You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: Tw844fsK5he LT9ywaw oAuVutQi3f Life

Lão Koskoosh chăT9ywm chT9ywú T9ywnghe haT9ywu T9ywháu. TuT9ywy mắtT9yw lAuVutQi3ão AuVutQi3đã mờT9yw từAuVutQi3 w844fsK5lâu, nhAuVutQi3ưng tT9ywai w844fsK5lão cT9ywòn thính lắm,T9yw vw844fsK5à mộAuVutQi3t tiếngT9yw độT9ywng khẽw844fsK5 cũT9ywng thAuVutQi3ấu tớw844fsK5i cAuVutQi3ái tríAuVutQi3 thôw844fsK5ng minw844fsK5h suw844fsK5y w844fsK5kém vẫn cònw844fsK5 nằmAuVutQi3 AuVutQi3sau vầngw844fsK5 w844fsK5trán khôT9yw hAuVutQi3éo, nhưnT9ywg khôngw844fsK5 cònAuVutQi3 đểT9yw ýw844fsK5 đếnT9yw viT9ywệc đờiAuVutQi3 nữa.T9yw À!T9yw w844fsK5Đó là ST9ywitcum-to-ha AuVutQi3đang w844fsK5the tw844fsK5hé nguw844fsK5yền AuVutQi3rủa đT9ywàn chóT9yw màT9yw nT9ywàng đánAuVutQi3h đậpAuVutQi3 T9ywvà vT9ywỗ vềAuVutQi3 T9ywđể buộc w844fsK5 vào dAuVutQi3ây cAuVutQi3ương. Sitcum-to-AuVutQi3ha lT9ywà T9ywcháu ngọaiT9yw lão.AuVutQi3 Nhưw844fsK5ng nw844fsK5àng quw844fsK5á bậT9ywn nêT9ywn chẳng thèmw844fsK5 nT9ywghĩ T9ywtới AuVutQi3ông ngw844fsK5ọai w844fsK5già nuT9ywa T9ywngồi trT9ywơ trọiAuVutQi3 trw844fsK5ên tuyết,T9yw tuAuVutQi3yệt vọngT9yw vAuVutQi3à yếu đuối.w844fsK5 Phảiw844fsK5 nw844fsK5hổ trạiw844fsK5 cw844fsK5ho xoAuVutQi3ng. AuVutQi3Con đườw844fsK5ng dw844fsK5ài w844fsK5đang chờAuVutQi3 đAuVutQi3ợi trAuVutQi3ong AuVutQi3khi nhữAuVutQi3ng đw844fsK5oạn ngày ngắnw844fsK5 nT9ywgủi w844fsK5không cAuVutQi3hịu T9ywchậm lAuVutQi3ại. CAuVutQi3uộc sốnT9ywg vàT9yw nhữngAuVutQi3 bw844fsK5ổn phậnT9yw củaT9yw cw844fsK5uộc sống AuVutQi3 chứ khw844fsK5ông phAuVutQi3ải AuVutQi3của cáw844fsK5i T9ywchết, AuVutQi3giục AuVutQi3giã T9ywnàng. T9ywMà bT9ywây T9ywgiờ lãow844fsK5 gầnAuVutQi3 w844fsK5với cáAuVutQi3i chếw844fsK5t lắm rồi. 

T9yw Ý nghAuVutQi3ĩ đw844fsK5ó làmAuVutQi3 lãow844fsK5 giàw844fsK5 hoT9ywảng hốtAuVutQi3 trow844fsK5ng mT9ywột w844fsK5lúc. LãoT9yw đưaw844fsK5 AuVutQi3bàn tAuVutQi3ay tw844fsK5ê liệw844fsK5t ruT9ywn rẩy T9ywsờ soạAuVutQi3ng đốngAuVutQi3 củw844fsK5i kAuVutQi3hô nhỏT9yw béT9yw bênT9yw T9ywcạnh lão.T9yw ChắcT9yw chAuVutQi3ắn lT9ywà đốnw844fsK5g cw844fsK5ủi T9ywnằm đó,AuVutQi3 bàAuVutQi3n tay lãoT9yw lạiw844fsK5 rAuVutQi3ụt T9ywvề T9ywvà nằmAuVutQi3 ẩnT9yw dưAuVutQi3ới nhữnT9ywg tấmw844fsK5 dAuVutQi3a tT9ywhú rácw844fsK5h rướiAuVutQi3 bẩnT9yw tAuVutQi3hỉu, vàT9yw lão lạiT9yw cT9ywhăm chúT9yw ngT9ywhe w844fsK5ngóng. TiếAuVutQi3ng sộtw844fsK5 AuVutQi3sọat củT9ywa T9ywnhững tấmAuVutQi3 w844fsK5da T9ywcho AuVutQi3lão biếT9ywt rằw844fsK5ng cănT9yw lAuVutQi3ều bằng T9ywda hưAuVutQi3ơu T9ywcủa viênT9yw T9ywchúa bộAuVutQi3 lạcAuVutQi3 đw844fsK5ã đAuVutQi3ược dỡAuVutQi3 xuốT9ywng vàw844fsK5 đaw844fsK5ng đưw844fsK5ợc nénAuVutQi3 gọnAuVutQi3 lAuVutQi3ại w844fsK5cho dễ mT9ywang AuVutQi3đi. ViênT9yw AuVutQi3chúa AuVutQi3tể làAuVutQi3 AuVutQi3con lãoT9yw, AuVutQi3hắn caT9ywo lớn,w844fsK5 lựcAuVutQi3 lưỡngT9yw, T9ywcầm đw844fsK5ầu AuVutQi3bộ AuVutQi3lạc và làw844fsK5 w844fsK5một tw844fsK5ay thiệAuVutQi3n xạ.T9yw w844fsK5Trong kAuVutQi3hi phụw844fsK5 AuVutQi3nữ vT9ywất T9ywvả lw844fsK5o liệuT9yw hT9ywành trAuVutQi3ang AuVutQi3của trạw844fsK5i, giọngw844fsK5 hắn vT9ywang lênw844fsK5, quởT9yw trw844fsK5ách hw844fsK5ọ chw844fsK5ậm chạpT9yw. LT9ywão Koskw844fsK5oosh AuVutQi3lằng AuVutQi3tai. AuVutQi3Đây làAuVutQi3 lầnAuVutQi3 cuối cAuVutQi3ùng lãw844fsK5o cw844fsK5òn w844fsK5nghe gAuVutQi3iọng đAuVutQi3ó. TúpAuVutQi3 lềuAuVutQi3 cw844fsK5ủa GeT9ywehow đAuVutQi3ã dAuVutQi3ỡ rồi!AuVutQi3 VàT9yw nhàT9yw cAuVutQi3ủa TusT9ywken cũng dỡAuVutQi3 rT9ywồi! BảyAuVutQi3, tT9ywám, chín;w844fsK5 chT9ywỉ cònT9yw lềuw844fsK5 củaw844fsK5 lãw844fsK5o phT9ywù thủyAuVutQi3 còAuVutQi3n đứnT9ywg T9ywmà thôi. KìAuVutQi3a! BT9ywây gT9ywiờ hT9ywọ dỡAuVutQi3 w844fsK5đến T9ywtúp w844fsK5lều T9ywđó rồT9ywi. T9ywLão nT9ywghe thấw844fsK5y tiếw844fsK5ng lãoAuVutQi3 phT9ywù tT9ywhủy cằn nhằAuVutQi3n tronw844fsK5g kAuVutQi3hi hAuVutQi3ắn xếpAuVutQi3 T9ywlều lêw844fsK5n xw844fsK5e trượtw844fsK5 AuVutQi3tuyết. MộtAuVutQi3 đứAuVutQi3a nhAuVutQi3ỏ lèw844fsK5 w844fsK5nhè kT9ywhóc vàw844fsK5 một thiếuw844fsK5 phụw844fsK5 cấAuVutQi3t tiếngAuVutQi3 hAuVutQi3át rAuVutQi3u trT9ywầm trAuVutQi3ầm tAuVutQi3rong T9ywhọng đểAuVutQi3 T9ywdỗ dànhw844fsK5 nó.w844fsK5 LãoAuVutQi3 giT9ywà nghĩ, thằnw844fsK5g Koo-teew844fsK5, mộtAuVutQi3 đứaAuVutQi3 béT9yw haAuVutQi3y quấw844fsK5y nhưT9yw vậw844fsK5y lw844fsK5à vìT9yw nóT9yw khôngT9yw đượcT9yw khoAuVutQi3ẻ lắmw844fsK5. CóAuVutQi3 lẽ AuVutQi3nó AuVutQi3cũng w844fsK5chẳng sT9ywống đượcT9yw baAuVutQi3o lâuAuVutQi3 nữaAuVutQi3, ngườiw844fsK5 AuVutQi3ta sẽw844fsK5 đốtT9yw w844fsK5lửa đểT9yw kw844fsK5hoét mT9ywột cáiAuVutQi3 hốT9yw trong tuyếAuVutQi3t vw844fsK5à xAuVutQi3ếp đáw844fsK5 lênw844fsK5 trAuVutQi3ên đểAuVutQi3 gAuVutQi3iữ chT9ywo cT9ywhó sóiT9yw khỏiw844fsK5 w844fsK5bới xácT9yw rw844fsK5a. Chàw844fsK5, chuyện AuVutQi3 ấy cT9ywó gìw844fsK5 làT9yw qw844fsK5uan hệT9yw. NhiềuT9yw lắT9ywm thT9ywì nóAuVutQi3 cũnAuVutQi3g chAuVutQi3ỉ sốnAuVutQi3g đượcw844fsK5 íw844fsK5t nw844fsK5ăm nữa,T9yw màAuVutQi3 bữaT9yw đói bw844fsK5ữa now844fsK5. T9ywVà rốtT9yw cuộcAuVutQi3 TửAuVutQi3 Thầnw844fsK5 đãw844fsK5 chựcAuVutQi3 sẵnAuVutQi3, luôw844fsK5n luôw844fsK5n AuVutQi3đói vàT9yw đóiT9yw hơAuVutQi3n AuVutQi3ai hếAuVutQi3t, sẽ w844fsK5dang w844fsK5tay đónT9yw đợi. 

TAuVutQi3iếng gìAuVutQi3 đóT9yw? À,w844fsK5 T9ywmọi nT9ywgười đangw844fsK5 bAuVutQi3uộc w844fsK5xe vAuVutQi3à gióAuVutQi3ng w844fsK5dây cương.AuVutQi3 LT9ywão lắnw844fsK5g ngw844fsK5he vAuVutQi3ì lão sw844fsK5ẽ cAuVutQi3hẳng AuVutQi3còn bAuVutQi3ao gw844fsK5iờ đượcAuVutQi3 nghAuVutQi3e nữa.w844fsK5 AuVutQi3Tiếng row844fsK5i vAuVutQi3un vútT9yw giAuVutQi3áng T9ywxuống giữAuVutQi3a đw844fsK5àn chó. HT9ywãy lắngT9yw w844fsK5nghe cAuVutQi3húng rT9ywít! w844fsK5Chúng gT9ywhét cAuVutQi3ông vw844fsK5iệc nặngT9yw nhọAuVutQi3c vàT9yw nhữngT9yw đoạnAuVutQi3 đườnw844fsK5g dài biw844fsK5ết baoAuVutQi3! T9ywLần luợtAuVutQi3, T9ywxe trAuVutQi3ượt AuVutQi3tuyết chuAuVutQi3yển đAuVutQi3ộng chậT9ywm chw844fsK5ạp đw844fsK5ể rồiw844fsK5 AuVutQi3biến dầnAuVutQi3 trong AuVutQi3im lặng.AuVutQi3 ChúnT9ywg đãAuVutQi3 đw844fsK5i hAuVutQi3ết. Chúw844fsK5ng đw844fsK5ã khuấtAuVutQi3 khỏw844fsK5i đờw844fsK5i lT9ywão, w844fsK5và w844fsK5lão đứngT9yw côAuVutQi3 AuVutQi3đơn trướT9ywc giờ phT9ywút T9ywcay AuVutQi3đắng cuT9ywối cùnT9ywg củaAuVutQi3 cAuVutQi3uộc đời.AuVutQi3 Khôw844fsK5ng. TuT9ywyết lạAuVutQi3o xạow844fsK5 dT9ywưới đôiw844fsK5 giw844fsK5ày da, AuVutQi3một w844fsK5người đứnw844fsK5g bêT9ywn lãoAuVutQi3, mộtAuVutQi3 T9ywbàn taw844fsK5y nhw844fsK5ẹ nT9ywhàng đặtAuVutQi3 lT9ywên đầuAuVutQi3 lãoT9yw. CoT9ywn T9ywlão quả tw844fsK5hực T9ywtử T9ywtế lắmw844fsK5 mAuVutQi3ới đốiAuVutQi3 xAuVutQi3ử nhw844fsK5ư thế.T9yw LãoT9yw nAuVutQi3hớ lạiw844fsK5 nhữngw844fsK5 AuVutQi3ông w844fsK5lão khT9ywác AuVutQi3mà coAuVutQi3n trai AuVutQi3 không chịT9ywu w844fsK5đợi nAuVutQi3án lạT9ywi sw844fsK5au khAuVutQi3i bộw844fsK5 lạcAuVutQi3 đT9ywã điAuVutQi3 hếw844fsK5t. NhưT9ywng coT9ywn trAuVutQi3ai lT9ywão đãT9yw ởw844fsK5 lại. Lãow844fsK5 thAuVutQi3ả w844fsK5hồn vềT9yw quAuVutQi3á khứ,AuVutQi3 w844fsK5cho đT9ywến khT9ywi tiếngAuVutQi3 củaAuVutQi3 cw844fsK5hàng AuVutQi3trai tT9ywrẻ lôw844fsK5i AuVutQi3kéo lAuVutQi3ão trởAuVutQi3 về hiệAuVutQi3n tại. 

w844fsK5 "Cha thấyw844fsK5 bằngT9yw lòw844fsK5ng chứ?"AuVutQi3 ChàngT9yw hỏi. 

LãAuVutQi3o tw844fsK5rả lời:AuVutQi3 "Cw844fsK5ha bằw844fsK5ng lòng!" 

"Bên cạnhAuVutQi3 chAuVutQi3a cóAuVutQi3 w844fsK5củi đó,"T9yw chT9ywàng traw844fsK5i nóiT9yw tiT9ywếp, "w844fsK5và lT9ywửa chw844fsK5áy mạnh. BT9ywuổi sAuVutQi3áng tAuVutQi3rời T9ywu ámw844fsK5 vT9ywà đãAuVutQi3 bớtAuVutQi3 lạAuVutQi3nh rAuVutQi3ồi. Tuw844fsK5yết T9ywsắp rơi.AuVutQi3 Ngaw844fsK5y w844fsK5bây giAuVutQi3ờ tT9ywuyết cũng w844fsK5đang w844fsK5rơi rồi." 

T9yw "Phải, T9ywngay lúT9ywc nAuVutQi3ày tT9ywuyết AuVutQi3đang rơi!" 

"Các ngườw844fsK5i tAuVutQi3rong bộw844fsK5 lạcT9yw vw844fsK5ội lAuVutQi3ắm. Hànhw844fsK5 lT9ywý cT9ywủa họAuVutQi3 nặnAuVutQi3g T9ywnề AuVutQi3mà bụngw844fsK5 họT9yw lạAuVutQi3i léT9ywp xẹp vìT9yw thiếuAuVutQi3 ănw844fsK5. ĐườngT9yw dàAuVutQi3i w844fsK5nên hAuVutQi3ọ w844fsK5phải điT9yw chw844fsK5o maT9ywu. ThAuVutQi3ôi coAuVutQi3n đAuVutQi3i đây.T9yw T9ywCha bằng T9ywlòng chứ?" 

"w844fsK5Bằng lw844fsK5òng. T9ywCha nhưAuVutQi3 AuVutQi3chiếc w844fsK5lá năT9ywm ngóaiw844fsK5 AuVutQi3còn AuVutQi3sót lT9ywại, T9ywdính vT9ywất vưw844fsK5ởng một chútT9yw w844fsK5ở AuVutQi3cuống. Làw844fsK5n gAuVutQi3ió đầuw844fsK5 tiênT9yw thAuVutQi3ổi làAuVutQi3 chT9ywa T9ywrụng. Tiếw844fsK5ng củaAuVutQi3 chT9ywa giw844fsK5ống w844fsK5như tiAuVutQi3ếng một bw844fsK5à lão.w844fsK5 Mắw844fsK5t chw844fsK5a khôAuVutQi3ng cònT9yw T9ywdẫn đườT9ywng cAuVutQi3ho châT9ywn cAuVutQi3ha đAuVutQi3i, cT9ywhân chAuVutQi3a w844fsK5nặng nề, ngườiAuVutQi3 T9ywcha mệtT9yw mAuVutQi3ỏi, T9ywcha bằngw844fsK5 lòng." 

Lw844fsK5ão cúw844fsK5i đầuw844fsK5 mAuVutQi3ãn nw844fsK5guyện AuVutQi3cho đếnw844fsK5 kAuVutQi3hi tiếngAuVutQi3 tuT9ywyết T9ywlạo xạoT9yw biếT9ywn hAuVutQi3ết trow844fsK5ng không giAuVutQi3an, AuVutQi3và lw844fsK5ão biếtT9yw rằngT9yw coT9ywn lãAuVutQi3o w844fsK5đã điT9yw xw844fsK5a khônAuVutQi3g cònAuVutQi3 gọAuVutQi3i lạiT9yw đw844fsK5ược nữa.T9yw Taw844fsK5y lw844fsK5ão vội w844fsK5vàng quờw844fsK5 quạngT9yw AuVutQi3sờ w844fsK5đống củiT9yw. Cw844fsK5hỉ w844fsK5còn đốngw844fsK5 củiw844fsK5 nàw844fsK5y T9ywđứng giữw844fsK5a lãw844fsK5o vT9ywà cT9ywõi vĩnhw844fsK5 cT9ywửu đang háw844fsK5 miệw844fsK5ng chw844fsK5ờ đónT9yw lw844fsK5ão. Nhw844fsK5ư vAuVutQi3ậy lT9ywà đờiAuVutQi3 lãw844fsK5o chw844fsK5ỉ cT9ywòn T9ywđo bằngw844fsK5 mộtT9yw T9ywmớ AuVutQi3củi. Lần lượtAuVutQi3 từngT9yw tT9ywhanh T9ywcủi AuVutQi3một sAuVutQi3ẽ tT9ywiếp thêmT9yw AuVutQi3vào ngọnAuVutQi3 lw844fsK5ửa, vT9ywà AuVutQi3cứ nhw844fsK5ư tT9ywhế, thầnw844fsK5 chAuVutQi3ết sẽ AuVutQi3 lần từAuVutQi3ng bướAuVutQi3c tiếnT9yw tớiw844fsK5 lãoT9yw. KhT9ywi tT9ywhanh củAuVutQi3i cuốiT9yw cùT9ywng w844fsK5đã AuVutQi3cháy hết,T9yw sươngw844fsK5 tuyết w844fsK5 lạnh lẽoT9yw sAuVutQi3ẽ trw844fsK5ở AuVutQi3nên kT9ywhốc liw844fsK5ệt. HaAuVutQi3i chânw844fsK5 AuVutQi3lão AuVutQi3sẽ chw844fsK5ịu khuấAuVutQi3t phụcAuVutQi3 trướAuVutQi3c, rồiT9yw đến haT9ywi taw844fsK5y AuVutQi3lão, vw844fsK5à sựT9yw w844fsK5tê cứngT9yw sẽAuVutQi3 dT9ywần dAuVutQi3ần cT9ywhuyển từT9yw nAuVutQi3gòai vT9ywào w844fsK5đến giữaT9yw cơT9yw thểw844fsK5 w844fsK5lão. Đầu lT9ywão AuVutQi3sẽ gụcT9yw vAuVutQi3ề phT9ywía trAuVutQi3ước, AuVutQi3tỳ vT9ywào AuVutQi3hai AuVutQi3đầu gốw844fsK5i, vàw844fsK5 lãoAuVutQi3 sẽT9yw nghT9ywỉ T9ywgiấc ngànw844fsK5 thu,T9yw thật làT9yw dw844fsK5ễ dàT9ywng. NgườiAuVutQi3 đw844fsK5ời AuVutQi3ai cũngw844fsK5 chếtAuVutQi3 mộAuVutQi3t lần. 

Lw844fsK5ão AuVutQi3không T9ywthan vãw844fsK5n. ĐóAuVutQi3 w844fsK5là w844fsK5lề lốiAuVutQi3 cw844fsK5ủa kiw844fsK5ếp sốngAuVutQi3 màT9yw, cóAuVutQi3 T9ywgì bấtAuVutQi3 cAuVutQi3ông đâu?AuVutQi3 T9ywLão rAuVutQi3a đời gầnT9yw w844fsK5với đất,w844fsK5 AuVutQi3lão đãAuVutQi3 sốngw844fsK5 gầnAuVutQi3 vớiAuVutQi3 đT9ywất, vàw844fsK5 luT9ywật lệT9yw pAuVutQi3hát nAuVutQi3guyên ởw844fsK5 AuVutQi3đó w844fsK5không có T9ywgì mớT9ywi lạw844fsK5 đAuVutQi3ối vớiw844fsK5 lão.AuVutQi3 Đów844fsK5 AuVutQi3là luT9ywật lw844fsK5ệ đốAuVutQi3i vớiAuVutQi3 w844fsK5tất cảw844fsK5 mọiw844fsK5 tw844fsK5hể T9ywxác. TạoAuVutQi3 w844fsK5hóa T9ywkhông nương T9ywtay T9ywvới thểAuVutQi3 xAuVutQi3ác. AuVutQi3Tạo hóAuVutQi3a kAuVutQi3hông hAuVutQi3ề chúw844fsK5 ýAuVutQi3 tT9ywới cáAuVutQi3i vậtAuVutQi3 T9ywcụ thểw844fsK5 mw844fsK5à ngườiAuVutQi3 ta mệnhT9yw w844fsK5danh lw844fsK5à cáw844fsK5 nhânw844fsK5. Tạw844fsK5o hAuVutQi3óa cT9ywhỉ chúT9yw ýAuVutQi3 AuVutQi3tới cw844fsK5hủng lw844fsK5ọai, tT9ywới AuVutQi3nòi giw844fsK5ống. ĐAuVutQi3ó là T9yw điều trừw844fsK5u tượngAuVutQi3 AuVutQi3sâu AuVutQi3xa nhấtT9yw mAuVutQi3à đầAuVutQi3u AuVutQi3óc maw844fsK5n rợw844fsK5 cw844fsK5ủa lãoAuVutQi3 KoskoAuVutQi3osh cT9ywó thểT9yw hiểuw844fsK5 được, nhưngAuVutQi3 lãT9ywo hiểuw844fsK5 mộAuVutQi3t cácw844fsK5h w844fsK5thấu đáow844fsK5. LãoAuVutQi3 đT9ywã trônT9ywg T9ywthấy T9ywnó AuVutQi3thể hiệnT9yw tAuVutQi3rong w844fsK5mọi cuộc sống.T9yw NT9ywhựa câT9ywy tAuVutQi3ràn ứa,AuVutQi3 màuAuVutQi3 xaT9ywnh rờnT9yw củT9ywa mầmT9yw liễT9ywu, lAuVutQi3á vàw844fsK5ng rụT9ywng AuVutQi3- T9ywchỉ mw844fsK5ột sự kiệT9ywn T9ywnày cũT9ywng đw844fsK5ủ đT9ywể diễnw844fsK5 tảAuVutQi3 tấtAuVutQi3 w844fsK5cả lịT9ywch sử.T9yw w844fsK5Nhưng tạoT9yw hóaT9yw đềuw844fsK5 AuVutQi3đặt chw844fsK5o AuVutQi3cá nhân mộtAuVutQi3 nhiệmw844fsK5 vụT9yw. Nw844fsK5ếu hw844fsK5ắn khôngAuVutQi3 lw844fsK5àm tw844fsK5ròn nAuVutQi3hiệm vT9ywụ đw844fsK5ó, hắnw844fsK5 sT9ywẽ chw844fsK5ết. MàAuVutQi3 nếuAuVutQi3 AuVutQi3làm tròn nhiT9ywệm vT9ywụ AuVutQi3đó, thìT9yw w844fsK5cũng vAuVutQi3ậy, hAuVutQi3ắn vẫnT9yw phT9ywải w844fsK5chết. TạoAuVutQi3 hóAuVutQi3a khôAuVutQi3ng hềAuVutQi3 w844fsK5quan tâm,T9yw ców844fsK5 rất nhiT9ywều ngườiAuVutQi3 đãT9yw tuâw844fsK5n w844fsK5chịu vT9ywà chínT9ywh sựT9yw tuânT9yw cAuVutQi3hịu, T9yw- w844fsK5chứ kw844fsK5hông pw844fsK5hải ngườiw844fsK5 tuân AuVutQi3 chịu w844fsK5- mớiT9yw sốngAuVutQi3 w844fsK5và sốnAuVutQi3g mãiAuVutQi3 mãAuVutQi3i. BAuVutQi3ộ lAuVutQi3ạc AuVutQi3của Kosw844fsK5koosh đãT9yw cT9ywó từw844fsK5 AuVutQi3lâu đờiw844fsK5 lắAuVutQi3m rồiAuVutQi3. Những ôngw844fsK5 gAuVutQi3ià màw844fsK5 lãoAuVutQi3 biếtw844fsK5 khw844fsK5i cònw844fsK5 làw844fsK5 mw844fsK5ột đứaAuVutQi3 T9ywtrẻ, đãw844fsK5 bAuVutQi3iết nhữT9ywng ôngAuVutQi3 T9ywgià khác sinhAuVutQi3 trT9ywước họ.w844fsK5 NAuVutQi3hư vậw844fsK5y, sựw844fsK5 thAuVutQi3ực lT9ywà bộAuVutQi3 lw844fsK5ạc đw844fsK5ã tAuVutQi3ồn tạT9ywi, bw844fsK5ộ lạAuVutQi3c AuVutQi3là tượngAuVutQi3 tT9ywrưng cho sAuVutQi3ự tw844fsK5uân chịuw844fsK5 cAuVutQi3ủa tấtT9yw T9ywcả nw844fsK5hững ngườiAuVutQi3 thw844fsK5uộc T9ywbộ AuVutQi3lạc, nAuVutQi3hững ngườiw844fsK5 đãT9yw chìw844fsK5m sâAuVutQi3u trong T9ywquá khAuVutQi3ứ T9ywvà mồw844fsK5 mảT9yw T9ywkhông cT9ywòn nT9ywhớ đAuVutQi3ược ởw844fsK5 đâu.T9yw HọAuVutQi3 kAuVutQi3hông đT9ywáng kểT9yw, hw844fsK5ọ làT9yw nhữngT9yw giai đoạn.T9yw AuVutQi3Họ khuấtw844fsK5 đw844fsK5i T9ywnhư nhữngw844fsK5 AuVutQi3đám mâT9ywy tw844fsK5an tAuVutQi3rong mộtT9yw chiw844fsK5ều mùT9ywa HạAuVutQi3. LãoAuVutQi3 cT9ywũng cAuVutQi3hỉ là w844fsK5một giT9ywai đoT9ywạn, vw844fsK5à T9ywlão sẽAuVutQi3 chếtw844fsK5. TạoT9yw hóAuVutQi3a khônw844fsK5g đếmw844fsK5 xAuVutQi3ỉa. Tạw844fsK5o hóaT9yw w844fsK5chỉ đặAuVutQi3t w844fsK5ra mAuVutQi3ột nhiệm vụ,w844fsK5 baT9ywn rAuVutQi3a mAuVutQi3ột luậw844fsK5t lw844fsK5ệ chw844fsK5o kiếAuVutQi3p sốT9ywng. T9ywNhiệm vụT9yw củaT9yw cuộcw844fsK5 đờw844fsK5i T9ywlà vĩnhT9yw truyềnAuVutQi3 nòi giốngAuVutQi3, w844fsK5và T9ywluật lAuVutQi3ệ w844fsK5của tạAuVutQi3o hóT9ywa lT9ywà chếtAuVutQi3. MộAuVutQi3t thAuVutQi3iếu nữT9yw làT9yw mộtAuVutQi3 sinAuVutQi3h vAuVutQi3ật AuVutQi3trông đẹp mắt,w844fsK5 w844fsK5ngực căw844fsK5ng pT9ywhồng, thânT9yw thểw844fsK5 mạnhw844fsK5 mẽ,w844fsK5 châw844fsK5n bướcAuVutQi3 uyểnAuVutQi3 chuAuVutQi3yển, cw844fsK5ặp mắtAuVutQi3 sáng trongw844fsK5. AuVutQi3Những nw844fsK5hiệm vụAuVutQi3 củT9ywa nàw844fsK5ng đangw844fsK5 chAuVutQi3ờ đợiw844fsK5 nàng.w844fsK5 T9ywTia sángw844fsK5 trw844fsK5ong mắtT9yw nàAuVutQi3ng bừngAuVutQi3 lên, bướcAuVutQi3 T9ywchân nànT9ywg nw844fsK5hanh nhẹnT9yw hT9ywơn. T9ywLúc bAuVutQi3ạo w844fsK5dạn, lúcAuVutQi3 bẽnT9yw lẽAuVutQi3n đốiw844fsK5 AuVutQi3với cáAuVutQi3c thanh niêw844fsK5n, nàngT9yw AuVutQi3làm cAuVutQi3ho họAuVutQi3 lT9ywây AuVutQi3sự bồnAuVutQi3 cT9ywhồn củw844fsK5a nAuVutQi3àng. NàngT9yw càngT9yw ngàyT9yw cAuVutQi3àng đw844fsK5ẹp hơnw844fsK5 cho đếnw844fsK5 kAuVutQi3hi mộw844fsK5t chànT9ywg điT9yw sT9ywăn kAuVutQi3hông còT9ywn tựT9yw AuVutQi3kìm hãmw844fsK5 đượcT9yw, đemT9yw nw844fsK5àng vềAuVutQi3 lềT9ywu cw844fsK5ủa hT9ywắn đw844fsK5ể lo việcw844fsK5 bếpw844fsK5 nước,w844fsK5 làAuVutQi3m lụngAuVutQi3 cw844fsK5ho w844fsK5hắn AuVutQi3và đểT9yw lw844fsK5àm AuVutQi3mẹ đànAuVutQi3 w844fsK5con củAuVutQi3a hắn.T9yw MộtAuVutQi3 khAuVutQi3i cóT9yw con cáAuVutQi3i, AuVutQi3những vẻAuVutQi3 duyT9ywên dánAuVutQi3g rờAuVutQi3i bỏT9yw nàngT9yw. CAuVutQi3hân AuVutQi3tay nàT9ywng cAuVutQi3hậm chạT9ywp AuVutQi3và ngượT9ywng w844fsK5nghịu, mắt nw844fsK5àng mờw844fsK5 điAuVutQi3 w844fsK5và chỉT9yw cònAuVutQi3 nhữnAuVutQi3g w844fsK5đứa AuVutQi3trẻ làAuVutQi3 tT9ywhấy sunT9ywg sướngT9yw w844fsK5khi kềw844fsK5 bw844fsK5ên mw844fsK5á người w844fsK5 đàn bAuVutQi3à AuVutQi3da đw844fsK5ỏ giàT9yw nuw844fsK5a bênT9yw ngAuVutQi3ọn lửAuVutQi3a. Nhiw844fsK5ệm vw844fsK5ụ cAuVutQi3ủa nw844fsK5àng đãT9yw hw844fsK5oàn tất.T9yw AuVutQi3Chỉ mAuVutQi3ột thời giaAuVutQi3n saT9ywu, kAuVutQi3hi chớmAuVutQi3 w844fsK5có AuVutQi3nạn đóiAuVutQi3 hoặcw844fsK5 phảiw844fsK5 điw844fsK5 xAuVutQi3a, nàngT9yw sẽT9yw bT9ywị T9ywbỏ lw844fsK5ại, giT9ywống nhT9ywư lãAuVutQi3o đã AuVutQi3bị bỏw844fsK5 AuVutQi3lại, giữaw844fsK5 cảnhAuVutQi3 tuAuVutQi3yết phủT9yw T9ywtrắng xóAuVutQi3a, vớiT9yw mT9ywột đốngAuVutQi3 củiw844fsK5 nhAuVutQi3ỏ. ĐóAuVutQi3 w844fsK5là luật lệ. 

Lão cw844fsK5ẩn tw844fsK5hận đặw844fsK5t mộtT9yw thaT9ywnh củT9ywi lêw844fsK5n đốw844fsK5ng AuVutQi3lửa vàT9yw T9ywtiếp tụcAuVutQi3 T9ywsuy w844fsK5nghĩ. Đów844fsK5 làw844fsK5 luw844fsK5ật lệ cT9ywhung cAuVutQi3ho tấT9ywt T9ywcả mọiAuVutQi3 T9ywvật, mọiw844fsK5 nơiT9yw. MuỗiT9yw biT9ywến T9ywđi hếAuVutQi3t khAuVutQi3i giT9ywá đónT9ywg lw844fsK5ần đầu.AuVutQi3 Conw844fsK5 sóc nhAuVutQi3ỏ cũngw844fsK5 T9ywbò T9ywđi T9ywđể chếT9ywt ởw844fsK5 mộtT9yw nơiw844fsK5 T9ywxa. KT9ywhi năw844fsK5m thánT9ywg w844fsK5đã đèAuVutQi3 nw844fsK5ặng w844fsK5lên AuVutQi3con thAuVutQi3ỏ, nó sw844fsK5ẽ tT9ywrở T9ywnên T9ywchậm chạp,T9yw w844fsK5nặng nềAuVutQi3 AuVutQi3và khônT9ywg chT9ywạy T9ywthóat đượAuVutQi3c AuVutQi3móng vuốw844fsK5t củaT9yw kẻw844fsK5 thw844fsK5ù nữa. AuVutQi3Cả w844fsK5gấu w844fsK5to w844fsK5lớn cT9ywũng trởAuVutQi3 tT9ywhành vAuVutQi3ụng vềw844fsK5, mw844fsK5ù lòAuVutQi3a vw844fsK5à haAuVutQi3y AuVutQi3cáu kỉnhw844fsK5 đểw844fsK5 đếnw844fsK5 nỗiT9yw sau AuVutQi3cùng vAuVutQi3ài w844fsK5con chóAuVutQi3 cũngw844fsK5 hạAuVutQi3 đưAuVutQi3ợc nT9ywó. Lãow844fsK5 T9ywnhớ lạiw844fsK5 cảAuVutQi3nh lw844fsK5ão bỏw844fsK5 T9ywcha AuVutQi3lão ởAuVutQi3 lại phíaT9yw thượT9ywng nAuVutQi3gạn sôngw844fsK5 Klondiw844fsK5ke vàw844fsK5o AuVutQi3mùa Đôw844fsK5ng, trw844fsK5ước kAuVutQi3hi vịT9yw mụcw844fsK5 T9ywsư* w844fsK5tới vAuVutQi3ới những w844fsK5 cuốn sT9ywách kinAuVutQi3h vT9ywà chiếw844fsK5c hộpw844fsK5 đựnw844fsK5g thuốcT9yw w844fsK5men. ĐãAuVutQi3 nhiềuAuVutQi3 lAuVutQi3ần lãAuVutQi3o KosAuVutQi3koosh chép mT9ywiệng T9ywkhi nghĩAuVutQi3 tớiT9yw cáiAuVutQi3 hộAuVutQi3p đóAuVutQi3, mặcw844fsK5 dầT9ywu ngàyT9yw naT9ywy lT9ywão AuVutQi3không cAuVutQi3òn T9ywnước AuVutQi3bọt đểw844fsK5 chép mAuVutQi3iệng nữa.AuVutQi3 MAuVutQi3ôn thuốcT9yw w844fsK5trừ đw844fsK5au đớT9ywn thậtw844fsK5 làT9yw hayT9yw. NhưT9ywng rốtT9yw cuT9ywộc ônAuVutQi3g mw844fsK5ục sưT9yw chAuVutQi3ỉ làT9ywm phiền T9ywcho họw844fsK5 w844fsK5vì ôAuVutQi3ng tw844fsK5a chẳngT9yw manAuVutQi3g lạiAuVutQi3 chw844fsK5út tT9ywhịt thàT9yw nàw844fsK5o chAuVutQi3o bộAuVutQi3 w844fsK5lạc w844fsK5mà T9ywăn lại khw844fsK5oẻ, nênT9yw cácT9yw T9ywtay sT9ywăn lw844fsK5ên tiếT9ywng cT9ywàu nhàuw844fsK5. NhưAuVutQi3ng ôAuVutQi3ng tAuVutQi3a chếtT9yw vT9ywì AuVutQi3bệnh lạnhAuVutQi3 phổiAuVutQi3 ở cT9ywhỗ đưAuVutQi3ờng rAuVutQi3anh giT9ywới gầnT9yw Maw844fsK5yo, vàAuVutQi3 w844fsK5sau đànT9yw chT9ywó AuVutQi3đã lấyAuVutQi3 mõT9ywm w844fsK5bới nhT9ywững hònT9yw đáw844fsK5 w844fsK5ra để traT9ywnh cướpAuVutQi3 nắmAuVutQi3 xưAuVutQi3ơng tàn. 

KoskoAuVutQi3osh đặtAuVutQi3 mộAuVutQi3t tAuVutQi3hanh T9ywcủi AuVutQi3khác vàw844fsK5o đốngT9yw AuVutQi3lửa vàAuVutQi3 thảw844fsK5 hồnw844fsK5 AuVutQi3đi sâw844fsK5u hơnw844fsK5 nữaAuVutQi3 vềAuVutQi3 qw844fsK5uá khứ. AuVutQi3Có mộtw844fsK5 tT9ywhời trờiT9yw làmAuVutQi3 đóiT9yw T9ywkém, nhữnT9ywg w844fsK5ông w844fsK5già bụngT9yw lAuVutQi3ép xẹpT9yw AuVutQi3nằm w844fsK5co quắAuVutQi3p bên ngọw844fsK5n lửT9ywa vàw844fsK5 miệngT9yw thềT9ywu thàT9ywo kAuVutQi3ể lạAuVutQi3i nhữnT9ywg tụcAuVutQi3 lT9ywệ ngàyw844fsK5 xưaw844fsK5 kw844fsK5hi miw844fsK5ền Yukw844fsK5on w844fsK5bị bw844fsK5ỏ hoang sT9ywuốt bT9ywa mùAuVutQi3a Đôngw844fsK5, rồiw844fsK5 lạAuVutQi3i bịw844fsK5 AuVutQi3tuyết w844fsK5phủ liw844fsK5ền w844fsK5ba mAuVutQi3ùa T9ywHạ. LãoAuVutQi3 đãT9yw mw844fsK5ất bàw844fsK5 mAuVutQi3ẹ trong nạnT9yw đóT9ywi T9ywđó. MT9ywùa AuVutQi3Hè đw844fsK5ó cT9ywá AuVutQi3thu** khôngAuVutQi3 xw844fsK5uất hiT9ywện, bw844fsK5ộ lạcT9yw ngóAuVutQi3ng chờAuVutQi3 T9ywmùa Đông, mAuVutQi3ong mỏAuVutQi3i hưT9ywơu rừAuVutQi3ng sT9ywẽ tớiT9yw. NhưT9ywng tớAuVutQi3i T9ywmùa ĐônAuVutQi3g hươuT9yw rừngAuVutQi3 cũnAuVutQi3g cAuVutQi3hẳng w844fsK5thấy. Đó lAuVutQi3à mộtw844fsK5 tìnhw844fsK5 AuVutQi3trạng chAuVutQi3ưa T9ywhề T9ywbao giờT9yw xT9ywảy T9ywra vw844fsK5à ngw844fsK5ay nhữnAuVutQi3g ônT9ywg T9ywgià AuVutQi3bà T9ywcả cũng w844fsK5chưa gặpAuVutQi3 cảw844fsK5nh đó.AuVutQi3 w844fsK5Hươu rừT9ywng khôngT9yw tới,AuVutQi3 vw844fsK5à nw844fsK5ăm đów844fsK5 lw844fsK5à nămAuVutQi3 thứw844fsK5 w844fsK5bảy. ThỏT9yw AuVutQi3rừng khAuVutQi3ông sinh sôw844fsK5i T9ywnẩy nAuVutQi3ở kịpw844fsK5 AuVutQi3và chT9ywó thw844fsK5ì w844fsK5gầy T9ywgò chw844fsK5ìa bAuVutQi3ộ xưAuVutQi3ơng rw844fsK5a. AuVutQi3Suốt mùAuVutQi3a AuVutQi3Đông đeAuVutQi3n tốT9ywi dài dặc,T9yw w844fsK5đám tT9ywrẻ w844fsK5khóc w844fsK5lóc AuVutQi3và lănT9yw rw844fsK5a w844fsK5chết, rồiAuVutQi3 đT9ywến T9ywđàn w844fsK5bà, rAuVutQi3ồi đếnAuVutQi3 nhữAuVutQi3ng ông T9yw già, troT9ywng mườiT9yw ngườiAuVutQi3 ởw844fsK5 T9ywbộ lạcT9yw khônw844fsK5g cóAuVutQi3 lấw844fsK5y T9ywmột ngườiw844fsK5 sốngw844fsK5 sótAuVutQi3 đểAuVutQi3 w844fsK5đón T9ywánh mặt trờiT9yw khT9ywi nAuVutQi3ó AuVutQi3trở lT9ywại w844fsK5vào T9ywmùa XuAuVutQi3ân. ThậtAuVutQi3 T9ywlà mộtw844fsK5 T9ywvụ đóiT9yw T9ywkinh hồn. 

NhưnAuVutQi3g lãoT9yw AuVutQi3cũng đãAuVutQi3 AuVutQi3thấy nhữngAuVutQi3 thờw844fsK5i dAuVutQi3ư T9ywdật, tw844fsK5hịt thAuVutQi3ừa thãiw844fsK5 đếnw844fsK5 AuVutQi3nỗi thiw844fsK5u thối khT9ywông kịAuVutQi3p ăAuVutQi3n, chów844fsK5 w844fsK5mập mw844fsK5à khw844fsK5ông T9ywbuồn chạyw844fsK5 nữaw844fsK5 w844fsK5vì ănw844fsK5 qAuVutQi3uá AuVutQi3nhiều T9yw- nhữnT9ywg thờw844fsK5i màw844fsK5 người tw844fsK5a tw844fsK5rông T9ywthấy AuVutQi3thú w844fsK5vật cT9ywũng khw844fsK5ông T9ywbuồn T9ywgiết, phụAuVutQi3 nT9ywữ đuaAuVutQi3 nhaAuVutQi3u AuVutQi3sinh đẻ,AuVutQi3 và nhữT9ywng cT9ywăn lềuAuVutQi3 chậT9ywt T9ywních nAuVutQi3hững tiếnAuVutQi3g trAuVutQi3ẻ AuVutQi3con vw844fsK5ừa AuVutQi3trai T9ywvừa T9ywgái nằw844fsK5m dAuVutQi3ài rT9ywa đw844fsK5ùa nghịch. ThếT9yw rồiw844fsK5 đànT9yw ôngT9yw AuVutQi3no cơT9ywm T9ywấm cAuVutQi3ật AuVutQi3lại w844fsK5gợi w844fsK5ra nhữngw844fsK5 cw844fsK5uộc trT9ywanh cAuVutQi3hấp T9ywxưa lên,T9yw họ vw844fsK5ượt quw844fsK5a đw844fsK5ường ranT9ywh giớiT9yw vềw844fsK5 phT9ywía NaAuVutQi3m đểw844fsK5 giếT9ywt nT9ywhững T9ywngười Pellyw844fsK5, T9ywvà vAuVutQi3ề phía TâAuVutQi3y đểAuVutQi3 đượcT9yw ngồAuVutQi3i bêAuVutQi3n nhữAuVutQi3ng ngọnw844fsK5 AuVutQi3lửa tàT9ywn củaw844fsK5 ngườiw844fsK5 T9ywTanana. LãoT9yw w844fsK5nhớ lạiAuVutQi3 thờiAuVutQi3 lão cònAuVutQi3 AuVutQi3nhỏ, trT9ywời w844fsK5cho T9ywdư dậtw844fsK5, lãAuVutQi3o trônw844fsK5g thấAuVutQi3y mw844fsK5ột cAuVutQi3on AuVutQi3hươu rw844fsK5ừng bw844fsK5ị đàw844fsK5n sów844fsK5i hạ. ZingAuVutQi3-ha nằmw844fsK5 tw844fsK5rên tAuVutQi3uyết vớiT9yw lãAuVutQi3o cw844fsK5ùng xeT9ywm cảnhw844fsK5 AuVutQi3đó w844fsK5- Zing-haAuVutQi3, AuVutQi3mà sT9ywau nàw844fsK5y w844fsK5thành tay săT9ywn kw844fsK5hôn ngoaAuVutQi3n nhấtT9yw w844fsK5và T9ywsau cùT9ywng đãAuVutQi3 ngãT9yw vàow844fsK5 T9ywmột lỗAuVutQi3 AuVutQi3không AuVutQi3khí ởw844fsK5 Yukon**T9yw*. Mw844fsK5ột tháng sauw844fsK5, ngườiAuVutQi3 tw844fsK5a tìmT9yw thấyAuVutQi3 hắnAuVutQi3 troT9ywng dAuVutQi3áng w844fsK5điệu w844fsK5đang bw844fsK5ò đượcT9yw nửaAuVutQi3 chừngAuVutQi3 w844fsK5thì bị bănw844fsK5g AuVutQi3giá làT9ywm cóAuVutQi3ng lại. 

Lạiw844fsK5 nóT9ywi đếnAuVutQi3 cT9ywon hươuAuVutQi3 T9ywrừng. HAuVutQi3ôm w844fsK5đó ZiT9ywng-ha cùnw844fsK5g lãT9ywo bw844fsK5ắt chướcAuVutQi3 đAuVutQi3i sw844fsK5ăn bắnw844fsK5 thAuVutQi3eo lối ngườiT9yw lớn.w844fsK5 ỞT9yw lònAuVutQi3g suốiw844fsK5, T9ywchúng bAuVutQi3ắt gặpT9yw vếtAuVutQi3 châw844fsK5n mớiAuVutQi3 củw844fsK5a mộtT9yw cAuVutQi3on AuVutQi3hươu rT9ywừng cùng vT9ywới T9ywvết châT9ywn cAuVutQi3ủa AuVutQi3nhiều cw844fsK5hó w844fsK5sói. "T9ywMột cT9ywon w844fsK5hươu giAuVutQi3à", Zinw844fsK5g-ha xem T9yw vết chânAuVutQi3 mw844fsK5au hT9ywơn T9ywvà nóiT9yw, "Mộw844fsK5t AuVutQi3con hươAuVutQi3u già,AuVutQi3 khôw844fsK5ng thw844fsK5eo AuVutQi3kịp đAuVutQi3àn. ĐT9ywàn sói chặT9ywn nóT9yw rw844fsK5ời khỏiT9yw T9ywnhững cT9ywon khT9ywác vàAuVutQi3 chúAuVutQi3ng sẽAuVutQi3 theAuVutQi3o riếtAuVutQi3 đếnT9yw T9ywcùng." w844fsK5Và đúng nhT9ywư AuVutQi3vậy. Đów844fsK5 lAuVutQi3à AuVutQi3đường AuVutQi3lối cAuVutQi3ủa chúw844fsK5ng. Sw844fsK5uốt ngw844fsK5ày đêmAuVutQi3 khônw844fsK5g lúcw844fsK5 w844fsK5nào nw844fsK5ghỉ, chT9ywúng sẽ AuVutQi3 theo sT9ywát gótT9yw, chT9ywặn đầuAuVutQi3 T9ywmũi, AuVutQi3chúng w844fsK5sẽ thAuVutQi3eo liw844fsK5ền cow844fsK5n hươT9ywu cT9ywho T9ywđến AuVutQi3cùng. Zing-haAuVutQi3 và lãow844fsK5 đAuVutQi3ã cảmT9yw tAuVutQi3hấy lAuVutQi3òng hAuVutQi3am AuVutQi3muốn xeT9ywm cảnhw844fsK5 T9ywmáu rT9ywơi rừngT9yw rựT9ywc nổT9ywi lêw844fsK5n. w844fsK5Lúc AuVutQi3sói hạ sátw844fsK5 hw844fsK5ươu sẽAuVutQi3 lw844fsK5à mộtT9yw cảnAuVutQi3h đánAuVutQi3g xeT9ywm lắm! 

w844fsK5 Hai ngườw844fsK5i rảow844fsK5 bưAuVutQi3ớc theT9ywo vếtT9yw T9ywchân. VT9ywết AuVutQi3chân T9ywrõ T9ywđến nỗiT9yw nw844fsK5gay Koskw844fsK5oosh, nhìw844fsK5n chậm vàw844fsK5 khAuVutQi3ông thAuVutQi3ạo vềT9yw gótAuVutQi3 châAuVutQi3n, cAuVutQi3ũng cT9ywó thAuVutQi3ể nAuVutQi3hắm w844fsK5mắt T9ywtheo đưT9ywợc. T9ywHọ theT9ywo AuVutQi3sát AuVutQi3gót AuVutQi3cuộc săn đuổi,AuVutQi3 mT9ywỗi bướcT9yw w844fsK5lại đọAuVutQi3c thêmT9yw cáiw844fsK5 tw844fsK5hảm cảnAuVutQi3h hunT9ywg bw844fsK5ạo mớiw844fsK5 vừaT9yw diễw844fsK5n AuVutQi3ra. Bâw844fsK5y giT9ywờ họ tớiw844fsK5 chỗw844fsK5 cw844fsK5on hươAuVutQi3u rừngAuVutQi3 đứngw844fsK5 lạiw844fsK5 đểAuVutQi3 chốngT9yw cự;AuVutQi3 tuyếtT9yw đAuVutQi3ã bịAuVutQi3 AuVutQi3giày xéoAuVutQi3 T9ywvà xáT9ywo trộn tứw844fsK5 phía,AuVutQi3 mỗT9ywi w844fsK5bề dàiT9yw AuVutQi3vào khw844fsK5oảng bềw844fsK5 caAuVutQi3o củaw844fsK5 T9ywba ngườiw844fsK5 AuVutQi3lớn. Ởw844fsK5 giw844fsK5ữa w844fsK5là nT9ywhững vết chT9ywân hằnAuVutQi3 sâuAuVutQi3 cT9ywủa AuVutQi3con AuVutQi3vật bịT9yw AuVutQi3săn đw844fsK5uổi, vT9ywà khAuVutQi3ắp chuw844fsK5ng quaw844fsK5nh lT9ywà dAuVutQi3ấu châT9ywn nw844fsK5ông hơn w844fsK5 của đànT9yw T9ywsói. Tw844fsK5rong kw844fsK5hi nhAuVutQi3ững coAuVutQi3n khácw844fsK5 w844fsK5lo giếw844fsK5t, tw844fsK5hì T9ywmột vàiAuVutQi3 cAuVutQi3on T9ywsói nằmAuVutQi3 nghiêng mộtAuVutQi3 bw844fsK5ên đAuVutQi3ể ngT9ywhỉ. MìnAuVutQi3h cAuVutQi3húng w844fsK5in hằAuVutQi3n xuw844fsK5ống tuyếT9ywt T9ywtrông rõT9yw w844fsK5ràng nw844fsK5hư T9ywchúng mớiT9yw nằm w844fsK5 trước AuVutQi3đó mộtAuVutQi3 cAuVutQi3hút. AuVutQi3Một cow844fsK5n sóAuVutQi3i đãT9yw bAuVutQi3ị coAuVutQi3n AuVutQi3vật điw844fsK5ên cuồngT9yw kT9ywia húAuVutQi3c trúnw844fsK5g vT9ywà dẫm lw844fsK5ên T9ywcho đếnw844fsK5 cAuVutQi3hết. MT9ywột vàiw844fsK5 cáiAuVutQi3 xưT9ywơng AuVutQi3nhẵn nAuVutQi3hụi chứngT9yw tw844fsK5ỏ điềuw844fsK5 đó. 

MAuVutQi3ột w844fsK5lần AuVutQi3nữa hw844fsK5ọ lT9ywại ngAuVutQi3ưng bướT9ywc ởAuVutQi3 chỗAuVutQi3 dừngw844fsK5 T9ywlại thứw844fsK5 nAuVutQi3hì. TT9ywại đâyT9yw coAuVutQi3n vT9ywật tAuVutQi3o lT9ywớn đã chiếnT9yw đấuw844fsK5 mw844fsK5ột cáchT9yw tuyệtT9yw vAuVutQi3ọng. NóAuVutQi3 đT9ywã bịT9yw vT9ywật nw844fsK5gã haw844fsK5i lầw844fsK5n, nhưw844fsK5 nhữnw844fsK5g vếtAuVutQi3 trên tuyếtT9yw cw844fsK5ho AuVutQi3họ tT9ywhấy, AuVutQi3và hw844fsK5ai lầnT9yw nóAuVutQi3 đãw844fsK5 đáT9ywnh w844fsK5tan T9ywđược nhữT9ywng cow844fsK5n T9ywsói huw844fsK5ng hănw844fsK5g, rồi T9yw gượng đứngAuVutQi3 lêw844fsK5n. NóT9yw đAuVutQi3ã hoàw844fsK5n w844fsK5tất nhiAuVutQi3ệm T9ywvụ từw844fsK5 lâw844fsK5u, nw844fsK5hưng vAuVutQi3ẫn cònT9yw thiAuVutQi3ết T9ywtha vớiT9yw cuộc sT9ywống. Zing-w844fsK5ha nóiw844fsK5 rằngAuVutQi3 mT9ywột coT9ywn hT9ywươu rừnT9ywg T9ywđã gụcAuVutQi3 w844fsK5ngã màw844fsK5 w844fsK5còn đứngw844fsK5 w844fsK5lên được thìw844fsK5 thậtAuVutQi3 lT9ywà lạ,w844fsK5 nw844fsK5hưng rõT9yw ràngw844fsK5 coAuVutQi3n nàyw844fsK5 đT9ywã đứnT9ywg AuVutQi3lên được.w844fsK5 NgAuVutQi3he hT9ywọ kểw844fsK5 AuVutQi3lại chuyện nàyAuVutQi3 cAuVutQi3hắc lAuVutQi3ão phw844fsK5ù thAuVutQi3ủy sw844fsK5ẽ AuVutQi3nhìn tAuVutQi3hấy nhT9ywững trAuVutQi3iệu chw844fsK5ứng vàw844fsK5 điềmw844fsK5 kỳAuVutQi3 lạ. 

Đi w844fsK5nữa, hAuVutQi3ọ tớT9ywi chỗw844fsK5 w844fsK5con hươuAuVutQi3 rừw844fsK5ng trèoT9yw lêw844fsK5n bờT9yw đểT9yw AuVutQi3toan thóatT9yw vàoT9yw rừnw844fsK5g câyAuVutQi3. Nw844fsK5hưng kẻ T9ywthù củaw844fsK5 nóT9yw đT9ywã tT9ywừ phíaw844fsK5 sAuVutQi3au chw844fsK5ồm tớw844fsK5i, AuVutQi3đến nỗiw844fsK5 nT9ywó phảiw844fsK5 lùiAuVutQi3 lạiT9yw vT9ywà ngAuVutQi3ã ngửaAuVutQi3 lêw844fsK5n chúng, đAuVutQi3è lênw844fsK5 hw844fsK5ai cow844fsK5n sw844fsK5âu xuAuVutQi3ống tuyết.w844fsK5 RAuVutQi3õ AuVutQi3ràng lT9ywà w844fsK5sắp đếnT9yw giờw844fsK5 T9ywphút hạw844fsK5 sát,w844fsK5 vì nhữngAuVutQi3 cAuVutQi3on khácw844fsK5 đAuVutQi3ã bỏT9yw mặcAuVutQi3 AuVutQi3hai cow844fsK5n kiw844fsK5a lạiT9yw kT9ywhông đụngw844fsK5 tới.T9yw HọT9yw AuVutQi3đi T9ywqua AuVutQi3hai chặnw844fsK5g dừng lạiT9yw nữaAuVutQi3, hAuVutQi3ai chỗT9yw rấtAuVutQi3 gầnT9yw nhT9ywau. BâyT9yw giờAuVutQi3 dấuAuVutQi3 cAuVutQi3hân cAuVutQi3ó AuVutQi3pha mAuVutQi3àu đỏAuVutQi3 vT9ywà nhữw844fsK5ng vếw844fsK5t chân đềuT9yw đặnAuVutQi3 củT9ywa T9ywcon vậtw844fsK5 tAuVutQi3o lớAuVutQi3n trôngT9yw AuVutQi3đã xw844fsK5iêu vẹoT9yw vT9ywà ngw844fsK5ắn hơT9ywn. TT9ywhế rồiT9yw họT9yw nw844fsK5ghe thấy nhữw844fsK5ng AuVutQi3tiếng độT9ywng đầuT9yw tT9ywiên củaw844fsK5 w844fsK5cuộc chiT9ywến đấuw844fsK5 w844fsK5- kT9ywhông AuVutQi3phải nhữnT9ywg tAuVutQi3iếng tru dw844fsK5ài củw844fsK5a cuộAuVutQi3c săT9ywn đuAuVutQi3ổi, màAuVutQi3 AuVutQi3những tiếngw844fsK5 sủaAuVutQi3 T9ywngắn nhAuVutQi3át gừngT9yw báw844fsK5o hw844fsK5iệu AuVutQi3một trậT9ywn xáp lw844fsK5á w844fsK5cà vT9ywà tT9ywiếng w844fsK5răng cắw844fsK5n vàAuVutQi3o thịAuVutQi3t. BòAuVutQi3 nAuVutQi3gược w844fsK5chiều gAuVutQi3ió, ZAuVutQi3ing-ha nằmw844fsK5 sátAuVutQi3 AuVutQi3bụng xuống tuyw844fsK5ết, vàw844fsK5 cùngw844fsK5 T9ywvới T9ywhắn T9ywlà KAuVutQi3oskoosh, ngw844fsK5ười AuVutQi3mà sw844fsK5au nàT9ywy làmT9yw cT9ywhúa w844fsK5tể dâw844fsK5n trong bộT9yw lT9ywạc. HaT9ywi ngườiT9yw cùngT9yw gạtw844fsK5 nhữngT9yw cànw844fsK5h T9ywcây gỗAuVutQi3 w844fsK5bách lòT9ywa xòaT9yw vàT9yw nw844fsK5hìn vềw844fsK5 phía trước.w844fsK5 HọAuVutQi3 AuVutQi3được chứnT9ywg kiếw844fsK5n AuVutQi3cảnh cAuVutQi3uối cùng. 

Gw844fsK5iống nT9ywhư tấtAuVutQi3 AuVutQi3cả nhữT9ywng cw844fsK5ảm tưởngAuVutQi3 cT9ywủa thờw844fsK5i trẻ,AuVutQi3 cảnhT9yw w844fsK5tượng hãyT9yw còT9ywn T9ywrõ rệAuVutQi3t T9ywtrong trí nhT9ywớ lãAuVutQi3o, T9ywvà cặT9ywp w844fsK5mắt AuVutQi3mờ củaT9yw lT9ywão nw844fsK5hìn cảnhAuVutQi3 cuAuVutQi3ối T9ywcùng hiệw844fsK5n rw844fsK5a liT9ywnh w844fsK5động như trAuVutQi3ong thờiT9yw w844fsK5xa xưAuVutQi3a ấyT9yw. KoskoosAuVutQi3h ngạcAuVutQi3 nw844fsK5hiên vT9ywề điT9ywều nàAuVutQi3y; vìw844fsK5 troAuVutQi3ng nAuVutQi3hững nw844fsK5gày theo sw844fsK5au, khAuVutQi3i w844fsK5lão làT9yw ngườiAuVutQi3 lãnT9ywh đạoAuVutQi3 w844fsK5và đứAuVutQi3ng đT9ywầu hộT9ywi đồw844fsK5ng bộw844fsK5 lạc,w844fsK5 lw844fsK5ão đw844fsK5ã thw844fsK5ực hiện nhữngAuVutQi3 tT9ywhành T9ywtích T9ywlớn lw844fsK5ao T9ywvà đAuVutQi3ã lAuVutQi3àm T9ywcho ngưAuVutQi3ời AuVutQi3Pelly luT9ywôn miệnT9ywg nT9ywguyền AuVutQi3rủa T9ywtên lão, đów844fsK5 lw844fsK5à T9ywchưa nóT9ywi tớiT9yw ngườw844fsK5i T9ywda trắngAuVutQi3 kỳAuVutQi3 dị****AuVutQi3 màAuVutQi3 lAuVutQi3ão đAuVutQi3ã giAuVutQi3ết AuVutQi3trong mộw844fsK5t cuộc đấw844fsK5u T9ywcông khaiT9yw, mỗT9ywi ngườiw844fsK5 T9ywmột coT9ywn AuVutQi3dao cw844fsK5ầm tay. 

Lão ngAuVutQi3hĩ mộT9ywt T9ywhồi lâw844fsK5u vw844fsK5ề tT9ywhời tAuVutQi3rai trẻw844fsK5 w844fsK5của T9ywlão, w844fsK5cho đếnw844fsK5 T9ywkhi ngọAuVutQi3n AuVutQi3lửa tàT9ywn w844fsK5xuống và kw844fsK5hi cáiw844fsK5 lạw844fsK5nh cAuVutQi3ắt AuVutQi3sâu T9ywhơn vàow844fsK5 T9ywda w844fsK5lão. T9ywLần nw844fsK5ày lãT9ywo tiếT9ywp thw844fsK5êm hAuVutQi3ai w844fsK5thanh củiw844fsK5 vàow844fsK5 ngọn lửT9ywa vàAuVutQi3 T9ywđo lạw844fsK5i AuVutQi3xem cw844fsK5uộc sốngAuVutQi3 củaw844fsK5 lãAuVutQi3o w844fsK5còn đAuVutQi3ược bAuVutQi3ao AuVutQi3lâu vớiT9yw nhữnw844fsK5g w844fsK5thanh còn lạiT9yw. Nếuw844fsK5 Sitcum-w844fsK5to-ha cAuVutQi3hịu nhAuVutQi3ớ lờiw844fsK5 ôngAuVutQi3 nAuVutQi3gọai củaw844fsK5 nw844fsK5ó vàT9yw nhặtw844fsK5 ôAuVutQi3m w844fsK5củi lớw844fsK5n w844fsK5hơn, thì nhữngT9yw gAuVutQi3iờ sốngAuVutQi3 AuVutQi3của T9ywlão sẽT9yw dT9ywài w844fsK5hơn. TT9ywhật lw844fsK5à mộtw844fsK5 cw844fsK5huyện dễw844fsK5 dw844fsK5àng. NhAuVutQi3ưng nw844fsK5ó vT9ywẫn là mộtw844fsK5 đứw844fsK5a béAuVutQi3 vôAuVutQi3 tw844fsK5âm. NAuVutQi3ó khôAuVutQi3ng T9ywnghĩ gT9ywì T9ywđến ngườiT9yw w844fsK5tiền bốiAuVutQi3 tAuVutQi3ừ khT9ywi HT9ywải LyAuVutQi3, cháT9ywu nT9ywội Zing-ha, AuVutQi3bắt AuVutQi3đầu đểAuVutQi3 T9ywmắt tớiT9yw nóT9yw. ChAuVutQi3à, điềAuVutQi3u đóAuVutQi3 w844fsK5có gìT9yw quaw844fsK5n trọT9ywng? Lúw844fsK5c cT9ywòn trẻ trung,AuVutQi3 w844fsK5lão T9ywđã chẳngw844fsK5 hànAuVutQi3h độngAuVutQi3 w844fsK5như thếAuVutQi3 làAuVutQi3 T9ywgì? CT9ywó mộtAuVutQi3 lúcw844fsK5 AuVutQi3lão đAuVutQi3ã lAuVutQi3ắng AuVutQi3nghe tronw844fsK5g im lw844fsK5ặng. T9ywCó thw844fsK5ể cT9ywon tAuVutQi3rai lw844fsK5ão đãw844fsK5 AuVutQi3mềm T9ywlòng, vàT9yw nóT9yw cùAuVutQi3ng đàT9ywn chóAuVutQi3 w844fsK5quay lạiw844fsK5 đểw844fsK5 đưw844fsK5a cha AuVutQi3già củaAuVutQi3 nów844fsK5 cùnT9ywg vớT9ywi bAuVutQi3ộ lạw844fsK5c tớAuVutQi3i cT9ywhỗ nhiềuT9yw hươT9ywu AuVutQi3nai T9ywbéo mập. 

LãAuVutQi3o dỏngw844fsK5 taw844fsK5i ngAuVutQi3he ngóAuVutQi3ng, trw844fsK5í ów844fsK5c đangT9yw bốiAuVutQi3 w844fsK5rối củaw844fsK5 T9ywlão lắngT9yw đw844fsK5i tT9ywrong w844fsK5chốc lát.w844fsK5 Không mw844fsK5ột tT9ywiếng độngAuVutQi3 nhAuVutQi3ẹ. KhônT9ywg cAuVutQi3ó gìw844fsK5 cả.T9yw MộT9ywt AuVutQi3mình lãow844fsK5 tAuVutQi3hở AuVutQi3phì w844fsK5phào giữaAuVutQi3 cảnhT9yw êm lặnAuVutQi3g hoanw844fsK5g w844fsK5vu. ThậT9ywt w844fsK5là cT9ywô độAuVutQi3c. IT9ywm nT9ywghe! Cw844fsK5ái gìAuVutQi3 đóT9yw? AuVutQi3Lão rT9ywùng T9ywmình. TiếngT9yw rốnT9ywg dài queAuVutQi3n thuộcAuVutQi3 pw844fsK5há vỡT9yw T9ywkhoảng khT9ywông, vàT9yw nw844fsK5ó ởAuVutQi3 ngaAuVutQi3y kw844fsK5ế bên.T9yw w844fsK5Thế rồT9ywi, troT9ywng cặAuVutQi3p mắtAuVutQi3 tối T9ywsầm củaT9yw lãT9ywo hiệT9ywn lêAuVutQi3n hìnAuVutQi3h ảnAuVutQi3h coAuVutQi3n hươuw844fsK5 rừT9ywng AuVutQi3- cow844fsK5n hT9ywươu T9ywrừng gAuVutQi3ià nAuVutQi3ua w844fsK5- sưT9ywờn bị T9ywcắn náT9ywt AuVutQi3và T9ywhai bênw844fsK5 T9ywhông AuVutQi3ròng máuw844fsK5, cáiAuVutQi3 bw844fsK5ờm bAuVutQi3ị T9ywxâu xéAuVutQi3, vT9ywà cặpAuVutQi3 sừw844fsK5ng nhw844fsK5iều gạc cúiAuVutQi3 sáw844fsK5t xuAuVutQi3ống AuVutQi3đất cw844fsK5òn T9ywcố hT9ywúc cAuVutQi3ho T9ywtới w844fsK5cùng. LãoT9yw thấyw844fsK5 nhữT9ywng hìnw844fsK5h thùw844fsK5 T9ywmàu xáT9ywm vụt quw844fsK5a vT9ywụt lạiAuVutQi3, nAuVutQi3hững cặAuVutQi3p mắtw844fsK5 T9ywlong w844fsK5lanh, nT9ywhững cáiw844fsK5 AuVutQi3lưỡi thèT9yw lèT9yw, nhữngT9yw hAuVutQi3àm răng nhw844fsK5ọn hoắtT9yw AuVutQi3lòng ròw844fsK5ng T9ywnước dãiT9yw. T9ywLão thw844fsK5ấy AuVutQi3cái w844fsK5vòng tròw844fsK5n xáAuVutQi3p gầnw844fsK5 lAuVutQi3ại AuVutQi3cho đT9ywến khi chw844fsK5ỉ còT9ywn lw844fsK5à AuVutQi3một T9ywchấm w844fsK5đen giữaAuVutQi3 đT9ywám tw844fsK5uyết bịT9yw dAuVutQi3ày xéo. 

Mw844fsK5ột cáiT9yw mõmT9yw lạw844fsK5nh chạw844fsK5m w844fsK5vào AuVutQi3má lw844fsK5ão làmAuVutQi3 đầuT9yw ócAuVutQi3 lãT9ywo qT9ywuay vw844fsK5ề hiệnAuVutQi3 tại.AuVutQi3 TaAuVutQi3y AuVutQi3lão đưa T9ywvội vw844fsK5ào đốngAuVutQi3 lT9ywửa rútT9yw T9ywra mT9ywột thaT9ywnh củw844fsK5i đangT9yw w844fsK5cháy. T9ywBàng hoànT9ywg mAuVutQi3ột lAuVutQi3át vìT9yw w844fsK5cái sợ truyềnw844fsK5 thốngw844fsK5 T9ywđối w844fsK5với lòw844fsK5ai w844fsK5người, AuVutQi3con vậT9ywt kAuVutQi3ia AuVutQi3lùi lạT9ywi, hAuVutQi3ú T9ywlên mộtw844fsK5 tiếngw844fsK5 dT9ywài w844fsK5để gọi đồngw844fsK5 bọn;T9yw AuVutQi3những w844fsK5con nàw844fsK5y trảT9yw lw844fsK5ời nAuVutQi3gay, cT9ywho đT9ywến AuVutQi3khi mộtw844fsK5 vònAuVutQi3g nw844fsK5hững w844fsK5con vậtw844fsK5 đầu xw844fsK5ám, AuVutQi3miệng rớw844fsK5t rãw844fsK5i, quâw844fsK5y T9ywquần xAuVutQi3ung quw844fsK5anh. T9ywLão AuVutQi3lắng T9ywnghe nhữnT9ywg tiT9ywếng gầmAuVutQi3 gw844fsK5ừ tiến lạiAuVutQi3 gầT9ywn; nhữngT9yw AuVutQi3con T9ywvật thởw844fsK5 hổnT9yw hểw844fsK5n khôngAuVutQi3 chịuT9yw tảnw844fsK5 đi.AuVutQi3 Bâyw844fsK5 giT9ywờ mộtAuVutQi3 coAuVutQi3n đưa ngựcw844fsK5 T9ywra AuVutQi3phía w844fsK5trước, rAuVutQi3ồi T9ywlết mìnAuVutQi3h AuVutQi3tới gT9ywần, đếnw844fsK5 AuVutQi3con thứT9yw haw844fsK5i, rồAuVutQi3i đếnAuVutQi3 coT9ywn thw844fsK5ứ ba, AuVutQi3 nhưng khAuVutQi3ông coAuVutQi3n w844fsK5nào lùT9ywi lạiT9yw cT9ywả. LãoT9yw T9ywcòn bấT9ywu víw844fsK5u w844fsK5lấy cuT9ywộc đờiw844fsK5 làw844fsK5m w844fsK5gì? LãoAuVutQi3 tự hỏAuVutQi3i, rAuVutQi3ồi bỏT9yw tw844fsK5hanh củiT9yw AuVutQi3đang cháw844fsK5y xw844fsK5uống T9ywtuyết. w844fsK5Thanh AuVutQi3củi AuVutQi3lèo xèT9ywo tắtT9yw ngấm.AuVutQi3 Cái AuVutQi3 vòng T9ywtròn AuVutQi3gầm gừAuVutQi3 mộtw844fsK5 cT9ywách bồT9ywn T9ywchồn w844fsK5nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?