You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


C63p4hú pWfYyHBalái xpcWdDQgMe th63p4ấy 63p4chưa đầy63p4 pWfYyHBa5 phútpcWdDQgM LpcWdDQgMâm đã63p4 chạypWfYyHBa 63p4ra nên63p4 thấy pcWdDQgMlạ, pcWdDQgMgặng h63p4ỏi. LpWfYyHBaâm chỉpWfYyHBa ipWfYyHBam lặng,63p4 khôngpcWdDQgM nópcWdDQgMi gì…pcWdDQgM Trên63p4 63p4xe, c63p4ô 63p4cứ s63p4uy nghĩ miê63p4n m63p4an supcWdDQgMốt. TạipcWdDQgM saopcWdDQgM? CpcWdDQgMô đãpcWdDQgM l63p4àm gìpWfYyHBa pcWdDQgMmà dpWfYyHBaì NpcWdDQgMgân ghét63p4 c63p4ô nhpWfYyHBaư vậy?pcWdDQgM Gia đìnhpWfYyHBa cpWfYyHBaô đãpWfYyHBa gâ63p4y rpcWdDQgMa ch63p4uyện gì63p4 khi63p4ến dì63p4 ấpcWdDQgMy mới63p4 ngh63p4e đếnpcWdDQgM têpcWdDQgMn đpcWdDQgMã đùngpWfYyHBa đùng tứpcWdDQgMc gipWfYyHBaận đuổpWfYyHBai côpcWdDQgM về..pWfYyHBa?? pcWdDQgMtại saopcWdDQgM? Rố63p4t cu63p4ộc pWfYyHBalà tạipWfYyHBa sao???

Mãi nghĩ khpcWdDQgMiến Lâm63p4 63p4không npcWdDQgMhận 63p4ra đã63p4 về63p4 pcWdDQgMnhà pWfYyHBalàm pWfYyHBachú tàpcWdDQgMi xếpWfYyHBa ph63p4ải kpWfYyHBahẽ nhắc.pWfYyHBa CpWfYyHBaô bước xuốngpWfYyHBa 63p4thẫn pcWdDQgMthờ, khôpWfYyHBang pcWdDQgMchào cả63p4 63p4chú PhpWfYyHBaú. PhảipcWdDQgM npcWdDQgMhư mấypWfYyHBa hôpWfYyHBam trước,63p4 pcWdDQgMcô đã h63p4ớn hở,pWfYyHBa tươi63p4 cpWfYyHBaười xu63p4ống pcWdDQgMxe, 63p4líu pWfYyHBalo tạm63p4 bi63p4ệt c63p4hú. VpWfYyHBaậy mà…

C63p4ô bướcpcWdDQgM vô63p4 npWfYyHBahà nhpWfYyHBaư ng63p4ười pcWdDQgMmất hồn.pcWdDQgM 63p4Cô lênpWfYyHBa cầupWfYyHBa thpcWdDQgMang, 63p4không đpcWdDQgMể ýpcWdDQgM bpcWdDQgMa cpcWdDQgMô pcWdDQgMđã vpcWdDQgMề từpWfYyHBa lú63p4c nào63p4. pcWdDQgMBa pcWdDQgMcô pWfYyHBalớn tiếng63p4 gọi:

- ThipcWdDQgMết Lâm!!

Cô 63p4quay ngư63p4ời lpWfYyHBaại, npcWdDQgMgạc nhipcWdDQgMên: “pWfYyHBa Ba!!”

pcWdDQgM- TốipcWdDQgM pWfYyHBaqua copWfYyHBan đi63p4 đâu??
- B63p4a pcWdDQgMvề pcWdDQgMtừ pWfYyHBalúc npcWdDQgMào pcWdDQgMạ?? –pWfYyHBa pWfYyHBalâm hỏi
63p4- pcWdDQgMBa 63p4hỏi copWfYyHBan t63p4ối qpWfYyHBaua đi63p4 pcWdDQgMđâu??? –pWfYyHBa giọng63p4 ônpWfYyHBag bắt63p4 đầu63p4 cpcWdDQgMó spcWdDQgMự tứpWfYyHBac gi63p4ận khiếnpcWdDQgM Lâ63p4m r63p4un sợ
- CpWfYyHBaon… con…pWfYyHBa qupcWdDQgMa n63p4hà bạn….??
- BạnpWfYyHBa 63p4nào..??- pcWdDQgMông gpWfYyHBaằn giọng…
- BạpcWdDQgMn củpcWdDQgMa con….pWfYyHBa BpcWdDQgMa…ba 63p4làm sapcWdDQgMo pcWdDQgMthế??? Đừng63p4 làmpWfYyHBa cpWfYyHBaon pcWdDQgMsợ pWfYyHBaba!! pWfYyHBa– LâmpcWdDQgM 63p4lo lắng

pWfYyHBaGiọng ô63p4ng đpcWdDQgMã dịupcWdDQgM đipWfYyHBa nh63p4ưng cpcWdDQgMó vpWfYyHBaẻ vẫpWfYyHBan giận

- pcWdDQgMBa chỉpcWdDQgM muố63p4n biếpWfYyHBat cpWfYyHBaon 63p4đi pcWdDQgMđâu vpcWdDQgMà làmpcWdDQgM 63p4gì thôi
pcWdDQgM- BpWfYyHBaa pWfYyHBaà!! pcWdDQgMCon lpcWdDQgMớn rồi…63p4 bpWfYyHBaa kpWfYyHBahông c63p4ần phả63p4i 63p4trông chừnpWfYyHBag cpWfYyHBaon nhpcWdDQgMư đứa63p4 cpcWdDQgMon nípWfYyHBat vậypcWdDQgM 63p4đâu!! pcWdDQgMBa v63p4ề spWfYyHBaớm vậy??
- UpcWdDQgMk… cô63p4ng vpcWdDQgMiệc thuận63p4 lợipWfYyHBa pcWdDQgMnên b63p4a vpWfYyHBaề trướ63p4c… pWfYyHBaba nhpWfYyHBaớ co63p4n gápWfYyHBai b63p4a q63p4uá 63p4ak 63p4– giọnpcWdDQgMg ônpcWdDQgMg dịpWfYyHBau hẳn
63p4- CopcWdDQgMn cũnpWfYyHBag npWfYyHBahớ ba!!
pcWdDQgM- pcWdDQgMTrông copWfYyHBan pcWdDQgMkhông đư63p4ợc khỏe???
- Khô63p4ng b63p4a… co63p4n chpWfYyHBaỉ hpWfYyHBaơi mệpWfYyHBat chút…pWfYyHBa cpcWdDQgMon 63p4lên ph63p4òng trpcWdDQgMước… h63p4ẹn gặpcWdDQgMp 63p4ba pcWdDQgMở bpcWdDQgMữa tpcWdDQgMối n63p4ha ba…
- 63p4ờ… pcWdDQgMlên nghỉ63p4 đipWfYyHBa 63p4con gái….
Lâm quápWfYyHBa mpWfYyHBaệt m63p4ỏi. ThpcWdDQgMả mìpcWdDQgMnh 63p4lên cpWfYyHBahiếc giườn63p4g rpWfYyHBaộng lớn,pcWdDQgM cô63p4 thiếp63p4 đpcWdDQgMi 63p4lúc npWfYyHBaào khôpWfYyHBang biết.I63p4’m do63p4n’t n63p4eed pWfYyHBaa man
pWfYyHBaI’m pcWdDQgMdon’t n63p4eed 63p4a mapWfYyHBan 63p4( what???)
I’mpWfYyHBa don’pcWdDQgMt ne63p4ed pWfYyHBaa man
I’m dopcWdDQgMn’t ne63p4ed 63p4a mpWfYyHBaan 63p4( jiinjja)………TipWfYyHBaếng nh63p4ạc que63p4n thuộpcWdDQgMc lại63p4 vpcWdDQgMang lênpWfYyHBa pcWdDQgM( tpWfYyHBag nghiền63p4 pWfYyHBabài npcWdDQgMày lắm!!)


VớipcWdDQgM tpcWdDQgMay lấypcWdDQgM cpcWdDQgMhiếc điệnpcWdDQgM thpcWdDQgMoại pWfYyHBamà 63p4không nhìnpcWdDQgM ngưpcWdDQgMời gọipcWdDQgM, LpcWdDQgMâm uểpWfYyHBa oải

- 63p4A pWfYyHBalô !!
- CpWfYyHBaô cpcWdDQgMhết ở63p4 đ63p4âu mpcWdDQgMà mãipcWdDQgM khô63p4ng pWfYyHBanghe má63p4y??? –pcWdDQgM 63p41 giọn63p4g nó63p4i cpcWdDQgMon tra63p4i vpWfYyHBaang pcWdDQgMlên. Lâm63p4 thpWfYyHBaừa biế63p4t làpcWdDQgM ai
- NpcWdDQgMgủ 63p4- c63p4ô t63p4rả lờipWfYyHBa cụtpWfYyHBa ngụt
pWfYyHBa- !!!
63p4- pWfYyHBaChuyện pWfYyHBahồi chiều…63p4 cô…pWfYyHBa pcWdDQgMcô cópWfYyHBa pcWdDQgMsao không???
- 63p4Nếu pcWdDQgMtôi nópcWdDQgMi spWfYyHBaao tpWfYyHBahì apWfYyHBanh cpcWdDQgMhạy đếnpcWdDQgM a63p4n ủipcWdDQgM tôipcWdDQgM chắpWfYyHBac pcWdDQgM!! pWfYyHBarõ vôpcWdDQgM dupWfYyHBayên –pcWdDQgM c63p4ô nóipWfYyHBa pWfYyHBavẫn 63p4đang còpcWdDQgMn npcWdDQgMgái ngủ
pWfYyHBa- UkpcWdDQgM… tôipcWdDQgM… đangpWfYyHBa ở63p4 trước63p4 nhàpcWdDQgM cpcWdDQgMô nè…63p4 pcWdDQgM- Quân63p4 hớpWfYyHBan hở
- Anh….pcWdDQgM pWfYyHBaAnh… 63p4điên pcWdDQgMak pcWdDQgM!! –pWfYyHBa LâpcWdDQgMm hoảngpWfYyHBa hốt63p4. CôpWfYyHBa ch63p4ạy lạipWfYyHBa 63p4bên pcWdDQgMchiếc cửapWfYyHBa pcWdDQgMsổ pWfYyHBa- Trờ63p4i pcWdDQgM… đpWfYyHBaang pWfYyHBamưa mà63p4…. ĐồpcWdDQgM điên!!
- KpWfYyHBaệ tô63p4i… xuốngpcWdDQgM nhan63p4h pWfYyHBatôi đợi!!


Lâm pcWdDQgMvội vớ63p4i lấypWfYyHBa chiếpcWdDQgMc áo63p4 khoácpWfYyHBa, pWfYyHBatất bật63p4 chạ63p4y x63p4uống 63p4nhà, c63p4ô pcWdDQgMmà khôpWfYyHBang r63p4a c63p4hắc t63p4ên ngố63p4c nàypWfYyHBa đợi63p4 pcWdDQgMđến sángpWfYyHBa m63p4ai mất


- tiểupcWdDQgM thư!!63p4 pcWdDQgMĐến bữpWfYyHBaa pWfYyHBatối pcWdDQgMcòn pcWdDQgMchạy pcWdDQgMđi đ63p4âu? LpWfYyHBaão 63p4gia pWfYyHBađang đợi…
- b63p4ác.. bápWfYyHBac nóipWfYyHBa với63p4 63p4bố cpcWdDQgMháu dùpcWdDQgMm cháu….63p4 Cháu63p4 pWfYyHBara pcWdDQgMngoài pcWdDQgMmột lát…
pWfYyHBa- t63p4rời pcWdDQgMđang mưapcWdDQgM pcWdDQgMmà… cópWfYyHBa gìpcWdDQgM thì63p4 pcWdDQgMcầm c63p4ây dùpWfYyHBa đi63p4 đãpWfYyHBa –pWfYyHBa nói63p4 x63p4ong bác63p4 TpWfYyHBaư pcWdDQgMvội chạpWfYyHBay vôpcWdDQgM npcWdDQgMhà lấypWfYyHBa c63p4ây d63p4ù đưapcWdDQgM pcWdDQgMcho Lâm


- NhớpWfYyHBa pcWdDQgMvề sớmpcWdDQgM 63p4nha t63p4iểu pcWdDQgMthư!! pcWdDQgM– bá63p4c 63p4nói vọ63p4ng theo


- Nè!63p4! ApcWdDQgMnh đpcWdDQgMiên trênpcWdDQgM mứcpcWdDQgM q63p4uy pWfYyHBađịnh rồpWfYyHBai đ63p4ó!! pWfYyHBaAi pWfYyHBađời trời63p4 63p4mưa vậypcWdDQgM vác63p4 pcWdDQgMmặt tới63p4 đâypWfYyHBa l63p4àm gì…63p4. Th63p4iệt khônpcWdDQgMg pWfYyHBanói nổipcWdDQgM mà….
pcWdDQgM- Ê…pWfYyHBa cầm63p4 cây63p4 dùpcWdDQgM pcWdDQgMlàm cảnpWfYyHBah pWfYyHBaak?? Ma63p4u cpWfYyHBahe c63p4ho 63p4tôi đi…ướt63p4 hpWfYyHBaết 63p4rồi n63p4è –pWfYyHBa mặtpWfYyHBa 63p4anh vênh63p4 lpWfYyHBaên th63p4ấy ghét
- pcWdDQgMƠ hpcWdDQgMơ…. Cò63p4n dá63p4m sapcWdDQgMi tôipWfYyHBa nữ63p4a pWfYyHBađấy…. anpcWdDQgMh giỏi63p4….che thìpcWdDQgM tự63p4 c63p4ầm màpcWdDQgM chpWfYyHBae này…pWfYyHBa pWfYyHBa- LâpcWdDQgMm pWfYyHBaném c63p4ây dpWfYyHBaù pWfYyHBavề phíapWfYyHBa Quân
- ChuyệpcWdDQgMn hpcWdDQgMồi 63p4chiều…. dpWfYyHBaì NgânpWfYyHBa nói63p4 vậy63p4 nhưngpcWdDQgM khôngpcWdDQgM cópWfYyHBa ý63p4 pcWdDQgMgì pWfYyHBađâu… c63p4ô đừn63p4g…. –pWfYyHBa Q63p4uân phâpcWdDQgMn bua
pWfYyHBa- Dì63p4 pcWdDQgManh ghé63p4t tpcWdDQgMôi lpWfYyHBaắm pWfYyHBahử? –63p4 pcWdDQgMcô npWfYyHBagắt lời..
- Không….63p4 ApcWdDQgMk cópWfYyHBa –pcWdDQgM QupWfYyHBaân gãpWfYyHBai 63p4đầu –63p4 dìpWfYyHBa ấpWfYyHBay kpWfYyHBahông 63p4thích pWfYyHBatôi pcWdDQgMchơi vpcWdDQgMới pWfYyHBamấy ngư63p4ời nhpcWdDQgMà giàupWfYyHBa nhưpWfYyHBa cpcWdDQgMô đâu….
- pWfYyHBaNhà gi63p4àu 63p4như tôi??/
- pWfYyHBaUk… pWfYyHBadì ấpWfYyHBay bảpcWdDQgMo khôngpcWdDQgM cùngpcWdDQgM spcWdDQgMuy nghpWfYyHBaĩ nêpcWdDQgMn khpWfYyHBaông chơi….
- VậypWfYyHBa sapWfYyHBao 63p4anh chơipWfYyHBa v63p4ới tôpWfYyHBai?? 63p4– LâpcWdDQgMm hỏpcWdDQgMi lại
- ừpcWdDQgM thì….pcWdDQgM –pcWdDQgM pWfYyHBaQuân tặcpWfYyHBa pcWdDQgMlưỡi b63p4ỏ qupcWdDQgMa –63p4 đipWfYyHBa ănpcWdDQgM đi63p4… 63p4tôi đói
- apcWdDQgMnh đpcWdDQgMói cònpWfYyHBa 63p4tôi n63p4o chắpcWdDQgMc!! pWfYyHBa– côpWfYyHBa cãipWfYyHBa 63p4– tro63p4ng nhpcWdDQgMà bácpWfYyHBa TưpWfYyHBa pWfYyHBatôi pcWdDQgMnấu xonpcWdDQgMg 63p4hết rồi… gipWfYyHBaờ chỉpWfYyHBa pWfYyHBacòn ănpWfYyHBa cpcWdDQgMũng khpWfYyHBaông xopcWdDQgMng nữa…pcWdDQgM tpcWdDQgMôi pWfYyHBacó phú63p4c q63p4uá mà…
- thô63p4i… pcWdDQgMtôi dẫ63p4n côpWfYyHBa đipWfYyHBa pcWdDQgMăn …pcWdDQgM. 63p4Trời mưa63p4 pcWdDQgMvậy pcWdDQgMăn pWfYyHBagì nhỉ??63p4? pWfYyHBa– ApWfYyHBanh supWfYyHBay nghĩpWfYyHBa –pcWdDQgM trờipcWdDQgM mưa…pcWdDQgM trờpWfYyHBai 63p4mưa…. AkpWfYyHBa.. cpcWdDQgMó rồi…63p4 63p4bánh xpWfYyHBaèo thẳng63p4 tiến


Lâm63p4 pcWdDQgMtròn pWfYyHBaxoe mắt63p4, pcWdDQgMhỏi lạ63p4i pWfYyHBa: pcWdDQgM“ bpWfYyHBaánh xèo”


Thiệt nà63p4ng npWfYyHBaày npWfYyHBagố pcWdDQgMkhông chịupcWdDQgM nổi63p4. CpcWdDQgMái mónpcWdDQgM chết63p4 ngườpcWdDQgMi ấypcWdDQgM màpcWdDQgM cũ63p4ng khôn63p4g biế63p4t. Tác pWfYyHBagiả làpcWdDQgM tpWfYyHBaác gipcWdDQgMả chếpcWdDQgMt tươipWfYyHBa rpWfYyHBaoi rópWfYyHBai chếtpcWdDQgM gpcWdDQgMiãy pWfYyHBađành pWfYyHBađạch vớipcWdDQgM epWfYyHBam ýpcWdDQgM…. Ngon kpWfYyHBahông cưỡngpWfYyHBa nổi…pWfYyHBa chpWfYyHBaẹp chẹppWfYyHBa… DạopcWdDQgM pWfYyHBanày mưpcWdDQgMa nhiềupcWdDQgM…ăn pcWdDQgMbánh xèopWfYyHBa sướng63p4 pcWdDQgMhơn làm tipWfYyHBaên nữa


A63p4nh dẫn63p4 pWfYyHBaLâm đ63p4ến mpcWdDQgMột 63p4quán bá63p4nh x63p4èo nhỏ,63p4 npcWdDQgMằm kpcWdDQgMhá pcWdDQgMsâu trong co63p4n hpWfYyHBaẻm d63p4ài… 63p4quán kh63p4á vắng…pcWdDQgM pWfYyHBachắc pcWdDQgMlà họpcWdDQgM ởpWfYyHBa 63p4nhà tậnpWfYyHBa hưởngpWfYyHBa bữpWfYyHBaa cơmpcWdDQgM gia đìnpcWdDQgMh t63p4ối thứpcWdDQgM 7….63p4 LpWfYyHBaâm đpWfYyHBai vào63p4 pWfYyHBakhép n63p4ép cạ63p4nh pcWdDQgMQuân. Mấ63p4y nơipWfYyHBa npWfYyHBaày cpWfYyHBaô không63p4 quen vàpWfYyHBa cũngpcWdDQgM chư63p4a tpWfYyHBaừng 63p4đặt c63p4hân đến..


pcWdDQgM- pWfYyHBaCô LpcWdDQgMam!! LấypWfYyHBa cpWfYyHBaháu đ63p4ĩa bpcWdDQgMánh x63p4èo !pWfYyHBa! –pcWdDQgM Q63p4uân pWfYyHBagọi. DườpWfYyHBang pcWdDQgMnhư pWfYyHBaanh l63p4à khácpcWdDQgMh hàng63p4 63p4quen pWfYyHBacủa quán
CôpcWdDQgM cpWfYyHBahủ quánpcWdDQgM 63p4xởi lởi:
63p4- QpWfYyHBauân đpcWdDQgMó 63p4ak?? DẫnpWfYyHBa b63p4ạn g63p4ái tớipWfYyHBa 63p4ăn pWfYyHBađó hảpWfYyHBa?? xipcWdDQgMnh qá

- KhôpcWdDQgMng cpcWdDQgMó đâpWfYyHBau ạ63p4 63p4!! pcWdDQgM– cả63p4 apWfYyHBanh vàpWfYyHBa pcWdDQgMcô đpWfYyHBaồng thanh
- cò63p4n cãpWfYyHBai pWfYyHBanữa… pcWdDQgMhai đưapcWdDQgM đpWfYyHBaẹp đôi63p4 pWfYyHBavậy cơpWfYyHBa mà…pcWdDQgM. –pWfYyHBa côpcWdDQgM 63p4chủ pcWdDQgMquán cười…

5 phú63p4t sau….


- pWfYyHBabánh pWfYyHBaxèo nópWfYyHBang hổipcWdDQgM đây…vừapWfYyHBa thổpcWdDQgMi vừapcWdDQgM ăn63p4 đê…..pWfYyHBa –63p4 tpWfYyHBaiếng cpcWdDQgMô pcWdDQgMchủ quápcWdDQgMn giònpcWdDQgM tan, kpWfYyHBaiểu nàpcWdDQgMy kpWfYyHBahông ăpWfYyHBan cũpcWdDQgMng pWfYyHBano pWfYyHBavới cô63p4 bán63p4 hàngpWfYyHBa vpWfYyHBaui tí63p4nh này
- cpWfYyHBaô pcWdDQgMăn đi….pcWdDQgM –pcWdDQgM Quâ63p4n lịcpcWdDQgMh sự
pWfYyHBa- ăn…pWfYyHBa ăn63p4…. nhưpWfYyHBa… thếpcWdDQgM nào…63p4 pcWdDQgM- LâmpWfYyHBa npcWdDQgMghệt pcWdDQgMmặt rpWfYyHBaa hỏi

Quân bópWfYyHBa tpcWdDQgMay toàpWfYyHBan pcWdDQgMtập vớipWfYyHBa cpcWdDQgMô 63p4nàng nàpcWdDQgMy. pcWdDQgMAnh pWfYyHBacẩn 63p4thận lấ63p4y 63p4tâm bpWfYyHBaánh t63p4ráng, đpWfYyHBaặt vào 63p4đó x63p4à 63p4lách, 63p4rau diếp63p4, c63p4ải xan63p4h, r63p4au dpcWdDQgMiếp pWfYyHBacá, tpcWdDQgMía pcWdDQgMtô, pcWdDQgMrau húngpcWdDQgM, l63p4á quế…


LpcWdDQgMâm lắcpWfYyHBa đầu63p4 xu63p4a tay…

- tô63p4i khpcWdDQgMông ăpWfYyHBan đư63p4ợc mấypcWdDQgM lpWfYyHBaoại rapcWdDQgMu thơpWfYyHBam đâu….pcWdDQgM AnpWfYyHBah cpcWdDQgMho mỗipWfYyHBa xpcWdDQgMà láchpcWdDQgM pWfYyHBavới 63p4dưa pcWdDQgMleo 63p4thôi ak??

QpcWdDQgMuân thpWfYyHBaở dài63p4 n63p4gán n63p4gẩm….nàng pWfYyHBanày k63p4hó npcWdDQgMuôi pWfYyHBaquá. Khôn63p4g biếpcWdDQgMt pcWdDQgMở nhàpWfYyHBa 63p4ba mẹpcWdDQgM nupWfYyHBaôi bằngpWfYyHBa 63p4gì màpcWdDQgM lớn63p4 tư63p4ớng vậy


pcWdDQgM- ĂpWfYyHBan b63p4ánh x63p4èo t63p4hì phpcWdDQgMải cpWfYyHBaó r63p4au mớipWfYyHBa npcWdDQgMgon cpcWdDQgMhứ chpcWdDQgMáu pWfYyHBa? 63p4– pcWdDQgMcô chủ63p4 pWfYyHBaquán pWfYyHBahỏi LÂm..

CôpcWdDQgM pcWdDQgMchỉ bpcWdDQgMiết cười63p4 trừ…

QupcWdDQgMân làpcWdDQgMm xonpWfYyHBag pWfYyHBaxuôi, cupcWdDQgMốn lại,pcWdDQgM đưa63p4 c63p4ho Lâm…

- ĐâypWfYyHBa ti63p4ểu thpcWdDQgMư, pcWdDQgMăn đi….pWfYyHBa 63p4Phước 63p4lắm m63p4ới đượpWfYyHBac ThànpcWdDQgMh QpWfYyHBauân nàypWfYyHBa làm63p4 chpcWdDQgMo ăpWfYyHBan đó…
- CpWfYyHBaoi bộ63p4 tô63p4i nhipWfYyHBaều pcWdDQgMphước pWfYyHBahen… cpWfYyHBaòn được63p4 pcWdDQgMăn mpcWdDQgMỳ nữa…pcWdDQgM cũpcWdDQgMng pcWdDQgMphải… ởpcWdDQgM hiềpcWdDQgMn gặpWfYyHBap lànpWfYyHBah pWfYyHBamừ…. –pcWdDQgM QuâpWfYyHBan pcWdDQgMnói 63p4trơn tru.
63p4- CpWfYyHBaô m63p4à hiềnpWfYyHBa cpWfYyHBahắc tôipcWdDQgM là63p4 bụtpcWdDQgM lpWfYyHBaâu rồipWfYyHBa!! ăpcWdDQgMn đipcWdDQgM.. pWfYyHBađừng npWfYyHBaói vớipcWdDQgM tôipcWdDQgM cpcWdDQgMô khôn63p4g bipcWdDQgMết 63p4ăn nhá
63p4- pcWdDQgMAi bảo…63p4 bỏpWfYyHBa pWfYyHBavô m63p4ồm rồi…ă…n….63p4 63p4– LâmpcWdDQgM nhétpcWdDQgM miếng63p4 bpcWdDQgMánh cu63p4ốn 63p4vô mồm…


Chu chpcWdDQgMa… qupWfYyHBaỷ t63p4hần ơi….63p4 NgopcWdDQgMn vậtpWfYyHBa vã…pWfYyHBa mớipWfYyHBa cắn63p4 một63p4 mi63p4ếng pWfYyHBamà cáipcWdDQgM cảmpWfYyHBa gi63p4ác chu63p4a chua npcWdDQgMgọt pcWdDQgMngọt c63p4ủa nưpWfYyHBaớc pWfYyHBamắm 63p4lẫn v63p4ới cáipWfYyHBa giò63p4n giònpWfYyHBa thơmpWfYyHBa tpcWdDQgMhơm của63p4 bánpcWdDQgMh xèo, còn63p4 pWfYyHBacó mpcWdDQgMấy lápcWdDQgMt 63p4dưa lpWfYyHBaeo 63p4mát lạnhpcWdDQgM nữa63p4 chứ?pcWdDQgM( đấy63p4 lpcWdDQgMà 63p4nàng 63p4này khô63p4ng pcWdDQgMăn thêm rpcWdDQgMau đó…63p4 khôngpWfYyHBa th63p4ì… pWfYyHBachẹp… &pWfYyHBalt;lau đi!!pWfYyHBa nhpcWdDQgMỏ cảpWfYyHBa nướcpcWdDQgM rãipWfYyHBa 63p4kìa bạnpWfYyHBa (+.+) )…..pcWdDQgM pWfYyHBaLâm pcWdDQgMđảm bả63p4o mpcWdDQgMón này63p4 ă63p4n đứtpcWdDQgM 63p4món pizpcWdDQgMza pcWdDQgMở tiệm

Vừa63p4 63p4nhai pWfYyHBanhồm nhoàm…63p4 L63p4âm vừpcWdDQgMa giụcpcWdDQgM Quân:

pWfYyHBa- ApcWdDQgMn… àmpWfYyHBa pWfYyHBa… pWfYyHBaiếp i….pWfYyHBa íu…pWfYyHBa ôpWfYyHBai ….oăn….pcWdDQgM 63p4( apWfYyHBanh làmpWfYyHBa pWfYyHBatiếp 63p4đi x63p4íu tpcWdDQgMôi ăn)
- ơ…63p4 ay….pWfYyHBa ự63p4 pcWdDQgM.. àmpWfYyHBa i….pcWdDQgM ôipcWdDQgM… ũn…pcWdDQgM pWfYyHBaoăn à63p4 63p4( ơpcWdDQgM hpWfYyHBaay t63p4ự làpcWdDQgMm pcWdDQgMđi 63p4tôi cũ63p4ng ăn63p4 mpcWdDQgMà)– 63p4vừa nóipcWdDQgM pcWdDQgManh chàngpWfYyHBa cũngpcWdDQgM pcWdDQgMđút n63p4gay miếng63p4 bpWfYyHBaánh và63p4o mồm…

- Anh63p4… c63p4ó phải63p4 cpcWdDQgMon tra63p4i không63p4 vậy….63p4 ch63p4ẳng pcWdDQgMga pWfYyHBalăng pWfYyHBachút nàpcWdDQgMo sấ63p4t…. pcWdDQgM– 63p4Lâm hét lê63p4n, trần63p4 đờ63p4i này63p4 pcWdDQgMcô chưpWfYyHBaa thpcWdDQgMấy 63p4ai npcWdDQgMhỏ pcWdDQgMnhen ícpWfYyHBah kỉpcWdDQgM nhpWfYyHBaư Quân
- CpWfYyHBaô là copWfYyHBan gáipcWdDQgM chắc….pWfYyHBa c63p4on pcWdDQgMgái 63p4gì mà….pcWdDQgM 63p4Ăn uốpcWdDQgMng 63p4vô d63p4uyên…. –63p4 A63p4nh chàngpcWdDQgM cũnpcWdDQgMg không chịupcWdDQgM thpcWdDQgMua, vpcWdDQgMừa chpcWdDQgMo pWfYyHBamiếng pWfYyHBabánh pWfYyHBathứ hapcWdDQgMi vàopcWdDQgM pWfYyHBamồm pWfYyHBavừa pWfYyHBanói lại….
- Khiếp…pWfYyHBa pcWdDQgMtôi miế63p4ng thứpWfYyHBa nhpWfYyHBaất chpcWdDQgMưa ănpcWdDQgM xo63p4ng anpcWdDQgMh đã63p4 63p4xơi hpWfYyHBaết miếngpcWdDQgM t63p4hứ hpWfYyHBaai rồi…pcWdDQgM. cpcWdDQgMon tra63p4i 63p4gì mà63p4 pcWdDQgMnhư heo….


3 pcWdDQgMphút sau…

63p4- cpcWdDQgMủa tôi….pWfYyHBa pWfYyHBa– LpWfYyHBaâm hùpcWdDQgMng pWfYyHBahồn lấypcWdDQgM tpWfYyHBaay pcWdDQgMcướp pcWdDQgMlấy mpWfYyHBaiếng pWfYyHBacuối cùng
- pcWdDQgMcòn lâu…-63p4 QpWfYyHBauân cpWfYyHBaũng chpcWdDQgMẳng vừpcWdDQgMa… tíc63p4h c63p4ực pWfYyHBakéo miếnpcWdDQgMg cu63p4ối pcWdDQgMcùng pWfYyHBavề phpWfYyHBaía mìn63p4h… pcWdDQgManh cũpWfYyHBang c63p4hiếm pcWdDQgMđược mộtpcWdDQgM pWfYyHBadiện 63p4tích pWfYyHBakha khá
pWfYyHBa- củpcWdDQgMa tôi
63p4- 63p4của tôi

Quân t63p4hấy tìpcWdDQgMnh hìn63p4h pWfYyHBakhông ổnpcWdDQgM nên63p4 nghị63p4 h63p4òa pcWdDQgMvới LâpcWdDQgMm pcWdDQgM: chpWfYyHBaia đôi….pcWdDQgM CảpWfYyHBa pWfYyHBa2 ng63p4ười vu63p4i vpcWdDQgMẻ ăpcWdDQgMn nốtpcWdDQgM miếng63p4 cpcWdDQgMòn lại…

- c63p4ô pWfYyHBaLâm 63p4lấy c63p4ho pcWdDQgMcháu đpWfYyHBaĩa nữa63p4 pWfYyHBa– QupWfYyHBaân gọi
63p4- thếpWfYyHBa n63p4ãy giờpWfYyHBa khpWfYyHBaông chịu63p4 gọi…pWfYyHBa điên!63p4! –63p4 LâmpWfYyHBa trách…63p4cô đan63p4g pcWdDQgMăn ngon…
pcWdDQgM- upWfYyHBak… quên…pWfYyHBa. pcWdDQgM_ QupcWdDQgMân cpWfYyHBaười hpcWdDQgMì pcWdDQgMrõ ghét


3 phúpWfYyHBat sau….pWfYyHBa ..


pcWdDQgM- lấpcWdDQgMy chpWfYyHBaáu đĩpcWdDQgMa nữa….


5 phút…


63p4- cpcWdDQgMô pcWdDQgMơi pcWdDQgMthêm pcWdDQgMđĩa nữa….lâupcWdDQgM vậy….pWfYyHBa pcWdDQgM– lần63p4 nà63p4y 63p4Lâm lpcWdDQgMên ti63p4ếng…. giờ63p4 mớpWfYyHBai pcWdDQgMbiết pcWdDQgMcảm pWfYyHBagiác pWfYyHBachờ thứcpWfYyHBa ă63p4n rấtpcWdDQgM ki63p4nh khủng

10 phú63p4t sau….


- CpcWdDQgMÔ pcWdDQgMLAM ƠI…63p4. M63p4ột pcWdDQgMđĩa nữapWfYyHBa…. –pcWdDQgM hpWfYyHBaai ngườipcWdDQgM cùpWfYyHBang pWfYyHBađồng thanh….khiếp…ăn63p4 n63p4hư hepWfYyHBao… mớ63p4i có63p4 pWfYyHBa10 ph63p4út 63p4xơi nguyênpWfYyHBa pWfYyHBa3 đĩa


13 phút…

Cả63p4 LpcWdDQgMâm 63p4và QuâpWfYyHBan pcWdDQgMsấn sổpcWdDQgM pcWdDQgMtới cápcWdDQgMi pcWdDQgMbếp củpcWdDQgMa c63p4ô LpcWdDQgMam. ChờpWfYyHBa spWfYyHBaao nỗ63p4i nữpcWdDQgMa, xắn63p4 ta63p4y vôpcWdDQgM 63p4làm cùnpWfYyHBag 63p4cô c63p4ho nhanh….

CpcWdDQgMái b63p4ếp lại63p4 pWfYyHBa1 63p4lần nữ63p4a nổipWfYyHBa loạn…pWfYyHBa lpcWdDQgMý pWfYyHBado kh63p4ông cầpcWdDQgMn nópWfYyHBai cũ63p4ng biết


- Za…63p4 63p4sao côpWfYyHBa đổpcWdDQgM b63p4ánh d63p4ày vậy….pWfYyHBa –pcWdDQgM QupcWdDQgMân hét
pcWdDQgM- LỡpWfYyHBa tapWfYyHBay… 63p4- LpWfYyHBaâm nóipcWdDQgM tỉnh63p4 bơ63p4…. KhônpWfYyHBag biếtpcWdDQgM mapWfYyHBai pWfYyHBasau 63p4ai rư63p4ớc n63p4àng đpWfYyHBaây (đo63p4án x63p4em pWfYyHBa* mặtpcWdDQgM 63p4tác 63p4giả cưpcWdDQgMời đểu*pWfYyHBa )- Nè…pWfYyHBa 63p4anh qpWfYyHBauên bỏpcWdDQgM pWfYyHBagiá rồipcWdDQgM… đ63p4ồ 63p4lú lẫn…
pWfYyHBa- Uk…pcWdDQgM quê63p4n 63p4( lại63p4 qpcWdDQgMuên. Ha63p4i pWfYyHBaông pWfYyHBabà pcWdDQgMnãy c63p4hắc mắcpcWdDQgM bệnhpcWdDQgM đãngpWfYyHBa tpWfYyHBarí levpWfYyHBael cpcWdDQgMao nhấtpWfYyHBa quá)


- pWfYyHBaLâm!! LậtpWfYyHBa bápcWdDQgMnh m63p4au…. ChápWfYyHBay 63p4rồi kìa…..
- Lấy…pcWdDQgM. lấypWfYyHBa dùmpcWdDQgM tpcWdDQgMôi cápWfYyHBai đĩa…63p4 nhanh….

….


Sau mộpcWdDQgMt 63p4hồi lpWfYyHBaàm bánh(pWfYyHBa thpcWdDQgMực rpcWdDQgMa pcWdDQgMlà trapWfYyHBanh pWfYyHBacủa c63p4ô LampWfYyHBa), ha63p4i đứapcWdDQgM pWfYyHBađi 63p4ra 63p4với pWfYyHBa4 đĩa nữapcWdDQgM t63p4rên ta63p4y, pWfYyHBamỉm cưpcWdDQgMời mãpWfYyHBan nguyệnpcWdDQgM…. axpWfYyHBa…. ĂpWfYyHBan pWfYyHBachi lắm63p4 dữ….


63p41 pWfYyHBaphút nhìpWfYyHBan nhau…


- n63p4hìn cpcWdDQgMon khỉ63p4 m63p4ặt 63p4dính đ63p4ầy lọ63p4 kìpWfYyHBaa…. H63p4a h63p4a…. pWfYyHBa– Quân63p4 63p4cười chỉ63p4 mặt63p4 Lâm
- anpWfYyHBah sạchpWfYyHBa hơnpcWdDQgM pWfYyHBatôi cpWfYyHBahắc…. kiếp….pcWdDQgM mặt63p4 pWfYyHBanhư đào63p4 thapWfYyHBan hàn63p4g tpcWdDQgMhế kỉ….pWfYyHBa –pcWdDQgM pcWdDQgMLâm lúc đ63p4ầu hốtpWfYyHBa hoảngpcWdDQgM nh63p4ưng ngapcWdDQgMy 63p4sau kh63p4i chpWfYyHBaiêm npcWdDQgMgưỡng dunpWfYyHBag npcWdDQgMhan pcWdDQgMngười đ63p4ối diệnpcWdDQgM thì pWfYyHBacũng nắcpcWdDQgM nẻ
pcWdDQgM- thôi63p4…. 63p4hai đứa63p4 v63p4ào rửpcWdDQgMa mặtpWfYyHBa rồpWfYyHBai rapWfYyHBa…. 63p4– côpWfYyHBa LâpWfYyHBam từpcWdDQgM đâupWfYyHBa chạy63p4 lại63p4( npWfYyHBaãy gipcWdDQgMờ tụipcWdDQgM pcWdDQgMnó d63p4ành chỗpWfYyHBa mà),pWfYyHBa pcWdDQgMtủm tỉpWfYyHBam cười
- th63p4ôi khỏipcWdDQgM cpcWdDQgMô –pWfYyHBa pWfYyHBa2 đứapcWdDQgM đồpWfYyHBang pcWdDQgMthanh tậpWfYyHBap 3

v63p4ì pcWdDQgMsự nghiệppWfYyHBa ăn63p4 uốpcWdDQgMng pcWdDQgMvĩ pcWdDQgMđại… m63p4ặt 63p4lọ cpcWdDQgMó hềpcWdDQgM chpcWdDQgMi pWfYyHBa( cápWfYyHBai nàpWfYyHBay giốpcWdDQgMng pcWdDQgMtác 63p4giả )
63p415 phút63p4 sau


- OapcWdDQgM… n63p4o qupcWdDQgMá…. Ăn63p4 kpcWdDQgMhông npWfYyHBaổi nữapcWdDQgM rồipcWdDQgM…. –pWfYyHBa LâmpcWdDQgM xpWfYyHBaoa pcWdDQgMbụng tha63p4n vãn
- Cô…pWfYyHBa ănpcWdDQgM nổpWfYyHBai n63p4ữa tôipWfYyHBa c63p4ho tiền…pWfYyHBa. pcWdDQgM– QuâpcWdDQgMn pcWdDQgMcũng xupWfYyHBaýt pWfYyHBaxoa pWfYyHBathan c63p4ho pWfYyHBacái bụng


Nhìn bên….(63p4 pcWdDQgMtác 63p4giả lậtpcWdDQgM ghế)…pcWdDQgM chồnpcWdDQgMg đĩpWfYyHBaa chpcWdDQgMắc capWfYyHBao 63p4như núi….pcWdDQgM Khiếp…63p4 63p42 pWfYyHBaông bàpWfYyHBa này ăpcWdDQgMn nhưpcWdDQgM pWfYyHBabỏ đ63p4ói pWfYyHBa2 npcWdDQgMăm ở63p4 ch63p4âu ppWfYyHBaHi khôngpcWdDQgM bpcWdDQgMằng… đpWfYyHBaến c63p4ô LapcWdDQgMm 63p4cũng kipcWdDQgMnh ngạc…. cpcWdDQgMô tpcWdDQgMưởng hôpcWdDQgMm npcWdDQgMay ế63p4 khách….pWfYyHBa GặppcWdDQgM pWfYyHBa2 đứa63p4 này63p4 ch63p4ắc lãi63p4 gấp63p4 đô63p4i thườnpWfYyHBag ngày mất
pWfYyHBaHai người63p4 thopcWdDQgMng tpWfYyHBahả đi63p4 dạo…

- Ê!63p4 Cái63p4 pcWdDQgMbánh hồi63p4 npWfYyHBaày gọipWfYyHBa pcWdDQgMlà pcWdDQgMgì ý63p4 nhỉpWfYyHBa? –pWfYyHBa LâmpcWdDQgM hỏipWfYyHBa Quân
- 63p4Đồ khỉ63p4 h63p4ay quên!pcWdDQgM BápcWdDQgMnh xèo63p4…. CôpWfYyHBa k63p4hông thấypcWdDQgM đổpcWdDQgM pWfYyHBabánh r63p4a npcWdDQgMó pWfYyHBakêu cá63p4i xèpcWdDQgMo apcWdDQgMk? –pWfYyHBa QupcWdDQgMân nạt
- Ak…pWfYyHBa pWfYyHBauk…. 63p4Quên…. pcWdDQgM! –pWfYyHBa LâpcWdDQgMm g63p4ãi đầupWfYyHBa thấpWfYyHBay yêu…63p4… nàpWfYyHBang tpWfYyHBaa còpWfYyHBan phụnpWfYyHBag pWfYyHBamá nữa63p4 chứ.,, l63p4àm tráipcWdDQgM tipWfYyHBam apcWdDQgMi đpcWdDQgMó…. 63p4Suýt r63p4ớt r63p4a npWfYyHBagoài…. ĐếnpcWdDQgM kpWfYyHBahổ th63p4ê khôpcWdDQgMng biết
- Anh63p4… a63p4nh làpcWdDQgMm pWfYyHBagì m63p4à đơ63p4 ngưpWfYyHBaời pcWdDQgMra vậy…pWfYyHBa 63p4- LpWfYyHBaâm h63p4ua hpWfYyHBaua tay,bpWfYyHBaất giá63p4c hỏipWfYyHBa kpcWdDQgMhi pWfYyHBathấy QuânpcWdDQgM cpcWdDQgMứ đpcWdDQgMơ 63p4nhìn mình


pcWdDQgMQuân gpWfYyHBaãi đầu.63p4 pWfYyHBaHai 63p4người nàypcWdDQgM giốngpcWdDQgM nhpcWdDQgMau tpWfYyHBahật. Đến63p4 bối63p4 rốipcWdDQgM cpcWdDQgMũng giống63p4 nhapWfYyHBau nữpWfYyHBaa. Có63p4 phpcWdDQgMải là….pcWdDQgM 63p4* tpcWdDQgMác gpWfYyHBaiả 63p4lại cườipcWdDQgM đểu*


Hai n63p4gười đpWfYyHBai 63p4song sopWfYyHBang, thậpWfYyHBat 63p4yên bình……


- K63p4hà …63p4 khpcWdDQgMà…. L63p4ại gặpcWdDQgMp mà63p4y ở63p4 đây…63p4.. pcWdDQgMoắt pWfYyHBacon ạ…63p4.. pcWdDQgM!! –63p4 GiọpWfYyHBang pcWdDQgM1 pcWdDQgMtên c63p4ôn đpcWdDQgMồ khàn đ63p4i v63p4ì hpWfYyHBaút nhiềpWfYyHBau thuốcpWfYyHBa cắt63p4 ngapWfYyHBang 63p4suy nghĩpcWdDQgM ypcWdDQgMên b63p4ình pcWdDQgM( c63p4ủa pcWdDQgMtác giả)
- LạipcWdDQgM pcWdDQgMlà 63p4tụi mpcWdDQgMày hả?pWfYyHBa –63p4 63p4Quân tỏ63p4 vẻ63p4 kiên63p4 địpWfYyHBanh nh63p4ưng pWfYyHBathực pcWdDQgMra anpWfYyHBah pcWdDQgMrất lopWfYyHBa. Không phải63p4 pWfYyHBalo c63p4ho mpWfYyHBaình màpcWdDQgM lpcWdDQgMo c63p4ho npWfYyHBagười copcWdDQgMn gpWfYyHBaái đpcWdDQgMang pcWdDQgMở pWfYyHBabên cạnpWfYyHBah anh….
- ĐãpWfYyHBa bả63p4o pcWdDQgMtụi tapcWdDQgMo cpWfYyHBaó duypWfYyHBaên vớipcWdDQgM màpWfYyHBay m63p4à…. –63p4 63p41 pcWdDQgMtên khpcWdDQgMác chừngpcWdDQgM 1pcWdDQgM5, 1pcWdDQgM6 tuổi,63p4 tóc 63p4nhuộm đỏpWfYyHBa choétpWfYyHBa,khuyên t63p4ai dpWfYyHBaắt mũ63p4i, m63p4ồm cũpcWdDQgMng đan63p4g p63p4hì p63p4hèo đipWfYyHBaếu thuốc

63p4Một tên63p4 kpcWdDQgMhác buôngpcWdDQgM lờipcWdDQgM chpWfYyHBaòng gh63p4ẹo Lâm:

- pcWdDQgMÁi chà…pcWdDQgM hpWfYyHBaôm pWfYyHBanay mày63p4 lạipWfYyHBa đpWfYyHBai 63p4cùng vớipcWdDQgM côpcWdDQgM pWfYyHBaem pWfYyHBaxinh đẹppcWdDQgM lầ63p4n trước63p4 hả?......63p4 tụi bâ63p4y 63p4coi…. pWfYyHBaCóc ghẻ63p4 63p4đòi 63p4ăn tpcWdDQgMhịt thiê63p4n ngpcWdDQgMa kpWfYyHBaìa…. HpWfYyHBaa ha…


NpWfYyHBahững tràng63p4 cpcWdDQgMười chếpWfYyHBa npcWdDQgMhạo khôngpcWdDQgM dpWfYyHBaứt làpWfYyHBam cả63p4 pWfYyHBaQuân vpcWdDQgMà LâpWfYyHBam đpcWdDQgMều bựcpcWdDQgM bội….pcWdDQgM LâpWfYyHBam vốn63p4 không63p4 p63p4hải loạipcWdDQgM n63p4gười pcWdDQgMcam chịu,63p4 lê63p4n tiến63p4g trước:

- pWfYyHBaKệ 63p4tôi! CpcWdDQgMó ppWfYyHBahải cóc63p4 ghẻpcWdDQgM pcWdDQgMthiên pWfYyHBanga hpcWdDQgMay khônpcWdDQgMg 63p4tự tpWfYyHBaôi biếpWfYyHBat…. bọnpWfYyHBa pcWdDQgManh đừngpcWdDQgM có cậypWfYyHBa pWfYyHBađông ăpcWdDQgMn hpWfYyHBaiếp tpWfYyHBaụi tôi….pcWdDQgM Tôi63p4…. T63p4ôi bpWfYyHBaáo pcWdDQgMcông pcWdDQgMan đó….pcWdDQgM –63p4 cô63p4 mpcWdDQgMạnh pWfYyHBamồm tuyên bố
pWfYyHBa- pWfYyHBaA ha….pcWdDQgM HapWfYyHBa…. CpWfYyHBaô e63p4m t63p4ức lênpcWdDQgM t63p4rông pcWdDQgMxinh h63p4ẳn pWfYyHBara đấy…..63p4 –pWfYyHBa qpWfYyHBauay sang pWfYyHBaQuân hpWfYyHBaắn pWfYyHBata nó63p4i pWfYyHBatiếp 63p4– pWfYyHBaHay là63p4 giờ63p4 màypWfYyHBa đểpWfYyHBa pcWdDQgMcon 63p4bé đópWfYyHBa lại63p4 đ63p4ây…. pcWdDQgMTụi tao pcWdDQgMcho mà63p4y b63p4iến pcWdDQgM…. ApcWdDQgMnh epWfYyHBam nhỉ….


QpcWdDQgMuân pcWdDQgMnghiến răng:


- VậypcWdDQgM th63p4ì 63p4hỏi nắm63p4 pcWdDQgMđấm củapWfYyHBa t63p4ao có63p4 đpWfYyHBaồng ýpcWdDQgM không63p4 đã…!pcWdDQgM –pcWdDQgM Qu63p4ân pcWdDQgMnhanh 63p4như 63p4cắt đẩy LpWfYyHBaâm qupWfYyHBaa 63p41 bêpcWdDQgMn, xôngpWfYyHBa vpcWdDQgMào tụipcWdDQgM cônpcWdDQgM 63p4đồ npWfYyHBahư 63p4con hổpcWdDQgM đópcWdDQgMi khát.


Bọn 63p4đó cpWfYyHBahừng h63p4ai pcWdDQgM10 tên.pWfYyHBa pcWdDQgMTrừ thằngpWfYyHBa pWfYyHBa15 tuổpWfYyHBai lênpcWdDQgM tiến63p4g lpWfYyHBaúc nãypcWdDQgM làpcWdDQgM pWfYyHBanhỏ pWfYyHBacon ra. pWfYyHBaCòn lpcWdDQgMại 63p4đứa 63p4nào pWfYyHBađứa n63p4ấy 63p4to 63p4cao, 63p4nhìn h63p4ãi chếtpcWdDQgM đipcWdDQgM pcWdDQgMđược. pWfYyHBaQuân nhàpWfYyHBa 63p4ta cũng đâ63p4u phảpcWdDQgMi tpcWdDQgMay vừapcWdDQgM… cũn63p4g t63p4ả hữupcWdDQgM đột63p4 xpWfYyHBaông. Mộ63p4t tênpWfYyHBa lă63p4m lămpcWdDQgM pcWdDQgMcầm câypcWdDQgM gậpWfYyHBay đến pWfYyHBađịnh đánhpcWdDQgM vàpWfYyHBao lưngpWfYyHBa pcWdDQgManh n63p4hưng QuâpWfYyHBan q63p4uay ng63p4oắt lại,pWfYyHBa tpcWdDQgMiện pWfYyHBachân pWfYyHBađá vô63p4 bụnpWfYyHBag thằng pcWdDQgMđó lpWfYyHBaàm 63p4nó pWfYyHBala pcWdDQgMquá trpcWdDQgMời đpWfYyHBaất. Mấ63p4y 63p4tên cò63p4n 63p4lại cũpWfYyHBang pcWdDQgMgây kh63p4ông í63p4t 63p4cản trở cpcWdDQgMho QuânpcWdDQgM. TpWfYyHBaụi npcWdDQgMó biết63p4 nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….