You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nn9HC4oay lAJQtqtà mộthjCkws ngWWày đẹpWW trn9HC4oời. CAJQtqtat mởhjCkws AJQtqttoang cửAJQtqta shjCkwsổ đóWWn nhAJQtqtững n9HC4otia nắnghjCkws hjCkwsmùa thu vàngn9HC4o n9HC4o nhưAJQtqt mậtWW WWong vn9HC4oà AJQtqtphóng tầmAJQtqt mhjCkwsắt n9HC4ora xan9HC4o. CửAJQtqta sổWW phònWWg WWCat AJQtqttrông n9HC4ora một cohjCkwsn đườnghjCkws hWWai bWWên chjCkwsỏ AJQtqtmọc lhjCkwsún phn9HC4oún khônghjCkws hhjCkwsàng lốAJQtqti. AJQtqtnhững dãyhjCkws nhàAJQtqt chen chjCkwshúc nhaAJQtqtu trôngn9HC4o nhjCkwshư đàWWn lWWợn hjCkwscon n9HC4ođủ mọin9HC4o n9HC4omàu hjCkwssắc vớihjCkws đủAJQtqt cán9HC4oc kn9HC4oiểu kiến9HC4on trúc tạpn9HC4o nhaWWm. AJQtqtCat WWhít cănghjCkws vàAJQtqto phổiWW khôhjCkwsng khn9HC4oí n9HC4otrong WWlành n9HC4omát n9HC4omẻ bhjCkwsuổi sang rWWồi côAJQtqt đn9HC4oeo n9HC4ochiếc túiAJQtqt khn9HC4oông đáAJQtqty nhỏhjCkws bằnghjCkws bàn9HC4on WWtay hjCkwsvào bênAJQtqt hôngWW vàAJQtqt nhanh WWnhẹn AJQtqtxuống nhà.

Ngôi nhhjCkwsà hjCkwscủa ghjCkwsia đAJQtqtình cAJQtqtô nhjCkwshỏ hAJQtqtơn rấtn9HC4o nhiềuAJQtqt sn9HC4oo WWvới cWWác n9HC4onhà hàngAJQtqt xóAJQtqtm nhưng cũhjCkwsng tin9HC4oện nghWWi vàWW thoảihjCkws AJQtqtmái. CahjCkwst WWđi AJQtqtvào bếp,AJQtqt hôAJQtqtn AJQtqtlên AJQtqtmái tóWWc đhjCkwsỏ WWrực rỡhjCkws của mhjCkwsẹ chjCkwsô, bhjCkwsà LushjCkwss mỉWWm cười:

WW- AJQtqt WW n9HC4o AJQtqt WW hjCkws n9HC4o AJQtqt chn9HC4oào cAJQtqton yêu.

Bà lhjCkwsà hjCkwsmột phụn9HC4o nWWữ xAJQtqtinh AJQtqtđẹp, quyếnAJQtqt rũn9HC4o vn9HC4oà CaWWt n9HC4oluôn thầWWm tiếAJQtqtc nuốAJQtqti n9HC4ovì côn9HC4o chẳng AJQtqtgiống AJQtqtmẹ mộthjCkws chútAJQtqt nàWWo, thjCkwsừ AJQtqtcái n9HC4omũi đếnn9HC4o khuWWôn mAJQtqtặt vàWW hjCkwsmái tóc,hjCkws tấtWW cả AJQtqtđều thừaAJQtqt n9HC4ohưởng từAJQtqt ngườAJQtqti chaWW. ThAJQtqtật làhjCkws chán,n9HC4o hjCkwstóc chjCkwsha chjCkwsô ln9HC4oại màhjCkwsu n9HC4ođen. hjCkwsCat luôn cảmAJQtqt thấn9HC4oy mìnAJQtqth giốnhjCkwsg mn9HC4oột n9HC4ocon quạAJQtqt WWbên cạnhAJQtqt AJQtqtmẹ vn9HC4oà cWWả ởAJQtqt tn9HC4orường họchjCkws nữa, giữahjCkws mhjCkwsột AJQtqtrừng tóWWc vWWàng vhjCkwsà nâhjCkwsu. ChjCkwsat AJQtqtrút câhjCkwsy đAJQtqtũa phépWW hjCkwsbóng nhoánghjCkws vìWW mớn9HC4oi được WWlau AJQtqtchùi n9HC4ora vàhjCkws lhjCkwsùa đĩaWW troAJQtqtng WWtủ WWra n9HC4obàn AJQtqtăn. NhữhjCkwsng chin9HC4oếc đĩhjCkwsa sAJQtqtứ tráng mehjCkwsn WWxanh xiAJQtqtnh xắn9HC4on nốWWi AJQtqtđuôi nhWWau bWWay rn9HC4oa làWWm CWWat WWliên tn9HC4oưởng tn9HC4oới lũn9HC4o con9HC4on gái WWchạy thn9HC4oeo LuAJQtqti FrhjCkwsank. hjCkws Cn9HC4oat tWWự cưAJQtqtời mìAJQtqtnh tronWWg khAJQtqti bAJQtqta cAJQtqtô hốihjCkws hản9HC4o WWđi xuống hôn9HC4on tóhjCkwsc CaWWt vàWW nghjCkwsồi xuống:

- n9HC4o n9HC4o n9HC4o WW hjCkws AJQtqt WW hjCkws ôin9HC4o… WWba WWsắp muWWộn mấtAJQtqt rồi.

ChjCkwsat rAJQtqtót cafén9HC4o chn9HC4oo n9HC4ocha WWrồi giWWúp hjCkwsmẹ bêWW n9HC4onồi n9HC4ocháo n9HC4okhỏi bếAJQtqtp lWWò. hjCkwsHai đứaWW ehjCkwsm song n9HC4osinh củaWW AJQtqtCat chhjCkwsạy WWù AJQtqtxuống AJQtqtchí choéhjCkws traAJQtqtnh cãin9HC4o nhAJQtqtau vềAJQtqt mấyAJQtqt móWWn AJQtqtđồ chơi cAJQtqthúng đượcAJQtqt tặngAJQtqt thjCkwsrong shjCkwsinh nhjCkwshật vừhjCkwsa rồin9HC4o. MaAJQtqtrk vàn9HC4o JoshjCkwse luôWWn ln9HC4oàm CaAJQtqtt mệt mỏWWi WWvì mọiAJQtqt thứ.WW hjCkwsChúng nhjCkwsói qun9HC4oá nhiều,hjCkws hỏihjCkws quán9HC4o nhiềuhjCkws, n9HC4oluôn luôWWn khhjCkwsông đạt điểmhjCkws tAJQtqtối hjCkwsđa AJQtqtở trườnAJQtqtg n9HC4ovà rhjCkwsất AJQtqtham chơi.WW HWWừ. CAJQtqtat uốnAJQtqtg hến9HC4ot cốchjCkws sữaAJQtqt, ăhjCkwsn vài lWWát bán9HC4onh mn9HC4oì rồiWW chWWào bWWa mn9HC4oẹ vàhjCkws rhjCkwsa WWkhỏi nn9HC4ohà. WWThời tiWWết tAJQtqthật tuyệt-dùWW chỉ lhjCkwsà nhâWWn tạo.AJQtqt CWWat AJQtqtsắp mừngn9HC4o sinAJQtqth nWWhật ln9HC4oần thjCkwshứ 1n9HC4o5 n9HC4ocủa mìn9HC4onh vWWà hôhjCkwsm naWWy là ngàhjCkwsy khan9HC4oi giảnAJQtqtg. trn9HC4oở lAJQtqtại tAJQtqtrường hjCkwssau mn9HC4oột hjCkwsmùa n9HC4ohè AJQtqtbận rn9HC4oộn côn9HC4o thấhjCkwsy thờihjCkws gian dn9HC4oường nhưAJQtqt hjCkwstrôi qn9HC4ouá n9HC4onhanh. MớiAJQtqt hômAJQtqt nàAJQtqto Cn9HC4oat cn9HC4oòn nhn9HC4oỏ xíu,n9HC4o bn9HC4oỡ nWWgỡ bướcAJQtqt chân vAJQtqtào trườngAJQtqt WWmà chn9HC4oỉ shjCkwsau hjCkwsmấy mùWWa hhjCkwsè, nămAJQtqt hjCkwsnay đãn9HC4o làn9HC4o nhjCkwsăm cun9HC4oối chjCkwsấp. Can9HC4ot đẩy chin9HC4oếc váWWn trượAJQtqtt dAJQtqtưới châhjCkwsn khhjCkwsiến WWnó chảyAJQtqt vùWW vn9HC4où thjCkwsrên vn9HC4oỉa hèn9HC4o AJQtqtvà nhìnAJQtqt theo chiến9HC4oc muhjCkwsi tAJQtqtrần bón9HC4ong lAJQtqtộn hiệun9HC4o GrAJQtqteen củhjCkwsa AJQtqtBacbara hjCkwsmà thầmn9HC4o gheAJQtqtn n9HC4otị, không biếthjCkws đếnWW kAJQtqthi nAJQtqtào Cn9HC4oat mớWWi n9HC4ocó WWmột chn9HC4oiếc nhưWW thế.WW AJQtqtBacbara lWWà hAJQtqtot girl n9HC4ocủa trườngWW, hjCkwsba mẹn9HC4o cWWô tWWa gAJQtqtiàu có,hjCkws côAJQtqt hjCkwsta xihjCkwsnh n9HC4ođẹp AJQtqtvà luôn9HC4on AJQtqtlà tâmAJQtqt điểmhjCkws của mọiAJQtqt sựn9HC4o chAJQtqtú ýhjCkws. n9HC4oCat tAJQtqthì hjCkwskhông hjCkwsđược nhWWư vậy.n9HC4o cWWô caAJQtqto hơWWn chjCkwshiều AJQtqtcao trunAJQtqtg bình n9HC4ocủa bọnn9HC4o coWWn gáiWW vàhjCkws chẳngWW cWWó AJQtqtgì đặcAJQtqt biệtAJQtqt n9HC4otrừ n9HC4omái tóhjCkwsc đenn9HC4o nhWWư lôngn9HC4o quạ. ChjCkwsat cAJQtqtũng chẳhjCkwsng hiểuAJQtqt saWWo AlehjCkwsx vàhjCkws Jan9HC4ock lhjCkwsại làhjCkwsm bạnWW n9HC4ovới WWmột ngn9HC4oười nhưAJQtqt cô. CAJQtqtô luWWôn AJQtqtchìm nAJQtqtghỉm, WWchỉ làAJQtqt nhn9HC4oân vAJQtqtật pn9HC4ohụ trWWong hjCkwscác vởAJQtqt kịch,WW hjCkwschỉ thWWam gia chAJQtqtạy tiếpWW sứcAJQtqt AJQtqttrong hAJQtqtội AJQtqtthao, chjCkwshỉ đệmWW đàWWn cWWho Jacn9HC4ok hn9HC4oát trohjCkwsng nhữn9HC4ong buổi trìnAJQtqth diễAJQtqtn n9HC4oâm WWnhạc vàAJQtqt luônWW bWWị loạin9HC4o trn9HC4oong cWWác môWWn thểhjCkws thjCkwshao AJQtqtvì chơhjCkwsi quá dở.

ĐẩyhjCkws váhjCkwsn trượn9HC4ot mộtn9HC4o cán9HC4oi thậhjCkwst mạnWWh, Cn9HC4oat nhảWWy vWWọt lênWW n9HC4o5 bAJQtqtậc thanhjCkwsg n9HC4ovà lướtAJQtqt vào hjCkwssân trườn9HC4ong. ngôihjCkws trn9HC4oường WWxinh n9HC4ođẹp củahjCkws hjCkwscô nhjCkwsằm tAJQtqtrên mAJQtqtột quản9HC4o đn9HC4oồi n9HC4ohiên ngang nWWhư mộn9HC4ot dAJQtqtũng shjCkwsĩ. Cn9HC4oat gậthjCkws đầWWu AJQtqtchào JAJQtqtohn Hann9HC4oson kWWhi cận9HC4ou tAJQtqta ngAJQtqtóc đầuhjCkws lên khỏhjCkwsi bAJQtqtãi cỏn9HC4o AJQtqtvà vẫyn9HC4o Catn9HC4o, hjCkwsJohn lAJQtqtà mộWWt tAJQtqthiên tn9HC4oài hộiWW hon9HC4oạ. WWNhững tácWW phẩm chjCkwsủa cn9HC4oậu tAJQtqta lWWuôn chhjCkwsỉ đứnhjCkwsg n9HC4osau mộn9HC4ot hoạAJQtqt sWWĩ WWchuyên nghiệWWp dAJQtqtuy nhấtn9HC4o màn9HC4o nếu CahjCkwst nhớWW n9HC4okhông nhjCkwshầm ln9HC4oà RafaeWWnl Golias.

WW- hjCkws AJQtqt WW n9HC4o WW hjCkws AJQtqt WW CaWWt !

Alex vẫyAJQtqt AJQtqtCat kn9HC4ohi chjCkwsô lướn9HC4ot tAJQtqtới. Can9HC4ot mhjCkwsỉm cườhjCkwsi hấthjCkws vhjCkwsán trượthjCkws lêWWn hjCkwstay rồihjCkws dừng lạihjCkws đợiAJQtqt AlhjCkwsex. CôAJQtqt nànAJQtqtg hôWWm n9HC4onay lộhjCkwsng lẫyAJQtqt vớiWW chAJQtqtiếc WWváy xếWWp ln9HC4oi hjCkwshồng tuyệt AJQtqthảo vàn9HC4o AJQtqtáo WWbó tn9HC4orắng WWcó hAJQtqtở bWWụng chúAJQtqtt chút.n9HC4o hjCkwsAlex cườihjCkws rhjCkwsất tươi:

- AJQtqt AJQtqt AJQtqt hjCkws WW hjCkws hjCkws AJQtqt nghjCkwshỉ hèAJQtqt vuWWi khôngWW? n9HC4oHay hjCkwscậu lạiAJQtqt cWWhúi mn9HC4oũi n9HC4oở nhWWà WWvới đốnghjCkws hjCkwschai lọ?

hjCkws - AJQtqt hjCkws n9HC4o AJQtqt hjCkws n9HC4o n9HC4o AJQtqt uAJQtqth, mìnhhjCkws chẳngn9HC4o đAJQtqti đAJQtqtâu cản9HC4o, cAJQtqthỉ ởn9HC4o nWWhà n9HC4othôi, chjCkwsòn cậu?WW kìhjCkws ngn9HC4ohỉ AJQtqttuyệt chứ?

n9HC4o - n9HC4o hjCkws hjCkws hjCkws WW WW WW hjCkws Tuyệtn9HC4o AJQtqt– AleWWx nghiêngn9HC4o đhjCkwsầu hjCkws– ởWW Hawain9HC4oi thWWời hjCkwstiết rhjCkwsất đẹp,n9HC4o rWWất tiếAJQtqtc làAJQtqt khôn9HC4ong cón9HC4o cậu.

An9HC4olex bắn9HC4ot WWđầu kểAJQtqt hjCkwsvề AJQtqtkì hjCkwsnghỉ AJQtqtdài ngàyhjCkws củWWa n9HC4ocô ấyn9HC4o tronhjCkwsg khn9HC4oi họn9HC4o n9HC4ođi WWtới thjCkwsủ chứa đồ.AJQtqt CWWat liến9HC4oc WWqua AJQtqtdãy kếWW bn9HC4oên vàhjCkws dhjCkwsường nhưAJQtqt khônWWg nghn9HC4oe AAJQtqtlex kn9HC4oể nữan9HC4o khi côhjCkws trônghjCkws thhjCkwsấy hjCkwsLui FAJQtqtrank. ChjCkwsả n9HC4omùa hèWW AJQtqtCat AJQtqtkhông gWWặp LuiAJQtqt, dườnAJQtqtg WWnhư cậuWW n9HC4ota cao hhjCkwsơn n9HC4omột chútAJQtqt AJQtqtvà lhjCkwsàn ghjCkwsia AJQtqtcó hjCkwshơi sAJQtqtạm n9HC4odi AJQtqtchút đỉnn9HC4oh nhn9HC4oưng trôAJQtqtng LAJQtqtui vẫnWW rất đWWẹp trai.

AJQtqt - n9HC4o hjCkws n9HC4o hjCkws WW AJQtqt AJQtqt AJQtqt …tAJQtqthế làn9HC4o mìnhhjCkws ngãhjCkws nhn9HC4oào xWWuống tWWừ váchhjCkws đáAJQtqt, maWWy màn9HC4o WWba trWWông thấyn9HC4o nên n9HC4oyếm bùahjCkws làmWW WWmình WWnhẹ n9HC4ohẫng đhjCkwsi vWWà rhjCkwsớt xuWWống nướAJQtqtc nhhjCkwsẹ hều.WW hjCkws– AlAJQtqtex cườin9HC4o khoái chí.

WW - n9HC4o AJQtqt n9HC4o n9HC4o hjCkws WW hjCkws n9HC4o n9HC4oTuyệt .

Cn9HC4oat trản9HC4o lWWời băngAJQtqt quơWW vàWW cWWô bAJQtqtị aWWi đóWW nhàAJQtqto n9HC4otới ômhjCkws chầmWW lấy:

- WW hjCkws AJQtqt hjCkws AJQtqt WW n9HC4o hjCkws nhớn9HC4o cận9HC4ou quá.

AJQtqt Jack kêun9HC4o lênn9HC4o WWbằng giọnAJQtqtg ỉAJQtqt hjCkwsôi làn9HC4om Cn9HC4oat bậtn9HC4o cười.AJQtqt JaWWck quaAJQtqty sn9HC4oang ômWW AAJQtqtlex :

AJQtqt- WW WW n9HC4o hjCkws AJQtqt AJQtqt hjCkws n9HC4o khôngWW cóhjCkws haWWi ngườiAJQtqt mn9HC4oùa hèn9HC4o cháWWn lắm.n9HC4o mìnn9HC4oh chAJQtqtẳng hjCkwsbiết làWWm ghjCkwsì nữa.

- AJQtqt n9HC4o WW n9HC4o WW AJQtqt WW AJQtqt cậun9HC4o lạihjCkws AJQtqtcao thêhjCkwsm đấyAJQtqt ah?

Alex nhAJQtqtăn mặthjCkws, cn9HC4oòn JacAJQtqtk tAJQtqthì nhAJQtqte răngWW cưhjCkwsời. cậuAJQtqt chàhjCkwsng nàhjCkwsy luônWW đựơcn9HC4o AJQtqtyêu thích vìhjCkws tíhjCkwsnh hàWWi hước,WW giọn9HC4ong WWca ngọtAJQtqt n9HC4ongào vàhjCkws n9HC4onụ cườn9HC4oi AJQtqtquyến AJQtqtrũ. Cón9HC4o cảAJQtqt đống cohjCkwsn gáhjCkwsi muốnAJQtqt cn9HC4oặp kèn9HC4o AJQtqtvới JaWWck WWnhưng dườWWng hjCkwsnhư Jan9HC4ock n9HC4okhông hứngAJQtqt thWWú với họhjCkws lắm,n9HC4o kểhjCkws cản9HC4o vớAJQtqti Bacbara.

- AJQtqt hjCkws n9HC4o hjCkws hjCkws AJQtqt WW WW hjCkwschào Lui.

BacWWbara lản9HC4o lướhjCkwst hjCkwsđi tớin9HC4o tWWủ hjCkwsđể WWđồ củaAJQtqt LWWui vớAJQtqti mhjCkwsột hjCkwsnụ cưAJQtqtời n9HC4odễ thưWWơng nhAJQtqtất mà cWWô tn9HC4oa hjCkwscó tn9HC4ohể nhjCkwsặn ran9HC4o. n9HC4oCô tn9HC4oa thiêAJQtqtng thật,WW vừaWW nAJQtqthắc hjCkwsđã tớhjCkwsi liWWền. JaWWck kéo cảAJQtqt CAJQtqtat vn9HC4oà AleWWx WWvào lớhjCkwsp mAJQtqtà AJQtqtvần nWWói liếnWW thoắngAJQtqt WWvề kn9HC4oì nWWghỉ thWWú vịhjCkws củaAJQtqt mình ởhjCkws MehichjCkwso. WWCat ln9HC4oiếc vn9HC4oề phíhjCkwsa saAJQtqtu n9HC4ovà AJQtqtmỉm cười,AJQtqt LuhjCkwsi đanAJQtqtg AJQtqtnói WWchuyện với BacbWWara mộtAJQtqt cn9HC4oách lạnn9HC4oh lùngn9HC4o, cAJQtqtậu AJQtqtta vẫAJQtqtn thế.

Cat đâmAJQtqt sầmhjCkws WWRadic Brunn9HC4oo, WWmột gãAJQtqt họcn9HC4o n9HC4ocùng lớpn9HC4o mhjCkwsà AJQtqtCat hjCkwskhông hjCkwsưa tẹWWo nàn9HC4oo. Hắn rấAJQtqtt nónhjCkwsg nảyWW, chjCkwsộc cằn9HC4on mhjCkwsặc dùAJQtqt WWcó bền9HC4o nghjCkwsoài n9HC4ona nAJQtqtá mộtWW ngưhjCkwsời aWWnh dễAJQtqt thương n9HC4omà Cn9HC4oat từWWng AJQtqtchơi cùhjCkwsng hồAJQtqti nhỏn9HC4o. hjCkwsChà, hjCkwscon ngườihjCkws mà,hjCkws cWWhỉ n9HC4ocó tn9HC4ohể giống nhAJQtqtau chún9HC4ot chúthjCkws vhjCkwsề hjCkwsbề ngn9HC4ooài thôi.

WW hjCkws WW WW n9HC4o hjCkws- đin9HC4o kWWiểu n9HC4ogì thWWế? MắtAJQtqt đển9HC4o ởWW nhàn9HC4o àh?

hjCkws Radic ghjCkwsắt. AJQtqtLui chéWWp mn9HC4oiệng sn9HC4oau WWlưng AJQtqtCat :

- n9HC4o hjCkws n9HC4o WW WW AJQtqt hjCkws WW trán9HC4onh hjCkwsra BruhjCkwsno, AJQtqtđịnh thAJQtqtu phíWW vhjCkwsào cAJQtqtửa hả?

RadiAJQtqtc nhhjCkwsìn LAJQtqtui vWWới ánhAJQtqt mắthjCkws căhjCkwsm AJQtqtghét AJQtqtnhưng cũnn9HC4og lán9HC4och quhjCkwsa mộtn9HC4o bAJQtqtên n9HC4otránh đường cWWho LAJQtqtui hjCkwsvì n9HC4othấy AJQtqtBacbara điAJQtqt cùhjCkwsng. Tn9HC4orong hjCkws1 thờihjCkws giahjCkwsn n9HC4odài, RadAJQtqtic được mAJQtqtọi nhjCkwsgười đồnn9HC4o rhjCkwsằng làn9HC4o vệWW n9HC4osĩ củaWW BacbaAJQtqtra. ChWWẳng cầnAJQtqt qn9HC4ouan shjCkwsát CahjCkwst cũngn9HC4o biết điềhjCkwsu đó.n9HC4o RadhjCkwsic lWWia ánAJQtqth mắAJQtqtt hìnn9HC4oh viênn9HC4o đạnn9HC4o saAJQtqtng kn9HC4ohó WWchịu hjCkwsnhìn cAJQtqthiếc áo CaAJQtqtt đanghjCkws mặn9HC4oc AJQtqtlẩm bẩm:

- n9HC4o n9HC4o AJQtqt WW AJQtqt hjCkws WW AJQtqt áoAJQtqt vớWWi cn9HC4ohả quần,AJQtqt đồhjCkws sậyWW khô.

n9HC4oRồi cn9HC4oậu WWta vhjCkwsào n9HC4olớp. n9HC4oCat thởhjCkws WWdài, lAJQtqtần nàoWW hjCkwscô mặchjCkws WWcái áWWo AJQtqtnày Radin9HC4oc cũnhjCkwsg lẩm bẩAJQtqtm. n9HC4ođúng lAJQtqtà án9HC4oo bóAJQtqt WWkhông hợphjCkws WWvới ngưhjCkwsời AJQtqtCat tẹohjCkws AJQtqtnào. CôAJQtqt….không hAJQtqtấp dẫn gìAJQtqt cả.

AJQtqt Cat hjCkwsvào lớp,n9HC4o nghjCkwsồi xuAJQtqtống bhjCkwsàn chjCkwsủa mìnhhjCkws hjCkwsvà nhìhjCkwsn xuốnhjCkwsg bộn9HC4o ngựWWc củaWW mình.n9HC4o NóhjCkws cũng chẳngAJQtqt phảin9HC4o làAJQtqt nhỏAJQtqt nhhjCkwsắn gìn9HC4o, cũn9HC4ong tn9HC4oo n9HC4onhư mọin9HC4o đứan9HC4o hjCkwscon gAJQtqtái khjCkwshác đấyhjCkws chứ. Cn9HC4oó đihjCkwsều hjCkwsvì CAJQtqtat cWWao qAJQtqtuá nAJQtqtên trônghjCkws giốnWWg câyn9HC4o sận9HC4oy cWWhăng? n9HC4oCat kháhjCkws n9HC4omặc cảm vền9HC4o bAJQtqtản n9HC4othân mìn9HC4onh. GiWWa đìhjCkwsnh WWcô cWWũng AJQtqtchẳng kháWW giảhjCkws gWWì. n9HC4oBa mẹhjCkws n9HC4othường phải WWđi lhjCkwsàm chjCkwsa hjCkwsđêm WWđể hjCkwslo AJQtqtcho hjCkws3 AJQtqtchị AJQtqtem AJQtqtcô. Cn9HC4oat kWWo n9HC4ocó quAJQtqtần hjCkwsáo n9HC4oxịn, cũngWW không WWcó AJQtqtđồ nữhjCkws trn9HC4oang đắtWW n9HC4otiền, vìhjCkws thếAJQtqt chjCkwsô tựhjCkws ln9HC4oàm lấyWW mộtAJQtqt WWsố nữAJQtqt tranWWg WWnhờ xưởng WWrèn WWmi nWWi mn9HC4oà bhjCkwsa hjCkwscô tặn9HC4ong hồiAJQtqt sinAJQtqth nhậtWW lầnn9HC4o AJQtqtthứ 8WW. đhjCkwsôi khhjCkwsi CAJQtqtat cn9HC4oũng thấy buồn,WW chjCkwsô cũAJQtqtng làhjCkws mộhjCkwst thiếuAJQtqt nWWữ mớAJQtqti lớn,hjCkws cũnAJQtqtg chjCkwsó tìnhWW cảmWW vWWà WWnhững ước mơAJQtqt, nhưAJQtqtng …AJQtqt. hjCkwsCat nhhjCkwsìn Lun9HC4oi. LuAJQtqti đaAJQtqtng đhjCkwsọc mộWWt cuAJQtqtốn hjCkwssổ WWcon n9HC4omà nếuhjCkws hjCkwsCat không nhWWầm tWWhì làhjCkws nhjCkwshưng gWWi chépn9HC4o hjCkwscủa cậuAJQtqt ấyAJQtqt AJQtqtvề AJQtqtcông viAJQtqtệc ởn9HC4o cônn9HC4og AJQtqtti con9HC4on của tậphjCkws đoàWWn Frann9HC4ok. n9HC4oGia đìnhjCkwsh n9HC4oLui rấtn9HC4o cón9HC4o thếWW lực.AJQtqt AJQtqtba cAJQtqtậu ấyWW làAJQtqt chủn9HC4o tịchWW tập AJQtqtđoàn Fran9HC4onk –AJQtqt tn9HC4oập đohjCkwsàn AJQtqtlớn AJQtqtnhất “miềnWW tây”hjCkws cònWW LAJQtqtui n9HC4othì WWvừa đẹpAJQtqt trhjCkwsai vừa n9HC4ohọc giỏi....

chWWào chjCkwsác em.

Gián9HC4oo sưhjCkws AJQtqtVillar vAJQtqtào hjCkwslớp, AJQtqtbà đểAJQtqt hjCkwscặp xAJQtqtuống bànhjCkws rồin9HC4o nhhjCkwsìn hếtn9HC4o hjCkwsmột lưhjCkwsợt họchjCkws n9HC4otrò củAJQtqta mìnhAJQtqt AJQtqtvà hỏi:

- AJQtqt AJQtqt n9HC4o hjCkws AJQtqt n9HC4o n9HC4o n9HC4o n9HC4ocác WWem nghỉAJQtqt hn9HC4oè hjCkwsvui chứ?

n9HC4o - WW n9HC4o hjCkws hjCkws WW hjCkws n9HC4o WW VhjCkwsui ạ.

hjCkwsCả n9HC4olớp bAJQtqtắt đầuWW xôAJQtqtn AJQtqtxao lên.WW RemuWWs chWWồm AJQtqtqua n9HC4obàn WWnói chuyệnhjCkws vớAJQtqti WWPeter vWWà cả hjCkwshai cườn9HC4oi thjCkwsí tởAJQtqtn vớiWW hjCkwsnhau. GiAJQtqtáo sAJQtqtư Villan9HC4or AJQtqtnói vhjCkwsới AJQtqtvẻ mặtn9HC4o WWhài lòng:

n9HC4o - n9HC4o AJQtqt n9HC4o n9HC4o AJQtqt n9HC4o AJQtqt AJQtqt n9HC4onào, cảhjCkws lớpWW nộpn9HC4o hjCkwsbài thjCkwsập n9HC4ohè đi.

WW- AJQtqt n9HC4o n9HC4o hjCkws WW hjCkws WW AJQtqt Ôi………

AJQtqt Lớp họAJQtqtc AJQtqtồ lênAJQtqt thấAJQtqtt vọnWWg. Can9HC4ot biếtAJQtqt còWWn rấthjCkws nhiềhjCkwsu ngườihjCkws cWWhưa làmhjCkws xonhjCkwsg bAJQtqtài tập, vWWí dWWụ AJQtqtnhư JacWWk chn9HC4oẳng hạn.AJQtqt n9HC4oCat mn9HC4oỉm cườhjCkwsi AJQtqtkhi thấWWy vẻWW khổhjCkws sn9HC4oở củan9HC4o Jack. BacbarhjCkwsa nóhjCkwsi vWWới giọAJQtqtng nịnWWh nọthjCkws :

WW- hjCkws n9HC4o n9HC4o AJQtqt AJQtqt hjCkws hjCkws hjCkws WWthưa cô,WW AJQtqtcon cònWW mhjCkwsột chúWWt nữan9HC4o chưn9HC4oa AJQtqtxong, n9HC4ocon cóWW thểAJQtqt AJQtqtnộp sn9HC4oau đượn9HC4oc n9HC4okhông ạ?

AJQtqt - WW hjCkws hjCkws hjCkws n9HC4o AJQtqt AJQtqt n9HC4o KAJQtqto được.

n9HC4oGiáo n9HC4osư VillWWar mAJQtqtỉm cưhjCkwsời nhãAJQtqt nhhjCkwsặn nhưngn9HC4o ánhn9HC4o mắtn9HC4o hjCkwsbà áAJQtqtnh ln9HC4oên sn9HC4oự nAJQtqtghiêm khắc vàWW đốAJQtqt hjCkwsai giámn9HC4o nàhjCkwsi n9HC4onỉ tn9HC4ohêm AJQtqtmột WWlời nàoAJQtqt kWWhi đWWã WWbị bhjCkwsà nhn9HC4oìn nhhjCkwsư vậyhjCkws. CWWat thích điểmAJQtqt nàn9HC4oy củn9HC4oa WWbà. AJQtqtCô lấyhjCkws WWcuốn vn9HC4oở làWWm bWWài tậWWp AJQtqtvề nhWWà AJQtqtra WWvà đểAJQtqt n9HC4olên đầu bànn9HC4o tWWrong hjCkwskhi AJQtqtnghe loánAJQtqtg AJQtqtthoáng Aln9HC4oex WWcàu nhn9HC4oàu vớin9HC4o JahjCkwsck vềAJQtqt sWWự hjCkwslười biếng AJQtqtcủa cậuWW chàAJQtqtng. JaWWck lẩmn9HC4o bẩm:

- AJQtqt hjCkws n9HC4o AJQtqt AJQtqt AJQtqt n9HC4o WW bihjCkwsết thhjCkwsế mhjCkwsình WWđã cóWWp bàAJQtqti CWWat lúhjCkwsc nãyhjCkws rồi.

giáon9HC4o sưhjCkws VillhjCkwsar kWWhua đAJQtqtũa pn9HC4ohép n9HC4obằng mộthjCkws AJQtqtđộng táchjCkws hjCkwsduyên dWWáng lWWùa hếAJQtqtt nhhjCkwsững cuốn vhjCkwsở hjCkwslên bàWWn giAJQtqtáo viêWWn WWvà nóAJQtqti vớihjCkws Ln9HC4oui bằnghjCkws WWmột giọnghjCkws trìAJQtqtu mến:

- n9HC4o n9HC4o n9HC4o hjCkws hjCkws AJQtqt hjCkws AJQtqt Lun9HC4oi, sAJQtqtau gAJQtqtiờ họchjCkws hjCkwscon đen9HC4om chồWWng vởWW xun9HC4oống phAJQtqtòng ghjCkwsiáo viWWên chWWo côAJQtqt nhé.

Lui vWWâng ngWWoan WWngoãn vàn9HC4o mAJQtqtỉm WWcười. mộtn9HC4o nụn9HC4o cưAJQtqtời WWcó n9HC4othể n9HC4oquật nWWgã bhjCkwsất n9HC4ocứ đứa hjCkwscon gWWái n9HC4onào- đấyAJQtqt WWlà hjCkwsCat nghWWi thế.n9HC4o NhưAJQtqtng rõWW ràngWW lWWà gián9HC4oo sưWW ngọtWW ngàAJQtqto với AJQtqtLui hơnhjCkws hếtn9HC4o thWWảy, cũhjCkwsng mn9HC4oột pAJQtqthần n9HC4ovì đAJQtqtiểm bùAJQtqta WWchú n9HC4ocủa LWWui cn9HC4oao nhấtAJQtqt trường.

AJQtqt - n9HC4o AJQtqt n9HC4o WW hjCkws AJQtqt n9HC4o n9HC4o nàhjCkwso cán9HC4oc eWWm, sWWách bùaWW chWWú hjCkwscăn bảnn9HC4o AJQtqtlớp3, “bùahjCkws tốngn9HC4o tiễn”.

WW Cat chúiWW hjCkwsmũi vAJQtqtào sáchAJQtqt trn9HC4oong khWWi giAJQtqtáo sưhjCkws VillahjCkwsr AJQtqtphát chuộWWt cn9HC4oho AJQtqthọc WWsinh. Con chuộtn9HC4o củaWW WWCat n9HC4onhỏ xíuWW vàhjCkws nn9HC4ogay WWkhi vừaWW đn9HC4oáp xun9HC4oống bànWW, nAJQtqtó mon9HC4on mWWen bhjCkwsò đến ghjCkwsặm cn9HC4ohiếc AJQtqtbút cAJQtqthì hjCkwscủa Can9HC4ot. Thậtn9HC4o lhjCkwsà mộtWW AJQtqtbuổi họn9HC4oc giaWWn nan9HC4on khjCkwshi mAJQtqtà Misa, bạnAJQtqt thWWân củan9HC4o AJQtqtBacbara làmAJQtqt nhjCkwsổ tunAJQtqtg hjCkwscon chuộWWt củn9HC4oa côWW WWta khiếnhjCkws phhjCkwsân nửa lớpAJQtqt bịhjCkws AJQtqtdính bWWẩn vàohjCkws áo.n9HC4o CuốhjCkwsi giờhjCkws họcWW, chỉhjCkws cóhjCkws mỗin9HC4o hjCkwsLui AJQtqtlà thànWWh cônhjCkwsg trong việchjCkws đưaAJQtqt cWWon chuộtAJQtqt nWWhỏ trởWW n9HC4olại n9HC4olồng trêWWn bànhjCkws gWWiáo hjCkwsviên, nhhjCkwsững người còWWn AJQtqtlại đềAJQtqtu bAJQtqtó WWtay. WWChuông rehjCkwso hếtWW tWWiết, gihjCkwsáo sAJQtqtư VhjCkwsillar rhjCkwsa khn9HC4oỏi lớp san9HC4ou hjCkwskhi cAJQtqtho mộtWW đAJQtqtống hjCkwsbài tậpAJQtqt vWWề nhAJQtqtà. Can9HC4ot đanghjCkws loan9HC4oy hAJQtqtoay bỏAJQtqt sáchjCkwsh vởn9HC4o vào túiWW n9HC4okhông WWđáy thhjCkwsì Bacbarn9HC4oa nóWWi tAJQtqto mộthjCkws n9HC4ocách háchAJQtqt dịch:

WW- hjCkws n9HC4o WW hjCkws WW n9HC4o hjCkws WW LushjCkwss, trựhjCkwsc nhhjCkwsật chjCkwsho Radic.

n9HC4oCat n9HC4ogật đầuWW vn9HC4oà lin9HC4oếc AJQtqtRadic, cậuAJQtqt AJQtqtta đangWW nhìhjCkwsn AJQtqtBacbara mWWột cáWWch mWWiễn cưỡng, n9HC4ocó WWlẽ bAJQtqtởi vAJQtqtì BAJQtqtacbara cứn9HC4o quấnWW lấyn9HC4o LuiAJQtqt. CWWat hjCkws kWWhông ngn9HC4ohĩ làWW RadWWic thícWWh Bacbara nhưAJQtqtng cáiWW nhjCkwshìn kia…

CahjCkwst khôn9HC4ong n9HC4obiết n9HC4omà AJQtqtcô cũnn9HC4og n9HC4okhông cầnAJQtqt biếhjCkwst. chAJQtqta hjCkwscô AJQtqtlàm vin9HC4oệc hjCkwscho côhjCkwsng thjCkwsi nhà RosanhjCkwsta WWnên hjCkwscô luAJQtqtôn phảAJQtqti nghn9HC4oe lờin9HC4o BacbaAJQtqtra n9HC4onếu khjCkwshông hjCkwscô n9HC4ota n9HC4osẽ ton9HC4on hót vớin9HC4o n9HC4ocha AJQtqtcô tAJQtqta vAJQtqtà đAJQtqtuổi vAJQtqtiệc bWWa Catn9HC4o. AleWWx AJQtqtvà JhjCkwsack khôWWng WWthích CWWat bhjCkwsị sn9HC4oai khiến WWnhưng họn9HC4o cũnghjCkws chẳnAJQtqtg lWWàm AJQtqtgì đượcWW ngoàn9HC4oi việcWW lấyAJQtqt pn9HC4ohần ănhjCkws hAJQtqtộ Cn9HC4oat. Alex càWWu n9HC4onhàu khWWi n9HC4ođi WWngang qun9HC4oa Cat:

AJQtqt - hjCkws hjCkws WW WW n9HC4o WW n9HC4o AJQtqt nn9HC4ohanh hjCkwsnhé, mWWình sn9HC4oẽ đổn9HC4o nưhjCkwsớc AJQtqtsốt cWWà chn9HC4oua n9HC4olên đầun9HC4o cn9HC4oon WWquỷ cAJQtqtái đó.

n9HC4o - WW hjCkws hjCkws n9HC4o n9HC4o hjCkws hjCkws hjCkws WWLàm ơnhjCkws đihjCkws, Alex.

CaWWt cườiWW nhưhjCkws AJQtqtmếu, AlehjCkwsx AJQtqtthở dàhjCkwsi vn9HC4oà lôihjCkws AJQtqtJack theAJQtqto. CAJQtqtat ln9HC4oùa chjCkwshổi vàn9HC4o ghẻn9HC4o lau rn9HC4oa khỏihjCkws tủWW đểWW n9HC4ochổi vàn9HC4o hjCkwsvung vWWẩy đũahjCkws n9HC4ophép điềhjCkwsu khiểWWn WWcho WWchúng ln9HC4oau bảnghjCkws, lau bhjCkwsàn ghếhjCkws hjCkwsvà AJQtqtnhững cAJQtqthỗ dơhjCkws mWWà AJQtqtlũ chhjCkwsuột gâWWy rahjCkws. HọWWc sn9HC4oinh lầnWW lưhjCkwsợt n9HC4ora khỏi lớpAJQtqt hết,WW trAJQtqtong lớpn9HC4o n9HC4ochỉ n9HC4ocòn lạihjCkws LuWWi vàhjCkws Can9HC4ot. LuhjCkwsi đaAJQtqtng đếmAJQtqt hjCkwslại chhjCkwsỗ hjCkwsvở và dAJQtqtập WWlại AJQtqtmột cuốAJQtqtn bịn9HC4o bohjCkwsng mấyhjCkws tn9HC4orang đầu.WW n9HC4oCat ln9HC4oiếc trộmAJQtqt LuiWW, đúnhjCkwsg n9HC4olà một an9HC4onh chàn9HC4ong đn9HC4oẹp traiWW. Can9HC4ot qn9HC4ouay rhjCkwsa chămAJQtqt chúWW vAJQtqtắt gihjCkwsẻ lhjCkwsau bằnghjCkws mAJQtqtột loạihjCkws nghệ thuậthjCkws hắchjCkws hjCkwsám WWmà WWcác phn9HC4où thn9HC4ouỷ hắchjCkws ámWW WWdùng đển9HC4o khin9HC4oến coAJQtqtn ngườiAJQtqt n9HC4ota khAJQtqtô quắt n9HC4okhô quhjCkwseo lại.n9HC4o cAJQtqtái giWWẻ ríAJQtqtt ln9HC4oên kAJQtqthe khhjCkwsẽ hjCkwsvà hjCkwskhô conWWg nướcWW. AJQtqtCat khoán9HC4oi chí nWWhúng ưWWớt AJQtqtnó mộhjCkwst AJQtqtlần WWnữa n9HC4ovà lạhjCkwsi vắAJQtqtt khôn9HC4o rồAJQtqti hjCkwsmột lầnn9HC4o nữAJQtqta. ChAJQtqto tớiWW khi côAJQtqt quWWay AJQtqtlại thjCkwshi chn9HC4oẳng thjCkwshấy n9HC4oLui đâun9HC4o cả,WW cAJQtqthắc làhjCkws đãWW điWW rồi.n9HC4o Can9HC4ot nhiWWệt tình vẩyhjCkws đũaWW phAJQtqtép nWWhư mộtn9HC4o nn9HC4ohạc trAJQtqtưởng điAJQtqtều kn9HC4ohiển nAJQtqthững câyWW chổin9HC4o laWWu nhà, cn9HC4oô vẫWWy mạhjCkwsnh mhjCkwsột WWcái, mộhjCkwst câAJQtqty chổiWW lahjCkwso AJQtqtvù vhjCkwsề phín9HC4oa bhjCkwsàn ghjCkwsiáo vAJQtqtiên n9HC4ovà vònWWg qua phAJQtqtía WWsau chiAJQtqtếc bànWW. Rầm…

MộhjCkwst tiếngn9HC4o đWWộng chếthjCkws ngườihjCkws van9HC4ong lênAJQtqt AJQtqtvà LhjCkwsui n9HC4oFrank từWW thjCkwsừ đứnghjCkws lhjCkwsên phíWWa hjCkwssau bàn ghjCkwsiáo hjCkwsviên AJQtqtvới khuôAJQtqtn mn9HC4oặt tèAJQtqtm nhn9HC4oem nWWước hjCkwslau nWWhà WWvà mAJQtqtũi đWWang chảWWy máuWW. Cậu AJQtqtta hjCkwsđang buAJQtqtộc dhjCkwsây giầy.
Cat đứngWW nhưhjCkws trờAJQtqti tn9HC4orồng nhWWìn n9HC4o1 giọWWt máuWW nhỏhjCkws xuốnghjCkws cAJQtqthiếc áhjCkwso sWWơ WWmi tn9HC4orắng tinh củAJQtqta LhjCkwsui vAJQtqtà khôn9HC4ong chắcAJQtqt lhjCkwsà troAJQtqtng cn9HC4ouộc đờiWW mìnhn9HC4o cAJQtqtô đãWW phAJQtqtạm phảiWW lỗiAJQtqt lầm nàhjCkwso AJQtqttồi tện9HC4o nhjCkwshư tAJQtqthế chưn9HC4oa. hjCkwsCat lắpn9HC4o bắpn9HC4o xWWin lWWỗi WWkhông thànn9HC4oh n9HC4otiếng vWWà kinh hãAJQtqti khWWông bAJQtqtiết cn9HC4oó nên9HC4on lùhjCkwsi WWra cànAJQtqtg xn9HC4oa cànAJQtqtg tốWWt han9HC4oy khôngn9HC4o. KWWhuôn mWWặt Lui thậtAJQtqt khóAJQtqt màhjCkws tưhjCkwsởng tượngAJQtqt đựơc,n9HC4o AJQtqtnó nhWWăn lAJQtqtại mộtWW AJQtqtcách khWWó chịuhjCkws vàAJQtqt đAJQtqtôi mắt thìAJQtqt WWngày WWmột hjCkwstối hWWơn. LAJQtqtui chắn9HC4oc phAJQtqtải cốn9HC4o hjCkwsgắng lAJQtqtắm mớAJQtqti hjCkwskhông hWWét vàWWo mặt CathjCkws. CaWWt mWWím chặthjCkws mAJQtqtôi, tn9HC4ohà WWrằng LhjCkwsui cứAJQtqt WWquát thhjCkwsét WWlên cAJQtqtó phWWải làWW hn9HC4oay hơn khhjCkwsông. Ln9HC4oui thjCkwsừ n9HC4otừ mn9HC4oở mhjCkwsiệng nhn9HC4oưng khônghjCkws phảiWW lAJQtqtà qn9HC4ouát n9HC4otháo gìn9HC4o mn9HC4oà chAJQtqtỉ buông đWWộc mộWWt tiếWWng n9HC4onghe rn9HC4oất n9HC4okhó nhọc:

- WW WW hjCkws AJQtqt AJQtqt n9HC4o hjCkws AJQtqt lau.

n9HC4o Cat sợAJQtqt điến9HC4ong cản9HC4o nAJQtqtgười. hjCkwscô đãAJQtqt WWkhông AJQtqtnghĩ rằngAJQtqt cWWô sn9HC4oợ hjCkwsLui đWWến nhn9HC4oư thế.AJQtqt WWNếu Lui n9HC4omà nAJQtqtói vn9HC4oới Bn9HC4oacbara WWthì….. trờiAJQtqt ơi!WW n9HC4oBa WWcô chjCkwsó tn9HC4ohể mấtn9HC4o việhjCkwsc nn9HC4ogay nghjCkwsày mai chWWứ WWchẳng chơi.hjCkws NếAJQtqtu bn9HC4oa n9HC4omất việcAJQtqt, gWWia đìnhn9HC4o chjCkwsô sẽWW n9HC4ora sn9HC4oao đây?WW hjCkwsCat rn9HC4oút khăn hjCkwstay rAJQtqta vàAJQtqt lWWau nướcn9HC4o trhjCkwsên mặtWW hjCkwsLui mWWà thậmhjCkws chíAJQtqt hjCkwscòn khônWWg gWWiám nWWhìn cậu tn9HC4oa. AJQtqtCat khônAJQtqtg nAJQtqtghĩ làAJQtqt mìnhjCkwsh shjCkwsẽ cn9HC4ohạm vàoWW mặn9HC4ot hjCkwsLui trohjCkwsng hoàhjCkwsn cAJQtqtảnh nhjCkwsày. Lui giậtWW AJQtqtlấy khănn9HC4o AJQtqttay củaAJQtqt hjCkwsCat, n9HC4oCat lắpn9HC4o bắp:

- n9HC4o n9HC4o AJQtqt WW WW WW WW hjCkws xihjCkwsn lAJQtqtỗi… tôi…WW. n9HC4oXin lỗi.

hjCkwsrồi hjCkwscô chuồnhjCkws AJQtqtngay hjCkwslập tứcWW khỏn9HC4oi lớpAJQtqt nhn9HC4oư AJQtqtlà sợn9HC4o LhjCkwsui kn9HC4ohông kiềWWm chếWW đượAJQtqtc n9HC4omà AJQtqtla hétn9HC4o quWWát tháohjCkws ầmn9HC4o ĩ.

Vàn9HC4oo cănhjCkwsg tWWin vớWWi bộAJQtqt mWWặt đưaAJQtqt đámhjCkws, CaAJQtqtt kểAJQtqt chAJQtqto An9HC4olex vWWà Jan9HC4ock n9HC4ovề AJQtqtsự cWWố chn9HC4oết ngườiAJQtqt đóhjCkws. WWAlex cWWhỉ nhúnWW vai:

- WW n9HC4o hjCkws n9HC4o WW hjCkws hjCkws WW cWWậu tAJQtqta luônAJQtqt nhWWư WWthế mà,AJQtqt giảAJQtqt tạo,n9HC4o WWđội WWlốt hhjCkwsọc trn9HC4oò nWWgoan đểWW hjCkwslấy lònhjCkwsg gAJQtqtiáo viêAJQtqtn, đAJQtqtủ thứ.

Còn JacAJQtqtk tn9HC4ohì hjCkwsgục AJQtqtđầu xuhjCkwsống n9HC4obàn vàn9HC4o AJQtqtcười, ngườAJQtqti runn9HC4og ln9HC4oên n9HC4obần bật,WW cậuAJQtqt tAJQtqta nóWWi AJQtqtđứt quãng:

AJQtqt - n9HC4o WW hjCkws n9HC4o hjCkws WW n9HC4o WW bn9HC4oiết thế…náAJQtqtn lạhjCkwsi hjCkwstí nữaWW… n9HC4oha n9HC4oha ….

Cn9HC4oat AJQtqtnhăn nhó:

- n9HC4o WW AJQtqt n9HC4o AJQtqt WW WW AJQtqt xhjCkwsin cậWWu đấn9HC4oy JhjCkwsack, mAJQtqtình đangn9HC4o hjCkwslo chếWWt đây.

AleAJQtqtx cháAJQtqtn nhjCkwsản chọAJQtqtc chAJQtqtọc AJQtqtvà đĩa:

- hjCkws WW WW n9HC4o WW hjCkws AJQtqt AJQtqt Catn9HC4o, n9HC4oLui sẽhjCkws hjCkwskhông đn9HC4oem chuhjCkwsyện hắnhjCkws bịAJQtqt rửaAJQtqt mặtWW n9HC4obằng nướhjCkwsc lhjCkwsau nhàAJQtqt hjCkwsra hjCkwsmà rêuAJQtqt n9HC4orao đâuAJQtqt, yênAJQtqt tâhjCkwsm đi.

hjCkws Cat míAJQtqtm môn9HC4oi, nn9HC4oghe thn9HC4oì AJQtqtcũng cón9HC4o lWWí nhưnn9HC4og WWkhông rêuAJQtqt raAJQtqto đâun9HC4o n9HC4ocó nghWWĩa làAJQtqt n9HC4oLui sWWẽ WWkhông nn9HC4oói chhjCkwsuyện đóAJQtqt AJQtqtcho WWBacbara. ÔiAJQtqt trờWWi ơi!

Cat chưWWa WWkịp tWWhan thởAJQtqt thìWW BacbahjCkwsra đãWW WWgọi chjCkwsô. CAJQtqtat đứnghjCkws ln9HC4oên. AWWlex cáu:

WW - WW n9HC4o n9HC4o AJQtqt AJQtqt AJQtqt AJQtqt n9HC4o cậun9HC4o chưhjCkwsa AJQtqtăn gn9HC4oì mà.

WW - WW AJQtqt n9HC4o AJQtqt n9HC4o n9HC4o WW hjCkws n9HC4oMình khn9HC4oông nuhjCkwsốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.