You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


CanP75hhú yolái xyoe yothấy chưDKRzZPa đầDKRzZPy yo5 Jtxxo7phút LâJtxxo7m đãyo anP75hchạy rJtxxo7a DKRzZPnên thấy lanP75hạ, gặDKRzZPng yohỏi. LâmJtxxo7 chỉJtxxo7 DKRzZPim lặyong, yokhông yonói gì…DKRzZP TJtxxo7rên xyoe, yocô cDKRzZPứ anP75hsuy nghĩ mJtxxo7iên anP75hman suốJtxxo7t. TạiJtxxo7 saanP75ho? CôanP75h đãDKRzZP làyom gìyo màanP75h dìDKRzZP NgânanP75h ghétJtxxo7 cJtxxo7ô nanP75hhư anP75hvậy? Gia đìnhDKRzZP Jtxxo7cô đãyo gâyDKRzZP anP75hra chuyệnDKRzZP gìJtxxo7 khiếnanP75h anP75hdì ấDKRzZPy mớiJtxxo7 nganP75hhe đếnDKRzZP DKRzZPtên đãDKRzZP đùnganP75h đùng tyoức giậnyo đuổianP75h Jtxxo7cô vềyo..?? tạyoi sJtxxo7ao? RốanP75ht yocuộc làanP75h Jtxxo7tại sao???

yoMãi nghĩ khianP75hến LâmDKRzZP khônanP75hg nhậDKRzZPn ranP75ha Jtxxo7đã vDKRzZPề nhanP75hà làmDKRzZP chJtxxo7ú tàDKRzZPi xếanP75h yophải kDKRzZPhẽ nanP75hhắc. Côyo bước xyouống thẫnyo tanP75hhờ, khôngyo cyohào anP75hcả yochú DKRzZPPhú. anP75hPhải nanP75hhư mấyJtxxo7 hyoôm tanP75hrước, Jtxxo7cô đã hDKRzZPớn hJtxxo7ở, tươiDKRzZP cưDKRzZPời xuốngJtxxo7 DKRzZPxe, DKRzZPlíu lJtxxo7o yotạm biDKRzZPệt chyoú. VậyJtxxo7 mà…

Cô bJtxxo7ước vôJtxxo7 nhàDKRzZP nDKRzZPhư ngườJtxxo7i myoất hồnDKRzZP. anP75hCô Jtxxo7lên cầuyo thanyog, khônDKRzZPg Jtxxo7để ýDKRzZP byoa DKRzZPcô đDKRzZPã vDKRzZPề yotừ anP75hlúc nJtxxo7ào. Byoa canP75hô lớanP75hn tDKRzZPiếng gọi:

- TJtxxo7hiết Lâm!!

CôJtxxo7 quaanP75hy ngưanP75hời lạianP75h, ngạyoc nhiêDKRzZPn: “yo Ba!!”

- TốJtxxo7i DKRzZPqua anP75hcon đianP75h đâu??
- Byoa vềyo anP75htừ lyoúc nanP75hào ạ?yo? –DKRzZP lâmDKRzZP hỏi
- BJtxxo7a hỏiJtxxo7 cDKRzZPon tanP75hối quDKRzZPa DKRzZPđi đâu???DKRzZP anP75h– Jtxxo7giọng ôJtxxo7ng banP75hắt yođầu cJtxxo7ó Jtxxo7sự tứJtxxo7c giJtxxo7ận khiJtxxo7ến LâDKRzZPm ryoun sợ
Jtxxo7- DKRzZPCon… conyo… anP75hqua nhDKRzZPà bạn….??
yo- BạDKRzZPn nào.anP75h.??- DKRzZPông DKRzZPgằn giọng…
- Byoạn củayo canP75hon…. anP75hBa…ba làyom anP75hsao thế???anP75h ĐừngDKRzZP lJtxxo7àm Jtxxo7con anP75hsợ baanP75h!! –anP75h LâJtxxo7m lJtxxo7o lắng

Giọng DKRzZPông đãJtxxo7 dịuyo Jtxxo7đi nhưngDKRzZP yocó vẻanP75h vẫnJtxxo7 giận

- BDKRzZPa chỉDKRzZP muốnDKRzZP biếtanP75h cJtxxo7on đianP75h đâDKRzZPu vàJtxxo7 làanP75hm anP75hgì thôi
DKRzZP- BDKRzZPa à!!yo Coyon yolớn rồi…yo anP75hba khôngyo cầnanP75h phJtxxo7ải Jtxxo7trông chừnganP75h cyoon nhưyo đứDKRzZPa cJtxxo7on nJtxxo7ít vậJtxxo7y đâJtxxo7u!! Jtxxo7Ba yovề sDKRzZPớm vậy??
- DKRzZPUk… côngJtxxo7 vyoiệc thuậnJtxxo7 lợJtxxo7i Jtxxo7nên Jtxxo7ba vềyo trước…yo DKRzZPba nanP75hhớ cJtxxo7on anP75hgái Jtxxo7ba quáJtxxo7 yoak –Jtxxo7 giyoọng ôDKRzZPng yodịu hẳn
- yoCon cũnyog nhớJtxxo7 ba!!
DKRzZP- Trônyog cDKRzZPon anP75hkhông đượcDKRzZP khỏe???
- KhônJtxxo7g ba…DKRzZP coDKRzZPn DKRzZPchỉ DKRzZPhơi mệtanP75h chúDKRzZPt… cDKRzZPon lênDKRzZP phòanP75hng tDKRzZPrước… hẹyon gặanP75hp bJtxxo7a ởanP75h banP75hữa yotối nhyoa ba…
yo- ờ…DKRzZP yolên nghỉanP75h Jtxxo7đi cDKRzZPon gái….
DKRzZPLâm quanP75há mJtxxo7ệt mỏyoi. Thảyo myoình lanP75hên chianP75hếc giưJtxxo7ờng rộJtxxo7ng lJtxxo7ớn, cJtxxo7ô thDKRzZPiếp đianP75h lJtxxo7úc nàyoo khôJtxxo7ng biết.yoI’m don’anP75ht neeanP75hd DKRzZPa man
DKRzZPI’m don’yot neDKRzZPed DKRzZPa Jtxxo7man anP75h( what???)
Iyo’m don’tJtxxo7 nDKRzZPeed DKRzZPa man
I’m donJtxxo7’t DKRzZPneed DKRzZPa mayon DKRzZP( jiinjja)………Tiếngyo anP75hnhạc queDKRzZPn thuộcJtxxo7 lạJtxxo7i vanyog lanP75hên yo( tDKRzZPg nghiềnyo banP75hài nanP75hày lắm!!)


VớanP75hi taJtxxo7y lyoấy chiJtxxo7ếc điệnanP75h yothoại màyo DKRzZPkhông nyohìn anP75hngười gọi,Jtxxo7 LanP75hâm uểJtxxo7 oải

- yoA lanP75hô !!
- yoCô canP75hhết DKRzZPở Jtxxo7đâu màyo yomãi khônganP75h nghDKRzZPe manP75háy??? –anP75h yo1 gyoiọng nóiDKRzZP coJtxxo7n traJtxxo7i vayong lyoên. LanP75hâm anP75hthừa yobiết lJtxxo7à ai
Jtxxo7- Ngủyo yo- cyoô trảyo lờiyo cụtanP75h ngụt
anP75h- !!!
- Chuyệnyo hồJtxxo7i chiều…DKRzZP yocô… cDKRzZPô cóDKRzZP syoao không???
- Nếuyo DKRzZPtôi nóiyo anP75hsao thanP75hì anP75hanh cJtxxo7hạy đDKRzZPến yoan ủiDKRzZP tôianP75h chắcJtxxo7 !yo! rDKRzZPõ vôyo Jtxxo7duyên –Jtxxo7 canP75hô anP75hnói anP75hvẫn đJtxxo7ang anP75hcòn ngáJtxxo7i ngủ
yo- Jtxxo7Uk… yotôi… DKRzZPđang ởanP75h trướcyo nhanP75hà côyo nè…anP75h anP75h- QJtxxo7uân hanP75hớn hở
anP75h- Anh….DKRzZP AanP75hnh… điDKRzZPên aanP75hk !yo! –anP75h Lâmyo hoanP75hảng hốt.DKRzZP anP75hCô DKRzZPchạy lDKRzZPại bêanP75hn chiDKRzZPếc cJtxxo7ửa sổDKRzZP yo- Trờiyo anP75h… đyoang myoưa mà…DKRzZP. Đồyo điên!!
anP75h- yoKệ tDKRzZPôi… anP75hxuống yonhanh tanP75hôi đợi!!


LâmanP75h vộianP75h vớiJtxxo7 lấanP75hy anP75hchiếc Jtxxo7áo khoanP75hác, tDKRzZPất bậtDKRzZP chạyanP75h xuốnyog nhyoà, côanP75h mDKRzZPà khyoông rJtxxo7a chanP75hắc tênDKRzZP anP75hngốc nàyDKRzZP đDKRzZPợi đếyon sányog maJtxxo7i mất


anP75h- tiểuJtxxo7 thưJtxxo7!! ĐanP75hến yobữa tốiJtxxo7 còJtxxo7n chạyDKRzZP yođi đâDKRzZPu? LJtxxo7ão anP75hgia đanP75hang đợi…
- báDKRzZPc.. bDKRzZPác nóiJtxxo7 vớianP75h bốyo yocháu dùmanP75h chanP75háu…. DKRzZPCháu rDKRzZPa ngoàiDKRzZP mJtxxo7ột lát…
- trờiyo Jtxxo7đang mưaanP75h mà…Jtxxo7 cóJtxxo7 gìJtxxo7 Jtxxo7thì cầDKRzZPm cJtxxo7ây dùanP75h điyo đãanP75h anP75h– nóiJtxxo7 xonJtxxo7g bácyo DKRzZPTư vDKRzZPội chạyoy vJtxxo7ô nJtxxo7hà lấyJtxxo7 câyDKRzZP dDKRzZPù đưJtxxo7a cJtxxo7ho Lâm


- NhớanP75h vềyo sớmyo yonha tiểuJtxxo7 thư!!DKRzZP –Jtxxo7 DKRzZPbác nóiJtxxo7 vọanP75hng theo


DKRzZP- Nè!!DKRzZP Jtxxo7Anh điêyon trêyon anP75hmức qyouy địJtxxo7nh rồianP75h đyoó!! ADKRzZPi đờiJtxxo7 trờiyo mưanP75ha vyoậy vDKRzZPác DKRzZPmặt tDKRzZPới đâyoy Jtxxo7làm gì….DKRzZP ThiệtJtxxo7 Jtxxo7không nóiyo nổiDKRzZP mà….
anP75h- ÊanP75h… DKRzZPcầm câanP75hy dDKRzZPù làyom anP75hcảnh Jtxxo7ak?? MaanP75hu cyohe DKRzZPcho tôiyo đi…ướtyo hJtxxo7ết rồiDKRzZP nanP75hè –yo myoặt anDKRzZPh vêanP75hnh DKRzZPlên thấDKRzZPy ghét
anP75h- ƠanP75h hơyo…. CJtxxo7òn Jtxxo7dám syoai anP75htôi DKRzZPnữa đấy….anP75h anJtxxo7h giỏi….cDKRzZPhe tJtxxo7hì tyoự Jtxxo7cầm anP75hmà cyohe nDKRzZPày… anP75h- yoLâm némJtxxo7 Jtxxo7cây Jtxxo7dù vềDKRzZP phanP75hía Quân
Jtxxo7- CJtxxo7huyện hồanP75hi chiều….yo dyoì anP75hNgân nóanP75hi vậanP75hy nhưngyo kyohông cóDKRzZP yoý gJtxxo7ì Jtxxo7đâu… canP75hô đJtxxo7ừng…. –DKRzZP QuânJtxxo7 phâyon bua
- DìJtxxo7 anJtxxo7h anP75hghét yotôi lắJtxxo7m hử?DKRzZP –yo côDKRzZP nDKRzZPgắt lời..
- KhônganP75h…. Jtxxo7Ak cóDKRzZP –anP75h yoQuân gãiyo đyoầu DKRzZP– dJtxxo7ì yoấy khônyog Jtxxo7thích tôiDKRzZP chDKRzZPơi DKRzZPvới mấyanP75h ngườiDKRzZP anP75hnhà yogiàu nDKRzZPhư côJtxxo7 đâu….
- Jtxxo7Nhà gyoiàu nhJtxxo7ư tôi??/
Jtxxo7- Uyok… dìDKRzZP Jtxxo7ấy bDKRzZPảo kDKRzZPhông cùngDKRzZP DKRzZPsuy nghJtxxo7ĩ yonên khônyog chơi….
- VậyJtxxo7 DKRzZPsao yoanh chơyoi vyoới tôi?DKRzZP? yo– LJtxxo7âm hỏiyo lại
yo- ừDKRzZP thì….Jtxxo7 –yo QDKRzZPuân tặcJtxxo7 lưỡianP75h bỏDKRzZP quyoa –anP75h điDKRzZP ăanP75hn đianP75h… tyoôi đói
- Jtxxo7anh đóyoi Jtxxo7còn tôiDKRzZP nJtxxo7o DKRzZPchắc!! –yo cJtxxo7ô cJtxxo7ãi –Jtxxo7 tJtxxo7rong nhàDKRzZP bJtxxo7ác Tưyo DKRzZPtôi nấuDKRzZP xDKRzZPong anP75hhết rồi… giờyo chỉJtxxo7 canP75hòn ăyon cũDKRzZPng kyohông xoyong nữDKRzZPa… Jtxxo7tôi anP75hcó phúDKRzZPc qyouá mà…
- thôi…anP75h tyoôi dyoẫn côyo đDKRzZPi ăDKRzZPn ….DKRzZP TDKRzZPrời mưayo vậyJtxxo7 DKRzZPăn gJtxxo7ì nhỉ??Jtxxo7? –DKRzZP anP75hAnh DKRzZPsuy Jtxxo7nghĩ Jtxxo7– tryoời mưyoa… yotrời mưa….DKRzZP Ak.DKRzZP. yocó rJtxxo7ồi… Jtxxo7bánh xyoèo thẳDKRzZPng tiến


Lâm DKRzZPtròn xJtxxo7oe manP75hắt, hỏiDKRzZP DKRzZPlại Jtxxo7: “Jtxxo7 byoánh xèo”


Thiệt nDKRzZPàng anP75hnày Jtxxo7ngố khônDKRzZPg chịDKRzZPu DKRzZPnổi. DKRzZPCái Jtxxo7món canP75hhết ngườJtxxo7i Jtxxo7ấy màJtxxo7 cũyong khônJtxxo7g DKRzZPbiết. Tác gJtxxo7iả Jtxxo7là tácJtxxo7 giảyo chếDKRzZPt tươianP75h rDKRzZPoi róJtxxo7i chếyot giãyDKRzZP đàDKRzZPnh đạcDKRzZPh vớyoi eDKRzZPm ý…DKRzZP. Ngon kanP75hhông cưỡanP75hng nJtxxo7ổi… chẹpyo cJtxxo7hẹp… DKRzZPDạo Jtxxo7này manP75hưa nhiều…ănyo bánanP75hh xèoyo sướngJtxxo7 hơnDKRzZP làm tyoiên nữa


yoAnh dẫnanP75h LâJtxxo7m đanP75hến mộtDKRzZP quyoán báanP75hnh xèoanP75h nhỏ,DKRzZP nanP75hằm yokhá syoâu trong coDKRzZPn hyoẻm dàanP75hi… quáyon khanP75há vắngDKRzZP… chắcanP75h làJtxxo7 họDKRzZP Jtxxo7ở nhàDKRzZP anP75htận hưởJtxxo7ng bJtxxo7ữa canP75hơm gia đìJtxxo7nh tốiyo DKRzZPthứ 7…yo. LâmDKRzZP đJtxxo7i Jtxxo7vào yokhép népyo DKRzZPcạnh Quyoân. MJtxxo7ấy nyoơi nàyyo DKRzZPcô khôanP75hng quen vJtxxo7à cũanP75hng chưyoa từnanP75hg đặtDKRzZP DKRzZPchân đến..


- CôJtxxo7 yoLam!! LấanP75hy chyoáu đĩaDKRzZP báyonh xèoyo Jtxxo7!! –Jtxxo7 Quânyo Jtxxo7gọi. DườnganP75h anP75hnhư anDKRzZPh làDKRzZP kanP75hhách hàJtxxo7ng qyouen củayo quán
Cyoô chủJtxxo7 quányo yoxởi lởi:
- QDKRzZPuân đJtxxo7ó aDKRzZPk?? anP75hDẫn bạnyo gáanP75hi yotới Jtxxo7ăn đanP75hó hảJtxxo7?? xDKRzZPinh qá

- KhDKRzZPông Jtxxo7có đâuJtxxo7 DKRzZPạ !anP75h! –yo cảyo aanP75hnh vàDKRzZP canP75hô đồnganP75h thanh
- anP75hcòn canP75hãi nữa…anP75h yohai đưaJtxxo7 đẹanP75hp đôianP75h vậyDKRzZP Jtxxo7cơ myoà…. anP75h– cyoô chủDKRzZP quáanP75hn cười…

5 phútyo sau….


- bDKRzZPánh xyoèo nóngJtxxo7 hổianP75h đây…vừaJtxxo7 tJtxxo7hổi vừaDKRzZP ăDKRzZPn đê…..yo –yo tiếanP75hng côJtxxo7 chanP75hủ quánDKRzZP giyoòn tan, kiểuyo Jtxxo7này khônyog ănanP75h cũnJtxxo7g yono vớiDKRzZP anP75hcô anP75hbán hyoàng vyoui tíJtxxo7nh này
- DKRzZPcô Jtxxo7ăn DKRzZPđi…. DKRzZP– Quyoân Jtxxo7lịch sự
- ăn…anP75h ăn….anP75h như…anP75h yothế nàanP75ho… yo- LDKRzZPâm nganP75hhệt mJtxxo7ặt rJtxxo7a hỏi

Quân bóyo tDKRzZPay DKRzZPtoàn tậpDKRzZP vớanP75hi côJtxxo7 nJtxxo7àng DKRzZPnày. DKRzZPAnh cẩnJtxxo7 thậnanP75h lDKRzZPấy tâmyo bánhDKRzZP tyoráng, đặDKRzZPt vào đóDKRzZP yoxà láDKRzZPch, rayou diếpanP75h, cDKRzZPải xanhJtxxo7, yorau diếDKRzZPp cJtxxo7á, tíaanP75h tôanP75h, rJtxxo7au húnanP75hg, lDKRzZPá quế…


LâDKRzZPm lyoắc anP75hđầu xuDKRzZPa tay…

- tôyoi khôanP75hng yoăn đượcanP75h mấyyo loạianP75h rJtxxo7au tDKRzZPhơm đâu….yo AnJtxxo7h anP75hcho mỗJtxxo7i xanP75hà láchJtxxo7 vớJtxxo7i dưaDKRzZP Jtxxo7leo thôJtxxo7i ak??

Quân thởDKRzZP yodài ngányo ngẩDKRzZPm….nàng nàyDKRzZP yokhó nJtxxo7uôi quyoá. Khôyong bianP75hết yoở yonhà Jtxxo7ba yomẹ nuJtxxo7ôi bJtxxo7ằng gJtxxo7ì Jtxxo7mà lanP75hớn tướnJtxxo7g vậy


yo- DKRzZPĂn anP75hbánh xèoanP75h tJtxxo7hì pJtxxo7hải cJtxxo7ó anP75hrau mớanP75hi nDKRzZPgon chứyo chanP75háu yo? –anP75h canP75hô chủDKRzZP qyouán Jtxxo7hỏi LÂm..

DKRzZPCô yochỉ biJtxxo7ết canP75hười trừ…

QuanP75hân lDKRzZPàm yoxong xyouôi, cuốyon lạyoi, đưaJtxxo7 DKRzZPcho Lâm…

DKRzZP- ĐDKRzZPây Jtxxo7tiểu thanP75hư, ăanP75hn đi…yo. PhướcanP75h lắJtxxo7m myoới đượcDKRzZP Thàyonh QDKRzZPuân nàyanP75h làmanP75h DKRzZPcho ănDKRzZP đó…
- CJtxxo7oi byoộ tôianP75h nhiJtxxo7ều phưJtxxo7ớc yohen… cònJtxxo7 đượcJtxxo7 ăDKRzZPn myoỳ nJtxxo7ữa… cũDKRzZPng phải…anP75h anP75hở hiềnJtxxo7 gặDKRzZPp lànhyo yomừ…. –anP75h yoQuân nóiJtxxo7 trơanP75hn tru.
- DKRzZPCô manP75hà hiềnanP75h chắcanP75h tôianP75h yolà byoụt lyoâu Jtxxo7rồi!! ăDKRzZPn yođi.. đừnDKRzZPg nóiJtxxo7 vớJtxxo7i DKRzZPtôi côJtxxo7 kDKRzZPhông biếtJtxxo7 ănanP75h nhá
anP75h- yoAi bảo…yo bỏDKRzZP vyoô mồDKRzZPm rồi…ă…n….Jtxxo7 anP75h– Lâyom nhétDKRzZP miyoếng byoánh canP75huốn DKRzZPvô mồm…


Chu cha…DKRzZP quỷanP75h thầnJtxxo7 ơi….anP75h anP75hNgon vậtanP75h vã…DKRzZP mớianP75h cắyon DKRzZPmột miếngyo mDKRzZPà cáianP75h DKRzZPcảm gJtxxo7iác cJtxxo7hua chua ngDKRzZPọt Jtxxo7ngọt củyoa nướcJtxxo7 manP75hắm yolẫn vớiyo cJtxxo7ái giònJtxxo7 gianP75hòn thyoơm thơmJtxxo7 củayo báDKRzZPnh xèo, yocòn canP75hó mấyJtxxo7 látJtxxo7 yodưa leanP75ho myoát lạnDKRzZPh nữayo chyoứ?( đấyoy lyoà nànJtxxo7g Jtxxo7này kanP75hhông ăJtxxo7n thêm ryoau Jtxxo7đó… DKRzZPkhông thì…Jtxxo7 chẹp…anP75h <laDKRzZPu đi!Jtxxo7! anP75hnhỏ cJtxxo7ả nưyoớc yorãi kìyoa byoạn (+.+) )anP75h….. LâanP75hm yođảm bảDKRzZPo manP75hón DKRzZPnày ănyo đứtyo Jtxxo7món pDKRzZPizza ởanP75h tiệm

VừJtxxo7a nhyoai nhDKRzZPồm nhoàm…anP75h yoLâm vanP75hừa giụcJtxxo7 Quân:

- Anyo… àmanP75h anP75h… iếyop i…anP75h. íyou… ôiJtxxo7 ….oăn….Jtxxo7 DKRzZP( DKRzZPanh lyoàm tiếpJtxxo7 điyo xíuJtxxo7 Jtxxo7tôi ăn)
- ơJtxxo7… aJtxxo7y…. ựyo Jtxxo7.. anP75hàm iDKRzZP…. ôi…yo ũJtxxo7n… Jtxxo7oăn Jtxxo7à DKRzZP( ơyo anP75hhay tJtxxo7ự làmyo điDKRzZP DKRzZPtôi cũyong anP75hăn mà)Jtxxo7– yovừa nyoói ananP75hh chyoàng yocũng đJtxxo7út yongay DKRzZPmiếng bJtxxo7ánh vàDKRzZPo mồm…

- AJtxxo7nh… Jtxxo7có phảianP75h anP75hcon tyorai anP75hkhông vậy….Jtxxo7 chẳJtxxo7ng DKRzZPga lJtxxo7ăng chútJtxxo7 nàDKRzZPo sấtanP75h…. yo– yoLâm hét Jtxxo7lên, tJtxxo7rần đờiDKRzZP yonày côJtxxo7 chưyoa Jtxxo7thấy anP75hai nhỏJtxxo7 nhDKRzZPen íchanP75h kỉJtxxo7 nhyoư Quân
- CôDKRzZP là coanP75hn gáyoi Jtxxo7chắc…. coDKRzZPn anP75hgái gyoì mà…anP75h. Ăyon uDKRzZPống yovô dDKRzZPuyên…. –anP75h ADKRzZPnh chàanP75hng DKRzZPcũng không chịuanP75h thuaJtxxo7, vừayo canP75hho yomiếng banP75hánh thứyo DKRzZPhai vàanP75ho myoồm vừanP75ha yonói lại….
- yoKhiếp… DKRzZPtôi yomiếng thứyo nhJtxxo7ất chưayo ănyo xonJtxxo7g ayonh yođã yoxơi hJtxxo7ết miếnganP75h thứyo hDKRzZPai rồi…anP75h. coanP75hn tryoai gJtxxo7ì màyo nhưyo heo….


yo3 phúyot sau…

- củDKRzZPa tanP75hôi…. –anP75h LâmanP75h hyoùng hồyon lấyDKRzZP tyoay cướpDKRzZP lấyJtxxo7 miếnanP75hg cJtxxo7uối cùng
- DKRzZPcòn DKRzZPlâu…- QuanP75hân canP75hũng cJtxxo7hẳng vừDKRzZPa… tíchanP75h cựcanP75h kyoéo miếnyog cuốiJtxxo7 anP75hcùng vềanP75h pyohía myoình… Jtxxo7anh Jtxxo7cũng chianP75hếm đượcyo mộDKRzZPt anP75hdiện DKRzZPtích DKRzZPkha khá
- Jtxxo7của tôi
- củaanP75h tôi

QuJtxxo7ân thDKRzZPấy tanP75hình hìnhanP75h khôngyo ổnJtxxo7 nêanP75hn DKRzZPnghị hòDKRzZPa vớiyo Lyoâm yo: chDKRzZPia đDKRzZPôi…. yoCả yo2 nDKRzZPgười vuanP75hi vẻyo anP75hăn nốtyo miếngJtxxo7 còDKRzZPn lại…

- DKRzZPcô LanP75hâm Jtxxo7lấy canP75hho cháanP75hu đĩayo nữanP75ha –anP75h QuâanP75hn gọi
- tJtxxo7hế DKRzZPnãy gDKRzZPiờ khôDKRzZPng cyohịu gọiJtxxo7… đanP75hiên!! –DKRzZP Jtxxo7Lâm trách…côanP75h anP75hđang ăanP75hn ngon…
- ukyo… quên….anP75h Jtxxo7_ yoQuân cườJtxxo7i hìyo rDKRzZPõ ghét


yo3 phúDKRzZPt sauanP75h…. ..


- DKRzZPlấy cDKRzZPháu đĩayo nữa….


yo5 phút…


- côDKRzZP ơiJtxxo7 thDKRzZPêm đyoĩa nữa….lâDKRzZPu vậy….DKRzZP anP75h– lầnyo nàyanP75h LâDKRzZPm anP75hlên tianP75hếng…. giờDKRzZP mớanP75hi biếtanP75h cảmyo giáyoc cDKRzZPhờ thứcanP75h anP75hăn rấtyo kiDKRzZPnh khủng

anP75h10 phútJtxxo7 sau….


- CDKRzZPÔ anP75hLAM ƠI….yo MộtDKRzZP đĩaanP75h nữa….anP75h –anP75h hyoai ngườiJtxxo7 cyoùng đồngDKRzZP thanh….khiếp…ănanP75h Jtxxo7như DKRzZPheo… mớiDKRzZP cóDKRzZP yo10 phúDKRzZPt xơiJtxxo7 nguanP75hyên Jtxxo73 đĩa


13 phút…

Cả Lyoâm vàyo Quânyo sấnanP75h syoổ Jtxxo7tới yocái bếpyo củaDKRzZP canP75hô LJtxxo7am. yoChờ saDKRzZPo DKRzZPnỗi nữa,Jtxxo7 xắDKRzZPn Jtxxo7tay vôDKRzZP anP75hlàm cùnganP75h côyo yocho nhanh….

CáanP75hi bếanP75hp lạiDKRzZP DKRzZP1 lầnJtxxo7 nữaanP75h nổiDKRzZP loạn…Jtxxo7 lJtxxo7ý anP75hdo khônJtxxo7g cầnyo anP75hnói cũanP75hng biết


- ZaJtxxo7… DKRzZPsao côDKRzZP đDKRzZPổ bDKRzZPánh dàJtxxo7y vậy….DKRzZP –Jtxxo7 Quyoân hét
DKRzZP- LỡJtxxo7 tJtxxo7ay… Jtxxo7- yoLâm anP75hnói tỉnanP75hh bơ….yo Khônyog biếtDKRzZP maJtxxo7i anP75hsau ayoi rướcDKRzZP nJtxxo7àng đâyDKRzZP (đanP75hoán xanP75hem DKRzZP* DKRzZPmặt tácDKRzZP giảJtxxo7 cườianP75h đanP75hểu* )- Nè…Jtxxo7 aanP75hnh quênDKRzZP bỏyo yogiá rDKRzZPồi… anP75hđồ lanP75hú lẫn…
- Uk…Jtxxo7 quêanP75hn Jtxxo7( Jtxxo7lại Jtxxo7quên. HaJtxxo7i ônJtxxo7g bàDKRzZP yonãy cyohắc mắJtxxo7c bệnhanP75h đãnyog DKRzZPtrí lJtxxo7evel caDKRzZPo nhấtanP75h quá)


- Lâm!!anP75h Lậyot Jtxxo7bánh maanP75hu…. CháyDKRzZP rồiDKRzZP kìa…..
- Lấy….anP75h lấyanP75h DKRzZPdùm tJtxxo7ôi cyoái đĩa…Jtxxo7 nhanh….

….


Sau mộtanP75h hồiJtxxo7 làmyo bJtxxo7ánh( thựcJtxxo7 rDKRzZPa Jtxxo7là tyoranh củJtxxo7a Jtxxo7cô Lam)anP75h, DKRzZPhai đứaJtxxo7 đJtxxo7i Jtxxo7ra vớiDKRzZP anP75h4 đĩa nữyoa tyorên DKRzZPtay, anP75hmỉm cDKRzZPười Jtxxo7mãn nanP75hguyện…. ax….DKRzZP yoĂn chDKRzZPi lắmyo dữ….


1 yophút yonhìn nhau…


DKRzZP- nJtxxo7hìn coanP75hn kyohỉ mặtJtxxo7 dínyoh đầyyo lyoọ kìaDKRzZP…. HJtxxo7a yoha…. –DKRzZP QuâDKRzZPn cườiyo chỉanP75h mặanP75ht Lâm
- anyoh sanP75hạch hơanP75hn tôJtxxo7i Jtxxo7chắc…. kianP75hếp…. anP75hmặt nhJtxxo7ư đàoanP75h thayon hJtxxo7àng thếyo kỉ…Jtxxo7. –DKRzZP Jtxxo7Lâm lúc đầuyo hDKRzZPốt hoảyong nhưnDKRzZPg yongay sJtxxo7au kanP75hhi DKRzZPchiêm ngưỡngyo duyong nhayon nyogười đốianP75h danP75hiện thì cũnJtxxo7g nắcanP75h nẻ
- thôi….yo anP75hhai đứaJtxxo7 vàJtxxo7o rửaDKRzZP mặtyo yorồi ra….yo –yo côyo LâanP75hm từyo đJtxxo7âu Jtxxo7chạy Jtxxo7lại( nãDKRzZPy anP75hgiờ tụiDKRzZP nóDKRzZP dànyoh canP75hhỗ mà)anP75h, tủanP75hm tJtxxo7ỉm cười
- tyohôi khỏiyo côDKRzZP yo– Jtxxo72 đyoứa đồJtxxo7ng thDKRzZPanh tậpJtxxo7 3

vì sanP75hự nghiệpDKRzZP Jtxxo7ăn uốngJtxxo7 vĩJtxxo7 đại…DKRzZP mDKRzZPặt lọDKRzZP DKRzZPcó hềanP75h cDKRzZPhi yo( cáyoi nàyJtxxo7 giDKRzZPống táanP75hc giảJtxxo7 )
1yo5 phútanP75h sau


- Oa…anP75h nJtxxo7o quá….anP75h DKRzZPĂn khôngDKRzZP nổJtxxo7i nữyoa rDKRzZPồi…. –yo LDKRzZPâm DKRzZPxoa bụngyo thanP75han vãn
Jtxxo7- Côyo… ănJtxxo7 nổianP75h nữaanP75h yotôi cDKRzZPho tiDKRzZPền…. –anP75h anP75hQuân cũngyo xuJtxxo7ýt anP75hxoa tDKRzZPhan cyoho cáDKRzZPi bụng


Nhìn bêDKRzZPn….( DKRzZPtác giyoả lậtDKRzZP ghyoế)… yochồng đĩaJtxxo7 Jtxxo7chắc DKRzZPcao nhưyo nJtxxo7úi…. KJtxxo7hiếp… anP75h2 ôJtxxo7ng bDKRzZPà này ăyon anP75hnhư anP75hbỏ đóyoi yo2 năyom ởanP75h cyohâu Jtxxo7pHi yokhông DKRzZPbằng… đJtxxo7ến cDKRzZPô Layom cũnJtxxo7g kinJtxxo7h ngạc…. DKRzZPcô DKRzZPtưởng hômanP75h naanP75hy ếanP75h kháchDKRzZP…. Gyoặp Jtxxo72 yođứa nDKRzZPày canP75hhắc lanP75hãi gấpDKRzZP đôiJtxxo7 thườnanP75hg ngày mất
Hyoai ngườianP75h thonanP75hg tyohả anP75hđi dạo…

- Ê!yo CáanP75hi banP75hánh hồianP75h nàyyo Jtxxo7gọi lyoà gDKRzZPì DKRzZPý nhỉ?yo –anP75h Lâyom hyoỏi Quân
anP75h- ĐồJtxxo7 khJtxxo7ỉ DKRzZPhay qanP75huên! Bányoh anP75hxèo…. CôDKRzZP khôngJtxxo7 thấyJtxxo7 đổDKRzZP báJtxxo7nh Jtxxo7ra anP75hnó Jtxxo7kêu cáyoi xèoJtxxo7 Jtxxo7ak? –Jtxxo7 Quyoân nạt
- Ak…DKRzZP uk….yo Quên….anP75h anP75h! –DKRzZP anP75hLâm anP75hgãi DKRzZPđầu thấyDKRzZP yêu……yo nàanP75hng tanP75ha cònDKRzZP phụnganP75h mJtxxo7á nữaDKRzZP chứ.,, lJtxxo7àm Jtxxo7trái Jtxxo7tim aDKRzZPi đóyo…. SuýJtxxo7t rớanP75ht rJtxxo7a ngoài….anP75h ĐanP75hến DKRzZPkhổ DKRzZPthê kDKRzZPhông biết
anP75h- AJtxxo7nh… anyoh làmyo yogì DKRzZPmà đơJtxxo7 ngườianP75h rJtxxo7a vậanP75hy… DKRzZP- DKRzZPLâm huJtxxo7a yohua taJtxxo7y,bất giácDKRzZP hỏiDKRzZP kanP75hhi thấyDKRzZP QuâDKRzZPn yocứ yođơ nDKRzZPhìn mình


QJtxxo7uân gãyoi đầu.Jtxxo7 HaDKRzZPi nganP75hười nanP75hày giốanP75hng Jtxxo7nhau thậtDKRzZP. ĐếnDKRzZP bốiJtxxo7 Jtxxo7rối cũDKRzZPng gianP75hống anP75hnhau nữaanP75h. DKRzZPCó phyoải làJtxxo7…. yo* Jtxxo7tác gianP75hả lạiJtxxo7 cườianP75h đểu*


Jtxxo7Hai ngườDKRzZPi đianP75h soJtxxo7ng songDKRzZP, DKRzZPthật yêanP75hn bình……


- Khyoà …DKRzZP khà….DKRzZP LanP75hại Jtxxo7gặp màyJtxxo7 ởyo đây…..yo oJtxxo7ắt cyoon ạ…..DKRzZP !Jtxxo7! –anP75h GianP75họng DKRzZP1 tJtxxo7ên cônDKRzZP đanP75hồ khàn anP75hđi Jtxxo7vì DKRzZPhút nhiềuDKRzZP thuốcanP75h cắtJtxxo7 Jtxxo7ngang anP75hsuy ngyohĩ yênDKRzZP bDKRzZPình yo( cDKRzZPủa tDKRzZPác giả)
- LanP75hại lanP75hà tyoụi màyJtxxo7 anP75hhả? –yo QJtxxo7uân tJtxxo7ỏ vẻJtxxo7 kiênJtxxo7 đyoịnh nhưanP75hng thựcanP75h DKRzZPra ananP75hh rDKRzZPất lyoo. Không phảianP75h lyoo anP75hcho mìanP75hnh myoà yolo yocho ngDKRzZPười anP75hcon gáiyo yođang ởanP75h DKRzZPbên cạJtxxo7nh anh….
- ĐanP75hã DKRzZPbảo tyoụi taJtxxo7o cJtxxo7ó DKRzZPduyên DKRzZPvới Jtxxo7mày Jtxxo7mà…. –Jtxxo7 DKRzZP1 tDKRzZPên anP75hkhác chừngDKRzZP 15DKRzZP, 1Jtxxo76 tuổi,anP75h tóc nhuDKRzZPộm đỏJtxxo7 choét,khDKRzZPuyên taanP75hi dyoắt mũiJtxxo7, myoồm cũnanP75hg yođang phìJtxxo7 phèoyo anP75hđiếu thuốc

Một tênanP75h khanP75hác buDKRzZPông lờiyo chJtxxo7òng ghẹoJtxxo7 Lâm:

- ÁiDKRzZP canP75hhà… hanP75hôm nDKRzZPay anP75hmày lạiDKRzZP yođi cùngDKRzZP vớiDKRzZP Jtxxo7cô eyom DKRzZPxinh đẹpyo lầnDKRzZP tyorước hả?..DKRzZP.... tụi yobây coi….Jtxxo7 CJtxxo7óc ghẻanP75h anP75hđòi ăDKRzZPn thịJtxxo7t tDKRzZPhiên nanP75hga kìa….Jtxxo7 yoHa ha…


DKRzZPNhững tràJtxxo7ng cưyoời yochế DKRzZPnhạo khônyog dứtDKRzZP lJtxxo7àm cảJtxxo7 DKRzZPQuân vanP75hà Lâyom đềuDKRzZP bựanP75hc bộiyo…. LanP75hâm vốnyo khôngJtxxo7 phảiDKRzZP lyooại ngyoười caDKRzZPm Jtxxo7chịu, lanP75hên tiếngJtxxo7 trước:

- KệJtxxo7 Jtxxo7tôi! yoCó phanP75hải cyoóc ghyoẻ thJtxxo7iên ngJtxxo7a haanP75hy khôDKRzZPng tựyo Jtxxo7tôi biết….DKRzZP bọnJtxxo7 ananP75hh đừngJtxxo7 có cậyDKRzZP đôngDKRzZP ănDKRzZP hiếpJtxxo7 tụiDKRzZP tJtxxo7ôi…. Tôi…yo. TôJtxxo7i báJtxxo7o cDKRzZPông Jtxxo7an đó….DKRzZP –Jtxxo7 cDKRzZPô mạnhJtxxo7 mồmyo tuyên bố
- Jtxxo7A ha…anP75h. Ha….anP75h CôDKRzZP eJtxxo7m anP75htức lênanP75h trôngDKRzZP xiDKRzZPnh hẳDKRzZPn DKRzZPra đấy…..anP75h anP75h– yoquay sang QuanP75hân hJtxxo7ắn DKRzZPta DKRzZPnói tiếyop anP75h– HJtxxo7ay DKRzZPlà giờDKRzZP manP75hày đyoể coJtxxo7n béJtxxo7 DKRzZPđó lạiJtxxo7 Jtxxo7đây…. Jtxxo7Tụi tao chDKRzZPo myoày biDKRzZPến ….anP75h ADKRzZPnh eanP75hm nhỉ….


Quân nghiếnanP75h răng:


- DKRzZPVậy tyohì hỏDKRzZPi nanP75hắm đấDKRzZPm củaJtxxo7 DKRzZPtao cóyo đJtxxo7ồng ýanP75h kJtxxo7hông đyoã…! –yo Quyoân nhaJtxxo7nh nyohư canP75hắt đẩy Lâyom quyoa Jtxxo71 bên,Jtxxo7 xônJtxxo7g vanP75hào tanP75hụi cônyo đDKRzZPồ nJtxxo7hư coDKRzZPn hJtxxo7ổ đóiyo khát.


Bọn đóJtxxo7 chừngDKRzZP anP75hhai DKRzZP10 têJtxxo7n. TJtxxo7rừ thằngDKRzZP 1DKRzZP5 tuổyoi lênJtxxo7 tiếngyo lJtxxo7úc nJtxxo7ãy lanP75hà nhỏJtxxo7 canP75hon ra. CòJtxxo7n lạiyo đứayo nàoJtxxo7 đDKRzZPứa nấyyo Jtxxo7to anP75hcao, nyohìn DKRzZPhãi chếtJtxxo7 đDKRzZPi được.yo QuânanP75h nJtxxo7hà DKRzZPta cũng đâuDKRzZP phảianP75h taanP75hy DKRzZPvừa… cũnanP75hg yotả DKRzZPhữu độJtxxo7t xông.anP75h Mộyot tênyo yolăm lămyo cầDKRzZPm canP75hây gDKRzZPậy đến địnhyo đánhanP75h vàyoo lưDKRzZPng aanP75hnh nhưnganP75h QuâJtxxo7n quaanP75hy ngoắtJtxxo7 lạiyo, tianP75hện chânJtxxo7 đJtxxo7á vanP75hô bụnganP75h thằng đóanP75h làanP75hm DKRzZPnó anP75hla qDKRzZPuá trJtxxo7ời đất.DKRzZP MấyanP75h tênyo Jtxxo7còn lạianP75h cũnganP75h gâyJtxxo7 khôngJtxxo7 yoít cyoản trở cyoho QuâanP75hn. yoTụi nJtxxo7ó anP75hbiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….