You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục fnP9Tử MfnP9inh rúoFsEt súoFsEng G9c6ra, choFsEĩa vàoFsEo mụAqp4 toFsEa roFsEồi qpRbđe G9c6doạ: "ĐừnAqp4g lạiAqp4 gần,fnP9 nếqpRbu khôfnP9ng tôiG9c6 bắAqp4n đấy!"
MụoFsE tAqp4a cườAqp4i rAqp4ồi lùiG9c6 G9c6về G9c6phía sqpRbau. MụfnP9 tAqp4a bAqp4ị hoFsEút vàfnP9o chiAqp4ếc gqpRbương. ChiếcqpRb gươngoFsE troG9c6ng tfnP9hang máqpRby oFsEbỗng trqpRbở nênoFsE sAqp4ống độnfnP9g khácfnP9 thườnG9c6g, nqpRbó qpRbnuốt chửnG9c6g noFsEgười pqpRbhụ nfnP9ữ koFsEia. MụfnP9 tfnP9a biếnG9c6 mất.
Lục Aqp4Tử Aqp4Minh khqpRbông tfnP9in nfnP9ổi Aqp4vào oFsEmọi thứG9c6 dqpRbiễn oFsEra trướcAqp4 moFsEắt mìnqpRbh, nhưnG9c6g khfnP9ông cònAqp4 đqpRbủ oFsEthời G9c6gian đểAqp4 noFsEgạc nhiênG9c6 nữoFsEa. AoFsEnh thấfnP9y bóAqp4ng củoFsEa mqpRbụ tqpRba kAqp4hông biếnG9c6 mấtG9c6 tfnP9rong gươngAqp4 Aqp4mà bâyAqp4 oFsEgiờ đãAqp4 hiAqp4ện hqpRbình loFsEà ngườfnP9i phfnP9ụ nữAqp4 qpRbmặc áoqpRb đỏoFsE, coFsEứ dG9c6i fnP9chuyển vềfnP9 phfnP9ía anAqp4h, càqpRbng lúcfnP9 Aqp4càng gần.
LoFsEục TqpRbử buộcqpRb phảfnP9i nG9c6ổ súng.
KhoFsEa LG9c6ương voFsEà TầAqp4n CẩmqpRb chqpRbạy qpRbtới giữoFsEa cAqp4ầu thAqp4ang fnP9thì G9c6nghe thấyfnP9 tiếAqp4ng súngfnP9, TầnAqp4 CẩqpRbm liềnfnP9 đứngG9c6 lạAqp4i rồfnP9i nóAqp4i vớiG9c6 G9c6Kha Lương:Aqp4 "AfnP9nh àoFsE, bAqp4ệnh việoFsEn G9c6này lfnP9àm gìqpRb cóoFsE oFsEtầng 13."
KhAqp4a LưAqp4ơng vfnP9ỗ đầuG9c6 tqpRbhừa nhậqpRbn, bệnhqpRb G9c6viện nàyG9c6 chỉAqp4 cófnP9 bốnG9c6 tầng,fnP9 lấoFsEy đâAqp4u rAqp4a tầngfnP9 1G9c63 kifnP9a chứqpRb! qpRbHai nfnP9gười G9c6đã cqpRbhạy rấfnP9t lâG9c6u rồi.Aqp4 ChẳnoFsEg lqpRbẽ lạfnP9i bịfnP9 ảoFsEo giácG9c6 ư?
KhoFsEa LAqp4ương đãAqp4 cqpRbó koFsEinh ngAqp4hiệm từoFsE buG9c6ổi G9c6sáng, anfnP9h bìnhqpRb tĩnhG9c6 oFsEnhìn bAqp4ốn pqpRbhía, pháqpRbt hiệnqpRb tầnAqp4g dướqpRbi coFsEó bóngfnP9 noFsEgười. AnoFsEh fnP9liền kéofnP9 TầnfnP9 oFsECẩm cG9c6hạy xuAqp4ống, vừaAqp4 chạyG9c6 vừaAqp4 nóG9c6i: fnP9"Anh hioFsEểu rồiG9c6, thaoFsEng G9c6máy vẫqpRbn G9c6ở fnP9tầng G9c61, nAqp4ó vẫfnP9n qpRbđứng yoFsEên ởqpRb fnP9đó, nhG9c6ưng nófnP9 lạiG9c6 cAqp4hạy G9c6vào Aqp41 khôqpRbng giaoFsEn tầngqpRb Aqp413 kháAqp4c. ChoFsEúng mìnfnP9h mG9c6au chạyAqp4 xuG9c6ống tầngqpRb oFsE1 đi."
LAqp4ục ToFsEử MinqpRbh đG9c6ã kG9c6hông qpRbcòn đqpRbể ýqpRb tớiqpRb cáG9c6i gìqpRb nữa,fnP9 anqpRbh nAqp4hắm Aqp4mắt boFsEắn Aqp4bừa, lfnP9úc mởoFsE mfnP9ắt rAqp4a qpRbchỉ thấoFsEy qpRbvỏ đạnfnP9 tuAqp4ng G9c6tóe khfnP9ắp nơi.
Anh vAqp4ừa địAqp4nh Aqp4thở Aqp4thào nhfnP9ẹ oFsEnhõm thfnP9ì loFsEại oFsEcảm thG9c6ấy cóqpRb Aqp4gì đóG9c6 đanqpRbg qpRblắc lưAqp4 trqpRbên Aqp4đầu. NgẩnqpRbg đầuqpRb fnP9lên, anoFsEh thấyqpRb ngưfnP9ời phụfnP9 fnP9nữ mặcG9c6 áoFsEo đỏqpRb đófnP9 đoFsEang toFsEreo lơG9c6 lAqp4ửng trG9c6ên cửAqp4a tG9c6rời cqpRbủa tfnP9hang máy.G9c6 BàfnP9 oFsEta tG9c6hõng mqpRbặt xuốnqpRbg, đốioFsE mặtG9c6 vớAqp4i anoFsEh, qpRb2 coG9c6n mắtG9c6 đãqpRb bfnP9ị móc,G9c6 Aqp4máu cG9c6hảy Aqp4tràn khắAqp4p nơqpRbi, rG9c6ỏ cảqpRb vàG9c6o mặqpRbt anh.
Đáng sfnP9ợ nhấtqpRb G9c6là Aqp4người đfnP9àn bàAqp4 vớfnP9i khuôoFsEn mặG9c6t fnP9vô hồAqp4n lG9c6ại bắtfnP9 đầuqpRb nhếchoFsE méG9c6p cười.
KG9c6ha LưfnP9ơng đãAqp4 tớfnP9i cửqpRba tqpRbhang qpRbmáy, anAqp4h đậfnP9p mạfnP9nh voFsEào qpRbnó nhưfnP9ng cAqp4hẳng cfnP9ó tácqpRb qpRbdụng gì.
Tần CẩmAqp4 sốqpRbt ruộtfnP9, oFsEnhấn nútfnP9 lG9c6iên hồi.
HắoFsEc BqpRbảo đAqp4ang nfnP9ằm trAqp4ong lqpRbòng KqpRbha LAqp4ương bG9c6ỗng fnP9nhảy vọtAqp4 G9c6lên cG9c6ào G9c6vào G9c6môi anoFsEh, KhfnP9a LươngG9c6 lấG9c6y fnP9tay sờAqp4 qpRbthì pháG9c6t hiệfnP9n mìoFsEnh đãG9c6 bqpRbị chảyoFsE moFsEáu, anG9c6h oFsEcũng cfnP9hẳng cqpRbó tqpRbhời gG9c6ian qpRbđể trácqpRbh HG9c6ắc BfnP9ảo nfnP9ữa, cứG9c6 tfnP9iếp tfnP9ục đạAqp4p cửa.
ĐúnAqp4g lúcoFsE qpRbnày thoFsEì xfnP9uất hiệnAqp4 fnP9kỳ tícfnP9h fnP9– Aqp4bàn taAqp4y díG9c6nh máoFsEu qpRbcủa KAqp4ha LươnqpRbg oFsEvừa đậpqpRb vàAqp4o cửa,fnP9 toFsEất cảG9c6 cáqpRbc fnP9vết G9c6máu đầoFsEm đìaoFsE Aqp4trên tqpRbhang máfnP9y đềuG9c6 oFsEbiến mất.
KhfnP9a LươngAqp4 nfnP9gạc nhiAqp4ên nhqpRbìn taG9c6y mfnP9ình G9c6rồi Aqp4hét to:
- ĐqpRbúng rồioFsE! qpRbSao afnP9nh lạAqp4i khôG9c6ng nAqp4hớ đếnAqp4 cAqp4hiêu nàyfnP9 troFsEong PoFsEhương phG9c6áp tránhoFsE tàfnP9 củaqpRb G9c6ông aG9c6nh –qpRb fnP9dùng máoFsEu cfnP9ủa qpRbmình đểAqp4 đuổAqp4i qpRbma. Aqp4Dòng họoFsE KhoFsEa củoFsEa anG9c6h truyềoFsEn đờiG9c6 làmqpRb phqpRbáp qpRbsư, nêAqp4n fnP9trên ngườoFsEi qpRbai Aqp4cũng G9c6có fnP9máu tránhfnP9 ma.
Aqp4Anh vẫG9c6n đanqpRbg hoaAqp4n hỉfnP9 thqpRbì thấyoFsE Aqp4mũi G9c6mình đoFsEau nhói,oFsE máuqpRb cfnP9hảy ộG9c6c raG9c6. Aqp4Anh địnhoFsE mắnAqp4g TầnoFsE CẩmAqp4 thAqp4ì thAqp4ấy oFsEcô đãAqp4 nhanG9c6h cfnP9hóng qpRblấy taG9c6y qpRbquyệt máfnP9u troFsEên mqpRbũi afnP9nh rồiG9c6 bôoFsEi vàoqpRb G9c6nút nhAqp4ấn thanAqp4g fnP9máy. VừaG9c6 nhấnfnP9 moFsEạnh G9c6vào, thanoFsEg G9c6máy bậAqp4t mở.
MfnP9ột ngG9c6ười đfnP9ang bịqpRb treqpRbo lủG9c6ng lẳngG9c6 trooFsEng tAqp4hang máy;qpRb đG9c6ó chínhAqp4 lfnP9à oFsELục oFsETử MfnP9inh. KoFsEha fnP9Lương chạqpRby vàoAqp4 G9c6trong ômfnP9 châAqp4n TửfnP9 Aqp4Minh Aqp4kéo xuống,fnP9 đángG9c6 thươngqpRb qpRbcho anAqp4h chànG9c6g fnP9Lục Aqp4Tử MinqpRbh đãqpRb boFsEị treqpRbo cAqp4ổ trợnAqp4 qpRbcả mắt;fnP9 đãfnP9 toFsEhế lạiAqp4 cònoFsE tiếpAqp4 tụcfnP9 bqpRbị kéAqp4o Aqp4xuống đaAqp4u điAqp4ếng ngườioFsE, Aqp4nên qpRbchỉ còqpRbn biếtoFsE G9c6giẫy đạfnP9p luqpRbng tunAqp4g. Aqp4T ầG9c6n CẩmfnP9 nhìoFsEn thqpRbấy toFsEhế vộifnP9 noFsEói vớoFsEi KhqpRba LươngoFsE: “ĐừngoFsE cốqpRb kéAqp4o G9c6anh fnP9ấy xuống,Aqp4 oFsEbế afnP9nh ấqpRby lênoFsE đi”
KhAqp4a LươG9c6ng qpRbvà TầnfnP9 oFsECẩm luốnfnP9g cuốAqp4ng G9c6đặt G9c6Tử MiqpRbnh xoFsEuống; maAqp4y G9c6mà oFsEanh ấqpRby kG9c6hông bịfnP9 trfnP9eo lâu,Aqp4 hơnqpRb nAqp4ữa thểoFsE lựcfnP9 sunfnP9g moFsEãn nênAqp4 coFsEhỉ nghỉAqp4 qpRb1 G9c6lúc lG9c6ại bìqpRbnh tqpRbhường nhưqpRb khôfnP9ng fnP9có vqpRbiệc gì.
VừqpRba oFsEngồi G9c6dậy, qpRbTử MinAqp4h đãoFsE lớnoFsE tiếngfnP9 mắngqpRb Aqp4Kha Lương:
- LqpRbúc nqpRbãy Aqp4anh cứG9c6 cốAqp4 koFsEéo Aqp4tôi G9c6xuống, afnP9nh cóqpRb còoFsEn nhânG9c6 tíoFsEnh khôfnP9ng oFsEđấy? oFsEHay làoFsE anfnP9h moFsEuốn gfnP9iết tôi?
Kha LươnG9c6g oFsExoa mũAqp4i hỏAqp4i lại:
- ĐAqp4ừng coFsEó fnP9già mồmG9c6! nếufnP9 anoFsEh khôoFsEng trfnP9eo fnP9cổ tựAqp4 tAqp4ử thAqp4ì Aqp4tôi đãAqp4 khôngoFsE mấqpRbt fnP9nhiều máuG9c6 đếnG9c6 thếAqp4! Aqp4Tôi fnP9vốn oFsEđã gầyG9c6 yếuAqp4, suqpRby dinAqp4h dưỡngfnP9, thiếuAqp4 máfnP9u, qpRbđâu cóG9c6 đượcoFsE béoFsEo qpRbtốt Aqp4như anh.
TầqpRbn CfnP9ẩm phảifnP9 Aqp4hét qpRbto cG9c6an qpRb2 người:
- ĐếnoFsE lfnP9úc nàyG9c6 oFsEmà Aqp42 G9c6anh còG9c6n tâmG9c6 trạqpRbng G9c6cãi nhaAqp4u à?G9c6 KhôAqp4ng mqpRbau đoFsEi cứG9c6u TqpRbhi Thi!
Họ liqpRbền Aqp4đứng dậyG9c6 chạyAqp4 roFsEa ngoàiqpRb. NhìqpRbn thấoFsEy TG9c6hi ThqpRbi đangAqp4 G9c6chầm coFsEhậm bướcfnP9 tới,oFsE qpRbba ngườiG9c6 thởAqp4 phoFsEào nhẹG9c6 nhoFsEõm; đqpRbang địnhfnP9 chạyG9c6 đoFsEến chqpRbỗ Aqp4Thi TG9c6hi qpRbthì fnP9họ đứngG9c6 Aqp4sững lại.
CfnP9ó G9c6một bófnP9ng ngưfnP9ời bafnP9y Aqp4sau ThfnP9i Thi.
TầnqpRb CẩmG9c6 oFsEgiơ nắmAqp4 qpRbđấm địnhG9c6 đánhG9c6 KqpRbha Lương.G9c6 KhfnP9a LưAqp4ơng vộifnP9 choFsEạy tớiAqp4 Aqp4núp sqpRbau lưqpRbng TAqp4ử Minh.
TqpRbhi fnP9Thi oFsEđang qpRbdần oFsEtiến tqpRbới phíaG9c6 họ;G9c6 cáfnP9i qpRbbóng kfnP9ia cũnoFsEg rqpRbõ hơnfnP9. qpRbBa ngưfnP9ời nAqp4hận rG9c6a đfnP9ó lG9c6à ônoFsEg nộAqp4i KhG9c6a LươngoFsE lfnP9iền ngồioFsE bệtG9c6 xuốqpRbng đấqpRbt, thởAqp4 pG9c6hào rAqp4ồi nói:
qpRb- ÔnqpRbg à,G9c6 lầAqp4n nàyqpRb ôngfnP9 xuoFsEất hiệoFsEn quG9c6á bấG9c6t ngờfnP9 đấyqpRb! Aqp4Bọn chG9c6áu sợfnP9 đếnoFsE Aqp4thót tifnP9m rồiAqp4 đoFsEây này.
ÔG9c6ng nộfnP9i KhqpRba LươAqp4ng qpRb– KhfnP9a ĐạoG9c6 cuốifnP9 cùnAqp4g cAqp4ũng xuqpRbất hG9c6iện, KqpRbha LưqpRbơng voFsEui mừngqpRb chạyG9c6 fnP9về pAqp4hía ôoFsEng, nhưqpRbng thấAqp4y ôAqp4ng hữqpRbng hờ,oFsE chG9c6án nảnoFsE nhìG9c6n mình.
ÔnqpRbg cAqp4ụ trácqpRbh móc:
- LoFsEẽ nàoFsEo cqpRbháu đfnP9ã fnP9sử dAqp4ụng choFsEiêu thuAqp4ật máqpRbu tránG9c6h tàAqp4 đêAqp4 tiệfnP9n G9c6nhất, oFsEnhục Aqp4nhã noFsEhất, Aqp4hèn hạAqp4 nfnP9hất củAqp4a dfnP9òng hfnP9ọ KfnP9ha chúngqpRb ta?
Kha LươnfnP9g buG9c6ồn bãG9c6 đáfnP9p lại:
oFsE- NhqpRbục noFsEhã hèqpRbn fnP9hạ cáioFsE G9c6gì chứoFsE! nfnP9ếu khqpRbông oFsEcó chútoFsE máG9c6u củaG9c6 cháAqp4u tAqp4hì oFsETử MinAqp4h sG9c6ớm đãAqp4 Aqp4bị cAqp4hết treoFsEo qpRbtrong thaAqp4ng oFsEmáy rồi.
qpRbTần CẩfnP9m chAqp4ạy tqpRbới Aqp4đỡ TG9c6hi G9c6Thi thAqp4ì nhậnG9c6 thấyfnP9 ThqpRbi oFsEThi đangAqp4 nhoFsEư fnP9người mộG9c6ng du.
Ông Aqp4trẻ giG9c6ải thích:
- ThqpRbi ThqpRbi bAqp4ị ônqpRbg thôAqp4i miênoFsE rồi,G9c6 boFsEan nãqpRby oFsEnó oFsEđã qpRbkinh hãG9c6i tộqpRbt độ;fnP9 ônAqp4g G9c6thôi miAqp4ên đểfnP9 nAqp4ó ngAqp4ủ, qpRbnhư thếAqp4 sẽAqp4 bảqpRbo Aqp4vệ đượcG9c6 nguyAqp4ên kG9c6hí tốtqpRb hơn.
Ông trG9c6ẻ qufnP9ay rAqp4a nóiG9c6 Aqp4với KhqpRba Lương:
- SaAqp4o cháuG9c6 khôqpRbng chịuG9c6 hAqp4ọc phépfnP9 thuậtoFsE tronfnP9g G9c6sách cfnP9ủa ôfnP9ng? BG9c6ao nG9c6hiêu phươngfnP9 phG9c6áp hG9c6ay khônAqp4g dùG9c6ng lạiG9c6 điqpRb dùngoFsE cáioFsE phoFsEép nhụAqp4c fnP9nhã thAqp4ế hảoFsE cháufnP9? Aqp4Làm thếoFsE màAqp4 gọioFsE làG9c6 bắtAqp4 moFsEa ưAqp4? TAqp4hà coFsEháu fnP9hiến mG9c6áu coFsEho bệnAqp4h việG9c6n đểoFsE cứuG9c6 ngoFsEười cònqpRb hoFsEơn lG9c6à vG9c6ung vãifnP9 lunG9c6g tqpRbung., G9c6thật chẳngG9c6 biếAqp4t G9c6xấu hổoFsE gG9c6ì cả.
Kha LươngAqp4 Aqp4xấu hổAqp4 lG9c6iền cãAqp4i lạoFsEi ông:
- ThếoFsE qpRbai bảoqpRb tậAqp4p hợpAqp4 cáoFsEc mG9c6ảnh vảiAqp4 lạioFsE rồifnP9 đốoFsEt oFsEđi làfnP9 G9c6có thAqp4ể phAqp4á đfnP9ược lờqpRbi nguyềnfnP9 CAqp4A BĂAqp4NG? ToFsErong lúcqpRb Aqp4thu thậpqpRb vG9c6ải, bọnAqp4 cháuoFsE xqpRbém chútfnP9 nữaAqp4 đfnP9ã mfnP9ất G9c6mạng rồi,fnP9 vậyG9c6 qpRbmà bâyqpRb gqpRbiờ ôG9c6ng oFsElại tớfnP9i tAqp4rách choFsEáu nữaG9c6 à?
ÔAqp4ng trẻqpRb cG9c6hau Aqp4mày rồqpRbi nói:
- CoFsEác chG9c6áu đãfnP9 xqpRbem Aqp4bản thảooFsE cqpRbủa ông?
- BảnfnP9 Aqp4thảo nqpRbào cơfnP9? QuoFsEyển sáfnP9ch đófnP9 fnP9là bảnfnP9 thG9c6ảo củaoFsE ônoFsEg Aqp4ư? Aqp4- BốnoFsE ngAqp4ười ngạAqp4c nhiênqpRb nhAqp4ìn ông.
- oFsEĐó đúnoFsEg lfnP9à bảnqpRb thảoqpRb củAqp4a ôngfnP9. fnP9Lẽ noFsEào trqpRbong boFsEản thảfnP9o Aqp4ông oFsElại khôngqpRb cfnP9ó quyềnqpRb giảG9c6 G9c6thiết mộfnP9t chfnP9út? VqpRbiệc pháAqp4 G9c6lời Aqp4nguyền G9c6CA BfnP9ĂNG Aqp4là mG9c6ột tqpRbrong nhữoFsEng G9c6câu hỏioFsE khfnP9ó qpRbtrả lờiAqp4 nhấtfnP9 củfnP9a doFsEòng G9c6họ Aqp4Kha chúnoFsEg tfnP9a, oFsEông G9c6đã đềoFsE fnP9cập rấtfnP9 nhiềAqp4u giảoFsE thiAqp4ết Aqp4để poFsEhá loFsEời nguAqp4yền, coFsEhẳng fnP9nhẽ Aqp4các cháG9c6u qpRbcứ lầnqpRb lượtfnP9 oFsEthử từngoFsE pAqp4hương phoFsEáp haAqp4y sao?
Ba ngoFsEười oFsEđều qpRbkinh sqpRbợ Aqp4toát mồfnP9 hôi.
oFsE- CácAqp4 cháuAqp4 tfnP9hu tqpRbhập mảnAqp4h vảqpRbi đAqp4ỏ, đeAqp4m sứcfnP9 oFsEmạnh CqpRbA BĂNGfnP9 vfnP9ốn đfnP9ã đượcqpRb tácAqp4h rAqp4a qpRbtập hợG9c6p lqpRbại, rồifnP9 qpRblại oFsEmang mảfnP9nh vảAqp4i đóqpRb tớiAqp4 nơifnP9 cG9c6hí âm.qpRb CAqp4ác cháqpRbu oFsEhãy mAqp4ở oFsEto mắfnP9t Aqp4ra màoFsE nAqp4hìn, nơoFsEi nàyG9c6 mấyAqp4 chụcoFsE năqpRbm trướcAqp4 G9c6vốn oFsElà nghqpRbĩa địafnP9 chôoFsEn xáG9c6c hànqpRbg vạnoFsE người.qpRb G9c6Các cháuqpRb coFsEho rằnG9c6g nhG9c6ững kG9c6huôn mặtAqp4 saoFsEu tG9c6ấm kínhfnP9 Aqp4kia lfnP9à mặtG9c6 ngườioFsE đúngoFsE khôngqpRb, oFsEkỳ oFsEthực đfnP9ó đềuoFsE G9c6là oFsEnhững oafnP9n hfnP9ồn tqpRbrước kiaAqp4, họG9c6 đAqp4ang ngàG9c6y đAqp4êm qpRblàm bạnqpRb vớioFsE nhữngqpRb bệnfnP9h nhâoFsEn fnP9tâm thần.
Ông trẻoFsE lạifnP9 dõnAqp4g dạAqp4c nóifnP9 tiếp:
- G9c6Các G9c6cháu coFsEòn đứqpRbng đờG9c6 qpRbở oFsEđây làqpRbm gìfnP9? KhôngG9c6 moFsEau lG9c6ên soFsEân thượngqpRb tìfnP9m AoFsEnh oFsEKỳ vàG9c6 ĐG9c6inh ĐôfnP9ng đAqp4! ĐinhoFsE ĐoFsEông hiệnfnP9 giờfnP9 đqpRbang bịAqp4 mộfnP9t lG9c6ực lượngfnP9 đoFsEáng sợG9c6 tAqp4hao túngoFsE; nếuqpRb cáAqp4c chAqp4áu đoFsEến qpRbmuộn sẽoFsE fnP9không kịpAqp4 đâu!
ÔAqp4ng tfnP9rẻ vừaG9c6 vỗqpRb vàoAqp4 ngG9c6ười qpRbThi ThifnP9, Aqp4cô liềoFsEn fnP9tỉnh lạqpRbi. BốnqpRb ngườiqpRb oFsEkhông kịoFsEp fnP9nói gqpRbì vAqp4ội G9c6bước vàoAqp4 thfnP9ang máAqp4y, ôngoFsE Aqp4trẻ kqpRbhông oFsEđi G9c6cùng họ,fnP9 bqpRbởi thờoFsEi giafnP9n hiệnAqp4 hìnhqpRb bfnP9a pfnP9hút mfnP9ột ngàfnP9y đoFsEã hếG9c6t. oFsEÔng cG9c6hỉ kịAqp4p nóAqp4i voFsEới KqpRbha LươnG9c6g: “NếuG9c6 thựcoFsE soFsEự khôAqp4ng cfnP9ó cG9c6ách nàooFsE G9c6khác, cháuqpRb hãyG9c6 tAqp4ự cắtfnP9 ngónqpRb taG9c6y qpRbđể máfnP9u chAqp4ảy roFsEa nG9c6hé!”. LoFsEời dAqp4ặn qpRbcủa qpRbông tqpRbrẻ kG9c6hiến KoFsEha LươnqpRbg lạnAqp4h G9c6hết cảG9c6 ngườAqp4i, fnP9anh đứngfnP9 trqpRbong tfnP9hang máAqp4y ôoFsEm miệnAqp4g khônfnP9g nóqpRbi fnP9năng gì.
LoFsEúc G9c6này bqpRbốn ngườqpRbi lạqpRbi đoFsEi cùngAqp4 vớiAqp4 nhafnP9u, kG9c6hông oFsEai qpRbnói fnP9năng gì.fnP9 HắcqpRb BảoAqp4 nằmfnP9 ườnqpRb G9c6trên vAqp4ai KqpRbha LG9c6ương khôfnP9ng chịuG9c6 xuống.G9c6 BọG9c6n họoFsE vqpRbừa trảG9c6i quAqp4a coFsEơn G9c6chấn độnfnP9g, aAqp4i cfnP9ũng biếtoFsE đốiqpRb Aqp4thủ củafnP9 mìnoFsEh qpRbrất mạnhfnP9 nhưnG9c6g G9c6họ vẫnfnP9 khônqpRbg từoFsE bqpRbỏ ýfnP9 địnhfnP9 cứuAqp4 AoFsEnh KỳAqp4 oFsEvà ĐioFsEnh Đông.
Aqp4Mọi ngườiG9c6 đổoFsE dồoFsEn G9c6chú ýfnP9 vqpRbào KoFsEha LưqpRbơng, anfnP9h chẳngAqp4 biAqp4ết qpRblàm G9c6sao chỉAqp4 qpRbbiết qpRbngậm noFsEgùi kêufnP9 fnP9ca oFsEsao sốAqp4 mìnhG9c6 kqpRbhổ thfnP9ế! G9c6Tại sAqp4ao baAqp4o nhifnP9êu pháG9c6p thuoFsEật khAqp4ông họcoFsE lAqp4ại chỉAqp4 họfnP9c đqpRbược mqpRbỗi mAqp4ột choFsEiêu nàAqp4y. oFsEMọi ngườiqpRb noFsEhìn anfnP9h tiếcAqp4 nuốiAqp4 Aqp4nghĩ, G9c6giá máufnP9 anG9c6h nhiềfnP9u nfnP9hư fnP9nước sôAqp4ng thfnP9ì tốtoFsE biếfnP9t bao.
ChẳnfnP9g mấoFsEy chốcAqp4 tAqp4hang máyG9c6 qpRbđã lqpRbên tớiqpRb sAqp4ân tfnP9hượng, nếqpRbu nhfnP9ư ônG9c6g nộiAqp4 Aqp4Kha LưoFsEơng koFsEhông nóG9c6i oFsEcho bọnqpRb họfnP9 Aqp4biết nơiqpRb nàG9c6y trướoFsEc qpRbkia làoFsE nơioFsE oFsEchôn qpRbxác Aqp4vạn ngườiAqp4 tAqp4hì troAqp4ng Aqp4mắt củaqpRb hoFsEọ, nơqpRbi nàyG9c6 qG9c6uả Aqp4là rqpRbất đG9c6ẹp G9c6- fnP9một nG9c6ơi nG9c6on xaoFsEnh nướcG9c6 bqpRbiếc, câyoFsE qpRbmây xafnP9nh xG9c6anh oFsEmọc ởG9c6 kqpRbhắp nơAqp4i, trqpRbên sânAqp4 thượngG9c6 dâyG9c6 mâAqp4y đanAqp4 chéoqpRb vàoFsEo nhaoFsEu giốngAqp4 nhG9c6ư mộtoFsE oFsEtấm qpRbvải xanAqp4h dàG9c6y dặnG9c6 vậy.
KhoFsEa LươoFsEng vừaqpRb fnP9nhìn vừafnP9 qpRbnghĩ, troqpRbng sáchoFsE củAqp4a ôngAqp4 vfnP9iết G9c6những fnP9nơi cóoFsE Aqp4cây qpRbxanh oFsEmọc uqpRbm tùmoFsE Aqp4thường rấtqpRb nặnAqp4g Aqp4âm fnP9khí. qpRbLoại cG9c6ây nàyAqp4 hấpqpRb tAqp4hu âmAqp4 khífnP9 đểqpRb tồqpRbn G9c6tại, hơnqpRb nữaAqp4 nG9c6ó lạioFsE chqpRbe lấfnP9p oFsEánh fnP9mặt toFsErời, Aqp4là fnP9nơi qpRbtrú ẩnoFsE qpRbtốt củaG9c6 oFsEoan hồn.
BfnP9ốn ngfnP9ười bG9c6ước đqpRbi rfnP9ất G9c6cẩn thận,qpRb cfnP9hỉ sợG9c6 mộqpRbt oFsEsơ soFsEuất nAqp4hỏ cũnqpRbg cóqpRb thểG9c6 khiếnqpRb G9c6họ hAqp4ụt bưAqp4ớc. ĐiềG9c6u kỳG9c6 lạqpRb Aqp4là hoFsEọ đềuAqp4 cfnP9ảm oFsEthấy đfnP9i trêqpRbn câyAqp4 mfnP9ây vừAqp4a oFsEdẻo Aqp4vừa toFsErơn nàyfnP9 giốngG9c6 qpRbnhư điG9c6 trênAqp4 đốngqpRb xfnP9ác chếtoFsE vậy!Aqp4 TuoFsEy qpRbđều nghAqp4ĩ vậyoFsE noFsEhưng kAqp4hông fnP9ai dG9c6ám nAqp4ói rqpRba, họqpRb nhAqp4ìn sfnP9ân thưG9c6ợng rộnG9c6g lớn,G9c6 oFsEbăn khooFsEăn kG9c6hông biAqp4ết đứaAqp4 béG9c6 đaG9c6ng ởfnP9 đâu?
CuốiqpRb cùngAqp4 Aqp4họ oFsEcũng nAqp4hìn thấyfnP9 haAqp4i oFsEmẹ coFsEon AoFsEnh Kỳ,fnP9 fnP9nhưng cảqpRbnh tưfnP9ợng trưfnP9ớc mắtG9c6 oFsEhọ thậtG9c6 đoFsEáng sợ!oFsE oFsEAnh KỳfnP9 đoFsEang thảAqp4 đứqpRba G9c6bé G9c6ở nAqp4goài soFsEân thưfnP9ợng, chG9c6ỉ oFsEcần thảoFsE taG9c6y thoFsEì nófnP9 chAqp4ết chắcoFsE rồi.
Đứa oFsEbé khônAqp4g độngoFsE đậy,G9c6 gqpRbiống nhưoFsE Aqp4người chếtqpRb vậy!
Thi ThfnP9i G9c6hốt hoảnqpRbg qpRbhét lên:
- Đừng!oFsE AfnP9nh KG9c6ỳ! ĐừnG9c6g G9c6thả tG9c6ay rAqp4a. ĐừngAqp4 giếtfnP9 hạqpRbi cG9c6on bé!
TufnP9y nhiêoFsEn, giữafnP9 khônAqp4g giaAqp4n G9c6ma quAqp4ái lạfnP9i văngoFsE vG9c6ẳng mộtoFsE giọngfnP9 oFsEnói: “HãyAqp4 thảAqp4 cofnP9n Aqp4ra. CqpRbon mG9c6uốn đượcqpRb xuốngoFsE dưG9c6ới cfnP9hơi. ĐqpRbừng nắG9c6m tAqp4ay con!”G9c6 ĐóqpRb G9c6chính lfnP9à tiếngAqp4 củaqpRb ĐinhqpRb Đông.
Tần CẩoFsEm qpRbvừa địnAqp4h choFsEạy lAqp4ên thìfnP9 thấyG9c6 AfnP9nh KqpRbỳ Aqp4bỏ mộoFsEt tG9c6ay qpRbra, fnP9cô vG9c6ội đứngoFsE qpRblại khôngAqp4 dáG9c6m tfnP9iến thêmqpRb nữa.fnP9 ĐG9c6ứa béoFsE bfnP9ị tfnP9reo loFsEơ Aqp4lửng ngoàiG9c6 sG9c6ân thượng,G9c6 giófnP9 tfnP9hổi tớoFsEi, soFsEặc mùqpRbi máAqp4u tươifnP9 tanfnP9h ngòmG9c6, nhìqpRbn kqpRbỹ dãyAqp4 noFsEúi đenoFsE sìoFsE fnP9phía G9c6xa trônfnP9g qpRbgiống nhoFsEư G9c6một bqpRbầy qqpRbuái vậtqpRb đaoFsEng oFsEnhe nafnP9nh mqpRbúa vuốt,qpRb chỉoFsE trựcfnP9 cG9c6ó Aqp4gì G9c6rơi xuốoFsEng oFsElà G9c6nuốt chửngAqp4 khôfnP9ng tha.
fnP9Kha LươoFsEng nhẹqpRb nhàqpRbng đG9c6ặt G9c6Hắc fnP9Bảo xuoFsEống, Aqp4hy G9c6vọng nóoFsE cóqpRb cqpRbách gqpRbì cứqpRbu fnP9hai mẹAqp4 coFsEon AG9c6nh Kỳ.fnP9 LúfnP9c oFsEnày anAqp4h đoFsEã Aqp4coi qpRbHắc BfnP9ảo Aqp4là oFsEbùa hộAqp4 mệnoFsEh củoFsEa qpRbmình. HoFsEắc BqpRbảo liếcqpRb nhìnfnP9 anoFsEh mộqpRbt cáAqp4i, ánhAqp4 mắfnP9t toFsEỏ vAqp4ẻ cqpRboi thường.
LúcqpRb nàyG9c6 anfnP9h mớqpRbi thựcfnP9 Aqp4sự hốiqpRb hAqp4ận bởifnP9 mìnqpRbh đAqp4ã khqpRbông chfnP9ịu họcfnP9 pqpRbhép G9c6thuật đfnP9ến nơfnP9i đếnqpRb chốn,Aqp4 đểqpRb đếnoFsE G9c6giờ, nfnP9gay mqpRbột cooFsEn mG9c6èo cũnfnP9g Aqp4có quyềnoFsE khifnP9nh bỉfnP9 anhAqp4. KhAqp4a LươnoFsEg Aqp4tức chíqpRb rfnP9út cAqp4on daoFsEo nhoFsEỏ qpRbra qpRbchuẩn bịG9c6 cắoFsEt taqpRby mìnoFsEh bấtAqp4 coFsEứ fnP9lúc nqpRbào đểqpRb đoFsEuổi oFsEma. fnP9Nói goFsEì thoFsEì nói,oFsE lúoFsEc nàyqpRb aoFsEnh vG9c6ẫn rấqpRbt qufnP9an trọng.
LúoFsEc KhqpRba LươngqpRb đấfnP9u tranAqp4h tqpRbư tưởfnP9ng thìfnP9 TầnoFsE CẩG9c6m vAqp4à TfnP9hi oFsEThi fnP9đang sợoFsE hãAqp4i G9c6lo lắngqpRb cqpRbho G9c6Đinh ĐônoFsEg; tfnP9ận mắtqpRb nhìnG9c6 thấyAqp4 đứaqpRb G9c6bé G9c6cứ lắcG9c6 oFsElư oFsEtrong gAqp4ió, qpRbhọ thấpAqp4 fnP9thỏm khônoFsEg yên.
fnP9Thi ThG9c6i oFsEnói trofnP9ng nAqp4ước mắt:
- AnqpRbh KỳoFsE, doFsEù sAqp4ao ĐoFsEinh G9c6Đông cũngoFsE làfnP9 đứaAqp4 coqpRbn G9c6do Aqp4em dứtqpRb ruqpRbột đẻAqp4 rG9c6a; chfnP9o dùG9c6 trưG9c6ớc đâyoFsE fnP9em fnP9không muốfnP9n nhậnqpRb đứAqp4a tfnP9rẻ này,oFsE coFsEho dùfnP9 eAqp4m muG9c6ốn trốnG9c6 oFsEtránh soFsEự thậtG9c6 nfnP9ăm Aqp4xưa, nhưnAqp4g noFsEó vẫnoFsE fnP9là cfnP9on củfnP9a emAqp4, làoFsE cốtG9c6 nhụcoFsE củaqpRb eqpRbm. EG9c6m kqpRbhông tG9c6hể tiếqpRbp tụcqpRb phạmoFsE safnP9i lầmG9c6. EqpRbm khAqp4ông đượcG9c6 Aqp4giết cqpRbon bé!
G9c6Đột oFsEnhiên tfnP9rong oFsEgió vọngG9c6 Aqp4lại gifnP9ọng trqpRbẻ cG9c6on lảnhqpRb lótoFsE: “MqpRbẹ fnP9thả G9c6con rfnP9a, oFsEcon G9c6muốn xuAqp4ống cG9c6hơi, qpRbmẹ đừngqpRb giữqpRb qpRbcon thế!”
Đúng lqpRbà giọngG9c6 ĐinqpRbh Đông.
Ánh đènAqp4 Aqp4trên sG9c6ân tAqp4hượng đủAqp4 sángfnP9 đểfnP9 họAqp4 Aqp4nhìn rqpRbõ mónoFsEg taG9c6y ĐinhAqp4 ĐôoFsEng đãoFsE cắoFsEm sAqp4âu oFsEvào tậnG9c6 xoFsEương mqpRbu boFsEàn Aqp4tay qpRbAnh oFsEKỳ, noFsEhưng AqpRbnh G9c6Kỳ vẫAqp4n nhấtG9c6 qAqp4uyết Aqp4không thảqpRb fnP9tay ra.
KAqp4hông phảqpRbi AqpRbnh KỳoFsE đafnP9ng hạiAqp4 ĐiG9c6nh ĐqpRbông G9c6mà fnP9là đanG9c6g fnP9cứu cqpRbon bé.
oFsEKha LoFsEương địnoFsEh cqpRbhạy tớifnP9 Aqp4giúp AAqp4nh Kỳ.
ĐoFsEột fnP9nhiên ĐinhG9c6 ĐôngqpRb đổG9c6i giọng,G9c6 nófnP9i: “qpRbMày oFsEdám tớiG9c6 đâG9c6y, taoFsEo soFsEẽ móAqp4c nG9c6gay mắtoFsE nóqpRb roFsEa đAqp4ể nóoFsE chếtAqp4 tạiG9c6 đây.”
TqpRbần CoFsEẩm đangqpRb ômG9c6 HfnP9ắc oFsEBảo; trooFsEng fnP9bóng tối,qpRb nhìoFsEn G9c6vào cAqp4on mắtqpRb Aqp4màu hồnqpRbg phấnqpRb cqpRbủa HắcqpRb BoFsEảo, coFsEô nhậnoFsE tG9c6hấy mAqp4ột đứG9c6a bfnP9é oFsEđang Aqp4nằm fnP9trong lòG9c6ng ĐiG9c6nh Đông.
G9c6Đứa boFsEé từqpRb từoFsE ngẩngG9c6 đầAqp4u oFsElên, vừaG9c6 G9c6nhìn thấoFsEy oFsEnó, TAqp4ần G9c6Cẩm hoFsEét lêfnP9n: “ĐúngfnP9 G9c6là thằoFsEng bG9c6é đó!G9c6” –fnP9 thằngoFsE bfnP9é toFsErước oFsEđây cAqp4ô nhoFsEìn thấyoFsE trướcG9c6 mAqp4áy G9c6vi tíG9c6nh, thằqpRbng béqpRb đAqp4ã đòqpRbi lAqp4ấy mắtqpRb cqpRbủa cô.
ThằnAqp4g béqpRb đóG9c6 đãoFsE nhậpoFsE hồnG9c6 vqpRbào ĐioFsEnh ĐôqpRbng. BâyG9c6 G9c6giờ nóAqp4 đqpRbang muốnG9c6 G9c6dắt ĐfnP9inh ĐôngG9c6 oFsExuống dướoFsEi chơi.
Aqp4Kha LươAqp4ng khônoFsEg dqpRbám độnfnP9g đG9c6ậy, G9c6mọi việfnP9c trởfnP9 Aqp4nên bG9c6ế tắc.
ĐộtoFsE nAqp4hiên AnG9c6h Aqp4Kỳ Aqp4lên tiếng:
Aqp4- ĐểoFsE Aqp4cô xuốngfnP9 cfnP9hơi Aqp4với coFsEháu, chfnP9áu thAqp4a cqpRbon gáiG9c6 chqpRbo cô!
ThoFsEi TqpRbhi Aqp4kinh hãqpRbi nhậnAqp4 rqpRba Aqp4một côG9c6 gáqpRbi vốnoFsE yếuG9c6 đuốioFsE nhưqpRb AnoFsEh KỳG9c6 lúcG9c6 G9c6này bỗqpRbng trởfnP9 oFsEnên kifnP9ên cường,oFsE toFsEỉnh fnP9táo vàfnP9 dũoFsEng qpRbcảm lqpRbạ thường.
Anh KỳfnP9 lạfnP9i nAqp4ói tiếp:
- CfnP9ô xuốnoFsEg chqpRbơi vớG9c6i cháufnP9 fnP9nhé! CfnP9ô làqpRbm mẹfnP9 cqpRbháu đượcoFsE không?
fnP9Thằng boFsEé khôfnP9ng oFsEnói năfnP9ng gìG9c6 nhưG9c6ng ĐiqpRbnh ĐônG9c6g lạioFsE Aqp4cất tiếngfnP9: “TừAqp4 lúqpRbc nhỏoFsE mẹfnP9 đãAqp4 khôqpRbng cầfnP9n conqpRb, mẹoFsE kG9c6hông yêuoFsE coFsEon, mẹG9c6 cqpRbăm hậnqpRb sựAqp4 tồnoFsE tạiG9c6 cAqp4ủa fnP9con, fnP9con Aqp4không cầnfnP9 ngườAqp4i mẹfnP9 tồiAqp4 nhqpRbư Aqp4mẹ cAqp4hơi vớqpRbi con.”
AG9c6nh KỳG9c6 qpRbchậm rãG9c6i đápoFsE lại:
- CG9c6on qpRbkhông boFsEiết đượcfnP9 mẹG9c6 yqpRbêu oFsEcon đếnAqp4 qpRbmức nàfnP9o đâqpRbu, Aqp4mẹ toFsEhực sựfnP9 rấqpRbt yfnP9êu oFsEcon, Aqp4do moFsEẹ sfnP9ợ khôngoFsE thểG9c6 cAqp4ho coAqp4n mộG9c6t cufnP9ộc sốoFsEng hAqp4oàn hqpRbảo noFsEên fnP9mới gửiAqp4 coFsEon ởoFsE nqpRbhà bácAqp4. MẹAqp4 đànhG9c6 phảiAqp4 làmAqp4 thếG9c6 đqpRbể cooFsEn cóG9c6 đượcqpRb môiqpRb trườngoFsE phG9c6át trAqp4iển fnP9lành mạnhoFsE, bAqp4ởi fnP9sẽ khôngqpRb cfnP9ó G9c6ai fnP9hỏi bqpRbố cqpRbon lAqp4à Aqp4ai, khfnP9ông qpRbcó Aqp4ai mắG9c6ng qpRbcon làAqp4 đồfnP9 cAqp4on fnP9hoang. MAqp4ẹ Aqp4đành lAqp4òng làfnP9m nqpRbhư tAqp4hế, bởioFsE moFsEẹ yêuAqp4 qpRbcon hơnAqp4 Aqp4tất thảyoFsE mọAqp4i toFsEhứ trAqp4ên đời.
Nước mắtAqp4 oFsEAnh KAqp4ỳ lãoFsE chãAqp4 rG9c6ơi qpRbtrên mặtG9c6 ĐoFsEinh Đông,Aqp4 hoFsEồi fnP9lâu ĐAqp4inh ĐôoFsEng hétoFsE fnP9lên: “G9c6Mẹ ơiAqp4, mắtG9c6 oFsEcon đauAqp4 fnP9lắm, cofnP9n qpRbđang chảfnP9y máfnP9u, cofnP9n khônfnP9g nG9c6hìn thấG9c6y gìoFsE qpRbnữa rồi,oFsE mẹoFsE oFsEmau cfnP9ứu cG9c6on đi!”
NhqpRbìn tfnP9hấy cfnP9ảnh cooFsEn mìnhAqp4 đaoFsEu đớfnP9n giãyqpRb fnP9giụa, AnG9c6h KỳoFsE đauAqp4 lòqpRbng nói:
- ĐừngoFsE Aqp4làm coAqp4n cfnP9ô đaG9c6u! TrảG9c6 coG9c6n lạiqpRb fnP9cho qpRbcô! CôfnP9 sAqp4ẽ xuốnG9c6g qpRbvới cháu!
G9c6Đinh ĐôngqpRb khôngqpRb giãoFsEy giqpRbụa nữafnP9, cG9c6ô qpRbbé lạqpRbi roFsEên Aqp4rỉ: “ConoFsE cầqpRbn qpRbcó mắG9c6t, oFsEcon cầnqpRb cóoFsE oFsEmắt, cAqp4on khôngfnP9 nhG9c6ìn tAqp4hấy gfnP9ì nữaoFsE rồi.”
oFsEAnh Aqp4Kỳ quoFsEay lạfnP9i nhìqpRbn fnP9Thi ThfnP9i fnP9và cáG9c6c bạfnP9n cười,Aqp4 mộtG9c6 nụqpRb cườiG9c6 oFsEvô hồn,oFsE cG9c6ô fnP9cười nhưoFsE muốnAqp4 nhờfnP9 mọoFsEi ngườioFsE trôG9c6ng giữqpRb ĐfnP9inh ĐônqpRbg G9c6hộ mìqpRbnh; kAqp4hi nụAqp4 cqpRbười chưG9c6a kịpAqp4 oFsEtắt fnP9trên môoFsEi, cAqp4ô đqpRbã thòAqp4 qpRbtay mfnP9óc mAqp4ột Aqp4con mắoFsEt ra.
Tuy G9c6rất fnP9đau đớnqpRb nhoFsEưng cAqp4ô khG9c6ông qqpRbuỵ ngãoFsE; Aqp4cô hAqp4ướng mặAqp4t vfnP9ề phíaAqp4 cG9c6on Aqp4rồi thqpRbả coFsEon qpRbmắt xuốnAqp4g dưới.
ĐinG9c6h G9c6Đông hơG9c6i độqpRbng Aqp4đậy. TroqpRbng G9c6mắt HắcG9c6 Aqp4Bảo, họAqp4 trôngoFsE thấyG9c6 coAqp4n mqpRba nhỏAqp4 nhảAqp4y rAqp4a khỏiAqp4 ngườiqpRb ĐifnP9nh ĐôngG9c6 oFsEđể tóoFsEm oFsEcon fnP9mắt qpRbđẫm máfnP9u kAqp4ia. TầG9c6n CẩmG9c6 hétqpRb lênoFsE: “MauAqp4 oFsEcứu đứaoFsE bG9c6é oFsEđi!” Aqp4ba ngưqpRbời Aqp4vội chạyG9c6 lạiAqp4 kfnP9éo fnP9đứa oFsEbé lên.
Đinh ĐôngoFsE vẫnoFsE cqpRbhưa tfnP9ỉnh, nófnP9 cfnP9ứ ngG9c6ủ thfnP9iếp đoFsEi nhưAqp4ng vẫnqpRb qpRbréo qpRbgọi: “MẹAqp4 ơi,qpRb mẹoFsE xuốngAqp4 chqpRbơi vớoFsEi coG9c6n đi!”
G9c6Anh qpRbKỳ gioFsEơ bànqpRb Aqp4tay đẫmqpRb máoFsEu vfnP9uốt vG9c6e koFsEhuôn mfnP9ặt nhqpRbỏ xfnP9inh fnP9của cqpRbon qpRbgái, trG9c6ong qpRbcon mắtqpRb G9c6còn lạioFsE cG9c6ủa oFsEcô qpRbtràn ngậpAqp4 tìnG9c6h yG9c6êu thAqp4ương; Aqp4cô lạoFsEi đưaAqp4 mắtqpRb nhìnfnP9 fnP9bốn qpRbngười oFsEbạn rồiAqp4 qpRbnói: qpRb“Em pqpRbhải đfnP9i nfnP9găn oFsEcản thằqpRbng fnP9bé lại,oFsE bởoFsEi sớmAqp4 mufnP9ộn nAqp4ó Aqp4sẽ fnP9tới qpRblàm hạiG9c6 cqpRbon efnP9m, oFsEnhờ mọiqpRb ngG9c6ười trAqp4ông G9c6nom Aqp4Đinh ĐôngfnP9 G9c6hộ em.”
MọiG9c6 ngườioFsE cònqpRb chưqpRba oFsEkịp đAqp4ịnh thầnoFsE lạfnP9i tG9c6hì đãAqp4 thấG9c6y AnoFsEh KỳqpRb nG9c6hảy G9c6xuống dưới;fnP9 chẳngAqp4 mấyoFsE chốG9c6c, khônoFsEg afnP9i noFsEhìn thấoFsEy gfnP9ì Aqp4nữa. MộoFsEt tiếngAqp4 “rầmG9c6” khoFsEô khốc.oFsE Aqp4Đinh ĐônoFsEg khôngqpRb nAqp4ói lqpRbung G9c6tung Aqp4nữa; oFsEnó đAqp4ã thiếG9c6p đi.
MọiqpRb oFsEngười ôAqp4m G9c6Đinh ĐfnP9ông rG9c6a ngAqp4oài. G9c6Trên cổngAqp4 sânG9c6 thượngqpRb cfnP9ó hoFsEai bófnP9ng nG9c6gười qpRb– mộG9c6t lớn,qpRb mộtqpRb bfnP9é đangG9c6 đG9c6ứng dõiG9c6 thoFsEeo họ.Aqp4 ĐóG9c6 làAqp4 bG9c6óng fnP9của G9c6Anh Aqp4Kỳ vAqp4à thằngAqp4 béAqp4. CảfnP9 hAqp4ai noFsEắm taG9c6y nhaAqp4u hồiAqp4 fnP9lâu rồifnP9 qqpRbuay nAqp4gười điG9c6 mất.
ThqpRbi ThAqp4i xúoFsEc độngqpRb G9c6quỵ oFsEngã trênAqp4 soFsEân thượng,qpRb oFsEcô thAqp4an thởoFsE: ‘fnP9Mình cứG9c6 tưởnfnP9g nóAqp4 ghétoFsE đứaG9c6 toFsErẻ nàAqp4y, Aqp4mình qpRbđã Aqp4thực sựoFsE khôqpRbng hiG9c6ểu nqpRbó. VìoFsE đứaoFsE Aqp4trẻ nàyfnP9, nóAqp4 cfnP9ó thểoFsE làG9c6m đoFsEược bấtG9c6 cứqpRb việcAqp4 gì,G9c6 cóG9c6 thểqpRb cAqp4hiến thắngG9c6 mfnP9ọi thếfnP9 lực.oFsE MìG9c6nh đãG9c6 khôngqpRb biếtG9c6 tìnhoFsE yêoFsEu củaG9c6 ngAqp4ười mẹfnP9 lạiG9c6 fnP9bao lfnP9a đG9c6ến thế!”
TầnqpRb CoFsEẩm chạyoFsE vềG9c6 fnP9phía ToFsEhi Aqp4Thi, hoFsEai qpRbngười Aqp4òa khfnP9óc nG9c6ức Aqp4nở. BqpRbốn ngưAqp4ời khAqp4ông dáAqp4m xG9c6uống dưqpRbới; họG9c6 qpRblặng lẽG9c6 chG9c6ờ Aqp4bình mG9c6inh trênfnP9 G9c6sân thượng…
Tần CẩmG9c6 nG9c6hẹ nhàngoFsE tiếnG9c6 vfnP9ề phíAqp4a qpRbKha LươngG9c6 nói:
- EoFsEm oFsExin lAqp4ỗi, vừaG9c6 rồfnP9i eAqp4m Aqp4đã quáAqp4 mạnhfnP9 Aqp4tay Aqp4với anh.
fnP9Kha Aqp4Lương fnP9quay lạiG9c6 cườiG9c6 trảfnP9 lời:
G9c6- KhôoFsEng safnP9o, đằngqpRb nàoFsEo aAqp4nh cG9c6ũng bAqp4éo, đanAqp4g qpRbcần giG9c6ảm béG9c6o mà.
Tần CẩmqpRb nhoFsEìn G9c6Kha lươngAqp4 G9c6càng ngAqp4ày càqpRbng rfnP9õ troFsEong fnP9ánh bfnP9ình miG9c6nh; oFsEcô nhớoFsE fnP9lại lầnoFsE đầuAqp4 tfnP9iên G9c62 ngườfnP9i gặpqpRb nhqpRbau. fnP9Cứ oFsEnhư cG9c6ó bàoFsEn fnP9tay qpRbcủa ôngoFsE trờifnP9 sắpoFsE đặtoFsE trqpRbước vậyqpRb, ngqpRbười đànfnP9 Aqp4ông qpRbnày hqpRbết lầnoFsE nG9c6ày đếnAqp4 loFsEần kháqpRbc xuAqp4ất qpRbhiện toFsErong cuộcAqp4 đờiG9c6 côqpRb coFsEùng Aqp4cô qpRbchia sẻAqp4 Aqp4mọi kAqp4hó khăn.
LụcfnP9 TửG9c6 MoFsEinh thfnP9ẫn tAqp4hờ Aqp4nhìn oFsETần fnP9Cẩm fnP9và Aqp4Kha LươnqpRbg. NhữngoFsE Aqp4ngày G9c6vừa quaAqp4, anfnP9h koFsEhông oFsEcó thAqp4ời gioFsEan quaoFsEn qpRbtâm tớG9c6i oFsEtình qpRbcảm oFsEcủa mfnP9ình, nhAqp4ưng aAqp4nh biếtAqp4 rõ,Aqp4 ngqpRbười G9c6đàn ôngoFsE trướcAqp4 moFsEắt Aqp4anh cófnP9 rấtfnP9 nhfnP9iều Aqp4cách đểG9c6 trfnP9anh thủfnP9 tìAqp4nh cảAqp4m củaoFsE ngườqpRbi Aqp4anh yêfnP9u dấu.fnP9 ChqpRbưa bG9c6ao giờ,G9c6 TAqp4ần CG9c6ẩm đốifnP9 xửG9c6 đặcG9c6 biG9c6ệt vớioFsE anhAqp4, nhưG9c6ng lạioFsE hếtG9c6 lầoFsEn nqpRbày đếnoFsE lầfnP9n oFsEkhác tAqp4hể qpRbhiện soFsEự quG9c6an tâmfnP9 đặcoFsE biệG9c6t tqpRbới KhfnP9a Lương.Aqp4 G9c6Lòng Aqp4anh qufnP9ặn đfnP9au, anAqp4h tựfnP9 hỏioFsE qpRbchẳng oFsElẽ mìqpRbnh lạqpRbi khôngqpRb bằqpRbng cqpRbái gãqpRb lqpRbưu mAqp4anh koFsEia sao?
fnP9Mọi ngườiqpRb đG9c6ều qpRbkhông phátqpRb hiqpRbện roFsEa áG9c6nh mắtqpRb kqpRbhác lAqp4ạ cG9c6ủa ĐườngoFsE TfnP9hi Thi.
Chính ThAqp4i G9c6Thi cũnG9c6g khônoFsEg hiểAqp4u côfnP9 bắtoFsE đầuqpRb cóG9c6 cqpRbảm tìAqp4nh vớioFsE TửG9c6 MG9c6inh Aqp4từ lfnP9úc Aqp4nào; nfnP9hững ngàyfnP9 vừAqp4a quAqp4a, G9c6cô fnP9đã cfnP9ó toFsEhể fnP9khẳng đoFsEịnh rằnqpRbg mìnhfnP9 yêqpRbu TqpRbử MinhAqp4. CG9c6ô nhAqp4ớ qpRbrất rõoFsE hG9c6ôm nayAqp4, G9c6trong lAqp4úc sợAqp4 hG9c6ãi, noFsEgười đầqpRbu tiêfnP9n qpRbcô nghĩqpRb tớiAqp4 qpRblà TửAqp4 Minh.
Lục oFsETử qpRbMinh qpRbvà TầoFsEn CẩmAqp4 fnP9là mộtG9c6 đôiqpRb kG9c6ia Aqp4mà? TạqpRbi sqpRbao TầfnP9n CAqp4ẩm lạAqp4i bAqp4ắt G9c6cá G9c62 tqpRbay, qpRblại còqpRbn đốiG9c6 tốoFsEt vfnP9ới Aqp4Kha LưAqp4ơng đểfnP9 TửfnP9 MinoFsEh đG9c6au loFsEòng? ThựcG9c6 rAqp4a cAqp4ô ấyoFsE đâqpRbu cóAqp4 xG9c6inh đoFsEẹp G9c6bằng Aqp4mình? vậyoFsE mqpRbà trqpRbong lúcqpRb nqpRbguy naG9c6n nhoFsEất lạiqpRb Aqp4có đượcoFsE tấAqp4m fnP9chân tìnG9c6h củafnP9 cảfnP9 qpRb2 choFsEàng trai.
Thi ThG9c6i G9c6là cfnP9ô gáfnP9i cG9c6ó Aqp4nhiều lợioFsE G9c6thế nG9c6hất tfnP9rong nhóqpRbm bạn;qpRb giqpRba đìG9c6nh giàoFsEu cAqp4ó; Aqp4lại thônAqp4g mG9c6inh xfnP9inh đẹp.Aqp4 TầAqp4n Aqp4Cẩm chẳngG9c6 quqpRba cAqp4hỉ qpRblà bạnqpRb qpRbhọc tfnP9ừ thủafnP9 nhfnP9ỏ, cG9c6ô ấoFsEy dựfnP9a vàG9c6o đqpRbâu màAqp4 coFsEó đượcAqp4 nhiềuqpRb fnP9thứ đfnP9ến G9c6thế cơAqp4 chứ?
Thi ToFsEhi hằnfnP9 họcqpRb nhìAqp4n vàoG9c6 bónG9c6g TAqp4ử MinfnP9h; Aqp4cô thqpRbề nhấtAqp4 fnP9định phqpRbải chG9c6iếm đượcAqp4 qpRbanh fnP9để chứngqpRb minAqp4h cfnP9ô khôngG9c6 qpRbhề thuoFsEa qpRbkém TAqp4ần Cẩm.
Đúng qpRblúc nàyAqp4 HqpRbắc BảofnP9 đanfnP9g nằmfnP9 tronfnP9g lòngoFsE KAqp4ha LươG9c6ng bỗngAqp4 nhAqp4ảy pAqp4hắt saAqp4ng lòngoFsE TầfnP9n Cẩm,G9c6 qpRbnó coqpRbng lưngG9c6 oFsEvề pfnP9hía TqpRbhi ThfnP9i, nhG9c6ư tG9c6hể đãAqp4 nhìqpRbn G9c6thấu đượcfnP9 ýqpRb nghĩoFsE củqpRba côqpRb vậy.
Mặt trG9c6ời rồoFsEi cqpRbũng lấpfnP9 G9c6ló G9c6ở đằngqpRb đông.;Aqp4 dfnP9ưới muôfnP9n vàoFsEn Aqp4tia nắnAqp4g vàngG9c6, bốnfnP9 ngườiqpRb bAqp4ọn họAqp4 vẫAqp4n đứngAqp4 yênfnP9 tạiAqp4 chỗ;Aqp4 nhưnqpRbg thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.