You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


LDpgBi9yChú lvputái xvpute thấyudqs528f vputchưa đầyvput vput5 phúLDpgBi9yt Ludqs528fâm đãLDpgBi9y chvputạy rLDpgBi9ya nLDpgBi9yên thấy LDpgBi9ylạ, gặngvput hudqs528fỏi. LLDpgBi9yâm vputchỉ ivputm LDpgBi9ylặng, khôvputng nudqs528fói gì…vput Trudqs528fên udqs528fxe, côLDpgBi9y LDpgBi9ycứ suLDpgBi9yy nghĩ udqs528fmiên mavputn suốt.udqs528f TLDpgBi9yại saoudqs528f? LDpgBi9yCô LDpgBi9yđã vputlàm LDpgBi9ygì màudqs528f dLDpgBi9yì NLDpgBi9ygân ghéudqs528ft LDpgBi9ycô nhudqs528fư vputvậy? Gia đudqs528fình côudqs528f vputđã gâudqs528fy vputra chuudqs528fyện LDpgBi9ygì LDpgBi9ykhiến dìudqs528f ấyLDpgBi9y mớvputi nghudqs528fe đếnvput têLDpgBi9yn vputđã đudqs528fùng đùng tứcvput givputận đuổivput udqs528fcô về..?LDpgBi9y? tvputại LDpgBi9ysao? Rốudqs528ft cuudqs528fộc lvputà tạiLDpgBi9y sao???

Mãivput nghĩ khLDpgBi9yiến LLDpgBi9yâm khLDpgBi9yông nhậudqs528fn rvputa đLDpgBi9yã vềudqs528f nLDpgBi9yhà làmvput cvputhú vputtài xếLDpgBi9y phảiudqs528f khvputẽ nhắcLDpgBi9y. Cvputô bước vputxuống tLDpgBi9yhẫn thvputờ, khônvputg chàudqs528fo LDpgBi9ycả cLDpgBi9yhú Phú.udqs528f PhLDpgBi9yải nhưLDpgBi9y mvputấy udqs528fhôm LDpgBi9ytrước, côvput đã hớnudqs528f hở,udqs528f vputtươi cườiLDpgBi9y xuốngLDpgBi9y LDpgBi9yxe, lLDpgBi9yíu vputlo udqs528ftạm biệtLDpgBi9y cvputhú. VậyLDpgBi9y mà…

Cudqs528fô bướcvput vLDpgBi9yô nLDpgBi9yhà nhudqs528fư ngườvputi mấtudqs528f vputhồn. Cudqs528fô ludqs528fên cầuLDpgBi9y thangvput, khvputông đvputể ýudqs528f LDpgBi9yba vputcô vputđã vLDpgBi9yề tudqs528fừ lúvputc nàoLDpgBi9y. vputBa vputcô LDpgBi9ylớn tiếnvputg gọi:

LDpgBi9y- Thiếtudqs528f Lâm!!

Cô udqs528fquay ngLDpgBi9yười lạLDpgBi9yi, ngLDpgBi9yạc nhvputiên: “vput Ba!!”

LDpgBi9y- TốiLDpgBi9y vputqua cLDpgBi9yon đLDpgBi9yi đâu??
udqs528f- vputBa vềudqs528f udqs528ftừ LDpgBi9ylúc LDpgBi9ynào ạ??LDpgBi9y –udqs528f lâmudqs528f hỏi
- vputBa hỏvputi cLDpgBi9yon tốivput quLDpgBi9ya vputđi đâu?LDpgBi9y?? –LDpgBi9y giọudqs528fng ôLDpgBi9yng bắLDpgBi9yt đầuudqs528f vputcó sudqs528fự LDpgBi9ytức udqs528fgiận kLDpgBi9yhiến LDpgBi9yLâm vputrun sợ
- CLDpgBi9yon… vputcon… vputqua LDpgBi9ynhà bạn….??
- LDpgBi9yBạn nàudqs528fo..??- ônLDpgBi9yg gằnudqs528f giọng…
- BạLDpgBi9yn cvputủa con….LDpgBi9y Baudqs528f…ba lvputàm vputsao thudqs528fế??? ĐừngLDpgBi9y vputlàm udqs528fcon sợudqs528f bavput!! udqs528f– udqs528fLâm LDpgBi9ylo lắng

Giọng ôngLDpgBi9y đvputã vputdịu điLDpgBi9y nhvputưng vputcó vputvẻ vudqs528fẫn giận

udqs528f- udqs528fBa chvputỉ LDpgBi9ymuốn biếtudqs528f coudqs528fn đivput đâuvput udqs528fvà làudqs528fm gìLDpgBi9y thôi
udqs528f- udqs528fBa LDpgBi9yà!! CoLDpgBi9yn lớnLDpgBi9y rồi…udqs528f budqs528fa khôngvput cầnvput LDpgBi9yphải vputtrông cvputhừng cLDpgBi9yon nhưudqs528f đứavput cvputon vputnít vậyLDpgBi9y đâLDpgBi9yu!! Budqs528fa LDpgBi9yvề vputsớm vậy??
udqs528f- Uk…LDpgBi9y côngvput việcvput thuậnudqs528f lợiLDpgBi9y nênvput bvputa vềudqs528f trướvputc… udqs528fba LDpgBi9ynhớ covputn gávputi vputba quudqs528fá aLDpgBi9yk –vput giLDpgBi9yọng ônudqs528fg dịuudqs528f hẳn
- Coudqs528fn LDpgBi9ycũng nLDpgBi9yhớ ba!!
- Trôudqs528fng coLDpgBi9yn LDpgBi9ykhông đLDpgBi9yược khỏe???
- Khvputông budqs528fa… cvputon chudqs528fỉ hơiudqs528f mệLDpgBi9yt chút…LDpgBi9y covputn lênudqs528f phudqs528fòng trướudqs528fc… hẹudqs528fn gLDpgBi9yặp bLDpgBi9ya ởvput bữLDpgBi9ya tốivput nLDpgBi9yha ba…
- ờ…LDpgBi9y udqs528flên nghỉvput đvputi cLDpgBi9yon gái….
Lâudqs528fm quáudqs528f udqs528fmệt mỏLDpgBi9yi. Thảudqs528f LDpgBi9ymình LDpgBi9ylên chiếcvput giLDpgBi9yường rộvputng ludqs528fớn, LDpgBi9ycô thudqs528fiếp udqs528fđi lúcvput nàLDpgBi9yo khôngLDpgBi9y biết.I’mvput don’udqs528ft nudqs528feed LDpgBi9ya man
I’mLDpgBi9y don’tvput nudqs528feed vputa maLDpgBi9yn udqs528f( what???)
I’mLDpgBi9y dvputon’t nudqs528feed udqs528fa man
I’LDpgBi9ym don’LDpgBi9yt neudqs528fed udqs528fa mudqs528fan LDpgBi9y( jiinjja)………TiếnLDpgBi9yg nudqs528fhạc queudqs528fn vputthuộc lạiudqs528f vanLDpgBi9yg lêudqs528fn udqs528f( udqs528ftg nvputghiền bàvputi udqs528fnày lắm!!)


Vớivput LDpgBi9ytay vputlấy chiếcvput điudqs528fện udqs528fthoại mudqs528fà khôngudqs528f nvputhìn ngưvputời gọi,vput Lâmvput uểvput oải

LDpgBi9y- vputA lLDpgBi9yô !!
vput- vputCô chếudqs528ft ởvput vputđâu LDpgBi9ymà vputmãi khudqs528fông ngvputhe LDpgBi9ymáy??? –vput LDpgBi9y1 giọnvputg nóiLDpgBi9y coLDpgBi9yn traLDpgBi9yi udqs528fvang lêvputn. LDpgBi9yLâm thừaudqs528f bvputiết lLDpgBi9yà ai
- Ngudqs528fủ LDpgBi9y- cLDpgBi9yô tvputrả udqs528flời cụtvput ngụt
- !!!
- ChLDpgBi9yuyện hồvputi chiềLDpgBi9yu… côudqs528f… côvput cóLDpgBi9y LDpgBi9ysao không???
- NếuLDpgBi9y udqs528ftôi nLDpgBi9yói LDpgBi9ysao thvputì audqs528fnh chạvputy đếnvput vputan ủivput tôudqs528fi chắcLDpgBi9y vput!! rõudqs528f LDpgBi9yvô duyêvputn vput– LDpgBi9ycô nóudqs528fi vẫnudqs528f đangudqs528f cLDpgBi9yòn vputngái ngủ
- Uk…LDpgBi9y tôLDpgBi9yi… đanLDpgBi9yg ởvput tvputrước nhàLDpgBi9y cLDpgBi9yô nèLDpgBi9y… LDpgBi9y- vputQuân hớudqs528fn hở
- AnhLDpgBi9y…. Anh…LDpgBi9y điudqs528fên LDpgBi9yak !LDpgBi9y! –udqs528f Lâvputm vputhoảng hốtvput. Cudqs528fô cvputhạy lạiLDpgBi9y vputbên chiLDpgBi9yếc vputcửa sổLDpgBi9y vput- vputTrời …udqs528f LDpgBi9yđang mvputưa mà….udqs528f Đồvput điên!!
- KệLDpgBi9y tôivput… udqs528fxuống nhudqs528fanh udqs528ftôi đợi!!


Lâudqs528fm vộiLDpgBi9y vớiudqs528f lvputấy chiếcudqs528f áovput khoácudqs528f, tấtLDpgBi9y bậLDpgBi9yt chạLDpgBi9yy udqs528fxuống nhà,LDpgBi9y udqs528fcô mvputà kvputhông vputra chắcvput têvputn ngốcvput nvputày đợiudqs528f đếnLDpgBi9y sánvputg udqs528fmai mất


- tiểudqs528fu LDpgBi9ythư!! ĐếnLDpgBi9y bữaLDpgBi9y tvputối LDpgBi9ycòn chạyudqs528f LDpgBi9yđi đâu?udqs528f udqs528fLão giudqs528fa đavputng đợi…
- bávputc.. bvputác nóvputi vputvới bốvput cudqs528fháu LDpgBi9ydùm cLDpgBi9yháu…. Cháuudqs528f rudqs528fa ngoudqs528fài mộvputt lát…
- trờiudqs528f LDpgBi9yđang mLDpgBi9yưa mLDpgBi9yà… cvputó gLDpgBi9yì thudqs528fì cudqs528fầm cLDpgBi9yây dLDpgBi9yù điLDpgBi9y đãLDpgBi9y –udqs528f nóudqs528fi xonudqs528fg báLDpgBi9yc Tvputư vộiLDpgBi9y chudqs528fạy vputvô vputnhà vputlấy câLDpgBi9yy dùvput đưaLDpgBi9y cvputho Lâm


- vputNhớ vputvề vputsớm vputnha tiLDpgBi9yểu thưudqs528f!! vput– bLDpgBi9yác nóLDpgBi9yi vputvọng theo


- Nudqs528fè!! Anudqs528fh điêudqs528fn trênLDpgBi9y udqs528fmức qudqs528fuy vputđịnh rồiudqs528f đó!udqs528f! Audqs528fi đờiudqs528f vputtrời mưvputa vậLDpgBi9yy vávputc mặvputt tớiudqs528f LDpgBi9yđây ludqs528fàm gLDpgBi9yì…. vputThiệt khônudqs528fg nvputói nổvputi mà….
- LDpgBi9yÊ… cudqs528fầm câvputy dùudqs528f lLDpgBi9yàm cảnhvput akvput?? vputMau vputche chLDpgBi9yo tvputôi udqs528fđi…ướt hếtLDpgBi9y rồiLDpgBi9y nvputè –LDpgBi9y mặvputt audqs528fnh vênhLDpgBi9y udqs528flên tvputhấy ghét
- ƠLDpgBi9y hơ…vput. udqs528fCòn LDpgBi9ydám saudqs528fi tôvputi nữaLDpgBi9y đấyudqs528f…. udqs528fanh giỏi….chvpute thìudqs528f tựvput cầmvput udqs528fmà chudqs528fe này…LDpgBi9y udqs528f- Lvputâm nLDpgBi9yém LDpgBi9ycây dùLDpgBi9y vLDpgBi9yề phíavput Quân
udqs528f- ChuyệLDpgBi9yn vputhồi chiều….vput dLDpgBi9yì NgânLDpgBi9y nóvputi vậyLDpgBi9y nLDpgBi9yhưng khônLDpgBi9yg udqs528fcó udqs528fý gìvput đâu…udqs528f cvputô đừng….LDpgBi9y LDpgBi9y– Quânudqs528f pLDpgBi9yhân bua
- vputDì avputnh ghéudqs528ft vputtôi lắmvput hudqs528fử? LDpgBi9y– cvputô ngLDpgBi9yắt lời..
- Khvputông…. LDpgBi9yAk cudqs528fó –vput Quâvputn gãvputi đầuudqs528f –udqs528f dvputì udqs528fấy khônLDpgBi9yg tudqs528fhích vputtôi chơiLDpgBi9y vputvới mudqs528fấy ngườiLDpgBi9y nhudqs528fà giàudqs528fu nhưLDpgBi9y côLDpgBi9y đâu….
- Nhudqs528fà giàuvput nhưudqs528f tôi??/
- Uk…LDpgBi9y dìvput vputấy udqs528fbảo khônLDpgBi9yg cLDpgBi9yùng udqs528fsuy nghĩvput nvputên kudqs528fhông chơi….
- Vậyvput svputao anLDpgBi9yh chơivput LDpgBi9yvới vputtôi?? udqs528f– LâLDpgBi9ym hudqs528fỏi lại
LDpgBi9y- ừvput thì….LDpgBi9y –udqs528f Qvputuân tLDpgBi9yặc lưudqs528fỡi bvputỏ quudqs528fa vput– udqs528fđi ăudqs528fn LDpgBi9yđi… tLDpgBi9yôi đói
- vputanh đóivput cLDpgBi9yòn tôiudqs528f LDpgBi9yno LDpgBi9ychắc!! udqs528f– LDpgBi9ycô cvputãi udqs528f– tronLDpgBi9yg vputnhà bácLDpgBi9y vputTư LDpgBi9ytôi nấuudqs528f LDpgBi9yxong LDpgBi9yhết rồi… vputgiờ chudqs528fỉ cLDpgBi9yòn ănLDpgBi9y cũngvput khôngLDpgBi9y xoudqs528fng nữa…LDpgBi9y tôvputi cLDpgBi9yó LDpgBi9yphúc quudqs528fá mà…
- thudqs528fôi… tôLDpgBi9yi dẫnvput LDpgBi9ycô LDpgBi9yđi vputăn ….vput Trờivput mLDpgBi9yưa udqs528fvậy vputăn gìLDpgBi9y nhvputỉ??? vput– udqs528fAnh LDpgBi9ysuy nghvputĩ –LDpgBi9y trờudqs528fi mưa…LDpgBi9y trờvputi mưaLDpgBi9y…. Ak.LDpgBi9y. cudqs528fó rồi…LDpgBi9y budqs528fánh udqs528fxèo thẳnLDpgBi9yg tiến


Lâmvput trvputòn LDpgBi9yxoe mắvputt, hudqs528fỏi lvputại udqs528f: “vput vputbánh xèo”


Thiệt nudqs528fàng nvputày nudqs528fgố kLDpgBi9yhông cLDpgBi9yhịu nổivput. CáiLDpgBi9y mónLDpgBi9y chếvputt vputngười ấyLDpgBi9y udqs528fmà cLDpgBi9yũng khvputông biLDpgBi9yết. Tác giảvput lvputà tvputác LDpgBi9ygiả chếLDpgBi9yt udqs528ftươi vputroi róudqs528fi chudqs528fết LDpgBi9ygiãy đvputành đạchLDpgBi9y vớiudqs528f eudqs528fm ý….udqs528f Ngon khônLDpgBi9yg cưỡngLDpgBi9y nổudqs528fi… cLDpgBi9yhẹp chẹp…vput Dạovput nàyudqs528f mưavput nudqs528fhiều…ăn bánhudqs528f xèoudqs528f sướngLDpgBi9y hơvputn làm tiêudqs528fn nữa


Anh dẫvputn Lâmudqs528f đudqs528fến mLDpgBi9yột quudqs528fán budqs528fánh udqs528fxèo nvputhỏ, LDpgBi9ynằm kvputhá sâudqs528fu trong LDpgBi9ycon hẻmLDpgBi9y dàLDpgBi9yi… quánLDpgBi9y kháLDpgBi9y vắngLDpgBi9y… chắvputc lvputà hudqs528fọ LDpgBi9yở udqs528fnhà tậnLDpgBi9y hvputưởng bữaLDpgBi9y cơmLDpgBi9y gia đìnudqs528fh tốiudqs528f thứLDpgBi9y 7….vput LâmLDpgBi9y udqs528fđi LDpgBi9yvào LDpgBi9ykhép néudqs528fp cạnvputh Quân.vput Mấyvput nudqs528fơi nàyLDpgBi9y côvput khôngudqs528f quen vàvput cũLDpgBi9yng udqs528fchưa tudqs528fừng đặtudqs528f cvputhân đến..


LDpgBi9y- CLDpgBi9yô Lamudqs528f!! LDpgBi9yLấy cháuudqs528f đĩLDpgBi9ya budqs528fánh xèvputo LDpgBi9y!! vput– Quvputân gọLDpgBi9yi. LDpgBi9yDường nhvputư anudqs528fh lvputà khávputch hudqs528fàng queLDpgBi9yn củavput quán
LDpgBi9yCô LDpgBi9ychủ quávputn xởvputi lởi:
- Quâvputn đudqs528fó akLDpgBi9y?? Dẫnudqs528f LDpgBi9ybạn gvputái tớvputi ăvputn LDpgBi9yđó udqs528fhả?? LDpgBi9yxinh qá

- udqs528fKhông LDpgBi9ycó vputđâu vputạ !LDpgBi9y! –LDpgBi9y LDpgBi9ycả anudqs528fh udqs528fvà côvput đồngLDpgBi9y thanh
- cònLDpgBi9y udqs528fcãi nữa…vput hvputai vputđưa đẹudqs528fp đôiLDpgBi9y vậyLDpgBi9y vputcơ mà….LDpgBi9y –LDpgBi9y cvputô chủLDpgBi9y quLDpgBi9yán cười…

5 phúvputt sau….


- udqs528fbánh udqs528fxèo nónLDpgBi9yg hổivput đây…vừudqs528fa udqs528fthổi vừavput ănudqs528f đê…..LDpgBi9y –udqs528f tudqs528fiếng côvput chủLDpgBi9y quvpután udqs528fgiòn tan, kiểuLDpgBi9y vputnày khvputông ăudqs528fn cũngudqs528f nvputo vLDpgBi9yới côvput báLDpgBi9yn hàudqs528fng vuvputi tvputính này
- vputcô ănLDpgBi9y vputđi…. –udqs528f Quâudqs528fn ludqs528fịch sự
- ănvput… ăn….vput nhvputư… thếvput nàudqs528fo… udqs528f- LâmLDpgBi9y LDpgBi9ynghệt mặudqs528ft LDpgBi9yra hỏi

Quân bóLDpgBi9y LDpgBi9ytay toàudqs528fn tậpudqs528f vudqs528fới vputcô udqs528fnàng nàLDpgBi9yy. udqs528fAnh cLDpgBi9yẩn thLDpgBi9yận lấyudqs528f tâmLDpgBi9y bánLDpgBi9yh tráng,udqs528f đặtLDpgBi9y vào đóudqs528f LDpgBi9yxà lvputách, rLDpgBi9yau diếp,vput cvputải xanhLDpgBi9y, vputrau diếpLDpgBi9y cudqs528fá, tíavput tvputô, rudqs528fau LDpgBi9yhúng, vputlá quế…


Lâm udqs528flắc đudqs528fầu LDpgBi9yxua tay…

vput- tudqs528fôi khôngudqs528f ănudqs528f LDpgBi9yđược mấyLDpgBi9y loạvputi vputrau thvputơm LDpgBi9yđâu…. LDpgBi9yAnh cudqs528fho vputmỗi xLDpgBi9yà LDpgBi9ylách vputvới dLDpgBi9yưa leLDpgBi9yo thôvputi ak??

Qvputuân udqs528fthở vputdài ngánudqs528f ngẩm….nàngLDpgBi9y vputnày udqs528fkhó vputnuôi quLDpgBi9yá. Khôvputng biếtvput ởvput nhvputà LDpgBi9yba vputmẹ nvputuôi bằnLDpgBi9yg gìvput vputmà lớnvput tướudqs528fng vậy


- vputĂn bávputnh udqs528fxèo thvputì phảiudqs528f cóLDpgBi9y raudqs528fu mớiudqs528f ngoudqs528fn chứLDpgBi9y chávputu vput? –udqs528f côLDpgBi9y cudqs528fhủ LDpgBi9yquán LDpgBi9yhỏi LÂm..

Cô chvputỉ budqs528fiết cườivput trừ…

Quvputân làmLDpgBi9y vputxong xuôivput, cLDpgBi9yuốn lại,LDpgBi9y đvputưa chvputo Lâm…

- Đudqs528fây tiLDpgBi9yểu thLDpgBi9yư, ănudqs528f đivput…. Phudqs528fước lắmvput vputmới đượudqs528fc Thàudqs528fnh vputQuân nàvputy ludqs528fàm cvputho vputăn đó…
LDpgBi9y- Coudqs528fi bộLDpgBi9y tôLDpgBi9yi nhiudqs528fều phvputước hudqs528fen… còudqs528fn đượcudqs528f LDpgBi9yăn udqs528fmỳ nvputữa… LDpgBi9ycũng vputphải… ởudqs528f hiềLDpgBi9yn gặLDpgBi9yp làudqs528fnh mừ….udqs528f –udqs528f Qudqs528fuân LDpgBi9ynói LDpgBi9ytrơn tru.
- Cvputô mvputà hLDpgBi9yiền chắcLDpgBi9y vputtôi LDpgBi9ylà bụtLDpgBi9y lâuLDpgBi9y LDpgBi9yrồi!! ăvputn đi.udqs528f. đvputừng nudqs528fói vLDpgBi9yới tôivput cLDpgBi9yô khôngvput biudqs528fết ăudqs528fn nhá
- LDpgBi9yAi udqs528fbảo… budqs528fỏ vudqs528fô mồudqs528fm rồudqs528fi…ă…n…. udqs528f– LâmLDpgBi9y nhudqs528fét LDpgBi9ymiếng bLDpgBi9yánh cuốnudqs528f vudqs528fô mồm…


Chu cvputha… quỷvput thvputần ơiLDpgBi9y…. LDpgBi9yNgon vậLDpgBi9yt vã…vput mớudqs528fi vputcắn mudqs528fột mivputếng mLDpgBi9yà cvputái cảmudqs528f giácudqs528f chudqs528fua chua udqs528fngọt ngọtLDpgBi9y udqs528fcủa nướcudqs528f mắmLDpgBi9y lẫvputn vớudqs528fi cáiLDpgBi9y giònudqs528f giudqs528fòn vputthơm thơLDpgBi9ym củaLDpgBi9y bánLDpgBi9yh xèo, cònudqs528f cóvput mLDpgBi9yấy ludqs528fát dưaudqs528f lvputeo mátvput lạudqs528fnh nữaudqs528f chứ?(vput đấyLDpgBi9y LDpgBi9ylà nvputàng vputnày khvputông ăudqs528fn thêm raudqs528fu udqs528fđó… khônLDpgBi9yg thLDpgBi9yì… chẹp…vput &LDpgBi9ylt;lau đi!vput! nhỏLDpgBi9y LDpgBi9ycả nướLDpgBi9yc rãiLDpgBi9y udqs528fkìa bạudqs528fn (+.+) vput)….. LâmLDpgBi9y vputđảm bảoudqs528f mónudqs528f nudqs528fày ănudqs528f udqs528fđứt móLDpgBi9yn pizLDpgBi9yza vputở tiệm

VừaLDpgBi9y nvputhai nLDpgBi9yhồm nhoàm…vput Lâmvput vừvputa giụLDpgBi9yc Quân:

- An…udqs528f àudqs528fm …udqs528f iếLDpgBi9yp iudqs528f…. udqs528fíu… ôudqs528fi ….oăn….udqs528f udqs528f( udqs528fanh làmvput tiếpLDpgBi9y điLDpgBi9y LDpgBi9yxíu LDpgBi9ytôi ăn)
- ơ…vput LDpgBi9yay…. LDpgBi9yự .LDpgBi9y. àudqs528fm i….vput ôvputi… ũudqs528fn… udqs528foăn vputà udqs528f( vputơ hLDpgBi9yay tLDpgBi9yự vputlàm đudqs528fi tôiLDpgBi9y cũudqs528fng ănLDpgBi9y mà)–udqs528f vừLDpgBi9ya vputnói udqs528fanh chàngudqs528f cũLDpgBi9yng LDpgBi9yđút ngLDpgBi9yay miếudqs528fng vputbánh vàoudqs528f mồm…

- Anh…udqs528f cLDpgBi9yó phảvputi cudqs528fon udqs528ftrai khôLDpgBi9yng vậy….vput chudqs528fẳng LDpgBi9yga lăLDpgBi9yng chúLDpgBi9yt udqs528fnào LDpgBi9ysất…. –udqs528f Ludqs528fâm hét ludqs528fên, trvputần đờivput nàudqs528fy vputcô chvputưa thấudqs528fy avputi nhLDpgBi9yỏ vputnhen vputích kudqs528fỉ LDpgBi9ynhư Quân
vput- Cudqs528fô là covputn gLDpgBi9yái chắc….udqs528f udqs528fcon LDpgBi9ygái vputgì màLDpgBi9y…. vputĂn uốnLDpgBi9yg vvputô duLDpgBi9yyên…. –LDpgBi9y Avputnh LDpgBi9ychàng cũnLDpgBi9yg không chịLDpgBi9yu thudqs528fua, vừaudqs528f udqs528fcho miếudqs528fng bánvputh vputthứ hudqs528fai vàovput mồudqs528fm vừavput nóLDpgBi9yi lại….
- KhiLDpgBi9yếp… tvputôi udqs528fmiếng thvputứ LDpgBi9ynhất chưaudqs528f ăLDpgBi9yn xoudqs528fng LDpgBi9yanh LDpgBi9yđã xơvputi hếudqs528ft udqs528fmiếng thứLDpgBi9y hudqs528fai rồi….vput coudqs528fn travputi udqs528fgì mudqs528fà nhLDpgBi9yư heo….


3 phútvput sau…

- củLDpgBi9ya tôi…udqs528f. –vput LDpgBi9yLâm vputhùng hLDpgBi9yồn lvputấy tvputay LDpgBi9ycướp lấyudqs528f miếnudqs528fg cuudqs528fối cùng
- cLDpgBi9yòn lâu…-vput Qudqs528fuân cũvputng cudqs528fhẳng vừa…LDpgBi9y tícudqs528fh cựudqs528fc kéLDpgBi9yo miếngudqs528f cuốudqs528fi cùudqs528fng udqs528fvề pLDpgBi9yhía mìnvputh… avputnh udqs528fcũng chiếmLDpgBi9y đượLDpgBi9yc mộLDpgBi9yt diLDpgBi9yện udqs528ftích kLDpgBi9yha khá
- udqs528fcủa tôi
- cvputủa tôi

QuâLDpgBi9yn udqs528fthấy LDpgBi9ytình hìnhLDpgBi9y khudqs528fông ổnLDpgBi9y nêudqs528fn nghịudqs528f hòudqs528fa vớvputi Lvputâm vput: LDpgBi9ychia LDpgBi9yđôi…. udqs528fCả udqs528f2 ngườiudqs528f vputvui vẻudqs528f udqs528făn nudqs528fốt miếvputng udqs528fcòn lại…

- cLDpgBi9yô Lâvputm lấudqs528fy chLDpgBi9yo chvputáu đĩavput nữaudqs528f –vput Qvputuân gọi
- vputthế udqs528fnãy giờvput kudqs528fhông chịuLDpgBi9y gọi…LDpgBi9y điên!!LDpgBi9y –LDpgBi9y Lâudqs528fm tudqs528frách…cô đangudqs528f ănvput ngon…
- ukLDpgBi9y… quênudqs528f…. LDpgBi9y_ vputQuân cườivput hudqs528fì rõLDpgBi9y ghét


3 phútLDpgBi9y saudqs528fu…. ..


vput- lấudqs528fy udqs528fcháu vputđĩa nữa….


5 phút…


- cvputô ơiudqs528f thvputêm đĩaLDpgBi9y nữa….lâuudqs528f vậy….vput –udqs528f lầnLDpgBi9y nàudqs528fy LâmLDpgBi9y lênLDpgBi9y tiếng….vput giờvput mớivput biếtudqs528f cảmLDpgBi9y gLDpgBi9yiác chờvput thứLDpgBi9yc LDpgBi9yăn rấtvput LDpgBi9ykinh khủng

1vput0 pLDpgBi9yhút sau….


udqs528f- vputCÔ LAvputM ƠI….LDpgBi9y MộLDpgBi9yt đĩLDpgBi9ya nữa….udqs528f –udqs528f havputi ngườiudqs528f cvputùng đồngudqs528f thanh….khiếp…ănvput nhLDpgBi9yư heo…udqs528f vputmới udqs528fcó 1udqs528f0 phúLDpgBi9yt xơudqs528fi nguyênvput vput3 đĩa


13 phút…

Cảvput Lvputâm LDpgBi9yvà Quâvputn sấnLDpgBi9y sổLDpgBi9y LDpgBi9ytới cáudqs528fi vputbếp cLDpgBi9yủa côudqs528f LamLDpgBi9y. Cvputhờ vputsao nỗiLDpgBi9y nữavput, xvputắn tudqs528fay vudqs528fô udqs528flàm cùngvput côvput udqs528fcho nhanh….

Cái LDpgBi9ybếp lạivput vput1 lLDpgBi9yần nữaLDpgBi9y nổvputi loạn…udqs528f ludqs528fý dvputo khudqs528fông cLDpgBi9yần nóudqs528fi cudqs528fũng biết


LDpgBi9y- Zaudqs528f… saLDpgBi9yo cvputô đổvput bánLDpgBi9yh dLDpgBi9yày vvputậy…. –udqs528f Quânvput hét
- LỡLDpgBi9y udqs528ftay… LDpgBi9y- udqs528fLâm nóiudqs528f tỉnhLDpgBi9y bLDpgBi9yơ…. vputKhông bLDpgBi9yiết mudqs528fai vputsau audqs528fi rướcvput nvputàng đâyLDpgBi9y (đoLDpgBi9yán vputxem udqs528f* mvputặt tudqs528fác udqs528fgiả cườiudqs528f đểu*vput )udqs528f- NLDpgBi9yè… LDpgBi9yanh qvputuên bỏudqs528f givputá rồi…LDpgBi9y đồLDpgBi9y LDpgBi9ylú lẫn…
- UkLDpgBi9y… quêvputn vput( LDpgBi9ylại quên.vput vputHai ôngLDpgBi9y vputbà nãyLDpgBi9y chắcLDpgBi9y mắcLDpgBi9y bệvputnh đãngvput udqs528ftrí lLDpgBi9yevel vputcao nhấtvput quá)


- Lâvputm!! LDpgBi9yLật báudqs528fnh mudqs528fau…. CháLDpgBi9yy rLDpgBi9yồi kìa…..
- Lấy….vput ludqs528fấy dùLDpgBi9ym vputtôi cáLDpgBi9yi đLDpgBi9yĩa… nhanh….

….


Sau udqs528fmột hvputồi làLDpgBi9ym bánvputh( thựcvput udqs528fra vputlà traLDpgBi9ynh cvputủa cudqs528fô Lamvput), hudqs528fai đLDpgBi9yứa vputđi udqs528fra vớudqs528fi vput4 đĩa vputnữa tLDpgBi9yrên taudqs528fy, mỉLDpgBi9ym cườvputi mudqs528fãn nguyLDpgBi9yện…. vputax…. Ăvputn chudqs528fi lắmudqs528f dữ….


udqs528f1 vputphút nLDpgBi9yhìn nhau…


LDpgBi9y- nvputhìn cLDpgBi9yon khudqs528fỉ mặtvput dínLDpgBi9yh đầyudqs528f lọudqs528f kìa…LDpgBi9y. udqs528fHa hudqs528fa…. udqs528f– Qudqs528fuân cưLDpgBi9yời chỉLDpgBi9y mặtvput Lâm
- udqs528fanh sạcLDpgBi9yh hơudqs528fn tôLDpgBi9yi udqs528fchắc…. vputkiếp…. mLDpgBi9yặt vputnhư đudqs528fào LDpgBi9ythan hàLDpgBi9yng thếvput kỉ…udqs528f. udqs528f– Lâvputm lúc đầuvput LDpgBi9yhốt hovputảng nhưudqs528fng nvputgay sLDpgBi9yau kLDpgBi9yhi vputchiêm ngưỡudqs528fng LDpgBi9ydung nhaLDpgBi9yn ngườivput đudqs528fối diệnudqs528f thì cũLDpgBi9yng nudqs528fắc nẻ
- thôi….vput LDpgBi9yhai đứaLDpgBi9y udqs528fvào rửavput mặtvput rồLDpgBi9yi rLDpgBi9ya…. –udqs528f vputcô Lâmudqs528f vputtừ đâLDpgBi9yu chLDpgBi9yạy lại(vput nãyLDpgBi9y giờudqs528f tụiLDpgBi9y nvputó dànhLDpgBi9y chỗvput màudqs528f), tvputủm tỉudqs528fm cười
LDpgBi9y- thôivput khỏivput cudqs528fô –vput udqs528f2 đứavput đồngLDpgBi9y thanLDpgBi9yh LDpgBi9ytập 3

vputvì udqs528fsự nghiệpLDpgBi9y udqs528făn uốvputng udqs528fvĩ đạiudqs528f… udqs528fmặt LDpgBi9ylọ cLDpgBi9yó hudqs528fề chudqs528fi LDpgBi9y( cáudqs528fi LDpgBi9ynày giốngLDpgBi9y távputc giảLDpgBi9y )
15 phvputút sau


LDpgBi9y- Oudqs528fa… nudqs528fo quávput…. Ănvput kLDpgBi9yhông vputnổi nữaLDpgBi9y rồudqs528fi…. –LDpgBi9y Lâmudqs528f LDpgBi9yxoa vputbụng thaLDpgBi9yn vãn
LDpgBi9y- Côvput… LDpgBi9yăn vputnổi nữaLDpgBi9y tôvputi cvputho tiềLDpgBi9yn…. –udqs528f Quânvput cLDpgBi9yũng xudqs528fuýt xudqs528foa thvputan LDpgBi9ycho udqs528fcái bụng


Nhìn LDpgBi9ybên….( tácudqs528f gvputiả udqs528flật ghLDpgBi9yế)… cvputhồng đLDpgBi9yĩa cvputhắc caudqs528fo nhưvput núi…udqs528f. udqs528fKhiếp… vput2 ôngLDpgBi9y udqs528fbà này ăLDpgBi9yn nhưLDpgBi9y bỏudqs528f đLDpgBi9yói LDpgBi9y2 vputnăm LDpgBi9yở cLDpgBi9yhâu pudqs528fHi khônudqs528fg bằng…LDpgBi9y đvputến cLDpgBi9yô LaLDpgBi9ym vputcũng kivputnh ngạc…. cLDpgBi9yô tudqs528fưởng hôLDpgBi9ym navputy ếvput khách…udqs528f. Gặvputp vput2 LDpgBi9yđứa nàyvput chắcudqs528f lãiLDpgBi9y gấpLDpgBi9y đôiudqs528f thườnLDpgBi9yg ngày mất
Hudqs528fai ngườivput LDpgBi9ythong tvputhả đudqs528fi dạo…

udqs528f- Êudqs528f! udqs528fCái bánhudqs528f hồivput LDpgBi9ynày gọivput vputlà gvputì ýudqs528f nhỉLDpgBi9y? LDpgBi9y– Lâudqs528fm vputhỏi Quân
- Đvputồ khỉvput havputy quên!vput BánhLDpgBi9y xèo…vput. LDpgBi9yCô khônudqs528fg tLDpgBi9yhấy udqs528fđổ bánvputh rvputa LDpgBi9ynó udqs528fkêu cudqs528fái xèLDpgBi9yo akLDpgBi9y? vput– udqs528fQuân nạt
- Akvput… uk….vput Quên….udqs528f LDpgBi9y! vput– LâmLDpgBi9y gãiLDpgBi9y vputđầu thLDpgBi9yấy LDpgBi9yyêu…… nàLDpgBi9yng tudqs528fa cònLDpgBi9y phụnudqs528fg vputmá nvputữa chứ.,, làudqs528fm tráudqs528fi udqs528ftim audqs528fi đó….vput Suývputt rvputớt rLDpgBi9ya nLDpgBi9ygoài…. vputĐến khổvput vputthê kvputhông biết
LDpgBi9y- Anudqs528fh… vputanh vputlàm udqs528fgì màudqs528f đơvput ngườiudqs528f rvputa udqs528fvậy… udqs528f- LâmLDpgBi9y huvputa udqs528fhua tay,bấLDpgBi9yt giáLDpgBi9yc hỏiudqs528f khudqs528fi tudqs528fhấy QuânLDpgBi9y cvputứ đvputơ nhudqs528fìn mình


Quân udqs528fgãi đầLDpgBi9yu. udqs528fHai ngudqs528fười LDpgBi9ynày gvputiống vputnhau thvputật. udqs528fĐến udqs528fbối rvputối cũnLDpgBi9yg giốudqs528fng nudqs528fhau nLDpgBi9yữa. LDpgBi9yCó phLDpgBi9yải là….vput udqs528f* tácvput giảudqs528f lạvputi cườivput đểu*


Haudqs528fi vputngười đudqs528fi soudqs528fng songudqs528f, udqs528fthật yLDpgBi9yên bình……


- KhLDpgBi9yà …vput vputkhà…. Lạivput gặpLDpgBi9y màvputy ởudqs528f đây….LDpgBi9y. oắtLDpgBi9y cudqs528fon ạ…vput.. udqs528f!! –udqs528f Giudqs528fọng vput1 tvputên cudqs528fôn đồLDpgBi9y khàn điLDpgBi9y vputvì vputhút nhiềLDpgBi9yu thuốcudqs528f vputcắt ngLDpgBi9yang suvputy nLDpgBi9yghĩ yênudqs528f bìudqs528fnh vput( củavput tácudqs528f giả)
- LạiLDpgBi9y lvputà vputtụi màudqs528fy hả?udqs528f –LDpgBi9y Quvputân tỏudqs528f vLDpgBi9yẻ kiênvput địnhvput nhưngLDpgBi9y udqs528fthực vputra vputanh vputrất lvputo. Không phảivput lLDpgBi9yo udqs528fcho mìnhvput màudqs528f ludqs528fo cvputho ngườiudqs528f cLDpgBi9yon LDpgBi9ygái udqs528fđang ởudqs528f vputbên cudqs528fạnh anh….
- Đãvput vputbảo tụiLDpgBi9y vputtao cóudqs528f duyLDpgBi9yên vudqs528fới màvputy mLDpgBi9yà…. vput– udqs528f1 tudqs528fên kudqs528fhác chLDpgBi9yừng LDpgBi9y15, 1udqs528f6 tuổvputi, tóc nhuộmudqs528f đudqs528fỏ choét,khuyênudqs528f LDpgBi9ytai dắLDpgBi9yt mũi,udqs528f vputmồm cũngudqs528f đanvputg pudqs528fhì LDpgBi9yphèo điLDpgBi9yếu thuốc

MộtLDpgBi9y LDpgBi9ytên kháLDpgBi9yc buLDpgBi9yông lờivput chònvputg ghẹovput Lâm:

- ÁLDpgBi9yi cudqs528fhà… hôLDpgBi9ym LDpgBi9ynay màvputy lạvputi LDpgBi9yđi cùLDpgBi9yng LDpgBi9yvới udqs528fcô vputem xiLDpgBi9ynh đẹpLDpgBi9y udqs528flần vputtrước LDpgBi9yhả?...... tụi budqs528fây coi…udqs528f. Cócvput ghLDpgBi9yẻ đòivput ăvputn thịvputt tLDpgBi9yhiên nLDpgBi9yga kìa…LDpgBi9y. udqs528fHa ha…


Nhữngvput tràudqs528fng LDpgBi9ycười udqs528fchế LDpgBi9ynhạo kvputhông dứudqs528ft ludqs528fàm cảudqs528f vputQuân vàLDpgBi9y Lâmudqs528f udqs528fđều bựvputc bội….vput Lâmvput vốnLDpgBi9y khôngLDpgBi9y udqs528fphải loạudqs528fi ngưvputời cavputm udqs528fchịu, LDpgBi9ylên tiếudqs528fng trước:

- KLDpgBi9yệ tôiLDpgBi9y! Cvputó phảiudqs528f cóLDpgBi9yc ghẻLDpgBi9y thLDpgBi9yiên ngudqs528fa udqs528fhay kvputhông tvputự tôudqs528fi biết….vput bọvputn vputanh đừngvput có cLDpgBi9yậy vputđông ăvputn hiếpudqs528f tụvputi tôi…vput. TôLDpgBi9yi…. LDpgBi9yTôi báudqs528fo vputcông avputn đLDpgBi9yó…. –LDpgBi9y cvputô mạnudqs528fh mồmvput tuyên bố
vput- udqs528fA ha….LDpgBi9y Haudqs528f…. Cvputô evputm tứvputc udqs528flên tudqs528frông udqs528fxinh udqs528fhẳn rvputa đấy…..udqs528f –LDpgBi9y qLDpgBi9yuay sang QLDpgBi9yuân hudqs528fắn tudqs528fa nóudqs528fi tudqs528fiếp –udqs528f HaLDpgBi9yy vputlà giLDpgBi9yờ LDpgBi9ymày đểudqs528f coLDpgBi9yn vputbé đóvput udqs528flại đâLDpgBi9yy…. Tvputụi tao cudqs528fho màyudqs528f udqs528fbiến vput…. vputAnh LDpgBi9yem nhỉ….


Quâvputn nghiếnvput răng:


- VậLDpgBi9yy LDpgBi9ythì hỏiudqs528f udqs528fnắm udqs528fđấm cLDpgBi9yủa tvputao vputcó đồngvput vputý khôngudqs528f đã…!udqs528f udqs528f– Quâvputn nhanvputh nhLDpgBi9yư vputcắt đẩy Lâmvput quvputa vput1 bên,LDpgBi9y xLDpgBi9yông vLDpgBi9yào tụudqs528fi cLDpgBi9yôn đồudqs528f nhLDpgBi9yư cvputon hổudqs528f đóLDpgBi9yi khát.


Bọn đóudqs528f udqs528fchừng havputi 1LDpgBi9y0 tênudqs528f. TrLDpgBi9yừ thằnvputg vput15 tuLDpgBi9yổi LDpgBi9ylên tvputiếng lúcvput nLDpgBi9yãy ludqs528fà nhỏvput cvputon ra. CònLDpgBi9y lạiLDpgBi9y đứvputa nudqs528fào đứavput nấLDpgBi9yy tvputo caudqs528fo, nLDpgBi9yhìn hãLDpgBi9yi chLDpgBi9yết vputđi vputđược. Quânvput nhLDpgBi9yà LDpgBi9yta cũng udqs528fđâu pLDpgBi9yhải taLDpgBi9yy vừavput… cvputũng tudqs528fả hữuudqs528f udqs528fđột xôngvput. Mộudqs528ft tvputên lămLDpgBi9y lăvputm cudqs528fầm vputcây gậyudqs528f đến udqs528fđịnh đánvputh vàvputo lưngudqs528f anLDpgBi9yh vputnhưng Quudqs528fân quudqs528fay udqs528fngoắt lLDpgBi9yại, tiệnudqs528f LDpgBi9ychân đáLDpgBi9y vôvput bLDpgBi9yụng thằng udqs528fđó làLDpgBi9ym LDpgBi9ynó ludqs528fa qLDpgBi9yuá trLDpgBi9yời đvputất. Mấyvput tênvput udqs528fcòn lạudqs528fi vputcũng gâvputy udqs528fkhông ítudqs528f cảnvput trở cLDpgBi9yho Quvputân. Tụivput nóLDpgBi9y biếudqs528ft nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….