You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nzVLmay qwqvlà một6rWu nqwqvgày đXx8Wẹp trờiXx8W. qwqvCat m8UmSở to8UmSang cửXx8Wa sổzVLm đón6rWu nhữngXx8W tiXx8Wa nắnqwqvg zVLmmùa thu vzVLmàng qwqv như6rWu qwqvmật oXx8Wng và6rWu phóng6rWu t6rWuầm Xx8Wmắt qwqvra Xx8Wxa. Cửqwqva sổ6rWu 6rWuphòng Cqwqvat trônXx8Wg qwqvra một qwqvcon đườngzVLm qwqvhai qwqvbên cỏXx8W mọqwqvc l8UmSún phún8UmS khôqwqvng hànzVLmg 6rWulối. nhữnqwqvg dãyzVLm 8UmSnhà chen 6rWuchúc nhazVLmu trô6rWung n8UmShư đà6rWun lợnzVLm cqwqvon đXx8Wủ mọizVLm mà6rWuu szVLmắc vớizVLm đủzVLm cáXx8Wc kiể8UmSu kiến8UmS trúc 6rWutạp nham8UmS. Ca6rWut h6rWuít căngXx8W và6rWuo Xx8Wphổi khXx8Wông qwqvkhí tzVLmrong làXx8Wnh mázVLmt mzVLmẻ bu8UmSổi sang rồiqwqv cqwqvô đ6rWueo chiếczVLm túiqwqv khônXx8Wg zVLmđáy nqwqvhỏ b8UmSằng bànzVLm tazVLmy vàozVLm b6rWuên hôn6rWug vàqwqv nhanh nh8UmSẹn Xx8Wxuống nhà.

Ngô6rWui n8UmShà củaqwqv gi8UmSa 8UmSđình 6rWucô nhỏzVLm 8UmShơn rấtqwqv 6rWunhiều zVLmso vớiXx8W các8UmS nhàzVLm hàXx8Wng zVLmxóm nhưng cũ6rWung tiệnzVLm ng8UmShi và8UmS thXx8Woải qwqvmái. zVLmCat điXx8W vXx8Wào bế8UmSp, hzVLmôn lêzVLmn 6rWumái tó8UmSc đỏ8UmS rựcXx8W rXx8Wỡ của mXx8Wẹ côzVLm, bàXx8W Xx8WLuss 6rWumỉm cười:

- 8UmS Xx8W zVLm qwqv zVLm qwqv qwqv Xx8W qwqvchào cozVLmn yêu.

Bà lXx8Wà mXx8Wột phụzVLm nzVLmữ x8UmSinh đẹp,qwqv quyếzVLmn rXx8Wũ vXx8Wà qwqvCat luônzVLm Xx8Wthầm tzVLmiếc qwqvnuối vzVLmì czVLmô chẳng g8UmSiống qwqvmẹ zVLmmột czVLmhút zVLmnào, từ6rWu cáXx8Wi mqwqvũi đến8UmS 8UmSkhuôn mặtqwqv vqwqvà m8UmSái Xx8Wtóc, tất6rWu cả qwqvđều tqwqvhừa hư6rWuởng t6rWuừ người6rWu chazVLm. zVLmThật 6rWulà chXx8Wán, 6rWutóc chqwqva czVLmô lXx8Wại 6rWumàu đen.qwqv Caqwqvt luôn czVLmảm t6rWuhấy mìn8UmSh 6rWugiống mXx8Wột cozVLmn qqwqvuạ bên8UmS cạnhqwqv 8UmSmẹ 8UmSvà 6rWucả ởzVLm trường8UmS hXx8Wọc nữa, giữa8UmS mXx8Wột rXx8Wừng tó6rWuc vàXx8Wng zVLmvà n6rWuâu. qwqvCat rzVLmút c6rWuây đũa6rWu pqwqvhép Xx8Wbóng nhXx8Woáng v8UmSì mớizVLm được lqwqvau c8UmShùi qwqvra 6rWuvà lùa6rWu đĩazVLm qwqvtrong tzVLmủ 8UmSra bàn6rWu qwqvăn. NhữzVLmng chiếcXx8W 6rWuđĩa sứXx8W tráng meqwqvn qwqvxanh xinqwqvh qwqvxắn nốiqwqv đuô6rWui n8UmShau bXx8Way rXx8Wa làXx8Wm C8UmSat liênXx8W tưởngXx8W tớiqwqv l6rWuũ zVLmcon gái chạqwqvy t6rWuheo 6rWuLui FraXx8Wnk. qwqv qwqvCat tựXx8W cười8UmS mìnhzVLm trzVLmong zVLmkhi Xx8Wba qwqvcô 6rWuhối hảqwqv điqwqv xuống qwqvhôn tó6rWuc Caqwqvt zVLmvà n6rWugồi xuống:

- zVLm zVLm zVLm 8UmS 8UmS Xx8W 8UmS zVLm ôi…zVLm qwqvba sXx8Wắp muộqwqvn Xx8Wmất rồi.

zVLm Cat r8UmSót cXx8Wafé qwqvcho 8UmScha r6rWuồi gXx8Wiúp Xx8Wmẹ bêXx8W nồiqwqv 6rWucháo kh6rWuỏi bế8UmSp lqwqvò. Ha6rWui đứazVLm ezVLmm song qwqvsinh qwqvcủa qwqvCat chạy6rWu ùXx8W xuốXx8Wng chízVLm choé8UmS trqwqvanh Xx8Wcãi n8UmShau vềXx8W mấyzVLm m8UmSón đồqwqv chơi 8UmSchúng đzVLmược tặng6rWu tr6rWuong zVLmsinh nh8UmSật zVLmvừa rồi.qwqv zVLmMark qwqvvà 6rWuJose luôn8UmS l8UmSàm 8UmSCat mệt mỏ8UmSi vì8UmS mọXx8Wi thứ.qwqv ChzVLmúng nó6rWui quXx8Wá n8UmShiều, hqwqvỏi quázVLm nhiXx8Wều, lu8UmSôn lu6rWuôn kh8UmSông đạt đ6rWuiểm tốXx8Wi đqwqva ở8UmS 6rWutrường và6rWu rất6rWu ha6rWum chqwqvơi. HXx8Wừ. qwqvCat u6rWuống hết8UmS c6rWuốc s8UmSữa, 6rWuăn vài 8UmSlát b6rWuánh mìXx8W r8UmSồi czVLmhào qwqvba mẹqwqv vqwqvà Xx8Wra khỏiqwqv nhà.qwqv ThờiXx8W tiếtXx8W tqwqvhật tuyệt6rWu-dù chỉ l8UmSà Xx8Wnhân tXx8Wạo. Ca6rWut sắqwqvp mừng8UmS s6rWuinh nhậtqwqv lần8UmS thứ8UmS 1Xx8W5 của6rWu mìn8UmSh vqwqvà hômqwqv n6rWuay là ngà8UmSy kXx8Whai giảngzVLm. trqwqvở lạzVLmi trườngXx8W sa6rWuu một6rWu m8UmSùa qwqvhè bậnqwqv rộnzVLm côzVLm thấ8UmSy tqwqvhời gian dXx8Wường như8UmS trôi6rWu quá6rWu nhan6rWuh. Mới6rWu h8UmSôm qwqvnào CzVLmat còn8UmS nh6rWuỏ xíuzVLm, bỡ8UmS ngzVLmỡ bư8UmSớc chân v8UmSào trường6rWu m8UmSà zVLmchỉ 8UmSsau mấyqwqv mqwqvùa hè,6rWu zVLmnăm naqwqvy đãzVLm l8UmSà năzVLmm cqwqvuối cấp8UmS. Caqwqvt đẩy ch6rWuiếc vá8UmSn t6rWurượt 6rWudưới cXx8Whân khi8UmSến nó6rWu qwqvchảy vXx8Wù 6rWuvù t8UmSrên vXx8Wỉa hè6rWu 8UmSvà nXx8Whìn theo chiếc8UmS mzVLmui tr6rWuần bóng6rWu zVLmlộn hiệ6rWuu 6rWuGreen củaqwqv Bacb8UmSara Xx8Wmà t6rWuhầm g6rWuhen tị6rWu, không biết6rWu zVLmđến k8UmShi nào8UmS zVLmCat mqwqvới cózVLm mộ6rWut chiếc6rWu nhưXx8W thế8UmS. Bac8UmSbara l8UmSà Xx8Whot girl 8UmScủa trưqwqvờng, zVLmba m6rWuẹ zVLmcô zVLmta già8UmSu c6rWuó, côXx8W Xx8Wta xqwqvinh đẹpXx8W vzVLmà luqwqvôn làXx8W qwqvtâm điể6rWum của 8UmSmọi sự6rWu cqwqvhú ý.6rWu CzVLmat Xx8Wthì khôngqwqv đượcXx8W nhưXx8W vậy.8UmS cô6rWu ca6rWuo hơXx8Wn c8UmShiều ca8UmSo qwqvtrung bình củqwqva bọXx8Wn qwqvcon g6rWuái v6rWuà chzVLmẳng cóqwqv 8UmSgì đặcqwqv biXx8Wệt trừzVLm 6rWumái 6rWutóc qwqvđen nzVLmhư Xx8Wlông quạ. C6rWuat cũn6rWug chẳnqwqvg hiểuqwqv szVLmao AzVLmlex 6rWuvà zVLmJack lại6rWu 6rWulàm bạnzVLm vớiXx8W mộtqwqv qwqvngười nqwqvhư cô. CôXx8W luô6rWun czVLmhìm nghỉzVLmm, chqwqvỉ l8UmSà nh8UmSân v6rWuật phụqwqv tronXx8Wg cá8UmSc 6rWuvở kịchXx8W, ch6rWuỉ thaXx8Wm gia chạy8UmS tiếpzVLm sqwqvức troXx8Wng hộqwqvi qwqvthao, chỉ6rWu đệmzVLm 8UmSđàn qwqvcho JaXx8Wck háXx8Wt tzVLmrong những8UmS buổi trình8UmS diễ6rWun â6rWum nhạcXx8W v8UmSà luôqwqvn bị8UmS 8UmSloại tXx8Wrong cáczVLm môqwqvn tzVLmhể thaqwqvo qwqvvì cXx8Whơi quá dở.

ĐẩyzVLm vá6rWun trượtqwqv một8UmS cái6rWu th6rWuật mạnhqwqv, Xx8WCat nhảy6rWu vọt6rWu lênzVLm zVLm5 bậ6rWuc t8UmShang và8UmS lướ6rWut vào sânqwqv trường.8UmS Xx8Wngôi trưXx8Wờng xXx8Winh đẹpqwqv 8UmScủa cô8UmS n8UmSằm tqwqvrên qwqvmột q8UmSuả đồi6rWu hzVLmiên ngang 8UmSnhư mộtqwqv dũnXx8Wg sĩ.Xx8W CazVLmt gậtqwqv zVLmđầu cqwqvhào qwqvJohn HansozVLmn khzVLmi cậXx8Wu 8UmSta ngXx8Wóc đầXx8Wu lên k6rWuhỏi bãzVLmi cỏzVLm 6rWuvà 8UmSvẫy CaXx8Wt, Joh8UmSn qwqvlà mộtzVLm t8UmShiên tàiqwqv hộizVLm qwqvhoạ. 8UmSNhững zVLmtác phẩm củzVLma cậuqwqv t6rWua l6rWuuôn chỉ6rWu đứ8UmSng zVLmsau m6rWuột hqwqvoạ sĩ6rWu chuy8UmSên nghiệ6rWup duXx8Wy nhấqwqvt m8UmSà nếu Cqwqvat nhớzVLm k6rWuhông nhầm6rWu Xx8Wlà Rafaen6rWul Golias.

zVLm - Xx8W Xx8W 8UmS 8UmS qwqv 6rWu 8UmS 6rWu CXx8Wat !

AzVLmlex vXx8Wẫy Caqwqvt kqwqvhi zVLmcô lướ6rWut tớiqwqv. CzVLmat 6rWumỉm 6rWucười 6rWuhất vánzVLm 8UmStrượt 6rWulên t6rWuay rqwqvồi dừng lại8UmS 8UmSđợi Ale6rWux. Cô8UmS nàngzVLm h6rWuôm nXx8Way lộng6rWu lXx8Wẫy zVLmvới chiXx8Wếc vá6rWuy xếp6rWu qwqvli 6rWuhồng tuyệt Xx8Whảo qwqvvà áXx8Wo bzVLmó trắn6rWug cXx8Wó hởqwqv bụng8UmS chqwqvút chú8UmSt. Aqwqvlex cườXx8Wi rấtqwqv tươi:

8UmS - 8UmS zVLm zVLm qwqv qwqv 8UmS Xx8W 6rWu nghỉ6rWu 6rWuhè v8UmSui Xx8Wkhông? Ha6rWuy cậu6rWu lại6rWu cXx8Whúi 6rWumũi 6rWuở nhXx8Wà vớ8UmSi đốngXx8W c6rWuhai lọ?

qwqv- 8UmS qwqv Xx8W zVLm 8UmS 8UmS 6rWu zVLm uzVLmh, mìn8UmSh chẳng6rWu đzVLmi 6rWuđâu 6rWucả, Xx8Wchỉ ởqwqv nhXx8Wà tXx8Whôi, cònqwqv cXx8Wậu? kìqwqv nghXx8Wỉ tuyệ8UmSt chứ?

- Xx8W 8UmS 6rWu 6rWu zVLm zVLm 6rWu Xx8W Tuy8UmSệt –6rWu Aleqwqvx ng6rWuhiêng đXx8Wầu –Xx8W ở6rWu Hawai8UmSi thXx8Wời ti8UmSết r6rWuất đzVLmẹp, rấtqwqv tiếXx8Wc làXx8W khônzVLmg c6rWuó cậu.

Al6rWuex bắtqwqv đầuXx8W kểzVLm về6rWu kì8UmS nqwqvghỉ dà6rWui ngày8UmS củaqwqv 6rWucô 6rWuấy trXx8Wong kqwqvhi hqwqvọ điqwqv tớ6rWui 6rWutủ chứa đồqwqv. Caqwqvt liếc8UmS quXx8Wa dãyzVLm k8UmSế 6rWubên vàqwqv qwqvdường nh6rWuư zVLmkhông ngzVLmhe AzVLmlex kXx8Wể nữa8UmS khi cqwqvô trôngzVLm t8UmShấy LuXx8Wi FraXx8Wnk. qwqvCả mùzVLma h6rWuè C6rWuat khôqwqvng gặp6rWu L6rWuui, dường8UmS nhưzVLm cậ8UmSu Xx8Wta cao hơnXx8W qwqvmột chqwqvút qwqvvà zVLmlàn 8UmSgia c6rWuó qwqvhơi 6rWusạm qwqvdi 6rWuchút đỉnhqwqv 6rWunhưng tr8UmSông zVLmLui vẫzVLmn rất đ8UmSẹp trai.

- 6rWu Xx8W Xx8W 6rWu 6rWu 6rWu 8UmS zVLm …zVLmthế zVLmlà mình8UmS qwqvngã nhào6rWu xuqwqvống t8UmSừ váchqwqv 8UmSđá, Xx8Wmay m6rWuà qwqvba tXx8Wrông thấyzVLm nên yếmzVLm bùXx8Wa làqwqvm 6rWumình nhẹqwqv hẫn8UmSg điXx8W vàqwqv rớt8UmS xXx8Wuống nướzVLmc nhẹqwqv hều.zVLm qwqv– Xx8WAlex cườXx8Wi khoái chí.

- 8UmS Xx8W Xx8W 8UmS 8UmS zVLm zVLm qwqv T6rWuuyệt .

Xx8W Cat trả6rWu Xx8Wlời bănzVLmg quqwqvơ Xx8Wvà Xx8Wcô bị6rWu aXx8Wi đ8UmSó nhXx8Wào tớzVLmi zVLmôm chầzVLmm lấy:

8UmS - qwqv 6rWu Xx8W qwqv qwqv 6rWu 6rWu 6rWu nhớqwqv czVLmậu quá.

JXx8Wack qwqvkêu zVLmlên bằXx8Wng giọnXx8Wg ỉ8UmS zVLmôi 6rWulàm 8UmSCat bậ6rWut cười.8UmS 8UmSJack q6rWuuay zVLmsang ô6rWum Alqwqvex :

8UmS - 8UmS 8UmS 8UmS qwqv 8UmS 6rWu 8UmS 8UmS k8UmShông czVLmó hXx8Wai người6rWu zVLmmùa 6rWuhè c6rWuhán l8UmSắm. zVLmmình ch8UmSẳng biếtqwqv làmzVLm gìzVLm nữa.

qwqv - 8UmS zVLm 6rWu Xx8W 6rWu zVLm 6rWu qwqv cậuqwqv lạiqwqv qwqvcao thêzVLmm đ6rWuấy ah?

qwqv Alex nhăqwqvn 8UmSmặt, cònXx8W 6rWuJack tXx8Whì n6rWuhe răXx8Wng cười.zVLm c8UmSậu chqwqvàng nàyqwqv qwqvluôn đự8UmSơc y6rWuêu thích Xx8Wvì tíXx8Wnh hài8UmS hước,Xx8W giọn8UmSg Xx8Wca ngọXx8Wt ngqwqvào v6rWuà nXx8Wụ 8UmScười quyếnXx8W rũ.qwqv Cóqwqv cảzVLm đống cqwqvon qwqvgái qwqvmuốn cặp8UmS 6rWukè vớ6rWui Jqwqvack nXx8Whưng Xx8Wdường nzVLmhư Jac6rWuk không8UmS hứ8UmSng thúzVLm với họXx8W lắm,6rWu kểXx8W cảXx8W với6rWu Bacbara.

qwqv - Xx8W 6rWu Xx8W qwqv Xx8W 8UmS 6rWu 8UmS czVLmhào Lui.

Bacbara 8UmSlả lướtqwqv đzVLmi tới6rWu tủ6rWu đểXx8W đồzVLm c6rWuủa 8UmSLui vớiXx8W mộtqwqv nụqwqv cườqwqvi dễ8UmS thưXx8Wơng nhất6rWu mà cô6rWu tzVLma có6rWu thể6rWu 6rWunặn r8UmSa. Cô8UmS Xx8Wta thiXx8Wêng thật,qwqv vừazVLm n6rWuhắc đqwqvã t8UmSới liền.qwqv J8UmSack kéo cảXx8W CazVLmt vXx8Wà Ale8UmSx vzVLmào lqwqvớp 6rWumà 6rWuvần nXx8Wói liếnzVLm tXx8Whoắng về6rWu qwqvkì ngXx8Whỉ t8UmShú vịXx8W của8UmS mình zVLmở Mehqwqvico. CaXx8Wt liqwqvếc zVLmvề phízVLma saqwqvu 8UmSvà mỉzVLmm cười,zVLm Lu8UmSi đaqwqvng nó8UmSi chuyệnzVLm với Bacb6rWuara một8UmS các6rWuh lạnh8UmS lùqwqvng, cậu8UmS t6rWua vẫn6rWu thế.

Xx8WCat qwqvđâm Xx8Wsầm RXx8Wadic BruXx8Wno, qwqvmột gXx8Wã họzVLmc cù6rWung lớpqwqv màXx8W CazVLmt không6rWu ưa6rWu 8UmStẹo 8UmSnào. Hắn rấtqwqv nón8UmSg qwqvnảy, cộ6rWuc 6rWucằn mặc8UmS dzVLmù cóXx8W bềXx8W ngoài6rWu n8UmSa ná8UmS mXx8Wột n6rWugười aqwqvnh qwqvdễ thương mXx8Wà CazVLmt zVLmtừng chơizVLm cùng8UmS hồizVLm nhỏ.8UmS 6rWuChà, cqwqvon qwqvngười mà,Xx8W chỉzVLm cóXx8W thểzVLm giống Xx8Wnhau ch6rWuút chútzVLm vềqwqv bề8UmS n8UmSgoài thôi.

qwqv qwqv Xx8W zVLm Xx8W Xx8W- đizVLm 8UmSkiểu Xx8Wgì zVLmthế? Mắt8UmS để6rWu 6rWuở nh8UmSà àh?

Radic gắ6rWut. LuzVLmi ché8UmSp mzVLmiệng sazVLmu l6rWuưng qwqvCat :

zVLm - 8UmS Xx8W Xx8W 8UmS 6rWu qwqv qwqv 6rWu trá8UmSnh rqwqva Brqwqvuno, địn6rWuh t8UmShu phí8UmS vào6rWu 8UmScửa hả?

Radic nhqwqvìn Xx8WLui với6rWu áXx8Wnh mắt6rWu căm6rWu 6rWughét nXx8Whưng cũn8UmSg láchzVLm zVLmqua Xx8Wmột bênXx8W trXx8Wánh đường c8UmSho Xx8WLui vìzVLm thấy6rWu Bacbarqwqva đ6rWui cùnzVLmg. Tron6rWug zVLm1 th6rWuời giazVLmn dài,qwqv RaXx8Wdic được mọi6rWu ngườizVLm đồ6rWun rằng8UmS l8UmSà vệqwqv s8UmSĩ c8UmSủa Ba8UmScbara. zVLmChẳng cXx8Wần q8UmSuan sázVLmt 6rWuCat cũ8UmSng biết đizVLmều zVLmđó. Rad6rWuic li8UmSa qwqvánh mắqwqvt Xx8Whình viên6rWu đạnzVLm 8UmSsang k6rWuhó chịuXx8W nzVLmhìn chzVLmiếc áo Ca8UmSt đangqwqv Xx8Wmặc lẩXx8Wm bẩm:

qwqv - 8UmS qwqv zVLm Xx8W 8UmS Xx8W 6rWu qwqv á6rWuo vXx8Wới chảqwqv quầ8UmSn, đ8UmSồ sậ8UmSy khô.

Rqwqvồi cậuqwqv tXx8Wa v8UmSào lzVLmớp. CXx8Wat thở8UmS dài,zVLm lzVLmần nXx8Wào cô8UmS mặc6rWu cázVLmi Xx8Wáo này8UmS Rad6rWuic cũngzVLm lẩm bẩm8UmS. đXx8Wúng l6rWuà qwqváo bqwqvó khôngzVLm hzVLmợp vớ8UmSi zVLmngười 8UmSCat tẹoqwqv qwqvnào. Xx8WCô….không hấp8UmS dẫn g8UmSì cả.

Cat vzVLmào Xx8Wlớp, ngồizVLm qwqvxuống bqwqvàn c8UmSủa m8UmSình v6rWuà 8UmSnhìn xXx8Wuống bộzVLm ngựcXx8W c8UmSủa mì8UmSnh. N6rWuó cũng chẳngXx8W phảiXx8W là6rWu n8UmShỏ nhắ8UmSn gì,Xx8W cũqwqvng tXx8Wo nh8UmSư mọi8UmS đứa6rWu co6rWun gqwqvái Xx8Wkhác đấy6rWu chứ. C8UmSó điqwqvều vqwqvì CXx8Wat caqwqvo qu8UmSá nênqwqv trôn8UmSg giốngzVLm c8UmSây sậy8UmS Xx8Wchăng? 6rWuCat zVLmkhá mqwqvặc cảm về8UmS bảnqwqv thâzVLmn mzVLmình. qwqvGia đìXx8Wnh côzVLm cũng6rWu chẳngXx8W kházVLm giXx8Wả gì.6rWu Bqwqva Xx8Wmẹ thườzVLmng phải đizVLm làm8UmS 8UmSca 8UmSđêm đểzVLm lzVLmo 8UmScho qwqv3 c6rWuhị qwqvem cô.6rWu Ca8UmSt 8UmSko cóqwqv quầnzVLm á8UmSo xịn,zVLm cqwqvũng không cózVLm đồXx8W nữ8UmS Xx8Wtrang đắ8UmSt 8UmStiền, vqwqvì thếqwqv c8UmSô tự8UmS lXx8Wàm lấyqwqv mqwqvột sốXx8W nXx8Wữ 6rWutrang nqwqvhờ xưởng rqwqvèn m6rWui nzVLmi qwqvmà b6rWua 8UmScô tặng8UmS h6rWuồi s8UmSinh nhqwqvật lần8UmS tzVLmhứ 88UmS. đ8UmSôi 6rWukhi Ca6rWut cũ8UmSng thấy buồn,6rWu qwqvcô cũnXx8Wg làXx8W mộtzVLm thiếXx8Wu nữqwqv mớ6rWui lqwqvớn, 6rWucũng c8UmSó t8UmSình cả6rWum zVLmvà những8UmS ước Xx8Wmơ, nqwqvhưng Xx8W…. 8UmSCat nhì8UmSn zVLmLui. Lqwqvui đqwqvang đọc6rWu m8UmSột 8UmScuốn szVLmổ Xx8Wcon màzVLm n8UmSếu zVLmCat không nhầmzVLm t8UmShì 6rWulà nhXx8Wưng 8UmSgi cXx8Whép của8UmS cậuzVLm qwqvấy vềqwqv côngzVLm viqwqvệc zVLmở cô6rWung t6rWui co8UmSn của tậpzVLm đoqwqvàn FranXx8Wk. qwqvGia đìzVLmnh LuzVLmi rấtXx8W cqwqvó zVLmthế lXx8Wực. b8UmSa cậuXx8W ấyzVLm Xx8Wlà chủqwqv tịc8UmSh tập đXx8Woàn Franqwqvk –Xx8W zVLmtập đXx8Woàn lớzVLmn nhấtXx8W “miXx8Wền tâ8UmSy” cònqwqv LXx8Wui thìzVLm zVLmvừa đqwqvẹp Xx8Wtrai vừa học6rWu giỏi....

chà8UmSo cá8UmSc em.

6rWuGiáo sư8UmS Vil6rWular 6rWuvào lớ6rWup, bXx8Wà zVLmđể cặp6rWu Xx8Wxuống bàzVLmn Xx8Wrồi nzVLmhìn hếtqwqv một6rWu lượtzVLm zVLmhọc tròqwqv zVLmcủa mìnqwqvh vàqwqv hỏi:

qwqv - 8UmS Xx8W 6rWu 8UmS Xx8W Xx8W 6rWu Xx8W Xx8Wcác qwqvem qwqvnghỉ qwqvhè vXx8Wui chứ?

- Xx8W qwqv 8UmS 6rWu 8UmS Xx8W qwqv 8UmS VXx8Wui ạ.

C6rWuả lớpXx8W bắtXx8W đầuXx8W zVLmxôn xazVLmo lêqwqvn. Xx8WRemus 6rWuchồm qqwqvua 8UmSbàn nóizVLm chuy6rWuện v6rWuới Xx8WPeter v8UmSà cả hqwqvai cườiqwqv 6rWutí qwqvtởn vớiXx8W n6rWuhau. 6rWuGiáo qwqvsư Xx8WVillar qwqvnói vớiqwqv vzVLmẻ mặ8UmSt hài6rWu lòng:

qwqv - Xx8W Xx8W 6rWu Xx8W zVLm Xx8W Xx8W Xx8W zVLmnào, cảzVLm l8UmSớp n8UmSộp 8UmSbài tậXx8Wp qwqvhè đi.

- zVLm qwqv Xx8W zVLm Xx8W 8UmS 6rWu qwqv Ôi………

Lớp8UmS hzVLmọc 6rWuồ lênzVLm t6rWuhất 6rWuvọng. Cqwqvat 8UmSbiết cò6rWun rấtzVLm nh8UmSiều người6rWu chưXx8Wa l8UmSàm xXx8Wong bàqwqvi tập, vXx8Wí dXx8Wụ nhzVLmư Xx8WJack chẳngzVLm hạ6rWun. C6rWuat qwqvmỉm cườiXx8W kzVLmhi thấXx8Wy vẻqwqv khổqwqv sởqwqv 6rWucủa Jack. B8UmSacbara n8UmSói vớiXx8W giọngXx8W nịnh8UmS nqwqvọt :

- zVLm 6rWu qwqv 8UmS 6rWu Xx8W 8UmS 8UmS zVLmthưa c6rWuô, coXx8Wn c8UmSòn mộtqwqv chqwqvút n8UmSữa chư8UmSa 6rWuxong, zVLmcon cXx8Wó thể8UmS n8UmSộp sXx8Wau đượ6rWuc khô6rWung ạ?

Xx8W - 8UmS 6rWu 6rWu Xx8W Xx8W zVLm Xx8W Xx8W zVLmKo được.

GiXx8Wáo qwqvsư Vill8UmSar qwqvmỉm c6rWuười nhXx8Wã nh8UmSặn nhưzVLmng Xx8Wánh mắtXx8W bàzVLm ánh8UmS lê6rWun s6rWuự ng6rWuhiêm khắc vàqwqv đốXx8W qwqvai giqwqvám n8UmSài nỉXx8W thêqwqvm mộzVLmt lXx8Wời qwqvnào khqwqvi đ8UmSã bịqwqv zVLmbà nh8UmSìn như6rWu vậyzVLm. C8UmSat thích điểXx8Wm này8UmS của6rWu bà6rWu. Cqwqvô lấyXx8W Xx8Wcuốn vở8UmS làmzVLm b8UmSài tậ8UmSp vềqwqv n8UmShà Xx8Wra vàXx8W đểzVLm lên6rWu đầu 6rWubàn tron8UmSg 6rWukhi ngh8UmSe loXx8Wáng thozVLmáng Al6rWuex càqwqvu nqwqvhàu vớiqwqv qwqvJack về8UmS sự8UmS lườ8UmSi biếng củazVLm qwqvcậu chàng.qwqv Jaqwqvck lẩm6rWu bẩm:

qwqv - zVLm qwqv qwqv qwqv Xx8W 6rWu Xx8W Xx8W biế8UmSt th6rWuế 8UmSmình đãqwqv cópzVLm 6rWubài Ca8UmSt lúqwqvc Xx8Wnãy rồi.

giáo zVLmsư Villa6rWur qwqvkhua qwqvđũa phépqwqv bằng6rWu một6rWu Xx8Wđộng 8UmStác duyênXx8W dángqwqv l8UmSùa hếtXx8W nhữngXx8W cuốn vởqwqv lêqwqvn b8UmSàn gi8UmSáo viê6rWun và6rWu nó8UmSi 6rWuvới zVLmLui bằnzVLmg một6rWu gXx8Wiọng tr6rWuìu mến:

zVLm - 8UmS zVLm Xx8W zVLm Xx8W qwqv 8UmS qwqv LuXx8Wi, s8UmSau qwqvgiờ qwqvhọc co6rWun zVLmđem Xx8Wchồng vở6rWu xuốXx8Wng phòn6rWug giáoqwqv viê6rWun ch8UmSo czVLmô nhé.

zVLm Lui vqwqvâng nXx8Wgoan ngoãn6rWu qwqvvà mỉmXx8W cườ8UmSi. 6rWumột n8UmSụ cườiqwqv có8UmS th6rWuể quậtqwqv ngã6rWu bất6rWu cứ6rWu đứa coqwqvn gázVLmi 6rWunào- đấyqwqv lzVLmà Xx8WCat qwqvnghi th6rWuế. NhưngzVLm r6rWuõ Xx8Wràng 8UmSlà qwqvgiáo sqwqvư ngọqwqvt ngà6rWuo với zVLmLui hơzVLmn hết6rWu thảzVLmy, cũn6rWug m8UmSột phầ8UmSn 6rWuvì 8UmSđiểm qwqvbùa chqwqvú của8UmS qwqvLui ca8UmSo n6rWuhất trường.

- Xx8W 6rWu zVLm qwqv qwqv 6rWu zVLm 8UmS qwqvnào các8UmS 6rWuem, sá6rWuch bùzVLma cqwqvhú căn6rWu bản6rWu lớ6rWup3, Xx8W“bùa tốngXx8W tiễn”.

Ca8UmSt chúiXx8W 6rWumũi zVLmvào szVLmách trXx8Wong kh8UmSi gizVLmáo zVLmsư Vill6rWuar p6rWuhát Xx8Wchuột 6rWucho họqwqvc szVLminh. Con zVLmchuột Xx8Wcủa zVLmCat nhzVLmỏ xí8UmSu vqwqvà ng6rWuay khqwqvi vừaqwqv đá8UmSp xuốn8UmSg 8UmSbàn, nózVLm qwqvmon mzVLmen b6rWuò đến gặm8UmS chXx8Wiếc Xx8Wbút 8UmSchì củ8UmSa Caqwqvt. T6rWuhật qwqvlà mộ8UmSt buổiqwqv hXx8Wọc giaqwqvn Xx8Wnan 8UmSkhi 8UmSmà Misa, bXx8Wạn t8UmShân của6rWu BacXx8Wbara qwqvlàm nổ8UmS Xx8Wtung zVLmcon Xx8Wchuột của8UmS côzVLm t8UmSa khXx8Wiến ph6rWuân nửa lớpXx8W Xx8Wbị dín6rWuh bẩn6rWu vàoqwqv áqwqvo. Xx8WCuối giờzVLm học,qwqv chXx8Wỉ có6rWu mỗiXx8W Lu6rWui lqwqvà thqwqvành côqwqvng trong 8UmSviệc 8UmSđưa 8UmScon czVLmhuột nhỏ6rWu tXx8Wrở lạzVLmi l6rWuồng t8UmSrên bzVLmàn gqwqviáo Xx8Wviên, nhữ8UmSng người cònXx8W lại6rWu Xx8Wđều qwqvbó ta6rWuy. ChuôXx8Wng re6rWuo hếzVLmt tiếqwqvt, gi8UmSáo sXx8Wư ViXx8Wllar 8UmSra khỏizVLm lớp sa6rWuu 8UmSkhi Xx8Wcho zVLmmột đốngzVLm b8UmSài tậpqwqv vềXx8W nhqwqvà. qwqvCat đ8UmSang loa8UmSy hzVLmoay bỏ8UmS 6rWusách vở8UmS vào túiqwqv khzVLmông 6rWuđáy thXx8Wì BacbarXx8Wa nóXx8Wi zVLmto một8UmS cá8UmSch hác8UmSh dịch:

- Xx8W qwqv Xx8W 6rWu 8UmS qwqv 8UmS 6rWu Lu6rWuss, trựzVLmc nh6rWuật cqwqvho Radic.

Cat gậtXx8W đầuzVLm vzVLmà lzVLmiếc Ra8UmSdic, cqwqvậu qwqvta đang8UmS nXx8Whìn BaXx8Wcbara mộXx8Wt cáqwqvch mXx8Wiễn cưỡng, c8UmSó 8UmSlẽ bởiqwqv vì6rWu Baqwqvcbara cứ6rWu quấqwqvn lXx8Wấy L6rWuui. qwqvCat zVLm 8UmSkhông 6rWunghĩ l8UmSà RaXx8Wdic thíqwqvch Bacbara như8UmSng cáizVLm nhì8UmSn kia…

Cqwqvat khôn6rWug biếtzVLm mXx8Wà Xx8Wcô cũzVLmng 8UmSkhông cầnqwqv bi8UmSết. chqwqva czVLmô làmqwqv vi6rWuệc chzVLmo công6rWu t8UmSi nhà Rosa8UmSnta nzVLmên côXx8W lzVLmuôn phải8UmS ngqwqvhe lờzVLmi BXx8Wacbara Xx8Wnếu không6rWu Xx8Wcô t6rWua szVLmẽ to6rWun hót với6rWu 6rWucha 6rWucô tzVLma vzVLmà đuổ6rWui qwqvviệc 6rWuba C8UmSat. AzVLmlex v6rWuà Ja8UmSck kzVLmhông 8UmSthích CXx8Wat 6rWubị s6rWuai khiến nhưng8UmS Xx8Whọ cũng6rWu czVLmhẳng zVLmlàm g6rWuì được8UmS zVLmngoài việc8UmS lấy8UmS phXx8Wần ăn6rWu hộ6rWu CXx8Wat. Alex càu8UmS nhXx8Wàu k6rWuhi đizVLm qwqvngang qqwqvua Cat:

- qwqv Xx8W 8UmS qwqv Xx8W 6rWu Xx8W 8UmS nhanXx8Wh nzVLmhé, mình8UmS sẽ8UmS Xx8Wđổ nước8UmS qwqvsốt cà8UmS c6rWuhua lê8UmSn đqwqvầu co8UmSn Xx8Wquỷ zVLmcái đó.

qwqv - 6rWu 6rWu Xx8W 6rWu zVLm 8UmS 6rWu 8UmS Lqwqvàm Xx8Wơn đi,zVLm Alex.

Cat cườiqwqv nqwqvhư mếqwqvu, 6rWuAlex thzVLmở dàizVLm qwqvvà lôiqwqv zVLmJack theqwqvo. Ca6rWut lùazVLm chổXx8Wi zVLmvà gzVLmhẻ lau rqwqva kzVLmhỏi 8UmStủ để6rWu qwqvchổi vXx8Wà vXx8Wung vẩyqwqv đũaqwqv ph6rWuép đizVLmều qwqvkhiển c8UmSho Xx8Wchúng zVLmlau Xx8Wbảng, lau bzVLmàn g8UmShế 8UmSvà qwqvnhững chỗ8UmS qwqvdơ mXx8Wà 6rWulũ 8UmSchuột 6rWugây zVLmra. Họ8UmSc sin8UmSh lầXx8Wn lượt8UmS rzVLma khỏi lớpqwqv Xx8Whết, tronqwqvg 8UmSlớp chỉqwqv còn6rWu lạiqwqv qwqvLui vàzVLm C8UmSat. Lqwqvui đazVLmng đếmqwqv l6rWuại chỗqwqv vở6rWu và dXx8Wập lạzVLmi 6rWumột Xx8Wcuốn bịXx8W bo6rWung mấy8UmS tra6rWung đầu.qwqv zVLmCat Xx8Wliếc trộm8UmS Luiqwqv, đ6rWuúng qwqvlà một 8UmSanh chàng8UmS đẹpXx8W Xx8Wtrai. Ca8UmSt quazVLmy 8UmSra Xx8Wchăm cXx8Whú 8UmSvắt gqwqviẻ lqwqvau bằngzVLm qwqvmột loạizVLm nghệ Xx8Wthuật hắcXx8W áXx8Wm mà8UmS các8UmS p8UmShù tXx8Whuỷ hắqwqvc ámXx8W Xx8Wdùng đểzVLm khiếnXx8W c8UmSon n6rWugười tXx8Wa khô8UmS quắt khôXx8W quzVLmeo lại.8UmS cái8UmS gzVLmiẻ r6rWuít qwqvlên khXx8We khẽXx8W vàzVLm 8UmSkhô 8UmScong nưzVLmớc. qwqvCat khqwqvoái chí nhúnqwqvg 6rWuướt nXx8Wó zVLmmột lần6rWu nữqwqva 8UmSvà Xx8Wlại vắXx8Wt khzVLmô rXx8Wồi một6rWu lầzVLmn nữa.Xx8W qwqvCho tớiqwqv khi qwqvcô qu8UmSay lạiXx8W th8UmSi ch6rWuẳng thấy6rWu Xx8WLui đ8UmSâu cả,qwqv chắcqwqv Xx8Wlà đã6rWu zVLmđi rồzVLmi. CzVLmat nhXx8Wiệt tình vẩqwqvy đũ6rWua phép6rWu qwqvnhư mộtXx8W nhạqwqvc trưởngqwqv điều6rWu 8UmSkhiển nhữnqwqvg câqwqvy chổi6rWu lqwqvau nhà, côqwqv vẫzVLmy mạnhXx8W m6rWuột cqwqvái, một6rWu Xx8Wcây cXx8Whổi laXx8Wo vù8UmS vqwqvề pXx8Whía Xx8Wbàn 8UmSgiáo v6rWuiên vàzVLm vòzVLmng qua ph6rWuía 8UmSsau chiếc6rWu bànXx8W. Rầm…

MộtXx8W tiếngqwqv động8UmS 8UmSchết ng6rWuười va8UmSng lXx8Wên v6rWuà LXx8Wui 6rWuFrank 8UmStừ từ8UmS Xx8Wđứng lqwqvên phXx8Wía 6rWusau bàn giáo8UmS vi8UmSên vớ8UmSi khXx8Wuôn qwqvmặt tè6rWum nheqwqvm nước6rWu qwqvlau nhàzVLm v8UmSà mũi8UmS đaqwqvng chảyqwqv Xx8Wmáu. Cậu Xx8Wta đanXx8Wg buộqwqvc dâXx8Wy giầy.
Ca8UmSt 6rWuđứng Xx8Wnhư trờqwqvi tr8UmSồng zVLmnhìn 8UmS1 giọt8UmS má6rWuu nhỏ6rWu xuốXx8Wng chXx8Wiếc áoqwqv sơzVLm 6rWumi tzVLmrắng tinh zVLmcủa LuzVLmi zVLmvà kh8UmSông 6rWuchắc làXx8W tXx8Wrong cuộXx8Wc đ6rWuời mXx8Wình 8UmScô đãqwqv phạm6rWu phqwqvải lỗi8UmS lầm nqwqvào qwqvtồi tzVLmệ nh8UmSư thế8UmS 8UmSchưa. CzVLmat lắqwqvp Xx8Wbắp x6rWuin lỗiXx8W k6rWuhông qwqvthành tiếng6rWu Xx8Wvà kinh 6rWuhãi khôngzVLm biếtzVLm czVLmó nênzVLm lùiqwqv 6rWura c8UmSàng x6rWua càzVLmng zVLmtốt zVLmhay khônzVLmg. K6rWuhuôn mặt6rWu Lui thậqwqvt khó6rWu 8UmSmà tưởng8UmS 8UmStượng đựơc,Xx8W nóXx8W nhqwqvăn lạqwqvi mộtqwqv c8UmSách k8UmShó chịuXx8W zVLmvà đôXx8Wi mắt thqwqvì ngày8UmS mộzVLmt tốzVLmi hơn.6rWu Xx8WLui ch8UmSắc phải8UmS cố6rWu gắng6rWu lắzVLmm mXx8Wới khôngzVLm héqwqvt vàzVLmo mặt CatzVLm. Xx8WCat mím8UmS zVLmchặt qwqvmôi, thàqwqv rằngqwqv LuXx8Wi cứ8UmS qXx8Wuát 8UmSthét 6rWulên cqwqvó phảzVLmi qwqvlà hXx8Way hơn khô8UmSng. LuzVLmi từXx8W từ6rWu 6rWumở miệnXx8Wg nhưn6rWug khôn8UmSg qwqvphải lzVLmà quá6rWut tházVLmo gzVLmì m8UmSà chqwqvỉ buông độcXx8W một6rWu ti6rWuếng ngqwqvhe rất6rWu kh8UmSó nhọc:

zVLm - zVLm zVLm zVLm qwqv zVLm 6rWu Xx8W qwqv lau.

CaXx8Wt sợXx8W điếzVLmng cXx8Wả ngzVLmười. cXx8Wô đãqwqv kqwqvhông nqwqvghĩ r8UmSằng cXx8Wô sợzVLm qwqvLui đến6rWu nhưqwqv thếXx8W. 6rWuNếu Lui mà6rWu nóqwqvi vớqwqvi Baqwqvcbara thì…..zVLm qwqvtrời ơzVLmi! 6rWuBa 8UmScô c8UmSó 6rWuthể mấtXx8W việc8UmS 6rWungay ngàqwqvy mai zVLmchứ chẳn8UmSg chqwqvơi. Nếu8UmS 8UmSba mấtzVLm việc,zVLm gqwqvia đình8UmS côzVLm s8UmSẽ rqwqva sa8UmSo đây?8UmS 6rWuCat rútzVLm khăn ta6rWuy rzVLma v8UmSà la8UmSu nưXx8Wớc trênzVLm 6rWumặt Xx8WLui qwqvmà 6rWuthậm chíXx8W cò6rWun kh6rWuông g8UmSiám nhìnqwqv cậu ta8UmS. CXx8Wat khôngzVLm ngXx8Whĩ Xx8Wlà mìnXx8Wh Xx8Wsẽ chạ6rWum vào8UmS mặXx8Wt LzVLmui troqwqvng hoànzVLm cảnqwqvh này.6rWu Lui g8UmSiật lXx8Wấy khăqwqvn qwqvtay củaqwqv 8UmSCat, zVLmCat lắ8UmSp bắp:

zVLm - qwqv Xx8W qwqv zVLm 8UmS qwqv 6rWu 6rWu x6rWuin lỗi…6rWu tôi….6rWu Xi8UmSn lỗi.

Xx8W rồi côXx8W chu8UmSồn qwqvngay lập6rWu tứczVLm khXx8Wỏi lớ8UmSp nhXx8Wư là8UmS sXx8Wợ Xx8WLui kh8UmSông kiqwqvềm cqwqvhế được6rWu màXx8W 6rWula hé8UmSt quzVLmát 6rWutháo ầm6rWu ĩ.

zVLm Vào cXx8Wăng zVLmtin với6rWu Xx8Wbộ mặ6rWut đưXx8Wa đámXx8W, zVLmCat kXx8Wể Xx8Wcho A8UmSlex vXx8Wà 8UmSJack v8UmSề 8UmSsự cố6rWu chếXx8Wt ngườiqwqv đóXx8W. qwqvAlex c6rWuhỉ nhún8UmS vai:

Xx8W - Xx8W zVLm zVLm zVLm qwqv 6rWu zVLm 6rWu cậu8UmS t6rWua luônqwqv nXx8Whư 8UmSthế mqwqvà, giXx8Wả tạo,6rWu độiXx8W lốt6rWu Xx8Whọc tròzVLm ngoaXx8Wn để6rWu Xx8Wlấy Xx8Wlòng giá8UmSo vi6rWuên, đủXx8W thứ.

Xx8W Còn JaXx8Wck thìXx8W gụcXx8W đầu6rWu xuống6rWu bànXx8W vXx8Wà czVLmười, ngườiqwqv runXx8Wg lênXx8W bần6rWu bật,qwqv 6rWucậu 6rWuta n6rWuói đ6rWuứt quãng:

Xx8W - qwqv qwqv zVLm Xx8W zVLm Xx8W Xx8W zVLm biết6rWu thế…nán8UmS lạiXx8W 8UmStí nữ8UmSa… 8UmSha 8UmSha ….

6rWuCat nhănqwqv nhó:

zVLm - 6rWu 8UmS 6rWu qwqv 6rWu 6rWu qwqv 8UmS xizVLmn czVLmậu đấy6rWu Jackqwqv, m6rWuình đaqwqvng lXx8Wo chếqwqvt đây.

Xx8WAlex cházVLmn nzVLmản ch8UmSọc chọc8UmS 8UmSvà đĩa:

zVLm- Xx8W 8UmS 6rWu qwqv 6rWu qwqv zVLm qwqv C6rWuat, LuXx8Wi sẽqwqv k6rWuhông đemqwqv cqwqvhuyện hắnqwqv bqwqvị rửaqwqv mặtqwqv bằngXx8W nzVLmước Xx8Wlau nXx8Whà zVLmra mà6rWu rêu8UmS rXx8Wao đâu,8UmS yXx8Wên tâm6rWu đi.

Cat mí6rWum mô6rWui, ngzVLmhe th6rWuì 8UmScũng có6rWu lqwqví nh8UmSưng khôzVLmng 6rWurêu 6rWurao đâqwqvu Xx8Wcó nghĩaXx8W lXx8Wà Lqwqvui sqwqvẽ khôqwqvng nqwqvói chuy6rWuện đózVLm zVLmcho BaczVLmbara. qwqvÔi trờqwqvi ơi!

8UmS Cat chưqwqva kịpXx8W tha8UmSn thởzVLm thzVLmì Baqwqvcbara đXx8Wã 8UmSgọi 8UmScô. Xx8WCat zVLmđứng l6rWuên. AlzVLmex cáu:

zVLm - qwqv qwqv 8UmS Xx8W Xx8W qwqv 6rWu 8UmS cậqwqvu ch8UmSưa ăn8UmS gXx8Wì mà.

8UmS- 8UmS Xx8W 6rWu qwqv qwqv 6rWu zVLm zVLm M6rWuình khôngzVLm 6rWunuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.