You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chú lághx9NMqvi xghx9NMqve thấYkcdwuvSy chưghx9NMqva đầghx9NMqvy ipV45 ipV4phút LâmipV4 đãYkcdwuvS chghx9NMqvạy rghx9NMqva ghx9NMqvnên thấy lạipV4, gặngghx9NMqv hỏi.ipV4 Lghx9NMqvâm chỉghx9NMqv YkcdwuvSim lặnipV4g, khôipV4ng nYkcdwuvSói gì…YkcdwuvS TipV4rên ipV4xe, YkcdwuvScô ipV4cứ sughx9NMqvy nghĩ miênghx9NMqv ipV4man suốipV4t. TạiipV4 YkcdwuvSsao? CôYkcdwuvS YkcdwuvSđã lipV4àm ipV4gì ghx9NMqvmà YkcdwuvSdì Ngânghx9NMqv ghghx9NMqvét côipV4 nhưYkcdwuvS ipV4vậy? Gia đìnghx9NMqvh cipV4ô ghx9NMqvđã gâYkcdwuvSy rYkcdwuvSa chuyệnipV4 gìYkcdwuvS khiếghx9NMqvn ipV4dì ấghx9NMqvy mớghx9NMqvi nghx9NMqvghe đghx9NMqvến tênghx9NMqv đãipV4 đùngghx9NMqv đùng YkcdwuvStức ghx9NMqvgiận đuổipV4i côghx9NMqv vềYkcdwuvS..?? ghx9NMqvtại YkcdwuvSsao? Rốghx9NMqvt cuộipV4c lghx9NMqvà ipV4tại sao???

Mãi nghĩ kipV4hiến LâipV4m khônYkcdwuvSg ipV4nhận rghx9NMqva đYkcdwuvSã vềipV4 nhghx9NMqvà làYkcdwuvSm cipV4hú tghx9NMqvài xếipV4 phảiYkcdwuvS khẽghx9NMqv nhghx9NMqvắc. CYkcdwuvSô bước ghx9NMqvxuống tipV4hẫn thờ,YkcdwuvS khôngipV4 chghx9NMqvào YkcdwuvScả ipV4chú PhúipV4. Phghx9NMqvải nipV4hư mghx9NMqvấy hôghx9NMqvm trướcYkcdwuvS, ipV4cô đã hớipV4n hởYkcdwuvS, ipV4tươi cườiipV4 YkcdwuvSxuống xYkcdwuvSe, líipV4u YkcdwuvSlo tạipV4m biipV4ệt chú.ipV4 Vậyghx9NMqv mà…

Cô bipV4ước vôYkcdwuvS nhghx9NMqvà ghx9NMqvnhư ngườighx9NMqv mấtYkcdwuvS ipV4hồn. CôYkcdwuvS lYkcdwuvSên cYkcdwuvSầu ipV4thang, kYkcdwuvShông đểghx9NMqv YkcdwuvSý ghx9NMqvba côYkcdwuvS YkcdwuvSđã vềYkcdwuvS từghx9NMqv lúipV4c nàYkcdwuvSo. YkcdwuvSBa YkcdwuvScô ipV4lớn tiếngYkcdwuvS gọi:

- ThiYkcdwuvSết Lâm!!

YkcdwuvSCô quipV4ay ngườiipV4 ipV4lại, ngghx9NMqvạc nYkcdwuvShiên: “ghx9NMqv Ba!!”

- Tốighx9NMqv qughx9NMqva cghx9NMqvon đipV4i đâu??
YkcdwuvS- ghx9NMqvBa vipV4ề từipV4 ghx9NMqvlúc nàghx9NMqvo ipV4ạ?? –YkcdwuvS lâmipV4 hỏi
YkcdwuvS- YkcdwuvSBa hỏiipV4 cipV4on tghx9NMqvối ipV4qua điipV4 đâghx9NMqvu??? ipV4– YkcdwuvSgiọng ôngghx9NMqv bắtYkcdwuvS đầipV4u ghx9NMqvcó ghx9NMqvsự ghx9NMqvtức giậnghx9NMqv khiipV4ến ghx9NMqvLâm rghx9NMqvun sợ
- Cghx9NMqvon… coYkcdwuvSn… qYkcdwuvSua nYkcdwuvShà bạn….??
- BạnipV4 nào..?ghx9NMqv?- ôipV4ng gYkcdwuvSằn giọng…
- BạnipV4 củghx9NMqva conYkcdwuvS…. Baghx9NMqv…ba làmYkcdwuvS saghx9NMqvo thế???ghx9NMqv Đừngghx9NMqv làghx9NMqvm coipV4n sYkcdwuvSợ bghx9NMqva!! –ipV4 ipV4Lâm ghx9NMqvlo lắng

Giọng ipV4ông đYkcdwuvSã dipV4ịu điYkcdwuvS nhYkcdwuvSưng cghx9NMqvó vẻghx9NMqv vẫghx9NMqvn giận

- BYkcdwuvSa chỉYkcdwuvS muốnghx9NMqv bipV4iết coYkcdwuvSn đighx9NMqv đâuipV4 vàghx9NMqv lghx9NMqvàm gìghx9NMqv thôi
- BipV4a à!ghx9NMqv! ghx9NMqvCon lYkcdwuvSớn rồghx9NMqvi… ipV4ba khôipV4ng ipV4cần phảghx9NMqvi trôYkcdwuvSng cghx9NMqvhừng ipV4con nhipV4ư YkcdwuvSđứa coYkcdwuvSn nítYkcdwuvS vậYkcdwuvSy đâuipV4!! BipV4a vghx9NMqvề YkcdwuvSsớm vậy??
ipV4- Ughx9NMqvk… cônipV4g vghx9NMqviệc thYkcdwuvSuận lợYkcdwuvSi nipV4ên YkcdwuvSba vềghx9NMqv YkcdwuvStrước… YkcdwuvSba ipV4nhớ cipV4on gáiipV4 bipV4a qipV4uá aipV4k ghx9NMqv– giọnghx9NMqvg ôghx9NMqvng dịuipV4 hẳn
- CoipV4n cũYkcdwuvSng YkcdwuvSnhớ ba!!
YkcdwuvS- Tghx9NMqvrông cipV4on khôngghx9NMqv đượcipV4 khỏe???
- KhôngipV4 baipV4… ghx9NMqvcon cYkcdwuvShỉ ipV4hơi mệipV4t chút…YkcdwuvS coYkcdwuvSn lênipV4 ipV4phòng trưYkcdwuvSớc… hẹnipV4 ipV4gặp ipV4ba ởghx9NMqv bữYkcdwuvSa ghx9NMqvtối nghx9NMqvha ba…
- ờ…YkcdwuvS lênYkcdwuvS ipV4nghỉ điipV4 YkcdwuvScon gái….
LâYkcdwuvSm ghx9NMqvquá mệtipV4 mỏi.ghx9NMqv Thảghx9NMqv mìnYkcdwuvSh lghx9NMqvên chiếcYkcdwuvS giYkcdwuvSường rộngYkcdwuvS lYkcdwuvSớn, côghx9NMqv ghx9NMqvthiếp điipV4 lúcghx9NMqv YkcdwuvSnào khghx9NMqvông biết.I’mghx9NMqv dYkcdwuvSon’t nipV4eed ghx9NMqva man
I’m doghx9NMqvn’t nYkcdwuvSeed ghx9NMqva ipV4man ghx9NMqv( what???)
I’mipV4 ipV4don’t nghx9NMqveed YkcdwuvSa man
I’mghx9NMqv don’tYkcdwuvS nghx9NMqveed ipV4a maipV4n ghx9NMqv( jiinjja)………Tiếghx9NMqvng nghx9NMqvhạc queipV4n tipV4huộc lạiipV4 ipV4vang lêghx9NMqvn ghx9NMqv( ghx9NMqvtg nghiềnipV4 bàipV4i nghx9NMqvày lắm!!)


VớiYkcdwuvS taipV4y lYkcdwuvSấy chiếcipV4 điệnghx9NMqv thoạiYkcdwuvS màghx9NMqv khYkcdwuvSông nhìnYkcdwuvS ngipV4ười gọiipV4, LâmipV4 ipV4uể oải

YkcdwuvS- ghx9NMqvA lghx9NMqvô !!
YkcdwuvS- CôipV4 ipV4chết ởipV4 đâuipV4 ipV4mà mãYkcdwuvSi khipV4ông ipV4nghe máYkcdwuvSy??? –ghx9NMqv ipV41 giọngghx9NMqv nghx9NMqvói ipV4con trghx9NMqvai vYkcdwuvSang lên.YkcdwuvS LipV4âm tghx9NMqvhừa biYkcdwuvSết ghx9NMqvlà ai
- Ngủghx9NMqv ghx9NMqv- côghx9NMqv tghx9NMqvrả lờighx9NMqv ghx9NMqvcụt ngụt
- !!!
- ChuYkcdwuvSyện hồYkcdwuvSi ipV4chiều… ghx9NMqvcô… YkcdwuvScô cghx9NMqvó sYkcdwuvSao không???
ghx9NMqv- NếuYkcdwuvS tghx9NMqvôi nóipV4i sYkcdwuvSao thìYkcdwuvS aYkcdwuvSnh ipV4chạy đếYkcdwuvSn ipV4an ủighx9NMqv tôghx9NMqvi chipV4ắc !ghx9NMqv! ghx9NMqvrõ vipV4ô dughx9NMqvyên –ipV4 cipV4ô nóipV4i vYkcdwuvSẫn đaipV4ng cònYkcdwuvS ngghx9NMqvái ngủ
- Uk…ghx9NMqv tôi…YkcdwuvS YkcdwuvSđang YkcdwuvSở trưghx9NMqvớc nhipV4à ghx9NMqvcô nYkcdwuvSè… ipV4- QuYkcdwuvSân hớnipV4 hở
YkcdwuvS- Anh…ipV4. Anh…ghx9NMqv điênghx9NMqv aipV4k YkcdwuvS!! –ghx9NMqv ipV4Lâm hoảnYkcdwuvSg YkcdwuvShốt. CYkcdwuvSô chYkcdwuvSạy YkcdwuvSlại bYkcdwuvSên chiếcghx9NMqv cửipV4a sổghx9NMqv YkcdwuvS- YkcdwuvSTrời …ipV4 đipV4ang mipV4ưa mà….YkcdwuvS ĐồYkcdwuvS điên!!
ipV4- Kệghx9NMqv tôghx9NMqvi… xuốngYkcdwuvS nhaghx9NMqvnh YkcdwuvStôi đợi!!


LYkcdwuvSâm vghx9NMqvội vớiipV4 lấyipV4 chYkcdwuvSiếc áipV4o kipV4hoác, tấtipV4 bghx9NMqvật chghx9NMqvạy xghx9NMqvuống nYkcdwuvShà, cghx9NMqvô màghx9NMqv khghx9NMqvông ripV4a chắghx9NMqvc ghx9NMqvtên ngốcghx9NMqv nàyghx9NMqv đợYkcdwuvSi đếnYkcdwuvS sYkcdwuvSáng mipV4ai mất


ipV4- tiểughx9NMqv ghx9NMqvthư!! ĐếnYkcdwuvS bYkcdwuvSữa tốiipV4 còYkcdwuvSn chạyghx9NMqv đipV4i đâYkcdwuvSu? Lãoghx9NMqv gYkcdwuvSia đanYkcdwuvSg đợi…
- YkcdwuvSbác.. bácipV4 nóipV4i ipV4với bốipV4 cYkcdwuvSháu ghx9NMqvdùm cipV4háu…. ChipV4áu rghx9NMqva ngoghx9NMqvài mYkcdwuvSột lát…
- trờighx9NMqv đaipV4ng mipV4ưa màghx9NMqv… cghx9NMqvó gìipV4 thipV4ì cầghx9NMqvm YkcdwuvScây ghx9NMqvdù đipV4i ghx9NMqvđã –YkcdwuvS nóghx9NMqvi ghx9NMqvxong ghx9NMqvbác YkcdwuvSTư vộiYkcdwuvS cghx9NMqvhạy vipV4ô nYkcdwuvShà lấyghx9NMqv ghx9NMqvcây ghx9NMqvdù đưaghx9NMqv cghx9NMqvho Lâm


YkcdwuvS- NhYkcdwuvSớ ghx9NMqvvề sớmghx9NMqv ipV4nha tYkcdwuvSiểu thghx9NMqvư!! ipV4– bYkcdwuvSác nóipV4i YkcdwuvSvọng theo


ghx9NMqv- NèipV4!! Aghx9NMqvnh ipV4điên tripV4ên ipV4mức qghx9NMqvuy địnhghx9NMqv rồghx9NMqvi ipV4đó!! AYkcdwuvSi đờiYkcdwuvS tghx9NMqvrời mipV4ưa vậyghx9NMqv vipV4ác mặipV4t tớipV4i đYkcdwuvSây làYkcdwuvSm gì…ipV4. Thighx9NMqvệt khôngYkcdwuvS nYkcdwuvSói nổghx9NMqvi mà….
- Ê…ghx9NMqv cầmipV4 cghx9NMqvây dùghx9NMqv lYkcdwuvSàm cảnhipV4 aYkcdwuvSk?? MYkcdwuvSau chghx9NMqve YkcdwuvScho tôiYkcdwuvS đi…ướtipV4 ipV4hết rYkcdwuvSồi YkcdwuvSnè –ipV4 mặYkcdwuvSt anipV4h vêipV4nh lênipV4 tipV4hấy ghét
YkcdwuvS- ghx9NMqvƠ hơ….ghx9NMqv Cghx9NMqvòn dáYkcdwuvSm saghx9NMqvi ipV4tôi YkcdwuvSnữa đấyghx9NMqv…. ipV4anh gYkcdwuvSiỏi….che tghx9NMqvhì tipV4ự cầmYkcdwuvS màghx9NMqv YkcdwuvSche này…YkcdwuvS YkcdwuvS- Lâmghx9NMqv néYkcdwuvSm câYkcdwuvSy dùipV4 ipV4về pYkcdwuvShía Quân
ghx9NMqv- Chughx9NMqvyện hồiipV4 cYkcdwuvShiều…. dìipV4 NgâYkcdwuvSn ghx9NMqvnói vậyYkcdwuvS nhưYkcdwuvSng kYkcdwuvShông cipV4ó ýghx9NMqv YkcdwuvSgì đâu…YkcdwuvS ghx9NMqvcô đừng….ghx9NMqv –ghx9NMqv Qghx9NMqvuân YkcdwuvSphân bua
- DYkcdwuvSì YkcdwuvSanh ghghx9NMqvét ghx9NMqvtôi lắghx9NMqvm hghx9NMqvử? ghx9NMqv– YkcdwuvScô ngắghx9NMqvt lời..
ipV4- KhipV4ông…. YkcdwuvSAk ghx9NMqvcó –YkcdwuvS QuâYkcdwuvSn ghx9NMqvgãi đầuYkcdwuvS –YkcdwuvS dYkcdwuvSì ấghx9NMqvy khôngipV4 tghx9NMqvhích YkcdwuvStôi chipV4ơi vớiYkcdwuvS mấyipV4 ngưipV4ời nYkcdwuvShà giàughx9NMqv YkcdwuvSnhư côghx9NMqv đâu….
ipV4- Nhghx9NMqvà gghx9NMqviàu nhipV4ư tôi??/
- Uk…YkcdwuvS dipV4ì ghx9NMqvấy bảYkcdwuvSo khônghx9NMqvg cùghx9NMqvng suipV4y nghĩipV4 ipV4nên khôghx9NMqvng chơi….
- VậyipV4 ghx9NMqvsao ipV4anh YkcdwuvSchơi vớipV4i ipV4tôi?? –ghx9NMqv ghx9NMqvLâm hỏiipV4 lại
- ừghx9NMqv ipV4thì…. ghx9NMqv– QuâYkcdwuvSn tipV4ặc lưỡiYkcdwuvS bỏghx9NMqv quipV4a ipV4– YkcdwuvSđi ănghx9NMqv điYkcdwuvS… YkcdwuvStôi đói
- aipV4nh đghx9NMqvói YkcdwuvScòn ghx9NMqvtôi ghx9NMqvno chắcipV4!! –ipV4 cipV4ô cghx9NMqvãi –ipV4 tronipV4g nhàghx9NMqv bYkcdwuvSác ipV4Tư tôiYkcdwuvS nYkcdwuvSấu xYkcdwuvSong hếYkcdwuvSt rồi… giờipV4 chỉghx9NMqv ghx9NMqvcòn ănghx9NMqv cYkcdwuvSũng khônYkcdwuvSg xoYkcdwuvSng nữaYkcdwuvS… tghx9NMqvôi cipV4ó phúcYkcdwuvS qipV4uá mà…
- thYkcdwuvSôi… tipV4ôi ghx9NMqvdẫn côipV4 đipV4i ghx9NMqvăn YkcdwuvS…. TrờiipV4 mưaYkcdwuvS vYkcdwuvSậy ănipV4 gìghx9NMqv nhỉYkcdwuvS??? –ipV4 AipV4nh sipV4uy ngipV4hĩ –YkcdwuvS YkcdwuvStrời mYkcdwuvSưa… trYkcdwuvSời mưa….YkcdwuvS Ak.YkcdwuvS. ipV4có rồi…YkcdwuvS YkcdwuvSbánh xipV4èo thẳngipV4 tiến


ipV4Lâm tròipV4n xoghx9NMqve mắtghx9NMqv, hỏighx9NMqv lạipV4i ipV4: “ghx9NMqv bghx9NMqvánh xèo”


Thiệt nàipV4ng nàipV4y ngốYkcdwuvS khipV4ông ipV4chịu nổi.ipV4 Cághx9NMqvi móYkcdwuvSn chếtYkcdwuvS ngườiYkcdwuvS ấyYkcdwuvS mghx9NMqvà cũghx9NMqvng khôngipV4 bighx9NMqvết. Tác giảipV4 YkcdwuvSlà táipV4c ghx9NMqvgiả chếghx9NMqvt tươighx9NMqv ipV4roi ripV4ói cghx9NMqvhết gipV4iãy đànhipV4 đạcghx9NMqvh vớiipV4 eipV4m ý….ghx9NMqv Ngon ipV4không cưỡngghx9NMqv nổYkcdwuvSi… YkcdwuvSchẹp chẹp…YkcdwuvS DạipV4o nàyYkcdwuvS mYkcdwuvSưa nhiềuipV4…ăn bánipV4h xèYkcdwuvSo sướnipV4g hơYkcdwuvSn làm tiênYkcdwuvS nữa


ipV4Anh dYkcdwuvSẫn Lâghx9NMqvm đếnipV4 mộtipV4 qipV4uán bipV4ánh xYkcdwuvSèo nhipV4ỏ, nằmipV4 khYkcdwuvSá sâghx9NMqvu trong coghx9NMqvn YkcdwuvShẻm dài…ghx9NMqv quánghx9NMqv khághx9NMqv vắng…YkcdwuvS chYkcdwuvSắc YkcdwuvSlà hYkcdwuvSọ YkcdwuvSở nipV4hà ipV4tận hưởngipV4 bữghx9NMqva ipV4cơm gia đìnipV4h ipV4tối thipV4ứ 7….ghx9NMqv YkcdwuvSLâm đipV4i ipV4vào kYkcdwuvShép nYkcdwuvSép YkcdwuvScạnh QYkcdwuvSuân. Mghx9NMqvấy ipV4nơi nàyYkcdwuvS ghx9NMqvcô khipV4ông quen YkcdwuvSvà cũYkcdwuvSng cghx9NMqvhưa từngYkcdwuvS đặtghx9NMqv cipV4hân đến..


- CYkcdwuvSô YkcdwuvSLam!! YkcdwuvSLấy chághx9NMqvu đĩaipV4 YkcdwuvSbánh YkcdwuvSxèo !ipV4! ipV4– QYkcdwuvSuân gYkcdwuvSọi. DườngipV4 nhưipV4 ghx9NMqvanh làghx9NMqv khácghx9NMqvh hànipV4g qipV4uen cghx9NMqvủa quán
Cô chủghx9NMqv qughx9NMqván xởghx9NMqvi lởi:
ipV4- ghx9NMqvQuân ghx9NMqvđó ak?ghx9NMqv? DipV4ẫn bạnYkcdwuvS gáiYkcdwuvS tớipV4i ăghx9NMqvn đóipV4 hả??ipV4 ipV4xinh qá

ghx9NMqv- ghx9NMqvKhông ipV4có đâghx9NMqvu ạYkcdwuvS YkcdwuvS!! –ghx9NMqv cảghx9NMqv anYkcdwuvSh vipV4à côipV4 đồnghx9NMqvg thanh
- ghx9NMqvcòn cãighx9NMqv nữa…YkcdwuvS hghx9NMqvai đưaipV4 đẹpghx9NMqv đôighx9NMqv vậyghx9NMqv cơYkcdwuvS màYkcdwuvS…. –ghx9NMqv côghx9NMqv YkcdwuvSchủ YkcdwuvSquán cười…

ghx9NMqv5 phghx9NMqvút sau….


- YkcdwuvSbánh xghx9NMqvèo nóngipV4 YkcdwuvShổi đây…vipV4ừa thổighx9NMqv YkcdwuvSvừa ăipV4n đipV4ê….. ipV4– ipV4tiếng côghx9NMqv chipV4ủ quYkcdwuvSán ghx9NMqvgiòn tan, kighx9NMqvểu nipV4ày khghx9NMqvông ăYkcdwuvSn cũngipV4 ipV4no YkcdwuvSvới YkcdwuvScô bYkcdwuvSán hàYkcdwuvSng YkcdwuvSvui tghx9NMqvính này
- ghx9NMqvcô ghx9NMqvăn điYkcdwuvS…. –ipV4 QipV4uân YkcdwuvSlịch sự
- ănipV4… ăn….YkcdwuvS nhưipV4… ipV4thế nàYkcdwuvSo… YkcdwuvS- YkcdwuvSLâm nghệipV4t mipV4ặt YkcdwuvSra hỏi

Quân bóYkcdwuvS ghx9NMqvtay YkcdwuvStoàn ghx9NMqvtập vớiYkcdwuvS YkcdwuvScô nàipV4ng nàyipV4. AipV4nh cẩipV4n thipV4ận lấYkcdwuvSy ghx9NMqvtâm bYkcdwuvSánh trángghx9NMqv, đặtYkcdwuvS vào đóghx9NMqv xàipV4 láipV4ch, raYkcdwuvSu dighx9NMqvếp, cảiipV4 xanhYkcdwuvS, raYkcdwuvSu dighx9NMqvếp cipV4á, ipV4tía tghx9NMqvô, raYkcdwuvSu húnipV4g, láYkcdwuvS quế…


Lâm lắghx9NMqvc đầipV4u xuYkcdwuvSa tay…

- tipV4ôi kghx9NMqvhông ăipV4n đượcipV4 mghx9NMqvấy loạghx9NMqvi raipV4u tipV4hơm đâuipV4…. Aghx9NMqvnh cipV4ho mỗighx9NMqv xàghx9NMqv ipV4lách vớighx9NMqv ghx9NMqvdưa YkcdwuvSleo tipV4hôi ak??

ghx9NMqvQuân thởYkcdwuvS ghx9NMqvdài ngánghx9NMqv ngẩm….nàngghx9NMqv YkcdwuvSnày kipV4hó nuôipV4i quYkcdwuvSá. KhônYkcdwuvSg biếtipV4 YkcdwuvSở YkcdwuvSnhà bYkcdwuvSa mẹipV4 nghx9NMqvuôi bằngipV4 gìghx9NMqv ipV4mà ghx9NMqvlớn tghx9NMqvướng vậy


- Ănghx9NMqv bYkcdwuvSánh xèghx9NMqvo thìipV4 phảighx9NMqv ghx9NMqvcó raipV4u mớYkcdwuvSi ngoipV4n chứipV4 cháipV4u ipV4? –ghx9NMqv côghx9NMqv cghx9NMqvhủ qughx9NMqván hipV4ỏi LÂm..

Cghx9NMqvô chỉYkcdwuvS biếtYkcdwuvS cườiipV4 trừ…

QuYkcdwuvSân làmghx9NMqv YkcdwuvSxong ghx9NMqvxuôi, cuipV4ốn ghx9NMqvlại, đưipV4a ghx9NMqvcho Lâm…

YkcdwuvS- ĐYkcdwuvSây tiểuYkcdwuvS YkcdwuvSthư, ăipV4n đi….ghx9NMqv PhướYkcdwuvSc ghx9NMqvlắm ipV4mới đượghx9NMqvc ThàYkcdwuvSnh Qghx9NMqvuân ghx9NMqvnày YkcdwuvSlàm YkcdwuvScho ănghx9NMqv đó…
- CipV4oi bộYkcdwuvS ghx9NMqvtôi nhiipV4ều phghx9NMqvước henYkcdwuvS… cYkcdwuvSòn đượipV4c ănghx9NMqv ghx9NMqvmỳ YkcdwuvSnữa… cYkcdwuvSũng phải…YkcdwuvS ởYkcdwuvS hiipV4ền gặpipV4 lànghx9NMqvh mừ…ipV4. ipV4– QuâYkcdwuvSn nóighx9NMqv ghx9NMqvtrơn tru.
YkcdwuvS- ipV4Cô màghx9NMqv hiềnipV4 chắghx9NMqvc YkcdwuvStôi lghx9NMqvà ipV4bụt lâuipV4 rồi!!YkcdwuvS ănghx9NMqv đghx9NMqvi.. đipV4ừng nóighx9NMqv vipV4ới tghx9NMqvôi cYkcdwuvSô khôngghx9NMqv biếYkcdwuvSt ghx9NMqvăn nhá
- Aghx9NMqvi bảghx9NMqvo… ghx9NMqvbỏ vôipV4 mồmipV4 rồi…ghx9NMqvă…n…. –YkcdwuvS ipV4Lâm nhéghx9NMqvt miếngghx9NMqv bághx9NMqvnh cuốghx9NMqvn vghx9NMqvô mồm…


Chu cha…ipV4 quYkcdwuvSỷ ghx9NMqvthần ơi….YkcdwuvS NipV4gon vậtghx9NMqv vã…YkcdwuvS mớiipV4 cắipV4n mộYkcdwuvSt miếghx9NMqvng màghx9NMqv YkcdwuvScái cảipV4m giághx9NMqvc chuYkcdwuvSa chua ngọtYkcdwuvS ipV4ngọt củaipV4 nipV4ước mipV4ắm ghx9NMqvlẫn vipV4ới cáiipV4 giòghx9NMqvn gighx9NMqvòn thYkcdwuvSơm thYkcdwuvSơm củaghx9NMqv bYkcdwuvSánh xèo, ghx9NMqvcòn ghx9NMqvcó mấghx9NMqvy ghx9NMqvlát dưaghx9NMqv ghx9NMqvleo YkcdwuvSmát lYkcdwuvSạnh nghx9NMqvữa cipV4hứ?( đấyYkcdwuvS ipV4là YkcdwuvSnàng nàipV4y khônipV4g ipV4ăn thêm YkcdwuvSrau YkcdwuvSđó… khôghx9NMqvng thì…YkcdwuvS chẹpghx9NMqv… <YkcdwuvSlau điipV4!! ipV4nhỏ ghx9NMqvcả nướcYkcdwuvS rãiipV4 kìipV4a bạnghx9NMqv (+.+) )…..YkcdwuvS LâmipV4 đảipV4m bYkcdwuvSảo móipV4n nàYkcdwuvSy ăghx9NMqvn đứtghx9NMqv móghx9NMqvn pizzipV4a ghx9NMqvở tiệm

VừaipV4 nhipV4ai nhồmghx9NMqv nhoàm…YkcdwuvS LYkcdwuvSâm vừaghx9NMqv giụghx9NMqvc Quân:

- AnipV4… àmghx9NMqv …ghx9NMqv ighx9NMqvếp ipV4i…. íghx9NMqvu… ôighx9NMqv ….oipV4ăn…. ipV4( aipV4nh lYkcdwuvSàm tYkcdwuvSiếp điipV4 xíuYkcdwuvS ghx9NMqvtôi ăn)
- ơ…ghx9NMqv ay….ghx9NMqv ựghx9NMqv YkcdwuvS.. YkcdwuvSàm i….ipV4 ôi…ghx9NMqv ũnipV4… ghx9NMqvoăn àghx9NMqv ipV4( ơYkcdwuvS haipV4y ghx9NMqvtự làmYkcdwuvS đipV4i tôYkcdwuvSi ghx9NMqvcũng ăYkcdwuvSn mà)–YkcdwuvS vừaYkcdwuvS nipV4ói aipV4nh chàYkcdwuvSng cũnghx9NMqvg đútghx9NMqv YkcdwuvSngay miếnghx9NMqvg bipV4ánh ghx9NMqvvào mồm…

- ipV4Anh… cóipV4 pghx9NMqvhải coipV4n trYkcdwuvSai kYkcdwuvShông vậy….YkcdwuvS cghx9NMqvhẳng ipV4ga lăipV4ng chútghx9NMqv ghx9NMqvnào sất….ipV4 ghx9NMqv– LâYkcdwuvSm hét lipV4ên, ghx9NMqvtrần đờighx9NMqv nYkcdwuvSày ipV4cô chưghx9NMqva tYkcdwuvShấy aYkcdwuvSi nhỏghx9NMqv ghx9NMqvnhen ghx9NMqvích kỉghx9NMqv ghx9NMqvnhư Quân
- CipV4ô là coYkcdwuvSn gipV4ái chắc….ghx9NMqv ghx9NMqvcon gghx9NMqvái gìghx9NMqv màghx9NMqv…. Ănghx9NMqv uốnYkcdwuvSg YkcdwuvSvô duyên….ghx9NMqv –ghx9NMqv AipV4nh chàYkcdwuvSng cipV4ũng không chghx9NMqvịu thipV4ua, YkcdwuvSvừa chghx9NMqvo mighx9NMqvếng bghx9NMqvánh thipV4ứ hghx9NMqvai vàoipV4 mồmghx9NMqv vừaYkcdwuvS nóYkcdwuvSi lại….
ghx9NMqv- KhYkcdwuvSiếp… tôYkcdwuvSi mighx9NMqvếng thứipV4 nhấtipV4 cipV4hưa ănYkcdwuvS ghx9NMqvxong anipV4h đãYkcdwuvS xơiipV4 hếYkcdwuvSt mghx9NMqviếng ipV4thứ hipV4ai rồi….YkcdwuvS YkcdwuvScon tYkcdwuvSrai gghx9NMqvì mYkcdwuvSà nhưipV4 heo….


3 phipV4út sau…

- củghx9NMqva tôi….YkcdwuvS ghx9NMqv– Lâmghx9NMqv hghx9NMqvùng hồnipV4 lấyipV4 tghx9NMqvay cYkcdwuvSướp lấyipV4 miếnghx9NMqvg cuYkcdwuvSối cùng
ghx9NMqv- cghx9NMqvòn lâu…-YkcdwuvS Quâghx9NMqvn cũYkcdwuvSng chẳnYkcdwuvSg vừa…YkcdwuvS tícghx9NMqvh cựcYkcdwuvS kéoYkcdwuvS mighx9NMqvếng cuốYkcdwuvSi cùnghx9NMqvg vYkcdwuvSề phipV4ía YkcdwuvSmình… anYkcdwuvSh cũnipV4g chiếmYkcdwuvS đượcYkcdwuvS YkcdwuvSmột diệnipV4 YkcdwuvStích khipV4a khá
- cYkcdwuvSủa tôi
ipV4- cipV4ủa tôi

ipV4Quân tipV4hấy tìnghx9NMqvh hYkcdwuvSình khônipV4g ổYkcdwuvSn nghx9NMqvên YkcdwuvSnghị hòaipV4 vghx9NMqvới LâYkcdwuvSm ipV4: ghx9NMqvchia đôi…ghx9NMqv. ipV4Cả YkcdwuvS2 ngưghx9NMqvời ghx9NMqvvui vYkcdwuvSẻ ănghx9NMqv nốghx9NMqvt miếngghx9NMqv cipV4òn lại…

- côipV4 Lghx9NMqvâm lYkcdwuvSấy YkcdwuvScho cháYkcdwuvSu đĩipV4a nghx9NMqvữa –ipV4 QipV4uân gọi
- tipV4hế nãyipV4 YkcdwuvSgiờ khôngYkcdwuvS cYkcdwuvShịu gọi…ghx9NMqv điYkcdwuvSên!! YkcdwuvS– LâmYkcdwuvS trách…côYkcdwuvS YkcdwuvSđang YkcdwuvSăn ngon…
- uipV4k… quêYkcdwuvSn…. ipV4_ QYkcdwuvSuân cườghx9NMqvi hìYkcdwuvS rõghx9NMqv ghét


ipV43 ghx9NMqvphút sYkcdwuvSau…. ..


- lấyYkcdwuvS cghx9NMqvháu đĩaipV4 nữa….


5 phút…


- cipV4ô ipV4ơi thYkcdwuvSêm đghx9NMqvĩa nữa….lâughx9NMqv vậy…YkcdwuvS. –ghx9NMqv lầYkcdwuvSn nYkcdwuvSày ipV4Lâm lêghx9NMqvn tiếipV4ng…. ghx9NMqvgiờ mớiYkcdwuvS biếghx9NMqvt cảipV4m giácipV4 chờYkcdwuvS thYkcdwuvSức ăghx9NMqvn rấghx9NMqvt kinghx9NMqvh khủng

10 phYkcdwuvSút sau….


YkcdwuvS- CYkcdwuvSÔ LAipV4M ƠI…ipV4. Mộtghx9NMqv đĩYkcdwuvSa nữipV4a…. –ghx9NMqv haYkcdwuvSi ngườighx9NMqv cùngghx9NMqv đYkcdwuvSồng thanhghx9NMqv….khiếp…ăn nYkcdwuvShư heghx9NMqvo… mghx9NMqvới cipV4ó 1YkcdwuvS0 phghx9NMqvút YkcdwuvSxơi nguYkcdwuvSyên ipV43 đĩa


13 phút…

Cảghx9NMqv YkcdwuvSLâm ipV4và QuâYkcdwuvSn sghx9NMqvấn sổipV4 tớighx9NMqv cáiipV4 bYkcdwuvSếp củghx9NMqva côghx9NMqv LipV4am. ChờipV4 sipV4ao nỗipV4i nữYkcdwuvSa, YkcdwuvSxắn YkcdwuvStay vipV4ô làmipV4 cùngYkcdwuvS cYkcdwuvSô cYkcdwuvSho nhanh….

ipV4Cái bếpipV4 YkcdwuvSlại YkcdwuvS1 lầipV4n nipV4ữa nổipV4i loạn…ghx9NMqv lipV4ý dYkcdwuvSo ghx9NMqvkhông cipV4ần nóighx9NMqv cũYkcdwuvSng biết


- Za…ipV4 ipV4sao côghx9NMqv đipV4ổ bánipV4h dàghx9NMqvy vậy….ghx9NMqv –ghx9NMqv QYkcdwuvSuân hét
- Lỡghx9NMqv tay…ghx9NMqv ipV4- LipV4âm nipV4ói tỉnhghx9NMqv bơ….ghx9NMqv ipV4Không biYkcdwuvSết maghx9NMqvi YkcdwuvSsau ipV4ai rướcghx9NMqv ghx9NMqvnàng đâyghx9NMqv YkcdwuvS(đoán ghx9NMqvxem ghx9NMqv* mặtghx9NMqv ghx9NMqvtác ipV4giả cườighx9NMqv ipV4đểu* )YkcdwuvS- YkcdwuvSNè… anghx9NMqvh ipV4quên bỏipV4 ipV4giá ipV4rồi… ghx9NMqvđồ lghx9NMqvú lẫn…
- Ukghx9NMqv… qYkcdwuvSuên YkcdwuvS( lạipV4i quYkcdwuvSên. Hghx9NMqvai ipV4ông bàipV4 nãyghx9NMqv chắcYkcdwuvS mắcghx9NMqv bệnghx9NMqvh đãngYkcdwuvS YkcdwuvStrí leveghx9NMqvl cYkcdwuvSao nipV4hất quá)


- LYkcdwuvSâm!! LậtYkcdwuvS bghx9NMqvánh mau….YkcdwuvS CháyipV4 ripV4ồi kìa…..
ghx9NMqv- LấyipV4…. ipV4lấy dùmghx9NMqv tôghx9NMqvi cYkcdwuvSái đĩghx9NMqva… nhanh….

….


Sau mộtYkcdwuvS hồiipV4 ghx9NMqvlàm bánipV4h( thựcipV4 YkcdwuvSra lghx9NMqvà tipV4ranh củaghx9NMqv côghx9NMqv Lam)ipV4, ipV4hai ipV4đứa điYkcdwuvS ghx9NMqvra vớghx9NMqvi YkcdwuvS4 đĩa ipV4nữa tripV4ên taghx9NMqvy, mỉmipV4 cườiipV4 mãnipV4 nguyện….ipV4 YkcdwuvSax…. ĂnipV4 cghx9NMqvhi lắYkcdwuvSm dữ….


ghx9NMqv1 ghx9NMqvphút nYkcdwuvShìn nhau…


- nhìnYkcdwuvS coghx9NMqvn YkcdwuvSkhỉ mặipV4t ghx9NMqvdính đầyghx9NMqv YkcdwuvSlọ kìa….ghx9NMqv HipV4a ha….YkcdwuvS –YkcdwuvS QuânipV4 cườiipV4 ghx9NMqvchỉ mặYkcdwuvSt Lâm
- YkcdwuvSanh sạchipV4 hơghx9NMqvn ghx9NMqvtôi chắc….ghx9NMqv kiYkcdwuvSếp…. mghx9NMqvặt ghx9NMqvnhư đipV4ào thaghx9NMqvn hipV4àng thghx9NMqvế kỉ….YkcdwuvS ipV4– LâipV4m lúc đầYkcdwuvSu ghx9NMqvhốt hoipV4ảng nhYkcdwuvSưng ghx9NMqvngay saghx9NMqvu khghx9NMqvi chipV4iêm ngưipV4ỡng dunghx9NMqvg nhaghx9NMqvn YkcdwuvSngười đốiipV4 diệnipV4 thì cũnghx9NMqvg nắghx9NMqvc nẻ
ipV4- thôghx9NMqvi…. hipV4ai đứaYkcdwuvS vàoYkcdwuvS rửaipV4 mặtghx9NMqv rồghx9NMqvi ra….YkcdwuvS –ipV4 cYkcdwuvSô ghx9NMqvLâm ipV4từ đâuipV4 chạyYkcdwuvS ipV4lại( YkcdwuvSnãy giờipV4 YkcdwuvStụi nipV4ó ghx9NMqvdành chỗipV4 màghx9NMqv), tủmYkcdwuvS tỉmghx9NMqv cười
- thôghx9NMqvi khipV4ỏi côYkcdwuvS –ipV4 ipV42 đứaghx9NMqv đồYkcdwuvSng thanYkcdwuvSh tậpghx9NMqv 3

vì sghx9NMqvự nghiệpipV4 ipV4ăn uipV4ống ghx9NMqvvĩ đạghx9NMqvi… mipV4ặt ghx9NMqvlọ ipV4có ghx9NMqvhề chYkcdwuvSi ghx9NMqv( ghx9NMqvcái nàyipV4 giốghx9NMqvng ipV4tác ghx9NMqvgiả )
YkcdwuvS15 phútipV4 sau


- ipV4Oa… YkcdwuvSno quá…ghx9NMqv. ĂnipV4 kipV4hông ghx9NMqvnổi nghx9NMqvữa rồi…YkcdwuvS. –ghx9NMqv Lghx9NMqvâm xYkcdwuvSoa bụngYkcdwuvS thYkcdwuvSan vãn
- Cô…YkcdwuvS ănYkcdwuvS nipV4ổi ipV4nữa ipV4tôi chYkcdwuvSo tiền….ipV4 –ghx9NMqv ghx9NMqvQuân cũYkcdwuvSng xipV4uýt xipV4oa tYkcdwuvShan cipV4ho YkcdwuvScái bụng


Nhìn bêYkcdwuvSn….( ghx9NMqvtác ghx9NMqvgiả lậtYkcdwuvS gghx9NMqvhế)… chipV4ồng đĩghx9NMqva chắghx9NMqvc YkcdwuvScao nYkcdwuvShư ipV4núi…. KhiếYkcdwuvSp… ipV42 ipV4ông bghx9NMqvà này ipV4ăn nhghx9NMqvư bỏipV4 đóiipV4 ipV42 YkcdwuvSnăm ởipV4 chghx9NMqvâu pHYkcdwuvSi khôngghx9NMqv bipV4ằng… đếnYkcdwuvS cghx9NMqvô LipV4am ghx9NMqvcũng kinYkcdwuvSh ngạc…. côYkcdwuvS tưởngipV4 hYkcdwuvSôm naYkcdwuvSy ipV4ế kghx9NMqvhách…. GặipV4p YkcdwuvS2 đghx9NMqvứa nàYkcdwuvSy YkcdwuvSchắc ipV4lãi gấpYkcdwuvS đôipV4i thườnYkcdwuvSg ngày mất
YkcdwuvSHai ngườighx9NMqv tghx9NMqvhong thảghx9NMqv đighx9NMqv dạo…

- ipV4Ê! CáYkcdwuvSi ipV4bánh hồipV4i nYkcdwuvSày gYkcdwuvSọi lghx9NMqvà ipV4gì ipV4ý nYkcdwuvShỉ? ghx9NMqv– LâmipV4 hipV4ỏi Quân
ghx9NMqv- ĐồipV4 ipV4khỉ hipV4ay qipV4uên! BánipV4h xèo…ghx9NMqv. CipV4ô khônipV4g ghx9NMqvthấy đổghx9NMqv bánipV4h rghx9NMqva ipV4nó kêuYkcdwuvS cáipV4i xèoYkcdwuvS aipV4k? ghx9NMqv– QuâYkcdwuvSn nạt
- YkcdwuvSAk… ukYkcdwuvS…. Quên…ipV4. YkcdwuvS! –ipV4 Lghx9NMqvâm gãighx9NMqv ipV4đầu thghx9NMqvấy yêu……ghx9NMqv nàngYkcdwuvS tYkcdwuvSa cònYkcdwuvS phụghx9NMqvng mághx9NMqv nữaipV4 chứ.,, làghx9NMqvm trghx9NMqvái tighx9NMqvm aghx9NMqvi đó….ghx9NMqv SuipV4ýt rớYkcdwuvSt ripV4a ngoài….ghx9NMqv ĐếnipV4 khổipV4 YkcdwuvSthê kipV4hông biết
- Anh…ghx9NMqv anipV4h ghx9NMqvlàm ipV4gì mipV4à ghx9NMqvđơ ngườiYkcdwuvS rYkcdwuvSa vYkcdwuvSậy… ghx9NMqv- Lâghx9NMqvm huYkcdwuvSa huipV4a tay,bấtghx9NMqv giáYkcdwuvSc ipV4hỏi kipV4hi thipV4ấy QYkcdwuvSuân cứYkcdwuvS ipV4đơ nhìghx9NMqvn mình


QYkcdwuvSuân gãYkcdwuvSi ipV4đầu. HaipV4i YkcdwuvSngười ipV4này gighx9NMqvống ghx9NMqvnhau thậYkcdwuvSt. Đếnghx9NMqv bghx9NMqvối rốiYkcdwuvS cũYkcdwuvSng gipV4iống nhghx9NMqvau nữa.ghx9NMqv CYkcdwuvSó phảiipV4 làYkcdwuvS…. YkcdwuvS* tácYkcdwuvS gghx9NMqviả lạiYkcdwuvS cghx9NMqvười đểu*


HaipV4i nghx9NMqvgười ghx9NMqvđi sonYkcdwuvSg songhx9NMqvg, tghx9NMqvhật ghx9NMqvyên bình……


- KipV4hà …ghx9NMqv khà…ghx9NMqv. LạipV4i gặghx9NMqvp màipV4y ởYkcdwuvS đâyYkcdwuvS….. oắghx9NMqvt cipV4on ạ…..YkcdwuvS !YkcdwuvS! YkcdwuvS– GiọnYkcdwuvSg ipV41 têghx9NMqvn côghx9NMqvn đghx9NMqvồ khàn ipV4đi ipV4vì ipV4hút nhiYkcdwuvSều tipV4huốc cắtipV4 YkcdwuvSngang sYkcdwuvSuy YkcdwuvSnghĩ ghx9NMqvyên ipV4bình ipV4( củYkcdwuvSa tghx9NMqvác giả)
- LạiipV4 lipV4à tụYkcdwuvSi màYkcdwuvSy hảghx9NMqv? YkcdwuvS– ghx9NMqvQuân tghx9NMqvỏ vẻipV4 kiênYkcdwuvS ipV4định nhưnghx9NMqvg thựcYkcdwuvS ghx9NMqvra anYkcdwuvSh rấYkcdwuvSt ipV4lo. Không phipV4ải lghx9NMqvo ipV4cho mYkcdwuvSình mYkcdwuvSà ipV4lo cipV4ho ngườiYkcdwuvS cipV4on gghx9NMqvái đangghx9NMqv ởghx9NMqv bYkcdwuvSên cạnipV4h anh….
- ipV4Đã bảoYkcdwuvS tụYkcdwuvSi taipV4o cghx9NMqvó ipV4duyên vớiYkcdwuvS màyghx9NMqv mà…YkcdwuvS. –ipV4 ghx9NMqv1 ghx9NMqvtên kipV4hác cipV4hừng 1ipV45, 1ipV46 tuổYkcdwuvSi, tóc nhipV4uộm đỏghx9NMqv choét,khuyghx9NMqvên ipV4tai dipV4ắt mũghx9NMqvi, ipV4mồm cũipV4ng đangipV4 phìghx9NMqv ghx9NMqvphèo ghx9NMqvđiếu thuốc

MộtYkcdwuvS YkcdwuvStên kYkcdwuvShác buôngYkcdwuvS lờiipV4 chònYkcdwuvSg ipV4ghẹo Lâm:

- YkcdwuvSÁi chà…ipV4 hipV4ôm nghx9NMqvay màYkcdwuvSy lạiYkcdwuvS đipV4i cùngYkcdwuvS vipV4ới YkcdwuvScô YkcdwuvSem YkcdwuvSxinh ipV4đẹp ipV4lần ghx9NMqvtrước hả?....YkcdwuvS.. tụi bâYkcdwuvSy cghx9NMqvoi…. ipV4Cóc ipV4ghẻ đghx9NMqvòi ipV4ăn ghx9NMqvthịt thghx9NMqviên ngYkcdwuvSa kìa…ghx9NMqv. HYkcdwuvSa ha…


Nhữghx9NMqvng tipV4ràng cườiYkcdwuvS YkcdwuvSchế nhạoipV4 khôngghx9NMqv dứtipV4 làmghx9NMqv cảghx9NMqv ipV4Quân ghx9NMqvvà YkcdwuvSLâm đềghx9NMqvu bựcghx9NMqv bộipV4i…. LâipV4m ghx9NMqvvốn khônipV4g phipV4ải lghx9NMqvoại ngườighx9NMqv YkcdwuvScam ghx9NMqvchịu, lêipV4n tiipV4ếng trước:

- KệYkcdwuvS tôi!ipV4 CóYkcdwuvS phảiipV4 cghx9NMqvóc ghẻghx9NMqv tipV4hiên ghx9NMqvnga haYkcdwuvSy khôngghx9NMqv tựipV4 ghx9NMqvtôi biếghx9NMqvt…. bghx9NMqvọn ipV4anh đừngipV4 có ipV4cậy đôngghx9NMqv ipV4ăn hiếpipV4 tụiipV4 tôi….ghx9NMqv Tôi…ipV4. ghx9NMqvTôi bághx9NMqvo cYkcdwuvSông aYkcdwuvSn đó…ghx9NMqv. –ipV4 ipV4cô mạghx9NMqvnh mồmYkcdwuvS tuyên bố
YkcdwuvS- ghx9NMqvA hYkcdwuvSa…. Ha….ghx9NMqv CipV4ô ghx9NMqvem tứcYkcdwuvS lghx9NMqvên trôYkcdwuvSng xiYkcdwuvSnh ghx9NMqvhẳn ripV4a đấy…..ipV4 –YkcdwuvS quaYkcdwuvSy sang QuânipV4 hắnYkcdwuvS tghx9NMqva nipV4ói tiipV4ếp –ipV4 Haghx9NMqvy ipV4là giipV4ờ màghx9NMqvy đYkcdwuvSể ipV4con bghx9NMqvé đóghx9NMqv lạipV4i đâyYkcdwuvS…. Tụghx9NMqvi tao YkcdwuvScho mYkcdwuvSày bipV4iến ipV4…. AipV4nh ipV4em nhỉ….


QuâYkcdwuvSn nghiếYkcdwuvSn răng:


- Vậyghx9NMqv thìghx9NMqv ghx9NMqvhỏi ipV4nắm đipV4ấm củaipV4 ghx9NMqvtao ghx9NMqvcó đồnYkcdwuvSg ýipV4 khipV4ông đã…!ipV4 –ipV4 QuânYkcdwuvS nhYkcdwuvSanh nhghx9NMqvư cắtYkcdwuvS đẩy LipV4âm quYkcdwuvSa ghx9NMqv1 ghx9NMqvbên, xôngghx9NMqv vipV4ào tụipV4i cghx9NMqvôn đồipV4 ghx9NMqvnhư coipV4n YkcdwuvShổ YkcdwuvSđói khát.


Bọn ipV4đó chừnipV4g hipV4ai 1YkcdwuvS0 tghx9NMqvên. TrYkcdwuvSừ thằYkcdwuvSng 1ipV45 tuYkcdwuvSổi lêipV4n tiếnYkcdwuvSg lúipV4c nãYkcdwuvSy lipV4à YkcdwuvSnhỏ ghx9NMqvcon ra. ipV4Còn YkcdwuvSlại đứaYkcdwuvS nàoghx9NMqv đứaYkcdwuvS nấyghx9NMqv YkcdwuvSto YkcdwuvScao, nhìnipV4 hYkcdwuvSãi ipV4chết ipV4đi đượcipV4. QuYkcdwuvSân YkcdwuvSnhà tghx9NMqva cũng đâipV4u phảighx9NMqv ipV4tay vừaghx9NMqv… cũghx9NMqvng tYkcdwuvSả hữuYkcdwuvS độtYkcdwuvS xghx9NMqvông. YkcdwuvSMột YkcdwuvStên ipV4lăm ipV4lăm cghx9NMqvầm cipV4ây gậipV4y đến địnhYkcdwuvS ipV4đánh vYkcdwuvSào ipV4lưng anYkcdwuvSh nYkcdwuvShưng Quânghx9NMqv quaghx9NMqvy ngghx9NMqvoắt lạiYkcdwuvS, tiipV4ện cYkcdwuvShân đYkcdwuvSá vipV4ô bụghx9NMqvng thằng đóghx9NMqv làipV4m ipV4nó ghx9NMqvla qughx9NMqvá trờipV4i đấtYkcdwuvS. YkcdwuvSMấy tYkcdwuvSên cghx9NMqvòn ipV4lại cũnYkcdwuvSg gghx9NMqvây khôngghx9NMqv ghx9NMqvít cipV4ản trở cipV4ho QuâYkcdwuvSn. Tụighx9NMqv nYkcdwuvSó ghx9NMqvbiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….