You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rj8txời khỏi bệnh8wEwGqcN 8wEwGqcNviện Thànj8txh Xeza8wEwGqcNta, bỏKqTNkx89 mặc8wEwGqcN Xe8wEwGqcNza 8wEwGqcNở đKqTNkx89ó t8wEwGqcNhu d8wEwGqcNọn h8wEwGqcNậu j8txquả CKqTNkx89at th8wEwGqcNăng thiên KqTNkx89thẳng tớiKqTNkx89 nh8wEwGqcNà KibaKqTNkx89n Frankj8tx, nj8txgôi nKqTNkx89hà n8wEwGqcNhỏ xi8wEwGqcNnh xắKqTNkx89n j8txvẫn gọn8wEwGqcN j8txgàng ngăn j8txnắp, 8wEwGqcNsạch KqTNkx89sẽ nhưj8tx đ8wEwGqcNc lKqTNkx89au chùKqTNkx89i j8txquét 8wEwGqcNdọn t8wEwGqcNhường xuyênj8tx. BướcKqTNkx89 chânKqTNkx89 8wEwGqcNvào phòng khKqTNkx89ách, ngử8wEwGqcNi thấy8wEwGqcN mj8txột mùKqTNkx89i khóKqTNkx89 chKqTNkx89ịu, CKqTNkx89at nh8wEwGqcNíu màyj8tx thảKqTNkx89 j8txmình xuốngKqTNkx89 j8txghế. Gonder KqTNkx89đang ở8wEwGqcN đâj8txy, 8wEwGqcNmùi củKqTNkx89a hKqTNkx89ắn vưKqTNkx89ơng kj8txhắp n8wEwGqcNơi troj8txng j8txphòng, áKqTNkx89m lên8wEwGqcN bàn8wEwGqcN ghế, đồj8tx đạj8txc, j8txcó 8wEwGqcNvẻ nh8wEwGqcNư KibKqTNkx89an đãKqTNkx89 để 8wEwGqcNtên này tự8wEwGqcN d8wEwGqcNo sKqTNkx89ử j8txdụng j8txnhà củj8txa mìnKqTNkx89h. Chẳngj8tx đểj8tx CKqTNkx89at pKqTNkx89hải chKqTNkx89ờ lKqTNkx89âu, 8wEwGqcNGonder KqTNkx89từ trong bước8wEwGqcN rj8txa KqTNkx89điềm nhiêKqTNkx89n nhưj8tx là8wEwGqcN chủ8wEwGqcN nh8wEwGqcNà kh8wEwGqcNiến, nhếj8txch mép:
j8tx- chào8wEwGqcN.
KqTNkx89- K8wEwGqcNiban đâu?KqTNkx89
KqTNkx89Cat hỏiKqTNkx89 bj8txằng giọj8txng KqTNkx89sỗ sàn8wEwGqcNg. GoKqTNkx89nder lij8txếm môi:
8wEwGqcN- thậtj8tx thj8txô lỗ,j8tx 8wEwGqcNít rj8txa tKqTNkx89hì KqTNkx89cô cKqTNkx89ũng nêj8txn j8txchào mộtj8tx ti8wEwGqcNếng saj8txu 8wEwGqcNkhi bKqTNkx89iết nKqTNkx89hững j8txviệc tôiKqTNkx89 đaKqTNkx89ng là8wEwGqcNm chứ?j8tx
Nhữj8txng việcj8tx j8txhắn đaKqTNkx89ng là8wEwGqcNm KqTNkx89ư, ámj8tx chỉKqTNkx89 việKqTNkx89c bj8txán 8wEwGqcNtin tứj8txc cKqTNkx89ho sởKqTNkx89 mậj8txt vụKqTNkx89 ấyj8tx à,j8tx Cat nhướKqTNkx89m KqTNkx89mày, việKqTNkx89c 8wEwGqcNấy thìj8tx l8wEwGqcNiên qua8wEwGqcNn KqTNkx89gì j8txđến quân8wEwGqcN độij8tx m8wEwGqcNà Ca8wEwGqcNt qu8wEwGqcNản lKqTNkx89ý chứ, j8txcứ giKqTNkx89ả KqTNkx89vờ KqTNkx89ko biếKqTNkx89t đi:
KqTNkx89- việKqTNkx89c g8wEwGqcNì? Rúc8wEwGqcN j8txnách K8wEwGqcNiban KqTNkx89để 8wEwGqcNgiở tr8wEwGqcNò bắtj8tx có8wEwGqcNc, phá8wEwGqcN ngụKqTNkx89c à?KqTNkx89
GondeKqTNkx89r sữ8wEwGqcNng lj8txại KqTNkx89một KqTNkx89chút, nhìn8wEwGqcN kỹKqTNkx89 Cj8txat vàj8tx p8wEwGqcNhán mộtj8tx câu8wEwGqcN x8wEwGqcNanh rờn:
KqTNkx89- cKqTNkx89ô t8wEwGqcNhay đổij8tx nhiềuj8tx vj8txà nhanj8txh j8txhơn 8wEwGqcNtôi tưởng,8wEwGqcN q8wEwGqcNuá nhanh.8wEwGqcN..... KqTNkx89sao hKqTNkx89ả k8wEwGqcNo thấy đj8txc giáj8tx trịKqTNkx89 củ8wEwGqcNa 8wEwGqcNtôi pj8txhải KqTNkx89ko, sKqTNkx89ao 8wEwGqcNko lịchKqTNkx89 8wEwGqcNsự mộtj8tx chútKqTNkx89 KqTNkx89để j8txnếu sa8wEwGqcNu nàj8txy có việj8txc KqTNkx89cần đKqTNkx89ến t8wEwGqcNhì chúnj8txg tKqTNkx89a j8txcó thểKqTNkx89 j8txhợp tKqTNkx89ác troKqTNkx89ng j8txvui vẻ?KqTNkx89
Ca8wEwGqcNt 8wEwGqcNko thấy 8wEwGqcNcó gKqTNkx89ì hj8txay nếu8wEwGqcN tr8wEwGqcNong tươn8wEwGqcNg l8wEwGqcNai c8wEwGqcNô pj8txhải hợpKqTNkx89 tj8txác vớij8tx 8wEwGqcNnhững kj8txẻ nhưj8tx Gonder. j8txCó j8txthể j8txhắn kj8txo KqTNkx89xấu tj8txính nhj8txư KqTNkx89Radic để8wEwGqcN KqTNkx89ko th8wEwGqcNể KqTNkx89yêu nổKqTNkx89i ngườij8tx nào,8wEwGqcN cũng cóKqTNkx89 thj8txể hắn8wEwGqcN k8wEwGqcNo gij8txết ngưj8txời nhKqTNkx89iều nh8wEwGqcNư RKqTNkx89ai nhưngj8tx hắKqTNkx89n 8wEwGqcNcó cj8txái quKqTNkx89á khứ8wEwGqcN phức tạp8wEwGqcN, đaKqTNkx89u th8wEwGqcNương đủj8tx KqTNkx89để khi8wEwGqcNến tâmj8tx hồn8wEwGqcN KqTNkx89ko cònKqTNkx89 lànKqTNkx89h lặnKqTNkx89, CaKqTNkx89t kKqTNkx89o t8wEwGqcNhích những ngườij8tx như8wEwGqcN thế,KqTNkx89 8wEwGqcNkhó đoán,KqTNkx89 khó8wEwGqcN khốnj8txg ch8wEwGqcNế, dj8txễ tổKqTNkx89n tKqTNkx89hương.... nhj8txất KqTNkx89là với GondeKqTNkx89r, kẻKqTNkx89 s8wEwGqcNở hữuKqTNkx89 j8txtrí tKqTNkx89hông miKqTNkx89nh tuy8wEwGqcNệt vờiKqTNkx89 KqTNkx89và sứ8wEwGqcNc mạnhj8tx đángj8tx kKqTNkx89hiếp sợ. Nếu8wEwGqcN hắ8wEwGqcNn chKqTNkx89ỉ cộnj8txg t8wEwGqcNác 8wEwGqcNtạm thờ8wEwGqcNi vớiKqTNkx89 chKqTNkx89úa tểKqTNkx89 8wEwGqcNthì j8txcó KqTNkx89lẽ hắnj8tx j8txđã j8txchừa đường 8wEwGqcNlui c8wEwGqcNho mìnj8txh, đKqTNkx89ã tí8wEwGqcNnh đếKqTNkx89n cáiKqTNkx89 n8wEwGqcNgày j8txbán những8wEwGqcN tKqTNkx89in 8wEwGqcNtức j8txthu đKqTNkx89c c8wEwGqcNho sở j8txmật v8wEwGqcNụ. Nếj8txu đj8txã tínhj8tx toá8wEwGqcNn, 8wEwGqcNhắn sẽKqTNkx89 j8txhành j8txđộng 8wEwGqcNthận trọngKqTNkx89 tronj8txg KqTNkx89quá kj8txhứ, mà giảKqTNkx89 sửKqTNkx89 đúngKqTNkx89 nhưKqTNkx89 j8txthế t8wEwGqcNhật, KqTNkx89sở j8txmật vụKqTNkx89 s8wEwGqcNẽ k8wEwGqcNo thể8wEwGqcN tìmj8tx j8txra 8wEwGqcNbằng chứnKqTNkx89g chốngKqTNkx89 lại j8txhắn.... hKqTNkx89ắn sẽ8wEwGqcN hạnKqTNkx89 KqTNkx89chế gKqTNkx89iết ngườij8tx nKqTNkx89ếu cKqTNkx89ó thể,KqTNkx89 hàn8wEwGqcNh đKqTNkx89ộng kíKqTNkx89n kẽ,KqTNkx89 xj8txóa dấu vết8wEwGqcN, nhj8txận tr8wEwGqcNách nh8wEwGqcNiệm nh8wEwGqcNững vj8txụ mKqTNkx89à hắ8wEwGqcNn kj8txo làm..8wEwGqcN.. nh8wEwGqcNiều cách8wEwGqcN t8wEwGqcNung hỏa mùKqTNkx89 lắm.KqTNkx89 8wEwGqcNCat lặ8wEwGqcNp lại:
j8tx- KKqTNkx89iban j8txđâu?
Mặt8wEwGqcN 8wEwGqcNGonder hiệj8txn lênj8tx j8txchữ chán j8txto tướKqTNkx89ng, suKqTNkx89y j8txnghĩ “co8wEwGqcNn bj8txé nàKqTNkx89y thậj8txt kj8txhó chịu8wEwGqcN” 8wEwGqcNhiện rKqTNkx89a rõ8wEwGqcN j8txràng trKqTNkx89ong mắt hắnj8tx nhưngKqTNkx89 giọngj8tx nj8txói vẫnj8tx đều8wEwGqcN đều:
8wEwGqcN- đangKqTNkx89 8wEwGqcNở tr8wEwGqcNong ‘hư8wEwGqcN vô’j8tx ấy.
Cat rời8wEwGqcN KqTNkx89mắt KqTNkx89khỏi Goj8txnder, 8wEwGqcNnhìn bứcj8tx tườn8wEwGqcNg đ8wEwGqcNối diệj8txn và8wEwGqcN phóngKqTNkx89 r8wEwGqcNa mộj8txt bùaKqTNkx89 vj8txu KqTNkx89vơ bằng mKqTNkx89ắt t8wEwGqcNác đj8txộng vKqTNkx89ào l8wEwGqcNớp pj8txhép thuật8wEwGqcN b8wEwGqcNảo vệKqTNkx89 ngôi8wEwGqcN nhj8txà. ChỉKqTNkx89 vàj8txi gKqTNkx89iây sa8wEwGqcNu, Kiban KqTNkx89rơi ập8wEwGqcN xuốj8txng giKqTNkx89ữa pj8txhòng khá8wEwGqcNch, đứng8wEwGqcN j8txlù lù8wEwGqcN tj8txrước j8txmặt côj8tx vớiKqTNkx89 bộKqTNkx89 dạng ch8wEwGqcNỉnh c8wEwGqcNhu khôKqTNkx89ng KqTNkx89thể đ8wEwGqcNẹp 8wEwGqcNtrai 8wEwGqcNhơn j8txnhư vừaKqTNkx89 ởj8tx mộtj8tx cuộcj8tx họ8wEwGqcNp qua8wEwGqcNn trọngj8tx về.KqTNkx89 Thổi KqTNkx89gió và8wEwGqcNo C8wEwGqcNat đểj8tx j8txđảm bKqTNkx89ảo KqTNkx89ko có8wEwGqcN g8wEwGqcNì n8wEwGqcNhầm lẫKqTNkx89n, Kj8txiban đKqTNkx89i tới:
j8tx- KqTNkx89em gKqTNkx89ọi anj8txh à8wEwGqcN? Cj8txó chj8txuyện gìj8tx tj8txhế?
j8txCat 8wEwGqcNko j8txtrả lờ8wEwGqcNi ngKqTNkx89ay mKqTNkx89à điề8wEwGqcNm j8txtĩnh quKqTNkx89an sát8wEwGqcN 8wEwGqcNKiban, dướij8tx 8wEwGqcNcon mắtKqTNkx89 j8txcủa mộtKqTNkx89 mcr, KiKqTNkx89ban là8wEwGqcN cáiKqTNkx89 gì8wEwGqcN đ8wEwGqcNó kháj8txc j8txthường thậtj8tx đángj8tx cKqTNkx89hán. KqTNkx89Mcr la8wEwGqcNi m8wEwGqcNà kj8txo 8wEwGqcNcó sức mạnhj8tx cơj8tx bj8txắp, KqTNkx89nhợt nh8wEwGqcNạt xaKqTNkx89nh xj8txao nhưKqTNkx89 tàj8txu láj8tx thiếuKqTNkx89 j8txnắng l8wEwGqcNâu nKqTNkx89gày, đụ8wEwGqcNng một cáKqTNkx89i 8wEwGqcNlà 8wEwGqcNphải nKqTNkx89gồi xj8txe lă8wEwGqcNn, đụngj8tx tj8txhêm j8txcái nữaj8tx th8wEwGqcNì ngất8wEwGqcN xỉu.KqTNkx89.... n8wEwGqcNhưng Catarina L8wEwGqcNuss KqTNkx89lại nhìn8wEwGqcN thấj8txy mộtj8tx co8wEwGqcNn người8wEwGqcN j8txkhác hoKqTNkx89àn to8wEwGqcNàn. KqTNkx89Ko 8wEwGqcNcó aKqTNkx89i cKqTNkx89hạm tới g8wEwGqcNần sựj8tx KqTNkx89thần thánhj8tx h8wEwGqcNoàn mỹKqTNkx89 nhj8txư KibaKqTNkx89n, mj8txột phápj8tx 8wEwGqcNsư KqTNkx89đc c8wEwGqcNoi là8wEwGqcN vKqTNkx89ĩ đạij8tx nếu k8wEwGqcNo xét8wEwGqcN đếnj8tx khKqTNkx89ía cKqTNkx89ạch nj8txào KqTNkx89khác 8wEwGqcNngoài phépKqTNkx89 tKqTNkx89huật. Gon8wEwGqcNder tKqTNkx89ự giácKqTNkx89 rời8wEwGqcN khỏi 8wEwGqcNphòng kh8wEwGqcNách KqTNkx89đi j8txxuống tầng8wEwGqcN hầm.KqTNkx89 CaKqTNkx89t lênj8tx tKqTNkx89iếng KqTNkx89sau 8wEwGqcNkhi bj8txiết rõ8wEwGqcN rằngj8tx cửa sậ8wEwGqcNp c8wEwGqcNủa tầngj8tx KqTNkx89hầm đãKqTNkx89 đóngj8tx lại:
8wEwGqcN- aj8txnh vẫj8txn 8wEwGqcNđang KqTNkx89tuân 8wEwGqcNtheo lờij8tx thềj8tx đã8wEwGqcN lậj8txp 8wEwGqcNvới XeKqTNkx89za đấy8wEwGqcN chứ8wEwGqcN?
CâuKqTNkx89 hỏi8wEwGqcN 8wEwGqcNdường nKqTNkx89hư 8wEwGqcNkhôn kKqTNkx89héo vàKqTNkx89 nhẹj8tx n8wEwGqcNhàng j8txhơn nhữ8wEwGqcNng KqTNkx89gì Kibj8txan tưởngKqTNkx89, j8txanh tKqTNkx89a 8wEwGqcNmỉm cườiKqTNkx89 gậtKqTNkx89 đj8txầu. C8wEwGqcNat tiếpKqTNkx89 tục:
KqTNkx89- vKqTNkx89à vẫnKqTNkx89 tuKqTNkx89ân KqTNkx89theo lờij8tx tKqTNkx89hề truj8txng tj8txhành phj8txục vụ8wEwGqcN đãKqTNkx89 l8wEwGqcNập trướcKqTNkx89 đó8wEwGqcN 8wEwGqcNvới nh8wEwGqcNà v8wEwGqcNua nhỏ....
j8tx- t8wEwGqcNất nhiên...j8tx. –8wEwGqcN Kibj8txan ngKqTNkx89ắt lờiKqTNkx89 –8wEwGqcN rij8txêng lờiKqTNkx89 thề8wEwGqcN vớKqTNkx89i KqTNkx89trung thàn8wEwGqcNh vớ8wEwGqcNi nhj8txà vKqTNkx89ua n8wEwGqcNhỏ nếuj8tx KqTNkx89a v8wEwGqcNi ph8wEwGqcNạm sẽj8tx mKqTNkx89ất mạng.KqTNkx89
Gật8wEwGqcN đầu,j8tx Ser8wEwGqcNina vuKqTNkx89ốt tóc.KqTNkx89
KqTNkx89- Kibj8txan Fj8txrank, KqTNkx89hãy 8wEwGqcNgiết Hij8txka Curytaj8txnus, cắt8wEwGqcN đj8txầu j8txtreo trướj8txc cổngKqTNkx89 ‘KqTNkx89nhà tKqTNkx89hờ tháKqTNkx89nh’ tại8wEwGqcN Lã8wEwGqcNnh đ8wEwGqcNịa 8wEwGqcNmcr chKqTNkx89o 8wEwGqcNta.
Mj8txắt 8wEwGqcNKiban tốiKqTNkx89 sầKqTNkx89m lạiKqTNkx89 nKqTNkx89hư vừj8txa nhj8txận đcKqTNkx89 hKqTNkx89ung ti8wEwGqcNn, anj8txh j8txta nghiêngKqTNkx89 đầu:
8wEwGqcN- HikKqTNkx89a 8wEwGqcNư? 8wEwGqcNBà tKqTNkx89a đã8wEwGqcN l8wEwGqcNàm j8txchuyện j8txgì đến8wEwGqcN n8wEwGqcNỗi KqTNkx89phải KqTNkx89nhận cáiKqTNkx89 chếKqTNkx89t?
Serj8txina ngạ8wEwGqcNc nhj8txiên KqTNkx89khi KqTNkx89nghe câ8wEwGqcNu h8wEwGqcNỏi v8wEwGqcNô l8wEwGqcNý này,j8tx côKqTNkx89 cườij8tx nhạt:
j8tx- Kibanj8tx, t8wEwGqcNrong suốtj8tx 2KqTNkx890 nămKqTNkx89 qKqTNkx89ua j8txa đã8wEwGqcN làKqTNkx89m KqTNkx89gì đểKqTNkx89 trảKqTNkx89 j8txthù?
CâKqTNkx89u h8wEwGqcNỏi j8txcàng khiếnj8tx Kibj8txan 8wEwGqcNrối trí8wEwGqcN hơnKqTNkx89, a8wEwGqcNnh tj8txa liếj8txm môi:
KqTNkx89- tôi...j8tx. bj8txuôn bá8wEwGqcNn, tíj8txch trữj8tx tj8txiền củaKqTNkx89, tạoKqTNkx89 rj8txa mộtj8tx h8wEwGqcNệ thốngj8tx tình8wEwGqcN bá8wEwGqcNo với 8wEwGqcNquá nửj8txa j8txlà những8wEwGqcN 8wEwGqcNmcr lưj8txu vj8txong, nhữngj8tx kẻ8wEwGqcN cămj8tx thj8txù hj8txay mKqTNkx89ất lònKqTNkx89g tiKqTNkx89n vớj8txi lãnh địa....j8tx thj8txu thậj8txp thôj8txng KqTNkx89tin, nuô8wEwGqcNi sát8wEwGqcN j8txthủ....
j8tx- xuKqTNkx89ng quaj8txnh Masa? –8wEwGqcN Serin8wEwGqcNa lê8wEwGqcNn g8wEwGqcNiọng –KqTNkx89 mKqTNkx89ọi nỗj8tx lực,j8tx cạmj8tx bj8txẫy, m8wEwGqcNọi chú8wEwGqcN j8txý đKqTNkx89ều KqTNkx89dồn hếtj8tx về Mj8txasa KqTNkx89hả, v8wEwGqcNì aj8txnh j8txta làKqTNkx89 phầj8txn n8wEwGqcNổi c8wEwGqcNủa c8wEwGqcNâu chuyện,8wEwGqcN KqTNkx89là 8wEwGqcNng đKqTNkx89óng vKqTNkx89ai kẻj8tx ác.
KqTNkx89Kiban 8wEwGqcNko j8txnói j8txgì, j8txchỉ ngKqTNkx89ậm mij8txệng dấuj8tx s8wEwGqcNự h8wEwGqcNoài ngh8wEwGqcNi KqTNkx89trong lòn8wEwGqcNg. 8wEwGqcNNhà vKqTNkx89ua n8wEwGqcNhỏ gj8txật gù:
8wEwGqcN- đ8wEwGqcNc r8wEwGqcNồi, j8txXeza vừa8wEwGqcN bịj8tx j8txám s8wEwGqcNát bởKqTNkx89i ej8txm 8wEwGqcNtrai H8wEwGqcNika vàj8tx hKqTNkx89ai kẻj8tx nhânj8tx b8wEwGqcNản 8wEwGqcNvô tính KqTNkx89của KqTNkx89Radon d8wEwGqcNo chKqTNkx89a họKqTNkx89 tạKqTNkx89o 8wEwGqcNra, Hik8wEwGqcNa đãKqTNkx89 trựcj8tx KqTNkx89tiếp 8wEwGqcNra KqTNkx89lệnh, vKqTNkx89ụ á8wEwGqcNm sáj8txt thất bạij8tx và8wEwGqcN Ra8wEwGqcNdon đKqTNkx89ã chếj8txt. Trưj8txớc kKqTNkx89hi t8wEwGqcNiễn HiKqTNkx89ka 8wEwGqcNvề trKqTNkx89ời h8wEwGqcNãy lj8txột kýj8tx 8wEwGqcNức của côj8tx 8wEwGqcNta, j8txanh sẽ8wEwGqcN có8wEwGqcN câ8wEwGqcNu tKqTNkx89rả lời8wEwGqcN cKqTNkx89ho 2j8tx0 nămKqTNkx89 quaKqTNkx89. Đây8wEwGqcN là8wEwGqcN lệj8txnh củaKqTNkx89 nhKqTNkx89à vj8txua nhỏ. Nếu8wEwGqcN Hj8txika j8txko c8wEwGqcNhết, Kibj8txan KqTNkx89Frank, j8txanh sẽKqTNkx89 làj8tx n8wEwGqcNgười pKqTNkx89hải chết.8wEwGqcN
Câ8wEwGqcNu nói nàyKqTNkx89 lj8txàm khuô8wEwGqcNn mặtj8tx vốj8txn đKqTNkx89ã trắng8wEwGqcN xKqTNkx89anh cKqTNkx89ủa KqTNkx89Kiban KqTNkx89tái nhợt,8wEwGqcN mj8txắt anKqTNkx89h t8wEwGqcNa mở lớn8wEwGqcN dùKqTNkx89 j8txko trônKqTNkx89g thấKqTNkx89y j8txgì, mij8txệng j8txhé ra8wEwGqcN, j8txcứng đơKqTNkx89 8wEwGqcNlại. Mọi8wEwGqcN gj8txiả thij8txết vKqTNkx89ề sự nKqTNkx89hầm l8wEwGqcNẫn nàoKqTNkx89 đó8wEwGqcN t8wEwGqcNrong đj8txầu Ki8wEwGqcNban biế8wEwGqcNn 8wEwGqcNmất, t8wEwGqcNhay vào8wEwGqcN 8wEwGqcNđó là8wEwGqcN s8wEwGqcNự j8txbàng hoàng. Mất8wEwGqcN vàiKqTNkx89 giâyj8tx 8wEwGqcNđể t8wEwGqcNự t8wEwGqcNrấn tj8txĩnh mj8txình, KKqTNkx89iban nh8wEwGqcNíu mày,8wEwGqcN j8txmím j8txmôi, c8wEwGqcNúi đầu:
j8tx- vângKqTNkx89 thưaj8tx ngài.KqTNkx89 –KqTNkx89 giọnj8txg nóij8tx trKqTNkx89ầm trầj8txm nKqTNkx89hưng lạKqTNkx89nh –8wEwGqcN 8wEwGqcNcó th8wEwGqcNời hạnj8tx kj8txo ạ?j8tx
8wEwGqcN- nhaj8txnh nhấtKqTNkx89 8wEwGqcNcó thể,j8tx KqTNkx89nếu j8txko biết8wEwGqcN đâuKqTNkx89 tâKqTNkx89n lãnj8txh chúKqTNkx89a l8wEwGqcNại bịKqTNkx89 á8wEwGqcNm sát8wEwGqcN 8wEwGqcNmột lần nj8txữa.... aKqTNkx89nh 8wEwGqcNcó 8wEwGqcNthể néKqTNkx89m 8wEwGqcNđá dấKqTNkx89u taKqTNkx89y nhj8txưng tốtKqTNkx89 nhấtKqTNkx89 đừngj8tx nKqTNkx89gậm mKqTNkx89áu ph8wEwGqcNun người, Hikj8txa l8wEwGqcNà một8wEwGqcN nhânKqTNkx89 vật8wEwGqcN lKqTNkx89ớn, j8txhãy kKqTNkx89héo léoj8tx đừng8wEwGqcN gây8wEwGqcN sónj8txg gj8txió k8wEwGqcNo 8wEwGqcNcần thiết.
K8wEwGqcNiban g8wEwGqcNật KqTNkx89đầu, chj8txìm dầj8txn j8txvào s8wEwGqcNuy ngh8wEwGqcNĩ n8wEwGqcNhư bịKqTNkx89 8wEwGqcNchính mệnh8wEwGqcN lệj8txnh 8wEwGqcNđó nuốKqTNkx89t cj8txhửng.

X8wEwGqcNeza đánj8txh rơKqTNkx89i côj8txng vănKqTNkx89 b8wEwGqcNổ nhi8wEwGqcNệm với8wEwGqcN dấuj8tx xácj8tx nKqTNkx89hận đỏKqTNkx89 chóKqTNkx89t củj8txa KqTNkx89Catarina Luss xu8wEwGqcNống bàj8txn KqTNkx89khi 8wEwGqcNđập j8txvào mắt8wEwGqcN cKqTNkx89ậu làKqTNkx89 8wEwGqcN3 8wEwGqcNcái tKqTNkx89ên khój8tx chấ8wEwGqcNp KqTNkx89nhận tươKqTNkx89ng j8txứng với cáj8txc vịj8tx tríj8tx tKqTNkx89rấn giKqTNkx89ữ cj8txác cKqTNkx89ửa: Odagj8txi Anohaj8tx, KqTNkx89kẻ chKqTNkx89uyên j8txcung cấ8wEwGqcNp thôngj8tx tin cj8txho lãnKqTNkx89h chú8wEwGqcNa thành8wEwGqcN KqTNkx89Zoo –j8tx cj8txửa 18wEwGqcN; R8wEwGqcNafael MKqTNkx89ority, tướ8wEwGqcNng cj8txấp 8wEwGqcN3 coj8txn trai 8wEwGqcNcủa một8wEwGqcN thươ8wEwGqcNng nhânKqTNkx89 8wEwGqcNgiàu có8wEwGqcN nổi8wEwGqcN tKqTNkx89iếng vớj8txi cj8txác t8wEwGqcNhủ đoạnj8tx KqTNkx89đi cử8wEwGqcNa saKqTNkx89u kj8txhôn khéo –KqTNkx89 cửKqTNkx89a 28wEwGqcN; còKqTNkx89n cửa8wEwGqcN 4j8tx, nơij8tx tiếp8wEwGqcN giKqTNkx89áp v8wEwGqcNới thànhKqTNkx89 Gj8txon đj8txc gKqTNkx89iao chj8txo 8wEwGqcNRafael Ecossai, j8txđứa eKqTNkx89m 8wEwGqcNhọ j8txxa không8wEwGqcN thểj8tx 8wEwGqcNmê j8txđc của8wEwGqcN Xej8txza. Caj8txt đanKqTNkx89g ngKqTNkx89hĩ c8wEwGqcNái gì8wEwGqcN trong KqTNkx89đầu KqTNkx89vậy, KqTNkx89cả KqTNkx89ba 8wEwGqcNcon ngườij8tx KqTNkx89đó đều8wEwGqcN có8wEwGqcN nhữngKqTNkx89 vj8txấn KqTNkx89đề kh8wEwGqcNó gKqTNkx89iải KqTNkx89quyết, khó chấKqTNkx89p j8txnhận nKqTNkx89ổi, đặcj8tx bKqTNkx89iệt KqTNkx89là MorityKqTNkx89. 8wEwGqcNDù Ecosj8txsai có8wEwGqcN nKqTNkx89gang tKqTNkx89àn, hj8txống hách, côn8wEwGqcN j8txđồ nổ8wEwGqcNi tiếng8wEwGqcN tKqTNkx89hì ítKqTNkx89 rj8txa j8txnó cũngKqTNkx89 KqTNkx89còn c8wEwGqcNó 8wEwGqcNchút t8wEwGqcNhực lực,8wEwGqcN còj8txn bi8wEwGqcNết chỉ h8wEwGqcNuy qj8txuân KqTNkx89đội, nh8wEwGqcNìn nhKqTNkx89ận tìnKqTNkx89h j8txhình, KqTNkx89chứ KqTNkx89Mority tj8txhì.... NgoKqTNkx89ài Aj8txnoha ra, hKqTNkx89ai KqTNkx89kẻ 8wEwGqcNcòn lại8wEwGqcN j8txđều bKqTNkx89ị j8txđặt tro8wEwGqcNng vòng8wEwGqcN trj8txòn đ8wEwGqcNỏ 8wEwGqcN(tức lKqTNkx89à KqTNkx89thử việc8wEwGqcN), nếuKqTNkx89 làm kKqTNkx89o tố8wEwGqcNt cóKqTNkx89 j8txthể bị8wEwGqcN j8txthay j8txthế bj8txất j8txcứ lúc8wEwGqcN nàKqTNkx89o. Hừ,KqTNkx89 KqTNkx89ai cj8txhứ EcosKqTNkx89sai KqTNkx89thì Xeza cj8txòn lạKqTNkx89 gì,j8tx j8txnó KqTNkx89sẽ kKqTNkx89o baKqTNkx89o gKqTNkx89iờ KqTNkx89chịu rước8wEwGqcN vj8txào thj8txân nhữngj8tx thứ8wEwGqcN KqTNkx89gây phiề8wEwGqcNn phức có8wEwGqcN tín8wEwGqcNh j8txáp l8wEwGqcNực caoKqTNkx89, hoặcj8tx KqTNkx89giả vờKqTNkx89 chj8txấp nhậnj8tx rồKqTNkx89i quậ8wEwGqcNy KqTNkx89tưng mộtKqTNkx89 tr8wEwGqcNận đến mứcKqTNkx89 bị8wEwGqcN tốnj8txg j8txcổ khj8txỏi vịKqTNkx89 trKqTNkx89í 8wEwGqcNđó 8wEwGqcNcho j8txmà xj8txem. Thj8txằng n8wEwGqcNhãi KqTNkx89đó chư8wEwGqcNa b8wEwGqcNao giờ chịKqTNkx89u làKqTNkx89m j8txtheo 8wEwGqcNnhững gj8txì chKqTNkx89a j8txmẹ nóKqTNkx89 sắKqTNkx89p xj8txếp ha8wEwGqcNy kỳKqTNkx89 j8txvọng j8txnó làm8wEwGqcN.... KqTNkx89mà lầnj8tx thăng cKqTNkx89hức nàKqTNkx89y chắcKqTNkx89 8wEwGqcNhọ pKqTNkx89hải vKqTNkx89ui mừnj8txg j8txvà hKqTNkx89i vọKqTNkx89ng 8wEwGqcNlắm 8wEwGqcNlắm.... 8wEwGqcNlàm KqTNkx89người khác thấj8txt j8txvọng 8wEwGqcNlà sởj8tx trườngKqTNkx89 cKqTNkx89ủa nj8txó j8txmà.
KqTNkx89- tKqTNkx89hưa ngài..........
Cửa phò8wEwGqcNng làm8wEwGqcN việcj8tx mở8wEwGqcN bậtj8tx j8txra KqTNkx89ko đcKqTNkx89 nj8txhẹ nj8txhàng chKqTNkx89o lắm,KqTNkx89 tướn8wEwGqcNg cj8txấp 8wEwGqcN4 Rillous, ngKqTNkx89ười KqTNkx89nắm tronj8txg taj8txy mạ8wEwGqcNng lưới8wEwGqcN tìKqTNkx89nh báKqTNkx89o hKqTNkx89oàn 8wEwGqcNhảo nhấtj8tx thàn8wEwGqcNh Xezata KqTNkx89đi KqTNkx89vào j8txvới vẻ8wEwGqcN mj8txặt khKqTNkx89ông thể8wEwGqcN KqTNkx89hoang j8txmang hơn.8wEwGqcN Đóng8wEwGqcN sậpj8tx cửaj8tx lạ8wEwGqcNi saKqTNkx89u lưng, j8txông 8wEwGqcNta nói:
j8tx- thưa8wEwGqcN ngài,KqTNkx89 Kibaj8txn Fraj8txnk j8txđang cj8txó n8wEwGqcNhững độnj8txg tKqTNkx89hái rất kỳj8tx lạ,8wEwGqcN hắnj8tx rKqTNkx89út qKqTNkx89uân tựj8tx 8wEwGqcNdo KqTNkx89ra khỏiKqTNkx89 vương8wEwGqcN j8txquốc j8txđưa hếtKqTNkx89 8wEwGqcNvề 8wEwGqcNmiền tâj8txy; ngừng KqTNkx89hết tấj8txt j8txcả 8wEwGqcNcác j8txhợp đKqTNkx89ồng l8wEwGqcNàm ăKqTNkx89n, cácKqTNkx89 tuj8txyến đ8wEwGqcNường vậnKqTNkx89 chuyj8txển hj8txàng hóa j8txcông khKqTNkx89ai KqTNkx89lẫn 8wEwGqcNbí mật8wEwGqcN củaj8tx tKqTNkx89ập đ8wEwGqcNoàn Fra8wEwGqcNnk đến8wEwGqcN Canadj8txa, ItKqTNkx89alia KqTNkx89và j8txvùng đông bắc8wEwGqcN nướcj8tx 8wEwGqcNNga 8wEwGqcNtheo bả8wEwGqcNn đồ8wEwGqcN củaj8tx KqTNkx89con người.8wEwGqcN Cana8wEwGqcNda và8wEwGqcN j8txItalia b8wEwGqcNị nghj8txi ngờ lj8txà hKqTNkx89ai đKqTNkx89ịa đ8wEwGqcNiểm đặt8wEwGqcN cănKqTNkx89 cứj8tx bj8txí mậj8txt của8wEwGqcN j8txchúa KqTNkx89tể KqTNkx89hắc ám,8wEwGqcN còj8txn vKqTNkx89ùng đôngj8tx bắc chKqTNkx89ính j8txlà cửj8txa 8wEwGqcNngõ dẫnj8tx tớ8wEwGqcNi lãnj8txh 8wEwGqcNđịa mKqTNkx89cr. 8wEwGqcNVì 8wEwGqcNlý dKqTNkx89o nàoKqTNkx89 KqTNkx89đó têj8txn trùmj8tx buôn lậuKqTNkx89 nà8wEwGqcNy đangj8tx j8txcố tìn8wEwGqcNh 8wEwGqcNgây kKqTNkx89hó dễj8tx cKqTNkx89ho cj8txả chKqTNkx89úa tể8wEwGqcN hKqTNkx89ắc áj8txm lẫn8wEwGqcN lãnhj8tx địa8wEwGqcN mcr, 8wEwGqcNcắt lKqTNkx89uôn nKqTNkx89guồn hàn8wEwGqcNg lậKqTNkx89u khổnKqTNkx89g lồKqTNkx89 khiKqTNkx89ến haj8txi pj8txhía đề8wEwGqcNu khốnj8tx đố8wEwGqcNn. HắKqTNkx89n tKqTNkx89ừ chối thương8wEwGqcN lượnKqTNkx89g, đóngj8tx KqTNkx89cửa 8wEwGqcNko tj8txiếp khách,KqTNkx89 kKqTNkx89o bj8txồi th8wEwGqcNường hợj8txp đ8wEwGqcNồng bị8wEwGqcN phá KqTNkx89bỏ, sẵn8wEwGqcN 8wEwGqcNsàng đưa8wEwGqcN quâ8wEwGqcNn tj8txới đàn8wEwGqcN áKqTNkx89p nế8wEwGqcNu đ8wEwGqcNối phươnj8txg j8txcó độj8txng thá8wEwGqcNi KqTNkx89quá khích. KqTNkx89Nói tKqTNkx89óm lạ8wEwGqcNi, Kib8wEwGqcNan 8wEwGqcNđang lật8wEwGqcN lọj8txng.
Xez8wEwGqcNa đKqTNkx89ảo mắtj8tx vàij8tx giây,KqTNkx89 chuyệ8wEwGqcNn này liệuj8tx cóKqTNkx89 liêKqTNkx89n KqTNkx89quan gìj8tx đếnj8tx vi8wEwGqcNệc j8txXeza vKqTNkx89ừa bịKqTNkx89 j8txem tKqTNkx89rai củaKqTNkx89 j8txHika vj8txà h8wEwGqcNai kẻ nhKqTNkx89ân bảKqTNkx89n vj8txô tíKqTNkx89nh tấKqTNkx89n j8txcông khôKqTNkx89ng nhỉj8tx. CKqTNkx89ắt hàngj8tx KqTNkx89hóa đếnKqTNkx89 lãKqTNkx89nh địaKqTNkx89 mcKqTNkx89r ư8wEwGqcN?
KqTNkx89- hắnKqTNkx89 buKqTNkx89ôn 8wEwGqcNbán 8wEwGqcNthứ gìj8tx vKqTNkx89ới KqTNkx89lãnh địa?KqTNkx89
Rij8txllous nhếchKqTNkx89 mép,j8tx đây8wEwGqcN KqTNkx89đúng lj8txà câKqTNkx89u hỏiKqTNkx89 mj8txà ôn8wEwGqcNg c8wEwGqcNhờ đj8txợi từ8wEwGqcN vị8wEwGqcN tâKqTNkx89n lKqTNkx89ãnh chúaKqTNkx89 lắj8txm mưuKqTNkx89 nKqTNkx89hiều k8wEwGqcNế đượcj8tx đặt8wEwGqcN nhiềuKqTNkx89 8wEwGqcNkỳ vọng:
8wEwGqcN- j8txđủ tj8txhứ, tKqTNkx89ừ qj8txuần á8wEwGqcNo, KqTNkx89vải vóc8wEwGqcN, 8wEwGqcNhóa mKqTNkx89ĩ phẩj8txm đến8wEwGqcN sáchj8tx vở,j8tx báoj8tx ch8wEwGqcNí, tr8wEwGqcNanh ảnh... nhj8txững tj8txhứ đc8wEwGqcN sảnKqTNkx89 j8txxuất bằj8txng c8wEwGqcNông ngj8txhệ hiệnKqTNkx89 đạij8tx m8wEwGqcNà mKqTNkx89cr KqTNkx89ko tj8txhể làmj8tx đc hoKqTNkx89ặc cój8tx làm8wEwGqcN 8wEwGqcNđc nhưng8wEwGqcN s8wEwGqcNản x8wEwGqcNuất kj8txo đủj8tx tiêu8wEwGqcN thụ8wEwGqcN và...KqTNkx89 má8wEwGqcNu.
KqTNkx89Máu, thứ qu8wEwGqcNan trKqTNkx89ọng qKqTNkx89uyết định8wEwGqcN sựj8tx sốngKqTNkx89 KqTNkx89còn củaKqTNkx89 KqTNkx89lãnh địaj8tx mc8wEwGqcNr, t8wEwGqcNất nhij8txên mộtKqTNkx89 kẻKqTNkx89 như KKqTNkx89iban sẽ8wEwGqcN j8txko thể8wEwGqcN 8wEwGqcNbỏ KqTNkx89qua mó8wEwGqcNn hờKqTNkx89i đó8wEwGqcN đ8wEwGqcNc, nhKqTNkx89ưng j8txchẳng lẽj8tx lã8wEwGqcNnh địaKqTNkx89 KqTNkx89ko còn nhKqTNkx89ững nguồj8txn hànKqTNkx89g kj8txhác ha8wEwGqcNy KqTNkx89sao? Rillou8wEwGqcNs ti8wEwGqcNếp j8txtục 8wEwGqcNmỉm cườiKqTNkx89 8wEwGqcNkhi Xezj8txa chớp8wEwGqcN mắt, chờ8wEwGqcN đợi:
KqTNkx89- bốnKqTNkx89 nguKqTNkx89ồn KqTNkx89cung cấpKqTNkx89 mj8txáu lớnj8tx nj8txhất đổ8wEwGqcN vj8txề lã8wEwGqcNnh địKqTNkx89a 8wEwGqcNmcr từ j8tx4 châu8wEwGqcN KqTNkx89lục lớKqTNkx89n lj8txà tj8txập đKqTNkx89oàn Fran8wEwGqcNk từj8tx chKqTNkx89âu mỹ,8wEwGqcN côKqTNkx89ng KqTNkx89ty Kaj8txsa j8txở KqTNkx89châu á,j8tx anh ej8txm KqTNkx89nhà Vintarj8txi KqTNkx89ở chKqTNkx89âu 8wEwGqcNphi vàKqTNkx89 t8wEwGqcNập j8txđoàn bệnh8wEwGqcN KqTNkx89viện Xim8wEwGqcNass ởj8tx cKqTNkx89hâu KqTNkx89âu. Trên lýj8tx thuyết,KqTNkx89 nếuj8tx Kibaj8txn ngừng8wEwGqcN đKqTNkx89ổ máuKqTNkx89 KqTNkx89vào lãnKqTNkx89h đj8txịa thìKqTNkx89 họ8wEwGqcN vẫnj8tx cKqTNkx89òn 8wEwGqcN3 nguồn kj8txia...nhưng tj8txhực KqTNkx89tế thì....KqTNkx89khi Kiba8wEwGqcNn rKqTNkx89a lệnh8wEwGqcN ngj8txừng cunKqTNkx89g j8txcấp máuKqTNkx89, cả j8tx4 nguj8txồn đềuj8tx 8wEwGqcNbị cắtKqTNkx89, lãnj8txh j8txđịa chỉj8tx còn8wEwGqcN n8wEwGqcNhận đcKqTNkx89 KqTNkx89máu bánj8tx lKqTNkx89ẻ.
j8tx- cá8wEwGqcNi gì?KqTNkx89
Xej8txza nhổmKqTNkx89 8wEwGqcNhẳn ngườiKqTNkx89 dậ8wEwGqcNy. BốnKqTNkx89 KqTNkx89nguồn cunj8txg j8txcấp KqTNkx89máu k8wEwGqcNo 8wEwGqcNphải chKqTNkx89uyện j8txai cũn8wEwGqcNg biết n8wEwGqcNhất lKqTNkx89à tậ8wEwGqcNp đoànKqTNkx89 bệnhKqTNkx89 viện8wEwGqcN Ximj8txass, nơiKqTNkx89 đãj8tx j8txbán j8txmáu KqTNkx89cho l8wEwGqcNãnh đj8txịa mKqTNkx89cr từ j8txhơn 28wEwGqcN00 j8txnăm j8txnay j8txrồi, j8txko bi8wEwGqcNết bọnKqTNkx89 họ8wEwGqcN KqTNkx89đã qKqTNkx89ua baj8txo nhKqTNkx89iêu đờ8wEwGqcNi j8txchủ tịcKqTNkx89h nhưng dùKqTNkx89 thếKqTNkx89 nàoKqTNkx89 KqTNkx89đi chăngKqTNkx89 8wEwGqcNnữa thìj8tx bọnj8tx hj8txọ vẫnj8tx 8wEwGqcNsẽ tiế8wEwGqcNp tụcKqTNkx89 j8txcung cấpj8tx j8txmáu dài hạnj8tx vìj8tx bộj8tx máyj8tx KqTNkx89lãnh đj8txạo tậpj8tx đoàKqTNkx89n nàyKqTNkx89 hầuKqTNkx89 hết8wEwGqcN l8wEwGqcNà mc8wEwGqcNr. C8wEwGqcNả KKqTNkx89asa cũKqTNkx89ng vậy, KqTNkx89bọn KqTNkx89họ KqTNkx89có nguồnKqTNkx89 KqTNkx89kinh j8txphí k8wEwGqcNhổng KqTNkx89lồ, cóKqTNkx89 8wEwGqcNnền tảnj8txg vữngKqTNkx89 chKqTNkx89ắc, lâuj8tx đờiKqTNkx89, có j8txlãnh đạoKqTNkx89 làj8tx m8wEwGqcNcr, đâu8wEwGqcN thểj8tx nKqTNkx89ói cắ8wEwGqcNt KqTNkx89là cắKqTNkx89t đc.KqTNkx89 Kibaj8txn 8wEwGqcNđã KqTNkx89làm 8wEwGqcNthế nKqTNkx89ào? Rillous tj8txiếp tụj8txc báj8txo cáo:
8wEwGqcN- kj8txo biKqTNkx89ết h8wEwGqcNắn đj8txã làmKqTNkx89 thếj8tx nàoj8tx nj8txhưng 8wEwGqcNlãnh địa mKqTNkx89cr gầnj8tx KqTNkx89như rơij8tx 8wEwGqcNvào t8wEwGqcNình trạngj8tx kh8wEwGqcNủng hoảngj8tx ngaKqTNkx89y lậj8txp tKqTNkx89ức vKqTNkx89ì j8txquá sKqTNkx89ốc. Lần j8txtrước kj8txhi ngườ8wEwGqcNi 8wEwGqcNsói tKqTNkx89ấn công8wEwGqcN, những8wEwGqcN tuKqTNkx89yến KqTNkx89đường vậnj8tx chuKqTNkx89yển máj8txu bKqTNkx89ị chặn, 8wEwGqcNmáu kKqTNkx89o tớij8tx đcKqTNkx89 lãn8wEwGqcNh địaj8tx nhưngKqTNkx89 nhàj8tx vuj8txa mKqTNkx89cr và8wEwGqcN tầnj8txg lj8txớp j8txquý tộc8wEwGqcN thống j8txtrị j8txcòn cój8tx sựj8tx j8txchuẩn bịj8tx, cò8wEwGqcNn l8wEwGqcNần KqTNkx89này t8wEwGqcNhì qKqTNkx89uá bấtj8tx j8txngờ. BịKqTNkx89 chặn8wEwGqcN đườngj8tx khác hKqTNkx89oàn toànKqTNkx89 sj8txo KqTNkx89với việc8wEwGqcN KqTNkx89bị cắtKqTNkx89 nguồn.j8tx
Mj8txắt XKqTNkx89eza mở8wEwGqcN 8wEwGqcNlớn, sánj8txg 8wEwGqcNrực lên8wEwGqcN tj8txia nhì8wEwGqcNn thấuj8tx suốt8wEwGqcN, tj8txinh tường8wEwGqcN 8wEwGqcNtrong v8wEwGqcNài giâj8txy rj8txồi từKqTNkx89 tj8txừ dịuKqTNkx89 lại.j8tx
j8tx- tKqTNkx89hì ra..j8tx.. –8wEwGqcN tân8wEwGqcN lKqTNkx89ãnh KqTNkx89chúa lẩKqTNkx89m bẩmj8tx v8wEwGqcNà rj8txa lệ8wEwGqcNnh –j8tx t8wEwGqcNiếp tụcKqTNkx89 t8wEwGqcNheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.