You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm naZXpzsby lu5h4aCà mộzKje9et ngàyZXpzsb đẹpZXpzsb tu5h4aCrời. CaZXpzsbt mởZXpzsb toazKje9eng u5h4aCcửa sổu5h4aC ZXpzsbđón nhữu5h4aCng tiu5h4aCa nzKje9eắng mùau5h4aC thu u5h4aCvàng ZXpzsb nhu5h4aCư mu5h4aCật onZXpzsbg vZXpzsbà pzKje9ehóng tầH5m mắZXpzsbt zKje9era xazKje9e. Cửau5h4aC sZXpzsbổ phZXpzsbòng u5h4aCCat trônu5h4aCg H5ra một coH5n đườngH5 ZXpzsbhai bZXpzsbên cH5ỏ mọcH5 lúzKje9en pH5hún khônu5h4aCg hZXpzsbàng lZXpzsbối. nhZXpzsbững dzKje9eãy nhu5h4aCà chen chu5h4aCúc zKje9enhau trôngH5 nu5h4aChư đànZXpzsb lợnu5h4aC czKje9eon đủu5h4aC mọizKje9e ZXpzsbmàu sắzKje9ec vZXpzsbới đủZXpzsb u5h4aCcác H5kiểu kZXpzsbiến trúc tạpzKje9e nhamH5. u5h4aCCat hítu5h4aC căngZXpzsb zKje9evào u5h4aCphổi khôu5h4aCng khZXpzsbí troH5ng H5lành máH5t mẻZXpzsb bZXpzsbuổi sang rồZXpzsbi zKje9ecô đeou5h4aC u5h4aCchiếc u5h4aCtúi kH5hông đáyzKje9e nH5hỏ bằnH5g bànu5h4aC tZXpzsbay vàozKje9e bêZXpzsbn hôu5h4aCng ZXpzsbvà nhanh nhẹnZXpzsb xu5h4aCuống nhà.

Ngôiu5h4aC u5h4aCnhà cu5h4aCủa zKje9egia H5đình côzKje9e nhỏzKje9e ZXpzsbhơn rấZXpzsbt zKje9enhiều ZXpzsbso vớiZXpzsb cácu5h4aC ZXpzsbnhà hànzKje9eg xóZXpzsbm nhưng cũZXpzsbng tiệnZXpzsb nghH5i u5h4aCvà thoảH5i mázKje9ei. ZXpzsbCat điZXpzsb u5h4aCvào zKje9ebếp, hôu5h4aCn lênzKje9e u5h4aCmái tócH5 đỏZXpzsb rựH5c ru5h4aCỡ của mu5h4aCẹ ZXpzsbcô, ZXpzsbbà LZXpzsbuss ZXpzsbmỉm cười:

- zKje9e zKje9e ZXpzsb ZXpzsb ZXpzsb H5 u5h4aC u5h4aC chàoH5 czKje9eon yêu.

Bà làzKje9e u5h4aCmột phụu5h4aC nữu5h4aC u5h4aCxinh đẹp,u5h4aC quyếzKje9en rũu5h4aC vàH5 CaZXpzsbt luôzKje9en thầzKje9em tiếzKje9ec H5nuối vu5h4aCì czKje9eô chẳng giZXpzsbống mẹzKje9e mộtZXpzsb chH5út nàou5h4aC, zKje9etừ cáu5h4aCi mũZXpzsbi đếnzKje9e ZXpzsbkhuôn mặtZXpzsb vàZXpzsb H5mái tóZXpzsbc, H5tất cả zKje9eđều thừH5a hưởngzKje9e tzKje9eừ ngH5ười chzKje9ea. Thu5h4aCật lH5à chánzKje9e, tH5óc chu5h4aCa cH5ô lạiZXpzsb màzKje9eu H5đen. zKje9eCat luôn cZXpzsbảm u5h4aCthấy zKje9emình gizKje9eống mộH5t coH5n zKje9equạ bêH5n cạnH5h mẹZXpzsb zKje9evà cH5ả ởu5h4aC tru5h4aCường họczKje9e nữa, giu5h4aCữa mzKje9eột u5h4aCrừng tóczKje9e vàzKje9eng vzKje9eà ZXpzsbnâu. CZXpzsbat ru5h4aCút câzKje9ey đũaH5 phu5h4aCép bónzKje9eg nu5h4aChoáng vu5h4aCì mớZXpzsbi được ZXpzsblau zKje9echùi ru5h4aCa vàzKje9e lzKje9eùa đĩazKje9e tronzKje9eg zKje9etủ rZXpzsba bàzKje9en ău5h4aCn. NhữnzKje9eg chiH5ếc đH5ĩa H5sứ tráng mu5h4aCen xaH5nh xizKje9enh xắnzKje9e nốiu5h4aC đuôiH5 nZXpzsbhau zKje9ebay rH5a zKje9elàm CZXpzsbat liu5h4aCên tưởngu5h4aC tớiu5h4aC lũH5 ZXpzsbcon gái cZXpzsbhạy tH5heo zKje9eLui Fu5h4aCrank. H5 CaH5t tu5h4aCự cưzKje9eời zKje9emình trozKje9eng u5h4aCkhi bH5a ZXpzsbcô zKje9ehối hảu5h4aC điH5 xuống hôzKje9en tóH5c CH5at vàH5 ngồiZXpzsb xuống:

u5h4aC - u5h4aC ZXpzsb u5h4aC ZXpzsb ZXpzsb ZXpzsb ZXpzsb H5 ôi…ZXpzsb bzKje9ea u5h4aCsắp mZXpzsbuộn H5mất rồi.

H5 Cat rózKje9et cafézKje9e czKje9eho H5cha rồzKje9ei giH5úp H5mẹ bzKje9eê nồzKje9ei zKje9echáo ZXpzsbkhỏi bếpu5h4aC lò.H5 HaH5i đứau5h4aC eZXpzsbm song siZXpzsbnh củaH5 H5Cat chạyZXpzsb zKje9eù xuzKje9eống cH5hí chu5h4aCoé tZXpzsbranh czKje9eãi nu5h4aChau vu5h4aCề mấyu5h4aC H5món đZXpzsbồ chơi chH5úng đưzKje9eợc tặngzKje9e tH5rong sinZXpzsbh nzKje9ehật vừaZXpzsb rzKje9eồi. MazKje9erk u5h4aCvà JozKje9ese u5h4aCluôn làH5m H5Cat mệt mỏiZXpzsb vzKje9eì mọH5i thứzKje9e. H5Chúng u5h4aCnói qzKje9euá nhzKje9eiều, hZXpzsbỏi quH5á nhiều,H5 ZXpzsbluôn lu5h4aCuôn khônu5h4aCg đạt u5h4aCđiểm tốiH5 đzKje9ea u5h4aCở trH5ường vzKje9eà rấtZXpzsb hu5h4aCam H5chơi. HừzKje9e. zKje9eCat uu5h4aCống zKje9ehết cốczKje9e sữZXpzsba, ăzKje9en vài lázKje9et bzKje9eánh mìZXpzsb ru5h4aCồi cH5hào bu5h4aCa mH5ẹ vzKje9eà rH5a khỏiu5h4aC u5h4aCnhà. TzKje9ehời tu5h4aCiết thậtZXpzsb tuyệt-dùu5h4aC chỉ zKje9elà nhzKje9eân tạo.zKje9e Cau5h4aCt szKje9eắp mừngH5 siu5h4aCnh nhậtH5 lầnZXpzsb thứzKje9e 1u5h4aC5 củH5a mZXpzsbình H5và hH5ôm zKje9enay là nZXpzsbgày khaH5i giảng.H5 trởzKje9e lH5ại tH5rường sau5h4aCu mộtZXpzsb mùZXpzsba zKje9ehè bậzKje9en rH5ộn zKje9ecô thấyZXpzsb H5thời gian zKje9edường nhH5ư zKje9etrôi quáu5h4aC nhanu5h4aCh. MớiH5 hômH5 nàoZXpzsb CZXpzsbat ZXpzsbcòn nhỏZXpzsb xíu,u5h4aC bu5h4aCỡ nzKje9egỡ bướczKje9e chân H5vào trườnH5g màH5 cZXpzsbhỉ sau5h4aCu mấyH5 mùaZXpzsb hèH5, u5h4aCnăm nzKje9eay đãzKje9e làZXpzsb nzKje9eăm cuốiZXpzsb cấp.ZXpzsb H5Cat đẩy chZXpzsbiếc váu5h4aCn trưH5ợt dướizKje9e chânZXpzsb kH5hiến H5nó chảyZXpzsb zKje9evù vùZXpzsb trêH5n vỉu5h4aCa zKje9ehè vàu5h4aC nhìnH5 theo chiếcu5h4aC mZXpzsbui trH5ần bózKje9eng lZXpzsbộn hiệuzKje9e Gru5h4aCeen zKje9ecủa Bacbau5h4aCra mZXpzsbà thầmzKje9e ghzKje9een tH5ị, không biếtu5h4aC đếnZXpzsb khH5i nàozKje9e Cu5h4aCat H5mới czKje9eó mộzKje9et chiếcH5 nhH5ư tzKje9ehế. BH5acbara làu5h4aC ZXpzsbhot girl củzKje9ea trưu5h4aCờng, bu5h4aCa mẹzKje9e côzKje9e tzKje9ea giàH5u cu5h4aCó, H5cô u5h4aCta xinH5h H5đẹp u5h4aCvà luônzKje9e lH5à tâmH5 điu5h4aCểm của H5mọi sH5ự czKje9ehú u5h4aCý. CaH5t thìu5h4aC u5h4aCkhông zKje9eđược H5như vậu5h4aCy. côZXpzsb cZXpzsbao hơnZXpzsb chiZXpzsbều cH5ao trunZXpzsbg bình củau5h4aC bọzKje9en cZXpzsbon gzKje9eái vàu5h4aC chẳZXpzsbng ZXpzsbcó zKje9egì đZXpzsbặc biệu5h4aCt tH5rừ máu5h4aCi tóu5h4aCc đenu5h4aC ZXpzsbnhư lônu5h4aCg quạ. Cau5h4aCt cZXpzsbũng chẳngZXpzsb hiểuZXpzsb sazKje9eo Au5h4aClex vàzKje9e Ju5h4aCack H5lại lu5h4aCàm bạnH5 vzKje9eới u5h4aCmột ngưzKje9eời nhưu5h4aC cô. H5Cô lZXpzsbuôn chu5h4aCìm ngzKje9ehỉm, chỉu5h4aC làu5h4aC ZXpzsbnhân vậtZXpzsb phụZXpzsb tru5h4aCong cáczKje9e vởzKje9e kịchu5h4aC, chu5h4aCỉ tzKje9eham gia cZXpzsbhạy tiZXpzsbếp sH5ức troZXpzsbng hZXpzsbội thau5h4aCo, chỉH5 đệmzKje9e đzKje9eàn H5cho JH5ack zKje9ehát tZXpzsbrong nhữZXpzsbng buổi trìnH5h dH5iễn âZXpzsbm nhạZXpzsbc vzKje9eà lH5uôn bịu5h4aC loạiH5 tronzKje9eg u5h4aCcác mônzKje9e thểzKje9e u5h4aCthao vìzKje9e chơu5h4aCi quá dở.

Đẩy vánzKje9e trưzKje9eợt mộtH5 ZXpzsbcái tzKje9ehật mạu5h4aCnh, Cu5h4aCat nhảyzKje9e vọtu5h4aC lêzKje9en zKje9e5 bậcZXpzsb thzKje9eang zKje9evà lướzKje9et vào sânZXpzsb trườngu5h4aC. ngôiZXpzsb trH5ường ZXpzsbxinh đẹZXpzsbp củaH5 côZXpzsb nzKje9eằm trênH5 mộtzKje9e qZXpzsbuả H5đồi hiênzKje9e ngang zKje9enhư mộtH5 dũngzKje9e H5sĩ. zKje9eCat gậtu5h4aC đầuzKje9e chàZXpzsbo JZXpzsbohn HZXpzsbanson khzKje9ei cậZXpzsbu tH5a H5ngóc đầuu5h4aC lên ZXpzsbkhỏi bãZXpzsbi cỏZXpzsb ZXpzsbvà vu5h4aCẫy CatzKje9e, JH5ohn lu5h4aCà mH5ột thiZXpzsbên tàzKje9ei hộiu5h4aC ZXpzsbhoạ. Nhữngu5h4aC tzKje9eác phẩm ZXpzsbcủa ZXpzsbcậu H5ta lzKje9euôn chZXpzsbỉ đứnzKje9eg saH5u mzKje9eột hoạZXpzsb szKje9eĩ chH5uyên nghiệzKje9ep H5duy nhấtH5 màzKje9e nếu Cu5h4aCat ZXpzsbnhớ khônzKje9eg nhu5h4aCầm làH5 RafazKje9eenl Golias.

- zKje9e H5 zKje9e zKje9e u5h4aC zKje9e ZXpzsb ZXpzsb H5Cat !

Au5h4aClex vẫZXpzsby CaH5t kZXpzsbhi cu5h4aCô lướtH5 tớiu5h4aC. ZXpzsbCat mỉmu5h4aC cườiu5h4aC hấu5h4aCt u5h4aCván trượH5t lênH5 tH5ay rồizKje9e dừng u5h4aClại đợiH5 AlexzKje9e. CzKje9eô nàzKje9eng u5h4aChôm zKje9enay lộnu5h4aCg lẫyzKje9e vớu5h4aCi chiếZXpzsbc vu5h4aCáy xếu5h4aCp u5h4aCli ZXpzsbhồng tuyệt hảu5h4aCo vàu5h4aC áoZXpzsb bzKje9eó trắngu5h4aC cóu5h4aC u5h4aChở bụnZXpzsbg czKje9ehút ZXpzsbchút. AZXpzsblex cH5ười rấtH5 tươi:

H5- H5 u5h4aC zKje9e u5h4aC u5h4aC H5 u5h4aC u5h4aC nZXpzsbghỉ hèZXpzsb vuH5i kzKje9ehông? HzKje9eay czKje9eậu u5h4aClại cu5h4aChúi H5mũi zKje9eở nZXpzsbhà vu5h4aCới đốngH5 chaH5i lọ?

H5- u5h4aC ZXpzsb ZXpzsb H5 H5 zKje9e ZXpzsb ZXpzsb uH5h, mìnH5h H5chẳng đzKje9ei zKje9eđâu cu5h4aCả, u5h4aCchỉ ởu5h4aC nZXpzsbhà thôu5h4aCi, u5h4aCcòn u5h4aCcậu? kìzKje9e nghzKje9eỉ tuyệtu5h4aC chứ?

- H5 u5h4aC u5h4aC H5 H5 ZXpzsb H5 ZXpzsb Tuu5h4aCyệt –ZXpzsb ZXpzsbAlex nghiêu5h4aCng zKje9eđầu –u5h4aC ởZXpzsb HawZXpzsbaii tu5h4aChời tiếtu5h4aC zKje9erất đẹp,zKje9e rH5ất tiếczKje9e lZXpzsbà khônH5g cózKje9e cậu.

H5Alex u5h4aCbắt zKje9eđầu kểZXpzsb vu5h4aCề u5h4aCkì nghỉzKje9e ZXpzsbdài ngu5h4aCày củazKje9e côu5h4aC ZXpzsbấy trZXpzsbong u5h4aCkhi họH5 điu5h4aC tớiH5 tH5ủ chứa u5h4aCđồ. CZXpzsbat lZXpzsbiếc qu5h4aCua dãyH5 kếzKje9e ZXpzsbbên vàZXpzsb dườngH5 nu5h4aChư khôZXpzsbng nzKje9eghe Au5h4aClex kểu5h4aC nữaH5 khi u5h4aCcô ZXpzsbtrông thấyu5h4aC zKje9eLui Fu5h4aCrank. H5Cả mu5h4aCùa hu5h4aCè Cau5h4aCt u5h4aCkhông gặZXpzsbp LuH5i, dườngu5h4aC nhưzKje9e cH5ậu zKje9eta cao hơnzKje9e mộtZXpzsb chúH5t H5và u5h4aClàn gizKje9ea zKje9ecó hơu5h4aCi sạH5m H5di chu5h4aCút đỉnhZXpzsb ZXpzsbnhưng zKje9etrông LzKje9eui vẫnZXpzsb rất đẹpZXpzsb trai.

- zKje9e ZXpzsb zKje9e H5 H5 u5h4aC zKje9e u5h4aC …thZXpzsbế làZXpzsb mìH5nh ngãu5h4aC nZXpzsbhào xuốnu5h4aCg tH5ừ váchH5 đzKje9eá, mH5ay màZXpzsb bzKje9ea trôZXpzsbng thu5h4aCấy nên yếmzKje9e bzKje9eùa zKje9elàm mìnhZXpzsb H5nhẹ hẫnzKje9eg đzKje9ei vH5à rzKje9eớt xuốngZXpzsb nướczKje9e nzKje9ehẹ hều.u5h4aC –ZXpzsb Alu5h4aCex cườiZXpzsb khoái chí.

u5h4aC - ZXpzsb H5 ZXpzsb H5 u5h4aC zKje9e zKje9e ZXpzsb TuyệtzKje9e .

CazKje9et trảH5 lzKje9eời bău5h4aCng quu5h4aCơ vH5à cZXpzsbô bịH5 aZXpzsbi đu5h4aCó nhzKje9eào tZXpzsbới ômzKje9e chầmzKje9e lấy:

H5- H5 ZXpzsb ZXpzsb zKje9e ZXpzsb zKje9e u5h4aC u5h4aC nhớZXpzsb cậuzKje9e quá.

Jau5h4aCck kêu5h4aCu lênzKje9e bằH5ng giọngzKje9e ỉH5 u5h4aCôi lu5h4aCàm CaZXpzsbt bậZXpzsbt cu5h4aCười. H5Jack u5h4aCquay sanu5h4aCg ômZXpzsb AzKje9elex :

u5h4aC- H5 u5h4aC ZXpzsb zKje9e ZXpzsb H5 zKje9e zKje9e khôngZXpzsb cH5ó hZXpzsbai ngườizKje9e mùZXpzsba u5h4aChè u5h4aCchán lH5ắm. mìnhH5 chẳngZXpzsb bizKje9eết làmZXpzsb gìzKje9e nữa.

H5 - H5 ZXpzsb H5 u5h4aC zKje9e H5 H5 zKje9e u5h4aCcậu u5h4aClại caH5o thêzKje9em đzKje9eấy ah?

Alex nhănZXpzsb zKje9emặt, còzKje9en Jacu5h4aCk zKje9ethì nZXpzsbhe răngu5h4aC cườiH5. cậuZXpzsb cH5hàng nàzKje9ey ZXpzsbluôn đựZXpzsbơc ZXpzsbyêu thích u5h4aCvì tínH5h hàH5i hướzKje9ec, gzKje9eiọng zKje9eca ngọtH5 ngàoZXpzsb vàzKje9e nụZXpzsb cườiH5 quyếZXpzsbn ZXpzsbrũ. CzKje9eó czKje9eả đống ZXpzsbcon gáH5i muzKje9eốn cặpH5 kH5è vu5h4aCới Ju5h4aCack nhưngu5h4aC dườngZXpzsb nhZXpzsbư JzKje9eack khu5h4aCông ZXpzsbhứng thúZXpzsb với u5h4aChọ lắm,u5h4aC kểZXpzsb cảu5h4aC vớiZXpzsb Bacbara.

- zKje9e ZXpzsb u5h4aC ZXpzsb zKje9e zKje9e zKje9e H5 chàou5h4aC Lui.

Bu5h4aCacbara lzKje9eả u5h4aClướt u5h4aCđi tH5ới tủZXpzsb đH5ể đồZXpzsb củaZXpzsb LuZXpzsbi ZXpzsbvới mộtu5h4aC nụH5 cườzKje9ei dễZXpzsb thươnzKje9eg nhấu5h4aCt mà côZXpzsb H5ta cóZXpzsb thểzKje9e nH5ặn u5h4aCra. CH5ô tzKje9ea thiu5h4aCêng zKje9ethật, u5h4aCvừa nZXpzsbhắc đu5h4aCã tu5h4aCới liH5ền. u5h4aCJack kéo cZXpzsbả u5h4aCCat H5và AzKje9elex vàoH5 lớzKje9ep màzKje9e vầnzKje9e nH5ói liếnZXpzsb thoắngu5h4aC vzKje9eề ZXpzsbkì ngzKje9ehỉ tZXpzsbhú vịH5 cH5ủa mình ởzKje9e MehizKje9eco. CazKje9et lzKje9eiếc vều5h4aC phíazKje9e zKje9esau u5h4aCvà mỉmu5h4aC u5h4aCcười, Lu5h4aCui đanH5g nóu5h4aCi chuyzKje9eện với BacbarH5a H5một cZXpzsbách lạu5h4aCnh ZXpzsblùng, cH5ậu tu5h4aCa vH5ẫn thế.

zKje9e Cat zKje9eđâm sầu5h4aCm RadH5ic BrzKje9euno, mộtu5h4aC gzKje9eã hzKje9eọc cZXpzsbùng zKje9elớp zKje9emà CzKje9eat H5không ZXpzsbưa zKje9etẹo nàoZXpzsb. Hắn rấtH5 nóngzKje9e nảy,ZXpzsb cu5h4aCộc cằnu5h4aC mzKje9eặc dZXpzsbù cH5ó H5bề nZXpzsbgoài ZXpzsbna názKje9e mộu5h4aCt ZXpzsbngười aH5nh zKje9edễ thương mu5h4aCà CazKje9et từngu5h4aC chơZXpzsbi cH5ùng H5hồi nhỏZXpzsb. ChH5à, cH5on ngH5ười mzKje9eà, H5chỉ czKje9eó thH5ể giống H5nhau chZXpzsbút chútu5h4aC ZXpzsbvề bH5ề ngZXpzsboài thôi.

zKje9e zKje9e H5 ZXpzsb ZXpzsb u5h4aC- điZXpzsb zKje9ekiểu ZXpzsbgì tu5h4aChế? MắZXpzsbt đểzKje9e ởu5h4aC u5h4aCnhà àh?

RadZXpzsbic gắt.ZXpzsb u5h4aCLui u5h4aCchép zKje9emiệng saH5u zKje9elưng H5Cat :

- u5h4aC ZXpzsb zKje9e u5h4aC u5h4aC u5h4aC u5h4aC u5h4aC tránZXpzsbh H5ra BrunzKje9eo, đZXpzsbịnh zKje9ethu zKje9ephí zKje9evào cửzKje9ea hả?

zKje9eRadic nhìnH5 Luu5h4aCi vớiH5 áu5h4aCnh mắtH5 zKje9ecăm ghétH5 zKje9enhưng cũnH5g lácu5h4aCh qu5h4aCua mZXpzsbột bzKje9eên tránhH5 đường chzKje9eo LH5ui u5h4aCvì u5h4aCthấy ZXpzsbBacbara đH5i cZXpzsbùng. Tu5h4aCrong zKje9e1 thờzKje9ei zKje9egian dH5ài, RZXpzsbadic được mọZXpzsbi zKje9engười đồnu5h4aC rằngH5 làu5h4aC u5h4aCvệ u5h4aCsĩ củaZXpzsb H5Bacbara. CzKje9ehẳng H5cần quZXpzsban H5sát CazKje9et cũnu5h4aCg biết điềuu5h4aC đó.u5h4aC RadZXpzsbic zKje9elia áu5h4aCnh mắtZXpzsb H5hình viênH5 đạnH5 saH5ng kH5hó chịH5u nhZXpzsbìn chiếczKje9e áo ZXpzsbCat đanu5h4aCg mặcZXpzsb zKje9elẩm bẩm:

- ZXpzsb zKje9e zKje9e u5h4aC H5 H5 zKje9e ZXpzsb u5h4aCáo vu5h4aCới czKje9ehả quầnH5, đzKje9eồ sậzKje9ey khô.

RồZXpzsbi cậZXpzsbu ZXpzsbta vàozKje9e lớp.zKje9e Cu5h4aCat tZXpzsbhở dàiu5h4aC, lầnzKje9e nàu5h4aCo cH5ô mH5ặc u5h4aCcái áoZXpzsb nàzKje9ey RadizKje9ec cũngzKje9e lẩm bẩm.u5h4aC H5đúng lu5h4aCà u5h4aCáo zKje9ebó khôngH5 hợH5p u5h4aCvới ZXpzsbngười zKje9eCat tu5h4aCẹo nàu5h4aCo. Cô….khôngu5h4aC hấZXpzsbp dẫn zKje9egì cả.

Cat vu5h4aCào lớp,u5h4aC nH5gồi xuzKje9eống u5h4aCbàn ZXpzsbcủa mìnhzKje9e vàH5 nhìnH5 xuu5h4aCống H5bộ nH5gực củaZXpzsb mìnu5h4aCh. ZXpzsbNó cũng cZXpzsbhẳng phảiH5 lu5h4aCà nhỏH5 nhu5h4aCắn ZXpzsbgì, cũnu5h4aCg tZXpzsbo nhưH5 mzKje9eọi đứazKje9e zKje9econ H5gái ZXpzsbkhác u5h4aCđấy chứ. Cu5h4aCó điềuu5h4aC zKje9evì u5h4aCCat ZXpzsbcao zKje9equá ZXpzsbnên tH5rông gzKje9eiống câZXpzsby sậZXpzsby ZXpzsbchăng? CazKje9et khu5h4aCá mặcZXpzsb cảm zKje9evề bảnZXpzsb thH5ân ZXpzsbmình. Giu5h4aCa đu5h4aCình czKje9eô cũnH5g cu5h4aChẳng H5khá giảZXpzsb gìZXpzsb. ZXpzsbBa mẹH5 thườnH5g phải đZXpzsbi zKje9elàm ZXpzsbca đzKje9eêm đzKje9eể lZXpzsbo u5h4aCcho u5h4aC3 u5h4aCchị u5h4aCem ZXpzsbcô. CaZXpzsbt H5ko zKje9ecó quầnZXpzsb u5h4aCáo xịzKje9en, cũH5ng không H5có ZXpzsbđồ H5nữ zKje9etrang đắtH5 tiu5h4aCền, zKje9evì u5h4aCthế H5cô tựZXpzsb làmH5 lấyZXpzsb mộH5t sốH5 nzKje9eữ trazKje9eng H5nhờ xưởng rènu5h4aC mu5h4aCi ZXpzsbni ZXpzsbmà bu5h4aCa H5cô tzKje9eặng hồiH5 sinzKje9eh nhậtZXpzsb zKje9elần thH5ứ H58. đH5ôi kzKje9ehi CazKje9et cZXpzsbũng thấy buồH5n, cZXpzsbô cũu5h4aCng làZXpzsb mộtu5h4aC thiếuZXpzsb H5nữ H5mới lớu5h4aCn, u5h4aCcũng zKje9ecó zKje9etình czKje9eảm vàzKje9e nhữngu5h4aC ước mơ,zKje9e nhưnu5h4aCg ….zKje9e ZXpzsbCat nhìnu5h4aC LuiH5. LuH5i đangH5 đọczKje9e ZXpzsbmột cuu5h4aCốn zKje9esổ cZXpzsbon màu5h4aC nếuZXpzsb ZXpzsbCat không u5h4aCnhầm thìu5h4aC lu5h4aCà nhưnzKje9eg ZXpzsbgi chu5h4aCép czKje9eủa H5cậu ấyu5h4aC vềH5 cH5ông viH5ệc ởu5h4aC u5h4aCcông tzKje9ei cou5h4aCn của tậH5p H5đoàn H5Frank. GzKje9eia đìH5nh LuZXpzsbi H5rất cZXpzsbó zKje9ethế lựczKje9e. H5ba czKje9eậu zKje9eấy lu5h4aCà chủzKje9e tzKje9eịch tập đzKje9eoàn FzKje9erank ZXpzsb– tậpZXpzsb đozKje9eàn lzKje9eớn nH5hất u5h4aC“miền ZXpzsbtây” còu5h4aCn LH5ui thZXpzsbì vừu5h4aCa đẹpzKje9e tru5h4aCai vừa họcH5 giỏi....

cu5h4aChào ZXpzsbcác em.

GiH5áo u5h4aCsư VzKje9eillar vàzKje9eo H5lớp, bzKje9eà đểu5h4aC cặH5p xu5h4aCuống bàZXpzsbn rZXpzsbồi nhìnH5 hếtZXpzsb mộtu5h4aC lượtu5h4aC họczKje9e tròZXpzsb củzKje9ea u5h4aCmình vàu5h4aC hỏi:

zKje9e- zKje9e H5 ZXpzsb u5h4aC zKje9e u5h4aC zKje9e u5h4aC cázKje9ec u5h4aCem nghu5h4aCỉ hèu5h4aC vH5ui chứ?

- zKje9e ZXpzsb u5h4aC u5h4aC ZXpzsb u5h4aC H5 u5h4aC VH5ui ạ.

H5 Cả ZXpzsblớp H5bắt đầuu5h4aC xônzKje9e xau5h4aCo lêu5h4aCn. ReH5mus chồmzKje9e quZXpzsba bZXpzsbàn ZXpzsbnói chuyệu5h4aCn vớH5i PeH5ter vàH5 cả haH5i cườH5i tu5h4aCí tởnZXpzsb vớH5i nhaH5u. zKje9eGiáo sưu5h4aC VilH5lar nóH5i vớH5i vẻu5h4aC u5h4aCmặt ZXpzsbhài lòng:

- u5h4aC H5 zKje9e H5 ZXpzsb ZXpzsb u5h4aC zKje9e nZXpzsbào, H5cả lớZXpzsbp nộpu5h4aC bàiH5 tH5ập hZXpzsbè đi.

H5 - zKje9e ZXpzsb H5 H5 ZXpzsb u5h4aC zKje9e H5 Ôi………

LớpzKje9e họcZXpzsb ồZXpzsb lêZXpzsbn thấu5h4aCt vọnu5h4aCg. CzKje9eat u5h4aCbiết còH5n rấtZXpzsb nhiềuzKje9e ngưzKje9eời chưH5a lzKje9eàm xZXpzsbong bzKje9eài tập, u5h4aCví dụH5 nhZXpzsbư JazKje9eck chẳnu5h4aCg hu5h4aCạn. zKje9eCat mu5h4aCỉm cu5h4aCười khu5h4aCi thu5h4aCấy vu5h4aCẻ khổH5 sởu5h4aC củu5h4aCa Jack. BacZXpzsbbara zKje9enói vớH5i giọngu5h4aC zKje9enịnh zKje9enọt :

zKje9e - H5 u5h4aC u5h4aC zKje9e ZXpzsb u5h4aC zKje9e H5 tH5hưa czKje9eô, H5con cH5òn mộtZXpzsb cu5h4aChút H5nữa chH5ưa xongH5, coH5n cóH5 thu5h4aCể nộu5h4aCp H5sau đượZXpzsbc khônH5g ạ?

zKje9e - ZXpzsb ZXpzsb u5h4aC H5 u5h4aC ZXpzsb ZXpzsb H5 KZXpzsbo được.

Giáu5h4aCo sưzKje9e Vu5h4aCillar mZXpzsbỉm cườiu5h4aC nhzKje9eã nH5hặn nhưngZXpzsb ázKje9enh mắtZXpzsb u5h4aCbà ánhu5h4aC lênH5 sựzKje9e nghiêmzKje9e khắc vàH5 đốZXpzsb H5ai giámzKje9e nàZXpzsbi nu5h4aCỉ thêmH5 mộtH5 lzKje9eời nu5h4aCào khZXpzsbi H5đã bịu5h4aC bàzKje9e nhH5ìn nhưzKje9e vậyzKje9e. ZXpzsbCat thích u5h4aCđiểm ZXpzsbnày củaZXpzsb bàzKje9e. CZXpzsbô lH5ấy cuốnZXpzsb vởH5 u5h4aClàm bàH5i tZXpzsbập vZXpzsbề nu5h4aChà H5ra vzKje9eà đểzKje9e lH5ên đầu H5bàn tZXpzsbrong kH5hi ZXpzsbnghe loáu5h4aCng thZXpzsboáng AleZXpzsbx càuZXpzsb nhH5àu vH5ới JaZXpzsbck vềH5 sựzKje9e lu5h4aCười biếng củaZXpzsb cậuH5 chàzKje9eng. JH5ack ZXpzsblẩm bẩm:

H5 - u5h4aC ZXpzsb u5h4aC H5 ZXpzsb H5 ZXpzsb ZXpzsb biếtH5 thếZXpzsb mH5ình đH5ã H5cóp bàizKje9e CZXpzsbat u5h4aClúc nãzKje9ey rồi.

giáu5h4aCo su5h4aCư ZXpzsbVillar khH5ua đH5ũa phu5h4aCép bằzKje9eng mộtzKje9e độngu5h4aC zKje9etác u5h4aCduyên H5dáng lZXpzsbùa hếzKje9et nhữngH5 cuốn vởZXpzsb zKje9elên bànu5h4aC giáoZXpzsb viênzKje9e zKje9evà nZXpzsbói vớiu5h4aC LuZXpzsbi bằu5h4aCng mộtzKje9e gu5h4aCiọng tZXpzsbrìu mến:

H5 - ZXpzsb H5 H5 zKje9e u5h4aC H5 u5h4aC H5 Luiu5h4aC, saH5u giờu5h4aC họcH5 coH5n đemu5h4aC chồZXpzsbng vởZXpzsb xuH5ống phòZXpzsbng giáH5o viênZXpzsb chH5o côzKje9e nhé.

Lu5h4aCui vZXpzsbâng u5h4aCngoan ngH5oãn vu5h4aCà mỉmu5h4aC ZXpzsbcười. ZXpzsbmột nu5h4aCụ cZXpzsbười cóH5 tZXpzsbhể quậu5h4aCt nZXpzsbgã bấtH5 cứH5 đứa u5h4aCcon gu5h4aCái nH5ào- ZXpzsbđấy làH5 Cau5h4aCt nH5ghi thế.H5 H5Nhưng rH5õ rànZXpzsbg lzKje9eà giáoH5 sưH5 ngọtH5 ngàH5o với u5h4aCLui hơnzKje9e hếtu5h4aC H5thảy, cũngH5 mộtzKje9e phầnZXpzsb H5vì điểmZXpzsb bùazKje9e zKje9echú củau5h4aC ZXpzsbLui caH5o nhzKje9eất trường.

zKje9e - ZXpzsb zKje9e H5 ZXpzsb u5h4aC zKje9e zKje9e ZXpzsb nàou5h4aC u5h4aCcác eH5m, ZXpzsbsách bH5ùa cH5hú cu5h4aCăn H5bản lớp3,H5 “bZXpzsbùa tốnZXpzsbg tiễn”.

Cat chúizKje9e mũH5i vàH5o sáZXpzsbch troZXpzsbng khu5h4aCi gH5iáo sZXpzsbư Villu5h4aCar phu5h4aCát cZXpzsbhuột H5cho họZXpzsbc siu5h4aCnh. Con cZXpzsbhuột cu5h4aCủa H5Cat nhỏZXpzsb xízKje9eu ZXpzsbvà ngau5h4aCy ku5h4aChi vừazKje9e đápZXpzsb xuzKje9eống bànZXpzsb, H5nó mZXpzsbon u5h4aCmen bòzKje9e đến gặmu5h4aC chiếZXpzsbc zKje9ebút cH5hì củaZXpzsb CZXpzsbat. Thậtu5h4aC làZXpzsb mZXpzsbột H5buổi H5học gu5h4aCian nH5an khH5i màZXpzsb Misa, bZXpzsbạn thânH5 củu5h4aCa BaH5cbara u5h4aClàm nổzKje9e tunzKje9eg cZXpzsbon chuộtH5 cu5h4aCủa côzKje9e tu5h4aCa khiếzKje9en zKje9ephân nửa lu5h4aCớp ZXpzsbbị dínu5h4aCh bẩu5h4aCn H5vào u5h4aCáo. ZXpzsbCuối giH5ờ học,u5h4aC chH5ỉ cóH5 mỗiZXpzsb ZXpzsbLui làH5 ZXpzsbthành czKje9eông trong việczKje9e đưazKje9e czKje9eon chuZXpzsbột nZXpzsbhỏ trởzKje9e zKje9elại lồu5h4aCng trH5ên zKje9ebàn giáH5o viên,u5h4aC nhữnZXpzsbg người cònH5 lzKje9eại u5h4aCđều bóH5 tu5h4aCay. Cu5h4aChuông reZXpzsbo hếZXpzsbt tiết,ZXpzsb giáozKje9e sưzKje9e VH5illar rH5a khỏiZXpzsb lớp saZXpzsbu kH5hi cZXpzsbho mzKje9eột đốngH5 bu5h4aCài ZXpzsbtập vu5h4aCề nH5hà. Cau5h4aCt đaZXpzsbng lzKje9eoay ZXpzsbhoay bH5ỏ sázKje9ech vZXpzsbở vào túiH5 khzKje9eông đáyZXpzsb thìzKje9e Bacbu5h4aCara nóH5i tH5o mộtH5 cácZXpzsbh zKje9ehách dịch:

- u5h4aC u5h4aC ZXpzsb zKje9e u5h4aC ZXpzsb H5 zKje9e Lu5h4aCuss, trH5ực nhậtu5h4aC chZXpzsbo Radic.

Cat zKje9egật đầuzKje9e vàZXpzsb liu5h4aCếc RadizKje9ec, cậuH5 tu5h4aCa đu5h4aCang nhìnZXpzsb Bacbaru5h4aCa zKje9emột czKje9eách mu5h4aCiễn cưỡng, cu5h4aCó lẽH5 bởiH5 ZXpzsbvì Bu5h4aCacbara cZXpzsbứ qu5h4aCuấn u5h4aClấy H5Lui. u5h4aCCat H5 khôngu5h4aC H5nghĩ lzKje9eà RZXpzsbadic thu5h4aCích Bacbara nhưngzKje9e cáiZXpzsb u5h4aCnhìn kia…

zKje9e Cat kH5hông ZXpzsbbiết màzKje9e cH5ô cH5ũng zKje9ekhông cầnH5 biH5ết. chZXpzsba zKje9ecô lH5àm vu5h4aCiệc u5h4aCcho côngu5h4aC zKje9eti nhà RosaZXpzsbnta ZXpzsbnên H5cô H5luôn phảzKje9ei ngZXpzsbhe lờu5h4aCi BacbH5ara zKje9enếu khôzKje9eng côH5 u5h4aCta sẽu5h4aC H5ton hót vzKje9eới H5cha u5h4aCcô tu5h4aCa vàZXpzsb đuổiZXpzsb việczKje9e zKje9eba CaH5t. AH5lex H5và u5h4aCJack khôu5h4aCng ZXpzsbthích zKje9eCat bZXpzsbị saZXpzsbi khiến nhưH5ng họu5h4aC ZXpzsbcũng chẳngu5h4aC H5làm gzKje9eì đưzKje9eợc nZXpzsbgoài ZXpzsbviệc lu5h4aCấy phầu5h4aCn ăZXpzsbn hộZXpzsb Catu5h4aC. Alex cH5àu nhàH5u kzKje9ehi điH5 nganH5g quu5h4aCa Cat:

zKje9e - H5 ZXpzsb ZXpzsb H5 H5 u5h4aC ZXpzsb zKje9e nhau5h4aCnh nzKje9ehé, mìnhH5 sẽH5 đổZXpzsb nướczKje9e sốtu5h4aC càu5h4aC zKje9echua lênZXpzsb u5h4aCđầu cH5on quỷzKje9e zKje9ecái đó.

H5- zKje9e u5h4aC H5 zKje9e H5 zKje9e ZXpzsb u5h4aC LàmZXpzsb ơH5n đH5i, Alex.

Cat cườiu5h4aC H5như mếuH5, AleZXpzsbx thH5ở dàiu5h4aC vàH5 lôzKje9ei JaZXpzsbck theu5h4aCo. u5h4aCCat u5h4aClùa chổiH5 u5h4aCvà ghẻu5h4aC lau rZXpzsba H5khỏi tZXpzsbủ đểzKje9e cu5h4aChổi u5h4aCvà vH5ung vẩyH5 đZXpzsbũa phu5h4aCép điềuZXpzsb kH5hiển chu5h4aCo chúnH5g ZXpzsblau bảng,u5h4aC lau u5h4aCbàn ZXpzsbghế vàH5 nhữngH5 H5chỗ dơZXpzsb màH5 lu5h4aCũ chuH5ột u5h4aCgây rzKje9ea. zKje9eHọc siH5nh H5lần lượH5t rZXpzsba khỏi u5h4aClớp ZXpzsbhết, tronH5g lớpH5 chỉZXpzsb còH5n lạiH5 u5h4aCLui vàzKje9e CZXpzsbat. LuZXpzsbi đangzKje9e đếmH5 lu5h4aCại chỗu5h4aC vởH5 và ZXpzsbdập lạiu5h4aC mộtzKje9e ZXpzsbcuốn ZXpzsbbị bH5ong mấzKje9ey tranzKje9eg đầu.zKje9e CazKje9et liếcH5 trộmzKje9e LuiH5, đúnH5g u5h4aClà một anzKje9eh chàngzKje9e đẹZXpzsbp traizKje9e. u5h4aCCat ZXpzsbquay rZXpzsba chămH5 ZXpzsbchú u5h4aCvắt u5h4aCgiẻ laH5u bằnH5g mộtu5h4aC loạH5i nghệ thzKje9euật hzKje9eắc ámZXpzsb màH5 u5h4aCcác phùzKje9e thuỷZXpzsb hắcZXpzsb áu5h4aCm ZXpzsbdùng đu5h4aCể khiếnu5h4aC cozKje9en ngườiZXpzsb tZXpzsba khH5ô quắt khôH5 qH5ueo lạizKje9e. cáH5i gizKje9eẻ u5h4aCrít u5h4aClên kZXpzsbhe H5khẽ zKje9evà u5h4aCkhô coH5ng nướZXpzsbc. CaH5t zKje9ekhoái chí nhúngu5h4aC ưu5h4aCớt nóH5 mzKje9eột lầnH5 nữaH5 vàH5 ZXpzsblại vắu5h4aCt kH5hô rồzKje9ei mộtu5h4aC lzKje9eần nữau5h4aC. ZXpzsbCho tu5h4aCới khi côZXpzsb ZXpzsbquay lạiZXpzsb zKje9ethi chH5ẳng tzKje9ehấy LuzKje9ei đâuZXpzsb cảu5h4aC, chH5ắc lzKje9eà đãH5 đzKje9ei rồi.H5 zKje9eCat H5nhiệt tình vẩyu5h4aC đZXpzsbũa phépzKje9e nhưzKje9e mu5h4aCột nhạzKje9ec trưởzKje9eng điềuu5h4aC khiu5h4aCển nhữngH5 cH5ây chổiu5h4aC lZXpzsbau nhà, côZXpzsb vẫyu5h4aC mạH5nh mH5ột cu5h4aCái, mzKje9eột cZXpzsbây chổH5i lau5h4aCo ZXpzsbvù ZXpzsbvề phíu5h4aCa bàu5h4aCn giáozKje9e vzKje9eiên vàzKje9e vòngH5 qua pzKje9ehía saZXpzsbu cu5h4aChiếc bànzKje9e. Rầm…

H5 Một tiếngH5 độngH5 chếtu5h4aC ngH5ười vau5h4aCng u5h4aClên u5h4aCvà LZXpzsbui FrzKje9eank từzKje9e tu5h4aCừ đứngu5h4aC lêH5n zKje9ephía zKje9esau bàn gu5h4aCiáo vu5h4aCiên u5h4aCvới kzKje9ehuôn mH5ặt tzKje9eèm nheH5m nưzKje9eớc lZXpzsbau nhàzKje9e u5h4aCvà mũH5i đu5h4aCang chảyzKje9e mázKje9eu. Cậu tH5a đau5h4aCng ZXpzsbbuộc dzKje9eây giầy.
CaZXpzsbt zKje9eđứng nhưH5 tu5h4aCrời trZXpzsbồng nhìnzKje9e u5h4aC1 giZXpzsbọt ZXpzsbmáu nhỏu5h4aC zKje9exuống chH5iếc H5áo sơzKje9e zKje9emi trắnu5h4aCg tinh ZXpzsbcủa LH5ui vH5à u5h4aCkhông chắu5h4aCc zKje9elà ZXpzsbtrong cuộcu5h4aC đờZXpzsbi mzKje9eình ZXpzsbcô đzKje9eã phzKje9eạm phảH5i lỗiu5h4aC lầm ZXpzsbnào tồiZXpzsb tệZXpzsb nhZXpzsbư thu5h4aCế chưaH5. CH5at lắpzKje9e u5h4aCbắp zKje9exin lỗzKje9ei khôngZXpzsb thàzKje9enh tiếngu5h4aC ZXpzsbvà kinh hu5h4aCãi kzKje9ehông biếtH5 cózKje9e nzKje9eên lu5h4aCùi H5ra càngH5 H5xa ZXpzsbcàng tzKje9eốt hazKje9ey kzKje9ehông. Khuôu5h4aCn mặtH5 Lui thậtu5h4aC khóu5h4aC mH5à tưởngzKje9e zKje9etượng đựơc,zKje9e nu5h4aCó nzKje9ehăn lZXpzsbại mu5h4aCột ZXpzsbcách khH5ó chịuH5 ZXpzsbvà H5đôi mắt tH5hì zKje9engày mộtZXpzsb tH5ối hơn.zKje9e H5Lui chắcZXpzsb u5h4aCphải cốzKje9e gắnu5h4aCg lắZXpzsbm mớiu5h4aC khôH5ng H5hét vu5h4aCào mặt CatH5. H5Cat mu5h4aCím chzKje9eặt môi,zKje9e thàu5h4aC rằZXpzsbng LzKje9eui cứzKje9e quátu5h4aC thézKje9et lênZXpzsb cZXpzsbó pZXpzsbhải lZXpzsbà hazKje9ey hơn khônu5h4aCg. H5Lui ZXpzsbtừ tu5h4aCừ u5h4aCmở ZXpzsbmiệng nhưnZXpzsbg khôngzKje9e H5phải lZXpzsbà zKje9equát tH5háo ZXpzsbgì mZXpzsbà czKje9ehỉ buông độcH5 mộu5h4aCt tiếngZXpzsb nghu5h4aCe rấtu5h4aC ZXpzsbkhó nhọc:

H5 - ZXpzsb zKje9e ZXpzsb zKje9e zKje9e u5h4aC ZXpzsb zKje9e lau.

Cat ZXpzsbsợ điếngH5 ZXpzsbcả nH5gười. côzKje9e đãu5h4aC kH5hông nghzKje9eĩ u5h4aCrằng u5h4aCcô sợzKje9e LZXpzsbui đếnzKje9e nzKje9ehư thếZXpzsb. H5Nếu Lui H5mà nóizKje9e vớH5i Bu5h4aCacbara thH5ì….. trZXpzsbời ơiu5h4aC! ZXpzsbBa u5h4aCcô cóZXpzsb thu5h4aCể mấu5h4aCt viH5ệc ngu5h4aCay ngZXpzsbày mai chứZXpzsb chZXpzsbẳng chơi.H5 NếzKje9eu ZXpzsbba zKje9emất vZXpzsbiệc, gzKje9eia đH5ình cH5ô sẽu5h4aC H5ra ZXpzsbsao đây?ZXpzsb Cu5h4aCat rzKje9eút khăn taZXpzsby H5ra vZXpzsbà zKje9elau nu5h4aCước trênZXpzsb mặtzKje9e LuH5i zKje9emà thậmZXpzsb cH5hí còZXpzsbn kZXpzsbhông gH5iám nhìZXpzsbn cậu ZXpzsbta. zKje9eCat khZXpzsbông nghĩzKje9e u5h4aClà mìH5nh sẽu5h4aC chzKje9eạm ZXpzsbvào mặtH5 u5h4aCLui troH5ng hoànH5 cảzKje9enh này.u5h4aC Lui giậtu5h4aC lấyu5h4aC khu5h4aCăn tazKje9ey củH5a Cu5h4aCat, Cau5h4aCt lzKje9eắp bắp:

zKje9e - zKje9e u5h4aC H5 zKje9e ZXpzsb H5 ZXpzsb ZXpzsb xiZXpzsbn lỗi…ZXpzsb tôi….zKje9e XzKje9ein lỗi.

rzKje9eồi cH5ô chuồu5h4aCn nZXpzsbgay lZXpzsbập tứcH5 khu5h4aCỏi lzKje9eớp nhưu5h4aC ZXpzsblà sợu5h4aC LzKje9eui khôzKje9eng kiềmzKje9e chếzKje9e đượczKje9e mzKje9eà zKje9ela hZXpzsbét quátH5 tH5háo ầmH5 ĩ.

Vàou5h4aC ZXpzsbcăng zKje9etin vớZXpzsbi bH5ộ mặtH5 đH5ưa đáu5h4aCm, zKje9eCat kểZXpzsb chH5o u5h4aCAlex vu5h4aCà JacH5k vềZXpzsb sựH5 cốZXpzsb chH5ết H5người đózKje9e. AlezKje9ex chu5h4aCỉ H5nhún vai:

- H5 H5 H5 zKje9e H5 H5 H5 zKje9e cậuu5h4aC ZXpzsbta luônzKje9e ZXpzsbnhư thếzKje9e mà,u5h4aC gu5h4aCiả tZXpzsbạo, độiu5h4aC lốZXpzsbt ZXpzsbhọc u5h4aCtrò ngozKje9ean u5h4aCđể ZXpzsblấy lòH5ng giáZXpzsbo viZXpzsbên, zKje9eđủ thứ.

H5 Còn JaczKje9ek thìu5h4aC gzKje9eục đầuzKje9e xuốzKje9eng bànZXpzsb u5h4aCvà cười,ZXpzsb ngH5ười runZXpzsbg lêzKje9en bzKje9eần bật,ZXpzsb H5cậu ZXpzsbta nóiH5 đứtH5 quãng:

- H5 ZXpzsb zKje9e zKje9e u5h4aC H5 H5 H5 biZXpzsbết thếzKje9e…nán lzKje9eại zKje9etí u5h4aCnữa… H5ha hzKje9ea ….

Cat nhZXpzsbăn nhó:

H5 - H5 ZXpzsb u5h4aC zKje9e H5 ZXpzsb ZXpzsb H5 u5h4aCxin cu5h4aCậu đZXpzsbấy Jacku5h4aC, u5h4aCmình đzKje9eang lH5o cH5hết đây.

AlzKje9eex chu5h4aCán nảnH5 chH5ọc chọcZXpzsb vzKje9eà đĩa:

- u5h4aC ZXpzsb u5h4aC u5h4aC u5h4aC ZXpzsb H5 H5 CazKje9et, u5h4aCLui sH5ẽ ZXpzsbkhông đemH5 chzKje9euyện hzKje9eắn bịZXpzsb rửaZXpzsb H5mặt bằnu5h4aCg H5nước zKje9elau nH5hà H5ra màH5 u5h4aCrêu razKje9eo H5đâu, u5h4aCyên tâmzKje9e đi.

zKje9e Cat mímzKje9e môi,zKje9e nghu5h4aCe tZXpzsbhì czKje9eũng cZXpzsbó líu5h4aC nhH5ưng khôngzKje9e rêu5h4aCu rZXpzsbao đâZXpzsbu czKje9eó nghZXpzsbĩa làu5h4aC LuZXpzsbi sZXpzsbẽ zKje9ekhông nózKje9ei chuyệnH5 đóZXpzsb cZXpzsbho BacbH5ara. ÔizKje9e tzKje9erời ơi!

ZXpzsb Cat H5chưa kZXpzsbịp tH5han tu5h4aChở thìu5h4aC BacbazKje9era đãH5 gọizKje9e cZXpzsbô. CzKje9eat H5đứng ZXpzsblên. AleZXpzsbx cáu:

- ZXpzsb zKje9e u5h4aC ZXpzsb zKje9e u5h4aC ZXpzsb u5h4aC cậH5u chưH5a ău5h4aCn ZXpzsbgì mà.

u5h4aC- H5 zKje9e u5h4aC H5 zKje9e zKje9e zKje9e H5 MH5ình khZXpzsbông H5nuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.