You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


CKDuzhú láQjbHi S4sdxe th2Nu5ấy cYrjVhưa đầyS4sd QjbH5 phút2Nu5 QjbHLâm đYrjVã chạyKDuz rYrjVa nênQjbH thấy S4sdlạ, gặngS4sd hQjbHỏi. LâmS4sd chỉ2Nu5 iQjbHm lặnKDuzg, k2Nu5hông nói2Nu5 gì…YrjV TrKDuzên S4sdxe, cô2Nu5 cứYrjV suYrjVy nghĩ KDuzmiên maKDuzn S4sdsuốt. TạiKDuz saoYrjV? CQjbHô KDuzđã là2Nu5m gQjbHì m2Nu5à KDuzdì NYrjVgân 2Nu5ghét côKDuz nhưS4sd vậy?KDuz Gia QjbHđình KDuzcô đS4sdã gKDuzây rYrjVa chuyệYrjVn gì2Nu5 KDuzkhiến dìYrjV ấ2Nu5y mớiYrjV nghS4sde đếnYrjV tênYrjV đãYrjV đùngYrjV đùng tS4sdức giậnYrjV đuổi2Nu5 côQjbH về..??QjbH tYrjVại sao2Nu5? RốtS4sd KDuzcuộc S4sdlà tạiS4sd sao???

MãiS4sd nghĩ khiếS4sdn Lâ2Nu5m khô2Nu5ng S4sdnhận S4sdra đã2Nu5 2Nu5về nhKDuzà làmS4sd chúYrjV tQjbHài xế2Nu5 phảiYrjV kQjbHhẽ nhắ2Nu5c. CKDuzô bước S4sdxuống thYrjVẫn thQjbHờ, khôYrjVng chKDuzào cảYrjV cQjbHhú Phú2Nu5. PhảQjbHi S4sdnhư YrjVmấy S4sdhôm trQjbHước, cS4sdô đã hớnS4sd hở,S4sd tươiQjbH cười2Nu5 xuống2Nu5 xeQjbH, lYrjVíu YrjVlo tYrjVạm S4sdbiệt cKDuzhú. VậyQjbH mà…

CôS4sd bưKDuzớc vS4sdô nhà2Nu5 nhS4sdư QjbHngười mYrjVất hồn.2Nu5 CôYrjV lê2Nu5n cầYrjVu thangS4sd, khôS4sdng đểS4sd 2Nu5ý S4sdba YrjVcô YrjVđã vềKDuz từ2Nu5 lúcS4sd nào2Nu5. BQjbHa cYrjVô 2Nu5lớn tiếngQjbH gọi:

- ThQjbHiết Lâm!!

CKDuzô qS4sduay ngưS4sdời lại,YrjV ngạS4sdc nh2Nu5iên: “2Nu5 Ba!!”

- 2Nu5Tối S4sdqua coYrjVn đS4sdi đâu??
2Nu5- S4sdBa S4sdvề từYrjV lúcKDuz nà2Nu5o ạ??QjbH –QjbH l2Nu5âm hỏi
2Nu5- 2Nu5Ba hYrjVỏi cQjbHon tốKDuzi S4sdqua điKDuz đâQjbHu??? 2Nu5– gQjbHiọng KDuzông bắtYrjV đQjbHầu 2Nu5có YrjVsự tứS4sdc S4sdgiận 2Nu5khiến LâQjbHm ruKDuzn sợ
- QjbHCon… con…2Nu5 quS4sda nhKDuzà bạn….??
- BKDuzạn nào.QjbH.??- ônYrjVg gằnYrjV giọng…
- BạQjbHn cQjbHủa con…S4sd. 2Nu5Ba…ba YrjVlàm KDuzsao tKDuzhế??? Đừn2Nu5g 2Nu5làm cQjbHon YrjVsợ baQjbH!! 2Nu5– LKDuzâm lYrjVo lắng

GQjbHiọng YrjVông S4sdđã dịuKDuz YrjVđi nhưn2Nu5g cóS4sd v2Nu5ẻ QjbHvẫn giận

- BQjbHa cYrjVhỉ QjbHmuốn biếtQjbH cS4sdon S4sdđi đâ2Nu5u vàQjbH 2Nu5làm g2Nu5ì thôi
2Nu5- BYrjVa àKDuz!! QjbHCon lớQjbHn rồi…QjbH 2Nu5ba kKDuzhông cầnKDuz phả2Nu5i YrjVtrông cQjbHhừng coS4sdn nhưKDuz đQjbHứa 2Nu5con nítS4sd KDuzvậy KDuzđâu!! BYrjVa vềQjbH sYrjVớm vậy??
QjbH- Uk…QjbH côn2Nu5g việcYrjV thuậnS4sd lS4sdợi nên2Nu5 bKDuza vềKDuz trướYrjVc… QjbHba nhớKDuz cQjbHon gáKDuzi S4sdba quS4sdá QjbHak –S4sd giọnKDuzg ônQjbHg dịuS4sd hẳn
- KDuzCon cũngS4sd n2Nu5hớ ba!!
- TrônQjbHg KDuzcon S4sdkhông đKDuzược khỏe???
S4sd- Không2Nu5 b2Nu5a… S4sdcon cS4sdhỉ h2Nu5ơi mệtS4sd KDuzchút… coS4sdn lênKDuz pYrjVhòng trướS4sdc… YrjVhẹn KDuzgặp b2Nu5a QjbHở b2Nu5ữa tốiQjbH nKDuzha ba…
- S4sdờ… lS4sdên nghỉQjbH điYrjV cS4sdon gái….
LâmYrjV q2Nu5uá mệYrjVt YrjVmỏi. ThảYrjV KDuzmình l2Nu5ên chi2Nu5ếc giườngKDuz r2Nu5ộng 2Nu5lớn, QjbHcô tS4sdhiếp điKDuz lú2Nu5c QjbHnào QjbHkhông biết.I’mYrjV KDuzdon’t nS4sdeed 2Nu5a man
I’m donQjbH’t n2Nu5eed YrjVa mYrjVan YrjV( what???)
I’m don’KDuzt n2Nu5eed QjbHa man
I’mQjbH don’tYrjV KDuzneed QjbHa maQjbHn S4sd( jiinjja)………Tiến2Nu5g nhKDuzạc quS4sden thuộcKDuz lạiKDuz vanS4sdg l2Nu5ên YrjV( t2Nu5g ngQjbHhiền bàiKDuz nS4sdày lắm!!)


Với tKDuzay lấyKDuz 2Nu5chiếc điQjbHện thoS4sdại mQjbHà khôngKDuz nhYrjVìn ngườiS4sd YrjVgọi, LâYrjVm S4sduể oải

- QjbHA 2Nu5lô !!
- CKDuzô chếQjbHt ởS4sd đâuKDuz mà2Nu5 mãYrjVi kKDuzhông nKDuzghe máy??YrjV? –QjbH KDuz1 gYrjViọng 2Nu5nói KDuzcon trYrjVai vS4sdang lên.S4sd L2Nu5âm thừa2Nu5 biQjbHết lS4sdà ai
- NgủS4sd S4sd- cS4sdô tYrjVrả lờiQjbH cS4sdụt ngụt
QjbH- !!!
2Nu5- C2Nu5huyện hKDuzồi chYrjViều… côKDuz… côS4sd cQjbHó saS4sdo không???
- Nếu2Nu5 tôKDuzi YrjVnói saS4sdo t2Nu5hì anKDuzh chạyYrjV đếKDuzn aYrjVn 2Nu5ủi tQjbHôi c2Nu5hắc S4sd!! rõKDuz vô2Nu5 duyêQjbHn –2Nu5 cYrjVô QjbHnói vẫn2Nu5 đanQjbHg cQjbHòn S4sdngái ngủ
- UkYrjV… tôS4sdi… YrjVđang QjbHở trưKDuzớc n2Nu5hà c2Nu5ô nè…KDuz 2Nu5- QuâYrjVn hớnQjbH hở
- Anh….QjbH KDuzAnh… đYrjViên YrjVak YrjV!! –QjbH LS4sdâm hoảngYrjV 2Nu5hốt. CôQjbH chạYrjVy lạKDuzi bên2Nu5 chiếcYrjV cửaS4sd YrjVsổ 2Nu5- TrờiYrjV KDuz… đaQjbHng mưKDuza S4sdmà…. S4sdĐồ điên!!
2Nu5- KYrjVệ tôi…S4sd xuQjbHống 2Nu5nhanh tôiKDuz đợi!!


LâmQjbH KDuzvội vQjbHới lấKDuzy cQjbHhiếc YrjVáo khoác,S4sd tấtS4sd bậtS4sd chạyQjbH x2Nu5uống nS4sdhà, YrjVcô mQjbHà khôngKDuz YrjVra chắcQjbH tênS4sd ngốc2Nu5 nàyKDuz đợiKDuz đếnYrjV QjbHsáng maS4sdi mất


- tiQjbHểu YrjVthư!! Đến2Nu5 bS4sdữa tối2Nu5 2Nu5còn chạyYrjV điS4sd đâu?YrjV YrjVLão giKDuza đangQjbH đợi…
S4sd- bác..QjbH bá2Nu5c nKDuzói với2Nu5 bốQjbH chá2Nu5u dQjbHùm cháuQjbH…. CháQjbHu QjbHra ngKDuzoài QjbHmột lát…
S4sd- trờYrjVi đ2Nu5ang mưKDuza mà…2Nu5 c2Nu5ó gQjbHì thQjbHì 2Nu5cầm câQjbHy dù2Nu5 QjbHđi đãQjbH –KDuz nóKDuzi xoQjbHng bác2Nu5 KDuzTư vộYrjVi cQjbHhạy S4sdvô nhàQjbH lQjbHấy cây2Nu5 dùYrjV đưaS4sd chKDuzo Lâm


- Nh2Nu5ớ vềKDuz sớQjbHm n2Nu5ha tiểYrjVu th2Nu5ư!! –YrjV bácQjbH nóYrjVi vọngS4sd theo


- N2Nu5è!! A2Nu5nh QjbHđiên tQjbHrên mYrjVức quKDuzy định2Nu5 rồQjbHi đó!KDuz! KDuzAi đờYrjVi trờiKDuz QjbHmưa vậyKDuz vKDuzác mặtYrjV tớQjbHi QjbHđây 2Nu5làm QjbHgì…. S4sdThiệt khôS4sdng KDuznói nổYrjVi mà….
- Ê…QjbH cYrjVầm câ2Nu5y QjbHdù lQjbHàm cảnh2Nu5 2Nu5ak?? Ma2Nu5u chKDuze cS4sdho tôQjbHi đi…ướtKDuz hếS4sdt KDuzrồi n2Nu5è –QjbH mặtS4sd QjbHanh vKDuzênh YrjVlên thấS4sdy ghét
- S4sdƠ hơ….S4sd QjbHCòn dámYrjV YrjVsai tôYrjVi nữS4sda đấy….KDuz 2Nu5anh giỏi….chS4sde YrjVthì tQjbHự cầm2Nu5 2Nu5mà 2Nu5che này…2Nu5 S4sd- L2Nu5âm n2Nu5ém câyQjbH dùQjbH QjbHvề pYrjVhía Quân
- 2Nu5Chuyện h2Nu5ồi chiều….QjbH dìQjbH NgânS4sd nóiKDuz S4sdvậy như2Nu5ng khônS4sdg cKDuzó 2Nu5ý gìS4sd đâu…S4sd c2Nu5ô đừng….S4sd –QjbH S4sdQuân phânKDuz bua
- D2Nu5ì aQjbHnh ghYrjVét tKDuzôi lắmKDuz hử?QjbH S4sd– côS4sd ngắtYrjV lời..
2Nu5- Không….2Nu5 YrjVAk cóQjbH –YrjV QuS4sdân gKDuzãi đầS4sdu –S4sd dS4sdì ấyQjbH khôngS4sd KDuzthích tôiS4sd chơiYrjV vớYrjVi QjbHmấy 2Nu5người S4sdnhà giàYrjVu nhKDuzư côKDuz đâu….
- NhàS4sd giàuQjbH nhS4sdư tôi??/
- Uk…KDuz dYrjVì QjbHấy bảYrjVo kQjbHhông 2Nu5cùng su2Nu5y nQjbHghĩ KDuznên khôYrjVng chơi….
- VậyKDuz sYrjVao a2Nu5nh chơYrjVi vớiQjbH tôi??2Nu5 S4sd– LâmQjbH hỏKDuzi lại
YrjV- ừYrjV YrjVthì…. KDuz– QuâYrjVn tặcS4sd lưỡQjbHi KDuzbỏ YrjVqua S4sd– đKDuzi 2Nu5ăn đ2Nu5i… KDuztôi đói
- anYrjVh YrjVđói còQjbHn tYrjVôi QjbHno chắc!KDuz! QjbH– côYrjV S4sdcãi –2Nu5 troS4sdng KDuznhà 2Nu5bác T2Nu5ư tôYrjVi nấQjbHu xYrjVong hS4sdết rồi… gS4sdiờ chQjbHỉ c2Nu5òn ăQjbHn cũngYrjV kS4sdhông xoS4sdng n2Nu5ữa… tôi2Nu5 cS4sdó phúYrjVc 2Nu5quá mà…
- thôi…YrjV 2Nu5tôi dẫnQjbH 2Nu5cô điYrjV ăQjbHn 2Nu5…. TQjbHrời mS4sdưa vQjbHậy KDuzăn gìQjbH nhỉ???2Nu5 KDuz– AnQjbHh sYrjVuy S4sdnghĩ YrjV– t2Nu5rời 2Nu5mưa… trờiQjbH mưa….KDuz Ak.S4sd. c2Nu5ó rồi…YrjV bánS4sdh xèo2Nu5 thYrjVẳng tiến


LQjbHâm tròn2Nu5 xoQjbHe KDuzmắt, hKDuzỏi lạiQjbH S4sd: “2Nu5 báQjbHnh xèo”


Thiệt n2Nu5àng nS4sdày ng2Nu5ố khôn2Nu5g cQjbHhịu nổiQjbH. CKDuzái mónKDuz chếS4sdt ngườQjbHi ấyS4sd mYrjVà cS4sdũng khS4sdông bS4sdiết. Tác giYrjVả S4sdlà tYrjVác gKDuziả QjbHchết tươiQjbH roKDuzi róiS4sd 2Nu5chết giãYrjVy đànhQjbH đạcQjbHh S4sdvới QjbHem ý….YrjV Ngon kh2Nu5ông cưQjbHỡng nYrjVổi… chQjbHẹp chẹp…2Nu5 DạoYrjV nàyS4sd mưYrjVa nhiều…ănS4sd QjbHbánh xèS4sdo sướngKDuz hKDuzơn làm tiênS4sd nữa


AYrjVnh dẫS4sdn S4sdLâm đến2Nu5 mộtS4sd quáQjbHn bYrjVánh 2Nu5xèo nhỏS4sd, 2Nu5nằm khKDuzá sâu2Nu5 trong YrjVcon hQjbHẻm dài…2Nu5 qQjbHuán S4sdkhá vắnKDuzg… chắcS4sd 2Nu5là họKDuz ởKDuz nhàKDuz tậ2Nu5n hưởngQjbH bữYrjVa cơ2Nu5m gia đìnhYrjV 2Nu5tối S4sdthứ 7…QjbH. LQjbHâm YrjVđi vàS4sdo khéS4sdp QjbHnép cạnhKDuz QuânYrjV. 2Nu5Mấy nơiKDuz nàyQjbH cô2Nu5 khôngQjbH quen S4sdvà cũnKDuzg chưa2Nu5 từnKDuzg đặtS4sd chân2Nu5 đến..


QjbH- S4sdCô S4sdLam!! YrjVLấy chKDuzáu QjbHđĩa bYrjVánh S4sdxèo S4sd!! –2Nu5 Quân2Nu5 gọYrjVi. DườnS4sdg như2Nu5 anYrjVh lQjbHà kQjbHhách hà2Nu5ng qQjbHuen KDuzcủa quán
CKDuzô chủS4sd quánYrjV xởiKDuz lởi:
2Nu5- QYrjVuân đóYrjV a2Nu5k?? Dẫ2Nu5n bạ2Nu5n S4sdgái tới2Nu5 ă2Nu5n đS4sdó hả??QjbH QjbHxinh qá

- KhQjbHông c2Nu5ó đâKDuzu ạYrjV !2Nu5! KDuz– cảS4sd aKDuznh QjbHvà KDuzcô đồngQjbH thanh
- cKDuzòn cãiQjbH nữa2Nu5… S4sdhai đưaYrjV 2Nu5đẹp đôiS4sd vậyQjbH 2Nu5cơ mà…YrjV. KDuz– cô2Nu5 chS4sdủ q2Nu5uán cười…

5 phúS4sdt sau….


- bánQjbHh xKDuzèo nóngQjbH hổiQjbH đâKDuzy…vừa thổiS4sd vừaYrjV KDuzăn đê…..S4sd –S4sd tiếngYrjV QjbHcô chYrjVủ quánS4sd gQjbHiòn tan, kiểuS4sd nàyKDuz YrjVkhông ăKDuzn cS4sdũng KDuzno vớiKDuz côKDuz bYrjVán hàngKDuz vS4sdui tínhS4sd này
- c2Nu5ô S4sdăn đi….S4sd –YrjV YrjVQuân lYrjVịch sự
YrjV- ăn…S4sd ăn….2Nu5 QjbHnhư… th2Nu5ế 2Nu5nào… YrjV- L2Nu5âm nghệYrjVt mặtKDuz rKDuza hỏi

Quân bóYrjV YrjVtay tKDuzoàn tậQjbHp với2Nu5 2Nu5cô S4sdnàng nàyKDuz. AKDuznh cQjbHẩn thS4sdận YrjVlấy YrjVtâm báS4sdnh tráng,2Nu5 S4sdđặt vào đóKDuz xKDuzà lKDuzách, raKDuzu diS4sdếp, cQjbHải xanKDuzh, rKDuzau S4sddiếp cáQjbH, tíYrjVa S4sdtô, rYrjVau húngQjbH, láS4sd quế…


S4sdLâm lắcKDuz 2Nu5đầu YrjVxua tay…

- tôYrjVi khôngQjbH ăQjbHn đượcYrjV m2Nu5ấy KDuzloại ra2Nu5u thơmQjbH đâu….YrjV S4sdAnh cQjbHho mỗiQjbH xS4sdà lácYrjVh vớKDuzi d2Nu5ưa le2Nu5o thô2Nu5i ak??

Qu2Nu5ân thởKDuz dKDuzài QjbHngán ngẩm….nKDuzàng nàyQjbH khóKDuz nQjbHuôi quKDuzá. S4sdKhông biếtYrjV ởQjbH nhàKDuz bQjbHa mQjbHẹ nuôiS4sd bằngS4sd KDuzgì màKDuz lớnQjbH tưYrjVớng vậy


KDuz- Ă2Nu5n báKDuznh xQjbHèo QjbHthì phS4sdải KDuzcó raS4sdu mớiKDuz nQjbHgon S4sdchứ cKDuzháu 2Nu5? –S4sd côYrjV chYrjVủ quáKDuzn 2Nu5hỏi LÂm..

Cô chỉ2Nu5 KDuzbiết KDuzcười trừ…

S4sdQuân làmKDuz KDuzxong xuô2Nu5i, S4sdcuốn lạ2Nu5i, đYrjVưa KDuzcho Lâm…

- Đây2Nu5 tiểKDuzu thYrjVư, ă2Nu5n YrjVđi…. PhướKDuzc lắmS4sd QjbHmới đượcKDuz ThànQjbHh QS4sduân nYrjVày S4sdlàm cKDuzho S4sdăn đó…
KDuz- 2Nu5Coi YrjVbộ YrjVtôi nhiềuKDuz phưQjbHớc hKDuzen… c2Nu5òn được2Nu5 ăQjbHn mỳYrjV n2Nu5ữa… c2Nu5ũng S4sdphải… ởKDuz hiềnKDuz S4sdgặp làKDuznh mừ….YrjV –QjbH Quân2Nu5 KDuznói trQjbHơn tru.
- CôYrjV mQjbHà hiS4sdền chắcS4sd YrjVtôi làQjbH bụtQjbH lâS4sdu rồ2Nu5i!! S4sdăn đi..KDuz đừnYrjVg nYrjVói vớiS4sd KDuztôi côYrjV khôngQjbH bQjbHiết ăS4sdn nhá
- AKDuzi YrjVbảo… bỏYrjV vS4sdô YrjVmồm rồi…ă…n….S4sd –QjbH LâKDuzm 2Nu5nhét miếng2Nu5 báS4sdnh cuốnQjbH v2Nu5ô mồm…


Chu cha…S4sd 2Nu5quỷ tS4sdhần ơi2Nu5…. NgS4sdon KDuzvật vã…KDuz mớiYrjV cắnQjbH QjbHmột miến2Nu5g màQjbH cáQjbHi cảQjbHm S4sdgiác chKDuzua chua ngọtS4sd nKDuzgọt củaYrjV nư2Nu5ớc mắQjbHm lẫKDuzn vớ2Nu5i cáiQjbH giònS4sd QjbHgiòn tKDuzhơm YrjVthơm củQjbHa bYrjVánh xèo, cS4sdòn c2Nu5ó mấyS4sd lYrjVát dưYrjVa KDuzleo QjbHmát lYrjVạnh nữaKDuz chYrjVứ?( QjbHđấy 2Nu5là nàQjbHng KDuznày 2Nu5không ănQjbH thêm r2Nu5au đó…2Nu5 khKDuzông thì…S4sd chẹp…S4sd S4sd<lau đi2Nu5!! nh2Nu5ỏ cS4sdả 2Nu5nước rQjbHãi kìS4sda bạnYrjV (+.+) )…..S4sd YrjVLâm đảQjbHm KDuzbảo móQjbHn YrjVnày ăS4sdn đứtQjbH móKDuzn piz2Nu5za ởS4sd tiệm

Vừa QjbHnhai nhồmS4sd nhYrjVoàm… Lâ2Nu5m vừaYrjV giụcKDuz Quân:

- S4sdAn… à2Nu5m …YrjV iKDuzếp iS4sd…. S4sdíu… QjbHôi ….oăn….QjbH KDuz( anS4sdh làm2Nu5 tiếQjbHp đ2Nu5i QjbHxíu t2Nu5ôi ăn)
- ơYrjV… ay….S4sd ựKDuz .YrjV. KDuzàm i…QjbH. ôi…2Nu5 ũn…QjbH oS4sdăn 2Nu5à KDuz( ơYrjV hS4sday S4sdtự 2Nu5làm đQjbHi 2Nu5tôi cQjbHũng ă2Nu5n mQjbHà)– vS4sdừa nóiS4sd YrjVanh chYrjVàng cũnS4sdg đútYrjV QjbHngay miQjbHếng bá2Nu5nh vQjbHào mồm…

- Anh…YrjV S4sdcó phải2Nu5 c2Nu5on tYrjVrai khôngYrjV vậy…YrjV. chẳnYrjVg gKDuza lKDuzăng 2Nu5chút nàoKDuz sất….2Nu5 –2Nu5 LâKDuzm hét lên,2Nu5 trầnS4sd đS4sdời QjbHnày YrjVcô cKDuzhưa thYrjVấy aKDuzi nhQjbHỏ S4sdnhen íc2Nu5h QjbHkỉ nS4sdhư Quân
KDuz- 2Nu5Cô là KDuzcon gá2Nu5i chắc….S4sd KDuzcon g2Nu5ái gìYrjV màKDuz…. 2Nu5Ăn uYrjVống v2Nu5ô duyên2Nu5…. –YrjV AnKDuzh chàn2Nu5g S4sdcũng không chịuQjbH 2Nu5thua, vừaS4sd S4sdcho YrjVmiếng S4sdbánh tQjbHhứ haQjbHi và2Nu5o m2Nu5ồm vừS4sda n2Nu5ói lại….
- Kh2Nu5iếp… tôQjbHi m2Nu5iếng thứKDuz nhấYrjVt YrjVchưa ăKDuzn xQjbHong anQjbHh S4sdđã YrjVxơi 2Nu5hết miếngYrjV tQjbHhứ haS4sdi rồi….2Nu5 KDuzcon tr2Nu5ai gQjbHì mS4sdà nQjbHhư heo….


3 phúS4sdt sau…

- củ2Nu5a tôi….YrjV S4sd– KDuzLâm hùn2Nu5g hồYrjVn KDuzlấy taKDuzy cưQjbHớp lấYrjVy S4sdmiếng cuố2Nu5i cùng
- 2Nu5còn lQjbHâu…- QuânYrjV cũngYrjV chS4sdẳng vừa…2Nu5 2Nu5tích cựcQjbH YrjVkéo miếnS4sdg cuốiS4sd cù2Nu5ng vềQjbH KDuzphía mình…YrjV S4sdanh cũngQjbH chiS4sdếm đ2Nu5ược mộQjbHt dKDuziện tích2Nu5 kQjbHha khá
QjbH- QjbHcủa tôi
- củS4sda tôi

KDuzQuân thQjbHấy t2Nu5ình hQjbHình kKDuzhông YrjVổn nên2Nu5 QjbHnghị hòaQjbH vớiYrjV LâmKDuz YrjV: ch2Nu5ia đ2Nu5ôi…. CYrjVả YrjV2 ngườiYrjV KDuzvui vẻQjbH ăn2Nu5 nốYrjVt QjbHmiếng cònKDuz lại…

YrjV- cQjbHô L2Nu5âm lấyQjbH chQjbHo cháKDuzu đĩaKDuz nữaS4sd –YrjV QuKDuzân gọi
2Nu5- thQjbHế nãKDuzy YrjVgiờ khôKDuzng chịuQjbH gọi…QjbH KDuzđiên!! –YrjV LâS4sdm tr2Nu5ách…cô đangS4sd ăS4sdn ngon…
KDuz- uk2Nu5… q2Nu5uên…. YrjV_ Quâ2Nu5n cườiS4sd hìQjbH rõS4sd ghét


S4sd3 pKDuzhút 2Nu5sau…. ..


YrjV- KDuzlấy cháuKDuz 2Nu5đĩa nữa….


YrjV5 phút…


- côQjbH ơQjbHi t2Nu5hêm đĩaKDuz nữS4sda….lâu vậy…KDuz. –QjbH lầnKDuz nàS4sdy LQjbHâm lêQjbHn tiếng…QjbH. giYrjVờ mớiQjbH biKDuzết cảmQjbH giáQjbHc S4sdchờ thứcS4sd KDuzăn rấtYrjV QjbHkinh khủng

10 phYrjVút sau….


- YrjVCÔ LS4sdAM S4sdƠI…. MộS4sdt đĩS4sda n2Nu5ữa…. S4sd– ha2Nu5i ngườiYrjV S4sdcùng đồngS4sd thanh….khiếYrjVp…ăn nYrjVhư heo…S4sd mớS4sdi cóYrjV 2Nu510 phYrjVút xKDuzơi nguYrjVyên YrjV3 đĩa


12Nu53 phút…

CYrjVả Lâ2Nu5m vS4sdà QS4sduân sấnYrjV sổKDuz tớYrjVi S4sdcái bếKDuzp củKDuza cKDuzô LaYrjVm. CKDuzhờ 2Nu5sao nỗi2Nu5 nữa2Nu5, xắnKDuz ta2Nu5y S4sdvô lYrjVàm cùnKDuzg côKDuz chKDuzo nhanh….

CáiKDuz QjbHbếp 2Nu5lại S4sd1 lầnS4sd nữa2Nu5 YrjVnổi loạnYrjV… QjbHlý dS4sdo khônS4sdg cầnS4sd nó2Nu5i QjbHcũng biết


- Za…2Nu5 saYrjVo côKDuz 2Nu5đổ bánhKDuz S4sddày vậQjbHy…. –YrjV YrjVQuân hét
- LỡS4sd tay…2Nu5 YrjV- LâS4sdm nS4sdói tỉnS4sdh bQjbHơ…. KhôS4sdng biếtQjbH QjbHmai sQjbHau S4sdai rướcKDuz nàS4sdng đâyYrjV QjbH(đoán xS4sdem QjbH* mặt2Nu5 tS4sdác gKDuziả cườiQjbH đểu*2Nu5 )- Nè…YrjV an2Nu5h 2Nu5quên S4sdbỏ gYrjViá rồi…2Nu5 đồKDuz lúKDuz lẫn…
- Uk…YrjV quênKDuz 2Nu5( l2Nu5ại quênKDuz. H2Nu5ai ôQjbHng bà2Nu5 nãyS4sd chắcKDuz mắcKDuz bệnhS4sd đã2Nu5ng trí2Nu5 leS4sdvel ca2Nu5o nhấYrjVt quá)


- Lâm!!YrjV LậYrjVt bánhKDuz mau….2Nu5 ChS4sdáy rồ2Nu5i kìa…..
2Nu5- LấyYrjV…. lấKDuzy dùS4sdm tYrjVôi KDuzcái đĩa…S4sd nhanh….

….


Sau m2Nu5ột hồiYrjV lYrjVàm báS4sdnh( th2Nu5ực r2Nu5a lQjbHà tKDuzranh củaKDuz c2Nu5ô Lam)YrjV, hQjbHai đứaS4sd S4sdđi rYrjVa vớiKDuz QjbH4 đĩa nữa2Nu5 2Nu5trên QjbHtay, mỉ2Nu5m cườiKDuz mãnKDuz nYrjVguyện…. aQjbHx…. ĂnKDuz 2Nu5chi lắS4sdm dữ….


1 phú2Nu5t nhQjbHìn nhau…


- 2Nu5nhìn co2Nu5n khKDuzỉ mặtKDuz dYrjVính đS4sdầy lọ2Nu5 kìa….KDuz HYrjVa hS4sda…. S4sd– Quân2Nu5 cườYrjVi chKDuzỉ mS4sdặt Lâm
- a2Nu5nh 2Nu5sạch hơYrjVn 2Nu5tôi chắc….QjbH S4sdkiếp…. mặS4sdt nKDuzhư KDuzđào th2Nu5an YrjVhàng S4sdthế YrjVkỉ…. –QjbH LâS4sdm lúc đầKDuzu hQjbHốt hoYrjVảng nYrjVhưng KDuzngay KDuzsau QjbHkhi 2Nu5chiêm ngưỡn2Nu5g d2Nu5ung nhQjbHan S4sdngười đốKDuzi diệKDuzn thì cũn2Nu5g nắcKDuz nẻ
- thôi….S4sd haS4sdi đứaKDuz YrjVvào KDuzrửa m2Nu5ặt rồS4sdi ra…S4sd. 2Nu5– 2Nu5cô YrjVLâm tS4sdừ đâuKDuz cYrjVhạy YrjVlại( nãS4sdy giờYrjV tụi2Nu5 nóYrjV S4sddành chỗ2Nu5 m2Nu5à), S4sdtủm 2Nu5tỉm cười
- thQjbHôi S4sdkhỏi YrjVcô –QjbH KDuz2 đKDuzứa đồngKDuz thaYrjVnh tQjbHập 3

QjbHvì s2Nu5ự nghiệQjbHp ăYrjVn uốYrjVng vĩYrjV QjbHđại… KDuzmặt lQjbHọ có2Nu5 KDuzhề c2Nu5hi 2Nu5( cKDuzái nàyYrjV giốQjbHng S4sdtác giảS4sd )
15 phS4sdút sau


- OaKDuz… nYrjVo q2Nu5uá…. S4sdĂn khôKDuzng S4sdnổi nữQjbHa rồS4sdi…. –2Nu5 LâKDuzm xYrjVoa bụngQjbH th2Nu5an vãn
KDuz- CS4sdô… ăYrjVn nổiQjbH nKDuzữa tôiQjbH QjbHcho tiền…KDuz. –S4sd QuâYrjVn cũnKDuzg xuýt2Nu5 YrjVxoa KDuzthan YrjVcho cáS4sdi bụng


Nhìn bên….(YrjV táQjbHc giQjbHả lậtYrjV ghế)…S4sd cYrjVhồng đYrjVĩa chắcYrjV c2Nu5ao nhQjbHư núi…QjbH. Khiếp…YrjV S4sd2 ôngKDuz bQjbHà này ăn2Nu5 YrjVnhư bỏQjbH YrjVđói YrjV2 năQjbHm ởS4sd cKDuzhâu pHS4sdi khô2Nu5ng bằKDuzng… đếnKDuz côYrjV LaYrjVm cũngQjbH YrjVkinh ngạc…. cô2Nu5 tưởYrjVng hômQjbH nKDuzay ếS4sd khách…S4sd. GặpS4sd YrjV2 đứaQjbH nàyKDuz chắQjbHc QjbHlãi gS4sdấp KDuzđôi th2Nu5ường ngày mất
HaKDuzi ngườ2Nu5i thoQjbHng thảKDuz đ2Nu5i dạo…

- KDuzÊ! KDuzCái bánS4sdh hồiQjbH này2Nu5 S4sdgọi là2Nu5 gìS4sd KDuzý n2Nu5hỉ? S4sd– LâS4sdm hYrjVỏi Quân
- Đồ2Nu5 khỉKDuz KDuzhay qS4sduên! BánhS4sd xèoYrjV…. QjbHCô khS4sdông thấyKDuz đổKDuz bKDuzánh rQjbHa nó2Nu5 k2Nu5êu cáiQjbH S4sdxèo akKDuz? –KDuz KDuzQuân nạt
- S4sdAk… uk….QjbH Quên…KDuz. KDuz! YrjV– LS4sdâm gãiQjbH QjbHđầu thấyKDuz yêu……2Nu5 nQjbHàng t2Nu5a cYrjVòn ph2Nu5ụng má2Nu5 nữKDuza chứ.,, lQjbHàm trS4sdái tQjbHim YrjVai đó2Nu5…. Su2Nu5ýt rớtQjbH rS4sda ngoàiQjbH…. ĐYrjVến KDuzkhổ QjbHthê không2Nu5 biết
S4sd- Anh…2Nu5 anKDuzh làQjbHm KDuzgì màKDuz đơ2Nu5 ngườ2Nu5i rQjbHa vậy…2Nu5 2Nu5- LâQjbHm YrjVhua hu2Nu5a taYrjVy,bất giáKDuzc hỏ2Nu5i QjbHkhi thS4sdấy QuânQjbH S4sdcứ đơS4sd KDuznhìn mình


Quân gãKDuzi đầu.S4sd HYrjVai ngưYrjVời nàKDuzy giốngYrjV nhaQjbHu thật.QjbH ĐếnKDuz bối2Nu5 YrjVrối cũng2Nu5 giốnQjbHg nS4sdhau nữaQjbH. C2Nu5ó phảYrjVi KDuzlà…. QjbH* tácS4sd giảYrjV lạiQjbH cQjbHười đểu*


HaKDuzi ngườiS4sd đS4sdi so2Nu5ng 2Nu5song, thậtQjbH QjbHyên bình……


- KhàS4sd …QjbH khàS4sd…. LạiYrjV gặQjbHp màKDuzy 2Nu5ở đây…..QjbH oắtYrjV cQjbHon ạ….KDuz. KDuz!! –YrjV GiọQjbHng YrjV1 tênKDuz côYrjVn đồKDuz khàn đ2Nu5i vìKDuz húQjbHt nS4sdhiều thuốcYrjV cYrjVắt nKDuzgang S4sdsuy YrjVnghĩ yênYrjV bQjbHình 2Nu5( cKDuzủa tYrjVác giả)
- LạiS4sd làQjbH YrjVtụi màS4sdy YrjVhả? –S4sd QuKDuzân tỏS4sd YrjVvẻ kiê2Nu5n địYrjVnh YrjVnhưng t2Nu5hực rQjbHa 2Nu5anh KDuzrất KDuzlo. Không phải2Nu5 l2Nu5o S4sdcho mìnhYrjV màQjbH lQjbHo S4sdcho ngKDuzười YrjVcon gá2Nu5i đS4sdang ở2Nu5 bS4sdên cạQjbHnh anh….
- YrjVĐã bảYrjVo tụi2Nu5 taS4sdo S4sdcó duyêKDuzn vQjbHới màQjbHy mà…S4sd. –YrjV 2Nu51 S4sdtên kYrjVhác cQjbHhừng 1YrjV5, QjbH16 tuYrjVổi, tóc n2Nu5huộm KDuzđỏ c2Nu5hoét,khuyên taS4sdi dắKDuzt m2Nu5ũi, mồS4sdm KDuzcũng đanS4sdg pYrjVhì phèoYrjV điKDuzếu thuốc

Một tê2Nu5n kKDuzhác QjbHbuông lKDuzời chò2Nu5ng ghQjbHẹo Lâm:

- S4sdÁi chàQjbH… KDuzhôm n2Nu5ay KDuzmày YrjVlại điS4sd cKDuzùng với2Nu5 côYrjV e2Nu5m xiYrjVnh đẹpS4sd lần2Nu5 trKDuzước hả?....QjbH.. tụi 2Nu5bây 2Nu5coi…. CQjbHóc ghQjbHẻ đòYrjVi 2Nu5ăn thịQjbHt thQjbHiên ng2Nu5a kQjbHìa…. HS4sda ha…


Những trànS4sdg cườiKDuz QjbHchế nhạ2Nu5o khônYrjVg dứKDuzt KDuzlàm cảYrjV QuâYrjVn 2Nu5và QjbHLâm đềuS4sd bựcS4sd bội…QjbH. LâYrjVm vốnQjbH khôYrjVng phảS4sdi KDuzloại nYrjVgười caYrjVm chịu,KDuz lê2Nu5n tiến2Nu5g trước:

- YrjVKệ tô2Nu5i! KDuzCó pS4sdhải YrjVcóc ghYrjVẻ t2Nu5hiên S4sdnga haYrjVy khônKDuzg tựS4sd tôYrjVi biết…QjbH. bọnKDuz anQjbHh đừnS4sdg có S4sdcậy 2Nu5đông 2Nu5ăn hKDuziếp tụiYrjV tôi….2Nu5 KDuzTôi…. S4sdTôi báKDuzo côngYrjV aYrjVn đóQjbH…. KDuz– côS4sd mạKDuznh mồmYrjV tuyên bố
- 2Nu5A KDuzha…. HKDuza…. CôKDuz S4sdem QjbHtức lênS4sd trôS4sdng xiQjbHnh hẳS4sdn YrjVra đấy…..YrjV –2Nu5 quaQjbHy sang QuânKDuz hS4sdắn QjbHta nóiQjbH tiếYrjVp –S4sd HS4sday lQjbHà giờS4sd 2Nu5mày đểYrjV QjbHcon bKDuzé KDuzđó lạKDuzi đây….2Nu5 S4sdTụi tao QjbHcho mKDuzày S4sdbiến ….YrjV AnQjbHh e2Nu5m nhỉ….


Quân n2Nu5ghiến răng:


- VậyQjbH KDuzthì QjbHhỏi 2Nu5nắm đấmYrjV c2Nu5ủa taQjbHo KDuzcó YrjVđồng KDuzý khô2Nu5ng đã…!QjbH –QjbH QuâS4sdn nhanS4sdh S4sdnhư c2Nu5ắt đẩy Lâm2Nu5 quKDuza QjbH1 bênS4sd, xônYrjVg vàS4sdo tụiQjbH cô2Nu5n đồ2Nu5 nh2Nu5ư coQjbHn hổ2Nu5 đóS4sdi khát.


Bọn YrjVđó chừngQjbH haYrjVi 1YrjV0 tên.QjbH YrjVTrừ thằS4sdng KDuz15 tuổi2Nu5 lê2Nu5n tiến2Nu5g lú2Nu5c nã2Nu5y làQjbH nhỏQjbH cS4sdon ra. KDuzCòn lKDuzại đứa2Nu5 nàoYrjV đứaS4sd nấ2Nu5y tS4sdo cQjbHao, nKDuzhìn hãiS4sd chQjbHết KDuzđi được.KDuz QuâQjbHn nhKDuzà YrjVta cũng đQjbHâu phảiKDuz taQjbHy vừa…YrjV cũ2Nu5ng 2Nu5tả QjbHhữu đột2Nu5 xôngYrjV. KDuzMột QjbHtên S4sdlăm lăS4sdm cKDuzầm câyQjbH gậyKDuz đến đQjbHịnh đKDuzánh KDuzvào lưnQjbHg S4sdanh nhưn2Nu5g QQjbHuân quKDuzay nYrjVgoắt QjbHlại, 2Nu5tiện cYrjVhân đYrjVá vô2Nu5 bYrjVụng thằng đQjbHó YrjVlàm n2Nu5ó lKDuza quáS4sd trờiYrjV đ2Nu5ất. MYrjVấy tQjbHên cQjbHòn QjbHlại cũng2Nu5 2Nu5gây KDuzkhông í2Nu5t cảnS4sd trở chS4sdo QuânKDuz. QjbHTụi KDuznó bi2Nu5ết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….