You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệXvjunh viQeFiện ThàvqHMnh XezataUbox, Uboxbỏ vqHMmặc XUboxeza ởZ7LC đvqHMó vqHMthu dọniQeF hậuiQeF quảUbox CaZ7LCt thiQeFăng thiên thXvjuẳng vqHMtới nhàZ7LC XvjuKiban iQeFFrank, iQeFngôi nhvqHMà nhvqHMỏ Xvjuxinh xắniQeF vẫZ7LCn gUboxọn gàngXvju ngăn nắp,Z7LC sạciQeFh sẽiQeF nhưiQeF đXvjuc laZ7LCu chùiZ7LC quétiQeF dọnvqHM thườvqHMng xuyên.Z7LC BưXvjuớc châXvjun vàiQeFo phòng kvqHMhách, iQeFngửi tZ7LChấy mUboxột mùUboxi Uboxkhó cXvjuhịu, iQeFCat nhíXvjuu Z7LCmày thvqHMả vqHMmình xvqHMuống ghXvjuế. Gonder điQeFang ởZ7LC đâyXvju, mùXvjui củaXvju Uboxhắn vqHMvương khắpUbox nXvjuơi tiQeFrong phòngUbox, ámUbox lênXvju bàiQeFn ghế, đồiQeF đạc,Xvju Xvjucó vZ7LCẻ nhưiQeF KibvqHMan Xvjuđã để tZ7LCên này tZ7LCự Z7LCdo sửUbox dụngvqHM nhXvjuà cUboxủa mìnhZ7LC. CZ7LChẳng đểvqHM CiQeFat pvqHMhải cXvjuhờ Uboxlâu, GondXvjuer tXvjuừ trong bướZ7LCc rXvjua điUboxềm nUboxhiên nhưZ7LC iQeFlà iQeFchủ nhàUbox khiến,vqHM nhếchvqHM mép:
Xvju- chàoXvju.
vqHM- KivqHMban đâiQeFu?
CZ7LCat Uboxhỏi bằUboxng givqHMọng sUboxỗ sàngiQeF. GondevqHMr liếZ7LCm môi:
Ubox- thậZ7LCt thvqHMô lUboxỗ, ítZ7LC Uboxra tXvjuhì côvqHM Uboxcũng nênvqHM chàUboxo mộtvqHM tiXvjuếng Xvjusau kvqHMhi biXvjuết nhữngXvju việvqHMc tXvjuôi đaniQeFg làiQeFm chXvjuứ?
NhữngUbox viiQeFệc hắUboxn đaUboxng làvqHMm ư,Xvju Xvjuám chỉZ7LC viiQeFệc báiQeFn Uboxtin tứcvqHM Uboxcho sởZ7LC mậiQeFt vvqHMụ ấXvjuy àXvju, Cat niQeFhướm mZ7LCày, việUboxc ấyXvju Uboxthì liZ7LCên qiQeFuan gìvqHM đếvqHMn vqHMquân độiZ7LC Uboxmà CavqHMt quảnUbox lUboxý chứ, Z7LCcứ givqHMả viQeFờ kXvjuo biếtXvju đi:
Z7LC- việUboxc gXvjuì? RúcUbox náZ7LCch vqHMKiban Xvjuđể Xvjugiở vqHMtrò bUboxắt cXvjuóc, phávqHM ngụcvqHM àXvju?
GoiQeFnder sữiQeFng lZ7LCại Uboxmột vqHMchút, nhìnUbox kỹXvju iQeFCat vàUbox phiQeFán mộtZ7LC câuvqHM xZ7LCanh rờn:
Xvju- côZ7LC thiQeFay đổiiQeF iQeFnhiều vàiQeF nXvjuhanh hơiQeFn vqHMtôi vqHMtưởng, quXvjuá nhanh...iQeF... savqHMo hảXvju kUboxo thấy điQeFc Uboxgiá trịZ7LC cvqHMủa tôivqHM phảZ7LCi kXvjuo, saUboxo kXvjuo lịchiQeF svqHMự mộtiQeF chúXvjut đểvqHM nếuvqHM saUboxu nàiQeFy có việUboxc cầnXvju đếnZ7LC tUboxhì chiQeFúng iQeFta iQeFcó iQeFthể Uboxhợp táiQeFc triQeFong vuXvjui vẻ?Z7LC
CaiQeFt kvqHMo thấy cvqHMó gvqHMì Xvjuhay nếuZ7LC tronXvjug tươngUbox Z7LClai cUboxô Xvjuphải hvqHMợp Uboxtác vớZ7LCi iQeFnhững kXvjuẻ niQeFhư Gonder. CXvjuó thểXvju hXvjuắn kXvjuo xấXvjuu tínhUbox Xvjunhư vqHMRadic Uboxđể vqHMko thểvqHM yêuvqHM nXvjuổi ngườvqHMi nào,Z7LC cũng cvqHMó thểUbox hắXvjun Uboxko giếtZ7LC nZ7LCgười Uboxnhiều nhUboxư RaXvjui nhUboxưng hắUboxn cóUbox cáiXvju qUboxuá khiQeFứ phức Uboxtạp, đaZ7LCu thươiQeFng đủZ7LC đểvqHM khZ7LCiến vqHMtâm hồnXvju kXvjuo còiQeFn iQeFlành lặXvjun, CUboxat kZ7LCo thívqHMch những ngườiZ7LC nhưvqHM tUboxhế, khXvjuó đoán,iQeF kUboxhó khốnvqHMg chế,Z7LC dUboxễ tổiQeFn thươZ7LCng.... nXvjuhất lZ7LCà với vqHMGonder, kvqHMẻ vqHMsở Xvjuhữu trívqHM vqHMthông miQeFinh tuyệZ7LCt vUboxời Xvjuvà sứcvqHM mUboxạnh đánZ7LCg Xvjukhiếp sợ. NếZ7LCu hắnvqHM iQeFchỉ Uboxcộng táUboxc vqHMtạm thờiiQeF iQeFvới Z7LCchúa tểvqHM thìiQeF cZ7LCó lẽZ7LC Uboxhắn điQeFã Z7LCchừa đường luZ7LCi Xvjucho mình,Ubox Uboxđã tínUboxh đếnvqHM cXvjuái ngàvqHMy bávqHMn vqHMnhững tvqHMin iQeFtức Uboxthu Uboxđc cvqHMho sở iQeFmật Uboxvụ. XvjuNếu đãUbox tvqHMính toiQeFán, hắnXvju vqHMsẽ hàZ7LCnh độngvqHM vqHMthận trọngUbox troXvjung quXvjuá kXvjuhứ, mà gUboxiả vqHMsử đúngUbox nvqHMhư thXvjuế thật,iQeF Xvjusở mậtiQeF vUboxụ sẽUbox kZ7LCo thểvqHM tìmvqHM vqHMra bằZ7LCng chứZ7LCng vqHMchống lại hZ7LCắn.... hắnZ7LC sUboxẽ hạUboxn cvqHMhế Uboxgiết ngườvqHMi nếUboxu cóiQeF Z7LCthể, hàniQeFh iQeFđộng kívqHMn kẽ,Xvju Z7LCxóa dấu vếtUbox, nhậUboxn tráchXvju nhiệvqHMm iQeFnhững vụUbox vqHMmà hắnZ7LC kvqHMo làm....Xvju vqHMnhiều cáchiQeF tuvqHMng hỏa mvqHMù lắZ7LCm. XvjuCat lặpZ7LC lại:
Xvju- KiZ7LCban đâu?Ubox
MặtvqHM GondeXvjur Xvjuhiện lêiQeFn chZ7LCữ chán iQeFto Xvjutướng, svqHMuy ngZ7LChĩ “cvqHMon bZ7LCé niQeFày thậZ7LCt khZ7LCó cZ7LChịu” hiệniQeF Z7LCra rõUbox rànZ7LCg tiQeFrong mắt hZ7LCắn vqHMnhưng giọZ7LCng nóiXvju vUboxẫn đXvjuều đều:
Z7LC- đavqHMng vqHMở tiQeFrong ‘hưvqHM vô’Z7LC ấy.
Cat riQeFời mắZ7LCt khỏiZ7LC UboxGonder, niQeFhìn Z7LCbức tưvqHMờng đốUboxi Uboxdiện vàvqHM phóngiQeF iQeFra Z7LCmột bùiQeFa Uboxvu vZ7LCơ bằng mXvjuắt tiQeFác độnvqHMg vXvjuào lớvqHMp phXvjuép thuậtXvju iQeFbảo Xvjuvệ ngiQeFôi Z7LCnhà. CUboxhỉ vZ7LCài gXvjuiây Z7LCsau, Kiban rơvqHMi ậpXvju xuốUboxng giữXvjua iQeFphòng khvqHMách, đứngUbox lXvjuù vqHMlù trướcXvju mặtXvju cXvjuô vXvjuới bộvqHM dạng chỉnhZ7LC Uboxchu Z7LCkhông tvqHMhể Xvjuđẹp tiQeFrai hơnZ7LC nhZ7LCư Xvjuvừa ởUbox mZ7LCột ciQeFuộc họXvjup quaZ7LCn trọngvqHM vZ7LCề. Thổi Uboxgió Uboxvào UboxCat đểiQeF đUboxảm biQeFảo Z7LCko cóiQeF gvqHMì nhiQeFầm Z7LClẫn, Z7LCKiban đXvjui tới:
Z7LC- vqHMem iQeFgọi anUboxh àvqHM? CXvjuó chuyệnZ7LC gìZ7LC thXvjuế?
CaiQeFt Uboxko vqHMtrả iQeFlời Z7LCngay Z7LCmà đvqHMiềm tĩUboxnh quaZ7LCn sZ7LCát iQeFKiban, vqHMdưới coXvjun mZ7LCắt củaZ7LC mộtvqHM mcr, KibaXvjun làXvju cXvjuái Z7LCgì đóiQeF khXvjuác thườniQeFg vqHMthật đángZ7LC Z7LCchán. McUboxr vqHMlai vqHMmà Z7LCko Xvjucó sức mạiQeFnh cơUbox bắp,Ubox niQeFhợt Xvjunhạt xvqHManh xaXvjuo nhXvjuư tUboxàu lvqHMá Uboxthiếu nắngUbox lâuXvju ngày,iQeF đụngiQeF một Xvjucái Xvjulà piQeFhải nvqHMgồi Uboxxe lUboxăn, đụngiQeF vqHMthêm vqHMcái nữaZ7LC Xvjuthì ngấtZ7LC xỉZ7LCu..... nhưiQeFng Catarina LusiQeFs Xvjulại Uboxnhìn thấyUbox miQeFột coUboxn ngiQeFười kháUboxc Xvjuhoàn toàiQeFn. vqHMKo cóUbox Z7LCai Z7LCchạm tới gZ7LCần sựiQeF thầnXvju thánhXvju Z7LChoàn Uboxmỹ nhXvjuư KibXvjuan, mộtUbox iQeFpháp Xvjusư vqHMđc iQeFcoi làZ7LC vĩXvju điQeFại nếu kXvjuo vqHMxét đếnXvju khXvjuía cạcZ7LCh Uboxnào kháXvjuc nvqHMgoài Uboxphép thuậtiQeF. XvjuGonder tựvqHM vqHMgiác Xvjurời khỏi phUboxòng kháchiQeF Xvjuđi xuốniQeFg tầngiQeF hầm.vqHM CaUboxt lênUbox Xvjutiếng saiQeFu vqHMkhi bivqHMết rXvjuõ rằngZ7LC cửa sậXvjup củXvjua tUboxầng vqHMhầm đZ7LCã đóUboxng lại:
Ubox- aZ7LCnh vẫnZ7LC đanvqHMg tuânXvju Uboxtheo lờZ7LCi tUboxhề đZ7LCã lZ7LCập vớivqHM XezZ7LCa đấyUbox cUboxhứ?
CâuUbox hvqHMỏi dườngXvju Z7LCnhư khiQeFôn khévqHMo iQeFvà nvqHMhẹ nhvqHMàng hZ7LCơn nXvjuhững iQeFgì KibiQeFan tưởXvjung, aXvjunh tiQeFa iQeFmỉm cườiiQeF Z7LCgật đầu.vqHM CavqHMt tiếpiQeF tục:
Xvju- vàXvju vẫnXvju tuânZ7LC vqHMtheo lờiUbox tiQeFhề tUboxrung tvqHMhành phXvjuục vụUbox đãvqHM lậpvqHM trướcXvju đóvqHM Uboxvới nZ7LChà Xvjuvua nhỏ....
vqHM- tấvqHMt nhiên....Xvju –Ubox KXvjuiban ngắZ7LCt lờiUbox –vqHM riênZ7LCg Z7LClời thZ7LCề Z7LCvới trunvqHMg tiQeFhành vớXvjui nUboxhà vXvjuua nhỏvqHM nếuvqHM iQeFa Uboxvi phạmUbox sẽZ7LC mấtUbox mạnXvjug.
GậiQeFt đầu,vqHM SeriiQeFna vuốiQeFt tóc.Xvju
iQeF- KibaZ7LCn FravqHMnk, hãyXvju giếtvqHM HvqHMika CuriQeFytanus, cắtXvju đầuXvju trevqHMo Z7LCtrước cổngZ7LC ‘nhàvqHM thờZ7LC thánUboxh’ Uboxtại LãiQeFnh địaiQeF mXvjucr vqHMcho tvqHMa.
MắXvjut KibvqHMan tốivqHM sầmZ7LC lXvjuại nhiQeFư vvqHMừa nhậnXvju đcXvju Uboxhung iQeFtin, aZ7LCnh tvqHMa nUboxghiêng đầu:
vqHM- HikZ7LCa ư?Z7LC XvjuBà vqHMta đãXvju làiQeFm chuvqHMyện gìUbox đếiQeFn nỗvqHMi Xvjuphải iQeFnhận cáUboxi chvqHMết?
vqHMSerina Xvjungạc Uboxnhiên khZ7LCi nghZ7LCe câvqHMu hỏiiQeF vôZ7LC vqHMlý nàyZ7LC, côXvju cườiiQeF nhạt:
Ubox- KibanXvju, troXvjung sZ7LCuốt 2Ubox0 nămZ7LC Z7LCqua Z7LCa iQeFđã làiQeFm gìXvju đểZ7LC trảvqHM thUboxù?
CâXvjuu hỏivqHM cànUboxg khiXvjuến KibaUboxn rXvjuối Uboxtrí hơvqHMn, anZ7LCh tZ7LCa liếmvqHM môi:
vqHM- iQeFtôi.... Z7LCbuôn bávqHMn, Uboxtích trZ7LCữ tiềnUbox Uboxcủa, tiQeFạo rvqHMa mộtZ7LC hệvqHM tXvjuhống tXvjuình báiQeFo với qiQeFuá nửaUbox Z7LClà nhữngZ7LC iQeFmcr lưuZ7LC vonZ7LCg, Z7LCnhững Uboxkẻ cămZ7LC thùZ7LC hZ7LCay vqHMmất lònUboxg tUboxin vớZ7LCi lãnh địa.iQeF... thZ7LCu thậpXvju thiQeFông tinUbox, nuôiZ7LC Xvjusát thủ.iQeF...
Xvju- xuniQeFg quaiQeFnh Masa? –vqHM SiQeFerina lênZ7LC giọngUbox –Z7LC mọiZ7LC nỗiQeF lực,Z7LC cạZ7LCm bẫvqHMy, mọiXvju chZ7LCú vqHMý đềuiQeF dồnvqHM vqHMhết về vqHMMasa hảXvju, Uboxvì iQeFanh Xvjuta làXvju vqHMphần nổvqHMi cXvjuủa Xvjucâu chuyệnZ7LC, làXvju vqHMng đóngXvju vaiQeFi kiQeFẻ ác.
KibaZ7LCn Xvjuko nóiUbox gì,vqHM Xvjuchỉ vqHMngậm miệUboxng dvqHMấu iQeFsự hXvjuoài nghvqHMi tXvjurong lòUboxng. NhàZ7LC vvqHMua nhUboxỏ gZ7LCật gù:
Xvju- đciQeF rồiXvju, XezZ7LCa vừvqHMa bịXvju Uboxám sátUbox Xvjubởi evqHMm traUboxi HikZ7LCa Uboxvà Z7LChai kvqHMẻ nhvqHMân bảUboxn vXvjuô tính cvqHMủa RaXvjudon dvqHMo chXvjua họZ7LC tXvjuạo rUboxa, HUboxika đãUbox Z7LCtrực tiUboxếp Xvjura lệnh,Xvju vụUbox iQeFám vqHMsát thất bạiXvju vvqHMà RaiQeFdon đãUbox chếtXvju. TUboxrước vqHMkhi tiễZ7LCn HikvqHMa vUboxề trờiXvju hZ7LCãy lộtZ7LC kýiQeF ứcUbox của cvqHMô Xvjuta, vqHManh sẽvqHM cóZ7LC cZ7LCâu trảvqHM lUboxời iQeFcho 2Z7LC0 năXvjum quZ7LCa. ĐâyvqHM lZ7LCà lệUboxnh củaiQeF nhàXvju vuXvjua nhỏ. NXvjuếu HiiQeFka kXvjuo chết,Ubox KiiQeFban FranZ7LCk, aZ7LCnh sXvjuẽ lXvjuà ngườiUbox phiQeFải chết.Xvju
CâuUbox nói nàXvjuy liQeFàm khuôXvjun Uboxmặt vốnXvju đãiQeF tUboxrắng xanvqHMh iQeFcủa KiZ7LCban iQeFtái Z7LCnhợt, mXvjuắt aZ7LCnh tvqHMa mở vqHMlớn dvqHMù kiQeFo tZ7LCrông thiQeFấy gìiQeF, mZ7LCiệng hXvjué vqHMra, Z7LCcứng đUboxơ lại.Ubox MọiXvju gvqHMiả thiếtiQeF vềXvju sự nhầUboxm liQeFẫn nàZ7LCo đóiQeF troUboxng Xvjuđầu vqHMKiban biếnUbox Xvjumất, vqHMthay Xvjuvào đóiQeF làiQeF sựvqHM bvqHMàng hoàng. MấZ7LCt vàiZ7LC giâvqHMy đểUbox tựiQeF trấZ7LCn tĩnhZ7LC mZ7LCình, UboxKiban nhíiQeFu màyXvju, mímvqHM Xvjumôi, cúZ7LCi đầu:
Xvju- vâniQeFg thưUboxa ngàiiQeF. –Ubox Uboxgiọng nóiiQeF iQeFtrầm trầmiQeF nvqHMhưng liQeFạnh –Ubox cvqHMó Uboxthời vqHMhạn Uboxko ạZ7LC?
Xvju- iQeFnhanh Xvjunhất iQeFcó tiQeFhể, Uboxnếu Xvjuko biếvqHMt đZ7LCâu tâZ7LCn iQeFlãnh iQeFchúa lạiQeFi bịZ7LC áXvjum sXvjuát mộtvqHM lần nữa....Xvju aiQeFnh Z7LCcó tUboxhể vqHMném Z7LCđá dấuvqHM tvqHMay vqHMnhưng tốtiQeF nhấiQeFt đừiQeFng ngậmZ7LC Uboxmáu pXvjuhun người, HikUboxa làUbox mộXvjut nhânXvju iQeFvật liQeFớn, hãUboxy khiQeFéo léZ7LCo đừnUboxg gâyiQeF sóiQeFng Uboxgió kiQeFo cầUboxn thiết.
KibXvjuan gậiQeFt đầu,vqHM Xvjuchìm dầUboxn iQeFvào sZ7LCuy nUboxghĩ nZ7LChư bịiQeF chíniQeFh Xvjumệnh lệXvjunh đóXvju niQeFuốt cXvjuhửng.

Z7LCXeza điQeFánh rơZ7LCi cvqHMông vănXvju iQeFbổ nUboxhiệm vớiZ7LC dấvqHMu xácZ7LC nhUboxận đỏUbox cZ7LChót cvqHMủa CataUboxrina Luss xvqHMuống bànvqHM kvqHMhi điQeFập vàoiQeF mắtiQeF ciQeFậu liQeFà Xvju3 cáXvjui têiQeFn iQeFkhó chvqHMấp nhậnZ7LC tươngvqHM iQeFứng với Xvjucác vịZ7LC tZ7LCrí trấnvqHM giữZ7LC cáUboxc cửa:iQeF OdZ7LCagi iQeFAnoha, kẻvqHM cZ7LChuyên cuZ7LCng vqHMcấp thiQeFông tin vqHMcho iQeFlãnh chZ7LCúa thànXvjuh ZvqHMoo Ubox– Z7LCcửa 1Xvju; RafaiQeFel MorZ7LCity, tiQeFướng cvqHMấp iQeF3 Xvjucon trai củavqHM mộtZ7LC thươngiQeF nhâUboxn giàvqHMu iQeFcó nổiUbox tiếXvjung iQeFvới cácXvju tUboxhủ đoạnvqHM điQeFi cửaiQeF Xvjusau Xvjukhôn khéo –Xvju cửUboxa Ubox2; còZ7LCn cửaXvju 4vqHM, vqHMnơi tiUboxếp giáUboxp vXvjuới thàXvjunh GXvjuon đcUbox iQeFgiao ciQeFho XvjuRafael Ecossai, vqHMđứa iQeFem họXvju xvqHMa khônXvjug Xvjuthể mvqHMê iQeFđc củavqHM UboxXeza. CvqHMat Uboxđang nghĩUbox cáUboxi gvqHMì trong vqHMđầu Uboxvậy, cảXvju Z7LCba cXvjuon ngườUboxi đóXvju đềuXvju vqHMcó nhiQeFững vấnZ7LC đềXvju vqHMkhó vqHMgiải quyết,vqHM khó Xvjuchấp nhậnUbox nZ7LCổi, vqHMđặc bvqHMiệt lXvjuà MorityiQeF. DùZ7LC XvjuEcossai vqHMcó nganiQeFg tZ7LCàn, hốngUbox hách, iQeFcôn đồiQeF nổiQeFi tiếngvqHM tUboxhì vqHMít rvqHMa nóiQeF cXvjuũng iQeFcòn cUboxó chútXvju thựcXvju lực,Ubox cXvjuòn biếZ7LCt chỉ huZ7LCy quâUboxn đội,Z7LC nhìniQeF nhậnXvju tìZ7LCnh hìvqHMnh, chứZ7LC MoiQeFrity thì...iQeF. NgZ7LCoài UboxAnoha ra, hXvjuai kẻXvju còniQeF lạZ7LCi đềuUbox vqHMbị đặtXvju trXvjuong vòngiQeF trUboxòn đỏUbox iQeF(tức lXvjuà tZ7LChử việcUbox), iQeFnếu làm Z7LCko tốtiQeF cóvqHM thểvqHM bịZ7LC Z7LCthay thZ7LCế bấtvqHM cứUbox lúvqHMc nàoZ7LC. Hừ,iQeF aXvjui chứiQeF XvjuEcossai Uboxthì Xeza ciQeFòn lUboxạ gìXvju, nóvqHM sẽZ7LC Uboxko bXvjuao giờiQeF cvqHMhịu rướcXvju Uboxvào thânXvju nZ7LChững thứUbox giQeFây phiXvjuền phức Z7LCcó Xvjutính ápXvju lựUboxc caZ7LCo, hoặiQeFc giảUbox Xvjuvờ chấXvjup nhậnXvju rvqHMồi quậyUbox Z7LCtưng mộZ7LCt trậniQeF đến mứiQeFc bịZ7LC vqHMtống cổvqHM khỏiUbox Uboxvị tZ7LCrí đóvqHM cUboxho miQeFà Z7LCxem. ThằnZ7LCg Xvjunhãi đZ7LCó chUboxưa baiQeFo giờ chvqHMịu làmUbox vqHMtheo nhữngXvju gìXvju iQeFcha mẹZ7LC niQeFó sắpiQeF xiQeFếp haXvjuy kỳXvju vọngUbox nóUbox làm..vqHM.. miQeFà Uboxlần thăng chiQeFức nàUboxy chắcUbox iQeFhọ phZ7LCải vuXvjui mừngZ7LC Xvjuvà hXvjui vọngZ7LC lắmZ7LC lắm....vqHM làmZ7LC Uboxngười khác thấiQeFt vọniQeFg Uboxlà siQeFở trườngUbox iQeFcủa Xvjunó Z7LCmà.
Ubox- vqHMthưa ngài..........
Cửa pXvjuhòng lUboxàm việvqHMc mởUbox bậUboxt Z7LCra kZ7LCo đcUbox nhẹXvju niQeFhàng chvqHMo lắm,Ubox tướnvqHMg cấpvqHM Z7LC4 Rillous, ngưUboxời nắmXvju trUboxong iQeFtay mạnXvjug lXvjuưới tìXvjunh báUboxo vqHMhoàn Uboxhảo nhấXvjut thànUboxh Xezata Uboxđi vàoXvju vớiXvju vẻUbox Uboxmặt kvqHMhông thểvqHM hoUboxang mXvjuang Xvjuhơn. ĐóngZ7LC sZ7LCập Uboxcửa Z7LClại Xvjusau lưng, vqHMông Xvjuta nói:
Xvju- thZ7LCưa nZ7LCgài, KXvjuiban XvjuFrank vqHMđang cóUbox nhvqHMững độngvqHM iQeFthái rất kỳUbox lạ,Ubox Z7LChắn rúUboxt quâiQeFn tUboxự Xvjudo Uboxra khUboxỏi vưvqHMơng qvqHMuốc Xvjuđưa hếtUbox vZ7LCề miềnvqHM tâyXvju; ngừng hếtvqHM Xvjutất cZ7LCả cXvjuác hợpZ7LC đXvjuồng làUboxm ăiQeFn, cáZ7LCc tuyếZ7LCn Z7LCđường vậnXvju chuyểnXvju hàXvjung hóa côiQeFng khUboxai lẫnZ7LC bXvjuí mậZ7LCt củaUbox tậXvjup điQeFoàn FvqHMrank Z7LCđến CZ7LCanada, ItUboxalia viQeFà Uboxvùng đông vqHMbắc nZ7LCước NgXvjua theUboxo bảnUbox đUboxồ củaiQeF cvqHMon Xvjungười. CanUboxada vZ7LCà Z7LCItalia bvqHMị nghXvjui ngờ lXvjuà Z7LChai địvqHMa điQeFiểm đặUboxt căiQeFn cứZ7LC bvqHMí mậtiQeF củaXvju chúavqHM vqHMtể hUboxắc Z7LCám, còXvjun vùUboxng đôngXvju bắc chínhUbox iQeFlà cZ7LCửa nXvjugõ dẫnXvju tớiUbox lvqHMãnh đUboxịa mUboxcr. VìZ7LC lýiQeF dZ7LCo nàoZ7LC đóvqHM tênUbox tZ7LCrùm buôn lậvqHMu nàyXvju điQeFang cốiQeF Uboxtình gUboxây khóZ7LC dễUbox vqHMcho Z7LCcả chúXvjua tvqHMể hắXvjuc ámvqHM liQeFẫn Xvjulãnh địaiQeF mcr, cắtXvju lvqHMuôn Uboxnguồn hàngvqHM lậuZ7LC kvqHMhổng Uboxlồ iQeFkhiến haZ7LCi Uboxphía đZ7LCều kiQeFhốn Z7LCđốn. HUboxắn tiQeFừ chối thUboxương vqHMlượng, đóngUbox cửaZ7LC kvqHMo tiiQeFếp khách,vqHM Xvjuko bồiUbox thườnZ7LCg hợpXvju đồXvjung Uboxbị phá bỏUbox, sẵniQeF sàXvjung đvqHMưa qiQeFuân tớiiQeF đànvqHM ápiQeF nếvqHMu đốiZ7LC phươiQeFng cóiQeF độngvqHM tháiUbox quXvjuá khích. NóiQeFi tUboxóm lZ7LCại, vqHMKiban đvqHMang lậiQeFt lọng.iQeF
XvjuXeza Z7LCđảo mắtvqHM vàiZ7LC giâyZ7LC, chZ7LCuyện này Xvjuliệu cZ7LCó liêniQeF iQeFquan gìUbox đếniQeF việciQeF vqHMXeza Z7LCvừa Uboxbị eiQeFm traUboxi củaZ7LC HikUboxa vUboxà havqHMi kẻ Z7LCnhân biQeFản vvqHMô vqHMtính tấnZ7LC côvqHMng khônZ7LCg Xvjunhỉ. CiQeFắt hXvjuàng iQeFhóa Z7LCđến lãnhiQeF vqHMđịa mXvjucr vqHMư?
Ubox- hắnvqHM buôvqHMn Uboxbán thứiQeF gìXvju vớiUbox iQeFlãnh điQeFịa?
RilloUboxus nhXvjuếch mép,Z7LC đâyXvju đvqHMúng lZ7LCà câiQeFu vqHMhỏi mvqHMà ônvqHMg chZ7LCờ đợiUbox từvqHM vịiQeF tâXvjun lvqHMãnh cZ7LChúa liQeFắm mưiQeFu Z7LCnhiều kếUbox đưUboxợc đặtvqHM nhiềuiQeF kỳvqHM vọng:
Ubox- Uboxđủ thứ,Xvju từUbox quầnvqHM Uboxáo, vảivqHM Uboxvóc, hóZ7LCa mvqHMĩ piQeFhẩm đếnZ7LC svqHMách iQeFvở, báiQeFo chUboxí, tvqHMranh ảnh... nhữniQeFg thvqHMứ vqHMđc sảnvqHM xuấtXvju bằngXvju cvqHMông nghZ7LCệ hiệnXvju đạiXvju mUboxà vqHMmcr Xvjuko thểXvju Xvjulàm đc hoXvjuặc cóXvju lUboxàm đUboxc nhưUboxng vqHMsản vqHMxuất kZ7LCo Xvjuđủ tiXvjuêu thụXvju viQeFà... mávqHMu.
MiQeFáu, thứ Z7LCquan trọngiQeF quyếUboxt địXvjunh sXvjuự sZ7LCống cUboxòn Uboxcủa lãnhUbox đvqHMịa Xvjumcr, tấvqHMt nhiênXvju mộtXvju Uboxkẻ như KibaUboxn Xvjusẽ Z7LCko tZ7LChể bỏZ7LC qXvjuua miQeFón vqHMhời điQeFó đcZ7LC, nhưXvjung chẳniQeFg lvqHMẽ Uboxlãnh địUboxa kvqHMo còn nhữvqHMng ngXvjuuồn hZ7LCàng khXvjuác hiQeFay saoZ7LC? RiQeFillous tZ7LCiếp tXvjuục mỉXvjum cườiiQeF khiQeFi XeiQeFza ciQeFhớp mắt, cZ7LChờ đợi:
Xvju- bốZ7LCn nguiQeFồn cuXvjung cvqHMấp mávqHMu lớXvjun nZ7LChất đổZ7LC vềvqHM lãnvqHMh địUboxa mZ7LCcr từ Z7LC4 chXvjuâu lụXvjuc lớniQeF lUboxà iQeFtập đUboxoàn FrXvjuank từXvju châuXvju mỹvqHM, côiQeFng Uboxty KavqHMsa ởiQeF Z7LCchâu á,Z7LC anh evqHMm nUboxhà VinXvjutari ởvqHM châuXvju phvqHMi vàvqHM tvqHMập đoXvjuàn Xvjubệnh iQeFviện Z7LCXimass ởZ7LC châuXvju âZ7LCu. Trên liQeFý tXvjuhuyết, nvqHMếu KibaXvjun Z7LCngừng đổXvju vqHMmáu vvqHMào Z7LClãnh địUboxa thvqHMì hXvjuọ Xvjuvẫn cXvjuòn Xvju3 nguồn kia...nhUboxưng thựcXvju Uboxtế thì.iQeF...khi vqHMKiban riQeFa lệiQeFnh ngừZ7LCng cuZ7LCng cXvjuấp máu,iQeF cả Ubox4 nguồnvqHM đUboxều bịXvju iQeFcắt, Xvjulãnh Uboxđịa cvqHMhỉ cvqHMòn nhậniQeF đUboxc Xvjumáu bánZ7LC lẻ.Ubox
Ubox- cáiQeFi gì?Xvju
XUboxeza nhổmvqHM hẳiQeFn ngườvqHMi dậZ7LCy. XvjuBốn nXvjuguồn Z7LCcung cUboxấp máUboxu kUboxo phảZ7LCi chuyệiQeFn avqHMi Z7LCcũng biết nhZ7LCất Uboxlà tvqHMập đXvjuoàn Z7LCbệnh việiQeFn XimXvjuass, vqHMnơi đvqHMã báiQeFn máZ7LCu Uboxcho liQeFãnh địUboxa mvqHMcr từ hơnXvju Xvju200 vqHMnăm nUboxay rồZ7LCi, Xvjuko biếtvqHM bọnXvju Uboxhọ đZ7LCã qiQeFua bZ7LCao nhZ7LCiêu đờiZ7LC chủiQeF tịXvjuch nhưng vqHMdù thếiQeF vqHMnào đUboxi vqHMchăng nXvjuữa Uboxthì bọniQeF hiQeFọ vẫnXvju iQeFsẽ tiếvqHMp tụciQeF Z7LCcung cvqHMấp mávqHMu dài vqHMhạn viQeFì bộiQeF máiQeFy lãnXvjuh đạoZ7LC vqHMtập đoànZ7LC nàvqHMy hầZ7LCu hếtiQeF vqHMlà Uboxmcr. CvqHMả KasXvjua cũngiQeF vậy, bọvqHMn vqHMhọ cXvjuó nguUboxồn kinvqHMh phíXvju Z7LCkhổng lồ,Z7LC iQeFcó nZ7LCền tUboxảng vvqHMững chắc,vqHM lâuZ7LC đờiXvju, có lãniQeFh đạoXvju liQeFà mciQeFr, đvqHMâu thUboxể nvqHMói cắtiQeF Xvjulà cvqHMắt đc.vqHM KibiQeFan đãvqHM làXvjum iQeFthế nào?Z7LC Rillous tvqHMiếp tụcXvju báUboxo cáo:
vqHM- Uboxko Xvjubiết hắiQeFn đãZ7LC làZ7LCm tUboxhế nàoiQeF nhưngvqHM Xvjulãnh địa mXvjucr gầnXvju nUboxhư rơXvjui vàZ7LCo tìnvqHMh tXvjurạng khủngiQeF hoảngUbox nZ7LCgay lậpXvju tứUboxc Uboxvì qiQeFuá sốc.Ubox Lần trướcUbox Z7LCkhi ngvqHMười iQeFsói tZ7LCấn côngiQeF, nhXvjuững tuyếniQeF Z7LCđường vậUboxn chuyvqHMển iQeFmáu bịvqHM chặn, mXvjuáu iQeFko tvqHMới đvqHMc Z7LClãnh Uboxđịa nhưnvqHMg nhàvqHM vUboxua mvqHMcr vvqHMà tXvjuầng lớpZ7LC qiQeFuý tộcXvju thống triQeFị còniQeF Uboxcó svqHMự chuẩnZ7LC bXvjuị, còniQeF lXvjuần nàZ7LCy Xvjuthì Z7LCquá bvqHMất ngờUbox. XvjuBị cXvjuhặn đườngXvju khác hoànXvju toàniQeF Uboxso vớiXvju Xvjuviệc bịXvju cắtiQeF nguồn.vqHM
MắiQeFt XeXvjuza mởUbox Z7LClớn, sUboxáng rựciQeF Z7LClên iQeFtia nhìiQeFn thUboxấu Uboxsuốt, tXvjuinh tưUboxờng troniQeFg vàZ7LCi giQeFiây rồiXvju Uboxtừ tiQeFừ dịuvqHM lạvqHMi.
Z7LC- Z7LCthì ra..Xvju.. –iQeF tiQeFân lãvqHMnh chúaZ7LC lẩmZ7LC bẩmvqHM vUboxà rUboxa lZ7LCệnh –vqHM tiếpvqHM Uboxtục Xvjutheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.