You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: LF2VThe LanR6Bw LF2Vof Life

Lão Koskoosh chăcQL6m cGPkxhú 9KPFnghe hacQL6u LF2Vháu. nR6BTuy LF2Vmắt lãonR6B đãnR6B mGPkxờ LF2Vtừ lLF2Vâu, nhnR6Bưng tLF2Vai lãocQL6 còn tGPkxhính lắm,cQL6 vcQL6à mộtLF2V tiếngcQL6 động9KPF kGPkxhẽ cLF2Vũng tLF2Vhấu tớiGPkx cáiGPkx trí9KPF nR6Bthông minR6Bnh suGPkxy kéLF2Vm vẫLF2Vn còn nGPkxằm s9KPFau vầngLF2V tránnR6B kLF2Vhô hGPkxéo, nhưGPkxng LF2Vkhông ccQL6òn LF2Vđể 9KPFý đếnGPkx việnR6Bc đ9KPFời nữa.nR6B À9KPF! ĐcQL6ó là LF2V Sitcum-to-ha đ9KPFang thGPkxe t9KPFhé ngu9KPFyền rủaLF2V đ9KPFàn cLF2Vhó mLF2Và nà9KPFng 9KPFđánh đậpnR6B vnR6Bà vỗcQL6 vềLF2V đểcQL6 buộc 9KPFvào LF2Vdây cương.nR6B Sitcu9KPFm-to-ha lLF2Và chcQL6áu ngcQL6ọai lGPkxão. NGPkxhưng nàngLF2V quánR6B bậnLF2V GPkxnên chcQL6ẳng thèm 9KPFnghĩ tớinR6B GPkxông ngọai9KPF gLF2Vià cQL6nua ngồGPkxi trơ9KPF trọ9KPFi trêncQL6 tuyết,GPkx tucQL6yệt v9KPFọng nR6Bvà yếu đuối.LF2V PcQL6hải ncQL6hổ trnR6Bại chLF2Vo xocQL6ng. CoGPkxn đườngLF2V dàGPkxi đLF2Vang chờLF2V nR6Bđợi tronnR6Bg kLF2Vhi nhữnR6Bng đoạn ngàLF2Vy ngắncQL6 n9KPFgủi khôngGPkx chịGPkxu chậm9KPF lạiGPkx. CuộcnR6B sốngnR6B LF2Vvà nhữncQL6g bổcQL6n phnR6Bận ccQL6ủa cuộccQL6 sốnnR6Bg chứ kcQL6hông phLF2Vải LF2Vcủa cáiGPkx chết,cQL6 giụcnR6B giGPkxã nR6Bnàng. 9KPFMà bâycQL6 giờLF2V lãoLF2V gần9KPF nR6Bvới cáinR6B chết9KPF lắm rồi. 

LF2V Ý ngnR6Bhĩ đónR6B nR6Blàm lcQL6ão cQL6già hoản9KPFg hốcQL6t tLF2Vrong một9KPF lúcGPkx. LãnR6Bo đưaGPkx cQL6bàn 9KPFtay tênR6B linR6Bệt ru9KPFn 9KPFrẩy sờ soạnnR6Bg đốngGPkx củnR6Bi khôcQL6 nhLF2Vỏ LF2Vbé bcQL6ên cQL6cạnh lãcQL6o. ChắnR6Bc chắGPkxn lGPkxà cQL6đống 9KPFcủi 9KPFnằm GPkxđó, bàn cQL6tay l9KPFão lạnR6Bi cQL6rụt vềLF2V 9KPFvà nLF2Vằm GPkxẩn dGPkxưới nhcQL6ững tcQL6ấm LF2Vda thúnR6B rácQL6ch rướinR6B bẩLF2Vn th9KPFỉu, vcQL6à lão nR6Blại chămLF2V chú9KPF n9KPFghe ngóLF2Vng. TiếngGPkx sộtLF2V sọaLF2Vt cQL6của nhữn9KPFg tấ9KPFm dLF2Va cnR6Bho lãcQL6o biếcQL6t rằng9KPF cGPkxăn lều LF2V bằng dGPkxa hưLF2Vơu LF2Vcủa viên9KPF chnR6Búa bGPkxộ lạcQL6c đã9KPF đượcGPkx nR6Bdỡ xGPkxuống GPkxvà đan9KPFg đượccQL6 néLF2Vn gnR6Bọn lạinR6B cho dcQL6ễ manGPkxg đi.LF2V VLF2Viên chúaGPkx GPkxtể là9KPF cQL6con lãnR6Bo, hắncQL6 LF2Vcao lớn,9KPF lnR6Bực lưỡnnR6Bg, cầmnR6B GPkxđầu bcQL6ộ lLF2Vạc vnR6Bà là mộ9KPFt GPkxtay thiệncQL6 xạ.9KPF TronLF2Vg knR6Bhi pGPkxhụ nữ9KPF vất9KPF vảLF2V lnR6Bo liệuGPkx h9KPFành trnR6Bang củGPkxa 9KPFtrại, giọng hắnnR6B vanGPkxg lGPkxên, quởLF2V LF2Vtrách họLF2V GPkxchậm chạ9KPFp. Lão9KPF KosnR6Bkoosh lằng9KPF cQL6tai. ĐGPkxây lcQL6à lầGPkxn cuối cùngLF2V GPkxlão nR6Bcòn ncQL6ghe giọngnR6B GPkxđó. TúpLF2V lềLF2Vu cnR6Bủa GeGPkxehow đã9KPF dỡLF2V 9KPFrồi! GPkxVà nhànR6B ccQL6ủa Tusken cũnLF2Vg dỡcQL6 rồi!9KPF Bảy,nR6B támcQL6, cnR6Bhín; GPkxchỉ cònnR6B LF2Vlều 9KPFcủa lãcQL6o pGPkxhù nR6Bthủy ccQL6òn đứngGPkx màGPkx thôi. Kìa!nR6B BâGPkxy ginR6Bờ h9KPFọ dGPkxỡ đếnnR6B tGPkxúp lềuGPkx 9KPFđó rồi.nR6B LãoLF2V n9KPFghe thấGPkxy tiếngnR6B cQL6lão p9KPFhù t9KPFhủy cằn nhằncQL6 trLF2Vong khGPkxi hắnGPkx xnR6Bếp l9KPFều LF2Vlên cQL6xe trượtLF2V LF2Vtuyết. MGPkxột đứa9KPF n9KPFhỏ GPkxlè nLF2Vhè khóLF2Vc 9KPFvà một thi9KPFếu phụGPkx cấtLF2V 9KPFtiếng h9KPFát GPkxru trầmnR6B trầmcQL6 tro9KPFng họngnR6B đ9KPFể dỗLF2V dàncQL6h nónR6B. LGPkxão gicQL6à nghĩ, thằnnR6Bg KoonR6B-tee, mộtnR6B đứa9KPF b9KPFé hanR6By quấGPkxy nLF2Vhư vậy9KPF là9KPF GPkxvì ncQL6ó khôcQL6ng đưcQL6ợc khocQL6ẻ lắm.LF2V C9KPFó lẽ nóLF2V cũnnR6Bg chẳLF2Vng sốngLF2V đượcLF2V LF2Vbao lâcQL6u nữGPkxa, ngườiGPkx LF2Vta sẽcQL6 đcQL6ốt lửaGPkx đểnR6B LF2Vkhoét một9KPF cáLF2Vi hố tr9KPFong tuyếLF2Vt nR6Bvà xếpLF2V đáLF2V 9KPFlên 9KPFtrên đểLF2V gLF2Viữ nR6Bcho cQL6chó scQL6ói khnR6Bỏi 9KPFbới xGPkxác r9KPFa. Chà9KPF, chuyệ9KPFn ấy c9KPFó g9KPFì lnR6Bà qnR6Buan hệ.cQL6 Nhiều9KPF lcQL6ắm thLF2Vì nócQL6 c9KPFũng cnR6Bhỉ scQL6ống đGPkxược ítcQL6 năLF2Vm nữa,LF2V nR6Bmà bGPkxữa đói bữaGPkx GPkxno. VcQL6à rốtcQL6 cuộcLF2V TnR6Bử nR6BThần đãnR6B cQL6chực sLF2Vẵn, lu9KPFôn LF2Vluôn đ9KPFói vnR6Bà đócQL6i nR6Bhơn LF2Vai h9KPFết, scQL6ẽ dang tacQL6y LF2Vđón đợi. 

9KPF Tiếng gìcQL6 đócQL6? À,GPkx LF2Vmọi ngườiLF2V đa9KPFng bucQL6ộc xcQL6e vàcQL6 giLF2Vóng dGPkxây cưnR6Bơng. LãLF2Vo lGPkxắng ngnR6Bhe vìLF2V lão LF2V sẽ c9KPFhẳng LF2Vcòn b9KPFao gi9KPFờ đcQL6ược nghcQL6e nữa.GPkx TiếngLF2V roLF2Vi vuLF2Vn vúnR6Bt giácQL6ng 9KPFxuống gicQL6ữa đGPkxàn chónR6B. Hãy lắngnR6B ngnR6Bhe chú9KPFng rícQL6t! ChúngLF2V ghéGPkxt GPkxcông việc9KPF nặngcQL6 nhnR6Bọc cQL6và nhLF2Vững đoạnGPkx đườLF2Vng dài bGPkxiết baonR6B! LnR6Bần luợt,cQL6 xLF2Ve trượGPkxt tuyếLF2Vt chuGPkxyển LF2Vđộng chậm9KPF 9KPFchạp đểnR6B 9KPFrồi biến9KPF dần9KPF troLF2Vng im lặng.LF2V Chún9KPFg đãnR6B điGPkx hết.nR6B ChnR6Búng đãGPkx kcQL6huất 9KPFkhỏi LF2Vđời lGPkxão, vLF2Và lãnR6Bo đứnnR6Bg ccQL6ô đơnnR6B tnR6Brước giờ phcQL6út nR6Bcay đắn9KPFg cuốicQL6 cùGPkxng củaGPkx cuộcGPkx đời.GPkx Không.9KPF TuGPkxyết lạ9KPFo 9KPFxạo dướiGPkx đôiLF2V gcQL6iày da, mộtGPkx người9KPF nR6Bđứng cQL6bên lGPkxão, mộtcQL6 bnR6Bàn taLF2Vy GPkxnhẹ nhànR6Bng đặ9KPFt lênR6Bn LF2Vđầu cQL6lão. CLF2Von lãonR6B quả thựcGPkx tửcQL6 cQL6tế lắmnR6B mớnR6Bi đốcQL6i xử9KPF n9KPFhư thế.cQL6 LãoLF2V nhớnR6B lại9KPF nhữncQL6g ôngLF2V cQL6lão kháccQL6 mnR6Bà coGPkxn traiGPkx không cQL6chịu đnR6Bợi nánLF2V lại9KPF snR6Bau kh9KPFi bộcQL6 lạcLF2V đãLF2V cQL6đi hếtLF2V. NhưnnR6Bg LF2Vcon 9KPFtrai lãoLF2V đã9KPF cQL6ở lại. 9KPF Lão t9KPFhả GPkxhồn về9KPF quáLF2V khứ,nR6B ccQL6ho đếncQL6 khLF2Vi nR6Btiếng của9KPF chànGPkxg GPkxtrai cQL6trẻ lôLF2Vi kéo9KPF l9KPFão tnR6Brở về hiệncQL6 tại. 

"nR6BCha GPkxthấy GPkxbằng lòGPkxng chứ?LF2V" ChàngGPkx hỏi. 

LãGPkxo trảGPkx lờ9KPFi: "nR6BCha bằng9KPF lòng!" 

"BcQL6ên c9KPFạnh chnR6Ba cóGPkx cnR6Bủi đnR6Bó," LF2Vchàng tGPkxrai nóicQL6 cQL6tiếp, "vcQL6à lửLF2Va cháy mcQL6ạnh. BucQL6ổi sLF2Váng trời9KPF 9KPFu 9KPFám và9KPF đã9KPF bớ9KPFt lạnGPkxh rồcQL6i. TuLF2Vyết sắpLF2V rLF2Vơi. NcQL6gay bâycQL6 giờ9KPF tuyết cũn9KPFg đaGPkxng rGPkxơi rồi." 

"Phải,nR6B ngaGPkxy lúGPkxc nà9KPFy tuyếtLF2V đanLF2Vg rơi!" 

9KPF "Các người9KPF tcQL6rong bGPkxộ lạcLF2V vộGPkxi lắLF2Vm. HànhcQL6 lý9KPF củaGPkx họnR6B nặLF2Vng 9KPFnề m9KPFà bụLF2Vng hGPkxọ lcQL6ại lép xẹnR6Bp vì9KPF tcQL6hiếu ăGPkxn. ĐườngGPkx dàinR6B nêGPkxn họLF2V phảnR6Bi đicQL6 chcQL6o LF2Vmau. nR6BThôi cLF2Von cQL6đi đâcQL6y. CLF2Vha GPkxbằng lòng chứ?" 

nR6B "Bằng lcQL6òng. LF2VCha ncQL6hư chiếc9KPF nR6Blá năcQL6m ngóLF2Vai cònnR6B sócQL6t LF2Vlại, dLF2Vính nR6Bvất nR6Bvưởng một chút9KPF 9KPFở cuốnR6Bng. GPkxLàn giLF2Vó đầGPkxu tnR6Biên tcQL6hổi lGPkxà LF2Vcha rụcQL6ng. nR6BTiếng cLF2Vủa cnR6Bha giốngGPkx nhưcQL6 tiếng một9KPF LF2Vbà lão9KPF. MắtLF2V cLF2Vha khôngcQL6 cònLF2V dẫnLF2V đườngcQL6 cLF2Vho chânGPkx chLF2Va nR6Bđi, châ9KPFn nR6Bcha nặngcQL6 nề, người9KPF LF2Vcha 9KPFmệt mỏinR6B, cnR6Bha bnR6Bằng lòng." 

Lã9KPFo cúiGPkx đầuLF2V cQL6mãn cQL6nguyện 9KPFcho đếGPkxn nR6Bkhi ti9KPFếng tuycQL6ết GPkxlạo x9KPFạo biếncQL6 hếtLF2V tcQL6rong không gi9KPFan, nR6Bvà lãocQL6 biếtcQL6 rằngcQL6 co9KPFn LF2Vlão đã9KPF đi9KPF LF2Vxa LF2Vkhông cònnR6B gọcQL6i l9KPFại đGPkxược cQL6nữa. Ta9KPFy lGPkxão vLF2Vội vàng qu9KPFờ qnR6Buạng LF2Vsờ đốngcQL6 củGPkxi. GPkxChỉ cònLF2V đốngcQL6 củiLF2V nàcQL6y đứncQL6g giữGPkxa lãLF2Vo và9KPF cõicQL6 vĩnR6Bnh cửu đangnR6B há9KPF miệngGPkx chờ9KPF đ9KPFón lãoLF2V. NGPkxhư cQL6vậy GPkxlà đờinR6B lãLF2Vo cLF2Vhỉ còcQL6n đnR6Bo bằngcQL6 mộtGPkx mcQL6ớ củi.LF2V Lần lượGPkxt từcQL6ng thaLF2Vnh 9KPFcủi mộtLF2V cQL6sẽ cQL6tiếp thGPkxêm GPkxvào GPkxngọn lửa,nR6B GPkxvà c9KPFứ ncQL6hư thế,9KPF nR6Bthần chếtGPkx sẽ GPkxlần từngnR6B bướcGPkx tiếncQL6 tớicQL6 lão9KPF. KcQL6hi thanGPkxh củiGPkx ccQL6uối cnR6Bùng đãGPkx chcQL6áy hết,GPkx sưGPkxơng tuyGPkxết lạnh lẽ9KPFo sLF2Vẽ trởLF2V LF2Vnên cQL6khốc liệGPkxt. HanR6Bi chLF2Vân nR6Blão snR6Bẽ LF2Vchịu GPkxkhuất cQL6phục trnR6Bước, rồinR6B đếLF2Vn hai tnR6Bay lãLF2Vo, vàGPkx sựcQL6 t9KPFê cứnLF2Vg sẽ9KPF dầncQL6 dầncQL6 chGPkxuyển nR6Btừ ngLF2Vòai vGPkxào đến9KPF cQL6giữa cnR6Bơ thcQL6ể lão. Đầu9KPF lãnR6Bo LF2Vsẽ gụcGPkx vềLF2V phíLF2Va tLF2Vrước, nR6Btỳ LF2Vvào hanR6Bi đầuLF2V gLF2Vối, vLF2Và GPkxlão sẽGPkx nghỉGPkx giấcnR6B cQL6ngàn thu, thGPkxật lLF2Và LF2Vdễ dànLF2Vg. NgườiGPkx đờicQL6 GPkxai cũGPkxng chếtGPkx LF2Vmột lần. 

LãoLF2V GPkxkhông thacQL6n vãGPkxn. nR6BĐó lcQL6à lLF2Về lnR6Bối củaGPkx kiếpnR6B sốnnR6Bg mGPkxà, cQL6có g9KPFì bấnR6Bt cnR6Bông đâu?nR6B LGPkxão raGPkx đời gầnR6Bn v9KPFới đấtGPkx, lGPkxão cQL6đã sốcQL6ng gầcQL6n vGPkxới đất,nR6B v9KPFà luậLF2Vt lệcQL6 phánR6Bt ng9KPFuyên GPkxở đóGPkx kLF2Vhông có gìGPkx mớiLF2V l9KPFạ đGPkxối vớiGPkx lãoLF2V. ĐLF2Vó là9KPF luLF2Vật l9KPFệ đ9KPFối vớiGPkx tcQL6ất c9KPFả mọinR6B tGPkxhể xLF2Vác. TạonR6B hLF2Vóa khônnR6Bg nương ta9KPFy vớiLF2V thGPkxể xácQL6c. GPkxTạo LF2Vhóa khôngGPkx 9KPFhề chnR6Bú nR6Bý GPkxtới LF2Vcái vật9KPF cụnR6B t9KPFhể màLF2V nGPkxgười ta mnR6Bệnh d9KPFanh lLF2Và cánR6B nhâGPkxn. TGPkxạo hóa9KPF 9KPFchỉ ch9KPFú ýGPkx tGPkxới chủng9KPF 9KPFlọai, tcQL6ới nnR6Bòi giốngcQL6. cQL6Đó nR6Blà điều tcQL6rừu cQL6tượng sâLF2Vu nR6Bxa nhGPkxất mcQL6à đầu9KPF óc9KPF manR6Bn rcQL6ợ củaGPkx lãocQL6 nR6BKoskoosh có9KPF tcQL6hể hiểnR6Bu được, nhưngGPkx lLF2Vão cQL6hiểu mộtnR6B cáLF2Vch thLF2Vấu đá9KPFo. L9KPFão đãcQL6 trông9KPF thGPkxấy nR6Bnó t9KPFhể hiệnR6Bn 9KPFtrong cQL6mọi cuộc sống.nR6B NcQL6hựa ccQL6ây tcQL6ràn GPkxứa, nR6Bmàu xanGPkxh rờnLF2V củGPkxa mầcQL6m liễGPkxu, lGPkxá vàn9KPFg rụcQL6ng nR6B- chỉcQL6 GPkxmột sự kiệnnR6B nà9KPFy cũcQL6ng đủGPkx đểGPkx dLF2Viễn GPkxtả nR6Btất cảnR6B l9KPFịch s9KPFử. NGPkxhưng tạoLF2V nR6Bhóa đềLF2Vu đ9KPFặt ch9KPFo 9KPFcá 9KPFnhân một nhiệmnR6B vụ.9KPF NếuGPkx hắncQL6 khnR6Bông lGPkxàm tròGPkxn nhiệmcQL6 vGPkxụ nR6Bđó, hnR6Bắn sẽnR6B chết.nR6B M9KPFà nếuGPkx nR6Blàm trcQL6òn nhiệm vụ9KPF đó,LF2V thì9KPF cũnLF2Vg vậy,nR6B hắnnR6B vLF2Vẫn nR6Bphải chết.LF2V TạonR6B hóaGPkx nR6Bkhông hềcQL6 GPkxquan tLF2Vâm, cóGPkx rất LF2V nhiều 9KPFngười đcQL6ã t9KPFuân cLF2Vhịu vnR6Bà chGPkxính sựLF2V cQL6tuân chịu,9KPF cQL6- chLF2Vứ khônGPkxg cQL6phải ngườiGPkx tuân chịLF2Vu cQL6- mớnR6Bi sốngcQL6 vcQL6à 9KPFsống mnR6Bãi mãi.nR6B Bộ9KPF lnR6Bạc cQL6của KosGPkxkoosh 9KPFđã 9KPFcó LF2Vtừ lâcQL6u đờiGPkx lắmcQL6 rồiLF2V. Những ôngGPkx gcQL6ià màGPkx lcQL6ão b9KPFiết khnR6Bi cò9KPFn 9KPFlà mộtLF2V đcQL6ứa trLF2Vẻ, 9KPFđã GPkxbiết nhữngGPkx ôn9KPFg LF2Vgià khác sinLF2Vh tGPkxrước nR6Bhọ. NhLF2Vư vậy,GPkx sựnR6B thực9KPF lnR6Bà bGPkxộ lạGPkxc nR6Bđã tồnLF2V tGPkxại, cQL6bộ lạc9KPF nR6Blà tượnR6Bng trnR6Bưng c9KPFho sự tuâcQL6n chịunR6B cnR6Bủa tấGPkxt cảGPkx nhữLF2Vng ngưGPkxời thuộcLF2V bộ9KPF lạc,cQL6 GPkxnhững ngườiLF2V đLF2Vã chìmGPkx sâu9KPF trong qnR6Buá khứnR6B và9KPF mồLF2V mảcQL6 nR6Bkhông cnR6Bòn 9KPFnhớ đượccQL6 ởGPkx đâu.nR6B HcQL6ọ khônnR6Bg GPkxđáng kcQL6ể, họcQL6 lnR6Bà nhữLF2Vng giai đoạnR6Bn. HọnR6B khGPkxuất GPkxđi 9KPFnhư nhữngcQL6 9KPFđám mâcQL6y tcQL6an tronR6Bng mộcQL6t GPkxchiều mùacQL6 Hạ.LF2V L9KPFão cũ9KPFng ch9KPFỉ là mộcQL6t giaGPkxi đoạncQL6, vàLF2V lãocQL6 snR6Bẽ chết.9KPF TGPkxạo hGPkxóa khônR6Bng đếLF2Vm xỉ9KPFa. TạocQL6 hLF2Vóa chỉcQL6 đặnR6Bt rLF2Va mLF2Vột nhi9KPFệm vụ, b9KPFan 9KPFra mộcQL6t cQL6luật lệnR6B c9KPFho 9KPFkiếp sốnnR6Bg. N9KPFhiệm nR6Bvụ c9KPFủa ccQL6uộc đời9KPF cQL6là vLF2Vĩnh cQL6truyền nòi 9KPFgiống, vàcQL6 luậtcQL6 lệnR6B cLF2Vủa tạoLF2V h9KPFóa làGPkx c9KPFhết. GPkxMột LF2Vthiếu nGPkxữ lnR6Bà mộtGPkx sinGPkxh vậ9KPFt trônLF2Vg đGPkxẹp mắt, ncQL6gực cGPkxăng pcQL6hồng, nR6Bthân thểcQL6 mLF2Vạnh mẽ,LF2V châncQL6 bướcLF2V uyển9KPF chuyển,nR6B cặpGPkx m9KPFắt sáng tron9KPFg. NhữcQL6ng nhiệmcQL6 vụ9KPF củcQL6a nàngGPkx đacQL6ng chGPkxờ LF2Vđợi nàng.9KPF TnR6Bia s9KPFáng tr9KPFong mắtLF2V nàncQL6g bừng nR6B lên, bướccQL6 chcQL6ân nàng9KPF nhanLF2Vh nhẹncQL6 hơn.nR6B LúcnR6B cQL6bạo dạn,9KPF lúc9KPF bẽLF2Vn l9KPFẽn đốcQL6i vớLF2Vi cáccQL6 thanh niêGPkxn, nànLF2Vg lànR6Bm cnR6Bho họLF2V lcQL6ây sự9KPF bGPkxồn 9KPFchồn của9KPF nLF2Vàng. NnR6Bàng càcQL6ng ncQL6gày 9KPFcàng đẹpcQL6 hơnnR6B cLF2Vho đến nR6Bkhi một9KPF chàng9KPF đinR6B sLF2Văn knR6Bhông c9KPFòn tGPkxự kGPkxìm cQL6hãm được,LF2V đemGPkx nàGPkxng vềLF2V lGPkxều củanR6B hnR6Bắn để 9KPFlo việcnR6B bếpcQL6 nước,9KPF l9KPFàm cQL6lụng chnR6Bo hắncQL6 vLF2Và đnR6Bể làmGPkx nR6Bmẹ nR6Bđàn GPkxcon củaGPkx nR6Bhắn. MộtcQL6 khnR6Bi cóGPkx con LF2Vcái, nhữngGPkx GPkxvẻ dGPkxuyên dácQL6ng rờicQL6 bcQL6ỏ nànnR6Bg. CnR6Bhân GPkxtay n9KPFàng chLF2Vậm chạ9KPFp nR6Bvà ngượng9KPF ngLF2Vhịu, mắt n9KPFàng mờLF2V đi9KPF vàLF2V cQL6chỉ LF2Vcòn nhữngGPkx đứa9KPF t9KPFrẻ lànR6B LF2Vthấy sunGPkxg sướ9KPFng 9KPFkhi LF2Vkề bLF2Vên mLF2Vá người đà9KPFn bnR6Bà nR6Bda đỏGPkx giàLF2V cQL6nua bnR6Bên ngọnLF2V 9KPFlửa. NhiệcQL6m vụ9KPF củaGPkx cQL6nàng nR6Bđã hnR6Boàn tất.cQL6 ChỉLF2V mộ9KPFt thời giancQL6 saucQL6, 9KPFkhi chớmGPkx cGPkxó GPkxnạn đóiGPkx hoLF2Vặc phảLF2Vi cQL6đi xLF2Va, nGPkxàng sẽLF2V bịLF2V bỏ9KPF lạnR6Bi, LF2Vgiống nLF2Vhư lão9KPF đã bịcQL6 bỏ9KPF lạiLF2V, giữ9KPFa cảnLF2Vh tuGPkxyết GPkxphủ nR6Btrắng xóGPkxa, vớicQL6 LF2Vmột đốngnR6B củi9KPF nhỏ.LF2V Đ9KPFó LF2Vlà luật lệ. 

LãocQL6 cnR6Bẩn tcQL6hận đặtcQL6 mcQL6ột thaLF2Vnh củiGPkx lên9KPF đốnR6Bng nR6Blửa vàcQL6 tiếpcQL6 tụcGPkx LF2Vsuy nghĩnR6B. ĐóGPkx lGPkxà lGPkxuật lệ chuGPkxng ccQL6ho tấ9KPFt cLF2Vả mọi9KPF vLF2Vật, mọiLF2V nơiGPkx. MnR6Buỗi biếLF2Vn GPkxđi hếcQL6t 9KPFkhi ginR6Bá đóngGPkx nR6Blần đầGPkxu. Con cQL6 sóc nhỏGPkx cGPkxũng bònR6B đinR6B đểnR6B cQL6chết GPkxở m9KPFột nGPkxơi nR6Bxa. KhGPkxi GPkxnăm thLF2Váng cQL6đã đèGPkx nặngGPkx lcQL6ên 9KPFcon thỏ, 9KPF nó sẽLF2V trGPkxở nR6Bnên chnR6Bậm chạp,GPkx ncQL6ặng ncQL6ề vLF2Và khôcQL6ng chạGPkxy thóaLF2Vt đượnR6Bc GPkxmóng vuốLF2Vt củacQL6 kGPkxẻ th9KPFù nữa. CLF2Vả gấuGPkx tnR6Bo lớ9KPFn cGPkxũng GPkxtrở GPkxthành vụngGPkx vnR6Bề, cQL6mù lòa9KPF vnR6Bà hnR6Bay ccQL6áu knR6Bỉnh đểnR6B đếnnR6B nỗicQL6 sau cùngcQL6 vàiLF2V ccQL6on GPkxchó cũGPkxng hcQL6ạ đLF2Vược nó9KPF. LLF2Vão nhcQL6ớ lạicQL6 cảnh9KPF lãGPkxo bỏnR6B cQL6cha l9KPFão ở9KPF lại LF2V phía thượngnR6B LF2Vngạn LF2Vsông KLF2Vlondike vàcQL6o m9KPFùa ĐcQL6ông, 9KPFtrước khGPkxi LF2Vvị mcQL6ục sư*nR6B tới9KPF vớinR6B nhữ9KPFng cuốn sách9KPF ki9KPFnh vGPkxà chicQL6ếc hộp9KPF đựngLF2V thcQL6uốc mLF2Ven. 9KPFĐã LF2Vnhiều lnR6Bần LF2Vlão cQL6Koskoosh chépGPkx miệng knR6Bhi nghĩnR6B tớiLF2V cLF2Vái hộpcQL6 cQL6đó, GPkxmặc dnR6Bầu ngànR6By naGPkxy lãcQL6o không9KPF c9KPFòn nnR6Bước bọtnR6B nR6Bđể 9KPFchép miệng nữa.GPkx MLF2Vôn LF2Vthuốc t9KPFrừ LF2Vđau đớnnR6B thậtnR6B GPkxlà hGPkxay. NhưLF2Vng rốtcQL6 ccQL6uộc ôLF2Vng mụGPkxc sưnR6B chỉnR6B làmcQL6 phiền chLF2Vo h9KPFọ vnR6Bì ô9KPFng 9KPFta chẳn9KPFg mancQL6g lạiLF2V cnR6Bhút tnR6Bhịt tGPkxhà nàocQL6 cnR6Bho bộ9KPF cQL6lạc cQL6mà LF2Văn lại khoẻ,nR6B nênLF2V cáGPkxc tLF2Vay săn9KPF lGPkxên tiếnR6Bng cQL6càu GPkxnhàu. NhưcQL6ng ôn9KPFg LF2Vta nR6Bchết 9KPFvì b9KPFệnh lạLF2Vnh phổLF2Vi ở cLF2Vhỗ cQL6đường racQL6nh cQL6giới gầnGPkx MacQL6yo, vnR6Bà s9KPFau đàLF2Vn cQL6chó đLF2Vã lnR6Bấy mGPkxõm bớicQL6 nhữngLF2V LF2Vhòn đá9KPF 9KPFra đLF2Vể tranh GPkxcướp nắmnR6B xươnR6Bng tàn. 

Koskoosh đặtnR6B mGPkxột thcQL6anh củiGPkx kLF2Vhác v9KPFào đ9KPFống lLF2Vửa vcQL6à thGPkxả hồnGPkx 9KPFđi s9KPFâu hơcQL6n nữGPkxa 9KPFvề quáLF2V khứ. CGPkxó nR6Bmột thnR6Bời trờicQL6 là9KPFm cQL6đói knR6Bém, nhữncQL6g GPkxông giLF2Và bụngcQL6 lLF2Vép xẹpcQL6 cQL6nằm cnR6Bo qnR6Buắp bLF2Vên ngọn GPkxlửa vàcQL6 miệnR6Bng thềunR6B tLF2Vhào kểcQL6 l9KPFại nhữncQL6g tụLF2Vc lệcQL6 ngànR6By xưcQL6a knR6Bhi mnR6Biền nR6BYukon bị9KPF bcQL6ỏ hoang suốtnR6B cQL6ba nR6Bmùa Đô9KPFng, rồnR6Bi l9KPFại bGPkxị tuyế9KPFt phLF2Vủ liền9KPF 9KPFba mùnR6Ba Hạ.GPkx nR6BLão đã9KPF mGPkxất bàGPkx mẹ troGPkxng ncQL6ạn đóiGPkx đó9KPF. MùacQL6 HènR6B 9KPFđó cácQL6 t9KPFhu** khôngcQL6 xuấtnR6B hiệGPkxn, LF2Vbộ lạcnR6B nR6Bngóng GPkxchờ mùaLF2V Đông, mo9KPFng 9KPFmỏi 9KPFhươu GPkxrừng sẽ9KPF tới.nR6B Nhưng9KPF tớicQL6 LF2Vmùa ĐôGPkxng nR6Bhươu rừngcQL6 cũngcQL6 chcQL6ẳng thấy. ĐnR6Bó LF2Vlà mộtLF2V tGPkxình trạnR6Bng ch9KPFưa hềLF2V bnR6Bao giLF2Vờ xảGPkxy rcQL6a nR6Bvà nLF2Vgay nhLF2Vững ôGPkxng gcQL6ià GPkxbà cQL6cả cũng chưanR6B gặpnR6B cảnh9KPF đónR6B. Hư9KPFơu 9KPFrừng kGPkxhông tới,cQL6 v9KPFà ncQL6ăm đcQL6ó nR6Blà nănR6Bm thcQL6ứ GPkxbảy. Thỏ9KPF nR6Brừng không 9KPF sinh sô9KPFi nẩy9KPF GPkxnở LF2Vkịp vcQL6à cQL6chó thìGPkx gầyLF2V g9KPFò chì9KPFa bộLF2V GPkxxương racQL6. SuốtcQL6 mLF2Vùa 9KPFĐông đGPkxen tnR6Bối dài dặLF2Vc, đámGPkx 9KPFtrẻ khócQL6c lócnR6B LF2Vvà lăcQL6n LF2Vra cnR6Bhết, rồi9KPF đếGPkxn GPkxđàn 9KPFbà, rồinR6B đếncQL6 n9KPFhững ô9KPFng già, tronLF2Vg mGPkxười n9KPFgười nR6Bở bcQL6ộ lGPkxạc GPkxkhông 9KPFcó lấynR6B mộtcQL6 ng9KPFười 9KPFsống sócQL6t đểGPkx 9KPFđón ánh9KPF mặt9KPF trời khnR6Bi 9KPFnó trởnR6B lạiLF2V 9KPFvào mùaLF2V XGPkxuân. Thật9KPF là9KPF GPkxmột GPkxvụ đói9KPF kiGPkxnh hồn. 

LF2V Nhưng lãonR6B cũnR6Bng nR6Bđã thấcQL6y nhữngnR6B t9KPFhời dưLF2V dậcQL6t, LF2Vthịt GPkxthừa th9KPFãi đếncQL6 nỗiLF2V thinR6Bu thối khôngLF2V kịpcQL6 ăn,LF2V ccQL6hó mập9KPF màGPkx khô9KPFng buồnLF2V chLF2Vạy nnR6Bữa vìLF2V LF2Văn qGPkxuá LF2Vnhiều 9KPF- nhữngcQL6 tnR6Bhời mà người9KPF tLF2Va nR6Btrông tcQL6hấy tcQL6hú 9KPFvật cnR6Bũng khnR6Bông buồn9KPF giết,9KPF p9KPFhụ nữnR6B đcQL6ua nhLF2Vau sincQL6h đẻ,nR6B và nhữngGPkx căncQL6 l9KPFều chậtnR6B níchcQL6 nhữn9KPFg ti9KPFếng trẻLF2V LF2Vcon vừGPkxa trLF2Vai 9KPFvừa GPkxgái n9KPFằm d9KPFài rnR6Ba đùa nghịch.LF2V Th9KPFế rLF2Vồi đàLF2Vn LF2Vông GPkxno c9KPFơm GPkxấm cậnR6Bt l9KPFại gợinR6B 9KPFra LF2Vnhững nR6Bcuộc trGPkxanh chấpLF2V LF2Vxưa lênR6Bn, họ vượtcQL6 qucQL6a LF2Vđường ranR6Bnh ginR6Bới cQL6về nR6Bphía Na9KPFm 9KPFđể g9KPFiết nhLF2Vững ngườcQL6i nR6BPelly, 9KPFvà vềLF2V phía nR6BTây LF2Vđể đượLF2Vc ngồcQL6i bêncQL6 nhữ9KPFng ngọnnR6B lửGPkxa tànR6Bn củaGPkx người9KPF TLF2Vanana. LF2VLão nhớ9KPF lGPkxại thcQL6ời lGPkxão còn nnR6Bhỏ, trờicQL6 cGPkxho dưcQL6 dật,GPkx lLF2Vão trô9KPFng thấynR6B mộtnR6B ccQL6on hươuGPkx rnR6Bừng bịnR6B LF2Vđàn sóLF2Vi hạ. Zing-hacQL6 nằmcQL6 trê9KPFn tuyếGPkxt vớinR6B lnR6Bão cùng9KPF xcQL6em cảLF2Vnh đ9KPFó 9KPF- Zing-nR6Bha, mànR6B sacQL6u nànR6By nR6Bthành tacQL6y săn kh9KPFôn ngoaLF2Vn nhấtcQL6 vàLF2V sGPkxau ccQL6ùng đcQL6ã cQL6ngã vàoLF2V GPkxmột lỗGPkx GPkxkhông khGPkxí GPkxở YunR6Bkon***. Một thácQL6ng saGPkxu, LF2Vngười tGPkxa tì9KPFm th9KPFấy hắncQL6 troncQL6g dáncQL6g đGPkxiệu đa9KPFng bnR6Bò được9KPF cQL6nửa chừngnR6B tnR6Bhì bị cQL6 băng LF2Vgiá cQL6làm cQL6cóng lại. 

LạinR6B nóiGPkx đếGPkxn co9KPFn hươcQL6u rừng.cQL6 HômLF2V đGPkxó ZinGPkxg-ha cùnR6Bng cQL6lão nR6Bbắt chướcLF2V đicQL6 cQL6săn bắncQL6 theo GPkx lối ngườicQL6 lớLF2Vn. ỞcQL6 lGPkxòng suối,LF2V LF2Vchúng bắtnR6B nR6Bgặp vết9KPF ccQL6hân mớ9KPFi cLF2Vủa LF2Vmột cQL6con hGPkxươu rừng cQL6cùng vớicQL6 nR6Bvết chânnR6B ccQL6ủa nhiềuLF2V GPkxchó sóiLF2V. GPkx"Một cnR6Bon hươucQL6 gicQL6à", ZinR6Bng-ha xeGPkxm vết cLF2Vhân mcQL6au 9KPFhơn vàLF2V nóGPkxi, "MộtGPkx cnR6Bon cQL6hươu cQL6già, LF2Vkhông thnR6Beo kịpLF2V đànLF2V. ĐcQL6àn sói chặnR6Bn n9KPFó rời9KPF khỏi9KPF GPkxnhững cGPkxon khLF2Vác v9KPFà chúnnR6Bg sẽcQL6 t9KPFheo cQL6riết đếncQL6 cù9KPFng." GPkxVà đúng nhưcQL6 vnR6Bậy. Đó9KPF lGPkxà đGPkxường lốGPkxi ccQL6ủa chúng.cQL6 GPkxSuốt ncQL6gày đêGPkxm khôngnR6B lúnR6Bc n9KPFào nghnR6Bỉ, chúnR6Bng sẽ cQL6 theo sátLF2V gót,nR6B 9KPFchặn đnR6Bầu mũi,GPkx chGPkxúng snR6Bẽ tcQL6heo liềGPkxn cnR6Bon hưLF2Vơu chcQL6o đnR6Bến cùcQL6ng. Zing-ha vàGPkx lãocQL6 đãGPkx cảcQL6m thấyGPkx lòGPkxng 9KPFham muGPkxốn xGPkxem cản9KPFh má9KPFu rơcQL6i rừnR6Bng rựcGPkx nổiLF2V lêncQL6. GPkxLúc sói9KPF hạ LF2V sát LF2Vhươu sẽnR6B làLF2V mộnR6Bt cảnh9KPF đnR6Báng cQL6xem lắm! 

GPkxHai người9KPF GPkxrảo bước9KPF theGPkxo cQL6vết chcQL6ân. VếtGPkx cQL6chân rõ9KPF đếcQL6n ncQL6ỗi nLF2Vgay GPkxKoskoosh, nhìLF2Vn chậmnR6B và khôngLF2V thạ9KPFo vềnR6B gGPkxót cLF2Vhân, cũGPkxng nR6Bcó tnR6Bhể nhLF2Vắm mắGPkxt tcQL6heo được.GPkx cQL6Họ tcQL6heo cQL6sát g9KPFót cQL6cuộc săn đucQL6ổi, mỗnR6Bi bướcQL6c lại9KPF đọcLF2V thcQL6êm cácQL6i thLF2Vảm cảnGPkxh LF2Vhung bạ9KPFo mcQL6ới LF2Vvừa diễLF2Vn rGPkxa. BGPkxây giờ cQL6họ t9KPFới chỗLF2V nR6Bcon hươnR6Bu rừLF2Vng đứcQL6ng lạcQL6i đểnR6B chcQL6ống cự;nR6B tuyếtGPkx đãnR6B LF2Vbị LF2Vgiày xéoGPkx LF2Vvà xá9KPFo trộn cQL6 tứ phícQL6a, m9KPFỗi GPkxbề dàiGPkx vàLF2Vo cQL6khoảng bGPkxề c9KPFao cLF2Vủa bLF2Va ngườGPkxi lớn.nR6B Ở9KPF giữa9KPF LF2Vlà cQL6những vếtLF2V chân hằnnR6B GPkxsâu cQL6của 9KPFcon vậtnR6B bịLF2V săLF2Vn đuổiLF2V, vàLF2V nR6Bkhắp chunR6Bng qunR6Banh làGPkx dấuGPkx châ9KPFn nR6Bnông hơn cLF2Vủa đGPkxàn nR6Bsói. TrocQL6ng GPkxkhi nGPkxhững coGPkxn GPkxkhác l9KPFo GPkxgiết, thnR6Bì mLF2Vột vLF2Vài cQL6con s9KPFói nằcQL6m nghiêngcQL6 một bênR6Bn đLF2Vể nghLF2Vỉ. GPkxMình 9KPFchúng 9KPFin hằnLF2V xGPkxuống GPkxtuyết trnR6Bông GPkxrõ ràn9KPFg nhcQL6ư ch9KPFúng mớicQL6 nR6Bnằm trước đLF2Vó mộtcQL6 chútcQL6. MộGPkxt cocQL6n sóiGPkx 9KPFđã bLF2Vị coGPkxn vậtcQL6 điLF2Vên 9KPFcuồng nR6Bkia h9KPFúc tLF2Vrúng vàGPkx dẫm lnR6Bên cLF2Vho đếncQL6 nR6Bchết. Một9KPF cQL6vài GPkxcái xcQL6ương nhcQL6ẵn nhụicQL6 cQL6chứng tỏLF2V đLF2Viều đó. 

nR6BMột lầLF2Vn 9KPFnữa họnR6B lạLF2Vi ngGPkxưng bước9KPF ở9KPF GPkxchỗ dừng9KPF lạ9KPFi thứLF2V nhì.9KPF cQL6Tại đâLF2Vy cQL6con vậtGPkx cQL6to lớn9KPF đã LF2V chiến đấGPkxu LF2Vmột cáchGPkx tucQL6yệt vọn9KPFg. 9KPFNó 9KPFđã bcQL6ị nR6Bvật ngãnR6B hacQL6i lầnnR6B, nhGPkxư nhnR6Bững vếtGPkx trên tuyếtLF2V c9KPFho hLF2Vọ thấy,cQL6 9KPFvà ha9KPFi cQL6lần nR6Bnó đãLF2V đánhGPkx taGPkxn đượcLF2V nhnR6Bững GPkxcon sóicQL6 hcQL6ung cQL6hăng, rồi gượngnR6B GPkxđứng l9KPFên. Nó9KPF cQL6đã LF2Vhoàn tấ9KPFt nhinR6Bệm vụLF2V nR6Btừ lâunR6B, nhưngGPkx vcQL6ẫn còGPkxn thiếtGPkx tcQL6ha vớiGPkx cuộc sốnGPkxg. ZingLF2V-ha nóicQL6 rcQL6ằng GPkxmột coGPkxn hGPkxươu nR6Brừng GPkxđã 9KPFgục nLF2Vgã cQL6mà 9KPFcòn đứngGPkx lêncQL6 đượcLF2V thì th9KPFật lLF2Và lạ,cQL6 n9KPFhưng rõ9KPF ràngcQL6 cocQL6n n9KPFày đLF2Vã đGPkxứng lêLF2Vn được.GPkx NLF2Vghe hLF2Vọ GPkxkể lạiGPkx chuyện nàyLF2V chắcGPkx 9KPFlão phùcQL6 tGPkxhủy sẽcQL6 nh9KPFìn thấycQL6 nhữ9KPFng triệ9KPFu chứLF2Vng vàcQL6 điềmnR6B GPkxkỳ lạ. 

Đi nữ9KPFa, LF2Vhọ tớiLF2V cnR6Bhỗ nR6Bcon cQL6hươu rừnR6Bng nR6Btrèo lnR6Bên bờ9KPF để9KPF tGPkxoan 9KPFthóat LF2Vvào rừngLF2V 9KPFcây. Nhưn9KPFg kẻ t9KPFhù cGPkxủa nLF2Vó GPkxđã tGPkxừ pnR6Bhía cQL6sau GPkxchồm tới,cQL6 đếnLF2V nỗ9KPFi GPkxnó p9KPFhải lùiLF2V LF2Vlại nR6Bvà nnR6Bgã n9KPFgửa lên chúng,LF2V đèLF2V LF2Vlên ha9KPFi GPkxcon sâucQL6 xuốnGPkxg t9KPFuyết. RõnR6B ràn9KPFg lGPkxà sGPkxắp đếnnR6B gLF2Viờ nR6Bphút h9KPFạ sát,LF2V vì cQL6 những c9KPFon khácnR6B đãcQL6 bLF2Vỏ mặGPkxc hLF2Vai LF2Vcon kGPkxia lạiGPkx khcQL6ông đGPkxụng tLF2Với. GPkxHọ đcQL6i GPkxqua hanR6Bi chặng dừnGPkxg nR6Blại nữanR6B, ha9KPFi cLF2Vhỗ rấnR6Bt gầcQL6n nR6Bnhau. BânR6By gcQL6iờ nR6Bdấu c9KPFhân GPkxcó LF2Vpha mGPkxàu đỏ9KPF vcQL6à nhữncQL6g vết cnR6Bhân cQL6đều đặnnR6B cnR6Bủa cnR6Bon vật9KPF t9KPFo lớn9KPF trônLF2Vg đ9KPFã xiêuLF2V vẹLF2Vo LF2Vvà ngnR6Bắn h9KPFơn. ThGPkxế rồnR6Bi họLF2V cQL6nghe thấy nhữngnR6B tiGPkxếng độnLF2Vg đầunR6B tnR6Biên củaGPkx cuộcGPkx chiến9KPF đấu9KPF LF2V- khônR6Bng pcQL6hải nhcQL6ững tiếcQL6ng tnR6Bru dài củacQL6 cuộc9KPF sănR6Bn đuổLF2Vi, màcQL6 nhữngGPkx tiếGPkxng snR6Bủa ngắnLF2V nh9KPFát gừn9KPFg bácQL6o hiệu9KPF mộtnR6B cQL6trận xáp lácQL6 càcQL6 LF2Vvà tiếnR6Bng rănnR6Bg cGPkxắn cQL6vào tnR6Bhịt. cQL6Bò ngượcGPkx 9KPFchiều gióGPkx, Zing-hGPkxa nằmGPkx GPkxsát bụng 9KPFxuống tuyế9KPFt, GPkxvà cùnR6Bng v9KPFới hắnnR6B là9KPF Kos9KPFkoosh, ngưnR6Bời 9KPFmà 9KPFsau n9KPFày làmLF2V chúnR6Ba tểcQL6 dâLF2Vn trong bộcQL6 lạccQL6. HcQL6ai ngưGPkxời LF2Vcùng gcQL6ạt nhGPkxững cQL6cành c9KPFây nR6Bgỗ LF2Vbách lòcQL6a xòLF2Va vnR6Bà GPkxnhìn về9KPF phía trưLF2Vớc. 9KPFHọ đưnR6Bợc chứngnR6B kiến9KPF cảLF2Vnh cuốinR6B cùng. 

9KPF Giống nhLF2Vư tấtGPkx cảLF2V nhữn9KPFg cảm9KPF tưởncQL6g củanR6B thờinR6B trẻ,9KPF cản9KPFh tượngnR6B hãGPkxy còcQL6n nR6Brõ rLF2Vệt trong cQL6trí nhLF2Vớ lão9KPF, vàLF2V cLF2Vặp mắcQL6t LF2Vmờ c9KPFủa lão9KPF LF2Vnhìn cQL6cảnh cuốinR6B cùnR6Bng hinR6Bện rcQL6a linGPkxh độngLF2V như trongnR6B thGPkxời xGPkxa xưaLF2V ấy.9KPF KoskocQL6osh nnR6Bgạc nhiênnR6B vềcQL6 điGPkxều nàcQL6y; 9KPFvì tLF2Vrong những9KPF ngàyGPkx theocQL6 sau, cQL6khi l9KPFão lànR6B ngưLF2Vời lãn9KPFh đcQL6ạo vàLF2V đứGPkxng đGPkxầu hộGPkxi đồnGPkxg bộGPkx lạc,cQL6 lãoGPkx đãLF2V thựcQL6c hi9KPFện những thànhcQL6 tíLF2Vch 9KPFlớn lnR6Bao vàLF2V đãLF2V làmcQL6 chnR6Bo ngườiLF2V nR6BPelly 9KPFluôn micQL6ệng nguyềcQL6n LF2Vrủa tên lãoLF2V, đGPkxó GPkxlà LF2Vchưa nóiGPkx tớiGPkx ngườinR6B cQL6da trắcQL6ng kLF2Vỳ dịnR6B**** màLF2V lLF2Vão đ9KPFã gnR6Biết trcQL6ong mộtGPkx cuộc đấu9KPF côGPkxng kLF2Vhai, mLF2Vỗi ngườiLF2V một9KPF LF2Vcon danR6Bo cầLF2Vm tay. 

LãLF2Vo ngLF2Vhĩ mộcQL6t hGPkxồi lcQL6âu vềLF2V thLF2Vời cQL6trai GPkxtrẻ nR6Bcủa lão,9KPF chGPkxo cQL6đến 9KPFkhi ngnR6Bọn l9KPFửa tàncQL6 xuốngnR6B và khcQL6i c9KPFái lạncQL6h c9KPFắt sGPkxâu nR6Bhơn v9KPFào 9KPFda lcQL6ão. LầnLF2V nàycQL6 l9KPFão tiGPkxếp tLF2Vhêm hGPkxai thanLF2Vh củi9KPF vào nLF2Vgọn cQL6lửa vnR6Bà đLF2Vo cQL6lại x9KPFem GPkxcuộc sốngcQL6 GPkxcủa lãnR6Bo còn9KPF đLF2Vược bGPkxao nR6Blâu GPkxvới nhữGPkxng thanGPkxh còn lạiLF2V. NLF2Vếu Sitcum-LF2Vto-ha 9KPFchịu nh9KPFớ lờiLF2V ông9KPF nGPkxgọai củ9KPFa nóGPkx vLF2Và nhặnR6Bt ômGPkx LF2Vcủi lớ9KPFn 9KPFhơn, thìLF2V những gcQL6iờ sốnnR6Bg cQL6của lã9KPFo sGPkxẽ nR6Bdài hnR6Bơn. Thậ9KPFt 9KPFlà mộcQL6t chuLF2Vyện dễGPkx dàng9KPF. NhưGPkxng cQL6nó nR6Bvẫn là mộtGPkx đứacQL6 bnR6Bé vô9KPF 9KPFtâm. NnR6Bó khôLF2Vng nghcQL6ĩ LF2Vgì đếnGPkx ngườLF2Vi tiLF2Vền b9KPFối nR6Btừ kh9KPFi HảicQL6 LycQL6, cháLF2Vu nội ZGPkxing-ha, bắGPkxt đầucQL6 LF2Vđể GPkxmắt tnR6Bới 9KPFnó. CnR6Bhà, đinR6Bều đóGPkx ccQL6ó nR6Bgì qua9KPFn trGPkxọng? Lúc9KPF LF2Vcòn trẻ trung,nR6B lãoGPkx đ9KPFã GPkxchẳng hànhLF2V cQL6động nLF2Vhư thGPkxế làLF2V gnR6Bì? nR6BCó một9KPF lúLF2Vc lãonR6B đcQL6ã lắngLF2V nGPkxghe trong iGPkxm lặng.cQL6 CGPkxó tnR6Bhể cGPkxon tr9KPFai lãnR6Bo đcQL6ã nR6Bmềm lòncQL6g, và9KPF nR6Bnó cùnGPkxg đnR6Bàn chóGPkx GPkxquay l9KPFại đểGPkx đưa ch9KPFa LF2Vgià củacQL6 LF2Vnó cGPkxùng vLF2Với cQL6bộ lcQL6ạc nR6Btới chGPkxỗ nGPkxhiều 9KPFhươu nLF2Vai béoGPkx mập. 

nR6B Lão dỏ9KPFng tanR6Bi nnR6Bghe ngGPkxóng, tríGPkx óLF2Vc GPkxđang bnR6Bối rốLF2Vi cQL6của LF2Vlão lắng9KPF 9KPFđi tr9KPFong chốccQL6 lát. KhLF2Vông mộtLF2V tiếngLF2V độngLF2V nhẹ.cQL6 LF2VKhông LF2Vcó gìnR6B cả.nR6B MộtcQL6 mGPkxình 9KPFlão thởLF2V pLF2Vhì ph9KPFào g9KPFiữa cảnh 9KPF êm lặnnR6Bg hnR6Boang vu9KPF. TcQL6hật lnR6Bà LF2Vcô độc.GPkx IGPkxm ngh9KPFe! CGPkxái LF2Vgì nR6Bđó? LãonR6B rùncQL6g mìn9KPFh. 9KPFTiếng rống dLF2Vài quLF2Ven thcQL6uộc cQL6phá vLF2Vỡ LF2Vkhoảng GPkxkhông, vàGPkx nóLF2V cQL6ở ngLF2Vay knR6Bế bên.9KPF ThnR6Bế rnR6Bồi, troGPkxng cặpLF2V m9KPFắt tối LF2Vsầm nR6Bcủa lã9KPFo hiệGPkxn lênnR6B hnR6Bình ảnhnR6B cnR6Bon hươucQL6 cQL6rừng nR6B- cLF2Von hươu9KPF GPkxrừng g9KPFià nunR6Ba cQL6- sườn bị9KPF nR6Bcắn náGPkxt cQL6và hcQL6ai bêcQL6n hnR6Bông ròngLF2V mcQL6áu, cáiGPkx GPkxbờm bị9KPF x9KPFâu nR6Bxé, vGPkxà cnR6Bặp sừngLF2V nhiềunR6B g9KPFạc cúi snR6Bát xuốngcQL6 đấ9KPFt c9KPFòn cốGPkx LF2Vhúc c9KPFho LF2Vtới cnR6Bùng. LnR6Bão cQL6thấy nLF2Vhững hìcQL6nh thnR6Bù mcQL6àu xGPkxám vụtLF2V qua vụtGPkx lạ9KPFi, nhữngcQL6 cặpcQL6 mLF2Vắt LF2Vlong laLF2Vnh, nhữngcQL6 cácQL6i lưỡicQL6 tLF2Vhè lè,9KPF những9KPF hàmLF2V răng nhọnLF2V hoGPkxắt lòngcQL6 ròncQL6g nướcGPkx dãi9KPF. LãocQL6 thnR6Bấy nR6Bcái vòGPkxng tLF2Vròn xáGPkxp gầnLF2V lạinR6B cGPkxho đếnnR6B khi chỉLF2V cQL6còn cQL6là một9KPF chnR6Bấm nR6Bđen gnR6Biữa LF2Vđám nR6Btuyết nR6Bbị dàynR6B xéo. 

Một cáicQL6 LF2Vmõm lạncQL6h chạmnR6B cQL6vào LF2Vmá lãcQL6o l9KPFàm đầnR6Bu óGPkxc GPkxlão qua9KPFy cQL6về hiệ9KPFn tạiGPkx. TaLF2Vy lãcQL6o đưa vộ9KPFi vàoLF2V đống9KPF cQL6lửa rcQL6út rcQL6a mộtLF2V tnR6Bhanh củinR6B cQL6đang cháLF2Vy. Bàng9KPF honR6Bàng một9KPF látnR6B nR6Bvì cácQL6i sợ truyền9KPF 9KPFthống nR6Bđối vớicQL6 lcQL6òai ngGPkxười, cLF2Von vnR6Bật cQL6kia lùi9KPF LF2Vlại, hcQL6ú lLF2Vên mnR6Bột tiếngcQL6 dnR6Bài nR6Bđể gọi đồng9KPF bọn;nR6B LF2Vnhững LF2Vcon GPkxnày trảLF2V lcQL6ời nLF2Vgay, chLF2Vo đếnnR6B 9KPFkhi mộtLF2V vònR6Bng ncQL6hững LF2Vcon vật GPkxđầu xánR6Bm, mnR6Biệng rớtnR6B rãi,cQL6 qnR6Buây qnR6Buần xnR6Bung quanLF2Vh. LãoLF2V lắngcQL6 nnR6Bghe ncQL6hững tiếngnR6B gầm9KPF gừ tiếnLF2V lại9KPF gần;9KPF nhữnnR6Bg cnR6Bon vcQL6ật GPkxthở hnR6Bổn 9KPFhển khôngcQL6 chịnR6Bu tảncQL6 9KPFđi. Bây9KPF giGPkxờ 9KPFmột cocQL6n đưanR6B ngực cQL6ra GPkxphía trướnR6Bc, rồGPkxi cQL6lết mLF2Vình 9KPFtới gnR6Bần, đến9KPF cGPkxon 9KPFthứ hanR6Bi, rồicQL6 đếnGPkx cocQL6n tGPkxhứ ba, nhưLF2Vng khLF2Vông cocQL6n nàocQL6 lù9KPFi lGPkxại cnR6Bả. LcQL6ão còGPkxn bấGPkxu víuLF2V GPkxlấy cQL6cuộc đờGPkxi làGPkxm gìnR6B? 9KPFLão tự hỏi,cQL6 rồiGPkx bỏGPkx thanLF2Vh củ9KPFi đangGPkx cháynR6B xuốLF2Vng tnR6Buyết. ThLF2Vanh cnR6Bủi cQL6lèo xcQL6èo tắcQL6t ngGPkxấm. Cái vòng9KPF tròcQL6n gầmGPkx gừnR6B mộtcQL6 cáGPkxch bồnLF2V cLF2Vhồn nhưnnR6Bg vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?