You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nYgKtZe8Zay kxu3là mkxu3ột ngYgKtZe8Zày đẹpibN87394 trời.ibN87394 kxu3Cat mYgKtZe8Zở tokxu3ang cửaibN87394 sYgKtZe8Zổ đónibN87394 nhữngibN87394 tYgKtZe8Zia nắkxu3ng mùakxu3 thu kxu3vàng ibN87394 nhưkxu3 mậtkxu3 oibN87394ng vibN87394à phkxu3óng tầmkxu3 mắibN87394t kxu3ra xaYgKtZe8Z. CửibN87394a sổYgKtZe8Z phòkxu3ng CaibN87394t trôkxu3ng YgKtZe8Zra một ibN87394con kxu3đường ibN87394hai bkxu3ên cỏkxu3 mọibN87394c lúYgKtZe8Zn kxu3phún khôngkxu3 hàngibN87394 lốibN87394i. nhữkxu3ng dYgKtZe8Zãy nYgKtZe8Zhà chen kxu3chúc ibN87394nhau trYgKtZe8Zông nibN87394hư đànkxu3 libN87394ợn cokxu3n ibN87394đủ mọiYgKtZe8Z mkxu3àu YgKtZe8Zsắc vibN87394ới đủkxu3 cYgKtZe8Zác kxu3kiểu kYgKtZe8Ziến trúc tạpibN87394 nhaYgKtZe8Zm. CYgKtZe8Zat hítYgKtZe8Z YgKtZe8Zcăng vàkxu3o pkxu3hổi kYgKtZe8Zhông ibN87394khí YgKtZe8Ztrong lànYgKtZe8Zh máibN87394t YgKtZe8Zmẻ buổiYgKtZe8Z sang kxu3rồi cYgKtZe8Zô đYgKtZe8Zeo chkxu3iếc tibN87394úi ibN87394không đáykxu3 nkxu3hỏ bằibN87394ng bànibN87394 kxu3tay vàkxu3o bYgKtZe8Zên hôibN87394ng vYgKtZe8Zà nhanh nhẹnibN87394 xYgKtZe8Zuống nhà.

NibN87394gôi nhkxu3à cYgKtZe8Zủa gibN87394ia đìnYgKtZe8Zh kxu3cô nhỏibN87394 hơkxu3n ibN87394rất nhiềukxu3 YgKtZe8Zso kxu3với cáibN87394c ibN87394nhà YgKtZe8Zhàng xóibN87394m nhưng cũnYgKtZe8Zg tiệYgKtZe8Zn nkxu3ghi vkxu3à ibN87394thoải mái.kxu3 ibN87394Cat điYgKtZe8Z ibN87394vào ibN87394bếp, hônYgKtZe8Z libN87394ên máibN87394i tócibN87394 đỏibN87394 ribN87394ực rỡkxu3 của mẹkxu3 cô,kxu3 bàkxu3 Lukxu3ss mỉmkxu3 cười:

ibN87394 - ibN87394 kxu3 kxu3 ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 ibN87394 cYgKtZe8Zhào kxu3con yêu.

Bà làYgKtZe8Z YgKtZe8Zmột kxu3phụ nữibN87394 xkxu3inh ibN87394đẹp, quyếnYgKtZe8Z rkxu3ũ vàkxu3 Ckxu3at ibN87394luôn thầmibN87394 YgKtZe8Ztiếc nuốiibN87394 vìYgKtZe8Z cibN87394ô chẳng giibN87394ống mẹibN87394 mkxu3ột chútkxu3 nàoYgKtZe8Z, ibN87394từ cibN87394ái mũYgKtZe8Zi đếkxu3n ibN87394khuôn mặtkxu3 ibN87394và máikxu3 tóc,ibN87394 ibN87394tất cả ibN87394đều kxu3thừa hưởngibN87394 từkxu3 ibN87394người chaYgKtZe8Z. YgKtZe8ZThật làibN87394 cibN87394hán, tóYgKtZe8Zc chYgKtZe8Za côkxu3 lạikxu3 màukxu3 đYgKtZe8Zen. CibN87394at luôn cảibN87394m thYgKtZe8Zấy mìnYgKtZe8Zh giốngkxu3 mộkxu3t ibN87394con quạYgKtZe8Z YgKtZe8Zbên cạkxu3nh mYgKtZe8Zẹ YgKtZe8Zvà kxu3cả YgKtZe8Zở trườngYgKtZe8Z YgKtZe8Zhọc nữa, giữaibN87394 mộYgKtZe8Zt rừngYgKtZe8Z kxu3tóc ibN87394vàng vYgKtZe8Zà nibN87394âu. ibN87394Cat rúkxu3t ckxu3ây đũaibN87394 pYgKtZe8Zhép bYgKtZe8Zóng YgKtZe8Znhoáng vYgKtZe8Zì mibN87394ới được lakxu3u chibN87394ùi ibN87394ra vYgKtZe8Zà YgKtZe8Zlùa đĩibN87394a trkxu3ong YgKtZe8Ztủ ribN87394a ibN87394bàn ăn.ibN87394 NhữYgKtZe8Zng chiếcibN87394 đibN87394ĩa sứibN87394 tráng mekxu3n YgKtZe8Zxanh xYgKtZe8Zinh xắnkxu3 nốkxu3i đuôiYgKtZe8Z nibN87394hau baibN87394y ribN87394a làmkxu3 CaibN87394t ibN87394liên tưởngkxu3 kxu3tới kxu3lũ kxu3con gái chạyibN87394 theYgKtZe8Zo LuibN87394i FrankYgKtZe8Z. ibN87394 kxu3Cat YgKtZe8Ztự cưibN87394ời mìnYgKtZe8Zh tibN87394rong khibN87394i ibN87394ba YgKtZe8Zcô ibN87394hối ibN87394hả kxu3đi xuống hônYgKtZe8Z tócibN87394 CaibN87394t vàibN87394 nYgKtZe8Zgồi xuống:

- kxu3 kxu3 YgKtZe8Z ibN87394 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z ibN87394 ôi…YgKtZe8Z ibN87394ba sắYgKtZe8Zp mibN87394uộn mấtYgKtZe8Z rồi.

CaYgKtZe8Zt YgKtZe8Zrót caYgKtZe8Zfé YgKtZe8Zcho chkxu3a rồYgKtZe8Zi gikxu3úp mẹibN87394 bYgKtZe8Zê nồikxu3 cháYgKtZe8Zo YgKtZe8Zkhỏi bếpibN87394 YgKtZe8Zlò. kxu3Hai kxu3đứa eYgKtZe8Zm song YgKtZe8Zsinh cYgKtZe8Zủa CYgKtZe8Zat YgKtZe8Zchạy ùibN87394 YgKtZe8Zxuống kxu3chí chkxu3oé trYgKtZe8Zanh cãiibN87394 nkxu3hau ibN87394về mấyYgKtZe8Z mkxu3ón YgKtZe8Zđồ chơi YgKtZe8Zchúng đượcibN87394 tặYgKtZe8Zng troibN87394ng YgKtZe8Zsinh YgKtZe8Znhật vừYgKtZe8Za rồi.YgKtZe8Z MaribN87394k vkxu3à Joskxu3e lukxu3ôn YgKtZe8Zlàm ibN87394Cat mệt YgKtZe8Zmỏi vYgKtZe8Zì mYgKtZe8Zọi thứkxu3. ChYgKtZe8Zúng ibN87394nói qYgKtZe8Zuá nhiều,kxu3 hkxu3ỏi YgKtZe8Zquá ibN87394nhiều, luônkxu3 ibN87394luôn khôngYgKtZe8Z đạt điểmkxu3 tốikxu3 YgKtZe8Zđa ibN87394ở trườkxu3ng kxu3và rấtYgKtZe8Z hYgKtZe8Zam chYgKtZe8Zơi. Hkxu3ừ. YgKtZe8ZCat YgKtZe8Zuống hếtYgKtZe8Z kxu3cốc sữakxu3, ibN87394ăn vài látibN87394 bYgKtZe8Zánh mìibN87394 rồibN87394i cibN87394hào YgKtZe8Zba mẹibN87394 vYgKtZe8Zà rkxu3a kxu3khỏi YgKtZe8Znhà. Thờikxu3 tiYgKtZe8Zết thậtkxu3 tuyệt-dùkxu3 chỉ lkxu3à nhkxu3ân tạo.ibN87394 YgKtZe8ZCat sắpibN87394 mừngkxu3 sinkxu3h nhibN87394ật YgKtZe8Zlần tYgKtZe8Zhứ ibN8739415 củYgKtZe8Za mìkxu3nh YgKtZe8Zvà hôkxu3m YgKtZe8Znay là ngàyibN87394 khakxu3i giảng.YgKtZe8Z ibN87394trở lạikxu3 trưibN87394ờng skxu3au ibN87394một ibN87394mùa hèYgKtZe8Z YgKtZe8Zbận ibN87394rộn côYgKtZe8Z thấyibN87394 kxu3thời gian dườngkxu3 nibN87394hư trôYgKtZe8Zi qukxu3á nhanYgKtZe8Zh. MớiYgKtZe8Z hômYgKtZe8Z nàoYgKtZe8Z Cakxu3t còibN87394n kxu3nhỏ xíu,YgKtZe8Z kxu3bỡ nYgKtZe8Zgỡ bướibN87394c chân vàoYgKtZe8Z tribN87394ường mkxu3à chỉYgKtZe8Z sibN87394au mấYgKtZe8Zy mùibN87394a hibN87394è, nYgKtZe8Zăm nYgKtZe8Zay đãibN87394 làkxu3 năYgKtZe8Zm cuốkxu3i YgKtZe8Zcấp. YgKtZe8ZCat đẩy cibN87394hiếc vkxu3án trưYgKtZe8Zợt dướiYgKtZe8Z chibN87394ân khYgKtZe8Ziến nókxu3 chảYgKtZe8Zy YgKtZe8Zvù vYgKtZe8Zù trYgKtZe8Zên vỉaYgKtZe8Z ibN87394hè ibN87394và nhYgKtZe8Zìn theo chikxu3ếc mukxu3i trầYgKtZe8Zn ibN87394bóng libN87394ộn hiệukxu3 Grkxu3een củYgKtZe8Za kxu3Bacbara ibN87394mà thầmibN87394 ghkxu3en tị,kxu3 không kxu3biết đếibN87394n khkxu3i nkxu3ào Cakxu3t mớikxu3 cYgKtZe8Zó mibN87394ột kxu3chiếc ibN87394như thế.YgKtZe8Z BYgKtZe8Zacbara làYgKtZe8Z hoibN87394t girl củaibN87394 trườkxu3ng, kxu3ba mẹYgKtZe8Z côkxu3 tibN87394a giàukxu3 cYgKtZe8Zó, ibN87394cô tYgKtZe8Za xkxu3inh đẹpibN87394 YgKtZe8Zvà lukxu3ôn YgKtZe8Zlà tkxu3âm điểmkxu3 của mọikxu3 sựYgKtZe8Z chúibN87394 kxu3ý. CaYgKtZe8Zt thYgKtZe8Zì khkxu3ông đượcYgKtZe8Z nhưYgKtZe8Z vậy.kxu3 ckxu3ô caYgKtZe8Zo hơnkxu3 cYgKtZe8Zhiều cakxu3o trunibN87394g bình củibN87394a bọnibN87394 kxu3con kxu3gái kxu3và ibN87394chẳng ckxu3ó gibN87394ì YgKtZe8Zđặc ibN87394biệt kxu3trừ mákxu3i tókxu3c YgKtZe8Zđen nhYgKtZe8Zư lônYgKtZe8Zg quạ. CaibN87394t cũnkxu3g chẳkxu3ng hiểuibN87394 skxu3ao Alekxu3x vàYgKtZe8Z kxu3Jack lạYgKtZe8Zi lkxu3àm bạnkxu3 vớiibN87394 mộtkxu3 ngườiibN87394 nhibN87394ư cô. CôibN87394 luônYgKtZe8Z ibN87394chìm kxu3nghỉm, chỉibN87394 làkxu3 nhibN87394ân kxu3vật pibN87394hụ tronibN87394g ckxu3ác vkxu3ở kịcYgKtZe8Zh, chỉYgKtZe8Z thibN87394am gia chạyibN87394 tiếpkxu3 sứcYgKtZe8Z tkxu3rong hộiYgKtZe8Z tkxu3hao, kxu3chỉ đYgKtZe8Zệm đàibN87394n chibN87394o JacYgKtZe8Zk hibN87394át kxu3trong nhữnkxu3g buổi YgKtZe8Ztrình kxu3diễn âkxu3m nhạcYgKtZe8Z vàYgKtZe8Z kxu3luôn bYgKtZe8Zị loạibN87394i kxu3trong cibN87394ác mYgKtZe8Zôn thểYgKtZe8Z tYgKtZe8Zhao vYgKtZe8Zì YgKtZe8Zchơi quá dở.

Đẩy váYgKtZe8Zn trYgKtZe8Zượt YgKtZe8Zmột cYgKtZe8Zái ibN87394thật mạnh,ibN87394 CaibN87394t nhảykxu3 vọYgKtZe8Zt kxu3lên YgKtZe8Z5 kxu3bậc tkxu3hang ibN87394và lướtYgKtZe8Z vào sânibN87394 tYgKtZe8Zrường. ngYgKtZe8Zôi tYgKtZe8Zrường xYgKtZe8Zinh đẹYgKtZe8Zp củaYgKtZe8Z côibN87394 nằmibN87394 trYgKtZe8Zên YgKtZe8Zmột qYgKtZe8Zuả đồiibN87394 hiênkxu3 ngang kxu3như mộtYgKtZe8Z dYgKtZe8Zũng kxu3sĩ. CYgKtZe8Zat gậtkxu3 đầuibN87394 chàoYgKtZe8Z Jokxu3hn HanibN87394son YgKtZe8Zkhi cậYgKtZe8Zu kxu3ta ngkxu3óc đầibN87394u lên khỏiibN87394 bkxu3ãi cỏibN87394 vàkxu3 vẫYgKtZe8Zy ibN87394Cat, JohibN87394n làkxu3 mộtYgKtZe8Z thiibN87394ên tàkxu3i hộYgKtZe8Zi kxu3hoạ. ibN87394Những táibN87394c phẩm ibN87394của YgKtZe8Zcậu kxu3ta luônYgKtZe8Z chibN87394ỉ đứnibN87394g saibN87394u mibN87394ột hoYgKtZe8Zạ sĩYgKtZe8Z chibN87394uyên nghiệpkxu3 dukxu3y nhấkxu3t mYgKtZe8Zà nếu ibN87394Cat nhớibN87394 khônYgKtZe8Zg nkxu3hầm kxu3là Rkxu3afaenl Golias.

kxu3 - ibN87394 kxu3 ibN87394 kxu3 ibN87394 ibN87394 ibN87394 kxu3 CibN87394at !

ibN87394 Alex YgKtZe8Zvẫy CYgKtZe8Zat khkxu3i YgKtZe8Zcô lướibN87394t kxu3tới. ibN87394Cat mỉmkxu3 ibN87394cười hấtkxu3 ibN87394ván trượibN87394t lênYgKtZe8Z tibN87394ay rồikxu3 dừng lạikxu3 đYgKtZe8Zợi AlexYgKtZe8Z. kxu3Cô nibN87394àng hibN87394ôm nibN87394ay YgKtZe8Zlộng YgKtZe8Zlẫy vớikxu3 kxu3chiếc vkxu3áy xYgKtZe8Zếp lkxu3i hồnibN87394g tuyệt hảoibN87394 YgKtZe8Zvà áoYgKtZe8Z bkxu3ó kxu3trắng cibN87394ó kxu3hở bụngYgKtZe8Z YgKtZe8Zchút chkxu3út. AleibN87394x cườYgKtZe8Zi rkxu3ất tươi:

- kxu3 ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z YgKtZe8Z kxu3 ibN87394 kxu3 ngibN87394hỉ ibN87394hè vibN87394ui kibN87394hông? kxu3Hay cậuibN87394 lạikxu3 cibN87394húi mũikxu3 ởYgKtZe8Z nkxu3hà vYgKtZe8Zới đốngibN87394 ibN87394chai lọ?

ibN87394 - YgKtZe8Z ibN87394 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 uhYgKtZe8Z, mìnhibN87394 chẳYgKtZe8Zng đkxu3i đâYgKtZe8Zu kxu3cả, chỉkxu3 YgKtZe8Zở YgKtZe8Znhà thôikxu3, cònkxu3 cậukxu3? ibN87394kì nghkxu3ỉ tuyệYgKtZe8Zt chứ?

ibN87394 - ibN87394 kxu3 ibN87394 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z ibN87394 kxu3 TuyệYgKtZe8Zt –ibN87394 AYgKtZe8Zlex nghibN87394iêng đầYgKtZe8Zu YgKtZe8Z– kxu3ở HaibN87394waii thờibN87394i tiibN87394ết rấtYgKtZe8Z đẹp,YgKtZe8Z rấtYgKtZe8Z tiếibN87394c lYgKtZe8Zà kYgKtZe8Zhông ckxu3ó cậu.

ibN87394Alex bắtYgKtZe8Z ibN87394đầu YgKtZe8Zkể vYgKtZe8Zề kxu3kì nghỉkxu3 dYgKtZe8Zài nYgKtZe8Zgày YgKtZe8Zcủa cYgKtZe8Zô kxu3ấy troibN87394ng khkxu3i họYgKtZe8Z điYgKtZe8Z tớiibN87394 kxu3tủ chứa YgKtZe8Zđồ. ibN87394Cat liibN87394ếc qYgKtZe8Zua dkxu3ãy kibN87394ế bênibN87394 vàYgKtZe8Z dườnYgKtZe8Zg YgKtZe8Znhư khôYgKtZe8Zng YgKtZe8Znghe Akxu3lex kYgKtZe8Zể nữkxu3a khi ibN87394cô trôngYgKtZe8Z thấyYgKtZe8Z LuibN87394i FrYgKtZe8Zank. kxu3Cả mùkxu3a ibN87394hè CaibN87394t khYgKtZe8Zông gặpYgKtZe8Z kxu3Lui, dườYgKtZe8Zng nhkxu3ư cậYgKtZe8Zu tibN87394a cao hơibN87394n mộtkxu3 chúibN87394t YgKtZe8Zvà làYgKtZe8Zn giYgKtZe8Za cóYgKtZe8Z hơikxu3 sạmYgKtZe8Z dibN87394i chkxu3út đỉkxu3nh nYgKtZe8Zhưng trônkxu3g ibN87394Lui vkxu3ẫn rất đẹpYgKtZe8Z trai.

ibN87394 - ibN87394 ibN87394 kxu3 ibN87394 ibN87394 ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z …tibN87394hế làibN87394 mkxu3ình ibN87394ngã ibN87394nhào xuốkxu3ng tYgKtZe8Zừ váYgKtZe8Zch đá,ibN87394 mibN87394ay YgKtZe8Zmà bkxu3a trônibN87394g thấibN87394y nên yếmibN87394 bùYgKtZe8Za làmibN87394 mìYgKtZe8Znh nkxu3hẹ hẫngibN87394 ibN87394đi vibN87394à rớkxu3t xuốnYgKtZe8Zg nYgKtZe8Zước nhibN87394ẹ hềibN87394u. –YgKtZe8Z kxu3Alex cườkxu3i khoái chí.

YgKtZe8Z - ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z TuyệtYgKtZe8Z .

ibN87394 Cat trkxu3ả lờiYgKtZe8Z băngkxu3 quơibN87394 vàibN87394 ckxu3ô bịibN87394 ibN87394ai đóYgKtZe8Z nYgKtZe8Zhào tớibN87394i YgKtZe8Zôm chầmYgKtZe8Z lấy:

- ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z kxu3 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z nhớkxu3 cậuYgKtZe8Z quá.

Jack kibN87394êu lkxu3ên bằnYgKtZe8Zg giọngkxu3 YgKtZe8Zỉ ôYgKtZe8Zi YgKtZe8Zlàm kxu3Cat bibN87394ật cười.kxu3 JYgKtZe8Zack kxu3quay kxu3sang ômkxu3 kxu3Alex :

ibN87394- YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z ibN87394 kxu3 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z kYgKtZe8Zhông ibN87394có YgKtZe8Zhai ngườibN87394i ibN87394mùa hYgKtZe8Zè cibN87394hán lắm.kxu3 mìYgKtZe8Znh cYgKtZe8Zhẳng biibN87394ết làibN87394m YgKtZe8Zgì nữa.

kxu3- YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z ibN87394 kxu3 ibN87394 ibN87394 ibN87394 cậukxu3 lạibN87394i ibN87394cao thibN87394êm đấyYgKtZe8Z ah?

Alex nkxu3hăn ibN87394mặt, cYgKtZe8Zòn JacibN87394k tYgKtZe8Zhì kxu3nhe răngYgKtZe8Z cườikxu3. cậuibN87394 chibN87394àng nkxu3ày luônYgKtZe8Z đựơcibN87394 yêibN87394u thích vibN87394ì tínibN87394h hàkxu3i kxu3hước, YgKtZe8Zgiọng ibN87394ca nkxu3gọt nYgKtZe8Zgào kxu3và nụkxu3 cưibN87394ời quibN87394yến rYgKtZe8Zũ. Cókxu3 cảibN87394 đống YgKtZe8Zcon kxu3gái muốnkxu3 cặpkxu3 kkxu3è vớiYgKtZe8Z YgKtZe8ZJack nhưngibN87394 kxu3dường nYgKtZe8Zhư Jakxu3ck khkxu3ông hứkxu3ng ibN87394thú với họkxu3 lắm,kxu3 kểYgKtZe8Z cảibN87394 vớiibN87394 Bacbara.

- YgKtZe8Z ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 kxu3 kxu3 kxu3 chàYgKtZe8Zo Lui.

YgKtZe8Z Bacbara lảYgKtZe8Z lkxu3ướt YgKtZe8Zđi tYgKtZe8Zới tủibN87394 đểYgKtZe8Z đồYgKtZe8Z củakxu3 LYgKtZe8Zui vkxu3ới mộtibN87394 nụYgKtZe8Z cưibN87394ời kxu3dễ thươnibN87394g nibN87394hất mà cibN87394ô kxu3ta cibN87394ó thểibN87394 ibN87394nặn rkxu3a. CibN87394ô tkxu3a thikxu3êng thật,YgKtZe8Z vừibN87394a nhkxu3ắc đibN87394ã tớikxu3 YgKtZe8Zliền. Jakxu3ck kéo cảkxu3 CYgKtZe8Zat vibN87394à AlibN87394ex vàoYgKtZe8Z YgKtZe8Zlớp màkxu3 vYgKtZe8Zần nóiYgKtZe8Z liếYgKtZe8Zn thoắnYgKtZe8Zg kxu3về kìYgKtZe8Z nghỉkxu3 ibN87394thú vịkxu3 cYgKtZe8Zủa mình ibN87394ở MehiibN87394co. ibN87394Cat liếcYgKtZe8Z vềkxu3 YgKtZe8Zphía kxu3sau kxu3và kxu3mỉm cười,ibN87394 LuibN87394i đakxu3ng nibN87394ói chkxu3uyện với BaibN87394cbara ibN87394một ckxu3ách ibN87394lạnh lùYgKtZe8Zng, cậYgKtZe8Zu tibN87394a vẫkxu3n thế.

ibN87394 Cat đâibN87394m sầYgKtZe8Zm RadiibN87394c BrunibN87394o, mYgKtZe8Zột gãkxu3 ibN87394học cYgKtZe8Zùng lớpibN87394 kxu3mà CaibN87394t ibN87394không ưakxu3 YgKtZe8Ztẹo nàoibN87394. Hắn rấtYgKtZe8Z ibN87394nóng nảYgKtZe8Zy, cộcYgKtZe8Z cYgKtZe8Zằn mibN87394ặc dùibN87394 cóYgKtZe8Z bềibN87394 ngoàikxu3 nkxu3a nibN87394á mYgKtZe8Zột ngibN87394ười aYgKtZe8Znh dễYgKtZe8Z thương YgKtZe8Zmà CibN87394at ibN87394từng chơiibN87394 cùnYgKtZe8Zg hồikxu3 nhỏ.ibN87394 Chà,ibN87394 kxu3con ngkxu3ười màkxu3, cYgKtZe8Zhỉ cóibN87394 thYgKtZe8Zể giống nhibN87394au chkxu3út chYgKtZe8Zút vibN87394ề bềYgKtZe8Z ibN87394ngoài thôi.

kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z kxu3 kxu3 ibN87394- đibN87394i kiểuibN87394 YgKtZe8Zgì thế?kxu3 MắtYgKtZe8Z đểYgKtZe8Z kxu3ở nhàkxu3 àh?

Radic kxu3gắt. LuYgKtZe8Zi chépibN87394 mibN87394iệng YgKtZe8Zsau lưibN87394ng CaYgKtZe8Zt :

- YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 YgKtZe8Z trkxu3ánh ibN87394ra BibN87394runo, địnhibN87394 thibN87394u phíibN87394 vkxu3ào cửaYgKtZe8Z hả?

Radic nYgKtZe8Zhìn LibN87394ui vớikxu3 ibN87394ánh ibN87394mắt YgKtZe8Zcăm ghéibN87394t YgKtZe8Znhưng ibN87394cũng lákxu3ch quYgKtZe8Za mibN87394ột bêkxu3n tribN87394ánh đường chibN87394o Lukxu3i vibN87394ì thấibN87394y Backxu3bara đikxu3 kxu3cùng. TronibN87394g YgKtZe8Z1 thờiibN87394 gYgKtZe8Zian dàYgKtZe8Zi, RaibN87394dic được mọiYgKtZe8Z ngYgKtZe8Zười đồnkxu3 rằnkxu3g làYgKtZe8Z ibN87394vệ skxu3ĩ cYgKtZe8Zủa BacYgKtZe8Zbara. CYgKtZe8Zhẳng cầnkxu3 qibN87394uan kxu3sát CaibN87394t ibN87394cũng biết đkxu3iều đó.ibN87394 ibN87394Radic lkxu3ia ibN87394ánh ibN87394mắt hìnhibN87394 YgKtZe8Zviên đạnibN87394 sYgKtZe8Zang khóibN87394 chịuYgKtZe8Z nhìnYgKtZe8Z kxu3chiếc áo CaYgKtZe8Zt đYgKtZe8Zang mkxu3ặc lẩibN87394m bẩm:

YgKtZe8Z - ibN87394 YgKtZe8Z ibN87394 kxu3 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z áibN87394o ibN87394với chkxu3ả quần,kxu3 đồkxu3 sậyibN87394 khô.

YgKtZe8Z Rồi cậuibN87394 tYgKtZe8Za vàoibN87394 lớp.kxu3 CibN87394at thởkxu3 dài,kxu3 ibN87394lần nàibN87394o côkxu3 ibN87394mặc cákxu3i ibN87394áo nàkxu3y YgKtZe8ZRadic cũngkxu3 lẩm bẩmibN87394. ibN87394đúng kxu3là ibN87394áo bkxu3ó khôibN87394ng hợkxu3p vớiYgKtZe8Z ngibN87394ười YgKtZe8ZCat tẹokxu3 YgKtZe8Znào. Cô….kkxu3hông hấpibN87394 dẫn gìibN87394 cả.

ibN87394 Cat ibN87394vào lớp,YgKtZe8Z ngkxu3ồi xuốngkxu3 bàibN87394n cYgKtZe8Zủa YgKtZe8Zmình vibN87394à nhìibN87394n xuốnibN87394g kxu3bộ ngựkxu3c củibN87394a mYgKtZe8Zình. Nókxu3 cũng chẳngYgKtZe8Z pibN87394hải ibN87394là nhkxu3ỏ nhắYgKtZe8Zn gkxu3ì, cibN87394ũng tibN87394o nhưibN87394 ibN87394mọi YgKtZe8Zđứa kxu3con gáikxu3 YgKtZe8Zkhác YgKtZe8Zđấy chứ. Cókxu3 YgKtZe8Zđiều vYgKtZe8Zì Cakxu3t ibN87394cao quáibN87394 nYgKtZe8Zên trôngYgKtZe8Z giốnkxu3g câibN87394y skxu3ậy chăng?ibN87394 Ckxu3at kkxu3há ibN87394mặc cảm vềYgKtZe8Z bkxu3ản tibN87394hân mYgKtZe8Zình. GibN87394ia đìYgKtZe8Znh côkxu3 ckxu3ũng chẳngYgKtZe8Z khibN87394á giảkxu3 gìibN87394. BYgKtZe8Za mkxu3ẹ thườngibN87394 phải kxu3đi làibN87394m ckxu3a đYgKtZe8Zêm ibN87394để libN87394o chibN87394o YgKtZe8Z3 chYgKtZe8Zị YgKtZe8Zem cô.YgKtZe8Z ibN87394Cat kkxu3o cYgKtZe8Zó quầibN87394n ákxu3o xịYgKtZe8Zn, cYgKtZe8Zũng không ibN87394có đồYgKtZe8Z YgKtZe8Znữ tranYgKtZe8Zg đắtYgKtZe8Z tiYgKtZe8Zền, vkxu3ì tYgKtZe8Zhế côibN87394 tựibN87394 YgKtZe8Zlàm libN87394ấy mộtkxu3 sYgKtZe8Zố nkxu3ữ tribN87394ang nYgKtZe8Zhờ xưởng rènibN87394 kxu3mi nibN87394i màYgKtZe8Z bibN87394a côkxu3 tặngibN87394 hồibN87394i sinibN87394h nhậYgKtZe8Zt ibN87394lần tibN87394hứ 8ibN87394. đYgKtZe8Zôi kxu3khi kxu3Cat cYgKtZe8Zũng thấy buồnkxu3, côibN87394 kxu3cũng làkxu3 mộtibN87394 thiYgKtZe8Zếu nữibN87394 mớiibN87394 lớn,kxu3 cũngYgKtZe8Z ibN87394có tìnibN87394h cảmkxu3 vYgKtZe8Zà nhữnibN87394g ước mYgKtZe8Zơ, nhưYgKtZe8Zng ….ibN87394 CaibN87394t nhibN87394ìn Luikxu3. Lukxu3i đaYgKtZe8Zng đọYgKtZe8Zc YgKtZe8Zmột cibN87394uốn sổkxu3 kxu3con mibN87394à nếuYgKtZe8Z CaYgKtZe8Zt không nhibN87394ầm tYgKtZe8Zhì ibN87394là nhưibN87394ng ibN87394gi chkxu3ép ckxu3ủa kxu3cậu YgKtZe8Zấy ibN87394về côkxu3ng viibN87394ệc ởYgKtZe8Z côngibN87394 kxu3ti ckxu3on của tYgKtZe8Zập đoànibN87394 FraYgKtZe8Znk. GiibN87394a đìnhibN87394 LYgKtZe8Zui ribN87394ất cóibN87394 thếkxu3 ibN87394lực. bibN87394a cậuibN87394 ấykxu3 làkxu3 chủibN87394 tịcYgKtZe8Zh tập đoibN87394àn FrYgKtZe8Zank –ibN87394 tậpYgKtZe8Z đoànYgKtZe8Z lYgKtZe8Zớn nhấtYgKtZe8Z “miềnibN87394 tây”kxu3 cònibN87394 Lkxu3ui thìkxu3 vừakxu3 đẹpibN87394 ibN87394trai vừa họibN87394c giỏi....

chàoYgKtZe8Z cáibN87394c em.

YgKtZe8Z Giáo sưYgKtZe8Z ViYgKtZe8Zllar vYgKtZe8Zào lớYgKtZe8Zp, bàYgKtZe8Z đểkxu3 cặpibN87394 xuốnkxu3g bibN87394àn rồiYgKtZe8Z nhìnkxu3 hếtibN87394 mkxu3ột lưYgKtZe8Zợt hkxu3ọc tYgKtZe8Zrò củakxu3 mibN87394ình ibN87394và hỏi:

kxu3 - ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z ibN87394 cácYgKtZe8Z YgKtZe8Zem kxu3nghỉ YgKtZe8Zhè vibN87394ui chứ?

- kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 kxu3 VuibN87394i ạ.

kxu3 Cả lớpkxu3 kxu3bắt đầibN87394u xônYgKtZe8Z ibN87394xao lênibN87394. RYgKtZe8Zemus chồibN87394m ibN87394qua bàkxu3n YgKtZe8Znói chuyệnYgKtZe8Z vớiibN87394 kxu3Peter ibN87394và cả hkxu3ai ckxu3ười tíkxu3 kxu3tởn vớiYgKtZe8Z ibN87394nhau. GiibN87394áo sYgKtZe8Zư Villakxu3r nókxu3i vớikxu3 vẻibN87394 mặtibN87394 YgKtZe8Zhài lòng:

- kxu3 kxu3 YgKtZe8Z ibN87394 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z ibN87394 nYgKtZe8Zào, ckxu3ả lớpkxu3 nộpibN87394 bàkxu3i ibN87394tập hèYgKtZe8Z đi.

YgKtZe8Z- YgKtZe8Z ibN87394 kxu3 kxu3 kxu3 YgKtZe8Z kxu3 ibN87394 Ôi………

Lớp hYgKtZe8Zọc ồYgKtZe8Z lênYgKtZe8Z thấtkxu3 vọng.ibN87394 kxu3Cat biếtYgKtZe8Z cònkxu3 rấkxu3t nhiềibN87394u ngườkxu3i cYgKtZe8Zhưa làmYgKtZe8Z xibN87394ong bàibN87394i tập, YgKtZe8Zví dụkxu3 ibN87394như JYgKtZe8Zack cYgKtZe8Zhẳng hạnibN87394. CaibN87394t mỉkxu3m cưYgKtZe8Zời kYgKtZe8Zhi thấyYgKtZe8Z vẻYgKtZe8Z kkxu3hổ skxu3ở cYgKtZe8Zủa Jack. BibN87394acbara kxu3nói vớibN87394i gkxu3iọng nịibN87394nh nọtkxu3 :

kxu3- ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z ibN87394 kxu3 ibN87394 kxu3 kxu3 thưaibN87394 ckxu3ô, kxu3con cibN87394òn mộkxu3t chútibN87394 nữakxu3 cYgKtZe8Zhưa xkxu3ong, cokxu3n cókxu3 tYgKtZe8Zhể nộkxu3p sYgKtZe8Zau đượckxu3 khôngibN87394 ạ?

- ibN87394 kxu3 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z kxu3 kxu3 Kkxu3o được.

GYgKtZe8Ziáo sưYgKtZe8Z ibN87394Villar kxu3mỉm cưYgKtZe8Zời kxu3nhã nhibN87394ặn ibN87394nhưng áYgKtZe8Znh kxu3mắt bàkxu3 ánhYgKtZe8Z kxu3lên YgKtZe8Zsự nghiêkxu3m khắc YgKtZe8Zvà kxu3đố YgKtZe8Zai giibN87394ám nàiYgKtZe8Z nỉYgKtZe8Z thêYgKtZe8Zm mộkxu3t lờikxu3 nàokxu3 kibN87394hi đãibN87394 bịkxu3 YgKtZe8Zbà kxu3nhìn YgKtZe8Znhư vYgKtZe8Zậy. kxu3Cat thích điibN87394ểm YgKtZe8Znày củakxu3 bibN87394à. kxu3Cô kxu3lấy cuốnkxu3 vởibN87394 làYgKtZe8Zm bàiibN87394 YgKtZe8Ztập vYgKtZe8Zề ibN87394nhà YgKtZe8Zra vàibN87394 đểYgKtZe8Z YgKtZe8Zlên đầu bkxu3àn kxu3trong YgKtZe8Zkhi ngYgKtZe8Zhe loángibN87394 ibN87394thoáng AleibN87394x càibN87394u kxu3nhàu vớiibN87394 ibN87394Jack ibN87394về sựkxu3 lườikxu3 biếng củakxu3 ibN87394cậu chànYgKtZe8Zg. kxu3Jack lẩkxu3m bẩm:

ibN87394- kxu3 kxu3 ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 biếtkxu3 thếkxu3 mìnhkxu3 ibN87394đã YgKtZe8Zcóp ibN87394bài CaYgKtZe8Zt lúckxu3 nãykxu3 rồi.

giáibN87394o ibN87394sư kxu3Villar khYgKtZe8Zua đũYgKtZe8Za pibN87394hép YgKtZe8Zbằng mộkxu3t độngibN87394 táYgKtZe8Zc duyênibN87394 dYgKtZe8Záng YgKtZe8Zlùa YgKtZe8Zhết nYgKtZe8Zhững cuốn vởYgKtZe8Z lêYgKtZe8Zn bkxu3àn giáokxu3 viênibN87394 YgKtZe8Zvà nóiYgKtZe8Z vớYgKtZe8Zi LuibN87394i bằnibN87394g mộibN87394t kxu3giọng trYgKtZe8Zìu mến:

ibN87394- YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 ibN87394 YgKtZe8Z LuiibN87394, skxu3au giờYgKtZe8Z ibN87394học coYgKtZe8Zn YgKtZe8Zđem chYgKtZe8Zồng vởibN87394 xibN87394uống phòibN87394ng gikxu3áo viênibN87394 chibN87394o cibN87394ô nhé.

LuibN87394i vânkxu3g ngoaYgKtZe8Zn ngkxu3oãn vibN87394à mYgKtZe8Zỉm cười.ibN87394 mộYgKtZe8Zt nụYgKtZe8Z cườikxu3 cYgKtZe8Zó tYgKtZe8Zhể quậtYgKtZe8Z ngkxu3ã bấkxu3t cibN87394ứ đứa ckxu3on gibN87394ái nkxu3ào- đkxu3ấy libN87394à YgKtZe8ZCat ibN87394nghi tibN87394hế. Nhưnkxu3g rYgKtZe8Zõ ràngkxu3 lkxu3à kxu3giáo sưibN87394 ngọtkxu3 YgKtZe8Zngào với LuibN87394i hơYgKtZe8Zn kxu3hết ibN87394thảy, cYgKtZe8Zũng mộtYgKtZe8Z phầkxu3n vìibN87394 điểmibN87394 bùibN87394a YgKtZe8Zchú củYgKtZe8Za LuYgKtZe8Zi cakxu3o YgKtZe8Znhất trường.

YgKtZe8Z- ibN87394 ibN87394 ibN87394 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z kxu3 YgKtZe8Z nYgKtZe8Zào cáibN87394c YgKtZe8Zem, sácYgKtZe8Zh kxu3bùa chúibN87394 căkxu3n bYgKtZe8Zản lớpkxu33, “bùakxu3 kxu3tống tiễn”.

ibN87394 Cat cYgKtZe8Zhúi mũkxu3i YgKtZe8Zvào YgKtZe8Zsách trkxu3ong khibN87394i giáoibN87394 sưYgKtZe8Z Vkxu3illar phkxu3át chuộkxu3t YgKtZe8Zcho họcibN87394 sinhibN87394. Con chYgKtZe8Zuột kxu3của Ckxu3at nhỏibN87394 kxu3xíu vàibN87394 ngibN87394ay ibN87394khi vkxu3ừa đápibN87394 xuốnYgKtZe8Zg bàYgKtZe8Zn, ibN87394nó mkxu3on YgKtZe8Zmen bibN87394ò đến gặibN87394m kxu3chiếc bkxu3út cibN87394hì củYgKtZe8Za CatYgKtZe8Z. ThậtYgKtZe8Z lYgKtZe8Zà mộtibN87394 buổibN87394i họkxu3c giakxu3n nYgKtZe8Zan kibN87394hi mkxu3à Misa, bạnkxu3 thYgKtZe8Zân củakxu3 BacbaYgKtZe8Zra libN87394àm nYgKtZe8Zổ tYgKtZe8Zung YgKtZe8Zcon cYgKtZe8Zhuột củkxu3a cYgKtZe8Zô tibN87394a khiếnYgKtZe8Z phYgKtZe8Zân nửa lớkxu3p ibN87394bị dínhibN87394 bẩkxu3n vYgKtZe8Zào kxu3áo. CuốibN87394i giờYgKtZe8Z học,YgKtZe8Z kxu3chỉ ibN87394có mỗikxu3 LibN87394ui ibN87394là thàkxu3nh cônYgKtZe8Zg trong việckxu3 đưkxu3a cYgKtZe8Zon chukxu3ột nibN87394hỏ trởkxu3 ibN87394lại lồngkxu3 trêYgKtZe8Zn bàYgKtZe8Zn giáoibN87394 viên,ibN87394 nhữngYgKtZe8Z người cònibN87394 ibN87394lại đềukxu3 bYgKtZe8Zó taYgKtZe8Zy. ChYgKtZe8Zuông reibN87394o hếibN87394t tiếibN87394t, gibN87394iáo YgKtZe8Zsư VillYgKtZe8Zar ibN87394ra khỏYgKtZe8Zi lớp saibN87394u kxu3khi YgKtZe8Zcho mộkxu3t kxu3đống bàiibN87394 YgKtZe8Ztập vềkxu3 nhà.YgKtZe8Z CibN87394at đangkxu3 loaYgKtZe8Zy hoakxu3y YgKtZe8Zbỏ skxu3ách YgKtZe8Zvở vào tibN87394úi YgKtZe8Zkhông đáyibN87394 kxu3thì BacYgKtZe8Zbara nibN87394ói YgKtZe8Zto mộYgKtZe8Zt cYgKtZe8Zách hácYgKtZe8Zh dịch:

- YgKtZe8Z ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z ibN87394 kxu3 ibN87394 kxu3 kxu3Luss, trựcibN87394 nhYgKtZe8Zật cYgKtZe8Zho Radic.

kxu3 Cat gYgKtZe8Zật ibN87394đầu vYgKtZe8Zà likxu3ếc RadiibN87394c, cYgKtZe8Zậu tYgKtZe8Za đaibN87394ng nhìnibN87394 BacbarYgKtZe8Za mYgKtZe8Zột YgKtZe8Zcách miễibN87394n cưỡng, cYgKtZe8Zó lẽkxu3 kxu3bởi vìYgKtZe8Z ibN87394Bacbara cibN87394ứ qYgKtZe8Zuấn ibN87394lấy Lkxu3ui. Cakxu3t ibN87394 kibN87394hông nghibN87394ĩ lkxu3à RadYgKtZe8Zic tYgKtZe8Zhích Bacbara nkxu3hưng cáiibN87394 nhibN87394ìn kia…

ibN87394 Cat khôngYgKtZe8Z YgKtZe8Zbiết YgKtZe8Zmà côibN87394 cibN87394ũng khkxu3ông kxu3cần bikxu3ết. kxu3cha ckxu3ô kxu3làm việcibN87394 ckxu3ho cônYgKtZe8Zg ibN87394ti nhà RosaYgKtZe8Znta nkxu3ên kxu3cô luônkxu3 pYgKtZe8Zhải ngkxu3he ibN87394lời BaibN87394cbara nibN87394ếu kkxu3hông cYgKtZe8Zô tibN87394a sẽYgKtZe8Z ibN87394ton hót YgKtZe8Zvới chkxu3a cYgKtZe8Zô ibN87394ta vàibN87394 đuổiYgKtZe8Z việcYgKtZe8Z bkxu3a CaYgKtZe8Zt. YgKtZe8ZAlex vàYgKtZe8Z JacYgKtZe8Zk khibN87394ông thíYgKtZe8Zch CibN87394at bkxu3ị saYgKtZe8Zi khiến nhưibN87394ng hYgKtZe8Zọ cũngYgKtZe8Z chẳibN87394ng lYgKtZe8Zàm gìYgKtZe8Z đượcibN87394 nkxu3goài vikxu3ệc ibN87394lấy kxu3phần ănkxu3 hộibN87394 CYgKtZe8Zat. Alex cYgKtZe8Zàu nhkxu3àu kkxu3hi điibN87394 ibN87394ngang YgKtZe8Zqua Cat:

kxu3 - ibN87394 ibN87394 ibN87394 kxu3 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z ibN87394 nkxu3hanh nhé,kxu3 mìnibN87394h sẽkxu3 đổkxu3 YgKtZe8Znước sốtkxu3 càYgKtZe8Z cYgKtZe8Zhua lênkxu3 đầuYgKtZe8Z ckxu3on quỷkxu3 cáYgKtZe8Zi đó.

YgKtZe8Z- YgKtZe8Z ibN87394 kxu3 kxu3 kxu3 ibN87394 ibN87394 kxu3 Làmkxu3 ơnkxu3 đibN87394i, Alex.

Cakxu3t ckxu3ười nhưkxu3 mếu,kxu3 ibN87394Alex YgKtZe8Zthở YgKtZe8Zdài vàkxu3 ibN87394lôi Jackxu3k ibN87394theo. ibN87394Cat lYgKtZe8Zùa YgKtZe8Zchổi vàibN87394 ghẻkxu3 lau rkxu3a khỏYgKtZe8Zi tủibN87394 đểkxu3 YgKtZe8Zchổi vàYgKtZe8Z vkxu3ung ibN87394vẩy kxu3đũa YgKtZe8Zphép điềYgKtZe8Zu khikxu3ển cibN87394ho YgKtZe8Zchúng kxu3lau bảng,kxu3 lau bàibN87394n ibN87394ghế vàkxu3 nYgKtZe8Zhững YgKtZe8Zchỗ YgKtZe8Zdơ màibN87394 lkxu3ũ chkxu3uột kxu3gây rakxu3. HọcYgKtZe8Z skxu3inh lầibN87394n lượtYgKtZe8Z YgKtZe8Zra khỏi lớpYgKtZe8Z hết,kxu3 tkxu3rong lớpYgKtZe8Z YgKtZe8Zchỉ còkxu3n lạiYgKtZe8Z Lukxu3i vàYgKtZe8Z Catkxu3. LuibN87394i YgKtZe8Zđang đếibN87394m lạkxu3i chỗkxu3 vkxu3ở và YgKtZe8Zdập lạYgKtZe8Zi ibN87394một cuYgKtZe8Zốn bịYgKtZe8Z YgKtZe8Zbong mYgKtZe8Zấy tYgKtZe8Zrang YgKtZe8Zđầu. kxu3Cat liếYgKtZe8Zc trộmkxu3 LuiibN87394, đúngkxu3 YgKtZe8Zlà một aYgKtZe8Znh YgKtZe8Zchàng đẹYgKtZe8Zp trkxu3ai. YgKtZe8ZCat quaibN87394y YgKtZe8Zra ckxu3hăm cibN87394hú vắtibN87394 gYgKtZe8Ziẻ laYgKtZe8Zu ibN87394bằng mộtkxu3 lokxu3ại nghệ YgKtZe8Zthuật hắcYgKtZe8Z ibN87394ám kxu3mà cibN87394ác phùYgKtZe8Z ibN87394thuỷ hắibN87394c kxu3ám dùngkxu3 đểYgKtZe8Z kYgKtZe8Zhiến cYgKtZe8Zon ngườiYgKtZe8Z YgKtZe8Zta khôYgKtZe8Z quắt kxu3khô qibN87394ueo lkxu3ại. ibN87394cái gkxu3iẻ rítibN87394 libN87394ên khibN87394e kkxu3hẽ kxu3và khôibN87394 conYgKtZe8Zg nước.kxu3 kxu3Cat khoáiYgKtZe8Z chí nYgKtZe8Zhúng ướtibN87394 nYgKtZe8Zó mibN87394ột lầkxu3n nibN87394ữa ibN87394và lạikxu3 YgKtZe8Zvắt khibN87394ô rồiibN87394 mộtkxu3 lầnibN87394 nữYgKtZe8Za. CYgKtZe8Zho ibN87394tới khi cYgKtZe8Zô kxu3quay ibN87394lại kxu3thi ckxu3hẳng YgKtZe8Zthấy Lkxu3ui ibN87394đâu cả,kxu3 chắckxu3 ibN87394là đkxu3ã kxu3đi ibN87394rồi. YgKtZe8ZCat ibN87394nhiệt tình vYgKtZe8Zẩy đũibN87394a phépkxu3 YgKtZe8Znhư mộYgKtZe8Zt nhkxu3ạc trưởngibN87394 đkxu3iều kYgKtZe8Zhiển nhữibN87394ng câkxu3y chibN87394ổi laibN87394u nhà, YgKtZe8Zcô vẫyYgKtZe8Z mạnhYgKtZe8Z mộYgKtZe8Zt cáYgKtZe8Zi, mộtkxu3 cibN87394ây chổikxu3 kxu3lao ibN87394vù vềibN87394 phYgKtZe8Zía bànkxu3 ibN87394giáo viêkxu3n vàkxu3 kxu3vòng qua phíakxu3 saibN87394u chiếcibN87394 bànkxu3. Rầm…

Một tkxu3iếng độngibN87394 chếtkxu3 ngườiibN87394 vYgKtZe8Zang lêibN87394n kxu3và Lukxu3i Frakxu3nk từkxu3 từibN87394 đứnibN87394g YgKtZe8Zlên kxu3phía YgKtZe8Zsau bàn giáoYgKtZe8Z kxu3viên vớikxu3 khuôibN87394n mYgKtZe8Zặt tèkxu3m nhkxu3em nướcibN87394 laYgKtZe8Zu nibN87394hà kxu3và mũiibN87394 đakxu3ng chảyibN87394 máu.kxu3 Cậu tkxu3a kxu3đang buộkxu3c dâYgKtZe8Zy giầy.
Cat đứnkxu3g nhưYgKtZe8Z trờiibN87394 trồnibN87394g nhìnkxu3 kxu31 giọtkxu3 mibN87394áu nhỏYgKtZe8Z kxu3xuống chiếckxu3 áYgKtZe8Zo skxu3ơ mYgKtZe8Zi tYgKtZe8Zrắng tinh kxu3của LuYgKtZe8Zi vàkxu3 khôibN87394ng cibN87394hắc lYgKtZe8Zà tibN87394rong ibN87394cuộc đờikxu3 mìnkxu3h cibN87394ô đãYgKtZe8Z phạmYgKtZe8Z phảiibN87394 lYgKtZe8Zỗi lầm nàibN87394o tồiibN87394 tkxu3ệ nYgKtZe8Zhư kxu3thế chibN87394ưa. Cakxu3t lắpYgKtZe8Z bkxu3ắp xikxu3n lỗiibN87394 khôYgKtZe8Zng thàYgKtZe8Znh tiibN87394ếng vàibN87394 kinh hãibN87394i khôngibN87394 ibN87394biết ibN87394có nibN87394ên lkxu3ùi rYgKtZe8Za càkxu3ng kxu3xa càYgKtZe8Zng tốtYgKtZe8Z haYgKtZe8Zy khôibN87394ng. Khukxu3ôn mặtibN87394 Lui thibN87394ật khóibN87394 YgKtZe8Zmà tưởngibN87394 tượngYgKtZe8Z kxu3đựơc, nókxu3 nibN87394hăn lạiibN87394 mibN87394ột cáchkxu3 khkxu3ó cYgKtZe8Zhịu kxu3và đôikxu3 mắt YgKtZe8Zthì ngYgKtZe8Zày mộkxu3t YgKtZe8Ztối hkxu3ơn. LYgKtZe8Zui chắcibN87394 pkxu3hải cốYgKtZe8Z gắnYgKtZe8Zg libN87394ắm kxu3mới YgKtZe8Zkhông hétYgKtZe8Z kxu3vào mặt YgKtZe8ZCat. CaibN87394t ibN87394mím chYgKtZe8Zặt môi,ibN87394 thàYgKtZe8Z rằngkxu3 LuYgKtZe8Zi cứibN87394 qYgKtZe8Zuát théibN87394t lêkxu3n ckxu3ó ibN87394phải làYgKtZe8Z YgKtZe8Zhay hơn kYgKtZe8Zhông. LuibN87394i từYgKtZe8Z từibN87394 mởkxu3 miệngibN87394 nhibN87394ưng khônkxu3g YgKtZe8Zphải kxu3là quákxu3t tháYgKtZe8Zo gkxu3ì màibN87394 chỉkxu3 buông độcYgKtZe8Z ibN87394một tiếnkxu3g nibN87394ghe YgKtZe8Zrất kxu3khó nhọc:

ibN87394 - ibN87394 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z kxu3 lau.

Cat YgKtZe8Zsợ điếngkxu3 cảibN87394 ngưYgKtZe8Zời. cibN87394ô YgKtZe8Zđã ibN87394không ngibN87394hĩ rằngkxu3 YgKtZe8Zcô kxu3sợ LibN87394ui đếnibN87394 nhkxu3ư thkxu3ế. NibN87394ếu Lui YgKtZe8Zmà nkxu3ói vớkxu3i kxu3Bacbara thìYgKtZe8Z….. trờiibN87394 ơiibN87394! BibN87394a cYgKtZe8Zô cóibN87394 thểYgKtZe8Z kxu3mất việkxu3c nkxu3gay ngkxu3ày mai chibN87394ứ YgKtZe8Zchẳng chkxu3ơi. NếuibN87394 bYgKtZe8Za mấtibN87394 việibN87394c, ibN87394gia đìnhibN87394 ckxu3ô sẽYgKtZe8Z kxu3ra kxu3sao đâyibN87394? CaYgKtZe8Zt rYgKtZe8Zút khăn tibN87394ay kxu3ra YgKtZe8Zvà lkxu3au nưYgKtZe8Zớc tkxu3rên mặtibN87394 kxu3Lui màkxu3 thậkxu3m ibN87394chí còYgKtZe8Zn kYgKtZe8Zhông giákxu3m nkxu3hìn cậu kxu3ta. CibN87394at khônibN87394g ngibN87394hĩ kxu3là mìnibN87394h sẽibN87394 chạmYgKtZe8Z kxu3vào mặtibN87394 LYgKtZe8Zui YgKtZe8Ztrong ibN87394hoàn cảnkxu3h nàkxu3y. Lui giậtkxu3 lấyYgKtZe8Z ibN87394khăn tkxu3ay củaibN87394 CaibN87394t, ibN87394Cat lắpYgKtZe8Z bắp:

YgKtZe8Z - ibN87394 ibN87394 kxu3 ibN87394 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z ibN87394xin lỗi…ibN87394 tôkxu3i…. kxu3Xin lỗi.

YgKtZe8Zrồi ibN87394cô chukxu3ồn nibN87394gay lYgKtZe8Zập kxu3tức khỏiYgKtZe8Z lYgKtZe8Zớp nhibN87394ư làYgKtZe8Z sợibN87394 Lkxu3ui ibN87394không kYgKtZe8Ziềm cibN87394hế đkxu3ược mibN87394à YgKtZe8Zla kxu3hét quibN87394át tháokxu3 kxu3ầm ĩ.

VàibN87394o ibN87394căng tiYgKtZe8Zn vớiibN87394 bộibN87394 mibN87394ặt đưaibN87394 đám,ibN87394 CaYgKtZe8Zt kibN87394ể cibN87394ho AlibN87394ex vYgKtZe8Zà JacYgKtZe8Zk vềYgKtZe8Z kxu3sự cYgKtZe8Zố chibN87394ết ngibN87394ười kxu3đó. AleibN87394x ckxu3hỉ nhúnYgKtZe8Z vai:

- ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z YgKtZe8Z kxu3 kxu3 cibN87394ậu ibN87394ta luônYgKtZe8Z nibN87394hư thếkxu3 mkxu3à, giảkxu3 tạoYgKtZe8Z, kxu3đội lốtYgKtZe8Z họcYgKtZe8Z trYgKtZe8Zò nibN87394goan đkxu3ể libN87394ấy lòibN87394ng giáoibN87394 kxu3viên, đủibN87394 thứ.

kxu3 Còn Jkxu3ack tYgKtZe8Zhì gụkxu3c đầibN87394u xuốngibN87394 bànibN87394 vibN87394à cười,kxu3 ngườiYgKtZe8Z ruYgKtZe8Zng lkxu3ên bầnibN87394 bậtkxu3, ibN87394cậu ibN87394ta kxu3nói ibN87394đứt quãng:

- ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 YgKtZe8Z biếYgKtZe8Zt thế…nánYgKtZe8Z libN87394ại tíkxu3 YgKtZe8Znữa… hYgKtZe8Za hibN87394a ….

CYgKtZe8Zat kxu3nhăn nhó:

- YgKtZe8Z YgKtZe8Z ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Zxin cậYgKtZe8Zu YgKtZe8Zđấy Jkxu3ack, mìnYgKtZe8Zh đangkxu3 lYgKtZe8Zo chếtkxu3 đây.

YgKtZe8Z Alex cYgKtZe8Zhán nảnkxu3 chọcYgKtZe8Z chọckxu3 YgKtZe8Zvà đĩa:

- ibN87394 ibN87394 ibN87394 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8Z YgKtZe8Z kxu3 Catkxu3, YgKtZe8ZLui YgKtZe8Zsẽ khôngYgKtZe8Z kxu3đem chuyệnibN87394 ibN87394hắn bịYgKtZe8Z rửaYgKtZe8Z mặtibN87394 bằnibN87394g nướkxu3c libN87394au kxu3nhà rkxu3a màibN87394 rêkxu3u rkxu3ao đâu,ibN87394 YgKtZe8Zyên tYgKtZe8Zâm đi.

ibN87394Cat mYgKtZe8Zím môiYgKtZe8Z, nibN87394ghe thìkxu3 cũnYgKtZe8Zg cóibN87394 líYgKtZe8Z YgKtZe8Znhưng khôngkxu3 rêibN87394u rYgKtZe8Zao đâibN87394u cibN87394ó nghĩkxu3a libN87394à YgKtZe8ZLui sẽkxu3 khkxu3ông nYgKtZe8Zói chuyệnYgKtZe8Z đkxu3ó cYgKtZe8Zho ibN87394Bacbara. Ôkxu3i tYgKtZe8Zrời ơi!

kxu3 Cat ckxu3hưa kịkxu3p tYgKtZe8Zhan thởYgKtZe8Z thYgKtZe8Zì BYgKtZe8Zacbara ibN87394đã gYgKtZe8Zọi côYgKtZe8Z. YgKtZe8ZCat kxu3đứng lYgKtZe8Zên. ibN87394Alex cáu:

- ibN87394 kxu3 ibN87394 kxu3 ibN87394 ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 cậukxu3 chưaibN87394 YgKtZe8Zăn gYgKtZe8Zì mà.

- YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z ibN87394 YgKtZe8Z kxu3 kxu3 YgKtZe8Z YgKtZe8ZMình kkxu3hông nuốtYgKtZe8Z nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.