You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục ec5fTử MkuTwinh erzurút súnkuTwg rakuTw, chec5fĩa ec5fvào mụkuTw ubZsta kuTwrồi kuTwđe derzuoạ: "Đừngec5f lại8tUP gần,8tUP nếkuTwu kkuTwhông terzuôi bắnec5f đấy!"
8tUPMụ ec5fta c8tUPười rồiec5f lec5fùi vềerzu phíaec5f sa8tUPu. M8tUPụ 8tUPta bịec5f húkuTwt ec5fvào erzuchiếc gubZsương. ChiubZsếc ubZsgương tro8tUPng than8tUPg m8tUPáy bỗkuTwng trở8tUP nên8tUP sốn8tUPg độngerzu khá8tUPc thườnkuTwg, ubZsnó erzunuốt c8tUPhửng nubZsgười phụ8tUP nerzuữ kikuTwa. MụkuTw 8tUPta 8tUPbiến mất.
LụkuTwc TửkuTw M8tUPinh khônkuTwg t8tUPin nec5fổi 8tUPvào m8tUPọi therzuứ diễnerzu rkuTwa erzutrước mec5fắt mìnubZsh, nubZshưng khôngec5f còerzun đủkuTw thờiubZs erzugian 8tUPđể nkuTwgạc nhierzuên nữec5fa. An8tUPh thubZsấy berzuóng ubZscủa mubZsụ erzuta kh8tUPông bikuTwến mấterzu ubZstrong g8tUPương 8tUPmà bâerzuy gkuTwiờ ubZsđã ec5fhiện hìnherzu là8tUP ngườiec5f phụ8tUP nữ8tUP mặckuTw á8tUPo erzuđỏ, cứ8tUP ec5fdi chuyerzuển kuTwvề erzuphía kuTwanh, ckuTwàng 8tUPlúc cànec5fg gần.
Lerzuục Tửerzu buộc8tUP phảierzu nerzuổ súng.
Kherzua erzuLương và8tUP Tầ8tUPn CẩmubZs cec5fhạy erzutới 8tUPgiữa cầkuTwu tha8tUPng thìkuTw ngubZshe thấerzuy erzutiếng erzusúng, Tầnec5f Cẩmec5f lierzuền đứec5fng lại8tUP rồkuTwi ubZsnói vớ8tUPi KhkuTwa Lươerzung: "8tUPAnh à,kuTw 8tUPbệnh vikuTwện nàyerzu làec5fm gerzuì cóec5f kuTwtầng 13."
Kec5fha LưkuTwơng vỗerzu đầuerzu thừaubZs nhậkuTwn, bệec5fnh vikuTwện nàyerzu ch8tUPỉ c8tUPó bốnkuTw t8tUPầng, lấkuTwy erzuđâu ec5fra tầerzung 8tUP13 kiubZsa chứ!ubZs H8tUPai ngườiec5f 8tUPđã chạykuTw rấterzu l8tUPâu rồi.8tUP ChẳkuTwng lẽkuTw ec5flại bị8tUP ảokuTw giáubZsc ư?
Kha LưkuTwơng ec5fđã ckuTwó kinubZsh ngec5fhiệm từkuTw bkuTwuổi sákuTwng, aec5fnh bkuTwình tĩnh8tUP nhìnerzu bốubZsn phkuTwía, pec5fhát hiệnubZs tầngec5f dướierzu cóerzu 8tUPbóng ngubZsười. ubZsAnh liềnubZs kéoerzu TầkuTwn Cẩ8tUPm cherzuạy xuống,kuTw 8tUPvừa cerzuhạy ec5fvừa kuTwnói: "AnubZsh hiểec5fu rubZsồi, erzuthang m8tUPáy 8tUPvẫn ec5fở tầngerzu 8tUP1, nóerzu vẫnubZs đứngkuTw ubZsyên ở8tUP đó,ubZs nhubZsưng nec5fó lạubZsi chạyubZs kuTwvào 8tUP1 khôkuTwng g8tUPian tần8tUPg 1erzu3 khác.erzu erzuChúng mìnkuTwh kuTwmau chkuTwạy xuốngubZs tầng8tUP 8tUP1 đi."
Lụcerzu TửkuTw MikuTwnh đkuTwã kerzuhông cec5fòn đểkuTw ec5fý tớerzui c8tUPái gerzuì nữec5fa, a8tUPnh nhắm8tUP mắerzut bắerzun bừa,erzu lerzuúc mởubZs mắec5ft ec5fra chỉ8tUP thấyec5f erzuvỏ đạerzun tuec5fng tóekuTw khắperzu nơi.
ubZsAnh vừakuTw đerzuịnh thkuTwở thàoec5f nhubZsẹ nhõec5fm thec5fì lại8tUP cubZsảm t8tUPhấy erzucó gìec5f đóubZs erzuđang lerzuắc 8tUPlư tr8tUPên đầu.ec5f NgubZsẩng đầuec5f lerzuên, anec5fh thubZsấy ubZsngười p8tUPhụ nữerzu mặcubZs á8tUPo đỏerzu đóec5f đangkuTw erzutreo lec5fơ lửnubZsg tr8tUPên cửaubZs trờierzu củkuTwa ubZsthang máy.erzu Bàec5f ubZsta thõ8tUPng mặt8tUP xuống,ec5f ec5fđối mặt8tUP vkuTwới ec5fanh, erzu2 ubZscon mkuTwắt ec5fđã b8tUPị mókuTwc, máuerzu chảyec5f erzutràn kkuTwhắp nơikuTw, rỏec5f cảubZs 8tUPvào mặt8tUP anh.
Đáng sợerzu nhấkuTwt lubZsà ubZsngười erzuđàn bàec5f ubZsvới khuônkuTw mkuTwặt ec5fvô h8tUPồn lạikuTw ec5fbắt đầec5fu nubZshếch mépkuTw cười.
Kha Lerzuương 8tUPđã t8tUPới cửakuTw tec5fhang máy,kuTw kuTwanh đ8tUPập erzumạnh vàec5fo nóubZs nhưngkuTw chẳnkuTwg cóerzu ec5ftác dụngerzu gì.
kuTwTần CẩmubZs subZsốt ruột,erzu nhấubZsn núerzut liêec5fn hồi.
HắcubZs BảubZso đa8tUPng n8tUPằm trec5fong lò8tUPng ubZsKha kuTwLương erzubỗng ec5fnhảy erzuvọt lec5fên ec5fcào vàubZso mô8tUPi anerzuh, Kh8tUPa Lerzuương lấ8tUPy taec5fy 8tUPsờ erzuthì phát8tUP hiệkuTwn mìnubZsh ec5fđã erzubị chảykuTw máerzuu, ankuTwh cũnerzug chẳnubZsg cóubZs 8tUPthời ec5fgian 8tUPđể t8tUPrách Hắc8tUP Bả8tUPo nữ8tUPa, 8tUPcứ tkuTwiếp tụckuTw đ8tUPạp cửa.
ĐúkuTwng l8tUPúc nàec5fy 8tUPthì xuất8tUP hiệec5fn ubZskỳ terzuích –kuTw bà8tUPn tkuTway díerzunh máubZsu củ8tUPa KhubZsa Lươngerzu vừakuTw đập8tUP ec5fvào cửa,ec5f 8tUPtất cả8tUP cáckuTw vếtubZs erzumáu erzuđầm đìaubZs trênkuTw therzuang má8tUPy đ8tUPều biếnkuTw mất.
ubZsKha Lươerzung ngạ8tUPc nhec5fiên nhkuTwìn 8tUPtay mkuTwình rồi8tUP hékuTwt to:
8tUP- Đúngec5f rồkuTwi! SkuTwao aubZsnh l8tUPại khônubZsg nhớ8tUP đerzuến chiubZsêu nkuTwày tronerzug PhkuTwương ph8tUPáp trkuTwánh t8tUPà củkuTwa ec5fông ubZsanh erzu– d8tUPùng máukuTw ubZscủa mìerzunh đec5fể đubZsuổi kuTwma. D8tUPòng ubZshọ KubZsha củaec5f erzuanh 8tUPtruyền đờkuTwi làm8tUP phá8tUPp sư,erzu nec5fên tubZsrên ngưubZsời aubZsi cubZsũng cóerzu ec5fmáu tubZsránh ma.
A8tUPnh vẫnec5f đanubZsg kuTwhoan hỉkuTw tubZshì th8tUPấy ubZsmũi erzumình đerzuau nkuTwhói, erzumáu chảyec5f ộcec5f ra8tUP. AubZsnh địn8tUPh mắ8tUPng TầnubZs Cec5fẩm thìubZs thấkuTwy côubZs đãkuTw n8tUPhanh chóerzung lec5fấy takuTwy quyệtec5f ubZsmáu tubZsrên mec5fũi anec5fh ec5frồi b8tUPôi và8tUPo 8tUPnút nhkuTwấn 8tUPthang erzumáy. VừubZsa nhấnubZs mạnec5fh vào,erzu thanec5fg 8tUPmáy bậerzut mở.
Một ngkuTwười đubZsang bkuTwị treerzuo l8tUPủng lẳn8tUPg trubZsong thankuTwg máubZsy; đókuTw chínubZsh lubZsà LụcubZs Tử8tUP ec5fMinh. Kherzua LươngkuTw erzuchạy kuTwvào erzutrong ôubZsm chânkuTw TubZsử ec5fMinh kec5féo xuống,kuTw đángerzu thươnerzug erzucho an8tUPh cherzuàng Lục8tUP Tửec5f MinubZsh đãec5f erzubị trec5feo cổec5f trợubZsn cảec5f mắt;ubZs erzuđã ubZsthế lại8tUP cubZsòn tiubZsếp tkuTwục ec5fbị kéoec5f xuốnec5fg đauec5f điế8tUPng người,ec5f nerzuên chỉkuTw c8tUPòn biếterzu giẫyec5f đubZsạp erzulung tuubZsng. ubZsT ầnkuTw Cẩmec5f 8tUPnhìn thấyec5f kuTwthế ec5fvội erzunói vớec5fi Kec5fha Lerzuương: “Đừec5fng cerzuố kéubZso ankuTwh ấkuTwy xuống,8tUP erzubế 8tUPanh ấyec5f ec5flên đi”
Kha LươngkuTw và8tUP Tầnerzu kuTwCẩm luống8tUP 8tUPcuống đặtubZs ec5fTử Minerzuh xuống;ubZs mkuTway ubZsmà aec5fnh ấyerzu khônerzug bịerzu trerzueo lâuubZs, hơnubZs nữaec5f ec5fthể lec5fực su8tUPng mãnerzu nênec5f cerzuhỉ 8tUPnghỉ erzu1 ubZslúc lạiec5f bubZsình thườec5fng n8tUPhư kh8tUPông có8tUP kuTwviệc gì.
Vừa ubZsngồi dậy,ec5f erzuTử Min8tUPh ubZsđã lớnkuTw tec5fiếng mắng8tUP KhkuTwa Lương:
8tUP- LúckuTw nãerzuy aerzunh cứerzu cốubZs ubZskéo tec5fôi xuốngerzu, aerzunh cóerzu c8tUPòn nhâerzun terzuính khônkuTwg đấyubZs? Herzuay làkuTw an8tUPh muốnerzu giết8tUP tôi?
Kha erzuLương xoec5fa kuTwmũi hubZsỏi lại:
- kuTwĐừng erzucó gikuTwà mồmkuTw! nếukuTw aerzunh kerzuhông treec5fo ubZscổ t8tUPự tử8tUP thì8tUP ec5ftôi đubZsã khôec5fng mubZsất erzunhiều ubZsmáu đếnec5f thế!8tUP Tôi8tUP vốnkuTw đãubZs ec5fgầy yế8tUPu, kuTwsuy dikuTwnh dưỡnec5fg, ec5fthiếu máubZsu, đâuec5f cec5fó đượubZsc bec5féo tố8tUPt 8tUPnhư anh.
TầkuTwn Cẩerzum phảiubZs h8tUPét erzuto cubZsan ec5f2 người:
ubZs- Đến8tUP lerzuúc ubZsnày erzumà ec5f2 aubZsnh ubZscòn ubZstâm trạnubZsg erzucãi n8tUPhau à?erzu KhôngkuTw erzumau đikuTw ubZscứu T8tUPhi Thi!
Họ erzuliền đerzuứng dubZsậy c8tUPhạy erzura ngoài.ec5f Nec5fhìn thubZsấy TkuTwhi 8tUPThi erzuđang chầmkuTw chậec5fm bướckuTw tubZsới, b8tUPa nubZsgười thở8tUP pkuTwhào nhẹubZs nherzuõm; đanubZsg địnhec5f chec5fạy erzuđến 8tUPchỗ ec5fThi ubZsThi thìec5f họkuTw đứng8tUP sec5fững lại.
Có merzuột ec5fbóng nubZsgười bubZsay kuTwsau ThubZsi Thi.
Tần C8tUPẩm 8tUPgiơ n8tUPắm đấmec5f địubZsnh đánhkuTw 8tUPKha Lương.kuTw K8tUPha Lươnerzug ubZsvội cubZshạy tớerzui núp8tUP ec5fsau 8tUPlưng 8tUPTử Minh.
Terzuhi TubZshi đec5fang d8tUPần tiến8tUP tớiec5f phkuTwía kuTwhọ; cá8tUPi bóngec5f ki8tUPa cec5fũng rõerzu hơn.ec5f BkuTwa nerzugười nhubZsận ec5fra đó8tUP erzulà ônec5fg nkuTwội erzuKha LubZsương liềec5fn ngồiubZs bkuTwệt xuốkuTwng đất8tUP, thở8tUP pkuTwhào rồiubZs nói:
ec5f- Ônerzug ec5fà, ec5flần này8tUP ôngec5f xuấtkuTw hiệerzun 8tUPquá erzubất ngerzuờ đấyec5f! Bọnerzu c8tUPháu sợkuTw đếnerzu ubZsthót ti8tUPm rồec5fi kuTwđây này.
Ông kuTwnội ubZsKha Lươerzung –erzu Kherzua erzuĐạo cuec5fối cùngubZs erzucũng xuấtkuTw hiện,ec5f Khec5fa LkuTwương vu8tUPi mừkuTwng cherzuạy ubZsvề ubZsphía ôkuTwng, kuTwnhưng thkuTwấy ônec5fg erzuhững hờ8tUP, erzuchán nkuTwản nhkuTwìn mình.
ÔngubZs cubZsụ ubZstrách móc:
erzu- kuTwLẽ nkuTwào cháerzuu ubZsđã sửubZs dụngkuTw chiec5fêu thuậtkuTw ubZsmáu tráerzunh tàkuTw đêubZs tiệnec5f nhấubZst, nhụ8tUPc erzunhã nherzuất, hèec5fn hạec5f nhấtubZs củerzua dòngkuTw họerzu ubZsKha cubZshúng ta?
Kha Lươngec5f buồnerzu bã8tUP đ8tUPáp lại:
- Nhụcec5f nhãubZs hènec5f hạubZs cákuTwi erzugì cubZshứ! nếuerzu kh8tUPông erzucó ckuTwhút mkuTwáu củkuTwa chec5fáu tkuTwhì T8tUPử 8tUPMinh sớmkuTw đerzuã bịec5f chếec5ft tec5freo tro8tUPng tkuTwhang máerzuy rồi.
TầkuTwn CẩkuTwm ckuTwhạy tubZsới đỡubZs Th8tUPi ec5fThi thkuTwì nhậnec5f thấubZsy ThkuTwi T8tUPhi 8tUPđang nh8tUPư n8tUPgười mộngec5f du.
Ông trẻerzu gikuTwải thích:
- Thec5fi TubZshi bị8tUP ôngec5f t8tUPhôi mikuTwên rồikuTw, berzuan nkuTwãy nóerzu đãerzu kec5finh hãi8tUP tkuTwột đerzuộ; ôec5fng thkuTwôi miêerzun đerzuể erzunó ngủ,ec5f nherzuư kuTwthế sẽerzu bec5fảo ec5fvệ đượerzuc nguyê8tUPn khkuTwí tec5fốt hơn.
Ôec5fng trẻkuTw quaubZsy rkuTwa ec5fnói vớikuTw Kh8tUPa Lương:
- Serzuao cec5fháu k8tUPhông chịuubZs họcerzu phép8tUP thuậ8tUPt t8tUProng 8tUPsách củkuTwa ông?kuTw kuTwBao ec5fnhiêu pec5fhương pubZsháp haec5fy kuTwkhông dùng8tUP lubZsại kuTwđi dec5fùng cec5fái pubZshép n8tUPhục nhãubZs tec5fhế hảerzu cháu?ubZs LkuTwàm thếubZs mà8tUP gọiec5f lerzuà bubZsắt erzuma ư?erzu TkuTwhà chubZsáu hiếnubZs ec5fmáu erzucho bệnhkuTw việnubZs đểerzu cứuerzu ngubZsười cònec5f hơkuTwn lkuTwà vunubZsg verzuãi ec5flung tunubZsg., thậerzut cerzuhẳng berzuiết xấukuTw hổec5f gì8tUP cả.
Kha LươngubZs xerzuấu hổec5f liềnkuTw cãierzu lạierzu ông:
- Tec5fhế aec5fi bec5fảo tubZsập hợ8tUPp cákuTwc m8tUPảnh vảerzui lại8tUP rkuTwồi đốtubZs erzuđi làkuTw erzucó th8tUPể phec5fá kuTwđược lời8tUP nguyềnkuTw erzuCA BubZsĂNG? Trerzuong ec5flúc ec5fthu 8tUPthập ec5fvải, 8tUPbọn chec5fáu xerzuém chec5fút nữakuTw đãec5f erzumất mkuTwạng rồ8tUPi, vậyubZs màkuTw bec5fây giờ8tUP ôngec5f lạikuTw tớiubZs tr8tUPách cháubZsu nữa8tUP à?
Ônerzug terzurẻ cerzuhau màyubZs rồi8tUP nói:
8tUP- ec5fCác c8tUPháu đã8tUP xeec5fm b8tUPản kuTwthảo erzucủa ông?
- BkuTwản tec5fhảo nàerzuo ckuTwơ? kuTwQuyển sáchubZs đec5fó erzulà bảnerzu thảoubZs củaerzu ônkuTwg ư?ubZs kuTw- erzuBốn người8tUP ngạkuTwc 8tUPnhiên nhìerzun ông.
- Đó8tUP đúkuTwng erzulà bảnec5f erzuthảo củaec5f 8tUPông. LẽkuTw nàokuTw kuTwtrong bảkuTwn t8tUPhảo erzuông lạubZsi khôngec5f cubZsó quec5fyền giảerzu thierzuết mộerzut ckuTwhút? V8tUPiệc pkuTwhá l8tUPời n8tUPguyền ubZsCA BubZsĂNG erzulà merzuột tkuTwrong nhữubZsng câuec5f hỏiubZs kkuTwhó tubZsrả lờierzu nhấtec5f của8tUP kuTwdòng họ8tUP KkuTwha ec5fchúng takuTw, ôkuTwng đãubZs đkuTwề cậkuTwp rấtkuTw nhiều8tUP gkuTwiả thiếtec5f đểubZs pháerzu lờiec5f nguyềerzun, ckuTwhẳng nh8tUPẽ 8tUPcác cherzuáu ckuTwứ lerzuần lubZsượt thửkuTw từngerzu phư8tUPơng ph8tUPáp kuTwhay sao?
Ba ngườiec5f 8tUPđều k8tUPinh sợec5f toáubZst mkuTwồ hôi.
- erzuCác erzucháu ubZsthu thậkuTwp kuTwmảnh vảubZsi đỏubZs, đemerzu sứcerzu mạkuTwnh CubZsA BerzuĂNG vốnkuTw kuTwđã đ8tUPược tácerzuh rec5fa tậpec5f hợerzup ubZslại, rồubZsi lạec5fi m8tUPang mả8tUPnh vảiubZs đubZsó tớubZsi 8tUPnơi chí8tUP âec5fm. Cec5fác chkuTwáu hãy8tUP 8tUPmở tkuTwo 8tUPmắt rerzua kuTwmà nhìnubZs, nơubZsi nec5fày mấec5fy chụubZsc 8tUPnăm trướcerzu v8tUPốn lubZsà ngh8tUPĩa erzuđịa chubZsôn xácubZs erzuhàng 8tUPvạn người.ec5f Các8tUP chá8tUPu kuTwcho rubZsằng những8tUP ubZskhuôn mặterzu sa8tUPu terzuấm kí8tUPnh kuTwkia ubZslà mặtkuTw ngec5fười đúkuTwng không8tUP, k8tUPỳ thựerzuc đubZsó kuTwđều kuTwlà nhữngec5f oubZsan ec5fhồn tubZsrước 8tUPkia, họkuTw 8tUPđang n8tUPgày đubZsêm lkuTwàm bạnubZs verzuới nec5fhững bệ8tUPnh nhânerzu tâubZsm thần.
kuTwÔng trubZsẻ ubZslại dkuTwõng dạcec5f nec5fói tiếp:
- CubZsác ubZscháu còkuTwn đứngec5f đờec5f ởkuTw ubZsđây làubZsm gìkuTw? KhôngkuTw mec5fau lêec5fn ubZssân thượngerzu tì8tUPm Anec5fh KỳkuTw vàerzu Đ8tUPinh ĐônkuTwg 8tUPđ! 8tUPĐinh ubZsĐông hiệnubZs giờec5f đanerzug bị8tUP mec5fột lực8tUP lượerzung đánerzug serzuợ thkuTwao túng;ec5f nếerzuu cácerzu cháukuTw đếnec5f muộnubZs sẽubZs khônkuTwg erzukịp đâu!
Ôerzung trerzuẻ vừaec5f vỗ8tUP verzuào ngườikuTw TubZshi Thiec5f, ec5fcô likuTwền kuTwtỉnh lại.ec5f Bốnerzu ngườubZsi khôubZsng kuTwkịp ubZsnói gec5fì vộierzu kuTwbước ec5fvào erzuthang mákuTwy, ôubZsng trẻec5f khônkuTwg ubZsđi cùngkuTw erzuhọ, bởiubZs tec5fhời gia8tUPn hiệerzun h8tUPình 8tUPba pkuTwhút merzuột ngàubZsy đãkuTw hếterzu. 8tUPÔng chkuTwỉ erzukịp kuTwnói ec5fvới Kh8tUPa Lươngec5f: “Nếu8tUP tec5fhực sựerzu kkuTwhông cerzuó cá8tUPch nkuTwào kec5fhác, ch8tUPáu kuTwhãy t8tUPự cắtubZs nubZsgón t8tUPay 8tUPđể ec5fmáu chảerzuy r8tUPa nhé!”.kuTw Lerzuời dặnec5f củaec5f ôngec5f trẻerzu khkuTwiến KubZsha L8tUPương lạubZsnh hếtec5f cảkuTw nec5fgười, anubZsh đứubZsng 8tUPtrong than8tUPg máerzuy 8tUPôm miệec5fng k8tUPhông nerzuói nkuTwăng gì.
Lúc nubZsày b8tUPốn người8tUP lec5fại 8tUPđi cùerzung vớierzu nhauec5f, khôngerzu ec5fai nóiubZs năngec5f 8tUPgì. Hắerzuc BubZsảo ubZsnằm ườerzun trênkuTw v8tUPai Khec5fa Lươerzung kherzuông 8tUPchịu xuec5fống. BọnubZs họerzu vừubZsa trerzuải ec5fqua 8tUPcơn chấnkuTw kuTwđộng, aec5fi c8tUPũng kuTwbiết ubZsđối thủerzu ubZscủa mìnerzuh rấterzu merzuạnh nhưngubZs herzuọ v8tUPẫn kh8tUPông từkuTw bubZsỏ kuTwý địnhubZs cec5fứu An8tUPh Kerzuỳ vàubZs Đerzuinh Đông.
Mọi ngườierzu đổec5f ec5fdồn c8tUPhú ubZsý vàec5fo KhkuTwa Lương,8tUP erzuanh chẳngerzu bubZsiết làmubZs erzusao cherzuỉ biếtubZs ngec5fậm ec5fngùi kê8tUPu cec5fa sec5fao số8tUP mìnherzu khubZsổ thế!ubZs ubZsTại erzusao ec5fbao nerzuhiêu phubZsáp thuật8tUP kherzuông erzuhọc lec5fại chỉkuTw họcerzu erzuđược mỗikuTw một8tUP chiêubZsu này.kuTw MkuTwọi ngưubZsời nhìnubZs 8tUPanh tkuTwiếc nuốiubZs nghec5fĩ, ec5fgiá máec5fu anerzuh nhkuTwiều nhưkuTw ubZsnước sec5fông t8tUPhì tốtubZs b8tUPiết bao.
C8tUPhẳng erzumấy chốerzuc tha8tUPng 8tUPmáy 8tUPđã ec5flên kuTwtới serzuân tkuTwhượng, nế8tUPu nhưubZs 8tUPông kuTwnội 8tUPKha Lươerzung khôerzung nói8tUP chubZso bọnkuTw họec5f bec5fiết nơi8tUP kuTwnày trướckuTw kuTwkia lkuTwà nơierzu chec5fôn xáerzuc vkuTwạn ngườiec5f thec5fì erzutrong mắec5ft củ8tUPa họ,ubZs erzunơi 8tUPnày quubZsả lubZsà rấtubZs đẹpec5f kuTw- mộtec5f nơkuTwi noerzun erzuxanh nư8tUPớc biếc,ec5f erzucây ubZsmây 8tUPxanh 8tUPxanh mọcubZs kuTwở kec5fhắp nơikuTw, trênkuTw subZsân thượngec5f dâyubZs mec5fây ec5fđan ckuTwhéo vào8tUP nhec5fau ec5fgiống nkuTwhư ec5fmột tấm8tUP kuTwvải ec5fxanh kuTwdày dặnerzu vậy.
KhubZsa LươubZsng vừec5fa nhìubZsn vừaec5f nghĩerzu, t8tUProng sá8tUPch cubZsủa ôerzung viết8tUP nhữnubZsg nec5fơi cubZsó câyerzu ubZsxanh ubZsmọc ubZsum tùkuTwm therzuường kuTwrất nặng8tUP âerzum khíubZs. LkuTwoại kuTwcây nubZsày hấpec5f terzuhu â8tUPm khíec5f kuTwđể tồerzun tạikuTw, hơec5fn nữubZsa nóerzu lại8tUP cherzue lấp8tUP ánkuTwh mkuTwặt trờikuTw, làkuTw nerzuơi tr8tUPú ẩerzun tec5fốt kuTwcủa oaerzun hồn.
Bốn8tUP nec5fgười bướckuTw ubZsđi rấtkuTw cẩn8tUP 8tUPthận, chec5fỉ s8tUPợ ubZsmột sơerzu 8tUPsuất erzunhỏ kuTwcũng cec5fó thểerzu khec5fiến hkuTwọ erzuhụt bước.ec5f Điềec5fu ubZskỳ ubZslạ lerzuà erzuhọ đec5fều 8tUPcảm tkuTwhấy đi8tUP terzurên ckuTwây mâyubZs 8tUPvừa dẻokuTw vừaubZs 8tUPtrơn nà8tUPy giốngubZs như8tUP ec5fđi trênerzu đốngec5f xáckuTw ubZschết vậerzuy! ubZsTuy đềukuTw ngubZshĩ vkuTwậy nhưngkuTw khôngec5f erzuai kuTwdám ec5fnói r8tUPa, họ8tUP nhìnubZs subZsân thượng8tUP rộ8tUPng lớn,ubZs erzubăn khoăerzun kuTwkhông biếtec5f erzuđứa bé8tUP ec5fđang ở8tUP đâu?
CuốikuTw cùnubZsg herzuọ cubZsũng nkuTwhìn ubZsthấy hec5fai merzuẹ ckuTwon erzuAnh ubZsKỳ, như8tUPng cảerzunh tượngerzu trưkuTwớc mắt8tUP 8tUPhọ thậtubZs đáng8tUP skuTwợ! Aerzunh Kỳec5f đakuTwng thec5fả ubZsđứa bkuTwé ởkuTw ngubZsoài sâkuTwn tec5fhượng, cec5fhỉ erzucần tkuTwhả kuTwtay terzuhì ec5fnó ec5fchết chắcerzu rồi.
Đứaerzu bec5fé ec5fkhông đerzuộng erzuđậy, gubZsiống nherzuư ngườiubZs cec5fhết vậy!
Thi Th8tUPi hốt8tUP hoảngec5f hec5fét lên:
8tUP- ĐừubZsng! Anec5fh Kỳ!ec5f Đừngec5f tec5fhả terzuay rkuTwa. 8tUPĐừng giết8tUP kuTwhại cokuTwn bé!
erzuTuy nhi8tUPên, giec5fữa 8tUPkhông erzugian ubZsma qec5fuái lạkuTwi văngec5f 8tUPvẳng mộubZst gierzuọng nói:8tUP “HãykuTw tubZshả ubZscon rubZsa. Coec5fn muốkuTwn đubZsược xuố8tUPng dưec5fới ec5fchơi. Đừngec5f nắmkuTw 8tUPtay con!”ubZs ĐóubZs chínhubZs là8tUP tiếkuTwng củaubZs Đinhec5f Đông.
Tầerzun ubZsCẩm ubZsvừa địnherzu chkuTwạy lerzuên 8tUPthì th8tUPấy AkuTwnh Kỳerzu bỏubZs ubZsmột taerzuy raec5f, cubZsô vộiec5f ec5fđứng lạikuTw khôubZsng dákuTwm tiếnkuTw thec5fêm nữec5fa. kuTwĐứa kuTwbé bec5fị treubZso lơec5f lerzuửng ngoàubZsi ubZssân thượnkuTwg, gi8tUPó 8tUPthổi ubZstới, sec5fặc mùubZsi mákuTwu tươec5fi ubZstanh ngòm,erzu nhìubZsn 8tUPkỹ dãerzuy núi8tUP ec5fđen ubZssì phíaubZs xkuTwa trôngkuTw giống8tUP nhưerzu mộtubZs bầyerzu quubZsái verzuật đec5fang erzunhe nec5fanh múakuTw vec5fuốt, 8tUPchỉ trựkuTwc erzucó kuTwgì rơkuTwi x8tUPuống lkuTwà 8tUPnuốt chửnerzug khôngec5f tha.
Kh8tUPa LươngkuTw nhẹ8tUP nhàngerzu đặkuTwt Hắerzuc BảkuTwo xuốerzung, hubZsy vọnkuTwg nubZsó c8tUPó cácherzu gerzuì erzucứu hkuTwai mẹ8tUP erzucon AkuTwnh ec5fKỳ. Lerzuúc nec5fày aubZsnh đ8tUPã cec5foi HkuTwắc Bảoec5f erzulà bec5fùa 8tUPhộ mubZsệnh củkuTwa erzumình. HắubZsc Bảoerzu liếkuTwc nhìnec5f anubZsh một8tUP cái,kuTw ákuTwnh kuTwmắt tỏ8tUP vẻ8tUP ubZscoi thường.
Lúerzuc nkuTwày aerzunh mớiec5f erzuthực serzuự hố8tUPi hậerzun bởikuTw mìnhubZs 8tUPđã không8tUP chec5fịu họcec5f ubZsphép thuậtec5f đkuTwến nơiubZs đếnubZs chốnubZs, kuTwđể đubZsến giubZsờ, n8tUPgay một8tUP ec5fcon mèkuTwo ec5fcũng cóubZs quyềnkuTw khubZsinh ubZsbỉ anhkuTw. Kerzuha LươngkuTw ec5ftức 8tUPchí rúerzut coec5fn daubZso nec5fhỏ ec5fra erzuchuẩn bịec5f cubZsắt ubZstay mìkuTwnh bấerzut ec5fcứ lúcec5f kuTwnào để8tUP đuerzuổi ma8tUP. Nerzuói gìerzu th8tUPì nerzuói, lúc8tUP nà8tUPy ubZsanh vẫnerzu rấterzu quakuTwn trọng.
ec5fLúc erzuKha Lươngec5f đấukuTw terzuranh tubZsư tưởng8tUP erzuthì Tầnerzu ubZsCẩm vàerzu ThubZsi ec5fThi đkuTwang s8tUPợ ubZshãi kuTwlo lec5fắng ec5fcho 8tUPĐinh ĐôubZsng; tận8tUP mắtkuTw nhìerzun thấubZsy đ8tUPứa kuTwbé erzucứ lắcerzu l8tUPư troec5fng gió,ubZs kuTwhọ thấpkuTw ec5fthỏm kherzuông yên.
8tUPThi Therzui nerzuói ec5ftrong n8tUPước mắt:
- Aerzunh 8tUPKỳ, dùubZs serzuao Đierzunh Đerzuông cũnec5fg lubZsà đứaec5f erzucon ec5fdo erzuem dkuTwứt ruộubZst đẻec5f ec5fra; 8tUPcho kuTwdù tubZsrước đâubZsy ubZsem kec5fhông muốnec5f nhậnubZs đứaec5f tkuTwrẻ này8tUP, chkuTwo d8tUPù eec5fm kuTwmuốn trốn8tUP trec5fánh subZsự thậtec5f nec5făm xưaubZs, nhưng8tUP nubZsó erzuvẫn l8tUPà co8tUPn củerzua eec5fm, là8tUP cốtec5f nherzuục cec5fủa eubZsm. EkuTwm khôec5fng 8tUPthể tiếkuTwp tụ8tUPc phạubZsm sakuTwi erzulầm. ubZsEm khôngec5f đượcubZs gerzuiết cubZson bé!
ĐộtubZs nhi8tUPên t8tUProng gec5fió erzuvọng ubZslại giọubZsng trẻkuTw cubZson lerzuảnh ubZslót: ec5f“Mẹ thảubZs cec5fon kuTwra, coec5fn muốn8tUP xkuTwuống chơubZsi, ubZsmẹ đkuTwừng giec5fữ co8tUPn thế!”
Đúng 8tUPlà giọnkuTwg ubZsĐinh Đông.
Ánh đubZsèn trên8tUP sânerzu terzuhượng đủerzu sánerzug ubZsđể erzuhọ nhìnubZs ubZsrõ móng8tUP takuTwy Đinerzuh ĐubZsông 8tUPđã cắmerzu erzusâu vàoubZs ec5ftận xưec5fơng kuTwmu bubZsàn taerzuy erzuAnh 8tUPKỳ, nkuTwhưng A8tUPnh K8tUPỳ vẫnerzu kuTwnhất quyếtubZs khôec5fng 8tUPthả t8tUPay ra.
ec5fKhông ubZsphải Anerzuh KubZsỳ 8tUPđang h8tUPại Đinerzuh Đôn8tUPg màubZs làerzu đubZsang cứukuTw ckuTwon bé.
KhubZsa Lươerzung địnhubZs chạec5fy tớerzui giubZsúp ubZsAnh Kỳ.
Đột nhiênec5f erzuĐinh Đec5fông đec5fổi giọerzung, nóikuTw: “MàkuTwy erzudám tớiubZs ubZsđây, tubZsao sẽkuTw kuTwmóc ngaerzuy mắtec5f ec5fnó rkuTwa đkuTwể erzunó erzuchết ubZstại đây.”
TubZsần CẩmubZs ubZsđang ô8tUPm HkuTwắc Bảo;ec5f kuTwtrong ec5fbóng tốiec5f, nhìnubZs vàubZso cokuTwn mắtubZs màubZsu hubZsồng phubZsấn c8tUPủa Hắerzuc Bảo,kuTw côkuTw ubZsnhận 8tUPthấy mộtkuTw erzuđứa béec5f erzuđang nằmec5f tro8tUPng lòn8tUPg kuTwĐinh Đông.
ĐứaubZs bé8tUP từ8tUP từec5f ngubZsẩng erzuđầu lêkuTwn, vừa8tUP ec5fnhìn thấyec5f nó,kuTw Tầ8tUPn CẩmkuTw hétubZs lec5fên: “Đúng8tUP lerzuà thằnerzug béerzu đó!8tUP” erzu– thằngubZs berzué trướcerzu đec5fây ckuTwô nhìnkuTw thubZsấy t8tUPrước merzuáy 8tUPvi tính,ec5f thằngerzu berzué ec5fđã đòi8tUP lubZsấy mắtubZs ec5fcủa cô.
Terzuhằng béec5f đóerzu đãkuTw nkuTwhập hec5fồn vàubZso ubZsĐinh ĐônubZsg. ec5fBây g8tUPiờ nkuTwó đaec5fng muốnerzu dắtec5f ĐikuTwnh ĐôkuTwng xuốngec5f dướiec5f chơi.
Kha erzuLương khôngubZs ec5fdám độerzung đậy,erzu mec5fọi việckuTw 8tUPtrở nênubZs bếubZs tắc.
Độ8tUPt nhiêec5fn AubZsnh KỳkuTw lêkuTwn tiếng:
- ĐểkuTw cubZsô ubZsxuống cubZshơi ubZsvới cháec5fu, cháubZsu ubZstha cec5fon gec5fái kuTwcho cô!
Therzui Thec5fi kierzunh hãiec5f erzunhận erzura mkuTwột erzucô gá8tUPi v8tUPốn yec5fếu đuối8tUP nh8tUPư ec5fAnh Kerzuỳ 8tUPlúc nàyec5f ubZsbỗng trkuTwở nêerzun kiêerzun ec5fcường, tỉn8tUPh tá8tUPo vubZsà dũec5fng cảmerzu 8tUPlạ thường.
Aerzunh Kec5fỳ lạierzu ubZsnói tiếp:
- Cec5fô xuốkuTwng chkuTwơi vớerzui 8tUPcháu nhé!erzu C8tUPô lkuTwàm kuTwmẹ ch8tUPáu đưkuTwợc không?
ThằngubZs ubZsbé 8tUPkhông nerzuói nănec5fg gkuTwì nhưngec5f Đerzuinh Đô8tUPng lại8tUP cấtkuTw tiếnkuTwg: “ec5fTừ ubZslúc erzunhỏ mẹec5f kuTwđã khô8tUPng cầkuTwn cokuTwn, kuTwmẹ kec5fhông yêuerzu c8tUPon, mẹkuTw căubZsm hkuTwận sựerzu tồnkuTw kuTwtại củaec5f ec5fcon, ubZscon erzukhông cầnubZs ngườec5fi mẹec5f tồierzu n8tUPhư mẹkuTw cerzuhơi vớierzu con.”
AubZsnh erzuKỳ chậmkuTw rãerzui ec5fđáp lại:
- C8tUPon khôerzung biếtkuTw đượubZsc 8tUPmẹ 8tUPyêu ckuTwon đếnubZs mứcerzu n8tUPào 8tUPđâu, mẹec5f therzuực subZsự rấubZst yêukuTw conerzu, dec5fo mẹkuTw sợubZs kubZshông ubZsthể chubZso cerzuon ubZsmột cuộckuTw ubZssống erzuhoàn erzuhảo ubZsnên mkuTwới gửikuTw c8tUPon kuTwở nerzuhà bácubZs. Mec5fẹ đà8tUPnh phec5fải làmerzu thếerzu đểubZs ec5fcon 8tUPcó đưerzuợc môierzu trườubZsng pháec5ft triểnec5f 8tUPlành mạec5fnh, ubZsbởi sẽerzu khôngkuTw cubZsó akuTwi h8tUPỏi bốerzu kuTwcon làerzu aubZsi, kuTwkhông cubZsó 8tUPai mắnkuTwg cokuTwn làubZs đồerzu ubZscon hoanubZsg. M8tUPẹ đànhubZs lòerzung ubZslàm nhec5fư kuTwthế, bởikuTw mkuTwẹ yêu8tUP cerzuon hkuTwơn tấ8tUPt thảykuTw mọikuTw thứerzu trê8tUPn đời.
Nướcerzu 8tUPmắt An8tUPh Kỳerzu kuTwlã chãec5f kuTwrơi trênec5f m8tUPặt ĐubZsinh ĐônubZsg, 8tUPhồi lâuec5f Điec5fnh Đôn8tUPg 8tUPhét lên8tUP: “MẹubZs ơubZsi, mubZsắt cokuTwn đaec5fu erzulắm, coerzun đangkuTw c8tUPhảy máu,8tUP coubZsn k8tUPhông nhec5fìn thấubZsy 8tUPgì nữakuTw erzurồi, mẹerzu erzumau cứubZsu ubZscon đi!”
Nhìn tkuTwhấy erzucảnh cec5fon mìnkuTwh đakuTwu đớkuTwn giãykuTw giụa,8tUP Aec5fnh Kerzuỳ đkuTwau lòngerzu nói:
- Đec5fừng erzulàm co8tUPn cec5fô đau!ec5f TrảubZs 8tUPcon lạierzu cubZsho cerzuô! Côec5f s8tUPẽ xuốubZsng verzuới cháu!
Đinh Đôngerzu khônkuTwg giãyubZs giụerzua nữa8tUP, c8tUPô béerzu lạiubZs rênkuTw rỉ8tUP: “Co8tUPn ckuTwần cubZsó mắt,ec5f kuTwcon cầnkuTw cerzuó merzuắt, ubZscon khôngubZs 8tUPnhìn thấykuTw gìerzu nữaubZs rồi.”
A8tUPnh Kỳerzu qu8tUPay lạ8tUPi nhìn8tUP kuTwThi ec5fThi ec5fvà c8tUPác berzuạn c8tUPười, 8tUPmột nụec5f cưerzuời v8tUPô 8tUPhồn, ckuTwô cườiec5f n8tUPhư m8tUPuốn nh8tUPờ mubZsọi ngerzuười trôubZsng giữkuTw ec5fĐinh ĐôkuTwng hkuTwộ ubZsmình; kubZshi nụerzu 8tUPcười chưec5fa kec5fịp erzutắt erzutrên môi,erzu kuTwcô đãec5f thòubZs taec5fy mó8tUPc kuTwmột ckuTwon mắtec5f ra.
TuubZsy rấec5ft đaukuTw đớn8tUP nhưngubZs côkuTw kubZshông quỵerzu ngã;erzu cerzuô hưerzuớng mặkuTwt vềerzu 8tUPphía cubZson rerzuồi tubZshả c8tUPon mắtkuTw xuốnubZsg dưới.
Đinherzu Đông8tUP erzuhơi độngec5f 8tUPđậy. Tr8tUPong mắtec5f Hec5fắc Bảerzuo, kuTwhọ erzutrông thấerzuy ec5fcon mubZsa erzunhỏ nhkuTwảy r8tUPa kec5fhỏi ngườikuTw ĐinhubZs Đô8tUPng 8tUPđể terzuóm ubZscon mắt8tUP đẫmkuTw má8tUPu kiubZsa. Terzuần Cẩ8tUPm hétkuTw lêec5fn: “MubZsau cứukuTw đứaubZs bé8tUP kuTwđi!” b8tUPa ngườubZsi 8tUPvội ubZschạy lạubZsi kéokuTw đứakuTw bkuTwé lên.
Đerzuinh ĐkuTwông vubZsẫn chư8tUPa tỉnh,erzu nóubZs cứkuTw ngủ8tUP thikuTwếp erzuđi nhưkuTwng vkuTwẫn réo8tUP erzugọi: “Mẹerzu ơiec5f, ec5fmẹ xuống8tUP chubZsơi vớikuTw ubZscon đi!”
AnkuTwh Kỳerzu g8tUPiơ bàerzun ta8tUPy đẫmkuTw merzuáu v8tUPuốt vubZse khuônerzu mặtec5f nubZshỏ ec5fxinh củec5fa coubZsn gáec5fi, tronkuTwg 8tUPcon mkuTwắt cònkuTw l8tUPại ubZscủa côerzu trànubZs nubZsgập tec5fình yêubZsu thươnec5fg; ckuTwô lạierzu đưa8tUP mubZsắt nubZshìn bốnubZs ngườiubZs bạnec5f kuTwrồi nóec5fi: “Eerzum phảubZsi ec5fđi ngăec5fn cảnkuTw thằng8tUP ubZsbé lại,ec5f bởikuTw sớ8tUPm muộerzun 8tUPnó ec5fsẽ tkuTwới ec5flàm hạiubZs cerzuon eubZsm, nhec5fờ mọi8tUP nerzugười tr8tUPông kuTwnom ĐkuTwinh Đec5fông hec5fộ em.”
erzuMọi erzungười c8tUPòn chưerzua kerzuịp ubZsđịnh 8tUPthần lubZsại tkuTwhì đãerzu thấerzuy Anec5fh KỳkuTw ubZsnhảy erzuxuống dướierzu; chẳngubZs 8tUPmấy ubZschốc, khôn8tUPg ubZsai 8tUPnhìn erzuthấy erzugì nữkuTwa. MộtkuTw tiếec5fng kuTw“rầm” khôkuTw khốc.kuTw Đierzunh Đôn8tUPg kubZshông nóerzui l8tUPung tunubZsg ec5fnữa; nókuTw kuTwđã thiếubZsp đi.
Mọi ngườiubZs ôec5fm Đinherzu ec5fĐông rerzua ngo8tUPài. TrênubZs cổngerzu 8tUPsân thượngec5f cóec5f haec5fi bóngkuTw ngườiubZs –kuTw mubZsột lớn,ubZs mộec5ft ubZsbé đanubZsg 8tUPđứng dõiec5f ec5ftheo họ8tUP. 8tUPĐó kuTwlà ec5fbóng kuTwcủa kuTwAnh Kỳec5f kuTwvà thằkuTwng bé.kuTw ec5fCả haec5fi nắmec5f ubZstay nhakuTwu hồi8tUP lec5fâu rồerzui erzuquay ngưkuTwời đerzui mất.
Thi erzuThi ubZsxúc độngec5f quỵubZs ngãerzu trubZsên subZsân thượnkuTwg, côkuTw tkuTwhan ec5fthở: ‘MìnkuTwh ckuTwứ tưec5fởng nerzuó ec5fghét 8tUPđứa trẻubZs nerzuày, mì8tUPnh kuTwđã erzuthực sựerzu khôerzung hiểec5fu nóubZs. VìkuTw đứakuTw t8tUPrẻ ec5fnày, nókuTw cóec5f terzuhể làerzum ec5fđược bấtkuTw ec5fcứ việubZsc gkuTwì, ec5fcó thểubZs chiếnubZs thắngubZs mọikuTw thếec5f lực.ubZs ubZsMình đ8tUPã ec5fkhông biếtkuTw tìnhubZs ec5fyêu củubZsa ngườiec5f mẹec5f lạiubZs berzuao lerzua đerzuến thế!”
TầnkuTw CẩubZsm chạyubZs vkuTwề phíaerzu ec5fThi ThkuTwi, haec5fi 8tUPngười òaubZs erzukhóc nứkuTwc n8tUPở. Bốnec5f ngườiec5f kherzuông dámec5f xubZsuống dướiubZs; họerzu lec5fặng lẽec5f 8tUPchờ bìnhkuTw mierzunh trênubZs 8tUPsân thượng…
Tần8tUP Cẩm8tUP nerzuhẹ nubZshàng kuTwtiến về8tUP phíkuTwa Kherzua LươngkuTw nói:
- erzuEm xec5fin lỗkuTwi, vừ8tUPa rồierzu eerzum đã8tUP quákuTw mạnhec5f taubZsy erzuvới anh.
Kha Lươnec5fg erzuquay erzulại cườikuTw trả8tUP lời:
- Kerzuhông sakuTwo, erzuđằng nàec5fo anerzuh erzucũng békuTwo, đerzuang cầ8tUPn gkuTwiảm berzuéo mà.
T8tUPần 8tUPCẩm nhkuTwìn Kerzuha lươec5fng càng8tUP ngàyec5f cànerzug rõerzu tronkuTwg ánh8tUP 8tUPbình minhubZs; ckuTwô nhớubZs lạ8tUPi erzulần đầuerzu tikuTwên kuTw2 ngườiec5f gec5fặp nhakuTwu. CubZsứ nerzuhư có8tUP bànkuTw tubZsay củakuTw ônerzug trờikuTw sắpec5f đặt8tUP trư8tUPớc vậ8tUPy, ngư8tUPời ubZsđàn ôec5fng nàec5fy hếtkuTw lubZsần nkuTwày đếnec5f lầnerzu erzukhác xuấtec5f hiệerzun tro8tUPng cuộc8tUP đờikuTw ckuTwô cùubZsng côec5f chierzua sẻerzu mọec5fi kuTwkhó khăn.
Lục TửubZs MkuTwinh kuTwthẫn thờubZs nhìubZsn erzuTần CẩmubZs vàerzu Kh8tUPa Lưerzuơng. kuTwNhững ngàyec5f vừ8tUPa quubZsa, aubZsnh khô8tUPng cec5fó therzuời 8tUPgian qubZsuan 8tUPtâm ec5ftới ec5ftình cảubZsm ubZscủa kuTwmình, nhưnec5fg an8tUPh biubZsết rõ,ubZs ngưerzuời ec5fđàn ôerzung trướerzuc mắtec5f ec5fanh 8tUPcó rất8tUP 8tUPnhiều cáchkuTw đểkuTw terzuranh 8tUPthủ tìnherzu ubZscảm cerzuủa ng8tUPười aubZsnh yêukuTw ec5fdấu. Chưa8tUP bakuTwo giờubZs, TubZsần Cẩm8tUP đốiubZs xkuTwử đặerzuc bikuTwệt vớierzu anhkuTw, kuTwnhưng lạerzui hếterzu lầkuTwn nerzuày đkuTwến lầec5fn kháec5fc thubZsể h8tUPiện serzuự qubZsuan ubZstâm đặcec5f bec5fiệt 8tUPtới ubZsKha Lươngec5f. 8tUPLòng anerzuh quặn8tUP đau8tUP, erzuanh erzutự 8tUPhỏi chẳngerzu lẽkuTw mec5fình lại8tUP khôngkuTw kuTwbằng ckuTwái gãkuTw lưuec5f mec5fanh kkuTwia sao?
Mọi ngkuTwười đềuerzu khônkuTwg pháerzut hiệubZsn ec5fra án8tUPh merzuắt k8tUPhác lạubZs cerzuủa Đường8tUP TkuTwhi Thi.
Chính 8tUPThi erzuThi cũkuTwng 8tUPkhông ubZshiểu cubZsô bắkuTwt đầukuTw cec5fó cảmubZs t8tUPình vớerzui TửkuTw MinkuTwh tkuTwừ erzulúc nà8tUPo; ec5fnhững nkuTwgày erzuvừa quaubZs, 8tUPcô đãkuTw c8tUPó kuTwthể khẳng8tUP địerzunh rằngkuTw mìubZsnh yec5fêu Tử8tUP M8tUPinh. Cô8tUP kuTwnhớ rấ8tUPt r8tUPõ ec5fhôm nec5fay, ec5ftrong kuTwlúc sợ8tUP h8tUPãi, ngườ8tUPi đầu8tUP tiênec5f ubZscô nerzughĩ tớiec5f làkuTw Tử8tUP Minh.
Lerzuục Terzuử Miec5fnh verzuà TầnubZs Cẩmec5f làec5f merzuột ec5fđôi kikuTwa màec5f? Tạiec5f subZsao Tần8tUP Cẩmec5f lạ8tUPi bắkuTwt cáec5f erzu2 taec5fy, kuTwlại còkuTwn ec5fđối tốt8tUP vớierzu Kerzuha LươkuTwng đec5fể Tử8tUP ec5fMinh ubZsđau erzulòng? Thựec5fc rubZsa ckuTwô ấerzuy 8tUPđâu có8tUP erzuxinh đẹec5fp ec5fbằng mìerzunh? ec5fvậy mec5fà erzutrong lúckuTw ec5fnguy naubZsn nhất8tUP lạ8tUPi ec5fcó đượcerzu erzutấm châ8tUPn kuTwtình ckuTwủa cảubZs ec5f2 ch8tUPàng trai.
Therzui ThubZsi làec5f c8tUPô gá8tUPi ckuTwó nhiềec5fu erzulợi tkuTwhế nhấtec5f trkuTwong ubZsnhóm bec5fạn; gkuTwia đìnhec5f gec5fiàu ckuTwó; lạkuTwi thôngkuTw mubZsinh xec5finh đẹp.kuTw Tầnec5f CẩkuTwm erzuchẳng querzua chec5fỉ ubZslà bạnerzu họcec5f tkuTwừ thủubZsa kuTwnhỏ, ckuTwô kuTwấy dựaubZs vàoubZs đâuec5f mkuTwà cóerzu đượcec5f kuTwnhiều thứ8tUP đếnec5f thếubZs ckuTwơ chứ?
T8tUPhi ThubZsi hằ8tUPn họcerzu nerzuhìn 8tUPvào ec5fbóng ubZsTử kuTwMinh; ubZscô erzuthề nhấtec5f địnhubZs phải8tUP ch8tUPiếm đượkuTwc akuTwnh đểkuTw chứerzung miec5fnh ec5fcô k8tUPhông hề8tUP thuubZsa ké8tUPm Tầerzun Cẩm.
Đún8tUPg l8tUPúc nàykuTw Hắc8tUP Bả8tUPo đkuTwang nec5fằm tec5frong lòec5fng Kerzuha Lươngec5f bỗngerzu nec5fhảy pubZshắt ubZssang lec5fòng TầnubZs Cec5fẩm, nóec5f 8tUPcong 8tUPlưng verzuề pubZshía Tec5fhi ThkuTwi, nerzuhư thể8tUP đãkuTw 8tUPnhìn thấu8tUP được8tUP ec5fý nghĩ8tUP củaubZs kuTwcô vậy.
Mặt trerzuời ubZsrồi c8tUPũng lấec5fp lkuTwó 8tUPở đ8tUPằng đôn8tUPg.; dướerzui muerzuôn vàubZsn terzuia nắng8tUP v8tUPàng, bố8tUPn ngườiec5f bọnubZs họkuTw kuTwvẫn erzuđứng 8tUPyên tạierzu chỗ8tUP; nhưnkuTwg thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.