You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnhkA7o việkA7on ThàXJbZnh Xezax4vMta, kA7obỏ mặcx4vM Xez9XHea ởgsVQ đ9XHeó gsVQthu dọngsVQ hgsVQậu gsVQquả Ca9XHet thăgsVQng thiên thẳXJbZng tớXJbZi nhkA7oà KikA7oban FrankgsVQ, nx4vMgôi kA7onhà nhỏkA7o xikA7onh xắnx4vM vẫngsVQ g9XHeọn XJbZgàng ngăn nắp9XHe, skA7oạch s9XHeẽ n9XHehư kA7ođc gsVQlau kA7ochùi quétgsVQ dọnkA7o thườnXJbZg XJbZxuyên. BưkA7oớc 9XHechân vàXJbZo phòng khách,x4vM ngửigsVQ thấy9XHe mộkA7ot mùi9XHe 9XHekhó kA7ochịu, CXJbZat XJbZnhíu mà9XHey thXJbZả gsVQmình xuốgsVQng ghếgsVQ. Gonder đaXJbZng ởXJbZ gsVQđây, mùi9XHe củXJbZa hắnXJbZ vkA7oương kXJbZhắp gsVQnơi trXJbZong phòng,kA7o XJbZám lXJbZên bàn9XHe ghế, đồgsVQ đạcXJbZ, cóXJbZ vẻ9XHe nhưgsVQ KibXJbZan đãx4vM để têx4vMn này t9XHeự 9XHedo skA7oử gsVQdụng ngsVQhà củaXJbZ mìx4vMnh. Chẳng9XHe x4vMđể x4vMCat phả9XHei cXJbZhờ l9XHeâu, 9XHeGonder 9XHetừ trong bướcXJbZ r9XHea đkA7oiềm XJbZnhiên nhgsVQư làXJbZ chủXJbZ gsVQnhà kkA7ohiến, nXJbZhếch mép:
kA7o- cgsVQhào.
kA7o- 9XHeKiban đâ9XHeu?
Ca9XHet hỏigsVQ bx4vMằng giọngkA7o sỗ9XHe sànkA7og. 9XHeGonder li9XHeếm môi:
x4vM- tkA7ohật x4vMthô XJbZlỗ, ígsVQt gsVQra tkA7ohì XJbZcô cũnx4vMg nêngsVQ chà9XHeo mXJbZột XJbZtiếng gsVQsau x4vMkhi bXJbZiết nhữgsVQng vigsVQệc tgsVQôi đan9XHeg 9XHelàm chXJbZứ?
x4vMNhững việx4vMc hgsVQắn 9XHeđang làgsVQm x4vMư, ámgsVQ kA7ochỉ vgsVQiệc bx4vMán tix4vMn tXJbZức kA7ocho XJbZsở gsVQmật vụkA7o XJbZấy à,gsVQ Cat nhướm9XHe màXJbZy, vix4vMệc ấyXJbZ kA7othì lXJbZiên qux4vMan gsVQgì đếXJbZn quâx4vMn độ9XHei gsVQmà Cx4vMat quảgsVQn XJbZlý chứ, cứ9XHe gXJbZiả vx4vMờ XJbZko XJbZbiết đi:
kA7o- x4vMviệc gìx4vM? RúcXJbZ nXJbZách gsVQKiban đểgsVQ gXJbZiở XJbZtrò bắt9XHe c9XHeóc, px4vMhá ngụcgsVQ à?x4vM
XJbZGonder sữXJbZng lại9XHe một9XHe cXJbZhút, nXJbZhìn kỹkA7o CakA7ot v9XHeà p9XHehán mộtx4vM câuXJbZ x4vMxanh rờn:
kA7o- cXJbZô thgsVQay đổikA7o nhiềugsVQ và9XHe nhkA7oanh x4vMhơn tkA7oôi tưởng,XJbZ kA7oquá ngsVQhanh...... kA7osao kA7ohả XJbZko thấy đc9XHe gikA7oá tkA7orị của9XHe gsVQtôi pkA7ohải kx4vMo, x4vMsao x4vMko lịchkA7o sự9XHe kA7omột cXJbZhút XJbZđể ngsVQếu sa9XHeu nXJbZày có x4vMviệc cx4vMần đếgsVQn tx4vMhì chúx4vMng t9XHea c9XHeó thkA7oể gsVQhợp tácXJbZ troXJbZng v9XHeui vẻx4vM?
Cax4vMt x4vMko thấy c9XHeó g9XHeì x4vMhay nếu9XHe tkA7orong tươngx4vM XJbZlai côkA7o phải9XHe hXJbZợp 9XHetác x4vMvới nhữngsVQg kẻXJbZ XJbZnhư Gonder. gsVQCó tgsVQhể hgsVQắn 9XHeko xấgsVQu kA7otính nXJbZhư RakA7odic đkA7oể kx4vMo t9XHehể yêgsVQu nổXJbZi ngườigsVQ nàokA7o, cũng cóx4vM thkA7oể 9XHehắn kXJbZo giếtkA7o người9XHe nhkA7oiều x4vMnhư gsVQRai nhưngkA7o hXJbZắn 9XHecó cáx4vMi qx4vMuá k9XHehứ phức tạpkA7o, đakA7ou t9XHehương 9XHeđủ 9XHeđể 9XHekhiến tâmXJbZ kA7ohồn XJbZko cò9XHen làkA7onh lgsVQặn, Ca9XHet XJbZko thígsVQch những nXJbZgười nhx4vMư th9XHeế, khXJbZó đoán,x4vM x4vMkhó khốnkA7og x4vMchế, XJbZdễ 9XHetổn thưgsVQơng.... nhấtgsVQ 9XHelà với GoXJbZnder, 9XHekẻ sởXJbZ gsVQhữu gsVQtrí thgsVQông minXJbZh tukA7oyệt 9XHevời kA7ovà sứcXJbZ mạx4vMnh đx4vMáng kkA7ohiếp sợ. XJbZNếu hắngsVQ ch9XHeỉ cộngsVQg x4vMtác kA7otạm tgsVQhời vớikA7o chúkA7oa x4vMtể gsVQthì có9XHe lẽgsVQ hắkA7on x4vMđã XJbZchừa đường lukA7oi chgsVQo mình,gsVQ kA7ođã kA7otính đXJbZến cákA7oi nggsVQày x4vMbán nXJbZhững kA7otin kA7otức tx4vMhu x4vMđc cXJbZho sở XJbZmật v9XHeụ. NếuXJbZ đ9XHeã tgsVQính x4vMtoán, hắnx4vM sẽXJbZ 9XHehành độngXJbZ kA7othận trọXJbZng kA7otrong quákA7o khứ,kA7o mà gix4vMả sx4vMử đúnXJbZg nhưkA7o tkA7ohế thậXJbZt, sởXJbZ mậtgsVQ vụkA7o sXJbZẽ gsVQko thx4vMể tìgsVQm rgsVQa bằngsVQg chứng9XHe cXJbZhống lại hắn..9XHe.. hắngsVQ sẽ9XHe hạngsVQ gsVQchế giết9XHe ngườiXJbZ nếuXJbZ cXJbZó thể,kA7o x4vMhành độn9XHeg kA7okín k9XHeẽ, gsVQxóa dấu vx4vMết, n9XHehận tXJbZrách nhiệm9XHe nhữnx4vMg vXJbZụ màXJbZ hắnx4vM kXJbZo làm....gsVQ nh9XHeiều 9XHecách tunXJbZg hỏa mùkA7o l9XHeắm. CgsVQat lặ9XHep lại:
kA7o- Kibx4vMan đâu?9XHe
Mx4vMặt Go9XHender hiệnXJbZ lêXJbZn cx4vMhữ chán kA7oto tướng,kA7o XJbZsuy nghĩx4vM “congsVQ bXJbZé nx4vMày th9XHeật kgsVQhó chịu”gsVQ XJbZhiện gsVQra kA7orõ rànx4vMg trkA7oong mắt hgsVQắn XJbZnhưng giọnXJbZg nógsVQi XJbZvẫn x4vMđều đều:
kA7o- kA7ođang ởkA7o trx4vMong ‘x4vMhư gsVQvô’ ấy.
Cat gsVQrời mắtgsVQ khỏikA7o GondegsVQr, nXJbZhìn gsVQbức tườngkA7o đXJbZối dix4vMện vgsVQà phónkA7og rXJbZa một9XHe 9XHebùa kA7ovu vơgsVQ bằng mắx4vMt gsVQtác độngx4vM kA7ovào kA7olớp phéx4vMp t9XHehuật bảox4vM vệgsVQ ngsVQgôi nh9XHeà. ChỉXJbZ vàikA7o gXJbZiây XJbZsau, Kiban rơigsVQ ập9XHe 9XHexuống giữkA7oa gsVQphòng khx4vMách, đgsVQứng lXJbZù XJbZlù trướcXJbZ mặtXJbZ x4vMcô vớikA7o bộ9XHe dạng cx4vMhỉnh kA7ochu khkA7oông thểgsVQ đẹpgsVQ tr9XHeai 9XHehơn nhXJbZư vừXJbZa ởx4vM mộkA7ot gsVQcuộc hXJbZọp kA7oquan tr9XHeọng về.x4vM Thổi gikA7oó và9XHeo CgsVQat đXJbZể 9XHeđảm bkA7oảo kkA7oo cXJbZó 9XHegì nhầm9XHe lẫn,9XHe KXJbZiban XJbZđi tới:
XJbZ- x4vMem gọ9XHei an9XHeh àkA7o? gsVQCó gsVQchuyện g9XHeì thế9XHe?
C9XHeat kXJbZo trảx4vM l9XHeời gsVQngay mgsVQà đgsVQiềm tĩnhXJbZ qXJbZuan kA7osát KgsVQiban, dgsVQưới XJbZcon gsVQmắt cgsVQủa mx4vMột mcr, Ki9XHeban làkA7o cáXJbZi x4vMgì đógsVQ 9XHekhác 9XHethường tgsVQhật đgsVQáng chágsVQn. x4vMMcr lakA7oi 9XHemà kXJbZo c9XHeó sức mạnh9XHe cơ9XHe bắp,gsVQ kA7onhợt 9XHenhạt xakA7onh xax4vMo XJbZnhư XJbZtàu lágsVQ thiế9XHeu ngsVQắng lâuXJbZ ngx4vMày, đụn9XHeg một cágsVQi lgsVQà px4vMhải ngồigsVQ xkA7oe lăkA7on, đgsVQụng thêXJbZm cá9XHei nữgsVQa tkA7ohì nggsVQất xỉu..XJbZ... nhưn9XHeg Catarina LusXJbZs lạigsVQ nhìgsVQn thấykA7o 9XHemột cx4vMon ngườikA7o khácXJbZ hox4vMàn toàkA7on. 9XHeKo có9XHe kA7oai chx4vMạm tới gầXJbZn sựgsVQ thầXJbZn thánhXJbZ hoà9XHen mx4vMỹ như9XHe Ki9XHeban, mộtXJbZ gsVQpháp gsVQsư đgsVQc cXJbZoi lgsVQà vx4vMĩ đ9XHeại nếu x4vMko xgsVQét XJbZđến khía9XHe XJbZcạch nàkA7oo kA7okhác ngoàikA7o ph9XHeép thuậgsVQt. GonkA7oder kA7otự giXJbZác rời9XHe khỏi p9XHehòng khákA7och đi9XHe xuốngx4vM gsVQtầng hầmXJbZ. CaXJbZt l9XHeên tikA7oếng 9XHesau x4vMkhi bix4vMết rõgsVQ rằngXJbZ cửa sậpXJbZ 9XHecủa tx4vMầng 9XHehầm đã9XHe đóngx4vM lại:
XJbZ- angsVQh kA7ovẫn đanXJbZg x4vMtuân theXJbZo lx4vMời thềkA7o đãx4vM l9XHeập vớx4vMi Xex4vMza đấyXJbZ chứ?XJbZ
CâXJbZu hXJbZỏi dườnggsVQ nXJbZhư khôgsVQn khéogsVQ vàXJbZ nx4vMhẹ nhkA7oàng x4vMhơn n9XHehững g9XHeì Ki9XHeban tXJbZưởng, XJbZanh x4vMta mỉx4vMm cườikA7o gXJbZật đầu9XHe. CagsVQt tiếx4vMp tục:
kA7o- vàgsVQ vẫnkA7o tkA7ouân 9XHetheo XJbZlời kA7othề trgsVQung thànkA7oh p9XHehục vgsVQụ x4vMđã lkA7oập t9XHerước đó9XHe với9XHe x4vMnhà v9XHeua nhỏ....
9XHe- tấkA7ot nx4vMhiên.... x4vM– kA7oKiban ngắtXJbZ lờikA7o –kA7o riênkA7og 9XHelời x4vMthề vớix4vM tru9XHeng thkA7oành vớiXJbZ nh9XHeà XJbZvua XJbZnhỏ nếuXJbZ kA7oa 9XHevi phXJbZạm sẽXJbZ mx4vMất mạgsVQng.
GgsVQật đ9XHeầu, Sx4vMerina kA7ovuốt x4vMtóc.
kA7o- Kib9XHean Fr9XHeank, hãy9XHe giếtkA7o gsVQHika Curx4vMytanus, cx4vMắt x4vMđầu tgsVQreo tgsVQrước cổgsVQng ‘ngsVQhà thờgsVQ tx4vMhánh’ tạikA7o Lãnhx4vM địaXJbZ mx4vMcr XJbZcho tagsVQ.
kA7oMắt XJbZKiban tốiXJbZ sầm9XHe lạikA7o nXJbZhư vừkA7oa nhậnx4vM đcgsVQ hunx4vMg 9XHetin, x4vManh tXJbZa nghiênggsVQ đầu:
kA7o- HikkA7oa gsVQư? BkA7oà XJbZta 9XHeđã làx4vMm chuyệnXJbZ ggsVQì đếngsVQ nkA7oỗi pXJbZhải nhận9XHe cá9XHei chếgsVQt?
SergsVQina ng9XHeạc nhiên9XHe khgsVQi kA7onghe 9XHecâu hỏikA7o gsVQvô lXJbZý này,9XHe ckA7oô XJbZcười nhạt:
gsVQ- K9XHeiban, tron9XHeg sugsVQốt 2XJbZ0 nx4vMăm qugsVQa 9XHea đx4vMã x4vMlàm x4vMgì để9XHe trXJbZả gsVQthù?
C9XHeâu hỏix4vM càn9XHeg khikA7oến KXJbZiban rốgsVQi tríXJbZ x4vMhơn, gsVQanh XJbZta gsVQliếm môi:
9XHe- tôiXJbZ.... x4vMbuôn bán,x4vM tíchXJbZ trữx4vM tiềngsVQ củagsVQ, tạ9XHeo rkA7oa mx4vMột hgsVQệ thốgsVQng tình9XHe bá9XHeo với qgsVQuá nửa9XHe làkA7o nhữnx4vMg mcgsVQr gsVQlưu v9XHeong, những9XHe kXJbZẻ cămkA7o tkA7ohù hax4vMy mấXJbZt gsVQlòng 9XHetin vx4vMới lãnh địa.kA7o... tXJbZhu tXJbZhập kA7othông tinkA7o, nukA7oôi XJbZsát gsVQthủ....
kA7o- xunXJbZg quagsVQnh Masa? –9XHe x4vMSerina lênXJbZ giXJbZọng –9XHe mọix4vM 9XHenỗ lực,kA7o kA7ocạm kA7obẫy, mọkA7oi chkA7oú ýkA7o đ9XHeều dồkA7on h9XHeết về XJbZMasa hả9XHe, vì9XHe XJbZanh t9XHea làkA7o phầnx4vM x4vMnổi củakA7o câugsVQ chgsVQuyện, lkA7oà n9XHeg đóngkA7o vaXJbZi 9XHekẻ ác.
KibagsVQn 9XHeko nóiXJbZ gì,x4vM cgsVQhỉ nggsVQậm mXJbZiệng dấkA7ou sựx4vM hoàXJbZi nghXJbZi t9XHerong lòXJbZng. gsVQNhà 9XHevua 9XHenhỏ gậgsVQt gù:
XJbZ- đc9XHe rồi,kA7o XgsVQeza vừgsVQa bịkA7o ámx4vM sátXJbZ x4vMbởi eXJbZm trkA7oai H9XHeika vx4vMà hagsVQi kẻXJbZ x4vMnhân bảx4vMn vgsVQô tính củax4vM gsVQRadon 9XHedo ckA7oha họgsVQ tgsVQạo kA7ora, Hik9XHea XJbZđã trựcx4vM tiếpgsVQ gsVQra lệnh,XJbZ XJbZvụ ámgsVQ sát9XHe thất b9XHeại vx4vMà Rad9XHeon đãXJbZ c9XHehết. TrướcgsVQ gsVQkhi tkA7oiễn HikkA7oa vềx4vM trờkA7oi hgsVQãy lgsVQột kýXJbZ x4vMức của XJbZcô tagsVQ, angsVQh sx4vMẽ cóx4vM câgsVQu x4vMtrả gsVQlời chkA7oo x4vM20 nămkA7o qukA7oa. Đâ9XHey lXJbZà lx4vMệnh gsVQcủa nhàx4vM vu9XHea nhỏ. NXJbZếu Hi9XHeka kXJbZo chế9XHet, Kibax4vMn Frx4vMank, an9XHeh sgsVQẽ làkA7o ngườigsVQ XJbZphải chết.XJbZ
Câ9XHeu nói nàx4vMy làmx4vM khuôngsVQ mặtx4vM vốnXJbZ đãgsVQ trắngkA7o xx4vManh x4vMcủa K9XHeiban tá9XHei nh9XHeợt, kA7omắt 9XHeanh t9XHea mở lớngsVQ dx4vMù gsVQko tkA7orông t9XHehấy g9XHeì, miệXJbZng x4vMhé kA7ora, cứXJbZng kA7ođơ gsVQlại. XJbZMọi giảkA7o tx4vMhiết kA7ovề sự x4vMnhầm lẫngsVQ kA7onào đóXJbZ kA7otrong đgsVQầu KiXJbZban bigsVQến mấ9XHet, thagsVQy vào9XHe đókA7o gsVQlà gsVQsự XJbZbàng hoàng. MấtXJbZ vàigsVQ giâykA7o đểgsVQ tx4vMự trấgsVQn t9XHeĩnh mìnhx4vM, KikA7oban nhXJbZíu màgsVQy, mgsVQím môgsVQi, x4vMcúi đầu:
x4vM- vân9XHeg tgsVQhưa 9XHengài. XJbZ– giọngsVQg nókA7oi trầgsVQm trầmkA7o nhưXJbZng lạkA7onh –x4vM cógsVQ t9XHehời XJbZhạn kA7oko ạ?9XHe
kA7o- nhkA7oanh gsVQnhất cx4vMó kA7othể, nếux4vM kgsVQo biếtXJbZ đâukA7o t9XHeân lãnkA7oh c9XHehúa XJbZlại XJbZbị á9XHem x4vMsát x4vMmột lần nữa....kA7o XJbZanh cóXJbZ thx4vMể némkA7o gsVQđá dấkA7ou t9XHeay nhưngXJbZ kA7otốt kA7onhất đừnkA7og nkA7ogậm gsVQmáu phuXJbZn người, x4vMHika lXJbZà mộtkA7o nhgsVQân vậtXJbZ lớnkA7o, hãykA7o XJbZkhéo léokA7o đừn9XHeg gx4vMây sóng9XHe gióXJbZ k9XHeo cầnx4vM thiết.
KgsVQiban XJbZgật đầu,gsVQ chìgsVQm dầngsVQ vgsVQào sx4vMuy nghĩXJbZ nhưgsVQ bkA7oị XJbZchính mệnh9XHe lệ9XHenh đókA7o nuố9XHet chửng.9XHe

X9XHeeza đákA7onh rXJbZơi cô9XHeng văn9XHe bổx4vM nhXJbZiệm vx4vMới dấXJbZu xácgsVQ XJbZnhận đ9XHeỏ ch9XHeót củaXJbZ CatarinkA7oa Luss xuXJbZống 9XHebàn kgsVQhi 9XHeđập v9XHeào mắt9XHe cậuXJbZ 9XHelà x4vM3 x4vMcái XJbZtên khóXJbZ cXJbZhấp nkA7ohận tươngXJbZ kA7oứng với cáXJbZc 9XHevị trkA7oí trấnkA7o x4vMgiữ các9XHe kA7ocửa: Oda9XHegi Anoh9XHea, kẻx4vM chgsVQuyên x4vMcung cấpXJbZ thôngsVQg tin ch9XHeo lãnXJbZh x4vMchúa t9XHehành ZokA7oo –kA7o cửa9XHe 9XHe1; Rafaex4vMl MoritgsVQy, tướngXJbZ ckA7oấp XJbZ3 cox4vMn trai củagsVQ mXJbZột thư9XHeơng nhx4vMân giàx4vMu cx4vMó nổigsVQ tiếngx4vM v9XHeới cákA7oc thủXJbZ đoạngsVQ đi9XHe cửgsVQa XJbZsau 9XHekhôn khéo –gsVQ cXJbZửa 9XHe2; cònXJbZ cửagsVQ 4gsVQ, nơi9XHe kA7otiếp giáx4vMp XJbZvới 9XHethành Gox4vMn đcXJbZ 9XHegiao cgsVQho RafagsVQel Ecossai, đứa9XHe eXJbZm họx4vM gsVQxa gsVQkhông thể9XHe kA7omê 9XHeđc củakA7o Xx4vMeza. kA7oCat đax4vMng nx4vMghĩ cákA7oi XJbZgì trong đầu9XHe vậXJbZy, kA7ocả bx4vMa ckA7oon gsVQngười đóXJbZ đều9XHe XJbZcó gsVQnhững kA7ovấn đềgsVQ khókA7o ggsVQiải XJbZquyết, khó chấpgsVQ nkA7ohận nổi,gsVQ đx4vMặc 9XHebiệt làXJbZ Morx4vMity. DkA7où Ecos9XHesai cx4vMó nggsVQang tàn,kA7o x4vMhống hách, gsVQcôn đkA7oồ nổikA7o tiếngkA7o gsVQthì ígsVQt x4vMra nkA7oó cũng9XHe còngsVQ gsVQcó chgsVQút t9XHehực XJbZlực, XJbZcòn kA7obiết chỉ huXJbZy qgsVQuân độkA7oi, nhgsVQìn nhận9XHe kA7otình hìnx4vMh, cgsVQhứ MorkA7oity x4vMthì.... NgogsVQài A9XHenoha ra, hXJbZai gsVQkẻ còXJbZn lạiXJbZ đềkA7ou bị9XHe XJbZđặt tr9XHeong gsVQvòng tròn9XHe kA7ođỏ (t9XHeức gsVQlà th9XHeử việc),x4vM nếugsVQ làm kA7oko tốtx4vM gsVQcó x4vMthể bị9XHe thx4vMay kA7othế bấXJbZt cứgsVQ x4vMlúc nàogsVQ. Hừ9XHe, akA7oi chứ9XHe Ecossax4vMi tkA7ohì Xeza cònkA7o lạ9XHe gì9XHe, nóXJbZ sẽXJbZ kx4vMo gsVQbao giờ9XHe chịukA7o rướcgsVQ vXJbZào thXJbZân nhgsVQững XJbZthứ gsVQgây p9XHehiền phức ckA7oó tínhXJbZ ápx4vM lựcx4vM caogsVQ, hokA7oặc XJbZgiả 9XHevờ chx4vMấp nhậ9XHen rồikA7o qXJbZuậy tưgsVQng mộx4vMt trậnx4vM đến mứgsVQc bịgsVQ tốngx4vM gsVQcổ k9XHehỏi x4vMvị kA7otrí kA7ođó gsVQcho màgsVQ xx4vMem. Thằnx4vMg nhãikA7o XJbZđó chư9XHea XJbZbao giờ chx4vMịu làmXJbZ t9XHeheo nhữngx4vM gì9XHe c9XHeha gsVQmẹ kA7onó 9XHesắp xếpgsVQ hXJbZay gsVQkỳ vọkA7ong nókA7o 9XHelàm.... mgsVQà lầkA7on thăng chức9XHe nàyx4vM chắx4vMc họ9XHe phả9XHei vx4vMui mừnggsVQ vx4vMà hkA7oi vọngkA7o lắXJbZm lXJbZắm.... lXJbZàm nx4vMgười khác thấtx4vM vọngx4vM làx4vM sXJbZở trườXJbZng ckA7oủa x4vMnó mà.kA7o
kA7o- thx4vMưa ngài..........
Cửa XJbZphòng làXJbZm việx4vMc gsVQmở bậ9XHet kA7ora kgsVQo đXJbZc nhẹx4vM nh9XHeàng cXJbZho gsVQlắm, tướng9XHe cấpXJbZ 9XHe4 Rillous, ngườx4vMi nkA7oắm tron9XHeg takA7oy mXJbZạng lướiXJbZ tìx4vMnh báo9XHe hoànx4vM hảgsVQo nhất9XHe thàn9XHeh Xezata đx4vMi vàkA7oo vớiXJbZ gsVQvẻ mặtXJbZ khô9XHeng XJbZthể hoanXJbZg ma9XHeng hơnkA7o. ĐóngsVQg x4vMsập cx4vMửa kA7olại s9XHeau lưng, ôngkA7o tgsVQa nói:
XJbZ- thưax4vM ngàgsVQi, Kix4vMban FrangsVQk đanggsVQ cgsVQó nhữngkA7o x4vMđộng tháXJbZi rất kx4vMỳ lạ9XHe, hắnXJbZ kA7orút quânXJbZ tựx4vM dx4vMo kA7ora k9XHehỏi vươnkA7og qux4vMốc đưax4vM gsVQhết vềXJbZ mgsVQiền tâygsVQ; ngừng hkA7oết tấ9XHet cgsVQả kA7ocác hợpx4vM đồngXJbZ lkA7oàm ăx4vMn, cácXJbZ tuyếnXJbZ đườnggsVQ 9XHevận chuyển9XHe hkA7oàng hóa c9XHeông khx4vMai lẫnXJbZ bXJbZí mậtx4vM củx4vMa tậXJbZp 9XHeđoàn FgsVQrank đếnXJbZ CanadXJbZa, ItagsVQlia vàgsVQ vùx4vMng đông b9XHeắc nướcx4vM NggsVQa tx4vMheo bản9XHe gsVQđồ củgsVQa 9XHecon người.kA7o CanakA7oda vXJbZà ItXJbZalia bị9XHe nghgsVQi ngờ lgsVQà x4vMhai đ9XHeịa đikA7oểm đx4vMặt că9XHen cx4vMứ b9XHeí mgsVQật củakA7o chx4vMúa kA7otể gsVQhắc áx4vMm, cgsVQòn 9XHevùng đôngkA7o bắc chíXJbZnh là9XHe cXJbZửa ng9XHeõ 9XHedẫn tớigsVQ lãnh9XHe địax4vM gsVQmcr. VXJbZì lgsVQý dkA7oo XJbZnào đkA7oó XJbZtên tx4vMrùm buôn lậXJbZu nàx4vMy đaXJbZng cốx4vM tgsVQình kA7ogây k9XHehó dễgsVQ ckA7oho cả9XHe chgsVQúa x4vMtể hắcgsVQ ám9XHe lẫnkA7o lãXJbZnh địXJbZa mcr, 9XHecắt lu9XHeôn nguồx4vMn hx4vMàng lậux4vM khổnx4vMg kA7olồ khiếnx4vM gsVQhai kA7ophía 9XHeđều khố9XHen đốn.XJbZ XJbZHắn từgsVQ chối thươ9XHeng lượnkA7og, đóngkA7o cửakA7o kx4vMo tiếpgsVQ kx4vMhách, kA7oko bồgsVQi thườx4vMng hợx4vMp đồnkA7og bịkA7o phá bỏx4vM, sẵkA7on skA7oàng đưa9XHe x4vMquân tới9XHe đànx4vM ágsVQp 9XHenếu đx4vMối phươngx4vM gsVQcó độx4vMng x4vMthái quáx4vM khích. NóiXJbZ tXJbZóm lx4vMại, KXJbZiban đagsVQng lậtgsVQ lọnx4vMg.
XJbZXeza đảoXJbZ mắt9XHe kA7ovài giXJbZây, chuyệngsVQ này lx4vMiệu kA7ocó liênx4vM qkA7ouan g9XHeì đế9XHen vigsVQệc X9XHeeza gsVQvừa bịXJbZ ex4vMm trx4vMai củax4vM HikkA7oa gsVQvà hXJbZai kẻ n9XHehân bảkA7on v9XHeô tkA7oính tấnx4vM côngkA7o XJbZkhông nhỉ.XJbZ Cắt9XHe hàx4vMng hóXJbZa đếXJbZn lãnhXJbZ địkA7oa mckA7or ưkA7o?
x4vM- hắnXJbZ buôgsVQn bánx4vM thứkA7o x4vMgì v9XHeới lã9XHenh địa?kA7o
RilkA7olous nh9XHeếch mkA7oép, x4vMđây đkA7oúng lXJbZà câXJbZu hỏXJbZi màgsVQ ônggsVQ ch9XHeờ đ9XHeợi từx4vM vịgsVQ tânkA7o lãngsVQh c9XHehúa lx4vMắm gsVQmưu nhXJbZiều k9XHeế đượckA7o đkA7oặt nkA7ohiều kỳkA7o vọng:
XJbZ- x4vMđủ t9XHehứ, tkA7oừ qugsVQần ákA7oo, vảix4vM XJbZvóc, hXJbZóa mx4vMĩ phẩkA7om đếnXJbZ 9XHesách vởXJbZ, kA7obáo chx4vMí, trgsVQanh ảnh... nhx4vMững th9XHeứ đc9XHe skA7oản xuấtkA7o bằng9XHe côkA7ong kA7onghệ hiệnx4vM gsVQđại màXJbZ mXJbZcr kgsVQo thkA7oể 9XHelàm đc hoặcgsVQ ckA7oó lgsVQàm x4vMđc nhưn9XHeg sảngsVQ xuấtXJbZ k9XHeo đủgsVQ tiêgsVQu x4vMthụ và...gsVQ gsVQmáu.
MáuXJbZ, thứ qXJbZuan trọngkA7o quyXJbZết địnhgsVQ sựXJbZ sốn9XHeg cònXJbZ cgsVQủa lx4vMãnh 9XHeđịa XJbZmcr, tấtkA7o nhiêx4vMn mộ9XHet kA7okẻ như x4vMKiban sẽ9XHe kkA7oo gsVQthể bỏ9XHe quXJbZa móngsVQ hờkA7oi 9XHeđó đc,kA7o nhưng9XHe chgsVQẳng kA7olẽ gsVQlãnh XJbZđịa kkA7oo còn nhữngXJbZ nguồnx4vM h9XHeàng kA7okhác ha9XHey sx4vMao? Ri9XHellous tiếpgsVQ tụcx4vM mỉmx4vM cườikA7o x4vMkhi kA7oXeza kA7ochớp mắt, c9XHehờ đợi:
kA7o- gsVQbốn kA7onguồn cu9XHeng kA7ocấp mágsVQu lớngsVQ nhấtx4vM gsVQđổ vx4vMề lãXJbZnh đx4vMịa mgsVQcr từ 9XHe4 ckA7ohâu gsVQlục kA7olớn XJbZlà tx4vMập XJbZđoàn Frax4vMnk từx4vM cx4vMhâu mXJbZỹ, x4vMcông x4vMty KasgsVQa ởXJbZ châuXJbZ XJbZá, anh XJbZem nhàgsVQ Vin9XHetari ở9XHe châ9XHeu gsVQphi v9XHeà 9XHetập đoàgsVQn bx4vMệnh XJbZviện XikA7omass ở9XHe chx4vMâu x4vMâu. Trên lýXJbZ x4vMthuyết, nếugsVQ KibgsVQan ngXJbZừng đgsVQổ máu9XHe vkA7oào lãnkA7oh địakA7o thìx4vM hXJbZọ vẫnkA7o XJbZcòn kA7o3 nguồn kia...nhưngx4vM thựkA7oc tếXJbZ thì...kA7o.khi Kiba9XHen rXJbZa lệXJbZnh n9XHegừng ckA7oung cấp9XHe x4vMmáu, cả gsVQ4 XJbZnguồn đềuXJbZ bịXJbZ cắgsVQt, 9XHelãnh địax4vM ckA7ohỉ cònXJbZ XJbZnhận đgsVQc máux4vM bkA7oán lẻ.XJbZ
x4vM- XJbZcái x4vMgì?
Xx4vMeza n9XHehổm hXJbZẳn người9XHe dậy.kA7o Bốn9XHe ngkA7ouồn 9XHecung cấkA7op má9XHeu XJbZko pXJbZhải XJbZchuyện XJbZai cũkA7ong biết nhất9XHe làkA7o tập9XHe đogsVQàn bệnhgsVQ việx4vMn Xi9XHemass, nơgsVQi đãkA7o báXJbZn x4vMmáu cXJbZho gsVQlãnh địakA7o mckA7or từ x4vMhơn 209XHe0 nămx4vM naXJbZy rgsVQồi, k9XHeo bkA7oiết bọn9XHe họgsVQ kA7ođã qukA7oa baXJbZo nkA7ohiêu đời9XHe gsVQchủ tịchXJbZ nhưng 9XHedù t9XHehế nàkA7oo 9XHeđi chăkA7ong nữax4vM x4vMthì bọnx4vM hx4vMọ vẫnkA7o sẽ9XHe tkA7oiếp tụckA7o cunkA7og cấ9XHep mx4vMáu dài hạnx4vM vìgsVQ bộkA7o mXJbZáy XJbZlãnh XJbZđạo x4vMtập XJbZđoàn n9XHeày hkA7oầu hếtx4vM x4vMlà mcrkA7o. CảXJbZ KasXJbZa x4vMcũng vậy, bọn9XHe x4vMhọ cógsVQ 9XHenguồn kikA7onh x4vMphí khổngXJbZ kA7olồ, gsVQcó n9XHeền XJbZtảng vững9XHe chắgsVQc, XJbZlâu đời,XJbZ có lãnh9XHe đ9XHeạo lkA7oà mgsVQcr, kA7ođâu thểXJbZ nóigsVQ cắ9XHet lx4vMà cx4vMắt đcgsVQ. gsVQKiban đx4vMã gsVQlàm thế9XHe nào?9XHe Rillous tiếpkA7o tụcXJbZ XJbZbáo cáo:
x4vM- kXJbZo kA7obiết x4vMhắn đãgsVQ lgsVQàm thếx4vM nàoXJbZ n9XHehưng lãnhkA7o địa mcx4vMr gầnx4vM như9XHe rơikA7o 9XHevào tXJbZình trạ9XHeng khủnx4vMg hoảngx4vM nx4vMgay lx4vMập XJbZtức 9XHevì qugsVQá sốc.gsVQ Lần trướcx4vM x4vMkhi ngkA7oười sXJbZói gsVQtấn cgsVQông, nhữngx4vM tugsVQyến đườkA7ong vx4vMận chuyểngsVQ m9XHeáu bịgsVQ chặn, máugsVQ x4vMko tớix4vM kA7ođc lgsVQãnh đ9XHeịa nhưnggsVQ nkA7ohà vukA7oa mcXJbZr vkA7oà tầ9XHeng lớpXJbZ qkA7ouý XJbZtộc thống trị9XHe còx4vMn cx4vMó sx4vMự chuẩn9XHe bkA7oị, còXJbZn lầ9XHen ngsVQày kA7othì qux4vMá kA7obất ng9XHeờ. B9XHeị chặngsVQ đx4vMường khác h9XHeoàn tx4vMoàn 9XHeso vớXJbZi việc9XHe XJbZbị x4vMcắt ngXJbZuồn.
Mắx4vMt x4vMXeza mởgsVQ lớnXJbZ, ságsVQng rựcgsVQ 9XHelên tgsVQia nhì9XHen tkA7ohấu s9XHeuốt, gsVQtinh tưkA7oờng x4vMtrong vXJbZài 9XHegiây rồikA7o từ9XHe từkA7o kA7odịu lạix4vM.
x4vM- thkA7oì rXJbZa.... –gsVQ tâkA7on lãgsVQnh ch9XHeúa lẩmx4vM bẩkA7om vàx4vM 9XHera lệnhx4vM –XJbZ tiếp9XHe tụXJbZc thkA7oeo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.