You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


CdDCDYdhú l3aái xQLhdRhe thấyhJ9KHa chưdDCDYda 3ađầy dDCDYd5 dDCDYdphút LhJ9KHaâm đãhJ9KHa cQLhdRhhạy rhJ9KHaa nê3an thấy lạ,hJ9KHa gặngQLhdRh hỏi.hJ9KHa LâmQLhdRh chdDCDYdỉ hJ9KHaim l3aặng, QLhdRhkhông nóidDCDYd gì…3a TrhJ9KHaên QLhdRhxe, cdDCDYdô hJ9KHacứ sudDCDYdy nghĩ 3amiên QLhdRhman 3asuốt. Tạ3ai 3asao? ChJ9KHaô đ3aã lhJ9KHaàm gìQLhdRh 3amà dDCDYddì hJ9KHaNgân gh3aét côdDCDYd 3anhư vậhJ9KHay? Gia đìnhdDCDYd c3aô đ3aã gâydDCDYd rhJ9KHaa QLhdRhchuyện hJ9KHagì khQLhdRhiến dhJ9KHaì dDCDYdấy QLhdRhmới dDCDYdnghe đến3a QLhdRhtên đãdDCDYd đùdDCDYdng đùng dDCDYdtức gidDCDYdận đuổQLhdRhi hJ9KHacô về..QLhdRh?? tdDCDYdại sa3ao? RốtQLhdRh c3auộc làhJ9KHa 3atại sao???

Mãi3a nghĩ khiếnQLhdRh dDCDYdLâm khôhJ9KHang dDCDYdnhận hJ9KHara dDCDYdđã vềhJ9KHa nhàQLhdRh lQLhdRhàm chúQLhdRh dDCDYdtài hJ9KHaxế phả3ai khẽdDCDYd nhắc.hJ9KHa CdDCDYdô bước xuốdDCDYdng QLhdRhthẫn thờ,QLhdRh khôn3ag ch3aào cQLhdRhả hJ9KHachú dDCDYdPhú. Phả3ai nhdDCDYdư mấ3ay hômQLhdRh trước,dDCDYd cdDCDYdô đã hớnQLhdRh hdDCDYdở, tươhJ9KHai cườihJ9KHa xuốnhJ9KHag QLhdRhxe, l3aíu dDCDYdlo hJ9KHatạm bdDCDYdiệt 3achú. VdDCDYdậy mà…

CQLhdRhô bướcdDCDYd vôQLhdRh ndDCDYdhà ndDCDYdhư n3agười 3amất hdDCDYdồn. dDCDYdCô lêdDCDYdn c3aầu hJ9KHathang, khJ9KHahông hJ9KHađể hJ9KHaý 3aba cô3a đhJ9KHaã 3avề hJ9KHatừ lhJ9KHaúc nhJ9KHaào. hJ9KHaBa hJ9KHacô 3alớn tiếnghJ9KHa gọi:

3a- Thiết3a Lâm!!

Cô qhJ9KHauay ngườhJ9KHai lhJ9KHaại, n3agạc nhiêhJ9KHan: “3a Ba!!”

3a- 3aTối qQLhdRhua chJ9KHaon đhJ9KHai đâu??
- B3aa v3aề từdDCDYd lúcQLhdRh dDCDYdnào ạ?hJ9KHa? –3a dDCDYdlâm hỏi
- QLhdRhBa hỏihJ9KHa QLhdRhcon tốihJ9KHa qQLhdRhua đidDCDYd đâu??3a? –QLhdRh giọhJ9KHang ônghJ9KHa bắQLhdRht đầuQLhdRh c3aó sựdDCDYd tQLhdRhức gidDCDYdận kQLhdRhhiến LâmQLhdRh rdDCDYdun sợ
3a- Con…dDCDYd condDCDYd… QLhdRhqua nh3aà bạn….??
- B3aạn nào..?hJ9KHa?- ôngQLhdRh 3agằn giọng…
hJ9KHa- BạnhJ9KHa QLhdRhcủa con3a…. Ba…3aba làQLhdRhm sahJ9KHao thế??hJ9KHa? Đừng3a làdDCDYdm co3an sQLhdRhợ ba!3a! –dDCDYd dDCDYdLâm 3alo lắng

Giọng QLhdRhông đã3a QLhdRhdịu đdDCDYdi hJ9KHanhưng 3acó vẻ3a vẫnhJ9KHa giận

- 3aBa chỉQLhdRh muốndDCDYd biết3a hJ9KHacon đihJ9KHa đâuQLhdRh vQLhdRhà làmdDCDYd dDCDYdgì thôi
- BhJ9KHaa 3aà!! C3aon 3alớn rồi…hJ9KHa bdDCDYda khôdDCDYdng hJ9KHacần phảhJ9KHai trônhJ9KHag chừnghJ9KHa chJ9KHaon nhhJ9KHaư đứa3a hJ9KHacon n3aít vậyhJ9KHa đâu!!3a 3aBa vềQLhdRh sdDCDYdớm vậy??
3a- U3ak… c3aông 3aviệc t3ahuận l3aợi 3anên 3aba vềhJ9KHa tr3aước… 3aba nh3aớ co3an gái3a bQLhdRha qdDCDYduá adDCDYdk –QLhdRh giọdDCDYdng dDCDYdông dhJ9KHaịu hẳn
- C3aon cũQLhdRhng dDCDYdnhớ ba!!
- TrôdDCDYdng hJ9KHacon khQLhdRhông đưhJ9KHaợc khỏe???
- QLhdRhKhông badDCDYd… QLhdRhcon hJ9KHachỉ hơhJ9KHai mệtQLhdRh chút…hJ9KHa hJ9KHacon lQLhdRhên hJ9KHaphòng trướcdDCDYd… 3ahẹn hJ9KHagặp bhJ9KHaa ởQLhdRh QLhdRhbữa tdDCDYdối ndDCDYdha ba…
- hJ9KHaờ… QLhdRhlên ngh3aỉ dDCDYdđi dDCDYdcon gái….
LâhJ9KHam QLhdRhquá mệthJ9KHa QLhdRhmỏi. Thả3a mdDCDYdình hJ9KHalên chiếhJ9KHac QLhdRhgiường rộngdDCDYd lớn,3a 3acô thiếpdDCDYd điQLhdRh lQLhdRhúc nàoQLhdRh khQLhdRhông biết.hJ9KHaI’m donhJ9KHa’t nQLhdRheed dDCDYda man
I’mhJ9KHa dhJ9KHaon’t nehJ9KHaed hJ9KHaa hJ9KHaman QLhdRh( what???)
QLhdRhI’m don’tQLhdRh nQLhdRheed hJ9KHaa man
I’m donhJ9KHa’t 3aneed hJ9KHaa QLhdRhman 3a( jiinjja)………hJ9KHaTiếng nh3aạc quQLhdRhen tdDCDYdhuộc lạihJ9KHa van3ag lêdDCDYdn 3a( thJ9KHag ng3ahiền 3abài nQLhdRhày lắm!!)


VớiQLhdRh t3aay dDCDYdlấy chiếchJ9KHa điệnhJ9KHa thdDCDYdoại mhJ9KHaà kQLhdRhhông nhìnQLhdRh dDCDYdngười gọi,QLhdRh LâhJ9KHam uể3a oải

- dDCDYdA lôhJ9KHa !!
QLhdRh- CQLhdRhô chếthJ9KHa ở3a đâu3a mQLhdRhà mdDCDYdãi kQLhdRhhông ngQLhdRhhe máy??hJ9KHa? –hJ9KHa 3a1 gQLhdRhiọng nQLhdRhói coQLhdRhn trdDCDYdai v3aang lêhJ9KHan. QLhdRhLâm 3athừa biếthJ9KHa làQLhdRh ai
- N3agủ QLhdRh- dDCDYdcô trQLhdRhả lờ3ai 3acụt ngụt
3a- !!!
- ChudDCDYdyện hQLhdRhồi chiều…hJ9KHa 3acô… 3acô hJ9KHacó hJ9KHasao không???
- NdDCDYdếu tôhJ9KHai nQLhdRhói s3aao thì3a an3ah chạy3a đQLhdRhến hJ9KHaan QLhdRhủi tôihJ9KHa chắchJ9KHa QLhdRh!! rQLhdRhõ v3aô duy3aên –QLhdRh 3acô n3aói vẫhJ9KHan đanhJ9KHag hJ9KHacòn hJ9KHangái ngủ
- Uk…dDCDYd tôi3a… hJ9KHađang QLhdRhở trướcdDCDYd nhJ9KHahà cQLhdRhô QLhdRhnè… hJ9KHa- QuândDCDYd hhJ9KHaớn hở
QLhdRh- Anh….3a An3ah… đ3aiên QLhdRhak !3a! –dDCDYd 3aLâm hoảng3a hốthJ9KHa. QLhdRhCô chạhJ9KHay l3aại bênQLhdRh chhJ9KHaiếc cửaQLhdRh shJ9KHaổ dDCDYd- ThJ9KHarời …dDCDYd đaQLhdRhng mhJ9KHaưa mà….dDCDYd Đ3aồ điên!!
- K3aệ t3aôi… xhJ9KHauống nhaQLhdRhnh tôQLhdRhi đợi!!


Lâm vdDCDYdội vớihJ9KHa lQLhdRhấy chiếc3a ádDCDYdo 3akhoác, tấtQLhdRh bậhJ9KHat chạy3a xuQLhdRhống nhàhJ9KHa, 3acô màdDCDYd khôngdDCDYd rhJ9KHaa chắc3a tên3a ngQLhdRhốc nàyhJ9KHa hJ9KHađợi đếnQLhdRh sá3ang 3amai mất


- tiểuhJ9KHa dDCDYdthư!! ĐếnQLhdRh b3aữa tốihJ9KHa chJ9KHaòn chạhJ9KHay đdDCDYdi 3ađâu? Lã3ao dDCDYdgia đaQLhdRhng đợi…
3a- bác.3a. bá3ac nóidDCDYd v3aới QLhdRhbố hJ9KHacháu 3adùm cháu….dDCDYd ChhJ9KHaáu r3aa ngoài3a mộtdDCDYd lát…
3a- trhJ9KHaời đangQLhdRh mdDCDYdưa mà…QLhdRh c3aó g3aì thìdDCDYd 3acầm QLhdRhcây dù3a điQLhdRh dDCDYdđã QLhdRh– nó3ai xonhJ9KHag báQLhdRhc TưhJ9KHa vQLhdRhội hJ9KHachạy dDCDYdvô 3anhà lấ3ay cdDCDYdây dùhJ9KHa đưadDCDYd hJ9KHacho Lâm


hJ9KHa- Nhớ3a vềdDCDYd sớmhJ9KHa hJ9KHanha tiể3au thư!3a! 3a– bhJ9KHaác nóhJ9KHai QLhdRhvọng theo


- NèQLhdRh!! AnhJ9KHah điên3a trê3an m3aức qu3ay đdDCDYdịnh rhJ9KHaồi đó!!3a dDCDYdAi đờihJ9KHa trờQLhdRhi mưQLhdRha vậydDCDYd QLhdRhvác dDCDYdmặt t3aới đâyQLhdRh làm3a gì….QLhdRh ThidDCDYdệt không3a nQLhdRhói QLhdRhnổi mà….
hJ9KHa- Ê…3a cầhJ9KHam câyQLhdRh ddDCDYdù làmhJ9KHa cảnQLhdRhh 3aak?? MaQLhdRhu dDCDYdche chQLhdRho tôihJ9KHa đi…ướtdDCDYd hQLhdRhết rồihJ9KHa 3anè –QLhdRh mặhJ9KHat adDCDYdnh vê3anh hJ9KHalên tdDCDYdhấy ghét
- ƠhJ9KHa hơ…3a. hJ9KHaCòn dám3a sadDCDYdi tQLhdRhôi nữaQLhdRh đấy….3a anQLhdRhh dDCDYdgiỏi….che thJ9KHahì 3atự cQLhdRhầm dDCDYdmà chdDCDYde dDCDYdnày… dDCDYd- L3aâm QLhdRhném cây3a dùQLhdRh dDCDYdvề phdDCDYdía Quân
- ChuyệdDCDYdn hồiQLhdRh QLhdRhchiều…. hJ9KHadì NhJ9KHagân nóiQLhdRh vậy3a nhưn3ag khQLhdRhông cóhJ9KHa dDCDYdý gQLhdRhì đâu…hJ9KHa cQLhdRhô QLhdRhđừng…. –dDCDYd QuâdDCDYdn phândDCDYd bua
- 3aDì 3aanh QLhdRhghét tôi3a QLhdRhlắm hử?3a –QLhdRh cQLhdRhô hJ9KHangắt lời..
- Không…dDCDYd. AhJ9KHak dDCDYdcó –QLhdRh QdDCDYduân hJ9KHagãi đầhJ9KHau hJ9KHa– dQLhdRhì hJ9KHaấy kQLhdRhhông th3aích QLhdRhtôi QLhdRhchơi vớdDCDYdi mấyQLhdRh n3agười nhJ9KHahà gihJ9KHaàu nh3aư cô3a đâu….
- hJ9KHaNhà giàdDCDYdu n3ahư tôi??/
dDCDYd- hJ9KHaUk… dQLhdRhì ấdDCDYdy b3aảo khJ9KHahông hJ9KHacùng hJ9KHasuy nghĩdDCDYd nêndDCDYd khdDCDYdông chơi….
- hJ9KHaVậy sa3ao anQLhdRhh chơi3a với3a tôdDCDYdi?? –3a hJ9KHaLâm hỏidDCDYd lại
3a- ừ3a th3aì…. –QLhdRh Qu3aân tặc3a lư3aỡi bQLhdRhỏ quhJ9KHaa –hJ9KHa hJ9KHađi ădDCDYdn đi…hJ9KHa tô3ai đói
- anhJ9KHah đóhJ9KHai hJ9KHacòn thJ9KHaôi dDCDYdno chắ3ac!! –QLhdRh cô3a QLhdRhcãi dDCDYd– trohJ9KHang 3anhà bádDCDYdc TdDCDYdư tôiQLhdRh nấdDCDYdu xo3ang hếtdDCDYd rồi… giQLhdRhờ chỉ3a cònhJ9KHa ăndDCDYd cũndDCDYdg khdDCDYdông xondDCDYdg nữahJ9KHa… tôidDCDYd cdDCDYdó QLhdRhphúc QLhdRhquá mà…
- thôi…dDCDYd tôdDCDYdi dQLhdRhẫn côhJ9KHa đi3a ăndDCDYd …hJ9KHa. T3arời mưaQLhdRh vậhJ9KHay ăhJ9KHan 3agì QLhdRhnhỉ??? –hJ9KHa QLhdRhAnh su3ay nghĩdDCDYd –hJ9KHa trờihJ9KHa mưadDCDYd… tQLhdRhrời mưadDCDYd…. AkdDCDYd.. cdDCDYdó rồi…3a bánhhJ9KHa x3aèo thhJ9KHaẳng tiến


Lâm trhJ9KHaòn xdDCDYdoe mắhJ9KHat, 3ahỏi lại3a hJ9KHa: “dDCDYd bá3anh xèo”


Thiệt QLhdRhnàng nàdDCDYdy ngốdDCDYd khôhJ9KHang chịu3a nổhJ9KHai. hJ9KHaCái móndDCDYd chếthJ9KHa nghJ9KHaười ấyhJ9KHa dDCDYdmà cdDCDYdũng không3a hJ9KHabiết. Tác giảQLhdRh lhJ9KHaà tácQLhdRh giảhJ9KHa chế3at tQLhdRhươi hJ9KHaroi róQLhdRhi hJ9KHachết gihJ9KHaãy đànhhJ9KHa đạch3a vớiQLhdRh 3aem ý….hJ9KHa Ngon kdDCDYdhông cưỡng3a ndDCDYdổi… chẹpQLhdRh dDCDYdchẹp… hJ9KHaDạo nàhJ9KHay mưQLhdRha nhiều…3aăn bán3ah hJ9KHaxèo sQLhdRhướng QLhdRhhơn làm dDCDYdtiên nữa


An3ah QLhdRhdẫn Lâ3am đến3a m3aột quánhJ9KHa bQLhdRhánh xè3ao nhỏhJ9KHa, QLhdRhnằm k3ahá dDCDYdsâu trong QLhdRhcon hẻhJ9KHam dàdDCDYdi… quánQLhdRh kh3aá vQLhdRhắng… chắc3a QLhdRhlà họQLhdRh ởQLhdRh hJ9KHanhà dDCDYdtận hưởngQLhdRh bữaQLhdRh cơm3a gia đìnQLhdRhh QLhdRhtối thJ9KHahứ 7….QLhdRh LhJ9KHaâm dDCDYdđi v3aào khdDCDYdép QLhdRhnép cạndDCDYdh QdDCDYduân. hJ9KHaMấy n3aơi nQLhdRhày côhJ9KHa khônghJ9KHa quen v3aà cũdDCDYdng QLhdRhchưa từngdDCDYd đặQLhdRht 3achân đến..


dDCDYd- CQLhdRhô LamQLhdRh!! Lấy3a chádDCDYdu QLhdRhđĩa bádDCDYdnh hJ9KHaxèo 3a!! –hJ9KHa QuânhJ9KHa 3agọi. DườnQLhdRhg nhQLhdRhư dDCDYdanh QLhdRhlà hJ9KHakhách 3ahàng qudDCDYden củaQLhdRh quán
3aCô c3ahủ quhJ9KHaán xdDCDYdởi lởi:
- QuânQLhdRh đQLhdRhó 3aak?? dDCDYdDẫn bạnQLhdRh 3agái QLhdRhtới ăQLhdRhn 3ađó hả??3a hJ9KHaxinh qá

hJ9KHa- KhJ9KHahông códDCDYd đâu3a ạ3a 3a!! –QLhdRh cảQLhdRh a3anh dDCDYdvà côhJ9KHa đồnghJ9KHa thanh
- cdDCDYdòn cãihJ9KHa nữa…dDCDYd haQLhdRhi đưadDCDYd đẹp3a đôhJ9KHai vậydDCDYd dDCDYdcơ mà….QLhdRh –hJ9KHa QLhdRhcô 3achủ quQLhdRhán cười…

5 dDCDYdphút sau….


- bán3ah dDCDYdxèo nóQLhdRhng hổihJ9KHa đây…vừahJ9KHa tQLhdRhhổi vừa3a ăn3a đê…..hJ9KHa hJ9KHa– tiếnhJ9KHag cdDCDYdô c3ahủ quádDCDYdn dDCDYdgiòn tan, kdDCDYdiểu nàhJ9KHay kQLhdRhhông ă3an cũn3ag 3ano 3avới cô3a bándDCDYd QLhdRhhàng vu3ai tíhJ9KHanh này
- cQLhdRhô ăhJ9KHan đi….dDCDYd dDCDYd– QLhdRhQuân lịchhJ9KHa sự
- ănhJ9KHa… ăndDCDYd…. nhQLhdRhư… thJ9KHahế nào…dDCDYd dDCDYd- L3aâm 3anghệt mặthJ9KHa 3ara hỏi

Quân bóQLhdRh t3aay toàndDCDYd dDCDYdtập hJ9KHavới dDCDYdcô nànhJ9KHag 3anày. AdDCDYdnh chJ9KHaẩn dDCDYdthận lấyhJ9KHa tâQLhdRhm báQLhdRhnh trádDCDYdng, hJ9KHađặt vào đódDCDYd dDCDYdxà ldDCDYdách, hJ9KHarau diếp,hJ9KHa cảihJ9KHa xanQLhdRhh, hJ9KHarau diếdDCDYdp cádDCDYd, dDCDYdtía dDCDYdtô, rdDCDYdau húng,QLhdRh 3alá quế…


3aLâm lắcdDCDYd đầu3a 3axua tay…

- tQLhdRhôi khQLhdRhông dDCDYdăn đượ3ac QLhdRhmấy lohJ9KHaại rhJ9KHaau QLhdRhthơm đâu….3a QLhdRhAnh chdDCDYdo dDCDYdmỗi 3axà ládDCDYdch với3a dưQLhdRha 3aleo thJ9KHahôi ak??

QdDCDYduân dDCDYdthở dàhJ9KHai QLhdRhngán ngẩm….nàngQLhdRh n3aày hJ9KHakhó nuôi3a quá.QLhdRh KhôhJ9KHang biếtQLhdRh ởdDCDYd nhàhJ9KHa b3aa 3amẹ dDCDYdnuôi bằnQLhdRhg gQLhdRhì mdDCDYdà lớdDCDYdn tướng3a vậy


- hJ9KHaĂn bánhJ9KHah xhJ9KHaèo thhJ9KHaì phhJ9KHaải cóQLhdRh rdDCDYdau 3amới nhJ9KHagon ch3aứ ch3aáu QLhdRh? –dDCDYd cQLhdRhô ch3aủ dDCDYdquán h3aỏi LÂm..

CôdDCDYd dDCDYdchỉ biếthJ9KHa cười3a trừ…

QuâhJ9KHan l3aàm 3axong dDCDYdxuôi, cuốndDCDYd lại3a, đưaQLhdRh chJ9KHaho Lâm…

- ĐâhJ9KHay tiểudDCDYd t3ahư, ăhJ9KHan đihJ9KHa…. PhướcQLhdRh ldDCDYdắm mớdDCDYdi đượdDCDYdc ThdDCDYdành QQLhdRhuân QLhdRhnày 3alàm dDCDYdcho ădDCDYdn đó…
3a- dDCDYdCoi bộhJ9KHa tô3ai nhi3aều phhJ9KHaước dDCDYdhen… còndDCDYd đQLhdRhược dDCDYdăn mỳdDCDYd nữa…3a cũn3ag phải…3a ởhJ9KHa hihJ9KHaền dDCDYdgặp dDCDYdlành mừ….dDCDYd –hJ9KHa QuQLhdRhân nódDCDYdi trơdDCDYdn tru.
- CôhJ9KHa mdDCDYdà hiềnQLhdRh chắdDCDYdc tôihJ9KHa ldDCDYdà bụt3a 3alâu rồiQLhdRh!! ăhJ9KHan đi..hJ9KHa đừnghJ9KHa nhJ9KHaói với3a tôi3a côdDCDYd kQLhdRhhông bQLhdRhiết dDCDYdăn nhá
hJ9KHa- hJ9KHaAi bảo…3a b3aỏ vôdDCDYd dDCDYdmồm 3arồi…ă…n…. –dDCDYd LQLhdRhâm nhétQLhdRh 3amiếng 3abánh cuhJ9KHaốn vôdDCDYd mồm…


Chu chaQLhdRh… qhJ9KHauỷ thdDCDYdần ơi….hJ9KHa Ng3aon vhJ9KHaật vã…hJ9KHa dDCDYdmới c3aắn mdDCDYdột QLhdRhmiếng màQLhdRh cái3a cảmhJ9KHa gdDCDYdiác chu3aa chua ngọtQLhdRh hJ9KHangọt củadDCDYd nướchJ9KHa mắ3am lẫnQLhdRh 3avới cáihJ9KHa giò3an dDCDYdgiòn 3athơm thơ3am củadDCDYd bQLhdRhánh xèo, cQLhdRhòn QLhdRhcó mQLhdRhấy láQLhdRht dưaQLhdRh lhJ9KHaeo mátQLhdRh lạnQLhdRhh nữahJ9KHa chứdDCDYd?( đấdDCDYdy hJ9KHalà nàQLhdRhng nhJ9KHaày khô3ang ăn3a thêm radDCDYdu hJ9KHađó… khôngdDCDYd thì3a… chẹp…3a &dDCDYdlt;lau 3ađi!! nhỏQLhdRh QLhdRhcả nướcdDCDYd rãQLhdRhi QLhdRhkìa dDCDYdbạn (+.+) )….dDCDYd. LhJ9KHaâm đảmQLhdRh bảodDCDYd m3aón n3aày ăQLhdRhn đứt3a mó3an pizhJ9KHaza 3aở tiệm

3aVừa n3ahai nhồmdDCDYd 3anhoàm… dDCDYdLâm vừhJ9KHaa giụcQLhdRh Quân:

- An…3a àmQLhdRh …hJ9KHa 3aiếp idDCDYd…. íu…QLhdRh 3aôi ….oăn….hJ9KHa hJ9KHa( hJ9KHaanh hJ9KHalàm tQLhdRhiếp dDCDYdđi xQLhdRhíu tôi3a ăn)
dDCDYd- ơ…3a ay…dDCDYd. dDCDYdự dDCDYd.. àhJ9KHam i….hJ9KHa dDCDYdôi… ũn…dDCDYd 3aoăn QLhdRhà hJ9KHa( hJ9KHaơ hadDCDYdy tdDCDYdự lhJ9KHaàm QLhdRhđi 3atôi cũnghJ9KHa ăhJ9KHan 3amà)– vừ3aa dDCDYdnói a3anh c3ahàng cũnghJ9KHa đútQLhdRh ngQLhdRhay miếndDCDYdg bánhQLhdRh vQLhdRhào mồm…

- AndDCDYdh… dDCDYdcó phQLhdRhải 3acon thJ9KHarai khô3ang v3aậy…. chẳndDCDYdg g3aa lădDCDYdng chJ9KHahút nào3a sất….hJ9KHa –dDCDYd L3aâm hét lên3a, trQLhdRhần đời3a dDCDYdnày côdDCDYd chưahJ9KHa thQLhdRhấy QLhdRhai nhỏ3a nhehJ9KHan íQLhdRhch kỉQLhdRh hJ9KHanhư Quân
- Cô3a là cdDCDYdon gáiQLhdRh chắc….hJ9KHa codDCDYdn dDCDYdgái QLhdRhgì mà….dDCDYd QLhdRhĂn uống3a vôdDCDYd duQLhdRhyên…. –3a QLhdRhAnh chdDCDYdàng cũnQLhdRhg không chịuQLhdRh thuadDCDYd, vhJ9KHaừa chQLhdRho mQLhdRhiếng bánhhJ9KHa 3athứ QLhdRhhai vào3a dDCDYdmồm vừhJ9KHaa nóihJ9KHa lại….
- KhiếdDCDYdp… tôiQLhdRh miếngdDCDYd t3ahứ dDCDYdnhất cQLhdRhhưa ănhJ9KHa 3axong anQLhdRhh đã3a xhJ9KHaơi hếtdDCDYd mhJ9KHaiếng thứQLhdRh hahJ9KHai rQLhdRhồi…. coQLhdRhn t3arai gìdDCDYd mà3a n3ahư heo….


hJ9KHa3 p3ahút sau…

- củadDCDYd tQLhdRhôi…. QLhdRh– LâQLhdRhm hdDCDYdùng hQLhdRhồn lấydDCDYd t3aay cướp3a lấyhJ9KHa miếdDCDYdng 3acuối cùng
- 3acòn lâu…-QLhdRh dDCDYdQuân cũnghJ9KHa chẳng3a vừdDCDYda… dDCDYdtích chJ9KHaực kéoQLhdRh QLhdRhmiếng dDCDYdcuối cùng3a vềhJ9KHa pQLhdRhhía mì3anh… andDCDYdh cũndDCDYdg chiếmdDCDYd đdDCDYdược mộtQLhdRh diệQLhdRhn tídDCDYdch kh3aa khá
- củaQLhdRh tôi
3a- của3a tôi

Quâ3an tQLhdRhhấy tìnhdDCDYd 3ahình dDCDYdkhông ổn3a n3aên nghJ9KHahị hòa3a vớihJ9KHa LâdDCDYdm 3a: QLhdRhchia đôi….QLhdRh 3aCả 3a2 ngườhJ9KHai dDCDYdvui vẻQLhdRh ăQLhdRhn nốt3a miếnghJ9KHa cònhJ9KHa lại…

dDCDYd- hJ9KHacô 3aLâm lấyhJ9KHa chQLhdRho chdDCDYdáu đdDCDYdĩa nữQLhdRha –QLhdRh QudDCDYdân gọi
- thế3a ndDCDYdãy giờhJ9KHa khôngdDCDYd chịdDCDYdu gọi3a… hJ9KHađiên!! –3a LâdDCDYdm QLhdRhtrách…cô đhJ9KHaang ăndDCDYd ngon…
- uk…3a quên….hJ9KHa dDCDYd_ Q3auân cưhJ9KHaời hJ9KHahì 3arõ ghét


3 phúQLhdRht sau….dDCDYd ..


dDCDYd- l3aấy chádDCDYdu đhJ9KHaĩa nữa….


5 phút…


QLhdRh- côdDCDYd ơQLhdRhi 3athêm đĩahJ9KHa nữaQLhdRh….lâu vậy….hJ9KHa –3a lầndDCDYd nàydDCDYd L3aâm ldDCDYdên tiếng….QLhdRh g3aiờ mớidDCDYd biếthJ9KHa cảmhJ9KHa giácQLhdRh chQLhdRhờ hJ9KHathức ăhJ9KHan rấhJ9KHat kihJ9KHanh khủng

10 QLhdRhphút sau….


- CÔdDCDYd dDCDYdLAM ƠI….hJ9KHa MộhJ9KHat đĩaQLhdRh nữa….dDCDYd –dDCDYd haQLhdRhi người3a cQLhdRhùng đ3aồng thanh….khi3aếp…ăn dDCDYdnhư heQLhdRho… mớidDCDYd chJ9KHaó dDCDYd10 phútQLhdRh xơidDCDYd ngu3ayên QLhdRh3 đĩa


13 phút…

CảQLhdRh LdDCDYdâm dDCDYdvà QuâhJ9KHan sấQLhdRhn dDCDYdsổ tớidDCDYd cáhJ9KHai QLhdRhbếp củahJ9KHa cô3a LdDCDYdam. C3ahờ sQLhdRhao 3anỗi nữa3a, x3aắn thJ9KHaay vQLhdRhô làQLhdRhm cdDCDYdùng cQLhdRhô QLhdRhcho nhanh….

hJ9KHaCái bQLhdRhếp lạiQLhdRh 3a1 lầnhJ9KHa nữahJ9KHa nổ3ai lo3aạn… lýhJ9KHa dQLhdRho khônhJ9KHag chJ9KHaần ndDCDYdói QLhdRhcũng biết


- Z3aa… sadDCDYdo hJ9KHacô đổQLhdRh bdDCDYdánh dQLhdRhày vậy….3a –QLhdRh QuâdDCDYdn hét
hJ9KHa- LỡdDCDYd tay…3a hJ9KHa- LQLhdRhâm nQLhdRhói tỉ3anh QLhdRhbơ…. KhQLhdRhông biếhJ9KHat 3amai sadDCDYdu 3aai rư3aớc QLhdRhnàng đâ3ay (đoáQLhdRhn hJ9KHaxem QLhdRh* mặtdDCDYd QLhdRhtác giảdDCDYd dDCDYdcười đểu*hJ9KHa )hJ9KHa- Nè…QLhdRh dDCDYdanh quêQLhdRhn bỏQLhdRh dDCDYdgiá dDCDYdrồi… đdDCDYdồ lúdDCDYd lẫn…
- Uk…3a qQLhdRhuên 3a( lạiQLhdRh quêhJ9KHan. HahJ9KHai ônghJ9KHa b3aà 3anãy cdDCDYdhắc hJ9KHamắc bQLhdRhệnh đãngdDCDYd trídDCDYd l3aevel QLhdRhcao nhấtdDCDYd quá)


- Lâ3am!! LQLhdRhật bQLhdRhánh maQLhdRhu…. ChdDCDYdáy dDCDYdrồi kìa…..
- LdDCDYdấy…. lấhJ9KHay dùmhJ9KHa tôidDCDYd cáiQLhdRh đĩa…QLhdRh nhanh….

….


Sau hJ9KHamột hồiQLhdRh làQLhdRhm 3abánh( thJ9KHahực dDCDYdra hJ9KHalà hJ9KHatranh 3acủa cQLhdRhô LaQLhdRhm), hhJ9KHaai đứhJ9KHaa đihJ9KHa hJ9KHara vớhJ9KHai QLhdRh4 đĩa nữadDCDYd tdDCDYdrên tahJ9KHay, mỉmdDCDYd cườihJ9KHa QLhdRhmãn nguyện…QLhdRh. QLhdRhax…. dDCDYdĂn dDCDYdchi lắmdDCDYd dữ….


1 hJ9KHaphút nhJ9KHahìn nhau…


QLhdRh- nhìhJ9KHan co3an hJ9KHakhỉ mặQLhdRht dínhhJ9KHa đQLhdRhầy lọ3a kdDCDYdìa…. hJ9KHaHa hJ9KHaha…. 3a– QLhdRhQuân cườiQLhdRh ch3aỉ mặhJ9KHat Lâm
- QLhdRhanh sạch3a 3ahơn thJ9KHaôi chắc….QLhdRh kiếp….hJ9KHa mhJ9KHaặt hJ9KHanhư hJ9KHađào thaQLhdRhn hàn3ag dDCDYdthế k3aỉ…. –dDCDYd LâmQLhdRh lúc 3ađầu h3aốt hoảnghJ9KHa nhưngQLhdRh nga3ay sdDCDYdau dDCDYdkhi hJ9KHachiêm ngưỡngQLhdRh du3ang nQLhdRhhan ngườihJ9KHa đối3a ddDCDYdiện thì cũQLhdRhng nắcdDCDYd nẻ
- thôi3a…. hhJ9KHaai QLhdRhđứa hJ9KHavào rửahJ9KHa mặtQLhdRh rồi3a rhJ9KHaa…. –hJ9KHa chJ9KHaô LâmhJ9KHa tQLhdRhừ đâu3a cdDCDYdhạy lạiQLhdRh( nãyQLhdRh QLhdRhgiờ tụQLhdRhi ndDCDYdó dàhJ9KHanh hJ9KHachỗ màdDCDYd), tdDCDYdủm tỉmQLhdRh cười
- th3aôi khỏi3a 3acô –QLhdRh hJ9KHa2 đứhJ9KHaa đồndDCDYdg th3aanh tập3a 3

vQLhdRhì sdDCDYdự ngh3aiệp ă3an uốhJ9KHang vĩhJ9KHa đại…hJ9KHa mdDCDYdặt hJ9KHalọ 3acó hề3a QLhdRhchi dDCDYd( cádDCDYdi nàQLhdRhy giốQLhdRhng t3aác giảdDCDYd )
QLhdRh15 ph3aút sau


- OQLhdRha… ndDCDYdo quá….dDCDYd 3aĂn khdDCDYdông nổidDCDYd nữa3a rhJ9KHaồi…. dDCDYd– LâdDCDYdm xo3aa bụndDCDYdg thQLhdRhan vãn
QLhdRh- hJ9KHaCô… ăhJ9KHan nổ3ai QLhdRhnữa tôQLhdRhi QLhdRhcho tiền….3a –dDCDYd Quâ3an 3acũng xuýdDCDYdt xdDCDYdoa thQLhdRhan QLhdRhcho cQLhdRhái bụng


Nhìn bêhJ9KHan….( tdDCDYdác giảdDCDYd lậtdDCDYd ghế)…hJ9KHa chồng3a đdDCDYdĩa chắcQLhdRh hJ9KHacao nhưhJ9KHa núidDCDYd…. Khiếp…QLhdRh hJ9KHa2 hJ9KHaông bdDCDYdà này ă3an nhưdDCDYd bỏdDCDYd đóhJ9KHai hJ9KHa2 năQLhdRhm QLhdRhở châQLhdRhu 3apHi khô3ang b3aằng… đếnQLhdRh côdDCDYd LQLhdRham cũngQLhdRh kinhJ9KHah ngạc…. dDCDYdcô tưởng3a hJ9KHahôm hJ9KHanay ế3a khác3ah…. GặpQLhdRh QLhdRh2 dDCDYdđứa hJ9KHanày chdDCDYdắc lhJ9KHaãi g3aấp đôiQLhdRh thhJ9KHaường ngày mất
Hai hJ9KHangười tQLhdRhhong thảdDCDYd đQLhdRhi dạo…

QLhdRh- dDCDYdÊ! QLhdRhCái bánhJ9KHah hồdDCDYdi nà3ay gQLhdRhọi ldDCDYdà QLhdRhgì ýhJ9KHa nhỉQLhdRh? –dDCDYd LQLhdRhâm hỏiQLhdRh Quân
hJ9KHa- ĐdDCDYdồ khhJ9KHaỉ dDCDYdhay q3auên! 3aBánh xèo…3a. Cô3a khônghJ9KHa th3aấy đQLhdRhổ b3aánh QLhdRhra ndDCDYdó hJ9KHakêu cáQLhdRhi xèo3a ahJ9KHak? dDCDYd– hJ9KHaQuân nạt
- Ak…QLhdRh uQLhdRhk…. Quên….QLhdRh dDCDYd! dDCDYd– LâdDCDYdm gã3ai đầu3a thấyQLhdRh yêu…QLhdRh… nàQLhdRhng hJ9KHata còndDCDYd phụn3ag mdDCDYdá nQLhdRhữa chứ.,, làdDCDYdm tdDCDYdrái tdDCDYdim 3aai đQLhdRhó…. Su3aýt rớtQLhdRh r3aa ngohJ9KHaài…. 3aĐến khJ9KHahổ tQLhdRhhê 3akhông biết
dDCDYd- AnhQLhdRh… ahJ9KHanh làmQLhdRh gìhJ9KHa mhJ9KHaà dDCDYdđơ ng3aười rhJ9KHaa vậy…hJ9KHa hJ9KHa- LâhJ9KHam hQLhdRhua hudDCDYda 3atay,bất giáQLhdRhc hQLhdRhỏi QLhdRhkhi thấQLhdRhy dDCDYdQuân cdDCDYdứ đơdDCDYd nQLhdRhhìn mình


Q3auân gãhJ9KHai đ3aầu. Ha3ai nQLhdRhgười này3a giốngQLhdRh nhahJ9KHau tQLhdRhhật. ĐếnhJ9KHa hJ9KHabối rốQLhdRhi cũngQLhdRh giốngdDCDYd nhQLhdRhau nữa.QLhdRh CóhJ9KHa phảQLhdRhi làhJ9KHa…. dDCDYd* tQLhdRhác gihJ9KHaả lhJ9KHaại cườihJ9KHa đểu*


dDCDYdHai ngườidDCDYd đihJ9KHa son3ag sodDCDYdng, thQLhdRhật yêhJ9KHan bình……


- dDCDYdKhà …dDCDYd khà….QLhdRh QLhdRhLại gặpdDCDYd QLhdRhmày ởhJ9KHa đây….dDCDYd. oắtQLhdRh 3acon ạ…..QLhdRh dDCDYd!! –3a GhJ9KHaiọng 3a1 tênQLhdRh côdDCDYdn đồdDCDYd khàn đi3a vdDCDYdì h3aút nhiềuhJ9KHa thhJ9KHauốc cắthJ9KHa nghJ9KHaang QLhdRhsuy nghJ9KHahĩ yêhJ9KHan 3abình QLhdRh( củadDCDYd dDCDYdtác giả)
- L3aại QLhdRhlà tụi3a màyhJ9KHa hả?dDCDYd –QLhdRh QuândDCDYd thJ9KHaỏ vẻdDCDYd kihJ9KHaên địnhhJ9KHa nhưnQLhdRhg thJ9KHahực hJ9KHara hJ9KHaanh rấthJ9KHa QLhdRhlo. Không phảQLhdRhi hJ9KHalo c3aho 3amình QLhdRhmà dDCDYdlo chJ9KHaho nQLhdRhgười cQLhdRhon ghJ9KHaái đdDCDYdang ởhJ9KHa 3abên cạnh3a anh….
- Đ3aã bQLhdRhảo hJ9KHatụi tdDCDYdao hJ9KHacó duhJ9KHayên vớ3ai mày3a mQLhdRhà…. –3a hJ9KHa1 dDCDYdtên 3akhác chừngQLhdRh 15dDCDYd, QLhdRh16 tuổihJ9KHa, tóc 3anhuộm đỏdDCDYd cho3aét,khuyên dDCDYdtai dDCDYddắt mũiQLhdRh, mồ3am hJ9KHacũng đanhJ9KHag phì3a phèo3a điếu3a thuốc

Một têQLhdRhn khQLhdRhác budDCDYdông lờiQLhdRh hJ9KHachòng ghẹoQLhdRh Lâm:

- ÁiQLhdRh chà…dDCDYd QLhdRhhôm nQLhdRhay màhJ9KHay lạihJ9KHa dDCDYdđi cdDCDYdùng vớihJ9KHa QLhdRhcô hJ9KHaem x3ainh hJ9KHađẹp lầnQLhdRh trước3a hảdDCDYd?...... tụi bây3a co3ai…. Cóc3a hJ9KHaghẻ 3ađòi ănQLhdRh thịQLhdRht thiênQLhdRh n3aga kìa3a…. 3aHa ha…


NhữnghJ9KHa t3aràng cườ3ai chếdDCDYd nhạodDCDYd khôQLhdRhng dứhJ9KHat làmdDCDYd cảQLhdRh QudDCDYdân 3avà LâmQLhdRh hJ9KHađều dDCDYdbực bộdDCDYdi…. LQLhdRhâm dDCDYdvốn dDCDYdkhông phả3ai lhJ9KHaoại ng3aười c3aam chJ9KHahịu, lQLhdRhên ti3aếng trước:

- KệdDCDYd tôi!dDCDYd CóQLhdRh phảiQLhdRh cóQLhdRhc ghẻ3a thdDCDYdiên ndDCDYdga QLhdRhhay kdDCDYdhông tựdDCDYd t3aôi biếthJ9KHa…. b3aọn adDCDYdnh đừngQLhdRh có cdDCDYdậy đôngQLhdRh ădDCDYdn hQLhdRhiếp tụi3a tQLhdRhôi…. Tôi….dDCDYd Tô3ai báoQLhdRh côhJ9KHang adDCDYdn đó…QLhdRh. dDCDYd– côdDCDYd mdDCDYdạnh mồmdDCDYd tuyên bố
- 3aA ha….QLhdRh H3aa…. hJ9KHaCô edDCDYdm dDCDYdtức lê3an trônQLhdRhg xhJ9KHainh hẳn3a 3ara đấy…..hJ9KHa –3a QLhdRhquay sang QuhJ9KHaân hắQLhdRhn dDCDYdta ndDCDYdói tihJ9KHaếp –hJ9KHa 3aHay dDCDYdlà giờdDCDYd màhJ9KHay hJ9KHađể cdDCDYdon 3abé đódDCDYd lạiQLhdRh đây….hJ9KHa TụhJ9KHai tao c3aho 3amày bihJ9KHaến hJ9KHa…. AnhJ9KHah 3aem nhỉ….


QuânhJ9KHa nghdDCDYdiến răng:


- VậydDCDYd QLhdRhthì hJ9KHahỏi QLhdRhnắm đấm3a c3aủa dDCDYdtao c3aó đồnhJ9KHag ý3a khôn3ag đãdDCDYd…! dDCDYd– QQLhdRhuân nhan3ah như3a cắ3at đẩy LâmdDCDYd QLhdRhqua QLhdRh1 3abên, hJ9KHaxông vàhJ9KHao tQLhdRhụi côn3a dDCDYdđồ nhưhJ9KHa QLhdRhcon dDCDYdhổ đóQLhdRhi khát.


Bọn đhJ9KHaó chừng3a 3ahai hJ9KHa10 tên.QLhdRh Trừ3a t3ahằng 3a15 tdDCDYduổi QLhdRhlên tiếQLhdRhng lúchJ9KHa nãQLhdRhy l3aà nhỏQLhdRh coQLhdRhn ra. C3aòn lạidDCDYd đứahJ9KHa dDCDYdnào đứa3a nấ3ay t3ao ca3ao, ndDCDYdhìn 3ahãi chết3a dDCDYdđi được.3a QdDCDYduân nhàhJ9KHa thJ9KHaa cũng đhJ9KHaâu 3aphải taQLhdRhy vừahJ9KHa… 3acũng 3atả hữu3a độtQLhdRh xô3ang. MộthJ9KHa têQLhdRhn lămhJ9KHa lămQLhdRh 3acầm câdDCDYdy g3aậy đến hJ9KHađịnh đánh3a vàQLhdRho ldDCDYdưng dDCDYdanh nhưdDCDYdng QhJ9KHauân qua3ay dDCDYdngoắt ldDCDYdại, tiệnQLhdRh dDCDYdchân đQLhdRhá vô3a bụngQLhdRh thằng đó3a lhJ9KHaàm nóQLhdRh lQLhdRha quádDCDYd trờhJ9KHai đấQLhdRht. MấQLhdRhy têndDCDYd cònQLhdRh ldDCDYdại hJ9KHacũng ghJ9KHaây khô3ang QLhdRhít cảnQLhdRh trở hJ9KHacho QudDCDYdân. TụQLhdRhi nóhJ9KHa biếhJ9KHat nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….