You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chú e4t5lái Yfroxe thấVgq4y chưaEJTa đầVgq4y Vgq45 phútYfro LVgq4âm đãABAX cABAXhạy rEJTaa Vgq4nên thấy EJTalạ, EJTagặng hỏi.Yfro LâVgq4m chỉABAX e4t5im lặng,ABAX kYfrohông nóiVgq4 Vgq4gì… EJTaTrên xeEJTa, côVgq4 cứYfro sVgq4uy nghĩ mEJTaiên mYfroan se4t5uốt. TạiEJTa se4t5ao? CôEJTa EJTađã làYfrom gìEJTa ABAXmà dYfroì NgâYfron ghéte4t5 Vgq4cô nhưVgq4 vậy?ABAX Gia đìnYfroh cVgq4ô đãABAX gâYfroy re4t5a chuyệnEJTa e4t5gì ABAXkhiến Yfrodì EJTaấy mớVgq4i nghe4t5e đYfroến tABAXên đABAXã Vgq4đùng đùng tứe4t5c giậYfron đuổiYfro cYfroô về..?Yfro? EJTatại saoABAX? RốtVgq4 cuVgq4ộc lVgq4à tạie4t5 sao???

Mãi nghĩ khiếne4t5 ABAXLâm khôABAXng nhậnVgq4 rEJTaa Yfrođã vềEJTa nhEJTaà e4t5làm cVgq4hú tàYfroi xếABAX pYfrohải khẽVgq4 nhắc.ABAX CôVgq4 bước xuốnVgq4g thẫnYfro Vgq4thờ, kEJTahông chàe4t5o cảe4t5 e4t5chú ABAXPhú. e4t5Phải nhưVgq4 mấyEJTa hômABAX trước,EJTa côVgq4 đã hớnVgq4 hở,e4t5 tươiEJTa cườiEJTa xuốnVgq4g xYfroe, e4t5líu lYfroo Vgq4tạm biABAXệt chYfroú. e4t5Vậy mà…

CôVgq4 bướVgq4c vYfroô nhàe4t5 e4t5như ngườiVgq4 me4t5ất hồn.Vgq4 CYfroô lEJTaên cầuABAX thangEJTa, e4t5không đểEJTa ýVgq4 EJTaba côe4t5 đãe4t5 vềe4t5 từABAX Vgq4lúc e4t5nào. Vgq4Ba cVgq4ô EJTalớn tiếVgq4ng gọi:

e4t5- ThiếVgq4t Lâm!!

CôEJTa quEJTaay ngườEJTai lạe4t5i, nABAXgạc nhiên:ABAX “Vgq4 Ba!!”

- TốiYfro Yfroqua EJTacon Yfrođi đâu??
- YfroBa vềVgq4 Vgq4từ lúVgq4c nàABAXo ạ?Vgq4? –EJTa e4t5lâm hỏi
Vgq4- ABAXBa hỏiYfro cVgq4on tốEJTai que4t5a Yfrođi e4t5đâu??? –ABAX giEJTaọng ôngVgq4 bắe4t5t ABAXđầu ce4t5ó sựe4t5 EJTatức gie4t5ận khiếnABAX Lâme4t5 Yfrorun sợ
- Con…Yfro EJTacon… quEJTaa nhàABAX bạn….??
- BạnVgq4 nVgq4ào..??- e4t5ông gằVgq4n giọng…
- Bạne4t5 ce4t5ủa con…ABAX. Ba…baEJTa lABAXàm sABAXao thếe4t5??? ĐừngYfro EJTalàm e4t5con sYfroợ bae4t5!! EJTa– EJTaLâm lYfroo lắng

GABAXiọng ôngEJTa đãe4t5 dịuEJTa Yfrođi nhưne4t5g cYfroó Yfrovẻ vẫABAXn giận

- Be4t5a Yfrochỉ Yfromuốn biếtABAX coYfron đe4t5i đâYfrou Yfrovà làVgq4m gìEJTa thôi
- e4t5Ba à!!Yfro CoYfron lớVgq4n ABAXrồi… ABAXba khe4t5ông cYfroần phảYfroi trôABAXng chừnABAXg cVgq4on nABAXhư đứaYfro coABAXn nítABAX vậEJTay đâe4t5u!! Vgq4Ba vABAXề Vgq4sớm vậy??
- Ue4t5k… cônVgq4g việcYfro thuậne4t5 lợYfroi nVgq4ên ABAXba vABAXề trABAXước… Vgq4ba nhớEJTa Vgq4con gáEJTai EJTaba quYfroá EJTaak –EJTa giọnEJTag e4t5ông EJTadịu hẳn
e4t5- CABAXon cũnVgq4g Vgq4nhớ ba!!
- TrônVgq4g ABAXcon khôngEJTa đượcVgq4 khỏe???
- KYfrohông ABAXba… EJTacon chỉYfro Vgq4hơi mệtVgq4 che4t5út… coABAXn lABAXên e4t5phòng trướcEJTa… hEJTaẹn gặpYfro e4t5ba EJTaở bữae4t5 Vgq4tối nABAXha ba…
- ờ…EJTa Yfrolên nghe4t5ỉ đie4t5 cYfroon gái….
Le4t5âm quABAXá mVgq4ệt mỏi.ABAX ABAXThả mìnYfroh lêe4t5n chiếcEJTa giườYfrong rộngABAX lớnYfro, côEJTa thiYfroếp Yfrođi lúcEJTa nàYfroo khYfroông biết.IEJTa’m dABAXon’t neee4t5d e4t5a man
I’mVgq4 dEJTaon’t neEJTaed e4t5a mEJTaan Yfro( what???)
ABAXI’m don’e4t5t nee4t5ed ABAXa man
I’mEJTa doYfron’t nEJTaeed Yfroa EJTaman EJTa( jiinjja)………TiếABAXng nhABAXạc que4t5en thuộYfroc Yfrolại vae4t5ng lYfroên Vgq4( te4t5g ne4t5ghiền e4t5bài nàye4t5 lắm!!)


Với taABAXy lấyEJTa chiếce4t5 điệne4t5 thoạie4t5 màYfro khônVgq4g nhYfroìn ngABAXười gọie4t5, YfroLâm uểABAX oải

Vgq4- e4t5A lVgq4ô !!
e4t5- EJTaCô cABAXhết ABAXở đâABAXu mYfroà mABAXãi kVgq4hông ne4t5ghe ABAXmáy??? ABAX– Vgq41 gABAXiọng nóiVgq4 coYfron traEJTai vanVgq4g lABAXên. EJTaLâm e4t5thừa biếte4t5 làABAX ai
- ABAXNgủ ABAX- EJTacô e4t5trả lờYfroi cụtYfro ngụt
- !!!
ABAX- e4t5Chuyện e4t5hồi chiềuABAX… e4t5cô… cVgq4ô e4t5có EJTasao không???
- NếuABAX tVgq4ôi nóie4t5 sYfroao thìABAX aABAXnh chạABAXy đEJTaến aYfron ABAXủi tôYfroi chắcABAX EJTa!! rABAXõ vABAXô duABAXyên EJTa– Vgq4cô e4t5nói Vgq4vẫn đanEJTag Yfrocòn ngáiYfro ngủ
e4t5- Uk…Vgq4 tôi…Yfro e4t5đang ởYfro tVgq4rước nEJTahà EJTacô nè…ABAX Vgq4- e4t5Quân hYfroớn hở
- Anh….e4t5 AVgq4nh… điênABAX EJTaak !ABAX! –ABAX LâYfrom hoVgq4ảng hốEJTat. CYfroô chYfroạy lạEJTai EJTabên ce4t5hiếc cửaEJTa sổVgq4 EJTa- TrờiABAX …ABAX đangEJTa Vgq4mưa mà….Vgq4 ABAXĐồ điên!!
e4t5- KệYfro tôi…Yfro xuốe4t5ng EJTanhanh Yfrotôi đợi!!


Lâm vộiEJTa ABAXvới lEJTaấy chABAXiếc áoABAX khoác,ABAX tấtVgq4 bậtABAX EJTachạy xuốngVgq4 nhà,EJTa Yfrocô ABAXmà khôngYfro ABAXra chYfroắc têne4t5 ngốABAXc Vgq4này đABAXợi Yfrođến ABAXsáng Vgq4mai mất


- tiểABAXu e4t5thư!! ĐếnYfro bữaVgq4 tEJTaối Vgq4còn chạyEJTa EJTađi EJTađâu? LãoYfro giABAXa đEJTaang đợi…
- bác..e4t5 bABAXác nóABAXi EJTavới bốVgq4 cháuYfro dùYfrom Vgq4cháu…. Vgq4Cháu Yfrora ngoEJTaài Yfromột lát…
Vgq4- trYfroời đanEJTag mưae4t5 mYfroà… cVgq4ó gVgq4ì thVgq4ì cầmEJTa cYfroây Yfrodù ABAXđi đEJTaã –Vgq4 nEJTaói xYfroong báEJTac TABAXư vộe4t5i chạyEJTa vôYfro nhABAXà e4t5lấy Vgq4cây e4t5dù đABAXưa che4t5o Lâm


- NVgq4hớ EJTavề sớYfrom nhABAXa EJTatiểu te4t5hư!! Vgq4– bVgq4ác nABAXói e4t5vọng theo


- NEJTaè!! Ae4t5nh điênYfro ABAXtrên mứe4t5c quEJTay Yfrođịnh ABAXrồi đóABAX!! AEJTai đờiEJTa trờVgq4i mưVgq4a EJTavậy ve4t5ác mặtEJTa Yfrotới đVgq4ây làYfrom gì….Yfro ThiệtEJTa khôngVgq4 Vgq4nói nổie4t5 mà….
e4t5- ÊEJTa… Vgq4cầm câVgq4y dùEJTa lABAXàm cYfroảnh akYfro?? MVgq4au Yfroche ABAXcho tôABAXi đi…ướte4t5 hếtVgq4 rEJTaồi nYfroè Vgq4– mặtYfro anEJTah e4t5vênh lEJTaên thấe4t5y ghét
Yfro- Ơe4t5 hYfroơ…. Còne4t5 de4t5ám sYfroai e4t5tôi ne4t5ữa đấVgq4y…. ane4t5h giỏi….chEJTae thìe4t5 tVgq4ự cầmEJTa me4t5à e4t5che này…ABAX ABAX- LABAXâm néEJTam câYfroy EJTadù vềYfro ABAXphía Quân
- ChuyEJTaện hồYfroi cVgq4hiều…. ABAXdì NgVgq4ân nóVgq4i vậYfroy e4t5nhưng khe4t5ông cABAXó Yfroý gYfroì đâu…Yfro cABAXô đừngEJTa…. –Vgq4 Qe4t5uân pe4t5hân bua
- DABAXì aABAXnh ghétVgq4 tôVgq4i lABAXắm hVgq4ử? e4t5– e4t5cô ngắtYfro lời..
e4t5- KhôABAXng…. YfroAk e4t5có –Yfro Quâne4t5 gãie4t5 đầuYfro –e4t5 Yfrodì ấe4t5y kEJTahông the4t5ích tEJTaôi chơiYfro vớiEJTa mấyYfro ngườiEJTa nhVgq4à e4t5giàu nABAXhư ABAXcô đâu….
- NYfrohà giàue4t5 nhYfroư tôi??/
ABAX- YfroUk… de4t5ì ấye4t5 bảoVgq4 kYfrohông ABAXcùng suVgq4y ABAXnghĩ nYfroên e4t5không chơi….
- VậyEJTa Vgq4sao Vgq4anh cABAXhơi vớie4t5 tYfroôi?? –Yfro Lâme4t5 Vgq4hỏi lại
Yfro- Vgq4ừ ABAXthì…. –e4t5 QuVgq4ân tặcVgq4 lưỡiVgq4 bỏVgq4 quVgq4a –ABAX điEJTa ăYfron đi…e4t5 tEJTaôi đói
- e4t5anh đóiABAX cònVgq4 tôiVgq4 nEJTao chắcYfro!! –e4t5 e4t5cô cVgq4ãi –ABAX tronABAXg nEJTahà bácVgq4 TưEJTa tôe4t5i nấEJTau xonYfrog hếtVgq4 rồi… e4t5giờ chỉABAX cYfroòn ăABAXn cũngEJTa khôABAXng xoABAXng nữe4t5a… EJTatôi Vgq4có phúABAXc quYfroá mà…
- thôi…e4t5 tôEJTai dEJTaẫn Yfrocô đie4t5 ăABAXn ….e4t5 TrờiYfro mưYfroa vVgq4ậy ăne4t5 gVgq4ì nhỉYfro??? ABAX– AEJTanh e4t5suy Vgq4nghĩ e4t5– trờYfroi mưa…Yfro trờiYfro mưe4t5a…. Ak.ABAX. cóYfro rồiABAX… bYfroánh xèVgq4o tVgq4hẳng tiến


Lâm EJTatròn xoe4t5e mABAXắt, hYfroỏi lạiVgq4 e4t5: Yfro“ bánhYfro xèo”


Thiệt nànge4t5 nEJTaày ngốVgq4 khônYfrog Yfrochịu Yfronổi. CYfroái móe4t5n e4t5chết ngườiYfro ấyABAX mYfroà cũngYfro khônVgq4g biếte4t5. Tác ge4t5iả EJTalà ABAXtác giVgq4ả cEJTahết Yfrotươi roe4t5i róe4t5i chếtVgq4 giãyEJTa e4t5đành đạchEJTa vớiEJTa e4t5em ý….e4t5 Ngon Vgq4không ABAXcưỡng nổi…ABAX cYfrohẹp chẹp…e4t5 DạoABAX nàyVgq4 me4t5ưa nhiềYfrou…ăn báYfronh xèoe4t5 sướngEJTa hEJTaơn làm tiYfroên nữa


Anh dẫnYfro ABAXLâm đếEJTan e4t5một ABAXquán ABAXbánh Vgq4xèo nhỏ,e4t5 nằABAXm kháVgq4 sVgq4âu trong cYfroon hẻEJTam Vgq4dài… Yfroquán ABAXkhá vắngABAX… Vgq4chắc làYfro họVgq4 ởe4t5 nhàe4t5 tậEJTan Vgq4hưởng bữaVgq4 cơYfrom gia đìnhABAX tốiYfro thứEJTa 7ABAX…. YfroLâm e4t5đi vYfroào khYfroép néABAXp cVgq4ạnh QuâABAXn. MấABAXy nơie4t5 nàyVgq4 cEJTaô kABAXhông quen vàABAX cũEJTang chưEJTaa từngEJTa Vgq4đặt ce4t5hân đến..


- CôVgq4 Lam!ABAX! Lấye4t5 cABAXháu đĩABAXa báne4t5h ABAXxèo Yfro!! Vgq4– Qe4t5uân gọiABAX. DưYfroờng nhưYfro Yfroanh làYfro kEJTahách hABAXàng quVgq4en củaVgq4 quán
Cô EJTachủ quáABAXn xởiVgq4 lởi:
- QuâVgq4n đóYfro ak?Vgq4? DẫVgq4n EJTabạn ABAXgái tớie4t5 ănYfro đóYfro hYfroả?? Yfroxinh qá

- YfroKhông Vgq4có đEJTaâu ạVgq4 !Yfro! e4t5– EJTacả aYfronh EJTavà cYfroô ABAXđồng thanh
- ce4t5òn e4t5cãi nữa…EJTa haABAXi ABAXđưa đẹpYfro đôiEJTa Yfrovậy Yfrocơ mà….Yfro –Yfro cABAXô ABAXchủ qABAXuán cười…

5 phúte4t5 sau….


- bVgq4ánh Yfroxèo nóVgq4ng he4t5ổi đây…vừaYfro thổiEJTa Vgq4vừa ănABAX đêVgq4….. –ABAX tABAXiếng ABAXcô cEJTahủ qYfrouán gABAXiòn tan, kiểuEJTa Vgq4này khôngEJTa ănYfro ce4t5ũng nABAXo vEJTaới côABAX bánYfro Yfrohàng vABAXui tíEJTanh này
- cEJTaô ănVgq4 đi….EJTa –Vgq4 Quâe4t5n lịYfroch sự
EJTa- ăn…Yfro ăn….ABAX như…EJTa tVgq4hế nào…Yfro e4t5- Le4t5âm nVgq4ghệt mEJTaặt ABAXra hỏi

Quân bYfroó taABAXy EJTatoàn tậe4t5p Yfrovới Vgq4cô nànVgq4g EJTanày. AnYfroh cẩEJTan thậnEJTa ABAXlấy Yfrotâm bánhe4t5 e4t5tráng, đặte4t5 vào đóEJTa xEJTaà lABAXách, rYfroau diếEJTap, Yfrocải xanYfroh, raYfrou diếpe4t5 cá,Yfro ABAXtía tôYfro, re4t5au húnge4t5, e4t5lá quế…


LâmEJTa e4t5lắc đầYfrou xEJTaua tay…

- tEJTaôi khVgq4ông ănYfro đưEJTaợc mấyYfro Vgq4loại EJTarau tEJTahơm đâABAXu…. YfroAnh cABAXho mỗie4t5 xàYfro láchYfro Yfrovới de4t5ưa Vgq4leo thABAXôi ak??

Quân thởVgq4 EJTadài ngánYfro ngẩm….Yfronàng EJTanày kYfrohó nuôiVgq4 quVgq4á. KhABAXông bYfroiết ởYfro nhVgq4à bEJTaa mẹYfro nuôVgq4i Yfrobằng gìABAX Vgq4mà lớe4t5n te4t5ướng vậy


- ĂnABAX báYfronh xèoVgq4 thABAXì pABAXhải cVgq4ó Yfrorau mớVgq4i ngABAXon chứEJTa chVgq4áu e4t5? –Yfro Vgq4cô chủABAX quVgq4án Vgq4hỏi LÂm..

Cô chỉEJTa ABAXbiết cườie4t5 trừ…

QuânEJTa làYfrom xoYfrong xue4t5ôi, cuốnVgq4 lEJTaại, đABAXưa Yfrocho Lâm…

ABAX- Đâe4t5y tiểuEJTa thABAXư, ănYfro đi….Vgq4 Phưe4t5ớc lYfroắm mABAXới đượcVgq4 TABAXhành QuYfroân EJTanày Yfrolàm chYfroo ănEJTa đó…
- YfroCoi e4t5bộ tEJTaôi nhiềuYfro phướcYfro hen…ABAX còABAXn Yfrođược Yfroăn mỳe4t5 nữa…e4t5 cEJTaũng phải…Vgq4 ởEJTa hiềnYfro Vgq4gặp làABAXnh mừ….Vgq4 –e4t5 e4t5Quân nóVgq4i trYfroơn tru.
- CôABAX màYfro hiềe4t5n chắcVgq4 tVgq4ôi làABAX bụte4t5 lEJTaâu rồiVgq4!! ănVgq4 đi.EJTa. đừVgq4ng ABAXnói vớiEJTa tVgq4ôi Yfrocô khôngABAX biếe4t5t ăne4t5 nhá
- AABAXi bYfroảo… bỏe4t5 ABAXvô mVgq4ồm rồABAXi…ă…n…. –e4t5 LâmEJTa nhEJTaét mABAXiếng báe4t5nh ce4t5uốn vVgq4ô mồm…


Chu cha…Yfro quYfroỷ tABAXhần ơi…e4t5. NABAXgon Yfrovật vãe4t5… e4t5mới cắe4t5n mộte4t5 me4t5iếng e4t5mà cáEJTai cảmVgq4 e4t5giác chuABAXa chua ngọtYfro ngABAXọt cVgq4ủa nướce4t5 EJTamắm lẫne4t5 Vgq4với cáiEJTa giVgq4òn gEJTaiòn the4t5ơm tVgq4hơm cABAXủa bánhe4t5 xèo, còEJTan ce4t5ó mấyABAX láYfrot Yfrodưa leYfroo mátEJTa lạnhABAX nữEJTaa chứ?(ABAX đấyABAX làVgq4 nànABAXg nàyVgq4 kVgq4hông ăVgq4n thêm rABAXau đóYfro… kVgq4hông thìYfro… Yfrochẹp… &ltABAX;lau đi!!Yfro e4t5nhỏ cảVgq4 nướce4t5 EJTarãi kEJTaìa bạnYfro (+.+) )…..ABAX YfroLâm đảme4t5 bYfroảo mónEJTa e4t5này ănYfro đứte4t5 mVgq4ón pizYfroza ởEJTa tiệm

ABAXVừa e4t5nhai nhồmYfro nEJTahoàm… LâVgq4m vừaEJTa EJTagiục Quân:

- YfroAn… Yfroàm …Vgq4 iếe4t5p i…Vgq4. íuYfro… Vgq4ôi ….oăn….e4t5 Vgq4( anVgq4h ABAXlàm tiVgq4ếp Yfrođi xíABAXu ABAXtôi ăn)
- ơe4t5… ayABAX…. ựVgq4 .ABAX. àmVgq4 iABAX…. ôi…ABAX ũn…EJTa oăne4t5 àABAX ABAX( EJTaơ hEJTaay tựe4t5 làmYfro đABAXi tôiVgq4 e4t5cũng ănEJTa mà)EJTa– vừaEJTa nóe4t5i anYfroh cVgq4hàng cũngVgq4 đúte4t5 ngaABAXy mYfroiếng bánABAXh vàe4t5o mồm…

- AnYfroh… cYfroó EJTaphải coVgq4n tYfrorai khôVgq4ng Yfrovậy…. chVgq4ẳng ge4t5a lănYfrog cEJTahút nàoYfro sất….ABAX –e4t5 YfroLâm hét lên,e4t5 trầe4t5n đờiEJTa e4t5này ce4t5ô chưaYfro thVgq4ấy aVgq4i nhỏABAX ne4t5hen íVgq4ch ABAXkỉ Vgq4như Quân
- CYfroô là Yfrocon gáie4t5 chắc….e4t5 ABAXcon Vgq4gái gVgq4ì ABAXmà…. Ăne4t5 EJTauống ve4t5ô dVgq4uyên…. Yfro– e4t5Anh cYfrohàng EJTacũng không chịABAXu Yfrothua, vừaVgq4 chVgq4o Vgq4miếng bánEJTah thứEJTa haVgq4i vVgq4ào mồVgq4m vừEJTaa nóiEJTa lại….
- KYfrohiếp… tYfroôi EJTamiếng thABAXứ Yfronhất Vgq4chưa ABAXăn xonVgq4g anVgq4h đãVgq4 xơABAXi hếtABAX ABAXmiếng thứABAX haEJTai rồi….ABAX Yfrocon tABAXrai ABAXgì ABAXmà nYfrohư heo….


3 phABAXút sau…

- Yfrocủa tEJTaôi…. –Vgq4 Lâme4t5 EJTahùng hồABAXn lấe4t5y e4t5tay cướpEJTa lấyEJTa miếngVgq4 cuốiABAX cùng
- còEJTan lABAXâu…- ABAXQuân cũYfrong chẳngVgq4 vEJTaừa… te4t5ích cựVgq4c kVgq4éo miEJTaếng cuABAXối cùABAXng vềABAX Vgq4phía mìYfronh… anVgq4h Vgq4cũng ABAXchiếm đe4t5ược mộABAXt diEJTaện tícEJTah Yfrokha khá
- Vgq4của tôi
- củaEJTa tôi

QuâEJTan thấyVgq4 tìABAXnh hYfroình e4t5không ổYfron nêe4t5n nghịABAX hòABAXa vớiYfro LâmVgq4 Yfro: chEJTaia đVgq4ôi…. CABAXả ABAX2 ngườie4t5 Yfrovui vẻe4t5 ănEJTa nốtABAX miếnge4t5 còEJTan lại…

ABAX- côe4t5 LEJTaâm lấVgq4y Vgq4cho cháYfrou đĩaVgq4 ne4t5ữa ABAX– QuânYfro gọi
- thếABAX nEJTaãy Yfrogiờ kEJTahông Vgq4chịu gọi…Vgq4 điêYfron!! –EJTa LVgq4âm trách…côVgq4 e4t5đang ănYfro ngon…
- ukVgq4… qEJTauên…. Vgq4_ QuânVgq4 cườVgq4i EJTahì rõABAX ghét


EJTa3 ABAXphút sau….EJTa ..


ABAX- lấyEJTa EJTacháu đVgq4ĩa nữa….


5 phút…


e4t5- ABAXcô EJTaơi thêmABAX đĩe4t5a nEJTaữa….lâu vậyVgq4…. –ABAX lầVgq4n Yfronày LâVgq4m lêYfron tiếngEJTa…. giờEJTa mớVgq4i biếte4t5 cảABAXm giEJTaác chờe4t5 thứcYfro Vgq4ăn rấte4t5 kiEJTanh khủng

10 phúe4t5t sau….


- CVgq4Ô LVgq4AM ƠI….e4t5 MộtABAX đĩEJTaa nữa….Vgq4 –Yfro hEJTaai ngườie4t5 Vgq4cùng đABAXồng thanh….Vgq4khiếp…ăn nhưVgq4 e4t5heo… me4t5ới cóEJTa Yfro10 phúABAXt xơie4t5 ne4t5guyên Vgq43 đĩa


13 phút…

Cả LâVgq4m ve4t5à QuânEJTa sấABAXn sổYfro tớiEJTa cáiYfro e4t5bếp EJTacủa côEJTa LaVgq4m. Vgq4Chờ Yfrosao nỗiEJTa ABAXnữa, xắnEJTa taYfroy EJTavô EJTalàm cùngEJTa Vgq4cô cVgq4ho nhanh….

Cái bABAXếp lYfroại Vgq41 ABAXlần nữae4t5 nVgq4ổi lYfrooạn… lýVgq4 dVgq4o kABAXhông cầnYfro nóie4t5 Vgq4cũng biết


- Za…e4t5 ABAXsao côYfro đEJTaổ be4t5ánh dàYfroy vậy….Vgq4 ABAX– QABAXuân hét
- YfroLỡ tEJTaay… ABAX- Le4t5âm nóiEJTa EJTatỉnh bơABAX…. KhônABAXg biABAXết maVgq4i se4t5au e4t5ai rướYfroc nàEJTang đâe4t5y e4t5(đoán xeYfrom Yfro* mặe4t5t táce4t5 gVgq4iả EJTacười EJTađểu* )EJTa- Nè…e4t5 aYfronh quêne4t5 bỏe4t5 giáe4t5 rYfroồi… Yfrođồ lúVgq4 lẫn…
- UABAXk… quêABAXn Vgq4( e4t5lại quYfroên. ABAXHai ôngABAX bàYfro nEJTaãy chắcYfro EJTamắc bệnhYfro EJTađãng trVgq4í leYfrovel EJTacao nEJTahất quá)


EJTa- LâmABAX!! Vgq4Lật be4t5ánh mYfroau…. ChVgq4áy rồVgq4i kìa…..
- LEJTaấy…. Vgq4lấy Yfrodùm tôEJTai Yfrocái đĩa…Yfro nhanh….

….


Sau ABAXmột hồiABAX làmYfro Vgq4bánh( te4t5hực e4t5ra làEJTa te4t5ranh củaEJTa côVgq4 LaVgq4m), hae4t5i đe4t5ứa e4t5đi rVgq4a vớiVgq4 e4t54 đĩa nữaEJTa trênABAX taABAXy, mỉmABAX cườie4t5 mãnVgq4 nguyện….e4t5 ax….Vgq4 ĂABAXn chYfroi lắmABAX dữ….


EJTa1 phEJTaút nhABAXìn nhau…


- nhe4t5ìn ce4t5on khỉABAX mặYfrot Yfrodính đầyVgq4 Vgq4lọ kìVgq4a…. HEJTaa e4t5ha…. EJTa– QuVgq4ân cưABAXời chABAXỉ ABAXmặt Lâm
- aEJTanh sạchVgq4 e4t5hơn tôiEJTa chắc….ABAX kiếp….EJTa mặtABAX nhYfroư Yfrođào ABAXthan hàngABAX thếe4t5 kỉ….Yfro –e4t5 Le4t5âm lúc đầuVgq4 Yfrohốt hoảngABAX nhưnVgq4g ngae4t5y saEJTau Vgq4khi chiêVgq4m EJTangưỡng ABAXdung nhaABAXn nVgq4gười đốiABAX Vgq4diện thì cũne4t5g nắYfroc nẻ
- thôi…Yfro. haYfroi đe4t5ứa vàoABAX ABAXrửa mặtEJTa rồiABAX raYfro…. Yfro– e4t5cô Vgq4Lâm từYfro đâuYfro chạyABAX lạYfroi( nãABAXy giYfroờ tVgq4ụi nóABAX dànhVgq4 cVgq4hỗ màYfro), Vgq4tủm tỉYfrom cười
- thôYfroi khỏYfroi cYfroô –e4t5 Vgq42 đứaABAX đồngYfro thYfroanh Yfrotập 3

ABAXvì EJTasự e4t5nghiệp ănABAX uốnYfrog EJTavĩ Vgq4đại… EJTamặt EJTalọ cóe4t5 e4t5hề cVgq4hi e4t5( ABAXcái nàyABAX giYfroống e4t5tác giảYfro )
15 pe4t5hút sau


- OYfroa… e4t5no quá….e4t5 Vgq4Ăn khôngYfro ne4t5ổi nVgq4ữa rồi….Yfro –EJTa LYfroâm xoEJTaa bụngEJTa thaEJTan vãn
- CVgq4ô… ăEJTan nVgq4ổi ABAXnữa tYfroôi Yfrocho tiền….Yfro –Vgq4 QEJTauân cYfroũng xEJTauýt xABAXoa tYfrohan chYfroo cáiEJTa bụng


Nhìn bêYfron….( táVgq4c giảEJTa lậtABAX ghế)…Yfro chồVgq4ng đĩaYfro che4t5ắc EJTacao e4t5như núi….e4t5 KhYfroiếp… e4t52 ônEJTag bàe4t5 này ăABAXn nhưVgq4 Vgq4bỏ đóiVgq4 EJTa2 ne4t5ăm ởVgq4 châuVgq4 pABAXHi khôEJTang bằng…e4t5 đVgq4ến côABAX Le4t5am cũngYfro Yfrokinh ngạc…. cABAXô te4t5ưởng hômVgq4 nVgq4ay ếEJTa kháchABAX…. GặYfrop ABAX2 đứEJTaa nàyABAX cABAXhắc lãiABAX Yfrogấp đôABAXi thườEJTang ngày mất
Hai ngườie4t5 te4t5hong tEJTahả đEJTai dạo…

- Ê!Vgq4 CEJTaái bánhVgq4 hồEJTai nàyEJTa gọiVgq4 làABAX Yfrogì e4t5ý nhỉ?Yfro –e4t5 LâEJTam Vgq4hỏi Quân
- ĐồEJTa khỉe4t5 hYfroay qe4t5uên! EJTaBánh xèABAXo…. YfroCô khôngVgq4 thVgq4ấy e4t5đổ báABAXnh rABAXa ne4t5ó kêue4t5 cABAXái ABAXxèo akVgq4? –e4t5 EJTaQuân nạt
- YfroAk… uke4t5…. Quêe4t5n…. Yfro! –ABAX LEJTaâm gVgq4ãi đầuYfro thấyABAX yêu……EJTa nànABAXg tVgq4a cEJTaòn phụngVgq4 ABAXmá nữYfroa chứ.,, lVgq4àm tráEJTai te4t5im aVgq4i đó….Yfro SuýVgq4t Yfrorớt Vgq4ra ngoàVgq4i…. ĐếnYfro Yfrokhổ Yfrothê khôngABAX biết
- EJTaAnh… e4t5anh làABAXm ABAXgì mABAXà đơVgq4 ngEJTaười rYfroa vậy…ABAX e4t5- Vgq4Lâm hABAXua Vgq4hua tay,ABAXbất giáce4t5 Vgq4hỏi e4t5khi thEJTaấy Que4t5ân cứVgq4 đơEJTa nhìnVgq4 mình


Vgq4Quân gYfroãi đEJTaầu. HaYfroi ngườe4t5i nEJTaày gVgq4iống nhABAXau thậVgq4t. EJTaĐến be4t5ối rốEJTai Yfrocũng giốngEJTa EJTanhau nữa.e4t5 CóABAX phảiVgq4 là….EJTa Yfro* e4t5tác giảYfro lạe4t5i cườABAXi đểu*


Hai ngườiEJTa Yfrođi sABAXong sonABAXg, thậtEJTa yêne4t5 bình……


- EJTaKhà …ABAX khà…Yfro. LạiEJTa gặpEJTa me4t5ày EJTaở e4t5đây….. oắte4t5 e4t5con ạABAX….. !e4t5! e4t5– GiọngABAX EJTa1 têYfron cYfroôn đVgq4ồ khàn đVgq4i vYfroì húVgq4t nhiềuEJTa thuốVgq4c cYfroắt ne4t5gang sue4t5y nghVgq4ĩ Vgq4yên bEJTaình e4t5( củEJTaa tácVgq4 giả)
- ABAXLại làEJTa Yfrotụi màyVgq4 e4t5hả? –Vgq4 QVgq4uân EJTatỏ vABAXẻ Vgq4kiên địnhABAX nhưngYfro thựcVgq4 rYfroa ane4t5h rEJTaất lVgq4o. Không phEJTaải Yfrolo ce4t5ho mìnABAXh ABAXmà e4t5lo che4t5o ngườiVgq4 ce4t5on gáiYfro đanVgq4g e4t5ở ABAXbên cạnhYfro anh….
- Đãe4t5 bYfroảo tEJTaụi tVgq4ao Yfrocó e4t5duyên vABAXới ABAXmày mà….EJTa ABAX– Vgq41 tABAXên khácEJTa chừVgq4ng 15e4t5, e4t516 EJTatuổi, tóc nhuộYfrom đABAXỏ che4t5oét,khuyên tYfroai EJTadắt mũABAXi, mồmABAX cũnVgq4g ABAXđang phìe4t5 EJTaphèo đEJTaiếu thuốc

MộVgq4t Vgq4tên khABAXác buôABAXng lờVgq4i cEJTahòng ghEJTaẹo Lâm:

- Áie4t5 chYfroà… hôYfrom nYfroay EJTamày lVgq4ại Yfrođi cùne4t5g Yfrovới cABAXô EJTaem Vgq4xinh đẹpEJTa lầnABAX trABAXước hả?......ABAX tụi bâABAXy coiABAX…. CVgq4óc ghe4t5ẻ đòEJTai ăEJTan ABAXthịt ABAXthiên ne4t5ga kEJTaìa…. e4t5Ha ha…


NhữYfrong e4t5tràng cưe4t5ời chếYfro nhạYfroo khABAXông dứEJTat Vgq4làm cEJTaả QuEJTaân vEJTaà Lâme4t5 đềue4t5 ABAXbực bộYfroi…. LâVgq4m vốEJTan khABAXông Vgq4phải lEJTaoại nEJTagười caEJTam chịVgq4u, lEJTaên tiếABAXng trước:

- KệVgq4 tôie4t5! CEJTaó phảie4t5 cóABAXc ghẻYfro e4t5thiên nge4t5a hVgq4ay khEJTaông tựEJTa tYfroôi biếVgq4t…. bEJTaọn aEJTanh đừngABAX có cậyEJTa đônYfrog e4t5ăn hiếpVgq4 tụiEJTa tVgq4ôi…. TABAXôi…. EJTaTôi báoEJTa côe4t5ng Vgq4an đó….EJTa –Vgq4 ce4t5ô mạnhYfro mồme4t5 tuyên bố
Yfro- YfroA ha….e4t5 HEJTaa…. e4t5Cô e4t5em tứEJTac lYfroên tVgq4rông xiEJTanh hẳne4t5 EJTara đấy….EJTa. Yfro– quaVgq4y sang QuânVgq4 hEJTaắn ABAXta Yfronói tiếpe4t5 –ABAX YfroHay làYfro giABAXờ Yfromày đểABAX coABAXn béYfro đóVgq4 lạe4t5i đây….Yfro TụABAXi tao che4t5o ABAXmày biếnVgq4 ….EJTa EJTaAnh eVgq4m nhỉ….


Quân Yfronghiến răng:


- VậyVgq4 tYfrohì hỏiABAX nắme4t5 đấmABAX EJTacủa te4t5ao cóe4t5 Vgq4đồng ýVgq4 khônYfrog đã…!Vgq4 e4t5– QuâYfron nhanEJTah nhe4t5ư cắtVgq4 đẩy Lâme4t5 e4t5qua ABAX1 bêABAXn, xôngVgq4 vàoe4t5 tụVgq4i côABAXn đồYfro ne4t5hư e4t5con hổVgq4 đóiEJTa khát.


Bọn đóYfro cYfrohừng ABAXhai 1Yfro0 têVgq4n. TVgq4rừ ABAXthằng 1EJTa5 tuổiYfro lêYfron tie4t5ếng lúEJTac EJTanãy Vgq4là nhVgq4ỏ coABAXn ra. Vgq4Còn lạYfroi đứaABAX nàYfroo Vgq4đứa nABAXấy ABAXto caoEJTa, nhe4t5ìn hãiVgq4 chếte4t5 điVgq4 đVgq4ược. QuânEJTa nhàEJTa tVgq4a cũng đâYfrou pe4t5hải tEJTaay vừa…e4t5 cũnABAXg tEJTaả hYfroữu độVgq4t xôngYfro. MộtEJTa têne4t5 lăVgq4m lEJTaăm cầmYfro ce4t5ây Vgq4gậy đến địnhYfro đáABAXnh ABAXvào lưEJTang ABAXanh nhe4t5ưng QEJTauân qABAXuay Yfrongoắt lại,Vgq4 tiệne4t5 chânYfro e4t5đá vYfroô EJTabụng thằng EJTađó e4t5làm nóABAX le4t5a quáVgq4 trờABAXi đấtVgq4. MấyVgq4 tênVgq4 e4t5còn lạiVgq4 cũngEJTa Vgq4gây kEJTahông Yfroít cảe4t5n trở e4t5cho Quân.ABAX Tụe4t5i nYfroó biABAXết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….