You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nawHDAMgy làwHDAMg mHgxtErột nwHDAMggày đHgxtErẹp tQjNcTVrời. QjNcTVCat mởbr toaHgxtErng cửaHgxtEr QjNcTVsổ đónwHDAMg nhwHDAMgững tibra nắngbr mùQjNcTVa thu vHgxtEràng QjNcTV nwHDAMghư QjNcTVmật owHDAMgng wHDAMgvà phónHgxtErg tQjNcTVầm mHgxtErắt rwHDAMga xawHDAMg. CửaHgxtEr sổQjNcTV pwHDAMghòng CQjNcTVat trôngbr rbra một cwHDAMgon wHDAMgđường hawHDAMgi bêHgxtErn cỏQjNcTV wHDAMgmọc wHDAMglún phQjNcTVún khônHgxtErg hàngQjNcTV lốQjNcTVi. nQjNcTVhững dãyQjNcTV brnhà chen chHgxtErúc nhbrau trQjNcTVông nwHDAMghư brđàn lợbrn cQjNcTVon QjNcTVđủ mọiQjNcTV brmàu sắcHgxtEr vHgxtErới đủwHDAMg cáQjNcTVc kbriểu kiQjNcTVến trúc HgxtErtạp nhQjNcTVam. Cabrt hítQjNcTV căngwHDAMg vàwHDAMgo phổibr khônbrg kbrhí troHgxtErng brlành mbrát mHgxtErẻ buổQjNcTVi sang HgxtErrồi wHDAMgcô brđeo chiếcbr túbri khôQjNcTVng HgxtErđáy nhỏHgxtEr bằngQjNcTV bànwHDAMg tQjNcTVay vàbro bêbrn hônHgxtErg HgxtErvà nhanh nhẹnHgxtEr xubrống nhà.

wHDAMgNgôi nhàwHDAMg cQjNcTVủa brgia wHDAMgđình côbr nhbrỏ hơwHDAMgn rwHDAMgất nhiềubr QjNcTVso vớiQjNcTV cábrc nhàwHDAMg HgxtErhàng xQjNcTVóm nhưng cũnHgxtErg tiệnbr ngHgxtErhi vàbr thobrải mái.br CawHDAMgt brđi vàoHgxtEr bếp,br hônwHDAMg lwHDAMgên mwHDAMgái tówHDAMgc đỏbr rựcwHDAMg brrỡ của brmẹ cô,HgxtEr bwHDAMgà LuswHDAMgs QjNcTVmỉm cười:

wHDAMg- QjNcTV wHDAMg wHDAMg br HgxtEr wHDAMg br wHDAMg wHDAMgchào wHDAMgcon yêu.

Bà lbrà mwHDAMgột pQjNcTVhụ nữHgxtEr xinwHDAMgh đẹp,QjNcTV quyếwHDAMgn rũwHDAMg vQjNcTVà CQjNcTVat brluôn thầwHDAMgm tbriếc nuốiwHDAMg brvì cQjNcTVô chẳng giốnbrg mẹbr mbrột wHDAMgchút nbrào, từbr cbrái mbrũi đếnbr khuQjNcTVôn mặtHgxtEr HgxtErvà máibr tHgxtEróc, tấtbr cả đềuHgxtEr thừbra brhưởng từHgxtEr ngbrười wHDAMgcha. ThậtwHDAMg HgxtErlà cbrhán, brtóc cbrha côQjNcTV lạibr mHgxtEràu brđen. brCat luôn cQjNcTVảm thấywHDAMg mìnwHDAMgh giốbrng QjNcTVmột brcon wHDAMgquạ wHDAMgbên HgxtErcạnh QjNcTVmẹ vàHgxtEr brcả ởwHDAMg brtrường họHgxtErc nữa, giữaQjNcTV mộtQjNcTV rừngwHDAMg tócwHDAMg vHgxtEràng vàQjNcTV nâu.br Cabrt HgxtErrút wHDAMgcây đũHgxtEra pQjNcTVhép bóngHgxtEr nbrhoáng QjNcTVvì HgxtErmới được brlau chùHgxtEri QjNcTVra vwHDAMgà lùwHDAMga đĩaQjNcTV tbrrong tủQjNcTV rQjNcTVa bànwHDAMg ănHgxtEr. NQjNcTVhững chiwHDAMgếc đĩQjNcTVa sứwHDAMg tráng meHgxtErn QjNcTVxanh wHDAMgxinh xQjNcTVắn nốibr brđuôi nwHDAMghau baHgxtEry rQjNcTVa làbrm wHDAMgCat liênwHDAMg tưởngwHDAMg tớiwHDAMg QjNcTVlũ cobrn gái chạybr tbrheo LQjNcTVui FrawHDAMgnk. QjNcTV brCat tựbr cườibr mìnQjNcTVh trQjNcTVong khQjNcTVi QjNcTVba côQjNcTV hốibr hQjNcTVả điHgxtEr xuống hôHgxtErn tócHgxtEr CawHDAMgt wHDAMgvà wHDAMgngồi xuống:

- wHDAMg HgxtEr wHDAMg br br br QjNcTV br ôiQjNcTV… bHgxtEra sắpbr brmuộn mwHDAMgất rồi.

Cat rótQjNcTV cwHDAMgafé chHgxtEro HgxtErcha rồHgxtEri giúpwHDAMg mẹQjNcTV bQjNcTVê nHgxtErồi chQjNcTVáo khỏiwHDAMg bếpbr brlò. HwHDAMgai brđứa ebrm song sHgxtErinh cwHDAMgủa QjNcTVCat chQjNcTVạy ùwHDAMg xQjNcTVuống chíwHDAMg HgxtErchoé traQjNcTVnh cãiQjNcTV QjNcTVnhau vHgxtErề mbrấy mówHDAMgn đồwHDAMg chơi chbrúng đượcbr tặQjNcTVng tbrrong sHgxtErinh QjNcTVnhật vừaHgxtEr brrồi. Mbrark vHgxtErà JQjNcTVose luôQjNcTVn làmHgxtEr CwHDAMgat mệt mỏbri vìHgxtEr mọiQjNcTV thứ.wHDAMg CHgxtErhúng QjNcTVnói HgxtErquá nhbriều, hwHDAMgỏi quáQjNcTV nwHDAMghiều, luôwHDAMgn luônwHDAMg khôngQjNcTV đạt điểwHDAMgm HgxtErtối HgxtErđa HgxtErở trườbrng vbrà QjNcTVrất hwHDAMgam chơibr. HHgxtErừ. HgxtErCat uốnwHDAMgg hwHDAMgết cốcHgxtEr sữa,QjNcTV ănHgxtEr vài látbr bHgxtEránh mìwHDAMg rwHDAMgồi cbrhào wHDAMgba mQjNcTVẹ vàHgxtEr rHgxtEra kQjNcTVhỏi brnhà. QjNcTVThời brtiết thậtQjNcTV tuyệQjNcTVt-dù chỉ làwHDAMg nhHgxtErân tạwHDAMgo. CQjNcTVat sắpbr mừHgxtErng brsinh nhậtHgxtEr lầnwHDAMg HgxtErthứ wHDAMg15 củaHgxtEr mìnhbr vàbr hôwHDAMgm nwHDAMgay là ngàHgxtEry khHgxtErai giảHgxtErng. trởwHDAMg lạiHgxtEr trườHgxtErng sawHDAMgu brmột mùawHDAMg brhè bậnbr QjNcTVrộn côHgxtEr thwHDAMgấy thbrời gian dườngHgxtEr nhưwHDAMg wHDAMgtrôi qbruá nhanwHDAMgh. MớiHgxtEr hbrôm nàwHDAMgo CawHDAMgt cònbr nhwHDAMgỏ xíu,QjNcTV brbỡ ngỡQjNcTV bHgxtErước chân vHgxtErào wHDAMgtrường mHgxtErà chỉHgxtEr sawHDAMgu mấbry mùbra hè,wHDAMg brnăm nabry đãHgxtEr lQjNcTVà nămQjNcTV cuwHDAMgối QjNcTVcấp. CQjNcTVat đẩy chiếcQjNcTV vánwHDAMg trượtQjNcTV dướiQjNcTV HgxtErchân khibrến nówHDAMg cHgxtErhảy HgxtErvù brvù tQjNcTVrên vỉHgxtEra brhè vHgxtErà nhbrìn theo chiếcwHDAMg mbrui trầnHgxtEr bówHDAMgng lộnQjNcTV hiHgxtErệu GrwHDAMgeen củQjNcTVa BaQjNcTVcbara màwHDAMg thbrầm ghebrn brtị, không biếtwHDAMg đwHDAMgến kHgxtErhi nàobr CaQjNcTVt mớiwHDAMg QjNcTVcó wHDAMgmột chiếcQjNcTV nhưHgxtEr tHgxtErhế. BacbaHgxtErra lHgxtErà wHDAMghot girl HgxtErcủa trưHgxtErờng, bQjNcTVa mbrẹ côHgxtEr tQjNcTVa giàuQjNcTV có,br HgxtErcô HgxtErta xiHgxtErnh đbrẹp HgxtErvà luônQjNcTV HgxtErlà wHDAMgtâm wHDAMgđiểm của mọQjNcTVi brsự cQjNcTVhú HgxtErý. brCat thìwHDAMg khônHgxtErg đưHgxtErợc brnhư vwHDAMgậy. côwHDAMg cbrao brhơn chiềuHgxtEr brcao trbrung bình củQjNcTVa bọnHgxtEr brcon gQjNcTVái vàHgxtEr chẳngQjNcTV wHDAMgcó gìQjNcTV đbrặc biệtHgxtEr twHDAMgrừ máiwHDAMg tbróc đQjNcTVen nhưbr lwHDAMgông quạ. Cbrat cũbrng chẳngQjNcTV hiểQjNcTVu sawHDAMgo AHgxtErlex vàHgxtEr Jabrck QjNcTVlại wHDAMglàm HgxtErbạn vớiwHDAMg mộtwHDAMg ngườiQjNcTV nHgxtErhư cô. brCô QjNcTVluôn chìbrm ngwHDAMghỉm, chỉwHDAMg làbr nhQjNcTVân HgxtErvật phwHDAMgụ tronQjNcTVg cácbr vởQjNcTV kịQjNcTVch, chỉwHDAMg twHDAMgham gia chQjNcTVạy QjNcTVtiếp brsức trwHDAMgong HgxtErhội thabro, HgxtErchỉ đệHgxtErm đbràn cHgxtErho JawHDAMgck wHDAMghát tronQjNcTVg nhữngbr buổi trìnhwHDAMg dwHDAMgiễn âmwHDAMg nhạcbr wHDAMgvà lQjNcTVuôn bHgxtErị loQjNcTVại tbrrong cácQjNcTV mônwHDAMg thểwHDAMg thHgxtErao vìQjNcTV chơQjNcTVi quá dở.

ĐQjNcTVẩy vánbr trượtQjNcTV mbrột cáQjNcTVi brthật wHDAMgmạnh, QjNcTVCat wHDAMgnhảy vọbrt wHDAMglên br5 bậcQjNcTV QjNcTVthang vbrà lbrướt vào sHgxtErân trường.wHDAMg ngôibr twHDAMgrường xiwHDAMgnh đẹQjNcTVp củawHDAMg brcô nằmQjNcTV trbrên mộtQjNcTV quảbr đồbri hbriên ngang nhưQjNcTV mộtwHDAMg dũnwHDAMgg sĩQjNcTV. Cbrat brgật wHDAMgđầu chbrào JohQjNcTVn Hansbron wHDAMgkhi cậuHgxtEr twHDAMga ngócwHDAMg đầHgxtEru lên HgxtErkhỏi bãbri cwHDAMgỏ HgxtErvà vẫyQjNcTV brCat, JwHDAMgohn lbrà wHDAMgmột thbriên QjNcTVtài brhội hoạHgxtEr. NhwHDAMgững tQjNcTVác phẩm củwHDAMga cậuwHDAMg wHDAMgta luôwHDAMgn chỉQjNcTV QjNcTVđứng swHDAMgau mộtHgxtEr hHgxtEroạ sQjNcTVĩ QjNcTVchuyên ngHgxtErhiệp dbruy QjNcTVnhất mwHDAMgà nếu Cbrat nhớwHDAMg kHgxtErhông nhầmbr lwHDAMgà RafaQjNcTVenl Golias.

- HgxtEr wHDAMg QjNcTV wHDAMg wHDAMg QjNcTV QjNcTV br QjNcTVCat !

AlHgxtErex vẫyHgxtEr brCat brkhi QjNcTVcô lướwHDAMgt tới.QjNcTV CHgxtErat brmỉm cườiHgxtEr hbrất váQjNcTVn trưHgxtErợt QjNcTVlên tawHDAMgy rQjNcTVồi dừng lHgxtErại đợiQjNcTV AlexQjNcTV. CHgxtErô nbràng hôHgxtErm nHgxtEray lQjNcTVộng brlẫy vớiwHDAMg chiếcQjNcTV váywHDAMg xếpHgxtEr lQjNcTVi hồHgxtErng tuyệt brhảo brvà HgxtEráo bQjNcTVó trbrắng cóbr hởwHDAMg wHDAMgbụng HgxtErchút cHgxtErhút. AlHgxtErex cườiQjNcTV rwHDAMgất tươi:

HgxtEr - HgxtEr br wHDAMg HgxtEr HgxtEr HgxtEr QjNcTV br HgxtErnghỉ HgxtErhè vQjNcTVui kbrhông? Hbray cậbru lHgxtErại HgxtErchúi mwHDAMgũi wHDAMgở nhàbr vớQjNcTVi QjNcTVđống chHgxtErai lọ?

- wHDAMg wHDAMg HgxtEr QjNcTV wHDAMg QjNcTV br QjNcTV HgxtEruh, HgxtErmình chbrẳng đibr đâHgxtEru cHgxtErả, QjNcTVchỉ ởHgxtEr nhàwHDAMg thwHDAMgôi, cwHDAMgòn wHDAMgcậu? kìQjNcTV nghỉHgxtEr tuyệQjNcTVt chứ?

QjNcTV - QjNcTV br QjNcTV HgxtEr HgxtEr br QjNcTV QjNcTV wHDAMgTuyệt wHDAMg– AlHgxtErex nghiêngwHDAMg đầubr –wHDAMg ởHgxtEr HgxtErHawaii thờibr tQjNcTViết rấHgxtErt đẹp,wHDAMg rbrất HgxtErtiếc lHgxtErà khôngQjNcTV cbró cậu.

AleHgxtErx brbắt đầbru kểbr vwHDAMgề QjNcTVkì nghbrỉ dQjNcTVài ngbrày củaHgxtEr HgxtErcô ấywHDAMg wHDAMgtrong kbrhi họQjNcTV đibr tớiHgxtEr tủHgxtEr chứa đồ.QjNcTV wHDAMgCat liếcHgxtEr quwHDAMga wHDAMgdãy QjNcTVkế bbrên vàQjNcTV QjNcTVdường nhưHgxtEr HgxtErkhông HgxtErnghe AleHgxtErx kểQjNcTV brnữa khi côHgxtEr trbrông thấwHDAMgy wHDAMgLui FranHgxtErk. Cảbr mùHgxtEra hèwHDAMg Cbrat khôngwHDAMg HgxtErgặp LuHgxtEri, wHDAMgdường nHgxtErhư wHDAMgcậu tbra cao hơHgxtErn mộtHgxtEr chbrút vHgxtErà lànwHDAMg QjNcTVgia cHgxtEró hơibr sạmbr brdi chútbr đHgxtErỉnh nwHDAMghưng wHDAMgtrông Lubri vẫwHDAMgn rất wHDAMgđẹp trai.

wHDAMg - br HgxtEr br QjNcTV br QjNcTV br QjNcTV …thếbr làHgxtEr mbrình nwHDAMggã nhbrào xuốngQjNcTV HgxtErtừ wHDAMgvách brđá, mwHDAMgay mwHDAMgà wHDAMgba tQjNcTVrông tbrhấy nên yếbrm bùHgxtEra làwHDAMgm mHgxtErình QjNcTVnhẹ hẫQjNcTVng đHgxtEri vQjNcTVà rwHDAMgớt QjNcTVxuống nQjNcTVước brnhẹ HgxtErhều. wHDAMg– AlwHDAMgex cưHgxtErời khoái chí.

- br QjNcTV QjNcTV QjNcTV br QjNcTV HgxtEr QjNcTV TuyệwHDAMgt .

Cat wHDAMgtrả lờiwHDAMg bănwHDAMgg quHgxtErơ vbrà brcô bịwHDAMg brai QjNcTVđó nhwHDAMgào tớHgxtEri brôm cHgxtErhầm lấy:

br - QjNcTV wHDAMg HgxtEr QjNcTV wHDAMg br QjNcTV HgxtEr wHDAMgnhớ HgxtErcậu quá.

Jack kQjNcTVêu lênQjNcTV bằnbrg giọnHgxtErg ỉHgxtEr ôHgxtEri làQjNcTVm wHDAMgCat QjNcTVbật cười.QjNcTV Jabrck QjNcTVquay wHDAMgsang ômwHDAMg Abrlex :

br- br HgxtEr HgxtEr QjNcTV QjNcTV QjNcTV HgxtEr wHDAMg khônQjNcTVg cówHDAMg hHgxtErai brngười mbrùa brhè cháHgxtErn lắmHgxtEr. mìnhbr cQjNcTVhẳng wHDAMgbiết lHgxtEràm gìHgxtEr nữa.

HgxtEr - QjNcTV br wHDAMg br wHDAMg br br br HgxtErcậu lHgxtErại wHDAMgcao thêHgxtErm đấyHgxtEr ah?

QjNcTV Alex HgxtErnhăn mặt,HgxtEr cònHgxtEr HgxtErJack twHDAMghì QjNcTVnhe rănbrg cườbri. cậuHgxtEr chàngbr HgxtErnày luônwHDAMg đựơcQjNcTV ywHDAMgêu thích vìQjNcTV tínhbr hàiQjNcTV hước,QjNcTV giọngHgxtEr cHgxtEra ngbrọt ngàoHgxtEr vàwHDAMg QjNcTVnụ cưHgxtErời quyQjNcTVến QjNcTVrũ. Cóbr wHDAMgcả đống brcon HgxtErgái muốnbr cặpQjNcTV kQjNcTVè vớiHgxtEr JacHgxtErk nhưngQjNcTV dQjNcTVường wHDAMgnhư wHDAMgJack kQjNcTVhông hứngwHDAMg brthú với wHDAMghọ wHDAMglắm, kHgxtErể cHgxtErả wHDAMgvới Bacbara.

wHDAMg- wHDAMg br wHDAMg br wHDAMg HgxtEr wHDAMg br chàHgxtEro Lui.

Bacbrbara lảbr lHgxtErướt QjNcTVđi HgxtErtới tủbr đểbr đồHgxtEr củaHgxtEr LHgxtErui vớiwHDAMg mộbrt nụwHDAMg QjNcTVcười dbrễ thươnbrg nhấtwHDAMg mà côbr brta cwHDAMgó thểQjNcTV nặwHDAMgn rbra. Cbrô tbra brthiêng thQjNcTVật, vừHgxtEra QjNcTVnhắc đãwHDAMg tớHgxtEri lwHDAMgiền. JHgxtErack kéo brcả Cabrt QjNcTVvà AQjNcTVlex vàoQjNcTV lớpwHDAMg màQjNcTV vbrần nQjNcTVói librến thoắnwHDAMgg vềHgxtEr kìHgxtEr ngbrhỉ tbrhú QjNcTVvị củabr mình ởbr Mehbrico. CwHDAMgat liếwHDAMgc vềHgxtEr phíaHgxtEr HgxtErsau vàwHDAMg QjNcTVmỉm cười,br LuQjNcTVi đangwHDAMg nówHDAMgi cQjNcTVhuyện với Bacbarbra mwHDAMgột cáchbr wHDAMglạnh lQjNcTVùng, cậuHgxtEr tQjNcTVa vbrẫn thế.

CHgxtErat đbrâm sầmHgxtEr RadQjNcTVic BruQjNcTVno, mộtHgxtEr gãHgxtEr họbrc cùngbr lbrớp màwHDAMg brCat khôngHgxtEr brưa tẹowHDAMg nàoQjNcTV. Hắn rấbrt nówHDAMgng nảy,wHDAMg QjNcTVcộc cằnbr mặbrc dùHgxtEr cóbr brbề ngoàbri HgxtErna náHgxtEr brmột brngười QjNcTVanh dbrễ thương màbr QjNcTVCat wHDAMgtừng cbrhơi brcùng hồiHgxtEr nhỏ.wHDAMg HgxtErChà, cbron ngườiQjNcTV mà,QjNcTV chỉbr cbró thểbr giống nhHgxtErau chúwHDAMgt chútbr vềbr bHgxtErề ngoàiwHDAMg thôi.

QjNcTV br br QjNcTV br QjNcTV- đHgxtEri kiểbru gìHgxtEr thế?QjNcTV MQjNcTVắt đểHgxtEr ởbr nhàbr àh?

Radic gbrắt. Lbrui chépQjNcTV miệnbrg wHDAMgsau lưwHDAMgng CaHgxtErt :

wHDAMg - wHDAMg br br QjNcTV br br QjNcTV QjNcTV tráHgxtErnh rwHDAMga BrunoHgxtEr, đHgxtErịnh tbrhu pHgxtErhí vàobr cửbra hả?

Radic nhHgxtErìn Lubri vớiQjNcTV ánwHDAMgh mắHgxtErt cămHgxtEr ghéwHDAMgt nhwHDAMgưng cũnHgxtErg lábrch brqua mộtQjNcTV QjNcTVbên tráQjNcTVnh đường brcho Lubri vìQjNcTV thấQjNcTVy BHgxtEracbara điQjNcTV cbrùng. TronHgxtErg HgxtEr1 thbrời gbrian dài,QjNcTV RadiQjNcTVc được mHgxtErọi brngười đồnwHDAMg rằnQjNcTVg wHDAMglà brvệ wHDAMgsĩ HgxtErcủa wHDAMgBacbara. Chẳngbr cbrần brquan sátwHDAMg CaQjNcTVt QjNcTVcũng biết điwHDAMgều đó.wHDAMg RQjNcTVadic libra áHgxtErnh mắwHDAMgt hìnhQjNcTV viênHgxtEr đạnbr swHDAMgang khóbr chbrịu nhHgxtErìn chwHDAMgiếc áo CawHDAMgt wHDAMgđang mặcbr lẩmHgxtEr bẩm:

QjNcTV - br QjNcTV QjNcTV wHDAMg QjNcTV HgxtEr br wHDAMg áowHDAMg vớiHgxtEr chảQjNcTV quầbrn, đồwHDAMg sậyQjNcTV khô.

QjNcTV Rồi QjNcTVcậu tbra HgxtErvào lớpHgxtEr. HgxtErCat thởwHDAMg dbrài, lHgxtErần nHgxtErào côbr QjNcTVmặc cáQjNcTVi áwHDAMgo nàywHDAMg wHDAMgRadic cũngHgxtEr lẩm bẩm.wHDAMg brđúng lQjNcTVà bráo bóbr kHgxtErhông hợpQjNcTV vbrới ngườHgxtEri CaQjNcTVt tẹoQjNcTV HgxtErnào. Cô….khôngbr hấHgxtErp dẫn wHDAMggì cả.

Cat vàowHDAMg lớp,wHDAMg ngồibr QjNcTVxuống bàwHDAMgn củawHDAMg mìnhwHDAMg vwHDAMgà nwHDAMghìn HgxtErxuống bộHgxtEr brngực QjNcTVcủa mình.wHDAMg NóHgxtEr cũng chQjNcTVẳng phwHDAMgải wHDAMglà HgxtErnhỏ brnhắn gHgxtErì, cHgxtErũng brto nhQjNcTVư QjNcTVmọi đứabr cobrn gábri khQjNcTVác đwHDAMgấy chứ. CóQjNcTV HgxtErđiều vìHgxtEr CHgxtErat brcao QjNcTVquá nênwHDAMg trônHgxtErg gwHDAMgiống câywHDAMg sậyQjNcTV cQjNcTVhăng? Cbrat khHgxtErá mặbrc cảm vềHgxtEr bảQjNcTVn thQjNcTVân mìnhHgxtEr. Gibra đìnhbr cbrô cHgxtErũng chẳngQjNcTV khbrá giảwHDAMg gìHgxtEr. wHDAMgBa mẹQjNcTV thưQjNcTVờng phải đbri làmHgxtEr cHgxtEra đêmwHDAMg đwHDAMgể wHDAMglo QjNcTVcho QjNcTV3 chịHgxtEr wHDAMgem cô.br CaQjNcTVt brko cóHgxtEr quầwHDAMgn áHgxtEro xwHDAMgịn, cbrũng không cHgxtEró brđồ nữHgxtEr brtrang đắtHgxtEr tiềQjNcTVn, QjNcTVvì thếHgxtEr côQjNcTV tựQjNcTV lQjNcTVàm lấyHgxtEr wHDAMgmột wHDAMgsố nữQjNcTV HgxtErtrang nhờHgxtEr xưởng wHDAMgrèn HgxtErmi HgxtErni mbrà bQjNcTVa cQjNcTVô tặngHgxtEr QjNcTVhồi sinQjNcTVh nhQjNcTVật lầnQjNcTV thứbr 8QjNcTV. đôbri khHgxtEri brCat cũwHDAMgng thấy brbuồn, cwHDAMgô cũnHgxtErg wHDAMglà mộtHgxtEr thibrếu nữwHDAMg mớHgxtEri lHgxtErớn, cũnHgxtErg QjNcTVcó tìnhwHDAMg cảQjNcTVm vàQjNcTV nhHgxtErững ước mơ,wHDAMg wHDAMgnhưng ….br CaHgxtErt wHDAMgnhìn QjNcTVLui. brLui brđang wHDAMgđọc brmột cuốHgxtErn swHDAMgổ cbron màHgxtEr nếwHDAMgu CwHDAMgat không nhầmQjNcTV thìQjNcTV lQjNcTVà nhưnwHDAMgg gbri wHDAMgchép củawHDAMg brcậu ấyHgxtEr vềHgxtEr wHDAMgcông việQjNcTVc wHDAMgở côngQjNcTV twHDAMgi wHDAMgcon của tậpbr HgxtErđoàn Frbrank. GiwHDAMga đìnhbr LQjNcTVui brrất cbró thếwHDAMg lực.HgxtEr bQjNcTVa cậubr ấyQjNcTV lQjNcTVà chủQjNcTV brtịch tập đoàHgxtErn HgxtErFrank –QjNcTV tậQjNcTVp đoàHgxtErn brlớn nhấtQjNcTV “miềnbr QjNcTVtây” cònbr QjNcTVLui thìHgxtEr vwHDAMgừa đẹpHgxtEr brtrai vừa brhọc giỏi....

chàoHgxtEr cácbr em.

GiwHDAMgáo swHDAMgư VilQjNcTVlar QjNcTVvào lớQjNcTVp, bQjNcTVà đwHDAMgể cwHDAMgặp xuốngHgxtEr bwHDAMgàn rồiHgxtEr nhbrìn hếtQjNcTV mộtbr lượQjNcTVt họcwHDAMg wHDAMgtrò củaQjNcTV QjNcTVmình QjNcTVvà hỏi:

QjNcTV - br wHDAMg br QjNcTV wHDAMg QjNcTV QjNcTV br cáQjNcTVc ewHDAMgm nghỉQjNcTV hèQjNcTV HgxtErvui chứ?

- br QjNcTV br br br QjNcTV HgxtEr wHDAMg VuQjNcTVi ạ.

Cả lbrớp HgxtErbắt đầbru xônQjNcTV xaHgxtEro wHDAMglên. HgxtErRemus cQjNcTVhồm quwHDAMga bQjNcTVàn nQjNcTVói cwHDAMghuyện vớiQjNcTV Petbrer brvà cả hwHDAMgai cườiwHDAMg tHgxtErí twHDAMgởn vớiHgxtEr nhabru. GiáQjNcTVo brsư Vbrillar QjNcTVnói vớwHDAMgi vbrẻ mặtHgxtEr hQjNcTVài lòng:

- wHDAMg wHDAMg wHDAMg HgxtEr wHDAMg wHDAMg br wHDAMg nàowHDAMg, cbrả lớpHgxtEr nộHgxtErp bàiwHDAMg tậHgxtErp QjNcTVhè đi.

br - wHDAMg br br QjNcTV HgxtEr QjNcTV HgxtEr br Ôi………

QjNcTV Lớp họcwHDAMg ồHgxtEr lêwHDAMgn thấbrt vọnQjNcTVg. CHgxtErat biwHDAMgết cQjNcTVòn rHgxtErất nhiHgxtErều ngườibr cQjNcTVhưa lwHDAMgàm xonQjNcTVg HgxtErbài tập, brví dụbr nhưHgxtEr JwHDAMgack chẳngbr wHDAMghạn. CawHDAMgt mỉmwHDAMg HgxtErcười kQjNcTVhi HgxtErthấy vwHDAMgẻ khổbr sởQjNcTV củbra Jack. Bacbarbra nóQjNcTVi vớiwHDAMg giọHgxtErng nịnhQjNcTV brnọt :

- br wHDAMg br HgxtEr wHDAMg br HgxtEr QjNcTV QjNcTVthưa cQjNcTVô, HgxtErcon QjNcTVcòn mbrột cwHDAMghút nữaHgxtEr cHgxtErhưa QjNcTVxong, cHgxtEron cwHDAMgó wHDAMgthể nộpQjNcTV sbrau đượcbr khbrông ạ?

br - QjNcTV wHDAMg HgxtEr wHDAMg HgxtEr br br QjNcTV KHgxtEro được.

Giáo sưbr VilHgxtErlar mỉmwHDAMg cườiHgxtEr nQjNcTVhã nhặnbr brnhưng wHDAMgánh QjNcTVmắt bàQjNcTV ánQjNcTVh lêbrn swHDAMgự nghiHgxtErêm khắc vbrà HgxtErđố abri gwHDAMgiám nHgxtErài nQjNcTVỉ thêHgxtErm mộbrt lờiQjNcTV brnào HgxtErkhi đãbr bịHgxtEr bàbr nhQjNcTVìn HgxtErnhư vậwHDAMgy. HgxtErCat thích đQjNcTViểm nwHDAMgày củabr QjNcTVbà. QjNcTVCô lHgxtErấy cQjNcTVuốn QjNcTVvở làQjNcTVm bHgxtErài tậpwHDAMg wHDAMgvề nhàwHDAMg rwHDAMga vàbr đbrể lbrên đầu bHgxtEràn trwHDAMgong kQjNcTVhi nghHgxtEre loánHgxtErg thobráng AlHgxtErex cHgxtEràu nwHDAMghàu vớwHDAMgi JacwHDAMgk vềwHDAMg sựwHDAMg lHgxtErười biếng cQjNcTVủa cậuQjNcTV chànwHDAMgg. wHDAMgJack HgxtErlẩm bẩm:

- br br HgxtEr wHDAMg QjNcTV HgxtEr QjNcTV br QjNcTVbiết thếwHDAMg brmình brđã cHgxtEróp wHDAMgbài wHDAMgCat lwHDAMgúc nbrãy rồi.

wHDAMg giáo sưQjNcTV VillaHgxtErr QjNcTVkhua đwHDAMgũa pQjNcTVhép bwHDAMgằng HgxtErmột độngHgxtEr tácbr duyênwHDAMg HgxtErdáng lùawHDAMg hếHgxtErt nhữngbr cuốn vởHgxtEr lbrên bàwHDAMgn brgiáo viênwHDAMg wHDAMgvà nóiwHDAMg vớiHgxtEr LQjNcTVui bQjNcTVằng mộwHDAMgt giọngQjNcTV trQjNcTVìu mến:

br- QjNcTV QjNcTV wHDAMg QjNcTV wHDAMg QjNcTV QjNcTV QjNcTV LuiQjNcTV, sawHDAMgu HgxtErgiờ QjNcTVhọc cbron brđem chồHgxtErng vởHgxtEr xuốngQjNcTV phònQjNcTVg HgxtErgiáo QjNcTVviên chQjNcTVo wHDAMgcô nhé.

Lui HgxtErvâng ngobran ngobrãn QjNcTVvà mwHDAMgỉm cườQjNcTVi. brmột nụbr wHDAMgcười cbró QjNcTVthể HgxtErquật nQjNcTVgã bấtQjNcTV brcứ đứa cowHDAMgn gáiQjNcTV nQjNcTVào- đấwHDAMgy brlà Cabrt nbrghi thế.br Nhưnbrg rwHDAMgõ rànwHDAMgg làQjNcTV giwHDAMgáo sHgxtErư QjNcTVngọt brngào với HgxtErLui hơwHDAMgn hếtbr thảy,br cũnQjNcTVg mộtHgxtEr phwHDAMgần vìHgxtEr đwHDAMgiểm bbrùa chwHDAMgú củHgxtEra Lubri cbrao nhấQjNcTVt trường.

QjNcTV- wHDAMg wHDAMg br HgxtEr br br HgxtEr QjNcTV nQjNcTVào cáHgxtErc HgxtErem, sáHgxtErch bùabr chúQjNcTV cbrăn bbrản lớwHDAMgp3, “bbrùa tốQjNcTVng tiễn”.

Cabrt chHgxtErúi mũibr vHgxtErào sácbrh troHgxtErng khbri wHDAMggiáo sưHgxtEr Vbrillar pháQjNcTVt chuộtHgxtEr cHgxtErho họbrc sinhbr. Con chubrột củaHgxtEr CaQjNcTVt nhỏwHDAMg xíuQjNcTV QjNcTVvà ngHgxtEray kbrhi vwHDAMgừa QjNcTVđáp xuQjNcTVống bHgxtEràn, nóbr HgxtErmon meHgxtErn HgxtErbò đến gặmbr brchiếc bHgxtErút HgxtErchì củaHgxtEr CatwHDAMg. TwHDAMghật QjNcTVlà mộtwHDAMg bbruổi wHDAMghọc brgian HgxtErnan brkhi HgxtErmà Misa, bạnHgxtEr thânHgxtEr wHDAMgcủa BHgxtEracbara làbrm nwHDAMgổ tQjNcTVung cQjNcTVon wHDAMgchuột wHDAMgcủa HgxtErcô tHgxtEra khiếnbr phHgxtErân nửa lớpQjNcTV QjNcTVbị dínhbr bẩnbr vHgxtErào bráo. wHDAMgCuối gQjNcTViờ học,br cHgxtErhỉ wHDAMgcó mwHDAMgỗi Lbrui lwHDAMgà thànHgxtErh côQjNcTVng trong việcQjNcTV đQjNcTVưa cHgxtEron chbruột wHDAMgnhỏ trởHgxtEr lạiHgxtEr lồngbr trênbr bànbr gHgxtEriáo vQjNcTViên, brnhững người brcòn lạiQjNcTV đQjNcTVều QjNcTVbó QjNcTVtay. ChuQjNcTVông rQjNcTVeo hếtwHDAMg tiết,br gQjNcTViáo sHgxtErư ViwHDAMgllar QjNcTVra khwHDAMgỏi lớp swHDAMgau QjNcTVkhi HgxtErcho QjNcTVmột đốngwHDAMg brbài QjNcTVtập vQjNcTVề nHgxtErhà. CaHgxtErt wHDAMgđang loQjNcTVay hoHgxtEray QjNcTVbỏ sáchwHDAMg wHDAMgvở vào túiwHDAMg khôngHgxtEr đáHgxtEry thHgxtErì Babrcbara nóiwHDAMg HgxtErto QjNcTVmột cHgxtErách hácwHDAMgh dịch:

- br HgxtEr HgxtEr QjNcTV QjNcTV wHDAMg wHDAMg wHDAMg LQjNcTVuss, HgxtErtrực QjNcTVnhật HgxtErcho Radic.

Cat brgật đầuwHDAMg brvà lQjNcTViếc brRadic, cậuQjNcTV HgxtErta wHDAMgđang nhbrìn Bacbrbara mbrột cáwHDAMgch QjNcTVmiễn cưỡng, cówHDAMg lẽHgxtEr bởiQjNcTV vìQjNcTV brBacbara cứwHDAMg quấbrn lHgxtErấy LQjNcTVui. CQjNcTVat br khôwHDAMgng nghbrĩ wHDAMglà RwHDAMgadic thícHgxtErh Bacbara nhưwHDAMgng wHDAMgcái HgxtErnhìn kia…

Cat brkhông biếQjNcTVt mbrà côHgxtEr cũHgxtErng khônwHDAMgg wHDAMgcần biết.br HgxtErcha wHDAMgcô lHgxtEràm việbrc cQjNcTVho cQjNcTVông twHDAMgi nhà Rosantbra nQjNcTVên cbrô luHgxtErôn brphải nbrghe lQjNcTVời HgxtErBacbara nếuwHDAMg kbrhông cQjNcTVô tHgxtEra sẽQjNcTV tobrn hót QjNcTVvới HgxtErcha cQjNcTVô tHgxtEra vHgxtErà đQjNcTVuổi QjNcTVviệc wHDAMgba CwHDAMgat. Albrex vàbr JacwHDAMgk khbrông thíHgxtErch CQjNcTVat bịQjNcTV HgxtErsai khiến nhưbrng họwHDAMg cũngwHDAMg chHgxtErẳng làmQjNcTV gìHgxtEr HgxtErđược ngoàQjNcTVi wHDAMgviệc lấbry phầnHgxtEr ănwHDAMg HgxtErhộ Catbr. Alex càHgxtEru wHDAMgnhàu brkhi đbri nHgxtErgang HgxtErqua Cat:

br - QjNcTV br HgxtEr br HgxtEr br br QjNcTV nhanbrh nhéHgxtEr, brmình brsẽ đổwHDAMg nướcbr swHDAMgốt càQjNcTV brchua lwHDAMgên brđầu wHDAMgcon quỷbr wHDAMgcái đó.

wHDAMg- br QjNcTV wHDAMg HgxtEr wHDAMg HgxtEr br HgxtEr LàwHDAMgm ơnbr điHgxtEr, Alex.

Cbrat cưQjNcTVời nhưQjNcTV brmếu, AleHgxtErx thởHgxtEr dàibr vwHDAMgà QjNcTVlôi JaQjNcTVck thebro. CHgxtErat lùaHgxtEr chổbri wHDAMgvà ghẻbr lau HgxtErra khbrỏi tủQjNcTV đểQjNcTV chổiwHDAMg vQjNcTVà vHgxtErung vẩywHDAMg đũaQjNcTV phépwHDAMg điềQjNcTVu khiwHDAMgển cHgxtErho cQjNcTVhúng lHgxtErau bảnQjNcTVg, lau bbràn ghbrế vHgxtErà nhữHgxtErng chHgxtErỗ dơQjNcTV QjNcTVmà brlũ chHgxtEruột gbrây rbra. HgxtErHọc sinwHDAMgh lầnwHDAMg lưwHDAMgợt rQjNcTVa khỏi HgxtErlớp hếtQjNcTV, tHgxtErrong lớpbr chwHDAMgỉ còQjNcTVn lạiQjNcTV LuwHDAMgi vHgxtErà HgxtErCat. LuHgxtEri đabrng đếmwHDAMg lHgxtErại chHgxtErỗ vởQjNcTV và dwHDAMgập lQjNcTVại mộbrt cuHgxtErốn bbrị bonwHDAMgg mấwHDAMgy trHgxtErang đầu.QjNcTV CQjNcTVat liếcbr trwHDAMgộm QjNcTVLui, đúQjNcTVng làHgxtEr một aHgxtErnh chàQjNcTVng đẹpHgxtEr traHgxtEri. brCat brquay QjNcTVra chbrăm chHgxtErú vắHgxtErt giwHDAMgẻ laHgxtEru bằngHgxtEr mộtHgxtEr loạiwHDAMg nghệ thuHgxtErật hắHgxtErc ámHgxtEr wHDAMgmà wHDAMgcác pHgxtErhù tQjNcTVhuỷ hắcQjNcTV áQjNcTVm dùnbrg đểwHDAMg QjNcTVkhiến cbron ngườHgxtEri wHDAMgta khQjNcTVô quắt kHgxtErhô quHgxtEreo QjNcTVlại. cwHDAMgái brgiẻ ríwHDAMgt lwHDAMgên QjNcTVkhe khẽbr vQjNcTVà kQjNcTVhô QjNcTVcong nưQjNcTVớc. CawHDAMgt khoáiHgxtEr chí nhúngwHDAMg ưwHDAMgớt wHDAMgnó brmột lầnHgxtEr nữwHDAMga vbrà lạibr vắtQjNcTV khHgxtErô brrồi mộtHgxtEr lầHgxtErn nữa.wHDAMg Cbrho tớwHDAMgi khi QjNcTVcô quawHDAMgy HgxtErlại QjNcTVthi chQjNcTVẳng thấybr LQjNcTVui đâuwHDAMg wHDAMgcả, chHgxtErắc lHgxtErà đHgxtErã HgxtErđi rbrồi. CaQjNcTVt nhbriệt tình vHgxtErẩy đwHDAMgũa pwHDAMghép QjNcTVnhư HgxtErmột nhạQjNcTVc trưởngwHDAMg brđiều khiểnQjNcTV HgxtErnhững câwHDAMgy cHgxtErhổi lQjNcTVau nhà, côQjNcTV vHgxtErẫy mạnQjNcTVh mộbrt cái,QjNcTV mHgxtErột cwHDAMgây cbrhổi brlao wHDAMgvù vềHgxtEr phíbra bQjNcTVàn gQjNcTViáo vibrên wHDAMgvà vònwHDAMgg qua phíHgxtEra saHgxtEru cbrhiếc bàn.QjNcTV Rầm…

MộtwHDAMg HgxtErtiếng đHgxtErộng wHDAMgchết ngườbri vwHDAMgang lêQjNcTVn vàHgxtEr wHDAMgLui wHDAMgFrank từQjNcTV từQjNcTV đứngwHDAMg lênHgxtEr pQjNcTVhía sHgxtErau bàn giáoQjNcTV vHgxtEriên vớiwHDAMg khuwHDAMgôn mHgxtErặt tèbrm nhwHDAMgem nướcbr laHgxtEru brnhà vbrà mQjNcTVũi HgxtErđang chảwHDAMgy máu.HgxtEr Cậu tbra đaHgxtErng buộcwHDAMg dQjNcTVây giầy.
QjNcTVCat đứnwHDAMgg nhwHDAMgư trờiQjNcTV tQjNcTVrồng nhìQjNcTVn wHDAMg1 gbriọt máuwHDAMg wHDAMgnhỏ xuốngbr chiQjNcTVếc áoHgxtEr sbrơ HgxtErmi trHgxtErắng tinh củabr LwHDAMgui wHDAMgvà wHDAMgkhông QjNcTVchắc làQjNcTV tronHgxtErg cubrộc đờiQjNcTV mwHDAMgình cQjNcTVô đãwHDAMg phạmwHDAMg pHgxtErhải lỗwHDAMgi lầm wHDAMgnào tQjNcTVồi tệwHDAMg QjNcTVnhư thếHgxtEr chbrưa. CwHDAMgat lắpHgxtEr bwHDAMgắp xiwHDAMgn lỗiwHDAMg brkhông thànbrh tibrếng vàbr kinh hHgxtErãi QjNcTVkhông biếtbr brcó nêbrn lùibr rQjNcTVa cQjNcTVàng xQjNcTVa wHDAMgcàng HgxtErtốt hHgxtEray không.wHDAMg HgxtErKhuôn mbrặt Lui QjNcTVthật wHDAMgkhó HgxtErmà twHDAMgưởng QjNcTVtượng đựơbrc, nHgxtEró nhbrăn lạiHgxtEr mộbrt cáQjNcTVch khóHgxtEr chịubr vbrà brđôi mắt thìHgxtEr ngbrày mộQjNcTVt QjNcTVtối HgxtErhơn. LwHDAMgui brchắc phảQjNcTVi cốwHDAMg gắngQjNcTV lwHDAMgắm wHDAMgmới khôbrng HgxtErhét vàwHDAMgo mặt CatwHDAMg. CwHDAMgat mHgxtErím wHDAMgchặt môiHgxtEr, thHgxtErà rằnQjNcTVg LuHgxtEri brcứ qubrát thbrét lQjNcTVên brcó phảHgxtEri wHDAMglà hHgxtEray hơn khôngbr. LwHDAMgui QjNcTVtừ từQjNcTV mởwHDAMg miệnQjNcTVg nhưnQjNcTVg khônHgxtErg phảwHDAMgi HgxtErlà wHDAMgquát tháwHDAMgo gwHDAMgì mQjNcTVà chỉHgxtEr buông độcQjNcTV wHDAMgmột tiếngHgxtEr nghQjNcTVe rấtbr khówHDAMg nhọc:

- HgxtEr QjNcTV QjNcTV QjNcTV QjNcTV wHDAMg wHDAMg QjNcTV lau.

QjNcTV Cat swHDAMgợ điếngHgxtEr cbrả người.HgxtEr cQjNcTVô đbrã khQjNcTVông HgxtErnghĩ wHDAMgrằng côbr sợbr Lbrui đếwHDAMgn wHDAMgnhư tQjNcTVhế. wHDAMgNếu Lui màbr nówHDAMgi vớiwHDAMg BawHDAMgcbara tbrhì….. trQjNcTVời ơwHDAMgi! BwHDAMga côwHDAMg cbró thbrể mấtbr vibrệc QjNcTVngay ngHgxtErày mai wHDAMgchứ QjNcTVchẳng chơbri. Nbrếu wHDAMgba mấtQjNcTV việc,HgxtEr QjNcTVgia đìnHgxtErh brcô sẽQjNcTV rQjNcTVa swHDAMgao đâywHDAMg? Cabrt rúbrt khăn QjNcTVtay rbra vbrà labru nwHDAMgước trHgxtErên mặQjNcTVt LuHgxtEri màHgxtEr QjNcTVthậm chbrí cHgxtEròn kbrhông giHgxtErám nhìnHgxtEr cậu taHgxtEr. CQjNcTVat khôngHgxtEr nQjNcTVghĩ làQjNcTV mìnhwHDAMg sẽwHDAMg QjNcTVchạm vàbro mặtQjNcTV LwHDAMgui trHgxtErong hobràn cảnhbr này.br Lui giậtbr lấyQjNcTV kQjNcTVhăn tabry QjNcTVcủa CHgxtErat, HgxtErCat lắpwHDAMg bắp:

HgxtEr- QjNcTV br wHDAMg QjNcTV br br wHDAMg wHDAMg HgxtErxin brlỗi… tôi….HgxtEr XwHDAMgin lỗi.

QjNcTV rồi cHgxtErô chuồnwHDAMg nbrgay lậpHgxtEr tứcbr khQjNcTVỏi lớQjNcTVp nbrhư lbrà swHDAMgợ wHDAMgLui khôwHDAMgng QjNcTVkiềm chQjNcTVế đượcbr wHDAMgmà lbra héHgxtErt quáwHDAMgt tQjNcTVháo ầQjNcTVm ĩ.

Vào cQjNcTVăng tibrn vớHgxtEri bbrộ mặbrt QjNcTVđưa đáQjNcTVm, wHDAMgCat kHgxtErể cwHDAMgho HgxtErAlex vbrà Jbrack vbrề sựQjNcTV cốbr wHDAMgchết ngườiQjNcTV đóHgxtEr. AlHgxtErex QjNcTVchỉ nhúQjNcTVn vai:

- QjNcTV wHDAMg HgxtEr br HgxtEr HgxtEr wHDAMg QjNcTV cbrậu HgxtErta luQjNcTVôn nHgxtErhư thwHDAMgế màHgxtEr, brgiả brtạo, độiHgxtEr lốbrt HgxtErhọc trbrò wHDAMgngoan HgxtErđể lấbry lònbrg giáoQjNcTV viên,wHDAMg đwHDAMgủ thứ.

brCòn JaHgxtErck brthì gHgxtErục đầubr wHDAMgxuống bànHgxtEr vwHDAMgà QjNcTVcười, ngườiwHDAMg ruwHDAMgng wHDAMglên brbần brbật, cậHgxtEru brta HgxtErnói đHgxtErứt quãng:

wHDAMg- QjNcTV wHDAMg HgxtEr wHDAMg QjNcTV HgxtEr QjNcTV br biếtQjNcTV thế…nánbr lạwHDAMgi brtí nữHgxtEra… hQjNcTVa QjNcTVha ….

CawHDAMgt nwHDAMghăn nhó:

HgxtEr - HgxtEr br wHDAMg QjNcTV QjNcTV br QjNcTV br brxin cậuwHDAMg đấywHDAMg JackHgxtEr, brmình đanwHDAMgg wHDAMglo chếQjNcTVt đây.

AHgxtErlex chwHDAMgán nảbrn wHDAMgchọc chQjNcTVọc brvà đĩa:

- wHDAMg HgxtEr QjNcTV QjNcTV QjNcTV wHDAMg QjNcTV QjNcTV CQjNcTVat, Lbrui sẽHgxtEr khônHgxtErg đeHgxtErm chuyệbrn hắnHgxtEr bịwHDAMg rQjNcTVửa mặtHgxtEr HgxtErbằng nướcbr lawHDAMgu nbrhà wHDAMgra mwHDAMgà rêubr brrao HgxtErđâu, yênQjNcTV QjNcTVtâm đi.

HgxtEr Cat míwHDAMgm môiHgxtEr, nghwHDAMge HgxtErthì cũbrng wHDAMgcó lQjNcTVí wHDAMgnhưng khôngwHDAMg rêubr rHgxtErao đâuQjNcTV QjNcTVcó nwHDAMgghĩa QjNcTVlà Lbrui HgxtErsẽ khôngbr nHgxtErói chuyệnbr HgxtErđó wHDAMgcho BacbwHDAMgara. ÔiwHDAMg trờiQjNcTV ơi!

Cat chưabr kịpHgxtEr thbran thbrở thHgxtErì BacbQjNcTVara QjNcTVđã gọiQjNcTV cô.QjNcTV Cbrat đứngQjNcTV lHgxtErên. wHDAMgAlex cáu:

br - br br br wHDAMg QjNcTV wHDAMg br br cậbru cwHDAMghưa ăbrn HgxtErgì mà.

QjNcTV - QjNcTV br br wHDAMg wHDAMg br HgxtEr br MìnHgxtErh khônQjNcTVg nuốtHgxtEr nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.