You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bmsNtệnh việnmsNt ThàMJBinh XezatamsNt, bzMjHỏ MJBimặc MJBiXeza msNtở đTN7mó thTN7mu dọMJBin hậuMJBi 2txzquả CaMJBit thzMjHăng thiên thẳngmsNt TN7mtới nmsNthà KMJBiiban FrmsNtank, ngôzMjHi nhà2txz nhỏ2txz xinMJBih msNtxắn zMjHvẫn gọnTN7m gàng2txz ngăn zMjHnắp, sạzMjHch MJBisẽ n2txzhư msNtđc lazMjHu chùiMJBi msNtquét dọn2txz thườngmsNt xzMjHuyên. Bước2txz 2txzchân vào2txz phòng msNtkhách, 2txzngửi tzMjHhấy mộtMJBi mùi2txz k2txzhó chịu,2txz CmsNtat nmsNthíu m2txzày thả2txz mìnhTN7m xuốnmsNtg msNtghế. Gonder đangTN7m ởTN7m đây2txz, msNtmùi củmsNta MJBihắn vươngMJBi khzMjHắp n2txzơi tmsNtrong phòngmsNt, ámmsNt lênmsNt bàzMjHn ghế, đồmsNt đMJBiạc, c2txzó MJBivẻ 2txznhư msNtKiban đã2txz để tzMjHên này tTN7mự dmsNto sửzMjH dmsNtụng 2txznhà cmsNtủa mìnmsNth. ChmsNtẳng 2txzđể CaMJBit pTN7mhải cMJBihờ lâuMJBi, GmsNtonder msNttừ trong bưMJBiớc r2txza zMjHđiềm nhMJBiiên zMjHnhư lzMjHà TN7mchủ zMjHnhà khiếnMJBi, nhếzMjHch mép:
TN7m- chào.2txz
2txz- MJBiKiban đâuTN7m?
TN7mCat hỏiMJBi bMJBiằng giọngMJBi sTN7mỗ sàng.2txz GMJBionder liếmsNtm môi:
2txz- tzMjHhật t2txzhô lỗ,zMjH íMJBit TN7mra thìmsNt cômsNt cũngTN7m msNtnên czMjHhào mộtMJBi tiếTN7mng s2txzau kmsNthi 2txzbiết nhữngMJBi việMJBic tôMJBii đan2txzg l2txzàm chứ?MJBi
NhữnmsNtg việcmsNt hắnTN7m đaTN7mng lMJBiàm TN7mư, TN7mám chỉmsNt việ2txzc báMJBin tMJBiin tứTN7mc cMJBiho TN7msở mTN7mật 2txzvụ ấy2txz à,MJBi Cat 2txznhướm mzMjHày, vizMjHệc ấzMjHy tMJBihì lTN7miên qTN7muan msNtgì đTN7mến quâmsNtn msNtđội mzMjHà CmsNtat quMJBiản lý2txz chứ, cứTN7m gmsNtiả vmsNtờ msNtko bzMjHiết đi:
MJBi- vimsNtệc gì?msNt RúzMjHc nmsNtách KTN7miban TN7mđể giởzMjH zMjHtrò bắtmsNt có2txzc, pTN7mhá ngụcmsNt à2txz?
GondmsNter sững2txz lạmsNti một2txz c2txzhút, nhìzMjHn kỹmsNt CzMjHat msNtvà 2txzphán mzMjHột TN7mcâu x2txzanh rờn:
TN7m- TN7mcô tTN7mhay đổi2txz MJBinhiều vàTN7m nTN7mhanh hơnTN7m tTN7môi tưởng,TN7m q2txzuá nhanzMjHh...... TN7msao MJBihả kMJBio thấy đMJBic gzMjHiá msNttrị củTN7ma tôimsNt zMjHphải kMJBio, sMJBiao TN7mko 2txzlịch sựzMjH 2txzmột 2txzchút để2txz nếzMjHu sTN7mau nàymsNt có viTN7mệc cầTN7mn đếnMJBi thTN7mì chún2txzg MJBita czMjHó zMjHthể hợmsNtp msNttác tron2txzg vumsNti MJBivẻ?
2txzCat zMjHko thấy msNtcó gTN7mì TN7mhay nếumsNt tron2txzg MJBitương l2txzai cô2txz phảiTN7m hợpmsNt táczMjH vớ2txzi nhữngTN7m kẻTN7m TN7mnhư Gonder. CMJBió thểTN7m msNthắn k2txzo xấmsNtu zMjHtính msNtnhư RaTN7mdic đểMJBi kzMjHo TN7mthể zMjHyêu nổiTN7m ngưzMjHời nào,zMjH cũng cMJBió thể2txz hTN7mắn k2txzo giết2txz ngườiTN7m nhiềTN7mu nh2txzư RaMJBii nhmsNtưng hắnzMjH cTN7mó zMjHcái quázMjH msNtkhứ phức msNttạp, msNtđau thươnMJBig đủzMjH đểzMjH khiếMJBin tMJBiâm hTN7mồn 2txzko TN7mcòn lànhTN7m lặzMjHn, CazMjHt kzMjHo 2txzthích những n2txzgười nhMJBiư thế,zMjH khMJBió đoán,2txz khzMjHó kh2txzống chế,zMjH dễMJBi tổn2txz tzMjHhương.... nhấtzMjH làmsNt với msNtGonder, 2txzkẻ sởMJBi hzMjHữu tr2txzí thôngMJBi mmsNtinh tu2txzyệt vmsNtời 2txzvà sTN7mức mạTN7mnh zMjHđáng kTN7mhiếp sợ. 2txzNếu hắMJBin chỉmsNt cộmsNtng msNttác msNttạm thờ2txzi TN7mvới chúazMjH 2txztể 2txzthì czMjHó msNtlẽ h2txzắn đzMjHã zMjHchừa đường lzMjHui czMjHho m2txzình, MJBiđã tín2txzh MJBiđến 2txzcái n2txzgày báMJBin nmsNthững tzMjHin tzMjHức tzMjHhu đmsNtc chzMjHo sở zMjHmật msNtvụ. NếuzMjH đãTN7m tínzMjHh tTN7moán, hắnzMjH sẽ2txz hàzMjHnh độmsNtng thmsNtận tmsNtrọng tzMjHrong msNtquá k2txzhứ, mà gMJBiiả sửzMjH zMjHđúng nhưTN7m thmsNtế thậzMjHt, sởMJBi mậtzMjH vzMjHụ msNtsẽ zMjHko thMJBiể msNttìm r2txza bằ2txzng TN7mchứng chốmsNtng lại hắnmsNt.... MJBihắn sẽzMjH hạn2txz zMjHchế gi2txzết ngườimsNt nế2txzu czMjHó thTN7mể, hànhzMjH độngTN7m kí2txzn msNtkẽ, xóazMjH dấu vếMJBit, nzMjHhận trá2txzch nhiệmzMjH nTN7mhững vụzMjH màTN7m hzMjHắn kmsNto làm....zMjH nhiềTN7mu cáchMJBi tumsNtng hỏa msNtmù lắ2txzm. TN7mCat lặmsNtp lại:
MJBi- KimsNtban đzMjHâu?
MmsNtặt GondMJBier himsNtện lê2txzn chmsNtữ chán MJBito tướmsNtng, suTN7my nghĩMJBi “coMJBin béTN7m nzMjHày tmsNthật kzMjHhó cmsNthịu” hiệnzMjH zMjHra rõTN7m msNtràng msNttrong mắt hzMjHắn nhưngmsNt gTN7miọng nó2txzi 2txzvẫn đềuTN7m đều:
zMjH- đamsNtng ởmsNt tmsNtrong ‘msNthư v2txzô’ ấy.
Cat rờizMjH 2txzmắt 2txzkhỏi GondeMJBir, nhìnMJBi bứTN7mc tườnTN7mg đốimsNt diệnMJBi MJBivà 2txzphóng zMjHra mộtMJBi MJBibùa vmsNtu vơMJBi bằng mTN7mắt tMJBiác độngMJBi vàmsNto lớTN7mp phé2txzp thuậtmsNt bảomsNt TN7mvệ ngôi2txz TN7mnhà. Ch2txzỉ vmsNtài gTN7miây sTN7mau, Kiban msNtrơi ậpzMjH xuốngmsNt giữazMjH phMJBiòng khá2txzch, đứnMJBig lùMJBi lùTN7m trTN7mước mặtzMjH côzMjH vớMJBii msNtbộ dạng zMjHchỉnh chMJBiu kzMjHhông thểMJBi zMjHđẹp trzMjHai hơnMJBi nhzMjHư vừazMjH ởmsNt mộ2txzt cuộMJBic họMJBip qua2txzn trọn2txzg về.msNt Thổi gizMjHó vàoTN7m msNtCat 2txzđể đmsNtảm bảo2txz MJBiko cmsNtó gìMJBi nMJBihầm lẫmsNtn, Kib2txzan msNtđi tới:
TN7m- MJBiem gọMJBii zMjHanh à?2txz Có2txz chuyệnMJBi TN7mgì thế?msNt
CmsNtat msNtko zMjHtrả lờTN7mi ngmsNtay mmsNtà điề2txzm tĩnTN7mh q2txzuan zMjHsát Kiba2txzn, dướiMJBi zMjHcon mắtMJBi củzMjHa TN7mmột mcr, K2txziban làMJBi cáiMJBi MJBigì msNtđó zMjHkhác thườngmsNt thMJBiật đángmsNt chán.zMjH MczMjHr laTN7mi màmsNt MJBiko MJBicó sức mzMjHạnh c2txzơ bắp,2txz nh2txzợt nhạMJBit xanmsNth xamsNto nMJBihư 2txztàu TN7mlá thiếmsNtu nắzMjHng lâMJBiu nmsNtgày, đụngzMjH một cái2txz làMJBi msNtphải ngzMjHồi x2txze lăn,msNt đụngTN7m thTN7mêm zMjHcái MJBinữa tTN7mhì ngấtTN7m xỉuzMjH..... nmsNthưng Catarina 2txzLuss TN7mlại TN7mnhìn tMJBihấy mộtmsNt comsNtn ngườimsNt kzMjHhác hoTN7màn tomsNtàn. zMjHKo cóTN7m TN7mai chạmmsNt tới gTN7mần szMjHự thầnzMjH th2txzánh homsNtàn mMJBiỹ n2txzhư KibanMJBi, mộtMJBi pháMJBip 2txzsư zMjHđc c2txzoi l2txzà vĩ2txz đạiMJBi nếu 2txzko xé2txzt đến2txz 2txzkhía cạchzMjH nMJBiào kháMJBic ngomsNtài phéMJBip thuật.msNt Go2txznder t2txzự msNtgiác TN7mrời khỏi phòngTN7m kTN7mhách TN7mđi xuốngmsNt 2txztầng hầm.2txz CaMJBit lzMjHên tiếTN7mng 2txzsau 2txzkhi biếtzMjH MJBirõ rằnMJBig cửa zMjHsập cTN7mủa tầzMjHng hầmzMjH đmsNtã zMjHđóng lại:
msNt- TN7manh msNtvẫn đangMJBi tuân2txz tTN7mheo lờizMjH tMJBihề đãMJBi lậpTN7m vMJBiới X2txzeza đấyTN7m chứ?msNt
Câ2txzu hỏmsNti zMjHdường nh2txzư khônzMjH 2txzkhéo TN7mvà nhẹzMjH zMjHnhàng hơnTN7m nhữ2txzng TN7mgì msNtKiban tưởng,TN7m aMJBinh t2txza mỉTN7mm cườizMjH gậzMjHt đầu.MJBi CamsNtt tiế2txzp tục:
msNt- vàzMjH vẫn2txz tuTN7mân zMjHtheo lờiTN7m t2txzhề tTN7mrung tmsNthành phụcMJBi zMjHvụ đãmsNt lậpmsNt trướzMjHc đó2txz vớizMjH nhàzMjH vuzMjHa nhỏ....
msNt- tấtTN7m nhiên.MJBi... TN7m– KzMjHiban ng2txzắt lờimsNt –zMjH rizMjHêng TN7mlời thềTN7m zMjHvới trTN7mung MJBithành vớmsNti nhàTN7m msNtvua nhỏTN7m 2txznếu MJBia MJBivi phMJBiạm sẽ2txz mấtzMjH mạnTN7mg.
GậtzMjH MJBiđầu, Ser2txzina vuố2txzt tóczMjH.
TN7m- Kiba2txzn FranmsNtk, hMJBiãy giếtTN7m HiTN7mka CurytanusMJBi, czMjHắt đmsNtầu 2txztreo t2txzrước cmsNtổng TN7m‘nhà thờTN7m thmsNtánh’ tạizMjH LãmsNtnh địaMJBi m2txzcr cMJBiho ta2txz.
MắzMjHt KimsNtban tzMjHối sầmzMjH lạTN7mi msNtnhư vừaTN7m nh2txzận đMJBic hu2txzng 2txztin, azMjHnh 2txzta nghiên2txzg đầu:
zMjH- HizMjHka TN7mư? BàTN7m zMjHta đãzMjH zMjHlàm chumsNtyện gTN7mì đến2txz 2txznỗi pzMjHhải nhMJBiận cMJBiái chếzMjHt?
MJBiSerina MJBingạc 2txznhiên zMjHkhi ngTN7mhe TN7mcâu hMJBiỏi vTN7mô lzMjHý này,zMjH c2txzô cườiTN7m nhạt:
2txz- KibaTN7mn, troTN7mng TN7msuốt MJBi20 nămzMjH qumsNta msNta đmsNtã TN7mlàm gzMjHì đzMjHể trảTN7m thùmsNt?
Câu2txz hmsNtỏi 2txzcàng khiến2txz Kiba2txzn rTN7mối tr2txzí hơTN7mn, anTN7mh TN7mta liếm2txz môi:
2txz- tôi.MJBi... MJBibuôn bán,TN7m tíTN7mch msNttrữ tiền2txz của,zMjH msNttạo rzMjHa mộ2txzt hTN7mệ thốngMJBi tìnzMjHh zMjHbáo với qzMjHuá nửaTN7m làmsNt nmsNthững mzMjHcr lưmsNtu vMJBiong, nhữn2txzg kẻTN7m cămMJBi tMJBihù hmsNtay MJBimất lòngTN7m ti2txzn v2txzới lãnh địa..2txz.. MJBithu thậpMJBi thôngMJBi tinzMjH, MJBinuôi sátmsNt thủzMjH....
msNt- xMJBiung quzMjHanh Masa? –zMjH SezMjHrina lêmsNtn giọn2txzg –msNt mzMjHọi nỗMJBi lực,TN7m cạmTN7m zMjHbẫy, mọizMjH 2txzchú ýTN7m đều2txz dzMjHồn hếtTN7m về Mas2txza hzMjHả, vìTN7m amsNtnh tTN7ma zMjHlà p2txzhần nổTN7mi zMjHcủa cmsNtâu zMjHchuyện, làmsNt TN7mng đóngmsNt zMjHvai kẻ2txz ác.
KibzMjHan kMJBio MJBinói MJBigì, chỉMJBi ngMJBiậm mzMjHiệng dấumsNt sTN7mự hMJBioài ngmsNthi msNttrong lòzMjHng. TN7mNhà vuTN7ma nhỏMJBi gMJBiật gù:
zMjH- đcmsNt rồi,zMjH Xez2txza vừaMJBi bịTN7m ám2txz sát2txz bởzMjHi emsNtm MJBitrai MJBiHika msNtvà TN7mhai zMjHkẻ nmsNthân bảnTN7m msNtvô tính củMJBia RadzMjHon zMjHdo cMJBiha họ2txz tạ2txzo razMjH, HiTN7mka đãTN7m tTN7mrực tiếzMjHp rmsNta lệnh,2txz vTN7mụ msNtám smsNtát thất bại2txz MJBivà RadzMjHon đãMJBi chếtMJBi. TrưMJBiớc kh2txzi tmsNtiễn HikzMjHa vềzMjH MJBitrời hTN7mãy lộmsNtt kýzMjH ứMJBic của MJBicô tMJBia, a2txznh sẽzMjH cMJBió câu2txz trảmsNt 2txzlời 2txzcho 2TN7m0 nămmsNt 2txzqua. ĐâymsNt làzMjH l2txzệnh củaMJBi n2txzhà v2txzua nhỏ. MJBiNếu HmsNtika kMJBio chếtMJBi, KibaTN7mn FMJBirank, TN7manh TN7msẽ lMJBià ngườiMJBi msNtphải chếtMJBi.
CâMJBiu nói n2txzày zMjHlàm khmsNtuôn TN7mmặt TN7mvốn đTN7mã trắngzMjH xTN7manh củMJBia Kib2txzan támsNti nhmsNtợt, mắTN7mt anMJBih zMjHta mở lớzMjHn dmsNtù k2txzo trô2txzng zMjHthấy MJBigì, miệTN7mng hémsNt raMJBi, czMjHứng đơTN7m lTN7mại. MọimsNt giảmsNt 2txzthiết msNtvề sự nhầmsNtm lzMjHẫn nàoTN7m đóTN7m trmsNtong TN7mđầu KiTN7mban biếnMJBi mấTN7mt, thaTN7my vào2txz đózMjH làzMjH TN7msự bànMJBig hoàng. Mấ2txzt TN7mvài giâTN7my đểzMjH tự2txz tTN7mrấn msNttĩnh mìnhTN7m, 2txzKiban nhíumsNt msNtmày, mímTN7m zMjHmôi, cMJBiúi đầu:
TN7m- vzMjHâng thưTN7ma nMJBigài. –TN7m giọzMjHng nóimsNt tzMjHrầm trầMJBim nhưnMJBig TN7mlạnh TN7m– c2txzó th2txzời hạTN7mn TN7mko ạ?MJBi
MJBi- nzMjHhanh nhấmsNtt c2txzó MJBithể, nếuzMjH kMJBio biếtzMjH đâuTN7m tmsNtân lãnTN7mh chúaMJBi MJBilại 2txzbị msNtám sMJBiát zMjHmột lần nữa....msNt zMjHanh cóMJBi thểzMjH némzMjH đázMjH zMjHdấu tMJBiay 2txznhưng tTN7mốt nMJBihất đMJBiừng ngMJBiậm msNtmáu phu2txzn người, HmsNtika làzMjH msNtmột nhânmsNt msNtvật lTN7mớn, MJBihãy kzMjHhéo lézMjHo đừnTN7mg gTN7mây smsNtóng msNtgió MJBiko cầTN7mn thiết.
KiMJBiban gậmsNtt đầu,MJBi ch2txzìm dầnmsNt 2txzvào suzMjHy ngzMjHhĩ như2txz bzMjHị chínhzMjH m2txzệnh lMJBiệnh đmsNtó TN7mnuốt chửngmsNt.

XMJBieza đmsNtánh rMJBiơi côzMjHng vMJBiăn bổTN7m nhiệTN7mm 2txzvới d2txzấu xázMjHc nTN7mhận đỏmsNt chó2txzt củaMJBi CatarTN7mina Luss xu2txzống msNtbàn khzMjHi đậpMJBi vàoMJBi mắTN7mt c2txzậu làMJBi MJBi3 cmsNtái tênmsNt khmsNtó chấMJBip nhậnMJBi tươnzMjHg ứ2txzng với cáMJBic vịMJBi trímsNt trấTN7mn 2txzgiữ cácMJBi cửmsNta: OdazMjHgi Anoha2txz, kmsNtẻ chuyên2txz czMjHung c2txzấp thôn2txzg tin cTN7mho TN7mlãnh cTN7mhúa tMJBihành ZTN7moo zMjH– TN7mcửa 1zMjH; RazMjHfael MJBiMority, tướngzMjH cấpmsNt MJBi3 TN7mcon trai cTN7mủa mộtmsNt thương2txz nhâ2txzn giàuTN7m czMjHó nổizMjH 2txztiếng vTN7mới cámsNtc thmsNtủ đoạnMJBi TN7mđi cửazMjH 2txzsau khzMjHôn khéo –MJBi msNtcửa TN7m2; cònMJBi cửaMJBi 4msNt, nơTN7mi tiếpTN7m giápzMjH vớizMjH msNtthành GoMJBin đmsNtc giamsNto chMJBio RTN7mafael Ecossai, đứaMJBi eTN7mm zMjHhọ TN7mxa khôMJBing thểMJBi zMjHmê 2txzđc củaTN7m Xez2txza. CzMjHat đaTN7mng nMJBighĩ cáMJBii gTN7mì trong 2txzđầu vmsNtậy, MJBicả zMjHba msNtcon ngườiTN7m TN7mđó đềMJBiu zMjHcó msNtnhững vấzMjHn đ2txzề kmsNthó g2txziải quyết,msNt khó chấpTN7m nhận2txz nổiTN7m, đặzMjHc bmsNtiệt lTN7mà MoriMJBity. Dù2txz EcosmsNtsai cmsNtó ng2txzang TN7mtàn, hzMjHống hách, czMjHôn đồMJBi nzMjHổi t2txziếng thmsNtì ít2txz MJBira nómsNt zMjHcũng TN7mcòn cómsNt chúMJBit tMJBihực lựczMjH, msNtcòn biếtmsNt chỉ zMjHhuy quânzMjH MJBiđội, nhmsNtìn nhậnMJBi tìnMJBih hìnmsNth, msNtchứ M2txzority thì..TN7m.. NgoàzMjHi A2txznoha ra, hmsNtai kẻmsNt czMjHòn lmsNtại đềuMJBi TN7mbị đặtzMjH trozMjHng vòngzMjH trònzMjH 2txzđỏ (MJBitức TN7mlà tTN7mhử vizMjHệc), 2txznếu làm msNtko tốtmsNt MJBicó t2txzhể bịzMjH tha2txzy thếmsNt bấtTN7m msNtcứ l2txzúc nàomsNt. HmsNtừ, amsNti chứTN7m TN7mEcossai MJBithì Xeza còTN7mn msNtlạ MJBigì, nózMjH sẽmsNt kmsNto bMJBiao giMJBiờ chịuTN7m rưmsNtớc vàmsNto t2txzhân nh2txzững zMjHthứ 2txzgây phiềnmsNt phức cóTN7m tTN7mính 2txzáp lựTN7mc caoMJBi, hoặc2txz giảMJBi vmsNtờ cTN7mhấp nmsNthận rồimsNt quậy2txz tưn2txzg mộTN7mt MJBitrận đến mứ2txzc msNtbị zMjHtống cổmsNt khzMjHỏi vị2txz trzMjHí đ2txzó zMjHcho màMJBi xmsNtem. Thằng2txz nhãmsNti MJBiđó chưMJBia b2txzao giờ chTN7mịu làmzMjH tmsNtheo msNtnhững TN7mgì chTN7ma mMJBiẹ zMjHnó sắpTN7m xếp2txz hTN7may MJBikỳ vọngMJBi nMJBió làm..2txz.. m2txzà lầnMJBi thăng chứMJBic msNtnày chắcMJBi họmsNt p2txzhải vuMJBii mừnmsNtg zMjHvà hTN7mi vọ2txzng 2txzlắm lắmzMjH.... l2txzàm ngườiTN7m khác tmsNthất vmsNtọng làMJBi smsNtở trườngTN7m củ2txza nózMjH mzMjHà.
2txz- thMJBiưa ngài..........
Cửa pzMjHhòng msNtlàm việTN7mc mởmsNt bậTN7mt MJBira TN7mko TN7mđc nhẹmsNt nhàngmsNt MJBicho lzMjHắm, tướngMJBi cấzMjHp zMjH4 Rillous, TN7mngười nắmMJBi trzMjHong 2txztay mzMjHạng lướimsNt tình2txz bTN7máo MJBihoàn hả2txzo msNtnhất thMJBiành Xezata MJBiđi vàzMjHo với2txz TN7mvẻ 2txzmặt zMjHkhông th2txzể hoamsNtng mamsNtng hơzMjHn. ĐóngTN7m sTN7mập cTN7mửa lạiMJBi sMJBiau lưng, ônmsNtg tMJBia nói:
MJBi- thzMjHưa ngzMjHài, TN7mKiban FraTN7mnk đanzMjHg cMJBió nhữngMJBi đMJBiộng zMjHthái rất k2txzỳ lạ,TN7m hzMjHắn rúTN7mt quânmsNt tMJBiự TN7mdo rzMjHa khTN7mỏi vưMJBiơng quốc2txz đưaMJBi hmsNtết vềzMjH msNtmiền tây;MJBi ngừng hếtmsNt t2txzất TN7mcả các2txz hợpzMjH đồmsNtng l2txzàm TN7măn, zMjHcác TN7mtuyến đườngTN7m 2txzvận chuymsNtển hàmsNtng hóa czMjHông kha2txzi lMJBiẫn zMjHbí 2txzmật củmsNta tậmsNtp đoTN7màn FranzMjHk đến2txz TN7mCanada, ItaliTN7ma vàTN7m vùngMJBi đông bắczMjH nướcTN7m TN7mNga MJBitheo MJBibản đồ2txz củ2txza co2txzn người.MJBi CanadTN7ma vàmsNt ItaliTN7ma bịmsNt nghMJBii ngờ lmsNtà hMJBiai đMJBiịa đMJBiiểm đMJBiặt cMJBiăn cứ2txz b2txzí mzMjHật 2txzcủa chúTN7ma zMjHtể hắcTN7m á2txzm, còMJBin vMJBiùng TN7mđông bắc chíMJBinh msNtlà cửzMjHa TN7mngõ dẫnmsNt MJBitới lãnhMJBi địaTN7m mczMjHr. VìmsNt lýzMjH dzMjHo nà2txzo đó2txz tTN7mên trùmTN7m buôn 2txzlậu nàzMjHy đanTN7mg cốzMjH tìnmsNth gâyzMjH msNtkhó dmsNtễ MJBicho 2txzcả chúmsNta tểzMjH hắczMjH áMJBim lzMjHẫn lMJBiãnh địa2txz mcr, cắtMJBi luônMJBi nguồnmsNt msNthàng 2txzlậu khổzMjHng lồmsNt khiếTN7mn hazMjHi phízMjHa đềumsNt khốnzMjH 2txzđốn. HắnMJBi từmsNt chối thưMJBiơng lượng,MJBi đóngTN7m cửamsNt k2txzo tiếp2txz kházMjHch, kMJBio bồzMjHi thườn2txzg zMjHhợp đồng2txz bịmsNt phá bTN7mỏ, msNtsẵn sàzMjHng zMjHđưa quânTN7m tTN7mới đànTN7m zMjHáp nếuzMjH đốimsNt phươngMJBi zMjHcó độn2txzg tháiMJBi TN7mquá khích. zMjHNói tómMJBi MJBilại, Kib2txzan đanmsNtg 2txzlật lọngmsNt.
msNtXeza đ2txzảo mTN7mắt vzMjHài giTN7mây, chuyệzMjHn này lTN7miệu cMJBió l2txziên quzMjHan gMJBiì đến2txz việcmsNt zMjHXeza v2txzừa MJBibị eMJBim tMJBirai cTN7mủa HikTN7ma vàzMjH 2txzhai kẻ nhmsNtân bảmsNtn vô2txz tMJBiính tTN7mấn côMJBing khômsNtng nhỉ.TN7m Cắt2txz zMjHhàng hómsNta đếnTN7m lãzMjHnh địazMjH 2txzmcr ưzMjH?
zMjH- zMjHhắn buônzMjH bMJBián thứTN7m TN7mgì vớimsNt lãnhTN7m địzMjHa?
Ri2txzllous nhếc2txzh mémsNtp, 2txzđây đmsNtúng zMjHlà cMJBiâu hỏiMJBi màMJBi ônTN7mg czMjHhờ đợiTN7m tmsNtừ vịmsNt MJBitân lãnhzMjH czMjHhúa lắmmsNt mmsNtưu nhiềuzMjH k2txzế TN7mđược đặ2txzt MJBinhiều kzMjHỳ vọng:
msNt- TN7mđủ thzMjHứ, từMJBi qmsNtuần á2txzo, vmsNtải vóTN7mc, hóTN7ma mMJBiĩ ph2txzẩm đếzMjHn sáchTN7m vở,TN7m b2txzáo chzMjHí, tramsNtnh ảnh... nh2txzững tTN7mhứ đzMjHc sảnTN7m xuTN7mất bằn2txzg côn2txzg nghệMJBi hizMjHện đTN7mại màMJBi mczMjHr 2txzko thmsNtể làMJBim đc h2txzoặc czMjHó làmmsNt zMjHđc nhưzMjHng sả2txzn xuấ2txzt zMjHko đzMjHủ tiêumsNt thTN7mụ và...MJBi má2txzu.
MáuMJBi, thứ qTN7muan tmsNtrọng quyMJBiết địnzMjHh sự2txz 2txzsống msNtcòn cMJBiủa msNtlãnh địa2txz mMJBicr, tấtMJBi nhiêMJBin mộMJBit k2txzẻ như KimsNtban msNtsẽ msNtko thểmsNt msNtbỏ quMJBia mónTN7m hời2txz đTN7mó đc,2txz MJBinhưng chẳ2txzng lẽMJBi l2txzãnh địamsNt 2txzko còn nhMJBiững nguồnmsNt hàngmsNt k2txzhác h2txzay sMJBiao? R2txzillous tizMjHếp MJBitục mỉm2txz cườ2txzi 2txzkhi XezMjHza c2txzhớp mắt, cMJBihờ đợi:
TN7m- bMJBiốn nguồmsNtn cTN7mung cấpmsNt TN7mmáu lớnmsNt nhTN7mất đổ2txz zMjHvề l2txzãnh địamsNt mcTN7mr từ 2txz4 2txzchâu lụcmsNt lớnTN7m làzMjH tậMJBip đoàMJBin FranmsNtk tmsNtừ chmsNtâu mỹMJBi, côngzMjH t2txzy KazMjHsa ởzMjH cmsNthâu áMJBi, anh e2txzm nhàmsNt TN7mVintari zMjHở cmsNthâu phMJBii vMJBià TN7mtập zMjHđoàn bTN7mệnh 2txzviện TN7mXimass ởTN7m cTN7mhâu âuTN7m. Trên MJBilý 2txzthuyết, nếu2txz 2txzKiban ngừnzMjHg đổmsNt máMJBiu vàomsNt 2txzlãnh đzMjHịa thìzMjH họTN7m v2txzẫn cònmsNt zMjH3 nguồn kia...MJBinhưng thựczMjH tmsNtế thì....zMjHkhi KibMJBian zMjHra msNtlệnh ngừng2txz cuTN7mng TN7mcấp m2txzáu, cả TN7m4 zMjHnguồn TN7mđều 2txzbị cắmsNtt, lã2txznh địTN7ma chỉ2txz cMJBiòn nhzMjHận đczMjH zMjHmáu bámsNtn lẻmsNt.
TN7m- cámsNti gTN7mì?
XemsNtza 2txznhổm hzMjHẳn msNtngười dmsNtậy. BốnmsNt 2txznguồn TN7mcung cấpMJBi m2txzáu TN7mko phảimsNt chuyzMjHện MJBiai TN7mcũng biết nTN7mhất lMJBià tậpTN7m đoà2txzn bệnTN7mh việnMJBi XimaTN7mss, nmsNtơi đã2txz 2txzbán 2txzmáu TN7mcho lãnmsNth đị2txza mczMjHr từ hơn2txz 2zMjH00 nMJBiăm TN7mnay rồTN7mi, k2txzo zMjHbiết msNtbọn msNthọ đãMJBi quTN7ma TN7mbao nhiêuTN7m đờiMJBi zMjHchủ tịch2txz nhưng dùMJBi th2txzế nàmsNto 2txzđi chăTN7mng nmsNtữa tMJBihì bmsNtọn TN7mhọ vẫn2txz sẽ2txz TN7mtiếp msNttục MJBicung c2txzấp TN7mmáu dài hmsNtạn vì2txz bTN7mộ mTN7máy lãnhzMjH đạoMJBi tậpTN7m đoàn2txz nàymsNt msNthầu hết2txz l2txzà mcrzMjH. C2txzả KazMjHsa cũngTN7m vậy, TN7mbọn zMjHhọ cózMjH ngzMjHuồn kinTN7mh phíTN7m khổnmsNtg lồ,zMjH c2txzó MJBinền tzMjHảng vữ2txzng cmsNthắc, msNtlâu đờ2txzi, có lãnzMjHh đạoTN7m làmsNt mMJBicr, đMJBiâu t2txzhể TN7mnói cắtMJBi l2txzà czMjHắt đmsNtc. TN7mKiban đãMJBi là2txzm TN7mthế nTN7mào? Rillous tiMJBiếp tụcMJBi báo2txz cáo:
TN7m- zMjHko biếtTN7m hắnMJBi đã2txz làmMJBi thế2txz nzMjHào nhTN7mưng lãzMjHnh địa mcTN7mr gầMJBin MJBinhư rơTN7mi vMJBiào msNttình trMJBiạng kMJBihủng h2txzoảng ng2txzay zMjHlập tứTN7mc vmsNtì qTN7muá sốc.2txz Lần trưzMjHớc khTN7mi ngườiTN7m zMjHsói tấnzMjH công,TN7m nMJBihững tzMjHuyến đườMJBing vậ2txzn chumsNtyển mTN7máu bị2txz chặn, má2txzu kzMjHo zMjHtới 2txzđc lTN7mãnh địazMjH nhmsNtưng MJBinhà vu2txza mTN7mcr vTN7mà tầ2txzng lớpTN7m quýzMjH tộcMJBi thống trzMjHị czMjHòn cómsNt sự2txz chuẩnMJBi bị,msNt cònMJBi lầTN7mn nàMJBiy 2txzthì msNtquá zMjHbất ngờ.2txz BzMjHị chMJBiặn đườngTN7m khác hoànzMjH tTN7moàn MJBiso vớiTN7m việmsNtc bịMJBi 2txzcắt nmsNtguồn.
MắtzMjH XezTN7ma zMjHmở lớn,zMjH zMjHsáng rực2txz lmsNtên tmsNtia nhzMjHìn thấuMJBi suzMjHốt, TN7mtinh tường2txz tron2txzg vài2txz gmsNtiây rồ2txzi tmsNtừ từMJBi msNtdịu lại.TN7m
2txz- thMJBiì ra...2txz. –TN7m t2txzân lãzMjHnh chúaMJBi lẩmmsNt bzMjHẩm vàzMjH MJBira lệnhmsNt –MJBi 2txztiếp TN7mtục theTN7mo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.