You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nagBkKheSFy làwrAx mộtwrAx nggBkKheSFày yY9XeZQTđẹp wrAxtrời. CagBkKheSFt mởwrAx togBkKheSFang cửawrAx swrAxổ yY9XeZQTđón nhữnggBkKheSF tigBkKheSFa nắngwrAx mùawrAx thu vàngwrAx wrAx nhưgBkKheSF mậtwrAx ogBkKheSFng vàyY9XeZQT pwrAxhóng twrAxầm mắtgBkKheSF rgBkKheSFa xagBkKheSF. CửayY9XeZQT syY9XeZQTổ phònggBkKheSF CwrAxat trôngBkKheSFg ryY9XeZQTa một coyY9XeZQTn đườngwrAx hgBkKheSFai bêngBkKheSF cỏgBkKheSF wrAxmọc wrAxlún phúngBkKheSF khôngwrAx wrAxhàng lgBkKheSFối. nhgBkKheSFững dwrAxãy gBkKheSFnhà chen wrAxchúc nhgBkKheSFau trgBkKheSFông nhưwrAx đàwrAxn gBkKheSFlợn gBkKheSFcon đủgBkKheSF mọiwrAx wrAxmàu sắcgBkKheSF vớiwrAx đủgBkKheSF gBkKheSFcác kiểugBkKheSF kwrAxiến trúc tạpwrAx nhamyY9XeZQT. wrAxCat hyY9XeZQTít cănyY9XeZQTg vàwrAxo phổyY9XeZQTi yY9XeZQTkhông kgBkKheSFhí trgBkKheSFong làgBkKheSFnh gBkKheSFmát mgBkKheSFẻ gBkKheSFbuổi sang rgBkKheSFồi côgBkKheSF wrAxđeo chigBkKheSFếc túwrAxi khônyY9XeZQTg đyY9XeZQTáy nwrAxhỏ bằnggBkKheSF bàyY9XeZQTn tgBkKheSFay vwrAxào byY9XeZQTên hôngyY9XeZQT vgBkKheSFà nhanh nhẹnwrAx xuyY9XeZQTống nhà.

Ngôi nyY9XeZQThà củagBkKheSF gyY9XeZQTia đìnhwrAx côwrAx nhỏwrAx hgBkKheSFơn wrAxrất nhyY9XeZQTiều syY9XeZQTo wrAxvới cyY9XeZQTác nhàwrAx hàgBkKheSFng xóyY9XeZQTm nhưng cũgBkKheSFng gBkKheSFtiện nyY9XeZQTghi vwrAxà yY9XeZQTthoải mái.wrAx gBkKheSFCat đigBkKheSF vàogBkKheSF bếpyY9XeZQT, hônwrAx lgBkKheSFên mgBkKheSFái wrAxtóc yY9XeZQTđỏ wrAxrực rỡgBkKheSF của mẹwrAx côyY9XeZQT, bàwrAx LuswrAxs mỉwrAxm cười:

- wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT wrAx yY9XeZQT wrAx gBkKheSF yY9XeZQT chàogBkKheSF cowrAxn yêu.

Bà wrAxlà gBkKheSFmột phụyY9XeZQT nữwrAx wrAxxinh đẹp,wrAx quyyY9XeZQTến rwrAxũ gBkKheSFvà CgBkKheSFat luônwrAx thầgBkKheSFm tiyY9XeZQTếc nugBkKheSFối yY9XeZQTvì cgBkKheSFô chẳng giốyY9XeZQTng myY9XeZQTẹ mgBkKheSFột yY9XeZQTchút wrAxnào, yY9XeZQTtừ cyY9XeZQTái myY9XeZQTũi đếnwrAx khuônyY9XeZQT mặtyY9XeZQT vàgBkKheSF mágBkKheSFi wrAxtóc, tấtwrAx cả yY9XeZQTđều thyY9XeZQTừa hưởngyY9XeZQT từwrAx wrAxngười chagBkKheSF. TgBkKheSFhật làyY9XeZQT cháyY9XeZQTn, tyY9XeZQTóc gBkKheSFcha côwrAx yY9XeZQTlại myY9XeZQTàu đegBkKheSFn. yY9XeZQTCat luôn cảyY9XeZQTm gBkKheSFthấy wrAxmình ggBkKheSFiống mộwrAxt cwrAxon yY9XeZQTquạ byY9XeZQTên cạnhwrAx gBkKheSFmẹ vàwrAx cảwrAx ởgBkKheSF trưgBkKheSFờng hyY9XeZQTọc nữa, giữawrAx mộtwrAx wrAxrừng tógBkKheSFc vàngwrAx yY9XeZQTvà nâugBkKheSF. CawrAxt rútwrAx câgBkKheSFy đũayY9XeZQT phépwrAx bóyY9XeZQTng wrAxnhoáng vyY9XeZQTì mgBkKheSFới được lgBkKheSFau yY9XeZQTchùi ryY9XeZQTa vàwrAx lùgBkKheSFa đgBkKheSFĩa tgBkKheSFrong tgBkKheSFủ rwrAxa wrAxbàn ăgBkKheSFn. NhữnwrAxg chiếcwrAx đĩayY9XeZQT gBkKheSFsứ tráng meyY9XeZQTn wrAxxanh gBkKheSFxinh xwrAxắn wrAxnối đuôiyY9XeZQT ngBkKheSFhau byY9XeZQTay yY9XeZQTra lyY9XeZQTàm CwrAxat liêgBkKheSFn tưởngyY9XeZQT tớiwrAx lũgBkKheSF coyY9XeZQTn gái chạgBkKheSFy yY9XeZQTtheo yY9XeZQTLui FgBkKheSFrank. gBkKheSF CwrAxat gBkKheSFtự cyY9XeZQTười mìnhwrAx trongBkKheSFg khyY9XeZQTi yY9XeZQTba côgBkKheSF hyY9XeZQTối gBkKheSFhả wrAxđi xuống hgBkKheSFôn yY9XeZQTtóc CayY9XeZQTt vgBkKheSFà ngồigBkKheSF xuống:

- gBkKheSF gBkKheSF gBkKheSF wrAx wrAx wrAx wrAx yY9XeZQT yY9XeZQTôi… gBkKheSFba sắpgBkKheSF muộnyY9XeZQT mấtgBkKheSF rồi.

CyY9XeZQTat rówrAxt cawrAxfé wrAxcho gBkKheSFcha wrAxrồi giúpwrAx mẹgBkKheSF bêgBkKheSF gBkKheSFnồi chgBkKheSFáo khỏyY9XeZQTi bếgBkKheSFp lò.gBkKheSF HawrAxi đứyY9XeZQTa gBkKheSFem song wrAxsinh củagBkKheSF CagBkKheSFt cwrAxhạy gBkKheSFù xuốnggBkKheSF cyY9XeZQThí yY9XeZQTchoé trayY9XeZQTnh cãgBkKheSFi nhagBkKheSFu vwrAxề mgBkKheSFấy mwrAxón đồwrAx chơi chúnyY9XeZQTg đượcwrAx tặnggBkKheSF wrAxtrong gBkKheSFsinh nhậtgBkKheSF gBkKheSFvừa rồigBkKheSF. MagBkKheSFrk vyY9XeZQTà JyY9XeZQTose luwrAxôn lwrAxàm CawrAxt mệt mỏyY9XeZQTi vìyY9XeZQT mọigBkKheSF twrAxhứ. ChúgBkKheSFng nówrAxi qyY9XeZQTuá nhiều,yY9XeZQT hỏiyY9XeZQT quyY9XeZQTá nhiềyY9XeZQTu, luôgBkKheSFn luôngBkKheSF khôngyY9XeZQT đạt wrAxđiểm tyY9XeZQTối wrAxđa ởgBkKheSF tgBkKheSFrường vàwrAx ryY9XeZQTất hwrAxam gBkKheSFchơi. HwrAxừ. CwrAxat ugBkKheSFống hgBkKheSFết cgBkKheSFốc sgBkKheSFữa, ăgBkKheSFn vài wrAxlát bánhyY9XeZQT mìwrAx rồiwrAx wrAxchào byY9XeZQTa gBkKheSFmẹ gBkKheSFvà yY9XeZQTra wrAxkhỏi ngBkKheSFhà. yY9XeZQTThời tiyY9XeZQTết thậtyY9XeZQT tuyệt-gBkKheSFdù chỉ làwrAx wrAxnhân wrAxtạo. CawrAxt sắpwrAx mừnyY9XeZQTg swrAxinh nhyY9XeZQTật wrAxlần thứgBkKheSF 1gBkKheSF5 cwrAxủa mìwrAxnh gBkKheSFvà hwrAxôm ngBkKheSFay là ngyY9XeZQTày yY9XeZQTkhai giảwrAxng. trgBkKheSFở lạigBkKheSF trườwrAxng sawrAxu mwrAxột mùgBkKheSFa hèyY9XeZQT gBkKheSFbận wrAxrộn côyY9XeZQT thấyyY9XeZQT yY9XeZQTthời gian dườngyY9XeZQT wrAxnhư tyY9XeZQTrôi quwrAxá nhangBkKheSFh. MớigBkKheSF yY9XeZQThôm nyY9XeZQTào CwrAxat còyY9XeZQTn nwrAxhỏ xíuyY9XeZQT, byY9XeZQTỡ ngỡyY9XeZQT bướcgBkKheSF chân vàoyY9XeZQT trườnggBkKheSF mgBkKheSFà chỉwrAx sayY9XeZQTu yY9XeZQTmấy mùagBkKheSF hgBkKheSFè, nămwrAx gBkKheSFnay yY9XeZQTđã yY9XeZQTlà yY9XeZQTnăm cwrAxuối cấp.gBkKheSF wrAxCat đẩy chiếcwrAx vángBkKheSF trượtyY9XeZQT yY9XeZQTdưới gBkKheSFchân kgBkKheSFhiến nyY9XeZQTó cyY9XeZQThảy gBkKheSFvù vùgBkKheSF trêwrAxn vỉawrAx gBkKheSFhè vàgBkKheSF nwrAxhìn theo chiếcgBkKheSF myY9XeZQTui tgBkKheSFrần yY9XeZQTbóng lộnyY9XeZQT hiệugBkKheSF GgBkKheSFreen củyY9XeZQTa BacbwrAxara màyY9XeZQT thầmyY9XeZQT wrAxghen tyY9XeZQTị, không biếtgBkKheSF đếgBkKheSFn khgBkKheSFi gBkKheSFnào CayY9XeZQTt mớwrAxi cógBkKheSF myY9XeZQTột chwrAxiếc nhưwrAx tyY9XeZQThế. BacgBkKheSFbara làyY9XeZQT hogBkKheSFt girl gBkKheSFcủa trườnwrAxg, wrAxba mẹwrAx gBkKheSFcô wrAxta giyY9XeZQTàu có,yY9XeZQT côgBkKheSF tgBkKheSFa xiyY9XeZQTnh đẹpwrAx yY9XeZQTvà gBkKheSFluôn làwrAx gBkKheSFtâm điểmyY9XeZQT của mọiwrAx sựwrAx chúwrAx wrAxý. CyY9XeZQTat thgBkKheSFì khôngyY9XeZQT đưwrAxợc nhgBkKheSFư vậyY9XeZQTy. côyY9XeZQT gBkKheSFcao hwrAxơn chiềuyY9XeZQT yY9XeZQTcao tgBkKheSFrung bình củwrAxa bọnyY9XeZQT cwrAxon ggBkKheSFái vwrAxà chyY9XeZQTẳng yY9XeZQTcó wrAxgì đặcyY9XeZQT bwrAxiệt gBkKheSFtrừ máyY9XeZQTi yY9XeZQTtóc đengBkKheSF gBkKheSFnhư lyY9XeZQTông quạ. gBkKheSFCat cũngyY9XeZQT cgBkKheSFhẳng hiểwrAxu wrAxsao AgBkKheSFlex vyY9XeZQTà JacgBkKheSFk gBkKheSFlại làmgBkKheSF byY9XeZQTạn vớyY9XeZQTi yY9XeZQTmột ngườigBkKheSF nhưgBkKheSF cô. CôwrAx lwrAxuôn cyY9XeZQThìm nwrAxghỉm, cgBkKheSFhỉ lwrAxà nhgBkKheSFân vyY9XeZQTật pyY9XeZQThụ trgBkKheSFong cáwrAxc vởgBkKheSF kịchgBkKheSF, chỉyY9XeZQT tyY9XeZQTham gia chạgBkKheSFy tgBkKheSFiếp yY9XeZQTsức troyY9XeZQTng hgBkKheSFội thagBkKheSFo, chỉgBkKheSF đgBkKheSFệm đàyY9XeZQTn cgBkKheSFho JacgBkKheSFk wrAxhát wrAxtrong nhữnwrAxg buổi twrAxrình diwrAxễn wrAxâm nhạcyY9XeZQT yY9XeZQTvà luôyY9XeZQTn bịyY9XeZQT loạyY9XeZQTi trwrAxong cgBkKheSFác mwrAxôn tgBkKheSFhể thayY9XeZQTo vìwrAx yY9XeZQTchơi quá dở.

ĐẩyyY9XeZQT váyY9XeZQTn trwrAxượt gBkKheSFmột yY9XeZQTcái thậtwrAx gBkKheSFmạnh, wrAxCat nhảwrAxy vọwrAxt lêngBkKheSF gBkKheSF5 byY9XeZQTậc thagBkKheSFng vwrAxà lướtyY9XeZQT vào syY9XeZQTân trường.yY9XeZQT nwrAxgôi trườngyY9XeZQT xyY9XeZQTinh đẹyY9XeZQTp củawrAx yY9XeZQTcô nằmwrAx tryY9XeZQTên mộtgBkKheSF quảgBkKheSF đồiyY9XeZQT hgBkKheSFiên ngang nhgBkKheSFư mộtwrAx dũyY9XeZQTng swrAxĩ. CgBkKheSFat gwrAxật đầuwrAx cyY9XeZQThào JoyY9XeZQThn gBkKheSFHanson kyY9XeZQThi cậugBkKheSF tyY9XeZQTa nyY9XeZQTgóc đyY9XeZQTầu lên khỏiwrAx bãiwrAx cỏyY9XeZQT gBkKheSFvà vwrAxẫy CyY9XeZQTat, JogBkKheSFhn lgBkKheSFà mộtwrAx thiwrAxên gBkKheSFtài hwrAxội hgBkKheSFoạ. NhữyY9XeZQTng tácwrAx phẩm cwrAxủa cậgBkKheSFu twrAxa luwrAxôn chỉyY9XeZQT đứngBkKheSFg gBkKheSFsau myY9XeZQTột hwrAxoạ swrAxĩ chuyêyY9XeZQTn nghiệpgBkKheSF dgBkKheSFuy nhwrAxất màgBkKheSF nếu CgBkKheSFat wrAxnhớ yY9XeZQTkhông nhầmyY9XeZQT lwrAxà RwrAxafaenl Golias.

- yY9XeZQT gBkKheSF gBkKheSF gBkKheSF wrAx gBkKheSF wrAx wrAx yY9XeZQTCat !

Alex vẫgBkKheSFy CayY9XeZQTt khgBkKheSFi cwrAxô lyY9XeZQTướt gBkKheSFtới. gBkKheSFCat mỉyY9XeZQTm cưyY9XeZQTời hấtgBkKheSF váwrAxn trwrAxượt lêyY9XeZQTn tawrAxy rồiwrAx dừng lạiyY9XeZQT đợiwrAx yY9XeZQTAlex. yY9XeZQTCô ngBkKheSFàng yY9XeZQThôm ngBkKheSFay lộnwrAxg lẫwrAxy vớgBkKheSFi chiếcgBkKheSF gBkKheSFváy xếpwrAx lyY9XeZQTi hồyY9XeZQTng tuyệt hyY9XeZQTảo gBkKheSFvà gBkKheSFáo bógBkKheSF trắngBkKheSFg wrAxcó hởwrAx bụnggBkKheSF chyY9XeZQTút gBkKheSFchút. AgBkKheSFlex cyY9XeZQTười rgBkKheSFất tươi:

- wrAx wrAx yY9XeZQT gBkKheSF wrAx gBkKheSF yY9XeZQT wrAx ngwrAxhỉ hèwrAx gBkKheSFvui yY9XeZQTkhông? gBkKheSFHay yY9XeZQTcậu yY9XeZQTlại chwrAxúi wrAxmũi ởyY9XeZQT nwrAxhà vớwrAxi đốnwrAxg yY9XeZQTchai lọ?

gBkKheSF - wrAx gBkKheSF wrAx wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSF yY9XeZQT uhgBkKheSF, myY9XeZQTình chẳnwrAxg gBkKheSFđi đâuwrAx wrAxcả, chwrAxỉ wrAxở nhwrAxà thôi,yY9XeZQT cònyY9XeZQT cyY9XeZQTậu? kìyY9XeZQT gBkKheSFnghỉ tuygBkKheSFệt chứ?

yY9XeZQT - gBkKheSF wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT wrAx yY9XeZQT wrAx TuyyY9XeZQTệt gBkKheSF– AlyY9XeZQTex nghiêwrAxng đầuwrAx –yY9XeZQT ởyY9XeZQT HawaigBkKheSFi thgBkKheSFời gBkKheSFtiết rấgBkKheSFt đẹp,wrAx rấtgBkKheSF tiếwrAxc lwrAxà khgBkKheSFông yY9XeZQTcó cậu.

gBkKheSF Alex gBkKheSFbắt đầuwrAx kểyY9XeZQT vyY9XeZQTề kìyY9XeZQT nghỉyY9XeZQT dwrAxài ngàwrAxy yY9XeZQTcủa côwrAx ấyyY9XeZQT trgBkKheSFong wrAxkhi yY9XeZQThọ đyY9XeZQTi tớwrAxi tủgBkKheSF chứa đồ.yY9XeZQT CagBkKheSFt wrAxliếc qwrAxua dwrAxãy kếwrAx bênyY9XeZQT vwrAxà dườwrAxng wrAxnhư gBkKheSFkhông nghyY9XeZQTe AleyY9XeZQTx kểyY9XeZQT nyY9XeZQTữa khi côwrAx yY9XeZQTtrông gBkKheSFthấy LyY9XeZQTui FranwrAxk. CảyY9XeZQT mùyY9XeZQTa hègBkKheSF yY9XeZQTCat gBkKheSFkhông ggBkKheSFặp LugBkKheSFi, dườnyY9XeZQTg nhyY9XeZQTư cậuwrAx yY9XeZQTta cao hơngBkKheSF mwrAxột wrAxchút vwrAxà lwrAxàn gBkKheSFgia cgBkKheSFó hyY9XeZQTơi sạmyY9XeZQT dgBkKheSFi chúyY9XeZQTt đỉgBkKheSFnh nhưngwrAx trôngwrAx LuwrAxi vẫwrAxn rất wrAxđẹp trai.

gBkKheSF - gBkKheSF wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT wrAx wrAx …twrAxhế gBkKheSFlà mìnhwrAx ngãwrAx nhàoyY9XeZQT xuốwrAxng gBkKheSFtừ vyY9XeZQTách đyY9XeZQTá, mgBkKheSFay wrAxmà bwrAxa twrAxrông thấyY9XeZQTy nên yếmgBkKheSF wrAxbùa gBkKheSFlàm gBkKheSFmình ngBkKheSFhẹ hẫnggBkKheSF đyY9XeZQTi wrAxvà rớyY9XeZQTt xuwrAxống nướcwrAx wrAxnhẹ hều.wrAx –gBkKheSF AlyY9XeZQTex cưgBkKheSFời khoái chí.

yY9XeZQT - wrAx yY9XeZQT gBkKheSF wrAx gBkKheSF yY9XeZQT wrAx yY9XeZQT TuywrAxệt .

yY9XeZQT Cat trảgBkKheSF lyY9XeZQTời wrAxbăng quơyY9XeZQT yY9XeZQTvà yY9XeZQTcô bwrAxị agBkKheSFi yY9XeZQTđó nhàogBkKheSF tớgBkKheSFi ôyY9XeZQTm chầmyY9XeZQT lấy:

yY9XeZQT- gBkKheSF wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSF yY9XeZQT gBkKheSF gBkKheSF yY9XeZQTnhớ cậgBkKheSFu quá.

JacyY9XeZQTk kyY9XeZQTêu lêwrAxn yY9XeZQTbằng giwrAxọng ỉyY9XeZQT wrAxôi yY9XeZQTlàm yY9XeZQTCat yY9XeZQTbật cườigBkKheSF. yY9XeZQTJack wrAxquay sagBkKheSFng ôgBkKheSFm yY9XeZQTAlex :

yY9XeZQT - gBkKheSF gBkKheSF yY9XeZQT wrAx gBkKheSF gBkKheSF gBkKheSF wrAx khôgBkKheSFng cówrAx hgBkKheSFai ngườgBkKheSFi gBkKheSFmùa yY9XeZQThè chwrAxán lắm.yY9XeZQT gBkKheSFmình chẳnwrAxg biếtwrAx làwrAxm yY9XeZQTgì nữa.

wrAx- gBkKheSF gBkKheSF wrAx wrAx gBkKheSF wrAx yY9XeZQT wrAx cgBkKheSFậu lạyY9XeZQTi gBkKheSFcao twrAxhêm đấygBkKheSF ah?

AwrAxlex nyY9XeZQThăn mặt,wrAx cònyY9XeZQT JacgBkKheSFk tyY9XeZQThì gBkKheSFnhe rănggBkKheSF gBkKheSFcười. cậgBkKheSFu chàngwrAx nyY9XeZQTày yY9XeZQTluôn đựơyY9XeZQTc yêgBkKheSFu thích vgBkKheSFì twrAxính hàigBkKheSF hước,wrAx giọngyY9XeZQT cgBkKheSFa wrAxngọt nwrAxgào gBkKheSFvà nụyY9XeZQT cườwrAxi qwrAxuyến rgBkKheSFũ. CwrAxó cảwrAx đống gBkKheSFcon gBkKheSFgái wrAxmuốn cwrAxặp kègBkKheSF vyY9XeZQTới gBkKheSFJack nhưyY9XeZQTng dyY9XeZQTường nhgBkKheSFư gBkKheSFJack gBkKheSFkhông yY9XeZQThứng tyY9XeZQThú với gBkKheSFhọ lắgBkKheSFm, kyY9XeZQTể cyY9XeZQTả vớwrAxi Bacbara.

- yY9XeZQT gBkKheSF yY9XeZQT wrAx gBkKheSF wrAx gBkKheSF yY9XeZQT chyY9XeZQTào Lui.

BacbaryY9XeZQTa lảgBkKheSF lướtgBkKheSF đigBkKheSF tớiyY9XeZQT wrAxtủ đểwrAx đyY9XeZQTồ wrAxcủa LuwrAxi vớiwrAx mộtwrAx nụyY9XeZQT cườiwrAx dễyY9XeZQT thưwrAxơng nhấtgBkKheSF mà yY9XeZQTcô wrAxta cógBkKheSF twrAxhể nặngBkKheSF ragBkKheSF. CwrAxô yY9XeZQTta thiêwrAxng tyY9XeZQThật, vừawrAx nhắcwrAx đãwrAx gBkKheSFtới liềwrAxn. JyY9XeZQTack kéo cảwrAx CyY9XeZQTat vàwrAx AwrAxlex vàogBkKheSF lớpyY9XeZQT wrAxmà vầnwrAx nóigBkKheSF lyY9XeZQTiến thoắnggBkKheSF vwrAxề kìyY9XeZQT gBkKheSFnghỉ tyY9XeZQThú vịgBkKheSF củgBkKheSFa mình ởgBkKheSF wrAxMehico. wrAxCat liếcwrAx vgBkKheSFề phígBkKheSFa sayY9XeZQTu vgBkKheSFà myY9XeZQTỉm cyY9XeZQTười, gBkKheSFLui gBkKheSFđang nyY9XeZQTói chuyệgBkKheSFn với BacbgBkKheSFara mgBkKheSFột cágBkKheSFch lạnhyY9XeZQT lwrAxùng, cwrAxậu gBkKheSFta vẫnwrAx thế.

yY9XeZQTCat đâmwrAx sầmgBkKheSF RawrAxdic ByY9XeZQTruno, yY9XeZQTmột wrAxgã họyY9XeZQTc cùngwrAx lớpyY9XeZQT wrAxmà CagBkKheSFt khôgBkKheSFng ưayY9XeZQT twrAxẹo nàwrAxo. Hắn ryY9XeZQTất nóngBkKheSFg nảy,gBkKheSF gBkKheSFcộc cằngBkKheSF mặwrAxc gBkKheSFdù cgBkKheSFó bềgBkKheSF ngowrAxài nyY9XeZQTa yY9XeZQTná mộtgBkKheSF ngBkKheSFgười wrAxanh dễyY9XeZQT thương wrAxmà CagBkKheSFt wrAxtừng wrAxchơi yY9XeZQTcùng hồgBkKheSFi nhỏ.gBkKheSF CwrAxhà, wrAxcon ngườigBkKheSF mwrAxà, chỉgBkKheSF wrAxcó gBkKheSFthể giống ngBkKheSFhau chútwrAx chútyY9XeZQT vềwrAx bwrAxề ngoyY9XeZQTài thôi.

gBkKheSF gBkKheSF wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSF- đgBkKheSFi yY9XeZQTkiểu gìgBkKheSF thế?yY9XeZQT MwrAxắt gBkKheSFđể ởwrAx nhàwrAx àh?

RayY9XeZQTdic ggBkKheSFắt. LuwrAxi chgBkKheSFép miệnyY9XeZQTg syY9XeZQTau lưnggBkKheSF CyY9XeZQTat :

- gBkKheSF gBkKheSF gBkKheSF wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT tránwrAxh gBkKheSFra BrunwrAxo, địngBkKheSFh tyY9XeZQThu pwrAxhí vàoyY9XeZQT cửagBkKheSF hả?

RadiwrAxc nwrAxhìn gBkKheSFLui vớiyY9XeZQT ányY9XeZQTh mắtwrAx wrAxcăm wrAxghét nhgBkKheSFưng cũnggBkKheSF yY9XeZQTlách qyY9XeZQTua mộtwrAx bêwrAxn tgBkKheSFránh đường chgBkKheSFo LugBkKheSFi vìwrAx thyY9XeZQTấy BawrAxcbara gBkKheSFđi cùnggBkKheSF. TronwrAxg yY9XeZQT1 twrAxhời giyY9XeZQTan wrAxdài, RadigBkKheSFc được mọiyY9XeZQT ngườiwrAx đồnwrAx ryY9XeZQTằng gBkKheSFlà vyY9XeZQTệ sĩwrAx củwrAxa BacbaragBkKheSF. ChẳngwrAx wrAxcần qgBkKheSFuan swrAxát CyY9XeZQTat cũnyY9XeZQTg biết điềuyY9XeZQT yY9XeZQTđó. RayY9XeZQTdic lwrAxia yY9XeZQTánh mắtwrAx hìnhwrAx viyY9XeZQTên đạnyY9XeZQT sayY9XeZQTng kyY9XeZQThó cyY9XeZQThịu nhìyY9XeZQTn chyY9XeZQTiếc áo gBkKheSFCat wrAxđang mặcgBkKheSF lẩgBkKheSFm bẩm:

wrAx - wrAx wrAx yY9XeZQT gBkKheSF gBkKheSF gBkKheSF wrAx wrAx yY9XeZQTáo vớyY9XeZQTi wrAxchả quần,gBkKheSF đồyY9XeZQT gBkKheSFsậy khô.

wrAxRồi cậuyY9XeZQT tyY9XeZQTa gBkKheSFvào lớp.yY9XeZQT yY9XeZQTCat thởwrAx dàiyY9XeZQT, lầyY9XeZQTn nwrAxào wrAxcô mgBkKheSFặc cágBkKheSFi yY9XeZQTáo nàgBkKheSFy RagBkKheSFdic cũngyY9XeZQT lẩm bẩmyY9XeZQT. đúngyY9XeZQT lyY9XeZQTà wrAxáo bówrAx khôyY9XeZQTng hgBkKheSFợp wrAxvới ngườigBkKheSF CgBkKheSFat yY9XeZQTtẹo ngBkKheSFào. Cô….khônggBkKheSF hgBkKheSFấp dẫn gBkKheSFgì cả.

wrAxCat vàyY9XeZQTo lớgBkKheSFp, ngồiwrAx wrAxxuống bàwrAxn cgBkKheSFủa mìnyY9XeZQTh vàyY9XeZQT nhyY9XeZQTìn xuốngyY9XeZQT bộgBkKheSF ngựyY9XeZQTc wrAxcủa mìnhyY9XeZQT. NóyY9XeZQT cũng chyY9XeZQTẳng phảiwrAx lyY9XeZQTà nhwrAxỏ nhgBkKheSFắn gwrAxì, cgBkKheSFũng gBkKheSFto nhưyY9XeZQT mọyY9XeZQTi gBkKheSFđứa cwrAxon gáwrAxi kháyY9XeZQTc đyY9XeZQTấy chứ. CóyY9XeZQT yY9XeZQTđiều vwrAxì gBkKheSFCat cyY9XeZQTao wrAxquá nyY9XeZQTên tyY9XeZQTrông giốwrAxng cwrAxây sậyY9XeZQTy cgBkKheSFhăng? wrAxCat kháwrAx mgBkKheSFặc cảm vềgBkKheSF bảnwrAx thgBkKheSFân mìnwrAxh. gBkKheSFGia đyY9XeZQTình wrAxcô cũnggBkKheSF chyY9XeZQTẳng wrAxkhá giyY9XeZQTả yY9XeZQTgì. ByY9XeZQTa myY9XeZQTẹ thưwrAxờng phải điwrAx làmyY9XeZQT cyY9XeZQTa đêmgBkKheSF gBkKheSFđể yY9XeZQTlo cyY9XeZQTho yY9XeZQT3 chyY9XeZQTị wrAxem cyY9XeZQTô. CyY9XeZQTat gBkKheSFko cówrAx quầgBkKheSFn áyY9XeZQTo xyY9XeZQTịn, wrAxcũng không cówrAx wrAxđồ yY9XeZQTnữ wrAxtrang đắtgBkKheSF tiyY9XeZQTền, vìyY9XeZQT gBkKheSFthế yY9XeZQTcô tựyY9XeZQT lyY9XeZQTàm lgBkKheSFấy mộtwrAx sốwrAx nyY9XeZQTữ tragBkKheSFng nhwrAxờ xưởng rènwrAx wrAxmi gBkKheSFni wrAxmà bgBkKheSFa cyY9XeZQTô twrAxặng wrAxhồi yY9XeZQTsinh nyY9XeZQThật lầnwrAx thgBkKheSFứ 8wrAx. đôiyY9XeZQT khyY9XeZQTi yY9XeZQTCat yY9XeZQTcũng thấy buồyY9XeZQTn, côwrAx cũgBkKheSFng làwrAx mộtgBkKheSF thiwrAxếu wrAxnữ mgBkKheSFới lớgBkKheSFn, wrAxcũng wrAxcó tìgBkKheSFnh gBkKheSFcảm vyY9XeZQTà nhữngwrAx ước mơ,yY9XeZQT nhyY9XeZQTưng …wrAx. CagBkKheSFt nhìwrAxn LgBkKheSFui. LyY9XeZQTui wrAxđang đọcyY9XeZQT mộtgBkKheSF gBkKheSFcuốn sổwrAx wrAxcon wrAxmà nwrAxếu CgBkKheSFat không nhwrAxầm thìwrAx làwrAx nhưngyY9XeZQT yY9XeZQTgi chéwrAxp củawrAx cậuwrAx wrAxấy vềgBkKheSF côngyY9XeZQT việcgBkKheSF ởgBkKheSF wrAxcông twrAxi gBkKheSFcon của tậpgBkKheSF đoànyY9XeZQT FrankwrAx. yY9XeZQTGia đìwrAxnh LgBkKheSFui rấgBkKheSFt yY9XeZQTcó gBkKheSFthế lực.gBkKheSF bwrAxa cgBkKheSFậu ấyyY9XeZQT wrAxlà cyY9XeZQThủ gBkKheSFtịch tập đoàgBkKheSFn FrayY9XeZQTnk –yY9XeZQT tậpgBkKheSF đogBkKheSFàn lớnwrAx nhấwrAxt “miwrAxền tây”gBkKheSF còyY9XeZQTn LugBkKheSFi thìwrAx vừagBkKheSF đẹwrAxp tryY9XeZQTai vừa gBkKheSFhọc giỏi....

chyY9XeZQTào cáyY9XeZQTc em.

yY9XeZQT Giáo sưyY9XeZQT VillagBkKheSFr vyY9XeZQTào wrAxlớp, wrAxbà đểwrAx cặwrAxp gBkKheSFxuống bàyY9XeZQTn rgBkKheSFồi nhwrAxìn hếyY9XeZQTt mộtwrAx lyY9XeZQTượt họyY9XeZQTc tgBkKheSFrò gBkKheSFcủa mìyY9XeZQTnh vàyY9XeZQT hỏi:

- gBkKheSF wrAx gBkKheSF wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSF gBkKheSF gBkKheSFcác eyY9XeZQTm nghỉwrAx hèwrAx gBkKheSFvui chứ?

gBkKheSF - wrAx gBkKheSF gBkKheSF yY9XeZQT gBkKheSF gBkKheSF wrAx yY9XeZQT VuyY9XeZQTi ạ.

CgBkKheSFả lớpyY9XeZQT bắtyY9XeZQT đầyY9XeZQTu xyY9XeZQTôn xwrAxao lêngBkKheSF. RemwrAxus chwrAxồm yY9XeZQTqua yY9XeZQTbàn nógBkKheSFi chugBkKheSFyện wrAxvới PetewrAxr yY9XeZQTvà cả wrAxhai cườiwrAx gBkKheSFtí yY9XeZQTtởn vớiyY9XeZQT nyY9XeZQThau. GiáwrAxo sgBkKheSFư VillayY9XeZQTr nógBkKheSFi vớiyY9XeZQT vgBkKheSFẻ mặtyY9XeZQT wrAxhài lòng:

- yY9XeZQT gBkKheSF wrAx gBkKheSF yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT nàogBkKheSF, yY9XeZQTcả lwrAxớp nộpyY9XeZQT yY9XeZQTbài yY9XeZQTtập gBkKheSFhè đi.

yY9XeZQT- yY9XeZQT wrAx yY9XeZQT gBkKheSF wrAx wrAx gBkKheSF wrAx Ôi………

yY9XeZQTLớp hwrAxọc ồgBkKheSF lwrAxên thấyY9XeZQTt wrAxvọng. CagBkKheSFt byY9XeZQTiết cgBkKheSFòn rấyY9XeZQTt nhyY9XeZQTiều ngườigBkKheSF cyY9XeZQThưa lyY9XeZQTàm xowrAxng bgBkKheSFài tập, vyY9XeZQTí dụwrAx nhyY9XeZQTư JagBkKheSFck chẳngwrAx hạn.wrAx CagBkKheSFt mgBkKheSFỉm cwrAxười khyY9XeZQTi tyY9XeZQThấy vẻyY9XeZQT gBkKheSFkhổ sởwrAx gBkKheSFcủa Jack. BacbaryY9XeZQTa nóiwrAx vớyY9XeZQTi gigBkKheSFọng nịnhgBkKheSF nọtwrAx :

- yY9XeZQT gBkKheSF wrAx yY9XeZQT wrAx gBkKheSF wrAx gBkKheSF wrAxthưa cô,wrAx cogBkKheSFn cògBkKheSFn myY9XeZQTột cgBkKheSFhút yY9XeZQTnữa chưagBkKheSF xongwrAx, gBkKheSFcon cgBkKheSFó thểwrAx nộpyY9XeZQT gBkKheSFsau đưgBkKheSFợc kyY9XeZQThông ạ?

- wrAx wrAx wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT wrAx wrAx wrAx gBkKheSFKo được.

GiáwrAxo wrAxsư VigBkKheSFllar mỉmwrAx cườgBkKheSFi yY9XeZQTnhã nyY9XeZQThặn nhưyY9XeZQTng áyY9XeZQTnh myY9XeZQTắt bàgBkKheSF ánhwrAx lêngBkKheSF sựyY9XeZQT nghiêmwrAx khắc vwrAxà đốwrAx agBkKheSFi giámyY9XeZQT nàiyY9XeZQT nỉwrAx wrAxthêm myY9XeZQTột lwrAxời yY9XeZQTnào gBkKheSFkhi đãgBkKheSF bịyY9XeZQT byY9XeZQTà nhìnyY9XeZQT nyY9XeZQThư gBkKheSFvậy. yY9XeZQTCat thích đgBkKheSFiểm gBkKheSFnày củyY9XeZQTa bà.yY9XeZQT gBkKheSFCô yY9XeZQTlấy cuốngBkKheSF vởgBkKheSF lyY9XeZQTàm bgBkKheSFài wrAxtập vềgBkKheSF gBkKheSFnhà rgBkKheSFa wrAxvà đểyY9XeZQT lênwrAx đầu bàyY9XeZQTn tyY9XeZQTrong yY9XeZQTkhi nghgBkKheSFe wrAxloáng thogBkKheSFáng wrAxAlex càyY9XeZQTu nhàuwrAx yY9XeZQTvới JagBkKheSFck vềgBkKheSF swrAxự gBkKheSFlười biếng củgBkKheSFa gBkKheSFcậu chànyY9XeZQTg. JawrAxck yY9XeZQTlẩm bẩm:

gBkKheSF- yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSF wrAx gBkKheSF yY9XeZQT gBkKheSF wrAx wrAxbiết yY9XeZQTthế gBkKheSFmình đãyY9XeZQT cópyY9XeZQT bwrAxài CagBkKheSFt lyY9XeZQTúc nãyY9XeZQTy rồi.

giáowrAx sưwrAx VillyY9XeZQTar gBkKheSFkhua yY9XeZQTđũa pwrAxhép byY9XeZQTằng mộtyY9XeZQT wrAxđộng táwrAxc duyY9XeZQTyên wrAxdáng lgBkKheSFùa hếtwrAx nhyY9XeZQTững cuốn vgBkKheSFở gBkKheSFlên wrAxbàn giágBkKheSFo yY9XeZQTviên vàyY9XeZQT ngBkKheSFói vớigBkKheSF LgBkKheSFui gBkKheSFbằng mộtyY9XeZQT giọngBkKheSFg tgBkKheSFrìu mến:

- yY9XeZQT gBkKheSF wrAx wrAx wrAx yY9XeZQT gBkKheSF wrAx wrAxLui, yY9XeZQTsau gBkKheSFgiờ họcwrAx cogBkKheSFn gBkKheSFđem chgBkKheSFồng vgBkKheSFở xuốnwrAxg yY9XeZQTphòng giágBkKheSFo vigBkKheSFên wrAxcho côyY9XeZQT nhé.

LwrAxui vwrAxâng ngoayY9XeZQTn nggBkKheSFoãn vàgBkKheSF wrAxmỉm cườgBkKheSFi. mộtwrAx gBkKheSFnụ cườiwrAx cówrAx twrAxhể qwrAxuật ngãgBkKheSF bấwrAxt cứgBkKheSF đứa cogBkKheSFn wrAxgái nàoyY9XeZQT- đấyyY9XeZQT lwrAxà wrAxCat nghgBkKheSFi thế.gBkKheSF yY9XeZQTNhưng gBkKheSFrõ rgBkKheSFàng làyY9XeZQT wrAxgiáo sưyY9XeZQT ngọtyY9XeZQT ngàyY9XeZQTo với LyY9XeZQTui hơgBkKheSFn yY9XeZQThết thảy,wrAx cwrAxũng mộtyY9XeZQT yY9XeZQTphần vgBkKheSFì điểmyY9XeZQT bgBkKheSFùa chúgBkKheSF củawrAx LuyY9XeZQTi yY9XeZQTcao wrAxnhất trường.

- wrAx wrAx wrAx yY9XeZQT gBkKheSF wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSFnào cágBkKheSFc eyY9XeZQTm, sáchyY9XeZQT gBkKheSFbùa chúgBkKheSF gBkKheSFcăn wrAxbản lớp3,gBkKheSF “bùgBkKheSFa tốngwrAx tiễn”.

yY9XeZQTCat yY9XeZQTchúi myY9XeZQTũi gBkKheSFvào sáchgBkKheSF troyY9XeZQTng gBkKheSFkhi gBkKheSFgiáo sgBkKheSFư ViyY9XeZQTllar phyY9XeZQTát chuộyY9XeZQTt cyY9XeZQTho họwrAxc sinyY9XeZQTh. Con chuộtyY9XeZQT củawrAx CagBkKheSFt ngBkKheSFhỏ xígBkKheSFu vgBkKheSFà ngyY9XeZQTay wrAxkhi vừawrAx đápgBkKheSF xyY9XeZQTuống bàn,wrAx nógBkKheSF myY9XeZQTon gBkKheSFmen bòwrAx đến gặwrAxm chiếyY9XeZQTc wrAxbút chyY9XeZQTì wrAxcủa CatwrAx. ThậgBkKheSFt lyY9XeZQTà mộtyY9XeZQT buổgBkKheSFi họcyY9XeZQT wrAxgian nyY9XeZQTan wrAxkhi màwrAx Misa, bạyY9XeZQTn thâgBkKheSFn củawrAx ByY9XeZQTacbara lgBkKheSFàm nổgBkKheSF gBkKheSFtung yY9XeZQTcon chuộgBkKheSFt gBkKheSFcủa wrAxcô tyY9XeZQTa khiếyY9XeZQTn wrAxphân nửa wrAxlớp bịyY9XeZQT dyY9XeZQTính bẩngBkKheSF wrAxvào áo.yY9XeZQT CyY9XeZQTuối giờgBkKheSF họcwrAx, chỉgBkKheSF gBkKheSFcó mỗyY9XeZQTi yY9XeZQTLui làwrAx thànwrAxh côwrAxng trong việcgBkKheSF đưgBkKheSFa cogBkKheSFn chwrAxuột ngBkKheSFhỏ tryY9XeZQTở lạigBkKheSF lồnggBkKheSF twrAxrên bàgBkKheSFn giáogBkKheSF viênwrAx, nhữyY9XeZQTng người cògBkKheSFn lgBkKheSFại wrAxđều yY9XeZQTbó taygBkKheSF. ChuôngBkKheSFg gBkKheSFreo hếyY9XeZQTt tiếgBkKheSFt, giáogBkKheSF sgBkKheSFư VillawrAxr wrAxra gBkKheSFkhỏi lớp swrAxau khgBkKheSFi chwrAxo mgBkKheSFột đốngyY9XeZQT bàwrAxi tậpyY9XeZQT yY9XeZQTvề nhyY9XeZQTà. wrAxCat đangBkKheSFg gBkKheSFloay hgBkKheSFoay wrAxbỏ sáchgBkKheSF vởyY9XeZQT vào túiyY9XeZQT khônwrAxg đáywrAx thìyY9XeZQT BacyY9XeZQTbara ngBkKheSFói yY9XeZQTto mộtyY9XeZQT cgBkKheSFách háwrAxch dịch:

- yY9XeZQT wrAx yY9XeZQT gBkKheSF wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT wrAx gBkKheSFLuss, tyY9XeZQTrực gBkKheSFnhật wrAxcho Radic.

CyY9XeZQTat gBkKheSFgật đầgBkKheSFu vàyY9XeZQT liếcgBkKheSF RagBkKheSFdic, cậuyY9XeZQT yY9XeZQTta đagBkKheSFng gBkKheSFnhìn BacbayY9XeZQTra mộtwrAx cágBkKheSFch miwrAxễn cưỡng, cyY9XeZQTó lẽgBkKheSF bởiyY9XeZQT gBkKheSFvì BacbargBkKheSFa cứwrAx qgBkKheSFuấn lấywrAx LugBkKheSFi. CwrAxat yY9XeZQT wrAxkhông wrAxnghĩ làyY9XeZQT gBkKheSFRadic tyY9XeZQThích Bacbara nhưwrAxng cáyY9XeZQTi nhwrAxìn kia…

CayY9XeZQTt khôngyY9XeZQT bgBkKheSFiết mwrAxà gBkKheSFcô cũngyY9XeZQT gBkKheSFkhông gBkKheSFcần bgBkKheSFiết. gBkKheSFcha côgBkKheSF wrAxlàm việcwrAx chgBkKheSFo côyY9XeZQTng yY9XeZQTti nhà gBkKheSFRosanta nêngBkKheSF yY9XeZQTcô gBkKheSFluôn phảigBkKheSF nghwrAxe lwrAxời yY9XeZQTBacbara gBkKheSFnếu khôwrAxng cwrAxô tyY9XeZQTa sẽyY9XeZQT tgBkKheSFon hót wrAxvới cgBkKheSFha côyY9XeZQT wrAxta yY9XeZQTvà đwrAxuổi việgBkKheSFc bwrAxa CatwrAx. AgBkKheSFlex gBkKheSFvà JacyY9XeZQTk khôngyY9XeZQT thíchyY9XeZQT yY9XeZQTCat bịgBkKheSF sgBkKheSFai khiến nhgBkKheSFưng họwrAx yY9XeZQTcũng cyY9XeZQThẳng lwrAxàm ggBkKheSFì đượcyY9XeZQT ngoàiwrAx viwrAxệc gBkKheSFlấy phầgBkKheSFn ănyY9XeZQT hộwrAx gBkKheSFCat. Alex yY9XeZQTcàu nhyY9XeZQTàu khwrAxi gBkKheSFđi ngyY9XeZQTang qgBkKheSFua Cat:

- wrAx wrAx wrAx wrAx yY9XeZQT wrAx yY9XeZQT gBkKheSF nhawrAxnh nhé,gBkKheSF mìwrAxnh wrAxsẽ đổyY9XeZQT nyY9XeZQTước sốtyY9XeZQT cwrAxà wrAxchua lêwrAxn đầuyY9XeZQT cwrAxon gBkKheSFquỷ cágBkKheSFi đó.

yY9XeZQT - gBkKheSF yY9XeZQT wrAx yY9XeZQT gBkKheSF wrAx yY9XeZQT wrAx LgBkKheSFàm ơngBkKheSF đi,yY9XeZQT Alex.

CyY9XeZQTat cưwrAxời nhgBkKheSFư gBkKheSFmếu, AyY9XeZQTlex thwrAxở wrAxdài vgBkKheSFà gBkKheSFlôi JgBkKheSFack theogBkKheSF. CagBkKheSFt lùagBkKheSF cwrAxhổi vgBkKheSFà ggBkKheSFhẻ lau yY9XeZQTra wrAxkhỏi tủgBkKheSF gBkKheSFđể chổiyY9XeZQT vàwrAx vyY9XeZQTung yY9XeZQTvẩy đũayY9XeZQT phyY9XeZQTép điềyY9XeZQTu khiyY9XeZQTển cwrAxho cwrAxhúng layY9XeZQTu gBkKheSFbảng, lau gBkKheSFbàn gyY9XeZQThế yY9XeZQTvà nhữnwrAxg chỗyY9XeZQT dơgBkKheSF màwrAx lũyY9XeZQT cgBkKheSFhuột wrAxgây ryY9XeZQTa. HgBkKheSFọc syY9XeZQTinh gBkKheSFlần gBkKheSFlượt gBkKheSFra khỏi wrAxlớp hếtyY9XeZQT, gBkKheSFtrong lgBkKheSFớp chỉgBkKheSF cwrAxòn lạigBkKheSF LgBkKheSFui yY9XeZQTvà CatwrAx. gBkKheSFLui đangyY9XeZQT đếmgBkKheSF lạyY9XeZQTi gBkKheSFchỗ vởgBkKheSF và dậpyY9XeZQT lạwrAxi mộtwrAx yY9XeZQTcuốn bịyY9XeZQT wrAxbong myY9XeZQTấy tranyY9XeZQTg wrAxđầu. CgBkKheSFat liếcyY9XeZQT trộyY9XeZQTm LgBkKheSFui, yY9XeZQTđúng wrAxlà một anwrAxh gBkKheSFchàng đẹpwrAx wrAxtrai. gBkKheSFCat yY9XeZQTquay ryY9XeZQTa yY9XeZQTchăm cgBkKheSFhú vwrAxắt ggBkKheSFiẻ wrAxlau bằnwrAxg mộtwrAx lgBkKheSFoại nghệ thuwrAxật hắcyY9XeZQT wrAxám mgBkKheSFà cáwrAxc pwrAxhù tgBkKheSFhuỷ hắgBkKheSFc ámwrAx dùgBkKheSFng đểwrAx kwrAxhiến cwrAxon ngưyY9XeZQTời yY9XeZQTta kwrAxhô quắt kyY9XeZQThô quyY9XeZQTeo lwrAxại. cáiwrAx giẻgBkKheSF rítwrAx yY9XeZQTlên wrAxkhe yY9XeZQTkhẽ yY9XeZQTvà kgBkKheSFhô cwrAxong wrAxnước. yY9XeZQTCat kyY9XeZQThoái chí nhwrAxúng gBkKheSFướt nyY9XeZQTó gBkKheSFmột lwrAxần ngBkKheSFữa vyY9XeZQTà lạwrAxi vắyY9XeZQTt kyY9XeZQThô ryY9XeZQTồi mộtyY9XeZQT lwrAxần nyY9XeZQTữa. CyY9XeZQTho wrAxtới khi gBkKheSFcô quawrAxy lạgBkKheSFi thwrAxi chẳnggBkKheSF thấygBkKheSF LuyY9XeZQTi đâuyY9XeZQT gBkKheSFcả, yY9XeZQTchắc làwrAx đãgBkKheSF đigBkKheSF rồigBkKheSF. CayY9XeZQTt ngBkKheSFhiệt tình vẩygBkKheSF đũagBkKheSF pwrAxhép nhưwrAx wrAxmột nwrAxhạc trgBkKheSFưởng điyY9XeZQTều khiyY9XeZQTển nhữnggBkKheSF cwrAxây chgBkKheSFổi wrAxlau nhà, cwrAxô vẫyY9XeZQTy gBkKheSFmạnh mộtwrAx gBkKheSFcái, mộtwrAx wrAxcây chổigBkKheSF lgBkKheSFao vwrAxù vềgBkKheSF pyY9XeZQThía byY9XeZQTàn gwrAxiáo viêyY9XeZQTn vgBkKheSFà vgBkKheSFòng qua phíyY9XeZQTa yY9XeZQTsau chgBkKheSFiếc bàngBkKheSF. Rầm…

Một tiếngwrAx gBkKheSFđộng chếtyY9XeZQT nyY9XeZQTgười vayY9XeZQTng lêwrAxn vàwrAx LuyY9XeZQTi FyY9XeZQTrank từyY9XeZQT tgBkKheSFừ yY9XeZQTđứng lêyY9XeZQTn phyY9XeZQTía syY9XeZQTau bàn gBkKheSFgiáo vgBkKheSFiên vớgBkKheSFi khuôyY9XeZQTn mặgBkKheSFt tèmgBkKheSF nwrAxhem ngBkKheSFước lyY9XeZQTau nwrAxhà wrAxvà gBkKheSFmũi wrAxđang chảwrAxy mwrAxáu. Cậu yY9XeZQTta wrAxđang buộyY9XeZQTc dâygBkKheSF giầy.
CayY9XeZQTt đứnwrAxg nhưwrAx trờiwrAx trồnggBkKheSF nhgBkKheSFìn yY9XeZQT1 yY9XeZQTgiọt máugBkKheSF ngBkKheSFhỏ xuốngyY9XeZQT cgBkKheSFhiếc gBkKheSFáo sơyY9XeZQT mwrAxi trắngyY9XeZQT tinh cyY9XeZQTủa LgBkKheSFui yY9XeZQTvà gBkKheSFkhông chắcyY9XeZQT lwrAxà tyY9XeZQTrong cugBkKheSFộc đờiwrAx myY9XeZQTình yY9XeZQTcô đãgBkKheSF phạmyY9XeZQT phảiyY9XeZQT lỗwrAxi lầm wrAxnào yY9XeZQTtồi tệgBkKheSF gBkKheSFnhư twrAxhế chưwrAxa. CawrAxt gBkKheSFlắp wrAxbắp xiyY9XeZQTn gBkKheSFlỗi khôngwrAx thàwrAxnh tiyY9XeZQTếng wrAxvà kinh gBkKheSFhãi khôgBkKheSFng biếtyY9XeZQT cwrAxó nêwrAxn lùgBkKheSFi yY9XeZQTra yY9XeZQTcàng xgBkKheSFa cyY9XeZQTàng tốyY9XeZQTt hayY9XeZQTy yY9XeZQTkhông. KyY9XeZQThuôn mặtyY9XeZQT Lui twrAxhật khwrAxó yY9XeZQTmà tưyY9XeZQTởng tượwrAxng gBkKheSFđựơc, nóyY9XeZQT nhăgBkKheSFn yY9XeZQTlại yY9XeZQTmột wrAxcách khgBkKheSFó wrAxchịu vyY9XeZQTà đgBkKheSFôi mắt thìyY9XeZQT yY9XeZQTngày mgBkKheSFột tốiyY9XeZQT hơyY9XeZQTn. yY9XeZQTLui chắgBkKheSFc gBkKheSFphải cgBkKheSFố gắngyY9XeZQT lắwrAxm gBkKheSFmới khôngBkKheSFg gBkKheSFhét vàyY9XeZQTo mặt CyY9XeZQTat. CayY9XeZQTt mímgBkKheSF chặtwrAx môgBkKheSFi, wrAxthà rằngwrAx gBkKheSFLui cứgBkKheSF qyY9XeZQTuát théwrAxt lwrAxên gBkKheSFcó gBkKheSFphải lwrAxà hawrAxy hơn yY9XeZQTkhông. LgBkKheSFui từyY9XeZQT từgBkKheSF mởgBkKheSF miệngyY9XeZQT nhưnggBkKheSF khôwrAxng pwrAxhải lgBkKheSFà quágBkKheSFt tháowrAx gwrAxì wrAxmà chỉwrAx buông độcwrAx mộyY9XeZQTt tiếngwrAx nghwrAxe yY9XeZQTrất khógBkKheSF nhọc:

wrAx- yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSF yY9XeZQT wrAx gBkKheSF wrAx lau.

Cat sợyY9XeZQT đyY9XeZQTiếng cwrAxả nyY9XeZQTgười. cgBkKheSFô đãyY9XeZQT wrAxkhông wrAxnghĩ rằyY9XeZQTng wrAxcô swrAxợ yY9XeZQTLui đếnyY9XeZQT nhgBkKheSFư thwrAxế. NếuwrAx Lui gBkKheSFmà nwrAxói yY9XeZQTvới BayY9XeZQTcbara thì…..gBkKheSF wrAxtrời ơi!gBkKheSF BgBkKheSFa cwrAxô wrAxcó thgBkKheSFể mgBkKheSFất việcwrAx ngBkKheSFgay ngàyY9XeZQTy mai wrAxchứ chẳnyY9XeZQTg chơwrAxi. wrAxNếu wrAxba mấtyY9XeZQT việcwrAx, ggBkKheSFia wrAxđình côgBkKheSF sẽyY9XeZQT rgBkKheSFa sagBkKheSFo gBkKheSFđây? CwrAxat rúyY9XeZQTt khăn tagBkKheSFy rgBkKheSFa vàgBkKheSF gBkKheSFlau nướcgBkKheSF tryY9XeZQTên mặtwrAx LgBkKheSFui màyY9XeZQT tyY9XeZQThậm wrAxchí cònwrAx wrAxkhông giámyY9XeZQT nhìyY9XeZQTn cậu tayY9XeZQT. CawrAxt khônyY9XeZQTg wrAxnghĩ làwrAx gBkKheSFmình swrAxẽ cwrAxhạm vàogBkKheSF mặtgBkKheSF LuwrAxi yY9XeZQTtrong hoàgBkKheSFn cảyY9XeZQTnh nàygBkKheSF. Lui gyY9XeZQTiật lấywrAx khyY9XeZQTăn tyY9XeZQTay củgBkKheSFa CyY9XeZQTat, CwrAxat lắwrAxp bắp:

yY9XeZQT - yY9XeZQT yY9XeZQT wrAx wrAx yY9XeZQT yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSF xyY9XeZQTin lỗi…wrAx tgBkKheSFôi…. yY9XeZQTXin lỗi.

ryY9XeZQTồi cwrAxô chgBkKheSFuồn ngBkKheSFgay lậgBkKheSFp tứcwrAx khỏiwrAx lớyY9XeZQTp nwrAxhư wrAxlà sợgBkKheSF gBkKheSFLui khôngwrAx gBkKheSFkiềm gBkKheSFchế đượcyY9XeZQT màwrAx lyY9XeZQTa gBkKheSFhét quyY9XeZQTát yY9XeZQTtháo ầwrAxm ĩ.

wrAx Vào căyY9XeZQTng tiwrAxn vớyY9XeZQTi bộwrAx mặwrAxt đưayY9XeZQT đám,wrAx CayY9XeZQTt kểwrAx cgBkKheSFho yY9XeZQTAlex wrAxvà gBkKheSFJack gBkKheSFvề yY9XeZQTsự wrAxcố wrAxchết ngườwrAxi đyY9XeZQTó. AlwrAxex cgBkKheSFhỉ nhgBkKheSFún vai:

- wrAx gBkKheSF yY9XeZQT gBkKheSF yY9XeZQT wrAx yY9XeZQT gBkKheSF cgBkKheSFậu twrAxa gBkKheSFluôn nyY9XeZQThư wrAxthế mà,yY9XeZQT giảgBkKheSF wrAxtạo, độiyY9XeZQT lốtyY9XeZQT gBkKheSFhọc tryY9XeZQTò ngoagBkKheSFn wrAxđể lấygBkKheSF lònggBkKheSF giwrAxáo viên,yY9XeZQT yY9XeZQTđủ thứ.

Còn gBkKheSFJack thìgBkKheSF wrAxgục đầuwrAx xuyY9XeZQTống byY9XeZQTàn vàwrAx cười,wrAx ngườiwrAx ryY9XeZQTung gBkKheSFlên bầnwrAx yY9XeZQTbật, cậgBkKheSFu tyY9XeZQTa ngBkKheSFói đứtgBkKheSF quãng:

- wrAx wrAx wrAx gBkKheSF wrAx wrAx gBkKheSF gBkKheSF biếgBkKheSFt thế…nányY9XeZQT lạiyY9XeZQT tíyY9XeZQT nữa…gBkKheSF hyY9XeZQTa yY9XeZQTha ….

yY9XeZQT Cat nhwrAxăn nhó:

- yY9XeZQT yY9XeZQT wrAx gBkKheSF wrAx wrAx gBkKheSF wrAx xgBkKheSFin cyY9XeZQTậu đwrAxấy yY9XeZQTJack, mìyY9XeZQTnh wrAxđang yY9XeZQTlo chếtwrAx đây.

AlwrAxex chgBkKheSFán nảnwrAx cgBkKheSFhọc chọcyY9XeZQT wrAxvà đĩa:

yY9XeZQT - gBkKheSF wrAx wrAx yY9XeZQT gBkKheSF yY9XeZQT gBkKheSF wrAx yY9XeZQTCat, LuwrAxi sẽwrAx khônwrAxg yY9XeZQTđem chgBkKheSFuyện hắwrAxn bịwrAx gBkKheSFrửa mặtyY9XeZQT bằngyY9XeZQT ngBkKheSFước lgBkKheSFau nhyY9XeZQTà ryY9XeZQTa mwrAxà yY9XeZQTrêu rwrAxao đgBkKheSFâu, yêgBkKheSFn tâwrAxm đi.

gBkKheSF Cat mímwrAx wrAxmôi, nghwrAxe twrAxhì cwrAxũng cówrAx yY9XeZQTlí nyY9XeZQThưng khôngwrAx rwrAxêu wrAxrao đâgBkKheSFu gBkKheSFcó nghwrAxĩa gBkKheSFlà LuwrAxi sẽgBkKheSF khônwrAxg nóigBkKheSF chuyệgBkKheSFn đóyY9XeZQT chgBkKheSFo BacbaragBkKheSF. ÔwrAxi trờigBkKheSF ơi!

CwrAxat chưagBkKheSF kwrAxịp twrAxhan thởyY9XeZQT thìyY9XeZQT BawrAxcbara đãgBkKheSF gọiyY9XeZQT cgBkKheSFô. CagBkKheSFt đứngwrAx lwrAxên. AlegBkKheSFx cáu:

wrAx - yY9XeZQT wrAx wrAx gBkKheSF yY9XeZQT yY9XeZQT gBkKheSF wrAx gBkKheSFcậu chưyY9XeZQTa yY9XeZQTăn gìgBkKheSF mà.

- gBkKheSF yY9XeZQT gBkKheSF wrAx yY9XeZQT gBkKheSF wrAx yY9XeZQT MgBkKheSFình khyY9XeZQTông yY9XeZQTnuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.