You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm bZ7hnay lbZ7hà mộtfRD4 bZ7hngày đẹpjdyH fRD4trời. jdyHCat bZ7hmở toRGQeang cửbZ7ha sổfRD4 đfRD4ón nhữn6nCeg tfRD4ia nfRD4ắng mùa6nCe thu vàng6nCe fRD4 jdyHnhư mậtfRD4 onfRD4g bZ7hvà pjdyHhóng RGQetầm mắjdyHt bZ7hra 6nCexa. CửaRGQe sổ6nCe phòRGQeng 6nCeCat tRGQerông rfRD4a một cfRD4on đbZ7hường bZ7hhai bênjdyH cbZ7hỏ jdyHmọc jdyHlún bZ7hphún kh6nCeông hbZ7hàng RGQelối. nhữfRD4ng dãjdyHy RGQenhà chen cfRD4húc nfRD4hau tfRD4rông nhưjdyH đànfRD4 RGQelợn cobZ7hn đủRGQe mọjdyHi bZ7hmàu sắc6nCe fRD4với đfRD4ủ cRGQeác jdyHkiểu kiến6nCe trúc 6nCetạp 6nCenham. CaRGQet hítfRD4 cănRGQeg vàjdyHo phổibZ7h khôjdyHng kjdyHhí trbZ7hong lànhfRD4 mát6nCe m6nCeẻ b6nCeuổi sang rồibZ7h côRGQe đfRD4eo c6nCehiếc túbZ7hi 6nCekhông đáyfRD4 nhỏRGQe bằng6nCe bbZ7hàn taRGQey RGQevào bêbZ7hn RGQehông vjdyHà nhanh n6nCehẹn xuốRGQeng nhà.

Ngôi nhà6nCe cjdyHủa g6nCeia đìnhjdyH côjdyH nfRD4hỏ hơnfRD4 rấtRGQe nhibZ7hều sbZ7ho bZ7hvới cácfRD4 n6nCehà hàngbZ7h RGQexóm nhưng cũngRGQe ti6nCeện nRGQeghi vbZ7hà tjdyHhoải máijdyH. fRD4Cat bZ7hđi vàRGQeo jdyHbếp, hôn6nCe lêRGQen máibZ7h fRD4tóc jdyHđỏ rựcRGQe rbZ7hỡ của fRD4mẹ cô,RGQe bà6nCe LfRD4uss mỉmfRD4 cười:

bZ7h - bZ7h RGQe RGQe bZ7h bZ7h bZ7h bZ7h jdyH RGQechào cjdyHon yêu.

BjdyHà fRD4là mộtfRD4 phfRD4ụ nRGQeữ xinbZ7hh đẹp,fRD4 jdyHquyến rũ6nCe vfRD4à RGQeCat luônbZ7h thầmjdyH tiếbZ7hc nu6nCeối v6nCeì côRGQe chẳng giốngfRD4 mẹ6nCe mRGQeột cbZ7hhút bZ7hnào, từbZ7h cájdyHi m6nCeũi đfRD4ến bZ7hkhuôn mặtbZ7h vjdyHà mbZ7hái tócfRD4, tjdyHất cả đềubZ7h tbZ7hhừa hưởnjdyHg fRD4từ ngưbZ7hời cha6nCe. TjdyHhật làfRD4 chán,bZ7h tbZ7hóc 6nCecha fRD4cô lạijdyH màujdyH RGQeđen. RGQeCat luôn 6nCecảm thấyfRD4 mìnRGQeh gi6nCeống 6nCemột c6nCeon quạ6nCe fRD4bên cạjdyHnh mẹfRD4 vàRGQe cfRD4ả bZ7hở trjdyHường jdyHhọc nữa, g6nCeiữa một6nCe rừngjdyH bZ7htóc vànbZ7hg v6nCeà nâ6nCeu. CajdyHt rútbZ7h fRD4cây đũaRGQe phbZ7hép bónRGQeg nhRGQeoáng vjdyHì mfRD4ới được labZ7hu chùijdyH rbZ7ha vàjdyH bZ7hlùa đĩafRD4 tjdyHrong t6nCeủ rjdyHa 6nCebàn ăjdyHn. NhữnbZ7hg chiRGQeếc RGQeđĩa s6nCeứ tráng mbZ7hen xjdyHanh xibZ7hnh xắjdyHn nốfRD4i đuô6nCei nbZ7hhau baRGQey 6nCera l6nCeàm CafRD4t liên6nCe tưởngjdyH tfRD4ới fRD4lũ RGQecon gái chạyfRD4 tfRD4heo LufRD4i 6nCeFrank. fRD4 CRGQeat tự6nCe cườibZ7h mìnRGQeh trjdyHong kjdyHhi bjdyHa côRGQe 6nCehối hả6nCe jdyHđi xuống 6nCehôn fRD4tóc 6nCeCat fRD4và fRD4ngồi xuống:

RGQe - 6nCe RGQe fRD4 RGQe RGQe bZ7h jdyH fRD4 ôi…jdyH RGQeba sắpjdyH muộnbZ7h mấtRGQe rồi.

RGQeCat róbZ7ht caféfRD4 cbZ7hho cfRD4ha rồifRD4 giúRGQep mẹbZ7h fRD4bê nồjdyHi cjdyHháo jdyHkhỏi bRGQeếp lò.RGQe HafRD4i đứafRD4 e6nCem song sinjdyHh 6nCecủa CjdyHat chạy6nCe fRD4ù xRGQeuống ch6nCeí ch6nCeoé tranfRD4h cãRGQei RGQenhau vềbZ7h mấyRGQe mónfRD4 đồjdyH chơi chúng6nCe RGQeđược tặnfRD4g trjdyHong sinfRD4h nbZ7hhật vừaRGQe rồi6nCe. jdyHMark fRD4và J6nCeose luô6nCen ljdyHàm 6nCeCat mệt fRD4mỏi vìbZ7h mọiRGQe jdyHthứ. ChjdyHúng jdyHnói q6nCeuá nhiềubZ7h, 6nCehỏi qbZ7huá nhiều6nCe, luônbZ7h luôjdyHn khbZ7hông đạt fRD4điểm tbZ7hối đbZ7ha 6nCeở 6nCetrường vàjdyH rấtRGQe ha6nCem cjdyHhơi. H6nCeừ. CafRD4t uốjdyHng hết6nCe cốfRD4c sữa,bZ7h ăRGQen vài látRGQe bZ7hbánh 6nCemì rồbZ7hi ch6nCeào bjdyHa mjdyHẹ vjdyHà RGQera khỏiRGQe nh6nCeà. ThjdyHời tiếRGQet jdyHthật fRD4tuyệt-dù chỉ lRGQeà nhâjdyHn tạo.RGQe CajdyHt 6nCesắp mừngfRD4 sibZ7hnh n6nCehật lầnjdyH 6nCethứ fRD415 củaRGQe m6nCeình vàjdyH hôRGQem bZ7hnay là ngàbZ7hy khjdyHai giảng.6nCe RGQetrở lạRGQei trườngbZ7h bZ7hsau mfRD4ột mùjdyHa RGQehè bfRD4ận rộnfRD4 côjdyH fRD4thấy th6nCeời gian dườngRGQe n6nCehư trbZ7hôi qufRD4á nbZ7hhanh. MớRGQei hjdyHôm nàofRD4 jdyHCat c6nCeòn nhjdyHỏ bZ7hxíu, bZ7hbỡ ngỡ6nCe bướcbZ7h chân vàjdyHo fRD4trường màfRD4 chỉfRD4 bZ7hsau mấyRGQe bZ7hmùa hRGQeè, nămfRD4 nbZ7hay RGQeđã l6nCeà RGQenăm cfRD4uối bZ7hcấp. CajdyHt đẩy chiếbZ7hc vjdyHán trượt6nCe dbZ7hưới chRGQeân khiếnjdyH 6nCenó chRGQeảy vùRGQe vùbZ7h trêjdyHn vfRD4ỉa jdyHhè v6nCeà nhjdyHìn theo chiếcbZ7h m6nCeui trầnbZ7h bónRGQeg bZ7hlộn hiệuRGQe GrbZ7heen cRGQeủa BacbarbZ7ha màfRD4 t6nCehầm jdyHghen jdyHtị, không fRD4biết đếnjdyH fRD4khi nàojdyH jdyHCat mớfRD4i cfRD4ó mộtjdyH chiếbZ7hc nhRGQeư jdyHthế. BacbarfRD4a bZ7hlà 6nCehot girl của6nCe trường,fRD4 bjdyHa mRGQeẹ bZ7hcô 6nCeta giàRGQeu bZ7hcó, cfRD4ô tbZ7ha xin6nCeh đẹpRGQe vàRGQe luôRGQen fRD4là tRGQeâm bZ7hđiểm của mọRGQei sựRGQe chúbZ7h ý.6nCe CjdyHat jdyHthì khônfRD4g jdyHđược nhưRGQe vậy.RGQe côjdyH cajdyHo hbZ7hơn chfRD4iều ca6nCeo trunjdyHg bình cjdyHủa bbZ7họn c6nCeon gRGQeái vàjdyH chjdyHẳng jdyHcó gìbZ7h đặcjdyH jdyHbiệt RGQetrừ máijdyH tóc6nCe RGQeđen nhbZ7hư lRGQeông quạ. CjdyHat bZ7hcũng chẳngjdyH jdyHhiểu sajdyHo AlebZ7hx RGQevà JjdyHack lạ6nCei làmjdyH bRGQeạn 6nCevới m6nCeột RGQengười n6nCehư cô. CôRGQe luônbZ7h fRD4chìm ngh6nCeỉm, cjdyHhỉ là6nCe nhRGQeân RGQevật phfRD4ụ jdyHtrong jdyHcác v6nCeở kịch,fRD4 chRGQeỉ thRGQeam gia cjdyHhạy tiếpbZ7h sứbZ7hc tronbZ7hg hbZ7hội th6nCeao, chRGQeỉ đfRD4ệm đànfRD4 RGQecho jdyHJack hjdyHát tro6nCeng nbZ7hhững buổi fRD4trình diễn6nCe fRD4âm nhfRD4ạc vàjdyH luôbZ7hn bịbZ7h lobZ7hại jdyHtrong cáRGQec RGQemôn thể6nCe tjdyHhao vìRGQe chơbZ7hi quá dở.

Đẩy vánbZ7h trượtbZ7h mộtjdyH cáfRD4i thậtjdyH mạnh,jdyH CbZ7hat nhảfRD4y vọt6nCe lêRGQen fRD45 bfRD4ậc 6nCethang vfRD4à lưfRD4ớt vào sbZ7hân trường.6nCe jdyHngôi trườngRGQe fRD4xinh đẹbZ7hp cbZ7hủa RGQecô nằmRGQe jdyHtrên mộtjdyH 6nCequả bZ7hđồi hifRD4ên ngang nhưRGQe mộbZ7ht bZ7hdũng sbZ7hĩ. Ca6nCet RGQegật đầujdyH chàobZ7h JbZ7hohn Hanso6nCen bZ7hkhi cậubZ7h tRGQea nfRD4góc RGQeđầu lên khRGQeỏi bãiRGQe cỏRGQe 6nCevà RGQevẫy CabZ7ht, JohjdyHn lfRD4à mộRGQet thiênjdyH bZ7htài hộiRGQe 6nCehoạ. Những6nCe RGQetác phẩm cfRD4ủa cậubZ7h tjdyHa luônfRD4 chỉRGQe đứnjdyHg 6nCesau mộtjdyH jdyHhoạ sRGQeĩ fRD4chuyên fRD4nghiệp dubZ7hy jdyHnhất m6nCeà nếu CfRD4at nhớbZ7h khônjdyHg nhầmfRD4 fRD4là RafajdyHenl Golias.

- bZ7h fRD4 fRD4 fRD4 fRD4 6nCe jdyH 6nCe CabZ7ht !

Alex vfRD4ẫy RGQeCat kbZ7hhi cbZ7hô lướfRD4t tới.6nCe CaRGQet jdyHmỉm cườifRD4 bZ7hhất vájdyHn tr6nCeượt lênbZ7h tafRD4y rfRD4ồi dừng ljdyHại đợ6nCei AlRGQeex. CbZ7hô nàngRGQe hômfRD4 fRD4nay lộnbZ7hg lbZ7hẫy với6nCe cjdyHhiếc váyjdyH xếpfRD4 ljdyHi hồnRGQeg tuyệt hRGQeảo vfRD4à bZ7háo bjdyHó tjdyHrắng cbZ7hó fRD4hở bụngfRD4 chúbZ7ht chútfRD4. AlRGQeex 6nCecười rấRGQet tươi:

- fRD4 fRD4 jdyH fRD4 RGQe RGQe fRD4 jdyH ngRGQehỉ 6nCehè RGQevui không?fRD4 HabZ7hy cậujdyH bZ7hlại chjdyHúi mũfRD4i bZ7hở jdyHnhà vớifRD4 đốbZ7hng chRGQeai lọ?

jdyH- 6nCe fRD4 fRD4 6nCe jdyH bZ7h jdyH jdyH uhRGQe, bZ7hmình 6nCechẳng đRGQei RGQeđâu jdyHcả, chỉRGQe bZ7hở fRD4nhà thôifRD4, c6nCeòn jdyHcậu? kìjdyH nghỉRGQe tuyệtRGQe chứ?

- jdyH RGQe jdyH fRD4 RGQe 6nCe jdyH RGQe 6nCeTuyệt –6nCe AlfRD4ex nghiêngjdyH đfRD4ầu –6nCe ởfRD4 jdyHHawaii bZ7hthời tiRGQeết rất6nCe đẹp6nCe, fRD4rất tiếRGQec bZ7hlà không6nCe cjdyHó cậu.

AlbZ7hex bfRD4ắt đầujdyH kRGQeể vềRGQe kfRD4ì nfRD4ghỉ dàijdyH ngfRD4ày củabZ7h RGQecô ấyfRD4 tronbZ7hg khfRD4i h6nCeọ 6nCeđi tjdyHới tủRGQe chứa đồ.bZ7h CajdyHt jdyHliếc 6nCequa d6nCeãy kếRGQe fRD4bên vàbZ7h dườngfRD4 nhưjdyH khôngfRD4 6nCenghe AlejdyHx kểbZ7h nữajdyH khi fRD4cô trônRGQeg tfRD4hấy LfRD4ui fRD4Frank. CảRGQe mRGQeùa h6nCeè bZ7hCat RGQekhông gặpRGQe LRGQeui, dư6nCeờng nRGQehư cậ6nCeu jdyHta cao bZ7hhơn mộ6nCet chútRGQe vàRGQe làRGQen giRGQea cójdyH hRGQeơi sạmjdyH d6nCei ch6nCeút đRGQeỉnh nhưjdyHng trônbZ7hg Lu6nCei vẫnfRD4 rất đẹbZ7hp trai.

- bZ7h 6nCe 6nCe fRD4 fRD4 6nCe jdyH fRD4 …thếfRD4 ljdyHà m6nCeình ngRGQeã nh6nCeào xuốnbZ7hg tfRD4ừ vábZ7hch đá,RGQe mfRD4ay fRD4mà fRD4ba trô6nCeng thấyfRD4 nên yếmjdyH bfRD4ùa lRGQeàm mjdyHình nRGQehẹ hẫRGQeng bZ7hđi vàjdyH rớt6nCe xuốfRD4ng nbZ7hước n6nCehẹ hều.fRD4 –6nCe AleRGQex fRD4cười khoái chí.

jdyH - fRD4 fRD4 fRD4 fRD4 RGQe jdyH fRD4 RGQe TbZ7huyệt .

CajdyHt trfRD4ả l6nCeời 6nCebăng qbZ7huơ vàfRD4 cjdyHô bbZ7hị fRD4ai đóRGQe njdyHhào tớibZ7h ômbZ7h chầRGQem lấy:

- bZ7h jdyH fRD4 RGQe 6nCe RGQe fRD4 jdyH nhớjdyH jdyHcậu quá.

jdyH Jack kêu6nCe lêRGQen bằ6nCeng giọngjdyH RGQeỉ ôjdyHi l6nCeàm 6nCeCat bRGQeật cười6nCe. JafRD4ck quabZ7hy jdyHsang ô6nCem RGQeAlex :

RGQe- 6nCe fRD4 fRD4 fRD4 RGQe bZ7h 6nCe jdyH bZ7hkhông cóRGQe hafRD4i ngườiRGQe 6nCemùa 6nCehè cRGQehán ljdyHắm. mbZ7hình cRGQehẳng biếtjdyH làjdyHm fRD4gì nữa.

jdyH - bZ7h bZ7h fRD4 RGQe fRD4 fRD4 RGQe jdyH cậubZ7h lại6nCe bZ7hcao tRGQehêm đấyRGQe ah?

RGQeAlex nh6nCeăn mặjdyHt, cjdyHòn JafRD4ck jdyHthì nhfRD4e rjdyHăng c6nCeười. cậbZ7hu chànjdyHg fRD4này luôn6nCe đựơcbZ7h jdyHyêu thích vìfRD4 tjdyHính fRD4hài jdyHhước, fRD4giọng 6nCeca RGQengọt ngào6nCe vbZ7hà nụbZ7h 6nCecười quy6nCeến 6nCerũ. CRGQeó cfRD4ả đống 6nCecon gjdyHái muốnjdyH cRGQeặp kè6nCe vớbZ7hi JafRD4ck jdyHnhưng dườngjdyH nhjdyHư JafRD4ck khôngbZ7h hứngRGQe t6nCehú với họRGQe bZ7hlắm, kjdyHể cả6nCe vớiRGQe Bacbara.

- fRD4 fRD4 bZ7h 6nCe RGQe bZ7h fRD4 jdyH chfRD4ào Lui.

Bacb6nCeara lảfRD4 lưRGQeớt RGQeđi bZ7htới tủ6nCe đểRGQe RGQeđồ củajdyH LuRGQei vớijdyH mộtfRD4 nụ6nCe cưRGQeời dễRGQe thươjdyHng nbZ7hhất mà jdyHcô 6nCeta cbZ7hó thbZ7hể nặjdyHn jdyHra. fRD4Cô bZ7hta thiêRGQeng thật6nCe, vừa6nCe nhắbZ7hc 6nCeđã tớijdyH liền.bZ7h JaRGQeck kéo cảfRD4 bZ7hCat vàRGQe A6nCelex 6nCevào lớpjdyH RGQemà vầnfRD4 nói6nCe jdyHliến thoắfRD4ng vềjdyH jdyHkì RGQenghỉ thfRD4ú vị6nCe củbZ7ha mình ở6nCe MehicfRD4o. CbZ7hat jdyHliếc vềbZ7h ph6nCeía sa6nCeu vbZ7hà mỉmbZ7h cười,6nCe LuRGQei đanRGQeg nó6nCei chuy6nCeện với BacbbZ7hara mộbZ7ht cá6nCech lạnhbZ7h lùRGQeng, cậRGQeu RGQeta RGQevẫn thế.

Cat đâmbZ7h sầmfRD4 RajdyHdic Bru6nCeno, m6nCeột gRGQeã học6nCe bZ7hcùng ljdyHớp mbZ7hà CfRD4at khôngbZ7h ưRGQea RGQetẹo nào.6nCe Hắn rấtRGQe nójdyHng nảyRGQe, 6nCecộc jdyHcằn mặRGQec d6nCeù jdyHcó bjdyHề fRD4ngoài nfRD4a njdyHá mộtbZ7h ngườRGQei jdyHanh dfRD4ễ thương mRGQeà bZ7hCat từng6nCe cbZ7hhơi cùnRGQeg hồi6nCe RGQenhỏ. Chà,jdyH cbZ7hon ngbZ7hười mà,fRD4 chỉfRD4 có6nCe thểRGQe giống nhbZ7hau chbZ7hút chútfRD4 fRD4về bềjdyH ngoàfRD4i thôi.

jdyH jdyH bZ7h RGQe 6nCe RGQe- fRD4đi kiRGQeểu gìbZ7h thế?jdyH jdyHMắt đểbZ7h fRD4ở nhàbZ7h àh?

jdyH Radic gắt.fRD4 bZ7hLui jdyHchép 6nCemiệng sbZ7hau lưjdyHng CafRD4t :

- RGQe jdyH fRD4 bZ7h bZ7h jdyH bZ7h bZ7h tránRGQeh RGQera BrubZ7hno, bZ7hđịnh fRD4thu pbZ7hhí vjdyHào cRGQeửa hả?

RGQe Radic nhRGQeìn L6nCeui vớibZ7h áfRD4nh mắjdyHt căjdyHm gh6nCeét nhjdyHưng cbZ7hũng lájdyHch fRD4qua jdyHmột bêjdyHn tránhbZ7h đường cjdyHho LufRD4i 6nCevì bZ7hthấy Bac6nCebara điRGQe cùngjdyH. Tr6nCeong RGQe1 thờibZ7h gia6nCen dàRGQei, RadifRD4c được mọfRD4i jdyHngười đồnjdyH rằngfRD4 bZ7hlà 6nCevệ jdyHsĩ củabZ7h BacjdyHbara. ChẳRGQeng cầnjdyH qua6nCen sáRGQet C6nCeat cũngfRD4 biết điều6nCe đbZ7hó. RadbZ7hic ljdyHia ánhfRD4 mắtRGQe RGQehình vfRD4iên fRD4đạn fRD4sang khRGQeó fRD4chịu fRD4nhìn chiRGQeếc áo Ca6nCet đaRGQeng mặcfRD4 lẩm6nCe bẩm:

jdyH- fRD4 fRD4 6nCe RGQe fRD4 6nCe 6nCe jdyH áo6nCe jdyHvới bZ7hchả quần,jdyH jdyHđồ sRGQeậy khô.

Rồi6nCe cậRGQeu fRD4ta vàfRD4o 6nCelớp. C6nCeat thởbZ7h dài6nCe, lầRGQen nàjdyHo RGQecô 6nCemặc cáiRGQe áoRGQe n6nCeày Radi6nCec cũ6nCeng lẩm bjdyHẩm. fRD4đúng bZ7hlà áofRD4 bRGQeó khôngbZ7h hjdyHợp vớiRGQe ngườibZ7h CabZ7ht tfRD4ẹo nào.6nCe Cô….khôn6nCeg hấjdyHp dẫn gbZ7hì cả.

CafRD4t vàRGQeo lớpRGQe, jdyHngồi xuốnjdyHg bjdyHàn củfRD4a mìnhjdyH vàRGQe nhjdyHìn xuốngfRD4 RGQebộ RGQengực jdyHcủa mìfRD4nh. N6nCeó cũng chẳn6nCeg pbZ7hhải 6nCelà nhỏRGQe nhắnbZ7h gjdyHì, cũng6nCe tfRD4o n6nCehư 6nCemọi 6nCeđứa bZ7hcon 6nCegái khájdyHc 6nCeđấy chứ. CófRD4 điềubZ7h vìRGQe CjdyHat ca6nCeo qubZ7há nêfRD4n trfRD4ông gfRD4iống cây6nCe bZ7hsậy chănbZ7hg? fRD4Cat kRGQehá mfRD4ặc cảm v6nCeề bbZ7hản t6nCehân mình.RGQe GifRD4a jdyHđình côRGQe 6nCecũng chẳ6nCeng khájdyH giảRGQe gì6nCe. fRD4Ba fRD4mẹ thườngjdyH phải bZ7hđi làjdyHm bZ7hca đêmbZ7h đểjdyH lRGQeo chjdyHo bZ7h3 chị6nCe fRD4em côRGQe. CbZ7hat fRD4ko có6nCe qufRD4ần áofRD4 xịn,6nCe RGQecũng không cRGQeó bZ7hđồ nRGQeữ jdyHtrang đRGQeắt tiềbZ7hn, fRD4vì thếRGQe cô6nCe tựRGQe RGQelàm ljdyHấy mộtRGQe jdyHsố n6nCeữ tfRD4rang njdyHhờ xưởng rènfRD4 RGQemi jdyHni màfRD4 bRGQea c6nCeô tặngbZ7h hồifRD4 fRD4sinh nhật6nCe l6nCeần t6nCehứ 8jdyH. đôibZ7h RGQekhi CRGQeat cũfRD4ng thấy buồn,fRD4 cjdyHô cbZ7hũng lfRD4à m6nCeột thiếubZ7h nữRGQe mớifRD4 lbZ7hớn, cũng6nCe cfRD4ó tìnhbZ7h cảmRGQe và6nCe nhữngjdyH ước jdyHmơ, jdyHnhưng jdyH…. CjdyHat RGQenhìn LuRGQei. LufRD4i đangfRD4 đbZ7học một6nCe cu6nCeốn sổ6nCe cfRD4on 6nCemà nếuRGQe CabZ7ht không nhRGQeầm th6nCeì lbZ7hà nhưngfRD4 gjdyHi chéRGQep cjdyHủa cậujdyH ấyjdyH vềRGQe côngfRD4 vjdyHiệc ở6nCe công6nCe fRD4ti cjdyHon của tậpbZ7h đoànbZ7h RGQeFrank. GibZ7ha đì6nCenh LufRD4i rấtfRD4 jdyHcó tbZ7hhế lựbZ7hc. bfRD4a cậu6nCe ấyjdyH làbZ7h bZ7hchủ tịchfRD4 tập đfRD4oàn Fran6nCek –jdyH tậRGQep đoàn6nCe lớRGQen nhấtRGQe “m6nCeiền tây”fRD4 cRGQeòn LbZ7hui 6nCethì vừRGQea đẹfRD4p trabZ7hi vừa h6nCeọc giỏi....

chàobZ7h cá6nCec em.

GiRGQeáo fRD4sư VifRD4llar và6nCeo lớpRGQe, bjdyHà đểRGQe cRGQeặp xuốngjdyH bjdyHàn rfRD4ồi 6nCenhìn hếtjdyH mộfRD4t lượbZ7ht 6nCehọc tròbZ7h 6nCecủa mìnhjdyH v6nCeà hỏi:

bZ7h - bZ7h bZ7h bZ7h 6nCe RGQe fRD4 bZ7h jdyH cácjdyH eRGQem nghỉjdyH RGQehè vuRGQei chứ?

jdyH - RGQe bZ7h RGQe bZ7h RGQe jdyH fRD4 fRD4 VubZ7hi ạ.

fRD4 Cả lớpRGQe bắfRD4t đầjdyHu xô6nCen xbZ7hao lên.fRD4 fRD4Remus chồmbZ7h qbZ7hua bjdyHàn nóiRGQe chuyệnfRD4 vớbZ7hi Pe6nCeter fRD4và cả haRGQei cười6nCe tbZ7hí tởnbZ7h vớ6nCei njdyHhau. Giáo6nCe fRD4sư VifRD4llar nófRD4i jdyHvới vẻbZ7h mbZ7hặt hfRD4ài lòng:

- 6nCe bZ7h bZ7h jdyH fRD4 fRD4 jdyH bZ7h 6nCenào, cảRGQe bZ7hlớp nộfRD4p fRD4bài tậpjdyH hbZ7hè đi.

fRD4- jdyH bZ7h RGQe RGQe 6nCe fRD4 jdyH bZ7h Ôi………

LớpfRD4 họcbZ7h ồ6nCe lêRGQen jdyHthất vọnjdyHg. CjdyHat bbZ7hiết cònRGQe jdyHrất nhiềufRD4 ngườjdyHi bZ7hchưa lRGQeàm xobZ7hng jdyHbài tập, víRGQe dụfRD4 n6nCehư JajdyHck chẳngbZ7h hạn.jdyH CbZ7hat mỉjdyHm fRD4cười RGQekhi thfRD4ấy vjdyHẻ khổfRD4 sjdyHở củajdyH Jack. RGQeBacbara nfRD4ói vớiRGQe 6nCegiọng nRGQeịnh nọbZ7ht :

- RGQe bZ7h RGQe bZ7h fRD4 jdyH bZ7h 6nCe thbZ7hưa bZ7hcô, coRGQen cònRGQe bZ7hmột chúfRD4t bZ7hnữa chưa6nCe xongfRD4, cjdyHon cfRD4ó thể6nCe n6nCeộp safRD4u đưfRD4ợc RGQekhông ạ?

6nCe- fRD4 fRD4 6nCe 6nCe RGQe RGQe 6nCe RGQe K6nCeo được.

GjdyHiáo sRGQeư VillbZ7har mỉmRGQe cườifRD4 nhãRGQe nhặnfRD4 nhưbZ7hng ábZ7hnh mbZ7hắt b6nCeà fRD4ánh 6nCelên RGQesự nRGQeghiêm khắc RGQevà đjdyHố abZ7hi giá6nCem nàifRD4 RGQenỉ thRGQeêm mộbZ7ht RGQelời 6nCenào jdyHkhi đãbZ7h bRGQeị b6nCeà nhìfRD4n nfRD4hư vậyfRD4. 6nCeCat thích điểmRGQe nàfRD4y củfRD4a bbZ7hà. CôRGQe fRD4lấy cuốn6nCe RGQevở làmfRD4 bài6nCe tậjdyHp về6nCe RGQenhà fRD4ra v6nCeà bZ7hđể lfRD4ên đầu bànRGQe t6nCerong khbZ7hi bZ7hnghe loánbZ7hg thfRD4oáng AlebZ7hx cRGQeàu nhbZ7hàu vớbZ7hi JfRD4ack vềjdyH sjdyHự lười6nCe biếng củbZ7ha 6nCecậu chàngjdyH. JafRD4ck lẩfRD4m bẩm:

6nCe - bZ7h fRD4 jdyH fRD4 bZ7h RGQe fRD4 bZ7h bZ7hbiết thfRD4ế jdyHmình đãRGQe cópjdyH bàjdyHi jdyHCat lúRGQec nãfRD4y rồi.

gifRD4áo jdyHsư VijdyHllar khbZ7hua đ6nCeũa phépfRD4 bRGQeằng mộtfRD4 độnRGQeg tjdyHác duyên6nCe dángfRD4 lùabZ7h jdyHhết njdyHhững cuốn RGQevở lbZ7hên bRGQeàn giáRGQeo bZ7hviên RGQevà nóijdyH vớijdyH 6nCeLui bằfRD4ng một6nCe giọngfRD4 trìufRD4 mến:

bZ7h- RGQe 6nCe RGQe 6nCe bZ7h RGQe 6nCe RGQe Lui6nCe, sbZ7hau giờRGQe học6nCe fRD4con bZ7hđem chRGQeồng jdyHvở xuốngRGQe phòngfRD4 giá6nCeo viênjdyH cbZ7hho cfRD4ô nhé.

bZ7h Lui vâ6nCeng nbZ7hgoan nbZ7hgoãn vàRGQe mỉ6nCem cười.jdyH mộbZ7ht nfRD4ụ cười6nCe cjdyHó thểbZ7h quậtRGQe ngã6nCe bZ7hbất cứjdyH đứa jdyHcon gájdyHi nàRGQeo- đấyjdyH làbZ7h CfRD4at nbZ7hghi thếRGQe. Nhưn6nCeg bZ7hrõ rànbZ7hg jdyHlà giáobZ7h sưbZ7h njdyHgọt ng6nCeào với 6nCeLui hơnjdyH hjdyHết thảy,6nCe cũjdyHng mộtRGQe phầjdyHn vì6nCe điểmRGQe b6nCeùa chúfRD4 củaRGQe LufRD4i caRGQeo njdyHhất trường.

- bZ7h bZ7h fRD4 bZ7h bZ7h RGQe fRD4 bZ7h nàjdyHo cájdyHc jdyHem, sáRGQech jdyHbùa ch6nCeú RGQecăn bảRGQen lớp3,6nCe “bùajdyH tốngbZ7h tiễn”.

bZ7h Cat 6nCechúi mũijdyH RGQevào sácRGQeh tr6nCeong kjdyHhi giáRGQeo sfRD4ư VibZ7hllar jdyHphát chuộtfRD4 fRD4cho họcbZ7h fRD4sinh. Con fRD4chuột củabZ7h jdyHCat nhỏbZ7h xíjdyHu RGQevà ngjdyHay kjdyHhi vRGQeừa đfRD4áp xuống6nCe fRD4bàn, nó6nCe mfRD4on mfRD4en bjdyHò đến g6nCeặm chiế6nCec bút6nCe c6nCehì củajdyH CjdyHat. ThậtfRD4 là6nCe mộtbZ7h buổijdyH hbZ7học 6nCegian njdyHan RGQekhi jdyHmà Misa, bjdyHạn thânRGQe củafRD4 6nCeBacbara RGQelàm nổjdyH tfRD4ung bZ7hcon chuộtRGQe RGQecủa jdyHcô t6nCea khiếnjdyH phânRGQe nửa lbZ7hớp bjdyHị dín6nCeh bẩjdyHn vàojdyH áobZ7h. CujdyHối gifRD4ờ fRD4học, chỉRGQe cRGQeó mỗifRD4 LRGQeui 6nCelà tbZ7hhành fRD4công trong vjdyHiệc RGQeđưa cojdyHn chfRD4uột bZ7hnhỏ trởjdyH lạ6nCei ljdyHồng trênbZ7h bàjdyHn 6nCegiáo jdyHviên, n6nCehững người cònjdyH lRGQeại đjdyHều b6nCeó tbZ7hay. ChuôngfRD4 reRGQeo hếtjdyH tiếbZ7ht, giáfRD4o sưfRD4 Vill6nCear fRD4ra khỏ6nCei lớp RGQesau kRGQehi cfRD4ho mộtjdyH đ6nCeống bàifRD4 tfRD4ập vbZ7hề nhàbZ7h. C6nCeat đ6nCeang loabZ7hy jdyHhoay 6nCebỏ sRGQeách vởjdyH vào túbZ7hi khbZ7hông đáy6nCe thbZ7hì BacjdyHbara nóifRD4 bZ7hto mộtbZ7h cjdyHách hfRD4ách dịch:

bZ7h- RGQe RGQe RGQe fRD4 6nCe RGQe fRD4 bZ7h LusjdyHs, trựjdyHc nhRGQeật ch6nCeo Radic.

CabZ7ht gật6nCe đầujdyH v6nCeà libZ7hếc RfRD4adic, cậuRGQe 6nCeta đ6nCeang fRD4nhìn Bacbar6nCea mộtfRD4 cách6nCe m6nCeiễn cưỡng, bZ7hcó l6nCeẽ bZ7hbởi vRGQeì BacbRGQeara bZ7hcứ quấnjdyH lấyRGQe L6nCeui. fRD4Cat 6nCe kjdyHhông nghbZ7hĩ jdyHlà RafRD4dic thíRGQech Bacbara nhưnbZ7hg RGQecái fRD4nhìn kia…

RGQeCat khôRGQeng biếtjdyH fRD4mà cfRD4ô jdyHcũng kfRD4hông cầnfRD4 bjdyHiết. chjdyHa bZ7hcô fRD4làm việcRGQe chbZ7ho cônRGQeg t6nCei nhà Rosan6nCeta fRD4nên côjdyH lubZ7hôn pjdyHhải ngjdyHhe ljdyHời BjdyHacbara RGQenếu 6nCekhông 6nCecô tbZ7ha fRD4sẽ fRD4ton hót vớiRGQe jdyHcha 6nCecô fRD4ta vàfRD4 đuổi6nCe vjdyHiệc bjdyHa RGQeCat. bZ7hAlex vàbZ7h JfRD4ack kh6nCeông thícjdyHh RGQeCat bRGQeị sajdyHi khiến nRGQehưng họjdyH cũRGQeng c6nCehẳng jdyHlàm gìfRD4 RGQeđược ngoàbZ7hi jdyHviệc ljdyHấy pfRD4hần ănbZ7h hRGQeộ CatjdyH. Alex càfRD4u bZ7hnhàu kRGQehi đbZ7hi ngaRGQeng qfRD4ua Cat:

- 6nCe bZ7h bZ7h fRD4 fRD4 6nCe fRD4 fRD4 nRGQehanh n6nCehé, RGQemình fRD4sẽ đổRGQe nướ6nCec sốtRGQe cbZ7hà fRD4chua jdyHlên đầuRGQe 6nCecon qufRD4ỷ cá6nCei đó.

- fRD4 jdyH RGQe bZ7h 6nCe bZ7h fRD4 6nCe LàRGQem RGQeơn điRGQe, Alex.

CRGQeat c6nCeười nhRGQeư mếu,RGQe AlRGQeex thjdyHở djdyHài vfRD4à lôRGQei JacfRD4k theojdyH. RGQeCat lùabZ7h chổiRGQe 6nCevà ghẻRGQe lau RGQera kfRD4hỏi tủRGQe đểjdyH chổi6nCe vàbZ7h vu6nCeng vẩy6nCe đjdyHũa 6nCephép 6nCeđiều RGQekhiển cRGQeho chúng6nCe fRD4lau bjdyHảng, lau bà6nCen g6nCehế RGQevà nhữnRGQeg fRD4chỗ dơRGQe màfRD4 bZ7hlũ 6nCechuột gbZ7hây r6nCea. RGQeHọc RGQesinh ljdyHần lượtjdyH rbZ7ha khỏi lớpbZ7h hếbZ7ht, bZ7htrong 6nCelớp chỉbZ7h fRD4còn lạijdyH LuRGQei vàbZ7h 6nCeCat. LbZ7hui đfRD4ang fRD4đếm lfRD4ại bZ7hchỗ vởbZ7h và 6nCedập bZ7hlại mộ6nCet cu6nCeốn bjdyHị bonbZ7hg mấyfRD4 fRD4trang đầu.bZ7h CajdyHt l6nCeiếc tjdyHrộm LuijdyH, đRGQeúng lbZ7hà một anfRD4h chbZ7hàng đẹpRGQe tr6nCeai. RGQeCat quaRGQey fRD4ra chăbZ7hm cjdyHhú v6nCeắt giẻjdyH lbZ7hau bằngjdyH mộbZ7ht lobZ7hại nghệ tjdyHhuật hắcfRD4 áfRD4m mRGQeà jdyHcác phùRGQe thuRGQeỷ hắcbZ7h bZ7hám dùn6nCeg đểjdyH khiếnbZ7h cofRD4n ngư6nCeời tRGQea kbZ7hhô quắt k6nCehô queRGQeo lại.6nCe cáibZ7h giẻfRD4 rít6nCe lêjdyHn kfRD4he khbZ7hẽ vàbZ7h khfRD4ô jdyHcong nướjdyHc. CajdyHt khbZ7hoái chí nhúfRD4ng ư6nCeớt n6nCeó mộ6nCet l6nCeần nữabZ7h vàjdyH lại6nCe 6nCevắt kRGQehô rbZ7hồi một6nCe lầbZ7hn nữa.bZ7h CbZ7hho tbZ7hới khi côjdyH qu6nCeay lạibZ7h tbZ7hhi chẳ6nCeng tbZ7hhấy LuRGQei đRGQeâu cfRD4ả, chắcjdyH làjdyH đã6nCe đifRD4 rồ6nCei. CafRD4t nhifRD4ệt tình vbZ7hẩy đũaRGQe 6nCephép jdyHnhư một6nCe nhạcjdyH tbZ7hrưởng điềjdyHu khiển6nCe fRD4những câyRGQe chổifRD4 ljdyHau nhà, côjdyH jdyHvẫy 6nCemạnh mộRGQet cjdyHái, m6nCeột RGQecây chổRGQei lfRD4ao vùRGQe fRD4về pbZ7hhía b6nCeàn 6nCegiáo viênfRD4 vàRGQe RGQevòng qua p6nCehía RGQesau cjdyHhiếc bjdyHàn. Rầm…

MộtjdyH tijdyHếng độRGQeng c6nCehết người6nCe vanbZ7hg l6nCeên vjdyHà L6nCeui 6nCeFrank t6nCeừ fRD4từ đứng6nCe lRGQeên phíaRGQe sfRD4au bàn gfRD4iáo vjdyHiên vớijdyH khuôjdyHn mặtfRD4 tèbZ7hm nhebZ7hm nướcjdyH lRGQeau nhàfRD4 RGQevà mRGQeũi đfRD4ang chảybZ7h mábZ7hu. Cậu tRGQea đangbZ7h bufRD4ộc dâbZ7hy giầy.
Cat đứngfRD4 nRGQehư trờibZ7h trbZ7hồng nhìn6nCe bZ7h1 bZ7hgiọt máu6nCe nhỏfRD4 xuố6nCeng chiếcjdyH RGQeáo sjdyHơ m6nCei trắngfRD4 tinh củfRD4a LRGQeui vbZ7hà khôngRGQe cRGQehắc bZ7hlà tron6nCeg RGQecuộc đờiRGQe mìnbZ7hh fRD4cô đã6nCe phạm6nCe phải6nCe lỗfRD4i lầm nàobZ7h t6nCeồi tệfRD4 nRGQehư thếfRD4 chưaRGQe. CafRD4t bZ7hlắp bắpfRD4 xijdyHn lỗi6nCe kjdyHhông thàRGQenh tiếngjdyH 6nCevà kinh bZ7hhãi khjdyHông bi6nCeết RGQecó nRGQeên lùbZ7hi rjdyHa càngfRD4 jdyHxa càjdyHng tốt6nCe habZ7hy không.6nCe KhuônRGQe mặtbZ7h Lui tRGQehật fRD4khó m6nCeà tưởngjdyH t6nCeượng đựơcfRD4, nbZ7hó nbZ7hhăn lạifRD4 mộtjdyH cfRD4ách khóRGQe chịuRGQe fRD4và đôiRGQe mắt thRGQeì ngàyfRD4 mộ6nCet jdyHtối hơn6nCe. Lu6nCei cbZ7hhắc phjdyHải jdyHcố gRGQeắng lắmjdyH mớRGQei kh6nCeông héjdyHt vào6nCe mặt CfRD4at. 6nCeCat mfRD4ím chặfRD4t jdyHmôi, RGQethà rằng6nCe bZ7hLui cứ6nCe quRGQeát jdyHthét lfRD4ên cfRD4ó phảibZ7h fRD4là hfRD4ay hơn khfRD4ông. RGQeLui tfRD4ừ tfRD4ừ jdyHmở miệnfRD4g nhưnfRD4g khônjdyHg phảijdyH bZ7hlà quátfRD4 thájdyHo jdyHgì mjdyHà cbZ7hhỉ buông fRD4độc mộtbZ7h tiến6nCeg nghbZ7he rấtfRD4 khjdyHó nhọc:

6nCe - 6nCe bZ7h bZ7h fRD4 RGQe bZ7h fRD4 fRD4 lau.

CfRD4at sợfRD4 điếngbZ7h fRD4cả nRGQegười. cRGQeô đãRGQe kRGQehông RGQenghĩ rằngRGQe bZ7hcô sợRGQe fRD4Lui jdyHđến njdyHhư t6nCehế. NRGQeếu Lui màbZ7h nóiRGQe vớibZ7h BacbarbZ7ha thì…..jdyH trờibZ7h ơbZ7hi! 6nCeBa 6nCecô cfRD4ó jdyHthể mbZ7hất fRD4việc nga6nCey bZ7hngày mai cbZ7hhứ cbZ7hhẳng chơi.RGQe NRGQeếu 6nCeba mấbZ7ht vifRD4ệc, jdyHgia 6nCeđình côjdyH sẽRGQe rbZ7ha RGQesao đây?fRD4 bZ7hCat rútjdyH khăn RGQetay rRGQea vàRGQe laRGQeu 6nCenước trênjdyH bZ7hmặt LubZ7hi jdyHmà thậbZ7hm cjdyHhí cjdyHòn kh6nCeông fRD4giám nRGQehìn cậu 6nCeta. CaRGQet kRGQehông nghbZ7hĩ làRGQe mìfRD4nh sjdyHẽ chạm6nCe vàbZ7ho mặtbZ7h 6nCeLui trjdyHong hoàRGQen cảnhRGQe nàRGQey. Lui giậtfRD4 lfRD4ấy khjdyHăn t6nCeay của6nCe 6nCeCat, CajdyHt lắpfRD4 bắp:

jdyH - jdyH RGQe 6nCe jdyH bZ7h fRD4 bZ7h 6nCe xibZ7hn lỗi…6nCe tôifRD4…. XjdyHin lỗi.

rồijdyH fRD4cô cfRD4huồn RGQengay lRGQeập tứcbZ7h 6nCekhỏi lớ6nCep nRGQehư jdyHlà sợfRD4 LufRD4i khônfRD4g bZ7hkiềm chfRD4ế được6nCe fRD4mà l6nCea hbZ7hét qRGQeuát 6nCetháo ầmbZ7h ĩ.

jdyHVào căRGQeng tjdyHin vớ6nCei 6nCebộ RGQemặt bZ7hđưa đám,jdyH CajdyHt kểRGQe RGQecho AfRD4lex jdyHvà JabZ7hck vềjdyH s6nCeự fRD4cố cjdyHhết ngfRD4ười đó.jdyH RGQeAlex ch6nCeỉ nhún6nCe vai:

fRD4- fRD4 6nCe fRD4 fRD4 jdyH bZ7h bZ7h bZ7h cậufRD4 tbZ7ha lujdyHôn nhfRD4ư tbZ7hhế mà,6nCe gifRD4ả tạo,jdyH độjdyHi lốtRGQe hfRD4ọc trjdyHò n6nCegoan để6nCe lấ6nCey l6nCeòng RGQegiáo vijdyHên, đủ6nCe thứ.

Còn JbZ7hack RGQethì gụcbZ7h đầ6nCeu xuốnbZ7hg bRGQeàn vàRGQe cườbZ7hi, ngbZ7hười rfRD4ung lfRD4ên jdyHbần bậtjdyH, bZ7hcậu t6nCea nóibZ7h đứRGQet quãng:

- jdyH fRD4 RGQe jdyH RGQe 6nCe RGQe 6nCe bibZ7hết thế…nánbZ7h lạiRGQe jdyHtí RGQenữa… hjdyHa hfRD4a ….

bZ7hCat 6nCenhăn nhó:

fRD4 - bZ7h bZ7h jdyH bZ7h jdyH RGQe 6nCe 6nCe bZ7hxin cậubZ7h đấy6nCe JaRGQeck, mình6nCe đangRGQe ljdyHo chếRGQet đây.

AlfRD4ex chánRGQe n6nCeản chọcfRD4 chọc6nCe v6nCeà đĩa:

jdyH - fRD4 6nCe jdyH 6nCe jdyH bZ7h 6nCe RGQe jdyHCat, LbZ7hui sfRD4ẽ kh6nCeông đbZ7hem chuyRGQeện hắ6nCen bRGQeị RGQerửa RGQemặt bằfRD4ng nfRD4ước RGQelau nhàjdyH jdyHra mbZ7hà RGQerêu 6nCerao đâujdyH, yêbZ7hn tâ6nCem đi.

Cat míjdyHm jdyHmôi, nbZ7hghe tRGQehì cũngjdyH cRGQeó ljdyHí nhjdyHưng fRD4không rê6nCeu rRGQeao đâ6nCeu c6nCeó nRGQeghĩa l6nCeà RGQeLui sẽbZ7h kh6nCeông nRGQeói chbZ7huyện đRGQeó RGQecho Bac6nCebara. ÔfRD4i bZ7htrời ơi!

CfRD4at chưajdyH kịp6nCe th6nCean tbZ7hhở th6nCeì jdyHBacbara đjdyHã gọifRD4 cbZ7hô. CafRD4t RGQeđứng lêjdyHn. RGQeAlex cáu:

- RGQe bZ7h RGQe bZ7h fRD4 RGQe bZ7h 6nCe cậbZ7hu RGQechưa RGQeăn gbZ7hì mà.

bZ7h - RGQe fRD4 bZ7h bZ7h bZ7h fRD4 6nCe 6nCe 6nCeMình khjdyHông nuốbZ7ht nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.