You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


UKmxChú nfwxlái xxdupe thấUKmxy chưanfwx đầynfwx jaQJ5 phútnfwx LâjaQJm đxdupã chạyxdup nfwxra nênfwxn thấy lạ,xdup gặjaQJng hỏijaQJ. Lnfwxâm chxdupỉ izNojm lặng,jaQJ khônxdupg nóxdupi gUKmxì… jaQJTrên xUKmxe, zNojcô cứUKmx suUKmxy nghĩ mnfwxiên manfwxn suốxdupt. TạijaQJ zNojsao? zNojCô jaQJđã làmzNoj UKmxgì mUKmxà UKmxdì NgUKmxân ghétUKmx cnfwxô xdupnhư xdupvậy? Gia đìnhjaQJ UKmxcô nfwxđã gzNojây rUKmxa czNojhuyện zNojgì UKmxkhiến dìUKmx nfwxấy UKmxmới zNojnghe nfwxđến têzNojn nfwxđã đùzNojng đùng tứxdupc giậnfwxn đuổijaQJ cônfwx vzNojề..?? tạiUKmx jaQJsao? jaQJRốt czNojuộc làxdup tạjaQJi sao???

UKmxMãi nghĩ khiếzNojn Lânfwxm khôngjaQJ nhậnxdup xdupra xdupđã jaQJvề xdupnhà làmjaQJ chúzNoj tàjaQJi xếjaQJ UKmxphải kUKmxhẽ nhắjaQJc. zNojCô bước xuốngnfwx thẫnnfwx thờ,UKmx zNojkhông chàzNojo cjaQJả UKmxchú jaQJPhú. PzNojhải nhưjaQJ mấyjaQJ hômjaQJ trưxdupớc, cjaQJô đã nfwxhớn hở,zNoj tưnfwxơi cườixdup jaQJxuống jaQJxe, nfwxlíu lzNojo tjaQJạm biệtUKmx chú.jaQJ Vậnfwxy mà…

Cxdupô bướczNoj vôzNoj jaQJnhà nhưjaQJ ngườixdup mấtUKmx hồnnfwx. CjaQJô lêUKmxn cầxdupu thanfwxng, UKmxkhông đjaQJể nfwxý bzNoja xdupcô jaQJđã vềzNoj từxdup UKmxlúc nàojaQJ. xdupBa cUKmxô xduplớn nfwxtiếng gọi:

- ThiUKmxết Lâm!!

Cô quUKmxay ngưzNojời lạnfwxi, ngnfwxạc nhizNojên: “zNoj Ba!!”

- TốizNoj qujaQJa cxdupon đUKmxi đâu??
- zNojBa UKmxvề từxdup lxdupúc nànfwxo ạzNoj?? –jaQJ lâjaQJm hỏi
UKmx- xdupBa hỏjaQJi cxdupon tốijaQJ qzNojua xdupđi đâu?xdup?? –nfwx giọngzNoj ôngzNoj bUKmxắt đầunfwx cxdupó sựxdup tUKmxức giậnxdup khiếnzNoj zNojLâm rjaQJun sợ
jaQJ- Con…xdup cUKmxon… qUKmxua UKmxnhà bạn….??
- BạnjaQJ nào..nfwx??- ônxdupg zNojgằn giọng…
- Bạxdupn củaxdup cojaQJn…. Ba…nfwxba làUKmxm sanfwxo thế??jaQJ? xdupĐừng làxdupm cozNojn sUKmxợ jaQJba!! nfwx– zNojLâm lnfwxo lắng

Gixdupọng ôngxdup đãUKmx jaQJdịu jaQJđi nhjaQJưng czNojó vẻUKmx vUKmxẫn giận

zNoj- BzNoja chjaQJỉ nfwxmuốn bixdupết coxdupn UKmxđi đâjaQJu vàzNoj ljaQJàm UKmxgì thôi
UKmx- Bxdupa à!UKmx! CojaQJn nfwxlớn rồi…nfwx bUKmxa khôjaQJng zNojcần pzNojhải txduprông chừjaQJng zNojcon nfwxnhư zNojđứa jaQJcon nínfwxt xdupvậy đâjaQJu!! xdupBa vềzNoj UKmxsớm vậy??
- Uknfwx… cônUKmxg việczNoj thuậnxdup lợizNoj nêjaQJn bUKmxa jaQJvề trưnfwxớc… bUKmxa nhớjaQJ czNojon zNojgái xdupba qujaQJá zNojak –nfwx giọnUKmxg ôngUKmx dịunfwx hẳn
- CozNojn cũngjaQJ nhớxdup ba!!
- TrônUKmxg zNojcon khônUKmxg đưjaQJợc khỏe???
jaQJ- KhônjaQJg ba…xdup coUKmxn chỉUKmx hơinfwx mxdupệt chút…zNoj cjaQJon lênxdup UKmxphòng trước…nfwx jaQJhẹn gặpnfwx zNojba ởxdup bữaUKmx jaQJtối nhjaQJa ba…
- ờ…xdup lnfwxên nghxdupỉ đizNoj nfwxcon gái….
Lâm jaQJquá mệtxdup mỏi.nfwx xdupThả mìnnfwxh lênfwxn cjaQJhiếc giườnjaQJg rộngjaQJ lớnzNoj, jaQJcô thiếpjaQJ UKmxđi lúczNoj xdupnào UKmxkhông biết.I’m don’zNojt nenfwxed xdupa man
IzNoj’m dnfwxon’t neenfwxd UKmxa mazNojn zNoj( what???)
I’mxdup jaQJdon’t neejaQJd zNoja man
I’m donUKmx’t xdupneed nfwxa jaQJman UKmx( jiinjja)………Tiếng njaQJhạc nfwxquen thujaQJộc lạizNoj vanjaQJg lêjaQJn UKmx( tjaQJg nghizNojền zNojbài nàxdupy lắm!!)


Vxdupới taUKmxy zNojlấy chiếcxdup đizNojện tUKmxhoại mànfwx kjaQJhông nhìzNojn ngườixdup nfwxgọi, LâzNojm uểxdup oải

- jaQJA jaQJlô !!
- Cxdupô cxduphết ởUKmx đânfwxu UKmxmà mxdupãi khzNojông ngxduphe mánfwxy??? zNoj– nfwx1 gijaQJọng nónfwxi confwxn trjaQJai vajaQJng jaQJlên. Lnfwxâm thjaQJừa biUKmxết nfwxlà ai
nfwx- Ngủxdup zNoj- côjaQJ UKmxtrả lờixdup cụxdupt ngụt
- !!!
nfwx- UKmxChuyện hồixdup chizNojều… cô…jaQJ côxdup zNojcó sazNojo không???
nfwx- Nnfwxếu tôxdupi nónfwxi saxdupo xdupthì azNojnh chUKmxạy đếnUKmx aUKmxn ủixdup tônfwxi UKmxchắc !UKmx! rjaQJõ vxdupô dujaQJyên zNoj– jaQJcô nójaQJi vnfwxẫn đjaQJang cònnfwx nnfwxgái ngủ
- UzNojk… tôijaQJ… đannfwxg ởnfwx zNojtrước nnfwxhà cjaQJô nèUKmx… UKmx- Qunfwxân hớnfwxn hở
- Anhxdup…. Annfwxh… điênnfwx axdupk !xdup! UKmx– nfwxLâm zNojhoảng hốt.UKmx Côxdup chxdupạy lạixdup bênxdup chiếcxdup cửaxdup xdupsổ UKmx- TrờiUKmx jaQJ… đangjaQJ zNojmưa màxdup…. ĐồUKmx điên!!
- Kệxdup tôi…xdup xuốnfwxng nhxdupanh tôiUKmx đợi!!


LâjaQJm vộinfwx zNojvới lzNojấy chiếUKmxc áoUKmx khzNojoác, tấtnfwx bnfwxật cjaQJhạy xuzNojống xdupnhà, cUKmxô jaQJmà khôngzNoj UKmxra chắczNoj tzNojên nUKmxgốc jaQJnày đợizNoj đếxdupn zNojsáng UKmxmai mất


xdup- tzNojiểu thxdupư!! ĐếjaQJn bữaxdup tốinfwx cxdupòn cxduphạy đnfwxi đnfwxâu? UKmxLão gzNojia đazNojng đợi…
- UKmxbác.. bácjaQJ nóixdup vớixdup bốxdup cUKmxháu dùzNojm czNojháu…. ChUKmxáu jaQJra nfwxngoài mộxdupt lát…
- trUKmxời jaQJđang xdupmưa mà…jaQJ UKmxcó zNojgì thjaQJì cjaQJầm cjaQJây UKmxdù đinfwx đãxdup –zNoj nóizNoj xzNojong bjaQJác TUKmxư vộiUKmx chạyUKmx vjaQJô nhànfwx lấynfwx câxdupy dnfwxù jaQJđưa zNojcho Lâm


- NhzNojớ vUKmxề sjaQJớm nUKmxha tiểujaQJ thư!!nfwx –nfwx jaQJbác nózNoji vọnnfwxg theo


zNoj- Nè!!xdup AnzNojh đzNojiên tnfwxrên mnfwxức qunfwxy đjaQJịnh rồUKmxi đóxdup!! UKmxAi jaQJđời xduptrời mưajaQJ vxdupậy vzNojác mặxdupt tớUKmxi đânfwxy lànfwxm gìzNoj…. ThizNojệt khônnfwxg nóixdup UKmxnổi mà….
- Ê…nfwx cầjaQJm câyxdup dùxdup làxdupm cxdupảnh aknfwx?? MazNoju xdupche chnfwxo txdupôi đi…ướtzNoj hếtnfwx rồzNoji zNojnè –jaQJ mặtxdup annfwxh vênnfwxh lênxdup thấyxdup ghét
- Ơxdup hơ….xdup Còxdupn dámzNoj sUKmxai tUKmxôi nfwxnữa đấy….xdup anxduph gijaQJỏi….che thzNojì tựxdup cầmUKmx mnfwxà chxdupe nnfwxày… jaQJ- Lâmxdup nfwxném cjaQJây nfwxdù vUKmxề phjaQJía Quân
UKmx- jaQJChuyện hnfwxồi chiều….nfwx dìnfwx Nnfwxgân nzNojói vậynfwx nhưUKmxng khôUKmxng cójaQJ zNojý gìUKmx đâu…zNoj côxdup đừng….UKmx –jaQJ QujaQJân phâxdupn bua
nfwx- jaQJDì UKmxanh zNojghét nfwxtôi lắmnfwx xduphử? –xdup cxdupô ngắtxdup lời..
- KhôngzNoj…. xdupAk nfwxcó jaQJ– nfwxQuân gãxdupi đầunfwx –jaQJ dìjaQJ ấUKmxy khônnfwxg thíchxdup UKmxtôi chơjaQJi vớijaQJ mấUKmxy jaQJngười nhxdupà giànfwxu jaQJnhư cnfwxô đâu….
- NjaQJhà xdupgiàu nhưnfwx tôi??/
UKmx- UjaQJk… dìxdup ấUKmxy xdupbảo khônfwxng cùnnfwxg sxdupuy nghĩxdup zNojnên UKmxkhông chơi….
xdup- Vậyxdup zNojsao ajaQJnh chơUKmxi vớjaQJi tôUKmxi?? nfwx– UKmxLâm hỏiUKmx lại
- nfwxừ thì….zNoj jaQJ– Qxdupuân tặzNojc lưỡxdupi bUKmxỏ qjaQJua –zNoj đzNoji jaQJăn đixdup… tôUKmxi đói
- anUKmxh jaQJđói xdupcòn tôzNoji nnfwxo chắc!!jaQJ –xdup côxdup cãzNoji –zNoj xduptrong UKmxnhà bxdupác jaQJTư tôjaQJi nxdupấu xUKmxong hUKmxết rồi… giờjaQJ chỉxdup còUKmxn UKmxăn cũngzNoj khônUKmxg nfwxxong nữa…zNoj jaQJtôi cUKmxó jaQJphúc qnfwxuá mà…
nfwx- zNojthôi… xduptôi dẫnjaQJ UKmxcô nfwxđi ănUKmx jaQJ…. TrờjaQJi mnfwxưa vậzNojy ănUKmx gìUKmx nhỉ???zNoj –xdup AnzNojh sujaQJy njaQJghĩ zNoj– trờiUKmx mưazNoj… UKmxtrời mưa….zNoj AzNojk.. nfwxcó rồi…UKmx bánnfwxh nfwxxèo tzNojhẳng tiến


Lâmnfwx tnfwxròn xozNoje mắt,zNoj zNojhỏi lzNojại jaQJ: UKmx“ bjaQJánh xèo”


Thiệt nànnfwxg nfwxnày ngjaQJố kzNojhông chịxdupu nổi.jaQJ Cnfwxái mónfwxn chếUKmxt ngườixdup ấyzNoj mjaQJà jaQJcũng khôngxdup bixdupết. Tác gjaQJiả làxdup táxdupc jaQJgiả chếjaQJt UKmxtươi roUKmxi xduprói cnfwxhết giãzNojy xdupđành đUKmxạch vxdupới zNojem ý….UKmx Ngon khjaQJông cưỡnxdupg nzNojổi… chẹpxdup xdupchẹp… zNojDạo nàjaQJy mưjaQJa nhiềjaQJu…ăn bánzNojh nfwxxèo sướxdupng nfwxhơn làm tiêUKmxn nữa


AnUKmxh dẫnxdup LUKmxâm đếnUKmx mộtUKmx quánnfwx bánzNojh xèoUKmx nhỏ,nfwx nxdupằm khzNojá snfwxâu trong cojaQJn jaQJhẻm dài…jaQJ qUKmxuán kxduphá vắng…UKmx chắcnfwx UKmxlà hjaQJọ ởzNoj nhàxdup tậjaQJn hưởngjaQJ UKmxbữa cơmUKmx gia đnfwxình txdupối thứjaQJ 7jaQJ…. LUKmxâm xdupđi zNojvào zNojkhép néxdupp cạnhjaQJ Qunfwxân. MjaQJấy nơzNoji nàynfwx cjaQJô jaQJkhông quen vUKmxà cxdupũng cUKmxhưa tnfwxừng đặtUKmx jaQJchân đến..


- zNojCô LajaQJm!! zNojLấy cháUKmxu đĩaxdup bánjaQJh xèoxdup !zNoj! xdup– Quxdupân gọijaQJ. Dườngnfwx nhnfwxư nfwxanh lnfwxà khácnfwxh hàngxdup quzNojen cxdupủa quán
xdupCô chzNojủ qUKmxuán xjaQJởi lởi:
UKmx- Qxdupuân đójaQJ UKmxak?? Dẫnfwxn nfwxbạn gnfwxái tzNojới zNojăn đjaQJó hjaQJả?? nfwxxinh qá

- KhônUKmxg zNojcó đâzNoju ạnfwx xdup!! –UKmx cảzNoj jaQJanh vàxdup czNojô đồnjaQJg thanh
- còUKmxn cãijaQJ nzNojữa… hjaQJai đưajaQJ đẹpzNoj đôixdup vậyzNoj cUKmxơ mà….xdup –nfwx UKmxcô nfwxchủ quánfwxn cười…

5 phxdupút sau….


- báUKmxnh nfwxxèo nónfwxng hổizNoj đây…vừaUKmx tUKmxhổi vừazNoj ănUKmx đê…..xdup –xdup zNojtiếng côxdup chủnfwx quánUKmx giòUKmxn tan, kiểuxdup nàyzNoj xdupkhông ănnfwx cũUKmxng jaQJno vớixdup cônfwx bánfwxn nfwxhàng vuzNoji tínjaQJh này
- cxdupô ănxdup đi….nfwx –UKmx Quânfwxn lịchUKmx sự
- ăn…nfwx ăjaQJn…. như…zNoj thếnfwx nào…nfwx nfwx- LâmjaQJ nghệxdupt mặxdupt rxdupa hỏi

Quân bzNojó zNojtay toàjaQJn tậpUKmx vớxdupi xdupcô xdupnàng njaQJày. AzNojnh cẩnxdup thậnjaQJ nfwxlấy tâmnfwx bánhxdup tráng,UKmx đặtxdup vào đójaQJ xxdupà láchxdup, razNoju diếpjaQJ, cảnfwxi jaQJxanh, rUKmxau diếpxdup cá,nfwx jaQJtía tzNojô, rxdupau húxdupng, láxdup quế…


LâUKmxm xduplắc đầunfwx xnfwxua tay…

xdup- tôxdupi khôngnfwx nfwxăn đzNojược mấyzNoj loạizNoj razNoju txduphơm đâu…jaQJ. Anxduph UKmxcho mỗizNoj xàUKmx láchUKmx nfwxvới dưnfwxa nfwxleo txduphôi ak??

UKmxQuân thxdupở dàxdupi ngUKmxán ngẩm….nànfwxng nàjaQJy khUKmxó nUKmxuôi quá.jaQJ Khônnfwxg biUKmxết UKmxở jaQJnhà xdupba mẹUKmx nuôjaQJi bằngxdup UKmxgì mnfwxà lớnzNoj tướnfwxng vậy


- UKmxĂn bánzNojh xxdupèo thìnfwx phảijaQJ zNojcó raxdupu mxdupới ngzNojon cnfwxhứ cUKmxháu jaQJ? jaQJ– UKmxcô chxdupủ qunfwxán hỏizNoj LÂm..

CzNojô chUKmxỉ biếtxdup cưjaQJời trừ…

Quân lUKmxàm xzNojong xuônfwxi, cuốjaQJn lnfwxại, đưaxdup chjaQJo Lâm…

xdup- ĐUKmxây tiểuzNoj thưnfwx, zNojăn jaQJđi…. PhUKmxước lắmUKmx mớzNoji đzNojược nfwxThành Quânfwxn nàjaQJy lUKmxàm zNojcho ăzNojn đó…
- CUKmxoi bộzNoj jaQJtôi nzNojhiều phướcnfwx henUKmx… xdupcòn đượcxdup nfwxăn zNojmỳ nữa…jaQJ cũngzNoj phảxdupi… nfwxở hinfwxền gặjaQJp xduplành xdupmừ…. xdup– Qunfwxân nóizNoj tzNojrơn tru.
- Cnfwxô mànfwx hiềnxdup chắnfwxc tjaQJôi lànfwx bụtxdup lzNojâu rUKmxồi!! ăxdupn đi..UKmx đừngxdup nUKmxói vớUKmxi tônfwxi cxdupô khxdupông biếtzNoj ăUKmxn nhá
jaQJ- nfwxAi bảo…zNoj jaQJbỏ zNojvô mồnfwxm rồi…ă…nxdup…. zNoj– LâUKmxm nhéjaQJt miếngxdup bánUKmxh cuốzNojn vUKmxô mồm…


Chu czNojha… zNojquỷ UKmxthần ơi….UKmx NjaQJgon vậnfwxt jaQJvã… mUKmxới cUKmxắn mộnfwxt miếngzNoj màjaQJ cUKmxái czNojảm giájaQJc chjaQJua chua nfwxngọt xdupngọt cjaQJủa nướcnfwx mắmxdup lẫnfwxn vnfwxới UKmxcái gnfwxiòn gzNojiòn thơjaQJm thơmxdup củxdupa bzNojánh xèo, jaQJcòn xdupcó mấyzNoj lájaQJt dưaUKmx leUKmxo mázNojt ljaQJạnh nữaxdup chzNojứ?( nfwxđấy nfwxlà nàzNojng zNojnày khxdupông nfwxăn thêm zNojrau zNojđó… nfwxkhông jaQJthì… nfwxchẹp… &ltnfwx;lau đi!!nfwx nhỏnfwx zNojcả nướczNoj rãjaQJi kìaxdup jaQJbạn (+.+) )UKmx….. UKmxLâm đUKmxảm bảxdupo mnfwxón nàyUKmx ăzNojn zNojđứt mónjaQJ pizUKmxza ởnfwx tiệm

VừUKmxa nhaxdupi nhnfwxồm nhoàmUKmx… LjaQJâm nfwxvừa gxdupiục Quân:

- An…UKmx ànfwxm …zNoj iếpzNoj UKmxi…. jaQJíu… nfwxôi ….oăn….nfwx UKmx( nfwxanh nfwxlàm tUKmxiếp đxdupi jaQJxíu tôxdupi ăn)
- ơ…zNoj UKmxay…. jaQJự .xdup. ànfwxm UKmxi…. ôi…nfwx ũnfwxn… xdupoăn xdupà nfwx( ơUKmx hajaQJy tnfwxự jaQJlàm jaQJđi zNojtôi cũzNojng ănzNoj màxdup)– vừaUKmx nóiUKmx zNojanh cxduphàng cũnfwxng đúxdupt nxdupgay miếngxdup bxdupánh vàoUKmx mồm…

- AjaQJnh… cxdupó jaQJphải czNojon jaQJtrai khjaQJông vậxdupy…. chẳxdupng nfwxga lănnfwxg czNojhút UKmxnào sấtzNoj…. –nfwx Lnfwxâm hét lUKmxên, trầnfwxn đờinfwx nàxdupy cônfwx xdupchưa thấxdupy zNojai nhỏjaQJ nhUKmxen íczNojh kỉnfwx nhzNojư Quân
UKmx- CôzNoj là zNojcon gánfwxi chắc….UKmx cxdupon gáxdupi gìnfwx mà…UKmx. zNojĂn uốjaQJng vôxdup duyêxdupn…. zNoj– jaQJAnh jaQJchàng cnfwxũng không chịuUKmx thuaUKmx, vUKmxừa chjaQJo miếnnfwxg UKmxbánh thnfwxứ hanfwxi vàoUKmx mồmUKmx vừazNoj nóijaQJ lại….
- Khiếp…zNoj tôixdup miếngjaQJ thứnfwx nhấzNojt UKmxchưa ănnfwx zNojxong nfwxanh đãzNoj UKmxxơi hếtjaQJ mxdupiếng thứzNoj jaQJhai rzNojồi…. cozNojn nfwxtrai jaQJgì mnfwxà UKmxnhư heo….


3 pxduphút sau…

UKmx- củanfwx tôi….zNoj –xdup LâmUKmx hùjaQJng hồnnfwx lấyjaQJ taUKmxy jaQJcướp lzNojấy miếngnfwx cuốijaQJ cùng
- cònUKmx lâjaQJu…- QuânzNoj cũnnfwxg chjaQJẳng vừa…xdup tíUKmxch zNojcực nfwxkéo jaQJmiếng cuzNojối cùngnfwx jaQJvề phzNojía mình…nfwx anjaQJh xdupcũng chiếzNojm đượxdupc mộtnfwx dnfwxiện nfwxtích zNojkha khá
UKmx- củajaQJ tôi
- củaUKmx tôi

QuânzNoj thUKmxấy xduptình zNojhình xdupkhông ổnfwxn njaQJên zNojnghị hòxdupa vớiUKmx jaQJLâm jaQJ: cnfwxhia đôi….jaQJ CảjaQJ jaQJ2 nfwxngười xdupvui UKmxvẻ ăzNojn nốtjaQJ miếngjaQJ còjaQJn lại…

xdup- nfwxcô Lâmxdup lấynfwx zNojcho czNojháu zNojđĩa xdupnữa –zNoj xdupQuân gọi
- thếjaQJ nxdupãy giờzNoj kUKmxhông zNojchịu gọi…xdup điên!!nfwx –UKmx LjaQJâm trách…cUKmxô nfwxđang ăzNojn ngon…
nfwx- uzNojk… quên….jaQJ UKmx_ Quâxdupn cườiUKmx hzNojì nfwxrõ ghét


3 zNojphút sau…nfwx. ..


- lấyxdup chnfwxáu đĩaxdup nữa….


jaQJ5 phút…


xdup- cônfwx zNojơi tjaQJhêm đĩxdupa nữa….zNojlâu vậUKmxy…. –UKmx lầjaQJn nàzNojy Lâxdupm xduplên tiếngnfwx…. UKmxgiờ mớijaQJ bnfwxiết cxdupảm giUKmxác cnfwxhờ tjaQJhức ănnfwx rấtxdup nfwxkinh khủng

1nfwx0 phúUKmxt sau….


xdup- CÔjaQJ LzNojAM ƠI….nfwx MộtUKmx đĩajaQJ nzNojữa…. nfwx– hUKmxai ngnfwxười cùxdupng đồxdupng thanh….khiếp…nfwxăn UKmxnhư hnfwxeo… mớizNoj UKmxcó 1nfwx0 phúUKmxt xxdupơi zNojnguyên xdup3 đĩa


13 phút…

Cảnfwx xdupLâm UKmxvà Qunfwxân sấnzNoj sjaQJổ tớUKmxi cáxdupi bếpnfwx củanfwx cnfwxô jaQJLam. xdupChờ xdupsao nỗxdupi nữa,xdup xắnjaQJ txdupay zNojvô làmzNoj xdupcùng cônfwx chUKmxo nhanh….

Cái bzNojếp nfwxlại xdup1 lầjaQJn nữnfwxa zNojnổi loạn…jaQJ ljaQJý djaQJo zNojkhông cầnjaQJ zNojnói zNojcũng biết


jaQJ- Za…zNoj szNojao UKmxcô đổjaQJ bánhxdup dàxdupy vậy….jaQJ –nfwx Quânnfwx hét
- Lỡnfwx tay…UKmx zNoj- Lânfwxm UKmxnói tỉnjaQJh bơ…zNoj. Khôngnfwx biếnfwxt mxdupai saxdupu anfwxi zNojrước nàjaQJng đâyzNoj (đoUKmxán xexdupm xdup* mjaQJặt tácUKmx giUKmxả cườjaQJi đểuxdup* )- zNojNè… ajaQJnh qzNojuên bỏUKmx gzNojiá rồxdupi… jaQJđồ lúnfwx lẫn…
- Uk…nfwx quênjaQJ xdup( lnfwxại qjaQJuên. jaQJHai ôngzNoj xdupbà nãyUKmx chUKmxắc mắcnfwx bệxdupnh đãngUKmx nfwxtrí lUKmxevel caxdupo UKmxnhất quá)


- Lâm!UKmx! LậtzNoj bjaQJánh mau….zNoj CháyjaQJ rồjaQJi kìa…..
- Lấxdupy…. lấnfwxy dùxdupm nfwxtôi UKmxcái đnfwxĩa… nhanh….

….


Sau mộtxdup hjaQJồi làzNojm báUKmxnh( tnfwxhực rzNoja làUKmx xduptranh củUKmxa nfwxcô Lam)UKmx, hUKmxai đứanfwx jaQJđi UKmxra vớijaQJ jaQJ4 đĩa nữaUKmx zNojtrên xduptay, mỉmUKmx cườnfwxi UKmxmãn nguyện….UKmx jaQJax…. zNojĂn cnfwxhi lắzNojm dữ….


1 nfwxphút nfwxnhìn nhau…


- nhxdupìn cnfwxon khUKmxỉ mặtUKmx dínhxdup zNojđầy lọzNoj kìa….zNoj zNojHa UKmxha…. –nfwx QuâzNojn cưnfwxời chỉUKmx mxdupặt Lâm
- anfwxnh sạchnfwx hxdupơn xduptôi chắc….zNoj kiếp….jaQJ mUKmxặt nhưzNoj đàojaQJ nfwxthan hjaQJàng thjaQJế kỉ….nfwx –nfwx nfwxLâm lúc nfwxđầu hốjaQJt hojaQJảng nUKmxhưng jaQJngay sajaQJu khzNoji chnfwxiêm zNojngưỡng dzNojung nhanfwxn ngườixdup đốijaQJ diệnzNoj thì cũnzNojg nắcjaQJ nẻ
xdup- thôi….zNoj jaQJhai đứaxdup vàoUKmx UKmxrửa mặUKmxt UKmxrồi ra…nfwx. –xdup cUKmxô LâzNojm tUKmxừ zNojđâu chạyzNoj UKmxlại( nnfwxãy giờUKmx tụiUKmx nóUKmx dànhzNoj xdupchỗ màxdup), tủmzNoj tỉmUKmx cười
- thôizNoj khUKmxỏi cUKmxô –xdup nfwx2 đứajaQJ đồnUKmxg thzNojanh tậpxdup 3

jaQJvì snfwxự njaQJghiệp ănjaQJ nfwxuống vUKmxĩ xdupđại… mặtUKmx lọxdup cóUKmx hềUKmx UKmxchi UKmx( cáijaQJ nàjaQJy gxdupiống tácUKmx giảjaQJ )
nfwx15 phútnfwx sau


- UKmxOa… nnfwxo quá….xdup jaQJĂn khônUKmxg nổjaQJi nữajaQJ rồi…jaQJ. –xdup LâmjaQJ xnfwxoa bụnxdupg thzNojan vãn
- Cô…nfwx ănjaQJ xdupnổi nữazNoj tônfwxi UKmxcho tUKmxiền…. –zNoj QjaQJuân jaQJcũng zNojxuýt xonfwxa thaxdupn chUKmxo czNojái bụng


Nhìn zNojbên….( tájaQJc giảjaQJ lUKmxật jaQJghế)… czNojhồng đĩxdupa chjaQJắc cnfwxao nhưnfwx núi….jaQJ Khiếp…UKmx UKmx2 ôngUKmx xdupbà này ăzNojn nxduphư UKmxbỏ đxdupói xdup2 zNojnăm nfwxở chnfwxâu pjaQJHi khxdupông bằng…jaQJ xdupđến cnfwxô LaUKmxm nfwxcũng kinnfwxh ngạc…. côxdup jaQJtưởng hômxdup nfwxnay ếxdup khách….nfwx Gặpxdup UKmx2 đnfwxứa nàjaQJy chắjaQJc zNojlãi gấjaQJp đôinfwx thườUKmxng ngày mất
Hai ngườixdup UKmxthong thảxdup zNojđi dạo…

- Ê!UKmx CázNoji bánhjaQJ hồinfwx nàUKmxy gọjaQJi lzNojà gxdupì ýzNoj nhỉ?zNoj –UKmx Lnfwxâm zNojhỏi Quân
UKmx- ĐUKmxồ khỉzNoj haxdupy jaQJquên! jaQJBánh xèo…jaQJ. CzNojô khônjaQJg txduphấy đzNojổ bázNojnh zNojra nnfwxó kênfwxu cánfwxi xjaQJèo jaQJak? –jaQJ QzNojuân nạt
- Ak…xdup UKmxuk…. Quxdupên…. zNoj! –jaQJ Lnfwxâm gãijaQJ đầuzNoj thấyxdup yêu……nfwx UKmxnàng xdupta cxdupòn phUKmxụng UKmxmá nữxdupa chứ.,, làmUKmx tráxdupi tiUKmxm xdupai đó…nfwx. UKmxSuýt rớnfwxt rUKmxa xdupngoài…. ĐzNojến khổUKmx tzNojhê khônjaQJg biết
- AnzNojh… axdupnh làzNojm gUKmxì mjaQJà đơzNoj ngưjaQJời zNojra vậy…jaQJ nfwx- jaQJLâm hujaQJa xduphua zNojtay,bất UKmxgiác hUKmxỏi kUKmxhi thấyxdup QuâUKmxn cứxdup đnfwxơ nnfwxhìn mình


Qunfwxân gãixdup đầu.UKmx HazNoji nnfwxgười nàyUKmx giốngzNoj nhjaQJau thậtjaQJ. Đếxdupn bốxdupi rốzNoji cũnxdupg gizNojống nhanfwxu nữa.UKmx Cnfwxó phảixdup nfwxlà…. xdup* txdupác giảxdup lUKmxại cjaQJười đểu*


Hai nnfwxgười đinfwx sonnfwxg songxdup, thậtjaQJ yênnfwx bình……


- KUKmxhà xdup… khà….xdup Lạixdup gặpxdup màUKmxy ởjaQJ đây…..nfwx oắtxdup xdupcon ạ…..xdup !nfwx! jaQJ– GiọngjaQJ jaQJ1 txdupên cnfwxôn đồxdup khàn UKmxđi vnfwxì húzNojt nhzNojiều xdupthuốc cắtzNoj ngzNojang UKmxsuy nxdupghĩ UKmxyên zNojbình jaQJ( củanfwx tUKmxác giả)
- LạjaQJi lànfwx txdupụi mzNojày hảnfwx? nfwx– zNojQuân tỏUKmx zNojvẻ UKmxkiên đzNojịnh nhưngxdup txduphực xdupra nfwxanh rấtUKmx lUKmxo. Không pjaQJhải lUKmxo xdupcho mxdupình màxdup UKmxlo chUKmxo ngườjaQJi jaQJcon zNojgái xdupđang UKmxở bêxdupn czNojạnh anh….
- ĐãjaQJ bảzNojo tụixdup tajaQJo czNojó dxdupuyên vnfwxới màyxdup mUKmxà…. xdup– xdup1 tUKmxên kháUKmxc zNojchừng 15xdup, jaQJ16 tjaQJuổi, tóc nhuộmjaQJ đUKmxỏ choét,khuyênnfwx tzNojai zNojdắt mũizNoj, mjaQJồm cũnnfwxg jaQJđang phìUKmx pnfwxhèo UKmxđiếu thuốc

MộtjaQJ têxdupn khájaQJc bnfwxuông lờiUKmx cnfwxhòng gjaQJhẹo Lâm:

- ÁiUKmx chà…UKmx hôxdupm nzNojay màynfwx jaQJlại UKmxđi cùzNojng vớiUKmx nfwxcô ejaQJm xjaQJinh đẹpxdup ljaQJần UKmxtrước hả?.....jaQJ. tụi bâynfwx coiUKmx…. jaQJCóc ghjaQJẻ đòiUKmx ănnfwx UKmxthịt thiêjaQJn ngjaQJa kìaUKmx…. HjaQJa ha…


Nxduphững tnfwxràng xdupcười jaQJchế nzNojhạo khônfwxng dứnfwxt làzNojm cảxdup QuâUKmxn vànfwx Lâmnfwx đềujaQJ bựzNojc bộizNoj…. jaQJLâm vxdupốn khôUKmxng phảinfwx lozNojại ngườizNoj caxdupm chịu,UKmx lxdupên tiếngzNoj trước:

- Kệnfwx tôijaQJ! Cxdupó phảizNoj czNojóc xdupghẻ thiênUKmx nUKmxga xduphay UKmxkhông tjaQJự tzNojôi bizNojết…. bọnfwxn axdupnh đừngUKmx có UKmxcậy đUKmxông ănjaQJ hizNojếp nfwxtụi tôjaQJi…. TôjaQJi…. Txdupôi bUKmxáo cônnfwxg xdupan đó….nfwx –UKmx czNojô mạnhzNoj mồjaQJm tuyên bố
- zNojA ha….nfwx jaQJHa…. CUKmxô enfwxm tứxdupc jaQJlên trônjaQJg xizNojnh UKmxhẳn rUKmxa đấy…..xdup –nfwx jaQJquay sang Qunfwxân hắnjaQJ tUKmxa nózNoji tizNojếp –xdup HajaQJy ljaQJà giờzNoj màUKmxy đnfwxể cozNojn jaQJbé đnfwxó lạinfwx đây….xdup TUKmxụi tao zNojcho nfwxmày bUKmxiến ….nfwx Annfwxh ezNojm nhỉ….


QUKmxuân ngzNojhiến răng:


- nfwxVậy thìjaQJ hỏizNoj nắmxdup đấmUKmx củaUKmx tazNojo jaQJcó đồzNojng ýnfwx khôUKmxng đãxdup…! zNoj– QuUKmxân nhanfwxnh nhưnfwx cnfwxắt đẩy LâzNojm qunfwxa nfwx1 bxdupên, zNojxông vxdupào tụijaQJ cUKmxôn đồjaQJ jaQJnhư zNojcon hổUKmx đóiUKmx khát.


Bọn đUKmxó chnfwxừng zNojhai 1jaQJ0 tênzNoj. TrjaQJừ thnfwxằng 1jaQJ5 tuổijaQJ lêxdupn tiếzNojng UKmxlúc nãyxdup ljaQJà nhỏxdup cxdupon ra. Cònnfwx lạijaQJ đứanfwx nàoUKmx đứaUKmx nxdupấy xdupto zNojcao, njaQJhìn hãnfwxi nfwxchết zNojđi đjaQJược. QuânzNoj xdupnhà zNojta cũng xdupđâu phảijaQJ jaQJtay vừjaQJa… cnfwxũng tUKmxả hữuUKmx độtxdup xôzNojng. Mộtxdup tênxdup ljaQJăm xduplăm UKmxcầm câUKmxy gậnfwxy đến địnhUKmx đájaQJnh vnfwxào lưnUKmxg azNojnh nhưngUKmx QuUKmxân qunfwxay ngoắtnfwx lUKmxại, tiệnnfwx chzNojân đánfwx vUKmxô bjaQJụng thằng jaQJđó lnfwxàm nónfwx UKmxla jaQJquá trờzNoji đzNojất. MấyjaQJ tênUKmx còzNojn UKmxlại cũnnfwxg gâUKmxy khzNojông ítUKmx zNojcản trở cUKmxho Quânxdup. TzNojụi nóUKmx biếtUKmx nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….