You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: TyegQgGhe yegQgGLaw oBYf Life

Lão Koskoosh nQDmsychăm chnQDmsyú nnQDmsyghe haBYu heqk7kXáu. yegQgGTuy mnQDmsyắt lnQDmsyão eqk7kXđã mờeqk7kX nQDmsytừ lâunQDmsy, nhưngnQDmsy taeqk7kXi BYlão còn thínheqk7kX lyegQgGắm, vyegQgGà yegQgGmột tiếnQDmsyng độngyegQgG BYkhẽ nQDmsycũng teqk7kXhấu tớiBY cBYái eqk7kXtrí teqk7kXhông meqk7kXinh nQDmsysuy kémeqk7kX vẫn ceqk7kXòn nằmeqk7kX saBYu vầngnQDmsy tnQDmsyrán khônQDmsy hBYéo, nhưngnQDmsy yegQgGkhông cnQDmsyòn đểyegQgG yegQgGý đếnBY việcBY đyegQgGời BYnữa. À!BY yegQgGĐó là Sitcum-toBY-ha eqk7kXđang BYthe thnQDmsyé nguyềnnQDmsy rủaBY eqk7kXđàn cnQDmsyhó màBY nQDmsynàng đánBYh đậBYp vànQDmsy vỗyegQgG vyegQgGề đeqk7kXể buộc nQDmsyvào dyegQgGây cưBYơng. Seqk7kXitcum-to-ha BYlà nQDmsycháu nnQDmsygọai lãoBY. BYNhưng nyegQgGàng quáyegQgG bậyegQgGn eqk7kXnên chẳyegQgGng thèm nghĩyegQgG tớinQDmsy ôngeqk7kX eqk7kXngọai giànQDmsy eqk7kXnua nnQDmsygồi tnQDmsyrơ trọieqk7kX tBYrên yegQgGtuyết, tuyệeqk7kXt veqk7kXọng vnQDmsyà yếu BY đuối. Phảieqk7kX nhyegQgGổ trạnQDmsyi cBYho xonyegQgGg. BYCon đườngnQDmsy deqk7kXài đaneqk7kXg eqk7kXchờ đợinQDmsy troyegQgGng eqk7kXkhi nhữnBYg đoạn BYngày ngắnnQDmsy nnQDmsygủi BYkhông chịuBY chậnQDmsym lyegQgGại. CBYuộc sốngyegQgG vàyegQgG nhữneqk7kXg bổnyegQgG phnQDmsyận BYcủa cuyegQgGộc sống chBYứ khônnQDmsyg phBYải củanQDmsy cánQDmsyi cnQDmsyhết, giụcyegQgG giãeqk7kX nàBYng. MnQDmsyà bânQDmsyy giờnQDmsy lãoeqk7kX gầnBY vớieqk7kX cáyegQgGi nQDmsychết lắm rồi. 

ÝnQDmsy yegQgGnghĩ đóBY eqk7kXlàm BYlão giàeqk7kX nQDmsyhoảng yegQgGhốt troyegQgGng mộtnQDmsy yegQgGlúc. LBYão đưnQDmsya bàneqk7kX taeqk7kXy tBYê liệyegQgGt ryegQgGun rẩy BY sờ soạngyegQgG đốngyegQgG củiyegQgG khôyegQgG nyegQgGhỏ bnQDmsyé nQDmsybên yegQgGcạnh lyegQgGão. ChắcnQDmsy chắnyegQgG leqk7kXà đốneqk7kXg củieqk7kX nằmeqk7kX đó,nQDmsy bàn yegQgGtay nQDmsylão lBYại yegQgGrụt vềnQDmsy yegQgGvà nằmeqk7kX eqk7kXẩn dướieqk7kX nhữnQDmsyng tấmBY dnQDmsya thúnQDmsy ráyegQgGch rướinQDmsy nQDmsybẩn thỉu,eqk7kX vnQDmsyà yegQgGlão lại yegQgGchăm eqk7kXchú nBYghe yegQgGngóng. TBYiếng sộtyegQgG snQDmsyọat củaeqk7kX nhữnyegQgGg tấeqk7kXm eqk7kXda ceqk7kXho lyegQgGão bBYiết rằngnQDmsy căBYn yegQgGlều bằng dnQDmsya hươeqk7kXu yegQgGcủa viênBY cheqk7kXúa eqk7kXbộ BYlạc đãyegQgG BYđược dỡyegQgG eqk7kXxuống nQDmsyvà đBYang đượcBY nényegQgG gyegQgGọn lBYại cho dnQDmsyễ mayegQgGng eqk7kXđi. Viêeqk7kXn BYchúa BYtể leqk7kXà cnQDmsyon lãoyegQgG, hắBYn cayegQgGo lớn,yegQgG lựyegQgGc lưỡBYng, yegQgGcầm đầuBY bộnQDmsy lạBYc vàeqk7kX là nQDmsymột tanQDmsyy tnQDmsyhiện xạBY. Treqk7kXong keqk7kXhi phụyegQgG nữyegQgG veqk7kXất yegQgGvả lnQDmsyo yegQgGliệu heqk7kXành tranyegQgGg củaeqk7kX trạieqk7kX, giọng hắyegQgGn vBYang lên,BY quởnQDmsy tráchnQDmsy họBY nQDmsychậm chạpnQDmsy. LBYão KoskoosnQDmsyh eqk7kXlằng nQDmsytai. eqk7kXĐây làBY lyegQgGần cBYuối cùng yegQgGlão còneqk7kX nyegQgGghe giọnQDmsyng eqk7kXđó. Teqk7kXúp lBYều củBYa GeenQDmsyhow BYđã dnQDmsyỡ nQDmsyrồi! Veqk7kXà nyegQgGhà củayegQgG Tusken cBYũng yegQgGdỡ nQDmsyrồi! BảyegQgGy, tám,yegQgG chíneqk7kX; chỉeqk7kX cònnQDmsy lềuyegQgG củaeqk7kX leqk7kXão pnQDmsyhù thủBYy còBYn đứnnQDmsyg meqk7kXà thôiyegQgG. Kìa! BâynQDmsy eqk7kXgiờ BYhọ dỡyegQgG đếnyegQgG túpBY lềuyegQgG đónQDmsy rồiBY. Lãeqk7kXo neqk7kXghe thấyBY nQDmsytiếng lyegQgGão phyegQgGù tnQDmsyhủy cằn nhằnnQDmsy troeqk7kXng nQDmsykhi hắneqk7kX xếpnQDmsy BYlều yegQgGlên yegQgGxe trưBYợt tuyếtBY. MộtnQDmsy đứaeqk7kX nhỏeqk7kX lènQDmsy nhBYè khócyegQgG yegQgGvà một thnQDmsyiếu nQDmsyphụ cấeqk7kXt tiếngyegQgG hátBY eqk7kXru tryegQgGầm eqk7kXtrầm treqk7kXong họneqk7kXg nQDmsyđể BYdỗ dànhyegQgG nó.BY Leqk7kXão giBYà nghĩ, yegQgGthằng Keqk7kXoo-tee, mộtBY đứayegQgG béBY haeqk7kXy quBYấy nyegQgGhư vậyBY làeqk7kX veqk7kXì nónQDmsy khônyegQgGg đưeqk7kXợc khoẻBY lắm.nQDmsy Ceqk7kXó lẽ nQDmsy nó eqk7kXcũng cyegQgGhẳng sốngeqk7kX đượceqk7kX nQDmsybao lâuBY nBYữa, yegQgGngười tBYa yegQgGsẽ đốtnQDmsy lửanQDmsy đyegQgGể khoBYét mộtBY cBYái hố trongnQDmsy tuyyegQgGết vnQDmsyà xếpyegQgG đáyegQgG lêeqk7kXn tryegQgGên đểeqk7kX giBYữ cheqk7kXo yegQgGchó snQDmsyói khBYỏi beqk7kXới xáyegQgGc rayegQgG. nQDmsyChà, chuyyegQgGện ấy cóeqk7kX BYgì làBY quaeqk7kXn hệyegQgG. NhiBYều lắnQDmsym thìyegQgG nóeqk7kX nQDmsycũng nQDmsychỉ sốBYng nQDmsyđược íeqk7kXt nămBY nữa,BY màeqk7kX bữyegQgGa đói bữanQDmsy nonQDmsy. nQDmsyVà rnQDmsyốt cuộcnQDmsy yegQgGTử Thầeqk7kXn đãyegQgG chựnQDmsyc sẵyegQgGn, luônBY luônyegQgG đóiyegQgG vyegQgGà đóieqk7kX hBYơn aeqk7kXi hyegQgGết, sẽ dyegQgGang taeqk7kXy đónBY đợi. 

TiếngnQDmsy BYgì yegQgGđó? nQDmsyÀ, meqk7kXọi neqk7kXgười đanBYg buộceqk7kX yegQgGxe yegQgGvà gióBYng dâyBY cưnQDmsyơng. Lãeqk7kXo lắnyegQgGg yegQgGnghe vìeqk7kX lão eqk7kX sẽ chẳngyegQgG ceqk7kXòn bayegQgGo yegQgGgiờ đượBYc ngyegQgGhe nữa.eqk7kX Tieqk7kXếng roeqk7kXi eqk7kXvun vúyegQgGt ginQDmsyáng xyegQgGuống giữaeqk7kX đàneqk7kX cyegQgGhó. Hãy lắngyegQgG ngyegQgGhe BYchúng ryegQgGít! ChúngBY gyegQgGhét côngyegQgG việcBY nặngBY nhọcnQDmsy vnQDmsyà nhữngyegQgG đoạnyegQgG đườngyegQgG dài biếtBY BYbao! LầBYn luợyegQgGt, xyegQgGe tyegQgGrượt tuyếnQDmsyt yegQgGchuyển BYđộng chBYậm chạpnQDmsy đeqk7kXể rồieqk7kX biếnnQDmsy dầnyegQgG yegQgGtrong im lặngeqk7kX. Ceqk7kXhúng BYđã điyegQgG hếtBY. CnQDmsyhúng đnQDmsyã khuấtnQDmsy knQDmsyhỏi đBYời lão,yegQgG nQDmsyvà lãeqk7kXo đứngnQDmsy côBY đơnnQDmsy tnQDmsyrước giờ phúeqk7kXt nQDmsycay đắngyegQgG cueqk7kXối cùngBY củBYa cBYuộc đờnQDmsyi. Khôngeqk7kX. BYTuyết lạBYo yegQgGxạo dBYưới đôeqk7kXi giyegQgGày da, mộBYt ngườiyegQgG đứyegQgGng bBYên lão,nQDmsy mộnQDmsyt BYbàn yegQgGtay nBYhẹ nhànnQDmsyg đặtnQDmsy lBYên đầuyegQgG lãonQDmsy. CoBYn lãoeqk7kX quả thựcyegQgG tửeqk7kX eqk7kXtế lắmeqk7kX mớnQDmsyi đốyegQgGi xyegQgGử nyegQgGhư thếBY. LãoyegQgG neqk7kXhớ lạeqk7kXi nhữngnQDmsy ônQDmsyng eqk7kXlão kháeqk7kXc myegQgGà BYcon trai khBYông chịueqk7kX đợnQDmsyi nányegQgG lạieqk7kX nQDmsysau eqk7kXkhi nQDmsybộ lạyegQgGc đeqk7kXã điyegQgG hếteqk7kX. NhưnQDmsyng nQDmsycon traeqk7kXi yegQgGlão eqk7kXđã ởnQDmsy lạiyegQgG. Lão eqk7kXthả hồnnQDmsy vềBY quyegQgGá eqk7kXkhứ, nQDmsycho đeqk7kXến khBYi yegQgGtiếng ceqk7kXủa chàneqk7kXg BYtrai trnQDmsyẻ lôieqk7kX kénQDmsyo lãoBY tnQDmsyrở về eqk7kX hiện tại. 

BY "Cha thấnQDmsyy bằngBY lòneqk7kXg chứ?"yegQgG BYChàng hỏi. 

Lão trảBY leqk7kXời: "ChBYa bằBYng lòng!" 

"Bên BYcạnh yegQgGcha cnQDmsyó củyegQgGi đeqk7kXó," chàngeqk7kX yegQgGtrai nBYói nQDmsytiếp, "vàeqk7kX lửaBY BYcháy mạnh. BuổiBY sángnQDmsy trờiBY BYu ámnQDmsy veqk7kXà đãBY bớtBY BYlạnh eqk7kXrồi. TunQDmsyyết nQDmsysắp rơiBY. NgnQDmsyay bâyegQgGy gyegQgGiờ tuyết ceqk7kXũng đangnQDmsy nQDmsyrơi rồi." 

BY "Phải, ngayegQgGy yegQgGlúc nàBYy tuyếBYt đanyegQgGg rơi!" 

"CácBY ngườiBY tryegQgGong bộeqk7kX lạcyegQgG vộieqk7kX lnQDmsyắm. Heqk7kXành lýnQDmsy củeqk7kXa nQDmsyhọ nặngeqk7kX nQDmsynề yegQgGmà byegQgGụng heqk7kXọ lạieqk7kX leqk7kXép xẹp vìeqk7kX BYthiếu ănBY. ĐườngBY nQDmsydài nênBY họnQDmsy yegQgGphải điBY chBYo mBYau. ThyegQgGôi cBYon đieqk7kX BYđây. BYCha bằng lòngnQDmsy chứ?" 

"BằyegQgGng lyegQgGòng. nQDmsyCha nhưeqk7kX chnQDmsyiếc lánQDmsy yegQgGnăm neqk7kXgóai còyegQgGn eqk7kXsót lyegQgGại, dínheqk7kX vấtBY eqk7kXvưởng một chúteqk7kX ởnQDmsy cuốnBYg. BYLàn gBYió yegQgGđầu tiBYên yegQgGthổi lnQDmsyà chBYa yegQgGrụng. TiếngnQDmsy cBYủa ceqk7kXha giốngyegQgG nyegQgGhư tiếng BYmột bàeqk7kX lãoBY. eqk7kXMắt cheqk7kXa khônnQDmsyg cònBY dẫnnQDmsy đưyegQgGờng cnQDmsyho cnQDmsyhân chyegQgGa eqk7kXđi, châBYn cheqk7kXa nặnQDmsyng nnQDmsyề, người cBYha mnQDmsyệt mỏi,nQDmsy cyegQgGha bằnyegQgGg lòng." 

yegQgGLão BYcúi đnQDmsyầu yegQgGmãn nguyệBYn BYcho đeqk7kXến khBYi tnQDmsyiếng tunQDmsyyết lạoBY eqk7kXxạo beqk7kXiến hBYết troBYng khôngnQDmsy gian, vnQDmsyà BYlão biếtnQDmsy rằyegQgGng cyegQgGon lyegQgGão đãnQDmsy đBYi xBYa nQDmsykhông còeqk7kXn gBYọi lyegQgGại đượceqk7kX nữaeqk7kX. Teqk7kXay lãyegQgGo yegQgGvội vàng nQDmsyquờ nQDmsyquạng yegQgGsờ BYđống củi.yegQgG ChyegQgGỉ còyegQgGn đốngnQDmsy củieqk7kX eqk7kXnày đứngBY gnQDmsyiữa BYlão vBYà cyegQgGõi vnQDmsyĩnh cnQDmsyửu đang háeqk7kX BYmiệng chờBY đónyegQgG lãnQDmsyo. nQDmsyNhư vậeqk7kXy lBYà đnQDmsyời lãoyegQgG chỉBY cnQDmsyòn đoBY eqk7kXbằng meqk7kXột mớeqk7kX củyegQgGi. LầnQDmsyn lượt từngBY thaneqk7kXh eqk7kXcủi mộtyegQgG nQDmsysẽ tinQDmsyếp thêmnQDmsy yegQgGvào nnQDmsygọn eqk7kXlửa, eqk7kXvà cyegQgGứ nBYhư thế,yegQgG thầBYn nQDmsychết sẽ lầnBY từnBYg nQDmsybước tiếeqk7kXn tớieqk7kX lãonQDmsy. BYKhi yegQgGthanh cnQDmsyủi cuốnQDmsyi cùBYng BYđã cháyyegQgG hếtnQDmsy, sươnyegQgGg tuyết lạnhnQDmsy lẽnQDmsyo syegQgGẽ trởBY nênnQDmsy khốcyegQgG liệt.eqk7kX eqk7kXHai chânQDmsyn leqk7kXão sẽBY BYchịu khuấtBY phụcnQDmsy trnQDmsyước, eqk7kXrồi đến hayegQgGi tBYay lnQDmsyão, vàeqk7kX sựyegQgG tnQDmsyê cứngBY sẽnQDmsy dBYần dầnQDmsyn chuyểyegQgGn nQDmsytừ ngBYòai vàoyegQgG đBYến giữaBY cnQDmsyơ thểBY lão. ĐầuyegQgG lãonQDmsy snQDmsyẽ gụcBY vnQDmsyề pyegQgGhía tBYrước, tỳBY veqk7kXào hyegQgGai nQDmsyđầu gốnQDmsyi, nQDmsyvà yegQgGlão sẽeqk7kX ngnQDmsyhỉ giấcnQDmsy ngàeqk7kXn thu, thậtyegQgG eqk7kXlà dễnQDmsy dàng.eqk7kX NBYgười nQDmsyđời ayegQgGi eqk7kXcũng chếtyegQgG meqk7kXột lần. 

LãyegQgGo khônyegQgGg theqk7kXan vãn.nQDmsy ĐóyegQgG lnQDmsyà lyegQgGề lốinQDmsy nQDmsycủa kiếeqk7kXp syegQgGống mànQDmsy, BYcó eqk7kXgì bấyegQgGt nQDmsycông đBYâu? LãoBY ra đờiyegQgG gyegQgGần vBYới yegQgGđất, lyegQgGão đãnQDmsy nQDmsysống gầnQDmsyn eqk7kXvới đất,nQDmsy BYvà lunQDmsyật lệnQDmsy pháBYt nyegQgGguyên ởeqk7kX BYđó khônyegQgGg có gBYì meqk7kXới leqk7kXạ đốinQDmsy vớieqk7kX lãoBY. ĐnQDmsyó nQDmsylà luyegQgGật lệBY đốiyegQgG vớieqk7kX tnQDmsyất cnQDmsyả meqk7kXọi eqk7kXthể xáceqk7kX. eqk7kXTạo hyegQgGóa không neqk7kXương tanQDmsyy vớinQDmsy thểeqk7kX xác.eqk7kX TạBYo nQDmsyhóa khôBYng hềBY BYchú yegQgGý tớieqk7kX cáyegQgGi vậyegQgGt cụBY thnQDmsyể mànQDmsy ngườiBY ta mệyegQgGnh danyegQgGh lànQDmsy yegQgGcá nhân.BY TạnQDmsyo hóBYa cBYhỉ ceqk7kXhú BYý tớiyegQgG chủBYng lọBYai, tnQDmsyới neqk7kXòi eqk7kXgiống. ĐóBY là đinQDmsyều tBYrừu teqk7kXượng sâyegQgGu xnQDmsya nhBYất yegQgGmà eqk7kXđầu óeqk7kXc maeqk7kXn rợeqk7kX nQDmsycủa lnQDmsyão KoyegQgGskoosh ceqk7kXó theqk7kXể hiBYểu được, nhưngyegQgG lãoyegQgG hnQDmsyiểu mộtBY ceqk7kXách thyegQgGấu đáeqk7kXo. Lãeqk7kXo yegQgGđã teqk7kXrông thấyyegQgG neqk7kXó BYthể hyegQgGiện tronBYg mọBYi cuộc nQDmsysống. NhBYựa câynQDmsy treqk7kXàn ứaeqk7kX, màuBY nQDmsyxanh rờneqk7kX eqk7kXcủa BYmầm liễu,yegQgG BYlá vàyegQgGng rụnyegQgGg eqk7kX- cBYhỉ mBYột sự kieqk7kXện eqk7kXnày cũyegQgGng eqk7kXđủ đểeqk7kX diễnQDmsyn tyegQgGả tấnQDmsyt cảnQDmsy BYlịch syegQgGử. NhBYưng yegQgGtạo hóayegQgG đềunQDmsy đặeqk7kXt cyegQgGho BYcá nhânQDmsyn một BYnhiệm vụyegQgG. NBYếu hắBYn keqk7kXhông nQDmsylàm trònyegQgG nQDmsynhiệm veqk7kXụ nQDmsyđó, hắnyegQgG sẽeqk7kX chếteqk7kX. MàBY BYnếu leqk7kXàm tròn nhiệBYm vụeqk7kX đó,nQDmsy thìeqk7kX cũeqk7kXng vậnQDmsyy, hắnQDmsyn vẫneqk7kX phảiyegQgG chếnQDmsyt. Teqk7kXạo hóBYa khnQDmsyông hềyegQgG qeqk7kXuan tâm,eqk7kX BYcó BYrất nhiều nBYgười đãyegQgG tuânnQDmsy chịuyegQgG vàyegQgG chíyegQgGnh sBYự yegQgGtuân cyegQgGhịu, yegQgG- chứyegQgG keqk7kXhông phảieqk7kX nBYgười tuân chịueqk7kX BY- yegQgGmới sốneqk7kXg vàyegQgG sốnBYg eqk7kXmãi myegQgGãi. nQDmsyBộ nQDmsylạc BYcủa KoskooBYsh đeqk7kXã eqk7kXcó eqk7kXtừ lâuBY đờyegQgGi lắmyegQgG rồi.nQDmsy Những ônnQDmsyg giàeqk7kX eqk7kXmà lnQDmsyão biếnQDmsyt khBYi còBYn lyegQgGà mộtBY đứaBY yegQgGtrẻ, đãeqk7kX biếnQDmsyt nhữngnQDmsy ôngeqk7kX giàyegQgG kháBYc sinh trướcnQDmsy họ.eqk7kX NhưyegQgG vậyyegQgG, snQDmsyự thựeqk7kXc lànQDmsy bộnQDmsy leqk7kXạc eqk7kXđã BYtồn tạiBY, byegQgGộ lạcnQDmsy eqk7kXlà tBYượng trưeqk7kXng cho sựnQDmsy tuânQDmsyn eqk7kXchịu củaBY yegQgGtất eqk7kXcả nQDmsynhững nnQDmsygười thuộnQDmsyc eqk7kXbộ yegQgGlạc, nhữneqk7kXg ngườiBY BYđã chìyegQgGm yegQgGsâu tBYrong quá nQDmsykhứ BYvà eqk7kXmồ meqk7kXả khyegQgGông còyegQgGn nhớeqk7kX đượceqk7kX ởeqk7kX đâu.eqk7kX yegQgGHọ khôngnQDmsy đányegQgGg kể,yegQgG eqk7kXhọ lnQDmsyà nhyegQgGững gnQDmsyiai đoạn. HọyegQgG khuấteqk7kX nQDmsyđi nhưeqk7kX nhữyegQgGng đBYám mâBYy taBYn trBYong eqk7kXmột cheqk7kXiều mùayegQgG nQDmsyHạ. LãoyegQgG cũngBY BYchỉ là mBYột giaBYi đBYoạn, vàyegQgG leqk7kXão sẽeqk7kX cyegQgGhết. TạoBY heqk7kXóa khôngBY yegQgGđếm xỉnQDmsya. nQDmsyTạo hóaBY cBYhỉ đặtBY rBYa mộtBY nhiệm yegQgGvụ, bBYan reqk7kXa BYmột luậteqk7kX lệnQDmsy yegQgGcho nQDmsykiếp syegQgGống. NhiệnQDmsym vụnQDmsy ceqk7kXủa cuBYộc eqk7kXđời làyegQgG nQDmsyvĩnh tyegQgGruyền nòi BY giống, vànQDmsy luậtyegQgG lệyegQgG củaBY teqk7kXạo yegQgGhóa lyegQgGà chết.yegQgG eqk7kXMột thiếuyegQgG BYnữ làBY mộyegQgGt yegQgGsinh vnQDmsyật trôneqk7kXg đẹp mắt,yegQgG ngựcyegQgG cyegQgGăng phyegQgGồng, thnQDmsyân teqk7kXhể eqk7kXmạnh mẽ,nQDmsy cyegQgGhân bướcnQDmsy uyyegQgGển chBYuyển, cnQDmsyặp mắyegQgGt sáng trongeqk7kX. NhữnBYg nhiệmnQDmsy veqk7kXụ củayegQgG nàngyegQgG eqk7kXđang chờnQDmsy đợyegQgGi nànyegQgGg. nQDmsyTia yegQgGsáng tronnQDmsyg meqk7kXắt nànBYg bừng lênyegQgG, nQDmsybước chBYân nànyegQgGg yegQgGnhanh nhBYẹn hyegQgGơn. eqk7kXLúc bạoyegQgG dạnnQDmsy, lyegQgGúc bẽnnQDmsy lBYẽn đốiyegQgG vớiyegQgG cyegQgGác thanQDmsynh niên, yegQgGnàng BYlàm cnQDmsyho họBY lBYây snQDmsyự bồneqk7kX nQDmsychồn củyegQgGa nQDmsynàng. NàngnQDmsy BYcàng ngàyeqk7kX cànQDmsyng đẹpyegQgG hơyegQgGn cho BY đến kBYhi meqk7kXột chànQDmsyng điBY sănyegQgG eqk7kXkhông cònyegQgG tựeqk7kX kìmyegQgG heqk7kXãm đượeqk7kXc, BYđem nàyegQgGng vềeqk7kX lềBYu BYcủa hắnnQDmsy để lonQDmsy việcyegQgG byegQgGếp nưnQDmsyớc, làmeqk7kX lụngnQDmsy BYcho yegQgGhắn vànQDmsy đểBY leqk7kXàm mẹBY đàeqk7kXn conQDmsyn củanQDmsy hắn.BY MộtyegQgG khBYi BYcó coeqk7kXn cái, neqk7kXhững vẻnQDmsy yegQgGduyên dángeqk7kX yegQgGrời bỏnQDmsy nàng.yegQgG nQDmsyChân taBYy nàngyegQgG cyegQgGhậm chạBYp eqk7kXvà ngượngnQDmsy ngheqk7kXịu, mắt nànQDmsyng meqk7kXờ đinQDmsy vyegQgGà chyegQgGỉ cnQDmsyòn nQDmsynhững eqk7kXđứa trẻyegQgG lànQDmsy theqk7kXấy BYsung sướngeqk7kX yegQgGkhi kềnQDmsy bêBYn máeqk7kX người đànyegQgG byegQgGà BYda đyegQgGỏ gnQDmsyià nunQDmsya byegQgGên nQDmsyngọn yegQgGlửa. Nhiệeqk7kXm vyegQgGụ cyegQgGủa nBYàng eqk7kXđã hoàBYn BYtất. ChnQDmsyỉ myegQgGột thờiyegQgG gian syegQgGau, khnQDmsyi nQDmsychớm cóeqk7kX nạnBY đóinQDmsy eqk7kXhoặc phảinQDmsy đieqk7kX BYxa, nBYàng sẽnQDmsy bịeqk7kX bỏBY lại,eqk7kX giốneqk7kXg nhưyegQgG lão BYđã bịnQDmsy yegQgGbỏ lạBYi, nQDmsygiữa cảnhBY tuyếtBY BYphủ trắngnQDmsy xóa,yegQgG vớinQDmsy mộtnQDmsy đốnyegQgGg củeqk7kXi nhỏ.nQDmsy ĐónQDmsy nQDmsylà luật lệ. 

Lãeqk7kXo eqk7kXcẩn thậneqk7kX đặtBY mộtyegQgG thaeqk7kXnh củnQDmsyi lênQDmsyn đốngeqk7kX lửayegQgG veqk7kXà teqk7kXiếp eqk7kXtục sBYuy nghyegQgGĩ. nQDmsyĐó leqk7kXà luậyegQgGt lệ nQDmsy chung cnQDmsyho tấteqk7kX cnQDmsyả mọBYi vậtnQDmsy, eqk7kXmọi BYnơi. MunQDmsyỗi biếnyegQgG đnQDmsyi hBYết khyegQgGi gyegQgGiá đóngBY eqk7kXlần đyegQgGầu. Coeqk7kXn sóc nhyegQgGỏ cBYũng bòBY BYđi nQDmsyđể chếyegQgGt ởyegQgG eqk7kXmột nQDmsynơi eqk7kXxa. KhnQDmsyi năyegQgGm thBYáng đãyegQgG đeqk7kXè nặngBY lêneqk7kX conQDmsyn eqk7kXthỏ, nó seqk7kXẽ trBYở nêeqk7kXn chậBYm yegQgGchạp, neqk7kXặng nềnQDmsy vnQDmsyà khôngBY yegQgGchạy thónQDmsyat đượcnQDmsy myegQgGóng vueqk7kXốt nQDmsycủa nQDmsykẻ thù nyegQgGữa. Ceqk7kXả gấueqk7kX yegQgGto lớnnQDmsy cũngnQDmsy trởnQDmsy thànyegQgGh vụBYng vBYề, eqk7kXmù yegQgGlòa vànQDmsy hBYay cáuBY knQDmsyỉnh đểyegQgG đếneqk7kX nỗi yegQgGsau cùnnQDmsyg yegQgGvài coyegQgGn nQDmsychó nQDmsycũng yegQgGhạ đưyegQgGợc nónQDmsy. nQDmsyLão nhớyegQgG yegQgGlại cảnnQDmsyh eqk7kXlão bỏyegQgG yegQgGcha lBYão ởnQDmsy lại yegQgGphía thượngyegQgG ngạneqk7kX sôngeqk7kX Klondeqk7kXike vànQDmsyo mùyegQgGa ĐôngyegQgG, trưBYớc eqk7kXkhi nQDmsyvị eqk7kXmục eqk7kXsư* tớinQDmsy vớiyegQgG những cuốnnQDmsy BYsách kineqk7kXh vàBY cyegQgGhiếc BYhộp đựngyegQgG thuyegQgGốc eqk7kXmen. ĐãnQDmsy BYnhiều lầneqk7kX lãoBY KoyegQgGskoosh chnQDmsyép miệng kBYhi nghnQDmsyĩ tớiyegQgG cyegQgGái hộyegQgGp đyegQgGó, mặnQDmsyc BYdầu nQDmsyngày nayegQgGy lãeqk7kXo khnQDmsyông nQDmsycòn nnQDmsyước nQDmsybọt đểnQDmsy chépnQDmsy miệng nữa.eqk7kX nQDmsyMôn thuốcyegQgG eqk7kXtrừ nQDmsyđau đớnQDmsyn thnQDmsyật lnQDmsyà nQDmsyhay. NhnQDmsyưng rốtyegQgG cuộcBY BYông mBYục yegQgGsư ceqk7kXhỉ làm phinQDmsyền cnQDmsyho họyegQgG veqk7kXì BYông nQDmsyta chẳBYng manyegQgGg lnQDmsyại chúteqk7kX thịtyegQgG thàBY nàeqk7kXo chBYo bộeqk7kX lạcnQDmsy mnQDmsyà ănyegQgG nQDmsylại khoẻ, nêeqk7kXn ceqk7kXác tBYay nQDmsysăn lnQDmsyên tiếnnQDmsyg cyegQgGàu eqk7kXnhàu. NhưyegQgGng ônQDmsyng eqk7kXta chếeqk7kXt veqk7kXì bệnhnQDmsy lạnBYh phổinQDmsy ở chỗeqk7kX đườnQDmsyng nQDmsyranh giớinQDmsy gầnnQDmsy Mayeqk7kXo, BYvà syegQgGau đBYàn yegQgGchó đãyegQgG lấyyegQgG mõyegQgGm bớinQDmsy nhBYững hòeqk7kXn đáeqk7kX reqk7kXa để nQDmsytranh cướeqk7kXp nắmnQDmsy xBYương tàn. 

Koskoosh đặtnQDmsy myegQgGột nQDmsythanh BYcủi kháBYc vBYào đyegQgGống lửBYa vàyegQgG thảnQDmsy hồnQDmsyn đieqk7kX syegQgGâu hyegQgGơn nữanQDmsy eqk7kXvề quá khứ.yegQgG CóBY mộtBY thờiyegQgG trờinQDmsy lBYàm đóiBY kémBY, nhữyegQgGng eqk7kXông giàeqk7kX bnQDmsyụng léyegQgGp nQDmsyxẹp nQDmsynằm eqk7kXco quắpeqk7kX bên ngọnyegQgG BYlửa BYvà yegQgGmiệng thềueqk7kX thànQDmsyo kểeqk7kX eqk7kXlại nheqk7kXững yegQgGtục lBYệ nQDmsyngày eqk7kXxưa khyegQgGi myegQgGiền Yukeqk7kXon BYbị byegQgGỏ hoang suốeqk7kXt nQDmsyba meqk7kXùa Đông,eqk7kX rBYồi lyegQgGại nQDmsybị tnQDmsyuyết nQDmsyphủ liềnnQDmsy byegQgGa mùaBY yegQgGHạ. nQDmsyLão đeqk7kXã mấteqk7kX eqk7kXbà mẹ yegQgGtrong nQDmsynạn đóinQDmsy đBYó. MùanQDmsy eqk7kXHè đónQDmsy cyegQgGá thuBY** nQDmsykhông xuấteqk7kX hyegQgGiện, byegQgGộ lạceqk7kX ngóneqk7kXg ceqk7kXhờ mùa Đông,nQDmsy mnQDmsyong mỏiyegQgG hưyegQgGơu rừngyegQgG sẽyegQgG tới.eqk7kX NyegQgGhưng nQDmsytới yegQgGmùa Đôneqk7kXg hưBYơu rừngnQDmsy yegQgGcũng chẳnQDmsyng thấy. ĐónQDmsy làeqk7kX mộtnQDmsy tìnheqk7kX trạngBY chưyegQgGa hềyegQgG baBYo gBYiờ xnQDmsyảy BYra vBYà ngnQDmsyay nyegQgGhững BYông BYgià BYbà BYcả cBYũng chưa gặpeqk7kX cảnhyegQgG đó.nQDmsy HưyegQgGơu rBYừng khyegQgGông tBYới, BYvà nămBY đeqk7kXó lànQDmsy nămyegQgG tBYhứ bảyeqk7kX. ThỏyegQgG yegQgGrừng không siBYnh syegQgGôi nBYẩy nyegQgGở kịpyegQgG BYvà cnQDmsyhó theqk7kXì gBYầy eqk7kXgò ceqk7kXhìa bộyegQgG xươngnQDmsy rayegQgG. SuốtBY mBYùa ĐôngBY đeqk7kXen tối dàyegQgGi dặc,nQDmsy đBYám tBYrẻ kBYhóc BYlóc vànQDmsy lăneqk7kX yegQgGra chết,nQDmsy rồiyegQgG BYđến đànQDmsyn bà,nQDmsy rnQDmsyồi đếBYn nhữngnQDmsy ôngnQDmsy già, nQDmsytrong myegQgGười ngeqk7kXười eqk7kXở bộeqk7kX lạeqk7kXc khôneqk7kXg cyegQgGó lấyyegQgG mộtnQDmsy ngườinQDmsy sốneqk7kXg sóeqk7kXt yegQgGđể đnQDmsyón yegQgGánh mặt trờieqk7kX nQDmsykhi nnQDmsyó treqk7kXở lạBYi eqk7kXvào nQDmsymùa Xuân.BY ThậtyegQgG BYlà BYmột BYvụ nQDmsyđói kinQDmsynh hồn. 

NhưyegQgGng lãoyegQgG cũnBYg đãeqk7kX tnQDmsyhấy nyegQgGhững tnQDmsyhời dưnQDmsy dật,yegQgG thyegQgGịt tyegQgGhừa thãnQDmsyi đếnBY yegQgGnỗi yegQgGthiu BYthối không BYkịp ăBYn, chónQDmsy eqk7kXmập mnQDmsyà khônBYg buồnyegQgG chnQDmsyạy nBYữa nQDmsyvì ăBYn quáeqk7kX nhiềBYu BY- nhữBYng thờyegQgGi mà ngườieqk7kX tyegQgGa trBYông thấyeqk7kX tyegQgGhú vậtBY nQDmsycũng knQDmsyhông bnQDmsyuồn giết,BY yegQgGphụ BYnữ đuBYa nhBYau sieqk7kXnh đẻ,yegQgG vànQDmsy những yegQgGcăn BYlều chậtnQDmsy níyegQgGch nhyegQgGững yegQgGtiếng trẻnQDmsy BYcon nQDmsyvừa teqk7kXrai BYvừa gáiyegQgG nằmyegQgG dàiyegQgG eqk7kXra đùa nghịch.nQDmsy ThếBY rnQDmsyồi đyegQgGàn ôngyegQgG eqk7kXno ceqk7kXơm ấnQDmsym cậtnQDmsy lạinQDmsy gợyegQgGi nQDmsyra nheqk7kXững eqk7kXcuộc traeqk7kXnh nQDmsychấp xưyegQgGa lên,BY họ yegQgGvượt qeqk7kXua đườBYng yegQgGranh nQDmsygiới vềeqk7kX phíyegQgGa Neqk7kXam đyegQgGể giếyegQgGt nhữngyegQgG ngườinQDmsy PellyegQgGy, vànQDmsy veqk7kXề nQDmsyphía Tây đểyegQgG đượeqk7kXc ngnQDmsyồi bênnQDmsy nhữngBY ngọyegQgGn lửBYa tàyegQgGn củanQDmsy ngnQDmsyười TananaBY. LãyegQgGo nhớyegQgG lạieqk7kX thờieqk7kX lão yegQgGcòn nhỏBY, trờieqk7kX cyegQgGho dnQDmsyư dậeqk7kXt, lãoBY yegQgGtrông thấyegQgGy mộtBY yegQgGcon hươuBY rừnQDmsyng bnQDmsyị đàBYn sBYói hạ. ZiBYng-ha nằmnQDmsy trênnQDmsy tuyếtnQDmsy vớinQDmsy lyegQgGão yegQgGcùng yegQgGxem cBYảnh đnQDmsyó eqk7kX- eqk7kXZing-ha, mnQDmsyà BYsau nyegQgGày thànhBY tay BY săn nQDmsykhôn eqk7kXngoan nhấtBY nQDmsyvà snQDmsyau cùngnQDmsy đãeqk7kX nnQDmsygã veqk7kXào mộtnQDmsy eqk7kXlỗ khôngnQDmsy eqk7kXkhí eqk7kXở yegQgGYukon***. Một thángeqk7kX eqk7kXsau, nBYgười tnQDmsya tnQDmsyìm thấyeqk7kX hắnBY tnQDmsyrong dyegQgGáng điệBYu yegQgGđang eqk7kXbò nQDmsyđược eqk7kXnửa chừeqk7kXng thìnQDmsy bị BYbăng gyegQgGiá làmnQDmsy eqk7kXcóng lại. 

LạBYi yegQgGnói đếnnQDmsy coeqk7kXn hnQDmsyươu rừng.nQDmsy Hômeqk7kX đBYó ZiyegQgGng-ha BYcùng lãoeqk7kX bnQDmsyắt chướcyegQgG điyegQgG BYsăn bắnBY theo lốieqk7kX ngưyegQgGời lớnQDmsyn. ỞyegQgG lòyegQgGng nQDmsysuối, chúnnQDmsyg bắeqk7kXt yegQgGgặp vếtBY châeqk7kXn yegQgGmới củaBY mBYột coeqk7kXn hươuBY rừeqk7kXng cùng vớyegQgGi vếeqk7kXt cBYhân củanQDmsy nhinQDmsyều chóBY sóBYi. "MộyegQgGt conQDmsyn hươuBY già",yegQgG Zing-nQDmsyha xem vBYết chnQDmsyân myegQgGau hơeqk7kXn BYvà yegQgGnói, "MộtBY conQDmsyn hưBYơu gBYià, khônBYg tnQDmsyheo keqk7kXịp đeqk7kXàn. ĐànBY sói nQDmsy chặn nóBY rờinQDmsy khnQDmsyỏi nhyegQgGững cyegQgGon knQDmsyhác vnQDmsyà chúnBYg eqk7kXsẽ theBYo eqk7kXriết nQDmsyđến cùnQDmsyng." Veqk7kXà đúngBY như vậy.eqk7kX ĐóyegQgG leqk7kXà đườngBY lốieqk7kX củeqk7kXa chúBYng. SunQDmsyốt ngàyyegQgG đyegQgGêm knQDmsyhông lúcnQDmsy nàeqk7kXo nghỉ,eqk7kX cheqk7kXúng sẽ theoeqk7kX syegQgGát gótBY, chặyegQgGn đầunQDmsy mũieqk7kX, chúnQDmsyng eqk7kXsẽ thBYeo liềBYn cBYon hưnQDmsyơu ceqk7kXho đếneqk7kX eqk7kXcùng. ZingBY-ha và yegQgGlão đBYã cảeqk7kXm theqk7kXấy lòeqk7kXng eqk7kXham munQDmsyốn BYxem cảyegQgGnh máuBY rơnQDmsyi rừBYng reqk7kXực nQDmsynổi lnQDmsyên. LnQDmsyúc BYsói hạyegQgG sát hươuyegQgG sẽnQDmsy leqk7kXà mộeqk7kXt cảnyegQgGh BYđáng BYxem lắm! 

HaBYi nnQDmsygười rảoyegQgG bưBYớc theyegQgGo veqk7kXết yegQgGchân. nQDmsyVết cBYhân rõeqk7kX đyegQgGến nyegQgGỗi ngBYay KoyegQgGskoosh, nhìyegQgGn chậm yegQgG và khyegQgGông thạoeqk7kX nQDmsyvề góteqk7kX chân,nQDmsy ceqk7kXũng cónQDmsy teqk7kXhể eqk7kXnhắm mnQDmsyắt thyegQgGeo eqk7kXđược. HnQDmsyọ theqk7kXeo sáteqk7kX gótnQDmsy cuộc sănBY đuổiBY, yegQgGmỗi eqk7kXbước lạinQDmsy yegQgGđọc thnQDmsyêm cáiyegQgG theqk7kXảm eqk7kXcảnh hueqk7kXng beqk7kXạo mớBYi vnQDmsyừa eqk7kXdiễn raBY. BâynQDmsy giờ họBY tớieqk7kX yegQgGchỗ ceqk7kXon hưBYơu rừneqk7kXg đứngBY yegQgGlại yegQgGđể chốngnQDmsy cự;nQDmsy tuBYyết đãnQDmsy yegQgGbị giBYày nQDmsyxéo vàBY xyegQgGáo trộn tứBY phía,eqk7kX mỗinQDmsy nQDmsybề dnQDmsyài nQDmsyvào BYkhoảng bềBY eqk7kXcao củaeqk7kX bBYa ngườieqk7kX lớnBY. ỞnQDmsy giữaBY nQDmsylà nhữnBYg vết cnQDmsyhân hyegQgGằn sâyegQgGu BYcủa eqk7kXcon vậtBY bịBY BYsăn đuổi,yegQgG vyegQgGà khắpnQDmsy cheqk7kXung quaeqk7kXnh yegQgGlà dấuyegQgG châeqk7kXn BYnông hơn củayegQgG đànBY sóBYi. eqk7kXTrong kheqk7kXi BYnhững coeqk7kXn khyegQgGác leqk7kXo giết,eqk7kX tnQDmsyhì mnQDmsyột eqk7kXvài yegQgGcon eqk7kXsói nằmeqk7kX nghiêng mộnQDmsyt nQDmsybên nQDmsyđể ngBYhỉ. MnQDmsyình chúnnQDmsyg nQDmsyin hằneqk7kX xuốyegQgGng tuBYyết yegQgGtrông eqk7kXrõ rànnQDmsyg nhưBY cyegQgGhúng eqk7kXmới eqk7kXnằm trước đeqk7kXó mộBYt BYchút. MBYột yegQgGcon sBYói đãBY bịeqk7kX coyegQgGn vậtBY điênyegQgG cBYuồng kyegQgGia húyegQgGc trúyegQgGng vàBY dẫm lênQDmsyn chBYo đBYến chết.nQDmsy Mộteqk7kX vyegQgGài cáiBY xươngnQDmsy nhẵnyegQgG nhyegQgGụi cyegQgGhứng tỏyegQgG eqk7kXđiều đó. 

yegQgG Một lầneqk7kX nữanQDmsy hnQDmsyọ yegQgGlại nBYgưng bướcBY ởnQDmsy chyegQgGỗ dnQDmsyừng lBYại yegQgGthứ nhìnQDmsy. Teqk7kXại nQDmsyđây nQDmsycon BYvật tyegQgGo lBYớn đnQDmsyã chiến đấunQDmsy myegQgGột ceqk7kXách tuyệtBY vọng.eqk7kX Neqk7kXó yegQgGđã bịyegQgG vậteqk7kX ngãeqk7kX heqk7kXai lầnyegQgG, nhưeqk7kX nheqk7kXững nQDmsyvết trên tyegQgGuyết chBYo eqk7kXhọ BYthấy, eqk7kXvà hanQDmsyi lBYần nóeqk7kX đãBY đnQDmsyánh tayegQgGn đượyegQgGc nnQDmsyhững cyegQgGon sóyegQgGi huneqk7kXg hăyegQgGng, rồi gượngyegQgG đứngeqk7kX lêBYn. nQDmsyNó đnQDmsyã hnQDmsyoàn tấBYt yegQgGnhiệm veqk7kXụ tBYừ lâyegQgGu, neqk7kXhưng BYvẫn còneqk7kX thiếtnQDmsy thBYa với cuộcyegQgG sống.eqk7kX Zineqk7kXg-ha nóBYi rằnBYg BYmột conQDmsyn hươeqk7kXu rBYừng đãBY gụeqk7kXc yegQgGngã màBY còBYn đnQDmsyứng lêeqk7kXn yegQgGđược thì tyegQgGhật làBY lạnQDmsy, nhưyegQgGng nQDmsyrõ ràngBY cnQDmsyon nàynQDmsy nQDmsyđã đứnnQDmsyg lênnQDmsy đưyegQgGợc. NnQDmsyghe họBY kBYể lạiyegQgG chuyện nQDmsynày cheqk7kXắc lãoeqk7kX phùeqk7kX thủBYy eqk7kXsẽ BYnhìn thấeqk7kXy neqk7kXhững trieqk7kXệu chứyegQgGng vBYà đyegQgGiềm kỳyegQgG lạ. 

nQDmsy Đi nữeqk7kXa, họBY tyegQgGới chỗeqk7kX conQDmsyn hươuBY rừneqk7kXg trèeqk7kXo lBYên BYbờ BYđể tBYoan thóyegQgGat vnQDmsyào rừBYng cây.BY yegQgGNhưng kẻ thùnQDmsy cyegQgGủa neqk7kXó yegQgGđã từyegQgG phyegQgGía saBYu chồeqk7kXm tớiyegQgG, đếneqk7kX nnQDmsyỗi nóyegQgG phảinQDmsy lùyegQgGi yegQgGlại vBYà yegQgGngã ngửyegQgGa lên chúngBY, yegQgGđè lêyegQgGn nQDmsyhai cyegQgGon sBYâu xunQDmsyống yegQgGtuyết. RõBY rànQDmsyng eqk7kXlà nQDmsysắp đếnnQDmsy BYgiờ BYphút hBYạ sátnQDmsy, vì nhữeqk7kXng BYcon kháyegQgGc đãeqk7kX bỏBY myegQgGặc heqk7kXai ceqk7kXon kyegQgGia lyegQgGại khônBYg BYđụng tới.nQDmsy Họeqk7kX nQDmsyđi qBYua hyegQgGai chặng dừnQDmsyng eqk7kXlại nữyegQgGa, BYhai cBYhỗ rấtyegQgG gầnnQDmsy eqk7kXnhau. BYBây eqk7kXgiờ dấuyegQgG chyegQgGân cóyegQgG nQDmsypha myegQgGàu đỏeqk7kX vàeqk7kX nnQDmsyhững vết chânQDmsyn BYđều BYđặn củeqk7kXa cyegQgGon yegQgGvật teqk7kXo lớnnQDmsy trôneqk7kXg yegQgGđã xiêueqk7kX vẹonQDmsy vàyegQgG ngyegQgGắn hơnyegQgG. nQDmsyThế eqk7kXrồi heqk7kXọ nBYghe thấy yegQgGnhững tiếneqk7kXg nQDmsyđộng đầBYu tiêneqk7kX củaBY cuộcBY yegQgGchiến đyegQgGấu yegQgG- kheqk7kXông pnQDmsyhải nhữnQDmsyng tiếBYng truyegQgG dài củayegQgG cyegQgGuộc săneqk7kX đuổi,eqk7kX màyegQgG nhBYững tiếneqk7kXg sủayegQgG ngắnBY neqk7kXhát gừnBYg BYbáo hyegQgGiệu yegQgGmột trậyegQgGn xápnQDmsy lá yegQgGcà vàBY tiếngBY yegQgGrăng cắnQDmsyn vàeqk7kXo thịnQDmsyt. Bòeqk7kX ngưeqk7kXợc ceqk7kXhiều gió,nQDmsy Zing-heqk7kXa nằmeqk7kX sátnQDmsy bụng xuốnnQDmsyg tuyết,BY vàBY cùngyegQgG vớiBY hnQDmsyắn leqk7kXà KoskBYoosh, ngườnQDmsyi eqk7kXmà seqk7kXau nQDmsynày leqk7kXàm chnQDmsyúa nQDmsytể dân troBYng bộyegQgG lạc.yegQgG HyegQgGai ngeqk7kXười cùyegQgGng gạBYt nhữngBY cànnQDmsyh cBYây gBYỗ báchyegQgG nQDmsylòa xòBYa vàBY nyegQgGhìn vềeqk7kX phíanQDmsy trước. HọBY đượcBY yegQgGchứng kiếnyegQgG cảnQDmsynh cuốeqk7kXi cùng. 

GiốnBYg eqk7kXnhư tấtBY cảBY nhữnQDmsyng cảeqk7kXm BYtưởng củayegQgG thờieqk7kX nQDmsytrẻ, cảnheqk7kX tượeqk7kXng hãeqk7kXy còeqk7kXn reqk7kXõ rnQDmsyệt trong tríeqk7kX nhyegQgGớ lnQDmsyão, vyegQgGà cặBYp mắtyegQgG mờBY cyegQgGủa lãonQDmsy nhìnBY cảnnQDmsyh cuốieqk7kX cùnnQDmsyg eqk7kXhiện rnQDmsya liyegQgGnh độneqk7kXg nyegQgGhư trong thyegQgGời eqk7kXxa xnQDmsyưa ấy.eqk7kX eqk7kXKoskoosh ngạcBY nhiyegQgGên vềeqk7kX yegQgGđiều BYnày; nQDmsyvì tronyegQgGg nhữnyegQgGg neqk7kXgày theo snQDmsyau, kheqk7kXi lãonQDmsy nQDmsylà ngườeqk7kXi lãyegQgGnh eqk7kXđạo vyegQgGà đứngnQDmsy đầuBY BYhội đồngeqk7kX yegQgGbộ lạc,BY leqk7kXão đãeqk7kX thyegQgGực hiệnQDmsyn những thànhyegQgG tícyegQgGh lớneqk7kX yegQgGlao BYvà đeqk7kXã eqk7kXlàm nQDmsycho BYngười Peeqk7kXlly lunQDmsyôn miệngyegQgG nguBYyền rủaBY tên lBYão, yegQgGđó lBYà eqk7kXchưa nóinQDmsy tớieqk7kX nQDmsyngười nQDmsyda trnQDmsyắng kỳnQDmsy eqk7kXdị**** màyegQgG lyegQgGão BYđã giếBYt troeqk7kXng mộtBY cuộc đấnQDmsyu côngyegQgG khBYai, nQDmsymỗi ngườieqk7kX mộtnQDmsy ceqk7kXon dBYao cầyegQgGm tay. 

Lãoeqk7kX nnQDmsyghĩ mộtnQDmsy hnQDmsyồi lBYâu vềeqk7kX thờieqk7kX tryegQgGai trẻeqk7kX củBYa lnQDmsyão, eqk7kXcho đếnnQDmsy nQDmsykhi ngyegQgGọn nQDmsylửa tànnQDmsy xuống vBYà khBYi eqk7kXcái lạnhBY cBYắt sâuBY hơBYn vàoeqk7kX deqk7kXa lãBYo. LnQDmsyần nnQDmsyày lãBYo tiếpBY tBYhêm BYhai thaBYnh củiBY vào ngọnBY lửaeqk7kX vyegQgGà đoeqk7kX lạBYi nQDmsyxem BYcuộc snQDmsyống yegQgGcủa lãBYo cyegQgGòn đượcyegQgG byegQgGao lâeqk7kXu vớyegQgGi nhữngnQDmsy thyegQgGanh còn leqk7kXại. yegQgGNếu SiyegQgGtcum-to-ha cnQDmsyhịu nhớnQDmsy leqk7kXời ônnQDmsyg ngọanQDmsyi eqk7kXcủa BYnó vànQDmsy nhyegQgGặt ôBYm cnQDmsyủi lyegQgGớn hơn,BY thì nhữneqk7kXg giBYờ sốnyegQgGg củnQDmsya yegQgGlão sBYẽ eqk7kXdài hnQDmsyơn. Teqk7kXhật eqk7kXlà mộtnQDmsy chuyệeqk7kXn dBYễ dànyegQgGg. NhưyegQgGng neqk7kXó vẫneqk7kX leqk7kXà một đứayegQgG bBYé vBYô tâmnQDmsy. NóBY khôneqk7kXg BYnghĩ BYgì đBYến yegQgGngười tiềnyegQgG bnQDmsyối tBYừ kBYhi HảiyegQgG yegQgGLy, cBYháu nội ZinyegQgGg-ha, bắtnQDmsy yegQgGđầu BYđể mắtnQDmsy tớieqk7kX eqk7kXnó. Chà,eqk7kX điềuyegQgG đóeqk7kX cónQDmsy nQDmsygì qBYuan nQDmsytrọng? LúnQDmsyc nQDmsycòn tBYrẻ trung, lãnQDmsyo đãBY cnQDmsyhẳng BYhành độeqk7kXng nhưnQDmsy thyegQgGế lànQDmsy gìBY? CyegQgGó mBYột lúnQDmsyc lnQDmsyão đãyegQgG lắngBY ngnQDmsyhe teqk7kXrong im nQDmsylặng. Ceqk7kXó tBYhể cnQDmsyon tBYrai lãoeqk7kX yegQgGđã BYmềm lònQDmsyng, veqk7kXà nóBY cùyegQgGng đàeqk7kXn ceqk7kXhó quyegQgGay yegQgGlại đểyegQgG đưa chnQDmsya gieqk7kXà củeqk7kXa nóyegQgG ceqk7kXùng nQDmsyvới bộyegQgG lạcyegQgG tớnQDmsyi cheqk7kXỗ nhiềueqk7kX hưnQDmsyơu BYnai béonQDmsy mập. 

BYLão nQDmsydỏng yegQgGtai nBYghe ngóngnQDmsy, tBYrí óyegQgGc đnQDmsyang BYbối rốiyegQgG cnQDmsyủa lãnQDmsyo lắeqk7kXng đyegQgGi yegQgGtrong chốcyegQgG lát. BYKhông mộtyegQgG tiếnnQDmsyg độnnQDmsyg nhẹ.BY Keqk7kXhông cyegQgGó gnQDmsyì cảyegQgG. BYMột BYmình lyegQgGão thởBY BYphì pheqk7kXào giBYữa cảnh êmnQDmsy lặnnQDmsyg hoaeqk7kXng vunQDmsy. Thậteqk7kX lnQDmsyà côeqk7kX độc.nQDmsy IBYm nBYghe! CáyegQgGi gyegQgGì đóyegQgG? LBYão rùBYng mình.nQDmsy TnQDmsyiếng rống dàiBY quBYen tyegQgGhuộc pháBY vỡyegQgG khoảngyegQgG yegQgGkhông, vnQDmsyà neqk7kXó BYở ngyegQgGay kếeqk7kX bêeqk7kXn. nQDmsyThế rồinQDmsy, troyegQgGng cnQDmsyặp mắtyegQgG tối sầmnQDmsy cBYủa lãonQDmsy hiệeqk7kXn eqk7kXlên hìyegQgGnh yegQgGảnh cBYon heqk7kXươu yegQgGrừng nQDmsy- coBYn hươuBY rừeqk7kXng yegQgGgià nueqk7kXa eqk7kX- sườn bịBY cắnQDmsyn yegQgGnát vyegQgGà yegQgGhai BYbên hônQDmsyng ròngyegQgG eqk7kXmáu, eqk7kXcái BYbờm bịnQDmsy BYxâu BYxé, BYvà BYcặp sừngyegQgG nhBYiều gạBYc cúi sánQDmsyt xuốyegQgGng đeqk7kXất eqk7kXcòn cốeqk7kX hBYúc nQDmsycho tớiBY cùng.BY LãoBY thấyeqk7kX nhữngBY hìnhBY thnQDmsyù màuyegQgG xnQDmsyám vyegQgGụt qua vụtnQDmsy lại,eqk7kX nhữyegQgGng BYcặp mnQDmsyắt leqk7kXong leqk7kXanh, nhữngeqk7kX yegQgGcái lBYưỡi theqk7kXè lè,eqk7kX nhữnyegQgGg hàmBY răng nhọneqk7kX hoắBYt lnQDmsyòng ròngBY nướceqk7kX dãnQDmsyi. LBYão thyegQgGấy cáinQDmsy vòngeqk7kX eqk7kXtròn BYxáp gBYần lạieqk7kX cBYho đếnnQDmsy khi chỉnQDmsy nQDmsycòn làeqk7kX BYmột yegQgGchấm yegQgGđen giyegQgGữa đnQDmsyám eqk7kXtuyết beqk7kXị dnQDmsyày xéo. 

MộtyegQgG cBYái mõBYm lạnhyegQgG yegQgGchạm eqk7kXvào eqk7kXmá leqk7kXão làmnQDmsy đầueqk7kX óceqk7kX lãnQDmsyo quyegQgGay veqk7kXề hiệnBY tạiyegQgG. TBYay lãnQDmsyo đưa vộinQDmsy vàoBY eqk7kXđống lửaeqk7kX nQDmsyrút eqk7kXra mộtBY yegQgGthanh cBYủi đangBY chánQDmsyy. nQDmsyBàng hyegQgGoàng BYmột láyegQgGt nQDmsyvì eqk7kXcái sợeqk7kX truyền teqk7kXhống đnQDmsyối vớnQDmsyi leqk7kXòai ngưnQDmsyời, coyegQgGn vyegQgGật kBYia yegQgGlùi lnQDmsyại, nQDmsyhú lBYên mộtnQDmsy tiBYếng dànQDmsyi đBYể gọi đồngnQDmsy beqk7kXọn; nhữngyegQgG eqk7kXcon BYnày trảnQDmsy lờinQDmsy BYngay, chnQDmsyo đnQDmsyến kyegQgGhi nQDmsymột nQDmsyvòng nhữyegQgGng coyegQgGn vật đầyegQgGu xám,BY miệyegQgGng ryegQgGớt rãi,nQDmsy quBYây quầeqk7kXn yegQgGxung eqk7kXquanh. LãonQDmsy lắnQDmsyng nghyegQgGe nhữngBY nQDmsytiếng gầmeqk7kX gừ tiếneqk7kX lạBYi gần;eqk7kX nhữnQDmsyng conQDmsyn vậtnQDmsy tnQDmsyhở hổnQDmsyn nQDmsyhển khBYông chịuBY tảyegQgGn đnQDmsyi. ByegQgGây giờeqk7kX mộBYt eqk7kXcon đưa ngựceqk7kX nQDmsyra phBYía trước,eqk7kX rBYồi lếyegQgGt myegQgGình BYtới gầnBY, đếnBY ceqk7kXon thBYứ hanQDmsyi, rồieqk7kX nQDmsyđến cBYon thyegQgGứ beqk7kXa, nhưng khBYông yegQgGcon nàoBY leqk7kXùi lạnQDmsyi cả.BY LnQDmsyão cònBY bấnQDmsyu vínQDmsyu lấyyegQgG cuyegQgGộc đờiBY lànQDmsym gyegQgGì? LãBYo tự hBYỏi, rồeqk7kXi bỏyegQgG teqk7kXhanh ceqk7kXủi yegQgGđang chBYáy xueqk7kXống tueqk7kXyết. ThBYanh củiBY lèyegQgGo xènQDmsyo teqk7kXắt ngấm.BY Cái vònnQDmsyg tròeqk7kXn gầmnQDmsy gừBY mộeqk7kXt nQDmsycách bồnyegQgG cheqk7kXồn nhưnBYg vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?