You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

RLnBrZaRCời khỏi hDdtbệnh LnBrZaRCviện ThDdthành LnBrZaRCXezata, hDdtbỏ mặchDdt XhDdteza hDdtở đóLnBrZaRC thDdthu dLnBrZaRCọn hậuhDdt qLnBrZaRCuả CLnBrZaRCat thăngLnBrZaRC thiên thhDdtẳng a3v9cjyotới a3v9cjyonhà KLnBrZaRCiban FrLnBrZaRCank, ngôLnBrZaRCi LnBrZaRCnhà nhỏLnBrZaRC xinhDdth a3v9cjyoxắn vẫa3v9cjyon gọna3v9cjyo gàhDdtng ngăn nắphDdt, sa3v9cjyoạch a3v9cjyosẽ nLnBrZaRChư đca3v9cjyo lLnBrZaRCau chhDdtùi qa3v9cjyouét a3v9cjyodọn thườhDdtng xuyêLnBrZaRCn. BướchDdt châa3v9cjyon va3v9cjyoào phòng khách,hDdt nga3v9cjyoửi thấa3v9cjyoy a3v9cjyomột a3v9cjyomùi khóLnBrZaRC chịu,a3v9cjyo a3v9cjyoCat na3v9cjyohíu màyLnBrZaRC LnBrZaRCthả mhDdtình xuốLnBrZaRCng ghếLnBrZaRC. Gonder đahDdtng ởa3v9cjyo đâyLnBrZaRC, mùiLnBrZaRC củaLnBrZaRC hắnhDdt vươa3v9cjyong khắpLnBrZaRC nơiLnBrZaRC troLnBrZaRCng phòng,a3v9cjyo áhDdtm lênhDdt bàa3v9cjyon ghế, LnBrZaRCđồ đạc,a3v9cjyo LnBrZaRCcó a3v9cjyovẻ nLnBrZaRChư KibLnBrZaRCan a3v9cjyođã để tênhDdt này tựhDdt hDdtdo LnBrZaRCsử dhDdtụng LnBrZaRCnhà củahDdt mìhDdtnh. LnBrZaRCChẳng đểLnBrZaRC Ca3v9cjyoat phảhDdti chờLnBrZaRC lâu,hDdt GonhDdtder ta3v9cjyoừ trong bướcLnBrZaRC hDdtra điềma3v9cjyo LnBrZaRCnhiên nLnBrZaRChư lLnBrZaRCà chủhDdt nhàhDdt khiến,LnBrZaRC nhếcha3v9cjyo mép:
a3v9cjyo- chàoLnBrZaRC.
a3v9cjyo- Kibaa3v9cjyon đâu?a3v9cjyo
Caa3v9cjyot a3v9cjyohỏi bằna3v9cjyog giọa3v9cjyong sa3v9cjyoỗ sàLnBrZaRCng. Gona3v9cjyoder liếma3v9cjyo môi:
a3v9cjyo- thậtLnBrZaRC thôhDdt lỗ,hDdt hDdtít hDdtra thLnBrZaRCì chDdtô cũhDdtng hDdtnên cha3v9cjyoào mhDdtột tiếnghDdt a3v9cjyosau kLnBrZaRChi biLnBrZaRCết nhữnLnBrZaRCg va3v9cjyoiệc LnBrZaRCtôi đLnBrZaRCang làma3v9cjyo LnBrZaRCchứ?
Nhữa3v9cjyong việchDdt hắLnBrZaRCn đanghDdt làLnBrZaRCm ư,a3v9cjyo LnBrZaRCám a3v9cjyochỉ a3v9cjyoviệc bánhDdt tLnBrZaRCin ta3v9cjyoức a3v9cjyocho sởhDdt mậtLnBrZaRC va3v9cjyoụ ấyLnBrZaRC àLnBrZaRC, Cat nhưLnBrZaRCớm LnBrZaRCmày, việhDdtc ấyhDdt thìa3v9cjyo liLnBrZaRCên quaLnBrZaRCn gìa3v9cjyo đếLnBrZaRCn qa3v9cjyouân độiLnBrZaRC ma3v9cjyoà ChDdtat quảnLnBrZaRC LnBrZaRClý chứ, a3v9cjyocứ giLnBrZaRCả vờLnBrZaRC LnBrZaRCko LnBrZaRCbiết đi:
a3v9cjyo- việchDdt LnBrZaRCgì? Rúca3v9cjyo náca3v9cjyoh KibLnBrZaRCan đểLnBrZaRC giởhDdt LnBrZaRCtrò LnBrZaRCbắt cóa3v9cjyoc, pLnBrZaRChá ngụca3v9cjyo hDdtà?
Goa3v9cjyonder sữLnBrZaRCng la3v9cjyoại LnBrZaRCmột hDdtchút, nhìa3v9cjyon kỹa3v9cjyo CahDdtt hDdtvà phánLnBrZaRC mộta3v9cjyo câuLnBrZaRC xa3v9cjyoanh rờn:
a3v9cjyo- cLnBrZaRCô thDdthay đổihDdt nhiềuLnBrZaRC vLnBrZaRCà na3v9cjyohanh hơnhDdt hDdttôi tưởhDdtng, qua3v9cjyoá nhanha3v9cjyo...... saa3v9cjyoo hảhDdt kLnBrZaRCo thấy đLnBrZaRCc giáhDdt tLnBrZaRCrị củahDdt a3v9cjyotôi phảia3v9cjyo koLnBrZaRC, a3v9cjyosao LnBrZaRCko lịa3v9cjyoch sựLnBrZaRC a3v9cjyomột chúhDdtt đểa3v9cjyo nếua3v9cjyo saLnBrZaRCu nàhDdty có việchDdt a3v9cjyocần đếnLnBrZaRC hDdtthì chúnghDdt hDdtta cLnBrZaRCó LnBrZaRCthể hợpLnBrZaRC hDdttác trhDdtong vuLnBrZaRCi vẻa3v9cjyo?
CLnBrZaRCat a3v9cjyoko thấy a3v9cjyocó gìLnBrZaRC haLnBrZaRCy nếua3v9cjyo tronLnBrZaRCg tươna3v9cjyog a3v9cjyolai chDdtô phảhDdti hợpLnBrZaRC táa3v9cjyoc vLnBrZaRCới nhữnghDdt kẻa3v9cjyo hDdtnhư Gonder. CóLnBrZaRC thhDdtể hLnBrZaRCắn kLnBrZaRCo xấuhDdt ta3v9cjyoính a3v9cjyonhư hDdtRadic đểhDdt LnBrZaRCko thểLnBrZaRC yêuLnBrZaRC nhDdtổi nLnBrZaRCgười a3v9cjyonào, cũng hDdtcó thểa3v9cjyo hắnLnBrZaRC ka3v9cjyoo ga3v9cjyoiết a3v9cjyongười nhiềuLnBrZaRC hDdtnhư RahDdti nha3v9cjyoưng LnBrZaRChắn chDdtó chDdtái qua3v9cjyoá khứhDdt phức tạp,hDdt đauhDdt thưa3v9cjyoơng đủhDdt đểLnBrZaRC khhDdtiến tâLnBrZaRCm hDdthồn kLnBrZaRCo còna3v9cjyo lànhDdth lặnLnBrZaRC, CaLnBrZaRCt a3v9cjyoko thícLnBrZaRCh những nghDdtười LnBrZaRCnhư tha3v9cjyoế, kLnBrZaRChó đoáLnBrZaRCn, hDdtkhó khDdthống chế,a3v9cjyo dễhDdt tổa3v9cjyon thLnBrZaRCương.... nhấhDdtt lLnBrZaRCà với Gondera3v9cjyo, kẻa3v9cjyo sởLnBrZaRC ha3v9cjyoữu hDdttrí a3v9cjyothông mina3v9cjyoh tuyệthDdt vLnBrZaRCời vàLnBrZaRC sứa3v9cjyoc mhDdtạnh đa3v9cjyoáng hDdtkhiếp sợ. Na3v9cjyoếu LnBrZaRChắn chỉhDdt cộnga3v9cjyo tácLnBrZaRC tLnBrZaRCạm thờiLnBrZaRC vớihDdt chúahDdt tểLnBrZaRC thìa3v9cjyo ca3v9cjyoó hDdtlẽ ha3v9cjyoắn a3v9cjyođã ca3v9cjyohừa đường luLnBrZaRCi chhDdto ma3v9cjyoình, đLnBrZaRCã tínhhDdt đếhDdtn LnBrZaRCcái nghDdtày bánLnBrZaRC nhDdthững tihDdtn thDdtức ta3v9cjyohu hDdtđc a3v9cjyocho sở mLnBrZaRCật vụ.LnBrZaRC LnBrZaRCNếu đãa3v9cjyo ta3v9cjyoính ta3v9cjyooán, hắLnBrZaRCn sẽLnBrZaRC hDdthành đa3v9cjyoộng thậhDdtn thDdtrọng tronhDdtg qLnBrZaRCuá khứa3v9cjyo, mà giảhDdt sửa3v9cjyo a3v9cjyođúng nhhDdtư hDdtthế tha3v9cjyoật, shDdtở mậLnBrZaRCt vụhDdt sẽLnBrZaRC LnBrZaRCko thểa3v9cjyo hDdttìm a3v9cjyora hDdtbằng chứnghDdt chốnga3v9cjyo lại hắhDdtn.... hDdthắn sẽLnBrZaRC hạhDdtn chhDdtế giếLnBrZaRCt ngườia3v9cjyo nếua3v9cjyo cLnBrZaRCó thể,a3v9cjyo hàLnBrZaRCnh đhDdtộng kLnBrZaRCín kẽ,a3v9cjyo a3v9cjyoxóa dấu vết,LnBrZaRC nhhDdtận hDdttrách a3v9cjyonhiệm nhữnga3v9cjyo va3v9cjyoụ mLnBrZaRCà hắna3v9cjyo kLnBrZaRCo làm.hDdt... nhiềLnBrZaRCu cáchhDdt tunLnBrZaRCg hỏa a3v9cjyomù lắm.LnBrZaRC Caa3v9cjyot lặa3v9cjyop lại:
a3v9cjyo- KLnBrZaRCiban đâu?a3v9cjyo
Mặta3v9cjyo GhDdtonder hiệnhDdt lêa3v9cjyon chữa3v9cjyo chán ta3v9cjyoo tướng,hDdt a3v9cjyosuy hDdtnghĩ a3v9cjyo“con a3v9cjyobé na3v9cjyoày thậta3v9cjyo khóhDdt ca3v9cjyohịu” hiệLnBrZaRCn hDdtra rõLnBrZaRC ràa3v9cjyong troa3v9cjyong mắt hLnBrZaRCắn LnBrZaRCnhưng LnBrZaRCgiọng nóLnBrZaRCi hDdtvẫn đềua3v9cjyo đều:
LnBrZaRC- đahDdtng a3v9cjyoở trhDdtong ‘hưhDdt vôhDdt’ ấy.
Cat ra3v9cjyoời mắa3v9cjyot khỏia3v9cjyo GondehDdtr, nha3v9cjyoìn a3v9cjyobức thDdtường a3v9cjyođối diệnLnBrZaRC vàLnBrZaRC phónghDdt ra3v9cjyoa mộta3v9cjyo LnBrZaRCbùa hDdtvu hDdtvơ bằng mắa3v9cjyot ta3v9cjyoác LnBrZaRCđộng va3v9cjyoào lớa3v9cjyop phDdthép LnBrZaRCthuật bhDdtảo vhDdtệ LnBrZaRCngôi nhà.LnBrZaRC Chỉa3v9cjyo vàhDdti giâLnBrZaRCy sauLnBrZaRC, Kiban rơia3v9cjyo ậpLnBrZaRC xuốnghDdt LnBrZaRCgiữa pha3v9cjyoòng kha3v9cjyoách, đa3v9cjyoứng lùa3v9cjyo lLnBrZaRCù trưa3v9cjyoớc mLnBrZaRCặt cLnBrZaRCô vớiLnBrZaRC bộhDdt dạng chDdthỉnh chhDdtu ka3v9cjyohông hDdtthể LnBrZaRCđẹp traa3v9cjyoi hơa3v9cjyon hDdtnhư vừahDdt LnBrZaRCở hDdtmột cuộca3v9cjyo họpLnBrZaRC quhDdtan trọa3v9cjyong về.hDdt Thổi ga3v9cjyoió vàa3v9cjyoo CahDdtt đểhDdt đảma3v9cjyo bảa3v9cjyoo ka3v9cjyoo chDdtó ga3v9cjyoì nhầmhDdt la3v9cjyoẫn, KLnBrZaRCiban đihDdt tới:
hDdt- ehDdtm ga3v9cjyoọi aLnBrZaRCnh àLnBrZaRC? LnBrZaRCCó chuya3v9cjyoện gìa3v9cjyo tLnBrZaRChế?
hDdtCat kLnBrZaRCo trLnBrZaRCả lờihDdt nhDdtgay màa3v9cjyo LnBrZaRCđiềm tĩLnBrZaRCnh hDdtquan sáa3v9cjyot KibanLnBrZaRC, dướihDdt LnBrZaRCcon mắhDdtt củahDdt mộthDdt mcr, KihDdtban làLnBrZaRC cáhDdti gìLnBrZaRC đa3v9cjyoó kha3v9cjyoác thườnghDdt thậLnBrZaRCt đángLnBrZaRC cháa3v9cjyon. LnBrZaRCMcr la3v9cjyoai mLnBrZaRCà LnBrZaRCko cóa3v9cjyo sức LnBrZaRCmạnh LnBrZaRCcơ bắhDdtp, nhợtLnBrZaRC nhạta3v9cjyo xana3v9cjyoh xahDdto na3v9cjyohư tàuLnBrZaRC la3v9cjyoá thiếuhDdt nắngLnBrZaRC la3v9cjyoâu nghDdtày, đụngLnBrZaRC một hDdtcái LnBrZaRClà phảia3v9cjyo hDdtngồi xhDdte hDdtlăn, đhDdtụng thêa3v9cjyom ca3v9cjyoái nữahDdt thìa3v9cjyo ngấthDdt xỉu....LnBrZaRC. LnBrZaRCnhưng Catarina LushDdts hDdtlại nha3v9cjyoìn tLnBrZaRChấy LnBrZaRCmột coLnBrZaRCn nhDdtgười kháca3v9cjyo hoàna3v9cjyo LnBrZaRCtoàn. hDdtKo LnBrZaRCcó hDdtai chạmLnBrZaRC tới gầnhDdt hDdtsự thầa3v9cjyon thánLnBrZaRCh hoànhDdt mLnBrZaRCỹ LnBrZaRCnhư a3v9cjyoKiban, LnBrZaRCmột phápLnBrZaRC shDdtư hDdtđc coa3v9cjyoi làLnBrZaRC a3v9cjyovĩ LnBrZaRCđại nếu LnBrZaRCko xéthDdt đếna3v9cjyo a3v9cjyokhía cạLnBrZaRCch nàhDdto kha3v9cjyoác hDdtngoài phéhDdtp thuật.a3v9cjyo GondeLnBrZaRCr a3v9cjyotự gihDdtác rờa3v9cjyoi khỏi pa3v9cjyohòng kháca3v9cjyoh đia3v9cjyo xuốa3v9cjyong a3v9cjyotầng a3v9cjyohầm. Caa3v9cjyot a3v9cjyolên tLnBrZaRCiếng hDdtsau hDdtkhi bLnBrZaRCiết rõLnBrZaRC rằna3v9cjyog cửa LnBrZaRCsập củaLnBrZaRC tầnga3v9cjyo hầmhDdt a3v9cjyođã đLnBrZaRCóng lại:
hDdt- anhDdth vhDdtẫn a3v9cjyođang tuâna3v9cjyo tLnBrZaRCheo lờLnBrZaRCi tLnBrZaRChề đãa3v9cjyo lậa3v9cjyop vớLnBrZaRCi a3v9cjyoXeza LnBrZaRCđấy chứ?a3v9cjyo
CâLnBrZaRCu hỏia3v9cjyo hDdtdường nLnBrZaRChư kLnBrZaRChôn khéa3v9cjyoo vLnBrZaRCà nhẹhDdt nha3v9cjyoàng hDdthơn nhữnga3v9cjyo LnBrZaRCgì LnBrZaRCKiban tưởnhDdtg, ahDdtnh tLnBrZaRCa a3v9cjyomỉm cườiLnBrZaRC gậLnBrZaRCt đầhDdtu. CLnBrZaRCat tihDdtếp tục:
a3v9cjyo- vàa3v9cjyo vẫhDdtn a3v9cjyotuân theLnBrZaRCo lờia3v9cjyo LnBrZaRCthề trhDdtung ta3v9cjyohành phụhDdtc vụLnBrZaRC đãLnBrZaRC lậpLnBrZaRC a3v9cjyotrước đóa3v9cjyo vớia3v9cjyo a3v9cjyonhà vua3v9cjyoa nhỏ....
a3v9cjyo- a3v9cjyotất nhiên..LnBrZaRC.. –LnBrZaRC KLnBrZaRCiban ngắthDdt lờia3v9cjyo –hDdt rihDdtêng a3v9cjyolời hDdtthề vớihDdt thDdtrung thLnBrZaRCành vhDdtới a3v9cjyonhà LnBrZaRCvua hDdtnhỏ nếhDdtu hDdta vhDdti phạhDdtm a3v9cjyosẽ mấhDdtt ma3v9cjyoạng.
GậLnBrZaRCt đhDdtầu, a3v9cjyoSerina vuốta3v9cjyo tóhDdtc.
hDdt- Kia3v9cjyoban Frana3v9cjyok, ha3v9cjyoãy giLnBrZaRCết Ha3v9cjyoika CuryhDdttanus, ca3v9cjyoắt đầua3v9cjyo treLnBrZaRCo trướcLnBrZaRC cổnghDdt ‘nhàhDdt tLnBrZaRChờ thánh’LnBrZaRC tạihDdt LnBrZaRCLãnh địahDdt mcLnBrZaRCr cLnBrZaRCho hDdtta.
MắtLnBrZaRC KLnBrZaRCiban tốiLnBrZaRC sa3v9cjyoầm lLnBrZaRCại nLnBrZaRChư vừahDdt nhhDdtận đcLnBrZaRC huhDdtng tLnBrZaRCin, anLnBrZaRCh LnBrZaRCta ngha3v9cjyoiêng đầu:
a3v9cjyo- HLnBrZaRCika ư?LnBrZaRC BLnBrZaRCà thDdta đLnBrZaRCã LnBrZaRClàm chuyệa3v9cjyon a3v9cjyogì đếnhDdt nỗhDdti a3v9cjyophải a3v9cjyonhận ca3v9cjyoái chết?a3v9cjyo
SerinLnBrZaRCa nhDdtgạc nhihDdtên khLnBrZaRCi ngLnBrZaRChe chDdtâu hỏLnBrZaRCi a3v9cjyovô lýhDdt nLnBrZaRCày, côa3v9cjyo cườihDdt nhạt:
hDdt- KiLnBrZaRCban, troa3v9cjyong suốLnBrZaRCt LnBrZaRC20 nămLnBrZaRC qa3v9cjyoua hDdta đhDdtã làma3v9cjyo ga3v9cjyoì đhDdtể trảLnBrZaRC a3v9cjyothù?
Câa3v9cjyou hỏihDdt cànga3v9cjyo khia3v9cjyoến KhDdtiban rốiLnBrZaRC tríLnBrZaRC hơnLnBrZaRC, anhDdth hDdtta lihDdtếm môi:
hDdt- tôihDdt.... buôna3v9cjyo bLnBrZaRCán, thDdtích trữhDdt tiềna3v9cjyo của3v9cjyoa, thDdtạo hDdtra mộthDdt a3v9cjyohệ thDdthống ta3v9cjyoình báhDdto với hDdtquá nửa3v9cjyoa làa3v9cjyo nLnBrZaRChững ma3v9cjyocr LnBrZaRClưu voLnBrZaRCng, nhữnghDdt kLnBrZaRCẻ căa3v9cjyom thùa3v9cjyo hLnBrZaRCay mấthDdt LnBrZaRClòng hDdttin a3v9cjyovới lãnh địa....a3v9cjyo a3v9cjyothu LnBrZaRCthập thônga3v9cjyo tinLnBrZaRC, nuôa3v9cjyoi sa3v9cjyoát thhDdtủ....
a3v9cjyo- xhDdtung quaLnBrZaRCnh Masa? –hDdt Sera3v9cjyoina lêa3v9cjyon LnBrZaRCgiọng LnBrZaRC– mọiLnBrZaRC hDdtnỗ lực,LnBrZaRC a3v9cjyocạm bẫa3v9cjyoy, a3v9cjyomọi hDdtchú a3v9cjyoý đềhDdtu dLnBrZaRCồn hếthDdt về Maa3v9cjyosa hảLnBrZaRC, a3v9cjyovì aLnBrZaRCnh a3v9cjyota lhDdtà LnBrZaRCphần nổiLnBrZaRC củaLnBrZaRC câhDdtu chuyệnhDdt, làLnBrZaRC LnBrZaRCng đónga3v9cjyo hDdtvai khDdtẻ ác.
a3v9cjyoKiban a3v9cjyoko nóa3v9cjyoi gì,LnBrZaRC cLnBrZaRChỉ ngLnBrZaRCậm mLnBrZaRCiệng hDdtdấu hDdtsự hohDdtài nghhDdti tronhDdtg lhDdtòng. Nha3v9cjyoà vuLnBrZaRCa nhDdthỏ gậta3v9cjyo gù:
a3v9cjyo- LnBrZaRCđc rồia3v9cjyo, XLnBrZaRCeza vừa3v9cjyoa bhDdtị a3v9cjyoám shDdtát bLnBrZaRCởi eLnBrZaRCm hDdttrai hDdtHika vhDdtà hDdthai kẻa3v9cjyo nLnBrZaRChân a3v9cjyobản va3v9cjyoô tính a3v9cjyocủa RadhDdton LnBrZaRCdo ca3v9cjyoha họhDdt hDdttạo hDdtra, LnBrZaRCHika đãLnBrZaRC thDdtrực tLnBrZaRCiếp rhDdta lệnh,LnBrZaRC hDdtvụ áma3v9cjyo sáhDdtt thất bạiLnBrZaRC vLnBrZaRCà RhDdtadon đãhDdt chết.hDdt TrướchDdt khDdthi thDdtiễn a3v9cjyoHika vềLnBrZaRC trờa3v9cjyoi a3v9cjyohãy lộtLnBrZaRC a3v9cjyoký ứchDdt của hDdtcô hDdtta, ana3v9cjyoh sẽLnBrZaRC a3v9cjyocó câuhDdt ta3v9cjyorả lờia3v9cjyo hDdtcho 2LnBrZaRC0 a3v9cjyonăm qua3v9cjyoa. Đâya3v9cjyo làLnBrZaRC lệnha3v9cjyo hDdtcủa LnBrZaRCnhà vuhDdta nhỏ. Nếa3v9cjyou hDdtHika kLnBrZaRCo chết,LnBrZaRC Kia3v9cjyoban FranhDdtk, aa3v9cjyonh sẽhDdt a3v9cjyolà LnBrZaRCngười phảihDdt ca3v9cjyohết.
Ca3v9cjyoâu nói nLnBrZaRCày lLnBrZaRCàm khua3v9cjyoôn mặta3v9cjyo vốnhDdt đãLnBrZaRC tLnBrZaRCrắng xanhDdth củahDdt KLnBrZaRCiban ta3v9cjyoái LnBrZaRCnhợt, ma3v9cjyoắt aa3v9cjyonh tLnBrZaRCa mở LnBrZaRClớn a3v9cjyodù hDdtko trôngLnBrZaRC a3v9cjyothấy gì,a3v9cjyo miệngLnBrZaRC héhDdt rahDdt, cứLnBrZaRCng đơhDdt lại.LnBrZaRC MọiLnBrZaRC gia3v9cjyoả thiếtLnBrZaRC vhDdtề sự nha3v9cjyoầm hDdtlẫn nLnBrZaRCào đóa3v9cjyo trhDdtong LnBrZaRCđầu KibaLnBrZaRCn biếna3v9cjyo mất,a3v9cjyo thahDdty a3v9cjyovào đóhDdt làa3v9cjyo a3v9cjyosự bàna3v9cjyog hoàng. MLnBrZaRCất a3v9cjyovài giâa3v9cjyoy đểhDdt LnBrZaRCtự trLnBrZaRCấn tLnBrZaRCĩnh mLnBrZaRCình, KibaLnBrZaRCn nhhDdtíu mày,hDdt mhDdtím môLnBrZaRCi, chDdtúi đầu:
hDdt- a3v9cjyovâng thDdthưa hDdtngài. –LnBrZaRC giọnhDdtg nhDdtói ta3v9cjyorầm tLnBrZaRCrầm nhưnhDdtg lạnha3v9cjyo –LnBrZaRC chDdtó thhDdtời hạnhDdt khDdto ạ?hDdt
LnBrZaRC- nhahDdtnh nhấtLnBrZaRC cóa3v9cjyo LnBrZaRCthể, nLnBrZaRCếu ka3v9cjyoo bia3v9cjyoết đLnBrZaRCâu hDdttân lãnhDdth chúLnBrZaRCa lạa3v9cjyoi a3v9cjyobị áhDdtm hDdtsát mộthDdt lần nữa..a3v9cjyo.. a3v9cjyoanh LnBrZaRCcó thểa3v9cjyo na3v9cjyoém đáhDdt LnBrZaRCdấu LnBrZaRCtay hDdtnhưng tốthDdt nhấta3v9cjyo đừhDdtng ngậmhDdt máLnBrZaRCu pha3v9cjyoun người, LnBrZaRCHika LnBrZaRClà mộtLnBrZaRC na3v9cjyohân vậa3v9cjyot a3v9cjyolớn, hLnBrZaRCãy khéoa3v9cjyo léLnBrZaRCo đừa3v9cjyong gâyLnBrZaRC LnBrZaRCsóng gióhDdt a3v9cjyoko hDdtcần thiết.
LnBrZaRCKiban ghDdtật đầa3v9cjyou, cLnBrZaRChìm a3v9cjyodần vàa3v9cjyoo sua3v9cjyoy a3v9cjyonghĩ nha3v9cjyoư bịa3v9cjyo chíhDdtnh mệnha3v9cjyo lệnhhDdt LnBrZaRCđó nuLnBrZaRCốt cha3v9cjyoửng.

hDdtXeza a3v9cjyođánh rơiLnBrZaRC a3v9cjyocông văhDdtn bổhDdt nha3v9cjyoiệm vLnBrZaRCới dấuhDdt a3v9cjyoxác nLnBrZaRChận đLnBrZaRCỏ ca3v9cjyohót của3v9cjyoa hDdtCatarina Luss xLnBrZaRCuống bàLnBrZaRCn kha3v9cjyoi đậhDdtp LnBrZaRCvào mắthDdt cậuLnBrZaRC lLnBrZaRCà LnBrZaRC3 cáa3v9cjyoi tênhDdt khLnBrZaRCó chDdthấp nhậna3v9cjyo tươnhDdtg ứnhDdtg với LnBrZaRCcác vịhDdt tríLnBrZaRC trấnhDdt ga3v9cjyoiữ cácLnBrZaRC cửa:LnBrZaRC LnBrZaRCOdagi AnohDdtha, kẻa3v9cjyo chuyêa3v9cjyon cLnBrZaRCung cLnBrZaRCấp thôhDdtng tin chLnBrZaRCo lãnLnBrZaRCh chhDdtúa thànhLnBrZaRC a3v9cjyoZoo a3v9cjyo– cLnBrZaRCửa LnBrZaRC1; Ra3v9cjyoafael MhDdtority, tướhDdtng LnBrZaRCcấp a3v9cjyo3 a3v9cjyocon trai củahDdt mộhDdtt tLnBrZaRChương nhâna3v9cjyo giàuhDdt cóhDdt nhDdtổi thDdtiếng vớihDdt cácLnBrZaRC thDdthủ hDdtđoạn điLnBrZaRC hDdtcửa saa3v9cjyou khhDdtôn khéo hDdt– cửa3v9cjyoa a3v9cjyo2; cònhDdt hDdtcửa 4a3v9cjyo, nơLnBrZaRCi thDdtiếp giáLnBrZaRCp vớiLnBrZaRC thànhLnBrZaRC GohDdtn hDdtđc giLnBrZaRCao LnBrZaRCcho Rafaea3v9cjyol Ecossai, a3v9cjyođứa eLnBrZaRCm họhDdt LnBrZaRCxa khônhDdtg tha3v9cjyoể mêhDdt hDdtđc củaLnBrZaRC XezhDdta. a3v9cjyoCat đaa3v9cjyong ngLnBrZaRChĩ cáa3v9cjyoi ga3v9cjyoì trong đa3v9cjyoầu vậy,LnBrZaRC cảhDdt hDdtba cohDdtn ngườia3v9cjyo đhDdtó đhDdtều cLnBrZaRCó nhữngLnBrZaRC vấnLnBrZaRC đềa3v9cjyo khLnBrZaRCó giảiLnBrZaRC quyết,LnBrZaRC khó chấLnBrZaRCp nhậna3v9cjyo nổa3v9cjyoi, đa3v9cjyoặc bLnBrZaRCiệt lLnBrZaRCà MohDdtrity. Dùa3v9cjyo Ecosa3v9cjyosai ca3v9cjyoó ngana3v9cjyog tànhDdt, hốngLnBrZaRC hách, hDdtcôn đồLnBrZaRC nổiLnBrZaRC ta3v9cjyoiếng tha3v9cjyoì hDdtít a3v9cjyora nóa3v9cjyo cũLnBrZaRCng còa3v9cjyon cóLnBrZaRC chúta3v9cjyo thựchDdt a3v9cjyolực, còLnBrZaRCn biếa3v9cjyot chỉ huLnBrZaRCy qua3v9cjyoân hDdtđội, hDdtnhìn nhLnBrZaRCận tìa3v9cjyonh hìa3v9cjyonh, chDdthứ MorithDdty thìhDdt.... a3v9cjyoNgoài AhDdtnoha ra, a3v9cjyohai hDdtkẻ còhDdtn lLnBrZaRCại đềuhDdt bịhDdt đặtLnBrZaRC troLnBrZaRCng LnBrZaRCvòng tròa3v9cjyon đỏhDdt (tứa3v9cjyoc lLnBrZaRCà thDdthử việhDdtc), nếa3v9cjyou làm hDdtko thDdtốt chDdtó a3v9cjyothể bịhDdt tLnBrZaRChay thếLnBrZaRC bLnBrZaRCất chDdtứ lúLnBrZaRCc nàoLnBrZaRC. Hừ,a3v9cjyo LnBrZaRCai hDdtchứ Ecossaa3v9cjyoi tLnBrZaRChì Xeza chDdtòn lạhDdt gìhDdt, nLnBrZaRCó sẽhDdt hDdtko hDdtbao giờa3v9cjyo chịa3v9cjyou rướca3v9cjyo vàoa3v9cjyo thâLnBrZaRCn nhữnhDdtg thứa3v9cjyo ga3v9cjyoây phiềnhDdt phức hDdtcó tína3v9cjyoh ápLnBrZaRC lựca3v9cjyo LnBrZaRCcao, hoLnBrZaRCặc giảLnBrZaRC vờa3v9cjyo chấpLnBrZaRC nhậna3v9cjyo rồia3v9cjyo quậya3v9cjyo tưhDdtng hDdtmột hDdttrận đến mứcLnBrZaRC bịLnBrZaRC tốngLnBrZaRC chDdtổ khỏia3v9cjyo vịLnBrZaRC tra3v9cjyoí đLnBrZaRCó LnBrZaRCcho mhDdtà xemLnBrZaRC. ThằhDdtng nhãLnBrZaRCi đa3v9cjyoó chưaa3v9cjyo ba3v9cjyoao giờ chịuLnBrZaRC làmhDdt tLnBrZaRCheo nhữLnBrZaRCng gìLnBrZaRC a3v9cjyocha mẹhDdt nhDdtó sắpLnBrZaRC xếphDdt a3v9cjyohay khDdtỳ vọhDdtng na3v9cjyoó làm.hDdt... màa3v9cjyo hDdtlần thăng cLnBrZaRChức nàyhDdt chhDdtắc họhDdt hDdtphải vhDdtui mừnga3v9cjyo vàhDdt hDdthi vhDdtọng lắmhDdt lắm...LnBrZaRC. LnBrZaRClàm hDdtngười khác thấLnBrZaRCt vọnhDdtg la3v9cjyoà sởhDdt tra3v9cjyoường củaa3v9cjyo nLnBrZaRCó LnBrZaRCmà.
hDdt- thưLnBrZaRCa ngài..........
Cửa phònga3v9cjyo lhDdtàm việca3v9cjyo mởLnBrZaRC bậa3v9cjyot hDdtra ka3v9cjyoo đcLnBrZaRC a3v9cjyonhẹ nhàa3v9cjyong ca3v9cjyoho lắm,LnBrZaRC tưhDdtớng hDdtcấp hDdt4 Rillous, nhDdtgười na3v9cjyoắm troLnBrZaRCng a3v9cjyotay mạa3v9cjyong lướia3v9cjyo tìa3v9cjyonh LnBrZaRCbáo hoàLnBrZaRCn hảoLnBrZaRC nhấLnBrZaRCt thànhLnBrZaRC Xezata đLnBrZaRCi vàoa3v9cjyo hDdtvới vẻa3v9cjyo mặthDdt LnBrZaRCkhông thểLnBrZaRC hoaLnBrZaRCng maa3v9cjyong hơnLnBrZaRC. hDdtĐóng shDdtập cửahDdt la3v9cjyoại LnBrZaRCsau lưng, ônga3v9cjyo hDdtta nói:
a3v9cjyo- thưaa3v9cjyo nghDdtài, Kiba3v9cjyoan a3v9cjyoFrank đahDdtng cóLnBrZaRC nhữngLnBrZaRC LnBrZaRCđộng tháiLnBrZaRC rất LnBrZaRCkỳ lạ,LnBrZaRC ha3v9cjyoắn rúta3v9cjyo quhDdtân LnBrZaRCtự dLnBrZaRCo rLnBrZaRCa khỏia3v9cjyo vươLnBrZaRCng quốcLnBrZaRC đưahDdt ha3v9cjyoết vềa3v9cjyo miềnhDdt tLnBrZaRCây; ngừng hếthDdt tLnBrZaRCất cảLnBrZaRC cácLnBrZaRC hDdthợp đhDdtồng làmhDdt ăn,hDdt cLnBrZaRCác tuyếnLnBrZaRC đưhDdtờng a3v9cjyovận chhDdtuyển hàngLnBrZaRC hóa côLnBrZaRCng a3v9cjyokhai la3v9cjyoẫn bíhDdt mậta3v9cjyo củahDdt tLnBrZaRCập đoàLnBrZaRCn LnBrZaRCFrank a3v9cjyođến CanhDdtada, ItalhDdtia vàhDdt vLnBrZaRCùng đông bắLnBrZaRCc nưLnBrZaRCớc Na3v9cjyoga thhDdteo LnBrZaRCbản đồhDdt củaLnBrZaRC cLnBrZaRCon ngưLnBrZaRCời. Ca3v9cjyoanada vLnBrZaRCà ItalihDdta a3v9cjyobị nghDdthi ngờ hDdtlà hDdthai địaa3v9cjyo điểmLnBrZaRC đặta3v9cjyo cănLnBrZaRC cứa3v9cjyo bíhDdt mậta3v9cjyo củaLnBrZaRC chúhDdta tểLnBrZaRC a3v9cjyohắc ám,a3v9cjyo a3v9cjyocòn va3v9cjyoùng đa3v9cjyoông bắc cLnBrZaRChính làLnBrZaRC chDdtửa nga3v9cjyoõ dẫna3v9cjyo tớihDdt la3v9cjyoãnh đLnBrZaRCịa mchDdtr. VìLnBrZaRC LnBrZaRClý dLnBrZaRCo nhDdtào đóhDdt hDdttên a3v9cjyotrùm buôn lậuhDdt na3v9cjyoày đanLnBrZaRCg cốa3v9cjyo tìnha3v9cjyo LnBrZaRCgây khóa3v9cjyo da3v9cjyoễ cLnBrZaRCho cảa3v9cjyo a3v9cjyochúa ta3v9cjyoể hắLnBrZaRCc a3v9cjyoám lẫna3v9cjyo lãnhhDdt đa3v9cjyoịa mcr, hDdtcắt luôhDdtn nga3v9cjyouồn ha3v9cjyoàng lậuLnBrZaRC khổngLnBrZaRC lồLnBrZaRC khDdthiến ha3v9cjyoai phLnBrZaRCía hDdtđều LnBrZaRCkhốn đốn.hDdt Hắna3v9cjyo từLnBrZaRC chối hDdtthương lượng,hDdt đónga3v9cjyo cửhDdta kLnBrZaRCo thDdtiếp khLnBrZaRCách, ka3v9cjyoo a3v9cjyobồi a3v9cjyothường hợLnBrZaRCp đồnghDdt bLnBrZaRCị phá bỏ,LnBrZaRC sẵnLnBrZaRC LnBrZaRCsàng LnBrZaRCđưa quânhDdt tớLnBrZaRCi đànLnBrZaRC áLnBrZaRCp nếuhDdt đhDdtối phươa3v9cjyong ca3v9cjyoó LnBrZaRCđộng tháa3v9cjyoi quhDdtá khích. NóiLnBrZaRC hDdttóm lạiLnBrZaRC, KibhDdtan đa3v9cjyoang lậthDdt lọng.a3v9cjyo
XeLnBrZaRCza đảhDdto hDdtmắt a3v9cjyovài giâLnBrZaRCy, chuLnBrZaRCyện này liệuLnBrZaRC hDdtcó liLnBrZaRCên qLnBrZaRCuan gLnBrZaRCì đếnhDdt việca3v9cjyo XehDdtza vừahDdt a3v9cjyobị ea3v9cjyom thDdtrai củaa3v9cjyo HLnBrZaRCika vàhDdt ha3v9cjyoai kẻ nhâna3v9cjyo bLnBrZaRCản vôhDdt tLnBrZaRCính tấnLnBrZaRC hDdtcông khôhDdtng nhỉa3v9cjyo. CắhDdtt hàngLnBrZaRC hLnBrZaRCóa đhDdtến lãna3v9cjyoh a3v9cjyođịa a3v9cjyomcr hDdtư?
hDdt- a3v9cjyohắn LnBrZaRCbuôn báLnBrZaRCn thứLnBrZaRC gìa3v9cjyo vớiLnBrZaRC a3v9cjyolãnh địa?a3v9cjyo
Ria3v9cjyollous na3v9cjyohếch a3v9cjyomép, đâyLnBrZaRC đúLnBrZaRCng la3v9cjyoà câua3v9cjyo hDdthỏi màa3v9cjyo ônga3v9cjyo chờhDdt a3v9cjyođợi LnBrZaRCtừ a3v9cjyovị tâhDdtn lãhDdtnh chhDdtúa lắa3v9cjyom a3v9cjyomưu nhiềua3v9cjyo kLnBrZaRCế LnBrZaRCđược đặtLnBrZaRC na3v9cjyohiều kỳLnBrZaRC vọng:
a3v9cjyo- đủLnBrZaRC LnBrZaRCthứ, tLnBrZaRCừ quầnhDdt LnBrZaRCáo, vảia3v9cjyo vóc,a3v9cjyo hDdthóa mĩLnBrZaRC phLnBrZaRCẩm đa3v9cjyoến sácLnBrZaRCh vởhDdt, báoLnBrZaRC chí,LnBrZaRC trahDdtnh ảnh... nhhDdtững thứhDdt đca3v9cjyo sảnhDdt xuấthDdt bằna3v9cjyog hDdtcông nghhDdtệ hiệnhDdt đLnBrZaRCại hDdtmà mhDdtcr kLnBrZaRCo a3v9cjyothể lhDdtàm đc hohDdtặc ca3v9cjyoó làa3v9cjyom đca3v9cjyo nhhDdtưng LnBrZaRCsản xLnBrZaRCuất khDdto đhDdtủ tiêa3v9cjyou thụLnBrZaRC vàLnBrZaRC... máu.LnBrZaRC
MáuhDdt, thứ quaLnBrZaRCn trọa3v9cjyong quyLnBrZaRCết địnha3v9cjyo sựLnBrZaRC sa3v9cjyoống ca3v9cjyoòn củaLnBrZaRC lãLnBrZaRCnh địaLnBrZaRC mchDdtr, LnBrZaRCtất nhiênLnBrZaRC mLnBrZaRCột kẻhDdt như hDdtKiban a3v9cjyosẽ a3v9cjyoko thểLnBrZaRC LnBrZaRCbỏ a3v9cjyoqua mónhDdt hDdthời đóa3v9cjyo đc,hDdt nhưa3v9cjyong chẳhDdtng lẽa3v9cjyo lãnhhDdt địahDdt khDdto còn nhữnhDdtg nhDdtguồn hàhDdtng kháa3v9cjyoc LnBrZaRChay hDdtsao? RilloLnBrZaRCus tiếhDdtp tụca3v9cjyo mỉLnBrZaRCm LnBrZaRCcười a3v9cjyokhi XhDdteza chLnBrZaRCớp mắt, chờLnBrZaRC đợi:
LnBrZaRC- ba3v9cjyoốn LnBrZaRCnguồn LnBrZaRCcung cLnBrZaRCấp LnBrZaRCmáu lớhDdtn nhấtLnBrZaRC đLnBrZaRCổ vLnBrZaRCề la3v9cjyoãnh địahDdt ma3v9cjyocr từ LnBrZaRC4 châhDdtu lụchDdt lớnLnBrZaRC hDdtlà a3v9cjyotập a3v9cjyođoàn FraLnBrZaRCnk tLnBrZaRCừ châuLnBrZaRC mLnBrZaRCỹ, ca3v9cjyoông a3v9cjyoty a3v9cjyoKasa a3v9cjyoở châuLnBrZaRC á,a3v9cjyo anh ea3v9cjyom hDdtnhà VintLnBrZaRCari ởhDdt châhDdtu a3v9cjyophi a3v9cjyovà tậLnBrZaRCp đoànhDdt bLnBrZaRCệnh vhDdtiện Ximaa3v9cjyoss LnBrZaRCở châuhDdt âhDdtu. Trên lLnBrZaRCý tha3v9cjyouyết, nếuhDdt KibhDdtan ngừnga3v9cjyo đổhDdt máua3v9cjyo vàLnBrZaRCo lãnLnBrZaRCh hDdtđịa tLnBrZaRChì hLnBrZaRCọ vẫna3v9cjyo ca3v9cjyoòn a3v9cjyo3 nguồn kiahDdt...nhưng thựca3v9cjyo ta3v9cjyoế thì.hDdt...khi KLnBrZaRCiban hDdtra LnBrZaRClệnh ngừa3v9cjyong cLnBrZaRCung cấpa3v9cjyo máu,a3v9cjyo cả a3v9cjyo4 nguồa3v9cjyon đềuhDdt a3v9cjyobị cắa3v9cjyot, lLnBrZaRCãnh địaa3v9cjyo chỉa3v9cjyo còLnBrZaRCn nhậhDdtn đca3v9cjyo a3v9cjyomáu ba3v9cjyoán lẻLnBrZaRC.
hDdt- cáiLnBrZaRC ghDdtì?
a3v9cjyoXeza na3v9cjyohổm hẳna3v9cjyo ngườhDdti a3v9cjyodậy. a3v9cjyoBốn ngua3v9cjyoồn cua3v9cjyong ca3v9cjyoấp máua3v9cjyo a3v9cjyoko phảiLnBrZaRC chuyệna3v9cjyo ahDdti cũLnBrZaRCng biết nhấta3v9cjyo lhDdtà LnBrZaRCtập đoàhDdtn bệnha3v9cjyo LnBrZaRCviện Xa3v9cjyoimass, nơhDdti đãhDdt bhDdtán ma3v9cjyoáu cLnBrZaRCho lãna3v9cjyoh địaa3v9cjyo LnBrZaRCmcr từ hơLnBrZaRCn 20LnBrZaRC0 nămLnBrZaRC na3v9cjyoay rồi,a3v9cjyo hDdtko biếa3v9cjyot bLnBrZaRCọn LnBrZaRChọ a3v9cjyođã a3v9cjyoqua a3v9cjyobao nhiêuhDdt a3v9cjyođời ca3v9cjyohủ tịchhDdt nhưng dhDdtù a3v9cjyothế nàa3v9cjyoo đia3v9cjyo LnBrZaRCchăng a3v9cjyonữa ta3v9cjyohì bọna3v9cjyo họhDdt hDdtvẫn sLnBrZaRCẽ tiLnBrZaRCếp tụca3v9cjyo cuLnBrZaRCng cấpa3v9cjyo máuLnBrZaRC dài LnBrZaRChạn vìhDdt bộa3v9cjyo hDdtmáy lãna3v9cjyoh đLnBrZaRCạo tậphDdt đoàna3v9cjyo nàLnBrZaRCy LnBrZaRChầu ha3v9cjyoết LnBrZaRClà hDdtmcr. CLnBrZaRCả KLnBrZaRCasa ca3v9cjyoũng vậy, bLnBrZaRCọn hLnBrZaRCọ cóhDdt nguồna3v9cjyo hDdtkinh phhDdtí khổnga3v9cjyo hDdtlồ, cLnBrZaRCó nềnhDdt tảngLnBrZaRC vữngLnBrZaRC chắc,LnBrZaRC a3v9cjyolâu đờa3v9cjyoi, có hDdtlãnh đạoa3v9cjyo làLnBrZaRC ma3v9cjyocr, đâua3v9cjyo tha3v9cjyoể a3v9cjyonói cắta3v9cjyo a3v9cjyolà cắthDdt a3v9cjyođc. KibaLnBrZaRCn đãhDdt hDdtlàm ta3v9cjyohế nLnBrZaRCào? Rillous tihDdtếp tụcLnBrZaRC LnBrZaRCbáo cáo:
LnBrZaRC- hDdtko biếLnBrZaRCt a3v9cjyohắn đhDdtã la3v9cjyoàm tLnBrZaRChế nàLnBrZaRCo hDdtnhưng lãnhLnBrZaRC địa mLnBrZaRCcr gầhDdtn a3v9cjyonhư rơiLnBrZaRC vàa3v9cjyoo LnBrZaRCtình trạna3v9cjyog khủngLnBrZaRC hoảnhDdtg ngaLnBrZaRCy lậpLnBrZaRC tứchDdt va3v9cjyoì a3v9cjyoquá shDdtốc. Lần trướchDdt LnBrZaRCkhi ngưLnBrZaRCời sóa3v9cjyoi tấnLnBrZaRC công,hDdt na3v9cjyohững tLnBrZaRCuyến đườnghDdt vậna3v9cjyo chuyểna3v9cjyo máhDdtu bLnBrZaRCị chặn, a3v9cjyomáu kLnBrZaRCo tớLnBrZaRCi đchDdt lãa3v9cjyonh LnBrZaRCđịa nhưnghDdt nhDdthà va3v9cjyoua mhDdtcr vàLnBrZaRC tầnga3v9cjyo lớpa3v9cjyo quýa3v9cjyo ta3v9cjyoộc thống trịa3v9cjyo cònLnBrZaRC cóa3v9cjyo sựa3v9cjyo cLnBrZaRChuẩn LnBrZaRCbị, chDdtòn lầnhDdt nàa3v9cjyoy tLnBrZaRChì qLnBrZaRCuá bhDdtất ngờLnBrZaRC. Bịa3v9cjyo chặhDdtn đườngLnBrZaRC khác hhDdtoàn toLnBrZaRCàn LnBrZaRCso vớia3v9cjyo hDdtviệc bịa3v9cjyo cắthDdt na3v9cjyoguồn.
Mắta3v9cjyo XehDdtza mởLnBrZaRC LnBrZaRClớn, sánhDdtg a3v9cjyorực a3v9cjyolên ta3v9cjyoia nhhDdtìn thấLnBrZaRCu suhDdtốt, tinLnBrZaRCh thDdtường trona3v9cjyog LnBrZaRCvài giâyhDdt rồia3v9cjyo từa3v9cjyo từhDdt dịa3v9cjyou lại.a3v9cjyo
hDdt- thìa3v9cjyo raa3v9cjyo.... –LnBrZaRC tâhDdtn lãnha3v9cjyo chúaLnBrZaRC lhDdtẩm bẩa3v9cjyom a3v9cjyovà hDdtra lệnhLnBrZaRC a3v9cjyo– a3v9cjyotiếp hDdttục LnBrZaRCtheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.