You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nZ62kay lZ62kà mZ62kột ngLi84ày Li84đẹp trZ62kời. LrFuCat mởmHnt Li84toang cửaHMkS sổLi84 HMkSđón nhmHntững tiHMkSa nắngZ62k mLi84ùa thu vmHntàng Li84 nhưZ62k mậtmHnt oLi84ng vàmHnt pLi84hóng tầmHMkS Li84mắt rmHnta LrFuxa. Li84Cửa sổmHnt phònLrFug CaZ62kt HMkStrông LrFura một comHntn đườngLrFu haHMkSi LrFubên HMkScỏ mmHntọc lúLi84n phHMkSún kLi84hông Li84hàng lối.LrFu nhLrFuững dHMkSãy nhàLi84 chen chmHntúc HMkSnhau trônmHntg Li84như đHMkSàn lLi84ợn cLi84on đHMkSủ LrFumọi màHMkSu sLrFuắc vớiZ62k đủZ62k cácLrFu kiLrFuểu kmHntiến trúc tạLi84p nHMkSham. CHMkSat hítLrFu cănZ62kg HMkSvào phổLrFui khôLrFung kZ62khí tronLrFug lànhLrFu mátHMkS mẻLrFu HMkSbuổi sang rHMkSồi mHntcô đeoLi84 cHMkShiếc túimHnt Li84không HMkSđáy nhỏLrFu bằngZ62k bHMkSàn tHMkSay vàoZ62k mHntbên hôZ62kng vLi84à nhanh nmHnthẹn xuốnLi84g nhà.

NgLi84ôi mHntnhà củamHnt gimHnta đmHntình mHntcô nhỏZ62k mHnthơn rLi84ất nhHMkSiều sLi84o mHntvới cáLi84c nmHnthà hàZ62kng xZ62kóm nhưng cũnHMkSg HMkStiện mHntnghi Li84và thoảiHMkS mLi84ái. HMkSCat đLi84i vàomHnt bếp,HMkS hmHntôn lmHntên máLrFui tócmHnt đỏHMkS Li84rực rỡHMkS của mẹLrFu Z62kcô, Z62kbà LLi84uss mỉmLi84 cười:

HMkS- LrFu Z62k Li84 Li84 Li84 HMkS Z62k LrFu chZ62kào coLi84n yêu.

BàHMkS lZ62kà mộLrFut phụZ62k nLi84ữ xLi84inh đLi84ẹp, quyếZ62kn LrFurũ vLi84à LrFuCat luônLrFu thầmLi84 tiLi84ếc nuốLi84i vìLi84 cHMkSô chẳng giốnZ62kg HMkSmẹ Li84một chúLi84t mHntnào, LrFutừ Z62kcái mLrFuũi đếnLi84 khLrFuuôn HMkSmặt Li84và máLrFui Li84tóc, tLrFuất cả đềumHnt thừaZ62k hưmHntởng từZ62k ngưLrFuời chaLi84. TZ62khật lLi84à chánZ62k, Z62któc chZ62ka cmHntô lạiZ62k màLrFuu đenZ62k. CLrFuat luôn Z62kcảm thấyHMkS HMkSmình giLi84ống mộtHMkS coZ62kn qLi84uạ bêZ62kn cạnLrFuh mLi84ẹ vàmHnt cLrFuả Z62kở trườLrFung hmHntọc nữa, giHMkSữa Z62kmột rừnHMkSg tmHntóc vànHMkSg LrFuvà nâLi84u. Z62kCat rúmHntt câyZ62k đmHntũa phépLrFu bómHntng nhoángZ62k vZ62kì Z62kmới được Z62klau cmHnthùi LrFura vàHMkS mHntlùa đĩaLi84 trZ62kong tủZ62k rLrFua Z62kbàn ăZ62kn. NhữngZ62k chiếcmHnt Li84đĩa sứZ62k tráng mHMkSen xmHntanh LrFuxinh xắnLrFu nốimHnt đuômHnti nZ62khau baHMkSy mHntra làmHMkS HMkSCat lmHntiên tưởHMkSng tớiLi84 lũLrFu cLi84on gái chạymHnt tmHntheo LHMkSui FraLi84nk. HMkS CLi84at Li84tự cườiLi84 mLrFuình troLi84ng khZ62ki Li84ba cZ62kô hốiHMkS hảLi84 điLrFu xuống hZ62kôn tómHntc CZ62kat vLi84à ngZ62kồi xuống:

- LrFu mHnt mHnt HMkS LrFu HMkS LrFu Li84 ôHMkSi… Li84ba sắLrFup muộLrFun mấtZ62k rồi.

Cat HMkSrót LrFucafé Z62kcho chLi84a rồiZ62k giúpmHnt mẹLrFu Li84bê nLrFuồi Li84cháo khỏiHMkS HMkSbếp LrFulò. Z62kHai đứaLi84 mHntem song siLi84nh củamHnt CHMkSat cLi84hạy HMkSù xuZ62kống chíLi84 chHMkSoé LrFutranh cãiZ62k nhamHntu vZ62kề mấLi84y HMkSmón Li84đồ chơi cLrFuhúng đượcmHnt tặnLi84g tmHntrong sinLrFuh HMkSnhật vừamHnt rồi.HMkS mHntMark Z62kvà mHntJose luônLi84 Li84làm Z62kCat mệt mỏiZ62k vmHntì mọiLi84 thứ.Li84 ChúngZ62k nmHntói quHMkSá nLi84hiều, hmHntỏi quáLi84 nhiều,mHnt luôLrFun luônLi84 kmHnthông đạt HMkSđiểm tốiLrFu đLi84a ởHMkS trườngHMkS vàmHnt rấmHntt haHMkSm chmHntơi. Hừ.LrFu CaLi84t uLrFuống hmHntết cHMkSốc sữLrFua, Li84ăn vài látmHnt bHMkSánh mmHntì rồiHMkS cHMkShào LrFuba mZ62kẹ vàLrFu LrFura khmHntỏi LrFunhà. ThờLi84i tiếmHntt thậtZ62k tuyệt-LrFudù chỉ lLi84à nhâmHntn tạo.Z62k CaLi84t sắmHntp mừngLrFu siZ62knh nhậtLrFu lầnmHnt tZ62khứ 1Li845 củaLi84 mìnhLi84 vLrFuà hôZ62km nZ62kay là ngHMkSày khaLi84i giLrFuảng. LrFutrở lạimHnt trưHMkSờng HMkSsau mộtmHnt Z62kmùa Z62khè bậmHntn rộLi84n cmHntô tmHnthấy thờiLrFu gian Li84dường mHntnhư trôiHMkS quZ62ká HMkSnhanh. MớiLi84 hôZ62km nàLi84o mHntCat còHMkSn nhỏZ62k xHMkSíu, bỡLrFu mHntngỡ bướmHntc chân vàLi84o trưLrFuờng mHMkSà Z62kchỉ sZ62kau mHMkSấy mùmHnta hHMkSè, nLi84ăm mHntnay đãmHnt Z62klà nLrFuăm cuốiHMkS cấpHMkS. CHMkSat đẩy chiếcLrFu vánLi84 Z62ktrượt dướLi84i mHntchân khiếnLrFu nóHMkS chảyZ62k vùZ62k vùLrFu mHnttrên vỉaHMkS hLi84è vZ62kà nhìnZ62k theo chiLrFuếc muLi84i tmHntrần bóLrFung lLi84ộn hiệZ62ku HMkSGreen cZ62kủa BaZ62kcbara HMkSmà thầmZ62k gLi84hen tịmHnt, không Z62kbiết Z62kđến Li84khi nàomHnt CaZ62kt mớiHMkS cóZ62k mộtHMkS Z62kchiếc nhưHMkS tZ62khế. BacHMkSbara lHMkSà hLrFuot girl củamHnt trườngZ62k, bLrFua Z62kmẹ mHntcô tZ62ka giàuLrFu cóLrFu, cLi84ô LrFuta ximHntnh mHntđẹp Li84và lLi84uôn làLrFu tLrFuâm điểmmHnt của mọiLrFu sựLrFu chmHntú ýLi84. Li84Cat LrFuthì kmHnthông đHMkSược nhmHntư vLrFuậy. côHMkS mHntcao hơmHntn chiềuZ62k cLi84ao Z62ktrung bình LrFucủa bọnLrFu coHMkSn gLrFuái vàLi84 chẳZ62kng cLrFuó gmHntì đặLrFuc biệZ62kt trừLrFu Li84mái tómHntc đeZ62kn nLrFuhư lHMkSông quạ. CmHntat Z62kcũng chLi84ẳng hiểuZ62k HMkSsao Li84Alex vàLrFu JLi84ack lZ62kại làZ62km bạnLrFu vớiHMkS mộtHMkS ngưmHntời nhưLrFu cô. HMkSCô luôHMkSn cmHnthìm nghỉm,HMkS LrFuchỉ lHMkSà nLi84hân vậtLrFu phụHMkS troLrFung cHMkSác vmHntở kịch,Z62k cZ62khỉ thaZ62km gia chạyZ62k tiLi84ếp sứmHntc tHMkSrong Li84hội LrFuthao, chỉHMkS đmHntệm đànHMkS Li84cho JacHMkSk hátHMkS tLrFurong nLi84hững buổi trìnZ62kh diễnLrFu âZ62km LrFunhạc Li84và Z62kluôn Z62kbị loạimHnt tmHntrong cáZ62kc LrFumôn thZ62kể Li84thao Li84vì Li84chơi quá dở.

Đẩy váLrFun trượtZ62k mộtLrFu cáimHnt tmHnthật HMkSmạnh, CaLrFut nZ62khảy vọtmHnt mHntlên LrFu5 bậcLrFu tZ62khang HMkSvà lướtZ62k vào sHMkSân trường.mHnt ngLrFuôi trườngHMkS xiZ62knh LrFuđẹp củmHnta cLrFuô HMkSnằm trHMkSên mZ62kột quảZ62k đồiHMkS hmHntiên ngang nhZ62kư mộtmHnt dmHntũng sĩ.mHnt CLrFuat HMkSgật đầuZ62k Z62kchào LrFuJohn HansZ62kon khZ62ki cHMkSậu HMkSta nmHntgóc đầuLrFu lên khỏiZ62k bãiLrFu Z62kcỏ vZ62kà vẫyZ62k CamHntt, JLi84ohn LrFulà mộZ62kt tHMkShiên tHMkSài hộLi84i hoLrFuạ. NhữngmHnt táHMkSc phẩm củaLi84 cậHMkSu LrFuta luLrFuôn chỉLi84 đứngLi84 sHMkSau mộtLrFu hoạLi84 sĩZ62k chuyêZ62kn nghHMkSiệp dmHntuy Li84nhất màLrFu nếu CaLi84t Li84nhớ khônHMkSg HMkSnhầm làmHnt RafaeLrFunl Golias.

- HMkS LrFu LrFu LrFu HMkS Li84 Z62k Z62k CamHntt !

mHnt Alex vHMkSẫy Li84Cat kHMkShi Li84cô lướtLrFu tới.mHnt CaLrFut mỉLrFum cưLi84ời hZ62kất vánHMkS trượZ62kt lLi84ên Z62ktay rLi84ồi dừng Li84lại đợiLi84 AlexHMkS. CHMkSô nànLi84g hômLi84 mHntnay mHntlộng lẫyLi84 vớZ62ki chiếHMkSc vHMkSáy xLrFuếp lLi84i hồngmHnt tuyệt hảomHnt vLrFuà áLi84o mHntbó trắngmHnt cmHntó hLrFuở bụngLi84 chúLi84t Z62kchút. ALrFulex cưLrFuời rấtLrFu tươi:

LrFu - HMkS Z62k Z62k Li84 mHnt Li84 mHnt Z62k nghZ62kỉ hèHMkS vLrFuui khmHntông? HLi84ay cậuLi84 lZ62kại HMkSchúi mLrFuũi ởLi84 nhàHMkS Li84với đLi84ống mHntchai lọ?

- mHnt mHnt Z62k Li84 Z62k LrFu HMkS LrFu uhHMkS, mZ62kình chẳngmHnt đLrFui đâLi84u cLi84ả, chLrFuỉ ởLrFu nhHMkSà thômHnti, cZ62kòn cậLi84u? kLi84ì nmHntghỉ tuyệtZ62k chứ?

Li84 - mHnt Z62k Z62k HMkS HMkS mHnt Li84 Li84 TuyệtZ62k HMkS– ALrFulex nghiênLrFug Z62kđầu –mHnt HMkSở HawLrFuaii Z62kthời tiếtmHnt rLrFuất LrFuđẹp, rấtLrFu tiếcmHnt HMkSlà kZ62không cLi84ó cậu.

LrFuAlex bHMkSắt đầHMkSu kmHntể vLrFuề LrFukì nHMkSghỉ dàiZ62k HMkSngày củaZ62k côLrFu ấyLrFu troZ62kng khmHnti hLi84ọ đmHnti LrFutới Li84tủ chứa đồ.LrFu CHMkSat lLrFuiếc Li84qua dãyZ62k kếmHnt bHMkSên HMkSvà dmHntường nhưLrFu mHntkhông ngLi84he AZ62klex kHMkSể nữaLi84 khi côLrFu HMkStrông HMkSthấy Z62kLui FrankZ62k. Li84Cả Li84mùa hèZ62k CZ62kat Li84không gặpHMkS LLi84ui, dườngLrFu nhZ62kư HMkScậu mHntta cao Li84hơn mHMkSột chútLi84 vLrFuà lLi84àn Li84gia cóZ62k hơLrFui LrFusạm mHntdi Li84chút đỉLrFunh nmHnthưng trônHMkSg Z62kLui HMkSvẫn rất đẹpLi84 trai.

LrFu - mHnt HMkS LrFu Li84 Li84 mHnt HMkS HMkS …thếZ62k làZ62k mìnhLrFu nHMkSgã nhàoLi84 xuốnLrFug từHMkS vmHntách đLrFuá, LrFumay mZ62kà Z62kba trônHMkSg mHntthấy nên yếmLrFu LrFubùa làmZ62k mìnmHnth nhẹmHnt LrFuhẫng đLrFui vHMkSà rớtLrFu xZ62kuống nướLi84c nhẹmHnt hều.Z62k –Li84 AZ62klex cưHMkSời khoái chí.

Li84 - LrFu Li84 LrFu LrFu mHnt mHnt HMkS Li84 TumHntyệt .

Cat trảLrFu lmHntời mHntbăng quơLi84 LrFuvà mHntcô bmHntị LrFuai đmHntó nhmHntào tớiLrFu ômmHnt chầmHMkS lấy:

Li84 - Li84 Z62k Z62k Li84 LrFu Z62k Z62k Li84 nhớHMkS cHMkSậu quá.

Jack LrFukêu lLrFuên bằngLi84 giọngZ62k ỉHMkS ôLrFui lmHntàm CaZ62kt bLrFuật cười.HMkS JacZ62kk qLrFuuay saZ62kng mHntôm AZ62klex :

Li84 - HMkS LrFu HMkS LrFu HMkS LrFu mHnt Li84 khôLrFung cHMkSó hamHnti HMkSngười Z62kmùa HMkShè cZ62khán lắm.HMkS mZ62kình chẳngZ62k bLrFuiết làLrFum gìmHnt nữa.

Z62k - HMkS HMkS HMkS LrFu mHnt Z62k HMkS HMkS cậHMkSu lạLrFui cHMkSao thêLrFum đấyHMkS ah?

mHntAlex Z62knhăn mHntmặt, cLrFuòn JLi84ack thìZ62k mHntnhe răngHMkS mHntcười. cậuLrFu cZ62khàng nàyLrFu luôLi84n Li84đựơc mHntyêu thích vìLrFu tínhZ62k hàiZ62k HMkShước, giọngHMkS cLrFua ngmHntọt ngàLi84o LrFuvà nLrFuụ cưLrFuời quyếnHMkS rLi84ũ. CóHMkS mHntcả đống mHntcon gáHMkSi Li84muốn cZ62kặp kèZ62k vớLi84i JamHntck nHMkShưng dườLi84ng mHntnhư HMkSJack khmHntông hứngLrFu thHMkSú với LrFuhọ lHMkSắm, kểmHnt cảLrFu vmHntới Bacbara.

Z62k - Z62k LrFu mHnt Li84 Z62k Li84 LrFu Z62k chmHntào Lui.

BLi84acbara lảLrFu lướtZ62k điHMkS tớiZ62k Li84tủ Z62kđể đồLrFu củaLi84 LLrFuui vớimHnt mộtZ62k nZ62kụ cườimHnt HMkSdễ thươngLrFu nhấtHMkS mà cLi84ô tHMkSa cóHMkS tmHnthể nặnLi84 raHMkS. LrFuCô tLrFua thLrFuiêng thậtZ62k, vừaZ62k LrFunhắc đãHMkS LrFutới LrFuliền. LrFuJack kéo LrFucả CamHntt vàZ62k AlLrFuex vàLrFuo lớpLrFu LrFumà vầLrFun nZ62kói liếHMkSn thLrFuoắng HMkSvề Z62kkì HMkSnghỉ thúHMkS vịZ62k củaLrFu mình ởLrFu MehicLrFuo. CHMkSat liHMkSếc LrFuvề phíaLi84 Z62ksau vmHntà mỉmHntm cười,Li84 LrFuLui đanHMkSg nóiLi84 chuymHntện với BacbLi84ara mộLi84t HMkScách lLi84ạnh lùnLrFug, cậuLi84 LrFuta LrFuvẫn thế.

CLrFuat đâHMkSm sầmZ62k RadmHntic BrunoHMkS, mmHntột gãmHnt họcHMkS cZ62kùng lớpLi84 mZ62kà CamHntt khôngLrFu ưZ62ka tẹLi84o nàoHMkS. Hắn rHMkSất nómHntng nảZ62ky, cộcHMkS cằZ62kn HMkSmặc dùLrFu cZ62kó bềLi84 ngoHMkSài nLi84a Li84ná mLrFuột ngườiLrFu Li84anh dễHMkS thương màLi84 Z62kCat từnZ62kg cZ62khơi Li84cùng hmHntồi mHntnhỏ. Z62kChà, cLi84on nZ62kgười HMkSmà, chỉHMkS HMkScó Z62kthể giống nhaZ62ku chLi84út chLrFuút vềmHnt bềZ62k ngoàimHnt thôi.

HMkS LrFu mHnt Li84 mHnt Li84- HMkSđi kiểuHMkS gìmHnt thLrFuế? MắtmHnt đHMkSể ởmHnt nLi84hà àh?

RadiHMkSc gắHMkSt. LHMkSui chépLrFu Li84miệng Li84sau lưmHntng LrFuCat :

- Z62k HMkS LrFu mHnt mHnt Li84 LrFu LrFu Li84tránh rmHnta BZ62kruno, địnLi84h tmHnthu pLrFuhí vàmHnto cửLi84a hả?

RadHMkSic nhìLi84n mHntLui vớHMkSi ánHMkSh mắtZ62k cămLi84 ghémHntt LrFunhưng cũngHMkS lácHMkSh quHMkSa mHMkSột bênmHnt Li84tránh đường mHntcho LumHnti vmHntì thấyZ62k BLi84acbara mHntđi cùHMkSng. TrHMkSong Li841 thờiZ62k giLrFuan dLi84ài, RadiLrFuc được mọimHnt ngưmHntời đồLrFun rằngHMkS lLi84à vHMkSệ sLi84ĩ củamHnt BaHMkScbara. LrFuChẳng cầZ62kn HMkSquan mHntsát CaLi84t cũmHntng biết đHMkSiều đó.LrFu RHMkSadic HMkSlia ánmHnth mắtmHnt HMkShình vmHntiên đLrFuạn HMkSsang kLrFuhó chLrFuịu nhìnLrFu chiếmHntc áo Z62kCat đangHMkS mặLrFuc LrFulẩm bẩm:

HMkS- LrFu mHnt HMkS mHnt Li84 Li84 Z62k Z62k áoZ62k vớiHMkS chảmHnt quầLrFun, đmHntồ sậHMkSy khô.

RồLi84i cậLrFuu LrFuta vàLi84o mHntlớp. CLi84at tZ62khở dài,mHnt lmHntần mHntnào LrFucô mmHntặc cáLrFui áomHnt nàHMkSy HMkSRadic cũnLrFug lẩm LrFubẩm. đúnLrFug LrFulà áoLrFu mHntbó khônZ62kg hợpZ62k vớiZ62k Z62kngười CaHMkSt tẹoLi84 LrFunào. Cô….LrFukhông hấpLi84 dẫn LrFugì cả.

Cat vLrFuào Li84lớp, ngLrFuồi Li84xuống bàmHntn củLrFua mìnhLi84 vàZ62k nhLi84ìn xuLi84ống bộLi84 nHMkSgực cHMkSủa mìnhHMkS. NóZ62k cũng chẳnZ62kg phảiLrFu lZ62kà nhLrFuỏ nhắnHMkS gìHMkS, cũngLrFu tLrFuo nhHMkSư Z62kmọi đứaZ62k cmHnton gLrFuái kZ62khác Z62kđấy chứ. LrFuCó đimHntều vmHntì mHntCat cmHntao HMkSquá Z62knên trôngLrFu giốngLi84 mHntcây sậLrFuy chăng?mHnt CaHMkSt khmHntá mặLrFuc cảm LrFuvề bảLi84n thâmHntn mmHntình. GimHnta đìnhZ62k LrFucô cZ62kũng chẳmHntng khLi84á giảZ62k gLrFuì. Z62kBa mẹLrFu HMkSthường phải đZ62ki mHntlàm cLrFua đêmmHnt đểLrFu lZ62ko chmHnto Z62k3 chịLi84 Li84em mHntcô. CHMkSat kLi84o cLi84ó qLi84uần áoLrFu xịnmHnt, cũnHMkSg không cLi84ó Z62kđồ nmHntữ tZ62krang đắtHMkS tLrFuiền, vìHMkS tmHnthế mHntcô Li84tự lLrFuàm LrFulấy mHntmột sốLrFu nữHMkS HMkStrang nhờZ62k xưởng rZ62kèn LrFumi mHntni màLi84 bLrFua cômHnt tặLrFung hồiLrFu sHMkSinh nLi84hật HMkSlần tLi84hứ Z62k8. đôiZ62k kLi84hi mHntCat cũnLi84g thấy buồmHntn, Li84cô cZ62kũng Z62klà Li84một thiếumHnt Z62knữ Li84mới lớnZ62k, cũngmHnt cóZ62k tìnhLi84 HMkScảm vàLi84 Li84những ước mơ,Li84 nhHMkSưng LrFu…. Z62kCat nhìnHMkS LuLrFui. mHntLui đangHMkS đHMkSọc mộZ62kt cZ62kuốn Z62ksổ cHMkSon mLrFuà nếuLi84 LrFuCat không LrFunhầm Z62kthì lHMkSà nHMkShưng gmHnti chépmHnt củaLrFu Z62kcậu LrFuấy HMkSvề côngHMkS viLi84ệc ởmHnt Li84công HMkSti LrFucon của tậpHMkS đoànHMkS FraZ62knk. GHMkSia Li84đình LrFuLui HMkSrất cóZ62k thếZ62k lựLrFuc. mHntba cZ62kậu ấyHMkS lHMkSà chủmHnt tịchLi84 tập mHntđoàn FranLrFuk –Li84 tậpmHnt Z62kđoàn lớnZ62k nhLi84ất “miHMkSền tây”mHnt mHntcòn LuHMkSi thìLi84 vừaLi84 đẹpHMkS tmHntrai vừa họcHMkS giỏi....

chàmHnto LrFucác em.

Z62kGiáo sLi84ư VHMkSillar vàLi84o lớp,Z62k bàLi84 đểmHnt cặLrFup xLi84uống mHntbàn rồiZ62k Z62knhìn hếtZ62k mộLrFut lượtLrFu hLi84ọc trmHntò củamHnt mLrFuình vZ62kà hỏi:

Z62k - LrFu Z62k HMkS Li84 Li84 HMkS Li84 Z62k HMkScác eLi84m nghỉHMkS hLrFuè Li84vui chứ?

LrFu - Z62k HMkS mHnt Z62k mHnt HMkS Z62k mHnt VmHntui ạ.

CảLrFu lLrFuớp Z62kbắt Li84đầu xônHMkS HMkSxao lên.LrFu ReLrFumus HMkSchồm qLi84ua bLrFuàn nmHntói chuyệnmHnt vớiLi84 PeteLi84r vmHntà cả LrFuhai cườHMkSi tíLi84 tởnLrFu vớimHnt Li84nhau. GiLrFuáo LrFusư VillaLrFur HMkSnói vLrFuới vZ62kẻ mặZ62kt hàHMkSi lòng:

mHnt - LrFu LrFu Li84 mHnt mHnt HMkS HMkS LrFu nào,mHnt cmHntả lLrFuớp nộLrFup bàiZ62k tậpLi84 hLi84è đi.

- Z62k HMkS HMkS mHnt LrFu LrFu HMkS LrFu Ôi………

Lớp họcLrFu ồZ62k lLi84ên tZ62khất vọng.Li84 CHMkSat mHntbiết HMkScòn LrFurất nhiềHMkSu ngườmHnti chưamHnt làmmHnt HMkSxong bàHMkSi tập, HMkSví dụLrFu nZ62khư LrFuJack chZ62kẳng hmHntạn. HMkSCat mỉmLi84 cườimHnt HMkSkhi tmHnthấy vZ62kẻ khổZ62k sởLrFu cLi84ủa Jack. BacbarHMkSa nóimHnt HMkSvới giọngHMkS nịnhHMkS nZ62kọt :

- Z62k mHnt HMkS HMkS Li84 LrFu HMkS mHnt thưaLi84 LrFucô, HMkScon cònHMkS mộmHntt chLrFuút nữaLrFu cHMkShưa xonHMkSg, LrFucon cHMkSó Li84thể nộpHMkS Li84sau đượcLrFu kLrFuhông ạ?

- HMkS HMkS HMkS Z62k Z62k HMkS Li84 Li84 mHntKo được.

GiáHMkSo sLrFuư VillLi84ar Li84mỉm cHMkSười HMkSnhã nhặnLi84 nhưnLi84g ánhHMkS mắtZ62k bLrFuà Z62kánh lênLi84 sựHMkS nghiêmZ62k khắc LrFuvà đốLi84 Z62kai HMkSgiám nàLi84i nỉLrFu thêHMkSm mLi84ột lờiZ62k nàoLi84 HMkSkhi HMkSđã bmHntị bàZ62k nLrFuhìn nLi84hư vLrFuậy. LrFuCat thích điểmHMkS LrFunày củaLrFu bLi84à. Li84Cô lấymHnt cuốnLrFu vmHntở Li84làm Li84bài tậmHntp vềLrFu nhmHntà mHntra vàLi84 đểLrFu lêLrFun đầu bHMkSàn tLrFurong khLi84i LrFunghe lomHntáng thLrFuoáng AleLi84x mHntcàu nhàuLi84 vớiLi84 JLi84ack vLrFuề sựHMkS Z62klười biếng củaLrFu cậuZ62k chàng.Z62k JacLrFuk lẩZ62km bẩm:

- LrFu LrFu LrFu Z62k LrFu LrFu Z62k LrFu bHMkSiết thếZ62k mìnhLrFu đmHntã cópZ62k bàLi84i mHntCat lZ62kúc nãZ62ky rồi.

giáoLrFu sưLi84 VillaZ62kr Li84khua đũaLi84 phmHntép bLrFuằng Z62kmột độngZ62k tácHMkS duyênLrFu dáLi84ng lLrFuùa hLrFuết nhữngmHnt cuốn vởmHnt lênLi84 bLrFuàn giáLrFuo Li84viên Li84và nHMkSói vLi84ới LHMkSui bằnHMkSg mộtLi84 Z62kgiọng Li84trìu mến:

Li84- LrFu mHnt HMkS Z62k Z62k mHnt LrFu mHnt LuimHnt, sHMkSau gZ62kiờ họcZ62k cmHnton LrFuđem cZ62khồng HMkSvở xuốngLrFu pLi84hòng giáoLrFu vimHntên chZ62ko côLi84 nhé.

LLi84ui vLrFuâng ngLrFuoan LrFungoãn vàmHnt mỉmLi84 cười.mHnt mHntmột nụLi84 cmHntười Li84có tZ62khể LrFuquật ngãmHnt bấtmHnt cLrFuứ đứa LrFucon gLrFuái nàLi84o- đấHMkSy lHMkSà CaZ62kt mHntnghi thế.Z62k NhZ62kưng rõLi84 ràHMkSng lLi84à giáoLi84 sLrFuư ngmHntọt ngLrFuào với LuLrFui hHMkSơn hLrFuết thảyLrFu, cũngHMkS mộtZ62k phLi84ần mHntvì điểmHMkS bZ62kùa cmHnthú củaLi84 LHMkSui mHntcao nLrFuhất trường.

Z62k - mHnt LrFu mHnt LrFu Z62k LrFu mHnt Li84 mHntnào cáLrFuc emHMkS, HMkSsách bùHMkSa mHntchú cănmHnt bảnHMkS lớp3HMkS, HMkS“bùa tLi84ống tiễn”.

CaLi84t chúLrFui Li84mũi vàLrFuo sáchmHnt trHMkSong kHMkShi giáLrFuo sưHMkS VillamHntr pmHnthát chuộtHMkS Li84cho họHMkSc sinhLrFu. Con chuộtmHnt cLi84ủa CLi84at nhỏHMkS xLrFuíu mHntvà mHntngay LrFukhi vừmHnta đápLi84 xuốngHMkS bàLi84n, nLrFuó moZ62kn meLrFun bòLrFu đến gặZ62km Z62kchiếc búmHntt cmHnthì củLrFua CaLi84t. ThậmHntt Z62klà mộtHMkS buổLi84i họmHntc mHntgian nmHntan khLi84i màLrFu Misa, HMkSbạn thânZ62k cLi84ủa LrFuBacbara lLi84àm nHMkSổ mHnttung HMkScon chuộtmHnt củLi84a cmHntô tLi84a khiếnZ62k pLrFuhân nửa lớpZ62k bịLrFu dLi84ính bẩnLrFu vàomHnt áLi84o. CuLrFuối giờLi84 học,mHnt chỉLrFu cóZ62k Z62kmỗi LrFuLui lmHntà thànhmHnt cônLi84g trong việcZ62k HMkSđưa cZ62kon chuộtLi84 nhỏHMkS trởHMkS LrFulại lồngLrFu trHMkSên bZ62kàn giLi84áo vLi84iên, nhmHntững người cHMkSòn lạiZ62k đềuLrFu mHntbó LrFutay. ChuôngmHnt LrFureo hZ62kết HMkStiết, giáLrFuo Z62ksư Li84Villar Li84ra Li84khỏi lớp Li84sau Li84khi cmHntho mộHMkSt đốngLrFu LrFubài tZ62kập vềLi84 nhàmHnt. CLrFuat đHMkSang lHMkSoay hLi84oay bỏLrFu mHntsách HMkSvở vào tHMkSúi khônmHntg đHMkSáy Z62kthì HMkSBacbara nóiLi84 Li84to mộtZ62k cLi84ách háchLi84 dịch:

HMkS- HMkS LrFu mHnt mHnt mHnt Z62k Li84 mHnt LusLi84s, tLi84rực nhậtLi84 chmHnto Radic.

HMkSCat gậLi84t đầuHMkS vàLrFu liLrFuếc RaHMkSdic, cậuZ62k mHntta đangLi84 nhìnLrFu Li84Bacbara mộLrFut cáchLrFu mHntmiễn cưỡng, Z62kcó lẽmHnt bHMkSởi vZ62kì BacHMkSbara cứmHnt quấnHMkS lLi84ấy LLi84ui. CHMkSat Li84 khôngmHnt nghĩHMkS lmHntà LrFuRadic thíchLi84 Bacbara nhưnLrFug cZ62kái nhìnLrFu kia…

Cat mHntkhông bimHntết LrFumà cLrFuô Z62kcũng khôngZ62k cầLrFun biết.Li84 LrFucha cHMkSô lLi84àm việcZ62k Z62kcho cZ62kông tHMkSi nhà RosamHntnta nZ62kên côLrFu luôHMkSn pmHnthải nZ62kghe lờimHnt BacbarmHnta nếZ62ku khZ62kông cmHntô Z62kta LrFusẽ HMkSton hót vớimHnt chLi84a côZ62k tLi84a vàHMkS đuổimHnt vHMkSiệc Z62kba Z62kCat. AleLrFux Li84và JacLi84k kHMkShông thíHMkSch CaLrFut bịmHnt saHMkSi khiến nhLi84ưng hZ62kọ cũngZ62k chmHntẳng LrFulàm HMkSgì đượcHMkS ngLrFuoài Li84việc mHntlấy Li84phần LrFuăn hộZ62k CaLi84t. Alex càuHMkS nhàuHMkS khHMkSi đLrFui nLrFugang qLi84ua Cat:

- Z62k Z62k Z62k mHnt mHnt Z62k Z62k HMkS nhHMkSanh nhHMkSé, mìnZ62kh sẽmHnt đổmHnt nướcHMkS sZ62kốt Z62kcà Z62kchua lmHntên đZ62kầu coHMkSn mHntquỷ cLrFuái đó.

LrFu- Li84 Li84 LrFu HMkS Li84 HMkS Li84 mHnt LàLi84m ơnmHnt đHMkSi, Alex.

Cat cườZ62ki nhưmHnt mếu,mHnt AlLrFuex thLrFuở Z62kdài vmHntà lZ62kôi LrFuJack tZ62kheo. LrFuCat lùamHnt mHntchổi vàLi84 mHntghẻ lau Li84ra khỏiHMkS tLrFuủ đZ62kể chổLrFui vàLrFu vunZ62kg vẩHMkSy đLrFuũa phépLi84 điềuZ62k kLrFuhiển HMkScho chúnmHntg lamHntu bảng,Z62k lau bLrFuàn ghmHntế vmHntà nhữngZ62k chLrFuỗ dơLi84 màHMkS lũZ62k LrFuchuột gâmHnty ramHnt. HọcmHnt sHMkSinh lầnZ62k LrFulượt Li84ra khỏi lớmHntp hếZ62kt, troHMkSng Z62klớp mHntchỉ còmHntn HMkSlại Z62kLui LrFuvà Z62kCat. LuLrFui Z62kđang đếmmHnt Z62klại chLi84ỗ vởZ62k và dmHntập mHntlại Z62kmột HMkScuốn bịLrFu Z62kbong HMkSmấy tZ62krang HMkSđầu. mHntCat liếcHMkS trộmmHnt mHntLui, đúngmHnt lLi84à một anLrFuh cmHnthàng đẹLi84p Li84trai. CaZ62kt mHntquay Z62kra Li84chăm cHMkShú vắtLi84 Li84giẻ lamHntu bằZ62kng mộtHMkS loạiHMkS nghệ thuậLrFut hắcmHnt ámLi84 mLrFuà Z62kcác phùZ62k mHntthuỷ hHMkSắc áLrFum dùZ62kng đLi84ể khiếZ62kn cmHnton nLi84gười Z62kta khôLrFu quắt khômHnt quLi84eo lạZ62ki. cHMkSái gZ62kiẻ ríHMkSt mHntlên kLi84he khmHntẽ vmHntà khZ62kô conZ62kg Z62knước. CHMkSat kLi84hoái chí nhúngZ62k ướLrFut nLrFuó mộtmHnt Z62klần nữaLi84 vZ62kà lạmHnti vắZ62kt khômHnt rồiHMkS mộtmHnt lầZ62kn Z62knữa. HMkSCho tớHMkSi khi cmHntô quamHnty lạiLrFu thLrFui chẳngLrFu tHMkShấy LuLrFui Z62kđâu cả,mHnt LrFuchắc Z62klà đãLi84 LrFuđi rồiHMkS. CaZ62kt nhiHMkSệt tình Li84vẩy đLrFuũa pZ62khép nZ62khư mộtLi84 nhLi84ạc trưHMkSởng điềuZ62k kLrFuhiển nhữngHMkS câyLi84 chổimHnt Li84lau nhà, HMkScô vẫmHnty mạnLi84h mmHntột cLi84ái, mộtLi84 câLrFuy Z62kchổi Li84lao vmHntù vềLrFu phíLi84a bànLi84 LrFugiáo viHMkSên LrFuvà vòmHntng qua phZ62kía smHntau chiếcLi84 bàmHntn. Rầm…

Một tiếnZ62kg đmHntộng chếLrFut ngườiHMkS vLi84ang lêZ62kn LrFuvà LuLrFui Z62kFrank tLi84ừ từmHnt đứngHMkS lênLi84 phíaHMkS sZ62kau bàn giZ62káo vLrFuiên mHntvới khmHntuôn LrFumặt tmHntèm nheLi84m nướcmHnt LrFulau Li84nhà Z62kvà mũLrFui đHMkSang cHMkShảy máuLrFu. Cậu HMkSta đangLrFu buộcmHnt dâHMkSy giầy.
CLrFuat Z62kđứng nhmHntư trờiZ62k trồnmHntg nhìLrFun mHnt1 giọtmHnt máZ62ku nmHnthỏ xuốmHntng chiếcmHnt LrFuáo sơZ62k mHMkSi trắHMkSng tinh Li84của LLrFuui vZ62kà khôngZ62k LrFuchắc làLi84 trLi84ong cHMkSuộc đờiLi84 mZ62kình cZ62kô LrFuđã phạmmHnt phảiHMkS lLi84ỗi lầm nàHMkSo tồiZ62k HMkStệ nmHnthư thHMkSế chưHMkSa. CaZ62kt lắpZ62k bLrFuắp xLi84in lỗiZ62k khômHntng thànhHMkS tiếngmHnt vZ62kà kinh Z62khãi khZ62kông Li84biết cLi84ó nZ62kên lùimHnt Li84ra HMkScàng xHMkSa càngHMkS tốtLrFu hLi84ay khôngHMkS. KhuôLi84n HMkSmặt Lui thậHMkSt kZ62khó mLi84à tưởnZ62kg tượngmHnt đựLrFuơc, nóLrFu nZ62khăn mHntlại mộZ62kt HMkScách khóLi84 chịuLi84 vàLi84 mHntđôi mắt thìLrFu nZ62kgày mộtmHnt tốLi84i Li84hơn. LHMkSui HMkSchắc HMkSphải cZ62kố LrFugắng lZ62kắm Z62kmới khômHntng héHMkSt vàLrFuo mặt CHMkSat. CLi84at mHMkSím chmHntặt môiLi84, tZ62khà rằngLi84 LmHntui cứmHnt mHntquát théHMkSt lênLrFu cLi84ó phảimHnt làHMkS hHMkSay hơn khôZ62kng. LumHnti tHMkSừ từmHnt mởZ62k LrFumiệng nhLi84ưng khônHMkSg phmHntải mHntlà Z62kquát tháLi84o gHMkSì mLi84à chỉZ62k buông độcZ62k Li84một HMkStiếng nghmHnte rLrFuất khóHMkS nhọc:

Li84 - HMkS HMkS LrFu HMkS mHnt HMkS Z62k mHnt lau.

Cat Z62ksợ đZ62kiếng cZ62kả người.LrFu cômHnt HMkSđã kZ62không ngmHnthĩ rLrFuằng cLi84ô sợHMkS Li84Lui đếnLi84 nhHMkSư thLrFuế. NếuHMkS Lui màZ62k nHMkSói HMkSvới BmHntacbara thHMkSì….. tLi84rời ơmHnti! LrFuBa cZ62kô HMkScó tHMkShể mấtmHnt việcLrFu HMkSngay nZ62kgày mai chứHMkS cZ62khẳng chơHMkSi. NếmHntu LrFuba Li84mất vLi84iệc, gLrFuia mHntđình côHMkS sZ62kẽ rHMkSa saHMkSo đây?Z62k CHMkSat rZ62kút khăn tLi84ay HMkSra vàLrFu Z62klau nướHMkSc trLrFuên mặtmHnt LmHntui màHMkS Z62kthậm cLrFuhí cZ62kòn HMkSkhông gLrFuiám nhìLi84n cậu taHMkS. Z62kCat khmHntông nghĩLi84 làHMkS mìnLi84h Li84sẽ chLi84ạm vHMkSào mặtLi84 LZ62kui tmHntrong hHMkSoàn cLrFuảnh này.mHnt Lui gmHntiật HMkSlấy Li84khăn mHnttay mHntcủa CLrFuat, HMkSCat lLrFuắp bắp:

LrFu- LrFu HMkS Li84 Z62k Li84 LrFu mHnt LrFu LrFuxin lZ62kỗi… tôi…HMkS. mHntXin lỗi.

rồi HMkScô Z62kchuồn ngamHnty lậpHMkS tLrFuức khỏiLrFu lớpLi84 LrFunhư LrFulà sợmHnt LrFuLui khôLi84ng kiềmZ62k chếmHnt đượcLrFu Z62kmà lHMkSa hmHntét qHMkSuát LrFutháo mHntầm ĩ.

Z62k Vào cLi84ăng tiLi84n vHMkSới bLi84ộ mHntmặt đưamHnt Li84đám, CaZ62kt kHMkSể HMkScho AlLi84ex mHntvà JacLi84k vềmHnt sZ62kự Li84cố chếLrFut nmHntgười Li84đó. AZ62klex chHMkSỉ LrFunhún vai:

Z62k - Z62k mHnt mHnt Li84 HMkS LrFu Z62k HMkS cậuHMkS tmHnta Z62kluôn nLi84hư mHntthế màHMkS, giảLi84 tHMkSạo, độLi84i LrFulốt họLi84c Li84trò ngoaZ62kn Z62kđể lLrFuấy lZ62kòng HMkSgiáo viên,Z62k đHMkSủ thứ.

Li84Còn JHMkSack thìmHnt gụcZ62k đZ62kầu xuốngLi84 bànHMkS vàZ62k cười,mHnt nLrFugười runLi84g lHMkSên bầLi84n bậtHMkS, cậmHntu tZ62ka nóZ62ki đứLi84t quãng:

- HMkS Li84 mHnt LrFu Li84 mHnt Li84 LrFu biếmHntt HMkSthế…nán lLrFuại Z62ktí nữa…LrFu Z62kha Z62kha ….

Cat nhHMkSăn nhó:

- Z62k mHnt Li84 LrFu HMkS Li84 HMkS Li84 ximHntn cậLrFuu đấyLrFu JackmHnt, mìnhZ62k đangHMkS Z62klo chếLi84t đây.

Li84 Alex cLrFuhán nảnHMkS chLrFuọc chọLrFuc mHntvà đĩa:

- Z62k mHnt LrFu LrFu HMkS Li84 HMkS Z62k CamHntt, LZ62kui sẽLi84 khZ62kông đZ62kem chuyệnLi84 hắnmHnt bịHMkS rửaLi84 LrFumặt LrFubằng nướLrFuc Li84lau LrFunhà rmHnta màHMkS rêuLi84 rLi84ao mHntđâu, yêLi84n tâmLi84 đi.

CamHntt mLi84ím HMkSmôi, nghHMkSe mHntthì cũngLrFu cZ62kó LrFulí nhưnmHntg khôLi84ng HMkSrêu LrFurao đâuZ62k cLi84ó nghLi84ĩa làLi84 HMkSLui HMkSsẽ khônmHntg nómHnti chuyệnLi84 đóLi84 cLrFuho BHMkSacbara. ÔmHnti trờiLrFu ơi!

Cat chZ62kưa Z62kkịp thLrFuan thHMkSở tmHnthì BacbHMkSara đHMkSã mHntgọi cZ62kô. CmHntat đứnZ62kg lêLrFun. AZ62klex cáu:

HMkS - mHnt Li84 Li84 Li84 Z62k Li84 Li84 HMkS cậumHnt Z62kchưa LrFuăn gìLi84 mà.

Li84 - Z62k LrFu LrFu LrFu Li84 LrFu HMkS mHnt MìnLrFuh khLi84ông HMkSnuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.