You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm JXsRnay 7LSYlà mJXsRột ngo7UMày đẹpuNAr o7UMtrời. 7LSYCat mởuNAr tUhPXoang 7LSYcửa sổo7UM đónUhPX nh7LSYững tJXsRia JXsRnắng mJXsRùa thu vàuNArng 7LSY nho7UMư mậJXsRt uNArong vàJXsR pho7UMóng tầmo7UM mắt7LSY ro7UMa xuNAra. CửaUhPX sJXsRổ puNArhòng CuNArat trông7LSY rUhPXa một coo7UMn đườngJXsR haUhPXi bên7LSY cuNArỏ mọcJXsR uNArlún 7LSYphún ko7UMhông hàUhPXng lối.7LSY nUhPXhững do7UMãy nhJXsRà chen chúuNArc nhuNArau tuNArrông nhưUhPX đàn7LSY UhPXlợn o7UMcon đủuNAr uNArmọi mJXsRàu s7LSYắc vUhPXới đủuNAr JXsRcác ko7UMiểu kiế7LSYn trúc tUhPXạp nuNArham. CJXsRat híUhPXt co7UMăng uNArvào po7UMhổi JXsRkhông JXsRkhí truNArong lo7UMành máUhPXt 7LSYmẻ bJXsRuổi sang rồi7LSY 7LSYcô đeoo7UM chiuNArếc túiUhPX khôUhPXng đáyo7UM nhỏ7LSY bo7UMằng uNArbàn o7UMtay JXsRvào bo7UMên ho7UMông vàuNAr nhanh nhẹnJXsR xuJXsRống nhà.

JXsR Ngôi nhà7LSY củao7UM giUhPXa đìnhuNAr côuNAr nhJXsRỏ o7UMhơn rấtJXsR nh7LSYiều so7UMo với7LSY cJXsRác nuNArhà hàno7UMg xóUhPXm nhưng cũnguNAr tiệno7UM o7UMnghi vàUhPX tho7UMoải máo7UMi. Ca7LSYt đo7UMi 7LSYvào bếpo7UM, hôUhPXn lUhPXên m7LSYái tJXsRóc đỏUhPX ruNArực rỡUhPX của o7UMmẹ cô,UhPX bàUhPX LuJXsRss mỉmo7UM cười:

- JXsR 7LSY 7LSY JXsR uNAr JXsR o7UM 7LSY c7LSYhào uNArcon yêu.

B7LSYà luNArà UhPXmột phụUhPX nữUhPX xUhPXinh đẹo7UMp, JXsRquyến rUhPXũ vuNArà Co7UMat luônJXsR thJXsRầm to7UMiếc nJXsRuối UhPXvì uNArcô chẳng giốJXsRng mẹuNAr muNArột ch7LSYút nà7LSYo, từuNAr UhPXcái mũ7LSYi đếnUhPX khuuNArôn mUhPXặt vào7UM máiJXsR tóc,7LSY tJXsRất cả đề7LSYu thừUhPXa hư7LSYởng t7LSYừ ngườiUhPX chaJXsR. ThậUhPXt lJXsRà chán,UhPX tuNAróc co7UMha cuNArô lạJXsRi màJXsRu 7LSYđen. CuNArat luôn cảmJXsR thấUhPXy UhPXmình giống7LSY o7UMmột 7LSYcon quạo7UM o7UMbên cạnhuNAr JXsRmẹ uNArvà cảo7UM ởJXsR trườngUhPX ho7UMọc nữa, giữUhPXa mộtJXsR UhPXrừng tUhPXóc vànguNAr vàJXsR nuNArâu. CauNArt o7UMrút câyUhPX đũaUhPX phéo7UMp bónuNArg o7UMnhoáng vJXsRì mUhPXới được lUhPXau cuNArhùi o7UMra vUhPXà JXsRlùa đĩuNAra troJXsRng tủ7LSY r7LSYa 7LSYbàn ăn.7LSY NhữuNArng chuNAriếc đ7LSYĩa sứuNAr tráng JXsRmen xauNArnh xin7LSYh xJXsRắn nốiuNAr đuôiJXsR uNArnhau ba7LSYy o7UMra làmuNAr Co7UMat lUhPXiên tưo7UMởng tớiuNAr lo7UMũ 7LSYcon gái chạyo7UM t7LSYheo Lo7UMui FuNArrank. 7LSY CaUhPXt to7UMự co7UMười m7LSYình t7LSYrong kuNArhi 7LSYba 7LSYcô hố7LSYi hảuNAr điuNAr xuống UhPXhôn to7UMóc Cao7UMt 7LSYvà ngồJXsRi xuống:

7LSY- UhPX JXsR UhPX o7UM JXsR o7UM UhPX o7UM ôi…JXsR o7UMba so7UMắp mu7LSYộn m7LSYất rồi.

C7LSYat o7UMrót café7LSY cho7UMo 7LSYcha rồiJXsR giúUhPXp mẹJXsR bê7LSY nuNArồi chá7LSYo khỏiUhPX bếp7LSY lòUhPX. HaUhPXi đứao7UM e7LSYm song s7LSYinh củaJXsR CUhPXat cUhPXhạy 7LSYù xuUhPXống cJXsRhí choéo7UM trao7UMnh cãJXsRi nhJXsRau vuNArề mJXsRấy mJXsRón đồuNAr chơi cJXsRhúng đưUhPXợc tặn7LSYg 7LSYtrong uNArsinh nhậtuNAr vừaJXsR rồio7UM. MarJXsRk o7UMvà JoUhPXse luôn7LSY lJXsRàm 7LSYCat mệt mỏUhPXi v7LSYì mọo7UMi thứ.UhPX ChúUhPXng nóio7UM qu7LSYá nJXsRhiều, 7LSYhỏi quáUhPX nJXsRhiều, luô7LSYn lo7UMuôn khôno7UMg đạt điểm7LSY tốiuNAr UhPXđa uNArở trườngJXsR vuNArà rấuNArt UhPXham chJXsRơi. HừuNAr. uNArCat uốngJXsR hếtuNAr UhPXcốc 7LSYsữa, ăn7LSY vài látuNAr b7LSYánh mo7UMì rJXsRồi chào7LSY bJXsRa m7LSYẹ v7LSYà 7LSYra khJXsRỏi nUhPXhà. ThờUhPXi tiếto7UM to7UMhật tuyệt-d7LSYù chỉ làuNAr nhUhPXân tạ7LSYo. Ca7LSYt o7UMsắp mừng7LSY sinJXsRh nhậtJXsR 7LSYlần tuNArhứ uNAr15 của7LSY mìnJXsRh v7LSYà JXsRhôm na7LSYy là ngàyJXsR JXsRkhai g7LSYiảng. JXsRtrở lạ7LSYi tuNArrường 7LSYsau mộtJXsR mùaUhPX hèUhPX bậnuNAr JXsRrộn côo7UM tUhPXhấy thờiUhPX gian dườngo7UM nUhPXhư o7UMtrôi quáUhPX nhanhuNAr. UhPXMới hômJXsR nào7LSY C7LSYat cònJXsR nhỏuNAr xíuUhPX, bỡuNAr ngỡUhPX bướo7UMc chân vuNArào trưo7UMờng muNArà chuNArỉ sJXsRau o7UMmấy mUhPXùa hè,JXsR nămuNAr o7UMnay đãUhPX JXsRlà UhPXnăm cuối7LSY cJXsRấp. Co7UMat đẩy chiếc7LSY vuNArán trư7LSYợt UhPXdưới cJXsRhân khiếno7UM n7LSYó JXsRchảy JXsRvù 7LSYvù trJXsRên vo7UMỉa hUhPXè vo7UMà nhUhPXìn theo chiJXsRếc 7LSYmui trầnuNAr bónUhPXg lộnUhPX huNAriệu Greo7UMen co7UMủa BacbaruNAra mà7LSY thJXsRầm o7UMghen tị,o7UM không biếtuNAr đếUhPXn k7LSYhi nào7UMo CauNArt muNArới c7LSYó mộ7LSYt chUhPXiếc nho7UMư thế.uNAr Bo7UMacbara lo7UMà uNArhot girl c7LSYủa trUhPXường, bo7UMa UhPXmẹ co7UMô tUhPXa gJXsRiàu có7LSY, UhPXcô tuNAra xuNArinh đUhPXẹp JXsRvà luônuNAr 7LSYlà JXsRtâm điểmJXsR của mJXsRọi sựuNAr chJXsRú uNArý. CuNArat thUhPXì khô7LSYng đưuNArợc no7UMhư vậy.o7UM cô7LSY o7UMcao hUhPXơn chiuNArều JXsRcao truuNArng bình củauNAr UhPXbọn coJXsRn gáJXsRi vàJXsR chuNArẳng o7UMcó gìuNAr đo7UMặc bUhPXiệt trừJXsR máUhPXi tUhPXóc đeo7UMn nJXsRhư lUhPXông quạ. CaJXsRt co7UMũng chẳn7LSYg hiểuuNAr JXsRsao AleJXsRx và7LSY JacJXsRk lạUhPXi lJXsRàm bUhPXạn vớo7UMi UhPXmột ngo7UMười nuNArhư cô. CôJXsR luôn7LSY chìmuNAr nghỉm,7LSY UhPXchỉ UhPXlà nUhPXhân vậtUhPX phuNArụ 7LSYtrong cácJXsR vởJXsR 7LSYkịch, cJXsRhỉ tho7UMam gia chạyJXsR tiếp7LSY s7LSYức tUhPXrong hộiuNAr 7LSYthao, chuNArỉ uNArđệm đàuNArn chuNAro Jo7UMack hátUhPX tron7LSYg JXsRnhững buổi tro7UMình JXsRdiễn 7LSYâm JXsRnhạc vàuNAr luuNArôn bịuNAr louNArại tronuNArg cácuNAr môno7UM JXsRthể tUhPXhao vJXsRì chơiuNAr quá dở.

ĐẩJXsRy o7UMván trượUhPXt mộo7UMt cJXsRái 7LSYthật mạnh,UhPX CJXsRat nhảuNAry vọtuNAr lênuNAr 7LSY5 bậco7UM thanUhPXg và7LSY lướtuNAr vào s7LSYân tr7LSYường. o7UMngôi trườnuNArg o7UMxinh đẹUhPXp của7LSY JXsRcô n7LSYằm trênJXsR mUhPXột qUhPXuả đồiJXsR ho7UMiên ngang n7LSYhư mo7UMột dũnuNArg sĩ7LSY. UhPXCat guNArật đầuo7UM cho7UMào Joo7UMhn HansoUhPXn k7LSYhi c7LSYậu to7UMa uNArngóc uNArđầu lên kJXsRhỏi buNArãi UhPXcỏ uNArvà vẫyJXsR CaJXsRt, JouNArhn làUhPX muNArột thiêUhPXn tàJXsRi 7LSYhội h7LSYoạ. NhữnJXsRg to7UMác phẩm củao7UM cậuUhPX 7LSYta lJXsRuôn chJXsRỉ đứngJXsR sJXsRau mộtuNAr hoUhPXạ JXsRsĩ cho7UMuyên nghiJXsRệp d7LSYuy nUhPXhất o7UMmà nếu Ca7LSYt no7UMhớ khôngo7UM nhầmJXsR làJXsR RafuNAraenl Golias.

7LSY - uNAr uNAr uNAr 7LSY JXsR o7UM JXsR JXsR o7UMCat !

Alex vẫUhPXy JXsRCat UhPXkhi co7UMô lướtJXsR tớiuNAr. CaUhPXt mỉmuNAr cườo7UMi hấo7UMt váno7UM trUhPXượt JXsRlên UhPXtay rồiJXsR dừng lạuNAri đợuNAri AleuNArx. CJXsRô nJXsRàng hô7LSYm nauNAry lộngo7UM lẫyuNAr vuNArới JXsRchiếc uNArváy xUhPXếp luNAri ho7UMồng tuyệt hảo7LSY UhPXvà áo7UMo bóUhPX 7LSYtrắng o7UMcó hởUhPX bo7UMụng chúUhPXt c7LSYhút. AlJXsRex co7UMười rấtuNAr tươi:

uNAr- JXsR o7UM JXsR uNAr uNAr JXsR o7UM JXsR nghỉUhPX hèuNAr UhPXvui khô7LSYng? Ho7UMay cậuJXsR o7UMlại chúi7LSY mũiUhPX ở7LSY nuNArhà vớo7UMi 7LSYđống chauNAri lọ?

7LSY - uNAr o7UM JXsR JXsR uNAr 7LSY UhPX o7UM uhJXsR, mìno7UMh cJXsRhẳng o7UMđi đâuUhPX cảo7UM, chỉJXsR ởuNAr nhuNArà tuNArhôi, còJXsRn cậu?7LSY kì7LSY nghỉuNAr tuyệtJXsR chứ?

- o7UM o7UM uNAr 7LSY 7LSY uNAr UhPX 7LSY TuyJXsRệt –UhPX AuNArlex UhPXnghiêng đo7UMầu –JXsR ởo7UM uNArHawaii thuNArời tuNAriết o7UMrất đ7LSYẹp, rấ7LSYt tio7UMếc làJXsR khôJXsRng cUhPXó cậu.

7LSYAlex bắuNArt 7LSYđầu ko7UMể JXsRvề kUhPXì nghỉ7LSY dàUhPXi n7LSYgày củauNAr côJXsR ấUhPXy UhPXtrong ko7UMhi h7LSYọ đi7LSY tớiuNAr tủUhPX chứa đ7LSYồ. CaJXsRt lJXsRiếc qUhPXua UhPXdãy kJXsRế UhPXbên và7LSY dưUhPXờng nhưuNAr kuNArhông o7UMnghe AUhPXlex kểJXsR nữJXsRa khi c7LSYô tJXsRrông tuNArhấy Lo7UMui Frao7UMnk. Cả7LSY 7LSYmùa hè7LSY CaJXsRt khôngo7UM gặpUhPX UhPXLui, dườngo7UM o7UMnhư cậuo7UM tuNAra cao hơUhPXn một7LSY chúJXsRt vJXsRà uNArlàn UhPXgia cUhPXó hơiUhPX sạ7LSYm dJXsRi UhPXchút đ7LSYỉnh nhưnuNArg trôo7UMng uNArLui vo7UMẫn rất đẹp7LSY trai.

JXsR - UhPX uNAr o7UM 7LSY uNAr JXsR 7LSY uNAr …o7UMthế l7LSYà UhPXmình ngJXsRã nhà7LSYo JXsRxuống từo7UM vácJXsRh đá,JXsR maJXsRy màuNAr 7LSYba UhPXtrông uNArthấy nên o7UMyếm JXsRbùa lo7UMàm muNArình nhẹ7LSY hẫnguNAr đi7LSY và7LSY rớuNArt xJXsRuống nướcUhPX nho7UMẹ hềo7UMu. –uNAr Aleo7UMx UhPXcười khoái chí.

- o7UM uNAr o7UM UhPX uNAr 7LSY o7UM uNAr TuyệtUhPX .

uNAr Cat trả7LSY lUhPXời băUhPXng quơuNAr UhPXvà côuNAr bịuNAr 7LSYai uNArđó JXsRnhào UhPXtới JXsRôm chầmuNAr lấy:

o7UM - UhPX UhPX JXsR uNAr UhPX o7UM 7LSY 7LSY nUhPXhớ cậuuNAr quá.

J7LSYack kêo7UMu 7LSYlên o7UMbằng go7UMiọng ỉo7UM ôio7UM làmUhPX UhPXCat bậtuNAr c7LSYười. JXsRJack quJXsRay UhPXsang ô7LSYm AlUhPXex :

JXsR- 7LSY 7LSY uNAr UhPX o7UM UhPX 7LSY uNAr kuNArhông uNArcó ha7LSYi ngườiUhPX UhPXmùa o7UMhè 7LSYchán 7LSYlắm. mìnJXsRh chẳnguNAr biếtuNAr là7LSYm JXsRgì nữa.

- uNAr uNAr o7UM 7LSY o7UM o7UM UhPX 7LSY cậuuNAr lạio7UM cao7UMo uNArthêm đo7UMấy ah?

JXsR Alex uNArnhăn mJXsRặt, cònuNAr Jac7LSYk to7UMhì nh7LSYe ră7LSYng cười.JXsR cậuUhPX 7LSYchàng nà7LSYy luôJXsRn đựơc7LSY yê7LSYu thích vUhPXì o7UMtính hJXsRài JXsRhước, giọng7LSY UhPXca ngọUhPXt UhPXngào vào7UM n7LSYụ cườiuNAr quyếuNArn rJXsRũ. CóUhPX JXsRcả đống coo7UMn g7LSYái mu7LSYốn cuNArặp JXsRkè vuNArới JUhPXack nhuNArưng dJXsRường nuNArhư JXsRJack không7LSY hứngJXsR JXsRthú với JXsRhọ lắm,UhPX kểUhPX cảuNAr JXsRvới Bacbara.

JXsR- JXsR 7LSY UhPX uNAr 7LSY o7UM o7UM o7UM chàoo7UM Lui.

Bacbara lả7LSY l7LSYướt JXsRđi tUhPXới tủJXsR đUhPXể đồ7LSY của7LSY uNArLui vuNArới mJXsRột JXsRnụ cườio7UM 7LSYdễ thUhPXương JXsRnhất mà JXsRcô UhPXta cuNAró UhPXthể nặnJXsR JXsRra. UhPXCô JXsRta thiuNArêng thật,7LSY vừaUhPX o7UMnhắc đãUhPX tớUhPXi lio7UMền. JJXsRack kéo cảuNAr CuNArat vàuNAr Alo7UMex vàoo7UM lớpUhPX mà7LSY vầJXsRn nJXsRói lUhPXiến thJXsRoắng vềUhPX kJXsRì 7LSYnghỉ thúuNAr 7LSYvị củauNAr mình ở7LSY UhPXMehico. C7LSYat liếcuNAr uNArvề pho7UMía sa7LSYu vàUhPX mỉmJXsR cườuNAri, L7LSYui đanguNAr nóo7UMi chuyện7LSY với Bacb7LSYara mộUhPXt cáchuNAr uNArlạnh lùn7LSYg, o7UMcậu uNArta vJXsRẫn thế.

JXsR Cat đJXsRâm sầo7UMm Radi7LSYc Bruo7UMno, mJXsRột gJXsRã UhPXhọc cuNArùng JXsRlớp JXsRmà Cao7UMt 7LSYkhông ưJXsRa to7UMẹo nào7UMo. Hắn rất7LSY uNArnóng nảy7LSY, cUhPXộc cằno7UM mUhPXặc uNArdù uNArcó JXsRbề ngoàUhPXi uNArna náuNAr mộJXsRt người7LSY anuNArh dễ7LSY thương uNArmà Co7UMat từno7UMg chơUhPXi cùUhPXng o7UMhồi nhJXsRỏ. uNArChà, c7LSYon người7LSY muNArà, c7LSYhỉ cóJXsR thểo7UM giống nhJXsRau ch7LSYút chút7LSY vềuNAr bềuNAr ngoUhPXài thôi.

o7UM 7LSY 7LSY uNAr UhPX JXsR- đ7LSYi kJXsRiểu UhPXgì thế?o7UM MJXsRắt đểJXsR JXsRở nh7LSYà àh?

RJXsRadic UhPXgắt. 7LSYLui UhPXchép miệnguNAr sao7UMu lưJXsRng Ca7LSYt :

- JXsR UhPX o7UM uNAr o7UM o7UM JXsR o7UM trUhPXánh uNArra BJXsRruno, định7LSY thJXsRu 7LSYphí JXsRvào cJXsRửa hả?

uNArRadic nuNArhìn o7UMLui UhPXvới áo7UMnh mắt7LSY 7LSYcăm ghuNArét nhưng7LSY cũngJXsR lo7UMách JXsRqua JXsRmột JXsRbên tráuNArnh đường cUhPXho 7LSYLui vJXsRì thấuNAry Ba7LSYcbara JXsRđi cùnguNAr. JXsRTrong UhPX1 t7LSYhời guNArian dàiuNAr, Radio7UMc được mọiUhPX ngườiJXsR đồnuNAr rằuNArng l7LSYà vệ7LSY sJXsRĩ của7LSY Baco7UMbara. Co7UMhẳng cầnUhPX quUhPXan UhPXsát Cao7UMt cũuNArng biết điềJXsRu đó.JXsR RadJXsRic liUhPXa ánhJXsR o7UMmắt uNArhình viên7LSY đạJXsRn sauNArng khóuNAr chịuo7UM nhìo7UMn chiếuNArc áo CJXsRat 7LSYđang mặo7UMc lJXsRẩm bẩm:

JXsR- o7UM JXsR o7UM JXsR UhPX UhPX uNAr uNAr uNAráo v7LSYới chảo7UM 7LSYquần, đồo7UM sậy7LSY khô.

Rồio7UM cUhPXậu o7UMta vo7UMào lUhPXớp. 7LSYCat to7UMhở UhPXdài, o7UMlần nJXsRào o7UMcô UhPXmặc cUhPXái UhPXáo này7LSY o7UMRadic cũJXsRng lẩm bẩm.7LSY đúngUhPX lJXsRà áo7UMo o7UMbó kUhPXhông hợpJXsR vớiUhPX ngườUhPXi Cao7UMt tJXsRẹo nào.uNAr Cô….kho7UMông huNArấp dẫn go7UMì cả.

CaUhPXt v7LSYào lUhPXớp, o7UMngồi xuốngJXsR b7LSYàn cUhPXủa mJXsRình 7LSYvà nhUhPXìn xuốno7UMg bộuNAr 7LSYngực JXsRcủa mìnuNArh. NóuNAr cũng chẳnuNArg ph7LSYải luNArà nhJXsRỏ nhắn7LSY UhPXgì, cũnguNAr UhPXto nh7LSYư mUhPXọi đứa7LSY c7LSYon gáio7UM uNArkhác đUhPXấy chứ. Có7LSY điềuJXsR vìUhPX CaJXsRt co7UMao quNAruá nênJXsR tJXsRrông gio7UMống o7UMcây sậy7LSY chănuNArg? CuNArat k7LSYhá mặco7UM cảm o7UMvề bảo7UMn UhPXthân mình7LSY. GUhPXia đìo7UMnh côJXsR 7LSYcũng chẳuNArng kho7UMá uNArgiả gìo7UM. UhPXBa uNArmẹ 7LSYthường phải UhPXđi làuNArm co7UMa đêmJXsR đểJXsR UhPXlo UhPXcho UhPX3 7LSYchị o7UMem côo7UM. UhPXCat JXsRko uNArcó quầnJXsR á7LSYo xJXsRịn, cũ7LSYng không JXsRcó đo7UMồ nữo7UM trano7UMg đắtJXsR tiềnUhPX, UhPXvì thếo7UM cô7LSY tựUhPX UhPXlàm lấyUhPX mUhPXột o7UMsố nuNArữ truNArang nhờ7LSY xưởng uNArrèn m7LSYi uNArni o7UMmà bJXsRa côJXsR uNArtặng 7LSYhồi siJXsRnh nhậtJXsR lJXsRần thJXsRứ 87LSY. đôiuNAr 7LSYkhi JXsRCat c7LSYũng thấy bJXsRuồn, cuNArô cũng7LSY lào7UM o7UMmột tJXsRhiếu nữ7LSY mớuNAri 7LSYlớn, cũnguNAr o7UMcó tUhPXình uNArcảm uNArvà nhữngJXsR ước mUhPXơ, nho7UMưng ….JXsR CJXsRat nhìno7UM UhPXLui. o7UMLui đanguNAr đUhPXọc mUhPXột cuốo7UMn sổ7LSY co7LSYn m7LSYà nJXsRếu o7UMCat không nhầuNArm tUhPXhì là7LSY nhưo7UMng go7UMi chépo7UM củ7LSYa co7UMậu ấyuNAr vềuNAr cuNArông viUhPXệc ở7LSY công7LSY 7LSYti co7UMon của to7UMập đoànUhPX FrauNArnk. GiJXsRa đo7UMình Luo7UMi rấJXsRt JXsRcó thếUhPX lực.UhPX bJXsRa UhPXcậu 7LSYấy làJXsR chủJXsR tịchUhPX tập 7LSYđoàn Fo7UMrank –UhPX tậpuNAr đoàn7LSY JXsRlớn uNArnhất “miền7LSY tâyuNAr” cònUhPX LuUhPXi o7UMthì vừaUhPX đẹp7LSY t7LSYrai vừa họcJXsR giỏi....

chàoJXsR cácJXsR em.

7LSY Giáo sưUhPX Villa7LSYr vUhPXào lớUhPXp, bà7LSY để7LSY uNArcặp JXsRxuống bUhPXàn rJXsRồi nhìnuNAr h7LSYết mộtUhPX 7LSYlượt huNArọc tròUhPX củao7UM UhPXmình vàuNAr hỏi:

- 7LSY uNAr o7UM o7UM 7LSY uNAr UhPX uNAr uNArcác uNArem nghỉUhPX huNArè vuo7UMi chứ?

uNAr - 7LSY uNAr 7LSY JXsR o7UM uNAr 7LSY JXsR JXsRVui ạ.

CảJXsR lớpUhPX bắto7UM đầuNAru JXsRxôn o7UMxao lênJXsR. ReUhPXmus chồmJXsR 7LSYqua bào7UMn nóuNAri uNArchuyện vớUhPXi PetuNArer vuNArà cả haJXsRi cườio7UM tíUhPX UhPXtởn vJXsRới nhauUhPX. GiuNAráo uNArsư VillUhPXar nuNArói vớiUhPX vẻ7LSY mặuNArt hàiJXsR lòng:

JXsR- 7LSY uNAr uNAr uNAr o7UM uNAr JXsR 7LSY nào7LSY, cảUhPX lo7UMớp nJXsRộp bà7LSYi tậpuNAr o7UMhè đi.

UhPX- uNAr 7LSY UhPX o7UM JXsR o7UM JXsR JXsR Ôi………

uNAr Lớp huNArọc uNArồ lêno7UM thuNArất vuNArọng. UhPXCat bio7UMết còUhPXn rấtuNAr UhPXnhiều ng7LSYười cuNArhưa là7LSYm xonUhPXg UhPXbài tập, vJXsRí dụo7UM nhưuNAr JJXsRack chẳnguNAr hạn.UhPX CJXsRat mỉmUhPX cưuNArời kuNArhi thấ7LSYy v7LSYẻ kh7LSYổ sởuNAr o7UMcủa Jack. BacuNArbara JXsRnói UhPXvới giọnuNArg nịuNArnh nọtUhPX :

uNAr - uNAr o7UM JXsR uNAr uNAr o7UM UhPX uNAr thưao7UM UhPXcô, coUhPXn uNArcòn mộtuNAr o7UMchút nữa7LSY UhPXchưa xo7UMong, coJXsRn 7LSYcó thểJXsR nJXsRộp sa7LSYu đượ7LSYc kJXsRhông ạ?

JXsR - uNAr o7UM UhPX UhPX 7LSY 7LSY UhPX o7UM Ko7UMo được.

GuNAriáo 7LSYsư Vill7LSYar mỉmUhPX cườiUhPX nuNArhã nh7LSYặn nhưng7LSY án7LSYh o7UMmắt bà7LSY áno7UMh lêo7UMn sựuNAr nghuNAriêm khắc UhPXvà đốJXsR o7UMai go7UMiám nàiJXsR nỉJXsR thêJXsRm o7UMmột o7UMlời nàJXsRo ko7UMhi JXsRđã bo7UMị bàuNAr nuNArhìn nhưuNAr vậ7LSYy. CauNArt thích điể7LSYm nJXsRày cUhPXủa bà7LSY. Co7UMô lấyuNAr cuuNArốn vở7LSY 7LSYlàm o7UMbài tậUhPXp o7UMvề nhUhPXà UhPXra và7LSY đểuNAr lên7LSY đầu bànUhPX tronJXsRg JXsRkhi ngh7LSYe loángJXsR tho7UMoáng AuNArlex càuNAru UhPXnhàu vớUhPXi JacUhPXk UhPXvề UhPXsự lườio7UM biếng củ7LSYa cậJXsRu chàng.uNAr JaUhPXck lẩmo7UM bẩm:

o7UM- JXsR uNAr UhPX 7LSY uNAr 7LSY JXsR o7UM bi7LSYết t7LSYhế mìnho7UM đ7LSYã UhPXcóp bàiUhPX Ca7LSYt lúc7LSY JXsRnãy rồi.

7LSY giáo UhPXsư VillaJXsRr kh7LSYua đJXsRũa JXsRphép bằnguNAr mJXsRột độnUhPXg tác7LSY duyênUhPX dáng7LSY o7UMlùa hết7LSY nhữ7LSYng cuốn o7UMvở lênJXsR bàno7UM giáuNAro viêUhPXn vào7UM nuNArói vuNArới Lu7LSYi bằngo7UM mộto7UM giọnguNAr trUhPXìu mến:

- uNAr UhPX UhPX UhPX JXsR JXsR JXsR uNAr LuiuNAr, o7UMsau g7LSYiờ họ7LSYc cuNAron đUhPXem chồuNArng vởuNAr o7UMxuống phònJXsRg giáJXsRo vuNAriên c7LSYho cô7LSY nhé.

Lui vâUhPXng ngo7UMoan ngoão7UMn vUhPXà mỉmUhPX cườiUhPX. mUhPXột nụ7LSY cườio7UM cJXsRó thểJXsR quậJXsRt ngãJXsR bo7UMất uNArcứ đứa coo7UMn gáUhPXi nJXsRào- đấy7LSY lo7UMà UhPXCat nghJXsRi JXsRthế. N7LSYhưng rõo7UM 7LSYràng 7LSYlà 7LSYgiáo JXsRsư ngọJXsRt ngàoUhPX với LuJXsRi hJXsRơn hếtJXsR tUhPXhảy, JXsRcũng 7LSYmột phầJXsRn 7LSYvì UhPXđiểm bùJXsRa o7UMchú UhPXcủa LJXsRui cUhPXao nhuNArất trường.

- o7UM uNAr 7LSY UhPX o7UM o7UM UhPX UhPX JXsRnào cJXsRác emuNAr, suNArách bù7LSYa cJXsRhú co7UMăn bảnUhPX lớJXsRp3, “bùauNAr tUhPXống tiễn”.

JXsR Cat chúJXsRi o7UMmũi vo7UMào sácho7UM tronJXsRg kho7UMi giáJXsRo uNArsư Vo7UMillar pháuNArt chJXsRuột cho7UMo họcJXsR 7LSYsinh. Con chuo7UMột JXsRcủa JXsRCat nhỏuNAr xíuo7UM o7UMvà 7LSYngay ko7UMhi vo7UMừa uNArđáp x7LSYuống o7UMbàn, 7LSYnó mo7UMon o7UMmen buNArò đến go7UMặm chiếcJXsR búto7UM chìo7UM củ7LSYa CuNArat. Thật7LSY UhPXlà mộuNArt buổ7LSYi ho7UMọc gJXsRian n7LSYan o7UMkhi mo7UMà Misa, b7LSYạn tUhPXhân cUhPXủa BacbaUhPXra làmJXsR uNArnổ tunUhPXg JXsRcon c7LSYhuột của7LSY c7LSYô tUhPXa khUhPXiến uNArphân nửa lớpo7UM 7LSYbị dínJXsRh UhPXbẩn và7LSYo uNAráo. CJXsRuối giờUhPX họUhPXc, co7UMhỉ UhPXcó mỗio7UM JXsRLui làJXsR t7LSYhành cônUhPXg trong việo7UMc đưaJXsR 7LSYcon cho7UMuột nhỏuNAr 7LSYtrở lại7LSY JXsRlồng uNArtrên UhPXbàn gio7UMáo viênuNAr, nhữnguNAr người cònUhPX lạo7UMi đUhPXều bJXsRó to7UMay. Co7UMhuông UhPXreo hJXsRết tiết,UhPX gUhPXiáo sJXsRư VilJXsRlar UhPXra UhPXkhỏi lớp sa7LSYu kho7UMi JXsRcho mJXsRột đố7LSYng bào7UMi tậo7UMp vềo7UM nhào7UM. Cao7UMt đangJXsR loaJXsRy houNAray bỏ7LSY sáo7UMch JXsRvở vào tú7LSYi khôngo7UM JXsRđáy thìJXsR BuNAracbara o7UMnói o7UMto m7LSYột cJXsRách hácJXsRh dịch:

uNAr - UhPX UhPX uNAr UhPX JXsR o7UM 7LSY 7LSY UhPXLuss, trựJXsRc nhậto7UM chUhPXo Radic.

CJXsRat gậuNArt đầ7LSYu và7LSY 7LSYliếc 7LSYRadic, cậo7UMu tJXsRa o7UMđang UhPXnhìn BacUhPXbara o7UMmột co7UMách miễnUhPX cưỡng, c7LSYó UhPXlẽ o7UMbởi vuNArì Bacbo7UMara co7UMứ quấuNArn lấUhPXy uNArLui. JXsRCat JXsR kh7LSYông nuNArghĩ luNArà uNArRadic thíuNArch Bacbara nh7LSYưng cáJXsRi nhJXsRìn kia…

CaUhPXt khôngJXsR biếtuNAr màuNAr c7LSYô cũng7LSY kUhPXhông co7UMần uNArbiết. uNArcha JXsRcô o7UMlàm việcJXsR cuNArho cônUhPXg to7UMi nhà Ro7LSYsanta nênUhPX co7UMô luUhPXôn phảuNAri ngho7UMe lờiUhPX Bao7UMcbara nếuuNAr k7LSYhông côJXsR to7UMa sẽJXsR JXsRton hót vớUhPXi o7UMcha UhPXcô tuNAra vàuNAr đuổJXsRi việcuNAr o7UMba CauNArt. AJXsRlex vàuNAr o7UMJack khôno7UMg thuNArích Cao7UMt bịJXsR sa7LSYi khiến 7LSYnhưng họ7LSY co7UMũng chẳ7LSYng làmuNAr 7LSYgì 7LSYđược nguNAroài uNArviệc lấyUhPX p7LSYhần ăno7UM ho7UMộ CUhPXat. Alex UhPXcàu nhàuJXsR kh7LSYi UhPXđi ngo7UMang quuNAra Cat:

- JXsR 7LSY UhPX o7UM JXsR UhPX o7UM JXsR nhan7LSYh n7LSYhé, mUhPXình sẽuNAr đJXsRổ JXsRnước sốtJXsR cUhPXà co7UMhua lênUhPX đầuUhPX co7LSYn qJXsRuỷ JXsRcái đó.

7LSY- o7UM 7LSY UhPX JXsR uNAr o7UM UhPX uNAr JXsRLàm 7LSYơn đ7LSYi, Alex.

CaUhPXt cườiJXsR n7LSYhư mếu,JXsR AlJXsRex uNArthở duNArài vuNArà lôiUhPX JXsRJack the7LSYo. CuNArat luNArùa chổiuNAr vJXsRà ghuNArẻ lau JXsRra khỏio7UM uNArtủ đểo7UM chổi7LSY JXsRvà v7LSYung vẩyJXsR o7UMđũa phé7LSYp điềuUhPX khUhPXiển cJXsRho chúnUhPXg lUhPXau bảng7LSY, lau bJXsRàn ghJXsRế vàJXsR o7UMnhững cuNArhỗ dơo7UM mo7UMà uNArlũ chuo7UMột gUhPXây rao7UM. HuNArọc sin7LSYh lầuNArn UhPXlượt JXsRra khỏi lớ7LSYp hết,JXsR t7LSYrong uNArlớp cUhPXhỉ co7UMòn lạiJXsR JXsRLui uNArvà C7LSYat. uNArLui đJXsRang đếm7LSY lạiuNAr chỗUhPX vởuNAr và dậpo7UM lạiUhPX một7LSY cuốUhPXn 7LSYbị bon7LSYg mUhPXấy uNArtrang đầu.JXsR 7LSYCat liếcuNAr tuNArrộm LUhPXui, JXsRđúng 7LSYlà một anUhPXh chàno7UMg đJXsRẹp tr7LSYai. CuNArat quaUhPXy UhPXra uNArchăm ch7LSYú vắt7LSY giẻo7UM lUhPXau b7LSYằng UhPXmột lJXsRoại nghệ tUhPXhuật hắ7LSYc áo7UMm JXsRmà cáuNArc phùuNAr thuỷJXsR hắc7LSY áUhPXm dùnuNArg đểuNAr kJXsRhiến cJXsRon no7UMgười tJXsRa o7UMkhô quắt ko7UMhô quUhPXeo lạo7UMi. cUhPXái gUhPXiẻ rUhPXít lUhPXên khUhPXe ko7UMhẽ vJXsRà o7UMkhô coo7UMng nước.o7UM CuNArat ko7UMhoái chí nuNArhúng ưo7UMớt nuNAró mộ7LSYt lầo7UMn UhPXnữa vàJXsR o7UMlại vJXsRắt k7LSYhô rồuNAri mộUhPXt luNArần nữa.o7UM ChUhPXo tUhPXới khi côuNAr quaJXsRy JXsRlại o7UMthi JXsRchẳng thấy7LSY L7LSYui đâ7LSYu c7LSYả, chắc7LSY JXsRlà uNArđã đ7LSYi ruNArồi. uNArCat nhiệ7LSYt tình vẩyuNAr UhPXđũa phéJXsRp nho7UMư mộuNArt nhạUhPXc trưUhPXởng uNArđiều khiển7LSY nhữUhPXng uNArcây chổo7UMi l7LSYau nhà, uNArcô v7LSYẫy mạJXsRnh muNArột c7LSYái, mộtUhPX câuNAry chJXsRổi l7LSYao o7UMvù vUhPXề phí7LSYa bo7UMàn g7LSYiáo vio7UMên vào7UM vUhPXòng qua pho7UMía 7LSYsau uNArchiếc bàn.7LSY Rầm…

Mo7UMột tiUhPXếng động7LSY chếtUhPX ngườiJXsR vJXsRang o7UMlên uNArvà LuNArui uNArFrank uNArtừ to7UMừ o7UMđứng lêUhPXn puNArhía 7LSYsau bàn JXsRgiáo UhPXviên v7LSYới k7LSYhuôn uNArmặt JXsRtèm JXsRnhem nước7LSY la7LSYu n7LSYhà vo7UMà mũJXsRi đaJXsRng ch7LSYảy máu.uNAr Cậu t7LSYa đang7LSY buộcUhPX dâyJXsR giầy.
Ca7LSYt đứngJXsR nUhPXhư trUhPXời trồngUhPX nhìnJXsR JXsR1 o7UMgiọt máuNAru nhỏUhPX xuốo7UMng chiếJXsRc áoJXsR o7UMsơ UhPXmi trắnguNAr tinh o7UMcủa LJXsRui vàUhPX kho7UMông cJXsRhắc làJXsR tro7LSYng cuộcJXsR đời7LSY mUhPXình c7LSYô đJXsRã pho7UMạm 7LSYphải lỗiUhPX lầm no7UMào tồi7LSY uNArtệ uNArnhư JXsRthế chưaUhPX. CJXsRat uNArlắp bắpuNAr x7LSYin lỗ7LSYi không7LSY tJXsRhành tiếnuNArg JXsRvà kinh huNArãi JXsRkhông biUhPXết cóJXsR nê7LSYn lùJXsRi JXsRra cànUhPXg xJXsRa càUhPXng tUhPXốt JXsRhay JXsRkhông. Khuo7UMôn mặto7UM Lui JXsRthật JXsRkhó muNArà tưởUhPXng tượngUhPX o7UMđựơc, nUhPXó nhănUhPX uNArlại mộo7UMt cáco7UMh khóo7UM 7LSYchịu o7UMvà đôio7UM mắt t7LSYhì uNArngày uNArmột o7UMtối hơnUhPX. Luo7UMi chắUhPXc phảiuNAr c7LSYố o7UMgắng lắmo7UM mớuNAri khuNArông héJXsRt JXsRvào mặt o7UMCat. UhPXCat JXsRmím chặJXsRt môi,JXsR to7UMhà rằngUhPX Lu7LSYi cứJXsR quátuNAr uNArthét luNArên o7UMcó o7UMphải JXsRlà haUhPXy hơn UhPXkhông. JXsRLui t7LSYừ từJXsR 7LSYmở UhPXmiệng nhưngUhPX uNArkhông p7LSYhải làJXsR qJXsRuát tháouNAr gìUhPX 7LSYmà c7LSYhỉ buông uNArđộc uNArmột tiếnuNArg nJXsRghe rấtuNAr 7LSYkhó nhọc:

UhPX - o7UM JXsR uNAr 7LSY JXsR o7UM uNAr 7LSY lau.

o7UM Cat uNArsợ 7LSYđiếng cảJXsR 7LSYngười. côJXsR đãuNAr k7LSYhông no7UMghĩ 7LSYrằng o7UMcô sợ7LSY UhPXLui đếuNArn n7LSYhư t7LSYhế. NếuuNAr Lui mo7UMà nJXsRói uNArvới B7LSYacbara thì….UhPX. tr7LSYời ơi!o7UM B7LSYa co7UMô cJXsRó thểo7UM mUhPXất o7UMviệc JXsRngay ngào7UMy mai chứUhPX chUhPXẳng chơJXsRi. Nếo7UMu UhPXba mấto7UM o7UMviệc, go7UMia đìnhUhPX cJXsRô sUhPXẽ ro7UMa UhPXsao đâJXsRy? UhPXCat rútUhPX khăn JXsRtay o7UMra vo7UMà l7LSYau nướcJXsR tr7LSYên UhPXmặt L7LSYui UhPXmà uNArthậm UhPXchí JXsRcòn kuNArhông giuNArám nhìuNArn cậu t7LSYa. Cao7UMt khôJXsRng nUhPXghĩ JXsRlà mo7UMình uNArsẽ chạmo7UM vUhPXào mặtuNAr LUhPXui tro7UMong hoo7UMàn UhPXcảnh no7UMày. Lui giậo7UMt lấyJXsR khUhPXăn t7LSYay co7UMủa uNArCat, CUhPXat JXsRlắp bắp:

JXsR- 7LSY 7LSY JXsR uNAr o7UM UhPX JXsR UhPX xuNArin lỗUhPXi… tôuNAri…. XiJXsRn lỗi.

rồi cUhPXô chuồnuNAr nUhPXgay lậUhPXp uNArtức ko7UMhỏi JXsRlớp no7UMhư l7LSYà sợuNAr LuuNAri khôngJXsR kiềJXsRm chếuNAr đượco7UM màUhPX lo7UMa héJXsRt quátUhPX t7LSYháo ầmuNAr ĩ.

Vo7UMào cănUhPXg tUhPXin vớiJXsR bộ7LSY mặtuNAr uNArđưa đám,o7UM JXsRCat kể7LSY cJXsRho AlUhPXex vo7UMà J7LSYack về7LSY sJXsRự cốUhPX cUhPXhết ngUhPXười đó7LSY. AleJXsRx ch7LSYỉ nhúUhPXn vai:

o7UM - JXsR 7LSY uNAr JXsR JXsR o7UM uNAr 7LSY cậuUhPX t7LSYa lJXsRuôn nhưJXsR thJXsRế JXsRmà, g7LSYiả 7LSYtạo, đo7UMội lốt7LSY ho7UMọc JXsRtrò ngoaJXsRn đểJXsR lấy7LSY uNArlòng giáoUhPX viJXsRên, đJXsRủ thứ.

7LSYCòn Jo7UMack 7LSYthì gụcJXsR đầuUhPX JXsRxuống bànJXsR UhPXvà cườiUhPX, ngườuNAri rJXsRung lJXsRên bầnJXsR bậUhPXt, cậo7UMu UhPXta nóo7UMi đứt7LSY quãng:

o7UM - JXsR JXsR o7UM o7UM JXsR JXsR UhPX UhPX biuNArết thế…7LSYnán lại7LSY t7LSYí JXsRnữa… h7LSYa uNArha ….

o7UMCat nhăJXsRn nhó:

uNAr- o7UM 7LSY UhPX o7UM UhPX o7UM UhPX UhPX JXsRxin UhPXcậu đấy7LSY 7LSYJack, mo7UMình đaUhPXng uNArlo chếUhPXt đây.

Alex chánUhPX JXsRnản chọcJXsR co7UMhọc o7UMvà đĩa:

o7UM - 7LSY UhPX o7UM UhPX UhPX JXsR 7LSY o7UM CatUhPX, L7LSYui so7UMẽ UhPXkhông đemJXsR chuyện7LSY uNArhắn bị7LSY rửo7UMa mặtuNAr bằ7LSYng nướcUhPX lauNAru nUhPXhà UhPXra màUhPX JXsRrêu rauNAro UhPXđâu, yê7LSYn tJXsRâm đi.

CaJXsRt mímo7UM mJXsRôi, nJXsRghe thìo7UM uNArcũng có7LSY lí7LSY UhPXnhưng 7LSYkhông rJXsRêu JXsRrao đâuUhPX JXsRcó uNArnghĩa lUhPXà LuuNAri sẽUhPX khôngUhPX no7UMói chuyệnuNAr uNArđó cUhPXho BacuNArbara. uNArÔi tuNArrời ơi!

CuNArat chưuNAra kịp7LSY th7LSYan thJXsRở thìuNAr Bacbao7UMra đão7UM gọiUhPX cuNArô. Co7UMat đứngUhPX lên.uNAr AlUhPXex cáu:

7LSY- o7UM JXsR UhPX 7LSY 7LSY o7UM 7LSY 7LSY cậUhPXu chưaUhPX ănuNAr gìo7UM mà.

uNAr - UhPX UhPX UhPX UhPX UhPX 7LSY UhPX UhPX Mìn7LSYh khôngJXsR nuốtuNAr nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.