You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TUHgg6bVVử MUHgg6bVVinh gj2sFhkzrút UHgg6bVVsúng Lc7Nra, chĩLc7Na vgj2sFhkzào UHgg6bVVmụ Lc7Nta rồiUHgg6bVV đeUHgg6bVV doạgj2sFhkz: "ĐUHgg6bVVừng lạiLc7N gần,UHgg6bVV nếuUHgg6bVV khUHgg6bVVông gj2sFhkztôi bắnUHgg6bVV đấy!"
MụLc7N gj2sFhkzta cườigj2sFhkz rồiLc7N lùiUHgg6bVV vềgj2sFhkz phgj2sFhkzía sauLc7N. UHgg6bVVMụ Lc7Nta bịLc7N gj2sFhkzhút vàogj2sFhkz chiếUHgg6bVVc ggj2sFhkzương. ChLc7Niếc ggj2sFhkzương tLc7Nrong UHgg6bVVthang máLc7Ny bUHgg6bVVỗng trLc7Nở nêUHgg6bVVn sốnLc7Ng độLc7Nng khUHgg6bVVác thườnLc7Ng, ngj2sFhkzó nuUHgg6bVVốt chửgj2sFhkzng ngườLc7Ni phLc7Nụ nLc7Nữ kiagj2sFhkz. Mụgj2sFhkz UHgg6bVVta biếnLc7N mất.
Lụcgj2sFhkz Tửgj2sFhkz UHgg6bVVMinh kLc7Nhông tLc7Nin nổUHgg6bVVi vLc7Nào mLc7Nọi thLc7Nứ diễLc7Nn rLc7Na trướcgj2sFhkz mắgj2sFhkzt Lc7Nmình, nhưnLc7Ng khôLc7Nng cgj2sFhkzòn đgj2sFhkzủ thờiLc7N gUHgg6bVVian đểLc7N nLc7Ngạc nhiêngj2sFhkz nữa.gj2sFhkz Agj2sFhkznh thUHgg6bVVấy bUHgg6bVVóng củaLc7N mụLc7N tgj2sFhkza khônUHgg6bVVg bUHgg6bVViến mấtLc7N trogj2sFhkzng gươUHgg6bVVng mUHgg6bVVà Lc7Nbây giờLc7N đLc7Nã higj2sFhkzện Lc7Nhình làgj2sFhkz gj2sFhkzngười pLc7Nhụ Lc7Nnữ mLc7Nặc Lc7Náo đỏ,Lc7N cgj2sFhkzứ Lc7Ndi chuyLc7Nển vềgj2sFhkz phíLc7Na anLc7Nh, càUHgg6bVVng lúgj2sFhkzc gj2sFhkzcàng gần.
LụcUHgg6bVV TửUHgg6bVV buộcLc7N pgj2sFhkzhải nổUHgg6bVV súng.
Kha gj2sFhkzLương UHgg6bVVvà TLc7Nần UHgg6bVVCẩm chạLc7Ny tớiUHgg6bVV giữaUHgg6bVV cUHgg6bVVầu thaUHgg6bVVng thLc7Nì ngj2sFhkzghe gj2sFhkzthấy tiUHgg6bVVếng súngUHgg6bVV, TầLc7Nn gj2sFhkzCẩm lgj2sFhkziền đứnggj2sFhkz lLc7Nại rồiLc7N nógj2sFhkzi vớiUHgg6bVV KhUHgg6bVVa Lươngj2sFhkzg: "AUHgg6bVVnh UHgg6bVVà, bệnUHgg6bVVh việLc7Nn ngj2sFhkzày Lc7Nlàm UHgg6bVVgì cgj2sFhkzó tầnUHgg6bVVg 13."
Kha Lc7NLương vỗgj2sFhkz đgj2sFhkzầu thừaLc7N nhận,gj2sFhkz bệgj2sFhkznh việgj2sFhkzn nUHgg6bVVày chỉLc7N UHgg6bVVcó bUHgg6bVVốn tgj2sFhkzầng, lấgj2sFhkzy Lc7Nđâu rUHgg6bVVa tầngLc7N 1gj2sFhkz3 Lc7Nkia chứ!UHgg6bVV HaLc7Ni ngườUHgg6bVVi UHgg6bVVđã chạygj2sFhkz rLc7Nất lâgj2sFhkzu rồi.Lc7N ChẳnUHgg6bVVg lUHgg6bVVẽ lạigj2sFhkz gj2sFhkzbị ảLc7No UHgg6bVVgiác ư?
Kha LUHgg6bVVương đãUHgg6bVV cóUHgg6bVV kUHgg6bVVinh nUHgg6bVVghiệm từgj2sFhkz buổiUHgg6bVV sáng,Lc7N angj2sFhkzh UHgg6bVVbình tĩnLc7Nh nhìLc7Nn UHgg6bVVbốn phíaUHgg6bVV, pUHgg6bVVhát hiệgj2sFhkzn tUHgg6bVVầng dướiUHgg6bVV UHgg6bVVcó gj2sFhkzbóng ngLc7Nười. AnUHgg6bVVh liềnLc7N Lc7Nkéo TầUHgg6bVVn Cẩmgj2sFhkz gj2sFhkzchạy xuUHgg6bVVống, vừaUHgg6bVV chUHgg6bVVạy Lc7Nvừa nóiUHgg6bVV: gj2sFhkz"Anh hiUHgg6bVVểu rồgj2sFhkzi, thaLc7Nng mgj2sFhkzáy vẫnUHgg6bVV ởUHgg6bVV tầngUHgg6bVV Lc7N1, ngj2sFhkzó vẫLc7Nn đứngUHgg6bVV yênUHgg6bVV ởLc7N UHgg6bVVđó, nUHgg6bVVhưng nLc7Nó lUHgg6bVVại chUHgg6bVVạy vàLc7No Lc7N1 UHgg6bVVkhông giaLc7Nn tầUHgg6bVVng 1Lc7N3 khácUHgg6bVV. Chúngj2sFhkzg mìgj2sFhkznh mLc7Nau chạgj2sFhkzy Lc7Nxuống tầngj2sFhkzg Lc7N1 đi."
LụUHgg6bVVc gj2sFhkzTử Mingj2sFhkzh Lc7Nđã khôngLc7N cònUHgg6bVV Lc7Nđể Lc7Ný Lc7Ntới cgj2sFhkzái gLc7Nì nữaUHgg6bVV, gj2sFhkzanh nhắmLc7N mgj2sFhkzắt bắnLc7N bừaLc7N, lgj2sFhkzúc mởgj2sFhkz mắgj2sFhkzt gj2sFhkzra chỉgj2sFhkz Lc7Nthấy UHgg6bVVvỏ đạngj2sFhkz tunUHgg6bVVg tgj2sFhkzóe gj2sFhkzkhắp nơi.
Anh vừUHgg6bVVa địngj2sFhkzh tUHgg6bVVhở thgj2sFhkzào nhẹUHgg6bVV nhõmUHgg6bVV thUHgg6bVVì lạiUHgg6bVV cảLc7Nm tLc7Nhấy Lc7Ncó Lc7Ngì đógj2sFhkz UHgg6bVVđang UHgg6bVVlắc Lc7Nlư trLc7Nên đLc7Nầu. NgẩngLc7N đLc7Nầu lên,UHgg6bVV gj2sFhkzanh tLc7Nhấy ngườiLc7N phLc7Nụ nữgj2sFhkz mặcLc7N áLc7No đgj2sFhkzỏ đógj2sFhkz đangUHgg6bVV UHgg6bVVtreo lơUHgg6bVV Lc7Nlửng UHgg6bVVtrên cLc7Nửa trgj2sFhkzời cLc7Nủa UHgg6bVVthang máLc7Ny. UHgg6bVVBà Lc7Nta thõnLc7Ng mặtUHgg6bVV xuốgj2sFhkzng, đốUHgg6bVVi mặtgj2sFhkz vớgj2sFhkzi anhgj2sFhkz, Lc7N2 cogj2sFhkzn mắtUHgg6bVV đãUHgg6bVV bịUHgg6bVV mgj2sFhkzóc, máuUHgg6bVV chảUHgg6bVVy tUHgg6bVVràn khắpLc7N ngj2sFhkzơi, rỏgj2sFhkz cảUHgg6bVV UHgg6bVVvào mặtLc7N anh.
ĐángLc7N sợgj2sFhkz nhgj2sFhkzất làUHgg6bVV ngườLc7Ni đLc7Nàn bUHgg6bVVà Lc7Nvới kUHgg6bVVhuôn mUHgg6bVVặt gj2sFhkzvô hồLc7Nn UHgg6bVVlại bắtUHgg6bVV đầgj2sFhkzu nUHgg6bVVhếch mLc7Nép cười.
KhLc7Na LưLc7Nơng Lc7Nđã tớigj2sFhkz cửaUHgg6bVV thaLc7Nng Lc7Nmáy, gj2sFhkzanh gj2sFhkzđập mạnhgj2sFhkz UHgg6bVVvào nóUHgg6bVV nUHgg6bVVhưng chẳnggj2sFhkz cUHgg6bVVó tUHgg6bVVác Lc7Ndụng gì.
Tần CẩmLc7N sốtgj2sFhkz gj2sFhkzruột, nhUHgg6bVVấn ngj2sFhkzút ligj2sFhkzên hồi.
Hắcgj2sFhkz UHgg6bVVBảo đaLc7Nng Lc7Nnằm tLc7Nrong lLc7Nòng gj2sFhkzKha LươngUHgg6bVV bỗUHgg6bVVng nhảUHgg6bVVy vọtgj2sFhkz lêUHgg6bVVn càoLc7N UHgg6bVVvào mLc7Nôi anhgj2sFhkz, Lc7NKha Lươgj2sFhkzng lấyLc7N tUHgg6bVVay sờgj2sFhkz thìLc7N Lc7Nphát hgj2sFhkziện mìnhLc7N đãLc7N UHgg6bVVbị chảyUHgg6bVV mUHgg6bVVáu, aLc7Nnh cũngUHgg6bVV cUHgg6bVVhẳng Lc7Ncó thờiUHgg6bVV gUHgg6bVVian UHgg6bVVđể tráLc7Nch HắcLc7N BảoUHgg6bVV nữLc7Na, cứUHgg6bVV tiếUHgg6bVVp tụgj2sFhkzc đLc7Nạp cửa.
Đúngj2sFhkzg lúgj2sFhkzc nàLc7Ny thLc7Nì xuUHgg6bVVất hiệnLc7N kLc7Nỳ tíchLc7N –Lc7N bànLc7N taUHgg6bVVy dLc7Nính mLc7Náu củaLc7N KUHgg6bVVha LươUHgg6bVVng vừaUHgg6bVV đậpUHgg6bVV vàoUHgg6bVV UHgg6bVVcửa, tấLc7Nt Lc7Ncả cácLc7N vếtgj2sFhkz mágj2sFhkzu đầgj2sFhkzm đìaLc7N tUHgg6bVVrên thaUHgg6bVVng máyUHgg6bVV đgj2sFhkzều bLc7Niến mất.
Lc7NKha Lgj2sFhkzương UHgg6bVVngạc nhigj2sFhkzên gj2sFhkznhìn Lc7Ntay mLc7Nình rồUHgg6bVVi hLc7Nét to:
- ĐúnLc7Ng rUHgg6bVVồi! SaUHgg6bVVo aUHgg6bVVnh lạiLc7N UHgg6bVVkhông nhớUHgg6bVV đếnLc7N chiUHgg6bVVêu Lc7Nnày trogj2sFhkzng PhươUHgg6bVVng phUHgg6bVVáp Lc7Ntránh gj2sFhkztà Lc7Ncủa ôgj2sFhkzng anUHgg6bVVh –gj2sFhkz dùUHgg6bVVng gj2sFhkzmáu củLc7Na mìnhUHgg6bVV đểgj2sFhkz Lc7Nđuổi Lc7Nma. DLc7Nòng họLc7N KhLc7Na củaLc7N aLc7Nnh truyềLc7Nn Lc7Nđời làmLc7N gj2sFhkzpháp gj2sFhkzsư, gj2sFhkznên tLc7Nrên ngưLc7Nời gj2sFhkzai cũgj2sFhkzng cLc7Nó mUHgg6bVVáu tráUHgg6bVVnh ma.
Anh vgj2sFhkzẫn đangLc7N UHgg6bVVhoan hỉUHgg6bVV thìLc7N thấLc7Ny gj2sFhkzmũi mgj2sFhkzình đaLc7Nu nLc7Nhói, mLc7Náu chLc7Nảy ộcLc7N raUHgg6bVV. AnUHgg6bVVh đUHgg6bVVịnh mắnUHgg6bVVg Lc7NTần Lc7NCẩm thìLc7N thgj2sFhkzấy côgj2sFhkz UHgg6bVVđã nhanLc7Nh chónUHgg6bVVg lấUHgg6bVVy taLc7Ny quyệtgj2sFhkz máLc7Nu trêLc7Nn Lc7Nmũi angj2sFhkzh rồiUHgg6bVV bUHgg6bVVôi vàoUHgg6bVV UHgg6bVVnút nhấLc7Nn thanLc7Ng máyLc7N. Vừgj2sFhkza UHgg6bVVnhấn mạnhLc7N Lc7Nvào, thLc7Nang máyUHgg6bVV bậLc7Nt mở.
Mộtgj2sFhkz ngLc7Nười đgj2sFhkzang bịUHgg6bVV trLc7Neo lủgj2sFhkzng lẳngUHgg6bVV gj2sFhkztrong Lc7Nthang UHgg6bVVmáy; đóLc7N chínhLc7N lgj2sFhkzà Lụgj2sFhkzc TửUHgg6bVV gj2sFhkzMinh. Kgj2sFhkzha LưLc7Nơng gj2sFhkzchạy vàoLc7N tUHgg6bVVrong UHgg6bVVôm chgj2sFhkzân Tửgj2sFhkz Lc7NMinh kéLc7No xuốngj2sFhkzg, đángUHgg6bVV thươngUHgg6bVV cgj2sFhkzho Lc7Nanh gj2sFhkzchàng Lgj2sFhkzục Tgj2sFhkzử MinUHgg6bVVh đUHgg6bVVã bịgj2sFhkz tUHgg6bVVreo Lc7Ncổ trUHgg6bVVợn cảUHgg6bVV UHgg6bVVmắt; đLc7Nã thgj2sFhkzế Lc7Nlại cònUHgg6bVV tiếpLc7N tụcUHgg6bVV bUHgg6bVVị kUHgg6bVVéo xuốLc7Nng đUHgg6bVVau điLc7Nếng gj2sFhkzngười, nêgj2sFhkzn chỉgj2sFhkz còLc7Nn biếUHgg6bVVt giẫLc7Ny đạLc7Np lunUHgg6bVVg tungLc7N. Lc7NT ầngj2sFhkz UHgg6bVVCẩm nhìgj2sFhkzn thấyUHgg6bVV thếUHgg6bVV vộiLc7N nógj2sFhkzi vgj2sFhkzới KhLc7Na Lưgj2sFhkzơng: “ĐừngLc7N cUHgg6bVVố kéUHgg6bVVo agj2sFhkznh ấyLc7N xuốgj2sFhkzng, bgj2sFhkzế anUHgg6bVVh Lc7Nấy Lc7Nlên đi”
KhUHgg6bVVa Lươgj2sFhkzng vLc7Nà UHgg6bVVTần Cẩgj2sFhkzm luốngj2sFhkzg cuUHgg6bVVống đặtLc7N Tgj2sFhkzử MiUHgg6bVVnh xLc7Nuống; maLc7Ny mLc7Nà angj2sFhkzh ấUHgg6bVVy khgj2sFhkzông Lc7Nbị gj2sFhkztreo lâuUHgg6bVV, hơnUHgg6bVV nữgj2sFhkza thểLc7N lựcgj2sFhkz suUHgg6bVVng mãnUHgg6bVV nUHgg6bVVên UHgg6bVVchỉ nghỉLc7N gj2sFhkz1 lgj2sFhkzúc lạiLc7N bìnLc7Nh thườngLc7N ngj2sFhkzhư khôngj2sFhkzg cUHgg6bVVó gj2sFhkzviệc gì.
Vừa ngồiLc7N dậy,gj2sFhkz TửUHgg6bVV MiUHgg6bVVnh đgj2sFhkzã lớngj2sFhkz UHgg6bVVtiếng mắngLc7N gj2sFhkzKha Lương:
- LLc7Núc UHgg6bVVnãy aLc7Nnh cgj2sFhkzứ gj2sFhkzcố Lc7Nkéo Lc7Ntôi xuốnUHgg6bVVg, UHgg6bVVanh gj2sFhkzcó còLc7Nn nhânLc7N gj2sFhkztính khUHgg6bVVông đLc7Nấy? Hagj2sFhkzy làUHgg6bVV aUHgg6bVVnh muốnLc7N giếLc7Nt tôi?
Kha Lươnggj2sFhkz xoUHgg6bVVa mLc7Nũi hỏgj2sFhkzi lại:
- ĐừngUHgg6bVV cóLc7N giàUHgg6bVV mồm!UHgg6bVV Lc7Nnếu aUHgg6bVVnh khôngUHgg6bVV Lc7Ntreo cổLc7N tựUHgg6bVV tửUHgg6bVV thgj2sFhkzì tôUHgg6bVVi đUHgg6bVVã khôLc7Nng mUHgg6bVVất nhiềuUHgg6bVV máuLc7N đLc7Nến thế!gj2sFhkz TôiUHgg6bVV vLc7Nốn đgj2sFhkzã gUHgg6bVVầy yếLc7Nu, sUHgg6bVVuy UHgg6bVVdinh dưỡngLc7N, Lc7Nthiếu máu,Lc7N đâUHgg6bVVu cógj2sFhkz Lc7Nđược bgj2sFhkzéo tốtUHgg6bVV nhgj2sFhkzư anh.
UHgg6bVVTần Lc7NCẩm phảgj2sFhkzi UHgg6bVVhét gj2sFhkzto gj2sFhkzcan Lc7N2 người:
- Đếngj2sFhkz lgj2sFhkzúc nUHgg6bVVày màgj2sFhkz UHgg6bVV2 anLc7Nh gj2sFhkzcòn gj2sFhkztâm trạnUHgg6bVVg cgj2sFhkzãi nhagj2sFhkzu àUHgg6bVV? KhôngLc7N magj2sFhkzu đUHgg6bVVi cgj2sFhkzứu Thgj2sFhkzi Thi!
HọUHgg6bVV liềngj2sFhkz đứngLc7N dậyLc7N chLc7Nạy Lc7Nra ngoàUHgg6bVVi. NhìnUHgg6bVV thLc7Nấy TLc7Nhi gj2sFhkzThi đaLc7Nng UHgg6bVVchầm cUHgg6bVVhậm bướLc7Nc tới,UHgg6bVV gj2sFhkzba ngườiLc7N tLc7Nhở phLc7Nào nhẹLc7N nhõUHgg6bVVm; đangj2sFhkzg đUHgg6bVVịnh chLc7Nạy đếngj2sFhkz cgj2sFhkzhỗ UHgg6bVVThi Tgj2sFhkzhi tUHgg6bVVhì hUHgg6bVVọ đứnUHgg6bVVg sữnggj2sFhkz lại.
Có gj2sFhkzmột Lc7Nbóng ngj2sFhkzgười baLc7Ny UHgg6bVVsau gj2sFhkzThi Thi.
Tần CẩmUHgg6bVV gUHgg6bVViơ nắUHgg6bVVm đấmLc7N địLc7Nnh đLc7Nánh UHgg6bVVKha LUHgg6bVVương. UHgg6bVVKha Lươngj2sFhkzg vộiLc7N chạyLc7N tớiUHgg6bVV Lc7Nnúp sUHgg6bVVau lưngj2sFhkzg TUHgg6bVVử Minh.
Lc7NThi TUHgg6bVVhi đanLc7Ng dầnLc7N tiUHgg6bVVến tớigj2sFhkz phUHgg6bVVía họ;UHgg6bVV cáLc7Ni gj2sFhkzbóng kLc7Nia cũLc7Nng rUHgg6bVVõ hơn.gj2sFhkz BUHgg6bVVa ngườUHgg6bVVi Lc7Nnhận Lc7Nra đóUHgg6bVV làUHgg6bVV ôgj2sFhkzng nộiLc7N Khgj2sFhkza Lươnggj2sFhkz liLc7Nền ngồiUHgg6bVV bệtgj2sFhkz xuốngUHgg6bVV đấtLc7N, thởUHgg6bVV UHgg6bVVphào rUHgg6bVVồi nói:
- ÔngLc7N àLc7N, Lc7Nlần nLc7Này ônUHgg6bVVg xuấLc7Nt hiệLc7Nn qugj2sFhkzá bấtgj2sFhkz ngờLc7N đấy!gj2sFhkz Bọngj2sFhkz chLc7Náu sợgj2sFhkz đếnLc7N Lc7Nthót tigj2sFhkzm rồiUHgg6bVV đâLc7Ny này.
Ônggj2sFhkz gj2sFhkznội gj2sFhkzKha Lưgj2sFhkzơng –gj2sFhkz KhLc7Na Đgj2sFhkzạo Lc7Ncuối gj2sFhkzcùng cũLc7Nng xgj2sFhkzuất hiệnUHgg6bVV, Kgj2sFhkzha LươngUHgg6bVV vgj2sFhkzui gj2sFhkzmừng chạyUHgg6bVV vềLc7N phíUHgg6bVVa ôngj2sFhkzg, nhưngj2sFhkzg thLc7Nấy gj2sFhkzông hữngUHgg6bVV hờ,UHgg6bVV chánUHgg6bVV nảngj2sFhkz nhUHgg6bVVìn mình.
Ông cgj2sFhkzụ trácgj2sFhkzh móc:
- LẽUHgg6bVV nUHgg6bVVào chLc7Náu đãUHgg6bVV sUHgg6bVVử dụnggj2sFhkz chiêLc7Nu thuậLc7Nt gj2sFhkzmáu tránLc7Nh tàUHgg6bVV UHgg6bVVđê tiệgj2sFhkzn nhấtUHgg6bVV, Lc7Nnhục nhãgj2sFhkz nhất,gj2sFhkz hèngj2sFhkz hLc7Nạ nhLc7Nất củagj2sFhkz dgj2sFhkzòng Lc7Nhọ UHgg6bVVKha chUHgg6bVVúng ta?
Kha LưUHgg6bVVơng buLc7Nồn bãUHgg6bVV Lc7Nđáp lại:
UHgg6bVV- NhLc7Nục nhUHgg6bVVã Lc7Nhèn hạgj2sFhkz cáLc7Ni Lc7Ngì chUHgg6bVVứ! nếuLc7N kgj2sFhkzhông cógj2sFhkz chútUHgg6bVV máUHgg6bVVu gj2sFhkzcủa cgj2sFhkzháu tUHgg6bVVhì TLc7Nử MinLc7Nh UHgg6bVVsớm đãLc7N bịgj2sFhkz chếtLc7N trgj2sFhkzeo trongj2sFhkzg UHgg6bVVthang máyUHgg6bVV rồi.
TLc7Nần CUHgg6bVVẩm gj2sFhkzchạy tớigj2sFhkz đỡUHgg6bVV Tgj2sFhkzhi Thgj2sFhkzi tLc7Nhì nhậUHgg6bVVn thấygj2sFhkz ThLc7Ni gj2sFhkzThi Lc7Nđang nhưUHgg6bVV Lc7Nngười mgj2sFhkzộng du.
ÔLc7Nng trẻLc7N ggj2sFhkziải thích:
- Tgj2sFhkzhi TUHgg6bVVhi Lc7Nbị Lc7Nông Lc7Nthôi Lc7Nmiên rồi,UHgg6bVV bLc7Nan UHgg6bVVnãy UHgg6bVVnó UHgg6bVVđã kinLc7Nh hãigj2sFhkz tộUHgg6bVVt độ;gj2sFhkz ôUHgg6bVVng Lc7Nthôi miUHgg6bVVên đểgj2sFhkz Lc7Nnó ngủUHgg6bVV, nhưUHgg6bVV thUHgg6bVVế Lc7Nsẽ bUHgg6bVVảo gj2sFhkzvệ đưLc7Nợc nUHgg6bVVguyên khgj2sFhkzí tốgj2sFhkzt hơn.
Ông trẻUHgg6bVV quUHgg6bVVay rUHgg6bVVa nógj2sFhkzi UHgg6bVVvới KhUHgg6bVVa Lương:
- gj2sFhkzSao cgj2sFhkzháu khgj2sFhkzông Lc7Nchịu hUHgg6bVVọc Lc7Nphép thuậtgj2sFhkz tUHgg6bVVrong sUHgg6bVVách cLc7Nủa ôLc7Nng? Lc7NBao nhigj2sFhkzêu gj2sFhkzphương phgj2sFhkzáp Lc7Nhay khôngUHgg6bVV dgj2sFhkzùng lạiUHgg6bVV Lc7Nđi dùUHgg6bVVng cágj2sFhkzi phéUHgg6bVVp nhUHgg6bVVục Lc7Nnhã UHgg6bVVthế hảgj2sFhkz cUHgg6bVVháu? LàmUHgg6bVV thếgj2sFhkz màLc7N Lc7Ngọi gj2sFhkzlà bgj2sFhkzắt mgj2sFhkza ưUHgg6bVV? ThUHgg6bVVà chágj2sFhkzu hUHgg6bVViến mágj2sFhkzu chLc7No bệngj2sFhkzh Lc7Nviện đểUHgg6bVV gj2sFhkzcứu ngườLc7Ni cLc7Nòn hơgj2sFhkzn Lc7Nlà Lc7Nvung vgj2sFhkzãi lunLc7Ng tung.gj2sFhkz, tUHgg6bVVhật chẳnLc7Ng biếgj2sFhkzt xấUHgg6bVVu gj2sFhkzhổ Lc7Ngì cả.
KUHgg6bVVha LươUHgg6bVVng Lc7Nxấu hổLc7N lLc7Niền cãUHgg6bVVi lạiUHgg6bVV ông:
Lc7N- ThếLc7N UHgg6bVVai bảoLc7N gj2sFhkztập hợgj2sFhkzp cácgj2sFhkz mLc7Nảnh vảLc7Ni UHgg6bVVlại UHgg6bVVrồi đốtUHgg6bVV điUHgg6bVV làLc7N cLc7Nó thểUHgg6bVV pgj2sFhkzhá Lc7Nđược lờiUHgg6bVV nguyềLc7Nn CUHgg6bVVA BĂNgj2sFhkzG? TroLc7Nng lUHgg6bVVúc tgj2sFhkzhu tLc7Nhập vảiUHgg6bVV, bọngj2sFhkz Lc7Ncháu xgj2sFhkzém chLc7Nút nữaLc7N đãLc7N mấgj2sFhkzt mạngUHgg6bVV rồgj2sFhkzi, vLc7Nậy màUHgg6bVV bâUHgg6bVVy gUHgg6bVViờ ôngj2sFhkzg UHgg6bVVlại tớLc7Ni tráchgj2sFhkz chUHgg6bVVáu UHgg6bVVnữa à?
Ông trẻLc7N chgj2sFhkzau gj2sFhkzmày rồigj2sFhkz nói:
UHgg6bVV- CLc7Nác Lc7Ncháu đãgj2sFhkz gj2sFhkzxem bảnUHgg6bVV thảoUHgg6bVV củaLc7N ông?
gj2sFhkz- Lc7NBản thảUHgg6bVVo nàogj2sFhkz cơ?gj2sFhkz UHgg6bVVQuyển sáchLc7N đóLc7N làLc7N bảUHgg6bVVn thảogj2sFhkz củLc7Na UHgg6bVVông UHgg6bVVư? UHgg6bVV- UHgg6bVVBốn ngườUHgg6bVVi nUHgg6bVVgạc nhUHgg6bVViên nhìgj2sFhkzn ông.
- Đgj2sFhkzó đúnUHgg6bVVg lgj2sFhkzà bảnUHgg6bVV thảoLc7N củUHgg6bVVa ôngLc7N. LẽLc7N nàoLc7N tronLc7Ng bgj2sFhkzản gj2sFhkzthảo ônggj2sFhkz lạgj2sFhkzi khôngUHgg6bVV gj2sFhkzcó quyLc7Nền giLc7Nả thiếgj2sFhkzt mộtgj2sFhkz gj2sFhkzchút? ViệLc7Nc UHgg6bVVphá lờiUHgg6bVV nLc7Nguyền gj2sFhkzCA BUHgg6bVVĂNG làUHgg6bVV mộtUHgg6bVV trgj2sFhkzong nLc7Những câuLc7N hỏiUHgg6bVV khógj2sFhkz trảLc7N lờiLc7N ngj2sFhkzhất củagj2sFhkz dògj2sFhkzng họLc7N Lc7NKha gj2sFhkzchúng taLc7N, ôgj2sFhkzng UHgg6bVVđã UHgg6bVVđề cậpUHgg6bVV gj2sFhkzrất nhLc7Niều giảUHgg6bVV thiếLc7Nt đểLc7N gj2sFhkzphá lờLc7Ni nguyền,UHgg6bVV chUHgg6bVVẳng nhẽgj2sFhkz cLc7Nác cLc7Nháu cgj2sFhkzứ lầngj2sFhkz lượtLc7N thửLc7N từUHgg6bVVng phươnggj2sFhkz gj2sFhkzpháp Lc7Nhay sao?
Ba ngườLc7Ni đềugj2sFhkz gj2sFhkzkinh sợLc7N toátUHgg6bVV mồUHgg6bVV hôi.
- CáLc7Nc chágj2sFhkzu thUHgg6bVVu thUHgg6bVVập mUHgg6bVVảnh vảigj2sFhkz đỏ,Lc7N đUHgg6bVVem Lc7Nsức mạnhUHgg6bVV Lc7NCA BĂUHgg6bVVNG vốnUHgg6bVV Lc7Nđã đượUHgg6bVVc táchUHgg6bVV gj2sFhkzra tậpLc7N hợpUHgg6bVV lUHgg6bVVại, rLc7Nồi lạLc7Ni manLc7Ng mảnhLc7N vảiLc7N UHgg6bVVđó tớigj2sFhkz Lc7Nnơi chUHgg6bVVí âUHgg6bVVm. CUHgg6bVVác chgj2sFhkzáu hãyUHgg6bVV mgj2sFhkzở gj2sFhkzto mắtgj2sFhkz UHgg6bVVra UHgg6bVVmà nhìn,UHgg6bVV gj2sFhkznơi nàyUHgg6bVV mấygj2sFhkz chụLc7Nc ngj2sFhkzăm tLc7Nrước vốgj2sFhkzn UHgg6bVVlà nghĩaLc7N UHgg6bVVđịa cUHgg6bVVhôn xáLc7Nc hàUHgg6bVVng Lc7Nvạn nLc7Người. CácUHgg6bVV chágj2sFhkzu cgj2sFhkzho rLc7Nằng nhgj2sFhkzững kgj2sFhkzhuôn mặLc7Nt gj2sFhkzsau tấmLc7N kLc7Nính Lc7Nkia Lc7Nlà mặtLc7N ngườiLc7N đúLc7Nng khôngUHgg6bVV, gj2sFhkzkỳ thựcgj2sFhkz đóUHgg6bVV đềUHgg6bVVu lLc7Nà nhữnUHgg6bVVg ogj2sFhkzan hồgj2sFhkzn trướLc7Nc kgj2sFhkzia, họgj2sFhkz đgj2sFhkzang nUHgg6bVVgày Lc7Nđêm làmLc7N bạnUHgg6bVV vgj2sFhkzới nhữnUHgg6bVVg bệnUHgg6bVVh UHgg6bVVnhân tâmLc7N thần.
gj2sFhkzÔng tLc7Nrẻ lạiLc7N dõnggj2sFhkz dạgj2sFhkzc nóiLc7N tiếp:
UHgg6bVV- CácUHgg6bVV cháuLc7N cònLc7N đứngUHgg6bVV đờgj2sFhkz ởUHgg6bVV đâygj2sFhkz lgj2sFhkzàm gLc7Nì? Khônggj2sFhkz mLc7Nau lêgj2sFhkzn Lc7Nsân thượngUHgg6bVV tìLc7Nm Agj2sFhkznh Kỳgj2sFhkz vLc7Nà UHgg6bVVĐinh gj2sFhkzĐông đ!gj2sFhkz Đingj2sFhkzh ĐôngUHgg6bVV hiệnUHgg6bVV giờLc7N đanggj2sFhkz bịgj2sFhkz mộtLc7N lLc7Nực UHgg6bVVlượng đánggj2sFhkz sợgj2sFhkz thaUHgg6bVVo túLc7Nng; ngj2sFhkzếu cáUHgg6bVVc UHgg6bVVcháu đếUHgg6bVVn mUHgg6bVVuộn sUHgg6bVVẽ UHgg6bVVkhông kịLc7Np đâu!
Ôgj2sFhkzng trLc7Nẻ vgj2sFhkzừa UHgg6bVVvỗ Lc7Nvào ngườLc7Ni ThUHgg6bVVi ThiLc7N, cgj2sFhkzô liềngj2sFhkz tỉngj2sFhkzh lạiLc7N. BốnLc7N ngườigj2sFhkz gj2sFhkzkhông kLc7Nịp nóLc7Ni gUHgg6bVVì vộgj2sFhkzi gj2sFhkzbước vgj2sFhkzào thaUHgg6bVVng máygj2sFhkz, UHgg6bVVông UHgg6bVVtrẻ khôngLc7N đgj2sFhkzi cùUHgg6bVVng họgj2sFhkz, bởigj2sFhkz thờiUHgg6bVV ggj2sFhkzian hiệnLc7N hìngj2sFhkzh bLc7Na Lc7Nphút mLc7Nột UHgg6bVVngày đUHgg6bVVã hếgj2sFhkzt. UHgg6bVVÔng gj2sFhkzchỉ kịpgj2sFhkz nógj2sFhkzi gj2sFhkzvới UHgg6bVVKha Lươgj2sFhkzng: “Nếugj2sFhkz thUHgg6bVVực sựLc7N khôngUHgg6bVV cóUHgg6bVV cácLc7Nh nUHgg6bVVào Lc7Nkhác, chUHgg6bVVáu gj2sFhkzhãy tựUHgg6bVV gj2sFhkzcắt ngUHgg6bVVón tagj2sFhkzy đUHgg6bVVể máuLc7N chgj2sFhkzảy UHgg6bVVra nhUHgg6bVVé!”. LUHgg6bVVời dặUHgg6bVVn Lc7Ncủa UHgg6bVVông trgj2sFhkzẻ khigj2sFhkzến UHgg6bVVKha LươnUHgg6bVVg lạnhUHgg6bVV hếgj2sFhkzt cảLc7N ngườgj2sFhkzi, aLc7Nnh đứngLc7N tUHgg6bVVrong thangj2sFhkzg mUHgg6bVVáy ômLc7N Lc7Nmiệng khônggj2sFhkz nógj2sFhkzi nLc7Năng gì.
LúLc7Nc nàygj2sFhkz bốngj2sFhkz ngườigj2sFhkz lUHgg6bVVại Lc7Nđi cUHgg6bVVùng vớigj2sFhkz nhgj2sFhkzau, kLc7Nhông aLc7Ni nóLc7Ni nănggj2sFhkz ggj2sFhkzì. Lc7NHắc Lc7NBảo nằUHgg6bVVm ưgj2sFhkzờn trêUHgg6bVVn Lc7Nvai KUHgg6bVVha LươngLc7N khôgj2sFhkzng cLc7Nhịu xuống.gj2sFhkz BọnLc7N hgj2sFhkzọ vừUHgg6bVVa tUHgg6bVVrải quUHgg6bVVa cơnLc7N gj2sFhkzchấn UHgg6bVVđộng, aLc7Ni cLc7Nũng biếtLc7N đgj2sFhkzối thLc7Nủ củaLc7N mìnLc7Nh rLc7Nất mạLc7Nnh nLc7Nhưng gj2sFhkzhọ Lc7Nvẫn khônLc7Ng từLc7N Lc7Nbỏ Lc7Ný địnhgj2sFhkz cứugj2sFhkz UHgg6bVVAnh KỳLc7N vàLc7N Đigj2sFhkznh Đông.
MLc7Nọi ngLc7Nười đổgj2sFhkz dồnLc7N Lc7Nchú ýLc7N vàogj2sFhkz KLc7Nha LươnLc7Ng, anUHgg6bVVh chLc7Nẳng biếtLc7N làmLc7N sLc7Nao chUHgg6bVVỉ biLc7Nết ngậmLc7N ngùiLc7N kLc7Nêu cgj2sFhkza saUHgg6bVVo sgj2sFhkzố mìnhLc7N khgj2sFhkzổ thế!UHgg6bVV TạiUHgg6bVV gj2sFhkzsao baLc7No nUHgg6bVVhiêu phágj2sFhkzp thUHgg6bVVuật khôUHgg6bVVng họcgj2sFhkz UHgg6bVVlại cgj2sFhkzhỉ họcUHgg6bVV đượcLc7N mỗLc7Ni mộtLc7N Lc7Nchiêu nLc7Này. MọiUHgg6bVV nggj2sFhkzười gj2sFhkznhìn anLc7Nh UHgg6bVVtiếc nuốiLc7N nghLc7Nĩ, gj2sFhkzgiá máugj2sFhkz gj2sFhkzanh nhiUHgg6bVVều nUHgg6bVVhư nướcgj2sFhkz Lc7Nsông gj2sFhkzthì tốLc7Nt biếtLc7N bao.
ChẳLc7Nng mgj2sFhkzấy chốcgj2sFhkz thangj2sFhkzg gj2sFhkzmáy đUHgg6bVVã UHgg6bVVlên tớiUHgg6bVV sângj2sFhkz thUHgg6bVVượng, nếLc7Nu nhgj2sFhkzư ônLc7Ng UHgg6bVVnội KhLc7Na gj2sFhkzLương khôgj2sFhkzng UHgg6bVVnói chLc7No bọnLc7N hUHgg6bVVọ bgj2sFhkziết nơLc7Ni nàgj2sFhkzy trLc7Nước kLc7Nia làUHgg6bVV ngj2sFhkzơi gj2sFhkzchôn xácLc7N UHgg6bVVvạn ngưgj2sFhkzời tgj2sFhkzhì tronUHgg6bVVg mLc7Nắt gj2sFhkzcủa gj2sFhkzhọ, Lc7Nnơi nLc7Này gj2sFhkzquả lgj2sFhkzà rgj2sFhkzất đẹpLc7N UHgg6bVV- Lc7Nmột UHgg6bVVnơi nogj2sFhkzn xangj2sFhkzh nướcLc7N biếcUHgg6bVV, câLc7Ny mâygj2sFhkz Lc7Nxanh xgj2sFhkzanh mọgj2sFhkzc UHgg6bVVở gj2sFhkzkhắp nơLc7Ni, tgj2sFhkzrên gj2sFhkzsân thượnUHgg6bVVg dâgj2sFhkzy mgj2sFhkzây UHgg6bVVđan Lc7Nchéo vLc7Nào nhUHgg6bVVau gigj2sFhkzống Lc7Nnhư gj2sFhkzmột UHgg6bVVtấm vảUHgg6bVVi xaUHgg6bVVnh Lc7Ndày dặnUHgg6bVV vậy.
Kha LLc7Nương gj2sFhkzvừa nUHgg6bVVhìn vừagj2sFhkz nghĩgj2sFhkz, UHgg6bVVtrong ságj2sFhkzch củagj2sFhkz UHgg6bVVông gj2sFhkzviết nLc7Những nLc7Nơi cógj2sFhkz câgj2sFhkzy xanLc7Nh mọcLc7N uLc7Nm tùLc7Nm thườnggj2sFhkz rLc7Nất nặnggj2sFhkz âmgj2sFhkz khí.Lc7N UHgg6bVVLoại câyUHgg6bVV nàUHgg6bVVy hấpLc7N thLc7Nu âgj2sFhkzm kgj2sFhkzhí đUHgg6bVVể tLc7Nồn tLc7Nại, hơnUHgg6bVV nữUHgg6bVVa nóUHgg6bVV lạLc7Ni chgj2sFhkze lấpLc7N ángj2sFhkzh UHgg6bVVmặt trờLc7Ni, gj2sFhkzlà nơgj2sFhkzi trúUHgg6bVV UHgg6bVVẩn tgj2sFhkzốt gj2sFhkzcủa Lc7Noan hồn.
Bốgj2sFhkzn gj2sFhkzngười bướcgj2sFhkz đgj2sFhkzi rấtUHgg6bVV cẩgj2sFhkzn thậngj2sFhkz, chUHgg6bVVỉ sợgj2sFhkz mộUHgg6bVVt UHgg6bVVsơ sUHgg6bVVuất nhgj2sFhkzỏ cũngj2sFhkzg Lc7Ncó thLc7Nể khigj2sFhkzến hgj2sFhkzọ Lc7Nhụt Lc7Nbước. Điềugj2sFhkz kgj2sFhkzỳ Lc7Nlạ làgj2sFhkz họUHgg6bVV đềuLc7N cảUHgg6bVVm UHgg6bVVthấy đLc7Ni trgj2sFhkzên câUHgg6bVVy mUHgg6bVVây vừLc7Na dẻgj2sFhkzo vừLc7Na trgj2sFhkzơn nLc7Này gj2sFhkzgiống nhưLc7N UHgg6bVVđi Lc7Ntrên gj2sFhkzđống UHgg6bVVxác chếgj2sFhkzt vậy!UHgg6bVV gj2sFhkzTuy đgj2sFhkzều ngLc7Nhĩ vUHgg6bVVậy nhLc7Nưng khônUHgg6bVVg Lc7Nai dámgj2sFhkz nLc7Nói rgj2sFhkza, gj2sFhkzhọ nUHgg6bVVhìn gj2sFhkzsân thLc7Nượng UHgg6bVVrộng lớn,UHgg6bVV bUHgg6bVVăn khoănLc7N kUHgg6bVVhông biếtLc7N gj2sFhkzđứa bégj2sFhkz đagj2sFhkzng Lc7Nở đâu?
gj2sFhkzCuối cgj2sFhkzùng họLc7N cũnUHgg6bVVg Lc7Nnhìn thấyUHgg6bVV haLc7Ni mgj2sFhkzẹ cogj2sFhkzn UHgg6bVVAnh Kỳ,UHgg6bVV nhưnLc7Ng cảngj2sFhkzh tượUHgg6bVVng gj2sFhkztrước gj2sFhkzmắt họgj2sFhkz thậtLc7N đgj2sFhkzáng sợ!gj2sFhkz Agj2sFhkznh Kỳgj2sFhkz đUHgg6bVVang thảUHgg6bVV đứUHgg6bVVa bUHgg6bVVé UHgg6bVVở ngoàiLc7N sâUHgg6bVVn thượng,Lc7N chỉUHgg6bVV cLc7Nần thUHgg6bVVả tLc7Nay thìgj2sFhkz UHgg6bVVnó cLc7Nhết chắcgj2sFhkz rồi.
Đứagj2sFhkz béUHgg6bVV khôUHgg6bVVng độLc7Nng đậUHgg6bVVy, giốnUHgg6bVVg nhgj2sFhkzư ngườiUHgg6bVV chếtUHgg6bVV vậy!
ThUHgg6bVVi gj2sFhkzThi UHgg6bVVhốt hgj2sFhkzoảng hgj2sFhkzét lên:
- Đừng!UHgg6bVV ALc7Nnh KUHgg6bVVỳ! ĐừngLc7N UHgg6bVVthả taLc7Ny rgj2sFhkza. ĐừUHgg6bVVng giếtUHgg6bVV hLc7Nại cgj2sFhkzon bé!
Tuy nhiêgj2sFhkzn, giữaLc7N khôngUHgg6bVV Lc7Ngian Lc7Nma quágj2sFhkzi lạigj2sFhkz vUHgg6bVVăng vẳngUHgg6bVV mộtgj2sFhkz giọnUHgg6bVVg nógj2sFhkzi: “Lc7NHãy gj2sFhkzthả gj2sFhkzcon Lc7Nra. CoLc7Nn muốnLc7N đượcLc7N xuốngUHgg6bVV dướigj2sFhkz chơgj2sFhkzi. ĐLc7Nừng nắmUHgg6bVV tagj2sFhkzy congj2sFhkz!” ĐóUHgg6bVV chínhLc7N làUHgg6bVV tiếUHgg6bVVng củgj2sFhkza gj2sFhkzĐinh Đông.
TUHgg6bVVần Cẩgj2sFhkzm gj2sFhkzvừa địngj2sFhkzh chạyUHgg6bVV lUHgg6bVVên thìLc7N thLc7Nấy AUHgg6bVVnh KUHgg6bVVỳ UHgg6bVVbỏ UHgg6bVVmột tgj2sFhkzay Lc7Nra, gj2sFhkzcô vgj2sFhkzội đứnLc7Ng gj2sFhkzlại kgj2sFhkzhông UHgg6bVVdám tiếngj2sFhkz thgj2sFhkzêm nLc7Nữa. ĐLc7Nứa gj2sFhkzbé bịUHgg6bVV treLc7No UHgg6bVVlơ lửgj2sFhkzng gj2sFhkzngoài sâgj2sFhkzn tUHgg6bVVhượng, gUHgg6bVVió thổgj2sFhkzi tới,Lc7N sặcgj2sFhkz gj2sFhkzmùi gj2sFhkzmáu tgj2sFhkzươi UHgg6bVVtanh UHgg6bVVngòm, nhLc7Nìn kỹgj2sFhkz gj2sFhkzdãy gj2sFhkznúi đenLc7N sìUHgg6bVV phíaUHgg6bVV gj2sFhkzxa trôngUHgg6bVV gLc7Niống nhgj2sFhkzư Lc7Nmột bầygj2sFhkz UHgg6bVVquái vậtUHgg6bVV UHgg6bVVđang UHgg6bVVnhe nanUHgg6bVVh mLc7Núa vuốtUHgg6bVV, chỉgj2sFhkz trgj2sFhkzực cógj2sFhkz Lc7Ngì rơgj2sFhkzi xuUHgg6bVVống làgj2sFhkz nuốtgj2sFhkz chửngUHgg6bVV khôngj2sFhkzg tha.
Kha Lươnggj2sFhkz nhẹgj2sFhkz nhànUHgg6bVVg đặgj2sFhkzt HắUHgg6bVVc Lc7NBảo xuốngLc7N, Lc7Nhy vọnUHgg6bVVg Lc7Nnó cLc7Nó cgj2sFhkzách gUHgg6bVVì cứUHgg6bVVu haLc7Ni mẹgj2sFhkz Lc7Ncon UHgg6bVVAnh gj2sFhkzKỳ. Lgj2sFhkzúc nàgj2sFhkzy aUHgg6bVVnh đUHgg6bVVã coLc7Ni UHgg6bVVHắc Bảogj2sFhkz làUHgg6bVV bùagj2sFhkz hgj2sFhkzộ mệnUHgg6bVVh gj2sFhkzcủa mìngj2sFhkzh. HLc7Nắc Bảgj2sFhkzo lLc7Niếc Lc7Nnhìn agj2sFhkznh mộtLc7N cáiLc7N, ánLc7Nh UHgg6bVVmắt tLc7Nỏ vUHgg6bVVẻ cLc7Noi thường.
UHgg6bVVLúc nàygj2sFhkz angj2sFhkzh UHgg6bVVmới tgj2sFhkzhực sựgj2sFhkz hốgj2sFhkzi Lc7Nhận bUHgg6bVVởi mìLc7Nnh UHgg6bVVđã khôUHgg6bVVng chLc7Nịu Lc7Nhọc phépgj2sFhkz thugj2sFhkzật đếngj2sFhkz gj2sFhkznơi UHgg6bVVđến chốUHgg6bVVn, đểLc7N đếnUHgg6bVV giờLc7N, Lc7Nngay Lc7Nmột coUHgg6bVVn mèoUHgg6bVV cUHgg6bVVũng gj2sFhkzcó quyềnUHgg6bVV khingj2sFhkzh bỉgj2sFhkz anhLc7N. KhLc7Na Lươnggj2sFhkz Lc7Ntức cLc7Nhí Lc7Nrút cUHgg6bVVon dagj2sFhkzo nhỏgj2sFhkz rgj2sFhkza chuẩnUHgg6bVV bịLc7N cắLc7Nt gj2sFhkztay Lc7Nmình Lc7Nbất cUHgg6bVVứ lúcgj2sFhkz nLc7Nào đLc7Nể đuổiUHgg6bVV magj2sFhkz. Ngj2sFhkzói gj2sFhkzgì thìLc7N gj2sFhkznói, lúcLc7N nàgj2sFhkzy agj2sFhkznh vẫngj2sFhkz rUHgg6bVVất qLc7Nuan trọng.
Lúc gj2sFhkzKha Lưgj2sFhkzơng đUHgg6bVVấu traLc7Nnh tUHgg6bVVư tưgj2sFhkzởng thUHgg6bVVì Tgj2sFhkzần CẩmUHgg6bVV UHgg6bVVvà ThLc7Ni ThLc7Ni đUHgg6bVVang sợLc7N Lc7Nhãi gj2sFhkzlo lgj2sFhkzắng chgj2sFhkzo Đigj2sFhkznh ĐôLc7Nng; tậngj2sFhkz mUHgg6bVVắt nhìLc7Nn thấygj2sFhkz đứaUHgg6bVV béLc7N cứLc7N lắUHgg6bVVc UHgg6bVVlư UHgg6bVVtrong UHgg6bVVgió, họUHgg6bVV thấpgj2sFhkz thỏmUHgg6bVV khôngLc7N yên.
Thi Tgj2sFhkzhi gj2sFhkznói tLc7Nrong nướcUHgg6bVV mắt:
- UHgg6bVVAnh Kỳ,gj2sFhkz dLc7Nù sagj2sFhkzo Lc7NĐinh Đônggj2sFhkz cũnggj2sFhkz làgj2sFhkz đứaLc7N cUHgg6bVVon dUHgg6bVVo eLc7Nm dứLc7Nt ruộgj2sFhkzt đLc7Nẻ UHgg6bVVra; chLc7No dùUHgg6bVV trướcgj2sFhkz đâyLc7N gj2sFhkzem kUHgg6bVVhông UHgg6bVVmuốn nhậnLc7N UHgg6bVVđứa Lc7Ntrẻ nàLc7Ny, cLc7Nho dUHgg6bVVù Lc7Nem muốnLc7N gj2sFhkztrốn tránLc7Nh sựgj2sFhkz tUHgg6bVVhật gj2sFhkznăm xưa,gj2sFhkz nhLc7Nưng nóUHgg6bVV vẫnLc7N lLc7Nà cLc7Non củaUHgg6bVV emUHgg6bVV, UHgg6bVVlà Lc7Ncốt UHgg6bVVnhục củLc7Na UHgg6bVVem. UHgg6bVVEm khgj2sFhkzông thểUHgg6bVV tiếpUHgg6bVV gj2sFhkztục pUHgg6bVVhạm sLc7Nai UHgg6bVVlầm. ELc7Nm kgj2sFhkzhông đượcgj2sFhkz giếtUHgg6bVV cLc7Non bé!
Đột nhiêUHgg6bVVn tronLc7Ng gigj2sFhkzó vUHgg6bVVọng lạiUHgg6bVV giọLc7Nng trẻLc7N cogj2sFhkzn lảnLc7Nh lótUHgg6bVV: “MẹLc7N thảgj2sFhkz cgj2sFhkzon rLc7Na, cLc7Non muốnUHgg6bVV gj2sFhkzxuống gj2sFhkzchơi, mẹgj2sFhkz đừnggj2sFhkz giữgj2sFhkz cgj2sFhkzon thế!”
UHgg6bVVĐúng làLc7N ggj2sFhkziọng Lc7NĐinh Đông.
Lc7NÁnh đèLc7Nn tUHgg6bVVrên sâLc7Nn thượnggj2sFhkz Lc7Nđủ UHgg6bVVsáng đểUHgg6bVV họgj2sFhkz nhìUHgg6bVVn rõLc7N mónUHgg6bVVg gj2sFhkztay gj2sFhkzĐinh UHgg6bVVĐông đgj2sFhkzã cắmLc7N sâUHgg6bVVu UHgg6bVVvào Lc7Ntận xươnUHgg6bVVg mLc7Nu bgj2sFhkzàn taLc7Ny Angj2sFhkzh KLc7Nỳ, nhLc7Nưng gj2sFhkzAnh KỳUHgg6bVV vLc7Nẫn nLc7Nhất quUHgg6bVVyết khôLc7Nng thLc7Nả gj2sFhkztay ra.
KhLc7Nông phảigj2sFhkz AUHgg6bVVnh KỳUHgg6bVV Lc7Nđang hạgj2sFhkzi ĐinLc7Nh ĐLc7Nông mLc7Nà Lc7Nlà đagj2sFhkzng cứLc7Nu cUHgg6bVVon bé.
KUHgg6bVVha LươngLc7N địnUHgg6bVVh chUHgg6bVVạy tớiLc7N gigj2sFhkzúp gj2sFhkzAnh Kỳ.
gj2sFhkzĐột nhiênLc7N ĐiUHgg6bVVnh ĐôngLc7N Lc7Nđổi giọnggj2sFhkz, nUHgg6bVVói: “MLc7Này Lc7Ndám tớiLc7N đây,gj2sFhkz UHgg6bVVtao sẽLc7N mócUHgg6bVV nLc7Ngay mắtgj2sFhkz nLc7Nó rLc7Na gj2sFhkzđể nóUHgg6bVV cgj2sFhkzhết tạigj2sFhkz đây.”
TUHgg6bVVần Cẩgj2sFhkzm gj2sFhkzđang ôLc7Nm Hắcgj2sFhkz Bảo;Lc7N tgj2sFhkzrong bóngLc7N tốiLc7N, nLc7Nhìn vàLc7No coLc7Nn gj2sFhkzmắt màugj2sFhkz gj2sFhkzhồng gj2sFhkzphấn củgj2sFhkza gj2sFhkzHắc Bảo,gj2sFhkz Lc7Ncô nhậnLc7N thấgj2sFhkzy mộgj2sFhkzt UHgg6bVVđứa bUHgg6bVVé UHgg6bVVđang Lc7Nnằm trongj2sFhkzg lògj2sFhkzng Đingj2sFhkzh Đông.
Đứa gj2sFhkzbé tUHgg6bVVừ UHgg6bVVtừ ngẩUHgg6bVVng đgj2sFhkzầu Lc7Nlên, vừagj2sFhkz nLc7Nhìn thấLc7Ny gj2sFhkznó, Tầngj2sFhkz CẩLc7Nm héUHgg6bVVt lgj2sFhkzên: “Đúngj2sFhkzg lgj2sFhkzà Lc7Nthằng bUHgg6bVVé UHgg6bVVđó!” UHgg6bVV– thằngUHgg6bVV bégj2sFhkz trướcUHgg6bVV đâgj2sFhkzy Lc7Ncô Lc7Nnhìn gj2sFhkzthấy trướcLc7N máUHgg6bVVy UHgg6bVVvi tíngj2sFhkzh, thằnggj2sFhkz gj2sFhkzbé đãUHgg6bVV đòLc7Ni lấUHgg6bVVy gj2sFhkzmắt củaLc7N cô.
Thằnggj2sFhkz bLc7Né gj2sFhkzđó đãUHgg6bVV ngj2sFhkzhập hồnLc7N vàUHgg6bVVo UHgg6bVVĐinh Đông.Lc7N BâUHgg6bVVy UHgg6bVVgiờ nLc7Nó UHgg6bVVđang UHgg6bVVmuốn dắLc7Nt gj2sFhkzĐinh Đgj2sFhkzông xgj2sFhkzuống UHgg6bVVdưới chơi.
UHgg6bVVKha Lươnggj2sFhkz gj2sFhkzkhông dáUHgg6bVVm độnggj2sFhkz đậy,gj2sFhkz mọiUHgg6bVV việgj2sFhkzc trởLc7N nLc7Nên bếLc7N tắc.
ĐộtUHgg6bVV nhLc7Niên Agj2sFhkznh KLc7Nỳ lêLc7Nn tiếng:
- ĐUHgg6bVVể côUHgg6bVV xugj2sFhkzống chơUHgg6bVVi vớigj2sFhkz cgj2sFhkzháu, cháuLc7N UHgg6bVVtha coUHgg6bVVn ggj2sFhkzái cgj2sFhkzho cô!
Lc7NThi Lc7NThi kiLc7Nnh hãLc7Ni nhLc7Nận rgj2sFhkza mộtUHgg6bVV côgj2sFhkz gLc7Nái gj2sFhkzvốn yLc7Nếu đuốigj2sFhkz ngj2sFhkzhư Angj2sFhkzh KỳUHgg6bVV UHgg6bVVlúc gj2sFhkznày bỗngLc7N trgj2sFhkzở nêLc7Nn kigj2sFhkzên cưgj2sFhkzờng, tỉnhUHgg6bVV UHgg6bVVtáo vàgj2sFhkz dũnUHgg6bVVg cUHgg6bVVảm lạgj2sFhkz thường.
Agj2sFhkznh gj2sFhkzKỳ lạgj2sFhkzi nógj2sFhkzi tiếp:
gj2sFhkz- CUHgg6bVVô xUHgg6bVVuống cLc7Nhơi vớgj2sFhkzi cUHgg6bVVháu nhgj2sFhkzé! UHgg6bVVCô làmLc7N mUHgg6bVVẹ cLc7Nháu đượcLc7N không?
UHgg6bVVThằng Lc7Nbé khôLc7Nng ngj2sFhkzói năLc7Nng gìLc7N nhưngLc7N Đigj2sFhkznh ĐôLc7Nng lạLc7Ni cấLc7Nt tgj2sFhkziếng: “Từgj2sFhkz lúUHgg6bVVc nhgj2sFhkzỏ mẹLc7N đãUHgg6bVV khôUHgg6bVVng UHgg6bVVcần coLc7Nn, mẹgj2sFhkz khLc7Nông yUHgg6bVVêu Lc7Ncon, mẹLc7N căgj2sFhkzm hậLc7Nn sựgj2sFhkz tLc7Nồn tạgj2sFhkzi cUHgg6bVVủa cUHgg6bVVon, cLc7Non khgj2sFhkzông cầnUHgg6bVV ngLc7Nười mLc7Nẹ tồiLc7N nhưLc7N mLc7Nẹ chUHgg6bVVơi vUHgg6bVVới con.”
AUHgg6bVVnh KỳLc7N chậmLc7N rãUHgg6bVVi đUHgg6bVVáp lại:
- CoLc7Nn khLc7Nông biếtLc7N đượcUHgg6bVV mgj2sFhkzẹ UHgg6bVVyêu gj2sFhkzcon Lc7Nđến mứUHgg6bVVc UHgg6bVVnào đâgj2sFhkzu, mgj2sFhkzẹ thựLc7Nc sựLc7N rấtUHgg6bVV yêLc7Nu conUHgg6bVV, dLc7No mẹgj2sFhkz gj2sFhkzsợ UHgg6bVVkhông thgj2sFhkzể cgj2sFhkzho UHgg6bVVcon mộtUHgg6bVV cuộgj2sFhkzc sốngLc7N hoàgj2sFhkzn hảogj2sFhkz ngj2sFhkzên mớiUHgg6bVV gửgj2sFhkzi gj2sFhkzcon UHgg6bVVở UHgg6bVVnhà báUHgg6bVVc. MUHgg6bVVẹ đàUHgg6bVVnh phảiLc7N lgj2sFhkzàm thếLc7N đểLc7N cLc7Non cgj2sFhkzó đLc7Nược Lc7Nmôi gj2sFhkztrường pgj2sFhkzhát triểngj2sFhkz làLc7Nnh mạnh,UHgg6bVV bởiUHgg6bVV sgj2sFhkzẽ kLc7Nhông gj2sFhkzcó aUHgg6bVVi hgj2sFhkzỏi bốLc7N gj2sFhkzcon gj2sFhkzlà aUHgg6bVVi, kgj2sFhkzhông cógj2sFhkz aLc7Ni mắnggj2sFhkz cLc7Non lgj2sFhkzà đồLc7N UHgg6bVVcon hoangUHgg6bVV. Mẹgj2sFhkz Lc7Nđành lòngUHgg6bVV làmUHgg6bVV nhUHgg6bVVư thếLc7N, bLc7Nởi mUHgg6bVVẹ UHgg6bVVyêu coUHgg6bVVn hơngj2sFhkz tấtgj2sFhkz tLc7Nhảy mUHgg6bVVọi thứUHgg6bVV tgj2sFhkzrên đời.
Nướgj2sFhkzc mgj2sFhkzắt AUHgg6bVVnh KỳUHgg6bVV UHgg6bVVlã gj2sFhkzchã gj2sFhkzrơi trêUHgg6bVVn mặtLc7N ĐLc7Ninh Đôgj2sFhkzng, gj2sFhkzhồi gj2sFhkzlâu ĐinUHgg6bVVh ĐônUHgg6bVVg héUHgg6bVVt lêUHgg6bVVn: “MẹUHgg6bVV gj2sFhkzơi, mUHgg6bVVắt cogj2sFhkzn đauLc7N lắm,gj2sFhkz Lc7Ncon đgj2sFhkzang chảLc7Ny máu,Lc7N UHgg6bVVcon Lc7Nkhông nLc7Nhìn Lc7Nthấy gj2sFhkzgì nữaLc7N rồiUHgg6bVV, mẹLc7N mgj2sFhkzau cUHgg6bVVứu UHgg6bVVcon đi!”
Nhìgj2sFhkzn tUHgg6bVVhấy cảnhLc7N coLc7Nn mìLc7Nnh đagj2sFhkzu đớnLc7N gLc7Niãy giụa,gj2sFhkz ALc7Nnh KUHgg6bVVỳ đauLc7N UHgg6bVVlòng nói:
- Đừgj2sFhkzng làUHgg6bVVm coLc7Nn Lc7Ncô đauLc7N! TrUHgg6bVVả coUHgg6bVVn lạiLc7N UHgg6bVVcho côLc7N! CUHgg6bVVô sẽLc7N xugj2sFhkzống vớigj2sFhkz cháu!
ĐiLc7Nnh ĐôngLc7N khôgj2sFhkzng gj2sFhkzgiãy gUHgg6bVViụa nLc7Nữa, gj2sFhkzcô béUHgg6bVV lạigj2sFhkz rênLc7N rỉ:gj2sFhkz “ConUHgg6bVV cầngj2sFhkz UHgg6bVVcó mắt,Lc7N cgj2sFhkzon cầnUHgg6bVV cUHgg6bVVó mắtgj2sFhkz, cLc7Non khônLc7Ng nhìLc7Nn thLc7Nấy gìUHgg6bVV nLc7Nữa rồi.”
Anh KLc7Nỳ qUHgg6bVVuay UHgg6bVVlại Lc7Nnhìn gj2sFhkzThi TLc7Nhi vàLc7N UHgg6bVVcác bạLc7Nn cUHgg6bVVười, mộLc7Nt UHgg6bVVnụ cườiUHgg6bVV UHgg6bVVvô hồn,gj2sFhkz UHgg6bVVcô cgj2sFhkzười nUHgg6bVVhư muốngj2sFhkz nLc7Nhờ Lc7Nmọi ngườiLc7N trôLc7Nng UHgg6bVVgiữ ĐiUHgg6bVVnh ĐôUHgg6bVVng gj2sFhkzhộ Lc7Nmình; khgj2sFhkzi nụLc7N cườiLc7N chưaLc7N kUHgg6bVVịp tUHgg6bVVắt trêgj2sFhkzn môi,Lc7N gj2sFhkzcô đãLc7N gj2sFhkzthò taLc7Ny mócUHgg6bVV mộtLc7N coLc7Nn mắtLc7N ra.
Tuy rấUHgg6bVVt đgj2sFhkzau gj2sFhkzđớn nhưUHgg6bVVng cgj2sFhkzô khôngj2sFhkzg UHgg6bVVquỵ ngã;Lc7N côUHgg6bVV hướLc7Nng mặtUHgg6bVV gj2sFhkzvề UHgg6bVVphía cLc7Non rồiLc7N tUHgg6bVVhả cogj2sFhkzn mắLc7Nt xUHgg6bVVuống dưới.
Đinh ĐônUHgg6bVVg hLc7Nơi gj2sFhkzđộng đậyLc7N. TrLc7Nong mắtgj2sFhkz Lc7NHắc UHgg6bVVBảo, họgj2sFhkz gj2sFhkztrông thgj2sFhkzấy coUHgg6bVVn mUHgg6bVVa nUHgg6bVVhỏ nhgj2sFhkzảy rLc7Na khUHgg6bVVỏi ngườigj2sFhkz ĐinUHgg6bVVh ĐôUHgg6bVVng UHgg6bVVđể tóUHgg6bVVm coLc7Nn mắLc7Nt đẫmLc7N mLc7Náu Lc7Nkia. TLc7Nần Cgj2sFhkzẩm gj2sFhkzhét lên:UHgg6bVV “Mgj2sFhkzau cUHgg6bVVứu đứaUHgg6bVV gj2sFhkzbé đigj2sFhkz!” UHgg6bVVba ngườgj2sFhkzi vộiUHgg6bVV gj2sFhkzchạy lạigj2sFhkz kLc7Néo đứgj2sFhkza bégj2sFhkz lên.
Đinh ĐLc7Nông gj2sFhkzvẫn cgj2sFhkzhưa tỉnh,UHgg6bVV nUHgg6bVVó cứLc7N ngLc7Nủ thiếpUHgg6bVV đLc7Ni ngj2sFhkzhưng UHgg6bVVvẫn réogj2sFhkz UHgg6bVVgọi: UHgg6bVV“Mẹ ơi,UHgg6bVV UHgg6bVVmẹ UHgg6bVVxuống chơgj2sFhkzi vớgj2sFhkzi cLc7Non đi!”
UHgg6bVVAnh KỳLc7N gj2sFhkzgiơ gj2sFhkzbàn UHgg6bVVtay đẫmUHgg6bVV mLc7Náu vuốgj2sFhkzt Lc7Nve khUHgg6bVVuôn mặtgj2sFhkz UHgg6bVVnhỏ xLc7Ninh củLc7Na cUHgg6bVVon gáiUHgg6bVV, gj2sFhkztrong UHgg6bVVcon mắtUHgg6bVV còLc7Nn lgj2sFhkzại củagj2sFhkz cgj2sFhkzô gj2sFhkztràn gj2sFhkzngập tìnUHgg6bVVh yêuLc7N gj2sFhkzthương; côgj2sFhkz lUHgg6bVVại đưUHgg6bVVa mgj2sFhkzắt nhgj2sFhkzìn bốnUHgg6bVV ngưUHgg6bVVời bạnLc7N rồigj2sFhkz nUHgg6bVVói: gj2sFhkz“Em phảiUHgg6bVV đigj2sFhkz nLc7Ngăn UHgg6bVVcản tLc7Nhằng bégj2sFhkz lUHgg6bVVại, bởigj2sFhkz sớmUHgg6bVV muộngj2sFhkz gj2sFhkznó sẽUHgg6bVV gj2sFhkztới làgj2sFhkzm hạiLc7N cogj2sFhkzn Lc7Nem, nhờUHgg6bVV mọiLc7N ngườLc7Ni trôngUHgg6bVV nUHgg6bVVom ĐiUHgg6bVVnh ĐôngUHgg6bVV hLc7Nộ em.”
Mọigj2sFhkz gj2sFhkzngười còUHgg6bVVn UHgg6bVVchưa kịpLc7N Lc7Nđịnh UHgg6bVVthần lạiLc7N tgj2sFhkzhì đãLc7N thLc7Nấy Lc7NAnh KỳLc7N Lc7Nnhảy UHgg6bVVxuống dưLc7Nới; chẳnggj2sFhkz mấgj2sFhkzy chốcgj2sFhkz, khôgj2sFhkzng Lc7Nai gj2sFhkznhìn thấygj2sFhkz UHgg6bVVgì UHgg6bVVnữa. gj2sFhkzMột tiếnggj2sFhkz “rầLc7Nm” gj2sFhkzkhô khốcUHgg6bVV. ĐinLc7Nh gj2sFhkzĐông khgj2sFhkzông nóiUHgg6bVV lungj2sFhkzg tUHgg6bVVung ngj2sFhkzữa; nUHgg6bVVó Lc7Nđã tUHgg6bVVhiếp đi.
Mọi ngườUHgg6bVVi ômLc7N Lc7NĐinh gj2sFhkzĐông Lc7Nra ngoàUHgg6bVVi. TUHgg6bVVrên cổngUHgg6bVV Lc7Nsân thượnggj2sFhkz Lc7Ncó hagj2sFhkzi bóngUHgg6bVV ngườUHgg6bVVi Lc7N– mộtLc7N lớn,gj2sFhkz mộLc7Nt Lc7Nbé đagj2sFhkzng đứnUHgg6bVVg dõiLc7N gj2sFhkztheo UHgg6bVVhọ. ĐLc7Nó làgj2sFhkz bónLc7Ng Lc7Ncủa AnLc7Nh KỳUHgg6bVV vgj2sFhkzà thằngUHgg6bVV bé.UHgg6bVV UHgg6bVVCả gj2sFhkzhai nắmgj2sFhkz tagj2sFhkzy nLc7Nhau gj2sFhkzhồi gj2sFhkzlâu rồLc7Ni UHgg6bVVquay ngườiUHgg6bVV đigj2sFhkz mất.
ThLc7Ni Tgj2sFhkzhi xUHgg6bVVúc độngUHgg6bVV quỵLc7N ngj2sFhkzgã trUHgg6bVVên UHgg6bVVsân thượngLc7N, Lc7Ncô tUHgg6bVVhan thLc7Nở: ‘gj2sFhkzMình cứLc7N tưởngLc7N nLc7Nó ghLc7Nét Lc7Nđứa Lc7Ntrẻ này,Lc7N mìnUHgg6bVVh đUHgg6bVVã thgj2sFhkzực sựUHgg6bVV kLc7Nhông hiểugj2sFhkz nó.gj2sFhkz VUHgg6bVVì đứaUHgg6bVV Lc7Ntrẻ này,gj2sFhkz ngj2sFhkzó gj2sFhkzcó tgj2sFhkzhể lUHgg6bVVàm UHgg6bVVđược bgj2sFhkzất cứLc7N UHgg6bVVviệc gì,gj2sFhkz cóLc7N thểgj2sFhkz cgj2sFhkzhiến thắngUHgg6bVV mọiLc7N thếgj2sFhkz gj2sFhkzlực. gj2sFhkzMình UHgg6bVVđã khôngj2sFhkzg biLc7Nết tìnLc7Nh yUHgg6bVVêu củgj2sFhkza ngj2sFhkzgười mẹLc7N lLc7Nại bgj2sFhkzao gj2sFhkzla đếnLc7N thế!”
Tần Cgj2sFhkzẩm gj2sFhkzchạy vềUHgg6bVV phígj2sFhkza TUHgg6bVVhi TUHgg6bVVhi, hagj2sFhkzi ngưgj2sFhkzời òagj2sFhkz khóLc7Nc nứLc7Nc nởUHgg6bVV. Bốgj2sFhkzn ngườUHgg6bVVi kLc7Nhông dágj2sFhkzm xLc7Nuống Lc7Ndưới; họLc7N lặUHgg6bVVng lẽgj2sFhkz chgj2sFhkzờ Lc7Nbình minUHgg6bVVh trLc7Nên sânUHgg6bVV thượng…
Tầngj2sFhkz CUHgg6bVVẩm Lc7Nnhẹ nUHgg6bVVhàng tiếLc7Nn vềLc7N phLc7Nía KhUHgg6bVVa LươnUHgg6bVVg nói:
- EUHgg6bVVm xiLc7Nn lỗi,Lc7N gj2sFhkzvừa rồiLc7N egj2sFhkzm đLc7Nã quUHgg6bVVá mạnhLc7N tgj2sFhkzay vớgj2sFhkzi anh.
Kha LươLc7Nng qUHgg6bVVuay lạiUHgg6bVV cườgj2sFhkzi gj2sFhkztrả lời:
- Khgj2sFhkzông saUHgg6bVVo, đằUHgg6bVVng nLc7Nào Lc7Nanh UHgg6bVVcũng béoLc7N, đaUHgg6bVVng cLc7Nần giLc7Nảm béLc7No mà.
Tầngj2sFhkz Cẩmgj2sFhkz nUHgg6bVVhìn KhLc7Na lưUHgg6bVVơng cLc7Nàng nLc7Ngày cLc7Nàng rgj2sFhkzõ trogj2sFhkzng ágj2sFhkznh Lc7Nbình mingj2sFhkzh; cUHgg6bVVô UHgg6bVVnhớ lạiUHgg6bVV lầnLc7N đầUHgg6bVVu gj2sFhkztiên UHgg6bVV2 ngườiUHgg6bVV gUHgg6bVVặp nhagj2sFhkzu. CứUHgg6bVV Lc7Nnhư cgj2sFhkzó gj2sFhkzbàn tLc7Nay Lc7Ncủa ôngUHgg6bVV tLc7Nrời sLc7Nắp đặtLc7N gj2sFhkztrước Lc7Nvậy, ngườiLc7N đànUHgg6bVV ônggj2sFhkz nàLc7Ny hếLc7Nt lầUHgg6bVVn gj2sFhkznày đếngj2sFhkz lLc7Nần kháUHgg6bVVc xuấtLc7N hiệnUHgg6bVV trongj2sFhkzg cuộcLc7N đờiLc7N cLc7Nô cùngj2sFhkzg côgj2sFhkz chiLc7Na sgj2sFhkzẻ mọLc7Ni khgj2sFhkzó khăn.
Lgj2sFhkzục TLc7Nử Lc7NMinh thẫnUHgg6bVV thờLc7N ngj2sFhkzhìn UHgg6bVVTần CUHgg6bVVẩm Lc7Nvà KhLc7Na LưLc7Nơng. NhUHgg6bVVững ngLc7Này vừaLc7N quagj2sFhkz, agj2sFhkznh khônLc7Ng Lc7Ncó thờiUHgg6bVV gj2sFhkzgian quaUHgg6bVVn tâmUHgg6bVV tớUHgg6bVVi gj2sFhkztình cLc7Nảm cgj2sFhkzủa mình,Lc7N nhưngj2sFhkzg agj2sFhkznh bigj2sFhkzết rõ,Lc7N ngườigj2sFhkz đànLc7N ôngj2sFhkzg tgj2sFhkzrước mắtUHgg6bVV anLc7Nh gj2sFhkzcó UHgg6bVVrất nhiềugj2sFhkz cUHgg6bVVách đểUHgg6bVV tranLc7Nh thgj2sFhkzủ tLc7Nình cảmUHgg6bVV củaLc7N ngườigj2sFhkz anUHgg6bVVh Lc7Nyêu dấu.Lc7N ChưaLc7N baUHgg6bVVo Lc7Ngiờ, TầLc7Nn CLc7Nẩm đUHgg6bVVối xửUHgg6bVV đặcUHgg6bVV biệUHgg6bVVt gj2sFhkzvới Lc7Nanh, nhLc7Nưng lạUHgg6bVVi hgj2sFhkzết lầnUHgg6bVV nLc7Này đếnUHgg6bVV Lc7Nlần gj2sFhkzkhác thểUHgg6bVV hUHgg6bVViện sUHgg6bVVự UHgg6bVVquan tLc7Nâm đặgj2sFhkzc bigj2sFhkzệt tLc7Nới KLc7Nha Lương.Lc7N LLc7Nòng angj2sFhkzh quặngj2sFhkz đauLc7N, aLc7Nnh tUHgg6bVVự Lc7Nhỏi chgj2sFhkzẳng lẽgj2sFhkz mìnUHgg6bVVh lạUHgg6bVVi khônLc7Ng bằngUHgg6bVV cáUHgg6bVVi gãLc7N lưuUHgg6bVV magj2sFhkznh kigj2sFhkza sao?
Mọi nggj2sFhkzười đLc7Nều khônggj2sFhkz phgj2sFhkzát hiệngj2sFhkz rLc7Na ángj2sFhkzh mắtUHgg6bVV kgj2sFhkzhác lLc7Nạ củaUHgg6bVV Đườnggj2sFhkz TUHgg6bVVhi Thi.
Chính TUHgg6bVVhi ThLc7Ni cũngLc7N khôLc7Nng hiUHgg6bVVểu UHgg6bVVcô bắUHgg6bVVt đầuUHgg6bVV cLc7Nó cảLc7Nm Lc7Ntình vớiLc7N UHgg6bVVTử Mgj2sFhkzinh từgj2sFhkz lúcUHgg6bVV nào;gj2sFhkz nhữngLc7N ngàgj2sFhkzy vừaLc7N quaLc7N, gj2sFhkzcô đãUHgg6bVV cgj2sFhkzó thểLc7N Lc7Nkhẳng địnhLc7N rằngLc7N UHgg6bVVmình ygj2sFhkzêu Tửgj2sFhkz Mingj2sFhkzh. Côgj2sFhkz ngj2sFhkzhớ rLc7Nất rUHgg6bVVõ hômLc7N nLc7Nay, troLc7Nng gj2sFhkzlúc sợUHgg6bVV hgj2sFhkzãi, UHgg6bVVngười đUHgg6bVVầu tLc7Niên côUHgg6bVV gj2sFhkznghĩ tớiUHgg6bVV UHgg6bVVlà TửUHgg6bVV Minh.
Lục TLc7Nử MinLc7Nh vgj2sFhkzà TầLc7Nn CẩmUHgg6bVV UHgg6bVVlà mộtUHgg6bVV đôLc7Ni Lc7Nkia màLc7N? TạiLc7N gj2sFhkzsao TầnUHgg6bVV Cẩgj2sFhkzm lạgj2sFhkzi bắLc7Nt cUHgg6bVVá Lc7N2 taUHgg6bVVy, lạigj2sFhkz cLc7Nòn đốiUHgg6bVV tốtgj2sFhkz Lc7Nvới Lc7NKha LươngUHgg6bVV đểLc7N TửUHgg6bVV UHgg6bVVMinh đaLc7Nu lòng?UHgg6bVV ThựUHgg6bVVc UHgg6bVVra Lc7Ncô UHgg6bVVấy đâugj2sFhkz cógj2sFhkz xigj2sFhkznh đẹpLc7N bằnUHgg6bVVg mìnUHgg6bVVh? vUHgg6bVVậy UHgg6bVVmà tgj2sFhkzrong lLc7Núc UHgg6bVVnguy gj2sFhkznan nhấUHgg6bVVt lạiLc7N Lc7Ncó đượcLc7N tLc7Nấm chUHgg6bVVân tgj2sFhkzình củaLc7N cảgj2sFhkz Lc7N2 chàUHgg6bVVng trai.
Thi Tgj2sFhkzhi Lc7Nlà côUHgg6bVV gUHgg6bVVái cLc7Nó gj2sFhkznhiều lợiLc7N thUHgg6bVVế nhấLc7Nt Lc7Ntrong nUHgg6bVVhóm bạnLc7N; gLc7Nia đìnhUHgg6bVV giàuLc7N gj2sFhkzcó; lUHgg6bVVại tUHgg6bVVhông mgj2sFhkzinh xgj2sFhkzinh đẹpgj2sFhkz. TUHgg6bVVần CLc7Nẩm cLc7Nhẳng qugj2sFhkza chỉUHgg6bVV lgj2sFhkzà UHgg6bVVbạn Lc7Nhọc tUHgg6bVVừ thủagj2sFhkz nhỏUHgg6bVV, côLc7N ấUHgg6bVVy dựgj2sFhkza vàoLc7N đâuUHgg6bVV UHgg6bVVmà cóUHgg6bVV gj2sFhkzđược nhiềuLc7N thứUHgg6bVV đLc7Nến thgj2sFhkzế cơLc7N chứ?
Lc7NThi TUHgg6bVVhi hằnUHgg6bVV UHgg6bVVhọc ngj2sFhkzhìn vàoUHgg6bVV bLc7Nóng gj2sFhkzTử UHgg6bVVMinh; côUHgg6bVV thềgj2sFhkz gj2sFhkznhất địnhUHgg6bVV pUHgg6bVVhải chiếmUHgg6bVV đượcUHgg6bVV anUHgg6bVVh đểLc7N chứgj2sFhkzng minLc7Nh Lc7Ncô gj2sFhkzkhông hềUHgg6bVV thuLc7Na kgj2sFhkzém TầnUHgg6bVV Cẩm.
ĐúngLc7N lúLc7Nc Lc7Nnày HắcLc7N Bảogj2sFhkz đLc7Nang nằmLc7N trgj2sFhkzong lgj2sFhkzòng gj2sFhkzKha LUHgg6bVVương bỗngLc7N nhLc7Nảy phắtLc7N sgj2sFhkzang lònggj2sFhkz Tầgj2sFhkzn Lc7NCẩm, Lc7Nnó coUHgg6bVVng lưLc7Nng UHgg6bVVvề phígj2sFhkza ThUHgg6bVVi ThiLc7N, nUHgg6bVVhư tUHgg6bVVhể Lc7Nđã Lc7Nnhìn thấgj2sFhkzu đượgj2sFhkzc ýLc7N nghĩLc7N củUHgg6bVVa côUHgg6bVV vậy.
MUHgg6bVVặt tgj2sFhkzrời rồLc7Ni cũngUHgg6bVV lấpLc7N gj2sFhkzló UHgg6bVVở đằngUHgg6bVV Lc7Nđông.; gj2sFhkzdưới mgj2sFhkzuôn vànUHgg6bVV Lc7Ntia Lc7Nnắng vàng,Lc7N gj2sFhkzbốn ngườigj2sFhkz bọnUHgg6bVV hLc7Nọ vẫgj2sFhkzn đứnggj2sFhkz yênLc7N tạigj2sFhkz chỗ;Lc7N nhLc7Nưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.