You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: yw7g5GThe Tyhv7KLaw YVbtsyof Life

Lão Koskoosh chqBăm chyw7g5Gú nYVbtsyghe Tyhv7Khau háu.Tyhv7K TuTyhv7Ky mắqBt lTyhv7Kão đTyhv7Kã mờYVbtsy YVbtsytừ lâyw7g5Gu, nhưngyw7g5G Tyhv7Ktai lãoYVbtsy còn YVbtsy thính qBlắm, vàYVbtsy mTyhv7Kột tiếTyhv7Kng Tyhv7Kđộng khyw7g5Gẽ yw7g5Gcũng thấuYVbtsy tớiYVbtsy cáTyhv7Ki tríTyhv7K thôyw7g5Gng minyw7g5Gh suyw7g5Gy kémTyhv7K vẫn cònTyhv7K qBnằm sYVbtsyau vầngqB tráqBn Tyhv7Kkhô héTyhv7Ko, nhưnTyhv7Kg khônyw7g5Gg cYVbtsyòn đểYVbtsy ýTyhv7K đếnyw7g5G việcyw7g5G đqBời nữa.Tyhv7K À!qB Tyhv7KĐó là qB Sitcum-to-ha đqBang thYVbtsye théYVbtsy nguyyw7g5Gền rủYVbtsya đTyhv7Kàn chqBó YVbtsymà YVbtsynàng đánhqB đậpqB vyw7g5Gà YVbtsyvỗ vềTyhv7K đểqB qBbuộc vào dâqBy cưyw7g5Gơng. SitcqBum-to-ha qBlà yw7g5Gcháu qBngọai lãYVbtsyo. yw7g5GNhưng nànqBg quyw7g5Gá bậnYVbtsy qBnên chẳng thyw7g5Gèm YVbtsynghĩ tớTyhv7Ki ôTyhv7Kng yw7g5Gngọai giYVbtsyà nqBua ngYVbtsyồi trYVbtsyơ tTyhv7Krọi trênYVbtsy tuyết,YVbtsy tYVbtsyuyệt vọngTyhv7K vTyhv7Kà yếu đuối.YVbtsy PhảiTyhv7K nhổYVbtsy tqBrại cYVbtsyho xoTyhv7Kng. CoqBn đYVbtsyường dyw7g5Gài đanyw7g5Gg chờyw7g5G đợiyw7g5G tronTyhv7Kg khqBi nyw7g5Ghững Tyhv7Kđoạn ngày ngắnqB nyw7g5Ggủi kYVbtsyhông chịqBu chậmTyhv7K lại.yw7g5G CuộcTyhv7K sốngYVbtsy vàyw7g5G nhữngyw7g5G bqBổn pTyhv7Khận YVbtsycủa YVbtsycuộc sống chứTyhv7K khyw7g5Gông yw7g5Gphải cYVbtsyủa qBcái qBchết, giụcTyhv7K gqBiã nYVbtsyàng. Tyhv7KMà YVbtsybây giờTyhv7K Tyhv7Klão gầYVbtsyn vyw7g5Gới cáTyhv7Ki chếtTyhv7K lắm rồi. 

Ýyw7g5G nghTyhv7Kĩ đóqB Tyhv7Klàm lãTyhv7Ko Tyhv7Kgià hoảngYVbtsy hốTyhv7Kt tYVbtsyrong mộTyhv7Kt lúcyw7g5G. Tyhv7KLão YVbtsyđưa bàyw7g5Gn tYVbtsyay têYVbtsy yw7g5Gliệt rTyhv7Kun rẩyyw7g5G sờ qBsoạng đốngTyhv7K yw7g5Gcủi kYVbtsyhô nhỏyw7g5G béYVbtsy bênyw7g5G qBcạnh lãoTyhv7K. CYVbtsyhắc chắnqB làyw7g5G đqBống cyw7g5Gủi nằmyw7g5G đqBó, bàn qBtay yw7g5Glão lạyw7g5Gi Tyhv7Krụt vqBề vTyhv7Kà nằyw7g5Gm Tyhv7Kẩn dướiYVbtsy nhYVbtsyững Tyhv7Ktấm YVbtsyda thúYVbtsy qBrách YVbtsyrưới bẩnyw7g5G tqBhỉu, yw7g5Gvà lão YVbtsylại chămqB YVbtsychú nghyw7g5Ge qBngóng. Tiếnyw7g5Gg Tyhv7Ksột YVbtsysọat cYVbtsyủa nhữnTyhv7Kg tấmyw7g5G qBda chqBo lTyhv7Kão biếtqB rằngYVbtsy qBcăn Tyhv7Klều bằng qBda hươuYVbtsy củayw7g5G qBviên chúYVbtsya qBbộ lạcqB đãYVbtsy đượTyhv7Kc dYVbtsyỡ xuốngqB vàyw7g5G đayw7g5Gng đượcyw7g5G néqBn gọnqB lạiyw7g5G choyw7g5G dễ yw7g5Gmang điqB. Viênyw7g5G chúYVbtsya tểyw7g5G làTyhv7K cTyhv7Kon lãyw7g5Go, hắnTyhv7K YVbtsycao lớn,Tyhv7K lựcYVbtsy qBlưỡng, cqBầm đầyw7g5Gu bộyw7g5G Tyhv7Klạc và qBlà mộtTyhv7K tYVbtsyay thiệnYVbtsy xYVbtsyạ. TrqBong YVbtsykhi phụTyhv7K nữyw7g5G vqBất vảYVbtsy lTyhv7Ko liTyhv7Kệu hànqBh traqBng củaYVbtsy trại,qB giọng Tyhv7K hắn YVbtsyvang lêYVbtsyn, quởqB yw7g5Gtrách Tyhv7Khọ chậmqB chạpYVbtsy. LãYVbtsyo KoskoYVbtsyosh lằnTyhv7Kg tTyhv7Kai. ĐâyTyhv7K qBlà lầqBn cuối cùnqBg qBlão YVbtsycòn qBnghe giYVbtsyọng đó.yw7g5G Tyw7g5Gúp lềqBu củaYVbtsy Geyw7g5Gehow đãqB dỡTyhv7K ryw7g5Gồi! YVbtsyVà nhyw7g5Gà Tyhv7Kcủa Tusken Tyhv7K cũng dỡyw7g5G rồiTyhv7K! Bảy,qB táYVbtsym, chíqBn; Tyhv7Kchỉ còqBn lềTyhv7Ku củTyhv7Ka Tyhv7Klão YVbtsyphù thủYVbtsyy còTyhv7Kn đứngqB YVbtsymà thôi. Kìa!YVbtsy yw7g5GBây giqBờ họqB Tyhv7Kdỡ đếnYVbtsy tYVbtsyúp qBlều đóyw7g5G rồi.yw7g5G LãqBo nghYVbtsye tyw7g5Ghấy tiTyhv7Kếng lyw7g5Gão phYVbtsyù yw7g5Gthủy cằn nhằnyw7g5G trYVbtsyong kqBhi hắTyhv7Kn qBxếp lềTyhv7Ku lêTyhv7Kn xyw7g5Ge trượtyw7g5G tuyếyw7g5Gt. MộtqB đYVbtsyứa nhỏyw7g5G YVbtsylè nhèTyhv7K qBkhóc vyw7g5Gà mộtTyhv7K thiếu phqBụ yw7g5Gcất tiếnyw7g5Gg hátYVbtsy ryw7g5Gu trầmYVbtsy tYVbtsyrầm Tyhv7Ktrong hYVbtsyọng đểTyhv7K dỗYVbtsy dàqBnh nóyw7g5G. LãTyhv7Ko gqBià nghqBĩ, thằng Koo-teYVbtsye, mộyw7g5Gt YVbtsyđứa béqB haqBy qTyhv7Kuấy YVbtsynhư vậYVbtsyy lqBà vyw7g5Gì nqBó khôqBng đượcTyhv7K Tyhv7Kkhoẻ lYVbtsyắm. CóTyhv7K lẽ nóYVbtsy cũqBng chẳnYVbtsyg sốnyw7g5Gg đưqBợc bayw7g5Go YVbtsylâu nữa,qB nYVbtsygười yw7g5Gta sqBẽ đốTyhv7Kt lyw7g5Gửa YVbtsyđể khoétqB mộyw7g5Gt cTyhv7Kái hố Tyhv7Ktrong tuyếqBt vqBà xếpYVbtsy đTyhv7Ká lênYVbtsy trênqB đểYVbtsy giTyhv7Kữ cqBho yw7g5Gchó sTyhv7Kói YVbtsykhỏi yw7g5Gbới xácYVbtsy rYVbtsya. ChTyhv7Kà, chuyTyhv7Kện ấy Tyhv7Kcó gYVbtsyì YVbtsylà quaYVbtsyn hYVbtsyệ. Nhiềuyw7g5G lắTyhv7Km thyw7g5Gì nóTyhv7K cũqBng chyw7g5Gỉ sốYVbtsyng đqBược ítyw7g5G Tyhv7Knăm nữa,YVbtsy mYVbtsyà bữayw7g5G đói bữayw7g5G noTyhv7K. yw7g5GVà rốtYVbtsy cuộcYVbtsy Tửyw7g5G Thầyw7g5Gn đTyhv7Kã cqBhực sẵnYVbtsy, luôYVbtsyn qBluôn đóqBi qBvà Tyhv7Kđói hơqBn ayw7g5Gi hết,yw7g5G sẽ yw7g5G dang Tyhv7Ktay Tyhv7Kđón đợi. 

Tiếngyw7g5G gYVbtsyì đó?qB YVbtsyÀ, mqBọi ngườiYVbtsy đangTyhv7K Tyhv7Kbuộc Tyhv7Kxe yw7g5Gvà yw7g5Ggióng qBdây cưyw7g5Gơng. LãYVbtsyo lắngqB nyw7g5Gghe vTyhv7Kì lão sẽYVbtsy chẳngqB còTyhv7Kn baYVbtsyo giyw7g5Gờ đượYVbtsyc ngYVbtsyhe nữaqB. yw7g5GTiếng rYVbtsyoi vqBun vútYVbtsy gyw7g5Giáng xyw7g5Guống qBgiữa đànqB cyw7g5Ghó. Hãy lắngqB ngyw7g5Ghe Tyhv7Kchúng yw7g5Grít! ChúqBng Tyhv7Kghét cônTyhv7Kg việcYVbtsy nặnyw7g5Gg nYVbtsyhọc vàYVbtsy nhữngTyhv7K qBđoạn đườngyw7g5G dài biếtTyhv7K byw7g5Gao! LầnqB Tyhv7Kluợt, Tyhv7Kxe trượtyw7g5G qBtuyết chuyểnqB độngqB YVbtsychậm chYVbtsyạp đểYVbtsy rồiyw7g5G biqBến dầnYVbtsy trongyw7g5G im lặnqBg. YVbtsyChúng đãTyhv7K đqBi hếTyhv7Kt. Chyw7g5Gúng đãYVbtsy khqBuất yw7g5Gkhỏi đờYVbtsyi lão,Tyhv7K vàyw7g5G lãoTyhv7K đứnyw7g5Gg cTyhv7Kô Tyhv7Kđơn YVbtsytrước giờ phqBút cTyhv7Kay đắngqB Tyhv7Kcuối cùTyhv7Kng cqBủa cuộcYVbtsy đờYVbtsyi. Không.YVbtsy Tuyyw7g5Gết YVbtsylạo xạoyw7g5G yw7g5Gdưới đôiYVbtsy giày yw7g5Gda, mộTyhv7Kt ngườTyhv7Ki đTyhv7Kứng bênYVbtsy lYVbtsyão, myw7g5Gột YVbtsybàn yw7g5Gtay nhẹTyhv7K nhàngTyhv7K đặtqB lêqBn đầuyw7g5G lãYVbtsyo. Tyhv7KCon yw7g5Glão quảyw7g5G thực tửYVbtsy tếyw7g5G lắmqB mớiTyhv7K đốiTyhv7K xửqB nhưTyhv7K thế.qB LqBão nhớqB lạYVbtsyi nhữnTyhv7Kg ônyw7g5Gg yw7g5Glão kYVbtsyhác qBmà coqBn trai kyw7g5Ghông chịuyw7g5G đợiYVbtsy nánYVbtsy lyw7g5Gại sTyhv7Kau kqBhi bộYVbtsy lạcyw7g5G đãYVbtsy đTyhv7Ki yw7g5Ghết. NhưYVbtsyng coyw7g5Gn tqBrai lãTyhv7Ko đYVbtsyã ởYVbtsy lại. LãoYVbtsy thảTyhv7K YVbtsyhồn yw7g5Gvề qTyhv7Kuá khứ,Tyhv7K cyw7g5Gho đếnTyhv7K kyw7g5Ghi tiếnTyhv7Kg yw7g5Gcủa chàngYVbtsy tyw7g5Grai trqBẻ lôiTyhv7K kyw7g5Géo lãTyhv7Ko trởqB về hiqBện tại. 

qB"Cha thấyyw7g5G YVbtsybằng yw7g5Glòng chứ?yw7g5G" CYVbtsyhàng hỏi. 

LãoYVbtsy trảqB lời:YVbtsy "YVbtsyCha bằYVbtsyng lòng!" 

yw7g5G"Bên cạnhTyhv7K chyw7g5Ga YVbtsycó cyw7g5Gủi đYVbtsyó," YVbtsychàng traTyhv7Ki nóiYVbtsy tiếp,Tyhv7K "vyw7g5Gà lửyw7g5Ga cháy mTyhv7Kạnh. BuổiqB sáYVbtsyng tqBrời Tyhv7Ku yw7g5Gám vTyhv7Kà Tyhv7Kđã bớtYVbtsy lyw7g5Gạnh rồi.Tyhv7K Tuyếtyw7g5G sắyw7g5Gp rơiTyhv7K. Tyhv7KNgay bâqBy gyw7g5Giờ tuyết cũqBng đangqB rơiqB rồi." 

"Phải,Tyhv7K ngyw7g5Gay yw7g5Glúc nàqBy qBtuyết đaqBng rơi!" 

"CácYVbtsy ngườYVbtsyi YVbtsytrong bYVbtsyộ lạTyhv7Kc qBvội lắm.yw7g5G Hànyw7g5Gh lyw7g5Gý cYVbtsyủa họqB qBnặng nềyw7g5G myw7g5Gà bụnTyhv7Kg họYVbtsy lạiTyhv7K lép xẹpyw7g5G vYVbtsyì thiếuqB ănqB. ĐườngTyhv7K dàYVbtsyi nênTyhv7K Tyhv7Khọ phảiyw7g5G yw7g5Gđi cyw7g5Gho mTyhv7Kau. ThqBôi Tyhv7Kcon đqBi YVbtsyđây. Cyw7g5Gha bằng lòyw7g5Gng chứ?" 

Tyhv7K"Bằng lònTyhv7Kg. CYVbtsyha nhTyhv7Kư chiyw7g5Gếc YVbtsylá nYVbtsyăm ngóaiqB YVbtsycòn sótyw7g5G lYVbtsyại, dínyw7g5Gh vqBất vưởngqB mộtYVbtsy chút ởyw7g5G cuốnTyhv7Kg. LànqB gYVbtsyió qBđầu tiênYVbtsy tTyhv7Khổi làTyhv7K Tyhv7Kcha rụnqBg. Tiếnyw7g5Gg cYVbtsyủa YVbtsycha gqBiống nYVbtsyhư tiếnqBg một qBbà lão.qB MắtYVbtsy Tyhv7Kcha kTyhv7Không còYVbtsyn dYVbtsyẫn đườngYVbtsy cTyhv7Kho cTyhv7Khân chyw7g5Ga đqBi, yw7g5Gchân chYVbtsya Tyhv7Knặng nềYVbtsy, người Tyhv7Kcha Tyhv7Kmệt mỏYVbtsyi, yw7g5Gcha bằnyw7g5Gg lòng." 

Lão cúiyw7g5G đYVbtsyầu mãyw7g5Gn nguyYVbtsyện Tyhv7Kcho đếTyhv7Kn khTyhv7Ki tiếqBng tuyw7g5Gyết YVbtsylạo xạoTyhv7K biếTyhv7Kn hếtyw7g5G troTyhv7Kng khqBông gian, Tyhv7Kvà lYVbtsyão biếTyhv7Kt rằngTyhv7K cTyhv7Kon qBlão qBđã yw7g5Gđi xYVbtsya kqBhông cònTyhv7K YVbtsygọi yw7g5Glại qBđược nữa.Tyhv7K TaqBy lTyhv7Kão qBvội vàng qqBuờ qBquạng sờYVbtsy đốngTyhv7K cqBủi. ChỉTyhv7K cTyhv7Kòn đốngYVbtsy qBcủi nàyYVbtsy đứnqBg giYVbtsyữa Tyhv7Klão YVbtsyvà cTyhv7Kõi vyw7g5Gĩnh cyw7g5Gửu đang hTyhv7Ká miệngYVbtsy Tyhv7Kchờ đqBón lyw7g5Gão. Tyhv7KNhư vậyYVbtsy làqB đờiYVbtsy lãTyhv7Ko chỉyw7g5G qBcòn YVbtsyđo bằngyw7g5G Tyhv7Kmột yw7g5Gmớ qBcủi. Lần lượtYVbtsy Tyhv7Ktừng tYVbtsyhanh củiYVbtsy mộyw7g5Gt sẽYVbtsy tiếYVbtsyp thêTyhv7Km vYVbtsyào ngọnyw7g5G Tyhv7Klửa, Tyhv7Kvà cứTyhv7K yw7g5Gnhư thế,Tyhv7K thầnyw7g5G chqBết sẽ lầnyw7g5G tYVbtsyừng yw7g5Gbước tqBiến yw7g5Gtới qBlão. Khyw7g5Gi qBthanh cYVbtsyủi cuốiYVbtsy cyw7g5Gùng đYVbtsyã cTyhv7Kháy hếtTyhv7K, sươngTyhv7K tuyết lạnhyw7g5G lẽoTyhv7K qBsẽ trởYVbtsy nêqBn khốcqB liệtqB. HqBai châyw7g5Gn yw7g5Glão YVbtsysẽ cYVbtsyhịu khuấtyw7g5G phụyw7g5Gc trướYVbtsyc, rồYVbtsyi đến haiYVbtsy tTyhv7Kay lYVbtsyão, qBvà Tyhv7Ksự têqB YVbtsycứng sẽqB yw7g5Gdần dầTyhv7Kn cyw7g5Ghuyển tTyhv7Kừ Tyhv7Kngòai vàyw7g5Go đếTyhv7Kn YVbtsygiữa cyw7g5Gơ thqBể lão. Đầuyw7g5G lãTyhv7Ko sẽYVbtsy gụcTyhv7K vềyw7g5G phíaqB trưYVbtsyớc, tỳYVbtsy vàoYVbtsy hqBai đầTyhv7Ku gốiqB, yw7g5Gvà lqBão qBsẽ nghTyhv7Kỉ giYVbtsyấc YVbtsyngàn thu, thậTyhv7Kt lyw7g5Gà dễYVbtsy dTyhv7Kàng. NgườiTyhv7K đờiyw7g5G Tyhv7Kai cũnqBg cTyhv7Khết mộtyw7g5G lần. 

LãqBo khTyhv7Kông thqBan Tyhv7Kvãn. YVbtsyĐó lqBà lTyhv7Kề lốYVbtsyi củaqB kiYVbtsyếp sốngTyhv7K mà,YVbtsy yw7g5Gcó yw7g5Ggì bấtqB yw7g5Gcông đâu?YVbtsy LãYVbtsyo ra qB đời gầyw7g5Gn Tyhv7Kvới đấtyw7g5G, lTyhv7Kão đãqB sốngYVbtsy gqBần vYVbtsyới đyw7g5Gất, vàYVbtsy lyw7g5Guật Tyhv7Klệ phqBát nguyTyhv7Kên qBở yw7g5Gđó khTyhv7Kông có gìqB mớiYVbtsy lạyw7g5G đqBối vớiyw7g5G lãoYVbtsy. ĐóqB làqB Tyhv7Kluật lệTyhv7K đốTyhv7Ki vớiqB tTyhv7Kất cảTyhv7K mọiYVbtsy tyw7g5Ghể xTyhv7Kác. YVbtsyTạo hóYVbtsya khyw7g5Gông nương taqBy vớiqB thểqB xácqB. TạoYVbtsy hóaYVbtsy khqBông hyw7g5Gề chúYVbtsy ýqB tớiTyhv7K cTyhv7Kái vyw7g5Gật cqBụ thểyw7g5G mqBà ngYVbtsyười ta mệqBnh dYVbtsyanh làYVbtsy cáyw7g5G nhâTyhv7Kn. TạqBo hóyw7g5Ga YVbtsychỉ cqBhú qBý tớiyw7g5G chTyhv7Kủng lọaiTyhv7K, tớiTyhv7K nòiTyhv7K giốnyw7g5Gg. qBĐó là điềuqB yw7g5Gtrừu tượqBng sâTyhv7Ku xYVbtsya nhấqBt mqBà đầuTyhv7K ócyw7g5G maTyhv7Kn rợYVbtsy cYVbtsyủa lãTyhv7Ko KosTyhv7Kkoosh cóyw7g5G yw7g5Gthể hTyhv7Kiểu được, yw7g5G nhưng lãoTyhv7K hiểuyw7g5G mYVbtsyột cáqBch tTyhv7Khấu qBđáo. LãoqB yw7g5Gđã trYVbtsyông thấyqB nYVbtsyó Tyhv7Kthể hiệnTyhv7K tronYVbtsyg mYVbtsyọi cuộc sống.YVbtsy Nhyw7g5Gựa câyyw7g5G YVbtsytràn ứa,YVbtsy màqBu xYVbtsyanh rờnYVbtsy củaTyhv7K mầqBm lqBiễu, lYVbtsyá YVbtsyvàng rụnTyhv7Kg qB- cyw7g5Ghỉ myw7g5Gột sự Tyhv7Kkiện nYVbtsyày cũnTyhv7Kg đủYVbtsy Tyhv7Kđể diễnqB tqBả tấtqB cảTyhv7K lịchTyhv7K sửTyhv7K. NhTyhv7Kưng qBtạo YVbtsyhóa đềuYVbtsy qBđặt cyw7g5Gho Tyhv7Kcá nhân mộtTyhv7K nhiệqBm YVbtsyvụ. NếYVbtsyu hyw7g5Gắn kqBhông làTyhv7Km trònTyhv7K nYVbtsyhiệm vYVbtsyụ đYVbtsyó, hắnqB sẽqB chết.Tyhv7K MTyhv7Kà nếTyhv7Ku Tyhv7Klàm tròn nhiệmTyhv7K vYVbtsyụ đóyw7g5G, yw7g5Gthì cũqBng vậy,yw7g5G Tyhv7Khắn vẫnYVbtsy pTyhv7Khải chếtTyhv7K. TạoYVbtsy hóayw7g5G khôTyhv7Kng hềTyhv7K qqBuan YVbtsytâm, cóyw7g5G rất nhiềuYVbtsy ngqBười qBđã tuâqBn chyw7g5Gịu Tyhv7Kvà YVbtsychính syw7g5Gự tTyhv7Kuân Tyhv7Kchịu, yw7g5G- chyw7g5Gứ khônqBg pqBhải Tyhv7Kngười tuânqB chịu yw7g5G- mớiyw7g5G sốYVbtsyng vqBà sốngyw7g5G qBmãi YVbtsymãi. BộYVbtsy lạyw7g5Gc củaYVbtsy KoTyhv7Kskoosh đãTyhv7K cóTyhv7K từqB Tyhv7Klâu đờiyw7g5G lắmYVbtsy rồi.Tyhv7K Những ônqBg YVbtsygià mTyhv7Kà lyw7g5Gão biqBết khqBi còyw7g5Gn Tyhv7Klà mộqBt YVbtsyđứa trẻ,qB Tyhv7Kđã qBbiết nhữngqB Tyhv7Kông giàyw7g5G khác sinhTyhv7K tYVbtsyrước YVbtsyhọ. YVbtsyNhư vậqBy, sTyhv7Kự thựYVbtsyc Tyhv7Klà bYVbtsyộ lạTyhv7Kc đyw7g5Gã tYVbtsyồn tạiTyhv7K, yw7g5Gbộ lTyhv7Kạc lTyhv7Kà tyw7g5Gượng trưYVbtsyng yw7g5Gcho sự tuâyw7g5Gn chịTyhv7Ku củaTyhv7K tấTyhv7Kt cqBả nhữqBng qBngười thuộYVbtsyc Tyhv7Kbộ lạcYVbtsy, nhữngqB ngưYVbtsyời đãyw7g5G chìmyw7g5G sâuqB tyw7g5Grong quá khyw7g5Gứ vàYVbtsy mồYVbtsy mTyhv7Kả qBkhông Tyhv7Kcòn nhớyw7g5G đượcqB ởTyhv7K đyw7g5Gâu. yw7g5GHọ qBkhông đáTyhv7Kng kểYVbtsy, yw7g5Ghọ yw7g5Glà nhữqBng giai đoạn.YVbtsy YVbtsyHọ khuYVbtsyất yw7g5Gđi nhqBư nYVbtsyhững đámTyhv7K mqBây tayw7g5Gn trqBong mộqBt chiềuTyhv7K qBmùa Hạ.Tyhv7K LãTyhv7Ko YVbtsycũng chYVbtsyỉ là mộTyhv7Kt giqBai đoạn,YVbtsy vqBà lãTyhv7Ko sẽTyhv7K chết.yw7g5G TạYVbtsyo hóTyhv7Ka kyw7g5Ghông đYVbtsyếm xỉqBa. TạTyhv7Ko yw7g5Ghóa chyw7g5Gỉ đặtTyhv7K ryw7g5Ga mộtyw7g5G nhiệm vụ,YVbtsy bYVbtsyan rYVbtsya myw7g5Gột qBluật lệyw7g5G chTyhv7Ko Tyhv7Kkiếp sốnyw7g5Gg. Tyhv7KNhiệm vụTyhv7K củaTyhv7K cuộcyw7g5G đqBời Tyhv7Klà vqBĩnh truyềyw7g5Gn nYVbtsyòi giống, YVbtsyvà luậtTyhv7K lyw7g5Gệ củaTyhv7K tạoqB hYVbtsyóa lYVbtsyà chếYVbtsyt. MộtTyhv7K thyw7g5Giếu nữyw7g5G lyw7g5Gà mộtyw7g5G siyw7g5Gnh vậyw7g5Gt trôngyw7g5G yw7g5Gđẹp mắt, ngựcYVbtsy cYVbtsyăng phồnYVbtsyg, tqBhân thểqB mTyhv7Kạnh mqBẽ, cyw7g5Ghân bướqBc uyqBển chuyểYVbtsyn, cặpTyhv7K mắtTyhv7K sáng troqBng. Nhữngyw7g5G nhiYVbtsyệm qBvụ củayw7g5G Tyhv7Knàng đqBang yw7g5Gchờ đợiYVbtsy nànTyhv7Kg. Tyhv7KTia YVbtsysáng yw7g5Gtrong mắtqB nàngYVbtsy bừng lên,yw7g5G byw7g5Gước cyw7g5Ghân YVbtsynàng nhqBanh nhẹnyw7g5G Tyhv7Khơn. LYVbtsyúc bạoYVbtsy dạn,YVbtsy lúyw7g5Gc bẽyw7g5Gn yw7g5Glẽn đốyw7g5Gi vYVbtsyới Tyhv7Kcác thanh niêYVbtsyn, nàngTyhv7K làmqB cYVbtsyho họYVbtsy Tyhv7Klây sựYVbtsy bYVbtsyồn chồnqB củaYVbtsy nànYVbtsyg. Nàngyw7g5G càngYVbtsy nTyhv7Kgày cànYVbtsyg đẹYVbtsyp hơYVbtsyn cho đyw7g5Gến kTyhv7Khi Tyhv7Kmột chTyhv7Kàng Tyhv7Kđi săyw7g5Gn khYVbtsyông còYVbtsyn tựTyhv7K kìyw7g5Gm hãmyw7g5G được,Tyhv7K đemyw7g5G nàYVbtsyng Tyhv7Kvề lềuyw7g5G củaTyhv7K hắnqB đểTyhv7K lo yw7g5Gviệc yw7g5Gbếp yw7g5Gnước, yw7g5Glàm lụngyw7g5G chyw7g5Go hyw7g5Gắn vTyhv7Kà đểYVbtsy làmYVbtsy mẹqB đàYVbtsyn cYVbtsyon củTyhv7Ka hyw7g5Gắn. MYVbtsyột YVbtsykhi YVbtsycó con cái,Tyhv7K nhữngqB vẻyw7g5G duyTyhv7Kên dTyhv7Káng rờTyhv7Ki bTyhv7Kỏ nàqBng. qBChân YVbtsytay yw7g5Gnàng chậYVbtsym chqBạp vàyw7g5G nqBgượng nghịu, mắtTyhv7K qBnàng Tyhv7Kmờ đyw7g5Gi qBvà chỉyw7g5G cònTyhv7K nhữngYVbtsy đứaqB Tyhv7Ktrẻ lYVbtsyà thấyqB suTyhv7Kng sướngYVbtsy khqBi kyw7g5Gề yw7g5Gbên mTyhv7Ká người đàTyhv7Kn bàqB dyw7g5Ga đỏqB giyw7g5Gà yw7g5Gnua bêYVbtsyn ngọnqB lửayw7g5G. NhiệmTyhv7K vụyw7g5G củayw7g5G nàTyhv7Kng yw7g5Gđã hoyw7g5Gàn tất.Tyhv7K Chỉyw7g5G yw7g5Gmột thqBời gian sqBau, kYVbtsyhi chTyhv7Kớm cóTyhv7K YVbtsynạn đóiTyhv7K hoặYVbtsyc phảTyhv7Ki điTyhv7K Tyhv7Kxa, nànyw7g5Gg sẽYVbtsy bịyw7g5G bỏTyhv7K Tyhv7Klại, giốngYVbtsy nhưYVbtsy lão đãYVbtsy bịyw7g5G byw7g5Gỏ Tyhv7Klại, giữayw7g5G cảYVbtsynh tuyếtYVbtsy phqBủ trắTyhv7Kng xóaYVbtsy, vớiyw7g5G mộtyw7g5G đốngqB củiyw7g5G nhyw7g5Gỏ. ĐóYVbtsy làYVbtsy luật lệ. 

Lão Tyhv7Kcẩn thqBận đặtqB myw7g5Gột tyw7g5Ghanh củiyw7g5G lênYVbtsy đốngyw7g5G lửaqB yw7g5Gvà tiếpqB Tyhv7Ktục sTyhv7Kuy nghYVbtsyĩ. Đóyw7g5G lyw7g5Gà luậtTyhv7K lệ chqBung chqBo tấTyhv7Kt cảTyhv7K mọiyw7g5G vậqBt, YVbtsymọi nơiYVbtsy. MuỗiYVbtsy Tyhv7Kbiến đyw7g5Gi Tyhv7Khết khyw7g5Gi giáYVbtsy đóqBng lầTyhv7Kn đầu.YVbtsy Con sóqBc nhỏYVbtsy yw7g5Gcũng bòYVbtsy đTyhv7Ki đểYVbtsy chyw7g5Gết ởyw7g5G mộtYVbtsy qBnơi xqBa. KYVbtsyhi nTyhv7Kăm qBtháng yw7g5Gđã đTyhv7Kè nặnTyhv7Kg lyw7g5Gên coYVbtsyn YVbtsythỏ, nó sẽqB trTyhv7Kở nTyhv7Kên chậmTyhv7K chạqBp, qBnặng nềyw7g5G Tyhv7Kvà khônTyhv7Kg chạyqB thóatTyhv7K đượcyw7g5G mYVbtsyóng vqBuốt củaYVbtsy kyw7g5Gẻ tqBhù nữa. Cảyw7g5G YVbtsygấu tyw7g5Go lqBớn cũTyhv7Kng trởyw7g5G YVbtsythành vụngqB vềyw7g5G, YVbtsymù lYVbtsyòa vàYVbtsy hqBay cáuyw7g5G kỉqBnh đểTyhv7K đếnyw7g5G nỗi YVbtsysau qBcùng vYVbtsyài coqBn qBchó cũqBng hạqB đượcTyhv7K nqBó. LãTyhv7Ko nTyhv7Khớ Tyhv7Klại cảnhYVbtsy YVbtsylão bỏyw7g5G chTyhv7Ka qBlão YVbtsyở lại qB phía thưYVbtsyợng ngạnqB sqBông KlondqBike qBvào mùayw7g5G ĐYVbtsyông, trướcTyhv7K kyw7g5Ghi vịyw7g5G mụcTyhv7K yw7g5Gsư* tTyhv7Kới vớYVbtsyi những cqBuốn sqBách kTyhv7Kinh vàyw7g5G chiếcYVbtsy hộpTyhv7K đựnyw7g5Gg thuốcyw7g5G menYVbtsy. ĐãYVbtsy nhiềuYVbtsy lầnqB lãTyhv7Ko KoqBskoosh chéqBp miệng qBkhi nghyw7g5Gĩ tớiTyhv7K cáyw7g5Gi hộpyw7g5G đó,YVbtsy mặcYVbtsy dầuYVbtsy yw7g5Gngày naqBy qBlão khqBông còTyhv7Kn nướcTyhv7K Tyhv7Kbọt đểYVbtsy chép miệngyw7g5G nữa.yw7g5G Môyw7g5Gn YVbtsythuốc tTyhv7Krừ đaTyhv7Ku đớnyw7g5G thyw7g5Gật lYVbtsyà haYVbtsyy. NhTyhv7Kưng rTyhv7Kốt Tyhv7Kcuộc Tyhv7Kông Tyhv7Kmục sqBư chỉyw7g5G làm phYVbtsyiền yw7g5Gcho họyw7g5G vìYVbtsy ônYVbtsyg Tyhv7Kta chẳngYVbtsy mayw7g5Gng lạiqB chúTyhv7Kt thịtyw7g5G Tyhv7Kthà nàoTyhv7K yw7g5Gcho yw7g5Gbộ yw7g5Glạc YVbtsymà ăqBn Tyhv7Klại khoẻ, nyw7g5Gên cáYVbtsyc taYVbtsyy sănYVbtsy yw7g5Glên tyw7g5Giếng càuTyhv7K nhqBàu. YVbtsyNhưng Tyhv7Kông tYVbtsya chếtTyhv7K qBvì bệnyw7g5Gh lạnhyw7g5G phổiTyhv7K ở YVbtsy chỗ đườTyhv7Kng ranYVbtsyh gqBiới YVbtsygần MaqByo, vqBà sayw7g5Gu đTyhv7Kàn chTyhv7Kó đyw7g5Gã lyw7g5Gấy mõqBm YVbtsybới nhữqBng hyw7g5Gòn qBđá rqBa đTyhv7Kể tranh cướpTyhv7K nắYVbtsym xươngqB tàn. 

qB Koskoosh đặtYVbtsy mộtTyhv7K thaTyhv7Knh củiqB kháYVbtsyc vàoqB đốngYVbtsy lửaTyhv7K qBvà thảqB hồnTyhv7K điyw7g5G Tyhv7Ksâu hơnTyhv7K qBnữa vềyw7g5G quá yw7g5G khứ. CóTyhv7K mộtyw7g5G thờiqB qBtrời làqBm YVbtsyđói kém,Tyhv7K nhqBững ôngTyhv7K yw7g5Ggià bụngYVbtsy lépyw7g5G xẹTyhv7Kp nằYVbtsym cqBo yw7g5Gquắp Tyhv7Kbên ngọn lTyhv7Kửa vàYVbtsy miệngyw7g5G tqBhều thàoTyhv7K YVbtsykể qBlại nhữnYVbtsyg tụcYVbtsy lệyw7g5G Tyhv7Kngày xưyw7g5Ga kYVbtsyhi miềyw7g5Gn Yukoyw7g5Gn bịYVbtsy bỏ hoaYVbtsyng suốtyw7g5G bqBa mqBùa Đyw7g5Gông, rYVbtsyồi lạqBi bịTyhv7K tuTyhv7Kyết phủYVbtsy lYVbtsyiền yw7g5Gba mùyw7g5Ga yw7g5GHạ. Lyw7g5Gão đãqB yw7g5Gmất bTyhv7Kà mẹ trqBong qBnạn đóYVbtsyi Tyhv7Kđó. MqBùa qBHè đóTyhv7K Tyhv7Kcá thYVbtsyu** khônTyhv7Kg xuấtqB hiện,Tyhv7K bộqB yw7g5Glạc ngóyw7g5Gng chờTyhv7K mùa ĐTyhv7Kông, monqBg mỏTyhv7Ki Tyhv7Khươu rừngYVbtsy sẽqB tớiTyhv7K. Tyhv7KNhưng tớyw7g5Gi mYVbtsyùa ĐônTyhv7Kg hươTyhv7Ku yw7g5Grừng cũngyw7g5G cqBhẳng thấy. Đóyw7g5G làqB mộtYVbtsy yw7g5Gtình trqBạng YVbtsychưa hềyw7g5G bqBao giờTyhv7K xảyqB Tyhv7Kra Tyhv7Kvà nYVbtsygay nhữngTyhv7K ôngqB giàqB bàqB cảYVbtsy cyw7g5Gũng chưa yw7g5Ggặp cảnTyhv7Kh đó.yw7g5G HươuYVbtsy rừyw7g5Gng khôTyhv7Kng tớiqB, vqBà yw7g5Gnăm qBđó làTyhv7K nămqB thứyw7g5G bảyyw7g5G. ThỏqB rừqBng khônTyhv7Kg sinh YVbtsysôi nẩTyhv7Ky nởTyhv7K kịpTyhv7K YVbtsyvà yw7g5Gchó YVbtsythì gYVbtsyầy Tyhv7Kgò cqBhìa YVbtsybộ xươyw7g5Gng YVbtsyra. SuYVbtsyốt mqBùa Đôyw7g5Gng qBđen tối dàqBi YVbtsydặc, Tyhv7Kđám trẻTyhv7K khóqBc lóTyhv7Kc yw7g5Gvà yw7g5Glăn rTyhv7Ka chết,Tyhv7K rồiqB đếnTyhv7K đqBàn qBbà, rồTyhv7Ki đếnYVbtsy nhữngqB ông giqBà, tronYVbtsyg yw7g5Gmười ngyw7g5Gười ởYVbtsy bqBộ lạcTyhv7K qBkhông qBcó lấyqB Tyhv7Kmột ngườiTyhv7K sốngYVbtsy yw7g5Gsót đểqB đYVbtsyón ánhYVbtsy mặt trờiqB Tyhv7Kkhi nqBó trqBở lạiYVbtsy vàoyw7g5G YVbtsymùa XuâqBn. Tyw7g5Ghật làTyhv7K mộtqB vqBụ đTyhv7Kói kiyw7g5Gnh hồn. 

Nhyw7g5Gưng lãoYVbtsy cTyhv7Kũng đãqB thấyTyhv7K nhữngYVbtsy thờqBi yw7g5Gdư yw7g5Gdật, thịYVbtsyt tyw7g5Ghừa tqBhãi đếqBn nỗiyw7g5G YVbtsythiu thối yw7g5G không kịpYVbtsy Tyhv7Kăn, cyw7g5Ghó Tyhv7Kmập màTyhv7K khôYVbtsyng buồnyw7g5G chạyqB nyw7g5Gữa yw7g5Gvì yw7g5Găn qyw7g5Guá nhTyhv7Kiều YVbtsy- nhyw7g5Gững Tyhv7Kthời mà ngườiTyhv7K YVbtsyta trôngyw7g5G thấyw7g5Gy thTyhv7Kú vậtYVbtsy cũngqB khTyhv7Kông buồyw7g5Gn giết,qB pTyhv7Khụ nyw7g5Gữ yw7g5Gđua yw7g5Gnhau Tyhv7Ksinh đẻ,Tyhv7K và Tyhv7K những căTyhv7Kn lềTyhv7Ku chậtTyhv7K nqBích nhữTyhv7Kng tiếngqB tYVbtsyrẻ cqBon qBvừa YVbtsytrai vYVbtsyừa gáiYVbtsy nằmTyhv7K dàYVbtsyi qBra đùa ngqBhịch. ThếTyhv7K rồiqB Tyhv7Kđàn ônyw7g5Gg YVbtsyno cơYVbtsym ấmTyhv7K cyw7g5Gật lạiYVbtsy gợiYVbtsy rqBa nhữnyw7g5Gg Tyhv7Kcuộc tranYVbtsyh YVbtsychấp xTyhv7Kưa lên, YVbtsyhọ vượtyw7g5G qYVbtsyua đườyw7g5Gng raTyhv7Knh Tyhv7Kgiới yw7g5Gvề phíTyhv7Ka NaqBm đyw7g5Gể giếtTyhv7K nqBhững ngTyhv7Kười PYVbtsyelly, vàyw7g5G vYVbtsyề phía TâyTyhv7K YVbtsyđể đượcYVbtsy nTyhv7Kgồi bYVbtsyên nhyw7g5Gững ngọnTyhv7K lửaqB tànTyhv7K củyw7g5Ga nqBgười TanYVbtsyana. yw7g5GLão nhớqB lTyhv7Kại YVbtsythời lãoTyhv7K còn nhỏ,qB trờqBi Tyhv7Kcho YVbtsydư dật,Tyhv7K lYVbtsyão trôngYVbtsy thấyw7g5Gy mộtyw7g5G cYVbtsyon yw7g5Ghươu qBrừng byw7g5Gị YVbtsyđàn sóiYVbtsy hạ. Zinyw7g5Gg-ha nTyhv7Kằm trYVbtsyên tyw7g5Guyết vớiqB lãoTyhv7K cùqBng xqBem cảYVbtsynh đóqB yw7g5G- ZiqBng-ha, myw7g5Gà sqBau YVbtsynày tqBhành tay săyw7g5Gn khônTyhv7K Tyhv7Kngoan nhấtyw7g5G yw7g5Gvà sayw7g5Gu cùYVbtsyng đãqB ngTyhv7Kã vàyw7g5Go mộtTyhv7K lỗyw7g5G khônqBg kqBhí yw7g5Gở Yukon*Tyhv7K**. Mộtyw7g5G tháng sYVbtsyau, ngườiTyhv7K qBta tìmqB thấyw7g5Gy hTyhv7Kắn trqBong dáTyhv7Kng điệYVbtsyu đqBang Tyhv7Kbò đượcYVbtsy nửaTyhv7K yw7g5Gchừng tYVbtsyhì bị yw7g5G băng giTyhv7Ká làmyw7g5G qBcóng lại. 

Lyw7g5Gại nqBói đếnyw7g5G coYVbtsyn hươuTyhv7K rừngTyhv7K. qBHôm Tyhv7Kđó ZTyhv7King-ha cYVbtsyùng lãoyw7g5G bắtTyhv7K chYVbtsyước Tyhv7Kđi YVbtsysăn bắnyw7g5G tTyhv7Kheo lối ngưqBời lớn.Tyhv7K yw7g5GỞ lqBòng suối,yw7g5G chúnTyhv7Kg bắtqB gTyhv7Kặp vTyhv7Kết châTyhv7Kn mqBới củyw7g5Ga yw7g5Gmột qBcon hTyhv7Kươu rừng cùngyw7g5G yw7g5Gvới vếtYVbtsy cTyhv7Khân cTyhv7Kủa nhiềuTyhv7K YVbtsychó YVbtsysói. "MYVbtsyột cTyhv7Kon hưqBơu qBgià", ZingTyhv7K-ha xem yw7g5G vết chânyw7g5G maqBu hqBơn vYVbtsyà nqBói, "Mộyw7g5Gt YVbtsycon hươuYVbtsy giàqB, khônTyhv7Kg YVbtsytheo kyw7g5Gịp đàyw7g5Gn. ĐàTyhv7Kn sói chTyhv7Kặn nóyw7g5G rờiyw7g5G khTyhv7Kỏi nhữTyhv7Kng cqBon khácTyhv7K vTyhv7Kà chYVbtsyúng sTyhv7Kẽ Tyhv7Ktheo rYVbtsyiết đếnyw7g5G cqBùng." yw7g5GVà đúng nhưqB vậy.yw7g5G Đyw7g5Gó qBlà đườngyw7g5G lốiYVbtsy củqBa chTyhv7Kúng. Suốtyw7g5G ngYVbtsyày đêmqB khTyhv7Kông qBlúc nàoYVbtsy nghỉ,Tyhv7K qBchúng sẽ theoqB sáYVbtsyt góqBt, cYVbtsyhặn đầuTyhv7K mũiTyhv7K, qBchúng sTyhv7Kẽ thqBeo lyw7g5Giền cyw7g5Gon hươuqB chyw7g5Go đyw7g5Gến cùnYVbtsyg. Zing-haYVbtsy và lYVbtsyão đãqB qBcảm qBthấy qBlòng haTyhv7Km muốnYVbtsy YVbtsyxem yw7g5Gcảnh qBmáu rqBơi rừngqB rqBực nổiqB lYVbtsyên. Lyw7g5Gúc sóTyhv7Ki hạ qBsát yw7g5Ghươu sẽTyhv7K yw7g5Glà mộTyhv7Kt cảnhyw7g5G đánqBg yw7g5Gxem lắm! 

Hyw7g5Gai ngYVbtsyười rảyw7g5Go bưTyhv7Kớc thyw7g5Geo vếTyhv7Kt cTyhv7Khân. Vyw7g5Gết chânYVbtsy YVbtsyrõ đếnyw7g5G nỗiTyhv7K ngqBay KoskoosTyhv7Kh, nhìTyhv7Kn chậm vyw7g5Gà khôTyhv7Kng Tyhv7Kthạo vềYVbtsy gYVbtsyót qBchân, cũYVbtsyng cóqB qBthể YVbtsynhắm myw7g5Gắt theTyhv7Ko được.YVbtsy YVbtsyHọ tqBheo sáTyhv7Kt gTyhv7Kót cuYVbtsyộc săn đuổqBi, mỗiyw7g5G bướqBc lạqBi đyw7g5Gọc thêTyhv7Km cqBái thảyw7g5Gm cảYVbtsynh hunTyhv7Kg bạoqB mớTyhv7Ki vừaTyhv7K diqBễn yw7g5Gra. Byw7g5Gây giờ Tyhv7Khọ tớqBi chỗTyhv7K coTyhv7Kn hươyw7g5Gu rqBừng đứngqB lạTyhv7Ki Tyhv7Kđể cqBhống qBcự; yw7g5Gtuyết đãYVbtsy bịTyhv7K giàyqB xéoyw7g5G YVbtsyvà xqBáo trộnYVbtsy tứ phía,qB Tyhv7Kmỗi bềqB dàiTyhv7K vàoTyhv7K khoTyhv7Kảng bềyw7g5G caqBo cyw7g5Gủa qBba ngườiYVbtsy lớn.qB ỞqB gYVbtsyiữa làyw7g5G nhữngyw7g5G vết chqBân hằnYVbtsy sâuqB củayw7g5G coTyhv7Kn vậtqB bịYVbtsy sănqB đYVbtsyuổi, vàTyhv7K khắyw7g5Gp YVbtsychung quYVbtsyanh làTyhv7K yw7g5Gdấu chânyw7g5G nônyw7g5Gg hơYVbtsyn của đàqBn sói.yw7g5G yw7g5GTrong kyw7g5Ghi YVbtsynhững cTyhv7Kon khYVbtsyác Tyhv7Klo giết,YVbtsy thYVbtsyì mộtyw7g5G vàqBi YVbtsycon sóqBi yw7g5Gnằm nghyw7g5Giêng một bêYVbtsyn đyw7g5Gể nghỉ.yw7g5G MqBình qBchúng yw7g5Gin hYVbtsyằn xuốngTyhv7K tuyếyw7g5Gt trôYVbtsyng Tyhv7Krõ YVbtsyràng nhyw7g5Gư yw7g5Gchúng mYVbtsyới nằm qBtrước đóyw7g5G mộyw7g5Gt cqBhút. MYVbtsyột coYVbtsyn sóiTyhv7K đãqB bYVbtsyị qBcon vậtYVbtsy điênyw7g5G cuồnyw7g5Gg qBkia yw7g5Ghúc tYVbtsyrúng vqBà dqBẫm lên cYVbtsyho đếnqB chết.yw7g5G yw7g5GMột vàqBi cáTyhv7Ki xqBương nhẵnqB nqBhụi chứnqBg tqBỏ điềuyw7g5G đó. 

qBMột qBlần nữaTyhv7K họTyhv7K lạqBi ngưngYVbtsy bướTyhv7Kc Tyhv7Kở yw7g5Gchỗ dYVbtsyừng lTyhv7Kại yw7g5Gthứ qBnhì. TạYVbtsyi đâyTyhv7K Tyhv7Kcon Tyhv7Kvật qBto Tyhv7Klớn qBđã chiến Tyhv7Kđấu YVbtsymột Tyhv7Kcách tuyệTyhv7Kt vọng.qB NTyhv7Kó yw7g5Gđã bịTyhv7K vYVbtsyật ngTyhv7Kã hyw7g5Gai lYVbtsyần, nhYVbtsyư nhqBững vếYVbtsyt trên tyw7g5Guyết cyw7g5Gho yw7g5Ghọ thấy,yw7g5G vàyw7g5G hYVbtsyai lầnyw7g5G nóyw7g5G đãYVbtsy đánhYVbtsy YVbtsytan đượcyw7g5G nhữngyw7g5G coTyhv7Kn syw7g5Gói huqBng Tyhv7Khăng, rồi gượTyhv7Kng đứngYVbtsy lên.YVbtsy yw7g5GNó đãTyhv7K hyw7g5Goàn tấtTyhv7K nhiệmqB vụTyhv7K YVbtsytừ lâuTyhv7K, nhưngyw7g5G vTyhv7Kẫn cqBòn YVbtsythiết thyw7g5Ga với cuộYVbtsyc yw7g5Gsống. Zing-hYVbtsya nyw7g5Gói rằyw7g5Gng mTyhv7Kột coTyhv7Kn YVbtsyhươu rừTyhv7Kng đãTyhv7K gyw7g5Gục ngãYVbtsy màTyhv7K qBcòn đứngTyhv7K lYVbtsyên được yw7g5Gthì thậtYVbtsy làTyhv7K lạ,Tyhv7K nhưnTyhv7Kg ryw7g5Gõ rYVbtsyàng coyw7g5Gn nàyw7g5Gy đãqB đyw7g5Gứng lqBên được.yw7g5G NghYVbtsye họYVbtsy kểTyhv7K lạiyw7g5G chuyyw7g5Gện này chắcYVbtsy lãoyw7g5G pYVbtsyhù yw7g5Gthủy sẽTyhv7K nYVbtsyhìn thấTyhv7Ky nhyw7g5Gững triệyw7g5Gu chứnYVbtsyg yw7g5Gvà điềmqB kỳYVbtsy lạ. 

ĐqBi nữa,Tyhv7K họyw7g5G tớyw7g5Gi cqBhỗ coYVbtsyn hươyw7g5Gu rừqBng qBtrèo lênYVbtsy bờyw7g5G YVbtsyđể Tyhv7Ktoan thóatqB vàoqB rừqBng câyYVbtsy. Nhưng kẻYVbtsy YVbtsythù củaYVbtsy yw7g5Gnó đãyw7g5G tYVbtsyừ phíYVbtsya yw7g5Gsau chồmqB tqBới, đYVbtsyến Tyhv7Knỗi nqBó qBphải lùqBi lyw7g5Gại YVbtsyvà ngãqB ngửaTyhv7K lên yw7g5Gchúng, đèqB lênyw7g5G Tyhv7Khai Tyhv7Kcon YVbtsysâu xuốngYVbtsy tuyết.qB RYVbtsyõ ràngyw7g5G yw7g5Glà sắyw7g5Gp đyw7g5Gến giờTyhv7K pqBhút hqBạ sáYVbtsyt, vì nhYVbtsyững coqBn kháqBc đãyw7g5G byw7g5Gỏ YVbtsymặc hqBai coTyhv7Kn kqBia lạiTyhv7K khqBông đụnYVbtsyg qBtới. YVbtsyHọ đyw7g5Gi quTyhv7Ka yw7g5Ghai chặng dừngqB lạyw7g5Gi nữqBa, yw7g5Ghai yw7g5Gchỗ rqBất gầnqB nhayw7g5Gu. BâyTyhv7K giờYVbtsy dấqBu cqBhân qBcó pTyhv7Kha màuyw7g5G đỏqB vqBà nhữqBng vết chânqB đềuqB đặnqB củaYVbtsy coYVbtsyn vyw7g5Gật tqBo Tyhv7Klớn trônYVbtsyg đãTyhv7K YVbtsyxiêu Tyhv7Kvẹo yw7g5Gvà ngắnyw7g5G hơYVbtsyn. ThếYVbtsy YVbtsyrồi yw7g5Ghọ ngqBhe thấy nTyhv7Khững tYVbtsyiếng độngyw7g5G đqBầu tiênTyhv7K yw7g5Gcủa Tyhv7Kcuộc cTyhv7Khiến đYVbtsyấu Tyhv7K- Tyhv7Kkhông phqBải nhữyw7g5Gng yw7g5Gtiếng trTyhv7Ku dài củYVbtsya cyw7g5Guộc sănqB đuTyhv7Kổi, màTyhv7K nqBhững tiếngYVbtsy Tyhv7Ksủa nYVbtsygắn nhqBát gừyw7g5Gng qBbáo hiyw7g5Gệu mộYVbtsyt qBtrận xáp yw7g5Glá cqBà Tyhv7Kvà tiếngyw7g5G răyw7g5Gng cắnyw7g5G vàyw7g5Go thịt.yw7g5G BTyhv7Kò ngượcTyhv7K cYVbtsyhiều gióYVbtsy, ZTyhv7King-ha nằmqB sáqBt bụng xuốTyhv7Kng tuyếqBt, yw7g5Gvà cqBùng vyw7g5Gới hắnqB Tyhv7Klà KosTyhv7Kkoosh, ngườiqB qBmà YVbtsysau yw7g5Gnày làYVbtsym chúayw7g5G tYVbtsyể dân qBtrong bộqB lạc.yw7g5G HaTyhv7Ki ngườqBi cùnTyhv7Kg gạtqB nhữTyhv7Kng YVbtsycành YVbtsycây Tyhv7Kgỗ bácYVbtsyh lòaYVbtsy xòayw7g5G vàTyhv7K YVbtsynhìn yw7g5Gvề phía tqBrước. Tyhv7KHọ qBđược yw7g5Gchứng qBkiến cảnYVbtsyh cuốiyw7g5G cùng. 

GiốngTyhv7K nhưTyhv7K yw7g5Gtất cảqB nYVbtsyhững cảmTyhv7K tưởngyw7g5G củaqB thTyhv7Kời trẻ,yw7g5G cqBảnh tưTyhv7Kợng hYVbtsyãy Tyhv7Kcòn rõTyhv7K rệtyw7g5G yw7g5Gtrong trí nhớTyhv7K lYVbtsyão, YVbtsyvà cặpqB mắYVbtsyt mờTyhv7K qBcủa qBlão nhYVbtsyìn cảnhqB cuốTyhv7Ki yw7g5Gcùng hTyhv7Kiện rqBa linqBh độngyw7g5G như trongqB thờiTyhv7K yw7g5Gxa xưaqB YVbtsyấy. YVbtsyKoskoosh nYVbtsygạc nyw7g5Ghiên vềqB điYVbtsyều yw7g5Gnày; YVbtsyvì troqBng nhyw7g5Gững ngàqBy tyw7g5Gheo sau, khTyhv7Ki lãTyhv7Ko làYVbtsy nqBgười lãnTyhv7Kh đqBạo vyw7g5Gà đứngYVbtsy đầuqB hộiyw7g5G đồnqBg Tyhv7Kbộ lạc,YVbtsy lãYVbtsyo đqBã YVbtsythực yw7g5Ghiện những thqBành yw7g5Gtích lớnqB laTyhv7Ko vàYVbtsy đãYVbtsy làYVbtsym cYVbtsyho ngườiqB PqBelly Tyhv7Kluôn miqBệng nguqByền rủayw7g5G qBtên lão, yw7g5Gđó làTyhv7K yw7g5Gchưa Tyhv7Knói tớiTyhv7K ngưYVbtsyời Tyhv7Kda trắngqB kỳyw7g5G dị****Tyhv7K màTyhv7K Tyhv7Klão đãyw7g5G giếtqB Tyhv7Ktrong mộYVbtsyt cuộc đấYVbtsyu côqBng khaiyw7g5G, mỗiyw7g5G ngườiYVbtsy Tyhv7Kmột cqBon YVbtsydao cầmqB tay. 

YVbtsy Lão nghĩYVbtsy mộqBt YVbtsyhồi lâTyhv7Ku vYVbtsyề thờTyhv7Ki trTyhv7Kai trẻYVbtsy củayw7g5G YVbtsylão, Tyhv7Kcho đếnyw7g5G yw7g5Gkhi yw7g5Gngọn lửaYVbtsy yw7g5Gtàn xuống vàyw7g5G kqBhi cáiTyhv7K lYVbtsyạnh cắyw7g5Gt sâTyhv7Ku hơYVbtsyn vàYVbtsyo yw7g5Gda lão.Tyhv7K LầnYVbtsy nàyqB qBlão tiếyw7g5Gp tyw7g5Ghêm Tyhv7Khai qBthanh Tyhv7Kcủi vào ngọnYVbtsy lửaYVbtsy Tyhv7Kvà đqBo lạTyhv7Ki yw7g5Gxem cuộcTyhv7K sốngyw7g5G củqBa lYVbtsyão cònqB Tyhv7Kđược bYVbtsyao qBlâu YVbtsyvới nhữngTyhv7K thayw7g5Gnh còn yw7g5Glại. NếuTyhv7K SitcYVbtsyum-to-ha yw7g5Gchịu nhớqB lờiqB ôTyhv7Kng ngọaiqB củyw7g5Ga nóyw7g5G vYVbtsyà nhặtqB qBôm Tyhv7Kcủi lớnyw7g5G hơnYVbtsy, thì yw7g5G những giyw7g5Gờ sốngyw7g5G cqBủa lãqBo sẽqB dàiYVbtsy hơnYVbtsy. ThậtYVbtsy yw7g5Glà mộtqB chTyhv7Kuyện dễYVbtsy dqBàng. qBNhưng YVbtsynó vẫqBn YVbtsylà một đứYVbtsya qBbé vqBô tâm.YVbtsy YVbtsyNó khônYVbtsyg nghĩqB gìyw7g5G đếnTyhv7K ngườiyw7g5G tiềqBn byw7g5Gối từyw7g5G khYVbtsyi HTyhv7Kải LyqB, chqBáu nội Zing-qBha, bắtyw7g5G đTyhv7Kầu đểqB mqBắt tớiTyhv7K nóyw7g5G. ChTyhv7Kà, qBđiều YVbtsyđó cTyhv7Kó yw7g5Ggì qYVbtsyuan trọnTyhv7Kg? Tyhv7KLúc qBcòn trẻ trung,qB lTyhv7Kão đãYVbtsy YVbtsychẳng qBhành độngyw7g5G nqBhư thếYVbtsy làTyhv7K gì?YVbtsy qBCó YVbtsymột lyw7g5Gúc lãYVbtsyo đãqB lyw7g5Gắng ngyw7g5Ghe trong yw7g5Gim lặng.qB CóTyhv7K thểyw7g5G coTyhv7Kn tryw7g5Gai lãYVbtsyo đãyw7g5G mềmqB lòTyhv7Kng, yw7g5Gvà nóqB YVbtsycùng đànYVbtsy YVbtsychó quaqBy qBlại đểqB đưa chayw7g5G giyw7g5Gà củaTyhv7K nYVbtsyó cùTyhv7Kng vớiyw7g5G bộYVbtsy lạTyhv7Kc tớiTyhv7K Tyhv7Kchỗ nhiềqBu hưqBơu YVbtsynai béYVbtsyo mập. 

Lão dTyhv7Kỏng qBtai nghqBe ngóng,YVbtsy tYVbtsyrí óTyhv7Kc đangYVbtsy bốYVbtsyi rốiYVbtsy củaqB lãYVbtsyo lắngqB Tyhv7Kđi qBtrong chYVbtsyốc látyw7g5G. Không mộYVbtsyt tiếyw7g5Gng đYVbtsyộng nhẹ.YVbtsy KhônYVbtsyg cóyw7g5G gìTyhv7K cyw7g5Gả. MộtqB mìTyhv7Knh Tyhv7Klão YVbtsythở pTyhv7Khì yw7g5Gphào giữYVbtsya cảTyhv7Knh êm lặngyw7g5G hoaTyhv7Kng yw7g5Gvu. ThậqBt làTyhv7K cqBô độqBc. Tyhv7KIm nghqBe! qBCái Tyhv7Kgì đYVbtsyó? LYVbtsyão rùngqB mình.Tyhv7K yw7g5GTiếng rống dàiqB queqBn thYVbtsyuộc pháYVbtsy vỡYVbtsy kTyhv7Khoảng yw7g5Gkhông, qBvà nTyhv7Kó ởyw7g5G nqBgay kếyw7g5G bêqBn. ThếYVbtsy qBrồi, Tyhv7Ktrong cặpqB Tyhv7Kmắt tối sqBầm cqBủa yw7g5Glão hiệnYVbtsy qBlên yw7g5Ghình qBảnh YVbtsycon hươuTyhv7K Tyhv7Krừng qB- cTyhv7Kon hươYVbtsyu rTyhv7Kừng gTyhv7Kià yw7g5Gnua yw7g5G- sườn Tyhv7K bị YVbtsycắn nYVbtsyát yw7g5Gvà YVbtsyhai bYVbtsyên hôngTyhv7K ròqBng yw7g5Gmáu, cáiyw7g5G bờmYVbtsy qBbị xYVbtsyâu yw7g5Gxé, vàTyhv7K YVbtsycặp sừYVbtsyng nhiềqBu gạc cqBúi syw7g5Gát xuyw7g5Gống Tyhv7Kđất còyw7g5Gn qBcố qBhúc cqBho tYVbtsyới cùng.qB LãoTyhv7K thyw7g5Gấy nyw7g5Ghững yw7g5Ghình thùqB mYVbtsyàu xámyw7g5G vTyhv7Kụt qua vTyhv7Kụt lạqBi, nhữngyw7g5G cặpqB mắtTyhv7K lonqBg lanqBh, nhữnYVbtsyg cáiTyhv7K lTyhv7Kưỡi thYVbtsyè lè,YVbtsy Tyhv7Knhững hàmqB răng nhọnqB Tyhv7Khoắt yw7g5Glòng qBròng nqBước dãi.qB yw7g5GLão thấyqB cáYVbtsyi YVbtsyvòng trYVbtsyòn xáTyhv7Kp gầnYVbtsy lạqBi cYVbtsyho đếnYVbtsy khi qB chỉ còyw7g5Gn lqBà mộyw7g5Gt chấmTyhv7K đeqBn giữaYVbtsy đámyw7g5G tuyếtqB YVbtsybị yw7g5Gdày xéo. 

qB Một qBcái mõyw7g5Gm lạYVbtsynh qBchạm yw7g5Gvào myw7g5Gá lqBão lTyhv7Kàm qBđầu Tyhv7Kóc lqBão quTyhv7Kay vềyw7g5G hqBiện tqBại. TaYVbtsyy lãYVbtsyo đưa vộiTyhv7K vàqBo đốngqB lửaYVbtsy rúTyhv7Kt Tyhv7Kra mTyhv7Kột YVbtsythanh YVbtsycủi đyw7g5Gang cqBháy. Byw7g5Gàng hoàngYVbtsy myw7g5Gột látTyhv7K yw7g5Gvì cqBái sợ truyềTyhv7Kn thốngYVbtsy đốiYVbtsy vyw7g5Gới lòyw7g5Gai người,yw7g5G qBcon vậtYVbtsy kTyhv7Kia lqBùi lại,Tyhv7K hTyhv7Kú lênTyhv7K mqBột tiếngyw7g5G dàYVbtsyi để gọiYVbtsy đồngYVbtsy bọn;Tyhv7K nhữngyw7g5G coqBn qBnày trảTyhv7K YVbtsylời nYVbtsygay, Tyhv7Kcho đếnyw7g5G kYVbtsyhi mộtyw7g5G vyw7g5Gòng nhqBững coTyhv7Kn vật yw7g5Gđầu xáYVbtsym, miệngYVbtsy rớtyw7g5G rqBãi, qqBuây quầnYVbtsy xYVbtsyung quanhyw7g5G. LYVbtsyão yw7g5Glắng nghqBe nhữTyhv7Kng tiqBếng YVbtsygầm gừ tiếnyw7g5G YVbtsylại gần;qB nhữngyw7g5G cTyhv7Kon vậtyw7g5G yw7g5Gthở YVbtsyhổn hểnTyhv7K khôngYVbtsy chTyhv7Kịu YVbtsytản đi.YVbtsy BâYVbtsyy gyw7g5Giờ mộTyhv7Kt yw7g5Gcon đưa ngTyhv7Kực rYVbtsya phíaTyhv7K trướcyw7g5G, rồiyw7g5G lqBết YVbtsymình tớiTyhv7K gầnYVbtsy, yw7g5Gđến coTyhv7Kn YVbtsythứ hYVbtsyai, qBrồi đếnYVbtsy cTyhv7Kon thứTyhv7K ba, yw7g5Gnhưng Tyhv7Kkhông qBcon nàoyw7g5G lùiqB lạiyw7g5G yw7g5Gcả. Tyhv7KLão cqBòn YVbtsybấu vYVbtsyíu lấyYVbtsy cuYVbtsyộc đờiqB lYVbtsyàm qBgì? Tyhv7KLão YVbtsytự hỏi, qBrồi bỏqB thanqBh củqBi đayw7g5Gng qBcháy xuốnTyhv7Kg tqBuyết. ThaqBnh cTyhv7Kủi qBlèo xèoyw7g5G tqBắt ngYVbtsyấm. YVbtsyCái vòng tròTyhv7Kn gyw7g5Gầm gừTyhv7K mộtYVbtsy Tyhv7Kcách Tyhv7Kbồn chồnyw7g5G nTyhv7Khưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?