You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TLUử LUMinh qXkJohrút sLUúng qXkJohra, chcBFn3Mĩa vqXkJohào mqXkJohụ LUta rồiHfka3P đLUe doạ:LU "ĐừngHfka3P lạqXkJohi gần,cBFn3M nếqXkJohu kHfka3Phông cBFn3Mtôi bắncBFn3M đấy!"
LUMụ LUta cLUười rồicBFn3M lùiqXkJoh vHfka3Pề phíaLU saHfka3Pu. MụcBFn3M cBFn3Mta bLUị húLUt vàoLU chiqXkJohếc gươqXkJohng. ChHfka3Piếc LUgương trqXkJohong thacBFn3Mng máHfka3Py bỗnqXkJohg cBFn3Mtrở Hfka3Pnên LUsống độngqXkJoh kcBFn3Mhác tqXkJohhường, qXkJohnó Hfka3Pnuốt ccBFn3Mhửng ngườiHfka3P pLUhụ nLUữ qXkJohkia. Hfka3PMụ tLUa biếnHfka3P mất.
qXkJohLục TcBFn3Mử cBFn3MMinh khôHfka3Png tHfka3Pin nổiLU vàLUo mọLUi tqXkJohhứ diễHfka3Pn rLUa trLUước mắtcBFn3M mìnhHfka3P, nHfka3Phưng kHfka3Phông cònHfka3P đủLU thờicBFn3M gHfka3Pian qXkJohđể ngLUạc nhiênLU nữa.qXkJoh AncBFn3Mh thấLUy bLUóng củaqXkJoh mHfka3Pụ tHfka3Pa kqXkJohhông bqXkJohiến mấtqXkJoh tronHfka3Pg gươncBFn3Mg Hfka3Pmà bHfka3Pây gicBFn3Mờ đqXkJohã hiqXkJohện hìqXkJohnh Hfka3Plà LUngười phụcBFn3M nữLU LUmặc áocBFn3M đỏ,Hfka3P cHfka3Pứ qXkJohdi cBFn3Mchuyển vềHfka3P phíaqXkJoh anhqXkJoh, càcBFn3Mng lLUúc càHfka3Png gần.
LụHfka3Pc THfka3Pử buộcqXkJoh phqXkJohải nổcBFn3M súng.
Hfka3PKha LươngLU qXkJohvà cBFn3MTần CẩHfka3Pm chạycBFn3M tớiLU giữcBFn3Ma cLUầu tLUhang thLUì nqXkJohghe thấcBFn3My LUtiếng súnLUg, LUTần CqXkJohẩm liềnHfka3P đLUứng LUlại rồiLU Hfka3Pnói vớiLU KhqXkJoha Lương:cBFn3M cBFn3M"Anh cBFn3Mà, bHfka3Pệnh việncBFn3M nàcBFn3My LUlàm gcBFn3Mì cóqXkJoh qXkJohtầng 13."
Kha LươngLU qXkJohvỗ đầLUu thừacBFn3M nHfka3Phận, bệncBFn3Mh việnLU nàyqXkJoh chHfka3Pỉ cqXkJohó Hfka3Pbốn tầng,cBFn3M Hfka3Plấy đâuqXkJoh rLUa tHfka3Pầng 1cBFn3M3 kiLUa cHfka3Phứ! cBFn3MHai ngLUười đãqXkJoh chạHfka3Py rqXkJohất LUlâu cBFn3Mrồi. ChLUẳng lẽcBFn3M lạicBFn3M bcBFn3Mị Hfka3Pảo gLUiác ư?
KhqXkJoha LươngqXkJoh đãLU cLUó kincBFn3Mh cBFn3Mnghiệm từcBFn3M buổqXkJohi Hfka3Psáng, cBFn3Manh bìqXkJohnh tĩnhqXkJoh nhqXkJohìn bốnHfka3P phíaLU, phHfka3Pát hiệnqXkJoh tầngHfka3P cBFn3Mdưới cLUó bóHfka3Png ngườcBFn3Mi. LUAnh liqXkJohền kéHfka3Po TầnqXkJoh CẩmcBFn3M chqXkJohạy xuốngqXkJoh, vừacBFn3M chạyqXkJoh LUvừa nLUói: "AcBFn3Mnh qXkJohhiểu rồHfka3Pi, thaLUng Hfka3Pmáy vẫnHfka3P ởcBFn3M tcBFn3Mầng 1LU, nóLU Hfka3Pvẫn LUđứng LUyên ởqXkJoh đó,qXkJoh cBFn3Mnhưng nqXkJohó lạLUi chạyqXkJoh vàoqXkJoh Hfka3P1 khôHfka3Png LUgian Hfka3Ptầng 1LU3 khácLU. ChúHfka3Png mìHfka3Pnh macBFn3Mu chạyHfka3P xuốnLUg tầngcBFn3M cBFn3M1 đi."
Lục TqXkJohử cBFn3MMinh đãHfka3P khôngLU còqXkJohn đểcBFn3M cBFn3Mý Hfka3Ptới Hfka3Pcái LUgì qXkJohnữa, aHfka3Pnh nhắmcBFn3M mắtLU bắnqXkJoh cBFn3Mbừa, lqXkJohúc mởqXkJoh mắtcBFn3M cBFn3Mra chHfka3Pỉ thấcBFn3My Hfka3Pvỏ qXkJohđạn cBFn3Mtung cBFn3Mtóe kcBFn3Mhắp nơi.
AnqXkJohh vừaLU đHfka3Pịnh tqXkJohhở thàHfka3Po ncBFn3Mhẹ nhõqXkJohm thìLU lạcBFn3Mi cảqXkJohm thấyHfka3P cóLU gìqXkJoh Hfka3Pđó đcBFn3Mang cBFn3Mlắc lLUư tHfka3Prên đầuHfka3P. NgẩngcBFn3M cBFn3Mđầu lênLU, acBFn3Mnh thấqXkJohy ngườiqXkJoh pcBFn3Mhụ nữqXkJoh cBFn3Mmặc qXkJoháo Hfka3Pđỏ đqXkJohó đangLU cBFn3Mtreo lHfka3Pơ lửngcBFn3M trênLU cửacBFn3M trờiqXkJoh củacBFn3M tHfka3Phang mcBFn3Máy. BàLU tLUa LUthõng qXkJohmặt xuốHfka3Png, đốcBFn3Mi mặHfka3Pt vớiqXkJoh cBFn3Manh, qXkJoh2 cqXkJohon mắqXkJoht đcBFn3Mã bHfka3Pị móc,Hfka3P LUmáu chảHfka3Py trànHfka3P khắLUp nơi,LU rqXkJohỏ cLUả vàLUo mặtLU anh.
ĐcBFn3Máng sợLU nhấcBFn3Mt làqXkJoh ngườicBFn3M đànHfka3P bàLU vớcBFn3Mi khucBFn3Môn qXkJohmặt qXkJohvô Hfka3Phồn lcBFn3Mại bắtLU đcBFn3Mầu nhếchHfka3P mépHfka3P cười.
cBFn3MKha cBFn3MLương đLUã tớiqXkJoh cửaHfka3P thanqXkJohg cBFn3Mmáy, aqXkJohnh đậpLU mHfka3Pạnh vàcBFn3Mo nóqXkJoh nhqXkJohưng chẳnqXkJohg cócBFn3M tácqXkJoh dụngLU gì.
TầcBFn3Mn CẩmqXkJoh sốcBFn3Mt ruột,Hfka3P nhấLUn qXkJohnút Hfka3Pliên hồi.
HắccBFn3M cBFn3MBảo đanqXkJohg nằqXkJohm qXkJohtrong LUlòng KqXkJohha LcBFn3Mương bỗngLU nhảyHfka3P vọtcBFn3M LUlên càoHfka3P vàLUo môHfka3Pi aHfka3Pnh, KhHfka3Pa LươngHfka3P lấycBFn3M tHfka3Pay sLUờ thLUì phátLU hLUiện mìnqXkJohh đãHfka3P bHfka3Pị chcBFn3Mảy mqXkJoháu, LUanh cũnLUg chẳHfka3Png ccBFn3Mó tqXkJohhời giLUan đểLU tráccBFn3Mh HắHfka3Pc BLUảo nữLUa, cứLU ticBFn3Mếp tụLUc đạpLU cửa.
ĐúngLU lúHfka3Pc nàqXkJohy tqXkJohhì xuHfka3Pất LUhiện kLUỳ tíchqXkJoh cBFn3M– bàHfka3Pn qXkJohtay dqXkJohính máuLU ccBFn3Mủa KhLUa LHfka3Pương vừaLU đHfka3Pập Hfka3Pvào cửa,Hfka3P LUtất cảcBFn3M cácBFn3Mc vếLUt máuqXkJoh đầLUm đLUìa trênqXkJoh thaqXkJohng mácBFn3My LUđều qXkJohbiến mất.
KhcBFn3Ma LươnqXkJohg ngạccBFn3M nhiLUên qXkJohnhìn Hfka3Ptay mìLUnh rồicBFn3M qXkJohhét to:
- ĐúngcBFn3M rồiHfka3P! SqXkJohao Hfka3Panh qXkJohlại khônqXkJohg nhcBFn3Mớ cBFn3Mđến chiHfka3Pêu nHfka3Pày tronHfka3Pg PhHfka3Pương pLUháp tránhcBFn3M cBFn3Mtà củaLU ônqXkJohg aqXkJohnh –Hfka3P dùngHfka3P máuHfka3P củacBFn3M mìnhLU đểHfka3P đuổqXkJohi cBFn3Mma. DòncBFn3Mg qXkJohhọ KLUha ccBFn3Mủa qXkJohanh trLUuyền đLUời làmHfka3P pháLUp cBFn3Msư, nLUên trêncBFn3M ngườiHfka3P acBFn3Mi cũngqXkJoh cóHfka3P máLUu tráLUnh ma.
ALUnh vẫLUn đangLU hoqXkJohan hỉHfka3P thìcBFn3M thLUấy mũiLU mìnhHfka3P đHfka3Pau nhcBFn3Mói, máuqXkJoh chLUảy ộcLU rcBFn3Ma. AncBFn3Mh đcBFn3Mịnh mqXkJohắng qXkJohTần CLUẩm thqXkJohì tqXkJohhấy qXkJohcô LUđã nhacBFn3Mnh chóqXkJohng lấyHfka3P qXkJohtay quqXkJohyệt LUmáu tqXkJohrên mcBFn3Mũi aHfka3Pnh rồHfka3Pi bôLUi vàcBFn3Mo nútLU nhLUấn thanHfka3Pg máy.Hfka3P VừacBFn3M nhấHfka3Pn LUmạnh vàocBFn3M, thanLUg mqXkJoháy bậtLU mở.
MộqXkJoht ngưcBFn3Mời đangqXkJoh cBFn3Mbị tqXkJohreo lLUủng lẳngqXkJoh tHfka3Prong thcBFn3Mang qXkJohmáy; đóqXkJoh Hfka3Pchính lqXkJohà LqXkJohục TqXkJohử MinhLU. KqXkJohha LqXkJohương ccBFn3Mhạy vàHfka3Po tLUrong ôcBFn3Mm chânLU cBFn3MTử qXkJohMinh kéqXkJoho xuốHfka3Png, đánqXkJohg thươngLU qXkJohcho LUanh chàngcBFn3M LqXkJohục TửHfka3P MiqXkJohnh LUđã Hfka3Pbị LUtreo cổqXkJoh trLUợn cqXkJohả mắt;LU đãcBFn3M thếcBFn3M lqXkJohại còcBFn3Mn Hfka3Ptiếp tụccBFn3M bịcBFn3M kéocBFn3M xuốLUng đHfka3Pau điếngcBFn3M ngườcBFn3Mi, nêLUn qXkJohchỉ cònLU biếtHfka3P giLUẫy đHfka3Pạp lunHfka3Pg LUtung. Hfka3PT LUần CẩmLU ncBFn3Mhìn thấyHfka3P Hfka3Pthế vộiHfka3P Hfka3Pnói vớqXkJohi KhcBFn3Ma LHfka3Pương: “Hfka3PĐừng ccBFn3Mố kcBFn3Méo ancBFn3Mh qXkJohấy xuống,cBFn3M LUbế acBFn3Mnh ấcBFn3My cBFn3Mlên đi”
KhLUa LươngLU vcBFn3Mà cBFn3MTần CẩmcBFn3M luốngqXkJoh cuốngcBFn3M đặqXkJoht TửcBFn3M MHfka3Pinh xuốncBFn3Mg; LUmay cBFn3Mmà Hfka3Panh ấycBFn3M Hfka3Pkhông bqXkJohị trLUeo lâLUu, cBFn3Mhơn qXkJohnữa thqXkJohể lLUực LUsung Hfka3Pmãn nêLUn Hfka3Pchỉ nghcBFn3Mỉ LU1 Hfka3Plúc qXkJohlại bcBFn3Mình tLUhường Hfka3Pnhư khôncBFn3Mg LUcó viHfka3Pệc gì.
VừaLU ngqXkJohồi dậy,Hfka3P TửcBFn3M MLUinh đãLU lLUớn tiếngcBFn3M mắnLUg KqXkJohha Lương:
- LúcqXkJoh nHfka3Pãy acBFn3Mnh cứqXkJoh Hfka3Pcố kéocBFn3M tôiHfka3P Hfka3Pxuống, ancBFn3Mh cLUó cqXkJohòn nhâqXkJohn tícBFn3Mnh khôngqXkJoh đấyLU? HacBFn3My cBFn3Mlà Hfka3Panh muốnLU giếtLU tôi?
Hfka3PKha LưqXkJohơng xcBFn3Moa mũiqXkJoh hỏiHfka3P lại:
- ĐừngLU qXkJohcó qXkJohgià mHfka3Pồm! qXkJohnếu qXkJohanh khôqXkJohng trecBFn3Mo Hfka3Pcổ tcBFn3Mự tHfka3Pử thLUì cBFn3Mtôi LUđã qXkJohkhông Hfka3Pmất nhiềucBFn3M máqXkJohu đếqXkJohn thếcBFn3M! THfka3Pôi vốnLU đãHfka3P gLUầy yHfka3Pếu, Hfka3Psuy dLUinh dưỡncBFn3Mg, thHfka3Piếu mcBFn3Máu, đâucBFn3M cócBFn3M đượcHfka3P bLUéo tốtqXkJoh nqXkJohhư anh.
TầnqXkJoh CẩmHfka3P phảqXkJohi hLUét tHfka3Po caqXkJohn qXkJoh2 người:
- ĐếnLU lcBFn3Múc qXkJohnày màHfka3P qXkJoh2 aHfka3Pnh cqXkJohòn tâqXkJohm tHfka3Prạng cãLUi nhqXkJohau à?Hfka3P KhôncBFn3Mg macBFn3Mu đcBFn3Mi cBFn3Mcứu cBFn3MThi Thi!
HọcBFn3M liềHfka3Pn Hfka3Pđứng dậyLU cqXkJohhạy rLUa nqXkJohgoài. NLUhìn thấyqXkJoh ThHfka3Pi THfka3Phi cBFn3Mđang chầmHfka3P chậmqXkJoh qXkJohbước tớLUi, bqXkJoha ngườHfka3Pi thởcBFn3M phLUào nhcBFn3Mẹ nhõmLU; đaLUng địncBFn3Mh cBFn3Mchạy đếnHfka3P chỗLU Hfka3PThi ThLUi thLUì qXkJohhọ đứngHfka3P scBFn3Mững lại.
Có mộtLU bóncBFn3Mg ncBFn3Mgười Hfka3Pbay sHfka3Pau ThcBFn3Mi Thi.
TầnLU LUCẩm giqXkJohơ ncBFn3Mắm đấmqXkJoh đqXkJohịnh LUđánh KcBFn3Mha LưLUơng. LUKha LươngqXkJoh vLUội chạcBFn3My tớLUi núpcBFn3M sLUau cBFn3Mlưng TửLU Minh.
qXkJohThi cBFn3MThi cBFn3Mđang dầqXkJohn tiqXkJohến tớiHfka3P LUphía họLU; LUcái bónHfka3Pg cBFn3Mkia cũqXkJohng rLUõ Hfka3Phơn. Hfka3PBa ngưLUời nhậnHfka3P LUra LUđó cBFn3Mlà Hfka3Pông nộiqXkJoh KHfka3Pha LươngHfka3P liHfka3Pền Hfka3Pngồi bệtHfka3P xuốngHfka3P đấtLU, tLUhở phHfka3Pào rồiqXkJoh nói:
- cBFn3MÔng à,qXkJoh lầLUn nàHfka3Py qXkJohông qXkJohxuất hiệncBFn3M quáLU LUbất ngLUờ đấLUy! BọnHfka3P cháqXkJohu cBFn3Msợ đếcBFn3Mn thcBFn3Mót ticBFn3Mm rồcBFn3Mi đqXkJohây này.
ÔncBFn3Mg nLUội KqXkJohha LqXkJohương qXkJoh– KhHfka3Pa cBFn3MĐạo cuHfka3Pối cùngqXkJoh cũngqXkJoh xuấcBFn3Mt hiệqXkJohn, KhqXkJoha LươcBFn3Mng vLUui mừnqXkJohg cLUhạy Hfka3Pvề cBFn3Mphía ông,qXkJoh nhLUưng thấyHfka3P qXkJohông hLUững hờqXkJoh, chánqXkJoh nảncBFn3M nHfka3Phìn mình.
Hfka3PÔng LUcụ tráHfka3Pch móc:
- LẽqXkJoh nHfka3Pào cqXkJohháu đãLU sửHfka3P dụqXkJohng chiêuHfka3P thuậtcBFn3M máuLU trHfka3Pánh Hfka3Ptà Hfka3Pđê tiqXkJohện nhấLUt, nhụcHfka3P nhãcBFn3M nhất,qXkJoh qXkJohhèn hqXkJohạ cBFn3Mnhất củacBFn3M dòLUng cBFn3Mhọ qXkJohKha Hfka3Pchúng ta?
KcBFn3Mha LươLUng buồnLU cBFn3Mbã đápLU lại:
Hfka3P- NhHfka3Pục nhãHfka3P hèqXkJohn hạHfka3P cáHfka3Pi qXkJohgì chứcBFn3M! nếHfka3Pu khHfka3Pông cqXkJohó chútLU máuHfka3P củaqXkJoh cháuHfka3P LUthì cBFn3MTử MLUinh qXkJohsớm LUđã bịHfka3P chếqXkJoht treqXkJoho tqXkJohrong thanHfka3Pg máycBFn3M rồi.
TầnHfka3P CHfka3Pẩm cLUhạy tớicBFn3M đỡHfka3P Hfka3PThi Hfka3PThi thcBFn3Mì nhậnHfka3P tLUhấy TLUhi ThqXkJohi đangcBFn3M nLUhư qXkJohngười mLUộng du.
ÔncBFn3Mg trqXkJohẻ giqXkJohải thích:
- ThHfka3Pi ThqXkJohi cBFn3Mbị ônqXkJohg thôiLU miêncBFn3M rồiLU, bHfka3Pan nLUãy ncBFn3Mó Hfka3Pđã LUkinh Hfka3Phãi tộtHfka3P độ;qXkJoh ônLUg thôqXkJohi miênqXkJoh đểcBFn3M cBFn3Mnó nqXkJohgủ, nhưLU cBFn3Mthế sẽcBFn3M bqXkJohảo vệqXkJoh đượcqXkJoh nguyênLU khLUí tHfka3Pốt hơn.
Ông tLUrẻ cBFn3Mquay rHfka3Pa nóqXkJohi LUvới LUKha Lương:
cBFn3M- cBFn3MSao chácBFn3Mu khHfka3Pông chịqXkJohu họHfka3Pc phépqXkJoh thuqXkJohật troHfka3Png sáchqXkJoh củqXkJoha ôncBFn3Mg? BqXkJohao nhHfka3Piêu pHfka3Phương phLUáp haHfka3Py khHfka3Pông Hfka3Pdùng Hfka3Plại điHfka3P dHfka3Pùng cáiLU phéHfka3Pp nhHfka3Pục nhãLU thếcBFn3M qXkJohhả chHfka3Páu? LàmHfka3P cBFn3Mthế mqXkJohà LUgọi làqXkJoh bắLUt mcBFn3Ma ưqXkJoh? ThàcBFn3M cháuHfka3P hcBFn3Miến qXkJohmáu LUcho bcBFn3Mệnh Hfka3Pviện đểLU cqXkJohứu nLUgười qXkJohcòn hơnLU cBFn3Mlà vunqXkJohg vãcBFn3Mi lHfka3Pung tungqXkJoh., LUthật chẳqXkJohng biếtHfka3P xấucBFn3M hổLU gìLU cả.
KhcBFn3Ma LươngqXkJoh LUxấu hLUổ liềnHfka3P cHfka3Pãi lạiLU ông:
qXkJoh- ThHfka3Pế Hfka3Pai bảoLU tậpHfka3P hợHfka3Pp cáccBFn3M mảnhLU vHfka3Pải qXkJohlại rồicBFn3M LUđốt LUđi lHfka3Pà ccBFn3Mó thqXkJohể pqXkJohhá đượcHfka3P lờiHfka3P ngucBFn3Myền LUCA BqXkJohĂNG? TrLUong Hfka3Plúc tqXkJohhu thậpqXkJoh vảiLU, bLUọn cháLUu xqXkJohém LUchút ncBFn3Mữa đãqXkJoh mấtHfka3P mạngcBFn3M qXkJohrồi, vcBFn3Mậy Hfka3Pmà cBFn3Mbây gLUiờ ônqXkJohg qXkJohlại qXkJohtới tráchHfka3P qXkJohcháu nữaqXkJoh à?
Ông trqXkJohẻ ccBFn3Mhau màqXkJohy rồiLU nói:
- cBFn3MCác cháucBFn3M đãqXkJoh qXkJohxem bqXkJohản tcBFn3Mhảo củqXkJoha ông?
- BảLUn thảHfka3Po qXkJohnào cơcBFn3M? QuycBFn3Mển scBFn3Mách Hfka3Pđó lqXkJohà bảncBFn3M thảHfka3Po củHfka3Pa ôngLU ư?qXkJoh cBFn3M- BcBFn3Mốn ngườiHfka3P ngcBFn3Mạc Hfka3Pnhiên nhHfka3Pìn ông.
LU- cBFn3MĐó đqXkJohúng làLU bHfka3Pản LUthảo cHfka3Pủa ôngLU. LHfka3Pẽ Hfka3Pnào tronqXkJohg LUbản thảoHfka3P qXkJohông Hfka3Plại khônqXkJohg cLUó quLUyền giảqXkJoh thicBFn3Mết mộtHfka3P cLUhút? VLUiệc pháHfka3P lờLUi ngcBFn3Muyền cBFn3MCA BqXkJohĂNG cBFn3Mlà cBFn3Mmột tronLUg nhcBFn3Mững câHfka3Pu cBFn3Mhỏi khóHfka3P trảHfka3P lLUời nhHfka3Pất củacBFn3M cBFn3Mdòng hcBFn3Mọ KhHfka3Pa chúngqXkJoh tqXkJoha, ôHfka3Png đcBFn3Mã đLUề cậpLU rấLUt nhcBFn3Miều giqXkJohả thiếtLU cBFn3Mđể phLUá lờiHfka3P ngqXkJohuyền, cqXkJohhẳng nhẽqXkJoh qXkJohcác cHfka3Pháu cứHfka3P lầnqXkJoh lượHfka3Pt qXkJohthử từcBFn3Mng phưLUơng phcBFn3Máp hacBFn3My sao?
cBFn3MBa ngcBFn3Mười Hfka3Pđều kicBFn3Mnh sợqXkJoh tHfka3Poát mHfka3Pồ hôi.
- CqXkJohác cLUháu tcBFn3Mhu thậpqXkJoh mảnhcBFn3M vảiqXkJoh đỏ,LU đeqXkJohm sLUức mạncBFn3Mh qXkJohCA BĂNqXkJohG vqXkJohốn đãHfka3P đượcqXkJoh táchLU cBFn3Mra tậpLU hợpHfka3P lại,Hfka3P rồiLU lạicBFn3M macBFn3Mng mảnLUh vqXkJohải đLUó tLUới nơiHfka3P LUchí âHfka3Pm. CácqXkJoh chqXkJoháu hãqXkJohy mởcBFn3M tHfka3Po mắtcBFn3M Hfka3Pra màqXkJoh cBFn3Mnhìn, nơicBFn3M ncBFn3Mày mHfka3Pấy ccBFn3Mhục cBFn3Mnăm cBFn3Mtrước vốnLU làcBFn3M nghĩaqXkJoh địaHfka3P chcBFn3Môn xcBFn3Mác hàngHfka3P vạnHfka3P người.LU Hfka3PCác ccBFn3Mháu Hfka3Pcho cBFn3Mrằng nhữngcBFn3M khuLUôn mặtHfka3P sacBFn3Mu Hfka3Ptấm kínHfka3Ph kqXkJohia LUlà mặLUt ngưcBFn3Mời đúngqXkJoh kHfka3Phông, kỳcBFn3M tLUhực đócBFn3M đLUều lLUà nhữncBFn3Mg ocBFn3Man hồncBFn3M tHfka3Prước Hfka3Pkia, họcBFn3M đqXkJohang nLUgày đêLUm Hfka3Plàm bạnqXkJoh LUvới nhữngqXkJoh bqXkJohệnh nhâLUn cBFn3Mtâm thần.
Ông trẻqXkJoh lạiqXkJoh dõnqXkJohg dạcHfka3P nLUói tiếp:
Hfka3P- CácqXkJoh cháLUu còncBFn3M đứngLU đLUờ ởcBFn3M Hfka3Pđây lqXkJohàm Hfka3Pgì? KhôqXkJohng maHfka3Pu cBFn3Mlên sânHfka3P thượngqXkJoh tìHfka3Pm AnHfka3Ph KỳHfka3P vLUà cBFn3MĐinh ĐôngcBFn3M Hfka3Pđ! ĐinqXkJohh ĐôLUng hHfka3Piện giLUờ đaqXkJohng bịHfka3P mộtcBFn3M lHfka3Pực lượnqXkJohg đHfka3Páng sợqXkJoh LUthao qXkJohtúng; nLUếu ccBFn3Mác chqXkJoháu đếnLU LUmuộn sHfka3Pẽ khônLUg kịpcBFn3M đâu!
ÔcBFn3Mng trẻqXkJoh cBFn3Mvừa cBFn3Mvỗ vàoHfka3P ngườqXkJohi ThHfka3Pi TLUhi, cHfka3Pô lLUiền tỉnhLU lạiqXkJoh. BốnqXkJoh ngườicBFn3M Hfka3Pkhông kịpHfka3P Hfka3Pnói gìqXkJoh vộiLU bướLUc vàqXkJoho thanqXkJohg máyqXkJoh, qXkJohông trẻcBFn3M khôngLU Hfka3Pđi cùngLU họ,Hfka3P bHfka3Pởi qXkJohthời gqXkJohian hiệnLU hLUình bLUa phúcBFn3Mt mộtHfka3P ngHfka3Pày đãHfka3P hết.LU Hfka3PÔng chỉcBFn3M kHfka3Pịp LUnói Hfka3Pvới KcBFn3Mha LươngLU: “NếuHfka3P thựcLU sHfka3Pự khônqXkJohg cóHfka3P cáchcBFn3M nLUào qXkJohkhác, chqXkJoháu hãcBFn3My tựLU cắtHfka3P ngónqXkJoh cBFn3Mtay đLUể LUmáu chảLUy rqXkJoha nhé!cBFn3M”. cBFn3MLời qXkJohdặn củaHfka3P ôngLU trẻcBFn3M cBFn3Mkhiến KhHfka3Pa LưHfka3Pơng lqXkJohạnh hếcBFn3Mt cảLU ngưHfka3Pời, anqXkJohh đứncBFn3Mg qXkJohtrong thanqXkJohg mqXkJoháy qXkJohôm miệnqXkJohg khôngqXkJoh nLUói năqXkJohng gì.
LLUúc nàLUy qXkJohbốn nHfka3Pgười Hfka3Plại Hfka3Pđi cùnLUg Hfka3Pvới nhauqXkJoh, khôngqXkJoh qXkJohai nLUói nqXkJohăng Hfka3Pgì. Hfka3PHắc BảoHfka3P nằHfka3Pm ườHfka3Pn trêHfka3Pn LUvai Hfka3PKha LươLUng khHfka3Pông chịqXkJohu xuống.Hfka3P BọqXkJohn họLU vừaLU trảiLU qqXkJohua cơcBFn3Mn chấnqXkJoh động,cBFn3M aHfka3Pi cũngLU bicBFn3Mết đốLUi tLUhủ củaLU cBFn3Mmình rấHfka3Pt mạqXkJohnh ncBFn3Mhưng cBFn3Mhọ Hfka3Pvẫn khHfka3Pông cBFn3Mtừ bỏqXkJoh ýcBFn3M địnhHfka3P cqXkJohứu AnLUh qXkJohKỳ vàLU LUĐinh Đông.
Mọi ngưHfka3Pời đổHfka3P dồnHfka3P qXkJohchú cBFn3Mý vàocBFn3M KhcBFn3Ma LươncBFn3Mg, ancBFn3Mh chẳngcBFn3M biếLUt Hfka3Plàm saLUo chqXkJohỉ biếtLU ngậqXkJohm ngqXkJohùi kêucBFn3M cLUa sqXkJohao scBFn3Mố mìnqXkJohh khổqXkJoh thHfka3Pế! TạcBFn3Mi saqXkJoho qXkJohbao nhiêcBFn3Mu phápcBFn3M tHfka3Phuật LUkhông họcHfka3P cBFn3Mlại LUchỉ hcBFn3Mọc đcBFn3Mược mỗiLU mộHfka3Pt LUchiêu cBFn3Mnày. MọqXkJohi ngườHfka3Pi cBFn3Mnhìn anqXkJohh tiếcBFn3Mc nuốiLU cBFn3Mnghĩ, gqXkJohiá máucBFn3M anqXkJohh nhiềuqXkJoh nHfka3Phư nướcqXkJoh LUsông thìcBFn3M tốcBFn3Mt biLUết bao.
Chẳng mqXkJohấy chốcLU tcBFn3Mhang mácBFn3My đãqXkJoh lêHfka3Pn tớHfka3Pi sâcBFn3Mn thượngLU, nếuHfka3P qXkJohnhư ônLUg nLUội KLUha LươngHfka3P khqXkJohông nóqXkJohi qXkJohcho bLUọn họqXkJoh biếtqXkJoh nơcBFn3Mi nàqXkJohy trướcBFn3Mc Hfka3Pkia làqXkJoh nơcBFn3Mi LUchôn xHfka3Pác vạncBFn3M qXkJohngười thHfka3Pì Hfka3Ptrong mắtcBFn3M củcBFn3Ma họcBFn3M, nqXkJohơi nàLUy qcBFn3Muả cBFn3Mlà rấtqXkJoh đẹpcBFn3M Hfka3P- mộqXkJoht qXkJohnơi ncBFn3Mon qXkJohxanh qXkJohnước biếc,LU câcBFn3My cBFn3Mmây xacBFn3Mnh xcBFn3Manh mọLUc ởHfka3P kHfka3Phắp nơi,LU cBFn3Mtrên sâcBFn3Mn thượLUng dâLUy LUmây đanqXkJoh Hfka3Pchéo vàoHfka3P nhaqXkJohu Hfka3Pgiống ncBFn3Mhư LUmột tLUấm vảiHfka3P xacBFn3Mnh dHfka3Pày dặnqXkJoh vậy.
Kha LươngHfka3P vLUừa nhqXkJohìn Hfka3Pvừa nghĩqXkJoh, tHfka3Prong cBFn3Msách cHfka3Pủa ôngcBFn3M viếqXkJoht nqXkJohhững nơLUi cqXkJohó ccBFn3Mây cBFn3Mxanh mọcqXkJoh qXkJohum Hfka3Ptùm tqXkJohhường LUrất ncBFn3Mặng âcBFn3Mm khíLU. LoạiHfka3P cBFn3Mcây nàcBFn3My hấcBFn3Mp qXkJohthu âHfka3Pm khHfka3Pí cBFn3Mđể tồqXkJohn tạiHfka3P, hơnHfka3P nữaqXkJoh nLUó lạqXkJohi qXkJohche lấpqXkJoh ánLUh mặcBFn3Mt trLUời, lHfka3Pà LUnơi Hfka3Ptrú ẩqXkJohn qXkJohtốt cHfka3Pủa oqXkJohan hồn.
Bốn nLUgười bHfka3Pước đicBFn3M rấtHfka3P cẩHfka3Pn thậLUn, chỉLU sợHfka3P mLUột scBFn3Mơ suấLUt nhHfka3Pỏ Hfka3Pcũng Hfka3Pcó thểcBFn3M qXkJohkhiến cBFn3Mhọ hụtLU bước.Hfka3P ĐiềcBFn3Mu LUkỳ qXkJohlạ làqXkJoh họqXkJoh qXkJohđều cảHfka3Pm LUthấy qXkJohđi trêcBFn3Mn câyHfka3P mâyLU vừLUa qXkJohdẻo vừaLU trơncBFn3M qXkJohnày gcBFn3Miống qXkJohnhư đLUi Hfka3Ptrên đốngHfka3P qXkJohxác chếcBFn3Mt vqXkJohậy! TuLUy đềuHfka3P nghcBFn3Mĩ vậLUy nhcBFn3Mưng khôncBFn3Mg aLUi dLUám Hfka3Pnói raHfka3P, hLUọ cBFn3Mnhìn scBFn3Mân thượqXkJohng rộngHfka3P lHfka3Pớn, băLUn kcBFn3Mhoăn kHfka3Phông bHfka3Piết đứaLU cBFn3Mbé đancBFn3Mg LUở đâu?
CuốiqXkJoh cùcBFn3Mng họHfka3P cũncBFn3Mg nhìnqXkJoh thLUấy haHfka3Pi mHfka3Pẹ cHfka3Pon AnLUh KcBFn3Mỳ, nhưqXkJohng cHfka3Pảnh tượngqXkJoh trướcLU mắtLU họcBFn3M LUthật đángLU sLUợ! AnLUh KỳLU đaqXkJohng tqXkJohhả đứacBFn3M béLU ởcBFn3M ngoàiLU sânHfka3P thượng,LU chLUỉ cầncBFn3M tHfka3Phả tqXkJohay tHfka3Phì cBFn3Mnó chếHfka3Pt cLUhắc rồi.
ĐứaHfka3P bécBFn3M khôngLU đHfka3Pộng đqXkJohậy, giốqXkJohng nhưcBFn3M cBFn3Mngười chHfka3Pết vậy!
THfka3Phi TqXkJohhi hốtLU hoảngLU cBFn3Mhét lên:
- ĐừqXkJohng! AncBFn3Mh KỳLU! ĐHfka3Pừng tcBFn3Mhả taHfka3Py raHfka3P. ĐHfka3Pừng giếtcBFn3M hạHfka3Pi LUcon bé!
TuLUy nhiêLUn, giữLUa kqXkJohhông Hfka3Pgian qXkJohma quáiLU lạiqXkJoh vănqXkJohg vẳncBFn3Mg mộtqXkJoh LUgiọng nói:LU “HcBFn3Mãy thảcBFn3M Hfka3Pcon LUra. LUCon muốcBFn3Mn Hfka3Pđược cBFn3Mxuống dướiLU chcBFn3Mơi. ĐừngLU nắHfka3Pm tcBFn3May con!”Hfka3P Hfka3PĐó chíHfka3Pnh qXkJohlà qXkJohtiếng củacBFn3M ĐinhLU Đông.
Tần CcBFn3Mẩm cBFn3Mvừa địnhLU cqXkJohhạy lcBFn3Mên LUthì thấyHfka3P cBFn3MAnh cBFn3MKỳ Hfka3Pbỏ mộtqXkJoh taqXkJohy rcBFn3Ma, ccBFn3Mô vHfka3Pội đứngHfka3P qXkJohlại LUkhông dámcBFn3M tiếnqXkJoh thêqXkJohm cBFn3Mnữa. ĐứacBFn3M béHfka3P bịqXkJoh Hfka3Ptreo LUlơ lửnHfka3Pg nLUgoài Hfka3Psân thượngLU, Hfka3Pgió thổicBFn3M tớLUi, sặccBFn3M cBFn3Mmùi mqXkJoháu tươiLU taHfka3Pnh ngòqXkJohm, nhìHfka3Pn kỹqXkJoh dãcBFn3My núLUi đHfka3Pen sLUì phíHfka3Pa xHfka3Pa trôngqXkJoh giốHfka3Png nHfka3Phư mộtLU bầyHfka3P quácBFn3Mi vqXkJohật đaLUng nhcBFn3Me nancBFn3Mh múHfka3Pa vLUuốt, cHfka3Phỉ trựcqXkJoh cBFn3Mcó gìqXkJoh rcBFn3Mơi xuốnHfka3Pg làcBFn3M nuLUốt qXkJohchửng khqXkJohông tha.
Kha LqXkJohương qXkJohnhẹ nhàHfka3Png đặtLU HắqXkJohc BảqXkJoho xHfka3Puống, LUhy vọngHfka3P cBFn3Mnó cqXkJohó cáchLU LUgì cứucBFn3M qXkJohhai mqXkJohẹ Hfka3Pcon ALUnh KqXkJohỳ. LúLUc qXkJohnày ancBFn3Mh đãcBFn3M Hfka3Pcoi cBFn3MHắc BảocBFn3M lLUà Hfka3Pbùa hộqXkJoh mệnhHfka3P ccBFn3Mủa mình.Hfka3P HắcqXkJoh BqXkJohảo lqXkJohiếc nhìnHfka3P LUanh mộtqXkJoh cqXkJohái, áncBFn3Mh mắHfka3Pt tỏLU vqXkJohẻ cLUoi thường.
Lúc nàcBFn3My ancBFn3Mh mớiLU thựccBFn3M sựqXkJoh hLUối hậHfka3Pn bởicBFn3M mìnqXkJohh đqXkJohã khLUông chịucBFn3M họcqXkJoh phcBFn3Mép thuậtHfka3P Hfka3Pđến LUnơi qXkJohđến chốn,Hfka3P đLUể đếnHfka3P giờ,cBFn3M ncBFn3Mgay mộtLU cqXkJohon LUmèo LUcũng qXkJohcó quyềnHfka3P khLUinh bHfka3Pỉ ancBFn3Mh. KHfka3Pha LươcBFn3Mng tLUức qXkJohchí rúHfka3Pt cLUon qXkJohdao nhỏHfka3P LUra chuẩncBFn3M bịqXkJoh cLUắt taLUy mìnhqXkJoh bcBFn3Mất cứLU lúcqXkJoh qXkJohnào cBFn3Mđể đHfka3Puổi cBFn3Mma. NóqXkJohi gcBFn3Mì thìHfka3P nóHfka3Pi, lúccBFn3M nàcBFn3My cBFn3Manh LUvẫn rấcBFn3Mt qqXkJohuan trọng.
qXkJohLúc KHfka3Pha LcBFn3Mương đấucBFn3M LUtranh tưHfka3P cBFn3Mtưởng LUthì Hfka3PTần CẩmqXkJoh vàcBFn3M TqXkJohhi ThHfka3Pi đangcBFn3M qXkJohsợ hãcBFn3Mi LUlo lắngHfka3P LUcho ĐinhcBFn3M ĐôngLU; Hfka3Ptận mqXkJohắt nhìcBFn3Mn thấycBFn3M đứHfka3Pa bLUé cứcBFn3M lHfka3Pắc lưcBFn3M tronqXkJohg giócBFn3M, LUhọ thấpcBFn3M thỏLUm khôqXkJohng yên.
THfka3Phi ThLUi nóiHfka3P tHfka3Prong nướcHfka3P mắt:
- AqXkJohnh Kỳ,LU dùHfka3P sLUao ĐinqXkJohh LUĐông cũngLU Hfka3Plà đứaHfka3P coHfka3Pn Hfka3Pdo qXkJohem dHfka3Pứt ruộtqXkJoh đẻqXkJoh raqXkJoh; Hfka3Pcho LUdù tcBFn3Mrước đâyqXkJoh eLUm khôngHfka3P muốnLU Hfka3Pnhận đứaLU qXkJohtrẻ nàHfka3Py, LUcho dqXkJohù LUem LUmuốn trốncBFn3M trLUánh sHfka3Pự thqXkJohật năqXkJohm xưa,Hfka3P nhưHfka3Png nHfka3Pó vqXkJohẫn lHfka3Pà LUcon cHfka3Pủa emHfka3P, lLUà cốLUt nhụcBFn3Mc qXkJohcủa ecBFn3Mm. EHfka3Pm khcBFn3Mông thểcBFn3M tiếpcBFn3M cBFn3Mtục phạmcBFn3M sacBFn3Mi lầm.qXkJoh qXkJohEm khôqXkJohng đượccBFn3M giếtqXkJoh cBFn3Mcon bé!
ĐộqXkJoht nhLUiên troqXkJohng giqXkJohó vọncBFn3Mg lạHfka3Pi giọngHfka3P trẻLU Hfka3Pcon lLUảnh lótHfka3P: “cBFn3MMẹ thảLU cHfka3Pon Hfka3Pra, LUcon muốnHfka3P xuốnHfka3Pg chơicBFn3M, mẹcBFn3M đừngcBFn3M giữHfka3P LUcon thế!”
ĐqXkJohúng lHfka3Pà qXkJohgiọng ĐqXkJohinh Đông.
ÁqXkJohnh qXkJohđèn trêcBFn3Mn sânLU LUthượng đHfka3Pủ sánqXkJohg cBFn3Mđể hLUọ nhìnqXkJoh rLUõ móngLU tacBFn3My ĐiLUnh ĐônLUg qXkJohđã cắmqXkJoh sHfka3Pâu vàqXkJoho tHfka3Pận Hfka3Pxương LUmu bàcBFn3Mn qXkJohtay qXkJohAnh KHfka3Pỳ, qXkJohnhưng AqXkJohnh KqXkJohỳ vẫnLU nhấtqXkJoh LUquyết kcBFn3Mhông tLUhả tHfka3Pay ra.
Hfka3PKhông pHfka3Phải LUAnh KỳHfka3P qXkJohđang hạicBFn3M ĐinhLU ĐôcBFn3Mng màLU lLUà đanHfka3Pg cứuHfka3P qXkJohcon bé.
KhHfka3Pa LươngcBFn3M đcBFn3Mịnh chạycBFn3M tớicBFn3M giLUúp AncBFn3Mh Kỳ.
Đột nhiêLUn ĐiqXkJohnh ĐqXkJohông đổiLU Hfka3Pgiọng, nLUói: “MHfka3Pày cBFn3Mdám tqXkJohới đây,cBFn3M tLUao sẽcBFn3M qXkJohmóc qXkJohngay mắtqXkJoh nócBFn3M qXkJohra đểcBFn3M nHfka3Pó ccBFn3Mhết tHfka3Pại đây.”
Tần CcBFn3Mẩm Hfka3Pđang ôLUm HắcHfka3P Bảo;LU LUtrong bóngcBFn3M tối,Hfka3P nhHfka3Pìn Hfka3Pvào cLUon LUmắt mcBFn3Màu hồHfka3Png Hfka3Pphấn ccBFn3Mủa HắccBFn3M Bảo,qXkJoh LUcô nhậnLU thấqXkJohy mộtHfka3P đứHfka3Pa LUbé cBFn3Mđang nằLUm tHfka3Prong lònHfka3Pg ĐinhqXkJoh Đông.
ĐLUứa béHfka3P tHfka3Pừ qXkJohtừ ngẩngqXkJoh LUđầu Hfka3Plên, vừaLU nqXkJohhìn thHfka3Pấy Hfka3Pnó, Hfka3PTần CcBFn3Mẩm qXkJohhét qXkJohlên: “ĐHfka3Púng LUlà tcBFn3Mhằng bqXkJohé đó!”cBFn3M –LU Hfka3Pthằng bLUé trưHfka3Pớc LUđây qXkJohcô ncBFn3Mhìn thấHfka3Py trướcLU máyLU vqXkJohi tíqXkJohnh, thằngHfka3P bHfka3Pé đãqXkJoh đòicBFn3M lấyLU mắtcBFn3M củaqXkJoh cô.
Thằng cBFn3Mbé đócBFn3M đãHfka3P cBFn3Mnhập hLUồn vqXkJohào Hfka3PĐinh ĐqXkJohông. BHfka3Pây giqXkJohờ nócBFn3M đaHfka3Png mcBFn3Muốn dắtqXkJoh ĐiLUnh Hfka3PĐông xLUuống dướiLU chơi.
qXkJohKha LLUương Hfka3Pkhông dámqXkJoh đqXkJohộng đHfka3Pậy, mọiHfka3P việccBFn3M qXkJohtrở cBFn3Mnên bếLU tắc.
ĐộqXkJoht nhiênHfka3P AqXkJohnh KỳHfka3P lênqXkJoh tiếng:
qXkJoh- ĐểLU côHfka3P xuốngLU chơiqXkJoh vớHfka3Pi cháucBFn3M, LUcháu tqXkJohha LUcon LUgái chLUo cô!
Hfka3PThi qXkJohThi qXkJohkinh LUhãi nLUhận rqXkJoha mộtHfka3P Hfka3Pcô gáiHfka3P Hfka3Pvốn yếuqXkJoh đuốcBFn3Mi nLUhư cBFn3MAnh KỳqXkJoh lqXkJohúc nàycBFn3M bqXkJohỗng tcBFn3Mrở nênHfka3P kHfka3Piên cườngqXkJoh, tỉHfka3Pnh táqXkJoho Hfka3Pvà dũnqXkJohg cảmcBFn3M lqXkJohạ thường.
Anh KỳHfka3P lạiLU nóiHfka3P tiếp:
- CôHfka3P xuốHfka3Png LUchơi vớHfka3Pi cháLUu ncBFn3Mhé! Hfka3PCô LUlàm mẹLU LUcháu đqXkJohược không?
THfka3Phằng béqXkJoh khôHfka3Png nóiHfka3P nănHfka3Pg qXkJohgì ncBFn3Mhưng ĐinhHfka3P Hfka3PĐông lạcBFn3Mi cBFn3Mcất tiếng:qXkJoh “cBFn3MTừ cBFn3Mlúc ncBFn3Mhỏ mHfka3Pẹ qXkJohđã khôngHfka3P cầnLU cHfka3Pon, mHfka3Pẹ khônHfka3Pg yêuHfka3P LUcon, mHfka3Pẹ ccBFn3Măm cBFn3Mhận sựqXkJoh tồnHfka3P tạqXkJohi củaLU conqXkJoh, LUcon khôLUng cầLUn ngLUười mẹqXkJoh tồcBFn3Mi nhHfka3Pư mLUẹ LUchơi vqXkJohới con.”
Anh KqXkJohỳ chậLUm cBFn3Mrãi đápqXkJoh lại:
- CoqXkJohn khôcBFn3Mng LUbiết đưHfka3Pợc LUmẹ Hfka3Pyêu cBFn3Mcon đếncBFn3M mqXkJohức nàcBFn3Mo đâu,qXkJoh mẹcBFn3M thựcHfka3P sựHfka3P rấtcBFn3M yHfka3Pêu coLUn, Hfka3Pdo mẹcBFn3M qXkJohsợ qXkJohkhông thểcBFn3M ccBFn3Mho coLUn mộHfka3Pt cucBFn3Mộc sốnLUg hoàncBFn3M hảoLU cBFn3Mnên mcBFn3Mới gửiLU cLUon ởcBFn3M nHfka3Phà bácBFn3Mc. MẹqXkJoh đànhcBFn3M phảLUi qXkJohlàm thHfka3Pế đểLU ccBFn3Mon cqXkJohó đcBFn3Mược môcBFn3Mi trườngHfka3P pcBFn3Mhát triHfka3Pển lànLUh qXkJohmạnh, bLUởi sqXkJohẽ LUkhông cócBFn3M cBFn3Mai Hfka3Phỏi bHfka3Pố coLUn làqXkJoh cBFn3Mai, khôqXkJohng cóLU cBFn3Mai mắLUng Hfka3Pcon cBFn3Mlà đcBFn3Mồ ccBFn3Mon hHfka3Poang. MẹcBFn3M đànhLU lòngcBFn3M lHfka3Pàm cBFn3Mnhư thế,cBFn3M bởicBFn3M mHfka3Pẹ yHfka3Pêu LUcon hơcBFn3Mn tLUất thảyLU qXkJohmọi tcBFn3Mhứ trêqXkJohn đời.
NướcHfka3P mắtHfka3P AncBFn3Mh KqXkJohỳ lcBFn3Mã ccBFn3Mhã rơHfka3Pi qXkJohtrên mqXkJohặt ĐinLUh ĐônqXkJohg, hồiqXkJoh lâuLU ĐiqXkJohnh ĐqXkJohông qXkJohhét lên:qXkJoh “MẹLU ơqXkJohi, mắtqXkJoh cqXkJohon đqXkJohau lắm,cBFn3M qXkJohcon đanLUg chảyqXkJoh Hfka3Pmáu, LUcon khLUông LUnhìn thấyqXkJoh gìLU nHfka3Pữa rồi,Hfka3P mẹHfka3P maqXkJohu cứuqXkJoh Hfka3Pcon đi!”
NqXkJohhìn thấyqXkJoh Hfka3Pcảnh cqXkJohon mHfka3Pình đauLU đớqXkJohn gicBFn3Mãy gicBFn3Mụa, Hfka3PAnh qXkJohKỳ đLUau lònLUg nói:
Hfka3P- qXkJohĐừng Hfka3Plàm LUcon côcBFn3M đaqXkJohu! TLUrả cocBFn3Mn lạicBFn3M ccBFn3Mho cô!Hfka3P CôqXkJoh sLUẽ xHfka3Puống vớiLU cháu!
ĐicBFn3Mnh ĐôHfka3Png khHfka3Pông gHfka3Piãy giqXkJohụa LUnữa, ccBFn3Mô bécBFn3M lạiHfka3P rênqXkJoh rỉ:Hfka3P “ConHfka3P cầnqXkJoh cqXkJohó mắt,qXkJoh cocBFn3Mn cầcBFn3Mn cóqXkJoh mắt,qXkJoh cocBFn3Mn khHfka3Pông nHfka3Phìn qXkJohthấy LUgì nữaLU rồi.”
Anh KLUỳ quacBFn3My cBFn3Mlại nLUhìn TcBFn3Mhi LUThi vqXkJohà cáccBFn3M bạHfka3Pn cười,Hfka3P mộqXkJoht nHfka3Pụ ccBFn3Mười vLUô hcBFn3Mồn, Hfka3Pcô cưqXkJohời nhưcBFn3M muốqXkJohn nLUhờ mọcBFn3Mi ngườiqXkJoh trôLUng giqXkJohữ ĐicBFn3Mnh ĐôngLU hqXkJohộ mìHfka3Pnh; kLUhi nLUụ cưHfka3Pời chHfka3Pưa kịpcBFn3M qXkJohtắt trêcBFn3Mn qXkJohmôi, côLU cBFn3Mđã thLUò tqXkJohay qXkJohmóc Hfka3Pmột cHfka3Pon mqXkJohắt ra.
Hfka3PTuy rấtLU cBFn3Mđau đớLUn nhưnHfka3Pg côcBFn3M khônqXkJohg quHfka3Pỵ ngã;Hfka3P Hfka3Pcô hướcBFn3Mng mặtHfka3P vềLU pqXkJohhía cHfka3Pon LUrồi qXkJohthả coqXkJohn mqXkJohắt qXkJohxuống dưới.
ĐiLUnh ĐôncBFn3Mg qXkJohhơi LUđộng đậy.qXkJoh TrqXkJohong mắcBFn3Mt HắccBFn3M BảqXkJoho, hLUọ trônHfka3Pg thấyLU cHfka3Pon LUma nhỏqXkJoh cBFn3Mnhảy Hfka3Pra khỏiqXkJoh ngườLUi cBFn3MĐinh Hfka3PĐông đểHfka3P cBFn3Mtóm cocBFn3Mn mắcBFn3Mt đcBFn3Mẫm máuqXkJoh cBFn3Mkia. TầnqXkJoh CcBFn3Mẩm hcBFn3Mét lêncBFn3M: “MauHfka3P cứcBFn3Mu đứaHfka3P béHfka3P đcBFn3Mi!” cBFn3Mba ngườicBFn3M vộiqXkJoh chạqXkJohy lạcBFn3Mi Hfka3Pkéo đứaLU béqXkJoh lên.
Đinh ĐôLUng vẫcBFn3Mn chLUưa tỉnh,qXkJoh nHfka3Pó cứLU ngủLU tcBFn3Mhiếp qXkJohđi nhưnLUg qXkJohvẫn rcBFn3Méo gọiqXkJoh: “cBFn3MMẹ cBFn3Mơi, mcBFn3Mẹ xuLUống chơLUi vớiHfka3P cocBFn3Mn đi!”
Anh LUKỳ gicBFn3Mơ bLUàn qXkJohtay đẫmcBFn3M LUmáu vuốtLU vqXkJohe kqXkJohhuôn mặtHfka3P nhqXkJohỏ xcBFn3Minh củaqXkJoh coLUn gáLUi, tcBFn3Mrong coLUn mắtcBFn3M còqXkJohn lqXkJohại củHfka3Pa cBFn3Mcô tqXkJohràn ngậHfka3Pp qXkJohtình Hfka3Pyêu thHfka3Pương; côqXkJoh lạiLU đưaqXkJoh mắtqXkJoh nhìHfka3Pn cBFn3Mbốn ngườiHfka3P bạcBFn3Mn rồiqXkJoh nóiLU: “EqXkJohm phảiqXkJoh điLU nLUgăn cảHfka3Pn thằnHfka3Pg bécBFn3M lạHfka3Pi, bởqXkJohi sớmcBFn3M muộnLU nóHfka3P sẽqXkJoh cBFn3Mtới lLUàm hLUại coqXkJohn Hfka3Pem, cBFn3Mnhờ mọiHfka3P cBFn3Mngười tLUrông noHfka3Pm ĐicBFn3Mnh ĐôngcBFn3M hộHfka3P em.”
Mọi nLUgười còqXkJohn LUchưa cBFn3Mkịp địnhLU thầHfka3Pn lạiLU cBFn3Mthì đqXkJohã thấyHfka3P AnHfka3Ph KcBFn3Mỳ nhảyLU xuốnHfka3Pg dướLUi; chẳngHfka3P mấyHfka3P chốc,LU khqXkJohông qXkJohai LUnhìn thấyHfka3P gLUì nqXkJohữa. MộtqXkJoh tiếngLU “rầm”qXkJoh Hfka3Pkhô LUkhốc. ĐHfka3Pinh ĐôngqXkJoh kcBFn3Mhông nóqXkJohi qXkJohlung tcBFn3Mung cBFn3Mnữa; LUnó LUđã thiếqXkJohp đi.
MọiHfka3P ngHfka3Pười ôLUm ĐinHfka3Ph ĐônHfka3Pg rLUa nqXkJohgoài. Hfka3PTrên cổnLUg sânHfka3P thượngqXkJoh qXkJohcó cBFn3Mhai bóngcBFn3M nHfka3Pgười –qXkJoh mLUột lớn,Hfka3P mộtcBFn3M bcBFn3Mé LUđang đcBFn3Mứng cBFn3Mdõi theLUo Hfka3Phọ. ĐóqXkJoh làHfka3P LUbóng củaLU AqXkJohnh KỳLU LUvà thằngHfka3P béHfka3P. LUCả qXkJohhai nắmqXkJoh tqXkJohay ncBFn3Mhau hồiHfka3P cBFn3Mlâu rồHfka3Pi Hfka3Pquay ngườiqXkJoh đqXkJohi mất.
Thi qXkJohThi xúcLU độngHfka3P quLUỵ ngcBFn3Mã cBFn3Mtrên sâHfka3Pn thượngqXkJoh, Hfka3Pcô thqXkJohan cBFn3Mthở: ‘MìnhqXkJoh cứHfka3P tHfka3Pưởng ncBFn3Mó ghéHfka3Pt đứHfka3Pa trcBFn3Mẻ LUnày, mHfka3Pình đcBFn3Mã qXkJohthực LUsự kqXkJohhông hiLUểu ncBFn3Mó. qXkJohVì đứaqXkJoh trẻLU nàycBFn3M, cBFn3Mnó cóHfka3P thểcBFn3M làmqXkJoh đượLUc bấtLU cLUứ việccBFn3M gì,qXkJoh cqXkJohó LUthể chiếcBFn3Mn qXkJohthắng mọLUi qXkJohthế lqXkJohực. MìqXkJohnh đãcBFn3M khôncBFn3Mg biếqXkJoht tìcBFn3Mnh yêuLU củHfka3Pa nqXkJohgười mẹLU lLUại baLUo LUla Hfka3Pđến thế!”
TầqXkJohn CẩmLU chcBFn3Mạy qXkJohvề phíLUa TcBFn3Mhi ThiqXkJoh, haHfka3Pi ngườiqXkJoh òLUa khcBFn3Móc nứcLU nHfka3Pở. BốnHfka3P ngLUười kqXkJohhông qXkJohdám xuốngcBFn3M dưqXkJohới; họqXkJoh lặngqXkJoh lHfka3Pẽ qXkJohchờ bìLUnh mLUinh trênHfka3P Hfka3Psân thượng…
cBFn3MTần CqXkJohẩm Hfka3Pnhẹ nhàngcBFn3M tiếLUn vHfka3Pề phHfka3Pía KqXkJohha LươnHfka3Pg nói:
- cBFn3MEm Hfka3Pxin lcBFn3Mỗi, vừaqXkJoh rồiLU ecBFn3Mm đqXkJohã qcBFn3Muá mạnhcBFn3M tcBFn3May vLUới anh.
KhLUa LươcBFn3Mng quaqXkJohy lạiLU cqXkJohười tqXkJohrả lời:
cBFn3M- KhHfka3Pông sacBFn3Mo, đằHfka3Png nàoHfka3P aqXkJohnh cBFn3Mcũng béoHfka3P, đanqXkJohg cầcBFn3Mn giảmqXkJoh béoHfka3P mà.
LUTần CẩmcBFn3M LUnhìn KhqXkJoha lươqXkJohng càqXkJohng ngLUày càncBFn3Mg rqXkJohõ trHfka3Pong ánqXkJohh bqXkJohình mLUinh; cqXkJohô nhớHfka3P lạiqXkJoh lầHfka3Pn đầuHfka3P ticBFn3Mên qXkJoh2 ngườqXkJohi qXkJohgặp LUnhau. CHfka3Pứ LUnhư cHfka3Pó Hfka3Pbàn tacBFn3My củcBFn3Ma ôncBFn3Mg trờicBFn3M sắpqXkJoh đặtcBFn3M trướccBFn3M vậy,cBFn3M ngưcBFn3Mời đàHfka3Pn ôHfka3Png nLUày hếcBFn3Mt lầnLU nàyqXkJoh đếnHfka3P lầqXkJohn khácqXkJoh xuấHfka3Pt hicBFn3Mện troncBFn3Mg cuộcLU đờiHfka3P cBFn3Mcô cùngHfka3P cBFn3Mcô ccBFn3Mhia sLUẻ mọiqXkJoh khHfka3Pó khăn.
Lục THfka3Pử MqXkJohinh thẫnLU thờqXkJoh LUnhìn TầnLU CẩmHfka3P LUvà qXkJohKha LươnqXkJohg. NhữnLUg ngLUày vừaqXkJoh quacBFn3M, anqXkJohh khônqXkJohg cóLU thHfka3Pời giacBFn3Mn quaLUn cBFn3Mtâm tớLUi LUtình cảmqXkJoh cBFn3Mcủa Hfka3Pmình, ncBFn3Mhưng aqXkJohnh biếHfka3Pt rõcBFn3M, ngườqXkJohi đàncBFn3M LUông trướcLU mHfka3Pắt ancBFn3Mh cBFn3Mcó rqXkJohất nLUhiều ccBFn3Mách đcBFn3Mể cBFn3Mtranh thủHfka3P tìcBFn3Mnh LUcảm củaHfka3P nHfka3Pgười cBFn3Manh yêqXkJohu dLUấu. ChưqXkJoha LUbao giHfka3Pờ, TầnHfka3P CẩqXkJohm đốiLU xLUử đcBFn3Mặc biệHfka3Pt vớiHfka3P anHfka3Ph, nhLUưng lHfka3Pại hLUết lầcBFn3Mn nàqXkJohy đếLUn LUlần kLUhác tLUhể cBFn3Mhiện sựHfka3P qLUuan tâmLU đặcHfka3P bicBFn3Mệt LUtới cBFn3MKha LươcBFn3Mng. LULòng anLUh qcBFn3Muặn đauqXkJoh, qXkJohanh Hfka3Ptự hỏicBFn3M chẳngHfka3P lẽqXkJoh mìHfka3Pnh lạiqXkJoh kcBFn3Mhông bằcBFn3Mng cHfka3Pái gãHfka3P lưuqXkJoh maLUnh kiLUa sao?
Mọi ncBFn3Mgười đềucBFn3M khôngHfka3P pháLUt Hfka3Phiện rHfka3Pa áLUnh mắtHfka3P kcBFn3Mhác Hfka3Plạ củaLU ĐườLUng ThqXkJohi Thi.
ChínLUh LUThi qXkJohThi cLUũng khôcBFn3Mng hqXkJohiểu cBFn3Mcô bắtqXkJoh đqXkJohầu qXkJohcó cảHfka3Pm tHfka3Pình qXkJohvới THfka3Pử cBFn3MMinh từLU Hfka3Plúc nào;cBFn3M nhữngcBFn3M ncBFn3Mgày vừaHfka3P quLUa, cBFn3Mcô qXkJohđã ccBFn3Mó tLUhể khẳngHfka3P địnLUh rằngLU mìqXkJohnh yqXkJohêu TửHfka3P MinhLU. CôLU qXkJohnhớ rHfka3Pất rõLU hôLUm nHfka3Pay, Hfka3Ptrong cBFn3Mlúc sợLU hãi,qXkJoh ngườiLU cBFn3Mđầu tiêncBFn3M cLUô nghĩcBFn3M tớiLU Hfka3Plà Hfka3PTử Minh.
Hfka3PLục TqXkJohử MiHfka3Pnh vàHfka3P TLUần CẩmLU lLUà cBFn3Mmột đôiqXkJoh kHfka3Pia màqXkJoh? TcBFn3Mại sLUao THfka3Pần CẩmcBFn3M lqXkJohại Hfka3Pbắt Hfka3Pcá LU2 LUtay, lạiLU cònqXkJoh đốiLU tốcBFn3Mt vớiqXkJoh cBFn3MKha cBFn3MLương đểHfka3P TqXkJohử LUMinh đacBFn3Mu Hfka3Plòng? TqXkJohhực Hfka3Pra cBFn3Mcô ấyHfka3P đâcBFn3Mu cócBFn3M Hfka3Pxinh đẹpLU bằnLUg mHfka3Pình? qXkJohvậy cBFn3Mmà tcBFn3Mrong lLUúc nguHfka3Py nqXkJohan nhấtLU lạiHfka3P cBFn3Mcó đượLUc tấmcBFn3M Hfka3Pchân tìnhLU củHfka3Pa cảLU Hfka3P2 chàngHfka3P trai.
Thi Hfka3PThi qXkJohlà Hfka3Pcô LUgái cqXkJohó nhiLUều lợLUi thếqXkJoh nhHfka3Pất trocBFn3Mng nhcBFn3Móm LUbạn; cBFn3Mgia đìnqXkJohh giàuHfka3P cLUó; lHfka3Pại cBFn3Mthông mqXkJohinh LUxinh đẹHfka3Pp. TầnLU CẩcBFn3Mm chẳngLU Hfka3Pqua cHfka3Phỉ làcBFn3M bạqXkJohn họcqXkJoh tHfka3Pừ thủaHfka3P nhỏLU, cHfka3Pô ấLUy dựacBFn3M vàqXkJoho đâuHfka3P màcBFn3M Hfka3Pcó đượqXkJohc nhLUiều thứqXkJoh đcBFn3Mến tLUhế Hfka3Pcơ chứ?
TqXkJohhi qXkJohThi hằnHfka3P họccBFn3M nhHfka3Pìn vàqXkJoho bóngHfka3P TửLU MinhLU; ccBFn3Mô LUthề nLUhất Hfka3Pđịnh cBFn3Mphải chicBFn3Mếm đượcqXkJoh aqXkJohnh đcBFn3Mể chứngqXkJoh micBFn3Mnh côcBFn3M khôLUng hềcBFn3M thLUua qXkJohkém qXkJohTần Cẩm.
Đúng qXkJohlúc qXkJohnày HắHfka3Pc BảcBFn3Mo đanLUg nằmqXkJoh tHfka3Prong lLUòng KhcBFn3Ma LcBFn3Mương qXkJohbỗng nhảyHfka3P phắtqXkJoh sanLUg lLUòng TầcBFn3Mn cBFn3MCẩm, nHfka3Pó LUcong Hfka3Plưng vềLU phícBFn3Ma TqXkJohhi TcBFn3Mhi, nHfka3Phư thểcBFn3M đãHfka3P cBFn3Mnhìn thấqXkJohu đưLUợc LUý qXkJohnghĩ cHfka3Pủa côcBFn3M vậy.
MặqXkJoht trờiHfka3P rồiHfka3P cũngqXkJoh lấpqXkJoh lqXkJohó ởqXkJoh đằnqXkJohg đông.;Hfka3P dưcBFn3Mới muôHfka3Pn LUvàn tcBFn3Mia LUnắng vàng,LU Hfka3Pbốn ngườiqXkJoh LUbọn họLU Hfka3Pvẫn đứngcBFn3M yêHfka3Pn tạiqXkJoh chỗHfka3P; nhưngqXkJoh thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.