You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: ThLHh8mGe LaGSURHQw oW7f Life

Lão Koskoosh c4RXZfUhăm chGSURHQú ng4RXZfUhe GSURHQhau háu.GSURHQ W7Tuy mGSURHQắt lGSURHQão đãLHh8mG mờGSURHQ từGSURHQ l4RXZfUâu, nhưGSURHQng LHh8mGtai GSURHQlão còn4RXZfU thính lắm,W7 vàGSURHQ mộW7t tiLHh8mGếng LHh8mGđộng LHh8mGkhẽ cũ4RXZfUng thấGSURHQu GSURHQtới 4RXZfUcái tLHh8mGrí thGSURHQông mi4RXZfUnh s4RXZfUuy ké4RXZfUm vẫLHh8mGn còn nằW7m sW7au vầngW7 t4RXZfUrán LHh8mGkhô W7héo, 4RXZfUnhưng khôngGSURHQ cònGSURHQ đểLHh8mG LHh8mGý đGSURHQến việcW7 đờiLHh8mG nữW7a. À!GSURHQ ĐóLHh8mG là Sitcum-to-ha4RXZfU LHh8mGđang tLHh8mGhe théLHh8mG nW7guyền GSURHQrủa đànW7 4RXZfUchó 4RXZfUmà nàngLHh8mG đán4RXZfUh đLHh8mGập 4RXZfUvà W7vỗ vềGSURHQ 4RXZfUđể buộc vLHh8mGào dâyW7 cương.4RXZfU SitcW7um-to-ha lLHh8mGà LHh8mGcháu nGSURHQgọai LHh8mGlão. NhưnW7g nànLHh8mGg quW7á bậnW7 nêW7n chẳng thèLHh8mGm nghĩW7 tớiLHh8mG ôW7ng ngGSURHQọai giW7à GSURHQnua GSURHQngồi tLHh8mGrơ trLHh8mGọi trêGSURHQn tuy4RXZfUết, tuyệGSURHQt vọnGSURHQg GSURHQvà yW7ếu đuối. PhW7ải nhổLHh8mG trGSURHQại 4RXZfUcho W7xong. CGSURHQon đường4RXZfU dLHh8mGài W7đang chờW7 đợiGSURHQ t4RXZfUrong kW7hi nhữngLHh8mG đoạn ngàyW7 nLHh8mGgắn ngủiW7 khônGSURHQg chịuW7 chậmGSURHQ lại.LHh8mG C4RXZfUuộc 4RXZfUsống vàGSURHQ nhữ4RXZfUng bổnLHh8mG phậnGSURHQ LHh8mGcủa W7cuộc sống chứGSURHQ khônW7g phLHh8mGải củaGSURHQ cáW7i LHh8mGchết, giục4RXZfU giãLHh8mG nàW7ng. MàLHh8mG bâyLHh8mG W7giờ lãoW7 gầnW7 vGSURHQới cáGSURHQi LHh8mGchết lắm rồi. 

Ý nghĩGSURHQ đ4RXZfUó làmLHh8mG lãoW7 W7già h4RXZfUoảng hốtGSURHQ tron4RXZfUg mộW7t lLHh8mGúc. LãoLHh8mG đGSURHQưa bGSURHQàn tLHh8mGay tLHh8mGê liệtLHh8mG rGSURHQun LHh8mGrẩy sờ soạnGSURHQg đW7ống củiLHh8mG kLHh8mGhô nhLHh8mGỏ GSURHQbé LHh8mGbên cạnGSURHQh lãoGSURHQ. CGSURHQhắc 4RXZfUchắn l4RXZfUà GSURHQđống 4RXZfUcủi nGSURHQằm đó,W7 bGSURHQàn tay lãoGSURHQ lạLHh8mGi rụGSURHQt về4RXZfU W7và nằmW7 ẩn4RXZfU dướiGSURHQ nhữnW7g tấmW7 d4RXZfUa W7thú LHh8mGrách GSURHQrưới bLHh8mGẩn tGSURHQhỉu, W7và lãoW7 lại chămW7 cGSURHQhú nghLHh8mGe 4RXZfUngóng. TiếngW7 sột4RXZfU sọatGSURHQ của4RXZfU những4RXZfU tấGSURHQm d4RXZfUa GSURHQcho lãoLHh8mG bGSURHQiết r4RXZfUằng cănLHh8mG lều bLHh8mGằng LHh8mGda hươu4RXZfU của4RXZfU viLHh8mGên cLHh8mGhúa bộW7 lạc4RXZfU đãLHh8mG được4RXZfU dỡW7 xuốnW7g W7và 4RXZfUđang đượGSURHQc nénW7 gọLHh8mGn lGSURHQại cho dễGSURHQ manGSURHQg điLHh8mG. ViLHh8mGên cLHh8mGhúa tểW7 làLHh8mG cW7on lGSURHQão, hắn4RXZfU caW7o LHh8mGlớn, lựcW7 lưỡGSURHQng, 4RXZfUcầm đầW7u bộLHh8mG LHh8mGlạc và 4RXZfUlà mộtW7 LHh8mGtay thiệW7n xạ.GSURHQ TronGSURHQg 4RXZfUkhi phụGSURHQ n4RXZfUữ vấGSURHQt vảW7 W7lo liệ4RXZfUu hànLHh8mGh tranW7g củaLHh8mG trạLHh8mGi, giọn4RXZfUg hắn vanW7g lêW7n, quởLHh8mG tráchGSURHQ họ4RXZfU cGSURHQhậm chW7ạp. LW7ão Kosko4RXZfUosh lằngLHh8mG LHh8mGtai. ĐâyGSURHQ LHh8mGlà lầnW7 cuối cùngW7 l4RXZfUão cònGSURHQ ngW7he giLHh8mGọng đó.LHh8mG GSURHQTúp lềLHh8mGu củaW7 G4RXZfUeehow đGSURHQã dỡ4RXZfU rồ4RXZfUi! Và4RXZfU 4RXZfUnhà củGSURHQa TuskeW7n cũng dỡLHh8mG rồi!LHh8mG BLHh8mGảy, támGSURHQ, chíW7n; chGSURHQỉ LHh8mGcòn 4RXZfUlều 4RXZfUcủa lãGSURHQo pW7hù thủyGSURHQ còW7n đứngGSURHQ GSURHQmà W7thôi. Kìa! BW7ây 4RXZfUgiờ W7họ dỡW7 đếnLHh8mG W7túp lềuGSURHQ đW7ó rồi.GSURHQ LãoGSURHQ ngh4RXZfUe t4RXZfUhấy tiếnW7g lão4RXZfU phùW7 thủLHh8mGy cằn nhằn4RXZfU tronW7g kW7hi hắnLHh8mG GSURHQxếp l4RXZfUều l4RXZfUên GSURHQxe trượtLHh8mG t4RXZfUuyết. LHh8mGMột đứW7a GSURHQnhỏ lGSURHQè nhèGSURHQ k4RXZfUhóc vàLHh8mG một thiếuLHh8mG 4RXZfUphụ cấtGSURHQ tiếnW7g hátW7 rLHh8mGu trầmLHh8mG trầGSURHQm 4RXZfUtrong họLHh8mGng để4RXZfU dỗGSURHQ dàn4RXZfUh GSURHQnó. LW7ão gW7ià n4RXZfUghĩ, thằng Koo-4RXZfUtee, mộtLHh8mG đứaLHh8mG GSURHQbé haGSURHQy quấLHh8mGy 4RXZfUnhư 4RXZfUvậy 4RXZfUlà 4RXZfUvì nóGSURHQ kW7hông LHh8mGđược kho4RXZfUẻ lắ4RXZfUm. GSURHQCó lẽ 4RXZfU nó cW7ũng LHh8mGchẳng W7sống được4RXZfU W7bao lGSURHQâu nữaLHh8mG, ngườiW7 t4RXZfUa sẽGSURHQ đW7ốt lửW7a đểW7 khoLHh8mGét W7một LHh8mGcái hố trongGSURHQ tuyếtGSURHQ vàLHh8mG xếpGSURHQ GSURHQđá l4RXZfUên tGSURHQrên đểLHh8mG giữLHh8mG cW7ho cW7hó sói4RXZfU khỏiLHh8mG bW7ới xLHh8mGác GSURHQra. ChGSURHQà, chLHh8mGuyện ấy cW7ó g4RXZfUì là4RXZfU qLHh8mGuan hệ.W7 Nhi4RXZfUều lW7ắm th4RXZfUì nóLHh8mG c4RXZfUũng chỉ4RXZfU sốngW7 đượcW7 LHh8mGít LHh8mGnăm nữa,4RXZfU LHh8mGmà bữGSURHQa đW7ói bữa nGSURHQo. VàGSURHQ rốGSURHQt cuộcGSURHQ TửW7 ThGSURHQần đãGSURHQ chựcGSURHQ sW7ẵn, lLHh8mGuôn lLHh8mGuôn đóiGSURHQ W7và đóLHh8mGi 4RXZfUhơn 4RXZfUai hếtGSURHQ, sẽ danGSURHQg t4RXZfUay đGSURHQón đợi. 

TiW7ếng gGSURHQì GSURHQđó? ÀGSURHQ, mọi4RXZfU ngườGSURHQi GSURHQđang bGSURHQuộc W7xe vLHh8mGà giW7óng GSURHQdây cương.W7 LHh8mGLão lắnLHh8mGg nGSURHQghe W7vì lãLHh8mGo sẽ chẳng4RXZfU còW7n GSURHQbao LHh8mGgiờ đưLHh8mGợc nLHh8mGghe W7nữa. Tiếng4RXZfU rW7oi v4RXZfUun vú4RXZfUt giángGSURHQ xLHh8mGuống gLHh8mGiữa đLHh8mGàn chó. HãGSURHQy GSURHQlắng LHh8mGnghe cGSURHQhúng rí4RXZfUt! ChW7úng 4RXZfUghét cônW7g LHh8mGviệc nặn4RXZfUg nhọcGSURHQ W7và nhLHh8mGững đ4RXZfUoạn đườngLHh8mG dài biết4RXZfU baGSURHQo! Lần4RXZfU luGSURHQợt, xW7e trượtLHh8mG tuyếtW7 chuyểnLHh8mG độngGSURHQ chậmLHh8mG chạ4RXZfUp đểW7 rồW7i bi4RXZfUến dLHh8mGần tLHh8mGrong im W7lặng. ChW7úng đã4RXZfU LHh8mGđi hếtW7. ChúnLHh8mGg đã4RXZfU khuấtLHh8mG khỏi4RXZfU đờiLHh8mG lLHh8mGão, W7và 4RXZfUlão đứn4RXZfUg cô4RXZfU đơnW7 trước GSURHQgiờ phútGSURHQ caGSURHQy đắ4RXZfUng GSURHQcuối W7cùng củaW7 cu4RXZfUộc đờiGSURHQ. Không4RXZfU. TuyGSURHQết lạ4RXZfUo xạoGSURHQ 4RXZfUdưới đôiW7 giày dGSURHQa, m4RXZfUột nGSURHQgười đứng4RXZfU bênW7 lãoW7, một4RXZfU bàGSURHQn GSURHQtay nW7hẹ nhàng4RXZfU đặtLHh8mG l4RXZfUên đầLHh8mGu lãGSURHQo. CGSURHQon l4RXZfUão quả thực4RXZfU tử4RXZfU 4RXZfUtế lW7ắm mW7ới đGSURHQối LHh8mGxử nLHh8mGhư tGSURHQhế. LãoGSURHQ nhớLHh8mG lạiGSURHQ nhữnGSURHQg ôGSURHQng l4RXZfUão khGSURHQác LHh8mGmà cLHh8mGon trai khôW7ng GSURHQchịu đợiLHh8mG GSURHQnán lạiLHh8mG sW7au khLHh8mGi LHh8mGbộ lạcW7 đLHh8mGã W7đi h4RXZfUết. NhW7ưng co4RXZfUn LHh8mGtrai lãoW7 đGSURHQã GSURHQở lại. GSURHQ Lão tGSURHQhả hồn4RXZfU LHh8mGvề quáGSURHQ khứ,4RXZfU GSURHQcho đếnGSURHQ GSURHQkhi tiếng4RXZfU củaLHh8mG cGSURHQhàng traGSURHQi trẻGSURHQ GSURHQlôi k4RXZfUéo 4RXZfUlão trởW7 vềGSURHQ hiện tại. 

GSURHQ "Cha tGSURHQhấy bằngLHh8mG l4RXZfUòng chứ?LHh8mG" ChànLHh8mGg hỏi. 

Lão4RXZfU trảGSURHQ lời:4RXZfU "4RXZfUCha bằn4RXZfUg lòng!" 

"W7Bên cW7ạnh cGSURHQha có4RXZfU GSURHQcủi đó,"LHh8mG cLHh8mGhàng tra4RXZfUi nóiLHh8mG 4RXZfUtiếp, "vW7à lLHh8mGửa cW7háy mạnh. BuổiLHh8mG sá4RXZfUng trờiLHh8mG GSURHQu W7ám GSURHQvà đLHh8mGã bGSURHQớt lạnh4RXZfU rồ4RXZfUi. TLHh8mGuyết GSURHQsắp W7rơi. LHh8mGNgay LHh8mGbây GSURHQgiờ tuyết cũW7ng đan4RXZfUg GSURHQrơi rồi." 

"PhảGSURHQi, ngaGSURHQy LHh8mGlúc nàLHh8mGy tuLHh8mGyết W7đang rơi!" 

"Các ngGSURHQười trLHh8mGong bộ4RXZfU lạGSURHQc vộiW7 lắ4RXZfUm. HàGSURHQnh 4RXZfUlý củW7a họLHh8mG nặngW7 nềLHh8mG mGSURHQà bụng4RXZfU W7họ lạiLHh8mG lGSURHQép xẹp vìGSURHQ thiếuLHh8mG ăW7n. Đ4RXZfUường d4RXZfUài nên4RXZfU hLHh8mGọ phảGSURHQi đi4RXZfU LHh8mGcho mau4RXZfU. ThW7ôi 4RXZfUcon điW7 W7đây. ChW7a W7bằng lòng chứ?" 

"Bằng lòngGSURHQ. ChGSURHQa nhưW7 chiếcGSURHQ LHh8mGlá W7năm ngóaiGSURHQ cW7òn sóW7t lại,W7 dí4RXZfUnh vấLHh8mGt vưởn4RXZfUg một4RXZfU chút ởLHh8mG cuống.GSURHQ LàW7n gLHh8mGió đầuGSURHQ tiW7ên thổ4RXZfUi là4RXZfU chW7a rụn4RXZfUg. TiếngGSURHQ củLHh8mGa chW7a giốngLHh8mG nGSURHQhư tiếng mộtW7 bW7à W7lão. MắtLHh8mG LHh8mGcha khôW7ng cGSURHQòn dẫGSURHQn đường4RXZfU GSURHQcho cW7hân c4RXZfUha GSURHQđi, châW7n cGSURHQha nặng4RXZfU nLHh8mGề, người cGSURHQha mGSURHQệt mỏi4RXZfU, cGSURHQha bằW7ng lòng." 

GSURHQ Lão cúiGSURHQ đầuW7 mW7ãn nguyệW7n cW7ho LHh8mGđến kh4RXZfUi tiếW7ng t4RXZfUuyết 4RXZfUlạo xạoLHh8mG biếnLHh8mG LHh8mGhết trLHh8mGong kW7hông gian, vGSURHQà GSURHQlão biếtLHh8mG rằng4RXZfU LHh8mGcon lãLHh8mGo đãLHh8mG điGSURHQ GSURHQxa khônGSURHQg cò4RXZfUn gọiLHh8mG lại4RXZfU đượcLHh8mG W7nữa. 4RXZfUTay lãoLHh8mG vội vàW7ng quờLHh8mG quGSURHQạng sờW7 đ4RXZfUống cGSURHQủi. ChỉLHh8mG c4RXZfUòn đốnGSURHQg GSURHQcủi nGSURHQày đứngGSURHQ giữW7a W7lão vW7à GSURHQcõi vĩnGSURHQh cửu GSURHQđang LHh8mGhá miệngLHh8mG chờGSURHQ đó4RXZfUn lãW7o. NW7hư vậy4RXZfU LHh8mGlà đờiW7 lãGSURHQo chỉ4RXZfU cònGSURHQ đGSURHQo LHh8mGbằng m4RXZfUột mGSURHQớ củi.LHh8mG Lần lưW7ợt từnGSURHQg thaGSURHQnh củiGSURHQ 4RXZfUmột sẽGSURHQ GSURHQtiếp 4RXZfUthêm vW7ào nLHh8mGgọn W7lửa, vGSURHQà c4RXZfUứ như4RXZfU thế,W7 LHh8mGthần chếtW7 sẽ lầLHh8mGn từngLHh8mG bưW7ớc tW7iến tLHh8mGới LHh8mGlão. KhLHh8mGi LHh8mGthanh củiGSURHQ cGSURHQuối c4RXZfUùng đãGSURHQ cW7háy hết,LHh8mG s4RXZfUương tuyW7ết lạnh GSURHQlẽo sLHh8mGẽ LHh8mGtrở nLHh8mGên khốc4RXZfU liệt4RXZfU. HaW7i 4RXZfUchân LHh8mGlão sẽLHh8mG chịuW7 khuấGSURHQt phụ4RXZfUc trướW7c, r4RXZfUồi đến haLHh8mGi taW7y lão,W7 vGSURHQà sGSURHQự têW7 cứng4RXZfU sẽW7 dầW7n dLHh8mGần chGSURHQuyển W7từ n4RXZfUgòai và4RXZfUo đếW7n giGSURHQữa LHh8mGcơ GSURHQthể lãLHh8mGo. Đầu l4RXZfUão sẽGSURHQ gụ4RXZfUc vềGSURHQ phíGSURHQa W7trước, tỳLHh8mG 4RXZfUvào GSURHQhai đW7ầu gối,4RXZfU vàLHh8mG lãoW7 sẽW7 nghỉW7 gLHh8mGiấc nGSURHQgàn thu,W7 thật lGSURHQà LHh8mGdễ dGSURHQàng. NW7gười đờLHh8mGi 4RXZfUai cũ4RXZfUng chLHh8mGết mGSURHQột lần. 

LãGSURHQo LHh8mGkhông GSURHQthan vLHh8mGãn. Đ4RXZfUó l4RXZfUà lềGSURHQ lối4RXZfU cGSURHQủa kiế4RXZfUp sốngGSURHQ mà,LHh8mG cóLHh8mG GSURHQgì bấtLHh8mG c4RXZfUông đâuLHh8mG? 4RXZfULão raLHh8mG đời 4RXZfUgần LHh8mGvới đấ4RXZfUt, lGSURHQão đW7ã sW7ống gGSURHQần vớiGSURHQ đất,4RXZfU v4RXZfUà luậtLHh8mG GSURHQlệ phát4RXZfU ngGSURHQuyên ở4RXZfU đLHh8mGó k4RXZfUhông có gì4RXZfU mGSURHQới lạ4RXZfU W7đối vớLHh8mGi 4RXZfUlão. Đó4RXZfU GSURHQlà lGSURHQuật lLHh8mGệ đLHh8mGối 4RXZfUvới tấLHh8mGt W7cả mọiLHh8mG thể4RXZfU xác.W7 Tạo4RXZfU hóW7a không GSURHQnương 4RXZfUtay vớiW7 W7thể xác.LHh8mG LHh8mGTạo hóLHh8mGa khônW7g hềGSURHQ GSURHQchú W7ý tớW7i cáLHh8mGi vậtLHh8mG LHh8mGcụ t4RXZfUhể mLHh8mGà GSURHQngười taGSURHQ mệnh GSURHQdanh lGSURHQà cLHh8mGá nhLHh8mGân. GSURHQTạo hGSURHQóa c4RXZfUhỉ 4RXZfUchú 4RXZfUý GSURHQtới GSURHQchủng lọLHh8mGai, tớiW7 nòi4RXZfU giống.GSURHQ ĐóGSURHQ làLHh8mG điều t4RXZfUrừu tượn4RXZfUg sâu4RXZfU xLHh8mGa nhấtGSURHQ GSURHQmà đầuLHh8mG ócW7 mW7an rợW7 4RXZfUcủa lãW7o Ko4RXZfUskoosh cóGSURHQ thểGSURHQ hiW7ểu được, nhưngW7 lW7ão hiểGSURHQu mLHh8mGột cLHh8mGách thGSURHQấu đáo.GSURHQ LãoLHh8mG đãW7 GSURHQtrông thấW7y W7nó tGSURHQhể hiệnW7 tLHh8mGrong mọiGSURHQ cuộcGSURHQ sống. NhựaW7 cGSURHQây t4RXZfUràn ứa4RXZfU, màLHh8mGu xa4RXZfUnh rờ4RXZfUn củ4RXZfUa mầmGSURHQ liễGSURHQu, láW7 W7vàng rụngLHh8mG 4RXZfU- chLHh8mGỉ mộtLHh8mG sựGSURHQ kiện nàLHh8mGy cũnGSURHQg LHh8mGđủ đểW7 diễnW7 tảLHh8mG tấtLHh8mG cGSURHQả lịLHh8mGch sử.4RXZfU 4RXZfUNhưng tạoLHh8mG hLHh8mGóa đềuW7 đặtW7 chLHh8mGo c4RXZfUá nhân mLHh8mGột GSURHQnhiệm vW7ụ. W7Nếu h4RXZfUắn kW7hông làm4RXZfU W7tròn nhLHh8mGiệm vụLHh8mG đóW7, hắnLHh8mG sẽ4RXZfU c4RXZfUhết. 4RXZfUMà n4RXZfUếu làmLHh8mG tròn nhiệGSURHQm vW7ụ 4RXZfUđó, thGSURHQì cũLHh8mGng vậy,4RXZfU LHh8mGhắn 4RXZfUvẫn phải4RXZfU chế4RXZfUt. TạoLHh8mG GSURHQhóa LHh8mGkhông hềLHh8mG 4RXZfUquan tâm,W7 cóGSURHQ rất nhiW7ều ngườiGSURHQ LHh8mGđã tuGSURHQân c4RXZfUhịu vLHh8mGà chGSURHQính sựW7 tuâW7n cW7hịu, GSURHQ- c4RXZfUhứ khôGSURHQng phLHh8mGải LHh8mGngười tuân c4RXZfUhịu LHh8mG- mới4RXZfU sốngLHh8mG vàGSURHQ LHh8mGsống m4RXZfUãi mãLHh8mGi. BGSURHQộ l4RXZfUạc LHh8mGcủa KoskooLHh8mGsh LHh8mGđã cLHh8mGó từ4RXZfU lâuLHh8mG đGSURHQời lắmGSURHQ rồi. NhữngW7 ôLHh8mGng giàLHh8mG màLHh8mG GSURHQlão biếtLHh8mG kGSURHQhi 4RXZfUcòn GSURHQlà mộtLHh8mG đứLHh8mGa trẻ,LHh8mG 4RXZfUđã biếtLHh8mG những4RXZfU ô4RXZfUng gi4RXZfUà kLHh8mGhác sinh W7trước họ.GSURHQ 4RXZfUNhư vậy4RXZfU, sựW7 W7thực làGSURHQ bGSURHQộ lạGSURHQc đã4RXZfU tồnLHh8mG tại,4RXZfU bộGSURHQ lạLHh8mGc là4RXZfU tượngW7 trW7ưng cho sự4RXZfU tu4RXZfUân cGSURHQhịu cLHh8mGủa GSURHQtất cLHh8mGả nhW7ững ngườW7i thLHh8mGuộc GSURHQbộ GSURHQlạc, nh4RXZfUững ngườGSURHQi 4RXZfUđã chìm4RXZfU sW7âu trW7ong quá khLHh8mGứ 4RXZfUvà mồGSURHQ mảGSURHQ khôGSURHQng cònGSURHQ LHh8mGnhớ đượcGSURHQ ởW7 đW7âu. HW7ọ không4RXZfU đá4RXZfUng W7kể, họLHh8mG làW7 những4RXZfU giai đoạLHh8mGn. Họ4RXZfU khu4RXZfUất điLHh8mG như4RXZfU nhữngLHh8mG đámLHh8mG mGSURHQây 4RXZfUtan W7trong 4RXZfUmột chiềLHh8mGu mGSURHQùa Hạ.GSURHQ LHh8mGLão cũng4RXZfU chỉW7 làLHh8mG một gW7iai đoạn,GSURHQ v4RXZfUà lã4RXZfUo sẽW7 chết.GSURHQ TạW7o hóa4RXZfU kh4RXZfUông W7đếm xỉa.W7 W7Tạo hW7óa chỉLHh8mG đặtW7 rGSURHQa một4RXZfU nhiệmLHh8mG vụ, bGSURHQan rLHh8mGa một4RXZfU luLHh8mGật lệLHh8mG GSURHQcho LHh8mGkiếp W7sống. GSURHQNhiệm vụLHh8mG GSURHQcủa cuộW7c LHh8mGđời W7là LHh8mGvĩnh truLHh8mGyền nòi gLHh8mGiống, vàLHh8mG GSURHQluật lệW7 củGSURHQa tạoLHh8mG hW7óa LHh8mGlà W7chết. MộtGSURHQ LHh8mGthiếu GSURHQnữ lGSURHQà 4RXZfUmột si4RXZfUnh GSURHQvật trôngW7 đẹp GSURHQmắt, ngựcGSURHQ cănLHh8mGg ph4RXZfUồng, thân4RXZfU thGSURHQể mạnh4RXZfU mẽ,4RXZfU châGSURHQn bước4RXZfU uLHh8mGyển chuyểnLHh8mG, LHh8mGcặp mắtGSURHQ sángW7 trong. NhữngW7 nhiệmW7 4RXZfUvụ LHh8mGcủa nW7àng đangW7 4RXZfUchờ đợW7i nGSURHQàng. TiGSURHQa sánGSURHQg trLHh8mGong mắt4RXZfU nàn4RXZfUg bừng lêGSURHQn, bư4RXZfUớc chânLHh8mG nàW7ng nhan4RXZfUh nGSURHQhẹn hơnGSURHQ. 4RXZfULúc bạoLHh8mG dạnW7, l4RXZfUúc bẽnGSURHQ lẽnLHh8mG đốiLHh8mG vớiGSURHQ các4RXZfU thanLHh8mGh niên, GSURHQnàng là4RXZfUm 4RXZfUcho hLHh8mGọ lâW7y s4RXZfUự bồGSURHQn GSURHQchồn của4RXZfU nàngW7. Nàn4RXZfUg GSURHQcàng ngàyGSURHQ càW7ng đẹp4RXZfU h4RXZfUơn cho đếnW7 kGSURHQhi mộ4RXZfUt cGSURHQhàng đ4RXZfUi sănGSURHQ khôGSURHQng 4RXZfUcòn tựW7 kLHh8mGìm h4RXZfUãm đượcLHh8mG, đeW7m nGSURHQàng về4RXZfU lều4RXZfU củGSURHQa hắW7n để loW7 LHh8mGviệc bếW7p nưGSURHQớc, làm4RXZfU lụn4RXZfUg cW7ho hắnW7 vLHh8mGà đW7ể 4RXZfUlàm W7mẹ đW7àn c4RXZfUon W7của hắnW7. Một4RXZfU LHh8mGkhi cóLHh8mG con4RXZfU cái, nhữngW7 LHh8mGvẻ duyêGSURHQn dLHh8mGáng r4RXZfUời b4RXZfUỏ nàLHh8mGng. C4RXZfUhân W7tay nLHh8mGàng chậmW7 LHh8mGchạp vàGSURHQ ngượngLHh8mG nghịu, GSURHQ mắt LHh8mGnàng mờGSURHQ điW7 LHh8mGvà 4RXZfUchỉ cònLHh8mG nLHh8mGhững đứa4RXZfU trẻW7 lGSURHQà GSURHQthấy GSURHQsung sướnW7g LHh8mGkhi kW7ề bLHh8mGên LHh8mGmá người đGSURHQàn W7bà GSURHQda đỏLHh8mG gW7ià nGSURHQua bêLHh8mGn ngọnW7 lửa.GSURHQ W7Nhiệm 4RXZfUvụ củaLHh8mG GSURHQnàng 4RXZfUđã hoLHh8mGàn tất.GSURHQ ChGSURHQỉ mộtW7 th4RXZfUời gian 4RXZfUsau, k4RXZfUhi chớmW7 4RXZfUcó nạnW7 đóGSURHQi hoặc4RXZfU phải4RXZfU W7đi xaLHh8mG, nGSURHQàng sẽLHh8mG GSURHQbị bGSURHQỏ lại,LHh8mG giốnW7g GSURHQnhư lão đW7ã bịW7 bW7ỏ lạiW7, giữaLHh8mG cảnhW7 W7tuyết phủW7 tGSURHQrắng xóa,W7 vGSURHQới 4RXZfUmột đốGSURHQng GSURHQcủi GSURHQnhỏ. 4RXZfUĐó làGSURHQ luật lệ. 

LHh8mG Lão cẩnGSURHQ tW7hận đặtW7 một4RXZfU thaLHh8mGnh cW7ủi lLHh8mGên đống4RXZfU lửGSURHQa W7và LHh8mGtiếp tụcGSURHQ sW7uy nghĩ.LHh8mG ĐóLHh8mG làW7 luW7ật lệ chungW7 ch4RXZfUo tấ4RXZfUt W7cả mọLHh8mGi LHh8mGvật, m4RXZfUọi n4RXZfUơi. MuỗLHh8mGi biếnLHh8mG đLHh8mGi hLHh8mGết khLHh8mGi giá4RXZfU đGSURHQóng lầGSURHQn LHh8mGđầu. Con só4RXZfUc nhỏW7 cLHh8mGũng LHh8mGbò đi4RXZfU GSURHQđể 4RXZfUchết ởW7 GSURHQmột nLHh8mGơi xLHh8mGa. KhLHh8mGi nămGSURHQ tháLHh8mGng 4RXZfUđã đèW7 nLHh8mGặng lên4RXZfU coGSURHQn t4RXZfUhỏ, nó sẽGSURHQ trở4RXZfU nênGSURHQ chậmGSURHQ chGSURHQạp, nặW7ng nGSURHQề GSURHQvà kW7hông chạLHh8mGy thóLHh8mGat đư4RXZfUợc mónGSURHQg vu4RXZfUốt cLHh8mGủa W7kẻ thù nữa4RXZfU. Cả4RXZfU gấuGSURHQ tGSURHQo lGSURHQớn 4RXZfUcũng tLHh8mGrở thành4RXZfU vLHh8mGụng 4RXZfUvề, mùLHh8mG l4RXZfUòa vW7à W7hay GSURHQcáu kỉnW7h đểGSURHQ đếW7n nỗiGSURHQ sau cùng4RXZfU GSURHQvài 4RXZfUcon cGSURHQhó 4RXZfUcũng hạGSURHQ đưLHh8mGợc nóW7. LãoGSURHQ nhGSURHQớ lạiW7 c4RXZfUảnh lãGSURHQo bỏGSURHQ W7cha lGSURHQão ởLHh8mG l4RXZfUại phía 4RXZfUthượng ngạnGSURHQ LHh8mGsông Klo4RXZfUndike vàoW7 m4RXZfUùa W7Đông, trướcGSURHQ khW7i vịLHh8mG mGSURHQục sưLHh8mG* W7tới v4RXZfUới nhữngLHh8mG cuốn sLHh8mGách kinGSURHQh vGSURHQà chiW7ếc hộpLHh8mG đựngGSURHQ GSURHQthuốc W7men. W7Đã nhiều4RXZfU lGSURHQần lãoW7 KoW7skoosh chép miệng4RXZfU kGSURHQhi nghĩ4RXZfU tớW7i cáiGSURHQ LHh8mGhộp 4RXZfUđó, mặcGSURHQ dầuW7 W7ngày naLHh8mGy lãLHh8mGo khôngW7 c4RXZfUòn nướcW7 bọ4RXZfUt đW7ể chép miệnLHh8mGg nữa.LHh8mG 4RXZfUMôn thuGSURHQốc trừ4RXZfU đau4RXZfU đớn4RXZfU thậW7t lLHh8mGà GSURHQhay. NhưnGSURHQg GSURHQrốt cuộcW7 ôngLHh8mG mụLHh8mGc LHh8mGsư chW7ỉ làm phi4RXZfUền cGSURHQho họLHh8mG vìW7 LHh8mGông W7ta chGSURHQẳng 4RXZfUmang lW7ại chúLHh8mGt LHh8mGthịt tGSURHQhà nàW7o W7cho W7bộ lạcW7 mLHh8mGà 4RXZfUăn lại khoẻ,W7 nGSURHQên cW7ác taW7y sănGSURHQ lGSURHQên tiếngW7 cW7àu nhW7àu. NhưngGSURHQ ônGSURHQg W7ta W7chết vì4RXZfU bệW7nh lLHh8mGạnh phổi4RXZfU ở chGSURHQỗ đườLHh8mGng ranLHh8mGh giớLHh8mGi gLHh8mGần MW7ayo, 4RXZfUvà sGSURHQau đànLHh8mG 4RXZfUchó LHh8mGđã lấyGSURHQ GSURHQmõm bớiLHh8mG nhữW7ng hònGSURHQ đáLHh8mG rW7a để trGSURHQanh cưW7ớp n4RXZfUắm xương4RXZfU tàn. 

LHh8mG Koskoosh đặtW7 mộtW7 thW7anh GSURHQcủi khácGSURHQ vW7ào đốW7ng lửaLHh8mG và4RXZfU thLHh8mGả hồnGSURHQ đW7i W7sâu hơW7n n4RXZfUữa vW7ề quá khGSURHQứ. CóGSURHQ mộtW7 thW7ời trờiW7 làmLHh8mG đóiLHh8mG kémLHh8mG, nhữngGSURHQ ông4RXZfU LHh8mGgià bụnLHh8mGg GSURHQlép xLHh8mGẹp nằm4RXZfU LHh8mGco quắW7p bên n4RXZfUgọn lửaW7 v4RXZfUà miệngLHh8mG LHh8mGthều thà4RXZfUo kể4RXZfU lại4RXZfU nGSURHQhững W7tục lGSURHQệ ngày4RXZfU x4RXZfUưa 4RXZfUkhi miềnW7 YuLHh8mGkon bLHh8mGị bỏ W7hoang GSURHQsuốt GSURHQba mW7ùa Đông,LHh8mG rồi4RXZfU W7lại bịGSURHQ tuyếGSURHQt LHh8mGphủ liền4RXZfU W7ba W7mùa Hạ.W7 LGSURHQão W7đã GSURHQmất LHh8mGbà mẹ 4RXZfU trong nGSURHQạn đóiW7 đó.W7 MùaLHh8mG HèLHh8mG đGSURHQó cáGSURHQ thuW7** khôngW7 xuất4RXZfU hiện,LHh8mG bộW7 lW7ạc LHh8mGngóng cLHh8mGhờ mùa Đông,4RXZfU mW7ong mỏGSURHQi hươuLHh8mG rừ4RXZfUng sẽW7 tới.4RXZfU LHh8mGNhưng tớiW7 m4RXZfUùa ĐônGSURHQg LHh8mGhươu rừngLHh8mG cGSURHQũng chẳng4RXZfU thấy. 4RXZfU Đó W7là mộ4RXZfUt GSURHQtình trạngLHh8mG chưa4RXZfU h4RXZfUề bLHh8mGao GSURHQgiờ xLHh8mGảy rGSURHQa v4RXZfUà n4RXZfUgay W7những ônW7g gGSURHQià bLHh8mGà W7cả cGSURHQũng chưa GSURHQgặp cảnGSURHQh đó.W7 HươuGSURHQ rừW7ng k4RXZfUhông tớW7i, vàW7 năGSURHQm đ4RXZfUó làGSURHQ nLHh8mGăm tW7hứ bảy.LHh8mG ThỏW7 rGSURHQừng không sinhW7 4RXZfUsôi nẩyW7 nởGSURHQ kịpGSURHQ vàGSURHQ chó4RXZfU thì4RXZfU gầyLHh8mG 4RXZfUgò ch4RXZfUìa bộW7 xươ4RXZfUng LHh8mGra. SuốLHh8mGt m4RXZfUùa ĐLHh8mGông đGSURHQen tGSURHQối dài dW7ặc, đGSURHQám trẻGSURHQ khóW7c lóc4RXZfU W7và lW7ăn LHh8mGra chếtW7, rồi4RXZfU đ4RXZfUến LHh8mGđàn LHh8mGbà, rồiLHh8mG đếGSURHQn nhữ4RXZfUng ông già,W7 tronW7g 4RXZfUmười ngườW7i W7ở bộ4RXZfU lạcGSURHQ khônLHh8mGg cóW7 GSURHQlấy mGSURHQột ngườLHh8mGi sốnLHh8mGg sóGSURHQt đểGSURHQ đónLHh8mG ánh4RXZfU mGSURHQặt trời k4RXZfUhi nó4RXZfU trởLHh8mG lLHh8mGại vàGSURHQo mùa4RXZfU Xuân.W7 ThậGSURHQt GSURHQlà mộW7t vụLHh8mG đóiGSURHQ ki4RXZfUnh hồn. 

NLHh8mGhưng l4RXZfUão cũW7ng đLHh8mGã thGSURHQấy nhữngW7 thLHh8mGời dưLHh8mG dật,W7 tLHh8mGhịt thừaLHh8mG thã4RXZfUi đLHh8mGến nỗiGSURHQ thLHh8mGiu thối khônGSURHQg kịpGSURHQ ăn,LHh8mG chóGSURHQ mậpLHh8mG 4RXZfUmà 4RXZfUkhông buồnW7 chạy4RXZfU nữaGSURHQ 4RXZfUvì ăW7n qW7uá nhGSURHQiều GSURHQ- nhữn4RXZfUg tLHh8mGhời mà ngườiGSURHQ t4RXZfUa t4RXZfUrông LHh8mGthấy GSURHQthú GSURHQvật W7cũng khônW7g buồnW7 giết4RXZfU, phụW7 nLHh8mGữ LHh8mGđua n4RXZfUhau 4RXZfUsinh đW7ẻ, và nhGSURHQững că4RXZfUn lềuW7 W7chật níchGSURHQ nhữngGSURHQ 4RXZfUtiếng trẻW7 c4RXZfUon vừLHh8mGa trW7ai vừa4RXZfU gGSURHQái n4RXZfUằm dà4RXZfUi GSURHQra đùa nghịcGSURHQh. ThếLHh8mG rồiGSURHQ đW7àn GSURHQông GSURHQno cơmGSURHQ LHh8mGấm cật4RXZfU lạiGSURHQ gợi4RXZfU rGSURHQa nhữnGSURHQg cuộGSURHQc traGSURHQnh cLHh8mGhấp xGSURHQưa lên, hGSURHQọ vW7ượt LHh8mGqua đGSURHQường rW7anh g4RXZfUiới vW7ề pGSURHQhía GSURHQNam đểW7 LHh8mGgiết những4RXZfU ngư4RXZfUời Pell4RXZfUy, vàW7 vềLHh8mG pGSURHQhía Tây đLHh8mGể đưLHh8mGợc ngồW7i bW7ên nh4RXZfUững ngọn4RXZfU lửaW7 tà4RXZfUn củaW7 người4RXZfU TaGSURHQnana. GSURHQLão nhớW7 W7lại tGSURHQhời lão còn4RXZfU nhỏGSURHQ, GSURHQtrời ch4RXZfUo dưLHh8mG dW7ật, lãoGSURHQ trô4RXZfUng thấGSURHQy mộLHh8mGt coW7n hươuW7 rừng4RXZfU bịGSURHQ đàW7n LHh8mGsói hạ. ZiW7ng-ha n4RXZfUằm trênLHh8mG W7tuyết vớLHh8mGi lãLHh8mGo cùGSURHQng GSURHQxem cả4RXZfUnh đóGSURHQ LHh8mG- LHh8mGZing-ha, mà4RXZfU sLHh8mGau nà4RXZfUy thànGSURHQh tayGSURHQ săn khôLHh8mGn nW7goan nW7hất W7và s4RXZfUau 4RXZfUcùng đã4RXZfU LHh8mGngã vào4RXZfU mộtW7 4RXZfUlỗ kh4RXZfUông GSURHQkhí W7ở 4RXZfUYukon***. Một tháng4RXZfU sauLHh8mG, ngườGSURHQi 4RXZfUta 4RXZfUtìm tGSURHQhấy GSURHQhắn troGSURHQng dáLHh8mGng điệuLHh8mG W7đang 4RXZfUbò đượcGSURHQ nửaW7 4RXZfUchừng tGSURHQhì bị LHh8mGbăng gW7iá là4RXZfUm cón4RXZfUg lại. 

Lại nóGSURHQi LHh8mGđến c4RXZfUon hươLHh8mGu rừng.W7 HW7ôm đW7ó GSURHQZing-ha cùnGSURHQg lãGSURHQo bGSURHQắt chư4RXZfUớc W7đi 4RXZfUsăn bắLHh8mGn theo GSURHQlối ngư4RXZfUời lW7ớn. W7Ở lW7òng suối,4RXZfU chúnGSURHQg bW7ắt gW7ặp vếtW7 GSURHQchân LHh8mGmới củaGSURHQ mW7ột co4RXZfUn hLHh8mGươu rừng cùng4RXZfU GSURHQvới vếtGSURHQ W7chân W7của nhiW7ều chóW7 sói.GSURHQ "MộtW7 W7con hươuLHh8mG g4RXZfUià", ZinLHh8mGg-ha xem vLHh8mGết cW7hân maW7u hơW7n LHh8mGvà GSURHQnói, "LHh8mGMột co4RXZfUn hưW7ơu giGSURHQà, LHh8mGkhông theLHh8mGo W7kịp đànLHh8mG. ĐànW7 sói chặnLHh8mG W7nó rGSURHQời khỏiW7 GSURHQnhững GSURHQcon LHh8mGkhác vGSURHQà W7chúng sẽ4RXZfU theW7o riếtW7 đW7ến cùng.W7" LHh8mGVà đúng nhW7ư vậy.GSURHQ ĐóGSURHQ W7là đườngGSURHQ lốiGSURHQ cGSURHQủa chúnW7g. 4RXZfUSuốt ngàW7y 4RXZfUđêm khôngW7 lúGSURHQc nàoLHh8mG nghỉ,W7 chúng4RXZfU sẽ theoW7 sáW7t gót,W7 chặW7n 4RXZfUđầu mũi,LHh8mG chú4RXZfUng 4RXZfUsẽ W7theo liLHh8mGền cLHh8mGon hGSURHQươu cW7ho đến4RXZfU cùng.LHh8mG ZiW7ng-ha và W7lão đãGSURHQ cảmGSURHQ thấyW7 lònW7g GSURHQham muLHh8mGốn xe4RXZfUm cGSURHQảnh máu4RXZfU rơGSURHQi rừngGSURHQ LHh8mGrực nổiW7 lênW7. LúcW7 sóLHh8mGi hạ sát4RXZfU hưW7ơu sGSURHQẽ là4RXZfU mGSURHQột cảnhGSURHQ đángGSURHQ 4RXZfUxem lắm! 

HaW7i người4RXZfU rảoW7 bước4RXZfU the4RXZfUo v4RXZfUết chGSURHQân. VếtLHh8mG châLHh8mGn GSURHQrõ đếW7n nỗiW7 4RXZfUngay Koskoosh4RXZfU, nhìGSURHQn chậ4RXZfUm và khôngGSURHQ tW7hạo vềGSURHQ g4RXZfUót chân4RXZfU, GSURHQcũng cóW7 thLHh8mGể nW7hắm mắW7t thGSURHQeo được.W7 Họ4RXZfU thLHh8mGeo sáW7t 4RXZfUgót cuộc sănLHh8mG đuổ4RXZfUi, mỗW7i bưGSURHQớc lạLHh8mGi đọLHh8mGc tW7hêm cá4RXZfUi thảmGSURHQ cả4RXZfUnh GSURHQhung bW7ạo mớW7i vLHh8mGừa diễnLHh8mG ra4RXZfU. BâLHh8mGy giờGSURHQ họ 4RXZfUtới ch4RXZfUỗ W7con hươuLHh8mG rừng4RXZfU 4RXZfUđứng lại4RXZfU W7để chốn4RXZfUg cựGSURHQ; tuW7yết đGSURHQã LHh8mGbị giàW7y xéW7o W7và xá4RXZfUo trộn4RXZfU tứ phLHh8mGía, mỗiLHh8mG bềW7 dài4RXZfU vGSURHQào khGSURHQoảng bềW7 W7cao của4RXZfU 4RXZfUba người4RXZfU lớn4RXZfU. Ở4RXZfU giGSURHQữa W7là nhữn4RXZfUg v4RXZfUết chân hằnW7 sW7âu củW7a coW7n 4RXZfUvật bịGSURHQ sLHh8mGăn đuổi,LHh8mG W7và 4RXZfUkhắp ch4RXZfUung qW7uanh là4RXZfU dấLHh8mGu c4RXZfUhân nôngGSURHQ hơn củLHh8mGa đànGSURHQ sW7ói. LHh8mGTrong kW7hi nhữW7ng LHh8mGcon kLHh8mGhác LHh8mGlo 4RXZfUgiết, LHh8mGthì mộW7t vàiGSURHQ GSURHQcon sóiGSURHQ nLHh8mGằm nghiêLHh8mGng một bê4RXZfUn 4RXZfUđể 4RXZfUnghỉ. Mì4RXZfUnh chW7úng i4RXZfUn LHh8mGhằn xGSURHQuống LHh8mGtuyết tr4RXZfUông LHh8mGrõ rànLHh8mGg nh4RXZfUư chGSURHQúng mớiW7 nằm 4RXZfU trước đóLHh8mG m4RXZfUột chút.W7 LHh8mGMột coGSURHQn W7sói đGSURHQã bịLHh8mG cLHh8mGon W7vật điên4RXZfU c4RXZfUuồng 4RXZfUkia húGSURHQc trúW7ng vàGSURHQ dẫmGSURHQ lên chGSURHQo W7đến chếW7t. 4RXZfUMột vàLHh8mGi cáLHh8mGi xươngLHh8mG nhẵnW7 4RXZfUnhụi chứnGSURHQg W7tỏ điều4RXZfU đó. 

Một lầW7n nữaW7 LHh8mGhọ LHh8mGlại n4RXZfUgưng bLHh8mGước W7ở chỗW7 dW7ừng GSURHQlại thứGSURHQ nhì.LHh8mG TGSURHQại đGSURHQây coLHh8mGn vậGSURHQt GSURHQto 4RXZfUlớn đã chiGSURHQến W7đấu mộGSURHQt c4RXZfUách GSURHQtuyệt vọLHh8mGng. NóLHh8mG đãLHh8mG bịLHh8mG vậtW7 nGSURHQgã haGSURHQi lần,LHh8mG nGSURHQhư nhữnLHh8mGg vếtLHh8mG trên W7 tuyết W7cho LHh8mGhọ thấyGSURHQ, vGSURHQà hGSURHQai lầW7n nW7ó đ4RXZfUã đánhW7 ta4RXZfUn được4RXZfU nGSURHQhững coW7n s4RXZfUói W7hung hăGSURHQng, rồi gượngLHh8mG đứnLHh8mGg lêW7n. NW7ó W7đã hoàn4RXZfU tấtLHh8mG n4RXZfUhiệm W7vụ tW7ừ lâ4RXZfUu, GSURHQnhưng v4RXZfUẫn còLHh8mGn thiW7ết tLHh8mGha với GSURHQcuộc sống.W7 LHh8mGZing-ha nóiGSURHQ r4RXZfUằng mộtGSURHQ W7con hươuGSURHQ rừngLHh8mG LHh8mGđã gụcGSURHQ nGSURHQgã màGSURHQ còGSURHQn LHh8mGđứng lLHh8mGên được LHh8mGthì t4RXZfUhật lGSURHQà lạW7, nhưnLHh8mGg W7rõ W7ràng coW7n GSURHQnày W7đã 4RXZfUđứng W7lên được.4RXZfU Ngh4RXZfUe họLHh8mG LHh8mGkể lạiLHh8mG chuyện nàyGSURHQ chLHh8mGắc LHh8mGlão phGSURHQù W7thủy sẽGSURHQ nhìnGSURHQ GSURHQthấy GSURHQnhững triệGSURHQu LHh8mGchứng vàW7 điềm4RXZfU kGSURHQỳ lạ. 

Đi nữaW7, hGSURHQọ tLHh8mGới cGSURHQhỗ c4RXZfUon hươuLHh8mG rừn4RXZfUg trW7èo lê4RXZfUn LHh8mGbờ đểGSURHQ toLHh8mGan 4RXZfUthóat LHh8mGvào rừngGSURHQ câLHh8mGy. Nhưng kẻ4RXZfU tGSURHQhù 4RXZfUcủa LHh8mGnó GSURHQđã từW7 phíaLHh8mG s4RXZfUau chồm4RXZfU tới,LHh8mG đến4RXZfU nỗi4RXZfU W7nó GSURHQphải lùi4RXZfU l4RXZfUại 4RXZfUvà ngãLHh8mG ngLHh8mGửa lên chúng4RXZfU, đ4RXZfUè lLHh8mGên GSURHQhai coW7n sâuW7 xuLHh8mGống tuyGSURHQết. W7Rõ ràngLHh8mG làW7 sắpGSURHQ đếnGSURHQ giờ4RXZfU phLHh8mGút hạLHh8mG sát,LHh8mG vì nhữngLHh8mG cGSURHQon kh4RXZfUác đãLHh8mG bLHh8mGỏ mặcW7 hW7ai cLHh8mGon LHh8mGkia lGSURHQại khôW7ng đ4RXZfUụng tớ4RXZfUi. HọLHh8mG điW7 qW7ua GSURHQhai chặng dừngW7 lạiW7 GSURHQnữa, W7hai chỗ4RXZfU rất4RXZfU GSURHQgần LHh8mGnhau. BW7ây 4RXZfUgiờ d4RXZfUấu cGSURHQhân cóGSURHQ phLHh8mGa GSURHQmàu đỏW7 vàGSURHQ nhữngGSURHQ vếtW7 chân đềuLHh8mG đặnW7 của4RXZfU coGSURHQn vậtGSURHQ tW7o lớnGSURHQ trôW7ng đLHh8mGã LHh8mGxiêu vẹoGSURHQ vLHh8mGà n4RXZfUgắn hơGSURHQn. ThếW7 4RXZfUrồi 4RXZfUhọ ngheGSURHQ thấy LHh8mGnhững tW7iếng độnGSURHQg đầuLHh8mG tLHh8mGiên cW7ủa cuộcLHh8mG cLHh8mGhiến đấuW7 W7- khGSURHQông phảiGSURHQ W7những tiếnLHh8mGg tru W7 dài củLHh8mGa c4RXZfUuộc s4RXZfUăn đuổi,GSURHQ màGSURHQ nhữGSURHQng tiếngGSURHQ sủaGSURHQ ngắLHh8mGn nhátLHh8mG LHh8mGgừng báGSURHQo h4RXZfUiệu W7một trậnLHh8mG xáp láLHh8mG càGSURHQ LHh8mGvà tiếngW7 ră4RXZfUng W7cắn vàoW7 4RXZfUthịt. 4RXZfUBò ngượcGSURHQ chiềuW7 g4RXZfUió, 4RXZfUZing-ha nGSURHQằm sáGSURHQt bụng xLHh8mGuống tuyếLHh8mGt, v4RXZfUà cùnGSURHQg vGSURHQới hắnLHh8mG làW7 KosGSURHQkoosh, ngLHh8mGười màGSURHQ s4RXZfUau W7này GSURHQlàm chLHh8mGúa GSURHQtể dân tr4RXZfUong bộGSURHQ GSURHQlạc. HW7ai nGSURHQgười cùngGSURHQ gW7ạt nhữngW7 cànhLHh8mG 4RXZfUcây gW7ỗ bLHh8mGách lò4RXZfUa xòGSURHQa vàW7 n4RXZfUhìn vW7ề phía trước.LHh8mG HọLHh8mG đGSURHQược chGSURHQứng W7kiến cảnhGSURHQ cuốW7i cùng. 

W7 Giống n4RXZfUhư tấ4RXZfUt GSURHQcả nW7hững cGSURHQảm tưởn4RXZfUg củaW7 th4RXZfUời trGSURHQẻ, cảnh4RXZfU tLHh8mGượng hãLHh8mGy 4RXZfUcòn r4RXZfUõ r4RXZfUệt trongW7 trí nGSURHQhớ lã4RXZfUo, v4RXZfUà c4RXZfUặp mắtW7 m4RXZfUờ củaW7 GSURHQlão nhìnW7 cảnhGSURHQ cLHh8mGuối cùLHh8mGng W7hiện LHh8mGra li4RXZfUnh đW7ộng như tron4RXZfUg thGSURHQời W7xa xưaGSURHQ ấy.LHh8mG Kosk4RXZfUoosh 4RXZfUngạc nhiêW7n về4RXZfU đW7iều này;4RXZfU vW7ì tr4RXZfUong nhGSURHQững n4RXZfUgày GSURHQtheo sau, 4RXZfUkhi LHh8mGlão lGSURHQà ngườGSURHQi lGSURHQãnh đạoLHh8mG vàLHh8mG đứLHh8mGng đầu4RXZfU hW7ội đ4RXZfUồng bộ4RXZfU lLHh8mGạc, lãoLHh8mG đãW7 thựGSURHQc hiệnW7 những thà4RXZfUnh tíchGSURHQ lớnLHh8mG LHh8mGlao vàW7 đãGSURHQ l4RXZfUàm c4RXZfUho ngườiW7 P4RXZfUelly luLHh8mGôn miệngLHh8mG nguyền4RXZfU LHh8mGrủa tên lãoLHh8mG, LHh8mGđó GSURHQlà cW7hưa n4RXZfUói tW7ới ngườGSURHQi W7da trắng4RXZfU kLHh8mGỳ dị**4RXZfU** GSURHQmà lãoW7 đW7ã giế4RXZfUt tLHh8mGrong LHh8mGmột cuộc đấuLHh8mG cGSURHQông k4RXZfUhai, mỗi4RXZfU ngườiGSURHQ mộtW7 coLHh8mGn dLHh8mGao cầmGSURHQ tay. 

LãoW7 W7nghĩ một4RXZfU hồiLHh8mG lGSURHQâu vềLHh8mG th4RXZfUời trW7ai trẻW7 củLHh8mGa lãGSURHQo, cGSURHQho đếnLHh8mG kLHh8mGhi ngọnLHh8mG lửW7a t4RXZfUàn xuống vàLHh8mG 4RXZfUkhi cái4RXZfU lạn4RXZfUh cắtGSURHQ s4RXZfUâu hơnW7 vLHh8mGào W7da lã4RXZfUo. LầnLHh8mG LHh8mGnày lãoW7 tiếpLHh8mG thêmLHh8mG ha4RXZfUi thaGSURHQnh c4RXZfUủi vào ngọW7n l4RXZfUửa và4RXZfU 4RXZfUđo lạ4RXZfUi xe4RXZfUm cuộLHh8mGc sốLHh8mGng của4RXZfU lãoLHh8mG còW7n đượcLHh8mG 4RXZfUbao lâuGSURHQ vớiGSURHQ nhữn4RXZfUg thanGSURHQh còW7n lại. NếuLHh8mG SitcumGSURHQ-to-ha LHh8mGchịu nhớ4RXZfU lờiLHh8mG 4RXZfUông ngọaiGSURHQ củaLHh8mG 4RXZfUnó vLHh8mGà nh4RXZfUặt ôGSURHQm củiGSURHQ lớn4RXZfU W7hơn, thì W7những gW7iờ sốngLHh8mG cW7ủa GSURHQlão LHh8mGsẽ dàW7i hơ4RXZfUn. 4RXZfUThật l4RXZfUà một4RXZfU cGSURHQhuyện dễW7 dà4RXZfUng. NhLHh8mGưng nW7ó vW7ẫn là mộGSURHQt đứGSURHQa bé4RXZfU W7vô tâm.W7 NóLHh8mG khônW7g nghĩGSURHQ g4RXZfUì đến4RXZfU người4RXZfU tiLHh8mGền bW7ối từW7 kGSURHQhi HảiLHh8mG GSURHQLy, cGSURHQháu nội Zin4RXZfUg-ha, LHh8mGbắt đầu4RXZfU đểLHh8mG mắ4RXZfUt tW7ới nGSURHQó. ChGSURHQà, điềuGSURHQ đóGSURHQ cóLHh8mG LHh8mGgì q4RXZfUuan trọn4RXZfUg? LúcW7 còLHh8mGn trẻ tr4RXZfUung, lãoGSURHQ đ4RXZfUã chẳW7ng hW7ành động4RXZfU LHh8mGnhư thếW7 lLHh8mGà GSURHQgì? CGSURHQó mộW7t lúcGSURHQ l4RXZfUão GSURHQđã lắng4RXZfU ng4RXZfUhe trong iW7m lặLHh8mGng. Có4RXZfU t4RXZfUhể LHh8mGcon traW7i GSURHQlão GSURHQđã mW7ềm lW7òng, vàGSURHQ GSURHQnó cùnGSURHQg đ4RXZfUàn chóW7 qW7uay lại4RXZfU đ4RXZfUể đLHh8mGưa cha LHh8mGgià củaGSURHQ W7nó cLHh8mGùng v4RXZfUới 4RXZfUbộ lạcW7 tớ4RXZfUi GSURHQchỗ nhiềuLHh8mG hươuW7 GSURHQnai béGSURHQo mập. 

LW7ão dỏngW7 tGSURHQai GSURHQnghe nGSURHQgóng, LHh8mGtrí óLHh8mGc 4RXZfUđang bốiW7 rốLHh8mGi củ4RXZfUa lãLHh8mGo lắngLHh8mG đGSURHQi trGSURHQong cGSURHQhốc lát. KhôngGSURHQ mộtLHh8mG GSURHQtiếng độngGSURHQ nW7hẹ. KhônW7g W7có gGSURHQì cả.W7 MộGSURHQt mìLHh8mGnh lãLHh8mGo thởW7 pGSURHQhì 4RXZfUphào gGSURHQiữa cảnh LHh8mGêm lặ4RXZfUng hGSURHQoang vu4RXZfU. Thật4RXZfU lGSURHQà cW7ô đGSURHQộc. IW7m nLHh8mGghe! W7Cái gìW7 đó?GSURHQ W7Lão rùnLHh8mGg GSURHQmình. TiếnLHh8mGg rống dàiW7 qu4RXZfUen thuLHh8mGộc pW7há vW7ỡ khoản4RXZfUg không,4RXZfU vLHh8mGà nó4RXZfU 4RXZfUở nGSURHQgay kếLHh8mG bLHh8mGên. ThếGSURHQ rồiLHh8mG, tro4RXZfUng cGSURHQặp mắW7t tối sầ4RXZfUm củGSURHQa lLHh8mGão hiệnLHh8mG lênGSURHQ hìnW7h ảnhW7 cGSURHQon GSURHQhươu rừngLHh8mG LHh8mG- cLHh8mGon hươuGSURHQ rừngGSURHQ gGSURHQià nuW7a 4RXZfU- sườn bịGSURHQ cắn4RXZfU n4RXZfUát vàW7 hW7ai bênW7 W7hông 4RXZfUròng m4RXZfUáu, 4RXZfUcái GSURHQbờm bịW7 GSURHQxâu xé,GSURHQ 4RXZfUvà cặpGSURHQ sừnLHh8mGg nhiềuW7 W7gạc cúi sátLHh8mG xuốnW7g đ4RXZfUất còGSURHQn cW7ố húcLHh8mG cW7ho tớ4RXZfUi cùngW7. Lã4RXZfUo thấyW7 n4RXZfUhững W7hình W7thù màGSURHQu xá4RXZfUm vụt qGSURHQua vụW7t lại,GSURHQ GSURHQnhững W7cặp mắt4RXZfU lonLHh8mGg l4RXZfUanh, GSURHQnhững GSURHQcái lưỡiLHh8mG thW7è W7lè, nhữngW7 LHh8mGhàm răng W7nhọn hoắW7t lòn4RXZfUg 4RXZfUròng nướcGSURHQ dãLHh8mGi. LãoLHh8mG thấyGSURHQ cái4RXZfU GSURHQvòng tròGSURHQn xLHh8mGáp gần4RXZfU l4RXZfUại c4RXZfUho W7đến khiW7 chỉ cònW7 W7là mộW7t GSURHQchấm đW7en giữGSURHQa LHh8mGđám tuyếtGSURHQ bị4RXZfU dGSURHQày xéo. 

Một cáLHh8mGi mõmGSURHQ lạnhGSURHQ GSURHQchạm vàoW7 GSURHQmá lã4RXZfUo 4RXZfUlàm đầu4RXZfU óLHh8mGc lã4RXZfUo quaLHh8mGy về4RXZfU hiệnGSURHQ tạiW7. TLHh8mGay lLHh8mGão đưa GSURHQvội vLHh8mGào đốGSURHQng l4RXZfUửa rGSURHQút LHh8mGra mộtGSURHQ thanLHh8mGh củLHh8mGi đangLHh8mG cháy.W7 BàngW7 hoàng4RXZfU mộtLHh8mG látW7 vLHh8mGì GSURHQcái sợ truyền4RXZfU tGSURHQhống đ4RXZfUối LHh8mGvới lòaiW7 ngườiW7, GSURHQcon vậGSURHQt kLHh8mGia lùi4RXZfU W7lại, 4RXZfUhú lW7ên mộtW7 tW7iếng dàiW7 để gọGSURHQi 4RXZfUđồng bọn;GSURHQ nW7hững coW7n nàGSURHQy trảGSURHQ 4RXZfUlời nGSURHQgay, LHh8mGcho GSURHQđến LHh8mGkhi W7một vLHh8mGòng nhữngGSURHQ cLHh8mGon vật LHh8mGđầu GSURHQxám, miệnGSURHQg rớtLHh8mG 4RXZfUrãi, quW7ây quần4RXZfU xuGSURHQng quan4RXZfUh. LãW7o lắng4RXZfU GSURHQnghe nhữLHh8mGng tiếLHh8mGng gầW7m gừ tiếW7n l4RXZfUại W7gần; nhữngGSURHQ cW7on vậtW7 thởLHh8mG hổLHh8mGn hểLHh8mGn GSURHQkhông W7chịu tảnGSURHQ LHh8mGđi. BâLHh8mGy giGSURHQờ mGSURHQột coW7n đưa ngựcW7 r4RXZfUa phíaGSURHQ trước,4RXZfU 4RXZfUrồi 4RXZfUlết 4RXZfUmình GSURHQtới gần,GSURHQ 4RXZfUđến cGSURHQon thứW7 haLHh8mGi, rồiGSURHQ đếnW7 coLHh8mGn thứ4RXZfU ba4RXZfU, nhưng khôW7ng c4RXZfUon n4RXZfUào l4RXZfUùi lLHh8mGại cả.GSURHQ LãW7o còGSURHQn 4RXZfUbấu víu4RXZfU W7lấy cuộc4RXZfU đời4RXZfU LHh8mGlàm LHh8mGgì? 4RXZfULão tựLHh8mG hỏi, rồ4RXZfUi W7bỏ tLHh8mGhanh cW7ủi đaW7ng cháyGSURHQ xuốngW7 tuyết.W7 ThaW7nh củiLHh8mG lLHh8mGèo xèo4RXZfU tắW7t ngấm.4RXZfU Cái vòGSURHQng GSURHQtròn gầmGSURHQ W7gừ mộLHh8mGt cáchGSURHQ bW7ồn cLHh8mGhồn nhưnW7g vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?