You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệncRgrqmxRh việLZpg9vtqn TcRgrqmxRhành XezatarMwp, LZpg9vtqbỏ rMwpmặc rMwpXeza ởLZpg9vtq đórMwp trMwphu dọncRgrqmxR hậucRgrqmxR rMwpquả cRgrqmxRCat thănrMwpg thiên tLZpg9vtqhẳng rMwptới ncRgrqmxRhà KLZpg9vtqiban FrcRgrqmxRank, ngcRgrqmxRôi rMwpnhà nLZpg9vtqhỏ xiLZpg9vtqnh xắnLZpg9vtq vẫnrMwp gọncRgrqmxR gànrMwpg ngăn nắprMwp, sLZpg9vtqạch sẽcRgrqmxR nhrMwpư rMwpđc cRgrqmxRlau cRgrqmxRchùi quétcRgrqmxR LZpg9vtqdọn tcRgrqmxRhường xrMwpuyên. BướLZpg9vtqc cLZpg9vtqhân LZpg9vtqvào phòng kháchrMwp, ngửicRgrqmxR thấLZpg9vtqy mộtLZpg9vtq mùLZpg9vtqi LZpg9vtqkhó chịu,cRgrqmxR CrMwpat cRgrqmxRnhíu mLZpg9vtqày thảrMwp mìnrMwph xuốnLZpg9vtqg rMwpghế. Gonder đaLZpg9vtqng ởLZpg9vtq đây,rMwp mùcRgrqmxRi củaLZpg9vtq hắncRgrqmxR vưrMwpơng khắpLZpg9vtq nLZpg9vtqơi tLZpg9vtqrong phòngrMwp, ácRgrqmxRm lLZpg9vtqên bLZpg9vtqàn ghế, đcRgrqmxRồ đạc,rMwp ccRgrqmxRó vẻcRgrqmxR ncRgrqmxRhư LZpg9vtqKiban đãLZpg9vtq để tênrMwp này tLZpg9vtqự drMwpo sửrMwp dụLZpg9vtqng rMwpnhà cRgrqmxRcủa mình.cRgrqmxR ChẳngrMwp cRgrqmxRđể CLZpg9vtqat phảirMwp chLZpg9vtqờ LZpg9vtqlâu, LZpg9vtqGonder tLZpg9vtqừ trong bướcrMwp rMwpra điềrMwpm nhLZpg9vtqiên nhưcRgrqmxR làLZpg9vtq rMwpchủ nrMwphà khiếncRgrqmxR, LZpg9vtqnhếch mép:
LZpg9vtq- crMwphào.
rMwp- KrMwpiban đâurMwp?
CLZpg9vtqat hcRgrqmxRỏi bằnLZpg9vtqg giọrMwpng LZpg9vtqsỗ sàrMwpng. GoncRgrqmxRder liếmLZpg9vtq môi:
rMwp- thậtrMwp rMwpthô lỗ,cRgrqmxR ítLZpg9vtq LZpg9vtqra trMwphì crMwpô rMwpcũng nênrMwp chàLZpg9vtqo mộtLZpg9vtq cRgrqmxRtiếng sarMwpu kcRgrqmxRhi biếtrMwp ncRgrqmxRhững việcLZpg9vtq tcRgrqmxRôi đangLZpg9vtq làmLZpg9vtq chLZpg9vtqứ?
NhữngrMwp việcLZpg9vtq hắnrMwp đancRgrqmxRg cRgrqmxRlàm ưLZpg9vtq, ámLZpg9vtq cRgrqmxRchỉ việrMwpc brMwpán tLZpg9vtqin rMwptức crMwpho sởcRgrqmxR cRgrqmxRmật vụrMwp cRgrqmxRấy à,rMwp Cat nhướcRgrqmxRm mrMwpày, rMwpviệc ấyrMwp rMwpthì cRgrqmxRliên qucRgrqmxRan gLZpg9vtqì đếncRgrqmxR quâncRgrqmxR độirMwp màcRgrqmxR cRgrqmxRCat quLZpg9vtqản lýLZpg9vtq chứ, cRgrqmxRcứ giảcRgrqmxR vrMwpờ LZpg9vtqko biếLZpg9vtqt đi:
rMwp- vLZpg9vtqiệc gì?rMwp RúccRgrqmxR ncRgrqmxRách KiLZpg9vtqban đểcRgrqmxR giLZpg9vtqở tròcRgrqmxR bắrMwpt LZpg9vtqcóc, pLZpg9vtqhá ngụccRgrqmxR àcRgrqmxR?
GcRgrqmxRonder cRgrqmxRsững lạirMwp mộrMwpt chrMwpút, rMwpnhìn kỹLZpg9vtq CcRgrqmxRat LZpg9vtqvà phánrMwp rMwpmột câucRgrqmxR rMwpxanh rờn:
cRgrqmxR- ccRgrqmxRô tharMwpy rMwpđổi nhrMwpiều vàrMwp nhaLZpg9vtqnh hơnrMwp rMwptôi tưởng,cRgrqmxR qLZpg9vtquá nhanh....LZpg9vtq.. saLZpg9vtqo rMwphả LZpg9vtqko thấy đccRgrqmxR giáLZpg9vtq trịrMwp rMwpcủa tôcRgrqmxRi phảicRgrqmxR kcRgrqmxRo, scRgrqmxRao rMwpko lrMwpịch scRgrqmxRự LZpg9vtqmột chúrMwpt đcRgrqmxRể nếrMwpu saLZpg9vtqu cRgrqmxRnày có việLZpg9vtqc ccRgrqmxRần đếnrMwp rMwpthì chcRgrqmxRúng rMwpta cócRgrqmxR thểLZpg9vtq hLZpg9vtqợp tácRgrqmxRc tLZpg9vtqrong cRgrqmxRvui vẻ?rMwp
cRgrqmxRCat cRgrqmxRko thấy ccRgrqmxRó cRgrqmxRgì hLZpg9vtqay nrMwpếu trocRgrqmxRng tươngcRgrqmxR lacRgrqmxRi cLZpg9vtqô phảLZpg9vtqi hợrMwpp trMwpác vớLZpg9vtqi nhữnrMwpg kẻrMwp nhrMwpư Gonder. LZpg9vtqCó tcRgrqmxRhể hắnrMwp krMwpo xấucRgrqmxR tcRgrqmxRính nhưLZpg9vtq cRgrqmxRRadic đcRgrqmxRể krMwpo thLZpg9vtqể yêLZpg9vtqu LZpg9vtqnổi cRgrqmxRngười nào,cRgrqmxR cũng cLZpg9vtqó thểrMwp hắcRgrqmxRn kLZpg9vtqo gcRgrqmxRiết ngườcRgrqmxRi cRgrqmxRnhiều nhLZpg9vtqư rMwpRai nhưnrMwpg hắnLZpg9vtq cóLZpg9vtq crMwpái qcRgrqmxRuá khứLZpg9vtq phức LZpg9vtqtạp, đrMwpau thươngrMwp đrMwpủ cRgrqmxRđể kcRgrqmxRhiến LZpg9vtqtâm rMwphồn LZpg9vtqko còLZpg9vtqn cRgrqmxRlành lặLZpg9vtqn, CrMwpat LZpg9vtqko tcRgrqmxRhích những ngcRgrqmxRười nhrMwpư thrMwpế, khrMwpó đoárMwpn, krMwphó khcRgrqmxRống cRgrqmxRchế, dcRgrqmxRễ tổnLZpg9vtq thươngrMwp.... nhấrMwpt làLZpg9vtq với GonderMwpr, LZpg9vtqkẻ sởcRgrqmxR hữcRgrqmxRu rMwptrí rMwpthông mcRgrqmxRinh turMwpyệt vrMwpời vcRgrqmxRà rMwpsức mạnhrMwp đángcRgrqmxR khiếpcRgrqmxR sợ. NếcRgrqmxRu hắLZpg9vtqn chỉcRgrqmxR cLZpg9vtqộng cRgrqmxRtác tạLZpg9vtqm thcRgrqmxRời vớirMwp cLZpg9vtqhúa tểcRgrqmxR thìLZpg9vtq LZpg9vtqcó lẽLZpg9vtq hắnrMwp đãrMwp rMwpchừa đường lcRgrqmxRui rMwpcho mLZpg9vtqình, cRgrqmxRđã tínhrMwp đếnLZpg9vtq ccRgrqmxRái cRgrqmxRngày bárMwpn nhcRgrqmxRững ticRgrqmxRn tứcrMwp tcRgrqmxRhu đrMwpc rMwpcho sở mậtcRgrqmxR vrMwpụ. NếcRgrqmxRu rMwpđã tínhLZpg9vtq tocRgrqmxRán, hrMwpắn sẽcRgrqmxR hàcRgrqmxRnh độnrMwpg cRgrqmxRthận trMwprọng tcRgrqmxRrong qrMwpuá khứcRgrqmxR, mà gicRgrqmxRả rMwpsử đúrMwpng nhcRgrqmxRư thcRgrqmxRế thậLZpg9vtqt, sởrMwp mậtrMwp vcRgrqmxRụ srMwpẽ cRgrqmxRko tcRgrqmxRhể cRgrqmxRtìm cRgrqmxRra bằcRgrqmxRng rMwpchứng chốngLZpg9vtq lại hắn....cRgrqmxR LZpg9vtqhắn sẽcRgrqmxR hạncRgrqmxR chếrMwp gicRgrqmxRết ngườirMwp nếuLZpg9vtq cLZpg9vtqó thrMwpể, hàcRgrqmxRnh độncRgrqmxRg kínrMwp LZpg9vtqkẽ, xóLZpg9vtqa dấu vcRgrqmxRết, nhcRgrqmxRận tráchLZpg9vtq nhiệmrMwp nhữncRgrqmxRg vụLZpg9vtq LZpg9vtqmà hắnLZpg9vtq cRgrqmxRko cRgrqmxRlàm.... ncRgrqmxRhiều rMwpcách LZpg9vtqtung hỏa mLZpg9vtqù lLZpg9vtqắm. cRgrqmxRCat lặpcRgrqmxR lại:
rMwp- KLZpg9vtqiban đârMwpu?
LZpg9vtqMặt GonLZpg9vtqder hiệrMwpn lênrMwp cLZpg9vtqhữ chán LZpg9vtqto tLZpg9vtqướng, scRgrqmxRuy ncRgrqmxRghĩ “conLZpg9vtq bérMwp nàycRgrqmxR thậLZpg9vtqt khóLZpg9vtq LZpg9vtqchịu” hiệLZpg9vtqn LZpg9vtqra rrMwpõ ràngLZpg9vtq trLZpg9vtqong mắt hLZpg9vtqắn nhưcRgrqmxRng rMwpgiọng nóiLZpg9vtq vrMwpẫn đềLZpg9vtqu đều:
LZpg9vtq- đLZpg9vtqang cRgrqmxRở trrMwpong ‘hưcRgrqmxR vrMwpô’ ấy.
Cat rrMwpời mắcRgrqmxRt khỏiLZpg9vtq rMwpGonder, nhìnrMwp LZpg9vtqbức tườngcRgrqmxR đốLZpg9vtqi diệnrMwp vLZpg9vtqà prMwphóng rcRgrqmxRa mộtLZpg9vtq brMwpùa cRgrqmxRvu cRgrqmxRvơ bằng mắcRgrqmxRt táccRgrqmxR độnLZpg9vtqg cRgrqmxRvào lớpcRgrqmxR phérMwpp LZpg9vtqthuật rMwpbảo vệcRgrqmxR ngôiLZpg9vtq ncRgrqmxRhà. ChỉrMwp vLZpg9vtqài giâycRgrqmxR sarMwpu, Kiban rơiLZpg9vtq ậrMwpp xuốrMwpng giữarMwp phrMwpòng LZpg9vtqkhách, đứngLZpg9vtq rMwplù lùLZpg9vtq trMwprước mcRgrqmxRặt rMwpcô vớcRgrqmxRi LZpg9vtqbộ dạng crMwphỉnh LZpg9vtqchu khôncRgrqmxRg thểLZpg9vtq đẹrMwpp rMwptrai hơLZpg9vtqn nhưLZpg9vtq vrMwpừa ởLZpg9vtq mộtLZpg9vtq cuộcLZpg9vtq họpLZpg9vtq LZpg9vtqquan trọnLZpg9vtqg vềrMwp. Thổi giórMwp vàorMwp rMwpCat rMwpđể đảmLZpg9vtq bảLZpg9vtqo LZpg9vtqko ccRgrqmxRó cRgrqmxRgì nhầmLZpg9vtq lẫn,cRgrqmxR KcRgrqmxRiban đcRgrqmxRi tới:
LZpg9vtq- cRgrqmxRem gọirMwp LZpg9vtqanh àLZpg9vtq? CóLZpg9vtq chcRgrqmxRuyện gcRgrqmxRì thế?LZpg9vtq
CarMwpt kcRgrqmxRo trảLZpg9vtq lLZpg9vtqời ngrMwpay mcRgrqmxRà đLZpg9vtqiềm tĩnLZpg9vtqh qucRgrqmxRan rMwpsát KibanrMwp, drMwpưới cocRgrqmxRn mcRgrqmxRắt củaLZpg9vtq mộrMwpt mcr, KibaLZpg9vtqn lrMwpà ccRgrqmxRái LZpg9vtqgì đórMwp khcRgrqmxRác LZpg9vtqthường thậtrMwp đánrMwpg cháncRgrqmxR. MrMwpcr lcRgrqmxRai rMwpmà LZpg9vtqko cócRgrqmxR sức mạnhrMwp ccRgrqmxRơ bắprMwp, rMwpnhợt nhạtcRgrqmxR xacRgrqmxRnh rMwpxao nLZpg9vtqhư tàLZpg9vtqu láLZpg9vtq thiếcRgrqmxRu rMwpnắng cRgrqmxRlâu ngàyLZpg9vtq, đụngcRgrqmxR một cácRgrqmxRi cRgrqmxRlà rMwpphải nLZpg9vtqgồi xLZpg9vtqe lănLZpg9vtq, đụngrMwp LZpg9vtqthêm cáicRgrqmxR rMwpnữa thìrMwp ngrMwpất xỉu...cRgrqmxR.. nhcRgrqmxRưng Catarina LusLZpg9vtqs lạicRgrqmxR nhìLZpg9vtqn thấyrMwp mộtLZpg9vtq cocRgrqmxRn ngườcRgrqmxRi khácLZpg9vtq hrMwpoàn tLZpg9vtqoàn. cRgrqmxRKo LZpg9vtqcó cRgrqmxRai crMwphạm tới gcRgrqmxRần sLZpg9vtqự thầLZpg9vtqn tháLZpg9vtqnh hcRgrqmxRoàn mỹLZpg9vtq nhrMwpư KibanLZpg9vtq, rMwpmột pcRgrqmxRháp sưrMwp đLZpg9vtqc cRgrqmxRcoi lLZpg9vtqà cRgrqmxRvĩ cRgrqmxRđại nếu cRgrqmxRko xrMwpét đếnLZpg9vtq rMwpkhía cạLZpg9vtqch LZpg9vtqnào kháLZpg9vtqc nrMwpgoài phéprMwp tcRgrqmxRhuật. GorMwpnder tựcRgrqmxR giLZpg9vtqác rờicRgrqmxR khỏi phòngrMwp LZpg9vtqkhách đcRgrqmxRi rMwpxuống tầnLZpg9vtqg hầm.LZpg9vtq LZpg9vtqCat rMwplên tcRgrqmxRiếng saLZpg9vtqu LZpg9vtqkhi biếtcRgrqmxR rõcRgrqmxR LZpg9vtqrằng cửa sậprMwp củarMwp tầngLZpg9vtq hầmLZpg9vtq đãrMwp LZpg9vtqđóng lại:
LZpg9vtq- cRgrqmxRanh vLZpg9vtqẫn đangLZpg9vtq tLZpg9vtquân trMwpheo lờiLZpg9vtq thrMwpề đLZpg9vtqã lậcRgrqmxRp cRgrqmxRvới XrMwpeza đấyLZpg9vtq chứ?rMwp
CâcRgrqmxRu rMwphỏi dườngcRgrqmxR rMwpnhư khôcRgrqmxRn khérMwpo vcRgrqmxRà rMwpnhẹ cRgrqmxRnhàng cRgrqmxRhơn nhữngLZpg9vtq gìcRgrqmxR cRgrqmxRKiban tưởnrMwpg, rMwpanh trMwpa rMwpmỉm cườiLZpg9vtq gậrMwpt đầu.LZpg9vtq cRgrqmxRCat cRgrqmxRtiếp tục:
LZpg9vtq- vrMwpà vẫncRgrqmxR tuânrMwp therMwpo lLZpg9vtqời thềcRgrqmxR trunrMwpg thàLZpg9vtqnh phụccRgrqmxR LZpg9vtqvụ LZpg9vtqđã lcRgrqmxRập trướccRgrqmxR cRgrqmxRđó vớrMwpi nhrMwpà vcRgrqmxRua nhỏ....
LZpg9vtq- tcRgrqmxRất nhiênLZpg9vtq.... –cRgrqmxR KibacRgrqmxRn ngắtcRgrqmxR lờirMwp –LZpg9vtq LZpg9vtqriêng lờcRgrqmxRi thrMwpề vrMwpới trrMwpung thànhrMwp vớcRgrqmxRi cRgrqmxRnhà vucRgrqmxRa nhỏLZpg9vtq nếrMwpu cRgrqmxRa cRgrqmxRvi LZpg9vtqphạm sẽrMwp cRgrqmxRmất rMwpmạng.
GậcRgrqmxRt đầurMwp, SecRgrqmxRrina vuốtrMwp tócrMwp.
cRgrqmxR- KibrMwpan FcRgrqmxRrank, cRgrqmxRhãy cRgrqmxRgiết HikcRgrqmxRa CuLZpg9vtqrytanus, ccRgrqmxRắt đầucRgrqmxR treLZpg9vtqo trướccRgrqmxR LZpg9vtqcổng ‘nhàrMwp cRgrqmxRthờ thánhcRgrqmxR’ tạirMwp LãnhrMwp địaLZpg9vtq rMwpmcr chLZpg9vtqo rMwpta.
MắtLZpg9vtq KibcRgrqmxRan tốrMwpi sầmcRgrqmxR rMwplại nhưrMwp vừarMwp nhLZpg9vtqận đcRgrqmxRc cRgrqmxRhung rMwptin, anLZpg9vtqh trMwpa nghirMwpêng đầu:
LZpg9vtq- HirMwpka ư?LZpg9vtq BcRgrqmxRà trMwpa đcRgrqmxRã làLZpg9vtqm chuLZpg9vtqyện rMwpgì đếcRgrqmxRn nỗcRgrqmxRi cRgrqmxRphải nhậncRgrqmxR cRgrqmxRcái chcRgrqmxRết?
SerinrMwpa ngrMwpạc rMwpnhiên rMwpkhi ngcRgrqmxRhe cLZpg9vtqâu hỏrMwpi rMwpvô lýrMwp ncRgrqmxRày, ccRgrqmxRô cườiLZpg9vtq nhạt:
cRgrqmxR- KirMwpban, troncRgrqmxRg suốtLZpg9vtq rMwp20 LZpg9vtqnăm qurMwpa LZpg9vtqa cRgrqmxRđã cRgrqmxRlàm rMwpgì cRgrqmxRđể tcRgrqmxRrả thù?LZpg9vtq
CâurMwp hỏLZpg9vtqi càncRgrqmxRg khiếcRgrqmxRn KirMwpban rrMwpối tríLZpg9vtq hơnrMwp, rMwpanh LZpg9vtqta LZpg9vtqliếm môi:
LZpg9vtq- tôi...cRgrqmxR. buônrMwp bárMwpn, tíchcRgrqmxR trLZpg9vtqữ tiềnLZpg9vtq củacRgrqmxR, tạLZpg9vtqo rMwpra mộtLZpg9vtq hệcRgrqmxR thốngLZpg9vtq tLZpg9vtqình bácRgrqmxRo với qrMwpuá nửaLZpg9vtq cRgrqmxRlà rMwpnhững rMwpmcr rMwplưu rMwpvong, nhữngrMwp kLZpg9vtqẻ cămcRgrqmxR rMwpthù haLZpg9vtqy mcRgrqmxRất lcRgrqmxRòng tirMwpn LZpg9vtqvới lãnh địa..rMwp.. rMwpthu thcRgrqmxRập thôncRgrqmxRg rMwptin, nLZpg9vtquôi sátLZpg9vtq thủ....LZpg9vtq
cRgrqmxR- xucRgrqmxRng qurMwpanh Masa? rMwp– SerrMwpina lêcRgrqmxRn giọngLZpg9vtq –LZpg9vtq rMwpmọi nỗrMwp lựrMwpc, cạmrMwp cRgrqmxRbẫy, mọirMwp chúLZpg9vtq ýrMwp đềuLZpg9vtq LZpg9vtqdồn hcRgrqmxRết về MasrMwpa cRgrqmxRhả, vLZpg9vtqì arMwpnh cRgrqmxRta lrMwpà phrMwpần nổiLZpg9vtq củrMwpa câcRgrqmxRu chuyệcRgrqmxRn, lcRgrqmxRà LZpg9vtqng đóncRgrqmxRg vrMwpai kẻcRgrqmxR ác.
KibaLZpg9vtqn cRgrqmxRko nóicRgrqmxR cRgrqmxRgì, ccRgrqmxRhỉ nLZpg9vtqgậm miệnrMwpg dấucRgrqmxR cRgrqmxRsự hoàirMwp nghLZpg9vtqi troncRgrqmxRg lòncRgrqmxRg. NLZpg9vtqhà vuLZpg9vtqa rMwpnhỏ LZpg9vtqgật gù:
rMwp- đcRgrqmxRc rồrMwpi, cRgrqmxRXeza vừarMwp brMwpị cRgrqmxRám rMwpsát brMwpởi LZpg9vtqem tcRgrqmxRrai HrMwpika vàLZpg9vtq haLZpg9vtqi kẻrMwp nLZpg9vtqhân bảnrMwp vLZpg9vtqô tính củarMwp RadrMwpon LZpg9vtqdo ccRgrqmxRha họcRgrqmxR tạrMwpo rcRgrqmxRa, rMwpHika cRgrqmxRđã trựrMwpc tiếpLZpg9vtq rrMwpa LZpg9vtqlệnh, vụrMwp cRgrqmxRám sátrMwp thất brMwpại vrMwpà RadoLZpg9vtqn đcRgrqmxRã chếtrMwp. TrướLZpg9vtqc cRgrqmxRkhi tiễncRgrqmxR cRgrqmxRHika vLZpg9vtqề trờiLZpg9vtq hãyrMwp lộrMwpt kcRgrqmxRý ứcRgrqmxRc của crMwpô LZpg9vtqta, aLZpg9vtqnh rMwpsẽ crMwpó cLZpg9vtqâu trảcRgrqmxR lờirMwp LZpg9vtqcho LZpg9vtq20 LZpg9vtqnăm qurMwpa. ĐâyLZpg9vtq làcRgrqmxR lệnhLZpg9vtq LZpg9vtqcủa nhàcRgrqmxR LZpg9vtqvua nhỏ. NếcRgrqmxRu LZpg9vtqHika cRgrqmxRko chrMwpết, LZpg9vtqKiban FranLZpg9vtqk, LZpg9vtqanh sLZpg9vtqẽ rMwplà nLZpg9vtqgười LZpg9vtqphải chếtrMwp.
CâuLZpg9vtq nói LZpg9vtqnày lrMwpàm khucRgrqmxRôn mặtrMwp vốnLZpg9vtq đãrMwp trcRgrqmxRắng cRgrqmxRxanh củcRgrqmxRa KibarMwpn tLZpg9vtqái nhợt,cRgrqmxR cRgrqmxRmắt LZpg9vtqanh rMwpta mở lớcRgrqmxRn rMwpdù rMwpko trLZpg9vtqông thLZpg9vtqấy gìLZpg9vtq, mrMwpiệng hcRgrqmxRé rLZpg9vtqa, cứngLZpg9vtq đơLZpg9vtq lạcRgrqmxRi. MọcRgrqmxRi rMwpgiả thiếtcRgrqmxR vềLZpg9vtq sự rMwpnhầm cRgrqmxRlẫn ncRgrqmxRào đórMwp tronLZpg9vtqg đầuLZpg9vtq KLZpg9vtqiban birMwpến mấLZpg9vtqt, LZpg9vtqthay vcRgrqmxRào đórMwp làrMwp sựrMwp bàcRgrqmxRng hoàng. MấtrMwp LZpg9vtqvài cRgrqmxRgiây đểrMwp tcRgrqmxRự tLZpg9vtqrấn tĩcRgrqmxRnh mìnLZpg9vtqh, rMwpKiban nLZpg9vtqhíu cRgrqmxRmày, mírMwpm môicRgrqmxR, cúicRgrqmxR đầu:
LZpg9vtq- rMwpvâng LZpg9vtqthưa ngrMwpài. rMwp– gLZpg9vtqiọng rMwpnói trầmcRgrqmxR trầmrMwp nhưrMwpng rMwplạnh –cRgrqmxR cLZpg9vtqó cRgrqmxRthời hạnLZpg9vtq kLZpg9vtqo ạrMwp?
cRgrqmxR- cRgrqmxRnhanh nLZpg9vtqhất ccRgrqmxRó thểcRgrqmxR, LZpg9vtqnếu rMwpko rMwpbiết đâuLZpg9vtq tcRgrqmxRân lãnLZpg9vtqh chúrMwpa lạLZpg9vtqi LZpg9vtqbị ácRgrqmxRm rMwpsát LZpg9vtqmột lần nữaLZpg9vtq.... arMwpnh crMwpó tcRgrqmxRhể cRgrqmxRném đLZpg9vtqá dLZpg9vtqấu trMwpay nhưLZpg9vtqng tốtLZpg9vtq LZpg9vtqnhất đừnLZpg9vtqg ngậLZpg9vtqm máucRgrqmxR phurMwpn người, HikLZpg9vtqa LZpg9vtqlà mộtcRgrqmxR nLZpg9vtqhân vcRgrqmxRật lớn,cRgrqmxR hãyrMwp khéLZpg9vtqo léLZpg9vtqo đừncRgrqmxRg gcRgrqmxRây sónrMwpg gióLZpg9vtq rMwpko cầnrMwp thiết.
cRgrqmxRKiban LZpg9vtqgật LZpg9vtqđầu, ccRgrqmxRhìm dầnLZpg9vtq vàocRgrqmxR rMwpsuy nghrMwpĩ LZpg9vtqnhư bcRgrqmxRị chínhrMwp mệnrMwph lcRgrqmxRệnh đóLZpg9vtq nuLZpg9vtqốt chửngcRgrqmxR.

XerMwpza đánhLZpg9vtq rMwprơi LZpg9vtqcông LZpg9vtqvăn bổrMwp nhiệmLZpg9vtq vLZpg9vtqới dấuLZpg9vtq xLZpg9vtqác nhậncRgrqmxR đỏcRgrqmxR chcRgrqmxRót củLZpg9vtqa CatarinLZpg9vtqa Luss xuốngcRgrqmxR bànrMwp kLZpg9vtqhi đậprMwp rMwpvào mắtLZpg9vtq cậurMwp rMwplà rMwp3 cRgrqmxRcái LZpg9vtqtên khórMwp chấcRgrqmxRp nLZpg9vtqhận tươnLZpg9vtqg ứcRgrqmxRng với cácLZpg9vtq vịcRgrqmxR tLZpg9vtqrí cRgrqmxRtrấn rMwpgiữ cárMwpc cửa:rMwp OdarMwpgi AnohrMwpa, krMwpẻ chuyênLZpg9vtq cuncRgrqmxRg cấLZpg9vtqp thLZpg9vtqông tin rMwpcho lãnLZpg9vtqh chúaLZpg9vtq thLZpg9vtqành ZcRgrqmxRoo –cRgrqmxR ccRgrqmxRửa LZpg9vtq1; RaLZpg9vtqfael MorityLZpg9vtq, tướngLZpg9vtq rMwpcấp rMwp3 LZpg9vtqcon trai củarMwp mLZpg9vtqột thươLZpg9vtqng ncRgrqmxRhân gicRgrqmxRàu córMwp nổirMwp tiếLZpg9vtqng vrMwpới crMwpác thủLZpg9vtq rMwpđoạn đLZpg9vtqi cửaLZpg9vtq LZpg9vtqsau kLZpg9vtqhôn khéo –cRgrqmxR ccRgrqmxRửa 2cRgrqmxR; cònLZpg9vtq rMwpcửa LZpg9vtq4, ncRgrqmxRơi tirMwpếp gcRgrqmxRiáp vớLZpg9vtqi thànhcRgrqmxR cRgrqmxRGon đcrMwp girMwpao chrMwpo RafaerMwpl Ecossai, đứLZpg9vtqa LZpg9vtqem họLZpg9vtq rMwpxa khôngLZpg9vtq thểLZpg9vtq mêLZpg9vtq LZpg9vtqđc củacRgrqmxR rMwpXeza. LZpg9vtqCat đrMwpang rMwpnghĩ cárMwpi gìcRgrqmxR trong đầuLZpg9vtq vậy,rMwp ccRgrqmxRả rMwpba rMwpcon LZpg9vtqngười đrMwpó đLZpg9vtqều cóLZpg9vtq nhữngLZpg9vtq vấnrMwp đLZpg9vtqề khóLZpg9vtq cRgrqmxRgiải qurMwpyết, khó LZpg9vtqchấp nrMwphận nổi,rMwp đLZpg9vtqặc biệcRgrqmxRt cRgrqmxRlà MoLZpg9vtqrity. DcRgrqmxRù EcosLZpg9vtqsai cócRgrqmxR ncRgrqmxRgang tàcRgrqmxRn, hốngcRgrqmxR hách, cônrMwp đồLZpg9vtq nổirMwp tLZpg9vtqiếng thLZpg9vtqì ítrMwp cRgrqmxRra LZpg9vtqnó cRgrqmxRcũng còcRgrqmxRn LZpg9vtqcó chúrMwpt thựrMwpc lựLZpg9vtqc, còLZpg9vtqn bicRgrqmxRết chỉ LZpg9vtqhuy quLZpg9vtqân đcRgrqmxRội, rMwpnhìn nhậnLZpg9vtq tìnhrMwp hìnLZpg9vtqh, crMwphứ MorirMwpty tLZpg9vtqhì.... NgoàirMwp cRgrqmxRAnoha ra, hacRgrqmxRi kẻcRgrqmxR cònLZpg9vtq lạirMwp đềLZpg9vtqu bịrMwp đặtLZpg9vtq trocRgrqmxRng vcRgrqmxRòng trrMwpòn đỏrMwp (tứcRgrqmxRc lrMwpà thửcRgrqmxR việcrMwp), nếucRgrqmxR làm cRgrqmxRko tốtrMwp cócRgrqmxR thểLZpg9vtq bịrMwp thacRgrqmxRy thếcRgrqmxR LZpg9vtqbất cRgrqmxRcứ lúcrMwp nàcRgrqmxRo. HừrMwp, LZpg9vtqai crMwphứ EcossacRgrqmxRi LZpg9vtqthì Xeza cònLZpg9vtq rMwplạ gìrMwp, LZpg9vtqnó sẽrMwp kcRgrqmxRo brMwpao girMwpờ chịcRgrqmxRu rướcLZpg9vtq vàocRgrqmxR thânrMwp nhữnLZpg9vtqg thcRgrqmxRứ gârMwpy phiềcRgrqmxRn phức córMwp tícRgrqmxRnh ápcRgrqmxR lựccRgrqmxR ccRgrqmxRao, hoặcLZpg9vtq gicRgrqmxRả vờLZpg9vtq chấprMwp cRgrqmxRnhận LZpg9vtqrồi qurMwpậy trMwpưng mLZpg9vtqột trậnrMwp đến mứccRgrqmxR bịLZpg9vtq tốngcRgrqmxR cổcRgrqmxR khỏiLZpg9vtq vịcRgrqmxR cRgrqmxRtrí đórMwp ccRgrqmxRho mrMwpà rMwpxem. ThằngcRgrqmxR nhLZpg9vtqãi đrMwpó cLZpg9vtqhưa barMwpo giờ chịcRgrqmxRu cRgrqmxRlàm thecRgrqmxRo nhữngcRgrqmxR grMwpì rMwpcha mLZpg9vtqẹ nrMwpó sắpLZpg9vtq xếrMwpp cRgrqmxRhay cRgrqmxRkỳ vọncRgrqmxRg rMwpnó làmLZpg9vtq.... màLZpg9vtq lầrMwpn thăng chLZpg9vtqức nLZpg9vtqày chắcLZpg9vtq rMwphọ phảiLZpg9vtq vuLZpg9vtqi cRgrqmxRmừng vrMwpà cRgrqmxRhi cRgrqmxRvọng rMwplắm lắm....cRgrqmxR lLZpg9vtqàm ngưLZpg9vtqời khác trMwphất rMwpvọng cRgrqmxRlà sởLZpg9vtq trưrMwpờng LZpg9vtqcủa LZpg9vtqnó mcRgrqmxRà.
LZpg9vtq- thưLZpg9vtqa ngài..........
Cửa phòngLZpg9vtq lcRgrqmxRàm virMwpệc mởrMwp bậtcRgrqmxR rLZpg9vtqa kcRgrqmxRo cRgrqmxRđc nLZpg9vtqhẹ nhcRgrqmxRàng crMwpho lắm,LZpg9vtq tướngrMwp ccRgrqmxRấp cRgrqmxR4 Rillous, ngưLZpg9vtqời nắmrMwp trLZpg9vtqong tLZpg9vtqay LZpg9vtqmạng lướicRgrqmxR tcRgrqmxRình cRgrqmxRbáo cRgrqmxRhoàn hảocRgrqmxR nhấtLZpg9vtq thrMwpành Xezata đcRgrqmxRi vàrMwpo rMwpvới vcRgrqmxRẻ mặtLZpg9vtq kLZpg9vtqhông trMwphể hcRgrqmxRoang rMwpmang LZpg9vtqhơn. ĐónLZpg9vtqg sậpcRgrqmxR ccRgrqmxRửa LZpg9vtqlại sacRgrqmxRu lưng, ôngLZpg9vtq tcRgrqmxRa nói:
LZpg9vtq- thLZpg9vtqưa nrMwpgài, KicRgrqmxRban FrrMwpank cRgrqmxRđang cóLZpg9vtq nhữngLZpg9vtq rMwpđộng tháicRgrqmxR rất krMwpỳ lạ,LZpg9vtq hắcRgrqmxRn rcRgrqmxRút qcRgrqmxRuân tựcRgrqmxR dLZpg9vtqo rLZpg9vtqa khỏiLZpg9vtq vươngcRgrqmxR rMwpquốc rMwpđưa hếtLZpg9vtq rMwpvề miềnrMwp tâLZpg9vtqy; ngừng hếtLZpg9vtq tcRgrqmxRất cảrMwp cácLZpg9vtq hcRgrqmxRợp đồngrMwp làcRgrqmxRm rMwpăn, cácrMwp trMwpuyến đườncRgrqmxRg vậncRgrqmxR chuyrMwpển hcRgrqmxRàng hóa cônrMwpg khcRgrqmxRai lẫnrMwp rMwpbí mậtLZpg9vtq củarMwp tậpcRgrqmxR đoàncRgrqmxR FranrMwpk rMwpđến CanaLZpg9vtqda, ItaLZpg9vtqlia vàcRgrqmxR vùcRgrqmxRng đông rMwpbắc nướcrMwp NcRgrqmxRga tcRgrqmxRheo bcRgrqmxRản rMwpđồ củrMwpa coLZpg9vtqn ncRgrqmxRgười. CanLZpg9vtqada vcRgrqmxRà ItalrMwpia bịcRgrqmxR rMwpnghi ngờ làcRgrqmxR rMwphai địrMwpa điểmrMwp đLZpg9vtqặt ccRgrqmxRăn cứcRgrqmxR LZpg9vtqbí mrMwpật củcRgrqmxRa chLZpg9vtqúa tểrMwp hắcLZpg9vtq ám,rMwp còrMwpn vùcRgrqmxRng đôcRgrqmxRng bắc crMwphính lrMwpà cửacRgrqmxR LZpg9vtqngõ rMwpdẫn tớicRgrqmxR rMwplãnh địcRgrqmxRa mcrMwpr. VLZpg9vtqì lýcRgrqmxR cRgrqmxRdo LZpg9vtqnào đcRgrqmxRó trMwpên cRgrqmxRtrùm buôn lậucRgrqmxR ncRgrqmxRày cRgrqmxRđang cốLZpg9vtq tLZpg9vtqình gâLZpg9vtqy krMwphó dễrMwp chcRgrqmxRo cảcRgrqmxR chúLZpg9vtqa rMwptể hcRgrqmxRắc árMwpm lcRgrqmxRẫn lLZpg9vtqãnh địarMwp mcr, cắLZpg9vtqt lLZpg9vtquôn ncRgrqmxRguồn hàrMwpng lậurMwp khổncRgrqmxRg lồcRgrqmxR cRgrqmxRkhiến harMwpi phírMwpa đềurMwp kLZpg9vtqhốn đốn.cRgrqmxR HắnrMwp từcRgrqmxR chối thươLZpg9vtqng lượnrMwpg, đórMwpng crMwpửa LZpg9vtqko tiếrMwpp kháchLZpg9vtq, rMwpko bồLZpg9vtqi thườngLZpg9vtq cRgrqmxRhợp cRgrqmxRđồng bịrMwp phá bỏ,cRgrqmxR sẵcRgrqmxRn sàngLZpg9vtq đưacRgrqmxR quânLZpg9vtq LZpg9vtqtới cRgrqmxRđàn árMwpp nếLZpg9vtqu đốirMwp phcRgrqmxRương LZpg9vtqcó độngLZpg9vtq thárMwpi qucRgrqmxRá khích. NcRgrqmxRói tómrMwp rMwplại, rMwpKiban đrMwpang lcRgrqmxRật lLZpg9vtqọng.
XezcRgrqmxRa rMwpđảo mcRgrqmxRắt vLZpg9vtqài girMwpây, chuLZpg9vtqyện này liệrMwpu córMwp licRgrqmxRên quacRgrqmxRn grMwpì đếncRgrqmxR việcrMwp LZpg9vtqXeza rMwpvừa bịLZpg9vtq rMwpem tracRgrqmxRi LZpg9vtqcủa HikcRgrqmxRa vàLZpg9vtq hacRgrqmxRi kẻ ncRgrqmxRhân bảrMwpn LZpg9vtqvô trMwpính rMwptấn crMwpông khôncRgrqmxRg nhỉ.rMwp CrMwpắt hàngcRgrqmxR hrMwpóa cRgrqmxRđến lãnhrMwp đrMwpịa LZpg9vtqmcr ưcRgrqmxR?
rMwp- cRgrqmxRhắn buôLZpg9vtqn báLZpg9vtqn LZpg9vtqthứ gLZpg9vtqì rMwpvới lãnrMwph địLZpg9vtqa?
RillourMwps nhếLZpg9vtqch méprMwp, đLZpg9vtqây đúrMwpng cRgrqmxRlà câuLZpg9vtq hcRgrqmxRỏi mrMwpà ôncRgrqmxRg LZpg9vtqchờ đợiLZpg9vtq từcRgrqmxR vLZpg9vtqị tâLZpg9vtqn lãncRgrqmxRh chúLZpg9vtqa lắmcRgrqmxR mưurMwp nhiLZpg9vtqều kếcRgrqmxR đượcrMwp đặtLZpg9vtq nhiLZpg9vtqều LZpg9vtqkỳ vọng:
LZpg9vtq- đủcRgrqmxR thcRgrqmxRứ, từrMwp quầncRgrqmxR áo,cRgrqmxR vcRgrqmxRải vórMwpc, hóacRgrqmxR mĩcRgrqmxR phẩmrMwp cRgrqmxRđến sáchrMwp vở,cRgrqmxR báorMwp chírMwp, LZpg9vtqtranh ảnh... nhcRgrqmxRững thứLZpg9vtq cRgrqmxRđc sảnrMwp xuấtLZpg9vtq bằcRgrqmxRng cRgrqmxRcông nghệLZpg9vtq hiệncRgrqmxR rMwpđại rMwpmà mcLZpg9vtqr rMwpko thểrMwp lLZpg9vtqàm đc rMwphoặc crMwpó rMwplàm rMwpđc nhưnrMwpg LZpg9vtqsản xLZpg9vtquất kLZpg9vtqo đcRgrqmxRủ tiêcRgrqmxRu trMwphụ vLZpg9vtqà... máu.cRgrqmxR
MLZpg9vtqáu, thứ quacRgrqmxRn trọngcRgrqmxR LZpg9vtqquyết đLZpg9vtqịnh sựrMwp sốngLZpg9vtq LZpg9vtqcòn ccRgrqmxRủa rMwplãnh rMwpđịa cRgrqmxRmcr, tấtcRgrqmxR nhcRgrqmxRiên mộtLZpg9vtq kẻLZpg9vtq như KcRgrqmxRiban sẽLZpg9vtq cRgrqmxRko tcRgrqmxRhể bỏLZpg9vtq rMwpqua mcRgrqmxRón hờicRgrqmxR LZpg9vtqđó đLZpg9vtqc, nhưngcRgrqmxR chẳcRgrqmxRng lẽrMwp lcRgrqmxRãnh rMwpđịa kcRgrqmxRo còn nhữLZpg9vtqng nguồcRgrqmxRn hàngrMwp rMwpkhác LZpg9vtqhay sacRgrqmxRo? RillocRgrqmxRus tiếprMwp tụcLZpg9vtq mỉmrMwp cườicRgrqmxR cRgrqmxRkhi XcRgrqmxReza chớpcRgrqmxR mắt, chcRgrqmxRờ đợi:
LZpg9vtq- bốnrMwp nrMwpguồn cucRgrqmxRng LZpg9vtqcấp máurMwp lớnrMwp nhấcRgrqmxRt cRgrqmxRđổ cRgrqmxRvề lãnhcRgrqmxR LZpg9vtqđịa rMwpmcr từ cRgrqmxR4 châLZpg9vtqu lụccRgrqmxR lớLZpg9vtqn lrMwpà LZpg9vtqtập đLZpg9vtqoàn rMwpFrank từrMwp châLZpg9vtqu mrMwpỹ, côncRgrqmxRg cRgrqmxRty KascRgrqmxRa ởrMwp chLZpg9vtqâu áLZpg9vtq, anh LZpg9vtqem nhrMwpà VinLZpg9vtqtari ởcRgrqmxR rMwpchâu pLZpg9vtqhi vàLZpg9vtq cRgrqmxRtập đoàcRgrqmxRn bệLZpg9vtqnh việnrMwp XimarMwpss cRgrqmxRở chârMwpu âuLZpg9vtq. Trên lýLZpg9vtq thucRgrqmxRyết, rMwpnếu KirMwpban ngcRgrqmxRừng đổrMwp máurMwp LZpg9vtqvào lrMwpãnh địarMwp cRgrqmxRthì họrMwp rMwpvẫn crMwpòn LZpg9vtq3 nguồn cRgrqmxRkia...nhưng tcRgrqmxRhực tếcRgrqmxR thìcRgrqmxR....khi rMwpKiban rMwpra lệnhrMwp ngừnrMwpg LZpg9vtqcung cấpcRgrqmxR máu,rMwp cả cRgrqmxR4 nguồnLZpg9vtq đềLZpg9vtqu bịrMwp cắrMwpt, lcRgrqmxRãnh đLZpg9vtqịa cRgrqmxRchỉ cLZpg9vtqòn nhcRgrqmxRận LZpg9vtqđc mrMwpáu cRgrqmxRbán lẻ.rMwp
rMwp- ccRgrqmxRái cRgrqmxRgì?
XezrMwpa nhổLZpg9vtqm hẳnrMwp ngườiLZpg9vtq dậy.rMwp BốncRgrqmxR LZpg9vtqnguồn cunLZpg9vtqg ccRgrqmxRấp LZpg9vtqmáu kLZpg9vtqo rMwpphải chuyệnrMwp aLZpg9vtqi cũLZpg9vtqng biết nhấtLZpg9vtq làcRgrqmxR tậrMwpp đcRgrqmxRoàn bệnhLZpg9vtq vcRgrqmxRiện XimacRgrqmxRss, nơcRgrqmxRi đãrMwp bánrMwp rMwpmáu chLZpg9vtqo lãnhrMwp rMwpđịa cRgrqmxRmcr từ hơnLZpg9vtq 20rMwp0 năLZpg9vtqm nrMwpay rồiLZpg9vtq, krMwpo biếtcRgrqmxR cRgrqmxRbọn rMwphọ rMwpđã qcRgrqmxRua bacRgrqmxRo nhirMwpêu đờirMwp chrMwpủ tcRgrqmxRịch nhưng dùrMwp tcRgrqmxRhế rMwpnào rMwpđi LZpg9vtqchăng nữrMwpa thrMwpì bcRgrqmxRọn họcRgrqmxR vẫLZpg9vtqn sẽcRgrqmxR tiếpcRgrqmxR cRgrqmxRtục cRgrqmxRcung LZpg9vtqcấp LZpg9vtqmáu dài hLZpg9vtqạn vcRgrqmxRì cRgrqmxRbộ LZpg9vtqmáy lãrMwpnh LZpg9vtqđạo tcRgrqmxRập đoàrMwpn nàyLZpg9vtq rMwphầu hếrMwpt cRgrqmxRlà cRgrqmxRmcr. LZpg9vtqCả KaLZpg9vtqsa crMwpũng vậy, bọnrMwp hrMwpọ cRgrqmxRcó nguồnrMwp rMwpkinh phícRgrqmxR khcRgrqmxRổng lồLZpg9vtq, ccRgrqmxRó LZpg9vtqnền tảLZpg9vtqng vữncRgrqmxRg chắcrMwp, lâucRgrqmxR đLZpg9vtqời, có lrMwpãnh đạorMwp lLZpg9vtqà mcRgrqmxRcr, đâucRgrqmxR tcRgrqmxRhể rMwpnói rMwpcắt làcRgrqmxR crMwpắt đcrMwp. LZpg9vtqKiban đrMwpã LZpg9vtqlàm tLZpg9vtqhế nàcRgrqmxRo? Rillous cRgrqmxRtiếp tụcRgrqmxRc brMwpáo cáo:
cRgrqmxR- kcRgrqmxRo rMwpbiết hrMwpắn đcRgrqmxRã làmLZpg9vtq tLZpg9vtqhế cRgrqmxRnào nhưngLZpg9vtq lãnLZpg9vtqh địa mLZpg9vtqcr gầncRgrqmxR nLZpg9vtqhư rMwprơi LZpg9vtqvào tcRgrqmxRình trLZpg9vtqạng khủngcRgrqmxR LZpg9vtqhoảng ncRgrqmxRgay lậpLZpg9vtq tứrMwpc rMwpvì qLZpg9vtquá LZpg9vtqsốc. Lần tcRgrqmxRrước krMwphi nrMwpgười LZpg9vtqsói tấnLZpg9vtq cLZpg9vtqông, nhữncRgrqmxRg tcRgrqmxRuyến cRgrqmxRđường vậncRgrqmxR chuyểncRgrqmxR mácRgrqmxRu bcRgrqmxRị chặn, mrMwpáu kcRgrqmxRo rMwptới cRgrqmxRđc lãnLZpg9vtqh địrMwpa nhLZpg9vtqưng rMwpnhà vrMwpua cRgrqmxRmcr vLZpg9vtqà tầngLZpg9vtq lớprMwp quLZpg9vtqý tLZpg9vtqộc thống trịcRgrqmxR còncRgrqmxR LZpg9vtqcó sLZpg9vtqự chuLZpg9vtqẩn bịrMwp, rMwpcòn lcRgrqmxRần nàcRgrqmxRy rMwpthì rMwpquá LZpg9vtqbất ngờ.rMwp BịcRgrqmxR chặnLZpg9vtq đườnrMwpg khác hoàncRgrqmxR tLZpg9vtqoàn rMwpso vLZpg9vtqới việccRgrqmxR LZpg9vtqbị cắLZpg9vtqt nguLZpg9vtqồn.
MắtrMwp XrMwpeza LZpg9vtqmở lớn,rMwp sánrMwpg rLZpg9vtqực lêLZpg9vtqn trMwpia LZpg9vtqnhìn thấucRgrqmxR scRgrqmxRuốt, tinLZpg9vtqh tườngcRgrqmxR trLZpg9vtqong vLZpg9vtqài giâLZpg9vtqy rLZpg9vtqồi tLZpg9vtqừ tLZpg9vtqừ drMwpịu lại.cRgrqmxR
LZpg9vtq- thrMwpì rrMwpa.... –rMwp LZpg9vtqtân lãLZpg9vtqnh cLZpg9vtqhúa lẩrMwpm bLZpg9vtqẩm vàrMwp LZpg9vtqra cRgrqmxRlệnh –LZpg9vtq tiếrMwpp tcRgrqmxRục tcRgrqmxRheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.