You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bện8bfTh pWTXviện ThàzMQMnh XezaTag4ta, Tag4bỏ mặc8bfT XepWTXza 8bfTở đ8bfTó thzMQMu dpWTXọn hậu2rLk 2rLkquả CazMQMt zMQMthăng thiên thpWTXẳng tTag4ới nhzMQMà K2rLkiban F8bfTrank, ng2rLkôi nhà2rLk nhỏzMQM xiTag4nh xắTag4n pWTXvẫn gọn2rLk gàn2rLkg ngăn n8bfTắp, sạchTag4 sTag4ẽ pWTXnhư đpWTXc lzMQMau chùipWTX quTag4ét dọnTag4 thườpWTXng x2rLkuyên. BướcpWTX c2rLkhân vTag4ào phòng k2rLkhách, ngTag4ửi thấy8bfT một2rLk mùzMQMi khóTag4 chịTag4u, CTag4at pWTXnhíu màzMQMy Tag4thả mìnTag4h x8bfTuống pWTXghế. Gonder đaTag4ng ởpWTX đây8bfT, mùiTag4 củapWTX h8bfTắn vươ2rLkng khắp2rLk nTag4ơi tr8bfTong 2rLkphòng, á2rLkm l2rLkên bpWTXàn ghế, đồ8bfT đ2rLkạc, cóTag4 vẻTag4 nhpWTXư Kib8bfTan đzMQMã để zMQMtên này 8bfTtự 8bfTdo Tag4sử dụn8bfTg n2rLkhà củazMQM mìnTag4h. ChzMQMẳng đTag4ể 2rLkCat phảzMQMi chờTag4 lTag4âu, G8bfTonder Tag4từ trong bưTag4ớc rpWTXa điềm2rLk 8bfTnhiên nh8bfTư lTag4à c2rLkhủ nhpWTXà khiến,zMQM nhếch2rLk mép:
zMQM- chào.Tag4
Tag4- KiTag4ban đâuTag4?
CzMQMat hỏizMQM bằ2rLkng gipWTXọng zMQMsỗ sà2rLkng. Gond8bfTer lizMQMếm môi:
zMQM- thậtpWTX thô8bfT lỗ,Tag4 ít8bfT rpWTXa thì2rLk c8bfTô 2rLkcũng nê8bfTn chàzMQMo mTag4ột tiếng2rLk sTag4au khpWTXi biếtpWTX nhữ8bfTng vi8bfTệc tôiTag4 đangpWTX làm8bfT chứpWTX?
Nhữn2rLkg vzMQMiệc hzMQMắn đzMQMang là8bfTm pWTXư, ámzMQM chỉpWTX vipWTXệc bzMQMán pWTXtin t2rLkức 2rLkcho sởzMQM mậtTag4 vụ8bfT ấzMQMy pWTXà, Cat nhướm8bfT màyTag4, zMQMviệc ấyzMQM thzMQMì li2rLkên quzMQMan pWTXgì đến8bfT quâzMQMn đội8bfT mà8bfT Ca8bfTt quảnTag4 l2rLký chứ, cứ2rLk giảpWTX vzMQMờ k8bfTo biếTag4t đi:
zMQM- v8bfTiệc gìzMQM? Tag4Rúc nácpWTXh KibpWTXan đ8bfTể 2rLkgiở tr8bfTò bpWTXắt có2rLkc, 2rLkphá ngụcpWTX à8bfT?
GondTag4er sữngzMQM lạiTag4 mộtzMQM chúpWTXt, nhìTag4n kzMQMỹ CaTag4t Tag4và phán8bfT 8bfTmột cTag4âu xTag4anh rờn:
zMQM- côzMQM th8bfTay đ8bfTổi nhiTag4ều và8bfT n8bfThanh zMQMhơn tôTag4i tưởng,8bfT qu2rLká nhanh...pWTX... szMQMao 2rLkhả 8bfTko thấy đ2rLkc gTag4iá trị2rLk củaTag4 tôTag4i phả8bfTi kopWTX, sazMQMo kpWTXo lpWTXịch zMQMsự mộtzMQM chTag4út đểpWTX npWTXếu pWTXsau nà8bfTy có pWTXviệc cầnzMQM đếnTag4 8bfTthì chúnzMQMg pWTXta cózMQM th2rLkể hợ8bfTp Tag4tác t8bfTrong vu2rLki 2rLkvẻ?
Ca8bfTt kzMQMo thấy 8bfTcó gì2rLk hazMQMy nếu8bfT tronzMQMg tưpWTXơng lapWTXi côTag4 pzMQMhải hợp8bfT t8bfTác vớ8bfTi nhữTag4ng kẻ8bfT nhưpWTX Gonder. 2rLkCó tzMQMhể hzMQMắn kzMQMo xấpWTXu tínzMQMh nh8bfTư RaTag4dic đểpWTX pWTXko t8bfThể zMQMyêu pWTXnổi nzMQMgười zMQMnào, cũng cóTag4 zMQMthể hTag4ắn kTag4o 8bfTgiết zMQMngười n8bfThiều npWTXhư RaTag4i nhzMQMưng hắnpWTX c2rLkó cá8bfTi quápWTX khzMQMứ phức tạp2rLk, đpWTXau tpWTXhương đủ2rLk để2rLk khizMQMến tâmpWTX hồTag4n kTag4o còzMQMn pWTXlành lặn,8bfT Ca2rLkt 8bfTko thíc8bfTh những ngư8bfTời nhpWTXư zMQMthế, k2rLkhó đoán,Tag4 8bfTkhó k2rLkhống pWTXchế, dpWTXễ tổn2rLk thương.2rLk... nhấtTag4 l8bfTà với GonpWTXder, Tag4kẻ spWTXở hữu2rLk tzMQMrí thôngzMQM minzMQMh t2rLkuyệt v8bfTời 8bfTvà 8bfTsức 2rLkmạnh đángpWTX 8bfTkhiếp sợ. pWTXNếu 8bfThắn ch2rLkỉ cộngzMQM tácpWTX tạmTag4 thờpWTXi 8bfTvới chTag4úa tểpWTX thpWTXì pWTXcó lTag4ẽ hắn2rLk đãzMQM chừzMQMa đường lu8bfTi cTag4ho mìnhTag4, 8bfTđã tínhzMQM đến8bfT cápWTXi ngày2rLk 8bfTbán nhữngpWTX 2rLktin tứ8bfTc tTag4hu đTag4c zMQMcho sở m2rLkật vụzMQM. NTag4ếu Tag4đã tính2rLk t8bfToán, hắzMQMn sTag4ẽ Tag4hành động2rLk zMQMthận t8bfTrọng tpWTXrong quázMQM 2rLkkhứ, mà giả8bfT Tag4sử đTag4úng nh8bfTư thế8bfT thậ2rLkt, zMQMsở mật8bfT 2rLkvụ sẽzMQM zMQMko thểTag4 tTag4ìm Tag4ra 2rLkbằng czMQMhứng chốnTag4g lại hắzMQMn.... hắzMQMn sTag4ẽ hạpWTXn cpWTXhế giếTag4t pWTXngười nzMQMếu c8bfTó thể,8bfT hànhTag4 độngzMQM kípWTXn pWTXkẽ, xópWTXa dấu 2rLkvết, nhậ8bfTn zMQMtrách nhiệm8bfT nhữ2rLkng 2rLkvụ m2rLkà hắnpWTX 8bfTko 2rLklàm.... zMQMnhiều cpWTXách tunzMQMg hỏa mzMQMù lắm.2rLk CpWTXat lzMQMặp lại:
Tag4- KibTag4an đâzMQMu?
8bfTMặt Go2rLknder hiện8bfT 2rLklên cpWTXhữ chán t2rLko tướngTag4, suTag4y ngTag4hĩ pWTX“con bTag4é này2rLk thậ8bfTt khzMQMó chị2rLku” hiện8bfT r2rLka r8bfTõ ràzMQMng trpWTXong mắt hắTag4n nhưn2rLkg giọpWTXng nzMQMói Tag4vẫn đều8bfT đều:
Tag4- đang2rLk Tag4ở tzMQMrong ‘hưpWTX Tag4vô’ ấy.
Cat rpWTXời mpWTXắt khỏi2rLk Gonde8bfTr, nhì2rLkn bzMQMức tườnzMQMg đTag4ối zMQMdiện và2rLk zMQMphóng Tag4ra một2rLk zMQMbùa Tag4vu vpWTXơ bằng pWTXmắt t2rLkác độngTag4 và8bfTo lzMQMớp pzMQMhép thuậ8bfTt bzMQMảo vzMQMệ ngôi8bfT nhà.Tag4 ChỉzMQM vzMQMài giâyzMQM Tag4sau, Kiban rơTag4i ập2rLk xupWTXống gzMQMiữa pWTXphòng khách8bfT, đứn8bfTg lùpWTX Tag4lù trước2rLk mặt8bfT c8bfTô vớzMQMi bTag4ộ dạng chỉnh8bfT c8bfThu không8bfT thTag4ể đzMQMẹp tTag4rai h2rLkơn nhưzMQM vừpWTXa ởzMQM 8bfTmột zMQMcuộc họp8bfT q8bfTuan trzMQMọng về.Tag4 Thổi gTag4ió vàTag4o CaTag4t để2rLk zMQMđảm bả8bfTo 2rLkko cpWTXó gìTag4 nhầzMQMm lẫn8bfT, KibapWTXn Tag4đi tới:
pWTX- epWTXm Tag4gọi anzMQMh àpWTX? Có8bfT chuyệTag4n pWTXgì thế8bfT?
CTag4at kzMQMo t8bfTrả lờ2rLki 8bfTngay m2rLkà điềmpWTX tĩn8bfTh qpWTXuan sátTag4 Kib8bfTan, dưới8bfT pWTXcon mắt2rLk c8bfTủa mộtpWTX mcr, Kib8bfTan l2rLkà cái2rLk gzMQMì đzMQMó khácTag4 thườpWTXng thậtzMQM đázMQMng c2rLkhán. M2rLkcr laTag4i mà8bfT kTag4o có2rLk sức mạnhpWTX c8bfTơ bắp,Tag4 nhợTag4t n2rLkhạt 2rLkxanh xpWTXao nhưTag4 tàTag4u pWTXlá th8bfTiếu nắng2rLk lâupWTX ngà8bfTy, đụng8bfT một cázMQMi l2rLkà phTag4ải ngzMQMồi xpWTXe lăn,pWTX đụngTag4 tpWTXhêm cápWTXi nữazMQM tTag4hì ngTag4ất xỉuTag4..... zMQMnhưng Catarina LuzMQMss lạTag4i nhìnzMQM thTag4ấy zMQMmột pWTXcon ngườTag4i k8bfThác hoà8bfTn Tag4toàn. zMQMKo zMQMcó pWTXai 8bfTchạm tới gầnTag4 spWTXự tzMQMhần 2rLkthánh hoàn8bfT mzMQMỹ n8bfThư KibzMQMan, mộtzMQM pTag4háp sTag4ư đczMQM zMQMcoi làTag4 vzMQMĩ đại8bfT nếu Tag4ko Tag4xét đTag4ến khzMQMía cạczMQMh nàozMQM kpWTXhác ngoài2rLk phéTag4p thuậ2rLkt. GonTag4der zMQMtự gzMQMiác rpWTXời khỏi phòn2rLkg kzMQMhách đ8bfTi xpWTXuống tầnpWTXg hầmTag4. C8bfTat lzMQMên tTag4iếng zMQMsau kpWTXhi biếtTag4 rõ2rLk 2rLkrằng cửa sập8bfT củapWTX tần2rLkg hầ2rLkm đãpWTX đónTag4g lại:
zMQM- anzMQMh vẫnzMQM zMQMđang tuâpWTXn thpWTXeo lời8bfT thềzMQM đãpWTX l8bfTập vớzMQMi XezMQMza đấyTag4 chứ?8bfT
Câu2rLk h8bfTỏi 2rLkdường n2rLkhư Tag4khôn khé8bfTo pWTXvà zMQMnhẹ nhàpWTXng hơzMQMn n2rLkhững gìzMQM zMQMKiban tzMQMưởng, apWTXnh Tag4ta mỉmTag4 cườizMQM gậTag4t 8bfTđầu. CzMQMat 8bfTtiếp tục:
2rLk- và2rLk zMQMvẫn 2rLktuân theTag4o lờizMQM 8bfTthề truTag4ng thàn8bfTh phụ8bfTc vụ2rLk đãpWTX lậpTag4 trưpWTXớc đó2rLk với2rLk pWTXnhà Tag4vua nhỏ....
Tag4- tấtTag4 nhzMQMiên.... –zMQM 8bfTKiban ngpWTXắt lời2rLk –pWTX riê8bfTng lời2rLk tpWTXhề 2rLkvới trunTag4g thàn2rLkh vớiTag4 nhzMQMà vTag4ua nzMQMhỏ 2rLknếu 2rLka vTag4i phạm8bfT szMQMẽ zMQMmất mạnzMQMg.
GậTag4t đầu,Tag4 Ser8bfTina vuố2rLkt tóc.2rLk
8bfT- KTag4iban FraTag4nk, hã2rLky giế8bfTt HzMQMika Cury8bfTtanus, cắtzMQM đầzMQMu trzMQMeo 8bfTtrước cổpWTXng zMQM‘nhà thờzMQM thánh’zMQM t2rLkại LpWTXãnh địazMQM mc2rLkr ch8bfTo t8bfTa.
Mắt2rLk KibaTag4n 8bfTtối s2rLkầm lạipWTX nhưzMQM vừ8bfTa nhậnTag4 đ2rLkc huzMQMng tin2rLk, anzMQMh zMQMta nghpWTXiêng đầu:
2rLk- Hik8bfTa ư2rLk? BàpWTX zMQMta đzMQMã làpWTXm chuy8bfTện 2rLkgì đếnpWTX 8bfTnỗi phảzMQMi nhpWTXận cázMQMi chếzMQMt?
pWTXSerina ngạc8bfT nhiêpWTXn zMQMkhi ng8bfThe câuTag4 h8bfTỏi vôTag4 lTag4ý này,8bfT côpWTX cư2rLkời nhạt:
zMQM- KibanpWTX, zMQMtrong spWTXuốt zMQM20 n8bfTăm quzMQMa pWTXa 2rLkđã zMQMlàm g8bfTì 8bfTđể zMQMtrả 8bfTthù?
CâzMQMu h8bfTỏi càTag4ng khpWTXiến pWTXKiban rối8bfT t8bfTrí hơTag4n, 8bfTanh Tag4ta lizMQMếm môi:
8bfT- tôi2rLk.... bpWTXuôn báTag4n, 2rLktích t8bfTrữ tiềzMQMn của,zMQM tạozMQM rTag4a mộzMQMt hệzMQM t2rLkhống tìpWTXnh bzMQMáo với quTag4á n2rLkửa lpWTXà nhữngzMQM zMQMmcr lưuTag4 v8bfTong, Tag4những kpWTXẻ 2rLkcăm pWTXthù zMQMhay mấTag4t zMQMlòng 8bfTtin vớipWTX lãnh địa....2rLk thTag4u thập8bfT zMQMthông t2rLkin, pWTXnuôi sáTag4t 2rLkthủ....
2rLk- xunTag4g 8bfTquanh Masa? –Tag4 SepWTXrina lê2rLkn giọ8bfTng Tag4– mọi2rLk nỗzMQM lực,Tag4 cạm2rLk b8bfTẫy, mọTag4i ch8bfTú pWTXý đều8bfT zMQMdồn hếtzMQM về Tag4Masa hảpWTX, v2rLkì pWTXanh t2rLka là8bfT pWTXphần nổi2rLk của2rLk câTag4u ch2rLkuyện, làpWTX n8bfTg 2rLkđóng zMQMvai kẻTag4 ác.
8bfTKiban kTag4o 2rLknói gìzMQM, ch8bfTỉ ngTag4ậm miệTag4ng dấ2rLku spWTXự hTag4oài n2rLkghi tro8bfTng lzMQMòng. NhzMQMà pWTXvua nhTag4ỏ gzMQMật gù:
8bfT- Tag4đc rồ8bfTi, XezzMQMa vừaTag4 Tag4bị ápWTXm pWTXsát bởi8bfT e8bfTm zMQMtrai HpWTXika vàpWTX hTag4ai pWTXkẻ nzMQMhân bTag4ản pWTXvô tính củazMQM RapWTXdon pWTXdo 8bfTcha 2rLkhọ 2rLktạo rzMQMa, HipWTXka đã2rLk trzMQMực tiếpzMQM zMQMra lệnhpWTX, vụzMQM ámzMQM sázMQMt thất bại2rLk vpWTXà RadpWTXon đzMQMã chết.Tag4 TrướcpWTX pWTXkhi tiTag4ễn HipWTXka 8bfTvề trờ8bfTi h2rLkãy Tag4lột 2rLkký 8bfTức của côpWTX t8bfTa, aTag4nh spWTXẽ Tag4có Tag4câu trả8bfT lờiTag4 c8bfTho 2pWTX0 8bfTnăm 8bfTqua. ĐâyTag4 làpWTX lzMQMệnh c2rLkủa nhzMQMà v2rLkua nhỏ. zMQMNếu HikTag4a 2rLkko chế2rLkt, KiTag4ban F2rLkrank, anTag4h sẽzMQM là2rLk ngư8bfTời p2rLkhải c8bfThết.
CâpWTXu nói nTag4ày làmTag4 kzMQMhuôn mặt8bfT vốnTag4 đã8bfT trắnzMQMg xa8bfTnh cpWTXủa K2rLkiban tápWTXi nhợ2rLkt, mắtpWTX azMQMnh Tag4ta mở lớnTag4 d8bfTù kzMQMo tr8bfTông th8bfTấy gì2rLk, miệngTag4 hépWTX raTag4, c2rLkứng đ2rLkơ lại.zMQM 8bfTMọi gipWTXả thipWTXết vềTag4 sự 8bfTnhầm lẫnpWTX nTag4ào đzMQMó tro2rLkng đầupWTX KzMQMiban bi2rLkến pWTXmất, Tag4thay vàozMQM zMQMđó lpWTXà sựzMQM b8bfTàng hoàng. Tag4Mất zMQMvài 8bfTgiây đTag4ể zMQMtự tr2rLkấn tĩnpWTXh mình,2rLk KibazMQMn nhízMQMu m8bfTày, mím8bfT mô2rLki, 2rLkcúi đầu:
Tag4- vâng8bfT tzMQMhưa ngài.8bfT Tag4– giọpWTXng n2rLkói trTag4ầm t2rLkrầm n2rLkhưng 8bfTlạnh –zMQM 2rLkcó Tag4thời 2rLkhạn k8bfTo ạ8bfT?
pWTX- nh2rLkanh npWTXhất pWTXcó th8bfTể, nếuzMQM k2rLko biếtzMQM 2rLkđâu tpWTXân lãnh8bfT chúzMQMa lạipWTX 8bfTbị 8bfTám Tag4sát m8bfTột lần nữa8bfT.... 8bfTanh pWTXcó zMQMthể npWTXém 8bfTđá dấuTag4 t2rLkay nhưng8bfT tốtpWTX nh8bfTất đừ8bfTng ngậmpWTX zMQMmáu phuTag4n người, HiTag4ka làpWTX mộtzMQM nhzMQMân vậtzMQM lớn,zMQM h8bfTãy 2rLkkhéo lé2rLko đừnTag4g gâ2rLky sóng2rLk gipWTXó kpWTXo cầnpWTX thiết.
pWTXKiban zMQMgật đầu8bfT, chìmTag4 dầ8bfTn 2rLkvào suTag4y pWTXnghĩ npWTXhư bịzMQM chípWTXnh mệnhTag4 lệnpWTXh đóTag4 nuzMQMốt chửnTag4g.

X2rLkeza đ2rLkánh rpWTXơi côpWTXng văn8bfT bổzMQM n2rLkhiệm vớ2rLki 2rLkdấu xác2rLk n8bfThận đỏ2rLk chó2rLkt Tag4của CatpWTXarina Luss xuốngpWTX bàn2rLk khTag4i đậpTag4 vào8bfT mắtpWTX c2rLkậu làzMQM zMQM3 cái2rLk tên2rLk khpWTXó cTag4hấp nhậnTag4 tươTag4ng ứngTag4 với cácpWTX vpWTXị tríTag4 pWTXtrấn giữ2rLk cTag4ác cTag4ửa: 8bfTOdagi AzMQMnoha, kẻ2rLk chuyên2rLk cun2rLkg cấ8bfTp thzMQMông tin chTag4o lzMQMãnh pWTXchúa thàzMQMnh pWTXZoo –zMQM cửaTag4 2rLk1; Raf2rLkael MorzMQMity, 2rLktướng cấpzMQM zMQM3 pWTXcon trai củ8bfTa mộTag4t thươngzMQM zMQMnhân giàpWTXu cópWTX npWTXổi tiếnTag4g vớipWTX c8bfTác thủzMQM đzMQMoạn điTag4 cửaTag4 zMQMsau khôn8bfT khéo –8bfT cửa8bfT zMQM2; còzMQMn cử8bfTa 4zMQM, Tag4nơi zMQMtiếp giápTag4 vớpWTXi pWTXthành G2rLkon đc8bfT gzMQMiao c2rLkho Ra2rLkfael Ecossai, đứaTag4 ezMQMm 2rLkhọ x8bfTa khôpWTXng tpWTXhể mêTag4 đzMQMc của2rLk XezzMQMa. CaTag4t đangpWTX ngh2rLkĩ cá2rLki 2rLkgì trong đzMQMầu vzMQMậy, cảTag4 bzMQMa co8bfTn ngườ2rLki 8bfTđó đềzMQMu 2rLkcó nhữngzMQM vấnpWTX pWTXđề kpWTXhó giảizMQM quyết,Tag4 khó Tag4chấp nTag4hận 2rLknổi, đặc2rLk 8bfTbiệt l8bfTà MorpWTXity. DùzMQM Ecos2rLksai 8bfTcó zMQMngang 2rLktàn, hống8bfT hách, cônpWTX đzMQMồ nổi8bfT 2rLktiếng thìTag4 8bfTít Tag4ra nózMQM cũn8bfTg còpWTXn cTag4ó chút8bfT thựczMQM lựzMQMc, 2rLkcòn bizMQMết chỉ huzMQMy quânpWTX đ2rLkội, nhì2rLkn nzMQMhận tì8bfTnh 8bfThình, chzMQMứ Morit2rLky thì.8bfT... Ng8bfToài AnohTag4a ra, hTag4ai k8bfTẻ còpWTXn lạTag4i đều8bfT bịpWTX đặ8bfTt tropWTXng vòTag4ng t8bfTròn đỏpWTX (tpWTXức làzMQM tTag4hử việ2rLkc), nếzMQMu làm kzMQMo tố2rLkt c2rLkó t2rLkhể b2rLkị thazMQMy thếpWTX bấ2rLkt cứpWTX lúpWTXc nàzMQMo. HừTag4, apWTXi chứTag4 Ecoss2rLkai tTag4hì Xeza zMQMcòn lpWTXạ gì,pWTX nóTag4 sẽ8bfT 8bfTko pWTXbao giờ2rLk chịTag4u rước2rLk Tag4vào t2rLkhân nhữngzMQM thpWTXứ pWTXgây Tag4phiền phức c8bfTó tính8bfT 8bfTáp lựcTag4 2rLkcao, hoặcTag4 giả8bfT v8bfTờ chấp2rLk nhậzMQMn rồzMQMi quậyTag4 tưng8bfT 2rLkmột t2rLkrận đến mzMQMức bị2rLk tốzMQMng cổ2rLk kpWTXhỏi zMQMvị trí2rLk đTag4ó c2rLkho m2rLkà zMQMxem. ThằngzMQM nzMQMhãi đTag4ó chưapWTX b2rLkao giờ chị2rLku lzMQMàm thezMQMo 2rLknhững gìTag4 pWTXcha mpWTXẹ zMQMnó sắp8bfT xếppWTX hzMQMay kỳpWTX vọngTag4 nó8bfT làm....Tag4 mà8bfT l2rLkần thăng cTag4hức Tag4này chắpWTXc họpWTX ph2rLkải 8bfTvui 2rLkmừng và2rLk hTag4i vọng8bfT 8bfTlắm lắm...2rLk. pWTXlàm ngzMQMười khác pWTXthất vọngTag4 làzMQM sở8bfT trườn8bfTg zMQMcủa n8bfTó mpWTXà.
Tag4- thư8bfTa ngài..........
Cửa 8bfTphòng làmTag4 2rLkviệc Tag4mở bậtzMQM rpWTXa kTag4o 8bfTđc nhẹTag4 nhTag4àng chzMQMo lắm,Tag4 tpWTXướng cấzMQMp 2rLk4 Rillous, ngườiTag4 nắm8bfT trzMQMong tpWTXay Tag4mạng lướipWTX 8bfTtình 8bfTbáo pWTXhoàn hảo8bfT pWTXnhất t2rLkhành Xezata đi8bfT vàTag4o vzMQMới vzMQMẻ 2rLkmặt khpWTXông zMQMthể h2rLkoang m2rLkang hơn.8bfT ĐónzMQMg sập8bfT cửapWTX zMQMlại sTag4au lưng, ôngTag4 tpWTXa nói:
2rLk- thưapWTX n2rLkgài, KiTag4ban zMQMFrank đa8bfTng cóTag4 những8bfT đzMQMộng zMQMthái rất kỳ2rLk lạ,2rLk hpWTXắn r2rLkút qzMQMuân zMQMtự dzMQMo r2rLka 2rLkkhỏi vươTag4ng zMQMquốc đưazMQM hpWTXết v8bfTề miề8bfTn tâTag4y; ngừng hế2rLkt tzMQMất cảpWTX 2rLkcác hợ2rLkp Tag4đồng làmpWTX ăn2rLk, các2rLk tuzMQMyến đường2rLk vậnTag4 chuyển8bfT hàngTag4 hóa côngTag4 kh8bfTai lẫzMQMn bTag4í mậTag4t củzMQMa tậ8bfTp đ8bfToàn FzMQMrank đến2rLk CanadazMQM, zMQMItalia vàzMQM pWTXvùng đông b2rLkắc Tag4nước NpWTXga thzMQMeo bả2rLkn đ2rLkồ củzMQMa zMQMcon ngưTag4ời. Ca8bfTnada zMQMvà Ita2rLklia bịpWTX nghpWTXi ngờ l2rLkà hzMQMai đ8bfTịa đpWTXiểm đzMQMặt căpWTXn cứzMQM bí8bfT mậtzMQM c2rLkủa pWTXchúa tểTag4 hắTag4c áTag4m, cònTag4 8bfTvùng đôpWTXng bắc chpWTXính 8bfTlà cTag4ửa nzMQMgõ 8bfTdẫn tớizMQM lãnh8bfT địa2rLk mczMQMr. Vì2rLk Tag4lý pWTXdo nàTag4o zMQMđó tênpWTX tr2rLkùm buôn lpWTXậu nà8bfTy Tag4đang cTag4ố tìn2rLkh 8bfTgây kh2rLkó dễ2rLk ch8bfTo cTag4ả chúpWTXa 8bfTtể Tag4hắc ázMQMm lẫnzMQM lãnh2rLk địpWTXa mcr, cắt8bfT luôn2rLk nguồ8bfTn hzMQMàng zMQMlậu khổngpWTX zMQMlồ 8bfTkhiến zMQMhai Tag4phía đềTag4u khốpWTXn 8bfTđốn. HắzMQMn từzMQM chối thươnTag4g lượnpWTXg, đón2rLkg zMQMcửa Tag4ko tiếpzMQM khách,zMQM k2rLko b2rLkồi thường8bfT hợTag4p đồng2rLk bịpWTX phá bỏ8bfT, sẵn2rLk sàTag4ng đưzMQMa quân2rLk 2rLktới đànTag4 á8bfTp nTag4ếu đố2rLki phpWTXương 2rLkcó pWTXđộng thpWTXái quáTag4 khích. N8bfTói tómzMQM lạiTag4, K2rLkiban đTag4ang 8bfTlật lọzMQMng.
XzMQMeza zMQMđảo Tag4mắt vTag4ài gi8bfTây, czMQMhuyện này l2rLkiệu 8bfTcó li2rLkên q2rLkuan gzMQMì zMQMđến 2rLkviệc X8bfTeza vừa2rLk 8bfTbị 2rLkem tTag4rai củpWTXa HizMQMka pWTXvà haTag4i kẻ nhân2rLk bảnTag4 vTag4ô tzMQMính Tag4tấn côngTag4 khôTag4ng nhỉ8bfT. CắpWTXt hàngpWTX hóa2rLk đến8bfT lãnh8bfT đị2rLka mTag4cr ư2rLk?
zMQM- hắnzMQM buônzMQM pWTXbán pWTXthứ pWTXgì vpWTXới lã2rLknh đị8bfTa?
RillouTag4s nhếchTag4 mTag4ép, đâyzMQM đúTag4ng zMQMlà zMQMcâu hỏi2rLk màzMQM ôngpWTX chờzMQM đợzMQMi từzMQM 2rLkvị t8bfTân lTag4ãnh chúTag4a lắm2rLk m8bfTưu nhiềuzMQM kế2rLk đượczMQM đặtpWTX nhiều8bfT kỳpWTX vọng:
Tag4- đủpWTX tTag4hứ, từTag4 q2rLkuần áopWTX, vả8bfTi vóc,Tag4 hóTag4a mĩ8bfT p8bfThẩm đến2rLk sáTag4ch vở,8bfT báoTag4 cTag4hí, trzMQManh ảnh... pWTXnhững tpWTXhứ 8bfTđc sảnpWTX x8bfTuất b2rLkằng cônpWTXg ng8bfThệ hpWTXiện đpWTXại màpWTX pWTXmcr 2rLkko 8bfTthể lpWTXàm đc hoTag4ặc cpWTXó Tag4làm 2rLkđc 8bfTnhưng sảTag4n xuấTag4t zMQMko đủTag4 tiê2rLku pWTXthụ và..2rLk. mzMQMáu.
Má8bfTu, thứ quazMQMn trọngTag4 quyếzMQMt địnhzMQM sựzMQM số8bfTng zMQMcòn của2rLk lãnhpWTX địpWTXa mc8bfTr, t8bfTất nhipWTXên mộpWTXt 2rLkkẻ như K2rLkiban sẽzMQM pWTXko thể2rLk bỏpWTX qu2rLka zMQMmón zMQMhời zMQMđó đc8bfT, nhưnTag4g 2rLkchẳng lẽpWTX lãnTag4h địzMQMa pWTXko còn nhữngTag4 nguồTag4n 8bfThàng khpWTXác Tag4hay saTag4o? RipWTXllous t8bfTiếp tụczMQM 8bfTmỉm c2rLkười k2rLkhi XeTag4za ch2rLkớp mắt, pWTXchờ đợi:
Tag4- b2rLkốn nguồnpWTX cunzMQMg cấp8bfT mTag4áu lpWTXớn nhất2rLk đổpWTX vpWTXề lãnhzMQM địapWTX 2rLkmcr từ 2rLk4 châ8bfTu zMQMlục lớn8bfT là8bfT pWTXtập đoà2rLkn FzMQMrank tpWTXừ ch2rLkâu mỹ,zMQM công2rLk tzMQMy 2rLkKasa ở2rLk 2rLkchâu zMQMá, anh e8bfTm nhàTag4 VintapWTXri ởzMQM ch8bfTâu zMQMphi Tag4và tậpWTXp đoà2rLkn bện8bfTh v2rLkiện XTag4imass pWTXở ch8bfTâu âu.pWTX Trên lTag4ý t2rLkhuyết, nếuzMQM Kiba8bfTn ngừng8bfT đổzMQM mTag4áu vpWTXào lãnhpWTX địa8bfT 2rLkthì họ8bfT vpWTXẫn pWTXcòn zMQM3 nguồn kia..pWTX.nhưng t8bfThực tếzMQM thì..zMQM..khi Ki8bfTban 8bfTra l8bfTệnh ngừn8bfTg c8bfTung c2rLkấp 8bfTmáu, cả 8bfT4 nguồn8bfT đề2rLku bpWTXị cắt,zMQM l2rLkãnh đị2rLka chỉzMQM cònTag4 nhTag4ận đcpWTX máu8bfT 2rLkbán 8bfTlẻ.
8bfT- cá2rLki 2rLkgì?
8bfTXeza nhổmzMQM hzMQMẳn pWTXngười zMQMdậy. BốzMQMn nzMQMguồn 2rLkcung cấzMQMp mázMQMu pWTXko phTag4ải chuyệ8bfTn aTag4i cũzMQMng biết nhpWTXất 2rLklà tập8bfT pWTXđoàn 2rLkbệnh việnpWTX zMQMXimass, nơTag4i 2rLkđã 8bfTbán máuTag4 Tag4cho lãnzMQMh địa8bfT 8bfTmcr từ hpWTXơn 8bfT200 nămzMQM zMQMnay rồiTag4, kTag4o biết2rLk b8bfTọn hTag4ọ đã8bfT qu8bfTa bazMQMo nhiêu8bfT đờipWTX chủ2rLk 2rLktịch nhưng dù2rLk thế8bfT zMQMnào đ8bfTi Tag4chăng nữazMQM t2rLkhì bpWTXọn hzMQMọ 2rLkvẫn s2rLkẽ Tag4tiếp tụzMQMc cunTag4g 2rLkcấp mzMQMáu dài hTag4ạn vTag4ì zMQMbộ máy2rLk pWTXlãnh đạo8bfT tậpTag4 2rLkđoàn Tag4này pWTXhầu hTag4ết làpWTX mzMQMcr. Tag4Cả Kas8bfTa c2rLkũng vậy, bọnpWTX hzMQMọ cTag4ó nguồnpWTX kinzMQMh pWTXphí Tag4khổng lồ,Tag4 czMQMó nềnzMQM tzMQMảng vữn8bfTg chắc,pWTX lâuzMQM đ2rLkời, có lãnhzMQM đạo8bfT làTag4 mcpWTXr, đâupWTX thTag4ể npWTXói cắ2rLkt là2rLk cắtzMQM đc.2rLk Kib8bfTan đãpWTX 8bfTlàm thTag4ế nà8bfTo? Rillous t2rLkiếp tục2rLk b8bfTáo cáo:
Tag4- k8bfTo biết2rLk hắpWTXn đ8bfTã làTag4m thế8bfT nàoTag4 zMQMnhưng lãn8bfTh địa Tag4mcr gần8bfT nzMQMhư rơzMQMi v8bfTào t8bfTình trạnzMQMg 8bfTkhủng h8bfToảng n8bfTgay 2rLklập tứczMQM v8bfTì pWTXquá số2rLkc. Lần tpWTXrước Tag4khi npWTXgười zMQMsói tấ8bfTn czMQMông, 2rLknhững tuyến2rLk đườngzMQM vận2rLk chupWTXyển 2rLkmáu bịpWTX chặn, mázMQMu 2rLkko tới8bfT đc2rLk lãnzMQMh địapWTX nhưnTag4g 2rLknhà 2rLkvua zMQMmcr zMQMvà tầngzMQM lớp8bfT quzMQMý tộcTag4 thống trTag4ị pWTXcòn zMQMcó s2rLkự zMQMchuẩn bị,pWTX còpWTXn zMQMlần nàyTag4 2rLkthì Tag4quá bất2rLk pWTXngờ. BịpWTX chặTag4n 2rLkđường khác ho2rLkàn toànpWTX 2rLkso với2rLk pWTXviệc bịpWTX cắzMQMt nguồTag4n.
M8bfTắt Xez2rLka mởzMQM lớn,2rLk sán8bfTg rpWTXực lêzMQMn ti8bfTa nhìzMQMn thấuTag4 pWTXsuốt, 2rLktinh tườn8bfTg tron2rLkg vàiTag4 giâ2rLky rồi8bfT tTag4ừ t2rLkừ dị2rLku lạizMQM.
Tag4- thpWTXì ra..Tag4.. –8bfT tâzMQMn pWTXlãnh chúapWTX lzMQMẩm bẩm2rLk 8bfTvà pWTXra lệnhTag4 –Tag4 tiếTag4p t2rLkục 2rLktheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.