You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm n7kXPay lHbXNCURmà mộXM59aomGt 7kXPngày HbXNCURmđẹp tr7kXPời. C7kXPat mởHbXNCURm tHbXNCURmoang cửaXM59aomG s7kXPổ đóXM59aomGn 7kXPnhững t7kXPia nắngXM59aomG mùXM59aomGa thu XM59aomGvàng HbXNCURm 7kXPnhư mXM59aomGật o7kXPng 7kXPvà phó7kXPng tầ7kXPm XM59aomGmắt HbXNCURmra xaHbXNCURm. CửaXM59aomG sXM59aomGổ phònXM59aomGg CHbXNCURmat tHbXNCURmrông XM59aomGra một HbXNCURmcon đườngHbXNCURm haHbXNCURmi b7kXPên c7kXPỏ mọc7kXP lún7kXP 7kXPphún khôXM59aomGng hàHbXNCURmng l7kXPối. nhữn7kXPg dãyXM59aomG nXM59aomGhà chen chúc7kXP nXM59aomGhau trXM59aomGông nhXM59aomGư đàn7kXP 7kXPlợn co7kXPn đủHbXNCURm mọi7kXP màHbXNCURmu XM59aomGsắc vớiXM59aomG đủHbXNCURm 7kXPcác kiểuHbXNCURm HbXNCURmkiến trúc tHbXNCURmạp nha7kXPm. CaXM59aomGt HbXNCURmhít cXM59aomGăng vXM59aomGào pXM59aomGhổi khôngXM59aomG khíHbXNCURm tr7kXPong lXM59aomGành XM59aomGmát mẻXM59aomG HbXNCURmbuổi sang rồiXM59aomG côXM59aomG đeHbXNCURmo HbXNCURmchiếc túiXM59aomG khôngXM59aomG đXM59aomGáy nHbXNCURmhỏ bằXM59aomGng bàXM59aomGn tXM59aomGay 7kXPvào HbXNCURmbên 7kXPhông vàXM59aomG nhanh nhHbXNCURmẹn xuốnXM59aomGg nhà.

NgôXM59aomGi nhà7kXP củaHbXNCURm 7kXPgia đìnhHbXNCURm côXM59aomG XM59aomGnhỏ HbXNCURmhơn rấHbXNCURmt nhiề7kXPu s7kXPo v7kXPới các7kXP XM59aomGnhà hàHbXNCURmng xóHbXNCURmm nhưng cũngHbXNCURm t7kXPiện HbXNCURmnghi v7kXPà thoảiHbXNCURm mái.7kXP Ca7kXPt đXM59aomGi vàXM59aomGo XM59aomGbếp, HbXNCURmhôn lên7kXP m7kXPái 7kXPtóc đỏHbXNCURm HbXNCURmrực HbXNCURmrỡ của XM59aomGmẹ cô,HbXNCURm bà7kXP Lus7kXPs mỉHbXNCURmm cười:

XM59aomG - XM59aomG 7kXP XM59aomG XM59aomG HbXNCURm XM59aomG 7kXP HbXNCURm 7kXPchào XM59aomGcon yêu.

Bà l7kXPà mộtHbXNCURm phXM59aomGụ XM59aomGnữ x7kXPinh đẹpHbXNCURm, quyến7kXP rũXM59aomG 7kXPvà CaHbXNCURmt XM59aomGluôn XM59aomGthầm tiếXM59aomGc nuốiHbXNCURm v7kXPì cXM59aomGô chẳng giốngXM59aomG mHbXNCURmẹ mộHbXNCURmt ch7kXPút nXM59aomGào, tXM59aomGừ XM59aomGcái mXM59aomGũi đến7kXP khuôXM59aomGn 7kXPmặt HbXNCURmvà XM59aomGmái tHbXNCURmóc, 7kXPtất cả đề7kXPu t7kXPhừa hư7kXPởng từ7kXP ngườ7kXPi cha7kXP. 7kXPThật HbXNCURmlà cXM59aomGhán, t7kXPóc HbXNCURmcha côXM59aomG 7kXPlại mXM59aomGàu đeXM59aomGn. 7kXPCat luôn cHbXNCURmảm thấyHbXNCURm mHbXNCURmình giố7kXPng mHbXNCURmột coHbXNCURmn qu7kXPạ bên7kXP cạnhXM59aomG mẹ7kXP vHbXNCURmà HbXNCURmcả ởHbXNCURm trườngXM59aomG họcXM59aomG nữa, giữaXM59aomG mộ7kXPt rừn7kXPg tXM59aomGóc và7kXPng vXM59aomGà n7kXPâu. 7kXPCat rúXM59aomGt XM59aomGcây HbXNCURmđũa phéXM59aomGp bóngXM59aomG nhoá7kXPng HbXNCURmvì mớiXM59aomG được lXM59aomGau cXM59aomGhùi r7kXPa HbXNCURmvà lùHbXNCURma đĩa7kXP tr7kXPong tủXM59aomG 7kXPra bXM59aomGàn ăXM59aomGn. NhXM59aomGững chiXM59aomGếc 7kXPđĩa sứ7kXP tráng XM59aomGmen HbXNCURmxanh XM59aomGxinh XM59aomGxắn nốHbXNCURmi đuôiXM59aomG nHbXNCURmhau XM59aomGbay rXM59aomGa làm7kXP XM59aomGCat l7kXPiên tưởn7kXPg tớiHbXNCURm lHbXNCURmũ cHbXNCURmon gái ch7kXPạy HbXNCURmtheo LuXM59aomGi FraHbXNCURmnk. HbXNCURm CXM59aomGat tự7kXP cHbXNCURmười mìnhXM59aomG tXM59aomGrong kHbXNCURmhi b7kXPa 7kXPcô hối7kXP XM59aomGhả đHbXNCURmi xuống hônHbXNCURm tócHbXNCURm CaHbXNCURmt vàHbXNCURm HbXNCURmngồi xuống:

7kXP - 7kXP HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm ô7kXPi… bXM59aomGa s7kXPắp muộnXM59aomG mấ7kXPt rồi.

HbXNCURmCat rXM59aomGót ca7kXPfé 7kXPcho HbXNCURmcha rồHbXNCURmi giúpHbXNCURm mHbXNCURmẹ HbXNCURmbê nồiHbXNCURm 7kXPcháo khXM59aomGỏi bếp7kXP 7kXPlò. HaHbXNCURmi đứaHbXNCURm 7kXPem song siHbXNCURmnh củ7kXPa CHbXNCURmat ch7kXPạy XM59aomGù xuốHbXNCURmng chíHbXNCURm HbXNCURmchoé XM59aomGtranh cHbXNCURmãi nXM59aomGhau vXM59aomGề XM59aomGmấy mónHbXNCURm đồ7kXP chơi chHbXNCURmúng được7kXP tặ7kXPng tr7kXPong siHbXNCURmnh XM59aomGnhật 7kXPvừa rồi.XM59aomG M7kXPark HbXNCURmvà JHbXNCURmose luôn7kXP làmXM59aomG Ca7kXPt mệt mỏHbXNCURmi vìXM59aomG mọiXM59aomG thứ.XM59aomG CHbXNCURmhúng nóiXM59aomG quá7kXP nXM59aomGhiều, hỏiXM59aomG XM59aomGquá nhiều,HbXNCURm luôHbXNCURmn 7kXPluôn 7kXPkhông đạt điểmXM59aomG tốiXM59aomG đHbXNCURma HbXNCURmở trườngXM59aomG v7kXPà rấtHbXNCURm HbXNCURmham chơXM59aomGi. Hừ.HbXNCURm 7kXPCat uốnXM59aomGg hXM59aomGết cốXM59aomGc sữa,HbXNCURm 7kXPăn vài lá7kXPt XM59aomGbánh XM59aomGmì rồi7kXP chXM59aomGào bXM59aomGa mẹ7kXP vàHbXNCURm HbXNCURmra khỏiXM59aomG nHbXNCURmhà. ThHbXNCURmời tiếXM59aomGt thậtHbXNCURm tuyệt-dXM59aomGù chỉ HbXNCURmlà nhânXM59aomG tạo7kXP. CXM59aomGat sắpXM59aomG mừHbXNCURmng sXM59aomGinh nhXM59aomGật lầnHbXNCURm thHbXNCURmứ 17kXP5 củaXM59aomG mHbXNCURmình XM59aomGvà 7kXPhôm HbXNCURmnay là nXM59aomGgày kh7kXPai XM59aomGgiảng. trở7kXP lạHbXNCURmi trư7kXPờng s7kXPau mộtXM59aomG mHbXNCURmùa hè7kXP bHbXNCURmận r7kXPộn côHbXNCURm thấyXM59aomG thXM59aomGời gian dưHbXNCURmờng XM59aomGnhư trXM59aomGôi qHbXNCURmuá nhanh7kXP. MớiHbXNCURm hôHbXNCURmm HbXNCURmnào CaHbXNCURmt HbXNCURmcòn nhHbXNCURmỏ HbXNCURmxíu, bXM59aomGỡ XM59aomGngỡ HbXNCURmbước chân vHbXNCURmào HbXNCURmtrường mHbXNCURmà ch7kXPỉ saHbXNCURmu mấHbXNCURmy mùaXM59aomG 7kXPhè, năm7kXP nXM59aomGay đ7kXPã lHbXNCURmà n7kXPăm cuHbXNCURmối HbXNCURmcấp. CaXM59aomGt đẩy chiếc7kXP váHbXNCURmn trXM59aomGượt XM59aomGdưới châ7kXPn khiếHbXNCURmn nó7kXP ch7kXPảy v7kXPù vù7kXP trêHbXNCURmn XM59aomGvỉa hHbXNCURmè vHbXNCURmà nhìnHbXNCURm theo chiếc7kXP mHbXNCURmui t7kXPrần bónXM59aomGg lộnXM59aomG HbXNCURmhiệu GreXM59aomGen cXM59aomGủa Bacbar7kXPa 7kXPmà th7kXPầm gHbXNCURmhen tị,7kXP không biếtHbXNCURm đế7kXPn XM59aomGkhi nàHbXNCURmo C7kXPat mXM59aomGới XM59aomGcó mộXM59aomGt chiếcXM59aomG nXM59aomGhư thếXM59aomG. Bacba7kXPra XM59aomGlà hHbXNCURmot girl củaHbXNCURm trườn7kXPg, 7kXPba mẹXM59aomG HbXNCURmcô tHbXNCURma gXM59aomGiàu cóHbXNCURm, XM59aomGcô t7kXPa xXM59aomGinh 7kXPđẹp v7kXPà lu7kXPôn XM59aomGlà t7kXPâm điểm7kXP của mọi7kXP sựHbXNCURm chú7kXP ý.HbXNCURm HbXNCURmCat th7kXPì 7kXPkhông đ7kXPược nhưHbXNCURm v7kXPậy. c7kXPô cXM59aomGao hơ7kXPn 7kXPchiều ca7kXPo trunHbXNCURmg bình củHbXNCURma HbXNCURmbọn 7kXPcon HbXNCURmgái 7kXPvà chẳHbXNCURmng c7kXPó XM59aomGgì đHbXNCURmặc 7kXPbiệt tr7kXPừ máXM59aomGi tó7kXPc XM59aomGđen nh7kXPư lông7kXP quạ. C7kXPat c7kXPũng chẳngHbXNCURm hiXM59aomGểu 7kXPsao AHbXNCURmlex và7kXP Jac7kXPk lạ7kXPi là7kXPm bạnHbXNCURm HbXNCURmvới XM59aomGmột người7kXP nHbXNCURmhư cô. Cô7kXP lXM59aomGuôn chìXM59aomGm nghXM59aomGỉm, cHbXNCURmhỉ là7kXP nhânHbXNCURm vật7kXP phXM59aomGụ troXM59aomGng HbXNCURmcác vởXM59aomG kịch,7kXP chHbXNCURmỉ th7kXPam gia cXM59aomGhạy tiếHbXNCURmp sXM59aomGức tro7kXPng hXM59aomGội XM59aomGthao, XM59aomGchỉ đệm7kXP đànHbXNCURm chHbXNCURmo Ja7kXPck XM59aomGhát XM59aomGtrong nhữngHbXNCURm buổi trìnHbXNCURmh di7kXPễn âmXM59aomG nhạXM59aomGc HbXNCURmvà luôHbXNCURmn b7kXPị loạHbXNCURmi tronHbXNCURmg 7kXPcác môn7kXP tHbXNCURmhể thaHbXNCURmo vìXM59aomG chơ7kXPi quá dở.

ĐẩHbXNCURmy XM59aomGván tr7kXPượt 7kXPmột cáiHbXNCURm t7kXPhật mạnh,7kXP CHbXNCURmat nHbXNCURmhảy vọtHbXNCURm 7kXPlên HbXNCURm5 bậXM59aomGc thanXM59aomGg HbXNCURmvà lướt7kXP vào sânXM59aomG XM59aomGtrường. XM59aomGngôi XM59aomGtrường xiXM59aomGnh đẹpHbXNCURm củaXM59aomG côXM59aomG nằm7kXP tr7kXPên một7kXP XM59aomGquả 7kXPđồi hXM59aomGiên ngang nXM59aomGhư mXM59aomGột dũXM59aomGng sHbXNCURmĩ. CHbXNCURmat gật7kXP đầuHbXNCURm c7kXPhào JoXM59aomGhn HansoHbXNCURmn khHbXNCURmi HbXNCURmcậu XM59aomGta ngóXM59aomGc đXM59aomGầu lên khỏHbXNCURmi b7kXPãi cỏ7kXP HbXNCURmvà vHbXNCURmẫy 7kXPCat, J7kXPohn lHbXNCURmà mộXM59aomGt thiHbXNCURmên tHbXNCURmài hộiHbXNCURm XM59aomGhoạ. Nhữn7kXPg t7kXPác phẩm XM59aomGcủa cậHbXNCURmu tHbXNCURma lXM59aomGuôn HbXNCURmchỉ đứnXM59aomGg s7kXPau một7kXP hoHbXNCURmạ sĩXM59aomG chuyênHbXNCURm nghi7kXPệp du7kXPy nhấtHbXNCURm mXM59aomGà nếu CHbXNCURmat nhXM59aomGớ HbXNCURmkhông nhầHbXNCURmm lHbXNCURmà XM59aomGRafaenl Golias.

HbXNCURm - HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm 7kXP XM59aomG 7kXP HbXNCURm HbXNCURm Ca7kXPt !

AleXM59aomGx vẫyXM59aomG CHbXNCURmat kXM59aomGhi HbXNCURmcô HbXNCURmlướt tới.7kXP HbXNCURmCat mXM59aomGỉm 7kXPcười hất7kXP vánHbXNCURm trượt7kXP lên7kXP HbXNCURmtay rồiXM59aomG dừng lạiHbXNCURm HbXNCURmđợi AlexHbXNCURm. C7kXPô nàngHbXNCURm hô7kXPm n7kXPay lộ7kXPng lẫyHbXNCURm vớiHbXNCURm chi7kXPếc XM59aomGváy xếp7kXP 7kXPli hồn7kXPg tuyệt hảoHbXNCURm v7kXPà áoHbXNCURm bXM59aomGó trHbXNCURmắng cóXM59aomG hHbXNCURmở bụng7kXP chHbXNCURmút chXM59aomGút. A7kXPlex HbXNCURmcười 7kXPrất tươi:

- 7kXP XM59aomG HbXNCURm XM59aomG 7kXP HbXNCURm XM59aomG 7kXP nghXM59aomGỉ hXM59aomGè vu7kXPi kXM59aomGhông? HaHbXNCURmy cậ7kXPu 7kXPlại HbXNCURmchúi mũXM59aomGi ở7kXP nhXM59aomGà với7kXP XM59aomGđống HbXNCURmchai lọ?

- 7kXP HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm XM59aomG 7kXP XM59aomG HbXNCURmuh, mìXM59aomGnh cXM59aomGhẳng đ7kXPi đâuHbXNCURm 7kXPcả, chỉXM59aomG ở7kXP XM59aomGnhà thô7kXPi, còXM59aomGn cHbXNCURmậu? k7kXPì ngh7kXPỉ tuHbXNCURmyệt chứ?

- HbXNCURm XM59aomG XM59aomG HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm 7kXP HbXNCURm TuyệtXM59aomG –HbXNCURm A7kXPlex XM59aomGnghiêng đầuHbXNCURm –7kXP XM59aomGở HawXM59aomGaii thờiHbXNCURm tiếHbXNCURmt rất7kXP đẹp,HbXNCURm HbXNCURmrất tiếc7kXP HbXNCURmlà kXM59aomGhông có7kXP cậu.

AXM59aomGlex bắt7kXP XM59aomGđầu kXM59aomGể HbXNCURmvề 7kXPkì nghỉ7kXP HbXNCURmdài n7kXPgày cXM59aomGủa HbXNCURmcô ấyXM59aomG 7kXPtrong kHbXNCURmhi XM59aomGhọ đ7kXPi tớXM59aomGi tHbXNCURmủ chứa đồ.7kXP C7kXPat l7kXPiếc qXM59aomGua dã7kXPy kế7kXP bêXM59aomGn 7kXPvà dườn7kXPg như7kXP khôHbXNCURmng nHbXNCURmghe Ale7kXPx kXM59aomGể nữa7kXP khi côHbXNCURm trHbXNCURmông 7kXPthấy 7kXPLui Frank7kXP. CHbXNCURmả mùaXM59aomG h7kXPè CaXM59aomGt khô7kXPng gặpXM59aomG LXM59aomGui, dườngXM59aomG nhưXM59aomG c7kXPậu tXM59aomGa cao HbXNCURmhơn mộtHbXNCURm 7kXPchút XM59aomGvà lànHbXNCURm gHbXNCURmia cXM59aomGó hHbXNCURmơi sXM59aomGạm XM59aomGdi cHbXNCURmhút đXM59aomGỉnh nhưXM59aomGng tr7kXPông LuHbXNCURmi XM59aomGvẫn rất đẹp7kXP trai.

XM59aomG - 7kXP HbXNCURm HbXNCURm 7kXP 7kXP XM59aomG HbXNCURm XM59aomG …thếHbXNCURm lXM59aomGà mì7kXPnh HbXNCURmngã nXM59aomGhào xuốnXM59aomGg từXM59aomG vHbXNCURmách đá,HbXNCURm XM59aomGmay màHbXNCURm b7kXPa XM59aomGtrông thấy7kXP nên yế7kXPm XM59aomGbùa lHbXNCURmàm mìn7kXPh nh7kXPẹ hẫ7kXPng điXM59aomG 7kXPvà rHbXNCURmớt xuXM59aomGống nướcHbXNCURm n7kXPhẹ hều.XM59aomG –7kXP XM59aomGAlex cười7kXP khoái chí.

- HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG 7kXP XM59aomG XM59aomG XM59aomG HbXNCURm TuXM59aomGyệt .

CaHbXNCURmt 7kXPtrả lờiHbXNCURm bănXM59aomGg quơ7kXP vàXM59aomG cô7kXP bịHbXNCURm XM59aomGai đó7kXP nHbXNCURmhào XM59aomGtới ôXM59aomGm chầXM59aomGm lấy:

7kXP - HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm 7kXP 7kXP XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm nhớHbXNCURm cậuHbXNCURm quá.

Jack kêuHbXNCURm lHbXNCURmên bằn7kXPg giọXM59aomGng ỉ7kXP ôiHbXNCURm l7kXPàm CaXM59aomGt bậtXM59aomG cười.HbXNCURm J7kXPack HbXNCURmquay s7kXPang ômXM59aomG AXM59aomGlex :

- 7kXP XM59aomG XM59aomG HbXNCURm 7kXP XM59aomG 7kXP 7kXP khôngXM59aomG cHbXNCURmó HbXNCURmhai ngườiHbXNCURm m7kXPùa hè7kXP XM59aomGchán lắm.HbXNCURm mìnhHbXNCURm chẳnHbXNCURmg bi7kXPết làmXM59aomG gì7kXP nữa.

7kXP - 7kXP HbXNCURm 7kXP XM59aomG 7kXP 7kXP HbXNCURm 7kXP cậuHbXNCURm lạ7kXPi caXM59aomGo tXM59aomGhêm đấyXM59aomG ah?

7kXP Alex nhăn7kXP mặHbXNCURmt, cò7kXPn Jac7kXPk thì7kXP HbXNCURmnhe răn7kXPg cưHbXNCURmời. cậ7kXPu chHbXNCURmàng n7kXPày XM59aomGluôn HbXNCURmđựơc XM59aomGyêu thích vHbXNCURmì tínHbXNCURmh hXM59aomGài hước,XM59aomG gHbXNCURmiọng cXM59aomGa ng7kXPọt ngXM59aomGào và7kXP nụHbXNCURm cườiXM59aomG quyếnXM59aomG XM59aomGrũ. XM59aomGCó cHbXNCURmả đống 7kXPcon gái7kXP mHbXNCURmuốn cXM59aomGặp kHbXNCURmè vớiXM59aomG JaXM59aomGck nXM59aomGhưng dườXM59aomGng nhưXM59aomG Ja7kXPck khHbXNCURmông hứngHbXNCURm thXM59aomGú với họXM59aomG lắ7kXPm, XM59aomGkể cảHbXNCURm vớiXM59aomG Bacbara.

XM59aomG - XM59aomG XM59aomG HbXNCURm 7kXP XM59aomG HbXNCURm XM59aomG 7kXP chàoHbXNCURm Lui.

BacHbXNCURmbara lảXM59aomG lướ7kXPt đHbXNCURmi 7kXPtới tủHbXNCURm đểXM59aomG đồXM59aomG XM59aomGcủa LuXM59aomGi với7kXP m7kXPột XM59aomGnụ cXM59aomGười dễXM59aomG thươngHbXNCURm nhấtHbXNCURm mà cXM59aomGô XM59aomGta cHbXNCURmó thểXM59aomG nặn7kXP 7kXPra. HbXNCURmCô tXM59aomGa thiê7kXPng thật,7kXP vừaXM59aomG 7kXPnhắc 7kXPđã 7kXPtới liền7kXP. JXM59aomGack kéo cả7kXP HbXNCURmCat XM59aomGvà AleXM59aomGx XM59aomGvào lớpHbXNCURm mHbXNCURmà vần7kXP nHbXNCURmói liếnXM59aomG thoắXM59aomGng 7kXPvề XM59aomGkì nghHbXNCURmỉ thú7kXP vị7kXP củaXM59aomG mình ở7kXP MeXM59aomGhico. CaHbXNCURmt lHbXNCURmiếc vềHbXNCURm HbXNCURmphía sHbXNCURmau HbXNCURmvà mỉm7kXP cười,7kXP L7kXPui 7kXPđang n7kXPói chuyệnXM59aomG với BacbarHbXNCURma mHbXNCURmột cHbXNCURmách lạnXM59aomGh l7kXPùng, cậXM59aomGu t7kXPa vẫnXM59aomG thế.

Cat đâmXM59aomG sầHbXNCURmm Radi7kXPc XM59aomGBruno, mộtHbXNCURm 7kXPgã họ7kXPc cù7kXPng l7kXPớp m7kXPà Ca7kXPt khônHbXNCURmg ưaXM59aomG HbXNCURmtẹo nHbXNCURmào. Hắn rXM59aomGất nó7kXPng nảHbXNCURmy, cộcHbXNCURm cằ7kXPn mặcHbXNCURm dùXM59aomG cXM59aomGó HbXNCURmbề 7kXPngoài XM59aomGna nXM59aomGá mộXM59aomGt ng7kXPười aHbXNCURmnh XM59aomGdễ thương màHbXNCURm CaXM59aomGt từng7kXP chHbXNCURmơi cùnHbXNCURmg hồiHbXNCURm nhỏ.XM59aomG Ch7kXPà, co7kXPn ngườXM59aomGi mà7kXP, cXM59aomGhỉ HbXNCURmcó thểHbXNCURm giống 7kXPnhau chú7kXPt chHbXNCURmút vềHbXNCURm bHbXNCURmề ngoàiXM59aomG thôi.

7kXP HbXNCURm XM59aomG 7kXP 7kXP HbXNCURm- điXM59aomG kiể7kXPu gìHbXNCURm thế7kXP? MắXM59aomGt để7kXP ở7kXP nXM59aomGhà àh?

HbXNCURm Radic gắXM59aomGt. 7kXPLui chépXM59aomG miệngXM59aomG saHbXNCURmu l7kXPưng CaXM59aomGt :

- 7kXP HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm 7kXP HbXNCURm XM59aomG tráHbXNCURmnh HbXNCURmra Bru7kXPno, địnhHbXNCURm t7kXPhu pHbXNCURmhí HbXNCURmvào XM59aomGcửa hả?

Radic nh7kXPìn LuXM59aomGi XM59aomGvới ánXM59aomGh HbXNCURmmắt căHbXNCURmm ghXM59aomGét nhưngHbXNCURm cũnHbXNCURmg lácHbXNCURmh XM59aomGqua mHbXNCURmột bêHbXNCURmn 7kXPtránh đường cXM59aomGho 7kXPLui vì7kXP 7kXPthấy BacbarHbXNCURma XM59aomGđi HbXNCURmcùng. TrHbXNCURmong HbXNCURm1 tHbXNCURmhời 7kXPgian dàiHbXNCURm, XM59aomGRadic được 7kXPmọi ngườXM59aomGi đồnXM59aomG r7kXPằng làXM59aomG vệXM59aomG HbXNCURmsĩ củaXM59aomG Bacba7kXPra. ChẳngHbXNCURm cHbXNCURmần qua7kXPn sátXM59aomG C7kXPat cũn7kXPg biết điềuHbXNCURm đó.HbXNCURm RadHbXNCURmic l7kXPia áHbXNCURmnh 7kXPmắt hXM59aomGình viXM59aomGên đXM59aomGạn san7kXPg khXM59aomGó chịHbXNCURmu nhìnHbXNCURm chiếcHbXNCURm áo HbXNCURmCat đXM59aomGang 7kXPmặc lẩ7kXPm bẩm:

7kXP - 7kXP 7kXP HbXNCURm XM59aomG 7kXP HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm áoHbXNCURm vớiHbXNCURm chảXM59aomG quần,XM59aomG đ7kXPồ s7kXPậy khô.

RồHbXNCURmi cậuHbXNCURm XM59aomGta XM59aomGvào lớp7kXP. CHbXNCURmat thở7kXP dài,HbXNCURm lHbXNCURmần nàoXM59aomG cô7kXP mặc7kXP cáiHbXNCURm XM59aomGáo nàHbXNCURmy RadiXM59aomGc 7kXPcũng lẩm bẩmHbXNCURm. đúngHbXNCURm lXM59aomGà á7kXPo bóXM59aomG khôngHbXNCURm hợXM59aomGp HbXNCURmvới nXM59aomGgười 7kXPCat tẹoXM59aomG nàXM59aomGo. Cô…XM59aomG.không hấpXM59aomG dẫn 7kXPgì cả.

Ca7kXPt vàHbXNCURmo lớXM59aomGp, ngồi7kXP HbXNCURmxuống bànXM59aomG XM59aomGcủa XM59aomGmình vàHbXNCURm 7kXPnhìn xXM59aomGuống bộ7kXP ngXM59aomGực củaXM59aomG mì7kXPnh. HbXNCURmNó cũng chẳngHbXNCURm phảiXM59aomG là7kXP 7kXPnhỏ nh7kXPắn gì,HbXNCURm cXM59aomGũng t7kXPo nh7kXPư mọi7kXP đứa7kXP cHbXNCURmon XM59aomGgái kháHbXNCURmc đ7kXPấy chứ. CóXM59aomG điề7kXPu XM59aomGvì CHbXNCURmat 7kXPcao qXM59aomGuá nHbXNCURmên tXM59aomGrông giố7kXPng câyXM59aomG sậy7kXP XM59aomGchăng? CXM59aomGat kh7kXPá mặc7kXP cảm vềHbXNCURm bảnXM59aomG tXM59aomGhân mì7kXPnh. GHbXNCURmia đình7kXP côHbXNCURm c7kXPũng chẳ7kXPng kháHbXNCURm HbXNCURmgiả gXM59aomGì. B7kXPa mXM59aomGẹ thườngXM59aomG phải điHbXNCURm làm7kXP cXM59aomGa đêmXM59aomG HbXNCURmđể l7kXPo cHbXNCURmho 7kXP3 c7kXPhị XM59aomGem HbXNCURmcô. CHbXNCURmat kXM59aomGo XM59aomGcó quầ7kXPn áHbXNCURmo xịXM59aomGn, cXM59aomGũng không XM59aomGcó đHbXNCURmồ nữ7kXP t7kXPrang đắHbXNCURmt tiền7kXP, XM59aomGvì thếHbXNCURm côHbXNCURm tựHbXNCURm làXM59aomGm lấyXM59aomG mXM59aomGột số7kXP nữ7kXP tran7kXPg XM59aomGnhờ xưởng 7kXPrèn HbXNCURmmi nHbXNCURmi HbXNCURmmà HbXNCURmba cô7kXP tặngHbXNCURm h7kXPồi XM59aomGsinh 7kXPnhật lXM59aomGần tXM59aomGhứ 87kXP. 7kXPđôi kXM59aomGhi Ca7kXPt cũng7kXP thấy b7kXPuồn, cXM59aomGô cHbXNCURmũng l7kXPà mHbXNCURmột thi7kXPếu HbXNCURmnữ mớiXM59aomG lớXM59aomGn, cũ7kXPng HbXNCURmcó tìXM59aomGnh XM59aomGcảm XM59aomGvà nhữngXM59aomG ước XM59aomGmơ, HbXNCURmnhưng HbXNCURm…. Ca7kXPt nhXM59aomGìn 7kXPLui. LuXM59aomGi đHbXNCURmang đọc7kXP một7kXP cuố7kXPn sXM59aomGổ coHbXNCURmn XM59aomGmà nếu7kXP CHbXNCURmat không nhầm7kXP XM59aomGthì 7kXPlà nhưngHbXNCURm XM59aomGgi ch7kXPép củ7kXPa cậXM59aomGu ấyXM59aomG vềXM59aomG côngHbXNCURm v7kXPiệc ởHbXNCURm HbXNCURmcông 7kXPti XM59aomGcon của tậXM59aomGp đoHbXNCURmàn HbXNCURmFrank. XM59aomGGia đìnHbXNCURmh XM59aomGLui rấHbXNCURmt XM59aomGcó thếXM59aomG lực7kXP. 7kXPba cậuHbXNCURm ấ7kXPy làHbXNCURm chXM59aomGủ tịch7kXP tập đHbXNCURmoàn FrHbXNCURmank –7kXP tậHbXNCURmp đo7kXPàn lớ7kXPn nhHbXNCURmất XM59aomG“miền tây”HbXNCURm cònXM59aomG L7kXPui t7kXPhì vừHbXNCURma đẹXM59aomGp tXM59aomGrai vừa học7kXP giỏi....

chàHbXNCURmo HbXNCURmcác em.

Giáo sưHbXNCURm VHbXNCURmillar vHbXNCURmào HbXNCURmlớp, bà7kXP 7kXPđể cặpHbXNCURm xuốHbXNCURmng 7kXPbàn rồiHbXNCURm XM59aomGnhìn hết7kXP mộtHbXNCURm lư7kXPợt họcHbXNCURm tr7kXPò của7kXP mXM59aomGình vXM59aomGà hỏi:

XM59aomG - 7kXP XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm 7kXP HbXNCURm 7kXPcác XM59aomGem ng7kXPhỉ hèXM59aomG vuXM59aomGi chứ?

XM59aomG - XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm 7kXP XM59aomG 7kXP XM59aomG XM59aomG Vu7kXPi ạ.

7kXP Cả lớp7kXP bắtXM59aomG đầu7kXP xHbXNCURmôn xa7kXPo lên.XM59aomG RemuHbXNCURms chồm7kXP HbXNCURmqua bàHbXNCURmn nó7kXPi cXM59aomGhuyện HbXNCURmvới 7kXPPeter vHbXNCURmà cả haHbXNCURmi cư7kXPời tXM59aomGí tởn7kXP vớiHbXNCURm nha7kXPu. Giáo7kXP s7kXPư VilHbXNCURmlar XM59aomGnói với7kXP XM59aomGvẻ mặtXM59aomG hà7kXPi lòng:

- XM59aomG 7kXP 7kXP 7kXP XM59aomG 7kXP XM59aomG XM59aomG 7kXPnào, cảXM59aomG HbXNCURmlớp XM59aomGnộp bà7kXPi tậXM59aomGp hèHbXNCURm đi.

- 7kXP 7kXP XM59aomG HbXNCURm 7kXP XM59aomG 7kXP XM59aomG Ôi………

LXM59aomGớp h7kXPọc ồHbXNCURm XM59aomGlên thHbXNCURmất vọnXM59aomGg. 7kXPCat biế7kXPt cò7kXPn rấtXM59aomG nhiềuXM59aomG ngườiXM59aomG chưXM59aomGa l7kXPàm xon7kXPg bàiHbXNCURm tập, víXM59aomG dHbXNCURmụ nhHbXNCURmư Jac7kXPk chẳngHbXNCURm XM59aomGhạn. HbXNCURmCat mỉm7kXP cưHbXNCURmời XM59aomGkhi thấXM59aomGy vHbXNCURmẻ k7kXPhổ XM59aomGsở củ7kXPa Jack. BacbaHbXNCURmra XM59aomGnói HbXNCURmvới giọ7kXPng nịHbXNCURmnh nHbXNCURmọt :

HbXNCURm - HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG XM59aomG XM59aomG HbXNCURm XM59aomGthưa cô,XM59aomG 7kXPcon còn7kXP mộtXM59aomG cXM59aomGhút nữa7kXP chưXM59aomGa xXM59aomGong, cXM59aomGon cóXM59aomG thểHbXNCURm n7kXPộp saXM59aomGu đ7kXPược khôHbXNCURmng ạ?

XM59aomG- XM59aomG HbXNCURm 7kXP XM59aomG HbXNCURm 7kXP XM59aomG XM59aomG 7kXPKo được.

HbXNCURm Giáo s7kXPư ViXM59aomGllar mỉmHbXNCURm cHbXNCURmười nhãXM59aomG nhặnHbXNCURm n7kXPhưng ánhXM59aomG mắ7kXPt bHbXNCURmà HbXNCURmánh 7kXPlên sựXM59aomG nghiêmXM59aomG khắc vàHbXNCURm đốHbXNCURm 7kXPai giá7kXPm n7kXPài nHbXNCURmỉ thêmXM59aomG mộtXM59aomG lời7kXP nàXM59aomGo k7kXPhi đã7kXP b7kXPị b7kXPà HbXNCURmnhìn nhưXM59aomG vậy.HbXNCURm CXM59aomGat thích đXM59aomGiểm này7kXP XM59aomGcủa XM59aomGbà. XM59aomGCô lXM59aomGấy cuốn7kXP vHbXNCURmở làmXM59aomG bXM59aomGài tập7kXP vềXM59aomG nh7kXPà HbXNCURmra HbXNCURmvà đểHbXNCURm lênHbXNCURm đầu 7kXPbàn tronXM59aomGg khXM59aomGi nXM59aomGghe XM59aomGloáng tHbXNCURmhoáng Al7kXPex c7kXPàu HbXNCURmnhàu với7kXP JaHbXNCURmck vềHbXNCURm 7kXPsự lHbXNCURmười biếng cXM59aomGủa HbXNCURmcậu 7kXPchàng. JacXM59aomGk XM59aomGlẩm bẩm:

- HbXNCURm 7kXP XM59aomG HbXNCURm 7kXP XM59aomG XM59aomG HbXNCURm bXM59aomGiết HbXNCURmthế XM59aomGmình XM59aomGđã 7kXPcóp bXM59aomGài Ca7kXPt lXM59aomGúc 7kXPnãy rồi.

giáo XM59aomGsư VHbXNCURmillar khuHbXNCURma đũaXM59aomG phépHbXNCURm bằngXM59aomG mộ7kXPt động7kXP tác7kXP duyênXM59aomG dánXM59aomGg lHbXNCURmùa hết7kXP nhữnXM59aomGg cuốn vở7kXP lên7kXP bàn7kXP g7kXPiáo viêXM59aomGn HbXNCURmvà nó7kXPi vớXM59aomGi LuXM59aomGi bằng7kXP một7kXP giọngHbXNCURm XM59aomGtrìu mến:

- 7kXP HbXNCURm 7kXP HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm LHbXNCURmui, sXM59aomGau giờHbXNCURm học7kXP c7kXPon đHbXNCURmem chồngHbXNCURm v7kXPở xHbXNCURmuống ph7kXPòng giHbXNCURmáo vHbXNCURmiên 7kXPcho 7kXPcô nhé.

XM59aomG Lui v7kXPâng ngoa7kXPn ngoãn7kXP v7kXPà mỉ7kXPm cười.7kXP m7kXPột 7kXPnụ cườHbXNCURmi 7kXPcó t7kXPhể quHbXNCURmật nHbXNCURmgã bHbXNCURmất cứHbXNCURm đứa co7kXPn gHbXNCURmái nào-HbXNCURm đXM59aomGấy 7kXPlà XM59aomGCat ngXM59aomGhi thế.7kXP NhưngXM59aomG XM59aomGrõ XM59aomGràng HbXNCURmlà giáoHbXNCURm XM59aomGsư 7kXPngọt ngà7kXPo với LXM59aomGui hơHbXNCURmn hế7kXPt thảy7kXP, cũ7kXPng mộtXM59aomG phầnHbXNCURm vì7kXP điểm7kXP 7kXPbùa XM59aomGchú củXM59aomGa LuHbXNCURmi 7kXPcao nhXM59aomGất trường.

7kXP - XM59aomG 7kXP 7kXP 7kXP HbXNCURm HbXNCURm 7kXP 7kXP nàHbXNCURmo cá7kXPc emXM59aomG, sáchHbXNCURm bùXM59aomGa cXM59aomGhú XM59aomGcăn bảnHbXNCURm lớpXM59aomG3, HbXNCURm“bùa tHbXNCURmống tiễn”.

7kXP Cat chúiXM59aomG m7kXPũi vào7kXP sácHbXNCURmh tXM59aomGrong XM59aomGkhi gXM59aomGiáo sXM59aomGư ViXM59aomGllar HbXNCURmphát cXM59aomGhuột ch7kXPo họXM59aomGc si7kXPnh. Con chuộ7kXPt củHbXNCURma 7kXPCat nh7kXPỏ xíXM59aomGu vXM59aomGà n7kXPgay 7kXPkhi 7kXPvừa đápHbXNCURm xuốngXM59aomG bàn,XM59aomG 7kXPnó mo7kXPn XM59aomGmen b7kXPò đến XM59aomGgặm chXM59aomGiếc bút7kXP HbXNCURmchì củaHbXNCURm CaXM59aomGt. Th7kXPật làHbXNCURm mộ7kXPt buổiHbXNCURm học7kXP gXM59aomGian naXM59aomGn kh7kXPi mXM59aomGà Misa, bạHbXNCURmn 7kXPthân củaXM59aomG Bacb7kXPara làmHbXNCURm nHbXNCURmổ tun7kXPg 7kXPcon 7kXPchuột củ7kXPa XM59aomGcô t7kXPa khXM59aomGiến XM59aomGphân nửa HbXNCURmlớp bHbXNCURmị HbXNCURmdính b7kXPẩn vàXM59aomGo áoHbXNCURm. Cuố7kXPi giờXM59aomG họcXM59aomG, HbXNCURmchỉ HbXNCURmcó mỗHbXNCURmi Lu7kXPi XM59aomGlà tXM59aomGhành XM59aomGcông trong việcHbXNCURm đưa7kXP coXM59aomGn chuộtHbXNCURm nHbXNCURmhỏ trở7kXP l7kXPại 7kXPlồng trênXM59aomG bàXM59aomGn giXM59aomGáo viHbXNCURmên, 7kXPnhững người cXM59aomGòn lạiHbXNCURm đều7kXP HbXNCURmbó ta7kXPy. ChuôHbXNCURmng 7kXPreo hếtXM59aomG tiếtXM59aomG, giá7kXPo 7kXPsư Villa7kXPr rHbXNCURma khỏiXM59aomG lớp sa7kXPu khXM59aomGi ch7kXPo mộtHbXNCURm đốn7kXPg bàiXM59aomG tậpHbXNCURm vềXM59aomG nhHbXNCURmà. XM59aomGCat đanXM59aomGg 7kXPloay ho7kXPay bHbXNCURmỏ sáXM59aomGch vởXM59aomG vào túiHbXNCURm khô7kXPng HbXNCURmđáy tHbXNCURmhì BacHbXNCURmbara nóiXM59aomG HbXNCURmto m7kXPột HbXNCURmcách hách7kXP dịch:

XM59aomG - XM59aomG XM59aomG HbXNCURm XM59aomG XM59aomG XM59aomG 7kXP HbXNCURm LXM59aomGuss, XM59aomGtrực nhXM59aomGật ch7kXPo Radic.

Cat gXM59aomGật đầu7kXP XM59aomGvà 7kXPliếc RHbXNCURmadic, cHbXNCURmậu t7kXPa đangHbXNCURm XM59aomGnhìn 7kXPBacbara mộtHbXNCURm cách7kXP miễXM59aomGn cưỡng, HbXNCURmcó lẽXM59aomG XM59aomGbởi 7kXPvì BacbarXM59aomGa cứ7kXP qXM59aomGuấn lấyHbXNCURm LuiHbXNCURm. C7kXPat 7kXP không7kXP nghHbXNCURmĩ lHbXNCURmà RaXM59aomGdic thíchHbXNCURm Bacbara nh7kXPưng cáiHbXNCURm XM59aomGnhìn kia…

XM59aomG Cat kHbXNCURmhông HbXNCURmbiết mà7kXP HbXNCURmcô c7kXPũng khXM59aomGông cầXM59aomGn XM59aomGbiết. chHbXNCURma cXM59aomGô làHbXNCURmm việcXM59aomG cHbXNCURmho cônHbXNCURmg tXM59aomGi nhà Rosa7kXPnta nê7kXPn cXM59aomGô lHbXNCURmuôn phảiHbXNCURm HbXNCURmnghe lời7kXP Bacb7kXPara nếuHbXNCURm kHbXNCURmhông c7kXPô tHbXNCURma HbXNCURmsẽ 7kXPton hót với7kXP chHbXNCURma cHbXNCURmô XM59aomGta vàHbXNCURm đuổ7kXPi 7kXPviệc 7kXPba C7kXPat. AlXM59aomGex 7kXPvà Ja7kXPck khôn7kXPg th7kXPích HbXNCURmCat bịXM59aomG HbXNCURmsai khiến như7kXPng 7kXPhọ cũng7kXP chHbXNCURmẳng làmHbXNCURm XM59aomGgì đưHbXNCURmợc ngoài7kXP việcXM59aomG lấyHbXNCURm pHbXNCURmhần ăHbXNCURmn hHbXNCURmộ 7kXPCat. Alex cHbXNCURmàu nXM59aomGhàu HbXNCURmkhi điXM59aomG nXM59aomGgang qXM59aomGua Cat:

7kXP - 7kXP XM59aomG XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG XM59aomG XM59aomG XM59aomGnhanh nhéHbXNCURm, mXM59aomGình sẽ7kXP XM59aomGđổ 7kXPnước HbXNCURmsốt cXM59aomGà c7kXPhua lXM59aomGên đầuHbXNCURm co7kXPn 7kXPquỷ XM59aomGcái đó.

- XM59aomG XM59aomG XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm LàmXM59aomG XM59aomGơn điXM59aomG, Alex.

CXM59aomGat cười7kXP XM59aomGnhư XM59aomGmếu, AlHbXNCURmex tHbXNCURmhở dàiXM59aomG vàXM59aomG l7kXPôi Ja7kXPck 7kXPtheo. C7kXPat lùHbXNCURma c7kXPhổi và7kXP ghẻHbXNCURm lau 7kXPra khXM59aomGỏi tủHbXNCURm đ7kXPể HbXNCURmchổi 7kXPvà vuXM59aomGng XM59aomGvẩy đũa7kXP 7kXPphép điềuHbXNCURm khiểnHbXNCURm 7kXPcho 7kXPchúng laXM59aomGu bản7kXPg, lau 7kXPbàn ghếXM59aomG vXM59aomGà nhữnHbXNCURmg chỗXM59aomG dHbXNCURmơ 7kXPmà lXM59aomGũ chuộtHbXNCURm gâyHbXNCURm 7kXPra. HọcXM59aomG siXM59aomGnh HbXNCURmlần l7kXPượt XM59aomGra khỏi lớpXM59aomG hXM59aomGết, tr7kXPong lớpXM59aomG chỉHbXNCURm cònXM59aomG lXM59aomGại 7kXPLui và7kXP CaXM59aomGt. LuHbXNCURmi đHbXNCURmang đếmHbXNCURm lạiHbXNCURm cXM59aomGhỗ vở7kXP và dậXM59aomGp lạiXM59aomG một7kXP c7kXPuốn XM59aomGbị bonXM59aomGg mấ7kXPy tXM59aomGrang đầu.7kXP HbXNCURmCat lHbXNCURmiếc 7kXPtrộm XM59aomGLui, đúHbXNCURmng lXM59aomGà một 7kXPanh chXM59aomGàng đẹpXM59aomG traiXM59aomG. XM59aomGCat qXM59aomGuay 7kXPra HbXNCURmchăm chú7kXP vắXM59aomGt gi7kXPẻ la7kXPu bằXM59aomGng một7kXP loạXM59aomGi nghệ t7kXPhuật HbXNCURmhắc ám7kXP mà7kXP XM59aomGcác phùHbXNCURm XM59aomGthuỷ hXM59aomGắc ámXM59aomG XM59aomGdùng để7kXP khiếnHbXNCURm cHbXNCURmon ngườXM59aomGi XM59aomGta kHbXNCURmhô quắt khôHbXNCURm 7kXPqueo lXM59aomGại. cáHbXNCURmi XM59aomGgiẻ rítXM59aomG lXM59aomGên XM59aomGkhe khHbXNCURmẽ v7kXPà XM59aomGkhô cHbXNCURmong nước.XM59aomG CXM59aomGat 7kXPkhoái chí nhú7kXPng ư7kXPớt nóHbXNCURm mộtXM59aomG 7kXPlần nữ7kXPa và7kXP XM59aomGlại vHbXNCURmắt khHbXNCURmô rồHbXNCURmi một7kXP 7kXPlần HbXNCURmnữa. ChXM59aomGo tớHbXNCURmi khi 7kXPcô 7kXPquay l7kXPại HbXNCURmthi chẳngHbXNCURm th7kXPấy LHbXNCURmui đâu7kXP HbXNCURmcả, chHbXNCURmắc HbXNCURmlà đãXM59aomG HbXNCURmđi rồi.7kXP CaXM59aomGt n7kXPhiệt tình HbXNCURmvẩy đũaHbXNCURm p7kXPhép nhưXM59aomG mộXM59aomGt nhạcXM59aomG trưởnHbXNCURmg 7kXPđiều HbXNCURmkhiển nhXM59aomGững câyXM59aomG cXM59aomGhổi laXM59aomGu nhà, HbXNCURmcô vXM59aomGẫy mạnHbXNCURmh mộtHbXNCURm cái,XM59aomG mHbXNCURmột 7kXPcây chổi7kXP HbXNCURmlao vXM59aomGù HbXNCURmvề phíHbXNCURma bàn7kXP giáXM59aomGo viênHbXNCURm 7kXPvà vòngHbXNCURm qua pHbXNCURmhía sa7kXPu chiếc7kXP bàn.XM59aomG Rầm…

XM59aomGMột XM59aomGtiếng độngXM59aomG chếHbXNCURmt ngư7kXPời XM59aomGvang l7kXPên XM59aomGvà Lu7kXPi FXM59aomGrank từXM59aomG từXM59aomG đứng7kXP HbXNCURmlên ph7kXPía sXM59aomGau bàn HbXNCURmgiáo v7kXPiên với7kXP kXM59aomGhuôn mặtXM59aomG tèXM59aomGm HbXNCURmnhem XM59aomGnước lHbXNCURmau nHbXNCURmhà vXM59aomGà mXM59aomGũi đangHbXNCURm chảHbXNCURmy mXM59aomGáu. Cậu HbXNCURmta đangHbXNCURm b7kXPuộc dâHbXNCURmy giầy.
Cat đứngHbXNCURm 7kXPnhư XM59aomGtrời HbXNCURmtrồng nhHbXNCURmìn XM59aomG1 giọHbXNCURmt mHbXNCURmáu nhỏXM59aomG xuốngXM59aomG cXM59aomGhiếc áoXM59aomG sơ7kXP mHbXNCURmi trắ7kXPng tinh củHbXNCURma 7kXPLui vHbXNCURmà khôngHbXNCURm HbXNCURmchắc làXM59aomG trHbXNCURmong cuộ7kXPc đờiHbXNCURm mình7kXP côXM59aomG HbXNCURmđã p7kXPhạm ph7kXPải l7kXPỗi lầm nà7kXPo t7kXPồi tệ7kXP nHbXNCURmhư tHbXNCURmhế chưa.XM59aomG CaHbXNCURmt lắpXM59aomG bHbXNCURmắp xiXM59aomGn lỗHbXNCURmi kHbXNCURmhông thànhHbXNCURm tiXM59aomGếng v7kXPà kinh XM59aomGhãi khônHbXNCURmg XM59aomGbiết HbXNCURmcó nênXM59aomG 7kXPlùi 7kXPra XM59aomGcàng XM59aomGxa càn7kXPg tốXM59aomGt 7kXPhay khônXM59aomGg. KXM59aomGhuôn m7kXPặt Lui thậtHbXNCURm khóHbXNCURm mà7kXP tưởng7kXP tượn7kXPg HbXNCURmđựơc, nHbXNCURmó nhHbXNCURmăn lạiHbXNCURm mộtHbXNCURm cáXM59aomGch kh7kXPó chịuXM59aomG vàXM59aomG đôXM59aomGi mắt thXM59aomGì ngàHbXNCURmy mộtHbXNCURm tốHbXNCURmi h7kXPơn. LHbXNCURmui chắ7kXPc phảiXM59aomG HbXNCURmcố gắng7kXP lắmHbXNCURm mớiHbXNCURm k7kXPhông hétXM59aomG vàXM59aomGo mặt CHbXNCURmat. CXM59aomGat mímXM59aomG chặtHbXNCURm môi,XM59aomG tXM59aomGhà rằXM59aomGng XM59aomGLui XM59aomGcứ quáXM59aomGt thétHbXNCURm l7kXPên HbXNCURmcó phXM59aomGải làXM59aomG XM59aomGhay hơn khôn7kXPg. LHbXNCURmui XM59aomGtừ XM59aomGtừ HbXNCURmmở miHbXNCURmệng nhưHbXNCURmng khôn7kXPg phảHbXNCURmi làHbXNCURm XM59aomGquát XM59aomGtháo gìHbXNCURm HbXNCURmmà chỉHbXNCURm buông độcXM59aomG mXM59aomGột tiếngHbXNCURm XM59aomGnghe rấHbXNCURmt k7kXPhó nhọc:

XM59aomG- HbXNCURm 7kXP HbXNCURm XM59aomG XM59aomG XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm lau.

CaHbXNCURmt sợXM59aomG điế7kXPng cảHbXNCURm người.XM59aomG côXM59aomG đã7kXP kXM59aomGhông n7kXPghĩ rằngHbXNCURm c7kXPô sXM59aomGợ 7kXPLui đế7kXPn XM59aomGnhư thXM59aomGế. NếXM59aomGu Lui 7kXPmà nói7kXP vớHbXNCURmi BacbaHbXNCURmra thì…..HbXNCURm t7kXPrời ơi7kXP! BHbXNCURma HbXNCURmcô cHbXNCURmó thểHbXNCURm mXM59aomGất viHbXNCURmệc n7kXPgay ng7kXPày mai 7kXPchứ chẳng7kXP chơHbXNCURmi. NHbXNCURmếu bXM59aomGa mấtXM59aomG 7kXPviệc, giXM59aomGa đXM59aomGình cHbXNCURmô sẽXM59aomG XM59aomGra sHbXNCURmao đây7kXP? CXM59aomGat rúHbXNCURmt khăn taHbXNCURmy HbXNCURmra và7kXP la7kXPu nước7kXP XM59aomGtrên mặXM59aomGt 7kXPLui 7kXPmà t7kXPhậm HbXNCURmchí HbXNCURmcòn HbXNCURmkhông gHbXNCURmiám nhì7kXPn cậu 7kXPta. CHbXNCURmat kXM59aomGhông nXM59aomGghĩ XM59aomGlà mìnhXM59aomG HbXNCURmsẽ HbXNCURmchạm XM59aomGvào HbXNCURmmặt XM59aomGLui tronXM59aomGg hoà7kXPn cảnhXM59aomG nà7kXPy. Lui giậtHbXNCURm lXM59aomGấy HbXNCURmkhăn tXM59aomGay củaHbXNCURm CHbXNCURmat, CHbXNCURmat lắp7kXP bắp:

XM59aomG- XM59aomG XM59aomG HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm 7kXP XM59aomG 7kXP x7kXPin lXM59aomGỗi… tôi….7kXP XHbXNCURmin lỗi.

XM59aomG rồi côXM59aomG chuồn7kXP n7kXPgay lập7kXP tXM59aomGức kh7kXPỏi l7kXPớp nHbXNCURmhư là7kXP sợHbXNCURm LXM59aomGui 7kXPkhông XM59aomGkiềm ch7kXPế đượ7kXPc màHbXNCURm 7kXPla HbXNCURmhét quáXM59aomGt thXM59aomGáo ầXM59aomGm ĩ.

Vào7kXP căngHbXNCURm 7kXPtin v7kXPới 7kXPbộ XM59aomGmặt đXM59aomGưa đá7kXPm, Ca7kXPt kể7kXP 7kXPcho AlHbXNCURmex vHbXNCURmà JaXM59aomGck v7kXPề HbXNCURmsự cốXM59aomG chết7kXP ngườiXM59aomG đó.XM59aomG Ale7kXPx cXM59aomGhỉ HbXNCURmnhún vai:

- 7kXP HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG cậu7kXP HbXNCURmta 7kXPluôn nh7kXPư thế7kXP 7kXPmà, giXM59aomGả 7kXPtạo, độiXM59aomG lốtHbXNCURm họcHbXNCURm trò7kXP nXM59aomGgoan đ7kXPể lấyXM59aomG lòngHbXNCURm 7kXPgiáo vXM59aomGiên, đủ7kXP thứ.

Cò7kXPn Ja7kXPck thXM59aomGì gục7kXP đ7kXPầu xuống7kXP bHbXNCURmàn vXM59aomGà cư7kXPời, ngườHbXNCURmi ruHbXNCURmng lêHbXNCURmn 7kXPbần bậXM59aomGt, cậuHbXNCURm HbXNCURmta 7kXPnói đứt7kXP quãng:

HbXNCURm- XM59aomG XM59aomG HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG HbXNCURm 7kXP HbXNCURm bXM59aomGiết th7kXPế…nán lạ7kXPi HbXNCURmtí nữa…XM59aomG XM59aomGha hXM59aomGa ….

XM59aomG Cat nh7kXPăn nhó:

HbXNCURm - HbXNCURm HbXNCURm XM59aomG XM59aomG 7kXP HbXNCURm 7kXP HbXNCURm xiXM59aomGn HbXNCURmcậu đấHbXNCURmy JaXM59aomGck, mìnXM59aomGh đaXM59aomGng lXM59aomGo chếXM59aomGt đây.

7kXPAlex cháXM59aomGn HbXNCURmnản chXM59aomGọc chXM59aomGọc vHbXNCURmà đĩa:

- 7kXP XM59aomG HbXNCURm 7kXP XM59aomG XM59aomG 7kXP 7kXP Cat7kXP, LHbXNCURmui sẽHbXNCURm kHbXNCURmhông đe7kXPm chuXM59aomGyện hHbXNCURmắn bịXM59aomG rXM59aomGửa mHbXNCURmặt bằnHbXNCURmg nưXM59aomGớc laXM59aomGu nh7kXPà rXM59aomGa m7kXPà rêuXM59aomG r7kXPao đâ7kXPu, yXM59aomGên tâ7kXPm đi.

Cat mXM59aomGím môi,HbXNCURm nXM59aomGghe t7kXPhì cũng7kXP HbXNCURmcó lí7kXP nh7kXPưng khônXM59aomGg rêu7kXP HbXNCURmrao đâuHbXNCURm cXM59aomGó ngh7kXPĩa là7kXP LuXM59aomGi 7kXPsẽ khônHbXNCURmg nóiXM59aomG ch7kXPuyện đóHbXNCURm c7kXPho B7kXPacbara. Ôi7kXP trờiHbXNCURm ơi!

C7kXPat HbXNCURmchưa kịHbXNCURmp tXM59aomGhan thXM59aomGở XM59aomGthì BaXM59aomGcbara đãXM59aomG gọi7kXP 7kXPcô. C7kXPat đứXM59aomGng lênHbXNCURm. AleHbXNCURmx cáu:

HbXNCURm - XM59aomG XM59aomG 7kXP XM59aomG HbXNCURm XM59aomG 7kXP HbXNCURm cậu7kXP cXM59aomGhưa ăn7kXP XM59aomGgì mà.

7kXP- 7kXP XM59aomG XM59aomG 7kXP 7kXP XM59aomG 7kXP XM59aomG XM59aomGMình khôngXM59aomG nuốt7kXP nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.