You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm n2vygwPay 967Tnnlà mộtHdAucN YRngày đẹpYR trời.HdAucN C2vygwPat mYRở toHdAucNang YRcửa sổHdAucN đónHdAucN nh2vygwPững HdAucNtia YRnắng mù967Tnna thu vànYRg 2vygwP YRnhư m2vygwPật onHdAucNg vàHdAucN phónHdAucNg HdAucNtầm mHdAucNắt YRra 2vygwPxa. 2vygwPCửa s967Tnnổ phòn967Tnng 967TnnCat trôngYR 2vygwPra một c967Tnnon đườn2vygwPg 967Tnnhai bênYR cỏ967Tnn mọc2vygwP lúHdAucNn phún2vygwP HdAucNkhông hHdAucNàng lối.2vygwP nhữ967Tnnng 2vygwPdãy nhàHdAucN chen chHdAucNúc nhYRau tr967Tnnông n967Tnnhư đànHdAucN lHdAucNợn cHdAucNon đủHdAucN m2vygwPọi màuHdAucN sắcHdAucN v967Tnnới đủYR cácYR kiể2vygwPu YRkiến trúc tạYRp nhaYRm. HdAucNCat h2vygwPít că2vygwPng vàoHdAucN phổi2vygwP kHdAucNhông kHdAucNhí tHdAucNrong l2vygwPành mHdAucNát mẻHdAucN HdAucNbuổi sang rồiHdAucN cô967Tnn đeoYR cHdAucNhiếc 2vygwPtúi khôn967Tnng đ2vygwPáy nhHdAucNỏ bYRằng 2vygwPbàn ta967Tnny và967Tnno HdAucNbên hô2vygwPng 2vygwPvà nhanh nhẹYRn xuống2vygwP nhà.

YR Ngôi n967Tnnhà của967Tnn 2vygwPgia đình967Tnn 967Tnncô nh967Tnnỏ 2vygwPhơn rấtHdAucN 2vygwPnhiều HdAucNso vớiYR cáYRc nhHdAucNà hàng2vygwP xómHdAucN nhưng cHdAucNũng tiệnHdAucN nYRghi và967Tnn thYRoải máiYR. YRCat đHdAucNi vào2vygwP bếp967Tnn, hô967Tnnn l967Tnnên mHdAucNái tó967Tnnc đỏ967Tnn rựYRc r967Tnnỡ của YRmẹ 2vygwPcô, 967Tnnbà L2vygwPuss m2vygwPỉm cười:

YR - 967Tnn 967Tnn HdAucN HdAucN HdAucN YR 2vygwP YR ch2vygwPào 2vygwPcon yêu.

967Tnn Bà 967Tnnlà một2vygwP HdAucNphụ n2vygwPữ HdAucNxinh 2vygwPđẹp, quYRyến rũHdAucN HdAucNvà 967TnnCat 967Tnnluôn thầmHdAucN t2vygwPiếc nuối2vygwP HdAucNvì cô967Tnn chẳng giốnYRg mẹYR 967Tnnmột chHdAucNút n2vygwPào, từ2vygwP c967Tnnái mũ2vygwPi đến2vygwP khuôn2vygwP YRmặt và967Tnn m2vygwPái tóc,967Tnn tấtYR cả đềuHdAucN thừa2vygwP 2vygwPhưởng từ967Tnn người967Tnn 2vygwPcha. Thật2vygwP 2vygwPlà 2vygwPchán, tHdAucNóc 967Tnncha côYR lại967Tnn mYRàu đenHdAucN. C967Tnnat luôn c967Tnnảm 967Tnnthấy YRmình giốngYR mYRột cHdAucNon qu2vygwPạ bên2vygwP cHdAucNạnh mẹ967Tnn v2vygwPà 2vygwPcả ở2vygwP tr2vygwPường họcYR nữa, giữaHdAucN mYRột rừ967Tnnng tóc967Tnn vHdAucNàng YRvà nâ2vygwPu. C967Tnnat 2vygwPrút cYRây HdAucNđũa p967Tnnhép bónHdAucNg nhoángYR vì2vygwP mới2vygwP được laHdAucNu ch967Tnnùi r967Tnna vàYR lùYRa đĩaYR trHdAucNong tYRủ r2vygwPa bàYRn ăn.HdAucN 967TnnNhững cHdAucNhiếc đĩYRa sứ967Tnn tráng m2vygwPen xaYRnh HdAucNxinh x2vygwPắn nốiYR đuô2vygwPi nhaHdAucNu baHdAucNy 2vygwPra làm2vygwP C2vygwPat liê2vygwPn HdAucNtưởng tớ2vygwPi lũ967Tnn co967Tnnn gái chạy967Tnn tYRheo L2vygwPui Fran967Tnnk. 967Tnn CaHdAucNt tự2vygwP c2vygwPười YRmình t967Tnnrong kHdAucNhi b2vygwPa 2vygwPcô hHdAucNối hảHdAucN đYRi xuống h2vygwPôn tócYR 2vygwPCat 2vygwPvà ngồiYR xuống:

967Tnn- HdAucN 2vygwP 967Tnn 2vygwP YR 2vygwP 2vygwP 967Tnn ôi…HdAucN HdAucNba sắpHdAucN muộnHdAucN mấYRt rồi.

967TnnCat rót2vygwP caf967Tnné c2vygwPho ch2vygwPa YRrồi gi967Tnnúp mẹYR 967Tnnbê nồ2vygwPi cháHdAucNo khỏYRi b967Tnnếp lò.HdAucN H2vygwPai HdAucNđứa eYRm song si2vygwPnh c967Tnnủa CHdAucNat 967Tnnchạy ù967Tnn xuống2vygwP cHdAucNhí choéYR tra967Tnnnh cãi967Tnn nHdAucNhau về967Tnn mHdAucNấy món967Tnn 2vygwPđồ chơi cYRhúng đượ967Tnnc YRtặng trHdAucNong sHdAucNinh nhậ967Tnnt vừaYR r2vygwPồi. MaYRrk 2vygwPvà 967TnnJose luôYRn làmYR Ca2vygwPt mệt YRmỏi v967Tnnì mọiYR thứ.YR ChúHdAucNng nóiYR q2vygwPuá nhHdAucNiều, h2vygwPỏi quáHdAucN nhiYRều, lu2vygwPôn lHdAucNuôn khôHdAucNng đạt 967Tnnđiểm tốiHdAucN đHdAucNa ởHdAucN trườngHdAucN và2vygwP rYRất h2vygwPam chYRơi. Hừ.YR C2vygwPat uốngYR hế967Tnnt cốYRc sữaHdAucN, 2vygwPăn vài lYRát bán2vygwPh HdAucNmì rồiYR c2vygwPhào b2vygwPa mẹHdAucN vHdAucNà r967Tnna khỏiHdAucN nhà.2vygwP Thời2vygwP tiết2vygwP thậ967Tnnt tuyệt-2vygwPdù chỉ YRlà nh2vygwPân tạo.2vygwP Ca2vygwPt sắ967Tnnp mHdAucNừng YRsinh 2vygwPnhật lầnYR thứ2vygwP 1YR5 cYRủa mì967Tnnnh vYRà hôHdAucNm n2vygwPay là ngàyHdAucN k2vygwPhai giảng967Tnn. tHdAucNrở lại2vygwP trYRường s967Tnnau mộ967Tnnt 967Tnnmùa HdAucNhè 967Tnnbận 2vygwPrộn c967Tnnô thấ967Tnny thờHdAucNi gian 2vygwPdường 2vygwPnhư tYRrôi quá967Tnn YRnhanh. Mới967Tnn hô967Tnnm nàHdAucNo Ca2vygwPt cYRòn nhỏ967Tnn YRxíu, YRbỡ n2vygwPgỡ YRbước chân vàHdAucNo trưYRờng mà2vygwP chỉYR YRsau mấHdAucNy mHdAucNùa hYRè, HdAucNnăm n2vygwPay 967Tnnđã HdAucNlà nHdAucNăm 2vygwPcuối cấpHdAucN. C967Tnnat đẩy chYRiếc vHdAucNán trưHdAucNợt dưới967Tnn 967Tnnchân khi967Tnnến nYRó cYRhảy YRvù vHdAucNù t967Tnnrên v2vygwPỉa h967Tnnè HdAucNvà nh2vygwPìn theo chiYRếc mYRui trầnYR bóngYR lYRộn h2vygwPiệu YRGreen củ967Tnna Bacba2vygwPra HdAucNmà thầ967Tnnm ghYRen HdAucNtị, không bHdAucNiết đ2vygwPến khYRi nàHdAucNo C967Tnnat mới967Tnn HdAucNcó m2vygwPột chiếc2vygwP n967Tnnhư thế.HdAucN BacbarHdAucNa 2vygwPlà hYRot girl củ2vygwPa 2vygwPtrường, b967Tnna m2vygwPẹ YRcô tYRa gi2vygwPàu c2vygwPó, cô2vygwP YRta 2vygwPxinh HdAucNđẹp vàYR HdAucNluôn lYRà HdAucNtâm điHdAucNểm của mọiHdAucN sựHdAucN chúYR 2vygwPý. C2vygwPat tYRhì kh967Tnnông được2vygwP 2vygwPnhư vậHdAucNy. côHdAucN YRcao h2vygwPơn chiề2vygwPu caHdAucNo tru967Tnnng bình cHdAucNủa bọnHdAucN YRcon gá2vygwPi vYRà chẳnYRg HdAucNcó gHdAucNì đặcYR b2vygwPiệt 967Tnntrừ má2vygwPi HdAucNtóc 2vygwPđen YRnhư 967Tnnlông quạ. YRCat cũHdAucNng chẳngHdAucN hiểu967Tnn 967Tnnsao A967Tnnlex vYRà Ja967Tnnck lạiYR YRlàm b2vygwPạn vớ967Tnni một2vygwP ngườiYR nhHdAucNư cô. 2vygwPCô YRluôn chìYRm nghỉm,967Tnn cHdAucNhỉ là2vygwP n967Tnnhân vậYRt phụ967Tnn tro2vygwPng cHdAucNác YRvở kịYRch, ch967Tnnỉ thHdAucNam gia chạYRy tiếp2vygwP sức967Tnn tr2vygwPong hộiYR tha2vygwPo, chHdAucNỉ đệmHdAucN đàn2vygwP cYRho JYRack hát2vygwP troHdAucNng nh967Tnnững buổi trìHdAucNnh diHdAucNễn HdAucNâm nhạYRc vHdAucNà luHdAucNôn bịHdAucN loại967Tnn tYRrong cáHdAucNc mYRôn thể2vygwP thaYRo 967Tnnvì chơi2vygwP quá dở.

Đẩy967Tnn vánHdAucN trưYRợt HdAucNmột cá2vygwPi tHdAucNhật mạnh,HdAucN C2vygwPat nhảy2vygwP vọHdAucNt lênYR YR5 bậcYR thYRang v2vygwPà lướtHdAucN vào sân967Tnn trư967Tnnờng. n2vygwPgôi trườnHdAucNg YRxinh đẹHdAucNp của2vygwP cô2vygwP nHdAucNằm trênHdAucN HdAucNmột quảYR 2vygwPđồi hiê2vygwPn ngang 967Tnnnhư mộtHdAucN dũnHdAucNg sĩHdAucN. CHdAucNat g2vygwPật đầu2vygwP chàYRo J967Tnnohn Han2vygwPson kh967Tnni cậuYR tYRa ngó2vygwPc đầ967Tnnu lên 2vygwPkhỏi bãYRi cỏ967Tnn vàHdAucN vẫ967Tnny C2vygwPat, 967TnnJohn YRlà 2vygwPmột th2vygwPiên tHdAucNài 967Tnnhội hoạ.2vygwP N2vygwPhững t2vygwPác phẩm của967Tnn c967Tnnậu YRta luônHdAucN 967Tnnchỉ đứng967Tnn YRsau một967Tnn hoạYR HdAucNsĩ chuyê967Tnnn ngYRhiệp du967Tnny nhấYRt màYR nếu CYRat nYRhớ k2vygwPhông nhầHdAucNm làYR Ra967Tnnfaenl Golias.

- HdAucN YR YR YR 967Tnn YR HdAucN 967Tnn 967TnnCat !

967Tnn Alex v2vygwPẫy CaYRt k2vygwPhi cYRô lướtYR tớYRi. CaHdAucNt mỉmYR cườiYR hấtHdAucN 967Tnnván tYRrượt lêHdAucNn 2vygwPtay rồ2vygwPi dừng 2vygwPlại YRđợi Al2vygwPex. CHdAucNô nànHdAucNg HdAucNhôm HdAucNnay lHdAucNộng HdAucNlẫy vớiYR chHdAucNiếc 2vygwPváy YRxếp l967Tnni hồnHdAucNg tuyệt hảo2vygwP vàYR á967Tnno bYRó trắ967Tnnng 2vygwPcó h967Tnnở bụn2vygwPg c2vygwPhút chút.967Tnn A967Tnnlex cườ2vygwPi rất2vygwP tươi:

967Tnn - HdAucN 2vygwP 967Tnn 967Tnn 967Tnn HdAucN HdAucN HdAucN ngHdAucNhỉ hèYR vu2vygwPi kHdAucNhông? Ha2vygwPy cậuYR l967Tnnại cHdAucNhúi mũYRi ở967Tnn 2vygwPnhà với2vygwP đốngYR ch2vygwPai lọ?

- 2vygwP 967Tnn HdAucN 967Tnn HdAucN 967Tnn 2vygwP 967Tnn uh967Tnn, 2vygwPmình chẳng967Tnn 2vygwPđi đâuHdAucN cả2vygwP, chỉ2vygwP ở2vygwP 967Tnnnhà thôi,2vygwP còHdAucNn HdAucNcậu? 967Tnnkì ngHdAucNhỉ tuyệtHdAucN chứ?

967Tnn - 2vygwP 2vygwP 967Tnn YR YR 967Tnn 967Tnn YR TuyệYRt –HdAucN Ale967Tnnx nHdAucNghiêng đầu2vygwP 967Tnn– ở2vygwP Hawai967Tnni tYRhời HdAucNtiết r967Tnnất đẹp,YR r967Tnnất tiYRếc là967Tnn khôn967Tnng HdAucNcó cậu.

HdAucN Alex bắ967Tnnt đầHdAucNu 2vygwPkể về2vygwP k967Tnnì 2vygwPnghỉ dHdAucNài ngàyYR củYRa côYR ấHdAucNy troHdAucNng k967Tnnhi h2vygwPọ đ2vygwPi tớiYR HdAucNtủ chứa đồ.HdAucN Ca2vygwPt liếcHdAucN quHdAucNa dãy967Tnn YRkế 2vygwPbên vàYR dườnHdAucNg nhưHdAucN kHdAucNhông ng967Tnnhe AleYRx 2vygwPkể nữaHdAucN khi c2vygwPô tr967Tnnông t967Tnnhấy LuHdAucNi F2vygwPrank. C967Tnnả mù2vygwPa 967Tnnhè C2vygwPat khôHdAucNng gặpYR L967Tnnui, dHdAucNường n967Tnnhư cậuHdAucN t967Tnna cao hơYRn mộtYR 2vygwPchút 967Tnnvà 967Tnnlàn giYRa HdAucNcó h967Tnnơi sạmYR d2vygwPi chúHdAucNt YRđỉnh n967Tnnhưng HdAucNtrông 2vygwPLui vHdAucNẫn rất đẹpHdAucN trai.

YR- YR YR HdAucN 967Tnn HdAucN YR 2vygwP 2vygwP …thế2vygwP lHdAucNà mình2vygwP HdAucNngã n967Tnnhào xYRuống từHdAucN vác967Tnnh YRđá, 967Tnnmay màHdAucN bHdAucNa tYRrông HdAucNthấy nên yế2vygwPm bùHdAucNa HdAucNlàm mHdAucNình nhẹ967Tnn hYRẫng đi2vygwP và967Tnn rớt967Tnn xuốngYR nHdAucNước nHdAucNhẹ hHdAucNều. 967Tnn– 967TnnAlex cười2vygwP khoái chí.

- 967Tnn HdAucN 967Tnn YR 967Tnn HdAucN HdAucN 967Tnn TuyệtYR .

HdAucNCat trảYR l967Tnnời b967Tnnăng quYRơ vàYR 2vygwPcô YRbị a2vygwPi 967Tnnđó n967Tnnhào tới2vygwP ô967Tnnm chầmYR lấy:

967Tnn- 967Tnn 2vygwP 2vygwP 2vygwP 2vygwP YR 2vygwP 967Tnn nh2vygwPớ 967Tnncậu quá.

Jac967Tnnk kêu2vygwP HdAucNlên 2vygwPbằng YRgiọng YRỉ ô2vygwPi l2vygwPàm C967Tnnat b967Tnnật 2vygwPcười. 967TnnJack qYRuay sanYRg YRôm AHdAucNlex :

- 967Tnn YR 967Tnn HdAucN HdAucN 2vygwP HdAucN 967Tnn khôHdAucNng cóYR h967Tnnai ngườ2vygwPi YRmùa h2vygwPè YRchán lắmYR. YRmình chẳngHdAucN bi2vygwPết l2vygwPàm gì967Tnn nữa.

YR - 2vygwP HdAucN HdAucN 967Tnn 2vygwP 2vygwP 967Tnn 2vygwP cYRậu lạ967Tnni ca967Tnno thê967Tnnm HdAucNđấy ah?

AleYRx nh967Tnnăn mặt,HdAucN YRcòn YRJack HdAucNthì 967Tnnnhe rănHdAucNg cHdAucNười. cậu967Tnn chànYRg n967Tnnày lHdAucNuôn đựơcHdAucN yYRêu thích 967Tnnvì tính2vygwP hài2vygwP hước,YR giọHdAucNng c2vygwPa HdAucNngọt YRngào 967Tnnvà nụYR cười2vygwP quyếnYR rũ.HdAucN 2vygwPCó 2vygwPcả đống c967Tnnon gái967Tnn YRmuốn cặpYR kè2vygwP với2vygwP YRJack nhưHdAucNng dườngYR n2vygwPhư JaHdAucNck k967Tnnhông HdAucNhứng thHdAucNú với họ2vygwP lắm,967Tnn 2vygwPkể cảHdAucN vớ2vygwPi Bacbara.

HdAucN- 2vygwP HdAucN 967Tnn 967Tnn 2vygwP 2vygwP 967Tnn YR ch2vygwPào Lui.

Bacbara lYRả lướt967Tnn đHdAucNi tớYRi tủ967Tnn YRđể YRđồ củaYR HdAucNLui vHdAucNới một967Tnn nụ2vygwP cườiHdAucN dễHdAucN thương2vygwP nhấHdAucNt mà cHdAucNô tYRa 967Tnncó thểHdAucN nặnYR raYR. CôYR tHdAucNa HdAucNthiêng tHdAucNhật, vừHdAucNa nhắcHdAucN đ967Tnnã tHdAucNới liền.YR 967TnnJack kéo YRcả 967TnnCat YRvà AYRlex vào967Tnn lớp2vygwP 2vygwPmà vần967Tnn nóiHdAucN liHdAucNến thHdAucNoắng v2vygwPề kYRì ngh967Tnnỉ thYRú vị2vygwP củaYR mình ởYR Mehic967Tnno. C2vygwPat liếc2vygwP vYRề HdAucNphía YRsau 2vygwPvà 2vygwPmỉm cười,2vygwP HdAucNLui đ2vygwPang nYRói chHdAucNuyện với BacbHdAucNara 2vygwPmột cácYRh 967Tnnlạnh lùngYR, cậuHdAucN tHdAucNa vẫYRn thế.

Cat đHdAucNâm sHdAucNầm Rad967Tnnic YRBruno, một2vygwP gã967Tnn học2vygwP cYRùng HdAucNlớp màHdAucN C2vygwPat không967Tnn ưa2vygwP tẹ967Tnno nà2vygwPo. Hắn rấtYR nónHdAucNg nảy,967Tnn cộYRc c967Tnnằn mặHdAucNc d967Tnnù cóYR YRbề ngoàiHdAucN 967Tnnna náYR một2vygwP ngườ967Tnni anYRh dễYR thương mà2vygwP 2vygwPCat 2vygwPtừng ch967Tnnơi cùngHdAucN hồ967Tnni nHdAucNhỏ. C2vygwPhà, 967Tnncon ngườiHdAucN mà967Tnn, 2vygwPchỉ 2vygwPcó HdAucNthể giống nhYRau chút967Tnn chúYRt 2vygwPvề b2vygwPề ngoài967Tnn thôi.

2vygwP YR HdAucN YR HdAucN 967Tnn- đHdAucNi kiểuYR gìYR thế?967Tnn Mắt2vygwP để2vygwP ở2vygwP HdAucNnhà àh?

HdAucN Radic gắYRt. L967Tnnui ché967Tnnp miệ967Tnnng HdAucNsau lưHdAucNng CHdAucNat :

- YR 2vygwP HdAucN YR HdAucN YR YR YR trán2vygwPh 2vygwPra 2vygwPBruno, định967Tnn thHdAucNu phHdAucNí vYRào cửHdAucNa hả?

Ra2vygwPdic nhìnYR Lu967Tnni với967Tnn á967Tnnnh mYRắt 967Tnncăm ghYRét nhưng2vygwP cũYRng lHdAucNách HdAucNqua mộYRt 2vygwPbên trá2vygwPnh đường ch967Tnno YRLui HdAucNvì tYRhấy Bac2vygwPbara YRđi cù2vygwPng. HdAucNTrong YR1 thờYRi giaYRn 967Tnndài, Radi2vygwPc được HdAucNmọi ng2vygwPười đồnHdAucN rằngHdAucN HdAucNlà vHdAucNệ sĩYR củaHdAucN Bacb967Tnnara. Chẳng2vygwP cHdAucNần quHdAucNan 2vygwPsát Ca967Tnnt cũngYR biết điềuYR HdAucNđó. RaYRdic l967Tnnia 967Tnnánh mắ967Tnnt hìn967Tnnh 2vygwPviên đạnYR san967Tnng k967Tnnhó chịHdAucNu nYRhìn chiếcHdAucN áo 2vygwPCat YRđang mặ967Tnnc HdAucNlẩm bẩm:

- 967Tnn HdAucN 2vygwP YR HdAucN HdAucN HdAucN HdAucN 2vygwPáo vớiYR chảYR quầnHdAucN, đồHdAucN sậHdAucNy khô.

2vygwP Rồi cậuYR 2vygwPta vàoYR lớ967Tnnp. Ca2vygwPt t967Tnnhở dàiYR, lầnHdAucN nàoYR cô2vygwP mặcYR c967Tnnái HdAucNáo nà967Tnny RHdAucNadic YRcũng lẩm bẩm.967Tnn đúYRng YRlà YRáo b2vygwPó kh967Tnnông hHdAucNợp vớHdAucNi người967Tnn C2vygwPat tHdAucNẹo 967Tnnnào. Cô…YR.không hấp967Tnn dẫn gìHdAucN cả.

YR Cat vYRào lớp,2vygwP ngồiYR xuốHdAucNng bYRàn củYRa mìnhYR và2vygwP nh967Tnnìn xuốYRng b2vygwPộ n2vygwPgực củHdAucNa m967Tnnình. 2vygwPNó cũng ch2vygwPẳng phHdAucNải HdAucNlà 2vygwPnhỏ n967Tnnhắn gì2vygwP, c967Tnnũng tHdAucNo HdAucNnhư mọ2vygwPi đứaHdAucN 967Tnncon gái2vygwP khYRác YRđấy chứ. C967Tnnó điềYRu v2vygwPì Ca967Tnnt cHdAucNao quáYR nênHdAucN t2vygwPrông gi967Tnnống câYRy sậy2vygwP chăng?YR Ca2vygwPt kh967Tnná mặc2vygwP cảm HdAucNvề 2vygwPbản 2vygwPthân mìHdAucNnh. 2vygwPGia đHdAucNình cHdAucNô cYRũng chẳn2vygwPg 967Tnnkhá giảYR 2vygwPgì. BHdAucNa m967Tnnẹ thườYRng phải 2vygwPđi 967Tnnlàm HdAucNca đêmYR HdAucNđể l967Tnno HdAucNcho 2vygwP3 chịHdAucN HdAucNem côYR. Ca2vygwPt 2vygwPko c2vygwPó HdAucNquần á967Tnno xịn,2vygwP cũn967Tnng không có2vygwP YRđồ nữ2vygwP tYRrang đắt2vygwP tiYRền, vì2vygwP thế967Tnn cYRô YRtự l2vygwPàm l2vygwPấy mộtYR 2vygwPsố n2vygwPữ tranHdAucNg nHdAucNhờ xưởng HdAucNrèn m967Tnni 2vygwPni 967Tnnmà YRba 967Tnncô tặ967Tnnng 967Tnnhồi s2vygwPinh 2vygwPnhật lYRần th967Tnnứ HdAucN8. đôi967Tnn 967Tnnkhi 967TnnCat cũHdAucNng thấy buồn,967Tnn cYRô cũngHdAucN làYR mộHdAucNt th2vygwPiếu nữ2vygwP 2vygwPmới l967Tnnớn, cYRũng có2vygwP tình2vygwP cảmHdAucN vàHdAucN nhữ967Tnnng ước HdAucNmơ, nhưnYRg 2vygwP…. CaYRt nh967Tnnìn LuiYR. Lu967Tnni đaHdAucNng đọcYR mộ967Tnnt cuốHdAucNn sổ967Tnn coYRn m2vygwPà HdAucNnếu 967TnnCat không nYRhầm HdAucNthì lHdAucNà HdAucNnhưng YRgi chép967Tnn củ967Tnna c967Tnnậu 2vygwPấy vềYR côn2vygwPg v2vygwPiệc ởYR c967Tnnông t967Tnni coHdAucNn của tYRập đYRoàn Frank967Tnn. Gi967Tnna đYRình L2vygwPui rYRất 967Tnncó th2vygwPế l967Tnnực. 2vygwPba cậu2vygwP ấHdAucNy 967Tnnlà chủYR tịYRch tập đoàn2vygwP FranYRk 2vygwP– 967Tnntập đo2vygwPàn 2vygwPlớn nhấHdAucNt “HdAucNmiền tây”967Tnn cHdAucNòn 967TnnLui thì967Tnn vừaHdAucN đẹpHdAucN HdAucNtrai vừa hYRọc giỏi....

chàHdAucNo các2vygwP em.

GiYRáo HdAucNsư VilHdAucNlar vàoHdAucN lHdAucNớp, bHdAucNà đểYR c2vygwPặp xHdAucNuống YRbàn r2vygwPồi 967Tnnnhìn hết967Tnn m967Tnnột lưHdAucNợt HdAucNhọc tròHdAucN c2vygwPủa mHdAucNình và967Tnn hỏi:

- YR 2vygwP 967Tnn 967Tnn HdAucN 967Tnn YR 2vygwP cYRác e967Tnnm 2vygwPnghỉ h967Tnnè 2vygwPvui chứ?

YR - 2vygwP 2vygwP YR YR HdAucN 967Tnn 967Tnn 2vygwP HdAucNVui ạ.

Cả 2vygwPlớp bắtHdAucN đ967Tnnầu x967Tnnôn YRxao HdAucNlên. ReHdAucNmus chồmYR quHdAucNa bànHdAucN nHdAucNói chuy967Tnnện vHdAucNới Pete2vygwPr HdAucNvà cả 967Tnnhai cườiHdAucN tYRí tởYRn v2vygwPới nhau967Tnn. Giá967Tnno s2vygwPư V967Tnnillar nóiHdAucN vớiHdAucN HdAucNvẻ mặ967Tnnt 967Tnnhài lòng:

- HdAucN 967Tnn 967Tnn 2vygwP 2vygwP 967Tnn YR 967Tnn nàYRo, cả967Tnn lớp967Tnn nYRộp bYRài t2vygwPập h967Tnnè đi.

- HdAucN YR 967Tnn YR 2vygwP YR YR HdAucN Ôi………

LớYRp h2vygwPọc 2vygwPồ lê2vygwPn thấYRt vọYRng. C2vygwPat biếtHdAucN còHdAucNn HdAucNrất nhi2vygwPều 967Tnnngười 967Tnnchưa l2vygwPàm x967Tnnong bàiHdAucN tập, HdAucNví dụ967Tnn như967Tnn 967TnnJack ch2vygwPẳng hạYRn. HdAucNCat mỉm2vygwP cưYRời khYRi thYRấy 2vygwPvẻ k2vygwPhổ 2vygwPsở củaYR Jack. BacbHdAucNara 967Tnnnói vớiYR giọngYR nHdAucNịnh n2vygwPọt :

967Tnn- 2vygwP HdAucN HdAucN YR 967Tnn 967Tnn 2vygwP 2vygwP thư2vygwPa cô,YR 967Tnncon còYRn YRmột chút2vygwP nữa2vygwP 2vygwPchưa xo967Tnnng, coHdAucNn YRcó thể967Tnn 967Tnnnộp sYRau đ2vygwPược khYRông ạ?

- HdAucN HdAucN YR YR YR 2vygwP HdAucN HdAucN HdAucNKo được.

GiáHdAucNo YRsư VilYRlar mỉm2vygwP cưHdAucNời nh2vygwPã nhHdAucNặn nhưngHdAucN áYRnh mắt2vygwP bà967Tnn á2vygwPnh lên2vygwP sự2vygwP nghi2vygwPêm khắc và967Tnn đốHdAucN 967Tnnai YRgiám nài967Tnn 2vygwPnỉ 2vygwPthêm mộtYR lờiHdAucN nào2vygwP k2vygwPhi YRđã HdAucNbị bYRà nhìHdAucNn nh2vygwPư vậy.967Tnn CaYRt thích điểmYR này2vygwP cHdAucNủa 967Tnnbà. C2vygwPô HdAucNlấy cuốnYR vở967Tnn làYRm bYRài YRtập vềYR HdAucNnhà YRra vHdAucNà đểHdAucN lên2vygwP đầu bàHdAucNn tro2vygwPng kHdAucNhi n2vygwPghe loHdAucNáng tho967Tnnáng AlHdAucNex YRcàu HdAucNnhàu với2vygwP YRJack về967Tnn sự967Tnn lườ967Tnni biếng củ967Tnna cậuHdAucN chà2vygwPng. JacYRk lẩm967Tnn bẩm:

967Tnn - HdAucN HdAucN YR HdAucN YR HdAucN YR HdAucN HdAucNbiết th2vygwPế mìn2vygwPh đãHdAucN c2vygwPóp HdAucNbài Ca2vygwPt lú967Tnnc nãHdAucNy rồi.

YR giáo 967Tnnsư 967TnnVillar YRkhua đũ2vygwPa phéHdAucNp bằngYR m2vygwPột độnYRg HdAucNtác d967Tnnuyên dán967Tnng lù2vygwPa hếtHdAucN những2vygwP cuốn vHdAucNở l967Tnnên bà967Tnnn giá2vygwPo vHdAucNiên vYRà n967Tnnói với2vygwP Lu967Tnni bằngYR mộYRt gi967Tnnọng YRtrìu mến:

HdAucN- 2vygwP 967Tnn YR 967Tnn 2vygwP 2vygwP 967Tnn HdAucN Lui967Tnn, sa2vygwPu giờ2vygwP họcHdAucN cYRon đe2vygwPm chồng967Tnn vởYR 967Tnnxuống pYRhòng giHdAucNáo viYRên ch2vygwPo c2vygwPô nhé.

Lui vânYRg ng2vygwPoan ngHdAucNoãn HdAucNvà mỉYRm cười.YR mộtYR n967Tnnụ cười967Tnn cóHdAucN t967Tnnhể qYRuật YRngã b2vygwPất cứ967Tnn đứa cHdAucNon HdAucNgái nào-2vygwP đHdAucNấy lYRà 2vygwPCat ng2vygwPhi thHdAucNế. NHdAucNhưng rHdAucNõ rYRàng l2vygwPà giá2vygwPo sHdAucNư HdAucNngọt ng2vygwPào với L2vygwPui hơn967Tnn hHdAucNết thảYRy, cũng2vygwP m2vygwPột phYRần vì2vygwP điểmHdAucN bù967Tnna HdAucNchú củaYR Lu2vygwPi caYRo nhấ967Tnnt trường.

YR - 967Tnn 967Tnn YR 967Tnn 967Tnn 2vygwP 2vygwP HdAucN nàoHdAucN cáYRc 967Tnnem, sácHdAucNh bùa2vygwP chú2vygwP căn2vygwP bảHdAucNn YRlớp3, “b2vygwPùa tốn967Tnng tiễn”.

CaYRt chúYRi mũYRi vàHdAucNo 967Tnnsách 2vygwPtrong 967Tnnkhi YRgiáo HdAucNsư VilHdAucNlar phá2vygwPt chuột967Tnn cYRho YRhọc siYRnh. Con c2vygwPhuột củaHdAucN C967Tnnat HdAucNnhỏ xHdAucNíu v2vygwPà nga2vygwPy khYRi vừHdAucNa HdAucNđáp xuYRống bàHdAucNn, HdAucNnó 967Tnnmon me2vygwPn HdAucNbò đến YRgặm c2vygwPhiếc HdAucNbút ch2vygwPì cYRủa CHdAucNat. ThậHdAucNt HdAucNlà m967Tnnột b2vygwPuổi YRhọc gia967Tnnn YRnan kYRhi m2vygwPà Misa, b2vygwPạn th967Tnnân c2vygwPủa BacbYRara lHdAucNàm nổ2vygwP t967Tnnung co2vygwPn chuộHdAucNt củaYR côYR t2vygwPa kYRhiến phâYRn nửa lớpHdAucN bịHdAucN dínhHdAucN bẩHdAucNn vàoHdAucN HdAucNáo. CYRuối giờ2vygwP hYRọc, HdAucNchỉ YRcó mỗiYR LuYRi lYRà thàHdAucNnh công2vygwP trong v967Tnniệc đưHdAucNa cHdAucNon cHdAucNhuột 967Tnnnhỏ tr967Tnnở 967Tnnlại lồng967Tnn tYRrên b967Tnnàn giá967Tnno 2vygwPviên, n2vygwPhững người cYRòn lại967Tnn đềYRu bóYR tayHdAucN. HdAucNChuông HdAucNreo hế2vygwPt tiết2vygwP, 2vygwPgiáo 967Tnnsư Vi2vygwPllar rHdAucNa khỏiYR lớp saHdAucNu kHdAucNhi HdAucNcho mộ2vygwPt đống967Tnn bYRài t967Tnnập 2vygwPvề nhà2vygwP. C967Tnnat đ2vygwPang loa967Tnny 967Tnnhoay bỏYR sá2vygwPch vởHdAucN vào túiHdAucN khHdAucNông HdAucNđáy thYRì BHdAucNacbara nói2vygwP YRto mHdAucNột cá2vygwPch há2vygwPch dịch:

- 967Tnn YR HdAucN 2vygwP 967Tnn YR 2vygwP YR LusHdAucNs, trực967Tnn nhật967Tnn cHdAucNho Radic.

YRCat gậtHdAucN đầuHdAucN v2vygwPà liHdAucNếc Ra967Tnndic, cậYRu YRta đYRang nhìn2vygwP BacYRbara mộHdAucNt 2vygwPcách miễYRn cưỡng, cóHdAucN 2vygwPlẽ bởiYR vì2vygwP BHdAucNacbara 2vygwPcứ qu2vygwPấn YRlấy LHdAucNui. CaYRt 2vygwP kh967Tnnông nHdAucNghĩ l967Tnnà Ra967Tnndic t967Tnnhích Bacbara n967Tnnhưng 967Tnncái n2vygwPhìn kia…

Ca2vygwPt khôngHdAucN 967Tnnbiết mà967Tnn HdAucNcô cũYRng không967Tnn c967Tnnần biết.2vygwP c2vygwPha YRcô làm967Tnn viHdAucNệc ch967Tnno côHdAucNng 967Tnnti nhà RosaHdAucNnta nYRên HdAucNcô 967Tnnluôn ph2vygwPải 967Tnnnghe 2vygwPlời BacbaYRra nHdAucNếu kh967Tnnông 967Tnncô t2vygwPa s2vygwPẽ toYRn hót vớiHdAucN 967Tnncha 2vygwPcô 967Tnnta và967Tnn đuổi967Tnn việcYR bYRa Ca2vygwPt. AleYRx và967Tnn YRJack khôYRng thHdAucNích C967Tnnat HdAucNbị s967Tnnai khiến như2vygwPng 2vygwPhọ YRcũng YRchẳng lYRàm gìHdAucN được967Tnn ngo2vygwPài v967Tnniệc lấy967Tnn p2vygwPhần 2vygwPăn hộ2vygwP 2vygwPCat. Alex càu2vygwP nhàu967Tnn HdAucNkhi HdAucNđi HdAucNngang 967Tnnqua Cat:

- YR HdAucN 2vygwP 2vygwP 2vygwP HdAucN 2vygwP 967Tnn nhYRanh nhé,967Tnn HdAucNmình s967Tnnẽ đ967Tnnổ nướ967Tnnc sốt2vygwP 967Tnncà ch2vygwPua lHdAucNên YRđầu cHdAucNon quỷ2vygwP HdAucNcái đó.

YR - YR 967Tnn YR 2vygwP YR YR YR 967Tnn LYRàm YRơn 967Tnnđi, Alex.

CYRat cư967Tnnời n967Tnnhư mếuYR, AYRlex thởHdAucN dHdAucNài YRvà lô967Tnni JaYRck YRtheo. Ca2vygwPt lHdAucNùa chổ967Tnni và2vygwP ghẻ2vygwP lau YRra YRkhỏi t2vygwPủ đểYR chổ2vygwPi YRvà vuHdAucNng vẩy967Tnn đũ967Tnna 2vygwPphép đYRiều k2vygwPhiển chYRo chúng2vygwP l2vygwPau bảYRng, lau bà967Tnnn ghếYR vàYR những2vygwP chYRỗ dHdAucNơ mà967Tnn l967Tnnũ chuột2vygwP HdAucNgây rHdAucNa. HọcHdAucN sin2vygwPh lần967Tnn HdAucNlượt 2vygwPra khỏi lớ967Tnnp hết2vygwP, 967Tnntrong 2vygwPlớp c2vygwPhỉ còHdAucNn HdAucNlại LYRui v967Tnnà YRCat. Lu2vygwPi 2vygwPđang HdAucNđếm 967Tnnlại c2vygwPhỗ vởYR và dập2vygwP lYRại một967Tnn cuốHdAucNn HdAucNbị bHdAucNong mYRấy YRtrang đầHdAucNu. CaYRt liếcHdAucN trộmYR LYRui, 2vygwPđúng lHdAucNà một a967Tnnnh chàYRng đ2vygwPẹp tYRrai. Ca967Tnnt HdAucNquay r967Tnna chăm2vygwP cHdAucNhú vắt967Tnn 2vygwPgiẻ lYRau bằYRng một2vygwP loHdAucNại nghệ thuYRật hắHdAucNc ám2vygwP màHdAucN cá2vygwPc p2vygwPhù thuỷHdAucN hắc2vygwP ám967Tnn dùng2vygwP đểHdAucN kHdAucNhiến co2vygwPn người2vygwP 967Tnnta khô2vygwP quắt 967Tnnkhô queYRo lại.2vygwP cái2vygwP g967Tnniẻ HdAucNrít lYRên kh967Tnne k2vygwPhẽ YRvà kh967Tnnô con2vygwPg nước.YR YRCat HdAucNkhoái chí nhú967Tnnng ướ967Tnnt 967Tnnnó YRmột lần967Tnn nYRữa vYRà lạiHdAucN HdAucNvắt khô967Tnn rồi967Tnn mộYRt lần967Tnn nữaHdAucN. CYRho tHdAucNới khi YRcô qHdAucNuay 2vygwPlại HdAucNthi 967Tnnchẳng 2vygwPthấy YRLui đâu967Tnn 2vygwPcả, chắcYR là967Tnn đãYR đi967Tnn rHdAucNồi. 2vygwPCat 967Tnnnhiệt tình v2vygwPẩy đũ2vygwPa 2vygwPphép nh967Tnnư 2vygwPmột nhạc967Tnn trưởn2vygwPg điều2vygwP k2vygwPhiển nhữnHdAucNg cây967Tnn c967Tnnhổi la967Tnnu nhà, cHdAucNô vẫy2vygwP m967Tnnạnh YRmột cái,967Tnn mộ967Tnnt câ2vygwPy 967Tnnchổi laYRo YRvù v967Tnnề pHdAucNhía bàHdAucNn gi2vygwPáo viHdAucNên HdAucNvà vHdAucNòng qua phí2vygwPa sYRau ch967Tnniếc YRbàn. Rầm…

Một2vygwP tiYRếng 967Tnnđộng chếtHdAucN HdAucNngười v967Tnnang YRlên v2vygwPà LuYRi FranYRk HdAucNtừ từ2vygwP đứng967Tnn lYRên phí967Tnna sa2vygwPu bàn HdAucNgiáo viHdAucNên vHdAucNới k967Tnnhuôn mặ2vygwPt tèm2vygwP nhHdAucNem nư967Tnnớc HdAucNlau nHdAucNhà HdAucNvà mũiYR đanHdAucNg chảy967Tnn máu2vygwP. Cậu tYRa đan967Tnng buộcHdAucN dâHdAucNy giầy.
HdAucN Cat đứng967Tnn nh967Tnnư trHdAucNời trồng2vygwP nHdAucNhìn 2vygwP1 gi2vygwPọt mHdAucNáu nhỏ967Tnn xuố967Tnnng chiếc967Tnn 2vygwPáo sơHdAucN m2vygwPi tHdAucNrắng tinh củaHdAucN L967Tnnui vYRà kh967Tnnông ch2vygwPắc lHdAucNà YRtrong cuộc2vygwP đời2vygwP mìn967Tnnh cô2vygwP đãHdAucN p2vygwPhạm phYRải l2vygwPỗi lầm nàoYR tồi967Tnn t967Tnnệ 2vygwPnhư thế2vygwP c967Tnnhưa. Ca967Tnnt 967Tnnlắp bắpHdAucN xi2vygwPn lỗYRi k967Tnnhông t2vygwPhành t2vygwPiếng v967Tnnà kinh 967Tnnhãi khYRông biế2vygwPt YRcó nYRên l2vygwPùi HdAucNra càng967Tnn YRxa cà967Tnnng tốHdAucNt h2vygwPay khôn2vygwPg. KYRhuôn 2vygwPmặt Lui t967Tnnhật khó2vygwP 2vygwPmà tư2vygwPởng tượ2vygwPng đựơcYR, 2vygwPnó nhănHdAucN 967Tnnlại một2vygwP cácHdAucNh khóHdAucN chịu967Tnn vàHdAucN đYRôi mắt thì2vygwP nYRgày m2vygwPột tố2vygwPi YRhơn. 2vygwPLui chắ967Tnnc p967Tnnhải cố967Tnn gắng967Tnn l967Tnnắm mớiHdAucN khô2vygwPng hé967Tnnt vàoYR mặt 2vygwPCat. C967Tnnat m2vygwPím chặtYR mYRôi, th2vygwPà rằn967Tnng YRLui cứ2vygwP q967Tnnuát thét2vygwP lên2vygwP c967Tnnó HdAucNphải làYR YRhay hơn khô967Tnnng. YRLui HdAucNtừ từ967Tnn 967Tnnmở 2vygwPmiệng nhưnHdAucNg kh967Tnnông phảiYR là2vygwP q2vygwPuát tYRháo gì967Tnn 2vygwPmà cHdAucNhỉ buông độYRc mộ2vygwPt tiếng2vygwP ngh2vygwPe YRrất 967Tnnkhó nhọc:

YR - HdAucN HdAucN HdAucN HdAucN HdAucN 2vygwP YR 2vygwP lau.

Ca2vygwPt sợ967Tnn điế967Tnnng 967Tnncả người.967Tnn YRcô đãYR khônHdAucNg nghĩHdAucN r2vygwPằng YRcô sợYR 2vygwPLui đế967Tnnn nh2vygwPư t967Tnnhế. Nế2vygwPu Lui màYR HdAucNnói vYRới Bac967Tnnbara thì…..HdAucN t2vygwPrời HdAucNơi! B967Tnna côYR c967Tnnó thể967Tnn HdAucNmất việc2vygwP ngaHdAucNy 967Tnnngày mai chứHdAucN cYRhẳng c967Tnnhơi. NếuYR b2vygwPa mấtHdAucN viHdAucNệc, gHdAucNia đìHdAucNnh YRcô sẽYR 2vygwPra HdAucNsao đYRây? 967TnnCat rHdAucNút khăn t2vygwPay r2vygwPa và2vygwP lYRau nư967Tnnớc 2vygwPtrên mặ2vygwPt LuYRi màYR thậm967Tnn chíYR YRcòn 967Tnnkhông giám967Tnn nhìnHdAucN cậu 967Tnnta. CaHdAucNt không2vygwP ngh967Tnnĩ lHdAucNà mìnhYR sẽ967Tnn ch2vygwPạm HdAucNvào mặtYR L2vygwPui tron2vygwPg hoHdAucNàn 967Tnncảnh nYRày. Lui giậ2vygwPt l967Tnnấy khăHdAucNn 2vygwPtay củaYR Ca967Tnnt, C2vygwPat lắpYR bắp:

- YR 2vygwP YR YR HdAucN HdAucN YR 967Tnn 2vygwPxin lỗi…967Tnn tôHdAucNi…. YRXin lỗi.

rYRồi c967Tnnô chuồn2vygwP nYRgay lậHdAucNp tYRức 967Tnnkhỏi lớpYR nhHdAucNư 2vygwPlà sợHdAucN 967TnnLui khôn2vygwPg kiềmYR chếYR được967Tnn mà967Tnn l967Tnna HdAucNhét 2vygwPquát t967Tnnháo ầm967Tnn ĩ.

Và967Tnno c967Tnnăng t2vygwPin v967Tnnới bộ967Tnn mặt967Tnn đưa967Tnn đ2vygwPám, HdAucNCat YRkể cHdAucNho A2vygwPlex 967Tnnvà J2vygwPack vềYR sựYR 967Tnncố c2vygwPhết người967Tnn đó.967Tnn Ale2vygwPx chỉ2vygwP nhúnHdAucN vai:

HdAucN - 2vygwP YR 967Tnn YR YR YR 967Tnn YR cậuYR 2vygwPta luHdAucNôn HdAucNnhư thếYR mà,2vygwP giả967Tnn tạo,HdAucN độiYR 2vygwPlốt YRhọc trYRò ngoHdAucNan để967Tnn lấ967Tnny 967Tnnlòng g2vygwPiáo viên,2vygwP đủHdAucN thứ.

Cò2vygwPn Jac2vygwPk YRthì gụcHdAucN YRđầu xuốngHdAucN bàHdAucNn vàHdAucN 2vygwPcười, YRngười 2vygwPrung HdAucNlên bần2vygwP bật,YR 967Tnncậu tHdAucNa YRnói đứt967Tnn quãng:

YR - 2vygwP 967Tnn HdAucN YR 967Tnn 967Tnn 2vygwP 2vygwP biếtYR 2vygwPthế…nán lạiHdAucN 2vygwPtí nữHdAucNa… HdAucNha HdAucNha ….

C2vygwPat nhăn967Tnn nhó:

- 967Tnn YR 967Tnn HdAucN HdAucN YR 2vygwP YR xi967Tnnn cậHdAucNu đấYRy YRJack, YRmình đaYRng 2vygwPlo chếtYR đây.

Ale2vygwPx cháYRn nảnYR chọcYR 2vygwPchọc vHdAucNà đĩa:

- YR 2vygwP 2vygwP HdAucN 2vygwP HdAucN 967Tnn 967Tnn C2vygwPat, LuHdAucNi s2vygwPẽ 967Tnnkhông đHdAucNem chuyệnYR hHdAucNắn bị967Tnn YRrửa HdAucNmặt bằn2vygwPg nưHdAucNớc 967Tnnlau 2vygwPnhà rYRa HdAucNmà rYRêu YRrao đâuHdAucN, yYRên tHdAucNâm đi.

Ca2vygwPt 2vygwPmím HdAucNmôi, ngHdAucNhe HdAucNthì cũn2vygwPg YRcó lí967Tnn như2vygwPng k2vygwPhông rêYRu rYRao đâuYR cóYR nghĩaHdAucN YRlà LuHdAucNi sYRẽ khHdAucNông nói2vygwP c2vygwPhuyện 967Tnnđó cHdAucNho BacbaraHdAucN. ÔiHdAucN trờ967Tnni ơi!

CaHdAucNt 2vygwPchưa HdAucNkịp thYRan t2vygwPhở thYRì BacbarHdAucNa đã967Tnn YRgọi cô.967Tnn CHdAucNat đứngYR YRlên. YRAlex cáu:

- HdAucN 967Tnn 2vygwP 967Tnn 2vygwP 967Tnn HdAucN 967Tnn c2vygwPậu c967Tnnhưa YRăn gYRì mà.

2vygwP- YR YR 967Tnn HdAucN 967Tnn 967Tnn 967Tnn YR Mìn2vygwPh khôngHdAucN 967Tnnnuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.