You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


CR5JWhú lá9ftbi afdCxe t9ftbhấy cGdN2hưa afdCđầy GdN25 pWQTFhút LâWQTFm afdCđã chạyWQTF 9ftbra nê9ftbn thấy lạ,WQTF gặngafdC R5JWhỏi. LâmGdN2 cR5JWhỉ afdCim lặafdCng, kafdChông nóiafdC g9ftbì… TrGdN2ên afdCxe, WQTFcô cGdN2ứ suWQTFy nghĩ miêafdCn maafdCn WQTFsuốt. TạiWQTF sa9ftbo? GdN2Cô đãafdC 9ftblàm gì9ftb m9ftbà WQTFdì NgânR5JW g9ftbhét GdN2cô như9ftb vậy?R5JW Gia đìnafdCh côGdN2 đafdCã gWQTFây rafdCa chuyafdCện gìGdN2 khiWQTFến dìWQTF ấy9ftb mớiWQTF n9ftbghe GdN2đến tênWQTF đãGdN2 đR5JWùng đùng 9ftbtức giậnR5JW đuổiR5JW R5JWcô về..??GdN2 tạiWQTF saR5JWo? RốtafdC GdN2cuộc lWQTFà tạ9ftbi sao???

Mãi nghĩ khiến9ftb LafdCâm khônafdCg nhậnWQTF rGdN2a 9ftbđã vềR5JW nWQTFhà R5JWlàm chúGdN2 tàafdCi GdN2xế pGdN2hải khẽGdN2 nhắc.GdN2 GdN2Cô bước xuốngafdC GdN2thẫn thờ,WQTF khafdCông chGdN2ào cảafdC 9ftbchú PhR5JWú. PhR5JWải nhưWQTF mấy9ftb hôWQTFm trước,R5JW cWQTFô đã GdN2hớn hởWQTF, tGdN2ươi cười9ftb xuố9ftbng xe9ftb, líuR5JW lWQTFo tạ9ftbm WQTFbiệt c9ftbhú. Vậy9ftb mà…

Cô bước9ftb vôafdC nhàWQTF R5JWnhư ngườiR5JW mấtR5JW hồnafdC. CR5JWô lêR5JWn cầR5JWu 9ftbthang, kh9ftbông đểGdN2 GdN2ý bR5JWa afdCcô đ9ftbã 9ftbvề từR5JW lGdN2úc nàoafdC. 9ftbBa GdN2cô lGdN2ớn tiếngWQTF gọi:

- ThiếtafdC Lâm!!

Cô R5JWquay ngườGdN2i lạWQTFi, ngGdN2ạc R5JWnhiên: “9ftb Ba!!”

- TốiR5JW qu9ftba cWQTFon điGdN2 đâu??
afdC- BGdN2a vềafdC GdN2từ lR5JWúc nàoWQTF afdCạ?? –R5JW WQTFlâm hỏi
9ftb- BR5JWa hỏGdN2i cafdCon tốiWQTF qR5JWua đ9ftbi đâu???R5JW –afdC giọngWQTF 9ftbông 9ftbbắt đầu9ftb cGdN2ó sựGdN2 tứcR5JW giậnafdC khiếR5JWn 9ftbLâm ruWQTFn sợ
- CGdN2on… c9ftbon… qu9ftba nhGdN2à bạn….??
WQTF- Bạn9ftb nào..??-afdC ôR5JWng gGdN2ằn giọng…
- WQTFBạn củGdN2a cGdN2on…. Ba…ba9ftb lWQTFàm GdN2sao thế?afdC?? ĐừngafdC lafdCàm afdCcon sGdN2ợ b9ftba!! GdN2– LâGdN2m lGdN2o lắng

GiọafdCng ôn9ftbg WQTFđã dịuWQTF đi9ftb nhưng9ftb cóR5JW vẻGdN2 vẫn9ftb giận

- afdCBa chWQTFỉ muốWQTFn biếR5JWt c9ftbon đi9ftb đâuafdC WQTFvà lWQTFàm gì9ftb thôi
- WQTFBa GdN2à!! CWQTFon lớnGdN2 rồi…9ftb R5JWba GdN2không cGdN2ần phảiGdN2 trôngWQTF chừngafdC c9ftbon nhGdN2ư afdCđứa coR5JWn WQTFnít R5JWvậy đâu!GdN2! afdCBa v9ftbề sớGdN2m vậy??
- UGdN2k… cR5JWông việ9ftbc tafdChuận lợiGdN2 nêR5JWn GdN2ba vềWQTF WQTFtrước… b9ftba nGdN2hớ coafdCn R5JWgái bGdN2a 9ftbquá afdCak –afdC giọngR5JW ông9ftb dịuafdC hẳn
afdC- CoWQTFn cafdCũng nhớR5JW ba!!
- TrafdCông cR5JWon afdCkhông đượcGdN2 khỏe???
- KhônafdCg afdCba… WQTFcon chỉWQTF afdChơi mGdN2ệt chút…9ftb cR5JWon lêafdCn phWQTFòng trưWQTFớc… hGdN2ẹn R5JWgặp WQTFba ởafdC bữaGdN2 tốiWQTF 9ftbnha ba…
WQTF- ờ…GdN2 lR5JWên ngafdChỉ 9ftbđi coWQTFn gái….
L9ftbâm quWQTFá mệt9ftb mỏi9ftb. ThWQTFả afdCmình lGdN2ên afdCchiếc giườnR5JWg rộR5JWng lR5JWớn, GdN2cô thiGdN2ếp WQTFđi lúcWQTF nàR5JWo khôngR5JW biết.I’m donWQTF’t WQTFneed R5JWa man
R5JWI’m afdCdon’t neGdN2ed 9ftba WQTFman 9ftb( what???)
I9ftb’m don’tGdN2 neeGdN2d GdN2a man
I’mafdC don’t9ftb nafdCeed afdCa GdN2man GdN2( jiinjja)………TiếngGdN2 afdCnhạc qWQTFuen thuộcafdC lạiR5JW vaR5JWng lafdCên R5JW( afdCtg nghiền9ftb bàiWQTF R5JWnày lắm!!)


9ftbVới taGdN2y lấyafdC chGdN2iếc điafdCện tGdN2hoại WQTFmà k9ftbhông nWQTFhìn ngưafdCời gọafdCi, LâmafdC uểGdN2 oải

- GdN2A WQTFlô !!
WQTF- CafdCô chếGdN2t WQTFở đR5JWâu màafdC mWQTFãi khôafdCng nghWQTFe R5JWmáy??? –WQTF R5JW1 giọR5JWng 9ftbnói coR5JWn traGdN2i afdCvang GdN2lên. 9ftbLâm thừaafdC biR5JWết làGdN2 ai
- N9ftbgủ R5JW- cWQTFô t9ftbrả GdN2lời cR5JWụt ngụt
R5JW- !!!
- ChuyệnGdN2 hWQTFồi chiềuafdC… R5JWcô… côafdC cGdN2ó WQTFsao không???
- GdN2Nếu tôiafdC nó9ftbi sGdN2ao thìWQTF anWQTFh cafdChạy đến9ftb WQTFan GdN2ủi tR5JWôi chắc9ftb !afdC! rõ9ftb vR5JWô duyêafdCn GdN2– côGdN2 nóiafdC vGdN2ẫn đR5JWang còGdN2n ngá9ftbi ngủ
WQTF- WQTFUk… tôiR5JW… R5JWđang ởWQTF trướcafdC 9ftbnhà côWQTF nè…GdN2 afdC- QR5JWuân hớnGdN2 hở
- Anh….GdN2 Anh…GdN2 điênGdN2 WQTFak WQTF!! GdN2– LWQTFâm hoản9ftbg hGdN2ốt. WQTFCô chạWQTFy lại9ftb b9ftbên chi9ftbếc cửaafdC sGdN2ổ R5JW- Tr9ftbời …GdN2 R5JWđang mưR5JWa mà….WQTF GdN2Đồ điên!!
- KR5JWệ tôiWQTF… 9ftbxuống R5JWnhanh tafdCôi đợi!!


L9ftbâm WQTFvội vớiafdC R5JWlấy chi9ftbếc GdN2áo khGdN2oác, tấtR5JW bật9ftb chạyGdN2 xuốnR5JWg nhà,9ftb 9ftbcô R5JWmà khafdCông rWQTFa chắ9ftbc tênafdC ngố9ftbc này9ftb WQTFđợi đếnafdC sáGdN2ng maR5JWi mất


GdN2- tiểuafdC WQTFthư!! ĐếnR5JW bữaGdN2 tốiR5JW cafdCòn chWQTFạy đR5JWi đâ9ftbu? L9ftbão afdCgia đangWQTF đợi…
afdC- bácGdN2.. báafdCc nóGdN2i vớiGdN2 bốafdC cháuafdC afdCdùm cháu….afdC 9ftbCháu GdN2ra ngGdN2oài mộtWQTF lát…
9ftb- trWQTFời R5JWđang mGdN2ưa R5JWmà… GdN2có gì9ftb tR5JWhì cầ9ftbm câyGdN2 dùGdN2 WQTFđi đãafdC –R5JW nGdN2ói R5JWxong bácafdC WQTFTư vộiGdN2 chạWQTFy GdN2vô nhWQTFà lấyWQTF R5JWcây 9ftbdù đưaWQTF ch9ftbo Lâm


afdC- NhớafdC về9ftb WQTFsớm nWQTFha tiGdN2ểu thư!R5JW! –R5JW GdN2bác nóiWQTF vọafdCng theo


GdN2- Nè!!WQTF AnGdN2h điênafdC trênGdN2 mứcGdN2 GdN2quy địnhR5JW rồiR5JW đ9ftbó!! WQTFAi đGdN2ời tafdCrời m9ftbưa vậWQTFy vácR5JW mặafdCt R5JWtới đWQTFây làmR5JW gì….GdN2 GdN2Thiệt khWQTFông nói9ftb n9ftbổi mà….
- R5JWÊ… cafdCầm câyGdN2 dafdCù lR5JWàm cản9ftbh ak?WQTF? MR5JWau ch9ftbe cafdCho tôiGdN2 đR5JWi…ướt hế9ftbt rWQTFồi R5JWnè afdC– mặtafdC anGdN2h afdCvênh GdN2lên thấyGdN2 ghét
GdN2- Ơ9ftb hơ….afdC afdCCòn dám9ftb 9ftbsai tGdN2ôi nGdN2ữa đấy….afdC WQTFanh GdN2giỏi….che tWQTFhì tGdN2ự cafdCầm 9ftbmà cWQTFhe này…WQTF WQTF- LR5JWâm nR5JWém cGdN2ây dGdN2ù vGdN2ề pWQTFhía Quân
- ChuyệnR5JW R5JWhồi afdCchiều…. dìafdC 9ftbNgân nóafdCi afdCvậy như9ftbng khWQTFông GdN2có GdN2ý gGdN2ì đâGdN2u… cafdCô đừng….GdN2 –R5JW Quân9ftb phWQTFân bua
- DGdN2ì aWQTFnh gGdN2hét tWQTFôi lắmGdN2 hử?9ftb –9ftb côWQTF ngắtWQTF lời..
R5JW- KhôngR5JW…. afdCAk cWQTFó –9ftb Quân9ftb gã9ftbi đầu9ftb R5JW– dìafdC afdCấy khWQTFông thWQTFích 9ftbtôi chơiWQTF afdCvới mGdN2ấy ngườiR5JW afdCnhà gafdCiàu nh9ftbư c9ftbô đâu….
- R5JWNhà giàWQTFu nhưGdN2 tôi??/
- Uk…WQTF GdN2dì ấyWQTF bảo9ftb khôWQTFng cùnR5JWg sGdN2uy nghafdCĩ nR5JWên khôWQTFng chơi….
- VậGdN2y 9ftbsao a9ftbnh chơiWQTF vafdCới tôiafdC?? GdN2– LGdN2âm hỏi9ftb lại
afdC- ừ9ftb t9ftbhì…. –afdC QuR5JWân tặWQTFc lWQTFưỡi bR5JWỏ WQTFqua –WQTF điGdN2 ăafdCn đGdN2i… GdN2tôi đói
- aGdN2nh đói9ftb 9ftbcòn R5JWtôi WQTFno chắc!!afdC afdC– cR5JWô cWQTFãi –afdC tron9ftbg nGdN2hà bácWQTF 9ftbTư tô9ftbi nấu9ftb xonGdN2g h9ftbết rồi… giờafdC chWQTFỉ cafdCòn ăafdCn cũngWQTF khônR5JWg xonR5JWg nữa…GdN2 t9ftbôi cR5JWó afdCphúc qWQTFuá mà…
- thôi…afdC tôi9ftb dẫGdN2n c9ftbô đGdN2i ă9ftbn R5JW…. WQTFTrời mưWQTFa R5JWvậy ănGdN2 g9ftbì nhỉ???afdC –R5JW A9ftbnh suR5JWy nghGdN2ĩ –9ftb trWQTFời m9ftbưa… trờGdN2i mGdN2ưa…. Ak.R5JW. cafdCó rồWQTFi… bánWQTFh x9ftbèo R5JWthẳng tiến


LâafdCm trò9ftbn xafdCoe mắR5JWt, GdN2hỏi lGdN2ại GdN2: “9ftb bWQTFánh xèo”


Thiệt nàngR5JW nGdN2ày ngốafdC khafdCông chịWQTFu nổi.afdC afdCCái WQTFmón chếGdN2t ngưWQTFời ấyafdC màR5JW R5JWcũng khôngWQTF biR5JWết. Tác giảR5JW l9ftbà tácR5JW giảafdC chếtR5JW tafdCươi roafdCi WQTFrói chGdN2ết giWQTFãy đànafdCh đạR5JWch vớiafdC GdN2em ý…WQTF. Ngon khôngR5JW cR5JWưỡng nổ9ftbi… chẹWQTFp chẹp…afdC WQTFDạo WQTFnày m9ftbưa nhiều…ănWQTF bánR5JWh xèR5JWo sướng9ftb hafdCơn làm tiêWQTFn nữa


Anh dẫn9ftb L9ftbâm đếGdN2n 9ftbmột quáGdN2n báWQTFnh xèGdN2o nhỏ,9ftb nằmGdN2 kháafdC sâuafdC trong coGdN2n hẻmR5JW dàR5JWi… afdCquán khWQTFá vắngWQTF… chắcWQTF l9ftbà họR5JW ởafdC afdCnhà WQTFtận hưởnWQTFg bữafdCa cafdCơm gia WQTFđình tGdN2ối GdN2thứ R5JW7…. afdCLâm afdCđi vR5JWào kh9ftbép nR5JWép cR5JWạnh Quân.R5JW MấyWQTF nafdCơi nàyWQTF cô9ftb khWQTFông quen GdN2và cũR5JWng cGdN2hưa từnafdCg WQTFđặt afdCchân đến..


- CGdN2ô Lam!WQTF! LấyGdN2 WQTFcháu đĩaafdC bafdCánh 9ftbxèo !GdN2! GdN2– QGdN2uân gọi.GdN2 DafdCường afdCnhư aR5JWnh GdN2là kháchafdC hGdN2àng qR5JWuen củafdCa quán
Cô R5JWchủ quánR5JW xởafdCi lởi:
afdC- R5JWQuân 9ftbđó ak?afdC? Dẫn9ftb bạnR5JW gWQTFái tớiR5JW ă9ftbn WQTFđó hảGdN2?? xafdCinh qá

afdC- KhônWQTFg cóR5JW đGdN2âu ạafdC !WQTF! –GdN2 cR5JWả anR5JWh vR5JWà R5JWcô đồngafdC thanh
- cWQTFòn cGdN2ãi nữaR5JW… R5JWhai WQTFđưa đẹpR5JW đôR5JWi vậyafdC R5JWcơ mGdN2à…. –9ftb cô9ftb chWQTFủ qu9ftbán cười…

5 phúGdN2t sau….


- 9ftbbánh xèafdCo nWQTFóng hổiafdC đây…vừaR5JW thổiR5JW vừafdCa ănWQTF đê…..WQTF –GdN2 afdCtiếng côafdC chR5JWủ quWQTFán gR5JWiòn tan, kiểuR5JW nR5JWày khôngGdN2 GdN2ăn WQTFcũng nWQTFo vafdCới c9ftbô bR5JWán 9ftbhàng vu9ftbi tíGdN2nh này
- cô9ftb ănR5JW điGdN2…. –GdN2 GdN2Quân lị9ftbch sự
- R5JWăn… ănafdC…. như…WQTF thR5JWế nGdN2ào… R5JW- LâWQTFm nghệtR5JW mặtWQTF WQTFra hỏi

Quân GdN2bó tWQTFay tGdN2oàn tậpGdN2 vớiWQTF WQTFcô GdN2nàng nWQTFày. AWQTFnh cGdN2ẩn thafdCận lấy9ftb tWQTFâm bR5JWánh tráng,GdN2 đ9ftbặt vào đGdN2ó GdN2xà láGdN2ch, 9ftbrau diếpafdC, WQTFcải R5JWxanh, raafdCu d9ftbiếp cGdN2á, tí9ftba tô,9ftb R5JWrau húWQTFng, láGdN2 quế…


Lâm lắR5JWc đầuWQTF xu9ftba tay…

- tô9ftbi khôGdN2ng ăR5JWn đưGdN2ợc mấGdN2y lo9ftbại raR5JWu tWQTFhơm đâu…WQTF. AnafdCh cWQTFho mỗiWQTF afdCxà lách9ftb vớiWQTF dưaR5JW R5JWleo afdCthôi ak??

QuâafdCn R5JWthở afdCdài ngWQTFán ngẩm….nàngGdN2 nàyR5JW khGdN2ó nuôi9ftb quáafdC. WQTFKhông WQTFbiết GdN2ở nhàWQTF WQTFba m9ftbẹ nWQTFuôi bằnafdCg GdN2gì GdN2mà lớnWQTF tướafdCng vậy


- R5JWĂn WQTFbánh xèo9ftb thìWQTF phảiWQTF cWQTFó raGdN2u mớiWQTF ngo9ftbn chứR5JW ch9ftbáu GdN2? –GdN2 cR5JWô WQTFchủ R5JWquán 9ftbhỏi LÂm..

Cô cWQTFhỉ biếtR5JW cườiafdC trừ…

Quân WQTFlàm xWQTFong xuôi,afdC cafdCuốn lạiR5JW, afdCđưa chGdN2o Lâm…

9ftb- ĐâyWQTF tiWQTFểu afdCthư, ănR5JW đi…GdN2. PhướR5JWc GdN2lắm mới9ftb được9ftb R5JWThành QuâR5JWn nàyR5JW làWQTFm chafdCo ăR5JWn đó…
- 9ftbCoi R5JWbộ tô9ftbi nhi9ftbều phước9ftb hWQTFen… cònWQTF đượcR5JW 9ftbăn mỳGdN2 nafdCữa… GdN2cũng phảGdN2i… 9ftbở WQTFhiền gR5JWặp lànhafdC mừ….afdC –9ftb QuâR5JWn nWQTFói 9ftbtrơn tru.
9ftb- C9ftbô 9ftbmà hiềnafdC chắGdN2c 9ftbtôi lafdCà afdCbụt lR5JWâu rồi!!afdC ănafdC đi..afdC đừngafdC nóiWQTF vớWQTFi R5JWtôi afdCcô khR5JWông biế9ftbt ăR5JWn nhá
WQTF- afdCAi bảR5JWo… GdN2bỏ v9ftbô mafdCồm rồi…ă…n….9ftb –9ftb LâmGdN2 R5JWnhét miếnR5JWg bánGdN2h cuốn9ftb vôR5JW mồm…


Chu cafdCha… quỷ9ftb thWQTFần ơi….GdN2 GdN2Ngon vậWQTFt vã…GdN2 mR5JWới cắnR5JW mộGdN2t miếngGdN2 màafdC cáiafdC afdCcảm gi9ftbác chuGdN2a chua ngọafdCt ngọtWQTF củafdCa nướGdN2c m9ftbắm lẫ9ftbn vớiWQTF cGdN2ái WQTFgiòn g9ftbiòn th9ftbơm thafdCơm củaGdN2 bánh9ftb xèo, còWQTFn có9ftb mGdN2ấy látWQTF dafdCưa lGdN2eo má9ftbt lạnhR5JW afdCnữa 9ftbchứ?( đấR5JWy WQTFlà nàGdN2ng n9ftbày kR5JWhông ăWQTFn thêm R5JWrau afdCđó… không9ftb thR5JWì… chẹp…WQTF 9ftb<lau WQTFđi!! nhR5JWỏ cGdN2ả nưGdN2ớc rãiafdC kìafdCa b9ftbạn (+.+) )….afdC. LWQTFâm đảafdCm bafdCảo 9ftbmón nafdCày ăWQTFn đứafdCt GdN2món piGdN2zza ởWQTF tiệm

R5JWVừa nhR5JWai nhồmR5JW nhoàm…9ftb LR5JWâm vừGdN2a giWQTFục Quân:

- AR5JWn… àmGdN2 …R5JW iếpR5JW i….WQTF íu…9ftb ôWQTFi WQTF….oăn…. afdC( WQTFanh làmWQTF tiếp9ftb R5JWđi xíuGdN2 t9ftbôi ăn)
- ơ…9ftb ayafdC…. 9ftbự .WQTF. àmGdN2 GdN2i…. ôiR5JW… ũn…afdC oănGdN2 afdCà 9ftb( ơ9ftb hGdN2ay tựGdN2 làm9ftb đR5JWi GdN2tôi cũngR5JW ănafdC màGdN2)– vafdCừa nGdN2ói anWQTFh cafdChàng cũnafdCg afdCđút ngWQTFay miếR5JWng báR5JWnh vàoR5JW mồm…

- AnR5JWh… cóafdC afdCphải coWQTFn R5JWtrai khôR5JWng vậy….WQTF chẳngafdC gR5JWa GdN2lăng chú9ftbt afdCnào sất….GdN2 –R5JW GdN2Lâm hét lênafdC, trầnR5JW đờiWQTF nàyGdN2 côWQTF R5JWchưa WQTFthấy 9ftbai nR5JWhỏ nafdChen ích9ftb kỉWQTF nhafdCư Quân
- CôGdN2 là coafdCn WQTFgái chắc….WQTF coGdN2n gáGdN2i gìGdN2 GdN2mà…. ĂR5JWn uốngWQTF v9ftbô duyafdCên…. WQTF– AWQTFnh ch9ftbàng R5JWcũng không chịuWQTF thuaWQTF, vừaWQTF chGdN2o miếnafdCg bR5JWánh tR5JWhứ WQTFhai và9ftbo mồmR5JW 9ftbvừa nóiafdC lại….
R5JW- KhR5JWiếp… tR5JWôi miếng9ftb tGdN2hứ nhấtWQTF chGdN2ưa ă9ftbn xWQTFong aafdCnh GdN2đã xWQTFơi hết9ftb mWQTFiếng 9ftbthứ 9ftbhai rồiafdC…. cGdN2on traR5JWi gì9ftb màWQTF afdCnhư heo….


afdC3 phWQTFút sau…

- củafdCa tôi….WQTF –afdC LâmGdN2 h9ftbùng hồnafdC lWQTFấy WQTFtay cướpWQTF GdN2lấy miếngWQTF cuốiWQTF cùng
- còWQTFn lâu9ftb…- WQTFQuân cũWQTFng chẳnWQTFg vừGdN2a… tícGdN2h cựcR5JW k9ftbéo mR5JWiếng cuối9ftb cWQTFùng vềR5JW phíaafdC mì9ftbnh… anWQTFh R5JWcũng chiếmR5JW afdCđược WQTFmột diafdCện tí9ftbch R5JWkha khá
- cafdCủa tôi
9ftb- củ9ftba tôi

QuânR5JW thGdN2ấy tìnGdN2h hìnhafdC khô9ftbng ổnafdC nWQTFên nghịR5JW hòR5JWa với9ftb LWQTFâm GdN2: cGdN2hia đô9ftbi…. CảWQTF GdN22 afdCngười vWQTFui R5JWvẻ ăGdN2n nốR5JWt mGdN2iếng 9ftbcòn lại…

- cWQTFô LâmWQTF lấyR5JW ch9ftbo cháu9ftb GdN2đĩa nữaR5JW WQTF– QuâGdN2n gọi
WQTF- 9ftbthế nãafdCy gWQTFiờ kafdChông chịuR5JW gọafdCi… điR5JWên!! –9ftb Lâ9ftbm tráGdN2ch…cô afdCđang WQTFăn ngon…
GdN2- uk…R5JW quêGdN2n…. afdC_ QuânWQTF cườiR5JW hì9ftb rõGdN2 ghét


3 GdN2phút saafdCu…. ..


9ftb- lấyR5JW cháWQTFu đĩaWQTF nữa….


R5JW5 phút…


- côWQTF ơ9ftbi tR5JWhêm đĩaR5JW nữa….lâGdN2u vậyR5JW…. WQTF– lR5JWần nàGdN2y LâmafdC lêGdN2n tiếng….R5JW giR5JWờ mR5JWới biếtWQTF afdCcảm giácafdC chR5JWờ thứcafdC ăafdCn WQTFrất kiR5JWnh khủng

9ftb10 phúR5JWt sau….


GdN2- CÔafdC R5JWLAM ƠI….WQTF MộtR5JW afdCđĩa nữR5JWa…. –R5JW haafdCi ngưGdN2ời cùngWQTF WQTFđồng thanh….khiếp…ănWQTF afdCnhư heo…WQTF mớiGdN2 cafdCó WQTF10 phútR5JW xơiGdN2 nguyWQTFên WQTF3 đĩa


13 phút…

Cả LafdCâm vàR5JW QuWQTFân sR5JWấn sổafdC tớiWQTF cGdN2ái bế9ftbp WQTFcủa cô9ftb GdN2Lam. ChờGdN2 saGdN2o nỗi9ftb nữa,GdN2 x9ftbắn 9ftbtay vWQTFô GdN2làm WQTFcùng 9ftbcô chafdCo nhanh….

CáR5JWi bếWQTFp lafdCại afdC1 lafdCần n9ftbữa nWQTFổi l9ftboạn… lafdCý WQTFdo khGdN2ông cầnafdC nWQTFói cũafdCng biết


R5JW- GdN2Za… safdCao cWQTFô R5JWđổ bafdCánh dàyafdC vậy…R5JW. GdN2– QWQTFuân hét
- LỡGdN2 afdCtay… afdC- LGdN2âm nóiR5JW tỉnhWQTF bơ….afdC KhôafdCng biGdN2ết maGdN2i GdN2sau GdN2ai rướcafdC n9ftbàng đafdCây (đoá9ftbn GdN2xem R5JW* mR5JWặt 9ftbtác gi9ftbả cafdCười đểuGdN2* )- NèWQTF… aafdCnh quGdN2ên afdCbỏ afdCgiá rồi…afdC đồR5JW l9ftbú lẫn…
- UR5JWk… quafdCên 9ftb( lạGdN2i quênWQTF. HGdN2ai ôngGdN2 bafdCà 9ftbnãy cR5JWhắc mắcR5JW bệnhafdC đãnGdN2g tríR5JW leveWQTFl cR5JWao n9ftbhất quá)


- L9ftbâm!! LWQTFật bánhGdN2 mau…WQTF. ChR5JWáy rồGdN2i kìa…..
- R5JWLấy…. lấyWQTF dùafdCm tôafdCi cáafdCi đĩaR5JW… nhanh….

….


Sau mộtGdN2 hồR5JWi lGdN2àm bGdN2ánh( thựR5JWc rR5JWa WQTFlà trGdN2anh của9ftb GdN2cô L9ftbam), hWQTFai đứa9ftb đR5JWi rWQTFa vớR5JWi WQTF4 đĩa nữaWQTF trêWQTFn taR5JWy, mR5JWỉm cườafdCi 9ftbmãn ngWQTFuyện…. afdCax…. ĂafdCn c9ftbhi l9ftbắm dữ….


1 pWQTFhút nhìWQTFn nhau…


- nhìnWQTF GdN2con khỉWQTF mặt9ftb R5JWdính đầyR5JW lGdN2ọ kafdCìa…. WQTFHa ha….GdN2 R5JW– QuânR5JW R5JWcười cWQTFhỉ GdN2mặt Lâm
- 9ftbanh sạcR5JWh hơnR5JW afdCtôi chắcR5JW…. kiếp….9ftb mặR5JWt nhưWQTF đào9ftb thGdN2an hàngGdN2 thếGdN2 9ftbkỉ…. –R5JW Lâm9ftb lúc WQTFđầu hafdCốt hWQTFoảng nhưngR5JW ngafdCay safdCau k9ftbhi chiêafdCm ngưỡngafdC duafdCng afdCnhan n9ftbgười đR5JWối d9ftbiện thì cũn9ftbg GdN2nắc nẻ
R5JW- th9ftbôi…. hR5JWai đứWQTFa vàWQTFo rửR5JWa mặtR5JW rồiGdN2 ra….R5JW WQTF– côafdC 9ftbLâm từR5JW R5JWđâu cR5JWhạy R5JWlại( nãR5JWy g9ftbiờ tụGdN2i nó9ftb dàafdCnh cafdChỗ mà)9ftb, R5JWtủm tỉR5JWm cười
- thôafdCi kafdChỏi côR5JW –WQTF WQTF2 đR5JWứa đafdCồng tGdN2hanh tR5JWập 3

vìWQTF sựR5JW nR5JWghiệp ăR5JWn uốngWQTF vĩ9ftb đafdCại… mặafdCt lọR5JW cóWQTF afdChề chafdCi WQTF( cái9ftb nàR5JWy giafdCống 9ftbtác giảR5JW )
15 phúR5JWt sau


- OR5JWa… nWQTFo quá….GdN2 afdCĂn khôR5JWng nổiR5JW nữaGdN2 rồGdN2i…. –WQTF Lâm9ftb xWQTFoa R5JWbụng afdCthan vãn
- Cô…WQTF 9ftbăn WQTFnổi nữaWQTF tôWQTFi cR5JWho tafdCiền…. –WQTF WQTFQuân cũWQTFng xuýR5JWt xo9ftba t9ftbhan cafdCho cáR5JWi bụng


Nhìn bênR5JW….( afdCtác gR5JWiả lậR5JWt gR5JWhế)… cafdChồng đĩafdCa 9ftbchắc R5JWcao nhưGdN2 GdN2núi…. K9ftbhiếp… afdC2 R5JWông bàGdN2 này ăR5JWn nhưGdN2 bỏR5JW đóiafdC WQTF2 năWQTFm ở9ftb cGdN2hâu afdCpHi khôngR5JW bằWQTFng… đếnR5JW GdN2cô La9ftbm GdN2cũng kiGdN2nh ngạc…. GdN2cô tưWQTFởng hôm9ftb nafdCay 9ftbế kháGdN2ch…. GGdN2ặp afdC2 R5JWđứa nàafdCy afdCchắc lãi9ftb gafdCấp đR5JWôi thWQTFường ngày mất
HaR5JWi ngườiR5JW tGdN2hong thGdN2ả GdN2đi dạo…

GdN2- Ê9ftb! GdN2Cái bánafdCh hồiafdC này9ftb gọiGdN2 R5JWlà afdCgì ýafdC nhafdCỉ? –9ftb LâmR5JW hỏiR5JW Quân
- ĐồWQTF khR5JWỉ GdN2hay GdN2quên! 9ftbBánh 9ftbxèo…. 9ftbCô khôafdCng tGdN2hấy WQTFđổ bafdCánh 9ftbra nR5JWó kR5JWêu cáR5JWi xafdCèo WQTFak? –9ftb Quâ9ftbn nạt
- Ak…WQTF WQTFuk…. Quên….R5JW afdC! –R5JW LWQTFâm afdCgãi đầafdCu thấ9ftby yêu……WQTF nafdCàng GdN2ta R5JWcòn phụWQTFng m9ftbá nữaR5JW chứ.,, 9ftblàm WQTFtrái t9ftbim afdCai đóGdN2…. SafdCuýt rGdN2ớt WQTFra ngoài….WQTF Đến9ftb kGdN2hổ thêR5JW R5JWkhông biết
- AnhR5JW… anafdCh lGdN2àm gWQTFì màWQTF đ9ftbơ ngườiGdN2 rWQTFa vậyGdN2… R5JW- LâR5JWm hWQTFua 9ftbhua ta9ftby,bất giGdN2ác hỏ9ftbi khR5JWi thấR5JWy 9ftbQuân cWQTFứ GdN2đơ GdN2nhìn mình


QGdN2uân gãWQTFi đầR5JWu. WQTFHai ngườafdCi nàyGdN2 giốnR5JWg nha9ftbu thật.R5JW ĐGdN2ến bốGdN2i GdN2rối cũngafdC giốWQTFng nafdChau nữaGdN2. R5JWCó phảiGdN2 là…9ftb. 9ftb* táafdCc giảR5JW lạiafdC cườGdN2i đểu*


HaGdN2i ngưafdCời đafdCi R5JWsong afdCsong, tR5JWhật WQTFyên bình……


- R5JWKhà WQTF… afdCkhà…. LạiGdN2 gặpafdC afdCmày ởWQTF đây…..R5JW oắWQTFt co9ftbn ạ….R5JW. !afdC! –GdN2 WQTFGiọng R5JW1 têR5JWn côGdN2n GdN2đồ khàn 9ftbđi WQTFvì húafdCt nhafdCiều thuR5JWốc cắt9ftb nafdCgang GdN2suy nghĩGdN2 afdCyên bR5JWình R5JW( củWQTFa tá9ftbc giả)
- LạiGdN2 là9ftb tụi9ftb afdCmày hảR5JW? –WQTF QuâGdN2n tỏWQTF 9ftbvẻ kiê9ftbn địnhGdN2 như9ftbng thựcGdN2 afdCra an9ftbh rấafdCt loR5JW. Không phGdN2ải afdClo WQTFcho mình9ftb màafdC lGdN2o cWQTFho ngườiR5JW afdCcon gáiafdC đaWQTFng WQTFở bWQTFên cạnhWQTF anh….
- ĐGdN2ã WQTFbảo tR5JWụi afdCtao 9ftbcó duyê9ftbn vớiafdC màyR5JW màafdC…. –afdC afdC1 tênafdC khR5JWác chừGdN2ng afdC15, 1GdN26 tGdN2uổi, tóc nhuafdCộm GdN2đỏ cR5JWhoét,khuyên taWQTFi dafdCắt m9ftbũi, mồmGdN2 cũnR5JWg GdN2đang phì9ftb pR5JWhèo đGdN2iếu thuốc

Một GdN2tên R5JWkhác bafdCuông lờiR5JW c9ftbhòng ghẹo9ftb Lâm:

- ÁiWQTF chà…9ftb afdChôm naGdN2y màyWQTF lGdN2ại điGdN2 9ftbcùng v9ftbới cafdCô eGdN2m xinWQTFh đWQTFẹp lGdN2ần trước9ftb hả?.....WQTF. tụi afdCbây coi….9ftb GdN2Cóc ghẻ9ftb đò9ftbi ănR5JW thịtWQTF th9ftbiên ng9ftba kìa….afdC HGdN2a ha…


Nh9ftbững tràWQTFng cườiafdC chếafdC nhWQTFạo khôngR5JW dứt9ftb GdN2làm afdCcả QuânWQTF vàafdC LâR5JWm đềuafdC bR5JWực b9ftbội…. LâmGdN2 afdCvốn khôGdN2ng phảiafdC lR5JWoại ngư9ftbời cafdCam cafdChịu, R5JWlên tWQTFiếng trước:

- 9ftbKệ tôWQTFi! C9ftbó phWQTFải cafdCóc ghẻR5JW t9ftbhiên ngWQTFa haGdN2y kh9ftbông tựGdN2 afdCtôi biafdCết…. R5JWbọn anR5JWh đừGdN2ng có cWQTFậy đônGdN2g ăn9ftb hiếR5JWp tụiafdC tôi….WQTF Tôi…afdC. TôafdCi 9ftbbáo cô9ftbng aGdN2n đó….9ftb GdN2– cGdN2ô WQTFmạnh mồafdCm tuyên bố
9ftb- GdN2A hGdN2a…. WQTFHa…. WQTFCô eWQTFm tafdCức lafdCên trôWQTFng xiafdCnh hẳR5JWn rafdCa 9ftbđấy….. –9ftb quaWQTFy sang QuGdN2ân GdN2hắn R5JWta nóafdCi tWQTFiếp WQTF– HaGdN2y l9ftbà WQTFgiờ màyGdN2 đR5JWể WQTFcon bé9ftb đóR5JW lGdN2ại đâWQTFy…. TR5JWụi tao cGdN2ho mà9ftby WQTFbiến ….R5JW AnGdN2h e9ftbm nhỉ….


Quâ9ftbn GdN2nghiến răng:


- VậyafdC WQTFthì hWQTFỏi 9ftbnắm đafdCấm củaafdC 9ftbtao cóWQTF đồngGdN2 ýWQTF khôWQTFng đãR5JW…! –R5JW QuR5JWân nhGdN2anh R5JWnhư 9ftbcắt đẩy R5JWLâm R5JWqua R5JW1 bênR5JW, xông9ftb vGdN2ào tụiR5JW cWQTFôn đWQTFồ nhưGdN2 afdCcon hổGdN2 đóiR5JW khát.


Bọn đWQTFó chừnR5JWg haWQTFi 19ftb0 9ftbtên. TWQTFrừ thR5JWằng WQTF15 9ftbtuổi afdClên afdCtiếng lWQTFúc GdN2nãy l9ftbà nR5JWhỏ cGdN2on ra. C9ftbòn R5JWlại đứaWQTF n9ftbào đứaGdN2 R5JWnấy t9ftbo 9ftbcao, nR5JWhìn hãR5JWi chếtWQTF WQTFđi đượcGdN2. QuânWQTF R5JWnhà tR5JWa cũng đâGdN2u phảiR5JW t9ftbay vừafdCa… cũnafdCg tảGdN2 hữWQTFu độtWQTF xR5JWông. 9ftbMột R5JWtên GdN2lăm lăm9ftb cầm9ftb cR5JWây gậWQTFy đến định9ftb afdCđánh afdCvào lưngWQTF anGdN2h nhưnafdCg QuâafdCn q9ftbuay ngoắtR5JW l9ftbại, tiệnR5JW chânGdN2 đafdCá vôGdN2 bụng9ftb thằng đWQTFó lGdN2àm nafdCó R5JWla q9ftbuá R5JWtrời đấtWQTF. MấyWQTF tênGdN2 9ftbcòn lạiWQTF cWQTFũng gâGdN2y khR5JWông R5JWít cảWQTFn trở GdN2cho QuafdCân. afdCTụi nóGdN2 biếWQTFt nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….