You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm 5Mnay lkTVox8à X7x3Ubmột n5Mgày kTVox8đẹp tX7x3Ubrời. C4TFLcuat mở5M toa4TFLcung cử4TFLcua sổkTVox8 đ4TFLcuón 5Mnhững tiX7x3Uba nắng4TFLcu mùa5M thu vàX7x3Ubng 4TFLcu nhX7x3Ubư mậ4TFLcut o5Mng kTVox8và ph5Móng kTVox8tầm mắ4TFLcut rkTVox8a xkTVox8a. Cửa4TFLcu 5Msổ phòngkTVox8 5MCat trông5M kTVox8ra một c4TFLcuon đường5M hkTVox8ai bê4TFLcun ckTVox8ỏ m4TFLcuọc l5Mún kTVox8phún 5Mkhông h5Màng lốX7x3Ubi. nhữnX7x3Ubg d5Mãy X7x3Ubnhà chen chúcX7x3Ub nhkTVox8au trôngkTVox8 X7x3Ubnhư đà5Mn lợn5M X7x3Ubcon đX7x3Ubủ m4TFLcuọi màX7x3Ubu skTVox8ắc v4TFLcuới đủ5M 5Mcác kiểuX7x3Ub ki5Mến trúc tạkTVox8p 4TFLcunham. kTVox8Cat hít4TFLcu 5Mcăng vkTVox8ào p5Mhổi khô4TFLcung kX7x3Ubhí tron4TFLcug lX7x3Ubành m5Mát X7x3Ubmẻ buổikTVox8 sang rồiX7x3Ub côX7x3Ub đ5Meo chiếc4TFLcu 5Mtúi kX7x3Ubhông đáy5M nhkTVox8ỏ bằnkTVox8g bà5Mn 4TFLcutay v4TFLcuào bên5M hôkTVox8ng X7x3Ubvà nhanh nhkTVox8ẹn xuốX7x3Ubng nhà.

5M Ngôi nkTVox8hà củ4TFLcua gi5Ma đình4TFLcu cX7x3Ubô nhỏkTVox8 hX7x3Ubơn rất4TFLcu X7x3Ubnhiều 5Mso v5Mới 4TFLcucác 4TFLcunhà hà4TFLcung xóm5M nhưng cũX7x3Ubng kTVox8tiện ngh5Mi và5M thoảX7x3Ubi X7x3Ubmái. CX7x3Ubat điX7x3Ub 5Mvào bếp,X7x3Ub hônkTVox8 5Mlên mákTVox8i tókTVox8c đỏ4TFLcu X7x3Ubrực rỡkTVox8 của m5Mẹ kTVox8cô, bà4TFLcu L5Muss 5Mmỉm cười:

- X7x3Ub kTVox8 X7x3Ub 5M 5M kTVox8 5M kTVox8 c4TFLcuhào 4TFLcucon yêu.

kTVox8Bà làX7x3Ub mộtX7x3Ub pkTVox8hụ 4TFLcunữ xinX7x3Ubh 4TFLcuđẹp, qu5Myến rũX7x3Ub vàX7x3Ub 5MCat lukTVox8ôn thầmkTVox8 tkTVox8iếc nuốiX7x3Ub vìX7x3Ub c4TFLcuô chẳng giốn4TFLcug mẹ5M một5M chú4TFLcut 5Mnào, 4TFLcutừ cákTVox8i mũiX7x3Ub đếnkTVox8 kh5Muôn mkTVox8ặt 4TFLcuvà m5Mái tóc,kTVox8 X7x3Ubtất cả đều4TFLcu thừaX7x3Ub hưởng4TFLcu X7x3Ubtừ X7x3Ubngười kTVox8cha. Thật5M 5Mlà ch5Mán, 4TFLcutóc chX7x3Uba cô5M lạikTVox8 mà5Mu 4TFLcuđen. 4TFLcuCat luôn ckTVox8ảm kTVox8thấy mìnX7x3Ubh gi5Mống một4TFLcu 4TFLcucon quX7x3Ubạ bê5Mn c4TFLcuạnh mẹkTVox8 X7x3Ubvà cảkTVox8 ở4TFLcu trường5M kTVox8học nữa, giữX7x3Uba m4TFLcuột rừkTVox8ng tóc5M 4TFLcuvàng vkTVox8à n5Mâu. C5Mat rú5Mt ckTVox8ây đũa4TFLcu phé4TFLcup bónkTVox8g n4TFLcuhoáng X7x3Ubvì mới4TFLcu được lakTVox8u cX7x3Ubhùi kTVox8ra kTVox8và lùa4TFLcu đkTVox8ĩa tr5Mong tủkTVox8 rX7x3Uba bX7x3Ubàn ăn.5M 4TFLcuNhững X7x3Ubchiếc đkTVox8ĩa sứ5M tráng meX7x3Ubn xankTVox8h xinkTVox8h x5Mắn nkTVox8ối đuô4TFLcui kTVox8nhau kTVox8bay 5Mra lX7x3Ubàm X7x3UbCat lX7x3Ubiên X7x3Ubtưởng tớkTVox8i lkTVox8ũ X7x3Ubcon gái chạykTVox8 tX7x3Ubheo 4TFLcuLui Fr4TFLcuank. kTVox8 5MCat X7x3Ubtự cườikTVox8 mkTVox8ình trX7x3Ubong k5Mhi b4TFLcua X7x3Ubcô hối4TFLcu hkTVox8ả kTVox8đi xuống X7x3Ubhôn tóX7x3Ubc CakTVox8t và4TFLcu 5Mngồi xuống:

- kTVox8 4TFLcu 5M kTVox8 4TFLcu 5M 4TFLcu X7x3Ub ôi…4TFLcu 5Mba kTVox8sắp mkTVox8uộn kTVox8mất rồi.

CkTVox8at kTVox8rót cX7x3Ubafé 5Mcho ch4TFLcua rồi5M giú4TFLcup mẹX7x3Ub b4TFLcuê nồiX7x3Ub cháo4TFLcu khỏiX7x3Ub bkTVox8ếp lX7x3Ubò. 4TFLcuHai đứa5M e4TFLcum song kTVox8sinh củaX7x3Ub Ca5Mt 4TFLcuchạy ù4TFLcu xuX7x3Ubống 5Mchí cho5Mé 4TFLcutranh ckTVox8ãi 4TFLcunhau 4TFLcuvề X7x3Ubmấy 5Mmón đ5Mồ chơi chX7x3Ubúng X7x3Ubđược tặngkTVox8 5Mtrong sin5Mh nhkTVox8ật X7x3Ubvừa rồi.5M MkTVox8ark v5Mà 4TFLcuJose luX7x3Ubôn 4TFLculàm CaX7x3Ubt mệt mỏkTVox8i 5Mvì mọikTVox8 X7x3Ubthứ. CX7x3Ubhúng kTVox8nói 4TFLcuquá nX7x3Ubhiều, hkTVox8ỏi q4TFLcuuá n5Mhiều, luX7x3Ubôn luôkTVox8n không5M đạt điểm4TFLcu kTVox8tối đakTVox8 4TFLcuở trườkTVox8ng 4TFLcuvà rấX7x3Ubt ha4TFLcum 5Mchơi. kTVox8Hừ. X7x3UbCat uốngX7x3Ub hX7x3Ubết cốc5M sữ4TFLcua, ăkTVox8n vài l4TFLcuát bkTVox8ánh mìX7x3Ub rồiX7x3Ub chà5Mo kTVox8ba 5Mmẹ vàX7x3Ub r5Ma khỏ5Mi nX7x3Ubhà. TX7x3Ubhời tiết5M tkTVox8hật tuyệt5M-dù chỉ 5Mlà nhâ4TFLcun tạo.4TFLcu Ca5Mt 4TFLcusắp mừngX7x3Ub sikTVox8nh n4TFLcuhật lkTVox8ần th5Mứ 4TFLcu15 cX7x3Ubủa 5Mmình v4TFLcuà 5Mhôm nkTVox8ay là ngàkTVox8y kh4TFLcuai giảng.4TFLcu tr5Mở lkTVox8ại tr5Mường 4TFLcusau mộ4TFLcut mù5Ma 5Mhè bận4TFLcu r5Mộn c4TFLcuô th4TFLcuấy thờ5Mi gian dườngkTVox8 4TFLcunhư trôi5M X7x3Ubquá nhanhX7x3Ub. MớkTVox8i h5Môm nà5Mo X7x3UbCat còn4TFLcu nX7x3Ubhỏ 4TFLcuxíu, b4TFLcuỡ n4TFLcugỡ b5Mước chân vkTVox8ào t4TFLcurường mkTVox8à ch5Mỉ sX7x3Ubau m5Mấy mù4TFLcua hèkTVox8, nkTVox8ăm nkTVox8ay đã5M l5Mà nă5Mm cuố5Mi cấp5M. CakTVox8t đẩy chiếc5M vá4TFLcun trượtkTVox8 dưX7x3Ubới c4TFLcuhân kh5Miến kTVox8nó 4TFLcuchảy 4TFLcuvù vù4TFLcu trêX7x3Ubn vỉkTVox8a kTVox8hè 5Mvà nhìn5M theo chiếc5M muX7x3Ubi t5Mrần b4TFLcuóng 4TFLculộn hX7x3Ubiệu GrX7x3Ubeen củ4TFLcua 4TFLcuBacbara 5Mmà t5Mhầm g5Mhen 4TFLcutị, không biếtX7x3Ub đ5Mến kTVox8khi nàkTVox8o C5Mat mới5M c5Mó mộ4TFLcut ch5Miếc 5Mnhư thếX7x3Ub. Ba5Mcbara 4TFLculà hoX7x3Ubt girl củkTVox8a trường,X7x3Ub X7x3Ubba m4TFLcuẹ c5Mô t5Ma giàX7x3Ubu cóX7x3Ub, ckTVox8ô t5Ma kTVox8xinh đẹp4TFLcu vkTVox8à lu4TFLcuôn làX7x3Ub tâmkTVox8 điể5Mm của mọi5M skTVox8ự c4TFLcuhú ý.kTVox8 C4TFLcuat thkTVox8ì kTVox8không đư5Mợc nhưX7x3Ub X7x3Ubvậy. cô4TFLcu c4TFLcuao kTVox8hơn chiềukTVox8 cX7x3Ubao kTVox8trung bình cX7x3Ubủa 4TFLcubọn kTVox8con gá4TFLcui vàX7x3Ub chẳng5M kTVox8có gìkTVox8 đặc5M biệ4TFLcut trkTVox8ừ 4TFLcumái t5Móc đe5Mn n5Mhư lông4TFLcu quạ. kTVox8Cat kTVox8cũng c5Mhẳng hiểukTVox8 5Msao AleX7x3Ubx và5M JaX7x3Ubck lạikTVox8 làmX7x3Ub b5Mạn với4TFLcu một4TFLcu ngưX7x3Ubời nX7x3Ubhư cô. Cô4TFLcu lu5Môn chìm5M nghỉm,5M chỉkTVox8 l5Mà nh4TFLcuân vậkTVox8t phụX7x3Ub t5Mrong cá4TFLcuc vở4TFLcu k5Mịch, c4TFLcuhỉ 5Mtham gia 5Mchạy ti4TFLcuếp sứcX7x3Ub tr4TFLcuong X7x3Ubhội tha4TFLcuo, X7x3Ubchỉ đ4TFLcuệm đkTVox8àn 4TFLcucho 5MJack 5Mhát trkTVox8ong những5M buổi trình5M diễkTVox8n âmkTVox8 nhạc4TFLcu vkTVox8à lu4TFLcuôn bịkTVox8 l4TFLcuoại trX7x3Ubong c5Mác môX7x3Ubn t4TFLcuhể X7x3Ubthao v4TFLcuì chX7x3Ubơi quá dở.

X7x3UbĐẩy vkTVox8án trượkTVox8t X7x3Ubmột cái4TFLcu thX7x3Ubật 5Mmạnh, CkTVox8at nhảkTVox8y vọt5M lênkTVox8 kTVox85 bậcX7x3Ub thX7x3Ubang kTVox8và lướt4TFLcu vào sX7x3Ubân trường5M. ng4TFLcuôi trX7x3Ubường x4TFLcuinh đẹpX7x3Ub củaX7x3Ub cX7x3Ubô nằkTVox8m tX7x3Ubrên m4TFLcuột qukTVox8ả 5Mđồi hiêkTVox8n ngang 4TFLcunhư mộtX7x3Ub dũngX7x3Ub sX7x3Ubĩ. 4TFLcuCat gậtX7x3Ub đầ4TFLcuu chàkTVox8o kTVox8John Han4TFLcuson k5Mhi cậu4TFLcu X7x3Ubta ngócX7x3Ub đầ4TFLcuu lên khỏX7x3Ubi X7x3Ubbãi cỏkTVox8 vàX7x3Ub vẫy5M 4TFLcuCat, J4TFLcuohn kTVox8là mộtX7x3Ub tX7x3Ubhiên tài4TFLcu 5Mhội hoX7x3Ubạ. NX7x3Ubhững tác4TFLcu phẩm của4TFLcu kTVox8cậu tkTVox8a l5Muôn ch5Mỉ đứng4TFLcu skTVox8au m4TFLcuột 5Mhoạ X7x3Ubsĩ c5Mhuyên X7x3Ubnghiệp duX7x3Uby nhấtkTVox8 m4TFLcuà nếu Ca4TFLcut n5Mhớ khônkTVox8g nhầm5M X7x3Ublà Rafaen5Ml Golias.

X7x3Ub- kTVox8 kTVox8 kTVox8 X7x3Ub 4TFLcu 5M X7x3Ub 4TFLcu 4TFLcuCat !

Alex v5Mẫy CkTVox8at kh4TFLcui c4TFLcuô lướ4TFLcut X7x3Ubtới. CakTVox8t mỉ5Mm cưkTVox8ời hX7x3Ubất vá5Mn t4TFLcurượt l5Mên 4TFLcutay rồX7x3Ubi dừng 5Mlại 4TFLcuđợi 5MAlex. 4TFLcuCô nàn4TFLcug 4TFLcuhôm 5Mnay lộng4TFLcu lẫyX7x3Ub với5M chiếX7x3Ubc váy5M xếpX7x3Ub lkTVox8i kTVox8hồng tuyệt hảkTVox8o 4TFLcuvà ákTVox8o b5Mó trắnkTVox8g c5Mó hở4TFLcu bụn5Mg cX7x3Ubhút 5Mchút. A5Mlex cưkTVox8ời rấX7x3Ubt tươi:

X7x3Ub - 4TFLcu 5M 4TFLcu kTVox8 kTVox8 kTVox8 4TFLcu X7x3Ub n4TFLcughỉ X7x3Ubhè vuX7x3Ubi khkTVox8ông? 4TFLcuHay c4TFLcuậu lại5M X7x3Ubchúi mũ4TFLcui ởkTVox8 kTVox8nhà vớ4TFLcui đố4TFLcung cha5Mi lọ?

- X7x3Ub X7x3Ub X7x3Ub X7x3Ub kTVox8 5M kTVox8 5M uX7x3Ubh, mì5Mnh chẳn4TFLcug đikTVox8 kTVox8đâu cả,5M chỉ5M ởkTVox8 n5Mhà thôikTVox8, 4TFLcucòn cậu4TFLcu? kì4TFLcu ngh4TFLcuỉ tuyệX7x3Ubt chứ?

kTVox8 - 5M X7x3Ub 5M 4TFLcu kTVox8 kTVox8 kTVox8 X7x3Ub T5Muyệt –X7x3Ub AlkTVox8ex X7x3Ubnghiêng đầu4TFLcu –kTVox8 ởX7x3Ub H4TFLcuawaii thkTVox8ời 5Mtiết 4TFLcurất đẹpkTVox8, rấtkTVox8 t4TFLcuiếc 4TFLculà khôngX7x3Ub cX7x3Ubó cậu.

AlkTVox8ex bắ5Mt đầkTVox8u kX7x3Ubể vX7x3Ubề kì4TFLcu kTVox8nghỉ dàikTVox8 5Mngày của4TFLcu X7x3Ubcô ấyX7x3Ub t5Mrong kTVox8khi h4TFLcuọ đkTVox8i tớikTVox8 kTVox8tủ chứa X7x3Ubđồ. CX7x3Ubat liếckTVox8 qu4TFLcua 5Mdãy kếX7x3Ub bê4TFLcun và5M 4TFLcudường nkTVox8hư khôX7x3Ubng n5Mghe AlekTVox8x 4TFLcukể kTVox8nữa khi côX7x3Ub trôkTVox8ng thấykTVox8 4TFLcuLui FrankX7x3Ub. Cả5M mùX7x3Uba h4TFLcuè X7x3UbCat 4TFLcukhông gặp4TFLcu LuikTVox8, dườn5Mg 4TFLcunhư cậX7x3Ubu tkTVox8a cao hơnX7x3Ub m4TFLcuột ch4TFLcuút 4TFLcuvà làn5M g4TFLcuia 5Mcó hX7x3Ubơi sX7x3Ubạm dkTVox8i 4TFLcuchút đ4TFLcuỉnh nhưX7x3Ubng trkTVox8ông LukTVox8i v4TFLcuẫn rất đẹp4TFLcu trai.

- X7x3Ub kTVox8 kTVox8 kTVox8 kTVox8 kTVox8 X7x3Ub 4TFLcu X7x3Ub…thế l4TFLcuà mìn5Mh ng4TFLcuã kTVox8nhào 4TFLcuxuống từkTVox8 váckTVox8h đáX7x3Ub, 4TFLcumay mkTVox8à bX7x3Uba tX7x3Ubrông thấ5My nên yếm4TFLcu b4TFLcuùa 5Mlàm m5Mình nh5Mẹ h4TFLcuẫng X7x3Ubđi 5Mvà rớt5M xuốngkTVox8 nkTVox8ước nhẹ4TFLcu 4TFLcuhều. –X7x3Ub X7x3UbAlex 4TFLcucười khoái chí.

- kTVox8 4TFLcu 5M X7x3Ub 4TFLcu 4TFLcu X7x3Ub X7x3Ub Tuyệ4TFLcut .

X7x3Ub Cat tX7x3Ubrả X7x3Ublời bănkTVox8g qu5Mơ và5M cX7x3Ubô 5Mbị akTVox8i đó4TFLcu nhX7x3Ubào tkTVox8ới 5Môm chầ4TFLcum lấy:

- X7x3Ub 4TFLcu 4TFLcu 4TFLcu 4TFLcu 4TFLcu kTVox8 4TFLcu nhớ5M cậu5M quá.

kTVox8 Jack 5Mkêu lkTVox8ên bằn5Mg giọng4TFLcu kTVox8ỉ 4TFLcuôi làkTVox8m 4TFLcuCat bậtkTVox8 cX7x3Ubười. Jac4TFLcuk q5Muay sX7x3Ubang ôm5M kTVox8Alex :

- X7x3Ub 4TFLcu X7x3Ub kTVox8 X7x3Ub kTVox8 kTVox8 5M 5Mkhông 5Mcó h4TFLcuai người5M X7x3Ubmùa hèX7x3Ub chá5Mn lắm.4TFLcu mX7x3Ubình 4TFLcuchẳng biếX7x3Ubt làmkTVox8 g4TFLcuì nữa.

- 5M 5M kTVox8 X7x3Ub X7x3Ub 5M 5M X7x3Ub cậu5M kTVox8lại kTVox8cao thêm5M đấ4TFLcuy ah?

Ale5Mx nkTVox8hăn mặt,5M X7x3Ubcòn Ja5Mck tX7x3Ubhì X7x3Ubnhe rănX7x3Ubg c4TFLcuười. cX7x3Ubậu kTVox8chàng nkTVox8ày lu4TFLcuôn đkTVox8ựơc y4TFLcuêu thích vìX7x3Ub tkTVox8ính hkTVox8ài hước,X7x3Ub giọ4TFLcung 5Mca ngọtX7x3Ub n4TFLcugào vàX7x3Ub 5Mnụ cườiX7x3Ub kTVox8quyến r4TFLcuũ. CóX7x3Ub cảX7x3Ub đống co4TFLcun gáX7x3Ubi muốnkTVox8 cặ4TFLcup kè5M v5Mới JackTVox8k nhkTVox8ưng dườngkTVox8 nkTVox8hư JacX7x3Ubk kkTVox8hông hứn4TFLcug thX7x3Ubú với 4TFLcuhọ lắm,kTVox8 X7x3Ubkể c5Mả vớ5Mi Bacbara.

kTVox8 - 5M 4TFLcu 4TFLcu 5M X7x3Ub 4TFLcu kTVox8 kTVox8 chàoX7x3Ub Lui.

BakTVox8cbara lảkTVox8 kTVox8lướt đ4TFLcui kTVox8tới tủ4TFLcu đểX7x3Ub đồ4TFLcu 4TFLcucủa 5MLui vớ4TFLcui mX7x3Ubột n5Mụ cười5M 4TFLcudễ thư4TFLcuơng nhấX7x3Ubt mà cô4TFLcu t4TFLcua 4TFLcucó thể5M nkTVox8ặn 5Mra. CôkTVox8 t5Ma tkTVox8hiêng thậX7x3Ubt, vừ5Ma nhkTVox8ắc đã4TFLcu tớikTVox8 lX7x3Ubiền. JakTVox8ck kéo kTVox8cả CX7x3Ubat vàX7x3Ub kTVox8Alex vkTVox8ào kTVox8lớp m4TFLcuà 4TFLcuvần nói4TFLcu X7x3Ubliến thoX7x3Ubắng vềkTVox8 kìX7x3Ub ngkTVox8hỉ thkTVox8ú v5Mị 5Mcủa mình 5Mở MekTVox8hico. Ca5Mt l5Miếc 4TFLcuvề phkTVox8ía X7x3Ubsau vkTVox8à mỉmkTVox8 cườiX7x3Ub, 4TFLcuLui đan4TFLcug nóX7x3Ubi chuyện5M với B5Macbara mộtkTVox8 cákTVox8ch lX7x3Ubạnh lùng,X7x3Ub c5Mậu 4TFLcuta kTVox8vẫn thế.

Cat đ4TFLcuâm sầm5M kTVox8Radic Br4TFLcuuno, mộtkTVox8 4TFLcugã X7x3Ubhọc c5Mùng lớp5M 5Mmà CkTVox8at kh4TFLcuông X7x3Ubưa tkTVox8ẹo nàX7x3Ubo. Hắn rất5M 4TFLcunóng nảy,kTVox8 cộckTVox8 cằnX7x3Ub kTVox8mặc dùkTVox8 cX7x3Ubó kTVox8bề nkTVox8goài n4TFLcua nX7x3Ubá 4TFLcumột ngườiX7x3Ub anX7x3Ubh dễ4TFLcu thương 5Mmà 5MCat từng5M chơi5M c5Mùng hồikTVox8 X7x3Ubnhỏ. ChkTVox8à, 4TFLcucon ngưkTVox8ời 5Mmà, chX7x3Ubỉ kTVox8có thểkTVox8 giống nh4TFLcuau chú5Mt c5Mhút vềX7x3Ub bề4TFLcu n5Mgoài thôi.

kTVox8 4TFLcu X7x3Ub 4TFLcu kTVox8 X7x3Ub- điX7x3Ub kiểuX7x3Ub g4TFLcuì tkTVox8hế? 5MMắt đểX7x3Ub ở4TFLcu nhàX7x3Ub àh?

Radic g4TFLcuắt. LukTVox8i cX7x3Ubhép miệnkTVox8g sa5Mu l4TFLcuưng X7x3UbCat :

5M- X7x3Ub 5M X7x3Ub X7x3Ub X7x3Ub 4TFLcu 5M 5M trá4TFLcunh 4TFLcura Bruno5M, định5M tkTVox8hu p5Mhí vX7x3Ubào cửa5M hả?

RakTVox8dic nhìX7x3Ubn LX7x3Ubui vớiX7x3Ub ánh4TFLcu 4TFLcumắt că5Mm ghékTVox8t nh5Mưng cũngX7x3Ub lác4TFLcuh X7x3Ubqua mộX7x3Ubt 5Mbên trán4TFLcuh đường ch4TFLcuo LuX7x3Ubi vìX7x3Ub thấy4TFLcu Bacba4TFLcura 5Mđi cù5Mng. TrokTVox8ng kTVox81 thời4TFLcu g4TFLcuian dX7x3Ubài, Rad5Mic được mọi5M người4TFLcu đồX7x3Ubn X7x3Ubrằng làkTVox8 vệ4TFLcu sX7x3Ubĩ c5Mủa B4TFLcuacbara. Chẳ5Mng cầnX7x3Ub qua4TFLcun kTVox8sát X7x3UbCat cũkTVox8ng biết kTVox8điều đó.5M RadiX7x3Ubc 5Mlia án5Mh mắtkTVox8 hì4TFLcunh vi5Mên đạ4TFLcun sa5Mng khX7x3Ubó chX7x3Ubịu X7x3Ubnhìn chiX7x3Ubếc áo CakTVox8t đ5Mang mkTVox8ặc lẩkTVox8m bẩm:

4TFLcu - 5M kTVox8 kTVox8 4TFLcu kTVox8 4TFLcu 4TFLcu X7x3Ub kTVox8áo với4TFLcu cX7x3Ubhả quần4TFLcu, đ5Mồ sậy5M khô.

RồikTVox8 cậkTVox8u kTVox8ta kTVox8vào l4TFLcuớp. CaX7x3Ubt thở5M dài,5M lần5M 5Mnào cô5M mặX7x3Ubc ckTVox8ái áo4TFLcu 4TFLcunày RakTVox8dic cũng5M lẩm kTVox8bẩm. đúngkTVox8 kTVox8là áokTVox8 b4TFLcuó X7x3Ubkhông h4TFLcuợp X7x3Ubvới ngườkTVox8i C5Mat tẹ5Mo X7x3Ubnào. Cô….khôkTVox8ng h5Mấp dẫn kTVox8gì cả.

CkTVox8at 5Mvào lớX7x3Ubp, ngồikTVox8 xuX7x3Ubống bànX7x3Ub củkTVox8a 5Mmình v4TFLcuà nhìnkTVox8 xuốnX7x3Ubg bộ4TFLcu ngực4TFLcu củakTVox8 mìn5Mh. X7x3UbNó cũng cX7x3Ubhẳng 4TFLcuphải làkTVox8 nhỏkTVox8 nh4TFLcuắn gì5M, cũn4TFLcug tX7x3Ubo n4TFLcuhư m5Mọi X7x3Ubđứa co5Mn gái4TFLcu khácX7x3Ub đấykTVox8 chứ. Có4TFLcu đi5Mều kTVox8vì CakTVox8t X7x3Ubcao qu4TFLcuá nX7x3Ubên trkTVox8ông giốn5Mg câkTVox8y sậy4TFLcu chX7x3Ubăng? CkTVox8at kháX7x3Ub mặX7x3Ubc cảm vềX7x3Ub 5Mbản X7x3Ubthân kTVox8mình. GkTVox8ia đkTVox8ình cô4TFLcu cũX7x3Ubng chẳnkTVox8g X7x3Ubkhá g5Miả gì.4TFLcu 4TFLcuBa mẹkTVox8 thườngX7x3Ub phải đ4TFLcui là4TFLcum 5Mca 4TFLcuđêm để5M lkTVox8o ch5Mo 4TFLcu3 X7x3Ubchị eX7x3Ubm côkTVox8. 4TFLcuCat kX7x3Ubo 4TFLcucó quầnkTVox8 áoX7x3Ub xịn4TFLcu, cũngkTVox8 không ckTVox8ó đồkTVox8 nữX7x3Ub t5Mrang kTVox8đắt tiềX7x3Ubn, vX7x3Ubì thế5M c5Mô tựkTVox8 l4TFLcuàm lấykTVox8 một4TFLcu sX7x3Ubố X7x3Ubnữ tr4TFLcuang nhkTVox8ờ xưởng rènX7x3Ub X7x3Ubmi X7x3Ubni 5Mmà b4TFLcua X7x3Ubcô tặnX7x3Ubg kTVox8hồi s4TFLcuinh nhậtkTVox8 lầ4TFLcun thứ5M 5M8. 4TFLcuđôi k4TFLcuhi CX7x3Ubat cũngkTVox8 thấy buồn,kTVox8 ckTVox8ô kTVox8cũng làkTVox8 mộX7x3Ubt thi5Mếu nữkTVox8 m4TFLcuới 5Mlớn, c5Mũng cX7x3Ubó tìn4TFLcuh X7x3Ubcảm 4TFLcuvà nhữngkTVox8 ước mơ4TFLcu, nkTVox8hưng ….X7x3Ub CX7x3Ubat nhkTVox8ìn Lui5M. LuX7x3Ubi đangkTVox8 kTVox8đọc mộtX7x3Ub cuốnX7x3Ub sổ4TFLcu 5Mcon màX7x3Ub nế5Mu X7x3UbCat không nh4TFLcuầm th5Mì là5M nhX7x3Ubưng kTVox8gi c5Mhép củkTVox8a cậu4TFLcu ấ5My vềkTVox8 c5Mông việcX7x3Ub ở5M cônkTVox8g t5Mi c5Mon của tậ5Mp đoànX7x3Ub FrankX7x3Ub. G5Mia đì5Mnh LukTVox8i rất4TFLcu cX7x3Ubó th4TFLcuế lực5M. X7x3Ubba kTVox8cậu 5Mấy 5Mlà chủ4TFLcu tịchkTVox8 tập đoàn5M Fr4TFLcuank kTVox8– tậ4TFLcup đoànX7x3Ub lớn5M X7x3Ubnhất “m4TFLcuiền 5Mtây” cX7x3Ubòn 4TFLcuLui thX7x3Ubì v5Mừa đkTVox8ẹp tkTVox8rai vừa hkTVox8ọc giỏi....

5Mchào cácX7x3Ub em.

GiáoX7x3Ub sư5M Vill4TFLcuar vào5M X7x3Ublớp, bkTVox8à 5Mđể cặpkTVox8 xuốkTVox8ng bà4TFLcun rồi5M nhìX7x3Ubn kTVox8hết mộkTVox8t lượtX7x3Ub họ5Mc trX7x3Ubò củaX7x3Ub 5Mmình X7x3Ubvà hỏi:

- kTVox8 kTVox8 kTVox8 5M X7x3Ub 4TFLcu kTVox8 kTVox8 4TFLcucác e4TFLcum nkTVox8ghỉ kTVox8hè vX7x3Ubui chứ?

5M- 5M kTVox8 X7x3Ub X7x3Ub 4TFLcu 4TFLcu kTVox8 4TFLcu 5MVui ạ.

CảX7x3Ub lX7x3Ubớp b4TFLcuắt đầuX7x3Ub xônkTVox8 xa4TFLcuo X7x3Ublên. Rem5Mus chồ4TFLcum 5Mqua 5Mbàn nóX7x3Ubi chu4TFLcuyện với4TFLcu P5Meter vkTVox8à cả h5Mai cườ4TFLcui tkTVox8í tởnX7x3Ub v4TFLcuới X7x3Ubnhau. 5MGiáo 4TFLcusư ViX7x3Ubllar nó4TFLcui vkTVox8ới vẻ4TFLcu mặt4TFLcu h5Mài lòng:

5M - 5M 4TFLcu X7x3Ub X7x3Ub 5M 5M kTVox8 X7x3Ub nàokTVox8, cảkTVox8 lớpkTVox8 n4TFLcuộp bài5M tkTVox8ập hè4TFLcu đi.

5M- 4TFLcu 5M 5M 5M X7x3Ub kTVox8 X7x3Ub 5M Ôi………

X7x3UbLớp kTVox8học ồX7x3Ub lênkTVox8 tkTVox8hất vọkTVox8ng. CaX7x3Ubt biếtX7x3Ub X7x3Ubcòn rkTVox8ất nhX7x3Ubiều ngườikTVox8 chư4TFLcua lkTVox8àm xon4TFLcug bàiX7x3Ub tập, víkTVox8 dụX7x3Ub nX7x3Ubhư Ja4TFLcuck chẳ5Mng hạn.X7x3Ub 4TFLcuCat mỉmX7x3Ub cười5M kkTVox8hi thX7x3Ubấy vkTVox8ẻ 4TFLcukhổ 5Msở ckTVox8ủa Jack. BX7x3Ubacbara n5Mói với4TFLcu gkTVox8iọng n5Mịnh 5Mnọt :

- 5M X7x3Ub X7x3Ub kTVox8 5M 4TFLcu X7x3Ub 5M thư5Ma 5Mcô, co4TFLcun còkTVox8n một5M chútkTVox8 nữa5M chkTVox8ưa xonkTVox8g, cX7x3Ubon ckTVox8ó thkTVox8ể 4TFLcunộp sa4TFLcuu đ4TFLcuược kh5Mông ạ?

X7x3Ub - kTVox8 kTVox8 kTVox8 kTVox8 4TFLcu 4TFLcu 4TFLcu X7x3Ub X7x3UbKo được.

4TFLcuGiáo s4TFLcuư ViX7x3Ubllar 4TFLcumỉm X7x3Ubcười n4TFLcuhã nhặnkTVox8 nhưngkTVox8 kTVox8ánh kTVox8mắt X7x3Ubbà ánkTVox8h lênX7x3Ub sự4TFLcu nghiêmkTVox8 khắc vàX7x3Ub đốX7x3Ub akTVox8i giámkTVox8 nàkTVox8i nỉkTVox8 thêX7x3Ubm X7x3Ubmột lờkTVox8i nà5Mo 4TFLcukhi kTVox8đã bị5M b4TFLcuà nhX7x3Ubìn như4TFLcu vậy.X7x3Ub Ca4TFLcut thích điểm5M nàyX7x3Ub X7x3Ubcủa b4TFLcuà. CôX7x3Ub X7x3Ublấy cuố4TFLcun 5Mvở lX7x3Ubàm bàiX7x3Ub X7x3Ubtập 4TFLcuvề nhà5M 4TFLcura kTVox8và đ5Mể kTVox8lên đầu kTVox8bàn t4TFLcurong khkTVox8i nghkTVox8e loá4TFLcung thoán4TFLcug AlkTVox8ex càu4TFLcu nhkTVox8àu 4TFLcuvới Jac5Mk vkTVox8ề sự5M lư5Mời biếng của4TFLcu cậu5M chàngkTVox8. J4TFLcuack lX7x3Ubẩm bẩm:

5M - X7x3Ub 4TFLcu X7x3Ub kTVox8 X7x3Ub 4TFLcu kTVox8 4TFLcu kTVox8biết th4TFLcuế mìnX7x3Ubh đãX7x3Ub c5Móp bài4TFLcu C4TFLcuat lX7x3Ubúc nãy5M rồi.

giáo4TFLcu skTVox8ư VilkTVox8lar kX7x3Ubhua đũa4TFLcu phéX7x3Ubp b4TFLcuằng mộ4TFLcut độkTVox8ng 5Mtác duX7x3Ubyên dángX7x3Ub kTVox8lùa 4TFLcuhết nhữkTVox8ng cuốn vởX7x3Ub lê5Mn bàkTVox8n 5Mgiáo vi5Mên vkTVox8à 5Mnói với4TFLcu LkTVox8ui bằng4TFLcu kTVox8một giọng5M trìkTVox8u mến:

- 4TFLcu kTVox8 X7x3Ub 5M kTVox8 5M kTVox8 kTVox8 5MLui, sa4TFLcuu giờX7x3Ub 5Mhọc ckTVox8on đemkTVox8 5Mchồng vở4TFLcu xuốn4TFLcug phòn5Mg giáo5M viX7x3Ubên X7x3Ubcho c5Mô nhé.

4TFLcu Lui 4TFLcuvâng ng5Moan X7x3Ubngoãn kTVox8và mỉ4TFLcum cX7x3Ubười. mộtX7x3Ub n5Mụ cười5M c4TFLcuó thể4TFLcu quX7x3Ubật ngãX7x3Ub bấX7x3Ubt ckTVox8ứ đứa co4TFLcun gáX7x3Ubi n5Mào- đấy4TFLcu kTVox8là X7x3UbCat nkTVox8ghi thế4TFLcu. X7x3UbNhưng r4TFLcuõ X7x3Ubràng 4TFLculà giákTVox8o sưkTVox8 ngọX7x3Ubt nX7x3Ubgào với LukTVox8i hơnX7x3Ub hếtX7x3Ub thảy,5M cũkTVox8ng 5Mmột p4TFLcuhần vìX7x3Ub đX7x3Ubiểm bùaX7x3Ub chkTVox8ú củaX7x3Ub 5MLui c5Mao n5Mhất trường.

- kTVox8 5M X7x3Ub kTVox8 kTVox8 5M 4TFLcu 5M kTVox8nào 4TFLcucác kTVox8em, sáchX7x3Ub bùaX7x3Ub kTVox8chú cX7x3Ubăn bX7x3Ubản lớp5M3, “5Mbùa t5Mống tiễn”.

Cat chúikTVox8 mũ4TFLcui vào4TFLcu sác5Mh tro5Mng k4TFLcuhi giáoX7x3Ub 5Msư VillX7x3Ubar phátkTVox8 chuộtkTVox8 cX7x3Ubho 4TFLcuhọc sX7x3Ubinh. Con chuộX7x3Ubt của4TFLcu C4TFLcuat nX7x3Ubhỏ 5Mxíu 4TFLcuvà nga4TFLcuy k5Mhi 4TFLcuvừa đáp5M xuống4TFLcu 5Mbàn, nó4TFLcu 4TFLcumon 4TFLcumen bò4TFLcu đến gặm5M cX7x3Ubhiếc b4TFLcuút ch4TFLcuì củ5Ma CX7x3Ubat. Thật5M 5Mlà m5Một buổiX7x3Ub h5Mọc 5Mgian nX7x3Uban kX7x3Ubhi mà4TFLcu Misa, 5Mbạn thX7x3Ubân 5Mcủa Bacbar5Ma lX7x3Ubàm nổ4TFLcu tu4TFLcung c5Mon ch5Muột củakTVox8 5Mcô t4TFLcua khiếnX7x3Ub phân4TFLcu nửa lớp5M 5Mbị dín4TFLcuh b5Mẩn vàkTVox8o áo.5M Cu4TFLcuối giờkTVox8 hkTVox8ọc, 4TFLcuchỉ 4TFLcucó mỗiX7x3Ub L4TFLcuui là4TFLcu thành5M 4TFLcucông trong việkTVox8c đưX7x3Uba co4TFLcun cX7x3Ubhuột nhỏ5M tX7x3Ubrở lạikTVox8 lồ5Mng tX7x3Ubrên bX7x3Ubàn kTVox8giáo viên4TFLcu, những4TFLcu người 4TFLcucòn lạX7x3Ubi đkTVox8ều b4TFLcuó tX7x3Ubay. Ch4TFLcuuông rekTVox8o hếkTVox8t tikTVox8ết, 5Mgiáo X7x3Ubsư V4TFLcuillar rX7x3Uba khỏi4TFLcu lớp saX7x3Ubu kTVox8khi 4TFLcucho mộX7x3Ubt đốngkTVox8 kTVox8bài tậX7x3Ubp vềkTVox8 nhX7x3Ubà. 5MCat đaX7x3Ubng lo4TFLcuay ho5May X7x3Ubbỏ s5Mách X7x3Ubvở vào tX7x3Ubúi khX7x3Ubông đáy5M thì4TFLcu 5MBacbara nóiX7x3Ub 4TFLcuto mộ5Mt cách4TFLcu háchX7x3Ub dịch:

4TFLcu- 4TFLcu kTVox8 5M kTVox8 kTVox8 4TFLcu X7x3Ub X7x3Ub 4TFLcuLuss, tr5Mực nhật5M chX7x3Ubo Radic.

4TFLcuCat g4TFLcuật kTVox8đầu kTVox8và liếc4TFLcu R5Madic, cậkTVox8u X7x3Ubta đ4TFLcuang nhìn5M BacbarX7x3Uba mộ5Mt cách5M miễn5M cưỡng, c4TFLcuó lX7x3Ubẽ b4TFLcuởi vìX7x3Ub Bacba5Mra cứ4TFLcu qu5Mấn lấy5M 4TFLcuLui. CX7x3Ubat X7x3Ub khkTVox8ông ngh5Mĩ 4TFLculà RadkTVox8ic thícX7x3Ubh Bacbara nhưnkTVox8g cákTVox8i nhìX7x3Ubn kia…

4TFLcuCat X7x3Ubkhông b4TFLcuiết 5Mmà cX7x3Ubô cũ5Mng khôn5Mg kTVox8cần biết.5M chkTVox8a cô4TFLcu X7x3Ublàm việckTVox8 cX7x3Ubho kTVox8công t4TFLcui nhà Rosan5Mta nên5M ckTVox8ô luônkTVox8 phX7x3Ubải nghkTVox8e lkTVox8ời BakTVox8cbara X7x3Ubnếu k4TFLcuhông 4TFLcucô kTVox8ta sẽ4TFLcu t4TFLcuon hót vớiX7x3Ub cX7x3Ubha X7x3Ubcô 5Mta vkTVox8à đuổikTVox8 việ5Mc 5Mba Cat5M. 5MAlex X7x3Ubvà JakTVox8ck không5M tX7x3Ubhích 4TFLcuCat 5Mbị 4TFLcusai khiến nhkTVox8ưng 5Mhọ 4TFLcucũng 5Mchẳng làm4TFLcu gìkTVox8 được4TFLcu ngoài4TFLcu việckTVox8 lấyX7x3Ub ph5Mần 4TFLcuăn hX7x3Ubộ C4TFLcuat. Alex cX7x3Ubàu 5Mnhàu kkTVox8hi đ4TFLcui ngan4TFLcug q5Mua Cat:

- 5M 5M 4TFLcu X7x3Ub X7x3Ub kTVox8 4TFLcu X7x3Ub kTVox8nhanh nhékTVox8, mìnhkTVox8 sX7x3Ubẽ đổX7x3Ub kTVox8nước s4TFLcuốt cX7x3Ubà cX7x3Ubhua 5Mlên X7x3Ubđầu kTVox8con quỷ4TFLcu 5Mcái đó.

- kTVox8 5M 4TFLcu 5M 5M X7x3Ub 4TFLcu 4TFLcu LàmkTVox8 ơnkTVox8 5Mđi, Alex.

X7x3Ub Cat kTVox8cười nhưX7x3Ub 5Mmếu, X7x3UbAlex kTVox8thở X7x3Ubdài vàX7x3Ub l5Môi 4TFLcuJack kTVox8theo. 5MCat lù5Ma 4TFLcuchổi vàX7x3Ub ghẻX7x3Ub lau r4TFLcua khỏ4TFLcui tủ4TFLcu đểkTVox8 chổi4TFLcu kTVox8và 5Mvung vẩX7x3Uby đũa4TFLcu 5Mphép điềukTVox8 khiển4TFLcu 5Mcho ckTVox8húng 5Mlau bản5Mg, lau bàkTVox8n gh4TFLcuế vàkTVox8 nhữn5Mg chỗ5M 5Mdơ màX7x3Ub X7x3Ublũ X7x3Ubchuột 5Mgây rkTVox8a. H4TFLcuọc sin4TFLcuh lầnkTVox8 lưX7x3Ubợt 5Mra khỏi l4TFLcuớp hếkTVox8t, trkTVox8ong X7x3Ublớp chỉkTVox8 4TFLcucòn lạ4TFLcui 4TFLcuLui vàX7x3Ub CX7x3Ubat. 4TFLcuLui kTVox8đang đ5Mếm l4TFLcuại X7x3Ubchỗ vX7x3Ubở và dập5M lạiX7x3Ub một4TFLcu cuốn5M bị5M bX7x3Ubong mấX7x3Uby tranX7x3Ubg đầu.kTVox8 Ca5Mt liếc5M kTVox8trộm LuX7x3Ubi, đúng4TFLcu làkTVox8 một 4TFLcuanh chàng5M 5Mđẹp tra5Mi. CaX7x3Ubt qukTVox8ay rkTVox8a ch4TFLcuăm chX7x3Ubú vắtX7x3Ub g4TFLcuiẻ X7x3Ublau bằng5M mộtX7x3Ub lo4TFLcuại nghệ thu4TFLcuật h4TFLcuắc áX7x3Ubm mX7x3Ubà kTVox8các ph5Mù tX7x3Ubhuỷ hắc5M ám4TFLcu 4TFLcudùng đểX7x3Ub kkTVox8hiến co5Mn người4TFLcu X7x3Ubta 5Mkhô quắt khôX7x3Ub q4TFLcuueo lại.5M cái5M 4TFLcugiẻ ríX7x3Ubt lên4TFLcu 5Mkhe X7x3Ubkhẽ v5Mà khô4TFLcu con4TFLcug nước5M. 5MCat X7x3Ubkhoái chí nhúngkTVox8 ướtX7x3Ub n4TFLcuó mX7x3Ubột lX7x3Ubần 5Mnữa và5M lạkTVox8i vắtX7x3Ub khkTVox8ô rồ4TFLcui mộtX7x3Ub X7x3Ublần nX7x3Ubữa. X7x3UbCho tớikTVox8 khi c4TFLcuô qukTVox8ay l5Mại t4TFLcuhi ch4TFLcuẳng thấkTVox8y L5Mui đkTVox8âu cảkTVox8, ch5Mắc lkTVox8à đ5Mã đ4TFLcui 4TFLcurồi. Ca5Mt nhiệtX7x3Ub tình vẩyX7x3Ub đ5Mũa ph5Mép nh5Mư mộkTVox8t 5Mnhạc tX7x3Ubrưởng đ4TFLcuiều khi4TFLcuển nhữkTVox8ng câ5My chổi5M l5Mau nhà, cX7x3Ubô vẫyX7x3Ub mạnh4TFLcu mộtkTVox8 cáiX7x3Ub, X7x3Ubmột 4TFLcucây chổkTVox8i l4TFLcuao v4TFLcuù vkTVox8ề p5Mhía 5Mbàn giá5Mo viêX7x3Ubn vàX7x3Ub vòn5Mg qua phía4TFLcu s5Mau chiếckTVox8 5Mbàn. Rầm…

X7x3UbMột tiếkTVox8ng độn5Mg chếtkTVox8 ngườikTVox8 v5Mang lênX7x3Ub v4TFLcuà LX7x3Ubui FraX7x3Ubnk từ4TFLcu t4TFLcuừ 5Mđứng lê5Mn 4TFLcuphía sa4TFLcuu bàn kTVox8giáo viê4TFLcun X7x3Ubvới khuôn5M mặkTVox8t tèX7x3Ubm nhX7x3Ubem nướckTVox8 la4TFLcuu nh4TFLcuà 5Mvà mkTVox8ũi đang5M kTVox8chảy má5Mu. Cậu t4TFLcua 4TFLcuđang bX7x3Ubuộc dâykTVox8 giầy.
Cat đ5Mứng nh5Mư 4TFLcutrời 5Mtrồng 4TFLcunhìn X7x3Ub1 giọ5Mt máX7x3Ubu nhỏ4TFLcu xuốX7x3Ubng chiếkTVox8c áo5M sơkTVox8 4TFLcumi tX7x3Ubrắng tinh X7x3Ubcủa 5MLui vX7x3Ubà khX7x3Ubông c4TFLcuhắc là5M tronX7x3Ubg cuộcX7x3Ub đờiX7x3Ub X7x3Ubmình c4TFLcuô đãX7x3Ub phạkTVox8m phả4TFLcui lỗi5M lầm kTVox8nào tX7x3Ubồi tệ4TFLcu nhX7x3Ubư thếkTVox8 chưa.5M Ca4TFLcut lắ4TFLcup X7x3Ubbắp xikTVox8n lỗi4TFLcu khôngkTVox8 X7x3Ubthành ti4TFLcuếng X7x3Ubvà kinh hX7x3Ubãi kh4TFLcuông biếkTVox8t cX7x3Ubó nêX7x3Ubn lX7x3Ubùi kTVox8ra 5Mcàng xkTVox8a 4TFLcucàng tố5Mt X7x3Ubhay không.kTVox8 KhuôX7x3Ubn mặt5M Lui thậtX7x3Ub kTVox8khó 5Mmà tưX7x3Ubởng 5Mtượng đựơc,X7x3Ub kTVox8nó nhX7x3Ubăn lạikTVox8 mộ5Mt cáckTVox8h kh5Mó ch4TFLcuịu kTVox8và 5Mđôi mắt 5Mthì nX7x3Ubgày mộtX7x3Ub kTVox8tối hơnkTVox8. LuX7x3Ubi chắkTVox8c phảkTVox8i cX7x3Ubố g5Mắng lkTVox8ắm kTVox8mới X7x3Ubkhông hétkTVox8 và5Mo mặt 4TFLcuCat. CaX7x3Ubt 4TFLcumím chặkTVox8t môi,X7x3Ub t5Mhà rằng5M LuX7x3Ubi X7x3Ubcứ quáX7x3Ubt tkTVox8hét lX7x3Ubên X7x3Ubcó phảikTVox8 lX7x3Ubà 4TFLcuhay hơn không.5M Lu5Mi từX7x3Ub X7x3Ubtừ mở4TFLcu m4TFLcuiệng nhkTVox8ưng không4TFLcu ph4TFLcuải là5M quáX7x3Ubt 5Mtháo gì5M X7x3Ubmà kTVox8chỉ buông kTVox8độc mộtkTVox8 X7x3Ubtiếng ngkTVox8he rấtX7x3Ub kh5Mó nhọc:

kTVox8- 4TFLcu X7x3Ub 4TFLcu 5M X7x3Ub 5M 5M X7x3Ub lau.

Cat s5Mợ điế4TFLcung ckTVox8ả người.kTVox8 X7x3Ubcô kTVox8đã khônkTVox8g nghĩX7x3Ub rằnkTVox8g 5Mcô kTVox8sợ 5MLui đếnX7x3Ub nhưkTVox8 thế.5M NếukTVox8 Lui màkTVox8 nókTVox8i X7x3Ubvới BaX7x3Ubcbara thì…..4TFLcu trờ4TFLcui ơiX7x3Ub! BX7x3Uba ckTVox8ô 4TFLcucó X7x3Ubthể mấ5Mt việX7x3Ubc X7x3Ubngay n5Mgày mai chkTVox8ứ chẳngkTVox8 ckTVox8hơi. Nế4TFLcuu bX7x3Uba kTVox8mất việc,5M g5Mia đkTVox8ình côX7x3Ub sẽ5M rkTVox8a saX7x3Ubo đâykTVox8? Ca5Mt rútkTVox8 khăn ta5My kTVox8ra và4TFLcu lX7x3Ubau nước5M tr4TFLcuên mặtkTVox8 L5Mui X7x3Ubmà t5Mhậm 5Mchí 5Mcòn k4TFLcuhông giám5M nh5Mìn cậu X7x3Ubta. CX7x3Ubat khX7x3Ubông nghĩkTVox8 là5M mìnhX7x3Ub sẽ4TFLcu chạkTVox8m v5Mào mặ4TFLcut Lu4TFLcui trokTVox8ng ho5Màn cảnhX7x3Ub này.X7x3Ub Lui gkTVox8iật lấy5M kkTVox8hăn kTVox8tay ckTVox8ủa kTVox8Cat, Ca4TFLcut lắpX7x3Ub bắp:

kTVox8 - kTVox8 X7x3Ub 4TFLcu kTVox8 X7x3Ub 4TFLcu 5M 4TFLcu xi5Mn lỗi…kTVox8 kTVox8tôi…. kTVox8Xin lỗi.

5M rồi ckTVox8ô chX7x3Ubuồn n4TFLcugay lậX7x3Ubp tứckTVox8 khỏikTVox8 lX7x3Ubớp nh5Mư kTVox8là sợ4TFLcu Lu4TFLcui khX7x3Ubông kiềX7x3Ubm ch5Mế đượ5Mc màkTVox8 lkTVox8a hkTVox8ét quá5Mt th4TFLcuáo X7x3Ubầm ĩ.

VàX7x3Ubo căngX7x3Ub t5Min vớX7x3Ubi bX7x3Ubộ mặt4TFLcu đưa4TFLcu X7x3Ubđám, C4TFLcuat X7x3Ubkể c5Mho AkTVox8lex kTVox8và 4TFLcuJack vềX7x3Ub sựX7x3Ub cố4TFLcu chếtkTVox8 ngườX7x3Ubi đó5M. AlX7x3Ubex chỉX7x3Ub nhún4TFLcu vai:

X7x3Ub - 5M 5M kTVox8 5M X7x3Ub 5M X7x3Ub X7x3Ub kTVox8cậu t4TFLcua lukTVox8ôn nkTVox8hư thkTVox8ế mà4TFLcu, giảX7x3Ub kTVox8tạo, 4TFLcuđội 5Mlốt họcX7x3Ub trkTVox8ò ngkTVox8oan kTVox8để lấX7x3Uby lòX7x3Ubng giá5Mo X7x3Ubviên, 4TFLcuđủ thứ.

4TFLcuCòn JakTVox8ck t4TFLcuhì gX7x3Ubục đầuX7x3Ub 5Mxuống 5Mbàn 5Mvà 4TFLcucười, ngườikTVox8 runX7x3Ubg lêkTVox8n bầnkTVox8 b5Mật, cậX7x3Ubu tkTVox8a X7x3Ubnói đX7x3Ubứt quãng:

4TFLcu- 4TFLcu 5M kTVox8 4TFLcu 5M kTVox8 kTVox8 X7x3Ub bX7x3Ubiết thế…nánX7x3Ub lkTVox8ại tí5M n5Mữa… X7x3Ubha 5Mha ….

Ca5Mt nhkTVox8ăn nhó:

kTVox8 - X7x3Ub X7x3Ub kTVox8 kTVox8 4TFLcu 4TFLcu kTVox8 kTVox8 5Mxin X7x3Ubcậu đấykTVox8 JackTVox8k, 5Mmình đang4TFLcu l4TFLcuo chếtkTVox8 đây.

Alex cX7x3Ubhán nản4TFLcu chkTVox8ọc ch5Mọc vX7x3Ubà đĩa:

5M- kTVox8 4TFLcu 4TFLcu kTVox8 4TFLcu 4TFLcu 5M kTVox8 CatX7x3Ub, LkTVox8ui sẽX7x3Ub khônX7x3Ubg đkTVox8em c5Mhuyện hắkTVox8n bịkTVox8 X7x3Ubrửa mặt4TFLcu bằngX7x3Ub nước4TFLcu 5Mlau X7x3Ubnhà rX7x3Uba mX7x3Ubà rê5Mu r4TFLcuao đX7x3Ubâu, yên4TFLcu tkTVox8âm đi.

5M Cat mkTVox8ím môi,X7x3Ub ng4TFLcuhe X7x3Ubthì cũng5M 5Mcó líkTVox8 nX7x3Ubhưng k4TFLcuhông rêkTVox8u raX7x3Ubo đâu5M c4TFLcuó ngkTVox8hĩa là5M Lu5Mi 5Msẽ kh4TFLcuông nX7x3Ubói X7x3Ubchuyện đkTVox8ó 5Mcho 4TFLcuBacbara. X7x3UbÔi tr5Mời ơi!

kTVox8 Cat ckTVox8hưa 5Mkịp th4TFLcuan thởX7x3Ub t4TFLcuhì BX7x3Ubacbara đã4TFLcu kTVox8gọi kTVox8cô. CX7x3Ubat 5Mđứng lkTVox8ên. AX7x3Ublex cáu:

5M - 5M 4TFLcu kTVox8 4TFLcu kTVox8 kTVox8 kTVox8 4TFLcu cậu4TFLcu chư5Ma ăX7x3Ubn 4TFLcugì mà.

- 4TFLcu X7x3Ub X7x3Ub X7x3Ub kTVox8 X7x3Ub kTVox8 4TFLcu 4TFLcuMình khôn4TFLcug nX7x3Ubuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.