You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: TYtvGhe 778kLaw o778kf Life

Lão Koskoosh 8zPnchăm chúYtvG 778knghe 9vg9hau h8zPnáu. Tu9vg9y mắ9vg9t lYtvGão đã9vg9 mờ778k từ8d7Y lâ8zPnu, 8d7Ynhưng t778kai l8zPnão còn thính9vg9 l8d7Yắm, vàYtvG mộYtvGt tiếng9vg9 đ8d7Yộng kh9vg9ẽ cũ8d7Yng thấu8zPn tới778k cáYtvGi tYtvGrí th778kông 9vg9minh su9vg9y kém8d7Y vẫn8d7Y còn nằm8zPn 8zPnsau vầ8zPnng trán9vg9 khôYtvG hYtvGéo, nYtvGhưng khô8d7Yng còYtvGn đ8zPnể 9vg9ý đế9vg9n viYtvGệc đờ8zPni n9vg9ữa. 8zPnÀ! ĐóYtvG là YtvG Sitcum-to-ha đ8zPnang th8zPne t8zPnhé nguy778kền r8zPnủa đà8zPnn c9vg9hó 9vg9mà n9vg9àng đá9vg9nh 9vg9đập vàYtvG v8d7Yỗ vYtvGề 778kđể buộc 778k vào dYtvGây cươn9vg9g. Sitcum8zPn-to-ha l8d7Yà 8d7Ycháu ngọai778k lão8zPn. N8zPnhưng nàn9vg9g quá9vg9 bậ9vg9n 8d7Ynên chẳng YtvGthèm 9vg9nghĩ tới778k YtvGông ngọai9vg9 YtvGgià nuYtvGa n8zPngồi YtvGtrơ trọ8d7Yi tr9vg9ên tuyết,8zPn tu9vg9yệt vọng8d7Y 8d7Yvà yếu đuối8d7Y. P9vg9hải nh8zPnổ 9vg9trại 8zPncho xoYtvGng. CYtvGon đường9vg9 d8d7Yài đang8d7Y chờYtvG đợi9vg9 tr8zPnong k778khi những9vg9 đoạn 778kngày ngắ9vg9n 8zPnngủi khônYtvGg chịu8d7Y c8zPnhậm l9vg9ại. Cu8d7Yộc số9vg9ng vàYtvG nhữn778kg bổYtvGn 8zPnphận c778kủa cuộ8zPnc sốn8zPng chứ kh8d7Yông phải778k của778k cái9vg9 chế8zPnt, giục9vg9 giãYtvG nàn8zPng. MàYtvG b9vg9ây giờ8zPn lão8d7Y 8zPngần v9vg9ới 9vg9cái chế9vg9t lắm rồi. 

YtvG Ý n778kghĩ đó8zPn YtvGlàm 8d7Ylão 8zPngià 778khoảng h8zPnốt tron9vg9g một778k lúc778k. L9vg9ão đưa9vg9 b9vg9àn t8zPnay 8d7Ytê li778kệt YtvGrun rẩy sYtvGờ soạn8d7Yg đ9vg9ống củiYtvG k8zPnhô nh8zPnỏ béYtvG bêYtvGn cạnh8d7Y YtvGlão. Chắ778kc 8d7Ychắn lYtvGà đống8d7Y củi8zPn n778kằm đó8d7Y, bàn9vg9 tay lãYtvGo 8d7Ylại r9vg9ụt về8zPn và778k nằ778km ẩ778kn dưới8zPn 8zPnnhững 778ktấm 8d7Yda tYtvGhú rách9vg9 rưới778k bẩnYtvG t8zPnhỉu, vYtvGà 9vg9lão lại chăm8zPn ch8d7Yú ng8zPnhe ng8zPnóng. TiếnYtvGg s9vg9ột sọYtvGat c8d7Yủa 9vg9những 8d7Ytấm 8zPnda c8zPnho l9vg9ão b9vg9iết rằngYtvG c8d7Yăn lều 8zPnbằng d8zPna hYtvGươu c8d7Yủa viê778kn chú8zPna bộ8d7Y lạc9vg9 đã8zPn được8zPn 8zPndỡ xYtvGuống và778k đang9vg9 đượcYtvG néYtvGn gọ778kn lạ9vg9i cho d9vg9ễ maYtvGng 778kđi. V8d7Yiên c8zPnhúa tể8zPn YtvGlà YtvGcon lã778ko, hắnYtvG 9vg9cao 8d7Ylớn, 9vg9lực lư778kỡng, c8d7Yầm đ8zPnầu bộ8zPn l9vg9ạc và 9vg9 là mộ9vg9t ta8zPny thiện8zPn xạ8d7Y. Tr8zPnong k8zPnhi pYtvGhụ nữYtvG v9vg9ất 9vg9vả YtvGlo li778kệu h8zPnành tr9vg9ang của8d7Y trạYtvGi, giọng hắn778k v778kang lên8d7Y, qu8zPnở 9vg9trách YtvGhọ c8d7Yhậm chạp778k. Lã9vg9o K9vg9oskoosh 9vg9lằng 778ktai. Đây9vg9 YtvGlà lần9vg9 cuối cù778kng 8zPnlão còn9vg9 YtvGnghe giọng8zPn 8d7Yđó. TYtvGúp lều8zPn củaYtvG Geeh8d7Yow 9vg9đã dỡYtvG rYtvGồi! 778kVà nh8d7Yà YtvGcủa TusYtvGken cũng dYtvGỡ 9vg9rồi! Bảy8d7Y, tám9vg9, chín;YtvG 9vg9chỉ c8d7Yòn 8zPnlều của8zPn lão778k p8zPnhù thủy778k c778kòn đứ9vg9ng mà9vg9 thôi. Kìa!YtvG Bây8zPn giờ778k họ9vg9 d8d7Yỡ 778kđến túYtvGp lề9vg9u đYtvGó rồi.8zPn LãoYtvG n8d7Yghe thấy9vg9 ti8zPnếng l8zPnão phùYtvG thủ8d7Yy cằn 778knhằn tr778kong 9vg9khi hYtvGắn x8d7Yếp lều9vg9 lê8d7Yn YtvGxe t8d7Yrượt tuyế778kt. MộtYtvG 8zPnđứa nh778kỏ YtvGlè nhè8d7Y YtvGkhóc v778kà một thiếu9vg9 p8zPnhụ cất778k 778ktiếng 9vg9hát rYtvGu 9vg9trầm t778krầm 8zPntrong họngYtvG đ778kể dỗ778k dàn9vg9h n8d7Yó. 9vg9Lão gi8d7Yà nghĩ,8d7Y thằng YtvGKoo-tee, mộ8zPnt đứa9vg9 béYtvG ha8d7Yy quấyYtvG n8zPnhư v778kậy l778kà vì8zPn 9vg9nó khôngYtvG được8zPn 8zPnkhoẻ 778klắm. Có8zPn lẽ nó778k c778kũng 8zPnchẳng sống8zPn 8d7Yđược 778kbao lâu778k nữa,YtvG người8d7Y 8d7Yta sYtvGẽ đố8d7Yt lử778ka 778kđể khoét8zPn một778k c8d7Yái 778khố trong t8d7Yuyết vYtvGà xếp9vg9 đá9vg9 l8d7Yên trênYtvG đểYtvG g8zPniữ ch778ko YtvGchó 8zPnsói khỏi8d7Y YtvGbới x778kác 778kra. 778kChà, chuyện9vg9 ấy có8zPn g778kì là9vg9 q9vg9uan hệ.8d7Y 8zPnNhiều lắm9vg9 th8zPnì nó9vg9 9vg9cũng chYtvGỉ 8d7Ysống đượcYtvG í8d7Yt năm8d7Y nữa778k, 8d7Ymà 8d7Ybữa đói bYtvGữa n778ko. 9vg9Và rốYtvGt cu8zPnộc 778kTử ThầnYtvG 8zPnđã chự8zPnc 778ksẵn, lu9vg9ôn lYtvGuôn đó8d7Yi và9vg9 đói9vg9 hơYtvGn 8zPnai hết,YtvG sẽ dangYtvG tYtvGay đ8d7Yón đợi. 

Tiế8d7Yng 9vg9gì 9vg9đó? À,YtvG mYtvGọi người9vg9 đa778kng buộYtvGc 778kxe 9vg9và gión8zPng dây778k cươn9vg9g. Lão8zPn lắng8zPn ngh9vg9e 8zPnvì lão YtvG sẽ chẳngYtvG c8zPnòn bYtvGao giờYtvG đượcYtvG ng8d7Yhe nữa.9vg9 Tiế778kng roYtvGi YtvGvun vút8d7Y gi8d7Yáng YtvGxuống giữ8zPna đ8zPnàn chó.8zPn Hãy lắ8d7Yng 8d7Ynghe c8d7Yhúng 8d7Yrít! C9vg9húng ghé8d7Yt cYtvGông viYtvGệc nặn778kg nhọ778kc 8d7Yvà nhữYtvGng đ8zPnoạn đườn778kg d8d7Yài biết ba778ko! Lần8d7Y luợ8d7Yt, x9vg9e trượt8zPn tu778kyết 9vg9chuyển động778k chậmYtvG chạp778k đểYtvG rồYtvGi biế9vg9n dầ8zPnn tr778kong im lặng.8zPn 9vg9Chúng 778kđã đ8d7Yi YtvGhết. 778kChúng đã8zPn k9vg9huất khỏ8zPni 778kđời lão8d7Y, và8zPn 778klão đứng9vg9 cYtvGô 778kđơn trướ8zPnc giờ YtvGphút c778kay đ9vg9ắng cuốiYtvG 9vg9cùng củYtvGa cu8zPnộc đời778k. Không8zPn. Tu778kyết l9vg9ạo YtvGxạo d778kưới đôYtvGi 9vg9giày da, mộ8zPnt người8zPn đứngYtvG bên778k lã8zPno, m8zPnột b9vg9àn 8d7Ytay n8d7Yhẹ nhàng9vg9 đặYtvGt l778kên đầ778ku 8d7Ylão. Co8zPnn lã778ko q778kuả thực tử9vg9 tế778k lYtvGắm mớ778ki đ8d7Yối 778kxử nh778kư th9vg9ế. 8d7YLão nhớ778k l778kại 778knhững ô8d7Yng l8d7Yão kh9vg9ác m8zPnà cYtvGon trai 9vg9không chị8zPnu 8d7Yđợi nánYtvG lạ9vg9i sa8d7Yu k8zPnhi bộ778k lạc8zPn đã9vg9 đYtvGi hết.8d7Y N8zPnhưng c9vg9on 8d7Ytrai 9vg9lão đã9vg9 ở9vg9 lại. Lã9vg9o thả8zPn hồ9vg9n 8d7Yvề quá9vg9 k778khứ, ch8zPno đ8zPnến k8d7Yhi tiếng778k 778kcủa cYtvGhàng tYtvGrai 8d7Ytrẻ 8d7Ylôi ké8d7Yo lã778ko 8zPntrở về8zPn hiện tại. 

"Cha thấyYtvG bằn778kg lò9vg9ng chứ8d7Y?" Chà778kng hỏi. 

9vg9Lão 8d7Ytrả lời:778k 8d7Y"Cha bằYtvGng lòng!" 

"B8d7Yên cYtvGạnh cYtvGha c9vg9ó c778kủi đó,"8zPn chàngYtvG tr778kai nói8zPn ti778kếp, "v8d7Yà l9vg9ửa cháy mạnh.8zPn B8zPnuổi 9vg9sáng tr8d7Yời 9vg9u 8zPnám và9vg9 đãYtvG b778kớt lạ8zPnnh rồi.8zPn Tuyế9vg9t 8zPnsắp r8d7Yơi. 778kNgay bâ8d7Yy giờ8d7Y tuyết cũng9vg9 đanYtvGg rơYtvGi rồi." 

"Phải,9vg9 n8d7Ygay l8zPnúc 9vg9này tuy9vg9ết đangYtvG rơi!" 

"C778kác người8d7Y trYtvGong bộ9vg9 lạc778k vộ778ki lắYtvGm. H8d7Yành l8d7Yý c778kủa họ778k nặ8zPnng nề9vg9 mà8zPn b9vg9ụng h8d7Yọ 778klại lép xẹp9vg9 vì778k th778kiếu ăn.8d7Y ĐYtvGường 778kdài n9vg9ên h778kọ p8d7Yhải 9vg9đi 9vg9cho m8d7Yau. Thô778ki c8zPnon đ9vg9i đâyYtvG. CYtvGha bằng lòn8d7Yg chứ?" 

"Bằng9vg9 lòng8d7Y. Ch8d7Ya nYtvGhư chiếc9vg9 lá8zPn nă9vg9m ngóa8d7Yi c8d7Yòn sót8zPn lạiYtvG, d8d7Yính 8d7Yvất v9vg9ưởng m8d7Yột chút ở8d7Y cuốn778kg. Làn778k giYtvGó đầuYtvG 778ktiên t8d7Yhổi 8d7Ylà c778kha rụng.778k Tiến778kg của8d7Y c8d7Yha giống9vg9 nh8d7Yư tiếng mYtvGột bà8zPn lão.9vg9 MắtYtvG 9vg9cha khô8zPnng 8d7Ycòn dẫn778k đường9vg9 9vg9cho 9vg9chân 8d7Ycha đi9vg9, châ778kn YtvGcha nặ8d7Yng nề, ngườYtvGi 778kcha 8d7Ymệt mỏi,8zPn cYtvGha b9vg9ằng lòng." 

Lão 8d7Ycúi đầu8zPn mã8zPnn nguyệ8d7Yn chYtvGo đến778k kh8d7Yi tiếngYtvG tuyế778kt lạ9vg9o 778kxạo biế9vg9n hết8zPn 8d7Ytrong không gYtvGian, 9vg9và 8zPnlão biết8d7Y YtvGrằng co8d7Yn lãoYtvG đã9vg9 778kđi x8d7Ya YtvGkhông cò8zPnn gọiYtvG lại778k đư8d7Yợc nữ8zPna. 778kTay lã778ko vội vànYtvGg q8d7Yuờ quạngYtvG sờ778k đốnYtvGg 9vg9củi. Chỉ8d7Y cò9vg9n đYtvGống củi8zPn nà9vg9y đứn8d7Yg giữ8d7Ya lão8d7Y v9vg9à c8zPnõi vĩnh9vg9 cửu đang9vg9 há9vg9 m778kiệng YtvGchờ đ9vg9ón l8d7Yão. Nh9vg9ư YtvGvậy là9vg9 YtvGđời lã778ko 9vg9chỉ c778kòn 9vg9đo bằngYtvG m9vg9ột YtvGmớ củYtvGi. Lần lượtYtvG từng8d7Y 8zPnthanh củi9vg9 một8d7Y YtvGsẽ tiếp8zPn th778kêm và9vg9o 8zPnngọn l778kửa, và8zPn cứ8zPn nh8d7Yư th8zPnế, 8zPnthần ch9vg9ết 778ksẽ lần từng8d7Y b778kước tiếnYtvG tới778k lYtvGão. 8zPnKhi 8zPnthanh 778kcủi cuố8d7Yi cùYtvGng 8zPnđã 778kcháy hYtvGết, sươ778kng 778ktuyết lạnh 8d7Ylẽo sYtvGẽ t8zPnrở nê8zPnn khốc8d7Y li9vg9ệt. Ha778ki chân8zPn lão778k sẽYtvG chịu8d7Y khu8d7Yất ph9vg9ục tr8d7Yước, rYtvGồi đến YtvG hai 8d7Ytay lã778ko, và8zPn s9vg9ự tê8d7Y c8d7Yứng s8zPnẽ dần8zPn dầ9vg9n chuYtvGyển từ8d7Y ng8zPnòai và9vg9o đến9vg9 giữa778k 8zPncơ t9vg9hể lão. Đ8zPnầu lã8zPno sẽ9vg9 gục8zPn về8zPn pYtvGhía tr9vg9ước, 9vg9tỳ 8d7Yvào h778kai 8zPnđầu g8d7Yối, và8zPn l8d7Yão s9vg9ẽ ng8d7Yhỉ giấc8zPn ngàn9vg9 thu, thậ8d7Yt làYtvG 8d7Ydễ dàngYtvG. Người8d7Y 8d7Yđời a9vg9i cũ8d7Yng chết778k một778k lần. 

LYtvGão kh8zPnông tha8d7Yn vãn.9vg9 8d7YĐó 8d7Ylà lề8zPn 8d7Ylối của8d7Y k778kiếp sốngYtvG m9vg9à, có8d7Y g9vg9ì bấYtvGt c8zPnông đâu9vg9? YtvGLão ra đờ8zPni 9vg9gần 778kvới đất9vg9, l9vg9ão đãYtvG sốn9vg9g gầnYtvG YtvGvới đất,8d7Y 778kvà luậ9vg9t lệ8d7Y phátYtvG nguy8zPnên ởYtvG đ9vg9ó khôngYtvG c778kó gì 778kmới 9vg9lạ đối9vg9 vớ8d7Yi 778klão. 8zPnĐó l778kà luậ8zPnt YtvGlệ đối8zPn vớ778ki t8zPnất cả778k mọi9vg9 thể8d7Y 8d7Yxác. TạYtvGo hó778ka không nương8d7Y 8zPntay vớ778ki t9vg9hể xác.8d7Y Tạo8zPn 9vg9hóa k9vg9hông 778khề chú8d7Y ý9vg9 tớ9vg9i cá778ki vật8zPn cụ8zPn th9vg9ể 9vg9mà người778k ta8zPn mệnh d8zPnanh 8zPnlà cYtvGá nhân.9vg9 Tạo8zPn 9vg9hóa 8zPnchỉ c778khú ý8d7Y 778ktới chủng8d7Y lọai778k, tới9vg9 9vg9nòi gi778kống. Đó9vg9 là điề8d7Yu trừu8d7Y 778ktượng sâ8d7Yu x9vg9a nhấ9vg9t m8d7Yà đ778kầu ócYtvG ma8d7Yn r778kợ c8zPnủa 778klão Kosko778kosh có778k 778kthể h8d7Yiểu được, YtvGnhưng l8zPnão h8zPniểu một8d7Y cácYtvGh thấu8zPn đáo.8d7Y L9vg9ão đã9vg9 8d7Ytrông thấyYtvG nYtvGó thểYtvG hiện8d7Y tron8zPng mọiYtvG cuộc YtvGsống. N9vg9hựa c8d7Yây tràYtvGn ứ9vg9a, m8d7Yàu x9vg9anh rờ8zPnn c9vg9ủa 8d7Ymầm liễu,778k 8d7Ylá vàng8zPn rụng9vg9 9vg9- 778kchỉ mộtYtvG sự778k kiện n8d7Yày cũn778kg đủ8zPn để8zPn diễ8zPnn 8d7Ytả tất8zPn cả9vg9 lịcYtvGh sử778k. NYtvGhưng t778kạo hóaYtvG đều8d7Y đặtYtvG c8d7Yho 8zPncá nhân 9vg9 một n8d7Yhiệm vụ.9vg9 8d7YNếu hắn9vg9 không9vg9 l9vg9àm tròn8zPn YtvGnhiệm vYtvGụ đó,YtvG hắn9vg9 YtvGsẽ chết.9vg9 8d7YMà nếu9vg9 là8d7Ym tròn nYtvGhiệm vụ778k 778kđó, t8zPnhì 9vg9cũng vậy,8zPn hắn8d7Y v8zPnẫn p8d7Yhải chế8d7Yt. Tạ9vg9o YtvGhóa kYtvGhông 8zPnhề qua8d7Yn 778ktâm, 9vg9có 778krất nhiều nYtvGgười đãYtvG YtvGtuân ch8d7Yịu 9vg9và 778kchính s778kự t8d7Yuân cYtvGhịu, 778k- chứ778k khô9vg9ng ph9vg9ải 9vg9người tuân8zPn chịu 778k- mớ9vg9i sống9vg9 YtvGvà sốnYtvGg mãi9vg9 mãiYtvG. B8d7Yộ l778kạc c778kủa 8d7YKoskoosh 9vg9đã c778kó 9vg9từ 778klâu đờiYtvG YtvGlắm 8zPnrồi. Những 8zPnông g9vg9ià YtvGmà l8d7Yão biế9vg9t kh8d7Yi 8zPncòn lYtvGà 9vg9một đứa9vg9 8zPntrẻ, đYtvGã biếtYtvG nhữn8d7Yg ôn9vg9g già9vg9 khác siYtvGnh tr8zPnước họ9vg9. 8zPnNhư vậ8d7Yy, 9vg9sự 778kthực là8zPn 8d7Ybộ lạcYtvG 778kđã tồn8d7Y tại,YtvG bộ778k lạc9vg9 9vg9là tượng778k trưnYtvGg ch9vg9o sự tu9vg9ân chị778ku củ9vg9a YtvGtất cả8zPn nh9vg9ững ngưYtvGời t8zPnhuộc 8d7Ybộ lạ8d7Yc, nhYtvGững ngườ778ki đã778k chìm778k sâu8zPn troYtvGng quá khứ8d7Y vàYtvG mồ9vg9 mảYtvG không8zPn 778kcòn nhYtvGớ được9vg9 8d7Yở đâu778k. 8zPnHọ 8zPnkhông đán8d7Yg kể778k, 8d7Yhọ là8zPn những778k giaiYtvG đoạn. H8zPnọ khuấtYtvG 8d7Yđi nh778kư nYtvGhững YtvGđám 9vg9mây taYtvGn tro8d7Yng m778kột chiều8d7Y mùa8zPn Hạ.9vg9 778kLão c778kũng chỉ9vg9 là 9vg9một gia778ki đoạn,778k và8d7Y lão8d7Y 8d7Ysẽ chế8zPnt. YtvGTạo 778khóa khôn8d7Yg đ9vg9ếm xỉa.8zPn Tạ8zPno hó9vg9a ch778kỉ đặ8d7Yt YtvGra m8d7Yột nhiệm vụ,8zPn ba778kn 8zPnra mộ9vg9t l9vg9uật lệYtvG 9vg9cho k778kiếp sốn8zPng. Nhi8d7Yệm 8zPnvụ của9vg9 cuộc8zPn đời8zPn l8d7Yà 8zPnvĩnh 8d7Ytruyền nòi giống8zPn, vàYtvG luật8zPn lệ9vg9 c8zPnủa tạ778ko hó8d7Ya là8zPn chết.8d7Y 9vg9Một thiế8d7Yu nữ8zPn là8zPn 8zPnmột s8zPninh vật8zPn t8d7Yrông đẹp 8d7Y mắt, ngựcYtvG cănYtvGg phồ8zPnng, thân8d7Y 778kthể 8d7Ymạnh mẽYtvG, châ8zPnn bYtvGước 8zPnuyển chuy8zPnển, 9vg9cặp m8zPnắt sáng tron778kg. Những8zPn nh8d7Yiệm v8zPnụ 9vg9của n8d7Yàng đanYtvGg ch8d7Yờ đ8d7Yợi 8d7Ynàng. TiYtvGa s8zPnáng t8d7Yrong 778kmắt nànYtvGg bừng 778klên, bướcYtvG ch8zPnân 8d7Ynàng nYtvGhanh nhẹn778k h778kơn. Lú9vg9c b8zPnạo dạnYtvG, lúcYtvG bẽYtvGn l8d7Yẽn 778kđối v9vg9ới các9vg9 tha9vg9nh niên, 9vg9nàng làmYtvG ch8zPno họ778k lâ8d7Yy sựYtvG bồYtvGn c8zPnhồn củYtvGa nà8zPnng. Nà9vg9ng càng9vg9 nYtvGgày càYtvGng 9vg9đẹp hơn8zPn cho 8d7Y đến k8zPnhi một8zPn chà778kng đi778k să778kn khôn8d7Yg còYtvGn 8d7Ytự k9vg9ìm hãYtvGm đư8d7Yợc, đe9vg9m n778kàng v8zPnề lều8d7Y củaYtvG hắn8d7Y để 9vg9 lo vYtvGiệc b8d7Yếp nước,8d7Y làm778k l8zPnụng 9vg9cho hắn8zPn và8zPn để778k làmYtvG 8zPnmẹ đ9vg9àn coYtvGn 8d7Ycủa h778kắn. Mộ778kt kh9vg9i c9vg9ó con cá778ki, n8zPnhững v778kẻ duyêYtvGn dá9vg9ng r778kời 8zPnbỏ nàngYtvG. 8zPnChân 8zPntay n8zPnàng chậm778k chạ778kp 778kvà ng778kượng ng8zPnhịu, mắt nàngYtvG 778kmờ đi8d7Y vàYtvG chỉ8d7Y còn8d7Y những778k 8zPnđứa tr8zPnẻ 8d7Ylà t8zPnhấy su8d7Yng sướng9vg9 8d7Ykhi k778kề YtvGbên máYtvG người đàn9vg9 YtvGbà d9vg9a đ9vg9ỏ giYtvGà 9vg9nua b8d7Yên ngọn778k lửa.8zPn NhiYtvGệm 8zPnvụ 778kcủa YtvGnàng đãYtvG ho9vg9àn tấYtvGt. C778khỉ mộtYtvG thờ8d7Yi gian 8d7Ysau, YtvGkhi chớ9vg9m YtvGcó 8d7Ynạn đó9vg9i ho9vg9ặc phảiYtvG 8d7Yđi xa8d7Y, nYtvGàng sẽ9vg9 b8d7Yị 8zPnbỏ l778kại, YtvGgiống nYtvGhư lão 8d7Yđã bị9vg9 8zPnbỏ lại,9vg9 giữa8zPn cả778knh tu778kyết ph8zPnủ tr9vg9ắng x8zPnóa, v9vg9ới 9vg9một đốngYtvG 8d7Ycủi nhỏ778k. Đ8zPnó YtvGlà luật lệ. 

Lão778k c778kẩn t8zPnhận đặt9vg9 mộ8d7Yt 8zPnthanh 778kcủi lênYtvG đốnYtvGg 778klửa và8d7Y tiếp8d7Y tụcYtvG sYtvGuy ng9vg9hĩ. ĐóYtvG 8zPnlà luật778k l778kệ chung 9vg9cho tấ8zPnt cả778k mọ9vg9i vật,8zPn mọi8d7Y nơ9vg9i. Muỗi8zPn biến8d7Y đYtvGi h8d7Yết kh8d7Yi gYtvGiá đóng8zPn lần8zPn đầu.9vg9 Con só8zPnc nhỏ9vg9 cũn778kg b778kò đYtvGi để8zPn 778kchết 8d7Yở mộ9vg9t 9vg9nơi x8zPna. Kh8d7Yi n9vg9ăm 8d7Ytháng đã8d7Y đè9vg9 nặng9vg9 l9vg9ên 9vg9con th9vg9ỏ, nó sẽ9vg9 trở8zPn 8zPnnên chậm9vg9 chạp8d7Y, nặYtvGng 8zPnnề vYtvGà khôn778kg c778khạy t8zPnhóat YtvGđược mónYtvGg vuốt8d7Y 8zPncủa kẻ8d7Y thù nữa.778k Cả8zPn gấ9vg9u tYtvGo lớn8zPn cũn9vg9g t8d7Yrở 8d7Ythành vụ778kng về8d7Y, m778kù YtvGlòa và8zPn 8d7Yhay c8zPnáu kỉnh8zPn để9vg9 đ8zPnến nỗi 8d7Ysau cùYtvGng 8zPnvài YtvGcon YtvGchó c9vg9ũng hạ9vg9 đượ8zPnc n778kó. L8zPnão nhớ778k 8d7Ylại cản8d7Yh 8zPnlão bỏYtvG 8zPncha 9vg9lão ởYtvG lại phía778k thượng8d7Y ngạn8zPn sôYtvGng Klondi8d7Yke v8zPnào mù9vg9a ĐYtvGông, trYtvGước 8d7Ykhi 8zPnvị 8d7Ymục sYtvGư* 9vg9tới 778kvới 8d7Ynhững cuốn 9vg9sách kin8d7Yh vàYtvG c778khiếc h9vg9ộp đựn8d7Yg thu9vg9ốc 8d7Ymen. YtvGĐã nhiềYtvGu lầ9vg9n 8d7Ylão YtvGKoskoosh chép m8zPniệng kh778ki nghĩ9vg9 t9vg9ới cá8zPni 9vg9hộp đó778k, mặ8zPnc d8d7Yầu ngày778k na8d7Yy lã778ko k8zPnhông 778kcòn nước8zPn bọt778k đYtvGể 8zPnchép miệng YtvGnữa. Môn9vg9 t8d7Yhuốc tr8d7Yừ đ8d7Yau đớn9vg9 thật9vg9 9vg9là hay9vg9. 8zPnNhưng rốtYtvG cuộ9vg9c ô8zPnng m9vg9ục sYtvGư chỉ9vg9 làm ph778kiền 8d7Ycho h9vg9ọ v9vg9ì ôn778kg 778kta chYtvGẳng 8zPnmang YtvGlại 8d7Ychút thị9vg9t th8zPnà nào8d7Y chYtvGo 778kbộ 9vg9lạc YtvGmà ă778kn lYtvGại khoẻ, n8d7Yên các778k t8zPnay săn778k 8zPnlên tiếngYtvG càu778k 9vg9nhàu. Nh8d7Yưng ôn8zPng 8d7Yta chế8zPnt vì9vg9 bệnYtvGh l9vg9ạnh phổ778ki ở cYtvGhỗ đ8d7Yường r8zPnanh gi9vg9ới YtvGgần Mayo8zPn, và8d7Y sa8zPnu đàn778k c8d7Yhó đ8d7Yã 8d7Ylấy mõ9vg9m b8d7Yới nh9vg9ững hò9vg9n 9vg9đá r778ka để tran8zPnh c8d7Yướp n8zPnắm xương8zPn tàn. 

Koskoosh đ8d7Yặt m9vg9ột than778kh củi8zPn khYtvGác vào9vg9 đố8zPnng lử8d7Ya và9vg9 th778kả h8zPnồn đYtvGi 8zPnsâu hơ8zPnn 9vg9nữa vềYtvG quá k8zPnhứ. Có778k mộ778kt th8zPnời trờiYtvG làmYtvG đYtvGói YtvGkém, những778k ông8zPn gi778kà bụn9vg9g lé8zPnp xẹp9vg9 nằm778k YtvGco quắ8d7Yp bên ng8zPnọn lử8zPna 778kvà mi8d7Yệng thều9vg9 9vg9thào 8zPnkể l8d7Yại nh8d7Yững tụ8d7Yc lệ8zPn 778kngày xư9vg9a kh9vg9i miền778k Yuk9vg9on bịYtvG bỏ hoan9vg9g suốt8zPn b778ka mùa9vg9 Đ8zPnông, rồi778k lạiYtvG b778kị t8zPnuyết ph8zPnủ liềYtvGn b778ka mùa8d7Y 778kHạ. Lã9vg9o đãYtvG m778kất b8d7Yà YtvGmẹ trong nạnYtvG đ778kói đó.YtvG MùaYtvG Hè8d7Y đ778kó 8zPncá thu8zPn** khô778kng 9vg9xuất 778khiện, b8d7Yộ lạc9vg9 ngYtvGóng ch778kờ mùa ĐônYtvGg, mon8zPng mỏi9vg9 hư778kơu rừngYtvG sẽ778k tới.9vg9 NhưYtvGng tới8zPn mùa8d7Y Đông8d7Y hư8d7Yơu rừngYtvG cũnYtvGg chẳn8zPng thấy. ĐóYtvG l778kà m8zPnột t9vg9ình trạng8zPn YtvGchưa hề9vg9 8zPnbao 8d7Ygiờ x8d7Yảy r8zPna và8zPn 9vg9ngay nhữ9vg9ng ông8zPn già9vg9 bYtvGà c9vg9ả cũng778k chưa gặ8zPnp cảnh778k đó778k. H778kươu rừnYtvGg kh8d7Yông t8zPnới, và8zPn n8d7Yăm đó9vg9 l9vg9à nămYtvG th8zPnứ bảy9vg9. Thỏ8d7Y rừ778kng kh8zPnông sinh sôi9vg9 nẩYtvGy 8zPnnở kị9vg9p 8d7Yvà chó8d7Y thì8zPn gầy778k gò778k c778khìa bộ9vg9 xươn778kg r9vg9a. Su8d7Yốt 778kmùa Đông8zPn đ778ken tối778k dài dặc,8d7Y 9vg9đám trẻ8d7Y khó9vg9c lóc9vg9 9vg9và 778klăn 8d7Yra 8d7Ychết, r9vg9ồi đế9vg9n đà778kn b778kà, rồi9vg9 đến8d7Y n9vg9hững ông già,YtvG tr9vg9ong m8zPnười n8zPngười ở778k bộ8d7Y lạc8d7Y khôn8d7Yg có8zPn lấy8zPn một8zPn ngườiYtvG sốnYtvGg sót778k đ8zPnể 8zPnđón á778knh mặt trời778k kh8d7Yi n778kó tYtvGrở lYtvGại 8zPnvào 8d7Ymùa 8d7YXuân. 8zPnThật là8d7Y m778kột 8zPnvụ đói778k 8zPnkinh hồn. 

N778khưng lãYtvGo 778kcũng đ9vg9ã thấy9vg9 nhữngYtvG thời8zPn 8zPndư 778kdật, thịtYtvG th8d7Yừa 9vg9thãi đếYtvGn nỗiYtvG th8zPniu thối YtvG không kịp8zPn ăn9vg9, c8d7Yhó m778kập mYtvGà khô778kng bu8d7Yồn chạy778k n9vg9ữa vì8d7Y ă8d7Yn qu8d7Yá n778khiều 8d7Y- nhữn9vg9g tYtvGhời mà người8d7Y tYtvGa trônYtvGg thấ778ky tYtvGhú 8d7Yvật c9vg9ũng kh778kông buYtvGồn giế8zPnt, 8zPnphụ YtvGnữ đuYtvGa YtvGnhau sinYtvGh đẻ,9vg9 v778kà những căn8d7Y lều9vg9 ch8zPnật ních778k 8zPnnhững t778kiếng trẻ9vg9 co8zPnn vừa9vg9 9vg9trai 9vg9vừa gái8zPn nằm8d7Y d778kài r778ka đùa nghịch.9vg9 Th9vg9ế r8zPnồi đàn8zPn ôn8d7Yg 9vg9no c8zPnơm ấ8zPnm c8zPnật lại778k gợi8d7Y 8d7Yra 8zPnnhững cuộc778k tra778knh 9vg9chấp 778kxưa lên,YtvG họ vượYtvGt q8zPnua đ9vg9ường ran9vg9h giớiYtvG về8zPn p8d7Yhía NYtvGam để778k 8d7Ygiết những8d7Y ng778kười PYtvGelly, YtvGvà về778k phía YtvG Tây để8d7Y đượ8d7Yc ngồiYtvG bê778kn nhữ778kng ngọ8d7Yn l8zPnửa 8zPntàn củ8zPna ngườiYtvG Tanana8zPn. Lão8zPn nh8d7Yớ lạYtvGi th8d7Yời lão c8zPnòn nhỏ,8zPn 9vg9trời 9vg9cho d9vg9ư d8d7Yật, lã778ko trông9vg9 thấ778ky một778k co8d7Yn hươ9vg9u 8zPnrừng bị778k đ8zPnàn s8d7Yói hạ778k. Zing-ha nằmYtvG t8zPnrên 778ktuyết vớiYtvG lã9vg9o cùng778k x778kem cảnhYtvG đó8d7Y 778k- Zing8zPn-ha, m8zPnà s8d7Yau 8zPnnày thàYtvGnh tay 778k săn khô9vg9n ngo9vg9an n9vg9hất và8d7Y s8d7Yau c9vg9ùng đYtvGã ngãYtvG 8zPnvào một9vg9 778klỗ khôn9vg9g k8d7Yhí ở8d7Y YuYtvGkon***. Một 8d7Ytháng 8zPnsau, ngườYtvGi t778ka YtvGtìm th778kấy hắn9vg9 tro8d7Yng 9vg9dáng điệu8d7Y đ8zPnang b8zPnò được9vg9 nửa9vg9 chừn8zPng 8zPnthì 8zPnbị băng 778kgiá l8zPnàm 778kcóng lại. 

YtvG Lại nói8zPn 9vg9đến 8zPncon hư8zPnơu rừng.9vg9 YtvGHôm đó8zPn 9vg9Zing-ha cùng9vg9 lão8d7Y bắt8d7Y chước8d7Y đYtvGi sănYtvG bắn8zPn theo l8d7Yối ng9vg9ười lớYtvGn. Ở8d7Y l9vg9òng suố9vg9i, 8zPnchúng bắt8zPn gặp778k vết9vg9 c778khân mớYtvGi c8d7Yủa mộ8zPnt 778kcon h8d7Yươu rừn778kg cùng với9vg9 vết778k châ8zPnn c8zPnủa nhiềuYtvG c778khó só8zPni. YtvG"Một co778kn hươuYtvG già"8d7Y, ZYtvGing-ha xem vếtYtvG châ8zPnn 8d7Ymau hơ8d7Yn vàYtvG nYtvGói, "Mộ778kt cYtvGon hươu9vg9 già,778k không8d7Y th9vg9eo kYtvGịp đàn.8zPn Đ8zPnàn sói YtvG chặn n8zPnó rờ9vg9i 8zPnkhỏi nhữn9vg9g c8zPnon 8zPnkhác v9vg9à ch778kúng sYtvGẽ theYtvGo 9vg9riết đến778k 8d7Ycùng." VYtvGà 8d7Yđúng như vậy778k. 8zPnĐó 8zPnlà đ8d7Yường lối9vg9 8zPncủa chún9vg9g. Suốt8d7Y n8zPngày đYtvGêm khYtvGông lúcYtvG nào8zPn n778kghỉ, chYtvGúng sẽ 8zPntheo sát778k 8zPngót, chặYtvGn 778kđầu mũi,8zPn ch778kúng sẽ8zPn th8zPneo l9vg9iền c9vg9on YtvGhươu ch8zPno đế8zPnn cù9vg9ng. Zing-h8d7Ya và lãoYtvG đ8d7Yã cả8zPnm t778khấy lòYtvGng h8d7Yam muốn778k YtvGxem cản778kh 8d7Ymáu YtvGrơi r8d7Yừng r778kực 9vg9nổi l9vg9ên. Lú8zPnc sói8zPn 778khạ sát hYtvGươu sẽ9vg9 l9vg9à mộtYtvG 8d7Ycảnh đán9vg9g 8d7Yxem lắm! 

YtvGHai 8d7Yngười r778kảo bưYtvGớc 9vg9theo 8d7Yvết chân8d7Y. 8d7YVết chYtvGân YtvGrõ 9vg9đến nỗi9vg9 nga8zPny Koskoo9vg9sh, nhì8d7Yn chậmYtvG và k778không t778khạo về778k gót8zPn c8d7Yhân, 8zPncũng có8zPn thểYtvG nhắ8zPnm mắt778k th9vg9eo đượ9vg9c. Họ8zPn t778kheo 9vg9sát gótYtvG cu8zPnộc săn đuổi,8zPn mỗi8d7Y b8d7Yước lạiYtvG 9vg9đọc th8d7Yêm 8d7Ycái 8d7Ythảm cản9vg9h hu8d7Yng bYtvGạo mới9vg9 vừa8zPn d9vg9iễn r778ka. BâyYtvG giờ họYtvG 8d7Ytới c8d7Yhỗ YtvGcon hươu778k r8d7Yừng đứnYtvGg lại8zPn YtvGđể chống778k cự;8d7Y 778ktuyết đã778k YtvGbị giày8d7Y xé778ko v9vg9à x9vg9áo trộn tứ9vg9 phía,778k mYtvGỗi b9vg9ề dà8zPni vào778k kh9vg9oảng bề8d7Y ca8zPno c9vg9ủa 778kba người778k lớn778k. 8d7YỞ gi778kữa l8zPnà n778khững vết ch778kân hằn8d7Y YtvGsâu của8zPn co8zPnn vật8d7Y 778kbị sănYtvG đ778kuổi, và8zPn khắp778k chu8d7Yng q8zPnuanh l8d7Yà 778kdấu ch9vg9ân nông8zPn hơn củYtvGa đà778kn sYtvGói. Tro8zPnng 9vg9khi nhữn8zPng 9vg9con kh8zPnác lYtvGo giết778k, 8d7Ythì mộ9vg9t vài9vg9 YtvGcon sóYtvGi n8zPnằm nghiên8d7Yg một bê9vg9n 778kđể nghỉ.YtvG MYtvGình c778khúng 8d7Yin hằ8d7Yn x8zPnuống tuYtvGyết 8d7Ytrông 8d7Yrõ rànYtvGg YtvGnhư ch778kúng mớ8d7Yi nằm 8zPntrước đó778k mộtYtvG chút8d7Y. Mộ8zPnt 9vg9con sói8d7Y đã8zPn bị8d7Y c8zPnon vậtYtvG điên9vg9 cuồn8zPng ki8zPna húYtvGc trúng8d7Y vYtvGà dẫm8zPn lên c8zPnho đến8zPn YtvGchết. Một8d7Y YtvGvài cái8zPn xYtvGương 8zPnnhẵn nhụi8d7Y chứngYtvG tỏ9vg9 đi778kều đó. 

MộtYtvG l778kần nữa9vg9 họYtvG lại778k ng8d7Yưng bướcYtvG ở9vg9 ch8d7Yỗ dừng9vg9 l8d7Yại thứ8d7Y nhì9vg9. T9vg9ại đ9vg9ây YtvGcon vậtYtvG t778ko YtvGlớn đã chiến8d7Y đấuYtvG một778k cá778kch tu8zPnyệt vọn8zPng. Nó9vg9 đã9vg9 bị9vg9 vậ8d7Yt 8d7Yngã haYtvGi l9vg9ần, nh8d7Yư n9vg9hững v8zPnết trên tu8zPnyết cYtvGho họ8d7Y thấy,8d7Y vàYtvG 9vg9hai 8d7Ylần n9vg9ó đã8d7Y đán9vg9h taYtvGn 8d7Yđược những9vg9 co8zPnn só8zPni 8zPnhung h778kăng, rồi gư8d7Yợng đứYtvGng lên.YtvG Nó8d7Y đã9vg9 hoànYtvG tYtvGất n8d7Yhiệm 8d7Yvụ YtvGtừ lâu8zPn, 778knhưng v778kẫn còn778k thiết8zPn YtvGtha với cuộc778k sống8d7Y. Zing-YtvGha nói9vg9 9vg9rằng 778kmột YtvGcon hư8zPnơu r9vg9ừng đ8d7Yã gục778k ng8zPnã YtvGmà cò8d7Yn đứ8d7Yng YtvGlên được9vg9 thì t8zPnhật 8d7Ylà lạ,8zPn như8d7Yng rõ9vg9 8zPnràng co778kn nàyYtvG đ9vg9ã đứng8d7Y lên8d7Y đư778kợc. Ng9vg9he h9vg9ọ kể9vg9 lạYtvGi chuyện này778k c9vg9hắc lã8d7Yo phYtvGù th9vg9ủy sẽYtvG 778knhìn thấ778ky YtvGnhững tri8zPnệu 9vg9chứng v9vg9à đi8zPnềm kYtvGỳ lạ. 

Đ8d7Yi nữa778k, h9vg9ọ t8zPnới ch9vg9ỗ c8zPnon hư8d7Yơu r778kừng t8d7Yrèo 778klên 778kbờ đểYtvG 8zPntoan thóat778k 778kvào rừng8d7Y cYtvGây. Nhưng9vg9 kẻ 9vg9thù của9vg9 n8zPnó đã8d7Y 8d7Ytừ p778khía sa778ku 8d7Ychồm tới,778k đ8zPnến nỗiYtvG n8d7Yó phải778k lùi8zPn lạiYtvG và8zPn ngã778k ngửaYtvG lên chúYtvGng, 9vg9đè l778kên YtvGhai coYtvGn 8d7Ysâu xuống778k 9vg9tuyết. Rõ9vg9 rà778kng YtvGlà sắ8zPnp đế8zPnn YtvGgiờ ph8d7Yút hạYtvG s8d7Yát, 9vg9vì những cYtvGon khácYtvG đã8zPn 778kbỏ mặ8zPnc YtvGhai co9vg9n k8zPnia lại8zPn 778kkhông đYtvGụng tới.9vg9 778kHọ điYtvG 8d7Yqua ha9vg9i chặn9vg9g dừng lại8d7Y nữa,8zPn hYtvGai c9vg9hỗ rất8zPn gầYtvGn 778knhau. BYtvGây giờ778k dấ9vg9u c778khân YtvGcó ph778ka m8d7Yàu 9vg9đỏ v8zPnà nhữn778kg vế8zPnt chân đều778k đặn778k của778k co8d7Yn vật8zPn 9vg9to lớ778kn tr8d7Yông 778kđã 8d7Yxiêu vẹo778k và8zPn YtvGngắn 9vg9hơn. ThếYtvG rồi9vg9 họ8d7Y YtvGnghe thấy nh9vg9ững t8zPniếng độngYtvG đầuYtvG tiênYtvG c8d7Yủa cuộc778k chiến9vg9 đấu9vg9 8zPn- 8d7Ykhông phải8d7Y n9vg9hững tiế8d7Yng tru 9vg9dài c8d7Yủa cu778kộc 8zPnsăn đuổi,8d7Y m9vg9à n9vg9hững tiến8d7Yg 778ksủa ngắn8zPn n778khát YtvGgừng b8d7Yáo h9vg9iệu một8d7Y trậ8zPnn xáp 8zPn lá 8d7Ycà v8zPnà tiếng778k 778krăng YtvGcắn v9vg9ào th778kịt. 8zPnBò ngượ778kc chiề9vg9u gió,8zPn Zing8zPn-ha nằmYtvG sát778k bụng 778kxuống tuy778kết, 8zPnvà cùnYtvGg vớ9vg9i hắn778k 8zPnlà Ko778kskoosh, ngư778kời m8zPnà 8zPnsau nà8d7Yy lYtvGàm 8zPnchúa tể8zPn dân 8zPntrong b8d7Yộ lạc9vg9. Ha8zPni người778k cùng9vg9 8zPngạt nhữngYtvG cà8zPnnh cây8zPn 8d7Ygỗ b8d7Yách lòa778k 8d7Yxòa v8d7Yà 8d7Ynhìn về778k phía trước.YtvG 8d7YHọ được8zPn ch778kứng kiến778k cản778kh cuối8zPn cùng. 

Giố9vg9ng 8d7Ynhư tấtYtvG cả9vg9 những8zPn cảmYtvG tưởng9vg9 c9vg9ủa YtvGthời YtvGtrẻ, 778kcảnh tư778kợng hãy8zPn còn778k r9vg9õ rệYtvGt trong9vg9 trí YtvGnhớ lão,8d7Y và8d7Y 778kcặp 8d7Ymắt 778kmờ củ8zPna lã778ko n9vg9hìn 9vg9cảnh c8zPnuối cùnYtvGg hiệYtvGn 8zPnra li778knh động9vg9 như tro9vg9ng thời9vg9 x9vg9a 9vg9xưa ấyYtvG. 8zPnKoskoosh ngạ9vg9c nhiê8d7Yn v9vg9ề điều9vg9 này;YtvG vìYtvG tro8zPnng nhYtvGững ng8zPnày theo sauYtvG, kh9vg9i YtvGlão lYtvGà người8d7Y lã8zPnnh 8zPnđạo và8d7Y đứngYtvG đầu778k hội778k đồng8d7Y bộ778k lạc,8zPn lão778k 9vg9đã thực8zPn hiện 8d7Ynhững th8d7Yành tYtvGích lớn8d7Y l8d7Yao và8zPn đã8d7Y l778kàm cYtvGho ngườiYtvG P9vg9elly luônYtvG miệng9vg9 nguyền8d7Y r9vg9ủa 9vg9tên lão, đó778k l8d7Yà chưa778k nóiYtvG t9vg9ới ngư8zPnời d8d7Ya trắ8zPnng 778kkỳ dị778k**** YtvGmà lão8d7Y đã778k giếtYtvG t8d7Yrong 8zPnmột cuộ9vg9c đấu công8zPn 9vg9khai, mYtvGỗi ngư8d7Yời mộ8zPnt co8zPnn 8d7Ydao cầ778km tay. 

778k Lão ngh8zPnĩ mộ778kt hồiYtvG lâu8d7Y 9vg9về thờiYtvG t8d7Yrai tr778kẻ của8d7Y lão,8zPn chYtvGo đYtvGến kYtvGhi n8d7Ygọn lửa778k tà778kn xuống v8d7Yà khYtvGi 9vg9cái lYtvGạnh cắYtvGt sâ8d7Yu 8zPnhơn v8d7Yào dYtvGa 9vg9lão. LầnYtvG này8zPn lã8zPno 778ktiếp thê9vg9m ha778ki tha8d7Ynh củi8d7Y vào n8zPngọn 8zPnlửa v9vg9à đo9vg9 lạiYtvG x9vg9em cuộc9vg9 sốYtvGng YtvGcủa l8d7Yão cò778kn đưYtvGợc 8zPnbao lâ8d7Yu với778k những778k th8d7Yanh còn l8d7Yại. Nếu778k Sitcum-778kto-ha chịuYtvG n778khớ lời9vg9 ông8zPn ngọaiYtvG của778k nóYtvG và8zPn nh778kặt ômYtvG củi9vg9 lớn778k hơnYtvG, thì YtvGnhững giờ8zPn sống9vg9 c8zPnủa lYtvGão sẽYtvG d9vg9ài hơnYtvG. T778khật l8d7Yà mộ8d7Yt chu778kyện YtvGdễ d8zPnàng. Nhưn8d7Yg nYtvGó YtvGvẫn là8d7Y một 778kđứa 778kbé vô8d7Y tâm8zPn. NYtvGó kh9vg9ông nghĩ8d7Y gì778k đến8zPn người8d7Y ti8zPnền YtvGbối 778ktừ k8zPnhi Hải9vg9 9vg9Ly, c8zPnháu nộ8zPni Zing-ha, 8d7Ybắt đ778kầu đ9vg9ể m8zPnắt tớ8zPni nóYtvG. C778khà, đi9vg9ều đóYtvG có9vg9 gì778k qua778kn t8zPnrọng? 778kLúc cYtvGòn trẻ tYtvGrung, l9vg9ão đã9vg9 ch8zPnẳng hàn8d7Yh đYtvGộng 778knhư thế778k 778klà gì?YtvG 9vg9Có mộtYtvG 8d7Ylúc lYtvGão đ778kã lắn8d7Yg ngh8d7Ye tron778kg im lặn8d7Yg. CóYtvG thể8d7Y co8d7Yn t778krai l9vg9ão 8zPnđã mềm778k lòng778k, v8d7Yà n8d7Yó 9vg9cùng đà9vg9n ch8zPnó quYtvGay lạiYtvG 778kđể đưa 9vg9cha giYtvGà củ8d7Ya nó8d7Y cùn8d7Yg với778k b9vg9ộ 8d7Ylạc tớ778ki chỗ778k nYtvGhiều h8d7Yươu n8d7Yai YtvGbéo mập. 

Lão dỏng9vg9 taYtvGi nghYtvGe n9vg9góng, 8d7Ytrí ó8zPnc đ8d7Yang bốiYtvG rốiYtvG của9vg9 lão8zPn lắngYtvG đi778k 8d7Ytrong chốYtvGc l778kát. Không 8d7Ymột tiến8d7Yg đ8d7Yộng nhẹ.778k KhônYtvGg c8zPnó YtvGgì cảYtvG. MộtYtvG mình9vg9 l8d7Yão thởYtvG p8zPnhì 8d7Yphào giYtvGữa cảnhYtvG êm l8zPnặng h778koang 8zPnvu. Thật8d7Y l778kà 9vg9cô độc.778k I778km ngh8d7Ye! 8zPnCái gì8zPn đ8zPnó? 778kLão 778krùng mình778k. Tiếng8d7Y rống dàYtvGi q9vg9uen tYtvGhuộc ph9vg9á vỡ9vg9 kh778koảng YtvGkhông, 8d7Yvà YtvGnó ở8d7Y ngYtvGay 9vg9kế bênYtvG. T778khế rồi,8zPn tr778kong cặ8d7Yp mắ9vg9t tối s8d7Yầm c8zPnủa l9vg9ão hiệ778kn lên9vg9 hì8zPnnh 778kảnh co9vg9n hươu8zPn rừ778kng 9vg9- co8zPnn hươu778k rừYtvGng g9vg9ià nu9vg9a YtvG- sườn bị8d7Y cắnYtvG n9vg9át 8d7Yvà ha8zPni b9vg9ên hông8zPn ròngYtvG má8zPnu, cáiYtvG 9vg9bờm bị9vg9 xâu8zPn x9vg9é, và8d7Y YtvGcặp sừng8d7Y nhiềYtvGu gạc c9vg9úi 778ksát xuống778k đ9vg9ất cò8d7Yn cố8d7Y 8d7Yhúc YtvGcho tớ8zPni cùng.YtvG 8zPnLão t8d7Yhấy 8zPnnhững 9vg9hình 8d7Ythù 9vg9màu xáYtvGm 778kvụt qua vụtYtvG lYtvGại, nYtvGhững cYtvGặp 9vg9mắt lo9vg9ng lanYtvGh, những9vg9 cá8zPni lưỡi778k t8d7Yhè lYtvGè, nhữnYtvGg YtvGhàm răng nh8zPnọn hoắt778k l8zPnòng ròn778kg nư8zPnớc dãi.778k LãYtvGo YtvGthấy cá8zPni YtvGvòng t9vg9ròn xáp778k gầ8zPnn lạiYtvG c8zPnho đếnYtvG kYtvGhi chỉ cò778kn l778kà 8d7Ymột ch8d7Yấm đ8zPnen g778kiữa đá8d7Ym tuyế9vg9t 8d7Ybị d8zPnày xéo. 

8d7Y Một YtvGcái 9vg9mõm lạ9vg9nh 778kchạm vào9vg9 má778k 8d7Ylão 778klàm đầu778k óc8zPn 8zPnlão qua9vg9y vềYtvG hi8zPnện t8d7Yại. 778kTay lYtvGão đưa9vg9 vội vàoYtvG 8d7Yđống lửa8zPn r8zPnút r778ka mộ9vg9t YtvGthanh củi8zPn đa9vg9ng cháy8zPn. YtvGBàng hoYtvGàng 778kmột lát778k v8zPnì 778kcái sợ truYtvGyền th778kống đ9vg9ối vớYtvGi 8zPnlòai YtvGngười, c8d7Yon vậ9vg9t kYtvGia lùi9vg9 lạiYtvG, hú9vg9 lê9vg9n mYtvGột tiếngYtvG dài778k để gọYtvGi đồng8d7Y bọn;778k 8zPnnhững c8zPnon n8d7Yày trả8d7Y lời9vg9 n9vg9gay, 8d7Ycho đếnYtvG k778khi một8d7Y vòng8d7Y 9vg9những c9vg9on vật đầuYtvG xá8d7Ym, miệng778k rớt778k rãi778k, qu9vg9ây q8zPnuần x778kung quan778kh. L9vg9ão lắng8d7Y n9vg9ghe những8zPn tiến8d7Yg gầm8zPn gừ ti8d7Yến lạ8zPni gần;778k nhữ8d7Yng coYtvGn vYtvGật thở778k hổ8zPnn YtvGhển khô778kng chịuYtvG tả8zPnn YtvGđi. B8d7Yây YtvGgiờ một9vg9 778kcon đưa ngực8zPn rYtvGa phía9vg9 trướ8zPnc, YtvGrồi lết9vg9 mì9vg9nh tới8zPn g9vg9ần, đến9vg9 co9vg9n thứYtvG h8zPnai, rồ778ki đến9vg9 co778kn thứ9vg9 ba, như9vg9ng khôYtvGng co9vg9n nà778ko l8zPnùi l8zPnại 778kcả. Lão9vg9 8d7Ycòn b8zPnấu 9vg9víu 9vg9lấy 8d7Ycuộc đờ8zPni lYtvGàm gì?8zPn YtvGLão tự 8d7Yhỏi, rồi8d7Y bYtvGỏ than9vg9h củ8zPni đYtvGang chá778ky x8zPnuống tuyYtvGết. Than778kh củi8d7Y lYtvGèo 8d7Yxèo tắ9vg9t ngấm.9vg9 CYtvGái vòng tr8zPnòn g8d7Yầm gYtvGừ một8d7Y c8d7Yách 8zPnbồn chYtvGồn n8d7Yhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?