You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


ChXfNQpaú lEyCTn9ái Mwxe thấXfNQpay Mwchưa đầyMw EyCTn95 phMwút LâmMw đEyCTn9ã chạyUjy9Jg EyCTn9ra nênUjy9Jg thấy lạ,Ujy9Jg XfNQpagặng hỏi.Mw LEyCTn9âm chỉUjy9Jg XfNQpaim lặng,EyCTn9 khXfNQpaông XfNQpanói gì…XfNQpa TUjy9Jgrên xMwe, cUjy9Jgô XfNQpacứ sMwuy nghĩ EyCTn9miên EyCTn9man suốt.EyCTn9 TạiEyCTn9 sMwao? CXfNQpaô đãXfNQpa làMwm Mwgì mXfNQpaà dMwì MwNgân ghéXfNQpat Mwcô nXfNQpahư vậyUjy9Jg? Gia đìnhMw cXfNQpaô Ujy9Jgđã gâyXfNQpa Ujy9Jgra Mwchuyện XfNQpagì khiếnUjy9Jg dUjy9Jgì Mwấy EyCTn9mới nghMwe đếnMw têEyCTn9n đUjy9Jgã đùnEyCTn9g đùng Mwtức giậnUjy9Jg đuMwổi côXfNQpa vMwề..?? tạUjy9Jgi saEyCTn9o? RốtEyCTn9 cuXfNQpaộc XfNQpalà tạiMw sao???

XfNQpaMãi nghĩ khiếEyCTn9n LâEyCTn9m khEyCTn9ông nhXfNQpaận Ujy9Jgra đãXfNQpa XfNQpavề nUjy9Jghà làMwm chEyCTn9ú Ujy9Jgtài XfNQpaxế phảiUjy9Jg XfNQpakhẽ nXfNQpahắc. MwCô bước xuốngMw thẫnEyCTn9 Ujy9Jgthờ, khôUjy9Jgng chàXfNQpao cảXfNQpa EyCTn9chú Phú.XfNQpa PhảiXfNQpa nhưMw mấyEyCTn9 hXfNQpaôm trưXfNQpaớc, cXfNQpaô đã hXfNQpaớn hEyCTn9ở, tưUjy9Jgơi XfNQpacười xuốngMw xeUjy9Jg, lMwíu Ujy9Jglo tạmMw bMwiệt chMwú. VậyUjy9Jg mà…

Cô bướcUjy9Jg Ujy9Jgvô nhàUjy9Jg nhưUjy9Jg ngUjy9Jgười mấtUjy9Jg hồn.Ujy9Jg MwCô lênUjy9Jg cầMwu thangXfNQpa, khônEyCTn9g đểEyCTn9 Ujy9Jgý EyCTn9ba côUjy9Jg đãMw vềUjy9Jg Ujy9Jgtừ lúUjy9Jgc nàoUjy9Jg. BXfNQpaa côMw lXfNQpaớn tiMwếng gọi:

- ThMwiết Lâm!!

MwCô XfNQpaquay nUjy9Jggười lại,Mw ngạcUjy9Jg nhiênUjy9Jg: “Mw Ba!!”

Ujy9Jg- XfNQpaTối quMwa XfNQpacon điXfNQpa đâu??
- Ujy9JgBa vMwề Mwtừ lúUjy9Jgc nàMwo ạ??Ujy9Jg –XfNQpa lâXfNQpam hỏi
Ujy9Jg- MwBa hỏiXfNQpa cXfNQpaon tốXfNQpai EyCTn9qua EyCTn9đi đâUjy9Jgu??? –Mw giMwọng ôngEyCTn9 Ujy9Jgbắt Mwđầu cóEyCTn9 sUjy9Jgự tứcEyCTn9 giậnEyCTn9 khiếnMw LâmUjy9Jg rEyCTn9un sợ
XfNQpa- CoMwn… con…XfNQpa qUjy9Jgua nXfNQpahà bạn….??
- BạnUjy9Jg nào.Mw.??- Ujy9Jgông gằnUjy9Jg giọng…
XfNQpa- BạXfNQpan củaUjy9Jg conXfNQpa…. Ba…baMw làXfNQpam sEyCTn9ao thếXfNQpa??? ĐừngMw EyCTn9làm cUjy9Jgon EyCTn9sợ baMw!! XfNQpa– MwLâm lMwo lắng

GiUjy9Jgọng ôUjy9Jgng đãMw dịuXfNQpa điXfNQpa nXfNQpahưng cXfNQpaó EyCTn9vẻ vẫEyCTn9n giận

- XfNQpaBa Mwchỉ mEyCTn9uốn biếUjy9Jgt XfNQpacon XfNQpađi XfNQpađâu EyCTn9và làMwm gìXfNQpa thôi
- MwBa à!EyCTn9! EyCTn9Con lUjy9Jgớn XfNQparồi… bEyCTn9a khônEyCTn9g cầUjy9Jgn phXfNQpaải trôngXfNQpa chMwừng Ujy9Jgcon Mwnhư đMwứa cXfNQpaon nítUjy9Jg vậXfNQpay đâu!XfNQpa! BMwa vềMw sớmMw vậy??
- Ujy9JgUk… cônXfNQpag XfNQpaviệc tXfNQpahuận lợUjy9Jgi nênXfNQpa EyCTn9ba vXfNQpaề trước…EyCTn9 Ujy9Jgba nhớXfNQpa coUjy9Jgn gáMwi EyCTn9ba quáUjy9Jg aMwk –Ujy9Jg gMwiọng ôngUjy9Jg dịUjy9Jgu hẳn
Ujy9Jg- CoEyCTn9n cũUjy9Jgng nhớEyCTn9 ba!!
- TrôEyCTn9ng coUjy9Jgn khôUjy9Jgng đượMwc khỏe???
- EyCTn9Không ba…Mw cEyCTn9on chỉUjy9Jg hơEyCTn9i mệtUjy9Jg chúXfNQpat… cMwon lênXfNQpa Ujy9Jgphòng trước…XfNQpa hẹUjy9Jgn EyCTn9gặp bXfNQpaa ởUjy9Jg bữaMw tốXfNQpai nEyCTn9ha ba…
Ujy9Jg- ờ…Ujy9Jg lEyCTn9ên nghỉMw điXfNQpa coXfNQpan gái….
Lâm XfNQpaquá mệXfNQpat XfNQpamỏi. ThảMw XfNQpamình Mwlên chiXfNQpaếc giườEyCTn9ng rộngUjy9Jg lớnEyCTn9, côMw tXfNQpahiếp điEyCTn9 XfNQpalúc nàoEyCTn9 khMwông biết.I’mMw don’Mwt nUjy9Jgeed XfNQpaa man
I’m donXfNQpa’t neEyCTn9ed Ujy9Jga EyCTn9man Mw( what???)
I’m donMw’t neeXfNQpad XfNQpaa man
I’mMw donXfNQpa’t neEyCTn9ed EyCTn9a mUjy9Jgan XfNQpa( jiinjja)………Tiếng XfNQpanhạc qMwuen thuộcXfNQpa Ujy9Jglại vaEyCTn9ng EyCTn9lên Mw( tXfNQpag nghiXfNQpaền bEyCTn9ài nEyCTn9ày lắm!!)


Với tMway lấUjy9Jgy chiXfNQpaếc điệnXfNQpa tEyCTn9hoại mEyCTn9à khôngUjy9Jg nhXfNQpaìn ngườiXfNQpa gọi,XfNQpa LâXfNQpam uEyCTn9ể oải

- MwA XfNQpalô !!
- CXfNQpaô chếtMw XfNQpaở đâuEyCTn9 màEyCTn9 mMwãi khôMwng nEyCTn9ghe máyUjy9Jg??? –EyCTn9 Ujy9Jg1 giUjy9Jgọng XfNQpanói cUjy9Jgon Ujy9Jgtrai vanXfNQpag lên.Mw LâEyCTn9m thừEyCTn9a bUjy9Jgiết XfNQpalà ai
- NgMwủ Mw- EyCTn9cô trảEyCTn9 lUjy9Jgời cụXfNQpat ngụt
Mw- !!!
EyCTn9- ChuMwyện hồiUjy9Jg chiềuUjy9Jg… côEyCTn9… cMwô cMwó sMwao không???
Mw- NếuMw tôMwi nóiXfNQpa saEyCTn9o thìXfNQpa anMwh chạXfNQpay đếnMw XfNQpaan ủEyCTn9i tôiMw Ujy9Jgchắc !XfNQpa! EyCTn9rõ vMwô duyênEyCTn9 –XfNQpa côUjy9Jg nMwói vẫnEyCTn9 đaUjy9Jgng Mwcòn nMwgái ngủ
XfNQpa- UUjy9Jgk… tôi…EyCTn9 Mwđang ởMw trưUjy9Jgớc nhàMw XfNQpacô Mwnè… EyCTn9- Ujy9JgQuân Mwhớn hở
- AnXfNQpah…. AnXfNQpah… điêUjy9Jgn Mwak !Mw! Mw– LâmUjy9Jg hoảnUjy9Jgg hốt.Ujy9Jg EyCTn9Cô chạyUjy9Jg lạiEyCTn9 bêEyCTn9n chiếXfNQpac Ujy9Jgcửa Ujy9Jgsổ XfNQpa- TrờiUjy9Jg …EyCTn9 đXfNQpaang Ujy9Jgmưa mà…Mw. ĐồEyCTn9 điên!!
- KUjy9Jgệ tôi…Ujy9Jg xuốnMwg nhEyCTn9anh EyCTn9tôi đợi!!


LâEyCTn9m vMwội vUjy9Jgới lấEyCTn9y chiếcUjy9Jg EyCTn9áo Ujy9Jgkhoác, tấUjy9Jgt Ujy9Jgbật chEyCTn9ạy Mwxuống nhMwà, EyCTn9cô màXfNQpa khMwông rEyCTn9a chắcEyCTn9 EyCTn9tên ngXfNQpaốc nEyCTn9ày đợiMw đMwến Mwsáng mUjy9Jgai mất


- tiểEyCTn9u thư!!EyCTn9 EyCTn9Đến bMwữa tốiXfNQpa còXfNQpan chạyXfNQpa điEyCTn9 đâu?EyCTn9 LãUjy9Jgo gXfNQpaia XfNQpađang đợi…
- báEyCTn9c.. báXfNQpac EyCTn9nói vớiMw XfNQpabố cháuUjy9Jg dùXfNQpam cUjy9Jgháu…. CEyCTn9háu rMwa nXfNQpagoài Mwmột lát…
Ujy9Jg- trờEyCTn9i EyCTn9đang XfNQpamưa mMwà… Ujy9Jgcó gìXfNQpa tMwhì cầUjy9Jgm cEyCTn9ây XfNQpadù Ujy9Jgđi đãEyCTn9 Mw– nóiUjy9Jg xonMwg bácUjy9Jg TưMw vộEyCTn9i chMwạy vôUjy9Jg nXfNQpahà XfNQpalấy câXfNQpay dùEyCTn9 đưEyCTn9a cMwho Lâm


- XfNQpaNhớ Mwvề sớmMw nhXfNQpaa tXfNQpaiểu thưMw!! –Mw báXfNQpac nMwói vọUjy9Jgng theo


- Nè!!XfNQpa Ujy9JgAnh điêXfNQpan Mwtrên mứcEyCTn9 qEyCTn9uy đUjy9Jgịnh Mwrồi đUjy9Jgó!! AXfNQpai XfNQpađời trờMwi mMwưa vậyXfNQpa Ujy9Jgvác mặtEyCTn9 Mwtới đâXfNQpay làXfNQpam gì….XfNQpa ThiệtEyCTn9 khôEyCTn9ng nóXfNQpai Mwnổi mà….
XfNQpa- Ê…EyCTn9 cEyCTn9ầm câyXfNQpa dùXfNQpa EyCTn9làm Mwcảnh EyCTn9ak?? MaXfNQpau chUjy9Jge Ujy9Jgcho tôiEyCTn9 đi…ướtUjy9Jg Ujy9Jghết EyCTn9rồi Mwnè –XfNQpa mặtEyCTn9 anMwh vêXfNQpanh lXfNQpaên thấyXfNQpa ghét
- ƠUjy9Jg hơ….XfNQpa CònMw dámXfNQpa saXfNQpai Mwtôi nữaEyCTn9 đấy….EyCTn9 XfNQpaanh giỏi….cheEyCTn9 thXfNQpaì tựEyCTn9 cUjy9Jgầm màEyCTn9 chXfNQpae XfNQpanày… XfNQpa- XfNQpaLâm nEyCTn9ém cEyCTn9ây dùUjy9Jg XfNQpavề phMwía Quân
- ChuyUjy9Jgện hồiUjy9Jg chiều….Ujy9Jg dEyCTn9ì NgâUjy9Jgn XfNQpanói vậyEyCTn9 nhMwưng khôngXfNQpa cUjy9Jgó ýMw gUjy9Jgì đâXfNQpau… Mwcô đừng….XfNQpa –Ujy9Jg EyCTn9Quân phMwân bua
- Ujy9JgDì aUjy9Jgnh EyCTn9ghét tUjy9Jgôi Ujy9Jglắm hử?XfNQpa –XfNQpa cUjy9Jgô ngắtMw lời..
EyCTn9- Không….XfNQpa AEyCTn9k cóMw Ujy9Jg– QuâXfNQpan gMwãi XfNQpađầu EyCTn9– dìXfNQpa ấEyCTn9y Ujy9Jgkhông thícMwh tôiUjy9Jg Mwchơi EyCTn9với mấyMw ngườiXfNQpa XfNQpanhà giUjy9Jgàu nhưUjy9Jg Ujy9Jgcô đâu….
- Ujy9JgNhà EyCTn9giàu nhưUjy9Jg tôi??/
- Uk…Mw dìXfNQpa Mwấy bảUjy9Jgo khôngUjy9Jg cXfNQpaùng Ujy9Jgsuy XfNQpanghĩ nêEyCTn9n khôngXfNQpa chơi….
- VậyXfNQpa sXfNQpaao aUjy9Jgnh Mwchơi vMwới tôi?EyCTn9? –Mw LâmEyCTn9 XfNQpahỏi lại
- Mwừ thì….Ujy9Jg –Ujy9Jg QUjy9Jguân tặcMw lưỡXfNQpai bMwỏ Mwqua Ujy9Jg– điXfNQpa ăUjy9Jgn đi…Mw tUjy9Jgôi đói
- XfNQpaanh Mwđói cònUjy9Jg tôXfNQpai nEyCTn9o EyCTn9chắc!! –EyCTn9 côEyCTn9 cãUjy9Jgi EyCTn9– tUjy9Jgrong nEyCTn9hà bácMw TXfNQpaư tôiMw Mwnấu xUjy9Jgong hếtUjy9Jg rồi… giờUjy9Jg Ujy9Jgchỉ còEyCTn9n ăEyCTn9n cUjy9Jgũng Mwkhông xonEyCTn9g nữa…EyCTn9 tUjy9Jgôi Ujy9Jgcó pXfNQpahúc quáEyCTn9 mà…
- Mwthôi… tMwôi dMwẫn cUjy9Jgô đMwi ăMwn Mw…. TrEyCTn9ời mưEyCTn9a vXfNQpaậy Mwăn Ujy9Jggì nUjy9Jghỉ??? EyCTn9– AXfNQpanh XfNQpasuy ngXfNQpahĩ –Mw trờMwi Mwmưa… trờiXfNQpa mưa….Mw AEyCTn9k.. EyCTn9có rồiUjy9Jg… bánhXfNQpa Mwxèo thẳngEyCTn9 tiến


MwLâm tMwròn xXfNQpaoe mắtMw, EyCTn9hỏi lạiXfNQpa Mw: “EyCTn9 báXfNQpanh xèo”


Thiệt nàngMw nàMwy EyCTn9ngố kMwhông chịuUjy9Jg nổi.XfNQpa CáEyCTn9i móMwn cMwhết ngườMwi ấyMw XfNQpamà cũUjy9Jgng khôEyCTn9ng biEyCTn9ết. Tác giảUjy9Jg Ujy9Jglà EyCTn9tác giUjy9Jgả chếtUjy9Jg tươiMw roUjy9Jgi Ujy9Jgrói cEyCTn9hết gMwiãy Ujy9Jgđành đạchEyCTn9 vớiEyCTn9 XfNQpaem ý…XfNQpa. Ngon khônEyCTn9g cưỡngXfNQpa nổi…EyCTn9 chẹpEyCTn9 chẹp…Mw DUjy9Jgạo nàEyCTn9y mưaXfNQpa nhiều…ănEyCTn9 bánhMw EyCTn9xèo sưXfNQpaớng Ujy9Jghơn làm tiênXfNQpa nữa


AnUjy9Jgh dXfNQpaẫn LEyCTn9âm đMwến mEyCTn9ột Mwquán bánhUjy9Jg xUjy9Jgèo nhỏEyCTn9, EyCTn9nằm kEyCTn9há Ujy9Jgsâu trong XfNQpacon EyCTn9hẻm dài…Mw quáXfNQpan kMwhá vắXfNQpang… Ujy9Jgchắc lUjy9Jgà họXfNQpa ởUjy9Jg Mwnhà tậnXfNQpa hưởngEyCTn9 bữaEyCTn9 EyCTn9cơm gia đìUjy9Jgnh tốiUjy9Jg thUjy9Jgứ 7…Ujy9Jg. MwLâm Ujy9Jgđi vUjy9Jgào khépEyCTn9 népUjy9Jg cạnhUjy9Jg QuânXfNQpa. XfNQpaMấy nMwơi nàEyCTn9y Mwcô kXfNQpahông quen Mwvà XfNQpacũng cXfNQpahưa từngXfNQpa đặEyCTn9t chânMw đến..


Mw- CôXfNQpa LXfNQpaam!! LấyEyCTn9 chMwáu đĩaMw bánhUjy9Jg xèoEyCTn9 Ujy9Jg!! –XfNQpa MwQuân gXfNQpaọi. DườEyCTn9ng Mwnhư aEyCTn9nh làEyCTn9 kháchXfNQpa hànEyCTn9g qXfNQpauen cMwủa quán
EyCTn9Cô chXfNQpaủ quXfNQpaán xởiMw lởi:
Ujy9Jg- QuMwân đXfNQpaó aXfNQpak?? DẫnXfNQpa bạUjy9Jgn gáUjy9Jgi tớXfNQpai ănEyCTn9 đóEyCTn9 hả?EyCTn9? xinEyCTn9h qá

- KhônMwg Ujy9Jgcó đâuMw ạUjy9Jg !EyCTn9! EyCTn9– cảMw anUjy9Jgh XfNQpavà côXfNQpa đXfNQpaồng thanh
EyCTn9- cònUjy9Jg cMwãi nữa…XfNQpa hUjy9Jgai đưUjy9Jga đẹpUjy9Jg đXfNQpaôi vậyMw cơXfNQpa mMwà…. –Mw Mwcô chMwủ quáMwn cười…

5 phútUjy9Jg sau….


- bánUjy9Jgh xUjy9Jgèo XfNQpanóng hổiXfNQpa đXfNQpaây…vừa Ujy9Jgthổi vMwừa EyCTn9ăn đê….Ujy9Jg. –EyCTn9 tiEyCTn9ếng Mwcô XfNQpachủ quáXfNQpan Mwgiòn tan, Mwkiểu Ujy9Jgnày kUjy9Jghông Mwăn EyCTn9cũng nEyCTn9o vMwới côXfNQpa bánUjy9Jg Mwhàng vUjy9Jgui tínhMw này
- cEyCTn9ô ănXfNQpa đi….XfNQpa –EyCTn9 XfNQpaQuân lịEyCTn9ch sự
- EyCTn9ăn… ăn…XfNQpa. Ujy9Jgnhư… EyCTn9thế nào…EyCTn9 XfNQpa- LâMwm nEyCTn9ghệt mặtMw XfNQpara hỏi

Quân EyCTn9bó XfNQpatay tUjy9Jgoàn tXfNQpaập vớMwi XfNQpacô XfNQpanàng EyCTn9này. Ujy9JgAnh EyCTn9cẩn thEyCTn9ận lấEyCTn9y tâmMw XfNQpabánh tránUjy9Jgg, đMwặt vào đXfNQpaó xXfNQpaà lách,EyCTn9 Ujy9Jgrau diếp,Ujy9Jg cảiEyCTn9 Mwxanh, EyCTn9rau dUjy9Jgiếp Mwcá, tMwía tô,Ujy9Jg rEyCTn9au EyCTn9húng, lUjy9Jgá quế…


Lâm lắcMw đầMwu xuXfNQpaa tay…

- Mwtôi khôngEyCTn9 ănEyCTn9 đưEyCTn9ợc mấyXfNQpa EyCTn9loại Mwrau thMwơm đâu….Ujy9Jg Ujy9JgAnh chEyCTn9o XfNQpamỗi xàUjy9Jg láXfNQpach XfNQpavới dưEyCTn9a lUjy9Jgeo tUjy9Jghôi ak??

QXfNQpauân thởEyCTn9 XfNQpadài nXfNQpagán ngẩm….nànXfNQpag nXfNQpaày XfNQpakhó nuôiMw quáMw. KhôXfNQpang bEyCTn9iết ởUjy9Jg nhMwà bEyCTn9a mMwẹ nuôMwi bằnUjy9Jgg XfNQpagì Ujy9Jgmà lXfNQpaớn tướngXfNQpa vậy


- EyCTn9Ăn Mwbánh xèoXfNQpa thUjy9Jgì phảiMw cóUjy9Jg raEyCTn9u mớEyCTn9i EyCTn9ngon XfNQpachứ chEyCTn9áu XfNQpa? –XfNQpa Ujy9Jgcô cXfNQpahủ qUjy9Jguán hỏiUjy9Jg LÂm..

Cô Mwchỉ biếtMw cườiXfNQpa trừ…

Quân làmMw Mwxong xuôi,EyCTn9 cuốXfNQpan lMwại, XfNQpađưa cUjy9Jgho Lâm…

XfNQpa- ĐâyUjy9Jg XfNQpatiểu thưUjy9Jg, XfNQpaăn điEyCTn9…. PhưUjy9Jgớc lắmXfNQpa XfNQpamới đượEyCTn9c ThUjy9Jgành QMwuân nàyUjy9Jg làmEyCTn9 chUjy9Jgo ăMwn đó…
Ujy9Jg- EyCTn9Coi bộMw tôMwi nhiMwều Mwphước hXfNQpaen… còUjy9Jgn đEyCTn9ược ăXfNQpan mXfNQpaỳ nữa…Ujy9Jg Ujy9Jgcũng phảEyCTn9i… ởMw hiềnXfNQpa EyCTn9gặp lànhMw mừ….Ujy9Jg –Ujy9Jg QMwuân nXfNQpaói trơMwn tru.
Mw- CôUjy9Jg mUjy9Jgà hEyCTn9iền chắcUjy9Jg tôEyCTn9i lUjy9Jgà Ujy9Jgbụt EyCTn9lâu rồi!EyCTn9! XfNQpaăn điEyCTn9.. đừngMw Ujy9Jgnói vMwới tUjy9Jgôi côUjy9Jg khôngUjy9Jg biếtEyCTn9 ăXfNQpan nhá
- AMwi bảo…Mw Mwbỏ Mwvô mồmUjy9Jg rồi…ă…EyCTn9n…. –Ujy9Jg LâmXfNQpa nhéUjy9Jgt miếnEyCTn9g bánUjy9Jgh cuXfNQpaốn vôEyCTn9 mồm…


Chu chaEyCTn9… quỷMw thXfNQpaần ơi….EyCTn9 NMwgon vậtXfNQpa vã…XfNQpa EyCTn9mới cắnXfNQpa mộMwt miEyCTn9ếng Mwmà Mwcái cXfNQpaảm giMwác chEyCTn9ua chua nUjy9Jggọt nXfNQpagọt củaMw nướcUjy9Jg mắmUjy9Jg lẫnXfNQpa Mwvới cáiMw giUjy9Jgòn giònMw thEyCTn9ơm thơXfNQpam EyCTn9của XfNQpabánh xèo, cònXfNQpa cóEyCTn9 EyCTn9mấy láMwt Ujy9Jgdưa Mwleo mátEyCTn9 lạnhMw nXfNQpaữa chứ?(Mw đấyXfNQpa lUjy9Jgà nànUjy9Jgg nàyMw khMwông ăUjy9Jgn thêm raUjy9Jgu đó…Mw khUjy9Jgông thì…XfNQpa chẹp…Mw &ltUjy9Jg;lau EyCTn9đi!! Ujy9Jgnhỏ cảMw nXfNQpaước rãMwi kìaUjy9Jg Mwbạn (+.+) )XfNQpa….. LâmXfNQpa Ujy9Jgđảm XfNQpabảo XfNQpamón nàyMw Ujy9Jgăn đứtXfNQpa móEyCTn9n pizMwza ởUjy9Jg tiệm

VừaXfNQpa Ujy9Jgnhai nhMwồm nhoàm…XfNQpa LâmEyCTn9 XfNQpavừa giụcEyCTn9 Quân:

- An…Ujy9Jg àXfNQpam XfNQpa… iếpEyCTn9 XfNQpai…. Mwíu… ôXfNQpai ….oănUjy9Jg…. XfNQpa( anXfNQpah làXfNQpam Ujy9Jgtiếp điUjy9Jg xíuUjy9Jg tMwôi ăn)
- ơMw… ay….Ujy9Jg ựMw .XfNQpa. àXfNQpam i…Mw. ôMwi… ũnUjy9Jg… oăEyCTn9n àEyCTn9 EyCTn9( XfNQpaơ EyCTn9hay tựMw Ujy9Jglàm Ujy9Jgđi Mwtôi cũnUjy9Jgg ănEyCTn9 EyCTn9mà)– vừaXfNQpa EyCTn9nói aUjy9Jgnh chàEyCTn9ng cũnXfNQpag XfNQpađút ngUjy9Jgay Mwmiếng báEyCTn9nh vàXfNQpao mồm…

- AnXfNQpah… cóUjy9Jg phảXfNQpai coUjy9Jgn traMwi khXfNQpaông vậy…XfNQpa. chẳngEyCTn9 Ujy9Jgga Mwlăng chútUjy9Jg nXfNQpaào sất….Ujy9Jg –EyCTn9 LEyCTn9âm hét lênMw, trầnXfNQpa đUjy9Jgời EyCTn9này côMw chưaEyCTn9 thấUjy9Jgy aUjy9Jgi nhMwỏ nheXfNQpan ícMwh Mwkỉ nXfNQpahư Quân
- CôMw là coXfNQpan gáXfNQpai chắMwc…. coUjy9Jgn gáiXfNQpa gMwì mà….Mw XfNQpaĂn uốMwng vUjy9Jgô duyêEyCTn9n…. XfNQpa– AnXfNQpah cUjy9Jghàng cũEyCTn9ng không Ujy9Jgchịu thuaXfNQpa, vừaEyCTn9 cMwho miếnEyCTn9g báEyCTn9nh Ujy9Jgthứ haEyCTn9i Ujy9Jgvào XfNQpamồm vừaUjy9Jg nóEyCTn9i lại….
- Khiếp…EyCTn9 tôiEyCTn9 miEyCTn9ếng thEyCTn9ứ nhấtUjy9Jg cEyCTn9hưa Mwăn xMwong anUjy9Jgh Mwđã xơUjy9Jgi hXfNQpaết miếngEyCTn9 Ujy9Jgthứ EyCTn9hai rMwồi…. EyCTn9con traXfNQpai Ujy9Jggì màMw nhMwư heo….


Mw3 phúEyCTn9t sau…

XfNQpa- củMwa tôiEyCTn9…. XfNQpa– LâmEyCTn9 hùnMwg hồnMw XfNQpalấy tUjy9Jgay cướpXfNQpa lấyMw miếngXfNQpa cuốXfNQpai cùng
- còEyCTn9n lâu…-EyCTn9 QuânUjy9Jg EyCTn9cũng chẳUjy9Jgng vừa…Ujy9Jg tíXfNQpach cEyCTn9ực kUjy9Jgéo miếngEyCTn9 cuốXfNQpai cùnUjy9Jgg vềXfNQpa EyCTn9phía mUjy9Jgình… anMwh cũnXfNQpag chiếmXfNQpa đượcEyCTn9 mộtUjy9Jg diệXfNQpan tíchEyCTn9 EyCTn9kha khá
- cEyCTn9ủa tôi
Mw- củaXfNQpa tôi

Ujy9JgQuân tUjy9Jghấy tìUjy9Jgnh hìnhUjy9Jg kXfNQpahông ổnEyCTn9 XfNQpanên nXfNQpaghị Mwhòa vEyCTn9ới LâmXfNQpa EyCTn9: cUjy9Jghia đUjy9Jgôi…. CMwả XfNQpa2 ngEyCTn9ười vuMwi vẻMw Mwăn nEyCTn9ốt Ujy9Jgmiếng cònUjy9Jg lại…

- Ujy9Jgcô EyCTn9Lâm EyCTn9lấy XfNQpacho chUjy9Jgáu đĩaMw nMwữa –XfNQpa Ujy9JgQuân gọi
- tXfNQpahế nãUjy9Jgy giờXfNQpa khônUjy9Jgg chịuMw gọiEyCTn9… đXfNQpaiên!! Ujy9Jg– LâUjy9Jgm trách…côEyCTn9 đaMwng ănMw ngon…
- uXfNQpak… quên….XfNQpa EyCTn9_ QMwuân cườiMw hUjy9Jgì rUjy9Jgõ ghét


3 pUjy9Jghút sauUjy9Jg…. ..


EyCTn9- lấyXfNQpa cUjy9Jgháu đEyCTn9ĩa nữa….


5 phút…


Ujy9Jg- cXfNQpaô Mwơi thêUjy9Jgm đĩaUjy9Jg nữa…EyCTn9.lâu vậy….Mw –Mw lầnXfNQpa nUjy9Jgày EyCTn9Lâm lMwên tiếng…XfNQpa. gMwiờ mớiEyCTn9 biếtXfNQpa cảUjy9Jgm gXfNQpaiác cMwhờ thứcEyCTn9 EyCTn9ăn Mwrất kinUjy9Jgh khủng

1Mw0 EyCTn9phút sau….


- Ujy9JgCÔ XfNQpaLAM Ujy9JgƠI…. MộtEyCTn9 đĩaUjy9Jg nữa….EyCTn9 –Mw haUjy9Jgi ngườiXfNQpa cEyCTn9ùng đồngUjy9Jg thanh….khiếp…ănMw nhưXfNQpa heoEyCTn9… mớiXfNQpa cMwó XfNQpa10 phúEyCTn9t Ujy9Jgxơi nMwguyên Mw3 đĩa


13 phút…

CảMw XfNQpaLâm vUjy9Jgà QuUjy9Jgân sấnUjy9Jg XfNQpasổ tXfNQpaới cáEyCTn9i bEyCTn9ếp Ujy9Jgcủa cMwô LaXfNQpam. MwChờ sMwao nỗiXfNQpa nữa,Ujy9Jg xMwắn Mwtay XfNQpavô Mwlàm EyCTn9cùng cUjy9Jgô chEyCTn9o nhanh….

Cái bUjy9Jgếp lMwại Mw1 lầnUjy9Jg nữaEyCTn9 nUjy9Jgổi loạn…Mw lýEyCTn9 dMwo khôngMw cầEyCTn9n nóiXfNQpa Ujy9Jgcũng biết


Mw- ZaEyCTn9… Mwsao cUjy9Jgô đổXfNQpa bUjy9Jgánh dàyEyCTn9 vậy…EyCTn9. –Ujy9Jg Ujy9JgQuân hét
- Ujy9JgLỡ tay…XfNQpa XfNQpa- Ujy9JgLâm nóiMw tỉUjy9Jgnh XfNQpabơ…. KXfNQpahông biếtMw Ujy9Jgmai EyCTn9sau Mwai rưMwớc Ujy9Jgnàng đUjy9Jgây (đUjy9Jgoán xeEyCTn9m EyCTn9* mặtUjy9Jg táXfNQpac gEyCTn9iả cườiUjy9Jg đểu*EyCTn9 )XfNQpa- EyCTn9Nè… anUjy9Jgh qEyCTn9uên XfNQpabỏ Ujy9Jggiá rồi…Ujy9Jg đồUjy9Jg lúUjy9Jg lẫn…
- UkEyCTn9… qEyCTn9uên XfNQpa( lXfNQpaại quên.Mw HaXfNQpai ôEyCTn9ng bàEyCTn9 nEyCTn9ãy chXfNQpaắc mắUjy9Jgc bệnhUjy9Jg đãngXfNQpa tríXfNQpa Ujy9Jglevel cXfNQpaao nhXfNQpaất quá)


EyCTn9- LMwâm!! LậtEyCTn9 bánMwh mau….EyCTn9 CháyXfNQpa rUjy9Jgồi kìa…..
XfNQpa- Lấy….Ujy9Jg Mwlấy dùmMw tXfNQpaôi cáUjy9Jgi đĩa…EyCTn9 nhanh….

….


Sau mộtUjy9Jg hồiXfNQpa lEyCTn9àm bánhUjy9Jg( Ujy9Jgthực Mwra lEyCTn9à traMwnh củUjy9Jga cUjy9Jgô LamXfNQpa), Ujy9Jghai đứaUjy9Jg điUjy9Jg rMwa vMwới EyCTn94 đĩa nữUjy9Jga EyCTn9trên tayUjy9Jg, mỉmEyCTn9 cưUjy9Jgời Mwmãn nXfNQpaguyện…. axXfNQpa…. MwĂn cEyCTn9hi lEyCTn9ắm dữ….


1 pUjy9Jghút XfNQpanhìn nhau…


- nhìXfNQpan coMwn khỉXfNQpa mXfNQpaặt díXfNQpanh đầyMw lọMw kìaMw…. HUjy9Jga ha….Mw –EyCTn9 EyCTn9Quân cườiUjy9Jg chXfNQpaỉ mặtXfNQpa Lâm
- anXfNQpah sạXfNQpach hơEyCTn9n Mwtôi chắc….XfNQpa kiếpUjy9Jg…. mặEyCTn9t nMwhư đàoEyCTn9 tXfNQpahan hàngMw thếMw kXfNQpaỉ…. XfNQpa– LEyCTn9âm lúc đầEyCTn9u hốtXfNQpa hoảngUjy9Jg nhưngEyCTn9 nXfNQpagay saMwu Ujy9Jgkhi chiêXfNQpam nXfNQpagưỡng duXfNQpang nXfNQpahan ngườUjy9Jgi đốiXfNQpa diệnMw thì cũUjy9Jgng Mwnắc nẻ
- thôi…Ujy9Jg. hUjy9Jgai đứXfNQpaa EyCTn9vào rửEyCTn9a mUjy9Jgặt rồiXfNQpa EyCTn9ra…. XfNQpa– côXfNQpa EyCTn9Lâm tMwừ Mwđâu cEyCTn9hạy lạiMw( nãyEyCTn9 Ujy9Jggiờ tụiUjy9Jg XfNQpanó dàXfNQpanh chỗMw XfNQpamà), tEyCTn9ủm tỉmUjy9Jg cười
Ujy9Jg- XfNQpathôi khỏXfNQpai côXfNQpa EyCTn9– Mw2 đứaXfNQpa Mwđồng thanXfNQpah tEyCTn9ập 3

vì sựEyCTn9 nghiệXfNQpap ănEyCTn9 uốngUjy9Jg vXfNQpaĩ đại…XfNQpa mUjy9Jgặt EyCTn9lọ XfNQpacó XfNQpahề cMwhi Ujy9Jg( cáiUjy9Jg EyCTn9này giUjy9Jgống tácEyCTn9 giảXfNQpa )
Ujy9Jg15 phXfNQpaút sau


EyCTn9- OXfNQpaa… nXfNQpao quá….Mw ĂnEyCTn9 khôMwng nổiMw nữaEyCTn9 rồiXfNQpa…. –XfNQpa LâXfNQpam xoXfNQpaa bụngXfNQpa Ujy9Jgthan vãn
- MwCô… ănUjy9Jg nổXfNQpai Ujy9Jgnữa tôMwi cEyCTn9ho tiền….EyCTn9 XfNQpa– QUjy9Jguân cXfNQpaũng xuýtEyCTn9 Mwxoa thMwan cMwho cXfNQpaái bụng


Nhìn bên…XfNQpa.( táUjy9Jgc giảMw lậtMw ghếUjy9Jg)… chồngMw đĩUjy9Jga chắcXfNQpa EyCTn9cao Ujy9Jgnhư núi….Mw KhiếEyCTn9p… EyCTn92 XfNQpaông bàUjy9Jg này Ujy9Jgăn nhưMw bỏMw đóiXfNQpa EyCTn92 Ujy9Jgnăm ởXfNQpa châuMw EyCTn9pHi Ujy9Jgkhông bằngMw… đMwến côUjy9Jg LaMwm cũngMw EyCTn9kinh ngạc…. EyCTn9cô tưởngEyCTn9 hômXfNQpa naXfNQpay ếMw kXfNQpahách…. GặEyCTn9p Mw2 đUjy9Jgứa XfNQpanày Ujy9Jgchắc lãMwi gấpUjy9Jg đôiXfNQpa thMwường ngày mất
HXfNQpaai nXfNQpagười thEyCTn9ong Ujy9Jgthả điMw dạo…

- XfNQpaÊ! XfNQpaCái báUjy9Jgnh hồiXfNQpa nàyEyCTn9 gXfNQpaọi Mwlà gìMw ýUjy9Jg nhỉ?Ujy9Jg –Mw LâmUjy9Jg Mwhỏi Quân
Mw- ĐồMw khỉEyCTn9 hEyCTn9ay quênEyCTn9! BXfNQpaánh xèo….Ujy9Jg CôEyCTn9 khôngMw Mwthấy đổXfNQpa Ujy9Jgbánh rMwa Mwnó kEyCTn9êu cáiEyCTn9 XfNQpaxèo akMw? –Ujy9Jg QuânUjy9Jg nạt
- AkUjy9Jg… uk….Ujy9Jg Quên….XfNQpa XfNQpa! –Ujy9Jg LEyCTn9âm XfNQpagãi đEyCTn9ầu thấUjy9Jgy yêu……Mw nànXfNQpag tXfNQpaa Mwcòn phụMwng XfNQpamá XfNQpanữa chứ.,, làmMw XfNQpatrái tUjy9Jgim EyCTn9ai đó….XfNQpa EyCTn9Suýt rUjy9Jgớt Mwra ngoài….Mw ĐếnXfNQpa khXfNQpaổ XfNQpathê kMwhông biết
- AUjy9Jgnh… EyCTn9anh lUjy9Jgàm gìEyCTn9 màMw đXfNQpaơ ngườiUjy9Jg rMwa vậy…Mw Mw- LâUjy9Jgm hUjy9Jgua huXfNQpaa tay,bấtUjy9Jg gUjy9Jgiác hỏiXfNQpa khMwi thấyUjy9Jg QXfNQpauân cứMw đơMw nhìUjy9Jgn mình


Quân gEyCTn9ãi đEyCTn9ầu. MwHai ngưUjy9Jgời nUjy9Jgày Ujy9Jggiống nhUjy9Jgau thậtUjy9Jg. XfNQpaĐến bMwối XfNQparối cũnXfNQpag giốUjy9Jgng nEyCTn9hau nữaXfNQpa. CMwó phảiMw là….Mw Ujy9Jg* tEyCTn9ác giảUjy9Jg lUjy9Jgại cườiEyCTn9 đểu*


HMwai ngườiEyCTn9 điMw soUjy9Jgng soEyCTn9ng, thậtMw yUjy9Jgên bình……


- KhEyCTn9à Ujy9Jg… khà….EyCTn9 LXfNQpaại gặXfNQpap màyUjy9Jg ởEyCTn9 đây…..XfNQpa oUjy9Jgắt cEyCTn9on ạ….Ujy9Jg. !EyCTn9! –Ujy9Jg GXfNQpaiọng XfNQpa1 tênMw côEyCTn9n đXfNQpaồ khàn đXfNQpai vMwì hEyCTn9út nEyCTn9hiều thMwuốc cắtXfNQpa nUjy9Jggang suXfNQpay ngXfNQpahĩ yêUjy9Jgn bìnhMw Mw( củaMw tácUjy9Jg giả)
- LạiEyCTn9 làUjy9Jg tụiUjy9Jg mMwày hảXfNQpa? Mw– QuMwân tỏXfNQpa Ujy9Jgvẻ kXfNQpaiên địnhEyCTn9 XfNQpanhưng thựcMw rXfNQpaa aXfNQpanh XfNQparất lMwo. Không Ujy9Jgphải Ujy9Jglo Mwcho Ujy9Jgmình màXfNQpa XfNQpalo Ujy9Jgcho ngườiXfNQpa Mwcon gáEyCTn9i đaXfNQpang Ujy9Jgở XfNQpabên cạnhEyCTn9 anh….
- ĐUjy9Jgã bUjy9Jgảo tụiXfNQpa taMwo cMwó dUjy9Jguyên vUjy9Jgới màyXfNQpa mà….Mw Mw– XfNQpa1 Ujy9Jgtên kEyCTn9hác chừnXfNQpag 15XfNQpa, 1Ujy9Jg6 tuổi,Mw tóc nhuộXfNQpam đỏXfNQpa choét,kEyCTn9huyên XfNQpatai dắXfNQpat Ujy9Jgmũi, mMwồm cUjy9Jgũng đangMw EyCTn9phì pUjy9Jghèo đMwiếu thuốc

MộtEyCTn9 tXfNQpaên khUjy9Jgác buônUjy9Jgg Ujy9Jglời chònXfNQpag ghEyCTn9ẹo Lâm:

- MwÁi chà…Ujy9Jg EyCTn9hôm XfNQpanay mEyCTn9ày lạXfNQpai Mwđi cùngXfNQpa vớiMw côEyCTn9 eUjy9Jgm xiUjy9Jgnh đẹpXfNQpa lầUjy9Jgn trMwước hả?..XfNQpa.... tụi bâyUjy9Jg coi….Mw CUjy9Jgóc ghMwẻ đòMwi XfNQpaăn thịtUjy9Jg tXfNQpahiên EyCTn9nga kìa….Mw Ujy9JgHa ha…


Những XfNQpatràng cưUjy9Jgời chếMw nhạoUjy9Jg kMwhông dXfNQpaứt Mwlàm cXfNQpaả QuânXfNQpa vXfNQpaà LâmXfNQpa đEyCTn9ều bựcMw bội….EyCTn9 LMwâm Ujy9Jgvốn khôXfNQpang phảiEyCTn9 loXfNQpaại ngườXfNQpai cMwam cMwhịu, lênUjy9Jg tiXfNQpaếng trước:

- MwKệ tMwôi! CUjy9Jgó phảiEyCTn9 cMwóc gMwhẻ thiêXfNQpan Ujy9Jgnga EyCTn9hay khôXfNQpang tựEyCTn9 tUjy9Jgôi biết….Ujy9Jg Mwbọn anXfNQpah đừEyCTn9ng có cXfNQpaậy đôngMw Mwăn Ujy9Jghiếp tụiUjy9Jg tUjy9Jgôi…. Tôi….Ujy9Jg TôEyCTn9i báEyCTn9o côUjy9Jgng Mwan đó….Ujy9Jg Mw– Ujy9Jgcô mạUjy9Jgnh mMwồm tuyên bố
- EyCTn9A XfNQpaha…. Ha…Mw. MwCô Mwem tMwức lênMw XfNQpatrông Ujy9Jgxinh hẳMwn rMwa đấy…..Mw EyCTn9– Ujy9Jgquay sang Ujy9JgQuân hắXfNQpan XfNQpata nMwói tiUjy9Jgếp –XfNQpa HEyCTn9ay lUjy9Jgà giờXfNQpa EyCTn9mày Ujy9Jgđể coMwn XfNQpabé đóEyCTn9 lạiMw đây…Mw. MwTụi tao cUjy9Jgho màMwy biEyCTn9ến …EyCTn9. AMwnh EyCTn9em nhỉ….


Quân nghiếnUjy9Jg răng:


- EyCTn9Vậy thMwì hỏiMw nắmXfNQpa đXfNQpaấm củXfNQpaa tXfNQpaao cóEyCTn9 đồngUjy9Jg Ujy9Jgý kXfNQpahông đã…!Mw –Mw XfNQpaQuân nhanEyCTn9h nhưMw cXfNQpaắt đẩy LâmEyCTn9 qXfNQpaua Mw1 Ujy9Jgbên, xôXfNQpang vàoEyCTn9 tụiXfNQpa cMwôn XfNQpađồ nXfNQpahư cXfNQpaon hMwổ đUjy9Jgói khát.


Bọn đóEyCTn9 cEyCTn9hừng haEyCTn9i Ujy9Jg10 tênEyCTn9. TMwrừ thằXfNQpang EyCTn915 tuổiEyCTn9 lênEyCTn9 tiếngEyCTn9 lúcEyCTn9 nãXfNQpay làEyCTn9 nMwhỏ cEyCTn9on ra. XfNQpaCòn lMwại đứaMw nUjy9Jgào đứaXfNQpa Ujy9Jgnấy Ujy9Jgto caEyCTn9o, nhXfNQpaìn hUjy9Jgãi chếEyCTn9t đUjy9Jgi được.EyCTn9 QEyCTn9uân Mwnhà EyCTn9ta cũng đXfNQpaâu pEyCTn9hải tXfNQpaay vừaUjy9Jg… XfNQpacũng tảUjy9Jg hữuXfNQpa độUjy9Jgt Mwxông. MộtXfNQpa tênEyCTn9 lămXfNQpa Ujy9Jglăm cầmEyCTn9 EyCTn9cây gUjy9Jgậy đến địnhXfNQpa đánEyCTn9h Mwvào lưnUjy9Jgg aUjy9Jgnh nhưnUjy9Jgg QuânEyCTn9 quaEyCTn9y ngoắtUjy9Jg lại,Mw tiXfNQpaện châXfNQpan Ujy9Jgđá vEyCTn9ô bụnEyCTn9g thằng đóUjy9Jg làUjy9Jgm nXfNQpaó EyCTn9la quáXfNQpa trờXfNQpai đất.Ujy9Jg MấyXfNQpa têXfNQpan Ujy9Jgcòn lạiXfNQpa Ujy9Jgcũng EyCTn9gây khônMwg íUjy9Jgt cảnEyCTn9 trở cUjy9Jgho QuMwân. TụiXfNQpa Mwnó XfNQpabiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….