You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửpwHG MzHGQinh z5Ecrút súYhVmng raz5Ec, ZcEachĩa z5Ecvào mụZcEa tYhVma rồiz5Ec đZcEae doạzHGQ: "z5EcĐừng lạZcEai YhVmgần, pwHGnếu z5Eckhông tôiYhVm YhVmbắn đấy!"
MZcEaụ tpwHGa cườipwHG rz5Ecồi lùZcEai vềz5Ec phzHGQía szHGQau. MpwHGụ tpwHGa bịpwHG pwHGhút vzHGQào YhVmchiếc gưzHGQơng. ChiZcEaếc zHGQgương troZcEang thaZcEang mz5Ecáy bỗngYhVm trởYhVm nYhVmên sốpwHGng zHGQđộng khz5Ecác thường,z5Ec YhVmnó nuốYhVmt chửZcEang ngườZcEai phụz5Ec nữz5Ec kpwHGia. MpwHGụ zHGQta biếnzHGQ mất.
YhVmLục TpwHGử z5EcMinh khônz5Ecg z5Ectin nổiYhVm vàopwHG mọiYhVm thứzHGQ z5Ecdiễn rzHGQa tZcEarước mắtz5Ec mìnhzHGQ, nhưpwHGng kzHGQhông cònpwHG đủzHGQ tz5Echời giYhVman z5Ecđể ngạZcEac YhVmnhiên pwHGnữa. AYhVmnh tzHGQhấy bóz5Ecng YhVmcủa mụpwHG pwHGta khpwHGông biếnYhVm mấz5Ect tpwHGrong ZcEagương YhVmmà bpwHGây z5Ecgiờ đãYhVm hYhVmiện hìz5Ecnh lZcEaà z5Ecngười pZcEahụ pwHGnữ mặz5Ecc áYhVmo đỏ,ZcEa cứYhVm dpwHGi ZcEachuyển z5Ecvề phzHGQía z5Ecanh, cYhVmàng lúcZcEa càngYhVm gần.
LụcZcEa TửzHGQ buộcZcEa phảiz5Ec nYhVmổ súng.
KhYhVma Lz5Ecương vZcEaà Tz5Ecần CẩmYhVm YhVmchạy tớzHGQi giữaZcEa cầpwHGu thaz5Ecng pwHGthì nZcEaghe thấyYhVm tiếngz5Ec súng,YhVm TầnpwHG CẩzHGQm lZcEaiền z5Ecđứng lạZcEai rồiz5Ec YhVmnói vớizHGQ YhVmKha Lương:ZcEa "AZcEanh àZcEa, bệnhYhVm vz5Eciện nàyzHGQ làmpwHG gìYhVm cóZcEa tpwHGầng 13."
pwHGKha LươnYhVmg vpwHGỗ đầuzHGQ thừaZcEa nz5Echận, bệnhZcEa viYhVmện nàyYhVm chỉzHGQ cóz5Ec bpwHGốn zHGQtầng, lấyZcEa đâuzHGQ rz5Eca tầngzHGQ 1zHGQ3 kiz5Eca pwHGchứ! HYhVmai nzHGQgười pwHGđã chạZcEay rấtYhVm pwHGlâu rồiYhVm. ChpwHGẳng lzHGQẽ lạz5Eci bzHGQị ảozHGQ gpwHGiác ư?
Kha LzHGQương đãpwHG czHGQó kinz5Ech nghiệYhVmm tz5Ecừ buổz5Eci sYhVmáng, anz5Ech bìnhz5Ec tĩnz5Ech nhìnZcEa bốnpwHG phía,zHGQ phZcEaát hpwHGiện zHGQtầng dYhVmưới zHGQcó bóngpwHG ngưYhVmời. ZcEaAnh liềnz5Ec ZcEakéo TầnzHGQ Cz5Ecẩm chạyzHGQ xuốnz5Ecg, vừaz5Ec chạYhVmy vZcEaừa nói:z5Ec "AnYhVmh hiểuzHGQ rpwHGồi, thanpwHGg zHGQmáy vẫnZcEa ởZcEa tầngz5Ec zHGQ1, ZcEanó vz5Ecẫn đứzHGQng ZcEayên ởz5Ec đó,YhVm nhưngZcEa npwHGó lạiZcEa chpwHGạy vàYhVmo YhVm1 kYhVmhông zHGQgian tầngYhVm ZcEa13 z5Eckhác. Chúz5Ecng mìnz5Ech mzHGQau chạyYhVm xuZcEaống ZcEatầng zHGQ1 đi."
LụcZcEa TửYhVm z5EcMinh đãz5Ec khôngpwHG còpwHGn ZcEađể ýzHGQ tớYhVmi cázHGQi gìzHGQ ZcEanữa, az5Ecnh nhắpwHGm mắzHGQt bắnYhVm bừa,z5Ec lúzHGQc YhVmmở mắtZcEa YhVmra chỉYhVm tz5Echấy vpwHGỏ đạnZcEa tunpwHGg ZcEatóe khắz5Ecp nơi.
zHGQAnh zHGQvừa địZcEanh tYhVmhở tzHGQhào nhYhVmẹ nhzHGQõm pwHGthì lZcEaại cảmz5Ec thYhVmấy YhVmcó zHGQgì đóYhVm đangz5Ec lắcz5Ec lZcEaư trZcEaên đầu.ZcEa NZcEagẩng đầupwHG lz5Ecên, anz5Ech zHGQthấy ngưZcEaời phụZcEa ZcEanữ mYhVmặc áozHGQ đỏZcEa đóYhVm đYhVmang pwHGtreo pwHGlơ lửnz5Ecg trêz5Ecn ZcEacửa trờiZcEa cZcEaủa thanZcEag máy.z5Ec BàzHGQ zHGQta thYhVmõng ZcEamặt xZcEauống, đz5Ecối YhVmmặt vYhVmới ZcEaanh, ZcEa2 cZcEaon mắtz5Ec đãzHGQ bz5Ecị móc,YhVm pwHGmáu chz5Ecảy tràZcEan khắpZcEa nơi,zHGQ rỏzHGQ cảZcEa vzHGQào mz5Ecặt anh.
Đáng sz5Ecợ zHGQnhất làpwHG ngYhVmười đYhVmàn bàz5Ec zHGQvới khuônZcEa ZcEamặt vôZcEa hồnz5Ec pwHGlại bắz5Ect đầuZcEa pwHGnhếch mépz5Ec cười.
Kha LươYhVmng đãZcEa tớzHGQi YhVmcửa thzHGQang máYhVmy, anz5Ech đpwHGập mạnzHGQh vz5Ecào nóZcEa z5Ecnhưng chẳnzHGQg z5Eccó táz5Ecc dụzHGQng gì.
TầzHGQn CẩmYhVm zHGQsốt ruộz5Ect, ZcEanhấn nútzHGQ lizHGQên hồi.
HắcZcEa BzHGQảo đazHGQng nằmpwHG trz5Econg lòngz5Ec z5EcKha z5EcLương bỗnpwHGg nhảz5Ecy vọtpwHG lz5Ecên cz5Ecào vYhVmào môZcEai az5Ecnh, KhpwHGa Lươz5Ecng lấyz5Ec zHGQtay sờzHGQ thZcEaì phpwHGát hizHGQện mìZcEanh đãz5Ec bịZcEa chảyzHGQ máYhVmu, aYhVmnh cZcEaũng chẳnYhVmg cYhVmó thờiYhVm gizHGQan đểz5Ec tzHGQrách HpwHGắc BảopwHG nữa,YhVm cứYhVm tiếpz5Ec tpwHGục đạpZcEa cửa.
Đúng z5Eclúc nàypwHG thYhVmì xuấtz5Ec hiệz5Ecn kỳzHGQ ZcEatích z5Ec– bàzHGQn z5Ectay díZcEanh máuzHGQ czHGQủa KhZcEaa LươngZcEa vừaZcEa đậpwHGp vàzHGQo cửa,pwHG tấtz5Ec YhVmcả cáYhVmc vpwHGết máZcEau đầmZcEa đYhVmìa trênzHGQ thYhVmang YhVmmáy đZcEaều bzHGQiến mất.
KhpwHGa LươngpwHG ngạcpwHG nYhVmhiên nz5Echìn tZcEaay mìnZcEah rồiz5Ec héz5Ect to:
- ĐúngzHGQ YhVmrồi! SYhVmao az5Ecnh lZcEaại khôzHGQng nhYhVmớ đếnYhVm zHGQchiêu nàz5Ecy trYhVmong PhưzHGQơng zHGQpháp tráZcEanh tàZcEa củaz5Ec zHGQông anYhVmh z5Ec– dùngz5Ec mz5Ecáu củaZcEa mìnhz5Ec ZcEađể đuổZcEai mZcEaa. ZcEaDòng YhVmhọ KhpwHGa pwHGcủa azHGQnh tz5Ecruyền đZcEaời làmz5Ec pZcEaháp pwHGsư, npwHGên trYhVmên npwHGgười z5Ecai cũnpwHGg cpwHGó máz5Ecu tránhz5Ec ma.
Anh pwHGvẫn đYhVmang z5Echoan zHGQhỉ z5Ecthì zHGQthấy YhVmmũi mìnhZcEa đaZcEau nhópwHGi, máYhVmu chzHGQảy ộcZcEa rZcEaa. ApwHGnh z5Ecđịnh mắYhVmng TầnpwHG CẩmzHGQ thìZcEa thấZcEay ZcEacô ZcEađã nhaZcEanh chóngYhVm lấz5Ecy tzHGQay quyz5Ecệt máuzHGQ trYhVmên mũiz5Ec anzHGQh rồipwHG bôipwHG vàopwHG núYhVmt nhpwHGấn tpwHGhang máZcEay. Vừz5Eca nzHGQhấn mạnhZcEa YhVmvào, tzHGQhang mpwHGáy bậzHGQt mở.
YhVmMột ngzHGQười zHGQđang bịZcEa trepwHGo lYhVmủng lz5Ecẳng tronZcEag thz5Ecang mpwHGáy; đózHGQ chípwHGnh lZcEaà LụcZcEa TửYhVm ZcEaMinh. KYhVmha LpwHGương chzHGQạy vàYhVmo troZcEang ôzHGQm cz5Echân TửpwHG MinYhVmh kz5Ecéo xuốZcEang, đZcEaáng thươngZcEa chz5Eco ZcEaanh chàZcEang LpwHGục TửpwHG MinzHGQh đãz5Ec bịYhVm tYhVmreo cổz5Ec pwHGtrợn cảz5Ec mzHGQắt; đz5Ecã YhVmthế lZcEaại cònpwHG tiếpz5Ec tụZcEac ZcEabị kéZcEao z5Ecxuống đzHGQau điếngZcEa ngpwHGười, nYhVmên chZcEaỉ cònpwHG YhVmbiết zHGQgiẫy đạpz5Ec lunz5Ecg pwHGtung. z5EcT ầnzHGQ CẩzHGQm nhìnpwHG thấYhVmy thếz5Ec ZcEavội nYhVmói vpwHGới zHGQKha LươYhVmng: “Đừnz5Ecg czHGQố YhVmkéo azHGQnh ấyz5Ec xuốngYhVm, bếYhVm az5Ecnh ấyYhVm lênz5Ec đi”
KZcEaha LươzHGQng vpwHGà TầnpwHG CẩmYhVm luốngYhVm cuốngYhVm đặZcEat TửzHGQ Minz5Ech xuốngpwHG; maYhVmy màYhVm anZcEah ấyZcEa khYhVmông bịZcEa tzHGQreo lâzHGQu, hơnz5Ec nữpwHGa thểzHGQ YhVmlực pwHGsung mãZcEan YhVmnên chỉZcEa nghpwHGỉ z5Ec1 lpwHGúc lpwHGại zHGQbình thườnYhVmg nzHGQhư khôzHGQng cóZcEa việcpwHG gì.
Vừa zHGQngồi dậy,z5Ec pwHGTử MinpwHGh đãYhVm lớpwHGn tiếngZcEa mắnYhVmg Khz5Eca Lương:
- LúcZcEa nz5Ecãy YhVmanh cZcEaứ cốz5Ec ZcEakéo tôpwHGi xuốpwHGng, azHGQnh czHGQó còZcEan nhânz5Ec tínz5Ech khôngz5Ec đấy?YhVm HaZcEay YhVmlà YhVmanh muz5Ecốn gYhVmiết tôi?
KhYhVma z5EcLương z5Ecxoa z5Ecmũi hỏipwHG lại:
YhVm- Đừnz5Ecg cóYhVm z5Ecgià mồm!ZcEa nếuz5Ec anYhVmh khônZcEag tzHGQreo cổpwHG tz5Ecự tửz5Ec zHGQthì tôiYhVm đãpwHG khôngYhVm mấtz5Ec nhiềuz5Ec máuZcEa đz5Ecến thế!zHGQ z5EcTôi vpwHGốn đZcEaã gầyZcEa yếuYhVm, sz5Ecuy dinz5Ech dưỡnpwHGg, thiếuzHGQ máZcEau, đYhVmâu zHGQcó đượczHGQ béozHGQ tốtpwHG pwHGnhư anh.
Tần CẩpwHGm pYhVmhải héZcEat tzHGQo cz5Ecan ZcEa2 người:
- ĐếnpwHG lYhVmúc nàypwHG mZcEaà YhVm2 anz5Ech cònzHGQ tzHGQâm trạnpwHGg cãiZcEa z5Ecnhau à?pwHG KhôzHGQng z5Ecmau điYhVm ZcEacứu Thz5Eci Thi!
Họ lz5Eciền đứngYhVm dậyz5Ec chạypwHG rzHGQa ngoài.zHGQ NhìnpwHG ZcEathấy ZcEaThi TZcEahi đangpwHG cZcEahầm chậmYhVm bướcpwHG tới,ZcEa bzHGQa ngYhVmười tzHGQhở phàoYhVm nhẹz5Ec nhpwHGõm; đaYhVmng địpwHGnh z5Ecchạy đếnpwHG cz5Echỗ z5EcThi TzHGQhi thìzHGQ họpwHG z5Ecđứng sữngYhVm lại.
CózHGQ mộpwHGt bYhVmóng pwHGngười bapwHGy saYhVmu zHGQThi Thi.
TầnZcEa CẩmzHGQ gzHGQiơ nắpwHGm đz5Ecấm địnhzHGQ ZcEađánh KZcEaha Lz5Ecương. KhpwHGa YhVmLương vộizHGQ pwHGchạy tớiZcEa zHGQnúp pwHGsau lưngpwHG TửYhVm Minh.
TYhVmhi ThZcEai đanpwHGg ZcEadần tiếpwHGn tớiZcEa ppwHGhía họYhVm; cáiYhVm bózHGQng YhVmkia zHGQcũng zHGQrõ hơn.YhVm BpwHGa ngưz5Ecời nhậnz5Ec pwHGra z5Ecđó lZcEaà ôYhVmng nộiz5Ec KhzHGQa LươngZcEa liYhVmền ngồiz5Ec bệZcEat xuốnpwHGg z5Ecđất, pwHGthở z5Ecphào rzHGQồi nói:
ZcEa- ÔngzHGQ àz5Ec, lầnpwHG nàpwHGy pwHGông xuấtZcEa hiệzHGQn z5Ecquá bấtpwHG ngYhVmờ đấyz5Ec! Bọnz5Ec czHGQháu z5Ecsợ đzHGQến tzHGQhót pwHGtim rồzHGQi đâYhVmy này.
ÔnpwHGg nộiz5Ec Kz5Echa LươnZcEag –YhVm KYhVmha ĐạozHGQ cuốiz5Ec cùnzHGQg cũpwHGng xuấpwHGt hiệnZcEa, KhZcEaa LươngYhVm YhVmvui mừnZcEag chạyz5Ec vz5Ecề phíazHGQ ôZcEang, nhZcEaưng tzHGQhấy ôngzHGQ hữnz5Ecg zHGQhờ, cpwHGhán nảnZcEa nhìpwHGn mình.
Ôngz5Ec cụZcEa trácz5Ech móc:
z5Ec- zHGQLẽ nàozHGQ YhVmcháu đãz5Ec zHGQsử dụngZcEa cYhVmhiêu thuYhVmật mpwHGáu tránhYhVm tàpwHG đêpwHG ZcEatiện nhấpwHGt, nhụYhVmc npwHGhã nhYhVmất, hèz5Ecn hạpwHG z5Ecnhất củaZcEa dòzHGQng zHGQhọ z5EcKha chúngYhVm ta?
KhpwHGa LươngZcEa bZcEauồn bãpwHG đápYhVm lại:
zHGQ- NhụcYhVm npwHGhã hènZcEa hzHGQạ czHGQái gìzHGQ cZcEahứ! z5Ecnếu khzHGQông cóYhVm chúpwHGt ZcEamáu củaZcEa cház5Ecu pwHGthì TzHGQử ZcEaMinh sớmZcEa đãzHGQ bịzHGQ chpwHGết pwHGtreo trozHGQng zHGQthang zHGQmáy rồi.
TZcEaần Cẩmz5Ec chạyz5Ec tớz5Eci đỡpwHG z5EcThi ThYhVmi z5Ecthì ZcEanhận thấyzHGQ ThzHGQi ThzHGQi đanz5Ecg ZcEanhư ngườiz5Ec zHGQmộng du.
Ông trẻzHGQ gzHGQiải thích:
YhVm- ThZcEai Tz5Echi ZcEabị YhVmông thôZcEai mpwHGiên zHGQrồi, baZcEan nãZcEay nóYhVm đZcEaã kpwHGinh hãzHGQi tộtZcEa đz5Ecộ; zHGQông thZcEaôi miêpwHGn đểZcEa YhVmnó ngủ,z5Ec ZcEanhư thếpwHG sẽYhVm bảopwHG vệzHGQ đượcZcEa nguyzHGQên z5Eckhí YhVmtốt hơn.
Ông trpwHGẻ zHGQquay ZcEara nóiYhVm vpwHGới KhYhVma Lương:
- YhVmSao chápwHGu khôngYhVm chịuYhVm hYhVmọc phz5Ecép thuậtpwHG trozHGQng zHGQsách củaYhVm ZcEaông? zHGQBao nhYhVmiêu phươnzHGQg pházHGQp hpwHGay khYhVmông dYhVmùng lạizHGQ đzHGQi dùzHGQng cYhVmái phépYhVm nhZcEaục nzHGQhã z5Ecthế zHGQhả cháYhVmu? LàYhVmm thzHGQế mzHGQà gọipwHG lzHGQà bắtYhVm z5Ecma z5Ecư? ThpwHGà cháuz5Ec hiếnYhVm mYhVmáu cz5Echo bệnhYhVm việnz5Ec đểzHGQ cứuYhVm ngYhVmười czHGQòn hơnZcEa ZcEalà YhVmvung vãYhVmi lunYhVmg ZcEatung., thậtzHGQ czHGQhẳng biz5Ecết xấuYhVm hổYhVm gìpwHG cả.
pwHGKha LươngpwHG xấuYhVm hổZcEa zHGQliền cãizHGQ lạYhVmi ông:
- ThpwHGế YhVmai bảoz5Ec tậzHGQp zHGQhợp czHGQác mảzHGQnh vảiZcEa lạipwHG rồipwHG đốtz5Ec đZcEai lYhVmà zHGQcó thểpwHG pYhVmhá đưpwHGợc lờZcEai ngzHGQuyền z5EcCA YhVmBĂNG? Trz5Econg lúYhVmc tYhVmhu thậpZcEa vải,pwHG bọz5Ecn cházHGQu xémZcEa z5Ecchút nữaz5Ec đãZcEa YhVmmất mạngz5Ec rZcEaồi, vậyz5Ec YhVmmà bâyZcEa giYhVmờ z5Ecông lzHGQại pwHGtới tráZcEach cház5Ecu nữapwHG à?
ÔngYhVm tpwHGrẻ cz5Echau màyYhVm rồiYhVm nói:
- Cáz5Ecc pwHGcháu đpwHGã xez5Ecm zHGQbản thảoYhVm củaYhVm ông?
- BảnZcEa thZcEaảo z5Ecnào cơz5Ec? z5EcQuyển sácZcEah đóZcEa lz5Ecà bảZcEan ZcEathảo củzHGQa ôpwHGng zHGQư? zHGQ- BốzHGQn ngườiYhVm zHGQngạc YhVmnhiên nhìpwHGn ông.
pwHG- z5EcĐó đúnZcEag lYhVmà bảZcEan pwHGthảo củaz5Ec ôngYhVm. LZcEaẽ nYhVmào tronZcEag bảpwHGn thz5Ecảo ônz5Ecg lạiYhVm kz5Echông cóYhVm quyềnz5Ec gz5Eciả thiếZcEat mộpwHGt chYhVmút? VzHGQiệc phz5Ecá zHGQlời nguyềnZcEa zHGQCA BĂz5EcNG lYhVmà mộtYhVm trzHGQong nhữngz5Ec câpwHGu ZcEahỏi pwHGkhó trảz5Ec lờzHGQi nhấtpwHG z5Eccủa dYhVmòng họZcEa pwHGKha pwHGchúng pwHGta, ôngzHGQ z5Ecđã đpwHGề ZcEacập rấzHGQt nhiềpwHGu giảYhVm YhVmthiết đZcEaể z5Ecphá lờYhVmi nguyền,zHGQ cZcEahẳng nhẽYhVm cáZcEac pwHGcháu zHGQcứ lz5Ecần lượtYhVm tz5Echử từZcEang YhVmphương zHGQpháp hz5Ecay sao?
Ba npwHGgười đềuZcEa kiZcEanh sợz5Ec tz5Ecoát mz5Ecồ hôi.
- Cáz5Ecc cháuz5Ec thzHGQu thậpYhVm ZcEamảnh vảzHGQi zHGQđỏ, đemYhVm sứcZcEa mạnhz5Ec Cz5EcA BĂpwHGNG vốnZcEa đYhVmã đz5Ecược tácZcEah rpwHGa tpwHGập hợpYhVm lại,pwHG z5Ecrồi lạiYhVm mapwHGng mảzHGQnh vảiYhVm đóz5Ec tớizHGQ npwHGơi chíz5Ec zHGQâm. ZcEaCác zHGQcháu hãYhVmy mởYhVm tpwHGo pwHGmắt zHGQra pwHGmà nhìn,z5Ec nơiz5Ec nàypwHG pwHGmấy chụcYhVm npwHGăm trướcz5Ec vốnZcEa lZcEaà nghĩaZcEa đpwHGịa cZcEahôn xáz5Ecc hàZcEang vạz5Ecn ngườiz5Ec. z5EcCác cháuZcEa ZcEacho rằnZcEag nZcEahững khuôzHGQn mặpwHGt ZcEasau tấzHGQm kínhZcEa kizHGQa làYhVm mặtYhVm nzHGQgười đúngpwHG khôZcEang, kz5Ecỳ thựcz5Ec đz5Ecó đềpwHGu lzHGQà nhữngZcEa oaZcEan hồnYhVm trướcpwHG pwHGkia, họZcEa z5Ecđang YhVmngày đêmZcEa zHGQlàm bạnz5Ec vớiZcEa nhữngzHGQ bYhVmệnh nhânpwHG tpwHGâm thần.
ÔzHGQng trz5Ecẻ lz5Ecại z5Ecdõng dzHGQạc nz5Ecói tiếp:
- CáczHGQ chZcEaáu cz5Ecòn đứzHGQng đzHGQờ z5Ecở đâZcEay lZcEaàm gìZcEa? KhôngzHGQ mYhVmau lêpwHGn sânZcEa thượngYhVm tYhVmìm AnzHGQh KYhVmỳ pwHGvà ĐinYhVmh ĐôngZcEa đZcEa! ĐizHGQnh ĐôngpwHG hiệnYhVm giờpwHG đazHGQng YhVmbị mộtZcEa lYhVmực lpwHGượng đánZcEag sợZcEa ZcEathao túnpwHGg; nYhVmếu cáZcEac zHGQcháu đếnZcEa muộnpwHG sz5Ecẽ khôZcEang kịpwHGp đâu!
Ông trz5Ecẻ vpwHGừa ZcEavỗ vàzHGQo ngườipwHG ThYhVmi TYhVmhi, côZcEa ZcEaliền zHGQtỉnh lại.pwHG BốnYhVm nYhVmgười kpwHGhông z5Eckịp nóz5Eci zHGQgì vYhVmội bướcZcEa vpwHGào thYhVmang pwHGmáy, ônZcEag trẻpwHG khônpwHGg đipwHG cùz5Ecng họ,pwHG bởiYhVm thZcEaời gizHGQan hiệpwHGn ZcEahình bzHGQa phúYhVmt mộtzHGQ ngzHGQày đãZcEa hết.z5Ec ÔnpwHGg cYhVmhỉ kịpwHGp nóiz5Ec vớZcEai KpwHGha Lương:YhVm “NếuYhVm zHGQthực ZcEasự ZcEakhông zHGQcó cáchpwHG pwHGnào kházHGQc, cYhVmháu hãyz5Ec tựYhVm cz5Ecắt ngópwHGn tYhVmay đểYhVm máYhVmu chảypwHG ZcEara nhé!”.z5Ec LờiZcEa dặpwHGn củpwHGa ôYhVmng trẻZcEa khiz5Ecến KzHGQha LươnpwHGg lạnhYhVm hếYhVmt cảZcEa ngườYhVmi, YhVmanh đứngpwHG pwHGtrong tZcEahang mpwHGáy ômzHGQ miệzHGQng kzHGQhông nóipwHG nănYhVmg gì.
LúcYhVm pwHGnày bốz5Ecn ngườiYhVm lz5Ecại đpwHGi cùnYhVmg vZcEaới nhauz5Ec, khôngz5Ec pwHGai nóZcEai năngZcEa gì.pwHG Hắcz5Ec pwHGBảo nằmzHGQ ườz5Ecn trêYhVmn vzHGQai KhzHGQa LươngpwHG khzHGQông chịz5Ecu xuốngz5Ec. BọnzHGQ z5Echọ vừazHGQ trZcEaải quZcEaa cZcEaơn chấYhVmn đZcEaộng, aZcEai cz5Ecũng biếtzHGQ đốiz5Ec thủzHGQ củaYhVm mìYhVmnh rấtz5Ec mạzHGQnh nhưngYhVm YhVmhọ vZcEaẫn kpwHGhông từZcEa zHGQbỏ ýZcEa địnhzHGQ cpwHGứu ZcEaAnh KZcEaỳ vàzHGQ ĐYhVminh Đông.
MzHGQọi ngườiZcEa đpwHGổ dz5Ecồn z5Ecchú YhVmý vz5Ecào z5EcKha LươnzHGQg, z5Ecanh pwHGchẳng bYhVmiết làz5Ecm z5Ecsao chỉYhVm biếtzHGQ ngậz5Ecm ZcEangùi kYhVmêu z5Ecca saZcEao sốYhVm mzHGQình khổpwHG ZcEathế! YhVmTại sYhVmao bzHGQao nhiêupwHG pház5Ecp YhVmthuật khônz5Ecg họcpwHG lạYhVmi ZcEachỉ họcZcEa đượcz5Ec ZcEamỗi mộpwHGt chipwHGêu nàypwHG. MọiYhVm YhVmngười nhzHGQìn zHGQanh tiếzHGQc nuốYhVmi nghz5Ecĩ, zHGQgiá máuzHGQ anz5Ech z5Ecnhiều nhưYhVm nưz5Ecớc zHGQsông pwHGthì tốtZcEa bZcEaiết bao.
pwHGChẳng mấyYhVm chốcz5Ec tz5Echang máyZcEa đãZcEa pwHGlên ZcEatới YhVmsân thượnYhVmg, nếZcEau nhz5Ecư ôngZcEa npwHGội Khz5Eca LươnzHGQg kz5Echông nzHGQói ZcEacho bọzHGQn họz5Ec ZcEabiết zHGQnơi nàyz5Ec trz5Ecước kiZcEaa lz5Ecà nYhVmơi cz5Echôn zHGQxác pwHGvạn nYhVmgười tpwHGhì tz5Ecrong mắZcEat củaz5Ec họpwHG, npwHGơi nàyYhVm zHGQquả lZcEaà rấtzHGQ đYhVmẹp z5Ec- mộtz5Ec nơZcEai pwHGnon pwHGxanh nướz5Ecc bzHGQiếc, cpwHGây mZcEaây xpwHGanh xaYhVmnh pwHGmọc ởpwHG khắYhVmp nơipwHG, trêzHGQn sz5Ecân thượngZcEa dZcEaây mâz5Ecy đazHGQn pwHGchéo z5Ecvào nhpwHGau gizHGQống nZcEahư mz5Ecột tấmpwHG zHGQvải xanZcEah dàypwHG zHGQdặn vậy.
Kha z5EcLương vừapwHG YhVmnhìn vừazHGQ ZcEanghĩ, tropwHGng sáczHGQh củazHGQ ôngZcEa viếz5Ect nhữpwHGng nơz5Eci cópwHG pwHGcây xanYhVmh mọZcEac uzHGQm tùpwHGm thườYhVmng rấtz5Ec nặz5Ecng zHGQâm khZcEaí. z5EcLoại câypwHG z5Ecnày hấZcEap thzHGQu âzHGQm khíz5Ec đz5Ecể tzHGQồn tạiZcEa, hơnzHGQ npwHGữa nópwHG lZcEaại chZcEae lấpZcEa ápwHGnh mặtz5Ec tzHGQrời, lzHGQà nzHGQơi tYhVmrú ẩpwHGn tốtpwHG củaYhVm oapwHGn hồn.
zHGQBốn ngzHGQười bướcz5Ec z5Ecđi rzHGQất cpwHGẩn thận,ZcEa cZcEahỉ pwHGsợ z5Ecmột sơz5Ec suấtzHGQ YhVmnhỏ cũngZcEa cpwHGó thểzHGQ khiếZcEan z5Echọ hụYhVmt bước.ZcEa ĐizHGQều kỳzHGQ zHGQlạ YhVmlà họYhVm đềuz5Ec cảmYhVm thấyZcEa đipwHG trênYhVm cz5Ecây mzHGQây vừpwHGa dẻzHGQo vừaYhVm YhVmtrơn npwHGày gipwHGống nhz5Ecư điz5Ec trêpwHGn đốngYhVm pwHGxác cpwHGhết vYhVmậy! pwHGTuy đềupwHG nghYhVmĩ vzHGQậy nhYhVmưng khYhVmông aZcEai ZcEadám nóZcEai rz5Eca, hzHGQọ YhVmnhìn szHGQân thượngpwHG rộngYhVm lớn,zHGQ bănpwHG khoăpwHGn khôngzHGQ biếtYhVm đYhVmứa béZcEa đZcEaang ởZcEa đâu?
CuốzHGQi czHGQùng z5Echọ cz5Ecũng nhìYhVmn tpwHGhấy hzHGQai mẹz5Ec coz5Ecn ZcEaAnh KỳzHGQ, pwHGnhưng cảZcEanh tượnz5Ecg trướcYhVm mắz5Ect hpwHGọ thậz5Ect đZcEaáng sợ!ZcEa zHGQAnh KỳpwHG YhVmđang tzHGQhả đứapwHG béYhVm ởZcEa zHGQngoài sânpwHG thượng,pwHG zHGQchỉ YhVmcần thảpwHG tazHGQy thpwHGì pwHGnó chếtpwHG chZcEaắc rồi.
Đứa béZcEa khôpwHGng đYhVmộng đậy,YhVm giốz5Ecng YhVmnhư nzHGQgười chYhVmết vậy!
Thi zHGQThi hốz5Ect hoảngpwHG z5Echét lên:
- ĐừnYhVmg! Az5Ecnh KzHGQỳ! z5EcĐừng thZcEaả taZcEay rZcEaa. ĐpwHGừng giếtpwHG YhVmhại zHGQcon bé!
z5EcTuy nhiêYhVmn, gZcEaiữa khônz5Ecg giYhVman mzHGQa quázHGQi lZcEaại văpwHGng vẳngYhVm mộtzHGQ gzHGQiọng nói:zHGQ “HãyZcEa tZcEahả copwHGn rz5Eca. Coz5Ecn mupwHGốn ZcEađược ZcEaxuống pwHGdưới z5Ecchơi. Đừngz5Ec nYhVmắm tazHGQy cozHGQn!” YhVmĐó pwHGchính YhVmlà tiếnzHGQg ZcEacủa ĐinZcEah Đông.
TZcEaần CẩmpwHG vừapwHG địnzHGQh chạz5Ecy lzHGQên pwHGthì thZcEaấy AnZcEah pwHGKỳ zHGQbỏ mộzHGQt tzHGQay YhVmra, ZcEacô vpwHGội đứngzHGQ lpwHGại khônZcEag dámYhVm tiYhVmến thz5Ecêm nữa.ZcEa ĐứapwHG béz5Ec bZcEaị trZcEaeo ZcEalơ YhVmlửng nYhVmgoài pwHGsân thượng,zHGQ giYhVmó thổiz5Ec z5Ectới, sặcpwHG mùiz5Ec ZcEamáu tưpwHGơi taYhVmnh nZcEagòm, ZcEanhìn kỹYhVm dãyzHGQ núzHGQi đpwHGen sìYhVm phíYhVma z5Ecxa trôngpwHG gpwHGiống nzHGQhư z5Ecmột bầyz5Ec z5Ecquái vậtz5Ec đaZcEang YhVmnhe zHGQnanh mpwHGúa vpwHGuốt, chZcEaỉ trựcYhVm YhVmcó gìzHGQ ZcEarơi xuốngYhVm ZcEalà nuốtZcEa chZcEaửng khzHGQông tha.
Kha LươngpwHG nzHGQhẹ nhànpwHGg đặtZcEa HắzHGQc BảoYhVm xuốzHGQng, hYhVmy vpwHGọng ZcEanó YhVmcó cáchpwHG YhVmgì cứupwHG hZcEaai mẹYhVm cpwHGon YhVmAnh KỳzHGQ. LZcEaúc zHGQnày pwHGanh ZcEađã coYhVmi HắcYhVm BpwHGảo lzHGQà bpwHGùa hzHGQộ mpwHGệnh ZcEacủa pwHGmình. HắcYhVm BảozHGQ liYhVmếc pwHGnhìn YhVmanh mz5Ecột cYhVmái, ánhZcEa mắzHGQt tỏZcEa zHGQvẻ copwHGi thường.
Lúc nzHGQày anz5Ech mớiz5Ec thựcpwHG sựYhVm hốipwHG zHGQhận bởiz5Ec mìnzHGQh đãYhVm YhVmkhông chpwHGịu hpwHGọc phéZcEap thpwHGuật đếnZcEa nơipwHG đếz5Ecn cYhVmhốn, đZcEaể đếnYhVm gipwHGờ, nz5Ecgay zHGQmột cZcEaon mpwHGèo ZcEacũng YhVmcó quyềZcEan kZcEahinh bỉYhVm anhz5Ec. YhVmKha YhVmLương tứz5Ecc YhVmchí rúpwHGt cozHGQn zHGQdao pwHGnhỏ z5Ecra czHGQhuẩn bz5Ecị cắzHGQt tZcEaay zHGQmình ZcEabất cứzHGQ pwHGlúc nz5Ecào z5Ecđể đuổipwHG ZcEama. NóiYhVm gìZcEa thìzHGQ nzHGQói, ZcEalúc nàpwHGy anzHGQh vẫnZcEa ZcEarất qupwHGan trọng.
LúcpwHG Kz5Echa Lưz5Ecơng YhVmđấu tYhVmranh ZcEatư tưởnzHGQg thìz5Ec YhVmTần CẩYhVmm zHGQvà ZcEaThi pwHGThi đanYhVmg sz5Ecợ hãiz5Ec YhVmlo lắngpwHG chZcEao ĐinhZcEa ĐZcEaông; tậnpwHG mắtpwHG ZcEanhìn thấypwHG zHGQđứa bézHGQ cứzHGQ lắcpwHG lYhVmư YhVmtrong gióYhVm, họpwHG thấpYhVm thỏpwHGm kpwHGhông yên.
YhVmThi Tz5Echi z5Ecnói tzHGQrong nưYhVmớc mắt:
- AZcEanh KỳYhVm, dZcEaù spwHGao YhVmĐinh pwHGĐông cũngzHGQ z5Eclà đứaz5Ec z5Eccon dpwHGo epwHGm dzHGQứt ruộtz5Ec đẻpwHG razHGQ; chYhVmo YhVmdù ZcEatrước YhVmđây YhVmem zHGQkhông mzHGQuốn nhậzHGQn đứaZcEa trYhVmẻ nàYhVmy, pwHGcho dZcEaù zHGQem muốYhVmn YhVmtrốn tráYhVmnh sựz5Ec tZcEahật nămz5Ec ZcEaxưa, nhưYhVmng YhVmnó vẫpwHGn ZcEalà copwHGn czHGQủa epwHGm, làpwHG cốtz5Ec ZcEanhục củaz5Ec z5Ecem. z5EcEm khZcEaông z5Ecthể tiếppwHG tụcZcEa phạmzHGQ szHGQai z5Eclầm. EYhVmm khzHGQông đYhVmược giếtzHGQ coZcEan bé!
Độtz5Ec nhYhVmiên pwHGtrong gióz5Ec vọnZcEag lạiYhVm giọpwHGng z5Ectrẻ copwHGn lảnZcEah YhVmlót: “z5EcMẹ tz5Echả coYhVmn rpwHGa, YhVmcon mZcEauốn xuốYhVmng chYhVmơi, mẹZcEa đpwHGừng gpwHGiữ z5Eccon thế!”
Đúng pwHGlà giọngzHGQ ĐinhzHGQ Đông.
ÁnYhVmh đèz5Ecn trêZcEan ZcEasân thz5Ecượng đủZcEa sánzHGQg z5Ecđể YhVmhọ nz5Echìn z5Ecrõ móngYhVm tzHGQay Đinhz5Ec ĐZcEaông đãZcEa zHGQcắm spwHGâu z5Ecvào tậnYhVm z5Ecxương ZcEamu bàz5Ecn tpwHGay Anz5Ech KZcEaỳ, zHGQnhưng z5EcAnh zHGQKỳ vẫnYhVm nhấtz5Ec qZcEauyết khônpwHGg thảpwHG z5Ectay ra.
Không phảiYhVm z5EcAnh Kỳz5Ec đz5Ecang hạiz5Ec ĐizHGQnh ĐôngpwHG mZcEaà làz5Ec đz5Ecang z5Eccứu cZcEaon bé.
Kha LươnYhVmg địnhZcEa chạpwHGy pwHGtới ZcEagiúp z5EcAnh Kỳ.
ĐộzHGQt nhiênzHGQ pwHGĐinh Đôngz5Ec đổiYhVm gpwHGiọng, nói:YhVm “z5EcMày YhVmdám tớiZcEa đây,z5Ec tYhVmao sZcEaẽ mócz5Ec ngaZcEay mắtYhVm ZcEanó zHGQra đểzHGQ nzHGQó chpwHGết tạiYhVm đây.”
Tần CẩmYhVm đapwHGng YhVmôm HpwHGắc Bảoz5Ec; trz5Econg bóngYhVm tốZcEai, nhìz5Ecn vàozHGQ cYhVmon zHGQmắt mz5Ecàu hồngzHGQ phấnZcEa cpwHGủa pwHGHắc BảzHGQo, côpwHG nhậnz5Ec YhVmthấy mộtzHGQ đứaYhVm YhVmbé đangZcEa nYhVmằm YhVmtrong lz5Ecòng ĐinhYhVm Đông.
ĐứapwHG ZcEabé tYhVmừ từZcEa ngẩpwHGng đầYhVmu pwHGlên, vừazHGQ nhìYhVmn thpwHGấy nóYhVm, TầnpwHG CẩpwHGm ZcEahét lZcEaên: ZcEa“Đúng làYhVm thằngzHGQ bpwHGé đó!”ZcEa YhVm– tz5Echằng béZcEa trướpwHGc ZcEađây cpwHGô zHGQnhìn thpwHGấy trướcz5Ec mázHGQy vpwHGi YhVmtính, thằngZcEa bYhVmé đãYhVm đZcEaòi lấyz5Ec mpwHGắt củpwHGa cô.
ThpwHGằng béZcEa đZcEaó pwHGđã nhậZcEap hzHGQồn ZcEavào ĐinzHGQh Đz5Ecông. BâypwHG giờz5Ec nózHGQ đpwHGang muốz5Ecn dắzHGQt ĐZcEainh ĐôngzHGQ xuốngzHGQ dướiZcEa chơi.
Khz5Eca LươngYhVm khôZcEang YhVmdám độngYhVm đậy,pwHG pwHGmọi vZcEaiệc trởz5Ec nêz5Ecn bếzHGQ tắc.
ĐYhVmột nhiênzHGQ pwHGAnh zHGQKỳ lêzHGQn tiếng:
- ĐYhVmể z5Eccô xuốnzHGQg chơiz5Ec vớiZcEa zHGQcháu, cháuZcEa tz5Echa z5Eccon gáZcEai chpwHGo cô!
Thi TYhVmhi zHGQkinh hZcEaãi nhậz5Ecn ZcEara mộtpwHG pwHGcô zHGQgái vốnYhVm yz5Ecếu đZcEauối nhưz5Ec Az5Ecnh KzHGQỳ YhVmlúc z5Ecnày bỗnz5Ecg trởZcEa nYhVmên kz5Eciên cYhVmường, YhVmtỉnh YhVmtáo pwHGvà dũz5Ecng cpwHGảm lzHGQạ thường.
Anh Kỳz5Ec lạiZcEa nóizHGQ tiếp:
- CzHGQô xpwHGuống chpwHGơi z5Ecvới YhVmcháu nhézHGQ! CzHGQô làmzHGQ mzHGQẹ cháupwHG đưzHGQợc không?
ThzHGQằng bYhVmé z5Eckhông nz5Ecói năngZcEa gìzHGQ nhưnYhVmg ĐinZcEah ĐôngpwHG lz5Ecại cấtpwHG tiếngZcEa: “TừzHGQ pwHGlúc nhỏYhVm mẹYhVm đYhVmã khônz5Ecg cầnzHGQ z5Eccon, ZcEamẹ khôpwHGng YhVmyêu coZcEan, ZcEamẹ czHGQăm hậnzHGQ sựz5Ec tZcEaồn tzHGQại cZcEaủa coZcEan, YhVmcon khzHGQông cz5Ecần ngườYhVmi mYhVmẹ z5Ectồi nhpwHGư mpwHGẹ chơZcEai vớiYhVm con.”
AnpwHGh KỳYhVm chậmzHGQ rzHGQãi ZcEađáp lại:
YhVm- YhVmCon khz5Ecông biếtZcEa đượcYhVm zHGQmẹ yêZcEau cozHGQn đếnz5Ec mứcz5Ec nàoZcEa đpwHGâu, zHGQmẹ thựcz5Ec ZcEasự rYhVmất z5Ecyêu coz5Ecn, z5Ecdo mZcEaẹ sợpwHG khôngz5Ec thpwHGể cYhVmho z5Eccon mộtZcEa czHGQuộc sốnYhVmg hYhVmoàn hảoz5Ec zHGQnên mớiYhVm gửiYhVm coZcEan ởYhVm nhàz5Ec pwHGbác. MẹpwHG đàz5Ecnh phảipwHG làmpwHG thếYhVm đểYhVm czHGQon cóz5Ec đượcZcEa môYhVmi tYhVmrường phzHGQát tYhVmriển lZcEaành mạnh,YhVm bởiZcEa sẽzHGQ khZcEaông cóYhVm az5Eci hỏYhVmi bốzHGQ cz5Econ lZcEaà aYhVmi, kpwHGhông cpwHGó aZcEai mắngzHGQ coZcEan lz5Ecà đồYhVm coZcEan hz5Ecoang. MpwHGẹ ZcEađành zHGQlòng z5Eclàm nhpwHGư thếzHGQ, bởipwHG mẹz5Ec yz5Ecêu z5Eccon hơzHGQn tZcEaất thảZcEay mYhVmọi thứz5Ec trêzHGQn đời.
Nước mắtYhVm AnzHGQh Kỳz5Ec lãz5Ec chz5Ecã YhVmrơi pwHGtrên mặtYhVm YhVmĐinh ĐônYhVmg, hzHGQồi z5Eclâu ĐzHGQinh zHGQĐông YhVmhét zHGQlên: “MẹZcEa z5Ecơi, mắZcEat cozHGQn đzHGQau lắz5Ecm, coYhVmn đangZcEa chảyYhVm mZcEaáu, cz5Econ khôpwHGng nhpwHGìn thấypwHG gìZcEa nữaz5Ec rồi,zHGQ YhVmmẹ maZcEau cz5Ecứu ZcEacon đi!”
NhìnzHGQ tZcEahấy cảnhZcEa YhVmcon mìnhpwHG đauYhVm đớYhVmn YhVmgiãy ZcEagiụa, zHGQAnh KZcEaỳ z5Ecđau zHGQlòng nói:
- Đừnz5Ecg lz5Ecàm cpwHGon cz5Ecô đapwHGu! TrảYhVm cpwHGon lạiZcEa chpwHGo zHGQcô! CYhVmô zHGQsẽ YhVmxuống vớYhVmi cháu!
ZcEaĐinh ĐôngZcEa khYhVmông gizHGQãy giụaZcEa nữaYhVm, cz5Ecô béZcEa z5Eclại rênzHGQ zHGQrỉ: “pwHGCon cYhVmần cóYhVm mắtYhVm, cZcEaon z5Eccần cóz5Ec mắt,YhVm cz5Econ kYhVmhông nhìnpwHG thấypwHG gìZcEa pwHGnữa rồi.”
Anh KỳYhVm ZcEaquay lạZcEai nzHGQhìn ZcEaThi YhVmThi vZcEaà cáczHGQ bz5Ecạn cười,z5Ec mộtpwHG pwHGnụ cưZcEaời vYhVmô hồnz5Ec, czHGQô cườipwHG z5Ecnhư muYhVmốn nhpwHGờ pwHGmọi ngườiz5Ec trôpwHGng giZcEaữ ĐYhVminh ĐzHGQông hộz5Ec mìnhzHGQ; kYhVmhi nụZcEa cườizHGQ pwHGchưa kịpzHGQ YhVmtắt tpwHGrên môi,z5Ec cpwHGô đãZcEa thz5Ecò taZcEay mózHGQc pwHGmột cZcEaon mắtZcEa ra.
Tuy rấtzHGQ đaZcEau đớnYhVm zHGQnhưng cz5Ecô khônz5Ecg quỵzHGQ nZcEagã; pwHGcô hưZcEaớng mặtzHGQ vềpwHG phíYhVma cz5Econ rZcEaồi thảzHGQ coz5Ecn ZcEamắt xuốngzHGQ dưới.
ĐinhYhVm ĐônpwHGg hơiz5Ec độngZcEa đZcEaậy. Troz5Ecng mắtz5Ec HắcpwHG BYhVmảo, ZcEahọ trôngz5Ec thấypwHG cpwHGon pwHGma nhZcEaỏ nhảyz5Ec YhVmra zHGQkhỏi ngườizHGQ zHGQĐinh ZcEaĐông đểZcEa tYhVmóm cz5Econ mắtpwHG đz5Ecẫm zHGQmáu pwHGkia. TầnYhVm CYhVmẩm hzHGQét lênpwHG: “MZcEaau cứuzHGQ đứapwHG ZcEabé đi!ZcEa” bZcEaa YhVmngười vpwHGội z5Ecchạy zHGQlại kéYhVmo đứaYhVm bézHGQ lên.
ĐzHGQinh YhVmĐông vẫnz5Ec YhVmchưa tỉnhZcEa, ZcEanó cứz5Ec ngủpwHG thZcEaiếp đipwHG nhưZcEang vpwHGẫn ZcEaréo ZcEagọi: pwHG“Mẹ ơi,pwHG mẹzHGQ xuốngz5Ec chZcEaơi vớiYhVm copwHGn đi!”
Anh KZcEaỳ gpwHGiơ bàYhVmn tYhVmay đpwHGẫm máuYhVm vuzHGQốt z5Ecve khuôzHGQn z5Ecmặt nZcEahỏ xinpwHGh củapwHG copwHGn gázHGQi, tpwHGrong copwHGn mắpwHGt cònZcEa lạizHGQ củZcEaa cZcEaô trànpwHG ngz5Ecập tìnhz5Ec zHGQyêu thươzHGQng; côYhVm lạiZcEa đưaYhVm mắtYhVm ZcEanhìn z5Ecbốn ngưZcEaời bYhVmạn ZcEarồi z5Ecnói: “EmZcEa YhVmphải đZcEai ngănpwHG YhVmcản thằngZcEa bépwHG lại,pwHG bởipwHG ZcEasớm muộzHGQn nzHGQó sẽpwHG tZcEaới làz5Ecm hạz5Eci cz5Econ emzHGQ, nhz5Ecờ mọipwHG ngườiz5Ec trôpwHGng YhVmnom ĐzHGQinh YhVmĐông hộz5Ec em.”
YhVmMọi ngườYhVmi ZcEacòn cpwHGhưa kịpwHGp zHGQđịnh tZcEahần ZcEalại tZcEahì đYhVmã thzHGQấy AnpwHGh KzHGQỳ nhảyz5Ec xuốpwHGng dưới;pwHG z5Ecchẳng zHGQmấy chốYhVmc, khônzHGQg aZcEai zHGQnhìn thấyYhVm zHGQgì z5Ecnữa. MpwHGột tiếnYhVmg “rầZcEam” kzHGQhô khZcEaốc. ĐinhYhVm ĐônZcEag khôngpwHG nóiz5Ec lunpwHGg tuZcEang nữapwHG; YhVmnó đãzHGQ thZcEaiếp đi.
MpwHGọi ngườzHGQi ômZcEa YhVmĐinh Đôngz5Ec ZcEara ngoàipwHG. TrêpwHGn cổpwHGng YhVmsân thưpwHGợng zHGQcó hYhVmai bYhVmóng ngpwHGười ZcEa– mpwHGột zHGQlớn, mộtzHGQ bpwHGé đanz5Ecg đứnz5Ecg dzHGQõi tpwHGheo họ.z5Ec zHGQĐó YhVmlà z5Ecbóng củz5Eca AnZcEah ZcEaKỳ vàz5Ec thằngZcEa béYhVm. zHGQCả pwHGhai nắz5Ecm ZcEatay nhz5Ecau hồz5Eci lâuz5Ec rồizHGQ quaZcEay ngườiz5Ec z5Ecđi mất.
Thi TzHGQhi xúcYhVm độngz5Ec quỵZcEa npwHGgã trêzHGQn ZcEasân thượng,ZcEa z5Eccô tYhVmhan ZcEathở: ‘MìZcEanh cứzHGQ tưZcEaởng nópwHG gYhVmhét đứazHGQ trpwHGẻ nàYhVmy, mìnzHGQh đãz5Ec zHGQthực ZcEasự z5Eckhông hiYhVmểu nóz5Ec. zHGQVì đpwHGứa tpwHGrẻ nàyzHGQ, zHGQnó czHGQó tZcEahể làmZcEa đpwHGược bấtzHGQ ZcEacứ vYhVmiệc gì,YhVm cóYhVm thz5Ecể chiếnpwHG thắnzHGQg mọZcEai thếYhVm lực.ZcEa MYhVmình pwHGđã kZcEahông biYhVmết tìYhVmnh yêz5Ecu cZcEaủa ngườiYhVm z5Ecmẹ lạpwHGi baYhVmo z5Ecla đZcEaến thế!”
ZcEaTần YhVmCẩm chạyz5Ec vềZcEa ZcEaphía ThpwHGi TYhVmhi, ZcEahai ngườiYhVm òaz5Ec khZcEaóc nứczHGQ nởZcEa. BốzHGQn ngpwHGười khôngpwHG dázHGQm z5Ecxuống dưới;pwHG hZcEaọ lặnzHGQg lZcEaẽ cz5Echờ bìnzHGQh minz5Ech trz5Ecên sYhVmân thượng…
TầZcEan CZcEaẩm nhẹz5Ec nhànpwHGg tYhVmiến vềYhVm phíaz5Ec YhVmKha LưZcEaơng nói:
- EZcEam xz5Ecin lỗi,YhVm vừaYhVm rồiYhVm eYhVmm ZcEađã ZcEaquá mạnZcEah tZcEaay vz5Ecới anh.
Kha YhVmLương qz5Ecuay ZcEalại cưZcEaời trảpwHG lời:
- z5EcKhông saopwHG, đằngpwHG nàopwHG anYhVmh cũnYhVmg YhVmbéo, YhVmđang cầnYhVm giảZcEam béZcEao mà.
pwHGTần CẩmpwHG nhìz5Ecn KYhVmha z5Eclương cànzHGQg nYhVmgày càngYhVm z5Ecrõ trpwHGong ánhz5Ec ZcEabình minhZcEa; z5Eccô nhớpwHG lzHGQại lầzHGQn đầuYhVm tiêz5Ecn pwHG2 zHGQngười gặpYhVm nhz5Ecau. Cứz5Ec ZcEanhư ZcEacó bYhVmàn taYhVmy ZcEacủa ôngZcEa trờizHGQ zHGQsắp đzHGQặt trưZcEaớc vậyZcEa, ngườz5Eci YhVmđàn ôngz5Ec nàyYhVm zHGQhết lz5Ecần pwHGnày đếnZcEa ZcEalần khácZcEa xuấtz5Ec ZcEahiện troYhVmng cuộczHGQ z5Ecđời côpwHG zHGQcùng côZcEa chZcEaia spwHGẻ mọipwHG zHGQkhó khăn.
ZcEaLục Tửz5Ec MinZcEah thpwHGẫn tYhVmhờ nhìzHGQn TầnpwHG pwHGCẩm zHGQvà KzHGQha Lz5Ecương. pwHGNhững nz5Ecgày vYhVmừa z5Ecqua, az5Ecnh khYhVmông cózHGQ YhVmthời giaz5Ecn quz5Ecan tâYhVmm pwHGtới zHGQtình cảmz5Ec czHGQủa mình,z5Ec nhưnYhVmg anzHGQh biếZcEat rõZcEa, ngưZcEaời đYhVmàn z5Ecông trướZcEac mắtzHGQ az5Ecnh cz5Ecó rz5Ecất nhiềzHGQu cáchzHGQ đZcEaể trzHGQanh z5Ecthủ pwHGtình cảpwHGm củapwHG ngườizHGQ ZcEaanh yz5Ecêu dấu.z5Ec ChưYhVma zHGQbao giờ,YhVm TầnYhVm CẩpwHGm đốpwHGi xửZcEa đặcpwHG bZcEaiệt vpwHGới anzHGQh, nhz5Ecưng z5Eclại hz5Ecết zHGQlần pwHGnày đzHGQến lầnzHGQ kz5Echác tZcEahể pwHGhiện sựz5Ec quYhVman ZcEatâm đz5Ecặc biệZcEat tớizHGQ KpwHGha LươnpwHGg. Lz5Ecòng anYhVmh qzHGQuặn đzHGQau, pwHGanh tựYhVm hỏiz5Ec zHGQchẳng pwHGlẽ mìYhVmnh lạpwHGi khôngzHGQ bằnpwHGg ZcEacái gz5Ecã lưpwHGu YhVmmanh kiYhVma sao?
YhVmMọi ngưYhVmời ZcEađều khônpwHGg phpwHGát hiệnpwHG z5Ecra ZcEaánh zHGQmắt khácpwHG lạzHGQ củazHGQ ĐườngYhVm ThpwHGi Thi.
ChpwHGính ZcEaThi z5EcThi czHGQũng khZcEaông hiểuzHGQ côZcEa bắtzHGQ đZcEaầu YhVmcó cảmzHGQ z5Ectình ZcEavới TửpwHG YhVmMinh tpwHGừ lúcz5Ec nàoZcEa; nhữngZcEa YhVmngày vừazHGQ qz5Ecua, côzHGQ đãzHGQ cópwHG thpwHGể khẳngpwHG địZcEanh rằnZcEag mìpwHGnh ZcEayêu TửzHGQ MzHGQinh. zHGQCô YhVmnhớ rấZcEat rZcEaõ hYhVmôm nayZcEa, trpwHGong lúzHGQc sợz5Ec hãiZcEa, nYhVmgười đầupwHG ZcEatiên cz5Ecô ZcEanghĩ tớiYhVm ZcEalà TửpwHG Minh.
LụZcEac TzHGQử YhVmMinh pwHGvà pwHGTần Cẩmz5Ec pwHGlà mYhVmột đôizHGQ zHGQkia pwHGmà? TạiYhVm saz5Eco TầZcEan CZcEaẩm lạZcEai bắtZcEa zHGQcá zHGQ2 tayzHGQ, lạipwHG còZcEan đzHGQối tYhVmốt vYhVmới Kz5Echa ZcEaLương đểZcEa TzHGQử MipwHGnh zHGQđau lònZcEag? Thựcz5Ec rzHGQa cpwHGô z5Ecấy đâZcEau cpwHGó xinpwHGh YhVmđẹp z5Ecbằng mìnzHGQh? vậYhVmy màpwHG tpwHGrong lYhVmúc ngZcEauy z5Ecnan nhấzHGQt lạizHGQ cóZcEa đượcz5Ec tấmZcEa cpwHGhân tìYhVmnh củapwHG cảz5Ec zHGQ2 chànpwHGg trai.
ThzHGQi TYhVmhi lzHGQà pwHGcô gáZcEai cóYhVm nhiềuZcEa z5Eclợi tZcEahế nhz5Ecất trZcEaong nhóz5Ecm bạnz5Ec; giYhVma đìnhpwHG pwHGgiàu có;z5Ec lạiYhVm thôYhVmng zHGQminh ZcEaxinh đẹzHGQp. Tầnz5Ec CẩzHGQm chZcEaẳng qZcEaua chỉYhVm z5Eclà bạnYhVm họcz5Ec zHGQtừ tZcEahủa nhzHGQỏ, zHGQcô ấz5Ecy z5Ecdựa vz5Ecào đâuzHGQ YhVmmà z5Eccó đpwHGược nhzHGQiều thứpwHG đếnpwHG thếpwHG ZcEacơ chứ?
Tz5Echi ThzHGQi hằnzHGQ zHGQhọc nhYhVmìn vàZcEao bóngYhVm ZcEaTử MinYhVmh; cZcEaô thềZcEa ZcEanhất địnpwHGh phảiz5Ec chZcEaiếm đưZcEaợc azHGQnh zHGQđể chYhVmứng ZcEaminh cZcEaô khônz5Ecg hZcEaề tZcEahua ZcEakém TầnzHGQ Cẩm.
ĐúngpwHG YhVmlúc npwHGày HắcZcEa BảoZcEa đangzHGQ ZcEanằm tz5Ecrong lz5Ecòng pwHGKha LưzHGQơng bpwHGỗng pwHGnhảy phắYhVmt saz5Ecng lYhVmòng YhVmTần CẩmpwHG, YhVmnó cpwHGong lYhVmưng vềYhVm pzHGQhía Thz5Eci ThzHGQi, nzHGQhư tz5Echể đãYhVm nz5Echìn thấZcEau đượcZcEa zHGQý ZcEanghĩ củaYhVm zHGQcô vậy.
Mặt trờZcEai rồipwHG z5Eccũng lpwHGấp lópwHG ởZcEa đpwHGằng đz5Ecông.; dpwHGưới mzHGQuôn vàz5Ecn pwHGtia nZcEaắng YhVmvàng, zHGQbốn ngườiz5Ec bọnz5Ec hzHGQọ vẫnpwHG đứngpwHG ypwHGên tạz5Eci chpwHGỗ; nhưngz5Ec thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.