You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


hYZjChú lái4e46 jXYTxe thấyNSvG chưJ6mHa đầNSvGy hYZj5 pJ6mHhút hYZjLâm đJ6mHã chạ4e46y rNSvGa jXYTnên thấy lạ4e46, gJ6mHặng hỏiJ6mH. hYZjLâm chỉhYZj jXYTim lặng4e46, khôNSvGng n4e46ói gì…J6mH TrênhYZj 4e46xe, jXYTcô cứjXYT suhYZjy nghĩ miên4e46 maNSvGn suốt.hYZj TạijXYT J6mHsao? ChYZjô đãjXYT làm4e46 gìNSvG mhYZjà dìhYZj NSvGNgân ghéNSvGt cô4e46 J6mHnhư vậy?NSvG Gia đìnhjXYT jXYTcô đjXYTã gâhYZjy rNSvGa 4e46chuyện J6mHgì khiếNSvGn dìNSvG ấJ6mHy mớihYZj nghYZjhe đếnhYZj têjXYTn hYZjđã đùngNSvG đùng tứNSvGc giậnJ6mH J6mHđuổi jXYTcô về..?NSvG? tJ6mHại saojXYT? RốtjXYT cuộc4e46 lhYZjà tại4e46 sao???

MãihYZj nghĩ khiếnJ6mH LjXYTâm k4e46hông nhậnJ6mH rJ6mHa đJ6mHã vJ6mHề nhNSvGà làmJ6mH chjXYTú tàhYZji xếhYZj phải4e46 khẽhYZj nhắjXYTc. CôNSvG bước xuốn4e46g jXYTthẫn thờjXYT, khôNSvGng chjXYTào cảjXYT ch4e46ú Phú.hYZj J6mHPhải hYZjnhư jXYTmấy jXYThôm tjXYTrước, hYZjcô đã hớnNSvG hở,hYZj tưJ6mHơi cưNSvGời xuốnjXYTg 4e46xe, líuNSvG hYZjlo tạNSvGm biệthYZj chúNSvG. jXYTVậy mà…

CôNSvG bướcNSvG NSvGvô nhjXYTà n4e46hư ngưJ6mHời J6mHmất hồn.J6mH CNSvGô lênhYZj cNSvGầu thangJ6mH, kJ6mHhông NSvGđể ý4e46 bJ6mHa J6mHcô đã4e46 về4e46 tNSvGừ lújXYTc nào.J6mH BJ6mHa c4e46ô lớnhYZj tiếnNSvGg gọi:

hYZj- ThiếtjXYT Lâm!!

Cô quajXYTy jXYTngười lại4e46, ngạc4e46 nhiênJ6mH: “NSvG Ba!!”

4e46- TốiJ6mH hYZjqua cJ6mHon đi4e46 đâu??
- jXYTBa NSvGvề từ4e46 lúcJ6mH nNSvGào ạ??jXYT –hYZj 4e46lâm hỏi
- jXYTBa 4e46hỏi cNSvGon tốijXYT quhYZja jXYTđi đâu???4e46 –jXYT giọhYZjng hYZjông bhYZjắt đầuNSvG cNSvGó sựhYZj tJ6mHức ghYZjiận khi4e46ến LâmjXYT rhYZjun sợ
NSvG- Con…jXYT con…jXYT J6mHqua nhJ6mHà bạn….??
- hYZjBạn nào.J6mH.??- ôjXYTng gằnjXYT giọng…
- BạJ6mHn củNSvGa con….4e46 Ba…ba4e46 làmJ6mH sJ6mHao thế?4e46?? ĐừnjXYTg 4e46làm cNSvGon J6mHsợ baJ6mH!! –NSvG Lâ4e46m jXYTlo lắng

J6mHGiọng ônjXYTg đãhYZj J6mHdịu đijXYT nh4e46ưng cNSvGó vẻNSvG vẫnJ6mH giận

- BJ6mHa chYZjhỉ mJ6mHuốn biếjXYTt coJ6mHn đi4e46 đ4e46âu NSvGvà làmNSvG gìJ6mH thôi
- J6mHBa àjXYT!! Co4e46n lớn4e46 rồi…hYZj bNSvGa k4e46hông cầnjXYT J6mHphải trôjXYTng chừngjXYT jXYTcon nhưjXYT đJ6mHứa co4e46n jXYTnít 4e46vậy đâu!!NSvG BhYZja v4e46ề 4e46sớm vậy??
- UkNSvG… hYZjcông việchYZj thJ6mHuận lợhYZji nênhYZj jXYTba 4e46về trNSvGước… 4e46ba nhjXYTớ cNSvGon gJ6mHái b4e46a quájXYT a4e46k hYZj– giọngjXYT 4e46ông dịuhYZj hẳn
hYZj- CoNSvGn cNSvGũng nhJ6mHớ ba!!
- J6mHTrông c4e46on khôngjXYT hYZjđược khỏe???
- KhJ6mHông bhYZja… 4e46con c4e46hỉ hNSvGơi mệt4e46 chúJ6mHt… cjXYTon lênjXYT phòNSvGng trướhYZjc… hẹnjXYT gặpJ6mH bjXYTa jXYTở bữaJ6mH tốNSvGi J6mHnha ba…
- ờ…jXYT lêJ6mHn NSvGnghỉ đhYZji co4e46n gái….
hYZjLâm qjXYTuá mệtNSvG mỏi.jXYT Thả4e46 mìn4e46h J6mHlên chiếcJ6mH giườngNSvG rộ4e46ng lớnhYZj, 4e46cô t4e46hiếp J6mHđi lúc4e46 nào4e46 khôn4e46g biết.I’m donjXYT’t nhYZjeed 4e46a man
I’mhYZj don’tJ6mH J6mHneed hYZja mahYZjn NSvG( what???)
I’NSvGm dojXYTn’t neeNSvGd jXYTa man
IjXYT’m dhYZjon’t nJ6mHeed jXYTa hYZjman NSvG( jiinjja)………TiếngNSvG nhạcNSvG quehYZjn thuộJ6mHc lạiJ6mH vahYZjng lênjXYT J6mH( J6mHtg nghihYZjền bJ6mHài jXYTnày lắm!!)


VhYZjới taJ6mHy NSvGlấy chiếcNSvG đhYZjiện NSvGthoại màJ6mH khônJ6mHg n4e46hìn nNSvGgười gọJ6mHi, LâmhYZj u4e46ể oải

- 4e46A lôhYZj !!
J6mH- jXYTCô chếtNSvG ởNSvG đâjXYTu 4e46mà mãiJ6mH NSvGkhông 4e46nghe máhYZjy??? –NSvG 4e461 giọNSvGng hYZjnói cJ6mHon NSvGtrai v4e46ang lên.4e46 LjXYTâm tjXYThừa biết4e46 hYZjlà ai
- NgủNSvG NSvG- chYZjô tJ6mHrả lờiJ6mH cụtJ6mH ngụt
- !!!
- CjXYThuyện hồiNSvG chjXYTiều… cô…hYZj côJ6mH cójXYT jXYTsao không???
- J6mHNếu J6mHtôi 4e46nói sJ6mHao thìNSvG aNSvGnh cNSvGhạy đế4e46n NSvGan ủ4e46i hYZjtôi chắcjXYT J6mH!! rõhYZj vNSvGô duyjXYTên –J6mH cJ6mHô nóiNSvG vẫjXYTn NSvGđang 4e46còn hYZjngái ngủ
NSvG- UkNSvG… tôJ6mHi… đaNSvGng ởJ6mH trước4e46 hYZjnhà J6mHcô njXYTè… jXYT- Quâ4e46n hớn4e46 hở
- An4e46h…. AhYZjnh… điênjXYT a4e46k jXYT!! –J6mH hYZjLâm hoảjXYTng hốt.J6mH NSvGCô chhYZjạy lạiJ6mH bJ6mHên NSvGchiếc cửa4e46 4e46sổ hYZj- Trời4e46 …hYZj đanhYZjg mJ6mHưa mhYZjà…. J6mHĐồ điên!!
- KJ6mHệ tôi…jXYT xjXYTuống nhhYZjanh tôJ6mHi đợi!!


LâhYZjm vộijXYT với4e46 lJ6mHấy chiếJ6mHc 4e46áo khYZjhoác, 4e46tất NSvGbật 4e46chạy xuốnghYZj nhà,jXYT NSvGcô màjXYT khô4e46ng 4e46ra chắc4e46 J6mHtên ngốchYZj nhYZjày hYZjđợi đến4e46 sángjXYT mNSvGai mất


J6mH- tijXYTểu 4e46thư!! Đến4e46 bữhYZja NSvGtối còhYZjn chhYZjạy đihYZj hYZjđâu? LãohYZj NSvGgia đangjXYT đợi…
- bác.jXYT. bácJ6mH n4e46ói vớihYZj bốhYZj cháNSvGu dùmjXYT chJ6mHáu…. CJ6mHháu NSvGra n4e46goài một4e46 lát…
J6mH- trJ6mHời đanJ6mHg mư4e46a màhYZj… cójXYT gìhYZj thYZjhì cầm4e46 câjXYTy jXYTdù đ4e46i đãhYZj –jXYT nói4e46 xhYZjong bácJ6mH hYZjTư vJ6mHội chạyJ6mH J6mHvô nhjXYTà lNSvGấy 4e46cây djXYTù hYZjđưa chhYZjo Lâm


4e46- 4e46Nhớ vjXYTề sớhYZjm nhYZjha thYZjiểu hYZjthư!! jXYT– NSvGbác nójXYTi vọngNSvG theo


NSvG- N4e46è!! 4e46Anh điênJ6mH trênhYZj NSvGmức qu4e46y định4e46 rồi4e46 đó!!NSvG AJ6mHi đờiJ6mH trờiJ6mH mưahYZj vậjXYTy vhYZjác J6mHmặt tớiNSvG J6mHđây làmNSvG gìjXYT…. NSvGThiệt NSvGkhông nNSvGói nNSvGổi mà….
- Ê…J6mH cầmJ6mH cJ6mHây jXYTdù làhYZjm cảnJ6mHh hYZjak?? Ma4e46u hYZjche chYZjho thYZjôi đi…ướthYZj hếtNSvG rồijXYT J6mHnè –NSvG mặjXYTt anjXYTh vêjXYTnh lênNSvG thYZjhấy ghét
hYZj- ƠJ6mH hơ….NSvG 4e46Còn dáJ6mHm sa4e46i hYZjtôi nữjXYTa đấy…J6mH. ahYZjnh giỏi….cheNSvG hYZjthì J6mHtự cjXYTầm màJ6mH cjXYThe n4e46ày… NSvG- LâJ6mHm n4e46ém chYZjây dùJ6mH vềNSvG ph4e46ía Quân
NSvG- ChuyệnhYZj hNSvGồi 4e46chiều…. dì4e46 NjXYTgân nóiJ6mH vậyNSvG NSvGnhưng kJ6mHhông cójXYT ý4e46 J6mHgì đâu…NSvG côhYZj đừng….hYZj –4e46 jXYTQuân phNSvGân bua
- DhYZjì 4e46anh gjXYThét tô4e46i lắmjXYT jXYThử? –NSvG jXYTcô ngắ4e46t lời..
- Không…J6mH. A4e46k jXYTcó hYZj– QuânhYZj gãi4e46 jXYTđầu –4e46 dìNSvG ấyjXYT jXYTkhông thícJ6mHh tôijXYT chhYZjơi J6mHvới mấyjXYT ngJ6mHười 4e46nhà già4e46u nhưJ6mH côJ6mH đâu….
jXYT- NhhYZjà ghYZjiàu nhNSvGư tôi??/
- Uk…NSvG J6mHdì jXYTấy 4e46bảo khôNSvGng jXYTcùng su4e46y nhYZjghĩ nêNSvGn hYZjkhông chơi….
jXYT- Vậ4e46y sJ6mHao anNSvGh chơiNSvG vớiJ6mH tNSvGôi?? –4e46 LâmJ6mH hỏhYZji lại
- ừhYZj thì….hYZj –hYZj QuâjXYTn tặc4e46 lưỡihYZj bỏ4e46 hYZjqua –NSvG đNSvGi ănJ6mH 4e46đi… tôijXYT đói
- anhYZjh đóJ6mHi cònjXYT jXYTtôi jXYTno chjXYTắc!! –4e46 J6mHcô cãjXYTi –jXYT t4e46rong jXYTnhà bjXYTác T4e46ư thYZjôi n4e46ấu xonJ6mHg hếtjXYT rồi… gijXYTờ chỉjXYT cònNSvG ănhYZj c4e46ũng kjXYThông 4e46xong nữa…4e46 tôjXYTi jXYTcó phúcJ6mH NSvGquá mà…
- th4e46ôi… tNSvGôi djXYTẫn NSvGcô đijXYT J6mHăn …4e46. TrờiJ6mH NSvGmưa vậyNSvG ăhYZjn gìJ6mH nhJ6mHỉ??? –hYZj AnJ6mHh 4e46suy nghĩ4e46 –4e46 thYZjrời mNSvGưa… t4e46rời mưa….J6mH AkJ6mH.. cJ6mHó rồi…4e46 bánh4e46 xèoJ6mH thẳngNSvG tiến


L4e46âm trhYZjòn xohYZje mắtjXYT, hỏiNSvG lNSvGại hYZj: jXYT“ bánjXYTh xèo”


Thiệt nà4e46ng nàNSvGy ngốhYZj khJ6mHông chịNSvGu nổihYZj. NSvGCái mónJ6mH chếJ6mHt n4e46gười ấyNSvG jXYTmà J6mHcũng kh4e46ông biếtNSvG. Tác NSvGgiả J6mHlà 4e46tác hYZjgiả J6mHchết tươhYZji J6mHroi róNSvGi ch4e46ết giãJ6mHy đàhYZjnh đạchJ6mH vjXYTới eJ6mHm NSvGý…. Ngon khôn4e46g cưjXYTỡng nổi…hYZj cNSvGhẹp 4e46chẹp… DạoJ6mH nàyNSvG mưhYZja njXYThiều…ăn bánhjXYT xè4e46o sư4e46ớng J6mHhơn làm thYZjiên nữa


Anh dẫnjXYT LâNSvGm đếnhYZj mộ4e46t quáJ6mHn báhYZjnh x4e46èo nhỏjXYT, nằmJ6mH kháJ6mH shYZjâu trong J6mHcon hẻmNSvG dàNSvGi… quáJ6mHn khYZjhá vắng…NSvG chắJ6mHc lNSvGà họ4e46 ở4e46 nhNSvGà tận4e46 hYZjhưởng bữajXYT c4e46ơm gia đìhYZjnh 4e46tối thứhYZj 7…4e46. jXYTLâm điJ6mH vào4e46 khYZjhép nNSvGép cạnhNSvG QuhYZjân. MNSvGấy nơ4e46i nàhYZjy jXYTcô khônJ6mHg quen jXYTvà jXYTcũng chYZjhưa t4e46ừng đặNSvGt 4e46chân đến..


- CôNSvG LahYZjm!! LjXYTấy cháuhYZj đĩahYZj bánhhYZj xèoNSvG J6mH!! –J6mH QuNSvGân gọiJ6mH. DườnjXYTg jXYTnhư NSvGanh hYZjlà khNSvGách hànjXYTg qujXYTen củahYZj quán
Cô NSvGchủ NSvGquán xhYZjởi lởi:
4e46- 4e46Quân đJ6mHó jXYTak?? DẫNSvGn bạnJ6mH g4e46ái J6mHtới jXYTăn đójXYT hả?4e46? xjXYTinh qá

- NSvGKhông chYZjó đâuNSvG ạjXYT NSvG!! –hYZj NSvGcả anNSvGh vàNSvG jXYTcô đồnghYZj thanh
4e46- chYZjòn cãJ6mHi nữaJ6mH… hYZjhai đưahYZj đẹpJ6mH đôiJ6mH vậNSvGy cơNSvG mà….NSvG hYZj– NSvGcô chhYZjủ 4e46quán cười…

5 phúhYZjt sau….


- bhYZjánh J6mHxèo n4e46óng 4e46hổi đây…vừaNSvG thổi4e46 vừahYZj ăjXYTn đê…..NSvG jXYT– tiến4e46g 4e46cô chủNSvG quNSvGán 4e46giòn tan, kiể4e46u nàjXYTy khôngNSvG NSvGăn cjXYTũng NSvGno v4e46ới cJ6mHô 4e46bán hàng4e46 J6mHvui tín4e46h này
hYZj- chYZjô ăhYZjn đi….4e46 –hYZj J6mHQuân lị4e46ch sự
J6mH- ă4e46n… ăn….hYZj nhưhYZj… tjXYThế nào…4e46 jXYT- LâmJ6mH nJ6mHghệt mhYZjặt NSvGra hỏi

Quân bójXYT J6mHtay thYZjoàn tJ6mHập với4e46 cNSvGô nà4e46ng nàNSvGy. AjXYTnh cẩn4e46 NSvGthận lNSvGấy tâm4e46 bánhNSvG tráng,NSvG đjXYTặt vào đóhYZj x4e46à lách,jXYT J6mHrau dhYZjiếp, cảiJ6mH xan4e46h, ra4e46u J6mHdiếp cá4e46, tíjXYTa thYZjô, NSvGrau húnNSvGg, jXYTlá quế…


Lâm lJ6mHắc đầ4e46u xhYZjua tay…

- tôijXYT khôhYZjng 4e46ăn được4e46 hYZjmấy loạJ6mHi rjXYTau tJ6mHhơm jXYTđâu…. An4e46h chjXYTo mỗNSvGi xjXYTà l4e46ách vớhYZji hYZjdưa J6mHleo thôihYZj ak??

Quân thởNSvG dNSvGài ngánjXYT NSvGngẩm….nàng nàNSvGy hYZjkhó nJ6mHuôi qujXYTá. KhônNSvGg biếtNSvG 4e46ở nh4e46à bjXYTa mẹJ6mH njXYTuôi bằnjXYTg NSvGgì NSvGmà lớnNSvG thYZjướng vậy


- ĂnhYZj bánh4e46 xJ6mHèo t4e46hì phảihYZj chYZjó ra4e46u mJ6mHới hYZjngon chứJ6mH chjXYTáu J6mH? –hYZj côjXYT chủjXYT J6mHquán hỏNSvGi LÂm..

Cô chỉ4e46 bJ6mHiết cườijXYT trừ…

Quân l4e46àm xhYZjong xuôi,jXYT 4e46cuốn lại,jXYT J6mHđưa cJ6mHho Lâm…

- ĐâyJ6mH 4e46tiểu thư,NSvG ăJ6mHn đi…J6mH. Phư4e46ớc lắhYZjm mớijXYT đượcNSvG ThJ6mHành QuânhYZj J6mHnày lNSvGàm cJ6mHho ănjXYT đó…
J6mH- CoNSvGi J6mHbộ thYZjôi nhiJ6mHều jXYTphước hen…J6mH cJ6mHòn được4e46 ănjXYT J6mHmỳ nữaNSvG… cũJ6mHng phjXYTải… ở4e46 hiền4e46 gặpJ6mH làNSvGnh mừ…J6mH. –jXYT QuhYZjân nóhYZji tNSvGrơn tru.
- CjXYTô mà4e46 hiền4e46 chắNSvGc tôijXYT 4e46là NSvGbụt lâNSvGu rồi!NSvG! NSvGăn đi..hYZj đừng4e46 J6mHnói vớihYZj tôiNSvG 4e46cô NSvGkhông biếJ6mHt ăNSvGn nhá
4e46- AjXYTi bảo…NSvG bỏ4e46 J6mHvô m4e46ồm rồi…ă…n….4e46 –J6mH LâjXYTm nhhYZjét mi4e46ếng bánJ6mHh cuốJ6mHn vôNSvG mồm…


Chu cNSvGha… qNSvGuỷ th4e46ần ơNSvGi…. NNSvGgon vhYZjật vã…J6mH mớiJ6mH hYZjcắn mJ6mHột miếjXYTng jXYTmà jXYTcái cảJ6mHm gi4e46ác chuJ6mHa chua ngNSvGọt ngọtjXYT củNSvGa J6mHnước mhYZjắm lNSvGẫn vNSvGới cái4e46 giNSvGòn giònNSvG thơm4e46 thơmNSvG hYZjcủa bánhYZjh xèo, còJ6mHn cNSvGó mấy4e46 NSvGlát dư4e46a lejXYTo má4e46t jXYTlạnh nJ6mHữa cjXYThứ?( đấyNSvG làjXYT njXYTàng nàyhYZj kJ6mHhông NSvGăn thêm rhYZjau đNSvGó… không4e46 t4e46hì… chẹp…4e46 &4e46lt;lau đi4e46!! J6mHnhỏ 4e46cả nướcjXYT rhYZjãi kìjXYTa bJ6mHạn (+.+) )J6mH….. L4e46âm đảmJ6mH bảojXYT mónJ6mH nNSvGày jXYTăn đứ4e46t jXYTmón pihYZjzza ởhYZj tiệm

VừaNSvG n4e46hai nhồ4e46m NSvGnhoàm… Lâm4e46 vừa4e46 giụchYZj Quân:

- ANSvGn… J6mHàm 4e46… iếphYZj i….jXYT í4e46u… jXYTôi ….oăn….NSvG 4e46( J6mHanh lhYZjàm tiếhYZjp đi4e46 xíuhYZj tôjXYTi ăn)
- ơ…hYZj ay….NSvG ựhYZj .J6mH. àjXYTm i….J6mH ôi…J6mH ũn…J6mH NSvGoăn hYZjà jXYT( ơ4e46 J6mHhay tựNSvG làNSvGm hYZjđi tôjXYTi cũhYZjng ă4e46n J6mHmà)– NSvGvừa njXYTói anNSvGh chànjXYTg NSvGcũng đJ6mHút 4e46ngay miếng4e46 bánhJ6mH vhYZjào mồm…

- Anh…hYZj có4e46 phhYZjải coJ6mHn traNSvGi khjXYTông J6mHvậy…. chẳngjXYT gJ6mHa lănNSvGg chújXYTt nàJ6mHo shYZjất…. NSvG– hYZjLâm hét lênNSvG, trầnJ6mH đờ4e46i 4e46này NSvGcô chYZjhưa thấy4e46 jXYTai 4e46nhỏ nhjXYTen 4e46ích kỉjXYT NSvGnhư Quân
- J6mHCô là cjXYTon gáJ6mHi chắcNSvG…. coJ6mHn gNSvGái gìJ6mH mà….J6mH ĂnjXYT uốnNSvGg NSvGvô hYZjduyên…. –jXYT 4e46Anh chàngJ6mH cũNSvGng không chNSvGịu thuaNSvG, vừa4e46 J6mHcho miếnghYZj bánhJ6mH hYZjthứ hNSvGai vjXYTào mJ6mHồm 4e46vừa hYZjnói lại….
- Khiếp…jXYT 4e46tôi miếnghYZj thjXYTứ nhấ4e46t J6mHchưa NSvGăn jXYTxong anNSvGh đNSvGã J6mHxơi hYZjhết miNSvGếng thứhYZj hjXYTai rồi….hYZj coNSvGn traJ6mHi g4e46ì mNSvGà nhJ6mHư heo….


J6mH3 phútjXYT sau…

hYZj- củaNSvG tôi….NSvG –J6mH Lâ4e46m hùng4e46 hồnhYZj lJ6mHấy tajXYTy cướpJ6mH lấy4e46 mhYZjiếng cujXYTối cùng
- còjXYTn 4e46lâu…- QuNSvGân c4e46ũng cNSvGhẳng vừa…jXYT tjXYTích cNSvGực khYZjéo miếng4e46 cuhYZjối 4e46cùng vềNSvG phí4e46a jXYTmình… aJ6mHnh cũngJ6mH chiếmhYZj được4e46 mộtjXYT diJ6mHện tíchJ6mH kNSvGha khá
jXYT- củhYZja tôi
- củaNSvG tôi

J6mHQuân tjXYThấy 4e46tình hìnJ6mHh khôngJ6mH jXYTổn jXYTnên nJ6mHghị hòaJ6mH vJ6mHới LjXYTâm NSvG: ch4e46ia đôi….jXYT ChYZjả hYZj2 ng4e46ười vhYZjui vẻ4e46 hYZjăn nốt4e46 miếjXYTng J6mHcòn lại…

- jXYTcô LâJ6mHm lấy4e46 chhYZjo ch4e46áu đĩJ6mHa nữahYZj –4e46 QuâjXYTn gọi
4e46- jXYTthế nãyNSvG 4e46giờ 4e46không chịuJ6mH gNSvGọi… điên!jXYT! –hYZj J6mHLâm tJ6mHrách…cô hYZjđang ăNSvGn ngon…
- uJ6mHk… quên…NSvG. jXYT_ QuânJ6mH cườiNSvG jXYThì jXYTrõ ghét


hYZj3 4e46phút sajXYTu…. ..


hYZj- lấNSvGy J6mHcháu đĩahYZj nữa….


5 phút…


- cJ6mHô 4e46ơi thjXYTêm hYZjđĩa nữa….lâuNSvG vậy…4e46. NSvG– lầnNSvG nàNSvGy 4e46Lâm lêJ6mHn tiếnhYZjg…. gNSvGiờ mớijXYT biếNSvGt cảmNSvG giácjXYT chYZjhờ thứchYZj jXYTăn rấthYZj J6mHkinh khủng

jXYT10 phútNSvG sau….


jXYT- C4e46Ô LjXYTAM ƠI….jXYT MộtjXYT đĩaJ6mH J6mHnữa…. –jXYT hNSvGai ngườhYZji cùhYZjng đ4e46ồng t4e46hanh….khiếp…ăn nhưJ6mH jXYTheo… mớijXYT cóhYZj 4e4610 ph4e46út xhYZjơi nNSvGguyên 4e463 đĩa


1J6mH3 phút…

Cả LâmJ6mH và4e46 QNSvGuân sấn4e46 sJ6mHổ 4e46tới cNSvGái b4e46ếp củJ6mHa cjXYTô LamjXYT. ChNSvGờ hYZjsao nỗjXYTi nJ6mHữa, xNSvGắn NSvGtay vhYZjô NSvGlàm cùnghYZj côjXYT ch4e46o nhanh….

CáiNSvG bếhYZjp lạiNSvG J6mH1 lầnjXYT nữaNSvG nổ4e46i loạn…J6mH lý4e46 d4e46o k4e46hông cầnhYZj nóJ6mHi cũng4e46 biết


J6mH- ZaJ6mH… sajXYTo hYZjcô J6mHđổ bNSvGánh dà4e46y NSvGvậy…. –NSvG QuânJ6mH hét
- hYZjLỡ tjXYTay… J6mH- LâjXYTm 4e46nói tỉhYZjnh bơ….4e46 KhôNSvGng biếthYZj maNSvGi shYZjau aJ6mHi rướ4e46c nànhYZjg đâyjXYT (jXYTđoán x4e46em hYZj* hYZjmặt NSvGtác giảJ6mH cườiJ6mH đểu*4e46 )J6mH- Nè…J6mH anhYZjh 4e46quên hYZjbỏ gijXYTá rồi…hYZj đồ4e46 l4e46ú lẫn…
- Uk…J6mH quêjXYTn hYZj( lạJ6mHi 4e46quên. jXYTHai jXYTông bJ6mHà nãhYZjy J6mHchắc J6mHmắc bệnNSvGh hYZjđãng thYZjrí levjXYTel ca4e46o nhấthYZj quá)


- J6mHLâm!! LNSvGật bánh4e46 jXYTmau…. CJ6mHháy rồijXYT kìa…..
- Lấy….4e46 lấ4e46y dJ6mHùm tôjXYTi 4e46cái đĩa…NSvG nhanh….

….


Sau mộthYZj hồiJ6mH J6mHlàm bá4e46nh( thực4e46 rjXYTa NSvGlà trNSvGanh củaJ6mH côhYZj hYZjLam), hahYZji J6mHđứa 4e46đi NSvGra vJ6mHới NSvG4 đĩa nữhYZja trêjXYTn tayhYZj, mhYZjỉm cườhYZji mãjXYTn nguyệnhYZj…. ax….hYZj J6mHĂn chNSvGi ljXYTắm dữ….


hYZj1 J6mHphút nhhYZjìn nhau…


- nhjXYTìn cNSvGon khỉhYZj mặtNSvG dínhNSvG đầyhYZj NSvGlọ jXYTkìa…. HNSvGa ha…4e46. J6mH– QJ6mHuân cưhYZjời chjXYTỉ mặtjXYT Lâm
- an4e46h sạchhYZj hJ6mHơn tôi4e46 chắc….jXYT kiếNSvGp…. mhYZjặt 4e46như đàJ6mHo tjXYThan J6mHhàng thế4e46 kỉ…NSvG. –jXYT LâmJ6mH lúc đầujXYT hốtJ6mH hohYZjảng nh4e46ưng ngNSvGay NSvGsau hYZjkhi chihYZjêm ngưỡngNSvG 4e46dung 4e46nhan ngườiJ6mH đối4e46 diệnhYZj thì cJ6mHũng NSvGnắc nẻ
- thôi….jXYT hNSvGai 4e46đứa 4e46vào r4e46ửa mặtjXYT rồiJ6mH jXYTra…. –NSvG jXYTcô LâmjXYT thYZjừ đJ6mHâu c4e46hạy lại(J6mH nãhYZjy giờNSvG tụiJ6mH njXYTó dànhJ6mH cJ6mHhỗ mà)NSvG, tJ6mHủm tỉm4e46 cười
- thYZjhôi khỏiJ6mH 4e46cô 4e46– NSvG2 NSvGđứa đồngJ6mH t4e46hanh tậhYZjp 3

vì hYZjsự njXYTghiệp ăhYZjn uốhYZjng vĩNSvG đại…NSvG mặhYZjt lọhYZj cójXYT hề4e46 chjXYTi hYZj( cáJ6mHi nàyNSvG gNSvGiống táhYZjc giJ6mHả )
15 pJ6mHhút sau


- Oa…jXYT nhYZjo quáJ6mH…. 4e46Ăn khôjXYTng nổiJ6mH nữaNSvG rhYZjồi…. –NSvG LâNSvGm 4e46xoa bụnJ6mHg jXYTthan vãn
- Cô…jXYT ăhYZjn nổi4e46 hYZjnữa NSvGtôi chJ6mHo tiền….4e46 jXYT– QuhYZjân cũ4e46ng xuNSvGýt xJ6mHoa thNSvGan cJ6mHho cáijXYT bụng


Nhìn J6mHbên….( tác4e46 gjXYTiả lật4e46 ghJ6mHế)… chjXYTồng đ4e46ĩa cJ6mHhắc J6mHcao hYZjnhư J6mHnúi…. Khiếp…hYZj 4e462 ôjXYTng bà4e46 này ănjXYT nhưJ6mH bNSvGỏ đóNSvGi J6mH2 nămJ6mH ởNSvG NSvGchâu pH4e46i khônNSvGg bằng…J6mH đếnhYZj 4e46cô LaJ6mHm J6mHcũng J6mHkinh ngạc…. côjXYT tưởNSvGng jXYThôm hYZjnay ếjXYT khá4e46ch…. hYZjGặp jXYT2 đứaNSvG nàyhYZj chắcJ6mH NSvGlãi gấpJ6mH đôijXYT thườjXYTng ngày mất
HNSvGai ngườiNSvG NSvGthong 4e46thả đJ6mHi dạo…

- 4e46Ê! ChYZjái bjXYTánh hồNSvGi nhYZjày gọihYZj ljXYTà hYZjgì ýJ6mH nhYZjhỉ? –NSvG LâmNSvG jXYThỏi Quân
- ĐồhYZj khỉhYZj hajXYTy quên!NSvG BánhhYZj xhYZjèo…. NSvGCô khôngJ6mH thấyNSvG J6mHđổ bánh4e46 jXYTra nNSvGó J6mHkêu cáihYZj xhYZjèo akjXYT? –jXYT QuânjXYT nạt
- Ak…jXYT uk…NSvG. QuêhYZjn…. 4e46! NSvG– LâNSvGm gãihYZj đầu4e46 thjXYTấy yêu…hYZj… nà4e46ng tjXYTa cònjXYT phụngJ6mH mjXYTá nữahYZj chứ.,, làm4e46 trá4e46i tijXYTm ajXYTi NSvGđó…. NSvGSuýt rớJ6mHt jXYTra ngoài…J6mH. Đế4e46n NSvGkhổ jXYTthê khôngNSvG biết
J6mH- Anh…hYZj jXYTanh làmjXYT hYZjgì màJ6mH đơjXYT ngườiJ6mH r4e46a vậ4e46y… jXYT- J6mHLâm 4e46hua hu4e46a tjXYTay,bất gjXYTiác hỏ4e46i kJ6mHhi 4e46thấy Qu4e46ân cứ4e46 đơ4e46 J6mHnhìn mình


QuânNSvG 4e46gãi đầu4e46. hYZjHai NSvGngười nàyjXYT gijXYTống nhaJ6mHu thật.4e46 Đến4e46 bốiNSvG rố4e46i c4e46ũng giốnNSvGg nhJ6mHau nữa.J6mH CójXYT phải4e46 làjXYT…. hYZj* J6mHtác ghYZjiả lạiNSvG J6mHcười đểu*


Hai người4e46 hYZjđi so4e46ng sonNSvGg, thậhYZjt yênhYZj bình……


- jXYTKhà …jXYT khjXYTà…. LạiNSvG gjXYTặp màyJ6mH ởJ6mH đây…..hYZj oNSvGắt cNSvGon ạ….J6mH. !jXYT! 4e46– GJ6mHiọng NSvG1 jXYTtên hYZjcôn đồ4e46 khàn đhYZji vJ6mHì húhYZjt nhjXYTiều NSvGthuốc cắ4e46t n4e46gang sJ6mHuy nghĩNSvG yêNSvGn bJ6mHình NSvG( củajXYT tácjXYT giả)
- LJ6mHại J6mHlà tJ6mHụi mJ6mHày hJ6mHả? –4e46 Quân4e46 tỏ4e46 vẻNSvG kiênhYZj hYZjđịnh nhưhYZjng th4e46ực r4e46a hYZjanh rhYZjất hYZjlo. Không phYZjhải J6mHlo hYZjcho mìjXYTnh màhYZj 4e46lo chjXYTo ngJ6mHười c4e46on NSvGgái đanghYZj ởhYZj bênhYZj NSvGcạnh anh….
- 4e46Đã bả4e46o tụijXYT NSvGtao J6mHcó NSvGduyên 4e46với mjXYTày mJ6mHà…. –J6mH J6mH1 tênjXYT kNSvGhác chNSvGừng 15hYZj, J6mH16 tuổi,J6mH tóc J6mHnhuộm đỏNSvG choét,khuJ6mHyên taJ6mHi dắtjXYT 4e46mũi, mồm4e46 cũng4e46 NSvGđang phìjXYT phèoNSvG 4e46điếu thuốc

Một tênNSvG khJ6mHác buônhYZjg l4e46ời chòjXYTng ghẹo4e46 Lâm:

- ÁjXYTi cJ6mHhà… jXYThôm najXYTy NSvGmày NSvGlại đijXYT cjXYTùng v4e46ới côNSvG eNSvGm xin4e46h đẹpNSvG lầNSvGn hYZjtrước hả?J6mH...... tụi bhYZjây co4e46i…. Có4e46c gJ6mHhẻ đ4e46òi ăn4e46 tjXYThịt tJ6mHhiên nNSvGga kìa….jXYT J6mHHa ha…


Những trànJ6mHg cườijXYT NSvGchế nhhYZjạo khôJ6mHng dứtNSvG NSvGlàm cảhYZj QuhYZjân vàjXYT LâNSvGm đềjXYTu 4e46bực bội….4e46 LâmjXYT vốnJ6mH khôhYZjng phảJ6mHi loạNSvGi n4e46gười cajXYTm chjXYTịu, 4e46lên tiJ6mHếng trước:

- KệNSvG tôhYZji! jXYTCó phhYZjải NSvGcóc ghẻNSvG hYZjthiên ngJ6mHa hYZjhay kJ6mHhông thYZjự 4e46tôi biếhYZjt…. bhYZjọn anJ6mHh hYZjđừng có cậyhYZj đôngNSvG ă4e46n hiếhYZjp tNSvGụi tôi….hYZj Tôi….hYZj jXYTTôi báo4e46 cônhYZjg aJ6mHn đó….4e46 NSvG– côjXYT mạnjXYTh mồhYZjm tuyên bố
- J6mHA ha…NSvG. HajXYT…. NSvGCô NSvGem tứhYZjc lênhYZj trônghYZj J6mHxinh hJ6mHẳn rhYZja đấy…..hYZj –hYZj qjXYTuay sang QuânJ6mH hhYZjắn jXYTta nójXYTi tiếpjXYT –4e46 HahYZjy làJ6mH giờJ6mH mNSvGày đhYZjể coNSvGn J6mHbé đóJ6mH NSvGlại đây…jXYT. TụijXYT tao c4e46ho màjXYTy J6mHbiến ….jXYT AnJ6mHh J6mHem nhỉ….


4e46Quân ngJ6mHhiến răng:


- VJ6mHậy tNSvGhì hỏihYZj nắmhYZj jXYTđấm củhYZja tahYZjo c4e46ó đồngNSvG jXYTý khônNSvGg đã…!J6mH –4e46 QuNSvGân nhaJ6mHnh nhưNSvG cNSvGắt đẩy NSvGLâm qNSvGua hYZj1 bên,NSvG J6mHxông vàhYZjo 4e46tụi cô4e46n đhYZjồ nNSvGhư NSvGcon hJ6mHổ đjXYTói khát.


Bọn đjXYTó jXYTchừng 4e46hai 1hYZj0 thYZjên. 4e46Trừ thằnNSvGg 14e465 tuổNSvGi lê4e46n tijXYTếng lúcJ6mH nãyNSvG là4e46 nhỏNSvG NSvGcon ra. 4e46Còn lạiNSvG đứajXYT nàJ6mHo đứhYZja NSvGnấy tjXYTo c4e46ao, NSvGnhìn hã4e46i chếthYZj jXYTđi được.jXYT 4e46Quân nhà4e46 tjXYTa cũng đâuhYZj phảiNSvG thYZjay vừa…jXYT jXYTcũng tảJ6mH hữu4e46 jXYTđột xôjXYTng. M4e46ột t4e46ên NSvGlăm 4e46lăm cầNSvGm câjXYTy gậy4e46 đến địJ6mHnh đáJ6mHnh v4e46ào lưn4e46g hYZjanh NSvGnhưng Quân4e46 4e46quay n4e46goắt lại,J6mH tiệjXYTn châJ6mHn NSvGđá vôjXYT bụngJ6mH thằng 4e46đó lhYZjàm J6mHnó lJ6mHa NSvGquá trNSvGời đ4e46ất. Mấ4e46y têJ6mHn cò4e46n l4e46ại NSvGcũng gây4e46 J6mHkhông NSvGít c4e46ản trở cjXYTho Quân.J6mH TụJ6mHi nhYZjó biếtJ6mH nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….