You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnhPJQKuH2B PJQKuH2Bviện ThGy7oành XGy7oezata, zT6Wcf3Wbỏ mặzT6Wcf3Wc Gy7oXeza ởGy7o đóGy7o tzT6Wcf3Whu dọzT6Wcf3Wn hPJQKuH2Bậu Gy7oquả CaGy7ot thănPJQKuH2Bg thiên thẳPJQKuH2Bng tớiPJQKuH2B zT6Wcf3Wnhà KizT6Wcf3Wban Gy7oFrank, PJQKuH2Bngôi nhàPJQKuH2B nhGy7oỏ PJQKuH2Bxinh xPJQKuH2Bắn vẫGy7on gọnGy7o gGy7oàng ngăn nắpzT6Wcf3W, sạchPJQKuH2B sẽzT6Wcf3W nhưPJQKuH2B đcGy7o lPJQKuH2Bau PJQKuH2Bchùi zT6Wcf3Wquét Gy7odọn thườngGy7o xuyêGy7on. zT6Wcf3WBước chPJQKuH2Bân vàozT6Wcf3W phòng khzT6Wcf3Wách, zT6Wcf3Wngửi thấGy7oy mzT6Wcf3Wột zT6Wcf3Wmùi khzT6Wcf3Wó cPJQKuH2Bhịu, CPJQKuH2Bat nhíuPJQKuH2B màzT6Wcf3Wy thPJQKuH2Bả mìnzT6Wcf3Wh xGy7ouống gGy7ohế. Gonder đzT6Wcf3Wang Gy7oở đâzT6Wcf3Wy, mùizT6Wcf3W củazT6Wcf3W hzT6Wcf3Wắn vưzT6Wcf3Wơng PJQKuH2Bkhắp nPJQKuH2Bơi zT6Wcf3Wtrong pGy7ohòng, áGy7om zT6Wcf3Wlên bànPJQKuH2B ghế, zT6Wcf3Wđồ đPJQKuH2Bạc, czT6Wcf3Wó Gy7ovẻ nGy7ohư KibazT6Wcf3Wn zT6Wcf3Wđã để tPJQKuH2Bên này Gy7otự zT6Wcf3Wdo zT6Wcf3Wsử dụngPJQKuH2B zT6Wcf3Wnhà củazT6Wcf3W mìnGy7oh. ChGy7oẳng Gy7ođể CazT6Wcf3Wt phảizT6Wcf3W Gy7ochờ lâzT6Wcf3Wu, Gy7oGonder từPJQKuH2B trong bướPJQKuH2Bc PJQKuH2Bra điềmzT6Wcf3W nhiênPJQKuH2B nGy7ohư làzT6Wcf3W chủzT6Wcf3W nhàzT6Wcf3W khiến,Gy7o Gy7onhếch mép:
zT6Wcf3W- chàoGy7o.
Gy7o- zT6Wcf3WKiban đâzT6Wcf3Wu?
PJQKuH2BCat hỏiGy7o bằPJQKuH2Bng giọngPJQKuH2B sỗPJQKuH2B sànGy7og. GoGy7onder liếPJQKuH2Bm môi:
PJQKuH2B- thậzT6Wcf3Wt zT6Wcf3Wthô lỗ,zT6Wcf3W íPJQKuH2Bt zT6Wcf3Wra thGy7oì cPJQKuH2Bô cGy7oũng nênzT6Wcf3W cGy7ohào mộtGy7o tizT6Wcf3Wếng sazT6Wcf3Wu khPJQKuH2Bi biếtPJQKuH2B nhữngPJQKuH2B vizT6Wcf3Wệc tôzT6Wcf3Wi đzT6Wcf3Wang làGy7om zT6Wcf3Wchứ?
NhữPJQKuH2Bng việGy7oc hắnPJQKuH2B đangGy7o Gy7olàm ư,PJQKuH2B ámGy7o chPJQKuH2Bỉ PJQKuH2Bviệc bánzT6Wcf3W tizT6Wcf3Wn PJQKuH2Btức cPJQKuH2Bho sởzT6Wcf3W mPJQKuH2Bật Gy7ovụ ấGy7oy àGy7o, Cat nPJQKuH2Bhướm mày,PJQKuH2B vGy7oiệc ấyzT6Wcf3W tPJQKuH2Bhì liPJQKuH2Bên quaPJQKuH2Bn gGy7oì đếnGy7o qzT6Wcf3Wuân Gy7ođội zT6Wcf3Wmà CPJQKuH2Bat quảnGy7o PJQKuH2Blý chứ, cứPJQKuH2B giảPJQKuH2B vờzT6Wcf3W Gy7oko bPJQKuH2Biết đi:
zT6Wcf3W- Gy7oviệc Gy7ogì? RPJQKuH2Búc PJQKuH2Bnách KzT6Wcf3Wiban đểGy7o giởGy7o trGy7oò bzT6Wcf3Wắt czT6Wcf3Wóc, phzT6Wcf3Wá nGy7ogục à?PJQKuH2B
GPJQKuH2Bonder sữnPJQKuH2Bg lạGy7oi mGy7oột zT6Wcf3Wchút, nhPJQKuH2Bìn kỹzT6Wcf3W CzT6Wcf3Wat vàGy7o zT6Wcf3Wphán mPJQKuH2Bột cGy7oâu xaGy7onh rờn:
PJQKuH2B- zT6Wcf3Wcô thaPJQKuH2By đổiPJQKuH2B nhiềuPJQKuH2B zT6Wcf3Wvà nzT6Wcf3Whanh hGy7oơn tôiGy7o tưởng,zT6Wcf3W Gy7oquá nzT6Wcf3Whanh...... PJQKuH2Bsao hảPJQKuH2B PJQKuH2Bko thấy zT6Wcf3Wđc PJQKuH2Bgiá trzT6Wcf3Wị củaPJQKuH2B tôGy7oi phảiGy7o kozT6Wcf3W, saGy7oo kGy7oo lịchGy7o sựGy7o mộtzT6Wcf3W czT6Wcf3Whút đểzT6Wcf3W nếuGy7o saGy7ou Gy7onày có viGy7oệc cầnzT6Wcf3W đPJQKuH2Bến thìzT6Wcf3W PJQKuH2Bchúng zT6Wcf3Wta czT6Wcf3Wó thểPJQKuH2B hGy7oợp tzT6Wcf3Wác tronGy7og PJQKuH2Bvui vẻ?Gy7o
CaPJQKuH2Bt zT6Wcf3Wko thấy zT6Wcf3Wcó PJQKuH2Bgì hazT6Wcf3Wy nếGy7ou troGy7ong tươngPJQKuH2B PJQKuH2Blai côzT6Wcf3W phzT6Wcf3Wải hợzT6Wcf3Wp tácGy7o vớiGy7o nhữnzT6Wcf3Wg kPJQKuH2Bẻ nhPJQKuH2Bư Gonder. CGy7oó thểGy7o hPJQKuH2Bắn kGy7oo xGy7oấu tízT6Wcf3Wnh PJQKuH2Bnhư RadiGy7oc đểzT6Wcf3W PJQKuH2Bko thểGy7o PJQKuH2Byêu nổiGy7o ngưGy7oời zT6Wcf3Wnào, cũng cPJQKuH2Bó thểPJQKuH2B hắzT6Wcf3Wn PJQKuH2Bko giếtPJQKuH2B nPJQKuH2Bgười nhiềzT6Wcf3Wu nhưPJQKuH2B Gy7oRai nhưnzT6Wcf3Wg hzT6Wcf3Wắn PJQKuH2Bcó cáGy7oi zT6Wcf3Wquá khứzT6Wcf3W phức tzT6Wcf3Wạp, đauzT6Wcf3W thươzT6Wcf3Wng đủPJQKuH2B đểzT6Wcf3W khiếnGy7o tâPJQKuH2Bm PJQKuH2Bhồn kPJQKuH2Bo cPJQKuH2Bòn làPJQKuH2Bnh lặn,Gy7o CaPJQKuH2Bt zT6Wcf3Wko thíczT6Wcf3Wh những ngGy7oười zT6Wcf3Wnhư tGy7ohế, khGy7oó đzT6Wcf3Woán, khózT6Wcf3W PJQKuH2Bkhống chế,zT6Wcf3W dPJQKuH2Bễ tổnGy7o thzT6Wcf3Wương.... nzT6Wcf3Whất làzT6Wcf3W với GondPJQKuH2Ber, kPJQKuH2Bẻ sGy7oở hPJQKuH2Bữu tríPJQKuH2B tPJQKuH2Bhông mPJQKuH2Binh tuyệzT6Wcf3Wt vờiGy7o vàPJQKuH2B zT6Wcf3Wsức mạnhGy7o đángzT6Wcf3W kzT6Wcf3Whiếp sợ. NzT6Wcf3Wếu hắGy7on chGy7oỉ czT6Wcf3Wộng tGy7oác tạmPJQKuH2B tGy7ohời vớiPJQKuH2B chPJQKuH2Búa tểzT6Wcf3W tGy7ohì cPJQKuH2Bó lẽPJQKuH2B hGy7oắn đãPJQKuH2B Gy7ochừa đường luPJQKuH2Bi chzT6Wcf3Wo zT6Wcf3Wmình, đPJQKuH2Bã tínhGy7o đếnzT6Wcf3W cáiGy7o ngàPJQKuH2By PJQKuH2Bbán nhữnPJQKuH2Bg tzT6Wcf3Win PJQKuH2Btức thPJQKuH2Bu PJQKuH2Bđc chzT6Wcf3Wo sở mPJQKuH2Bật vụ.zT6Wcf3W NếuGy7o zT6Wcf3Wđã tzT6Wcf3Wính tzT6Wcf3Woán, hzT6Wcf3Wắn sẽGy7o hànzT6Wcf3Wh độnzT6Wcf3Wg thậGy7on trọPJQKuH2Bng tzT6Wcf3Wrong quáPJQKuH2B khứGy7o, mà giảGy7o szT6Wcf3Wử đúngPJQKuH2B zT6Wcf3Wnhư thPJQKuH2Bế tGy7ohật, sởPJQKuH2B mậtPJQKuH2B vPJQKuH2Bụ sẽGy7o kzT6Wcf3Wo thểzT6Wcf3W tìzT6Wcf3Wm rGy7oa bằnzT6Wcf3Wg chứnzT6Wcf3Wg chốngzT6Wcf3W lại hắn.Gy7o... hắPJQKuH2Bn sẽzT6Wcf3W hạnzT6Wcf3W chếPJQKuH2B giếGy7ot ngườizT6Wcf3W nPJQKuH2Bếu cózT6Wcf3W thể,Gy7o hàPJQKuH2Bnh độngGy7o PJQKuH2Bkín Gy7okẽ, xóGy7oa dấu vết,zT6Wcf3W nhậnzT6Wcf3W tráPJQKuH2Bch nhPJQKuH2Biệm nhữngzT6Wcf3W vụPJQKuH2B màGy7o hắzT6Wcf3Wn PJQKuH2Bko làmzT6Wcf3W.... nGy7ohiều cázT6Wcf3Wch tunGy7og hỏa mGy7où lắzT6Wcf3Wm. CazT6Wcf3Wt PJQKuH2Blặp lại:
Gy7o- zT6Wcf3WKiban zT6Wcf3Wđâu?
MặtGy7o GPJQKuH2Bonder hiGy7oện lêPJQKuH2Bn chzT6Wcf3Wữ chán tPJQKuH2Bo tướng,zT6Wcf3W szT6Wcf3Wuy zT6Wcf3Wnghĩ “czT6Wcf3Won bézT6Wcf3W nàyzT6Wcf3W thậtGy7o zT6Wcf3Wkhó chịu”PJQKuH2B hGy7oiện rPJQKuH2Ba Gy7orõ Gy7oràng trGy7oong mắt hắnzT6Wcf3W nPJQKuH2Bhưng gPJQKuH2Biọng nóizT6Wcf3W vẫnzT6Wcf3W đềPJQKuH2Bu đều:
zT6Wcf3W- Gy7ođang ởzT6Wcf3W tPJQKuH2Brong Gy7o‘hư PJQKuH2Bvô’ ấy.
Cat zT6Wcf3Wrời zT6Wcf3Wmắt khzT6Wcf3Wỏi GondPJQKuH2Ber, nhìPJQKuH2Bn bứcPJQKuH2B tườngzT6Wcf3W zT6Wcf3Wđối diGy7oện vPJQKuH2Bà phGy7oóng rGy7oa mộGy7ot bùPJQKuH2Ba PJQKuH2Bvu vơPJQKuH2B bằng mắtGy7o tGy7oác độngzT6Wcf3W vPJQKuH2Bào lớpzT6Wcf3W PJQKuH2Bphép thuzT6Wcf3Wật bảoGy7o vệzT6Wcf3W ngzT6Wcf3Wôi nhà.zT6Wcf3W zT6Wcf3WChỉ Gy7ovài giâzT6Wcf3Wy PJQKuH2Bsau, Kiban rơGy7oi ậzT6Wcf3Wp xuốngzT6Wcf3W gzT6Wcf3Wiữa phònzT6Wcf3Wg kháGy7och, đứnzT6Wcf3Wg zT6Wcf3Wlù lùzT6Wcf3W tPJQKuH2Brước mzT6Wcf3Wặt côPJQKuH2B vGy7oới zT6Wcf3Wbộ dạng czT6Wcf3Whỉnh cGy7ohu Gy7okhông Gy7othể PJQKuH2Bđẹp Gy7otrai hGy7oơn nhưGy7o vừaGy7o PJQKuH2Bở mộtzT6Wcf3W zT6Wcf3Wcuộc hGy7oọp quPJQKuH2Ban trọngGy7o về.Gy7o Thổi zT6Wcf3Wgió vàozT6Wcf3W Gy7oCat zT6Wcf3Wđể đzT6Wcf3Wảm bảoGy7o Gy7oko cGy7oó gGy7oì nPJQKuH2Bhầm lẫn,PJQKuH2B KibazT6Wcf3Wn PJQKuH2Bđi tới:
zT6Wcf3W- ePJQKuH2Bm gọGy7oi anPJQKuH2Bh à?zT6Wcf3W CzT6Wcf3Wó chuPJQKuH2Byện gìPJQKuH2B PJQKuH2Bthế?
Gy7oCat PJQKuH2Bko tzT6Wcf3Wrả lờizT6Wcf3W zT6Wcf3Wngay màGy7o zT6Wcf3Wđiềm zT6Wcf3Wtĩnh quGy7oan sátPJQKuH2B KGy7oiban, dướiGy7o cozT6Wcf3Wn mPJQKuH2Bắt củPJQKuH2Ba PJQKuH2Bmột mcr, zT6Wcf3WKiban PJQKuH2Blà Gy7ocái gPJQKuH2Bì đózT6Wcf3W kGy7ohác thưPJQKuH2Bờng thậtzT6Wcf3W Gy7ođáng cházT6Wcf3Wn. MzT6Wcf3Wcr zT6Wcf3Wlai mPJQKuH2Bà kGy7oo cóGy7o sức mạnGy7oh PJQKuH2Bcơ bắzT6Wcf3Wp, nhzT6Wcf3Wợt nhạtzT6Wcf3W xGy7oanh Gy7oxao nzT6Wcf3Whư tàuzT6Wcf3W láPJQKuH2B thiếPJQKuH2Bu nắngPJQKuH2B lâzT6Wcf3Wu PJQKuH2Bngày, đGy7oụng một cGy7oái làPJQKuH2B phzT6Wcf3Wải ngồiGy7o PJQKuH2Bxe lGy7oăn, đụnPJQKuH2Bg thGy7oêm cáPJQKuH2Bi PJQKuH2Bnữa thìPJQKuH2B ngấtPJQKuH2B xỉPJQKuH2Bu..... nhưngzT6Wcf3W Catarina zT6Wcf3WLuss PJQKuH2Blại nhìnGy7o PJQKuH2Bthấy mGy7oột PJQKuH2Bcon ngườPJQKuH2Bi kzT6Wcf3Whác hoànGy7o toànPJQKuH2B. Gy7oKo zT6Wcf3Wcó Gy7oai chạmGy7o tới gầPJQKuH2Bn sựPJQKuH2B thầzT6Wcf3Wn PJQKuH2Bthánh zT6Wcf3Whoàn mỹzT6Wcf3W zT6Wcf3Wnhư KibanPJQKuH2B, mộzT6Wcf3Wt pháPJQKuH2Bp PJQKuH2Bsư zT6Wcf3Wđc zT6Wcf3Wcoi lPJQKuH2Bà zT6Wcf3Wvĩ đạPJQKuH2Bi nếu kzT6Wcf3Wo zT6Wcf3Wxét đếzT6Wcf3Wn khPJQKuH2Bía cPJQKuH2Bạch nàoPJQKuH2B kPJQKuH2Bhác Gy7ongoài phépGy7o thuậGy7ot. GPJQKuH2Bonder PJQKuH2Btự giáPJQKuH2Bc Gy7orời khỏi phòPJQKuH2Bng khzT6Wcf3Wách điPJQKuH2B xzT6Wcf3Wuống tầnGy7og hầm.Gy7o PJQKuH2BCat lPJQKuH2Bên tzT6Wcf3Wiếng szT6Wcf3Wau zT6Wcf3Wkhi biếtzT6Wcf3W rõzT6Wcf3W rằnPJQKuH2Bg cửa sậpGy7o czT6Wcf3Wủa PJQKuH2Btầng hGy7oầm PJQKuH2Bđã PJQKuH2Bđóng lại:
zT6Wcf3W- Gy7oanh vẫnPJQKuH2B zT6Wcf3Wđang tuzT6Wcf3Wân tPJQKuH2Bheo lGy7oời thGy7oề đzT6Wcf3Wã lậpGy7o vGy7oới XGy7oeza đấyPJQKuH2B cPJQKuH2Bhứ?
CPJQKuH2Bâu hỏiPJQKuH2B dưPJQKuH2Bờng PJQKuH2Bnhư khôPJQKuH2Bn khGy7oéo vàGy7o nhẹPJQKuH2B nhànzT6Wcf3Wg hơPJQKuH2Bn Gy7onhững PJQKuH2Bgì KiGy7oban tưởng,Gy7o aGy7onh Gy7ota mỉGy7om cưGy7oời gPJQKuH2Bật đzT6Wcf3Wầu. CaGy7ot Gy7otiếp tục:
PJQKuH2B- vPJQKuH2Bà vẫnPJQKuH2B tuzT6Wcf3Wân thezT6Wcf3Wo lờiPJQKuH2B thềPJQKuH2B trGy7oung tzT6Wcf3Whành phụcPJQKuH2B vụzT6Wcf3W zT6Wcf3Wđã lGy7oập trướcPJQKuH2B đóPJQKuH2B vớPJQKuH2Bi nhGy7oà PJQKuH2Bvua nhỏ....
Gy7o- tấtPJQKuH2B nhiên.PJQKuH2B... zT6Wcf3W– KizT6Wcf3Wban ngPJQKuH2Bắt lờizT6Wcf3W –Gy7o rizT6Wcf3Wêng lờizT6Wcf3W thPJQKuH2Bề vớiGy7o PJQKuH2Btrung thànPJQKuH2Bh vớizT6Wcf3W nhàPJQKuH2B PJQKuH2Bvua PJQKuH2Bnhỏ zT6Wcf3Wnếu PJQKuH2Ba zT6Wcf3Wvi zT6Wcf3Wphạm sẽPJQKuH2B mGy7oất mạngzT6Wcf3W.
GậGy7ot đGy7oầu, SzT6Wcf3Werina zT6Wcf3Wvuốt zT6Wcf3Wtóc.
Gy7o- KibGy7oan PJQKuH2BFrank, hPJQKuH2Bãy giếtPJQKuH2B HikPJQKuH2Ba CGy7ourytanus, cGy7oắt PJQKuH2Bđầu trePJQKuH2Bo trưzT6Wcf3Wớc cPJQKuH2Bổng ‘PJQKuH2Bnhà thờzT6Wcf3W tháPJQKuH2Bnh’ tzT6Wcf3Wại LãGy7onh địaGy7o mPJQKuH2Bcr PJQKuH2Bcho taGy7o.
MắtzT6Wcf3W KibGy7oan tốGy7oi sầGy7om lạiGy7o nhzT6Wcf3Wư PJQKuH2Bvừa nPJQKuH2Bhận PJQKuH2Bđc huGy7ong tPJQKuH2Bin, azT6Wcf3Wnh tPJQKuH2Ba nghiPJQKuH2Bêng đầu:
PJQKuH2B- HzT6Wcf3Wika Gy7oư? BàGy7o tGy7oa đãPJQKuH2B làmGy7o chuyệnzT6Wcf3W zT6Wcf3Wgì đếnGy7o nỗizT6Wcf3W phzT6Wcf3Wải zT6Wcf3Wnhận cáGy7oi chết?zT6Wcf3W
SezT6Wcf3Wrina ngạcGy7o nGy7ohiên kzT6Wcf3Whi nGy7oghe câzT6Wcf3Wu hỏiPJQKuH2B vGy7oô lGy7oý nàyzT6Wcf3W, zT6Wcf3Wcô cườzT6Wcf3Wi nhạt:
zT6Wcf3W- KGy7oiban, troGy7ong sPJQKuH2Buốt 2PJQKuH2B0 zT6Wcf3Wnăm qPJQKuH2Bua zT6Wcf3Wa đãGy7o làzT6Wcf3Wm gzT6Wcf3Wì PJQKuH2Bđể trzT6Wcf3Wả thGy7où?
zT6Wcf3WCâu PJQKuH2Bhỏi Gy7ocàng kzT6Wcf3Whiến Gy7oKiban rốizT6Wcf3W trízT6Wcf3W hơn,Gy7o aGy7onh tGy7oa liếmzT6Wcf3W môi:
zT6Wcf3W- tôi.PJQKuH2B... bGy7ouôn báGy7on, tíchPJQKuH2B Gy7otrữ tiềnzT6Wcf3W củazT6Wcf3W, tạGy7oo rzT6Wcf3Wa Gy7omột hệGy7o thốnGy7og tìzT6Wcf3Wnh báoPJQKuH2B với qGy7ouá nửGy7oa lGy7oà nhữngGy7o mPJQKuH2Bcr lGy7oưu vozT6Wcf3Wng, nhữngzT6Wcf3W kPJQKuH2Bẻ cămPJQKuH2B thGy7où zT6Wcf3Whay mấtGy7o zT6Wcf3Wlòng Gy7otin vớPJQKuH2Bi lãnh địa....zT6Wcf3W zT6Wcf3Wthu zT6Wcf3Wthập PJQKuH2Bthông tiPJQKuH2Bn, nzT6Wcf3Wuôi sátzT6Wcf3W thzT6Wcf3Wủ....
zT6Wcf3W- xunGy7og quPJQKuH2Banh Masa? –PJQKuH2B SeriGy7ona lêzT6Wcf3Wn PJQKuH2Bgiọng –zT6Wcf3W mọiPJQKuH2B nGy7oỗ zT6Wcf3Wlực, cPJQKuH2Bạm bzT6Wcf3Wẫy, mọiPJQKuH2B czT6Wcf3Whú ýGy7o đềuPJQKuH2B dồnzT6Wcf3W PJQKuH2Bhết về MaGy7osa hzT6Wcf3Wả, PJQKuH2Bvì aPJQKuH2Bnh tzT6Wcf3Wa làzT6Wcf3W phầnzT6Wcf3W nzT6Wcf3Wổi củPJQKuH2Ba zT6Wcf3Wcâu PJQKuH2Bchuyện, PJQKuH2Blà Gy7ong đzT6Wcf3Wóng vazT6Wcf3Wi kẻPJQKuH2B ác.
KizT6Wcf3Wban kzT6Wcf3Wo nóiPJQKuH2B Gy7ogì, chzT6Wcf3Wỉ ngậmGy7o mzT6Wcf3Wiệng dPJQKuH2Bấu zT6Wcf3Wsự hoàPJQKuH2Bi nghzT6Wcf3Wi tzT6Wcf3Wrong lòzT6Wcf3Wng. NzT6Wcf3Whà vPJQKuH2Bua nzT6Wcf3Whỏ gậtGy7o gù:
Gy7o- đzT6Wcf3Wc rồiGy7o, XzT6Wcf3Weza vừaPJQKuH2B bịGy7o ámGy7o sGy7oát bzT6Wcf3Wởi ePJQKuH2Bm tzT6Wcf3Wrai HiGy7oka vzT6Wcf3Wà hGy7oai kzT6Wcf3Wẻ nhânPJQKuH2B bảnzT6Wcf3W vPJQKuH2Bô tính Gy7ocủa RadoGy7on dPJQKuH2Bo chPJQKuH2Ba zT6Wcf3Whọ tPJQKuH2Bạo zT6Wcf3Wra, PJQKuH2BHika đGy7oã trGy7oực tiếpGy7o rzT6Wcf3Wa lệnh,PJQKuH2B vụGy7o ámzT6Wcf3W sáGy7ot thất PJQKuH2Bbại vàGy7o RadPJQKuH2Bon Gy7ođã chết.PJQKuH2B TrưzT6Wcf3Wớc kPJQKuH2Bhi tiễnGy7o zT6Wcf3WHika vềzT6Wcf3W trờiPJQKuH2B Gy7ohãy Gy7olột kýGy7o ứczT6Wcf3W của côzT6Wcf3W tGy7oa, anPJQKuH2Bh sGy7oẽ zT6Wcf3Wcó cGy7oâu Gy7otrả Gy7olời chzT6Wcf3Wo 2PJQKuH2B0 nGy7oăm PJQKuH2Bqua. ĐâzT6Wcf3Wy zT6Wcf3Wlà zT6Wcf3Wlệnh củzT6Wcf3Wa zT6Wcf3Wnhà vuGy7oa nhỏ. NếzT6Wcf3Wu HikGy7oa zT6Wcf3Wko chếPJQKuH2Bt, KibaPJQKuH2Bn FPJQKuH2Brank, anzT6Wcf3Wh zT6Wcf3Wsẽ làzT6Wcf3W ngườiPJQKuH2B phGy7oải chếtPJQKuH2B.
CâzT6Wcf3Wu nói zT6Wcf3Wnày làmGy7o khGy7ouôn mặGy7ot vốnzT6Wcf3W Gy7ođã trắngPJQKuH2B xPJQKuH2Banh củaPJQKuH2B KibPJQKuH2Ban táPJQKuH2Bi nhợt,Gy7o mPJQKuH2Bắt azT6Wcf3Wnh tzT6Wcf3Wa mở lGy7oớn dzT6Wcf3Wù Gy7oko trôngGy7o thấGy7oy gì,Gy7o miệGy7ong Gy7ohé Gy7ora, czT6Wcf3Wứng đGy7oơ lạizT6Wcf3W. MọiGy7o giảPJQKuH2B PJQKuH2Bthiết vPJQKuH2Bề sự Gy7onhầm lẫnPJQKuH2B nàPJQKuH2Bo đzT6Wcf3Wó tPJQKuH2Brong đầuGy7o zT6Wcf3WKiban biPJQKuH2Bến mất,Gy7o tzT6Wcf3Whay vàzT6Wcf3Wo đPJQKuH2Bó làzT6Wcf3W sựGy7o bànzT6Wcf3Wg hoàng. MGy7oất Gy7ovài Gy7ogiây đểPJQKuH2B tựGy7o trấnGy7o tGy7oĩnh mìnhGy7o, KPJQKuH2Biban nhGy7oíu màyzT6Wcf3W, mímzT6Wcf3W môGy7oi, cPJQKuH2Búi đầu:
zT6Wcf3W- vânGy7og Gy7othưa ngPJQKuH2Bài. –PJQKuH2B gzT6Wcf3Wiọng PJQKuH2Bnói tGy7orầm trPJQKuH2Bầm nhGy7oưng lạzT6Wcf3Wnh PJQKuH2B– cPJQKuH2Bó Gy7othời Gy7ohạn kGy7oo Gy7oạ?
zT6Wcf3W- nhzT6Wcf3Wanh nhấzT6Wcf3Wt cGy7oó tPJQKuH2Bhể, nếPJQKuH2Bu Gy7oko bGy7oiết đâuGy7o zT6Wcf3Wtân PJQKuH2Blãnh chúzT6Wcf3Wa lGy7oại PJQKuH2Bbị ázT6Wcf3Wm zT6Wcf3Wsát mPJQKuH2Bột lần Gy7onữa.... aPJQKuH2Bnh cGy7oó thểzT6Wcf3W néPJQKuH2Bm Gy7ođá dGy7oấu tzT6Wcf3Way nhưngPJQKuH2B tốtPJQKuH2B nhấtzT6Wcf3W đừzT6Wcf3Wng ngậGy7om PJQKuH2Bmáu phuPJQKuH2Bn người, HGy7oika Gy7olà mGy7oột nhânPJQKuH2B PJQKuH2Bvật lớn,zT6Wcf3W hGy7oãy Gy7okhéo zT6Wcf3Wléo đừngGy7o gâPJQKuH2By zT6Wcf3Wsóng giGy7oó kGy7oo cGy7oần thiết.
KibazT6Wcf3Wn gậtzT6Wcf3W đPJQKuH2Bầu, chzT6Wcf3Wìm zT6Wcf3Wdần PJQKuH2Bvào zT6Wcf3Wsuy nPJQKuH2Bghĩ nGy7ohư bzT6Wcf3Wị chPJQKuH2Bính zT6Wcf3Wmệnh lzT6Wcf3Wệnh đóGy7o nuốtGy7o chGy7oửng.

XezPJQKuH2Ba đáPJQKuH2Bnh rơPJQKuH2Bi cônGy7og vănGy7o zT6Wcf3Wbổ nPJQKuH2Bhiệm vPJQKuH2Bới dGy7oấu PJQKuH2Bxác nhậnPJQKuH2B đỏPJQKuH2B PJQKuH2Bchót củPJQKuH2Ba CPJQKuH2Batarina Luss xuzT6Wcf3Wống bànGy7o khPJQKuH2Bi đậPJQKuH2Bp zT6Wcf3Wvào mắzT6Wcf3Wt cậuGy7o lGy7oà Gy7o3 cáiPJQKuH2B tPJQKuH2Bên khóGy7o cGy7ohấp nPJQKuH2Bhận tưPJQKuH2Bơng ứGy7ong với cázT6Wcf3Wc vịzT6Wcf3W trGy7oí trấnGy7o zT6Wcf3Wgiữ Gy7ocác cửa:Gy7o OdazT6Wcf3Wgi AnohPJQKuH2Ba, kẻzT6Wcf3W PJQKuH2Bchuyên zT6Wcf3Wcung cấPJQKuH2Bp thôngGy7o tin chzT6Wcf3Wo lãPJQKuH2Bnh czT6Wcf3Whúa thànGy7oh ZoPJQKuH2Bo –zT6Wcf3W cửaGy7o 1PJQKuH2B; RafGy7oael MoritzT6Wcf3Wy, tưPJQKuH2Bớng cPJQKuH2Bấp PJQKuH2B3 cozT6Wcf3Wn trai củaPJQKuH2B PJQKuH2Bmột thươngPJQKuH2B zT6Wcf3Wnhân giGy7oàu PJQKuH2Bcó nGy7oổi tiếGy7ong vớiPJQKuH2B cPJQKuH2Bác zT6Wcf3Wthủ đoạnPJQKuH2B đGy7oi cửaPJQKuH2B sPJQKuH2Bau khônzT6Wcf3W khéo Gy7o– cửaGy7o Gy7o2; Gy7ocòn cửzT6Wcf3Wa Gy7o4, PJQKuH2Bnơi tiếGy7op zT6Wcf3Wgiáp vzT6Wcf3Wới thGy7oành GzT6Wcf3Won đczT6Wcf3W gizT6Wcf3Wao chPJQKuH2Bo RaGy7ofael Ecossai, đzT6Wcf3Wứa ePJQKuH2Bm họGy7o zT6Wcf3Wxa kPJQKuH2Bhông thểPJQKuH2B PJQKuH2Bmê đzT6Wcf3Wc củaGy7o XezT6Wcf3Wza. CaGy7ot PJQKuH2Bđang PJQKuH2Bnghĩ cáiGy7o gìPJQKuH2B trong đầuzT6Wcf3W vậyPJQKuH2B, cảPJQKuH2B zT6Wcf3Wba cGy7oon ngườPJQKuH2Bi Gy7ođó PJQKuH2Bđều Gy7ocó nhPJQKuH2Bững vấnzT6Wcf3W đGy7oề khPJQKuH2Bó giảPJQKuH2Bi quyPJQKuH2Bết, khó chấpzT6Wcf3W nhậPJQKuH2Bn nổi,PJQKuH2B đặczT6Wcf3W biPJQKuH2Bệt làGy7o zT6Wcf3WMority. DùzT6Wcf3W EcoGy7ossai Gy7ocó nGy7ogang tàn,PJQKuH2B hốngPJQKuH2B hách, zT6Wcf3Wcôn PJQKuH2Bđồ nổizT6Wcf3W tiếnPJQKuH2Bg thzT6Wcf3Wì ítPJQKuH2B rzT6Wcf3Wa nóPJQKuH2B zT6Wcf3Wcũng cGy7oòn cGy7oó chúPJQKuH2Bt thựcGy7o lựPJQKuH2Bc, còzT6Wcf3Wn bPJQKuH2Biết chỉ hzT6Wcf3Wuy PJQKuH2Bquân độiGy7o, nhìnzT6Wcf3W PJQKuH2Bnhận tìPJQKuH2Bnh hìnhPJQKuH2B, zT6Wcf3Wchứ MoriPJQKuH2Bty thì....zT6Wcf3W NgPJQKuH2Boài AnzT6Wcf3Woha ra, hGy7oai kẻzT6Wcf3W zT6Wcf3Wcòn lạiPJQKuH2B đGy7oều bịGy7o đặtGy7o tronGy7og vPJQKuH2Bòng tròzT6Wcf3Wn Gy7ođỏ (Gy7otức zT6Wcf3Wlà thửPJQKuH2B việc),zT6Wcf3W nếuPJQKuH2B làm PJQKuH2Bko tốzT6Wcf3Wt cPJQKuH2Bó thểGy7o bGy7oị thzT6Wcf3Way thếPJQKuH2B zT6Wcf3Wbất cứGy7o lzT6Wcf3Wúc nàPJQKuH2Bo. Hừ,PJQKuH2B aPJQKuH2Bi PJQKuH2Bchứ EcossGy7oai thìzT6Wcf3W Xeza cPJQKuH2Bòn lGy7oạ gì,zT6Wcf3W nózT6Wcf3W sPJQKuH2Bẽ Gy7oko PJQKuH2Bbao Gy7ogiờ cPJQKuH2Bhịu rướcGy7o vàoGy7o tGy7ohân nPJQKuH2Bhững tzT6Wcf3Whứ zT6Wcf3Wgây pPJQKuH2Bhiền phức cóPJQKuH2B tíGy7onh ápPJQKuH2B zT6Wcf3Wlực caoPJQKuH2B, Gy7ohoặc zT6Wcf3Wgiả vờPJQKuH2B chGy7oấp nPJQKuH2Bhận rồiPJQKuH2B Gy7oquậy tưngPJQKuH2B mộtzT6Wcf3W trậzT6Wcf3Wn đến mứcPJQKuH2B bịzT6Wcf3W PJQKuH2Btống cổzT6Wcf3W khỏPJQKuH2Bi vịPJQKuH2B trGy7oí đóPJQKuH2B zT6Wcf3Wcho mPJQKuH2Bà xeGy7om. Gy7oThằng nhãiGy7o Gy7ođó chưaGy7o baGy7oo giờ PJQKuH2Bchịu làmzT6Wcf3W PJQKuH2Btheo nhữGy7ong zT6Wcf3Wgì Gy7ocha zT6Wcf3Wmẹ PJQKuH2Bnó sPJQKuH2Bắp xếpGy7o hGy7oay kỳPJQKuH2B vọngGy7o Gy7onó làmzT6Wcf3W.... mPJQKuH2Bà lầnPJQKuH2B thăng chứczT6Wcf3W zT6Wcf3Wnày chắczT6Wcf3W hzT6Wcf3Wọ phảiPJQKuH2B zT6Wcf3Wvui mừngzT6Wcf3W vàPJQKuH2B PJQKuH2Bhi vọnGy7og lắmPJQKuH2B lắmzT6Wcf3W.... Gy7olàm ngưGy7oời khác tPJQKuH2Bhất Gy7ovọng lzT6Wcf3Wà zT6Wcf3Wsở trưPJQKuH2Bờng czT6Wcf3Wủa nózT6Wcf3W màPJQKuH2B.
PJQKuH2B- thưGy7oa ngài..........
Cửa pGy7ohòng làPJQKuH2Bm việzT6Wcf3Wc Gy7omở bậzT6Wcf3Wt rGy7oa Gy7oko PJQKuH2Bđc nPJQKuH2Bhẹ nhàngzT6Wcf3W cPJQKuH2Bho lắm,zT6Wcf3W tướngGy7o cấpzT6Wcf3W zT6Wcf3W4 Rillous, ngườiGy7o PJQKuH2Bnắm tPJQKuH2Brong tPJQKuH2Bay mạnGy7og lướizT6Wcf3W tìnhGy7o zT6Wcf3Wbáo hoPJQKuH2Bàn hảPJQKuH2Bo nhấtzT6Wcf3W thànPJQKuH2Bh Xezata PJQKuH2Bđi vzT6Wcf3Wào vớizT6Wcf3W vPJQKuH2Bẻ PJQKuH2Bmặt khôngPJQKuH2B thểPJQKuH2B hoanPJQKuH2Bg mPJQKuH2Bang hơn.PJQKuH2B ĐzT6Wcf3Wóng sậGy7op cửaGy7o zT6Wcf3Wlại saGy7ou lưng, ônzT6Wcf3Wg zT6Wcf3Wta nói:
Gy7o- thzT6Wcf3Wưa PJQKuH2Bngài, KizT6Wcf3Wban FranPJQKuH2Bk đazT6Wcf3Wng cózT6Wcf3W nhữnzT6Wcf3Wg độzT6Wcf3Wng tháGy7oi rất kỳGy7o lGy7oạ, hắGy7on PJQKuH2Brút PJQKuH2Bquân tựzT6Wcf3W zT6Wcf3Wdo zT6Wcf3Wra khGy7oỏi zT6Wcf3Wvương qPJQKuH2Buốc đưzT6Wcf3Wa hếtzT6Wcf3W zT6Wcf3Wvề mGy7oiền tzT6Wcf3Wây; ngừng hếPJQKuH2Bt tấtGy7o cGy7oả cáPJQKuH2Bc hzT6Wcf3Wợp đồngPJQKuH2B Gy7olàm ănPJQKuH2B, cácPJQKuH2B tuyếnzT6Wcf3W đPJQKuH2Bường zT6Wcf3Wvận chuyểnzT6Wcf3W hGy7oàng hóa côngPJQKuH2B PJQKuH2Bkhai Gy7olẫn bPJQKuH2Bí mậtGy7o củazT6Wcf3W PJQKuH2Btập đoàzT6Wcf3Wn FrzT6Wcf3Wank đếnzT6Wcf3W CanaGy7oda, IGy7otalia vPJQKuH2Bà zT6Wcf3Wvùng đông bắPJQKuH2Bc PJQKuH2Bnước NgzT6Wcf3Wa theGy7oo zT6Wcf3Wbản đồGy7o PJQKuH2Bcủa zT6Wcf3Wcon người.Gy7o CaPJQKuH2Bnada vàzT6Wcf3W ItaPJQKuH2Blia Gy7obị nPJQKuH2Bghi ngờ PJQKuH2Blà haGy7oi địaGy7o đGy7oiểm đặtzT6Wcf3W căGy7on zT6Wcf3Wcứ bízT6Wcf3W mậGy7ot cPJQKuH2Bủa chúGy7oa tểPJQKuH2B hắcPJQKuH2B zT6Wcf3Wám, cPJQKuH2Bòn vùPJQKuH2Bng đôngzT6Wcf3W bắc cGy7ohính làPJQKuH2B cửGy7oa nzT6Wcf3Wgõ dẫnPJQKuH2B Gy7otới lãnhPJQKuH2B địazT6Wcf3W PJQKuH2Bmcr. VìGy7o Gy7olý zT6Wcf3Wdo nàoPJQKuH2B đóPJQKuH2B PJQKuH2Btên trzT6Wcf3Wùm buôn lPJQKuH2Bậu nàPJQKuH2By đazT6Wcf3Wng cốPJQKuH2B tìGy7onh gPJQKuH2Bây kzT6Wcf3Whó dễPJQKuH2B cPJQKuH2Bho cGy7oả chGy7oúa tểzT6Wcf3W hPJQKuH2Bắc ámPJQKuH2B lẫnzT6Wcf3W lãnzT6Wcf3Wh địaPJQKuH2B mcr, cắtPJQKuH2B luPJQKuH2Bôn nguồnzT6Wcf3W hàzT6Wcf3Wng lậGy7ou zT6Wcf3Wkhổng lGy7oồ khiGy7oến hGy7oai phzT6Wcf3Wía đGy7oều khốzT6Wcf3Wn đPJQKuH2Bốn. HGy7oắn từzT6Wcf3W chối thPJQKuH2Bương lượnGy7og, đPJQKuH2Bóng cửaPJQKuH2B zT6Wcf3Wko tiPJQKuH2Bếp khGy7oách, Gy7oko bồPJQKuH2Bi thườngGy7o hợpzT6Wcf3W đồngPJQKuH2B Gy7obị phá PJQKuH2Bbỏ, sẵnGy7o sànzT6Wcf3Wg đưzT6Wcf3Wa Gy7oquân tớGy7oi đGy7oàn Gy7oáp nếPJQKuH2Bu đốiGy7o phzT6Wcf3Wương czT6Wcf3Wó đzT6Wcf3Wộng tGy7ohái quáPJQKuH2B khích. NóiGy7o tómPJQKuH2B lại,PJQKuH2B KibzT6Wcf3Wan đangGy7o PJQKuH2Blật lọngPJQKuH2B.
XGy7oeza đzT6Wcf3Wảo mắtPJQKuH2B vzT6Wcf3Wài giâyPJQKuH2B, chGy7ouyện này liệzT6Wcf3Wu cPJQKuH2Bó liênzT6Wcf3W Gy7oquan gìGy7o đếnGy7o việcGy7o PJQKuH2BXeza vGy7oừa Gy7obị ePJQKuH2Bm trazT6Wcf3Wi zT6Wcf3Wcủa Gy7oHika vàPJQKuH2B hPJQKuH2Bai kẻ nhGy7oân bảnPJQKuH2B zT6Wcf3Wvô zT6Wcf3Wtính tấnzT6Wcf3W côngPJQKuH2B zT6Wcf3Wkhông nhỉ.PJQKuH2B CắtzT6Wcf3W PJQKuH2Bhàng hóGy7oa đếnPJQKuH2B Gy7olãnh đGy7oịa Gy7omcr Gy7oư?
zT6Wcf3W- hPJQKuH2Bắn bzT6Wcf3Wuôn bzT6Wcf3Wán thứPJQKuH2B gPJQKuH2Bì vớizT6Wcf3W lãGy7onh địazT6Wcf3W?
RillGy7oous nhếchGy7o mép,zT6Wcf3W đâyzT6Wcf3W PJQKuH2Bđúng zT6Wcf3Wlà câPJQKuH2Bu hỏiGy7o mzT6Wcf3Wà zT6Wcf3Wông chPJQKuH2Bờ đợizT6Wcf3W từPJQKuH2B vzT6Wcf3Wị tzT6Wcf3Wân lãzT6Wcf3Wnh PJQKuH2Bchúa lắmGy7o mưPJQKuH2Bu Gy7onhiều PJQKuH2Bkế đượcGy7o đặtPJQKuH2B nhiềuPJQKuH2B kỳzT6Wcf3W vọng:
zT6Wcf3W- đủPJQKuH2B thPJQKuH2Bứ, từGy7o quầnPJQKuH2B áo,zT6Wcf3W vảzT6Wcf3Wi vóPJQKuH2Bc, zT6Wcf3Whóa zT6Wcf3Wmĩ phẩmPJQKuH2B đếGy7on sPJQKuH2Bách vở,zT6Wcf3W báozT6Wcf3W cGy7ohí, trzT6Wcf3Wanh ảnh... nGy7ohững thzT6Wcf3Wứ đczT6Wcf3W sảnGy7o xzT6Wcf3Wuất bằngGy7o cônGy7og Gy7onghệ zT6Wcf3Whiện đPJQKuH2Bại PJQKuH2Bmà mcGy7or kGy7oo thểzT6Wcf3W làPJQKuH2Bm đc Gy7ohoặc cPJQKuH2Bó làmzT6Wcf3W đPJQKuH2Bc nhưnGy7og sảnPJQKuH2B xuấtPJQKuH2B kGy7oo đủPJQKuH2B tiêuGy7o zT6Wcf3Wthụ vGy7oà... máuGy7o.
zT6Wcf3WMáu, thứ zT6Wcf3Wquan PJQKuH2Btrọng quyzT6Wcf3Wết địnzT6Wcf3Wh sựzT6Wcf3W PJQKuH2Bsống cònGy7o PJQKuH2Bcủa lãnPJQKuH2Bh địaGy7o mGy7ocr, tấtPJQKuH2B nhiênPJQKuH2B mộGy7ot PJQKuH2Bkẻ như zT6Wcf3WKiban sẽzT6Wcf3W kzT6Wcf3Wo zT6Wcf3Wthể bGy7oỏ qPJQKuH2Bua mPJQKuH2Bón PJQKuH2Bhời đóGy7o Gy7ođc, nhưPJQKuH2Bng chẳngPJQKuH2B Gy7olẽ lãnhPJQKuH2B địazT6Wcf3W kPJQKuH2Bo còn nhữPJQKuH2Bng nguồnzT6Wcf3W hàGy7ong khGy7oác hazT6Wcf3Wy zT6Wcf3Wsao? RilPJQKuH2Blous tiếpPJQKuH2B tGy7oục Gy7omỉm cườGy7oi kPJQKuH2Bhi XePJQKuH2Bza chớpzT6Wcf3W mắt, chGy7oờ đợi:
Gy7o- bGy7oốn nguồGy7on cuPJQKuH2Bng cấpGy7o máPJQKuH2Bu lPJQKuH2Bớn nhấtPJQKuH2B đổzT6Wcf3W vềGy7o lãnhGy7o địGy7oa zT6Wcf3Wmcr từ Gy7o4 Gy7ochâu lụcPJQKuH2B lớnzT6Wcf3W zT6Wcf3Wlà tậpzT6Wcf3W đoànGy7o FranPJQKuH2Bk zT6Wcf3Wtừ châuzT6Wcf3W mỹ,PJQKuH2B PJQKuH2Bcông zT6Wcf3Wty KPJQKuH2Basa ởGy7o châuGy7o ázT6Wcf3W, anh ePJQKuH2Bm nhPJQKuH2Bà VintGy7oari ởPJQKuH2B châuPJQKuH2B Gy7ophi vàPJQKuH2B Gy7otập đoàGy7on Gy7obệnh vizT6Wcf3Wện XimaGy7oss ởPJQKuH2B chGy7oâu âuzT6Wcf3W. Trên lýzT6Wcf3W thuyếPJQKuH2Bt, nếuzT6Wcf3W KPJQKuH2Biban ngừnzT6Wcf3Wg đổzT6Wcf3W máuPJQKuH2B vàzT6Wcf3Wo lzT6Wcf3Wãnh zT6Wcf3Wđịa thìPJQKuH2B họGy7o vPJQKuH2Bẫn cGy7oòn Gy7o3 nguồn kzT6Wcf3Wia...nhưng tGy7ohực tếGy7o thì....khGy7oi KPJQKuH2Biban Gy7ora lệnzT6Wcf3Wh ngừzT6Wcf3Wng Gy7ocung cấzT6Wcf3Wp máu,PJQKuH2B cả PJQKuH2B4 zT6Wcf3Wnguồn PJQKuH2Bđều zT6Wcf3Wbị cắzT6Wcf3Wt, lãGy7onh địazT6Wcf3W chỉGy7o Gy7ocòn nzT6Wcf3Whận đcGy7o mPJQKuH2Báu PJQKuH2Bbán PJQKuH2Blẻ.
PJQKuH2B- cáGy7oi gìPJQKuH2B?
XPJQKuH2Beza nhổmGy7o hẳnPJQKuH2B ngườPJQKuH2Bi dậy.zT6Wcf3W zT6Wcf3WBốn PJQKuH2Bnguồn cGy7oung cPJQKuH2Bấp mzT6Wcf3Wáu PJQKuH2Bko phảiGy7o chuyPJQKuH2Bện zT6Wcf3Wai cũGy7ong biết nhấtGy7o lGy7oà tậpzT6Wcf3W đoPJQKuH2Bàn bệnzT6Wcf3Wh việGy7on XiGy7omass, PJQKuH2Bnơi đãPJQKuH2B zT6Wcf3Wbán máPJQKuH2Bu cPJQKuH2Bho lzT6Wcf3Wãnh Gy7ođịa PJQKuH2Bmcr từ hơzT6Wcf3Wn 2zT6Wcf3W00 zT6Wcf3Wnăm PJQKuH2Bnay rồi,Gy7o kPJQKuH2Bo biếzT6Wcf3Wt Gy7obọn họGy7o Gy7ođã quGy7oa bzT6Wcf3Wao nGy7ohiêu đờzT6Wcf3Wi chPJQKuH2Bủ tịchzT6Wcf3W nhưng dùzT6Wcf3W Gy7othế nàPJQKuH2Bo đPJQKuH2Bi chPJQKuH2Băng nữaGy7o thGy7oì bọnzT6Wcf3W họGy7o vPJQKuH2Bẫn sẽGy7o tiếpGy7o tụzT6Wcf3Wc Gy7ocung cấpzT6Wcf3W máuPJQKuH2B dài hzT6Wcf3Wạn vGy7oì bộzT6Wcf3W mGy7oáy lãzT6Wcf3Wnh đạozT6Wcf3W tậpPJQKuH2B đoPJQKuH2Bàn nGy7oày zT6Wcf3Whầu hếGy7ot làGy7o mcrzT6Wcf3W. CảGy7o Gy7oKasa cPJQKuH2Bũng vậy, bọnGy7o hzT6Wcf3Wọ Gy7ocó nGy7oguồn kinzT6Wcf3Wh phíGy7o khổnPJQKuH2Bg lzT6Wcf3Wồ, PJQKuH2Bcó Gy7onền tGy7oảng vữnzT6Wcf3Wg PJQKuH2Bchắc, lâuzT6Wcf3W PJQKuH2Bđời, có lãGy7onh đGy7oạo PJQKuH2Blà mcPJQKuH2Br, đPJQKuH2Bâu thzT6Wcf3Wể zT6Wcf3Wnói cắPJQKuH2Bt Gy7olà cắtzT6Wcf3W đzT6Wcf3Wc. Gy7oKiban đzT6Wcf3Wã lPJQKuH2Bàm tPJQKuH2Bhế nàoGy7o? Rillous tzT6Wcf3Wiếp tụcPJQKuH2B báPJQKuH2Bo cáo:
zT6Wcf3W- kzT6Wcf3Wo bPJQKuH2Biết hắPJQKuH2Bn PJQKuH2Bđã làPJQKuH2Bm thếGy7o nàzT6Wcf3Wo nhưngGy7o lãzT6Wcf3Wnh địa mzT6Wcf3Wcr gầnGy7o Gy7onhư Gy7orơi zT6Wcf3Wvào tìGy7onh trPJQKuH2Bạng PJQKuH2Bkhủng PJQKuH2Bhoảng zT6Wcf3Wngay Gy7olập tứcGy7o vPJQKuH2Bì quáPJQKuH2B sốzT6Wcf3Wc. Lần trướcGy7o kGy7ohi ngườiGy7o sGy7oói tấPJQKuH2Bn công,zT6Wcf3W nhữzT6Wcf3Wng tuyếPJQKuH2Bn đườngGy7o zT6Wcf3Wvận zT6Wcf3Wchuyển máuGy7o bịPJQKuH2B chặn, mGy7oáu kGy7oo PJQKuH2Btới đcPJQKuH2B lPJQKuH2Bãnh đPJQKuH2Bịa nhưGy7ong PJQKuH2Bnhà vuPJQKuH2Ba mcGy7or Gy7ovà tầzT6Wcf3Wng lớpPJQKuH2B PJQKuH2Bquý tộzT6Wcf3Wc thống trịGy7o cònGy7o cóGy7o sGy7oự chPJQKuH2Buẩn bịPJQKuH2B, Gy7ocòn lầPJQKuH2Bn nàPJQKuH2By thìPJQKuH2B Gy7oquá Gy7obất Gy7ongờ. BPJQKuH2Bị chGy7oặn đườPJQKuH2Bng khác hoàzT6Wcf3Wn Gy7otoàn PJQKuH2Bso vớPJQKuH2Bi Gy7oviệc PJQKuH2Bbị cắtPJQKuH2B nguồnPJQKuH2B.
MắtzT6Wcf3W XeGy7oza mởGy7o lớn,zT6Wcf3W zT6Wcf3Wsáng PJQKuH2Brực lêGy7on tiGy7oa nhGy7oìn tzT6Wcf3Whấu sPJQKuH2Buốt, PJQKuH2Btinh tườngGy7o tronPJQKuH2Bg vzT6Wcf3Wài zT6Wcf3Wgiây rGy7oồi zT6Wcf3Wtừ từGy7o dịPJQKuH2Bu PJQKuH2Blại.
Gy7o- tGy7ohì ra.zT6Wcf3W... –Gy7o zT6Wcf3Wtân lzT6Wcf3Wãnh chzT6Wcf3Wúa PJQKuH2Blẩm bẩPJQKuH2Bm vPJQKuH2Bà rGy7oa lệGy7onh Gy7o– tiếpPJQKuH2B tụGy7oc tGy7oheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.