You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


CACv5hú 9d4aEhn5lái xPsSw4NZQe thấyPsSw4NZQ ch9d4aEhn5ưa đầy9d4aEhn5 PsSw4NZQ5 phú9d4aEhn5t LâPsSw4NZQm đãACv5 ACv5chạy rACv5a ACv5nên thấy PsSw4NZQlạ, gặnPsSw4NZQg PsSw4NZQhỏi. PsSw4NZQLâm chỉ9d4aEhn5 9d4aEhn5im lặng,ACv5 PsSw4NZQkhông nPsSw4NZQói gì…PsSw4NZQ TrPsSw4NZQên PsSw4NZQxe, 9d4aEhn5cô ACv5cứ 9d4aEhn5suy nghĩ miêPsSw4NZQn maPsSw4NZQn suốACv5t. Tạ9d4aEhn5i saoPsSw4NZQ? PsSw4NZQCô đãACv5 lACv5àm ACv5gì ACv5mà dì9d4aEhn5 NgânPsSw4NZQ ghétACv5 côPsSw4NZQ nhACv5ư vậPsSw4NZQy? Gia đPsSw4NZQình cACv5ô đãPsSw4NZQ gACv5ây 9d4aEhn5ra PsSw4NZQchuyện g9d4aEhn5ì kACv5hiến PsSw4NZQdì ấyPsSw4NZQ mới9d4aEhn5 n9d4aEhn5ghe đếnACv5 têPsSw4NZQn đãPsSw4NZQ đùPsSw4NZQng đùng tPsSw4NZQức PsSw4NZQgiận đ9d4aEhn5uổi 9d4aEhn5cô vPsSw4NZQề..?? tạiACv5 sPsSw4NZQao? Rốt9d4aEhn5 cu9d4aEhn5ộc l9d4aEhn5à tạiACv5 sao???

Mãi9d4aEhn5 nghĩ khiếnACv5 LâACv5m khôngPsSw4NZQ PsSw4NZQnhận PsSw4NZQra đ9d4aEhn5ã về9d4aEhn5 ACv5nhà làPsSw4NZQm chPsSw4NZQú PsSw4NZQtài xếACv5 phảPsSw4NZQi 9d4aEhn5khẽ PsSw4NZQnhắc. CôACv5 bước xuống9d4aEhn5 thẫn9d4aEhn5 thờ,ACv5 khôngACv5 chàoPsSw4NZQ cACv5ả chú9d4aEhn5 PhPsSw4NZQú. PhPsSw4NZQải nACv5hư mPsSw4NZQấy hACv5ôm tr9d4aEhn5ước, c9d4aEhn5ô đã hớ9d4aEhn5n h9d4aEhn5ở, PsSw4NZQtươi cườiACv5 xuốngACv5 xeACv5, PsSw4NZQlíu lACv5o tạmPsSw4NZQ bPsSw4NZQiệt 9d4aEhn5chú. Vậy9d4aEhn5 mà…

CPsSw4NZQô bướACv5c vôACv5 n9d4aEhn5hà 9d4aEhn5như ngườiPsSw4NZQ mấtACv5 hồn.9d4aEhn5 CACv5ô lACv5ên cầuACv5 than9d4aEhn5g, khôngACv5 đểPsSw4NZQ ý9d4aEhn5 bPsSw4NZQa côPsSw4NZQ 9d4aEhn5đã về9d4aEhn5 từPsSw4NZQ ACv5lúc nACv5ào. PsSw4NZQBa ACv5cô lớn9d4aEhn5 tiếngACv5 gọi:

- ThPsSw4NZQiết Lâm!!

Cô qACv5uay ngườPsSw4NZQi PsSw4NZQlại, PsSw4NZQngạc nhiênACv5: “ACv5 Ba!!”

- TốPsSw4NZQi qACv5ua cACv5on đi9d4aEhn5 đâu??
- ACv5Ba ACv5về 9d4aEhn5từ lúc9d4aEhn5 nPsSw4NZQào ạ??9d4aEhn5 –ACv5 lâm9d4aEhn5 hỏi
9d4aEhn5- ACv5Ba hACv5ỏi ACv5con tố9d4aEhn5i qu9d4aEhn5a điPsSw4NZQ đâu???PsSw4NZQ ACv5– PsSw4NZQgiọng ôACv5ng bắtACv5 9d4aEhn5đầu ACv5có ACv5sự ACv5tức giậ9d4aEhn5n khiếACv5n 9d4aEhn5Lâm ru9d4aEhn5n sợ
- Con…PsSw4NZQ con…ACv5 qACv5ua nhà9d4aEhn5 bạn….??
- ACv5Bạn PsSw4NZQnào..??- ôPsSw4NZQng 9d4aEhn5gằn giọng…
- BạACv5n củaPsSw4NZQ con…ACv5. Ba…ba9d4aEhn5 lACv5àm PsSw4NZQsao ACv5thế??? 9d4aEhn5Đừng làmPsSw4NZQ coACv5n sACv5ợ ba!9d4aEhn5! PsSw4NZQ– LâPsSw4NZQm lPsSw4NZQo lắng

Gi9d4aEhn5ọng ôngPsSw4NZQ đã9d4aEhn5 dịu9d4aEhn5 PsSw4NZQđi nhPsSw4NZQưng 9d4aEhn5có 9d4aEhn5vẻ vẫnACv5 giận

- BACv5a ch9d4aEhn5ỉ ACv5muốn biếtACv5 coACv5n đi9d4aEhn5 đ9d4aEhn5âu vPsSw4NZQà PsSw4NZQlàm gPsSw4NZQì thôi
- 9d4aEhn5Ba àPsSw4NZQ!! Co9d4aEhn5n PsSw4NZQlớn ACv5rồi… b9d4aEhn5a khPsSw4NZQông c9d4aEhn5ần phảiPsSw4NZQ t9d4aEhn5rông chừn9d4aEhn5g PsSw4NZQcon nh9d4aEhn5ư đứPsSw4NZQa cACv5on ACv5nít ACv5vậy PsSw4NZQđâu!! PsSw4NZQBa vPsSw4NZQề sớmPsSw4NZQ vậy??
PsSw4NZQ- UPsSw4NZQk… cônPsSw4NZQg vACv5iệc thuậPsSw4NZQn lợACv5i PsSw4NZQnên 9d4aEhn5ba vACv5ề trư9d4aEhn5ớc… b9d4aEhn5a nACv5hớ c9d4aEhn5on gáiACv5 bACv5a PsSw4NZQquá PsSw4NZQak ACv5– gi9d4aEhn5ọng ôngACv5 dị9d4aEhn5u hẳn
ACv5- CoPsSw4NZQn cũPsSw4NZQng ACv5nhớ ba!!
ACv5- TPsSw4NZQrông coACv5n khACv5ông đượcACv5 khỏe???
ACv5- KACv5hông ba…9d4aEhn5 coPsSw4NZQn ACv5chỉ 9d4aEhn5hơi PsSw4NZQmệt chúACv5t… ACv5con 9d4aEhn5lên phòACv5ng trướACv5c… PsSw4NZQhẹn gặ9d4aEhn5p bPsSw4NZQa ở9d4aEhn5 bữaACv5 tốACv5i 9d4aEhn5nha ba…
- 9d4aEhn5ờ… lênPsSw4NZQ ngPsSw4NZQhỉ ACv5đi coPsSw4NZQn gái….
Lâm ACv5quá mPsSw4NZQệt mỏi.ACv5 ThảACv5 PsSw4NZQmình lPsSw4NZQên chiếcPsSw4NZQ ACv5giường rộPsSw4NZQng 9d4aEhn5lớn, côACv5 thiếpPsSw4NZQ ACv5đi lúcPsSw4NZQ PsSw4NZQnào khôPsSw4NZQng biết.I’mACv5 doACv5n’t neeACv5d PsSw4NZQa man
I’m dACv5on’t PsSw4NZQneed 9d4aEhn5a mACv5an PsSw4NZQ( what???)
I’mACv5 doACv5n’t nePsSw4NZQed ACv5a man
I’9d4aEhn5m don’t9d4aEhn5 nePsSw4NZQed 9d4aEhn5a PsSw4NZQman PsSw4NZQ( jiinjja)………9d4aEhn5Tiếng 9d4aEhn5nhạc queACv5n PsSw4NZQthuộc lạiPsSw4NZQ v9d4aEhn5ang lênACv5 9d4aEhn5( 9d4aEhn5tg nghACv5iền 9d4aEhn5bài nACv5ày lắm!!)


Vớ9d4aEhn5i ACv5tay lấy9d4aEhn5 ACv5chiếc đPsSw4NZQiện thACv5oại 9d4aEhn5mà kACv5hông nhACv5ìn ngư9d4aEhn5ời gọiPsSw4NZQ, ACv5Lâm uể9d4aEhn5 oải

- ACv5A l9d4aEhn5ô !!
- CPsSw4NZQô 9d4aEhn5chết PsSw4NZQở đâu9d4aEhn5 ACv5mà 9d4aEhn5mãi khôn9d4aEhn5g nPsSw4NZQghe mPsSw4NZQáy??? 9d4aEhn5– ACv51 giọng9d4aEhn5 nACv5ói ACv5con tr9d4aEhn5ai vPsSw4NZQang lên9d4aEhn5. LâACv5m thừa9d4aEhn5 biPsSw4NZQết 9d4aEhn5là ai
- PsSw4NZQNgủ PsSw4NZQ- 9d4aEhn5cô trảACv5 lACv5ời cACv5ụt ngụt
- !!!
PsSw4NZQ- PsSw4NZQChuyện hACv5ồi chiều…ACv5 cô…9d4aEhn5 PsSw4NZQcô c9d4aEhn5ó sPsSw4NZQao không???
- NACv5ếu tôi9d4aEhn5 n9d4aEhn5ói sACv5ao tACv5hì aACv5nh cPsSw4NZQhạy PsSw4NZQđến aPsSw4NZQn PsSw4NZQủi 9d4aEhn5tôi chắcPsSw4NZQ !9d4aEhn5! rõPsSw4NZQ vôPsSw4NZQ duyêPsSw4NZQn ACv5– cô9d4aEhn5 nPsSw4NZQói v9d4aEhn5ẫn ACv5đang cò9d4aEhn5n 9d4aEhn5ngái ngủ
9d4aEhn5- Uk…ACv5 tôi…ACv5 đACv5ang PsSw4NZQở trPsSw4NZQước PsSw4NZQnhà cACv5ô nè9d4aEhn5… PsSw4NZQ- ACv5Quân hớPsSw4NZQn hở
- PsSw4NZQAnh…. Anh…PsSw4NZQ điên9d4aEhn5 a9d4aEhn5k ACv5!! –ACv5 LâACv5m hoảngACv5 ACv5hốt. 9d4aEhn5Cô chạy9d4aEhn5 9d4aEhn5lại bêPsSw4NZQn chiPsSw4NZQếc cửPsSw4NZQa sổ9d4aEhn5 9d4aEhn5- TrờiACv5 ACv5… đan9d4aEhn5g mPsSw4NZQưa mPsSw4NZQà…. ĐACv5ồ điên!!
PsSw4NZQ- KệPsSw4NZQ tôi…9d4aEhn5 xuốACv5ng PsSw4NZQnhanh 9d4aEhn5tôi đợi!!


Lâm vộiACv5 vACv5ới lấPsSw4NZQy chiếc9d4aEhn5 áo9d4aEhn5 PsSw4NZQkhoác, tấtPsSw4NZQ bPsSw4NZQật PsSw4NZQchạy xuACv5ống nPsSw4NZQhà, cACv5ô 9d4aEhn5mà PsSw4NZQkhông 9d4aEhn5ra chắcACv5 tACv5ên ngốcACv5 ACv5này đợACv5i đ9d4aEhn5ến sángPsSw4NZQ mPsSw4NZQai mất


- ti9d4aEhn5ểu thưACv5!! ĐếnPsSw4NZQ bữaACv5 tốiACv5 ACv5còn cACv5hạy đi9d4aEhn5 đâu?9d4aEhn5 LACv5ão gACv5ia đa9d4aEhn5ng đợi…
- bác.ACv5. báACv5c nPsSw4NZQói vớPsSw4NZQi bốPsSw4NZQ 9d4aEhn5cháu ACv5dùm cháuPsSw4NZQ…. CháACv5u 9d4aEhn5ra nACv5goài ACv5một lát…
9d4aEhn5- trờPsSw4NZQi đangACv5 mưaACv5 mà…9d4aEhn5 cóPsSw4NZQ gìPsSw4NZQ ACv5thì cầPsSw4NZQm cACv5ây dùACv5 đi9d4aEhn5 đãACv5 –ACv5 nóiACv5 xo9d4aEhn5ng bPsSw4NZQác TưPsSw4NZQ vội9d4aEhn5 9d4aEhn5chạy ACv5vô nhACv5à ACv5lấy câ9d4aEhn5y dùACv5 đACv5ưa chPsSw4NZQo Lâm


- 9d4aEhn5Nhớ ACv5về sớ9d4aEhn5m nACv5ha tiểuPsSw4NZQ ACv5thư!! –PsSw4NZQ 9d4aEhn5bác nóiACv5 vọPsSw4NZQng theo


- Nè!9d4aEhn5! AnACv5h đi9d4aEhn5ên ACv5trên mức9d4aEhn5 qACv5uy địACv5nh rồACv5i đó!9d4aEhn5! AACv5i 9d4aEhn5đời trờiPsSw4NZQ ACv5mưa vậy9d4aEhn5 9d4aEhn5vác m9d4aEhn5ặt tớiPsSw4NZQ đâPsSw4NZQy làmACv5 g9d4aEhn5ì…. T9d4aEhn5hiệt khô9d4aEhn5ng nPsSw4NZQói nPsSw4NZQổi mà….
- Ê…9d4aEhn5 cầACv5m câ9d4aEhn5y dùACv5 làmACv5 PsSw4NZQcảnh aPsSw4NZQk?? MPsSw4NZQau PsSw4NZQche ch9d4aEhn5o tôiACv5 đi…ướt9d4aEhn5 hế9d4aEhn5t rồi9d4aEhn5 nPsSw4NZQè –PsSw4NZQ mặtPsSw4NZQ 9d4aEhn5anh vêACv5nh 9d4aEhn5lên thấy9d4aEhn5 ghét
PsSw4NZQ- PsSw4NZQƠ h9d4aEhn5ơ…. CACv5òn 9d4aEhn5dám saPsSw4NZQi tôi9d4aEhn5 nữ9d4aEhn5a ACv5đấy…. anACv5h giỏ9d4aEhn5i….che thì9d4aEhn5 9d4aEhn5tự c9d4aEhn5ầm màPsSw4NZQ ch9d4aEhn5e nàPsSw4NZQy… 9d4aEhn5- LâmPsSw4NZQ néACv5m c9d4aEhn5ây dù9d4aEhn5 về9d4aEhn5 phíaACv5 Quân
- Chuy9d4aEhn5ện hồ9d4aEhn5i 9d4aEhn5chiều…. dì9d4aEhn5 NgânACv5 nACv5ói ACv5vậy nhưngACv5 k9d4aEhn5hông cóACv5 9d4aEhn5ý 9d4aEhn5gì đâu…PsSw4NZQ cô9d4aEhn5 đừng….PsSw4NZQ –9d4aEhn5 QuânACv5 phânACv5 bua
- 9d4aEhn5Dì aACv5nh 9d4aEhn5ghét tPsSw4NZQôi lắACv5m hử?9d4aEhn5 –PsSw4NZQ cô9d4aEhn5 ngắ9d4aEhn5t lời..
- 9d4aEhn5Không…. A9d4aEhn5k 9d4aEhn5có –ACv5 QuACv5ân gãACv5i đPsSw4NZQầu –9d4aEhn5 dìACv5 ấPsSw4NZQy khôPsSw4NZQng thPsSw4NZQích PsSw4NZQtôi chơACv5i vớiPsSw4NZQ mACv5ấy ngườiACv5 ACv5nhà gi9d4aEhn5àu nhPsSw4NZQư c9d4aEhn5ô đâu….
ACv5- NhPsSw4NZQà PsSw4NZQgiàu 9d4aEhn5như tôi??/
- Uk…ACv5 dìACv5 9d4aEhn5ấy bảo9d4aEhn5 khônACv5g c9d4aEhn5ùng su9d4aEhn5y n9d4aEhn5ghĩ PsSw4NZQnên khACv5ông chơi….
- VậACv5y s9d4aEhn5ao ACv5anh 9d4aEhn5chơi vớACv5i tôPsSw4NZQi?? –9d4aEhn5 Lâ9d4aEhn5m PsSw4NZQhỏi lại
- ừPsSw4NZQ PsSw4NZQthì…. –PsSw4NZQ PsSw4NZQQuân 9d4aEhn5tặc lưỡ9d4aEhn5i bỏACv5 quACv5a –PsSw4NZQ đPsSw4NZQi ănACv5 đ9d4aEhn5i… tACv5ôi đói
- 9d4aEhn5anh 9d4aEhn5đói ACv5còn tôiPsSw4NZQ n9d4aEhn5o chắPsSw4NZQc!! –9d4aEhn5 côPsSw4NZQ cãiPsSw4NZQ ACv5– ACv5trong nhà9d4aEhn5 bácACv5 TPsSw4NZQư tACv5ôi 9d4aEhn5nấu xPsSw4NZQong hết9d4aEhn5 rồi… ACv5giờ chỉPsSw4NZQ cPsSw4NZQòn PsSw4NZQăn cũnACv5g k9d4aEhn5hông 9d4aEhn5xong nữPsSw4NZQa… tPsSw4NZQôi có9d4aEhn5 PsSw4NZQphúc qu9d4aEhn5á mà…
ACv5- thôi…9d4aEhn5 tôiACv5 dẫnACv5 cô9d4aEhn5 điACv5 ăPsSw4NZQn PsSw4NZQ…. Trời9d4aEhn5 mưACv5a vậyACv5 ăn9d4aEhn5 9d4aEhn5gì nhỉ???PsSw4NZQ –9d4aEhn5 AnACv5h 9d4aEhn5suy PsSw4NZQnghĩ –ACv5 trờiPsSw4NZQ mACv5ưa… tACv5rời mưa….PsSw4NZQ Ak.ACv5. c9d4aEhn5ó rồi…9d4aEhn5 bán9d4aEhn5h xèoACv5 ACv5thẳng tiến


Lâm tACv5ròn x9d4aEhn5oe mắ9d4aEhn5t, hỏACv5i l9d4aEhn5ại ACv5: 9d4aEhn5“ báPsSw4NZQnh xèo”


Thiệt nàn9d4aEhn5g nàyPsSw4NZQ 9d4aEhn5ngố khônACv5g chịuACv5 nổiPsSw4NZQ. Cá9d4aEhn5i mónACv5 ch9d4aEhn5ết nACv5gười 9d4aEhn5ấy mà9d4aEhn5 ACv5cũng 9d4aEhn5không bi9d4aEhn5ết. Tác giACv5ả 9d4aEhn5là PsSw4NZQtác giảACv5 chếtACv5 tươi9d4aEhn5 roPsSw4NZQi ACv5rói 9d4aEhn5chết gPsSw4NZQiãy đ9d4aEhn5ành đạchPsSw4NZQ vớiACv5 ACv5em ýPsSw4NZQ…. Ngon khôACv5ng c9d4aEhn5ưỡng nổPsSw4NZQi… chẹpPsSw4NZQ chACv5ẹp… ACv5Dạo nPsSw4NZQày 9d4aEhn5mưa PsSw4NZQnhiều…ăn bánh9d4aEhn5 xèPsSw4NZQo sướng9d4aEhn5 hACv5ơn làm tiPsSw4NZQên nữa


AACv5nh dẫnPsSw4NZQ LâACv5m đếnACv5 9d4aEhn5một 9d4aEhn5quán báPsSw4NZQnh xACv5èo nh9d4aEhn5ỏ, 9d4aEhn5nằm kháPsSw4NZQ sâu9d4aEhn5 trong ACv5con hẻm9d4aEhn5 dàiPsSw4NZQ… quánPsSw4NZQ 9d4aEhn5khá vắ9d4aEhn5ng… chPsSw4NZQắc l9d4aEhn5à họ9d4aEhn5 ởPsSw4NZQ nhàPsSw4NZQ tậnPsSw4NZQ hưởngPsSw4NZQ bữaACv5 ACv5cơm gia đ9d4aEhn5ình tốPsSw4NZQi PsSw4NZQthứ 7…PsSw4NZQ. 9d4aEhn5Lâm đi9d4aEhn5 PsSw4NZQvào kh9d4aEhn5ép néPsSw4NZQp 9d4aEhn5cạnh QuACv5ân. MấyPsSw4NZQ 9d4aEhn5nơi nPsSw4NZQày 9d4aEhn5cô khôn9d4aEhn5g quen và9d4aEhn5 cũACv5ng chPsSw4NZQưa 9d4aEhn5từng đặACv5t 9d4aEhn5chân đến..


9d4aEhn5- Cô9d4aEhn5 Lam!ACv5! LấyPsSw4NZQ cháACv5u đĩACv5a bACv5ánh xèo9d4aEhn5 ACv5!! PsSw4NZQ– ACv5Quân 9d4aEhn5gọi. DườngPsSw4NZQ PsSw4NZQnhư anPsSw4NZQh l9d4aEhn5à khác9d4aEhn5h hàngACv5 qACv5uen củaPsSw4NZQ quán
9d4aEhn5Cô cACv5hủ quPsSw4NZQán xởACv5i lởi:
9d4aEhn5- QuânPsSw4NZQ đACv5ó akPsSw4NZQ?? DẫnACv5 bACv5ạn gáiACv5 tACv5ới ăPsSw4NZQn đACv5ó 9d4aEhn5hả?? ACv5xinh qá

PsSw4NZQ- KhôPsSw4NZQng cPsSw4NZQó 9d4aEhn5đâu ạACv5 !PsSw4NZQ! –PsSw4NZQ 9d4aEhn5cả anPsSw4NZQh vACv5à 9d4aEhn5cô đồng9d4aEhn5 thanh
PsSw4NZQ- cPsSw4NZQòn c9d4aEhn5ãi nữa…PsSw4NZQ haPsSw4NZQi đưaPsSw4NZQ đẹ9d4aEhn5p đôiPsSw4NZQ vậ9d4aEhn5y PsSw4NZQcơ mà….PsSw4NZQ –9d4aEhn5 cPsSw4NZQô chACv5ủ quánPsSw4NZQ cười…

5 ACv5phút sau….


- bán9d4aEhn5h 9d4aEhn5xèo nóngACv5 hổi9d4aEhn5 đâPsSw4NZQy…vừa ACv5thổi 9d4aEhn5vừa PsSw4NZQăn đê…..ACv5 –9d4aEhn5 tiếACv5ng côACv5 chủACv5 ACv5quán giPsSw4NZQòn tan, kiểPsSw4NZQu nàyACv5 khônACv5g ăn9d4aEhn5 ACv5cũng n9d4aEhn5o vớiACv5 côPsSw4NZQ ACv5bán 9d4aEhn5hàng v9d4aEhn5ui tíPsSw4NZQnh này
- cô9d4aEhn5 9d4aEhn5ăn đi….ACv5 –9d4aEhn5 Qu9d4aEhn5ân lPsSw4NZQịch sự
9d4aEhn5- 9d4aEhn5ăn… ăn….PsSw4NZQ nhACv5ư… t9d4aEhn5hế nào9d4aEhn5… ACv5- Lâm9d4aEhn5 n9d4aEhn5ghệt mặPsSw4NZQt 9d4aEhn5ra hỏi

Quân bACv5ó PsSw4NZQtay tACv5oàn tập9d4aEhn5 vớiACv5 côPsSw4NZQ nACv5àng 9d4aEhn5này. A9d4aEhn5nh ACv5cẩn thậnACv5 lấyACv5 tPsSw4NZQâm bACv5ánh t9d4aEhn5ráng, đACv5ặt vào 9d4aEhn5đó 9d4aEhn5xà lACv5ách, PsSw4NZQrau diếpPsSw4NZQ, cACv5ải xan9d4aEhn5h, rPsSw4NZQau diếp9d4aEhn5 9d4aEhn5cá, tPsSw4NZQía tACv5ô, 9d4aEhn5rau hún9d4aEhn5g, láACv5 quế…


Lâm l9d4aEhn5ắc đầu9d4aEhn5 xACv5ua tay…

PsSw4NZQ- tôPsSw4NZQi không9d4aEhn5 ă9d4aEhn5n đượcPsSw4NZQ mấyACv5 loại9d4aEhn5 raACv5u tACv5hơm đâu….ACv5 9d4aEhn5Anh c9d4aEhn5ho mỗACv5i xàPsSw4NZQ láPsSw4NZQch vớiPsSw4NZQ d9d4aEhn5ưa PsSw4NZQleo ACv5thôi ak??

Qu9d4aEhn5ân thở9d4aEhn5 d9d4aEhn5ài PsSw4NZQngán ngẩm….nànPsSw4NZQg nàyPsSw4NZQ PsSw4NZQkhó nuô9d4aEhn5i quáPsSw4NZQ. Kh9d4aEhn5ông biACv5ết ởPsSw4NZQ PsSw4NZQnhà b9d4aEhn5a mẹACv5 nPsSw4NZQuôi bằPsSw4NZQng gìACv5 màACv5 lớn9d4aEhn5 tưACv5ớng vậy


- ĂnPsSw4NZQ bánh9d4aEhn5 xè9d4aEhn5o tACv5hì pPsSw4NZQhải 9d4aEhn5có rPsSw4NZQau PsSw4NZQmới 9d4aEhn5ngon c9d4aEhn5hứ cháPsSw4NZQu 9d4aEhn5? PsSw4NZQ– cô9d4aEhn5 chủ9d4aEhn5 quánACv5 hỏiACv5 LÂm..

9d4aEhn5Cô cACv5hỉ bi9d4aEhn5ết cườiACv5 trừ…

Quân làmPsSw4NZQ xoACv5ng xuôPsSw4NZQi, cuốPsSw4NZQn lACv5ại, đưa9d4aEhn5 ACv5cho Lâm…

- ĐâPsSw4NZQy tiểu9d4aEhn5 thư,PsSw4NZQ ănPsSw4NZQ PsSw4NZQđi…. PhướcACv5 lắmACv5 mớACv5i PsSw4NZQđược Thàn9d4aEhn5h PsSw4NZQQuân này9d4aEhn5 ACv5làm PsSw4NZQcho ăPsSw4NZQn đó…
- CPsSw4NZQoi bPsSw4NZQộ tPsSw4NZQôi nhi9d4aEhn5ều phPsSw4NZQước hePsSw4NZQn… cònACv5 đượcACv5 ACv5ăn mỳPsSw4NZQ nữa…9d4aEhn5 cũnPsSw4NZQg phảACv5i… ởACv5 9d4aEhn5hiền gặp9d4aEhn5 làn9d4aEhn5h mừ….PsSw4NZQ –PsSw4NZQ QuâACv5n nPsSw4NZQói 9d4aEhn5trơn tru.
PsSw4NZQ- CACv5ô màPsSw4NZQ hACv5iền chắACv5c tôiPsSw4NZQ làPsSw4NZQ bụtACv5 lâACv5u rồ9d4aEhn5i!! PsSw4NZQăn đi.ACv5. đừn9d4aEhn5g nóPsSw4NZQi vớACv5i t9d4aEhn5ôi côACv5 kh9d4aEhn5ông biết9d4aEhn5 9d4aEhn5ăn nhá
- APsSw4NZQi 9d4aEhn5bảo… bỏACv5 vPsSw4NZQô ACv5mồm rồi…ă…n…ACv5. –ACv5 PsSw4NZQLâm 9d4aEhn5nhét miếng9d4aEhn5 9d4aEhn5bánh cu9d4aEhn5ốn PsSw4NZQvô mồm…


Chu cha…PsSw4NZQ quỷ9d4aEhn5 9d4aEhn5thần ơi…PsSw4NZQ. 9d4aEhn5Ngon vật9d4aEhn5 vã…PsSw4NZQ mớPsSw4NZQi cắnPsSw4NZQ mPsSw4NZQột mPsSw4NZQiếng màPsSw4NZQ cáACv5i cảmPsSw4NZQ ACv5giác cPsSw4NZQhua chua ngọtPsSw4NZQ ngPsSw4NZQọt củaACv5 nACv5ước mPsSw4NZQắm lẫPsSw4NZQn ACv5với ACv5cái giòn9d4aEhn5 PsSw4NZQgiòn thơACv5m t9d4aEhn5hơm củACv5a báACv5nh xèo, còACv5n có9d4aEhn5 PsSw4NZQmấy láACv5t ACv5dưa le9d4aEhn5o mát9d4aEhn5 lạACv5nh nữACv5a chứ?(9d4aEhn5 đACv5ấy lACv5à nànACv5g PsSw4NZQnày khô9d4aEhn5ng PsSw4NZQăn thêm rACv5au đó…9d4aEhn5 9d4aEhn5không thì…PsSw4NZQ 9d4aEhn5chẹp… <ACv5lau PsSw4NZQđi!! nhỏ9d4aEhn5 cả9d4aEhn5 nướcPsSw4NZQ rã9d4aEhn5i kìaPsSw4NZQ PsSw4NZQbạn (+.+) )….ACv5. Lâm9d4aEhn5 đảmPsSw4NZQ bảACv5o món9d4aEhn5 9d4aEhn5này ănPsSw4NZQ 9d4aEhn5đứt PsSw4NZQmón piACv5zza ở9d4aEhn5 tiệm

V9d4aEhn5ừa nPsSw4NZQhai nhồmPsSw4NZQ nhACv5oàm… LACv5âm vừaPsSw4NZQ gi9d4aEhn5ục Quân:

- APsSw4NZQn… à9d4aEhn5m …PsSw4NZQ iếpACv5 i….ACv5 PsSw4NZQíu… ôACv5i ….oăn….PsSw4NZQ PsSw4NZQ( ACv5anh l9d4aEhn5àm tiếpACv5 9d4aEhn5đi xíuACv5 PsSw4NZQtôi ăn)
- ơ…PsSw4NZQ PsSw4NZQay…. ựACv5 PsSw4NZQ.. à9d4aEhn5m iPsSw4NZQ…. ACv5ôi… ũPsSw4NZQn… oăn9d4aEhn5 PsSw4NZQà PsSw4NZQ( ơACv5 haACv5y tựACv5 làmPsSw4NZQ đ9d4aEhn5i tACv5ôi cũnACv5g ăACv5n mà)–ACv5 vPsSw4NZQừa PsSw4NZQnói 9d4aEhn5anh chàPsSw4NZQng cũnACv5g đ9d4aEhn5út ngaPsSw4NZQy miế9d4aEhn5ng bánhPsSw4NZQ vACv5ào mồm…

- AnACv5h… ACv5có phảACv5i cPsSw4NZQon tr9d4aEhn5ai ACv5không vậy….PsSw4NZQ ACv5chẳng gACv5a lănPsSw4NZQg cACv5hút nàoPsSw4NZQ PsSw4NZQsất…. –ACv5 LPsSw4NZQâm hét lêACv5n, 9d4aEhn5trần đời9d4aEhn5 nPsSw4NZQày côACv5 chưACv5a thấPsSw4NZQy aACv5i 9d4aEhn5nhỏ nACv5hen ícACv5h kỉ9d4aEhn5 ACv5như Quân
ACv5- CôPsSw4NZQ là coPsSw4NZQn gáiACv5 chắc….9d4aEhn5 cPsSw4NZQon gáPsSw4NZQi gìPsSw4NZQ mà….9d4aEhn5 Ă9d4aEhn5n u9d4aEhn5ống ACv5vô duyêACv5n…. –PsSw4NZQ 9d4aEhn5Anh chàngACv5 c9d4aEhn5ũng không chịuPsSw4NZQ thuaACv5, vừa9d4aEhn5 cPsSw4NZQho miếngPsSw4NZQ b9d4aEhn5ánh tPsSw4NZQhứ ACv5hai và9d4aEhn5o mồmACv5 PsSw4NZQvừa nACv5ói lại….
- KhPsSw4NZQiếp… t9d4aEhn5ôi miếng9d4aEhn5 thứ9d4aEhn5 n9d4aEhn5hất c9d4aEhn5hưa ăACv5n xoACv5ng aACv5nh đã9d4aEhn5 xơi9d4aEhn5 9d4aEhn5hết mPsSw4NZQiếng thứ9d4aEhn5 haACv5i PsSw4NZQrồi…. 9d4aEhn5con traACv5i gì9d4aEhn5 ACv5mà như9d4aEhn5 heo….


3 phPsSw4NZQút sau…

- PsSw4NZQcủa tôi….PsSw4NZQ –ACv5 LâACv5m hùng9d4aEhn5 hACv5ồn l9d4aEhn5ấy PsSw4NZQtay cướpACv5 9d4aEhn5lấy miếPsSw4NZQng cuốPsSw4NZQi cùng
PsSw4NZQ- còPsSw4NZQn lâACv5u…- Q9d4aEhn5uân ACv5cũng chẳn9d4aEhn5g vừa…PsSw4NZQ t9d4aEhn5ích cựcACv5 kéPsSw4NZQo ACv5miếng cACv5uối cùn9d4aEhn5g vPsSw4NZQề phíPsSw4NZQa mìn9d4aEhn5h… PsSw4NZQanh cũng9d4aEhn5 PsSw4NZQchiếm PsSw4NZQđược mộtACv5 diện9d4aEhn5 PsSw4NZQtích ACv5kha khá
ACv5- củaACv5 tôi
- củaPsSw4NZQ tôi

PsSw4NZQQuân PsSw4NZQthấy t9d4aEhn5ình hìn9d4aEhn5h khô9d4aEhn5ng 9d4aEhn5ổn nPsSw4NZQên nghị9d4aEhn5 hòa9d4aEhn5 ACv5với LPsSw4NZQâm PsSw4NZQ: chi9d4aEhn5a đPsSw4NZQôi…. CảACv5 ACv52 n9d4aEhn5gười 9d4aEhn5vui 9d4aEhn5vẻ 9d4aEhn5ăn PsSw4NZQnốt mi9d4aEhn5ếng còACv5n lại…

- cPsSw4NZQô LâACv5m lPsSw4NZQấy PsSw4NZQcho cháPsSw4NZQu đĩaPsSw4NZQ ACv5nữa PsSw4NZQ– QuPsSw4NZQân gọi
9d4aEhn5- thếACv5 PsSw4NZQnãy g9d4aEhn5iờ khôACv5ng chị9d4aEhn5u gọACv5i… điên!ACv5! –PsSw4NZQ ACv5Lâm trácACv5h…cô ACv5đang PsSw4NZQăn ngon…
PsSw4NZQ- uk9d4aEhn5… quên…PsSw4NZQ. 9d4aEhn5_ PsSw4NZQQuân cười9d4aEhn5 hìPsSw4NZQ 9d4aEhn5rõ ghét


9d4aEhn53 p9d4aEhn5hút saACv5u…. ..


- lấyPsSw4NZQ cACv5háu PsSw4NZQđĩa nữa….


ACv55 phút…


- cPsSw4NZQô ơi9d4aEhn5 thêACv5m đĩa9d4aEhn5 nữa…ACv5.lâu vậy….9d4aEhn5 9d4aEhn5– PsSw4NZQlần này9d4aEhn5 9d4aEhn5Lâm ACv5lên tiếng….PsSw4NZQ giờACv5 mới9d4aEhn5 biếPsSw4NZQt PsSw4NZQcảm giACv5ác chờPsSw4NZQ thức9d4aEhn5 ăPsSw4NZQn rPsSw4NZQất kiPsSw4NZQnh khủng

ACv510 ph9d4aEhn5út sau….


- 9d4aEhn5CÔ LACv5AM ƠI….PsSw4NZQ MộPsSw4NZQt đĩaPsSw4NZQ nữaACv5…. ACv5– haPsSw4NZQi 9d4aEhn5người cù9d4aEhn5ng đồngACv5 thanh….khiếp…ă9d4aEhn5n PsSw4NZQnhư 9d4aEhn5heo… mới9d4aEhn5 ACv5có 1ACv50 phú9d4aEhn5t PsSw4NZQxơi nguyACv5ên PsSw4NZQ3 đĩa


1ACv53 phút…

CảACv5 LâmACv5 9d4aEhn5và QuACv5ân PsSw4NZQsấn sPsSw4NZQổ t9d4aEhn5ới cáiPsSw4NZQ bếpPsSw4NZQ ACv5của côACv5 PsSw4NZQLam. ACv5Chờ 9d4aEhn5sao nỗiACv5 nữACv5a, xắnPsSw4NZQ taPsSw4NZQy v9d4aEhn5ô ACv5làm cù9d4aEhn5ng ACv5cô chACv5o nhanh….

Cái PsSw4NZQbếp lạiACv5 ACv51 PsSw4NZQlần nữaPsSw4NZQ nổiACv5 PsSw4NZQloạn… lýACv5 9d4aEhn5do khôngPsSw4NZQ cầnACv5 nói9d4aEhn5 cACv5ũng biết


- Za…9d4aEhn5 saACv5o cô9d4aEhn5 đổACv5 báACv5nh PsSw4NZQdày vậy….ACv5 PsSw4NZQ– ACv5Quân hét
9d4aEhn5- 9d4aEhn5Lỡ tay…PsSw4NZQ 9d4aEhn5- LâACv5m nóPsSw4NZQi tỉnh9d4aEhn5 bơ….ACv5 K9d4aEhn5hông biPsSw4NZQết mACv5ai 9d4aEhn5sau ACv5ai rưPsSw4NZQớc nàng9d4aEhn5 đâyACv5 PsSw4NZQ(đoán xACv5em ACv5* mPsSw4NZQặt táACv5c g9d4aEhn5iả cưPsSw4NZQời đểu9d4aEhn5* )ACv5- Nè…PsSw4NZQ anACv5h quêPsSw4NZQn bỏPsSw4NZQ giACv5á rồi9d4aEhn5… đồ9d4aEhn5 lACv5ú lẫn…
- Uk…9d4aEhn5 9d4aEhn5quên 9d4aEhn5( lACv5ại quêACv5n. H9d4aEhn5ai ôngPsSw4NZQ bACv5à PsSw4NZQnãy ACv5chắc m9d4aEhn5ắc bệnACv5h đãngPsSw4NZQ t9d4aEhn5rí l9d4aEhn5evel caPsSw4NZQo ACv5nhất quá)


9d4aEhn5- LâPsSw4NZQm!! LACv5ật bánhACv5 ma9d4aEhn5u…. CháyACv5 rPsSw4NZQồi kìa…..
- Lấy….9d4aEhn5 lấy9d4aEhn5 ACv5dùm tôi9d4aEhn5 cPsSw4NZQái đĩa…PsSw4NZQ nhanh….

….


Sau ACv5một ACv5hồi l9d4aEhn5àm ACv5bánh( thACv5ực rACv5a l9d4aEhn5à traACv5nh củACv5a 9d4aEhn5cô PsSw4NZQLam), PsSw4NZQhai ACv5đứa đ9d4aEhn5i r9d4aEhn5a vớiPsSw4NZQ ACv54 đĩa ACv5nữa PsSw4NZQtrên ta9d4aEhn5y, mỉmPsSw4NZQ cư9d4aEhn5ời mãPsSw4NZQn nguyPsSw4NZQện…. ax….9d4aEhn5 ĂnACv5 chACv5i ACv5lắm dữ….


9d4aEhn51 phACv5út nhìnPsSw4NZQ nhau…


PsSw4NZQ- nhìnACv5 PsSw4NZQcon khỉACv5 mặtACv5 dínhPsSw4NZQ ACv5đầy 9d4aEhn5lọ ACv5kìa…. ACv5Ha ha….ACv5 –ACv5 Quân9d4aEhn5 cưPsSw4NZQời 9d4aEhn5chỉ mặACv5t Lâm
- a9d4aEhn5nh sạcACv5h h9d4aEhn5ơn tôPsSw4NZQi 9d4aEhn5chắc…. kPsSw4NZQiếp…. mPsSw4NZQặt nhPsSw4NZQư đàoACv5 9d4aEhn5than hànACv5g t9d4aEhn5hế kỉACv5…. –9d4aEhn5 PsSw4NZQLâm lúc đầACv5u hốPsSw4NZQt hoảACv5ng nhưPsSw4NZQng 9d4aEhn5ngay sPsSw4NZQau khACv5i c9d4aEhn5hiêm PsSw4NZQngưỡng PsSw4NZQdung nhaACv5n PsSw4NZQngười đ9d4aEhn5ối diệnPsSw4NZQ thì cũngPsSw4NZQ n9d4aEhn5ắc nẻ
ACv5- thôiPsSw4NZQ…. haPsSw4NZQi đứACv5a vàACv5o rửa9d4aEhn5 mặtPsSw4NZQ rồiACv5 rPsSw4NZQa…. –PsSw4NZQ ACv5cô L9d4aEhn5âm PsSw4NZQtừ đâPsSw4NZQu ch9d4aEhn5ạy lạiPsSw4NZQ( nPsSw4NZQãy giPsSw4NZQờ ACv5tụi nóACv5 dàn9d4aEhn5h 9d4aEhn5chỗ mà)PsSw4NZQ, PsSw4NZQtủm tPsSw4NZQỉm cười
- thôi9d4aEhn5 khỏiPsSw4NZQ côPsSw4NZQ –PsSw4NZQ ACv52 đPsSw4NZQứa đồngACv5 tACv5hanh tậpPsSw4NZQ 3

v9d4aEhn5ì sựACv5 nghiệp9d4aEhn5 ănPsSw4NZQ uốPsSw4NZQng 9d4aEhn5vĩ đại…PsSw4NZQ PsSw4NZQmặt lACv5ọ 9d4aEhn5có hềPsSw4NZQ cPsSw4NZQhi 9d4aEhn5( cái9d4aEhn5 n9d4aEhn5ày giốPsSw4NZQng PsSw4NZQtác giảACv5 )
15 ACv5phút sau


- Oa9d4aEhn5… 9d4aEhn5no quá….ACv5 PsSw4NZQĂn khPsSw4NZQông ACv5nổi nPsSw4NZQữa rồiPsSw4NZQ…. –ACv5 LâmPsSw4NZQ xoACv5a ACv5bụng tha9d4aEhn5n vãn
- Cô…9d4aEhn5 ACv5ăn 9d4aEhn5nổi nữACv5a tACv5ôi ch9d4aEhn5o tiền….ACv5 –PsSw4NZQ ACv5Quân cACv5ũng xuýPsSw4NZQt xo9d4aEhn5a thaACv5n ACv5cho cáACv5i bụng


Nhìn bên….(PsSw4NZQ tPsSw4NZQác 9d4aEhn5giả lật9d4aEhn5 ghếACv5)… cPsSw4NZQhồng đĩACv5a cACv5hắc 9d4aEhn5cao nhưPsSw4NZQ n9d4aEhn5úi…. KhiACv5ếp… PsSw4NZQ2 ôngPsSw4NZQ 9d4aEhn5bà này ACv5ăn nh9d4aEhn5ư bỏACv5 9d4aEhn5đói 9d4aEhn52 n9d4aEhn5ăm ởACv5 chACv5âu pH9d4aEhn5i kACv5hông bằng…9d4aEhn5 đPsSw4NZQến cPsSw4NZQô L9d4aEhn5am cũ9d4aEhn5ng kinACv5h ngạc…. c9d4aEhn5ô t9d4aEhn5ưởng hPsSw4NZQôm ACv5nay ế9d4aEhn5 kh9d4aEhn5ách…. GặACv5p 9d4aEhn52 đứACv5a nPsSw4NZQày c9d4aEhn5hắc lACv5ãi gấpACv5 9d4aEhn5đôi thườACv5ng ngày mất
Hai ngưPsSw4NZQời thACv5ong th9d4aEhn5ả đPsSw4NZQi dạo…

- Ê!ACv5 CáPsSw4NZQi bPsSw4NZQánh 9d4aEhn5hồi nàPsSw4NZQy ACv5gọi làACv5 gìPsSw4NZQ 9d4aEhn5ý nhỉ?PsSw4NZQ –9d4aEhn5 LACv5âm hACv5ỏi Quân
- ACv5Đồ khỉACv5 hPsSw4NZQay ACv5quên! BáPsSw4NZQnh xèoPsSw4NZQ…. C9d4aEhn5ô 9d4aEhn5không thACv5ấy đổ9d4aEhn5 b9d4aEhn5ánh rACv5a nóPsSw4NZQ kêPsSw4NZQu PsSw4NZQcái xèo9d4aEhn5 9d4aEhn5ak? 9d4aEhn5– Quân9d4aEhn5 nạt
- Ak9d4aEhn5… uk…ACv5. QuênPsSw4NZQ…. 9d4aEhn5! –ACv5 LPsSw4NZQâm gACv5ãi đầPsSw4NZQu th9d4aEhn5ấy yêuPsSw4NZQ…… nà9d4aEhn5ng 9d4aEhn5ta còn9d4aEhn5 PsSw4NZQphụng PsSw4NZQmá nữa9d4aEhn5 chứ.,, làPsSw4NZQm trACv5ái tPsSw4NZQim ACv5ai đó….ACv5 PsSw4NZQSuýt rớt9d4aEhn5 PsSw4NZQra ngoài….ACv5 Đ9d4aEhn5ến k9d4aEhn5hổ thêPsSw4NZQ khôngACv5 biết
- ACv5Anh… a9d4aEhn5nh ACv5làm g9d4aEhn5ì màPsSw4NZQ đơACv5 người9d4aEhn5 9d4aEhn5ra v9d4aEhn5ậy… ACv5- ACv5Lâm h9d4aEhn5ua hPsSw4NZQua tayPsSw4NZQ,bất gACv5iác PsSw4NZQhỏi k9d4aEhn5hi thấyACv5 Qu9d4aEhn5ân c9d4aEhn5ứ đPsSw4NZQơ n9d4aEhn5hìn mình


QuâPsSw4NZQn gãiACv5 đầu.9d4aEhn5 HaACv5i ngưPsSw4NZQời ACv5này giố9d4aEhn5ng nha9d4aEhn5u thPsSw4NZQật. ĐếnACv5 bốiACv5 rốiPsSw4NZQ PsSw4NZQcũng giố9d4aEhn5ng nACv5hau PsSw4NZQnữa. ACv5Có phảiACv5 là…ACv5. ACv5* ACv5tác giả9d4aEhn5 lạ9d4aEhn5i cACv5ười đểu*


HPsSw4NZQai người9d4aEhn5 đi9d4aEhn5 sPsSw4NZQong sonPsSw4NZQg, thậtPsSw4NZQ yênACv5 bình……


- PsSw4NZQKhà …PsSw4NZQ khà….PsSw4NZQ 9d4aEhn5Lại PsSw4NZQgặp mACv5ày ởPsSw4NZQ đâACv5y….. oắtPsSw4NZQ co9d4aEhn5n ạ…ACv5.. ACv5!! –ACv5 Giọng9d4aEhn5 ACv51 PsSw4NZQtên côACv5n đồ9d4aEhn5 khàn đi9d4aEhn5 ACv5vì hú9d4aEhn5t nhiPsSw4NZQều thuốACv5c 9d4aEhn5cắt nganACv5g PsSw4NZQsuy ngPsSw4NZQhĩ yênPsSw4NZQ ACv5bình PsSw4NZQ( củACv5a tPsSw4NZQác giả)
- LạACv5i làPsSw4NZQ tACv5ụi ACv5mày hả9d4aEhn5? PsSw4NZQ– QuPsSw4NZQân tỏPsSw4NZQ ACv5vẻ kiACv5ên 9d4aEhn5định PsSw4NZQnhưng tACv5hực ACv5ra aACv5nh rấtACv5 l9d4aEhn5o. Không pACv5hải 9d4aEhn5lo chACv5o PsSw4NZQmình 9d4aEhn5mà ACv5lo ch9d4aEhn5o ngưPsSw4NZQời 9d4aEhn5con gáPsSw4NZQi đanACv5g ởACv5 bêPsSw4NZQn cạnh9d4aEhn5 anh….
- PsSw4NZQĐã bảo9d4aEhn5 tPsSw4NZQụi taPsSw4NZQo ACv5có dPsSw4NZQuyên v9d4aEhn5ới màyPsSw4NZQ PsSw4NZQmà…. –PsSw4NZQ PsSw4NZQ1 t9d4aEhn5ên PsSw4NZQkhác ch9d4aEhn5ừng 1PsSw4NZQ5, ACv516 tuACv5ổi, tóc nh9d4aEhn5uộm đPsSw4NZQỏ choét,khuyêPsSw4NZQn taPsSw4NZQi dắPsSw4NZQt mũiPsSw4NZQ, mACv5ồm cũACv5ng 9d4aEhn5đang phì9d4aEhn5 phèACv5o điếuPsSw4NZQ thuốc

M9d4aEhn5ột 9d4aEhn5tên kh9d4aEhn5ác buôACv5ng ACv5lời chòngACv5 ACv5ghẹo Lâm:

- 9d4aEhn5Ái cACv5hà… hôm9d4aEhn5 na9d4aEhn5y ACv5mày lạiACv5 đ9d4aEhn5i cùng9d4aEhn5 vớPsSw4NZQi cô9d4aEhn5 e9d4aEhn5m 9d4aEhn5xinh đPsSw4NZQẹp PsSw4NZQlần tPsSw4NZQrước hPsSw4NZQả?...... tụi bâPsSw4NZQy 9d4aEhn5coi…. CócACv5 ghẻPsSw4NZQ đòi9d4aEhn5 ănPsSw4NZQ thịtACv5 thPsSw4NZQiên PsSw4NZQnga kìa….PsSw4NZQ HACv5a ha…


NACv5hững 9d4aEhn5tràng PsSw4NZQcười chếPsSw4NZQ nh9d4aEhn5ạo kh9d4aEhn5ông dứtPsSw4NZQ l9d4aEhn5àm cACv5ả PsSw4NZQQuân vàACv5 9d4aEhn5Lâm đPsSw4NZQều bựcPsSw4NZQ bộ9d4aEhn5i…. Lâm9d4aEhn5 vPsSw4NZQốn PsSw4NZQkhông pACv5hải loạACv5i nACv5gười cACv5am cACv5hịu, lê9d4aEhn5n tiến9d4aEhn5g trước:

- Kệ9d4aEhn5 tôACv5i! Có9d4aEhn5 9d4aEhn5phải có9d4aEhn5c ghẻ9d4aEhn5 thiênPsSw4NZQ ngPsSw4NZQa hPsSw4NZQay khôngACv5 tựPsSw4NZQ tôiPsSw4NZQ bPsSw4NZQiết…. bọnACv5 an9d4aEhn5h đ9d4aEhn5ừng có 9d4aEhn5cậy đôACv5ng 9d4aEhn5ăn hiếACv5p tụi9d4aEhn5 tôi…ACv5. Tôi…PsSw4NZQ. TôiPsSw4NZQ bACv5áo PsSw4NZQcông PsSw4NZQan đóPsSw4NZQ…. PsSw4NZQ– côACv5 mạnPsSw4NZQh mồ9d4aEhn5m tuyên bố
ACv5- ACv5A ha…PsSw4NZQ. Ha….9d4aEhn5 C9d4aEhn5ô PsSw4NZQem tứcPsSw4NZQ lACv5ên 9d4aEhn5trông PsSw4NZQxinh hẳPsSw4NZQn 9d4aEhn5ra đấy…9d4aEhn5.. –ACv5 qPsSw4NZQuay sang QuâPsSw4NZQn PsSw4NZQhắn ACv5ta nPsSw4NZQói PsSw4NZQtiếp –9d4aEhn5 HPsSw4NZQay lACv5à ACv5giờ PsSw4NZQmày 9d4aEhn5để c9d4aEhn5on ACv5bé đóACv5 lại9d4aEhn5 9d4aEhn5đây…. TụiPsSw4NZQ tao chACv5o màyPsSw4NZQ biếnPsSw4NZQ …9d4aEhn5. AACv5nh ePsSw4NZQm nhỉ….


QACv5uân nghiếnACv5 răng:


- ACv5Vậy tACv5hì h9d4aEhn5ỏi nắPsSw4NZQm đấ9d4aEhn5m củ9d4aEhn5a PsSw4NZQtao cóACv5 đồngACv5 ACv5ý không9d4aEhn5 đã…!PsSw4NZQ –PsSw4NZQ QuACv5ân nPsSw4NZQhanh nh9d4aEhn5ư ACv5cắt đẩy 9d4aEhn5Lâm qACv5ua ACv51 bPsSw4NZQên, xôPsSw4NZQng v9d4aEhn5ào PsSw4NZQtụi PsSw4NZQcôn đACv5ồ nhưACv5 PsSw4NZQcon ACv5hổ đPsSw4NZQói khát.


Bọn đóACv5 chừngPsSw4NZQ haACv5i 19d4aEhn50 tênPsSw4NZQ. TrACv5ừ thACv5ằng 9d4aEhn515 tuPsSw4NZQổi lên9d4aEhn5 tiếPsSw4NZQng l9d4aEhn5úc nãyACv5 làACv5 nhACv5ỏ 9d4aEhn5con ra. CònPsSw4NZQ lạiACv5 đứaPsSw4NZQ 9d4aEhn5nào đứACv5a nấACv5y t9d4aEhn5o cPsSw4NZQao, nhìnPsSw4NZQ h9d4aEhn5ãi chếACv5t đi9d4aEhn5 được.9d4aEhn5 QuPsSw4NZQân nhACv5à t9d4aEhn5a cũng đâu9d4aEhn5 ACv5phải t9d4aEhn5ay vừaACv5… ACv5cũng tảACv5 hữPsSw4NZQu đột9d4aEhn5 xôPsSw4NZQng. MộtACv5 ACv5tên lACv5ăm lACv5ăm ACv5cầm câPsSw4NZQy g9d4aEhn5ậy đến địn9d4aEhn5h PsSw4NZQđánh và9d4aEhn5o ACv5lưng aACv5nh nhACv5ưng QuâPsSw4NZQn PsSw4NZQquay ngPsSw4NZQoắt 9d4aEhn5lại, tiện9d4aEhn5 chPsSw4NZQân đ9d4aEhn5á vôACv5 bụngPsSw4NZQ thằng đPsSw4NZQó l9d4aEhn5àm PsSw4NZQnó lPsSw4NZQa quá9d4aEhn5 trời9d4aEhn5 đACv5ất. Mấy9d4aEhn5 tênPsSw4NZQ còPsSw4NZQn lạPsSw4NZQi cũPsSw4NZQng gACv5ây khônPsSw4NZQg ít9d4aEhn5 cPsSw4NZQản trở cACv5ho Qu9d4aEhn5ân. Tụi9d4aEhn5 nóACv5 biếtACv5 nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….