You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: 5aKAThe 5aKALaw rFZWof Life

Lão Koskoosh chăxJRxm chAiGeú ngAiGehe xJRxhau háAiGeu. TxJRxuy sEJimắt sEJilão đãrFZW mxJRxờ xJRxtừ l5aKAâu, nhưxJRxng tAiGeai lãAiGeo còn thí5aKAnh 5aKAlắm, rFZWvà sEJimột tixJRxếng độngrFZW rFZWkhẽ cũng5aKA thấurFZW t5aKAới c5aKAái trírFZW thônxJRxg 5aKAminh rFZWsuy kémrFZW vẫnsEJi còn n5aKAằm sa5aKAu vầsEJing trán5aKA rFZWkhô rFZWhéo, nsEJihưng khôngxJRx c5aKAòn để5aKA xJRxý đến5aKA việcrFZW đAiGeời nữa.xJRx À!sEJi ĐóxJRx là Sit5aKAcum-to-ha đan5aKAg thAiGee trFZWhé nguyềxJRxn rủaAiGe đàn5aKA chóAiGe màsEJi nxJRxàng đásEJinh đAiGeập vàsEJi vxJRxỗ 5aKAvề xJRxđể buộc vàrFZWo dây5aKA cương5aKA. SixJRxtcum-to-ha làsEJi AiGecháu ngọrFZWai lãsEJio. rFZWNhưng nàxJRxng quárFZW brFZWận AiGenên chẳnsEJig thèm nghĩxJRx tớiAiGe ôAiGeng sEJingọai già5aKA nAiGeua ngxJRxồi trrFZWơ trsEJiọi 5aKAtrên AiGetuyết, tuyệtsEJi vọn5aKAg vàxJRx yếu đuối.sEJi PhảirFZW nhổxJRx trạsEJii xJRxcho 5aKAxong. CoxJRxn sEJiđường dàiAiGe 5aKAđang chờsEJi đợiAiGe troxJRxng kh5aKAi nhữngAiGe đoạn ngàyAiGe ngắnxJRx ngủxJRxi sEJikhông ch5aKAịu chậmxJRx lạixJRx. CuộcAiGe sốngrFZW AiGevà sEJinhững bổnAiGe phậnxJRx cAiGeủa cuộsEJic sốngxJRx chứ khônsEJig 5aKAphải củasEJi csEJiái chếsEJit, giụsEJic gixJRxã nàng.5aKA MsEJià xJRxbây gAiGeiờ sEJilão xJRxgần vớirFZW c5aKAái csEJihết lắm rồi. 

5aKA Ý ngsEJihĩ đrFZWó rFZWlàm lãoAiGe AiGegià horFZWảng hốtrFZW rFZWtrong m5aKAột lúcxJRx. LãrFZWo đưa5aKA bàxJRxn trFZWay tsEJiê lrFZWiệt xJRxrun rẩy sờsEJi soạAiGeng đốngxJRx c5aKAủi k5aKAhô xJRxnhỏ xJRxbé bênsEJi cạnh5aKA lão.rFZW ChắcAiGe cxJRxhắn làrFZW đốrFZWng củixJRx nằxJRxm đórFZW, bàxJRxn tay lAiGeão lạirFZW rụtrFZW v5aKAề v5aKAà n5aKAằm ẩn5aKA dxJRxưới xJRxnhững tấmAiGe 5aKAda th5aKAú rácsEJih rưới5aKA bẩnsEJi thỉu,xJRx vàAiGe lãoAiGe lại chăAiGem chúsEJi 5aKAnghe ngAiGeóng. TiếxJRxng sxJRxột sEJisọat cxJRxủa nhữrFZWng tấm5aKA dxJRxa crFZWho lãxJRxo bxJRxiết rAiGeằng rFZWcăn lều sEJibằng dxJRxa hưsEJiơu crFZWủa viêxJRxn chAiGeúa bộAiGe l5aKAạc đãrFZW đượcxJRx dỡsEJi xu5aKAống vàAiGe đanrFZWg đượAiGec nérFZWn gọnxJRx l5aKAại cho dAiGeễ 5aKAmang đAiGei. sEJiViên ch5aKAúa tsEJiể lrFZWà corFZWn sEJilão, rFZWhắn caAiGeo lớn,sEJi lựxJRxc xJRxlưỡng, cầm5aKA đầuAiGe rFZWbộ 5aKAlạc và sEJilà mộsEJit trFZWay trFZWhiện xạ.rFZW TrorFZWng rFZWkhi phụAiGe nữxJRx vấtsEJi vảrFZW lrFZWo li5aKAệu hànxJRxh AiGetrang củaAiGe trại,5aKA giọng hắn5aKA sEJivang rFZWlên, rFZWquở tráchsEJi họAiGe chậmxJRx cAiGehạp. Lã5aKAo KoskosEJiosh lsEJiằng trFZWai. ĐâxJRxy l5aKAà l5aKAần cuối csEJiùng lãAiGeo AiGecòn ng5aKAhe giọnxJRxg đxJRxó. TsEJiúp lềuxJRx củaxJRx GeehAiGeow đãrFZW dỡrFZW rồi!sEJi V5aKAà nAiGehà củrFZWa Tusken cũsEJing dỡsEJi rồi!5aKA Bả5aKAy, tám,AiGe chínsEJi; chỉAiGe còAiGen xJRxlều củAiGea lsEJião ph5aKAù tsEJihủy cAiGeòn đứngrFZW màAiGe thôi. Kìa!xJRx BâAiGey giờsEJi họxJRx dỡAiGe đếnxJRx t5aKAúp lxJRxều đóAiGe sEJirồi. LãoAiGe nsEJighe thấyAiGe tiếngxJRx lãxJRxo xJRxphù thủyrFZW cAiGeằn nhằn tronsEJig xJRxkhi hắnAiGe 5aKAxếp lều5aKA lênAiGe xsEJie trượtAiGe tuyết.rFZW MộtxJRx đứaAiGe sEJinhỏ 5aKAlè nhsEJiè AiGekhóc vàrFZW một thiếurFZW phAiGeụ cấtAiGe AiGetiếng hátrFZW rFZWru trầmrFZW trầAiGem tronxJRxg hxJRxọng 5aKAđể dỗ5aKA dà5aKAnh nAiGeó. sEJiLão girFZWà ng5aKAhĩ, thằng Koo-rFZWtee, mộtAiGe đứarFZW brFZWé haxJRxy quấy5aKA AiGenhư vậyxJRx rFZWlà vìAiGe 5aKAnó xJRxkhông sEJiđược khoAiGeẻ lắm.rFZW CóxJRx lẽ nórFZW c5aKAũng chẳnrFZWg 5aKAsống đượrFZWc baAiGeo lâxJRxu AiGenữa, ngưrFZWời xJRxta sxJRxẽ 5aKAđốt lửAiGea xJRxđể khosEJiét 5aKAmột cáixJRx hố txJRxrong tuAiGeyết vàAiGe xếpAiGe đ5aKAá xJRxlên trênAiGe đểxJRx grFZWiữ ch5aKAo xJRxchó 5aKAsói AiGekhỏi bsEJiới xác5aKA rxJRxa. ChàrFZW, chAiGeuyện ấy crFZWó sEJigì xJRxlà qusEJian hsEJiệ. NhixJRxều lắmxJRx thìsEJi nósEJi csEJiũng chỉAiGe sAiGeống đượcrFZW AiGeít nă5aKAm n5aKAữa, xJRxmà b5aKAữa đrFZWói bữa 5aKAno. VàAiGe rốtAiGe cAiGeuộc TửsEJi ThầnsEJi xJRxđã chực5aKA sAiGeẵn, xJRxluôn lrFZWuôn đóixJRx sEJivà xJRxđói h5aKAơn xJRxai hết5aKA, sẽ xJRx dang xJRxtay đrFZWón đợi. 

TiếnsEJig rFZWgì đó?rFZW sEJiÀ, mọxJRxi ngườAiGei đxJRxang buxJRxộc xJRxxe AiGevà giónxJRxg d5aKAây cương.AiGe LãosEJi l5aKAắng nghsEJie vsEJiì lão sẽsEJi chẳng5aKA xJRxcòn baAiGeo gsEJiiờ AiGeđược ngxJRxhe AiGenữa. TirFZWếng AiGeroi sEJivun v5aKAút AiGegiáng xusEJiống giữAiGea đxJRxàn chó. HãysEJi lắngrFZW ngxJRxhe chúsEJing rítAiGe! Chún5aKAg rFZWghét xJRxcông việc5aKA sEJinặng nhxJRxọc xJRxvà AiGenhững đoạnAiGe đườAiGeng dài5aKA biết baosEJi! AiGeLần luợtAiGe, x5aKAe trư5aKAợt tuyAiGeết cxJRxhuyển rFZWđộng chậm5aKA chạpsEJi để5aKA rồirFZW biến5aKA dầ5aKAn rFZWtrong im lặnsEJig. ChúngAiGe đãAiGe đxJRxi hết.rFZW Chún5aKAg đãsEJi khuấtAiGe khỏiAiGe đờirFZW lão,AiGe xJRxvà lãrFZWo đứngsEJi rFZWcô đơnAiGe trước giờrFZW phAiGeút csEJiay xJRxđắng cuốirFZW cùngxJRx củaAiGe crFZWuộc đời5aKA. KhôngxJRx. TuyếtrFZW xJRxlạo xạorFZW dướsEJii đôixJRx giày daAiGe, mộ5aKAt ngrFZWười đứxJRxng b5aKAên l5aKAão, một5aKA bànsEJi xJRxtay nAiGehẹ nhàng5aKA đặtrFZW lêxJRxn đầusEJi lãAiGeo. C5aKAon lsEJião quả thựAiGec sEJitử xJRxtế lxJRxắm mới5aKA đốiAiGe xAiGeử AiGenhư thếsEJi. Lão5aKA xJRxnhớ lạirFZW nhữnsEJig ôn5aKAg lãrFZWo khsEJiác mxJRxà AiGecon xJRxtrai không cAiGehịu đợirFZW nsEJián lạiAiGe sa5aKAu khAiGei bộrFZW sEJilạc đãrFZW đ5aKAi hrFZWết. AiGeNhưng AiGecon 5aKAtrai l5aKAão đãxJRx xJRxở lại. xJRxLão thả5aKA hxJRxồn vềsEJi sEJiquá khứ,5aKA AiGecho xJRxđến kh5aKAi tisEJiếng củaxJRx chàn5aKAg tr5aKAai trxJRxẻ lôiAiGe kéo5aKA AiGelão trxJRxở sEJivề hiện tại. 

sEJi"Cha xJRxthấy bằ5aKAng lxJRxòng chứ?"sEJi Chàn5aKAg hỏi. 

AiGe Lão trảsEJi lời:5aKA "xJRxCha bằngsEJi lòng!" 

"Bên cạ5aKAnh csEJiha cóxJRx 5aKAcủi đó,sEJi" chànrFZWg trFZWrai n5aKAói tsEJiiếp, "xJRxvà lửasEJi cháy mạAiGenh. BurFZWổi ssEJiáng 5aKAtrời AiGeu á5aKAm v5aKAà đãAiGe bớt5aKA lạnh5aKA r5aKAồi. TuxJRxyết sắxJRxp rơirFZW. xJRxNgay AiGebây gxJRxiờ tuyết cũxJRxng đanAiGeg rơixJRx rồi." 

"5aKAPhải, ngasEJiy lúxJRxc nà5aKAy tuyếtxJRx đanrFZWg rơi!" 

"CsEJiác ngư5aKAời trosEJing AiGebộ lạ5aKAc vAiGeội lắm.rFZW H5aKAành lýrFZW của5aKA hxJRxọ nsEJiặng sEJinề mAiGeà bụnsEJig họ5aKA lsEJiại lép xrFZWẹp AiGevì thiếrFZWu ăn.rFZW ĐườngAiGe dàirFZW nênAiGe họrFZW phải5aKA đ5aKAi xJRxcho AiGemau. TAiGehôi corFZWn sEJiđi AiGeđây. 5aKACha bằng AiGe lòng chứ?" 

5aKA "Bằng lònrFZWg. xJRxCha nhưsEJi cAiGehiếc lásEJi năm5aKA ngsEJióai cònxJRx sótsEJi lạAiGei, dínhxJRx vấtsEJi vAiGeưởng một xJRxchút ởAiGe cuống.rFZW LàrFZWn g5aKAió AiGeđầu tiênrFZW thổiAiGe sEJilà chrFZWa rụngxJRx. sEJiTiếng crFZWủa crFZWha AiGegiống nhxJRxư tiếnsEJig một 5aKAbà lão.AiGe M5aKAắt ch5aKAa khôngrFZW AiGecòn dẫ5aKAn đường5aKA cxJRxho chân5aKA csEJiha đsEJii, 5aKAchân chAiGea nặngsEJi nề, ngườirFZW AiGecha mệxJRxt xJRxmỏi, chrFZWa bsEJiằng lòng." 

LrFZWão cxJRxúi đAiGeầu mãnsEJi nxJRxguyện xJRxcho đếnxJRx kh5aKAi tAiGeiếng tuysEJiết lạoAiGe xạosEJi bAiGeiến hếtsEJi trorFZWng khxJRxông gian, vàxJRx lãosEJi birFZWết xJRxrằng cxJRxon sEJilão đãrFZW đsEJii xrFZWa k5aKAhông còrFZWn gọsEJii lạisEJi đxJRxược 5aKAnữa. TarFZWy lãorFZW vội vàng5aKA quờsEJi quạngsEJi sờAiGe đxJRxống củi.AiGe Chỉ5aKA còrFZWn đốn5aKAg củisEJi nxJRxày xJRxđứng giữasEJi lãorFZW AiGevà cõrFZWi xJRxvĩnh rFZWcửu đang hxJRxá miệnrFZWg 5aKAchờ đóAiGen lãosEJi. Nh5aKAư vậ5aKAy AiGelà đời5aKA lrFZWão chsEJiỉ cònAiGe đoxJRx bằnrFZWg mộtAiGe mớxJRx cxJRxủi. Lần 5aKAlượt từngrFZW xJRxthanh AiGecủi mộtAiGe sEJisẽ tirFZWếp tAiGehêm vàorFZW ngọnAiGe lửaAiGe, sEJivà cứsEJi nhưxJRx thế,rFZW sEJithần csEJihết 5aKAsẽ lần từnsEJig bước5aKA tiếnrFZW tớ5aKAi lãorFZW. KhAiGei thaAiGenh c5aKAủi cuxJRxối cùsEJing đã5aKA chá5aKAy hrFZWết, sưxJRxơng tuyết lạnh5aKA lẽoxJRx sẽAiGe trở5aKA n5aKAên khố5aKAc xJRxliệt. HarFZWi c5aKAhân AiGelão sẽAiGe chịu5aKA khuấtAiGe phụsEJic trướcrFZW, rồixJRx đế5aKAn hai taAiGey lão,AiGe xJRxvà sựxJRx têsEJi AiGecứng sẽ5aKA dầnrFZW xJRxdần chuysEJiển từxJRx ngòa5aKAi và5aKAo đsEJiến giữa5aKA cAiGeơ xJRxthể lão.sEJi Đầu lão5aKA sẽAiGe grFZWục vsEJiề 5aKAphía t5aKArước, tỳAiGe vAiGeào sEJihai AiGeđầu g5aKAối, vàsEJi lã5aKAo sẽAiGe nghỉsEJi giấcrFZW nAiGegàn thu, AiGethật lrFZWà dễAiGe rFZWdàng. NgườisEJi đời5aKA aAiGei cAiGeũng chAiGeết 5aKAmột lần. 

LAiGeão khô5aKAng thxJRxan vxJRxãn. ĐAiGeó AiGelà lxJRxề lốisEJi crFZWủa sEJikiếp sốngAiGe mxJRxà, cAiGeó gAiGeì bxJRxất côngrFZW đAiGeâu? LAiGeão AiGera đời g5aKAần v5aKAới đAiGeất, lãorFZW đã5aKA sốngAiGe gxJRxần vrFZWới AiGeđất, vxJRxà lurFZWật lệxJRx phátsEJi sEJinguyên ởsEJi đósEJi khôsEJing có AiGegì mớixJRx lạxJRx đối5aKA vsEJiới lão.xJRx ĐórFZW 5aKAlà luAiGeật 5aKAlệ đsEJiối vớ5aKAi txJRxất csEJiả mọrFZWi tsEJihể xácrFZW. Tạ5aKAo h5aKAóa không nAiGeương xJRxtay vsEJiới txJRxhể xáAiGec. TAiGeạo xJRxhóa khôngAiGe hềsEJi sEJichú AiGeý xJRxtới cárFZWi vậ5aKAt rFZWcụ thAiGeể mAiGeà nrFZWgười ta mệnhxJRx dxJRxanh lxJRxà xJRxcá sEJinhân. AiGeTạo 5aKAhóa chỉxJRx chúsEJi ýAiGe xJRxtới chủng5aKA lọ5aKAai, rFZWtới 5aKAnòi giống.sEJi ĐósEJi là đisEJiều trừuAiGe tượngAiGe sâurFZW xsEJia xJRxnhất msEJià đầuxJRx óAiGec maxJRxn rợ5aKA củarFZW sEJilão sEJiKoskoosh rFZWcó AiGethể rFZWhiểu được, nAiGehưng lãxJRxo hiểusEJi mộrFZWt cácsEJih thấu5aKA đáoxJRx. LãoxJRx AiGeđã trônrFZWg thrFZWấy xJRxnó thểsEJi hisEJiện tronxJRxg mọixJRx cuộxJRxc sống. NhựarFZW câ5aKAy trà5aKAn ứaAiGe, màsEJiu 5aKAxanh rờ5aKAn của5aKA xJRxmầm lsEJiiễu, lásEJi v5aKAàng r5aKAụng 5aKA- chỉsEJi mộtxJRx sự kiệnxJRx nàyAiGe cũng5aKA đ5aKAủ đxJRxể diễrFZWn tảxJRx rFZWtất 5aKAcả lịchrFZW sử5aKA. NrFZWhưng tạosEJi 5aKAhóa rFZWđều đặtsEJi cAiGeho cásEJi sEJinhân một nhi5aKAệm vụsEJi. N5aKAếu hắn5aKA AiGekhông làsEJim tròsEJin nhrFZWiệm vụrFZW sEJiđó, h5aKAắn sẽsEJi ch5aKAết. MàsEJi nrFZWếu rFZWlàm trAiGeòn nhiệm vụxJRx đó,AiGe thìsEJi cũxJRxng sEJivậy, hắxJRxn xJRxvẫn phsEJiải chếtAiGe. TxJRxạo hóAiGea khônxJRxg hềsEJi qrFZWuan xJRxtâm, cósEJi rất nhiềuAiGe ngườiAiGe đãsEJi rFZWtuân cAiGehịu 5aKAvà cxJRxhính srFZWự tAiGeuân chrFZWịu, sEJi- c5aKAhứ khAiGeông p5aKAhải rFZWngười tuân rFZW chịu sEJi- mớixJRx sAiGeống xJRxvà sốxJRxng mãiAiGe 5aKAmãi. Bộ5aKA rFZWlạc xJRxcủa xJRxKoskoosh đãxJRx rFZWcó từ5aKA lâu5aKA đxJRxời lrFZWắm AiGerồi. Những ôn5aKAg rFZWgià màsEJi lãrFZWo bsEJiiết 5aKAkhi còn5aKA làsEJi mộtAiGe đứasEJi trẻ5aKA, đxJRxã biếAiGet sEJinhững ônsEJig gisEJià khácrFZW sinh 5aKAtrước họ.AiGe 5aKANhư vậy,5aKA sựAiGe thựxJRxc làxJRx 5aKAbộ lạcAiGe đãsEJi 5aKAtồn tại,sEJi b5aKAộ lsEJiạc lAiGeà tượngxJRx trưngrFZW rFZWcho sự AiGetuân cAiGehịu củrFZWa t5aKAất cxJRxả nhữsEJing n5aKAgười t5aKAhuộc bộrFZW lạcrFZW, nAiGehững AiGengười đrFZWã 5aKAchìm sâusEJi trsEJiong quá khứxJRx và5aKA msEJiồ mảrFZW khôsEJing AiGecòn n5aKAhớ rFZWđược xJRxở đâu.xJRx HrFZWọ AiGekhông đángsEJi kể,AiGe h5aKAọ làsEJi nhữnxJRxg giai sEJi đoạn. HọrFZW khuấtsEJi đirFZW như5aKA nrFZWhững xJRxđám mârFZWy rFZWtan trosEJing mộtxJRx chAiGeiều mxJRxùa Hạ.sEJi LãxJRxo cũsEJing chsEJiỉ xJRxlà một grFZWiai đoạsEJin, AiGevà 5aKAlão xJRxsẽ c5aKAhết. TạrFZWo hsEJióa khôAiGeng đếmrFZW xỉxJRxa. TạosEJi hóaxJRx cxJRxhỉ đặt5aKA rrFZWa xJRxmột nh5aKAiệm vụ, 5aKAban r5aKAa mộtrFZW luậ5aKAt lệsEJi c5aKAho kiếpsEJi s5aKAống. NhisEJiệm vxJRxụ củAiGea cuộc5aKA đờirFZW sEJilà v5aKAĩnh truxJRxyền nòi giốsEJing, vàxJRx xJRxluật lệrFZW củsEJia txJRxạo xJRxhóa làxJRx chế5aKAt. sEJiMột thiếurFZW AiGenữ làxJRx mộtsEJi sin5aKAh vậ5aKAt tr5aKAông đẹp mắt,xJRx ngựcxJRx c5aKAăng phồngAiGe, thânAiGe AiGethể mạxJRxnh mẽ,xJRx chAiGeân bưAiGeớc uyể5aKAn c5aKAhuyển, crFZWặp mắtrFZW sánsEJig trong. NsEJihững nhiệsEJim vụrFZW củ5aKAa nà5aKAng xJRxđang chờxJRx rFZWđợi nàng.xJRx Ti5aKAa s5aKAáng trxJRxong mắrFZWt n5aKAàng bừng lên,xJRx bưsEJiớc chârFZWn 5aKAnàng nhanxJRxh nhẹnxJRx hơn.rFZW rFZWLúc bsEJiạo dạn,5aKA lú5aKAc bẽsEJin lẽsEJin đốsEJii AiGevới crFZWác thaAiGenh niên, nàngrFZW làsEJim AiGecho họsEJi xJRxlây sự5aKA b5aKAồn chrFZWồn củsEJia nsEJiàng. rFZWNàng cxJRxàng 5aKAngày cxJRxàng xJRxđẹp hrFZWơn cho sEJiđến khAiGei mộtxJRx chànrFZWg điAiGe sEJisăn khôngxJRx 5aKAcòn tự5aKA kAiGeìm AiGehãm đư5aKAợc, đemxJRx nànrFZWg sEJivề lềuAiGe rFZWcủa hắAiGen đểsEJi lo việsEJic bếpAiGe nưAiGeớc, 5aKAlàm AiGelụng cxJRxho hắAiGen rFZWvà đểsEJi lAiGeàm xJRxmẹ đànsEJi AiGecon củaxJRx hắsEJin. MộtsEJi xJRxkhi cóxJRx corFZWn cái, những5aKA vẻ5aKA duyê5aKAn sEJidáng sEJirời xJRxbỏ nàn5aKAg. 5aKAChân 5aKAtay nàngsEJi chậm5aKA cxJRxhạp vxJRxà 5aKAngượng 5aKAnghịu, mắt nrFZWàng mờsEJi xJRxđi 5aKAvà chxJRxỉ cAiGeòn sEJinhững đứasEJi t5aKArẻ l5aKAà thsEJiấy suAiGeng sướnsEJig AiGekhi ksEJiề bênxJRx xJRxmá người đ5aKAàn bàrFZW d5aKAa đsEJiỏ xJRxgià rFZWnua bê5aKAn nrFZWgọn lửaAiGe. sEJiNhiệm xJRxvụ c5aKAủa nAiGeàng đãsEJi xJRxhoàn tấtAiGe. ChỉxJRx mộtxJRx thời giansEJi sarFZWu, kxJRxhi chớmsEJi cósEJi xJRxnạn đóisEJi hoặrFZWc phảrFZWi đrFZWi xrFZWa, nàngAiGe sẽxJRx b5aKAị sEJibỏ lại,sEJi gxJRxiống AiGenhư rFZWlão đã bịrFZW rFZWbỏ lạrFZWi, giữasEJi cảnhxJRx tuyếtsEJi pxJRxhủ 5aKAtrắng AiGexóa, vớiAiGe rFZWmột đốngrFZW sEJicủi nhsEJiỏ. ĐóxJRx AiGelà luật lệ. 

5aKA Lão cẩrFZWn xJRxthận đặtrFZW mộtrFZW 5aKAthanh c5aKAủi lxJRxên đống5aKA rFZWlửa rFZWvà tiếp5aKA tụcsEJi sAiGeuy nghAiGeĩ. ĐsEJió làsEJi luậtsEJi lệ crFZWhung chxJRxo tấtsEJi cảrFZW msEJiọi vsEJiật, mxJRxọi nơi.xJRx MAiGeuỗi biến5aKA đixJRx hếtxJRx xJRxkhi gisEJiá đónxJRxg sEJilần đrFZWầu. Con rFZW sóc nhỏsEJi cũn5aKAg sEJibò xJRxđi đểsEJi chếtAiGe ởrFZW mộtxJRx nrFZWơi xJRxxa. KxJRxhi nrFZWăm thángxJRx sEJiđã đxJRxè xJRxnặng lêAiGen coAiGen thỏ, nórFZW 5aKAsẽ sEJitrở rFZWnên sEJichậm chạ5aKAp, xJRxnặng nềxJRx 5aKAvà khôrFZWng chạyxJRx sEJithóat sEJiđược mónxJRxg vuốt5aKA crFZWủa k5aKAẻ thxJRxù nữa. C5aKAả gxJRxấu rFZWto lớnxJRx cxJRxũng 5aKAtrở thànAiGeh vụxJRxng vxJRxề, mù5aKA lò5aKAa vàAiGe hasEJiy csEJiáu kỉAiGenh đểrFZW đếnrFZW nỗi5aKA sau cùnsEJig vàisEJi corFZWn cxJRxhó cũnAiGeg rFZWhạ đAiGeược rFZWnó. rFZWLão nhAiGeớ lạirFZW cảnhsEJi lã5aKAo xJRxbỏ 5aKAcha lãoAiGe ởAiGe lại phíasEJi thượng5aKA ngạ5aKAn sôngAiGe K5aKAlondike v5aKAào xJRxmùa AiGeĐông, trrFZWước ksEJihi sEJivị msEJiục sưxJRx* tớxJRxi vrFZWới nhsEJiững cuốn rFZWsách kAiGeinh 5aKAvà ch5aKAiếc hộrFZWp đựnxJRxg thAiGeuốc AiGemen. ĐãrFZW nhiềAiGeu sEJilần lãoAiGe Kosk5aKAoosh chAiGeép miệng 5aKAkhi ngh5aKAĩ tsEJiới cáixJRx h5aKAộp đó,AiGe m5aKAặc dxJRxầu ngàyxJRx xJRxnay lrFZWão xJRxkhông cònrFZW xJRxnước b5aKAọt đxJRxể chép misEJiệng nữarFZW. AiGeMôn t5aKAhuốc sEJitrừ 5aKAđau đớxJRxn thật5aKA rFZWlà hayxJRx. NhưngrFZW rốtAiGe cuộcsEJi ôsEJing mxJRxục srFZWư ch5aKAỉ làm phiềxJRxn chsEJio họrFZW sEJivì xJRxông trFZWa chẳngAiGe manxJRxg lAiGeại chsEJiút thịxJRxt rFZWthà nàxJRxo csEJiho brFZWộ lsEJiạc m5aKAà 5aKAăn l5aKAại khoẻ, nê5aKAn cásEJic xJRxtay sănsEJi lênsEJi tiếngxJRx cxJRxàu nhàu.xJRx NxJRxhưng xJRxông txJRxa chrFZWết vrFZWì brFZWệnh l5aKAạnh AiGephổi ở chAiGeỗ đườngAiGe rFZWranh giớisEJi AiGegần Ma5aKAyo, 5aKAvà sa5aKAu đànsEJi chóxJRx đãxJRx lấsEJiy mAiGeõm bớixJRx nhữngrFZW hxJRxòn đá5aKA rFZWra đểsEJi tranh cướp5aKA nắmxJRx xươnrFZWg tàn. 

KoskooxJRxsh đAiGeặt một5aKA sEJithanh củiAiGe krFZWhác vsEJiào đốn5aKAg rFZWlửa vàrFZW sEJithả hồn5aKA AiGeđi sârFZWu sEJihơn nữarFZW vềrFZW quá kh5aKAứ. AiGeCó mộAiGet thAiGeời trờAiGei làmsEJi đóirFZW kém,AiGe nhữngsEJi ônxJRxg grFZWià rFZWbụng lésEJip 5aKAxẹp AiGenằm AiGeco 5aKAquắp bên nxJRxgọn rFZWlửa AiGevà miệnrFZWg thềuAiGe thàoAiGe kAiGeể lạisEJi sEJinhững tụcsEJi xJRxlệ nsEJigày xưaxJRx khsEJii sEJimiền YAiGeukon bị5aKA bỏ hoAiGeang suốt5aKA bAiGea mùaAiGe Đô5aKAng, rsEJiồi lạxJRxi b5aKAị tuyếxJRxt phủrFZW liềAiGen AiGeba mùaxJRx Hạ.sEJi 5aKALão đãAiGe mấtxJRx bàAiGe mẹrFZW trong nạAiGen AiGeđói đó.xJRx sEJiMùa HèAiGe đórFZW c5aKAá thurFZW** khôngxJRx xuxJRxất hiệnxJRx, bộsEJi lAiGeạc ngónsEJig chrFZWờ rFZWmùa Đông, mosEJing mỏixJRx hươurFZW rừnAiGeg sẽ5aKA tới5aKA. Như5aKAng txJRxới mùaAiGe ĐôngxJRx AiGehươu rừn5aKAg cũ5aKAng chẳnsEJig thấyAiGe. Đó làrFZW mộtAiGe tìxJRxnh trạsEJing csEJihưa hrFZWề brFZWao AiGegiờ xrFZWảy 5aKAra vxJRxà sEJingay nhữngxJRx ô5aKAng giAiGeà xJRxbà cảrFZW cũnsEJig chưa gặrFZWp AiGecảnh xJRxđó. HươxJRxu rAiGeừng AiGekhông tới5aKA, vàsEJi năsEJim xJRxđó l5aKAà nămsEJi rFZWthứ bảy.AiGe ThỏsEJi rừng5aKA không sinhrFZW rFZWsôi nAiGeẩy nAiGeở kxJRxịp sEJivà chó5aKA xJRxthì gsEJiầy rFZWgò chrFZWìa xJRxbộ xươngrFZW AiGera. SuốtsEJi rFZWmùa ĐôngsEJi đen5aKA tối dàsEJii dặc,sEJi đámsEJi xJRxtrẻ ksEJihóc lócAiGe sEJivà lxJRxăn rxJRxa rFZWchết, r5aKAồi đến5aKA đAiGeàn 5aKAbà, rồirFZW đếxJRxn 5aKAnhững ông gAiGeià, tAiGerong mAiGeười ngườisEJi ởrFZW rFZWbộ lạsEJic khAiGeông cóAiGe lấyAiGe một5aKA ngưsEJiời sốnsEJig sótrFZW đểsEJi đ5aKAón ánhAiGe mặt trờirFZW AiGekhi AiGenó trởsEJi lạ5aKAi rFZWvào mùa5aKA XuârFZWn. ThậtxJRx 5aKAlà mộtxJRx vụxJRx đó5aKAi kiAiGenh hồn. 

xJRxNhưng lxJRxão cAiGeũng 5aKAđã thrFZWấy nhữrFZWng tAiGehời dưsEJi dật,5aKA thịtrFZW thừasEJi t5aKAhãi đếnAiGe nỗisEJi thixJRxu thối khôngxJRx kịp5aKA ăn,5aKA chósEJi mập5aKA sEJimà 5aKAkhông buồnAiGe chrFZWạy nữa5aKA vìAiGe ăsEJin rFZWquá nhiềurFZW AiGe- nhữrFZWng xJRxthời mrFZWà người trFZWa xJRxtrông tsEJihấy th5aKAú vậxJRxt rFZWcũng khrFZWông b5aKAuồn giếtxJRx, pAiGehụ nữsEJi đuxJRxa nhsEJiau sAiGeinh đẻ,xJRx và nhữn5aKAg cărFZWn lềuAiGe chật5aKA xJRxních nhữngsEJi tixJRxếng xJRxtrẻ coAiGen sEJivừa tAiGerai sEJivừa grFZWái AiGenằm dàAiGei xJRxra rFZWđùa nghịch. TrFZWhế rồisEJi đrFZWàn ônsEJig nrFZWo cơsEJim ấmxJRx cậtAiGe lạ5aKAi gAiGeợi AiGera nhữnxJRxg cu5aKAộc AiGetranh chấpsEJi xưrFZWa lên, họxJRx sEJivượt AiGequa đườsEJing rarFZWnh gsEJiiới vsEJiề phíarFZW 5aKANam đểxJRx giết5aKA 5aKAnhững ngườsEJii 5aKAPelly, AiGevà 5aKAvề ph5aKAía Tây đểxJRx rFZWđược ngồAiGei bênrFZW những5aKA ngọnAiGe sEJilửa tànrFZW củarFZW AiGengười TAiGeanana. Lão5aKA nhớsEJi sEJilại thờ5aKAi lão sEJi còn nhỏxJRx, trời5aKA AiGecho sEJidư dật,rFZW lãosEJi trôngAiGe thấyAiGe mộtsEJi crFZWon hươu5aKA AiGerừng bsEJiị đànrFZW s5aKAói hạ. Zing-harFZW nằmrFZW rFZWtrên tuyế5aKAt vớiAiGe AiGelão cùnsEJig xAiGeem cảnhsEJi đósEJi xJRx- ZinsEJig-ha, rFZWmà rFZWsau nàyAiGe trFZWhành tay rFZWsăn khôAiGen ngo5aKAan nhấtAiGe vàsEJi sAiGeau rFZWcùng đãrFZW xJRxngã sEJivào xJRxmột l5aKAỗ khxJRxông 5aKAkhí 5aKAở YAiGeukon***. MộtrFZW tháng sarFZWu, ngxJRxười t5aKAa tìrFZWm AiGethấy hắnAiGe trrFZWong AiGedáng sEJiđiệu đ5aKAang AiGebò đượcxJRx nửasEJi chừngsEJi thìsEJi xJRxbị băng 5aKAgiá AiGelàm cóxJRxng lại. 

LAiGeại nxJRxói đrFZWến c5aKAon hươxJRxu rừAiGeng. HômxJRx đrFZWó 5aKAZing-ha rFZWcùng lsEJião bắtxJRx chướrFZWc đixJRx să5aKAn sEJibắn theo lốixJRx ngườisEJi lsEJiớn. ỞrFZW lònAiGeg suốAiGei, chrFZWúng bắ5aKAt gAiGeặp AiGevết châsEJin sEJimới củarFZW mộtxJRx rFZWcon hươusEJi rừngxJRx cùng vAiGeới vếtAiGe ch5aKAân củsEJia nhiềurFZW chóxJRx ssEJiói. xJRx"Một coAiGen hươrFZWu già",xJRx ZingAiGe-ha AiGexem vết chârFZWn masEJiu h5aKAơn vàrFZW sEJinói, "xJRxMột 5aKAcon hưsEJiơu giàAiGe, rFZWkhông rFZWtheo kịpAiGe đàn.AiGe Đ5aKAàn sói 5aKA chặn sEJinó sEJirời xJRxkhỏi nhAiGeững 5aKAcon khácxJRx vàsEJi chúnxJRxg xJRxsẽ 5aKAtheo ri5aKAết sEJiđến rFZWcùng." Và5aKA đ5aKAúng như vậy5aKA. ĐAiGeó l5aKAà đAiGeường xJRxlối củasEJi rFZWchúng. rFZWSuốt nsEJigày đxJRxêm khrFZWông lúcxJRx rFZWnào ngrFZWhỉ, xJRxchúng AiGesẽ theo sá5aKAt gósEJit, chặnxJRx đầuAiGe AiGemũi, chúnsEJig srFZWẽ theAiGeo liền5aKA 5aKAcon rFZWhươu chsEJio đếnsEJi rFZWcùng. Zing-hsEJia và lã5aKAo đsEJiã cảsEJim thấysEJi lòngAiGe haAiGem muốn5aKA xxJRxem xJRxcảnh máusEJi rơirFZW AiGerừng rFZWrực nổi5aKA lên5aKA. L5aKAúc sórFZWi hạ sEJisát hươusEJi rFZWsẽ làrFZW mộtxJRx c5aKAảnh 5aKAđáng xerFZWm lắm! 

AiGe Hai ngườixJRx rsEJiảo bưsEJiớc tsEJiheo vếAiGet chsEJiân. VếrFZWt cxJRxhân xJRxrõ đếrFZWn nỗrFZWi ngAiGeay KAiGeoskoosh, nhìnrFZW chậm v5aKAà khôxJRxng thạorFZW vềsEJi gótsEJi cxJRxhân, cũnAiGeg csEJió thểAiGe nhắAiGem rFZWmắt thxJRxeo được.5aKA sEJiHọ thesEJio xJRxsát gAiGeót c5aKAuộc săn đuổirFZW, mỗxJRxi bướcAiGe lạixJRx đọxJRxc thêsEJim 5aKAcái thảmxJRx xJRxcảnh hunsEJig bạo5aKA AiGemới v5aKAừa drFZWiễn ra5aKA. xJRxBây gxJRxiờ họ tớirFZW crFZWhỗ cAiGeon hsEJiươu rừnxJRxg đứxJRxng lạixJRx đểrFZW chốAiGeng xJRxcự; tuxJRxyết đãxJRx bAiGeị giàyxJRx rFZWxéo sEJivà xáo5aKA trộn tứxJRx phía,5aKA mỗixJRx bềrFZW dàiAiGe vrFZWào khoảnrFZWg bềrFZW crFZWao củ5aKAa bAiGea người5aKA lsEJiớn. Ở5aKA 5aKAgiữa lrFZWà nhữngxJRx vếxJRxt chân rFZWhằn srFZWâu củarFZW co5aKAn vậtxJRx 5aKAbị săAiGen đuổi,sEJi vAiGeà khAiGeắp chuAiGeng AiGequanh AiGelà dấurFZW rFZWchân nôsEJing hơn củarFZW xJRxđàn sói.sEJi TronAiGeg ksEJihi sEJinhững coAiGen ksEJihác AiGelo giết,sEJi thrFZWì mộtAiGe vàxJRxi cAiGeon ssEJiói nằm5aKA nrFZWghiêng một bênrFZW AiGeđể nghỉAiGe. MìnhAiGe chúngAiGe sEJiin hằnAiGe xuốngAiGe tuyết5aKA trôxJRxng sEJirõ AiGeràng nhưxJRx chúngAiGe mớirFZW nằm trướcAiGe đóAiGe mộAiGet ch5aKAút. M5aKAột corFZWn sAiGeói đã5aKA bxJRxị cosEJin AiGevật đsEJiiên cuồsEJing ki5aKAa húcxJRx txJRxrúng sEJivà dẫAiGem lên chAiGeo đến5aKA rFZWchết. xJRxMột vàAiGei cáisEJi xxJRxương n5aKAhẵn n5aKAhụi chAiGeứng tỏsEJi 5aKAđiều đó. 

5aKAMột lầnAiGe nữsEJia h5aKAọ lại5aKA ngưrFZWng bAiGeước rFZWở csEJihỗ xJRxdừng lại5aKA thứrFZW nhìsEJi. TạisEJi AiGeđây cAiGeon 5aKAvật AiGeto lAiGeớn sEJiđã chiến AiGeđấu một5aKA c5aKAách tAiGeuyệt vọ5aKAng. rFZWNó đrFZWã bịsEJi xJRxvật sEJingã hAiGeai lần,xJRx nhưsEJi 5aKAnhững vếtsEJi trên sEJituyết chxJRxo hsEJiọ thấyxJRx, vàsEJi harFZWi 5aKAlần nórFZW đrFZWã đáAiGenh rFZWtan đưrFZWợc nhsEJiững xJRxcon ssEJiói hurFZWng 5aKAhăng, rồi xJRx gượng đứsEJing sEJilên. rFZWNó đãsEJi hrFZWoàn tấtAiGe nhiệmxJRx vrFZWụ txJRxừ lâu,AiGe nhưnrFZWg sEJivẫn AiGecòn sEJithiết 5aKAtha với cxJRxuộc sốxJRxng. Zing5aKA-ha nAiGeói rằAiGeng mộxJRxt c5aKAon hươuAiGe 5aKArừng đrFZWã gụcsEJi ngãsEJi rFZWmà cònsEJi đứngrFZW lêxJRxn được trFZWhì sEJithật xJRxlà lạ,AiGe 5aKAnhưng xJRxrõ ràsEJing xJRxcon nxJRxày đsEJiã đứn5aKAg xJRxlên rFZWđược. NghrFZWe họ5aKA kxJRxể xJRxlại chuyện 5aKAnày chắcxJRx sEJilão ph5aKAù thủsEJiy sAiGeẽ nhìAiGen sEJithấy nhữngxJRx trsEJiiệu cxJRxhứng rFZWvà điềrFZWm rFZWkỳ lạ. 

5aKA Đi nữsEJia, họ5aKA tớrFZWi chsEJiỗ rFZWcon hưxJRxơu rừngsEJi rFZWtrèo rFZWlên bAiGeờ đểxJRx rFZWtoan thxJRxóat vàoAiGe rừ5aKAng rFZWcây. NhưnAiGeg kẻ rFZWthù củAiGea AiGenó đã5aKA 5aKAtừ ph5aKAía AiGesau cxJRxhồm tsEJiới, đến5aKA xJRxnỗi nósEJi 5aKAphải lsEJiùi rFZWlại và5aKA ngxJRxã ngửaAiGe lxJRxên chúng, 5aKAđè lênxJRx hrFZWai AiGecon sxJRxâu xuống5aKA tuyết.sEJi RõrFZW rrFZWàng AiGelà sắp5aKA đếnrFZW giờ5aKA pAiGehút 5aKAhạ s5aKAát, vì nhữ5aKAng cosEJin sEJikhác đãxJRx bỏrFZW mặcxJRx haAiGei csEJion kAiGeia lạiAiGe xJRxkhông đụrFZWng tới.AiGe HọrFZW đirFZW xJRxqua rFZWhai chặng dừng5aKA lạiAiGe nữa,xJRx hrFZWai xJRxchỗ rấAiGet gầnsEJi nxJRxhau. BâyxJRx 5aKAgiờ drFZWấu chânrFZW córFZW phsEJia msEJiàu đỏsEJi vrFZWà nhữngxJRx vết c5aKAhân đềAiGeu đặnrFZW c5aKAủa AiGecon vậtrFZW rFZWto xJRxlớn trônrFZWg đAiGeã xiêxJRxu vẹosEJi vAiGeà nsEJigắn hơnsEJi. ThếsEJi rsEJiồi họsEJi nghe thấy5aKA nhsEJiững tiếngsEJi độngsEJi đầusEJi tiêAiGen sEJicủa curFZWộc chisEJiến sEJiđấu 5aKA- k5aKAhông phsEJiải nhữAiGeng xJRxtiếng tru dàsEJii củasEJi AiGecuộc ssEJiăn đuổi,5aKA 5aKAmà 5aKAnhững tixJRxếng rFZWsủa ngsEJiắn 5aKAnhát gừ5aKAng bárFZWo hisEJiệu mộtxJRx trậxJRxn xáp 5aKA lá cAiGeà vàrFZW tiếngxJRx sEJirăng cắn5aKA v5aKAào thịtxJRx. sEJiBò ngượ5aKAc chrFZWiều giórFZW, Zing-rFZWha xJRxnằm sAiGeát bụng xuốngrFZW tuyết,xJRx vrFZWà cù5aKAng vớAiGei hắ5aKAn làAiGe KoskooxJRxsh, nrFZWgười mAiGeà rFZWsau nàAiGey làmxJRx chúsEJia tể5aKA dân trrFZWong AiGebộ lạAiGec. HrFZWai nsEJigười cùAiGeng gạ5aKAt nhsEJiững cànhxJRx 5aKAcây sEJigỗ brFZWách lòa5aKA xAiGeòa xJRxvà nhìnrFZW vsEJiề phía trướAiGec. Họ5aKA đượcsEJi chsEJiứng kiếnAiGe csEJiảnh cuốisEJi cùng. 

GrFZWiống nhAiGeư rFZWtất cảsEJi sEJinhững cảm5aKA tưởnAiGeg crFZWủa thờirFZW trẻAiGe, csEJiảnh tượngxJRx xJRxhãy 5aKAcòn rsEJiõ rệsEJit trong trírFZW nhớsEJi lão,xJRx rFZWvà cặrFZWp msEJiắt mờxJRx củaxJRx lxJRxão xJRxnhìn cảrFZWnh xJRxcuối cù5aKAng hiệnrFZW 5aKAra xJRxlinh độrFZWng như sEJitrong thAiGeời rFZWxa xư5aKAa sEJiấy. KoskoorFZWsh ngạ5aKAc nhAiGeiên vềAiGe điềurFZW nsEJiày; sEJivì AiGetrong nhữsEJing rFZWngày theo sauxJRx, 5aKAkhi sEJilão AiGelà ngườ5aKAi lãnh5aKA đ5aKAạo vAiGeà 5aKAđứng đầAiGeu hAiGeội đồngxJRx bộAiGe xJRxlạc, lão5aKA đrFZWã thực5aKA hiệsEJin những thàxJRxnh tícsEJih lớnAiGe l5aKAao vàrFZW đãsEJi l5aKAàm chxJRxo xJRxngười sEJiPelly l5aKAuôn miệsEJing ngurFZWyền 5aKArủa t5aKAên lão, đAiGeó làsEJi chưAiGea nósEJii tớiAiGe rFZWngười d5aKAa txJRxrắng kỳ5aKA dị****sEJi msEJià lrFZWão đAiGeã giế5aKAt rFZWtrong mộ5aKAt cuộc đ5aKAấu c5aKAông khairFZW, mrFZWỗi ngườxJRxi một5aKA corFZWn daAiGeo cxJRxầm tay. 

LãAiGeo nghsEJiĩ mộsEJit hồisEJi lrFZWâu vềrFZW xJRxthời xJRxtrai trẻsEJi củsEJia lão,sEJi cAiGeho đ5aKAến krFZWhi rFZWngọn lửrFZWa t5aKAàn xuống vàrFZW AiGekhi xJRxcái lạrFZWnh cAiGeắt sxJRxâu sEJihơn vxJRxào xJRxda lãAiGeo. rFZWLần AiGenày lãosEJi tiế5aKAp thêmsEJi hrFZWai AiGethanh củsEJii vàrFZWo ngọn xJRxlửa vxJRxà đoAiGe lạixJRx rFZWxem cuộcrFZW sốngsEJi củaAiGe lãoxJRx cònxJRx đượcrFZW bsEJiao lâxJRxu với5aKA nhữsEJing xJRxthanh còn lạrFZWi. xJRxNếu SitcumAiGe-to-ha chịurFZW nhrFZWớ lờisEJi ông5aKA ngọaiAiGe củarFZW xJRxnó vàxJRx nhặxJRxt xJRxôm củixJRx lớrFZWn 5aKAhơn, thì nhữnsEJig giờ5aKA sốngAiGe 5aKAcủa lãAiGeo sẽxJRx xJRxdài rFZWhơn. ThsEJiật 5aKAlà mộrFZWt chuyệnAiGe dAiGeễ drFZWàng. Như5aKAng 5aKAnó vẫrFZWn là m5aKAột đứaAiGe bé5aKA v5aKAô tâmxJRx. NóAiGe khsEJiông nghAiGeĩ g5aKAì đến5aKA ngườirFZW tiềnsEJi bốixJRx tsEJiừ khsEJii 5aKAHải LAiGey, sEJicháu nội Zing-ha,xJRx bxJRxắt sEJiđầu đ5aKAể rFZWmắt AiGetới xJRxnó. Chà,sEJi điềrFZWu đ5aKAó AiGecó gsEJiì quaxJRxn trọ5aKAng? LxJRxúc c5aKAòn trẻ trung,AiGe lãosEJi đãsEJi chrFZWẳng 5aKAhành độn5aKAg nhưxJRx th5aKAế AiGelà gìxJRx? C5aKAó mộ5aKAt lúcrFZW lãsEJio đrFZWã l5aKAắng ngsEJihe tro5aKAng im lAiGeặng. sEJiCó AiGethể csEJion rFZWtrai l5aKAão đãsEJi mềmsEJi lò5aKAng, vsEJià sEJinó cAiGeùng đànxJRx xJRxchó qu5aKAay lạirFZW rFZWđể 5aKAđưa cha gxJRxià củxJRxa nrFZWó cùnrFZWg xJRxvới xJRxbộ lạcxJRx tớisEJi chỗrFZW nhiềuAiGe hưAiGeơu sEJinai rFZWbéo mập. 

Lã5aKAo dỏngrFZW t5aKAai nrFZWghe ngóngAiGe, tríxJRx órFZWc AiGeđang brFZWối rsEJiối rFZWcủa lãorFZW lắn5aKAg đAiGei tAiGerong chốsEJic lát. Không5aKA mộtxJRx tiến5aKAg động5aKA nhẹ.xJRx KhôngxJRx csEJió AiGegì xJRxcả. MộtsEJi mAiGeình lãorFZW xJRxthở p5aKAhì psEJihào gi5aKAữa cảnhxJRx êm lặngrFZW hoa5aKAng vxJRxu. Thật5aKA làsEJi sEJicô độc.5aKA AiGeIm nAiGeghe! C5aKAái gxJRxì đó?sEJi LãosEJi 5aKArùng mxJRxình. TiếngsEJi rống 5aKAdài qrFZWuen thuộcsEJi AiGephá vxJRxỡ khoảng5aKA không5aKA, sEJivà xJRxnó ởAiGe ngasEJiy kếrFZW brFZWên. TxJRxhế rồirFZW, trsEJiong crFZWặp mắt tốisEJi sEJisầm của5aKA lãAiGeo hiện5aKA lênAiGe hsEJiình AiGeảnh cosEJin hươuxJRx sEJirừng 5aKA- csEJion hsEJiươu xJRxrừng giàsEJi nrFZWua xJRx- sườnAiGe bị csEJiắn nátsEJi và5aKA rFZWhai bênrFZW rFZWhông ròsEJing sEJimáu, cAiGeái xJRxbờm bị5aKA xJRxxâu xAiGeé, vxJRxà crFZWặp xJRxsừng nhiềusEJi gạc cAiGeúi rFZWsát xuốsEJing đấtAiGe 5aKAcòn cốsEJi hsEJiúc cAiGeho tới5aKA cùng.AiGe Lão5aKA thxJRxấy nhữnAiGeg hrFZWình 5aKAthù màuAiGe xámsEJi vụt xJRxqua 5aKAvụt l5aKAại, nhữngrFZW c5aKAặp rFZWmắt lonrFZWg lAiGeanh, nhữnsEJig cáisEJi lưỡiAiGe thèsEJi lrFZWè, nh5aKAững hà5aKAm rănsEJig nhọn hoắtxJRx lòrFZWng ròn5aKAg nướcrFZW dãsEJii. Lão5aKA thấysEJi xJRxcái vsEJiòng tròrFZWn xáxJRxp gầnsEJi l5aKAại rFZWcho đếAiGen k5aKAhi chỉ AiGecòn AiGelà 5aKAmột chấmxJRx đxJRxen giữasEJi đámrFZW tuyếrFZWt bị5aKA dàyAiGe xéo. 

MộAiGet cásEJii mõmsEJi 5aKAlạnh chạmsEJi vàAiGeo másEJi lrFZWão lsEJiàm đầxJRxu óc5aKA lão5aKA xJRxquay v5aKAề hiệnsEJi tại.xJRx TaAiGey lAiGeão đưa vộixJRx 5aKAvào đốngAiGe xJRxlửa rútxJRx sEJira mộtAiGe thxJRxanh 5aKAcủi đang5aKA cháysEJi. BàxJRxng 5aKAhoàng mộtrFZW xJRxlát vAiGeì cáiAiGe xJRxsợ truyền thsEJiống sEJiđối vớixJRx xJRxlòai ngAiGeười, co5aKAn AiGevật krFZWia lùisEJi lạsEJii, h5aKAú lênxJRx mộtxJRx tAiGeiếng 5aKAdài để xJRx gọi đồxJRxng bọnsEJi; nhữngAiGe csEJion nxJRxày trxJRxả lrFZWời n5aKAgay, AiGecho đxJRxến 5aKAkhi rFZWmột vòn5aKAg nhữnrFZWg crFZWon vậtrFZW đầu xrFZWám, 5aKAmiệng rớAiGet rsEJiãi, qAiGeuây quầAiGen xunrFZWg quanhrFZW. Lã5aKAo lắAiGeng nxJRxghe nhữnsEJig tiếng5aKA gầm5aKA gừ 5aKA tiến lAiGeại 5aKAgần; nhữngAiGe 5aKAcon vật5aKA 5aKAthở rFZWhổn rFZWhển khônrFZWg csEJihịu tảnAiGe đi5aKA. BâyxJRx giờrFZW mộtrFZW sEJicon đưa ngự5aKAc AiGera phíaxJRx xJRxtrước, rồisEJi lếtrFZW rFZWmình tớiAiGe gần,sEJi đến5aKA coAiGen thAiGeứ 5aKAhai, rồrFZWi đAiGeến rFZWcon thứxJRx ba, AiGenhưng khôngxJRx rFZWcon nàrFZWo lùiAiGe lạiAiGe cảxJRx. Lão5aKA cònAiGe xJRxbấu vsEJiíu lấyrFZW rFZWcuộc đờisEJi làxJRxm gìsEJi? LxJRxão tự hỏi,xJRx rồ5aKAi bỏ5aKA than5aKAh củixJRx đangrFZW cháAiGey xuốrFZWng trFZWuyết. ThanrFZWh củisEJi lèxJRxo 5aKAxèo AiGetắt ngấm5aKA. Cái5aKA vòng trònAiGe gầ5aKAm xJRxgừ mộtsEJi cáchAiGe bồnAiGe ch5aKAồn nhưAiGeng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?