnAR bGnARao lâuLe5Z vớirJRV nhữngGnAR tCdHThanh còn lại.CdHT NếGnARu SiCdHTtcum-to-ha chịLe5Zu nCdHThớ lờiGnAR ôLe5Zng ngọaiGnAR CdHTcủa nCdHTó v3KiWà nhặrJRVt Le5Zôm củiCdHT Le5Zlớn hơn,CdHT thrJRVì những girJRVờ số3KiWng củaGnAR GnARlão srJRVẽ dàiLe5Z h3KiWơn. TCdHThật làGnAR mộtGnAR ch3KiWuyện dễLe5Z CdHTdàng. Nhưn3KiWg nóCdHT vẫnrJRV là 3KiW một đứa3KiW béGnAR v3KiWô trJRVâm. NGnARó khôGnARng ngrJRVhĩ grJRVì GnARđến người3KiW GnARtiền CdHTbối từ3KiW khrJRVi Hả3KiWi LLe5Zy, Le5Zcháu nGnARội Zing-ha, bắrJRVt đCdHTầu CdHTđể mắGnARt tCdHTới rJRVnó. ChCdHTà, điềuGnAR đóGnAR crJRVó gìLe5Z Le5Zquan trọrJRVng? LúrJRVc cònGnAR trẻ Le5Z trung, GnARlão Le5Zđã chẳrJRVng hànhCdHT độ3KiWng nCdHThư CdHTthế làrJRV gì3KiW? Le5ZCó mộ3KiWt lúCdHTc lã3KiWo đrJRVã lắngGnAR ngCdHThe trCdHTong im lGnARặng. C3KiWó thGnARể cCdHTon traLe5Zi lãorJRV đãLe5Z mềm3KiW lòn3KiWg, 3KiWvà nóGnAR cLe5Zùng đCdHTàn CdHTchó quaLe5Zy lại3KiW 3KiWđể đGnARưa cha giàrJRV củaGnAR nórJRV CdHTcùng vớiCdHT bộLe5Z lạcCdHT tớCdHTi chỗGnAR nhCdHTiều hươuLe5Z naGnARi bérJRVo mập. 

LGnARão dỏngCdHT trJRVai n3KiWghe ngLe5Zóng, trJRVrí Le5Zóc đCdHTang bốiLe5Z rốiLe5Z crJRVủa lãorJRV lắGnARng điLe5Z trJRVrong chốcCdHT lát.rJRV Không mộtCdHT 3KiWtiếng độngLe5Z nhrJRVẹ. KhônrJRVg có3KiW gLe5Zì crJRVả. MộrJRVt rJRVmình rJRVlão tCdHThở phìrJRV phGnARào giữCdHTa cLe5Zảnh êm lặng3KiW hoGnARang vCdHTu. Le5ZThật lGnARà c3KiWô CdHTđộc. IGnARm nGnARghe! rJRVCái rJRVgì đó3KiW? 3KiWLão rùnrJRVg mình.GnAR TiếngGnAR rống dàiLe5Z qrJRVuen thrJRVuộc pháCdHT Le5Zvỡ khoảngLe5Z rJRVkhông, rJRVvà Le5Znó ởLe5Z ngrJRVay kGnARế bêCdHTn. TLe5Zhế rồi,3KiW GnARtrong cặrJRVp mGnARắt tối sầmCdHT củ3KiWa rJRVlão hiệLe5Zn lênrJRV hìn3KiWh ảnhGnAR rJRVcon rJRVhươu rrJRVừng rJRV- coLe5Zn hươ3KiWu rừng3KiW giCdHTà nurJRVa Le5Z- sườn bị3KiW cắnLe5Z nGnARát và3KiW harJRVi bên3KiW CdHThông rònLe5Zg máLe5Zu, cáirJRV bờrJRVm bLe5Zị xâ3KiWu Le5Zxé, v3KiWà cặpLe5Z sGnARừng nhirJRVều gạc Le5Z cúi sáLe5Zt xuốngrJRV đấCdHTt cò3KiWn c3KiWố h3KiWúc cGnARho tới3KiW Le5Zcùng. Le5ZLão thấGnARy nhrJRVững hìnhrJRV rJRVthù rJRVmàu xáCdHTm vụt quGnARa vụ3KiWt lạiCdHT, nCdHThững rJRVcặp rJRVmắt lGnARong laLe5Znh, GnARnhững cáGnARi lư3KiWỡi Le5Zthè lè3KiW, nhữnGnARg hàrJRVm răng Le5Z nhọn CdHThoắt lòGnARng rònGnARg nướCdHTc drJRVãi. LGnARão thCdHTấy Le5Zcái vòGnARng CdHTtròn xá3KiWp Le5Zgần lGnARại chCdHTo đLe5Zến khLe5Zi chỉ GnARcòn làCdHT mộLe5Zt chấmCdHT đen3KiW giLe5Zữa rJRVđám tuyếGnARt GnARbị dàCdHTy xéo. 

MộGnARt 3KiWcái mCdHTõm lạnhrJRV c3KiWhạm vàoLe5Z márJRV rJRVlão làmCdHT đGnARầu GnARóc 3KiWlão GnARquay vềrJRV hLe5Ziện t3KiWại. TaLe5Zy Le5Zlão đưa CdHT vội vàorJRV rJRVđống lửa3KiW 3KiWrút r3KiWa CdHTmột than3KiWh củiCdHT đCdHTang cháCdHTy. BGnARàng hrJRVoàng một3KiW látCdHT vLe5Zì cáiLe5Z sợ truyềnCdHT thốngGnAR CdHTđối vớirJRV CdHTlòai ngườCdHTi, 3KiWcon vậtLe5Z Le5Zkia lLe5Zùi GnARlại, húCdHT lênCdHT một3KiW rJRVtiếng dCdHTài để 3KiWgọi đồngLe5Z rJRVbọn; những3KiW crJRVon GnARnày trảGnAR GnARlời rJRVngay, ch3KiWo CdHTđến khCdHTi mộtrJRV vòngGnAR Le5Znhững corJRVn vật đrJRVầu xám,GnAR CdHTmiệng rớtGnAR rCdHTãi, qCdHTuây quầnLe5Z xuGnARng quanrJRVh. LãoCdHT lGnARắng ngCdHThe nhGnARững tiếnLe5Zg gầmLe5Z gừ tiếnrJRV lạiGnAR gCdHTần; nhữ3KiWng cGnARon vậtGnAR thởGnAR 3KiWhổn hểCdHTn khôLe5Zng chịuCdHT rJRVtản đi.Le5Z Le5ZBây giờ3KiW mộtrJRV crJRVon GnARđưa ngực rJRVra phíaCdHT trCdHTước, rồiCdHT lếGnARt 3KiWmình tớiGnAR gầLe5Zn, đếnLe5Z coLe5Zn thứCdHT haLe5Zi, rồirJRV đếnrJRV CdHTcon trJRVhứ ba,3KiW nhưng khGnARông coCdHTn nàrJRVo lùrJRVi lạLe5Zi cCdHTả. LãGnARo crJRVòn 3KiWbấu vGnARíu l3KiWấy c3KiWuộc đờiLe5Z CdHTlàm gìLe5Z? 3KiWLão tự hỏi,CdHT rJRVrồi bGnARỏ CdHTthanh Le5Zcủi đangGnAR Le5Zcháy x3KiWuống trJRVuyết. ThanGnARh củiLe5Z lèorJRV xèGnARo tLe5Zắt Le5Zngấm. Cái3KiW vòng trJRVròn gầGnARm GnARgừ mộtLe5Z cáchGnAR 3KiWbồn chồnLe5Z n3KiWhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?