You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

RhWaUbEời khỏi bệnhkv2mXu việnhWaUbE ThànvKaN6Nh XezavKaN6Nta, bhWaUbEỏ mặchWaUbE XezSaa ởSa đhWaUbEó tvKaN6Nhu dSaọn hậSau quảSa SaCat thSaăng thiên kv2mXuthẳng tớSai nhhWaUbEà Kikv2mXuban FranSak, ngvKaN6Nôi nhàkv2mXu nhvKaN6Nỏ Saxinh xắnvKaN6N vẫhWaUbEn gọSan gànghWaUbE ngăn nắp,hWaUbE skv2mXuạch hWaUbEsẽ nhvKaN6Nư đckv2mXu lakv2mXuu chùvKaN6Ni hWaUbEquét hWaUbEdọn thườvKaN6Nng xuyênvKaN6N. Bướkv2mXuc chSaân vàSao phòng khách,vKaN6N nvKaN6Ngửi thấkv2mXuy Samột mùSai kvKaN6Nhó chWaUbEhịu, SaCat nhíhWaUbEu Samày tvKaN6Nhả mìhWaUbEnh xuSaống ghSaế. Gonder đanghWaUbE ởSa đâyhWaUbE, mùhWaUbEi củvKaN6Na hắnhWaUbE vưkv2mXuơng khắpvKaN6N nơvKaN6Ni trkv2mXuong phòng,vKaN6N hWaUbEám lvKaN6Nên vKaN6Nbàn ghế, đồvKaN6N đạcvKaN6N, cókv2mXu vhWaUbEẻ nhWaUbEhư KiSaban đãkv2mXu để tênvKaN6N này tựkv2mXu hWaUbEdo sửkv2mXu dụngvKaN6N nSahà cvKaN6Nủa mìnhWaUbEh. ChWaUbEhẳng đểSa ChWaUbEat phWaUbEhải vKaN6Nchờ lâu,Sa SaGonder từSa trong bướckv2mXu hWaUbEra điềmvKaN6N nhkv2mXuiên nSahư Salà chSaủ nhàvKaN6N khiến,kv2mXu nhếcvKaN6Nh mép:
vKaN6N- chvKaN6Nào.
hWaUbE- KhWaUbEiban đâu?kv2mXu
vKaN6NCat hỏvKaN6Ni bằvKaN6Nng giSaọng sỗhWaUbE sàvKaN6Nng. GonhWaUbEder hWaUbEliếm môi:
hWaUbE- thWaUbEhật thvKaN6Nô lSaỗ, ítSa hWaUbEra vKaN6Nthì côSa hWaUbEcũng nkv2mXuên chàohWaUbE mộthWaUbE tiếnkv2mXug vKaN6Nsau khWaUbEhi bihWaUbEết nvKaN6Những vSaiệc tvKaN6Nôi đanhWaUbEg làhWaUbEm cSahứ?
NhữngSa việSac hWaUbEhắn đSaang Salàm vKaN6Nư, kv2mXuám cvKaN6Nhỉ vivKaN6Nệc bánvKaN6N hWaUbEtin tvKaN6Nức chhWaUbEo sởkv2mXu mhWaUbEật vhWaUbEụ Saấy à,hWaUbE Cat hWaUbEnhướm mày,hWaUbE hWaUbEviệc ấykv2mXu tkv2mXuhì vKaN6Nliên quahWaUbEn kv2mXugì đếvKaN6Nn quânhWaUbE độivKaN6N màhWaUbE CaSat Saquản lýhWaUbE chứ, cứSa gSaiả kv2mXuvờ kSao biếtkv2mXu đi:
kv2mXu- kv2mXuviệc gìkv2mXu? Rúckv2mXu nácvKaN6Nh kv2mXuKiban đểSa giSaở tròkv2mXu bắtSa chWaUbEóc, phákv2mXu ngụSac kv2mXuà?
GohWaUbEnder sữngkv2mXu lạkv2mXui mộtkv2mXu chútvKaN6N, Sanhìn Sakỹ CavKaN6Nt vàvKaN6N phánvKaN6N mộhWaUbEt câuhWaUbE xkv2mXuanh rờn:
vKaN6N- côhWaUbE thWaUbEhay đhWaUbEổi nhiSaều vvKaN6Nà nkv2mXuhanh hvKaN6Nơn tkv2mXuôi tưởnhWaUbEg, quákv2mXu nhanh...Sa... kv2mXusao hảSa kv2mXuko thấy kv2mXuđc giáSa trkv2mXuị củaSa tvKaN6Nôi phảiSa hWaUbEko, kv2mXusao kkv2mXuo lịchhWaUbE sựvKaN6N mộkv2mXut chvKaN6Nút đểkv2mXu nếhWaUbEu svKaN6Nau nàvKaN6Ny có việhWaUbEc cầnvKaN6N kv2mXuđến Sathì chWaUbEhúng kv2mXuta cSaó thểkv2mXu kv2mXuhợp tácvKaN6N tronkv2mXug vKaN6Nvui vẻ?vKaN6N
hWaUbECat kSao thấy cvKaN6Nó gkv2mXuì havKaN6Ny nhWaUbEếu trokv2mXung tươkv2mXung kv2mXulai chWaUbEô phảivKaN6N hợpvKaN6N Satác vvKaN6Nới nhữSang kẻSa Sanhư Gonder. CvKaN6Nó thSaể hắnkv2mXu kv2mXuko xấhWaUbEu tínSah nhSaư RhWaUbEadic hWaUbEđể kSao thểSa yêuhWaUbE nổkv2mXui ngườikv2mXu hWaUbEnào, cũng vKaN6Ncó thvKaN6Nể hắnvKaN6N hWaUbEko giếtkv2mXu ngưkv2mXuời nhSaiều nvKaN6Như kv2mXuRai nhưnSag vKaN6Nhắn cSaó cáihWaUbE vKaN6Nquá khkv2mXuứ phức tạp,Sa kv2mXuđau thưSaơng đủkv2mXu Sađể khiếnkv2mXu kv2mXutâm hồkv2mXun kvKaN6No còSan làSanh lặhWaUbEn, CahWaUbEt Sako thíchSa những ngvKaN6Nười nhkv2mXuư hWaUbEthế, hWaUbEkhó đoákv2mXun, khókv2mXu khốnghWaUbE chế,hWaUbE dễvKaN6N tổnkv2mXu thươnhWaUbEg.... Sanhất lSaà với vKaN6NGonder, kẻhWaUbE sSaở hữuhWaUbE tSarí vKaN6Nthông minvKaN6Nh tuyệtSa vKaN6Nvời vàSa sứckv2mXu mạvKaN6Nnh đánSag khiếpvKaN6N sợ. NếuhWaUbE hắSan chỉhWaUbE cộnghWaUbE vKaN6Ntác tvKaN6Nạm thờkv2mXui kv2mXuvới Sachúa tkv2mXuể thhWaUbEì kv2mXucó lvKaN6Nẽ hắnhWaUbE đãvKaN6N chừakv2mXu đường luhWaUbEi kv2mXucho mhWaUbEình, đãkv2mXu tínSah đếnkv2mXu chWaUbEái ngàvKaN6Ny bánhWaUbE nhữngvKaN6N hWaUbEtin tứcvKaN6N tvKaN6Nhu đchWaUbE kv2mXucho sở mậSat vụ.Sa NSaếu đãhWaUbE tvKaN6Nính kv2mXutoán, hắnvKaN6N sSaẽ hkv2mXuành độnghWaUbE thậnhWaUbE tSarọng troSang qkv2mXuuá khứ,vKaN6N mà giảvKaN6N sửkv2mXu đSaúng nhWaUbEhư Sathế thật,hWaUbE Sasở mậtvKaN6N vụSa sẽvKaN6N Sako thhWaUbEể tìkv2mXum hWaUbEra bằnghWaUbE chứnvKaN6Ng chốkv2mXung lại Sahắn.... hvKaN6Nắn kv2mXusẽ hhWaUbEạn chvKaN6Nế giếthWaUbE nvKaN6Người hWaUbEnếu hWaUbEcó Sathể, hvKaN6Nành kv2mXuđộng kíSan kkv2mXuẽ, xSaóa dấu vết,vKaN6N nhậnhWaUbE Satrách nhvKaN6Niệm nhữngSa Savụ màhWaUbE hắnhWaUbE Sako kv2mXulàm.... nhiềkv2mXuu Sacách tuSang hỏa mSaù lhWaUbEắm. CahWaUbEt lặpvKaN6N lại:
kv2mXu- KvKaN6Niban đkv2mXuâu?
MặthWaUbE GSaonder kv2mXuhiện lvKaN6Nên chữkv2mXu chán kv2mXuto tưhWaUbEớng, svKaN6Nuy nkv2mXughĩ “coSan bévKaN6N nàvKaN6Ny thWaUbEhật kv2mXukhó chịSau” hiệnSa rhWaUbEa rõSa ràkv2mXung trohWaUbEng mắt hắnhWaUbE nhưhWaUbEng gSaiọng nókv2mXui vkv2mXuẫn đềhWaUbEu đều:
hWaUbE- hWaUbEđang ởkv2mXu tronvKaN6Ng ‘hSaư vô’kv2mXu ấy.
Cat rờikv2mXu mkv2mXuắt khỏSai GonSader, nhìhWaUbEn bhWaUbEức tườnvKaN6Ng đvKaN6Nối diệnhWaUbE vàSa vKaN6Nphóng Sara vKaN6Nmột bùvKaN6Na kv2mXuvu vvKaN6Nơ bằng mắtSa kv2mXutác độngSa vKaN6Nvào kv2mXulớp phvKaN6Nép Sathuật vKaN6Nbảo vệSa nghWaUbEôi nvKaN6Nhà. kv2mXuChỉ vSaài kv2mXugiây svKaN6Nau, Kiban hWaUbErơi ậpkv2mXu xuốkv2mXung vKaN6Ngiữa phònghWaUbE kv2mXukhách, đứnghWaUbE vKaN6Nlù lùhWaUbE trướkv2mXuc mhWaUbEặt côkv2mXu vớkv2mXui kv2mXubộ dạng chỉnkv2mXuh Sachu khôvKaN6Nng hWaUbEthể hWaUbEđẹp traSai Sahơn nSahư vKaN6Nvừa ởSa mộthWaUbE chWaUbEuộc hhWaUbEọp qvKaN6Nuan trọvKaN6Nng hWaUbEvề. Thổi hWaUbEgió vàoSa CaSat đểSa Sađảm bảokv2mXu khWaUbEo Sacó gSaì nhầmkv2mXu hWaUbElẫn, Kkv2mXuiban Sađi tới:
hWaUbE- evKaN6Nm gSaọi akv2mXunh à?kv2mXu SaCó hWaUbEchuyện gSaì vKaN6Nthế?
CavKaN6Nt vKaN6Nko trảvKaN6N lờihWaUbE ngaSay màSa điềmkv2mXu vKaN6Ntĩnh kv2mXuquan skv2mXuát Kibakv2mXun, dướihWaUbE Sacon vKaN6Nmắt củahWaUbE vKaN6Nmột mcr, KibavKaN6Nn vKaN6Nlà Sacái gìhWaUbE đóSa kv2mXukhác thưhWaUbEờng thậtkv2mXu đángkv2mXu chánvKaN6N. Mkv2mXucr lSaai vKaN6Nmà Sako cóvKaN6N sức mạvKaN6Nnh vKaN6Ncơ bắkv2mXup, nhkv2mXuợt nhạhWaUbEt vKaN6Nxanh xvKaN6Nao nhưkv2mXu tàuvKaN6N lvKaN6Ná thWaUbEhiếu vKaN6Nnắng lâukv2mXu ngkv2mXuày, đụkv2mXung một cáiSa làhWaUbE phkv2mXuải ngSaồi xhWaUbEe lăn,Sa đụngkv2mXu tvKaN6Nhêm cákv2mXui nkv2mXuữa thìkv2mXu nghWaUbEất xkv2mXuỉu..... nhvKaN6Nưng Catarina LusSas lạivKaN6N nhìSan thấyhWaUbE kv2mXumột vKaN6Ncon ngSaười khhWaUbEác hSaoàn toàSan. SaKo hWaUbEcó vKaN6Nai chkv2mXuạm tới Sagần sựSa thầSan thákv2mXunh hoàkv2mXun mSaỹ nhkv2mXuư KiSaban, mộhWaUbEt phápvKaN6N sưkv2mXu đhWaUbEc cSaoi lvKaN6Nà vvKaN6Nĩ vKaN6Nđại nếu khWaUbEo xhWaUbEét đếnSa khvKaN6Nía cSaạch nvKaN6Nào khSaác ngoSaài phépkv2mXu thuậSat. GondehWaUbEr tựhWaUbE kv2mXugiác rờivKaN6N khỏi Saphòng vKaN6Nkhách vKaN6Nđi xuốngSa tầkv2mXung hầmvKaN6N. SaCat lSaên tiếngSa svKaN6Nau hWaUbEkhi bihWaUbEết rkv2mXuõ rằvKaN6Nng cửa sậhWaUbEp vKaN6Ncủa thWaUbEầng hhWaUbEầm đãSa hWaUbEđóng lại:
vKaN6N- ahWaUbEnh vkv2mXuẫn Sađang tuânkv2mXu hWaUbEtheo lờvKaN6Ni thSaề hWaUbEđã hWaUbElập vớihWaUbE XSaeza đấhWaUbEy chứ?vKaN6N
hWaUbECâu hỏiSa dườhWaUbEng vKaN6Nnhư khônhWaUbE khéohWaUbE vkv2mXuà nhẹSa nSahàng hơnhWaUbE vKaN6Nnhững gkv2mXuì KibSaan tưởngvKaN6N, Saanh tvKaN6Na kv2mXumỉm cưvKaN6Nời gậvKaN6Nt đkv2mXuầu. ChWaUbEat tiSaếp tục:
vKaN6N- Savà vẫnhWaUbE tuhWaUbEân thhWaUbEeo lờihWaUbE thkv2mXuề kv2mXutrung thànkv2mXuh phụchWaUbE vụhWaUbE đãhWaUbE lậkv2mXup tSarước đvKaN6Nó hWaUbEvới nhWaUbEhà vukv2mXua nhỏ....
Sa- tấkv2mXut nhWaUbEhiên.... –hWaUbE KvKaN6Niban ngắhWaUbEt lờikv2mXu kv2mXu– riêvKaN6Nng lờiSa thkv2mXuề vớivKaN6N trhWaUbEung thànhkv2mXu vhWaUbEới nhàSa kv2mXuvua nhWaUbEhỏ nếSau Saa vSai phạmkv2mXu shWaUbEẽ mấthWaUbE mạngvKaN6N.
GậtvKaN6N đầu,kv2mXu ServKaN6Nina vuốtSa tóc.vKaN6N
Sa- vKaN6NKiban FrankvKaN6N, hkv2mXuãy giếkv2mXut HihWaUbEka CuryvKaN6Ntanus, hWaUbEcắt đhWaUbEầu thWaUbEreo trướchWaUbE cổnkv2mXug ‘nhàkv2mXu vKaN6Nthờ thánh’Sa tạihWaUbE LãnSah địavKaN6N Samcr chSao vKaN6Nta.
MhWaUbEắt Kibakv2mXun hWaUbEtối sầSam lhWaUbEại hWaUbEnhư vkv2mXuừa nhậnkv2mXu kv2mXuđc hSaung Satin, avKaN6Nnh tkv2mXua nghhWaUbEiêng đầu:
kv2mXu- HvKaN6Nika ư?kv2mXu Bàkv2mXu hWaUbEta đkv2mXuã vKaN6Nlàm chuyệSan gìSa đếkv2mXun nỗivKaN6N hWaUbEphải nSahận cvKaN6Nái chết?kv2mXu
SerihWaUbEna nkv2mXugạc nhihWaUbEên khSai hWaUbEnghe chWaUbEâu hỏiSa vKaN6Nvô lývKaN6N này,kv2mXu hWaUbEcô cườkv2mXui nhạt:
Sa- KSaiban, trhWaUbEong suốtSa 2vKaN6N0 nămhWaUbE qhWaUbEua vKaN6Na Sađã làkv2mXum gvKaN6Nì đểkv2mXu hWaUbEtrả thvKaN6Nù?
CvKaN6Nâu hvKaN6Nỏi cSaàng khiếnkv2mXu Kibkv2mXuan rốivKaN6N trkv2mXuí hơnSa, Saanh tSaa likv2mXuếm môi:
kv2mXu- tôi...kv2mXu. bukv2mXuôn bán,hWaUbE tíckv2mXuh trữhWaUbE hWaUbEtiền của,Sa tạvKaN6No kv2mXura mvKaN6Nột hệhWaUbE thSaống hWaUbEtình báokv2mXu với qhWaUbEuá nửahWaUbE lhWaUbEà nhữkv2mXung mkv2mXucr lưhWaUbEu vvKaN6Nong, nhWaUbEhững kẻvKaN6N cămvKaN6N hWaUbEthù Sahay mvKaN6Nất lòngkv2mXu tiSan vớikv2mXu lãnh địa....kv2mXu tvKaN6Nhu thậphWaUbE thônghWaUbE tvKaN6Nin, vKaN6Nnuôi skv2mXuát thủ...Sa.
hWaUbE- xunSag hWaUbEquanh Masa? –hWaUbE Serkv2mXuina lênkv2mXu giọnSag –hWaUbE mvKaN6Nọi hWaUbEnỗ lựckv2mXu, cạmSa bẫy,kv2mXu vKaN6Nmọi chWaUbEhú Saý đhWaUbEều dồnkv2mXu hếkv2mXut về MSaasa hả,hWaUbE kv2mXuvì anhWaUbEh hWaUbEta lvKaN6Nà phhWaUbEần nổikv2mXu củaSa câhWaUbEu chuyệnhWaUbE, hWaUbElà kv2mXung đSaóng vavKaN6Ni Sakẻ ác.
SaKiban hWaUbEko vKaN6Nnói vKaN6Ngì, vKaN6Nchỉ ngậmhWaUbE miệngSa vKaN6Ndấu vKaN6Nsự hoàhWaUbEi ngSahi trSaong lònkv2mXug. NhvKaN6Nà hWaUbEvua nhkv2mXuỏ vKaN6Ngật gù:
hWaUbE- vKaN6Nđc rồi,kv2mXu SaXeza vhWaUbEừa bịkv2mXu ámSa vKaN6Nsát Sabởi vKaN6Nem traSai Hikkv2mXua vàhWaUbE hahWaUbEi kẻSa nhâSan Sabản vSaô tính vKaN6Ncủa RadovKaN6Nn dvKaN6No chvKaN6Na họhWaUbE vKaN6Ntạo vKaN6Nra, SaHika đãhWaUbE trhWaUbEực thWaUbEiếp vKaN6Nra lệnh,hWaUbE vụSa hWaUbEám sátkv2mXu thất bạiSa vàvKaN6N RaSadon Sađã hWaUbEchết. TrướhWaUbEc khSai kv2mXutiễn Hikkv2mXua vhWaUbEề trSaời hãykv2mXu kv2mXulột hWaUbEký ứchWaUbE của ckv2mXuô kv2mXuta, ankv2mXuh sSaẽ ckv2mXuó hWaUbEcâu trSaả lờivKaN6N vKaN6Ncho 2vKaN6N0 năkv2mXum qkv2mXuua. ĐâyvKaN6N làhWaUbE lệnhvKaN6N ckv2mXuủa nhàkv2mXu vuvKaN6Na nhỏ. NếuhWaUbE Hikv2mXuka kvKaN6No chhWaUbEết, KihWaUbEban FravKaN6Nnk, anvKaN6Nh kv2mXusẽ làvKaN6N ngườiSa pSahải chết.hWaUbE
ChWaUbEâu nói nàkv2mXuy làmvKaN6N khukv2mXuôn mặthWaUbE kv2mXuvốn đvKaN6Nã trSaắng hWaUbExanh củkv2mXua KivKaN6Nban táikv2mXu nhhWaUbEợt, mkv2mXuắt vKaN6Nanh tvKaN6Na mở lớnkv2mXu dùSa kkv2mXuo tSarông thấkv2mXuy Sagì, miệngvKaN6N héhWaUbE rakv2mXu, ckv2mXuứng đơhWaUbE lại.hWaUbE MhWaUbEọi gikv2mXuả thiếthWaUbE vềSa sự nhSaầm lẫkv2mXun Sanào đSaó vKaN6Ntrong đầuSa KvKaN6Niban hWaUbEbiến mất,kv2mXu tSahay vkv2mXuào vKaN6Nđó lvKaN6Nà kv2mXusự bànSag hoàng. MhWaUbEất vàSai giSaây đểSa tựvKaN6N trkv2mXuấn tĩnvKaN6Nh vKaN6Nmình, KibhWaUbEan nhíuhWaUbE mày,kv2mXu mhWaUbEím Samôi, cúhWaUbEi đầu:
vKaN6N- vvKaN6Nâng thSaưa ngSaài. –hWaUbE giọnhWaUbEg nókv2mXui trầmvKaN6N kv2mXutrầm nhưSang lạnkv2mXuh –hWaUbE cvKaN6Nó hWaUbEthời hạnkv2mXu vKaN6Nko vKaN6Nạ?
vKaN6N- nhvKaN6Nanh nhấhWaUbEt cóhWaUbE thkv2mXuể, nếhWaUbEu kvKaN6No biếvKaN6Nt đâhWaUbEu Satân vKaN6Nlãnh chhWaUbEúa lạihWaUbE bịSa ávKaN6Nm sáSat mhWaUbEột lần nữa..vKaN6N.. akv2mXunh cóSa thểkv2mXu némSa đákv2mXu dấkv2mXuu tvKaN6Nay nhvKaN6Nưng Satốt nhấtvKaN6N đừngkv2mXu ngậkv2mXum kv2mXumáu pkv2mXuhun người, HSaika Salà mSaột nhkv2mXuân vkv2mXuật lkv2mXuớn, hãyvKaN6N khékv2mXuo hWaUbEléo đừnghWaUbE gâySa sóngvKaN6N vKaN6Ngió hWaUbEko cầnkv2mXu thiết.
KvKaN6Niban vKaN6Ngật đầuvKaN6N, chìmSa hWaUbEdần Savào suSay nSaghĩ kv2mXunhư bịSa Sachính mệnhWaUbEh lệvKaN6Nnh đhWaUbEó nuốtSa chửhWaUbEng.

XehWaUbEza đvKaN6Nánh kv2mXurơi cônhWaUbEg kv2mXuvăn kv2mXubổ kv2mXunhiệm vớihWaUbE dSaấu Saxác nhậnkv2mXu đỏkv2mXu chókv2mXut chWaUbEủa CataSarina Luss xuốnhWaUbEg bànSa khSai kv2mXuđập kv2mXuvào mắtkv2mXu cậuSa làkv2mXu Sa3 chWaUbEái tênhWaUbE kkv2mXuhó chấhWaUbEp nhậSan thWaUbEương ứngSa với cSaác vịkv2mXu trívKaN6N trấnSa giữvKaN6N cvKaN6Nác cửahWaUbE: vKaN6NOdagi kv2mXuAnoha, kẻSa chuyhWaUbEên hWaUbEcung Sacấp kv2mXuthông tin Sacho kv2mXulãnh chúvKaN6Na thànkv2mXuh ZvKaN6Noo –hWaUbE Sacửa 1vKaN6N; RafaehWaUbEl MhWaUbEority, tướSang hWaUbEcấp hWaUbE3 hWaUbEcon trai kv2mXucủa mhWaUbEột thkv2mXuương nhâSan kv2mXugiàu cvKaN6Nó Sanổi tiếnghWaUbE vớivKaN6N cácvKaN6N thủhWaUbE đoạnhWaUbE điSa cvKaN6Nửa vKaN6Nsau khôhWaUbEn khéo –hWaUbE ckv2mXuửa 2Sa; cvKaN6Nòn cửvKaN6Na kv2mXu4, nơhWaUbEi tiếhWaUbEp giákv2mXup vớikv2mXu thvKaN6Nành GohWaUbEn Sađc giakv2mXuo cvKaN6Nho RavKaN6Nfael Ecossai, đứaSa ehWaUbEm họhWaUbE xhWaUbEa khônhWaUbEg thểkv2mXu kv2mXumê đSac củakv2mXu XhWaUbEeza. CaSat đakv2mXung nghĩkv2mXu cávKaN6Ni gìhWaUbE trong vKaN6Nđầu vậy,hWaUbE cảvKaN6N kv2mXuba coSan ngưkv2mXuời đvKaN6Nó đềuSa cvKaN6Nó nvKaN6Những vấnhWaUbE đềkv2mXu kvKaN6Nhó giảhWaUbEi qvKaN6Nuyết, khó kv2mXuchấp Sanhận nvKaN6Nổi, đặkv2mXuc hWaUbEbiệt lvKaN6Nà MoriSaty. kv2mXuDù EcosvKaN6Nsai cóSa nSagang Satàn, vKaN6Nhống hách, cvKaN6Nôn đồvKaN6N Sanổi tiếnghWaUbE thkv2mXuì íthWaUbE rhWaUbEa hWaUbEnó cũnSag cònSa vKaN6Ncó chhWaUbEút thựvKaN6Nc lực,vKaN6N còSan bhWaUbEiết chỉ hSauy quâvKaN6Nn đội,vKaN6N nhìnkv2mXu nhậnSa tvKaN6Nình hình,vKaN6N chứvKaN6N MSaority thìkv2mXu.... NgSaoài AnohWaUbEha ra, hvKaN6Nai kẻkv2mXu cSaòn lSaại đềuhWaUbE bịvKaN6N đặtvKaN6N tronvKaN6Ng vòkv2mXung tkv2mXuròn đỏhWaUbE (tứchWaUbE làkv2mXu thửkv2mXu vikv2mXuệc), nếSau làm khWaUbEo hWaUbEtốt vKaN6Ncó thWaUbEhể bịSa thkv2mXuay thvKaN6Nế hWaUbEbất kv2mXucứ lSaúc nàkv2mXuo. vKaN6NHừ, aSai chứhWaUbE kv2mXuEcossai thìSa Xeza còhWaUbEn vKaN6Nlạ gìkv2mXu, nókv2mXu kv2mXusẽ kvKaN6No Sabao giờhWaUbE hWaUbEchịu rvKaN6Nước vàkv2mXuo kv2mXuthân hWaUbEnhững thhWaUbEứ gâkv2mXuy phiềnhWaUbE phức chWaUbEó tínkv2mXuh kv2mXuáp lựckv2mXu caokv2mXu, hSaoặc Sagiả hWaUbEvờ kv2mXuchấp nhậnvKaN6N rồihWaUbE vKaN6Nquậy tkv2mXuưng mộtvKaN6N trậnvKaN6N đến mứckv2mXu bịkv2mXu tốnghWaUbE cổkv2mXu khỏvKaN6Ni vịSa trSaí đóSa Sacho Samà xeSam. vKaN6NThằng nhhWaUbEãi hWaUbEđó chưaSa bavKaN6No giờ chvKaN6Nịu hWaUbElàm thehWaUbEo nhkv2mXuững gìhWaUbE kv2mXucha mẹSa Sanó sắpkv2mXu xếpkv2mXu Sahay vKaN6Nkỳ vọngkv2mXu nóSa làvKaN6Nm.... màvKaN6N lầSan thăng chứckv2mXu nàyhWaUbE chắvKaN6Nc Sahọ hWaUbEphải vukv2mXui mừngvKaN6N vàvKaN6N hWaUbEhi vkv2mXuọng lắmkv2mXu lắm.kv2mXu... Salàm nSagười khác thvKaN6Nất vọnghWaUbE làSa svKaN6Nở trườvKaN6Nng cvKaN6Nủa nhWaUbEó kv2mXumà.
Sa- thưakv2mXu ngài..........
Cửa phònvKaN6Ng Salàm vihWaUbEệc mởSa bậtvKaN6N vKaN6Nra vKaN6Nko hWaUbEđc nkv2mXuhẹ nhànSag cSaho lkv2mXuắm, tướngkv2mXu Sacấp hWaUbE4 Rillous, ngưkv2mXuời nắmkv2mXu tkv2mXurong thWaUbEay mkv2mXuạng lướivKaN6N tìnhkv2mXu Sabáo hkv2mXuoàn hhWaUbEảo nSahất thànhvKaN6N Xezata vKaN6Nđi vàokv2mXu vớvKaN6Ni vẻSa kv2mXumặt kkv2mXuhông thểvKaN6N hoahWaUbEng manvKaN6Ng hơSan. ĐóngvKaN6N sậpkv2mXu hWaUbEcửa lạkv2mXui kv2mXusau lưng, ônghWaUbE vKaN6Nta nói:
hWaUbE- tkv2mXuhưa ngvKaN6Nài, Kibakv2mXun FvKaN6Nrank đkv2mXuang Sacó hWaUbEnhững độngSa thvKaN6Nái rất kỳSa lạ,Sa Sahắn hWaUbErút quvKaN6Nân tựSa dhWaUbEo hWaUbEra khỏhWaUbEi vươSang quốSac vKaN6Nđưa hếthWaUbE vềkv2mXu hWaUbEmiền hWaUbEtây; ngừng hWaUbEhết tấthWaUbE cảhWaUbE ckv2mXuác hợphWaUbE đvKaN6Nồng kv2mXulàm ăn,vKaN6N cákv2mXuc tuyhWaUbEến đvKaN6Nường vậnSa chuyểnvKaN6N hSaàng hóa côngvKaN6N khaSai lẫnSa vKaN6Nbí kv2mXumật củaSa tậhWaUbEp đovKaN6Nàn Frakv2mXunk hWaUbEđến CanavKaN6Nda, ItSaalia hWaUbEvà vùngSa đông bắchWaUbE nướcvKaN6N NgvKaN6Na thkv2mXueo bảvKaN6Nn đồvKaN6N Sacủa cvKaN6Non người.Sa vKaN6NCanada hWaUbEvà ItalSaia bịhWaUbE ngSahi ngờ lvKaN6Nà hahWaUbEi địavKaN6N điểmkv2mXu đặvKaN6Nt cănSa vKaN6Ncứ bhWaUbEí mậvKaN6Nt củakv2mXu chSaúa vKaN6Ntể Sahắc ámSa, cònhWaUbE vùngkv2mXu đôngSa bắc chíkv2mXunh lvKaN6Nà cửaSa vKaN6Nngõ dẫnhWaUbE thWaUbEới lãSanh địahWaUbE kv2mXumcr. hWaUbEVì hWaUbElý vKaN6Ndo nàoSa đóSa tvKaN6Nên trSaùm buôn hWaUbElậu nSaày kv2mXuđang cốSa tìnSah gâyhWaUbE khvKaN6Nó Sadễ hWaUbEcho kv2mXucả chWaUbEhúa tểhWaUbE Sahắc ámkv2mXu lẫvKaN6Nn kv2mXulãnh địakv2mXu mcr, cvKaN6Nắt luônSa ngukv2mXuồn hànkv2mXug lậkv2mXuu Sakhổng hWaUbElồ khiếnhWaUbE hkv2mXuai pvKaN6Nhía đềkv2mXuu khkv2mXuốn đốn.Sa SaHắn tvKaN6Nừ chối thvKaN6Nương lượhWaUbEng, đónSag cửakv2mXu hWaUbEko tiếhWaUbEp khách,vKaN6N Sako bồihWaUbE thhWaUbEường hợvKaN6Np đồnSag hWaUbEbị phá bỏ,hWaUbE sẵnSa sàngkv2mXu đưhWaUbEa quhWaUbEân kv2mXutới đhWaUbEàn áSap nếkv2mXuu đốiSa phưvKaN6Nơng cóvKaN6N độngkv2mXu thhWaUbEái qvKaN6Nuá khích. NhWaUbEói tómkv2mXu lại,vKaN6N KibvKaN6Nan đanghWaUbE lậtSa lọnhWaUbEg.
XezvKaN6Na đảvKaN6No mắSat kv2mXuvài giSaây, chuyệnSa này hWaUbEliệu ckv2mXuó lhWaUbEiên qukv2mXuan gìkv2mXu đếnvKaN6N việkv2mXuc XeSaza vừSaa bịkv2mXu kv2mXuem Satrai kv2mXucủa HvKaN6Nika hWaUbEvà hkv2mXuai kẻ nhSaân bảnvKaN6N vKaN6Nvô tínhhWaUbE tấnSa cônkv2mXug kkv2mXuhông nhvKaN6Nỉ. Ckv2mXuắt vKaN6Nhàng hóhWaUbEa đếvKaN6Nn lãSanh đvKaN6Nịa vKaN6Nmcr kv2mXuư?
Sa- hắhWaUbEn buônkv2mXu bánvKaN6N thứhWaUbE hWaUbEgì vớikv2mXu lSaãnh địa?Sa
RillvKaN6Nous nSahếch mhWaUbEép, đâkv2mXuy đúnghWaUbE Salà câuSa Sahỏi hWaUbEmà ôSang cvKaN6Nhờ đợihWaUbE từkv2mXu vịSa thWaUbEân Salãnh chkv2mXuúa lắmSa mưhWaUbEu nhWaUbEhiều vKaN6Nkế hWaUbEđược đhWaUbEặt nhiềukv2mXu kv2mXukỳ vọng:
kv2mXu- đủkv2mXu thứSa, từkv2mXu quầSan áoSa, vảihWaUbE vKaN6Nvóc, hóavKaN6N mhWaUbEĩ phẩmSa đếnSa sáchSa Savở, bkv2mXuáo cvKaN6Nhí, trahWaUbEnh ảnh... nhữngkv2mXu vKaN6Nthứ đcvKaN6N sảkv2mXun xukv2mXuất bằvKaN6Nng côngkv2mXu vKaN6Nnghệ hiSaện đạSai màkv2mXu mcSar kv2mXuko tkv2mXuhể hWaUbElàm đc hoặhWaUbEc vKaN6Ncó làhWaUbEm hWaUbEđc nhvKaN6Nưng sảnvKaN6N xvKaN6Nuất kkv2mXuo kv2mXuđủ tkv2mXuiêu thWaUbEhụ và..kv2mXu. Samáu.
vKaN6NMáu, thứ quvKaN6Nan trọnSag qkv2mXuuyết địnhvKaN6N sựkv2mXu shWaUbEống cònkv2mXu củaSa lãnhSa đhWaUbEịa vKaN6Nmcr, tSaất nhiênkv2mXu mộtkv2mXu kẻSa như kv2mXuKiban svKaN6Nẽ vKaN6Nko kv2mXuthể vKaN6Nbỏ qkv2mXuua móvKaN6Nn hờikv2mXu đSaó vKaN6Nđc, nhưngkv2mXu chhWaUbEẳng lhWaUbEẽ lãnSah địavKaN6N kvKaN6No còn hWaUbEnhững ngkv2mXuuồn hàngkv2mXu kháhWaUbEc kv2mXuhay savKaN6No? RillovKaN6Nus kv2mXutiếp tkv2mXuục mỉmhWaUbE cườikv2mXu kSahi XhWaUbEeza chớphWaUbE mắt, chờvKaN6N đợi:
hWaUbE- bSaốn nguhWaUbEồn cunvKaN6Ng ckv2mXuấp hWaUbEmáu lớnkv2mXu nhkv2mXuất đổkv2mXu vềhWaUbE lãnhWaUbEh hWaUbEđịa hWaUbEmcr từ Sa4 châSau lụcvKaN6N lớnhWaUbE kv2mXulà thWaUbEập đoànvKaN6N FrahWaUbEnk từvKaN6N chhWaUbEâu mỹ,hWaUbE côvKaN6Nng hWaUbEty Kakv2mXusa vKaN6Nở chkv2mXuâu áhWaUbE, anh kv2mXuem nhàhWaUbE VinthWaUbEari ởSa ckv2mXuhâu pSahi vhWaUbEà tậhWaUbEp đvKaN6Noàn vKaN6Nbệnh kv2mXuviện XimavKaN6Nss ởhWaUbE ckv2mXuhâu âSau. Trên lvKaN6Ný thukv2mXuyết, nếuhWaUbE KihWaUbEban ngừngvKaN6N đổkv2mXu máhWaUbEu vàhWaUbEo Salãnh địakv2mXu tSahì họhWaUbE vvKaN6Nẫn cvKaN6Nòn vKaN6N3 nguồn kia..kv2mXu.nhưng tSahực tếhWaUbE thì....khhWaUbEi KSaiban rSaa lvKaN6Nệnh ngừngSa cunhWaUbEg cấpvKaN6N máhWaUbEu, cả hWaUbE4 ngSauồn đềuvKaN6N bvKaN6Nị cắSat, lãnhvKaN6N địavKaN6N chỉvKaN6N cònSa nhSaận đcvKaN6N máSau bákv2mXun lẻ.hWaUbE
vKaN6N- cáSai ghWaUbEì?
XSaeza nhổmSa hẳnvKaN6N ngườvKaN6Ni dậhWaUbEy. kv2mXuBốn nvKaN6Nguồn cSaung cSaấp máSau vKaN6Nko phảivKaN6N ckv2mXuhuyện vKaN6Nai vKaN6Ncũng biết nhấtvKaN6N lvKaN6Nà tkv2mXuập đSaoàn bệnhvKaN6N hWaUbEviện kv2mXuXimass, nơkv2mXui Sađã bSaán máSau cvKaN6Nho lSaãnh địavKaN6N mhWaUbEcr từ hkv2mXuơn 2Sa00 hWaUbEnăm kv2mXunay rồi,kv2mXu Sako bihWaUbEết bhWaUbEọn họkv2mXu đãSa qvKaN6Nua bahWaUbEo hWaUbEnhiêu đờihWaUbE chủhWaUbE tSaịch nhưng dSaù thếvKaN6N nàohWaUbE vKaN6Nđi chhWaUbEăng nữaSa tSahì bọnSa hSaọ vẫnSa svKaN6Nẽ tiếpkv2mXu tụcvKaN6N cukv2mXung cấpSa mkv2mXuáu dài hạnhWaUbE kv2mXuvì bhWaUbEộ vKaN6Nmáy lãSanh đạvKaN6No tậpkv2mXu đoàhWaUbEn kv2mXunày kv2mXuhầu Sahết làSa mvKaN6Ncr. hWaUbECả KvKaN6Nasa cũnSag vậy, bọnSa hhWaUbEọ vKaN6Ncó nguồkv2mXun khWaUbEinh hWaUbEphí khổSang lồvKaN6N, kv2mXucó kv2mXunền thWaUbEảng vKaN6Nvững chắckv2mXu, lâuhWaUbE đời,kv2mXu có vKaN6Nlãnh kv2mXuđạo lhWaUbEà mcrkv2mXu, đâkv2mXuu thvKaN6Nể nóSai cắhWaUbEt lSaà cắSat Sađc. Kibakv2mXun đvKaN6Nã làhWaUbEm thếkv2mXu nàvKaN6No? Rillous vKaN6Ntiếp vKaN6Ntục báoSa cáo:
kv2mXu- Sako bvKaN6Niết hắnSa đkv2mXuã làvKaN6Nm tvKaN6Nhế nàovKaN6N nvKaN6Nhưng lãnSah địa mckv2mXur gầSan nhưvKaN6N rơSai vàkv2mXuo Satình trạngkv2mXu khủnghWaUbE hoảngSa ngakv2mXuy lvKaN6Nập tứcvKaN6N vSaì vKaN6Nquá sốSac. Lần trưkv2mXuớc hWaUbEkhi nghWaUbEười sóSai tấnhWaUbE côhWaUbEng, hWaUbEnhững tuSayến đkv2mXuường vậnhWaUbE chuyểhWaUbEn máuvKaN6N bịhWaUbE chặn, mvKaN6Náu kSao tớkv2mXui vKaN6Nđc lkv2mXuãnh địaSa nhSaưng vKaN6Nnhà vukv2mXua mchWaUbEr Savà tầnhWaUbEg hWaUbElớp Saquý tộcvKaN6N thống kv2mXutrị cSaòn Sacó skv2mXuự chuẩnvKaN6N bị,vKaN6N còhWaUbEn lSaần nàyhWaUbE vKaN6Nthì qkv2mXuuá bấSat ngvKaN6Nờ. vKaN6NBị chhWaUbEặn đưvKaN6Nờng khác hovKaN6Nàn tovKaN6Nàn sSao vớikv2mXu vivKaN6Nệc bịhWaUbE cắtkv2mXu nguồn.vKaN6N
MSaắt XSaeza mởvKaN6N lớnhWaUbE, shWaUbEáng kv2mXurực lêvKaN6Nn hWaUbEtia Sanhìn thấuhWaUbE skv2mXuuốt, tinhWaUbEh tườnvKaN6Ng trkv2mXuong vSaài giSaây rồiSa từvKaN6N thWaUbEừ dịuvKaN6N lSaại.
Sa- tkv2mXuhì kv2mXura.... hWaUbE– tâhWaUbEn lãkv2mXunh chWaUbEhúa Salẩm bẩkv2mXum vàhWaUbE vKaN6Nra lệnhSa kv2mXu– tSaiếp kv2mXutục thhWaUbEeo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.