You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


CCJRXZfhú lái4w x4we thấpbcA6hy cCJRXZfhưa 4wđầy 4w5 phh9WHmZút Lh9WHmZâm pbcA6hđã c4whạy h9WHmZra h9WHmZnên thấy lạpbcA6h, gặnh9WHmZg hỏipbcA6h. Lâmh9WHmZ chỉ4w CJRXZfim lặng,h9WHmZ khôngpbcA6h nóCJRXZfi gì…pbcA6h pbcA6hTrên xeCJRXZf, 4wcô h9WHmZcứ spbcA6huy nghĩ pbcA6hmiên mh9WHmZan suốt4w. Tạih9WHmZ sah9WHmZo? CpbcA6hô CJRXZfđã làpbcA6hm gpbcA6hì mCJRXZfà h9WHmZdì Ng4wân ghét4w cô4w nCJRXZfhư CJRXZfvậy? Gia đìCJRXZfnh pbcA6hcô đ4wã gây4w rpbcA6ha chuyện4w gh9WHmZì khiến4w dìCJRXZf ấpbcA6hy h9WHmZmới 4wnghe đến4w tên4w đpbcA6hã đ4wùng đùng tứCJRXZfc giận4w đh9WHmZuổi cô4w về..??4w tạiCJRXZf sah9WHmZo? RốCJRXZft cuộch9WHmZ lpbcA6hà tạh9WHmZi sao???

Mãi4w nghĩ khi4wến Lâm4w khôngpbcA6h nhậCJRXZfn h9WHmZra đh9WHmZã vpbcA6hề nhpbcA6hà pbcA6hlàm chh9WHmZú tàpbcA6hi xếh9WHmZ phảiCJRXZf khẽpbcA6h nhắc.h9WHmZ CJRXZfCô bước xu4wống tCJRXZfhẫn thờ,4w khôCJRXZfng ch4wào 4wcả h9WHmZchú Phú.pbcA6h Phảih9WHmZ nhCJRXZfư mấCJRXZfy hômCJRXZf trước,h9WHmZ c4wô đã h9WHmZhớn hh9WHmZở, tươh9WHmZi cườiCJRXZf xuốCJRXZfng xepbcA6h, l4wíu lCJRXZfo tạ4wm biệpbcA6ht cpbcA6hhú. Vậ4wy mà…

CJRXZfCô bưCJRXZfớc 4wvô CJRXZfnhà nCJRXZfhư người4w mất4w hồCJRXZfn. CJRXZfCô lêh9WHmZn cCJRXZfầu h9WHmZthang, kh9WHmZhông đểh9WHmZ ýCJRXZf bpbcA6ha cô4w đã4w vềh9WHmZ pbcA6htừ pbcA6hlúc pbcA6hnào. Bh9WHmZa cpbcA6hô pbcA6hlớn tiếnCJRXZfg gọi:

- Thiết4w Lâm!!

Cô qu4way pbcA6hngười lại,4w nh9WHmZgạc nhiên4w: 4w“ Ba!!”

- TốiCJRXZf qh9WHmZua copbcA6hn đipbcA6h đâu??
- 4wBa vềCJRXZf từpbcA6h CJRXZflúc nàopbcA6h ạ??4w 4w– l4wâm hỏi
h9WHmZ- B4wa h9WHmZhỏi h9WHmZcon tpbcA6hối qu4wa pbcA6hđi đCJRXZfâu??? –pbcA6h giọng4w 4wông bpbcA6hắt 4wđầu cópbcA6h sựCJRXZf tứcCJRXZf giậnh9WHmZ kh4wiến h9WHmZLâm rCJRXZfun sợ
pbcA6h- C4won… ch9WHmZon… qCJRXZfua nhpbcA6hà bạn….??
- CJRXZfBạn pbcA6hnào..??- 4wông 4wgằn giọng…
- BpbcA6hạn củah9WHmZ con….4w BCJRXZfa…ba 4wlàm saCJRXZfo thế???4w ĐừngCJRXZf lh9WHmZàm cCJRXZfon sợh9WHmZ bah9WHmZ!! –4w Lâ4wm l4wo lắng

Giọng4w ôngh9WHmZ đ4wã dh9WHmZịu đCJRXZfi nhưpbcA6hng cóCJRXZf 4wvẻ vẫnCJRXZf giận

- BpbcA6ha chỉCJRXZf muốnh9WHmZ CJRXZfbiết ch9WHmZon h9WHmZđi đâpbcA6hu pbcA6hvà làmCJRXZf gìCJRXZf thôi
pbcA6h- 4wBa à!h9WHmZ! CoCJRXZfn lớnCJRXZf rồi…h9WHmZ h9WHmZba khôngpbcA6h cpbcA6hần ph4wải trônh9WHmZg chCJRXZfừng ch9WHmZon nh9WHmZhư pbcA6hđứa copbcA6hn nCJRXZfít vậy4w đâu!!h9WHmZ 4wBa vềpbcA6h sCJRXZfớm vậy??
pbcA6h- UCJRXZfk… 4wcông v4wiệc thh9WHmZuận lpbcA6hợi h9WHmZnên bpbcA6ha vềh9WHmZ tr4wước… pbcA6hba nhớ4w copbcA6hn gáh9WHmZi 4wba quápbcA6h pbcA6hak –CJRXZf h9WHmZgiọng CJRXZfông dCJRXZfịu hẳn
- CopbcA6hn cũh9WHmZng nhớ4w ba!!
- TrôngpbcA6h ch9WHmZon kCJRXZfhông h9WHmZđược khỏe???
- KhôngCJRXZf CJRXZfba… copbcA6hn 4wchỉ hơCJRXZfi m4wệt chút…CJRXZf CJRXZfcon lênh9WHmZ CJRXZfphòng trướ4wc… hẹpbcA6hn gặh9WHmZp h9WHmZba ởh9WHmZ bữCJRXZfa tốih9WHmZ nhh9WHmZa ba…
4w- ờ…CJRXZf 4wlên ng4whỉ CJRXZfđi pbcA6hcon gái….
Lâm qh9WHmZuá h9WHmZmệt mỏiCJRXZf. Th4wả 4wmình lh9WHmZên cCJRXZfhiếc gi4wường rộngpbcA6h lớnh9WHmZ, ch9WHmZô thpbcA6hiếp đh9WHmZi lúh9WHmZc nà4wo khô4wng biết.h9WHmZI’m don’pbcA6ht pbcA6hneed pbcA6ha man
I’mCJRXZf don’pbcA6ht nee4wd 4wa h9WHmZman h9WHmZ( what???)
h9WHmZI’m don’t4w CJRXZfneed 4wa man
I’m don’th9WHmZ neCJRXZfed h9WHmZa mCJRXZfan CJRXZf( jiinjja)………Tiếngh9WHmZ nhạh9WHmZc qh9WHmZuen thh9WHmZuộc lh9WHmZại vh9WHmZang lpbcA6hên h9WHmZ( 4wtg ngh9WHmZhiền bàipbcA6h h9WHmZnày lắm!!)


Vh9WHmZới 4wtay pbcA6hlấy ch4wiếc điện4w thopbcA6hại m4wà khônh9WHmZg nhpbcA6hìn ng4wười g4wọi, Lh9WHmZâm uểh9WHmZ oải

- CJRXZfA lCJRXZfô !!
- pbcA6hCô chếtCJRXZf h9WHmZở đh9WHmZâu màh9WHmZ mCJRXZfãi kh4wông nh9WHmZghe máy?h9WHmZ?? –pbcA6h CJRXZf1 giọngh9WHmZ h9WHmZnói coh9WHmZn tra4wi vpbcA6hang CJRXZflên. LâpbcA6hm thừa4w biếCJRXZft lpbcA6hà ai
4w- NgủCJRXZf h9WHmZ- côpbcA6h trảpbcA6h lờCJRXZfi cụt4w ngụt
h9WHmZ- !!!
- Chuyệ4wn hồi4w CJRXZfchiều… cô…4w h9WHmZcô c4wó spbcA6hao không???
CJRXZf- NếCJRXZfu CJRXZftôi nóh9WHmZi spbcA6hao CJRXZfthì 4wanh h9WHmZchạy đến4w h9WHmZan ủiCJRXZf CJRXZftôi cCJRXZfhắc !h9WHmZ! h9WHmZrõ vôpbcA6h duyênCJRXZf –4w côpbcA6h nópbcA6hi vẫh9WHmZn đah9WHmZng còh9WHmZn CJRXZfngái ngủ
- 4wUk… tôi…pbcA6h đapbcA6hng ởCJRXZf trước4w nhàh9WHmZ cô4w nè…h9WHmZ CJRXZf- Quânh9WHmZ hớnCJRXZf hở
- Anh….4w Anh…4w đCJRXZfiên pbcA6hak 4w!! –4w Lâm4w hh9WHmZoảng hốtpbcA6h. h9WHmZCô chạy4w 4wlại bpbcA6hên chpbcA6hiếc ch9WHmZửa spbcA6hổ CJRXZf- Trờih9WHmZ …pbcA6h đanpbcA6hg mưapbcA6h mà….4w ĐồpbcA6h điên!!
- h9WHmZKệ tpbcA6hôi… xuốngCJRXZf nhanpbcA6hh tCJRXZfôi đợi!!


Lâm vộih9WHmZ vớipbcA6h h9WHmZlấy chiế4wc áCJRXZfo khoách9WHmZ, tấh9WHmZt bậh9WHmZt chạypbcA6h 4wxuống nhà,CJRXZf h9WHmZcô mà4w khôpbcA6hng 4wra chắcpbcA6h têh9WHmZn h9WHmZngốc n4wày đợpbcA6hi đCJRXZfến sá4wng pbcA6hmai mất


- CJRXZftiểu thư4w!! Đếnh9WHmZ bữh9WHmZa tốpbcA6hi còn4w 4wchạy đih9WHmZ đâ4wu? L4wão gi4wa đangpbcA6h đợi…
- bác.pbcA6h. bápbcA6hc nóih9WHmZ vớih9WHmZ bốCJRXZf pbcA6hcháu 4wdùm c4wháu…. ChpbcA6háu rCJRXZfa ngoàipbcA6h mpbcA6hột lát…
- 4wtrời pbcA6hđang m4wưa m4wà… pbcA6hcó g4wì thìpbcA6h c4wầm CJRXZfcây dùCJRXZf CJRXZfđi đpbcA6hã –CJRXZf pbcA6hnói xpbcA6hong h9WHmZbác CJRXZfTư vộiCJRXZf ch4wạy vCJRXZfô 4wnhà lpbcA6hấy h9WHmZcây dùpbcA6h đưah9WHmZ cpbcA6hho Lâm


4w- Nh9WHmZhớ CJRXZfvề sớmh9WHmZ nh4wa t4wiểu th4wư!! –h9WHmZ bách9WHmZ pbcA6hnói vọnCJRXZfg theo


- Nè!!pbcA6h An4wh điênCJRXZf h9WHmZtrên CJRXZfmức qCJRXZfuy địnhpbcA6h h9WHmZrồi CJRXZfđó!! ACJRXZfi đờ4wi tCJRXZfrời mưCJRXZfa vậpbcA6hy vách9WHmZ mặt4w tớih9WHmZ đâyCJRXZf làm4w gpbcA6hì…. Th9WHmZhiệt khpbcA6hông nóih9WHmZ nổi4w mà….
- ÊCJRXZf… h9WHmZcầm cây4w dùpbcA6h làm4w cảnh4w akh9WHmZ?? MCJRXZfau pbcA6hche CJRXZfcho CJRXZftôi đi…ướth9WHmZ hếh9WHmZt rpbcA6hồi nCJRXZfè –pbcA6h mặth9WHmZ ah9WHmZnh vêh9WHmZnh lênCJRXZf thh9WHmZấy ghét
- CJRXZfƠ hCJRXZfơ…. CòCJRXZfn dá4wm sh9WHmZai tôpbcA6hi n4wữa đấ4wy…. h9WHmZanh giỏi….chepbcA6h tCJRXZfhì tự4w cầmh9WHmZ CJRXZfmà cCJRXZfhe nh9WHmZày… CJRXZf- LâmCJRXZf némh9WHmZ cCJRXZfây 4wdù vCJRXZfề phíah9WHmZ Quân
- Chu4wyện hồ4wi chiềCJRXZfu…. dCJRXZfì Ngân4w nóCJRXZfi 4wvậy 4wnhưng khpbcA6hông cpbcA6hó ý4w g4wì đâu…4w h9WHmZcô đừng….pbcA6h –pbcA6h CJRXZfQuân phânh9WHmZ bua
- Dìh9WHmZ h9WHmZanh CJRXZfghét tôpbcA6hi l4wắm 4whử? 4w– ch9WHmZô ngắCJRXZft lời..
- KCJRXZfhông…. ApbcA6hk cpbcA6hó –pbcA6h QupbcA6hân gãiCJRXZf đầupbcA6h h9WHmZ– dh9WHmZì ấy4w khôpbcA6hng thích9WHmZh tôiCJRXZf cCJRXZfhơi vớipbcA6h pbcA6hmấy ngpbcA6hười h9WHmZnhà h9WHmZgiàu nhưh9WHmZ côh9WHmZ đâu….
- NhpbcA6hà pbcA6hgiàu như4w tôi??/
- 4wUk… 4wdì h9WHmZấy bpbcA6hảo khôh9WHmZng 4wcùng sCJRXZfuy nghh9WHmZĩ nênh9WHmZ kh9WHmZhông chơi….
- 4wVậy sapbcA6ho h9WHmZanh CJRXZfchơi pbcA6hvới tCJRXZfôi?? –CJRXZf LâmCJRXZf hỏh9WHmZi lại
h9WHmZ- ừh9WHmZ thì….pbcA6h 4w– Quâh9WHmZn tặ4wc h9WHmZlưỡi bỏ4w qupbcA6ha –4w đh9WHmZi ănh9WHmZ đi…4w tôi4w đói
- CJRXZfanh đópbcA6hi pbcA6hcòn tôipbcA6h 4wno 4wchắc!! –h9WHmZ côh9WHmZ h9WHmZcãi 4w– troh9WHmZng nhpbcA6hà h9WHmZbác TpbcA6hư tCJRXZfôi nấuh9WHmZ xonCJRXZfg hếtpbcA6h rồi… gih9WHmZờ h9WHmZchỉ còpbcA6hn ăpbcA6hn cũnCJRXZfg khôn4wg pbcA6hxong nữa…4w tôipbcA6h cópbcA6h phúCJRXZfc pbcA6hquá mà…
pbcA6h- thôi…4w th9WHmZôi dẫn4w c4wô đpbcA6hi pbcA6hăn …h9WHmZ. TrpbcA6hời mCJRXZfưa pbcA6hvậy 4wăn gpbcA6hì nhỉ???pbcA6h –pbcA6h CJRXZfAnh pbcA6hsuy CJRXZfnghĩ –4w tpbcA6hrời mưa…h9WHmZ t4wrời mưa….h9WHmZ AkpbcA6h.. cpbcA6hó rồi…h9WHmZ 4wbánh xèCJRXZfo thẳngCJRXZf tiến


LpbcA6hâm tr4wòn xCJRXZfoe mắt,h9WHmZ hỏih9WHmZ lạpbcA6hi CJRXZf: “pbcA6h h9WHmZbánh xèo”


Thiệt nàh9WHmZng nàypbcA6h ngốCJRXZf khôn4wg cCJRXZfhịu npbcA6hổi. Cá4wi pbcA6hmón chế4wt ngườiCJRXZf ấh9WHmZy 4wmà cũng4w k4whông biết.CJRXZf Tác giCJRXZfả CJRXZflà tá4wc giảCJRXZf chế4wt tươ4wi ropbcA6hi rópbcA6hi chCJRXZfết giãypbcA6h đànhCJRXZf đạch4w CJRXZfvới eCJRXZfm ýh9WHmZ…. Ngon khônh9WHmZg cưỡng4w nổi…h9WHmZ chẹh9WHmZp chẹp…CJRXZf DạCJRXZfo CJRXZfnày mư4wa nhiều4w…ăn bCJRXZfánh xèopbcA6h sướnh9WHmZg hơnh9WHmZ làm CJRXZftiên nữa


Anh dẫn4w Lâm4w đến4w mCJRXZfột qupbcA6hán bá4wnh xh9WHmZèo 4wnhỏ, nằmh9WHmZ khá4w sâu4w trong coCJRXZfn hh9WHmZẻm dCJRXZfài… pbcA6hquán kh4wá CJRXZfvắng… chắch9WHmZ CJRXZflà họh9WHmZ ởCJRXZf nh4wà h9WHmZtận hưởngh9WHmZ bh9WHmZữa cơpbcA6hm gia đìCJRXZfnh tố4wi 4wthứ pbcA6h7…. Lâmh9WHmZ pbcA6hđi pbcA6hvào khéCJRXZfp nh9WHmZép 4wcạnh h9WHmZQuân. MấypbcA6h nCJRXZfơi nàyh9WHmZ CJRXZfcô khônh9WHmZg quen vàCJRXZf cpbcA6hũng CJRXZfchưa từpbcA6hng đh9WHmZặt CJRXZfchân đến..


h9WHmZ- CôpbcA6h L4wam!! LấyCJRXZf chh9WHmZáu đĩ4wa CJRXZfbánh xpbcA6hèo !pbcA6h! –4w QupbcA6hân gọi.h9WHmZ DườnCJRXZfg nhh9WHmZư anh9WHmZh h9WHmZlà kh4wách hàn4wg queh9WHmZn CJRXZfcủa quán
Cô cCJRXZfhủ quánh9WHmZ xở4wi lởi:
pbcA6h- QuâCJRXZfn h9WHmZđó h9WHmZak?? Dẫnh9WHmZ b4wạn gCJRXZfái tớ4wi ăCJRXZfn đópbcA6h 4whả?? xiCJRXZfnh qá

- KhôCJRXZfng cpbcA6hó đCJRXZfâu 4wạ !CJRXZf! –4w cảCJRXZf aCJRXZfnh 4wvà cô4w đồngpbcA6h thanh
- cCJRXZfòn 4wcãi nữa…h9WHmZ haCJRXZfi đưaCJRXZf đpbcA6hẹp đôiCJRXZf vậyh9WHmZ cơCJRXZf mà….h9WHmZ –pbcA6h pbcA6hcô 4wchủ 4wquán cười…

5 ph9WHmZhút sau….


- bánCJRXZfh xCJRXZfèo nóngpbcA6h hổi4w đây…vừ4wa thổiCJRXZf vừ4wa pbcA6hăn đê…h9WHmZ.. –CJRXZf tiếngpbcA6h cpbcA6hô chủh9WHmZ quánpbcA6h giònpbcA6h tan, kiểuh9WHmZ npbcA6hày CJRXZfkhông ă4wn 4wcũng n4wo vpbcA6hới côCJRXZf bpbcA6hán hàngCJRXZf v4wui t4wính này
CJRXZf- c4wô ăh9WHmZn đi….pbcA6h CJRXZf– QCJRXZfuân lịchh9WHmZ sự
- ănpbcA6h… ăn….h9WHmZ nhh9WHmZư… thế4w nào…4w CJRXZf- LâmCJRXZf ngh9WHmZhệt mặt4w pbcA6hra hỏi

Quân bCJRXZfó 4wtay toàCJRXZfn tCJRXZfập vớih9WHmZ CJRXZfcô nànpbcA6hg này.4w An4wh cẩnh9WHmZ thận4w h9WHmZlấy CJRXZftâm bh9WHmZánh trh9WHmZáng, đặt4w vào đó4w xh9WHmZà 4wlách, ra4wu dipbcA6hếp, pbcA6hcải pbcA6hxanh, ra4wu diếph9WHmZ cá4w, th9WHmZía th9WHmZô, h9WHmZrau hh9WHmZúng, 4wlá quế…


pbcA6hLâm lắcpbcA6h đầu4w xuCJRXZfa tay…

CJRXZf- tô4wi khh9WHmZông CJRXZfăn đượcpbcA6h pbcA6hmấy loạih9WHmZ rapbcA6hu pbcA6hthơm đâu….CJRXZf A4wnh c4who mỗipbcA6h h9WHmZxà 4wlách với4w dCJRXZfưa leh9WHmZo h9WHmZthôi ak??

Quân thởpbcA6h dàih9WHmZ ngá4wn ngẩm….nàng4w nàyh9WHmZ kCJRXZfhó nu4wôi qCJRXZfuá. CJRXZfKhông biếtpbcA6h ở4w nhàh9WHmZ h9WHmZba mCJRXZfẹ nh9WHmZuôi bpbcA6hằng gìpbcA6h mh9WHmZà CJRXZflớn tướn4wg vậy


4w- CJRXZfĂn bánh9WHmZh xèh9WHmZo thìh9WHmZ phảiCJRXZf c4wó ra4wu mớCJRXZfi 4wngon chứCJRXZf cháuh9WHmZ h9WHmZ? h9WHmZ– cô4w chh9WHmZủ quáh9WHmZn CJRXZfhỏi LÂm..

Cô CJRXZfchỉ bi4wết cườ4wi trừ…

Quâh9WHmZn làpbcA6hm xon4wg xuôi,4w c4wuốn lại4w, đ4wưa cCJRXZfho Lâm…

- CJRXZfĐây tiểupbcA6h thưpbcA6h, ăn4w đpbcA6hi…. Phước4w CJRXZflắm mh9WHmZới đượcpbcA6h Thh9WHmZành 4wQuân nh9WHmZày là4wm cpbcA6hho pbcA6hăn đó…
- Ch9WHmZoi pbcA6hbộ tô4wi nhiều4w ph9WHmZhước hen…pbcA6h cònpbcA6h đượch9WHmZ CJRXZfăn CJRXZfmỳ h9WHmZnữa… cũngh9WHmZ phải…CJRXZf ởh9WHmZ hi4wền gặp4w là4wnh mừ….pbcA6h –h9WHmZ QpbcA6huân 4wnói tpbcA6hrơn tru.
- CôCJRXZf m4wà hiềh9WHmZn chắch9WHmZ tpbcA6hôi làpbcA6h bụtCJRXZf lâuh9WHmZ h9WHmZrồi!! ăn4w đi.h9WHmZ. đừ4wng nóiCJRXZf vớipbcA6h tô4wi cCJRXZfô k4whông b4wiết ă4wn nhá
- CJRXZfAi bpbcA6hảo… bỏpbcA6h vôh9WHmZ mồmh9WHmZ rồi…ă…CJRXZfn…. h9WHmZ– LpbcA6hâm pbcA6hnhét mih9WHmZếng h9WHmZbánh cuốnCJRXZf vpbcA6hô mồm…


Chu chpbcA6ha… 4wquỷ tpbcA6hhần CJRXZfơi…. Nh9WHmZgon vậpbcA6ht vpbcA6hã… mớih9WHmZ cắ4wn m4wột CJRXZfmiếng màCJRXZf pbcA6hcái 4wcảm giáh9WHmZc pbcA6hchua chua ngọtpbcA6h ngọtpbcA6h c4wủa nướh9WHmZc mắmpbcA6h lẫn4w CJRXZfvới ch9WHmZái gh9WHmZiòn gCJRXZfiòn CJRXZfthơm thơpbcA6hm củ4wa pbcA6hbánh xèo, còpbcA6hn h9WHmZcó mpbcA6hấy láh9WHmZt dưaCJRXZf h9WHmZleo m4wát lạCJRXZfnh 4wnữa chứ?(CJRXZf đấCJRXZfy làh9WHmZ nành9WHmZg nàpbcA6hy khô4wng pbcA6hăn thêm raCJRXZfu đó…CJRXZf khôCJRXZfng thì…CJRXZf chẹp…pbcA6h 4w<lau đi!!CJRXZf npbcA6hhỏ cCJRXZfả nướ4wc rãCJRXZfi kCJRXZfìa pbcA6hbạn (+.+) )…h9WHmZ.. Lâmh9WHmZ đảm4w CJRXZfbảo h9WHmZmón nà4wy CJRXZfăn đứtpbcA6h m4wón pizh9WHmZza ở4w tiệm

Vừa nhh9WHmZai nhồmpbcA6h nhoàm…4w CJRXZfLâm vừ4wa pbcA6hgiục Quân:

pbcA6h- An4w… àmCJRXZf …pbcA6h iếp4w ipbcA6h…. íu…4w ôih9WHmZ ….oăn….4w h9WHmZ( ah9WHmZnh làCJRXZfm tiế4wp đipbcA6h xíu4w th9WHmZôi ăn)
4w- ơ…4w CJRXZfay…. ự4w pbcA6h.. àm4w h9WHmZi…. ôi…4w ũnCJRXZf… oă4wn CJRXZfà 4w( pbcA6hơ ha4wy tựCJRXZf là4wm CJRXZfđi tôCJRXZfi cũnh9WHmZg pbcA6hăn mà)–4w h9WHmZvừa nh9WHmZói a4wnh chàngpbcA6h cũnpbcA6hg đúpbcA6ht ngah9WHmZy 4wmiếng bán4wh CJRXZfvào mồm…

- Anh…CJRXZf cCJRXZfó phảCJRXZfi coh9WHmZn th9WHmZrai khôCJRXZfng vậ4wy…. 4wchẳng gpbcA6ha CJRXZflăng h9WHmZchút npbcA6hào sấth9WHmZ…. pbcA6h– LCJRXZfâm hét lCJRXZfên, trần4w đờiCJRXZf nh9WHmZày côh9WHmZ cCJRXZfhưa CJRXZfthấy pbcA6hai npbcA6hhỏ CJRXZfnhen íCJRXZfch 4wkỉ nCJRXZfhư Quân
- C4wô là co4wn CJRXZfgái chắc….4w copbcA6hn gáh9WHmZi g4wì m4wà…. h9WHmZĂn uốngh9WHmZ v4wô pbcA6hduyên…. pbcA6h– Anh9WHmZh chàCJRXZfng cpbcA6hũng không cpbcA6hhịu thuaCJRXZf, vừh9WHmZa cCJRXZfho miếng4w CJRXZfbánh thứpbcA6h 4whai vàopbcA6h mồCJRXZfm h9WHmZvừa nCJRXZfói lại….
CJRXZf- CJRXZfKhiếp… tôiCJRXZf miếpbcA6hng tCJRXZfhứ nhấ4wt c4whưa 4wăn xonCJRXZfg ah9WHmZnh đãh9WHmZ xCJRXZfơi hế4wt miếngh9WHmZ thCJRXZfứ haCJRXZfi rồi….pbcA6h ch9WHmZon tpbcA6hrai gìh9WHmZ mCJRXZfà nh4wư heo….


3 phútpbcA6h sau…

- củah9WHmZ tôi….pbcA6h –CJRXZf h9WHmZLâm hùngh9WHmZ 4whồn lấyh9WHmZ tah9WHmZy cưpbcA6hớp lấypbcA6h miếngCJRXZf cCJRXZfuối cùng
- pbcA6hcòn lâu…pbcA6h- QpbcA6huân cũng4w ch4wẳng vừCJRXZfa… típbcA6hch h9WHmZcực pbcA6hkéo mipbcA6hếng cuốh9WHmZi cCJRXZfùng vềpbcA6h phí4wa mìnpbcA6hh… ah9WHmZnh 4wcũng chiếmCJRXZf đh9WHmZược mCJRXZfột dih9WHmZện tích4w kh4wa khá
- của4w tôi
- củCJRXZfa tôi

QuânpbcA6h thh9WHmZấy 4wtình hìnCJRXZfh k4whông ổpbcA6hn h9WHmZnên nghh9WHmZị hòapbcA6h v4wới CJRXZfLâm h9WHmZ: c4whia đôi…CJRXZf. C4wả CJRXZf2 pbcA6hngười vupbcA6hi vẻh9WHmZ ăCJRXZfn nố4wt mih9WHmZếng c4wòn lại…

- côh9WHmZ pbcA6hLâm lấypbcA6h cCJRXZfho chápbcA6hu đĩapbcA6h CJRXZfnữa –pbcA6h QuCJRXZfân gọi
- thế4w nãyCJRXZf giờpbcA6h pbcA6hkhông h9WHmZchịu gọi…pbcA6h đ4wiên!! pbcA6h– Lâmh9WHmZ trách…h9WHmZcô đanpbcA6hg ăn4w ngon…
- pbcA6huk… quCJRXZfên…. CJRXZf_ h9WHmZQuân cười4w h4wì h9WHmZrõ ghét


3 phúh9WHmZt sauh9WHmZ…. ..


CJRXZf- lCJRXZfấy cháupbcA6h đĩCJRXZfa nữa….


pbcA6h5 phút…


- c4wô pbcA6hơi CJRXZfthêm đĩa4w nữa…CJRXZf.lâu vậy….h9WHmZ –4w lh9WHmZần nàh9WHmZy LCJRXZfâm lên4w tiếng…h9WHmZ. giờpbcA6h mh9WHmZới bh9WHmZiết cảmh9WHmZ gi4wác chờh9WHmZ th9WHmZhức ăh9WHmZn rấtpbcA6h 4wkinh khủng

1CJRXZf0 phCJRXZfút sau….


- CÔ4w LACJRXZfM ƠI….h9WHmZ Mộ4wt đ4wĩa nữa….4w –pbcA6h hah9WHmZi ngườipbcA6h CJRXZfcùng đồngpbcA6h thanh…4w.khiếp…ăn nhưpbcA6h hCJRXZfeo… mớiCJRXZf cCJRXZfó pbcA6h10 phút4w xơCJRXZfi nguyênpbcA6h h9WHmZ3 đĩa


14w3 phút…

Cả4w Lh9WHmZâm vàh9WHmZ Quânh9WHmZ sấpbcA6hn sổCJRXZf tớ4wi cáipbcA6h bCJRXZfếp củah9WHmZ cCJRXZfô LpbcA6ham. ChờCJRXZf pbcA6hsao nỗipbcA6h h9WHmZnữa, xắnh9WHmZ 4wtay CJRXZfvô làh9WHmZm cùpbcA6hng 4wcô chpbcA6ho nhanh….

Cái bếh9WHmZp lại4w pbcA6h1 pbcA6hlần nữpbcA6ha nCJRXZfổi loh9WHmZạn… CJRXZflý CJRXZfdo CJRXZfkhông cầnh9WHmZ pbcA6hnói cũnpbcA6hg biết


- ZCJRXZfa… sa4wo h9WHmZcô đổpbcA6h bánhh9WHmZ dCJRXZfày vậy….h9WHmZ –pbcA6h pbcA6hQuân hét
- Lỡh9WHmZ tayCJRXZf… h9WHmZ- Lâ4wm nóih9WHmZ tỉnpbcA6hh CJRXZfbơ…. KhôngpbcA6h h9WHmZbiết 4wmai sh9WHmZau pbcA6hai rpbcA6hước nàCJRXZfng 4wđây (đoáh9WHmZn xpbcA6hem h9WHmZ* mặtCJRXZf th9WHmZác 4wgiả cườipbcA6h để4wu* )- Nè…CJRXZf a4wnh quênh9WHmZ pbcA6hbỏ giáCJRXZf rồi…4w đpbcA6hồ l4wú lẫn…
- UpbcA6hk… quênh9WHmZ pbcA6h( lại4w qpbcA6huên. HCJRXZfai ônpbcA6hg bà4w nãy4w chắpbcA6hc mắcCJRXZf bệnh9WHmZh 4wđãng trh9WHmZí levpbcA6hel 4wcao nhpbcA6hất quá)


pbcA6h- LCJRXZfâm!! CJRXZfLật báh9WHmZnh mau….4w Cháyh9WHmZ rồi4w kìa…..
- Lấy….CJRXZf lấyCJRXZf dùm4w th9WHmZôi cá4wi đĩa…h9WHmZ nhanh….

….


Sau mộtpbcA6h hồih9WHmZ lpbcA6hàm CJRXZfbánh( thCJRXZfực CJRXZfra l4wà tranCJRXZfh củaCJRXZf ch9WHmZô Lam)CJRXZf, ha4wi pbcA6hđứa đh9WHmZi pbcA6hra vpbcA6hới pbcA6h4 đĩa nữah9WHmZ th9WHmZrên h9WHmZtay, pbcA6hmỉm cườih9WHmZ 4wmãn nguyện….h9WHmZ ah9WHmZx…. pbcA6hĂn chpbcA6hi lắm4w dữ….


1 phCJRXZfút nhh9WHmZìn nhau…


- nhìnpbcA6h cpbcA6hon khỉh9WHmZ mặt4w dínhh9WHmZ đầy4w lọCJRXZf kìa….h9WHmZ H4wa ha….h9WHmZ h9WHmZ– QuCJRXZfân cười4w chỉh9WHmZ mặtpbcA6h Lâm
- ah9WHmZnh sạpbcA6hch hơpbcA6hn tôiCJRXZf ch9WHmZhắc…. 4wkiếp…. mặth9WHmZ CJRXZfnhư đpbcA6hào pbcA6hthan hàngCJRXZf thếCJRXZf kỉ….h9WHmZ –CJRXZf pbcA6hLâm lúc đầuh9WHmZ hốtpbcA6h hoảnCJRXZfg nCJRXZfhưng ngaCJRXZfy 4wsau 4wkhi chCJRXZfiêm ng4wưỡng duCJRXZfng nhaCJRXZfn ngườih9WHmZ đốiCJRXZf dpbcA6hiện thì cũnCJRXZfg nCJRXZfắc nẻ
- thô4wi…. h9WHmZhai đpbcA6hứa CJRXZfvào rửapbcA6h mCJRXZfặt rồih9WHmZ rpbcA6ha…. pbcA6h– c4wô LâpbcA6hm 4wtừ đ4wâu chh9WHmZạy lạh9WHmZi( nã4wy g4wiờ tụh9WHmZi nóh9WHmZ 4wdành chỗCJRXZf mCJRXZfà), tủmh9WHmZ tỉpbcA6hm cười
- thôiCJRXZf pbcA6hkhỏi h9WHmZcô h9WHmZ– CJRXZf2 đh9WHmZứa đồCJRXZfng th4wanh CJRXZftập 3

vì spbcA6hự ngh4wiệp ăCJRXZfn uố4wng vpbcA6hĩ đại…CJRXZf mpbcA6hặt lh9WHmZọ cCJRXZfó hh9WHmZề chh9WHmZi pbcA6h( 4wcái pbcA6hnày giCJRXZfống h9WHmZtác giCJRXZfả )
4w15 phút4w sau


CJRXZf- h9WHmZOa… nCJRXZfo quá….pbcA6h pbcA6hĂn khôCJRXZfng nổiCJRXZf pbcA6hnữa rồi….pbcA6h –4w CJRXZfLâm pbcA6hxoa h9WHmZbụng thh9WHmZan vãn
- Cô…pbcA6h ănh9WHmZ nổiCJRXZf CJRXZfnữa tpbcA6hôi ch4wo tiền…h9WHmZ. –h9WHmZ QuâpbcA6hn cũh9WHmZng xuýth9WHmZ xopbcA6ha th4wan cpbcA6hho cá4wi bụng


Nhìn bên….pbcA6h( CJRXZftác giả4w lậth9WHmZ ghếCJRXZf)… chồngpbcA6h đCJRXZfĩa chắh9WHmZc caCJRXZfo nhưCJRXZf 4wnúi…. pbcA6hKhiếp… 4w2 CJRXZfông bàh9WHmZ này ăh9WHmZn nhCJRXZfư bỏCJRXZf đ4wói h9WHmZ2 h9WHmZnăm ởCJRXZf h9WHmZchâu 4wpHi không4w bằng4w… đếnh9WHmZ côh9WHmZ pbcA6hLam CJRXZfcũng kiCJRXZfnh ngạc…. côpbcA6h tưởng4w hôpbcA6hm nCJRXZfay ếh9WHmZ k4whách…. GặppbcA6h 4w2 đpbcA6hứa nàyh9WHmZ h9WHmZchắc pbcA6hlãi gCJRXZfấp CJRXZfđôi thườngh9WHmZ ngày mất
Hah9WHmZi ngườih9WHmZ thCJRXZfong thảpbcA6h đi4w dạo…

pbcA6h- Êh9WHmZ! C4wái bánCJRXZfh h9WHmZhồi CJRXZfnày gCJRXZfọi lh9WHmZà gìh9WHmZ ýCJRXZf nh4wỉ? CJRXZf– Lh9WHmZâm hỏiCJRXZf Quân
- CJRXZfĐồ khỉ4w hapbcA6hy quênh9WHmZ! Bán4wh xh9WHmZèo…. CJRXZfCô h9WHmZkhông thấy4w đ4wổ bh9WHmZánh rCJRXZfa nópbcA6h kêuh9WHmZ cáCJRXZfi x4wèo akCJRXZf? –4w QCJRXZfuân nạt
- A4wk… uh9WHmZk…. Quên….CJRXZf h9WHmZ! 4w– LCJRXZfâm gãih9WHmZ đầuh9WHmZ 4wthấy yêu……4w nàCJRXZfng 4wta pbcA6hcòn p4whụng máh9WHmZ pbcA6hnữa chứ.,, làCJRXZfm tráCJRXZfi tih9WHmZm a4wi đó….CJRXZf CJRXZfSuýt pbcA6hrớt rpbcA6ha ngoài….h9WHmZ CJRXZfĐến CJRXZfkhổ tCJRXZfhê khh9WHmZông biết
- CJRXZfAnh… ah9WHmZnh làpbcA6hm h9WHmZgì mà4w đCJRXZfơ ngưh9WHmZời rh9WHmZa vậy…h9WHmZ CJRXZf- Lh9WHmZâm hh9WHmZua 4whua tay,bấtCJRXZf gipbcA6hác hỏih9WHmZ pbcA6hkhi th4wấy QCJRXZfuân cpbcA6hứ đ4wơ nh4wìn mình


pbcA6hQuân g4wãi đầu.pbcA6h CJRXZfHai người4w 4wnày giốn4wg pbcA6hnhau thật.4w ĐếnpbcA6h bốipbcA6h pbcA6hrối cũnh9WHmZg pbcA6hgiống nh9WHmZhau nữa.h9WHmZ CópbcA6h phảh9WHmZi lh9WHmZà…. pbcA6h* tpbcA6hác giảpbcA6h pbcA6hlại cư4wời đểu*


HapbcA6hi n4wgười đCJRXZfi sonpbcA6hg song4w, CJRXZfthật yê4wn bình……


- pbcA6hKhà h9WHmZ… khà….CJRXZf L4wại g4wặp pbcA6hmày pbcA6hở đâCJRXZfy….. pbcA6hoắt cpbcA6hon ạ…..pbcA6h !h9WHmZ! CJRXZf– GiọnpbcA6hg pbcA6h1 4wtên cpbcA6hôn đồCJRXZf khàn đpbcA6hi 4wvì hútCJRXZf nhiều4w thupbcA6hốc ch9WHmZắt n4wgang supbcA6hy CJRXZfnghĩ yênpbcA6h bình9WHmZh h9WHmZ( củaCJRXZf tápbcA6hc giả)
- LạpbcA6hi l4wà h9WHmZtụi màpbcA6hy h9WHmZhả? –h9WHmZ QuâCJRXZfn pbcA6htỏ v4wẻ kCJRXZfiên pbcA6hđịnh nh4wưng thựh9WHmZc pbcA6hra 4wanh rCJRXZfất h9WHmZlo. Không ppbcA6hhải 4wlo h9WHmZcho mìpbcA6hnh pbcA6hmà lpbcA6ho 4wcho ngườih9WHmZ 4wcon gáh9WHmZi đanpbcA6hg pbcA6hở bpbcA6hên cạnhh9WHmZ anh….
- ĐãpbcA6h bả4wo t4wụi tah9WHmZo cpbcA6hó duyêh9WHmZn vớCJRXZfi mày4w h9WHmZmà…. pbcA6h– 4w1 têCJRXZfn 4wkhác chừnCJRXZfg h9WHmZ15, 4w16 tuổih9WHmZ, tóc nhuộ4wm đỏCJRXZf choét4w,khuyên tapbcA6hi dắpbcA6ht mũpbcA6hi, mồmCJRXZf cũngpbcA6h đah9WHmZng pbcA6hphì pbcA6hphèo 4wđiếu thuốc

MpbcA6hột th9WHmZên khácpbcA6h h9WHmZbuông lờih9WHmZ CJRXZfchòng gh4wẹo Lâm:

- Á4wi 4wchà… 4whôm pbcA6hnay 4wmày lạipbcA6h 4wđi cpbcA6hùng vớih9WHmZ cpbcA6hô CJRXZfem CJRXZfxinh 4wđẹp lầnpbcA6h tpbcA6hrước h9WHmZhả?...... tụi pbcA6hbây coipbcA6h…. Cóc4w pbcA6hghẻ đòi4w h9WHmZăn thịCJRXZft thiênCJRXZf pbcA6hnga kìCJRXZfa…. HCJRXZfa ha…


Nhữh9WHmZng tCJRXZfràng cườih9WHmZ chếh9WHmZ nh9WHmZhạo khônh9WHmZg dứth9WHmZ l4wàm cảpbcA6h Quâ4wn vàCJRXZf Lh9WHmZâm đềuCJRXZf bực4w bội….CJRXZf LpbcA6hâm vốnh9WHmZ khônh9WHmZg pCJRXZfhải loCJRXZfại ngườipbcA6h h9WHmZcam chịu,CJRXZf lêh9WHmZn tiếnpbcA6hg trước:

- KCJRXZfệ tôh9WHmZi! CópbcA6h 4wphải h9WHmZcóc CJRXZfghẻ thiênpbcA6h h9WHmZnga haCJRXZfy khôngpbcA6h tự4w 4wtôi biết….pbcA6h bpbcA6họn a4wnh đừnpbcA6hg có pbcA6hcậy đôngpbcA6h 4wăn hiếpCJRXZf tụpbcA6hi tôi….h9WHmZ Tô4wi…. pbcA6hTôi bpbcA6háo pbcA6hcông aCJRXZfn đó….h9WHmZ –pbcA6h cô4w mạnhCJRXZf pbcA6hmồm tuyên bố
- CJRXZfA ha…pbcA6h. Ha….pbcA6h h9WHmZCô eh9WHmZm tức4w lê4wn trôngh9WHmZ xin4wh 4whẳn rCJRXZfa đấy…..CJRXZf –h9WHmZ quCJRXZfay sang Quâ4wn h4wắn 4wta pbcA6hnói CJRXZftiếp –4w CJRXZfHay làh9WHmZ g4wiờ mCJRXZfày đểCJRXZf CJRXZfcon bé4w đóCJRXZf lạipbcA6h đây….CJRXZf pbcA6hTụi tao CJRXZfcho CJRXZfmày biếpbcA6hn ….CJRXZf 4wAnh e4wm nhỉ….


pbcA6hQuân nghih9WHmZến răng:


- VCJRXZfậy h9WHmZthì hỏpbcA6hi nắpbcA6hm đpbcA6hấm cpbcA6hủa tCJRXZfao h9WHmZcó đồngpbcA6h CJRXZfý kh4wông đã…!CJRXZf –CJRXZf QpbcA6huân n4whanh nhưh9WHmZ 4wcắt đẩy h9WHmZLâm quh9WHmZa CJRXZf1 bên,pbcA6h xCJRXZfông vàh9WHmZo CJRXZftụi cônpbcA6h đồpbcA6h pbcA6hnhư ch9WHmZon h4wổ đói4w khát.


Bọn đóCJRXZf chừ4wng 4whai 1CJRXZf0 têCJRXZfn. TrCJRXZfừ thằ4wng 1pbcA6h5 tuổ4wi lCJRXZfên tiếngpbcA6h lú4wc npbcA6hãy l4wà pbcA6hnhỏ ch9WHmZon ra. CòpbcA6hn lạ4wi đứapbcA6h CJRXZfnào đứah9WHmZ nấypbcA6h tCJRXZfo pbcA6hcao, nh9WHmZhìn hpbcA6hãi chếtpbcA6h pbcA6hđi đh9WHmZược. QuânpbcA6h nhàCJRXZf tCJRXZfa cũng đâh9WHmZu ph9WHmZhải tCJRXZfay vừa…pbcA6h ch9WHmZũng 4wtả CJRXZfhữu độtCJRXZf xông.CJRXZf Mộh9WHmZt th9WHmZên lăh9WHmZm CJRXZflăm cầm4w câyh9WHmZ gh9WHmZậy đến đh9WHmZịnh 4wđánh 4wvào CJRXZflưng apbcA6hnh n4whưng QupbcA6hân h9WHmZquay ngoắh9WHmZt pbcA6hlại, t4wiện châCJRXZfn đh9WHmZá pbcA6hvô bh9WHmZụng thằng đóCJRXZf lh9WHmZàm nCJRXZfó lCJRXZfa quáCJRXZf trờ4wi pbcA6hđất. CJRXZfMấy tê4wn còn4w lạipbcA6h cũh9WHmZng g4wây k4whông ítCJRXZf cảh9WHmZn trở chh9WHmZo QuCJRXZfân. pbcA6hTụi n4wó bipbcA6hết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….