You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm tDiTnay tDiTlà EjCFmột ngtDiTày đẹpbgJp trờq6Qwi. Caqdf2t qdf2mở toaEjCFng bgJpcửa sổtDiT đónEjCF nqdf2hững tibgJpa nắntDiTg tDiTmùa thu vàEjCFng tDiT nhbgJpư mq6Qwật ontDiTg vàq6Qw phónEjCFg tầq6Qwm mắq6Qwt bgJpra EjCFxa. q6QwCửa sqdf2ổ phbgJpòng Caq6Qwt trônEjCFg rqdf2a một coEjCFn đườngEjCF haq6Qwi bênbgJp tDiTcỏ q6Qwmọc lq6Qwún tDiTphún khEjCFông hàngq6Qw lối.EjCF nhữnEjCFg q6Qwdãy nhàbgJp chen chúq6Qwc tDiTnhau trôngbgJp nhưtDiT đàbgJpn lợq6Qwn cq6Qwon bgJpđủ EjCFmọi màq6Qwu sắcq6Qw vớiq6Qw đủq6Qw cácbgJp kiểutDiT kiếntDiT trúc bgJptạp nqdf2ham. Caqdf2t hítEjCF căngEjCF vàoq6Qw phổiqdf2 khqdf2ông kqdf2hí trbgJpong làEjCFnh mEjCFát mẻEjCF bbgJpuổi sang rồiqdf2 cqdf2ô tDiTđeo qdf2chiếc túibgJp khtDiTông đq6Qwáy nEjCFhỏ bằtDiTng btDiTàn tatDiTy vàEjCFo qdf2bên hôqdf2ng vtDiTà nhanh EjCFnhẹn xuốngq6Qw nhà.

qdf2 Ngôi nq6Qwhà qdf2của gtDiTia đìnhtDiT qdf2cô q6Qwnhỏ hơnq6Qw rtDiTất nqdf2hiều sq6Qwo q6Qwvới cáq6Qwc q6Qwnhà hànqdf2g qdf2xóm nhưng cq6Qwũng tiệq6Qwn ngbgJphi q6Qwvà thoảqdf2i máibgJp. CtDiTat bgJpđi vq6Qwào bếp,EjCF hônqdf2 lêq6Qwn mábgJpi q6Qwtóc qdf2đỏ rựEjCFc rỡqdf2 của mẹqdf2 bgJpcô, bàtDiT Lusq6Qws mỉtDiTm cười:

- EjCF q6Qw EjCF EjCF qdf2 bgJp qdf2 qdf2 chtDiTào EjCFcon yêu.

BàEjCF q6Qwlà mộtqdf2 q6Qwphụ nữqdf2 xEjCFinh đẹtDiTp, quyếnbgJp rũEjCF bgJpvà CEjCFat luôqdf2n thầbgJpm tqdf2iếc nuốEjCFi vq6Qwì cq6Qwô chẳng q6Qwgiống mẹqdf2 q6Qwmột EjCFchút nào,q6Qw từtDiT cbgJpái mũitDiT đếnq6Qw khuônq6Qw mặq6Qwt vtDiTà mbgJpái bgJptóc, tấtDiTt cả đềq6Qwu tqdf2hừa hưởnEjCFg từtDiT ngườq6Qwi q6Qwcha. tDiTThật lqdf2à cEjCFhán, tóEjCFc chqdf2a côqdf2 lạiEjCF qdf2màu q6Qwđen. CaEjCFt luôn qdf2cảm thtDiTấy mìqdf2nh giqdf2ống mộq6Qwt ctDiTon qdf2quạ bêq6Qwn cạEjCFnh mẹEjCF vq6Qwà cEjCFả ởq6Qw trườtDiTng EjCFhọc nữa, qdf2giữa mộq6Qwt rừngbgJp tóbgJpc qdf2vàng vtDiTà nâutDiT. Caq6Qwt EjCFrút câybgJp đũqdf2a phtDiTép bóqdf2ng nqdf2hoáng vìEjCF mqdf2ới được lbgJpau chùqdf2i rEjCFa bgJpvà lq6Qwùa đĩEjCFa tEjCFrong tủq6Qw q6Qwra bbgJpàn ănbgJp. NhữnEjCFg bgJpchiếc đbgJpĩa q6Qwsứ tráng q6Qwmen xtDiTanh xiEjCFnh xắntDiT q6Qwnối đq6Qwuôi nhq6Qwau baq6Qwy EjCFra làmq6Qw q6QwCat ltDiTiên tưởngEjCF tớbgJpi ltDiTũ cEjCFon gái chqdf2ạy bgJptheo bgJpLui FranEjCFk. bgJp Caqdf2t tựtDiT cườq6Qwi mìnhEjCF tronbgJpg khEjCFi btDiTa cqdf2ô hốiqdf2 hảEjCF đEjCFi xuống hq6Qwôn tDiTtóc CbgJpat vàtDiT ngồibgJp xuống:

EjCF- EjCF EjCF bgJp q6Qw bgJp tDiT bgJp bgJp ôqdf2i… q6Qwba sắEjCFp bgJpmuộn mqdf2ất rồi.

Cqdf2at rótq6Qw caq6Qwfé chEjCFo chq6Qwa qdf2rồi EjCFgiúp mẹEjCF bgJpbê nbgJpồi cháq6Qwo tDiTkhỏi q6Qwbếp qdf2lò. HEjCFai đEjCFứa EjCFem song sinbgJph củatDiT q6QwCat cEjCFhạy ùEjCF xuốnq6Qwg chítDiT cqdf2hoé trabgJpnh cãtDiTi nhq6Qwau bgJpvề mấytDiT qdf2món q6Qwđồ chơi chbgJpúng đưqdf2ợc tặnq6Qwg trobgJpng sinEjCFh ntDiThật vừaqdf2 rồqdf2i. qdf2Mark tDiTvà JobgJpse lbgJpuôn làqdf2m CabgJpt mệt tDiTmỏi vq6Qwì mọtDiTi thứqdf2. CEjCFhúng nóiqdf2 quEjCFá nhiều,q6Qw hEjCFỏi quEjCFá nhibgJpều, luônqdf2 luôEjCFn EjCFkhông đạt đtDiTiểm EjCFtối đq6Qwa ởbgJp trq6Qwường q6Qwvà rấtqdf2 hq6Qwam cq6Qwhơi. q6QwHừ. CatDiTt uốngqdf2 hếbgJpt cEjCFốc EjCFsữa, ăEjCFn vài tDiTlát bánq6Qwh q6Qwmì rồq6Qwi chàotDiT tDiTba mẹtDiT qdf2và qdf2ra khỏbgJpi nhà.q6Qw TEjCFhời tiq6Qwết thậEjCFt tuyệt-dùqdf2 chỉ lbgJpà nhânEjCF tạoEjCF. Caqdf2t sắpq6Qw mừngbgJp q6Qwsinh nhậEjCFt lầntDiT thEjCFứ 1EjCF5 củabgJp mìnqdf2h EjCFvà hôqdf2m nEjCFay là q6Qwngày ktDiThai giảngqdf2. trởq6Qw lạiq6Qw trưbgJpờng bgJpsau tDiTmột mùq6Qwa hèEjCF bậntDiT q6Qwrộn côq6Qw thấyq6Qw thờEjCFi gian dườngtDiT nhưqdf2 tq6Qwrôi qqdf2uá qdf2nhanh. Mớq6Qwi hômq6Qw nqdf2ào bgJpCat còqdf2n nq6Qwhỏ xíu,EjCF tDiTbỡ ngỡbgJp bEjCFước chân vbgJpào qdf2trường màq6Qw chỉEjCF stDiTau mbgJpấy qdf2mùa hèq6Qw, tDiTnăm ntDiTay đãtDiT tDiTlà EjCFnăm cubgJpối cấtDiTp. CtDiTat đẩy chiq6Qwếc váq6Qwn trượtEjCF dướiEjCF qdf2chân khEjCFiến bgJpnó chảyq6Qw vEjCFù q6Qwvù q6Qwtrên vEjCFỉa hètDiT EjCFvà nhq6Qwìn theo chiếcbgJp mutDiTi trbgJpần EjCFbóng qdf2lộn hiq6Qwệu GtDiTreen cqdf2ủa bgJpBacbara mEjCFà thq6Qwầm ghetDiTn tị,bgJp không biếbgJpt bgJpđến kqdf2hi nàoq6Qw Cq6Qwat mtDiTới cóq6Qw mộtqdf2 chiếcqdf2 nhưqdf2 tbgJphế. BtDiTacbara tDiTlà hqdf2ot girl củqdf2a bgJptrường, qdf2ba mẹtDiT bgJpcô tDiTta gq6Qwiàu cqdf2ó, côEjCF tDiTta xqdf2inh đẹptDiT qdf2và luEjCFôn làbgJp tqdf2âm q6Qwđiểm của qdf2mọi sựbgJp chútDiT ý.qdf2 CEjCFat tbgJphì khEjCFông đtDiTược nhưtDiT vậy.bgJp bgJpcô catDiTo q6Qwhơn chitDiTều cq6Qwao tDiTtrung bình củatDiT bọntDiT cq6Qwon gáqdf2i vàqdf2 EjCFchẳng cEjCFó gìEjCF đặctDiT qdf2biệt trừqdf2 máitDiT tóq6Qwc đEjCFen nhưq6Qw lôngtDiT quạ. CtDiTat cbgJpũng cbgJphẳng hiểubgJp bgJpsao q6QwAlex qdf2và Jaqdf2ck lạibgJp q6Qwlàm bạnqdf2 vq6Qwới mộtDiTt ngườiq6Qw nbgJphư cô. tDiTCô luq6Qwôn chq6Qwìm nghỉEjCFm, chq6Qwỉ tDiTlà q6Qwnhân vậttDiT phtDiTụ trotDiTng q6Qwcác vởEjCF qdf2kịch, chỉbgJp thEjCFam gia chạytDiT tiếpqdf2 sEjCFức trotDiTng hộiEjCF tbgJphao, chỉEjCF đệtDiTm bgJpđàn ctDiTho Jaq6Qwck EjCFhát troEjCFng nhtDiTững buổi tbgJprình diễnbgJp âmbgJp qdf2nhạc bgJpvà luôbgJpn qdf2bị loạiqdf2 trEjCFong cáctDiT EjCFmôn ttDiThể thtDiTao vìq6Qw chơiEjCF quá dở.

Đẩy qdf2ván tbgJprượt EjCFmột cáiqdf2 ttDiThật q6Qwmạnh, CabgJpt nhảq6Qwy q6Qwvọt qdf2lên q6Qw5 bậcq6Qw tDiTthang vàqdf2 lướtbgJp vào qdf2sân tEjCFrường. qdf2ngôi trườngqdf2 xbgJpinh đẹpEjCF ctDiTủa bgJpcô nEjCFằm trEjCFên mộqdf2t quảEjCF đồibgJp hiênq6Qw ngang tDiTnhư mộEjCFt dũngq6Qw sĩbgJp. CEjCFat gậtbgJp đtDiTầu cq6Qwhào Joq6Qwhn HantDiTson khbgJpi EjCFcậu bgJpta ngtDiTóc đầuEjCF lên kbgJphỏi tDiTbãi qdf2cỏ bgJpvà vẫybgJp bgJpCat, Johq6Qwn làqdf2 EjCFmột thiêq6Qwn q6Qwtài hộqdf2i hoạ.tDiT EjCFNhững tqdf2ác phẩm củatDiT tDiTcậu EjCFta luôEjCFn tDiTchỉ đEjCFứng saqdf2u mộtq6Qw bgJphoạ sĩtDiT chtDiTuyên ngbgJphiệp duqdf2y nhấbgJpt mbgJpà nếu qdf2Cat nhớqdf2 khônbgJpg nhq6Qwầm q6Qwlà Raq6Qwfaenl Golias.

bgJp- tDiT tDiT qdf2 bgJp tDiT tDiT EjCF qdf2 CtDiTat !

Alex vẫyqdf2 Caqdf2t kqdf2hi côbgJp lướq6Qwt tới.bgJp EjCFCat mỉtDiTm cườbgJpi hấEjCFt váEjCFn tq6Qwrượt lêbgJpn taqdf2y rồbgJpi dừng EjCFlại đợibgJp Alq6Qwex. CôEjCF nq6Qwàng hômqdf2 nqdf2ay lộqdf2ng lẫybgJp EjCFvới chtDiTiếc váyq6Qw xq6Qwếp bgJpli hồnbgJpg tuyệt hảotDiT tDiTvà ábgJpo EjCFbó q6Qwtrắng cóbgJp hởEjCF EjCFbụng cbgJphút cEjCFhút. Aq6Qwlex qdf2cười rấtEjCF tươi:

EjCF - qdf2 qdf2 q6Qw EjCF qdf2 q6Qw q6Qw q6Qw nghỉq6Qw hèbgJp vbgJpui ktDiThông? HEjCFay cậuEjCF lạEjCFi chbgJpúi mtDiTũi ởqdf2 tDiTnhà vEjCFới đốngbgJp chaq6Qwi lọ?

- bgJp tDiT bgJp qdf2 bgJp EjCF qdf2 tDiT uhtDiT, mbgJpình chẳngq6Qw đqdf2i đâuq6Qw cả,q6Qw chỉEjCF ởbgJp EjCFnhà thôqdf2i, cqdf2òn cậbgJpu? bgJpkì qdf2nghỉ tuyệtq6Qw chứ?

tDiT- EjCF EjCF EjCF q6Qw EjCF tDiT tDiT bgJp TuyệtEjCF EjCF– AEjCFlex EjCFnghiêng đEjCFầu –qdf2 ởq6Qw Hawaiqdf2i thờq6Qwi tiEjCFết rấttDiT đẹp,EjCF tDiTrất tDiTtiếc ltDiTà khôEjCFng cótDiT cậu.

EjCFAlex tDiTbắt đầuEjCF kểqdf2 vtDiTề kEjCFì nghỉqdf2 dàiEjCF ngq6Qwày củaEjCF côqdf2 ấybgJp tronEjCFg kq6Qwhi họq6Qw EjCFđi tớiEjCF tủEjCF chứa đồbgJp. CbgJpat liếbgJpc q6Qwqua bgJpdãy kếtDiT btDiTên vàqdf2 dườngbgJp q6Qwnhư ktDiThông nghqdf2e qdf2Alex kbgJpể nEjCFữa khi tDiTcô ttDiTrông thấtDiTy LtDiTui FbgJprank. CảbgJp mbgJpùa hq6Qwè EjCFCat khqdf2ông gặptDiT LuitDiT, dườngqdf2 nhưbgJp cậuqdf2 EjCFta cao hơnq6Qw mộtq6Qw q6Qwchút EjCFvà lbgJpàn bgJpgia ctDiTó tDiThơi sạmq6Qw dtDiTi tDiTchút đỉnbgJph nhưnEjCFg trôntDiTg LbgJpui vẫnEjCF rất đẹbgJpp trai.

q6Qw- EjCF tDiT EjCF tDiT tDiT bgJp qdf2 q6Qw …thếqdf2 tDiTlà mìqdf2nh nbgJpgã EjCFnhào xq6Qwuống EjCFtừ q6Qwvách đábgJp, q6Qwmay tDiTmà EjCFba trq6Qwông tDiTthấy nên yếmbgJp tDiTbùa làmq6Qw mEjCFình nhtDiTẹ q6Qwhẫng q6Qwđi vàEjCF rớtbgJp xuốngqdf2 nướcqdf2 nhEjCFẹ hều.tDiT –EjCF Aq6Qwlex cqdf2ười khoái chí.

- EjCF bgJp q6Qw tDiT tDiT bgJp tDiT bgJp TuyệtbgJp .

Caq6Qwt bgJptrả q6Qwlời bq6Qwăng q6Qwquơ vq6Qwà côqdf2 bịtDiT aEjCFi q6Qwđó qdf2nhào tEjCFới EjCFôm qdf2chầm lấy:

- qdf2 EjCF q6Qw qdf2 qdf2 EjCF q6Qw EjCF nEjCFhớ cậuEjCF quá.

JactDiTk kêqdf2u tDiTlên bằqdf2ng giọngq6Qw ỉbgJp ôEjCFi EjCFlàm Caqdf2t bậq6Qwt qdf2cười. Jacq6Qwk quqdf2ay sanbgJpg ôq6Qwm EjCFAlex :

- EjCF bgJp EjCF EjCF tDiT EjCF EjCF q6Qw khônq6Qwg cq6Qwó haqdf2i ngườitDiT mùaqdf2 qdf2hè chq6Qwán lắm.bgJp mìnhEjCF chẳngEjCF biếqdf2t làbgJpm gìEjCF nữa.

- tDiT EjCF tDiT bgJp tDiT tDiT qdf2 qdf2 cậubgJp lạiq6Qw tDiTcao thêmbgJp đấyq6Qw ah?

Aq6Qwlex nhănbgJp q6Qwmặt, cqdf2òn Jacq6Qwk thìtDiT ntDiThe rqdf2ăng cườqdf2i. cEjCFậu bgJpchàng qdf2này luEjCFôn đựơcEjCF q6Qwyêu thích vìtDiT tínhbgJp hàqdf2i hưqdf2ớc, gqdf2iọng cbgJpa ngọtqdf2 ngEjCFào bgJpvà nq6Qwụ cq6Qwười quq6Qwyến rũbgJp. Cóq6Qw bgJpcả đống qdf2con gáqdf2i muốnEjCF EjCFcặp kqdf2è vqdf2ới EjCFJack tDiTnhưng dườEjCFng nhbgJpư JacbgJpk kqdf2hông hbgJpứng qdf2thú với hEjCFọ lắm,q6Qw kq6Qwể cEjCFả vớiq6Qw Bacbara.

EjCF - bgJp bgJp EjCF q6Qw qdf2 q6Qw tDiT q6Qw chtDiTào Lui.

BbgJpacbara lảEjCF lưEjCFớt đitDiT tớitDiT EjCFtủ bgJpđể EjCFđồ củaqdf2 LEjCFui vớiEjCF mqdf2ột nụq6Qw cườiEjCF dễEjCF EjCFthương nbgJphất mà côtDiT tDiTta cbgJpó thtDiTể q6Qwnặn rEjCFa. CôEjCF q6Qwta thiqdf2êng thậtbgJp, EjCFvừa nhbgJpắc đãEjCF tDiTtới liềnq6Qw. Jaq6Qwck kéo bgJpcả q6QwCat vàtDiT qdf2Alex tDiTvào lbgJpớp màtDiT vầq6Qwn nóiqdf2 libgJpến thotDiTắng vềqdf2 bgJpkì nghỉtDiT tq6Qwhú EjCFvị củEjCFa mình ởEjCF MehicobgJp. qdf2Cat liếtDiTc tDiTvề pq6Qwhía qdf2sau vq6Qwà mỉmqdf2 cưtDiTời, EjCFLui đanqdf2g qdf2nói chuyệEjCFn với Baqdf2cbara mộEjCFt cEjCFách ltDiTạnh lùbgJpng, cq6Qwậu tq6Qwa vẫntDiT thế.

q6QwCat đtDiTâm sầmq6Qw RbgJpadic Brunoqdf2, bgJpmột tDiTgã hq6Qwọc cùntDiTg lớpqdf2 qdf2mà Caq6Qwt khôngqdf2 ưaq6Qw tẹobgJp EjCFnào. Hắn rấEjCFt nóngqdf2 nảy,EjCF tDiTcộc cqdf2ằn mặcEjCF dùbgJp cóq6Qw bềtDiT ngoàtDiTi nq6Qwa q6Qwná mộqdf2t qdf2người EjCFanh dq6Qwễ thương mEjCFà Cq6Qwat từq6Qwng ctDiThơi cùnqdf2g q6Qwhồi bgJpnhỏ. Chà,tDiT ctDiTon ngưqdf2ời tDiTmà, chỉtDiT cóbgJp thểbgJp giống EjCFnhau cq6Qwhút chbgJpút bgJpvề bềEjCF ngoEjCFài thôi.

tDiT EjCF tDiT qdf2 q6Qw q6Qw- qdf2đi kqdf2iểu gìqdf2 thế?bgJp MEjCFắt đểtDiT tDiTở nhbgJpà àh?

RadiEjCFc EjCFgắt. tDiTLui chtDiTép miệtDiTng satDiTu qdf2lưng EjCFCat :

- qdf2 EjCF tDiT tDiT bgJp qdf2 EjCF bgJp trq6Qwánh rqdf2a BEjCFruno, địnhqdf2 bgJpthu EjCFphí vEjCFào cửatDiT hả?

Rqdf2adic nhìntDiT LutDiTi vớEjCFi ántDiTh mắq6Qwt cămbgJp ghEjCFét nhEjCFưng cũtDiTng láqdf2ch quq6Qwa bgJpmột bênEjCF tq6Qwránh đường chbgJpo LubgJpi vq6Qwì thấbgJpy BacbarEjCFa điEjCF cùngtDiT. TEjCFrong bgJp1 thq6Qwời gibgJpan dàEjCFi, RtDiTadic được qdf2mọi ngườiEjCF đồnbgJp rEjCFằng làtDiT vệq6Qw sĩtDiT củaq6Qw Bq6Qwacbara. q6QwChẳng cầnqdf2 qqdf2uan sbgJpát qdf2Cat q6Qwcũng biết điềuEjCF đótDiT. Radqdf2ic lbgJpia áEjCFnh mắtEjCF hìnhq6Qw tDiTviên đạnEjCF bgJpsang khbgJpó chịuqdf2 EjCFnhìn chiếcqdf2 áo Cqdf2at đaqdf2ng mqdf2ặc lẩmqdf2 bẩm:

- q6Qw tDiT q6Qw bgJp bgJp EjCF bgJp tDiT áoqdf2 vớibgJp cEjCFhả quần,tDiT đEjCFồ sậyqdf2 khô.

bgJp Rồi cEjCFậu bgJpta vàoEjCF lbgJpớp. q6QwCat thởEjCF dàiq6Qw, tDiTlần qdf2nào côqdf2 mặcqdf2 cbgJpái áobgJp q6Qwnày RaditDiTc cqdf2ũng lẩm bẩm.tDiT đúngbgJp làqdf2 áoqdf2 btDiTó khEjCFông hq6Qwợp q6Qwvới ngườqdf2i Caq6Qwt qdf2tẹo nbgJpào. Cô….khôngq6Qw hấbgJpp dẫn tDiTgì cả.

Caqdf2t vbgJpào q6Qwlớp, ngồibgJp xuốntDiTg bànqdf2 củaqdf2 mìnbgJph vàEjCF nhìnEjCF xuốngqdf2 bqdf2ộ q6Qwngực củaq6Qw mtDiTình. qdf2Nó cũng chẳngtDiT phảibgJp bgJplà nhỏbgJp nhắtDiTn gì,q6Qw cũntDiTg q6Qwto nhưEjCF mọitDiT đứEjCFa coq6Qwn gáEjCFi khácbgJp qdf2đấy chứ. bgJpCó điềubgJp vìqdf2 CatDiTt caq6Qwo qbgJpuá nênqdf2 trqdf2ông giEjCFống cEjCFây bgJpsậy chătDiTng? qdf2Cat qdf2khá qdf2mặc cảm vqdf2ề qdf2bản bgJpthân bgJpmình. Giqdf2a đìbgJpnh côEjCF cũngq6Qw chq6Qwẳng khábgJp giảbgJp gìqdf2. BbgJpa tDiTmẹ EjCFthường phải điEjCF lqdf2àm q6Qwca q6Qwđêm đểtDiT lbgJpo cq6Qwho tDiT3 q6Qwchị bgJpem ctDiTô. CabgJpt kEjCFo cóbgJp bgJpquần bgJpáo xtDiTịn, tDiTcũng không qdf2có tDiTđồ nữbgJp traEjCFng đắtDiTt q6Qwtiền, qdf2vì tq6Qwhế côqdf2 tq6Qwự lEjCFàm lq6Qwấy tDiTmột sEjCFố nq6Qwữ trantDiTg nhqdf2ờ xưởng rEjCFèn mbgJpi nEjCFi màtDiT bbgJpa côqdf2 tEjCFặng tDiThồi sintDiTh nhậtEjCF bgJplần thứq6Qw EjCF8. qdf2đôi khq6Qwi EjCFCat cũngEjCF thấy bq6Qwuồn, cbgJpô EjCFcũng làtDiT mộqdf2t tq6Qwhiếu nữqdf2 q6Qwmới lEjCFớn, cũqdf2ng cótDiT tbgJpình cảmEjCF vEjCFà nhữEjCFng ước mtDiTơ, nhưnbgJpg ….bgJp q6QwCat nhtDiTìn LutDiTi. EjCFLui đanq6Qwg đọcbgJp mộtEjCF q6Qwcuốn sổq6Qw cbgJpon màbgJp EjCFnếu q6QwCat không bgJpnhầm thtDiTì làtDiT nEjCFhưng tDiTgi tDiTchép củabgJp tDiTcậu ấybgJp vềbgJp cbgJpông vibgJpệc ởqdf2 cônbgJpg bgJpti cq6Qwon của tậpqdf2 đtDiToàn Frankq6Qw. GiEjCFa qdf2đình qdf2Lui rấtqdf2 cótDiT thếtDiT lựcEjCF. bbgJpa EjCFcậu bgJpấy q6Qwlà chủbgJp tDiTtịch tập đoànEjCF FbgJprank –EjCF ttDiTập đEjCFoàn lớnqdf2 nhq6Qwất “miềnq6Qw EjCFtây” còntDiT LbgJpui thìq6Qw vừaEjCF tDiTđẹp qdf2trai vừa họqdf2c giỏi....

ctDiThào cácbgJp em.

Giáo sưEjCF Viq6Qwllar vbgJpào EjCFlớp, qdf2bà đểqdf2 cặpqdf2 tDiTxuống bàbgJpn rồitDiT nhqdf2ìn hếtqdf2 qdf2một lượtqdf2 họcbgJp tDiTtrò tDiTcủa mtDiTình vEjCFà hỏi:

bgJp- tDiT qdf2 bgJp EjCF bgJp q6Qw tDiT qdf2 cáEjCFc tDiTem EjCFnghỉ hqdf2è vutDiTi chứ?

EjCF- bgJp EjCF qdf2 EjCF q6Qw bgJp q6Qw qdf2 bgJpVui ạ.

Cả EjCFlớp bắtqdf2 đầuqdf2 xEjCFôn xaqdf2o lêntDiT. RemubgJps q6Qwchồm q6Qwqua bànqdf2 nóiq6Qw EjCFchuyện q6Qwvới PeEjCFter tDiTvà cả EjCFhai cườibgJp tEjCFí bgJptởn vớitDiT nhauq6Qw. GibgJpáo sq6Qwư ViEjCFllar EjCFnói vớqdf2i vẻq6Qw mtDiTặt hàitDiT lòng:

EjCF- EjCF qdf2 qdf2 qdf2 EjCF bgJp q6Qw qdf2 nào,EjCF cảqdf2 lớqdf2p EjCFnộp bq6Qwài tậpq6Qw bgJphè đi.

q6Qw - EjCF EjCF EjCF EjCF q6Qw q6Qw qdf2 bgJp Ôi………

qdf2Lớp họcqdf2 qdf2ồ ltDiTên thấEjCFt tDiTvọng. tDiTCat bEjCFiết qdf2còn rấtq6Qw nhqdf2iều ngườibgJp chqdf2ưa lq6Qwàm bgJpxong bq6Qwài tập, EjCFví dụqdf2 nbgJphư JacbgJpk cbgJphẳng hạn.EjCF Cqdf2at mỉmq6Qw EjCFcười khq6Qwi thtDiTấy vqdf2ẻ khổbgJp sởbgJp củabgJp Jack. BacbgJpbara qdf2nói vớiq6Qw tDiTgiọng nịnqdf2h nọEjCFt :

qdf2 - qdf2 q6Qw q6Qw bgJp EjCF qdf2 q6Qw bgJp tq6Qwhưa cô,q6Qw ctDiTon tDiTcòn mộq6Qwt chútqdf2 nữaEjCF EjCFchưa xobgJpng, coqdf2n ctDiTó tDiTthể qdf2nộp saEjCFu đượctDiT kbgJphông ạ?

- bgJp q6Qw EjCF EjCF bgJp tDiT EjCF bgJp bgJpKo được.

GEjCFiáo stDiTư ViEjCFllar bgJpmỉm EjCFcười nhEjCFã nhqdf2ặn nEjCFhưng ántDiTh mắtq6Qw qdf2bà átDiTnh lêntDiT sựEjCF nghEjCFiêm khắc qdf2và đốtDiT abgJpi bgJpgiám nàiqdf2 q6Qwnỉ thq6Qwêm mộbgJpt lờiqdf2 nàq6Qwo ktDiThi đãqdf2 bEjCFị bàEjCF nhEjCFìn nhtDiTư vậqdf2y. CEjCFat thích q6Qwđiểm bgJpnày củEjCFa bqdf2à. CôbgJp tDiTlấy tDiTcuốn tDiTvở tDiTlàm bàitDiT tậpq6Qw vềq6Qw nhàq6Qw qdf2ra vàq6Qw đểtDiT lênq6Qw đầu bàq6Qwn tronqdf2g khtDiTi nghtDiTe loqdf2áng thtDiToáng Aleq6Qwx ctDiTàu nEjCFhàu qdf2với JabgJpck vềbgJp EjCFsự lưq6Qwời biếng EjCFcủa bgJpcậu chàngqdf2. Jacq6Qwk lẩmbgJp bẩm:

- q6Qw tDiT qdf2 EjCF q6Qw qdf2 qdf2 q6Qw biếEjCFt tDiTthế mìqdf2nh đãEjCF q6Qwcóp bàibgJp qdf2Cat lqdf2úc nãqdf2y rồi.

giátDiTo sqdf2ư VillatDiTr khq6Qwua đũaqdf2 phébgJpp bằnqdf2g tDiTmột độngtDiT tácq6Qw bgJpduyên bgJpdáng lùaEjCF hếtEjCF nhữq6Qwng cuốn vEjCFở bgJplên bàqdf2n giqdf2áo viq6Qwên qdf2và tDiTnói vEjCFới LEjCFui qdf2bằng mộtqdf2 gbgJpiọng qdf2trìu mến:

- tDiT bgJp q6Qw tDiT EjCF qdf2 bgJp bgJp Luq6Qwi, qdf2sau giờEjCF htDiTọc cq6Qwon đeq6Qwm chồntDiTg vqdf2ở xuốtDiTng phòngq6Qw tDiTgiáo q6Qwviên chbgJpo ctDiTô nhé.

LubgJpi vâq6Qwng nbgJpgoan ngoãEjCFn bgJpvà tDiTmỉm cườtDiTi. qdf2một nq6Qwụ bgJpcười qdf2có thEjCFể quậq6Qwt ngãq6Qw bấq6Qwt EjCFcứ đứa tDiTcon gáitDiT nàotDiT- đấytDiT lbgJpà Cqdf2at ngq6Qwhi qdf2thế. Nhưngqdf2 rõbgJp q6Qwràng tDiTlà qdf2giáo sq6Qwư ngq6Qwọt ngàotDiT với LbgJpui hbgJpơn hếqdf2t thảy,qdf2 qdf2cũng tDiTmột phầqdf2n vìEjCF đtDiTiểm bEjCFùa tDiTchú EjCFcủa Lq6Qwui caqdf2o tDiTnhất trường.

EjCF - bgJp bgJp qdf2 EjCF bgJp tDiT tDiT EjCF nq6Qwào cátDiTc tDiTem, sáchtDiT tDiTbùa chEjCFú q6Qwcăn bảntDiT lớbgJpp3, “bùq6Qwa q6Qwtống tiễn”.

Cqdf2at chtDiTúi mũiq6Qw vbgJpào sáchbgJp tq6Qwrong kq6Qwhi gq6Qwiáo q6Qwsư bgJpVillar pháEjCFt chEjCFuột chtDiTo hq6Qwọc sEjCFinh. Con chuộtqdf2 củq6Qwa CaEjCFt nhỏqdf2 bgJpxíu tDiTvà ntDiTgay tDiTkhi qdf2vừa qdf2đáp tDiTxuống bEjCFàn, EjCFnó EjCFmon meEjCFn btDiTò đến gqdf2ặm qdf2chiếc bqdf2út cq6Qwhì củaq6Qw EjCFCat. EjCFThật qdf2là mộqdf2t q6Qwbuổi họcq6Qw giabgJpn nabgJpn q6Qwkhi bgJpmà Misa, tDiTbạn thânEjCF củaEjCF Baqdf2cbara làmEjCF nổqdf2 tutDiTng tDiTcon chuộtDiTt củabgJp tDiTcô qdf2ta khiếnqdf2 qdf2phân nửa lớq6Qwp tDiTbị bgJpdính bẩnbgJp vEjCFào qdf2áo. CuốitDiT gEjCFiờ họq6Qwc, qdf2chỉ cqdf2ó mỗitDiT LuEjCFi làq6Qw tbgJphành cônbgJpg trong vtDiTiệc đưq6Qwa coq6Qwn chbgJpuột nhỏq6Qw q6Qwtrở lq6Qwại lồngtDiT trênbgJp bàEjCFn giáotDiT viên,tDiT nhữngtDiT người cqdf2òn lạiqdf2 bgJpđều bóq6Qw tq6Qway. ChuôngtDiT rtDiTeo htDiTết tq6Qwiết, qdf2giáo qdf2sư tDiTVillar qdf2ra khEjCFỏi lớp saEjCFu EjCFkhi cbgJpho mq6Qwột đốngqdf2 bàiqdf2 tậbgJpp vềqdf2 nhàqdf2. CbgJpat đantDiTg loatDiTy hoqdf2ay bqdf2ỏ bgJpsách vởqdf2 vào tDiTtúi kq6Qwhông đáq6Qwy EjCFthì BacbbgJpara nqdf2ói tq6Qwo tDiTmột cábgJpch háEjCFch dịch:

q6Qw - EjCF EjCF tDiT bgJp EjCF qdf2 qdf2 tDiT Lqdf2uss, trựctDiT nhtDiTật q6Qwcho Radic.

tDiT Cat gbgJpật bgJpđầu vbgJpà bgJpliếc Rq6Qwadic, cậuq6Qw q6Qwta đanbgJpg nhEjCFìn bgJpBacbara EjCFmột bgJpcách q6Qwmiễn cưỡng, cEjCFó bgJplẽ EjCFbởi vìqdf2 Bqdf2acbara EjCFcứ EjCFquấn lấytDiT LuEjCFi. EjCFCat tDiT khônEjCFg nghbgJpĩ làtDiT RaditDiTc tq6Qwhích Bacbara EjCFnhưng cqdf2ái nhìEjCFn kia…

bgJp Cat khEjCFông bq6Qwiết mqdf2à EjCFcô cũq6Qwng khôbgJpng EjCFcần btDiTiết. bgJpcha cqdf2ô làtDiTm việtDiTc chqdf2o côngtDiT EjCFti nhà RostDiTanta nêtDiTn EjCFcô luônq6Qw phảEjCFi nghEjCFe lqdf2ời Bacbq6Qwara nếubgJp kqdf2hông qdf2cô ttDiTa sẽbgJp tbgJpon hót vớbgJpi bgJpcha côtDiT tbgJpa vàq6Qw đuq6Qwổi việcEjCF bqdf2a CEjCFat. AlbgJpex bgJpvà EjCFJack khôngbgJp thíchtDiT Caq6Qwt bịqdf2 stDiTai khiến qdf2nhưng hbgJpọ EjCFcũng chq6Qwẳng làmEjCF gìq6Qw đượqdf2c ngoàiqdf2 qdf2việc qdf2lấy phbgJpần qdf2ăn hộbgJp CaEjCFt. Alex qdf2càu qdf2nhàu q6Qwkhi điEjCF ngaEjCFng quq6Qwa Cat:

q6Qw - EjCF bgJp q6Qw EjCF q6Qw tDiT qdf2 EjCF ntDiThanh nEjCFhé, mìnhtDiT sẽbgJp đổq6Qw ntDiTước bgJpsốt qdf2cà tDiTchua q6Qwlên đqdf2ầu cobgJpn quqdf2ỷ cáqdf2i đó.

- q6Qw tDiT bgJp q6Qw q6Qw bgJp qdf2 EjCF LbgJpàm EjCFơn đEjCFi, Alex.

qdf2 Cat cqdf2ười bgJpnhư mEjCFếu, AtDiTlex thởEjCF dq6Qwài bgJpvà bgJplôi Jqdf2ack theq6Qwo. q6QwCat lùaq6Qw chqdf2ổi vàbgJp gEjCFhẻ lau rtDiTa khqdf2ỏi tủtDiT đbgJpể chbgJpổi bgJpvà vq6Qwung vẩyEjCF đqdf2ũa phqdf2ép điềutDiT khiểq6Qwn qdf2cho chúqdf2ng labgJpu bảbgJpng, lau bàbgJpn qdf2ghế vq6Qwà bgJpnhững cq6Qwhỗ dơtDiT màEjCF EjCFlũ chutDiTột gqdf2ây rqdf2a. Họq6Qwc qdf2sinh lầqdf2n bgJplượt q6Qwra khỏi lớpqdf2 hết,EjCF trbgJpong bgJplớp cbgJphỉ còEjCFn bgJplại LtDiTui vbgJpà CabgJpt. LuEjCFi đqdf2ang đếbgJpm lEjCFại chỗEjCF vởtDiT và dtDiTập lạibgJp mộqdf2t cuốntDiT bịq6Qw bonqdf2g mq6Qwấy tratDiTng đầuq6Qw. Cq6Qwat liếcbgJp trộqdf2m LuibgJp, đúbgJpng q6Qwlà một aq6Qwnh q6Qwchàng đẹq6Qwp trqdf2ai. q6QwCat quEjCFay rbgJpa chăEjCFm chEjCFú vắtEjCF giẻEjCF EjCFlau bằEjCFng mbgJpột EjCFloại nghệ thq6Qwuật hắcq6Qw qdf2ám màtDiT cEjCFác qdf2phù thq6Qwuỷ hắcEjCF ámtDiT dùq6Qwng EjCFđể khiếnEjCF cEjCFon ngườtDiTi q6Qwta tDiTkhô quắt bgJpkhô qdf2queo qdf2lại. cáiq6Qw gbgJpiẻ rtDiTít lq6Qwên khEjCFe q6Qwkhẽ vàqdf2 khq6Qwô cEjCFong nước.qdf2 qdf2Cat khoqdf2ái chí nhúntDiTg bgJpướt nóqdf2 mộttDiT lầnEjCF nữqdf2a vàbgJp lạbgJpi tDiTvắt kbgJphô rồibgJp mộEjCFt EjCFlần nữEjCFa. CbgJpho tEjCFới khi cEjCFô q6Qwquay lạqdf2i qdf2thi chtDiTẳng tEjCFhấy LutDiTi đbgJpâu cảq6Qw, chắcEjCF lqdf2à đãtDiT đqdf2i rồi.bgJp EjCFCat ntDiThiệt tình vẩyq6Qw đEjCFũa phéq6Qwp nqdf2hư mq6Qwột nhbgJpạc trưtDiTởng điềubgJp kq6Qwhiển nbgJphững câbgJpy chổqdf2i q6Qwlau nhà, qdf2cô vẫyEjCF mạnhq6Qw mộtqdf2 cáiq6Qw, mộqdf2t câbgJpy chổibgJp laqdf2o vq6Qwù vềbgJp phíaqdf2 bànq6Qw giáoEjCF viêbgJpn vàbgJp vòngtDiT qua tDiTphía sqdf2au chiếcqdf2 bàq6Qwn. Rầm…

qdf2 Một tiqdf2ếng qdf2động tDiTchết ngưbgJpời vaq6Qwng lênEjCF bgJpvà LutDiTi FratDiTnk từtDiT ttDiTừ đứntDiTg lênq6Qw phíaEjCF saqdf2u bàn gqdf2iáo q6Qwviên vEjCFới tDiTkhuôn tDiTmặt qdf2tèm qdf2nhem nướctDiT latDiTu nq6Qwhà vtDiTà qdf2mũi đabgJpng chq6Qwảy EjCFmáu. Cậu tq6Qwa đatDiTng buộctDiT qdf2dây giầy.
EjCF Cat đứngtDiT nbgJphư trờiEjCF trồntDiTg qdf2nhìn q6Qw1 giọtqdf2 máEjCFu qdf2nhỏ xuốngEjCF chiEjCFếc áoqdf2 bgJpsơ mEjCFi trắngEjCF tinh củtDiTa LutDiTi vtDiTà EjCFkhông chqdf2ắc q6Qwlà troqdf2ng cuộEjCFc đờtDiTi mqdf2ình côtDiT đãtDiT phạmtDiT phq6Qwải lỗiq6Qw lầm nàoEjCF bgJptồi tDiTtệ nhqdf2ư bgJpthế cEjCFhưa. bgJpCat lắbgJpp bgJpbắp xEjCFin EjCFlỗi q6Qwkhông bgJpthành tq6Qwiếng vqdf2à kinh hãiEjCF khôqdf2ng q6Qwbiết cótDiT nêbgJpn lùbgJpi tDiTra càntDiTg xbgJpa càqdf2ng q6Qwtốt hEjCFay kq6Qwhông. q6QwKhuôn q6Qwmặt Lui thậqdf2t khóqdf2 bgJpmà tưởngqdf2 tượnq6Qwg qdf2đựơc, nEjCFó nhănEjCF q6Qwlại q6Qwmột cácEjCFh qdf2khó chịEjCFu vàtDiT đôibgJp mắt q6Qwthì ngàyqdf2 mộqdf2t tốiEjCF hq6Qwơn. LuEjCFi chắqdf2c phảq6Qwi cq6Qwố gắngq6Qw tDiTlắm mớiEjCF khôngqdf2 hétDiTt vàoq6Qw mặt Caqdf2t. Caq6Qwt q6Qwmím chặtbgJp môibgJp, thq6Qwà rqdf2ằng LbgJpui cứbgJp qutDiTát thtDiTét lqdf2ên qdf2có ptDiThải làqdf2 EjCFhay hơn qdf2không. Luqdf2i từq6Qw q6Qwtừ mởtDiT miệngtDiT nhưnq6Qwg khôEjCFng phảqdf2i làbgJp quáEjCFt tháotDiT gEjCFì mqdf2à ctDiThỉ buông độq6Qwc mộtEjCF tiếq6Qwng nghq6Qwe rấtEjCF tDiTkhó nhọc:

- tDiT bgJp EjCF q6Qw bgJp bgJp q6Qw EjCF lau.

Cat sợqdf2 điếnEjCFg cảEjCF người.q6Qw cqdf2ô tDiTđã khôngq6Qw ngEjCFhĩ rằqdf2ng cEjCFô sợqdf2 tDiTLui đếnqdf2 bgJpnhư thEjCFế. NEjCFếu Lui mbgJpà nbgJpói vEjCFới Bqdf2acbara thìq6Qw….. trờiEjCF EjCFơi! Bq6Qwa cqdf2ô cqdf2ó ttDiThể mấtEjCF việcbgJp qdf2ngay nq6Qwgày mai ctDiThứ chẳbgJpng chơbgJpi. NbgJpếu btDiTa mtDiTất việc,EjCF giq6Qwa đìnhEjCF côEjCF sqdf2ẽ qdf2ra tDiTsao q6Qwđây? CaEjCFt EjCFrút khăn tatDiTy q6Qwra vq6Qwà q6Qwlau tDiTnước tbgJprên mặtEjCF LtDiTui mEjCFà bgJpthậm cqdf2hí tDiTcòn khôngqdf2 bgJpgiám nhqdf2ìn cậu EjCFta. CaEjCFt khôngEjCF nghqdf2ĩ làtDiT mìnqdf2h sẽtDiT cEjCFhạm vbgJpào mặtq6Qw LubgJpi trobgJpng hoq6Qwàn cảnhtDiT nàEjCFy. Lui giậttDiT lấyq6Qw khănq6Qw tatDiTy củatDiT Caq6Qwt, CaEjCFt lqdf2ắp bắp:

tDiT - qdf2 tDiT tDiT tDiT q6Qw tDiT qdf2 q6Qw xiEjCFn lq6Qwỗi… bgJptôi…. tDiTXin lỗi.

bgJp rồi côtDiT q6Qwchuồn nbgJpgay lậq6Qwp tứctDiT kqdf2hỏi lớq6Qwp nhtDiTư lq6Qwà sợtDiT q6QwLui EjCFkhông qdf2kiềm EjCFchế đượcq6Qw tDiTmà EjCFla q6Qwhét qtDiTuát bgJptháo ầEjCFm ĩ.

Vào căngtDiT tqdf2in vq6Qwới bộq6Qw bgJpmặt đưaqdf2 bgJpđám, CbgJpat kbgJpể ctDiTho tDiTAlex q6Qwvà JEjCFack vbgJpề sựq6Qw cốEjCF chEjCFết ngườtDiTi đó.q6Qw tDiTAlex chtDiTỉ nhúntDiT vai:

EjCF - qdf2 qdf2 EjCF bgJp EjCF EjCF tDiT tDiT EjCFcậu ttDiTa luôntDiT qdf2như thq6Qwế mà,EjCF q6Qwgiả tạotDiT, độbgJpi lốtqdf2 tDiThọc qdf2trò EjCFngoan đqdf2ể EjCFlấy lòngqdf2 gibgJpáo viênq6Qw, đủbgJp thứ.

qdf2Còn JaEjCFck ttDiThì gụcqdf2 đầEjCFu xuốngEjCF bàqdf2n tDiTvà EjCFcười, ngườiq6Qw rbgJpung lêEjCFn qdf2bần bbgJpật, cậbgJpu tqdf2a EjCFnói đứEjCFt quãng:

EjCF- q6Qw EjCF qdf2 bgJp EjCF tDiT q6Qw q6Qw biếttDiT thế…náEjCFn lạiqdf2 EjCFtí nEjCFữa… htDiTa htDiTa ….

Caqdf2t q6Qwnhăn nhó:

- tDiT q6Qw bgJp bgJp qdf2 q6Qw tDiT q6Qw xibgJpn cậuqdf2 đq6Qwấy JacbgJpk, tDiTmình qdf2đang q6Qwlo chếtqdf2 đây.

Alex cháqdf2n nảbgJpn chọcbgJp EjCFchọc vbgJpà đĩa:

- bgJp EjCF EjCF tDiT bgJp EjCF tDiT qdf2 CatbgJp, Lq6Qwui sẽqdf2 khbgJpông q6Qwđem cq6Qwhuyện hắqdf2n bịbgJp tDiTrửa qdf2mặt bgJpbằng nướcq6Qw laEjCFu nhàbgJp q6Qwra màbgJp rtDiTêu rEjCFao đâu,bgJp ybgJpên tq6Qwâm đi.

tDiT Cat míqdf2m môitDiT, ngtDiThe thbgJpì cũnq6Qwg tDiTcó líqdf2 nhưbgJpng khôq6Qwng rêuqdf2 EjCFrao đâbgJpu tDiTcó nghĩaq6Qw EjCFlà tDiTLui sbgJpẽ khbgJpông nóqdf2i chuyệnEjCF đóqdf2 chq6Qwo Baq6Qwcbara. ÔbgJpi tEjCFrời ơi!

Cat chq6Qwưa ktDiTịp EjCFthan EjCFthở thEjCFì BacbartDiTa EjCFđã gọitDiT ctDiTô. bgJpCat đứngqdf2 lêqdf2n. AlbgJpex cáu:

- qdf2 bgJp q6Qw q6Qw q6Qw EjCF tDiT bgJp bgJpcậu chưEjCFa ătDiTn gEjCFì mà.

bgJp - EjCF q6Qw qdf2 EjCF qdf2 EjCF tDiT q6Qw MìnhtDiT kqdf2hông nuốEjCFt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.