You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nawcHVyKy lwcHVyKà Vgmột ngàywcHVyK đẹpVg Yq4wo2trời. CaVwozwFt mởVg toaVgng cửVwozwFa sYq4wo2ổ đónYq4wo2 nhữngYq4wo2 wcHVyKtia nắVwozwFng mVwozwFùa thu vànVgg Vg nhwcHVyKư mậwcHVyKt owcHVyKng vàVwozwF phóVgng Yq4wo2tầm mắtwcHVyK VwozwFra VwozwFxa. CVgửa sổYq4wo2 phòVgng CaVgt trôngYq4wo2 rwcHVyKa một cYq4wo2on đVgường hawcHVyKi bVgên cỏVwozwF mọcVg lYq4wo2ún phúVgn khwcHVyKông hàngwcHVyK lốiwcHVyK. nVwozwFhững dVgãy Yq4wo2nhà chen cVghúc nhawcHVyKu tVwozwFrông nhVwozwFư đànVwozwF lợnwcHVyK wcHVyKcon đủYq4wo2 mọiVwozwF mYq4wo2àu sắcYq4wo2 Yq4wo2với đủYq4wo2 cáYq4wo2c kwcHVyKiểu kiếwcHVyKn trúc tạwcHVyKp nVgham. CaVgt hítYq4wo2 căngVg Vgvào phổwcHVyKi khwcHVyKông khíwcHVyK tronwcHVyKg VwozwFlành Vgmát mwcHVyKẻ wcHVyKbuổi sang rVgồi Vgcô đYq4wo2eo chiếVwozwFc Yq4wo2túi khôVwozwFng đwcHVyKáy Vgnhỏ bwcHVyKằng bVwozwFàn Yq4wo2tay vàYq4wo2o bVgên Vghông vYq4wo2à nhanh nhwcHVyKẹn Yq4wo2xuống nhà.

NYq4wo2gôi nhàVwozwF củVga gVgia VwozwFđình cVwozwFô nhỏVg hơYq4wo2n rấtVg nhiềuwcHVyK VwozwFso vớYq4wo2i Vgcác nhYq4wo2à hànwcHVyKg xómVwozwF nhưng cũngwcHVyK tiYq4wo2ện ngVwozwFhi vwcHVyKà Vgthoải mái.Vg CawcHVyKt đVgi vàVwozwFo bếpVg, hVwozwFôn Yq4wo2lên Vgmái tócwcHVyK đỏVg rựcYq4wo2 rYq4wo2ỡ của mẹVg cVwozwFô, bYq4wo2à Yq4wo2Luss mVwozwFỉm cười:

wcHVyK- Yq4wo2 wcHVyK VwozwF Yq4wo2 wcHVyK wcHVyK wcHVyK Yq4wo2 wcHVyKchào coVgn yêu.

BVwozwFà Yq4wo2là mYq4wo2ột phụwcHVyK nVgữ xYq4wo2inh đVwozwFẹp, quyếnYq4wo2 rwcHVyKũ vàVwozwF VwozwFCat luôwcHVyKn thầmVwozwF tiếcVg nuốiwcHVyK vìYq4wo2 cVgô chẳng giốngVg mwcHVyKẹ mộtwcHVyK cVwozwFhút wcHVyKnào, tVwozwFừ wcHVyKcái mũVwozwFi đếnwcHVyK Yq4wo2khuôn mVgặt vVwozwFà máiVwozwF tócwcHVyK, tấtVwozwF cả đềuYq4wo2 Vgthừa wcHVyKhưởng từYq4wo2 ngườiwcHVyK VwozwFcha. ThậtYq4wo2 làYq4wo2 cwcHVyKhán, tócYq4wo2 VwozwFcha cYq4wo2ô lVwozwFại màVgu đenYq4wo2. Yq4wo2Cat luôn cảmVwozwF tVghấy mìnhVg giwcHVyKống mộwcHVyKt coYq4wo2n quạwcHVyK bêVwozwFn cwcHVyKạnh mẹVwozwF vàVwozwF cảVwozwF Yq4wo2ở trườngVwozwF họcVwozwF nữa, giYq4wo2ữa mwcHVyKột rừVwozwFng tVgóc vàngVg vwcHVyKà nVwozwFâu. VgCat rYq4wo2út cVgây đũaVwozwF phépYq4wo2 VwozwFbóng nhoáVwozwFng Yq4wo2vì mwcHVyKới được laYq4wo2u VwozwFchùi rwcHVyKa Yq4wo2và lùYq4wo2a Vgđĩa troYq4wo2ng tủVg rVwozwFa bànYq4wo2 Vgăn. NhữngYq4wo2 chiếcYq4wo2 đĩVwozwFa sứwcHVyK tráng mewcHVyKn Vgxanh xinVgh xắVgn Vgnối đuYq4wo2ôi nhaVgu bYq4wo2ay rYq4wo2a lVgàm CawcHVyKt liwcHVyKên tưởngwcHVyK Yq4wo2tới lũVg Yq4wo2con gái chạYq4wo2y tYq4wo2heo wcHVyKLui FYq4wo2rank. wcHVyK CYq4wo2at tựYq4wo2 cườiwcHVyK mìnYq4wo2h twcHVyKrong khVgi Vgba cYq4wo2ô hVwozwFối Yq4wo2hả đwcHVyKi xuống hônVg VwozwFtóc CYq4wo2at vYq4wo2à VwozwFngồi xuống:

wcHVyK - wcHVyK Vg Yq4wo2 Vg Vg wcHVyK Vg Yq4wo2 ôiYq4wo2… VwozwFba sVwozwFắp mVguộn mấwcHVyKt rồi.

Cat róVgt cVgafé cwcHVyKho chYq4wo2a Yq4wo2rồi Yq4wo2giúp mwcHVyKẹ Yq4wo2bê nồVgi cháVgo khVgỏi wcHVyKbếp lò.Yq4wo2 HwcHVyKai đứawcHVyK wcHVyKem song siwcHVyKnh củaVg wcHVyKCat cVwozwFhạy Yq4wo2ù xuốnYq4wo2g chíwcHVyK choYq4wo2é traYq4wo2nh cVwozwFãi nYq4wo2hau vềVwozwF mấyYq4wo2 mónwcHVyK Vgđồ chơi chwcHVyKúng đượcVwozwF tặnwcHVyKg troVgng sinVgh nwcHVyKhật VwozwFvừa rVgồi. MaVgrk vVwozwFà JoswcHVyKe luwcHVyKôn làmVwozwF CawcHVyKt mệt mỏiVg vìVwozwF mọYq4wo2i tVwozwFhứ. ChúngVg Vgnói quáYq4wo2 nhiVgều, hỏwcHVyKi quáVwozwF nhiYq4wo2ều, lYq4wo2uôn wcHVyKluôn khôngVg đạt điểmVg tốiwcHVyK đaYq4wo2 ởYq4wo2 trườVwozwFng vwcHVyKà Yq4wo2rất hVgam chơiVg. Hừ.VwozwF CwcHVyKat uốVwozwFng wcHVyKhết cốVwozwFc sYq4wo2ữa, ănVwozwF vài wcHVyKlát bánVwozwFh mìYq4wo2 rYq4wo2ồi chàwcHVyKo bwcHVyKa Yq4wo2mẹ vVgà Yq4wo2ra Vgkhỏi Yq4wo2nhà. ThờiVwozwF Yq4wo2tiết tYq4wo2hật tuyệt-dùVwozwF chỉ lVwozwFà nhâVwozwFn Yq4wo2tạo. CYq4wo2at sắpVwozwF wcHVyKmừng sinVwozwFh wcHVyKnhật Yq4wo2lần VwozwFthứ VwozwF15 củYq4wo2a mwcHVyKình vwcHVyKà Yq4wo2hôm nawcHVyKy là ngYq4wo2ày khwcHVyKai giảng.VwozwF trởwcHVyK lạVgi trưYq4wo2ờng wcHVyKsau VwozwFmột mùaVwozwF VwozwFhè bVgận rộwcHVyKn cVwozwFô twcHVyKhấy thờVwozwFi gian VwozwFdường nwcHVyKhư trôVwozwFi quáwcHVyK nhanhYq4wo2. MớYq4wo2i hômwcHVyK nàoVg CawcHVyKt VwozwFcòn nhỏYq4wo2 Yq4wo2xíu, wcHVyKbỡ ngwcHVyKỡ bVwozwFước chân vàYq4wo2o tVgrường màVg Vgchỉ sVgau mVgấy Yq4wo2mùa hèVg, wcHVyKnăm nYq4wo2ay đãYq4wo2 làVg nămVg cuYq4wo2ối cấwcHVyKp. VgCat đẩy chiếcYq4wo2 vánVg tVgrượt dướiwcHVyK chânVwozwF khiVwozwFến nVwozwFó wcHVyKchảy vùwcHVyK vùwcHVyK wcHVyKtrên vỉVga hVgè VwozwFvà nhwcHVyKìn theo chiếcYq4wo2 muVgi tVwozwFrần bónVgg lộnwcHVyK Yq4wo2hiệu GrewcHVyKen củawcHVyK BYq4wo2acbara mVwozwFà Yq4wo2thầm gheYq4wo2n tịYq4wo2, không biwcHVyKết đếVgn Yq4wo2khi VwozwFnào Yq4wo2Cat mớVgi cYq4wo2ó mộwcHVyKt chiếVwozwFc Yq4wo2như thế.Yq4wo2 BacbYq4wo2ara lwcHVyKà hoVwozwFt girl Yq4wo2của trườwcHVyKng, bVga mVwozwFẹ wcHVyKcô Yq4wo2ta giàuVg Yq4wo2có, wcHVyKcô twcHVyKa xinVwozwFh đẹpVg wcHVyKvà wcHVyKluôn lVgà tâmwcHVyK đVwozwFiểm của VwozwFmọi Yq4wo2sự cVwozwFhú ý.wcHVyK CVgat twcHVyKhì kYq4wo2hông đYq4wo2ược VwozwFnhư vVwozwFậy. wcHVyKcô caVwozwFo VwozwFhơn cVghiều cYq4wo2ao twcHVyKrung bình củYq4wo2a Vgbọn cVgon gáVgi vàVwozwF chẳYq4wo2ng cwcHVyKó gwcHVyKì đặcVg biệtVg twcHVyKrừ wcHVyKmái tóVwozwFc đeYq4wo2n nhwcHVyKư VwozwFlông quạ. CaVwozwFt cũngYq4wo2 wcHVyKchẳng hVwozwFiểu sVgao AVwozwFlex vVgà JaYq4wo2ck lạYq4wo2i Vglàm bạnVwozwF vớwcHVyKi mVgột Vgngười nhVwozwFư cô. wcHVyKCô lVguôn Yq4wo2chìm nghỉYq4wo2m, cVwozwFhỉ wcHVyKlà wcHVyKnhân vậwcHVyKt phụVwozwF VwozwFtrong cácVwozwF vYq4wo2ở kịch,wcHVyK cVghỉ thVwozwFam gia wcHVyKchạy tiếpVwozwF sứVgc trVwozwFong hVgội Yq4wo2thao, chVwozwFỉ Vgđệm đànVg chVgo VgJack hátYq4wo2 tVgrong nhữngwcHVyK buổi trìnYq4wo2h diễnwcHVyK Yq4wo2âm nhạcwcHVyK Yq4wo2và luYq4wo2ôn bwcHVyKị loạiVg troVgng cácYq4wo2 mônVg tVghể thaYq4wo2o VwozwFvì VwozwFchơi quá dở.

ĐẩywcHVyK váwcHVyKn trưwcHVyKợt Yq4wo2một Yq4wo2cái thậtwcHVyK mạnh,VwozwF wcHVyKCat Vgnhảy vọVgt lYq4wo2ên wcHVyK5 bYq4wo2ậc thanwcHVyKg vVwozwFà lướtYq4wo2 vào sânYq4wo2 trường.VwozwF VwozwFngôi trườYq4wo2ng xYq4wo2inh VwozwFđẹp củYq4wo2a côYq4wo2 nYq4wo2ằm twcHVyKrên mộtVg qVwozwFuả đYq4wo2ồi hiêVgn ngang nYq4wo2hư VwozwFmột dũngVwozwF sVwozwFĩ. VgCat gậYq4wo2t wcHVyKđầu chàwcHVyKo wcHVyKJohn Yq4wo2Hanson khYq4wo2i Vgcậu wcHVyKta ngócwcHVyK đầuwcHVyK lên kVwozwFhỏi Yq4wo2bãi VwozwFcỏ vYq4wo2à vYq4wo2ẫy CwcHVyKat, JohYq4wo2n lwcHVyKà mộtYq4wo2 tVwozwFhiên tàiYq4wo2 hVwozwFội wcHVyKhoạ. NhữVgng Yq4wo2tác phẩm củYq4wo2a cậwcHVyKu twcHVyKa luôVwozwFn cVghỉ đứngYq4wo2 swcHVyKau mộtVwozwF hVgoạ swcHVyKĩ chuyêYq4wo2n nghiệpVwozwF dVguy nhấtVg màVg nếu Yq4wo2Cat Vgnhớ Vgkhông nhầVgm làwcHVyK RafawcHVyKenl Golias.

- VwozwF Yq4wo2 Vg Vg wcHVyK wcHVyK wcHVyK Yq4wo2 CVgat !

AlewcHVyKx vẫyVg CVwozwFat khwcHVyKi côYq4wo2 lVwozwFướt tới.Yq4wo2 VwozwFCat mỉmVwozwF cườiwcHVyK hấtVwozwF vVgán trượtVg lêwcHVyKn tVwozwFay rồYq4wo2i dừng lạiYq4wo2 đYq4wo2ợi AlVgex. CôYq4wo2 nVwozwFàng hôVwozwFm nVgay VwozwFlộng lẫyVwozwF vớiwcHVyK chVwozwFiếc váVwozwFy VwozwFxếp lYq4wo2i Yq4wo2hồng tuyệt hảoVg vVgà VwozwFáo bóYq4wo2 trắYq4wo2ng cVwozwFó hVgở bụngYq4wo2 chútwcHVyK chúwcHVyKt. AVglex cườiVg Vgrất tươi:

- VwozwF Vg Vg Yq4wo2 Vg Yq4wo2 VwozwF Yq4wo2 nghỉYq4wo2 hèVg Yq4wo2vui khônwcHVyKg? Yq4wo2Hay cậYq4wo2u wcHVyKlại cYq4wo2húi mũYq4wo2i ởwcHVyK nVwozwFhà Yq4wo2với wcHVyKđống chVwozwFai lọ?

Yq4wo2 - wcHVyK wcHVyK Vg VwozwF Yq4wo2 Vg wcHVyK Vg uhYq4wo2, mìYq4wo2nh Vgchẳng đVwozwFi wcHVyKđâu cả,wcHVyK chỉwcHVyK ởYq4wo2 wcHVyKnhà thôi,wcHVyK cVgòn cậu?Vg VwozwFkì nghỉVg tuyệtYq4wo2 chứ?

wcHVyK- VwozwF Vg wcHVyK Vg Vg Vg wcHVyK Yq4wo2 TuYq4wo2yệt Vg– AVglex nghiYq4wo2êng đầuYq4wo2 –wcHVyK ởVwozwF HawcHVyKwaii thYq4wo2ời tiYq4wo2ết Yq4wo2rất đẹVwozwFp, rVwozwFất twcHVyKiếc làwcHVyK khôngVwozwF cóVwozwF cậu.

AleVwozwFx bắtwcHVyK đầuVg kểVwozwF vVgề Vgkì ngwcHVyKhỉ dVgài ngàyYq4wo2 cYq4wo2ủa cYq4wo2ô ấVgy tronVwozwFg kVghi hYq4wo2ọ Yq4wo2đi tớVgi tủYq4wo2 chứa đồ.Vg VwozwFCat liếwcHVyKc quVga Yq4wo2dãy kếVwozwF bêVgn vVwozwFà dườVgng nhưYq4wo2 Yq4wo2không nYq4wo2ghe AlYq4wo2ex kểYq4wo2 nYq4wo2ữa khi cVgô tVgrông Vgthấy LVgui FranYq4wo2k. CYq4wo2ả mùVga hVgè VgCat khônVgg gwcHVyKặp wcHVyKLui, Vgdường wcHVyKnhư VwozwFcậu wcHVyKta cao Yq4wo2hơn mộVwozwFt Vgchút Vgvà lYq4wo2àn Vggia wcHVyKcó hơiYq4wo2 sạYq4wo2m Vgdi Yq4wo2chút đỉnVwozwFh nwcHVyKhưng trôngYq4wo2 LuVwozwFi Vgvẫn rất đẹVgp trai.

- VwozwF VwozwF Yq4wo2 Vg Vg Vg Yq4wo2 wcHVyK …thếVwozwF làVwozwF mìnwcHVyKh ngYq4wo2ã nhàwcHVyKo xuVwozwFống tYq4wo2ừ váVwozwFch đá,wcHVyK Yq4wo2may Yq4wo2mà Yq4wo2ba VwozwFtrông tYq4wo2hấy nên yếVgm bùaVwozwF wcHVyKlàm mVgình nwcHVyKhẹ hVgẫng đwcHVyKi vàVg Yq4wo2rớt Vgxuống Yq4wo2nước Yq4wo2nhẹ hềuVwozwF. –wcHVyK AVglex Vgcười khoái chí.

Vg - Vg Yq4wo2 Vg Vg wcHVyK wcHVyK Vg wcHVyK TuyệVwozwFt .

CawcHVyKt trYq4wo2ả lờiVwozwF Yq4wo2băng VwozwFquơ vVgà côwcHVyK bịYq4wo2 VwozwFai đVwozwFó VwozwFnhào tớiwcHVyK ômYq4wo2 chVgầm lấy:

Vg- Vg wcHVyK wcHVyK VwozwF Vg wcHVyK VwozwF Yq4wo2 nhớVwozwF cậVgu quá.

Yq4wo2 Jack kêuVwozwF wcHVyKlên bằnYq4wo2g giọYq4wo2ng ỉwcHVyK VwozwFôi Yq4wo2làm CaVwozwFt bậVwozwFt cười.Vg JawcHVyKck quawcHVyKy sanwcHVyKg ômYq4wo2 AVwozwFlex :

Yq4wo2 - Vg Vg wcHVyK Vg wcHVyK Yq4wo2 Vg wcHVyK khôngYq4wo2 Yq4wo2có haYq4wo2i nwcHVyKgười mùaVg Yq4wo2hè Vgchán lắm.wcHVyK mìnVgh chẳVwozwFng bVgiết làmYq4wo2 gVgì nữa.

Yq4wo2 - VwozwF Vg Yq4wo2 VwozwF Yq4wo2 Yq4wo2 Vg wcHVyK cậuwcHVyK Yq4wo2lại cwcHVyKao twcHVyKhêm đấyVwozwF ah?

Alex wcHVyKnhăn mặtVg, cònwcHVyK JacVwozwFk thìVwozwF wcHVyKnhe răVwozwFng cười.Vg Vgcậu chwcHVyKàng nwcHVyKày Vgluôn đYq4wo2ựơc yVgêu thích vYq4wo2ì tínhwcHVyK Yq4wo2hài hước,Vg giọngYq4wo2 Vgca ngọVwozwFt ngVwozwFào vYq4wo2à Yq4wo2nụ cwcHVyKười wcHVyKquyến VwozwFrũ. CYq4wo2ó cảVg đống VwozwFcon gVwozwFái muốnwcHVyK cặwcHVyKp kYq4wo2è Yq4wo2với JwcHVyKack nhưnwcHVyKg dườngVwozwF Vgnhư JYq4wo2ack khwcHVyKông hứngwcHVyK thYq4wo2ú với họYq4wo2 lVwozwFắm, kểwcHVyK Yq4wo2cả wcHVyKvới Bacbara.

- VwozwF Yq4wo2 wcHVyK wcHVyK VwozwF VwozwF Vg wcHVyK cYq4wo2hào Lui.

BacbarYq4wo2a lảVwozwF lướVwozwFt điwcHVyK tớVgi wcHVyKtủ đVwozwFể đồYq4wo2 củYq4wo2a LuwcHVyKi vớiwcHVyK mộtYq4wo2 nụYq4wo2 VwozwFcười dễYq4wo2 thươVgng nhấtVwozwF mà Yq4wo2cô Vgta cówcHVyK thểVwozwF nVwozwFặn Vgra. CwcHVyKô Yq4wo2ta thYq4wo2iêng thật,VwozwF vừawcHVyK nhwcHVyKắc đãYq4wo2 Yq4wo2tới liVwozwFền. JwcHVyKack kéo cwcHVyKả CVwozwFat VwozwFvà AwcHVyKlex vwcHVyKào lớpwcHVyK VwozwFmà vầnwcHVyK nVgói liếVgn thVwozwFoắng vềVwozwF kVgì ngVghỉ thúwcHVyK vVwozwFị cVgủa mình ởwcHVyK wcHVyKMehico. Yq4wo2Cat lVgiếc vềYq4wo2 phíaVg VwozwFsau vàwcHVyK VwozwFmỉm cười,wcHVyK Yq4wo2Lui đawcHVyKng Yq4wo2nói chwcHVyKuyện với BacwcHVyKbara mộVgt cYq4wo2ách lạYq4wo2nh lùngwcHVyK, cwcHVyKậu VwozwFta vẫVwozwFn thế.

Cat đâmYq4wo2 swcHVyKầm wcHVyKRadic wcHVyKBruno, Yq4wo2một gãwcHVyK họcYq4wo2 Yq4wo2cùng lYq4wo2ớp màwcHVyK CaYq4wo2t khVwozwFông wcHVyKưa wcHVyKtẹo nàoYq4wo2. Hắn rấtwcHVyK nónVwozwFg nảwcHVyKy, cộcYq4wo2 cVgằn mặcVwozwF wcHVyKdù cYq4wo2ó bềVg ngoàiwcHVyK nwcHVyKa náVwozwF mộtVg ngườVgi aYq4wo2nh Yq4wo2dễ thương Vgmà CwcHVyKat từnVwozwFg Vgchơi cùngwcHVyK VwozwFhồi nhVgỏ. ChVwozwFà, cYq4wo2on ngườiVwozwF wcHVyKmà, cVghỉ cVgó thểVwozwF giống Vgnhau chYq4wo2út chútVg vềYq4wo2 bềVg ngwcHVyKoài thôi.

Yq4wo2 Vg Yq4wo2 Vg Vg Vg- đYq4wo2i kiểVwozwFu VwozwFgì thYq4wo2ế? VgMắt đểVg ởYq4wo2 nwcHVyKhà àh?

wcHVyK Radic gắVgt. Yq4wo2Lui chéYq4wo2p miệnVgg Yq4wo2sau lưnYq4wo2g Yq4wo2Cat :

wcHVyK - Vg VwozwF Vg Vg wcHVyK VwozwF wcHVyK Vg trVgánh Yq4wo2ra BVgruno, đwcHVyKịnh Vgthu phíYq4wo2 vwcHVyKào Vgcửa hả?

VwozwFRadic nhìnwcHVyK VgLui vớVgi ánVgh Vgmắt căVgm ghétVwozwF nhưnVwozwFg cVwozwFũng láchYq4wo2 qVwozwFua mộwcHVyKt bêwcHVyKn tVgránh đường cwcHVyKho LuwcHVyKi vVgì thVgấy BacbaVgra điVg cùng.Yq4wo2 TroVgng Yq4wo21 thờiwcHVyK giVgan VwozwFdài, wcHVyKRadic được mọiwcHVyK ngVwozwFười đồnVg rằngwcHVyK lVwozwFà vVgệ Yq4wo2sĩ củaVwozwF BwcHVyKacbara. ChẳVgng cầVgn qYq4wo2uan sáVgt VgCat VwozwFcũng biết điVgều đó.Vg RadiYq4wo2c liwcHVyKa ánhVwozwF mắtYq4wo2 VwozwFhình viêVgn Vgđạn saYq4wo2ng khóVwozwF chVwozwFịu nVghìn cYq4wo2hiếc áo CaVwozwFt đanVwozwFg Yq4wo2mặc lẩmVwozwF bẩm:

wcHVyK- Vg wcHVyK VwozwF Vg wcHVyK wcHVyK Vg Yq4wo2 VwozwFáo vớVwozwFi chVwozwFả quVwozwFần, đồYq4wo2 sậYq4wo2y khô.

Yq4wo2Rồi VwozwFcậu VwozwFta vàYq4wo2o VwozwFlớp. VwozwFCat thởVwozwF dàVgi, lầnVwozwF nVgào wcHVyKcô Vgmặc cáiYq4wo2 áoYq4wo2 nàywcHVyK RadiYq4wo2c cũngVwozwF lẩm bẩmVwozwF. đYq4wo2úng lYq4wo2à áwcHVyKo bYq4wo2ó khôngVg hVgợp wcHVyKvới ngườiYq4wo2 CVgat tYq4wo2ẹo nVwozwFào. Cô….khôngYq4wo2 hấpVg dẫn gìwcHVyK cả.

CaYq4wo2t vàoVwozwF lớp,VwozwF ngYq4wo2ồi xuốngVg bànVg củaVwozwF mìnVgh vàwcHVyK nVwozwFhìn xuốwcHVyKng bộVg ngựcYq4wo2 wcHVyKcủa Vgmình. VwozwFNó cũng chẳVwozwFng pYq4wo2hải wcHVyKlà nhỏYq4wo2 nhwcHVyKắn VwozwFgì, cũnVgg wcHVyKto nYq4wo2hư mọiVg Yq4wo2đứa coVgn gáiVg khVgác đấywcHVyK chứ. CóYq4wo2 điềuVwozwF vVgì CaVwozwFt VwozwFcao quáYq4wo2 nwcHVyKên trYq4wo2ông gVgiống câyVwozwF sậyVg chYq4wo2ăng? CaVwozwFt kVwozwFhá VwozwFmặc cảm vềVwozwF bảwcHVyKn tVwozwFhân mìnVwozwFh. VgGia đVwozwFình wcHVyKcô cũnwcHVyKg Vgchẳng kVghá giảYq4wo2 gìYq4wo2. BYq4wo2a mVwozwFẹ thườnwcHVyKg phải Yq4wo2đi làVgm Vgca đêmwcHVyK đểVwozwF VwozwFlo wcHVyKcho wcHVyK3 cwcHVyKhị eVgm côwcHVyK. VwozwFCat kVgo cóYq4wo2 quầnYq4wo2 áoYq4wo2 xịn,Yq4wo2 Vgcũng không Vgcó đồVwozwF nữVg tVgrang đắtVg tiềnVg, vYq4wo2ì thếVwozwF côVg twcHVyKự làVgm wcHVyKlấy mVgột sốVwozwF nVwozwFữ tranwcHVyKg nhờYq4wo2 xưởng rènVg VwozwFmi nVgi màYq4wo2 bYq4wo2a côwcHVyK tặwcHVyKng hồwcHVyKi sVwozwFinh nhậYq4wo2t lầnVg Vgthứ 8wcHVyK. đôiVg Vgkhi VwozwFCat cũYq4wo2ng thấy Yq4wo2buồn, Vgcô cũnVgg Yq4wo2là mộwcHVyKt Vgthiếu nYq4wo2ữ VwozwFmới lớnVwozwF, cũngVg cóVg tVgình cảmwcHVyK vàVg nhữYq4wo2ng ước mwcHVyKơ, nhưYq4wo2ng …Yq4wo2. VgCat nhìnVg LVgui. LuVgi đVgang đọcVg mộtVg cuốVgn sổVg cowcHVyKn mwcHVyKà nếuVg CaVgt không nhầYq4wo2m tVwozwFhì làwcHVyK nhưnwcHVyKg Yq4wo2gi chVwozwFép wcHVyKcủa VwozwFcậu ấyVwozwF vềVwozwF côngVg vVgiệc ởwcHVyK cVwozwFông tVwozwFi coVwozwFn của tậpYq4wo2 đYq4wo2oàn FrankVg. Yq4wo2Gia đwcHVyKình LYq4wo2ui rwcHVyKất cVgó thếYq4wo2 wcHVyKlực. VwozwFba cậwcHVyKu ấyVg làYq4wo2 chủwcHVyK tịcwcHVyKh tập đoànVg VgFrank –VwozwF tậVwozwFp đoànVwozwF lVwozwFớn nhấtVg “miềnwcHVyK tVgây” Yq4wo2còn wcHVyKLui thìVwozwF vừwcHVyKa đẹpYq4wo2 tVwozwFrai vừa Yq4wo2học giỏi....

VwozwFchào cVgác em.

wcHVyK Giáo sưVwozwF VillVwozwFar wcHVyKvào lớp,VwozwF VwozwFbà Yq4wo2để cặYq4wo2p xuốngYq4wo2 bYq4wo2àn Vgrồi nhìnYq4wo2 VwozwFhết mộtVwozwF lVwozwFượt họcwcHVyK tròwcHVyK củawcHVyK mìnhVwozwF Vgvà hỏi:

- Yq4wo2 Yq4wo2 Yq4wo2 Vg Vg Vg Vg VwozwF cácVwozwF wcHVyKem nghỉVwozwF wcHVyKhè vVwozwFui chứ?

Vg - VwozwF Vg Yq4wo2 Vg VwozwF Vg wcHVyK wcHVyK VYq4wo2ui ạ.

CảYq4wo2 lớVwozwFp bắtYq4wo2 đVwozwFầu xônVg wcHVyKxao lênVwozwF. RemwcHVyKus VwozwFchồm Yq4wo2qua bànVwozwF nVgói chuyệnwcHVyK vớwcHVyKi PVwozwFeter vàVwozwF cả Yq4wo2hai cVwozwFười tíwcHVyK twcHVyKởn vớwcHVyKi nVwozwFhau. GiáoVg sưVg VillaVwozwFr Vgnói vwcHVyKới vẻVwozwF Yq4wo2mặt hàiYq4wo2 lòng:

wcHVyK - wcHVyK Vg Vg Yq4wo2 Vg Vg Vg Vg nàoVg, wcHVyKcả lớpYq4wo2 nwcHVyKộp bàwcHVyKi Yq4wo2tập hèwcHVyK đi.

- VwozwF VwozwF wcHVyK Vg Yq4wo2 Yq4wo2 wcHVyK Vg Ôi………

Yq4wo2Lớp họYq4wo2c ồVg VwozwFlên thYq4wo2ất vọnYq4wo2g. CawcHVyKt biếtVwozwF còVwozwFn rVgất nhiềVgu ngườiVwozwF cYq4wo2hưa lYq4wo2àm Vgxong bwcHVyKài tập, Vgví Vgdụ nhưVwozwF Yq4wo2Jack chẳwcHVyKng hạn.Yq4wo2 wcHVyKCat mỉVgm cườiVg khYq4wo2i thấwcHVyKy vVgẻ Vgkhổ sVwozwFở củwcHVyKa Jack. BacbarVga nVgói vớiYq4wo2 gVgiọng nịnwcHVyKh nọVwozwFt :

- wcHVyK Yq4wo2 Yq4wo2 Vg VwozwF Vg Vg wcHVyK thVwozwFưa cVwozwFô, coVgn cVwozwFòn mộtVg chútVwozwF Vgnữa chưaVg xoYq4wo2ng, Vgcon cVwozwFó thểwcHVyK nYq4wo2ộp sYq4wo2au đVgược khôngVg ạ?

Yq4wo2- Vg VwozwF VwozwF Vg VwozwF VwozwF VwozwF VwozwF KVwozwFo được.

wcHVyK Giáo swcHVyKư VillaVwozwFr VwozwFmỉm cườiVg nhãVg nwcHVyKhặn nhưYq4wo2ng ánwcHVyKh mắwcHVyKt bVgà ánVwozwFh lênwcHVyK sYq4wo2ự nghiêYq4wo2m khắc VwozwFvà đốVg awcHVyKi Vggiám nàiVwozwF nỉwcHVyK thêVgm mYq4wo2ột lVgời nàoVg kYq4wo2hi đãVwozwF bịYq4wo2 bVgà nhìYq4wo2n VwozwFnhư vậyVwozwF. CaYq4wo2t thích điểmVwozwF wcHVyKnày VwozwFcủa bVgà. CôwcHVyK Yq4wo2lấy cuốVwozwFn Vgvở làVgm VwozwFbài twcHVyKập vềVwozwF VwozwFnhà wcHVyKra VwozwFvà VwozwFđể Yq4wo2lên đầu bànVwozwF tVwozwFrong VwozwFkhi nghVwozwFe loáYq4wo2ng thVgoáng AVglex càYq4wo2u nhàuVwozwF Vgvới VwozwFJack Yq4wo2về sựYq4wo2 lườVgi biếng củwcHVyKa cYq4wo2ậu chàngYq4wo2. JaVgck lẩmYq4wo2 bẩm:

- Yq4wo2 VwozwF Vg VwozwF wcHVyK VwozwF VwozwF Vg biVgết thếVg mìnVgh đYq4wo2ã cVgóp bVwozwFài CYq4wo2at lVwozwFúc nãYq4wo2y rồi.

giáo wcHVyKsư VVwozwFillar VwozwFkhua đVwozwFũa pVghép bằngVg mộtwcHVyK độngYq4wo2 tVwozwFác duyêVgn VwozwFdáng lùaYq4wo2 hYq4wo2ết nhữVwozwFng cuốn vởwcHVyK VwozwFlên bVwozwFàn gwcHVyKiáo viwcHVyKên vVgà nYq4wo2ói vớVwozwFi LuYq4wo2i bằnYq4wo2g mộYq4wo2t gYq4wo2iọng tVwozwFrìu mến:

Vg- Yq4wo2 Yq4wo2 Vg Yq4wo2 Vg wcHVyK Yq4wo2 Vg LuiVg, Vgsau gwcHVyKiờ wcHVyKhọc Yq4wo2con Yq4wo2đem chồnVgg VwozwFvở xuVwozwFống phòYq4wo2ng giáoVwozwF viêVwozwFn Yq4wo2cho côwcHVyK nhé.

LuVwozwFi vânwcHVyKg ngoaVgn ngVwozwFoãn vwcHVyKà mỉmwcHVyK Vgcười. mVgột nụYq4wo2 Yq4wo2cười cwcHVyKó thểwcHVyK quậtYq4wo2 ngVwozwFã bấtYq4wo2 cứwcHVyK đứa Yq4wo2con gYq4wo2ái nVgào- đấVgy lYq4wo2à CawcHVyKt Vgnghi thVwozwFế. NhYq4wo2ưng rVgõ VwozwFràng lVgà giVwozwFáo sưYq4wo2 ngwcHVyKọt wcHVyKngào với Yq4wo2Lui hơnYq4wo2 hYq4wo2ết thVgảy, cũVwozwFng mộVgt phầnVg vìYq4wo2 đYq4wo2iểm bVwozwFùa cVghú Vgcủa LuVwozwFi VwozwFcao nhấtVwozwF trường.

Vg- wcHVyK Vg wcHVyK wcHVyK VwozwF wcHVyK Yq4wo2 VwozwF nàYq4wo2o cVwozwFác Yq4wo2em, sáchVwozwF bùVga Yq4wo2chú Vgcăn bwcHVyKản lớp3wcHVyK, “bwcHVyKùa tVwozwFống tiễn”.

Vg Cat Vgchúi mũVgi Vgvào Vgsách Yq4wo2trong khYq4wo2i giáowcHVyK sYq4wo2ư VilwcHVyKlar pháwcHVyKt chuVwozwFột VwozwFcho họYq4wo2c sinhwcHVyK. Con chuYq4wo2ột củawcHVyK Yq4wo2Cat nhYq4wo2ỏ wcHVyKxíu Yq4wo2và Vgngay khVgi vừVwozwFa đVgáp xuốnVwozwFg bàVwozwFn, wcHVyKnó mwcHVyKon Yq4wo2men bwcHVyKò đến gặmVwozwF cVghiếc bVgút wcHVyKchì củVwozwFa CatwcHVyK. ThậtwcHVyK lYq4wo2à mộtwcHVyK buYq4wo2ổi họcVg gVgian nVgan kVghi Vgmà Misa, bạVgn thânwcHVyK củYq4wo2a BacbwcHVyKara làmVwozwF nổVg tuVgng cVwozwFon cVwozwFhuột củawcHVyK cwcHVyKô tVga khiYq4wo2ến phâVwozwFn nửa Vglớp bịwcHVyK dínVgh bVwozwFẩn Vgvào áo.Vg wcHVyKCuối giờVg họYq4wo2c, chỉwcHVyK cVgó mVgỗi LVgui làVg twcHVyKhành côngYq4wo2 trong việVgc đưaVwozwF cYq4wo2on chwcHVyKuột nYq4wo2hỏ trởYq4wo2 lạiYq4wo2 Yq4wo2lồng trêVwozwFn VwozwFbàn giáoYq4wo2 Yq4wo2viên, nhVgững người wcHVyKcòn lạiVwozwF VwozwFđều VwozwFbó twcHVyKay. ChVguông rwcHVyKeo VwozwFhết tiết,Vg giVwozwFáo sYq4wo2ư VYq4wo2illar rVwozwFa khỏiwcHVyK lớp sVwozwFau kwcHVyKhi chYq4wo2o mộtVg đốnVgg bàiVg tậYq4wo2p vềVg nhà.wcHVyK VgCat đanwcHVyKg VwozwFloay Yq4wo2hoay bwcHVyKỏ sVwozwFách wcHVyKvở vào twcHVyKúi kVwozwFhông đáyVwozwF thìYq4wo2 BacbarVga nwcHVyKói Vgto mộVgt cáwcHVyKch háchVwozwF dịch:

- Yq4wo2 wcHVyK Yq4wo2 Vg VwozwF Yq4wo2 wcHVyK VwozwF Yq4wo2Luss, trựcYq4wo2 Vgnhật wcHVyKcho Radic.

VgCat gwcHVyKật wcHVyKđầu vVwozwFà liếcYq4wo2 RadiVgc, cậuwcHVyK tVga đaYq4wo2ng nwcHVyKhìn BVgacbara mộtYq4wo2 cYq4wo2ách miễnYq4wo2 cưỡng, VwozwFcó lẽVg VwozwFbởi vVwozwFì BacbVgara wcHVyKcứ qVguấn lVwozwFấy LuVwozwFi. VwozwFCat Yq4wo2 khônVgg nYq4wo2ghĩ wcHVyKlà RadiVwozwFc thíchVwozwF Bacbara nVghưng VwozwFcái nhìnwcHVyK kia…

Cat khYq4wo2ông bwcHVyKiết mwcHVyKà côVg cũnVgg Yq4wo2không cầVgn Vgbiết. Yq4wo2cha cVwozwFô lYq4wo2àm vwcHVyKiệc Yq4wo2cho cônVwozwFg tVwozwFi nhà RosanYq4wo2ta nVgên côVg luwcHVyKôn phảiVwozwF ngVwozwFhe lờVwozwFi BacbawcHVyKra nếuVg khônYq4wo2g VwozwFcô tYq4wo2a sẽVg tYq4wo2on hót vớiYq4wo2 cwcHVyKha côVg twcHVyKa vàVwozwF đuVgổi viVwozwFệc bVga wcHVyKCat. AVwozwFlex vYq4wo2à JwcHVyKack khVwozwFông thíchVwozwF CaYq4wo2t bVgị saVgi khiến nhưwcHVyKng họYq4wo2 cwcHVyKũng chẳnwcHVyKg lVwozwFàm gìVwozwF đượcVg ngoàYq4wo2i Yq4wo2việc lấyYq4wo2 VwozwFphần ăVgn wcHVyKhộ CwcHVyKat. Alex cYq4wo2àu nVwozwFhàu Vgkhi đYq4wo2i ngVwozwFang quVga Cat:

- VwozwF Vg wcHVyK VwozwF VwozwF Vg Yq4wo2 wcHVyK nhanVgh Yq4wo2nhé, mìnhVwozwF sYq4wo2ẽ đVgổ nưYq4wo2ớc sốtYq4wo2 wcHVyKcà cVghua lVgên đầuwcHVyK Vgcon quỷYq4wo2 cáVwozwFi đó.

VwozwF - wcHVyK wcHVyK Vg Yq4wo2 VwozwF wcHVyK wcHVyK wcHVyK LYq4wo2àm ơVgn đVwozwFi, Alex.

Yq4wo2 Cat cườiYq4wo2 nhưYq4wo2 mếwcHVyKu, AVwozwFlex tYq4wo2hở dàiYq4wo2 wcHVyKvà lôVwozwFi JawcHVyKck theYq4wo2o. CwcHVyKat lùawcHVyK Yq4wo2chổi vwcHVyKà ghVgẻ lau rVwozwFa khVgỏi tủVg đểVwozwF chổiVg wcHVyKvà Yq4wo2vung vVgẩy đũVwozwFa phVwozwFép điVgều khiểnYq4wo2 cVwozwFho chúnVwozwFg lVwozwFau wcHVyKbảng, lau bYq4wo2àn ghVwozwFế Vgvà VwozwFnhững chỗYq4wo2 dơVg mVwozwFà lũVwozwF VwozwFchuột gYq4wo2ây Yq4wo2ra. HọcwcHVyK sYq4wo2inh lầnVg lượwcHVyKt rVga khỏi Vglớp hết,Yq4wo2 tronVgg lớwcHVyKp cYq4wo2hỉ cVgòn lVwozwFại wcHVyKLui vYq4wo2à CatYq4wo2. LuwcHVyKi VwozwFđang wcHVyKđếm wcHVyKlại chwcHVyKỗ vởwcHVyK và dậwcHVyKp lạiYq4wo2 mộYq4wo2t cuốnVg bịYq4wo2 bonVwozwFg mấVgy traVgng đầwcHVyKu. VwozwFCat lYq4wo2iếc Yq4wo2trộm VwozwFLui, đúngwcHVyK làYq4wo2 một VwozwFanh chàngVwozwF đẹpYq4wo2 trYq4wo2ai. VwozwFCat quVwozwFay VwozwFra chămVg chúVwozwF vắYq4wo2t gVgiẻ lYq4wo2au wcHVyKbằng mộtVg lYq4wo2oại nghệ thuYq4wo2ật hắYq4wo2c áVwozwFm màVg cVwozwFác VwozwFphù twcHVyKhuỷ hVwozwFắc áYq4wo2m dVwozwFùng đểwcHVyK khiếnVwozwF coVgn ngườiwcHVyK tVwozwFa khôYq4wo2 quắt kYq4wo2hô queVgo lạVgi. cáVgi giẻVg VwozwFrít lYq4wo2ên Vgkhe khẽYq4wo2 vàYq4wo2 khôwcHVyK cVgong nướcYq4wo2. CwcHVyKat khYq4wo2oái chí nhúngwcHVyK ướtwcHVyK nYq4wo2ó mộVwozwFt lYq4wo2ần nữaYq4wo2 vYq4wo2à lạiVg Yq4wo2vắt VwozwFkhô rồiVwozwF mộtVwozwF Yq4wo2lần nữwcHVyKa. ChwcHVyKo tớiwcHVyK khi cVgô qVguay Vglại Yq4wo2thi chVwozwFẳng thấVwozwFy LVwozwFui đâuwcHVyK cảVg, chắVwozwFc Yq4wo2là VwozwFđã điwcHVyK rồi.wcHVyK wcHVyKCat nVghiệt tình vẩwcHVyKy đũaYq4wo2 phéVgp nhưVwozwF mộtYq4wo2 Yq4wo2nhạc trưởnVgg điềuVwozwF khiểnwcHVyK nhVwozwFững câywcHVyK cwcHVyKhổi Vglau nhà, Yq4wo2cô vẫYq4wo2y mVgạnh Vgmột cáVgi, mộtVwozwF câywcHVyK chổVwozwFi VwozwFlao vùVwozwF vVgề phíwcHVyKa bànwcHVyK VwozwFgiáo vYq4wo2iên vàYq4wo2 vòngwcHVyK qua phíaVwozwF sVgau Vgchiếc bànVg. Rầm…

Một tiếwcHVyKng độngwcHVyK chếtwcHVyK ngườiVwozwF vYq4wo2ang lêYq4wo2n vàVg LVwozwFui Yq4wo2Frank từVwozwF từYq4wo2 Yq4wo2đứng lVwozwFên pVwozwFhía saYq4wo2u bàn giáwcHVyKo Yq4wo2viên Vgvới khuônVg Yq4wo2mặt wcHVyKtèm nheVgm nướVwozwFc wcHVyKlau nhwcHVyKà vàYq4wo2 mũiVg đanVwozwFg chảyVwozwF mVgáu. Cậu tVga đawcHVyKng bwcHVyKuộc dâVwozwFy giầy.
wcHVyK Cat đứngYq4wo2 nwcHVyKhư trVgời trồngYq4wo2 nhYq4wo2ìn Yq4wo21 giọtVwozwF Yq4wo2máu nVwozwFhỏ xuốYq4wo2ng VwozwFchiếc áYq4wo2o sơwcHVyK Yq4wo2mi trắngYq4wo2 tinh wcHVyKcủa LuYq4wo2i VwozwFvà kVghông chVgắc wcHVyKlà Vgtrong cuộYq4wo2c đờVgi mVgình Yq4wo2cô đãwcHVyK phạmwcHVyK pVghải lỗiVwozwF lầm Vgnào tồVgi twcHVyKệ nhưwcHVyK thYq4wo2ế chưVga. CawcHVyKt lắpYq4wo2 bắpVwozwF Yq4wo2xin lỗiYq4wo2 khôVgng Yq4wo2thành tiVwozwFếng Yq4wo2và kinh Yq4wo2hãi kVghông wcHVyKbiết cVgó nVwozwFên lVgùi rVwozwFa càYq4wo2ng xwcHVyKa càVgng tốtYq4wo2 Yq4wo2hay kVwozwFhông. KhuôwcHVyKn mặVgt Lui thậtwcHVyK VwozwFkhó mYq4wo2à tưởngVg tưVwozwFợng đựơc,wcHVyK nówcHVyK nhănwcHVyK wcHVyKlại wcHVyKmột cVgách khówcHVyK chVwozwFịu vàVwozwF đôiVwozwF mắt wcHVyKthì ngàyYq4wo2 mộtVwozwF tốiwcHVyK VwozwFhơn. LuVgi chắcwcHVyK phwcHVyKải cYq4wo2ố gYq4wo2ắng wcHVyKlắm mVgới Vgkhông Vghét Vgvào mặt VwozwFCat. CVgat míYq4wo2m Yq4wo2chặt môi,VwozwF thwcHVyKà Yq4wo2rằng LYq4wo2ui cứwcHVyK quátVwozwF Vgthét lêYq4wo2n cóVg pVwozwFhải làVwozwF haVgy hơn khYq4wo2ông. LuVwozwFi từVwozwF từwcHVyK VwozwFmở mVwozwFiệng nhwcHVyKưng khônYq4wo2g pwcHVyKhải lVwozwFà quYq4wo2át tháwcHVyKo Vggì mVgà wcHVyKchỉ buông độcYq4wo2 mộtwcHVyK tiếnwcHVyKg ngVwozwFhe rVgất wcHVyKkhó nhọc:

- Vg Yq4wo2 Yq4wo2 Vg VwozwF Vg VwozwF VwozwF lau.

wcHVyKCat sợwcHVyK điVwozwFếng VwozwFcả ngwcHVyKười. côYq4wo2 Vgđã VwozwFkhông nghVgĩ rằnVwozwFg cVwozwFô VwozwFsợ LwcHVyKui Yq4wo2đến nhVgư thếYq4wo2. NếuYq4wo2 Lui màVg nVwozwFói Vgvới BacVgbara thwcHVyKì….. trờiYq4wo2 ơiwcHVyK! Yq4wo2Ba côwcHVyK cVgó thểwcHVyK mấVgt VwozwFviệc ngaVgy nwcHVyKgày mai VwozwFchứ chẳYq4wo2ng Yq4wo2chơi. NwcHVyKếu wcHVyKba mYq4wo2ất việc,Vg giVwozwFa đVgình côwcHVyK sẽwcHVyK VwozwFra sYq4wo2ao wcHVyKđây? Yq4wo2Cat Yq4wo2rút khăn twcHVyKay rwcHVyKa VwozwFvà lYq4wo2au nướcwcHVyK trêwcHVyKn mặtVg LuVgi mYq4wo2à thậVwozwFm Vgchí Vgcòn khVwozwFông gwcHVyKiám nhìYq4wo2n cậu taYq4wo2. CawcHVyKt Vgkhông nghYq4wo2ĩ lYq4wo2à VwozwFmình sẽVg wcHVyKchạm vàwcHVyKo Yq4wo2mặt LVwozwFui Vgtrong wcHVyKhoàn Yq4wo2cảnh wcHVyKnày. Lui giậtVwozwF lấywcHVyK khăVgn taYq4wo2y củVwozwFa CawcHVyKt, CwcHVyKat lYq4wo2ắp bắp:

- VwozwF wcHVyK wcHVyK Yq4wo2 Yq4wo2 VwozwF Yq4wo2 VwozwF Vgxin lVgỗi… twcHVyKôi…. VgXin lỗi.

rồi cwcHVyKô chuồnwcHVyK ngVgay lậpVwozwF tứVwozwFc khỏVwozwFi lớwcHVyKp nVwozwFhư làwcHVyK sợVwozwF LuVgi khôngVwozwF kiềmVwozwF chếVg đượcVg mYq4wo2à Yq4wo2la VwozwFhét qVguát Vgtháo ầmVg ĩ.

VàYq4wo2o căYq4wo2ng tYq4wo2in VwozwFvới bVgộ VwozwFmặt đưaVg đwcHVyKám, CVwozwFat kểVg chVgo AVglex vàwcHVyK JaVwozwFck vwcHVyKề sựYq4wo2 cốYq4wo2 chếwcHVyKt ngườiwcHVyK đó.Vg AlwcHVyKex wcHVyKchỉ nhYq4wo2ún vai:

- wcHVyK Yq4wo2 Yq4wo2 wcHVyK Vg Yq4wo2 wcHVyK Yq4wo2 Yq4wo2cậu twcHVyKa wcHVyKluôn nhwcHVyKư tVghế Vgmà, gYq4wo2iả tạo,Vg đVgội lVgốt hwcHVyKọc tVwozwFrò nYq4wo2goan đểwcHVyK lấyVwozwF VwozwFlòng giVwozwFáo viênwcHVyK, đủYq4wo2 thứ.

Còn JYq4wo2ack thwcHVyKì gụcwcHVyK đầVwozwFu xuốVgng bànwcHVyK Yq4wo2và cười,wcHVyK ngườiYq4wo2 rwcHVyKung lêYq4wo2n bầnVwozwF bậtYq4wo2, cậuVwozwF tVga VwozwFnói đVgứt quãng:

VwozwF - VwozwF Vg VwozwF VwozwF Yq4wo2 VwozwF VwozwF VwozwF biếtYq4wo2 thYq4wo2ế…nán lạiVg tYq4wo2í nữa…wcHVyK hVga VwozwFha ….

Cat Yq4wo2nhăn nhó:

VwozwF - Yq4wo2 VwozwF VwozwF VwozwF Vg VwozwF wcHVyK VwozwF xVgin cậVwozwFu đấyVwozwF JackVg, VwozwFmình đangYq4wo2 wcHVyKlo chVwozwFết đây.

AlewcHVyKx wcHVyKchán nảnYq4wo2 chọcYq4wo2 cVwozwFhọc vwcHVyKà đĩa:

VwozwF - VwozwF VwozwF Yq4wo2 VwozwF Yq4wo2 Yq4wo2 Vg VwozwF CatVg, LuVgi swcHVyKẽ VwozwFkhông Yq4wo2đem chuwcHVyKyện hắnVwozwF bịwcHVyK rYq4wo2ửa mặtwcHVyK bằngVg nướcYq4wo2 VwozwFlau nhVgà rwcHVyKa màwcHVyK rêwcHVyKu rVgao đâwcHVyKu, Yq4wo2yên wcHVyKtâm đi.

CaVwozwFt mímwcHVyK môiVwozwF, Yq4wo2nghe thVgì cũYq4wo2ng wcHVyKcó lVgí nhưYq4wo2ng khôwcHVyKng VwozwFrêu wcHVyKrao wcHVyKđâu cYq4wo2ó nghĩaYq4wo2 Vglà LVgui sVwozwFẽ wcHVyKkhông nówcHVyKi chuVwozwFyện Vgđó chwcHVyKo BacbarYq4wo2a. Yq4wo2Ôi trờiVwozwF ơi!

VwozwF Cat chưawcHVyK kịpVwozwF Vgthan thVwozwFở thìVwozwF BacbarYq4wo2a đVgã gọiVwozwF côYq4wo2. VgCat VwozwFđứng lêVgn. AlwcHVyKex cáu:

- Vg wcHVyK wcHVyK Yq4wo2 Yq4wo2 VwozwF Yq4wo2 Vg cậYq4wo2u chưaVwozwF ăVwozwFn gìwcHVyK mà.

- wcHVyK Vg wcHVyK VwozwF Vg Vg VwozwF VwozwF MYq4wo2ình khôwcHVyKng nVguốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.