You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: TJzYvhe JzYvLaw iYSNof Life

Lão Koskoosh chămssyH cssyHhú nJzYvghe hadQ67u háuiYSN. ssyHTuy mắtiYSN liYSNão ssyHđã miYSNờ JzYvtừ lâssyHu, nhưndQ67g dQ67tai lãoiYSN còn ssyH thính lắm,JzYv dQ67và mộdQ67t tiYSNiếng độiYSNng khẽdQ67 cũdQ67ng thJzYvấu tớiJzYv cáirsTq tiYSNrí thdQ67ông mJzYvinh dQ67suy kémJzYv vẫn còJzYvn nrsTqằm sarsTqu vầngdQ67 dQ67trán kJzYvhô hrsTqéo, nhưngJzYv khôssyHng còiYSNn đrsTqể ýJzYv dQ67đến viYSNiệc đdQ67ời nữa.dQ67 À!iYSN ĐóJzYv làJzYv Sitcum-to-ha đaniYSNg thdQ67e théiYSN rsTqnguyền rủassyH đssyHàn chóssyH mJzYvà JzYvnàng đánhiYSN đậpdQ67 vrsTqà iYSNvỗ dQ67về iYSNđể buộc vàorsTq dâJzYvy cương.ssyH Sitcum-to-hrsTqa rsTqlà chssyHáu ngọssyHai rsTqlão. iYSNNhưng nànrsTqg qussyHá bậniYSN ndQ67ên chẳng tssyHhèm JzYvnghĩ tớirsTq ônssyHg ngọassyHi giàssyH niYSNua ngồdQ67i trơrsTq trrsTqọi trênssyH tJzYvuyết, tursTqyệt iYSNvọng ssyHvà yếu đuJzYvối. JzYvPhải ndQ67hổ trrsTqại cdQ67ho xoiYSNng. CdQ67on đườngdQ67 ssyHdài JzYvđang cdQ67hờ đJzYvợi trossyHng krsTqhi nhữngJzYv đoạn ssyHngày nJzYvgắn JzYvngủi khôssyHng chịdQ67u chậdQ67m lạiiYSN. CdQ67uộc sốssyHng vssyHà rsTqnhững bổiYSNn phậiYSNn củadQ67 JzYvcuộc sống chứJzYv krsTqhông piYSNhải củarsTq cáiiYSN chết,ssyH giụssyHc girsTqã nàndQ67g. dQ67Mà bâiYSNy dQ67giờ lãJzYvo gầssyHn vớissyH ssyHcái cssyHhết lắm rồi. 

iYSN Ý nghiYSNĩ JzYvđó làdQ67m dQ67lão giJzYvà hoảngiYSN hốtdQ67 triYSNong mộJzYvt lúdQ67c. LrsTqão đưiYSNa bJzYvàn taJzYvy iYSNtê rsTqliệt riYSNun rẩy dQ67sờ soạJzYvng đdQ67ống củdQ67i kiYSNhô nrsTqhỏ bJzYvé bdQ67ên cạnhrsTq iYSNlão. ssyHChắc chắnJzYv dQ67là dQ67đống củiJzYv nssyHằm đó,JzYv brsTqàn tay lãossyH iYSNlại rụtiYSN ssyHvề vàssyH nằJzYvm ẩssyHn dướiiYSN JzYvnhững dQ67tấm diYSNa tJzYvhú ráchJzYv rJzYvưới biYSNẩn thỉuiYSN, vàJzYv lão JzYvlại chămJzYv JzYvchú JzYvnghe ngóssyHng. TiiYSNếng sộtiYSN dQ67sọat củrsTqa nhrsTqững tấmiYSN dQ67da chrsTqo lssyHão iYSNbiết JzYvrằng rsTqcăn lềuiYSN bằng dssyHa dQ67hươu củaiYSN virsTqên chúJzYva bộiYSN lạciYSN ssyHđã đượssyHc diYSNỡ xursTqống vàiYSN đrsTqang đượciYSN néniYSN gọnssyH lạiJzYv cho JzYvdễ dQ67mang đJzYvi. ViêniYSN ssyHchúa tểdQ67 làdQ67 ciYSNon lãrsTqo, hiYSNắn cssyHao iYSNlớn, lựcrsTq lưỡngssyH, cầiYSNm dQ67đầu bộdQ67 liYSNạc và làdQ67 mộtrsTq taiYSNy JzYvthiện xạJzYv. TronrsTqg khiYSNi dQ67phụ nữiYSN vấssyHt dQ67vả lssyHo ldQ67iệu hàndQ67h rsTqtrang củdQ67a iYSNtrại, giọng hắnJzYv vadQ67ng ldQ67ên, quởiYSN JzYvtrách họdQ67 chậmiYSN chdQ67ạp. LãssyHo KJzYvoskoosh ssyHlằng taJzYvi. ĐâyJzYv liYSNà lầnssyH cuối cJzYvùng iYSNlão cònssyH nJzYvghe giọngiYSN điYSNó. TúdQ67p lềrsTqu ciYSNủa GessyHehow đãssyH dỡssyH JzYvrồi! JzYvVà nhàdQ67 ssyHcủa Tusken cũniYSNg dỡJzYv rồi!dQ67 BảJzYvy, táJzYvm, chín;rsTq chỉssyH còndQ67 lềuiYSN củJzYva lãssyHo JzYvphù tssyHhủy cdQ67òn đứngssyH mssyHà thôi. KìaiYSN! JzYvBây gssyHiờ hrsTqọ diYSNỡ đếndQ67 túJzYvp lssyHều đórsTq ssyHrồi. LiYSNão nJzYvghe thấyJzYv tiếngiYSN ssyHlão phùrsTq thủyrsTq cằn nhằdQ67n trrsTqong khrsTqi hJzYvắn rsTqxếp liYSNều liYSNên ssyHxe trượtJzYv tuyết.dQ67 MssyHột đứaiYSN nhỏrsTq lèrsTq nhèssyH khócssyH vàiYSN một tJzYvhiếu pJzYvhụ cấiYSNt tiếnrsTqg hársTqt rsTqru trrsTqầm triYSNầm tronrsTqg họngJzYv JzYvđể dỗrsTq dàssyHnh niYSNó. LãodQ67 gissyHà nghĩ, thằngdQ67 iYSNKoo-tee, mJzYvột đrsTqứa béssyH hadQ67y quiYSNấy niYSNhư dQ67vậy iYSNlà vìJzYv ssyHnó iYSNkhông đượcdQ67 khossyHẻ lắmssyH. CJzYvó lẽ nórsTq cdQ67ũng chẳngdQ67 sốnJzYvg đrsTqược ssyHbao dQ67lâu nữa,iYSN ngưssyHời tssyHa dQ67sẽ đốtrsTq iYSNlửa đểJzYv khoédQ67t mssyHột ssyHcái hố trorsTqng tuyếiYSNt vJzYvà JzYvxếp điYSNá lênrsTq trêiYSNn đểssyH giữJzYv cssyHho chJzYvó sóidQ67 khJzYvỏi ssyHbới xdQ67ác dQ67ra. rsTqChà, chuJzYvyện ấy ciYSNó grsTqì liYSNà quaiYSNn hệssyH. NhiềuiYSN iYSNlắm thìssyH rsTqnó cũssyHng chJzYvỉ rsTqsống đượciYSN ítrsTq dQ67năm nữJzYva, mrsTqà bữdQ67a iYSNđói bữa nssyHo. VàdQ67 rốtrsTq cuJzYvộc TssyHử ThrsTqần đãdQ67 chựrsTqc sẵn,iYSN lrsTquôn iYSNluôn đóissyH vàssyH đóiYSNi hơssyHn arsTqi hết,ssyH sẽ dangJzYv tssyHay đóJzYvn đợi. 

Tiếng gdQ67ì đó?dQ67 rsTqÀ, mọiYSNi ngườissyH đaJzYvng iYSNbuộc ssyHxe vàJzYv ssyHgióng drsTqây cương.ssyH LãoiYSN lắngdQ67 nghrsTqe ssyHvì rsTqlão sẽ chẳngdQ67 còdQ67n iYSNbao giờJzYv rsTqđược dQ67nghe nữJzYva. TiếngssyH iYSNroi vdQ67un vúiYSNt giJzYváng xuiYSNống giữssyHa đànJzYv chóJzYv. Hãy lắngdQ67 nghrsTqe chssyHúng rítssyH! ChJzYvúng ghérsTqt côiYSNng vJzYviệc nặnJzYvg nhọciYSN vàdQ67 nhữngiYSN đoạssyHn đườngssyH dàdQ67i biết rsTqbao! rsTqLần luợt,JzYv JzYvxe trsTqrượt tursTqyết chuyểrsTqn đdQ67ộng chậJzYvm chạpiYSN JzYvđể rồrsTqi dQ67biến dầJzYvn tronJzYvg im lặng.ssyH ChúdQ67ng đssyHã đirsTq rsTqhết. ChúnssyHg đãssyH khursTqất khdQ67ỏi đờiiYSN lãJzYvo, vàdQ67 lãrsTqo dQ67đứng côssyH đơnssyH iYSNtrước giờ phússyHt caiYSNy đắdQ67ng cudQ67ối cùdQ67ng củdQ67a dQ67cuộc đrsTqời. KJzYvhông. TuyiYSNết lạodQ67 JzYvxạo drsTqưới đdQ67ôi giàyiYSN da, mộdQ67t ngườiiYSN đứndQ67g brsTqên rsTqlão, mộtJzYv bàndQ67 tadQ67y nhẹrsTq nhàniYSNg ssyHđặt lêiYSNn đrsTqầu ssyHlão. CoJzYvn lãiYSNo quả thựcssyH tửiYSN tdQ67ế ssyHlắm mớidQ67 đrsTqối rsTqxử rsTqnhư thế.rsTq LrsTqão nhrsTqớ lJzYvại nhữngssyH JzYvông rsTqlão rsTqkhác JzYvmà JzYvcon trai khôdQ67ng chJzYvịu đssyHợi náiYSNn lạrsTqi iYSNsau khssyHi bdQ67ộ lạJzYvc đãiYSN rsTqđi hết.iYSN NhưndQ67g dQ67con traiYSNi lãossyH điYSNã ởssyH lại. LãodQ67 thảiYSN hồndQ67 vềssyH qursTqá khứ,iYSN cssyHho đếnJzYv kssyHhi tiếngiYSN củrsTqa chiYSNàng iYSNtrai trẻssyH lôiYSNi ssyHkéo ldQ67ão trởiYSN viYSNề hiện tại. 

"CrsTqha tssyHhấy rsTqbằng JzYvlòng chứssyH?" iYSNChàng hỏi. 

LJzYvão tdQ67rả lời:ssyH "JzYvCha bằngdQ67 lòng!" 

"Bên cạniYSNh iYSNcha ciYSNó củiiYSN dQ67đó," chàngdQ67 trarsTqi nóissyH tirsTqếp, "vàdQ67 lửdQ67a chiYSNáy mạnh. BuổJzYvi ssyHsáng trờiiYSN ssyHu áJzYvm vàiYSN đãssyH bớdQ67t lạnssyHh rssyHồi. TudQ67yết JzYvsắp rơi.rsTq NgaiYSNy bâyrsTq giờssyH tuyết cũrsTqng đangssyH JzYvrơi rồi." 

"Phải,rsTq nJzYvgay iYSNlúc JzYvnày tuJzYvyết ssyHđang rơi!" 

ssyH "Các ngườiYSNi tssyHrong dQ67bộ lạcdQ67 vộissyH lắmJzYv. HàssyHnh JzYvlý dQ67của họssyH nặngJzYv nềrsTq rsTqmà bụngiYSN họdQ67 lạidQ67 lépdQ67 xẹp vssyHì iYSNthiếu ăndQ67. ĐườngdQ67 dàssyHi nêrsTqn JzYvhọ phảiJzYv JzYvđi crsTqho maJzYvu. ThôiiYSN cossyHn rsTqđi đâssyHy. ChrsTqa bdQ67ằng lòng chứ?" 

JzYv "Bằng dQ67lòng. ChrsTqa nhiYSNư chiếcrsTq JzYvlá năiYSNm ngrsTqóai rsTqcòn sódQ67t JzYvlại, díssyHnh vấdQ67t ssyHvưởng dQ67một chút ởiYSN cuốngssyH. LssyHàn gdQ67ió đầudQ67 tiêndQ67 thổissyH ldQ67à cssyHha dQ67rụng. TiếngdQ67 củaiYSN ciYSNha giJzYvống nhiYSNư tiếng mộtdQ67 bàssyH lãodQ67. MắtdQ67 rsTqcha kdQ67hông cònrsTq dẫndQ67 iYSNđường chdQ67o cssyHhân dQ67cha đi,rsTq chdQ67ân ciYSNha nặiYSNng nề, dQ67người chdQ67a mJzYvệt mssyHỏi, ciYSNha bằngiYSN lòng." 

ssyH Lão cúiYSNi đầuiYSN mdQ67ãn nguyệnJzYv ssyHcho đếnJzYv kdQ67hi dQ67tiếng tuyiYSNết ldQ67ạo xạssyHo biếnJzYv ssyHhết JzYvtrong không giaiYSNn, iYSNvà lãrsTqo biếdQ67t ssyHrằng coiYSNn ssyHlão JzYvđã đdQ67i xdQ67a khôrsTqng dQ67còn gọdQ67i lạissyH đượcJzYv niYSNữa. ssyHTay lãJzYvo vội iYSNvàng quờssyH quạngJzYv sờrsTq đrsTqống củJzYvi. iYSNChỉ cònJzYv đdQ67ống củiJzYv iYSNnày rsTqđứng giữaiYSN dQ67lão vàrsTq cõiiYSN vJzYvĩnh cửu đandQ67g ssyHhá miệngssyH chiYSNờ đssyHón lãdQ67o. JzYvNhư vrsTqậy lssyHà ssyHđời ldQ67ão chỉssyH JzYvcòn rsTqđo bằngssyH mộJzYvt mớJzYv ciYSNủi. LầnJzYv lượt từngssyH tiYSNhanh củissyH mộtrsTq siYSNẽ tissyHếp thêmJzYv vàJzYvo JzYvngọn liYSNửa, vdQ67à cứdQ67 nhưiYSN thế,dQ67 thầndQ67 chếtssyH sẽ ldQ67ần từngdQ67 bướcJzYv rsTqtiến iYSNtới lrsTqão. KhrsTqi thdQ67anh củJzYvi cudQ67ối cùngiYSN JzYvđã chársTqy hết,ssyH ssyHsương tuyết lạnhssyH lẽJzYvo sẽdQ67 tJzYvrở ssyHnên ssyHkhốc lidQ67ệt. HrsTqai dQ67chân lãssyHo ssyHsẽ chịuiYSN iYSNkhuất prsTqhục trước,iYSN rJzYvồi đến hairsTq ssyHtay ssyHlão, iYSNvà iYSNsự têiYSN cứiYSNng ssyHsẽ dJzYvần dầnssyH cssyHhuyển từiYSN ngòaidQ67 JzYvvào đếssyHn giYSNiữa cssyHơ thểssyH liYSNão. Đầu lãodQ67 sẽssyH gụrsTqc vềssyH phiYSNía triYSNước, tỳssyH vàoJzYv haJzYvi đầursTq gốiYSNi, vJzYvà lãJzYvo JzYvsẽ niYSNghỉ giấcrsTq ngssyHàn thu, rsTqthật lssyHà drsTqễ dàngJzYv. NssyHgười rsTqđời rsTqai cũndQ67g chếtdQ67 mộdQ67t lần. 

LãdQ67o khôndQ67g tharsTqn vJzYvãn. ĐóJzYv ssyHlà lềssyH lốidQ67 củJzYva kiếpssyH srsTqống màssyH, cóiYSN gssyHì bdQ67ất côiYSNng iYSNđâu? LrsTqão ra JzYv đời gầiYSNn vớJzYvi đất,dQ67 JzYvlão JzYvđã sốrsTqng gJzYvần vớiJzYv đJzYvất, vàJzYv liYSNuật lệJzYv phrsTqát rsTqnguyên ởiYSN đssyHó khôrsTqng cssyHó gì mớiiYSN dQ67lạ JzYvđối vớiiYSN lãrsTqo. ĐóJzYv lrsTqà luJzYvật liYSNệ đốrsTqi vssyHới tấtdQ67 cảdQ67 mọssyHi thểJzYv xác.rsTq dQ67Tạo hóadQ67 không nươngrsTq tiYSNay vớiiYSN thểiYSN xiYSNác. TạoJzYv hóssyHa khrsTqông hềdQ67 chúrsTq ssyHý tdQ67ới iYSNcái vậtiYSN cJzYvụ thdQ67ể mrsTqà ngưiYSNời ta iYSN mệnh daJzYvnh làssyH iYSNcá nhân.JzYv TrsTqạo hóadQ67 chỉdQ67 chdQ67ú rsTqý tdQ67ới chssyHủng lọai,rsTq tớissyH nòidQ67 giốngdQ67. ĐóiYSN là điềuiYSN trừudQ67 tượngJzYv sâursTq xJzYva iYSNnhất màrsTq đrsTqầu ócssyH madQ67n JzYvrợ củaJzYv JzYvlão KoskoosrsTqh cóssyH JzYvthể hiểursTq được, nhưngssyH lãssyHo hidQ67ểu ssyHmột crsTqách thssyHấu đáo.dQ67 JzYvLão đdQ67ã triYSNông thấyJzYv nórsTq thrsTqể hJzYviện trdQ67ong mọiYSNi cuộc sốndQ67g. NhựadQ67 dQ67cây tràssyHn ứa,rsTq màuJzYv rsTqxanh riYSNờn JzYvcủa mầmrsTq liJzYvễu, lársTq vàdQ67ng rụndQ67g iYSN- chrsTqỉ mssyHột sự kiệnssyH nàssyHy cũngssyH đủrsTq đJzYvể diễnssyH rsTqtả JzYvtất cảssyH lssyHịch srsTqử. NhưrsTqng tạorsTq ssyHhóa đềussyH đặtJzYv chssyHo rsTqcá nhân mộtJzYv nhiệdQ67m vssyHụ. NếussyH hắrsTqn iYSNkhông lssyHàm trònJzYv nssyHhiệm vụdQ67 đrsTqó, hắnrsTq sssyHẽ chếtiYSN. MàJzYv rsTqnếu lJzYvàm rsTqtròn nhiệm JzYvvụ đJzYvó, thiYSNì cũngrsTq vậy,JzYv hắrsTqn viYSNẫn ssyHphải JzYvchết. TạiYSNo hdQ67óa khôdQ67ng hềJzYv iYSNquan tdQ67âm, ssyHcó rất nhiềuiYSN niYSNgười đãdQ67 tiYSNuân chịursTq dQ67và ssyHchính sựdQ67 tdQ67uân chịssyHu, dQ67- chứrsTq khôJzYvng prsTqhải ngườiiYSN tuân JzYvchịu JzYv- iYSNmới sốngiYSN vJzYvà rsTqsống mãiYSNi miYSNãi. BssyHộ lJzYvạc iYSNcủa KoskooJzYvsh đssyHã cssyHó tiYSNừ lâursTq ssyHđời lắmdQ67 rồi. NhữnssyHg ôiYSNng JzYvgià rsTqmà lãossyH iYSNbiết iYSNkhi dQ67còn làrsTq mộtrsTq điYSNứa trJzYvẻ, đãdQ67 biếtJzYv nhữnssyHg ôngiYSN ssyHgià khác dQ67sinh JzYvtrước rsTqhọ. dQ67Như viYSNậy, sdQ67ự thdQ67ực iYSNlà iYSNbộ lạssyHc dQ67đã tồnrsTq tại,iYSN brsTqộ lạssyHc dQ67là tượniYSNg trưngJzYv chdQ67o sự tuânssyH chiYSNịu củaJzYv tấJzYvt cảssyH ssyHnhững dQ67người thuộJzYvc ssyHbộ ssyHlạc, nhssyHững ngườiJzYv đãssyH ssyHchìm siYSNâu trong dQ67 quá khứrsTq viYSNà mồrsTq JzYvmả khdQ67ông ssyHcòn JzYvnhớ điYSNược iYSNở đâu.JzYv HọJzYv khssyHông điYSNáng ssyHkể, họJzYv liYSNà nhữndQ67g giai đoạiYSNn. HọJzYv khuấtiYSN đirsTq nhưrsTq nhữndQ67g rsTqđám mrsTqây tdQ67an trorsTqng mộtrsTq chJzYviều mùrsTqa HiYSNạ. LrsTqão cdQ67ũng cdQ67hỉ là mộtdQ67 gissyHai iYSNđoạn, vJzYvà lssyHão sẽJzYv chếiYSNt. TạodQ67 ssyHhóa ssyHkhông JzYvđếm xỉssyHa. TạoJzYv hdQ67óa chỉJzYv đssyHặt rJzYva mộtrsTq nhiYSNiệm vụ, bassyHn riYSNa mdQ67ột luậdQ67t lJzYvệ ciYSNho kJzYviếp JzYvsống. rsTqNhiệm vssyHụ củadQ67 ciYSNuộc đờidQ67 ssyHlà iYSNvĩnh truyềJzYvn nòi giốngssyH, rsTqvà luậtJzYv lệdQ67 cssyHủa tạssyHo ssyHhóa iYSNlà chJzYvết. MộtiYSN thiếudQ67 nữiYSN JzYvlà mộtiYSN sinssyHh vậtssyH dQ67trông đẹp mắJzYvt, ngựssyHc cănrsTqg dQ67phồng, thdQ67ân thểrsTq mạrsTqnh mẽiYSN, ciYSNhân bưrsTqớc uyểssyHn chuyiYSNển, cặpiYSN mắtrsTq sáng trong.rsTq NhữngssyH nhiệmssyH ssyHvụ củdQ67a nàndQ67g iYSNđang chờssyH điYSNợi nàngssyH. TdQ67ia sádQ67ng trorsTqng mắssyHt niYSNàng bừniYSNg lên, bưdQ67ớc châdQ67n nàJzYvng nhadQ67nh nhẹniYSN rsTqhơn. LúrsTqc bạrsTqo diYSNạn, lúrsTqc brsTqẽn lẽnrsTq đốiiYSN vdQ67ới cáJzYvc thandQ67h niên, nàndQ67g iYSNlàm chJzYvo hssyHọ iYSNlây sJzYvự brsTqồn chồssyHn dQ67của nàiYSNng. iYSNNàng crsTqàng ngàJzYvy iYSNcàng đssyHẹp hdQ67ơn cho ssyH đến dQ67khi ssyHmột chàiYSNng đidQ67 săniYSN khôngssyH cònrsTq tựiYSN kJzYvìm hãJzYvm được,iYSN đJzYvem nàJzYvng rsTqvề lềussyH cdQ67ủa hắnssyH để liYSNo việcssyH bếJzYvp nước,iYSN ssyHlàm lrsTqụng chJzYvo hắssyHn viYSNà đểrsTq làmiYSN mẹdQ67 iYSNđàn cssyHon ciYSNủa hắn.rsTq MộtJzYv kdQ67hi cdQ67ó con ssyH cái, nhữngJzYv vssyHẻ dudQ67yên rsTqdáng rJzYvời bỏdQ67 nàng.iYSN CrsTqhân trsTqay nàJzYvng cssyHhậm chạdQ67p dQ67và ngssyHượng nJzYvghịu, mắt rsTqnàng mờssyH đdQ67i vssyHà chỉJzYv JzYvcòn nhữngrsTq đứaiYSN trẻssyH iYSNlà tssyHhấy sunrsTqg sướnrsTqg khrsTqi kdQ67ề bêssyHn mádQ67 niYSNgười đàn JzYvbà drsTqa đJzYvỏ giiYSNà nussyHa bêJzYvn ngọnJzYv dQ67lửa. NrsTqhiệm JzYvvụ củarsTq nàiYSNng đãdQ67 hoànrsTq dQ67tất. dQ67Chỉ mộtJzYv tdQ67hời gian saJzYvu, kiYSNhi cdQ67hớm iYSNcó nạndQ67 đódQ67i ssyHhoặc phảirsTq đssyHi xiYSNa, nàiYSNng JzYvsẽ biYSNị bỏdQ67 rsTqlại, giJzYvống nhJzYvư rsTqlão đã bịdQ67 JzYvbỏ lssyHại, giữaiYSN ssyHcảnh tussyHyết phủJzYv trắngssyH dQ67xóa, ssyHvới mrsTqột đốngssyH củidQ67 JzYvnhỏ. ĐódQ67 lJzYvà luật lệ. 

Lão cẩssyHn tdQ67hận đặtiYSN mộtiYSN thanssyHh củiJzYv lêndQ67 đốngdQ67 lửadQ67 vàssyH tiếrsTqp tụJzYvc sssyHuy nghĩ.dQ67 ĐdQ67ó làJzYv luậdQ67t lệ chuniYSNg ciYSNho tấssyHt cảssyH rsTqmọi vật,dQ67 mọiiYSN nrsTqơi. MuỗirsTq biếnssyH điYSNi hếtssyH kiYSNhi giYSNiá đóngdQ67 lầJzYvn đầrsTqu. rsTqCon sóc nhrsTqỏ cũJzYvng bòiYSN đJzYvi đểrsTq chếssyHt ởiYSN mộtiYSN nơrsTqi xadQ67. iYSNKhi ndQ67ăm tJzYvháng đãJzYv đèJzYv nặndQ67g lêdQ67n cossyHn thỏ,iYSN nó dQ67sẽ tJzYvrở nêrsTqn chậmssyH cJzYvhạp, nặdQ67ng nềssyH rsTqvà khôssyHng chạiYSNy tiYSNhóat rsTqđược móJzYvng vuốtdQ67 iYSNcủa kdQ67ẻ thù JzYv nữa. CảrsTq gấuJzYv rsTqto lớrsTqn cũngdQ67 trdQ67ở dQ67thành vụngJzYv vềrsTq, ssyHmù lòssyHa JzYvvà hiYSNay dQ67cáu kỉnssyHh đểiYSN đếssyHn nrsTqỗi sau cssyHùng vàiiYSN ciYSNon cJzYvhó cdQ67ũng hrsTqạ ssyHđược nrsTqó. ssyHLão nhJzYvớ lạiJzYv cảnhiYSN JzYvlão bỏssyH rsTqcha lssyHão ởiYSN lại phíadQ67 thượiYSNng ngạnrsTq sôiYSNng KlondssyHike vàodQ67 mrsTqùa ĐônrsTqg, trướiYSNc kiYSNhi vịJzYv ssyHmục siYSNư* tJzYvới vớirsTq JzYvnhững cuốn sáchssyH kinJzYvh viYSNà chiếcdQ67 hộpJzYv iYSNđựng thuốJzYvc dQ67men. JzYvĐã nhirsTqều lầssyHn lrsTqão KoskooJzYvsh chép miJzYvệng kJzYvhi niYSNghĩ dQ67tới ssyHcái hộdQ67p đó,iYSN mặcJzYv dầssyHu ngJzYvày nssyHay lrsTqão krsTqhông còssyHn nướciYSN biYSNọt JzYvđể iYSNchép miệng ndQ67ữa. MiYSNôn thuốcrsTq tssyHrừ dQ67đau đJzYvớn thậJzYvt dQ67là JzYvhay. iYSNNhưng rốssyHt cuộciYSN ôngiYSN mụcrsTq JzYvsư ciYSNhỉ làm phiềnJzYv cJzYvho họrsTq JzYvvì iYSNông ssyHta chẳngssyH madQ67ng JzYvlại cJzYvhút tiYSNhịt iYSNthà nàJzYvo JzYvcho biYSNộ lạciYSN iYSNmà ănssyH lạrsTqi khoẻ, ndQ67ên ssyHcác tadQ67y ssyHsăn iYSNlên tssyHiếng càussyH nhàu.rsTq NhưnssyHg ônrsTqg dQ67ta dQ67chết dQ67vì bệdQ67nh lạnhssyH phổidQ67 ở chỗdQ67 đườnssyHg JzYvranh giớiiYSN gầndQ67 MayorsTq, vJzYvà saiYSNu ssyHđàn iYSNchó đãiYSN lJzYvấy mJzYvõm bớiiYSN nhrsTqững dQ67hòn đáJzYv dQ67ra để ssyHtranh cướiYSNp nắiYSNm dQ67xương tàn. 

Koskoosh đặiYSNt mssyHột thrsTqanh củirsTq kháiYSNc vàssyHo đốndQ67g lJzYvửa iYSNvà thssyHả hồrsTqn đirsTq ssyHsâu hiYSNơn nữaiYSN dQ67về quá kssyHhứ. CódQ67 mộssyHt dQ67thời trờiJzYv làssyHm đóirsTq JzYvkém, nssyHhững ôssyHng giYSNià bụnssyHg léJzYvp xẹpiYSN rsTqnằm cssyHo quắiYSNp bên ngrsTqọn lửaJzYv JzYvvà miJzYvệng dQ67thều thàiYSNo kểJzYv lạiiYSN nhiYSNững tụrsTqc lệdQ67 ngàJzYvy xưJzYva khdQ67i miYSNiền YrsTqukon bdQ67ị bỏ hoiYSNang suốtdQ67 dQ67ba JzYvmùa ĐdQ67ông, rồdQ67i lrsTqại brsTqị tuyếiYSNt phủiYSN ssyHliền rsTqba mùiYSNa rsTqHạ. ssyHLão rsTqđã mấtrsTq bàrsTq mẹ trongdQ67 nạniYSN dQ67đói đssyHó. MùarsTq HssyHè iYSNđó cáiYSN thu*rsTq* kssyHhông xssyHuất hissyHện, bộssyH lJzYvạc ngdQ67óng chssyHờ mùdQ67a Đông, moiYSNng mdQ67ỏi hươudQ67 rừngiYSN sẽdQ67 tới.JzYv NhưssyHng tớiJzYv rsTqmùa ssyHĐông hưdQ67ơu rừngJzYv cũnssyHg chẳngiYSN thấy. ĐódQ67 lssyHà mộJzYvt tìssyHnh trạngssyH chưssyHa hềssyH dQ67bao rsTqgiờ xảydQ67 rdQ67a vdQ67à JzYvngay nhữngJzYv rsTqông rsTqgià ssyHbà cssyHả cũdQ67ng chưa gặpdQ67 cảnJzYvh đó.dQ67 HrsTqươu riYSNừng khôdQ67ng tớssyHi, dQ67và năiYSNm đóssyH rsTqlà ndQ67ăm thứssyH bảyiYSN. rsTqThỏ rdQ67ừng không sinJzYvh sôissyH nẩydQ67 niYSNở krsTqịp vJzYvà cJzYvhó thìrsTq gầyJzYv gdQ67ò chdQ67ìa iYSNbộ xươrsTqng rJzYva. SuốtJzYv mùssyHa ĐôssyHng iYSNđen tối dssyHài dặcrsTq, đársTqm trẻJzYv khssyHóc lócssyH iYSNvà lăJzYvn rsTqra chết,rsTq rồiiYSN đếiYSNn dQ67đàn bà,ssyH rồirsTq đếniYSN nhiYSNững ôJzYvng già, trsTqrong mườirsTq ngưiYSNời ởssyH bộdQ67 lrsTqạc khôngdQ67 cóssyH lấiYSNy mộtJzYv ngườJzYvi dQ67sống sórsTqt đểdQ67 đJzYvón ánhJzYv mặt ssyHtrời krsTqhi nódQ67 trssyHở JzYvlại vrsTqào mùaiYSN XussyHân. ThậiYSNt dQ67là dQ67một vJzYvụ JzYvđói kinssyHh hồn. 

JzYv Nhưng rsTqlão JzYvcũng đãrsTq thấydQ67 nhJzYvững thờirsTq dưJzYv iYSNdật, tJzYvhịt thừiYSNa thãissyH đếniYSN nJzYvỗi thidQ67u tiYSNhối không kịpdQ67 rsTqăn, chórsTq mậpssyH iYSNmà krsTqhông dQ67buồn chạyiYSN ndQ67ữa vìrsTq ărsTqn qrsTquá JzYvnhiều dQ67- nhữngJzYv thờJzYvi mà ngườiJzYv tJzYva trônssyHg tJzYvhấy thssyHú vậtJzYv cũnssyHg khôngrsTq buồrsTqn giết,rsTq phụiYSN nữrsTq ssyHđua dQ67nhau JzYvsinh đẻ,rsTq và iYSNnhững cădQ67n lềuJzYv chậtiYSN nJzYvích rsTqnhững tdQ67iếng trẻJzYv coJzYvn vừarsTq traJzYvi vừadQ67 rsTqgái dQ67nằm dàJzYvi rsTqra ssyHđùa nghịch. ThếJzYv rrsTqồi JzYvđàn ôdQ67ng nJzYvo iYSNcơm ấdQ67m cậtiYSN lạirsTq gợiJzYv rrsTqa nhữrsTqng dQ67cuộc tradQ67nh chấpJzYv xưarsTq lên,dQ67 họ vượtssyH quiYSNa đườniYSNg JzYvranh giớssyHi vềssyH phíssyHa NJzYvam điYSNể giếJzYvt nJzYvhững ngườirsTq PellyrsTq, vJzYvà vềrsTq phía TâyJzYv đểssyH đượcrsTq ngồirsTq bêiYSNn nhiYSNững ngọndQ67 lửadQ67 tàndQ67 củssyHa ngườiJzYv TJzYvanana. LãiYSNo nhdQ67ớ lạiiYSN JzYvthời lão cònssyH nrsTqhỏ, trờdQ67i chdQ67o diYSNư dậdQ67t, liYSNão tdQ67rông thJzYvấy mộtiYSN crsTqon rsTqhươu JzYvrừng dQ67bị đàniYSN sóirsTq hạ. Zing-hadQ67 nằmiYSN JzYvtrên tuyssyHết vớirsTq lãiYSNo cdQ67ùng xJzYvem cảnhrsTq đóiYSN rsTq- ZrsTqing-ha, mssyHà sassyHu nàJzYvy thssyHành tay siYSNăn khônrsTq ngoassyHn nhJzYvất vdQ67à saJzYvu ciYSNùng dQ67đã ndQ67gã vdQ67ào ssyHmột ssyHlỗ khôngdQ67 JzYvkhí ởssyH YussyHkon***. Một thániYSNg sJzYvau, ngườirsTq dQ67ta ssyHtìm thấyiYSN hắnrsTq trdQ67ong JzYvdáng đidQ67ệu đssyHang biYSNò đượJzYvc nửadQ67 dQ67chừng thrsTqì bị dQ67băng gidQ67á làmdQ67 rsTqcóng lại. 

rsTq Lại ndQ67ói đếnJzYv rsTqcon hưssyHơu rừng.JzYv ssyHHôm đóssyH rsTqZing-ha cùiYSNng dQ67lão ssyHbắt cJzYvhước đdQ67i săJzYvn dQ67bắn theo iYSNlối ngiYSNười ssyHlớn. ssyHỞ dQ67lòng sdQ67uối, chiYSNúng bắtssyH dQ67gặp vếtdQ67 crsTqhân mớssyHi củadQ67 mộtiYSN coJzYvn hưiYSNơu rJzYvừng cùng vớiiYSN vrsTqết châssyHn củadQ67 nhiềussyH ssyHchó sói.iYSN "MộrsTqt crsTqon hươursTq giàssyH", Zing-hdQ67a xem vếJzYvt châniYSN marsTqu JzYvhơn ssyHvà nórsTqi, ssyH"Một corsTqn hươudQ67 grsTqià, khrsTqông thrsTqeo kịpssyH đàn.iYSN ĐànrsTq sói cssyHhặn nssyHó rờissyH khrsTqỏi JzYvnhững JzYvcon khiYSNác ssyHvà rsTqchúng sẽiYSN thedQ67o rssyHiết dQ67đến cùng."rsTq VJzYvà đúng nhrsTqư viYSNậy. ĐdQ67ó làJzYv đườngrsTq liYSNối củrsTqa chúnJzYvg. SuJzYvốt ngàdQ67y ssyHđêm iYSNkhông lúcdQ67 nJzYvào JzYvnghỉ, chrsTqúng sẽ thJzYveo rsTqsát gót,rsTq chặnrsTq đầudQ67 iYSNmũi, chúngJzYv sẽiYSN thssyHeo lJzYviền cossyHn rsTqhươu cssyHho đếnJzYv cdQ67ùng. Zing-harsTq và lãoJzYv đãJzYv cảssyHm thiYSNấy lònssyHg hssyHam mussyHốn xersTqm dQ67cảnh mársTqu rơJzYvi rừngiYSN ssyHrực iYSNnổi lêJzYvn. iYSNLúc sdQ67ói hạ sátrsTq hươiYSNu iYSNsẽ làssyH mộtiYSN ssyHcảnh dQ67đáng xeJzYvm lắm! 

Hai ngrsTqười rảssyHo bJzYvước theJzYvo vrsTqết chân.ssyH rsTqVết cJzYvhân iYSNrõ đếndQ67 nỗissyH ndQ67gay KJzYvoskoosh, rsTqnhìn chậdQ67m và kJzYvhông JzYvthạo iYSNvề grsTqót JzYvchân, cũngrsTq rsTqcó thểssyH nhắdQ67m mắtssyH JzYvtheo JzYvđược. HọiYSN rsTqtheo ssyHsát iYSNgót cuộdQ67c săn ssyHđuổi, mssyHỗi bướiYSNc iYSNlại đọiYSNc tdQ67hêm cársTqi tssyHhảm cảssyHnh ssyHhung rsTqbạo mớiiYSN vừaJzYv diễnrsTq dQ67ra. BâydQ67 giờ họiYSN tớdQ67i chỗJzYv cdQ67on hươursTq rssyHừng đứngssyH lạiiYSN đểdQ67 chốngdQ67 ssyHcự; tudQ67yết đdQ67ã bịiYSN grsTqiày xdQ67éo vdQ67à dQ67xáo trộn tứJzYv ssyHphía, mỗssyHi ssyHbề dàidQ67 vàrsTqo kssyHhoảng bềssyH dQ67cao củiYSNa ssyHba ngườiJzYv lớiYSNn. ỞJzYv girsTqữa làdQ67 nhữnrsTqg vết chdQ67ân hằJzYvn sâiYSNu củaiYSN rsTqcon vậtdQ67 brsTqị srsTqăn đuJzYvổi, dQ67và khJzYvắp ciYSNhung qJzYvuanh iYSNlà dấursTq iYSNchân ssyHnông hJzYvơn của đànrsTq sói.dQ67 TronJzYvg iYSNkhi nhữnssyHg dQ67con kiYSNhác JzYvlo giết,ssyH thìiYSN dQ67một vàrsTqi JzYvcon sdQ67ói nssyHằm nghiêng mộiYSNt bJzYvên đểdQ67 nghJzYvỉ. MdQ67ình ciYSNhúng ssyHin hằniYSN xJzYvuống tuyếtdQ67 rsTqtrông ssyHrõ ràngiYSN niYSNhư chJzYvúng mớidQ67 nằm trướcrsTq đóiYSN iYSNmột iYSNchút. MộiYSNt coJzYvn sóiiYSN dQ67đã JzYvbị dQ67con vậtssyH điênssyH cuồngdQ67 kiiYSNa hússyHc trJzYvúng viYSNà iYSNdẫm lên cdQ67ho đếndQ67 chếssyHt. MộtiYSN vàirsTq crsTqái xươnssyHg nhẵniYSN JzYvnhụi chứngrsTq tỏJzYv iYSNđiều đó. 

Một ssyHlần nữadQ67 họdQ67 lssyHại nrsTqgưng bướcdQ67 rsTqở chỗJzYv dừngssyH lJzYvại thứiYSN nJzYvhì. rsTqTại đdQ67ây ssyHcon vậiYSNt tdQ67o lrsTqớn đã JzYv chiến đấssyHu mộiYSNt cáJzYvch tiYSNuyệt vọrsTqng. NóssyH đssyHã bịJzYv vrsTqật ngJzYvã JzYvhai ssyHlần, nhưdQ67 nhữiYSNng vếtJzYv trên tuyếtiYSN ssyHcho họJzYv trsTqhấy, ssyHvà hrsTqai dQ67lần nrsTqó đãrsTq đánhiYSN trsTqan ssyHđược nhrsTqững crsTqon sssyHói huiYSNng hăng,rsTq rồi gượngssyH đứngrsTq lJzYvên. NrsTqó đãssyH iYSNhoàn tấrsTqt iYSNnhiệm ssyHvụ dQ67từ ssyHlâu, JzYvnhưng vssyHẫn crsTqòn thiếtdQ67 thssyHa với cuộcssyH sốdQ67ng. ZJzYving-ha rsTqnói rdQ67ằng mJzYvột coiYSNn dQ67hươu rừngdQ67 đrsTqã gụcssyH ngdQ67ã màrsTq JzYvcòn đrsTqứng rsTqlên đượcssyH thì thậtssyH lrsTqà lạJzYv, JzYvnhưng rdQ67õ iYSNràng rsTqcon nàssyHy đãiYSN đứngssyH JzYvlên được.iYSN NJzYvghe ssyHhọ kểssyH ssyHlại chuyện nàyssyH chssyHắc ssyHlão ssyHphù thủiYSNy sẽJzYv nssyHhìn dQ67thấy nhữnrsTqg triệrsTqu chứniYSNg dQ67và điềmiYSN kỳssyH lạ. 

ĐJzYvi nữa,JzYv iYSNhọ ssyHtới chỗiYSN cossyHn hươursTq rrsTqừng tiYSNrèo rsTqlên bJzYvờ đểdQ67 rsTqtoan rsTqthóat JzYvvào rừrsTqng câssyHy. Nhưng JzYv kẻ thùJzYv JzYvcủa dQ67nó JzYvđã từssyH phídQ67a saJzYvu chồmdQ67 tớssyHi, ssyHđến nỗdQ67i nssyHó phảirsTq liYSNùi lrsTqại iYSNvà ngiYSNã JzYvngửa lêniYSN chúng, đdQ67è lêdQ67n iYSNhai codQ67n sdQ67âu xuốnssyHg tuyếtdQ67. RdQ67õ ràssyHng làrsTq sắpiYSN đếndQ67 gidQ67ờ pJzYvhút hạssyH sát,dQ67 vì nhữnssyHg rsTqcon khácdQ67 đãiYSN JzYvbỏ mặcrsTq hassyHi coiYSNn JzYvkia lrsTqại rsTqkhông JzYvđụng iYSNtới. HrsTqọ đidQ67 ssyHqua haiYSNi chặng JzYv dừng lssyHại nữa,ssyH rsTqhai chrsTqỗ riYSNất giYSNần ssyHnhau. BdQ67ây gissyHờ dấuJzYv châiYSNn cssyHó pJzYvha dQ67màu ssyHđỏ vàssyH JzYvnhững vdQ67ết chân đềussyH rsTqđặn củassyH rsTqcon vậtJzYv ssyHto rsTqlớn trsTqrông JzYvđã xiJzYvêu vẹssyHo vàJzYv ssyHngắn hdQ67ơn. TiYSNhế rrsTqồi họssyH nghe thấyJzYv nhữngdQ67 tiếnrsTqg độngJzYv đầdQ67u tiêssyHn củarsTq ciYSNuộc chirsTqến đấudQ67 rsTq- khônJzYvg dQ67phải ssyHnhững tiếngrsTq tru dàiJzYv củaJzYv cuộciYSN sărsTqn đuổi,rsTq màJzYv nhữJzYvng tiếJzYvng sủarsTq ngắrsTqn dQ67nhát gừngrsTq báorsTq hiệursTq mJzYvột trậndQ67 xáp ssyH lá càssyH vàssyH tiJzYvếng răiYSNng crsTqắn vàoJzYv thịt.rsTq BiYSNò ngượcJzYv chissyHều giiYSNó, ZissyHng-ha nJzYvằm dQ67sát bụng xuốngJzYv tuyếrsTqt, iYSNvà cssyHùng rsTqvới hắniYSN làJzYv ssyHKoskoosh, ngườiJzYv màssyH sssyHau nàydQ67 làmiYSN chdQ67úa tểJzYv drsTqân trong bJzYvộ lạcJzYv. rsTqHai ndQ67gười cùngdQ67 gạJzYvt nhữngssyH ssyHcành dQ67cây gỗJzYv báJzYvch lòaiYSN iYSNxòa vdQ67à JzYvnhìn vềssyH phía ssyHtrước. ssyHHọ đượiYSNc chứndQ67g kidQ67ến cảnhdQ67 cuốrsTqi cùng. 

GirsTqống ssyHnhư tấJzYvt iYSNcả iYSNnhững cảmssyH tưJzYvởng dQ67của tssyHhời trẻiYSN, rsTqcảnh tượnJzYvg rsTqhãy cònrsTq ssyHrõ rệtJzYv tronrsTqg trí dQ67nhớ lãoiYSN, vJzYvà cặpdQ67 rsTqmắt mờiYSN dQ67của lãossyH nrsTqhìn cảrsTqnh cuốissyH cùngJzYv hirsTqện iYSNra liJzYvnh đJzYvộng như trrsTqong dQ67thời JzYvxa JzYvxưa ấy.dQ67 KoskoosrsTqh rsTqngạc nhiYSNiên vềrsTq đJzYviều nàdQ67y; rsTqvì ssyHtrong nJzYvhững ssyHngày theo rsTq sau, JzYvkhi lãoJzYv ldQ67à ngiYSNười iYSNlãnh iYSNđạo ssyHvà đứndQ67g đầrsTqu hộirsTq đồngrsTq bộdQ67 lạrsTqc, lãoJzYv điYSNã thựssyHc ssyHhiện những tssyHhành tíssyHch lớnJzYv larsTqo vàdQ67 đssyHã ssyHlàm JzYvcho ngưiYSNời PeldQ67ly ldQ67uôn dQ67miệng nguyềiYSNn riYSNủa tên lão,iYSN đódQ67 làiYSN chưJzYva nóiJzYv tớrsTqi ngườiJzYv JzYvda trJzYvắng kJzYvỳ dị****dQ67 màdQ67 rsTqlão rsTqđã gssyHiết dQ67trong mộtrsTq cuJzYvộc đấu rsTqcông kdQ67hai, mỗJzYvi ngườiiYSN mộiYSNt corsTqn iYSNdao cầrsTqm tay. 

iYSN Lão ssyHnghĩ mdQ67ột hồssyHi lâssyHu vssyHề thJzYvời iYSNtrai trssyHẻ củdQ67a liYSNão, JzYvcho đếniYSN kJzYvhi ngọdQ67n lửadQ67 tàJzYvn xuống JzYvvà khdQ67i ssyHcái lạnssyHh cắtrsTq sdQ67âu hrsTqơn vàJzYvo dJzYva iYSNlão. LầJzYvn nàdQ67y ldQ67ão trsTqiếp trsTqhêm hrsTqai thssyHanh củiJzYv vào ngọnssyH lJzYvửa ssyHvà đossyH liYSNại iYSNxem iYSNcuộc sốnJzYvg củadQ67 lãoiYSN cdQ67òn đượssyHc dQ67bao lssyHâu vớdQ67i niYSNhững thssyHanh crsTqòn lại. NếursTq SitcuiYSNm-to-ha cJzYvhịu nhớiYSN iYSNlời dQ67ông ngrsTqọai củssyHa JzYvnó dQ67và nhặtiYSN ôiYSNm củrsTqi lớndQ67 hJzYvơn, thì nhữngiYSN giờssyH sốnrsTqg ciYSNủa iYSNlão siYSNẽ dJzYvài JzYvhơn. TdQ67hật liYSNà miYSNột chuyệrsTqn dễiYSN dàngdQ67. NrsTqhưng nóiYSN vssyHẫn là mộtrsTq đứrsTqa JzYvbé JzYvvô tâm.ssyH NrsTqó kJzYvhông JzYvnghĩ ssyHgì đếnrsTq ngssyHười rsTqtiền bốiiYSN từJzYv khdQ67i HssyHải JzYvLy, chdQ67áu nội JzYv Zing-ha, bắtdQ67 điYSNầu iYSNđể iYSNmắt dQ67tới nó.rsTq Chà,dQ67 điềrsTqu đóiYSN crsTqó gìdQ67 quadQ67n trọdQ67ng? LúrsTqc dQ67còn trẻ trdQ67ung, JzYvlão điYSNã iYSNchẳng hàndQ67h độssyHng iYSNnhư thJzYvế lssyHà gì?JzYv CJzYvó mộtiYSN lúcdQ67 lssyHão ssyHđã lắnJzYvg ngrsTqhe trorsTqng im lssyHặng. rsTqCó thểssyH cJzYvon trarsTqi liYSNão đdQ67ã mềmrsTq lòng,JzYv JzYvvà nóssyH crsTqùng rsTqđàn chJzYvó qursTqay lạrsTqi đểssyH đưa chadQ67 iYSNgià củadQ67 dQ67nó cJzYvùng viYSNới bộdQ67 JzYvlạc tớirsTq ciYSNhỗ nhiềuiYSN hssyHươu narsTqi biYSNéo mập. 

LãJzYvo dỏngJzYv tadQ67i nghssyHe niYSNgóng, trssyHí rsTqóc đangssyH dQ67bối rdQ67ối củassyH lrsTqão lắngssyH JzYvđi tssyHrong dQ67chốc lát.dQ67 Không mộtdQ67 tJzYviếng độngiYSN iYSNnhẹ. KhôngdQ67 rsTqcó gdQ67ì cả.rsTq rsTqMột mìssyHnh lãoiYSN thởdQ67 dQ67phì phàdQ67o grsTqiữa cảdQ67nh êm ssyHlặng hoanJzYvg vursTq. ThậtJzYv dQ67là cJzYvô đssyHộc. IiYSNm ngdQ67he! CáiYSNi gssyHì đssyHó? LãrsTqo rùndQ67g mình.rsTq TdQ67iếng rốngdQ67 dài qudQ67en JzYvthuộc phádQ67 vỡssyH khoảnrsTqg iYSNkhông, ssyHvà nrsTqó ởrsTq niYSNgay kdQ67ế bdQ67ên. iYSNThế iYSNrồi, tssyHrong cặrsTqp mắt tssyHối sầmiYSN củiYSNa lãoiYSN hrsTqiện lêiYSNn hdQ67ình iYSNảnh ssyHcon hươssyHu rừnrsTqg JzYv- JzYvcon iYSNhươu rssyHừng gJzYvià dQ67nua JzYv- sườn rsTq bị cắnJzYv nátssyH vàdQ67 hadQ67i bJzYvên hôdQ67ng rdQ67òng máu,rsTq cáidQ67 bờmrsTq brsTqị xâJzYvu xéssyH, vàrsTq ciYSNặp sừngdQ67 nhiềussyH gạc cúiJzYv sássyHt xuốngdQ67 ssyHđất iYSNcòn cốdQ67 hssyHúc rsTqcho tớJzYvi cùng.dQ67 LJzYvão thấiYSNy nhữrsTqng hìiYSNnh thùiYSN màuJzYv ssyHxám vdQ67ụt qua vụtiYSN lạrsTqi, nhữndQ67g rsTqcặp mắiYSNt londQ67g JzYvlanh, ssyHnhững cJzYvái lưỡirsTq thiYSNè ssyHlè, nhữndQ67g JzYvhàm răng nhiYSNọn hoắtssyH lòniYSNg rdQ67òng nưssyHớc rsTqdãi. LãorsTq rsTqthấy cádQ67i vrsTqòng tròndQ67 xápiYSN gdQ67ần lạirsTq dQ67cho đếnrsTq khi ssyH chỉ cdQ67òn làJzYv mdQ67ột ciYSNhấm dQ67đen dQ67giữa đámJzYv tuiYSNyết bịdQ67 dssyHày xéo. 

JzYvMột cáiYSNi mõJzYvm ldQ67ạnh chạJzYvm vàrsTqo máiYSN lãrsTqo làJzYvm đJzYvầu óciYSN lãoJzYv dQ67quay vềrsTq hiYSNiện tạJzYvi. TarsTqy ssyHlão đưa vộiiYSN vàiYSNo iYSNđống lrsTqửa rúJzYvt rdQ67a mộdQ67t thaiYSNnh cssyHủi đangssyH cháyrsTq. BrsTqàng hJzYvoàng mộtdQ67 láJzYvt viYSNì dQ67cái sợ truyềndQ67 thrsTqống đốirsTq vớiJzYv dQ67lòai người,rsTq cdQ67on viYSNật kdQ67ia lrsTqùi lại,ssyH hJzYvú lêdQ67n miYSNột tiếiYSNng diYSNài để gJzYvọi đồiYSNng bọn;dQ67 rsTqnhững rsTqcon nàJzYvy trảdQ67 ssyHlời iYSNngay, cdQ67ho đếnrsTq khiYSNi dQ67một vònJzYvg nhữrsTqng corsTqn vật đầuiYSN xssyHám, miiYSNệng rssyHớt rdQ67ãi, dQ67quây dQ67quần xudQ67ng qudQ67anh. iYSNLão rsTqlắng ngdQ67he iYSNnhững tiếngssyH gJzYvầm gừ trsTqiến JzYvlại gầniYSN; nrsTqhững coiYSNn vậtdQ67 thdQ67ở hiYSNổn hJzYvển kssyHhông iYSNchịu tảJzYvn đssyHi. BâyiYSN dQ67giờ ssyHmột dQ67con đưaJzYv ngực rssyHa phssyHía trước,ssyH rồiiYSN lếtrsTq mìrsTqnh tớirsTq gầJzYvn, đrsTqến cJzYvon tiYSNhứ haissyH, rồdQ67i ssyHđến iYSNcon tJzYvhứ ba, nhưJzYvng kJzYvhông rsTqcon rsTqnào lùissyH lạissyH cảdQ67. JzYvLão cònJzYv biYSNấu víuiYSN lấyssyH crsTquộc ssyHđời iYSNlàm rsTqgì? LãossyH tự hỏiYSNi, rssyHồi dQ67bỏ rsTqthanh củssyHi đangJzYv crsTqháy xussyHống tuiYSNyết. ThadQ67nh củirsTq lèoJzYv xdQ67èo tắtJzYv rsTqngấm. ssyHCái vòng iYSNtròn iYSNgầm giYSNừ rsTqmột cáchdQ67 bồndQ67 rsTqchồn nhưssyHng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?