You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chrscdú loJshái xfMPZe oJshthấy chư6A47a đầy6A47 oJsh5 prscdhút LâmoJsh đãLK5w chạy6A47 rfMPZa n6A47ên thấy lạrscd, gặnrscdg hỏi.rscd LâoJshm chrscdỉ iLK5wm lặ6A47ng, fMPZkhông nfMPZói gì…fMPZ 6A47Trên xe6A47, c6A47ô crscdứ sfMPZuy nghĩ fMPZmiên 6A47man sfMPZuốt. TạifMPZ saorscd? fMPZCô đãLK5w làfMPZm oJshgì màrscd dìfMPZ fMPZNgân ghLK5wét cfMPZô nhưoJsh vậy?fMPZ Gia fMPZđình crscdô đãLK5w 6A47gây rrscda chuyệLK5wn gìrscd khoJshiến oJshdì ấrscdy mớiLK5w LK5wnghe đếnLK5w t6A47ên đãoJsh đùn6A47g đùng oJshtức oJshgiận đuổoJshi côrscd về.rscd.?? tạioJsh saoJsho? fMPZRốt LK5wcuộc oJshlà tạirscd sao???

M6A47ãi nghĩ khiếnfMPZ LLK5wâm oJshkhông rscdnhận oJshra đ6A47ã voJshề nhà6A47 l6A47àm chúfMPZ tàioJsh xếoJsh phảoJshi rscdkhẽ nLK5whắc. oJshCô bước xuố6A47ng th6A47ẫn thờ,LK5w khôngfMPZ chàoJsho cảoJsh 6A47chú Phú.LK5w Ph6A47ải nhrscdư mấyLK5w hrscdôm trướrscdc, côfMPZ đã hớnfMPZ hở,LK5w tươrscdi rscdcười xuốngfMPZ 6A47xe, fMPZlíu lrscdo tạ6A47m biệtfMPZ cLK5whú. Vrscdậy mà…

Cô6A47 bướcLK5w vôrscd nfMPZhà oJshnhư ngư6A47ời mấLK5wt LK5whồn. Crscdô 6A47lên 6A47cầu thang6A47, khfMPZông để6A47 fMPZý oJshba c6A47ô đãLK5w vềoJsh từoJsh fMPZlúc nào.6A47 fMPZBa fMPZcô oJshlớn tiếoJshng gọi:

LK5w- Thiếtrscd Lâm!!

Cô LK5wquay ngườoJshi lại,oJsh ngạcLK5w nhiê6A47n: “oJsh Ba!!”

6A47- LK5wTối 6A47qua cLK5won đLK5wi đâu??
- BLK5wa vềLK5w từfMPZ fMPZlúc nàLK5wo rscdạ?? –fMPZ lârscdm hỏi
- Brscda hỏi6A47 cooJshn trscdối qoJshua đioJsh đrscdâu??? –fMPZ giọngLK5w ôngfMPZ brscdắt đầuLK5w crscdó srscdự tứfMPZc gioJshận krscdhiến LâmoJsh roJshun sợ
- CoJshon… con…rscd qLK5wua nrscdhà bạn….??
oJsh- Brscdạn nào.6A47.??- ôngoJsh gằnoJsh giọng…
- oJshBạn củarscd coLK5wn…. B6A47a…ba làLK5wm s6A47ao thế??rscd? ĐoJshừng làmLK5w c6A47on sợ6A47 oJshba!! –fMPZ LLK5wâm fMPZlo lắng

GiọngoJsh ôngLK5w đoJshã dịu6A47 điLK5w nrscdhưng fMPZcó vẻLK5w vẫnLK5w giận

rscd- LK5wBa chỉrscd muốLK5wn bfMPZiết corscdn đfMPZi đâLK5wu v6A47à làrscdm gLK5wì thôi
LK5w- Brscda àrscd!! Corscdn lớn6A47 rồi…fMPZ 6A47ba kh6A47ông LK5wcần phảfMPZi trôngoJsh chừngrscd cooJshn rscdnhư đứrscda coLK5wn nítLK5w vậyrscd đâu!LK5w! Brscda LK5wvề srscdớm vậy??
- Uk…rscd cLK5wông oJshviệc thuậfMPZn lợrscdi nênLK5w bLK5wa vềLK5w trước…fMPZ bLK5wa nLK5whớ oJshcon gáioJsh rscdba qLK5wuá arscdk –rscd giọnfMPZg ôrscdng dịufMPZ hẳn
- Crscdon rscdcũng nhớoJsh ba!!
- TrôLK5wng 6A47con khfMPZông đượcfMPZ khỏe???
- KhoJshông brscda… coJshon fMPZchỉ hfMPZơi mệtfMPZ chút…oJsh fMPZcon loJshên phòng6A47 trước…LK5w 6A47hẹn LK5wgặp bfMPZa ởfMPZ fMPZbữa LK5wtối LK5wnha ba…
- ờfMPZ… oJshlên nghỉ6A47 oJshđi c6A47on gái….
Lâm q6A47uá mệtLK5w mỏoJshi. ThảoJsh rscdmình lênoJsh oJshchiếc giườoJshng rộoJshng lớ6A47n, côLK5w thiếpfMPZ oJshđi lúcfMPZ nàooJsh khrscdông biết.I’mrscd don’LK5wt n6A47eed rscda man
I’mLK5w donoJsh’t noJsheed fMPZa LK5wman oJsh( what???)
I’m don’tLK5w nee6A47d 6A47a man
I’m6A47 don’tfMPZ 6A47need LK5wa 6A47man oJsh( jiinjja)………rscdTiếng n6A47hạc qLK5wuen thuộcrscd LK5wlại voJshang oJshlên fMPZ( tfMPZg nghifMPZền bàLK5wi nà6A47y lắm!!)


Với LK5wtay lấyfMPZ chiếoJshc đfMPZiện thoạiLK5w LK5wmà khôngrscd rscdnhìn ngưoJshời gọoJshi, rscdLâm 6A47uể oải

- oJshA lLK5wô !!
- CôfMPZ ch6A47ết ở6A47 đâ6A47u fMPZmà oJshmãi oJshkhông 6A47nghe má6A47y??? –rscd 6A471 rscdgiọng nrscdói fMPZcon trrscdai vLK5wang fMPZlên. fMPZLâm thừ6A47a biế6A47t lfMPZà ai
6A47- fMPZNgủ rscd- coJshô trảLK5w lời6A47 cụtrscd ngụt
oJsh- !!!
- Chu6A47yện 6A47hồi chiềrscdu… cô…oJsh côrscd cóLK5w rscdsao không???
- NLK5wếu tfMPZôi nrscdói srscdao thìrscd afMPZnh ch6A47ạy đếfMPZn 6A47an ủifMPZ tôioJsh chắcfMPZ LK5w!! rLK5wõ vôLK5w duyrscdên –oJsh LK5wcô nLK5wói vẫnrscd đanrscdg rscdcòn 6A47ngái ngủ
- U6A47k… tôoJshi… đangrscd rscdở trướcLK5w nhà6A47 côLK5w fMPZnè… oJsh- QfMPZuân hớnfMPZ hở
- Arscdnh…. Anh…rscd fMPZđiên arscdk !oJsh! –LK5w LLK5wâm hoảngoJsh hốt.6A47 Cô6A47 fMPZchạy lại6A47 bênfMPZ chiếLK5wc cửafMPZ sổoJsh 6A47- Trrscdời …oJsh đaoJshng fMPZmưa mà….LK5w ĐồLK5w điên!!
- rscdKệ rscdtôi… 6A47xuống nhanoJshh tôLK5wi đợi!!


Lrscdâm vộLK5wi vớ6A47i fMPZlấy chiếc6A47 áorscd khoácoJsh, tLK5wất bậ6A47t chạyoJsh xuốngoJsh noJshhà, cLK5wô màrscd khôrscdng roJsha chắrscdc têoJshn ngốcfMPZ nàyfMPZ đợifMPZ rscdđến rscdsáng ma6A47i mất


- tiểufMPZ thư!oJsh! ĐếnoJsh bữa6A47 tốoJshi cònLK5w cLK5whạy đifMPZ đâu?fMPZ Lão6A47 giLK5wa đanfMPZg đợi…
6A47- bLK5wác.. báoJshc rscdnói oJshvới bốoJsh oJshcháu dùm6A47 chá6A47u…. C6A47háu oJshra ngoàfMPZi mộtLK5w lát…
- trờirscd đa6A47ng 6A47mưa m6A47à… cóLK5w gìoJsh tLK5whì 6A47cầm câfMPZy doJshù đ6A47i đãfMPZ –rscd nói6A47 xonLK5wg bfMPZác TưfMPZ vộfMPZi chạfMPZy vrscdô rscdnhà l6A47ấy câyLK5w LK5wdù đư6A47a coJshho Lâm


- oJshNhớ vềfMPZ sớmLK5w noJshha tioJshểu thư!!oJsh –LK5w bácLK5w nóioJsh vọngrscd theo


6A47- Nè!!oJsh rscdAnh điên6A47 toJshrên mứcLK5w LK5wquy đfMPZịnh rồi6A47 rscdđó!! AoJshi đờ6A47i trờrscdi rscdmưa vfMPZậy váoJshc mặtLK5w tfMPZới đâyoJsh loJshàm rscdgì…. Thirscdệt khônfMPZg 6A47nói nổoJshi mà….
- LK5wÊ… 6A47cầm câyrscd oJshdù 6A47làm cfMPZảnh arscdk?? MaoJshu coJshhe LK5wcho t6A47ôi đi…ướtrscd hếtfMPZ rồioJsh oJshnè –rscd mặLK5wt rscdanh vênoJshh lfMPZên thấy6A47 ghét
oJsh- ƠLK5w hrscdơ…. CòLK5wn dámrscd 6A47sai t6A47ôi nữaLK5w đấy….6A47 arscdnh goJshiỏi….che thoJshì tLK5wự cfMPZầm moJshà crscdhe nàLK5wy… LK5w- LâmLK5w ném6A47 câyoJsh drscdù vềoJsh phífMPZa Quân
oJsh- CfMPZhuyện hfMPZồi 6A47chiều…. drscdì Ng6A47ân noJshói vậyfMPZ nhfMPZưng khrscdông crscdó oJshý gLK5wì đâuLK5w… coJshô đừnLK5wg…. LK5w– QuLK5wân pLK5whân bua
- DìfMPZ arscdnh ghétLK5w rscdtôi lLK5wắm hử?6A47 –6A47 côrscd nrscdgắt lời..
fMPZ- KhôoJshng…. 6A47Ak có6A47 oJsh– QLK5wuân gãioJsh đrscdầu –oJsh dì6A47 ấfMPZy koJshhông thíoJshch tôLK5wi cfMPZhơi vớirscd mấyoJsh ngưoJshời nhoJshà giàufMPZ rscdnhư cfMPZô đâu….
- fMPZNhà giàfMPZu nhoJshư tôi??/
6A47- LK5wUk… dì6A47 oJshấy bảofMPZ khLK5wông cùng6A47 s6A47uy nghĩLK5w nêoJshn khônfMPZg chơi….
oJsh- VậoJshy sarscdo LK5wanh coJshhơi vrscdới tôioJsh?? 6A47– LfMPZâm hỏ6A47i lại
- ừfMPZ rscdthì…. –LK5w QoJshuân tặrscdc loJshưỡi brscdỏ LK5wqua –LK5w đoJshi ănoJsh đoJshi… tôiLK5w đói
- anrscdh rscdđói còLK5wn 6A47tôi n6A47o choJshắc!! –fMPZ fMPZcô cãi6A47 oJsh– tfMPZrong nhà6A47 6A47bác Tưrscd tô6A47i nấuLK5w oJshxong hết6A47 rồi… giờfMPZ chLK5wỉ còfMPZn ărscdn cũn6A47g kLK5whông xLK5wong nữa…6A47 tLK5wôi cLK5wó rscdphúc qufMPZá mà…
- thôrscdi… tôrscdi rscddẫn LK5wcô đfMPZi oJshăn fMPZ…. TrờiLK5w mưrscda vậyrscd oJshăn gìLK5w nhỉ?fMPZ?? –rscd AnfMPZh surscdy nLK5wghĩ –rscd trời6A47 mưa…rscd trờoJshi mưa…6A47. Ak.LK5w. LK5wcó rồi…fMPZ bánfMPZh LK5wxèo thLK5wẳng tiến


oJshLâm trònrscd 6A47xoe mắtrscd, oJshhỏi lạifMPZ rscd: rscd“ bfMPZánh xèo”


Thiệt nàngrscd oJshnày ngốoJsh không6A47 chịufMPZ nrscdổi. C6A47ái mrscdón chết6A47 ngườiLK5w oJshấy m6A47à rscdcũng khôngrscd biếrscdt. Tác LK5wgiả làrscd tá6A47c girscdả crscdhết tLK5wươi r6A47oi fMPZrói oJshchết gifMPZãy đànLK5wh oJshđạch oJshvới oJshem ý…oJsh. Ngon khôLK5wng cưỡrscdng nổi…fMPZ chẹprscd chẹoJshp… Dạo6A47 nàoJshy m6A47ưa nLK5whiều…ăn bánh6A47 xLK5wèo sưLK5wớng hơLK5wn làm tiêoJshn nữa


AoJshnh oJshdẫn Lâ6A47m đếLK5wn mộtrscd quánoJsh báLK5wnh xèoJsho nhỏ,oJsh nằmfMPZ khfMPZá sâoJshu trong cfMPZon hẻmoJsh dàrscdi… qfMPZuán kLK5whá vfMPZắng… LK5wchắc lfMPZà họrscd ởLK5w nhà6A47 tậnLK5w hưởng6A47 bữLK5wa cfMPZơm gia đìnfMPZh tốirscd oJshthứ 7…rscd. 6A47Lâm đioJsh vàfMPZo khéoJshp nép6A47 cạn6A47h QLK5wuân. MfMPZấy oJshnơi nLK5wày cfMPZô khoJshông quen vàrscd cfMPZũng cfMPZhưa trscdừng đặtfMPZ chrscdân đến..


rscd- C6A47ô oJshLam!! Lrscdấy ch6A47áu LK5wđĩa bánLK5wh xèorscd !rscd! –LK5w QufMPZân gfMPZọi. DườngLK5w nrscdhư afMPZnh lrscdà koJshhách rscdhàng rscdquen củLK5wa quán
Cô chủ6A47 fMPZquán xởi6A47 lởi:
- 6A47Quân đLK5wó akfMPZ?? DẫnfMPZ brscdạn gáifMPZ tớioJsh ăn6A47 đfMPZó 6A47hả?? xoJshinh qá

- KhônLK5wg fMPZcó đLK5wâu rscdạ LK5w!! –fMPZ cả6A47 anfMPZh 6A47và c6A47ô đồngLK5w thanh
- cLK5wòn cãifMPZ nữa…rscd hLK5wai đưa6A47 đoJshẹp LK5wđôi vậrscdy rscdcơ m6A47à…. –oJsh cfMPZô chủoJsh quá6A47n cười…

oJsh5 phútoJsh sau….


- báfMPZnh oJshxèo LK5wnóng hổifMPZ đfMPZây…vừa rscdthổi vừLK5wa ăn6A47 đê…..fMPZ –LK5w fMPZtiếng coJshô oJshchủ quán6A47 6A47giòn tan, kiểu6A47 nàoJshy khôngfMPZ ăLK5wn cũng6A47 fMPZno vớifMPZ 6A47cô báfMPZn hàoJshng v6A47ui oJshtính này
rscd- 6A47cô ănrscd đifMPZ…. oJsh– QuânfMPZ lịchLK5w sự
- fMPZăn… ăn…oJsh. như…fMPZ thếLK5w nào…rscd rscd- Lâm6A47 ng6A47hệt mặtLK5w fMPZra hỏi

Quân bó6A47 tafMPZy toàfMPZn tập6A47 vrscdới LK5wcô fMPZnàng nàoJshy. AnoJshh cẩnLK5w trscdhận lấyoJsh rscdtâm bánhoJsh trángoJsh, 6A47đặt vào đóoJsh xàLK5w lách,LK5w rscdrau diếp,LK5w cảioJsh xoJshanh, oJshrau 6A47diếp cárscd, tíarscd toJshô, rrscdau LK5whúng, lrscdá quế…


Lâm lfMPZắc đầuoJsh xfMPZua tay…

- tfMPZôi kLK5whông ănrscd đượcfMPZ mấyoJsh lfMPZoại r6A47au thơmoJsh đoJshâu…. ALK5wnh 6A47cho mỗiLK5w xLK5wà láfMPZch vớfMPZi 6A47dưa lerscdo t6A47hôi ak??

QufMPZân thở6A47 dàifMPZ ngLK5wán ngẩm….nàngrscd nàfMPZy koJshhó nu6A47ôi quárscd. rscdKhông biết6A47 rscdở nrscdhà boJsha mẹrscd nuôirscd LK5wbằng gìoJsh mLK5wà lớoJshn tướngoJsh vậy


rscd- rscdĂn bánhfMPZ xèoJsho LK5wthì phảoJshi cóoJsh r6A47au moJshới ngooJshn choJshứ chLK5wáu fMPZ? –6A47 cô6A47 chủfMPZ quánoJsh fMPZhỏi LÂm..

Cô6A47 chỉfMPZ bLK5wiết fMPZcười trừ…

QuLK5wân làoJshm xoLK5wng oJshxuôi, cuốn6A47 lạifMPZ, đưLK5wa chLK5wo Lâm…

- Đrscdây tiểLK5wu LK5wthư, oJshăn điLK5w…. PhướcLK5w lrscdắm mớifMPZ đư6A47ợc ThàLK5wnh Quânrscd LK5wnày 6A47làm fMPZcho rscdăn đó…
- Crscdoi bộ6A47 tôrscdi nhiềuoJsh phướcLK5w henfMPZ… cònLK5w đượcrscd LK5wăn mỳfMPZ nữa…fMPZ cũfMPZng phải…LK5w ở6A47 hiềnLK5w grscdặp lànrscdh rscdmừ…. –fMPZ QuoJshân nfMPZói rscdtrơn tru.
- CLK5wô moJshà hiềoJshn chắcfMPZ LK5wtôi lfMPZà boJshụt l6A47âu rồioJsh!! ăn6A47 đirscd.. đừnfMPZg nfMPZói vớiLK5w rscdtôi cLK5wô khôngfMPZ biếLK5wt ănLK5w nhá
- fMPZAi bảo…LK5w rscdbỏ LK5wvô mồoJshm rồfMPZi…ă…n…. 6A47– Lâm6A47 nh6A47ét LK5wmiếng bánhLK5w 6A47cuốn 6A47vô mồm…


Chu rscdcha… qLK5wuỷ tLK5whần ơirscd…. Ngorscdn vậtoJsh vã…oJsh oJshmới LK5wcắn mộtfMPZ moJshiếng mrscdà cáirscd cảmfMPZ fMPZgiác coJshhua chua n6A47gọt ngọtLK5w oJshcủa nướcoJsh mắrscdm lrscdẫn vớLK5wi cLK5wái giònoJsh goJshiòn t6A47hơm toJshhơm oJshcủa bánhoJsh xèo, rscdcòn rscdcó fMPZmấy látoJsh dưaLK5w rscdleo mát6A47 lạnhrscd oJshnữa chứ?(oJsh oJshđấy rscdlà nàng6A47 nfMPZày khônrscdg ănfMPZ thêm roJshau LK5wđó… fMPZkhông thì…fMPZ chẹoJshp… &loJsht;lau đi!oJsh! nhfMPZỏ oJshcả nướcrscd roJshãi kìoJsha bạnoJsh (+.+) )…..LK5w L6A47âm đảfMPZm bảoLK5w mfMPZón noJshày ăn6A47 oJshđứt mónfMPZ prscdizza ởLK5w tiệm

VLK5wừa nha6A47i nhồmLK5w nhoàm…LK5w Lâ6A47m vừa6A47 girscdục Quân:

- An…fMPZ oJshàm oJsh… iếprscd i6A47…. LK5wíu… ôi6A47 ….oăn….rscd 6A47( fMPZanh 6A47làm ti6A47ếp đrscdi xfMPZíu tôoJshi ăn)
- ơ…rscd ay…oJsh. ựrscd LK5w.. àmrscd fMPZi…. fMPZôi… ũrscdn… oărscdn 6A47à 6A47( LK5wơ fMPZhay t6A47ự làmLK5w fMPZđi tôi6A47 cũngrscd oJshăn mà)–fMPZ vừfMPZa nóiLK5w anoJshh chànLK5wg coJshũng đrscdút nga6A47y miếngfMPZ báoJshnh vàLK5wo mồm…

- AnhfMPZ… LK5wcó phảoJshi coLK5wn tLK5wrai kh6A47ông vậrscdy…. coJshhẳng oJshga lăn6A47g fMPZchút nàooJsh sất….6A47 –oJsh Lâm6A47 hét lêLK5wn, trfMPZần đờioJsh nàyLK5w crscdô oJshchưa thấyrscd rscdai nh6A47ỏ noJshhen íLK5wch LK5wkỉ nh6A47ư Quân
- CôoJsh là LK5wcon g6A47ái chrscdắc…. crscdon gáioJsh goJshì mLK5wà…. ĂLK5wn uốngfMPZ vfMPZô d6A47uyên…. –oJsh fMPZAnh chàngrscd cũ6A47ng không chLK5wịu fMPZthua, vLK5wừa fMPZcho miếnoJshg oJshbánh rscdthứ h6A47ai vàorscd mồoJshm 6A47vừa nóiLK5w lại….
oJsh- Khiếp6A47… tôfMPZi miếfMPZng th6A47ứ nhất6A47 oJshchưa ă6A47n 6A47xong anrscdh đãrscd xơi6A47 hếtLK5w miếngfMPZ fMPZthứ hoJshai fMPZrồi…. co6A47n trarscdi grscdì màLK5w nhưfMPZ heo….


3 phú6A47t sau…

- oJshcủa tôi….fMPZ –rscd LâfMPZm 6A47hùng hồnLK5w lấyfMPZ tLK5way cướrscdp lấyoJsh miế6A47ng cuốLK5wi cùng
- oJshcòn lâu…-rscd QufMPZân cũrscdng chẳngLK5w vừa…rscd tfMPZích oJshcực k6A47éo fMPZmiếng c6A47uối fMPZcùng về6A47 phíLK5wa mrscdình… arscdnh cũLK5wng chiếfMPZm đoJshược moJshột diệoJshn tfMPZích khrscda khá
- rscdcủa tôi
- củarscd tôi

6A47Quân fMPZthấy trscdình fMPZhình khLK5wông oJshổn nêLK5wn nfMPZghị h6A47òa với6A47 LâfMPZm fMPZ: rscdchia rscdđôi…. CảfMPZ fMPZ2 người6A47 vufMPZi vẻfMPZ ănLK5w nốfMPZt miếoJshng c6A47òn lại…

- coJshô LâoJshm lấy6A47 chfMPZo cháuoJsh đLK5wĩa nữaoJsh LK5w– QuâoJshn gọi
- oJshthế 6A47nãy LK5wgiờ khônrscdg cfMPZhịu g6A47ọi… điên!!fMPZ –6A47 LâfMPZm trách…cLK5wô đangfMPZ ăn6A47 ngon…
rscd- u6A47k… qu6A47ên…. rscd_ QuânLK5w cườifMPZ hì6A47 rscdrõ ghét


3 phútrscd sa6A47u…. ..


fMPZ- lấyLK5w cLK5wháu đĩrscda nữa….


5 phút…


- 6A47cô ơLK5wi rscdthêm đĩaoJsh nữfMPZa….lâu vậy….LK5w oJsh– lầnoJsh nrscdày Lâmrscd LK5wlên tiếng….LK5w giờLK5w mớirscd biếtrscd cảmoJsh rscdgiác chờoJsh thứLK5wc fMPZăn rấfMPZt kLK5winh khủng

10 phLK5wút sau….


- CÔ6A47 LAfMPZM ƠfMPZI…. MoJshột oJshđĩa nữfMPZa…. rscd– fMPZhai ngfMPZười cùLK5wng đồngfMPZ thanh…oJsh.khiếp…ăn nrscdhư hefMPZo… mớifMPZ c6A47ó 1rscd0 phfMPZút 6A47xơi nguyênoJsh rscd3 đĩa


13 phút…

Crscdả fMPZLâm LK5wvà QoJshuân s6A47ấn 6A47sổ tớiLK5w cá6A47i bếoJshp củoJsha cfMPZô rscdLam. ChờoJsh s6A47ao nLK5wỗi nữa,6A47 xắnfMPZ toJshay vfMPZô 6A47làm cùnLK5wg c6A47ô chrscdo nhanh….

LK5wCái bfMPZếp lạ6A47i 6A471 LK5wlần nữaLK5w fMPZnổi loạn…fMPZ lýfMPZ drscdo oJshkhông crscdần nóioJsh cũnrscdg biết


6A47- ZaoJsh… fMPZsao côLK5w đổfMPZ bLK5wánh dfMPZày LK5wvậy…. –oJsh Q6A47uân hét
oJsh- fMPZLỡ tLK5way… fMPZ- LfMPZâm noJshói tỉ6A47nh bLK5wơ…. Khôrscdng oJshbiết rscdmai srscdau 6A47ai rướcoJsh nànoJshg đây6A47 (6A47đoán xrscdem 6A47* m6A47ặt t6A47ác giảfMPZ cưoJshời đểfMPZu* )- Nè…rscd anLK5wh quêfMPZn LK5wbỏ giáfMPZ rồi…6A47 đồ6A47 loJshú lẫn…
- Uk…LK5w qurscdên rscd( LK5wlại qLK5wuên. LK5wHai ôngrscd bàLK5w nãy6A47 choJshắc LK5wmắc 6A47bệnh đ6A47ãng t6A47rí levrscdel cLK5wao nhấtfMPZ quá)


- 6A47Lâm!! Lrscdật bLK5wánh mau….oJsh CháyfMPZ rồi6A47 kìa…..
- Lấy….LK5w lấyfMPZ fMPZdùm tôLK5wi cárscdi đĩa…oJsh nhanh….

….


Sau một6A47 rscdhồi lrscdàm 6A47bánh( thựrscdc LK5wra loJshà trrscdanh củafMPZ c6A47ô Larscdm), h6A47ai đoJshứa fMPZđi oJshra fMPZvới oJsh4 đĩa nrscdữa trscdrên tayfMPZ, mỉmoJsh cườioJsh moJshãn nguyệoJshn…. fMPZax…. Ăn6A47 rscdchi lắLK5wm dữ….


1 pfMPZhút nhìnrscd nhau…


6A47- nhoJshìn cofMPZn khfMPZỉ mặtoJsh LK5wdính đrscdầy lọ6A47 kì6A47a…. HoJsha hfMPZa…. –6A47 QfMPZuân cưLK5wời chỉoJsh mặt6A47 Lâm
- anLK5wh sạch6A47 hoJshơn tôLK5wi chLK5wắc…. kiếp….LK5w mặtLK5w oJshnhư đ6A47ào tLK5whan hà6A47ng 6A47thế kỉ….LK5w LK5w– Lârscdm lúc LK5wđầu hốt6A47 hrscdoảng nhưng6A47 ngoJshay 6A47sau koJshhi c6A47hiêm nLK5wgưỡng dLK5wung fMPZnhan ngrscdười đốifMPZ diệnfMPZ thì cũLK5wng nLK5wắc nẻ
fMPZ- thoJshôi…. oJshhai đứafMPZ vfMPZào rửfMPZa mặtfMPZ rồoJshi rafMPZ…. –rscd côfMPZ Lârscdm từrscd đrscdâu chạyLK5w lại(6A47 nãoJshy giờ6A47 t6A47ụi nLK5wó dàoJshnh chLK5wỗ mà),fMPZ tủmrscd tỉmrscd cười
LK5w- trscdhôi khỏioJsh coJshô –rscd rscd2 oJshđứa đồfMPZng than6A47h tậLK5wp 3

vì sự6A47 nghiệ6A47p ărscdn uốngrscd vĩLK5w đại…oJsh mặtLK5w LK5wlọ c6A47ó hềoJsh ch6A47i rscd( cárscdi nàyoJsh giốngoJsh LK5wtác giảfMPZ )
15 pfMPZhút sau


- OaoJsh… rscdno quá…rscd. ĂnoJsh LK5wkhông nfMPZổi n6A47ữa rồfMPZi…. rscd– 6A47Lâm xrscdoa brscdụng oJshthan vãn
- oJshCô… 6A47ăn nrscdổi fMPZnữa tô6A47i 6A47cho tirscdền…. –LK5w oJshQuân cũoJshng xLK5wuýt xo6A47a thoJshan ch6A47o cLK5wái bụng


Nhìn LK5wbên….( táLK5wc 6A47giả lậtoJsh ghế)…LK5w chồng6A47 đoJshĩa fMPZchắc caoJsho nhưoJsh nrscdúi…. Khiếp…oJsh LK5w2 ôoJshng LK5wbà này ărscdn nhưoJsh bỏoJsh đóiLK5w LK5w2 fMPZnăm rscdở oJshchâu fMPZpHi koJshhông bằng…LK5w đế6A47n côLK5w fMPZLam cũrscdng koJshinh ngạc…. cLK5wô rscdtưởng hfMPZôm naLK5wy ếfMPZ kháchLK5w…. GLK5wặp LK5w2 đứoJsha nàLK5wy chắfMPZc rscdlãi gấoJshp fMPZđôi thườLK5wng ngày mất
HaoJshi oJshngười thLK5wong thảLK5w rscdđi dạo…

- Ê!6A47 6A47Cái LK5wbánh hồi6A47 nàyrscd gọioJsh loJshà LK5wgì 6A47ý oJshnhỉ? –oJsh LK5wLâm hỏioJsh Quân
6A47- Đồrscd kLK5whỉ haLK5wy oJshquên! 6A47Bánh xèo….oJsh rscdCô LK5wkhông thrscdấy đổLK5w oJshbánh oJshra LK5wnó kêoJshu cáLK5wi xèooJsh akoJsh? –fMPZ Quâ6A47n nạt
- Ak…6A47 uk6A47…. Quên….rscd fMPZ! –rscd LfMPZâm gãLK5wi đầuoJsh thấrscdy yêu……oJsh nrscdàng toJsha còLK5wn poJshhụng m6A47á nữaLK5w chứ.,, loJshàm oJshtrái tfMPZim rscdai đrscdó…. fMPZSuýt rớtfMPZ rscdra ng6A47oài…. ĐếLK5wn rscdkhổ th6A47ê khôn6A47g biết
rscd- Anrscdh… anfMPZh l6A47àm 6A47gì moJshà 6A47đơ ngưoJshời roJsha 6A47vậy… rscd- LfMPZâm hu6A47a rscdhua tafMPZy,bất fMPZgiác hLK5wỏi fMPZkhi th6A47ấy Qurscdân coJshứ đLK5wơ nhìnfMPZ mình


QLK5wuân gãiLK5w đLK5wầu. Ha6A47i ngLK5wười LK5wnày giốngLK5w nfMPZhau thậ6A47t. Đế6A47n bố6A47i rốoJshi fMPZcũng giLK5wống nrscdhau nữfMPZa. Córscd phfMPZải là….rscd oJsh* tácfMPZ giả6A47 loJshại cười6A47 đểu*


HoJshai ngườrscdi đioJsh sofMPZng songfMPZ, thậrscdt fMPZyên bình……


- KfMPZhà 6A47… khà….oJsh LK5wLại gfMPZặp mfMPZày ở6A47 đây…..LK5w oắ6A47t coJshon ạrscd….. 6A47!! –oJsh GiọnfMPZg 6A471 tên6A47 côoJshn đLK5wồ khàn LK5wđi LK5wvì hrscdút nhoJshiều thuốcrscd cắLK5wt oJshngang srscduy ngLK5whĩ fMPZyên bì6A47nh fMPZ( cLK5wủa tfMPZác giả)
- LạifMPZ lfMPZà tLK5wụi m6A47ày hả?6A47 –6A47 Quânrscd oJshtỏ v6A47ẻ kifMPZên đLK5wịnh nhưn6A47g rscdthực rrscda anoJshh rLK5wất lo6A47. Không phrscdải 6A47lo chfMPZo m6A47ình màrscd fMPZlo cLK5who ngườfMPZi c6A47on goJshái đaLK5wng ởoJsh bênrscd oJshcạnh anh….
- ĐãoJsh bảorscd tfMPZụi taoJsho córscd duyên6A47 vớfMPZi màoJshy màoJsh…. –6A47 rscd1 tênrscd khárscdc chLK5wừng 15LK5w, 1LK5w6 tuổrscdi, tóc nhuộm6A47 đ6A47ỏ choét,khuyêrscdn 6A47tai dắtLK5w mũLK5wi, mồfMPZm cũLK5wng đanrscdg ph6A47ì phèrscdo điếuoJsh thuốc

Một6A47 tLK5wên kfMPZhác buônoJshg lờoJshi chòngLK5w ghfMPZẹo Lâm:

- rscdÁi chà6A47… hôoJshm noJshay màLK5wy lạrscdi rscdđi cùnoJshg vLK5wới cô6A47 efMPZm xi6A47nh rscdđẹp lầnfMPZ trướcrscd hả?.....fMPZ. tụi bârscdy coioJsh…. CoJshóc gfMPZhẻ đòfMPZi LK5wăn 6A47thịt thiLK5wên rscdnga krscdìa…. fMPZHa ha…


Nhữngrscd t6A47ràng coJshười oJshchế nhạoLK5w krscdhông dứt6A47 loJshàm cfMPZả LK5wQuân vrscdà LoJshâm đều6A47 bfMPZực bội….6A47 Lâm6A47 vốnoJsh khôoJshng LK5wphải fMPZloại nrscdgười fMPZcam 6A47chịu, lênLK5w tiếnoJshg trước:

- rscdKệ trscdôi! CfMPZó 6A47phải cócfMPZ g6A47hẻ thiêrscdn ngrscda oJshhay khôngLK5w tựfMPZ tôirscd biết….6A47 bọnfMPZ 6A47anh đừngrscd có cậyoJsh đôngrscd 6A47ăn hiếpfMPZ tụirscd tôi…rscd. Tôi…rscd. TôfMPZi bLK5wáo crscdông oJshan đó….rscd –LK5w oJshcô moJshạnh mồoJshm tuyên bố
- rscdA ha….rscd LK5wHa…. C6A47ô eoJshm tứcLK5w rscdlên trôngrscd xiLK5wnh hrscdẳn roJsha đấy…..oJsh oJsh– 6A47quay sang LK5wQuân hắnLK5w t6A47a nó6A47i trscdiếp –oJsh Hrscday lLK5wà giờLK5w màyLK5w oJshđể cofMPZn 6A47bé đó6A47 lạioJsh đâyoJsh…. TụoJshi tao crscdho màyoJsh biếnoJsh …rscd. fMPZAnh e6A47m nhỉ….


rscdQuân ngoJshhiến răng:


- Vậyrscd tLK5whì hLK5wỏi nrscdắm oJshđấm cLK5wủa fMPZtao cóLK5w đLK5wồng ýoJsh khôrscdng đã…6A47! oJsh– QuLK5wân nfMPZhanh nhoJshư cfMPZắt đẩy LâLK5wm qfMPZua 6A471 oJshbên, oJshxông vàofMPZ tụioJsh cLK5wôn đoJshồ như6A47 cofMPZn hổrscd đóoJshi khát.


Bọn rscdđó LK5wchừng 6A47hai 16A470 tênLK5w. Tr6A47ừ thằnLK5wg 16A475 tu6A47ổi lênfMPZ toJshiếng lúcoJsh nã6A47y rscdlà LK5wnhỏ rscdcon ra. CònLK5w lạifMPZ đ6A47ứa nàfMPZo đoJshứa nấyfMPZ t6A47o caoJsho, nhrscdìn 6A47hãi chfMPZết đifMPZ được.fMPZ Q6A47uân nLK5whà rscdta cũng fMPZđâu prscdhải tfMPZay v6A47ừa… fMPZcũng tả6A47 hữurscd độtoJsh xônfMPZg. MộtoJsh tên6A47 rscdlăm lărscdm fMPZcầm câyoJsh fMPZgậy đến rscdđịnh LK5wđánh vrscdào lrscdưng oJshanh fMPZnhưng QfMPZuân fMPZquay ngoắtfMPZ 6A47lại, tiệoJshn oJshchân đoJshá oJshvô bụrscdng thằng rscdđó làrscdm nófMPZ lrscda qfMPZuá trscdrời đất.6A47 MfMPZấy têoJshn còn6A47 lạiLK5w cũnfMPZg gâfMPZy khôngfMPZ rscdít rscdcản trở cfMPZho QuLK5wân. TụioJsh nóoJsh biếtoJsh nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….