You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: THFBnhe Lc2Xfaw HFBnof Life

Lão Koskoosh cFczXhăm cHFBnhú ngHFBnhe 3n9Nhau háu.FczX FczXTuy mắtc2Xf lãFczXo đãk8LW mk8LWờ từ3n9N lFczXâu, nhFczXưng tk8LWai lãc2Xfo còn tFczXhính lắmFczX, k8LWvà mộ3n9Nt tiếHFBnng đc2Xfộng kk8LWhẽ cFczXũng FczXthấu tớiHFBn HFBncái trí3n9N t3n9Nhông mc2Xfinh sFczXuy kFczXém vẫn còFczXn nằmFczX sa3n9Nu vHFBnầng tráHFBnn k8LWkhô héHFBno, nhưngc2Xf khFczXông HFBncòn đFczXể ýHFBn đ3n9Nến vc2Xfiệc HFBnđời nữaFczX. HFBnÀ! Đó3n9N là Sitcum-tk8LWo-ha đanHFBng tFczXhe thk8LWé ngHFBnuyền rủac2Xf đFczXàn cHFBnhó mà3n9N k8LWnàng đán3n9Nh đậpFczX và3n9N vỗk8LW vềHFBn đHFBnể buộc k8LW vào dâyFczX cương.HFBn 3n9NSitcum-to-ha làc2Xf 3n9Ncháu ngọaHFBni lão.HFBn NhưnFczXg nàHFBnng q3n9Nuá bk8LWận nêFczXn chẳnHFBng thèm nc2Xfghĩ c2Xftới ôngFczX ngọaiFczX gc2Xfià HFBnnua ngk8LWồi trk8LWơ trọHFBni tr3n9Nên tuyk8LWết, tuyệtFczX vọFczXng k8LWvà yếu đuối.3n9N Phảik8LW c2Xfnhổ trạiFczX chc2Xfo xonk8LWg. CFczXon đườnFczXg dàik8LW đangHFBn chờHFBn đợi3n9N troc2Xfng k8LWkhi nhữnk8LWg đoạHFBnn ngày ngFczXắn ngủHFBni khônHFBng chị3n9Nu c3n9Nhậm lạc2Xfi. FczXCuộc sốnk8LWg HFBnvà nhữnFczXg HFBnbổn c2Xfphận k8LWcủa cuộcc2Xf sốnk8LWg chứ kc2Xfhông FczXphải cc2Xfủa cFczXái c2Xfchết, gHFBniục g3n9Niã nàFczXng. Mc2Xfà bk8LWây giHFBnờ lãc2Xfo gFczXần vớiFczX cák8LWi FczXchết lắm rồi. 

k8LWÝ nghk8LWĩ đók8LW làmc2Xf lãok8LW gk8LWià hoảc2Xfng FczXhốt trHFBnong k8LWmột lúc.c2Xf Lãk8LWo đưaHFBn 3n9Nbàn tk8LWay 3n9Ntê lFczXiệt rFczXun rẩy sờ3n9N soạngc2Xf đốnk8LWg củiFczX khôFczX nhỏ3n9N bFczXé 3n9Nbên cạnhFczX lãHFBno. ChHFBnắc chắnFczX làFczX đFczXống củic2Xf nằmc2Xf đó,c2Xf bànHFBn tay lã3n9No lạHFBni 3n9Nrụt vềHFBn vFczXà nằmk8LW ẩn3n9N dưới3n9N những3n9N HFBntấm 3n9Nda thFczXú ráchHFBn rướFczXi FczXbẩn thFczXỉu, FczXvà lão3n9N lại ck8LWhăm chúc2Xf nghc2Xfe ngóngc2Xf. Tiếng3n9N sộtc2Xf sọatk8LW cFczXủa nhFczXững tấm3n9N 3n9Nda HFBncho HFBnlão bi3n9Nết rằc2Xfng căc2Xfn lều bằn3n9Ng HFBnda hươuk8LW cFczXủa vi3n9Nên chú3n9Na bFczXộ lc2Xfạc đãk8LW k8LWđược d3n9Nỡ xuốnHFBng vàFczX đan3n9Ng được3n9N 3n9Nnén gọn3n9N lạic2Xf cho 3n9N dễ mk8LWang đik8LW. VFczXiên HFBnchúa tểFczX lc2Xfà coc2Xfn HFBnlão, hFczXắn cFczXao k8LWlớn, k8LWlực lưỡnc2Xfg, cầ3n9Nm đầFczXu bộFczX k8LWlạc và là3n9N FczXmột taFczXy thiện3n9N xạc2Xf. HFBnTrong 3n9Nkhi phFczXụ HFBnnữ 3n9Nvất vảHFBn l3n9No liệu3n9N hHFBnành 3n9Ntrang củak8LW trạc2Xfi, g3n9Niọng hắn vFczXang lêk8LWn, quởHFBn tráFczXch họk8LW chậmc2Xf chạpFczX. 3n9NLão KoskFczXoosh lằHFBnng tc2Xfai. ĐâyHFBn làHFBn lầnHFBn cuFczXối cùng lãc2Xfo còk8LWn ng3n9Nhe giọ3n9Nng đ3n9Nó. T3n9Núp k8LWlều k8LWcủa Gc2Xfeehow FczXđã 3n9Ndỡ rồiFczX! VàHFBn nHFBnhà củac2Xf TuskeHFBnn cũng dk8LWỡ rồik8LW! Bảyk8LW, táFczXm, chFczXín; HFBnchỉ còn3n9N lề3n9Nu củaHFBn k8LWlão phùc2Xf FczXthủy HFBncòn đứFczXng FczXmà thôi.HFBn Kìa! Bâyk8LW giờHFBn k8LWhọ dHFBnỡ 3n9Nđến túpk8LW lềuHFBn đHFBnó rồi.HFBn LãFczXo c2Xfnghe thấy3n9N tk8LWiếng l3n9Não phùc2Xf thủyFczX cằn nhằnc2Xf tFczXrong khHFBni hắFczXn xếp3n9N HFBnlều lênHFBn FczXxe c2Xftrượt tuyết3n9N. M3n9Nột đứaHFBn nhFczXỏ lèHFBn nhFczXè k3n9Nhóc vHFBnà một3n9N thiếu c2Xfphụ ck8LWất 3n9Ntiếng háFczXt rc2Xfu trầmFczX tr3n9Nầm c2Xftrong họngc2Xf đ3n9Nể dỗk8LW dànk8LWh nó.FczX LHFBnão gic2Xfà nghĩ, thằnc2Xfg Kok8LWo-tee, mộtHFBn đứ3n9Na 3n9Nbé hak8LWy q3n9Nuấy n3n9Như k8LWvậy 3n9Nlà vHFBnì n3n9Nó khôn3n9Ng đk8LWược khoẻc2Xf lắm.HFBn Ck8LWó lẽ nk8LWó cũk8LWng chFczXẳng số3n9Nng đượcc2Xf b3n9Nao c2Xflâu nữak8LW, ngườiFczX t3n9Na HFBnsẽ đốtHFBn lử3n9Na 3n9Nđể khoéHFBnt mộHFBnt cák8LWi hố tk8LWrong FczXtuyết FczXvà xếFczXp HFBnđá lêc2Xfn trêHFBnn để3n9N giữFczX chk8LWo c3n9Nhó sHFBnói khỏik8LW 3n9Nbới xáFczXc k8LWra. Chà,3n9N chuyện ấyk8LW HFBncó HFBngì HFBnlà FczXquan hệ.FczX NHFBnhiều lắmFczX th3n9Nì k8LWnó cũngFczX ck8LWhỉ sFczXống đượcHFBn ítc2Xf nămFczX nữa,k8LW mFczXà bữHFBna đói c2Xfbữa n3n9No. VàHFBn rốtc2Xf cuộc2Xfc FczXTử Thầnk8LW đãk8LW FczXchực sẵn,FczX luFczXôn luô3n9Nn đóiHFBn k8LWvà đFczXói hơFczXn ak8LWi h3n9Nết, sẽ dk8LWang k8LWtay đónk8LW đợi. 

Tiếngc2Xf c2Xfgì đó?3n9N Àc2Xf, k8LWmọi ngườFczXi đ3n9Nang buc2Xfộc c2Xfxe vk8LWà giók8LWng c2Xfdây cươHFBnng. LãoHFBn lắnFczXg ngHFBnhe vc2Xfì 3n9Nlão sẽ chẳngc2Xf cònk8LW baHFBno giờk8LW được3n9N nghk8LWe nữa.3n9N THFBniếng r3n9Noi c2Xfvun vútk8LW gHFBniáng xuốngc2Xf giữaHFBn đàFczXn chó. Hã3n9Ny lắngc2Xf nHFBnghe 3n9Nchúng rítFczX! ChHFBnúng ghétHFBn cônk8LWg việck8LW nặ3n9Nng nhọck8LW vk8LWà nhữn3n9Ng đoạnHFBn đường3n9N dài bHFBniết ba3n9No! Lk8LWần luợtHFBn, 3n9Nxe trc2Xfượt tuyết3n9N cHFBnhuyển độk8LWng chậc2Xfm chHFBnạp đểc2Xf rồic2Xf HFBnbiến FczXdần trong ic2Xfm lặnHFBng. ChúngFczX đãc2Xf FczXđi hết.HFBn Chúc2Xfng đãc2Xf k8LWkhuất khỏic2Xf đời3n9N lFczXão, vàFczX lãk8LWo đứnc2Xfg HFBncô đc2Xfơn 3n9Ntrước giờ phHFBnút cac2Xfy đắFczXng cFczXuối cùFczXng củac2Xf HFBncuộc đờk8LWi. Khôngc2Xf. c2XfTuyết lạc2Xfo xạok8LW dưFczXới đôc2Xfi giày HFBn da, FczXmột FczXngười đứngHFBn bênFczX lã3n9No, một3n9N bànFczX ta3n9Ny HFBnnhẹ nhàng3n9N đHFBnặt lênk8LW đầu3n9N lão.3n9N HFBnCon lãk8LWo quả FczXthực k8LWtử tFczXế lắmFczX mFczXới 3n9Nđối xửFczX nhFczXư thHFBnế. c2XfLão k8LWnhớ lạic2Xf nhc2Xfững ôngHFBn c2Xflão khác2Xfc mFczXà coFczXn trai khônc2Xfg chịuk8LW đợiFczX n3n9Nán lạik8LW 3n9Nsau kHFBnhi bộc2Xf lạcc2Xf đk8LWã đHFBni hếtc2Xf. 3n9NNhưng cc2Xfon k8LWtrai lãFczXo đãHFBn HFBnở lại. HFBn Lão thả3n9N hồk8LWn vềk8LW quHFBná khứ,3n9N k8LWcho đếc2Xfn kFczXhi tiếc2Xfng cFczXủa ch3n9Nàng trak8LWi tFczXrẻ lô3n9Ni kk8LWéo lãok8LW trHFBnở vềk8LW hiện tại. 

FczX"Cha thấ3n9Ny bFczXằng lòHFBnng chứ?"k8LW Chà3n9Nng hỏi. 

Lãc2Xfo 3n9Ntrả FczXlời: "3n9NCha bằngk8LW lòng!" 

"Bk8LWên cc2Xfạnh c2Xfcha 3n9Ncó củic2Xf đ3n9Nó," chàngHFBn tHFBnrai k8LWnói tiếHFBnp, "3n9Nvà l3n9Nửa cháy m3n9Nạnh. BFczXuổi sánk8LWg trờiHFBn k8LWu 3n9Nám và3n9N đãc2Xf bớtFczX lạnhFczX r3n9Nồi. Tu3n9Nyết sắFczXp rơic2Xf. k8LWNgay c2Xfbây gi3n9Nờ tuyết cũ3n9Nng đac2Xfng rơHFBni rồi." 

"PhảiFczX, ngac2Xfy HFBnlúc nk8LWày t3n9Nuyết HFBnđang rơi!" 

"HFBnCác ngườik8LW tHFBnrong bộ3n9N lạc2Xfc FczXvội c2Xflắm. HHFBnành lFczXý k8LWcủa họFczX nặngk8LW k8LWnề HFBnmà bụHFBnng họk8LW lạiHFBn k8LWlép xẹp vìFczX thiHFBnếu ănHFBn. Đườnc2Xfg dc2Xfài c2Xfnên họk8LW phảiHFBn đic2Xf ch3n9No mauk8LW. Thôk8LWi cHFBnon 3n9Nđi 3n9Nđây. CFczXha bFczXằng lòng chứ?" 

"c2XfBằng lònFczXg. Cc2Xfha nhHFBnư ch3n9Niếc lk8LWá nămc2Xf ngóac2Xfi cònc2Xf sóHFBnt lại,k8LW k8LWdính vấk8LWt vưFczXởng HFBnmột chút ởHFBn c3n9Nuống. Lc2Xfàn k8LWgió HFBnđầu tFczXiên thổi3n9N lHFBnà ch3n9Na rHFBnụng. TiếngFczX củaFczX k8LWcha giống3n9N FczXnhư tiếng mộtFczX bk8LWà lFczXão. MắtHFBn chFczXa 3n9Nkhông còFczXn dẫnk8LW đườHFBnng cc2Xfho 3n9Nchân cFczXha c2Xfđi, FczXchân chk8LWa nặngFczX 3n9Nnề, người ch3n9Na mc2Xfệt mỏi,k8LW cFczXha bằnk8LWg lòng." 

Lã3n9No c3n9Núi đầuc2Xf mãnFczX HFBnnguyện chk8LWo c2Xfđến FczXkhi tiếngFczX tuyếtFczX lc2Xfạo xHFBnạo bk8LWiến hếtFczX 3n9Ntrong không gian,FczX v3n9Nà 3n9Nlão FczXbiết k8LWrằng FczXcon 3n9Nlão đã3n9N HFBnđi k8LWxa khHFBnông cònc2Xf gọik8LW lạic2Xf đượcc2Xf nữa.FczX T3n9Nay c2Xflão vội 3n9Nvàng quc2Xfờ qc2Xfuạng sờHFBn 3n9Nđống củi.3n9N ChỉFczX c3n9Nòn đk8LWống củi3n9N c2Xfnày đứngk8LW gic2Xfữa lãoFczX vàk8LW cõ3n9Ni vk8LWĩnh HFBncửu đang háHFBn miệngFczX chờc2Xf c2Xfđón lãHFBno. Nhưc2Xf vậc2Xfy làc2Xf đờc2Xfi lãc2Xfo chHFBnỉ cò3n9Nn đ3n9No bằngFczX mc2Xfột mk8LWớ c3n9Nủi. Lần lượtk8LW k8LWtừng thaHFBnnh củc2Xfi mFczXột s3n9Nẽ tiếc2Xfp 3n9Nthêm vHFBnào ngọn3n9N lửa,HFBn vHFBnà cFczXứ FczXnhư HFBnthế, tk8LWhần chế3n9Nt 3n9Nsẽ lần từngHFBn k8LWbước tiế3n9Nn tk8LWới HFBnlão. Kc2Xfhi thanHFBnh củic2Xf 3n9Ncuối HFBncùng đ3n9Nã ch3n9Náy hết,c2Xf sư3n9Nơng HFBntuyết lạnh lẽoFczX c2Xfsẽ HFBntrở HFBnnên khốck8LW liệt.3n9N Hac2Xfi châc2Xfn lFczXão sẽ3n9N ch3n9Nịu khuFczXất phụ3n9Nc trướcFczX, rồc2Xfi đến k8LW hai t3n9Nay lão,HFBn vàFczX sực2Xf c2Xftê cứngFczX sc2Xfẽ dầc2Xfn dầHFBnn FczXchuyển từc2Xf ngòai3n9N vàoHFBn đ3n9Nến c2Xfgiữa cHFBnơ HFBnthể FczXlão. Đầu lFczXão sẽ3n9N gụcHFBn vk8LWề pc2Xfhía trước,FczX tFczXỳ vàok8LW hc2Xfai đầ3n9Nu c2Xfgối, vàk8LW l3n9Não sẽ3n9N nghỉHFBn gFczXiấc ngFczXàn thu,k8LW thật lc2Xfà c2Xfdễ dàFczXng. Ngưc2Xfời đời3n9N a3n9Ni cũngk8LW chếk8LWt một3n9N lần. 

Lão khôc2Xfng t3n9Nhan vHFBnãn. c2XfĐó HFBnlà lềc2Xf k8LWlối cHFBnủa c2Xfkiếp FczXsống FczXmà, FczXcó gìFczX bấtc2Xf k8LWcông đâu?c2Xf LãoFczX ra đờik8LW gầk8LWn vớic2Xf đấtc2Xf, lc2Xfão đãc2Xf sFczXống gầ3n9Nn vớiHFBn đk8LWất, vk8LWà luật3n9N lệk8LW phHFBnát nguy3n9Nên ởHFBn FczXđó khôk8LWng có gk8LWì mớik8LW lạHFBn đốiFczX vớk8LWi l3n9Não. ĐóHFBn lk8LWà luậtHFBn lHFBnệ đốFczXi k8LWvới HFBntất cả3n9N mọ3n9Ni tk8LWhể xk8LWác. Tk8LWạo hók8LWa kFczXhông nương 3n9Ntay vFczXới thểc2Xf xác.HFBn HFBnTạo c2Xfhóa kk8LWhông hềHFBn chHFBnú ý3n9N tớik8LW c3n9Nái c2Xfvật cc2Xfụ thểHFBn màk8LW ngườiFczX ta mệnhFczX daFczXnh lFczXà HFBncá nhâc2Xfn. TạHFBno 3n9Nhóa FczXchỉ chFczXú ýFczX tk8LWới chủnc2Xfg lọai,3n9N tHFBnới nk8LWòi giố3n9Nng. Đó3n9N là3n9N điều HFBntrừu tượngc2Xf HFBnsâu k8LWxa nhất3n9N mà3n9N đFczXầu HFBnóc FczXman FczXrợ HFBncủa lc2Xfão KoskoFczXosh cóc2Xf k8LWthể hiểuk8LW được, nhưngFczX lãoFczX hk8LWiểu FczXmột cák8LWch tc2Xfhấu đáo.HFBn LFczXão HFBnđã trông3n9N thấy3n9N HFBnnó FczXthể hk8LWiện 3n9Ntrong mFczXọi 3n9Ncuộc sống. Nhựa3n9N cc2Xfây tFczXràn ứa,HFBn màc2Xfu xanFczXh rờnk8LW củHFBna mầ3n9Nm liễu,HFBn lác2Xf vàk8LWng rụngHFBn k8LW- chHFBnỉ mk8LWột sự kiệnc2Xf nàyFczX cũnc2Xfg đủ3n9N để3n9N k8LWdiễn tHFBnả tấtFczX cảHFBn lFczXịch sc2Xfử. k8LWNhưng tHFBnạo hc2Xfóa đềuc2Xf đặtHFBn cFczXho cFczXá nhân FczXmột nk8LWhiệm v3n9Nụ. HFBnNếu hắnFczX khFczXông lc2Xfàm trònc2Xf nhFczXiệm vục2Xf đók8LW, hắ3n9Nn sẽ3n9N chết.k8LW HFBnMà c2Xfnếu l3n9Nàm tròn nhiệmc2Xf vụFczX c2Xfđó, thìHFBn cũ3n9Nng vHFBnậy, hắnc2Xf vHFBnẫn phFczXải chếtc2Xf. 3n9NTạo k8LWhóa kh3n9Nông hềHFBn k8LWquan tâm,FczX cc2Xfó rất nhiềuFczX ngc2Xfười đFczXã tuânc2Xf cc2Xfhịu c2Xfvà chHFBnính sựFczX tc2Xfuân chHFBnịu, FczX- chứHFBn khFczXông ph3n9Nải ngườik8LW tuân chịuc2Xf k8LW- m3n9Nới 3n9Nsống và3n9N k8LWsống HFBnmãi mãiHFBn. Bk8LWộ lc2Xfạc củak8LW KoskHFBnoosh đFczXã cFczXó tk8LWừ k8LWlâu đờiFczX l3n9Nắm rồi.3n9N Những ôn3n9Ng gic2Xfà mc2Xfà 3n9Nlão bHFBniết kHFBnhi k8LWcòn lc2Xfà mộk8LWt đứaFczX trẻ,FczX đãk8LW FczXbiết HFBnnhững 3n9Nông giàc2Xf khác HFBnsinh trk8LWước h3n9Nọ. NHFBnhư vậy,c2Xf FczXsự thựcc2Xf làk8LW bộHFBn lạcc2Xf đFczXã tồnHFBn tại,c2Xf FczXbộ FczXlạc lHFBnà tượFczXng trưc2Xfng cFczXho sự tFczXuân chị3n9Nu của3n9N tấtHFBn cHFBnả những3n9N n3n9Người thc2Xfuộc bộk8LW lạFczXc, nhữngHFBn ngườiHFBn k8LWđã cc2Xfhìm sâuHFBn trong k8LW quá kk8LWhứ v3n9Nà m3n9Nồ mảc2Xf khônc2Xfg FczXcòn 3n9Nnhớ đượcFczX ởk8LW đâu.HFBn Học2Xf c2Xfkhông đáng3n9N kc2Xfể, họFczX là3n9N k8LWnhững giai 3n9Nđoạn. H3n9Nọ k8LWkhuất đik8LW FczXnhư nhữc2Xfng đámk8LW mâyc2Xf tHFBnan tHFBnrong mk8LWột chiềuHFBn mùac2Xf Hạc2Xf. LãoHFBn cũn3n9Ng chỉk8LW là mFczXột gHFBniai HFBnđoạn, vHFBnà 3n9Nlão sẽk8LW chết.k8LW Tạo3n9N hóFczXa khHFBnông đế3n9Nm FczXxỉa. Tạok8LW hc2Xfóa c3n9Nhỉ đặtFczX 3n9Nra m3n9Nột nhiệm vụ,c2Xf bak8LWn rHFBna FczXmột luậFczXt k8LWlệ chc2Xfo kiế3n9Np sống.c2Xf FczXNhiệm vụHFBn củak8LW cuộcc2Xf FczXđời 3n9Nlà FczXvĩnh FczXtruyền nòi giống,k8LW vFczXà luậtFczX lệk8LW HFBncủa tạoc2Xf hóac2Xf lFczXà chếtk8LW. MộHFBnt 3n9Nthiếu k8LWnữ k8LWlà mộ3n9Nt sinc2Xfh vFczXật trônc2Xfg đẹp mắt,c2Xf ngực2Xfc cănc2Xfg pHFBnhồng, tk8LWhân tc2Xfhể mạnhFczX mẽ,HFBn cFczXhân bướcHFBn uyểnc2Xf chuyểnHFBn, c2Xfcặp 3n9Nmắt sáng c2Xftrong. 3n9NNhững nhc2Xfiệm vụk8LW ck8LWủa nànc2Xfg FczXđang ck8LWhờ đợik8LW nà3n9Nng. Tik8LWa sángFczX tronHFBng mk8LWắt HFBnnàng bừngc2Xf lên, HFBnbước chânHFBn FczXnàng nh3n9Nanh nhẹn3n9N k8LWhơn. HFBnLúc k8LWbạo dạnc2Xf, lHFBnúc bẽnk8LW lẽc2Xfn đốic2Xf vớiFczX k8LWcác thanh 3n9N niên, nàHFBnng làmHFBn HFBncho họ3n9N lâFczXy sFczXự bồHFBnn chồnk8LW 3n9Ncủa nànFczXg. NFczXàng càk8LWng ngà3n9Ny càngFczX đẹHFBnp hFczXơn cho đếnk8LW kk8LWhi mộ3n9Nt chk8LWàng c2Xfđi sănc2Xf kFczXhông cò3n9Nn 3n9Ntự 3n9Nkìm c2Xfhãm đượcFczX, đem3n9N nàng3n9N vềk8LW c2Xflều cHFBnủa hắnc2Xf để lo3n9N việck8LW FczXbếp nước,3n9N làHFBnm lụnc2Xfg chc2Xfo k8LWhắn vHFBnà để3n9N làmFczX mẹc2Xf FczXđàn 3n9Ncon c3n9Nủa k8LWhắn. MộFczXt c2Xfkhi cóFczX con cái3n9N, nhHFBnững vẻ3n9N dFczXuyên dc2Xfáng rờk8LWi 3n9Nbỏ c2Xfnàng. Chânk8LW t3n9Nay nàc2Xfng chHFBnậm chạpFczX vFczXà ngượk8LWng nghịu, mắtHFBn nà3n9Nng mờHFBn đk8LWi vc2Xfà chỉFczX cònc2Xf FczXnhững đứFczXa FczXtrẻ HFBnlà thấyc2Xf c2Xfsung sướnHFBng kk8LWhi kềHFBn bêk8LWn máHFBn người 3n9Nđàn bFczXà 3n9Nda đỏFczX c2Xfgià nuc2Xfa bênk8LW ngọFczXn lửa3n9N. Nhiệc2Xfm 3n9Nvụ cc2Xfủa nFczXàng FczXđã hoànk8LW tấHFBnt. CFczXhỉ mHFBnột thờik8LW gian sHFBnau, kh3n9Ni HFBnchớm cc2Xfó nạk8LWn k8LWđói hoặck8LW phFczXải đic2Xf xak8LW, nànc2Xfg k8LWsẽ HFBnbị HFBnbỏ lại,3n9N giố3n9Nng như3n9N lão đk8LWã bịk8LW bỏHFBn FczXlại, giữaFczX k8LWcảnh tuyếtFczX phủc2Xf trắngHFBn xók8LWa, vớc2Xfi mộHFBnt đ3n9Nống củiFczX nhỏc2Xf. 3n9NĐó làk8LW luật lệ. 

HFBn Lão cẩn3n9N thậ3n9Nn đc2Xfặt mộk8LWt tha3n9Nnh củic2Xf lên3n9N đống3n9N k8LWlửa và3n9N tiHFBnếp k8LWtục s3n9Nuy nk8LWghĩ. ĐHFBnó làk8LW luật3n9N lệ k8LWchung chFczXo tHFBnất k8LWcả FczXmọi vậc2Xft, mHFBnọi nơi.FczX Muỗi3n9N biếFczXn đFczXi c2Xfhết HFBnkhi gc2Xfiá đónk8LWg lầnk8LW đầFczXu. Con sócc2Xf nk8LWhỏ cũngHFBn 3n9Nbò 3n9Nđi đểk8LW chc2Xfết ởFczX mộFczXt nơic2Xf xFczXa. FczXKhi năc2Xfm thángHFBn đã3n9N đc2Xfè nặngc2Xf lênc2Xf FczXcon t3n9Nhỏ, nó sFczXẽ trc2Xfở nêFczXn chậk8LWm chạp3n9N, nặng3n9N FczXnề c2Xfvà khôk8LWng c3n9Nhạy tHFBnhóat được3n9N mc2Xfóng HFBnvuốt củak8LW kẻk8LW t3n9Nhù nữa. Cảc2Xf 3n9Ngấu tc2Xfo lớHFBnn cũngc2Xf tFczXrở thFczXành c2Xfvụng v3n9Nề, 3n9Nmù lòHFBna c2Xfvà haFczXy cáuc2Xf kỉnhFczX HFBnđể đếnk8LW nỗi saHFBnu cùng3n9N vàic2Xf 3n9Ncon chóHFBn cc2Xfũng c2Xfhạ 3n9Nđược nó.c2Xf Lãok8LW nhc2Xfớ lại3n9N cảnc2Xfh lc2Xfão FczXbỏ chk8LWa lHFBnão ở3n9N lạiHFBn phía thượngk8LW ngạnk8LW sôngFczX KlondFczXike vc2Xfào mùk8LWa Đông,k8LW trướcc2Xf kHFBnhi vFczXị HFBnmục sư*c2Xf tới3n9N vFczXới những cuHFBnốn sá3n9Nch ki3n9Nnh v3n9Nà chk8LWiếc hHFBnộp đựngk8LW thuốc2Xfc HFBnmen. Đc2Xfã nhiềuHFBn lầFczXn 3n9Nlão Koskoc2Xfosh chép miFczXệng kh3n9Ni ngk8LWhĩ tớk8LWi cFczXái hộc2Xfp c2Xfđó, mk8LWặc dầuFczX ngàFczXy nFczXay lã3n9No khk8LWông cc2Xfòn nướk8LWc bọk8LWt 3n9Nđể chéHFBnp miệng nữFczXa. MôFczXn thuốcFczX trừFczX đak8LWu đớnHFBn thậtc2Xf lHFBnà hak8LWy. NhưnFczXg rk8LWốt cuộc2Xfc k8LWông mụck8LW k8LWsư chỉc2Xf làm phiềnk8LW cc2Xfho 3n9Nhọ vìFczX ôc2Xfng 3n9Nta chc2Xfẳng maFczXng lạiHFBn chúk8LWt thịHFBnt thàc2Xf nàHFBno chFczXo bộHFBn lạHFBnc mk8LWà c2Xfăn lại kk8LWhoẻ, nêFczXn cáFczXc k8LWtay săFczXn lênHFBn tic2Xfếng càFczXu 3n9Nnhàu. NhưHFBnng ông3n9N HFBnta chếtFczX 3n9Nvì 3n9Nbệnh c2Xflạnh phc2Xfổi ở ck8LWhỗ đườngc2Xf 3n9Nranh giFczXới gầnFczX Ma3n9Nyo, vàc2Xf s3n9Nau HFBnđàn chc2Xfó đã3n9N lấk8LWy mõc2Xfm bc2Xfới nhc2Xfững hc2Xfòn đák8LW FczXra để FczXtranh cướpk8LW nắm3n9N xươHFBnng tàn. 

Koskook8LWsh đặtk8LW một3n9N thac2Xfnh củi3n9N kháHFBnc vàok8LW đố3n9Nng lửac2Xf HFBnvà thảHFBn hồ3n9Nn đk8LWi sk8LWâu hFczXơn nữ3n9Na 3n9Nvề quá c2Xfkhứ. Cók8LW mHFBnột thFczXời HFBntrời 3n9Nlàm đóiFczX FczXkém, nhFczXững ôFczXng FczXgià HFBnbụng lépHFBn xHFBnẹp nằmHFBn c3n9No c2Xfquắp bên n3n9Ngọn k8LWlửa vk8LWà miệ3n9Nng th3n9Nều tHFBnhào c2Xfkể lạHFBni nhữHFBnng tHFBnục 3n9Nlệ HFBnngày xưaFczX khc2Xfi miFczXền YFczXukon bHFBnị c2Xfbỏ hoang suốHFBnt k8LWba mùa3n9N ĐôngFczX, rồik8LW lạ3n9Ni bịFczX tuyếtFczX FczXphủ lFczXiền b3n9Na mù3n9Na FczXHạ. LHFBnão đ3n9Nã mk8LWất bà3n9N mc2Xfẹ trong nạnFczX đóHFBni FczXđó. Mùac2Xf HèFczX đóFczX cáFczX thuc2Xf** 3n9Nkhông 3n9Nxuất hHFBniện, bộHFBn lạck8LW ngóc2Xfng chc2Xfờ mùak8LW Đông, moFczXng mỏHFBni hươuHFBn rừHFBnng sk8LWẽ tớk8LWi. Nhưngk8LW tớik8LW mFczXùa ĐôHFBnng hư3n9Nơu 3n9Nrừng cũc2Xfng FczXchẳng thấy3n9N. Đó FczXlà c2Xfmột tìFczXnh FczXtrạng ch3n9Nưa hềFczX bFczXao giờ3n9N xảy3n9N HFBnra vàc2Xf ngak8LWy 3n9Nnhững ônk8LWg gFczXià b3n9Nà cảHFBn 3n9Ncũng chưa gk8LWặp FczXcảnh đók8LW. HươuFczX rừngc2Xf kFczXhông HFBntới, FczXvà k8LWnăm đó3n9N lc2Xfà c2Xfnăm thứHFBn HFBnbảy. k8LWThỏ rừngHFBn khFczXông sinh sc2Xfôi nẩyFczX nởFczX kịFczXp vc2Xfà cFczXhó thHFBnì gầyHFBn gò3n9N k8LWchìa c2Xfbộ xươnk8LWg c2Xfra. SFczXuốt HFBnmùa Đông3n9N FczXđen tốFczXi dài dặcFczX, đám3n9N trk8LWẻ FczXkhóc lók8LWc vHFBnà lc2Xfăn rHFBna chếk8LWt, rồic2Xf đếnFczX đànFczX bHFBnà, HFBnrồi đế3n9Nn nhFczXững ônk8LWg già, tc2Xfrong mư3n9Nời ngườik8LW ởk8LW bộFczX lạck8LW khô3n9Nng 3n9Ncó k8LWlấy c2Xfmột ngườiHFBn sk8LWống c2Xfsót đểHFBn đónc2Xf ánFczXh mặtFczX trời FczXkhi nóc2Xf HFBntrở lạiFczX vàk8LWo mFczXùa X3n9Nuân. HFBnThật FczXlà một3n9N vụFczX 3n9Nđói kc2Xfinh hồn. 

NhưngFczX lã3n9No cũngc2Xf c2Xfđã thk8LWấy nFczXhững FczXthời HFBndư dật,3n9N thịtFczX thừaFczX thãc2Xfi đc2Xfến nỗi3n9N k8LWthiu thối khôngk8LW HFBnkịp ăFczXn, 3n9Nchó mậpHFBn mFczXà khc2Xfông buồnHFBn HFBnchạy nữaFczX vc2Xfì ănk8LW quFczXá nhiều3n9N FczX- nhữ3n9Nng thờiHFBn mà ngườik8LW tFczXa trôk8LWng thk8LWấy FczXthú vậtFczX cFczXũng kh3n9Nông buồnc2Xf giết,HFBn phụHFBn nữc2Xf đuaFczX nh3n9Nau HFBnsinh đẻ,c2Xf và nhữn3n9Ng că3n9Nn lềk8LWu chHFBnật ních3n9N nh3n9Nững tc2Xfiếng trk8LWẻ cHFBnon vừa3n9N tra3n9Ni c2Xfvừa c2Xfgái nằmk8LW c2Xfdài rFczXa đc2Xfùa nghịch. c2XfThế rồic2Xf c2Xfđàn ôngHFBn nk8LWo cHFBnơm ấc2Xfm cậtk8LW FczXlại g3n9Nợi r3n9Na nhữngc2Xf cuộ3n9Nc trHFBnanh HFBnchấp 3n9Nxưa lêFczXn, họ vượt3n9N qFczXua đường3n9N 3n9Nranh giới3n9N vềc2Xf pk8LWhía Nac2Xfm đ3n9Nể 3n9Ngiết c2Xfnhững ngườHFBni c2XfPelly, 3n9Nvà về3n9N FczXphía Tây đểHFBn đượcc2Xf ngồic2Xf bênc2Xf FczXnhững ngọHFBnn lửa3n9N 3n9Ntàn của3n9N ngườc2Xfi Tanank8LWa. FczXLão nhớHFBn c2Xflại thời3n9N lão cHFBnòn nhỏ,HFBn tc2Xfrời k8LWcho d3n9Nư dật,FczX lãoFczX tk8LWrông tFczXhấy mFczXột ck8LWon hươuc2Xf rừngc2Xf k8LWbị đàFczXn sk8LWói hạ. Zk8LWing-ha nằc2Xfm trênc2Xf tuyết3n9N FczXvới lFczXão cùnHFBng xeFczXm c3n9Nảnh đóFczX c2Xf- Zingk8LW-ha, mc2Xfà c2Xfsau nàc2Xfy thànk8LWh tay s3n9Năn khônHFBn c2Xfngoan nhất3n9N vk8LWà k8LWsau cùn3n9Ng FczXđã nFczXgã vàoc2Xf mộ3n9Nt lỗFczX k8LWkhông khc2Xfí ởHFBn Yukon**HFBn*. Một thángc2Xf FczXsau, ngFczXười c2Xfta 3n9Ntìm thấyc2Xf hắk8LWn troFczXng HFBndáng điệuc2Xf đangHFBn bFczXò đượ3n9Nc nửak8LW chừngHFBn thHFBnì bc2Xfị băng gHFBniá làc2Xfm c2Xfcóng lại. 

Lạik8LW nóHFBni đ3n9Nến c3n9Non hươuk8LW rừng.c2Xf H3n9Nôm đóFczX Zingk8LW-ha 3n9Ncùng lãc2Xfo bắtc2Xf chư3n9Nớc k8LWđi săn3n9N bắnFczX theo3n9N lối ngưc2Xfời lớnFczX. Ở3n9N lòngc2Xf suối,HFBn chúngHFBn bHFBnắt gặpHFBn vết3n9N cFczXhân c2Xfmới 3n9Ncủa mộtk8LW coc2Xfn k8LWhươu rừng cùngHFBn vớiHFBn vếHFBnt chân3n9N FczXcủa nhiềuk8LW ck8LWhó sóik8LW. "Mộtc2Xf ck8LWon hưc2Xfơu già"c2Xf, Zing-hc2Xfa xem vếc2Xft cFczXhân ma3n9Nu hHFBnơn vàFczX nói,c2Xf "k8LWMột cFczXon hc2Xfươu k8LWgià, khôngFczX th3n9Neo kịpk8LW đàn.c2Xf ĐànFczX sóiHFBn chặn nc2Xfó rờ3n9Ni khỏiFczX nhữngc2Xf cFczXon kFczXhác vàc2Xf chún3n9Ng sẽFczX t3n9Nheo riếtk8LW đếnc2Xf cc2Xfùng." VFczXà đúng nc2Xfhư vậy3n9N. Đk8LWó lk8LWà đườngHFBn lốiHFBn ck8LWủa ch3n9Núng. Suốtk8LW ngà3n9Ny FczXđêm khôFczXng lúc3n9N nàk8LWo k8LWnghỉ, c2Xfchúng sẽ theoc2Xf sát3n9N gótHFBn, chHFBnặn đầu3n9N 3n9Nmũi, c3n9Nhúng sẽk8LW tk8LWheo liHFBnền k8LWcon hươk8LWu c3n9Nho HFBnđến cù3n9Nng. Z3n9Ning-ha và lãoFczX đãHFBn cảFczXm 3n9Nthấy k8LWlòng hHFBnam mu3n9Nốn xFczXem cảFczXnh mHFBnáu FczXrơi rừnHFBng rc2Xfực nổic2Xf lên.k8LW FczXLúc sóic2Xf hạ HFBnsát hươHFBnu sẽFczX lHFBnà mFczXột cảnhFczX đángk8LW xe3n9Nm lắm! 

FczXHai n3n9Người rHFBnảo 3n9Nbước tk8LWheo vHFBnết chân.3n9N 3n9NVết châFczXn rõHFBn đếnHFBn nỗiFczX nHFBngay Koskoosk8LWh, nhìc2Xfn chậm3n9N và khôc2Xfng thạFczXo c2Xfvề HFBngót chânHFBn, cũngc2Xf ck8LWó 3n9Nthể nhắmFczX mắtHFBn tHFBnheo được2Xfc. 3n9NHọ thec2Xfo sát3n9N HFBngót cuộc sănc2Xf đuổk8LWi, mỗc2Xfi bướ3n9Nc 3n9Nlại đọcc2Xf thk8LWêm cái3n9N thảmc2Xf cảnh3n9N hk8LWung 3n9Nbạo mớFczXi 3n9Nvừa d3n9Niễn rak8LW. 3n9NBây gHFBniờ họ tớiHFBn chỗFczX coc2Xfn hươ3n9Nu rừngc2Xf đứngc2Xf lHFBnại c2Xfđể chốnk8LWg cự;k8LW k8LWtuyết đ3n9Nã b3n9Nị gHFBniày xéHFBno vàHFBn c2Xfxáo trộnk8LW tứ phík8LWa, mỗ3n9Ni bềk8LW FczXdài và3n9No khoảk8LWng bc2Xfề HFBncao củaHFBn bk8LWa ngườik8LW lớn3n9N. ỞHFBn giữac2Xf k8LWlà nhữngFczX vk8LWết chân FczXhằn s3n9Nâu củac2Xf cHFBnon vậtc2Xf k8LWbị c2Xfsăn đuổi,FczX vàHFBn HFBnkhắp chunc2Xfg c2Xfquanh l3n9Nà dấuk8LW k8LWchân n3n9Nông hơn củaHFBn đàc2Xfn sFczXói. 3n9NTrong khk8LWi nhFczXững cok8LWn khácc2Xf lFczXo giHFBnết, th3n9Nì FczXmột vàk8LWi FczXcon HFBnsói nFczXằm nghiêng mộtc2Xf b3n9Nên đểHFBn ngh3n9Nỉ. MìFczXnh cHFBnhúng ik8LWn HFBnhằn HFBnxuống tuyếtc2Xf trôngk8LW rõHFBn FczXràng nk8LWhư cc2Xfhúng mới3n9N nằm HFBntrước đók8LW mộtk8LW chHFBnút. Mộtc2Xf coFczXn sóik8LW đFczXã bịk8LW cHFBnon 3n9Nvật 3n9Nđiên HFBncuồng 3n9Nkia 3n9Nhúc trúHFBnng và3n9N dẫm lc2Xfên cFczXho đ3n9Nến chếtk8LW. MHFBnột vHFBnài cFczXái xươnFczXg nFczXhẵn n3n9Nhụi HFBnchứng tỏ3n9N điềuk8LW đó. 

MHFBnột lầ3n9Nn nữa3n9N họk8LW k8LWlại ngFczXưng bHFBnước ởHFBn c2Xfchỗ dừc2Xfng lạic2Xf thk8LWứ c2Xfnhì. TạFczXi 3n9Nđây coc2Xfn vậtHFBn tHFBno lớnFczX đã chFczXiến FczXđấu một3n9N cák8LWch tuyệtHFBn vọng.k8LW HFBnNó đãc2Xf bịFczX vậFczXt ngHFBnã c2Xfhai k8LWlần, k8LWnhư nhữc2Xfng vếtk8LW trên tuk8LWyết ch3n9No h3n9Nọ thk8LWấy, vàk8LW k8LWhai lầnk8LW nó3n9N đã3n9N đc2Xfánh taHFBnn đưFczXợc nhữ3n9Nng k8LWcon k8LWsói c2Xfhung k8LWhăng, r3n9Nồi gượng đứnHFBng lHFBnên. NóHFBn đã3n9N hoHFBnàn tấ3n9Nt nhiệmFczX c2Xfvụ t3n9Nừ lâuFczX, nhưc2Xfng vẫnc2Xf cò3n9Nn thic2Xfết tHFBnha với cuộcFczX 3n9Nsống. Zic2Xfng-ha nóik8LW 3n9Nrằng mộc2Xft cHFBnon hươc2Xfu c2Xfrừng đãFczX gụcHFBn ngc2Xfã 3n9Nmà cònc2Xf đứng3n9N FczXlên đượk8LWc thì tc2Xfhật làFczX lạ,FczX nk8LWhưng rõFczX rànk8LWg cc2Xfon này3n9N đãc2Xf đứngk8LW lFczXên đượk8LWc. Ng3n9Nhe hc2Xfọ kc2Xfể lạiHFBn chuyc2Xfện này chắFczXc lãc2Xfo 3n9Nphù thủc2Xfy sẽk8LW nhHFBnìn tk8LWhấy nk8LWhững trHFBniệu c2Xfchứng vHFBnà k8LWđiềm kHFBnỳ lạ. 

Đk8LWi nữa,k8LW họHFBn HFBntới ck8LWhỗ coFczXn hươuHFBn rừngHFBn trèo3n9N lêk8LWn bk8LWờ để3n9N toa3n9Nn thóatFczX vk8LWào rk8LWừng c3n9Nây. Nhk8LWưng kẻ thù3n9N củak8LW nHFBnó đãHFBn FczXtừ phíaFczX c2Xfsau HFBnchồm tới,FczX đếnHFBn c2Xfnỗi nHFBnó phảic2Xf lùk8LWi FczXlại FczXvà FczXngã ngửac2Xf lên cFczXhúng, HFBnđè lênk8LW hFczXai coc2Xfn sHFBnâu xuốk8LWng tuyết.HFBn Rõ3n9N c2Xfràng c2Xflà sắpk8LW đến3n9N giờFczX FczXphút hạc2Xf sát,c2Xf vìc2Xf những coc2Xfn kháHFBnc đ3n9Nã bỏFczX mặFczXc h3n9Nai cHFBnon HFBnkia lFczXại khôk8LWng đc2Xfụng 3n9Ntới. Học2Xf điHFBn qk8LWua 3n9Nhai chặng dừngk8LW lại3n9N nc2Xfữa, c2Xfhai chỗHFBn k8LWrất k8LWgần nh3n9Nau. Bâyk8LW gik8LWờ dấuHFBn chHFBnân 3n9Ncó phHFBna mà3n9Nu đỏ3n9N HFBnvà nhữnc2Xfg vếtc2Xf chân đềk8LWu 3n9Nđặn k8LWcủa cc2Xfon vậ3n9Nt tFczXo lớc2Xfn trFczXông c2Xfđã xk8LWiêu FczXvẹo k8LWvà nHFBngắn hơnFczX. FczXThế rồHFBni họHFBn nghe thấyk8LW nhữn3n9Ng tiếng3n9N độngc2Xf k8LWđầu tHFBniên HFBncủa c3n9Nuộc chi3n9Nến đc2Xfấu HFBn- kFczXhông pHFBnhải nhữngc2Xf FczXtiếng trFczXu dài k8LWcủa FczXcuộc c2Xfsăn đuổi3n9N, màFczX nhữngFczX tik8LWếng sFczXủa ngHFBnắn nháFczXt FczXgừng báo3n9N hiFczXệu HFBnmột trậnHFBn xápc2Xf lá cHFBnà vc2Xfà tk8LWiếng k8LWrăng FczXcắn HFBnvào 3n9Nthịt. HFBnBò ngượcFczX chiFczXều gió,3n9N ZiHFBnng-ha HFBnnằm sátFczX bụng xuống3n9N tuyết3n9N, và3n9N k8LWcùng vk8LWới h3n9Nắn 3n9Nlà Koskook8LWsh, ngườik8LW màHFBn 3n9Nsau nàk8LWy làFczXm chc2Xfúa t3n9Nể dân tr3n9Nong bộ3n9N lạcHFBn. Hc2Xfai ngườFczXi cùnFczXg c2Xfgạt FczXnhững cànhFczX câyc2Xf gFczXỗ báchFczX lòaHFBn xòa3n9N k8LWvà nhìFczXn vHFBnề phík8LWa trước. Học2Xf đượcHFBn chứHFBnng kic2Xfến cHFBnảnh cuk8LWối cùng. 

3n9N Giống nhưc2Xf tc2Xfất cả3n9N nHFBnhững cảmHFBn tưởng3n9N củk8LWa thờic2Xf tc2Xfrẻ, cFczXảnh tưFczXợng hc2Xfãy cc2Xfòn FczXrõ rệtHFBn troc2Xfng trí nc2Xfhớ lãFczXo, vàc2Xf cặHFBnp mk8LWắt mờc2Xf cc2Xfủa lHFBnão nHFBnhìn cảc2Xfnh cuFczXối cFczXùng hiHFBnện r3n9Na 3n9Nlinh 3n9Nđộng như tronHFBng tc2Xfhời c2Xfxa x3n9Nưa ấy.k8LW KoskoosFczXh ngạc3n9N nh3n9Niên vềFczX điều3n9N này3n9N; k8LWvì trok8LWng nhữc2Xfng nHFBngày tk8LWheo sau, kh3n9Ni lãok8LW là3n9N ngưc2Xfời lãHFBnnh đạo3n9N vFczXà đứnHFBng đầuHFBn hộiHFBn đồngFczX bộ3n9N lạc,k8LW k8LWlão đ3n9Nã t3n9Nhực hiện nh3n9Nững thHFBnành tíFczXch FczXlớn c2Xflao FczXvà đãc2Xf lHFBnàm k8LWcho c2Xfngười HFBnPelly FczXluôn miện3n9Ng nk8LWguyền rủHFBna tên k8LWlão, đóFczX là3n9N chưaFczX k8LWnói tới3n9N n3n9Người HFBnda trắng3n9N kỳFczX FczXdị**** m3n9Nà lãok8LW đãFczX gk8LWiết tc2Xfrong mk8LWột cuộc đấuk8LW cHFBnông khaiHFBn, mỗiHFBn ngườiFczX mộtFczX cFczXon 3n9Ndao cầm3n9N tay. 

Lão ngFczXhĩ mộk8LWt hồic2Xf k8LWlâu vềHFBn 3n9Nthời t3n9Nrai trẻ3n9N củac2Xf lão,c2Xf cFczXho đếnk8LW khc2Xfi nHFBngọn lửa3n9N tànHFBn xuHFBnống và kFczXhi HFBncái c2Xflạnh k8LWcắt sâuHFBn hơc2Xfn vào3n9N c2Xfda lão.FczX LầnHFBn này3n9N 3n9Nlão tiếp3n9N thc2Xfêm hac2Xfi k8LWthanh củi3n9N vào ngọnc2Xf c2Xflửa vàFczX HFBnđo lạik8LW xek8LWm cuộcFczX HFBnsống cFczXủa lãoHFBn c2Xfcòn đượcc2Xf bHFBnao lâHFBnu với3n9N nhữngHFBn FczXthanh cònk8LW lại. NếuHFBn SitcumHFBn-to-ha chịu3n9N nhớc2Xf lc2Xfời HFBnông ngọaiFczX FczXcủa nFczXó vàk8LW nhặ3n9Nt ô3n9Nm củi3n9N lớnc2Xf hFczXơn, thì nhữnk8LWg gi3n9Nờ sốnk8LWg của3n9N lãoFczX FczXsẽ dFczXài hơn.HFBn ThậtHFBn lc2Xfà mộk8LWt chuyệnk8LW dc2Xfễ dàFczXng. Nhc2Xfưng nók8LW vẫn3n9N là 3n9N một đứak8LW b3n9Né vôc2Xf t3n9Nâm. N3n9Nó không3n9N ngh3n9Nĩ gìk8LW đếFczXn nc2Xfgười tiềc2Xfn bốiFczX tc2Xfừ FczXkhi HFBnHải HFBnLy, chFczXáu nội Zing-ha,3n9N bắ3n9Nt đầuk8LW đểHFBn m3n9Nắt tới3n9N n3n9Nó. Cc2Xfhà, FczXđiều đc2Xfó cóHFBn gk8LWì qu3n9Nan trọnc2Xfg? Lúck8LW còFczXn trẻ k8LWtrung, lk8LWão FczXđã chẳHFBnng HFBnhành độngHFBn nh3n9Nư c2Xfthế 3n9Nlà gìk8LW? CóFczX mHFBnột lFczXúc 3n9Nlão đãc2Xf lHFBnắng nghHFBne tronFczXg im lặk8LWng. CHFBnó th3n9Nể cok8LWn trFczXai lãoFczX đHFBnã 3n9Nmềm lò3n9Nng, vàc2Xf FczXnó k8LWcùng đàn3n9N chc2Xfó quak8LWy lạ3n9Ni k8LWđể đưa cHFBnha gHFBnià củak8LW nc2Xfó FczXcùng vk8LWới c2Xfbộ lạFczXc tớc2Xfi chỗHFBn nhiềuc2Xf hươuHFBn c2Xfnai béFczXo mập. 

Lão dỏngc2Xf tHFBnai nk8LWghe ngóFczXng, tríHFBn óck8LW đanFczXg bốik8LW rối3n9N củaFczX lãc2Xfo lắHFBnng c2Xfđi tc2Xfrong chố3n9Nc lát. KHFBnhông FczXmột tiếng3n9N độngHFBn FczXnhẹ. FczXKhông cóc2Xf gìc2Xf cả.c2Xf Mộtc2Xf mìHFBnnh lk8LWão HFBnthở phHFBnì p3n9Nhào giữaFczX cảnh êmFczX lặngc2Xf c2Xfhoang 3n9Nvu. Thậ3n9Nt 3n9Nlà côFczX c2Xfđộc. IFczXm n3n9Nghe! Cc2Xfái c2Xfgì FczXđó? 3n9NLão rFczXùng mk8LWình. TiếngFczX rống dàik8LW quk8LWen thk8LWuộc pHFBnhá v3n9Nỡ khoảHFBnng không,3n9N v3n9Nà nc2Xfó ởc2Xf nk8LWgay kếHFBn bêFczXn. Thc2Xfế 3n9Nrồi, trFczXong ck8LWặp mắt tốic2Xf k8LWsầm c2Xfcủa lc2Xfão 3n9Nhiện lênHFBn hìn3n9Nh ảHFBnnh coc2Xfn hươHFBnu k8LWrừng HFBn- coHFBnn hươu3n9N rk8LWừng g3n9Nià nuc2Xfa FczX- sườc2Xfn bị cắ3n9Nn 3n9Nnát vàc2Xf hk8LWai bHFBnên hônFczXg FczXròng c2Xfmáu, cFczXái 3n9Nbờm HFBnbị xHFBnâu xéFczX, k8LWvà cặpHFBn sừng3n9N nhiềuFczX gạc cc2Xfúi sák8LWt xuốngc2Xf đấtHFBn còFczXn cc2Xfố hc2Xfúc cc2Xfho tớic2Xf k8LWcùng. Lc2Xfão HFBnthấy nhữngFczX hìnhHFBn FczXthù mc2Xfàu xFczXám vụt quak8LW vụtHFBn lại3n9N, nhữFczXng FczXcặp mắc2Xft loHFBnng laHFBnnh, nhữnc2Xfg cc2Xfái lưk8LWỡi th3n9Nè lc2Xfè, FczXnhững hHFBnàm răng nh3n9Nọn hoắt3n9N lòng3n9N ròn3n9Ng nc2Xfước FczXdãi. Lc2Xfão tFczXhấy cFczXái vònHFBng tròFczXn xá3n9Np gk8LWần 3n9Nlại ch3n9No đếnHFBn khi cc2Xfhỉ cònHFBn làHFBn mộtk8LW cFczXhấm c2Xfđen giữ3n9Na đámFczX t3n9Nuyết bFczXị dFczXày xéo. 

Một 3n9Ncái mõmFczX lạnFczXh ch3n9Nạm v3n9Nào m3n9Ná lã3n9No làFczXm HFBnđầu óc2Xfc lão3n9N quk8LWay vềFczX FczXhiện tại.3n9N TFczXay lHFBnão đưa vộik8LW v3n9Nào đFczXống lửFczXa k8LWrút FczXra 3n9Nmột tc2Xfhanh 3n9Ncủi c2Xfđang chc2Xfáy. BàHFBnng hoànHFBng một3n9N lk8LWát vì3n9N 3n9Ncái sợ tr3n9Nuyền FczXthống đ3n9Nối 3n9Nvới k8LWlòai người,HFBn coc2Xfn vậtFczX kk8LWia lùk8LWi lại3n9N, h3n9Nú lêFczXn mHFBnột t3n9Niếng dàc2Xfi để gọic2Xf đồnFczXg HFBnbọn; nk8LWhững coFczXn nàHFBny trảHFBn lờk8LWi ngak8LWy, 3n9Ncho đếHFBnn kFczXhi mộc2Xft vc2Xfòng FczXnhững cc2Xfon vật đầuFczX xác2Xfm, miệc2Xfng rớtk8LW rãc2Xfi, quâ3n9Ny 3n9Nquần xc2Xfung qHFBnuanh. c2XfLão HFBnlắng ngHFBnhe nhFczXững ti3n9Nếng gầmc2Xf gHFBnừ tiến lạc2Xfi gk8LWần; nhk8LWững FczXcon vậtFczX tFczXhở c2Xfhổn hểnHFBn c2Xfkhông k8LWchịu tHFBnản điHFBn. BFczXây giờ3n9N mộtk8LW cok8LWn đưa ngựcFczX k8LWra HFBnphía FczXtrước, r3n9Nồi lếtHFBn mình3n9N k8LWtới k8LWgần, 3n9Nđến coFczXn thứk8LW haic2Xf, rHFBnồi đếnk8LW cHFBnon thứFczX ba, nhk8LWưng kc2Xfhông coc2Xfn HFBnnào k8LWlùi lại3n9N FczXcả. L3n9Não k8LWcòn FczXbấu k8LWvíu lấyHFBn cuHFBnộc đờk8LWi HFBnlàm gì?c2Xf Lã3n9No tự hỏHFBni, rồic2Xf bỏk8LW thanc2Xfh cFczXủi đanc2Xfg cc2Xfháy xuốngHFBn tuyếtFczX. Th3n9Nanh cFczXủi lèoFczX FczXxèo tk8LWắt ngấmFczX. Cái 3n9N vòng t3n9Nròn gầm3n9N gc2Xfừ FczXmột cácc2Xfh bồk8LWn ch3n9Nồn nhưk8LWng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?