You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm naHxX5HJv9y lMCD4à HxX5HJv9một MCD4ngày đẹpnK5rGDHt trHxX5HJv9ời. CaHxX5HJv9t HxX5HJv9mở toanK5rGDHtng cửMCD4a nK5rGDHtsổ đónnK5rGDHt nhữnnK5rGDHtg tinK5rGDHta nnK5rGDHtắng mHxX5HJv9ùa thu vàMCD4ng nK5rGDHt nhưMCD4 mậMCD4t MCD4ong vàHxX5HJv9 pHxX5HJv9hóng tMCD4ầm mắMCD4t rnK5rGDHta nK5rGDHtxa. CMCD4ửa HxX5HJv9sổ phHxX5HJv9òng CnK5rGDHtat trHxX5HJv9ông HxX5HJv9ra một coHxX5HJv9n HxX5HJv9đường hanK5rGDHti MCD4bên cỏnK5rGDHt mọcMCD4 HxX5HJv9lún phúMCD4n khônMCD4g hHxX5HJv9àng lối.nK5rGDHt nHxX5HJv9hững dãMCD4y nhàHxX5HJv9 chen HxX5HJv9chúc MCD4nhau tHxX5HJv9rông nHxX5HJv9hư đànnK5rGDHt lợnHxX5HJv9 conK5rGDHtn HxX5HJv9đủ mọiMCD4 màunK5rGDHt sắcnK5rGDHt vớnK5rGDHti đủMCD4 cánK5rGDHtc kiểuHxX5HJv9 kiMCD4ến trúc tMCD4ạp nhamnK5rGDHt. HxX5HJv9Cat híMCD4t cănK5rGDHtng vàonK5rGDHt phổiHxX5HJv9 khnK5rGDHtông khínK5rGDHt tronnK5rGDHtg lànhnK5rGDHt mátnK5rGDHt mHxX5HJv9ẻ MCD4buổi sang rồnK5rGDHti côMCD4 nK5rGDHtđeo chiếHxX5HJv9c túHxX5HJv9i khôngHxX5HJv9 đáyMCD4 nhỏMCD4 bằngHxX5HJv9 bMCD4àn taHxX5HJv9y nK5rGDHtvào bênMCD4 HxX5HJv9hông HxX5HJv9và nhanh MCD4nhẹn xuốnMCD4g nhà.

NMCD4gôi nHxX5HJv9hà HxX5HJv9của gHxX5HJv9ia đìnnK5rGDHth HxX5HJv9cô HxX5HJv9nhỏ hnK5rGDHtơn rấtHxX5HJv9 nhiềMCD4u snK5rGDHto vớinK5rGDHt cMCD4ác nhànK5rGDHt hànK5rGDHtng xHxX5HJv9óm nhưng cMCD4ũng tinK5rGDHtện nghMCD4i vànK5rGDHt thMCD4oải máinK5rGDHt. CaHxX5HJv9t đinK5rGDHt nK5rGDHtvào bếMCD4p, hônHxX5HJv9 lHxX5HJv9ên máiHxX5HJv9 tóHxX5HJv9c đỏMCD4 rMCD4ực rỡMCD4 của mẹnK5rGDHt côHxX5HJv9, HxX5HJv9bà MCD4Luss mỉHxX5HJv9m cười:

HxX5HJv9- HxX5HJv9 HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 nK5rGDHt MCD4 MCD4 chàHxX5HJv9o cHxX5HJv9on yêu.

HxX5HJv9Bà lMCD4à mnK5rGDHtột phụMCD4 nữnK5rGDHt HxX5HJv9xinh đẹpMCD4, quHxX5HJv9yến nK5rGDHtrũ HxX5HJv9và CnK5rGDHtat luMCD4ôn tMCD4hầm tiếMCD4c nuốiHxX5HJv9 nK5rGDHtvì nK5rGDHtcô chẳng ginK5rGDHtống MCD4mẹ MCD4một chHxX5HJv9út MCD4nào, từnK5rGDHt HxX5HJv9cái nK5rGDHtmũi đnK5rGDHtến khuônnK5rGDHt mặHxX5HJv9t vHxX5HJv9à nK5rGDHtmái HxX5HJv9tóc, tấtHxX5HJv9 cả đềuHxX5HJv9 thừaHxX5HJv9 hưMCD4ởng từMCD4 MCD4người chMCD4a. ThMCD4ật nK5rGDHtlà cHxX5HJv9hán, HxX5HJv9tóc chMCD4a cnK5rGDHtô lạinK5rGDHt màuHxX5HJv9 đenMCD4. CnK5rGDHtat luôn HxX5HJv9cảm thấHxX5HJv9y mìnhnK5rGDHt HxX5HJv9giống mMCD4ột coMCD4n quMCD4ạ MCD4bên cnK5rGDHtạnh HxX5HJv9mẹ nK5rGDHtvà cảMCD4 ởHxX5HJv9 trườngnK5rGDHt nK5rGDHthọc nữa, giữaHxX5HJv9 mộnK5rGDHtt rnK5rGDHtừng tócnK5rGDHt vàHxX5HJv9ng nK5rGDHtvà nâu.nK5rGDHt HxX5HJv9Cat rnK5rGDHtút cnK5rGDHtây đũanK5rGDHt phépHxX5HJv9 bóMCD4ng nhonK5rGDHtáng nK5rGDHtvì mớiHxX5HJv9 được lnK5rGDHtau chùMCD4i rnK5rGDHta HxX5HJv9và lùHxX5HJv9a đĩnK5rGDHta troMCD4ng tủHxX5HJv9 HxX5HJv9ra bàHxX5HJv9n ănnK5rGDHt. NHxX5HJv9hững cMCD4hiếc đĩanK5rGDHt MCD4sứ tráng meMCD4n nK5rGDHtxanh xiMCD4nh xắnMCD4 nK5rGDHtnối nK5rGDHtđuôi MCD4nhau bnK5rGDHtay MCD4ra làmnK5rGDHt CanK5rGDHtt HxX5HJv9liên tưởngnK5rGDHt tớiMCD4 lũMCD4 cnK5rGDHton gái chạynK5rGDHt theHxX5HJv9o LMCD4ui nK5rGDHtFrank. HxX5HJv9 nK5rGDHtCat nK5rGDHttự HxX5HJv9cười mMCD4ình troHxX5HJv9ng MCD4khi HxX5HJv9ba MCD4cô hốiHxX5HJv9 hảHxX5HJv9 đnK5rGDHti xuống hônnK5rGDHt tócnK5rGDHt CMCD4at MCD4và nnK5rGDHtgồi xuống:

- HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 ôi…MCD4 bnK5rGDHta snK5rGDHtắp MCD4muộn mấtHxX5HJv9 rồi.

MCD4 Cat rónK5rGDHtt nK5rGDHtcafé cHxX5HJv9ho chnK5rGDHta rHxX5HJv9ồi giúpHxX5HJv9 mẹHxX5HJv9 HxX5HJv9bê nồnK5rGDHti chHxX5HJv9áo kHxX5HJv9hỏi bếnK5rGDHtp lò.nK5rGDHt nK5rGDHtHai đứanK5rGDHt nK5rGDHtem song nK5rGDHtsinh củaMCD4 CaMCD4t cHxX5HJv9hạy HxX5HJv9ù xMCD4uống cnK5rGDHthí MCD4choé trannK5rGDHth cãiHxX5HJv9 nhanK5rGDHtu vềMCD4 MCD4mấy mMCD4ón đồMCD4 chơi chnK5rGDHtúng đnK5rGDHtược tặMCD4ng MCD4trong HxX5HJv9sinh nhậtHxX5HJv9 nK5rGDHtvừa rồiHxX5HJv9. MnK5rGDHtark vàHxX5HJv9 JoMCD4se luônHxX5HJv9 làmMCD4 HxX5HJv9Cat mệt mỏinK5rGDHt HxX5HJv9vì HxX5HJv9mọi thứnK5rGDHt. CMCD4húng nHxX5HJv9ói HxX5HJv9quá nhiHxX5HJv9ều, hỏHxX5HJv9i qMCD4uá nhiềunK5rGDHt, HxX5HJv9luôn lMCD4uôn khHxX5HJv9ông đạt điểmnK5rGDHt tMCD4ối đanK5rGDHt ởHxX5HJv9 trườngnK5rGDHt vMCD4à rMCD4ất HxX5HJv9ham MCD4chơi. HừnK5rGDHt. CaMCD4t uốnK5rGDHtng hnK5rGDHtết cốcMCD4 sữaHxX5HJv9, ănnK5rGDHt vài láHxX5HJv9t nK5rGDHtbánh mMCD4ì rồHxX5HJv9i chHxX5HJv9ào MCD4ba nK5rGDHtmẹ vàHxX5HJv9 nK5rGDHtra khỏiHxX5HJv9 nhHxX5HJv9à. ThờMCD4i tiếtnK5rGDHt thnK5rGDHtật tuyệtHxX5HJv9-dù chỉ làHxX5HJv9 nhMCD4ân tạoHxX5HJv9. CaHxX5HJv9t sHxX5HJv9ắp mnK5rGDHtừng sinHxX5HJv9h nhậtMCD4 lầHxX5HJv9n thHxX5HJv9ứ MCD415 củaMCD4 mìnK5rGDHtnh HxX5HJv9và hômMCD4 nMCD4ay là ngàMCD4y khHxX5HJv9ai giảng.nK5rGDHt tHxX5HJv9rở lạnK5rGDHti trườnnK5rGDHtg sanK5rGDHtu mộHxX5HJv9t mùMCD4a hMCD4è bậnHxX5HJv9 rộnHxX5HJv9 côMCD4 thMCD4ấy thMCD4ời gian dườHxX5HJv9ng nhHxX5HJv9ư trnK5rGDHtôi qMCD4uá nhaHxX5HJv9nh. HxX5HJv9Mới hôMCD4m nàHxX5HJv9o HxX5HJv9Cat cònnK5rGDHt MCD4nhỏ xíuMCD4, bỡnK5rGDHt ngnK5rGDHtỡ bMCD4ước chân MCD4vào tMCD4rường mànK5rGDHt cHxX5HJv9hỉ MCD4sau mnK5rGDHtấy MCD4mùa hMCD4è, nămnK5rGDHt MCD4nay HxX5HJv9đã lMCD4à nămnK5rGDHt cuHxX5HJv9ối cấp.nK5rGDHt HxX5HJv9Cat đẩy chHxX5HJv9iếc vánHxX5HJv9 trượtHxX5HJv9 dHxX5HJv9ưới nK5rGDHtchân khiếnHxX5HJv9 HxX5HJv9nó chảyHxX5HJv9 vMCD4ù vùMCD4 trênHxX5HJv9 vỉMCD4a hèMCD4 vànK5rGDHt nhHxX5HJv9ìn theo chiếMCD4c mnK5rGDHtui trầnnK5rGDHt bónHxX5HJv9g lộnMCD4 hiệnK5rGDHtu GreeMCD4n củMCD4a BacbarHxX5HJv9a mMCD4à thầmnK5rGDHt nK5rGDHtghen tMCD4ị, không biHxX5HJv9ết đếnMCD4 kHxX5HJv9hi nàMCD4o CanK5rGDHtt mnK5rGDHtới cMCD4ó HxX5HJv9một chHxX5HJv9iếc MCD4như thế.HxX5HJv9 nK5rGDHtBacbara làMCD4 hoMCD4t girl cHxX5HJv9ủa trường,MCD4 bnK5rGDHta mẹHxX5HJv9 cHxX5HJv9ô HxX5HJv9ta giànK5rGDHtu cónK5rGDHt, cMCD4ô tnK5rGDHta xiMCD4nh đẹpnK5rGDHt vànK5rGDHt luônnK5rGDHt lMCD4à tâMCD4m nK5rGDHtđiểm của mọinK5rGDHt sựHxX5HJv9 chHxX5HJv9ú ýMCD4. CHxX5HJv9at HxX5HJv9thì khônK5rGDHtng đượcHxX5HJv9 nK5rGDHtnhư vậy.nK5rGDHt cônK5rGDHt MCD4cao nK5rGDHthơn chiMCD4ều cnK5rGDHtao HxX5HJv9trung bình cMCD4ủa bHxX5HJv9ọn MCD4con gáiMCD4 MCD4và chẳngMCD4 cnK5rGDHtó nK5rGDHtgì HxX5HJv9đặc bMCD4iệt trừnK5rGDHt máMCD4i tócHxX5HJv9 đenK5rGDHtn nhưMCD4 lôHxX5HJv9ng quạ. CaMCD4t MCD4cũng chẳngMCD4 hiểHxX5HJv9u sanK5rGDHto AleHxX5HJv9x vàMCD4 JacMCD4k lạiMCD4 làmnK5rGDHt bnK5rGDHtạn vớHxX5HJv9i mộtHxX5HJv9 ngườiMCD4 nK5rGDHtnhư cô. CôMCD4 lHxX5HJv9uôn chìHxX5HJv9m HxX5HJv9nghỉm, cMCD4hỉ lHxX5HJv9à nnK5rGDHthân MCD4vật phMCD4ụ tronnK5rGDHtg cáHxX5HJv9c HxX5HJv9vở kịchHxX5HJv9, cnK5rGDHthỉ thaHxX5HJv9m gia chạyMCD4 HxX5HJv9tiếp sứcnK5rGDHt tMCD4rong hộinK5rGDHt thaonK5rGDHt, chHxX5HJv9ỉ nK5rGDHtđệm MCD4đàn cHxX5HJv9ho JHxX5HJv9ack hnK5rGDHtát tMCD4rong nhữnK5rGDHtng buổi tnK5rGDHtrình diễnHxX5HJv9 MCD4âm nHxX5HJv9hạc vnK5rGDHtà luônnK5rGDHt bịMCD4 nK5rGDHtloại HxX5HJv9trong HxX5HJv9các mônnK5rGDHt tHxX5HJv9hể thanK5rGDHto vHxX5HJv9ì chHxX5HJv9ơi quá dở.

ĐẩMCD4y vnK5rGDHtán trượtnK5rGDHt mộHxX5HJv9t cáHxX5HJv9i thậnK5rGDHtt mạnh,nK5rGDHt CMCD4at nhảynK5rGDHt MCD4vọt lêMCD4n MCD45 HxX5HJv9bậc thMCD4ang vHxX5HJv9à lướtHxX5HJv9 vào sânnK5rGDHt trườngMCD4. ngôiHxX5HJv9 trườngnK5rGDHt xnK5rGDHtinh HxX5HJv9đẹp củanK5rGDHt MCD4cô HxX5HJv9nằm trêMCD4n HxX5HJv9một quảHxX5HJv9 đồiHxX5HJv9 MCD4hiên ngang MCD4như mộtHxX5HJv9 dnK5rGDHtũng sĩ.HxX5HJv9 CaMCD4t gậtHxX5HJv9 MCD4đầu chMCD4ào JonK5rGDHthn HanMCD4son kHxX5HJv9hi cậuMCD4 nK5rGDHtta ngócMCD4 đầuMCD4 lên khỏiMCD4 bãiMCD4 cỏHxX5HJv9 MCD4và vMCD4ẫy CHxX5HJv9at, nK5rGDHtJohn nK5rGDHtlà mộMCD4t HxX5HJv9thiên tàMCD4i hHxX5HJv9ội hoMCD4ạ. NhữnHxX5HJv9g táHxX5HJv9c phẩm cnK5rGDHtủa HxX5HJv9cậu HxX5HJv9ta lnK5rGDHtuôn chỉnK5rGDHt đHxX5HJv9ứng sanK5rGDHtu mộtHxX5HJv9 hoạHxX5HJv9 sĩMCD4 chnK5rGDHtuyên nghinK5rGDHtệp dMCD4uy nHxX5HJv9hất MCD4mà nếu CnK5rGDHtat nhnK5rGDHtớ khônnK5rGDHtg nhầMCD4m lànK5rGDHt RafaHxX5HJv9enl Golias.

nK5rGDHt - nK5rGDHt nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 nK5rGDHt MCD4 HxX5HJv9 CaHxX5HJv9t !

AnK5rGDHtlex vẫynK5rGDHt CaHxX5HJv9t kMCD4hi cMCD4ô lHxX5HJv9ướt tớMCD4i. CaMCD4t nK5rGDHtmỉm cnK5rGDHtười hấtMCD4 vnK5rGDHtán tnK5rGDHtrượt lMCD4ên tHxX5HJv9ay rồiHxX5HJv9 dừng lạinK5rGDHt đợinK5rGDHt AleHxX5HJv9x. CHxX5HJv9ô MCD4nàng hônK5rGDHtm nHxX5HJv9ay lộnnK5rGDHtg lẫyMCD4 nK5rGDHtvới chiếnK5rGDHtc váyMCD4 xếpHxX5HJv9 lnK5rGDHti hồnnK5rGDHtg tuyệt hảoHxX5HJv9 nK5rGDHtvà áoMCD4 bHxX5HJv9ó MCD4trắng nK5rGDHtcó hnK5rGDHtở bụngMCD4 MCD4chút chHxX5HJv9út. AHxX5HJv9lex cườnK5rGDHti rấtnK5rGDHt tươi:

nK5rGDHt - HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt nK5rGDHt nghỉMCD4 MCD4hè vnK5rGDHtui không?HxX5HJv9 HanK5rGDHty cậMCD4u lạiHxX5HJv9 cMCD4húi nK5rGDHtmũi nK5rGDHtở nhàHxX5HJv9 vớHxX5HJv9i đốngMCD4 MCD4chai lọ?

- HxX5HJv9 nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 MCD4 MCD4 HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9uh, mHxX5HJv9ình chẳnHxX5HJv9g HxX5HJv9đi đMCD4âu nK5rGDHtcả, chnK5rGDHtỉ ởMCD4 nhHxX5HJv9à nK5rGDHtthôi, còHxX5HJv9n cậHxX5HJv9u? kìMCD4 HxX5HJv9nghỉ tMCD4uyệt chứ?

- nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt MCD4 HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 TuyệtMCD4 –nK5rGDHt HxX5HJv9Alex nghiêMCD4ng đầuMCD4 HxX5HJv9– ởHxX5HJv9 HaMCD4waii thMCD4ời tiếtHxX5HJv9 rMCD4ất đẹp,MCD4 HxX5HJv9rất tiếcMCD4 làMCD4 khôngnK5rGDHt cnK5rGDHtó cậu.

MCD4 Alex bắMCD4t đầunK5rGDHt kểnK5rGDHt vềnK5rGDHt kìHxX5HJv9 nHxX5HJv9ghỉ dàiHxX5HJv9 nHxX5HJv9gày củaHxX5HJv9 HxX5HJv9cô HxX5HJv9ấy troMCD4ng khnK5rGDHti hnK5rGDHtọ MCD4đi MCD4tới tủnK5rGDHt chứa đnK5rGDHtồ. HxX5HJv9Cat liếcMCD4 HxX5HJv9qua MCD4dãy nK5rGDHtkế HxX5HJv9bên vHxX5HJv9à nK5rGDHtdường nMCD4hư kHxX5HJv9hông nMCD4ghe AnK5rGDHtlex knK5rGDHtể nHxX5HJv9ữa khi nK5rGDHtcô trnK5rGDHtông thấHxX5HJv9y MCD4Lui FrnK5rGDHtank. CảnK5rGDHt mùaMCD4 hèHxX5HJv9 MCD4Cat khônnK5rGDHtg gặpHxX5HJv9 LuHxX5HJv9i, dườngHxX5HJv9 nhHxX5HJv9ư cậuMCD4 MCD4ta cao hơnK5rGDHtn mHxX5HJv9ột chútnK5rGDHt vàHxX5HJv9 MCD4làn giMCD4a cónK5rGDHt MCD4hơi sạMCD4m dHxX5HJv9i chútnK5rGDHt MCD4đỉnh nhưMCD4ng trôngHxX5HJv9 LuHxX5HJv9i vnK5rGDHtẫn rất đẹpnK5rGDHt trai.

nK5rGDHt - nK5rGDHt HxX5HJv9 MCD4 MCD4 HxX5HJv9 MCD4 nK5rGDHt MCD4 …thếHxX5HJv9 lànK5rGDHt mìnhnK5rGDHt ngnK5rGDHtã nhàMCD4o nK5rGDHtxuống tnK5rGDHtừ nK5rGDHtvách HxX5HJv9đá, mnK5rGDHtay nK5rGDHtmà nK5rGDHtba trHxX5HJv9ông thnK5rGDHtấy nên yếmnK5rGDHt bMCD4ùa lHxX5HJv9àm HxX5HJv9mình nhẹMCD4 hẫngnK5rGDHt điMCD4 vàHxX5HJv9 rớHxX5HJv9t xuốMCD4ng nưHxX5HJv9ớc nK5rGDHtnhẹ hềnK5rGDHtu. –MCD4 AleHxX5HJv9x cMCD4ười khoái chí.

nK5rGDHt - HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 nK5rGDHt MCD4 MCD4 TuyHxX5HJv9ệt .

CMCD4at trHxX5HJv9ả lHxX5HJv9ời băngHxX5HJv9 quHxX5HJv9ơ vàHxX5HJv9 cHxX5HJv9ô HxX5HJv9bị anK5rGDHti đHxX5HJv9ó nhàMCD4o tMCD4ới ônK5rGDHtm chầmHxX5HJv9 lấy:

HxX5HJv9 - HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 nK5rGDHt MCD4 HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 nnK5rGDHthớ cậunK5rGDHt quá.

nK5rGDHtJack kMCD4êu lMCD4ên bằnHxX5HJv9g gMCD4iọng ỉMCD4 nK5rGDHtôi lànK5rGDHtm CaMCD4t bậtnK5rGDHt cườinK5rGDHt. JanK5rGDHtck quHxX5HJv9ay sanMCD4g ônK5rGDHtm AHxX5HJv9lex :

- nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt nK5rGDHt HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 knK5rGDHthông cMCD4ó HxX5HJv9hai ngườiHxX5HJv9 mùanK5rGDHt hHxX5HJv9è chMCD4án lắm.nK5rGDHt mnK5rGDHtình chẳngHxX5HJv9 biHxX5HJv9ết làHxX5HJv9m gìnK5rGDHt nữa.

- HxX5HJv9 nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt nK5rGDHt nK5rGDHt nK5rGDHt cMCD4ậu lạiMCD4 cMCD4ao thêmMCD4 nK5rGDHtđấy ah?

AleMCD4x HxX5HJv9nhăn mặt,nK5rGDHt HxX5HJv9còn MCD4Jack thnK5rGDHtì nhnK5rGDHte răngnK5rGDHt MCD4cười. MCD4cậu cnK5rGDHthàng nàMCD4y lHxX5HJv9uôn đựơcHxX5HJv9 MCD4yêu thích vìMCD4 tínMCD4h nK5rGDHthài hưHxX5HJv9ớc, giọnnK5rGDHtg HxX5HJv9ca ngọtMCD4 ngàMCD4o vMCD4à nụMCD4 cườiMCD4 qunK5rGDHtyến rũ.nK5rGDHt CnK5rGDHtó cảnK5rGDHt đống nK5rGDHtcon gMCD4ái mnK5rGDHtuốn cặnK5rGDHtp kèHxX5HJv9 vớiHxX5HJv9 JMCD4ack HxX5HJv9nhưng dườngMCD4 nhưMCD4 JanK5rGDHtck khôMCD4ng hứngnK5rGDHt tHxX5HJv9hú với HxX5HJv9họ lắm,nK5rGDHt kểHxX5HJv9 cHxX5HJv9ả vớiMCD4 Bacbara.

MCD4 - nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 cMCD4hào Lui.

nK5rGDHt Bacbara lảMCD4 lướtMCD4 HxX5HJv9đi tớiMCD4 HxX5HJv9tủ đểMCD4 đồnK5rGDHt nK5rGDHtcủa LnK5rGDHtui vớinK5rGDHt mộMCD4t nụMCD4 cườiMCD4 dễHxX5HJv9 thưHxX5HJv9ơng nhấnK5rGDHtt mà nK5rGDHtcô nK5rGDHtta cóMCD4 thMCD4ể nHxX5HJv9ặn rHxX5HJv9a. CôMCD4 tnK5rGDHta tHxX5HJv9hiêng thật,nK5rGDHt vnK5rGDHtừa nhMCD4ắc nK5rGDHtđã tớiMCD4 liềnnK5rGDHt. MCD4Jack kéo cảHxX5HJv9 nK5rGDHtCat MCD4và AnK5rGDHtlex vàoMCD4 lớpnK5rGDHt mHxX5HJv9à MCD4vần nóMCD4i liMCD4ến MCD4thoắng vềHxX5HJv9 nK5rGDHtkì nghỉMCD4 thúHxX5HJv9 vịnK5rGDHt củMCD4a mình MCD4ở MehnK5rGDHtico. nK5rGDHtCat lMCD4iếc MCD4về HxX5HJv9phía sanK5rGDHtu vàHxX5HJv9 mMCD4ỉm MCD4cười, HxX5HJv9Lui đHxX5HJv9ang nóiHxX5HJv9 cnK5rGDHthuyện với BacbanK5rGDHtra mMCD4ột cMCD4ách lạnK5rGDHtnh lMCD4ùng, cHxX5HJv9ậu tnK5rGDHta vnK5rGDHtẫn thế.

Cat đâmnK5rGDHt MCD4sầm RaHxX5HJv9dic BrunoMCD4, mMCD4ột gãnK5rGDHt hMCD4ọc cùngnK5rGDHt lớpHxX5HJv9 mHxX5HJv9à CaMCD4t khônHxX5HJv9g ưanK5rGDHt tẹnK5rGDHto nào.MCD4 Hắn rấnK5rGDHtt nnK5rGDHtóng nảnK5rGDHty, cộcHxX5HJv9 cằMCD4n mặcnK5rGDHt HxX5HJv9dù HxX5HJv9có bềMCD4 ngHxX5HJv9oài nHxX5HJv9a náMCD4 mMCD4ột nMCD4gười HxX5HJv9anh dễMCD4 thương màMCD4 HxX5HJv9Cat từMCD4ng cMCD4hơi cùnHxX5HJv9g hMCD4ồi nhỏnK5rGDHt. CHxX5HJv9hà, MCD4con ngưHxX5HJv9ời mà,HxX5HJv9 chỉHxX5HJv9 MCD4có HxX5HJv9thể giống MCD4nhau chútMCD4 chúHxX5HJv9t vềHxX5HJv9 bềHxX5HJv9 ngoàinK5rGDHt thôi.

HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 MCD4 MCD4 nK5rGDHt- nK5rGDHtđi kiểHxX5HJv9u gMCD4ì tMCD4hế? MắHxX5HJv9t đểHxX5HJv9 nK5rGDHtở HxX5HJv9nhà àh?

RaHxX5HJv9dic gắt.HxX5HJv9 nK5rGDHtLui chMCD4ép mMCD4iệng sMCD4au lưnK5rGDHtng nK5rGDHtCat :

- MCD4 MCD4 MCD4 MCD4 HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 trMCD4ánh rMCD4a BrunMCD4o, địnhHxX5HJv9 tHxX5HJv9hu phnK5rGDHtí vàoMCD4 cnK5rGDHtửa hả?

RMCD4adic nHxX5HJv9hìn LunK5rGDHti vớiMCD4 ánhnK5rGDHt HxX5HJv9mắt cMCD4ăm ghMCD4ét nhHxX5HJv9ưng cũnHxX5HJv9g HxX5HJv9lách qnK5rGDHtua mộHxX5HJv9t nK5rGDHtbên nK5rGDHttránh đường chMCD4o HxX5HJv9Lui vìHxX5HJv9 thấyMCD4 BacbarnK5rGDHta HxX5HJv9đi cùngnK5rGDHt. TroHxX5HJv9ng HxX5HJv91 thờHxX5HJv9i gnK5rGDHtian dMCD4ài, RMCD4adic được nK5rGDHtmọi ngHxX5HJv9ười HxX5HJv9đồn rằngnK5rGDHt lnK5rGDHtà vHxX5HJv9ệ nK5rGDHtsĩ củanK5rGDHt BacbnK5rGDHtara. ChẳngHxX5HJv9 cầnHxX5HJv9 qunK5rGDHtan sHxX5HJv9át nK5rGDHtCat cũngHxX5HJv9 biết điềMCD4u đó.MCD4 RadiMCD4c MCD4lia nK5rGDHtánh mMCD4ắt hìnhnK5rGDHt nK5rGDHtviên đạnnK5rGDHt MCD4sang khóMCD4 cnK5rGDHthịu nnK5rGDHthìn chiếnK5rGDHtc áo nK5rGDHtCat đanMCD4g mnK5rGDHtặc lẩmHxX5HJv9 bẩm:

- nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 nK5rGDHt MCD4 MCD4 HxX5HJv9 MCD4 áHxX5HJv9o vớHxX5HJv9i chMCD4ả quầnHxX5HJv9, đồMCD4 sậyHxX5HJv9 khô.

Rồi cậuHxX5HJv9 tHxX5HJv9a vMCD4ào lHxX5HJv9ớp. MCD4Cat thởHxX5HJv9 dàinK5rGDHt, lnK5rGDHtần nMCD4ào côMCD4 HxX5HJv9mặc cáMCD4i áHxX5HJv9o nàHxX5HJv9y RMCD4adic HxX5HJv9cũng lẩm bẩm.MCD4 HxX5HJv9đúng lHxX5HJv9à MCD4áo HxX5HJv9bó MCD4không hợnK5rGDHtp vớHxX5HJv9i ngHxX5HJv9ười CanK5rGDHtt tnK5rGDHtẹo MCD4nào. Cô….khônnK5rGDHtg MCD4hấp dẫn HxX5HJv9gì cả.

CaHxX5HJv9t vàoHxX5HJv9 lnK5rGDHtớp, nnK5rGDHtgồi xunK5rGDHtống bànK5rGDHtn củHxX5HJv9a mìnhMCD4 HxX5HJv9và HxX5HJv9nhìn xuốnK5rGDHtng bộnK5rGDHt nHxX5HJv9gực cHxX5HJv9ủa nK5rGDHtmình. NHxX5HJv9ó cũng chẳnnK5rGDHtg MCD4phải lànK5rGDHt nHxX5HJv9hỏ nhắnMCD4 gì,nK5rGDHt cũngnK5rGDHt HxX5HJv9to nhưHxX5HJv9 nK5rGDHtmọi đứaMCD4 coMCD4n HxX5HJv9gái kHxX5HJv9hác đấyMCD4 chứ. nK5rGDHtCó đHxX5HJv9iều HxX5HJv9vì CanK5rGDHtt cnK5rGDHtao qHxX5HJv9uá nênHxX5HJv9 trôngHxX5HJv9 giMCD4ống cnK5rGDHtây HxX5HJv9sậy cMCD4hăng? CaHxX5HJv9t HxX5HJv9khá mMCD4ặc cảm vềnK5rGDHt bHxX5HJv9ản thânnK5rGDHt mnK5rGDHtình. MCD4Gia đnK5rGDHtình HxX5HJv9cô cũnMCD4g chHxX5HJv9ẳng khMCD4á ginK5rGDHtả gì.MCD4 BMCD4a mẹMCD4 HxX5HJv9thường phải điMCD4 làmMCD4 MCD4ca đnK5rGDHtêm đểnK5rGDHt MCD4lo chHxX5HJv9o nK5rGDHt3 nK5rGDHtchị eMCD4m HxX5HJv9cô. CHxX5HJv9at kHxX5HJv9o MCD4có quầnHxX5HJv9 nK5rGDHtáo HxX5HJv9xịn, cũHxX5HJv9ng không cóMCD4 đồnK5rGDHt nK5rGDHtnữ MCD4trang đắtHxX5HJv9 tiMCD4ền, vMCD4ì thếMCD4 HxX5HJv9cô tựMCD4 MCD4làm lấyHxX5HJv9 mộtMCD4 sốMCD4 HxX5HJv9nữ MCD4trang nhờnK5rGDHt xưởng rMCD4èn nK5rGDHtmi nMCD4i mHxX5HJv9à bMCD4a nK5rGDHtcô tặnHxX5HJv9g hồinK5rGDHt MCD4sinh nHxX5HJv9hật HxX5HJv9lần thứnK5rGDHt MCD48. đôinK5rGDHt khnK5rGDHti CaHxX5HJv9t cũHxX5HJv9ng thấy buồHxX5HJv9n, MCD4cô cũHxX5HJv9ng lànK5rGDHt mộtnK5rGDHt thiếnK5rGDHtu nữMCD4 mHxX5HJv9ới lớn,nK5rGDHt cMCD4ũng nK5rGDHtcó tìnhMCD4 cảmMCD4 MCD4và nhữngMCD4 ước mơ,nK5rGDHt HxX5HJv9nhưng …nK5rGDHt. HxX5HJv9Cat MCD4nhìn LuMCD4i. nK5rGDHtLui đannK5rGDHtg đọcnK5rGDHt mộtHxX5HJv9 cMCD4uốn sổHxX5HJv9 conK5rGDHtn màHxX5HJv9 nếMCD4u CanK5rGDHtt không nMCD4hầm thnK5rGDHtì lnK5rGDHtà nhưngnK5rGDHt nK5rGDHtgi cnK5rGDHthép cMCD4ủa MCD4cậu ấHxX5HJv9y vềMCD4 nK5rGDHtcông việcMCD4 MCD4ở côngnK5rGDHt tMCD4i MCD4con của tậpnK5rGDHt đoHxX5HJv9àn FnK5rGDHtrank. GinK5rGDHta HxX5HJv9đình HxX5HJv9Lui rấtnK5rGDHt nK5rGDHtcó thHxX5HJv9ế nK5rGDHtlực. bMCD4a cMCD4ậu ấyHxX5HJv9 lHxX5HJv9à chủnK5rGDHt MCD4tịch tập nK5rGDHtđoàn FranHxX5HJv9k –MCD4 tậpMCD4 đoànHxX5HJv9 lMCD4ớn nhấnK5rGDHtt “HxX5HJv9miền tâyHxX5HJv9” còHxX5HJv9n MCD4Lui thìMCD4 nK5rGDHtvừa HxX5HJv9đẹp traHxX5HJv9i vừa họcMCD4 giỏi....

chàMCD4o nK5rGDHtcác em.

HxX5HJv9Giáo sHxX5HJv9ư VMCD4illar MCD4vào HxX5HJv9lớp, bànK5rGDHt đểnK5rGDHt cặpnK5rGDHt xuMCD4ống bnK5rGDHtàn nK5rGDHtrồi nhìHxX5HJv9n hếtnK5rGDHt HxX5HJv9một lHxX5HJv9ượt họcMCD4 tnK5rGDHtrò nK5rGDHtcủa HxX5HJv9mình HxX5HJv9và hỏi:

- nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 MCD4 nK5rGDHt nK5rGDHtcác eHxX5HJv9m nHxX5HJv9ghỉ hHxX5HJv9è vnK5rGDHtui chứ?

- nK5rGDHt nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4Vui ạ.

HxX5HJv9Cả lớHxX5HJv9p bMCD4ắt đMCD4ầu MCD4xôn xHxX5HJv9ao lêHxX5HJv9n. RemuHxX5HJv9s chồmHxX5HJv9 MCD4qua bàMCD4n nMCD4ói chuyệnMCD4 vớinK5rGDHt PeteHxX5HJv9r vnK5rGDHtà cả hHxX5HJv9ai cườiMCD4 tíMCD4 tởnMCD4 vớiHxX5HJv9 HxX5HJv9nhau. GHxX5HJv9iáo sHxX5HJv9ư VnK5rGDHtillar MCD4nói vớnK5rGDHti vnK5rGDHtẻ mnK5rGDHtặt HxX5HJv9hài lòng:

MCD4 - MCD4 nK5rGDHt nK5rGDHt HxX5HJv9 MCD4 nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt nào,MCD4 HxX5HJv9cả lớpnK5rGDHt nộpHxX5HJv9 HxX5HJv9bài tậHxX5HJv9p MCD4hè đi.

HxX5HJv9- MCD4 nK5rGDHt MCD4 MCD4 HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 MCD4 Ôi………

LớpnK5rGDHt nK5rGDHthọc MCD4ồ lêHxX5HJv9n thấtHxX5HJv9 vọnHxX5HJv9g. CanK5rGDHtt MCD4biết nK5rGDHtcòn rnK5rGDHtất nhHxX5HJv9iều ngHxX5HJv9ười MCD4chưa HxX5HJv9làm xonnK5rGDHtg bàiMCD4 tập, víHxX5HJv9 dHxX5HJv9ụ nhưHxX5HJv9 JnK5rGDHtack MCD4chẳng hạn.HxX5HJv9 MCD4Cat mỉmnK5rGDHt cườHxX5HJv9i khMCD4i HxX5HJv9thấy HxX5HJv9vẻ khổHxX5HJv9 sMCD4ở củaHxX5HJv9 Jack. BacbMCD4ara nHxX5HJv9ói vớiHxX5HJv9 HxX5HJv9giọng nịnhHxX5HJv9 nọtnK5rGDHt :

- HxX5HJv9 HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 MCD4 HxX5HJv9 HxX5HJv9thưa cô,nK5rGDHt nK5rGDHtcon cònnK5rGDHt mộtnK5rGDHt chnK5rGDHtút nMCD4ữa chưMCD4a xonnK5rGDHtg, MCD4con cóHxX5HJv9 MCD4thể nộnK5rGDHtp sMCD4au đượHxX5HJv9c knK5rGDHthông ạ?

HxX5HJv9 - MCD4 MCD4 nK5rGDHt MCD4 MCD4 MCD4 HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9Ko được.

Giáo sưnK5rGDHt VillanK5rGDHtr mỉnK5rGDHtm cườinK5rGDHt nK5rGDHtnhã nhặnHxX5HJv9 nhnK5rGDHtưng nK5rGDHtánh mắtMCD4 bMCD4à ánHxX5HJv9h lênK5rGDHtn sMCD4ự nghnK5rGDHtiêm khắc vànK5rGDHt đốMCD4 nK5rGDHtai gnK5rGDHtiám HxX5HJv9nài HxX5HJv9nỉ thMCD4êm mMCD4ột lnK5rGDHtời nHxX5HJv9ào kMCD4hi HxX5HJv9đã bịMCD4 bHxX5HJv9à nhHxX5HJv9ìn nhnK5rGDHtư vậynK5rGDHt. MCD4Cat thích nK5rGDHtđiểm HxX5HJv9này củHxX5HJv9a MCD4bà. nK5rGDHtCô lấynK5rGDHt HxX5HJv9cuốn vnK5rGDHtở nK5rGDHtlàm bHxX5HJv9ài tHxX5HJv9ập vMCD4ề HxX5HJv9nhà MCD4ra vnK5rGDHtà đểnK5rGDHt lênMCD4 đầu bàHxX5HJv9n MCD4trong HxX5HJv9khi nMCD4ghe loánK5rGDHtng HxX5HJv9thoáng AleHxX5HJv9x cànK5rGDHtu nMCD4hàu vớnK5rGDHti JacMCD4k vềHxX5HJv9 sựHxX5HJv9 lưHxX5HJv9ời biếng củaHxX5HJv9 nK5rGDHtcậu chHxX5HJv9àng. JnK5rGDHtack lMCD4ẩm bẩm:

MCD4 - nK5rGDHt nK5rGDHt nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt MCD4 biếnK5rGDHtt HxX5HJv9thế mìnHxX5HJv9h đãHxX5HJv9 cHxX5HJv9óp bàMCD4i CaHxX5HJv9t lúHxX5HJv9c nãnK5rGDHty rồi.

ginK5rGDHtáo sưnK5rGDHt VilHxX5HJv9lar HxX5HJv9khua đHxX5HJv9ũa phénK5rGDHtp bHxX5HJv9ằng nK5rGDHtmột độnMCD4g táHxX5HJv9c duyêMCD4n nK5rGDHtdáng lùHxX5HJv9a hếHxX5HJv9t nhHxX5HJv9ững cuốn vởHxX5HJv9 lênK5rGDHtn bànHxX5HJv9 giáMCD4o viHxX5HJv9ên HxX5HJv9và nóHxX5HJv9i vớnK5rGDHti LMCD4ui bằHxX5HJv9ng HxX5HJv9một gHxX5HJv9iọng trìMCD4u mến:

- MCD4 nK5rGDHt MCD4 MCD4 MCD4 nK5rGDHt nK5rGDHt nK5rGDHt LuiHxX5HJv9, nK5rGDHtsau nK5rGDHtgiờ họcHxX5HJv9 coMCD4n đeHxX5HJv9m chồnMCD4g vnK5rGDHtở xuốnMCD4g pnK5rGDHthòng giáHxX5HJv9o vMCD4iên chMCD4o MCD4cô nhé.

HxX5HJv9 Lui vHxX5HJv9âng nnK5rGDHtgoan ngonK5rGDHtãn vànK5rGDHt mỉmnK5rGDHt cưnK5rGDHtời. mộtHxX5HJv9 nnK5rGDHtụ cườiMCD4 MCD4có thMCD4ể MCD4quật nMCD4gã bấMCD4t cứMCD4 đứa coHxX5HJv9n gáiHxX5HJv9 nànK5rGDHto- đấynK5rGDHt lànK5rGDHt HxX5HJv9Cat MCD4nghi tHxX5HJv9hế. NhMCD4ưng nK5rGDHtrõ rànMCD4g MCD4là ginK5rGDHtáo sưMCD4 nnK5rGDHtgọt ngàHxX5HJv9o với LnK5rGDHtui hMCD4ơn HxX5HJv9hết thHxX5HJv9ảy, cũngHxX5HJv9 mộMCD4t pMCD4hần nK5rGDHtvì điểmnK5rGDHt nK5rGDHtbùa HxX5HJv9chú cnK5rGDHtủa LuHxX5HJv9i cHxX5HJv9ao nhấHxX5HJv9t trường.

- MCD4 MCD4 HxX5HJv9 MCD4 nK5rGDHt MCD4 MCD4 MCD4 nnK5rGDHtào cnK5rGDHtác eMCD4m, HxX5HJv9sách bùnK5rGDHta cHxX5HJv9hú căMCD4n bnK5rGDHtản lớHxX5HJv9p3, “bùnK5rGDHta tốMCD4ng tiễn”.

Cat cMCD4húi mũnK5rGDHti vàoHxX5HJv9 sánK5rGDHtch trMCD4ong khHxX5HJv9i giáMCD4o nK5rGDHtsư ViMCD4llar pháHxX5HJv9t chHxX5HJv9uột cMCD4ho hHxX5HJv9ọc MCD4sinh. Con chuộtnK5rGDHt củaHxX5HJv9 CnK5rGDHtat nhnK5rGDHtỏ xíHxX5HJv9u vàMCD4 nK5rGDHtngay MCD4khi vHxX5HJv9ừa đnK5rGDHtáp MCD4xuống bànnK5rGDHt, nónK5rGDHt HxX5HJv9mon mnK5rGDHten bòHxX5HJv9 đến gặmnK5rGDHt chHxX5HJv9iếc MCD4bút chnK5rGDHtì HxX5HJv9của CaHxX5HJv9t. ThậtnK5rGDHt làHxX5HJv9 mộtHxX5HJv9 buổiMCD4 nK5rGDHthọc gHxX5HJv9ian naMCD4n HxX5HJv9khi HxX5HJv9mà Misa, bạHxX5HJv9n thâMCD4n cMCD4ủa BacbarMCD4a lMCD4àm MCD4nổ MCD4tung cHxX5HJv9on chuộtHxX5HJv9 cMCD4ủa nK5rGDHtcô nK5rGDHtta khiếHxX5HJv9n pMCD4hân nửa lnK5rGDHtớp MCD4bị díMCD4nh bẩnMCD4 vàMCD4o áoHxX5HJv9. CuốinK5rGDHt giờMCD4 họcHxX5HJv9, chỉnK5rGDHt cHxX5HJv9ó mMCD4ỗi LunK5rGDHti lnK5rGDHtà thnK5rGDHtành cMCD4ông trong nK5rGDHtviệc đưanK5rGDHt cnK5rGDHton cHxX5HJv9huột nMCD4hỏ MCD4trở lạMCD4i lồngMCD4 tMCD4rên bàMCD4n MCD4giáo viêMCD4n, nMCD4hững người cnK5rGDHtòn lạiMCD4 đềMCD4u MCD4bó tnK5rGDHtay. ChunK5rGDHtông rMCD4eo hMCD4ết tiếtMCD4, giánK5rGDHto sưHxX5HJv9 VHxX5HJv9illar rHxX5HJv9a nK5rGDHtkhỏi lớp HxX5HJv9sau knK5rGDHthi chHxX5HJv9o HxX5HJv9một đốngHxX5HJv9 HxX5HJv9bài tậpnK5rGDHt vềnK5rGDHt nMCD4hà. MCD4Cat đaMCD4ng lnK5rGDHtoay hoanK5rGDHty bỏMCD4 sáchnK5rGDHt vHxX5HJv9ở vào túiMCD4 khôMCD4ng đáyMCD4 thìnK5rGDHt BacbarHxX5HJv9a nMCD4ói tMCD4o mHxX5HJv9ột cáchnK5rGDHt nK5rGDHthách dịch:

nK5rGDHt - nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt LuHxX5HJv9ss, trựMCD4c HxX5HJv9nhật chnK5rGDHto Radic.

Cat gậtHxX5HJv9 nK5rGDHtđầu vàMCD4 liếcMCD4 RHxX5HJv9adic, cậuHxX5HJv9 tnK5rGDHta HxX5HJv9đang MCD4nhìn HxX5HJv9Bacbara nK5rGDHtmột cMCD4ách miHxX5HJv9ễn cưỡng, cónK5rGDHt lẽHxX5HJv9 nK5rGDHtbởi vHxX5HJv9ì HxX5HJv9Bacbara HxX5HJv9cứ quấnHxX5HJv9 lnK5rGDHtấy LuHxX5HJv9i. MCD4Cat HxX5HJv9 khnK5rGDHtông nnK5rGDHtghĩ nK5rGDHtlà RnK5rGDHtadic thíchHxX5HJv9 Bacbara nhưngnK5rGDHt cMCD4ái MCD4nhìn kia…

Cat HxX5HJv9không biHxX5HJv9ết mMCD4à cHxX5HJv9ô cũngMCD4 khônHxX5HJv9g cầnHxX5HJv9 biết.HxX5HJv9 chMCD4a côHxX5HJv9 lnK5rGDHtàm viHxX5HJv9ệc MCD4cho nK5rGDHtcông tHxX5HJv9i nhà RosaMCD4nta nMCD4ên côMCD4 luônK5rGDHtn phảinK5rGDHt nnK5rGDHtghe lờiHxX5HJv9 BacbanK5rGDHtra nnK5rGDHtếu khMCD4ông cônK5rGDHt tHxX5HJv9a sẽMCD4 toMCD4n hót MCD4với MCD4cha cnK5rGDHtô tnK5rGDHta vHxX5HJv9à đnK5rGDHtuổi việcnK5rGDHt bMCD4a CaMCD4t. MCD4Alex vnK5rGDHtà JacHxX5HJv9k kHxX5HJv9hông tHxX5HJv9hích CaHxX5HJv9t HxX5HJv9bị saHxX5HJv9i khiến nhưnnK5rGDHtg họnK5rGDHt HxX5HJv9cũng chẳnHxX5HJv9g lànK5rGDHtm gìnK5rGDHt đnK5rGDHtược nnK5rGDHtgoài vMCD4iệc lấyHxX5HJv9 phầnHxX5HJv9 HxX5HJv9ăn hHxX5HJv9ộ CHxX5HJv9at. Alex cHxX5HJv9àu nhMCD4àu khHxX5HJv9i MCD4đi nMCD4gang MCD4qua Cat:

MCD4 - nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt MCD4 nhannK5rGDHth HxX5HJv9nhé, mìMCD4nh sẽMCD4 đổMCD4 nướcMCD4 sốtHxX5HJv9 càHxX5HJv9 chuHxX5HJv9a lênMCD4 đầunK5rGDHt nK5rGDHtcon quỷHxX5HJv9 cnK5rGDHtái đó.

nK5rGDHt- nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt LMCD4àm ơnHxX5HJv9 đinK5rGDHt, Alex.

nK5rGDHtCat cườinK5rGDHt nhưHxX5HJv9 mếu,MCD4 AleHxX5HJv9x tHxX5HJv9hở dànK5rGDHti vàMCD4 lôinK5rGDHt HxX5HJv9Jack theoMCD4. CMCD4at lùMCD4a chHxX5HJv9ổi vàMCD4 ghẻnK5rGDHt lau rnK5rGDHta khỏinK5rGDHt tủnK5rGDHt đnK5rGDHtể chổinK5rGDHt vHxX5HJv9à vunnK5rGDHtg MCD4vẩy đũaHxX5HJv9 phépMCD4 nK5rGDHtđiều khiMCD4ển MCD4cho HxX5HJv9chúng laMCD4u bảngnK5rGDHt, lau bnK5rGDHtàn ghếMCD4 HxX5HJv9và nhữMCD4ng chỗHxX5HJv9 MCD4dơ mHxX5HJv9à lHxX5HJv9ũ chunK5rGDHtột nK5rGDHtgây ranK5rGDHt. HHxX5HJv9ọc sHxX5HJv9inh HxX5HJv9lần MCD4lượt rHxX5HJv9a khỏi lnK5rGDHtớp hnK5rGDHtết, tronMCD4g lMCD4ớp chỉnK5rGDHt còHxX5HJv9n lạiHxX5HJv9 LHxX5HJv9ui vàMCD4 CatMCD4. LHxX5HJv9ui đanMCD4g đếMCD4m nK5rGDHtlại chỗMCD4 vởHxX5HJv9 và dậHxX5HJv9p lạHxX5HJv9i mộtMCD4 MCD4cuốn bnK5rGDHtị HxX5HJv9bong mấyMCD4 tnK5rGDHtrang đầuHxX5HJv9. MCD4Cat MCD4liếc trộmnK5rGDHt LuiMCD4, đúngnK5rGDHt lnK5rGDHtà một aMCD4nh chàHxX5HJv9ng đnK5rGDHtẹp trainK5rGDHt. HxX5HJv9Cat quaHxX5HJv9y MCD4ra chămnK5rGDHt HxX5HJv9chú vắHxX5HJv9t nK5rGDHtgiẻ MCD4lau HxX5HJv9bằng mộtMCD4 loạHxX5HJv9i nghệ thuHxX5HJv9ật hHxX5HJv9ắc nK5rGDHtám mHxX5HJv9à cácnK5rGDHt pMCD4hù thuỷnK5rGDHt hắnK5rGDHtc nK5rGDHtám dùngnK5rGDHt đểMCD4 HxX5HJv9khiến coHxX5HJv9n nnK5rGDHtgười MCD4ta khnK5rGDHtô quắt MCD4khô quHxX5HJv9eo lạiHxX5HJv9. cnK5rGDHtái giẻMCD4 rnK5rGDHtít lMCD4ên nK5rGDHtkhe khMCD4ẽ vànK5rGDHt khôMCD4 cMCD4ong MCD4nước. HxX5HJv9Cat khMCD4oái chí nhúnK5rGDHtng ướtHxX5HJv9 nónK5rGDHt mộHxX5HJv9t lầnHxX5HJv9 nữaHxX5HJv9 vàHxX5HJv9 lạiMCD4 vắtnK5rGDHt khnK5rGDHtô rồinK5rGDHt mộHxX5HJv9t nK5rGDHtlần nữa.nK5rGDHt ChnK5rGDHto tnK5rGDHtới khi cônK5rGDHt quMCD4ay lạiHxX5HJv9 thMCD4i cMCD4hẳng thấyMCD4 MCD4Lui đâuMCD4 HxX5HJv9cả, chMCD4ắc làMCD4 đãMCD4 đMCD4i rồHxX5HJv9i. MCD4Cat nhiệHxX5HJv9t tình HxX5HJv9vẩy đũaMCD4 pnK5rGDHthép nhnK5rGDHtư mộnK5rGDHtt nhạMCD4c tHxX5HJv9rưởng điềuHxX5HJv9 khiHxX5HJv9ển HxX5HJv9những câyHxX5HJv9 nK5rGDHtchổi lanK5rGDHtu nhà, côHxX5HJv9 vHxX5HJv9ẫy HxX5HJv9mạnh mộtMCD4 HxX5HJv9cái, mMCD4ột câMCD4y HxX5HJv9chổi lHxX5HJv9ao vHxX5HJv9ù vềMCD4 pnK5rGDHthía bànHxX5HJv9 giHxX5HJv9áo vinK5rGDHtên vHxX5HJv9à vòMCD4ng qua phnK5rGDHtía HxX5HJv9sau cHxX5HJv9hiếc bnK5rGDHtàn. Rầm…

MộtMCD4 tiếHxX5HJv9ng HxX5HJv9động chnK5rGDHtết nMCD4gười vnK5rGDHtang lêHxX5HJv9n vHxX5HJv9à LHxX5HJv9ui FrMCD4ank tMCD4ừ từHxX5HJv9 đứMCD4ng nK5rGDHtlên phíanK5rGDHt MCD4sau bàn gnK5rGDHtiáo nK5rGDHtviên vớinK5rGDHt MCD4khuôn mặHxX5HJv9t tMCD4èm nhMCD4em HxX5HJv9nước nK5rGDHtlau nhànK5rGDHt vnK5rGDHtà mũMCD4i đMCD4ang chảHxX5HJv9y mMCD4áu. Cậu nK5rGDHtta đHxX5HJv9ang MCD4buộc dâHxX5HJv9y giầy.
CaHxX5HJv9t đứnHxX5HJv9g HxX5HJv9như tHxX5HJv9rời HxX5HJv9trồng nhìHxX5HJv9n HxX5HJv91 giọnK5rGDHtt HxX5HJv9máu nnK5rGDHthỏ xunK5rGDHtống chnK5rGDHtiếc nK5rGDHtáo sơHxX5HJv9 mnK5rGDHti trắnK5rGDHtng tinh củMCD4a LunK5rGDHti MCD4và khônHxX5HJv9g cnK5rGDHthắc HxX5HJv9là troMCD4ng cuộMCD4c đờiMCD4 mìHxX5HJv9nh MCD4cô đãnK5rGDHt phnK5rGDHtạm phảiHxX5HJv9 lỗiHxX5HJv9 lầm nànK5rGDHto HxX5HJv9tồi HxX5HJv9tệ MCD4như HxX5HJv9thế cHxX5HJv9hưa. MCD4Cat MCD4lắp bắpMCD4 xHxX5HJv9in MCD4lỗi MCD4không tnK5rGDHthành tMCD4iếng vHxX5HJv9à kinh HxX5HJv9hãi khôHxX5HJv9ng bnK5rGDHtiết nK5rGDHtcó nnK5rGDHtên lùMCD4i rMCD4a cànMCD4g xnK5rGDHta cànnK5rGDHtg tốtMCD4 MCD4hay khônK5rGDHtng. KhMCD4uôn mặMCD4t Lui thậtnK5rGDHt khóHxX5HJv9 màHxX5HJv9 tưởngHxX5HJv9 tượngnK5rGDHt đựơcHxX5HJv9, HxX5HJv9nó MCD4nhăn lạiMCD4 mộMCD4t cHxX5HJv9ách knK5rGDHthó MCD4chịu nK5rGDHtvà đôinK5rGDHt mắt tnK5rGDHthì nK5rGDHtngày mộtHxX5HJv9 tốiMCD4 HxX5HJv9hơn. nK5rGDHtLui chắnK5rGDHtc phảiMCD4 cMCD4ố gắngMCD4 lắMCD4m MCD4mới khHxX5HJv9ông hétnK5rGDHt vàonK5rGDHt mặt CatHxX5HJv9. CaHxX5HJv9t míMCD4m HxX5HJv9chặt môHxX5HJv9i, thnK5rGDHtà rằngHxX5HJv9 LunK5rGDHti cứHxX5HJv9 qunK5rGDHtát MCD4thét lêHxX5HJv9n cóHxX5HJv9 phMCD4ải lHxX5HJv9à hnK5rGDHtay hơn khônK5rGDHtng. LHxX5HJv9ui MCD4từ tnK5rGDHtừ mởHxX5HJv9 mMCD4iệng nHxX5HJv9hưng khHxX5HJv9ông phMCD4ải lànK5rGDHt quátnK5rGDHt thMCD4áo gHxX5HJv9ì màHxX5HJv9 cHxX5HJv9hỉ buông độcMCD4 mộtHxX5HJv9 tiếngMCD4 nK5rGDHtnghe rấHxX5HJv9t kMCD4hó nhọc:

MCD4- nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 nK5rGDHt lau.

Cat sMCD4ợ điHxX5HJv9ếng cảnK5rGDHt ngườinK5rGDHt. cHxX5HJv9ô nK5rGDHtđã khônHxX5HJv9g nghMCD4ĩ rHxX5HJv9ằng côHxX5HJv9 snK5rGDHtợ nK5rGDHtLui đếnnK5rGDHt nHxX5HJv9hư tMCD4hế. nK5rGDHtNếu Lui mnK5rGDHtà nóinK5rGDHt vớinK5rGDHt BacbarnK5rGDHta thì….HxX5HJv9. trờinK5rGDHt nK5rGDHtơi! nK5rGDHtBa cHxX5HJv9ô cMCD4ó thểMCD4 mnK5rGDHtất viMCD4ệc nnK5rGDHtgay nnK5rGDHtgày mai cHxX5HJv9hứ cHxX5HJv9hẳng chơHxX5HJv9i. NếunK5rGDHt bnK5rGDHta mấHxX5HJv9t việc,nK5rGDHt giHxX5HJv9a đìnhHxX5HJv9 cnK5rGDHtô sẽHxX5HJv9 HxX5HJv9ra snK5rGDHtao đây?HxX5HJv9 HxX5HJv9Cat rúHxX5HJv9t khăn tMCD4ay MCD4ra vàHxX5HJv9 nK5rGDHtlau nướcMCD4 trênK5rGDHtn mnK5rGDHtặt LuHxX5HJv9i mHxX5HJv9à thậnK5rGDHtm cMCD4hí còMCD4n MCD4không giámHxX5HJv9 nhìnnK5rGDHt cậu tnK5rGDHta. CMCD4at kHxX5HJv9hông nnK5rGDHtghĩ làMCD4 mnK5rGDHtình sẽnK5rGDHt chạmnK5rGDHt vàoHxX5HJv9 mặtnK5rGDHt LuHxX5HJv9i nK5rGDHttrong HxX5HJv9hoàn cHxX5HJv9ảnh nHxX5HJv9ày. Lui giậMCD4t lấHxX5HJv9y khănMCD4 tHxX5HJv9ay cHxX5HJv9ủa nK5rGDHtCat, CnK5rGDHtat HxX5HJv9lắp bắp:

- MCD4 HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 MCD4 MCD4 nK5rGDHt MCD4 xnK5rGDHtin lỗiMCD4… tôi…MCD4. nK5rGDHtXin lỗi.

nK5rGDHt rồi nK5rGDHtcô chuồnHxX5HJv9 nHxX5HJv9gay lậpnK5rGDHt tứMCD4c khỏiHxX5HJv9 lớHxX5HJv9p nK5rGDHtnhư HxX5HJv9là MCD4sợ LunK5rGDHti nK5rGDHtkhông kiềMCD4m cMCD4hế đưnK5rGDHtợc nK5rGDHtmà HxX5HJv9la hétnK5rGDHt qMCD4uát MCD4tháo ầmMCD4 ĩ.

VàoHxX5HJv9 HxX5HJv9căng tHxX5HJv9in vnK5rGDHtới bộHxX5HJv9 mHxX5HJv9ặt đưaMCD4 đám,MCD4 CHxX5HJv9at kểMCD4 chnK5rGDHto AlenK5rGDHtx HxX5HJv9và JHxX5HJv9ack vềMCD4 nK5rGDHtsự HxX5HJv9cố chếnK5rGDHtt ngưMCD4ời đnK5rGDHtó. nK5rGDHtAlex chMCD4ỉ nHxX5HJv9hún vai:

MCD4- nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 cậHxX5HJv9u tHxX5HJv9a lMCD4uôn nnK5rGDHthư thMCD4ế mMCD4à, HxX5HJv9giả tạonK5rGDHt, độiHxX5HJv9 lốtnK5rGDHt họcnK5rGDHt tròHxX5HJv9 ngoHxX5HJv9an đMCD4ể lHxX5HJv9ấy MCD4lòng gMCD4iáo viên,nK5rGDHt đủHxX5HJv9 thứ.

CònHxX5HJv9 HxX5HJv9Jack thìHxX5HJv9 gụnK5rGDHtc đầuHxX5HJv9 xuốngnK5rGDHt bànMCD4 nK5rGDHtvà cười,HxX5HJv9 ngườHxX5HJv9i runMCD4g MCD4lên bầnnK5rGDHt bật,nK5rGDHt nK5rGDHtcậu tHxX5HJv9a nóHxX5HJv9i đứMCD4t quãng:

- HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 MCD4 HxX5HJv9 HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4biết thế…nánMCD4 lMCD4ại HxX5HJv9tí nữa…MCD4 HxX5HJv9ha hnK5rGDHta ….

Cat nhăHxX5HJv9n nhó:

- HxX5HJv9 nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt MCD4 MCD4 nK5rGDHt xMCD4in cậnK5rGDHtu đấyMCD4 JacHxX5HJv9k, mMCD4ình MCD4đang lnK5rGDHto cMCD4hết đây.

MCD4 Alex chHxX5HJv9án nảMCD4n chọcHxX5HJv9 cMCD4học vàHxX5HJv9 đĩa:

HxX5HJv9 - HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 nK5rGDHt HxX5HJv9 HxX5HJv9 nK5rGDHt nK5rGDHt CMCD4at, LMCD4ui MCD4sẽ khôHxX5HJv9ng đemMCD4 MCD4chuyện MCD4hắn MCD4bị HxX5HJv9rửa mặtMCD4 bằngMCD4 nướMCD4c MCD4lau nK5rGDHtnhà nK5rGDHtra mànK5rGDHt rêHxX5HJv9u MCD4rao MCD4đâu, yênMCD4 tâMCD4m đi.

MCD4Cat mímnK5rGDHt môMCD4i, ngnK5rGDHthe thìnK5rGDHt cnK5rGDHtũng cnK5rGDHtó nK5rGDHtlí nhưngnK5rGDHt MCD4không rêuMCD4 HxX5HJv9rao đâHxX5HJv9u nK5rGDHtcó nMCD4ghĩa lMCD4à LHxX5HJv9ui sHxX5HJv9ẽ HxX5HJv9không nóHxX5HJv9i chuyệMCD4n đHxX5HJv9ó cnK5rGDHtho BacbnK5rGDHtara. MCD4Ôi trờMCD4i ơi!

MCD4 Cat MCD4chưa HxX5HJv9kịp tnK5rGDHthan thởMCD4 nK5rGDHtthì BacbarnK5rGDHta đãHxX5HJv9 gọiHxX5HJv9 nK5rGDHtcô. nK5rGDHtCat đứnMCD4g lMCD4ên. AHxX5HJv9lex cáu:

MCD4 - HxX5HJv9 nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt HxX5HJv9 nK5rGDHt cMCD4ậu chưnK5rGDHta MCD4ăn nK5rGDHtgì mà.

nK5rGDHt - HxX5HJv9 HxX5HJv9 MCD4 nK5rGDHt nK5rGDHt MCD4 nK5rGDHt HxX5HJv9 MìnhMCD4 khMCD4ông nMCD4uốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.