You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bện3jKV39h 5rBjT7viện Thà5rBjT7nh Xe3jKV39zata, bỏ3jKV39 mặcCK X5rBjT7eza ở3jKV39 5rBjT7đó 5rBjT7thu DKWJxCdọn h3jKV39ậu CKquả C3jKV39at thCKăng thiên thẳn5rBjT7g tớ3jKV39i 5rBjT7nhà Kib3jKV39an FranDKWJxCk, DKWJxCngôi nDKWJxChà nhCKỏ DKWJxCxinh DKWJxCxắn vẫn5rBjT7 gọnCK gàn3jKV39g ngăn nắp,5rBjT7 s5rBjT7ạch sẽCK nDKWJxChư đDKWJxCc lDKWJxCau chùiDKWJxC qué5rBjT7t dọn5rBjT7 thườ5rBjT7ng 3jKV39xuyên. Bước5rBjT7 chân5rBjT7 DKWJxCvào phòng CKkhách, CKngửi thấyDKWJxC 3jKV39một DKWJxCmùi khó3jKV39 chịuDKWJxC, Ca3jKV39t nhíCKu màDKWJxCy thả5rBjT7 mìCKnh xuống5rBjT7 ghế.3jKV39 Gonder đ5rBjT7ang ởDKWJxC đây,5rBjT7 m3jKV39ùi củDKWJxCa 3jKV39hắn vươn5rBjT7g khDKWJxCắp nDKWJxCơi tron5rBjT7g p3jKV39hòng, áCKm lê5rBjT7n bànDKWJxC ghế, CKđồ đạc,DKWJxC cóCK vẻ3jKV39 5rBjT7như K3jKV39iban đãDKWJxC để tCKên này tCKự DKWJxCdo DKWJxCsử dụng3jKV39 n3jKV39hà của5rBjT7 CKmình. Chẳng5rBjT7 đCKể 5rBjT7Cat ph5rBjT7ải c3jKV39hờ lâu,CK 5rBjT7Gonder 3jKV39từ trong bướcDKWJxC 5rBjT7ra điềm3jKV39 nhi3jKV39ên CKnhư CKlà DKWJxCchủ nhCKà khiCKến, nhếchDKWJxC mép:
DKWJxC- chào.DKWJxC
DKWJxC- Ki3jKV39ban đâu?5rBjT7
C5rBjT7at hỏCKi CKbằng giọ5rBjT7ng 5rBjT7sỗ 3jKV39sàng. CKGonder 5rBjT7liếm môi:
5rBjT7- CKthật 3jKV39thô l3jKV39ỗ, 5rBjT7ít rCKa thìDKWJxC DKWJxCcô 5rBjT7cũng 3jKV39nên DKWJxCchào mộtDKWJxC tiếngCK CKsau khDKWJxCi biDKWJxCết nhDKWJxCững viDKWJxCệc CKtôi 5rBjT7đang làmCK CKchứ?
5rBjT7Những v5rBjT7iệc DKWJxChắn đanDKWJxCg làDKWJxCm ư3jKV39, CKám cCKhỉ CKviệc bDKWJxCán CKtin tứcDKWJxC cCKho sở3jKV39 mật3jKV39 vụ3jKV39 ấyCK à,CK Cat nDKWJxChướm CKmày, việcCK ấCKy thCKì liên3jKV39 quDKWJxCan 5rBjT7gì CKđến q3jKV39uân độiCK DKWJxCmà CCKat 5rBjT7quản lCKý chứ, cứCK g5rBjT7iả vờCK kDKWJxCo biếtDKWJxC đi:
CK- việc5rBjT7 gì?5rBjT7 RúcDKWJxC nác3jKV39h CKKiban 3jKV39để giởDKWJxC trDKWJxCò 3jKV39bắt cDKWJxCóc, ph5rBjT7á ng3jKV39ục àDKWJxC?
Gonde5rBjT7r sữCKng lDKWJxCại một5rBjT7 chú3jKV39t, nhìn3jKV39 kỹCK DKWJxCCat CKvà pháDKWJxCn mộ5rBjT7t câu5rBjT7 DKWJxCxanh rờn:
3jKV39- cô3jKV39 3jKV39thay đổiDKWJxC nhiCKều vàDKWJxC DKWJxCnhanh hơnCK DKWJxCtôi tưởng,DKWJxC qu5rBjT7á nhanDKWJxCh...... saCKo hả3jKV39 3jKV39ko thấy 3jKV39đc CKgiá tDKWJxCrị củ5rBjT7a tôiCK 3jKV39phải 5rBjT7ko, sa5rBjT7o 5rBjT7ko lị5rBjT7ch sự5rBjT7 mCKột chú5rBjT7t để5rBjT7 nếuCK saCKu nà5rBjT7y có việc5rBjT7 cầ5rBjT7n 5rBjT7đến 5rBjT7thì chúnDKWJxCg 3jKV39ta c3jKV39ó thểCK hợpDKWJxC CKtác tCKrong 5rBjT7vui CKvẻ?
C3jKV39at DKWJxCko thấy có3jKV39 gCKì ha3jKV39y DKWJxCnếu tronDKWJxCg 5rBjT7tương laCKi 3jKV39cô p5rBjT7hải hợDKWJxCp tác3jKV39 vớCKi nh3jKV39ững kẻCK nCKhư Gonder. 5rBjT7Có thCKể hắn5rBjT7 CKko xấ5rBjT7u tí3jKV39nh nDKWJxChư RaDKWJxCdic để3jKV39 DKWJxCko DKWJxCthể yêu3jKV39 nDKWJxCổi ng5rBjT7ười n3jKV39ào, cũng 3jKV39có thểDKWJxC h3jKV39ắn k3jKV39o giết5rBjT7 người5rBjT7 nhiều5rBjT7 nDKWJxChư RDKWJxCai nCKhưng hắnDKWJxC CKcó 3jKV39cái DKWJxCquá khứDKWJxC phức 3jKV39tạp, CKđau tDKWJxChương đủCK DKWJxCđể CKkhiến tCKâm CKhồn 3jKV39ko cDKWJxCòn là5rBjT7nh lặn,CK CKCat DKWJxCko th5rBjT7ích những người3jKV39 nhưCK thCKế, k5rBjT7hó đoán,DKWJxC kCKhó khố3jKV39ng chế3jKV39, dCKễ CKtổn thươn3jKV39g.... nhấtDKWJxC l5rBjT7à với GCKonder, k3jKV39ẻ sở5rBjT7 3jKV39hữu trí3jKV39 thô5rBjT7ng miDKWJxCnh tuyệCKt 5rBjT7vời vCKà sứcCK mạnh3jKV39 đáng5rBjT7 kh3jKV39iếp sợ. Nế3jKV39u hắn3jKV39 ch5rBjT7ỉ cDKWJxCộng DKWJxCtác tạm5rBjT7 thờiDKWJxC vDKWJxCới chúa5rBjT7 t5rBjT7ể CKthì cóCK lẽ3jKV39 hắn3jKV39 đãCK cDKWJxChừa đường lCKui 5rBjT7cho DKWJxCmình, đDKWJxCã tínDKWJxCh đế3jKV39n cái3jKV39 3jKV39ngày bánDKWJxC nhữnCKg 3jKV39tin tức5rBjT7 DKWJxCthu đ5rBjT7c cCKho sở mậ5rBjT7t vụ.3jKV39 CKNếu 3jKV39đã CKtính toán,3jKV39 hắ3jKV39n 3jKV39sẽ h5rBjT7ành 5rBjT7động thậnDKWJxC trọnCKg trCKong qCKuá 3jKV39khứ, mà giả3jKV39 sử3jKV39 đCKúng nDKWJxChư th3jKV39ế DKWJxCthật, 3jKV39sở DKWJxCmật DKWJxCvụ sDKWJxCẽ kDKWJxCo thể5rBjT7 5rBjT7tìm DKWJxCra 5rBjT7bằng CKchứng chốngCK lại hắn.5rBjT7... hắnCK s5rBjT7ẽ hạDKWJxCn ch3jKV39ế DKWJxCgiết người5rBjT7 nếuDKWJxC cDKWJxCó thể5rBjT7, hàn3jKV39h đCKộng DKWJxCkín 5rBjT7kẽ, CKxóa dấu vết,3jKV39 nhận3jKV39 tráDKWJxCch nhiệ5rBjT7m những5rBjT7 vụCK m3jKV39à 3jKV39hắn kDKWJxCo DKWJxClàm.... nhiề3jKV39u CKcách tuDKWJxCng hỏa 3jKV39mù lắDKWJxCm. CDKWJxCat 3jKV39lặp lại:
3jKV39- Kib3jKV39an đâu?DKWJxC
Mặt3jKV39 Gond3jKV39er CKhiện 3jKV39lên chDKWJxCữ chán t5rBjT7o tướnCKg, suCKy nDKWJxCghĩ “cDKWJxCon béDKWJxC nàyCK thật3jKV39 kh3jKV39ó 5rBjT7chịu” hiệnCK rCKa rõCK ràCKng tro5rBjT7ng mắt 5rBjT7hắn n3jKV39hưng 5rBjT7giọng nóDKWJxCi v5rBjT7ẫn đều5rBjT7 đều:
DKWJxC- đ3jKV39ang DKWJxCở tro5rBjT7ng ‘hDKWJxCư vô’5rBjT7 ấy.
Cat rời5rBjT7 mắ5rBjT7t kCKhỏi GondeDKWJxCr, nhìDKWJxCn bứ5rBjT7c tườ5rBjT7ng đốCKi diệnDKWJxC 5rBjT7và phóngDKWJxC 3jKV39ra mộCKt DKWJxCbùa v3jKV39u vơCK bằng mắ5rBjT7t tácCK 3jKV39động CKvào 3jKV39lớp phép3jKV39 thuậtDKWJxC bả3jKV39o vệCK ng3jKV39ôi CKnhà. Ch3jKV39ỉ vài3jKV39 giây3jKV39 3jKV39sau, Kiban r3jKV39ơi ậpDKWJxC xuốCKng 3jKV39giữa phò5rBjT7ng kDKWJxChách, đứngCK lùDKWJxC l3jKV39ù 5rBjT7trước m5rBjT7ặt 3jKV39cô vớiCK b3jKV39ộ dạng chỉDKWJxCnh CKchu CKkhông t3jKV39hể đẹpDKWJxC 5rBjT7trai h5rBjT7ơn nhDKWJxCư DKWJxCvừa ở3jKV39 một3jKV39 cuộc5rBjT7 họpCK qua3jKV39n trọn5rBjT7g 5rBjT7về. Thổi gi5rBjT7ó vào3jKV39 5rBjT7Cat đ3jKV39ể đảDKWJxCm bảoCK 5rBjT7ko 3jKV39có gCKì nh3jKV39ầm lẫn5rBjT7, KibaDKWJxCn điCK tới:
5rBjT7- e3jKV39m gọ3jKV39i aDKWJxCnh à?3jKV39 Có5rBjT7 chuyện3jKV39 DKWJxCgì thế?DKWJxC
3jKV39Cat DKWJxCko 3jKV39trả lờCKi DKWJxCngay mà5rBjT7 điềmCK tĩ3jKV39nh qCKuan CKsát KCKiban, dưDKWJxCới 5rBjT7con mắt5rBjT7 củCKa mộ3jKV39t mcr, K3jKV39iban 3jKV39là cDKWJxCái gDKWJxCì đóDKWJxC kháCKc 5rBjT7thường t3jKV39hật đángDKWJxC ch5rBjT7án. 3jKV39Mcr l5rBjT7ai màDKWJxC 3jKV39ko CKcó sức 3jKV39mạnh c5rBjT7ơ 3jKV39bắp, nhợ3jKV39t 3jKV39nhạt xanCKh 5rBjT7xao như3jKV39 tà3jKV39u CKlá thiếu5rBjT7 nắnDKWJxCg l3jKV39âu ngàyCK, 5rBjT7đụng một cá5rBjT7i là5rBjT7 phCKải ngồi5rBjT7 CKxe lăDKWJxCn, đụngCK t3jKV39hêm cCKái nDKWJxCữa thì5rBjT7 ngấtDKWJxC xỉu...5rBjT7.. nhưngDKWJxC Catarina 5rBjT7Luss lạ3jKV39i n5rBjT7hìn thấy3jKV39 một3jKV39 coDKWJxCn ngườ5rBjT7i kháDKWJxCc 5rBjT7hoàn toàn.3jKV39 5rBjT7Ko cóCK 3jKV39ai c5rBjT7hạm tới gầnDKWJxC sCKự thCKần thá3jKV39nh DKWJxChoàn m5rBjT7ỹ 5rBjT7như Ki3jKV39ban, m5rBjT7ột DKWJxCpháp CKsư đcDKWJxC CKcoi 3jKV39là v3jKV39ĩ đại3jKV39 nếu kCKo x5rBjT7ét đến5rBjT7 khía5rBjT7 cạDKWJxCch 3jKV39nào khDKWJxCác nCKgoài phéDKWJxCp thCKuật. GDKWJxConder tDKWJxCự g3jKV39iác rờiCK khỏi DKWJxCphòng khCKách đCKi DKWJxCxuống tầng5rBjT7 hDKWJxCầm. CDKWJxCat lênCK tiếng5rBjT7 saDKWJxCu k5rBjT7hi bi3jKV39ết r3jKV39õ rằng3jKV39 cửa sCKập củDKWJxCa tCKầng 3jKV39hầm đã5rBjT7 đóng3jKV39 lại:
3jKV39- aCKnh vẫnDKWJxC DKWJxCđang tuâDKWJxCn th5rBjT7eo 5rBjT7lời thề5rBjT7 đã5rBjT7 lậpDKWJxC vớ5rBjT7i 3jKV39Xeza đấyCK chứ?DKWJxC
CâDKWJxCu hỏi5rBjT7 dư3jKV39ờng nDKWJxChư 5rBjT7khôn khéo3jKV39 CKvà nhẹ5rBjT7 DKWJxCnhàng hCKơn nhữnCKg gìCK Kib3jKV39an tưởng,3jKV39 DKWJxCanh t3jKV39a mỉm3jKV39 cười5rBjT7 gCKật đầDKWJxCu. CaDKWJxCt tiếpDKWJxC tục:
5rBjT7- CKvà 3jKV39vẫn tuân5rBjT7 th3jKV39eo lờiDKWJxC 3jKV39thề truCKng t3jKV39hành phCKục vụ3jKV39 đã5rBjT7 lậpCK trCKước DKWJxCđó vớ3jKV39i nh3jKV39à vCKua nhỏ....
CK- 3jKV39tất nh5rBjT7iên.... 5rBjT7– 3jKV39Kiban ngắ3jKV39t lờ5rBjT7i DKWJxC– 5rBjT7riêng DKWJxClời 5rBjT7thề với3jKV39 tru3jKV39ng DKWJxCthành vớDKWJxCi nhàDKWJxC CKvua nhỏDKWJxC DKWJxCnếu 5rBjT7a v5rBjT7i phạDKWJxCm CKsẽ mấDKWJxCt mạng.3jKV39
Gật3jKV39 đầu3jKV39, S3jKV39erina vuốt3jKV39 tóc3jKV39.
5rBjT7- KDKWJxCiban FCKrank, hã5rBjT7y giết5rBjT7 HCKika CurytanusCK, cCKắt đầuCK treDKWJxCo trướDKWJxCc CKcổng ‘nhàCK th3jKV39ờ thá3jKV39nh’ tạCKi LãCKnh địCKa mCKcr chDKWJxCo DKWJxCta.
M3jKV39ắt Kiba5rBjT7n tốiCK sầDKWJxCm 3jKV39lại 5rBjT7như vừ3jKV39a nhậnCK 5rBjT7đc huCKng 5rBjT7tin, aCKnh 3jKV39ta n5rBjT7ghiêng đầu:
DKWJxC- H5rBjT7ika ưCK? BàCK CKta đãDKWJxC làm5rBjT7 3jKV39chuyện gìDKWJxC đến3jKV39 CKnỗi phải3jKV39 nhậnCK cCKái chết?DKWJxC
SeriCKna 5rBjT7ngạc nhiêCKn 5rBjT7khi ng3jKV39he c3jKV39âu hỏiDKWJxC 3jKV39vô lý5rBjT7 nCKày, CKcô cườCKi nhạt:
3jKV39- KDKWJxCiban, troCKng 3jKV39suốt CK20 nDKWJxCăm qu5rBjT7a DKWJxCa đãCK làm5rBjT7 g3jKV39ì đ3jKV39ể tDKWJxCrả thùCK?
CâCKu hỏiCK 3jKV39càng khiến5rBjT7 5rBjT7Kiban 3jKV39rối tCKrí hơn,DKWJxC a3jKV39nh DKWJxCta liếm3jKV39 môi:
5rBjT7- t5rBjT7ôi.... bCKuôn DKWJxCbán, tCKích t5rBjT7rữ tiềnDKWJxC của,3jKV39 tạCKo rDKWJxCa mộ5rBjT7t hDKWJxCệ thốCKng tình3jKV39 CKbáo với CKquá nửaDKWJxC 5rBjT7là nhDKWJxCững m3jKV39cr CKlưu vonCKg, DKWJxCnhững kẻ3jKV39 c5rBjT7ăm thùCK DKWJxChay m3jKV39ất 5rBjT7lòng 5rBjT7tin với3jKV39 lãnh đCKịa.... DKWJxCthu thậpDKWJxC thô3jKV39ng tinCK, nu3jKV39ôi sá3jKV39t DKWJxCthủ....
CK- x3jKV39ung q3jKV39uanh Masa? –3jKV39 Seri3jKV39na lêCKn giCKọng –DKWJxC m3jKV39ọi nỗCK 3jKV39lực, cạm3jKV39 bDKWJxCẫy, DKWJxCmọi ch5rBjT7ú ý5rBjT7 5rBjT7đều dồnDKWJxC hếtDKWJxC về MasDKWJxCa 3jKV39hả, DKWJxCvì aCKnh tCKa lDKWJxCà phầnDKWJxC DKWJxCnổi DKWJxCcủa câu5rBjT7 chuyện3jKV39, DKWJxClà n5rBjT7g đón3jKV39g vDKWJxCai DKWJxCkẻ ác.
KibaCKn kDKWJxCo nóiDKWJxC 5rBjT7gì, chỉCK ngậCKm m3jKV39iệng 5rBjT7dấu sựCK hoà3jKV39i nDKWJxCghi tronCKg 5rBjT7lòng. N5rBjT7hà v5rBjT7ua nDKWJxChỏ gậtCK gù:
3jKV39- CKđc rồi,CK XeDKWJxCza vừaCK CKbị 3jKV39ám sáCKt bở5rBjT7i DKWJxCem 5rBjT7trai HDKWJxCika CKvà h3jKV39ai kDKWJxCẻ n5rBjT7hân DKWJxCbản vôCK tính c3jKV39ủa R5rBjT7adon dDKWJxCo ch3jKV39a 3jKV39họ tạ3jKV39o ra3jKV39, HikCKa đãDKWJxC t5rBjT7rực ti3jKV39ếp rCKa lệnh,5rBjT7 vụCK á3jKV39m sátCK thất b5rBjT7ại vàCK RadCKon đCKã chếtCK. TrướDKWJxCc k3jKV39hi tDKWJxCiễn HikDKWJxCa vDKWJxCề trời5rBjT7 CKhãy CKlột ký3jKV39 ức3jKV39 của cCKô ta3jKV39, anDKWJxCh s5rBjT7ẽ c5rBjT7ó CKcâu tr3jKV39ả lờ3jKV39i chDKWJxCo DKWJxC20 nă5rBjT7m qCKua. ĐâyDKWJxC là3jKV39 DKWJxClệnh 3jKV39của nCKhà 5rBjT7vua nhỏ. N3jKV39ếu H3jKV39ika kDKWJxCo chếCKt, CKKiban Fra5rBjT7nk, a3jKV39nh s5rBjT7ẽ là3jKV39 người3jKV39 p3jKV39hải cDKWJxChết.
CâuDKWJxC nói 5rBjT7này lDKWJxCàm khu3jKV39ôn mặt5rBjT7 3jKV39vốn DKWJxCđã trắCKng xCKanh củ3jKV39a Kiba5rBjT7n tCKái nhợt,3jKV39 mắCKt an3jKV39h CKta mở lớnDKWJxC dùDKWJxC kDKWJxCo 3jKV39trông thấDKWJxCy 3jKV39gì, miện3jKV39g hCKé rCKa, cứnDKWJxCg 5rBjT7đơ l5rBjT7ại. MọiCK 3jKV39giả thDKWJxCiết vDKWJxCề sự nhầDKWJxCm lẫnDKWJxC nàCKo đóDKWJxC 5rBjT7trong đầu3jKV39 KibaDKWJxCn biếDKWJxCn mấDKWJxCt, tha3jKV39y v5rBjT7ào đó5rBjT7 làCK sự5rBjT7 5rBjT7bàng hoàng. Mấ3jKV39t v5rBjT7ài giây5rBjT7 đểCK t5rBjT7ự DKWJxCtrấn tĩnCKh mìnhDKWJxC, KDKWJxCiban nh5rBjT7íu mày,CK mCKím môi,5rBjT7 cú3jKV39i đầu:
3jKV39- v5rBjT7âng thưaDKWJxC CKngài. DKWJxC– giọngDKWJxC nóDKWJxCi trDKWJxCầm trầm3jKV39 nhưnDKWJxCg lạnh3jKV39 5rBjT7– c5rBjT7ó t5rBjT7hời hạnDKWJxC kDKWJxCo 5rBjT7ạ?
CK- n3jKV39hanh nhất3jKV39 cóDKWJxC thể,3jKV39 nếuDKWJxC 3jKV39ko CKbiết CKđâu tâ5rBjT7n 5rBjT7lãnh ch5rBjT7úa 5rBjT7lại bị3jKV39 ámCK sáDKWJxCt một5rBjT7 lần nữa....3jKV39 anCKh 3jKV39có thCKể 3jKV39ném đá5rBjT7 dấ3jKV39u ta5rBjT7y nhưngCK DKWJxCtốt n5rBjT7hất đừnCKg ngậmDKWJxC má3jKV39u ph3jKV39un người, HiDKWJxCka DKWJxClà m5rBjT7ột 3jKV39nhân vật5rBjT7 lớ3jKV39n, CKhãy k5rBjT7héo léo5rBjT7 đừngCK g5rBjT7ây sóngCK CKgió CKko c3jKV39ần thiết.
DKWJxCKiban gDKWJxCật đầuDKWJxC, DKWJxCchìm dDKWJxCần DKWJxCvào DKWJxCsuy ng5rBjT7hĩ nDKWJxChư CKbị chíCKnh mệnhCK lệnh5rBjT7 đó5rBjT7 nuốtCK CKchửng.

XCKeza đánhDKWJxC r5rBjT7ơi côngDKWJxC vă5rBjT7n bổCK nCKhiệm vớDKWJxCi dấu5rBjT7 3jKV39xác nhận5rBjT7 đỏDKWJxC 3jKV39chót củ5rBjT7a CataCKrina Luss xuốnCKg bàDKWJxCn CKkhi đậpCK 5rBjT7vào CKmắt DKWJxCcậu là3jKV39 3jKV393 cáCKi tDKWJxCên khó5rBjT7 chấpCK nhậ5rBjT7n t5rBjT7ương CKứng với các3jKV39 5rBjT7vị trCKí trấnCK giữ5rBjT7 cáCKc cửDKWJxCa: OdCKagi 5rBjT7Anoha, kẻDKWJxC ch3jKV39uyên c5rBjT7ung cấCKp th3jKV39ông tin DKWJxCcho lãCKnh cCKhúa thànhCK ZCKoo –DKWJxC cửaDKWJxC DKWJxC1; RafaeCKl Mo5rBjT7rity, tướng5rBjT7 cấDKWJxCp CK3 cDKWJxCon trai của5rBjT7 CKmột thươ3jKV39ng nhânCK gCKiàu cCKó nổiDKWJxC ti3jKV39ếng vớiCK CKcác thủDKWJxC đoạn3jKV39 đ5rBjT7i 5rBjT7cửa sa3jKV39u khCKôn khéo –3jKV39 cửaDKWJxC DKWJxC2; 3jKV39còn c3jKV39ửa CK4, CKnơi tiếCKp giá3jKV39p với3jKV39 thànhDKWJxC DKWJxCGon đDKWJxCc gi3jKV39ao 5rBjT7cho RaCKfael Ecossai, đứa5rBjT7 CKem họDKWJxC CKxa CKkhông thể5rBjT7 mêDKWJxC DKWJxCđc CKcủa Xeza5rBjT7. 5rBjT7Cat đaCKng nghCKĩ cáCKi CKgì trong đầuCK CKvậy, cả3jKV39 CKba cDKWJxCon ngườiDKWJxC đóDKWJxC đềuCK cóCK nhữnCKg vấnCK DKWJxCđề khóCK gDKWJxCiải quyếDKWJxCt, khó cDKWJxChấp DKWJxCnhận n3jKV39ổi, 3jKV39đặc biệ3jKV39t DKWJxClà CKMority. DùCK Ecos3jKV39sai có5rBjT7 ng3jKV39ang 3jKV39tàn, hốngCK hách, c5rBjT7ôn CKđồ nổDKWJxCi t3jKV39iếng thì3jKV39 íCKt 5rBjT7ra n5rBjT7ó c3jKV39ũng còn5rBjT7 c3jKV39ó chút5rBjT7 thựcDKWJxC lực,CK 3jKV39còn biếDKWJxCt chỉ huCKy quDKWJxCân đ3jKV39ội, 5rBjT7nhìn nDKWJxChận tìnhDKWJxC hì3jKV39nh, chCKứ 3jKV39Mority 3jKV39thì.... CKNgoài AnoCKha ra, 3jKV39hai kẻDKWJxC DKWJxCcòn lại5rBjT7 DKWJxCđều bDKWJxCị DKWJxCđặt trDKWJxCong vòngDKWJxC tròDKWJxCn đỏ5rBjT7 (5rBjT7tức là5rBjT7 thửCK DKWJxCviệc), nếuDKWJxC làm kDKWJxCo tốt5rBjT7 cDKWJxCó CKthể bị3jKV39 CKthay thế3jKV39 CKbất CKcứ lCKúc nào.3jKV39 3jKV39Hừ, a3jKV39i chCKứ DKWJxCEcossai tCKhì Xeza còCKn 5rBjT7lạ g5rBjT7ì, DKWJxCnó sẽ5rBjT7 3jKV39ko ba5rBjT7o giờCK CKchịu rước5rBjT7 vàCKo thâDKWJxCn nhữDKWJxCng t3jKV39hứ gâ3jKV39y phiề5rBjT7n phức c3jKV39ó tí5rBjT7nh ápDKWJxC l3jKV39ực caDKWJxCo, hDKWJxCoặc giảCK 3jKV39vờ chấpCK nhậDKWJxCn rồDKWJxCi quậy5rBjT7 tưn5rBjT7g mộtDKWJxC trậnDKWJxC đến mứDKWJxCc bịCK tCKống c3jKV39ổ khCKỏi vị3jKV39 3jKV39trí đóDKWJxC DKWJxCcho CKmà xem3jKV39. T3jKV39hằng nhãi5rBjT7 đó3jKV39 cDKWJxChưa baCKo giờ chịuCK làm5rBjT7 th5rBjT7eo nhữn5rBjT7g 3jKV39gì chDKWJxCa DKWJxCmẹ nDKWJxCó sắp3jKV39 x3jKV39ếp h3jKV39ay k5rBjT7ỳ vọn5rBjT7g nóCK làm..3jKV39.. màDKWJxC l3jKV39ần thăng chứ5rBjT7c nà5rBjT7y CKchắc họCK CKphải v3jKV39ui mừDKWJxCng v3jKV39à 3jKV39hi vDKWJxCọng lắmCK lắm..3jKV39.. là5rBjT7m n3jKV39gười khác thấtDKWJxC 5rBjT7vọng lCKà s3jKV39ở trườn5rBjT7g của3jKV39 CKnó mDKWJxCà.
DKWJxC- t5rBjT7hưa ngài..........
Cửa DKWJxCphòng làmCK viCKệc m5rBjT7ở bậDKWJxCt CKra 3jKV39ko đCKc nhẹ5rBjT7 nhCKàng 3jKV39cho DKWJxClắm, tư5rBjT7ớng cấp3jKV39 DKWJxC4 Rillous, ngườiDKWJxC nắm3jKV39 t5rBjT7rong ta3jKV39y mạ5rBjT7ng 3jKV39lưới 5rBjT7tình b3jKV39áo 5rBjT7hoàn hảoDKWJxC nhất5rBjT7 tCKhành Xezata đDKWJxCi DKWJxCvào 3jKV39với vẻCK DKWJxCmặt khônDKWJxCg thểDKWJxC hoanCKg maCKng hơn3jKV39. 5rBjT7Đóng sậ5rBjT7p DKWJxCcửa lạiCK sCKau lưng, ông5rBjT7 5rBjT7ta nói:
5rBjT7- t3jKV39hưa ngà5rBjT7i, Kiba5rBjT7n FrCKank 5rBjT7đang cóCK nhữngCK độngDKWJxC CKthái rất kỳCK lạ,5rBjT7 hắnCK rCKút quân3jKV39 t3jKV39ự dCKo DKWJxCra khỏi5rBjT7 vươnDKWJxCg 3jKV39quốc đCKưa hế5rBjT7t vềDKWJxC miCKền t5rBjT7ây; ngừng hết5rBjT7 tDKWJxCất cả3jKV39 cCKác h3jKV39ợp đồ5rBjT7ng l3jKV39àm ănDKWJxC, các5rBjT7 tuyCKến đườngCK vận3jKV39 3jKV39chuyển hàng3jKV39 hóa cô5rBjT7ng kh5rBjT7ai l5rBjT7ẫn bDKWJxCí mậtCK c5rBjT7ủa tập3jKV39 đ5rBjT7oàn FCKrank đế5rBjT7n CKCanada, Itali5rBjT7a và3jKV39 vùCKng đông bDKWJxCắc nướ3jKV39c Ng5rBjT7a the5rBjT7o b3jKV39ản đồCK c3jKV39ủa co5rBjT7n n5rBjT7gười. DKWJxCCanada DKWJxCvà It5rBjT7alia bDKWJxCị 5rBjT7nghi ngờ CKlà DKWJxChai đ3jKV39ịa CKđiểm đặt5rBjT7 CKcăn cứDKWJxC bíCK CKmật của5rBjT7 chúa5rBjT7 tể5rBjT7 hắ5rBjT7c CKám, cDKWJxCòn 3jKV39vùng 5rBjT7đông bắc chínhDKWJxC là5rBjT7 c3jKV39ửa DKWJxCngõ dẫ3jKV39n tớiDKWJxC lãnCKh 3jKV39địa 5rBjT7mcr. V3jKV39ì 5rBjT7lý dDKWJxCo nàoDKWJxC đó5rBjT7 tênCK tCKrùm buôn lCKậu này3jKV39 đaCKng 5rBjT7cố tìnCKh gDKWJxCây khDKWJxCó dễCK cDKWJxCho cả3jKV39 chúDKWJxCa tể3jKV39 hắc3jKV39 á3jKV39m lCKẫn lã3jKV39nh địaDKWJxC mcr, DKWJxCcắt l5rBjT7uôn ngCKuồn 3jKV39hàng l3jKV39ậu 5rBjT7khổng l3jKV39ồ khiếCKn 5rBjT7hai p5rBjT7hía đều5rBjT7 khốDKWJxCn đốn.5rBjT7 HCKắn từ5rBjT7 chối th3jKV39ương lượ3jKV39ng, đóngCK cửCKa 3jKV39ko tiế3jKV39p khách5rBjT7, DKWJxCko DKWJxCbồi thườnDKWJxCg hợpDKWJxC đồnDKWJxCg bị5rBjT7 phá bCKỏ, CKsẵn DKWJxCsàng đưDKWJxCa quân3jKV39 tDKWJxCới đàCKn 5rBjT7áp nCKếu đ3jKV39ối phDKWJxCương CKcó động3jKV39 t5rBjT7hái CKquá khích. NDKWJxCói tómDKWJxC CKlại, Kib3jKV39an đa3jKV39ng l3jKV39ật lọng.3jKV39
XezCKa CKđảo mDKWJxCắt v3jKV39ài g5rBjT7iây, c3jKV39huyện này l5rBjT7iệu cDKWJxCó li3jKV39ên qua3jKV39n gDKWJxCì đếCKn việc3jKV39 XeCKza vCKừa bị5rBjT7 eCKm 5rBjT7trai cDKWJxCủa Hi3jKV39ka vCKà 3jKV39hai kẻ CKnhân 3jKV39bản vCKô tCKính t3jKV39ấn côn5rBjT7g khDKWJxCông 3jKV39nhỉ. CCKắt hàngCK hóaCK DKWJxCđến l3jKV39ãnh địa3jKV39 m5rBjT7cr 3jKV39ư?
DKWJxC- h3jKV39ắn b3jKV39uôn b5rBjT7án thứCK CKgì vớ3jKV39i lãnhDKWJxC địa3jKV39?
DKWJxCRillous nhCKếch CKmép, DKWJxCđây đúng5rBjT7 là5rBjT7 câ5rBjT7u hỏiCK mà5rBjT7 ôngDKWJxC chờ5rBjT7 đDKWJxCợi từ5rBjT7 vịDKWJxC tânCK lãnhCK cDKWJxChúa lắmDKWJxC mCKưu nhiềuCK 3jKV39kế 3jKV39được đặtCK nh3jKV39iều kỳ5rBjT7 vọng:
CK- đDKWJxCủ CKthứ, t3jKV39ừ DKWJxCquần áo5rBjT7, v3jKV39ải v5rBjT7óc, 3jKV39hóa CKmĩ phẩ5rBjT7m đến3jKV39 sácDKWJxCh vởCK, báoDKWJxC 5rBjT7chí, DKWJxCtranh ảnh... nhDKWJxCững CKthứ DKWJxCđc 3jKV39sản xuDKWJxCất bCKằng côDKWJxCng ng3jKV39hệ hi5rBjT7ện đạiCK mà5rBjT7 m5rBjT7cr DKWJxCko th5rBjT7ể l3jKV39àm đc ho3jKV39ặc 3jKV39có là5rBjT7m đcCK nhưDKWJxCng sCKản CKxuất 3jKV39ko đ3jKV39ủ tiêCKu thụDKWJxC v5rBjT7à... máDKWJxCu.
MáCKu, thứ quaCKn trọCKng quyế5rBjT7t định3jKV39 sự3jKV39 sống5rBjT7 c5rBjT7òn củaCK lãn5rBjT7h địDKWJxCa 5rBjT7mcr, tấtDKWJxC DKWJxCnhiên mộtDKWJxC k5rBjT7ẻ như KDKWJxCiban CKsẽ CKko thể5rBjT7 b3jKV39ỏ quDKWJxCa mónDKWJxC hờ3jKV39i 5rBjT7đó đc,DKWJxC như5rBjT7ng chẳ5rBjT7ng l3jKV39ẽ lã5rBjT7nh CKđịa DKWJxCko còn nhDKWJxCững 3jKV39nguồn hCKàng khá3jKV39c h3jKV39ay DKWJxCsao? Rillo3jKV39us CKtiếp tục5rBjT7 mDKWJxCỉm CKcười k3jKV39hi X5rBjT7eza chớ3jKV39p mắt, CKchờ đợi:
CK- bốn3jKV39 nguồn3jKV39 cDKWJxCung cDKWJxCấp máu5rBjT7 5rBjT7lớn nhấtCK DKWJxCđổ 5rBjT7về 3jKV39lãnh địa3jKV39 mcDKWJxCr từ CK4 5rBjT7châu 3jKV39lục lớn5rBjT7 3jKV39là tậpDKWJxC 5rBjT7đoàn FranCKk 5rBjT7từ CKchâu mỹ,5rBjT7 c5rBjT7ông DKWJxCty Kas5rBjT7a 3jKV39ở chDKWJxCâu á3jKV39, anh 3jKV39em 5rBjT7nhà VintaDKWJxCri ở3jKV39 châ5rBjT7u pCKhi và3jKV39 tậpCK đoàCKn CKbệnh việnDKWJxC XCKimass ởDKWJxC ch5rBjT7âu âuCK. Trên lýCK thuyếCKt, nDKWJxCếu 5rBjT7Kiban ngừngCK 3jKV39đổ má5rBjT7u 3jKV39vào CKlãnh đ5rBjT7ịa th5rBjT7ì họCK vẫn5rBjT7 cDKWJxCòn CK3 nguồn kia.CK..nhưng thựcCK tế5rBjT7 thìCK....khi KDKWJxCiban rDKWJxCa lệnh3jKV39 ngừ5rBjT7ng 3jKV39cung cấp3jKV39 máu3jKV39, cả DKWJxC4 nguồ3jKV39n đềCKu 3jKV39bị cắt,DKWJxC lã3jKV39nh địDKWJxCa chỉ3jKV39 c5rBjT7òn 5rBjT7nhận đCKc máuCK bán5rBjT7 lẻCK.
DKWJxC- c5rBjT7ái CKgì?
Xez5rBjT7a nhổCKm hẳn5rBjT7 ngườ5rBjT7i dậDKWJxCy. Bốn3jKV39 nguCKồn cunCKg cấpCK máu3jKV39 kDKWJxCo phả3jKV39i chuy5rBjT7ện 5rBjT7ai 5rBjT7cũng biết nhất5rBjT7 lDKWJxCà tập5rBjT7 đoDKWJxCàn CKbệnh việnCK XimDKWJxCass, nơDKWJxCi DKWJxCđã 5rBjT7bán máu5rBjT7 c3jKV39ho lãn5rBjT7h địaCK CKmcr từ 5rBjT7hơn 20DKWJxC0 năCKm n5rBjT7ay rồ3jKV39i, kDKWJxCo biDKWJxCết bọ5rBjT7n họCK đCKã quDKWJxCa baDKWJxCo nhiêu3jKV39 đời3jKV39 ch3jKV39ủ tịDKWJxCch nhưng dùDKWJxC thếDKWJxC nDKWJxCào đ3jKV39i chăng5rBjT7 nữaDKWJxC th3jKV39ì b5rBjT7ọn hCKọ 5rBjT7vẫn CKsẽ tiế5rBjT7p tụ5rBjT7c cun5rBjT7g cấp5rBjT7 má3jKV39u dài hạDKWJxCn CKvì bộDKWJxC má3jKV39y lãn3jKV39h đạo5rBjT7 5rBjT7tập đoDKWJxCàn nàyDKWJxC hầu5rBjT7 hDKWJxCết lCKà m5rBjT7cr. DKWJxCCả K3jKV39asa CKcũng vậy, 5rBjT7bọn họCK cDKWJxCó ng5rBjT7uồn kinDKWJxCh pCKhí khổCKng lDKWJxCồ, CKcó nền3jKV39 5rBjT7tảng vữn3jKV39g ch3jKV39ắc, lâu3jKV39 CKđời, có lãn5rBjT7h DKWJxCđạo là3jKV39 mcDKWJxCr, đâu3jKV39 th5rBjT7ể nó5rBjT7i CKcắt lDKWJxCà cắt5rBjT7 đc.CK KDKWJxCiban đ3jKV39ã DKWJxClàm t5rBjT7hế nàCKo? Rillous ti3jKV39ếp tDKWJxCục 5rBjT7báo cáo:
5rBjT7- 5rBjT7ko b5rBjT7iết hắnCK đ3jKV39ã làmDKWJxC th5rBjT7ế nà5rBjT7o nhưnCKg lãCKnh địa mcCKr gầnDKWJxC nDKWJxChư rơ3jKV39i v5rBjT7ào tì5rBjT7nh tr3jKV39ạng k3jKV39hủng hoản5rBjT7g n5rBjT7gay lậpDKWJxC t3jKV39ức v5rBjT7ì qu5rBjT7á sốc.5rBjT7 Lần tCKrước 5rBjT7khi DKWJxCngười s3jKV39ói CKtấn công,3jKV39 những5rBjT7 t5rBjT7uyến đườngCK vDKWJxCận chuyển5rBjT7 má5rBjT7u bị5rBjT7 chặn, DKWJxCmáu 5rBjT7ko t3jKV39ới đcDKWJxC lãnCKh địa5rBjT7 nhưCKng nhàDKWJxC vCKua mc3jKV39r và3jKV39 tần5rBjT7g lớpDKWJxC q3jKV39uý tộ5rBjT7c thống trịCK c5rBjT7òn có3jKV39 sự3jKV39 3jKV39chuẩn bị,CK cò5rBjT7n lần3jKV39 nàDKWJxCy tDKWJxChì DKWJxCquá bất3jKV39 ngCKờ. 3jKV39Bị ch3jKV39ặn đường5rBjT7 khác h5rBjT7oàn t5rBjT7oàn s5rBjT7o vớiCK việc3jKV39 bịDKWJxC cắt3jKV39 DKWJxCnguồn.
MắtDKWJxC Xez3jKV39a 5rBjT7mở lớ5rBjT7n, sángCK rực3jKV39 5rBjT7lên tDKWJxCia nDKWJxChìn th5rBjT7ấu 5rBjT7suốt, tiCKnh tườnDKWJxCg tr3jKV39ong vài3jKV39 DKWJxCgiây rồiCK CKtừ 3jKV39từ dịuCK lạ3jKV39i.
DKWJxC- th5rBjT7ì ra..CK.. –5rBjT7 DKWJxCtân l3jKV39ãnh cCKhúa 3jKV39lẩm bẩCKm 3jKV39và 5rBjT7ra lệnDKWJxCh –3jKV39 tiếpCK tụcDKWJxC th5rBjT7eo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.