You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnbHU7h vikbbCện ThàkuSanh kbbCXezata, bbHU7ỏ mbHU7ặc a362Xeza ởtqwM đóbHU7 kuSathu dọnbHU7 hậukuSa quảa362 kuSaCat tha362ăng thiên tkuSahẳng bHU7tới nbHU7hà Kia362ban kuSaFrank, kbbCngôi nha362à nhỏa362 xkbbCinh xắnbHU7 vkuSaẫn gọtqwMn gànga362 ngăn nkuSaắp, kbbCsạch sa362ẽ na362hư kuSađc lakbbCu ctqwMhùi qa362uét dọkuSan thườna362g tqwMxuyên. BướctqwM châkuSan vàotqwM phòng khách,bHU7 nga362ửi thấbHU7y mộtkuSa mùia362 kuSakhó a362chịu, Ca362at nkuSahíu màkuSay thảa362 kuSamình xkuSauống ghế.kuSa Gonder đangkuSa kuSaở đây,bHU7 a362mùi ckuSaủa ha362ắn vưkbbCơng kkbbChắp nơbHU7i trokuSang phònga362, ámkbbC lêtqwMn bkuSaàn ghế, đồkbbC đạc,kuSa ckuSaó vẻtqwM nhkuSaư KikuSaban đãbHU7 để a362tên này tựbHU7 a362do sửkuSa dụnkbbCg na362hà củakuSa bHU7mình. ChkuSaẳng đểbHU7 CatqwMt phảikbbC a362chờ lkuSaâu, Gondea362r từtqwM trong bướckbbC rbHU7a điềmkbbC nhia362ên kuSanhư lbHU7à chủbHU7 ntqwMhà khiếkuSan, nhếchkbbC mép:
tqwM- tqwMchào.
kuSa- kuSaKiban đkuSaâu?
Ca362at hỏkbbCi btqwMằng gtqwMiọng sỗbHU7 sa362àng. GotqwMnder liếmkbbC môi:
kuSa- thậkbbCt thôkuSa lkuSaỗ, ítkbbC rbHU7a thtqwMì côtqwM cũntqwMg kuSanên bHU7chào mộa362t tqwMtiếng skuSaau kkbbChi bitqwMết nhữkuSang việkbbCc tôikuSa đakuSang la362àm chứkuSa?
NhkbbCững việctqwM hắtqwMn đangbHU7 làmkbbC kuSaư, ábHU7m chỉa362 tqwMviệc bkbbCán kuSatin tứckuSa cha362o sởtqwM mậta362 tqwMvụ ấytqwM a362à, Cat tqwMnhướm kuSamày, việtqwMc ấya362 thkbbCì likuSaên qkuSauan kbbCgì đếna362 qubHU7ân độia362 màa362 CakuSat qkbbCuản lýa362 chứ, cứtqwM gikuSaả vờtqwM bHU7ko bikuSaết đi:
kbbC- việckuSa gì?bHU7 kbbCRúc nákuSach KibtqwMan kbbCđể a362giở tqwMtrò bắtkuSa tqwMcóc, phákuSa nkuSagục àbHU7?
Gona362der a362sững lkuSaại kbbCmột chkbbCút, na362hìn kỹkbbC CakuSat vàbHU7 phánkbbC mộtkuSa câkbbCu xakuSanh rờn:
a362- ca362ô thatqwMy đổibHU7 nhikuSaều vàbHU7 na362hanh bHU7hơn tkuSaôi tqwMtưởng, quákuSa nhanh.....bHU7. sbHU7ao htqwMả a362ko thấy bHU7đc gbHU7iá trịa362 củaa362 a362tôi pkuSahải kokbbC, tqwMsao kbbCko a362lịch sựkuSa bHU7một chúkbbCt đtqwMể nếukbbC sbHU7au kuSanày có vikuSaệc tqwMcần đtqwMến tkbbChì chúngkbbC kuSata ca362ó thbHU7ể hợptqwM tábHU7c trona362g tqwMvui vẻkuSa?
CbHU7at kkuSao thấy cbHU7ó kuSagì hakbbCy nếbHU7u tronbHU7g tươnkbbCg latqwMi cbHU7ô ptqwMhải htqwMợp tbHU7ác vkuSaới nhữkuSang kẻtqwM nha362ư Gonder. tqwMCó thểtqwM bHU7hắn kkbbCo xấbHU7u ttqwMính na362hư RbHU7adic đểkbbC ka362o thểtqwM yêukuSa nổia362 ngườikbbC nàa362o, cũng cókbbC thkuSaể hắkbbCn ka362o tqwMgiết ngườia362 ntqwMhiều nhkbbCư RakbbCi kbbCnhưng hắnbHU7 ckbbCó cákbbCi quáa362 a362khứ phức tạpkuSa, đatqwMu thươnga362 đủkbbC đểbHU7 khia362ến tâmkuSa hồkbbCn a362ko cònkbbC lànhkbbC la362ặn, bHU7Cat kkuSao kuSathích những nbHU7gười nhưkuSa thế,bHU7 a362khó kbbCđoán, khóbHU7 khốngkuSa chkbbCế, dkuSaễ tổna362 thưkbbCơng.... nhấtkbbC làkuSa với GokuSander, kẻkbbC sởtqwM kbbChữu kuSatrí tqwMthông a362minh tuyệkuSat vờikbbC vàa362 sứctqwM mbHU7ạnh đákbbCng ka362hiếp sợ. Nếua362 ha362ắn a362chỉ cộngbHU7 tkuSaác tkbbCạm thờikbbC vớikuSa chúa362a tểkbbC thìbHU7 cókuSa lẽtqwM hắa362n đãkuSa chừakbbC đường tqwMlui chtqwMo mkbbCình, đãbHU7 títqwMnh đtqwMến cákuSai a362ngày bkuSaán nhữnga362 tibHU7n kbbCtức thbHU7u đca362 ckbbCho sở mậtkbbC vụ.bHU7 NếukuSa kbbCđã tínbHU7h toántqwM, hắna362 kuSasẽ hàna362h độngkbbC thậbHU7n tbHU7rọng tqwMtrong qtqwMuá khkuSaứ, mà giảa362 sửa362 đúnga362 a362như thếkuSa thật,kbbC sởbHU7 mậtkuSa vụkbbC skbbCẽ kuSako kbbCthể tìa362m tqwMra bằkuSang tqwMchứng cbHU7hống lại hắtqwMn.... hắna362 sbHU7ẽ ha362ạn ctqwMhế giếttqwM kbbCngười nếua362 kuSacó tha362ể, htqwMành độngbHU7 tqwMkín kẽ,a362 kuSaxóa dấu vết,a362 nhậnkuSa tráca362h nhiệkuSam nhữkuSang kbbCvụ tqwMmà kuSahắn ktqwMo làm...kuSa. nhitqwMều cácha362 tuntqwMg hỏa kbbCmù lắa362m. Ca362at lặpa362 lại:
kuSa- KtqwMiban đâu?a362
MặbHU7t GondtqwMer hiệnkbbC kbbClên chkuSaữ chán tkbbCo kuSatướng, kbbCsuy na362ghĩ “conkuSa békuSa nkbbCày thậtbHU7 khkbbCó a362chịu” hkbbCiện rkuSaa rõkuSa ràbHU7ng ttqwMrong mắt hắnkuSa nhưbHU7ng giọngkbbC tqwMnói vẫnkuSa bHU7đều đều:
bHU7- bHU7đang tqwMở tronkbbCg ‘hưkuSa vôa362’ ấy.
Cat kuSarời bHU7mắt khỏikbbC GonbHU7der, bHU7nhìn bứckuSa tườngkuSa đốibHU7 dibHU7ện vkbbCà phbHU7óng ra362a a362một bHU7bùa vkuSau vbHU7ơ bằng mắtbHU7 tákuSac đtqwMộng vàtqwMo lớpa362 kbbCphép thbHU7uật bbHU7ảo vệbHU7 nkuSagôi nkuSahà. CkbbChỉ vkbbCài tqwMgiây sbHU7au, Kiban rơia362 ậa362p kbbCxuống gibHU7ữa phòntqwMg khách,kuSa đứnga362 lkuSaù tqwMlù trưa362ớc bHU7mặt a362cô vbHU7ới bộa362 dạng chỉntqwMh kbbCchu kha362ông thểkbbC đẹptqwM kbbCtrai htqwMơn nkuSahư vừtqwMa ởkbbC ma362ột cuộca362 họptqwM qutqwMan trọnga362 vềkbbC. Thổi gkbbCió vàobHU7 CabHU7t đkuSaể đảma362 bảkuSao kuSako cókuSa gìbHU7 ntqwMhầm lẫn,tqwM KibHU7ban tqwMđi tới:
kbbC- ebHU7m kbbCgọi akuSanh bHU7à? CókuSa chuyệntqwM gìa362 bHU7thế?
kuSaCat kbbCko tqwMtrả lờkbbCi ngakuSay mkuSaà bHU7điềm tbHU7ĩnh qa362uan kuSasát KtqwMiban, dướtqwMi coa362n mbHU7ắt củaa362 mộbHU7t mcr, KbHU7iban a362là cáikuSa gìbHU7 đóa362 khábHU7c kuSathường thkbbCật đkbbCáng ckbbChán. MbHU7cr lkbbCai kuSamà kuSako bHU7có sức mạnkbbCh ckuSaơ bắp,a362 nhợkbbCt a362nhạt xanbHU7h kuSaxao nhkbbCư tkuSaàu bHU7lá thibHU7ếu nắtqwMng kbbClâu kbbCngày, đụa362ng một ckuSaái làkuSa phảibHU7 nkbbCgồi a362xe lănkuSa, kuSađụng thêmkuSa cátqwMi nữakbbC tha362ì ntqwMgất xỉu.kbbC.... nhưnkbbCg Catarina LustqwMs lạia362 nhìnkuSa tbHU7hấy mộkbbCt bHU7con ngườikuSa khákuSac hoànkbbC toàna362. KkbbCo cóa362 atqwMi chtqwMạm tới gầtqwMn sựkbbC tbHU7hần thántqwMh hokuSaàn mỹkuSa ntqwMhư Kiba362an, mộttqwM kuSapháp skuSaư tqwMđc ctqwMoi la362à kuSavĩ đạbHU7i nếu ktqwMo xtqwMét đếntqwM ka362hía tqwMcạch nkbbCào kkuSahác ngoàa362i kuSaphép bHU7thuật. Gonda362er tựa362 gitqwMác rờbHU7i khỏi phòngkuSa khákuSach kuSađi kuSaxuống tầnga362 hkuSaầm. CkbbCat lkuSaên titqwMếng a362sau khtqwMi bHU7biết rbHU7õ rằngkuSa cửa sậpkbbC củakuSa ta362ầng hầma362 kuSađã đkuSaóng lại:
kuSa- ankbbCh vẫna362 đabHU7ng tukbbCân thekbbCo la362ời ta362hề đa362ã lậptqwM kuSavới XkuSaeza đa362ấy chứ?kbbC
Câua362 hỏibHU7 dườngkbbC nhưa362 kkbbChôn khétqwMo tqwMvà nkbbChẹ nbHU7hàng hơkuSan nhữngkuSa gìtqwM Kibaa362n tưởbHU7ng, abHU7nh tkbbCa mỉmbHU7 cbHU7ười gtqwMật đầu.kbbC CbHU7at tiếbHU7p tục:
tqwM- vkuSaà a362vẫn tuântqwM tbHU7heo lbHU7ời tkuSahề trtqwMung thkbbCành phụckbbC tqwMvụ đãtqwM lậa362p trướctqwM kbbCđó vớia362 nhkbbCà bHU7vua nhỏ....
a362- tấtkuSa nhiên....tqwM –a362 a362Kiban ngắtkuSa lờikuSa –kbbC riêngkbbC lờibHU7 thkuSaề vkbbCới tkuSarung kbbCthành vớkuSai nha362à a362vua ntqwMhỏ nếtqwMu kbbCa tqwMvi pha362ạm kbbCsẽ mấtkuSa mạng.bHU7
GậtbHU7 kuSađầu, SertqwMina vutqwMốt tqwMtóc.
bHU7- KkuSaiban FranbHU7k, htqwMãy giếtkuSa HkuSaika Cura362ytanus, cắta362 đầua362 trebHU7o tbHU7rước cổnkuSag ‘nhàtqwM thờkuSa ta362hánh’ bHU7tại LãnhkbbC địabHU7 tqwMmcr chkuSao takbbC.
MắtbHU7 KibHU7ban a362tối sa362ầm kuSalại kuSanhư vừatqwM nhậna362 đkuSac huna362g tkbbCin, kbbCanh tqwMta ngha362iêng đầu:
tqwM- tqwMHika ư?tqwM BtqwMà kbbCta kbbCđã ltqwMàm chua362yện kuSagì tqwMđến kbbCnỗi phảa362i nhậntqwM ca362ái chếkuSat?
bHU7Serina nkuSagạc nhiêbHU7n tqwMkhi tqwMnghe câkbbCu hkuSaỏi vôkbbC lýkuSa nàykuSa, a362cô cưa362ời nhạt:
tqwM- Kiba362an, bHU7trong suốtkbbC 2bHU70 bHU7năm qua362a a362a đãtqwM lkbbCàm gìtqwM đkbbCể kbbCtrả thùkbbC?
a362Câu hbHU7ỏi cànkbbCg khbHU7iến KibatqwMn rtqwMối trítqwM hbHU7ơn, akuSanh tkuSaa likbbCếm môi:
kbbC- tôi....a362 bHU7buôn bánkuSa, bHU7tích tkbbCrữ tiềkuSan của,kuSa tạkuSao rkuSaa mộtbHU7 tqwMhệ thbHU7ống a362tình bákbbCo với quábHU7 bHU7nửa làtqwM nhữkbbCng kbbCmcr la362ưu vongbHU7, nkuSahững kẻbHU7 cămbHU7 thbHU7ù hbHU7ay mấtbHU7 lkuSaòng tikuSan vbHU7ới lãnh địa.kbbC... ta362hu thậkuSap thônbHU7g titqwMn, kbbCnuôi sáta362 thủkbbC....
bHU7- xunkbbCg qubHU7anh Masa? bHU7– Sera362ina lêtqwMn tqwMgiọng –kbbC mtqwMọi nỗtqwM lực,tqwM kuSacạm bẫykuSa, tqwMmọi ca362hú a362ý tqwMđều dồnkbbC hếttqwM về MkbbCasa hkuSaả, va362ì antqwMh ttqwMa a362là pkuSahần nổa362i củatqwM kuSacâu a362chuyện, a362là na362g đókbbCng vaa362i kẻtqwM ác.
a362Kiban kuSako ntqwMói kbbCgì, ca362hỉ ngbHU7ậm miệntqwMg dấubHU7 kuSasự a362hoài bHU7nghi trobHU7ng lkbbCòng. NhàkuSa vbHU7ua nhỏbHU7 gậtkuSa gù:
a362- đcbHU7 rồi,a362 Xeza362a kbbCvừa bkuSaị kbbCám sáta362 bởitqwM kbbCem traa362i HikbHU7a kbbCvà hkuSaai a362kẻ nhânbHU7 bảnkuSa kbbCvô tính ca362ủa RadkbbCon dtqwMo ctqwMha họa362 ta362ạo rkbbCa, HiktqwMa đãbHU7 trựckuSa ta362iếp ra362a lệnhbHU7, vụa362 áma362 sátkuSa thất bạbHU7i a362và RadbHU7on đa362ã chết.bHU7 Trướa362c kbbCkhi tiễbHU7n a362Hika vềa362 trờbHU7i hãa362y lộbHU7t ktqwMý ứckbbC của a362cô a362ta, abHU7nh kuSasẽ cótqwM câbHU7u trkbbCả kuSalời ctqwMho tqwM20 ntqwMăm qutqwMa. ĐtqwMây làkuSa lkbbCệnh ca362ủa nhàa362 vukbbCa nhỏ. bHU7Nếu HtqwMika kkuSao chếta362, KibHU7ban FkuSarank, anbHU7h sẽtqwM làbHU7 nkuSagười phảikuSa chết.tqwM
CkbbCâu nói ntqwMày làma362 khuôna362 mkuSaặt vkuSaốn bHU7đã trắkbbCng xaa362nh kbbCcủa KikuSaban bHU7tái nhợt,kuSa mắbHU7t ankuSah tkbbCa mở lớkuSan da362ù kbbCko trôna362g thtqwMấy gkbbCì, miệngkuSa héa362 tqwMra, cứngkbbC kuSađơ kuSalại. MọibHU7 gikuSaả thiếtqwMt vtqwMề sự nhầmkuSa lẫtqwMn ntqwMào đbHU7ó bHU7trong đtqwMầu KitqwMban bibHU7ến ma362ất, a362thay a362vào tqwMđó làbHU7 sựkbbC bàna362g hoàng. MấbHU7t tqwMvài giâkbbCy tqwMđể a362tự trấna362 ta362ĩnh mìnbHU7h, kuSaKiban tqwMnhíu a362mày, ma362ím ma362ôi, cúia362 đầu:
kbbC- vkbbCâng thkuSaưa bHU7ngài. a362– kuSagiọng nóa362i ttqwMrầm ta362rầm nhưnga362 lạtqwMnh –kuSa ckuSaó a362thời hkuSaạn kbHU7o ạtqwM?
kuSa- a362nhanh nhấtqwMt ckbbCó thể,a362 nếutqwM tqwMko bia362ết đkuSaâu tkuSaân lãnkuSah chúkuSaa kuSalại bịtqwM áma362 tqwMsát tqwMmột lần nữabHU7.... kuSaanh tqwMcó ttqwMhể nbHU7ém đbHU7á dấubHU7 tkbbCay nhưa362ng ta362ốt kbbCnhất đkuSaừng ngkuSaậm bHU7máu phua362n người, Hika362a làtqwM mtqwMột kbbCnhân vkbbCật lkbbCớn, tqwMhãy bHU7khéo lébHU7o đừngkuSa gâytqwM sa362óng gióbHU7 kuSako cầtqwMn thiết.
KitqwMban gkuSaật kbbCđầu, cha362ìm dầnbHU7 vàotqwM sukuSay nghkbbCĩ nhbHU7ư bkbbCị chínkbbCh mệnhkbbC lệkuSanh đóbHU7 nuốtbHU7 kbbCchửng.

XbHU7eza đánhkuSa bHU7rơi côkuSang văna362 bổkbbC nhiệma362 vtqwMới dấukuSa xákbbCc nhậtqwMn đtqwMỏ chóa362t củabHU7 CatarikbbCna Luss a362xuống kuSabàn tqwMkhi đậpbHU7 vàoa362 mắtbHU7 cậubHU7 làtqwM bHU73 kbbCcái bHU7tên kkbbChó chấpa362 nhậnkbbC bHU7tương ứngtqwM với cáctqwM kuSavị bHU7trí trấtqwMn giữkbbC cáckuSa ckuSaửa: kuSaOdagi AnotqwMha, kbHU7ẻ chuyêkuSan kbbCcung tqwMcấp thôngtqwM tin cbHU7ho lkbbCãnh chúaa362 thtqwMành ZokuSao kuSa– cửtqwMa 1bHU7; RafaebHU7l MorikbbCty, tướngtqwM cbHU7ấp kbbC3 tqwMcon trai củtqwMa tqwMmột thươnga362 nhâbHU7n gitqwMàu cókbbC kuSanổi tkbbCiếng kuSavới ckuSaác thủkuSa đoạkbbCn bHU7đi tqwMcửa a362sau bHU7khôn khéo –tqwM cửaa362 2a362; còntqwM cửbHU7a 4kbbC, nơbHU7i bHU7tiếp giákbbCp vớia362 thtqwMành GokbbCn đckuSa gtqwMiao kbbCcho RafbHU7ael Ecossai, đứaa362 ea362m họkuSa a362xa khôkuSang thểa362 mkuSaê đca362 ckbbCủa XebHU7za. Caa362t đkbbCang nbHU7ghĩ cákbbCi a362gì trong đkuSaầu vậytqwM, kbbCcả bkbbCa cokbbCn ngkbbCười đókuSa đềubHU7 kuSacó nhbHU7ững vấntqwM kuSađề kha362ó giảa362i quyết,kuSa khó chấtqwMp nhậntqwM kuSanổi, đặctqwM bia362ệt làbHU7 MoritkbbCy. Da362ù EcbHU7ossai bHU7có nkuSagang tàna362, hốngkbbC hách, côkbbCn đồbHU7 na362ổi tiếntqwMg tkuSahì ítkuSa ra362a bHU7nó cũngtqwM kbbCcòn ckbbCó bHU7chút tkbbChực lựctqwM, cònkbbC bikbbCết chỉ hua362y qa362uân độikuSa, nkuSahìn nhậntqwM tìnhbHU7 hìa362nh, ckbbChứ MkbbCority thì....bHU7 tqwMNgoài Aa362noha ra, htqwMai kbbCkẻ còbHU7n kbbClại đềua362 bịkbbC tqwMđặt trkuSaong kbbCvòng trbHU7òn đỏkuSa tqwM(tức lkuSaà thửa362 a362việc), nếukbbC làm kuSako tốtbHU7 ckuSaó tkbbChể tqwMbị a362thay bHU7thế a362bất cbHU7ứ lúctqwM nàkuSao. kuSaHừ, atqwMi ckuSahứ EkuSacossai thkbbCì Xeza cònkbbC la362ạ gbHU7ì, nóbHU7 sẽtqwM kbHU7o batqwMo giờtqwM chịukuSa a362rước vàoa362 tbHU7hân nhkbbCững thứbHU7 gâa362y pa362hiền phức cókbbC tína362h bHU7áp lựckuSa cakuSao, hoặkbbCc giảkbbC vờkuSa cbHU7hấp ntqwMhận rồikbbC quậya362 kbbCtưng mộtbHU7 trậntqwM đến mứckbbC bịkbbC tốngkuSa bHU7cổ khỏikuSa va362ị tkbbCrí đókuSa tqwMcho mkbbCà bHU7xem. kuSaThằng nhãitqwM đókuSa chưa362a babHU7o giờ chịubHU7 lbHU7àm tkbbCheo ntqwMhững gbHU7ì cbHU7ha tqwMmẹ nókbbC a362sắp xếpa362 hatqwMy kuSakỳ bHU7vọng nókuSa bHU7làm.... mkuSaà lầkuSan thăng chứkuSac nbHU7ày bHU7chắc hkbbCọ phảkbbCi va362ui bHU7mừng vàtqwM bHU7hi a362vọng lắmtqwM kbbClắm.... tqwMlàm nbHU7gười khác bHU7thất vọngbHU7 ltqwMà skbbCở trườngkuSa kbbCcủa nbHU7ó mà.kbbC
a362- tkbbChưa ngài..........
Cửa phònbHU7g lkuSaàm việckbbC mởkuSa a362bật bHU7ra kuSako a362đc nhẹtqwM nhàa362ng chkbbCo lắm,tqwM tướnga362 cấtqwMp tqwM4 Rillous, kbbCngười nắmkbbC tkbbCrong takuSay mạtqwMng lkuSaưới tìnkbbCh bábHU7o hoànkbbC hảokbbC nhấtbHU7 thànhkbbC Xezata đikuSa vàa362o kbbCvới vtqwMẻ mặta362 khôa362ng thểkbbC htqwMoang mkbbCang hơn.tqwM kbbCĐóng sậpkuSa kuSacửa lbHU7ại sa362au lưng, kbbCông bHU7ta nói:
a362- ttqwMhưa ngàbHU7i, Kia362ban FbHU7rank đbHU7ang tqwMcó nhữngtqwM độngbHU7 bHU7thái rất ka362ỳ lạtqwM, hắkbbCn rúbHU7t qkbbCuân tựkbbC dkuSao rkbbCa khỏitqwM vươngkuSa quốctqwM đưatqwM hkbbCết tqwMvề a362miền tây;kbbC ngừng hếta362 tấta362 cảa362 cáca362 hợpkbbC đồngkbbC làkbbCm ăn,a362 cácbHU7 tubHU7yến đườngtqwM vậntqwM chukuSayển kbbChàng hóa tqwMcông bHU7khai lbHU7ẫn bía362 mậtkuSa củbHU7a ta362ập đkuSaoàn FrantqwMk đbHU7ến CanadakbbC, ItbHU7alia vtqwMà vùngtqwM đông bắctqwM nướctqwM bHU7Nga thekbbCo bảkuSan đồkbbC củatqwM tqwMcon ngườa362i. kbbCCanada va362à IkbbCtalia bịbHU7 kbbCnghi ngờ làtqwM hbHU7ai đtqwMịa điểma362 đặtbHU7 căna362 cứkbbC bía362 mậtkuSa của362a ckbbChúa tểbHU7 hắckuSa kuSaám, còa362n va362ùng đôkuSang bắc chínhbHU7 làbHU7 kuSacửa nkuSagõ tqwMdẫn tớtqwMi lãa362nh địatqwM mtqwMcr. Va362ì lýkbbC kuSado nkuSaào đkbbCó bHU7tên trtqwMùm buôn lậa362u nàybHU7 đa362ang cốkbbC tìtqwMnh gkuSaây ka362hó dễkuSa ckbbCho a362cả a362chúa a362tể kbbChắc áma362 la362ẫn lbHU7ãnh địatqwM mcr, cắkuSat lutqwMôn ngkuSauồn hbHU7àng lậubHU7 kuSakhổng lồkbbC khibHU7ến hakbbCi tqwMphía đềua362 khốkuSan đốnkuSa. HkuSaắn từtqwM chối thươngtqwM lượng,kbbC đa362óng ckbbCửa a362ko ta362iếp bHU7khách, kkbbCo bồbHU7i bHU7thường hợpkuSa đồnga362 bịkbbC phá tqwMbỏ, sbHU7ẵn a362sàng đưatqwM quâkuSan tớtqwMi đàkbbCn ábHU7p nếukbbC đốbHU7i kuSaphương ctqwMó độnga362 kbbCthái qukuSaá khích. NóikuSa tóma362 lạikuSa, KikbbCban a362đang lậkbbCt lọkuSang.
XekuSaza đkuSaảo mắta362 vàitqwM gibHU7ây, chuykbbCện này tqwMliệu tqwMcó tqwMliên qbHU7uan kuSagì tqwMđến vkbbCiệc XekbbCza vừbHU7a bkuSaị ekbbCm tratqwMi củakuSa HtqwMika vkuSaà hbHU7ai kẻ kuSanhân bảntqwM a362vô tína362h kuSatấn côa362ng ktqwMhông nhỉ.bHU7 CắttqwM hàntqwMg hóbHU7a đếa362n lãbHU7nh địakuSa mtqwMcr ưbHU7?
tqwM- hắnkbbC bbHU7uôn bbHU7án bHU7thứ gìkuSa vớa362i tqwMlãnh địabHU7?
a362Rillous nhếckbbCh ma362ép, đâykuSa bHU7đúng kuSalà câkuSau hỏkuSai màbHU7 ônkuSag cha362ờ đợikuSa từkuSa a362vị tâbHU7n bHU7lãnh chúakuSa a362lắm bHU7mưu a362nhiều kkbbCế tqwMđược đặkbbCt nhiềutqwM kbHU7ỳ vọng:
bHU7- đủkuSa thứ,bHU7 từbHU7 quầnkbbC átqwMo, kbbCvải a362vóc, hóa362a bHU7mĩ phkbbCẩm đkbbCến sábHU7ch vở,kbbC báoa362 kuSachí, tqwMtranh ảnh... nhữngbHU7 thứbHU7 đkuSac kuSasản a362xuất bằtqwMng côtqwMng nbHU7ghệ hiệnbHU7 tqwMđại bHU7mà mctqwMr kbbCko tha362ể lkbbCàm đc hoa362ặc a362có kbbClàm a362đc nhưa362ng sảkuSan xtqwMuất kbHU7o đủkuSa tkuSaiêu thụkbbC và.bHU7.. máubHU7.
Máu,bHU7 thứ qukbbCan bHU7trọng quyếttqwM đkuSaịnh sbHU7ự sbHU7ống còkbbCn củabHU7 bHU7lãnh địkbbCa ma362cr, tấttqwM bHU7nhiên mộta362 kẻbHU7 như a362Kiban tqwMsẽ kkuSao tqwMthể bỏa362 qutqwMa kbbCmón hờtqwMi bHU7đó đcbHU7, ntqwMhưng a362chẳng tqwMlẽ lãnhkuSa địkbbCa ka362o còn nhữngbHU7 ngbHU7uồn hànkbbCg kháckbbC habHU7y sakuSao? RitqwMllous kbbCtiếp tụcbHU7 tqwMmỉm cườitqwM ktqwMhi a362Xeza chớpkbbC mắt, chờkbbC đợi:
a362- bkuSaốn nguồntqwM cbHU7ung cấpkuSa máa362u bHU7lớn nhấttqwM đkuSaổ tqwMvề bHU7lãnh a362địa mctqwMr từ bHU74 chkuSaâu lbHU7ục bHU7lớn lkuSaà tậptqwM đokuSaàn tqwMFrank tqwMtừ châkuSau mkuSaỹ, côngkbbC kuSaty a362Kasa tqwMở ctqwMhâu á,kuSa anh etqwMm nhtqwMà Vintara362i ởbHU7 ckbbChâu pa362hi vbHU7à tậa362p đoàbHU7n bkbbCệnh va362iện Xa362imass ởkbbC chkuSaâu âutqwM. Trên lýbHU7 tha362uyết, nếutqwM KibbHU7an ngừngkuSa bHU7đổ mbHU7áu vbHU7ào lãnhtqwM địatqwM tbHU7hì hbHU7ọ tqwMvẫn ckbbCòn tqwM3 nguồn kia...nhưbHU7ng thựctqwM kbbCtế thkuSaì....khi a362Kiban ra362a lệnhtqwM ngừnga362 cunkuSag ckbbCấp máu,bHU7 cả kbbC4 ngukbbCồn đềbHU7u bịkbbC cắt,bHU7 lkbbCãnh địakbbC chỉtqwM ctqwMòn ntqwMhận tqwMđc a362máu btqwMán bHU7lẻ.
bHU7- ckuSaái kuSagì?
XetqwMza nhkbbCổm hẳnkbbC ngườibHU7 kuSadậy. Bốna362 nguồntqwM ctqwMung ckbbCấp mbHU7áu ka362o phtqwMải chkuSauyện abHU7i cũnkuSag biết nhấa362t kuSalà tậpkuSa đoàbHU7n bệnkbbCh việa362n XimaskbbCs, na362ơi đãbHU7 bánkuSa ma362áu cbHU7ho lãbHU7nh địaa362 ma362cr từ tqwMhơn 2a36200 năma362 kbbCnay kuSarồi, bHU7ko bkuSaiết bkbbCọn kuSahọ kuSađã qukbbCa tqwMbao nbHU7hiêu đờibHU7 a362chủ tịcha362 nhưng dkbbCù thếa362 nàokuSa đitqwM chănkuSag nữakuSa thìtqwM bọtqwMn họbHU7 vẫnbHU7 a362sẽ tiếpkbbC kuSatục tqwMcung ctqwMấp mábHU7u dài hạna362 vìbHU7 kuSabộ máybHU7 lãnhbHU7 đạobHU7 tậptqwM đoànbHU7 nàybHU7 hầkuSau kbbChết ltqwMà mkbbCcr. CbHU7ả KakuSasa ckbbCũng vậy, a362bọn tqwMhọ kuSacó nguồnkuSa kibHU7nh pha362í khổngkbbC kbbClồ, kbbCcó nềa362n tảngkuSa vữa362ng chbHU7ắc, lâutqwM đời,tqwM có lãnbHU7h đạkuSao làkbbC mcrkuSa, đkbbCâu thtqwMể nóia362 cắkuSat làbHU7 ca362ắt đc.a362 Ka362iban đãbHU7 bHU7làm thếbHU7 nào?kbbC Rillous tia362ếp ta362ục báotqwM cáo:
bHU7- a362ko bHU7biết kuSahắn đkbbCã ltqwMàm thếkbbC nàbHU7o bHU7nhưng lkuSaãnh địa mtqwMcr gkuSaần nkbbChư a362rơi vàkbbCo tkuSaình trkbbCạng ka362hủng a362hoảng nkbbCgay lậpkbbC tứcbHU7 tqwMvì qtqwMuá sốc.bHU7 Lần tqwMtrước kha362i ngườia362 sóia362 tấna362 côngkuSa, nhtqwMững tuybHU7ến đườbHU7ng vậnbHU7 kuSachuyển mbHU7áu bịkbbC chặn, máutqwM kkbbCo tớibHU7 đbHU7c bHU7lãnh kuSađịa nhưngbHU7 nkbbChà vbHU7ua mtqwMcr vtqwMà tầnga362 lớpbHU7 tqwMquý tộkuSac thống trịtqwM còna362 cóbHU7 sựa362 chtqwMuẩn kbbCbị, kuSacòn kbbClần nkuSaày tqwMthì quákbbC bHU7bất ngờ.kuSa BtqwMị kuSachặn đườngbHU7 khác kuSahoàn kuSatoàn stqwMo vtqwMới a362việc bịtqwM bHU7cắt nguồkbbCn.
MắtkbbC XkuSaeza tqwMmở lớn,bHU7 skuSaáng rựa362c lêbHU7n bHU7tia nhbHU7ìn thấubHU7 suốt,kuSa a362tinh tườngtqwM kbbCtrong vàkbbCi ga362iây kbbCrồi tqwMtừ từkuSa dịukuSa lại.kbbC
bHU7- a362thì rabHU7.... tqwM– tkuSaân lãnhkbbC kuSachúa lẩma362 bẩa362m vàbHU7 rbHU7a lkuSaệnh –kuSa tiếpbHU7 tụckuSa kuSatheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.