You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm EfqUnay gg47là mAa7iột ngàEfqUy đgg47ẹp trAa7iời. CAa7iat mởgg47 toAa7iang 9cT3cửa EfqUsổ đó9cT3n nhfeucững tigg47a n9cT3ắng mEfqUùa thu feucvàng EfqU gg47như mậtEfqU ogg47ng Aa7ivà phóngAa7i tầmEfqU m9cT3ắt EfqUra 9cT3xa. Cfeucửa sgg47ổ phònAa7ig Cagg47t 9cT3trông rfeuca một Aa7icon đườnggg47 gg47hai gg47bên cỏgg47 mọcfeuc lgg47ún pAa7ihún khfeucông hàAa7ing 9cT3lối. những9cT3 dãAa7iy nhàAa7i chen chúfeucc 9cT3nhau Aa7itrông EfqUnhư đàngg47 lfeucợn gg47con feucđủ mEfqUọi Aa7imàu sắcAa7i vớgg47i đủfeuc cácgg47 Aa7ikiểu kiế9cT3n trúc Aa7itạp nhamEfqU. C9cT3at híEfqUt 9cT3căng vàoEfqU 9cT3phổi khônfeucg k9cT3hí tEfqUrong làAa7inh m9cT3át EfqUmẻ buổiEfqU sang feucrồi EfqUcô đ9cT3eo chiế9cT3c túigg47 kAa7ihông EfqUđáy EfqUnhỏ Aa7ibằng bànfeuc t9cT3ay vàogg47 bêngg47 hông9cT3 v9cT3à nhanh nfeuchẹn xuốfeucng nhà.

Ngô9cT3i nEfqUhà củaEfqU ggg47ia Aa7iđình cgg47ô feucnhỏ hơAa7in EfqUrất nhiều9cT3 feucso EfqUvới cfeucác Aa7inhà Aa7ihàng 9cT3xóm nhưng cũnAa7ig tfeuciện nghAa7ii v9cT3à tho9cT3ải mái.feuc Cfeucat feucđi vàogg47 bếEfqUp, hôfeucn lêgg47n mái9cT3 tóc9cT3 đỏgg47 rựcgg47 rỡgg47 của mẹAa7i cô,gg47 bEfqUà EfqULuss mỉmfeuc cười:

gg47- 9cT3 feuc Aa7i Aa7i 9cT3 Aa7i 9cT3 Aa7i feucchào coAa7in yêu.

Bà làAa7i một9cT3 phụAa7i nữ9cT3 xiAa7inh đẹp,Aa7i q9cT3uyến rgg47ũ vEfqUà 9cT3Cat luôn9cT3 thầmAa7i tigg47ếc ngg47uối vìEfqU côAa7i chẳng feucgiống mẹ9cT3 mgg47ột chút9cT3 nàoAa7i, từ9cT3 cEfqUái 9cT3mũi đếgg47n khuônEfqU mặt9cT3 feucvà máiEfqU tócAa7i, tấtEfqU cả đềAa7iu thừa9cT3 hưởnEfqUg feuctừ nAa7igười 9cT3cha. ThậtAa7i 9cT3là cháfeucn, tócfeuc ch9cT3a c9cT3ô lEfqUại gg47màu 9cT3đen. Cfeucat luôn cảfeucm thgg47ấy mìnfeuch giốn9cT3g m9cT3ột co9cT3n qu9cT3ạ bêngg47 cạ9cT3nh mẹEfqU vàgg47 cgg47ả ởAa7i trAa7iường họAa7ic nữa, 9cT3giữa feucmột Aa7irừng Aa7itóc vàEfqUng vEfqUà ngg47âu. gg47Cat feucrút cây9cT3 đũaAa7i EfqUphép bóngfeuc nhoángg47g EfqUvì mớiEfqU được 9cT3lau chùiEfqU r9cT3a EfqUvà Aa7ilùa đĩEfqUa trofeucng t9cT3ủ EfqUra bà9cT3n Aa7iăn. N9cT3hững c9cT3hiếc EfqUđĩa s9cT3ứ tráng mefeucn xanfeuch xinfeuch xắ9cT3n nốifeuc đuôEfqUi nhaEfqUu baEfqUy 9cT3ra là9cT3m CaAa7it ligg47ên tưởng9cT3 9cT3tới EfqUlũ co9cT3n gái chạyAa7i t9cT3heo L9cT3ui Frangg47k. feuc CEfqUat tựEfqU cườiAa7i mEfqUình trgg47ong khgg47i Aa7iba gg47cô hốEfqUi hfeucả EfqUđi xuống feuchôn Aa7itóc Cgg47at và9cT3 ngEfqUồi xuống:

- Aa7i Aa7i feuc 9cT3 9cT3 Aa7i gg47 feuc ôi…gg47 b9cT3a sắgg47p mugg47ộn EfqUmất rồi.

Cfeucat r9cT3ót ca9cT3fé cfeucho cfeucha rồifeuc gfeuciúp mAa7iẹ EfqUbê nồigg47 cháfeuco feuckhỏi bAa7iếp lòAa7i. HAa7iai đứafeuc feucem song sAa7iinh c9cT3ủa 9cT3Cat cgg47hạy feucù xuốAa7ing cAa7ihí gg47choé traAa7inh cã9cT3i n9cT3hau v9cT3ề mấygg47 mAa7ión đồfeuc chơi 9cT3chúng đfeucược tặngEfqU tr9cT3ong s9cT3inh nh9cT3ật vừAa7ia rồiAa7i. Marfeuck vfeucà Aa7iJose luAa7iôn làEfqUm Cagg47t mệt EfqUmỏi vEfqUì 9cT3mọi thứ.9cT3 CEfqUhúng nóifeuc EfqUquá nhiAa7iều, hỏigg47 q9cT3uá nhiAa7iều, luAa7iôn lgg47uôn kh9cT3ông đạt đigg47ểm feuctối đAa7ia ởAa7i trườfeucng vAa7ià rấtEfqU Aa7iham chơAa7ii. Hừfeuc. Ca9cT3t uốgg47ng hế9cT3t cốc9cT3 sữa,EfqU ănEfqU vài l9cT3át bán9cT3h mfeucì rồgg47i chàogg47 bfeuca m9cT3ẹ 9cT3và r9cT3a khEfqUỏi nhà9cT3. Thgg47ời tiếtEfqU thậtAa7i tuyệAa7it-dù chỉ là9cT3 nhâAa7in tạo.gg47 EfqUCat 9cT3sắp m9cT3ừng sfeucinh nhậtAa7i lầfeucn th9cT3ứ 1EfqU5 củaEfqU mAa7iình vEfqUà h9cT3ôm EfqUnay là ngàAa7iy khafeuci giảng.9cT3 trởgg47 lại9cT3 EfqUtrường s9cT3au gg47một mfeucùa hèEfqU bận9cT3 rộngg47 cgg47ô thAa7iấy feucthời gian dườngAa7i nAa7ihư tEfqUrôi qu9cT3á nfeuchanh. MớiEfqU hôEfqUm nAa7iào Aa7iCat cEfqUòn gg47nhỏ Aa7ixíu, bfeucỡ ngỡAa7i bư9cT3ớc chân vEfqUào trườnAa7ig 9cT3mà chỉAa7i sagg47u mfeucấy m9cT3ùa hèAa7i, nă9cT3m n9cT3ay feucđã làgg47 EfqUnăm cuốigg47 cấp.gg47 CaEfqUt đẩy chfeuciếc vánEfqU trAa7iượt gg47dưới châEfqUn khigg47ến gg47nó chảyAa7i EfqUvù vùgg47 trêAa7in v9cT3ỉa hègg47 và9cT3 9cT3nhìn theo EfqUchiếc 9cT3mui trầnAa7i bó9cT3ng lộnEfqU gg47hiệu GrEfqUeen cEfqUủa EfqUBacbara mAa7ià thầgg47m g9cT3hen EfqUtị, không biếtgg47 9cT3đến khEfqUi nEfqUào 9cT3Cat mớiAa7i cóAa7i một9cT3 chiếcfeuc gg47như thế.EfqU Bacgg47bara gg47là feuchot girl củaEfqU trường,Aa7i gg47ba mẹEfqU 9cT3cô tEfqUa giàufeuc Aa7icó, gg47cô t9cT3a x9cT3inh gg47đẹp feucvà lEfqUuôn lfeucà tâmfeuc điểmAa7i của EfqUmọi sự9cT3 ch9cT3ú ý.EfqU Aa7iCat thEfqUì khAa7iông đượgg47c nh9cT3ư vậy.Aa7i gg47cô EfqUcao hAa7iơn chiềuEfqU 9cT3cao trunfeucg bình cAa7iủa bgg47ọn cgg47on g9cT3ái vàgg47 cEfqUhẳng cóAa7i EfqUgì đặcEfqU biệtAa7i trgg47ừ 9cT3mái tóc9cT3 gg47đen nhưgg47 lôEfqUng quạ. CaAa7it cEfqUũng chẳngfeuc feuchiểu sEfqUao AleEfqUx vàgg47 Jafeucck lạAa7ii 9cT3làm bạnEfqU vớiAa7i mgg47ột ngườigg47 EfqUnhư cô. C9cT3ô Aa7iluôn c9cT3hìm nfeucghỉm, chAa7iỉ làEfqU Aa7inhân vậAa7it p9cT3hụ tfeucrong cácgg47 vởAa7i kịch,gg47 chỉAa7i 9cT3tham gia feucchạy tiếpEfqU gg47sức tEfqUrong hộAa7ii EfqUthao, gg47chỉ Aa7iđệm đànEfqU cgg47ho Jacfeuck hAa7iát EfqUtrong những9cT3 buổi trình9cT3 diễngg47 âfeucm nhAa7iạc vAa7ià gg47luôn bEfqUị lfeucoại tEfqUrong gg47các mô9cT3n feucthể tfeuchao feucvì chơgg47i quá dở.

Aa7i Đẩy 9cT3ván trượtfeuc mộEfqUt cgg47ái thậtfeuc EfqUmạnh, CaEfqUt nhảy9cT3 vọgg47t EfqUlên EfqU5 bậcgg47 tha9cT3ng vfeucà lướt9cT3 vào sgg47ân trường.gg47 ngEfqUôi trư9cT3ờng xEfqUinh đẹEfqUp củagg47 cfeucô EfqUnằm trgg47ên mộfeuct qEfqUuả đồigg47 EfqUhiên ngang nhgg47ư 9cT3một 9cT3dũng Aa7isĩ. feucCat gậtfeuc đầugg47 chàEfqUo feucJohn HansoEfqUn kEfqUhi cậgg47u t9cT3a nfeucgóc đầufeuc lên khỏifeuc bã9cT3i c9cT3ỏ vàfeuc vẫy9cT3 CatEfqU, JAa7iohn lgg47à Aa7imột th9cT3iên gg47tài hfeucội hgg47oạ. Nhfeucững táEfqUc phẩm EfqUcủa cậuAa7i gg47ta luAa7iôn chỉgg47 đứngfeuc s9cT3au gg47một gg47hoạ sĩfeuc chuyên9cT3 nghiệEfqUp d9cT3uy nAa7ihất m9cT3à nếu Cafeuct Aa7inhớ gg47không nhầmAa7i làfeuc Rafaefeucnl Golias.

- gg47 feuc gg47 EfqU Aa7i EfqU 9cT3 gg47 C9cT3at !

Aa7i Alex vẫyfeuc Cafeuct Aa7ikhi gg47cô lưgg47ớt tớAa7ii. 9cT3Cat mfeucỉm EfqUcười hấtgg47 EfqUván trưAa7iợt feuclên taAa7iy rEfqUồi dừng lạ9cT3i đợiEfqU Algg47ex. feucCô feucnàng hôfeucm Aa7inay lộfeucng feuclẫy với9cT3 chigg47ếc v9cT3áy xếpEfqU Aa7ili feuchồng tuyệt hảoAa7i vAa7ià 9cT3áo bógg47 trắ9cT3ng c9cT3ó h9cT3ở bụng9cT3 ch9cT3út cfeuchút. AleAa7ix cườgg47i rấEfqUt tươi:

Aa7i - Aa7i 9cT3 9cT3 EfqU feuc EfqU gg47 9cT3 9cT3nghỉ hfeucè vu9cT3i không?Aa7i Hfeucay cậugg47 lạiEfqU chúi9cT3 mũigg47 ởEfqU feucnhà với9cT3 EfqUđống feucchai lọ?

feuc - feuc 9cT3 EfqU 9cT3 EfqU Aa7i gg47 gg47 9cT3uh, m9cT3ình cEfqUhẳng đ9cT3i đfeucâu feuccả, chỉfeuc gg47ở feucnhà thôi,gg47 cònAa7i cậu?9cT3 kìEfqU nghgg47ỉ tuAa7iyệt chứ?

- Aa7i 9cT3 Aa7i EfqU gg47 9cT3 Aa7i Aa7i T9cT3uyệt –gg47 AlAa7iex nghiêngfeuc đầuAa7i –EfqU 9cT3ở Hawa9cT3ii thờgg47i tiếtfeuc rấtAa7i đẹp,9cT3 rấtfeuc tiếcfeuc 9cT3là feuckhông có9cT3 cậu.

EfqUAlex bắAa7it đầuEfqU feuckể vềfeuc feuckì ng9cT3hỉ dEfqUài ngg47gày gg47của cô9cT3 ấyAa7i t9cT3rong kEfqUhi hEfqUọ gg47đi tớiAa7i tủfeuc chứa đồ.9cT3 CaAa7it liEfqUếc Aa7iqua feucdãy feuckế bêgg47n vAa7ià dườngEfqU ngg47hư k9cT3hông nAa7ighe Aa7iAlex kể9cT3 nEfqUữa khi EfqUcô tgg47rông thấyfeuc Lgg47ui Frfeucank. Cảfeuc mùaEfqU hfeucè CaEfqUt khônggg47 gặgg47p gg47Lui, dườnggg47 nhfeucư cậugg47 tEfqUa cao hgg47ơn mộEfqUt chú9cT3t v9cT3à l9cT3àn gEfqUia 9cT3có hơi9cT3 sAa7iạm Aa7idi chúgg47t đỉnhfeuc nfeuchưng EfqUtrông L9cT3ui vẫn9cT3 rất đẹpgg47 trai.

- feuc EfqU 9cT3 feuc feuc gg47 Aa7i 9cT3 …thếAa7i lEfqUà feucmình ngAa7iã ngg47hào xuốEfqUng Aa7itừ vácEfqUh EfqUđá, mfeucay mgg47à gg47ba trôAa7ing tAa7ihấy nên yếgg47m bùEfqUa làmgg47 mìgg47nh nhgg47ẹ hẫng9cT3 EfqUđi feucvà 9cT3rớt xuốngg47g nEfqUước nhẹfeuc hề9cT3u. –gg47 Algg47ex cườigg47 khoái chí.

- gg47 9cT3 9cT3 9cT3 gg47 9cT3 EfqU gg47 Tu9cT3yệt .

gg47 Cat tr9cT3ả EfqUlời băngAa7i qfeucuơ vàfeuc côgg47 bịfeuc aAa7ii đ9cT3ó nhàgg47o 9cT3tới Aa7iôm c9cT3hầm lấy:

Aa7i- EfqU EfqU 9cT3 9cT3 9cT3 EfqU feuc gg47 nhớEfqU cậuEfqU quá.

Jack kEfqUêu lêfeucn bằng9cT3 gi9cT3ọng ỉgg47 EfqUôi lgg47àm gg47Cat Aa7ibật Aa7icười. Jacfeuck gg47quay sangg47g ôAa7im AAa7ilex :

9cT3 - gg47 gg47 Aa7i Aa7i 9cT3 EfqU gg47 EfqU khôngEfqU cóAa7i hagg47i ngườiAa7i feucmùa hfeucè 9cT3chán lgg47ắm. feucmình cgg47hẳng bgg47iết làmgg47 gìAa7i nữa.

- Aa7i Aa7i EfqU 9cT3 feuc feuc EfqU 9cT3 cgg47ậu EfqUlại caEfqUo th9cT3êm đấEfqUy ah?

AleEfqUx EfqUnhăn mặ9cT3t, cònAa7i Ja9cT3ck gg47thì nhEfqUe răAa7ing cười.feuc cậufeuc chEfqUàng nàfeucy lufeucôn đựơcgg47 ygg47êu thích vEfqUì tífeucnh hà9cT3i hưfeucớc, giọngg47g Aa7ica gg47ngọt Aa7ingào vàAa7i Aa7inụ cưfeucời quyếngg47 feucrũ. C9cT3ó cả9cT3 đống gg47con Aa7igái muố9cT3n cặ9cT3p gg47kè vớiAa7i Jacgg47k nhưn9cT3g dườngAa7i nh9cT3ư J9cT3ack khôEfqUng Aa7ihứng thúfeuc với họfeuc lắAa7im, kểfeuc cEfqUả v9cT3ới Bacbara.

- gg47 9cT3 gg47 9cT3 feuc EfqU feuc feuc feucchào Lui.

BacbarAa7ia EfqUlả lưAa7iớt điAa7i tớiEfqU tgg47ủ feucđể đEfqUồ cfeucủa Lgg47ui vEfqUới mộEfqUt n9cT3ụ cườigg47 dAa7iễ thươfeucng nhfeucất mà côAa7i Aa7ita EfqUcó thểAa7i nặ9cT3n Aa7ira. Aa7iCô Aa7ita thiênAa7ig EfqUthật, vừafeuc nhAa7iắc đã9cT3 tớgg47i lAa7iiền. Ja9cT3ck kéo cgg47ả C9cT3at vAa7ià Al9cT3ex và9cT3o lớp9cT3 m9cT3à vầnEfqU nóAa7ii liếfeucn thgg47oắng 9cT3về kìfeuc nghỉgg47 tAa7ihú vịAa7i củaAa7i mình ởgg47 Mgg47ehico. Ca9cT3t Aa7iliếc vềfeuc phfeucía sagg47u feucvà mỉfeucm cườAa7ii, EfqULui EfqUđang nEfqUói chuyệnEfqU với BAa7iacbara mộtAa7i cácgg47h lạnhAa7i lùng,9cT3 cậAa7iu 9cT3ta EfqUvẫn thế.

Cat đâmfeuc sầgg47m 9cT3Radic BrEfqUuno, Aa7imột gãgg47 học9cT3 cùn9cT3g lớfeucp màfeuc 9cT3Cat khfeucông ư9cT3a tẹfeuco feucnào. Hắn rấtAa7i EfqUnóng nảy,EfqU EfqUcộc cằngg47 mặcEfqU 9cT3dù 9cT3có bềAa7i nfeucgoài feucna Aa7iná Aa7imột ngưfeucời feucanh 9cT3dễ thương mEfqUà EfqUCat từngg47g chEfqUơi cEfqUùng hồfeuci Aa7inhỏ. ChAa7ià, cAa7ion ngfeucười Aa7imà, cEfqUhỉ cAa7ió thểfeuc giống ngg47hau cAa7ihút cfeuchút về9cT3 bềEfqU n9cT3goài thôi.

9cT3 Aa7i Aa7i 9cT3 9cT3 Aa7i- đAa7ii kiểu9cT3 gAa7iì thAa7iế? Mắt9cT3 đgg47ể gg47ở 9cT3nhà àh?

EfqURadic gắtgg47. 9cT3Lui chépAa7i miệnfeucg sgg47au lgg47ưng Ca9cT3t :

Aa7i - gg47 EfqU EfqU EfqU feuc EfqU 9cT3 9cT3 9cT3tránh r9cT3a Brufeucno, địgg47nh tAa7ihu EfqUphí và9cT3o EfqUcửa hả?

Radic nh9cT3ìn LuAa7ii gg47với Aa7iánh mắEfqUt căEfqUm feucghét 9cT3nhưng cũfeucng lá9cT3ch qgg47ua mộtAa7i bEfqUên tráfeucnh đường cAa7iho gg47Lui v9cT3ì thấyAa7i 9cT3Bacbara đfeuci c9cT3ùng. Trofeucng 9cT31 thgg47ời g9cT3ian dài,gg47 Radifeucc được mọiEfqU ngườiEfqU đồnEfqU rằng9cT3 lfeucà vệEfqU 9cT3sĩ cAa7iủa BacbAa7iara. ChẳnEfqUg gg47cần Aa7iquan feucsát Cgg47at cũfeucng biết điềuEfqU đó.feuc RadAa7iic liAa7ia ánEfqUh Aa7imắt hìnfeuch viêgg47n gg47đạn saAa7ing k9cT3hó chịufeuc nh9cT3ìn gg47chiếc áo CaAa7it đanAa7ig mặcfeuc Aa7ilẩm bẩm:

- gg47 EfqU gg47 EfqU 9cT3 9cT3 9cT3 EfqU áEfqUo vfeucới chgg47ả gg47quần, đồgg47 sậy9cT3 khô.

Rồ9cT3i cậu9cT3 gg47ta vAa7iào lgg47ớp. CaEfqUt thởEfqU dfeucài, l9cT3ần nàofeuc gg47cô Aa7imặc cgg47ái áogg47 nfeucày Radi9cT3c cũAa7ing lẩm bẩm.feuc đúnggg47 gg47là gg47áo bgg47ó khôAa7ing hợpAa7i vớiAa7i ng9cT3ười Cafeuct tẹogg47 nàfeuco. Cô9cT3….không gg47hấp dẫn gìfeuc cả.

CaAa7it vàoAa7i lớp,gg47 ngồi9cT3 xuEfqUống 9cT3bàn 9cT3của mìAa7inh v9cT3à nhìEfqUn xufeucống b9cT3ộ ngựcAa7i củagg47 mìnhfeuc. NAa7ió cũng cfeuchẳng ph9cT3ải lfeucà nhỏ9cT3 nhắn9cT3 gì9cT3, cũnEfqUg tEfqUo EfqUnhư mọfeuci đứa9cT3 cAa7ion gáEfqUi kháEfqUc đấygg47 chứ. gg47Có điềufeuc vìEfqU CaAa7it Aa7icao qu9cT3á nêEfqUn tgg47rông giốfeucng cgg47ây gg47sậy Aa7ichăng? CaAa7it kháfeuc 9cT3mặc cảm vềgg47 bảnEfqU thâ9cT3n mìnhAa7i. Gi9cT3a đìEfqUnh côgg47 cũngg47g chEfqUẳng khAa7iá gi9cT3ả gì.feuc 9cT3Ba feucmẹ thưgg47ờng phải gg47đi lEfqUàm gg47ca đgg47êm để9cT3 EfqUlo gg47cho gg473 cAa7ihị 9cT3em cAa7iô. Cafeuct EfqUko EfqUcó quầnAa7i ágg47o xịn,9cT3 cEfqUũng không cófeuc đồAa7i nfeucữ tranAa7ig đắtEfqU tiền,Aa7i vìgg47 thếEfqU côfeuc tựEfqU làgg47m lấfeucy mộtgg47 sfeucố nữAa7i traAa7ing ngg47hờ xưởng rAa7ièn mEfqUi ngg47i mEfqUà bfeuca cAa7iô tặngfeuc feuchồi si9cT3nh nhậEfqUt lEfqUần thAa7iứ 8EfqU. đôAa7ii 9cT3khi Cafeuct cũnEfqUg thấy buồn,gg47 cEfqUô cũfeucng l9cT3à feucmột thiEfqUếu EfqUnữ Aa7imới lớnEfqU, 9cT3cũng 9cT3có tAa7iình cảfeucm vEfqUà nhữnggg47 ước mơAa7i, nEfqUhưng ….Aa7i Cafeuct nhì9cT3n Luigg47. 9cT3Lui đEfqUang đọc9cT3 mộAa7it cuốnAa7i sổgg47 gg47con m9cT3à nếfeucu Cagg47t không EfqUnhầm t9cT3hì làgg47 nhAa7iưng feucgi chéEfqUp củgg47a cậgg47u ấygg47 vềAa7i cônEfqUg việc9cT3 ởfeuc côn9cT3g tAa7ii co9cT3n của tậpEfqU đoàn9cT3 FrEfqUank. Gfeucia đìnhEfqU LuEfqUi rEfqUất EfqUcó t9cT3hế lực.gg47 9cT3ba cậuAa7i ấAa7iy lgg47à chfeucủ EfqUtịch tập đoàn9cT3 FEfqUrank Aa7i– tậpgg47 đoànAa7i lEfqUớn Aa7inhất “mifeucền tây”feuc c9cT3òn feucLui thfeucì gg47vừa đẹpAa7i trAa7iai vừa feuchọc giỏi....

chàEfqUo cácgg47 em.

Giáo 9cT3sư ViAa7illar feucvào lAa7iớp, bà9cT3 EfqUđể cặpEfqU xuốngEfqU bàn9cT3 rồAa7ii nhgg47ìn hAa7iết mộtgg47 lượtfeuc 9cT3học tEfqUrò củaAa7i gg47mình EfqUvà hỏi:

gg47 - Aa7i 9cT3 gg47 9cT3 Aa7i Aa7i 9cT3 feuc gg47các gg47em feucnghỉ h9cT3è feucvui chứ?

feuc- Aa7i gg47 9cT3 EfqU gg47 gg47 Aa7i feuc V9cT3ui ạ.

Cả lớpEfqU bắt9cT3 đầuEfqU xôngg47 xa9cT3o lê9cT3n. Re9cT3mus chồmAa7i quAa7ia 9cT3bàn nóigg47 chuyệnfeuc vớifeuc EfqUPeter vEfqUà cả haEfqUi cườiAa7i EfqUtí EfqUtởn v9cT3ới 9cT3nhau. Giáfeuco sưfeuc VAa7iillar nEfqUói vớgg47i vEfqUẻ mặtEfqU hàiAa7i lòng:

gg47 - feuc Aa7i Aa7i EfqU EfqU gg47 9cT3 gg47 nà9cT3o, cả9cT3 lgg47ớp nộpAa7i bAa7iài tậpEfqU hfeucè đi.

feuc - 9cT3 EfqU gg47 Aa7i feuc Aa7i feuc gg47 Ôi………

feuc Lớp họcfeuc ồ9cT3 gg47lên thgg47ất vọ9cT3ng. CAa7iat bAa7iiết còEfqUn rấtfeuc nhEfqUiều nAa7igười chưagg47 lEfqUàm xgg47ong b9cT3ài tập, vEfqUí dgg47ụ feucnhư feucJack chẳnfeucg hEfqUạn. feucCat mỉm9cT3 cườiAa7i kgg47hi feucthấy vẻ9cT3 khEfqUổ sgg47ở củAa7ia Jack. Bacbagg47ra nóiEfqU gg47với giọngEfqU nịnfeuch nọt9cT3 :

9cT3 - Aa7i EfqU gg47 feuc EfqU EfqU Aa7i 9cT3 tgg47hưa cô,EfqU cgg47on cgg47òn m9cT3ột chú9cT3t nữaEfqU chưaEfqU feucxong, cfeucon cóAa7i thểfeuc nộpEfqU safeucu đượcgg47 khEfqUông ạ?

- feuc 9cT3 Aa7i EfqU feuc feuc Aa7i gg47 9cT3Ko được.

Giáogg47 9cT3sư Vi9cT3llar mEfqUỉm cười9cT3 nEfqUhã n9cT3hặn nhưnAa7ig ánhfeuc mắfeuct bàgg47 Aa7iánh lê9cT3n sự9cT3 Aa7inghiêm khắc và9cT3 đố9cT3 agg47i giámEfqU n9cT3ài 9cT3nỉ EfqUthêm một9cT3 lờiAa7i nàEfqUo feuckhi đãEfqU bEfqUị Aa7ibà EfqUnhìn nh9cT3ư vEfqUậy. Cagg47t thích điể9cT3m n9cT3ày củafeuc bà.9cT3 CôAa7i lấyAa7i cufeucốn vởAa7i làmfeuc EfqUbài tậpEfqU 9cT3về nhfeucà rAa7ia vàAa7i đểfeuc lêEfqUn đầu bfeucàn troEfqUng kEfqUhi EfqUnghe loángAa7i thoán9cT3g AAa7ilex cfeucàu EfqUnhàu vớigg47 feucJack về9cT3 sfeucự lườigg47 biếng EfqUcủa cậfeucu chàngg47g. Jacgg47k lẩgg47m bẩm:

- gg47 EfqU 9cT3 9cT3 Aa7i gg47 Aa7i feuc bAa7iiết thếEfqU gg47mình đãAa7i 9cT3cóp bàiAa7i gg47Cat 9cT3lúc nEfqUãy rồi.

giáo 9cT3sư VEfqUillar khEfqUua đ9cT3ũa phépfeuc bằEfqUng mgg47ột độngEfqU feuctác EfqUduyên dá9cT3ng lùafeuc 9cT3hết nhữfeucng cuốn vAa7iở lêfeucn bà9cT3n giáEfqUo vgg47iên gg47và nófeuci vớ9cT3i Lgg47ui Aa7ibằng mộtEfqU gg47giọng 9cT3trìu mến:

EfqU - EfqU EfqU feuc feuc Aa7i feuc Aa7i EfqU Lgg47ui, Aa7isau gEfqUiờ họ9cT3c cfeucon Aa7iđem chồ9cT3ng vởEfqU Aa7ixuống phò9cT3ng feucgiáo viEfqUên gg47cho cô9cT3 nhé.

LuAa7ii EfqUvâng ngoaEfqUn gg47ngoãn vfeucà gg47mỉm cười.gg47 mộtfeuc Aa7inụ cườigg47 feuccó EfqUthể quậtfeuc ng9cT3ã bấtAa7i cứAa7i đứa c9cT3on gáiEfqU 9cT3nào- đấAa7iy lfeucà CaEfqUt ngfeuchi thế.Aa7i Aa7iNhưng rõfeuc 9cT3ràng là9cT3 gifeucáo sưgg47 Aa7ingọt ngàofeuc với LAa7iui hơnAa7i hếEfqUt th9cT3ảy, cũngg47g mfeucột phầngg47 Aa7ivì điểm9cT3 9cT3bùa chú9cT3 củagg47 Lfeucui cfeucao ngg47hất trường.

- 9cT3 feuc 9cT3 Aa7i Aa7i Aa7i EfqU Aa7i Aa7inào cá9cT3c eEfqUm, 9cT3sách bùafeuc cgg47hú căfeucn bảnfeuc lớgg47p3, “bùaEfqU tốngfeuc tiễn”.

Cat cEfqUhúi mũgg47i vàEfqUo sáchAa7i tronfeucg kfeuchi giáAa7io sAa7iư gg47Villar pháAa7it chuEfqUột 9cT3cho họgg47c feucsinh. Con chuộEfqUt củ9cT3a Cgg47at nhỏgg47 x9cT3íu vàEfqU nfeucgay khEfqUi feucvừa đápgg47 xuốfeucng bàn,9cT3 nógg47 moEfqUn gg47men bòAa7i đến gEfqUặm chiế9cT3c bfeucút 9cT3chì củ9cT3a 9cT3Cat. Thgg47ật feuclà mộgg47t buổ9cT3i họfeucc giaEfqUn nAa7ian khAa7ii màfeuc Misa, bạgg47n thâgg47n gg47của Bacbgg47ara làmgg47 gg47nổ feuctung EfqUcon chuộtAa7i củfeuca cgg47ô feucta khfeuciến pgg47hân nửa gg47lớp bfeucị dgg47ính bẩEfqUn gg47vào ágg47o. Cfeucuối EfqUgiờ EfqUhọc, chỉgg47 cógg47 mỗifeuc Aa7iLui feuclà feucthành côngg47g trong việgg47c đưaAa7i EfqUcon chuộtEfqU nfeuchỏ tAa7irở lạifeuc lồnggg47 trêAa7in Aa7ibàn giáoAa7i vgg47iên, nhữEfqUng người còfeucn lạiEfqU đềuEfqU feucbó feuctay. Chuôgg47ng regg47o hếgg47t tiếtEfqU, giáAa7io sfeucư Vfeucillar gg47ra khEfqUỏi lớp Aa7isau kh9cT3i cfeucho gg47một đốngEfqU bàAa7ii tậpEfqU vềfeuc nEfqUhà. Cagg47t đanfeucg logg47ay hoa9cT3y bỏgg47 9cT3sách vEfqUở vào túigg47 kgg47hông đáEfqUy tEfqUhì Bac9cT3bara EfqUnói 9cT3to mộtfeuc feuccách háAa7ich dịch:

EfqU- 9cT3 feuc EfqU EfqU gg47 9cT3 gg47 feuc LAa7iuss, trfeucực nhậtAa7i Aa7icho Radic.

Cat gAa7iật EfqUđầu và9cT3 gg47liếc Ragg47dic, cậ9cT3u EfqUta 9cT3đang EfqUnhìn BacbarEfqUa mộtEfqU feuccách miễn9cT3 cưỡng, 9cT3có lẽEfqU bở9cT3i vìfeuc B9cT3acbara cứEfqU 9cT3quấn lfeucấy LuiAa7i. Ca9cT3t 9cT3 feuckhông ngg47ghĩ làEfqU Rafeucdic tfeuchích Bacbara nh9cT3ưng cáiAa7i nhìnAa7i kia…

gg47 Cat khôn9cT3g biAa7iết màAa7i Aa7icô cũgg47ng khgg47ông Aa7icần biếEfqUt. chEfqUa côEfqU là9cT3m việcgg47 chfeuco côngAa7i EfqUti nhà Rosan9cT3ta gg47nên côgg47 luôn9cT3 phảiEfqU gg47nghe lgg47ời Bacba9cT3ra nếfeucu kgg47hông cô9cT3 feucta sẽ9cT3 9cT3ton hót vớiEfqU EfqUcha EfqUcô gg47ta EfqUvà đuổigg47 việ9cT3c 9cT3ba gg47Cat. Alefeucx v9cT3à JaEfqUck khôngAa7i thícAa7ih C9cT3at bịgg47 Aa7isai khiến nhưfeucng họgg47 cũEfqUng chfeucẳng l9cT3àm gfeucì đượcfeuc ngfeucoài gg47việc lấfeucy pEfqUhần gg47ăn Aa7ihộ CatAa7i. Alex càugg47 nhfeucàu khEfqUi đEfqUi ngaAa7ing qu9cT3a Cat:

EfqU - feuc 9cT3 Aa7i feuc gg47 feuc 9cT3 EfqU nhgg47anh nhgg47é, mìgg47nh s9cT3ẽ đ9cT3ổ nướcgg47 sốtfeuc gg47cà chugg47a lênAa7i đầu9cT3 gg47con 9cT3quỷ cáEfqUi đó.

9cT3- feuc gg47 feuc 9cT3 feuc gg47 Aa7i Aa7i Làmfeuc ơn9cT3 feucđi, Alex.

feucCat cườiAa7i nfeuchư EfqUmếu, AAa7ilex thởEfqU dàEfqUi vAa7ià gg47lôi 9cT3Jack tfeucheo. C9cT3at lfeucùa c9cT3hổi feucvà gh9cT3ẻ lau rEfqUa khỏifeuc tủAa7i đểgg47 chfeucổi 9cT3và vun9cT3g vẩy9cT3 đũa9cT3 phégg47p điEfqUều Aa7ikhiển chEfqUo chúngg47g laEfqUu b9cT3ảng, lau bà9cT3n gEfqUhế vgg47à nh9cT3ững chfeucỗ dơEfqU mAa7ià feuclũ chu9cT3ột gâ9cT3y Aa7ira. Họgg47c sinEfqUh l9cT3ần lượfeuct rgg47a khỏi l9cT3ớp h9cT3ết, tronAa7ig lớpfeuc Aa7ichỉ cònAa7i l9cT3ại 9cT3Lui vàAa7i Cagg47t. LEfqUui đfeucang đếfeucm l9cT3ại 9cT3chỗ vởEfqU và dậpgg47 l9cT3ại mộtgg47 cugg47ốn bịgg47 bogg47ng Aa7imấy tran9cT3g đầuAa7i. Ca9cT3t liếcEfqU trEfqUộm LuiAa7i, đ9cT3úng lgg47à một feucanh chfeucàng đgg47ẹp traAa7ii. feucCat qua9cT3y r9cT3a chăAa7im chgg47ú vAa7iắt gg47giẻ lafeucu bằnAa7ig Aa7imột loạAa7ii nghệ thuật9cT3 EfqUhắc áfeucm mgg47à feuccác ph9cT3ù thEfqUuỷ hắc9cT3 ámEfqU EfqUdùng đểEfqU khi9cT3ến co9cT3n ngườ9cT3i tgg47a khAa7iô quắt 9cT3khô quefeuco lgg47ại. cáfeuci giẻEfqU rgg47ít lêgg47n feuckhe kgg47hẽ vàEfqU kEfqUhô EfqUcong nAa7iước. 9cT3Cat khoái9cT3 chí nh9cT3úng ướtEfqU ngg47ó mộgg47t lầEfqUn nữ9cT3a gg47và lạiEfqU vắEfqUt kEfqUhô rồi9cT3 mộ9cT3t lAa7iần nữafeuc. Cfeucho tớgg47i khi cEfqUô qgg47uay lạ9cT3i gg47thi Aa7ichẳng EfqUthấy Lu9cT3i đâuEfqU cgg47ả, chắ9cT3c gg47là đãEfqU điEfqU rồi.EfqU Cafeuct nhifeucệt tình vẩyAa7i đũEfqUa phéAa7ip nAa7ihư mộEfqUt gg47nhạc trAa7iưởng điềfeucu khiểngg47 nh9cT3ững gg47cây ch9cT3ổi lEfqUau nhà, cEfqUô vẫy9cT3 mạnfeuch mộtgg47 cáiEfqU, một9cT3 câyEfqU cgg47hổi lfeucao vù9cT3 Aa7ivề phíaEfqU bàgg47n g9cT3iáo Aa7iviên feucvà vòng9cT3 qua pAa7ihía s9cT3au chiếcgg47 Aa7ibàn. Rầm…

Mộtgg47 tiếngEfqU đEfqUộng chết9cT3 ng9cT3ười vagg47ng lgg47ên Aa7ivà EfqULui FrEfqUank từfeuc tgg47ừ Aa7iđứng lên9cT3 phígg47a sAa7iau bàn gEfqUiáo viênfeuc với9cT3 khgg47uôn mặt9cT3 gg47tèm feucnhem nướcEfqU laEfqUu nhfeucà và9cT3 mũAa7ii đanfeucg chảEfqUy máugg47. Cậu t9cT3a đa9cT3ng bgg47uộc dâAa7iy giầy.
Cat đứngfeuc nhAa7iư trờifeuc Aa7itrồng nhìnAa7i Aa7i1 giọ9cT3t mEfqUáu nh9cT3ỏ xuốgg47ng feucchiếc áofeuc EfqUsơ mgg47i trắng9cT3 tinh củfeuca LEfqUui EfqUvà khôngEfqU Aa7ichắc làfeuc tAa7irong cuAa7iộc đời9cT3 mìnEfqUh Aa7icô đã9cT3 pgg47hạm p9cT3hải gg47lỗi lầm nàAa7io tồgg47i tệ9cT3 nAa7ihư feucthế chgg47ưa. 9cT3Cat lắpfeuc bắpAa7i xEfqUin feuclỗi 9cT3không thàEfqUnh tiếngAa7i 9cT3và kinh hãi9cT3 khôfeucng biếtfeuc EfqUcó nfeucên lùiAa7i r9cT3a cànEfqUg xEfqUa cànggg47 tốgg47t haAa7iy không.EfqU KhuônAa7i mặtgg47 Lui thật9cT3 khóEfqU Aa7imà tưởngfeuc gg47tượng đựơc,9cT3 nófeuc nhănfeuc lạifeuc một9cT3 cáEfqUch khóEfqU Aa7ichịu v9cT3à đôfeuci mắt gg47thì n9cT3gày mộfeuct tốiEfqU Aa7ihơn. L9cT3ui chắfeucc phfeucải EfqUcố Aa7igắng Aa7ilắm gg47mới khônggg47 héfeuct gg47vào mặt Catgg47. CEfqUat 9cT3mím chặtAa7i m9cT3ôi, tAa7ihà rằnggg47 EfqULui cứEfqU quáAa7it 9cT3thét lgg47ên cóEfqU pfeuchải làfeuc haAa7iy hơn khôngg47g. LuAa7ii từAa7i tEfqUừ mởAa7i EfqUmiệng nhưEfqUng khônEfqUg phảEfqUi làfeuc EfqUquát thágg47o ggg47ì mEfqUà chEfqUỉ buông độcgg47 m9cT3ột tiếngEfqU nggg47he rấtgg47 khAa7ió nhọc:

EfqU - gg47 EfqU feuc Aa7i Aa7i feuc EfqU gg47 lau.

Aa7i Cat 9cT3sợ điếng9cT3 cgg47ả người.9cT3 feuccô đAa7iã khôngEfqU nghfeucĩ rằngEfqU Aa7icô sợ9cT3 Aa7iLui đế9cT3n nhưgg47 feucthế. NếuEfqU Lui mAa7ià Aa7inói vớigg47 Bacgg47bara thì…..9cT3 trờAa7ii ơfeuci! gg47Ba côEfqU cóAa7i gg47thể mfeucất EfqUviệc ngEfqUay ngàAa7iy mai chgg47ứ c9cT3hẳng chơigg47. Nếugg47 Aa7iba Aa7imất việfeucc, Aa7igia đìn9cT3h côfeuc s9cT3ẽ rAa7ia sAa7iao gg47đây? Aa7iCat rúfeuct khăn ta9cT3y feucra EfqUvà lagg47u 9cT3nước trênfeuc m9cT3ặt 9cT3Lui mà9cT3 thEfqUậm chígg47 EfqUcòn khôngg47g g9cT3iám nhìngg47 cậu tAa7ia. Aa7iCat kgg47hông 9cT3nghĩ EfqUlà mìngg47h sẽgg47 9cT3chạm Aa7ivào mặtfeuc Lu9cT3i trgg47ong EfqUhoàn feuccảnh 9cT3này. Lui giậfeuct lấAa7iy kAa7ihăn tafeucy củagg47 Cafeuct, feucCat lắpgg47 bắp:

- EfqU 9cT3 Aa7i EfqU 9cT3 gg47 EfqU EfqU 9cT3xin 9cT3lỗi… tô9cT3i…. Xi9cT3n lỗi.

9cT3 rồi c9cT3ô chuồnAa7i ng9cT3ay lậpAa7i tứcgg47 khfeucỏi lfeucớp n9cT3hư lgg47à sEfqUợ Lfeucui feuckhông kifeucềm cEfqUhế đượAa7ic 9cT3mà lgg47a hégg47t quátfeuc tháoAa7i ầmfeuc ĩ.

Vào căngfeuc tifeucn vớgg47i bộgg47 mặt9cT3 đư9cT3a đ9cT3ám, Aa7iCat kểEfqU cgg47ho Algg47ex vfeucà JaEfqUck EfqUvề sựgg47 Aa7icố chế9cT3t ngg47gười đó.9cT3 Aa7iAlex chỉAa7i nhúgg47n vai:

9cT3 - EfqU feuc Aa7i Aa7i gg47 EfqU 9cT3 EfqU cậgg47u 9cT3ta lgg47uôn nhưfeuc thếfeuc feucmà, giả9cT3 tfeucạo, feucđội lốtfeuc hfeucọc feuctrò ngogg47an để9cT3 feuclấy lfeucòng gifeucáo viAa7iên, đủgg47 thứ.

Còn Jafeucck EfqUthì gfeucục đầuEfqU xuống9cT3 bàEfqUn 9cT3và cười,9cT3 Aa7ingười rungg47g gg47lên bầAa7in bật,9cT3 cậfeucu Aa7ita 9cT3nói EfqUđứt quãng:

- gg47 feuc EfqU gg47 Aa7i EfqU 9cT3 Aa7i biết9cT3 thế…nAa7ián lại9cT3 9cT3tí nữa…feuc h9cT3a h9cT3a ….

Cat 9cT3nhăn nhó:

9cT3- Aa7i feuc gg47 9cT3 gg47 9cT3 gg47 Aa7i 9cT3xin cậuAa7i đấfeucy Jac9cT3k, mì9cT3nh feucđang lgg47o chếEfqUt đây.

AAa7ilex chágg47n nảnfeuc Aa7ichọc chọ9cT3c vfeucà đĩa:

EfqU- gg47 Aa7i feuc feuc Aa7i Aa7i EfqU Aa7i Cfeucat, EfqULui sẽgg47 khônAa7ig đemEfqU chuyfeucện hắnfeuc bị9cT3 rửgg47a mặtEfqU bằn9cT3g nướcgg47 lgg47au nhàAa7i Aa7ira 9cT3mà feucrêu Aa7irao đâu,9cT3 yêfeucn tgg47âm đi.

Cagg47t míAa7im môi,gg47 nghAa7ie tEfqUhì cũEfqUng cgg47ó lfeucí nhưn9cT3g 9cT3không rêugg47 r9cT3ao đâuEfqU cófeuc nghĩgg47a lAa7ià gg47Lui sgg47ẽ kEfqUhông nóiAa7i chuyEfqUện đógg47 cEfqUho Bacbgg47ara. feucÔi 9cT3trời ơi!

CAa7iat chưAa7ia kịpAa7i Aa7ithan thởfeuc tgg47hì Bacb9cT3ara Aa7iđã gg47gọi cAa7iô. CEfqUat đứngAa7i lêEfqUn. Alefeucx cáu:

9cT3- Aa7i gg47 feuc EfqU Aa7i Aa7i feuc 9cT3 cfeucậu chưaAa7i EfqUăn gìgg47 mà.

- gg47 EfqU gg47 feuc EfqU 9cT3 EfqU feuc EfqUMình khôngfeuc gg47nuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.