You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: Thefepe hkhgLaw opESwf Life

Lão Koskoosh ch7TeXăm chkhghú nhkhgghe hkhghau hhkhgáu. Thkhguy efepmắt lãpESwo đãhkhg mờ7TeX tefepừ lâGs3ru, nhưn7TeXg tapESwi lão7TeX còn thí7TeXnh lắmGs3r, vàGs3r mộGs3rt tiếefepng độnGs3rg hkhgkhẽ cũngefep thhkhgấu 7TeXtới cái7TeX trí7TeX thefepông miGs3rnh shkhguy k7TeXém vẫn còGs3rn nhkhgằm efepsau vầnefepg tGs3rrán khôhkhg héoefep, Gs3rnhưng kGs3rhông cGs3ròn để7TeX pESwý đếnGs3r hkhgviệc đờiefep nữa.Gs3r À!Gs3r ĐópESw là Sitcum-Gs3rto-ha đaGs3rng 7TeXthe thpESwé nguyềnhkhg 7TeXrủa đànhkhg c7TeXhó mefepà nhkhgàng đánhhkhg 7TeXđập efepvà vỗefep vềGs3r đểhkhg buộGs3rc vào dâhkhgy cGs3rương. Sitc7TeXum-to-ha l7TeXà ch7TeXáu ngọaiefep lãohkhg. NhưGs3rng 7TeXnàng qGs3ruá bậnhkhg nên7TeX chẳhkhgng thèm npESwghĩ efeptới ônghkhg nGs3rgọai gihkhgà Gs3rnua ngồiefep trefepơ tr7TeXọi Gs3rtrên tuGs3ryết, tuefepyệt vGs3rọng Gs3rvà yếu hkhgđuối. Phảefepi nefephổ trGs3rại hkhgcho pESwxong. hkhgCon pESwđường hkhgdài đanefepg chờpESw đợiGs3r tronGs3rg kh7TeXi npESwhững đoạhkhgn ngày ngpESwắn ngefepủi khôefepng chịupESw chpESwậm lại.hkhg Cuefepộc sốhkhgng vGs3rà n7TeXhững bổnpESw ppESwhận củaGs3r cGs3ruộc shkhgống chứ khôhkhgng phpESwải cGs3rủa cáGs3ri chết,Gs3r efepgiục gihkhgã nàGs3rng. pESwMà 7TeXbây Gs3rgiờ 7TeXlão pESwgần vớ7TeXi cáiefep chếthkhg lắm rồi. 

Ý nghkhghĩ đGs3ró là7TeXm efeplão giàefep hhkhgoảng hốt7TeX tpESwrong mộ7TeXt efeplúc. Lã7TeXo đưa7TeX bàefepn tahkhgy Gs3rtê liệthkhg ruGs3rn rẩy sờ7TeX spESwoạng đốngGs3r củGs3ri kh7TeXô nhpESwỏ pESwbé hkhgbên cạnpESwh lão.7TeX Chkhghắc chắnGs3r làpESw đốefepng củpESwi nằm7TeX đGs3ró, 7TeXbàn tay efeplão lạefepi rụtpESw về7TeX vàpESw nằmhkhg ẩnhkhg dướiGs3r hkhgnhững Gs3rtấm dhkhga thúGs3r ráhkhgch rưefepới bẩhkhgn efepthỉu, hkhgvà lão lpESwại cGs3rhăm c7TeXhú Gs3rnghe ngónpESwg. Tiếnhkhgg sộtefep sọatGs3r củahkhg nhữhkhgng tấmpESw Gs3rda chefepo lefepão biếhkhgt rGs3rằng chkhgăn lềuefep bằng d7TeXa hươuhkhg 7TeXcủa viênpESw pESwchúa bộpESw lạhkhgc đGs3rã đượefepc Gs3rdỡ xuhkhgống vàpESw đangGs3r đượchkhg néGs3rn 7TeXgọn lạpESwi cho dễhkhg efepmang đi7TeX. Viêhkhgn cGs3rhúa tểefep 7TeXlà 7TeXcon lãefepo, hắn7TeX cpESwao lớhkhgn, lpESwực lưỡnghkhg, cGs3rầm đGs3rầu bộhkhg lạcGs3r và làefep mộtGs3r taefepy thiệnGs3r xạ.Gs3r Thkhgrong kh7TeXi phụ7TeX Gs3rnữ vấthkhg 7TeXvả l7TeXo li7TeXệu hàpESwnh trahkhgng efepcủa tefeprại, giọng hắpESwn vhkhgang lên,7TeX qu7TeXở tráchGs3r họefep chpESwậm chạp.Gs3r Lefepão Ko7TeXskoosh lefepằng taefepi. Đây7TeX efeplà lầnhkhg cuối chkhgùng lpESwão cònhkhg nhkhgghe giọngGs3r đóhkhg. TúppESw lhkhgều củaefep G7TeXeehow hkhgđã dỡhkhg rhkhgồi! Vàhkhg nefephà củapESw Tu7TeXsken cũng dỡGs3r rồi!Gs3r Bảyhkhg, tGs3rám, pESwchín; chỉhkhg cpESwòn efeplều Gs3rcủa lGs3rão phhkhgù thủhkhgy cònpESw pESwđứng mà7TeX thôhkhgi. Kìa! BGs3rây giGs3rờ họefep efepdỡ đếnGs3r 7TeXtúp 7TeXlều đóGs3r rồ7TeXi. Gs3rLão ngpESwhe thấefepy tiếnefepg lã7TeXo phùpESw thủy7TeX cằn nhằn7TeX thkhgrong khhkhgi efephắn xếp7TeX lềuefep lpESwên xpESwe tGs3rrượt tuyết.pESw Mộthkhg đứahkhg Gs3rnhỏ lèpESw nhèefep kefephóc vàefep mộtpESw thiếu phkhghụ cấpESwt tiếnhkhgg háGs3rt hkhgru hkhgtrầm trpESwầm t7TeXrong họpESwng đểhkhg dỗpESw defepành nefepó. L7TeXão gefepià nefepghĩ, thằng Kefepoo-tee, mộpESwt Gs3rđứa 7TeXbé hGs3ray quấyGs3r Gs3rnhư vậ7TeXy là7TeX vìefep Gs3rnó khhkhgông đượcpESw khoẻ7TeX lắm.pESw CópESw lẽ nhkhgó cũnefepg chẳnefepg sống7TeX đượcefep pESwbao lâuefep nefepữa, pESwngười Gs3rta efepsẽ đốtpESw lửaefep đhkhgể kho7TeXét mGs3rột cáipESw hố tronghkhg tuyếpESwt vàhkhg xếpESwp 7TeXđá lêhkhgn trênhkhg đ7TeXể giữhkhg hkhgcho cefephó efepsói kefephỏi bớihkhg xácefep refepa. Gs3rChà, chuyệnefep ấy cGs3ró gefepì 7TeXlà 7TeXquan hệ.hkhg Nhihkhgều hkhglắm hkhgthì Gs3rnó hkhgcũng chỉGs3r sốngefep được7TeX efepít nefepăm nữpESwa, màGs3r bữGs3ra đóiefep bữa nGs3ro. efepVà rốt7TeX cefepuộc Tửhkhg ThầnpESw đãhkhg chựcpESw hkhgsẵn, 7TeXluôn l7TeXuôn efepđói pESwvà đóiefep Gs3rhơn hkhgai efephết, sẽefep dang hkhgtay đpESwón đợi. 

TiếngGs3r gìpESw đópESw? À,efep mọefepi efepngười 7TeXđang bu7TeXộc Gs3rxe 7TeXvà ghkhgióng dây7TeX cưGs3rơng. hkhgLão lắnhkhgg nhkhgghe vGs3rì lão Gs3r sẽ Gs3rchẳng cònhkhg bapESwo Gs3rgiờ đhkhgược n7TeXghe nữahkhg. TiếngpESw hkhgroi 7TeXvun vú7TeXt giánGs3rg xuốngGs3r giữ7TeXa đpESwàn chó. 7TeX Hãy 7TeXlắng nghpESwe cpESwhúng rít!hkhg Chhkhgúng ghétGs3r cônghkhg việcGs3r Gs3rnặng nhefepọc v7TeXà nhữnGs3rg đoGs3rạn đườefepng dpESwài biết baoGs3r! Lefepần efepluợt, xGs3re tGs3rrượt tuypESwết chkhghuyển độnGs3rg chefepậm cpESwhạp đefepể pESwrồi biến7TeX Gs3rdần 7TeXtrong im pESwlặng. Chhkhgúng đãhkhg 7TeXđi hết.7TeX Chú7TeXng efepđã khuấefept khỏiGs3r đờGs3ri lão,efep vàGs3r lãhkhgo đứnefepg côhkhg đơnpESw trước hkhg giờ pGs3rhút ca7TeXy đắnefepg cuốGs3ri cùngpESw củahkhg cuộefepc đời.Gs3r Khôngefep. Tuyếtefep lạohkhg xGs3rạo dpESwưới đôGs3ri giày dpESwa, mộGs3rt nhkhggười đứnefepg Gs3rbên lãopESw, mộthkhg bàhkhgn Gs3rtay nhpESwẹ nhàn7TeXg đặthkhg lênpESw đầupESw lãoGs3r. hkhgCon hkhglão quả thự7TeXc Gs3rtử tếGs3r efeplắm pESwmới đefepối x7TeXử nhưGs3r thefepế. LpESwão 7TeXnhớ lạiefep nefephững ông7TeX Gs3rlão khácpESw pESwmà co7TeXn pESwtrai không chịu7TeX đợiGs3r nánhkhg lạefepi spESwau kpESwhi bộhkhg efeplạc 7TeXđã Gs3rđi hếthkhg. 7TeXNhưng hkhgcon tGs3rrai lã7TeXo efepđã ởGs3r lại. Lãohkhg th7TeXả hGs3rồn efepvề quápESw kGs3rhứ, chkhgho đếnpESw kGs3rhi tiefepếng củefepa cefephàng trapESwi pESwtrẻ lôefepi kéo7TeX lhkhgão trhkhgở về hefepiện tại. 

hkhg "Cha thấhkhgy bằnGs3rg Gs3rlòng efepchứ?" C7TeXhàng hỏi. 

efep Lão trảefep lờefepi: "Chkhgha bằnGs3rg lòng!" 

hkhg "Bên cạhkhgnh pESwcha hkhgcó củi7TeX đó,"7TeX chànghkhg tGs3rrai nóhkhgi tiếpefep, "vàGs3r lefepửa cháy mạnh.efep Buhkhgổi sGs3ráng trờhkhgi Gs3ru efepám Gs3rvà efepđã bớGs3rt lạnhhkhg rồi7TeX. TuyGs3rết sắpGs3r rơihkhg. NGs3rgay b7TeXây giờpESw tuyết cũnGs3rg đang7TeX rơihkhg rồi." 

"pESwPhải, nhkhggay hkhglúc hkhgnày tuyGs3rết Gs3rđang rơi!" 

hkhg "Các Gs3rngười troefepng bộGs3r lạcGs3r vefepội lắm.Gs3r Hànhefep lefepý cpESwủa hefepọ nặhkhgng hkhgnề efepmà bụnGs3rg họGs3r lạefepi lGs3rép xẹp vpESwì t7TeXhiếu ăn.hkhg efepĐường dàpESwi nGs3rên họefep phảiGs3r đ7TeXi chkhgho mauhkhg. hkhgThôi cpESwon đGs3ri đâyefep. Gs3rCha bằng hkhglòng chứ?" 

7TeX"Bằng lòng.hkhg Chhkhga n7TeXhư chiGs3rếc hkhglá hkhgnăm ngóaefepi efepcòn Gs3rsót lpESwại, efepdính vấthkhg vưở7TeXng một chpESwút ởpESw cuhkhgống. L7TeXàn pESwgió đầuhkhg tiênpESw thổiGs3r lefepà ch7TeXa rụpESwng. Tiếnhkhgg củahkhg efepcha efepgiống nhưefep tiếng mộhkhgt bàpESw Gs3rlão. M7TeXắt pESwcha khônpESwg còefepn Gs3rdẫn đườnefepg cpESwho chGs3rân c7TeXha điefep, chânpESw pESwcha nặnpESwg nề, n7TeXgười chhkhga mệ7TeXt mỏi,hkhg hkhgcha bằnpESwg lòng." 

hkhg Lão cúiefep đhkhgầu mãefepn ngupESwyện Gs3rcho đếnGs3r khpESwi tiếnghkhg tuyết7TeX lạoefep xạo7TeX biếnefep hếtGs3r t7TeXrong không gian,hkhg vàpESw lGs3rão bipESwết rằngpESw copESwn hkhglão Gs3rđã pESwđi xGs3ra kh7TeXông còn7TeX gọpESwi lại7TeX Gs3rđược nữa.Gs3r Thkhgay pESwlão vội và7TeXng quờhkhg qpESwuạng s7TeXờ đhkhgống chkhgủi. ChpESwỉ còpESwn efepđống efepcủi nàGs3ry efepđứng efepgiữa lãoefep efepvà cõpESwi efepvĩnh cửu hkhg đang hpESwá miệngefep cGs3rhờ đpESwón lão.pESw NhGs3rư vậypESw là7TeX đờiefep lãopESw chefepỉ còefepn đhkhgo bằnefepg pESwmột hkhgmớ củi.pESw LGs3rần lượt từng7TeX efepthanh cefepủi mộtpESw sẽhkhg thkhgiếp Gs3rthêm vefepào ngọnGs3r lử7TeXa, vpESwà hkhgcứ nhưGs3r pESwthế, thầnGs3r pESwchết sẽ lGs3rần từnpESwg bước7TeX tiếnhkhg tớiGs3r lão.pESw 7TeXKhi thGs3ranh củpESwi cuGs3rối cùnghkhg đãpESw cháefepy hết,efep sươngefep tuyết 7TeXlạnh lẽoGs3r efepsẽ tGs3rrở Gs3rnên Gs3rkhốc liệt.7TeX Hhkhgai chpESwân lãpESwo sẽhkhg chịhkhgu khuGs3rất p7TeXhục trước,pESw rồi7TeX đếnpESw hai thkhgay lãefepo, vefepà sựefep têefep Gs3rcứng shkhgẽ pESwdần dầGs3rn chpESwuyển từefep efepngòai vàopESw đếnpESw gGs3riữa cơefep thể7TeX lãoGs3r. Đầu lãoGs3r sẽefep gụcpESw vềGs3r ppESwhía trước,efep tỳ7TeX vàhkhgo efephai đGs3rầu gối,Gs3r pESwvà efeplão sẽefep pESwnghỉ giấcGs3r ngànefep thu, thefepật lhkhgà dễefep dàefepng. Ngư7TeXời Gs3rđời aGs3ri cũngGs3r efepchết Gs3rmột lần. 

7TeXLão không7TeX thapESwn pESwvãn. Gs3rĐó lefepà lềGs3r lefepối củaefep ki7TeXếp sốnghkhg mefepà, c7TeXó gìhkhg bấtpESw cônhkhgg đhkhgâu? LãGs3ro ra đpESwời gầnhkhg vớihkhg đefepất, lhkhgão đ7TeXã efepsống gầGs3rn pESwvới đất,efep efepvà lGs3ruật lệpESw phefepát nguGs3ryên ởpESw đópESw khôpESwng có efep gì mớpESwi pESwlạ đ7TeXối vớiefep lpESwão. ĐóGs3r lefepà luậtefep lệ7TeX đối7TeX Gs3rvới tấGs3rt hkhgcả mọihkhg t7TeXhể xpESwác. Thkhgạo hóahkhg không nươnhkhgg Gs3rtay vpESwới pESwthể xácefep. Tạhkhgo hóaGs3r khônGs3rg 7TeXhề 7TeXchú ýpESw tớiGs3r cGs3rái vậtefep cụefep 7TeXthể 7TeXmà nghkhgười ta7TeX mệnh dpESwanh pESwlà cGs3rá Gs3rnhân. 7TeXTạo h7TeXóa ch7TeXỉ 7TeXchú hkhgý tớGs3ri cGs3rhủng lọai,7TeX tGs3rới nòefepi giốnpESwg. pESwĐó là điềuGs3r trừu7TeX tưpESwợng shkhgâu pESwxa nhấefept pESwmà hkhgđầu óhkhgc mhkhgan rợhkhg củapESw lãefepo KoskGs3roosh cefepó thể7TeX hiểuefep được, nhưGs3rng lãGs3ro hiểpESwu mộtGs3r cácGs3rh efepthấu đáohkhg. LGs3rão pESwđã trôpESwng thấyGs3r n7TeXó tGs3rhể hiệnGs3r trefepong mọiGs3r cuộc sống.hkhg N7TeXhựa cGs3rây trGs3ràn ứhkhga, màuefep xanGs3rh rờnGs3r củahkhg mầmefep liễhkhgu, efeplá vànGs3rg rụngGs3r pESw- cefephỉ mộhkhgt pESwsự kiện nàhkhgy cũngpESw efepđủ đểGs3r diễn7TeX efeptả tấtGs3r c7TeXả lịcefeph 7TeXsử. NhưnGs3rg tạefepo hóapESw đhkhgều đặ7TeXt cpESwho cá7TeX nhân mộtGs3r nhiệm7TeX efepvụ. Nếu7TeX hefepắn khefepông làmpESw tGs3rròn nGs3rhiệm vefepụ đó,7TeX hắGs3rn sẽpESw chGs3rết. Mà7TeX nefepếu lGs3ràm thkhgròn nhiệm vụpESw đó,Gs3r tGs3rhì cũnghkhg 7TeXvậy, hắn7TeX vpESwẫn Gs3rphải cefephết. pESwTạo hóhkhga khônghkhg hề7TeX 7TeXquan tâ7TeXm, có7TeX rấtefep nhiều ngefepười đã7TeX tpESwuân chịpESwu pESwvà chín7TeXh sựpESw tuânGs3r chịu,efep efep- efepchứ không7TeX phải7TeX ngườiefep tuân cpESwhịu pESw- mớiGs3r spESwống vàefep sốngGs3r mãhkhgi mãefepi. Bhkhgộ lạcGs3r hkhgcủa KoskooGs3rsh pESwđã cGs3ró 7TeXtừ lâuefep đ7TeXời lắmpESw rồi. NpESwhững ônghkhg gihkhgà mà7TeX Gs3rlão biếthkhg kefephi còefepn hkhglà một7TeX đ7TeXứa trẻhkhg, đãhkhg bpESwiết nhữngpESw ông7TeX giàhkhg khác sinhkhgh thkhgrước họ.7TeX NhpESwư vậy,7TeX s7TeXự thựcefep làefep Gs3rbộ efeplạc đãefep pESwtồn tạpESwi, bộ7TeX lefepạc là7TeX tưpESwợng trưnGs3rg chkhgho sự tuânpESw chịuhkhg hkhgcủa pESwtất c7TeXả 7TeXnhững ngườiefep thuộcGs3r bộ7TeX 7TeXlạc, nhữn7TeXg hkhgngười đã7TeX c7TeXhìm sâhkhgu trong qhkhguá khkhghứ vàhkhg Gs3rmồ m7TeXả khhkhgông cò7TeXn nhkhghớ đượefepc ởhkhg hkhgđâu. HọGs3r khônghkhg đá7TeXng kể,pESw họefep lGs3rà nhkhghững giai đ7TeXoạn. HọpESw khuấGs3rt đ7TeXi nefephư nhữngpESw đáefepm mhkhgây 7TeXtan troGs3rng mộtGs3r cefephiều pESwmùa Hạhkhg. efepLão cũngefep hkhgchỉ là mefepột giGs3rai đoạn,Gs3r vàefep 7TeXlão shkhgẽ chết.hkhg Tạohkhg hóefepa khôefepng đếefepm xỉa.pESw TpESwạo hó7TeXa chpESwỉ đặtpESw rhkhga hkhgmột nhiệm pESwvụ, hkhgban efepra mộtpESw efepluật lefepệ cpESwho kipESwếp sống7TeX. NhiệmpESw efepvụ hkhgcủa cuộpESwc đờGs3ri hkhglà vĩefepnh trpESwuyền nòi 7TeX giống, v7TeXà lefepuật hkhglệ chkhgủa tạpESwo hGs3róa hkhglà Gs3rchết. Gs3rMột thiefepếu nữpESw làGs3r mộ7TeXt sinefeph 7TeXvật efeptrông đẹp mắhkhgt, nghkhgực efepcăng hkhgphồng, thhkhgân thểhkhg mạnhefep mẽGs3r, châGs3rn bướcefep uyển7TeX chuyển,hkhg cặppESw pESwmắt 7TeXsáng trong. Nhữhkhgng nhiệmpESw efepvụ củGs3ra nGs3ràng đanpESwg chờefep đợi7TeX nànghkhg. hkhgTia 7TeXsáng tronGs3rg mắthkhg nàngpESw bừng pESw lên, pESwbước chpESwân nàngefep nha7TeXnh nhẹnpESw hơhkhgn. LúcGs3r befepạo dạGs3rn, hkhglúc bẽ7TeXn lẽnhkhg đhkhgối vớiGs3r 7TeXcác t7TeXhanh niên, nefepàng lGs3ràm pESwcho họGs3r lâyGs3r sựefep pESwbồn chhkhgồn củahkhg hkhgnàng. NànpESwg càngGs3r npESwgày cefepàng đ7TeXẹp hơnhkhg cho đến7TeX kh7TeXi 7TeXmột cpESwhàng pESwđi să7TeXn khônGs3rg cònefep tựpESw 7TeXkìm hãmpESw đượ7TeXc, đemefep nàngGs3r pESwvề lềuGs3r 7TeXcủa h7TeXắn để hkhglo vefepiệc bpESwếp npESwước, làmGs3r lụnhkhgg efepcho hắnpESw v7TeXà 7TeXđể làmGs3r mpESwẹ đànGs3r coGs3rn cGs3rủa hpESwắn. Mộhkhgt khpESwi pESwcó con cái7TeX, nhữnghkhg vẻpESw efepduyên dángefep rờiGs3r efepbỏ hkhgnàng. ChâGs3rn thkhgay pESwnàng chậm7TeX chạp7TeX vàhkhg nGs3rgượng nghịu,Gs3r mắt n7TeXàng mờGs3r efepđi vàGs3r chefepỉ hkhgcòn nhGs3rững Gs3rđứa tefeprẻ l7TeXà thấy7TeX suefepng sướnhkhgg efepkhi kềefep bênGs3r má7TeX ngGs3rười đàn pESwbà hkhgda đỏ7TeX giàpESw nGs3rua efepbên ngọnhkhg hkhglửa. Nhiệmefep 7TeXvụ c7TeXủa pESwnàng đãpESw hoànpESw tGs3rất. Chỉ7TeX Gs3rmột thời giefepan sefepau, khpESwi chớmefep cóhkhg nefepạn đóiGs3r hoặpESwc phảpESwi efepđi xaGs3r, nàefepng sẽpESw bịpESw Gs3rbỏ lại,efep giốnghkhg nhkhghư lão Gs3r đã bGs3rị bỏefep lại,hkhg giữahkhg cả7TeXnh tuhkhgyết Gs3rphủ trắefepng xóa,hkhg vớefepi mhkhgột đống7TeX cefepủi nhỏ.efep Gs3rĐó làhkhg luật lệ. 

Lão Gs3rcẩn thậnGs3r đặGs3rt mefepột thhkhganh củiGs3r efeplên đốnhkhgg lửefepa và7TeX Gs3rtiếp tụcefep su7TeXy nghĩhkhg. ĐópESw làpESw luậthkhg lệ chunghkhg c7TeXho Gs3rtất cảGs3r mefepọi vật,pESw 7TeXmọi nơiGs3r. Muỗefepi bhkhgiến pESwđi hếtGs3r khkhghi Gs3rgiá đópESwng lầhkhgn đầGs3ru. Con sóefepc hkhgnhỏ cũnhkhgg 7TeXbò hkhgđi đểpESw chếGs3rt ởefep mộtpESw nơ7TeXi xaGs3r. KhpESwi 7TeXnăm thángefep đã7TeX đèhkhg nặngpESw hkhglên chkhgon thỏ, nóefep sẽhkhg trhkhgở nêGs3rn cGs3rhậm chạp,pESw nặefepng nề7TeX vGs3rà khônhkhgg chạyhkhg thóahkhgt đefepược mó7TeXng vpESwuốt củaGs3r kẻefep thù Gs3rnữa. pESwCả g7TeXấu Gs3rto lefepớn cũng7TeX trởhkhg thefepành Gs3rvụng vpESwề, mùhkhg lò7TeXa vàefep hkhghay cáupESw 7TeXkỉnh Gs3rđể đ7TeXến nỗi 7TeX sau cùefepng vài7TeX copESwn chó7TeX cũnGs3rg hpESwạ được7TeX nhkhgó. LãGs3ro efepnhớ lạpESwi cảnhkhgh hkhglão bỏ7TeX chpESwa lã7TeXo ởefep lại phefepía thượnhkhgg ngạn7TeX sônhkhgg hkhgKlondike vàhkhgo mùa7TeX ĐôGs3rng, trướcpESw hkhgkhi v7TeXị mụcpESw sưefep* tới7TeX vớihkhg hkhgnhững cuốn efepsách Gs3rkinh vàpESw chiếpESwc h7TeXộp đự7TeXng thupESwốc mehkhgn. Đãhkhg nhiềupESw lầnpESw lãhkhgo Koskhkhgoosh chép miệnhkhgg pESwkhi 7TeXnghĩ tớ7TeXi c7TeXái Gs3rhộp đhkhgó, mặefepc dầupESw nghkhgày nGs3ray 7TeXlão pESwkhông pESwcòn npESwước bGs3rọt đhkhgể chép miệnghkhg nữa7TeX. MônGs3r thuốGs3rc pESwtrừ đahkhgu đớnhkhg thậGs3rt làGs3r pESwhay. Nh7TeXưng rốtefep pESwcuộc ôhkhgng efepmục sưpESw chkhghỉ làGs3rm phiền cefepho efephọ vefepì ô7TeXng pESwta chGs3rẳng manhkhgg lạiGs3r chútefep thịtpESw th7TeXà nefepào ch7TeXo bộ7TeX lạcpESw mhkhgà ăhkhgn lạ7TeXi khoẻ, hkhgnên chkhgác efeptay sGs3răn lhkhgên tGs3riếng Gs3rcàu pESwnhàu. Nefephưng ôn7TeXg t7TeXa chefepết pESwvì befepệnh lạ7TeXnh phổiefep ở chỗ7TeX Gs3rđường hkhgranh hkhggiới gần7TeX MayGs3ro, pESwvà sahkhgu đàhkhgn chó7TeX đã7TeX pESwlấy 7TeXmõm bớhkhgi những7TeX hkhghòn đá7TeX rpESwa để tranhefep cưefepớp pESwnắm xương7TeX tàn. 

KoskopESwosh đặt7TeX mộefept th7TeXanh củiefep Gs3rkhác hkhgvào đốnpESwg lửaefep vhkhgà thảGs3r hefepồn điefep sâefepu hơhkhgn hkhgnữa vGs3rề quá khứefep. C7TeXó mộthkhg thờiGs3r trờpESwi lGs3ràm đói7TeX kém,7TeX nhữngpESw Gs3rông gipESwà bụngGs3r léhkhgp xẹppESw pESwnằm cefepo quắphkhg bên ngọnefep pESwlửa vàefep miệng7TeX thềuefep thhkhgào kể7TeX lGs3rại nhữpESwng 7TeXtục pESwlệ ngàyefep xưpESwa khhkhgi miềhkhgn Yukohkhgn Gs3rbị bỏ Gs3rhoang suốt7TeX hkhgba mùapESw Đông,pESw r7TeXồi lạiefep bGs3rị hkhgtuyết phủGs3r lhkhgiền pESwba efepmùa HạGs3r. efepLão efepđã mấtefep bàpESw mẹpESw trong nạnGs3r đóiGs3r đóhkhg. MùapESw HpESwè đhkhgó hkhgcá thu*Gs3r* khpESwông xuấpESwt hiện,pESw bộGs3r lạ7TeXc ngónhkhgg cGs3rhờ mùaGs3r Đông, pESwmong efepmỏi hưpESwơu rừnGs3rg sẽpESw tớpESwi. Nhhkhgưng tớipESw mhkhgùa Đông7TeX hư7TeXơu rừpESwng cũn7TeXg chpESwẳng thấefepy. Đó làhkhg mộGs3rt Gs3rtình pESwtrạng Gs3rchưa hềhkhg Gs3rbao giờpESw hkhgxảy rpESwa vàpESw n7TeXgay nhữngpESw ô7TeXng giàefep bàefep hkhgcả cũng chưa7TeX gặGs3rp efepcảnh pESwđó. Gs3rHươu Gs3rrừng Gs3rkhông tớihkhg, 7TeXvà nă7TeXm đóhkhg Gs3rlà nămGs3r thứpESw bảy.pESw Tefephỏ rpESwừng không s7TeXinh sôefepi nefepẩy nở7TeX kịppESw v7TeXà cefephó thGs3rì gầy7TeX g7TeXò chkhghìa Gs3rbộ xpESwương raefep. Suố7TeXt mù7TeXa ĐônGs3rg pESwđen tối dàipESw hkhgdặc, đámefep trẻ7TeX kefephóc l7TeXóc pESwvà lhkhgăn efepra chếefept, rồihkhg đế7TeXn đànpESw bà7TeX, efeprồi efepđến nhữn7TeXg ông hkhg già, tron7TeXg mườiGs3r 7TeXngười ởGs3r bpESwộ lạefepc khôGs3rng c7TeXó lấefepy mộ7TeXt ngườiGs3r sốnefepg sótefep đểhkhg đónpESw ánhefep mặpESwt trời kh7TeXi 7TeXnó tr7TeXở Gs3rlại efepvào hkhgmùa Xuân.efep hkhgThật pESwlà mộefept vụhkhg đGs3rói kinGs3rh hồn. 

NhưnpESwg lãoGs3r cũnpESwg đefepã pESwthấy 7TeXnhững thờiGs3r dưGs3r dậtpESw, thịtefep thefepừa thpESwãi đGs3rến nhkhgỗi 7TeXthiu thối khônGs3rg efepkịp pESwăn, chhkhgó mậpefep mefepà không7TeX buồnpESw chkhghạy nữaGs3r 7TeXvì ănpESw Gs3rquá nhiềuefep Gs3r- nhữnghkhg Gs3rthời mGs3rà người tefepa trônhkhgg thGs3rấy t7TeXhú vậ7TeXt cpESwũng khôn7TeXg buồnGs3r giếhkhgt, phụefep nữpESw đ7TeXua nha7TeXu siGs3rnh đẻefep, và7TeX những cpESwăn lềupESw Gs3rchật hkhgních nhữhkhgng ti7TeXếng trẻ7TeX 7TeXcon vừa7TeX 7TeXtrai hkhgvừa gápESwi nằm7TeX Gs3rdài 7TeXra đùa nghkhghịch. 7TeXThế r7TeXồi đàhkhgn ôngpESw 7TeXno efepcơm ấhkhgm 7TeXcật lại7TeX gợpESwi rGs3ra nhữnghkhg cupESwộc tra7TeXnh Gs3rchấp xưa7TeX lên, Gs3r họ vượGs3rt qhkhgua đườngefep ra7TeXnh giGs3rới vềhkhg phhkhgía NapESwm đhkhgể Gs3rgiết nhữnghkhg ngườiefep PellypESw, vàefep 7TeXvề phía Tâyefep đhkhgể đ7TeXược pESwngồi bêhkhgn 7TeXnhững hkhgngọn lửapESw tGs3ràn cefepủa n7TeXgười TGs3ranana. LãoGs3r nhớefep lạiGs3r pESwthời lão cònhkhg nhGs3rỏ, trờihkhg 7TeXcho Gs3rdư dật7TeX, lãhkhgo Gs3rtrông thhkhgấy mộthkhg copESwn hươefepu hkhgrừng bGs3rị đànhkhg sóiefep 7TeXhạ. Zing-ha nằmpESw trênpESw tpESwuyết pESwvới efeplão c7TeXùng xeefepm cảnhefep đhkhgó pESw- Zefeping-ha, mhkhgà sa7TeXu efepnày thànhGs3r tay sănpESw efepkhôn ngo7TeXan nhấtpESw pESwvà shkhgau chkhgùng Gs3rđã hkhgngã vàpESwo mefepột lỗefep khkhghông khíhkhg pESwở YukonGs3r***. Một thánefepg sauhkhg, ngườihkhg Gs3rta tpESwìm thefepấy hắefepn troefepng Gs3rdáng điệ7TeXu đangGs3r Gs3rbò đượcGs3r nửefepa chừng7TeX thefepì bị băng7TeX efepgiá làmhkhg cóng7TeX lại. 

7TeX Lại nóiefep đếnhkhg cGs3ron hươupESw rừhkhgng. Hômhkhg đóhkhg Zin7TeXg-ha hkhgcùng lãefepo 7TeXbắt 7TeXchước pESwđi săGs3rn Gs3rbắn theopESw lối ngườihkhg lớGs3rn. ỞGs3r efeplòng suốipESw, c7TeXhúng befepắt gặp7TeX Gs3rvết 7TeXchân mớGs3ri củefepa mộtGs3r coGs3rn 7TeXhươu rừng cùngpESw với7TeX Gs3rvết ch7TeXân củaGs3r nGs3rhiều chkhghó sói.Gs3r "MộtpESw pESwcon hefepươu efepgià", ZinGs3rg-ha xem vế7TeXt pESwchân mGs3rau hơn7TeX vGs3rà nópESwi, "7TeXMột cohkhgn hươGs3ru già,hkhg kpESwhông thkhgheo kịphkhg đpESwàn. Đefepàn sói chặnGs3r pESwnó rờiefep pESwkhỏi hkhgnhững cohkhgn k7TeXhác vàGs3r chúnhkhgg efepsẽ thehkhgo riế7TeXt đến7TeX cùng."Gs3r Gs3rVà đúng nhưGs3r vpESwậy. Gs3rĐó là7TeX pESwđường lốiGs3r củpESwa ch7TeXúng. SuốtGs3r ngày7TeX đêmpESw khôn7TeXg hkhglúc nàGs3ro nghỉpESw, chkhghúng hkhgsẽ theo sá7TeXt gót7TeX, chặefepn đGs3rầu mũiefep, Gs3rchúng sẽGs3r pESwtheo lpESwiền copESwn hpESwươu cpESwho đến7TeX cùngGs3r. Zing-ha efep và lã7TeXo Gs3rđã cảhkhgm thấyefep lònefepg pESwham muốn7TeX xepESwm c7TeXảnh máupESw Gs3rrơi rừngefep rựcefep nổihkhg lênefep. L7TeXúc sóihkhg hạ hkhg sát hươu7TeX sefepẽ làhkhg mộefept cảnhhkhg đánGs3rg xehkhgm lắm! 

Hai ngườpESwi rảohkhg bướefepc the7TeXo vế7TeXt châhkhgn. VếtpESw chânefep 7TeXrõ đếGs3rn nỗiGs3r ngefepay Kosk7TeXoosh, nhìnGs3r chậm vpESwà 7TeXkhông thạopESw về7TeX góefept châpESwn, Gs3rcũng cefepó 7TeXthể nhắ7TeXm mắpESwt t7TeXheo được.Gs3r Họhkhg tefepheo sáGs3rt góefept cuộhkhgc săn đuổiGs3r, mỗiGs3r bước7TeX lạiefep đọ7TeXc thhkhgêm cápESwi thảmGs3r cảnh7TeX hpESwung bạ7TeXo mefepới Gs3rvừa diễnpESw raGs3r. 7TeXBây gpESwiờ họ tpESwới 7TeXchỗ cefepon hươupESw r7TeXừng đứngGs3r lạpESwi đểpESw chốngpESw c7TeXự; tuyếhkhgt hkhgđã bpESwị gihkhgày efepxéo vefepà xáefepo trộn tứGs3r pefephía, mỗihkhg pESwbề dàhkhgi vàoGs3r khoefepảng efepbề caefepo cGs3rủa hkhgba efepngười 7TeXlớn. Ởefep giữapESw pESwlà nhữngefep vết cpESwhân hkhghằn sâupESw efepcủa cohkhgn vpESwật 7TeXbị săhkhgn đuefepổi, vàhkhg khGs3rắp chupESwng quaefepnh làGs3r dấefepu châGs3rn nônefepg hơn củhkhga đàefepn hkhgsói. hkhgTrong khkhghi nhữngGs3r coGs3rn khácpESw l7TeXo giết,7TeX hkhgthì mộtGs3r vàhkhgi co7TeXn só7TeXi Gs3rnằm nghiêng mộefept bênpESw Gs3rđể ngefephỉ. MìGs3rnh chún7TeXg efepin efephằn xuốngGs3r tuyếtGs3r trôpESwng 7TeXrõ rpESwàng npESwhư chkhghúng Gs3rmới npESwằm trước đó7TeX một7TeX chút.hkhg Mefepột cohkhgn spESwói 7TeXđã bị7TeX chkhgon efepvật điênhkhg cuồnGs3rg kpESwia hú7TeXc trúngefep efepvà 7TeXdẫm lên pESwcho đến7TeX chếthkhg. MộtpESw vGs3rài 7TeXcái xefepương nhẵnhkhg nhhkhgụi chứngpESw tỏ7TeX điều7TeX đó. 

Mefepột lầnpESw nữGs3ra hkhghọ lạipESw ngưnefepg befepước ởhkhg chỗefep dừngGs3r lạhkhgi thpESwứ nhì.7TeX Tạihkhg đâefepy coGs3rn vefepật pESwto lớnGs3r đã efepchiến Gs3rđấu m7TeXột cáchpESw tuyệthkhg vọngefep. NGs3ró pESwđã bị7TeX vefepật ngãefep hefepai lần,efep npESwhư nhữn7TeXg pESwvết Gs3rtrên tuyết hkhgcho hpESwọ th7TeXấy, vGs3rà haGs3ri lGs3rần nóGs3r đ7TeXã đánh7TeX hkhgtan đượcpESw n7TeXhững coefepn sópESwi huhkhgng hăng,pESw rồi gượng7TeX đứng7TeX lê7TeXn. hkhgNó đhkhgã hoà7TeXn tấtGs3r nhiefepệm vhkhgụ 7TeXtừ lâ7TeXu, như7TeXng Gs3rvẫn efepcòn thiGs3rết thkhgha với chkhguộc sốngGs3r. ZingpESw-ha nópESwi rằ7TeXng Gs3rmột cefepon hươupESw rpESwừng efepđã hkhggục ngã7TeX mGs3rà cònGs3r đefepứng lêefepn 7TeXđược thì thậtefep 7TeXlà lạefep, nhưefepng rõGs3r refepàng cohkhgn nàpESwy pESwđã đứnGs3rg Gs3rlên đGs3rược. 7TeXNghe họefep efepkể lạiefep chuyệGs3rn này pESwchắc lãoefep phefepù thủyGs3r sefepẽ nhGs3rìn thấefepy nhữngGs3r triệupESw Gs3rchứng và7TeX điefepềm kỳhkhg lạ. 

efep Đi nefepữa, họ7TeX tớhkhgi chỗ7TeX efepcon hhkhgươu rừpESwng trGs3rèo lêhkhgn hkhgbờ đ7TeXể to7TeXan thGs3róat vào7TeX rừ7TeXng cây.efep Nhưng kẻefep thùhkhg pESwcủa nó7TeX đãGs3r từGs3r phía7TeX hkhgsau chồm7TeX tới,7TeX đếhkhgn nỗipESw nhkhgó Gs3rphải lùiGs3r lạiefep vàefep npESwgã ngửGs3ra lê7TeXn chúng, pESwđè lpESwên hhkhgai c7TeXon sâu7TeX xuố7TeXng tuyết.Gs3r hkhgRõ ràn7TeXg lhkhgà shkhgắp đGs3rến hkhggiờ phútefep hạGs3r efepsát, hkhgvì những c7TeXon Gs3rkhác đãpESw bGs3rỏ 7TeXmặc 7TeXhai copESwn khkhgia lefepại khônghkhg đụngGs3r efeptới. Họefep đipESw qpESwua h7TeXai chặhkhgng dừng lpESwại nữefepa, hahkhgi chỗGs3r rấtpESw gầnGs3r n7TeXhau. Bây7TeX giờefep dGs3rấu chGs3rân có7TeX 7TeXpha hkhgmàu đỏ7TeX vàefep n7TeXhững vết 7TeXchân đềuhkhg đặhkhgn c7TeXủa cefepon vậthkhg hkhgto l7TeXớn trôefepng đã7TeX xiêuhkhg vẹoGs3r 7TeXvà ngpESwắn efephơn. hkhgThế rồipESw họ7TeX ngh7TeXe thấy nhữnpESwg tiếng7TeX độpESwng đầuhkhg thkhgiên efepcủa cuộcGs3r chefepiến đ7TeXấu efep- kpESwhông phhkhgải nhữ7TeXng t7TeXiếng tru hkhgdài củ7TeXa cuhkhgộc săefepn đuefepổi, efepmà 7TeXnhững tiGs3rếng sủefepa ngắefepn hkhgnhát gừ7TeXng báefepo hiệupESw Gs3rmột trefepận xáp pESwlá càpESw vefepà tiếnpESwg rpESwăng cắ7TeXn efepvào thefepịt. BGs3rò ngưhkhgợc chiềefepu gió,Gs3r Zinefepg-ha hkhgnằm sáhkhgt bụ7TeXng xuống tuyGs3rết, pESwvà cùnefepg vớiGs3r hắnGs3r lpESwà Koskooshefep, ngưhkhgời màpESw sahkhgu nàpESwy làGs3rm chefepúa tểGs3r dpESwân trong bhkhgộ lạc.hkhg Hefepai ngGs3rười cùnpESwg gGs3rạt nhữngGs3r cành7TeX câpESwy hkhggỗ befepách lpESwòa xòapESw vhkhgà efepnhìn vhkhgề phhkhgía trước. Họefep đ7TeXược chứngpESw kGs3riến pESwcảnh Gs3rcuối cùng. 

efep Giống như7TeX tGs3rất efepcả nhữngGs3r cảmhkhg tưởngefep Gs3rcủa tGs3rhời trGs3rẻ, cảnhefep tượhkhgng hãefepy còefepn rõefep rệtpESw tronefepg trí nefephớ lãohkhg, vefepà cặGs3rp Gs3rmắt mờGs3r Gs3rcủa lefepão nGs3rhìn cảefepnh cuốipESw c7TeXùng hiệnGs3r hkhgra linhkhgh 7TeXđộng nhpESwư trong thờiefep xGs3ra xưpESwa ấhkhgy. Koskooshkhgh ngạ7TeXc efepnhiên vềhkhg đi7TeXều nàpESwy; vGs3rì tronefepg nhữnpESwg efepngày thkhgheo sau, kpESwhi 7TeXlão làefep 7TeXngười lGs3rãnh đạoefep vpESwà đứnpESwg đầpESwu pESwhội đồngefep hkhgbộ lạefepc, lefepão đhkhgã pESwthực hiện Gs3r những t7TeXhành tích7TeX lớnGs3r l7TeXao vàpESw đhkhgã làmefep cGs3rho ngườGs3ri Pelhkhgly luô7TeXn mGs3riệng nguyềnhkhg rủapESw tên Gs3rlão, efepđó lpESwà Gs3rchưa hkhgnói tớpESwi ngưpESwời 7TeXda trắefepng Gs3rkỳ dị****pESw màhkhg pESwlão đãGs3r gi7TeXết tronpESwg mộpESwt cuộc đấpESwu côngefep khaipESw, mhkhgỗi ngườiefep m7TeXột copESwn daGs3ro cầmefep tay. 

Lão n7TeXghĩ mộpESwt hpESwồi l7TeXâu vềefep hkhgthời trpESwai hkhgtrẻ của7TeX efeplão, 7TeXcho đếnpESw pESwkhi ngọnGs3r lửapESw tàpESwn x7TeXuống và khhkhgi Gs3rcái lạnhGs3r cắtpESw s7TeXâu hơnefep vàoefep dpESwa lpESwão. L7TeXần nàyhkhg efeplão tiếefepp thê7TeXm hefepai thhkhganh cefepủi vào pESwngọn lửa7TeX vàGs3r đhkhgo lạihkhg efepxem cuefepộc sốngefep củahkhg pESwlão efepcòn đượcpESw ba7TeXo lâhkhgu vớipESw Gs3rnhững thanefeph còn efeplại. NếuGs3r Sihkhgtcum-to-ha chhkhgịu npESwhớ pESwlời ônGs3rg ngọefepai củaefep nefepó vhkhgà nhặt7TeX ômhkhg Gs3rcủi lớnGs3r hơnGs3r, thì nhữhkhgng pESwgiờ efepsống c7TeXủa lãhkhgo sGs3rẽ defepài hơn.hkhg Thhkhgật Gs3rlà mộtGs3r chpESwuyện dễhkhg dàng.7TeX Nhưefepng nGs3ró vefepẫn là một7TeX đứ7TeXa bépESw vôGs3r Gs3rtâm. NóGs3r khô7TeXng ngefephĩ hkhggì đếnefep ng7TeXười tGs3riền bốiefep từGs3r khpESwi HảipESw 7TeXLy, Gs3rcháu nội pESwZing-ha, hkhgbắt pESwđầu đểefep Gs3rmắt t7TeXới nóGs3r. pESwChà, đi7TeXều pESwđó cópESw pESwgì quaGs3rn trọngGs3r? Lefepúc efepcòn trẻ truGs3rng, efeplão efepđã cGs3rhẳng hànhhkhg độnhkhgg nhhkhgư tpESwhế là7TeX gì?efep pESwCó mộpESwt Gs3rlúc hkhglão đãGs3r lhkhgắng nhkhgghe t7TeXrong im lhkhgặng. CGs3ró thểpESw chkhgon tpESwrai lGs3rão 7TeXđã mềm7TeX lGs3ròng, Gs3rvà Gs3rnó cùnGs3rg đpESwàn chefepó qefepuay hkhglại đhkhgể đưa cGs3rha g7TeXià củapESw Gs3rnó cùngGs3r vớefepi befepộ lạchkhg tớipESw chhkhgỗ pESwnhiều hefepươu nhkhgai béefepo mập. 

Lão defepỏng taefepi nghefepe ngópESwng, tríhkhg 7TeXóc hkhgđang bốipESw rốiefep củahkhg pESwlão lhkhgắng đpESwi Gs3rtrong chốGs3rc lát. Khôngefep mộtpESw tiefepếng độnpESwg nhẹ.hkhg KpESwhông có7TeX efepgì Gs3rcả. MộpESwt mìhkhgnh lãopESw hkhgthở phGs3rì phà7TeXo gefepiữa cảnh êmGs3r lặ7TeXng hoanGs3rg hkhgvu. Thhkhgật l7TeXà côefep độc.Gs3r I7TeXm nghehkhg! CáipESw Gs3rgì đpESwó? Gs3rLão r7TeXùng mìnGs3rh. TGs3riếng rống Gs3rdài efepquen thuộefepc pGs3rhá vỡGs3r khoảnpESwg khkhghông, Gs3rvà nóGs3r ở7TeX 7TeXngay 7TeXkế bhkhgên. ThGs3rế rồiefep, Gs3rtrong cặp7TeX mắt tốihkhg sầmGs3r củpESwa l7TeXão hiệhkhgn lênpESw hìnpESwh ảnhefep Gs3rcon hươu7TeX rừ7TeXng pESw- c7TeXon hươhkhgu rừhkhgng già7TeX pESwnua hkhg- sườn bịefep cắn7TeX efepnát pESwvà hGs3rai befepên hkhghông rònghkhg máu,efep cGs3rái Gs3rbờm bịhkhg xâefepu xéhkhg, vGs3rà Gs3rcặp sừngGs3r nhGs3riều gạc cúihkhg sát7TeX xuốhkhgng đấtefep cònpESw cefepố húefepc chefepo tớiefep 7TeXcùng. LpESwão thấyefep nhữngGs3r hìnhpESw 7TeXthù màuefep xámpESw hkhgvụt qua vGs3rụt Gs3rlại, những7TeX cặphkhg efepmắt efeplong l7TeXanh, efepnhững pESwcái lưGs3rỡi 7TeXthè Gs3rlè, nhữnGs3rg hàmhkhg răng nhọnpESw hoắt7TeX pESwlòng ròGs3rng nư7TeXớc dãihkhg. LãopESw t7TeXhấy 7TeXcái vòng7TeX t7TeXròn xá7TeXp gầefepn lGs3rại c7TeXho đếnhkhg kh7TeXi chỉ còn7TeX Gs3rlà mefepột chpESwấm 7TeXđen giữa7TeX đámpESw tuyếhkhgt bpESwị dàypESw xéo. 

Một cáhkhgi mGs3rõm lạnhpESw chạGs3rm vhkhgào efepmá lãefepo lGs3ràm đầu7TeX ó7TeXc lãGs3ro 7TeXquay vềhkhg 7TeXhiện tạ7TeXi. TpESway lãoGs3r đefepưa vội vàoefep đống7TeX Gs3rlửa rútefep rGs3ra mộtGs3r thGs3ranh củGs3ri efepđang chefepáy. Bhkhgàng efephoàng mộtefep láefept vìefep cefepái sợ truGs3ryền thốngefep đefepối vớpESwi lòa7TeXi nGs3rgười, chkhgon vhkhgật efepkia lhkhgùi l7TeXại, Gs3rhú efeplên mộtefep tiế7TeXng dpESwài để gGs3rọi đồngefep bọn;Gs3r nhữnhkhgg cefepon nàefepy tpESwrả lhkhgời ngefepay, chefepo đếnGs3r khGs3ri mộtefep vòn7TeXg nhữngGs3r 7TeXcon vậpESwt đầu pESwxám, efepmiệng rhkhgớt rãGs3ri, qefepuây quầnhkhg hkhgxung qGs3ruanh. 7TeXLão lpESwắng pESwnghe nhữnpESwg hkhgtiếng 7TeXgầm gừ tiếnGs3r lpESwại 7TeXgần; nhữnhkhgg coGs3rn vậGs3rt thởhkhg hổpESwn hểnefep Gs3rkhông chịu7TeX tản7TeX đefepi. 7TeXBây Gs3rgiờ mộtpESw cGs3ron đưa ngựchkhg hkhgra Gs3rphía trướhkhgc, 7TeXrồi lếtefep mefepình tớ7TeXi gần,hkhg đếnefep copESwn tpESwhứ hhkhgai, Gs3rrồi đếhkhgn 7TeXcon thứhkhg ba, nhưpESwng khô7TeXng cefepon nhkhgào lefepùi lpESwại Gs3rcả. LpESwão cònGs3r bấuGs3r víuGs3r lấypESw cGs3ruộc đờhkhgi l7TeXàm gì?7TeX hkhgLão tự hỏefepi, rGs3rồi efepbỏ tha7TeXnh củpESwi đapESwng chá7TeXy xuốnghkhg tuyefepết. ThaGs3rnh củipESw Gs3rlèo xefepèo t7TeXắt ngấm.hkhg Cái vònhkhgg tpESwròn gầhkhgm gừ7TeX mộtGs3r 7TeXcách bồnefep chồpESwn npESwhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?