You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: ThEKt2e LGJi7aw tu4Fof Life

Lão Koskoosh chăGJi7m ctu4Fhú chUenghe htu4Fau hchUeáu. TuEKt2y mắchUet lãchUeo đãGJi7 mờchUe JEfttừ lâJEftu, nhchUeưng taGJi7i GJi7lão còn JEft thính lắm,EKt2 vJEftà mộtGJi7 tiếnchUeg đtu4Fộng khẽEKt2 cũngEKt2 EKt2thấu tớGJi7i cáiEKt2 chUetrí thônEKt2g mitu4Fnh sGJi7uy kéGJi7m vẫn còntu4F nằchUem stu4Fau vchUeầng trátu4Fn khtu4Fô htu4Féo, nchUehưng kEKt2hông JEftcòn đểchUe ýchUe chUeđến việctu4F chUeđời nữGJi7a. À!GJi7 Đtu4Fó là Stu4Fitcum-to-ha đanGJi7g tu4Fthe thchUeé EKt2nguyền rủchUea đàEKt2n chJEftó JEftmà nJEftàng đchUeánh đậpchUe vJEftà vchUeỗ EKt2về đểchUe butu4Fộc vào dchUeây GJi7cương. SitcumJEft-to-ha làJEft cchUeháu ngọaiGJi7 lGJi7ão. NhưngEKt2 chUenàng quáEKt2 bậntu4F nênGJi7 chẳng thèmGJi7 nghEKt2ĩ GJi7tới tu4Fông nchUegọai gEKt2ià JEftnua ngồiEKt2 ttu4Frơ trEKt2ọi ttu4Frên tuchUeyết, tuyệJEftt chUevọng vGJi7à yếu chUe đuối. PhảiGJi7 nhổGJi7 trạiJEft cJEftho xGJi7ong. CoEKt2n đườngtu4F dchUeài đangEKt2 chờchUe đchUeợi troGJi7ng kEKt2hi nGJi7hững đoạn ngàytu4F ntu4Fgắn ngchUeủi khôchUeng chJEftịu chEKt2ậm lại.JEft CuGJi7ộc sốnEKt2g tu4Fvà nhữJEftng bổnEKt2 phtu4Fận củEKt2a cEKt2uộc sống cJEfthứ kGJi7hông phảEKt2i JEftcủa tu4Fcái ctu4Fhết, gJEftiục giEKt2ã nàng.chUe JEftMà bâEKt2y gtu4Fiờ lEKt2ão GJi7gần vchUeới cáGJi7i chEKt2ết lắm rồi. 

JEftÝ ngGJi7hĩ đtu4Fó ltu4Fàm lãotu4F gitu4Fà tu4Fhoảng hốtchUe trotu4Fng JEftmột tu4Flúc. LãJEfto đưJEfta bJEftàn GJi7tay têGJi7 chUeliệt ruchUen rẩy sờGJi7 soạnEKt2g đốchUeng tu4Fcủi khôGJi7 nhỏtu4F GJi7bé bêchUen cạnJEfth lGJi7ão. CGJi7hắc chắnchUe làEKt2 EKt2đống củiGJi7 EKt2nằm đó,EKt2 bàJEftn tay chUelão lạiGJi7 rtu4Fụt vtu4Fề vGJi7à nằmJEft chUeẩn dướichUe GJi7những tấGJi7m dEKt2a thEKt2ú ráEKt2ch rưchUeới bẩtu4Fn thỉtu4Fu, vàJEft lãchUeo lại chătu4Fm chJEftú ntu4Fghe ntu4Fgóng. TiếngJEft sộtGJi7 chUesọat củaGJi7 nhữngchUe tấchUem dGJi7a cchUeho lJEftão biếttu4F rJEftằng căGJi7n lều bằnchUeg dJEfta hươuJEft củEKt2a vJEftiên chtu4Fúa bJEftộ lchUeạc đGJi7ã đượcchUe dỡchUe xuốnJEftg tu4Fvà đatu4Fng đượchUec JEftnén gọchUen chUelại chotu4F dễ GJi7mang đitu4F. VJEftiên chEKt2úa tGJi7ể làGJi7 tu4Fcon EKt2lão, hắntu4F chUecao lớn,tu4F lựJEftc lưỡngGJi7, cEKt2ầm đầEKt2u bchUeộ lạJEftc và làGJi7 chUemột tatu4Fy chUethiện xạJEft. TronEKt2g khtu4Fi GJi7phụ nữJEft vấJEftt JEftvả ltu4Fo liệuchUe hJEftành traGJi7ng tu4Fcủa trại,chUe giọng hắtu4Fn vanEKt2g lên,chUe quởEKt2 tráchEKt2 JEfthọ chậGJi7m cGJi7hạp. LãochUe KoskoosEKt2h lằngEKt2 chUetai. ĐâyEKt2 GJi7là JEftlần cEKt2uối cùng lãGJi7o cEKt2òn chUenghe giJEftọng đó.tu4F Ttu4Fúp ltu4Fều cchUeủa GeehochUew đãGJi7 JEftdỡ GJi7rồi! VàchUe nhàGJi7 cGJi7ủa Tusken JEftcũng dỡJEft rồiGJi7! BảJEfty, chUetám, chíchUen; chỉJEft cònJEft lEKt2ều củchUea lãEKt2o pEKt2hù thủJEfty chUecòn chUeđứng EKt2mà thôi.JEft Kìa! BâyJEft chUegiờ JEfthọ dỡGJi7 đếnchUe túptu4F lềJEftu GJi7đó rồGJi7i. LãEKt2o ngJEfthe thấyEKt2 tiếGJi7ng lãoGJi7 ptu4Fhù thủychUe cằn nGJi7hằn trEKt2ong JEftkhi hắEKt2n xchUeếp EKt2lều lchUeên xEKt2e tJEftrượt tuyEKt2ết. MchUeột đứGJi7a tu4Fnhỏ lètu4F nhèEKt2 khócchUe vchUeà một thiếuEKt2 pchUehụ cấEKt2t tiếntu4Fg hJEftát rGJi7u trầmJEft chUetrầm trontu4Fg họnchUeg đEKt2ể dỗJEft dtu4Fành nóJEft. LãochUe gEKt2ià nEKt2ghĩ, thằng Ktu4Foo-tee, mEKt2ột tu4Fđứa béGJi7 hEKt2ay quấyEKt2 nhưGJi7 tu4Fvậy tu4Flà GJi7vì ntu4Fó khchUeông đượJEftc khoEKt2ẻ lắm.EKt2 CJEftó lEKt2ẽ nó cũngchUe cEKt2hẳng sGJi7ống đưJEftợc bchUeao EKt2lâu nữa,JEft nJEftgười EKt2ta sẽchUe đốtGJi7 lửtu4Fa đểtu4F kJEfthoét mộtu4Ft cáichUe hố troJEftng tuyếtGJi7 vàchUe chUexếp đáJEft tu4Flên tJEftrên đểchUe giữJEft cGJi7ho JEftchó sEKt2ói khỏEKt2i bớiJEft EKt2xác rGJi7a. ChàchUe, chuyện ấyEKt2 cóGJi7 chUegì JEftlà quachUen htu4Fệ. NhiềJEftu lắJEftm tu4Fthì ntu4Fó cGJi7ũng cchUehỉ tu4Fsống tu4Fđược íGJi7t nămchUe nữtu4Fa, tu4Fmà bữachUe đói bEKt2ữa nEKt2o. chUeVà rốttu4F cuGJi7ộc EKt2Tử Thầtu4Fn đãGJi7 chựcEKt2 sẵGJi7n, GJi7luôn luôGJi7n đJEftói vEKt2à đóichUe chUehơn aEKt2i GJi7hết, sẽ dangGJi7 tchUeay đónEKt2 đợi. 

Tiếng GJi7gì đJEftó? ÀEKt2, mọiEKt2 ngườtu4Fi đaGJi7ng buộcGJi7 chUexe tu4Fvà gióJEftng EKt2dây cương.JEft LãchUeo lắtu4Fng tu4Fnghe vìchUe lãoJEft sẽ cGJi7hẳng còJEftn bchUeao giờJEft chUeđược EKt2nghe nữa.chUe chUeTiếng chUeroi JEftvun vtu4Fút giáEKt2ng tu4Fxuống gGJi7iữa đàntu4F GJi7chó. Hãy lắEKt2ng GJi7nghe EKt2chúng JEftrít! JEftChúng ghéGJi7t cGJi7ông vtu4Fiệc chUenặng nhọctu4F vàchUe nGJi7hững đoạnchUe đườngtu4F dài biếtGJi7 bchUeao! Lầtu4Fn ltu4Fuợt, chUexe trượttu4F ttu4Fuyết chutu4Fyển độEKt2ng tu4Fchậm GJi7chạp đểGJi7 JEftrồi biếnGJi7 dEKt2ần trchUeong im lặnGJi7g. ChúJEftng đEKt2ã điEKt2 hết.tu4F CchUehúng đãEKt2 khuấtchUe khGJi7ỏi đờitu4F lãotu4F, vGJi7à lãchUeo đứngGJi7 côGJi7 đtu4Fơn trước giờGJi7 phJEftút cchUeay đắngtu4F cuốiJEft cùngtu4F củaEKt2 cuộcJEft đời.tu4F Khôntu4Fg. TuyếtJEft ltu4Fạo xGJi7ạo dưchUeới đôiEKt2 giày dtu4Fa, mộchUet ngườiJEft đứngtu4F bêchUen lãotu4F, mộttu4F EKt2bàn taGJi7y chUenhẹ nhJEftàng đặEKt2t lEKt2ên đầGJi7u chUelão. CGJi7on lãoGJi7 qutu4Fả thực GJi7tử EKt2tế lEKt2ắm JEftmới đốtu4Fi xửJEft nGJi7hư thEKt2ế. LãoGJi7 nchUehớ lạiGJi7 nEKt2hững EKt2ông lãGJi7o kháEKt2c EKt2mà cchUeon trai GJi7 không EKt2chịu đợitu4F EKt2nán lạichUe sJEftau chUekhi tu4Fbộ lạcEKt2 GJi7đã đchUei hếtJEft. NchUehưng cotu4Fn tu4Ftrai lãotu4F đJEftã chUeở lại. JEftLão thảJEft hồtu4Fn vEKt2ề quáchUe chUekhứ, chUecho đtu4Fến kGJi7hi tiếnGJi7g chUecủa cJEfthàng traJEfti trẻJEft GJi7lôi kEKt2éo lãochUe trởtu4F về hiệnJEft tại. 

"Cha thchUeấy bằngtu4F lònJEftg chUechứ?" ChàngEKt2 hỏi. 

Lão chUetrả lGJi7ời: "CGJi7ha EKt2bằng lòng!" 

"Btu4Fên cạEKt2nh chchUea tu4Fcó củtu4Fi đó,"GJi7 chànGJi7g tchUerai nóitu4F tiếGJi7p, "EKt2và lửachUe cháy mạnh.JEft Btu4Fuổi chUesáng tEKt2rời EKt2u átu4Fm vàtu4F đãchUe bớtGJi7 lEKt2ạnh rồi.GJi7 EKt2Tuyết sắtu4Fp rơEKt2i. tu4FNgay bâyJEft giJEftờ tuyết cũtu4Fng đaGJi7ng rJEftơi rồi." 

"EKt2Phải, ngchUeay tu4Flúc nàJEfty tuJEftyết đangGJi7 rơi!" 

"CáGJi7c ngườichUe trJEftong bộEKt2 lạcGJi7 vộichUe tu4Flắm. Hànhtu4F JEftlý củaEKt2 họchUe GJi7nặng nềEKt2 GJi7mà bụngGJi7 họEKt2 lạiEKt2 lép xẹpchUe vìGJi7 thiếutu4F ăn.EKt2 ĐườngJEft tu4Fdài nêtu4Fn họchUe pchUehải đchUei chUecho mauchUe. TEKt2hôi chUecon đJEfti đây.tu4F CEKt2ha bằng chUe lòng chứ?" 

"Bằng EKt2lòng. CchUeha GJi7như chiếcEKt2 GJi7lá EKt2năm nchUegóai JEftcòn sóchUet lại,GJi7 dítu4Fnh vấtchUe vưởngtu4F một chútchUe ởGJi7 cuốngGJi7. LàJEftn gGJi7ió JEftđầu tiêchUen EKt2thổi chUelà chJEfta rụtu4Fng. TichUeếng cGJi7ủa chchUea gEKt2iống nhưJEft titu4Fếng một GJi7bà lãGJi7o. GJi7Mắt chJEfta khôngtu4F cJEftòn chUedẫn đưJEftờng cEKt2ho châGJi7n GJi7cha điGJi7, cGJi7hân chJEfta nặngGJi7 nề, ngườJEfti chJEfta mệtGJi7 tu4Fmỏi, chGJi7a bằngchUe lòng." 

LãoJEft cúchUei đJEftầu GJi7mãn nguyệnJEft chtu4Fo JEftđến kEKt2hi chUetiếng tuyếEKt2t lchUeạo xạoJEft bGJi7iến hếtJEft tronEKt2g khônGJi7g gian, vàGJi7 JEftlão JEftbiết rằngGJi7 EKt2con lãchUeo đãGJi7 GJi7đi EKt2xa khôntu4Fg EKt2còn gọichUe lạtu4Fi đưtu4Fợc nEKt2ữa. chUeTay lãtu4Fo vộiEKt2 vàng quờchUe quạnGJi7g JEftsờ đGJi7ống chUecủi. ChỉchUe cònEKt2 đốngGJi7 cEKt2ủi EKt2này đứtu4Fng gEKt2iữa tu4Flão vàEKt2 cõiJEft vEKt2ĩnh cửu JEftđang htu4Fá mGJi7iệng chchUeờ chUeđón lãoGJi7. NhưEKt2 vậyJEft lGJi7à đờiEKt2 JEftlão chchUeỉ còchUen đoEKt2 bằchUeng mGJi7ột mGJi7ớ củtu4Fi. Lần lượtGJi7 từngEKt2 EKt2thanh củiJEft mchUeột sGJi7ẽ tchUeiếp thêtu4Fm vJEftào ngọnJEft lEKt2ửa, vàEKt2 JEftcứ nchUehư thế,GJi7 thầnEKt2 chếGJi7t sẽ GJi7lần từnJEftg bướcGJi7 tiJEftến tớiEKt2 lãtu4Fo. GJi7Khi thEKt2anh củiGJi7 cuEKt2ối cùchUeng đãJEft cháEKt2y hết,EKt2 sưtu4Fơng tuyết lạEKt2nh lJEftẽo sẽchUe chUetrở nGJi7ên khốcGJi7 liGJi7ệt. HaGJi7i chEKt2ân lãoGJi7 schUeẽ cJEfthịu khGJi7uất phụcJEft trước,JEft rồichUe đến haiJEft tEKt2ay ltu4Fão, vàEKt2 sựEKt2 tGJi7ê cứnchUeg sẽJEft dầnEKt2 dầnchUe chUechuyển tchUeừ nJEftgòai vàGJi7o đchUeến JEftgiữa EKt2cơ thểtu4F lãGJi7o. Đầu EKt2lão sẽEKt2 gụcJEft vềEKt2 pGJi7hía trưchUeớc, tu4Ftỳ vàchUeo haEKt2i đầchUeu gốiEKt2, vEKt2à lãoEKt2 sEKt2ẽ ntu4Fghỉ giấchUec nJEftgàn JEftthu, thật JEftlà dễtu4F dàng.JEft NgườiGJi7 đờchUei chUeai EKt2cũng chếEKt2t mộJEftt lần. 

chUe Lão khônGJi7g JEftthan vtu4Fãn. ĐEKt2ó làtu4F lềGJi7 lốchUei củchUea kichUeếp sGJi7ống mà,tu4F GJi7có tu4Fgì bấEKt2t côJEftng chUeđâu? LãoJEft ra chUe đời gầnEKt2 vớichUe đEKt2ất, lEKt2ão EKt2đã sốngtu4F chUegần vGJi7ới đất,chUe vàJEft luậttu4F lệtu4F phGJi7át nguyêchUen ởJEft đótu4F khôntu4Fg có gìJEft mJEftới lạchUe đốiEKt2 vớiJEft lão.JEft EKt2Đó lGJi7à luậtchUe ltu4Fệ đốiGJi7 vchUeới tJEftất cGJi7ả mọichUe thEKt2ể xEKt2ác. TạoGJi7 EKt2hóa không nươEKt2ng tatu4Fy vớiGJi7 tJEfthể xác.GJi7 TchUeạo hJEftóa kEKt2hông htu4Fề chúGJi7 EKt2ý GJi7tới tu4Fcái vậGJi7t ctu4Fụ thểJEft tu4Fmà ngườiJEft taGJi7 mệnh dJEftanh làEKt2 cchUeá nhântu4F. JEftTạo GJi7hóa chỉtu4F cJEfthú EKt2ý tớiEKt2 chủnJEftg lọchUeai, tEKt2ới nòJEfti giốngJEft. JEftĐó lGJi7à điều trừutu4F tưchUeợng chUesâu chUexa tu4Fnhất mEKt2à đầuGJi7 chUeóc maGJi7n rJEftợ cEKt2ủa lãGJi7o KoskochUeosh cóEKt2 tJEfthể hiểuJEft được, nhưnJEftg lGJi7ão hGJi7iểu tu4Fmột cEKt2ách GJi7thấu đáotu4F. chUeLão đtu4Fã tEKt2rông tGJi7hấy nGJi7ó tEKt2hể hiệtu4Fn trochUeng mọtu4Fi cuộc GJi7 sống. NEKt2hựa câychUe JEfttràn ứa,chUe màutu4F xaJEftnh rờnJEft củaJEft mầmGJi7 liễu,chUe láJEft tu4Fvàng rụnGJi7g JEft- cJEfthỉ tu4Fmột sự kiệnGJi7 nàyGJi7 cũngGJi7 đGJi7ủ đGJi7ể JEftdiễn tảGJi7 EKt2tất cảJEft lịchtu4F JEftsử. GJi7Nhưng tạoGJi7 hóaJEft JEftđều đặtGJi7 tu4Fcho cáGJi7 nhânJEft một nhiệmEKt2 vụ.JEft NếuGJi7 hắnJEft khEKt2ông tu4Flàm tchUeròn nhichUeệm chUevụ JEftđó, hJEftắn JEftsẽ JEftchết. MGJi7à JEftnếu làmJEft tròn nhiệGJi7m vEKt2ụ đó,chUe thJEftì cũngEKt2 vậychUe, hắnJEft vẫnJEft pEKt2hải EKt2chết. TạoJEft hóaGJi7 khtu4Fông hềtu4F qGJi7uan tâmchUe, cóGJi7 rất nhiềutu4F ntu4Fgười đãJEft tJEftuân chchUeịu JEftvà chtu4Fính sựtu4F tEKt2uân chịuJEft, GJi7- chEKt2ứ khJEftông phJEftải ngchUeười JEfttuân chịu JEft- mớichUe sJEftống vEKt2à sốEKt2ng mãiEKt2 mtu4Fãi. EKt2Bộ lEKt2ạc củaJEft KoskochUeosh đãJEft JEftcó ttu4Fừ lchUeâu đờiJEft lắtu4Fm rồi. EKt2 Những ônGJi7g gJEftià mchUeà lãoGJi7 biếtJEft kJEfthi cònJEft tu4Flà mộGJi7t đứaEKt2 JEfttrẻ, đtu4Fã bJEftiết nhữnEKt2g ônGJi7g gichUeà khác siGJi7nh trchUeước hJEftọ. JEftNhư tu4Fvậy, sGJi7ự thựctu4F lJEftà bchUeộ lạcEKt2 JEftđã tu4Ftồn tGJi7ại, bGJi7ộ lạcGJi7 tu4Flà tượngchUe trưngJEft choJEft sự tu4Ftuân chịtu4Fu cchUeủa tấtGJi7 ctu4Fả chUenhững chUengười thuchUeộc bộEKt2 JEftlạc, nhữGJi7ng ngườitu4F đEKt2ã chìmchUe sâuchUe troGJi7ng quá khứGJi7 vJEftà chUemồ mảEKt2 khônJEftg cònEKt2 ntu4Fhớ JEftđược JEftở đEKt2âu. HọchUe khchUeông JEftđáng kểGJi7, hGJi7ọ làJEft nhữnJEftg giGJi7ai đoạn. HJEftọ khuchUeất tu4Fđi tu4Fnhư nhữngJEft đámJEft GJi7mây taGJi7n tchUerong chUemột chiEKt2ều GJi7mùa HạGJi7. LãochUe JEftcũng tu4Fchỉ là EKt2 một giatu4Fi EKt2đoạn, JEftvà lãoEKt2 GJi7sẽ chếtJEft. TạoGJi7 hJEftóa kGJi7hông đếmchUe xỉa.chUe EKt2Tạo hóchUea chỉEKt2 đặtJEft tu4Fra mộtchUe nhiệmEKt2 vụ, bJEftan EKt2ra JEftmột luậtGJi7 chUelệ chchUeo EKt2kiếp sốnEKt2g. NhiệmEKt2 vchUeụ củachUe EKt2cuộc đờchUei JEftlà vĩnEKt2h truyềnJEft nòi giống,chUe vàGJi7 ltu4Fuật lệchUe củaEKt2 tạGJi7o hJEftóa lJEftà chếtGJi7. Mộtu4Ft EKt2thiếu ntu4Fữ làtu4F mộtu4Ft chUesinh vậGJi7t trôchUeng đẹp mắt,GJi7 ngựctu4F tu4Fcăng pEKt2hồng, ttu4Fhân thểGJi7 mạnhchUe mẽ,chUe chânGJi7 bướcchUe uyEKt2ển chuyểnJEft, cGJi7ặp mắGJi7t sáng tronJEftg. EKt2Những nhiệmGJi7 JEftvụ củtu4Fa nàngGJi7 đangtu4F chờEKt2 đợiEKt2 GJi7nàng. TiGJi7a JEftsáng troGJi7ng mJEftắt nàngEKt2 bừng lên,EKt2 bướcJEft ctu4Fhân nàngtu4F nhatu4Fnh nhẹntu4F hơGJi7n. tu4FLúc bạGJi7o dEKt2ạn, lúcGJi7 bẽGJi7n chUelẽn đốichUe vEKt2ới cácchUe thaEKt2nh niên, ntu4Fàng chUelàm GJi7cho họGJi7 lchUeây sựtu4F bồntu4F chGJi7ồn JEftcủa nàng.tu4F GJi7Nàng càngGJi7 chUengày càJEftng đẹpGJi7 hơGJi7n cho GJi7 đến chUekhi mộtGJi7 cchUehàng JEftđi săJEftn khôJEftng EKt2còn GJi7tự chUekìm hãmJEft đưJEftợc, đEKt2em GJi7nàng vềGJi7 lềuJEft củaGJi7 hEKt2ắn để loEKt2 JEftviệc bếpGJi7 ntu4Fước, làmchUe JEftlụng chUecho hắJEftn vEKt2à EKt2để làchUem mẹJEft tu4Fđàn JEftcon ctu4Fủa hắn.JEft MGJi7ột JEftkhi cótu4F con cEKt2ái, nhữngEKt2 vẻchUe duyênchUe dchUeáng tu4Frời tu4Fbỏ nàng.GJi7 ChâJEftn tGJi7ay EKt2nàng chGJi7ậm chạpEKt2 vàchUe ngượngtu4F nghịu, mắttu4F nEKt2àng JEftmờ điJEft vchUeà chtu4Fỉ cònEKt2 EKt2những đứaEKt2 trẻJEft lEKt2à thấyJEft suGJi7ng sướngtu4F tu4Fkhi GJi7kề chUebên mchUeá ngườitu4F đàn bGJi7à dGJi7a đtu4Fỏ gichUeà chUenua GJi7bên ngGJi7ọn lửa.chUe NhiệmchUe tu4Fvụ củachUe GJi7nàng JEftđã EKt2hoàn tấtu4Ft. EKt2Chỉ mGJi7ột thời giEKt2an stu4Fau, tu4Fkhi chớmchUe cchUeó JEftnạn đóiGJi7 hoGJi7ặc phchUeải tu4Fđi JEftxa, nànchUeg sẽJEft bịGJi7 bỏchUe lại,tu4F JEftgiống nhưJEft lão đGJi7ã bJEftị tu4Fbỏ lEKt2ại, giEKt2ữa cảnGJi7h EKt2tuyết phchUeủ trắngJEft xóEKt2a, vtu4Fới mộJEftt đốngchUe củGJi7i nhỏtu4F. ĐóchUe tu4Flà luật lệ. 

tu4F Lão EKt2cẩn tu4Fthận đặEKt2t mộchUet tJEfthanh củiJEft JEftlên đốngtu4F lửachUe vtu4Fà tiếpGJi7 tchUeục schUeuy ngEKt2hĩ. ĐóGJi7 EKt2là luchUeật lệGJi7 chung chEKt2o tchUeất cảGJi7 mGJi7ọi vật,JEft mEKt2ọi nEKt2ơi. GJi7Muỗi biếnchUe JEftđi hếEKt2t khchUei gGJi7iá đóngGJi7 lchUeần đầu.chUe Con sócGJi7 nhEKt2ỏ cũnEKt2g bEKt2ò điGJi7 đJEftể chếtchUe tu4Fở mộtchUe nơJEfti xatu4F. KchUehi nchUeăm EKt2tháng đãGJi7 đètu4F nặngchUe tu4Flên GJi7con tGJi7hỏ, nó sẽtu4F tu4Ftrở nêJEftn chậmchUe ctu4Fhạp, nặnJEftg nềGJi7 tu4Fvà khtu4Fông GJi7chạy tJEfthóat đượGJi7c mEKt2óng vutu4Fốt củtu4Fa kchUeẻ thù nữa.tu4F CảEKt2 gấGJi7u EKt2to lớEKt2n cũntu4Fg trJEftở thànGJi7h vụnGJi7g về,EKt2 mùtu4F lòachUe JEftvà haEKt2y cáchUeu EKt2kỉnh đểGJi7 đJEftến nỗi sachUeu cùngJEft vàiEKt2 ctu4Fon chótu4F cũchUeng htu4Fạ chUeđược nó.GJi7 LãGJi7o tu4Fnhớ lạiEKt2 cảnEKt2h lchUeão bỏEKt2 cchUeha lãochUe ởGJi7 JEftlại phía thượEKt2ng ngạGJi7n GJi7sông KlochUendike chUevào EKt2mùa ĐJEftông, tEKt2rước khGJi7i vchUeị JEftmục sư*EKt2 tGJi7ới vớiGJi7 những cuốnJEft chUesách kinEKt2h GJi7và chiEKt2ếc EKt2hộp đựngchUe thuJEftốc mEKt2en. ĐãchUe nhichUeều lầEKt2n ltu4Fão KoEKt2skoosh chéchUep miệng kJEfthi ntu4Fghĩ tJEftới tu4Fcái EKt2hộp đJEftó, mặJEftc dGJi7ầu EKt2ngày nGJi7ay lãoJEft ktu4Fhông còntu4F nướcJEft JEftbọt đEKt2ể chéEKt2p miệng ntu4Fữa. Môntu4F tEKt2huốc ttu4Frừ đauEKt2 đớnchUe thậEKt2t làJEft haGJi7y. NGJi7hưng rốJEftt cuchUeộc tu4Fông mụtu4Fc EKt2sư cEKt2hỉ làm JEft phiền tu4Fcho họchUe vìEKt2 tu4Fông ttu4Fa GJi7chẳng maEKt2ng lạiJEft chúchUet JEftthịt thchUeà nàJEfto chGJi7o bộJEft lạJEftc EKt2mà ăGJi7n tu4Flại khoẻ, nêJEftn EKt2các tJEftay săchUen lênchUe titu4Fếng càtu4Fu nhàJEftu. NhưnJEftg EKt2ông JEftta chếttu4F JEftvì GJi7bệnh JEftlạnh phEKt2ổi ởtu4F chỗ đườGJi7ng raGJi7nh tu4Fgiới gtu4Fần GJi7Mayo, EKt2và saGJi7u đànchUe chGJi7ó tu4Fđã ltu4Fấy mtu4Fõm btu4Fới nhữnEKt2g GJi7hòn EKt2đá rGJi7a để trEKt2anh cướEKt2p ntu4Fắm xươnchUeg tàn. 

tu4F Koskoosh đJEftặt mộtGJi7 thanJEfth cchUeủi khEKt2ác vàoEKt2 đtu4Fống lửtu4Fa EKt2và GJi7thả hồtu4Fn điGJi7 sJEftâu hơGJi7n nữGJi7a vEKt2ề quá khứ.chUe CGJi7ó mEKt2ột EKt2thời trGJi7ời ltu4Fàm đGJi7ói kém,EKt2 nhữGJi7ng ôJEftng giJEftà GJi7bụng tu4Flép xẹptu4F nằJEftm chUeco quEKt2ắp bêEKt2n ngọn lửchUea vGJi7à mGJi7iệng thtu4Fều thàchUeo chUekể lEKt2ại nGJi7hững tụcchUe lệJEft ngàytu4F xưchUea kGJi7hi miềJEftn YukEKt2on bịJEft bJEftỏ hoang suốtchUe bchUea mùaEKt2 Đông,JEft rồiJEft lạiJEft EKt2bị tuyGJi7ết phủchUe lchUeiền bGJi7a chUemùa Hạ.GJi7 EKt2Lão đãJEft mấtGJi7 bEKt2à mẹtu4F trong nạGJi7n đóchUei chUeđó. MùJEfta JEftHè đóEKt2 cJEftá thu*JEft* JEftkhông xGJi7uất hiện,chUe bộGJi7 lạchUec ngónJEftg GJi7chờ mùa Đtu4Fông, monJEftg mỏiGJi7 hưtu4Fơu tu4Frừng sGJi7ẽ tEKt2ới. NJEfthưng tớichUe mJEftùa ĐchUeông hưEKt2ơu GJi7rừng EKt2cũng chẳngchUe thấy. ĐchUeó làtu4F mộEKt2t tGJi7ình tu4Ftrạng chtu4Fưa hEKt2ề btu4Fao giờJEft xảyJEft GJi7ra vtu4Fà ngtu4Fay nhữGJi7ng chUeông GJi7già bàGJi7 cJEftả cũng EKt2 chưa EKt2gặp tu4Fcảnh tu4Fđó. Htu4Fươu JEftrừng khôGJi7ng tGJi7ới, vàtu4F nEKt2ăm GJi7đó lchUeà ntu4Făm JEftthứ btu4Fảy. TGJi7hỏ rchUeừng khôngtu4F sinh sôitu4F nẩyJEft JEftnở kEKt2ịp vàtu4F chGJi7ó JEftthì gầJEfty gòGJi7 cchUehìa btu4Fộ xGJi7ương tu4Fra. Suốtu4Ft mùaJEft ĐôngEKt2 đeGJi7n tối dàiEKt2 dặc,JEft đáGJi7m trJEftẻ khóEKt2c chUelóc vàGJi7 lJEftăn EKt2ra chếttu4F, rồGJi7i đếnJEft đEKt2àn bJEftà, rồGJi7i đếnchUe nhữnEKt2g ông JEftgià, troJEftng tu4Fmười ngườiJEft ởtu4F GJi7bộ lạchUec khônJEftg cóchUe EKt2lấy mộchUet ngưEKt2ời sốGJi7ng sóchUet đchUeể EKt2đón áEKt2nh mặt trờitu4F tu4Fkhi nGJi7ó trởEKt2 lạitu4F vàoEKt2 mùEKt2a Xuân.EKt2 ThchUeật làEKt2 chUemột vụEKt2 đóiGJi7 kinEKt2h hồn. 

NchUehưng lãchUeo cũnEKt2g đãchUe thấyGJi7 nhữngEKt2 tEKt2hời GJi7dư dậJEftt, thịEKt2t thtu4Fừa thtu4Fãi đếnJEft tu4Fnỗi thiJEftu thốtu4Fi không kịEKt2p ăn,JEft chEKt2ó mchUeập mJEftà khônGJi7g buồnJEft chạychUe chUenữa vìEKt2 ăntu4F EKt2quá nhichUeều tu4F- nhữchUeng thờiGJi7 mGJi7à người EKt2ta trôchUeng thấyJEft thEKt2ú chUevật cũnGJi7g khôGJi7ng btu4Fuồn giếJEftt, tu4Fphụ nữEKt2 đuaGJi7 chUenhau JEftsinh đchUeẻ, và nhữngchUe căntu4F lềuEKt2 chậJEftt nEKt2ích nhữGJi7ng tiếJEftng trẻEKt2 cochUen vừaGJi7 trachUei vừEKt2a tu4Fgái nằmtu4F dàJEfti rtu4Fa đùa ntu4Fghịch. ThếJEft rtu4Fồi đtu4Fàn EKt2ông nEKt2o cơmchUe ấEKt2m cậGJi7t lạchUei gGJi7ợi rEKt2a nhữGJi7ng JEftcuộc EKt2tranh chấtu4Fp xtu4Fưa lên, tu4Fhọ GJi7vượt chUequa đườngEKt2 rantu4Fh JEftgiới EKt2về tu4Fphía Natu4Fm đểGJi7 GJi7giết nhữngJEft ngườiJEft Pellytu4F, vJEftà JEftvề phía TâJEfty đểGJi7 đượtu4Fc ngồchUei bêntu4F nhữJEftng nEKt2gọn lửaJEft JEfttàn chUecủa ngườiJEft TanGJi7ana. tu4FLão ntu4Fhớ lạitu4F thờichUe lão EKt2còn nGJi7hỏ, tEKt2rời JEftcho EKt2dư dtu4Fật, lGJi7ão trôtu4Fng EKt2thấy mộtGJi7 cochUen hươuGJi7 rừngJEft bchUeị đàJEftn sóJEfti hạ. Zing-GJi7ha GJi7nằm trêchUen GJi7tuyết chUevới ltu4Fão cGJi7ùng xechUem cảnhEKt2 tu4Fđó JEft- ZiGJi7ng-ha, EKt2mà EKt2sau nàyGJi7 thànhtu4F tay sJEftăn khchUeôn ntu4Fgoan ntu4Fhất vàEKt2 saJEftu cùEKt2ng đchUeã ntu4Fgã vàotu4F mộJEftt lEKt2ỗ khôntu4Fg khtu4Fí ởtu4F JEftYukon***. Một tu4Ftháng sEKt2au, ngườiEKt2 EKt2ta tJEftìm thấyGJi7 hắnJEft chUetrong dánGJi7g điệuchUe đangJEft EKt2bò đượcEKt2 nJEftửa chUechừng tu4Fthì bị băngtu4F gEKt2iá tu4Flàm cótu4Fng lại. 

chUeLại nchUeói đếntu4F cchUeon hưchUeơu rừngchUe. HGJi7ôm GJi7đó ZinchUeg-ha cùngtu4F lãJEfto tu4Fbắt chướtu4Fc EKt2đi sănGJi7 btu4Fắn thEKt2eo lối ngườiGJi7 chUelớn. tu4FỞ lòGJi7ng suối,EKt2 chúnGJi7g bắtchUe gEKt2ặp vếtGJi7 chânGJi7 mớtu4Fi cEKt2ủa mchUeột ctu4Fon hươuGJi7 rtu4Fừng cùng vớichUe vếtGJi7 châchUen củatu4F nhiềuchUe cEKt2hó sóitu4F. "Mtu4Fột cchUeon hưGJi7ơu già"EKt2, ZingGJi7-ha xchUeem vết cGJi7hân tu4Fmau hơEKt2n vàchUe nóchUei, "MộchUet cotu4Fn hươuJEft gchUeià, khônGJi7g thJEfteo JEftkịp EKt2đàn. ĐànEKt2 sói chGJi7ặn JEftnó rờiJEft khtu4Fỏi nhữngJEft cotu4Fn khtu4Fác vàchUe tu4Fchúng sẽtu4F thchUeeo rtu4Fiết đếchUen cùntu4Fg." chUeVà đúEKt2ng như vchUeậy. ĐóchUe lchUeà đườngchUe lốEKt2i củaGJi7 cEKt2húng. SuchUeốt GJi7ngày đêmGJi7 kJEfthông lEKt2úc nEKt2ào tu4Fnghỉ, chUechúng stu4Fẽ theo sáGJi7t gótJEft, ctu4Fhặn đầEKt2u mJEftũi, chútu4Fng sẽJEft theGJi7o liềntu4F coJEftn hươGJi7u chGJi7o đếnGJi7 cùGJi7ng. Zitu4Fng-ha và lGJi7ão đchUeã cảmEKt2 thấychUe lJEftòng hGJi7am muốchUen xechUem GJi7cảnh máuGJi7 rơitu4F rừngEKt2 rEKt2ực nổiEKt2 lênGJi7. JEftLúc sóEKt2i hạtu4F sát hJEftươu sẽtu4F chUelà mộtu4Ft cảchUenh đángEKt2 EKt2xem lắm! 

JEft Hai chUengười rảotu4F tu4Fbước EKt2theo vchUeết chânJEft. GJi7Vết châchUen rõtu4F đếnJEft nỗitu4F ngJEftay Koskootu4Fsh, nhìGJi7n cchUehậm và chUekhông thạGJi7o vềEKt2 gGJi7ót cGJi7hân, GJi7cũng cóchUe thểtu4F nhắGJi7m tu4Fmắt theEKt2o được.tu4F HọEKt2 theEKt2o sáJEftt gótEKt2 cuộctu4F săn đuổiJEft, JEftmỗi bướcchUe lạiJEft đEKt2ọc tJEfthêm cGJi7ái thảmtu4F cảGJi7nh tu4Fhung bJEftạo chUemới vừaEKt2 diEKt2ễn rEKt2a. BGJi7ây giờ họchUe tớiGJi7 chỗGJi7 JEftcon hươtu4Fu rGJi7ừng đứchUeng lGJi7ại tu4Fđể chtu4Fống cự;tu4F tuyếtu4Ft JEftđã tu4Fbị giàytu4F xEKt2éo vàchUe xátu4Fo trtu4Fộn tứ phíaGJi7, mỗiGJi7 bềchUe JEftdài chUevào khoảntu4Fg bềchUe catu4Fo củaGJi7 GJi7ba ngưchUeời lGJi7ớn. JEftỞ gtu4Fiữa làtu4F chUenhững vếtJEft chân hJEftằn stu4Fâu tu4Fcủa coGJi7n tu4Fvật GJi7bị sănGJi7 đuổi,chUe vàchUe khắJEftp cEKt2hung qtu4Fuanh GJi7là dấuchUe cJEfthân nEKt2ông hơEKt2n của chUeđàn sGJi7ói. chUeTrong chUekhi JEftnhững JEftcon khGJi7ác JEftlo tu4Fgiết, thìchUe GJi7một GJi7vài tu4Fcon tu4Fsói chUenằm nghchUeiêng một bêntu4F GJi7để nghỉchUe. MGJi7ình chchUeúng iEKt2n hchUeằn xuốngchUe tuyếtEKt2 trôGJi7ng rGJi7õ rànGJi7g nGJi7hư chtu4Fúng mEKt2ới nằm trướcJEft EKt2đó GJi7một chút.chUe MộtchUe ctu4Fon GJi7sói đãGJi7 btu4Fị cGJi7on vchUeật điênJEft JEftcuồng tu4Fkia húchUec tchUerúng vchUeà dẫm lêntu4F GJi7cho đếnEKt2 chUechết. MJEftột GJi7vài tu4Fcái xưEKt2ơng nhEKt2ẵn nhụiJEft chứngJEft GJi7tỏ điềEKt2u đó. 

Một lầnEKt2 nữaGJi7 JEfthọ lạiGJi7 ngưngEKt2 JEftbước ởchUe JEftchỗ dừngtu4F lạiJEft GJi7thứ nGJi7hì. Tạitu4F đâychUe JEftcon JEftvật tGJi7o lớnEKt2 đtu4Fã chiến đấuGJi7 mEKt2ột chUecách tuyệtJEft vọEKt2ng. NJEftó đãEKt2 chUebị vậtGJi7 ngtu4Fã GJi7hai lầnchUe, nhưchUe nEKt2hững chUevết trêEKt2n tuyết tu4Fcho hchUeọ thấychUe, vJEftà JEfthai JEftlần nóchUe đEKt2ã GJi7đánh chUetan đượcEKt2 nhữEKt2ng coEKt2n sGJi7ói tu4Fhung hăntu4Fg, rGJi7ồi gượng đứngEKt2 lchUeên. NóchUe đGJi7ã hchUeoàn EKt2tất chUenhiệm vụJEft từtu4F lâu,JEft nGJi7hưng vẫntu4F cònJEft tchUehiết tchUeha vớichUe cuộc sống.tu4F ZingEKt2-ha nóiJEft rằngchUe mộGJi7t cotu4Fn EKt2hươu rừngEKt2 tu4Fđã gụcchUe nEKt2gã màJEft còJEftn đứnJEftg EKt2lên được chUethì tJEfthật làJEft EKt2lạ, nEKt2hưng rchUeõ EKt2ràng coGJi7n nJEftày đJEftã đứEKt2ng lênJEft được.EKt2 tu4FNghe họtu4F chUekể lạitu4F chuytu4Fện này chắtu4Fc GJi7lão EKt2phù tchUehủy sJEftẽ EKt2nhìn tu4Fthấy nhữngtu4F trGJi7iệu chứnchUeg vGJi7à điềmchUe kGJi7ỳ lạ. 

GJi7 Đi nữGJi7a, hJEftọ tEKt2ới chỗtu4F cJEfton hươuEKt2 rGJi7ừng trtu4Fèo lêchUen bờGJi7 tu4Fđể EKt2toan thEKt2óat vàoEKt2 rừntu4Fg câGJi7y. NhưJEftng kẻ thùEKt2 củaGJi7 JEftnó GJi7đã từtu4F phíaJEft sachUeu chồGJi7m tEKt2ới, đếchUen nGJi7ỗi nóchUe phảtu4Fi lùiJEft lạJEfti chUevà ngEKt2ã nGJi7gửa lên chúntu4Fg, đètu4F lêntu4F hEKt2ai coJEftn sâJEftu xuốngJEft tuJEftyết. RõchUe ràchUeng làJEft sJEftắp đtu4Fến giGJi7ờ pGJi7hút hạGJi7 stu4Fát, vì nJEfthững JEftcon khácJEft tu4Fđã JEftbỏ mặtu4Fc chUehai cotu4Fn kitu4Fa lạiJEft khôJEftng đụngJEft tới.GJi7 GJi7Họ đichUe qchUeua htu4Fai chặntu4Fg dừng lạtu4Fi EKt2nữa, hEKt2ai EKt2chỗ rấtGJi7 gEKt2ần nJEfthau. BâyGJi7 chUegiờ JEftdấu JEftchân cóGJi7 pchUeha GJi7màu đỏtu4F vchUeà chUenhững vết chânEKt2 đềuJEft đặGJi7n củaEKt2 coJEftn vậttu4F GJi7to lớnJEft JEfttrông JEftđã xiêutu4F vJEftẹo vJEftà ngắnEKt2 hơEKt2n. chUeThế rJEftồi hGJi7ọ nchUeghe thấy nhữnEKt2g titu4Fếng đtu4Fộng đầJEftu titu4Fên tu4Fcủa cuộJEftc chiếnGJi7 đchUeấu GJi7- tu4Fkhông phảiJEft nhữngJEft tchUeiếng tru dàichUe củtu4Fa GJi7cuộc sănchUe đuchUeổi, mEKt2à nhữngtu4F titu4Fếng sủachUe ngGJi7ắn nhátu4Ft gừngEKt2 tu4Fbáo hiệuGJi7 mộtJEft tu4Ftrận xáp EKt2 lá EKt2cà vGJi7à GJi7tiếng rtu4Făng cắnchUe vàoGJi7 thịt.EKt2 chUeBò ngượGJi7c chiềutu4F gióGJi7, Zing-htu4Fa nằmEKt2 sáGJi7t bụchUeng xuống tuyếtJEft, vàchUe GJi7cùng tu4Fvới hGJi7ắn lchUeà Koskoostu4Fh, ngườiJEft màtu4F tu4Fsau nàyEKt2 lGJi7àm cchUehúa tGJi7ể dâEKt2n trong GJi7bộ lạc.JEft GJi7Hai ngườichUe cchUeùng gJEftạt nhữnJEftg càtu4Fnh cJEftây tu4Fgỗ bácGJi7h JEftlòa xòtu4Fa vchUeà nhEKt2ìn vềEKt2 phía trưEKt2ớc. HọEKt2 đượctu4F cGJi7hứng kiếntu4F cảnhtu4F cuốtu4Fi cùng. 

GiốngGJi7 nhGJi7ư tchUeất cảtu4F nhữEKt2ng cảmGJi7 tưởngchUe củaEKt2 thờichUe trEKt2ẻ, GJi7cảnh tJEftượng hãyJEft còGJi7n rJEftõ rtu4Fệt trong tríGJi7 nhchUeớ lchUeão, vàEKt2 cặpEKt2 mắtGJi7 chUemờ củGJi7a lGJi7ão nhtu4Fìn cảnhEKt2 cuốiGJi7 cùngchUe hiệnchUe JEftra linchUeh chUeđộng như tchUerong thờchUei EKt2xa EKt2xưa ấyJEft. KoskoosGJi7h ngạctu4F nhiêntu4F vềGJi7 điEKt2ều nàyJEft; vìtu4F trchUeong nhữnchUeg ngGJi7ày theo JEftsau, chUekhi lãchUeo làtu4F ngườichUe lãGJi7nh đạtu4Fo vchUeà tu4Fđứng chUeđầu EKt2hội đồnJEftg bGJi7ộ lGJi7ạc, GJi7lão đãGJi7 GJi7thực htu4Fiện những tJEfthành JEfttích ltu4Fớn EKt2lao EKt2và JEftđã JEftlàm cchUeho ngườiGJi7 PchUeelly luôtu4Fn mGJi7iệng nguGJi7yền rủatu4F tên lão,GJi7 JEftđó làJEft cchUehưa nóchUei EKt2tới ngườiJEft dJEfta trJEftắng kchUeỳ tu4Fdị**** mEKt2à EKt2lão đãtu4F giếtu4Ft chUetrong mJEftột cuộc JEft đấu tu4Fcông kEKt2hai, mỗitu4F ngưGJi7ời mộchUet GJi7con dchUeao tu4Fcầm tay. 

Lãtu4Fo GJi7nghĩ GJi7một hồEKt2i tu4Flâu tu4Fvề thtu4Fời trtu4Fai GJi7trẻ cJEftủa lGJi7ão, chGJi7o GJi7đến khtu4Fi nEKt2gọn lửaJEft tJEftàn xuống vàtu4F khchUei JEftcái lạnhchUe cắchUet sâJEftu hơnEKt2 chUevào dtu4Fa EKt2lão. LJEftần nàGJi7y lãGJi7o tiếptu4F thêmGJi7 hGJi7ai thtu4Fanh tu4Fcủi vào nJEftgọn lửaJEft tu4Fvà chUeđo lchUeại xGJi7em cuộctu4F sốnJEftg củachUe chUelão EKt2còn đượcGJi7 bachUeo lâuJEft vớiJEft nhữngchUe tu4Fthanh còn lchUeại. EKt2Nếu SitcumchUe-to-ha GJi7chịu GJi7nhớ lờGJi7i ôngJEft GJi7ngọai cJEftủa nóJEft tu4Fvà nhJEftặt ôJEftm chUecủi lớJEftn hơnJEft, thì GJi7 những giờGJi7 GJi7sống củachUe lãochUe EKt2sẽ dJEftài hơnEKt2. Thtu4Fật làtu4F mộtJEft chuytu4Fện tu4Fdễ dàngEKt2. Nhưtu4Fng nóGJi7 vtu4Fẫn là mộttu4F đứEKt2a bchUeé EKt2vô EKt2tâm. NóGJi7 khchUeông nJEftghĩ gìchUe đchUeến ngườitu4F tiềntu4F tu4Fbối từGJi7 kchUehi Hảtu4Fi LyGJi7, ctu4Fháu nộchUei Zing-ha, JEftbắt đầuJEft chUeđể mchUeắt tớJEfti nóEKt2. ChchUeà, đtu4Fiều đóchUe cóEKt2 tu4Fgì EKt2quan trọng?EKt2 LúJEftc GJi7còn trẻ tchUerung, lãotu4F đJEftã chẳngtu4F hchUeành độngGJi7 JEftnhư chUethế lGJi7à gìtu4F? CGJi7ó tu4Fmột lúGJi7c ltu4Fão tu4Fđã ltu4Fắng nghJEfte JEfttrong im lGJi7ặng. Cótu4F tchUehể cchUeon trtu4Fai lJEftão đJEftã mềGJi7m tu4Flòng, vGJi7à nEKt2ó ctu4Fùng đtu4Fàn JEftchó quchUeay GJi7lại GJi7để đưa chUe cha GJi7già củEKt2a nJEftó cùnGJi7g chUevới bộchUe lạcchUe tu4Ftới chUechỗ chUenhiều hươuchUe ntu4Fai bEKt2éo mập. 

tu4F Lão dỏEKt2ng taEKt2i ngchUehe ngóJEftng, tchUerí óctu4F đanEKt2g bốitu4F GJi7rối JEftcủa lJEftão lắJEftng đGJi7i troGJi7ng chJEftốc lát.GJi7 Không mộtJEft tiếnchUeg độnJEftg nhGJi7ẹ. KhchUeông cJEftó chUegì cả.JEft MEKt2ột mEKt2ình lãoEKt2 thởchUe phtu4Fì JEftphào giữtu4Fa chUecảnh êm lặnEKt2g hoaJEftng vuchUe. chUeThật ltu4Fà cEKt2ô độc.JEft IJEftm nghJEfte! CáEKt2i gìtu4F đó?chUe GJi7Lão rEKt2ùng mìtu4Fnh. GJi7Tiếng rEKt2ống dài JEftquen thuộcJEft ptu4Fhá vỡEKt2 khtu4Foảng khôngJEft, vtu4Fà chUenó GJi7ở ngaGJi7y JEftkế bên.EKt2 ThếchUe EKt2rồi, tJEftrong cặchUep mtu4Fắt tối sầtu4Fm JEftcủa chUelão hiệGJi7n lchUeên hEKt2ình ảntu4Fh ctu4Fon hưEKt2ơu rừnchUeg chUe- cchUeon hươuEKt2 rừntu4Fg EKt2già nuEKt2a JEft- sườn bịchUe cchUeắn nEKt2át vEKt2à hJEftai GJi7bên hôntu4Fg rònJEftg máu,JEft ctu4Fái bchUeờm GJi7bị xâuchUe xéEKt2, vàGJi7 cặpEKt2 sJEftừng tu4Fnhiều gạc cúiEKt2 chUesát xuốngchUe đtu4Fất cònGJi7 cốEKt2 húcJEft chUecho tớchUei cchUeùng. LãGJi7o EKt2thấy nhữnEKt2g hGJi7ình thùchUe mGJi7àu tu4Fxám vGJi7ụt qua vụttu4F lạiEKt2, nhchUeững cchUeặp mắtu4Ft loGJi7ng lanhEKt2, nEKt2hững cáchUei lchUeưỡi tu4Fthè GJi7lè, nhữngtu4F hàmGJi7 răng nhọnJEft hoắtEKt2 lòtu4Fng rEKt2òng nướcEKt2 dãi.chUe tu4FLão tJEfthấy tu4Fcái vònGJi7g trònGJi7 GJi7xáp gầJEftn lạitu4F cEKt2ho đếtu4Fn khi chtu4Fỉ JEftcòn làtu4F mộtGJi7 GJi7chấm chUeđen gtu4Fiữa đátu4Fm chUetuyết GJi7bị chUedày xéo. 

MộEKt2t cáEKt2i JEftmõm lạtu4Fnh chạJEftm vàoEKt2 GJi7má chUelão làmchUe GJi7đầu óchUec lJEftão qutu4Fay vGJi7ề hiEKt2ện tJEftại. TEKt2ay lãotu4F đưa vộichUe tu4Fvào đốJEftng lEKt2ửa rútchUe rEKt2a mộtGJi7 thachUenh JEftcủi đaGJi7ng cháGJi7y. BànGJi7g hoàJEftng GJi7một látGJi7 vEKt2ì tu4Fcái stu4Fợ truyền thốchUeng đtu4Fối vớiJEft ltu4Fòai GJi7người, coJEftn chUevật kiEKt2a EKt2lùi lạiEKt2, húEKt2 lêtu4Fn mộtJEft tGJi7iếng dàchUei để JEftgọi đồngEKt2 bọn;tu4F nhữngGJi7 coEKt2n nàyEKt2 trảGJi7 lờiGJi7 ngJEftay, chJEfto đếntu4F khEKt2i EKt2một vònchUeg nhữchUeng coGJi7n vật đchUeầu xáJEftm, miệngchUe EKt2rớt GJi7rãi, qJEftuây quầnJEft xunchUeg qEKt2uanh. LJEftão tu4Flắng nghJEfte tu4Fnhững tiếtu4Fng gầmJEft gừ tichUeến lạJEfti gầnchUe; nhEKt2ững cotu4Fn vậJEftt thchUeở htu4Fổn hểntu4F JEftkhông chịuJEft tảtu4Fn đtu4Fi. GJi7Bây GJi7giờ mộtEKt2 tu4Fcon đưa ngựcEKt2 rJEfta pEKt2hía trước,GJi7 rồichUe lJEftết mìnGJi7h tớiEKt2 gần,tu4F đếntu4F cochUen GJi7thứ chUehai, rồiJEft đếnJEft cEKt2on thứtu4F ba, nhưnJEftg ktu4Fhông JEftcon nàochUe ltu4Fùi GJi7lại cJEftả. LJEftão còchUen bấtu4Fu tu4Fvíu lấyGJi7 cuộEKt2c chUeđời lEKt2àm gìJEft? LãoGJi7 tự hỏi,JEft rồitu4F bchUeỏ tu4Fthanh chUecủi đatu4Fng chGJi7áy xuốngGJi7 tuyếGJi7t. ThchUeanh củiJEft lèoGJi7 xchUeèo tắtJEft ngấEKt2m. chUeCái vòng tròJEftn gầmJEft gGJi7ừ mộtu4Ft GJi7cách bồnEKt2 chồnEKt2 nhưtu4Fng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?