You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm naY9duy l7LorYixvà Y9dumột ng7LorYixvày đẹY9dup trời.Y9du C7LorYixvat m7LorYixvở 7LorYixvtoang cY9duửa sổY9du đ7uRRQaKpón nhữ7uRRQaKpng t7uRRQaKpia nắY9dung 7uRRQaKpmùa thu vàng7uRRQaKp 7LorYixv nhY9duư 7LorYixvmật o7LorYixvng và7LorYixv 7LorYixvphóng 7LorYixvtầm mắ7uRRQaKpt 7LorYixvra 7uRRQaKpxa. CửY9dua sổY9du 7LorYixvphòng Ca7LorYixvt trônY9dug r7LorYixva một co7uRRQaKpn đườngY9du h7uRRQaKpai 7LorYixvbên c7LorYixvỏ mọ7uRRQaKpc lY9duún phún7uRRQaKp 7LorYixvkhông hàn7uRRQaKpg lối.Y9du n7LorYixvhững 7LorYixvdãy Y9dunhà chen chú7LorYixvc nha7uRRQaKpu tr7uRRQaKpông nY9duhư 7uRRQaKpđàn 7uRRQaKplợn coY9dun đủ7LorYixv mọiY9du m7uRRQaKpàu 7LorYixvsắc Y9duvới đủ7uRRQaKp cácY9du ki7LorYixvểu kiế7LorYixvn trúc t7uRRQaKpạp nhaY9dum. 7LorYixvCat hí7LorYixvt căngY9du và7uRRQaKpo phổ7uRRQaKpi khô7LorYixvng k7LorYixvhí tron7uRRQaKpg l7LorYixvành m7LorYixvát m7uRRQaKpẻ Y9dubuổi sang rồiY9du Y9ducô Y9duđeo chiếc7LorYixv 7uRRQaKptúi kY9duhông đY9duáy nhY9duỏ bằ7LorYixvng Y9dubàn 7LorYixvtay v7uRRQaKpào Y9dubên hô7uRRQaKpng Y9duvà nhanh nhẹY9dun xuốY9dung nhà.

NgôiY9du nh7uRRQaKpà củaY9du 7LorYixvgia đình7uRRQaKp 7LorYixvcô nh7uRRQaKpỏ hY9duơn rấ7uRRQaKpt nhiềuY9du sY9duo với7uRRQaKp cá7LorYixvc 7LorYixvnhà hàngY9du xóY9dum nhưng cũ7LorYixvng ti7LorYixvện 7uRRQaKpnghi vY9duà 7uRRQaKpthoải 7uRRQaKpmái. 7uRRQaKpCat 7uRRQaKpđi 7LorYixvvào bếpY9du, 7LorYixvhôn l7uRRQaKpên m7uRRQaKpái tó7LorYixvc đ7uRRQaKpỏ Y9durực rỡ7uRRQaKp của mẹY9du 7uRRQaKpcô, bà7LorYixv Y9duLuss mỉm7LorYixv cười:

Y9du - 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du 7LorYixv 7LorYixv 7uRRQaKp 7LorYixv c7LorYixvhào co7LorYixvn yêu.

Bà làY9du mộtY9du phụY9du 7LorYixvnữ xi7LorYixvnh đẹp,Y9du quyế7LorYixvn rũ7uRRQaKp và7uRRQaKp C7LorYixvat luô7uRRQaKpn thầm7LorYixv tiếcY9du nuố7uRRQaKpi 7uRRQaKpvì cY9duô chẳng gi7uRRQaKpống mẹ7LorYixv mY9duột Y9duchút Y9dunào, từY9du cá7uRRQaKpi 7uRRQaKpmũi đến7uRRQaKp khu7uRRQaKpôn m7LorYixvặt v7LorYixvà 7LorYixvmái tóc,7uRRQaKp tất7LorYixv cả đ7LorYixvều thừa7LorYixv Y9duhưởng từ7LorYixv người7LorYixv cha7uRRQaKp. Thật7uRRQaKp làY9du Y9duchán, tóY9duc Y9ducha Y9ducô lại7LorYixv màuY9du đen7uRRQaKp. Y9duCat luôn cảmY9du thấyY9du mìnhY9du giốngY9du Y9dumột Y9ducon qu7LorYixvạ bên7uRRQaKp cạnh7uRRQaKp Y9dumẹ 7LorYixvvà cả7LorYixv ở7uRRQaKp trường7LorYixv họcY9du nữa, 7uRRQaKpgiữa mộtY9du r7uRRQaKpừng tóc7LorYixv vàY9dung và7uRRQaKp nâu7uRRQaKp. Ca7uRRQaKpt rút7uRRQaKp cây7LorYixv đũ7LorYixva ph7LorYixvép Y9dubóng nhoá7LorYixvng 7uRRQaKpvì 7LorYixvmới được Y9dulau 7uRRQaKpchùi 7LorYixvra vY9duà lùa7uRRQaKp đĩY9dua 7uRRQaKptrong tY9duủ 7LorYixvra 7uRRQaKpbàn ă7uRRQaKpn. Những7uRRQaKp chiế7uRRQaKpc đĩ7uRRQaKpa sứ7uRRQaKp tráng me7LorYixvn xY9duanh xiY9dunh xắn7LorYixv nốiY9du đuôi7uRRQaKp nY9duhau baY9duy rY9dua 7LorYixvlàm C7LorYixvat liê7LorYixvn tưởng7LorYixv tới7uRRQaKp lũ7uRRQaKp co7uRRQaKpn gái chạ7uRRQaKpy t7LorYixvheo L7LorYixvui Fr7LorYixvank. 7LorYixv C7uRRQaKpat tự7uRRQaKp cY9duười 7LorYixvmình tron7uRRQaKpg k7uRRQaKphi b7LorYixva cô7uRRQaKp hối7uRRQaKp hả7uRRQaKp 7uRRQaKpđi xuống 7uRRQaKphôn tóc7uRRQaKp Ca7LorYixvt vY9duà n7LorYixvgồi xuống:

- 7LorYixv 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp ôi…Y9du 7uRRQaKpba sắY9dup 7uRRQaKpmuộn 7uRRQaKpmất rồi.

Cat rót7LorYixv caf7uRRQaKpé cY9duho Y9ducha rồi7LorYixv giúpY9du m7LorYixvẹ Y9dubê nY9duồi Y9ducháo khỏi7LorYixv bế7uRRQaKpp 7uRRQaKplò. Ha7LorYixvi đY9duứa e7LorYixvm song sin7LorYixvh củ7LorYixva Ca7uRRQaKpt c7uRRQaKphạy ù7LorYixv xuố7LorYixvng c7uRRQaKphí choéY9du tr7LorYixvanh cã7LorYixvi n7LorYixvhau về7uRRQaKp mấy7uRRQaKp mó7LorYixvn 7LorYixvđồ chơi c7LorYixvhúng đượcY9du t7uRRQaKpặng t7uRRQaKprong 7LorYixvsinh nhậtY9du 7LorYixvvừa rY9duồi. Y9duMark vàY9du Jos7LorYixve luôn7uRRQaKp làY9dum Ca7uRRQaKpt mệt 7LorYixvmỏi v7uRRQaKpì 7LorYixvmọi 7uRRQaKpthứ. Chún7uRRQaKpg nóiY9du quY9duá nhiềY9duu, hỏiY9du quY9duá nhiề7uRRQaKpu, luô7uRRQaKpn luôn7uRRQaKp k7uRRQaKphông đạt điể7LorYixvm tối7uRRQaKp 7uRRQaKpđa ở7LorYixv trường7LorYixv và7uRRQaKp rấ7uRRQaKpt h7LorYixvam cY9duhơi. Hừ.7LorYixv Ca7LorYixvt u7uRRQaKpống hếtY9du cốcY9du sữ7LorYixva, ăY9dun vài l7uRRQaKpát bá7uRRQaKpnh 7LorYixvmì rồiY9du c7uRRQaKphào Y9duba Y9dumẹ và7uRRQaKp r7uRRQaKpa khỏi7uRRQaKp nhàY9du. ThờiY9du tiếtY9du thậ7LorYixvt tuyệt-dùY9du chỉ 7LorYixvlà nh7uRRQaKpân tạo.7uRRQaKp Ca7uRRQaKpt sắ7LorYixvp Y9dumừng sin7LorYixvh nhật7uRRQaKp lần7uRRQaKp 7LorYixvthứ Y9du15 7LorYixvcủa mìY9dunh vàY9du hômY9du na7LorYixvy là 7uRRQaKpngày khY9duai giảng.7uRRQaKp t7LorYixvrở lạ7uRRQaKpi t7uRRQaKprường sY9duau 7LorYixvmột m7LorYixvùa h7uRRQaKpè bận7uRRQaKp rộ7uRRQaKpn c7uRRQaKpô t7uRRQaKphấy t7LorYixvhời gian dườ7LorYixvng nh7LorYixvư 7uRRQaKptrôi qu7uRRQaKpá nhan7LorYixvh. MớiY9du hô7uRRQaKpm nà7uRRQaKpo C7LorYixvat còY9dun nhỏ7uRRQaKp xí7LorYixvu, bỡY9du ng7LorYixvỡ bưY9duớc chân vàY9duo trường7LorYixv mà7LorYixv chỉ7uRRQaKp s7uRRQaKpau mấ7LorYixvy 7LorYixvmùa hèY9du, năm7LorYixv na7uRRQaKpy 7uRRQaKpđã 7uRRQaKplà năm7LorYixv cuố7LorYixvi cấY9dup. Ca7LorYixvt đẩy chiếcY9du 7uRRQaKpván trượtY9du 7uRRQaKpdưới cY9duhân khi7uRRQaKpến nó7LorYixv c7uRRQaKphảy 7LorYixvvù 7uRRQaKpvù trên7LorYixv 7uRRQaKpvỉa h7uRRQaKpè vàY9du nhY9duìn theo chiếc7LorYixv mu7LorYixvi trầnY9du Y9dubóng 7LorYixvlộn hiệ7uRRQaKpu Gre7uRRQaKpen củaY9du 7LorYixvBacbara 7LorYixvmà th7LorYixvầm gh7uRRQaKpen tị,Y9du không biết7uRRQaKp đến7uRRQaKp kY9duhi nà7uRRQaKpo 7uRRQaKpCat 7LorYixvmới c7LorYixvó m7LorYixvột chiếc7LorYixv nh7uRRQaKpư thế.Y9du Bacb7LorYixvara làY9du 7uRRQaKphot girl c7LorYixvủa trườ7LorYixvng, b7uRRQaKpa mẹ7LorYixv 7uRRQaKpcô t7LorYixva Y9dugiàu c7uRRQaKpó, côY9du t7uRRQaKpa xin7uRRQaKph đY9duẹp Y9duvà luôn7LorYixv là7LorYixv tâ7LorYixvm đi7LorYixvểm của m7LorYixvọi s7LorYixvự c7uRRQaKphú ýY9du. CaY9dut th7LorYixvì k7uRRQaKphông được7LorYixv Y9dunhư vậy7LorYixv. cY9duô 7uRRQaKpcao hơnY9du chiều7uRRQaKp ca7LorYixvo t7LorYixvrung bình cY9duủa b7uRRQaKpọn cY9duon g7LorYixvái v7LorYixvà chẳY9dung c7uRRQaKpó 7uRRQaKpgì đ7uRRQaKpặc biệtY9du tY9durừ m7LorYixvái tó7LorYixvc đe7uRRQaKpn n7LorYixvhư lông7uRRQaKp quạ. Ca7LorYixvt 7LorYixvcũng 7uRRQaKpchẳng hi7uRRQaKpểu saY9duo A7LorYixvlex 7uRRQaKpvà Ja7uRRQaKpck 7uRRQaKplại l7uRRQaKpàm b7uRRQaKpạn với7LorYixv một7LorYixv người7LorYixv n7uRRQaKphư cô. Cô7LorYixv luôY9dun cY9duhìm nghỉ7uRRQaKpm, c7LorYixvhỉ lY9duà nhY9duân 7LorYixvvật p7LorYixvhụ tr7uRRQaKpong cáY9duc 7uRRQaKpvở kịch,Y9du chỉY9du tha7LorYixvm gia c7uRRQaKphạy t7LorYixviếp sứ7uRRQaKpc tro7LorYixvng 7LorYixvhội tY9duhao, chỉY9du đệmY9du đànY9du 7uRRQaKpcho JY9duack h7uRRQaKpát tr7LorYixvong nh7LorYixvững buổi trình7uRRQaKp di7LorYixvễn âm7uRRQaKp n7uRRQaKphạc Y9duvà luô7LorYixvn 7LorYixvbị Y9duloại tron7uRRQaKpg cácY9du m7LorYixvôn Y9duthể 7uRRQaKpthao v7uRRQaKpì chơY9dui quá dở.

Đẩ7uRRQaKpy Y9duván trượt7LorYixv mộ7LorYixvt cáY9dui thật7LorYixv 7LorYixvmạnh, C7LorYixvat nhảy7LorYixv vọtY9du lên7LorYixv 7LorYixv5 bậcY9du t7LorYixvhang Y9duvà Y9dulướt vào sâ7LorYixvn trường.7LorYixv n7LorYixvgôi tr7LorYixvường xin7LorYixvh đY9duẹp cY9duủa 7LorYixvcô nằmY9du trênY9du một7uRRQaKp quảY9du đ7LorYixvồi hiên7uRRQaKp ngang 7LorYixvnhư Y9dumột dY9duũng sĩ.Y9du 7LorYixvCat gật7LorYixv đầu7LorYixv Y9duchào Jo7LorYixvhn 7uRRQaKpHanson khY9dui c7uRRQaKpậu t7LorYixva nY9dugóc đầ7LorYixvu lên k7uRRQaKphỏi b7uRRQaKpãi c7uRRQaKpỏ 7LorYixvvà v7uRRQaKpẫy Ca7LorYixvt, J7LorYixvohn 7uRRQaKplà Y9dumột thi7LorYixvên t7LorYixvài Y9duhội hoạ.Y9du Những7LorYixv tá7LorYixvc phẩm cY9duủa cậu7uRRQaKp 7LorYixvta l7uRRQaKpuôn c7uRRQaKphỉ đứngY9du s7LorYixvau 7uRRQaKpmột ho7LorYixvạ 7LorYixvsĩ ch7uRRQaKpuyên ng7uRRQaKphiệp 7LorYixvduy n7LorYixvhất Y9dumà nếu C7uRRQaKpat nh7uRRQaKpớ Y9dukhông nhầ7LorYixvm Y9dulà RafaeY9dunl Golias.

7uRRQaKp- Y9du 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixvCat !

AlY9duex vẫY9duy CY9duat 7uRRQaKpkhi cô7LorYixv lY9duướt tớ7LorYixvi. Ca7uRRQaKpt mỉY9dum cườiY9du hấY9dut ván7uRRQaKp Y9dutrượt lên7uRRQaKp 7LorYixvtay rồiY9du dừng lại7LorYixv đợi7LorYixv 7LorYixvAlex. CôY9du 7LorYixvnàng hô7uRRQaKpm 7LorYixvnay lộngY9du Y9dulẫy với7uRRQaKp chi7uRRQaKpếc 7uRRQaKpváy xY9duếp 7uRRQaKpli hồngY9du tuyệt hY9duảo và7LorYixv Y9duáo Y9dubó trắng7uRRQaKp có7LorYixv hở7LorYixv bụnY9dug chút7uRRQaKp chú7uRRQaKpt. 7LorYixvAlex cười7LorYixv rấ7LorYixvt tươi:

7uRRQaKp- Y9du Y9du 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp Y9du nghỉY9du h7uRRQaKpè v7LorYixvui 7uRRQaKpkhông? Y9duHay cậY9duu 7uRRQaKplại c7uRRQaKphúi mY9duũi ở7LorYixv 7uRRQaKpnhà 7LorYixvvới Y9duđống Y9duchai lọ?

- 7LorYixv 7LorYixv 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7uRRQaKp Y9du 7LorYixvuh, mìY9dunh chẳ7uRRQaKpng đ7uRRQaKpi đâu7uRRQaKp cY9duả, ch7uRRQaKpỉ 7LorYixvở nhà7LorYixv thô7uRRQaKpi, còY9dun c7uRRQaKpậu? kY9duì nghỉY9du tuyY9duệt chứ?

Y9du - 7LorYixv 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv Y9du Tuy7uRRQaKpệt 7LorYixv– Al7uRRQaKpex nghiê7LorYixvng đ7uRRQaKpầu Y9du– 7uRRQaKpở Ha7LorYixvwaii thờiY9du tiết7LorYixv rất7LorYixv đẹp7LorYixv, r7uRRQaKpất 7uRRQaKptiếc là7LorYixv 7uRRQaKpkhông có7LorYixv cậu.

7uRRQaKpAlex bắt7LorYixv đầuY9du kểY9du về7LorYixv k7LorYixvì ng7LorYixvhỉ 7LorYixvdài nY9dugày cY9duủa 7uRRQaKpcô ấ7LorYixvy tron7LorYixvg k7LorYixvhi họ7uRRQaKp 7LorYixvđi tớiY9du t7uRRQaKpủ chứa đồ.7LorYixv C7uRRQaKpat liY9duếc quY9dua dãyY9du kế7LorYixv bê7LorYixvn vàY9du dường7uRRQaKp Y9dunhư khôY9dung ngh7LorYixve 7LorYixvAlex kể7LorYixv n7LorYixvữa khi cô7LorYixv t7LorYixvrông thấy7uRRQaKp 7uRRQaKpLui FrY9duank. 7uRRQaKpCả Y9dumùa h7LorYixvè Ca7uRRQaKpt khY9duông gặ7LorYixvp Lu7uRRQaKpi, dườY9dung nhY9duư Y9ducậu 7LorYixvta cao 7uRRQaKphơn mY9duột 7LorYixvchút v7uRRQaKpà 7uRRQaKplàn gi7LorYixva c7uRRQaKpó h7LorYixvơi sạmY9du 7uRRQaKpdi chútY9du đỉnh7LorYixv như7uRRQaKpng tY9durông L7uRRQaKpui vẫnY9du rất đẹp7LorYixv trai.

Y9du - Y9du 7uRRQaKp Y9du Y9du 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv Y9du …thế7uRRQaKp 7uRRQaKplà mình7uRRQaKp n7uRRQaKpgã nhà7LorYixvo x7uRRQaKpuống Y9dutừ 7uRRQaKpvách đá,7LorYixv ma7LorYixvy Y9dumà 7LorYixvba trôn7LorYixvg th7uRRQaKpấy nên yếY9dum b7uRRQaKpùa l7uRRQaKpàm mình7LorYixv nhẹ7LorYixv hẫngY9du Y9duđi 7uRRQaKpvà rớt7uRRQaKp xuống7uRRQaKp nước7uRRQaKp nhẹY9du hY9duều. –7LorYixv A7uRRQaKplex cườiY9du khoái chí.

- 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp Y9du Y9du 7LorYixv Y9du TuyệY9dut .

7uRRQaKp Cat trY9duả lờ7uRRQaKpi băngY9du quơY9du v7LorYixvà côY9du bịY9du a7uRRQaKpi đ7LorYixvó Y9dunhào tới7uRRQaKp ôm7LorYixv chầmY9du lấy:

7uRRQaKp- 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixv 7uRRQaKp Y9du Y9du nhớ7LorYixv c7LorYixvậu quá.

7uRRQaKp Jack 7uRRQaKpkêu Y9dulên bằY9dung giọ7uRRQaKpng ỉY9du ôi7uRRQaKp làm7LorYixv Ca7LorYixvt bậ7LorYixvt 7uRRQaKpcười. Ja7LorYixvck q7LorYixvuay san7LorYixvg 7LorYixvôm 7uRRQaKpAlex :

7LorYixv - Y9du 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp 7uRRQaKpkhông Y9ducó hY9duai người7uRRQaKp mùaY9du hèY9du ch7uRRQaKpán l7uRRQaKpắm. mì7LorYixvnh chẳng7LorYixv biếtY9du là7LorYixvm gìY9du nữa.

Y9du - Y9du Y9du Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp c7uRRQaKpậu Y9dulại ca7LorYixvo 7uRRQaKpthêm đấyY9du ah?

A7uRRQaKplex nh7LorYixvăn mặ7LorYixvt, cònY9du JacY9duk th7LorYixvì n7LorYixvhe ră7uRRQaKpng cY9duười. c7uRRQaKpậu ch7uRRQaKpàng này7uRRQaKp l7uRRQaKpuôn đựơc7uRRQaKp yêu7uRRQaKp thích 7uRRQaKpvì 7uRRQaKptính hà7uRRQaKpi hước,7uRRQaKp giọn7uRRQaKpg 7LorYixvca ngọt7LorYixv n7uRRQaKpgào v7uRRQaKpà 7LorYixvnụ cười7uRRQaKp quyế7uRRQaKpn 7LorYixvrũ. Y9duCó c7LorYixvả đống 7uRRQaKpcon gá7uRRQaKpi 7uRRQaKpmuốn Y9ducặp kè7uRRQaKp vớ7uRRQaKpi Jac7uRRQaKpk nh7LorYixvưng dường7LorYixv nh7LorYixvư 7uRRQaKpJack khôY9dung Y9duhứng thú7LorYixv với h7LorYixvọ lY9duắm, kểY9du Y9ducả v7LorYixvới Bacbara.

7LorYixv- 7LorYixv 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv Y9du chàY9duo Lui.

Bacbara lả7LorYixv lướtY9du Y9duđi tới7uRRQaKp 7uRRQaKptủ đểY9du đồ7LorYixv c7uRRQaKpủa Y9duLui vớiY9du m7LorYixvột Y9dunụ cY9duười dễY9du thươY9dung n7uRRQaKphất mà 7LorYixvcô 7uRRQaKpta 7LorYixvcó thể7LorYixv nặn7uRRQaKp ra7uRRQaKp. Cô7LorYixv tY9dua t7uRRQaKphiêng thật,7uRRQaKp vừaY9du nh7LorYixvắc đã7LorYixv 7LorYixvtới 7LorYixvliền. Jac7LorYixvk kéo c7LorYixvả Ca7uRRQaKpt 7uRRQaKpvà AlY9duex vY9duào lớ7LorYixvp mà7LorYixv vần7LorYixv nói7uRRQaKp liếnY9du tho7LorYixvắng về7LorYixv kY9duì ng7uRRQaKphỉ 7LorYixvthú vị7uRRQaKp củ7uRRQaKpa mình Y9duở Y9duMehico. Ca7uRRQaKpt liế7LorYixvc v7uRRQaKpề ph7LorYixvía sa7uRRQaKpu và7uRRQaKp m7uRRQaKpỉm cười7LorYixv, LY9duui 7LorYixvđang n7LorYixvói ch7LorYixvuyện với BacbarY9dua mộ7LorYixvt các7uRRQaKph 7uRRQaKplạnh lùng,7uRRQaKp cậu7uRRQaKp 7LorYixvta vẫnY9du thế.

C7uRRQaKpat đ7LorYixvâm sầmY9du 7uRRQaKpRadic Brun7LorYixvo, mộ7LorYixvt gY9duã 7uRRQaKphọc cùn7uRRQaKpg lớ7LorYixvp 7uRRQaKpmà Ca7LorYixvt 7uRRQaKpkhông ư7LorYixva tẹo7LorYixv 7uRRQaKpnào. Hắn rất7uRRQaKp nónY9dug nY9duảy, cY9duộc cằnY9du mặc7LorYixv dY9duù có7LorYixv bề7LorYixv ngY9duoài n7LorYixva Y9duná mộtY9du n7uRRQaKpgười an7LorYixvh Y9dudễ thương màY9du CY9duat từY9dung chơ7LorYixvi cù7uRRQaKpng hồY9dui nhỏ7LorYixv. 7LorYixvChà, c7uRRQaKpon 7LorYixvngười mà7LorYixv, c7LorYixvhỉ có7uRRQaKp thểY9du giống nhY9duau ch7uRRQaKpút chúY9dut 7LorYixvvề bềY9du nY9dugoài thôi.

Y9du 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7LorYixv- đ7LorYixvi ki7LorYixvểu g7LorYixvì thế?7LorYixv 7uRRQaKpMắt đểY9du Y9duở nhàY9du àh?

R7LorYixvadic gắt.7LorYixv Lu7uRRQaKpi 7LorYixvchép miện7uRRQaKpg s7LorYixvau lưn7uRRQaKpg 7LorYixvCat :

7uRRQaKp - 7LorYixv 7uRRQaKp Y9du Y9du 7LorYixv 7LorYixv Y9du Y9du 7LorYixvtránh 7LorYixvra BY9duruno, địnY9duh th7LorYixvu pY9duhí và7LorYixvo cử7LorYixva hả?

Radic nh7LorYixvìn Lu7uRRQaKpi với7LorYixv á7uRRQaKpnh mắ7uRRQaKpt cY9duăm 7LorYixvghét 7uRRQaKpnhưng cũ7uRRQaKpng l7LorYixvách 7LorYixvqua mY9duột Y9dubên trán7uRRQaKph đường chY9duo Lu7uRRQaKpi 7uRRQaKpvì thấy7LorYixv Bacba7LorYixvra đ7LorYixvi cùnY9dug. 7uRRQaKpTrong 7LorYixv1 7uRRQaKpthời gi7LorYixvan dàY9dui, RaY9dudic được mọiY9du người7uRRQaKp đồ7uRRQaKpn r7LorYixvằng là7uRRQaKp vệ7uRRQaKp s7uRRQaKpĩ củaY9du Bacba7uRRQaKpra. ChẳnY9dug cầnY9du qua7LorYixvn 7uRRQaKpsát C7uRRQaKpat cũY9dung biết đi7LorYixvều đó.7LorYixv Ra7LorYixvdic lY9duia 7uRRQaKpánh Y9dumắt 7uRRQaKphình Y9duviên đạnY9du 7LorYixvsang kh7LorYixvó chịu7uRRQaKp n7LorYixvhìn chiếc7uRRQaKp áo Ca7uRRQaKpt đa7LorYixvng mặ7LorYixvc 7LorYixvlẩm bẩm:

- 7LorYixv Y9du 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv 7uRRQaKp 7uRRQaKp áoY9du vớY9dui c7LorYixvhả quY9duần, Y9duđồ sậy7LorYixv khô.

Rồi7LorYixv cậu7uRRQaKp 7LorYixvta v7uRRQaKpào l7LorYixvớp. C7LorYixvat 7uRRQaKpthở dà7uRRQaKpi, lần7LorYixv nàoY9du cô7uRRQaKp mặ7LorYixvc cáY9dui Y9duáo nàY9duy 7uRRQaKpRadic cũngY9du lẩm 7LorYixvbẩm. đúng7uRRQaKp l7LorYixvà á7LorYixvo bY9duó khô7LorYixvng h7uRRQaKpợp 7LorYixvvới 7LorYixvngười CaY9dut t7LorYixvẹo nà7LorYixvo. Cô….không7LorYixv h7LorYixvấp dẫn gì7LorYixv cả.

Ca7LorYixvt vY9duào lớp7LorYixv, 7LorYixvngồi x7uRRQaKpuống bànY9du củ7LorYixva mY9duình v7uRRQaKpà nhì7LorYixvn 7LorYixvxuống b7uRRQaKpộ n7uRRQaKpgực của7uRRQaKp mìY9dunh. Nó7uRRQaKp cũng chẳng7LorYixv p7uRRQaKphải 7uRRQaKplà nhỏ7uRRQaKp nhắnY9du g7uRRQaKpì, cũng7uRRQaKp 7uRRQaKpto Y9dunhư mọi7LorYixv 7LorYixvđứa co7LorYixvn gáiY9du khác7LorYixv đấy7uRRQaKp chứ. Có7uRRQaKp điềuY9du vìY9du C7uRRQaKpat c7LorYixvao qY9duuá nê7LorYixvn trôY9dung giống7uRRQaKp câyY9du sậyY9du 7uRRQaKpchăng? Y9duCat 7LorYixvkhá Y9dumặc cảm vềY9du 7LorYixvbản thâ7LorYixvn m7LorYixvình. GiY9dua đì7LorYixvnh c7LorYixvô c7LorYixvũng chẳng7LorYixv khY9duá giả7LorYixv gì.7LorYixv B7LorYixva mẹY9du tY9duhường phải đY9dui là7uRRQaKpm 7uRRQaKpca đêm7LorYixv để7uRRQaKp l7LorYixvo c7uRRQaKpho Y9du3 chị7LorYixv 7uRRQaKpem cô.7LorYixv CaY9dut 7uRRQaKpko cóY9du Y9duquần áo7uRRQaKp xịn,7uRRQaKp Y9ducũng không Y9ducó đồY9du Y9dunữ tran7uRRQaKpg đắY9dut tiề7LorYixvn, vì7uRRQaKp thếY9du cô7LorYixv tựY9du là7uRRQaKpm lấyY9du mY9duột s7LorYixvố n7uRRQaKpữ tra7uRRQaKpng nhY9duờ xưởng rY9duèn m7LorYixvi 7LorYixvni Y9dumà 7LorYixvba cY9duô 7LorYixvtặng h7uRRQaKpồi sinY9duh nhậtY9du lần7LorYixv th7LorYixvứ Y9du8. đôi7LorYixv k7uRRQaKphi CaY9dut 7uRRQaKpcũng thấy 7uRRQaKpbuồn, c7LorYixvô cY9duũng lY9duà một7uRRQaKp thiếuY9du Y9dunữ mới7LorYixv lớn7uRRQaKp, cY9duũng cóY9du tìn7uRRQaKph cảm7LorYixv 7uRRQaKpvà những7LorYixv ước mơ,Y9du nh7LorYixvưng Y9du…. 7uRRQaKpCat nh7uRRQaKpìn 7LorYixvLui. L7LorYixvui 7LorYixvđang đ7uRRQaKpọc một7uRRQaKp cuố7uRRQaKpn s7uRRQaKpổ 7LorYixvcon m7LorYixvà nếu7uRRQaKp 7uRRQaKpCat không nhY9duầm thì7uRRQaKp lY9duà nY9duhưng g7LorYixvi cY9duhép củ7uRRQaKpa Y9ducậu ấyY9du v7uRRQaKpề cY9duông 7uRRQaKpviệc ở7uRRQaKp cô7uRRQaKpng t7uRRQaKpi 7LorYixvcon của t7LorYixvập đoànY9du Frank7LorYixv. Gi7uRRQaKpa đìY9dunh LY9duui r7uRRQaKpất c7LorYixvó t7LorYixvhế lực.7uRRQaKp bY9dua cậuY9du ấ7uRRQaKpy l7uRRQaKpà Y9duchủ tịc7uRRQaKph tập đoàn7uRRQaKp Y9duFrank –Y9du Y9dutập đoàn7uRRQaKp lớn7LorYixv 7uRRQaKpnhất “mi7uRRQaKpền tây7LorYixv” còn7uRRQaKp Y9duLui t7uRRQaKphì vY9duừa đẹp7LorYixv tr7uRRQaKpai vừa học7LorYixv giỏi....

Y9duchào các7uRRQaKp em.

Gi7LorYixváo s7uRRQaKpư Vil7LorYixvlar và7uRRQaKpo lớp7LorYixv, 7LorYixvbà đY9duể cặ7uRRQaKpp xuốngY9du 7LorYixvbàn rồ7LorYixvi n7LorYixvhìn hết7LorYixv m7uRRQaKpột lượt7uRRQaKp hY9duọc tY9durò c7LorYixvủa mình7LorYixv và7uRRQaKp hỏi:

- 7uRRQaKp 7LorYixv 7uRRQaKp 7LorYixv 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du Y9du c7LorYixvác Y9duem nghỉY9du h7LorYixvè vu7LorYixvi chứ?

- 7LorYixv 7uRRQaKp 7LorYixv 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv V7uRRQaKpui ạ.

Cả lớp7uRRQaKp bắt7uRRQaKp đ7LorYixvầu xô7LorYixvn xY9duao lên7LorYixv. 7LorYixvRemus chồmY9du 7LorYixvqua b7LorYixvàn nó7LorYixvi chu7uRRQaKpyện vớiY9du Pet7uRRQaKper vY9duà cả ha7LorYixvi cườ7uRRQaKpi tíY9du tởn7uRRQaKp với7LorYixv n7uRRQaKphau. G7LorYixviáo sư7LorYixv Villa7LorYixvr n7LorYixvói vY9duới vY9duẻ m7LorYixvặt hà7LorYixvi lòng:

7LorYixv- 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp 7uRRQaKp nà7LorYixvo, cảY9du l7LorYixvớp nộpY9du bàiY9du 7uRRQaKptập hèY9du đi.

Y9du - 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7LorYixv Ôi………

7LorYixvLớp Y9duhọc 7uRRQaKpồ lêY9dun thấ7uRRQaKpt v7uRRQaKpọng. C7LorYixvat bi7LorYixvết cY9duòn rấtY9du nhi7LorYixvều n7LorYixvgười chư7LorYixva làm7uRRQaKp xo7LorYixvng bài7LorYixv tập, Y9duví dụ7LorYixv n7uRRQaKphư 7LorYixvJack 7uRRQaKpchẳng hạn7uRRQaKp. CY9duat mỉ7uRRQaKpm cười7LorYixv k7LorYixvhi thấ7uRRQaKpy vẻ7LorYixv khổ7uRRQaKp sở7uRRQaKp củaY9du Jack. BacbaY9dura nY9duói Y9duvới g7LorYixviọng nịnh7LorYixv nọ7uRRQaKpt :

Y9du- 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixv 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv t7LorYixvhưa Y9ducô, co7LorYixvn cò7LorYixvn mộ7uRRQaKpt ch7LorYixvút 7uRRQaKpnữa chưa7uRRQaKp xong7uRRQaKp, coY9dun có7LorYixv 7uRRQaKpthể Y9dunộp 7uRRQaKpsau đư7uRRQaKpợc không7uRRQaKp ạ?

Y9du - 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp 7uRRQaKp Y9du Y9duKo được.

Giáo s7LorYixvư 7uRRQaKpVillar mỉm7uRRQaKp 7uRRQaKpcười nhãY9du nhặ7LorYixvn nhY9duưng 7LorYixvánh mY9duắt bY9duà án7LorYixvh lêY9dun sựY9du nghiY9duêm khắc và7uRRQaKp 7LorYixvđố a7LorYixvi gi7uRRQaKpám nàY9dui 7uRRQaKpnỉ thY9duêm mộtY9du lờ7LorYixvi Y9dunào khY9dui đã7uRRQaKp bị7uRRQaKp 7uRRQaKpbà 7uRRQaKpnhìn Y9dunhư v7LorYixvậy. CaY9dut thích đi7uRRQaKpểm nY9duày 7uRRQaKpcủa bY9duà. C7LorYixvô lấyY9du Y9ducuốn vở7LorYixv là7uRRQaKpm b7uRRQaKpài tập7uRRQaKp về7LorYixv Y9dunhà r7uRRQaKpa Y9duvà đ7uRRQaKpể Y9dulên đầu 7LorYixvbàn tr7uRRQaKpong khY9dui ng7uRRQaKphe loánY9dug tho7uRRQaKpáng Ale7LorYixvx càu7LorYixv nhY9duàu với7LorYixv JacY9duk 7uRRQaKpvề s7LorYixvự lư7uRRQaKpời biếng củ7uRRQaKpa cậY9duu chàn7LorYixvg. J7uRRQaKpack lẩmY9du bẩm:

- Y9du Y9du 7LorYixv 7LorYixv Y9du Y9du 7LorYixv Y9du biY9duết thY9duế m7LorYixvình đãY9du Y9ducóp bà7LorYixvi CaY9dut lúcY9du n7LorYixvãy rồi.

7LorYixvgiáo 7uRRQaKpsư V7LorYixvillar k7uRRQaKphua Y9duđũa phép7uRRQaKp bằng7LorYixv m7uRRQaKpột đ7uRRQaKpộng táY9duc duyY9duên dáng7LorYixv lùaY9du hết7uRRQaKp nhữn7LorYixvg cuốn vở7LorYixv lY9duên bànY9du 7LorYixvgiáo vi7LorYixvên 7uRRQaKpvà nóiY9du với7LorYixv LY9duui bằng7LorYixv một7LorYixv giọngY9du tr7uRRQaKpìu mến:

7LorYixv - 7LorYixv Y9du 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv Y9du L7LorYixvui, Y9dusau gY9duiờ học7LorYixv 7uRRQaKpcon đem7uRRQaKp 7uRRQaKpchồng vở7uRRQaKp xuống7uRRQaKp ph7LorYixvòng gi7LorYixváo vi7uRRQaKpên Y9ducho cô7uRRQaKp nhé.

Lui vâ7uRRQaKpng ngo7uRRQaKpan Y9dungoãn vY9duà 7uRRQaKpmỉm cưY9duời. 7uRRQaKpmột n7LorYixvụ cười7LorYixv c7LorYixvó t7LorYixvhể quY9duật nY9dugã bấ7LorYixvt 7uRRQaKpcứ đứa c7uRRQaKpon gái7LorYixv Y9dunào- đ7uRRQaKpấy là7LorYixv 7LorYixvCat 7LorYixvnghi thế7uRRQaKp. N7uRRQaKphưng rY9duõ ràY9dung làY9du giá7LorYixvo s7LorYixvư ngY9duọt ngào7LorYixv với LY9duui h7uRRQaKpơn hết7uRRQaKp 7uRRQaKpthảy, cũn7LorYixvg mộY9dut ph7LorYixvần v7uRRQaKpì đi7LorYixvểm bY9duùa 7LorYixvchú củaY9du L7uRRQaKpui 7LorYixvcao nhY9duất trường.

- 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du 7LorYixv Y9du 7LorYixv Y9du nY9duào cá7uRRQaKpc em7uRRQaKp, s7uRRQaKpách 7uRRQaKpbùa ch7uRRQaKpú cY9duăn bY9duản 7uRRQaKplớp3, “b7LorYixvùa tống7LorYixv tiễn”.

C7LorYixvat c7uRRQaKphúi mũiY9du và7LorYixvo sY9duách tron7LorYixvg Y9dukhi gi7uRRQaKpáo sY9duư Villa7LorYixvr p7LorYixvhát chuộtY9du Y9ducho h7uRRQaKpọc sinh7LorYixv. Con chuộY9dut cY9duủa 7LorYixvCat nhỏY9du xí7LorYixvu v7uRRQaKpà Y9dungay k7uRRQaKphi v7LorYixvừa đ7LorYixváp xY9duuống b7LorYixvàn, n7uRRQaKpó moY9dun meY9dun bò7uRRQaKp đến gặm7LorYixv chiY9duếc bú7LorYixvt ch7LorYixvì 7LorYixvcủa Cat7LorYixv. Thật7LorYixv là7LorYixv mộ7LorYixvt bu7uRRQaKpổi học7uRRQaKp gi7uRRQaKpan 7uRRQaKpnan Y9dukhi mY9duà Misa, bạ7LorYixvn tY9duhân Y9ducủa Y9duBacbara làm7LorYixv Y9dunổ t7LorYixvung 7LorYixvcon c7uRRQaKphuột c7uRRQaKpủa 7LorYixvcô Y9duta khi7LorYixvến ph7uRRQaKpân nửa l7LorYixvớp bY9duị díY9dunh bẩn7uRRQaKp và7uRRQaKpo á7uRRQaKpo. Cuối7uRRQaKp g7LorYixviờ họ7uRRQaKpc, 7uRRQaKpchỉ có7uRRQaKp m7LorYixvỗi L7uRRQaKpui là7LorYixv thàn7uRRQaKph cônY9dug trong việ7LorYixvc đưa7LorYixv co7LorYixvn chuộ7LorYixvt nhỏY9du trởY9du l7LorYixvại lồngY9du tr7LorYixvên b7LorYixvàn giY9duáo vi7LorYixvên, n7LorYixvhững người Y9ducòn lạiY9du đều7uRRQaKp bó7uRRQaKp t7uRRQaKpay. ChuôngY9du reY9duo hếtY9du tiết7uRRQaKp, giá7uRRQaKpo 7LorYixvsư Vi7uRRQaKpllar rY9dua khY9duỏi lớp sa7uRRQaKpu 7LorYixvkhi cY9duho một7uRRQaKp đố7uRRQaKpng 7uRRQaKpbài Y9dutập vềY9du nhà7uRRQaKp. C7uRRQaKpat đang7LorYixv loa7LorYixvy h7uRRQaKpoay bỏY9du s7LorYixvách vở7LorYixv vào tú7LorYixvi k7LorYixvhông Y9duđáy th7uRRQaKpì Ba7uRRQaKpcbara nói7uRRQaKp t7uRRQaKpo m7uRRQaKpột Y9ducách hác7LorYixvh dịch:

- 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv 7uRRQaKp 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixvLuss, trựY9duc nhậ7LorYixvt cY9duho Radic.

Y9duCat gật7LorYixv đầuY9du vàY9du liếY9duc Radi7LorYixvc, 7uRRQaKpcậu tY9dua đang7uRRQaKp nh7uRRQaKpìn 7LorYixvBacbara mộ7LorYixvt cá7LorYixvch 7LorYixvmiễn cưỡng, 7uRRQaKpcó Y9dulẽ bởY9dui 7LorYixvvì Bacbar7LorYixva 7uRRQaKpcứ Y9duquấn lấy7LorYixv L7uRRQaKpui. Ca7LorYixvt 7uRRQaKp khô7LorYixvng nghĩ7LorYixv 7LorYixvlà 7LorYixvRadic th7uRRQaKpích Bacbara nhưn7uRRQaKpg c7LorYixvái nh7uRRQaKpìn kia…

7LorYixv Cat khôn7uRRQaKpg biếtY9du m7uRRQaKpà Y9ducô 7LorYixvcũng không7LorYixv cần7uRRQaKp 7uRRQaKpbiết. c7LorYixvha côY9du l7LorYixvàm vi7LorYixvệc chY9duo c7LorYixvông Y9duti nhà Ro7LorYixvsanta n7LorYixvên côY9du luô7LorYixvn phY9duải n7LorYixvghe lờiY9du BacbarY9dua n7uRRQaKpếu 7LorYixvkhông c7LorYixvô Y9duta s7LorYixvẽ tY9duon hót Y9duvới c7uRRQaKpha côY9du tY9dua v7uRRQaKpà đuổi7LorYixv v7LorYixviệc Y9duba 7LorYixvCat. Ale7uRRQaKpx vàY9du Ja7LorYixvck k7LorYixvhông thíc7uRRQaKph 7LorYixvCat b7LorYixvị sa7LorYixvi khiến nhưnY9dug họ7uRRQaKp cũn7uRRQaKpg chẳngY9du làY9dum gì7LorYixv được7LorYixv nY9dugoài việc7LorYixv lấy7uRRQaKp Y9duphần ăY9dun hộ7uRRQaKp Y9duCat. Alex cà7LorYixvu nhàu7uRRQaKp khY9dui đi7uRRQaKp ngY9duang 7LorYixvqua Cat:

7LorYixv - 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixv Y9du Y9du 7uRRQaKp Y9du nh7LorYixvanh nhé,7uRRQaKp mìY9dunh s7uRRQaKpẽ đY9duổ Y9dunước Y9dusốt cà7uRRQaKp c7uRRQaKphua lênY9du đầ7uRRQaKpu Y9ducon q7LorYixvuỷ cá7LorYixvi đó.

7LorYixv - 7LorYixv Y9du Y9du Y9du Y9du 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp 7LorYixvLàm ơn7LorYixv 7uRRQaKpđi, Alex.

C7LorYixvat c7LorYixvười nY9duhư mY9duếu, 7LorYixvAlex 7LorYixvthở dàiY9du và7uRRQaKp lô7LorYixvi J7uRRQaKpack 7LorYixvtheo. 7LorYixvCat lù7uRRQaKpa ch7uRRQaKpổi v7uRRQaKpà ghẻ7LorYixv lau r7LorYixva khY9duỏi 7uRRQaKptủ để7LorYixv chổiY9du v7uRRQaKpà vu7uRRQaKpng 7LorYixvvẩy đũ7uRRQaKpa phéY9dup điềY9duu khiển7LorYixv 7LorYixvcho chúY9dung la7uRRQaKpu 7uRRQaKpbảng, lau bàn7uRRQaKp gY9duhế 7LorYixvvà nY9duhững cY9duhỗ Y9dudơ 7LorYixvmà Y9dulũ chuộtY9du g7LorYixvây r7LorYixva. HY9duọc sY9duinh lần7LorYixv lượY9dut 7LorYixvra khỏi Y9dulớp h7LorYixvết, 7uRRQaKptrong lớp7LorYixv ch7LorYixvỉ Y9ducòn lạ7LorYixvi L7LorYixvui 7LorYixvvà CY9duat. Y9duLui đanY9dug đếm7LorYixv lại7LorYixv 7LorYixvchỗ v7LorYixvở và Y9dudập lạ7LorYixvi m7uRRQaKpột cuY9duốn bị7uRRQaKp bo7LorYixvng mấy7LorYixv tY9durang Y9duđầu. C7uRRQaKpat liế7LorYixvc 7LorYixvtrộm LuY9dui, đú7uRRQaKpng Y9dulà một an7LorYixvh chà7LorYixvng đẹ7LorYixvp traY9dui. Ca7LorYixvt q7uRRQaKpuay 7LorYixvra ch7uRRQaKpăm 7uRRQaKpchú vY9duắt giẻY9du Y9dulau 7uRRQaKpbằng một7uRRQaKp l7LorYixvoại nghệ t7LorYixvhuật hắY9duc áY9dum mà7LorYixv cáY9duc p7LorYixvhù tY9duhuỷ h7uRRQaKpắc 7uRRQaKpám 7uRRQaKpdùng đ7LorYixvể khi7LorYixvến 7uRRQaKpcon ngườiY9du t7LorYixva 7LorYixvkhô quắt k7uRRQaKphô Y9duqueo l7LorYixvại. cáiY9du giẻ7uRRQaKp rít7LorYixv 7LorYixvlên kh7LorYixve khY9duẽ vàY9du khô7uRRQaKp Y9ducong nước.7LorYixv CaY9dut khY9duoái chí nhúngY9du ưY9duớt n7uRRQaKpó một7uRRQaKp lầY9dun 7uRRQaKpnữa và7LorYixv lạY9dui v7LorYixvắt kh7LorYixvô rồi7uRRQaKp một7LorYixv lầ7uRRQaKpn n7uRRQaKpữa. C7uRRQaKpho t7LorYixvới khi c7uRRQaKpô qY9duuay 7LorYixvlại t7uRRQaKphi c7uRRQaKphẳng thấy7LorYixv Lu7uRRQaKpi đâu7LorYixv cả,7uRRQaKp ch7uRRQaKpắc 7LorYixvlà đã7uRRQaKp điY9du 7LorYixvrồi. C7uRRQaKpat nhiY9duệt tình Y9duvẩy đũa7LorYixv 7LorYixvphép như7LorYixv mộtY9du n7uRRQaKphạc tr7LorYixvưởng điềuY9du khiể7LorYixvn nhữ7uRRQaKpng c7LorYixvây c7LorYixvhổi la7uRRQaKpu nhà, 7LorYixvcô vẫyY9du mạnhY9du mộ7uRRQaKpt c7uRRQaKpái, một7LorYixv câyY9du chổi7LorYixv l7LorYixvao 7LorYixvvù Y9duvề p7uRRQaKphía b7uRRQaKpàn giáY9duo viê7uRRQaKpn Y9duvà vòn7LorYixvg qua ph7uRRQaKpía 7LorYixvsau c7LorYixvhiếc bàn7LorYixv. Rầm…

7uRRQaKp Một tiếng7uRRQaKp độn7uRRQaKpg chếY9dut ngườiY9du va7LorYixvng l7LorYixvên vY9duà Lu7LorYixvi FY9durank Y9dutừ Y9dutừ đứn7LorYixvg lê7uRRQaKpn p7LorYixvhía saY9duu bàn giá7uRRQaKpo 7LorYixvviên Y9duvới Y9dukhuôn mặ7uRRQaKpt tèY9dum nh7LorYixvem nước7uRRQaKp lY9duau nY9duhà và7uRRQaKp m7LorYixvũi đ7LorYixvang chảyY9du má7uRRQaKpu. Cậu t7LorYixva Y9duđang bu7LorYixvộc d7uRRQaKpây giầy.
CaY9dut đứng7uRRQaKp nh7uRRQaKpư trời7LorYixv trồng7uRRQaKp 7LorYixvnhìn Y9du1 giọt7uRRQaKp 7LorYixvmáu nhỏY9du xuống7LorYixv chi7uRRQaKpếc Y9duáo 7uRRQaKpsơ m7uRRQaKpi Y9dutrắng tinh c7LorYixvủa Y9duLui v7LorYixvà không7uRRQaKp chắ7LorYixvc làY9du tron7uRRQaKpg cY9duuộc đờiY9du mình7uRRQaKp 7uRRQaKpcô đã7LorYixv Y9duphạm phải7LorYixv lỗY9dui lầm nàoY9du tồi7LorYixv tệ7uRRQaKp Y9dunhư Y9duthế chưa7LorYixv. C7uRRQaKpat lắpY9du bắ7LorYixvp xi7uRRQaKpn lỗiY9du khôngY9du t7LorYixvhành tiếng7LorYixv 7LorYixvvà kinh Y9duhãi 7LorYixvkhông biếtY9du c7LorYixvó nY9duên lùi7LorYixv r7uRRQaKpa càn7uRRQaKpg 7LorYixvxa càn7LorYixvg tốt7uRRQaKp 7uRRQaKphay kh7uRRQaKpông. Khu7LorYixvôn mặ7uRRQaKpt Lui th7uRRQaKpật k7uRRQaKphó mà7uRRQaKp t7LorYixvưởng tượnY9dug 7uRRQaKpđựơc, nóY9du Y9dunhăn l7uRRQaKpại một7LorYixv các7uRRQaKph khóY9du c7LorYixvhịu Y9duvà đY9duôi mắt t7uRRQaKphì nY9dugày Y9dumột t7LorYixvối hY9duơn. 7uRRQaKpLui cY9duhắc p7LorYixvhải cố7uRRQaKp gắng7uRRQaKp lắm7uRRQaKp m7uRRQaKpới k7uRRQaKphông hé7uRRQaKpt Y9duvào mặt 7uRRQaKpCat. C7uRRQaKpat m7uRRQaKpím ch7uRRQaKpặt môi,7uRRQaKp tY9duhà 7uRRQaKprằng Lu7LorYixvi cứ7uRRQaKp quát7uRRQaKp 7uRRQaKpthét lên7uRRQaKp có7LorYixv phải7uRRQaKp l7LorYixvà h7uRRQaKpay hơn khônY9dug. 7LorYixvLui t7uRRQaKpừ từ7LorYixv 7LorYixvmở 7LorYixvmiệng nhưY9dung k7uRRQaKphông ph7LorYixvải 7uRRQaKplà quá7LorYixvt tháo7uRRQaKp gY9duì Y9dumà chỉ7uRRQaKp buông độc7uRRQaKp mộ7uRRQaKpt tiếY9dung 7LorYixvnghe r7LorYixvất 7uRRQaKpkhó nhọc:

- 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv Y9du lau.

7uRRQaKpCat s7LorYixvợ điY9duếng 7uRRQaKpcả 7uRRQaKpngười. c7LorYixvô đãY9du 7LorYixvkhông n7uRRQaKpghĩ rằngY9du Y9ducô Y9dusợ Y9duLui đến7LorYixv như7LorYixv thế.7uRRQaKp Nếu7LorYixv Lui màY9du 7LorYixvnói v7LorYixvới BaY9ducbara thì…7LorYixv.. trờ7uRRQaKpi Y9duơi! Y9duBa c7LorYixvô có7uRRQaKp Y9duthể mấ7LorYixvt việc7uRRQaKp 7uRRQaKpngay nY9dugày mai chứ7LorYixv chẳng7LorYixv 7LorYixvchơi. N7uRRQaKpếu bY9dua mất7uRRQaKp viY9duệc, 7uRRQaKpgia đìnY9duh cô7LorYixv sY9duẽ Y9dura Y9dusao đây7LorYixv? CY9duat rút7uRRQaKp khăn taY9duy Y9dura và7uRRQaKp lY9duau nưY9duớc t7uRRQaKprên mặt7uRRQaKp 7LorYixvLui Y9dumà thậ7uRRQaKpm chí7uRRQaKp cò7LorYixvn kh7LorYixvông gY9duiám nhìn7LorYixv cậu t7uRRQaKpa. CaY9dut khY9duông nY9dughĩ lY9duà mìnY9duh s7uRRQaKpẽ 7uRRQaKpchạm và7uRRQaKpo mặ7LorYixvt Lu7uRRQaKpi tron7uRRQaKpg ho7uRRQaKpàn cảnY9duh n7uRRQaKpày. Lui giậtY9du lấyY9du kh7uRRQaKpăn tY9duay c7LorYixvủa CaY9dut, CaY9dut lắ7LorYixvp bắp:

7LorYixv - Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv Y9du Y9du x7uRRQaKpin l7LorYixvỗi… tô7uRRQaKpi…. XY9duin lỗi.

7LorYixv rồi côY9du ch7uRRQaKpuồn ngaY9duy l7LorYixvập Y9dutức khỏY9dui lớp7LorYixv n7uRRQaKphư l7LorYixvà 7LorYixvsợ LuY9dui khô7LorYixvng Y9dukiềm ch7uRRQaKpế đượcY9du màY9du l7LorYixva 7uRRQaKphét quá7uRRQaKpt tháY9duo 7uRRQaKpầm ĩ.

VY9duào cănY9dug t7LorYixvin với7uRRQaKp bY9duộ mặY9dut đưa7uRRQaKp đám,7LorYixv CaY9dut Y9dukể ch7uRRQaKpo AlY9duex 7uRRQaKpvà JY9duack 7uRRQaKpvề sY9duự cốY9du chếtY9du Y9dungười đó.7uRRQaKp Al7LorYixvex c7uRRQaKphỉ nh7uRRQaKpún vai:

7uRRQaKp - 7uRRQaKp Y9du Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7LorYixv cậY9duu 7uRRQaKpta luôY9dun như7LorYixv thế7LorYixv mà7uRRQaKp, giả7LorYixv tạo,Y9du đội7LorYixv lốt7LorYixv Y9duhọc tr7LorYixvò ngoaY9dun để7uRRQaKp l7LorYixvấy lònY9dug Y9dugiáo viY9duên, đủ7uRRQaKp thứ.

Còn7uRRQaKp Ja7uRRQaKpck 7LorYixvthì gụcY9du Y9duđầu Y9duxuống bàn7LorYixv v7uRRQaKpà cườ7uRRQaKpi, ng7LorYixvười 7uRRQaKprung Y9dulên bầ7LorYixvn bật,Y9du cậu7uRRQaKp Y9duta Y9dunói đứt7LorYixv quãng:

- 7LorYixv 7LorYixv Y9du Y9du 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv 7LorYixv Y9dubiết thếY9du…nán lại7LorYixv 7LorYixvtí n7LorYixvữa… hY9dua 7LorYixvha ….

Cat n7LorYixvhăn nhó:

- 7uRRQaKp 7uRRQaKp 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv x7LorYixvin Y9ducậu đấ7LorYixvy Ja7uRRQaKpck, mY9duình đang7uRRQaKp l7LorYixvo Y9duchết đây.

Al7uRRQaKpex chY9duán nản7uRRQaKp chọcY9du Y9duchọc và7uRRQaKp đĩa:

- Y9du Y9du 7LorYixv 7LorYixv 7LorYixv Y9du Y9du Y9du CaY9dut, 7LorYixvLui sẽY9du khônY9dug đemY9du chuyệ7uRRQaKpn 7LorYixvhắn bY9duị rửaY9du mY9duặt 7LorYixvbằng nướcY9du Y9dulau nhY9duà r7uRRQaKpa m7uRRQaKpà r7uRRQaKpêu ra7LorYixvo đâ7uRRQaKpu, yên7LorYixv 7uRRQaKptâm đi.

C7uRRQaKpat mí7LorYixvm 7uRRQaKpmôi, 7uRRQaKpnghe 7LorYixvthì cũ7LorYixvng Y9ducó 7uRRQaKplí nhưY9dung 7LorYixvkhông r7LorYixvêu ra7LorYixvo đ7LorYixvâu c7LorYixvó ngY9duhĩa l7LorYixvà 7LorYixvLui 7LorYixvsẽ khô7LorYixvng nóY9dui chu7LorYixvyện đó7uRRQaKp ch7LorYixvo Bacbara7uRRQaKp. Y9duÔi trời7uRRQaKp ơi!

Cat chư7uRRQaKpa kị7LorYixvp thY9duan thở7LorYixv 7LorYixvthì Bac7LorYixvbara 7LorYixvđã gọY9dui cô.Y9du CaY9dut đứY9dung lên.7uRRQaKp A7LorYixvlex cáu:

- 7uRRQaKp 7LorYixv 7LorYixv Y9du 7LorYixv 7LorYixv Y9du 7uRRQaKp cậuY9du chY9duưa ăn7uRRQaKp g7LorYixvì mà.

- Y9du 7LorYixv 7LorYixv 7uRRQaKp Y9du 7uRRQaKp Y9du 7LorYixv Mình7LorYixv khôn7LorYixvg nuốt7uRRQaKp nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.