You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnh89 việ89n Thàn89h 6zzZsLXezata, bỏ6zzZsL mặcn5o7Rw HGFH9bXeza HGFH9bở 89đó n5o7Rwthu dọn5o7Rwn hậun5o7Rw HGFH9bquả Can5o7Rwt thăn89g thiên t6zzZsLhẳng tới6zzZsL nh6zzZsLà Ki6zzZsLban HGFH9bFrank, 89ngôi nhn5o7Rwà 6zzZsLnhỏ xiHGFH9bnh xắ6zzZsLn vẫHGFH9bn n5o7Rwgọn gHGFH9bàng ngăn nắpHGFH9b, sạn5o7Rwch sẽ6zzZsL 89như đ6zzZsLc l89au cn5o7Rwhùi 6zzZsLquét d6zzZsLọn thườngn5o7Rw xu6zzZsLyên. Bướ6zzZsLc 89chân vàHGFH9bo phòng khHGFH9bách, ng89ửi t89hấy mHGFH9bột mùn5o7Rwi khó89 n5o7Rwchịu, Can5o7Rwt nhí89u màyHGFH9b th89ả mì89nh xuố89ng ghế6zzZsL. Gonder đangn5o7Rw ởHGFH9b đân5o7Rwy, 6zzZsLmùi n5o7Rwcủa hắn6zzZsL vương6zzZsL khắ89p n5o7Rwnơi 89trong pHGFH9bhòng, ám89 n5o7Rwlên bà6zzZsLn ghế, đHGFH9bồ đạn5o7Rwc, cn5o7Rwó vẻ89 nh6zzZsLư K89iban HGFH9bđã để tên89 này tự89 89do sửn5o7Rw dụng6zzZsL nHGFH9bhà 89của mìnhn5o7Rw. HGFH9bChẳng đển5o7Rw Cn5o7Rwat pHGFH9bhải chờ6zzZsL HGFH9blâu, Gondn5o7Rwer từ6zzZsL trong bư6zzZsLớc r6zzZsLa đin5o7Rwềm n5o7Rwnhiên n5o7Rwnhư lHGFH9bà cHGFH9bhủ nhHGFH9bà khin5o7Rwến, nhếcHGFH9bh mép:
6zzZsL- chàn5o7Rwo.
n5o7Rw- HGFH9bKiban đâu?6zzZsL
Ca89t hỏHGFH9bi HGFH9bbằng gin5o7Rwọng 89sỗ sàn6zzZsLg. GoHGFH9bnder liếmHGFH9b môi:
89- tn5o7Rwhật 89thô lỗ,HGFH9b ít6zzZsL r6zzZsLa 89thì 6zzZsLcô cũngn5o7Rw nêHGFH9bn chà89o n5o7Rwmột tiế6zzZsLng sn5o7Rwau k6zzZsLhi bn5o7Rwiết nhn5o7Rwững việ6zzZsLc tn5o7Rwôi đann5o7Rwg 6zzZsLlàm chứ?HGFH9b
NhữHGFH9bng việcn5o7Rw hắnn5o7Rw đann5o7Rwg 89làm ư89, áHGFH9bm HGFH9bchỉ việcn5o7Rw bHGFH9bán tiHGFH9bn tứcHGFH9b cn5o7Rwho sn5o7Rwở n5o7Rwmật vụ6zzZsL ấyn5o7Rw à,HGFH9b Cat nhướm6zzZsL mà89y, viHGFH9bệc ấy89 t6zzZsLhì HGFH9bliên n5o7Rwquan 89gì đế89n 89quân đ6zzZsLội mn5o7Rwà Ca89t quảnn5o7Rw 89lý chứ, c89ứ gi89ả vờHGFH9b n5o7Rwko biếtn5o7Rw đi:
HGFH9b- vi6zzZsLệc gì?89 R89úc nách6zzZsL KiHGFH9bban đển5o7Rw 89giở trn5o7Rwò bắtHGFH9b cn5o7Rwóc, 89phá ngHGFH9bục n5o7Rwà?
Go89nder sữ89ng lạn5o7Rwi một89 ch6zzZsLút, nh89ìn kỹ6zzZsL 89Cat v89à pn5o7Rwhán một6zzZsL câHGFH9bu xaHGFH9bnh rờn:
89- c89ô t89hay đổi6zzZsL nhiềuHGFH9b 6zzZsLvà 6zzZsLnhanh 6zzZsLhơn tHGFH9bôi 6zzZsLtưởng, quá6zzZsL nhan5o7Rwnh...... san5o7Rwo hản5o7Rw 6zzZsLko thấy đ6zzZsLc gHGFH9biá t6zzZsLrị củaHGFH9b t6zzZsLôi p6zzZsLhải n5o7Rwko, n5o7Rwsao kn5o7Rwo lị89ch sựn5o7Rw mộn5o7Rwt chún5o7Rwt để6zzZsL nếu89 n5o7Rwsau n6zzZsLày có v6zzZsLiệc HGFH9bcần đến6zzZsL thì89 HGFH9bchúng HGFH9bta cHGFH9bó th89ể n5o7Rwhợp 6zzZsLtác tro89ng vuHGFH9bi vẻ6zzZsL?
Can5o7Rwt n5o7Rwko thấy HGFH9bcó g89ì han5o7Rwy nếu89 trHGFH9bong tương89 n5o7Rwlai côn5o7Rw phải89 6zzZsLhợp tá89c vớiHGFH9b nhữn89g kẻ6zzZsL n6zzZsLhư Gonder. Cón5o7Rw thển5o7Rw 6zzZsLhắn k89o xấn5o7Rwu tínhn5o7Rw HGFH9bnhư Radi89c để89 k6zzZsLo tn5o7Rwhể yHGFH9bêu nHGFH9bổi người89 nào,HGFH9b cũng c89ó thn5o7Rwể h6zzZsLắn HGFH9bko giế6zzZsLt ngư6zzZsLời 6zzZsLnhiều nhưHGFH9b Rn5o7Rwai nhưnn5o7Rwg hắnHGFH9b cn5o7Rwó 89cái qHGFH9buá khứn5o7Rw phức tHGFH9bạp, 89đau thươnn5o7Rwg đủ6zzZsL đểHGFH9b kh89iến tâmn5o7Rw hồ6zzZsLn HGFH9bko cònn5o7Rw l6zzZsLành lặ89n, Ca6zzZsLt kn5o7Rwo thícn5o7Rwh những người89 nh89ư thế,n5o7Rw HGFH9bkhó 6zzZsLđoán, kn5o7Rwhó khHGFH9bống chế,89 dễn5o7Rw n5o7Rwtổn thươngn5o7Rw.... 89nhất lHGFH9bà với GondHGFH9ber, kn5o7Rwẻ sởHGFH9b hn5o7Rwữu tríHGFH9b thônHGFH9bg 6zzZsLminh tuyệ6zzZsLt HGFH9bvời v89à sứcHGFH9b m89ạnh đán6zzZsLg kh89iếp sợ. Nếu89 hắnHGFH9b chỉn5o7Rw cộn6zzZsLg t89ác tạmn5o7Rw thời6zzZsL vớHGFH9bi cHGFH9bhúa tển5o7Rw HGFH9bthì HGFH9bcó ln5o7Rwẽ hắn89 n5o7Rwđã chừa89 đường 6zzZsLlui HGFH9bcho mình6zzZsL, đãHGFH9b tn5o7Rwính đếnHGFH9b cáiHGFH9b nHGFH9bgày 89bán nhữn5o7Rwng ti6zzZsLn tHGFH9bức n5o7Rwthu n5o7Rwđc ch89o sở 89mật vHGFH9bụ. NếuHGFH9b đãn5o7Rw tHGFH9bính toán,89 h6zzZsLắn sẽn5o7Rw hànhHGFH9b đn5o7Rwộng thHGFH9bận 6zzZsLtrọng tn5o7Rwrong quán5o7Rw khứ6zzZsL, mà g6zzZsLiả s6zzZsLử đúngn5o7Rw nh6zzZsLư thế89 thật6zzZsL, sở89 m89ật vn5o7Rwụ sẽ6zzZsL kn5o7Rwo thể6zzZsL 89tìm r89a b6zzZsLằng chứn6zzZsLg cHGFH9bhống lại hHGFH9bắn.... h89ắn sẽHGFH9b hạnHGFH9b chế6zzZsL giếtHGFH9b ngưn5o7Rwời nến5o7Rwu cóHGFH9b thể,6zzZsL hàn89h độn6zzZsLg kín89 kn5o7Rwẽ, xn5o7Rwóa dấu vến5o7Rwt, nh89ận t89rách nhiệm89 89những vụHGFH9b màHGFH9b hn5o7Rwắn HGFH9bko làmHGFH9b.... nhiềHGFH9bu cáchHGFH9b tun89g hỏa mùHGFH9b HGFH9blắm. C6zzZsLat lặpHGFH9b lại:
n5o7Rw- KibaHGFH9bn n5o7Rwđâu?
Mặn5o7Rwt Gon89der hiệHGFH9bn HGFH9blên cHGFH9bhữ chán HGFH9bto tướng,HGFH9b s89uy nHGFH9bghĩ “c89on 89bé nàyHGFH9b 6zzZsLthật n5o7Rwkhó n5o7Rwchịu” hi6zzZsLện r89a rHGFH9bõ ràngn5o7Rw tHGFH9brong mắt hắ6zzZsLn nhHGFH9bưng giọng89 HGFH9bnói vẫn6zzZsL 89đều đều:
6zzZsL- đan5o7Rwng ở6zzZsL troHGFH9bng ‘n5o7Rwhư 6zzZsLvô’ ấy.
Cat HGFH9brời mn5o7Rwắt khỏi6zzZsL Gond6zzZsLer, nh89ìn bứcn5o7Rw tườ6zzZsLng đố89i diệ6zzZsLn vHGFH9bà phóngn5o7Rw r6zzZsLa một89 89bùa v6zzZsLu vơ6zzZsL bằng mắtHGFH9b 6zzZsLtác động6zzZsL n5o7Rwvào lớ6zzZsLp phéHGFH9bp thHGFH9buật bảo89 vện5o7Rw ngôin5o7Rw nhà.89 n5o7RwChỉ vàiHGFH9b gn5o7Rwiây sauHGFH9b, Kiban rơi6zzZsL 89ập xHGFH9buống giữan5o7Rw phn5o7Rwòng khách,HGFH9b đứHGFH9bng n5o7Rwlù 89lù trướcHGFH9b m6zzZsLặt côn5o7Rw 6zzZsLvới bộn5o7Rw dạng chỉnhn5o7Rw c89hu k6zzZsLhông thển5o7Rw đẹpn5o7Rw traHGFH9bi hơ6zzZsLn HGFH9bnhư vừan5o7Rw ở89 HGFH9bmột n5o7Rwcuộc họp89 quaHGFH9bn trọn5o7Rwng vền5o7Rw. Thổi gió89 vHGFH9bào CHGFH9bat đển5o7Rw đản5o7Rwm bHGFH9bảo k6zzZsLo 89có gì6zzZsL nhầm89 lẫn,89 K6zzZsLiban điHGFH9b tới:
HGFH9b- en5o7Rwm HGFH9bgọi a6zzZsLnh 89à? Có6zzZsL cn5o7Rwhuyện gìHGFH9b thế?HGFH9b
6zzZsLCat k89o trản5o7Rw lờiHGFH9b 6zzZsLngay 89mà 6zzZsLđiềm 89tĩnh HGFH9bquan sátn5o7Rw KibaHGFH9bn, dư6zzZsLới co6zzZsLn 6zzZsLmắt của89 mộ89t mcr, Kibn5o7Rwan làn5o7Rw cá89i g89ì đó6zzZsL khác6zzZsL th89ường thận5o7Rwt 6zzZsLđáng chán89. MHGFH9bcr ln5o7Rwai mà6zzZsL k6zzZsLo cn5o7Rwó sức mạnHGFH9bh cơn5o7Rw bắn5o7Rwp, n89hợt nh89ạt xHGFH9banh x6zzZsLao HGFH9bnhư HGFH9btàu l89á thiếun5o7Rw nắngn5o7Rw lâ6zzZsLu ngày,6zzZsL đn5o7Rwụng một cái6zzZsL l6zzZsLà 89phải nn5o7Rwgồi x6zzZsLe lHGFH9băn, đụng89 thêm89 cái89 nữa6zzZsL th89ì ngất6zzZsL xn5o7Rwỉu..... nhHGFH9bưng Catarina 6zzZsLLuss lạ89i nHGFH9bhìn thấyn5o7Rw 89một co89n ngưHGFH9bời khácHGFH9b 89hoàn toàn.89 K89o c6zzZsLó an5o7Rwi c89hạm tới gần6zzZsL sự89 6zzZsLthần thánhn5o7Rw hoà6zzZsLn mỹ6zzZsL n89hư Ki89ban, n5o7Rwmột HGFH9bpháp 89sư đc89 con5o7Rwi ln5o7Rwà vĩ6zzZsL đ6zzZsLại nếu HGFH9bko xén5o7Rwt đếnn5o7Rw khían5o7Rw 89cạch nàon5o7Rw khán5o7Rwc n6zzZsLgoài phén5o7Rwp thuật89. G6zzZsLonder tựHGFH9b n5o7Rwgiác rờiHGFH9b khỏi 89phòng khácn5o7Rwh n5o7Rwđi xuống89 tầng6zzZsL 89hầm. CHGFH9bat lHGFH9bên tiế6zzZsLng sn5o7Rwau khn5o7Rwi bHGFH9biết HGFH9brõ rằHGFH9bng cửa sập89 c6zzZsLủa tầng89 89hầm đ89ã đóngHGFH9b lại:
89- ann5o7Rwh vẫnn5o7Rw 6zzZsLđang tuâ89n the89o 89lời 6zzZsLthề 6zzZsLđã lận5o7Rwp vớn5o7Rwi 6zzZsLXeza đ6zzZsLấy chHGFH9bứ?
Câu89 hỏi89 dườ6zzZsLng n5o7Rwnhư 89khôn kHGFH9bhéo vàn5o7Rw nhẹ89 89nhàng hơ6zzZsLn nHGFH9bhững gìn5o7Rw KibHGFH9ban HGFH9btưởng, 89anh HGFH9bta mỉm89 cườin5o7Rw gậHGFH9bt đầu.6zzZsL HGFH9bCat tiếp89 tục:
6zzZsL- v6zzZsLà 6zzZsLvẫn tuâ89n 6zzZsLtheo n5o7Rwlời thền5o7Rw t89rung thàHGFH9bnh phụcn5o7Rw vn5o7Rwụ đãHGFH9b 6zzZsLlập t6zzZsLrước đó89 vn5o7Rwới n89hà vun5o7Rwa nhỏ....
89- 6zzZsLtất 89nhiên.... –n5o7Rw Kiba6zzZsLn ng6zzZsLắt lời89 6zzZsL– HGFH9briêng ln5o7Rwời thề89 HGFH9bvới trn5o7Rwung n5o7Rwthành với6zzZsL n5o7Rwnhà vn5o7Rwua nhỏn5o7Rw n89ếu HGFH9ba HGFH9bvi phạmn5o7Rw sẽ89 HGFH9bmất mạng.n5o7Rw
Gn5o7Rwật 89đầu, SeriHGFH9bna v6zzZsLuốt tócn5o7Rw.
89- Ki89ban FrankHGFH9b, hãyn5o7Rw g6zzZsLiết Hin5o7Rwka Curyt6zzZsLanus, c6zzZsLắt 6zzZsLđầu tn5o7Rwreo trướcn5o7Rw c6zzZsLổng ‘nhn5o7Rwà tHGFH9bhờ thánh’n5o7Rw tn5o7Rwại L89ãnh HGFH9bđịa mcHGFH9br cn5o7Rwho taHGFH9b.
Mắt89 KibHGFH9ban tốHGFH9bi sần5o7Rwm lạ89i HGFH9bnhư vn5o7Rwừa HGFH9bnhận đcn5o7Rw hHGFH9bung n5o7Rwtin, aHGFH9bnh t89a nghn5o7Rwiêng đầu:
89- Hikn5o7Rwa ư?n5o7Rw Bn5o7Rwà t89a 6zzZsLđã làmn5o7Rw HGFH9bchuyện g89ì đến89 6zzZsLnỗi pn5o7Rwhải nhận89 cn5o7Rwái n5o7Rwchết?
SHGFH9berina ngạcHGFH9b nhn5o7Rwiên k89hi n89ghe cân5o7Rwu h6zzZsLỏi v89ô lHGFH9bý này6zzZsL, côHGFH9b c6zzZsLười nhạt:
89- Kibann5o7Rw, troHGFH9bng su6zzZsLốt 8920 năm89 qun5o7Rwa n5o7Rwa đãHGFH9b n5o7Rwlàm 6zzZsLgì để6zzZsL tn5o7Rwrả thùn5o7Rw?
89Câu hỏi89 cn5o7Rwàng 6zzZsLkhiến Kiban5o7Rwn r89ối tHGFH9brí HGFH9bhơn, a89nh 6zzZsLta ln5o7Rwiếm môi:
89- 6zzZsLtôi.... 89buôn HGFH9bbán, tíHGFH9bch HGFH9btrữ tiềnn5o7Rw củ89a, tạoHGFH9b n5o7Rwra 6zzZsLmột hệHGFH9b thốngHGFH9b HGFH9btình bá6zzZsLo với q89uá n6zzZsLửa ln5o7Rwà nhn5o7Rwững m89cr l6zzZsLưu n5o7Rwvong, n5o7Rwnhững kHGFH9bẻ că6zzZsLm t6zzZsLhù h89ay mấtHGFH9b 89lòng t6zzZsLin vớ89i lãnh địa...89. tHGFH9bhu t89hập thô89ng tiHGFH9bn, nu6zzZsLôi s6zzZsLát 89thủ....
HGFH9b- x89ung HGFH9bquanh Masa? HGFH9b– 6zzZsLSerina lên6zzZsL gin5o7Rwọng –89 mọ6zzZsLi nỗHGFH9b lựn5o7Rwc, 89cạm bẫy,6zzZsL mọHGFH9bi cHGFH9bhú ý89 HGFH9bđều dồnHGFH9b HGFH9bhết về HGFH9bMasa hả,89 vHGFH9bì a89nh t89a ln5o7Rwà phần89 nổiHGFH9b của6zzZsL cân5o7Rwu chuyện89, ln5o7Rwà n6zzZsLg đó89ng va6zzZsLi kẻ89 ác.
Kiban5o7Rwn kHGFH9bo n5o7Rwnói 89gì, chỉHGFH9b ngậmn5o7Rw m6zzZsLiệng dấu89 6zzZsLsự hoà6zzZsLi 6zzZsLnghi 6zzZsLtrong lò89ng. HGFH9bNhà v89ua nhỏn5o7Rw n5o7Rwgật gù:
n5o7Rw- đ89c rHGFH9bồi, Xez89a vừHGFH9ba bị6zzZsL ám6zzZsL s6zzZsLát bn5o7Rwởi n5o7Rwem 6zzZsLtrai n5o7RwHika và6zzZsL 6zzZsLhai n5o7Rwkẻ nhâ6zzZsLn bảnn5o7Rw v89ô tính củan5o7Rw RadoHGFH9bn d6zzZsLo ch6zzZsLa hHGFH9bọ tn5o7Rwạo rn5o7Rwa, Hik6zzZsLa 89đã trực89 tiế89p 6zzZsLra lHGFH9bệnh, v89ụ á89m sátHGFH9b thất bạ6zzZsLi HGFH9bvà HGFH9bRadon đãn5o7Rw 89chết. Trước6zzZsL 6zzZsLkhi n5o7Rwtiễn Hi89ka HGFH9bvề trời6zzZsL hãyHGFH9b lộtn5o7Rw kýHGFH9b ứ6zzZsLc của 89cô 6zzZsLta, ann5o7Rwh sẽ6zzZsL có89 câ6zzZsLu t89rả ln5o7Rwời HGFH9bcho n5o7Rw20 nHGFH9băm quaHGFH9b. 6zzZsLĐây l89à lệnh89 củHGFH9ba nhà89 vu89a nhỏ. Nn5o7Rwếu HHGFH9bika HGFH9bko chết6zzZsL, HGFH9bKiban n5o7RwFrank, n5o7Rwanh sẽn5o7Rw l6zzZsLà ngườ6zzZsLi pHGFH9bhải chếHGFH9bt.
89Câu nói này89 làHGFH9bm khHGFH9buôn 6zzZsLmặt v89ốn đHGFH9bã trắng6zzZsL xa89nh củaHGFH9b Kn5o7Rwiban tái89 nhợt,HGFH9b mắtn5o7Rw HGFH9banh HGFH9bta mở lớnn5o7Rw 6zzZsLdù 6zzZsLko trôn6zzZsLg tHGFH9bhấy g6zzZsLì, mn5o7Rwiệng 89hé HGFH9bra, cứng6zzZsL đ89ơ lạin5o7Rw. Mọi6zzZsL giả89 thiHGFH9bết n5o7Rwvề sự nhn5o7Rwầm 89lẫn nào89 đHGFH9bó tron6zzZsLg đầuHGFH9b HGFH9bKiban biếnn5o7Rw m89ất, 6zzZsLthay và6zzZsLo 6zzZsLđó 89là sự6zzZsL bàng89 hoàng. HGFH9bMất HGFH9bvài giâyHGFH9b n5o7Rwđể t89ự HGFH9btrấn tĩnhHGFH9b mì89nh, Ki6zzZsLban nhí6zzZsLu mn5o7Rwày, n5o7Rwmím HGFH9bmôi, 6zzZsLcúi đầu:
89- vn5o7Rwâng n5o7Rwthưa ngàHGFH9bi. –89 giọng6zzZsL 89nói trầmn5o7Rw trầmn5o7Rw 6zzZsLnhưng lạnhn5o7Rw –HGFH9b có89 tHGFH9bhời hạHGFH9bn 89ko ạ?n5o7Rw
89- nha89nh n5o7Rwnhất có89 6zzZsLthể, nếu89 6zzZsLko bHGFH9biết HGFH9bđâu tHGFH9bân ln5o7Rwãnh n5o7Rwchúa l6zzZsLại bn5o7Rwị án5o7Rwm sát89 m6zzZsLột lần nữa..n5o7Rw.. ann5o7Rwh HGFH9bcó HGFH9bthể HGFH9bném đán5o7Rw d6zzZsLấu t89ay nhưng89 89tốt nn5o7Rwhất đừng6zzZsL ngậmHGFH9b 6zzZsLmáu phun5o7Rwn người, 6zzZsLHika lHGFH9bà một89 n89hân vậtn5o7Rw l6zzZsLớn, hã6zzZsLy kHGFH9bhéo lHGFH9béo 6zzZsLđừng HGFH9bgây sóng6zzZsL gió6zzZsL k89o c6zzZsLần thiết.
K89iban gậtHGFH9b đầu,HGFH9b 6zzZsLchìm dầHGFH9bn vHGFH9bào su6zzZsLy nHGFH9bghĩ nhn5o7Rwư bị89 chí6zzZsLnh mện6zzZsLh lện5o7Rwnh đ6zzZsLó nuốt89 chHGFH9bửng.

6zzZsLXeza n5o7Rwđánh r6zzZsLơi cô6zzZsLng văn5o7Rwn HGFH9bbổ nhi89ệm vớHGFH9bi dấuHGFH9b xácHGFH9b nhận5o7Rwn đỏHGFH9b n5o7Rwchót củan5o7Rw Cata6zzZsLrina Luss xu89ống 6zzZsLbàn n5o7Rwkhi 6zzZsLđập vào89 mắtHGFH9b cậun5o7Rw n5o7Rwlà 6zzZsL3 cn5o7Rwái tênHGFH9b khn5o7Rwó c89hấp nhậnHGFH9b n5o7Rwtương ứng6zzZsL với c89ác n5o7Rwvị n5o7Rwtrí trấnHGFH9b 89giữ cHGFH9bác n5o7Rwcửa: Od6zzZsLagi 89Anoha, HGFH9bkẻ 89chuyên cun5o7Rwng cấpn5o7Rw th89ông tin chHGFH9bo lHGFH9bãnh n5o7Rwchúa thàn5o7Rwnh Zon5o7Rwo –89 c89ửa 1n5o7Rw; Rn5o7Rwafael n5o7RwMority, tưHGFH9bớng cn5o7Rwấp 893 co89n trai cn5o7Rwủa mộn5o7Rwt thư89ơng nhn5o7Rwân g89iàu cóHGFH9b nổn5o7Rwi tiếng6zzZsL 89với n5o7Rwcác tHGFH9bhủ đoạn6zzZsL 89đi n5o7Rwcửa sa89u n5o7Rwkhôn khéo 6zzZsL– cửan5o7Rw 2HGFH9b; cònHGFH9b 89cửa n5o7Rw4, HGFH9bnơi HGFH9btiếp giápHGFH9b vHGFH9bới t89hành Gon5o7Rwn đc89 gia89o cHGFH9bho R6zzZsLafael Ecossai, đứa89 n5o7Rwem họHGFH9b 89xa khôn6zzZsLg t89hể mn5o7Rwê đc6zzZsL củan5o7Rw Xez89a. Cn5o7Rwat đn5o7Rwang HGFH9bnghĩ 6zzZsLcái n5o7Rwgì trong đHGFH9bầu vn5o7Rwậy, cảHGFH9b 89ba con5o7Rwn ngườn5o7Rwi HGFH9bđó đềuHGFH9b cón5o7Rw nhữn5o7Rwng v89ấn đề6zzZsL HGFH9bkhó giảin5o7Rw quyếtHGFH9b, khó chấHGFH9bp 89nhận nổ6zzZsLi, đặc89 biệ89t HGFH9blà Mn5o7Rwority. DHGFH9bù EcHGFH9bossai c89ó ng89ang tànn5o7Rw, hố6zzZsLng hách, cHGFH9bôn HGFH9bđồ n6zzZsLổi tn5o7Rwiếng t6zzZsLhì n5o7Rwít 89ra 6zzZsLnó cũngn5o7Rw cònn5o7Rw cHGFH9bó ch89út thựcHGFH9b lực,6zzZsL cHGFH9bòn b89iết chỉ hn5o7Rwuy 6zzZsLquân đội,HGFH9b n5o7Rwnhìn nhậnHGFH9b tìnHGFH9bh hình,89 chứ89 Mon5o7Rwrity th89ì.... Ngo89ài Anon5o7Rwha ra, han5o7Rwi n5o7Rwkẻ còn5o7Rwn l89ại đềun5o7Rw bị6zzZsL đặ6zzZsLt HGFH9btrong vòn89g t6zzZsLròn đỏ89 (tn5o7Rwức 6zzZsLlà 89thử việc6zzZsL), nn5o7Rwếu làm n5o7Rwko tốt6zzZsL cóHGFH9b thể6zzZsL bHGFH9bị t89hay thến5o7Rw n5o7Rwbất cn5o7Rwứ n5o7Rwlúc nn5o7Rwào. Hừ6zzZsL, 6zzZsLai ch6zzZsLứ Ec89ossai n5o7Rwthì Xeza HGFH9bcòn HGFH9blạ 89gì, n6zzZsLó sẽ89 6zzZsLko n5o7Rwbao 6zzZsLgiờ chịuHGFH9b rước89 và6zzZsLo th89ân 89những thn5o7Rwứ gây89 phiền89 phức cóHGFH9b tính89 áp6zzZsL lự89c c89ao, hoặ6zzZsLc g89iả HGFH9bvờ chấpHGFH9b 6zzZsLnhận rồi6zzZsL qu89ậy tư89ng mn5o7Rwột trậnHGFH9b đến m6zzZsLức bHGFH9bị tốn5o7Rwng cổ89 khHGFH9bỏi vị89 trHGFH9bí đó89 6zzZsLcho HGFH9bmà 89xem. Thằng6zzZsL nhãn5o7Rwi đ89ó chưHGFH9ba 89bao giờ chịu6zzZsL n5o7Rwlàm the89o nn5o7Rwhững gìHGFH9b 6zzZsLcha HGFH9bmẹ nn5o7Rwó sắp6zzZsL xế89p hHGFH9bay kHGFH9bỳ vọn89g HGFH9bnó n5o7Rwlàm.... mà89 lầnHGFH9b thăng 89chức nàyn5o7Rw c89hắc h6zzZsLọ phn5o7Rwải vHGFH9bui mừngHGFH9b vàHGFH9b n5o7Rwhi vọn5o7Rwng lắ89m l6zzZsLắm.... HGFH9blàm HGFH9bngười khác HGFH9bthất HGFH9bvọng HGFH9blà sn5o7Rwở trường6zzZsL củan5o7Rw n5o7Rwnó m89à.
6zzZsL- tn5o7Rwhưa ngài..........
Cửa pHGFH9bhòng làn5o7Rwm vi6zzZsLệc mn5o7Rwở bậtn5o7Rw r89a 89ko n5o7Rwđc nhẹ89 nhà6zzZsLng c89ho lắmHGFH9b, 6zzZsLtướng cấpn5o7Rw 6zzZsL4 Rillous, ngHGFH9bười nắm89 tn5o7Rwrong t6zzZsLay mạngn5o7Rw ln5o7Rwưới t6zzZsLình bn5o7Rwáo hoànHGFH9b h6zzZsLảo nhất6zzZsL thn5o7Rwành Xezata đn5o7Rwi vàon5o7Rw với6zzZsL n5o7Rwvẻ mặtHGFH9b kHGFH9bhông t89hể hoann5o7Rwg mHGFH9bang hơn6zzZsL. ĐónHGFH9bg sập6zzZsL cHGFH9bửa HGFH9blại sa6zzZsLu lưng, ôn5o7Rwng tn5o7Rwa nói:
89- 89thưa ngàin5o7Rw, HGFH9bKiban F89rank đa6zzZsLng HGFH9bcó 6zzZsLnhững độ89ng t6zzZsLhái rất kỳn5o7Rw lạ,6zzZsL hắnHGFH9b 89rút q6zzZsLuân tựn5o7Rw 89do HGFH9bra kn5o7Rwhỏi vưn5o7Rwơng q89uốc đưan5o7Rw hếtHGFH9b n5o7Rwvề miềnHGFH9b tây;89 ngừng hến5o7Rwt tấn5o7Rwt cản5o7Rw 89các 6zzZsLhợp đồ6zzZsLng là6zzZsLm ăn,89 cácHGFH9b tn5o7Rwuyến HGFH9bđường vận89 c6zzZsLhuyển hHGFH9bàng hóa côngHGFH9b khan5o7Rwi lẫn5o7Rwn b89í mật6zzZsL củaHGFH9b tHGFH9bập đoàn89 Fran6zzZsLk đến89 Canad89a, I89talia 89và vùnn5o7Rwg đông bắ89c nướcn5o7Rw Ng6zzZsLa then5o7Rwo n5o7Rwbản đồ89 n5o7Rwcủa n5o7Rwcon ngườ89i. Can5o7Rwnada vHGFH9bà In5o7Rwtalia 6zzZsLbị n5o7Rwnghi ngờ l89à ha89i địan5o7Rw đ89iểm đặtHGFH9b 89căn c6zzZsLứ bín5o7Rw mậtHGFH9b củan5o7Rw chúan5o7Rw tển5o7Rw hắHGFH9bc ám6zzZsL, cò6zzZsLn vùngHGFH9b đôn6zzZsLg bắc chínhn5o7Rw làHGFH9b 89cửa n5o7Rwngõ dẫn6zzZsL tới6zzZsL 89lãnh địaHGFH9b m6zzZsLcr. VHGFH9bì lý89 6zzZsLdo nHGFH9bào HGFH9bđó 89tên trùm89 buôn 89lậu HGFH9bnày đann5o7Rwg cn5o7Rwố n5o7Rwtình HGFH9bgây 89khó 6zzZsLdễ c6zzZsLho cản5o7Rw chHGFH9búa tể89 HGFH9bhắc HGFH9bám lẫn89 89lãnh địaHGFH9b mcr, n5o7Rwcắt luô6zzZsLn nguồn6zzZsL hàngHGFH9b lậuHGFH9b khổng89 lồn5o7Rw khiến5o7Rwn hHGFH9bai p6zzZsLhía đềun5o7Rw khố89n đốn6zzZsL. Hắn6zzZsL từn5o7Rw chối thương6zzZsL lượng,n5o7Rw đ89óng HGFH9bcửa k89o t6zzZsLiếp khách89, kn5o7Rwo b6zzZsLồi thư6zzZsLờng n5o7Rwhợp 6zzZsLđồng 6zzZsLbị phá b89ỏ, 89sẵn s89àng đưn5o7Rwa q6zzZsLuân n5o7Rwtới đàn89 HGFH9báp nếuHGFH9b đối6zzZsL phươHGFH9bng 89có độngHGFH9b t89hái quán5o7Rw khích. NHGFH9bói 6zzZsLtóm lại,6zzZsL Kin5o7Rwban đang89 HGFH9blật l89ọng.
Xez6zzZsLa đảo6zzZsL HGFH9bmắt vàiHGFH9b 89giây, chun5o7Rwyện này liệun5o7Rw cóHGFH9b li89ên qun5o7Rwan gHGFH9bì đến6zzZsL 89việc Xen5o7Rwza vừn5o7Rwa bịn5o7Rw en5o7Rwm HGFH9btrai củaHGFH9b H89ika và6zzZsL 6zzZsLhai kẻ 89nhân bảnn5o7Rw vôn5o7Rw tínhn5o7Rw tấ6zzZsLn công6zzZsL khn5o7Rwông nhỉ.HGFH9b Cắt6zzZsL h89àng n5o7Rwhóa đến89 lãHGFH9bnh địaHGFH9b mc6zzZsLr ư?89
n5o7Rw- hắnHGFH9b buôHGFH9bn bánn5o7Rw thứn5o7Rw gì6zzZsL vớ6zzZsLi l89ãnh đị6zzZsLa?
Ri6zzZsLllous nhế89ch mép,n5o7Rw đây6zzZsL HGFH9bđúng n5o7Rwlà c6zzZsLâu hỏiHGFH9b mà6zzZsL ô89ng n5o7Rwchờ đợ6zzZsLi từ89 vn5o7Rwị t6zzZsLân lãn6zzZsLh cHGFH9bhúa lắmHGFH9b mn5o7Rwưu nhiềun5o7Rw k89ế được89 đặt6zzZsL nhiều6zzZsL kn5o7Rwỳ vọng:
n5o7Rw- đủ89 thứ,6zzZsL từHGFH9b quần89 áo,n5o7Rw vảiHGFH9b vón5o7Rwc, 89hóa m89ĩ p89hẩm đếnn5o7Rw sácn5o7Rwh vở,6zzZsL báon5o7Rw chí,HGFH9b tra6zzZsLnh ảnh... những6zzZsL n5o7Rwthứ đc89 sả6zzZsLn xuHGFH9bất bằn89g c89ông nghệ89 hiệnHGFH9b đạin5o7Rw m6zzZsLà mcn5o7Rwr 6zzZsLko thểHGFH9b làn5o7Rwm đc hoặn5o7Rwc có6zzZsL làm6zzZsL đn5o7Rwc nHGFH9bhưng sả89n 89xuất k89o đủn5o7Rw tiêu6zzZsL thụn5o7Rw v6zzZsLà... mán5o7Rwu.
Má6zzZsLu, thứ qHGFH9buan tn5o7Rwrọng quyếtHGFH9b định6zzZsL sựHGFH9b sốnHGFH9bg 6zzZsLcòn của89 l6zzZsLãnh đn5o7Rwịa mHGFH9bcr, tấ6zzZsLt nhiêHGFH9bn 89một k89ẻ như Ki89ban sẽ89 89ko thểHGFH9b b6zzZsLỏ q89ua mó6zzZsLn hờ6zzZsLi đ89ó đ6zzZsLc, 6zzZsLnhưng chẳn6zzZsLg ln5o7Rwẽ lãn6zzZsLh đHGFH9bịa 89ko còn nhữngn5o7Rw nguồHGFH9bn 6zzZsLhàng kn5o7Rwhác 6zzZsLhay s89ao? 89Rillous tin5o7Rwếp tục89 mỉm89 cườ6zzZsLi k89hi HGFH9bXeza chớn5o7Rwp mắt, c89hờ đợi:
89- bn5o7Rwốn nguồn5o7Rwn cun89g HGFH9bcấp máuHGFH9b lớnHGFH9b nhấ6zzZsLt n5o7Rwđổ v6zzZsLề 89lãnh địn5o7Rwa HGFH9bmcr từ n5o7Rw4 châuHGFH9b lụHGFH9bc 6zzZsLlớn l6zzZsLà n5o7Rwtập đoàHGFH9bn Frn5o7Rwank tn5o7Rwừ ch89âu 6zzZsLmỹ, cn5o7Rwông n5o7Rwty K6zzZsLasa ởn5o7Rw chân5o7Rwu á6zzZsL, anh HGFH9bem nhà6zzZsL Vintan5o7Rwri 89ở ch89âu HGFH9bphi n5o7Rwvà tậ6zzZsLp đn5o7Rwoàn bn5o7Rwệnh việnn5o7Rw XimasHGFH9bs 6zzZsLở ch89âu 89âu. Trên l6zzZsLý n5o7Rwthuyết, 6zzZsLnếu Kibn5o7Rwan ngừnHGFH9bg 6zzZsLđổ HGFH9bmáu 6zzZsLvào lãnhn5o7Rw HGFH9bđịa thìHGFH9b họ89 89vẫn c6zzZsLòn n5o7Rw3 nguồn kia...nn5o7Rwhưng thực6zzZsL tếHGFH9b thìn5o7Rw....khi K89iban rn5o7Rwa lệnh89 ngừn89g c6zzZsLung c6zzZsLấp máuHGFH9b, cả n5o7Rw4 nguồn6zzZsL đềHGFH9bu bHGFH9bị cắt89, lã6zzZsLnh địaHGFH9b chỉ89 cHGFH9bòn nhận89 đ6zzZsLc máHGFH9bu bHGFH9bán lẻ6zzZsL.
HGFH9b- cái6zzZsL gì?HGFH9b
XezHGFH9ba nhn5o7Rwổm 89hẳn 6zzZsLngười dậy.89 BốHGFH9bn nguồnn5o7Rw HGFH9bcung cấp89 n5o7Rwmáu k89o phảin5o7Rw 89chuyện a89i c6zzZsLũng biết HGFH9bnhất làn5o7Rw tập89 đ89oàn bệnHGFH9bh việHGFH9bn Xin5o7Rwmass, nơn5o7Rwi đãn5o7Rw 89bán máuHGFH9b c89ho lã6zzZsLnh địaHGFH9b m89cr từ hơ6zzZsLn n5o7Rw200 6zzZsLnăm n5o7Rwnay rồi89, HGFH9bko 6zzZsLbiết bọ6zzZsLn HGFH9bhọ n5o7Rwđã qu89a n5o7Rwbao nhiê6zzZsLu HGFH9bđời chủ6zzZsL n5o7Rwtịch nhưng HGFH9bdù thến5o7Rw nàoHGFH9b đin5o7Rw HGFH9bchăng nữHGFH9ba th89ì bọn89 họHGFH9b 6zzZsLvẫn sẽn5o7Rw 6zzZsLtiếp HGFH9btục cun89g cấp89 mHGFH9báu dài HGFH9bhạn v89ì HGFH9bbộ mn5o7Rwáy l89ãnh đạo89 tậpn5o7Rw đoàn6zzZsL n89ày hần5o7Rwu h6zzZsLết n5o7Rwlà mc89r. C6zzZsLả Kas6zzZsLa cũn89g vậy, bọnHGFH9b họHGFH9b HGFH9bcó ng6zzZsLuồn 89kinh p89hí khn5o7Rwổng lồ89, 89có n6zzZsLền tản5o7Rwng HGFH9bvững cn5o7Rwhắc, lâHGFH9bu đn5o7Rwời, có lãnhHGFH9b đạ6zzZsLo 6zzZsLlà mcr6zzZsL, đ89âu th6zzZsLể nó89i cắtHGFH9b làHGFH9b HGFH9bcắt đcn5o7Rw. Ki89ban đã6zzZsL n5o7Rwlàm thến5o7Rw nà6zzZsLo? Rillous tiHGFH9bếp t6zzZsLục báon5o7Rw cáo:
6zzZsL- k89o biết6zzZsL 6zzZsLhắn đãHGFH9b là6zzZsLm thHGFH9bế nHGFH9bào nhưn6zzZsLg ln5o7Rwãnh địa 89mcr n5o7Rwgần nhưn5o7Rw 89rơi vàn5o7Rwo tìn89h trạng6zzZsL khủng6zzZsL h89oảng HGFH9bngay 89lập tức6zzZsL vìHGFH9b qu6zzZsLá sốc.HGFH9b Lần t89rước khHGFH9bi ngư89ời són5o7Rwi tấnn5o7Rw côngn5o7Rw, nh6zzZsLững tuyếnHGFH9b đườHGFH9bng 6zzZsLvận chHGFH9buyển mHGFH9báu bịn5o7Rw chặn, m6zzZsLáu kHGFH9bo tớHGFH9bi n5o7Rwđc l6zzZsLãnh đ89ịa nhưng89 n6zzZsLhà v6zzZsLua mn5o7Rwcr và89 tầ89ng lớ89p 89quý tộcHGFH9b thống HGFH9btrị còHGFH9bn cHGFH9bó n5o7Rwsự chun5o7Rwẩn bị,89 c89òn lần6zzZsL nàHGFH9by tHGFH9bhì quHGFH9bá 89bất nn5o7Rwgờ. Bịn5o7Rw c6zzZsLhặn đườnn5o7Rwg khác hoàHGFH9bn toHGFH9bàn 6zzZsLso vớ6zzZsLi n5o7Rwviệc bị6zzZsL cn5o7Rwắt nHGFH9bguồn.
HGFH9bMắt XezHGFH9ba 89mở lớn,89 s89áng rự89c lHGFH9bên ti89a nHGFH9bhìn thấ89u suốt,6zzZsL n5o7Rwtinh t6zzZsLường tronn5o7Rwg vàn5o7Rwi giây89 rồ89i từ6zzZsL từ6zzZsL dịHGFH9bu lại89.
HGFH9b- 89thì n5o7Rwra.... 6zzZsL– 89tân ln5o7Rwãnh cn5o7Rwhúa lẩmHGFH9b bẩm6zzZsL v89à HGFH9bra lệnn5o7Rwh –HGFH9b n5o7Rwtiếp t89ục tHGFH9bheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.