You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: TSDC9899Fhe dCiq5pWaLaw odCiq5pWaf Life

Lão Koskoosh chămD93j chúSDC9899F nghD93je SDC9899Fhau háD93ju. dCiq5pWaTuy mD93jắt lãoSDC9899F đãSDC9899F mờD93j từdCiq5pWa lâuD93j, ndCiq5pWahưng SDC9899Ftai lãD93jo còn tSDC9899Fhính lắm,SDC9899F vàSDC9899F mD93jột tiếngD93j độngdCiq5pWa khẽdCiq5pWa cũnD93jg thấuSDC9899F SDC9899Ftới cSDC9899Fái trídCiq5pWa thdCiq5pWaông mD93jinh sD93juy kédCiq5pWam vẫndCiq5pWa còn nằdCiq5pWam saD93ju vầngD93j trD93ján khôdCiq5pWa héoD93j, SDC9899Fnhưng kdCiq5pWahông cònSDC9899F đểD93j ýdCiq5pWa đếnD93j việcSDC9899F đờiSDC9899F nữadCiq5pWa. À!dCiq5pWa ĐD93jó là Sitcum-dCiq5pWato-ha đadCiq5pWang SDC9899Fthe tD93jhé nSDC9899Fguyền SDC9899Frủa đàndCiq5pWa SDC9899Fchó màSDC9899F nànD93jg đánD93jh đậSDC9899Fp D93jvà vỗdCiq5pWa vềdCiq5pWa đểSDC9899F buộdCiq5pWac vào dâydCiq5pWa cương.dCiq5pWa D93jSitcum-to-ha làdCiq5pWa chSDC9899Fáu ngSDC9899Fọai SDC9899Flão. D93jNhưng nD93jàng quSDC9899Fá D93jbận nêD93jn chẳng thèSDC9899Fm nghĩSDC9899F dCiq5pWatới ônD93jg ngọSDC9899Fai SDC9899Fgià ndCiq5pWaua ngồiD93j trdCiq5pWaơ trSDC9899Fọi trSDC9899Fên tuyD93jết, D93jtuyệt vọndCiq5pWag vàdCiq5pWa ySDC9899Fếu đuối. PhảD93ji nhổSDC9899F tSDC9899Frại cD93jho D93jxong. D93jCon đườngdCiq5pWa dàSDC9899Fi đD93jang chờD93j đợSDC9899Fi troSDC9899Fng kdCiq5pWahi nhữngdCiq5pWa đoạn D93j ngày ngD93jắn ngủiSDC9899F khôdCiq5pWang dCiq5pWachịu chậmdCiq5pWa lại.D93j CuộcSDC9899F SDC9899Fsống vàSDC9899F nhD93jững bD93jổn phdCiq5pWaận cD93jủa cudCiq5pWaộc sống chứD93j khôngdCiq5pWa phảiD93j củSDC9899Fa cáSDC9899Fi chếSDC9899Ft, giụcSDC9899F gSDC9899Fiã SDC9899Fnàng. dCiq5pWaMà bâySDC9899F giờdCiq5pWa ldCiq5pWaão gSDC9899Fần D93jvới cáD93ji chếtSDC9899F lắm rồi. 

ÝSDC9899F SDC9899Fnghĩ đóD93j SDC9899Flàm D93jlão giàSDC9899F hoảD93jng hốtSDC9899F tronD93jg D93jmột lúc.SDC9899F dCiq5pWaLão dCiq5pWađưa SDC9899Fbàn taD93jy D93jtê ldCiq5pWaiệt rdCiq5pWaun rẩy sờSDC9899F soạndCiq5pWag đốngSDC9899F củdCiq5pWai kSDC9899Fhô nhỏdCiq5pWa D93jbé dCiq5pWabên cạdCiq5pWanh lãSDC9899Fo. ChSDC9899Fắc chắnSDC9899F D93jlà đốSDC9899Fng D93jcủi nằmD93j đódCiq5pWa, bàn taydCiq5pWa lãSDC9899Fo dCiq5pWalại rụtD93j vdCiq5pWaề vàSDC9899F ndCiq5pWaằm ẩnD93j dướdCiq5pWai nhSDC9899Fững tấmSDC9899F dCiq5pWada SDC9899Fthú ráchD93j rưSDC9899Fới bSDC9899Fẩn thD93jỉu, vàSDC9899F lão lạiD93j chdCiq5pWaăm SDC9899Fchú ngSDC9899Fhe ngónSDC9899Fg. TdCiq5pWaiếng sộtSDC9899F sọaSDC9899Ft dCiq5pWacủa nhdCiq5pWaững tấdCiq5pWam D93jda cSDC9899Fho ldCiq5pWaão bidCiq5pWaết rằnSDC9899Fg căndCiq5pWa lều bằnD93jg dSDC9899Fa hưdCiq5pWaơu củaSDC9899F vSDC9899Fiên chúaD93j bộdCiq5pWa lạcSDC9899F đSDC9899Fã đượcSDC9899F ddCiq5pWaỡ SDC9899Fxuống vSDC9899Fà đandCiq5pWag đượcD93j SDC9899Fnén gọnD93j lạidCiq5pWa cho dễD93j madCiq5pWang đSDC9899Fi. VdCiq5pWaiên chúdCiq5pWaa tểdCiq5pWa làdCiq5pWa codCiq5pWan lãD93jo, hắnD93j cSDC9899Fao lớn,dCiq5pWa ldCiq5pWaực lưỡng,dCiq5pWa cầmSDC9899F đD93jầu bD93jộ SDC9899Flạc vàdCiq5pWa là mộtdCiq5pWa tdCiq5pWaay dCiq5pWathiện xạD93j. TdCiq5pWarong khdCiq5pWai phụdCiq5pWa nữD93j vdCiq5pWaất vảD93j D93jlo liệdCiq5pWau hànD93jh D93jtrang cSDC9899Fủa dCiq5pWatrại, giọng SDC9899F hắn vSDC9899Fang lêndCiq5pWa, qdCiq5pWauở dCiq5pWatrách dCiq5pWahọ D93jchậm dCiq5pWachạp. LãodCiq5pWa KodCiq5pWaskoosh lằngD93j tSDC9899Fai. ĐâySDC9899F D93jlà lầnSDC9899F cSDC9899Fuối cùng lãoSDC9899F D93jcòn ngSDC9899Fhe giọngSDC9899F đódCiq5pWa. TúpSDC9899F lềuD93j củaD93j GeehdCiq5pWaow đãSDC9899F dỡSDC9899F rSDC9899Fồi! VàSDC9899F nhD93jà củaSDC9899F TuD93jsken cũng dCiq5pWadỡ rồiD93j! Bảy,SDC9899F tdCiq5pWaám, chdCiq5pWaín; chỉSDC9899F cònSDC9899F lD93jều củadCiq5pWa lD93jão phSDC9899Fù thSDC9899Fủy D93jcòn đD93jứng mSDC9899Fà thôi. KD93jìa! BâdCiq5pWay giSDC9899Fờ họD93j dỡD93j dCiq5pWađến tD93júp lềuSDC9899F đóD93j rồi.dCiq5pWa LãSDC9899Fo ngdCiq5pWahe SDC9899Fthấy SDC9899Ftiếng lD93jão phùdCiq5pWa thSDC9899Fủy cằndCiq5pWa nhằn D93jtrong khSDC9899Fi hắndCiq5pWa xếpdCiq5pWa D93jlều lêD93jn xD93je trượtSDC9899F tudCiq5pWayết. MộSDC9899Ft đứaSDC9899F nhỏSDC9899F D93jlè nD93jhè kD93jhóc vàSDC9899F một thiD93jếu dCiq5pWaphụ cấtD93j tiD93jếng hátdCiq5pWa rD93ju trầmSDC9899F tdCiq5pWarầm troD93jng họnD93jg đSDC9899Fể SDC9899Fdỗ SDC9899Fdành nSDC9899Fó. LdCiq5pWaão giàD93j nghĩ, thằngD93j KD93joo-tee, mộtSDC9899F đứaD93j bdCiq5pWaé hdCiq5pWaay quấyD93j nSDC9899Fhư vậD93jy D93jlà dCiq5pWavì SDC9899Fnó khônSDC9899Fg đượcdCiq5pWa khoẻD93j lắm.SDC9899F CódCiq5pWa lẽSDC9899F nó cũnD93jg chẳdCiq5pWang sdCiq5pWaống đượcD93j badCiq5pWao ldCiq5pWaâu nữa,SDC9899F ngườidCiq5pWa tdCiq5pWaa sẽSDC9899F đốtSDC9899F lửaSDC9899F đểD93j khoétdCiq5pWa mộtdCiq5pWa cáiSDC9899F hSDC9899Fố trong tuyếtSDC9899F vSDC9899Fà xdCiq5pWaếp đD93já lSDC9899Fên tSDC9899Frên đểdCiq5pWa giSDC9899Fữ chdCiq5pWao SDC9899Fchó sóiSDC9899F D93jkhỏi bớiD93j xácD93j rdCiq5pWaa. CdCiq5pWahà, chuyện D93j ấy cóD93j gìdCiq5pWa lSDC9899Fà quD93jan hệ.SDC9899F NhiềuSDC9899F lắmSDC9899F thD93jì nóSDC9899F cũD93jng cSDC9899Fhỉ sốngdCiq5pWa đSDC9899Fược íSDC9899Ft năD93jm SDC9899Fnữa, mdCiq5pWaà bữadCiq5pWa đói SDC9899Fbữa nodCiq5pWa. VàSDC9899F rốtD93j cSDC9899Fuộc TửdCiq5pWa ThầndCiq5pWa dCiq5pWađã chựD93jc sẵD93jn, lD93juôn dCiq5pWaluôn đódCiq5pWai vdCiq5pWaà dCiq5pWađói hSDC9899Fơn adCiq5pWai hết,SDC9899F sẽ danSDC9899Fg D93jtay D93jđón đợi. 

Tiếng dCiq5pWagì SDC9899Fđó? SDC9899FÀ, SDC9899Fmọi ndCiq5pWagười đaD93jng budCiq5pWaộc xSDC9899Fe dCiq5pWavà D93jgióng ddCiq5pWaây cươdCiq5pWang. LãD93jo D93jlắng ngdCiq5pWahe vìSDC9899F lãoD93j sẽ cSDC9899Fhẳng cSDC9899Fòn SDC9899Fbao giSDC9899Fờ đD93jược ngdCiq5pWahe nữD93ja. TiSDC9899Fếng roD93ji vdCiq5pWaun vútdCiq5pWa D93jgiáng SDC9899Fxuống D93jgiữa đSDC9899Fàn chó. SDC9899FHãy D93jlắng nghdCiq5pWae chSDC9899Fúng rítSDC9899F! CdCiq5pWahúng ghéD93jt dCiq5pWacông vdCiq5pWaiệc nặngD93j nD93jhọc SDC9899Fvà nhữndCiq5pWag D93jđoạn đườngdCiq5pWa dài SDC9899F biết baSDC9899Fo! LSDC9899Fần luợD93jt, xdCiq5pWae trdCiq5pWaượt tuydCiq5pWaết chuyểnD93j đD93jộng chậmdCiq5pWa chạpdCiq5pWa đểD93j rSDC9899Fồi biếnSDC9899F dSDC9899Fần trong SDC9899F im SDC9899Flặng. SDC9899FChúng đãSDC9899F D93jđi hết.SDC9899F ChúndCiq5pWag đSDC9899Fã khuấtSDC9899F khỏSDC9899Fi đờidCiq5pWa lãSDC9899Fo, vàD93j lãoD93j đứdCiq5pWang cdCiq5pWaô đơnSDC9899F trước SDC9899Fgiờ phútSDC9899F D93jcay đD93jắng cuD93jối D93jcùng củdCiq5pWaa cudCiq5pWaộc đời.dCiq5pWa KhdCiq5pWaông. TuydCiq5pWaết dCiq5pWalạo SDC9899Fxạo dSDC9899Fưới đôiD93j giày da,dCiq5pWa mộD93jt ngườD93ji đứngD93j bêdCiq5pWan lãoD93j, mộtSDC9899F bànSDC9899F tSDC9899Fay nhD93jẹ nhàndCiq5pWag D93jđặt dCiq5pWalên đầSDC9899Fu lãodCiq5pWa. CD93jon D93jlão quả tD93jhực tửdCiq5pWa tếdCiq5pWa lSDC9899Fắm dCiq5pWamới đốiD93j xửdCiq5pWa ndCiq5pWahư dCiq5pWathế. LdCiq5pWaão SDC9899Fnhớ lSDC9899Fại nhữngdCiq5pWa ônSDC9899Fg lãoD93j kdCiq5pWahác mD93jà cdCiq5pWaon tD93jrai không chịudCiq5pWa đSDC9899Fợi D93jnán lạiSDC9899F D93jsau khSDC9899Fi bộD93j dCiq5pWalạc đdCiq5pWaã đD93ji hếdCiq5pWat. NhưSDC9899Fng cdCiq5pWaon tdCiq5pWarai lãSDC9899Fo đãdCiq5pWa ởdCiq5pWa lại. LãD93jo SDC9899Fthả hồdCiq5pWan vdCiq5pWaề quádCiq5pWa kD93jhứ, cSDC9899Fho đếnD93j dCiq5pWakhi D93jtiếng củaSDC9899F dCiq5pWachàng trSDC9899Fai trSDC9899Fẻ lôidCiq5pWa kéSDC9899Fo D93jlão SDC9899Ftrở về hiệnSDC9899F tại. 

"ChD93ja thấydCiq5pWa bằnSDC9899Fg lòndCiq5pWag chD93jứ?" ChSDC9899Fàng hỏi. 

LãodCiq5pWa dCiq5pWatrả lSDC9899Fời: "CD93jha SDC9899Fbằng lòng!" 

"Bên cdCiq5pWaạnh cdCiq5pWaha códCiq5pWa củiD93j SDC9899Fđó," chàngSDC9899F traSDC9899Fi nóidCiq5pWa tiếpdCiq5pWa, "vàSDC9899F lửD93ja cháy mSDC9899Fạnh. BudCiq5pWaổi sáSDC9899Fng trờiSDC9899F dCiq5pWau áSDC9899Fm SDC9899Fvà đãdCiq5pWa bD93jớt lạnhSDC9899F rồSDC9899Fi. TuyếtdCiq5pWa sắpSDC9899F rơiD93j. dCiq5pWaNgay bâSDC9899Fy giờD93j tuyết cũngdCiq5pWa đD93jang rơSDC9899Fi rồi." 

"PhảidCiq5pWa, ngadCiq5pWay lúD93jc dCiq5pWanày tuyD93jết đD93jang rơi!" 

"SDC9899FCác nSDC9899Fgười tronD93jg bdCiq5pWaộ lạcD93j vộiSDC9899F lắm.SDC9899F HàndCiq5pWah ldCiq5pWaý củdCiq5pWaa hSDC9899Fọ ndCiq5pWaặng SDC9899Fnề SDC9899Fmà bSDC9899Fụng họD93j lạiD93j lép D93j xẹp vD93jì thiếuSDC9899F ăSDC9899Fn. dCiq5pWaĐường SDC9899Fdài SDC9899Fnên họSDC9899F phảdCiq5pWai điD93j dCiq5pWacho mdCiq5pWaau. ThôSDC9899Fi cdCiq5pWaon đSDC9899Fi đây.D93j SDC9899FCha bằng lD93jòng chứ?" 

"Bằng lòdCiq5pWang. SDC9899FCha nhdCiq5pWaư SDC9899Fchiếc láD93j năD93jm ngóD93jai cònD93j sótSDC9899F lạSDC9899Fi, dínhD93j D93jvất vưởngdCiq5pWa một SDC9899F chút SDC9899Fở cuốSDC9899Fng. LSDC9899Fàn giódCiq5pWa đầuD93j tiêD93jn thổidCiq5pWa làdCiq5pWa SDC9899Fcha rD93jụng. TD93jiếng củadCiq5pWa cSDC9899Fha giốngSDC9899F nhưdCiq5pWa tiếng mộtD93j bSDC9899Fà ldCiq5pWaão. dCiq5pWaMắt dCiq5pWacha kD93jhông cònD93j dSDC9899Fẫn đdCiq5pWaường SDC9899Fcho cSDC9899Fhân D93jcha đD93ji, chdCiq5pWaân dCiq5pWacha nặndCiq5pWag dCiq5pWanề, người cdCiq5pWaha mD93jệt mỏSDC9899Fi, chD93ja bằnD93jg lòng." 

D93jLão cD93júi đầuSDC9899F dCiq5pWamãn nguyệndCiq5pWa SDC9899Fcho đếnSDC9899F khdCiq5pWai tiếngdCiq5pWa tD93juyết lạD93jo D93jxạo biếnSDC9899F hSDC9899Fết tD93jrong khD93jông gian, vàSDC9899F lãD93jo biếtD93j rằngD93j coD93jn D93jlão đãD93j đidCiq5pWa D93jxa SDC9899Fkhông còndCiq5pWa gSDC9899Fọi lạiD93j dCiq5pWađược nữa.dCiq5pWa SDC9899FTay lãD93jo vộSDC9899Fi vàng qudCiq5pWaờ quSDC9899Fạng SDC9899Fsờ D93jđống củD93ji. ChỉSDC9899F còndCiq5pWa đD93jống cSDC9899Fủi ndCiq5pWaày đứSDC9899Fng gidCiq5pWaữa lãSDC9899Fo vdCiq5pWaà D93jcõi vĩnhSDC9899F cửu đangSDC9899F hádCiq5pWa miệngD93j chờSDC9899F đónD93j SDC9899Flão. NhưdCiq5pWa vdCiq5pWaậy làSDC9899F đdCiq5pWaời lãoD93j cSDC9899Fhỉ D93jcòn đodCiq5pWa bằngD93j mộtSDC9899F D93jmớ củidCiq5pWa. Lần lượtSDC9899F từnSDC9899Fg SDC9899Fthanh D93jcủi mộtSDC9899F sẽSDC9899F dCiq5pWatiếp thêmD93j vàodCiq5pWa ngọdCiq5pWan SDC9899Flửa, D93jvà dCiq5pWacứ nSDC9899Fhư thế,D93j thầSDC9899Fn chdCiq5pWaết sẽ lầnSDC9899F từndCiq5pWag bưdCiq5pWaớc tidCiq5pWaến tớiSDC9899F lãD93jo. KSDC9899Fhi thanD93jh củiD93j cuD93jối cùSDC9899Fng D93jđã D93jcháy hết,SDC9899F sưdCiq5pWaơng tuyết ldCiq5pWaạnh lẽdCiq5pWao sD93jẽ tD93jrở dCiq5pWanên SDC9899Fkhốc liệt.SDC9899F D93jHai chD93jân lãD93jo sẽdCiq5pWa chD93jịu khuấtSDC9899F phụD93jc trước,dCiq5pWa rồiSDC9899F đếndCiq5pWa hai tD93jay D93jlão, vdCiq5pWaà SDC9899Fsự têdCiq5pWa dCiq5pWacứng sẽSDC9899F dầnSDC9899F dSDC9899Fần chuyểnSDC9899F tD93jừ ngòaiD93j vD93jào đếndCiq5pWa gdCiq5pWaiữa cD93jơ thểSDC9899F lão. ĐầuSDC9899F lãD93jo sẽSDC9899F D93jgục vềdCiq5pWa pSDC9899Fhía trước,SDC9899F tỳSDC9899F dCiq5pWavào dCiq5pWahai SDC9899Fđầu gối,dCiq5pWa vàdCiq5pWa ldCiq5pWaão dCiq5pWasẽ nghỉD93j giấcSDC9899F ngàSDC9899Fn D93jthu, thật lSDC9899Fà dễD93j dàng.SDC9899F NgD93jười đờiSDC9899F adCiq5pWai cũndCiq5pWag chếtSDC9899F SDC9899Fmột lần. 

LãSDC9899Fo khônD93jg thSDC9899Fan vãnSDC9899F. dCiq5pWaĐó làdCiq5pWa lềSDC9899F lốiD93j D93jcủa kSDC9899Fiếp sốndCiq5pWag SDC9899Fmà, SDC9899Fcó gD93jì D93jbất côD93jng SDC9899Fđâu? LãoD93j ra đờiSDC9899F gdCiq5pWaần vớidCiq5pWa đD93jất, lãD93jo đD93jã sốnD93jg gdCiq5pWaần vớiSDC9899F đất,dCiq5pWa vàSDC9899F dCiq5pWaluật SDC9899Flệ dCiq5pWaphát nguyêndCiq5pWa D93jở đódCiq5pWa dCiq5pWakhông có dCiq5pWa gì dCiq5pWamới SDC9899Flạ đốiD93j vdCiq5pWaới lão.dCiq5pWa ĐD93jó SDC9899Flà dCiq5pWaluật lệdCiq5pWa đốiD93j vớD93ji tấtSDC9899F cảdCiq5pWa mọiSDC9899F thdCiq5pWaể xác.SDC9899F TD93jạo D93jhóa không nươdCiq5pWang D93jtay vSDC9899Fới thdCiq5pWaể xác.SDC9899F TạSDC9899Fo hóadCiq5pWa kSDC9899Fhông hềD93j chúSDC9899F SDC9899Fý D93jtới cáiD93j vdCiq5pWaật cụSDC9899F SDC9899Fthể màdCiq5pWa ngD93jười ta mệD93jnh dSDC9899Fanh D93jlà cádCiq5pWa nhândCiq5pWa. TạSDC9899Fo SDC9899Fhóa chỉdCiq5pWa dCiq5pWachú D93jý tớiSDC9899F D93jchủng lọai,dCiq5pWa tSDC9899Fới SDC9899Fnòi giốnD93jg. ĐD93jó là SDC9899F điều trừdCiq5pWau tượngSDC9899F dCiq5pWasâu xdCiq5pWaa nhấD93jt mD93jà đầuSDC9899F óD93jc maSDC9899Fn rợD93j củadCiq5pWa lD93jão KoskoD93josh códCiq5pWa thểdCiq5pWa hiểudCiq5pWa đưSDC9899Fợc, nhưng lãSDC9899Fo hiểuSDC9899F mộSDC9899Ft cádCiq5pWach dCiq5pWathấu đáoD93j. SDC9899FLão đD93jã D93jtrông thấySDC9899F nóSDC9899F tSDC9899Fhể hiệD93jn trodCiq5pWang D93jmọi cuộc sốnD93jg. NSDC9899Fhựa D93jcây tràSDC9899Fn ứa,D93j màudCiq5pWa xadCiq5pWanh rờnD93j củaD93j mầmSDC9899F lD93jiễu, SDC9899Flá vàSDC9899Fng rdCiq5pWaụng SDC9899F- chỉSDC9899F dCiq5pWamột sự kiệndCiq5pWa nàySDC9899F cũngSDC9899F đủD93j đểdCiq5pWa diễnSDC9899F tảD93j tấD93jt cSDC9899Fả lịcSDC9899Fh dCiq5pWasử. SDC9899FNhưng D93jtạo hóaD93j đD93jều đặtdCiq5pWa D93jcho cádCiq5pWa nhdCiq5pWaân một nhiệmdCiq5pWa vD93jụ. NếudCiq5pWa hắndCiq5pWa dCiq5pWakhông làD93jm trD93jòn nhiệmSDC9899F D93jvụ đóD93j, hắnD93j sẽSDC9899F chết.dCiq5pWa D93jMà SDC9899Fnếu làmdCiq5pWa tròn nhdCiq5pWaiệm vụdCiq5pWa đóSDC9899F, tD93jhì cũdCiq5pWang vậdCiq5pWay, hắndCiq5pWa vẫndCiq5pWa phảidCiq5pWa SDC9899Fchết. TạoD93j D93jhóa khôngSDC9899F hềD93j quaSDC9899Fn tâm,SDC9899F cóD93j rất nhiềuSDC9899F ngưdCiq5pWaời D93jđã tSDC9899Fuân dCiq5pWachịu vD93jà cSDC9899Fhính sựSDC9899F D93jtuân cSDC9899Fhịu, dCiq5pWa- chứdCiq5pWa D93jkhông phảdCiq5pWai ngưSDC9899Fời tuân chịudCiq5pWa SDC9899F- mớD93ji sốD93jng vSDC9899Fà dCiq5pWasống SDC9899Fmãi mãiD93j. BộD93j lạD93jc dCiq5pWacủa D93jKoskoosh dCiq5pWađã cóD93j tdCiq5pWaừ ldCiq5pWaâu đờdCiq5pWai lắmdCiq5pWa rồidCiq5pWa. Những ôngSDC9899F gdCiq5pWaià màSDC9899F lSDC9899Fão bdCiq5pWaiết D93jkhi dCiq5pWacòn làdCiq5pWa mdCiq5pWaột đứD93ja trẻ,D93j SDC9899Fđã biếtSDC9899F nhữnD93jg ônD93jg giSDC9899Fà khác dCiq5pWa sinh trưdCiq5pWaớc họD93j. NhSDC9899Fư vậy,D93j sdCiq5pWaự tdCiq5pWahực SDC9899Flà bSDC9899Fộ lạdCiq5pWac đSDC9899Fã tồnSDC9899F dCiq5pWatại, SDC9899Fbộ D93jlạc SDC9899Flà tượngSDC9899F trưngdCiq5pWa choSDC9899F sự tuâSDC9899Fn chdCiq5pWaịu củSDC9899Fa tD93jất SDC9899Fcả nhSDC9899Fững ngườiD93j thuộcSDC9899F dCiq5pWabộ lạc,dCiq5pWa nhữnD93jg ngườiD93j đSDC9899Fã cSDC9899Fhìm sâSDC9899Fu trong quSDC9899Fá dCiq5pWakhứ vSDC9899Fà mồD93j D93jmả khôSDC9899Fng cSDC9899Fòn ndCiq5pWahớ đượcdCiq5pWa SDC9899Fở đâD93ju. HọdCiq5pWa khônD93jg đángD93j kSDC9899Fể, họdCiq5pWa làSDC9899F nhữSDC9899Fng gdCiq5pWaiai đoạn. HọdCiq5pWa dCiq5pWakhuất điSDC9899F ndCiq5pWahư nhữndCiq5pWag đáD93jm mâyD93j taSDC9899Fn D93jtrong mộD93jt chiềD93ju SDC9899Fmùa dCiq5pWaHạ. SDC9899FLão cũndCiq5pWag chỉdCiq5pWa là D93jmột dCiq5pWagiai đoSDC9899Fạn, vD93jà lãoD93j sẽD93j chếtD93j. TạD93jo hóD93ja khdCiq5pWaông đếmSDC9899F xỉaD93j. TạoSDC9899F SDC9899Fhóa chỉD93j đặtdCiq5pWa rD93ja mộdCiq5pWat nhiệm D93j vụ, SDC9899Fban rD93ja mSDC9899Fột luậtD93j SDC9899Flệ cSDC9899Fho kiếpSDC9899F sốSDC9899Fng. NdCiq5pWahiệm vụSDC9899F củD93ja cudCiq5pWaộc đờidCiq5pWa làSDC9899F vSDC9899Fĩnh truSDC9899Fyền nòi giốngdCiq5pWa, dCiq5pWavà luậdCiq5pWat lệD93j củaSDC9899F tạdCiq5pWao hóaD93j làdCiq5pWa chết.SDC9899F MộdCiq5pWat thD93jiếu nSDC9899Fữ làdCiq5pWa mộtdCiq5pWa sidCiq5pWanh vậtSDC9899F trD93jông đẹp mắdCiq5pWat, SDC9899Fngực căngD93j phồng,dCiq5pWa D93jthân D93jthể mạnhD93j mSDC9899Fẽ, D93jchân bSDC9899Fước dCiq5pWauyển chuyển,D93j cặSDC9899Fp mdCiq5pWaắt sáng trongSDC9899F. SDC9899FNhững nhiệdCiq5pWam vụSDC9899F củaD93j nàngdCiq5pWa đanD93jg chờD93j đợidCiq5pWa D93jnàng. TidCiq5pWaa sD93jáng trdCiq5pWaong mắtD93j nàdCiq5pWang bSDC9899Fừng lên, bướcdCiq5pWa châSDC9899Fn nàD93jng SDC9899Fnhanh nhẹD93jn hdCiq5pWaơn. LúcdCiq5pWa bạoSDC9899F ddCiq5pWaạn, dCiq5pWalúc bẽSDC9899Fn D93jlẽn đốdCiq5pWai vớiD93j dCiq5pWacác thadCiq5pWanh niên, ndCiq5pWaàng làSDC9899Fm chD93jo dCiq5pWahọ lâSDC9899Fy sựSDC9899F bồSDC9899Fn D93jchồn củdCiq5pWaa nàng.D93j NànD93jg càngdCiq5pWa ngàyD93j dCiq5pWacàng đẹpSDC9899F hdCiq5pWaơn cho đD93jến kdCiq5pWahi mộtSDC9899F chàSDC9899Fng dCiq5pWađi sănSDC9899F khônD93jg cdCiq5pWaòn dCiq5pWatự kD93jìm dCiq5pWahãm đdCiq5pWaược, đemdCiq5pWa nD93jàng vềSDC9899F lềudCiq5pWa củSDC9899Fa hắndCiq5pWa dCiq5pWađể lo việdCiq5pWac bếSDC9899Fp nước,dCiq5pWa ldCiq5pWaàm lụSDC9899Fng cD93jho hắnSDC9899F vàD93j đểD93j dCiq5pWalàm mẹD93j đànSDC9899F dCiq5pWacon củaD93j hD93jắn. D93jMột SDC9899Fkhi cD93jó con cD93jái, dCiq5pWanhững vSDC9899Fẻ duyêdCiq5pWan dángD93j rờiD93j bỏD93j nàngdCiq5pWa. ChâdCiq5pWan tD93jay nàSDC9899Fng chậmD93j chD93jạp vSDC9899Fà ngượdCiq5pWang nghịu,dCiq5pWa mắt nàngSDC9899F mdCiq5pWaờ đidCiq5pWa vD93jà chỉdCiq5pWa còdCiq5pWan ndCiq5pWahững đứaD93j trẻdCiq5pWa làdCiq5pWa thấD93jy sundCiq5pWag sướngSDC9899F kdCiq5pWahi kềdCiq5pWa bSDC9899Fên mD93já người đànSDC9899F bàdCiq5pWa SDC9899Fda đD93jỏ giàSDC9899F SDC9899Fnua bêD93jn ngọSDC9899Fn lửa.dCiq5pWa NhD93jiệm dCiq5pWavụ cD93jủa nD93jàng đãD93j SDC9899Fhoàn tấD93jt. ChỉSDC9899F mộtdCiq5pWa thời giandCiq5pWa D93jsau, khSDC9899Fi chSDC9899Fớm D93jcó nạndCiq5pWa dCiq5pWađói hoặcSDC9899F pdCiq5pWahải SDC9899Fđi dCiq5pWaxa, ndCiq5pWaàng sD93jẽ dCiq5pWabị dCiq5pWabỏ ldCiq5pWaại, giốSDC9899Fng SDC9899Fnhư lão đãSDC9899F bịD93j bỏD93j lD93jại, dCiq5pWagiữa SDC9899Fcảnh tudCiq5pWayết SDC9899Fphủ trSDC9899Fắng xóa,D93j vD93jới mộtSDC9899F dCiq5pWađống củSDC9899Fi nhỏSDC9899F. ĐóSDC9899F D93jlà luật lệ. 

SDC9899F Lão cẩSDC9899Fn thSDC9899Fận đặtSDC9899F mộtdCiq5pWa thadCiq5pWanh củidCiq5pWa lSDC9899Fên đốngSDC9899F lửD93ja vàSDC9899F tiếpSDC9899F SDC9899Ftục dCiq5pWasuy nghĩ.dCiq5pWa ĐódCiq5pWa làSDC9899F luậtdCiq5pWa lệ chungSDC9899F chD93jo tấSDC9899Ft cảdCiq5pWa mọSDC9899Fi vật,SDC9899F mọidCiq5pWa D93jnơi. MuỗdCiq5pWai biD93jến điSDC9899F hếtSDC9899F khD93ji giáD93j D93jđóng lầnD93j đSDC9899Fầu. Con sócD93j D93jnhỏ D93jcũng D93jbò dCiq5pWađi đểSDC9899F SDC9899Fchết ởSDC9899F mdCiq5pWaột nơidCiq5pWa xaD93j. KhSDC9899Fi nD93jăm thdCiq5pWaáng đãSDC9899F đèD93j nặdCiq5pWang lêSDC9899Fn coD93jn D93jthỏ, nó sẽD93j tdCiq5pWarở nD93jên chSDC9899Fậm chạp,SDC9899F nặnSDC9899Fg SDC9899Fnề SDC9899Fvà kSDC9899Fhông chạdCiq5pWay tSDC9899Fhóat đượcSDC9899F móndCiq5pWag vuốtSDC9899F dCiq5pWacủa kdCiq5pWaẻ thù nữa.SDC9899F dCiq5pWaCả gSDC9899Fấu tdCiq5pWao lớnSDC9899F cũngD93j trởdCiq5pWa thdCiq5pWaành vụngD93j D93jvề, mD93jù lòdCiq5pWaa SDC9899Fvà hdCiq5pWaay cáD93ju kỉSDC9899Fnh đểSDC9899F đếnD93j nSDC9899Fỗi sau cùngdCiq5pWa vàiD93j SDC9899Fcon chóSDC9899F cũnD93jg hD93jạ đượcD93j nódCiq5pWa. D93jLão nhớSDC9899F dCiq5pWalại cảSDC9899Fnh lãD93jo dCiq5pWabỏ cdCiq5pWaha lãSDC9899Fo SDC9899Fở lại dCiq5pWa phía SDC9899Fthượng ngạD93jn dCiq5pWasông KlondD93jike vàoSDC9899F dCiq5pWamùa ĐdCiq5pWaông, trướcdCiq5pWa dCiq5pWakhi vịdCiq5pWa mụcD93j sSDC9899Fư* D93jtới dCiq5pWavới nhữngSDC9899F cuốn sáSDC9899Fch kindCiq5pWah D93jvà cD93jhiếc hộpdCiq5pWa đựdCiq5pWang SDC9899Fthuốc D93jmen. ĐãSDC9899F nhiềuD93j lầD93jn lãD93jo KosSDC9899Fkoosh chép miệSDC9899Fng khdCiq5pWai dCiq5pWanghĩ tớD93ji cD93jái hộpSDC9899F đó,D93j mặcdCiq5pWa dầuD93j ngàyD93j nD93jay lSDC9899Fão khD93jông cdCiq5pWaòn nưD93jớc bọtdCiq5pWa đSDC9899Fể cdCiq5pWahép miệng nữa.D93j dCiq5pWaMôn thuD93jốc trừSDC9899F đaSDC9899Fu đớnSDC9899F thSDC9899Fật lD93jà D93jhay. NhSDC9899Fưng rD93jốt cuộcD93j ôSDC9899Fng mụcD93j sưD93j chỉD93j làm phidCiq5pWaền dCiq5pWacho dCiq5pWahọ vD93jì ôndCiq5pWag D93jta chẳnD93jg manD93jg lạdCiq5pWai chD93jút dCiq5pWathịt thSDC9899Fà nàSDC9899Fo SDC9899Fcho bdCiq5pWaộ lạdCiq5pWac SDC9899Fmà dCiq5pWaăn lại khD93joẻ, nêndCiq5pWa dCiq5pWacác D93jtay sănD93j lSDC9899Fên tD93jiếng cdCiq5pWaàu D93jnhàu. NhưnSDC9899Fg ôdCiq5pWang D93jta SDC9899Fchết vìdCiq5pWa dCiq5pWabệnh lạD93jnh phổiSDC9899F ở chỗD93j đườngD93j raD93jnh giớidCiq5pWa D93jgần SDC9899FMayo, dCiq5pWavà dCiq5pWasau đànSDC9899F D93jchó đdCiq5pWaã lấdCiq5pWay mSDC9899Fõm bD93jới ndCiq5pWahững hdCiq5pWaòn đdCiq5pWaá rD93ja để tranhSDC9899F D93jcướp nắdCiq5pWam xưD93jơng tàn. 

Koskoosh đặtD93j mD93jột thaD93jnh củidCiq5pWa khácSDC9899F vàSDC9899Fo đốD93jng lửaD93j vàD93j thảD93j hồnSDC9899F D93jđi sâD93ju D93jhơn nữdCiq5pWaa vềdCiq5pWa D93jquá khứ. CóD93j mộD93jt thờiSDC9899F tSDC9899Frời làmSDC9899F đSDC9899Fói kdCiq5pWaém, nhdCiq5pWaững ôngdCiq5pWa giàdCiq5pWa bSDC9899Fụng dCiq5pWalép xSDC9899Fẹp nD93jằm cSDC9899Fo quắD93jp dCiq5pWabên ngọn lửaD93j vD93jà miSDC9899Fệng thềSDC9899Fu thàodCiq5pWa kểdCiq5pWa lD93jại nhữdCiq5pWang D93jtục lệdCiq5pWa ngàyD93j xưadCiq5pWa khSDC9899Fi miềSDC9899Fn YSDC9899Fukon bịdCiq5pWa bỏ hdCiq5pWaoang D93jsuốt bD93ja mSDC9899Fùa Đông,SDC9899F rồidCiq5pWa ldCiq5pWaại dCiq5pWabị tuyếtD93j phD93jủ liềndCiq5pWa SDC9899Fba mùaSDC9899F Hạ.dCiq5pWa LSDC9899Fão đD93jã mấSDC9899Ft bdCiq5pWaà mdCiq5pWaẹ trong nạD93jn đódCiq5pWai đó.D93j MùdCiq5pWaa SDC9899FHè đóSDC9899F cSDC9899Fá thuSDC9899F** khôngSDC9899F D93jxuất hiện,SDC9899F dCiq5pWabộ SDC9899Flạc ngóD93jng chờD93j mùa Đông,dCiq5pWa modCiq5pWang mỏSDC9899Fi hươuD93j rừnD93jg sSDC9899Fẽ tớD93ji. dCiq5pWaNhưng tdCiq5pWaới mùaSDC9899F ĐôngD93j hươuD93j rừngD93j cũSDC9899Fng chẳdCiq5pWang thấSDC9899Fy. Đó lD93jà mộD93jt tìSDC9899Fnh trạngdCiq5pWa chdCiq5pWaưa hềD93j SDC9899Fbao gSDC9899Fiờ xảydCiq5pWa rSDC9899Fa vàSDC9899F nD93jgay nhD93jững ôD93jng D93jgià SDC9899Fbà cảD93j cũngdCiq5pWa chưa gdCiq5pWaặp cD93jảnh đD93jó. HươuSDC9899F rừdCiq5pWang khôngdCiq5pWa SDC9899Ftới, vdCiq5pWaà D93jnăm đóSDC9899F làSDC9899F D93jnăm tSDC9899Fhứ bảD93jy. D93jThỏ SDC9899Frừng không sindCiq5pWah sdCiq5pWaôi dCiq5pWanẩy nởSDC9899F SDC9899Fkịp vdCiq5pWaà dCiq5pWachó tdCiq5pWahì gầydCiq5pWa gòSDC9899F chìD93ja bD93jộ xưD93jơng raSDC9899F. SuD93jốt mùadCiq5pWa ĐdCiq5pWaông đeSDC9899Fn tốidCiq5pWa dài dặc,SDC9899F đámSDC9899F trdCiq5pWaẻ khD93jóc lSDC9899Fóc dCiq5pWavà D93jlăn rSDC9899Fa chếtdCiq5pWa, SDC9899Frồi đếnSDC9899F đSDC9899Fàn bà,SDC9899F rồiSDC9899F dCiq5pWađến nhữnD93jg ông SDC9899Fgià, trdCiq5pWaong mườidCiq5pWa ngườiD93j ởD93j bộSDC9899F lạcD93j khôngdCiq5pWa dCiq5pWacó lấyD93j mộtdCiq5pWa ngưSDC9899Fời sốngdCiq5pWa D93jsót đểD93j đónD93j dCiq5pWaánh mặt trờiD93j D93jkhi nóSDC9899F trởD93j dCiq5pWalại vàD93jo mùD93ja Xuân.dCiq5pWa ThậSDC9899Ft lD93jà mdCiq5pWaột vdCiq5pWaụ đóiD93j kinD93jh hồn. 

NhưdCiq5pWang lãoD93j D93jcũng đãD93j thấdCiq5pWay nhữD93jng thờdCiq5pWai ddCiq5pWaư dật,SDC9899F thSDC9899Fịt tD93jhừa tSDC9899Fhãi SDC9899Fđến nỗidCiq5pWa tD93jhiu thối khôndCiq5pWag kịpSDC9899F ăn,dCiq5pWa chdCiq5pWaó mậpdCiq5pWa mdCiq5pWaà khôngdCiq5pWa buSDC9899Fồn cdCiq5pWahạy SDC9899Fnữa vSDC9899Fì ăD93jn quáSDC9899F nhiSDC9899Fều D93j- nhdCiq5pWaững thờiSDC9899F mà ngườiD93j SDC9899Fta trôngdCiq5pWa thấSDC9899Fy tSDC9899Fhú vậD93jt cũngD93j kdCiq5pWahông buD93jồn giD93jết, phụdCiq5pWa ndCiq5pWaữ đuadCiq5pWa dCiq5pWanhau sdCiq5pWainh đẻ,dCiq5pWa và nhữnD93jg căD93jn SDC9899Flều cSDC9899Fhật níchD93j nhữD93jng tiếnSDC9899Fg trẻdCiq5pWa cdCiq5pWaon vừadCiq5pWa tSDC9899Frai vừdCiq5pWaa gSDC9899Fái nD93jằm dàD93ji SDC9899Fra đùa nghịcD93jh. D93jThế dCiq5pWarồi đD93jàn SDC9899Fông nD93jo cSDC9899Fơm ấmD93j cậSDC9899Ft lạiD93j SDC9899Fgợi rSDC9899Fa dCiq5pWanhững cD93juộc tranSDC9899Fh SDC9899Fchấp dCiq5pWaxưa lêndCiq5pWa, họ vưSDC9899Fợt SDC9899Fqua đD93jường SDC9899Franh gD93jiới D93jvề phdCiq5pWaía NSDC9899Fam đểSDC9899F SDC9899Fgiết nhữSDC9899Fng ngSDC9899Fười PellSDC9899Fy, D93jvà vSDC9899Fề phD93jía Tây đểSDC9899F đưdCiq5pWaợc nSDC9899Fgồi bêSDC9899Fn nhD93jững nD93jgọn D93jlửa tSDC9899Fàn SDC9899Fcủa nSDC9899Fgười TananaSDC9899F. D93jLão nhớdCiq5pWa lạidCiq5pWa thờD93ji lSDC9899Fão còn nhSDC9899Fỏ, trờiSDC9899F chdCiq5pWao dCiq5pWadư dSDC9899Fật, dCiq5pWalão SDC9899Ftrông thấydCiq5pWa mộtdCiq5pWa coD93jn hươudCiq5pWa rừnSDC9899Fg SDC9899Fbị đànD93j sD93jói hạ.D93j Zing-ha nằD93jm tdCiq5pWarên tSDC9899Fuyết vớSDC9899Fi lãoSDC9899F cùnD93jg xeSDC9899Fm cD93jảnh đódCiq5pWa SDC9899F- SDC9899FZing-ha, màdCiq5pWa saD93ju nàydCiq5pWa thànhdCiq5pWa tay sădCiq5pWan dCiq5pWakhôn ngSDC9899Foan nhấdCiq5pWat vàdCiq5pWa sSDC9899Fau cSDC9899Fùng SDC9899Fđã nD93jgã vdCiq5pWaào mSDC9899Fột ldCiq5pWaỗ khôndCiq5pWag D93jkhí ởdCiq5pWa dCiq5pWaYukon***. MộtdCiq5pWa tháng D93jsau, ngưD93jời tdCiq5pWaa SDC9899Ftìm thấydCiq5pWa hắnD93j trodCiq5pWang dángdCiq5pWa dCiq5pWađiệu đanSDC9899Fg bSDC9899Fò đượcSDC9899F ndCiq5pWaửa chừnSDC9899Fg D93jthì bị băSDC9899Fng gidCiq5pWaá SDC9899Flàm cdCiq5pWaóng lại. 

LạidCiq5pWa nóD93ji dCiq5pWađến coD93jn hưD93jơu dCiq5pWarừng. SDC9899FHôm đóD93j ZdCiq5pWaing-ha cùngD93j lãdCiq5pWao bắtdCiq5pWa chướSDC9899Fc D93jđi SDC9899Fsăn bắndCiq5pWa theo SDC9899Flối ngườiSDC9899F lớn.SDC9899F ỞdCiq5pWa SDC9899Flòng sSDC9899Fuối, chúngD93j bdCiq5pWaắt gặpdCiq5pWa vếtSDC9899F chD93jân mớdCiq5pWai D93jcủa mộtdCiq5pWa D93jcon hD93jươu rừD93jng cùng vớD93ji vD93jết chânSDC9899F cdCiq5pWaủa nhiềuSDC9899F dCiq5pWachó sódCiq5pWai. "MSDC9899Fột cD93jon dCiq5pWahươu già"dCiq5pWa, Zing-SDC9899Fha xem D93j vết cD93jhân maSDC9899Fu hơdCiq5pWan vD93jà dCiq5pWanói, "MSDC9899Fột cdCiq5pWaon hươuSDC9899F gSDC9899Fià, khD93jông theD93jo kịdCiq5pWap SDC9899Fđàn. ĐD93jàn sói chặnD93j nódCiq5pWa rờSDC9899Fi khỏdCiq5pWai nhữngdCiq5pWa coD93jn kSDC9899Fhác vD93jà chúSDC9899Fng sD93jẽ theD93jo riếtD93j đếndCiq5pWa cùng.D93j" VD93jà đúng nhSDC9899Fư vậy.SDC9899F ĐódCiq5pWa dCiq5pWalà đưdCiq5pWaờng ldCiq5pWaối D93jcủa chúnSDC9899Fg. SudCiq5pWaốt ngàyD93j đD93jêm khD93jông lúdCiq5pWac dCiq5pWanào D93jnghỉ, cD93jhúng sD93jẽ theo sD93ját SDC9899Fgót, SDC9899Fchặn đầuSDC9899F mũiD93j, cSDC9899Fhúng SDC9899Fsẽ thdCiq5pWaeo liD93jền D93jcon hươuSDC9899F D93jcho đếndCiq5pWa cùndCiq5pWag. Zing-ha vD93jà dCiq5pWalão đãdCiq5pWa cảmD93j thấSDC9899Fy lSDC9899Fòng SDC9899Fham muốndCiq5pWa SDC9899Fxem cảnSDC9899Fh mSDC9899Fáu rdCiq5pWaơi SDC9899Frừng D93jrực nổD93ji lên.SDC9899F LúD93jc sódCiq5pWai hSDC9899Fạ sát hươuD93j sẽdCiq5pWa D93jlà mộtD93j cD93jảnh đD93jáng xSDC9899Fem lắm! 

D93j Hai ngườSDC9899Fi SDC9899Frảo bưD93jớc tdCiq5pWaheo D93jvết cD93jhân. SDC9899FVết cD93jhân dCiq5pWarõ đdCiq5pWaến ndCiq5pWaỗi SDC9899Fngay KoskoosSDC9899Fh, ndCiq5pWahìn chậm vàD93j khôngSDC9899F tdCiq5pWahạo SDC9899Fvề gótSDC9899F chân,D93j cdCiq5pWaũng códCiq5pWa thdCiq5pWaể nD93jhắm mắSDC9899Ft theD93jo đượcdCiq5pWa. HSDC9899Fọ tSDC9899Fheo sádCiq5pWat gSDC9899Fót cuộc sSDC9899Făn đuổi,D93j SDC9899Fmỗi dCiq5pWabước ldCiq5pWaại đdCiq5pWaọc thD93jêm cD93jái thD93jảm cSDC9899Fảnh huD93jng bạD93jo mD93jới vừD93ja D93jdiễn rD93ja. BdCiq5pWaây giờ SDC9899Fhọ tớSDC9899Fi chỗD93j coD93jn hươuSDC9899F rừngdCiq5pWa đdCiq5pWaứng SDC9899Flại đểD93j chD93jống cự;SDC9899F tuyếtdCiq5pWa đD93jã bịD93j giàSDC9899Fy xéodCiq5pWa SDC9899Fvà xáoD93j trSDC9899Fộn tứ phíadCiq5pWa, SDC9899Fmỗi bdCiq5pWaề dàSDC9899Fi vàodCiq5pWa kdCiq5pWahoảng D93jbề caD93jo củadCiq5pWa bD93ja nD93jgười lớdCiq5pWan. ỞSDC9899F giD93jữa D93jlà nhD93jững vết chândCiq5pWa hdCiq5pWaằn sâdCiq5pWau củaSDC9899F D93jcon vậdCiq5pWat bịSDC9899F sSDC9899Făn đuổi,dCiq5pWa vD93jà khắpD93j chunD93jg quSDC9899Fanh lSDC9899Fà D93jdấu chD93jân nD93jông hơn củaD93j đànSDC9899F sdCiq5pWaói. TrD93jong kdCiq5pWahi nD93jhững coD93jn dCiq5pWakhác ldCiq5pWao gSDC9899Fiết, thìSDC9899F mộtSDC9899F vdCiq5pWaài cD93jon sóiSDC9899F nằmD93j nghiêngD93j một bD93jên đểD93j nghdCiq5pWaỉ. D93jMình D93jchúng idCiq5pWan dCiq5pWahằn dCiq5pWaxuống tuyếtdCiq5pWa trôngD93j rdCiq5pWaõ rànD93jg SDC9899Fnhư chúD93jng mớdCiq5pWai nằm trướD93jc đóSDC9899F mộtdCiq5pWa chút.D93j MộtD93j coSDC9899Fn D93jsói đãdCiq5pWa SDC9899Fbị dCiq5pWacon D93jvật đD93jiên cuồnSDC9899Fg kdCiq5pWaia hdCiq5pWaúc trD93júng dCiq5pWavà dẫm D93j lên cdCiq5pWaho đếnSDC9899F cSDC9899Fhết. MộtdCiq5pWa vSDC9899Fài cSDC9899Fái SDC9899Fxương nhdCiq5pWaẵn nD93jhụi D93jchứng D93jtỏ SDC9899Fđiều đó. 

MộtSDC9899F lầD93jn nữaD93j họdCiq5pWa D93jlại ngưSDC9899Fng bưSDC9899Fớc ởD93j cD93jhỗ dCiq5pWadừng lạSDC9899Fi thD93jứ nD93jhì. TạSDC9899Fi đD93jây codCiq5pWan SDC9899Fvật D93jto lD93jớn đã chiếnSDC9899F đấuSDC9899F mộtdCiq5pWa dCiq5pWacách tuyệtSDC9899F vD93jọng. NóD93j đdCiq5pWaã bD93jị vậtD93j dCiq5pWangã hdCiq5pWaai lầD93jn, nhSDC9899Fư nhữnD93jg vếSDC9899Ft trdCiq5pWaên tuyết D93jcho dCiq5pWahọ tD93jhấy, vSDC9899Fà hadCiq5pWai ldCiq5pWaần nD93jó đãSDC9899F đándCiq5pWah tadCiq5pWan đdCiq5pWaược D93jnhững coD93jn sódCiq5pWai hD93jung hSDC9899Făng, rồi gượSDC9899Fng đứnD93jg ldCiq5pWaên. dCiq5pWaNó đSDC9899Fã hD93joàn tdCiq5pWaất D93jnhiệm D93jvụ SDC9899Ftừ lâu,dCiq5pWa D93jnhưng vẫnSDC9899F còndCiq5pWa thdCiq5pWaiết tD93jha với cudCiq5pWaộc sốngD93j. ZD93jing-ha SDC9899Fnói rằSDC9899Fng mD93jột cSDC9899Fon hươD93ju rD93jừng dCiq5pWađã gụcSDC9899F ngãD93j màSDC9899F dCiq5pWacòn đứngSDC9899F dCiq5pWalên được thìD93j tD93jhật làdCiq5pWa ldCiq5pWaạ, nhưnSDC9899Fg rõdCiq5pWa ràngSDC9899F dCiq5pWacon dCiq5pWanày đdCiq5pWaã đứngdCiq5pWa SDC9899Flên được.dCiq5pWa NghSDC9899Fe họdCiq5pWa kểSDC9899F lạiD93j chuD93jyện này cSDC9899Fhắc lãoD93j D93jphù tdCiq5pWahủy sdCiq5pWaẽ nD93jhìn thấD93jy nhữngdCiq5pWa triệuD93j chứngSDC9899F SDC9899Fvà D93jđiềm kỳD93j lạ. 

Đi nữa,dCiq5pWa D93jhọ tớidCiq5pWa chỗdCiq5pWa dCiq5pWacon hSDC9899Fươu rSDC9899Fừng tD93jrèo ldCiq5pWaên bờdCiq5pWa đSDC9899Fể todCiq5pWaan tD93jhóat vàoD93j rừD93jng câdCiq5pWay. NhưD93jng kẻ dCiq5pWathù củaD93j dCiq5pWanó đãSDC9899F từdCiq5pWa dCiq5pWaphía saSDC9899Fu chD93jồm tớiSDC9899F, đếdCiq5pWan nỗiD93j nóD93j phảSDC9899Fi lùdCiq5pWai lạD93ji vàSDC9899F D93jngã ngửSDC9899Fa lên chúng,SDC9899F đèSDC9899F lêdCiq5pWan hSDC9899Fai cD93jon sdCiq5pWaâu xuốD93jng tuyếdCiq5pWat. RSDC9899Fõ ràngdCiq5pWa làD93j SDC9899Fsắp đếndCiq5pWa D93jgiờ phútSDC9899F SDC9899Fhạ dCiq5pWasát, vìSDC9899F những D93jcon SDC9899Fkhác đãSDC9899F bỏdCiq5pWa dCiq5pWamặc hSDC9899Fai coSDC9899Fn kD93jia D93jlại kD93jhông đụngdCiq5pWa tớiSDC9899F. HọD93j D93jđi quSDC9899Fa hD93jai chặSDC9899Fng dừng lạD93ji nữa,dCiq5pWa dCiq5pWahai chD93jỗ rấSDC9899Ft gdCiq5pWaần SDC9899Fnhau. BâydCiq5pWa gSDC9899Fiờ dấdCiq5pWau SDC9899Fchân cóSDC9899F SDC9899Fpha màuD93j đỏdCiq5pWa vD93jà SDC9899Fnhững vếdCiq5pWat chân đềuD93j dCiq5pWađặn SDC9899Fcủa dCiq5pWacon vậtdCiq5pWa tdCiq5pWao lớndCiq5pWa tD93jrông đdCiq5pWaã xD93jiêu vẹodCiq5pWa vdCiq5pWaà nD93jgắn dCiq5pWahơn. TdCiq5pWahế rồiD93j D93jhọ nghe thấydCiq5pWa dCiq5pWanhững tiếD93jng độdCiq5pWang đdCiq5pWaầu SDC9899Ftiên SDC9899Fcủa cuSDC9899Fộc cdCiq5pWahiến đấuD93j D93j- khônSDC9899Fg pdCiq5pWahải nhữnD93jg D93jtiếng tru dCiq5pWadài D93jcủa cSDC9899Fuộc săSDC9899Fn đuổi,D93j màD93j nD93jhững tiD93jếng sSDC9899Fủa ngắndCiq5pWa ndCiq5pWahát gừngdCiq5pWa bdCiq5pWaáo hdCiq5pWaiệu dCiq5pWamột trậnD93j xápdCiq5pWa lá cSDC9899Fà vàD93j tiSDC9899Fếng răngdCiq5pWa dCiq5pWacắn vàoSDC9899F thịt.SDC9899F SDC9899FBò ngSDC9899Fược chiềdCiq5pWau gidCiq5pWaó, ZinD93jg-ha nSDC9899Fằm dCiq5pWasát bụngSDC9899F xuống tuySDC9899Fết, dCiq5pWavà cùndCiq5pWag vớSDC9899Fi hD93jắn lSDC9899Fà KdCiq5pWaoskoosh, ngườidCiq5pWa màdCiq5pWa sSDC9899Fau ndCiq5pWaày làD93jm chúaD93j tểD93j dD93jân trong bSDC9899Fộ lạcdCiq5pWa. HdCiq5pWaai ngườdCiq5pWai cùndCiq5pWag gạtdCiq5pWa nhD93jững cdCiq5pWaành dCiq5pWacây D93jgỗ báSDC9899Fch dCiq5pWalòa xD93jòa vàdCiq5pWa nhìndCiq5pWa vềdCiq5pWa phía trướSDC9899Fc. HdCiq5pWaọ đượcdCiq5pWa chứdCiq5pWang dCiq5pWakiến cSDC9899Fảnh cSDC9899Fuối cùng. 

GSDC9899Fiống nhD93jư tdCiq5pWaất SDC9899Fcả nhD93jững cdCiq5pWaảm tưởngdCiq5pWa cD93jủa thdCiq5pWaời D93jtrẻ, cảD93jnh tượngD93j hãydCiq5pWa dCiq5pWacòn rdCiq5pWaõ rệtdCiq5pWa trong tSDC9899Frí nhớdCiq5pWa lão,dCiq5pWa vdCiq5pWaà cặpD93j mắSDC9899Ft D93jmờ cSDC9899Fủa lãoSDC9899F ndCiq5pWahìn dCiq5pWacảnh dCiq5pWacuối cdCiq5pWaùng hD93jiện dCiq5pWara lindCiq5pWah độngD93j nhưSDC9899F trong thờiD93j xSDC9899Fa xưadCiq5pWa D93jấy. SDC9899FKoskoosh ngD93jạc nhiêD93jn vD93jề SDC9899Fđiều này;SDC9899F vdCiq5pWaì tdCiq5pWarong ndCiq5pWahững nD93jgày SDC9899Ftheo sau, kD93jhi ldCiq5pWaão ldCiq5pWaà ngSDC9899Fười SDC9899Flãnh đạoSDC9899F vD93jà D93jđứng đầudCiq5pWa SDC9899Fhội đồnD93jg bộD93j lạc,D93j D93jlão đãdCiq5pWa thựdCiq5pWac hiện nhữngD93j tSDC9899Fhành SDC9899Ftích lớndCiq5pWa laD93jo vdCiq5pWaà đãD93j làmdCiq5pWa chdCiq5pWao ngườiSDC9899F PelSDC9899Fly SDC9899Fluôn midCiq5pWaệng ngudCiq5pWayền rdCiq5pWaủa tdCiq5pWaên lão, đóSDC9899F ldCiq5pWaà chưaSDC9899F nD93jói tớD93ji dCiq5pWangười dD93ja trSDC9899Fắng dCiq5pWakỳ dị****D93j mD93jà lD93jão D93jđã giếtSDC9899F trodCiq5pWang mộtD93j cuộc dCiq5pWađấu côndCiq5pWag khaidCiq5pWa, dCiq5pWamỗi ngườidCiq5pWa mSDC9899Fột SDC9899Fcon dCiq5pWadao cầmD93j tay. 

LãdCiq5pWao nghdCiq5pWaĩ mD93jột hồidCiq5pWa lSDC9899Fâu vD93jề tD93jhời dCiq5pWatrai D93jtrẻ dCiq5pWacủa ldCiq5pWaão, SDC9899Fcho đếndCiq5pWa D93jkhi ngD93jọn lửadCiq5pWa tànSDC9899F xudCiq5pWaống và kdCiq5pWahi cSDC9899Fái lạnhD93j cắdCiq5pWat sâD93ju D93jhơn vàdCiq5pWao dD93ja lãdCiq5pWao. LdCiq5pWaần nàSDC9899Fy D93jlão D93jtiếp dCiq5pWathêm dCiq5pWahai tSDC9899Fhanh cD93jủi dCiq5pWavào ngọn lửSDC9899Fa D93jvà dCiq5pWađo lạiD93j xSDC9899Fem cuộcD93j sốngdCiq5pWa dCiq5pWacủa lãdCiq5pWao SDC9899Fcòn đượcdCiq5pWa badCiq5pWao ldCiq5pWaâu vớD93ji nhữnSDC9899Fg thandCiq5pWah cD93jòn lại. SDC9899FNếu SD93jitcum-to-ha cSDC9899Fhịu ndCiq5pWahớ lờidCiq5pWa ôD93jng ngD93jọai SDC9899Fcủa nD93jó vdCiq5pWaà nhặtdCiq5pWa SDC9899Fôm củiD93j lớnD93j dCiq5pWahơn, thì nhữdCiq5pWang giD93jờ sốngD93j củdCiq5pWaa lãodCiq5pWa sdCiq5pWaẽ dàiD93j D93jhơn. SDC9899FThật làD93j mộtD93j chuyệndCiq5pWa dD93jễ dCiq5pWadàng. NhdCiq5pWaưng ndCiq5pWaó vẫD93jn là mộtSDC9899F đứadCiq5pWa bD93jé D93jvô dCiq5pWatâm. NdCiq5pWaó kD93jhông nghĩdCiq5pWa gD93jì SDC9899Fđến ngườiSDC9899F dCiq5pWatiền bốiSDC9899F tdCiq5pWaừ kD93jhi dCiq5pWaHải D93jLy, chSDC9899Fáu nội Zing-haD93j, bắD93jt dCiq5pWađầu đSDC9899Fể mắtdCiq5pWa tớSDC9899Fi nó.SDC9899F Chà,D93j D93jđiều đóD93j cdCiq5pWaó gìD93j quaD93jn trD93jọng? LúcD93j còD93jn trẻ trundCiq5pWag, lãD93jo D93jđã cdCiq5pWahẳng D93jhành độngD93j nSDC9899Fhư thếSDC9899F lD93jà D93jgì? CódCiq5pWa mộtD93j dCiq5pWalúc lãD93jo dCiq5pWađã lắngD93j SDC9899Fnghe trongSDC9899F im lặnD93jg. CSDC9899Fó thểdCiq5pWa cdCiq5pWaon trSDC9899Fai lãdCiq5pWao D93jđã D93jmềm lòng,dCiq5pWa vD93jà dCiq5pWanó cùngSDC9899F đSDC9899Fàn SDC9899Fchó D93jquay lạiSDC9899F đểSDC9899F đSDC9899Fưa cha giD93jà củaSDC9899F SDC9899Fnó cùndCiq5pWag D93jvới bộdCiq5pWa lạcSDC9899F dCiq5pWatới chỗD93j nhiềD93ju hươD93ju nD93jai béSDC9899Fo mập. 

dCiq5pWa Lão dỏngSDC9899F taSDC9899Fi nSDC9899Fghe ngóng,SDC9899F tríSDC9899F óD93jc đSDC9899Fang dCiq5pWabối dCiq5pWarối củD93ja dCiq5pWalão lắngSDC9899F đidCiq5pWa tSDC9899Frong chốSDC9899Fc lát. KhônSDC9899Fg SDC9899Fmột tiếngSDC9899F D93jđộng nhẹ.D93j KhdCiq5pWaông cóD93j gìD93j D93jcả. SDC9899FMột mdCiq5pWaình lãodCiq5pWa thởD93j pD93jhì pD93jhào gidCiq5pWaữa cảSDC9899Fnh êm lặngdCiq5pWa hoanD93jg vuD93j. ThậtSDC9899F làSDC9899F SDC9899Fcô độcSDC9899F. SDC9899FIm ngheD93j! CáD93ji gìdCiq5pWa đódCiq5pWa? D93jLão rùngSDC9899F mình.dCiq5pWa SDC9899FTiếng rốndCiq5pWag dài qdCiq5pWauen thuộcdCiq5pWa phD93já vỡD93j khdCiq5pWaoảng kSDC9899Fhông, vdCiq5pWaà dCiq5pWanó dCiq5pWaở nSDC9899Fgay SDC9899Fkế bêdCiq5pWan. dCiq5pWaThế rồdCiq5pWai, tronSDC9899Fg dCiq5pWacặp mắt tốiD93j sầSDC9899Fm củadCiq5pWa lãD93jo D93jhiện lêD93jn D93jhình dCiq5pWaảnh coSDC9899Fn hươudCiq5pWa dCiq5pWarừng dCiq5pWa- cD93jon hSDC9899Fươu rừSDC9899Fng gidCiq5pWaà ndCiq5pWaua dCiq5pWa- sưSDC9899Fờn bị cắndCiq5pWa nSDC9899Fát SDC9899Fvà dCiq5pWahai bêdCiq5pWan hônSDC9899Fg ròSDC9899Fng máuD93j, cádCiq5pWai bờD93jm bịD93j xdCiq5pWaâu D93jxé, vdCiq5pWaà cặpSDC9899F sừngD93j nhiềudCiq5pWa gạD93jc cúi sáSDC9899Ft dCiq5pWaxuống đấtD93j còdCiq5pWan cdCiq5pWaố húcdCiq5pWa cSDC9899Fho D93jtới cSDC9899Fùng. SDC9899FLão tSDC9899Fhấy nhữngdCiq5pWa SDC9899Fhình thùD93j màdCiq5pWau xámdCiq5pWa vụt dCiq5pWaqua vdCiq5pWaụt lại,dCiq5pWa nhdCiq5pWaững cdCiq5pWaặp mSDC9899Fắt lodCiq5pWang ladCiq5pWanh, nhữngSDC9899F cádCiq5pWai dCiq5pWalưỡi dCiq5pWathè lè,dCiq5pWa SDC9899Fnhững dCiq5pWahàm răng nD93jhọn D93jhoắt lòngD93j ròngdCiq5pWa ndCiq5pWaước dãSDC9899Fi. LãodCiq5pWa thấydCiq5pWa SDC9899Fcái vònD93jg tròD93jn D93jxáp gầnD93j D93jlại dCiq5pWacho D93jđến khi chỉdCiq5pWa cònD93j D93jlà SDC9899Fmột D93jchấm đenD93j giữaSDC9899F đdCiq5pWaám dCiq5pWatuyết bịD93j dàyD93j xéo. 

MD93jột cáiSDC9899F mõdCiq5pWam lạnhD93j D93jchạm vàodCiq5pWa mdCiq5pWaá lãoD93j làdCiq5pWam đầudCiq5pWa SDC9899Fóc lãodCiq5pWa quD93jay vSDC9899Fề hiệdCiq5pWan tạdCiq5pWai. TadCiq5pWay lãoSDC9899F đưa SDC9899Fvội vSDC9899Fào đốSDC9899Fng lửadCiq5pWa rúSDC9899Ft rdCiq5pWaa mộtdCiq5pWa thD93janh củidCiq5pWa dCiq5pWađang cdCiq5pWaháy. BànD93jg hoD93jàng dCiq5pWamột D93jlát vìD93j cádCiq5pWai sợ D93j truyền thốnD93jg đốidCiq5pWa vớD93ji ldCiq5pWaòai SDC9899Fngười, coD93jn vậtD93j kidCiq5pWaa SDC9899Flùi lại,SDC9899F hD93jú lênD93j mộtD93j tiếSDC9899Fng dàiD93j để SDC9899Fgọi đồngdCiq5pWa bọn;dCiq5pWa nhữngD93j dCiq5pWacon nàdCiq5pWay trảSDC9899F D93jlời ngdCiq5pWaay, cSDC9899Fho đếnD93j kSDC9899Fhi mộtdCiq5pWa vdCiq5pWaòng nhữngSDC9899F dCiq5pWacon vật đầuD93j xSDC9899Fám, miệngSDC9899F rớtdCiq5pWa rdCiq5pWaãi, qdCiq5pWauây quầSDC9899Fn xundCiq5pWag quadCiq5pWanh. LãSDC9899Fo ldCiq5pWaắng dCiq5pWanghe nhữSDC9899Fng tidCiq5pWaếng gầmSDC9899F gừ D93j tiến D93jlại gầdCiq5pWan; dCiq5pWanhững SDC9899Fcon vSDC9899Fật thD93jở SDC9899Fhổn SDC9899Fhển khônD93jg D93jchịu tảndCiq5pWa đi.SDC9899F BâdCiq5pWay gidCiq5pWaờ mộtD93j D93jcon đưa ngSDC9899Fực SDC9899Fra phdCiq5pWaía D93jtrước, rồiSDC9899F lếtD93j D93jmình tớiD93j gầSDC9899Fn, đếnSDC9899F coD93jn thứdCiq5pWa dCiq5pWahai, rồD93ji đSDC9899Fến coD93jn D93jthứ ba, D93j nhưng SDC9899Fkhông cD93jon dCiq5pWanào lùidCiq5pWa lạiSDC9899F cả.dCiq5pWa D93jLão còD93jn bấSDC9899Fu SDC9899Fvíu lấySDC9899F cD93juộc D93jđời làdCiq5pWam gìdCiq5pWa? LãoSDC9899F tự hỏSDC9899Fi, rồSDC9899Fi bSDC9899Fỏ thadCiq5pWanh D93jcủi đadCiq5pWang chdCiq5pWaáy D93jxuống tuydCiq5pWaết. TdCiq5pWahanh củiSDC9899F lèoD93j xSDC9899Fèo D93jtắt ngấmdCiq5pWa. Cái dCiq5pWa vòng trD93jòn gầmD93j gSDC9899Fừ SDC9899Fmột cSDC9899Fách bồnD93j chồnD93j nhưdCiq5pWang vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?