You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệgJGCnh vjPpyiện Thà6QJznh 6QJzXezata, b6QJzỏ mặc6QJz XenDP3za 6QJzở đó6QJz thjPpyu dọnnDP3 hnDP3ậu quả6QJz Camm9Ft thăngjPpy thiên thẳngjPpy tớimm9F nhàgJGC 6QJzKiban FgJGCrank, ngôimm9F jPpynhà nhỏgJGC xnDP3inh xgJGCắn v6QJzẫn gọnjPpy gàn6QJzg ngăn nắgJGCp, sạchgJGC sẽnDP3 nhưjPpy đcnDP3 lanDP3u chùgJGCi jPpyquét dgJGCọn thườnggJGC xuyêgJGCn. Bước6QJz chmm9Fân vàojPpy phòng khácjPpyh, n6QJzgửi thấygJGC mnDP3ột mùimm9F knDP3hó chịu,gJGC CgJGCat nhjPpyíu mày6QJz thả6QJz jPpymình 6QJzxuống ghnDP3ế. Gonder gJGCđang nDP3ở đâyjPpy, mùijPpy củamm9F jPpyhắn vjPpyương 6QJzkhắp nơjPpyi tmm9Frong mm9Fphòng, ám6QJz 6QJzlên bmm9Fàn ghế, đồnDP3 đạc,mm9F có6QJz vẻnDP3 nnDP3hư mm9FKiban đãgJGC để tênDP3n này tựgJGC mm9Fdo sgJGCử dmm9Fụng ngJGChà nDP3của mìmm9Fnh. ChgJGCẳng gJGCđể 6QJzCat phảijPpy chờmm9F lâugJGC, GgJGConder 6QJztừ trong mm9Fbước jPpyra đjPpyiềm nhiêjPpyn nhmm9Fư lànDP3 chủmm9F nhàmm9F khi6QJzến, nhếjPpych mép:
jPpy- chànDP3o.
mm9F- Kibmm9Fan 6QJzđâu?
CgJGCat hỏi6QJz bằjPpyng giọngJGCg sỗjPpy sàmm9Fng. G6QJzonder liếmmm9F môi:
mm9F- thậtjPpy thônDP3 lỗ,nDP3 ítnDP3 rjPpya 6QJzthì cô6QJz cũnggJGC njPpyên chmm9Fào một6QJz tgJGCiếng samm9Fu kgJGChi biếtmm9F njPpyhững việmm9Fc tmm9Fôi đanggJGC làmjPpy chứ6QJz?
NhjPpyững việcgJGC hắnmm9F đangJGCg lnDP3àm jPpyư, ámmm9F chgJGCỉ vjPpyiệc bjPpyán mm9Ftin tứcgJGC jPpycho sởmm9F mậtgJGC gJGCvụ ấy6QJz àjPpy, Cat gJGCnhướm mày,gJGC mm9Fviệc ấymm9F jPpythì lgJGCiên 6QJzquan gìmm9F đếnnDP3 qumm9Fân đ6QJzội gJGCmà gJGCCat quả6QJzn mm9Flý chứ, cmm9Fứ gimm9Fả vờjPpy jPpyko biếgJGCt đi:
mm9F- việcnDP3 nDP3gì? RjPpyúc nácjPpyh KinDP3ban đểnDP3 giởgJGC trmm9Fò bắ6QJzt cmm9Fóc, phá6QJz ngụmm9Fc àmm9F?
mm9FGonder sữn6QJzg lạinDP3 mộmm9Ft cgJGChút, nh6QJzìn gJGCkỹ Cmm9Fat và6QJz gJGCphán mộtgJGC cnDP3âu 6QJzxanh rờn:
nDP3- gJGCcô mm9Fthay đổnDP3i mm9Fnhiều vnDP3à nDP3nhanh hơnnDP3 tmm9Fôi 6QJztưởng, nDP3quá nhanh.....gJGC. nDP3sao hảgJGC k6QJzo thấy jPpyđc ggJGCiá trịjPpy củmm9Fa jPpytôi pjPpyhải jPpyko, gJGCsao nDP3ko lmm9Fịch sựjPpy mộtjPpy chú6QJzt đgJGCể n6QJzếu jPpysau njPpyày có việcmm9F gJGCcần đgJGCến thìjPpy chúnmm9Fg t6QJza c6QJzó thểnDP3 gJGChợp mm9Ftác tronDP3ng vumm9Fi vẻ?gJGC
Camm9Ft kjPpyo thấy nDP3có gìgJGC jPpyhay nếunDP3 tronDP3ng tương6QJz lagJGCi cônDP3 phảnDP3i hợpjPpy tánDP3c vớjPpyi jPpynhững kẻ6QJz nhgJGCư Gonder. C6QJzó gJGCthể mm9Fhắn kmm9Fo xấujPpy tínjPpyh njPpyhư Radimm9Fc jPpyđể k6QJzo thểjPpy yêujPpy nổi6QJz ngườijPpy nàojPpy, cũng cógJGC t6QJzhể hắjPpyn kgJGCo giếnDP3t ngườigJGC ngJGChiều nhmm9Fư R6QJzai nhưjPpyng hắnjPpy cónDP3 cái6QJz q6QJzuá khgJGCứ phức tjPpyạp, đjPpyau th6QJzương mm9Fđủ đjPpyể khiếnmm9F tâm6QJz hồjPpyn mm9Fko cnDP3òn làgJGCnh jPpylặn, Camm9Ft kgJGCo thíchmm9F những ngườmm9Fi nhmm9Fư thế,nDP3 khónDP3 đoán,gJGC knDP3hó khmm9Fống chế6QJz, dễjPpy mm9Ftổn thnDP3ương.... ngJGChất mm9Flà với GonDP3nder, kẻgJGC sởmm9F hgJGCữu mm9Ftrí mm9Fthông min6QJzh tumm9Fyệt vời6QJz gJGCvà sứcnDP3 mạnh6QJz đáng6QJz khimm9Fếp sợ. NnDP3ếu hnDP3ắn c6QJzhỉ cộngmm9F gJGCtác tạgJGCm thnDP3ời vgJGCới chúnDP3a tgJGCể thjPpyì cgJGCó lgJGCẽ hmm9Fắn đnDP3ã cnDP3hừa đường jPpylui nDP3cho mgJGCình, đãgJGC tígJGCnh đến6QJz cái6QJz nDP3ngày bájPpyn nhữnggJGC jPpytin tứcgJGC th6QJzu đmm9Fc cnDP3ho sở mậtnDP3 6QJzvụ. NếgJGCu mm9Fđã tínnDP3h toámm9Fn, hắnjPpy 6QJzsẽ nDP3hành độmm9Fng jPpythận trọnDP3ng trongJGCg qugJGCá kmm9Fhứ, mà giả6QJz sửmm9F đúnggJGC n6QJzhư thmm9Fế thậtmm9F, sgJGCở mậjPpyt nDP3vụ jPpysẽ kgJGCo thểgJGC tìmnDP3 jPpyra nDP3bằng chứn6QJzg chốjPpyng lại gJGChắn.... hắnjPpy sgJGCẽ hạn6QJz chmm9Fế g6QJziết ngườgJGCi nếunDP3 cójPpy nDP3thể, hàn6QJzh độnmm9Fg kjPpyín kẽ,mm9F xgJGCóa dấu vếtjPpy, nhậjPpyn 6QJztrách nhiệm6QJz nhữnggJGC mm9Fvụ nDP3mà hắ6QJzn gJGCko làjPpym.... 6QJznhiều cjPpyách 6QJztung hỏa mù6QJz lắm.gJGC jPpyCat lặpnDP3 lại:
6QJz- KibajPpyn đ6QJzâu?
Mặmm9Ft Gmm9Fonder hinDP3ện ljPpyên ch6QJzữ chán tnDP3o tướng,6QJz snDP3uy njPpyghĩ “mm9Fcon gJGCbé mm9Fnày tmm9Fhật khgJGCó gJGCchịu” hiệnnDP3 mm9Fra r6QJzõ rànmm9Fg tgJGCrong mắt hắngJGC nhưngnDP3 gjPpyiọng ngJGCói jPpyvẫn đềgJGCu đều:
6QJz- đan6QJzg ởnDP3 tmm9Frong ‘hnDP3ư vmm9Fô’ ấy.
Cat mm9Frời mm9Fmắt kmm9Fhỏi GondejPpyr, nhmm9Fìn bứcjPpy tườnggJGC đốijPpy diệngJGC vnDP3à pnDP3hóng jPpyra một6QJz mm9Fbùa vnDP3u vơmm9F bằng mắtmm9F tmm9Fác độmm9Fng và6QJzo ljPpyớp ph6QJzép thuậgJGCt bảnDP3o vệ6QJz n6QJzgôi nhànDP3. CjPpyhỉ vàjPpyi giânDP3y nDP3sau, Kiban rơ6QJzi ậpmm9F mm9Fxuống nDP3giữa phònggJGC jPpykhách, đứnDP3ng lùnDP3 lgJGCù trướnDP3c mgJGCặt cjPpyô vớigJGC bộjPpy dạng chỉnhmm9F jPpychu 6QJzkhông thmm9Fể nDP3đẹp tramm9Fi 6QJzhơn njPpyhư vừgJGCa mm9Fở mộtnDP3 cuộc6QJz gJGChọp q6QJzuan trọgJGCng vgJGCề. Thổi gjPpyió vàogJGC CjPpyat đểgJGC đgJGCảm bgJGCảo 6QJzko cónDP3 6QJzgì nhầmnDP3 lẫn,jPpy KibnDP3an đi6QJz tới:
6QJz- ejPpym gọnDP3i annDP3h gJGCà? gJGCCó chuyjPpyện gìnDP3 thjPpyế?
jPpyCat 6QJzko tgJGCrả lờ6QJzi ngagJGCy mànDP3 điềm6QJz tĩngJGCh qmm9Fuan sátgJGC Kibamm9Fn, dướ6QJzi cmm9Fon mắgJGCt của6QJz một6QJz mcr, KigJGCban lànDP3 cgJGCái gjPpyì đógJGC gJGCkhác thưnDP3ờng thậnDP3t đángjPpy jPpychán. McjPpyr lgJGCai m6QJzà gJGCko cógJGC sức mgJGCạnh cmm9Fơ 6QJzbắp, nhjPpyợt nhmm9Fạt xanjPpyh xgJGCao mm9Fnhư nDP3tàu lmm9Fá tgJGChiếu nắnnDP3g lâgJGCu ngàymm9F, đụnjPpyg một cnDP3ái là6QJz phải6QJz ngồigJGC mm9Fxe ljPpyăn, đụng6QJz thênDP3m cái6QJz nữjPpya thìnDP3 ngấtjPpy xỉu.jPpy.... nhưnmm9Fg Catarina LgJGCuss lại6QJz nhìnnDP3 thấjPpyy mộjPpyt comm9Fn ngườmm9Fi khgJGCác hoàngJGC toàn.6QJz jPpyKo c6QJzó mm9Fai chạnDP3m tới gầngJGC sựmm9F thầnDP3n thánhgJGC hnDP3oàn mỹ6QJz nDP3như KibannDP3, mộtgJGC pháp6QJz s6QJzư đnDP3c c6QJzoi lnDP3à mm9Fvĩ đạ6QJzi nếu gJGCko xétmm9F 6QJzđến khgJGCía cạgJGCch njPpyào mm9Fkhác n6QJzgoài phmm9Fép thuậtmm9F. gJGCGonder tựjPpy ggJGCiác jPpyrời khỏi phjPpyòng k6QJzhách đigJGC xuốngnDP3 jPpytầng nDP3hầm. CagJGCt 6QJzlên tiếgJGCng samm9Fu kjPpyhi bjPpyiết rõ6QJz rằnggJGC cửa s6QJzập củanDP3 tầmm9Fng hầmmm9F đnDP3ã đónggJGC lại:
6QJz- amm9Fnh vẫn6QJz đajPpyng mm9Ftuân gJGCtheo lời6QJz jPpythề gJGCđã lậ6QJzp 6QJzvới XeznDP3a mm9Fđấy c6QJzhứ?
CâujPpy gJGChỏi dường6QJz ngJGChư khgJGCôn kjPpyhéo v6QJzà nnDP3hẹ nhjPpyàng mm9Fhơn nmm9Fhững gìmm9F Kib6QJzan tmm9Fưởng, annDP3h nDP3ta nDP3mỉm 6QJzcười gậgJGCt 6QJzđầu. CagJGCt tigJGCếp tục:
6QJz- mm9Fvà vẫngJGC nDP3tuân t6QJzheo lờijPpy jPpythề jPpytrung thgJGCành jPpyphục jPpyvụ đãmm9F lậjPpyp trư6QJzớc đónDP3 vớnDP3i nhnDP3à vujPpya nhỏ....
gJGC- tất6QJz nhiên...6QJz. –6QJz K6QJziban jPpyngắt lmm9Fời –gJGC rjPpyiêng lờinDP3 tjPpyhề v6QJzới t6QJzrung thàmm9Fnh vớjPpyi nDP3nhà vumm9Fa nhnDP3ỏ nếumm9F gJGCa vnDP3i phạmgJGC sẽnDP3 mấmm9Ft mgJGCạng.
Gậtmm9F đầugJGC, mm9FSerina vuốjPpyt tónDP3c.
nDP3- nDP3Kiban Fran6QJzk, hãynDP3 giếnDP3t jPpyHika CurynDP3tanus, cắnDP3t mm9Fđầu 6QJztreo nDP3trước cổmm9Fng ‘nhà6QJz thgJGCờ thánnDP3h’ tạigJGC L6QJzãnh địamm9F mc6QJzr chgJGCo tnDP3a.
Mắmm9Ft KibjPpyan t6QJzối sầgJGCm lạinDP3 nhgJGCư vừamm9F nhậmm9Fn đcjPpy hmm9Fung tgJGCin, gJGCanh 6QJzta nghi6QJzêng đầu:
mm9F- HinDP3ka ưnDP3? B6QJzà gJGCta đãnDP3 làgJGCm chuyệngJGC gnDP3ì đếnnDP3 nỗimm9F 6QJzphải nhgJGCận cá6QJzi cgJGChết?
SenDP3rina ngạc6QJz nhijPpyên khnDP3i nghgJGCe cgJGCâu hỏmm9Fi vômm9F lýjPpy nàyjPpy, c6QJzô cư6QJzời nhạt:
gJGC- Kimm9Fban, trnDP3ong suốtgJGC 2jPpy0 năgJGCm jPpyqua jPpya đãgJGC làjPpym gJGCgì đểmm9F trảjPpy thù?mm9F
gJGCCâu hỏjPpyi cà6QJzng khjPpyiến 6QJzKiban rối6QJz tmm9Frí h6QJzơn, amm9Fnh gJGCta liếjPpym môi:
jPpy- tôijPpy.... jPpybuôn bájPpyn, tínDP3ch trữ6QJz tgJGCiền của,nDP3 tạo6QJz rnDP3a một6QJz hệmm9F thốngjPpy 6QJztình bánDP3o với qgJGCuá n6QJzửa làgJGC ngJGChững mcnDP3r nDP3lưu vongJGCg, nDP3những kẻ6QJz căjPpym thgJGCù hjPpyay mấmm9Ft lòngjPpy jPpytin vjPpyới lãnh địa....nDP3 jPpythu jPpythập thôn6QJzg t6QJzin, numm9Fôi jPpysát thủ..mm9F..
6QJz- xumm9Fng qmm9Fuanh Masa? gJGC– SergJGCina lênmm9F giọngnDP3 –mm9F mnDP3ọi nỗmm9F lựcnDP3, cạmmm9F bẫy,mm9F mọijPpy 6QJzchú ý6QJz đềugJGC gJGCdồn hgJGCết về Ma6QJzsa hả,jPpy gJGCvì nDP3anh jPpyta l6QJzà phầ6QJzn nổijPpy jPpycủa cânDP3u chuyện,6QJz ljPpyà njPpyg đóngnDP3 vamm9Fi gJGCkẻ ác.
Kibmm9Fan 6QJzko nóijPpy gmm9Fì, cmm9Fhỉ mm9Fngậm miệnmm9Fg dấgJGCu sựgJGC gJGChoài ngh6QJzi tronnDP3g lòngnDP3. NhànDP3 vu6QJza nnDP3hỏ gJGCgật gù:
6QJz- đcmm9F mm9Frồi, mm9FXeza nDP3vừa bnDP3ị mm9Fám sátgJGC bở6QJzi jPpyem tr6QJzai gJGCHika v6QJzà 6QJzhai kẻgJGC ngJGChân mm9Fbản vgJGCô tính cjPpyủa RgJGCadon nDP3do chjPpya họ6QJz tạojPpy ra6QJz, HikgJGCa đãmm9F trựcgJGC 6QJztiếp nDP3ra lệjPpynh, vụjPpy ágJGCm sánDP3t thất bạimm9F mm9Fvà Radomm9Fn đãnDP3 chết.gJGC TrnDP3ước gJGCkhi nDP3tiễn nDP3Hika vềgJGC trờimm9F hãymm9F lột6QJz kgJGCý gJGCức của mm9Fcô mm9Fta, mm9Fanh nDP3sẽ cómm9F câumm9F trảmm9F lờ6QJzi chnDP3o 2nDP30 nămgJGC qua6QJz. ĐnDP3ây là6QJz lệnh6QJz 6QJzcủa nhàgJGC vumm9Fa nhỏ. Nếmm9Fu HikjPpya 6QJzko chếtgJGC, 6QJzKiban FnDP3rank, a6QJznh sẽjPpy jPpylà ngjPpyười mm9Fphải chế6QJzt.
Câu6QJz nói nàynDP3 gJGClàm khuônmm9F mặtgJGC gJGCvốn đãmm9F trnDP3ắng xan6QJzh củagJGC Ki6QJzban tái6QJz nh6QJzợt, mắt6QJz annDP3h nDP3ta mở lớngJGC dnDP3ù kgJGCo trônjPpyg thấy6QJz gì,gJGC miệngmm9F nDP3hé nDP3ra, cứngnDP3 đnDP3ơ lạ6QJzi. MọigJGC giảjPpy mm9Fthiết nDP3về sự nnDP3hầm lẫ6QJzn mm9Fnào đnDP3ó gJGCtrong 6QJzđầu Kimm9Fban bijPpyến mất,gJGC gJGCthay nDP3vào 6QJzđó lànDP3 s6QJzự bànnDP3g hoàng. Mấmm9Ft 6QJzvài gJGCgiây jPpyđể mm9Ftự trấmm9Fn mm9Ftĩnh jPpymình, Kib6QJzan nhíu6QJz 6QJzmày, mmm9Fím môi,gJGC cúigJGC đầu:
6QJz- vânmm9Fg thưanDP3 n6QJzgài. gJGC– g6QJziọng nmm9Fói trầmjPpy trầjPpym nhjPpyưng lạjPpynh –6QJz cógJGC tjPpyhời hạjPpyn gJGCko ạmm9F?
mm9F- nhannDP3h mm9Fnhất gJGCcó thể,gJGC nế6QJzu kmm9Fo bigJGCết đâ6QJzu tân6QJz lãnjPpyh 6QJzchúa nDP3lại bgJGCị ámnDP3 sgJGCát mộtgJGC lần nữa....6QJz 6QJzanh mm9Fcó tnDP3hể némgJGC đájPpy dấgJGCu jPpytay n6QJzhưng tốtjPpy nhấtmm9F gJGCđừng ng6QJzậm máu6QJz nDP3phun người, mm9FHika làgJGC 6QJzmột nhjPpyân vậtjPpy lớnjPpy, hãygJGC khémm9Fo lé6QJzo jPpyđừng g6QJzây sónjPpyg mm9Fgió mm9Fko cầnjPpy thiết.
KibjPpyan gậ6QJzt đầu6QJz, cmm9Fhìm d6QJzần vmm9Fào gJGCsuy nDP3nghĩ mm9Fnhư bjPpyị 6QJzchính mệnhgJGC gJGClệnh đmm9Fó nuốtmm9F nDP3chửng.

Xmm9Feza đánDP3nh nDP3rơi cônnDP3g vănDP3n bổ6QJz nhimm9Fệm nDP3với dấumm9F xánDP3c nhnDP3ận đỏnDP3 chó6QJzt của6QJz CatjPpyarina Luss xu6QJzống bànDP3n kh6QJzi đgJGCập vàmm9Fo jPpymắt cậujPpy lmm9Fà mm9F3 mm9Fcái tênnDP3 khónDP3 chnDP3ấp nhậgJGCn tươmm9Fng ứng6QJz với gJGCcác vnDP3ị nDP3trí nDP3trấn giữmm9F nDP3các cửanDP3: Oda6QJzgi Anohmm9Fa, nDP3kẻ chuy6QJzên c6QJzung cấ6QJzp t6QJzhông tin 6QJzcho lãnmm9Fh cgJGChúa thànjPpyh nDP3Zoo 6QJz– cửamm9F 1jPpy; RafajPpyel MorjPpyity, tướjPpyng mm9Fcấp jPpy3 6QJzcon trai củgJGCa mộtjPpy tnDP3hương nhâgJGCn giàujPpy có6QJz 6QJznổi tiếngmm9F jPpyvới cánDP3c thủmm9F đojPpyạn đjPpyi cửmm9Fa jPpysau nDP3khôn khéo –6QJz 6QJzcửa 26QJz; cjPpyòn cmm9Fửa 4jPpy, nơijPpy ti6QJzếp giápmm9F với6QJz mm9Fthành nDP3Gon đcnDP3 gia6QJzo c6QJzho Ramm9Ffael Ecossai, đứanDP3 jPpyem hgJGCọ nDP3xa khjPpyông jPpythể jPpymê đ6QJzc củamm9F Xeza6QJz. mm9FCat đanmm9Fg nghĩjPpy cáigJGC ggJGCì trong đầgJGCu vậy,jPpy cảgJGC bnDP3a gJGCcon ngmm9Fười đógJGC đềumm9F gJGCcó nhmm9Fững nDP3vấn đnDP3ề khgJGCó gjPpyiải quyếtnDP3, khó chấpmm9F nhậnnDP3 nổinDP3, đặcjPpy bimm9Fệt lànDP3 jPpyMority. nDP3Dù EcosgJGCsai 6QJzcó nggJGCang tà6QJzn, mm9Fhống hách, gJGCcôn đồ6QJz nổigJGC 6QJztiếng nDP3thì ímm9Ft nDP3ra 6QJznó cũmm9Fng cjPpyòn cómm9F chútmm9F thựcgJGC lgJGCực, cgJGCòn biếjPpyt chỉ humm9Fy qunDP3ân độijPpy, nhjPpyìn n6QJzhận tìngJGCh hìnhnDP3, cmm9Fhứ MorinDP3ty thì..nDP3.. NgoàjPpyi AnojPpyha ra, hamm9Fi kẻgJGC còjPpyn lạimm9F đềumm9F bịmm9F đặtgJGC tro6QJzng gJGCvòng 6QJztròn jPpyđỏ 6QJz(tức nDP3là thnDP3ử vigJGCệc), ngJGCếu làm kgJGCo tốmm9Ft cógJGC tjPpyhể bmm9Fị thmm9Fay tgJGChế bấtjPpy cứ6QJz lnDP3úc nàjPpyo. Hừ,jPpy gJGCai cjPpyhứ EcosnDP3sai thìmm9F Xeza gJGCcòn 6QJzlạ gìgJGC, nmm9Fó s6QJzẽ nDP3ko 6QJzbao gmm9Fiờ chịunDP3 rướcgJGC jPpyvào thâgJGCn nhữnmm9Fg thứgJGC gâynDP3 ph6QJziền phức jPpycó tínnDP3h ápmm9F lựcgJGC caonDP3, gJGChoặc gigJGCả vjPpyờ chấpmm9F nhận6QJz rồijPpy qgJGCuậy tưnmm9Fg mộjPpyt trận6QJz đến mnDP3ức b6QJzị tốgJGCng cổmm9F khỏ6QJzi vịjPpy gJGCtrí đójPpy chnDP3o màjPpy xegJGCm. Thằng6QJz nhãnDP3i mm9Fđó 6QJzchưa bagJGCo giờ chịgJGCu 6QJzlàm thmm9Feo nhữngmm9F gìnDP3 cgJGCha mẹjPpy nójPpy jPpysắp xếp6QJz ha6QJzy kỳjPpy vọn6QJzg njPpyó làm...jPpy. màgJGC lầnmm9F thăng cgJGChức gJGCnày chmm9Fắc họmm9F pnDP3hải vmm9Fui mnDP3ừng vgJGCà hjPpyi jPpyvọng nDP3lắm lắm.nDP3... lgJGCàm nmm9Fgười khác thấ6QJzt v6QJzọng lgJGCà nDP3sở trư6QJzờng củanDP3 nógJGC mà6QJz.
nDP3- thưagJGC ngài..........
Cửa phòngjPpy làgJGCm việcnDP3 mgJGCở bậtnDP3 mm9Fra kgJGCo đcgJGC nnDP3hẹ nhàng6QJz nDP3cho lắm,mm9F 6QJztướng cấp6QJz 6QJz4 Rillous, ngườigJGC nắjPpym trgJGCong 6QJztay mạngmm9F lưới6QJz jPpytình mm9Fbáo hoàjPpyn hảonDP3 n6QJzhất thmm9Fành Xezata jPpyđi 6QJzvào vgJGCới vẻgJGC mặjPpyt khônmm9Fg thể6QJz hoanjPpyg manjPpyg hơmm9Fn. nDP3Đóng 6QJzsập mm9Fcửa lạigJGC samm9Fu lưng, ômm9Fng jPpyta nói:
6QJz- gJGCthưa ngnDP3ài, KgJGCiban FragJGCnk đangnDP3 cógJGC nhữngmm9F độngmm9F thái6QJz rất jPpykỳ lmm9Fạ, hắ6QJzn mm9Frút qmm9Fuân tựmm9F 6QJzdo jPpyra khỏinDP3 vươnjPpyg jPpyquốc đ6QJzưa hếtmm9F nDP3về m6QJziền tâygJGC; ngừng hếmm9Ft tmm9Fất cảjPpy mm9Fcác hợmm9Fp đồnDP3ng làmnDP3 nDP3ăn, cánDP3c tnDP3uyến đưjPpyờng vậnmm9F chuyểnDP3n hàn6QJzg hóa côjPpyng mm9Fkhai lẫjPpyn jPpybí mậtgJGC củajPpy t6QJzập gJGCđoàn Framm9Fnk gJGCđến CanadgJGCa, Italimm9Fa vàjPpy jPpyvùng đông b6QJzắc nnDP3ước NgJGCga the6QJzo bảnmm9F đnDP3ồ c6QJzủa nDP3con người.mm9F CanadnDP3a mm9Fvà Itali6QJza b6QJzị mm9Fnghi ngờ lmm9Fà hjPpyai 6QJzđịa đijPpyểm đgJGCặt cmm9Făn c6QJzứ bjPpyí mậtnDP3 cnDP3ủa chúgJGCa t6QJzể hgJGCắc ám,nDP3 6QJzcòn vùnjPpyg đgJGCông bắc gJGCchính jPpylà cửajPpy ngõgJGC dẫmm9Fn mm9Ftới lãn6QJzh địa6QJz mcrnDP3. mm9FVì ljPpyý djPpyo nDP3nào đó6QJz tnDP3ên tjPpyrùm buôn lậujPpy nàynDP3 đangnDP3 jPpycố tìnhmm9F gâjPpyy jPpykhó d6QJzễ jPpycho nDP3cả chúanDP3 mm9Ftể hnDP3ắc nDP3ám lẫgJGCn gJGClãnh địamm9F mcr, 6QJzcắt luônmm9F ngnDP3uồn h6QJzàng jPpylậu khjPpyổng ljPpyồ jPpykhiến mm9Fhai jPpyphía jPpyđều kmm9Fhốn jPpyđốn. Hắmm9Fn từgJGC chối tmm9Fhương lmm9Fượng, đjPpyóng cửanDP3 6QJzko 6QJztiếp khájPpych, jPpyko bồijPpy thườ6QJzng hợpnDP3 đồmm9Fng bịjPpy phá bỏ,gJGC sẵnDP3n sà6QJzng đưanDP3 quângJGC tnDP3ới đànnDP3 á6QJzp nếmm9Fu đốnDP3i phươgJGCng cmm9Fó đgJGCộng thánDP3i qjPpyuá khích. gJGCNói tómnDP3 lại,gJGC Ki6QJzban gJGCđang gJGClật 6QJzlọng.
XezjPpya đảogJGC mgJGCắt vàjPpyi gi6QJzây, chuyệnmm9F này ligJGCệu cjPpyó liêjPpyn jPpyquan gìnDP3 đế6QJzn jPpyviệc mm9FXeza vừmm9Fa bịgJGC ejPpym tr6QJzai củamm9F HgJGCika vàgJGC hjPpyai kẻ nhâmm9Fn bảngJGC vmm9Fô tínhgJGC tấngJGC c6QJzông khônjPpyg nhỉ.gJGC CắtnDP3 hàgJGCng hmm9Fóa gJGCđến ljPpyãnh địagJGC mc6QJzr ưjPpy?
jPpy- hắnnDP3 buônjPpy mm9Fbán t6QJzhứ ggJGCì mm9Fvới lãnhjPpy địagJGC?
Ril6QJzlous 6QJznhếch m6QJzép, đây6QJz đú6QJzng lgJGCà cgJGCâu gJGChỏi màmm9F ômm9Fng chờnDP3 đợ6QJzi từgJGC vgJGCị tâmm9Fn lãnhmm9F mm9Fchúa jPpylắm mưu6QJz nhjPpyiều kế6QJz đượcgJGC nDP3đặt nhi6QJzều kỳnDP3 vọng:
nDP3- đủgJGC thứgJGC, từ6QJz quầngJGC nDP3áo, vgJGCải vócgJGC, hóanDP3 mm9Fmĩ pmm9Fhẩm đến6QJz smm9Fách vở,nDP3 báojPpy ch6QJzí, t6QJzranh ảnh... nnDP3hững t6QJzhứ đcmm9F 6QJzsản xuấtgJGC bjPpyằng cônmm9Fg 6QJznghệ gJGChiện đạimm9F gJGCmà 6QJzmcr 6QJzko thjPpyể làmnDP3 đc h6QJzoặc cjPpyó làmm9Fm đ6QJzc gJGCnhưng gJGCsản xuất6QJz nDP3ko đủjPpy nDP3tiêu thgJGCụ nDP3và... mmm9Fáu.
MágJGCu, thứ qu6QJzan trmm9Fọng qumm9Fyết đ6QJzịnh sựgJGC smm9Fống cò6QJzn củamm9F lãnjPpyh địanDP3 mmm9Fcr, gJGCtất nhiêgJGCn mgJGCột 6QJzkẻ như KibnDP3an sẽmm9F kmm9Fo mm9Fthể 6QJzbỏ qjPpyua mónmm9F h6QJzời mm9Fđó đ6QJzc, nhưngnDP3 chẳng6QJz lẽnDP3 lgJGCãnh jPpyđịa 6QJzko còn nhmm9Fững nguồngJGC mm9Fhàng kgJGChác 6QJzhay saomm9F? mm9FRillous tiếpgJGC tgJGCục mm9Fmỉm cườimm9F 6QJzkhi XezgJGCa c6QJzhớp mắt, chờnDP3 đợi:
6QJz- bố6QJzn nDP3nguồn mm9Fcung cấp6QJz nDP3máu mm9Flớn nhấtgJGC đmm9Fổ vgJGCề jPpylãnh đ6QJzịa mcjPpyr từ nDP34 nDP3châu lụcnDP3 lớnjPpy lnDP3à tnDP3ập đoàn6QJz Fra6QJznk từnDP3 jPpychâu jPpymỹ, côjPpyng tjPpyy Kas6QJza ởnDP3 cgJGChâu ájPpy, anh jPpyem nDP3nhà VintarnDP3i ởmm9F chmm9Fâu phmm9Fi jPpyvà tậpmm9F đoàn6QJz bệngJGCh vgJGCiện Ximasmm9Fs gJGCở châujPpy âugJGC. Trên lýjPpy thuyết,mm9F n6QJzếu KibanDP3n ngừnggJGC đổ6QJz m6QJzáu vgJGCào gJGClãnh nDP3địa thìjPpy họnDP3 vẫmm9Fn cònjPpy jPpy3 nguồn kia...nhưnjPpyg nDP3thực tếjPpy thì...gJGC.khi jPpyKiban rnDP3a lệmm9Fnh ngừn6QJzg cnDP3ung cgJGCấp mmm9Fáu, cả mm9F4 nguồgJGCn đnDP3ều bịnDP3 cnDP3ắt, gJGClãnh địnDP3a chỉmm9F 6QJzcòn nhậnDP3n đmm9Fc mágJGCu bán6QJz lẻ.gJGC
mm9F- cmm9Fái gjPpyì?
XegJGCza n6QJzhổm hẳnjPpy ngjPpyười mm9Fdậy. Bốmm9Fn mm9Fnguồn cunnDP3g jPpycấp máumm9F k6QJzo ph6QJzải cnDP3huyện ajPpyi cũngJGCg biết gJGCnhất lgJGCà tjPpyập đoànnDP3 bệnh6QJz việnjPpy nDP3Ximass, nơ6QJzi đnDP3ã bgJGCán má6QJzu mm9Fcho lãnjPpyh địanDP3 mcgJGCr từ mm9Fhơn 20nDP30 nmm9Făm mm9Fnay rồi,gJGC jPpyko biếmm9Ft bmm9Fọn họnDP3 đãgJGC jPpyqua jPpybao nhimm9Fêu đờigJGC chủ6QJz tịcnDP3h nhưng dùgJGC tgJGChế nnDP3ào đmm9Fi chănjPpyg nữajPpy t6QJzhì bọngJGC họjPpy vẫnnDP3 sẽ6QJz tjPpyiếp tụcmm9F cunDP3ng cấpgJGC mnDP3áu dài hạnnDP3 mm9Fvì bjPpyộ gJGCmáy lãnh6QJz đạogJGC tậpgJGC đoànjPpy nàyjPpy h6QJzầu hếjPpyt gJGClà mcmm9Fr. CảjPpy KgJGCasa mm9Fcũng vậy, gJGCbọn jPpyhọ cógJGC nguồnnDP3 jPpykinh phímm9F khổngnDP3 lồnDP3, nDP3có nềnDP3n 6QJztảng jPpyvững chắc,6QJz lâugJGC đờmm9Fi, có ljPpyãnh đạjPpyo mm9Flà mcr6QJz, đâumm9F tnDP3hể gJGCnói cắnDP3t nDP3là cnDP3ắt đgJGCc. KigJGCban đãjPpy l6QJzàm thếnDP3 mm9Fnào? Rillous tjPpyiếp tụcgJGC bájPpyo cáo:
jPpy- k6QJzo biếtjPpy hắn6QJz 6QJzđã ljPpyàm 6QJzthế nàomm9F nmm9Fhưng lãnh6QJz địa mcmm9Fr mm9Fgần nnDP3hư rmm9Fơi vjPpyào tmm9Fình gJGCtrạng 6QJzkhủng hoảngnDP3 ng6QJzay lậmm9Fp tnDP3ức vìmm9F quágJGC s6QJzốc. Lần tmm9Frước khgJGCi nggJGCười nDP3sói tấgJGCn cnDP3ông, nhữgJGCng jPpytuyến 6QJzđường vnDP3ận chuyểnDP3n mámm9Fu bịnDP3 chặn, gJGCmáu kjPpyo mm9Ftới đcmm9F lãmm9Fnh địjPpya nhưnDP3ng nhà6QJz vgJGCua jPpymcr vàmm9F tầmm9Fng lớpmm9F quýjPpy tgJGCộc thống tjPpyrị còmm9Fn có6QJz snDP3ự chuẩnnDP3 bị,mm9F jPpycòn lầnmm9F jPpynày tgJGChì mm9Fquá bấjPpyt ngJGCgờ. Bị6QJz chặn6QJz đưmm9Fờng khác h6QJzoàn tgJGCoàn sjPpyo jPpyvới vnDP3iệc bịjPpy cnDP3ắt nguồjPpyn.
MắtgJGC gJGCXeza mởgJGC lớjPpyn, sgJGCáng rjPpyực lnDP3ên tnDP3ia nhìngJGC 6QJzthấu suốt,jPpy tinjPpyh tường6QJz tjPpyrong vjPpyài gimm9Fây rồinDP3 tjPpyừ 6QJztừ dịugJGC lgJGCại.
jPpy- thìjPpy rnDP3a.... –gJGC tâjPpyn lãnjPpyh nDP3chúa lẩgJGCm 6QJzbẩm vànDP3 nDP3ra lệjPpynh jPpy– timm9Fếp tụcjPpy t6QJzheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.