You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnD5hAh việnnMpb ThànhnMpb Xe2Wohzata, nMpbbỏ nMpbmặc F6noXeza ởnMpb F6nođó thD5hAu dọnMpbn hD5hAậu quF6noả CanMpbt thănD5hAg thiên thẳn2Wohg tới2Woh nF6nohà KiF6noban D5hAFrank, ngôinMpb nhnMpbà nhỏ2Woh nMpbxinh xắniFsD vẫ2Wohn iFsDgọn gàngF6no ngăn nắpiFsD, sạch2Woh D5hAsẽ nhnMpbư đciFsD la2Wohu chùiFsDi quéF6not 2Wohdọn thườngnMpb xuyêiFsDn. D5hABước chânF6no vàoiFsD phòng kháF6noch, ngửiiFsD thD5hAấy mF6noột mùiiFsD khóiFsD chịu,F6no D5hACat nhíiFsDu miFsDày tnMpbhả mìnhiFsD xuốngiFsD gF6nohế. Gonder đanMpbng ởiFsD đây,D5hA mùi2Woh củanMpb hắniFsD iFsDvương khắpF6no nơiFsDi t2Wohrong phòngF6no, nMpbám lêniFsD bànF6no ghế, đồnMpb đạc2Woh, nMpbcó viFsDẻ nh2Wohư KF6noiban đnMpbã để 2Wohtên này tF6noự F6nodo sửiFsD dnMpbụng nhànMpb củaiFsD mìnhiFsD. ChẳngnMpb 2Wohđể CD5hAat piFsDhải chờD5hA lâu2Woh, GonnMpbder từF6no trong bướnMpbc iFsDra điềmnMpb nhiênMpbn F6nonhư nMpblà chủiFsD nhàF6no nMpbkhiến, nhếch2Woh mép:
D5hA- chiFsDào.
F6no- KibF6noan đâu?iFsD
2WohCat hỏ2Wohi D5hAbằng giọF6nong sD5hAỗ s2Wohàng. GonnMpbder liếm2Woh môi:
F6no- thậtD5hA thnMpbô 2Wohlỗ, ítiFsD D5hAra D5hAthì côF6no cũniFsDg nMpbnên chD5hAào mộiFsDt tiếngnMpb 2Wohsau k2Wohhi binMpbết nhữngD5hA việD5hAc tôiFsDi đangD5hA lànMpbm chứ?iFsD
NhữF6nong việ2Wohc hắF6non đanMpbng nMpblàm iFsDư, nMpbám cD5hAhỉ vF6noiệc bánMpbn 2Wohtin tứF6noc D5hAcho F6nosở mậnMpbt vụnMpb ấy2Woh 2Wohà, Cat nhướmF6no miFsDày, việc2Woh ấyiFsD tnMpbhì lF6noiên quiFsDan gìF6no đD5hAến q2Wohuân độiD5hA 2Wohmà CF6noat qu2Wohản lýF6no chứ, cứiFsD gnMpbiả vờnMpb F6noko biếtiFsD đi:
2Woh- D5hAviệc 2Wohgì? RúcD5hA náF6noch KibaD5hAn F6nođể gD5hAiở trònMpb F6nobắt cóc,D5hA phF6noá ngụnMpbc D5hAà?
GonD5hAder sF6noững lại2Woh iFsDmột chútD5hA, nhF6noìn F6nokỹ C2Wohat 2Wohvà ph2Wohán một2Woh câuD5hA 2Wohxanh rờn:
2Woh- cô2Woh tD5hAhay đổiD5hA nF6nohiều vànMpb nhD5hAanh hơnMpbn tiFsDôi tưởng,F6no iFsDquá nhanh.....D5hA. iFsDsao hảiFsD iFsDko thấy điFsDc nMpbgiá tD5hArị củnMpba tôiF6no phảiiFsD koD5hA, sF6noao kF6noo lịD5hAch D5hAsự mnMpbột D5hAchút đểiFsD nế2Wohu saiFsDu iFsDnày có việc2Woh cD5hAần đế2Wohn t2Wohhì nMpbchúng tD5hAa cóD5hA 2Wohthể hợp2Woh tánMpbc trF6noong vu2Wohi vẻnMpb?
iFsDCat nMpbko thấy D5hAcó gF6noì haiFsDy iFsDnếu iFsDtrong tưiFsDơng D5hAlai nMpbcô phảiF6no hnMpbợp tánMpbc vớnMpbi n2Wohhững k2Wohẻ D5hAnhư Gonder. 2WohCó thểiFsD hắnF6no kiFsDo xấuF6no tíniFsDh nnMpbhư RD5hAadic đnMpbể F6noko tiFsDhể yêiFsDu nổiiFsD n2Wohgười 2Wohnào, cũng cóD5hA thiFsDể h2Wohắn kiFsDo gnMpbiết ngườinMpb nMpbnhiều D5hAnhư R2Wohai nhưiFsDng hắniFsD cóF6no cáiF6no qunMpbá F6nokhứ phức tiFsDạp, F6nođau thương2Woh 2Wohđủ đ2Wohể khiiFsDến tD5hAâm D5hAhồn F6noko cònF6no lànF6noh lặnD5hA, CD5hAat iFsDko thí2Wohch những ngườF6noi F6nonhư thiFsDế, D5hAkhó đo2Wohán, khóF6no khnMpbống cD5hAhế, dễ2Woh 2Wohtổn iFsDthương.... F6nonhất 2Wohlà với GD5hAonder, F6nokẻ sởF6no hữiFsDu tnMpbrí thôngD5hA minMpbnh tuyệt2Woh vờinMpb v2Wohà sứnMpbc mạnF6noh đáF6nong khiD5hAếp sợ. NếF6nou hắnF6no nMpbchỉ cộF6nong tácnMpb tạm2Woh D5hAthời vớiD5hA chú2Woha tểF6no t2Wohhì cóiFsD lD5hAẽ hắF6non đnMpbã cF6nohừa đường luiFsDi ciFsDho iFsDmình, đãiFsD tính2Woh iFsDđến cáiF6no ngF6noày 2Wohbán nhD5hAững ti2Wohn tứnMpbc thnMpbu đcnMpb iFsDcho sở mậtiFsD vụ.2Woh NếunMpb 2Wohđã tínhiFsD toánMpbn, hắnD5hA sẽ2Woh iFsDhành độngD5hA th2Wohận trọngiFsD tD5hArong nMpbquá khứ,nMpb mà D5hAgiả sửiFsD đúngD5hA nhưiFsD thếiFsD thật,D5hA sởD5hA mậtF6no vụnMpb sẽD5hA knMpbo thể2Woh tìmiFsD riFsDa F6nobằng nMpbchứng ciFsDhống lại iFsDhắn.... hắnMpbn sẽ2Woh hạnD5hA chếiFsD iFsDgiết ngườiFsDi nMpbnếu F6nocó iFsDthể, nMpbhành độngiFsD iFsDkín kẽnMpb, F6noxóa dấu vết,nMpb nhậnD5hA D5hAtrách nhiệmiFsD nhữngF6no vụnMpb m2Wohà hắnD5hA 2Wohko lF6noàm.... n2Wohhiều cácnMpbh F6notung hỏa iFsDmù lắm.nMpb CF6noat 2Wohlặp lại:
nMpb- F6noKiban đâu?iFsD
MF6noặt F6noGonder 2Wohhiện l2Wohên chnMpbữ chán tF6noo tướng,F6no sD5hAuy nghĩnMpb “nMpbcon b2Wohé nMpbnày thậ2Woht khó2Woh chịF6nou” hiệnF6no riFsDa rD5hAõ F6noràng tronF6nog mắt hắn2Woh nhD5hAưng iFsDgiọng nóiiFsD nMpbvẫn đềuD5hA đều:
nMpb- đaF6nong ởiFsD trnMpbong ‘hiFsDư iFsDvô’ ấy.
Cat rờD5hAi mắt2Woh khỏinMpb GonderiFsD, iFsDnhìn bức2Woh tườngF6no đốiD5hA diệnD5hA v2Wohà piFsDhóng F6nora D5hAmột bùnMpba 2Wohvu iFsDvơ bằng mắtiFsD tD5hAác 2Wohđộng v2Wohào 2Wohlớp phnMpbép thuậtD5hA bảD5hAo iFsDvệ ngôi2Woh nhà.iFsD iFsDChỉ vF6noài giâyiFsD saunMpb, Kiban rơiF6no ậpnMpb xnMpbuống giF6noữa phD5hAòng khách,nMpb đứF6nong liFsDù lD5hAù trướcnMpb mặtF6no F6nocô vớD5hAi b2Wohộ dạng chD5hAỉnh cnMpbhu 2Wohkhông 2Wohthể đẹpD5hA iFsDtrai hơniFsD như2Woh vừa2Woh nMpbở mộtnMpb cD5hAuộc họp2Woh q2Wohuan trọngiFsD về.nMpb Thổi gnMpbió D5hAvào CD5hAat đểnMpb đảmiFsD bảoiFsD kiFsDo F6nocó F6nogì nhầmnMpb lẫn,nMpb KibD5hAan đnMpbi tới:
F6no- nMpbem gọiF6no a2Wohnh D5hAà? nMpbCó chunMpbyện gì2Woh 2Wohthế?
2WohCat kF6noo trF6noả lờinMpb nMpbngay nMpbmà điềnMpbm tĩniFsDh qD5hAuan siFsDát KibD5hAan, dưiFsDới ciFsDon D5hAmắt nMpbcủa mộtnMpb mcr, KiD5hAban làiFsD F6nocái 2Wohgì đó2Woh kh2Wohác thư2Wohờng tF6nohật đánF6nog chá2Wohn. iFsDMcr F6nolai mà2Woh iFsDko ciFsDó sức miFsDạnh cnMpbơ bắp,F6no nhợtnMpb iFsDnhạt xD5hAanh F6noxao nhD5hAư t2Wohàu iFsDlá thiếu2Woh nắngiFsD F6nolâu n2Wohgày, đụngF6no một iFsDcái lF6noà phảiD5hA niFsDgồi x2Wohe lăniFsD, đụngiFsD thD5hAêm ciFsDái nữaD5hA thìD5hA ngấtF6no xỉu..iFsD... nhF6noưng Catarina LnMpbuss lạD5hAi nhìnnMpb tiFsDhấy mộD5hAt conMpbn ngườiD5hA khácD5hA hD5hAoàn toàn.D5hA iFsDKo cónMpb iFsDai chạmiFsD tới gần2Woh sựnMpb th2Wohần thá2Wohnh hiFsDoàn iFsDmỹ niFsDhư KibannMpb, miFsDột phF6noáp D5hAsư F6nođc nMpbcoi làF6no F6novĩ đạiiFsD nếu kD5hAo xét2Woh đếnF6no khínMpba cạiFsDch nàoF6no kháciFsD ngoànMpbi phé2Wohp thuật.nMpb GondiFsDer tựiFsD D5hAgiác rờinMpb khỏi pD5hAhòng kháchnMpb điiFsD xuốF6nong tầnnMpbg hầmnMpb. CaD5hAt lênF6no tiD5hAếng sanMpbu khF6noi bD5hAiết rõiFsD rằiFsDng cửa sậnMpbp F6nocủa tầnnMpbg hầmD5hA đã2Woh D5hAđóng lại:
2Woh- a2Wohnh vẫnF6no đangF6no tuânD5hA tnMpbheo lờinMpb 2Wohthề F6nođã lậnMpbp vớnMpbi 2WohXeza đấynMpb chứF6no?
CnMpbâu hiFsDỏi dườnMpbng nh2Wohư khônD5hA khéD5hAo vàF6no nhiFsDẹ F6nonhàng hơF6non nhữngiFsD giFsDì K2Wohiban tưởng,iFsD anD5hAh t2Woha mỉiFsDm ciFsDười F6nogật đnMpbầu. iFsDCat tinMpbếp tục:
iFsD- vàD5hA vẫD5hAn tunMpbân tF6noheo lnMpbời thnMpbề tru2Wohng thà2Wohnh pF6nohục v2Wohụ đãD5hA lậiFsDp trưiFsDớc đónMpb vớiiFsD D5hAnhà vD5hAua nhỏ....
2Woh- tấiFsDt nhiêiFsDn.... nMpb– D5hAKiban ngD5hAắt lF6noời –iFsD 2Wohriêng lờiD5hA F6nothề vớiiFsD truF6nong thàiFsDnh vD5hAới nhF6noà vunMpba nh2Wohỏ F6nonếu 2Woha iFsDvi phạD5hAm sD5hAẽ mấF6not mạng.2Woh
iFsDGật đầu,F6no SeriD5hAna vuốiFsDt tóc.2Woh
2Woh- D5hAKiban FrankD5hA, hãynMpb gD5hAiết HiF6noka CurytanusnMpb, cF6noắt đầD5hAu trD5hAeo trưD5hAớc cnMpbổng ‘nhàiFsD iFsDthờ thF6noánh’ tạF6noi LãnhD5hA điFsDịa mcnMpbr ch2Woho tD5hAa.
Mắt2Woh 2WohKiban tốiF6no sầm2Woh lnMpbại nnMpbhư vừaD5hA nhậnnMpb D5hAđc hunnMpbg tinnMpb, aniFsDh iFsDta nF6noghiêng đầu:
2Woh- H2Wohika ư2Woh? Bà2Woh tnMpba đnMpbã nMpblàm chuyệnMpbn iFsDgì đến2Woh D5hAnỗi phnMpbải nhậF6non F6nocái chD5hAết?
Seri2Wohna ngạ2Wohc nhiD5hAên k2Wohhi ngF6nohe câiFsDu hỏi2Woh 2Wohvô D5hAlý nàD5hAy, iFsDcô cườiF6no nhạt:
F6no- KnMpbiban, iFsDtrong suiFsDốt nMpb20 nF6noăm qnMpbua iFsDa đã2Woh iFsDlàm gD5hAì đểiFsD trảF6no thùD5hA?
D5hACâu 2Wohhỏi càn2Wohg k2Wohhiến 2WohKiban r2Wohối iFsDtrí hơ2Wohn, an2Wohh tnMpba linMpbếm môi:
iFsD- D5hAtôi.... buiFsDôn bán,iFsD nMpbtích trnMpbữ tinMpbền củD5hAa, t2Wohạo rF6noa mộtiFsD hệnMpb th2Wohống tìnMpbnh biFsDáo với iFsDquá nửa2Woh l2Wohà n2Wohhững 2Wohmcr lD5hAưu voF6nong, nhữniFsDg nMpbkẻ nMpbcăm thiFsDù 2Wohhay D5hAmất lòF6nong tiFsDin vớF6noi lãnh địa....2Woh th2Wohu thậnMpbp thôF6nong tF6noin, niFsDuôi siFsDát thủ....D5hA
F6no- xuniFsDg quannMpbh Masa? –D5hA SeriiFsDna lê2Wohn giọnD5hAg –F6no mọi2Woh nỗ2Woh lực,2Woh 2Wohcạm bD5hAẫy, nMpbmọi chúnMpb F6noý đềunMpb dồnF6no nMpbhết về iFsDMasa F6nohả, F6novì iFsDanh iFsDta nMpblà nMpbphần nnMpbổi củD5hAa cD5hAâu chuyệD5hAn, lF6noà 2Wohng đóngiFsD iFsDvai kẻ2Woh ác.
Kiba2Wohn knMpbo iFsDnói gì,D5hA chỉiFsD ngậnMpbm miệngnMpb dấuD5hA sựnMpb hoàinMpb nghnMpbi trD5hAong lòng.D5hA NhiFsDà vuD5hAa nhỏF6no gật2Woh gù:
iFsD- F6nođc rồiFsDi, XeiFsDza D5hAvừa F6nobị F6noám sátiFsD bởiF6no e2Wohm tiFsDrai HikF6noa vàF6no D5hAhai kiFsDẻ nhânnMpb bảnnMpb vônMpb tính của2Woh nMpbRadon d2Woho chiFsDa họD5hA tạoF6no iFsDra, HikD5hAa đãF6no tD5hArực tiD5hAếp rF6noa lệniFsDh, vụ2Woh ámD5hA sáiFsDt thất bạiF6no vàF6no RadoF6non đãF6no cD5hAhết. TrưD5hAớc 2Wohkhi tiễniFsD 2WohHika vD5hAề trờiD5hA 2Wohhãy lnMpbột knMpbý ứnMpbc của 2Wohcô tanMpb, iFsDanh sẽF6no ciFsDó nMpbcâu tD5hArả l2Wohời cD5hAho 2iFsD0 2Wohnăm q2Wohua. ĐâyD5hA 2Wohlà lệnhiFsD củiFsDa D5hAnhà vunMpba nhỏ. ND5hAếu HikiFsDa iFsDko chết,F6no K2Wohiban iFsDFrank, anF6noh sẽiFsD iFsDlà nF6nogười phảD5hAi 2Wohchết.
D5hACâu nói nàynMpb là2Wohm khuD5hAôn nMpbmặt vnMpbốn đãF6no triFsDắng xa2Wohnh củ2Woha D5hAKiban 2Wohtái nF6nohợt, mắt2Woh an2Wohh tnMpba mở lớniFsD 2Wohdù iFsDko trôn2Wohg thấynMpb gF6noì, miệngF6no héD5hA ra2Woh, cứngnMpb đơiFsD lạ2Wohi. MọiD5hA giF6noả thiế2Woht vềD5hA sự iFsDnhầm lẫn2Woh nàoD5hA đF6noó troF6nong đầD5hAu KinMpbban 2Wohbiến mấF6not, thD5hAay vàiFsDo đó2Woh lnMpbà sựnMpb bàF6nong hoàng. MấF6not và2Wohi giâyD5hA để2Woh 2Wohtự D5hAtrấn tĩnhD5hA mìnhiFsD, Kiba2Wohn nhí2Wohu mày2Woh, m2Wohím môiF6no, cF6noúi đầu:
2Woh- vânMpbng th2Wohưa ngànMpbi. –F6no giọF6nong nD5hAói nMpbtrầm tiFsDrầm nhiFsDưng lnMpbạnh D5hA– nMpbcó tF6nohời hạnnMpb knMpbo ạnMpb?
iFsD- nhiFsDanh 2Wohnhất cD5hAó thể,iFsD nếunMpb 2Wohko biết2Woh đ2Wohâu tD5hAân lãnhF6no chnMpbúa lạ2Wohi bnMpbị áF6nom sD5hAát mộiFsDt lần nữaD5hA.... iFsDanh iFsDcó thểnMpb iFsDném đnMpbá dD5hAấu F6notay nMpbnhưng tF6noốt niFsDhất D5hAđừng ngậm2Woh nMpbmáu phuF6non người, Hik2Woha nMpblà m2Wohột 2Wohnhân vậnMpbt lF6noớn, D5hAhãy k2Wohhéo D5hAléo đừnF6nog F6nogây só2Wohng g2Wohió kD5hAo cầF6non thiết.
D5hAKiban gậD5hAt đầu,D5hA chì2Wohm dầniFsD F6novào sD5hAuy F6nonghĩ nhưD5hA bnMpbị ciFsDhính mệD5hAnh lnMpbệnh đóF6no nuốtnMpb cF6nohửng.

D5hAXeza điFsDánh rơiiFsD côngiFsD vă2Wohn bF6noổ n2Wohhiệm vD5hAới dấD5hAu xiFsDác D5hAnhận đỏiFsD cD5hAhót D5hAcủa CaiFsDtarina Luss D5hAxuống bD5hAàn nMpbkhi đậnMpbp nMpbvào mắ2Woht cậuD5hA lnMpbà nMpb3 cáD5hAi tênF6no F6nokhó chấp2Woh nhiFsDận tươngF6no ứngiFsD với nMpbcác v2Wohị F6notrí tr2Wohấn giữiFsD cáD5hAc cử2Woha: OdaF6nogi AnD5hAoha, 2Wohkẻ c2Wohhuyên iFsDcung cấpD5hA thôngD5hA tin D5hAcho lã2Wohnh chúiFsDa thàiFsDnh ZnMpboo 2Woh– cửaiFsD 1D5hA; D5hARafael D5hAMority, 2Wohtướng cấp2Woh iFsD3 2Wohcon trai cnMpbủa mộtD5hA thươn2Wohg nhâ2Wohn 2Wohgiàu D5hAcó n2Wohổi tiếngnMpb F6novới cá2Wohc tF6nohủ đoạn2Woh điD5hA cử2Woha sF6noau khôF6non khéo –2Woh D5hAcửa 2F6no; còF6non cửaiFsD 2Woh4, iFsDnơi ti2Wohếp giiFsDáp vớiF6no thàD5hAnh 2WohGon D5hAđc giaD5hAo 2Wohcho nMpbRafael Ecossai, đứa2Woh e2Wohm họ2Woh xiFsDa nMpbkhông 2Wohthể D5hAmê đcF6no củD5hAa XenMpbza. CaD5hAt đanMpbng nghĩ2Woh cá2Wohi gF6noì trong đầ2Wohu vậy,iFsD cảiFsD F6noba coD5hAn ngườinMpb đóiFsD đềuD5hA cnMpbó iFsDnhững vnMpbấn đF6noề 2Wohkhó giảiF6no quyếtD5hA, khó cnMpbhấp nhận2Woh D5hAnổi, đ2Wohặc nMpbbiệt làiFsD MD5hAority. DùF6no 2WohEcossai cónMpb nnMpbgang F6notàn, hống2Woh hách, F6nocôn đồF6no nnMpbổi tiếngnMpb tF6nohì íD5hAt F6nora nóF6no cũniFsDg cD5hAòn c2Wohó chútD5hA th2Wohực lực,F6no cònD5hA biếtiFsD chỉ F6nohuy quD5hAân đội,2Woh nhì2Wohn 2Wohnhận tìnhnMpb F6nohình, chứF6no Mo2Wohrity thnMpbì.... Ngo2Wohài AnonMpbha ra, hD5hAai kẻD5hA F6nocòn l2Wohại đềiFsDu bị2Woh đD5hAặt tro2Wohng vònD5hAg triFsDòn D5hAđỏ (tứF6noc làiFsD thử2Woh viD5hAệc), niFsDếu làm knMpbo tiFsDốt cóF6no t2Wohhể bịnMpb thF6noay thế2Woh D5hAbất cứD5hA lnMpbúc iFsDnào. Hừ,F6no aD5hAi nMpbchứ EcossaD5hAi thìF6no Xeza cò2Wohn lạ2Woh gì,iFsD nD5hAó 2Wohsẽ F6noko b2Wohao 2Wohgiờ chịu2Woh rưF6noớc iFsDvào thnMpbân nhD5hAững 2Wohthứ gâynMpb D5hAphiền phức iFsDcó tínhnMpb ápD5hA lựcF6no caF6noo, honMpbặc giảD5hA vF6noờ chấpF6no nhậnMpbn rồinMpb nMpbquậy tư2Wohng mộD5hAt trD5hAận đến mứcF6no bF6noị tốngnMpb D5hAcổ khỏiiFsD v2Wohị 2Wohtrí đóD5hA F6nocho F6nomà xeiFsDm. ThằngiFsD nhãi2Woh 2Wohđó chưF6noa baF6noo giờ chnMpbịu là2Wohm F6notheo nhữngnMpb gì2Woh F6nocha mẹnMpb F6nonó sắp2Woh xD5hAếp iFsDhay knMpbỳ vD5hAọng nnMpbó l2Wohàm.... màF6no lầ2Wohn thăng chứcF6no iFsDnày chắcF6no iFsDhọ phD5hAải vuF6noi mD5hAừng vàD5hA iFsDhi vọ2Wohng F6nolắm lắm....D5hA làmnMpb ngườiF6no khác thấnMpbt vọngF6no lànMpb sD5hAở trườngD5hA c2Wohủa 2Wohnó mà.2Woh
iFsD- thưnMpba ngài..........
Cửa phòngnMpb F6nolàm viFsDiệc miFsDở 2Wohbật F6nora iFsDko nMpbđc nhF6noẹ nhD5hAàng ch2Woho lắm,iFsD tD5hAướng cấpiFsD nMpb4 Rillous, ngườiD5hA niFsDắm 2Wohtrong taD5hAy miFsDạng lướiF6no tìniFsDh báiFsDo iFsDhoàn hảD5hAo nhấD5hAt thành2Woh Xezata đnMpbi vào2Woh D5hAvới viFsDẻ D5hAmặt khôn2Wohg thểF6no hoanMpbng mD5hAang hơnnMpb. Đó2Wohng sậpD5hA cD5hAửa lạiiFsD iFsDsau lưng, D5hAông tnMpba nói:
nMpb- thưaF6no ngàF6noi, D5hAKiban FiFsDrank đanF6nog D5hAcó nhữngF6no độngiFsD nMpbthái rất knMpbỳ D5hAlạ, hắn2Woh rútiFsD qD5hAuân tựnMpb diFsDo r2Woha khiFsDỏi vươngF6no quốcD5hA đưnMpba hếtD5hA vềF6no mF6noiền tây;F6no ngừng hếtiFsD F6notất ciFsDả cáF6noc hợD5hAp đồngnMpb lD5hAàm ăF6non, c2Wohác tuy2Wohến đườngnMpb vF6noận chuyiFsDển hàiFsDng hóa cônD5hAg kD5hAhai lẫD5hAn F6nobí mậF6not cnMpbủa nMpbtập đD5hAoàn FrF6noank đnMpbến CanadaF6no, IF6notalia vàD5hA vùD5hAng đông biFsDắc nnMpbước NF6noga tF6noheo bD5hAản đồF6no ciFsDủa co2Wohn người.nMpb Cana2Wohda vàiFsD ItiFsDalia bịF6no ngF6nohi ngờ nMpblà D5hAhai địa2Woh điể2Wohm đặtiFsD 2Wohcăn cứF6no F6nobí mậiFsDt 2Wohcủa iFsDchúa tểiFsD hắcnMpb ám,F6no còD5hAn viFsDùng đôn2Wohg bắc cD5hAhính làiFsD cửaF6no ngõnMpb dẫn2Woh tớiiFsD nMpblãnh địanMpb miFsDcr. iFsDVì lýiFsD F6nodo nàF6noo iFsDđó têF6non tiFsDrùm buôn liFsDậu nànMpby đaD5hAng D5hAcố tìniFsDh giFsDây khónMpb dễ2Woh iFsDcho ciFsDả chúa2Woh t2Wohể F6nohắc D5hAám lD5hAẫn lãD5hAnh địnMpba mcr, cắtiFsD luiFsDôn ng2Wohuồn hàniFsDg lF6noậu nMpbkhổng lồnMpb k2Wohhiến hanMpbi phí2Woha đềF6nou khốnF6no đ2Wohốn. F6noHắn từ2Woh chối thươngD5hA lư2Wohợng, đF6noóng cửaiFsD kiFsDo tiếD5hAp kF6nohách, k2Woho bồiD5hA thưD5hAờng hợpF6no điFsDồng bD5hAị phá 2Wohbỏ, iFsDsẵn sàniFsDg đnMpbưa qD5hAuân tớiiFsD đà2Wohn ápnMpb nếunMpb đốiF6no phưF6noơng F6nocó đnMpbộng th2Wohái quáiFsD khích. NóinMpb iFsDtóm lại,iFsD Kib2Wohan nMpbđang lậtiFsD 2Wohlọng.
X2Woheza nMpbđảo mắtD5hA vànMpbi gF6noiây, F6nochuyện này iFsDliệu ciFsDó F6noliên quaiFsDn gF6noì đF6noến việiFsDc XF6noeza F6novừa bịD5hA F6noem triFsDai nMpbcủa Hik2Woha vàiFsD nMpbhai kẻ nhânD5hA bảniFsD F6novô tínhF6no tấnMpbn cnMpbông iFsDkhông nhỉ.2Woh Cắ2Woht hànD5hAg 2Wohhóa đế2Wohn l2Wohãnh địa2Woh D5hAmcr ưnMpb?
nMpb- iFsDhắn buôD5hAn bánnMpb thnMpbứ gì2Woh vD5hAới lãniFsDh F6nođịa?
RillouD5hAs nhếchD5hA mép,iFsD đâynMpb iFsDđúng lnMpbà F6nocâu hỏiiFsD iFsDmà ôngF6no chờiFsD nMpbđợi tF6noừ 2Wohvị t2Wohân lãnh2Woh chúaD5hA lắmF6no mưF6nou nhiềuD5hA kếD5hA đượcF6no D5hAđặt nhiề2Wohu kF6noỳ vọng:
2Woh- đủnMpb thiFsDứ, từD5hA qnMpbuần áo,nMpb viFsDải vóciFsD, hó2Woha mD5hAĩ phẩm2Woh đến2Woh sáchiFsD vở,F6no nMpbbáo cnMpbhí, tF6noranh ảnh... F6nonhững thứF6no điFsDc sản2Woh nMpbxuất F6nobằng côngD5hA D5hAnghệ iFsDhiện đạiiFsD F6nomà mciFsDr iFsDko thểD5hA 2Wohlàm đc honMpbặc iFsDcó làm2Woh đcF6no nhưiFsDng sảnF6no xuấtF6no F6noko đ2Wohủ tinMpbêu F6nothụ và...iFsD má2Wohu.
Máu,iFsD thứ qua2Wohn trọngiFsD qiFsDuyết địnMpbnh sựiFsD sốngD5hA còF6non nMpbcủa lD5hAãnh địiFsDa mcD5hAr, tấF6not nhnMpbiên một2Woh kẻiFsD như D5hAKiban nMpbsẽ 2Wohko thểF6no bD5hAỏ qu2Woha mónD5hA hờinMpb đ2Wohó đciFsD, 2Wohnhưng chF6noẳng F6nolẽ lãnhiFsD địaD5hA knMpbo còn niFsDhững F6nonguồn iFsDhàng kh2Wohác h2Wohay saD5hAo? RillD5hAous tiếnMpbp tụcnMpb mỉmF6no cười2Woh kD5hAhi 2WohXeza chớnMpbp mắt, chờ2Woh đợi:
nMpb- bốnnMpb 2Wohnguồn cF6noung cấiFsDp 2Wohmáu lớD5hAn nhnMpbất đổ2Woh về2Woh lãn2Wohh địaF6no mD5hAcr từ F6no4 châF6nou lụciFsD lớnD5hA iFsDlà tậpD5hA đoà2Wohn FrF6noank từiFsD iFsDchâu mỹ,iFsD cF6noông iFsDty 2WohKasa ởF6no châ2Wohu áD5hA, anh nMpbem niFsDhà Vint2Wohari ở2Woh châuD5hA ph2Wohi nMpbvà 2Wohtập nMpbđoàn b2Wohệnh việnF6no XiFsDimass ởiFsD chD5hAâu âiFsDu. Trên D5hAlý D5hAthuyết, nD5hAếu Kib2Wohan ngừngD5hA đổF6no máuiFsD vàoiFsD liFsDãnh địaD5hA tF6nohì F6nohọ vẫnMpbn cònMpbn iFsD3 nguồn kF6noia...nhưng tnMpbhực F6notế thì....iFsDkhi KibaF6non F6nora l2Wohệnh ngừngnMpb nMpbcung cấpnMpb máu2Woh, cả iFsD4 nguồn2Woh đềuD5hA bD5hAị cD5hAắt, F6nolãnh địa2Woh c2Wohhỉ 2Wohcòn nhậnD5hA 2Wohđc máuiFsD biFsDán lẻ.2Woh
iFsD- c2Wohái nMpbgì?
XezF6noa nhổnMpbm F6nohẳn ngườiiFsD nMpbdậy. nMpbBốn ngnMpbuồn cuD5hAng c2Wohấp mF6noáu nMpbko phải2Woh chuyệD5hAn nMpbai cũng2Woh biết nF6nohất làiFsD tậpnMpb đoàD5hAn bệnhF6no việnMpbn XimasiFsDs, 2Wohnơi đD5hAã báF6non iFsDmáu chnMpbo lF6noãnh địa2Woh mc2Wohr từ hơiFsDn 20D5hA0 năF6nom n2Wohay r2Wohồi, iFsDko biF6noết bọnD5hA 2Wohhọ F6nođã nMpbqua bnMpbao niFsDhiêu đờiF6no c2Wohhủ iFsDtịch nhưng nMpbdù tiFsDhế nàoiFsD đnMpbi c2Wohhăng nữaF6no F6nothì nMpbbọn họnMpb vẫniFsD sD5hAẽ tiếpD5hA tF6noục cF6noung D5hAcấp m2Woháu dài hạnF6no D5hAvì bộF6no máiFsDy D5hAlãnh đạonMpb F6notập điFsDoàn nàynMpb hầunMpb hếtiFsD làiFsD mcnMpbr. CảD5hA KanMpbsa cũng2Woh vậy, bọnnMpb họD5hA có2Woh ngiFsDuồn kiiFsDnh phíF6no khổn2Wohg lồ,D5hA cF6noó nềnMpbn tản2Wohg nMpbvững cF6nohắc, lâiFsDu đời,D5hA có D5hAlãnh đạoF6no D5hAlà mcrD5hA, đF6noâu th2Wohể nnMpbói cắnMpbt liFsDà cắtnMpb đc.2Woh KiFsDiban đD5hAã lànMpbm th2Wohế nàD5hAo? Rillous tiếp2Woh iFsDtục báonMpb cáo:
F6no- knMpbo biếtnMpb h2Wohắn nMpbđã lnMpbàm tF6nohế nàoF6no nD5hAhưng lãnF6noh địa mc2Wohr D5hAgần nhnMpbư rD5hAơi vF6noào tìnnMpbh tr2Wohạng khnMpbủng hoF6noảng nD5hAgay lậpD5hA tứnMpbc D5hAvì quD5hAá sốc.D5hA Lần F6notrước khnMpbi ng2Wohười sF6noói tấnD5hA c2Wohông, nhữngF6no tuyếnMpbn đườngiFsD vậniFsD ch2Wohuyển máiFsDu bF6noị chặn, nMpbmáu 2Wohko tớnMpbi đcnMpb l2Wohãnh địD5hAa nhưngnMpb 2Wohnhà viFsDua mciFsDr vàD5hA tầngD5hA lớ2Wohp quýnMpb 2Wohtộc thống trị2Woh ciFsDòn cF6noó D5hAsự chuẩn2Woh bị,2Woh cònF6no liFsDần nàyF6no thìiFsD quD5hAá bD5hAất F6nongờ. BịiFsD chặniFsD đD5hAường khác D5hAhoàn toF6noàn F6noso nMpbvới việciFsD biFsDị cắD5hAt nguồn.D5hA
MiFsDắt F6noXeza m2Wohở lớ2Wohn, 2Wohsáng 2Wohrực lên2Woh ti2Woha iFsDnhìn thấunMpb suốt,iFsD 2Wohtinh tườngD5hA tronD5hAg nMpbvài D5hAgiây 2Wohrồi D5hAtừ tF6noừ dịuF6no nMpblại.
iFsD- tF6nohì r2Woha.... –nMpb tâF6non D5hAlãnh chúaiFsD F6nolẩm b2Wohẩm vàD5hA riFsDa lệnnMpbh nMpb– tiếpnMpb tụcF6no iFsDtheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.