You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửJsuz MoH6cinh rxqqUút súngxqqU raH7MG, chĩaoH6c vàJsuzo mụxqqU Jsuzta rJsuzồi đeoH6c doJsuzạ: "ĐừngJsuz lạixqqU gầoH6cn, nế5C94u khônoH6cg xqqUtôi bắnoH6c đấy!"
Mụ xqqUta cườioH6c rồiJsuz 5C94lùi v5C94ề phíaxqqU 5C94sau. MụxqqU tJsuza b5C94ị húJsuzt v5C94ào chiH7MGếc gươH7MGng. ChiH7MGếc gưoH6cơng trxqqUong than5C94g máyoH6c bỗnxqqUg t5C94rở H7MGnên sốnJsuzg độngH7MG koH6chác thườngoH6c, nxqqUó nxqqUuốt chửnJsuzg ngườxqqUi oH6cphụ nữJsuz oH6ckia. JsuzMụ tJsuza biếnxqqU mất.
Lục TửJsuz MixqqUnh oH6ckhông Jsuztin nổiH7MG vàooH6c mọ5C94i thxqqUứ diJsuzễn 5C94ra trướxqqUc mJsuzắt mình,oH6c nJsuzhưng 5C94không cJsuzòn đủoH6c thờixqqU giaoH6cn đểH7MG ngH7MGạc nhxqqUiên nữa.xqqU 5C94Anh thấy5C94 bón5C94g coH6của mụxqqU t5C94a khônxqqUg biế5C94n mấtH7MG tH7MGrong gươxqqUng mxqqUà bâoH6cy giờxqqU đãJsuz xqqUhiện oH6chình oH6clà nJsuzgười phụxqqU nữJsuz mặH7MGc áooH6c đỏ,H7MG cxqqUứ oH6cdi H7MGchuyển Jsuzvề phJsuzía an5C94h, càJsuzng lH7MGúc cànJsuzg gần.
oH6cLục TxqqUử xqqUbuộc phảiH7MG nổH7MG súng.
H7MGKha JsuzLương vxqqUà TầnJsuz CẩmJsuz cxqqUhạy tớoH6ci gioH6cữa cầuoH6c th5C94ang thJsuzì oH6cnghe thấy5C94 Jsuztiếng súngJsuz, T5C94ần 5C94Cẩm Jsuzliền đứnJsuzg lxqqUại rJsuzồi noH6cói vớJsuzi Kh5C94a LươngxqqU: "A5C94nh à,Jsuz bJsuzệnh 5C94viện noH6cày làmJsuz xqqUgì có5C94 tầngH7MG 13."
KhxqqUa Lươ5C94ng vỗoH6c xqqUđầu thừoH6ca nhxqqUận, oH6cbệnh vioH6cện nàH7MGy chỉoH6c cóxqqU bốnJsuz tầng,oH6c lấyJsuz đH7MGâu xqqUra tầJsuzng xqqU13 kH7MGia chxqqUứ! HJsuzai nH7MGgười đãH7MG chạH7MGy 5C94rất loH6câu rồxqqUi. ChẳnxqqUg 5C94lẽ lại5C94 bịoH6c ả5C94o giáJsuzc ư?
xqqUKha LưJsuzơng oH6cđã c5C94ó k5C94inh nghiệmoH6c từxqqU oH6cbuổi H7MGsáng, anJsuzh bìnoH6ch tĩnhH7MG nJsuzhìn bốH7MGn xqqUphía, pH7MGhát hJsuziện tH7MGầng dướJsuzi cóoH6c Jsuzbóng người.Jsuz AnJsuzh liềnJsuz Jsuzkéo ToH6cần Cẩm5C94 choH6cạy oH6cxuống, vừxqqUa chạyJsuz vừ5C94a nóJsuzi: "AoH6cnh hiểH7MGu rồi,H7MG H7MGthang moH6cáy voH6cẫn ởH7MG tầnxqqUg 5C941, nJsuzó H7MGvẫn đứnH7MGg yêH7MGn xqqUở đó,Jsuz nhưngH7MG nó5C94 H7MGlại chạy5C94 5C94vào 5C941 koH6chông giaoH6cn tầng5C94 5C9413 khác.5C94 ChúH7MGng mìnxqqUh xqqUmau coH6chạy xuốngxqqU tầJsuzng H7MG1 đi."
Lục Tử5C94 MioH6cnh đãoH6c khônH7MGg cònH7MG đểoH6c ýJsuz H7MGtới coH6cái g5C94ì oH6cnữa, oH6canh nhắmH7MG mắtH7MG oH6cbắn bừa,oH6c lJsuzúc mởxqqU mắH7MGt r5C94a 5C94chỉ toH6chấy H7MGvỏ đ5C94ạn toH6cung tóH7MGe khắpoH6c nơi.
Anh vừxqqUa đH7MGịnh thởxqqU t5C94hào nhẹxqqU n5C94hõm toH6chì lạiH7MG coH6cảm t5C94hấy cH7MGó gìJsuz đH7MGó xqqUđang lH7MGắc lưJsuz trxqqUên H7MGđầu. NH7MGgẩng đầuoH6c lêxqqUn, oH6canh thấyoH6c ngưxqqUời phụJsuz n5C94ữ mxqqUặc áoJsuz đỏxqqU đóJsuz đaJsuzng txqqUreo lơH7MG lửnxqqUg trên5C94 5C94cửa tr5C94ời c5C94ủa tJsuzhang mxqqUáy. BJsuzà Jsuzta thõn5C94g m5C94ặt xuố5C94ng, oH6cđối mặtH7MG oH6cvới Jsuzanh, oH6c2 coxqqUn m5C94ắt đJsuzã bịJsuz moH6cóc, máuJsuz chả5C94y t5C94ràn khắJsuzp nơixqqU, rỏJsuz cảoH6c xqqUvào mặtxqqU anh.
ĐánJsuzg Jsuzsợ nhấtH7MG làxqqU H7MGngười đànH7MG bJsuzà oH6cvới khuônH7MG mH7MGặt oH6cvô hồnxqqU lạJsuzi bắtJsuz đầuJsuz nhếch5C94 moH6cép cười.
KhxqqUa LươoH6cng H7MGđã toH6cới Jsuzcửa thxqqUang máyH7MG, axqqUnh Jsuzđập mạnhJsuz vàoH7MG nJsuzó xqqUnhưng chẳxqqUng oH6ccó tác5C94 H7MGdụng gì.
Tần H7MGCẩm sxqqUốt rJsuzuột, nxqqUhấn nJsuzút 5C94liên hồi.
HoH6cắc 5C94Bảo đH7MGang H7MGnằm trJsuzong lòJsuzng KH7MGha LươngJsuz bỗngxqqU nhảyxqqU vọxqqUt Jsuzlên cào5C94 vàoxqqU Jsuzmôi anJsuzh, KJsuzha oH6cLương xqqUlấy tH7MGay sờxqqU tH7MGhì ph5C94át hH7MGiện mxqqUình đãJsuz Jsuzbị chảxqqUy máu,5C94 xqqUanh oH6ccũng chẳnJsuzg cJsuzó thờJsuzi giaxqqUn đJsuzể tH7MGrách HJsuzắc BảoH7MG nxqqUữa, cứoH6c tiếpJsuz tụ5C94c đạpH7MG cửa.
Đún5C94g lúJsuzc 5C94này tJsuzhì xuấtoH6c hiJsuzện Jsuzkỳ tí5C94ch Jsuz– xqqUbàn 5C94tay Jsuzdính mxqqUáu củoH6ca KH7MGha LưxqqUơng vừaoH6c đậpoH6c xqqUvào cửaoH6c, oH6ctất cảxqqU cá5C94c vếoH6ct máuH7MG đầm5C94 đìaxqqU xqqUtrên tJsuzhang máyJsuz 5C94đều biếnoH6c mất.
Kha Lương5C94 ngạ5C94c nhJsuziên nxqqUhìn taoH6cy m5C94ình rồi5C94 hétoH6c to:
- ĐúngH7MG rồi!xqqU oH6cSao an5C94h lH7MGại H7MGkhông oH6cnhớ đếnJsuz 5C94chiêu nH7MGày txqqUrong PhưJsuzơng p5C94háp tránhxqqU H7MGtà củaxqqU Jsuzông 5C94anh –xqqU dùJsuzng máJsuzu cJsuzủa mìxqqUnh đJsuzể đuJsuzổi Jsuzma. DònH7MGg hxqqUọ Kh5C94a coH6của anxqqUh truyềnoH6c đờioH6c 5C94làm Jsuzpháp Jsuzsư, n5C94ên tJsuzrên ngưJsuzời oH6cai cũH7MGng cxqqUó Jsuzmáu toH6cránh ma.
Anh vẫnJsuz đanH7MGg hoH7MGan hJsuzỉ thìH7MG thoH6cấy Jsuzmũi m5C94ình đJsuzau oH6cnhói, máH7MGu chxqqUảy ộcH7MG raoH6c. oH6cAnh địnoH6ch mắnxqqUg T5C94ần CẩmJsuz 5C94thì tH7MGhấy 5C94cô H7MGđã nhaH7MGnh chJsuzóng lấoH6cy oH6ctay oH6cquyệt moH6cáu trênJsuz mũH7MGi a5C94nh rồioH6c bô5C94i vàH7MGo núoH6ct nhấnoH6c xqqUthang máJsuzy. VừaoH6c nh5C94ấn mạnhJsuz oH6cvào, thH7MGang máyH7MG bH7MGật mở.
MộtoH6c ngườiJsuz đang5C94 bịH7MG treH7MGo lủoH6cng lẳH7MGng oH6ctrong tJsuzhang máy;Jsuz đóJsuz chxqqUính loH6cà LụcH7MG ToH6cử MinhH7MG. KhJsuza JsuzLương oH6cchạy xqqUvào trH7MGong ômoH6c oH6cchân Tử5C94 MiJsuznh H7MGkéo xuH7MGống, đánoH6cg thư5C94ơng coH6cho 5C94anh choH6càng H7MGLục Tử5C94 MJsuzinh đoH6cã b5C94ị treH7MGo Jsuzcổ trợnoH6c coH6cả mắJsuzt; đxqqUã thoH6cế loH6cại cònH7MG t5C94iếp tụH7MGc bịxqqU ké5C94o xuốngoH6c xqqUđau đxqqUiếng ngườiH7MG, nêH7MGn coH6chỉ coH6còn biếoH6ct giẫy5C94 đạp5C94 Jsuzlung tungH7MG. 5C94T ầnoH6c CH7MGẩm nxqqUhìn thấH7MGy tJsuzhế vộoH6ci nxqqUói vJsuzới JsuzKha LươnJsuzg: “ĐừngH7MG H7MGcố kéo5C94 Jsuzanh ấy5C94 Jsuzxuống, H7MGbế H7MGanh ấyJsuz lênoH6c đi”
H7MGKha LươngoH6c vxqqUà TầJsuzn CẩmxqqU luố5C94ng cuốH7MGng đặtH7MG TửoH6c H7MGMinh x5C94uống; H7MGmay mà5C94 anH7MGh oH6cấy khJsuzông bxqqUị toH6creo loH6câu, hơoH6cn 5C94nữa tH7MGhể lựcxqqU sunH7MGg mãn5C94 xqqUnên chxqqUỉ ngh5C94ỉ H7MG1 lúcH7MG lạ5C94i Jsuzbình thưJsuzờng nhJsuzư khô5C94ng cJsuzó việoH6cc gì.
Vừa ngồi5C94 dậy,oH6c ToH6cử oH6cMinh oH6cđã lH7MGớn ti5C94ếng oH6cmắng KxqqUha Lương:
- Lúc5C94 nãH7MGy axqqUnh xqqUcứ 5C94cố kxqqUéo tô5C94i oH6cxuống, 5C94anh cóxqqU 5C94còn nhâH7MGn tíJsuznh kxqqUhông đấy?oH6c HaJsuzy H7MGlà Jsuzanh muố5C94n giếtJsuz tôi?
KxqqUha Lương5C94 xoH6coa mH7MGũi h5C94ỏi lại:
5C94- Đừng5C94 cóxqqU giàxqqU oH6cmồm! xqqUnếu a5C94nh khôJsuzng trexqqUo Jsuzcổ tựJsuz tửoH6c 5C94thì tôiH7MG đãxqqU khônH7MGg m5C94ất nhiềuxqqU moH6cáu đH7MGến thế!5C94 TôxqqUi vốxqqUn đãH7MG goH6cầy y5C94ếu, s5C94uy Jsuzdinh dưỡngoH6c, tH7MGhiếu máu,oH6c đâuxqqU oH6ccó đưH7MGợc béoH7MG H7MGtốt nhưJsuz anh.
Tầ5C94n CẩmH7MG phảixqqU hxqqUét xqqUto 5C94can oH6c2 người:
- ĐxqqUến lúc5C94 oH6cnày H7MGmà oH6c2 anH7MGh cJsuzòn xqqUtâm xqqUtrạng cãoH6ci 5C94nhau à?5C94 KxqqUhông maxqqUu đioH6c 5C94cứu ThoH6ci Thi!
xqqUHọ liềnJsuz đứngH7MG dậJsuzy chạyxqqU 5C94ra nH7MGgoài. NoH6chìn t5C94hấy xqqUThi TH7MGhi đ5C94ang chầ5C94m cJsuzhậm bướ5C94c tới,xqqU Jsuzba ngườixqqU 5C94thở phàxqqUo nxqqUhẹ nH7MGhõm; đanH7MGg địoH6cnh chạyH7MG 5C94đến chỗH7MG ThH7MGi ThxqqUi t5C94hì xqqUhọ đứJsuzng sữngoH6c lại.
CJsuzó 5C94một bón5C94g ngườoH6ci ba5C94y sxqqUau xqqUThi Thi.
Tầ5C94n CẩH7MGm giơ5C94 H7MGnắm đH7MGấm địnhH7MG đáxqqUnh xqqUKha LJsuzương. Kh5C94a LJsuzương vộiJsuz chạH7MGy tớioH6c núxqqUp 5C94sau lJsuzưng TửxqqU Minh.
ThoH6ci ThxqqUi đaH7MGng dầnoH6c tiếnJsuz oH6ctới phoH6cía Jsuzhọ; cáoH6ci bóxqqUng kH7MGia xqqUcũng rxqqUõ hơoH6cn. B5C94a Jsuzngười nJsuzhận rJsuza H7MGđó loH6cà ôJsuzng nộioH6c KoH6cha LươnxqqUg liềnxqqU 5C94ngồi bệ5C94t xuốoH6cng đấoH6ct, thở5C94 poH6chào rồiJsuz nói:
- ÔJsuzng àxqqU, lầnJsuz nàH7MGy ôn5C94g xuấ5C94t hiH7MGện qH7MGuá bấtoH6c ngờ5C94 đấy!xqqU BJsuzọn cJsuzháu sợ5C94 đxqqUến tJsuzhót tiJsuzm rồiJsuz đ5C94ây này.
Ông nộiJsuz xqqUKha LJsuzương –oH6c K5C94ha ĐH7MGạo cuJsuzối oH6ccùng cJsuzũng xH7MGuất hiện,5C94 oH6cKha oH6cLương vH7MGui mJsuzừng choH6cạy vJsuzề phíaH7MG ônH7MGg, nhưxqqUng thấyoH6c ô5C94ng hữnH7MGg oH6chờ, c5C94hán nxqqUản nhìH7MGn mình.
ÔngJsuz cH7MGụ H7MGtrách móc:
- LH7MGẽ n5C94ào Jsuzcháu đãJsuz sửH7MG dụn5C94g chiêuxqqU thuậtoH6c máuxqqU t5C94ránh xqqUtà đêxqqU tiệnoH6c nhấoH6ct, nhJsuzục noH6chã nJsuzhất, 5C94hèn hạoH6c nhất5C94 củH7MGa dòn5C94g họH7MG KH7MGha chJsuzúng ta?
KJsuzha LươnH7MGg buồnH7MG b5C94ã đoH6cáp lại:
Jsuz- NhụcxqqU nhJsuzã hxqqUèn hạ5C94 cxqqUái gìxqqU chứ5C94! nếoH6cu khôngxqqU cJsuzó chúxqqUt 5C94máu củaH7MG cháoH6cu tH7MGhì TửoH6c MixqqUnh sớmJsuz H7MGđã Jsuzbị chếJsuzt trexqqUo 5C94trong thanxqqUg mH7MGáy rồi.
TầxqqUn CẩmJsuz ch5C94ạy xqqUtới H7MGđỡ TJsuzhi TxqqUhi thìxqqU nhậnxqqU thấoH6cy ThxqqUi TJsuzhi oH6cđang xqqUnhư ngườiH7MG mộnH7MGg du.
ÔxqqUng oH6ctrẻ gi5C94ải thích:
H7MG- ThH7MGi xqqUThi bị5C94 ô5C94ng thoH6côi m5C94iên oH6crồi, 5C94ban nãxqqUy H7MGnó đãoH6c xqqUkinh hãixqqU 5C94tột độoH6c; ông5C94 th5C94ôi mxqqUiên đểJsuz noH6có ngủJsuz, nJsuzhư thế5C94 sẽ5C94 bảxqqUo vệoH6c oH6cđược xqqUnguyên xqqUkhí tốJsuzt hơn.
Ông trẻH7MG qu5C94ay rxqqUa nóixqqU vớiJsuz Kh5C94a Lương:
- SxqqUao cháuxqqU koH6chông 5C94chịu họcxqqU pxqqUhép toH6chuật tro5C94ng H7MGsách củaJsuz ông?H7MG BaoH6co nhiJsuzêu phưH7MGơng phápJsuz Jsuzhay khônxqqUg dùnxqqUg Jsuzlại đoH6ci dùngoH6c cáixqqU phéJsuzp nJsuzhục xqqUnhã txqqUhế hảxqqU cháu?xqqU Là5C94m thếJsuz Jsuzmà goH6cọi làxqqU bắtoH6c m5C94a ư?Jsuz oH6cThà cháJsuzu hioH6cến mJsuzáu choH6co bệnhH7MG việnJsuz đểJsuz 5C94cứu ngưxqqUời Jsuzcòn hơnoH6c làoH6c vunH7MGg Jsuzvãi 5C94lung tunJsuzg., xqqUthật chẳnH7MGg biếtJsuz xH7MGấu 5C94hổ goH6cì cả.
KhH7MGa 5C94Lương xấxqqUu H7MGhổ Jsuzliền coH6cãi lH7MGại ông:
- ThếxqqU oH6cai boH6cảo toH6cập hợJsuzp cáJsuzc mảnhoH6c vảoH6ci lH7MGại roH6cồi đốt5C94 đoH6ci oH6clà có5C94 thH7MGể ph5C94á đượcJsuz oH6clời nguyH7MGền CxqqUA B5C94ĂNG? TroxqqUng l5C94úc H7MGthu thập5C94 vảiJsuz, bọnoH6c chJsuzáu xém5C94 chút5C94 nữaH7MG đãH7MG mJsuzất mạoH6cng 5C94rồi, vậy5C94 mJsuzà bâoH6cy H7MGgiờ ôoH6cng lạixqqU tớiH7MG tráchxqqU oH6ccháu nữxqqUa à?
Ông trẻJsuz chaoH6cu m5C94ày rồiH7MG nói:
- CácxqqU ch5C94áu H7MGđã xeH7MGm bảoH6cn thảxqqUo cH7MGủa ông?
- BJsuzản thảH7MGo 5C94nào oH6ccơ? QH7MGuyển soH6cách Jsuzđó làoH6c bảnxqqU toH6chảo củaxqqU ôxqqUng ư?xqqU 5C94- BốH7MGn ngườioH6c nH7MGgạc nh5C94iên nhìH7MGn ông.
- H7MGĐó đúngxqqU Jsuzlà bảnxqqU thảoxqqU củaH7MG ôH7MGng. Lẽ5C94 noH6cào trooH6cng bH7MGản thảoJsuz 5C94ông lạiJsuz khônxqqUg cóoH6c quyềJsuzn giảJsuz thoH6ciết mộtxqqU chút?Jsuz Việ5C94c 5C94phá lờJsuzi xqqUnguyền CH7MGA BĂNH7MGG Jsuzlà mộtxqqU trJsuzong n5C94hững coH6câu hỏi5C94 kh5C94ó 5C94trả lxqqUời noH6chất cH7MGủa oH6cdòng 5C94họ oH6cKha chúnJsuzg toH6ca, ô5C94ng đãoH6c đề5C94 5C94cập xqqUrất nhiềuH7MG goH6ciả thiếtH7MG xqqUđể p5C94há lờH7MGi ngJsuzuyền, chẳng5C94 nhH7MGẽ oH6ccác chH7MGáu H7MGcứ lầxqqUn lượtH7MG thJsuzử từnxqqUg phJsuzương 5C94pháp xqqUhay sao?
Ba ngưoH6cời đJsuzều kxqqUinh oH6csợ toáxqqUt mồ5C94 hôi.
- CáoH6cc cháu5C94 t5C94hu xqqUthập mản5C94h vảiH7MG đỏ,xqqU đeoH6cm sứcxqqU mạnhxqqU C5C94A BoH6cĂNG xqqUvốn đãoH6c đưH7MGợc táchoH6c oH6cra toH6cập hH7MGợp oH6clại, rồioH6c lạ5C94i manxqqUg mJsuzảnh voH6cải đóxqqU 5C94tới nơi5C94 cJsuzhí âH7MGm. 5C94Các chJsuzáu oH6chãy mởH7MG Jsuzto mxqqUắt oH6cra m5C94à nhìn,Jsuz 5C94nơi nàxqqUy mJsuzấy cxqqUhục H7MGnăm trướcH7MG oH6cvốn làJsuz nghoH6cĩa địa5C94 choH6côn xácoH6c 5C94hàng vạnH7MG người.Jsuz oH6cCác cháuoH6c xqqUcho rằng5C94 oH6cnhững khuônJsuz moH6cặt saoH6cu tấm5C94 kínhxqqU k5C94ia 5C94là xqqUmặt ngườiJsuz đúnH7MGg khoH6công, kxqqUỳ thựcH7MG H7MGđó đều5C94 Jsuzlà H7MGnhững oJsuzan hồ5C94n 5C94trước kH7MGia, hH7MGọ đangH7MG ngàJsuzy 5C94đêm H7MGlàm Jsuzbạn vớioH6c noH6chững bệxqqUnh Jsuznhân tâ5C94m thần.
Ông trẻH7MG lạixqqU dõnxqqUg dạxqqUc nóH7MGi tiếp:
- JsuzCác chá5C94u Jsuzcòn oH6cđứng đờ5C94 ởxqqU đoH6cây làmxqqU oH6cgì? KhxqqUông mxqqUau xqqUlên sJsuzân thxqqUượng oH6ctìm A5C94nh KỳoH6c voH6cà ĐinJsuzh ĐônH7MGg 5C94đ! ĐinH7MGh Đ5C94ông hiệ5C94n gxqqUiờ đJsuzang 5C94bị mộtH7MG lựcxqqU lượnxqqUg oH6cđáng sJsuzợ thaoH6co túnJsuzg; nếxqqUu H7MGcác choH6cáu Jsuzđến mH7MGuộn sẽH7MG khô5C94ng Jsuzkịp đâu!
ÔoH6cng tH7MGrẻ Jsuzvừa vỗxqqU vàoH6co ngườiH7MG ThH7MGi 5C94Thi, c5C94ô liềnxqqU toH6cỉnh lại.5C94 BốJsuzn ngườioH6c xqqUkhông kịpH7MG nóioH6c xqqUgì vộiJsuz bư5C94ớc vàxqqUo than5C94g máoH6cy, ônxqqUg tJsuzrẻ kH7MGhông đxqqUi cùngoH6c họ,Jsuz bởioH6c thờiJsuz giJsuzan hiệJsuzn hình5C94 xqqUba phúxqqUt mH7MGột ngoH6cày đxqqUã Jsuzhết. ÔnH7MGg c5C94hỉ kịp5C94 H7MGnói vớixqqU KJsuzha Lương:xqqU “NếuH7MG thựcH7MG sự5C94 khôH7MGng oH6ccó cáchJsuz nào5C94 khácxqqU, H7MGcháu h5C94ãy tựxqqU cắxqqUt ngóH7MGn 5C94tay đxqqUể moH6cáu chảxqqUy H7MGra nhéoH6c!”. LờiH7MG dặnJsuz coH6của xqqUông trẻxqqU khiế5C94n KH7MGha LưoH6cơng lạnxqqUh hếJsuzt coH6cả người,Jsuz anH7MGh đứngoH6c tronxqqUg thanoH6cg máoH6cy ôoH6cm miệnH7MGg khôngH7MG nóJsuzi năngoH6c gì.
Lúc nàyJsuz bH7MGốn ngưJsuzời l5C94ại oH6cđi cùnoH6cg vớiJsuz oH6cnhau, khôJsuzng axqqUi nóH7MGi nănJsuzg gì.5C94 HoH6cắc B5C94ảo nxqqUằm H7MGườn tr5C94ên oH6cvai K5C94ha LươngH7MG khJsuzông H7MGchịu xuốnJsuzg. 5C94Bọn họoH6c vừaH7MG trảJsuzi qoH6cua cơoH6cn coH6chấn 5C94động, H7MGai cũnH7MGg bi5C94ết đối5C94 thủ5C94 củaoH6c mìnH7MGh rấoH6ct mạnh5C94 nhưngH7MG họ5C94 5C94vẫn kJsuzhông H7MGtừ bỏ5C94 ýoH6c định5C94 cứ5C94u AnH7MGh K5C94ỳ vàH7MG ĐH7MGinh Đông.
MọiJsuz ngườJsuzi 5C94đổ doH6cồn chú5C94 xqqUý H7MGvào KJsuzha Lương5C94, anH7MGh chẳn5C94g biết5C94 là5C94m saH7MGo chỉxqqU H7MGbiết ngậmJsuz noH6cgùi H7MGkêu cJsuza saoH6co sốxqqU m5C94ình khổoH6c thếH7MG! Tạ5C94i sa5C94o baH7MGo nhH7MGiêu phápxqqU thxqqUuật khôn5C94g họcxqqU Jsuzlại choH6cỉ họ5C94c được5C94 mỗxqqUi một5C94 5C94chiêu nàyJsuz. Mọ5C94i người5C94 nhì5C94n aJsuznh tixqqUếc nuốixqqU n5C94ghĩ, H7MGgiá Jsuzmáu H7MGanh xqqUnhiều nhưH7MG nH7MGước sôn5C94g th5C94ì tốt5C94 biếtoH6c bao.
ChẳH7MGng 5C94mấy cH7MGhốc toH6chang máJsuzy đJsuzã 5C94lên tớ5C94i sânH7MG thượJsuzng, nếuJsuz Jsuznhư oH6công xqqUnội JsuzKha LươngoH6c koH6chông H7MGnói c5C94ho bọxqqUn Jsuzhọ biếtxqqU 5C94nơi nxqqUày trướcoH6c kioH6ca lxqqUà nH7MGơi H7MGchôn xá5C94c v5C94ạn nH7MGgười t5C94hì Jsuztrong mắtH7MG củaJsuz hoH6cọ, nơ5C94i nxqqUày quxqqUả là5C94 H7MGrất đẹH7MGp 5C94- H7MGmột nơ5C94i nooH6cn xanxqqUh nJsuzước biếc,oH6c coH6cây mâH7MGy xa5C94nh xanoH6ch mọ5C94c H7MGở khắxqqUp nơi,oH6c trêoH6cn sJsuzân thxqqUượng dâyxqqU Jsuzmây 5C94đan chxqqUéo Jsuzvào nhaJsuzu gH7MGiống nhưxqqU mộH7MGt tấJsuzm vảixqqU xanJsuzh H7MGdày dặH7MGn vậy.
Kha LươxqqUng vừaH7MG nhìnoH6c vừa5C94 nghĩ,oH6c oH6ctrong sáH7MGch cH7MGủa ônoH6cg viếtxqqU nhữoH6cng 5C94nơi c5C94ó câxqqUy xaoH6cnh mọc5C94 Jsuzum tùoH6cm thườnH7MGg rJsuzất nH7MGặng âJsuzm khí.Jsuz LH7MGoại câ5C94y nàxqqUy oH6chấp Jsuzthu xqqUâm khoH6cí đểH7MG oH6ctồn tJsuzại, hơnoH6c xqqUnữa nH7MGó lạoH6ci H7MGche lấpH7MG ánh5C94 mặtH7MG troH6cời, lH7MGà nH7MGơi trxqqUú ẩH7MGn tốtH7MG củoH6ca 5C94oan hồn.
BốH7MGn ngưxqqUời bướcoH6c xqqUđi roH6cất cẩ5C94n 5C94thận, chỉ5C94 s5C94ợ mộtJsuz sơH7MG suấtxqqU H7MGnhỏ cũnH7MGg coH6có thểxqqU kxqqUhiến xqqUhọ 5C94hụt bH7MGước. ĐJsuziều kỳ5C94 H7MGlạ lH7MGà họJsuz đH7MGều xqqUcảm thấy5C94 đi5C94 trêxqqUn H7MGcây mH7MGây vừaH7MG dẻooH6c vừaJsuz txqqUrơn nàxqqUy gJsuziống nhoH6cư H7MGđi trH7MGên Jsuzđống xáJsuzc chết5C94 Jsuzvậy! T5C94uy đJsuzều nghĩoH6c vH7MGậy nhưnxqqUg kxqqUhông oH6cai H7MGdám nóoH6ci rJsuza, hoH6cọ H7MGnhìn sâJsuzn thJsuzượng H7MGrộng lH7MGớn, bănH7MG khJsuzoăn khJsuzông xqqUbiết đứa5C94 xqqUbé đH7MGang ởJsuz đâu?
CxqqUuối cùoH6cng Jsuzhọ cJsuzũng nhJsuzìn thH7MGấy Jsuzhai oH6cmẹ H7MGcon AH7MGnh KJsuzỳ, nhưnxqqUg xqqUcảnh tư5C94ợng trướoH6cc xqqUmắt Jsuzhọ thậtxqqU đá5C94ng sợ!oH6c An5C94h KoH6cỳ H7MGđang thả5C94 đứa5C94 béxqqU Jsuzở nxqqUgoài sâH7MGn thượ5C94ng, chH7MGỉ cH7MGần xqqUthả tH7MGay tH7MGhì n5C94ó chếtJsuz oH6cchắc rồi.
Đứa xqqUbé kxqqUhông độ5C94ng đậy,Jsuz giốH7MGng oH6cnhư ngườiJsuz choH6cết vậy!
Thi oH6cThi hH7MGốt hoH7MGảng hé5C94t lên:
- ĐH7MGừng! An5C94h Kỳ!xqqU ĐừnxqqUg txqqUhả taJsuzy roH6ca. Đừng5C94 giếtxqqU oH6chại co5C94n bé!
ToH6cuy nhiênxqqU, giữ5C94a koH6chông H7MGgian oH6cma quáixqqU lại5C94 5C94văng vẳoH6cng xqqUmột giọngJsuz nH7MGói: “HãyH7MG thJsuzả co5C94n rH7MGa. CxqqUon muốnJsuz xqqUđược H7MGxuống dướioH6c chơoH6ci. ĐừJsuzng Jsuznắm ta5C94y con!”Jsuz xqqUĐó coH6chính lJsuzà tiếxqqUng củaxqqU Đin5C94h Đông.
H7MGTần Cẩm5C94 vừxqqUa định5C94 H7MGchạy l5C94ên H7MGthì oH6cthấy AnoH6ch KỳJsuz bỏoH6c mộtH7MG txqqUay rH7MGa, 5C94cô vộiH7MG đứngoH6c lạixqqU khôngJsuz dxqqUám Jsuztiến th5C94êm nH7MGữa. ĐứxqqUa boH6cé bịH7MG tre5C94o lơ5C94 lửnH7MGg ngoàiJsuz sâJsuzn thư5C94ợng, gi5C94ó thH7MGổi tới,oH6c sặxqqUc mùoH6ci moH6cáu tươoH6ci tanoH6ch ngòmJsuz, nH7MGhìn 5C94kỹ dãyJsuz núJsuzi đ5C94en soH6cì phíxqqUa xqqUxa trôoH6cng giốngxqqU Jsuznhư H7MGmột bầH7MGy qH7MGuái vậxqqUt đoH6cang nhH7MGe H7MGnanh Jsuzmúa vuJsuzốt, oH6cchỉ trJsuzực cóH7MG gìH7MG rJsuzơi xuốH7MGng H7MGlà oH6cnuốt H7MGchửng khH7MGông tha.
JsuzKha Lư5C94ơng nH7MGhẹ nhàn5C94g đxqqUặt H7MGHắc BảoH7MG xoH6cuống, hoH6cy vH7MGọng nóJsuz cóxqqU coH6cách gì5C94 c5C94ứu haoH6ci 5C94mẹ 5C94con AnxqqUh Kỳ.oH6c JsuzLúc nxqqUày H7MGanh 5C94đã c5C94oi Hắc5C94 H7MGBảo 5C94là bù5C94a hộoH6c mệnH7MGh củaJsuz mìnhxqqU. H7MGHắc JsuzBảo li5C94ếc nhoH6cìn aJsuznh mH7MGột cái,oH6c ánhJsuz moH6cắt H7MGtỏ Jsuzvẻ cooH6ci thường.
L5C94úc nH7MGày xqqUanh mớxqqUi thựH7MGc sựxqqU hốiH7MG hậnxqqU b5C94ởi mì5C94nh 5C94đã khôn5C94g coH6chịu họcH7MG phéJsuzp th5C94uật đếnoH6c nơoH6ci đếnxqqU H7MGchốn, đểoH6c đến5C94 giH7MGờ, nH7MGgay mộtxqqU coJsuzn mJsuzèo H7MGcũng cxqqUó 5C94quyền khiH7MGnh bỉH7MG axqqUnh. K5C94ha LưJsuzơng tứcoH6c chH7MGí roH6cút coJsuzn dH7MGao nhỏ5C94 5C94ra chuẩnH7MG bịH7MG cắoH6ct taxqqUy m5C94ình bấtH7MG cứ5C94 lúcoH6c nàoJsuz đểH7MG xqqUđuổi moH6ca. NóixqqU gJsuzì tJsuzhì nói,5C94 Jsuzlúc nàyJsuz aJsuznh vẫnJsuz H7MGrất H7MGquan trọng.
LúcxqqU KoH6cha LươnxqqUg đấJsuzu toH6cranh tưxqqU tưởngxqqU thxqqUì TầnH7MG CẩxqqUm 5C94và ThH7MGi H7MGThi đxqqUang H7MGsợ hãxqqUi lxqqUo lắngxqqU 5C94cho ĐinhH7MG JsuzĐông; tậoH6cn mắt5C94 Jsuznhìn thấyJsuz đứaoH6c bé5C94 cxqqUứ lắcH7MG oH6clư oH6ctrong gió,H7MG họoH6c thấp5C94 Jsuzthỏm khônxqqUg yên.
Thi xqqUThi nó5C94i tro5C94ng nước5C94 mắt:
- AnH7MGh Kỳ,H7MG xqqUdù sxqqUao ĐinhH7MG ĐôngoH6c cH7MGũng 5C94là oH6cđứa cH7MGon H7MGdo exqqUm dứtH7MG ruH7MGột đẻJsuz rH7MGa; 5C94cho 5C94dù trH7MGước đâ5C94y e5C94m xqqUkhông muốn5C94 nhoH6cận đoH6cứa tJsuzrẻ nàxqqUy, chxqqUo d5C94ù e5C94m muốnxqqU trốnxqqU trJsuzánh soH6cự toH6chật xqqUnăm 5C94xưa, nhoH6cưng nJsuzó vẫnoH6c làxqqU cxqqUon 5C94của H7MGem, lxqqUà cốtH7MG nH7MGhục củJsuza oH6cem. EH7MGm khônJsuzg thểoH6c tiếpxqqU tụcH7MG phạmH7MG sH7MGai lầxqqUm. EH7MGm khoH6công đượcoH6c Jsuzgiết 5C94con bé!
Đột nhiênH7MG troH7MGng gióH7MG vJsuzọng lạ5C94i giọng5C94 trẻJsuz c5C94on lxqqUảnh lxqqUót: “MẹH7MG H7MGthả cxqqUon Jsuzra, c5C94on muố5C94n xuống5C94 chơi,oH6c mẹxqqU đừn5C94g gH7MGiữ cxqqUon thế!”
Đúng H7MGlà H7MGgiọng ĐiJsuznh Đông.
Ánh đH7MGèn trêH7MGn oH6csân thượngJsuz đJsuzủ sángxqqU đểJsuz oH6chọ nhìnH7MG r5C94õ mónH7MGg toH6cay H7MGĐinh ĐH7MGông đ5C94ã H7MGcắm sâuJsuz vàooH6c tậnJsuz xươnoH6cg H7MGmu Jsuzbàn 5C94tay AnxqqUh Kỳ,xqqU nhH7MGưng AJsuznh KJsuzỳ vJsuzẫn nH7MGhất quyết5C94 Jsuzkhông thảoH6c taH7MGy ra.
Khô5C94ng phoH6cải AnH7MGh KỳoH6c đang5C94 hạiJsuz Đi5C94nh xqqUĐông màH7MG là5C94 oH6cđang cứuxqqU oH6ccon bé.
KhxqqUa LươngH7MG địnhH7MG chạyxqqU tớH7MGi giúxqqUp H7MGAnh Kỳ.
ĐxqqUột noH6chiên Đ5C94inh 5C94Đông đổioH6c giọngoH6c, nói:H7MG xqqU“Mày doH6cám 5C94tới đâoH6cy, taxqqUo xqqUsẽ móJsuzc oH6cngay mJsuzắt H7MGnó rH7MGa đểJsuz nóJsuz chếH7MGt tại5C94 đây.”
Tần CH7MGẩm đaH7MGng ômoH6c HắH7MGc H7MGBảo; trJsuzong bJsuzóng tốiH7MG, nhJsuzìn xqqUvào oH6ccon mắtxqqU màxqqUu hồn5C94g phấJsuzn củaoH6c H7MGHắc BảoH6co, coH6cô n5C94hận thoH6cấy mộtJsuz đứaH7MG xqqUbé đxqqUang 5C94nằm Jsuztrong lòJsuzng ĐinhxqqU Đông.
ĐứaH7MG béJsuz toH6cừ Jsuztừ ngẩnH7MGg đầuoH6c lên,xqqU vừaoH6c nhìH7MGn thJsuzấy nóJsuz, TầnH7MG oH6cCẩm hH7MGét lêxqqUn: “Đún5C94g lxqqUà oH6cthằng bé5C94 đó!”Jsuz –5C94 thằnJsuzg H7MGbé trướoH6cc oH6cđây côH7MG nhJsuzìn H7MGthấy trướH7MGc xqqUmáy vH7MGi tíxqqUnh, thằngH7MG Jsuzbé đãJsuz đJsuzòi lấyxqqU m5C94ắt củaoH6c cô.
JsuzThằng béxqqU 5C94đó đã5C94 nhập5C94 hồnxqqU vH7MGào ĐinJsuzh Đông5C94. JsuzBây xqqUgiờ H7MGnó đan5C94g muốoH6cn dắtxqqU ĐinhoH6c ĐôngJsuz xuốngxqqU Jsuzdưới chơi.
Kha Lương5C94 xqqUkhông dáJsuzm động5C94 xqqUđậy, mọixqqU xqqUviệc trJsuzở nêxqqUn bếxqqU tắc.
Đột oH6cnhiên oH6cAnh Kỳ5C94 lê5C94n tiếng:
- ĐểH7MG cxqqUô 5C94xuống chxqqUơi vớ5C94i cH7MGháu, chJsuzáu toH6cha coxqqUn oH6cgái chxqqUo cô!
ThxqqUi oH6cThi kJsuzinh Jsuzhãi nJsuzhận Jsuzra mộtxqqU 5C94cô gJsuzái vốnH7MG yxqqUếu đJsuzuối oH6cnhư AnxqqUh KỳH7MG lJsuzúc nàH7MGy bỗnoH6cg tJsuzrở nêH7MGn kiJsuzên cư5C94ờng, tỉnhH7MG tá5C94o 5C94và dũn5C94g cảoH6cm lạH7MG thường.
AJsuznh KỳJsuz loH6cại noH6cói tiếp:
- CôH7MG xuốnH7MGg xqqUchơi v5C94ới ch5C94áu nhé5C94! CoH6cô làxqqUm oH6cmẹ cháuxqqU đượJsuzc không?
ThằngxqqU bxqqUé khôngJsuz 5C94nói nănxqqUg gì5C94 nhưoH6cng ĐioH6cnh oH6cĐông oH6clại cH7MGất tiếngoH6c: “TừJsuz lúcJsuz nhỏ5C94 mJsuzẹ đoH6cã khôngxqqU cầxqqUn c5C94on, 5C94mẹ khôJsuzng xqqUyêu coxqqUn, Jsuzmẹ căm5C94 hJsuzận oH6csự tồxqqUn tạ5C94i coH6của H7MGcon, cooH6cn khôn5C94g xqqUcần ngườixqqU m5C94ẹ tồiH7MG nH7MGhư mẹH7MG cH7MGhơi vớiH7MG con.”
Anh KJsuzỳ coH6chậm rãiH7MG đápoH6c lại:
- CooH6cn xqqUkhông Jsuzbiết đH7MGược xqqUmẹ yêuH7MG cH7MGon oH6cđến oH6cmức n5C94ào đJsuzâu, mẹH7MG thựoH6cc sựH7MG rấtxqqU Jsuzyêu xqqUcon, dxqqUo mẹoH6c sợoH6c H7MGkhông tJsuzhể 5C94cho cxqqUon moH6cột cuH7MGộc số5C94ng hoànxqqU hoH6cảo nêxqqUn Jsuzmới gửixqqU coJsuzn Jsuzở nhoH6cà bácJsuz. MoH6cẹ đàH7MGnh pxqqUhải làJsuzm thếxqqU đ5C94ể c5C94on cJsuzó đoH6cược môi5C94 trườnJsuzg phH7MGát tJsuzriển loH6cành mạnhoH6c, bởixqqU sẽxqqU khxqqUông xqqUcó aoH6ci xqqUhỏi H7MGbố H7MGcon H7MGlà axqqUi, khônxqqUg cxqqUó aoH6ci mắngoH6c coH7MGn là5C94 đồH7MG coH6con hoaH7MGng. H7MGMẹ đàxqqUnh lòJsuzng làoH6cm oH6cnhư tJsuzhế, bởixqqU mẹH7MG 5C94yêu cxqqUon xqqUhơn tấoH6ct thảoH6cy moH6cọi thứxqqU troH6cên đời.
NưoH6cớc xqqUmắt AoH6cnh KỳJsuz lã5C94 cJsuzhã r5C94ơi tH7MGrên mặtJsuz ĐioH6cnh Đông,oH6c hồi5C94 lâuxqqU ĐoH6cinh JsuzĐông hétJsuz lênxqqU: “Mẹ5C94 ơi,Jsuz Jsuzmắt coH7MGn đ5C94au lắm,Jsuz coH7MGn đ5C94ang ch5C94ảy xqqUmáu, cxqqUon koH6chông 5C94nhìn thấoH6cy 5C94gì nữaoH6c rồiJsuz, mẹJsuz mH7MGau coH6cứu coxqqUn đi!”
NH7MGhìn thấyoH6c cảnhxqqU xqqUcon Jsuzmình 5C94đau đớxqqUn giãxqqUy Jsuzgiụa, AxqqUnh KỳxqqU đauxqqU lòng5C94 nói:
xqqU- H7MGĐừng lH7MGàm xqqUcon coH6cô H7MGđau! TrảxqqU xqqUcon lạH7MGi cxqqUho côH7MG! CôxqqU sẽ5C94 xu5C94ống vớ5C94i cháu!
Đi5C94nh ĐôJsuzng khônJsuzg oH6cgiãy giụaH7MG nữa,Jsuz côoH6c béoH6c 5C94lại rê5C94n rỉxqqU: “Con5C94 c5C94ần cJsuzó mắtxqqU, co5C94n c5C94ần cóxqqU mắt,xqqU Jsuzcon khôoH6cng nhH7MGìn thấy5C94 goH6cì nữaxqqU rồi.”
Anh xqqUKỳ qH7MGuay lạxqqUi nxqqUhìn xqqUThi H7MGThi vxqqUà cáH7MGc bJsuzạn cJsuzười, mộJsuzt n5C94ụ Jsuzcười Jsuzvô hồn,H7MG côxqqU cườ5C94i nhoH6cư muoH6cốn H7MGnhờ 5C94mọi H7MGngười trôJsuzng Jsuzgiữ Đ5C94inh ĐônoH6cg hộoH6c moH6cình; kH7MGhi nụH7MG cườiH7MG chH7MGưa kịpxqqU tắ5C94t H7MGtrên môi,xqqU côoH6c đã5C94 thJsuzò oH6ctay mócJsuz mộtJsuz cxqqUon mắtxqqU ra.
5C94Tuy rấH7MGt đauoH6c đớnJsuz nhưngH7MG côoH6c khôngJsuz Jsuzquỵ ngãJsuz; xqqUcô hướxqqUng H7MGmặt vềoH6c xqqUphía cooH6cn r5C94ồi Jsuzthả cooH6cn mắJsuzt xuốnH7MGg dưới.
Đinh ĐônxqqUg Jsuzhơi độngoH6c đậJsuzy. oH6cTrong mắtxqqU HJsuzắc Bảo,H7MG họJsuz txqqUrông 5C94thấy cooH6cn 5C94ma nhỏoH6c nhảyJsuz 5C94ra khỏiJsuz ngườiH7MG Đi5C94nh ĐôH7MGng 5C94để tóH7MGm coJsuzn mắtJsuz đẫ5C94m máuH7MG kiH7MGa. ToH6cần CẩmoH6c hét5C94 lênxqqU: “MaH7MGu cứuH7MG 5C94đứa béH7MG đi!”oH6c bH7MGa ngJsuzười 5C94vội chH7MGạy lạ5C94i kéo5C94 đứaxqqU 5C94bé lên.
Đinh ĐôngoH6c 5C94vẫn coH6chưa tỉnh,H7MG H7MGnó oH6ccứ ngJsuzủ thoH6ciếp đH7MGi oH6cnhưng vẫnJsuz oH6créo gọi:oH6c xqqU“Mẹ xqqUơi, oH6cmẹ xuốngxqqU c5C94hơi với5C94 coxqqUn đi!”
AoH6cnh 5C94Kỳ giH7MGơ xqqUbàn taxqqUy đẫmoH6c máuxqqU vuốtoH6c voH6ce xqqUkhuôn mặtxqqU oH6cnhỏ H7MGxinh cxqqUủa co5C94n gH7MGái, 5C94trong cooH6cn mắtJsuz cònJsuz lạioH6c củoH6ca 5C94cô tràoH6cn Jsuzngập tìnhxqqU yêuxqqU oH6cthương; cH7MGô xqqUlại đưaH7MG mắoH6ct nhì5C94n bốnH7MG ngườiJsuz oH6cbạn rồiJsuz nóiJsuz: 5C94“Em ph5C94ải H7MGđi noH6cgăn cả5C94n thằngoH6c béoH6c H7MGlại, bởJsuzi sxqqUớm muộnxqqU nóoH6c sẽoH6c tới5C94 làH7MGm hạiJsuz coH7MGn emoH6c, nhờ5C94 mọiH7MG ngườiJsuz trH7MGông nH7MGom ĐinhoH6c Đ5C94ông 5C94hộ em.”
oH6cMọi nxqqUgười còxqqUn c5C94hưa kị5C94p H7MGđịnh thầnxqqU lạJsuzi t5C94hì oH6cđã thấyH7MG AH7MGnh Kỳ5C94 nh5C94ảy xuốnJsuzg dướoH6ci; chẳJsuzng xqqUmấy chốcH7MG, khô5C94ng aJsuzi nhìH7MGn thấy5C94 xqqUgì nữa5C94. MộtH7MG tiến5C94g Jsuz“rầm” khH7MGô khốc.5C94 5C94Đinh ĐôH7MGng khôngH7MG nóJsuzi lun5C94g tunJsuzg nữa;Jsuz Jsuznó đã5C94 thiếH7MGp đi.
MọH7MGi người5C94 ômoH6c ĐinhJsuz ĐôoH6cng H7MGra n5C94goài. xqqUTrên cổngJsuz sânJsuz Jsuzthượng oH6ccó 5C94hai bóxqqUng ngườixqqU –5C94 mộtH7MG lớnJsuz, mộH7MGt boH6cé đa5C94ng đứJsuzng dõi5C94 theH7MGo Jsuzhọ. xqqUĐó H7MGlà Jsuzbóng củaH7MG AnJsuzh KỳH7MG vàH7MG thằngH7MG H7MGbé. H7MGCả H7MGhai nắmH7MG Jsuztay nhaxqqUu hxqqUồi lâH7MGu roH6cồi qua5C94y ngườJsuzi đi5C94 mất.
Thi Th5C94i xúcJsuz độngxqqU oH6cquỵ n5C94gã tr5C94ên sânoH6c thượng,oH6c côxqqU H7MGthan thở5C94: ‘MìnH7MGh cứxqqU t5C94ưởng nJsuzó ghét5C94 đứaJsuz oH6ctrẻ này,5C94 mìn5C94h đã5C94 thựJsuzc H7MGsự khôxqqUng hiểJsuzu nóxqqU. VìxqqU đứaH7MG tJsuzrẻ nàyoH6c, nH7MGó 5C94có t5C94hể xqqUlàm đượcoH6c bấ5C94t coH6cứ việcH7MG gH7MGì, coH6có xqqUthể xqqUchiến tH7MGhắng mọH7MGi txqqUhế lựcJsuz. MìnJsuzh xqqUđã kxqqUhông boH6ciết Jsuztình 5C94yêu củaoH6c ngườixqqU m5C94ẹ H7MGlại xqqUbao lH7MGa đếnxqqU thế!”
Tần H7MGCẩm chạyoH6c voH6cề H7MGphía 5C94Thi TxqqUhi, H7MGhai ngưJsuzời ò5C94a khócoH6c nứoH6cc nởJsuz. xqqUBốn noH6cgười 5C94không dámxqqU xuốngJsuz 5C94dưới; họxqqU lặngH7MG l5C94ẽ chờH7MG bìnxqqUh mxqqUinh txqqUrên sânoH6c thượng…
Tần CẩxqqUm nhJsuzẹ nhàngH7MG oH6ctiến vềoH6c phJsuzía xqqUKha LươngoH6c nói:
- 5C94Em xioH6cn lỗxqqUi, vừaJsuz roH6cồi e5C94m đxqqUã quJsuzá mạnhH7MG oH6ctay voH6cới anh.
KhoH6ca LươnoH6cg quaH7MGy lạiH7MG cườixqqU trảoH6c lời:
xqqU- oH6cKhông sao5C94, đằngH7MG nà5C94o a5C94nh H7MGcũng béo5C94, đxqqUang xqqUcần giảmJsuz oH6cbéo mà.
Tần CẩxqqUm xqqUnhìn KhxqqUa lxqqUương xqqUcàng nxqqUgày càxqqUng rxqqUõ tH7MGrong áxqqUnh bìnoH6ch oH6cminh; côxqqU nhxqqUớ oH6clại H7MGlần đầu5C94 tiêoH6cn oH6c2 ngườiH7MG gặp5C94 nhaH7MGu. CoH6cứ nJsuzhư coH6có bànxqqU taoH6cy củaJsuz H7MGông trời5C94 soH6cắp đặt5C94 trH7MGước vJsuzậy, ngư5C94ời đ5C94àn ônoH6cg nàyxqqU hếtxqqU lần5C94 H7MGnày đJsuzến lầ5C94n khJsuzác xuất5C94 hiệnxqqU tJsuzrong cuH7MGộc oH6cđời H7MGcô H7MGcùng côJsuz cJsuzhia sẻxqqU mọiH7MG koH6chó khăn.
Lục TửH7MG MinxqqUh tJsuzhẫn thxqqUờ nhìnJsuz TầnH7MG xqqUCẩm 5C94và K5C94ha Lương.H7MG xqqUNhững oH6cngày voH6cừa qJsuzua, an5C94h khôH7MGng cóH7MG thời5C94 gxqqUian q5C94uan tâm5C94 tớixqqU toH6cình cảoH6cm 5C94của mì5C94nh, nhH7MGưng oH6canh bi5C94ết rõ5C94, ngườixqqU đànJsuz ônH7MGg oH6ctrước mắtH7MG H7MGanh cóJsuz rấxqqUt nhiềoH6cu Jsuzcách đH7MGể Jsuztranh xqqUthủ tìH7MGnh cảxqqUm của5C94 ngH7MGười oH6canh xqqUyêu dấu.Jsuz ChoH6cưa 5C94bao giờ,Jsuz Tầ5C94n CẩmJsuz oH6cđối xqqUxử đặc5C94 bxqqUiệt vớiJsuz aH7MGnh, nhưngJsuz oH6clại hế5C94t H7MGlần nàyJsuz đếxqqUn xqqUlần khácH7MG thH7MGể hH7MGiện sH7MGự quxqqUan tâmoH6c H7MGđặc biệH7MGt H7MGtới 5C94Kha LươJsuzng. LòH7MGng H7MGanh H7MGquặn đauxqqU, aH7MGnh tựxqqU oH6chỏi chẳnH7MGg l5C94ẽ mì5C94nh Jsuzlại khônJsuzg oH6cbằng xqqUcái Jsuzgã lưuJsuz oH6cmanh 5C94kia sao?
oH6cMọi ngoH6cười đềxqqUu H7MGkhông Jsuzphát hiệnH7MG H7MGra ánh5C94 Jsuzmắt khácxqqU lạxqqU cJsuzủa ĐườngoH6c ToH6chi Thi.
ChínJsuzh xqqUThi TH7MGhi oH6ccũng khô5C94ng hiJsuzểu cô5C94 bxqqUắt đầuxqqU Jsuzcó cảmxqqU tìn5C94h voH6cới TửxqqU Min5C94h từoH6c lúcxqqU H7MGnào; nhữ5C94ng nxqqUgày vừJsuza quH7MGa, côoH6c đJsuzã Jsuzcó tJsuzhể khẳngxqqU địnhxqqU oH6crằng mxqqUình xqqUyêu TửxqqU oH6cMinh. CJsuzô oH6cnhớ rấtJsuz rH7MGõ H7MGhôm naH7MGy, H7MGtrong 5C94lúc sxqqUợ hã5C94i, ngH7MGười đH7MGầu tiH7MGên cH7MGô nghJsuzĩ tớ5C94i lH7MGà 5C94Tử Minh.
Lục Tử5C94 5C94Minh vàxqqU TầnxqqU CẩxqqUm oH6clà mộH7MGt đôJsuzi kixqqUa H7MGmà? TạioH6c xqqUsao JsuzTần CẩmxqqU lạioH6c bắtJsuz oH6ccá oH6c2 Jsuztay, H7MGlại còn5C94 đốiH7MG tốtxqqU H7MGvới 5C94Kha oH6cLương 5C94để TửxqqU H7MGMinh đoH6cau lòxqqUng? ThựH7MGc rJsuza cxqqUô ấJsuzy đâu5C94 có5C94 xinH7MGh đẹoH6cp H7MGbằng mxqqUình? vậ5C94y 5C94mà tr5C94ong lúcJsuz n5C94guy naoH6cn nhấtJsuz lạH7MGi cóxqqU H7MGđược toH6cấm châ5C94n tìxqqUnh H7MGcủa cả5C94 xqqU2 chàoH6cng trai.
xqqUThi H7MGThi làH7MG côH7MG gJsuzái cxqqUó n5C94hiều 5C94lợi thếH7MG nH7MGhất troJsuzng nhóoH6cm b5C94ạn; oH6cgia đìnJsuzh giàxqqUu có;oH6c lạiJsuz thH7MGông oH6cminh Jsuzxinh 5C94đẹp. TầnxqqU CẩmJsuz chẳnoH6cg 5C94qua chỉoH6c oH6clà b5C94ạn họcoH6c H7MGtừ thủaoH6c nhỏH7MG, cxqqUô ấyoH6c dựaxqqU vxqqUào đâ5C94u xqqUmà cóJsuz xqqUđược oH6cnhiều xqqUthứ đến5C94 tJsuzhế 5C94cơ chứ?
Thi JsuzThi hằnoH6c họcJsuz nhìJsuzn vàoxqqU bóng5C94 ToH6cử Mi5C94nh; côH7MG thJsuzề nhH7MGất địnhxqqU phải5C94 chiếmoH6c đượcxqqU anoH6ch đểH7MG chứngH7MG 5C94minh oH6ccô khxqqUông hoH6cề Jsuzthua Jsuzkém JsuzTần Cẩm.
ĐúH7MGng lH7MGúc nàxqqUy HắcH7MG Bảo5C94 đaoH6cng 5C94nằm troH6cong lòngJsuz xqqUKha LươnJsuzg boH6cỗng nhả5C94y phắJsuzt Jsuzsang lòJsuzng TJsuzần xqqUCẩm, nóJsuz coJsuzng xqqUlưng về5C94 phxqqUía 5C94Thi Th5C94i, nh5C94ư Jsuzthể Jsuzđã Jsuznhìn th5C94ấu đượoH6cc ýJsuz nghxqqUĩ củaH7MG cô5C94 vậy.
Mặt trờJsuzi oH6crồi cũn5C94g l5C94ấp loH6có ởJsuz đằngoH6c đJsuzông.; dướJsuzi muônxqqU voH6càn tixqqUa nắngJsuz vàJsuzng, H7MGbốn ngườiH7MG boH6cọn họxqqU oH6cvẫn đứJsuzng yêxqqUn t5C94ại chỗ;H7MG H7MGnhưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.