You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bg5ệnh viện3zs9JE T3zs9JEhành XezatMeTsuja, bỏQdbHz2 MeTsujmặc XezQdbHz2a ởMeTsuj MeTsujđó th3zs9JEu MeTsujdọn hậ3zs9JEu quMeTsujả CaMeTsujt 3zs9JEthăng thiên tMeTsujhẳng 3zs9JEtới n3zs9JEhà KMeTsujiban Frag5nk, ngôiQdbHz2 ng5hà QdbHz2nhỏ x3zs9JEinh 3zs9JExắn vMeTsujẫn gọg5n gàg5ng ngăn nắMeTsujp, sMeTsujạch sMeTsujẽ nhưMeTsuj đ3zs9JEc lg5au ch3zs9JEùi quéMeTsujt dọn3zs9JE thưQdbHz2ờng xuyêng5. Bướcg5 chân3zs9JE MeTsujvào phòng QdbHz2khách, nMeTsujgửi thấyQdbHz2 mộtMeTsuj mùiQdbHz2 khMeTsujó chịu,MeTsuj MeTsujCat nhg5íu mày3zs9JE 3zs9JEthả mìnhg5 xuốngQdbHz2 ghếg5. Gonder đangQdbHz2 g5ở đMeTsujây, m3zs9JEùi củaMeTsuj hắg5n vương3zs9JE kQdbHz2hắp nMeTsujơi g5trong phg5òng, MeTsujám lêng5 g5bàn ghế, đồg5 đạc,QdbHz2 cQdbHz2ó vẻg5 g5như g5Kiban MeTsujđã để têg5n này tự3zs9JE g5do QdbHz2sử dụn3zs9JEg QdbHz2nhà 3zs9JEcủa mìQdbHz2nh. 3zs9JEChẳng đQdbHz2ể Cag5t phg5ải chờMeTsuj lâug5, Gonde3zs9JEr từQdbHz2 trong g5bước r3zs9JEa điềmQdbHz2 nhiên3zs9JE nhg5ư làQdbHz2 3zs9JEchủ n3zs9JEhà kQdbHz2hiến, nhếcg5h mép:
3zs9JE- chMeTsujào.
3zs9JE- KibQdbHz2an đâu?MeTsuj
QdbHz2Cat hỏiQdbHz2 bằnMeTsujg giọQdbHz2ng sỗg5 sàngg5. GoMeTsujnder liếmg5 môi:
g5- 3zs9JEthật QdbHz2thô g5lỗ, g5ít 3zs9JEra tMeTsujhì cô3zs9JE MeTsujcũng nêQdbHz2n 3zs9JEchào mg5ột g5tiếng sg5au khg5i biếg5t nhữngQdbHz2 việcg5 3zs9JEtôi đangMeTsuj 3zs9JElàm chứQdbHz2?
NhữMeTsujng việQdbHz2c hắn3zs9JE g5đang lQdbHz2àm ư,QdbHz2 áMeTsujm chMeTsujỉ 3zs9JEviệc g5bán ti3zs9JEn tứcg5 QdbHz2cho sMeTsujở mật3zs9JE vụ3zs9JE ấQdbHz2y à,MeTsuj Cat nhướm3zs9JE mMeTsujày, việ3zs9JEc ấy3zs9JE thMeTsujì liQdbHz2ên quQdbHz2an gMeTsujì đếnMeTsuj qg5uân độiQdbHz2 mQdbHz2à CaMeTsujt quảnMeTsuj QdbHz2lý chứ, cứg5 giảg5 MeTsujvờ 3zs9JEko biếQdbHz2t đi:
3zs9JE- vig5ệc g3zs9JEì? QdbHz2Rúc 3zs9JEnách KQdbHz2iban để3zs9JE giởMeTsuj t3zs9JErò g5bắt cóc,g5 phá3zs9JE ng5gục g5à?
Gond3zs9JEer sững3zs9JE 3zs9JElại m3zs9JEột chútQdbHz2, ng5hìn g5kỹ Ca3zs9JEt v3zs9JEà MeTsujphán 3zs9JEmột cg5âu QdbHz2xanh rờn:
MeTsuj- cQdbHz2ô 3zs9JEthay đổig5 nQdbHz2hiều QdbHz2và nhanQdbHz2h 3zs9JEhơn tôMeTsuji QdbHz2tưởng, quMeTsujá nhanh...QdbHz2... sag5o hảMeTsuj kg5o thấy đcMeTsuj gMeTsujiá QdbHz2trị cQdbHz2ủa tQdbHz2ôi pQdbHz2hải 3zs9JEko, MeTsujsao g5ko lịchMeTsuj sMeTsujự một3zs9JE chútg5 đểQdbHz2 QdbHz2nếu sag5u 3zs9JEnày có v3zs9JEiệc cầQdbHz2n đến3zs9JE g5thì chú3zs9JEng tg5a c3zs9JEó thểMeTsuj hợ3zs9JEp táMeTsujc trQdbHz2ong MeTsujvui v3zs9JEẻ?
3zs9JECat kMeTsujo thấy QdbHz2có gìg5 hg5ay nếu3zs9JE tg5rong tươngg5 laQdbHz2i MeTsujcô phảiQdbHz2 hợpMeTsuj g5tác vớiMeTsuj nhữngg5 k3zs9JEẻ nhưMeTsuj Gonder. Cg5ó thểMeTsuj hắnMeTsuj QdbHz2ko xấQdbHz2u tíMeTsujnh nMeTsujhư MeTsujRadic đểg5 QdbHz2ko tMeTsujhể y3zs9JEêu nổiMeTsuj ngườig5 nàQdbHz2o, cũng g5có thể3zs9JE QdbHz2hắn MeTsujko g5giết ngườiQdbHz2 nhMeTsujiều nhưMeTsuj Rag5i nhg5ưng hắg5n g5có cáig5 qQdbHz2uá khứg5 phức tạ3zs9JEp, đa3zs9JEu tg5hương đủQdbHz2 đQdbHz2ể khiế3zs9JEn t3zs9JEâm hồ3zs9JEn MeTsujko g5còn lMeTsujành lặn,MeTsuj QdbHz2Cat QdbHz2ko th3zs9JEích những ngưQdbHz2ời 3zs9JEnhư thế,MeTsuj khóMeTsuj đoán,3zs9JE khóQdbHz2 kMeTsujhống chếg5, d3zs9JEễ MeTsujtổn MeTsujthương.... nhấtg5 là3zs9JE với Gon3zs9JEder, kẻg5 MeTsujsở hữ3zs9JEu tMeTsujrí th3zs9JEông miMeTsujnh QdbHz2tuyệt MeTsujvời vàQdbHz2 sMeTsujức mạnhMeTsuj đángg5 khiếpQdbHz2 sợ. NếuQdbHz2 hắn3zs9JE chỉg5 cộngQdbHz2 MeTsujtác tạmMeTsuj thờiMeTsuj vMeTsujới chúMeTsuja tểg5 thìg5 c3zs9JEó 3zs9JElẽ hắg5n đãMeTsuj chừQdbHz2a đường MeTsujlui cQdbHz2ho mQdbHz2ình, đMeTsujã MeTsujtính đếng5 cág5i nMeTsujgày bMeTsuján nMeTsujhững QdbHz2tin tMeTsujức thg5u QdbHz2đc g5cho sở 3zs9JEmật vg5ụ. NếuQdbHz2 đMeTsujã tínhQdbHz2 toánMeTsuj, hắMeTsujn sQdbHz2ẽ hànhg5 3zs9JEđộng t3zs9JEhận trọnQdbHz2g trMeTsujong qQdbHz2uá khứ,QdbHz2 mà gi3zs9JEả sửg5 đúngg5 nMeTsujhư t3zs9JEhế thật,3zs9JE sởMeTsuj mậ3zs9JEt MeTsujvụ sẽ3zs9JE 3zs9JEko thg5ể tìg5m 3zs9JEra bằn3zs9JEg chứng3zs9JE chg5ống lại hắn....MeTsuj hắn3zs9JE sẽ3zs9JE hQdbHz2ạn g5chế QdbHz2giết 3zs9JEngười nếug5 c3zs9JEó g5thể, g5hành độngMeTsuj kínMeTsuj kẽg5, xQdbHz2óa dấu vết,MeTsuj QdbHz2nhận trQdbHz2ách nhiệg5m nhQdbHz2ững vụMeTsuj QdbHz2mà hắn3zs9JE k3zs9JEo làQdbHz2m.... MeTsujnhiều cág5ch tuMeTsujng hỏa 3zs9JEmù lQdbHz2ắm. Ca3zs9JEt g5lặp lại:
3zs9JE- K3zs9JEiban đâu?3zs9JE
MặtMeTsuj GMeTsujonder hiQdbHz2ện QdbHz2lên QdbHz2chữ chán g5to tQdbHz2ướng, MeTsujsuy n3zs9JEghĩ “coMeTsujn 3zs9JEbé nàyQdbHz2 tMeTsujhật khó3zs9JE chịMeTsuju” h3zs9JEiện rQdbHz2a r3zs9JEõ g5ràng troMeTsujng mắt hắ3zs9JEn ng5hưng giọn3zs9JEg n3zs9JEói vg5ẫn đềMeTsuju đều:
3zs9JE- đang5g g5ở tMeTsujrong 3zs9JE‘hư vô’QdbHz2 ấy.
Cat rờg5i m3zs9JEắt QdbHz2khỏi Gonderg5, nhìn3zs9JE bức3zs9JE 3zs9JEtường đốg5i diệMeTsujn và3zs9JE p3zs9JEhóng MeTsujra mộMeTsujt bùMeTsuja QdbHz2vu vQdbHz2ơ bằng mắtg5 tácg5 độg5ng và3zs9JEo lớpMeTsuj p3zs9JEhép thuậQdbHz2t bảo3zs9JE g5vệ ngMeTsujôi nhà.QdbHz2 ChỉMeTsuj vàiMeTsuj giây3zs9JE MeTsujsau, Kiban rơg5i QdbHz2ập xuốQdbHz2ng gi3zs9JEữa phònMeTsujg khá3zs9JEch, đứ3zs9JEng lù3zs9JE lg5ù g5trước 3zs9JEmặt cg5ô vớQdbHz2i MeTsujbộ dạng chỉnMeTsujh chMeTsuju g5không thểQdbHz2 đẹ3zs9JEp tr3zs9JEai hơ3zs9JEn g5như vg5ừa QdbHz2ở một3zs9JE cuộg5c h3zs9JEọp quag5n trọ3zs9JEng v3zs9JEề. Thổi g3zs9JEió vMeTsujào Ca3zs9JEt đểMeTsuj đảQdbHz2m bảg5o kQdbHz2o có3zs9JE gìg5 nhầmQdbHz2 MeTsujlẫn, KiMeTsujban đMeTsuji tới:
QdbHz2- QdbHz2em gọiMeTsuj QdbHz2anh à?g5 Có3zs9JE chuyMeTsujện MeTsujgì g5thế?
Cg5at kMeTsujo tg5rả lờig5 n3zs9JEgay g5mà MeTsujđiềm tĩ3zs9JEnh 3zs9JEquan sá3zs9JEt KibanMeTsuj, g5dưới cQdbHz2on mQdbHz2ắt MeTsujcủa mộtQdbHz2 mcr, KMeTsujiban QdbHz2là cg5ái gg5ì đóMeTsuj khá3zs9JEc thường3zs9JE t3zs9JEhật đá3zs9JEng c3zs9JEhán. MMeTsujcr 3zs9JElai màMeTsuj kg5o cóMeTsuj sức mạn3zs9JEh cơQdbHz2 bắp,3zs9JE nh3zs9JEợt nhạtMeTsuj xaQdbHz2nh xQdbHz2ao nhg5ư tàg5u lág5 tMeTsujhiếu MeTsujnắng l3zs9JEâu ngày3zs9JE, đụngQdbHz2 một cQdbHz2ái là3zs9JE pQdbHz2hải nQdbHz2gồi x3zs9JEe MeTsujlăn, đụngg5 MeTsujthêm cáQdbHz2i nữQdbHz2a thQdbHz2ì ngấtQdbHz2 3zs9JExỉu..... nhưg5ng Catarina LQdbHz2uss lạQdbHz2i nMeTsujhìn thấyQdbHz2 một3zs9JE QdbHz2con ngMeTsujười 3zs9JEkhác h3zs9JEoàn toàg5n. Kg5o cQdbHz2ó aMeTsuji g5chạm tới gầg5n sựQdbHz2 th3zs9JEần thQdbHz2ánh h3zs9JEoàn mMeTsujỹ QdbHz2như KibanMeTsuj, 3zs9JEmột phMeTsujáp sg5ư MeTsujđc coQdbHz2i làQdbHz2 vĩg5 đạMeTsuji nếu k3zs9JEo MeTsujxét MeTsujđến MeTsujkhía cạcMeTsujh nàoQdbHz2 khácg5 g5ngoài phépQdbHz2 t3zs9JEhuật. GonMeTsujder tựQdbHz2 MeTsujgiác rg5ời khỏi phQdbHz2òng kh3zs9JEách điMeTsuj xuốg5ng tầngMeTsuj hQdbHz2ầm. Ca3zs9JEt lQdbHz2ên tiếngMeTsuj sQdbHz2au khg5i biếtQdbHz2 MeTsujrõ MeTsujrằng cửa sậpMeTsuj c3zs9JEủa tầngQdbHz2 hầQdbHz2m g5đã đóg5ng lại:
3zs9JE- ang5h vẫnQdbHz2 đMeTsujang t3zs9JEuân 3zs9JEtheo lờiMeTsuj thềg5 đãQdbHz2 g5lập vớig5 X3zs9JEeza đấyMeTsuj g5chứ?
Câg5u hỏMeTsuji dường3zs9JE như3zs9JE kh3zs9JEôn QdbHz2khéo vg5à 3zs9JEnhẹ nhàng5g hơQdbHz2n nhữngQdbHz2 gì3zs9JE KibMeTsujan tưởng,g5 a3zs9JEnh g5ta QdbHz2mỉm cưg5ời gậtMeTsuj đầu.MeTsuj C3zs9JEat t3zs9JEiếp tục:
QdbHz2- g5và vẫg5n tu3zs9JEân 3zs9JEtheo lờg5i thềg5 trun3zs9JEg thành3zs9JE phụcMeTsuj vụQdbHz2 đãg5 3zs9JElập MeTsujtrước 3zs9JEđó vớiMeTsuj nhàg5 vMeTsujua nhỏ....
g5- tất3zs9JE nhiên.g5... –QdbHz2 g5Kiban ngắg5t QdbHz2lời –QdbHz2 rig5êng lờiMeTsuj 3zs9JEthề vớg5i truMeTsujng thàg5nh vớiMeTsuj nhà3zs9JE QdbHz2vua g5nhỏ nếu3zs9JE g5a vg5i phạmg5 sẽMeTsuj mất3zs9JE QdbHz2mạng.
Gật3zs9JE đầu,MeTsuj SeQdbHz2rina vu3zs9JEốt 3zs9JEtóc.
MeTsuj- QdbHz2Kiban FrQdbHz2ank, hMeTsujãy giế3zs9JEt H3zs9JEika Cur3zs9JEytanus, MeTsujcắt đầuQdbHz2 trQdbHz2eo trướcQdbHz2 cổng3zs9JE ‘MeTsujnhà t3zs9JEhờ thánQdbHz2h’ tạMeTsuji LãnhQdbHz2 địaMeTsuj MeTsujmcr cg5ho g5ta.
Mắt3zs9JE KibaQdbHz2n tốiQdbHz2 MeTsujsầm 3zs9JElại nh3zs9JEư vừg5a nh3zs9JEận đg5c hMeTsujung tiMeTsujn, ang5h tMeTsuja nghi3zs9JEêng đầu:
MeTsuj- HiQdbHz2ka ư?MeTsuj 3zs9JEBà t3zs9JEa đMeTsujã lg5àm chg5uyện gìg5 đến3zs9JE nQdbHz2ỗi phảg5i nhMeTsujận c3zs9JEái chQdbHz2ết?
Serin3zs9JEa ngạg5c nhg5iên kh3zs9JEi 3zs9JEnghe cQdbHz2âu hỏig5 vQdbHz2ô lMeTsujý này,g5 côQdbHz2 cườiMeTsuj nhạt:
3zs9JE- Kibg5an, tMeTsujrong suốtg5 MeTsuj20 nă3zs9JEm qQdbHz2ua g5a MeTsujđã làQdbHz2m 3zs9JEgì đểg5 g5trả thg5ù?
CâuQdbHz2 hỏiQdbHz2 càg5ng MeTsujkhiến KibMeTsujan rốiMeTsuj t3zs9JErí hơn,g5 an3zs9JEh QdbHz2ta liếm3zs9JE môi:
QdbHz2- g5tôi.... buôQdbHz2n báng5, QdbHz2tích trQdbHz2ữ tg5iền của3zs9JE, tạ3zs9JEo r3zs9JEa mộg5t hQdbHz2ệ thốngMeTsuj tìg5nh báoMeTsuj với g5quá nửa3zs9JE làQdbHz2 nhữngMeTsuj mg5cr g5lưu voMeTsujng, nhữngg5 kẻMeTsuj 3zs9JEcăm thg5ù g5hay mg5ất lg5òng ti3zs9JEn g5với lãnh địa....3zs9JE thQdbHz2u thậpQdbHz2 3zs9JEthông t3zs9JEin, g5nuôi sá3zs9JEt thủ....3zs9JE
3zs9JE- xunMeTsujg 3zs9JEquanh Masa? –MeTsuj 3zs9JESerina lê3zs9JEn QdbHz2giọng 3zs9JE– m3zs9JEọi nỗMeTsuj lMeTsujực, cạMeTsujm b3zs9JEẫy, mọi3zs9JE c3zs9JEhú g5ý đ3zs9JEều dMeTsujồn hQdbHz2ết về MaMeTsujsa hả,MeTsuj vg5ì ang5h t3zs9JEa làQdbHz2 ph3zs9JEần nổi3zs9JE của3zs9JE MeTsujcâu cQdbHz2huyện, lMeTsujà QdbHz2ng đónQdbHz2g g5vai kQdbHz2ẻ ác.
g5Kiban kg5o nóig5 gì,g5 chMeTsujỉ MeTsujngậm mig5ệng dấQdbHz2u QdbHz2sự hQdbHz2oài g5nghi tg5rong lònMeTsujg. Nhg5à 3zs9JEvua 3zs9JEnhỏ g5gật gù:
g5- đcg5 rồi,MeTsuj g5Xeza vừaQdbHz2 bịMeTsuj QdbHz2ám sátQdbHz2 b3zs9JEởi MeTsujem trag5i HikQdbHz2a vàg5 hag5i kẻQdbHz2 nhâng5 bảQdbHz2n vMeTsujô tính g5của Rg5adon dg5o g5cha họ3zs9JE tạg5o g5ra, H3zs9JEika đã3zs9JE trựcg5 tiếpMeTsuj rg5a lMeTsujệnh, vụQdbHz2 3zs9JEám 3zs9JEsát thất MeTsujbại vàQdbHz2 Rg5adon đg5ã chết.g5 Trước3zs9JE kh3zs9JEi tg5iễn H3zs9JEika vềMeTsuj trờ3zs9JEi QdbHz2hãy lộtQdbHz2 kQdbHz2ý ứcMeTsuj của cô3zs9JE taQdbHz2, an3zs9JEh sẽ3zs9JE cóQdbHz2 QdbHz2câu trảg5 lờig5 ch3zs9JEo MeTsuj20 nQdbHz2ăm quQdbHz2a. Đ3zs9JEây QdbHz2là lệnhMeTsuj QdbHz2của ng5hà v3zs9JEua nhỏ. g5Nếu g5Hika kMeTsujo chết3zs9JE, KQdbHz2iban 3zs9JEFrank, an3zs9JEh s3zs9JEẽ l3zs9JEà ngườig5 pg5hải chế3zs9JEt.
CâQdbHz2u nói nà3zs9JEy làQdbHz2m g5khuôn mặQdbHz2t 3zs9JEvốn đãMeTsuj trắng5g xaMeTsujnh của3zs9JE KiQdbHz2ban 3zs9JEtái nhợMeTsujt, g5mắt MeTsujanh 3zs9JEta mở lớn3zs9JE QdbHz2dù kMeTsujo trô3zs9JEng thấyQdbHz2 QdbHz2gì, mg5iệng hg5é QdbHz2ra, cứngQdbHz2 g5đơ lại.QdbHz2 Mg5ọi giQdbHz2ả t3zs9JEhiết về3zs9JE sự g5nhầm lẫnQdbHz2 MeTsujnào đóg5 g5trong đầuMeTsuj Ki3zs9JEban bQdbHz2iến mất,3zs9JE tg5hay g5vào đóMeTsuj là3zs9JE sựg5 bMeTsujàng hoàng. MeTsujMất g5vài giây3zs9JE đQdbHz2ể QdbHz2tự tg5rấn tĩnhg5 3zs9JEmình, Kig5ban ng5híu mày,MeTsuj mímMeTsuj môQdbHz2i, cúMeTsuji đầu:
QdbHz2- g5vâng thư3zs9JEa ngài.3zs9JE –3zs9JE giọng5g nóiMeTsuj trầmg5 trầ3zs9JEm nhưngg5 QdbHz2lạnh g5– QdbHz2có thờg5i hạn3zs9JE kQdbHz2o ạ?g5
MeTsuj- nhanMeTsujh nhấMeTsujt c3zs9JEó tMeTsujhể, nếg5u 3zs9JEko b3zs9JEiết đâuMeTsuj tân3zs9JE lg5ãnh chúQdbHz2a lạiQdbHz2 bịMeTsuj QdbHz2ám MeTsujsát g5một lần nữa..QdbHz2.. a3zs9JEnh cQdbHz2ó t3zs9JEhể néQdbHz2m đg5á dấuMeTsuj MeTsujtay nhMeTsujưng t3zs9JEốt g5nhất đừngg5 nQdbHz2gậm mMeTsujáu MeTsujphun người, QdbHz2Hika làQdbHz2 mộtQdbHz2 3zs9JEnhân vậtQdbHz2 lớnMeTsuj, hMeTsujãy khéQdbHz2o lé3zs9JEo đừng3zs9JE g5gây sóngg5 gi3zs9JEó 3zs9JEko cầQdbHz2n thiết.
KQdbHz2iban g3zs9JEật đMeTsujầu, 3zs9JEchìm QdbHz2dần vQdbHz2ào sug5y QdbHz2nghĩ nhưg5 bị3zs9JE chínQdbHz2h mệnhMeTsuj lệnhMeTsuj đóMeTsuj 3zs9JEnuốt MeTsujchửng.

XQdbHz2eza đánhMeTsuj rơg5i g5công v3zs9JEăn bổQdbHz2 nhiệmg5 vớQdbHz2i MeTsujdấu xg5ác nhận3zs9JE đỏMeTsuj chóMeTsujt cg5ủa Catarig5na Luss 3zs9JExuống bàg5n k3zs9JEhi đậpg5 3zs9JEvào 3zs9JEmắt cậg5u làg5 g53 cg5ái tên3zs9JE MeTsujkhó cQdbHz2hấp nhậnQdbHz2 tươQdbHz2ng ứnQdbHz2g với cá3zs9JEc vMeTsujị t3zs9JErí tMeTsujrấn MeTsujgiữ cáQdbHz2c cMeTsujửa: OdaQdbHz2gi Ang5oha, kẻMeTsuj chuyênQdbHz2 cu3zs9JEng cMeTsujấp thôngg5 tin chMeTsujo lãQdbHz2nh chg5úa g5thành ZoMeTsujo 3zs9JE– cửag5 1g5; RMeTsujafael MoriQdbHz2ty, t3zs9JEướng cấp3zs9JE MeTsuj3 c3zs9JEon trai của3zs9JE mộtQdbHz2 thươnMeTsujg nh3zs9JEân gQdbHz2iàu cóMeTsuj nổi3zs9JE tiQdbHz2ếng với3zs9JE c3zs9JEác t3zs9JEhủ đoạnQdbHz2 MeTsujđi cửag5 sag5u QdbHz2khôn khéo 3zs9JE– cửg5a 2g5; g5còn cg5ửa 3zs9JE4, nơiQdbHz2 tiếpg5 gi3zs9JEáp vớig5 QdbHz2thành GMeTsujon 3zs9JEđc gg5iao MeTsujcho RafMeTsujael Ecossai, đứ3zs9JEa g5em họMeTsuj xMeTsuja g5không thể3zs9JE mMeTsujê đc3zs9JE củg5a XezaQdbHz2. CMeTsujat đangMeTsuj nghMeTsujĩ cg5ái gì3zs9JE trong 3zs9JEđầu MeTsujvậy, 3zs9JEcả bg5a cg5on người3zs9JE đóMeTsuj đềg5u cg5ó nhữngMeTsuj vấn3zs9JE đềQdbHz2 khMeTsujó giải3zs9JE qQdbHz2uyết, khó MeTsujchấp nhận3zs9JE nổi,g5 đMeTsujặc biệtg5 g5là Morityg5. MeTsujDù EcossMeTsujai cQdbHz2ó ngag5ng tànQdbHz2, hốnMeTsujg hách, cônMeTsuj đồ3zs9JE MeTsujnổi tiếg5ng th3zs9JEì ítg5 QdbHz2ra nóQdbHz2 cQdbHz2ũng cMeTsujòn cóMeTsuj chútMeTsuj thựcQdbHz2 lQdbHz2ực, cg5òn 3zs9JEbiết chỉ hQdbHz2uy qMeTsujuân g5đội, nQdbHz2hìn nhậng5 tìnMeTsujh hìMeTsujnh, chứg5 MoritMeTsujy tg5hì.... Ngo3zs9JEài AQdbHz2noha ra, haQdbHz2i 3zs9JEkẻ còMeTsujn lg5ại đềuQdbHz2 bg5ị đặQdbHz2t troMeTsujng vònMeTsujg trò3zs9JEn đỏQdbHz2 (tứcQdbHz2 là3zs9JE thQdbHz2ử vQdbHz2iệc), g5nếu làm MeTsujko tốtg5 c3zs9JEó thểQdbHz2 bị3zs9JE t3zs9JEhay thế3zs9JE bấQdbHz2t c3zs9JEứ lúg5c nàoQdbHz2. HừQdbHz2, a3zs9JEi QdbHz2chứ Ecoss3zs9JEai th3zs9JEì Xeza cQdbHz2òn lạ3zs9JE gìQdbHz2, nóQdbHz2 sẽ3zs9JE kg5o MeTsujbao giQdbHz2ờ ch3zs9JEịu rước3zs9JE và3zs9JEo thâ3zs9JEn ng5hững thứg5 gâyMeTsuj MeTsujphiền phức g5có tíQdbHz2nh á3zs9JEp lQdbHz2ực cg5ao, hoQdbHz2ặc gg5iả vQdbHz2ờ chấpg5 nhậnMeTsuj QdbHz2rồi quậMeTsujy tưMeTsujng mMeTsujột trậnMeTsuj đến mứcg5 MeTsujbị tống5g cổg5 khg5ỏi vịQdbHz2 tr3zs9JEí đg5ó chMeTsujo màQdbHz2 xeg5m. ThMeTsujằng nQdbHz2hãi đóQdbHz2 QdbHz2chưa bag5o giờ ch3zs9JEịu 3zs9JElàm QdbHz2theo MeTsujnhững gg5ì 3zs9JEcha QdbHz2mẹ nóg5 sắpg5 xếQdbHz2p hag5y kỳ3zs9JE vọnMeTsujg nóQdbHz2 QdbHz2làm.... mQdbHz2à lầnQdbHz2 thăng chứcg5 ng5ày ch3zs9JEắc họQdbHz2 pg5hải 3zs9JEvui mừng5g và3zs9JE QdbHz2hi vọngMeTsuj lắmQdbHz2 lắm...QdbHz2. g5làm nQdbHz2gười khác th3zs9JEất vọ3zs9JEng g5là sởQdbHz2 trườngQdbHz2 3zs9JEcủa n3zs9JEó mg5à.
QdbHz2- 3zs9JEthưa ngài..........
Cửa phònQdbHz2g lg5àm viQdbHz2ệc mởg5 bật3zs9JE r3zs9JEa kg5o đg5c nhQdbHz2ẹ g5nhàng chQdbHz2o lắm,g5 tướngg5 cấ3zs9JEp 3zs9JE4 Rillous, QdbHz2người nắmQdbHz2 tr3zs9JEong 3zs9JEtay 3zs9JEmạng lg5ưới t3zs9JEình báog5 MeTsujhoàn hả3zs9JEo MeTsujnhất thàng5h Xezata QdbHz2đi vàoQdbHz2 vớig5 vẻg5 mặtQdbHz2 kMeTsujhông thểQdbHz2 hog5ang maQdbHz2ng hơn.g5 Đóngg5 sậpg5 MeTsujcửa 3zs9JElại sag5u lưng, g5ông t3zs9JEa nói:
QdbHz2- QdbHz2thưa nMeTsujgài, Kiba3zs9JEn FranMeTsujk đangQdbHz2 g5có những5g độngMeTsuj tháiQdbHz2 rất kỳg5 lạ,QdbHz2 hắn3zs9JE rúMeTsujt 3zs9JEquân tự3zs9JE dQdbHz2o rg5a g5khỏi vươngg5 qg5uốc đưMeTsuja hết3zs9JE vQdbHz2ề miề3zs9JEn tMeTsujây; ngừng 3zs9JEhết tấtg5 cMeTsujả MeTsujcác hợg5p đồng3zs9JE lMeTsujàm QdbHz2ăn, cg5ác tuyQdbHz2ến đường3zs9JE QdbHz2vận cMeTsujhuyển hg5àng hóa cônQdbHz2g QdbHz2khai lẫn3zs9JE b3zs9JEí mậg5t củg5a tập3zs9JE đ3zs9JEoàn FraMeTsujnk đếng5 C3zs9JEanada, Ita3zs9JElia QdbHz2và vùngMeTsuj đông 3zs9JEbắc QdbHz2nước N3zs9JEga tMeTsujheo bg5ản đồQdbHz2 củag5 cMeTsujon g5người. CanQdbHz2ada 3zs9JEvà ItaMeTsujlia b3zs9JEị ngMeTsujhi ngờ làMeTsuj hag5i địaQdbHz2 điể3zs9JEm đặtg5 că3zs9JEn cứ3zs9JE bíQdbHz2 mậtMeTsuj 3zs9JEcủa cQdbHz2húa tểMeTsuj hắcMeTsuj ám3zs9JE, cMeTsujòn vùMeTsujng đông3zs9JE bắc MeTsujchính làQdbHz2 cửQdbHz2a ng3zs9JEõ dẫnMeTsuj QdbHz2tới lãnh3zs9JE địag5 3zs9JEmcr. Vg5ì lMeTsujý MeTsujdo nQdbHz2ào đóg5 tên3zs9JE 3zs9JEtrùm buôn lậg5u nà3zs9JEy đan3zs9JEg MeTsujcố tì3zs9JEnh MeTsujgây kg5hó dMeTsujễ 3zs9JEcho QdbHz2cả cMeTsujhúa tểg5 MeTsujhắc ág5m lẫnQdbHz2 3zs9JElãnh địaQdbHz2 mcr, c3zs9JEắt luônMeTsuj nguMeTsujồn hàQdbHz2ng lậug5 khổMeTsujng lQdbHz2ồ khQdbHz2iến QdbHz2hai phíaMeTsuj đềug5 khốn3zs9JE đốn.MeTsuj Hắng5 từMeTsuj chối thương5g lượnQdbHz2g, đ3zs9JEóng cửaQdbHz2 kg5o tiế3zs9JEp kg5hách, kQdbHz2o bồ3zs9JEi thMeTsujường hg5ợp đồ3zs9JEng 3zs9JEbị phá bỏg5, 3zs9JEsẵn sg5àng đưaQdbHz2 q3zs9JEuân tớiMeTsuj đàn3zs9JE MeTsujáp nMeTsujếu đố3zs9JEi phươngg5 3zs9JEcó QdbHz2động MeTsujthái qu3zs9JEá khích. Nó3zs9JEi tómg5 l3zs9JEại, Ki3zs9JEban đang5g lMeTsujật l3zs9JEọng.
Xe3zs9JEza đảog5 MeTsujmắt vàMeTsuji giâg5y, chuyệnQdbHz2 này lMeTsujiệu cóg5 liQdbHz2ên quQdbHz2an gì3zs9JE đếnQdbHz2 3zs9JEviệc 3zs9JEXeza g5vừa bQdbHz2ị e3zs9JEm trg5ai củMeTsuja 3zs9JEHika 3zs9JEvà haMeTsuji kẻ nhQdbHz2ân 3zs9JEbản vQdbHz2ô tín3zs9JEh tấnMeTsuj côngg5 khôg5ng QdbHz2nhỉ. CắtQdbHz2 hQdbHz2àng hóg5a đến3zs9JE lQdbHz2ãnh địMeTsuja mc3zs9JEr ưMeTsuj?
MeTsuj- h3zs9JEắn bu3zs9JEôn báMeTsujn thứ3zs9JE g5gì với3zs9JE l3zs9JEãnh địag5?
MeTsujRillous nhếchMeTsuj mépQdbHz2, đâyMeTsuj đúngQdbHz2 làMeTsuj câu3zs9JE hMeTsujỏi g5mà ôn3zs9JEg g5chờ g5đợi từMeTsuj vịQdbHz2 t3zs9JEân lãnQdbHz2h cMeTsujhúa lắm3zs9JE QdbHz2mưu nh3zs9JEiều kMeTsujế đượ3zs9JEc đặtg5 nhiềg5u kỳMeTsuj vọng:
g5- đg5ủ thứ3zs9JE, tMeTsujừ quầng5 áoMeTsuj, vg5ải vócMeTsuj, g5hóa mĩMeTsuj phẩmMeTsuj đếnMeTsuj sáMeTsujch 3zs9JEvở, g5báo c3zs9JEhí, trQdbHz2anh ảnh... n3zs9JEhững thứQdbHz2 đQdbHz2c s3zs9JEản xuấtQdbHz2 QdbHz2bằng công3zs9JE nghg5ệ hiệQdbHz2n MeTsujđại màQdbHz2 mcg5r kg5o thể3zs9JE MeTsujlàm đc hoặMeTsujc cMeTsujó làm3zs9JE đc3zs9JE ng5hưng sảnMeTsuj xuấQdbHz2t 3zs9JEko đg5ủ tiêMeTsuju tQdbHz2hụ 3zs9JEvà... mág5u.
Máu,3zs9JE thứ qMeTsujuan trọg5ng quyếtMeTsuj địnhg5 s3zs9JEự sống3zs9JE cMeTsujòn củg5a lãng5h địaMeTsuj m3zs9JEcr, tấtMeTsuj MeTsujnhiên 3zs9JEmột k3zs9JEẻ như Kg5iban sQdbHz2ẽ kMeTsujo QdbHz2thể bMeTsujỏ q3zs9JEua mó3zs9JEn hời3zs9JE đóMeTsuj QdbHz2đc, nhưnMeTsujg chẳnQdbHz2g lẽQdbHz2 lãnhg5 địa3zs9JE k3zs9JEo còn MeTsujnhững nguồnQdbHz2 hàngg5 3zs9JEkhác g5hay sg5ao? Rillo3zs9JEus tiếpQdbHz2 tụg5c m3zs9JEỉm cg5ười khg5i XeQdbHz2za chớpQdbHz2 mắt, chờQdbHz2 đợi:
MeTsuj- bốg5n nQdbHz2guồn MeTsujcung cấQdbHz2p MeTsujmáu lớn3zs9JE nhất3zs9JE đổMeTsuj v3zs9JEề lg5ãnh 3zs9JEđịa mg5cr từ MeTsuj4 châ3zs9JEu g5lục lớnQdbHz2 làg5 tg5ập đQdbHz2oàn FraQdbHz2nk từMeTsuj châg5u mỹQdbHz2, cg5ông tQdbHz2y Kasg5a ởMeTsuj châ3zs9JEu áMeTsuj, anh QdbHz2em ng5hà Vi3zs9JEntari ởQdbHz2 3zs9JEchâu QdbHz2phi v3zs9JEà 3zs9JEtập QdbHz2đoàn bệnhMeTsuj viQdbHz2ện Xima3zs9JEss ởMeTsuj ch3zs9JEâu âu3zs9JE. Trên lg5ý thuyết,g5 nếu3zs9JE KibaQdbHz2n ngừn3zs9JEg đổg5 máuMeTsuj vàog5 lãng5h đMeTsujịa QdbHz2thì họ3zs9JE vẫn3zs9JE cMeTsujòn g53 nguồn kia.g5..nhưng thực3zs9JE tếQdbHz2 thìg5....khi Kg5iban r3zs9JEa lệnhQdbHz2 ngừQdbHz2ng c3zs9JEung cấpQdbHz2 mág5u, cả MeTsuj4 nguồn3zs9JE đềuMeTsuj bg5ị cg5ắt, lãn3zs9JEh địaQdbHz2 chỉ3zs9JE cg5òn n3zs9JEhận g5đc máMeTsuju bá3zs9JEn lẻMeTsuj.
3zs9JE- MeTsujcái gg5ì?
Xeg5za nhổg5m hẳnMeTsuj QdbHz2người dậy.QdbHz2 Bốn3zs9JE nguồg5n cQdbHz2ung cấp3zs9JE QdbHz2máu QdbHz2ko phảig5 chuyệMeTsujn g5ai cũnQdbHz2g biết nhấMeTsujt 3zs9JElà tg5ập đoàMeTsujn bệMeTsujnh 3zs9JEviện XimaQdbHz2ss, g5nơi đ3zs9JEã QdbHz2bán má3zs9JEu QdbHz2cho g5lãnh địa3zs9JE mcQdbHz2r từ hơMeTsujn 20g50 nă3zs9JEm na3zs9JEy rồMeTsuji, kMeTsujo biếMeTsujt QdbHz2bọn hQdbHz2ọ đãMeTsuj MeTsujqua bQdbHz2ao QdbHz2nhiêu đờg5i chủMeTsuj tịcMeTsujh nhưng dùMeTsuj tMeTsujhế nà3zs9JEo đ3zs9JEi chăMeTsujng nữ3zs9JEa thQdbHz2ì bọn3zs9JE hQdbHz2ọ vẫQdbHz2n g5sẽ 3zs9JEtiếp tụQdbHz2c cun3zs9JEg cấpMeTsuj mQdbHz2áu dài hạnQdbHz2 vìMeTsuj bộQdbHz2 mMeTsujáy lãnhg5 đạMeTsujo tậpMeTsuj đoà3zs9JEn này3zs9JE hầug5 hếtg5 làMeTsuj mg5cr. CảMeTsuj Kg5asa 3zs9JEcũng vậy, bọng5 họMeTsuj c3zs9JEó nguồnMeTsuj MeTsujkinh phíg5 khổnMeTsujg lồ,QdbHz2 cQdbHz2ó nềnMeTsuj tảQdbHz2ng vữngg5 chắMeTsujc, g5lâu đờ3zs9JEi, có g5lãnh QdbHz2đạo lQdbHz2à mcrMeTsuj, đâug5 thểg5 nóiMeTsuj QdbHz2cắt QdbHz2là cQdbHz2ắt đc.QdbHz2 QdbHz2Kiban đQdbHz2ã làmQdbHz2 th3zs9JEế nàoQdbHz2? Rillous g5tiếp tQdbHz2ục b3zs9JEáo cáo:
QdbHz2- g5ko biếtMeTsuj hắg5n đãg5 làQdbHz2m tQdbHz2hế nQdbHz2ào nh3zs9JEưng lg5ãnh địa mg5cr gầMeTsujn nhg5ư 3zs9JErơi g5vào tì3zs9JEnh trQdbHz2ạng MeTsujkhủng QdbHz2hoảng g5ngay lậQdbHz2p tứg5c vg5ì qug5á g5sốc. Lần trướcMeTsuj k3zs9JEhi ngườiMeTsuj g5sói tấ3zs9JEn công,g5 nh3zs9JEững tuyMeTsujến đườnQdbHz2g QdbHz2vận chuMeTsujyển m3zs9JEáu bQdbHz2ị chặn, máug5 g5ko tớ3zs9JEi đ3zs9JEc lMeTsujãnh địaMeTsuj ng5hưng nh3zs9JEà vug5a MeTsujmcr g5và tầngMeTsuj lớMeTsujp qug5ý tộg5c thống trMeTsujị còn3zs9JE MeTsujcó QdbHz2sự chuQdbHz2ẩn bị,3zs9JE còn3zs9JE QdbHz2lần g5này tMeTsujhì qQdbHz2uá b3zs9JEất QdbHz2ngờ. Bịg5 chặ3zs9JEn đường3zs9JE khác hoQdbHz2àn g5toàn s3zs9JEo vớMeTsuji việcMeTsuj bịQdbHz2 cắQdbHz2t ngQdbHz2uồn.
g5Mắt XMeTsujeza MeTsujmở QdbHz2lớn, sQdbHz2áng rựcg5 lêMeTsujn tQdbHz2ia MeTsujnhìn thấuQdbHz2 suốt,QdbHz2 MeTsujtinh tưQdbHz2ờng tronQdbHz2g vMeTsujài gQdbHz2iây rQdbHz2ồi từMeTsuj 3zs9JEtừ MeTsujdịu lạig5.
3zs9JE- g5thì ra...MeTsuj. QdbHz2– 3zs9JEtân lMeTsujãnh cQdbHz2húa lẩmMeTsuj MeTsujbẩm vàMeTsuj g5ra 3zs9JElệnh MeTsuj– MeTsujtiếp tụcQdbHz2 MeTsujtheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.