You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


mYRfChú lái3HyYRGV9 xmYRfe tmYRfhấy cEu5BzMj3hưa đầy3HyYRGV9 mYRf5 ph3HyYRGV9út LmYRfâm đmYRfã chạy3HyYRGV9 3HyYRGV9ra mYRfnên thấy lạ,mYRf gặng3HyYRGV9 hỏi3HyYRGV9. Eu5BzMj3Lâm cmYRfhỉ Eu5BzMj3im lặng,mYRf khôngEu5BzMj3 nóiEu5BzMj3 gì3HyYRGV9… TrmYRfên mYRfxe, cômYRf 3HyYRGV9cứ 3HyYRGV9suy nghĩ mYRfmiên mYRfman mYRfsuốt. Tại3HyYRGV9 3HyYRGV9sao? mYRfCô đãmYRf lEu5BzMj3àm g3HyYRGV9ì mYRfmà dEu5BzMj3ì NgâEu5BzMj3n ghEu5BzMj3ét cmYRfô nhEu5BzMj3ư vậy?Eu5BzMj3 Gia đmYRfình Eu5BzMj3cô đã3HyYRGV9 gâmYRfy Eu5BzMj3ra chumYRfyện mYRfgì kmYRfhiến dì3HyYRGV9 ấyEu5BzMj3 mới3HyYRGV9 nghEu5BzMj3e đếnEu5BzMj3 3HyYRGV9tên đãmYRf đùng3HyYRGV9 đùng tức3HyYRGV9 giEu5BzMj3ận đmYRfuổi 3HyYRGV9cô về.Eu5BzMj3.?? tạimYRf s3HyYRGV9ao? RốEu5BzMj3t cumYRfộc là3HyYRGV9 mYRftại sao???

MãmYRfi nghĩ kmYRfhiến LmYRfâm khô3HyYRGV9ng Eu5BzMj3nhận Eu5BzMj3ra đãEu5BzMj3 vmYRfề nhmYRfà làmYRfm cmYRfhú tàimYRf xEu5BzMj3ế phải3HyYRGV9 khẽmYRf Eu5BzMj3nhắc. Cô3HyYRGV9 bước x3HyYRGV9uống tmYRfhẫn t3HyYRGV9hờ, kEu5BzMj3hông chà3HyYRGV9o mYRfcả mYRfchú PhúEu5BzMj3. Phả3HyYRGV9i nEu5BzMj3hư mấymYRf hômEu5BzMj3 Eu5BzMj3trước, c3HyYRGV9ô đã Eu5BzMj3hớn hở3HyYRGV9, tươmYRfi cmYRfười Eu5BzMj3xuống xmYRfe, líEu5BzMj3u lEu5BzMj3o tEu5BzMj3ạm mYRfbiệt chEu5BzMj3ú. VEu5BzMj3ậy mà…

3HyYRGV9Cô bướcEu5BzMj3 vôEu5BzMj3 nhmYRfà như3HyYRGV9 nEu5BzMj3gười mấtEu5BzMj3 hmYRfồn. CômYRf lêEu5BzMj3n c3HyYRGV9ầu Eu5BzMj3thang, khôn3HyYRGV9g để3HyYRGV9 ýmYRf bEu5BzMj3a côEu5BzMj3 đãmYRf Eu5BzMj3về từmYRf lúcmYRf nEu5BzMj3ào. Eu5BzMj3Ba c3HyYRGV9ô l3HyYRGV9ớn tiếnEu5BzMj3g gọi:

- T3HyYRGV9hiết Lâm!!

Cô qmYRfuay ngmYRfười lạ3HyYRGV9i, ng3HyYRGV9ạc Eu5BzMj3nhiên: “Eu5BzMj3 Ba!!”

- TốEu5BzMj3i mYRfqua mYRfcon điEu5BzMj3 đâu??
Eu5BzMj3- B3HyYRGV9a v3HyYRGV9ề t3HyYRGV9ừ lúcEu5BzMj3 n3HyYRGV9ào ạ?Eu5BzMj3? –3HyYRGV9 lâmEu5BzMj3 hỏi
- mYRfBa hỏEu5BzMj3i cmYRfon tEu5BzMj3ối q3HyYRGV9ua điEu5BzMj3 đâu???mYRf –3HyYRGV9 mYRfgiọng ômYRfng bmYRfắt đầumYRf Eu5BzMj3có sự3HyYRGV9 tứcEu5BzMj3 3HyYRGV9giận kEu5BzMj3hiến LâEu5BzMj3m r3HyYRGV9un sợ
- C3HyYRGV9on… co3HyYRGV9n… qu3HyYRGV9a nmYRfhà bạn….??
mYRf- Bạn3HyYRGV9 nàomYRf..??- mYRfông 3HyYRGV9gằn giọng…
3HyYRGV9- Bạ3HyYRGV9n mYRfcủa con…mYRf. Ba…3HyYRGV9ba làEu5BzMj3m 3HyYRGV9sao thế??mYRf? ĐEu5BzMj3ừng làmEu5BzMj3 cEu5BzMj3on 3HyYRGV9sợ ba!Eu5BzMj3! –3HyYRGV9 mYRfLâm 3HyYRGV9lo lắng

Giọng 3HyYRGV9ông đmYRfã dịumYRf điEu5BzMj3 nh3HyYRGV9ưng c3HyYRGV9ó vẻEu5BzMj3 vẫnmYRf giận

3HyYRGV9- 3HyYRGV9Ba c3HyYRGV9hỉ muố3HyYRGV9n bmYRfiết Eu5BzMj3con đi3HyYRGV9 mYRfđâu Eu5BzMj3và làmYRfm gEu5BzMj3ì thôi
- BmYRfa à!!mYRf CEu5BzMj3on lớEu5BzMj3n rồi…mYRf mYRfba mYRfkhông cầnEu5BzMj3 phả3HyYRGV9i trônEu5BzMj3g cmYRfhừng Eu5BzMj3con nmYRfhư đứmYRfa cmYRfon níEu5BzMj3t vậyEu5BzMj3 3HyYRGV9đâu!! BEu5BzMj3a vEu5BzMj3ề smYRfớm vậy??
- Uk…Eu5BzMj3 côn3HyYRGV9g việEu5BzMj3c thuậmYRfn lợmYRfi mYRfnên bEu5BzMj3a vềEu5BzMj3 trướ3HyYRGV9c… b3HyYRGV9a nhmYRfớ Eu5BzMj3con gáEu5BzMj3i mYRfba Eu5BzMj3quá mYRfak 3HyYRGV9– gmYRfiọng ônmYRfg dị3HyYRGV9u hẳn
mYRf- ComYRfn cEu5BzMj3ũng nmYRfhớ ba!!
- Trôn3HyYRGV9g comYRfn khôEu5BzMj3ng đEu5BzMj3ược khỏe???
- KmYRfhông bEu5BzMj3a… coEu5BzMj3n Eu5BzMj3chỉ hơEu5BzMj3i mệtEu5BzMj3 chmYRfút… Eu5BzMj3con lEu5BzMj3ên phmYRfòng trước3HyYRGV9… hẹnEu5BzMj3 Eu5BzMj3gặp 3HyYRGV9ba Eu5BzMj3ở bữaEu5BzMj3 3HyYRGV9tối nh3HyYRGV9a ba…
mYRf- ờ…3HyYRGV9 lEu5BzMj3ên nghỉEu5BzMj3 mYRfđi Eu5BzMj3con gái….
Eu5BzMj3Lâm qmYRfuá mệt3HyYRGV9 mỏimYRf. ThảEu5BzMj3 mYRfmình mYRflên ch3HyYRGV9iếc giường3HyYRGV9 rEu5BzMj3ộng lớn,mYRf côEu5BzMj3 thEu5BzMj3iếp điEu5BzMj3 lú3HyYRGV9c nàomYRf khôn3HyYRGV9g biết.I’mEu5BzMj3 don’Eu5BzMj3t neEu5BzMj3ed mYRfa man
3HyYRGV9I’m donmYRf’t nEu5BzMj3eed Eu5BzMj3a mYRfman 3HyYRGV9( what???)
I’m don’3HyYRGV9t n3HyYRGV9eed 3HyYRGV9a man
I’m don’3HyYRGV9t nee3HyYRGV9d 3HyYRGV9a mEu5BzMj3an mYRf( jiinjja)………TiếnEu5BzMj3g nhạcmYRf Eu5BzMj3quen thu3HyYRGV9ộc lạmYRfi mYRfvang lêmYRfn 3HyYRGV9( Eu5BzMj3tg ng3HyYRGV9hiền bàmYRfi 3HyYRGV9này lắm!!)


Với tEu5BzMj3ay lấEu5BzMj3y chiế3HyYRGV9c 3HyYRGV9điện 3HyYRGV9thoại màEu5BzMj3 khEu5BzMj3ông nhEu5BzMj3ìn ng3HyYRGV9ười gọ3HyYRGV9i, Eu5BzMj3Lâm uểEu5BzMj3 oải

- mYRfA lEu5BzMj3ô !!
- 3HyYRGV9Cô chếtmYRf mYRfở 3HyYRGV9đâu 3HyYRGV9mà mãEu5BzMj3i kh3HyYRGV9ông nghmYRfe mEu5BzMj3áy??? –Eu5BzMj3 Eu5BzMj31 3HyYRGV9giọng nóiEu5BzMj3 3HyYRGV9con mYRftrai vEu5BzMj3ang lên3HyYRGV9. mYRfLâm 3HyYRGV9thừa biết3HyYRGV9 Eu5BzMj3là ai
- NgủEu5BzMj3 3HyYRGV9- côEu5BzMj3 trEu5BzMj3ả Eu5BzMj3lời cụtmYRf ngụt
- !!!
- ChuyệEu5BzMj3n hồiEu5BzMj3 chiều…mYRf cmYRfô… 3HyYRGV9cô cóEu5BzMj3 sa3HyYRGV9o không???
- NếumYRf tôEu5BzMj3i n3HyYRGV9ói Eu5BzMj3sao thmYRfì mYRfanh chạyEu5BzMj3 đEu5BzMj3ến 3HyYRGV9an ủimYRf 3HyYRGV9tôi chEu5BzMj3ắc 3HyYRGV9!! 3HyYRGV9rõ vEu5BzMj3ô duyê3HyYRGV9n 3HyYRGV9– cômYRf nmYRfói 3HyYRGV9vẫn đanEu5BzMj3g Eu5BzMj3còn ngáiEu5BzMj3 ngủ
- UkmYRf… tôi…Eu5BzMj3 đang3HyYRGV9 ở3HyYRGV9 trmYRfước nmYRfhà c3HyYRGV9ô mYRfnè… mYRf- QumYRfân hớnEu5BzMj3 hở
- 3HyYRGV9Anh…. Anh…3HyYRGV9 điê3HyYRGV9n 3HyYRGV9ak !mYRf! –mYRf LâmEu5BzMj3 h3HyYRGV9oảng hốtEu5BzMj3. CômYRf chạymYRf lại3HyYRGV9 bê3HyYRGV9n chiếcEu5BzMj3 cửa3HyYRGV9 sổmYRf mYRf- TrờimYRf …mYRf đangEu5BzMj3 mEu5BzMj3ưa mà…3HyYRGV9. mYRfĐồ điên!!
- K3HyYRGV9ệ tôimYRf… 3HyYRGV9xuống mYRfnhanh 3HyYRGV9tôi đợi!!


Lâm mYRfvội vớ3HyYRGV9i lấEu5BzMj3y 3HyYRGV9chiếc mYRfáo khoácEu5BzMj3, tấEu5BzMj3t bậtEu5BzMj3 3HyYRGV9chạy xEu5BzMj3uống nmYRfhà, Eu5BzMj3cô màEu5BzMj3 k3HyYRGV9hông 3HyYRGV9ra chắcEu5BzMj3 Eu5BzMj3tên ngốcmYRf nàymYRf đợi3HyYRGV9 đếnmYRf sánEu5BzMj3g Eu5BzMj3mai mất


- tiểu3HyYRGV9 thư3HyYRGV9!! ĐếnmYRf bữmYRfa tEu5BzMj3ối mYRfcòn chạymYRf 3HyYRGV9đi đâu3HyYRGV9? LãEu5BzMj3o Eu5BzMj3gia đa3HyYRGV9ng đợi…
- báEu5BzMj3c.. bácEu5BzMj3 nóEu5BzMj3i với3HyYRGV9 bốEu5BzMj3 3HyYRGV9cháu dùEu5BzMj3m cháu…Eu5BzMj3. Eu5BzMj3Cháu rEu5BzMj3a ngo3HyYRGV9ài mộ3HyYRGV9t lát…
- trời3HyYRGV9 đa3HyYRGV9ng m3HyYRGV9ưa mà…3HyYRGV9 cEu5BzMj3ó gì3HyYRGV9 thEu5BzMj3ì cầmmYRf câEu5BzMj3y 3HyYRGV9dù điEu5BzMj3 đãEu5BzMj3 –3HyYRGV9 n3HyYRGV9ói x3HyYRGV9ong bác3HyYRGV9 Eu5BzMj3Tư vộEu5BzMj3i ch3HyYRGV9ạy vômYRf nhmYRfà 3HyYRGV9lấy cmYRfây mYRfdù Eu5BzMj3đưa 3HyYRGV9cho Lâm


mYRf- NhEu5BzMj3ớ vềmYRf sớm3HyYRGV9 nhmYRfa tiể3HyYRGV9u t3HyYRGV9hư!! –Eu5BzMj3 bEu5BzMj3ác nó3HyYRGV9i vọEu5BzMj3ng theo


- NèEu5BzMj3!! AnmYRfh điênmYRf trêEu5BzMj3n mứ3HyYRGV9c 3HyYRGV9quy 3HyYRGV9định rồi3HyYRGV9 đó!!3HyYRGV9 mYRfAi đờmYRfi trờmYRfi m3HyYRGV9ưa vậymYRf vác3HyYRGV9 mặt3HyYRGV9 tớiEu5BzMj3 đâyEu5BzMj3 mYRflàm gì….Eu5BzMj3 ThiệtmYRf không3HyYRGV9 Eu5BzMj3nói mYRfnổi mà….
3HyYRGV9- Ê…3HyYRGV9 cầmEu5BzMj3 Eu5BzMj3cây d3HyYRGV9ù lEu5BzMj3àm cảmYRfnh ak?3HyYRGV9? MmYRfau cEu5BzMj3he cEu5BzMj3ho Eu5BzMj3tôi đi…ư3HyYRGV9ớt hEu5BzMj3ết rồEu5BzMj3i Eu5BzMj3nè –mYRf mặtEu5BzMj3 amYRfnh vênh3HyYRGV9 3HyYRGV9lên thấEu5BzMj3y ghét
- ƠEu5BzMj3 3HyYRGV9hơ…. Eu5BzMj3Còn dá3HyYRGV9m sa3HyYRGV9i t3HyYRGV9ôi nữmYRfa đấy….Eu5BzMj3 3HyYRGV9anh giỏi….ch3HyYRGV9e th3HyYRGV9ì Eu5BzMj3tự 3HyYRGV9cầm màEu5BzMj3 chmYRfe này…mYRf mYRf- LâmEu5BzMj3 nEu5BzMj3ém cây3HyYRGV9 dù3HyYRGV9 v3HyYRGV9ề phíamYRf Quân
3HyYRGV9- ChuyệnEu5BzMj3 hEu5BzMj3ồi chiềuEu5BzMj3…. Eu5BzMj3dì NgmYRfân Eu5BzMj3nói vậy3HyYRGV9 n3HyYRGV9hưng 3HyYRGV9không cóEu5BzMj3 ýEu5BzMj3 gEu5BzMj3ì đâu…mYRf cmYRfô đừng….Eu5BzMj3 –mYRf Quân3HyYRGV9 pEu5BzMj3hân bua
- Dì3HyYRGV9 3HyYRGV9anh ghémYRft mYRftôi l3HyYRGV9ắm hử?3HyYRGV9 –mYRf cô3HyYRGV9 nEu5BzMj3gắt lời..
- K3HyYRGV9hông…. 3HyYRGV9Ak có3HyYRGV9 –3HyYRGV9 QuâmYRfn gãEu5BzMj3i mYRfđầu –mYRf dìmYRf ấymYRf kEu5BzMj3hông mYRfthích mYRftôi Eu5BzMj3chơi vEu5BzMj3ới mEu5BzMj3ấy ngưmYRfời nh3HyYRGV9à giàumYRf nEu5BzMj3hư cômYRf đâu….
- NhmYRfà giàEu5BzMj3u như3HyYRGV9 tôi??/
- Uk…Eu5BzMj3 dì3HyYRGV9 3HyYRGV9ấy bảEu5BzMj3o khmYRfông cùnmYRfg sEu5BzMj3uy Eu5BzMj3nghĩ nEu5BzMj3ên không3HyYRGV9 chơi….
- mYRfVậy samYRfo aEu5BzMj3nh mYRfchơi vớ3HyYRGV9i Eu5BzMj3tôi?? 3HyYRGV9– LâEu5BzMj3m hỏi3HyYRGV9 lại
- ừmYRf thì….3HyYRGV9 3HyYRGV9– Qu3HyYRGV9ân tmYRfặc lEu5BzMj3ưỡi bỏ3HyYRGV9 3HyYRGV9qua –Eu5BzMj3 đi3HyYRGV9 ă3HyYRGV9n đi…Eu5BzMj3 tEu5BzMj3ôi đói
- mYRfanh đEu5BzMj3ói c3HyYRGV9òn t3HyYRGV9ôi Eu5BzMj3no cmYRfhắc!! –Eu5BzMj3 c3HyYRGV9ô cãiEu5BzMj3 3HyYRGV9– tro3HyYRGV9ng nhEu5BzMj3à b3HyYRGV9ác Tư3HyYRGV9 tô3HyYRGV9i nấmYRfu mYRfxong Eu5BzMj3hết rồi… Eu5BzMj3giờ chEu5BzMj3ỉ mYRfcòn 3HyYRGV9ăn cmYRfũng k3HyYRGV9hông xEu5BzMj3ong 3HyYRGV9nữa… tômYRfi cómYRf phúEu5BzMj3c Eu5BzMj3quá mà…
- Eu5BzMj3thôi… t3HyYRGV9ôi Eu5BzMj3dẫn côEu5BzMj3 đimYRf ă3HyYRGV9n ….Eu5BzMj3 3HyYRGV9Trời mưEu5BzMj3a vậymYRf ă3HyYRGV9n g3HyYRGV9ì 3HyYRGV9nhỉ??? –3HyYRGV9 AEu5BzMj3nh sumYRfy nghĩ3HyYRGV9 –mYRf trờEu5BzMj3i mưa…Eu5BzMj3 trờmYRfi mưa….Eu5BzMj3 AkmYRf.. c3HyYRGV9ó rồ3HyYRGV9i… bánhmYRf xèEu5BzMj3o tEu5BzMj3hẳng tiến


LâmYRfm trò3HyYRGV9n xEu5BzMj3oe mắt,Eu5BzMj3 hỏimYRf l3HyYRGV9ại mYRf: “3HyYRGV9 bánhEu5BzMj3 xèo”


Thiệt nànEu5BzMj3g n3HyYRGV9ày ngốmYRf khômYRfng chị3HyYRGV9u nmYRfổi. CámYRfi mónEu5BzMj3 3HyYRGV9chết 3HyYRGV9người ấEu5BzMj3y mYRfmà cũngEu5BzMj3 khônmYRfg biết.mYRf Tác gEu5BzMj3iả mYRflà tá3HyYRGV9c gi3HyYRGV9ả chết3HyYRGV9 tưmYRfơi ro3HyYRGV9i róiEu5BzMj3 chếmYRft giãEu5BzMj3y 3HyYRGV9đành đạ3HyYRGV9ch với3HyYRGV9 emYRfm ý….Eu5BzMj3 Ngon kh3HyYRGV9ông cưỡngmYRf nổi…Eu5BzMj3 chẹpEu5BzMj3 chẹp…Eu5BzMj3 Dạ3HyYRGV9o nà3HyYRGV9y Eu5BzMj3mưa nhiều…ănmYRf báEu5BzMj3nh xèEu5BzMj3o sướmYRfng hơEu5BzMj3n làm Eu5BzMj3tiên nữa


Anh dẫnmYRf mYRfLâm đế3HyYRGV9n m3HyYRGV9ột qu3HyYRGV9án bánhmYRf xEu5BzMj3èo Eu5BzMj3nhỏ, nằmmYRf kEu5BzMj3há mYRfsâu trong comYRfn hẻmEu5BzMj3 dmYRfài… quánEu5BzMj3 khmYRfá mYRfvắng… chắcEu5BzMj3 3HyYRGV9là họEu5BzMj3 Eu5BzMj3ở nhEu5BzMj3à mYRftận mYRfhưởng bữEu5BzMj3a cmYRfơm gia đ3HyYRGV9ình tốmYRfi thứEu5BzMj3 7….mYRf LâmEu5BzMj3 đimYRf vEu5BzMj3ào khEu5BzMj3ép né3HyYRGV9p cạnhmYRf QuânEu5BzMj3. MmYRfấy Eu5BzMj3nơi nàymYRf cô3HyYRGV9 khmYRfông quen vmYRfà cũng3HyYRGV9 chEu5BzMj3ưa từngEu5BzMj3 Eu5BzMj3đặt cEu5BzMj3hân đến..


- CôEu5BzMj3 Lam!mYRf! LấmYRfy cmYRfháu đĩEu5BzMj3a Eu5BzMj3bánh mYRfxèo !Eu5BzMj3! –3HyYRGV9 QumYRfân gmYRfọi. Dư3HyYRGV9ờng nEu5BzMj3hư anEu5BzMj3h làmYRf khmYRfách hàEu5BzMj3ng qmYRfuen mYRfcủa quán
CmYRfô cmYRfhủ Eu5BzMj3quán xởimYRf lởi:
Eu5BzMj3- QuânEu5BzMj3 mYRfđó aEu5BzMj3k?? mYRfDẫn bạnmYRf gmYRfái tớimYRf ă3HyYRGV9n mYRfđó hả??Eu5BzMj3 xinmYRfh qá

- Khô3HyYRGV9ng c3HyYRGV9ó đâuEu5BzMj3 ạmYRf !mYRf! –3HyYRGV9 cmYRfả anEu5BzMj3h vàEu5BzMj3 3HyYRGV9cô đmYRfồng thanh
- cònEu5BzMj3 cãEu5BzMj3i mYRfnữa… hEu5BzMj3ai mYRfđưa đẹpmYRf đmYRfôi vậy3HyYRGV9 cEu5BzMj3ơ m3HyYRGV9à…. –3HyYRGV9 c3HyYRGV9ô chmYRfủ qumYRfán cười…

5 3HyYRGV9phút sau….


- bmYRfánh xèo3HyYRGV9 nónEu5BzMj3g hổimYRf đâmYRfy…vừa thổiEu5BzMj3 vừaEu5BzMj3 ă3HyYRGV9n mYRfđê….. –Eu5BzMj3 tiếngmYRf côEu5BzMj3 chủ3HyYRGV9 q3HyYRGV9uán Eu5BzMj3giòn tan, kiể3HyYRGV9u nEu5BzMj3ày khômYRfng ănEu5BzMj3 cũn3HyYRGV9g nEu5BzMj3o vớ3HyYRGV9i cô3HyYRGV9 bmYRfán hànmYRfg vmYRfui tín3HyYRGV9h này
- Eu5BzMj3cô ăn3HyYRGV9 đi….Eu5BzMj3 –3HyYRGV9 Quân3HyYRGV9 mYRflịch sự
mYRf- ăn…3HyYRGV9 Eu5BzMj3ăn…. nhưmYRf… tmYRfhế nào…3HyYRGV9 3HyYRGV9- LâmEu5BzMj3 ng3HyYRGV9hệt mặtEu5BzMj3 rmYRfa hỏi

Quân bóEu5BzMj3 Eu5BzMj3tay to3HyYRGV9àn tậpEu5BzMj3 vớiEu5BzMj3 cmYRfô nàngEu5BzMj3 3HyYRGV9này. AEu5BzMj3nh Eu5BzMj3cẩn thậmYRfn lấEu5BzMj3y mYRftâm bá3HyYRGV9nh trámYRfng, đặt3HyYRGV9 vào đmYRfó xàmYRf Eu5BzMj3lách, rmYRfau diếp,mYRf cảimYRf xamYRfnh, 3HyYRGV9rau 3HyYRGV9diếp cmYRfá, tía3HyYRGV9 3HyYRGV9tô, raEu5BzMj3u hEu5BzMj3úng, l3HyYRGV9á quế…


LâmYRfm lắcEu5BzMj3 đầu3HyYRGV9 xuEu5BzMj3a tay…

mYRf- tEu5BzMj3ôi khômYRfng Eu5BzMj3ăn đượcEu5BzMj3 mấyEu5BzMj3 Eu5BzMj3loại r3HyYRGV9au thơEu5BzMj3m đâu….mYRf AnEu5BzMj3h chEu5BzMj3o mmYRfỗi xà3HyYRGV9 mYRflách vớimYRf dư3HyYRGV9a l3HyYRGV9eo thôimYRf ak??

QuânmYRf Eu5BzMj3thở d3HyYRGV9ài nmYRfgán ngẩm….3HyYRGV9nàng 3HyYRGV9này mYRfkhó nuô3HyYRGV9i q3HyYRGV9uá. KhôngEu5BzMj3 b3HyYRGV9iết mYRfở nhàmYRf Eu5BzMj3ba mmYRfẹ n3HyYRGV9uôi bằngEu5BzMj3 gì3HyYRGV9 m3HyYRGV9à 3HyYRGV9lớn t3HyYRGV9ướng vậy


- mYRfĂn bEu5BzMj3ánh 3HyYRGV9xèo thì3HyYRGV9 p3HyYRGV9hải 3HyYRGV9có 3HyYRGV9rau mới3HyYRGV9 n3HyYRGV9gon ch3HyYRGV9ứ chEu5BzMj3áu 3HyYRGV9? –Eu5BzMj3 mYRfcô chEu5BzMj3ủ mYRfquán hỏ3HyYRGV9i LÂm..

Cô chmYRfỉ biếtmYRf 3HyYRGV9cười trừ…

Quân lmYRfàm xmYRfong xuôi,mYRf cuốnEu5BzMj3 lạ3HyYRGV9i, đưmYRfa chmYRfo Lâm…

3HyYRGV9- mYRfĐây tiểuEu5BzMj3 thư,3HyYRGV9 Eu5BzMj3ăn mYRfđi…. P3HyYRGV9hước 3HyYRGV9lắm Eu5BzMj3mới Eu5BzMj3được T3HyYRGV9hành Qu3HyYRGV9ân nmYRfày lmYRfàm ch3HyYRGV9o ăEu5BzMj3n đó…
- 3HyYRGV9Coi b3HyYRGV9ộ tEu5BzMj3ôi nhiềEu5BzMj3u phướmYRfc henEu5BzMj3… mYRfcòn Eu5BzMj3được ă3HyYRGV9n mmYRfỳ nữmYRfa… cũngmYRf phải…Eu5BzMj3 ởEu5BzMj3 3HyYRGV9hiền Eu5BzMj3gặp lmYRfành mừ….mYRf 3HyYRGV9– QmYRfuân nmYRfói trEu5BzMj3ơn tru.
mYRf- Cô3HyYRGV9 mà3HyYRGV9 3HyYRGV9hiền chắcmYRf tôimYRf lmYRfà Eu5BzMj3bụt lâ3HyYRGV9u 3HyYRGV9rồi!! ănEu5BzMj3 đi..3HyYRGV9 đừng3HyYRGV9 3HyYRGV9nói mYRfvới tôimYRf cEu5BzMj3ô Eu5BzMj3không biết3HyYRGV9 ămYRfn nhá
- Eu5BzMj3Ai bảEu5BzMj3o… 3HyYRGV9bỏ vô3HyYRGV9 Eu5BzMj3mồm rồi…ă…n….3HyYRGV9 –mYRf LmYRfâm Eu5BzMj3nhét miếnmYRfg bmYRfánh cuEu5BzMj3ốn 3HyYRGV9vô mồm…


Chu chamYRf… Eu5BzMj3quỷ thầEu5BzMj3n ơmYRfi…. NgoEu5BzMj3n vậtmYRf vã…3HyYRGV9 mEu5BzMj3ới c3HyYRGV9ắn mEu5BzMj3ột miếngEu5BzMj3 màEu5BzMj3 cEu5BzMj3ái cảmYRfm giácmYRf chuEu5BzMj3a chua ngọtmYRf Eu5BzMj3ngọt củ3HyYRGV9a nưEu5BzMj3ớc mắm3HyYRGV9 Eu5BzMj3lẫn vớEu5BzMj3i cáiEu5BzMj3 gEu5BzMj3iòn Eu5BzMj3giòn thơ3HyYRGV9m thơm3HyYRGV9 củEu5BzMj3a bánEu5BzMj3h xèo, cEu5BzMj3òn có3HyYRGV9 mấmYRfy l3HyYRGV9át mYRfdưa lmYRfeo mátEu5BzMj3 lEu5BzMj3ạnh nữa3HyYRGV9 3HyYRGV9chứ?( đấy3HyYRGV9 làEu5BzMj3 nàEu5BzMj3ng nmYRfày 3HyYRGV9không 3HyYRGV9ăn thêm ra3HyYRGV9u đó3HyYRGV9… khôngmYRf th3HyYRGV9ì… chẹmYRfp… <laEu5BzMj3u đ3HyYRGV9i!! nhỏ3HyYRGV9 cảmYRf nước3HyYRGV9 3HyYRGV9rãi kìEu5BzMj3a bạn3HyYRGV9 (+.+) )…mYRf.. mYRfLâm đmYRfảm bảoEu5BzMj3 mmYRfón Eu5BzMj3này ănEu5BzMj3 đứmYRft mYRfmón pizzmYRfa Eu5BzMj3ở tiệm

VừmYRfa nhamYRfi Eu5BzMj3nhồm nh3HyYRGV9oàm… LâmYRfm vừamYRf gi3HyYRGV9ục Quân:

- An…mYRf àmmYRf …mYRf iế3HyYRGV9p iEu5BzMj3…. íu…Eu5BzMj3 ô3HyYRGV9i ….oăn….3HyYRGV9 mYRf( anmYRfh 3HyYRGV9làm mYRftiếp đimYRf x3HyYRGV9íu 3HyYRGV9tôi ăn)
- Eu5BzMj3ơ… ay…Eu5BzMj3. mYRfự .Eu5BzMj3. àEu5BzMj3m i….mYRf ôi…mYRf ũn…Eu5BzMj3 oăEu5BzMj3n mYRfà Eu5BzMj3( ơEu5BzMj3 h3HyYRGV9ay tựEu5BzMj3 3HyYRGV9làm 3HyYRGV9đi tôEu5BzMj3i cũnEu5BzMj3g ăEu5BzMj3n m3HyYRGV9à)– vừa3HyYRGV9 nóiEu5BzMj3 anmYRfh chàngEu5BzMj3 cũ3HyYRGV9ng đ3HyYRGV9út ngmYRfay miến3HyYRGV9g bánh3HyYRGV9 vmYRfào mồm…

- AnEu5BzMj3h… mYRfcó mYRfphải cmYRfon tmYRfrai khôn3HyYRGV9g vậy….Eu5BzMj3 chẳngEu5BzMj3 mYRfga mYRflăng Eu5BzMj3chút mYRfnào sấtmYRf…. –3HyYRGV9 LâmEu5BzMj3 hét lEu5BzMj3ên, trầnEu5BzMj3 đ3HyYRGV9ời nmYRfày cômYRf chưEu5BzMj3a Eu5BzMj3thấy mYRfai Eu5BzMj3nhỏ nh3HyYRGV9en ícmYRfh kỉEu5BzMj3 nhmYRfư Quân
- 3HyYRGV9Cô là coEu5BzMj3n gámYRfi chắc….mYRf co3HyYRGV9n gáimYRf gìEu5BzMj3 mmYRfà…. ĂnEu5BzMj3 uốngmYRf vôEu5BzMj3 Eu5BzMj3duyên…. mYRf– mYRfAnh chàEu5BzMj3ng cmYRfũng không chị3HyYRGV9u t3HyYRGV9hua, 3HyYRGV9vừa 3HyYRGV9cho mimYRfếng bán3HyYRGV9h tmYRfhứ 3HyYRGV9hai vmYRfào mồm3HyYRGV9 vmYRfừa nóiEu5BzMj3 lại….
- Khi3HyYRGV9ếp… tEu5BzMj3ôi mYRfmiếng thứEu5BzMj3 n3HyYRGV9hất ch3HyYRGV9ưa mYRfăn mYRfxong 3HyYRGV9anh đã3HyYRGV9 x3HyYRGV9ơi hết3HyYRGV9 mi3HyYRGV9ếng t3HyYRGV9hứ hamYRfi rồi….3HyYRGV9 3HyYRGV9con tr3HyYRGV9ai Eu5BzMj3gì mEu5BzMj3à nh3HyYRGV9ư heo….


mYRf3 phútmYRf sau…

- 3HyYRGV9của Eu5BzMj3tôi…. 3HyYRGV9– LâmEu5BzMj3 hmYRfùng hồn3HyYRGV9 lấymYRf mYRftay mYRfcướp 3HyYRGV9lấy miếEu5BzMj3ng cuối3HyYRGV9 cùng
Eu5BzMj3- cònmYRf l3HyYRGV9âu…- QuâEu5BzMj3n cũmYRfng chẳngmYRf vừa…Eu5BzMj3 tí3HyYRGV9ch cự3HyYRGV9c kEu5BzMj3éo miếngEu5BzMj3 cmYRfuối c3HyYRGV9ùng mYRfvề phímYRfa mình…Eu5BzMj3 aEu5BzMj3nh Eu5BzMj3cũng chiếmmYRf đượcEu5BzMj3 mộtmYRf diEu5BzMj3ện tímYRfch kh3HyYRGV9a khá
- cmYRfủa tôi
- củamYRf tôi

Quâ3HyYRGV9n thấEu5BzMj3y Eu5BzMj3tình Eu5BzMj3hình 3HyYRGV9không 3HyYRGV9ổn 3HyYRGV9nên nghmYRfị hòamYRf vEu5BzMj3ới Lâm3HyYRGV9 mYRf: mYRfchia đôi….Eu5BzMj3 CmYRfả 3HyYRGV92 ngườimYRf vu3HyYRGV9i vmYRfẻ ă3HyYRGV9n mYRfnốt mi3HyYRGV9ếng cònmYRf lại…

- cô3HyYRGV9 LEu5BzMj3âm lmYRfấy cEu5BzMj3ho ch3HyYRGV9áu đĩamYRf 3HyYRGV9nữa mYRf– QuânmYRf gọi
- thếmYRf nãmYRfy gimYRfờ Eu5BzMj3không chịu3HyYRGV9 gọiEu5BzMj3… điêmYRfn!! mYRf– LâEu5BzMj3m t3HyYRGV9rách…cô đanmYRfg Eu5BzMj3ăn ngon…
- uk…3HyYRGV9 qmYRfuên…. mYRf_ QumYRfân cườimYRf hìmYRf rEu5BzMj3õ ghét


3 phútEu5BzMj3 sau….mYRf ..


- lEu5BzMj3ấy chmYRfáu đĩEu5BzMj3a nữa….


5 phút…


3HyYRGV9- cômYRf ơimYRf thêmEu5BzMj3 đĩamYRf nữa….Eu5BzMj3lâu vậy….mYRf –mYRf lầnmYRf nEu5BzMj3ày LâmmYRf lên3HyYRGV9 tiến3HyYRGV9g…. mYRfgiờ mớimYRf biếmYRft cảm3HyYRGV9 giámYRfc cEu5BzMj3hờ thmYRfức mYRfăn rấmYRft kiEu5BzMj3nh khủng

Eu5BzMj310 3HyYRGV9phút sau….


mYRf- CÔmYRf LA3HyYRGV9M 3HyYRGV9ƠI…. MmYRfột đĩamYRf nữa….mYRf Eu5BzMj3– h3HyYRGV9ai nmYRfgười cEu5BzMj3ùng đồngmYRf thanh….khi3HyYRGV9ếp…ăn 3HyYRGV9như heo…3HyYRGV9 mEu5BzMj3ới 3HyYRGV9có 3HyYRGV910 phEu5BzMj3út mYRfxơi ngmYRfuyên 3HyYRGV93 đĩa


mYRf13 phút…

C3HyYRGV9ả LâmmYRf 3HyYRGV9và QmYRfuân mYRfsấn 3HyYRGV9sổ mYRftới cEu5BzMj3ái bEu5BzMj3ếp củmYRfa c3HyYRGV9ô mYRfLam. ChờEu5BzMj3 saEu5BzMj3o nỗ3HyYRGV9i 3HyYRGV9nữa, xắ3HyYRGV9n taEu5BzMj3y vEu5BzMj3ô lEu5BzMj3àm Eu5BzMj3cùng c3HyYRGV9ô cmYRfho nhanh….

CmYRfái b3HyYRGV9ếp lạ3HyYRGV9i Eu5BzMj31 lầnmYRf nữaEu5BzMj3 nEu5BzMj3ổi loạn…Eu5BzMj3 l3HyYRGV9ý Eu5BzMj3do khôngmYRf cầnEu5BzMj3 3HyYRGV9nói cũngmYRf biết


- Za…mYRf 3HyYRGV9sao côEu5BzMj3 3HyYRGV9đổ mYRfbánh 3HyYRGV9dày vậy…Eu5BzMj3. –3HyYRGV9 QuânmYRf hét
- LỡEu5BzMj3 tEu5BzMj3ay… Eu5BzMj3- LmYRfâm mYRfnói tmYRfỉnh bơ…Eu5BzMj3. KhôngEu5BzMj3 biếtmYRf m3HyYRGV9ai samYRfu 3HyYRGV9ai Eu5BzMj3rước nà3HyYRGV9ng đâ3HyYRGV9y (đmYRfoán xeEu5BzMj3m mYRf* mYRfmặt táEu5BzMj3c gmYRfiả cmYRfười đ3HyYRGV9ểu* )- mYRfNè… mYRfanh quê3HyYRGV9n mYRfbỏ gimYRfá rồi…3HyYRGV9 3HyYRGV9đồ mYRflú lẫn…
Eu5BzMj3- Uk3HyYRGV9… 3HyYRGV9quên Eu5BzMj3( Eu5BzMj3lại quEu5BzMj3ên. HamYRfi ônmYRfg bàmYRf nãEu5BzMj3y chắcmYRf mEu5BzMj3ắc bệnh3HyYRGV9 đãngmYRf tmYRfrí le3HyYRGV9vel 3HyYRGV9cao nEu5BzMj3hất quá)


- Eu5BzMj3Lâm!! Eu5BzMj3Lật bánhmYRf maEu5BzMj3u…. Chá3HyYRGV9y Eu5BzMj3rồi kìa…..
mYRf- LấmYRfy…. lấmYRfy dùmEu5BzMj3 tô3HyYRGV9i c3HyYRGV9ái đĩaEu5BzMj3… nhanh….

….


Sau mộEu5BzMj3t mYRfhồi 3HyYRGV9làm bEu5BzMj3ánh( thực3HyYRGV9 3HyYRGV9ra lmYRfà tEu5BzMj3ranh cmYRfủa cEu5BzMj3ô Lam)3HyYRGV9, hmYRfai đứa3HyYRGV9 mYRfđi Eu5BzMj3ra vớmYRfi Eu5BzMj34 đĩa nữa3HyYRGV9 trê3HyYRGV9n ta3HyYRGV9y, mmYRfỉm cưmYRfời mãnEu5BzMj3 nguyệ3HyYRGV9n…. ax…3HyYRGV9. ĂEu5BzMj3n mYRfchi lmYRfắm dữ….


1 phúEu5BzMj3t nhìn3HyYRGV9 nhau…


- nhì3HyYRGV9n 3HyYRGV9con mYRfkhỉ mặEu5BzMj3t dínmYRfh đEu5BzMj3ầy lọEu5BzMj3 kìa…3HyYRGV9. H3HyYRGV9a ha….mYRf 3HyYRGV9– Quâ3HyYRGV9n cườEu5BzMj3i chỉ3HyYRGV9 mặ3HyYRGV9t Lâm
- 3HyYRGV9anh sEu5BzMj3ạch hEu5BzMj3ơn t3HyYRGV9ôi chắc….mYRf kiếp….mYRf mặEu5BzMj3t nh3HyYRGV9ư đào3HyYRGV9 Eu5BzMj3than 3HyYRGV9hàng thmYRfế kmYRfỉ…. mYRf– mYRfLâm lúc đầuEu5BzMj3 hốt3HyYRGV9 hoảng3HyYRGV9 nh3HyYRGV9ưng n3HyYRGV9gay 3HyYRGV9sau Eu5BzMj3khi chiêEu5BzMj3m ngưỡnEu5BzMj3g dunmYRfg mYRfnhan ngườiEu5BzMj3 đốimYRf diệmYRfn thì cũnmYRfg nắEu5BzMj3c nẻ
- thôi….3HyYRGV9 ha3HyYRGV9i đ3HyYRGV9ứa vEu5BzMj3ào rEu5BzMj3ửa mặt3HyYRGV9 Eu5BzMj3rồi ra….mYRf mYRf– cmYRfô L3HyYRGV9âm từmYRf đâuEu5BzMj3 chạ3HyYRGV9y lmYRfại( nãmYRfy giờEu5BzMj3 3HyYRGV9tụi nEu5BzMj3ó dàEu5BzMj3nh chỗEu5BzMj3 mà)mYRf, tủmEu5BzMj3 tỉm3HyYRGV9 cười
- Eu5BzMj3thôi khmYRfỏi cEu5BzMj3ô –3HyYRGV9 mYRf2 đứa3HyYRGV9 đồngmYRf thamYRfnh 3HyYRGV9tập 3

vì sự3HyYRGV9 nEu5BzMj3ghiệp 3HyYRGV9ăn uốngmYRf v3HyYRGV9ĩ đEu5BzMj3ại… mặEu5BzMj3t lmYRfọ mYRfcó Eu5BzMj3hề cmYRfhi 3HyYRGV9( cáiEu5BzMj3 3HyYRGV9này giốn3HyYRGV9g tác3HyYRGV9 g3HyYRGV9iả )
Eu5BzMj315 pEu5BzMj3hút sau


- OaEu5BzMj3… 3HyYRGV9no Eu5BzMj3quá…. 3HyYRGV9Ăn k3HyYRGV9hông nổimYRf mYRfnữa rmYRfồi…. 3HyYRGV9– mYRfLâm xmYRfoa bmYRfụng thamYRfn vãn
- CôEu5BzMj3… ănmYRf mYRfnổi 3HyYRGV9nữa 3HyYRGV9tôi Eu5BzMj3cho mYRftiền…. 3HyYRGV9– QuEu5BzMj3ân mYRfcũng xuý3HyYRGV9t xoEu5BzMj3a 3HyYRGV9than 3HyYRGV9cho mYRfcái bụng


Nhìn bêEu5BzMj3n….( t3HyYRGV9ác gi3HyYRGV9ả lậtEu5BzMj3 ghế3HyYRGV9)… chồEu5BzMj3ng đĩEu5BzMj3a cmYRfhắc cmYRfao nmYRfhư núi….3HyYRGV9 Khiếp…Eu5BzMj3 mYRf2 ônmYRfg Eu5BzMj3bà này ăEu5BzMj3n mYRfnhư bỏEu5BzMj3 Eu5BzMj3đói Eu5BzMj32 năEu5BzMj3m ở3HyYRGV9 châu3HyYRGV9 pHEu5BzMj3i 3HyYRGV9không bmYRfằng… đếmYRfn mYRfcô LamYRfm cũng3HyYRGV9 k3HyYRGV9inh ngạc…. cEu5BzMj3ô 3HyYRGV9tưởng hôm3HyYRGV9 nmYRfay ế3HyYRGV9 kEu5BzMj3hách…. mYRfGặp 3HyYRGV92 đứmYRfa nEu5BzMj3ày chắcmYRf lãmYRfi gấpEu5BzMj3 đôimYRf thườn3HyYRGV9g ngày mất
Ha3HyYRGV9i ngư3HyYRGV9ời tEu5BzMj3hong tmYRfhả mYRfđi dạo…

3HyYRGV9- Ê3HyYRGV9! CEu5BzMj3ái bmYRfánh hEu5BzMj3ồi 3HyYRGV9này gọmYRfi làEu5BzMj3 mYRfgì mYRfý nhỉ?3HyYRGV9 3HyYRGV9– 3HyYRGV9Lâm hỏiEu5BzMj3 Quân
- ĐmYRfồ mYRfkhỉ Eu5BzMj3hay q3HyYRGV9uên! mYRfBánh xèo….3HyYRGV9 CôEu5BzMj3 mYRfkhông thấy3HyYRGV9 đổmYRf 3HyYRGV9bánh r3HyYRGV9a n3HyYRGV9ó k3HyYRGV9êu cEu5BzMj3ái mYRfxèo a3HyYRGV9k? –Eu5BzMj3 Quâ3HyYRGV9n nạt
- AkmYRf… uk….Eu5BzMj3 QEu5BzMj3uên…. 3HyYRGV9! Eu5BzMj3– LEu5BzMj3âm gEu5BzMj3ãi đầu3HyYRGV9 thấyEu5BzMj3 yêu3HyYRGV9…… nànmYRfg tmYRfa còmYRfn Eu5BzMj3phụng mYRfmá nữmYRfa chứ.,, là3HyYRGV9m mYRftrái tmYRfim amYRfi đó….Eu5BzMj3 SumYRfýt Eu5BzMj3rớt mYRfra ngoài….Eu5BzMj3 ĐếnEu5BzMj3 khEu5BzMj3ổ t3HyYRGV9hê kEu5BzMj3hông biết
- AnmYRfh… 3HyYRGV9anh làm3HyYRGV9 gìEu5BzMj3 mYRfmà đmYRfơ ngmYRfười rEu5BzMj3a v3HyYRGV9ậy… 3HyYRGV9- LâmYRfm h3HyYRGV9ua 3HyYRGV9hua Eu5BzMj3tay,bất giáEu5BzMj3c hỏi3HyYRGV9 mYRfkhi 3HyYRGV9thấy Q3HyYRGV9uân cứEu5BzMj3 đơ3HyYRGV9 n3HyYRGV9hìn mình


Quân gãEu5BzMj3i mYRfđầu. HmYRfai ngườ3HyYRGV9i nàymYRf gmYRfiống nmYRfhau th3HyYRGV9ật. ĐếnmYRf mYRfbối 3HyYRGV9rối cũngmYRf giốngmYRf 3HyYRGV9nhau 3HyYRGV9nữa. mYRfCó phả3HyYRGV9i là…3HyYRGV9. 3HyYRGV9* Eu5BzMj3tác giả3HyYRGV9 lạ3HyYRGV9i mYRfcười đểu*


Hai ngườEu5BzMj3i điEu5BzMj3 somYRfng soEu5BzMj3ng, thậEu5BzMj3t ymYRfên bình……


- KhàEu5BzMj3 …Eu5BzMj3 khà…mYRf. LạiEu5BzMj3 gặpmYRf màymYRf Eu5BzMj3ở 3HyYRGV9đây….. oEu5BzMj3ắt mYRfcon ạ…..mYRf !Eu5BzMj3! –3HyYRGV9 Giọn3HyYRGV9g 3HyYRGV91 tênEu5BzMj3 c3HyYRGV9ôn đmYRfồ khàn mYRfđi mYRfvì hút3HyYRGV9 nhiềumYRf thuốcmYRf c3HyYRGV9ắt nEu5BzMj3gang 3HyYRGV9suy nmYRfghĩ ymYRfên bình3HyYRGV9 Eu5BzMj3( mYRfcủa Eu5BzMj3tác giả)
- Eu5BzMj3Lại l3HyYRGV9à tmYRfụi 3HyYRGV9mày 3HyYRGV9hả? mYRf– Quân3HyYRGV9 3HyYRGV9tỏ vẻ3HyYRGV9 mYRfkiên địnhEu5BzMj3 nhưnmYRfg thựmYRfc mYRfra anEu5BzMj3h rmYRfất lomYRf. Không 3HyYRGV9phải l3HyYRGV9o Eu5BzMj3cho m3HyYRGV9ình m3HyYRGV9à Eu5BzMj3lo 3HyYRGV9cho ngườiEu5BzMj3 Eu5BzMj3con gáimYRf đEu5BzMj3ang ởEu5BzMj3 Eu5BzMj3bên cạnhEu5BzMj3 anh….
- ĐEu5BzMj3ã Eu5BzMj3bảo tụEu5BzMj3i tEu5BzMj3ao mYRfcó duyêmYRfn 3HyYRGV9với 3HyYRGV9mày mmYRfà…. –3HyYRGV9 mYRf1 Eu5BzMj3tên kmYRfhác Eu5BzMj3chừng mYRf15, Eu5BzMj316 t3HyYRGV9uổi, tóc mYRfnhuộm đỏEu5BzMj3 choét3HyYRGV9,khuyên t3HyYRGV9ai dắtEu5BzMj3 m3HyYRGV9ũi, mồmEu5BzMj3 cũngEu5BzMj3 đangEu5BzMj3 pmYRfhì phèomYRf điếumYRf thuốc

3HyYRGV9Một têEu5BzMj3n khámYRfc bumYRfông lời3HyYRGV9 ch3HyYRGV9òng ghmYRfẹo Lâm:

- 3HyYRGV9Ái chàEu5BzMj3… 3HyYRGV9hôm 3HyYRGV9nay màymYRf lạEu5BzMj3i điEu5BzMj3 mYRfcùng vEu5BzMj3ới cô3HyYRGV9 eEu5BzMj3m 3HyYRGV9xinh đmYRfẹp lầmYRfn trướcmYRf hả?....3HyYRGV9.. tụi 3HyYRGV9bây coi….3HyYRGV9 CmYRfóc gEu5BzMj3hẻ đòimYRf ănmYRf mYRfthịt thEu5BzMj3iên 3HyYRGV9nga kìa….3HyYRGV9 HmYRfa ha…


mYRfNhững tràmYRfng cườiEu5BzMj3 chếEu5BzMj3 nhạomYRf khôEu5BzMj3ng dứtmYRf l3HyYRGV9àm c3HyYRGV9ả Quân3HyYRGV9 và3HyYRGV9 3HyYRGV9Lâm đều3HyYRGV9 bự3HyYRGV9c bội3HyYRGV9…. mYRfLâm mYRfvốn khômYRfng ph3HyYRGV9ải l3HyYRGV9oại mYRfngười ca3HyYRGV9m chịu,3HyYRGV9 l3HyYRGV9ên ti3HyYRGV9ếng trước:

- K3HyYRGV9ệ tôEu5BzMj3i! C3HyYRGV9ó phảimYRf c3HyYRGV9óc ghẻEu5BzMj3 thiê3HyYRGV9n 3HyYRGV9nga haEu5BzMj3y khô3HyYRGV9ng tựmYRf tôiEu5BzMj3 biết….Eu5BzMj3 bọ3HyYRGV9n anmYRfh đừn3HyYRGV9g có mYRfcậy đôEu5BzMj3ng 3HyYRGV9ăn hiEu5BzMj3ếp 3HyYRGV9tụi tôi….mYRf Tôi3HyYRGV9…. 3HyYRGV9Tôi bámYRfo cEu5BzMj3ông a3HyYRGV9n đó….Eu5BzMj3 –Eu5BzMj3 cEu5BzMj3ô m3HyYRGV9ạnh mồ3HyYRGV9m tuyên bố
mYRf- mYRfA ha….3HyYRGV9 HamYRf…. C3HyYRGV9ô emYRfm tmYRfức 3HyYRGV9lên trônEu5BzMj3g xi3HyYRGV9nh hẳnEu5BzMj3 rEu5BzMj3a đấy…..3HyYRGV9 –3HyYRGV9 q3HyYRGV9uay sang Qu3HyYRGV9ân Eu5BzMj3hắn mYRfta nEu5BzMj3ói tiếpmYRf –mYRf Ha3HyYRGV9y làmYRf gEu5BzMj3iờ mYRfmày đểmYRf Eu5BzMj3con 3HyYRGV9bé đó3HyYRGV9 lạ3HyYRGV9i đâ3HyYRGV9y…. TEu5BzMj3ụi tao cEu5BzMj3ho mmYRfày Eu5BzMj3biến ….mYRf Eu5BzMj3Anh mYRfem nhỉ….


Quân nghEu5BzMj3iến răng:


- V3HyYRGV9ậy Eu5BzMj3thì hỏiEu5BzMj3 nắmEu5BzMj3 đấ3HyYRGV9m củmYRfa tmYRfao mYRfcó đồmYRfng ýEu5BzMj3 Eu5BzMj3không đã…3HyYRGV9! –Eu5BzMj3 3HyYRGV9Quân nhanEu5BzMj3h n3HyYRGV9hư cắtEu5BzMj3 đẩy LâEu5BzMj3m Eu5BzMj3qua Eu5BzMj31 bên,Eu5BzMj3 x3HyYRGV9ông vEu5BzMj3ào Eu5BzMj3tụi mYRfcôn 3HyYRGV9đồ nEu5BzMj3hư c3HyYRGV9on mYRfhổ 3HyYRGV9đói khát.


Bọn đEu5BzMj3ó ch3HyYRGV9ừng 3HyYRGV9hai 13HyYRGV90 têEu5BzMj3n. TrừEu5BzMj3 thằngmYRf 13HyYRGV95 tuEu5BzMj3ổi lênEu5BzMj3 ti3HyYRGV9ếng lúcEu5BzMj3 nãEu5BzMj3y làmYRf mYRfnhỏ coEu5BzMj3n ra. Cò3HyYRGV9n lạmYRfi đ3HyYRGV9ứa mYRfnào đứamYRf Eu5BzMj3nấy tmYRfo cao3HyYRGV9, nmYRfhìn hãimYRf chếtmYRf đEu5BzMj3i đư3HyYRGV9ợc. Eu5BzMj3Quân 3HyYRGV9nhà tmYRfa cũng đEu5BzMj3âu phảEu5BzMj3i tamYRfy vừaEu5BzMj3… cũEu5BzMj3ng Eu5BzMj3tả hmYRfữu độtEu5BzMj3 xôngmYRf. MEu5BzMj3ột têEu5BzMj3n lămmYRf lămYRfm cmYRfầm 3HyYRGV9cây gậy3HyYRGV9 đến định3HyYRGV9 đánhEu5BzMj3 vào3HyYRGV9 lưngEu5BzMj3 anmYRfh nhưng3HyYRGV9 QuânEu5BzMj3 quEu5BzMj3ay ngmYRfoắt mYRflại, timYRfện chân3HyYRGV9 đá3HyYRGV9 mYRfvô bụEu5BzMj3ng thằng Eu5BzMj3đó làm3HyYRGV9 nómYRf mYRfla 3HyYRGV9quá trờimYRf đmYRfất. MấmYRfy tmYRfên còEu5BzMj3n lại3HyYRGV9 cEu5BzMj3ũng 3HyYRGV9gây khôn3HyYRGV9g 3HyYRGV9ít cản3HyYRGV9 trở cEu5BzMj3ho QuEu5BzMj3ân. TmYRfụi nEu5BzMj3ó Eu5BzMj3biết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….