You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

RờiWmNU khỏi bệnhjvR5jHxq WmNUviện ThànhpVq5XdKP XpVq5XdKPezata, bpVq5XdKPỏ mặcpVq5XdKP XpVq5XdKPeza ởjvR5jHxq đWmNUó tjvR5jHxqhu dpVq5XdKPọn hậuWmNU WmNUquả pVq5XdKPCat thăWmNUng thiên thpVq5XdKPẳng pVq5XdKPtới nWmNUhà KibapVq5XdKPn FrjvR5jHxqank, ngôijvR5jHxq nhjvR5jHxqà nhpVq5XdKPỏ xWmNUinh xắWmNUn WmNUvẫn gọWmNUn gàpVq5XdKPng ngăn nắppVq5XdKP, jvR5jHxqsạch spVq5XdKPẽ nhpVq5XdKPư đcWmNU lpVq5XdKPau chWmNUùi quétpVq5XdKP dọnpVq5XdKP thườngpVq5XdKP xWmNUuyên. BWmNUước chânjvR5jHxq vpVq5XdKPào phòng khách,WmNU ngửipVq5XdKP tjvR5jHxqhấy mộtWmNU mjvR5jHxqùi jvR5jHxqkhó cpVq5XdKPhịu, CaWmNUt nhWmNUíu jvR5jHxqmày thWmNUả mìnWmNUh xuốngWmNU ghpVq5XdKPế. Gonder WmNUđang ởjvR5jHxq đâyWmNU, mùWmNUi củajvR5jHxq hắnpVq5XdKP vươnWmNUg khắpWmNU nơpVq5XdKPi trWmNUong phòpVq5XdKPng, WmNUám lWmNUên bàjvR5jHxqn ghế, đồjvR5jHxq đạc,WmNU cópVq5XdKP pVq5XdKPvẻ nhWmNUư KipVq5XdKPban đãjvR5jHxq để pVq5XdKPtên này tpVq5XdKPự WmNUdo sửWmNU dụWmNUng nhWmNUà củajvR5jHxq mình.WmNU CWmNUhẳng đểjvR5jHxq pVq5XdKPCat phảWmNUi cWmNUhờ ljvR5jHxqâu, jvR5jHxqGonder từjvR5jHxq trong bướcjvR5jHxq rjvR5jHxqa điềmpVq5XdKP nhiêpVq5XdKPn npVq5XdKPhư jvR5jHxqlà chủjvR5jHxq nhàWmNU khiến,pVq5XdKP nhếchjvR5jHxq mép:
pVq5XdKP- chpVq5XdKPào.
pVq5XdKP- KipVq5XdKPban đâupVq5XdKP?
CapVq5XdKPt hỏijvR5jHxq bằngjvR5jHxq gpVq5XdKPiọng sjvR5jHxqỗ sàpVq5XdKPng. GojvR5jHxqnder liếpVq5XdKPm môi:
jvR5jHxq- WmNUthật thpVq5XdKPô jvR5jHxqlỗ, WmNUít WmNUra tjvR5jHxqhì pVq5XdKPcô cjvR5jHxqũng nêpVq5XdKPn chjvR5jHxqào mộtWmNU tiếjvR5jHxqng jvR5jHxqsau kWmNUhi biếtpVq5XdKP WmNUnhững vpVq5XdKPiệc tpVq5XdKPôi đanpVq5XdKPg ljvR5jHxqàm chpVq5XdKPứ?
NhữpVq5XdKPng việcWmNU hắpVq5XdKPn đajvR5jHxqng làjvR5jHxqm ư,jvR5jHxq jvR5jHxqám WmNUchỉ WmNUviệc bjvR5jHxqán tWmNUin tứcjvR5jHxq pVq5XdKPcho sởpVq5XdKP mậtjvR5jHxq jvR5jHxqvụ ấyjvR5jHxq jvR5jHxqà, Cat nhướmpVq5XdKP jvR5jHxqmày, việcjvR5jHxq WmNUấy tjvR5jHxqhì liêpVq5XdKPn jvR5jHxqquan gWmNUì pVq5XdKPđến quânjvR5jHxq độipVq5XdKP màpVq5XdKP CjvR5jHxqat quảnjvR5jHxq jvR5jHxqlý chứ, cWmNUứ giảpVq5XdKP pVq5XdKPvờ kjvR5jHxqo biWmNUết đi:
WmNU- viWmNUệc gìpVq5XdKP? pVq5XdKPRúc náchjvR5jHxq WmNUKiban đểWmNU giởWmNU tròWmNU bắtjvR5jHxq cócpVq5XdKP, pháWmNU ngụcpVq5XdKP pVq5XdKPà?
GonWmNUder sữnjvR5jHxqg lạjvR5jHxqi mộWmNUt chúpVq5XdKPt, nhìnWmNU pVq5XdKPkỹ CWmNUat pVq5XdKPvà phjvR5jHxqán mộtjvR5jHxq câpVq5XdKPu xanpVq5XdKPh rờn:
jvR5jHxq- côpVq5XdKP thapVq5XdKPy jvR5jHxqđổi nhpVq5XdKPiều vWmNUà nhjvR5jHxqanh hjvR5jHxqơn tôijvR5jHxq tưởng,jvR5jHxq jvR5jHxqquá nhanh..pVq5XdKP.... pVq5XdKPsao hảWmNU kWmNUo thấy WmNUđc giájvR5jHxq tWmNUrị củpVq5XdKPa WmNUtôi pVq5XdKPphải kopVq5XdKP, sjvR5jHxqao kjvR5jHxqo lịWmNUch sựpVq5XdKP mộtjvR5jHxq jvR5jHxqchút đểjvR5jHxq nếupVq5XdKP sajvR5jHxqu nWmNUày có vipVq5XdKPệc cầnWmNU WmNUđến thjvR5jHxqì pVq5XdKPchúng tpVq5XdKPa cpVq5XdKPó thểjvR5jHxq jvR5jHxqhợp tjvR5jHxqác trpVq5XdKPong jvR5jHxqvui vẻ?jvR5jHxq
WmNUCat kpVq5XdKPo thấy cjvR5jHxqó gpVq5XdKPì hajvR5jHxqy nếuWmNU trojvR5jHxqng tươpVq5XdKPng lajvR5jHxqi cWmNUô phảWmNUi hợpjvR5jHxq táWmNUc jvR5jHxqvới pVq5XdKPnhững kẻpVq5XdKP npVq5XdKPhư Gonder. WmNUCó thpVq5XdKPể hắpVq5XdKPn kjvR5jHxqo xấpVq5XdKPu tíWmNUnh jvR5jHxqnhư RpVq5XdKPadic WmNUđể WmNUko thểWmNU yêuWmNU WmNUnổi ngưWmNUời nWmNUào, cũng jvR5jHxqcó thểWmNU hắnjvR5jHxq pVq5XdKPko giWmNUết nWmNUgười nhiềujvR5jHxq nhưjvR5jHxq RWmNUai nhưngjvR5jHxq hắnWmNU cópVq5XdKP cáWmNUi qujvR5jHxqá khứWmNU phức jvR5jHxqtạp, WmNUđau thươngWmNU jvR5jHxqđủ đểpVq5XdKP pVq5XdKPkhiến WmNUtâm hồnjvR5jHxq kpVq5XdKPo WmNUcòn làWmNUnh lặn,pVq5XdKP CpVq5XdKPat jvR5jHxqko thíjvR5jHxqch những ngườiWmNU nWmNUhư thjvR5jHxqế, khpVq5XdKPó đoájvR5jHxqn, khópVq5XdKP khốnWmNUg chếpVq5XdKP, pVq5XdKPdễ jvR5jHxqtổn thươpVq5XdKPng.... jvR5jHxqnhất làpVq5XdKP với GonjvR5jHxqder, kẻjvR5jHxq sởpVq5XdKP hữuWmNU jvR5jHxqtrí WmNUthông minpVq5XdKPh tuyệtpVq5XdKP pVq5XdKPvời vWmNUà pVq5XdKPsức mjvR5jHxqạnh đángpVq5XdKP khiếWmNUp sợ. NếupVq5XdKP hắjvR5jHxqn chỉjvR5jHxq cpVq5XdKPộng tWmNUác tpVq5XdKPạm tjvR5jHxqhời vWmNUới chúajvR5jHxq tểjvR5jHxq thjvR5jHxqì cópVq5XdKP lẽWmNU hắpVq5XdKPn đãjvR5jHxq chjvR5jHxqừa đường luWmNUi cWmNUho mình,pVq5XdKP jvR5jHxqđã típVq5XdKPnh đếnWmNU cájvR5jHxqi ngàpVq5XdKPy jvR5jHxqbán nhữpVq5XdKPng tjvR5jHxqin jvR5jHxqtức WmNUthu đcWmNU chpVq5XdKPo sở WmNUmật vpVq5XdKPụ. NếjvR5jHxqu pVq5XdKPđã típVq5XdKPnh jvR5jHxqtoán, hWmNUắn sWmNUẽ hpVq5XdKPành đWmNUộng thậnpVq5XdKP tjvR5jHxqrọng tronpVq5XdKPg quáWmNU kpVq5XdKPhứ, mà pVq5XdKPgiả spVq5XdKPử đúngWmNU nhWmNUư tjvR5jHxqhế thậpVq5XdKPt, sWmNUở mpVq5XdKPật vụpVq5XdKP jvR5jHxqsẽ WmNUko thểpVq5XdKP pVq5XdKPtìm WmNUra bpVq5XdKPằng chứpVq5XdKPng chốngWmNU lại hắn....WmNU hắpVq5XdKPn sẽWmNU hạjvR5jHxqn chWmNUế WmNUgiết ngườWmNUi npVq5XdKPếu cóWmNU thểpVq5XdKP, hpVq5XdKPành đpVq5XdKPộng kpVq5XdKPín kẽ,WmNU xóapVq5XdKP dấu vếtWmNU, njvR5jHxqhận tjvR5jHxqrách WmNUnhiệm nhpVq5XdKPững vụpVq5XdKP jvR5jHxqmà hắpVq5XdKPn kpVq5XdKPo lpVq5XdKPàm.... pVq5XdKPnhiều cáchjvR5jHxq tunpVq5XdKPg hỏa mùpVq5XdKP lWmNUắm. WmNUCat lặpVq5XdKPp lại:
jvR5jHxq- KibjvR5jHxqan đâu?pVq5XdKP
MặtjvR5jHxq GonpVq5XdKPder hiWmNUện lênpVq5XdKP cWmNUhữ chán tjvR5jHxqo tưpVq5XdKPớng, supVq5XdKPy WmNUnghĩ “copVq5XdKPn bWmNUé njvR5jHxqày thậtjvR5jHxq WmNUkhó chịuWmNU” hiệnjvR5jHxq rpVq5XdKPa rjvR5jHxqõ pVq5XdKPràng tropVq5XdKPng mắt hắpVq5XdKPn nhưWmNUng giọngjvR5jHxq nWmNUói vWmNUẫn đềuWmNU đều:
pVq5XdKP- jvR5jHxqđang pVq5XdKPở trojvR5jHxqng ‘hưpVq5XdKP vô’jvR5jHxq ấy.
Cat rờijvR5jHxq mjvR5jHxqắt khỏWmNUi GonderpVq5XdKP, nhìnjvR5jHxq bjvR5jHxqức WmNUtường đốipVq5XdKP diệnWmNU WmNUvà phóngpVq5XdKP pVq5XdKPra mộjvR5jHxqt jvR5jHxqbùa pVq5XdKPvu jvR5jHxqvơ bằng mắtjvR5jHxq tjvR5jHxqác độngpVq5XdKP vàWmNUo lớpWmNU WmNUphép thuậtjvR5jHxq bWmNUảo vệjvR5jHxq ngWmNUôi nhàWmNU. ChjvR5jHxqỉ pVq5XdKPvài gijvR5jHxqây pVq5XdKPsau, Kiban rWmNUơi ậpWmNU WmNUxuống gWmNUiữa phòWmNUng khácWmNUh, đứnpVq5XdKPg lùWmNU WmNUlù WmNUtrước mặtWmNU côjvR5jHxq vớiWmNU bộpVq5XdKP dạng WmNUchỉnh chpVq5XdKPu khônWmNUg tWmNUhể đẹpVq5XdKPp trjvR5jHxqai hpVq5XdKPơn nhưWmNU vừaWmNU ởjvR5jHxq mộtWmNU cuộcpVq5XdKP họpVq5XdKPp qupVq5XdKPan trọpVq5XdKPng về.pVq5XdKP Thổi gWmNUió jvR5jHxqvào CpVq5XdKPat WmNUđể WmNUđảm pVq5XdKPbảo WmNUko cjvR5jHxqó gjvR5jHxqì jvR5jHxqnhầm lẫn,WmNU KipVq5XdKPban đjvR5jHxqi tới:
WmNU- ejvR5jHxqm gọiWmNU ajvR5jHxqnh WmNUà? jvR5jHxqCó chuyjvR5jHxqện gìWmNU pVq5XdKPthế?
CaWmNUt kWmNUo trảpVq5XdKP lờipVq5XdKP pVq5XdKPngay màjvR5jHxq điềpVq5XdKPm tĩnhjvR5jHxq qupVq5XdKPan sátjvR5jHxq KibanjvR5jHxq, dướijvR5jHxq pVq5XdKPcon mắjvR5jHxqt pVq5XdKPcủa mộWmNUt mcr, KjvR5jHxqiban làjvR5jHxq cápVq5XdKPi gWmNUì đójvR5jHxq khácpVq5XdKP thườngWmNU thpVq5XdKPật đjvR5jHxqáng chánjvR5jHxq. WmNUMcr lpVq5XdKPai WmNUmà kjvR5jHxqo cjvR5jHxqó sức WmNUmạnh cWmNUơ jvR5jHxqbắp, nWmNUhợt jvR5jHxqnhạt WmNUxanh xWmNUao nhjvR5jHxqư tWmNUàu WmNUlá pVq5XdKPthiếu nắnpVq5XdKPg WmNUlâu ngjvR5jHxqày, jvR5jHxqđụng một cjvR5jHxqái WmNUlà phảijvR5jHxq ngồijvR5jHxq xWmNUe lWmNUăn, đụngWmNU thêpVq5XdKPm cáiWmNU njvR5jHxqữa thìjvR5jHxq ngấtpVq5XdKP xỉu....jvR5jHxq. nhjvR5jHxqưng Catarina pVq5XdKPLuss lpVq5XdKPại nhjvR5jHxqìn tpVq5XdKPhấy mộjvR5jHxqt cjvR5jHxqon nWmNUgười WmNUkhác hoàWmNUn topVq5XdKPàn. KpVq5XdKPo cópVq5XdKP apVq5XdKPi cpVq5XdKPhạm tới gầnpVq5XdKP sựWmNU thầnjvR5jHxq pVq5XdKPthánh hojvR5jHxqàn mỹWmNU nhjvR5jHxqư KWmNUiban, pVq5XdKPmột pháWmNUp jvR5jHxqsư đWmNUc cjvR5jHxqoi lpVq5XdKPà vĩWmNU pVq5XdKPđại nếu WmNUko xjvR5jHxqét pVq5XdKPđến khpVq5XdKPía cạchjvR5jHxq nàjvR5jHxqo kháWmNUc ngoàiWmNU pVq5XdKPphép thuậtpVq5XdKP. GonjvR5jHxqder tjvR5jHxqự giWmNUác rờipVq5XdKP khỏi phònWmNUg kháchjvR5jHxq đijvR5jHxq xWmNUuống tầnWmNUg hầpVq5XdKPm. WmNUCat lêWmNUn tiếngpVq5XdKP sWmNUau jvR5jHxqkhi biWmNUết rWmNUõ rjvR5jHxqằng cửa sậpWmNU củpVq5XdKPa tầnpVq5XdKPg hầpVq5XdKPm đãpVq5XdKP đjvR5jHxqóng lại:
pVq5XdKP- apVq5XdKPnh jvR5jHxqvẫn pVq5XdKPđang tpVq5XdKPuân thepVq5XdKPo ljvR5jHxqời tpVq5XdKPhề đWmNUã lWmNUập vớjvR5jHxqi WmNUXeza đấWmNUy chpVq5XdKPứ?
WmNUCâu WmNUhỏi djvR5jHxqường jvR5jHxqnhư khôjvR5jHxqn khépVq5XdKPo vàWmNU nhẹjvR5jHxq nhjvR5jHxqàng WmNUhơn nhữngpVq5XdKP gìWmNU KijvR5jHxqban tưởng,WmNU anWmNUh tjvR5jHxqa mỉWmNUm cườiWmNU gậtWmNU pVq5XdKPđầu. WmNUCat tiếpWmNU tục:
WmNU- vjvR5jHxqà vẫnpVq5XdKP tuânpVq5XdKP tjvR5jHxqheo lờiWmNU WmNUthề truWmNUng thànjvR5jHxqh phpVq5XdKPục jvR5jHxqvụ jvR5jHxqđã lậppVq5XdKP trướcWmNU đpVq5XdKPó vpVq5XdKPới nWmNUhà vujvR5jHxqa nhỏ....
pVq5XdKP- tấtWmNU nhiênWmNU.... –jvR5jHxq KibjvR5jHxqan ngắjvR5jHxqt lờpVq5XdKPi –WmNU riênjvR5jHxqg pVq5XdKPlời jvR5jHxqthề pVq5XdKPvới trupVq5XdKPng tpVq5XdKPhành vớipVq5XdKP pVq5XdKPnhà WmNUvua WmNUnhỏ nếupVq5XdKP pVq5XdKPa WmNUvi phạmWmNU sjvR5jHxqẽ mấjvR5jHxqt mạngpVq5XdKP.
GậtWmNU pVq5XdKPđầu, SpVq5XdKPerina WmNUvuốt tóc.jvR5jHxq
pVq5XdKP- WmNUKiban FrankjvR5jHxq, hjvR5jHxqãy jvR5jHxqgiết pVq5XdKPHika CurWmNUytanus, cắWmNUt đpVq5XdKPầu trjvR5jHxqeo pVq5XdKPtrước cổngjvR5jHxq ‘nhàWmNU WmNUthờ tpVq5XdKPhánh’ jvR5jHxqtại LãnhjvR5jHxq WmNUđịa mpVq5XdKPcr chpVq5XdKPo tjvR5jHxqa.
MắtpVq5XdKP jvR5jHxqKiban tốipVq5XdKP sầWmNUm jvR5jHxqlại njvR5jHxqhư vpVq5XdKPừa pVq5XdKPnhận đcjvR5jHxq huWmNUng tiWmNUn, ajvR5jHxqnh pVq5XdKPta nghiWmNUêng đầu:
pVq5XdKP- WmNUHika ư?WmNU BjvR5jHxqà tWmNUa đjvR5jHxqã làmpVq5XdKP chuyệWmNUn pVq5XdKPgì pVq5XdKPđến npVq5XdKPỗi phWmNUải nhậpVq5XdKPn jvR5jHxqcái chếWmNUt?
SWmNUerina nWmNUgạc nhiêWmNUn pVq5XdKPkhi ngpVq5XdKPhe câupVq5XdKP pVq5XdKPhỏi jvR5jHxqvô jvR5jHxqlý nàypVq5XdKP, côjvR5jHxq cưpVq5XdKPời nhạt:
jvR5jHxq- KpVq5XdKPiban, trpVq5XdKPong suWmNUốt 2jvR5jHxq0 năpVq5XdKPm qujvR5jHxqa WmNUa đjvR5jHxqã WmNUlàm pVq5XdKPgì đểWmNU trảWmNU thùjvR5jHxq?
CâjvR5jHxqu hỏjvR5jHxqi cànWmNUg khiếjvR5jHxqn KibjvR5jHxqan rjvR5jHxqối tríjvR5jHxq hơWmNUn, anWmNUh tjvR5jHxqa liếWmNUm môi:
pVq5XdKP- tôi..pVq5XdKP.. bupVq5XdKPôn bánWmNU, tíchpVq5XdKP jvR5jHxqtrữ tiWmNUền cjvR5jHxqủa, WmNUtạo pVq5XdKPra mjvR5jHxqột hệWmNU pVq5XdKPthống tìnWmNUh báojvR5jHxq với quájvR5jHxq nửapVq5XdKP làpVq5XdKP nhữngpVq5XdKP mWmNUcr lưpVq5XdKPu jvR5jHxqvong, nhữjvR5jHxqng WmNUkẻ cpVq5XdKPăm pVq5XdKPthù hWmNUay mpVq5XdKPất lònWmNUg tpVq5XdKPin vpVq5XdKPới lãnh địa....jvR5jHxq thpVq5XdKPu thậWmNUp thônWmNUg tipVq5XdKPn, nupVq5XdKPôi sáWmNUt thủ....WmNU
WmNU- xujvR5jHxqng quanjvR5jHxqh Masa? –pVq5XdKP SerinjvR5jHxqa lênjvR5jHxq giọnpVq5XdKPg –pVq5XdKP WmNUmọi nWmNUỗ lực,WmNU cjvR5jHxqạm bẫyjvR5jHxq, mpVq5XdKPọi chúWmNU ýjvR5jHxq đềupVq5XdKP dWmNUồn hếjvR5jHxqt về pVq5XdKPMasa hjvR5jHxqả, vìWmNU ajvR5jHxqnh pVq5XdKPta làWmNU phWmNUần nổiWmNU jvR5jHxqcủa câupVq5XdKP chuyệnWmNU, lpVq5XdKPà njvR5jHxqg đóngjvR5jHxq vajvR5jHxqi kjvR5jHxqẻ ác.
KjvR5jHxqiban WmNUko nWmNUói gìjvR5jHxq, chỉjvR5jHxq jvR5jHxqngậm miệngjvR5jHxq dấWmNUu sựjvR5jHxq hoWmNUài ngpVq5XdKPhi tjvR5jHxqrong lòngjvR5jHxq. NWmNUhà vjvR5jHxqua nhpVq5XdKPỏ gWmNUật gù:
WmNU- đcjvR5jHxq pVq5XdKPrồi, jvR5jHxqXeza vừaWmNU bjvR5jHxqị ámWmNU sájvR5jHxqt bởijvR5jHxq ejvR5jHxqm tjvR5jHxqrai HWmNUika WmNUvà haWmNUi kẻpVq5XdKP nhâjvR5jHxqn pVq5XdKPbản jvR5jHxqvô tính củajvR5jHxq RWmNUadon pVq5XdKPdo chWmNUa họpVq5XdKP pVq5XdKPtạo rpVq5XdKPa, HikWmNUa đãjvR5jHxq trựcjvR5jHxq WmNUtiếp rpVq5XdKPa ljvR5jHxqệnh, vụjvR5jHxq ámWmNU sWmNUát thất bạipVq5XdKP vjvR5jHxqà RpVq5XdKPadon WmNUđã chết.jvR5jHxq TrpVq5XdKPước khjvR5jHxqi tipVq5XdKPễn HjvR5jHxqika vềjvR5jHxq pVq5XdKPtrời hãyjvR5jHxq lộtpVq5XdKP kpVq5XdKPý WmNUức của jvR5jHxqcô tpVq5XdKPa, aWmNUnh sẽpVq5XdKP cWmNUó câuWmNU tpVq5XdKPrả lờiWmNU jvR5jHxqcho WmNU20 njvR5jHxqăm qjvR5jHxqua. ĐWmNUây làWmNU lệWmNUnh củapVq5XdKP jvR5jHxqnhà pVq5XdKPvua nhỏ. NếuWmNU HikpVq5XdKPa kWmNUo chjvR5jHxqết, KjvR5jHxqiban FranpVq5XdKPk, aWmNUnh sẽWmNU làWmNU ngjvR5jHxqười phảijvR5jHxq cpVq5XdKPhết.
CâujvR5jHxq nói njvR5jHxqày ljvR5jHxqàm pVq5XdKPkhuôn mặtWmNU jvR5jHxqvốn đãpVq5XdKP trpVq5XdKPắng WmNUxanh cWmNUủa KibjvR5jHxqan táWmNUi nhợtpVq5XdKP, WmNUmắt WmNUanh tjvR5jHxqa mở lớnjvR5jHxq pVq5XdKPdù jvR5jHxqko trônWmNUg jvR5jHxqthấy WmNUgì, miệnpVq5XdKPg hWmNUé WmNUra, cứnWmNUg pVq5XdKPđơ lại.WmNU WmNUMọi gijvR5jHxqả thiếtjvR5jHxq WmNUvề sự njvR5jHxqhầm pVq5XdKPlẫn nWmNUào đópVq5XdKP tronpVq5XdKPg đầpVq5XdKPu WmNUKiban bijvR5jHxqến mất,WmNU thaWmNUy vWmNUào đópVq5XdKP ljvR5jHxqà sựpVq5XdKP bàpVq5XdKPng hoàng. WmNUMất vàijvR5jHxq gjvR5jHxqiây đWmNUể tựjvR5jHxq trấjvR5jHxqn tĩnpVq5XdKPh jvR5jHxqmình, KibWmNUan WmNUnhíu màypVq5XdKP, mpVq5XdKPím môi,jvR5jHxq cúpVq5XdKPi đầu:
pVq5XdKP- vânWmNUg thưajvR5jHxq jvR5jHxqngài. WmNU– gipVq5XdKPọng jvR5jHxqnói tjvR5jHxqrầm tWmNUrầm nhưngjvR5jHxq lạnWmNUh –jvR5jHxq pVq5XdKPcó WmNUthời hạnpVq5XdKP kWmNUo pVq5XdKPạ?
jvR5jHxq- nhWmNUanh npVq5XdKPhất cópVq5XdKP tWmNUhể, nếupVq5XdKP kWmNUo bWmNUiết WmNUđâu tâWmNUn lãnhWmNU chWmNUúa lạpVq5XdKPi bịjvR5jHxq áWmNUm sájvR5jHxqt mộtjvR5jHxq lần nữa....jvR5jHxq anWmNUh cójvR5jHxq thpVq5XdKPể npVq5XdKPém đáWmNU dWmNUấu tjvR5jHxqay nhưpVq5XdKPng tốtjvR5jHxq nhpVq5XdKPất đừnWmNUg ngậmWmNU máupVq5XdKP phuWmNUn người, HiWmNUka làpVq5XdKP mộtWmNU nhâjvR5jHxqn vjvR5jHxqật lớn,WmNU hãyjvR5jHxq khpVq5XdKPéo jvR5jHxqléo đừngWmNU jvR5jHxqgây sWmNUóng jvR5jHxqgió WmNUko cầpVq5XdKPn thiết.
KpVq5XdKPiban gậtWmNU đpVq5XdKPầu, pVq5XdKPchìm dầWmNUn vpVq5XdKPào suWmNUy nghWmNUĩ nhưpVq5XdKP bịjvR5jHxq chínjvR5jHxqh mệnhWmNU lệjvR5jHxqnh đóWmNU nuốjvR5jHxqt chửng.WmNU

XezWmNUa đWmNUánh rWmNUơi cônpVq5XdKPg vpVq5XdKPăn bjvR5jHxqổ nhiệjvR5jHxqm vớpVq5XdKPi djvR5jHxqấu xácjvR5jHxq jvR5jHxqnhận đWmNUỏ WmNUchót jvR5jHxqcủa CatarinWmNUa Luss xuốngWmNU bàjvR5jHxqn khWmNUi đậppVq5XdKP vjvR5jHxqào pVq5XdKPmắt WmNUcậu làWmNU jvR5jHxq3 jvR5jHxqcái tjvR5jHxqên pVq5XdKPkhó chấpjvR5jHxq nhậWmNUn tpVq5XdKPương ứngjvR5jHxq với cjvR5jHxqác jvR5jHxqvị WmNUtrí trpVq5XdKPấn pVq5XdKPgiữ jvR5jHxqcác cWmNUửa: pVq5XdKPOdagi jvR5jHxqAnoha, kpVq5XdKPẻ pVq5XdKPchuyên jvR5jHxqcung cấpWmNU thôngjvR5jHxq tin pVq5XdKPcho lpVq5XdKPãnh chúpVq5XdKPa thàWmNUnh jvR5jHxqZoo pVq5XdKP– cửjvR5jHxqa 1WmNU; RWmNUafael MpVq5XdKPority, tướngpVq5XdKP cấpWmNU WmNU3 cojvR5jHxqn trai củWmNUa mWmNUột thưpVq5XdKPơng njvR5jHxqhân giàuWmNU jvR5jHxqcó nổijvR5jHxq tiếnpVq5XdKPg vớpVq5XdKPi cWmNUác pVq5XdKPthủ đWmNUoạn jvR5jHxqđi cửajvR5jHxq sapVq5XdKPu khpVq5XdKPôn khéo –WmNU cửWmNUa WmNU2; cònpVq5XdKP cửaWmNU 4pVq5XdKP, pVq5XdKPnơi WmNUtiếp giáppVq5XdKP vớiWmNU thànWmNUh GoWmNUn đcpVq5XdKP WmNUgiao chWmNUo RajvR5jHxqfael Ecossai, đứaWmNU jvR5jHxqem họWmNU xpVq5XdKPa khôngjvR5jHxq jvR5jHxqthể mêjvR5jHxq đcpVq5XdKP củpVq5XdKPa XepVq5XdKPza. CjvR5jHxqat đjvR5jHxqang ngpVq5XdKPhĩ pVq5XdKPcái WmNUgì trong đầuWmNU vậyWmNU, cảjvR5jHxq bpVq5XdKPa cWmNUon ngườWmNUi đójvR5jHxq đềuWmNU cópVq5XdKP njvR5jHxqhững vấnpVq5XdKP đjvR5jHxqề khóWmNU gijvR5jHxqải quypVq5XdKPết, khó chấpjvR5jHxq nhpVq5XdKPận jvR5jHxqnổi, đặcWmNU biệjvR5jHxqt ljvR5jHxqà MoritypVq5XdKP. DWmNUù EjvR5jHxqcossai pVq5XdKPcó nWmNUgang WmNUtàn, hốngjvR5jHxq hách, côpVq5XdKPn jvR5jHxqđồ jvR5jHxqnổi tpVq5XdKPiếng tjvR5jHxqhì íjvR5jHxqt jvR5jHxqra WmNUnó cũjvR5jHxqng cWmNUòn WmNUcó jvR5jHxqchút tpVq5XdKPhực pVq5XdKPlực, jvR5jHxqcòn biWmNUết chỉ hpVq5XdKPuy quânpVq5XdKP đội,jvR5jHxq nhìnjvR5jHxq nhpVq5XdKPận pVq5XdKPtình hìnhpVq5XdKP, chjvR5jHxqứ MorWmNUity pVq5XdKPthì.... NgojvR5jHxqài AnoWmNUha ra, hWmNUai kWmNUẻ cònWmNU lạjvR5jHxqi đềpVq5XdKPu bịjvR5jHxq đặWmNUt WmNUtrong vjvR5jHxqòng tjvR5jHxqròn đỏWmNU (jvR5jHxqtức làjvR5jHxq thửpVq5XdKP việpVq5XdKPc), njvR5jHxqếu làm pVq5XdKPko tốtjvR5jHxq cpVq5XdKPó thWmNUể bịjvR5jHxq thajvR5jHxqy thếWmNU bấtjvR5jHxq jvR5jHxqcứ WmNUlúc pVq5XdKPnào. Hừ,WmNU apVq5XdKPi cjvR5jHxqhứ WmNUEcossai pVq5XdKPthì Xeza cWmNUòn lpVq5XdKPạ gWmNUì, njvR5jHxqó jvR5jHxqsẽ jvR5jHxqko pVq5XdKPbao pVq5XdKPgiờ chịjvR5jHxqu rWmNUước vàjvR5jHxqo thâjvR5jHxqn nhữnjvR5jHxqg tWmNUhứ gâypVq5XdKP jvR5jHxqphiền phức cpVq5XdKPó tínWmNUh ájvR5jHxqp pVq5XdKPlực cpVq5XdKPao, hoặpVq5XdKPc giảWmNU vờpVq5XdKP chấpjvR5jHxq npVq5XdKPhận jvR5jHxqrồi quậyWmNU tjvR5jHxqưng mộjvR5jHxqt trậpVq5XdKPn đến mjvR5jHxqức bịWmNU pVq5XdKPtống cổjvR5jHxq khỏijvR5jHxq vịpVq5XdKP tríjvR5jHxq đpVq5XdKPó chjvR5jHxqo mjvR5jHxqà xemWmNU. pVq5XdKPThằng nhpVq5XdKPãi đóWmNU chpVq5XdKPưa pVq5XdKPbao giờ chịjvR5jHxqu làpVq5XdKPm thpVq5XdKPeo nhữnpVq5XdKPg gìjvR5jHxq pVq5XdKPcha mpVq5XdKPẹ jvR5jHxqnó sắpWmNU xpVq5XdKPếp hpVq5XdKPay kWmNUỳ vọngjvR5jHxq nójvR5jHxq làm.jvR5jHxq... màjvR5jHxq ljvR5jHxqần thăng chứcWmNU nàyjvR5jHxq chWmNUắc hpVq5XdKPọ pWmNUhải pVq5XdKPvui mWmNUừng vpVq5XdKPà hWmNUi vọngWmNU lắmpVq5XdKP pVq5XdKPlắm.... làpVq5XdKPm ngườipVq5XdKP khác thấWmNUt vọngjvR5jHxq làpVq5XdKP sởjvR5jHxq trjvR5jHxqường củapVq5XdKP jvR5jHxqnó jvR5jHxqmà.
pVq5XdKP- tpVq5XdKPhưa ngài..........
Cửa phòngpVq5XdKP làmpVq5XdKP pVq5XdKPviệc mởWmNU bậpVq5XdKPt jvR5jHxqra WmNUko đpVq5XdKPc nhẹpVq5XdKP nhàngWmNU cjvR5jHxqho lpVq5XdKPắm, tướnjvR5jHxqg WmNUcấp WmNU4 Rillous, npVq5XdKPgười njvR5jHxqắm jvR5jHxqtrong tajvR5jHxqy jvR5jHxqmạng lướijvR5jHxq tìWmNUnh báojvR5jHxq hWmNUoàn hảjvR5jHxqo nhấtjvR5jHxq tjvR5jHxqhành Xezata đWmNUi WmNUvào vớipVq5XdKP vWmNUẻ pVq5XdKPmặt jvR5jHxqkhông thểWmNU hjvR5jHxqoang WmNUmang WmNUhơn. ĐóngjvR5jHxq sậpWmNU cửapVq5XdKP pVq5XdKPlại spVq5XdKPau lưng, ônWmNUg WmNUta nói:
jvR5jHxq- pVq5XdKPthưa ngàjvR5jHxqi, KibpVq5XdKPan FranjvR5jHxqk đajvR5jHxqng WmNUcó nhữngWmNU độngpVq5XdKP tháWmNUi rất kỳWmNU lpVq5XdKPạ, hWmNUắn rpVq5XdKPút quâjvR5jHxqn tựWmNU WmNUdo WmNUra khỏijvR5jHxq vưWmNUơng qWmNUuốc đưajvR5jHxq hếtpVq5XdKP pVq5XdKPvề WmNUmiền jvR5jHxqtây; ngừng hếtpVq5XdKP tấjvR5jHxqt cWmNUả cácWmNU hợppVq5XdKP đồngjvR5jHxq ljvR5jHxqàm ăn,jvR5jHxq cjvR5jHxqác tuyếnpVq5XdKP đườngWmNU vậnpVq5XdKP chWmNUuyển pVq5XdKPhàng hóa côngjvR5jHxq khWmNUai lẫnjvR5jHxq bíjvR5jHxq mậtWmNU WmNUcủa tWmNUập đoànpVq5XdKP FpVq5XdKPrank đếnpVq5XdKP CanapVq5XdKPda, IpVq5XdKPtalia jvR5jHxqvà vpVq5XdKPùng đông pVq5XdKPbắc nướcjvR5jHxq NpVq5XdKPga thpVq5XdKPeo bảpVq5XdKPn đồpVq5XdKP cpVq5XdKPủa WmNUcon ngườijvR5jHxq. CWmNUanada vàWmNU ItpVq5XdKPalia bWmNUị WmNUnghi ngờ làpVq5XdKP jvR5jHxqhai địajvR5jHxq pVq5XdKPđiểm đặtWmNU cănjvR5jHxq cứjvR5jHxq bíWmNU mậtWmNU củpVq5XdKPa WmNUchúa tWmNUể hắcWmNU ájvR5jHxqm, còpVq5XdKPn vùngpVq5XdKP jvR5jHxqđông bắc chíWmNUnh pVq5XdKPlà jvR5jHxqcửa ngWmNUõ djvR5jHxqẫn tWmNUới lãnhjvR5jHxq địapVq5XdKP mcjvR5jHxqr. VWmNUì jvR5jHxqlý dpVq5XdKPo njvR5jHxqào jvR5jHxqđó têjvR5jHxqn tjvR5jHxqrùm buôn lậupVq5XdKP nàyjvR5jHxq đapVq5XdKPng WmNUcố tìpVq5XdKPnh gâypVq5XdKP khWmNUó dễpVq5XdKP chjvR5jHxqo cWmNUả cjvR5jHxqhúa tpVq5XdKPể hpVq5XdKPắc ámjvR5jHxq lẫnjvR5jHxq lWmNUãnh địajvR5jHxq mcr, cắtjvR5jHxq luôjvR5jHxqn jvR5jHxqnguồn hàWmNUng lậjvR5jHxqu khổpVq5XdKPng lồpVq5XdKP khiếWmNUn WmNUhai phíaWmNU đềjvR5jHxqu khjvR5jHxqốn đốjvR5jHxqn. HWmNUắn từWmNU chối thươngWmNU pVq5XdKPlượng, đóngjvR5jHxq cửapVq5XdKP kjvR5jHxqo tiếpVq5XdKPp khácjvR5jHxqh, kjvR5jHxqo bồijvR5jHxq WmNUthường pVq5XdKPhợp đpVq5XdKPồng bịpVq5XdKP phá bỏjvR5jHxq, spVq5XdKPẵn sàngjvR5jHxq đjvR5jHxqưa quânjvR5jHxq tpVq5XdKPới đàjvR5jHxqn ápjvR5jHxq nếupVq5XdKP đWmNUối phươnjvR5jHxqg cóWmNU đWmNUộng thpVq5XdKPái qjvR5jHxquá khích. NóiWmNU tjvR5jHxqóm ljvR5jHxqại, KipVq5XdKPban đpVq5XdKPang lậtpVq5XdKP jvR5jHxqlọng.
XpVq5XdKPeza đảWmNUo jvR5jHxqmắt jvR5jHxqvài jvR5jHxqgiây, pVq5XdKPchuyện này liệpVq5XdKPu cópVq5XdKP ljvR5jHxqiên qupVq5XdKPan jvR5jHxqgì pVq5XdKPđến việWmNUc pVq5XdKPXeza WmNUvừa bịpVq5XdKP jvR5jHxqem tjvR5jHxqrai cpVq5XdKPủa HjvR5jHxqika vpVq5XdKPà hajvR5jHxqi kẻ nhâpVq5XdKPn bảnjvR5jHxq vpVq5XdKPô tíWmNUnh tấWmNUn cjvR5jHxqông khôpVq5XdKPng nhỉ.WmNU pVq5XdKPCắt hàpVq5XdKPng hWmNUóa đếnWmNU jvR5jHxqlãnh WmNUđịa mWmNUcr ư?jvR5jHxq
WmNU- WmNUhắn bupVq5XdKPôn báWmNUn thứjvR5jHxq pVq5XdKPgì pVq5XdKPvới pVq5XdKPlãnh địa?pVq5XdKP
RpVq5XdKPillous nhếcjvR5jHxqh jvR5jHxqmép, đâyjvR5jHxq đújvR5jHxqng làpVq5XdKP WmNUcâu hỏWmNUi mjvR5jHxqà ônpVq5XdKPg cWmNUhờ pVq5XdKPđợi tjvR5jHxqừ vịjvR5jHxq tâjvR5jHxqn lãnWmNUh chpVq5XdKPúa lắmWmNU mưWmNUu nhiềuWmNU WmNUkế đượcjvR5jHxq đặtjvR5jHxq nhiềujvR5jHxq pVq5XdKPkỳ vọng:
pVq5XdKP- đủpVq5XdKP thứ,WmNU từWmNU jvR5jHxqquần WmNUáo, vảipVq5XdKP vpVq5XdKPóc, WmNUhóa mjvR5jHxqĩ phẩmpVq5XdKP đếnpVq5XdKP sáchpVq5XdKP vởWmNU, bWmNUáo chWmNUí, tjvR5jHxqranh ảnh... nhữjvR5jHxqng thứjvR5jHxq jvR5jHxqđc jvR5jHxqsản WmNUxuất bằnpVq5XdKPg côWmNUng njvR5jHxqghệ jvR5jHxqhiện đạiWmNU mpVq5XdKPà jvR5jHxqmcr kpVq5XdKPo thểjvR5jHxq làWmNUm đc jvR5jHxqhoặc jvR5jHxqcó pVq5XdKPlàm pVq5XdKPđc nhưjvR5jHxqng sjvR5jHxqản xuấWmNUt WmNUko đủjvR5jHxq pVq5XdKPtiêu thụpVq5XdKP vjvR5jHxqà... máuWmNU.
Máu,jvR5jHxq thứ qWmNUuan trọWmNUng pVq5XdKPquyết jvR5jHxqđịnh sựpVq5XdKP sốjvR5jHxqng cònjvR5jHxq WmNUcủa lãnhjvR5jHxq địajvR5jHxq mcWmNUr, tấtjvR5jHxq nhiênpVq5XdKP mộtpVq5XdKP kẻWmNU như KibajvR5jHxqn sẽjvR5jHxq kWmNUo thểjvR5jHxq bỏWmNU qpVq5XdKPua pVq5XdKPmón hpVq5XdKPời jvR5jHxqđó đjvR5jHxqc, njvR5jHxqhưng chẳngWmNU WmNUlẽ ljvR5jHxqãnh địjvR5jHxqa kjvR5jHxqo còn nhữpVq5XdKPng ngupVq5XdKPồn hpVq5XdKPàng khjvR5jHxqác hjvR5jHxqay sapVq5XdKPo? RiWmNUllous tiếppVq5XdKP jvR5jHxqtục mỉmpVq5XdKP cườWmNUi kpVq5XdKPhi XeWmNUza chớWmNUp mắt, chờpVq5XdKP đợi:
pVq5XdKP- bốnjvR5jHxq jvR5jHxqnguồn cpVq5XdKPung cWmNUấp máuWmNU lớnWmNU nWmNUhất jvR5jHxqđổ pVq5XdKPvề lãnpVq5XdKPh đjvR5jHxqịa mWmNUcr từ jvR5jHxq4 jvR5jHxqchâu lụcjvR5jHxq lớnpVq5XdKP WmNUlà tậppVq5XdKP đojvR5jHxqàn pVq5XdKPFrank từWmNU WmNUchâu mỹ,jvR5jHxq côngWmNU tWmNUy KjvR5jHxqasa ởWmNU châuWmNU jvR5jHxqá, anh WmNUem jvR5jHxqnhà VijvR5jHxqntari ởjvR5jHxq châpVq5XdKPu WmNUphi vàWmNU tậpWmNU đoànpVq5XdKP bWmNUệnh vjvR5jHxqiện XimWmNUass pVq5XdKPở châjvR5jHxqu âWmNUu. Trên WmNUlý thuyếpVq5XdKPt, nếuWmNU KibWmNUan pVq5XdKPngừng pVq5XdKPđổ mWmNUáu vjvR5jHxqào lãnjvR5jHxqh địaWmNU WmNUthì họWmNU vẫnjvR5jHxq jvR5jHxqcòn WmNU3 nguồn pVq5XdKPkia...nhưng thpVq5XdKPực tếjvR5jHxq thì....WmNUkhi KibaWmNUn WmNUra pVq5XdKPlệnh ngừnpVq5XdKPg cujvR5jHxqng cấjvR5jHxqp WmNUmáu, cả jvR5jHxq4 ngpVq5XdKPuồn pVq5XdKPđều bịpVq5XdKP cWmNUắt, lãnhpVq5XdKP địaWmNU chỉjvR5jHxq còpVq5XdKPn nhậnWmNU đjvR5jHxqc mjvR5jHxqáu bájvR5jHxqn lẻjvR5jHxq.
jvR5jHxq- cájvR5jHxqi gì?WmNU
XeWmNUza nWmNUhổm hẳjvR5jHxqn ngườjvR5jHxqi dpVq5XdKPậy. BWmNUốn nguồnjvR5jHxq cunpVq5XdKPg cấjvR5jHxqp máuWmNU pVq5XdKPko pVq5XdKPphải chuyệnWmNU apVq5XdKPi WmNUcũng biết nhWmNUất lpVq5XdKPà tậpWmNU đoànjvR5jHxq jvR5jHxqbệnh việpVq5XdKPn XimasspVq5XdKP, nơWmNUi jvR5jHxqđã bánjvR5jHxq jvR5jHxqmáu cjvR5jHxqho lãnhpVq5XdKP WmNUđịa mcjvR5jHxqr từ hpVq5XdKPơn 20WmNU0 pVq5XdKPnăm naWmNUy rồi,WmNU kpVq5XdKPo bWmNUiết WmNUbọn họpVq5XdKP pVq5XdKPđã qjvR5jHxqua baWmNUo nWmNUhiêu jvR5jHxqđời chjvR5jHxqủ tịWmNUch nhưng djvR5jHxqù thếpVq5XdKP nàjvR5jHxqo đpVq5XdKPi jvR5jHxqchăng pVq5XdKPnữa jvR5jHxqthì bWmNUọn họjvR5jHxq vẫjvR5jHxqn spVq5XdKPẽ tiếpWmNU WmNUtục cunpVq5XdKPg cấpjvR5jHxq mpVq5XdKPáu dài hạjvR5jHxqn vìjvR5jHxq bjvR5jHxqộ máypVq5XdKP lãWmNUnh đạoWmNU jvR5jHxqtập đoàWmNUn nàjvR5jHxqy hầuWmNU hếpVq5XdKPt lpVq5XdKPà mpVq5XdKPcr. pVq5XdKPCả KasWmNUa cũnjvR5jHxqg vậy, bọnpVq5XdKP họjvR5jHxq cójvR5jHxq nguồnpVq5XdKP WmNUkinh jvR5jHxqphí khổngWmNU pVq5XdKPlồ, cóWmNU njvR5jHxqền tảWmNUng vữngWmNU chắWmNUc, lpVq5XdKPâu đời,WmNU có lãnpVq5XdKPh đạojvR5jHxq lpVq5XdKPà mpVq5XdKPcr, đâupVq5XdKP WmNUthể nóijvR5jHxq cắtWmNU lpVq5XdKPà cắtWmNU đcpVq5XdKP. KibpVq5XdKPan đjvR5jHxqã lpVq5XdKPàm thjvR5jHxqế nàjvR5jHxqo? Rillous tijvR5jHxqếp tụjvR5jHxqc báWmNUo cáo:
WmNU- pVq5XdKPko biếtjvR5jHxq hjvR5jHxqắn đãjvR5jHxq làmjvR5jHxq thếpVq5XdKP nàWmNUo nhưngjvR5jHxq lãpVq5XdKPnh địa jvR5jHxqmcr gầnpVq5XdKP njvR5jHxqhư rơWmNUi jvR5jHxqvào pVq5XdKPtình trạngpVq5XdKP khủngWmNU hoảjvR5jHxqng ngajvR5jHxqy lậWmNUp tjvR5jHxqức vWmNUì jvR5jHxqquá sốc.pVq5XdKP Lần trướcWmNU khpVq5XdKPi ngưjvR5jHxqời sójvR5jHxqi tấnWmNU côjvR5jHxqng, nhpVq5XdKPững tuypVq5XdKPến đjvR5jHxqường vậnjvR5jHxq jvR5jHxqchuyển máujvR5jHxq bjvR5jHxqị chặn, pVq5XdKPmáu kWmNUo pVq5XdKPtới đcWmNU lãnhpVq5XdKP địaWmNU nhưWmNUng nhjvR5jHxqà vuWmNUa mpVq5XdKPcr vWmNUà tầnWmNUg lớppVq5XdKP pVq5XdKPquý tộcpVq5XdKP thống trịWmNU cònpVq5XdKP cóWmNU WmNUsự chuẩnjvR5jHxq WmNUbị, cònpVq5XdKP lầpVq5XdKPn nàpVq5XdKPy tjvR5jHxqhì quápVq5XdKP bấtpVq5XdKP ngờWmNU. WmNUBị chWmNUặn đưjvR5jHxqờng khác hoàjvR5jHxqn toànWmNU WmNUso vớWmNUi việcpVq5XdKP bịWmNU cjvR5jHxqắt WmNUnguồn.
WmNUMắt jvR5jHxqXeza pVq5XdKPmở lớn,jvR5jHxq sájvR5jHxqng rựcWmNU lêWmNUn tipVq5XdKPa nhWmNUìn thWmNUấu suốt,jvR5jHxq tiWmNUnh WmNUtường jvR5jHxqtrong vàWmNUi giWmNUây rồpVq5XdKPi từWmNU WmNUtừ dịupVq5XdKP lại.WmNU
pVq5XdKP- thjvR5jHxqì ra...jvR5jHxq. pVq5XdKP– jvR5jHxqtân lãnpVq5XdKPh chúWmNUa lẩWmNUm bẩmjvR5jHxq vàjvR5jHxq pVq5XdKPra lệnhjvR5jHxq WmNU– tiếpWmNU tWmNUục thepVq5XdKPo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.