You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nToW9ay ltHZDà mtHZDột nYxQJgày đẹpYxQJ trờif3F7. CaqD2pt YxQJmở toatHZDng ctHZDửa ToW9sổ đóntHZD nhữngf3F7 tYxQJia nắngToW9 mtHZDùa thu vàngf3F7 tHZD qD2pnhư mậYxQJt YxQJong vàf3F7 qD2pphóng tầmqD2p YxQJmắt tHZDra xYxQJa. CửtHZDa sổqD2p phToW9òng qD2pCat trôngtHZD rToW9a một cf3F7on đườnYxQJg haToW9i f3F7bên ctHZDỏ mọcYxQJ f3F7lún tHZDphún f3F7không hàToW9ng YxQJlối. nhToW9ững dãf3F7y nToW9hà chen chúcqD2p nhaToW9u trôToW9ng nhToW9ư f3F7đàn tHZDlợn f3F7con đủtHZD mọf3F7i màToW9u sYxQJắc tHZDvới ToW9đủ cácf3F7 YxQJkiểu kqD2piến trúc tạpYxQJ nToW9ham. CaqD2pt f3F7hít cănYxQJg f3F7vào phổiToW9 khôngToW9 f3F7khí trontHZDg lànYxQJh máf3F7t mToW9ẻ buToW9ổi sang rồf3F7i cToW9ô đeof3F7 ToW9chiếc túYxQJi ktHZDhông đYxQJáy YxQJnhỏ bằnqD2pg bàf3F7n tToW9ay tHZDvào bêf3F7n qD2phông ToW9và nhanh nhf3F7ẹn xqD2puống nhà.

Ngôi nhtHZDà củtHZDa f3F7gia đìnToW9h côf3F7 nhỏToW9 hơtHZDn rYxQJất nhiềutHZD ToW9so ToW9với ctHZDác qD2pnhà hàngYxQJ xómYxQJ nhưng ToW9cũng tf3F7iện ngToW9hi tHZDvà YxQJthoải mái.qD2p CToW9at f3F7đi vàYxQJo tHZDbếp, hôYxQJn lêYxQJn mf3F7ái tócYxQJ đỏf3F7 rYxQJực ToW9rỡ của mẹqD2p cô,qD2p YxQJbà tHZDLuss f3F7mỉm cười:

tHZD- ToW9 ToW9 YxQJ ToW9 qD2p YxQJ YxQJ tHZD cYxQJhào coqD2pn yêu.

Bà làtHZD mộtqD2p phụqD2p nữToW9 YxQJxinh ToW9đẹp, quyếqD2pn rtHZDũ vf3F7à f3F7Cat luôtHZDn thầmf3F7 tiếYxQJc nuốiToW9 vìqD2p qD2pcô chẳng gYxQJiống mẹqD2p mộtToW9 cYxQJhút nàToW9o, từYxQJ ctHZDái mf3F7ũi đếnToW9 khf3F7uôn mặttHZD vToW9à mYxQJái tóc,YxQJ tấtYxQJ cả YxQJđều f3F7thừa YxQJhưởng tHZDtừ ngf3F7ười chaYxQJ. ThậttHZD lYxQJà chán,tHZD tóToW9c ToW9cha cToW9ô qD2plại màqD2pu f3F7đen. YxQJCat luôn cảmYxQJ thấyqD2p mYxQJình gf3F7iống mộtYxQJ coToW9n qYxQJuạ bêtHZDn cạToW9nh mẹToW9 vàtHZD qD2pcả f3F7ở trườngtHZD họqD2pc nữa, gitHZDữa tHZDmột ToW9rừng ttHZDóc YxQJvàng vf3F7à nâuf3F7. CatHZDt YxQJrút câyf3F7 đũaf3F7 f3F7phép bóntHZDg nhf3F7oáng vqD2pì mớqD2pi được f3F7lau ctHZDhùi ToW9ra vYxQJà lùqD2pa đĩatHZD trof3F7ng tủf3F7 rToW9a bToW9àn ăToW9n. NYxQJhững chiếcToW9 đĩatHZD stHZDứ tráng ToW9men xanToW9h xiYxQJnh tHZDxắn qD2pnối đYxQJuôi nYxQJhau baYxQJy rToW9a làtHZDm CaqD2pt liêYxQJn tưởngToW9 tớiToW9 lũYxQJ coYxQJn gái chạyf3F7 thToW9eo LuqD2pi FranqD2pk. YxQJ YxQJCat f3F7tự f3F7cười mf3F7ình tronYxQJg kf3F7hi ToW9ba YxQJcô YxQJhối qD2phả qD2pđi xuống hôqD2pn tToW9óc CaYxQJt vf3F7à ToW9ngồi xuống:

YxQJ - qD2p tHZD qD2p YxQJ qD2p qD2p ToW9 YxQJ ôiqD2p… bqD2pa sắptHZD muf3F7ộn mqD2pất rồi.

ToW9 Cat rYxQJót caToW9fé chToW9o chToW9a rồtHZDi giYxQJúp YxQJmẹ bêYxQJ nồf3F7i qD2pcháo khỏYxQJi bếpToW9 ltHZDò. f3F7Hai đf3F7ứa ToW9em song sinf3F7h củaf3F7 f3F7Cat cToW9hạy qD2pù xuốnYxQJg chíToW9 tHZDchoé tHZDtranh cf3F7ãi nYxQJhau ToW9về mấToW9y f3F7món tHZDđồ chơi qD2pchúng đượcYxQJ tặnYxQJg tronqD2pg siqD2pnh nhậtYxQJ ToW9vừa rồiYxQJ. Marf3F7k vYxQJà Jf3F7ose lToW9uôn f3F7làm ToW9Cat mệt mYxQJỏi vìToW9 ToW9mọi thứf3F7. ChúToW9ng nóYxQJi qYxQJuá ntHZDhiều, hỏif3F7 qToW9uá nhiqD2pều, luôf3F7n luYxQJôn kqD2phông đạt điểmtHZD ttHZDối đqD2pa ởToW9 trườtHZDng YxQJvà rấtToW9 YxQJham chơiToW9. HToW9ừ. f3F7Cat f3F7uống hếtqD2p ctHZDốc sữa,ToW9 f3F7ăn vài láttHZD bánhtHZD f3F7mì rồiqD2p chàoqD2p bf3F7a mtHZDẹ vàtHZD rYxQJa khỏqD2pi nhà.f3F7 ThờToW9i tiếqD2pt thậttHZD tuyệtqD2p-dù chỉ tHZDlà nqD2phân tạoToW9. CToW9at sToW9ắp mtHZDừng sf3F7inh nhậYxQJt lầntHZD tToW9hứ YxQJ15 cf3F7ủa mìnf3F7h vToW9à YxQJhôm ntHZDay là ngf3F7ày YxQJkhai gf3F7iảng. trToW9ở lqD2pại trườngToW9 sToW9au mộtToW9 mùaqD2p hèqD2p bậntHZD rộnf3F7 tHZDcô ttHZDhấy thờToW9i gian dườYxQJng ToW9như ToW9trôi qf3F7uá nhanhToW9. MớiqD2p YxQJhôm nf3F7ào CYxQJat cToW9òn ToW9nhỏ xíuqD2p, f3F7bỡ tHZDngỡ bướcf3F7 chân vàotHZD trườngYxQJ màqD2p chtHZDỉ saToW9u mấytHZD mf3F7ùa hqD2pè, nqD2păm naqD2py đYxQJã YxQJlà nămToW9 cuốiYxQJ cấp.qD2p CaToW9t đẩy cToW9hiếc vátHZDn trưYxQJợt dướYxQJi chYxQJân khiqD2pến nóqD2p chảytHZD vùf3F7 tHZDvù trênToW9 vỉf3F7a hètHZD vàf3F7 nf3F7hìn theo cToW9hiếc f3F7mui trầnf3F7 bóngYxQJ lộntHZD htHZDiệu GYxQJreen cYxQJủa BacYxQJbara màf3F7 thToW9ầm qD2pghen tqD2pị, không btHZDiết đếnToW9 khf3F7i nàoYxQJ Cf3F7at mớitHZD cóqD2p mộtYxQJ cYxQJhiếc ToW9như f3F7thế. BacqD2pbara qD2plà htHZDot girl củaf3F7 trưqD2pờng, qD2pba mqD2pẹ cYxQJô YxQJta giàuYxQJ cóToW9, côtHZD tYxQJa xf3F7inh đẹToW9p vqD2pà lf3F7uôn làf3F7 ToW9tâm điểmToW9 của mToW9ọi sf3F7ự chYxQJú ý.f3F7 f3F7Cat thìf3F7 f3F7không f3F7được nhtHZDư vậyYxQJ. côYxQJ YxQJcao hơnf3F7 chiềuqD2p ToW9cao trToW9ung bình qD2pcủa f3F7bọn qD2pcon gtHZDái vYxQJà f3F7chẳng cóYxQJ gtHZDì đặcYxQJ bitHZDệt ToW9trừ máqD2pi tToW9óc đenToW9 nhưtHZD YxQJlông quạ. tHZDCat cũnYxQJg cYxQJhẳng hif3F7ểu ToW9sao AlqD2pex vàYxQJ JYxQJack qD2plại làYxQJm bYxQJạn vớiToW9 mộf3F7t ToW9người nhưYxQJ cô. CYxQJô lutHZDôn cf3F7hìm nghqD2pỉm, chf3F7ỉ lqD2pà nhâYxQJn qD2pvật pYxQJhụ trof3F7ng YxQJcác vởqD2p kịchtHZD, chỉf3F7 thaf3F7m gia chạytHZD tiếptHZD sứcYxQJ tHZDtrong hộiToW9 thaotHZD, chToW9ỉ đệToW9m đàToW9n ctHZDho Jf3F7ack hYxQJát troYxQJng nhtHZDững buổi trìnYxQJh diễnf3F7 âf3F7m nYxQJhạc vàtHZD lf3F7uôn bịtHZD tHZDloại tronToW9g cácToW9 môntHZD thểtHZD thaYxQJo f3F7vì cf3F7hơi quá dở.

ĐẩyYxQJ váqD2pn trượtYxQJ mộYxQJt cToW9ái tf3F7hật mqD2pạnh, tHZDCat nqD2phảy vọtYxQJ lToW9ên YxQJ5 bậctHZD tYxQJhang vàToW9 lướtqD2p vào sâToW9n trường.ToW9 ngôtHZDi trườYxQJng xif3F7nh đẹpqD2p củaqD2p qD2pcô nằmf3F7 trêntHZD mtHZDột qYxQJuả đồif3F7 hf3F7iên ngang YxQJnhư mộqD2pt dũntHZDg sToW9ĩ. Cf3F7at gậtHZDt đầToW9u YxQJchào JtHZDohn HansotHZDn khqD2pi cậtHZDu qD2pta ngqD2póc đầuf3F7 lên khỏqD2pi bãiYxQJ cỏf3F7 qD2pvà f3F7vẫy Caf3F7t, JohYxQJn YxQJlà ToW9một tYxQJhiên tàtHZDi tHZDhội hotHZDạ. NqD2phững f3F7tác phẩm củaf3F7 cậuToW9 ttHZDa qD2pluôn cYxQJhỉ đứngqD2p saToW9u mộtqD2p hoạYxQJ sqD2pĩ cYxQJhuyên tHZDnghiệp dToW9uy nhToW9ất mf3F7à nếu YxQJCat nqD2phớ khôYxQJng nf3F7hầm làToW9 RafaeToW9nl Golias.

- tHZD f3F7 qD2p ToW9 f3F7 ToW9 tHZD f3F7 CatHZDt !

AltHZDex ToW9vẫy tHZDCat YxQJkhi côqD2p lướtYxQJ tớiqD2p. CYxQJat mỉmf3F7 cườitHZD hqD2pất qD2pván trưToW9ợt tHZDlên YxQJtay rồiYxQJ dừng lqD2pại đợiToW9 AToW9lex. CôYxQJ nàToW9ng qD2phôm nToW9ay YxQJlộng qD2plẫy vớtHZDi chiếcToW9 vtHZDáy ToW9xếp ltHZDi hồngtHZD tuyệt hảYxQJo qD2pvà átHZDo bToW9ó trYxQJắng cóToW9 tHZDhở bụngYxQJ chYxQJút chút.qD2p AqD2plex cườf3F7i rToW9ất tươi:

- YxQJ tHZD tHZD f3F7 qD2p YxQJ YxQJ qD2p ngtHZDhỉ hèqD2p vqD2pui khôngf3F7? HatHZDy cậYxQJu lạiqD2p chúif3F7 mũiYxQJ ởYxQJ ntHZDhà vớiYxQJ qD2pđống qD2pchai lọ?

ToW9- tHZD f3F7 tHZD YxQJ ToW9 ToW9 tHZD tHZD uhtHZD, mìqD2pnh chqD2pẳng YxQJđi đâutHZD YxQJcả, cqD2phỉ ởYxQJ nToW9hà thôi,ToW9 cònf3F7 cậu?f3F7 YxQJkì ngToW9hỉ tuqD2pyệt chứ?

tHZD- ToW9 f3F7 ToW9 tHZD f3F7 qD2p YxQJ YxQJ TuyYxQJệt –tHZD AletHZDx qD2pnghiêng đầToW9u –f3F7 ToW9ở HawaiToW9i thờiYxQJ tHZDtiết rấqD2pt đẹp,tHZD rấtYxQJ ttHZDiếc tHZDlà khf3F7ông cqD2pó cậu.

AletHZDx bYxQJắt ToW9đầu kToW9ể vf3F7ề tHZDkì nqD2pghỉ dtHZDài YxQJngày qD2pcủa cqD2pô ấyToW9 tqD2prong khf3F7i họToW9 đToW9i tớiqD2p tủqD2p chứa đồ.YxQJ Cf3F7at liếcToW9 YxQJqua dToW9ãy kf3F7ế bêToW9n vqD2pà dườtHZDng nf3F7hư kToW9hông nqD2pghe AleqD2px kf3F7ể nữaqD2p khi ctHZDô YxQJtrông qD2pthấy LYxQJui FrankqD2p. CảtHZD mùtHZDa hèqD2p tHZDCat kf3F7hông gặpToW9 tHZDLui, dườYxQJng qD2pnhư cậuYxQJ ttHZDa cao hqD2pơn mToW9ột chúf3F7t vàf3F7 làToW9n tHZDgia cóYxQJ qD2phơi sToW9ạm tHZDdi chútToW9 đỉntHZDh nhưf3F7ng ttHZDrông LuqD2pi vẫnYxQJ rất đẹpqD2p trai.

f3F7 - ToW9 tHZD ToW9 ToW9 f3F7 qD2p qD2p tHZD …thf3F7ế lqD2pà mf3F7ình nYxQJgã nhàqD2po xuf3F7ống từYxQJ vToW9ách đáf3F7, maToW9y ToW9mà qD2pba tToW9rông thấyToW9 nên yqD2pếm bùf3F7a lYxQJàm mìnqD2ph nhẹqD2p hẫngf3F7 đitHZD vf3F7à rf3F7ớt qD2pxuống nướqD2pc nqD2phẹ hềtHZDu. –ToW9 AlToW9ex cườiqD2p khoái chí.

- f3F7 tHZD f3F7 ToW9 YxQJ qD2p YxQJ f3F7 TuyệtYxQJ .

CtHZDat trảYxQJ lờToW9i bănYxQJg quơf3F7 vàtHZD ToW9cô qD2pbị af3F7i đóqD2p ntHZDhào tớiYxQJ f3F7ôm cf3F7hầm lấy:

tHZD - YxQJ f3F7 qD2p qD2p tHZD qD2p qD2p f3F7 nhớtHZD cToW9ậu quá.

Jack kêuYxQJ lêqD2pn bằngqD2p giọnYxQJg ToW9ỉ ToW9ôi ToW9làm CToW9at bậtHZDt cười.YxQJ JtHZDack quaf3F7y sanf3F7g tHZDôm AtHZDlex :

YxQJ - tHZD YxQJ f3F7 YxQJ ToW9 tHZD qD2p ToW9 kToW9hông cóToW9 haf3F7i ngqD2pười mtHZDùa qD2phè chf3F7án qD2plắm. YxQJmình chẳngYxQJ biếtYxQJ lqD2pàm gqD2pì nữa.

- YxQJ YxQJ qD2p ToW9 qD2p YxQJ tHZD qD2p YxQJcậu lạiYxQJ f3F7cao tqD2phêm đấyToW9 ah?

AlToW9ex nhYxQJăn mtHZDặt, ToW9còn Jf3F7ack thYxQJì YxQJnhe ToW9răng cưToW9ời. cậutHZD chYxQJàng nYxQJày lToW9uôn đựơcToW9 yqD2pêu thích YxQJvì tf3F7ính hToW9ài hước,tHZD ToW9giọng ToW9ca ngọtHZDt ngàf3F7o vàYxQJ nf3F7ụ cườf3F7i quyếnqD2p rũ.YxQJ f3F7Có cảToW9 đống cf3F7on gáqD2pi mqD2puốn cặtHZDp kToW9è vớiToW9 tHZDJack nhưnqD2pg f3F7dường nhưtHZD JtHZDack khôngtHZD hf3F7ứng ToW9thú với hf3F7ọ qD2plắm, kf3F7ể cảf3F7 vớitHZD Bacbara.

YxQJ- f3F7 f3F7 tHZD YxQJ ToW9 ToW9 tHZD qD2p qD2pchào Lui.

ToW9Bacbara lảToW9 lưYxQJớt tHZDđi tớiqD2p tqD2pủ đểYxQJ đồToW9 củaToW9 LuToW9i vớqD2pi mộtqD2p nf3F7ụ cYxQJười dễYxQJ YxQJthương nhấf3F7t mà cYxQJô tf3F7a f3F7có thf3F7ể nặnToW9 ratHZD. f3F7Cô tYxQJa ToW9thiêng qD2pthật, vToW9ừa nhắToW9c đãtHZD tớif3F7 litHZDền. JqD2pack kéo ctHZDả Cf3F7at YxQJvà f3F7Alex vàYxQJo f3F7lớp mqD2pà vầnf3F7 nf3F7ói liếf3F7n tYxQJhoắng vqD2pề kYxQJì ngf3F7hỉ tf3F7hú vịf3F7 YxQJcủa mình ởYxQJ f3F7Mehico. Caf3F7t liếqD2pc vtHZDề phíYxQJa saYxQJu vàToW9 mỉmYxQJ cườitHZD, LuqD2pi đtHZDang nóf3F7i YxQJchuyện với BacYxQJbara qD2pmột tHZDcách lạnqD2ph YxQJlùng, cậuToW9 ToW9ta vẫtHZDn thế.

tHZDCat đâmToW9 sầtHZDm RadtHZDic BqD2pruno, mộtf3F7 gf3F7ã họcYxQJ cùngYxQJ lớpqD2p mToW9à CatHZDt khôf3F7ng ưaYxQJ tHZDtẹo nàf3F7o. Hắn rấtYxQJ nYxQJóng nảqD2py, cộf3F7c cằnYxQJ mặToW9c dùtHZD cf3F7ó bToW9ề ngof3F7ài ToW9na f3F7ná qD2pmột ngườiYxQJ tHZDanh dễqD2p thương mYxQJà CaqD2pt ToW9từng chqD2pơi cùYxQJng hồtHZDi nYxQJhỏ. Chà,f3F7 cToW9on ngf3F7ười mà,tHZD chYxQJỉ tHZDcó ttHZDhể giống nYxQJhau qD2pchút cYxQJhút vềtHZD bềToW9 nYxQJgoài thôi.

f3F7 f3F7 tHZD ToW9 f3F7 f3F7- đif3F7 kiểuYxQJ gìqD2p tToW9hế? tHZDMắt đtHZDể ởYxQJ nhqD2pà àh?

qD2pRadic gắt.qD2p LtHZDui chéToW9p miệqD2png YxQJsau lưtHZDng CaToW9t :

ToW9- qD2p f3F7 ToW9 f3F7 ToW9 ToW9 tHZD tHZD tqD2pránh rqD2pa BrYxQJuno, địnhToW9 ToW9thu phíYxQJ f3F7vào cửaToW9 hả?

RYxQJadic nqD2phìn LToW9ui vớtHZDi ánhtHZD mắttHZD căYxQJm ghéqD2pt nhưngtHZD cũngToW9 lqD2pách quToW9a mộf3F7t bêToW9n trtHZDánh đường chYxQJo tHZDLui vìqD2p thấyToW9 f3F7Bacbara điqD2p cùng.ToW9 Tronf3F7g qD2p1 thờiToW9 gtHZDian dtHZDài, Radif3F7c được ToW9mọi nToW9gười đồnYxQJ rằYxQJng lToW9à vệYxQJ sĩYxQJ củaf3F7 Bacbaraf3F7. Cf3F7hẳng cầf3F7n quToW9an qD2psát CaToW9t cf3F7ũng biết đtHZDiều đtHZDó. RadYxQJic lYxQJia qD2pánh mắYxQJt ToW9hình qD2pviên đYxQJạn saToW9ng khóYxQJ cToW9hịu nhtHZDìn chitHZDếc áo Caf3F7t qD2pđang tHZDmặc lf3F7ẩm bẩm:

- ToW9 ToW9 YxQJ qD2p YxQJ ToW9 qD2p f3F7 átHZDo qD2pvới chqD2pả quần,ToW9 đồf3F7 sậyYxQJ khô.

YxQJRồi tHZDcậu tqD2pa vàotHZD lớp.f3F7 qD2pCat thởYxQJ dtHZDài, lầnYxQJ nàotHZD YxQJcô mqD2pặc cáiYxQJ áf3F7o nàytHZD RaditHZDc cũqD2png lẩm bẩmYxQJ. đúngtHZD lf3F7à áoToW9 bf3F7ó khôqD2png hợpToW9 vớiqD2p ngườitHZD YxQJCat qD2ptẹo ToW9nào. Cô….khôf3F7ng hấpToW9 dẫn tHZDgì cả.

ToW9 Cat vYxQJào lớp,f3F7 ngồiqD2p xtHZDuống bàf3F7n ToW9của YxQJmình vqD2pà nToW9hìn xuốngToW9 bqD2pộ qD2pngực củaqD2p mìf3F7nh. f3F7Nó cũng chToW9ẳng phảiYxQJ f3F7là nhỏtHZD nhắnToW9 YxQJgì, YxQJcũng ToW9to ToW9như mọiqD2p tHZDđứa coYxQJn ToW9gái khácf3F7 đqD2pấy chứ. CToW9ó đitHZDều vf3F7ì f3F7Cat caqD2po YxQJquá YxQJnên ttHZDrông giốntHZDg câyToW9 qD2psậy chăngqD2p? CaYxQJt kf3F7há mặcToW9 cảm vềYxQJ YxQJbản thf3F7ân mìnhToW9. f3F7Gia đìToW9nh côToW9 cũnYxQJg chẳngtHZD kf3F7há giảToW9 gToW9ì. tHZDBa mẹf3F7 ttHZDhường phải qD2pđi ltHZDàm qD2pca f3F7đêm đtHZDể lf3F7o chtHZDo ToW93 cqD2phị ef3F7m côToW9. YxQJCat ToW9ko cToW9ó qToW9uần áoToW9 xịtHZDn, cũngToW9 không YxQJcó đtHZDồ nf3F7ữ trantHZDg YxQJđắt tiền,ToW9 ToW9vì ToW9thế côtHZD tựqD2p làYxQJm lấqD2py mộtHZDt sốqD2p nữToW9 trToW9ang nhf3F7ờ xưởng rènqD2p f3F7mi ToW9ni màqD2p bqD2pa cYxQJô tặToW9ng hYxQJồi sYxQJinh qD2pnhật f3F7lần tToW9hứ 8qD2p. YxQJđôi kToW9hi CatHZDt cũYxQJng thấy f3F7buồn, cqD2pô cũnToW9g làYxQJ mộtYxQJ thiqD2pếu nqD2pữ mớitHZD lớn,qD2p YxQJcũng cf3F7ó tìnhToW9 cảmtHZD f3F7và nhữnToW9g ước mơ,f3F7 nToW9hưng ….qD2p tHZDCat nhìnf3F7 LutHZDi. Lf3F7ui ToW9đang đqD2pọc mộtHZDt cuốnYxQJ f3F7sổ cqD2pon f3F7mà nếf3F7u tHZDCat không nhToW9ầm thìYxQJ qD2plà nhYxQJưng qD2pgi chYxQJép củaf3F7 cậqD2pu ấyYxQJ ToW9về YxQJcông vif3F7ệc ToW9ở côToW9ng f3F7ti cof3F7n của f3F7tập đoàToW9n FraqD2pnk. GYxQJia đìnhYxQJ ToW9Lui rấtToW9 ToW9có thếtHZD lực.qD2p tHZDba cậuToW9 ấyYxQJ qD2plà chủYxQJ tịcYxQJh tập đoàntHZD FrtHZDank YxQJ– tYxQJập đtHZDoàn lớYxQJn nhấtf3F7 “mif3F7ền ToW9tây” còToW9n LuYxQJi thìToW9 vYxQJừa đẹYxQJp YxQJtrai vừa qD2phọc giỏi....

cf3F7hào ToW9các em.

GiToW9áo sqD2pư VillaYxQJr vàoqD2p lớp,tHZD bqD2pà đểqD2p cặToW9p xToW9uống bànToW9 rồToW9i nhToW9ìn hếf3F7t mqD2pột lToW9ượt hqD2pọc qD2ptrò củaqD2p f3F7mình vàqD2p hỏi:

- qD2p tHZD tHZD tHZD ToW9 tHZD tHZD tHZD tHZDcác eToW9m nqD2pghỉ hYxQJè vuToW9i chứ?

ToW9- qD2p tHZD qD2p tHZD ToW9 qD2p tHZD qD2p VYxQJui ạ.

f3F7 Cả lớYxQJp bf3F7ắt f3F7đầu xôqD2pn ToW9xao lêToW9n. RetHZDmus chồmtHZD tHZDqua bàToW9n nóiYxQJ chuf3F7yện vớf3F7i PeYxQJter vàqD2p cả hatHZDi qD2pcười títHZD tởnToW9 vf3F7ới f3F7nhau. GToW9iáo YxQJsư VillatHZDr nToW9ói vớiYxQJ vẻYxQJ mặtqD2p hàiToW9 lòng:

- f3F7 ToW9 qD2p ToW9 qD2p f3F7 ToW9 f3F7 nàYxQJo, cảqD2p lớpf3F7 tHZDnộp bàiYxQJ ToW9tập hYxQJè đi.

- tHZD f3F7 qD2p qD2p tHZD ToW9 f3F7 tHZD Ôi………

LớpYxQJ hToW9ọc ồToW9 lênToW9 thqD2pất qD2pvọng. tHZDCat biếtYxQJ còYxQJn rấtYxQJ nhiềuqD2p ngườif3F7 cToW9hưa YxQJlàm tHZDxong bYxQJài tập, f3F7ví dụqD2p ToW9như JToW9ack chtHZDẳng hạToW9n. CatHZDt mỉmToW9 cToW9ười kYxQJhi thtHZDấy vẻf3F7 khổYxQJ sởYxQJ cYxQJủa Jack. ToW9Bacbara nóiqD2p vớYxQJi gf3F7iọng nịnhf3F7 tHZDnọt :

- qD2p f3F7 f3F7 f3F7 qD2p qD2p qD2p YxQJ YxQJthưa côYxQJ, coYxQJn YxQJcòn mộtqD2p chúYxQJt qD2pnữa chưaToW9 xontHZDg, qD2pcon cóYxQJ thYxQJể nộpqD2p qD2psau đượcqD2p khôngqD2p ạ?

f3F7- f3F7 tHZD f3F7 f3F7 tHZD f3F7 tHZD YxQJ qD2pKo được.

f3F7 Giáo tHZDsư VilYxQJlar tHZDmỉm cườiYxQJ nqD2phã nhặntHZD nhưnToW9g áf3F7nh f3F7mắt qD2pbà ánhf3F7 lêqD2pn sựf3F7 YxQJnghiêm khắc vToW9à đốf3F7 aToW9i giáqD2pm nàif3F7 YxQJnỉ thqD2pêm mộtHZDt lqD2pời nàoToW9 kYxQJhi đToW9ã bịYxQJ bqD2pà nhìToW9n tHZDnhư qD2pvậy. qD2pCat thích điểf3F7m nàyToW9 cqD2pủa bàqD2p. CYxQJô qD2plấy YxQJcuốn vf3F7ở qD2plàm qD2pbài f3F7tập vềqD2p nf3F7hà tHZDra vàtHZD tHZDđể lênqD2p đầu bàntHZD trontHZDg ToW9khi ntHZDghe loToW9áng thqD2poáng ToW9Alex càutHZD nYxQJhàu vớiYxQJ JactHZDk vềYxQJ sựf3F7 lườf3F7i biếng củaToW9 cậuf3F7 chànToW9g. qD2pJack f3F7lẩm bẩm:

- ToW9 tHZD ToW9 tHZD ToW9 tHZD ToW9 tHZD qD2pbiết YxQJthế mqD2pình đãYxQJ cqD2póp bàiToW9 CYxQJat f3F7lúc nãToW9y rồi.

giáToW9o sưToW9 VillaToW9r khutHZDa đũaf3F7 phétHZDp qD2pbằng YxQJmột độngToW9 tácf3F7 dutHZDyên dántHZDg lùaYxQJ hếf3F7t nhữngqD2p cuốn vf3F7ở lêtHZDn tHZDbàn giáqD2po viêToW9n vàToW9 nóf3F7i vớqD2pi LutHZDi bf3F7ằng f3F7một f3F7giọng qD2ptrìu mến:

ToW9- f3F7 YxQJ YxQJ tHZD YxQJ YxQJ qD2p YxQJ LuYxQJi, saToW9u gitHZDờ hToW9ọc tHZDcon YxQJđem cYxQJhồng vởqD2p xuốngtHZD phòngqD2p gtHZDiáo vf3F7iên ToW9cho côf3F7 nhé.

ToW9 Lui vângYxQJ ngoqD2pan ngoãYxQJn qD2pvà mỉtHZDm cườqD2pi. mf3F7ột nụYxQJ cườif3F7 ToW9có thểf3F7 quậtqD2p nYxQJgã bấYxQJt cứqD2p đứa cof3F7n tHZDgái nàof3F7- đấqD2py làqD2p YxQJCat nghToW9i thế.f3F7 NhưtHZDng rqD2põ ràngqD2p lf3F7à giáof3F7 sưtHZD ngọtToW9 f3F7ngào với tHZDLui hơnqD2p tHZDhết thảy,qD2p cqD2pũng mộtYxQJ pf3F7hần vìqD2p đtHZDiểm bùYxQJa tHZDchú củaYxQJ ToW9Lui cqD2pao ToW9nhất trường.

ToW9 - f3F7 qD2p YxQJ tHZD f3F7 tHZD ToW9 f3F7 nàqD2po cácqD2p ToW9em, sáchYxQJ tHZDbùa YxQJchú cănf3F7 bảf3F7n lớpqD2p3, “bùToW9a tHZDtống tiễn”.

CYxQJat chúitHZD mũToW9i vàof3F7 ToW9sách troqD2png kqD2phi gitHZDáo sưToW9 VilYxQJlar pháToW9t chuộttHZD tHZDcho f3F7học sinhtHZD. Con chuộtf3F7 củf3F7a qD2pCat nqD2phỏ xítHZDu tHZDvà f3F7ngay f3F7khi YxQJvừa f3F7đáp xqD2puống YxQJbàn, tHZDnó mtHZDon metHZDn bf3F7ò đến gặmYxQJ chiqD2pếc f3F7bút chìf3F7 YxQJcủa tHZDCat. ThậttHZD làf3F7 mYxQJột buf3F7ổi họcToW9 giaYxQJn natHZDn kToW9hi mqD2pà Misa, bToW9ạn f3F7thân củYxQJa BactHZDbara làmToW9 nqD2pổ tuYxQJng f3F7con chuộtToW9 củatHZD f3F7cô tqD2pa khiếnToW9 pYxQJhân nửa qD2plớp tHZDbị dítHZDnh qD2pbẩn vToW9ào átHZDo. f3F7Cuối gf3F7iờ học,ToW9 chf3F7ỉ tHZDcó mỗitHZD LuToW9i f3F7là ToW9thành côngYxQJ trong viqD2pệc đưqD2pa f3F7con chuộtf3F7 nYxQJhỏ trởtHZD lạiYxQJ ToW9lồng trêToW9n qD2pbàn giáqD2po f3F7viên, nhữtHZDng người cToW9òn lạiYxQJ đềutHZD YxQJbó tHZDtay. ChuônqD2pg reYxQJo hếtqD2p tif3F7ết, ToW9giáo qD2psư tHZDVillar rf3F7a kf3F7hỏi lớp sf3F7au f3F7khi qD2pcho mộtqD2p đYxQJống ToW9bài tậqD2pp vToW9ề tHZDnhà. CtHZDat ToW9đang loatHZDy hqD2poay bqD2pỏ sácf3F7h vởYxQJ vào tf3F7úi khônToW9g đáyf3F7 tqD2phì BacbaToW9ra ntHZDói tf3F7o mộtToW9 YxQJcách háchYxQJ dịch:

f3F7 - qD2p qD2p tHZD tHZD qD2p YxQJ f3F7 qD2p LusToW9s, trYxQJực nhậtqD2p chf3F7o Radic.

qD2p Cat gậttHZD đầuToW9 tHZDvà lf3F7iếc YxQJRadic, cậuToW9 YxQJta đToW9ang f3F7nhìn BqD2pacbara mộqD2pt cáqD2pch miễnToW9 cưỡng, cóf3F7 tHZDlẽ bởqD2pi vToW9ì Baf3F7cbara cứf3F7 quf3F7ấn lấytHZD YxQJLui. CToW9at ToW9 kf3F7hông ngf3F7hĩ lYxQJà RadToW9ic thíToW9ch Bacbara nhf3F7ưng cáqD2pi nhtHZDìn kia…

qD2p Cat khôngYxQJ biếtHZDt màtHZD cYxQJô cYxQJũng khôqD2png cầnf3F7 biếtYxQJ. ctHZDha YxQJcô làmf3F7 vitHZDệc cYxQJho qD2pcông ToW9ti nhà RosanttHZDa nêToW9n côToW9 luôntHZD phtHZDải nqD2pghe lqD2pời BacbqD2para YxQJnếu ktHZDhông YxQJcô ToW9ta sToW9ẽ tToW9on hót vớYxQJi ToW9cha cf3F7ô ttHZDa qD2pvà đuổToW9i qD2pviệc tHZDba CatYxQJ. qD2pAlex ToW9và JYxQJack khToW9ông thícqD2ph CatHZDt btHZDị stHZDai khiến nhưnqD2pg họf3F7 qD2pcũng chẳnf3F7g lqD2pàm gf3F7ì đToW9ược ngoàToW9i viqD2pệc lấyf3F7 tHZDphần f3F7ăn YxQJhộ tHZDCat. Alex cToW9àu nhàYxQJu kf3F7hi điToW9 ngToW9ang qD2pqua Cat:

- ToW9 ToW9 ToW9 f3F7 ToW9 ToW9 YxQJ tHZD nhqD2panh nhé,tHZD mìnhtHZD sẽqD2p đổtHZD nưYxQJớc sf3F7ốt càYxQJ YxQJchua lêYxQJn đầuYxQJ coqD2pn quqD2pỷ cf3F7ái đó.

- f3F7 qD2p f3F7 f3F7 YxQJ qD2p ToW9 YxQJ Làf3F7m YxQJơn đi,f3F7 Alex.

Cat cườiqD2p nhưYxQJ mếuqD2p, f3F7Alex thf3F7ở dàToW9i qD2pvà f3F7lôi JactHZDk thYxQJeo. CaYxQJt ToW9lùa chổitHZD vqD2pà qD2pghẻ lau rqD2pa khỏiToW9 tHZDtủ đYxQJể qD2pchổi vàf3F7 vYxQJung vẩyToW9 đũaf3F7 phépToW9 điềuqD2p khiểYxQJn ToW9cho chqD2púng lToW9au bảng,YxQJ lau bToW9àn ghtHZDế vàf3F7 nhqD2pững chỗtHZD dơqD2p mToW9à ltHZDũ ToW9chuột gâqD2py tHZDra. HọcToW9 sintHZDh lầtHZDn lượttHZD YxQJra khỏi lớpf3F7 hếf3F7t, trqD2pong lớpYxQJ tHZDchỉ ToW9còn lạif3F7 LqD2pui tHZDvà CattHZD. Luf3F7i đangf3F7 tHZDđếm lạiqD2p chỗtHZD ToW9vở và dậpToW9 ToW9lại mf3F7ột cuốnToW9 qD2pbị bonqD2pg mấToW9y traToW9ng đầu.ToW9 Caf3F7t lif3F7ếc tToW9rộm tHZDLui, đúf3F7ng lToW9à một ToW9anh chàngtHZD đẹptHZD traif3F7. CaYxQJt qf3F7uay qD2pra qD2pchăm cYxQJhú vtHZDắt giẻf3F7 YxQJlau btHZDằng mf3F7ột f3F7loại nghệ tYxQJhuật htHZDắc áYxQJm mToW9à cáctHZD phtHZDù thuỷToW9 hYxQJắc áf3F7m f3F7dùng qD2pđể khitHZDến coqD2pn ngườYxQJi tf3F7a khôqD2p quắt khôYxQJ tHZDqueo lf3F7ại. cáYxQJi tHZDgiẻ ríYxQJt lênf3F7 YxQJkhe khtHZDẽ vàf3F7 tHZDkhô conYxQJg nToW9ước. qD2pCat ktHZDhoái chí nhúnYxQJg ướf3F7t nf3F7ó mộYxQJt lầnToW9 ntHZDữa vYxQJà qD2plại f3F7vắt YxQJkhô rToW9ồi mộtHZDt lầf3F7n nữa.qD2p CYxQJho YxQJtới khi ToW9cô quaf3F7y tHZDlại thYxQJi chẳngqD2p thToW9ấy ToW9Lui đYxQJâu cToW9ả, cf3F7hắc làf3F7 đãToW9 qD2pđi rf3F7ồi. ToW9Cat nhiệttHZD tình vẩyf3F7 YxQJđũa f3F7phép YxQJnhư mộtToW9 nhạf3F7c qD2ptrưởng điềutHZD khiYxQJển nhữngtHZD câqD2py chổiqD2p laYxQJu nhà, côf3F7 vẫToW9y ToW9mạnh mYxQJột cátHZDi, mộtf3F7 cf3F7ây qD2pchổi lYxQJao vùtHZD vtHZDề ptHZDhía bàYxQJn ToW9giáo qD2pviên vf3F7à vònYxQJg qua pqD2phía sToW9au chiếcYxQJ bànqD2p. Rầm…

MộtYxQJ tiếqD2png độngqD2p f3F7chết ToW9người vanToW9g lênToW9 vqD2pà Luf3F7i FranToW9k tToW9ừ từf3F7 đứtHZDng ToW9lên phf3F7ía tHZDsau bàn giáof3F7 vf3F7iên vớitHZD khf3F7uôn mặtToW9 ToW9tèm nhef3F7m nướqD2pc lToW9au nqD2phà YxQJvà mToW9ũi đaToW9ng chảyYxQJ mYxQJáu. Cậu YxQJta đangToW9 buộcToW9 dâytHZD giầy.
Cat đứngtHZD f3F7như tf3F7rời trồnf3F7g YxQJnhìn YxQJ1 gqD2piọt máf3F7u nhtHZDỏ xuốngqD2p chiYxQJếc áotHZD sqD2pơ mToW9i tYxQJrắng tinh qD2pcủa LYxQJui vàf3F7 khôntHZDg cf3F7hắc lf3F7à tronToW9g cuộctHZD đtHZDời mìnqD2ph tHZDcô qD2pđã phạf3F7m phảiToW9 YxQJlỗi lầm nàtHZDo YxQJtồi tf3F7ệ nhYxQJư qD2pthế chưaToW9. Caf3F7t lắpToW9 bắptHZD xf3F7in f3F7lỗi khôngtHZD thàf3F7nh tiếngToW9 YxQJvà kinh hãf3F7i khToW9ông biếtf3F7 ToW9có nêtHZDn lToW9ùi rYxQJa f3F7càng xYxQJa tHZDcàng tốttHZD haqD2py khôToW9ng. KhToW9uôn ToW9mặt Lui thậToW9t kqD2phó YxQJmà tưởnToW9g tượtHZDng đựơc,qD2p nóf3F7 qD2pnhăn lạToW9i mộtToW9 cáchf3F7 khf3F7ó chịYxQJu qD2pvà đôtHZDi mắt tYxQJhì ngàf3F7y qD2pmột tốif3F7 htHZDơn. LuYxQJi f3F7chắc phảiYxQJ cYxQJố gắngtHZD lắToW9m tHZDmới kToW9hông hToW9ét vf3F7ào mặt CaqD2pt. CaToW9t míqD2pm cToW9hặt môf3F7i, thToW9à rằngqD2p ToW9Lui cứToW9 quáf3F7t thétHZDt lqD2pên cToW9ó pqD2phải f3F7là hf3F7ay hơn khôngToW9. ToW9Lui tToW9ừ từf3F7 f3F7mở mqD2piệng nhtHZDưng khToW9ông phảitHZD ToW9là quToW9át tYxQJháo f3F7gì màYxQJ chToW9ỉ buông độcYxQJ mộtqD2p tiếntHZDg nToW9ghe ToW9rất tHZDkhó nhọc:

f3F7 - qD2p YxQJ tHZD f3F7 YxQJ qD2p qD2p YxQJ lau.

f3F7 Cat tHZDsợ điếnqD2pg cảqD2p ngưToW9ời. cToW9ô đãqD2p tHZDkhông nghĩYxQJ rằqD2png cYxQJô sợtHZD ToW9Lui đf3F7ến nYxQJhư thế.f3F7 NếuYxQJ Lui ToW9mà nóif3F7 vớtHZDi BqD2pacbara thì…..YxQJ trờiqD2p ơToW9i! f3F7Ba cToW9ô cótHZD thểYxQJ mấtYxQJ việctHZD f3F7ngay qD2pngày mai chứYxQJ chf3F7ẳng chơiqD2p. YxQJNếu bf3F7a ToW9mất việToW9c, ToW9gia đf3F7ình YxQJcô sẽqD2p f3F7ra YxQJsao YxQJđây? CaYxQJt ToW9rút khăn ToW9tay YxQJra vtHZDà YxQJlau YxQJnước trêf3F7n mặf3F7t f3F7Lui mtHZDà thậmtHZD cYxQJhí còntHZD YxQJkhông giqD2pám f3F7nhìn cậu ttHZDa. f3F7Cat khf3F7ông ToW9nghĩ làYxQJ mìntHZDh sẽtHZD YxQJchạm ToW9vào mYxQJặt Lf3F7ui f3F7trong hoàntHZD cảnToW9h f3F7này. Lui f3F7giật tHZDlấy khf3F7ăn taToW9y f3F7của CaqD2pt, ToW9Cat lYxQJắp bắp:

tHZD - qD2p tHZD ToW9 ToW9 ToW9 qD2p YxQJ ToW9 qD2pxin YxQJlỗi… tôitHZD…. XiYxQJn lỗi.

rồi cToW9ô chuồnYxQJ ngaToW9y tHZDlập tứcToW9 khỏiToW9 ToW9lớp YxQJnhư ltHZDà qD2psợ LutHZDi khônqD2pg kitHZDềm tHZDchế đưtHZDợc qD2pmà lYxQJa f3F7hét quáYxQJt tHZDtháo ầmqD2p ĩ.

Vàof3F7 căqD2png tiqD2pn vf3F7ới bộYxQJ f3F7mặt ToW9đưa đám,tHZD CatHZDt kểqD2p ToW9cho tHZDAlex f3F7và JtHZDack qD2pvề qD2psự cốf3F7 chếtToW9 ngườtHZDi tHZDđó. AYxQJlex ToW9chỉ nhúqD2pn vai:

ToW9- ToW9 tHZD ToW9 tHZD qD2p tHZD qD2p ToW9 cậYxQJu YxQJta luYxQJôn nqD2phư tToW9hế màYxQJ, gitHZDả tạoToW9, độiYxQJ lốtqD2p họtHZDc f3F7trò nqD2pgoan YxQJđể lấytHZD lònToW9g giqD2páo viêqD2pn, đủYxQJ thứ.

CòtHZDn JatHZDck tqD2phì gụcqD2p đầuToW9 tHZDxuống bToW9àn vàToW9 cưYxQJời, ngườtHZDi tHZDrung lêqD2pn bầnYxQJ bật,tHZD cậuf3F7 qD2pta qD2pnói ToW9đứt quãng:

qD2p- ToW9 ToW9 f3F7 ToW9 ToW9 qD2p f3F7 ToW9 biếtqD2p thế…náToW9n lToW9ại f3F7tí nữtHZDa… hToW9a hf3F7a ….

ToW9 Cat f3F7nhăn nhó:

qD2p- YxQJ f3F7 qD2p tHZD qD2p tHZD tHZD YxQJ xiYxQJn cậuYxQJ đấf3F7y JacToW9k, mqD2pình đangToW9 lqD2po chYxQJết đây.

Alef3F7x chánToW9 nảnToW9 chọctHZD chToW9ọc vàtHZD đĩa:

ToW9- f3F7 tHZD tHZD ToW9 tHZD ToW9 YxQJ YxQJ YxQJCat, LuqD2pi sẽToW9 khtHZDông đemf3F7 chuyệnToW9 qD2phắn ToW9bị rửqD2pa mặtToW9 f3F7bằng f3F7nước ToW9lau f3F7nhà ToW9ra màToW9 rêToW9u rYxQJao qD2pđâu, yqD2pên tâtHZDm đi.

f3F7 Cat f3F7mím qD2pmôi, nqD2pghe tToW9hì cũntHZDg f3F7có lítHZD nYxQJhưng khônYxQJg rêtHZDu rYxQJao đâf3F7u qD2pcó ngf3F7hĩa lqD2pà LToW9ui sẽToW9 khqD2pông nf3F7ói chuyqD2pện đóf3F7 cf3F7ho BqD2pacbara. ÔiqD2p trờiToW9 ơi!

ToW9 Cat chưqD2pa kf3F7ịp thaf3F7n thtHZDở thqD2pì BacbaYxQJra đtHZDã f3F7gọi cô.f3F7 CqD2pat đứntHZDg lênf3F7. ToW9Alex cáu:

YxQJ - qD2p qD2p qD2p f3F7 YxQJ tHZD qD2p tHZD ToW9cậu chưaYxQJ ToW9ăn gìToW9 mà.

f3F7 - qD2p f3F7 tHZD f3F7 f3F7 qD2p tHZD ToW9 MìqD2pnh khqD2pông ToW9nuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.