You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục 5uf6vym7Tử MiFvLRnh rFvLRút súFvLRng raFvLR, cdVmAE22Bhĩa vFvLRào dVmAE22Bmụ FvLRta rồdVmAE22Bi đe5uf6vym7 doạ5uf6vym7: "ĐdVmAE22Bừng 5uf6vym7lại gần,dVmAE22B ndVmAE22Bếu khôFvLRng tôiFvLR bắndVmAE22B đấy!"
Mụ5uf6vym7 dVmAE22Bta cười5uf6vym7 rồiFvLR lùiFvLR về5uf6vym7 phía5uf6vym7 sau5uf6vym7. MụdVmAE22B tdVmAE22Ba bịdVmAE22B FvLRhút v5uf6vym7ào chiếcdVmAE22B gươ5uf6vym7ng. ChidVmAE22Bếc 5uf6vym7gương tFvLRrong tdVmAE22Bhang mdVmAE22Báy bỗngdVmAE22B trFvLRở nêndVmAE22B FvLRsống độ5uf6vym7ng khádVmAE22Bc thường,FvLR nódVmAE22B nuFvLRốt chửFvLRng ngFvLRười phụdVmAE22B nữdVmAE22B FvLRkia. 5uf6vym7Mụ tFvLRa biến5uf6vym7 mất.
Lụ5uf6vym7c TửFvLR dVmAE22BMinh khFvLRông 5uf6vym7tin nổidVmAE22B vàodVmAE22B mọidVmAE22B thứdVmAE22B dFvLRiễn FvLRra trước5uf6vym7 mắtFvLR mình,5uf6vym7 nhưng5uf6vym7 không5uf6vym7 5uf6vym7còn đdVmAE22Bủ thờiFvLR FvLRgian FvLRđể FvLRngạc nhiênFvLR nFvLRữa. 5uf6vym7Anh th5uf6vym7ấy bdVmAE22Bóng FvLRcủa dVmAE22Bmụ FvLRta khôn5uf6vym7g biFvLRến FvLRmất FvLRtrong gươdVmAE22Bng màFvLR FvLRbây giờFvLR đãFvLR hiệFvLRn hdVmAE22Bình l5uf6vym7à nFvLRgười pdVmAE22Bhụ nữFvLR 5uf6vym7mặc á5uf6vym7o đ5uf6vym7ỏ, cdVmAE22Bứ FvLRdi chuydVmAE22Bển v5uf6vym7ề phíadVmAE22B anFvLRh, càngdVmAE22B lúcdVmAE22B c5uf6vym7àng gần.
Lụ5uf6vym7c dVmAE22BTử buộFvLRc phảiFvLR ndVmAE22Bổ súng.
Kha Lương5uf6vym7 dVmAE22Bvà T5uf6vym7ần FvLRCẩm dVmAE22Bchạy tớiFvLR FvLRgiữa cầuFvLR thandVmAE22Bg t5uf6vym7hì ng5uf6vym7he thấ5uf6vym7y tiế5uf6vym7ng FvLRsúng, Tần5uf6vym7 Cẩm5uf6vym7 5uf6vym7liền đứng5uf6vym7 FvLRlại rdVmAE22Bồi nóidVmAE22B dVmAE22Bvới KhdVmAE22Ba Lương:5uf6vym7 "dVmAE22BAnh FvLRà, bện5uf6vym7h vidVmAE22Bện 5uf6vym7này FvLRlàm gìFvLR cdVmAE22Bó tầdVmAE22Bng 13."
5uf6vym7Kha LươngFvLR vỗFvLR đầuFvLR thừa5uf6vym7 nhận,FvLR dVmAE22Bbệnh việndVmAE22B 5uf6vym7này chỉ5uf6vym7 cFvLRó bốn5uf6vym7 tầngFvLR, ldVmAE22Bấy FvLRđâu 5uf6vym7ra tdVmAE22Bầng dVmAE22B13 kidVmAE22Ba chứ!FvLR HaFvLRi ngườFvLRi đã5uf6vym7 chạydVmAE22B rất5uf6vym7 lâ5uf6vym7u r5uf6vym7ồi. CFvLRhẳng lẽ5uf6vym7 5uf6vym7lại dVmAE22Bbị ả5uf6vym7o FvLRgiác ư?
dVmAE22BKha 5uf6vym7Lương đãFvLR dVmAE22Bcó kidVmAE22Bnh nghiệ5uf6vym7m t5uf6vym7ừ FvLRbuổi 5uf6vym7sáng, a5uf6vym7nh bFvLRình tĩnh5uf6vym7 nhdVmAE22Bìn bốFvLRn phíFvLRa, phdVmAE22Bát hiện5uf6vym7 tầ5uf6vym7ng dư5uf6vym7ới códVmAE22B bóng5uf6vym7 ngườidVmAE22B. FvLRAnh liềndVmAE22B 5uf6vym7kéo Tần5uf6vym7 C5uf6vym7ẩm chạyFvLR xuốn5uf6vym7g, vừadVmAE22B dVmAE22Bchạy FvLRvừa nói:5uf6vym7 "dVmAE22BAnh hdVmAE22Biểu rdVmAE22Bồi, thaFvLRng FvLRmáy vẫndVmAE22B FvLRở tầFvLRng 1FvLR, n5uf6vym7ó vẫnFvLR dVmAE22Bđứng dVmAE22Byên ởdVmAE22B 5uf6vym7đó, nhưng5uf6vym7 nódVmAE22B lạiFvLR c5uf6vym7hạy vào5uf6vym7 FvLR1 kh5uf6vym7ông giFvLRan tdVmAE22Bầng 15uf6vym73 khácdVmAE22B. ChúFvLRng mìnFvLRh madVmAE22Bu dVmAE22Bchạy xuốnFvLRg tầdVmAE22Bng dVmAE22B1 đi."
dVmAE22BLục TdVmAE22Bử MiFvLRnh đãdVmAE22B FvLRkhông 5uf6vym7còn đểFvLR FvLRý FvLRtới cá5uf6vym7i g5uf6vym7ì nữa,5uf6vym7 a5uf6vym7nh nhắFvLRm mắt5uf6vym7 dVmAE22Bbắn bừa,5uf6vym7 lFvLRúc 5uf6vym7mở mắtdVmAE22B FvLRra chỉdVmAE22B thấFvLRy vỏ5uf6vym7 đạdVmAE22Bn FvLRtung tódVmAE22Be khdVmAE22Bắp nơi.
FvLRAnh 5uf6vym7vừa địnhdVmAE22B th5uf6vym7ở thàFvLRo nFvLRhẹ ndVmAE22Bhõm 5uf6vym7thì lạiFvLR cả5uf6vym7m thdVmAE22Bấy FvLRcó gdVmAE22Bì đódVmAE22B đdVmAE22Bang lFvLRắc 5uf6vym7lư t5uf6vym7rên đầu.FvLR N5uf6vym7gẩng đầu5uf6vym7 dVmAE22Blên, adVmAE22Bnh th5uf6vym7ấy FvLRngười 5uf6vym7phụ dVmAE22Bnữ m5uf6vym7ặc áFvLRo đỏFvLR đóFvLR đanFvLRg dVmAE22Btreo lFvLRơ lửngFvLR t5uf6vym7rên c5uf6vym7ửa trờiFvLR củadVmAE22B thFvLRang 5uf6vym7máy. dVmAE22BBà t5uf6vym7a thdVmAE22Bõng mFvLRặt dVmAE22Bxuống, đốiFvLR mFvLRặt vớiFvLR anhFvLR, FvLR2 cdVmAE22Bon mắdVmAE22Bt đãdVmAE22B b5uf6vym7ị móc,5uf6vym7 máuFvLR chả5uf6vym7y trdVmAE22Bàn khắFvLRp FvLRnơi, rỏFvLR cdVmAE22Bả và5uf6vym7o 5uf6vym7mặt anh.
Đáng s5uf6vym7ợ nhấtFvLR làFvLR ngườidVmAE22B đFvLRàn bàdVmAE22B vớidVmAE22B khudVmAE22Bôn mdVmAE22Bặt vô5uf6vym7 hồnFvLR 5uf6vym7lại FvLRbắt đầudVmAE22B dVmAE22Bnhếch 5uf6vym7mép cười.
KdVmAE22Bha L5uf6vym7ương đãdVmAE22B tớidVmAE22B cửa5uf6vym7 t5uf6vym7hang máyFvLR, adVmAE22Bnh đdVmAE22Bập mạndVmAE22Bh FvLRvào nódVmAE22B nh5uf6vym7ưng ch5uf6vym7ẳng c5uf6vym7ó dVmAE22Btác dụndVmAE22Bg gì.
Tầ5uf6vym7n C5uf6vym7ẩm sốtdVmAE22B ruột,dVmAE22B nh5uf6vym7ấn nútFvLR liêdVmAE22Bn hồi.
Hắc Bả5uf6vym7o dVmAE22Bđang nằ5uf6vym7m troFvLRng dVmAE22Blòng KdVmAE22Bha LưdVmAE22Bơng bỗFvLRng nhảFvLRy vdVmAE22Bọt lêdVmAE22Bn dVmAE22Bcào vàodVmAE22B 5uf6vym7môi a5uf6vym7nh, KhFvLRa LươngFvLR dVmAE22Blấy tFvLRay 5uf6vym7sờ thì5uf6vym7 phátdVmAE22B hiệndVmAE22B mdVmAE22Bình đã5uf6vym7 b5uf6vym7ị chảy5uf6vym7 máu5uf6vym7, anFvLRh 5uf6vym7cũng cdVmAE22Bhẳng cFvLRó thời5uf6vym7 5uf6vym7gian đ5uf6vym7ể dVmAE22Btrách FvLRHắc BảFvLRo FvLRnữa, cứdVmAE22B tidVmAE22Bếp tụcdVmAE22B đạp5uf6vym7 cửa.
ĐúngFvLR dVmAE22Blúc 5uf6vym7này 5uf6vym7thì xdVmAE22Buất 5uf6vym7hiện kỳ5uf6vym7 tích5uf6vym7 –FvLR b5uf6vym7àn t5uf6vym7ay d5uf6vym7ính máFvLRu củadVmAE22B KhFvLRa LươnFvLRg vừaFvLR đậpFvLR dVmAE22Bvào cửa5uf6vym7, FvLRtất cảFvLR FvLRcác vFvLRết máFvLRu đầdVmAE22Bm đ5uf6vym7ìa trêFvLRn t5uf6vym7hang dVmAE22Bmáy đề5uf6vym7u dVmAE22Bbiến mất.
dVmAE22BKha Lương5uf6vym7 5uf6vym7ngạc dVmAE22Bnhiên ndVmAE22Bhìn ta5uf6vym7y mìnhdVmAE22B r5uf6vym7ồi hétFvLR to:
dVmAE22B- ĐFvLRúng rồi!5uf6vym7 dVmAE22BSao anFvLRh lạiFvLR khôndVmAE22Bg nhớFvLR đếnFvLR cFvLRhiêu 5uf6vym7này trondVmAE22Bg PhươngFvLR pdVmAE22Bháp trdVmAE22Bánh tà5uf6vym7 cdVmAE22Bủa dVmAE22Bông an5uf6vym7h 5uf6vym7– FvLRdùng FvLRmáu củaFvLR mìn5uf6vym7h đểFvLR đuổFvLRi m5uf6vym7a. Dòng5uf6vym7 dVmAE22Bhọ KFvLRha c5uf6vym7ủa 5uf6vym7anh truyềdVmAE22Bn đờidVmAE22B làdVmAE22Bm pháFvLRp sư,FvLR nênFvLR trên5uf6vym7 ngườFvLRi dVmAE22Bai cũnFvLRg c5uf6vym7ó 5uf6vym7máu tránFvLRh ma.
Anh v5uf6vym7ẫn đaFvLRng hoadVmAE22Bn 5uf6vym7hỉ tFvLRhì tdVmAE22Bhấy mũidVmAE22B FvLRmình đa5uf6vym7u nhFvLRói, máFvLRu chảydVmAE22B ộcdVmAE22B rdVmAE22Ba. AnFvLRh đdVmAE22Bịnh mắFvLRng dVmAE22BTần dVmAE22BCẩm thdVmAE22Bì tdVmAE22Bhấy cdVmAE22Bô 5uf6vym7đã nhan5uf6vym7h cdVmAE22Bhóng lấFvLRy 5uf6vym7tay quyệtFvLR má5uf6vym7u 5uf6vym7trên mdVmAE22Bũi aFvLRnh FvLRrồi dVmAE22Bbôi FvLRvào n5uf6vym7út FvLRnhấn thdVmAE22Bang má5uf6vym7y. Vừa5uf6vym7 nhấ5uf6vym7n mạFvLRnh vào,5uf6vym7 th5uf6vym7ang máy5uf6vym7 bậtdVmAE22B mở.
Một5uf6vym7 ngFvLRười 5uf6vym7đang dVmAE22Bbị tr5uf6vym7eo lủn5uf6vym7g lẳdVmAE22Bng troFvLRng th5uf6vym7ang mádVmAE22By; đóFvLR chính5uf6vym7 5uf6vym7là LụcdVmAE22B TửFvLR MiFvLRnh. FvLRKha Lương5uf6vym7 chFvLRạy vàFvLRo tdVmAE22Brong ô5uf6vym7m dVmAE22Bchân T5uf6vym7ử MiFvLRnh ké5uf6vym7o xuống,5uf6vym7 đángdVmAE22B thươngFvLR cFvLRho anFvLRh chànFvLRg Lục5uf6vym7 TFvLRử MFvLRinh đã5uf6vym7 bịdVmAE22B tdVmAE22Breo cFvLRổ trợnFvLR cả5uf6vym7 m5uf6vym7ắt; dVmAE22Bđã thếFvLR dVmAE22Blại cònFvLR tiếp5uf6vym7 tục5uf6vym7 bịdVmAE22B kédVmAE22Bo xuống5uf6vym7 đauFvLR điếngdVmAE22B dVmAE22Bngười, nênFvLR 5uf6vym7chỉ c5uf6vym7òn 5uf6vym7biết giẫyFvLR đạFvLRp dVmAE22Blung tundVmAE22Bg. 5uf6vym7T ần5uf6vym7 CẩmdVmAE22B nhì5uf6vym7n th5uf6vym7ấy thdVmAE22Bế vội5uf6vym7 5uf6vym7nói vớdVmAE22Bi FvLRKha LươngdVmAE22B: “ĐừdVmAE22Bng FvLRcố dVmAE22Bkéo anFvLRh ấ5uf6vym7y xuốFvLRng, dVmAE22Bbế anFvLRh ấy5uf6vym7 lêdVmAE22Bn đi”
dVmAE22BKha Lươn5uf6vym7g vàdVmAE22B TầnFvLR 5uf6vym7Cẩm l5uf6vym7uống cuống5uf6vym7 đặFvLRt TửdVmAE22B MindVmAE22Bh xuống;5uf6vym7 maFvLRy mFvLRà andVmAE22Bh 5uf6vym7ấy kh5uf6vym7ông bịdVmAE22B 5uf6vym7treo ldVmAE22Bâu, h5uf6vym7ơn nữFvLRa 5uf6vym7thể 5uf6vym7lực sFvLRung mã5uf6vym7n nên5uf6vym7 chỉFvLR ng5uf6vym7hỉ dVmAE22B1 lúFvLRc lạFvLRi bìdVmAE22Bnh thường5uf6vym7 nhdVmAE22Bư khôndVmAE22Bg códVmAE22B việcFvLR gì.
VừaFvLR dVmAE22Bngồi dậy,FvLR TFvLRử dVmAE22BMinh đã5uf6vym7 lớ5uf6vym7n tiếngdVmAE22B m5uf6vym7ắng FvLRKha Lương:
- LdVmAE22Búc ndVmAE22Bãy dVmAE22Banh cFvLRứ cốdVmAE22B kéoFvLR FvLRtôi xuốn5uf6vym7g, aFvLRnh códVmAE22B c5uf6vym7òn nhâdVmAE22Bn tínFvLRh khôFvLRng đấy?dVmAE22B HaFvLRy FvLRlà an5uf6vym7h muốndVmAE22B giFvLRết tôi?
Kha Lươ5uf6vym7ng xodVmAE22Ba 5uf6vym7mũi hỏidVmAE22B lại:
dVmAE22B- Đừn5uf6vym7g dVmAE22Bcó gFvLRià mồm!FvLR nếu5uf6vym7 andVmAE22Bh khôFvLRng tr5uf6vym7eo dVmAE22Bcổ t5uf6vym7ự tFvLRử thìdVmAE22B tôidVmAE22B đãFvLR dVmAE22Bkhông mấtFvLR nhiềdVmAE22Bu máudVmAE22B FvLRđến thế!dVmAE22B FvLRTôi vFvLRốn đãdVmAE22B g5uf6vym7ầy 5uf6vym7yếu, 5uf6vym7suy dFvLRinh dưỡng,5uf6vym7 dVmAE22Bthiếu mdVmAE22Báu, đâudVmAE22B có5uf6vym7 được5uf6vym7 b5uf6vym7éo tdVmAE22Bốt như5uf6vym7 anh.
Tần C5uf6vym7ẩm p5uf6vym7hải hdVmAE22Bét dVmAE22Bto caFvLRn 5uf6vym72 người:
- Đến5uf6vym7 l5uf6vym7úc nàdVmAE22By màdVmAE22B dVmAE22B2 andVmAE22Bh cò5uf6vym7n tâ5uf6vym7m trạndVmAE22Bg cFvLRãi nh5uf6vym7au FvLRà? KhôngFvLR madVmAE22Bu đFvLRi cdVmAE22Bứu FvLRThi Thi!
HFvLRọ liền5uf6vym7 đứngFvLR dậ5uf6vym7y dVmAE22Bchạy FvLRra ngoàFvLRi. NhìFvLRn thấ5uf6vym7y TFvLRhi T5uf6vym7hi đandVmAE22Bg chdVmAE22Bầm FvLRchậm b5uf6vym7ước tớiFvLR, 5uf6vym7ba ndVmAE22Bgười thFvLRở phào5uf6vym7 nhẹdVmAE22B n5uf6vym7hõm; đangdVmAE22B đị5uf6vym7nh chạFvLRy đdVmAE22Bến cFvLRhỗ FvLRThi Th5uf6vym7i thdVmAE22Bì họdVmAE22B đứngdVmAE22B sữngdVmAE22B lại.
Có mộtdVmAE22B bón5uf6vym7g nFvLRgười FvLRbay sa5uf6vym7u T5uf6vym7hi Thi.
FvLRTần C5uf6vym7ẩm gi5uf6vym7ơ 5uf6vym7nắm FvLRđấm địnhFvLR đánh5uf6vym7 5uf6vym7Kha Lương5uf6vym7. Kh5uf6vym7a LươdVmAE22Bng FvLRvội dVmAE22Bchạy tớiFvLR núdVmAE22Bp sFvLRau lưngFvLR T5uf6vym7ử Minh.
Thi Th5uf6vym7i đ5uf6vym7ang ddVmAE22Bần t5uf6vym7iến tớFvLRi phídVmAE22Ba họdVmAE22B; cá5uf6vym7i bóngFvLR ki5uf6vym7a cũndVmAE22Bg rõdVmAE22B 5uf6vym7hơn. B5uf6vym7a ngườidVmAE22B nhậnFvLR rdVmAE22Ba đódVmAE22B FvLRlà ôFvLRng nộidVmAE22B KhdVmAE22Ba Lươ5uf6vym7ng liền5uf6vym7 n5uf6vym7gồi FvLRbệt xuốnFvLRg đất,5uf6vym7 thFvLRở 5uf6vym7phào rồiFvLR nói:
- FvLRÔng àdVmAE22B, lầdVmAE22Bn dVmAE22Bnày FvLRông xuFvLRất hidVmAE22Bện 5uf6vym7quá bấdVmAE22Bt ngdVmAE22Bờ 5uf6vym7đấy! Bọn5uf6vym7 FvLRcháu sợdVmAE22B đếndVmAE22B thFvLRót tidVmAE22Bm 5uf6vym7rồi dVmAE22Bđây này.
Ôn5uf6vym7g dVmAE22Bnội 5uf6vym7Kha LươdVmAE22Bng FvLR– KFvLRha FvLRĐạo FvLRcuối cdVmAE22Bùng cũdVmAE22Bng xdVmAE22Buất hFvLRiện, dVmAE22BKha 5uf6vym7Lương vudVmAE22Bi mừ5uf6vym7ng chạ5uf6vym7y vềFvLR dVmAE22Bphía 5uf6vym7ông, n5uf6vym7hưng dVmAE22Bthấy ôdVmAE22Bng 5uf6vym7hững hờ5uf6vym7, cháFvLRn nảnFvLR nhìdVmAE22Bn mình.
Ông cụFvLR tráchFvLR móc:
- Lẽ5uf6vym7 FvLRnào chádVmAE22Bu FvLRđã sửdVmAE22B dVmAE22Bdụng chdVmAE22Biêu thuậFvLRt máudVmAE22B tráFvLRnh dVmAE22Btà đê5uf6vym7 tiện5uf6vym7 nhFvLRất, nhFvLRục dVmAE22Bnhã nhdVmAE22Bất, hènFvLR hFvLRạ nhấtdVmAE22B FvLRcủa 5uf6vym7dòng FvLRhọ KFvLRha FvLRchúng ta?
K5uf6vym7ha LưFvLRơng buồndVmAE22B dVmAE22Bbã FvLRđáp lại:
- Nhục5uf6vym7 nh5uf6vym7ã hdVmAE22Bèn hdVmAE22Bạ 5uf6vym7cái 5uf6vym7gì 5uf6vym7chứ! n5uf6vym7ếu kh5uf6vym7ông cdVmAE22Bó chúFvLRt máuFvLR củadVmAE22B cháudVmAE22B thìdVmAE22B T5uf6vym7ử MindVmAE22Bh dVmAE22Bsớm 5uf6vym7đã bị5uf6vym7 FvLRchết tredVmAE22Bo dVmAE22Btrong th5uf6vym7ang mFvLRáy rồi.
TầdVmAE22Bn Cẩm5uf6vym7 chạy5uf6vym7 tớFvLRi đỡdVmAE22B dVmAE22BThi ThFvLRi FvLRthì dVmAE22Bnhận t5uf6vym7hấy T5uf6vym7hi T5uf6vym7hi đa5uf6vym7ng ndVmAE22Bhư FvLRngười mộng5uf6vym7 du.
Ông5uf6vym7 FvLRtrẻ g5uf6vym7iải thích:
- Th5uf6vym7i ThFvLRi bdVmAE22Bị ôn5uf6vym7g tFvLRhôi FvLRmiên r5uf6vym7ồi, bFvLRan FvLRnãy nódVmAE22B đãFvLR ki5uf6vym7nh hFvLRãi t5uf6vym7ột độFvLR; ôn5uf6vym7g th5uf6vym7ôi mdVmAE22Biên đểFvLR nFvLRó ngủ,FvLR nhưdVmAE22B tdVmAE22Bhế sẽ5uf6vym7 FvLRbảo vệFvLR đượcdVmAE22B ngdVmAE22Buyên 5uf6vym7khí tốt5uf6vym7 hơn.
ÔdVmAE22Bng dVmAE22Btrẻ qudVmAE22Bay dVmAE22Bra FvLRnói FvLRvới KdVmAE22Bha Lương:
FvLR- SFvLRao c5uf6vym7háu khôFvLRng cdVmAE22Bhịu h5uf6vym7ọc p5uf6vym7hép tFvLRhuật tronFvLRg dVmAE22Bsách củaFvLR ôdVmAE22Bng? 5uf6vym7Bao nhiêdVmAE22Bu phdVmAE22Bương pdVmAE22Bháp FvLRhay 5uf6vym7không dFvLRùng lạ5uf6vym7i điFvLR dVmAE22Bdùng dVmAE22Bcái phépdVmAE22B nhụcdVmAE22B FvLRnhã thế5uf6vym7 hảFvLR cháu?5uf6vym7 dVmAE22BLàm thế5uf6vym7 mdVmAE22Bà gFvLRọi l5uf6vym7à bắdVmAE22Bt dVmAE22Bma ư?dVmAE22B TFvLRhà c5uf6vym7háu dVmAE22Bhiến mdVmAE22Báu 5uf6vym7cho bệnhFvLR vFvLRiện để5uf6vym7 cứu5uf6vym7 5uf6vym7người cdVmAE22Bòn hFvLRơn làFvLR FvLRvung FvLRvãi lun5uf6vym7g tungdVmAE22B., thậtFvLR chẳn5uf6vym7g FvLRbiết xấuFvLR hổdVmAE22B gdVmAE22Bì cả.
5uf6vym7Kha Lươn5uf6vym7g dVmAE22Bxấu hổ5uf6vym7 FvLRliền dVmAE22Bcãi lạidVmAE22B ông:
5uf6vym7- ThếFvLR a5uf6vym7i bảo5uf6vym7 tậpFvLR h5uf6vym7ợp cáFvLRc mảndVmAE22Bh vdVmAE22Bải lạFvLRi rồi5uf6vym7 FvLRđốt dVmAE22Bđi ldVmAE22Bà dVmAE22Bcó tdVmAE22Bhể phFvLRá 5uf6vym7được lờFvLRi 5uf6vym7nguyền dVmAE22BCA dVmAE22BBĂNG? T5uf6vym7rong 5uf6vym7lúc thFvLRu thFvLRập vả5uf6vym7i, bọ5uf6vym7n chFvLRáu xéFvLRm FvLRchút nữaFvLR đãdVmAE22B mấ5uf6vym7t mạng5uf6vym7 rồi,dVmAE22B vậyFvLR dVmAE22Bmà bâ5uf6vym7y giờ5uf6vym7 ôdVmAE22Bng FvLRlại tớ5uf6vym7i tdVmAE22Brách chFvLRáu nữa5uf6vym7 à?
ÔnFvLRg trFvLRẻ chaFvLRu 5uf6vym7mày rdVmAE22Bồi nói:
dVmAE22B- CácdVmAE22B 5uf6vym7cháu đãFvLR xeFvLRm bảnFvLR thả5uf6vym7o củFvLRa ông?
- Bản5uf6vym7 thả5uf6vym7o dVmAE22Bnào cdVmAE22Bơ? Quyển5uf6vym7 sácdVmAE22Bh đó5uf6vym7 5uf6vym7là bả5uf6vym7n FvLRthảo dVmAE22Bcủa ôngdVmAE22B 5uf6vym7ư? 5uf6vym7- BFvLRốn ngườdVmAE22Bi ndVmAE22Bgạc nhiê5uf6vym7n dVmAE22Bnhìn ông.
- ĐódVmAE22B đdVmAE22Búng l5uf6vym7à bảndVmAE22B thảodVmAE22B FvLRcủa FvLRông. LẽdVmAE22B n5uf6vym7ào troFvLRng bdVmAE22Bản 5uf6vym7thảo ôFvLRng 5uf6vym7lại không5uf6vym7 c5uf6vym7ó quyềnFvLR giả5uf6vym7 5uf6vym7thiết mộtFvLR chúFvLRt? Việc5uf6vym7 phFvLRá lờidVmAE22B n5uf6vym7guyền C5uf6vym7A BĂdVmAE22BNG FvLRlà mộtdVmAE22B t5uf6vym7rong nhữnFvLRg 5uf6vym7câu hỏiFvLR FvLRkhó t5uf6vym7rả lờiFvLR nh5uf6vym7ất củdVmAE22Ba ddVmAE22Bòng 5uf6vym7họ KdVmAE22Bha dVmAE22Bchúng dVmAE22Bta, ôngFvLR đ5uf6vym7ã đềFvLR c5uf6vym7ập rấFvLRt nh5uf6vym7iều giFvLRả tdVmAE22Bhiết để5uf6vym7 phdVmAE22Bá lờidVmAE22B ngFvLRuyền, chẳnFvLRg nhẽFvLR cácdVmAE22B cháuFvLR dVmAE22Bcứ FvLRlần l5uf6vym7ượt t5uf6vym7hử tFvLRừng pFvLRhương phdVmAE22Báp FvLRhay sao?
BFvLRa 5uf6vym7người đềudVmAE22B k5uf6vym7inh sợdVmAE22B tFvLRoát mdVmAE22Bồ hôi.
- CFvLRác 5uf6vym7cháu 5uf6vym7thu t5uf6vym7hập m5uf6vym7ảnh 5uf6vym7vải đỏ,dVmAE22B đe5uf6vym7m sức5uf6vym7 FvLRmạnh C5uf6vym7A FvLRBĂNG vốn5uf6vym7 đãdVmAE22B đượcdVmAE22B tádVmAE22Bch r5uf6vym7a tậpdVmAE22B dVmAE22Bhợp lạdVmAE22Bi, rồ5uf6vym7i lạidVmAE22B man5uf6vym7g mảnhFvLR dVmAE22Bvải đFvLRó tớ5uf6vym7i nơdVmAE22Bi dVmAE22Bchí FvLRâm. CFvLRác cháu5uf6vym7 h5uf6vym7ãy mở5uf6vym7 tFvLRo mắtdVmAE22B rFvLRa mdVmAE22Bà n5uf6vym7hìn, nơidVmAE22B n5uf6vym7ày FvLRmấy FvLRchục dVmAE22Bnăm dVmAE22Btrước vốn5uf6vym7 là5uf6vym7 nghĩadVmAE22B đ5uf6vym7ịa chôFvLRn x5uf6vym7ác FvLRhàng v5uf6vym7ạn n5uf6vym7gười. CácdVmAE22B chádVmAE22Bu cFvLRho r5uf6vym7ằng nhữndVmAE22Bg khuôFvLRn mặ5uf6vym7t 5uf6vym7sau dVmAE22Btấm kíndVmAE22Bh ki5uf6vym7a dVmAE22Blà mặtdVmAE22B dVmAE22Bngười đúngdVmAE22B khôn5uf6vym7g, k5uf6vym7ỳ thựcFvLR đFvLRó đềuFvLR dVmAE22Blà nhữngFvLR oadVmAE22Bn hFvLRồn trFvLRước FvLRkia, hdVmAE22Bọ dVmAE22Bđang ngdVmAE22Bày đdVmAE22Bêm lFvLRàm bạn5uf6vym7 v5uf6vym7ới nhữn5uf6vym7g bệndVmAE22Bh nhFvLRân tâdVmAE22Bm thần.
ÔdVmAE22Bng tFvLRrẻ 5uf6vym7lại dõndVmAE22Bg dạdVmAE22Bc nó5uf6vym7i tiếp:
- CáFvLRc cFvLRháu còdVmAE22Bn đứnFvLRg đờdVmAE22B ởdVmAE22B đâdVmAE22By FvLRlàm g5uf6vym7ì? KFvLRhông m5uf6vym7au ldVmAE22Bên sânFvLR thư5uf6vym7ợng tìFvLRm AdVmAE22Bnh KFvLRỳ dVmAE22Bvà FvLRĐinh FvLRĐông đ!5uf6vym7 Đinh5uf6vym7 ĐôngdVmAE22B hidVmAE22Bện giờFvLR dVmAE22Bđang 5uf6vym7bị mộFvLRt lựFvLRc lưdVmAE22Bợng đánFvLRg sdVmAE22Bợ tha5uf6vym7o FvLRtúng; ndVmAE22Bếu cádVmAE22Bc chá5uf6vym7u đến5uf6vym7 muộFvLRn sẽdVmAE22B khôFvLRng kịFvLRp đâu!
Ông trẻFvLR vừaFvLR vỗ5uf6vym7 vàdVmAE22Bo ngư5uf6vym7ời T5uf6vym7hi TFvLRhi, côFvLR 5uf6vym7liền tỉ5uf6vym7nh dVmAE22Blại. BốFvLRn ngdVmAE22Bười khôFvLRng kịpFvLR nó5uf6vym7i g5uf6vym7ì vdVmAE22Bội bướcdVmAE22B v5uf6vym7ào thdVmAE22Bang FvLRmáy, ôngFvLR trẻdVmAE22B kdVmAE22Bhông đdVmAE22Bi cdVmAE22Bùng 5uf6vym7họ, b5uf6vym7ởi thdVmAE22Bời gdVmAE22Bian hiệnFvLR hìndVmAE22Bh 5uf6vym7ba p5uf6vym7hút FvLRmột ngdVmAE22Bày đã5uf6vym7 hết.5uf6vym7 ÔdVmAE22Bng chdVmAE22Bỉ kịFvLRp n5uf6vym7ói vớFvLRi FvLRKha 5uf6vym7Lương: FvLR“Nếu tFvLRhực 5uf6vym7sự khdVmAE22Bông có5uf6vym7 5uf6vym7cách nàFvLRo khác,5uf6vym7 5uf6vym7cháu hãFvLRy tựFvLR cắFvLRt ngdVmAE22Bón t5uf6vym7ay đểFvLR máuFvLR chảdVmAE22By r5uf6vym7a nhé!dVmAE22B”. Lời5uf6vym7 dặFvLRn củaFvLR ôn5uf6vym7g tFvLRrẻ FvLRkhiến K5uf6vym7ha LươngFvLR lạdVmAE22Bnh hếtdVmAE22B cảFvLR người,5uf6vym7 an5uf6vym7h đứng5uf6vym7 trondVmAE22Bg thaFvLRng mádVmAE22By ôm5uf6vym7 mdVmAE22Biệng không5uf6vym7 dVmAE22Bnói n5uf6vym7ăng gì.
LdVmAE22Búc nFvLRày bốdVmAE22Bn dVmAE22Bngười lFvLRại đidVmAE22B c5uf6vym7ùng vớidVmAE22B nha5uf6vym7u, khôngdVmAE22B aFvLRi nóFvLRi năng5uf6vym7 gFvLRì. HắcFvLR BdVmAE22Bảo nằmFvLR 5uf6vym7ườn trêndVmAE22B vdVmAE22Bai dVmAE22BKha LươdVmAE22Bng khôndVmAE22Bg ch5uf6vym7ịu xuống.5uf6vym7 Bọn5uf6vym7 5uf6vym7họ vừdVmAE22Ba FvLRtrải FvLRqua cơ5uf6vym7n chấn5uf6vym7 dVmAE22Bđộng, adVmAE22Bi c5uf6vym7ũng bdVmAE22Biết đốiFvLR th5uf6vym7ủ củaFvLR mìnhFvLR rFvLRất mạdVmAE22Bnh nFvLRhưng hdVmAE22Bọ vẫn5uf6vym7 dVmAE22Bkhông từFvLR bỏFvLR 5uf6vym7ý địnhdVmAE22B cứudVmAE22B A5uf6vym7nh KỳFvLR FvLRvà ĐinhdVmAE22B Đông.
MọdVmAE22Bi ngườidVmAE22B đdVmAE22Bổ dồnFvLR c5uf6vym7hú 5uf6vym7ý vàFvLRo KdVmAE22Bha Lương5uf6vym7, an5uf6vym7h chẳnFvLRg biếtdVmAE22B l5uf6vym7àm 5uf6vym7sao chFvLRỉ bidVmAE22Bết ngậmdVmAE22B n5uf6vym7gùi kdVmAE22Bêu FvLRca sdVmAE22Bao dVmAE22Bsố 5uf6vym7mình khổFvLR 5uf6vym7thế! FvLRTại FvLRsao ba5uf6vym7o nhFvLRiêu pháFvLRp thuậtdVmAE22B khôngFvLR họdVmAE22Bc lFvLRại c5uf6vym7hỉ họFvLRc đượcFvLR m5uf6vym7ỗi mFvLRột c5uf6vym7hiêu n5uf6vym7ày. 5uf6vym7Mọi ngFvLRười nhìnFvLR an5uf6vym7h tiếFvLRc nuối5uf6vym7 nghĩdVmAE22B, giádVmAE22B dVmAE22Bmáu a5uf6vym7nh dVmAE22Bnhiều 5uf6vym7như nước5uf6vym7 sFvLRông thì5uf6vym7 tốdVmAE22Bt biếtFvLR bao.
Chẳng mấFvLRy chdVmAE22Bốc thandVmAE22Bg máyFvLR đã5uf6vym7 lên5uf6vym7 tớidVmAE22B FvLRsân thư5uf6vym7ợng, dVmAE22Bnếu như5uf6vym7 FvLRông nội5uf6vym7 KhFvLRa LưFvLRơng khôFvLRng nóidVmAE22B FvLRcho bFvLRọn hFvLRọ bidVmAE22Bết nơdVmAE22Bi nàFvLRy FvLRtrước dVmAE22Bkia làdVmAE22B nơFvLRi 5uf6vym7chôn xFvLRác vFvLRạn ngườiFvLR thFvLRì FvLRtrong mắt5uf6vym7 củdVmAE22Ba hdVmAE22Bọ, nFvLRơi nFvLRày quả5uf6vym7 làFvLR rấtFvLR đẹpdVmAE22B dVmAE22B- mộtdVmAE22B nơidVmAE22B noFvLRn 5uf6vym7xanh nướcdVmAE22B 5uf6vym7biếc, câ5uf6vym7y mâydVmAE22B xadVmAE22Bnh dVmAE22Bxanh FvLRmọc ởdVmAE22B khắdVmAE22Bp nơi5uf6vym7, tr5uf6vym7ên sâdVmAE22Bn thư5uf6vym7ợng dâdVmAE22By mâFvLRy đ5uf6vym7an chéo5uf6vym7 vàoFvLR 5uf6vym7nhau giốngFvLR nhưFvLR mộtdVmAE22B tấdVmAE22Bm dVmAE22Bvải xFvLRanh dàyFvLR 5uf6vym7dặn vậy.
Kha Lương5uf6vym7 vừa5uf6vym7 ndVmAE22Bhìn vừadVmAE22B nghĩFvLR, tronFvLRg sFvLRách củadVmAE22B ôn5uf6vym7g vdVmAE22Biết những5uf6vym7 ndVmAE22Bơi dVmAE22Bcó 5uf6vym7cây xadVmAE22Bnh mọc5uf6vym7 uFvLRm tùmdVmAE22B thườngFvLR r5uf6vym7ất nặn5uf6vym7g âFvLRm dVmAE22Bkhí. L5uf6vym7oại cây5uf6vym7 nàyFvLR hấpdVmAE22B dVmAE22Bthu dVmAE22Bâm khFvLRí đ5uf6vym7ể tdVmAE22Bồn tdVmAE22Bại, dVmAE22Bhơn nữa5uf6vym7 nó5uf6vym7 lạidVmAE22B cFvLRhe lấ5uf6vym7p án5uf6vym7h 5uf6vym7mặt FvLRtrời, ldVmAE22Bà FvLRnơi 5uf6vym7trú ẩn5uf6vym7 FvLRtốt củ5uf6vym7a FvLRoan hồn.
BdVmAE22Bốn ngdVmAE22Bười bướdVmAE22Bc đFvLRi FvLRrất cẩFvLRn t5uf6vym7hận, 5uf6vym7chỉ sợFvLR mộFvLRt s5uf6vym7ơ sudVmAE22Bất 5uf6vym7nhỏ cFvLRũng códVmAE22B th5uf6vym7ể khFvLRiến họFvLR hụtdVmAE22B bước.dVmAE22B Điều5uf6vym7 kỳdVmAE22B FvLRlạ l5uf6vym7à họdVmAE22B đdVmAE22Bều cảmFvLR thấFvLRy FvLRđi trdVmAE22Bên FvLRcây mâ5uf6vym7y vừadVmAE22B dẻ5uf6vym7o v5uf6vym7ừa trdVmAE22Bơn này5uf6vym7 giốFvLRng ndVmAE22Bhư đFvLRi FvLRtrên đFvLRống xáFvLRc chếFvLRt vậydVmAE22B! Tu5uf6vym7y 5uf6vym7đều FvLRnghĩ vậy5uf6vym7 ndVmAE22Bhưng khôngFvLR 5uf6vym7ai dVmAE22Bdám nó5uf6vym7i FvLRra, h5uf6vym7ọ nhìnFvLR dVmAE22Bsân thưFvLRợng FvLRrộng lớn,dVmAE22B bădVmAE22Bn kho5uf6vym7ăn không5uf6vym7 dVmAE22Bbiết đứaFvLR dVmAE22Bbé đa5uf6vym7ng dVmAE22Bở đâu?
CuốidVmAE22B 5uf6vym7cùng họFvLR FvLRcũng n5uf6vym7hìn thấydVmAE22B h5uf6vym7ai mFvLRẹ coFvLRn A5uf6vym7nh Kỳ5uf6vym7, nhưndVmAE22Bg cảFvLRnh tưdVmAE22Bợng tr5uf6vym7ước dVmAE22Bmắt họdVmAE22B th5uf6vym7ật đ5uf6vym7áng s5uf6vym7ợ! AnFvLRh KỳdVmAE22B đandVmAE22Bg 5uf6vym7thả 5uf6vym7đứa 5uf6vym7bé FvLRở ngoà5uf6vym7i sâFvLRn thượng,FvLR chFvLRỉ dVmAE22Bcần 5uf6vym7thả t5uf6vym7ay FvLRthì nóFvLR chết5uf6vym7 c5uf6vym7hắc rồi.
Đứa5uf6vym7 béFvLR FvLRkhông độdVmAE22Bng đậy,dVmAE22B giống5uf6vym7 5uf6vym7như ngư5uf6vym7ời ch5uf6vym7ết vậy!
T5uf6vym7hi dVmAE22BThi dVmAE22Bhốt hFvLRoảng dVmAE22Bhét lên:
- ĐừnFvLRg! AdVmAE22Bnh Kỳ!5uf6vym7 ĐFvLRừng thảFvLR FvLRtay dVmAE22Bra. ĐừFvLRng giFvLRết hdVmAE22Bại cdVmAE22Bon bé!
Tuy nh5uf6vym7iên, g5uf6vym7iữa khô5uf6vym7ng gidVmAE22Ban mdVmAE22Ba qdVmAE22Buái lại5uf6vym7 vFvLRăng vẳdVmAE22Bng một5uf6vym7 gFvLRiọng nFvLRói: “Hãy5uf6vym7 thảdVmAE22B codVmAE22Bn ra5uf6vym7. CdVmAE22Bon muốndVmAE22B được5uf6vym7 xdVmAE22Buống dưới5uf6vym7 chơFvLRi. FvLRĐừng nắm5uf6vym7 ta5uf6vym7y dVmAE22Bcon!” Đ5uf6vym7ó chínhdVmAE22B FvLRlà tiếdVmAE22Bng củadVmAE22B Đ5uf6vym7inh Đông.
TdVmAE22Bần CẩmdVmAE22B vừaFvLR địn5uf6vym7h chạFvLRy l5uf6vym7ên thdVmAE22Bì FvLRthấy AdVmAE22Bnh KỳFvLR bỏFvLR mộtFvLR t5uf6vym7ay ra5uf6vym7, côdVmAE22B dVmAE22Bvội đứFvLRng ldVmAE22Bại khônFvLRg dádVmAE22Bm tiếnFvLR thêm5uf6vym7 nữa.dVmAE22B ĐdVmAE22Bứa dVmAE22Bbé FvLRbị FvLRtreo lơ5uf6vym7 lử5uf6vym7ng dVmAE22Bngoài sândVmAE22B thưdVmAE22Bợng, gióFvLR tFvLRhổi tớiFvLR, dVmAE22Bsặc mùdVmAE22Bi máu5uf6vym7 dVmAE22Btươi tadVmAE22Bnh 5uf6vym7ngòm, dVmAE22Bnhìn kỹFvLR dãydVmAE22B núFvLRi 5uf6vym7đen 5uf6vym7sì phídVmAE22Ba FvLRxa trôngFvLR giốFvLRng dVmAE22Bnhư mộtdVmAE22B bầFvLRy dVmAE22Bquái dVmAE22Bvật đan5uf6vym7g n5uf6vym7he ndVmAE22Banh mFvLRúa 5uf6vym7vuốt, chdVmAE22Bỉ dVmAE22Btrực 5uf6vym7có gìdVmAE22B r5uf6vym7ơi 5uf6vym7xuống lFvLRà nuốtFvLR chửngFvLR khôngdVmAE22B tha.
KhFvLRa Lươ5uf6vym7ng FvLRnhẹ nh5uf6vym7àng đặt5uf6vym7 HắcdVmAE22B BảodVmAE22B xuFvLRống, hdVmAE22By vọngdVmAE22B ndVmAE22Bó cdVmAE22Bó cách5uf6vym7 gìFvLR FvLRcứu hadVmAE22Bi mẹ5uf6vym7 c5uf6vym7on FvLRAnh dVmAE22BKỳ. LdVmAE22Búc ndVmAE22Bày FvLRanh FvLRđã codVmAE22Bi Hắc5uf6vym7 5uf6vym7Bảo ldVmAE22Bà bùa5uf6vym7 hộFvLR mFvLRệnh FvLRcủa mì5uf6vym7nh. HắFvLRc B5uf6vym7ảo liếcFvLR nhdVmAE22Bìn anFvLRh mộtdVmAE22B cáFvLRi, dVmAE22Bánh mdVmAE22Bắt tỏ5uf6vym7 5uf6vym7vẻ codVmAE22Bi thường.
dVmAE22BLúc này5uf6vym7 dVmAE22Banh mới5uf6vym7 thựcdVmAE22B FvLRsự 5uf6vym7hối hậndVmAE22B bFvLRởi FvLRmình đãdVmAE22B kFvLRhông chFvLRịu họ5uf6vym7c ph5uf6vym7ép thuFvLRật đến5uf6vym7 nFvLRơi đếndVmAE22B c5uf6vym7hốn, để5uf6vym7 đ5uf6vym7ến dVmAE22Bgiờ, ng5uf6vym7ay FvLRmột FvLRcon 5uf6vym7mèo cũn5uf6vym7g cdVmAE22Bó quyềnFvLR khi5uf6vym7nh bỉ5uf6vym7 anhdVmAE22B. 5uf6vym7Kha Lươ5uf6vym7ng tứcdVmAE22B chídVmAE22B rúFvLRt c5uf6vym7on 5uf6vym7dao n5uf6vym7hỏ dVmAE22Bra FvLRchuẩn bị5uf6vym7 5uf6vym7cắt FvLRtay mìnhdVmAE22B FvLRbất cdVmAE22Bứ FvLRlúc nàFvLRo để5uf6vym7 đ5uf6vym7uổi 5uf6vym7ma. Nói5uf6vym7 dVmAE22Bgì thì5uf6vym7 nóFvLRi, ldVmAE22Búc n5uf6vym7ày anFvLRh v5uf6vym7ẫn rất5uf6vym7 qdVmAE22Buan trọng.
L5uf6vym7úc dVmAE22BKha LưFvLRơng đấu5uf6vym7 tFvLRranh dVmAE22Btư tưdVmAE22Bởng tdVmAE22Bhì TầFvLRn CFvLRẩm vàFvLR 5uf6vym7Thi T5uf6vym7hi dVmAE22Bđang sợ5uf6vym7 hã5uf6vym7i l5uf6vym7o lắngdVmAE22B c5uf6vym7ho ĐinhFvLR ĐôFvLRng; FvLRtận 5uf6vym7mắt 5uf6vym7nhìn t5uf6vym7hấy đứdVmAE22Ba FvLRbé cứ5uf6vym7 FvLRlắc lưdVmAE22B tr5uf6vym7ong gidVmAE22Bó, dVmAE22Bhọ thấ5uf6vym7p thỏ5uf6vym7m kFvLRhông yên.
Thi ThdVmAE22Bi nóiFvLR trondVmAE22Bg ndVmAE22Bước mắt:
- dVmAE22BAnh Kỳ,dVmAE22B dùFvLR dVmAE22Bsao ĐFvLRinh ĐôndVmAE22Bg cũngdVmAE22B l5uf6vym7à đứaFvLR cFvLRon dVmAE22Bdo dVmAE22Bem dứtdVmAE22B rdVmAE22Buột đ5uf6vym7ẻ r5uf6vym7a; cdVmAE22Bho d5uf6vym7ù FvLRtrước đâydVmAE22B edVmAE22Bm kh5uf6vym7ông muốdVmAE22Bn nhậndVmAE22B dVmAE22Bđứa trẻdVmAE22B nàdVmAE22By, 5uf6vym7cho 5uf6vym7dù e5uf6vym7m muốnFvLR trốn5uf6vym7 5uf6vym7tránh sựdVmAE22B th5uf6vym7ật nFvLRăm xưa,FvLR nh5uf6vym7ưng nódVmAE22B vẫFvLRn l5uf6vym7à dVmAE22Bcon củ5uf6vym7a e5uf6vym7m, FvLRlà dVmAE22Bcốt nhụcFvLR củFvLRa e5uf6vym7m. FvLREm không5uf6vym7 thểFvLR tiFvLRếp t5uf6vym7ục pFvLRhạm sFvLRai 5uf6vym7lầm. E5uf6vym7m dVmAE22Bkhông đdVmAE22Bược gdVmAE22Biết dVmAE22Bcon bé!
Đột 5uf6vym7nhiên dVmAE22Btrong dVmAE22Bgió vọngFvLR lạidVmAE22B giọngdVmAE22B trdVmAE22Bẻ coFvLRn lảnhFvLR ló5uf6vym7t: “Mẹ5uf6vym7 thả5uf6vym7 cdVmAE22Bon raFvLR, FvLRcon mudVmAE22Bốn xuố5uf6vym7ng chFvLRơi, mẹdVmAE22B đừn5uf6vym7g gi5uf6vym7ữ cFvLRon thế!”
Đ5uf6vym7úng làdVmAE22B gdVmAE22Biọng ĐinhFvLR Đông.
ÁnFvLRh đè5uf6vym7n trêndVmAE22B sdVmAE22Bân tFvLRhượng đủ5uf6vym7 sFvLRáng đFvLRể FvLRhọ n5uf6vym7hìn FvLRrõ móFvLRng 5uf6vym7tay 5uf6vym7Đinh ĐônFvLRg 5uf6vym7đã cắm5uf6vym7 sâuFvLR vàodVmAE22B tậnFvLR xương5uf6vym7 mdVmAE22Bu bFvLRàn 5uf6vym7tay AndVmAE22Bh Kỳ,dVmAE22B 5uf6vym7nhưng AndVmAE22Bh KỳFvLR vẫ5uf6vym7n nhấtFvLR quyết5uf6vym7 kFvLRhông thdVmAE22Bả ta5uf6vym7y ra.
Không phảiFvLR dVmAE22BAnh KỳdVmAE22B đa5uf6vym7ng hdVmAE22Bại Đi5uf6vym7nh ĐôndVmAE22Bg mdVmAE22Bà làdVmAE22B đanFvLRg cứu5uf6vym7 cdVmAE22Bon bé.
Kha dVmAE22BLương đdVmAE22Bịnh dVmAE22Bchạy tớidVmAE22B 5uf6vym7giúp A5uf6vym7nh Kỳ.
ĐộtFvLR nhiêndVmAE22B Đ5uf6vym7inh ĐôFvLRng đổi5uf6vym7 giọng,5uf6vym7 5uf6vym7nói: “Mày5uf6vym7 dádVmAE22Bm tớ5uf6vym7i đâ5uf6vym7y, ta5uf6vym7o sẽFvLR mócFvLR dVmAE22Bngay mdVmAE22Bắt nódVmAE22B dVmAE22Bra đểFvLR nó5uf6vym7 FvLRchết tạidVmAE22B đây.”
Tần CẩmFvLR đangdVmAE22B ôdVmAE22Bm HắcdVmAE22B Bảo;5uf6vym7 5uf6vym7trong bódVmAE22Bng tối,FvLR n5uf6vym7hìn 5uf6vym7vào coFvLRn 5uf6vym7mắt dVmAE22Bmàu hdVmAE22Bồng phấ5uf6vym7n của5uf6vym7 HFvLRắc Bảo,FvLR 5uf6vym7cô FvLRnhận tdVmAE22Bhấy mFvLRột đFvLRứa b5uf6vym7é đaFvLRng nằmdVmAE22B trdVmAE22Bong lòngFvLR ĐdVmAE22Binh Đông.
ĐứaFvLR bFvLRé tFvLRừ tdVmAE22Bừ ngẩn5uf6vym7g đầu5uf6vym7 FvLRlên, vừa5uf6vym7 nhìFvLRn thdVmAE22Bấy ndVmAE22Bó, 5uf6vym7Tần C5uf6vym7ẩm hédVmAE22Bt lFvLRên: “ĐdVmAE22Búng làFvLR thằngdVmAE22B bdVmAE22Bé đdVmAE22Bó!” –FvLR thằngFvLR bé5uf6vym7 trư5uf6vym7ớc đâFvLRy cFvLRô nhìnFvLR thdVmAE22Bấy trFvLRước m5uf6vym7áy vFvLRi tính,FvLR thằFvLRng bédVmAE22B dVmAE22Bđã đòFvLRi lấydVmAE22B mắtFvLR củadVmAE22B cô.
Thằng FvLRbé đdVmAE22Bó đ5uf6vym7ã nFvLRhập hồFvLRn v5uf6vym7ào ĐidVmAE22Bnh dVmAE22BĐông. FvLRBây gdVmAE22Biờ 5uf6vym7nó đangdVmAE22B muốn5uf6vym7 dắtFvLR ĐinFvLRh FvLRĐông xuốn5uf6vym7g dướidVmAE22B chơi.
KhdVmAE22Ba Lương5uf6vym7 khôngdVmAE22B dám5uf6vym7 độnFvLRg đậ5uf6vym7y, mọi5uf6vym7 việcFvLR t5uf6vym7rở dVmAE22Bnên FvLRbế tắc.
ĐộtFvLR nhiêdVmAE22Bn An5uf6vym7h K5uf6vym7ỳ l5uf6vym7ên tiếng:
dVmAE22B- Để5uf6vym7 c5uf6vym7ô FvLRxuống ch5uf6vym7ơi vớdVmAE22Bi dVmAE22Bcháu, dVmAE22Bcháu thdVmAE22Ba cdVmAE22Bon 5uf6vym7gái FvLRcho cô!
FvLRThi dVmAE22BThi kFvLRinh hdVmAE22Bãi nhậndVmAE22B r5uf6vym7a mộtFvLR cdVmAE22Bô gFvLRái vố5uf6vym7n FvLRyếu đuốiFvLR nhưdVmAE22B AndVmAE22Bh KỳdVmAE22B lúcdVmAE22B nàydVmAE22B bdVmAE22Bỗng trở5uf6vym7 nêFvLRn kiên5uf6vym7 c5uf6vym7ường, tỉ5uf6vym7nh táoFvLR v5uf6vym7à 5uf6vym7dũng FvLRcảm lFvLRạ thường.
An5uf6vym7h 5uf6vym7Kỳ lạdVmAE22Bi nódVmAE22Bi tiếp:
- CdVmAE22Bô xuốdVmAE22Bng chơidVmAE22B vớidVmAE22B cháuFvLR nhFvLRé! CFvLRô 5uf6vym7làm mdVmAE22Bẹ cFvLRháu đdVmAE22Bược không?
TdVmAE22Bhằng bFvLRé kdVmAE22Bhông 5uf6vym7nói FvLRnăng g5uf6vym7ì nhưng5uf6vym7 Đinh5uf6vym7 ĐôFvLRng lạFvLRi cấdVmAE22Bt tiếng:5uf6vym7 “TừdVmAE22B lúdVmAE22Bc nFvLRhỏ m5uf6vym7ẹ FvLRđã khdVmAE22Bông c5uf6vym7ần co5uf6vym7n, mdVmAE22Bẹ khôngdVmAE22B yêFvLRu conFvLR, mẹdVmAE22B cămdVmAE22B hậFvLRn sựdVmAE22B dVmAE22Btồn tdVmAE22Bại FvLRcủa condVmAE22B, cdVmAE22Bon khFvLRông cầndVmAE22B ndVmAE22Bgười mdVmAE22Bẹ tFvLRồi dVmAE22Bnhư mẹ5uf6vym7 cFvLRhơi vớiFvLR con.”
dVmAE22BAnh 5uf6vym7Kỳ chậ5uf6vym7m rãiFvLR FvLRđáp lại:
5uf6vym7- dVmAE22BCon khFvLRông biFvLRết được5uf6vym7 mẹdVmAE22B yêFvLRu c5uf6vym7on đếnFvLR dVmAE22Bmức nFvLRào đâu5uf6vym7, mdVmAE22Bẹ thựcdVmAE22B sựFvLR rấtFvLR yêdVmAE22Bu dVmAE22Bcon, d5uf6vym7o mẹFvLR 5uf6vym7sợ kFvLRhông th5uf6vym7ể dVmAE22Bcho dVmAE22Bcon mFvLRột cuộcFvLR sdVmAE22Bống hoàndVmAE22B hảFvLRo 5uf6vym7nên mớiFvLR gửdVmAE22Bi co5uf6vym7n ở5uf6vym7 nFvLRhà b5uf6vym7ác. MẹFvLR đFvLRành phải5uf6vym7 dVmAE22Blàm tFvLRhế để5uf6vym7 FvLRcon cóFvLR đượcFvLR 5uf6vym7môi trườnFvLRg ph5uf6vym7át tdVmAE22Briển 5uf6vym7lành mạnh,dVmAE22B 5uf6vym7bởi 5uf6vym7sẽ kFvLRhông có5uf6vym7 adVmAE22Bi hFvLRỏi bố5uf6vym7 cdVmAE22Bon dVmAE22Blà 5uf6vym7ai, khôn5uf6vym7g 5uf6vym7có dVmAE22Bai mắdVmAE22Bng co5uf6vym7n ldVmAE22Bà 5uf6vym7đồ c5uf6vym7on hdVmAE22Boang. MẹdVmAE22B đdVmAE22Bành lònFvLRg làdVmAE22Bm dVmAE22Bnhư thếdVmAE22B, bởdVmAE22Bi mẹ5uf6vym7 yêFvLRu codVmAE22Bn hơnFvLR tấdVmAE22Bt thảy5uf6vym7 mọidVmAE22B FvLRthứ trFvLRên đời.
NướcFvLR mắtFvLR An5uf6vym7h FvLRKỳ l5uf6vym7ã chãdVmAE22B rơi5uf6vym7 trê5uf6vym7n mặFvLRt ĐindVmAE22Bh ĐôndVmAE22Bg, hồdVmAE22Bi lâudVmAE22B ĐinFvLRh ĐôngdVmAE22B héFvLRt 5uf6vym7lên: “MẹFvLR 5uf6vym7ơi, mắFvLRt 5uf6vym7con đaudVmAE22B FvLRlắm, c5uf6vym7on đdVmAE22Bang chảyFvLR mádVmAE22Bu, 5uf6vym7con kFvLRhông nhdVmAE22Bìn dVmAE22Bthấy dVmAE22Bgì nữa5uf6vym7 rồi,FvLR 5uf6vym7mẹ ma5uf6vym7u cứuFvLR cFvLRon đi!”
NdVmAE22Bhìn thFvLRấy cảdVmAE22Bnh coFvLRn mìFvLRnh đFvLRau đớnFvLR giãyFvLR dVmAE22Bgiụa, AnFvLRh Kỳ5uf6vym7 đauFvLR 5uf6vym7lòng nói:
- ĐừFvLRng làmFvLR codVmAE22Bn côdVmAE22B đa5uf6vym7u! TrảFvLR c5uf6vym7on lạidVmAE22B 5uf6vym7cho dVmAE22Bcô! CFvLRô dVmAE22Bsẽ xuốFvLRng 5uf6vym7với cháu!
Đi5uf6vym7nh ĐôdVmAE22Bng dVmAE22Bkhông giãyFvLR giFvLRụa nữa,FvLR FvLRcô béFvLR 5uf6vym7lại rên5uf6vym7 rỉ:FvLR “Con5uf6vym7 cầnFvLR códVmAE22B mắt,dVmAE22B co5uf6vym7n cdVmAE22Bần c5uf6vym7ó mắtdVmAE22B, FvLRcon FvLRkhông nhìndVmAE22B thấy5uf6vym7 gìFvLR nữaFvLR rồi.”
Anh KỳFvLR quFvLRay lại5uf6vym7 5uf6vym7nhìn TFvLRhi ThFvLRi 5uf6vym7và cFvLRác bạn5uf6vym7 cười,FvLR m5uf6vym7ột nụdVmAE22B FvLRcười vôdVmAE22B hồn,dVmAE22B côFvLR 5uf6vym7cười nFvLRhư 5uf6vym7muốn nh5uf6vym7ờ mdVmAE22Bọi ngư5uf6vym7ời trônFvLRg g5uf6vym7iữ FvLRĐinh 5uf6vym7Đông hdVmAE22Bộ mìn5uf6vym7h; 5uf6vym7khi nFvLRụ cười5uf6vym7 chưFvLRa dVmAE22Bkịp tắdVmAE22Bt trêFvLRn môiFvLR, dVmAE22Bcô đãFvLR thòFvLR dVmAE22Btay mó5uf6vym7c mộtdVmAE22B cdVmAE22Bon mắ5uf6vym7t ra.
TFvLRuy r5uf6vym7ất đdVmAE22Bau 5uf6vym7đớn n5uf6vym7hưng cFvLRô khô5uf6vym7ng quỵFvLR ngdVmAE22Bã; cô5uf6vym7 dVmAE22Bhướng mặFvLRt vềdVmAE22B phídVmAE22Ba cdVmAE22Bon rồdVmAE22Bi FvLRthả c5uf6vym7on mắt5uf6vym7 dVmAE22Bxuống dưới.
Đinh FvLRĐông FvLRhơi động5uf6vym7 đFvLRậy. dVmAE22BTrong 5uf6vym7mắt HắcFvLR Bảo,FvLR họdVmAE22B trông5uf6vym7 thdVmAE22Bấy FvLRcon mdVmAE22Ba nhFvLRỏ nh5uf6vym7ảy r5uf6vym7a kh5uf6vym7ỏi ngdVmAE22Bười Đ5uf6vym7inh dVmAE22BĐông đểdVmAE22B tómFvLR coFvLRn mắ5uf6vym7t 5uf6vym7đẫm 5uf6vym7máu kidVmAE22Ba. T5uf6vym7ần CẩFvLRm dVmAE22Bhét lFvLRên: “MaFvLRu cFvLRứu đứa5uf6vym7 bFvLRé đi!”dVmAE22B FvLRba FvLRngười vộ5uf6vym7i ch5uf6vym7ạy 5uf6vym7lại kéoFvLR đứadVmAE22B dVmAE22Bbé lên.
ĐinhdVmAE22B ĐôdVmAE22Bng FvLRvẫn chưa5uf6vym7 tỉnh,FvLR dVmAE22Bnó cứFvLR ngFvLRủ thiế5uf6vym7p đidVmAE22B ndVmAE22Bhưng vẫ5uf6vym7n ré5uf6vym7o 5uf6vym7gọi: “MẹdVmAE22B ơi,5uf6vym7 mẹdVmAE22B xuốngFvLR FvLRchơi FvLRvới cdVmAE22Bon đi!”
Anh KỳFvLR g5uf6vym7iơ bdVmAE22Bàn tFvLRay đẫdVmAE22Bm dVmAE22Bmáu vuốtdVmAE22B 5uf6vym7ve khdVmAE22Buôn dVmAE22Bmặt nFvLRhỏ xi5uf6vym7nh củaFvLR c5uf6vym7on gái,5uf6vym7 tronFvLRg dVmAE22Bcon mắFvLRt cdVmAE22Bòn lạFvLRi c5uf6vym7ủa côdVmAE22B tràdVmAE22Bn ngậdVmAE22Bp tFvLRình FvLRyêu thươngFvLR; 5uf6vym7cô lại5uf6vym7 đưaFvLR 5uf6vym7mắt nhì5uf6vym7n bốndVmAE22B ndVmAE22Bgười b5uf6vym7ạn rồiFvLR 5uf6vym7nói: “EmFvLR phải5uf6vym7 đidVmAE22B dVmAE22Bngăn cảnFvLR dVmAE22Bthằng FvLRbé lại,FvLR bởiFvLR sớ5uf6vym7m m5uf6vym7uộn n5uf6vym7ó sẽFvLR tới5uf6vym7 làdVmAE22Bm 5uf6vym7hại coFvLRn emFvLR, nhờdVmAE22B mọiFvLR ngườidVmAE22B trôngdVmAE22B no5uf6vym7m Đinh5uf6vym7 Đô5uf6vym7ng hộ5uf6vym7 em.”
Mọi5uf6vym7 5uf6vym7người còdVmAE22Bn chưadVmAE22B FvLRkịp địnhFvLR thầnFvLR lại5uf6vym7 thìFvLR đ5uf6vym7ã thấydVmAE22B AnFvLRh KỳFvLR nhdVmAE22Bảy xdVmAE22Buống dưới;dVmAE22B chẳngFvLR mấy5uf6vym7 chốc,5uf6vym7 khôFvLRng 5uf6vym7ai nhìndVmAE22B tFvLRhấy gìdVmAE22B nữdVmAE22Ba. MộtdVmAE22B t5uf6vym7iếng dVmAE22B“rầm” 5uf6vym7khô kdVmAE22Bhốc. ĐindVmAE22Bh Đô5uf6vym7ng khôngdVmAE22B nóiFvLR lu5uf6vym7ng tudVmAE22Bng FvLRnữa; 5uf6vym7nó đFvLRã thFvLRiếp đi.
MọidVmAE22B ndVmAE22Bgười ôdVmAE22Bm Đ5uf6vym7inh Đông5uf6vym7 r5uf6vym7a ngoàdVmAE22Bi. 5uf6vym7Trên dVmAE22Bcổng sFvLRân thượngdVmAE22B cóFvLR haFvLRi dVmAE22Bbóng người5uf6vym7 –FvLR mộtdVmAE22B lớn,dVmAE22B mộdVmAE22Bt bdVmAE22Bé đadVmAE22Bng đứngdVmAE22B d5uf6vym7õi th5uf6vym7eo họ.FvLR ĐdVmAE22Bó làFvLR 5uf6vym7bóng củadVmAE22B A5uf6vym7nh Kỳ5uf6vym7 v5uf6vym7à thằngdVmAE22B bdVmAE22Bé. CdVmAE22Bả hFvLRai ndVmAE22Bắm taFvLRy nh5uf6vym7au hdVmAE22Bồi l5uf6vym7âu rồi5uf6vym7 quFvLRay người5uf6vym7 đi5uf6vym7 mất.
Thi 5uf6vym7Thi FvLRxúc động5uf6vym7 qFvLRuỵ ng5uf6vym7ã trêFvLRn sâ5uf6vym7n thượngdVmAE22B, FvLRcô thFvLRan thởdVmAE22B: dVmAE22B‘Mình cứdVmAE22B tưởFvLRng n5uf6vym7ó ghéFvLRt đứaFvLR trẻ5uf6vym7 nàdVmAE22By, mdVmAE22Bình đãdVmAE22B thực5uf6vym7 sự5uf6vym7 khônFvLRg hiểdVmAE22Bu nódVmAE22B. VFvLRì đ5uf6vym7ứa trẻ5uf6vym7 ndVmAE22Bày, dVmAE22Bnó dVmAE22Bcó thểFvLR làdVmAE22Bm đượcdVmAE22B b5uf6vym7ất 5uf6vym7cứ FvLRviệc FvLRgì, c5uf6vym7ó dVmAE22Bthể chiến5uf6vym7 thắngFvLR mọi5uf6vym7 th5uf6vym7ế lực.FvLR MìdVmAE22Bnh đãdVmAE22B không5uf6vym7 biếFvLRt tìdVmAE22Bnh yê5uf6vym7u củ5uf6vym7a ng5uf6vym7ười mFvLRẹ dVmAE22Blại FvLRbao ldVmAE22Ba đếnFvLR thế!”
TầdVmAE22Bn C5uf6vym7ẩm 5uf6vym7chạy vềFvLR phía5uf6vym7 T5uf6vym7hi ThFvLRi, hdVmAE22Bai ngưdVmAE22Bời òaFvLR khdVmAE22Bóc nức5uf6vym7 nFvLRở. BdVmAE22Bốn ngườidVmAE22B 5uf6vym7không ddVmAE22Bám xdVmAE22Buống dưới;FvLR FvLRhọ lặ5uf6vym7ng lFvLRẽ cdVmAE22Bhờ bìnhFvLR 5uf6vym7minh tr5uf6vym7ên sâdVmAE22Bn thượng…
Tần dVmAE22BCẩm dVmAE22Bnhẹ ndVmAE22Bhàng tiế5uf6vym7n vềFvLR phía5uf6vym7 KdVmAE22Bha LưFvLRơng nói:
- EFvLRm xi5uf6vym7n lỗi,dVmAE22B v5uf6vym7ừa rồFvLRi e5uf6vym7m đãFvLR quádVmAE22B mạnhdVmAE22B 5uf6vym7tay vớiFvLR anh.
Kha Lư5uf6vym7ơng quaFvLRy lạ5uf6vym7i cườidVmAE22B tFvLRrả lời:
dVmAE22B- KhôndVmAE22Bg sadVmAE22Bo, đằngdVmAE22B nàoFvLR anFvLRh cũngFvLR dVmAE22Bbéo, FvLRđang cầndVmAE22B giả5uf6vym7m bé5uf6vym7o mà.
Tần CẩmFvLR ndVmAE22Bhìn KFvLRha lưdVmAE22Bơng càngFvLR ngFvLRày 5uf6vym7càng rdVmAE22Bõ t5uf6vym7rong án5uf6vym7h bìFvLRnh m5uf6vym7inh; côFvLR nhớ5uf6vym7 ldVmAE22Bại lầnFvLR đầuFvLR 5uf6vym7tiên 5uf6vym72 ngườFvLRi gdVmAE22Bặp nha5uf6vym7u. CứdVmAE22B nFvLRhư códVmAE22B bdVmAE22Bàn ta5uf6vym7y củaFvLR ôFvLRng tr5uf6vym7ời sắpdVmAE22B đặtFvLR trướcFvLR FvLRvậy, nFvLRgười đà5uf6vym7n ôngdVmAE22B này5uf6vym7 hếdVmAE22Bt lầdVmAE22Bn nFvLRày đến5uf6vym7 l5uf6vym7ần FvLRkhác x5uf6vym7uất hidVmAE22Bện trFvLRong cuộc5uf6vym7 đờiFvLR FvLRcô cùnFvLRg c5uf6vym7ô chidVmAE22Ba 5uf6vym7sẻ mọi5uf6vym7 khdVmAE22Bó khăn.
dVmAE22BLục TFvLRử Min5uf6vym7h thẫdVmAE22Bn FvLRthờ n5uf6vym7hìn TầndVmAE22B Cẩm5uf6vym7 dVmAE22Bvà KFvLRha Lương.FvLR NhFvLRững 5uf6vym7ngày vừFvLRa quadVmAE22B, an5uf6vym7h kh5uf6vym7ông dVmAE22Bcó thờiFvLR gFvLRian qu5uf6vym7an tâ5uf6vym7m tớ5uf6vym7i 5uf6vym7tình cảm5uf6vym7 cFvLRủa mìFvLRnh, như5uf6vym7ng dVmAE22Banh bidVmAE22Bết dVmAE22Brõ, ngưFvLRời đàn5uf6vym7 ông5uf6vym7 trdVmAE22Bước mắdVmAE22Bt adVmAE22Bnh cdVmAE22Bó rấFvLRt nhiềudVmAE22B cdVmAE22Bách FvLRđể tran5uf6vym7h thdVmAE22Bủ tìnFvLRh FvLRcảm 5uf6vym7của ngườFvLRi 5uf6vym7anh y5uf6vym7êu dấu.FvLR Chư5uf6vym7a badVmAE22Bo giờ5uf6vym7, Tần5uf6vym7 CẩmdVmAE22B đốiFvLR FvLRxử đặc5uf6vym7 biệtdVmAE22B vớFvLRi 5uf6vym7anh, nhưFvLRng lạFvLRi hFvLRết ldVmAE22Bần nàFvLRy đế5uf6vym7n FvLRlần kdVmAE22Bhác thdVmAE22Bể hidVmAE22Bện sự5uf6vym7 5uf6vym7quan FvLRtâm đặcFvLR biệtFvLR t5uf6vym7ới KhFvLRa LdVmAE22Bương. Lò5uf6vym7ng dVmAE22Banh qu5uf6vym7ặn đau,5uf6vym7 adVmAE22Bnh tựFvLR hdVmAE22Bỏi cdVmAE22Bhẳng lẽdVmAE22B mìnFvLRh 5uf6vym7lại khôdVmAE22Bng bằFvLRng cádVmAE22Bi gãFvLR ldVmAE22Bưu 5uf6vym7manh k5uf6vym7ia sao?
Mọi5uf6vym7 n5uf6vym7gười đềuFvLR khFvLRông 5uf6vym7phát FvLRhiện rFvLRa ándVmAE22Bh m5uf6vym7ắt 5uf6vym7khác l5uf6vym7ạ củaFvLR ĐườdVmAE22Bng 5uf6vym7Thi Thi.
ChFvLRính 5uf6vym7Thi 5uf6vym7Thi cũngFvLR khdVmAE22Bông hiểu5uf6vym7 côFvLR bFvLRắt đầFvLRu có5uf6vym7 cFvLRảm t5uf6vym7ình vớdVmAE22Bi TửFvLR MFvLRinh tFvLRừ lúFvLRc nFvLRào; ndVmAE22Bhững ngà5uf6vym7y vừ5uf6vym7a qua5uf6vym7, dVmAE22Bcô 5uf6vym7đã FvLRcó t5uf6vym7hể khẳng5uf6vym7 5uf6vym7định rằn5uf6vym7g mFvLRình yFvLRêu TửFvLR MidVmAE22Bnh. Cô5uf6vym7 n5uf6vym7hớ FvLRrất rõdVmAE22B hFvLRôm n5uf6vym7ay, tr5uf6vym7ong lFvLRúc dVmAE22Bsợ dVmAE22Bhãi, ngườFvLRi đầuFvLR tiêdVmAE22Bn c5uf6vym7ô FvLRnghĩ tớFvLRi lFvLRà TFvLRử Minh.
LụdVmAE22Bc TửFvLR dVmAE22BMinh v5uf6vym7à TầnFvLR CFvLRẩm 5uf6vym7là mộtFvLR đ5uf6vym7ôi kFvLRia màdVmAE22B? T5uf6vym7ại FvLRsao TầFvLRn CẩFvLRm ldVmAE22Bại bắtdVmAE22B dVmAE22Bcá 5uf6vym72 tadVmAE22By, lạFvLRi cònFvLR đốFvLRi tốtFvLR dVmAE22Bvới KhFvLRa LươdVmAE22Bng đ5uf6vym7ể TửFvLR M5uf6vym7inh đ5uf6vym7au lòn5uf6vym7g? ThựcFvLR rdVmAE22Ba dVmAE22Bcô ấFvLRy đ5uf6vym7âu cFvLRó dVmAE22Bxinh đẹdVmAE22Bp bằndVmAE22Bg mình?dVmAE22B vdVmAE22Bậy màdVmAE22B tronFvLRg lú5uf6vym7c ngdVmAE22Buy na5uf6vym7n nhấtdVmAE22B lạidVmAE22B cdVmAE22Bó FvLRđược tấFvLRm ch5uf6vym7ân tìnhFvLR của5uf6vym7 FvLRcả 5uf6vym72 dVmAE22Bchàng trai.
TFvLRhi 5uf6vym7Thi FvLRlà cFvLRô g5uf6vym7ái dVmAE22Bcó nhiềFvLRu lFvLRợi thFvLRế nhFvLRất tr5uf6vym7ong nhó5uf6vym7m bạn;FvLR 5uf6vym7gia đìdVmAE22Bnh giàudVmAE22B dVmAE22Bcó; lạdVmAE22Bi tdVmAE22Bhông m5uf6vym7inh xi5uf6vym7nh đẹp.5uf6vym7 TdVmAE22Bần FvLRCẩm 5uf6vym7chẳng q5uf6vym7ua 5uf6vym7chỉ FvLRlà bdVmAE22Bạn học5uf6vym7 t5uf6vym7ừ thủa5uf6vym7 nhỏ,dVmAE22B côdVmAE22B ấdVmAE22By dựadVmAE22B và5uf6vym7o đâuFvLR màFvLR cFvLRó đượdVmAE22Bc nhi5uf6vym7ều th5uf6vym7ứ đếFvLRn thếdVmAE22B cdVmAE22Bơ chứ?
TdVmAE22Bhi T5uf6vym7hi h5uf6vym7ằn họFvLRc nhdVmAE22Bìn FvLRvào bóngFvLR Tử5uf6vym7 Mi5uf6vym7nh; cFvLRô thdVmAE22Bề nhdVmAE22Bất địnFvLRh phảidVmAE22B chiếmdVmAE22B đượ5uf6vym7c dVmAE22Banh để5uf6vym7 chứ5uf6vym7ng mFvLRinh cô5uf6vym7 khônFvLRg 5uf6vym7hề tFvLRhua FvLRkém Tần5uf6vym7 Cẩm.
ĐúngFvLR lú5uf6vym7c nà5uf6vym7y Hắc5uf6vym7 BảodVmAE22B đangFvLR FvLRnằm tr5uf6vym7ong lòFvLRng KdVmAE22Bha LưdVmAE22Bơng bỗng5uf6vym7 nhảydVmAE22B pFvLRhắt FvLRsang lòFvLRng TầndVmAE22B 5uf6vym7Cẩm, nóFvLR con5uf6vym7g lưngFvLR vFvLRề phíaFvLR TdVmAE22Bhi ThFvLRi, nhdVmAE22Bư 5uf6vym7thể đãFvLR nhìFvLRn thấu5uf6vym7 được5uf6vym7 dVmAE22Bý ngh5uf6vym7ĩ của5uf6vym7 cFvLRô vậy.
MặtdVmAE22B trờdVmAE22Bi 5uf6vym7rồi cũngFvLR lấpFvLR ldVmAE22Bó ởFvLR đằng5uf6vym7 đông.dVmAE22B; d5uf6vym7ưới muônFvLR vàn5uf6vym7 ti5uf6vym7a FvLRnắng vàng,5uf6vym7 bốFvLRn ngườidVmAE22B bọnFvLR họFvLR vẫ5uf6vym7n đứndVmAE22Bg yê5uf6vym7n tạidVmAE22B chỗ;5uf6vym7 nhưFvLRng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.