You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: TfwEEhe rxcALaw fwEEof Life

Lão Koskoosh cfwEEhăm cyVCohú rxcAnghe fwEEhau BGkjháu. TuyVCoy BGkjmắt lãoyVCo đfwEEã zr9Zmờ tyVCoừ rxcAlâu, nhrxcAưng tBGkjai rxcAlão còn thínhyVCo lắmyVCo, vBGkjà mộtrxcA tiếngfwEE đrxcAộng kyVCohẽ cyVCoũng thấurxcA tớzr9Zi cázr9Zi tBGkjrí tzr9Zhông BGkjminh sfwEEuy rxcAkém vẫn BGkjcòn nằmfwEE BGkjsau vầnzr9Zg tránzr9Z khyVCoô hzr9Zéo, nhfwEEưng khzr9Zông cònfwEE đểyVCo ýfwEE BGkjđến việcBGkj đờiBGkj rxcAnữa. Àzr9Z! ĐBGkjó là SitcufwEEm-to-ha đanrxcAg thfwEEe thfwEEé fwEEnguyền rrxcAủa fwEEđàn czr9Zhó mfwEEà nàngrxcA đánhrxcA zr9Zđập fwEEvà vBGkjỗ BGkjvề đrxcAể buộc vàozr9Z dâyzr9Z rxcAcương. Sitcum-to-hfwEEa làyVCo chBGkjáu ngfwEEọai lãzr9Zo. NrxcAhưng nàfwEEng quárxcA bậnyVCo nênyVCo BGkjchẳng thèm yVConghĩ tzr9Zới ôyVCong ngọairxcA giàBGkj nBGkjua ngồifwEE tyVCorơ tzr9Zrọi tyVCorên tuyBGkjết, tuyyVCoệt vrxcAọng vfwEEà yếu đuối.BGkj Phảizr9Z fwEEnhổ trạiyVCo crxcAho xongrxcA. rxcACon yVCođường dàrxcAi đanzr9Zg czr9Zhờ đBGkjợi troBGkjng zr9Zkhi BGkjnhững đoạn ngàyzr9Z ngBGkjắn ngủirxcA khôngrxcA chịurxcA BGkjchậm lại.rxcA zr9ZCuộc sốngBGkj vrxcAà nhữzr9Zng bổBGkjn phậfwEEn củBGkja BGkjcuộc sống fwEEchứ khôzr9Zng phảiyVCo cBGkjủa cáifwEE czr9Zhết, giụcfwEE gzr9Ziã fwEEnàng. MàrxcA bâyVCoy gzr9Ziờ zr9Zlão rxcAgần vớifwEE yVCocái BGkjchết lắm rồi. 

Ý nghĩrxcA đóBGkj làzr9Zm lãrxcAo zr9Zgià hoảfwEEng fwEEhốt troBGkjng mfwEEột lúcyVCo. BGkjLão đưazr9Z bànzr9Z zr9Ztay tfwEEê liệtrxcA rrxcAun ryVCoẩy sờ soBGkjạng đốngrxcA củifwEE khBGkjô nyVCohỏ bBGkjé bzr9Zên rxcAcạnh lãozr9Z. CrxcAhắc chắnyVCo lrxcAà đốyVCong zr9Zcủi nằmfwEE fwEEđó, bàn tayzr9Z lãrxcAo fwEElại rrxcAụt vBGkjề BGkjvà nằmyVCo yVCoẩn dyVCoưới nhữnyVCog tấfwEEm dzr9Za tzr9Zhú ráchzr9Z rướifwEE zr9Zbẩn BGkjthỉu, vfwEEà lão lạBGkji chăzr9Zm cBGkjhú ngfwEEhe BGkjngóng. TiyVCoếng fwEEsột sọarxcAt yVCocủa nhữyVCong rxcAtấm fwEEda cyVCoho lãoBGkj rxcAbiết rằngBGkj yVCocăn lều bằnBGkjg yVCoda hươuyVCo củazr9Z vizr9Zên chúazr9Z bộfwEE lfwEEạc đyVCoã đượcBGkj dfwEEỡ rxcAxuống vàfwEE đangrxcA đượcfwEE nénrxcA gọnfwEE lạiyVCo chBGkjo dễ mBGkjang điyVCo. ViêyVCon cfwEEhúa tBGkjể lzr9Zà zr9Zcon yVColão, hzr9Zắn cfwEEao lớyVCon, yVColực lưỡng,BGkj crxcAầm BGkjđầu yVCobộ lạzr9Zc và yVColà zr9Zmột rxcAtay thiBGkjện xạzr9Z. TrBGkjong zr9Zkhi phBGkjụ nữzr9Z vấtfwEE BGkjvả lrxcAo zr9Zliệu hyVCoành tBGkjrang zr9Zcủa trại,yVCo giọng hắnyVCo vanyVCog lên,yVCo rxcAquở rxcAtrách hrxcAọ crxcAhậm chyVCoạp. LãrxcAo KoskoosyVCoh zr9Zlằng tyVCoai. ĐrxcAây làyVCo lầzr9Zn cuối cùyVCong rxcAlão còzr9Zn nghBGkje giọzr9Zng zr9Zđó. TrxcAúp lBGkjều củazr9Z GrxcAeehow yVCođã dỡrxcA rồiBGkj! rxcAVà BGkjnhà cBGkjủa Tusken cũyVCong yVCodỡ rfwEEồi! zr9ZBảy, tám,yVCo chínyVCo; chỉfwEE yVCocòn lềuyVCo củafwEE lãyVCoo phfwEEù zr9Zthủy còfwEEn đứzr9Zng màyVCo thfwEEôi. Kìa! BârxcAy BGkjgiờ hzr9Zọ dỡfwEE đBGkjến yVCotúp lềufwEE đóBGkj yVCorồi. BGkjLão nfwEEghe thấzr9Zy tizr9Zếng lãofwEE fwEEphù tzr9Zhủy cằn nyVCohằn trzr9Zong rxcAkhi hắnrxcA fwEExếp lềufwEE rxcAlên xfwEEe trượtzr9Z tuyết.fwEE rxcAMột yVCođứa nhzr9Zỏ lBGkjè nhèBGkj khyVCoóc vàfwEE mộtyVCo thiếu phụfwEE cấtBGkj tBGkjiếng hátyVCo BGkjru trầzr9Zm trầrxcAm tronrxcAg họngzr9Z đểrxcA dỗyVCo dBGkjành zr9Znó. fwEELão giàyVCo nghrxcAĩ, thằng KoofwEE-tee, mBGkjột đứafwEE zr9Zbé harxcAy quấyyVCo BGkjnhư vậyzr9Z lzr9Zà vrxcAì BGkjnó yVCokhông đượcfwEE khrxcAoẻ lắBGkjm. zr9ZCó lẽ nyVCoó cũyVCong chẳrxcAng yVCosống đzr9Zược bafwEEo lBGkjâu fwEEnữa, ngườrxcAi tzr9Za sBGkjẽ đBGkjốt lửarxcA đyVCoể kyVCohoét zr9Zmột cárxcAi hốfwEE trong tyVCouyết vyVCoà yVCoxếp đBGkjá lênrxcA trêrxcAn yVCođể grxcAiữ rxcAcho zr9Zchó rxcAsói rxcAkhỏi bớifwEE xrxcAác rarxcA. Chzr9Zà, chuyện ấyfwEE fwEEcó gBGkjì lyVCoà qyVCouan hệ.rxcA NhiềyVCou lắmBGkj thìfwEE nzr9Zó cũnBGkjg crxcAhỉ sốngBGkj đượcBGkj yVCoít năfwEEm nữazr9Z, zr9Zmà bữaBGkj đózr9Zi bữa fwEEno. VBGkjà ryVCoốt cuzr9Zộc TửfwEE ThầnfwEE đãyVCo chựzr9Zc sẵn,yVCo luôfwEEn luôyVCon yVCođói fwEEvà zr9Zđói hơnyVCo aBGkji hếyVCot, sẽ dBGkjang tafwEEy đónyVCo đợi. 

Tiếng gfwEEì đó?zr9Z BGkjÀ, mBGkjọi ngườifwEE zr9Zđang buyVCoộc xBGkje BGkjvà gióngfwEE dâyVCoy cươfwEEng. LãofwEE BGkjlắng nyVCoghe BGkjvì lãozr9Z sẽ chẳnrxcAg còfwEEn yVCobao gfwEEiờ đBGkjược nyVCoghe nrxcAữa. TiếngyVCo rrxcAoi vufwEEn vúBGkjt rxcAgiáng xuyVCoống giữarxcA fwEEđàn chó.BGkj Hãy lắnzr9Zg nghBGkje chzr9Zúng rít!BGkj ChúnyVCog ghétfwEE cônzr9Zg vrxcAiệc nfwEEặng nhzr9Zọc vàrxcA nhfwEEững đoạnyVCo đườnzr9Zg dài zr9Zbiết bafwEEo! LầnrxcA luợt,yVCo rxcAxe trượtfwEE tuyếtBGkj cBGkjhuyển độnrxcAg zr9Zchậm chạrxcAp đểyVCo fwEErồi bfwEEiến dBGkjần BGkjtrong im lặngBGkj. ChúnrxcAg rxcAđã đBGkji hrxcAết. Chúnzr9Zg zr9Zđã khuấBGkjt khBGkjỏi đờzr9Zi fwEElão, yVCovà rxcAlão đrxcAứng yVCocô đBGkjơn fwEEtrước giờ yVCophút czr9Zay đắngzr9Z cBGkjuối cùngrxcA củayVCo cfwEEuộc BGkjđời. yVCoKhông. TuyếtyVCo lạzr9Zo xạoBGkj dướzr9Zi BGkjđôi giày fwEEda, mộtzr9Z ngrxcAười đứngyVCo zr9Zbên fwEElão, mộBGkjt bBGkjàn tarxcAy nzr9Zhẹ nhànfwEEg đfwEEặt zr9Zlên đầurxcA lão.zr9Z rxcACon zr9Zlão quảrxcA thực tzr9Zử tếrxcA lắmBGkj mớrxcAi đốfwEEi yVCoxử nyVCohư thfwEEế. LrxcAão nrxcAhớ lạyVCoi nhữngyVCo fwEEông lãoyVCo khácfwEE màfwEE rxcAcon trai khzr9Zông cyVCohịu đợBGkji nrxcAán zr9Zlại sarxcAu khyVCoi yVCobộ lạcrxcA đãrxcA đizr9Z hếtrxcA. rxcANhưng czr9Zon trBGkjai lyVCoão đãrxcA ởfwEE lạizr9Z. Lão thrxcAả hồnyVCo vềBGkj quzr9Zá yVCokhứ, cBGkjho đếnfwEE kyVCohi tiếnBGkjg củayVCo chàyVCong trazr9Zi trẻrxcA lôyVCoi kézr9Zo lfwEEão tfwEErở về fwEEhiện tại. 

"Czr9Zha zr9Zthấy rxcAbằng lònzr9Zg chứ?yVCo" yVCoChàng hỏi. 

LãoBGkj trrxcAả rxcAlời: "BGkjCha fwEEbằng lòng!" 

"BênrxcA cạnhyVCo cfwEEha zr9Zcó cfwEEủi đó,"yVCo fwEEchàng traBGkji nóiyVCo zr9Ztiếp, "vzr9Zà lửayVCo cháy BGkjmạnh. Buổizr9Z sBGkjáng trờiyVCo BGkju ázr9Zm vàBGkj đãyVCo bớtzr9Z lạnhzr9Z rồi.rxcA TuyếtBGkj sắpBGkj rơirxcA. NgyVCoay bâfwEEy giờrxcA fwEEtuyết cũng đzr9Zang rrxcAơi rồi." 

"Phảzr9Zi, ngBGkjay lúrxcAc nàyyVCo tuBGkjyết đyVCoang rơi!" 

"Các zr9Zngười troBGkjng brxcAộ lạcfwEE vộBGkji lắmBGkj. Hànhzr9Z lyVCoý củyVCoa zr9Zhọ nặngBGkj nềzr9Z màzr9Z bụyVCong rxcAhọ lyVCoại lép xfwEEẹp vìfwEE thiBGkjếu fwEEăn. Đườnzr9Zg dàrxcAi nêyVCon họfwEE phzr9Zải yVCođi cBGkjho rxcAmau. ThrxcAôi coBGkjn fwEEđi BGkjđây. zr9ZCha bằng lònrxcAg chứ?" 

"Bzr9Zằng lòngfwEE. ChyVCoa nhrxcAư chiyVCoếc lzr9Zá BGkjnăm nBGkjgóai cyVCoòn szr9Zót lại,fwEE dínfwEEh BGkjvất vưởngyVCo một cBGkjhút ởfwEE cuốnrxcAg. LrxcAàn giózr9Z đầurxcA BGkjtiên thyVCoổi lBGkjà BGkjcha rxcArụng. Tiếnzr9Zg củyVCoa BGkjcha zr9Zgiống nhưBGkj tiếng BGkjmột bàfwEE lfwEEão. MắfwEEt chrxcAa khôfwEEng zr9Zcòn drxcAẫn đườngrxcA rxcAcho chânfwEE crxcAha đBGkji, rxcAchân cfwEEha fwEEnặng nề, ngườizr9Z fwEEcha BGkjmệt mzr9Zỏi, BGkjcha bằngrxcA lòng." 

LyVCoão cúiyVCo đầuyVCo mãnBGkj ngrxcAuyện BGkjcho yVCođến rxcAkhi tiếyVCong tuyếyVCot lzr9Zạo xạyVCoo biếnBGkj zr9Zhết trfwEEong khôngyVCo gian, vyVCoà lãfwEEo biếrxcAt rằngzr9Z cofwEEn lãzr9Zo đBGkjã đzr9Zi yVCoxa krxcAhông BGkjcòn gọiBGkj lạzr9Zi đượczr9Z fwEEnữa. yVCoTay lãzr9Zo vội fwEEvàng qyVCouờ fwEEquạng sBGkjờ BGkjđống củBGkji. ChrxcAỉ cònzr9Z đốngzr9Z củBGkji nàyzr9Z đứnrxcAg giữarxcA lãyVCoo vàyVCo yVCocõi vĩyVConh cửu đarxcAng hzr9Zá mBGkjiệng chờBGkj đfwEEón fwEElão. NhưfwEE rxcAvậy làzr9Z đờiyVCo lrxcAão chỉyVCo cònzr9Z đzr9Zo bzr9Zằng zr9Zmột mBGkjớ củi.BGkj LầnrxcA lượt trxcAừng tharxcAnh củiBGkj mộzr9Zt yVCosẽ tiếpBGkj thêyVCom rxcAvào ngfwEEọn lửzr9Za, vàBGkj cứzr9Z nhyVCoư thếyVCo, thầnzr9Z chếtfwEE sẽ rxcA lần từnfwEEg bfwEEước tiếnrxcA tớBGkji fwEElão. KhyVCoi tharxcAnh cfwEEủi cufwEEối cùnyVCog yVCođã cháBGkjy hết,rxcA sươBGkjng tuyết lạnhzr9Z yVColẽo sẽyVCo trzr9Zở nênzr9Z khốzr9Zc rxcAliệt. BGkjHai chânBGkj lãoyVCo sẽBGkj chịfwEEu yVCokhuất phụcBGkj trước,yVCo rrxcAồi rxcAđến hai tazr9Zy lão,yVCo vàBGkj yVCosự tyVCoê cứngzr9Z sẽBGkj dầnzr9Z rxcAdần chuBGkjyển từrxcA ngòaiyVCo BGkjvào đếrxcAn grxcAiữa fwEEcơ thfwEEể lão.yVCo Đầu lãrxcAo sẽyVCo gụcyVCo BGkjvề zr9Zphía trướcfwEE, tfwEEỳ vàzr9Zo hrxcAai zr9Zđầu grxcAối, vrxcAà rxcAlão srxcAẽ nghzr9Zỉ giấcyVCo nrxcAgàn thu, fwEEthật làBGkj dễzr9Z dànrxcAg. Ngườizr9Z đờirxcA afwEEi BGkjcũng chếtyVCo yVComột lần. 

LãyVCoo khôngyVCo thayVCon BGkjvãn. ĐóyVCo fwEElà lềzr9Z lốirxcA củayVCo kiếpBGkj rxcAsống BGkjmà, cóyVCo gBGkjì bấtBGkj rxcAcông đâu?zr9Z LãBGkjo raBGkj đời gzr9Zần rxcAvới đất,rxcA lBGkjão fwEEđã fwEEsống gầnyVCo vớizr9Z yVCođất, rxcAvà zr9Zluật fwEElệ pfwEEhát nguyênfwEE ởyVCo đófwEE BGkjkhông có fwEEgì mzr9Zới lạyVCo fwEEđối vzr9Zới lzr9Zão. ĐóyVCo yVColà luậtyVCo fwEElệ đốrxcAi rxcAvới tấtzr9Z cảyVCo mọizr9Z rxcAthể xác.yVCo Tạzr9Zo hóBGkja không nươngfwEE tfwEEay rxcAvới thyVCoể xácyVCo. Tạozr9Z hfwEEóa khôrxcAng hềfwEE cyVCohú yVCoý rxcAtới cáizr9Z vậtyVCo cụrxcA BGkjthể mBGkjà ngườirxcA tayVCo mệnh danfwEEh làrxcA cáfwEE nhârxcAn. TạofwEE hóafwEE cyVCohỉ crxcAhú ýyVCo tớrxcAi chủnyVCog lọai,BGkj tớirxcA nzr9Zòi giống.rxcA zr9ZĐó là đzr9Ziều trrxcAừu tượngfwEE rxcAsâu zr9Zxa nhấBGkjt zr9Zmà zr9Zđầu rxcAóc mBGkjan rợyVCo củBGkja lãoBGkj KoskBGkjoosh BGkjcó thểBGkj hiểfwEEu đưrxcAợc, nhưng yVColão hiểuyVCo rxcAmột cáchfwEE thzr9Zấu đáo.BGkj LyVCoão đfwEEã trôzr9Zng thấyrxcA nrxcAó tBGkjhể hzr9Ziện tBGkjrong mọirxcA cuzr9Zộc sống. NhựafwEE BGkjcây tràfwEEn ứa,yVCo màuBGkj xanyVCoh yVCorờn củBGkja rxcAmầm rxcAliễu, yVColá vyVCoàng rrxcAụng fwEE- yVCochỉ BGkjmột sự yVCokiện nfwEEày cyVCoũng đfwEEủ fwEEđể diễfwEEn tfwEEả tấtrxcA cảzr9Z BGkjlịch syVCoử. NhưngrxcA tạozr9Z hófwEEa đBGkjều đặtrxcA chfwEEo cáyVCo nhân fwEE một nhrxcAiệm zr9Zvụ. NếuBGkj rxcAhắn BGkjkhông lyVCoàm tBGkjròn nhiệyVCom vBGkjụ đfwEEó, hắnrxcA sẽyVCo zr9Zchết. MBGkjà zr9Znếu làrxcAm tròn zr9Z nhiệm vfwEEụ đórxcA, tBGkjhì zr9Zcũng vậy,rxcA hắBGkjn vẫnzr9Z pzr9Zhải zr9Zchết. Tạzr9Zo hrxcAóa khônBGkjg BGkjhề quzr9Zan tfwEEâm, cóBGkj ryVCoất nhiều rxcAngười yVCođã tfwEEuân chịuzr9Z vàrxcA chínhzr9Z szr9Zự tuânzr9Z chịu,fwEE rxcA- chứrxcA khrxcAông phảrxcAi ngườiyVCo tuBGkjân chịu yVCo- mzr9Zới sốnBGkjg vàyVCo sốngrxcA mãiBGkj mãyVCoi. BộrxcA lrxcAạc củrxcAa rxcAKoskoosh yVCođã BGkjcó từBGkj fwEElâu đờiBGkj lắzr9Zm rồi. NhfwEEững ônrxcAg gyVCoià màyVCo lãorxcA biếrxcAt khBGkji cònrxcA lzr9Zà mộtrxcA đzr9Zứa tyVCorẻ, đãyVCo bifwEEết nhữngzr9Z ôngrxcA rxcAgià khác sinhrxcA trướczr9Z họ.BGkj NyVCohư vyVCoậy, yVCosự thựcyVCo BGkjlà bộrxcA lạfwEEc đãfwEE tyVCoồn tyVCoại, yVCobộ lạcfwEE làBGkj tượnrxcAg trưyVCong chzr9Zo sự turxcAân crxcAhịu củafwEE tấtzr9Z cảBGkj nhữyVCong ngườiyVCo thufwEEộc bộzr9Z lBGkjạc, fwEEnhững ngườizr9Z đãyVCo cfwEEhìm sâBGkju tyVCorong quá krxcAhứ vàfwEE mồBGkj mảyVCo khrxcAông cònyVCo nhớyVCo đượyVCoc BGkjở đâu.yVCo HọBGkj yVCokhông rxcAđáng kểBGkj, BGkjhọ yVColà BGkjnhững giai BGkj đoạn. HyVCoọ zr9Zkhuất đizr9Z nBGkjhư BGkjnhững yVCođám mfwEEây tfwEEan tronBGkjg mzr9Zột zr9Zchiều mùayVCo HạBGkj. LãrxcAo cũfwEEng cfwEEhỉ là yVComột yVCogiai yVCođoạn, fwEEvà lãofwEE syVCoẽ cfwEEhết. TfwEEạo hóBGkja zr9Zkhông đếBGkjm zr9Zxỉa. TạBGkjo hfwEEóa chỉBGkj đyVCoặt ryVCoa mộzr9Zt nhiệm vrxcAụ, rxcAban rBGkja mộtzr9Z luậtfwEE lệyVCo chzr9Zo kfwEEiếp sốngyVCo. yVCoNhiệm rxcAvụ củzr9Za BGkjcuộc fwEEđời rxcAlà rxcAvĩnh yVCotruyền nBGkjòi giống, vàzr9Z luậBGkjt lệrxcA BGkjcủa tạyVCoo hóafwEE lBGkjà chrxcAết. Mzr9Zột thyVCoiếu nữrxcA lBGkjà mộtrxcA fwEEsinh vậtyVCo trôngBGkj đẹrxcAp mắt, nfwEEgực yVCocăng phồng,rxcA thrxcAân thểfwEE mfwEEạnh mẽ,rxcA chânzr9Z bướcrxcA uyyVCoển yVCochuyển, cặpyVCo mắrxcAt sáng tyVCorong. BGkjNhững nhiệmyVCo vụBGkj củaBGkj nyVCoàng zr9Zđang crxcAhờ đợizr9Z zr9Znàng. Tizr9Za syVCoáng trxcArong mắtfwEE nànfwEEg bừng lyVCoên, bưBGkjớc fwEEchân zr9Znàng nhanBGkjh nhẹfwEEn hơn.BGkj yVCoLúc bzr9Zạo dyVCoạn, lúcfwEE fwEEbẽn lẽyVCon đốifwEE vớyVCoi zr9Zcác thanh rxcA niên, nànrxcAg làBGkjm crxcAho hfwEEọ lârxcAy sựzr9Z bồnfwEE chồnzr9Z crxcAủa rxcAnàng. NànrxcAg càngfwEE ngyVCoày cBGkjàng đzr9Zẹp zr9Zhơn cho zr9Z đến kzr9Zhi mzr9Zột chàngfwEE đzr9Zi sănfwEE khôngBGkj yVCocòn fwEEtự kìmzr9Z hãBGkjm được,fwEE đemyVCo nàngfwEE fwEEvề lềurxcA củarxcA hắyVCon để rxcA lo viBGkjệc byVCoếp nước,yVCo làmfwEE lụnfwEEg yVCocho zr9Zhắn vàfwEE đểzr9Z lzr9Zàm mẹrxcA đànzr9Z zr9Zcon crxcAủa BGkjhắn. rxcAMột kyVCohi córxcA con cBGkjái, nhyVCoững vẻrxcA duyzr9Zên drxcAáng rờiyVCo bfwEEỏ nyVCoàng. ChâfwEEn BGkjtay rxcAnàng cfwEEhậm cyVCohạp vBGkjà ngượnyVCog ngyVCohịu, mắt nàngrxcA mờBGkj fwEEđi vrxcAà chỉyVCo cònfwEE nhữfwEEng đứafwEE tzr9Zrẻ làyVCo thfwEEấy sBGkjung sướzr9Zng kfwEEhi rxcAkề bfwEEên zr9Zmá người đànyVCo yVCobà dBGkja đỏBGkj giàzr9Z nurxcAa fwEEbên nzr9Zgọn lửaBGkj. Nzr9Zhiệm vBGkjụ củaBGkj nàngfwEE yVCođã hyVCooàn tfwEEất. ChỉyVCo mrxcAột thời gianzr9Z zr9Zsau, khzr9Zi czr9Zhớm rxcAcó nạnBGkj fwEEđói hoặyVCoc phảirxcA đirxcA xayVCo, nàngfwEE sẽfwEE fwEEbị rxcAbỏ lạifwEE, gBGkjiống nhưfwEE lão đãfwEE bịzr9Z bỏzr9Z lạBGkji, giữafwEE BGkjcảnh tuyếfwEEt prxcAhủ tfwEErắng xóBGkja, vBGkjới mộtrxcA rxcAđống củyVCoi nrxcAhỏ. Đzr9Zó làyVCo luật lệ. 

LãrxcAo cyVCoẩn yVCothận đặfwEEt fwEEmột yVCothanh củyVCoi lêfwEEn BGkjđống lửafwEE zr9Zvà tiếzr9Zp zr9Ztục srxcAuy nghĩ.fwEE ĐóBGkj lfwEEà BGkjluật lệ rxcAchung chrxcAo tấzr9Zt cảfwEE myVCoọi yVCovật, zr9Zmọi nơyVCoi. MuỗfwEEi bBGkjiến đirxcA hzr9Zết khyVCoi giyVCoá đóBGkjng lầnzr9Z BGkjđầu. CorxcAn sóc nhfwEEỏ cũnBGkjg bBGkjò BGkjđi đểrxcA yVCochết ởyVCo rxcAmột nơirxcA xrxcAa. Kzr9Zhi nămfwEE tháBGkjng đãBGkj đyVCoè nzr9Zặng lzr9Zên cfwEEon thỏ, BGkjnó sẽyVCo tzr9Zrở nêzr9Zn rxcAchậm chạzr9Zp, nặngzr9Z nềBGkj vàyVCo khônrxcAg chạyBGkj yVCothóat yVCođược rxcAmóng BGkjvuốt củBGkja kẻyVCo zr9Zthù nữa. rxcACả gấuyVCo yVCoto lfwEEớn cBGkjũng trởfwEE rxcAthành vụnfwEEg BGkjvề, myVCoù rxcAlòa vàfwEE yVCohay cáuzr9Z kỉnzr9Zh đểBGkj đếBGkjn nỗi saurxcA fwEEcùng vàyVCoi coyVCon czr9Zhó cũnfwEEg zr9Zhạ đượcyVCo BGkjnó. Lãozr9Z nhớyVCo zr9Zlại BGkjcảnh lãozr9Z byVCoỏ cfwEEha lãrxcAo yVCoở lại phífwEEa thượnfwEEg ngạnyVCo szr9Zông Kzr9Zlondike vyVCoào mùayVCo BGkjĐông, trưfwEEớc krxcAhi vịyVCo mfwEEục sBGkjư* tfwEEới rxcAvới những zr9Zcuốn sáfwEEch yVCokinh yVCovà chrxcAiếc hBGkjộp đựngfwEE thuốcBGkj meyVCon. ĐãyVCo nhiềuBGkj lầfwEEn lãozr9Z KoskoosfwEEh chfwEEép miệng kBGkjhi fwEEnghĩ tớifwEE cfwEEái hộBGkjp đóBGkj, mặfwEEc dầuyVCo ngàyrxcA nazr9Zy lãrxcAo khônyVCog cònrxcA nBGkjước bọtrxcA đểyVCo czr9Zhép miệng nzr9Zữa. MônBGkj thuốcrxcA tryVCoừ zr9Zđau đớnzr9Z trxcAhật lzr9Zà hfwEEay. NhưfwEEng ryVCoốt cuộBGkjc yVCoông zr9Zmục sfwEEư chỉBGkj làm phiềnBGkj cBGkjho zr9Zhọ yVCovì ôngBGkj fwEEta BGkjchẳng manrxcAg lạirxcA chúyVCot thịtyVCo thàBGkj nàzr9Zo cfwEEho bộyVCo lạczr9Z yVComà ăyVCon lại BGkj khoẻ, nfwEEên cBGkjác rxcAtay sfwEEăn fwEElên tiếBGkjng cyVCoàu nhàu.yVCo rxcANhưng BGkjông tfwEEa rxcAchết vìfwEE bệnhrxcA lfwEEạnh pBGkjhổi ở BGkj chỗ đườnrxcAg zr9Zranh giớyVCoi gầnfwEE MayoyVCo, vzr9Zà srxcAau đBGkjàn zr9Zchó đãfwEE lấBGkjy myVCoõm rxcAbới nhữrxcAng hBGkjòn BGkjđá yVCora để traBGkjnh cướBGkjp nắmyVCo xươngyVCo tàn. 

rxcA Koskoosh đặtrxcA mzr9Zột thzr9Zanh zr9Zcủi khyVCoác vBGkjào đốngBGkj fwEElửa vfwEEà thảBGkj hồrxcAn đzr9Zi yVCosâu fwEEhơn nữyVCoa vềyVCo quá khứ.zr9Z rxcACó mộtyVCo thrxcAời trờBGkji rxcAlàm đyVCoói kézr9Zm, nhrxcAững ônBGkjg zr9Zgià bụnyVCog lzr9Zép xẹBGkjp nfwEEằm fwEEco fwEEquắp bên ngfwEEọn lửfwEEa vzr9Zà miệnrxcAg thfwEEều thàzr9Zo kểfwEE lạrxcAi nhữngrxcA tụrxcAc lệBGkj nyVCogày xưrxcAa krxcAhi miềnrxcA YukyVCoon bịfwEE bỏ zr9Zhoang fwEEsuốt rxcAba fwEEmùa ĐôfwEEng, rzr9Zồi lạifwEE bfwEEị tuyếyVCot phủfwEE liềyVCon bzr9Za mùarxcA HạrxcA. LãofwEE đãyVCo zr9Zmất BGkjbà mẹ rxcA trong nạnBGkj đóifwEE đóyVCo. zr9ZMùa Hzr9Zè fwEEđó cáBGkj thrxcAu** khôyVCong xuấtfwEE hiện,BGkj BGkjbộ lạcyVCo ngyVCoóng chờBGkj mùa Đông,BGkj mrxcAong mỏizr9Z hươuzr9Z rừngfwEE sẽzr9Z tzr9Zới. NhBGkjưng tfwEEới mùayVCo zr9ZĐông yVCohươu rừfwEEng cũnzr9Zg chBGkjẳng thấy. ĐófwEE lfwEEà mộtfwEE yVCotình tzr9Zrạng cfwEEhưa hềrxcA bayVCoo yVCogiờ xfwEEảy rrxcAa vàBGkj ngayVCoy nhữngrxcA ôfwEEng fwEEgià BGkjbà zr9Zcả cũng chưyVCoa zr9Zgặp rxcAcảnh đó.zr9Z Hươuzr9Z rfwEEừng rxcAkhông rxcAtới, zr9Zvà zr9Znăm zr9Zđó lrxcAà BGkjnăm thyVCoứ bBGkjảy. TfwEEhỏ rừngrxcA fwEEkhông sinh sôifwEE nẩyzr9Z nởfwEE kịpzr9Z vàzr9Z cBGkjhó thìBGkj gầyfwEE gfwEEò chBGkjìa bộfwEE fwEExương rayVCo. SBGkjuốt mùayVCo ĐôngBGkj đBGkjen tối dfwEEài dặc,rxcA đámBGkj tyVCorẻ khyVCoóc fwEElóc BGkjvà zr9Zlăn fwEEra chết,rxcA BGkjrồi đếnrxcA đàzr9Zn bàfwEE, rồzr9Zi đếnfwEE zr9Znhững ông fwEEgià, trzr9Zong mườzr9Zi rxcAngười ởrxcA fwEEbộ lBGkjạc kyVCohông yVCocó lấyyVCo mộtrxcA rxcAngười sốnrxcAg srxcAót đểrxcA đfwEEón ánBGkjh fwEEmặt trời khfwEEi nBGkjó trBGkjở lạizr9Z vzr9Zào BGkjmùa XufwEEân. ThậtfwEE lzr9Zà mộtfwEE vụfwEE đófwEEi kinzr9Zh hồn. 

rxcA Nhưng lãrxcAo cũyVCong đãfwEE thấyfwEE nhữngBGkj yVCothời dưyVCo dật,fwEE thBGkjịt tzr9Zhừa thãzr9Zi yVCođến BGkjnỗi tzr9Zhiu thối khzr9Zông kyVCoịp ăzr9Zn, chzr9Zó mậprxcA BGkjmà khfwEEông buồnfwEE chBGkjạy nzr9Zữa vBGkjì ănyVCo quzr9Zá nhizr9Zều fwEE- nhữngyVCo thờifwEE mà nfwEEgười tfwEEa trôngBGkj thấfwEEy tzr9Zhú yVCovật BGkjcũng rxcAkhông burxcAồn yVCogiết, phụBGkj rxcAnữ đuzr9Za nyVCohau yVCosinh đẻrxcA, và nyVCohững crxcAăn lềufwEE chậyVCot níchBGkj nhữnfwEEg tiBGkjếng trBGkjẻ rxcAcon fwEEvừa tyVCorai vừzr9Za zr9Zgái fwEEnằm drxcAài rBGkja đùa nghịcfwEEh. TBGkjhế BGkjrồi đànfwEE ôBGkjng BGkjno cBGkjơm ấmrxcA crxcAật lạirxcA gợifwEE zr9Zra nyVCohững cuộcrxcA tranrxcAh crxcAhấp xrxcAưa rxcAlên, họ vfwEEượt qBGkjua đườngBGkj rfwEEanh gizr9Zới vềBGkj phyVCoía yVCoNam đểrxcA BGkjgiết nhữngfwEE BGkjngười PeyVColly, zr9Zvà vềfwEE phíafwEE Tây đfwEEể đượczr9Z ngồifwEE bênyVCo BGkjnhững ngọnBGkj lửafwEE rxcAtàn củfwEEa rxcAngười TfwEEanana. BGkjLão nhyVCoớ lạyVCoi thzr9Zời lãBGkjo còn nhỏ,zr9Z trờBGkji rxcAcho dưyVCo dBGkjật, lãofwEE trônzr9Zg thấyVCoy BGkjmột coyVCon hươuzr9Z rừngyVCo rxcAbị đàrxcAn sBGkjói hyVCoạ. Zing-ha nằmBGkj trênBGkj tuzr9Zyết vớirxcA lãzr9Zo cùnrxcAg xeyVCom cảnhzr9Z đórxcA BGkj- ZifwEEng-ha, màrxcA srxcAau nàyzr9Z tfwEEhành tazr9Zy săn khônfwEE ngfwEEoan rxcAnhất vàBGkj rxcAsau fwEEcùng đãzr9Z ngãBGkj vfwEEào mBGkjột lyVCoỗ kzr9Zhông khífwEE ởzr9Z YfwEEukon***. Một thángfwEE syVCoau, nyVCogười tzr9Za fwEEtìm tfwEEhấy zr9Zhắn zr9Ztrong dánrxcAg fwEEđiệu yVCođang byVCoò đưyVCoợc nửfwEEa cBGkjhừng tzr9Zhì bị băngBGkj gzr9Ziá làmfwEE cóngfwEE lại. 

Lại fwEEnói fwEEđến BGkjcon hươfwEEu rừng.BGkj HôfwEEm zr9Zđó ZiBGkjng-ha cùngBGkj lyVCoão bắtfwEE chướczr9Z zr9Zđi sănzr9Z bắnzr9Z fwEEtheo lối fwEEngười lfwEEớn. Ởzr9Z lBGkjòng suốiBGkj, chúngzr9Z bắyVCot gặrxcAp vếtzr9Z chânrxcA BGkjmới củyVCoa mộtyVCo rxcAcon hưyVCoơu rừng cùrxcAng vớzr9Zi vếyVCot chânBGkj rxcAcủa nhizr9Zều cfwEEhó sBGkjói. "MộfwEEt corxcAn hươuzr9Z gfwEEià", zr9ZZing-ha xem yVCo vết chzr9Zân mfwEEau hzr9Zơn BGkjvà nzr9Zói, "MyVCoột zr9Zcon hrxcAươu già,rxcA khrxcAông thfwEEeo kịpyVCo đàn.fwEE ĐfwEEàn sói chặnzr9Z nyVCoó rờizr9Z khzr9Zỏi nhữngyVCo coyVCon fwEEkhác vrxcAà BGkjchúng zr9Zsẽ rxcAtheo riBGkjết đếnyVCo rxcAcùng." VrxcAà đúng yVCo như vzr9Zậy. Đózr9Z làzr9Z đườngBGkj lBGkjối rxcAcủa chúngrxcA. zr9ZSuốt nfwEEgày đêmrxcA khôyVCong lfwEEúc nàrxcAo nghfwEEỉ, chúngzr9Z sẽ fwEE theo sátzr9Z BGkjgót, chặnfwEE đầfwEEu mũirxcA, chúnrxcAg BGkjsẽ tyVCoheo liềnfwEE coyVCon hưyVCoơu cfwEEho đếnzr9Z BGkjcùng. Zing-ha yVCovà lãorxcA đzr9Zã cfwEEảm BGkjthấy lBGkjòng fwEEham fwEEmuốn xerxcAm cảBGkjnh máyVCou fwEErơi rừngyVCo rxcArực nfwEEổi lzr9Zên. LúfwEEc sózr9Zi BGkjhạ sát fwEEhươu syVCoẽ làrxcA mộzr9Zt cảyVConh đázr9Zng xefwEEm lắm! 

fwEE Hai fwEEngười rảfwEEo bướcBGkj tzr9Zheo vếtzr9Z chân.fwEE VếtfwEE chânBGkj yVCorõ BGkjđến nỗirxcA ngyVCoay KoskoosfwEEh, nzr9Zhìn rxcAchậm và khôngfwEE thạyVCoo vyVCoề gótrxcA rxcAchân, cũfwEEng cófwEE BGkjthể nhắmfwEE zr9Zmắt thezr9Zo đượBGkjc. HyVCoọ thrxcAeo BGkjsát fwEEgót cuộc sănBGkj đuổfwEEi, mỗiyVCo bướczr9Z lạifwEE rxcAđọc fwEEthêm czr9Zái trxcAhảm cảnhyVCo hyVCoung bạoBGkj mớrxcAi vBGkjừa dyVCoiễn rafwEE. BâyyVCo gizr9Zờ họ tớzr9Zi chỗyVCo zr9Zcon hươuyVCo yVCorừng đyVCoứng lạifwEE đểfwEE chrxcAống cự;zr9Z tuyếtfwEE đãyVCo brxcAị gyVCoiày xérxcAo yVCovà xzr9Záo trộn trxcAứ phíaBGkj, mỗizr9Z bềzr9Z dBGkjài zr9Zvào khoảngyVCo brxcAề yVCocao củzr9Za bzr9Za ngưzr9Zời fwEElớn. ỞfwEE gifwEEữa fwEElà nhữzr9Zng vết chyVCoân hằnrxcA fwEEsâu cyVCoủa cozr9Zn vậyVCot bịBGkj săfwEEn đuổi,yVCo vàfwEE kfwEEhắp czr9Zhung qBGkjuanh làrxcA dấuyVCo cyVCohân nônfwEEg hơn củazr9Z fwEEđàn fwEEsói. BGkjTrong krxcAhi nhữfwEEng cfwEEon khBGkjác BGkjlo giết,rxcA thfwEEì rxcAmột vàBGkji cozr9Zn rxcAsói nằmzr9Z nghiênzr9Zg một bênrxcA zr9Zđể nrxcAghỉ. MìBGkjnh chúfwEEng izr9Zn hằnfwEE xuốngrxcA tuyyVCoết trônBGkjg rõfwEE ràBGkjng rxcAnhư czr9Zhúng mBGkjới nằm trướcyVCo zr9Zđó yVComột cBGkjhút. Mộtzr9Z coBGkjn sóiBGkj đãrxcA yVCobị cozr9Zn vậtBGkj yVCođiên cuồfwEEng kiBGkja húcfwEE trBGkjúng rxcAvà dẫm lêrxcAn chzr9Zo đzr9Zến chết.fwEE MộrxcAt vàyVCoi zr9Zcái xươnzr9Zg nhẵrxcAn nhụiBGkj chứngfwEE tỏrxcA điềuBGkj đó. 

MfwEEột lzr9Zần nữafwEE hBGkjọ lạiBGkj ngBGkjưng bướcfwEE yVCoở cyVCohỗ zr9Zdừng lBGkjại thfwEEứ nhyVCoì. TfwEEại đâyfwEE corxcAn vfwEEật zr9Zto zr9Zlớn đã chifwEEến đấufwEE mộtyVCo yVCocách tuyệrxcAt vọngzr9Z. Nzr9Zó đãzr9Z fwEEbị vyVCoật fwEEngã zr9Zhai lần,rxcA fwEEnhư nhyVCoững zr9Zvết trên BGkj tuyết chyVCoo fwEEhọ thấzr9Zy, vfwEEà hfwEEai yVColần fwEEnó đyVCoã đárxcAnh tBGkjan đượcfwEE nrxcAhững BGkjcon sóirxcA huyVCong hrxcAăng, rồi gượyVCong đứngfwEE lyVCoên. zr9ZNó đyVCoã yVCohoàn tấrxcAt nhiệzr9Zm fwEEvụ từrxcA BGkjlâu, rxcAnhưng vzr9Zẫn cònzr9Z tfwEEhiết tzr9Zha với cfwEEuộc sống.BGkj ZifwEEng-ha nóBGkji rằBGkjng mộtzr9Z rxcAcon hươuyVCo rừnyVCog đãBGkj zr9Zgục rxcAngã màfwEE cyVCoòn đzr9Zứng BGkjlên zr9Zđược thì thậrxcAt fwEElà rxcAlạ, nhưngfwEE yVCorõ rànfwEEg cyVCoon nrxcAày rxcAđã đứyVCong lênyVCo đưyVCoợc. NgrxcAhe BGkjhọ kfwEEể lạzr9Zi chuyện rxcAnày chắcBGkj lãozr9Z phùyVCo trxcAhủy sBGkjẽ nhìBGkjn BGkjthấy rxcAnhững triệuzr9Z chứngyVCo rxcAvà điềmyVCo fwEEkỳ lạ. 

BGkj Đi zr9Znữa, fwEEhọ tớifwEE chỗrxcA cfwEEon hươuzr9Z rừngBGkj trzr9Zèo lBGkjên bờrxcA đểrxcA toBGkjan thóatrxcA vàofwEE rừngyVCo câyBGkj. Nzr9Zhưng kẻ thùBGkj BGkjcủa rxcAnó đãfwEE tBGkjừ phíazr9Z sayVCou chyVCoồm tới,fwEE đếnrxcA nỗirxcA nórxcA phảBGkji lùiyVCo lạzr9Zi yVCovà ngyVCoã zr9Zngửa lên chúngfwEE, fwEEđè lênzr9Z BGkjhai rxcAcon sâuzr9Z xuốnrxcAg tuyVCoyết. yVCoRõ ràngBGkj BGkjlà rxcAsắp đếnyVCo giờfwEE phfwEEút yVCohạ fwEEsát, vì nhzr9Zững BGkjcon khyVCoác rxcAđã bBGkjỏ BGkjmặc fwEEhai cozr9Zn kifwEEa lạfwEEi khôfwEEng đụrxcAng tzr9Zới. HọyVCo BGkjđi qBGkjua hBGkjai chặnfwEEg dừng rxcAlại nữayVCo, BGkjhai chỗyVCo rấtzr9Z gBGkjần nhauBGkj. BâyrxcA giờfwEE fwEEdấu chânrxcA cfwEEó zr9Zpha màuzr9Z đỏfwEE rxcAvà nhữBGkjng vết chânzr9Z đzr9Zều đfwEEặn củarxcA coBGkjn vrxcAật fwEEto lớnrxcA rxcAtrông rxcAđã xiyVCoêu vyVCoẹo zr9Zvà ngfwEEắn hơzr9Zn. ThếyVCo rồifwEE zr9Zhọ zr9Znghe thấy nhzr9Zững tiếngrxcA độfwEEng đầufwEE tiBGkjên củrxcAa cfwEEuộc chiếnBGkj đấuzr9Z zr9Z- zr9Zkhông phảizr9Z nrxcAhững tiếngrxcA tru zr9Z dài czr9Zủa cuộcfwEE syVCoăn đufwEEổi, zr9Zmà nhữngzr9Z tifwEEếng yVCosủa ngắnrxcA nyVCohát gừyVCong yVCobáo rxcAhiệu mộtfwEE trậnyVCo yVCoxáp lá zr9Zcà vrxcAà BGkjtiếng rărxcAng cắrxcAn vzr9Zào thịyVCot. yVCoBò ngượcyVCo chiyVCoều gióBGkj, Zingzr9Z-ha yVConằm sátzr9Z bụng xuốnzr9Zg tBGkjuyết, vàrxcA czr9Zùng vzr9Zới hBGkjắn lrxcAà Koskozr9Zosh, ngườiBGkj BGkjmà BGkjsau zr9Znày lBGkjàm chúrxcAa rxcAtể dân BGkjtrong bBGkjộ lạcfwEE. zr9ZHai ngườirxcA cùnyVCog gfwEEạt nhữngzr9Z cànhBGkj câfwEEy gzr9Zỗ báchrxcA lòfwEEa xyVCoòa vàyVCo nhìyVCon fwEEvề phía trước.BGkj fwEEHọ đượcfwEE chứnyVCog kzr9Ziến cảfwEEnh cuốiyVCo cùng. 

GiốnrxcAg nhyVCoư tyVCoất cảzr9Z nhữfwEEng yVCocảm tưởBGkjng củrxcAa thờiyVCo zr9Ztrẻ, cảnBGkjh tượngyVCo hãyyVCo rxcAcòn zr9Zrõ rệtfwEE tryVCoong trí nrxcAhớ lãofwEE, yVCovà cyVCoặp mắBGkjt fwEEmờ BGkjcủa lyVCoão nhìzr9Zn cảnhrxcA zr9Zcuối cùngyVCo hifwEEện fwEEra yVColinh độnrxcAg như troyVCong thờifwEE zr9Zxa xfwEEưa ấyrxcA. BGkjKoskoosh rxcAngạc nhiênBGkj vzr9Zề đirxcAều này;fwEE vìyVCo tzr9Zrong nhrxcAững zr9Zngày tzr9Zheo sau, zr9Zkhi rxcAlão làrxcA ngườyVCoi lãnhrxcA fwEEđạo vàzr9Z đứngyVCo đầufwEE hộiBGkj đồrxcAng bộBGkj lạyVCoc, rxcAlão yVCođã thyVCoực hrxcAiện những thànhzr9Z rxcAtích lzr9Zớn yVColao vàfwEE đBGkjã lfwEEàm chyVCoo ngườiyVCo PelBGkjly luônfwEE zr9Zmiệng nguyyVCoền rfwEEủa tên lãyVCoo, đórxcA BGkjlà rxcAchưa nófwEEi tớirxcA nfwEEgười rxcAda tyVCorắng kỳfwEE dị*rxcA*** màyVCo lãzr9Zo fwEEđã grxcAiết tzr9Zrong mộtzr9Z cuộc fwEE đấu côrxcAng khfwEEai, mỗyVCoi ngườiBGkj mộfwEEt BGkjcon fwEEdao cầmBGkj tay. 

LyVCoão nghĩyVCo mfwEEột hồrxcAi lâBGkju vrxcAề thờBGkji tfwEErai fwEEtrẻ cBGkjủa lfwEEão, czr9Zho BGkjđến kyVCohi ngọnfwEE lửarxcA tzr9Zàn xuống vàBGkj yVCokhi BGkjcái rxcAlạnh BGkjcắt rxcAsâu hơnyVCo vàyVCoo dzr9Za lyVCoão. LầnyVCo yVConày lãfwEEo trxcAiếp thêBGkjm hrxcAai trxcAhanh củiyVCo vzr9Zào ngọn lửayVCo vàzr9Z đoBGkj rxcAlại xefwEEm cuyVCoộc sốyVCong củBGkja lfwEEão còBGkjn đượcyVCo fwEEbao lâurxcA vớBGkji nhữngBGkj thaBGkjnh còn lại.rxcA NếBGkju SBGkjitcum-to-ha cfwEEhịu nhớBGkj lyVCoời zr9Zông ngọairxcA củaBGkj rxcAnó vàrxcA nhặzr9Zt fwEEôm củzr9Zi lớnyVCo hơnBGkj, thì nhữnyVCog gizr9Zờ sốngBGkj củaBGkj lfwEEão sẽrxcA zr9Zdài hơn.zr9Z ThfwEEật lrxcAà mộtyVCo chBGkjuyện dzr9Zễ dàngfwEE. NyVCohưng nózr9Z vẫnfwEE là mộtrxcA đứaBGkj rxcAbé vôfwEE tâm.zr9Z Nózr9Z khôngrxcA rxcAnghĩ gìBGkj đếnyVCo ngưfwEEời fwEEtiền yVCobối từzr9Z fwEEkhi fwEEHải Lzr9Zy, cháuzr9Z nội zr9ZZing-ha, bắtyVCo đầuzr9Z zr9Zđể mfwEEắt tfwEEới nó.fwEE CyVCohà, đrxcAiều đyVCoó cózr9Z fwEEgì fwEEquan trBGkjọng? yVCoLúc còrxcAn trxcArẻ trung, lãofwEE đzr9Zã chẳngrxcA yVCohành độngzr9Z nfwEEhư rxcAthế lrxcAà gì?yVCo Czr9Zó mộrxcAt BGkjlúc lfwEEão đãBGkj lắngfwEE rxcAnghe trxcArong im lặnfwEEg. CórxcA tBGkjhể cBGkjon trBGkjai fwEElão đzr9Zã mềBGkjm lòngzr9Z, vzr9Zà nBGkjó rxcAcùng đBGkjàn chrxcAó qBGkjuay BGkjlại đểfwEE đưazr9Z cha gizr9Zà củyVCoa nBGkjó cùBGkjng vớifwEE bộrxcA lạczr9Z trxcAới chyVCoỗ nhiềuzr9Z rxcAhươu nyVCoai rxcAbéo mập. 

Lão dỏnyVCog tayVCoi rxcAnghe ngónBGkjg, fwEEtrí ózr9Zc fwEEđang bfwEEối rốirxcA củrxcAa lãorxcA lắzr9Zng đizr9Z tfwEErong chyVCoốc lát. KhôngfwEE mộtBGkj tzr9Ziếng đzr9Zộng nhẹyVCo. fwEEKhông yVCocó rxcAgì cfwEEả. BGkjMột mìzr9Znh zr9Zlão thởfwEE phfwEEì pfwEEhào giữfwEEa cyVCoảnh êm lặngrxcA fwEEhoang BGkjvu. ThyVCoật làrxcA czr9Zô zr9Zđộc. IfwEEm nghrxcAe! zr9ZCái zr9Zgì fwEEđó? yVCoLão rBGkjùng mìyVConh. TiếngyVCo rống dàizr9Z qfwEEuen thuộzr9Zc phrxcAá vfwEEỡ khrxcAoảng yVCokhông, vBGkjà nórxcA ởzr9Z ngBGkjay BGkjkế bên.yVCo TyVCohế rồifwEE, tryVCoong zr9Zcặp mắt tzr9Zối sầmfwEE cfwEEủa rxcAlão hiệfwEEn lênfwEE hìnhrxcA ảnhrxcA cyVCoon rxcAhươu rừngzr9Z yVCo- yVCocon hưBGkjơu rừngrxcA giyVCoà nrxcAua BGkj- sườn bịrxcA yVCocắn názr9Zt vrxcAà hfwEEai bênzr9Z hfwEEông ryVCoòng fwEEmáu, cáyVCoi bờzr9Zm yVCobị xâBGkju xzr9Zé, BGkjvà cặzr9Zp BGkjsừng nBGkjhiều gạc cúirxcA fwEEsát xuốnfwEEg fwEEđất crxcAòn cyVCoố húzr9Zc cfwEEho tớiBGkj cyVCoùng. LBGkjão tBGkjhấy nhữzr9Zng hìnBGkjh thBGkjù mrxcAàu xBGkjám vụt qfwEEua vụtBGkj fwEElại, nrxcAhững cBGkjặp mzr9Zắt lonfwEEg lafwEEnh, nhữfwEEng cáizr9Z lưỡiyVCo thèyVCo rxcAlè, rxcAnhững hàmrxcA rxcArăng nhọn hoắzr9Zt lBGkjòng ròngrxcA fwEEnước dyVCoãi. fwEELão thấBGkjy fwEEcái vònfwEEg trònrxcA xBGkjáp gầnrxcA zr9Zlại chfwEEo đếzr9Zn khi czr9Zhỉ cònzr9Z lBGkjà mrxcAột chấmBGkj đenzr9Z giữarxcA đámzr9Z tuyếyVCot rxcAbị dàyrxcA xéo. 

Một cáiyVCo mzr9Zõm lạBGkjnh chạmfwEE vàBGkjo máfwEE lyVCoão làyVCom rxcAđầu BGkjóc zr9Zlão qurxcAay BGkjvề zr9Zhiện tyVCoại. TfwEEay lãzr9Zo fwEEđưa vội vàzr9Zo đyVCoống lửafwEE rfwEEút rzr9Za mrxcAột thrxcAanh crxcAủi đafwEEng rxcAcháy. BànyVCog hoàzr9Zng mộzr9Zt yVColát vìfwEE cyVCoái srxcAợ truyền thốzr9Zng đốizr9Z vớiyVCo lòayVCoi người,yVCo cofwEEn vậtyVCo zr9Zkia lùizr9Z rxcAlại, húBGkj lzr9Zên mộtfwEE fwEEtiếng dàfwEEi để gọifwEE rxcAđồng bọn;fwEE nhữnBGkjg crxcAon nàyyVCo trảBGkj lờizr9Z ngarxcAy, chBGkjo đếnBGkj yVCokhi mộtfwEE vòBGkjng nhzr9Zững cofwEEn vật đầuzr9Z xázr9Zm, miệngyVCo rớtyVCo rãiBGkj, quârxcAy quyVCoần xfwEEung quanyVCoh. LãBGkjo fwEElắng BGkjnghe nrxcAhững tiếrxcAng gyVCoầm gừ tiyVCoến lfwEEại gyVCoần; nhzr9Zững cofwEEn vậtyVCo thfwEEở hổnfwEE rxcAhển khzr9Zông rxcAchịu tảnfwEE fwEEđi. BâBGkjy gifwEEờ fwEEmột cyVCoon đưaBGkj ngực rrxcAa phíyVCoa trướcyVCo, rồifwEE lyVCoết mrxcAình tớirxcA gzr9Zần, yVCođến yVCocon tBGkjhứ haizr9Z, rồifwEE fwEEđến cyVCoon thứfwEE ba, nhưnrxcAg khrxcAông cofwEEn nàyVCoo lzr9Zùi lạifwEE cảfwEE. rxcALão cfwEEòn bấurxcA víuBGkj lấBGkjy cuộcrxcA đờifwEE làmBGkj BGkjgì? LrxcAão yVCotự hỏi, rồiBGkj bỏfwEE thyVCoanh fwEEcủi đyVCoang chBGkjáy xuyVCoống tyVCouyết. BGkjThanh củizr9Z BGkjlèo fwEExèo tắfwEEt ngấmzr9Z. Cái vònBGkjg yVCotròn gầrxcAm gfwEEừ mộtrxcA fwEEcách bồnrxcA chồnfwEE nhưngfwEE vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?