You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chú SuoAlái tT6Zxe SuoAthấy ch3Qf8ưa PyZbđầy tT6Z5 phú3Qf8t LâmSuoA đSuoAã chạGBGcy rGBGca nêtT6Zn thấy lạSuoA, gặtT6Zng hỏPyZbi. Lâ3Qf8m chỉtT6Z tT6Zim tT6Zlặng, kSuoAhông nótT6Zi gì…GBGc TtT6Zrên tT6Zxe, tT6Zcô tT6Zcứ PyZbsuy nghĩ miê3Qf8n maSuoAn suSuoAốt. TạiSuoA sa3Qf8o? CôSuoA đSuoAã PyZblàm PyZbgì mGBGcà dìSuoA SuoANgân ghétSuoA tT6Zcô nhưSuoA vậyPyZb? Gia đìnGBGch côSuoA đ3Qf8ã SuoAgây SuoAra c3Qf8huyện GBGcgì kGBGchiến dìtT6Z ấyPyZb mớiPyZb nghPyZbe đếntT6Z têPyZbn GBGcđã đPyZbùng đùng tứSuoAc giậnSuoA đuổitT6Z PyZbcô về..??GBGc ttT6Zại sa3Qf8o? R3Qf8ốt cutT6Zộc GBGclà tạiGBGc sao???

Mãi3Qf8 nghĩ kPyZbhiến GBGcLâm không3Qf8 nhận3Qf8 rPyZba đGBGcã về3Qf8 3Qf8nhà làmGBGc c3Qf8hú tàiPyZb SuoAxế phảiGBGc kGBGchẽ nhắGBGcc. CôPyZb bước xuốngtT6Z PyZbthẫn thSuoAờ, ktT6Zhông chàPyZbo cGBGcả GBGcchú PhúSuoA. PhảSuoAi nh3Qf8ư mấyPyZb hôPyZbm trước,tT6Z cô3Qf8 đã htT6Zớn hSuoAở, tươiGBGc cườiGBGc xuSuoAống SuoAxe, lí3Qf8u tT6Zlo tạmSuoA GBGcbiệt cPyZbhú. VậySuoA mà…

Cô bướcGBGc PyZbvô nhà3Qf8 nhSuoAư ngườiGBGc mấPyZbt hồnPyZb. CôPyZb lên3Qf8 cGBGcầu thSuoAang, kh3Qf8ông đPyZbể SuoAý bPyZba cPyZbô tT6Zđã vtT6Zề ttT6Zừ SuoAlúc n3Qf8ào. BtT6Za cPyZbô lớnGBGc ttT6Ziếng gọi:

- ThiếtSuoA Lâm!!

Cô quGBGcay ngưPyZbời tT6Zlại, nSuoAgạc nhiênPyZb: “GBGc Ba!!”

- TtT6Zối qGBGcua cotT6Zn đi3Qf8 đâu??
- BPyZba về3Qf8 từtT6Z lúc3Qf8 GBGcnào SuoAạ?? 3Qf8– SuoAlâm hỏi
- PyZbBa PyZbhỏi cPyZbon 3Qf8tối qutT6Za tT6Zđi đâu???3Qf8 –PyZb 3Qf8giọng ôtT6Zng bắtPyZb đSuoAầu có3Qf8 sựtT6Z tức3Qf8 SuoAgiận kGBGchiến LâmtT6Z rutT6Zn sợ
- Con…GBGc conPyZb… quSuoAa ntT6Zhà bạn….??
- Bạn3Qf8 nàSuoAo..??- ônSuoAg gằnSuoA giọng…
- BạnSuoA củtT6Za coGBGcn…. Ba…baGBGc SuoAlàm satT6Zo th3Qf8ế??? ĐừnSuoAg làPyZbm GBGccon sợtT6Z ba!tT6Z! 3Qf8– LâmtT6Z lSuoAo lắng

GBGcGiọng PyZbông đ3Qf8ã SuoAdịu điSuoA PyZbnhưng GBGccó 3Qf8vẻ vẫtT6Zn giận

- tT6ZBa chỉPyZb muốtT6Zn b3Qf8iết cotT6Zn đtT6Zi đPyZbâu và3Qf8 lPyZbàm gGBGcì thôi
PyZb- tT6ZBa GBGcà!! CPyZbon PyZblớn rồSuoAi… bSuoAa khônGBGcg cầnSuoA phải3Qf8 trôngGBGc chSuoAừng SuoAcon như3Qf8 đứa3Qf8 cotT6Zn PyZbnít vậyGBGc đâu!!GBGc BtT6Za GBGcvề sớmPyZb vậy??
- Uk…SuoA côngPyZb việPyZbc SuoAthuận lợiSuoA PyZbnên bSuoAa GBGcvề trước…GBGc PyZbba nhSuoAớ 3Qf8con gáiSuoA btT6Za quáSuoA aPyZbk 3Qf8– gitT6Zọng ôGBGcng dịuSuoA hẳn
- CoGBGcn tT6Zcũng nhớSuoA ba!!
- TrôngPyZb coSuoAn kPyZbhông đSuoAược khỏe???
SuoA- K3Qf8hông ba…PyZb coSuoAn chGBGcỉ hơ3Qf8i mSuoAệt chútGBGc… PyZbcon tT6Zlên phònGBGcg trước…PyZb 3Qf8hẹn gặp3Qf8 tT6Zba ởtT6Z bữatT6Z tPyZbối nGBGcha ba…
SuoA- ờ…GBGc ltT6Zên ngtT6Zhỉ PyZbđi coGBGcn gái….
Lâ3Qf8m qu3Qf8á mPyZbệt mỏi.tT6Z SuoAThả mìnhPyZb lênPyZb chiGBGcếc giườSuoAng rộnGBGcg SuoAlớn, c3Qf8ô thiếpSuoA đtT6Zi lúcSuoA 3Qf8nào khôPyZbng biết.I’mtT6Z dontT6Z’t neePyZbd PyZba man
tT6ZI’m dotT6Zn’t tT6Zneed PyZba tT6Zman tT6Z( what???)
PyZbI’m don’ttT6Z netT6Zed tT6Za man
PyZbI’m don’GBGct neSuoAed GBGca maSuoAn SuoA( jiinjja)………TiếngGBGc nhạcSuoA qPyZbuen thuộc3Qf8 lạiPyZb vSuoAang lGBGcên SuoA( SuoAtg 3Qf8nghiền bàPyZbi nàyGBGc lắm!!)


VớitT6Z tPyZbay 3Qf8lấy chiếctT6Z điệnPyZb tGBGchoại mSuoAà khôSuoAng nhìntT6Z nGBGcgười gSuoAọi, LGBGcâm 3Qf8uể oải

tT6Z- 3Qf8A SuoAlô !!
- Cô3Qf8 chPyZbết ởGBGc đ3Qf8âu mtT6Zà mãGBGci 3Qf8không GBGcnghe máy??GBGc? –GBGc PyZb1 giọngGBGc nótT6Zi coPyZbn SuoAtrai vatT6Zng lêtT6Zn. LtT6Zâm ttT6Zhừa biPyZbết làSuoA ai
- NgủSuoA 3Qf8- c3Qf8ô trảGBGc 3Qf8lời cụPyZbt ngụt
- !!!
- ChtT6Zuyện htT6Zồi chiều…tT6Z cô…SuoA côGBGc cóGBGc stT6Zao không???
- SuoANếu tPyZbôi nSuoAói sa3Qf8o thGBGcì SuoAanh chạ3Qf8y đếntT6Z tT6Zan ủiGBGc tôPyZbi ch3Qf8ắc !SuoA! rõGBGc tT6Zvô duSuoAyên –tT6Z cô3Qf8 3Qf8nói PyZbvẫn đangGBGc còGBGcn ngáiGBGc ngủ
- SuoAUk… tôi…tT6Z đangtT6Z PyZbở tSuoArước GBGcnhà cô3Qf8 ntT6Zè… tT6Z- Q3Qf8uân hớ3Qf8n hở
- Anh…tT6Z. Anh…3Qf8 SuoAđiên aGBGck 3Qf8!! SuoA– LâGBGcm hoảngPyZb hốtT6Zt. CôGBGc chGBGcạy ltT6Zại PyZbbên chPyZbiếc 3Qf8cửa sổPyZb PyZb- T3Qf8rời …GBGc đantT6Zg mưatT6Z mà….GBGc PyZbĐồ điên!!
- KệtT6Z tôi…SuoA xSuoAuống nhanGBGch tôiGBGc đợi!!


Lâm vộiSuoA vớiSuoA lấytT6Z chiế3Qf8c 3Qf8áo khtT6Zoác, tGBGcất b3Qf8ật chạyGBGc PyZbxuống ntT6Zhà, cô3Qf8 PyZbmà khôngtT6Z tT6Zra chắcPyZb tênGBGc ngốcPyZb nPyZbày 3Qf8đợi GBGcđến sGBGcáng mPyZbai mất


3Qf8- tiểutT6Z tGBGchư!! ĐếntT6Z bữaPyZb tốiPyZb còPyZbn chạGBGcy đ3Qf8i đâu?3Qf8 tT6ZLão GBGcgia đaSuoAng đợi…
- báGBGcc.. bSuoAác nóiGBGc SuoAvới bốPyZb cháuGBGc dùPyZbm cháu….SuoA C3Qf8háu rPyZba GBGcngoài GBGcmột lát…
- trPyZbời đSuoAang mPyZbưa mtT6Zà… cóSuoA tT6Zgì tT6Zthì cầmSuoA cGBGcây dùGBGc đtT6Zi đãtT6Z –tT6Z tT6Znói 3Qf8xong 3Qf8bác 3Qf8Tư vộPyZbi ctT6Zhạy vGBGcô nhàtT6Z tT6Zlấy câytT6Z dùSuoA PyZbđưa c3Qf8ho Lâm


- Nh3Qf8ớ PyZbvề sSuoAớm 3Qf8nha tiểuGBGc GBGcthư!! GBGc– 3Qf8bác nótT6Zi vọPyZbng theo


SuoA- NètT6Z!! PyZbAnh điê3Qf8n GBGctrên mức3Qf8 qtT6Zuy SuoAđịnh GBGcrồi đó!PyZb! APyZbi đờiPyZb SuoAtrời mPyZbưa vậyPyZb vtT6Zác mặttT6Z tớiSuoA đâGBGcy làPyZbm gì…3Qf8. GBGcThiệt khSuoAông nGBGcói nổtT6Zi mà….
- Ê…SuoA cầmPyZb SuoAcây SuoAdù làPyZbm cảnhPyZb akPyZb?? MaGBGcu 3Qf8che chPyZbo tT6Ztôi đi…ướtGBGc SuoAhết rồiPyZb tT6Znè –3Qf8 mặt3Qf8 SuoAanh vên3Qf8h GBGclên tSuoAhấy ghét
tT6Z- ƠPyZb hSuoAơ…. SuoACòn dáGBGcm PyZbsai tôGBGci nữaGBGc đấy….PyZb PyZbanh giỏiGBGc….che t3Qf8hì ttT6Zự 3Qf8cầm 3Qf8mà chGBGce nàyPyZb… PyZb- LâSuoAm ném3Qf8 cSuoAây SuoAdù vtT6Zề phGBGcía Quân
- tT6ZChuyện hồiGBGc chiềuGBGc…. PyZbdì Ngân3Qf8 PyZbnói vậy3Qf8 nPyZbhưng kSuoAhông cóSuoA GBGcý 3Qf8gì đâ3Qf8u… cPyZbô đừng….tT6Z –tT6Z QuânGBGc pGBGchân bua
3Qf8- 3Qf8Dì anSuoAh PyZbghét tô3Qf8i ltT6Zắm hửSuoA? –tT6Z cSuoAô ngắPyZbt lời..
- KhônGBGcg…. AtT6Zk tT6Zcó GBGc– QtT6Zuân gãiGBGc đầPyZbu –3Qf8 dtT6Zì PyZbấy khôn3Qf8g thíchPyZb tGBGcôi chơSuoAi SuoAvới mấy3Qf8 ngưtT6Zời n3Qf8hà già3Qf8u nhưSuoA PyZbcô đâu….
- NPyZbhà gtT6Ziàu nhGBGcư tôi??/
- Uk…3Qf8 GBGcdì ấytT6Z bSuoAảo khôngGBGc cùGBGcng PyZbsuy nghĩtT6Z nPyZbên 3Qf8không chơi….
- VtT6Zậy 3Qf8sao anPyZbh chơi3Qf8 PyZbvới GBGctôi?? –tT6Z GBGcLâm SuoAhỏi lại
- ừPyZb thGBGcì…. –3Qf8 PyZbQuân 3Qf8tặc 3Qf8lưỡi bỏSuoA GBGcqua –tT6Z đitT6Z ăPyZbn đ3Qf8i… tô3Qf8i đói
- anPyZbh đóGBGci ctT6Zòn 3Qf8tôi PyZbno c3Qf8hắc!! –GBGc 3Qf8cô cã3Qf8i –PyZb tronGBGcg nh3Qf8à GBGcbác 3Qf8Tư tôiSuoA nấuPyZb xoGBGcng SuoAhết rồi… gSuoAiờ chPyZbỉ cònPyZb GBGcăn cũngSuoA khônPyZbg xoGBGcng nữaGBGc… tôSuoAi cótT6Z phGBGcúc q3Qf8uá mà…
- thtT6Zôi… tô3Qf8i dẫntT6Z c3Qf8ô đ3Qf8i PyZbăn ….GBGc TrờiPyZb mưaGBGc 3Qf8vậy ănPyZb gPyZbì nhỉSuoA??? –PyZb ASuoAnh sutT6Zy PyZbnghĩ –SuoA trờtT6Zi mưaSuoA… trtT6Zời mưa….GBGc 3Qf8Ak.. SuoAcó rồi…SuoA bá3Qf8nh xèSuoAo SuoAthẳng tiến


Lâm tròntT6Z xotT6Ze mắt,tT6Z hỏSuoAi lạiSuoA 3Qf8: 3Qf8“ btT6Zánh xèo”


Thiệt nàng3Qf8 nSuoAày ngSuoAố tT6Zkhông chịPyZbu nổi.3Qf8 CáiSuoA mPyZbón chếtGBGc ngườPyZbi ấtT6Zy màGBGc cũngSuoA khônSuoAg biếtSuoA. Tác 3Qf8giả l3Qf8à tátT6Zc giPyZbả chếtSuoA tưPyZbơi roGBGci róiSuoA chếtPyZb gi3Qf8ãy đànPyZbh đạ3Qf8ch vớiGBGc PyZbem ý….SuoA Ngon không3Qf8 cưỡngGBGc GBGcnổi… cPyZbhẹp chẹp…SuoA DạoGBGc này3Qf8 m3Qf8ưa nhiều…ăGBGcn bSuoAánh xèotT6Z sướngSuoA hPyZbơn làm titT6Zên nữa


SuoAAnh dẫnGBGc Lâ3Qf8m đếnPyZb mộtSuoA qPyZbuán SuoAbánh xèotT6Z nhGBGcỏ, nằSuoAm khtT6Zá 3Qf8sâu trong cotT6Zn hẻmSuoA dài…GBGc quánSuoA ktT6Zhá vắngtT6Z… chGBGcắc làGBGc htT6Zọ ởGBGc tT6Znhà t3Qf8ận hPyZbưởng bữtT6Za cơPyZbm gia đìGBGcnh tốSuoAi thGBGcứ 7…3Qf8. LPyZbâm đtT6Zi vàtT6Zo k3Qf8hép 3Qf8nép cạSuoAnh Quân.3Qf8 MấySuoA nơiSuoA này3Qf8 3Qf8cô 3Qf8không quen vàPyZb cũn3Qf8g chưaSuoA từngGBGc đặtGBGc c3Qf8hân đến..


- CôGBGc GBGcLam!! LấtT6Zy cháuGBGc PyZbđĩa bátT6Znh 3Qf8xèo GBGc!! –GBGc Quân3Qf8 gọi.tT6Z DườnPyZbg GBGcnhư 3Qf8anh làGBGc kháchtT6Z hàntT6Zg qSuoAuen củaSuoA quán
SuoACô chủtT6Z tT6Zquán x3Qf8ởi lởi:
- QuânSuoA đóPyZb ak?GBGc? DSuoAẫn bạnGBGc gPyZbái tớGBGci ăGBGcn đtT6Zó hảGBGc?? PyZbxinh qá

- KhôGBGcng cótT6Z đâutT6Z PyZbạ tT6Z!! –SuoA cPyZbả SuoAanh và3Qf8 cô3Qf8 đồng3Qf8 thanh
GBGc- cSuoAòn cã3Qf8i nữa…tT6Z 3Qf8hai đSuoAưa đẹSuoAp 3Qf8đôi vậySuoA cSuoAơ tT6Zmà…. –GBGc côtT6Z chủPyZb qPyZbuán cười…

5 phút3Qf8 sau….


- b3Qf8ánh xèoGBGc nóGBGcng hổitT6Z đâyGBGc…vừa thổiGBGc vừatT6Z ă3Qf8n đê…..3Qf8 tT6Z– tiếngSuoA c3Qf8ô chủtT6Z SuoAquán SuoAgiòn tan, kiể3Qf8u nà3Qf8y khôngGBGc ănPyZb tT6Zcũng SuoAno vtT6Zới cô3Qf8 btT6Zán 3Qf8hàng vutT6Zi tínGBGch này
- 3Qf8cô ă3Qf8n đi…SuoA. GBGc– QuâtT6Zn lịc3Qf8h sự
- ănPyZb… ăn….PyZb như…3Qf8 ttT6Zhế nàGBGco… SuoA- GBGcLâm ng3Qf8hệt mặtPyZb rGBGca hỏi

Quân GBGcbó tGBGcay toàGBGcn SuoAtập vớiPyZb côSuoA nà3Qf8ng nàytT6Z. AntT6Zh cẩnGBGc t3Qf8hận lấ3Qf8y tâPyZbm bánh3Qf8 tráPyZbng, đặtPyZb vào 3Qf8đó xàPyZb láchSuoA, raGBGcu diếp,PyZb cảGBGci SuoAxanh, SuoArau SuoAdiếp cGBGcá, títT6Za tô,GBGc rPyZbau húng,SuoA PyZblá quế…


LâGBGcm PyZblắc đầutT6Z xutT6Za tay…

- tPyZbôi không3Qf8 ănSuoA đượctT6Z mtT6Zấy ltT6Zoại raSuoAu tGBGchơm đâu….SuoA ASuoAnh chSuoAo mSuoAỗi xàGBGc lách3Qf8 SuoAvới PyZbdưa leSuoAo PyZbthôi ak??

Quân th3Qf8ở dàtT6Zi ngGBGcán ngẩm….nàngPyZb nàPyZby khóSuoA nuôitT6Z SuoAquá. KhôngSuoA biếtT6Zt ởPyZb PyZbnhà tT6Zba mẹGBGc nutT6Zôi SuoAbằng gPyZbì tT6Zmà lớnSuoA tướn3Qf8g vậy


3Qf8- Ă3Qf8n bPyZbánh xèGBGco thGBGcì pGBGchải cóGBGc SuoArau mtT6Zới ngtT6Zon chứPyZb GBGccháu SuoA? SuoA– PyZbcô chủtT6Z qSuoAuán hỏPyZbi LÂm..

CôSuoA chỉ3Qf8 biSuoAết cườiGBGc trừ…

QtT6Zuân làtT6Zm xonSuoAg xuôiPyZb, cuốnPyZb lại,SuoA đưaSuoA tT6Zcho Lâm…

tT6Z- ĐâySuoA SuoAtiểu thưtT6Z, ăPyZbn đi…tT6Z. PhướcGBGc 3Qf8lắm mPyZbới đưSuoAợc ThànhSuoA QuâPyZbn nàyPyZb làPyZbm chtT6Zo ă3Qf8n đó…
GBGc- CPyZboi b3Qf8ộ tôtT6Zi SuoAnhiều phướcSuoA hePyZbn… còPyZbn đượPyZbc ănGBGc mỳPyZb nữa…PyZb c3Qf8ũng phSuoAải… ởPyZb hiềnSuoA GBGcgặp lành3Qf8 mừ….3Qf8 tT6Z– QuâtT6Zn nóiSuoA trơ3Qf8n tru.
GBGc- tT6ZCô mSuoAà hiề3Qf8n chắctT6Z tT6Ztôi 3Qf8là bụttT6Z lâPyZbu r3Qf8ồi!! tT6Zăn 3Qf8đi.. đừngPyZb nPyZbói vớiSuoA ttT6Zôi c3Qf8ô khôntT6Zg biếGBGct ăGBGcn nhá
- GBGcAi bảo…tT6Z 3Qf8bỏ vGBGcô PyZbmồm rồi…ăGBGc…n…. SuoA– LâmPyZb nhéttT6Z miếngSuoA bánSuoAh cuốn3Qf8 GBGcvô mồm…


Chu cha…3Qf8 quGBGcỷ thầnPyZb ơi….tT6Z NgPyZbon vậSuoAt 3Qf8vã… mới3Qf8 cắnSuoA mộPyZbt miến3Qf8g m3Qf8à cá3Qf8i cảm3Qf8 giácPyZb chtT6Zua chua GBGcngọt SuoAngọt PyZbcủa nướcPyZb mắGBGcm lẫnPyZb vớiPyZb PyZbcái giòPyZbn giGBGcòn tSuoAhơm thơtT6Zm củ3Qf8a b3Qf8ánh xèo, SuoAcòn GBGccó mGBGcấy lGBGcát GBGcdưa le3Qf8o máPyZbt l3Qf8ạnh nGBGcữa cSuoAhứ?( đấyPyZb lGBGcà nànSuoAg SuoAnày khô3Qf8ng ăPyZbn thêm rPyZbau tT6Zđó… GBGckhông thSuoAì… chẹp…GBGc <GBGclau tT6Zđi!! nhỏ3Qf8 SuoAcả nướSuoAc rãtT6Zi kGBGcìa 3Qf8bạn (+.+) )…PyZb.. tT6ZLâm đảPyZbm bảo3Qf8 móPyZbn nàySuoA ăn3Qf8 đứPyZbt món3Qf8 piPyZbzza PyZbở tiệm

Vừa3Qf8 nha3Qf8i nhSuoAồm nhoàm…3Qf8 LâGBGcm vPyZbừa PyZbgiục Quân:

- SuoAAn… àtT6Zm 3Qf8… iế3Qf8p GBGci…. PyZbíu… ôiSuoA ….oPyZbăn…. SuoA( GBGcanh SuoAlàm tiếptT6Z SuoAđi xíGBGcu tôtT6Zi ăn)
- PyZbơ… ay….SuoA GBGcự .GBGc. àtT6Zm 3Qf8i…. GBGcôi… ũtT6Zn… o3Qf8ăn PyZbà tT6Z( PyZbơ haSuoAy PyZbtự làmGBGc đSuoAi GBGctôi cGBGcũng ătT6Zn mà)–SuoA vừaPyZb nótT6Zi tT6Zanh chàn3Qf8g cũtT6Zng tT6Zđút ng3Qf8ay miếng3Qf8 bátT6Znh 3Qf8vào mồm…

- APyZbnh… cGBGcó phảiPyZb co3Qf8n tr3Qf8ai khôPyZbng vGBGcậy…. chẳnSuoAg 3Qf8ga lăPyZbng c3Qf8hút nàSuoAo GBGcsất…. –3Qf8 tT6ZLâm hét lên,3Qf8 tr3Qf8ần đời3Qf8 3Qf8này côtT6Z chưa3Qf8 thSuoAấy aSuoAi ntT6Zhỏ nhPyZben íctT6Zh kSuoAỉ nhưGBGc Quân
- CôPyZb là cPyZbon tT6Zgái chSuoAắc…. 3Qf8con gáSuoAi PyZbgì mà…PyZb. ĂnSuoA uốngSuoA 3Qf8vô duyên….PyZb SuoA– AnGBGch chGBGcàng cũnGBGcg không chịuSuoA GBGcthua, vừaGBGc cSuoAho miếngSuoA SuoAbánh thứPyZb ha3Qf8i vàoPyZb mồtT6Zm vGBGcừa nó3Qf8i lại….
- Khiếp…tT6Z tô3Qf8i mPyZbiếng thGBGcứ nhấtGBGc chưGBGca ăGBGcn xPyZbong aSuoAnh đGBGcã xơSuoAi SuoAhết GBGcmiếng thPyZbứ haSuoAi 3Qf8rồi…. coPyZbn traSuoAi 3Qf8gì mSuoAà nhưSuoA heo….


3 ph3Qf8út sau…

tT6Z- củaSuoA SuoAtôi…. SuoA– LGBGcâm htT6Zùng SuoAhồn lấySuoA ttT6Zay cướp3Qf8 lấytT6Z miếng3Qf8 PyZbcuối cùng
- còntT6Z lâu…-tT6Z Quâ3Qf8n cũngtT6Z chẳngGBGc vừa…SuoA tícGBGch cựcPyZb kPyZbéo miếngtT6Z cuố3Qf8i c3Qf8ùng vGBGcề 3Qf8phía 3Qf8mình… anSuoAh cũtT6Zng chiếmSuoA đưtT6Zợc mộtSuoA tT6Zdiện PyZbtích SuoAkha khá
- củaSuoA tôi
- củaPyZb tôi

QuânSuoA tT6Zthấy tìSuoAnh hìGBGcnh ktT6Zhông GBGcổn 3Qf8nên SuoAnghị hòGBGca vớitT6Z SuoALâm 3Qf8: chtT6Zia đôi….tT6Z GBGcCả GBGc2 ngPyZbười tT6Zvui vẻPyZb SuoAăn nốGBGct miPyZbếng còn3Qf8 lại…

- cô3Qf8 LâtT6Zm lấ3Qf8y SuoAcho ctT6Zháu đĩa3Qf8 3Qf8nữa –GBGc QtT6Zuân gọi
- thếGBGc nGBGcãy giờPyZb khôngPyZb c3Qf8hịu gọSuoAi… tT6Zđiên!! –3Qf8 LSuoAâm trách…côPyZb đangPyZb tT6Zăn ngon…
- u3Qf8k… 3Qf8quên…. PyZb_ QuâtT6Zn cười3Qf8 hPyZbì PyZbrõ ghét


3 phúSuoAt sau3Qf8…. ..


tT6Z- lấy3Qf8 chá3Qf8u tT6Zđĩa nữa….


5 phút…


tT6Z- cSuoAô SuoAơi thêSuoAm đĩa3Qf8 nữa….lâ3Qf8u vậPyZby…. 3Qf8– lSuoAần nàtT6Zy Lâ3Qf8m lênGBGc tiếng….3Qf8 giờtT6Z mớGBGci b3Qf8iết PyZbcảm gi3Qf8ác chờSuoA thtT6Zức ănSuoA rấtT6Zt kinPyZbh khủng

10 phúSuoAt sau….


- CtT6ZÔ L3Qf8AM ƠIGBGc…. MPyZbột đĩa3Qf8 nPyZbữa…. –PyZb GBGchai người3Qf8 cGBGcùng đồngPyZb thanh….3Qf8khiếp…ăn nPyZbhư heoGBGc… mớiPyZb c3Qf8ó 1SuoA0 phúttT6Z xGBGcơi nguySuoAên tT6Z3 đĩa


1SuoA3 phút…

tT6ZCả LGBGcâm vPyZbà QuâSuoAn sấtT6Zn sổtT6Z tớiSuoA PyZbcái bếpPyZb 3Qf8của côtT6Z L3Qf8am. SuoAChờ stT6Zao nỗiGBGc 3Qf8nữa, x3Qf8ắn tPyZbay GBGcvô làmPyZb c3Qf8ùng côtT6Z ctT6Zho nhanh….

C3Qf8ái bếpPyZb lạiPyZb GBGc1 PyZblần n3Qf8ữa nổiGBGc loạn…PyZb lýSuoA 3Qf8do không3Qf8 cầnPyZb ntT6Zói cSuoAũng biết


tT6Z- Za…3Qf8 PyZbsao GBGccô đPyZbổ báGBGcnh dtT6Zày vậy….SuoA tT6Z– QuântT6Z hét
- LtT6Zỡ tay…SuoA SuoA- tT6ZLâm tT6Znói tỉnhSuoA bơ…SuoA. KhônPyZbg btT6Ziết mPyZbai stT6Zau aGBGci rướctT6Z nPyZbàng đâyGBGc (đoánGBGc 3Qf8xem SuoA* mặ3Qf8t tácPyZb gPyZbiả cườitT6Z đểu*GBGc )- NètT6Z… anPyZbh quê3Qf8n PyZbbỏ GBGcgiá rồiSuoA… đồGBGc tT6Zlú lẫn…
3Qf8- Uk…3Qf8 quêntT6Z GBGc( lạitT6Z q3Qf8uên. PyZbHai ôn3Qf8g bàGBGc n3Qf8ãy chắcGBGc mSuoAắc bệnPyZbh GBGcđãng GBGctrí ltT6Zevel caGBGco nhtT6Zất quá)


- LtT6Zâm!! L3Qf8ật bá3Qf8nh mSuoAau…. tT6ZCháy rGBGcồi kìa…..
- Lấy….PyZb GBGclấy dSuoAùm tôGBGci ctT6Zái đGBGcĩa… nhanh….

….


Sau 3Qf8một hGBGcồi 3Qf8làm 3Qf8bánh( thựcPyZb rSuoAa ltT6Zà SuoAtranh c3Qf8ủa tT6Zcô LGBGcam), 3Qf8hai đứatT6Z điSuoA rSuoAa vPyZbới PyZb4 đĩa nữatT6Z SuoAtrên tSuoAay, mỉmSuoA cGBGcười GBGcmãn nguy3Qf8ện…. ax….3Qf8 ĂSuoAn chPyZbi lắm3Qf8 dữ….


1 phSuoAút nhìtT6Zn nhau…


3Qf8- nhtT6Zìn cPyZbon khỉPyZb mặtPyZb díntT6Zh tT6Zđầy 3Qf8lọ kìaSuoA…. tT6ZHa SuoAha…. –tT6Z QutT6Zân cưSuoAời SuoAchỉ mặttT6Z Lâm
- an3Qf8h sạchSuoA PyZbhơn tôtT6Zi chắc3Qf8…. kiếp….3Qf8 mPyZbặt nhưtT6Z đàotT6Z thtT6Zan hàngSuoA thế3Qf8 SuoAkỉ…. –SuoA L3Qf8âm lúc tT6Zđầu tT6Zhốt GBGchoảng nhưPyZbng tT6Zngay PyZbsau k3Qf8hi chiGBGcêm ngGBGcưỡng dtT6Zung GBGcnhan tT6Zngười đốiGBGc 3Qf8diện thì cũGBGcng nắc3Qf8 nẻ
- thôGBGci…. tT6Zhai đứaGBGc vàoSuoA 3Qf8rửa mặ3Qf8t rồiPyZb ra….GBGc –SuoA ctT6Zô Lâm3Qf8 tT6Ztừ đâu3Qf8 ctT6Zhạy 3Qf8lại( nãy3Qf8 giờSuoA tụtT6Zi n3Qf8ó dành3Qf8 chỗGBGc PyZbmà), tT6Ztủm tỉmtT6Z cười
3Qf8- thôtT6Zi khỏiPyZb côtT6Z GBGc– GBGc2 đứa3Qf8 đồngPyZb thSuoAanh tậtT6Zp 3

GBGcvì sGBGcự nghiệ3Qf8p PyZbăn uốtT6Zng vGBGcĩ đại…GBGc m3Qf8ặt lọGBGc GBGccó hềtT6Z c3Qf8hi SuoA( tT6Zcái nPyZbày giốngPyZb GBGctác PyZbgiả )
SuoA15 phSuoAút sau


- Oa3Qf8… PyZbno quá….SuoA GBGcĂn khPyZbông tT6Znổi 3Qf8nữa GBGcrồi…. GBGc– LâmSuoA tT6Zxoa bGBGcụng thtT6Zan vãn
- 3Qf8Cô… 3Qf8ăn GBGcnổi nSuoAữa tGBGcôi tT6Zcho GBGctiền…. –SuoA QuântT6Z cũSuoAng GBGcxuýt GBGcxoa t3Qf8han cSuoAho cátT6Zi bụng


Nhìn bPyZbên….( tGBGcác 3Qf8giả lậGBGct ghế)…SuoA chồntT6Zg đĩaPyZb cPyZbhắc caSuoAo nGBGchư nPyZbúi…. Khiếp…3Qf8 SuoA2 3Qf8ông PyZbbà này ăGBGcn ntT6Zhư bỏGBGc đSuoAói tT6Z2 GBGcnăm ởSuoA châutT6Z pHPyZbi GBGckhông GBGcbằng… đếnPyZb côtT6Z LatT6Zm cPyZbũng kiPyZbnh ngạc…. tT6Zcô tưởngPyZb htT6Zôm natT6Zy ếtT6Z kh3Qf8ách…. GBGcGặp PyZb2 PyZbđứa nàySuoA chắctT6Z lãtT6Zi gấpGBGc đôiSuoA t3Qf8hường ngày mất
HaSuoAi ng3Qf8ười thonPyZbg thPyZbả đGBGci dạo…

- Ê!PyZb 3Qf8Cái báSuoAnh 3Qf8hồi SuoAnày gtT6Zọi làSuoA PyZbgì GBGcý SuoAnhỉ? –3Qf8 LâGBGcm GBGchỏi Quân
PyZb- ĐồPyZb khỉ3Qf8 PyZbhay PyZbquên! BánhGBGc xSuoAèo…. C3Qf8ô khônGBGcg thấtT6Zy tT6Zđổ bSuoAánh PyZbra ntT6Zó PyZbkêu SuoAcái xPyZbèo aSuoAk? tT6Z– QuânGBGc nạt
- Ak…PyZb uk…tT6Z. Quên….tT6Z 3Qf8! SuoA– LâSuoAm gãiPyZb đSuoAầu thấtT6Zy yêu……3Qf8 nàntT6Zg tSuoAa còSuoAn ptT6Zhụng tT6Zmá PyZbnữa chứ.,, làPyZbm tr3Qf8ái ttT6Zim PyZbai 3Qf8đó…. SuýtSuoA rSuoAớt tT6Zra tT6Zngoài…. ĐếPyZbn khổtT6Z th3Qf8ê tT6Zkhông biết
- Anh…3Qf8 an3Qf8h l3Qf8àm PyZbgì mSuoAà đ3Qf8ơ ngườiGBGc SuoAra vậy3Qf8… 3Qf8- LâGBGcm 3Qf8hua hPyZbua 3Qf8tay,bất gi3Qf8ác hỏGBGci 3Qf8khi thấyGBGc QuântT6Z GBGccứ đơ3Qf8 nhìPyZbn mình


QuânSuoA gãGBGci đầu.PyZb HaGBGci PyZbngười nàGBGcy giốPyZbng nhatT6Zu t3Qf8hật. ĐếGBGcn bốiGBGc rốiPyZb tT6Zcũng giốngSuoA nPyZbhau nữa.GBGc Có3Qf8 phả3Qf8i lGBGcà…. GBGc* 3Qf8tác gi3Qf8ả 3Qf8lại cườ3Qf8i đểu*


HatT6Zi ngườiPyZb PyZbđi sGBGcong soGBGcng, thSuoAật yênGBGc bình……


- KPyZbhà …SuoA khtT6Zà…. LSuoAại 3Qf8gặp mPyZbày ởPyZb đ3Qf8ây….. tT6Zoắt ctT6Zon ạ…..3Qf8 !tT6Z! –SuoA GiGBGcọng GBGc1 t3Qf8ên GBGccôn đồGBGc khàn tT6Zđi vGBGcì hPyZbút GBGcnhiều thSuoAuốc cắt3Qf8 SuoAngang sPyZbuy nghSuoAĩ yê3Qf8n tT6Zbình GBGc( SuoAcủa tácSuoA giả)
- L3Qf8ại l3Qf8à tụtT6Zi màytT6Z hả?tT6Z SuoA– QuântT6Z tỏtT6Z tT6Zvẻ kiêtT6Zn SuoAđịnh nGBGchưng tT6Zthực rSuoAa 3Qf8anh rGBGcất lotT6Z. Không phảiGBGc lPyZbo 3Qf8cho mìGBGcnh m3Qf8à SuoAlo c3Qf8ho SuoAngười SuoAcon g3Qf8ái đGBGcang ởtT6Z bê3Qf8n cạtT6Znh anh….
- ĐãGBGc bảoPyZb tụi3Qf8 ttT6Zao SuoAcó d3Qf8uyên với3Qf8 màGBGcy 3Qf8mà…. –GBGc PyZb1 têntT6Z khácGBGc chừng3Qf8 15SuoA, 3Qf816 tuổSuoAi, tóc nhSuoAuộm đỏtT6Z PyZbchoét,khuyên taGBGci dPyZbắt mũi,PyZb mồmtT6Z cGBGcũng tT6Zđang phìtT6Z phèotT6Z PyZbđiếu thuốc

tT6ZMột tênPyZb kSuoAhác buônPyZbg l3Qf8ời chGBGcòng g3Qf8hẹo Lâm:

- Á3Qf8i 3Qf8chà… htT6Zôm 3Qf8nay 3Qf8mày lạSuoAi đGBGci cùng3Qf8 GBGcvới PyZbcô ePyZbm xinPyZbh đGBGcẹp lPyZbần trước3Qf8 hGBGcả?...... tụi bâyGBGc coi….GBGc SuoACóc ghẻ3Qf8 đòGBGci ătT6Zn thịt3Qf8 thPyZbiên nPyZbga kìa…3Qf8. 3Qf8Ha ha…


3Qf8Những tràng3Qf8 c3Qf8ười GBGcchế nhạotT6Z khôPyZbng dtT6Zứt làmSuoA c3Qf8ả QtT6Zuân vSuoAà PyZbLâm đềutT6Z bự3Qf8c bộiPyZb…. PyZbLâm vtT6Zốn k3Qf8hông phGBGcải loạiGBGc n3Qf8gười GBGccam chịSuoAu, lPyZbên tiếPyZbng trước:

- KệtT6Z tôi!tT6Z CótT6Z phảGBGci cSuoAóc ghẻGBGc thiêGBGcn tT6Znga ha3Qf8y PyZbkhông tựGBGc SuoAtôi biết….3Qf8 SuoAbọn aPyZbnh đừngtT6Z có cậytT6Z đông3Qf8 ăGBGcn hiếtT6Zp tụ3Qf8i tSuoAôi…. Tôi….GBGc 3Qf8Tôi báoSuoA tT6Zcông GBGcan đó….SuoA –SuoA GBGccô mạnhSuoA 3Qf8mồm tuyên bố
tT6Z- 3Qf8A h3Qf8a…. HaPyZb…. 3Qf8Cô etT6Zm tứctT6Z lPyZbên 3Qf8trông xi3Qf8nh hẳn3Qf8 rPyZba đấy…..tT6Z –GBGc SuoAquay sang QuâtT6Zn hắnPyZb tGBGca tT6Znói tiếpSuoA –PyZb 3Qf8Hay làGBGc PyZbgiờ màyPyZb đPyZbể tT6Zcon PyZbbé đóSuoA PyZblại đâtT6Zy…. TụiGBGc tao cGBGcho mPyZbày bGBGciến ….tT6Z tT6ZAnh tT6Zem nhỉ….


3Qf8Quân nghiSuoAến răng:


- PyZbVậy thìGBGc hỏiSuoA GBGcnắm đGBGcấm 3Qf8của tT6Ztao cóPyZb đSuoAồng 3Qf8ý khGBGcông đãPyZb…! PyZb– Qu3Qf8ân tT6Znhanh nhGBGcư cắt3Qf8 đẩy Lâ3Qf8m qPyZbua tT6Z1 bên,tT6Z xSuoAông vàoSuoA tụiSuoA SuoAcôn đồPyZb nSuoAhư PyZbcon hổPyZb PyZbđói khát.


Bọn đótT6Z 3Qf8chừng hPyZbai 1tT6Z0 têPyZbn. Trừ3Qf8 thằnSuoAg 13Qf85 GBGctuổi lêSuoAn tiếGBGcng lúctT6Z nSuoAãy ltT6Zà nhỏPyZb co3Qf8n ra. CòPyZbn tT6Zlại đứtT6Za nàotT6Z đứa3Qf8 nGBGcấy PyZbto ca3Qf8o, GBGcnhìn hã3Qf8i chế3Qf8t đtT6Zi được.SuoA Quân3Qf8 nhàPyZb tGBGca cũng đSuoAâu pPyZbhải taSuoAy vừa…3Qf8 cũPyZbng tảSuoA hữ3Qf8u độtPyZb xông.GBGc M3Qf8ột têPyZbn lGBGcăm lăm3Qf8 cầmPyZb PyZbcây gậyGBGc đến địnhGBGc PyZbđánh vPyZbào tT6Zlưng atT6Znh nhưngSuoA QGBGcuân quGBGcay ngoắtT6Zt lại,GBGc tiệnGBGc châPyZbn đá3Qf8 PyZbvô SuoAbụng thằng tT6Zđó lSuoAàm nPyZbó lPyZba qGBGcuá trGBGcời đấtT6Zt. MấySuoA GBGctên tT6Zcòn lạitT6Z 3Qf8cũng gâPyZby khônPyZbg ítT6Zt cản3Qf8 trở chGBGco QuâGBGcn. Tụi3Qf8 nó3Qf8 biếtGBGc nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….