You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục T56Unử MtXqTENpcinh rútrzXQeNcg súngrzXQeNcg ratXqTENpc, rzXQeNcgchĩa vtXqTENpcào mụtXqTENpc trzXQeNcga rồtXqTENpci 56Unđe do56Unạ: "ĐừngtXqTENpc lạtXqTENpci gần,tXqTENpc nếurzXQeNcg rzXQeNcgkhông tôi56Un 56Unbắn đấy!"
Mụ rzXQeNcgta ctXqTENpcười rồi56Un lùitXqTENpc vềrzXQeNcg rzXQeNcgphía stXqTENpcau. rzXQeNcgMụ ttXqTENpca bịtXqTENpc húttXqTENpc và56Uno chitXqTENpcếc gươngtXqTENpc. C56Unhiếc gươnrzXQeNcgg 56Untrong than56Ung máy56Un b56Unỗng rzXQeNcgtrở nêntXqTENpc sốnrzXQeNcgg độntXqTENpcg khtXqTENpcác thường,tXqTENpc nótXqTENpc ntXqTENpcuốt 56Unchửng rzXQeNcgngười phụ56Un nữ56Un kitXqTENpca. MụtXqTENpc 56Unta brzXQeNcgiến mất.
LụcrzXQeNcg TửtXqTENpc rzXQeNcgMinh không56Un t56Unin tXqTENpcnổi vrzXQeNcgào mọitXqTENpc t56Unhứ diễnrzXQeNcg rzXQeNcgra trướcrzXQeNcg mắtrzXQeNcg mìn56Unh, nhưng56Un không56Un còntXqTENpc đủrzXQeNcg thờirzXQeNcg giarzXQeNcgn 56Unđể ngạtXqTENpcc tXqTENpcnhiên tXqTENpcnữa. 56UnAnh th56Unấy bóngrzXQeNcg củatXqTENpc mtXqTENpcụ tXqTENpcta tXqTENpckhông brzXQeNcgiến mất56Un ttXqTENpcrong rzXQeNcggương màrzXQeNcg bâytXqTENpc giờ56Un đã56Un hirzXQeNcgện hì56Unnh làtXqTENpc ngườitXqTENpc rzXQeNcgphụ nữtXqTENpc mặcrzXQeNcg áo56Un 56Unđỏ, cứtXqTENpc 56Undi churzXQeNcgyển vềrzXQeNcg phítXqTENpca tXqTENpcanh, càtXqTENpcng lú56Unc ctXqTENpcàng gần.
rzXQeNcgLục tXqTENpcTử bu56Unộc phải56Un nổ56Un súng.
KhrzXQeNcga LươtXqTENpcng v56Unà T56Unần rzXQeNcgCẩm c56Unhạy tớitXqTENpc giữrzXQeNcga cầurzXQeNcg rzXQeNcgthang thìtXqTENpc n56Unghe 56Unthấy tiếng56Un súng56Un, TầntXqTENpc CẩmrzXQeNcg tXqTENpcliền tXqTENpcđứng lrzXQeNcgại rồtXqTENpci tXqTENpcnói với56Un K56Unha Lương:56Un 56Un"Anh àtXqTENpc, bệntXqTENpch vrzXQeNcgiện n56Unày làmrzXQeNcg g56Unì c56Unó ttXqTENpcầng 13."
Kha Lương56Un vỗ56Un 56Unđầu thừ56Una nhậntXqTENpc, bện56Unh v56Uniện 56Unnày ctXqTENpchỉ 56Uncó brzXQeNcgốn tầng,56Un lấyrzXQeNcg đârzXQeNcgu r56Una tầntXqTENpcg tXqTENpc13 ktXqTENpcia c56Unhứ! 56UnHai ngư56Unời đã56Un chạy56Un rấrzXQeNcgt ltXqTENpcâu rồi.56Un Chẳn56Ung lẽtXqTENpc rzXQeNcglại b56Unị ảorzXQeNcg grzXQeNcgiác ư?
56UnKha Lương56Un đãrzXQeNcg córzXQeNcg kintXqTENpch nghiệm56Un từrzXQeNcg buổi56Un sáng56Un, antXqTENpch bìtXqTENpcnh tĩnhtXqTENpc nhrzXQeNcgìn btXqTENpcốn phtXqTENpcía, phát56Un htXqTENpciện tầng56Un dướitXqTENpc có56Un 56Unbóng ngưtXqTENpcời. AnrzXQeNcgh liề56Unn kéorzXQeNcg tXqTENpcTần CẩrzXQeNcgm chạyrzXQeNcg xurzXQeNcgống, vừa56Un chạtXqTENpcy vừ56Una rzXQeNcgnói: "An56Unh hiểu56Un rồi56Un, t56Unhang márzXQeNcgy vrzXQeNcgẫn rzXQeNcgở trzXQeNcgầng 156Un, rzXQeNcgnó vẫntXqTENpc đứtXqTENpcng y56Unên 56Unở đó,rzXQeNcg ntXqTENpchưng rzXQeNcgnó ltXqTENpcại chạytXqTENpc vtXqTENpcào 56Un1 khôrzXQeNcgng gia56Unn ttXqTENpcầng 1tXqTENpc3 khác56Un. rzXQeNcgChúng mtXqTENpcình matXqTENpcu c56Unhạy xuốntXqTENpcg tầtXqTENpcng tXqTENpc1 đi."
Lục 56UnTử rzXQeNcgMinh đtXqTENpcã rzXQeNcgkhông ctXqTENpcòn đểrzXQeNcg ýtXqTENpc tớirzXQeNcg crzXQeNcgái gtXqTENpcì nữa56Un, rzXQeNcganh ntXqTENpchắm mắt56Un rzXQeNcgbắn btXqTENpcừa, lúcrzXQeNcg mrzXQeNcgở mắttXqTENpc tXqTENpcra rzXQeNcgchỉ thrzXQeNcgấy vỏrzXQeNcg đrzXQeNcgạn t56Unung tó56Une khắ56Unp nơi.
Anh vừ56Una địnhtXqTENpc 56Unthở thào56Un ntXqTENpchẹ nhõmrzXQeNcg tXqTENpcthì lạrzXQeNcgi cả56Unm rzXQeNcgthấy rzXQeNcgcó 56Ungì 56Unđó đantXqTENpcg lắ56Unc lrzXQeNcgư trêrzXQeNcgn đầu.56Un NtXqTENpcgẩng đầutXqTENpc tXqTENpclên, arzXQeNcgnh thấyrzXQeNcg ntXqTENpcgười rzXQeNcgphụ nữtXqTENpc mặ56Unc tXqTENpcáo đỏ56Un đrzXQeNcgó đa56Unng rzXQeNcgtreo 56Unlơ lửngrzXQeNcg trtXqTENpcên cửatXqTENpc rzXQeNcgtrời củrzXQeNcga th56Unang mátXqTENpcy. BàrzXQeNcg ttXqTENpca rzXQeNcgthõng tXqTENpcmặt xuốngtXqTENpc, đốirzXQeNcg m56Unặt vtXqTENpcới anhrzXQeNcg, rzXQeNcg2 cotXqTENpcn mắt56Un đãrzXQeNcg bịrzXQeNcg móc,tXqTENpc má56Unu chảtXqTENpcy trtXqTENpcàn khắptXqTENpc ntXqTENpcơi, 56Unrỏ cảrzXQeNcg vào56Un mặt56Un anh.
Đáng 56Unsợ nhất56Un làtXqTENpc tXqTENpcngười đà56Unn rzXQeNcgbà với56Un khuôntXqTENpc mtXqTENpcặt vôtXqTENpc hồn56Un lạtXqTENpci btXqTENpcắt đ56Unầu ntXqTENpchếch mrzXQeNcgép cười.
Kha Lương56Un đ56Unã tớ56Uni cửatXqTENpc t56Unhang mrzXQeNcgáy, tXqTENpcanh đậprzXQeNcg 56Unmạnh tXqTENpcvào rzXQeNcgnó nhưngtXqTENpc chrzXQeNcgẳng cótXqTENpc trzXQeNcgác dụnrzXQeNcgg gì.
Tần C56Unẩm rzXQeNcgsốt rurzXQeNcgột, 56Unnhấn nrzXQeNcgút lrzXQeNcgiên hồi.
tXqTENpcHắc tXqTENpcBảo đangtXqTENpc nằm56Un tronrzXQeNcgg 56Unlòng KtXqTENpcha rzXQeNcgLương bỗngrzXQeNcg n56Unhảy vọttXqTENpc rzXQeNcglên càrzXQeNcgo vàorzXQeNcg môrzXQeNcgi a56Unnh, KtXqTENpcha LưtXqTENpcơng lấyrzXQeNcg t56Unay tXqTENpcsờ th56Unì phát56Un tXqTENpchiện mìnhtXqTENpc đã56Un bị56Un tXqTENpcchảy máu,rzXQeNcg atXqTENpcnh c56Unũng ch56Unẳng tXqTENpccó thrzXQeNcgời gi56Unan để56Un ttXqTENpcrách HắcrzXQeNcg 56UnBảo nữa,rzXQeNcg tXqTENpccứ tiếp56Un 56Untục rzXQeNcgđạp cửa.
ĐúngtXqTENpc lrzXQeNcgúc n56Unày 56Unthì xutXqTENpcất hiệnrzXQeNcg ktXqTENpcỳ tíchtXqTENpc –tXqTENpc bànrzXQeNcg tXqTENpctay rzXQeNcgdính máu56Un 56Uncủa KhrzXQeNcga Lương56Un vừatXqTENpc đậprzXQeNcg rzXQeNcgvào 56Uncửa, tấ56Unt cả56Un c56Unác vtXqTENpcết mrzXQeNcgáu đầm56Un đìatXqTENpc tXqTENpctrên thrzXQeNcgang márzXQeNcgy đtXqTENpcều rzXQeNcgbiến mất.
Kha LưrzXQeNcgơng rzXQeNcgngạc nhiêntXqTENpc 56Unnhìn tXqTENpctay mìtXqTENpcnh rzXQeNcgrồi htXqTENpcét to:
rzXQeNcg- 56UnĐúng rồi!tXqTENpc SarzXQeNcgo anrzXQeNcgh lại56Un kh56Unông 56Unnhớ rzXQeNcgđến chiêurzXQeNcg nàrzXQeNcgy tron56Ung PhươngtXqTENpc p56Unháp tr56Unánh trzXQeNcgà củatXqTENpc tXqTENpcông 56Unanh –rzXQeNcg d56Unùng tXqTENpcmáu củrzXQeNcga m56Unình rzXQeNcgđể đuổi56Un mtXqTENpca. DòrzXQeNcgng họ56Un rzXQeNcgKha củtXqTENpca arzXQeNcgnh truyềntXqTENpc đờirzXQeNcg l56Unàm 56Unpháp srzXQeNcgư, n56Unên ttXqTENpcrên ngườitXqTENpc atXqTENpci crzXQeNcgũng có56Un m56Unáu trtXqTENpcánh ma.
Anh vẫntXqTENpc 56Unđang rzXQeNcghoan hỉtXqTENpc thrzXQeNcgì trzXQeNcghấy mtXqTENpcũi tXqTENpcmình 56Unđau nhói,56Un rzXQeNcgmáu c56Unhảy ộctXqTENpc ratXqTENpc. 56UnAnh đrzXQeNcgịnh mắtXqTENpcng TầntXqTENpc Cẩ56Unm thìrzXQeNcg thấyrzXQeNcg crzXQeNcgô đãtXqTENpc nha56Unnh ctXqTENpchóng lấytXqTENpc tarzXQeNcgy qutXqTENpcyệt márzXQeNcgu 56Untrên mũirzXQeNcg anrzXQeNcgh rồi56Un bôrzXQeNcgi và56Uno ntXqTENpcút nhấn56Un th56Unang mrzXQeNcgáy. VừtXqTENpca nhấntXqTENpc tXqTENpcmạnh vàtXqTENpco, trzXQeNcghang márzXQeNcgy bậttXqTENpc mở.
M56Unột ngườirzXQeNcg đatXqTENpcng b56Unị t56Unreo lủrzXQeNcgng lẳn56Ung tron56Ung tXqTENpcthang má56Uny; đótXqTENpc chítXqTENpcnh 56Unlà Lụ56Unc tXqTENpcTử M56Uninh. rzXQeNcgKha LươngtXqTENpc chạytXqTENpc vàrzXQeNcgo t56Unrong 56Unôm chânrzXQeNcg Tử56Un MitXqTENpcnh kéotXqTENpc tXqTENpcxuống, rzXQeNcgđáng thưtXqTENpcơng chtXqTENpco rzXQeNcganh chrzXQeNcgàng LtXqTENpcục TửrzXQeNcg MintXqTENpch rzXQeNcgđã bịtXqTENpc tretXqTENpco cổ56Un trzXQeNcgrợn rzXQeNcgcả mắt;rzXQeNcg đã56Un thtXqTENpcế lrzXQeNcgại tXqTENpccòn titXqTENpcếp tục56Un bị56Un kétXqTENpco x56Unuống đa56Unu đ56Uniếng ntXqTENpcgười, nêtXqTENpcn chỉ56Un còntXqTENpc tXqTENpcbiết gtXqTENpciẫy tXqTENpcđạp lunrzXQeNcgg tungrzXQeNcg. tXqTENpcT ầnrzXQeNcg CtXqTENpcẩm nhìntXqTENpc th56Unấy ttXqTENpchế vtXqTENpcội 56Unnói với56Un Kh56Una Lươ56Unng: “ĐừtXqTENpcng ctXqTENpcố rzXQeNcgkéo arzXQeNcgnh ấ56Uny xuốngrzXQeNcg, rzXQeNcgbế anrzXQeNcgh ấyrzXQeNcg lênrzXQeNcg đi”
rzXQeNcgKha LươtXqTENpcng tXqTENpcvà Tầ56Unn rzXQeNcgCẩm luốntXqTENpcg cuốn56Ung đặt56Un rzXQeNcgTử MintXqTENpch x56Unuống; mrzXQeNcgay màrzXQeNcg atXqTENpcnh rzXQeNcgấy kh56Unông bị56Un t56Unreo lâ56Unu, hơtXqTENpcn nữarzXQeNcg tXqTENpcthể l56Unực sutXqTENpcng tXqTENpcmãn nêrzXQeNcgn crzXQeNcghỉ nghrzXQeNcgỉ rzXQeNcg1 ltXqTENpcúc lạ56Uni b56Unình thường56Un nhrzXQeNcgư khônrzXQeNcgg có56Un việrzXQeNcgc gì.
56UnVừa ngồi56Un drzXQeNcgậy, T56Unử MtXqTENpcinh rzXQeNcgđã lớtXqTENpcn trzXQeNcgiếng m56Unắng KhtXqTENpca Lương:
56Un- LtXqTENpcúc 56Unnãy anrzXQeNcgh cứrzXQeNcg 56Uncố rzXQeNcgkéo tôitXqTENpc xrzXQeNcguống, a56Unnh cótXqTENpc cònrzXQeNcg rzXQeNcgnhân ttXqTENpcính khônrzXQeNcgg đấy?tXqTENpc HarzXQeNcgy làrzXQeNcg tXqTENpcanh m56Unuốn giếtrzXQeNcg tôi?
KrzXQeNcgha LưtXqTENpcơng xtXqTENpcoa mũ56Uni htXqTENpcỏi lại:
- Đừng56Un 56Uncó rzXQeNcggià rzXQeNcgmồm! nếrzXQeNcgu tXqTENpcanh ktXqTENpchông tXqTENpctreo 56Uncổ tự56Un 56Untử thtXqTENpcì trzXQeNcgôi đtXqTENpcã khô56Unng mấtrzXQeNcg nhiều56Un 56Unmáu đếnrzXQeNcg thế!tXqTENpc TrzXQeNcgôi vốntXqTENpc đã56Un gầy56Un yếu,tXqTENpc su56Uny dirzXQeNcgnh dưỡ56Unng, thi56Unếu márzXQeNcgu, đâurzXQeNcg ctXqTENpcó tXqTENpcđược brzXQeNcgéo tốttXqTENpc ntXqTENpchư anh.
TrzXQeNcgần CẩmrzXQeNcg p56Unhải hétrzXQeNcg t56Uno carzXQeNcgn rzXQeNcg2 người:
tXqTENpc- ĐtXqTENpcến lúrzXQeNcgc nàyrzXQeNcg m56Unà rzXQeNcg2 an56Unh ctXqTENpcòn rzXQeNcgtâm trạnrzXQeNcgg 56Uncãi rzXQeNcgnhau à?tXqTENpc Không56Un ma56Unu tXqTENpcđi cứrzXQeNcgu rzXQeNcgThi Thi!
Họ li56Unền đứngrzXQeNcg 56Undậy tXqTENpcchạy rzXQeNcgra ngo56Unài. N56Unhìn thấtXqTENpcy ThtXqTENpci 56UnThi 56Unđang chầrzXQeNcgm chrzXQeNcgậm bưtXqTENpcớc tớtXqTENpci, b56Una ngườtXqTENpci ttXqTENpchở przXQeNcghào tXqTENpcnhẹ nhtXqTENpcõm; 56Unđang đ56Unịnh c56Unhạy rzXQeNcgđến chỗrzXQeNcg ThrzXQeNcgi TtXqTENpchi t56Unhì họ56Un đứtXqTENpcng sững56Un lại.
Có mộrzXQeNcgt btXqTENpcóng người56Un ba56Uny srzXQeNcgau T56Unhi Thi.
Tần 56UnCẩm rzXQeNcggiơ tXqTENpcnắm đấtXqTENpcm đtXqTENpcịnh đántXqTENpch KhtXqTENpca Lươ56Unng. K56Unha L56Unương v56Unội chạyrzXQeNcg tớitXqTENpc nrzXQeNcgúp tXqTENpcsau rzXQeNcglưng TrzXQeNcgử Minh.
Thi T56Unhi 56Unđang d56Unần trzXQeNcgiến 56Untới 56Unphía họ;tXqTENpc cá56Uni btXqTENpcóng rzXQeNcgkia cũn56Ung r56Unõ htXqTENpcơn. 56UnBa ngưtXqTENpcời n56Unhận tXqTENpcra đótXqTENpc 56Unlà ôngrzXQeNcg nộirzXQeNcg rzXQeNcgKha Lư56Unơng l56Uniền tXqTENpcngồi bệt56Un xrzXQeNcguống đất,tXqTENpc th56Unở p56Unhào rồtXqTENpci nói:
rzXQeNcg- tXqTENpcÔng àrzXQeNcg, ltXqTENpcần nrzXQeNcgày ôntXqTENpcg x56Unuất htXqTENpciện qurzXQeNcgá bấttXqTENpc rzXQeNcgngờ đấ56Uny! Bọn56Un cháurzXQeNcg sợtXqTENpc đếntXqTENpc thtXqTENpcót rzXQeNcgtim rồitXqTENpc đâyrzXQeNcg này.
ÔrzXQeNcgng nội56Un 56UnKha L56Unương rzXQeNcg– tXqTENpcKha ĐạtXqTENpco crzXQeNcguối cùrzXQeNcgng rzXQeNcgcũng xuất56Un hiện,rzXQeNcg K56Unha LưrzXQeNcgơng v56Unui mừ56Unng crzXQeNcghạy vềtXqTENpc 56Unphía tXqTENpcông, nrzXQeNcghưng thấytXqTENpc ôngrzXQeNcg hữngrzXQeNcg h56Unờ, ch56Unán nảnrzXQeNcg rzXQeNcgnhìn mình.
Ông c56Unụ t56Unrách móc:
tXqTENpc- LẽtXqTENpc nào56Un crzXQeNcgháu đtXqTENpcã srzXQeNcgử rzXQeNcgdụng 56Unchiêu thurzXQeNcgật máurzXQeNcg tXqTENpctránh trzXQeNcgà đêtXqTENpc tiệrzXQeNcgn nh56Unất, nhụcrzXQeNcg n56Unhã nhấrzXQeNcgt, hè56Unn h56Unạ n56Unhất tXqTENpccủa dòngrzXQeNcg htXqTENpcọ KrzXQeNcgha chútXqTENpcng ta?
Kh56Una Lươn56Ung buồrzXQeNcgn bã56Un 56Unđáp lại:
- NhtXqTENpcục nhrzXQeNcgã h56Unèn tXqTENpchạ cárzXQeNcgi tXqTENpcgì ctXqTENpchứ! tXqTENpcnếu khôntXqTENpcg tXqTENpccó ch56Unút mrzXQeNcgáu củarzXQeNcg 56Uncháu thìrzXQeNcg TrzXQeNcgử Mi56Unnh s56Unớm đãtXqTENpc btXqTENpcị chếtXqTENpct tre56Uno 56Untrong t56Unhang mrzXQeNcgáy rồi.
56UnTần 56UnCẩm 56Unchạy tớirzXQeNcg đỡ56Un rzXQeNcgThi Th56Uni thìtXqTENpc nhậ56Unn thấyrzXQeNcg tXqTENpcThi Th56Uni 56Unđang nhưtXqTENpc ngưrzXQeNcgời mộng56Un du.
Ông trrzXQeNcgẻ giảtXqTENpci thích:
- tXqTENpcThi TrzXQeNcghi btXqTENpcị ôn56Ung tXqTENpcthôi rzXQeNcgmiên rồi,56Un 56Unban n56Unãy n56Unó rzXQeNcgđã kinrzXQeNcgh hãitXqTENpc ttXqTENpcột độ;56Un rzXQeNcgông ttXqTENpchôi mtXqTENpciên để56Un n56Unó 56Unngủ, như56Un th56Unế sẽ56Un bảorzXQeNcg vệ56Un đư56Unợc nguyênrzXQeNcg tXqTENpckhí tốtrzXQeNcg hơn.
Ông rzXQeNcgtrẻ qrzXQeNcguay rrzXQeNcga tXqTENpcnói vớirzXQeNcg 56UnKha Lương:
- Sa56Uno chá56Unu tXqTENpckhông chịrzXQeNcgu htXqTENpcọc phtXqTENpcép thuậttXqTENpc tr56Unong stXqTENpcách ctXqTENpcủa ông?rzXQeNcg BrzXQeNcgao nhitXqTENpcêu p56Unhương phtXqTENpcáp htXqTENpcay krzXQeNcghông rzXQeNcgdùng lại56Un đrzXQeNcgi rzXQeNcgdùng cárzXQeNcgi phrzXQeNcgép nhục56Un nhãrzXQeNcg 56Unthế h56Unả cháu56Un? LrzXQeNcgàm thế56Un mrzXQeNcgà gtXqTENpcọi ltXqTENpcà bắtrzXQeNcg tXqTENpcma tXqTENpcư? Th56Unà chrzXQeNcgáu hiếntXqTENpc máu56Un c56Unho bệ56Unnh việnrzXQeNcg đểrzXQeNcg c56Unứu 56Unngười còntXqTENpc hrzXQeNcgơn làrzXQeNcg vrzXQeNcgung vãtXqTENpci lurzXQeNcgng 56Untung., trzXQeNcghật chrzXQeNcgẳng biết56Un rzXQeNcgxấu hổ56Un g56Unì cả.
Kh56Una Lươ56Unng xấtXqTENpcu h56Unổ liềrzXQeNcgn cãi56Un ltXqTENpcại ông:
- ThếtXqTENpc a56Uni bảrzXQeNcgo tậprzXQeNcg 56Unhợp crzXQeNcgác mảnh56Un vảitXqTENpc ltXqTENpcại rồ56Uni đốt56Un đtXqTENpci làtXqTENpc crzXQeNcgó thể56Un tXqTENpcphá đ56Unược lờtXqTENpci tXqTENpcnguyền CrzXQeNcgA BĂrzXQeNcgNG? TrzXQeNcgrong lúrzXQeNcgc thrzXQeNcgu thậrzXQeNcgp vải,tXqTENpc tXqTENpcbọn cháu56Un xémrzXQeNcg c56Unhút nữarzXQeNcg đã56Un rzXQeNcgmất mạnrzXQeNcgg rồitXqTENpc, vậ56Uny m56Unà rzXQeNcgbây 56Ungiờ ô56Unng rzXQeNcglại rzXQeNcgtới trác56Unh 56Uncháu rzXQeNcgnữa à?
Ô56Unng trrzXQeNcgẻ cha56Unu tXqTENpcmày rồi56Un nói:
tXqTENpc- CárzXQeNcgc c56Unháu đtXqTENpcã x56Unem tXqTENpcbản thảorzXQeNcg củatXqTENpc ông?
- BrzXQeNcgản 56Unthảo tXqTENpcnào rzXQeNcgcơ? QurzXQeNcgyển sácrzXQeNcgh tXqTENpcđó là56Un bảnrzXQeNcg thảrzXQeNcgo crzXQeNcgủa ôngtXqTENpc ư?56Un tXqTENpc- B56Unốn ngư56Unời tXqTENpcngạc nhiêrzXQeNcgn 56Unnhìn ông.
- 56UnĐó đúngrzXQeNcg ltXqTENpcà bảnrzXQeNcg thảtXqTENpco c56Unủa ôngrzXQeNcg. LtXqTENpcẽ nàorzXQeNcg rzXQeNcgtrong bảntXqTENpc thảo56Un tXqTENpcông rzXQeNcglại khtXqTENpcông ctXqTENpcó qutXqTENpcyền gi56Unả tXqTENpcthiết mộttXqTENpc chút?rzXQeNcg ViệtXqTENpcc 56Unphá 56Unlời tXqTENpcnguyền 56UnCA BĂNG56Un là56Un mộ56Unt 56Untrong n56Unhững ctXqTENpcâu h56Unỏi rzXQeNcgkhó trzXQeNcgrả lờirzXQeNcg tXqTENpcnhất củarzXQeNcg dò56Unng tXqTENpchọ rzXQeNcgKha crzXQeNcghúng tarzXQeNcg, tXqTENpcông đãtXqTENpc đ56Unề tXqTENpccập rấtXqTENpct nh56Uniều giảtXqTENpc thiếtXqTENpct để56Un tXqTENpcphá lờitXqTENpc nguyrzXQeNcgền, chẳng56Un rzXQeNcgnhẽ rzXQeNcgcác rzXQeNcgcháu c56Unứ lầ56Unn lượt56Un tXqTENpcthử tXqTENpctừng 56Unphương 56Unpháp h56Unay sao?
tXqTENpcBa ntXqTENpcgười đều56Un ki56Unnh s56Unợ tXqTENpctoát mồrzXQeNcg hôi.
rzXQeNcg- rzXQeNcgCác cháurzXQeNcg thrzXQeNcgu thậrzXQeNcgp mả56Unnh vảitXqTENpc đỏ,tXqTENpc đrzXQeNcgem sứctXqTENpc mạnh56Un tXqTENpcCA BĂNtXqTENpcG 56Unvốn 56Unđã được56Un rzXQeNcgtách 56Unra trzXQeNcgập hợp56Un ltXqTENpcại, rồrzXQeNcgi lạirzXQeNcg marzXQeNcgng mảtXqTENpcnh vảirzXQeNcg đ56Unó tớirzXQeNcg nơ56Uni chítXqTENpc âm.56Un C56Unác cháutXqTENpc hãrzXQeNcgy mởtXqTENpc 56Unto 56Unmắt r56Una màtXqTENpc rzXQeNcgnhìn, 56Unnơi ntXqTENpcày mấy56Un chụcrzXQeNcg nămtXqTENpc trướctXqTENpc vrzXQeNcgốn lrzXQeNcgà nghĩrzXQeNcga địatXqTENpc chôtXqTENpcn 56Unxác hrzXQeNcgàng vạnrzXQeNcg người56Un. C56Unác ch56Unáu rzXQeNcgcho rằn56Ung nhtXqTENpcững khurzXQeNcgôn mặt56Un srzXQeNcgau trzXQeNcgấm kí56Unnh krzXQeNcgia l56Unà mặt56Un ngườitXqTENpc đúngtXqTENpc khrzXQeNcgông, 56Unkỳ thựcrzXQeNcg tXqTENpcđó đtXqTENpcều 56Unlà nhữ56Unng o56Unan h56Unồn 56Untrước kitXqTENpca, họrzXQeNcg đ56Unang ngàyrzXQeNcg đ56Unêm ltXqTENpcàm tXqTENpcbạn vớrzXQeNcgi nhữngtXqTENpc bệnrzXQeNcgh nhân56Un tâmtXqTENpc thần.
ÔntXqTENpcg t56Unrẻ ltXqTENpcại dõn56Ung tXqTENpcdạc nóitXqTENpc tiếp:
- C56Unác ch56Unáu ctXqTENpcòn đứn56Ung đờtXqTENpc ởrzXQeNcg đâtXqTENpcy làmrzXQeNcg gì?tXqTENpc KhôtXqTENpcng m56Unau lênrzXQeNcg sâ56Unn thượngtXqTENpc trzXQeNcgìm A56Unnh 56UnKỳ vàtXqTENpc ĐrzXQeNcginh Đô56Unng đ56Un! rzXQeNcgĐinh Đ56Unông hrzXQeNcgiện gi56Unờ đa56Unng bịtXqTENpc mtXqTENpcột lrzXQeNcgực lượngtXqTENpc đárzXQeNcgng tXqTENpcsợ 56Unthao túng;tXqTENpc nrzXQeNcgếu c56Unác tXqTENpccháu đếntXqTENpc murzXQeNcgộn sẽ56Un khôngrzXQeNcg kịptXqTENpc đâu!
Ôn56Ung trẻ56Un 56Unvừa vtXqTENpcỗ tXqTENpcvào ngườirzXQeNcg T56Unhi Th56Uni, rzXQeNcgcô liềtXqTENpcn tỉtXqTENpcnh lại.56Un BốtXqTENpcn ngườtXqTENpci khônrzXQeNcgg kịptXqTENpc 56Unnói grzXQeNcgì vội56Un bước56Un v56Unào thanrzXQeNcgg máytXqTENpc, ông56Un trẻtXqTENpc krzXQeNcghông rzXQeNcgđi cùngtXqTENpc họtXqTENpc, rzXQeNcgbởi thờrzXQeNcgi gia56Unn hiệnrzXQeNcg tXqTENpchình 56Unba ptXqTENpchút mộrzXQeNcgt ngàrzXQeNcgy đã56Un tXqTENpchết. ÔrzXQeNcgng chtXqTENpcỉ krzXQeNcgịp 56Unnói vớirzXQeNcg rzXQeNcgKha L56Unương: rzXQeNcg“Nếu trzXQeNcghực sựrzXQeNcg khôngrzXQeNcg cótXqTENpc ctXqTENpcách nàrzXQeNcgo kh56Unác, chátXqTENpcu hãyrzXQeNcg rzXQeNcgtự cắrzXQeNcgt ngónrzXQeNcg 56Untay đtXqTENpcể máutXqTENpc chảrzXQeNcgy rtXqTENpca nhétXqTENpc!”. LrzXQeNcgời tXqTENpcdặn của56Un ôngrzXQeNcg trtXqTENpcẻ khiếntXqTENpc K56Unha LươrzXQeNcgng tXqTENpclạnh rzXQeNcghết ctXqTENpcả người,rzXQeNcg tXqTENpcanh đứtXqTENpcng tron56Ung trzXQeNcghang rzXQeNcgmáy ôm56Un 56Unmiệng ktXqTENpchông rzXQeNcgnói năngtXqTENpc gì.
Lúc nàrzXQeNcgy bốn56Un ngưrzXQeNcgời lrzXQeNcgại đtXqTENpci cùn56Ung tXqTENpcvới nharzXQeNcgu, không56Un a56Uni nótXqTENpci nă56Unng tXqTENpcgì. 56UnHắc rzXQeNcgBảo n56Unằm ưrzXQeNcgờn trê56Unn 56Unvai 56UnKha Lư56Unơng khôntXqTENpcg chrzXQeNcgịu xuốngrzXQeNcg. BọnrzXQeNcg tXqTENpchọ vừatXqTENpc trả56Uni tXqTENpcqua cơrzXQeNcgn chấn56Un rzXQeNcgđộng, 56Unai cũngtXqTENpc biết56Un rzXQeNcgđối thủ56Un củrzXQeNcga rzXQeNcgmình rấrzXQeNcgt mtXqTENpcạnh nhưnrzXQeNcgg rzXQeNcghọ vẫnrzXQeNcg khôngtXqTENpc t56Unừ bỏtXqTENpc ýtXqTENpc 56Unđịnh cứu56Un AnrzXQeNcgh KỳtXqTENpc vàrzXQeNcg Đin56Unh Đông.
rzXQeNcgMọi 56Unngười đổ56Un dồn56Un tXqTENpcchú ýrzXQeNcg rzXQeNcgvào Kh56Una Lươn56Ung, 56Unanh chẳrzXQeNcgng biếrzXQeNcgt ltXqTENpcàm srzXQeNcgao chỉrzXQeNcg brzXQeNcgiết ngrzXQeNcgậm ngùirzXQeNcg tXqTENpckêu crzXQeNcga tXqTENpcsao srzXQeNcgố mìnrzXQeNcgh khổrzXQeNcg thế!rzXQeNcg TạitXqTENpc stXqTENpcao b56Unao nhiêurzXQeNcg tXqTENpcpháp thrzXQeNcguật khôn56Ung họtXqTENpcc lại56Un tXqTENpcchỉ rzXQeNcghọc đượctXqTENpc mỗtXqTENpci mộtrzXQeNcg chiêutXqTENpc nà56Uny. rzXQeNcgMọi ngtXqTENpcười nhìnrzXQeNcg an56Unh tiếcrzXQeNcg tXqTENpcnuối nghĩ,tXqTENpc giátXqTENpc mrzXQeNcgáu tXqTENpcanh nrzXQeNcghiều nhưtXqTENpc nướctXqTENpc sôngtXqTENpc tXqTENpcthì tốrzXQeNcgt bi56Unết bao.
ChẳngrzXQeNcg mấytXqTENpc 56Unchốc tharzXQeNcgng tXqTENpcmáy đãrzXQeNcg rzXQeNcglên tXqTENpctới sâtXqTENpcn thượtXqTENpcng, rzXQeNcgnếu 56Unnhư ôngrzXQeNcg nộtXqTENpci K56Unha LtXqTENpcương krzXQeNcghông rzXQeNcgnói ch56Uno bọrzXQeNcgn hrzXQeNcgọ btXqTENpciết nơtXqTENpci nàyrzXQeNcg trướctXqTENpc k56Unia ltXqTENpcà nơitXqTENpc chôrzXQeNcgn xácrzXQeNcg 56Unvạn ngườirzXQeNcg 56Unthì tr56Unong mắrzXQeNcgt của56Un hrzXQeNcgọ, n56Unơi nàrzXQeNcgy quảrzXQeNcg làtXqTENpc rzXQeNcgrất 56Unđẹp 56Un- tXqTENpcmột rzXQeNcgnơi 56Unnon xatXqTENpcnh nưrzXQeNcgớc bi56Unếc, rzXQeNcgcây mâtXqTENpcy x56Unanh xrzXQeNcganh mtXqTENpcọc 56Unở khắptXqTENpc 56Unnơi, tr56Unên sâtXqTENpcn th56Unượng dâytXqTENpc mtXqTENpcây đan56Un chrzXQeNcgéo vàtXqTENpco nhrzXQeNcgau grzXQeNcgiống tXqTENpcnhư tXqTENpcmột tXqTENpctấm vrzXQeNcgải xantXqTENpch dàyrzXQeNcg dặtXqTENpcn vậy.
Kh56Una Lư56Unơng v56Unừa rzXQeNcgnhìn vừtXqTENpca nghrzXQeNcgĩ, rzXQeNcgtrong stXqTENpcách ctXqTENpcủa tXqTENpcông viếtrzXQeNcg nhữngtXqTENpc tXqTENpcnơi córzXQeNcg câytXqTENpc xa56Unnh rzXQeNcgmọc utXqTENpcm tùmtXqTENpc thườngrzXQeNcg tXqTENpcrất nặrzXQeNcgng â56Unm kh56Uní. LtXqTENpcoại rzXQeNcgcây nàrzXQeNcgy hấp56Un ttXqTENpchu âmtXqTENpc khí56Un đểrzXQeNcg tồn56Un tạitXqTENpc, hơrzXQeNcgn nữatXqTENpc nrzXQeNcgó lạirzXQeNcg tXqTENpcche tXqTENpclấp rzXQeNcgánh mặt56Un ttXqTENpcrời, l56Unà nơitXqTENpc tr56Unú rzXQeNcgẩn 56Untốt tXqTENpccủa otXqTENpcan hồn.
BốntXqTENpc ntXqTENpcgười bướcrzXQeNcg đi56Un rấ56Unt ctXqTENpcẩn thận,56Un rzXQeNcgchỉ s56Unợ rzXQeNcgmột 56Unsơ stXqTENpcuất nhỏrzXQeNcg cũ56Unng có56Un t56Unhể khtXqTENpciến h56Unọ hụ56Unt bước.56Un Điều56Un k56Unỳ lạtXqTENpc làrzXQeNcg rzXQeNcghọ đềtXqTENpcu cảmtXqTENpc thấytXqTENpc đitXqTENpc tr56Unên c56Unây mâtXqTENpcy v56Unừa dẻo56Un vừatXqTENpc trơtXqTENpcn nrzXQeNcgày girzXQeNcgống nhrzXQeNcgư đ56Uni tr56Unên đrzXQeNcgống xárzXQeNcgc chếttXqTENpc vậytXqTENpc! 56UnTuy đ56Unều ngtXqTENpchĩ vậyrzXQeNcg n56Unhưng khô56Unng 56Unai 56Undám tXqTENpcnói tXqTENpcra, htXqTENpcọ ntXqTENpchìn sân56Un thượng56Un rtXqTENpcộng ltXqTENpcớn, btXqTENpcăn kho56Unăn khôngtXqTENpc rzXQeNcgbiết đtXqTENpcứa tXqTENpcbé đarzXQeNcgng ởtXqTENpc đâu?
CuốitXqTENpc cùngrzXQeNcg họrzXQeNcg cũng56Un tXqTENpcnhìn thấrzXQeNcgy 56Unhai mẹtXqTENpc tXqTENpccon ArzXQeNcgnh Kỳ,tXqTENpc nrzXQeNcghưng rzXQeNcgcảnh tượngtXqTENpc trướrzXQeNcgc mắttXqTENpc họ56Un thậtXqTENpct tXqTENpcđáng srzXQeNcgợ! 56UnAnh KrzXQeNcgỳ đanrzXQeNcgg th56Unả đứa56Un bétXqTENpc ởrzXQeNcg ngotXqTENpcài srzXQeNcgân thượng,56Un c56Unhỉ 56Uncần thả56Un 56Untay tXqTENpcthì nórzXQeNcg chtXqTENpcết crzXQeNcghắc rồi.
Đứ56Una bérzXQeNcg khôn56Ung độngrzXQeNcg đậy,rzXQeNcg giốrzXQeNcgng ntXqTENpchư người56Un chrzXQeNcgết vậy!
rzXQeNcgThi Th56Uni 56Unhốt horzXQeNcgảng hét56Un lên:
- Đừng!rzXQeNcg An56Unh KtXqTENpcỳ! ĐừngrzXQeNcg thảtXqTENpc trzXQeNcgay r56Una. ĐừngtXqTENpc giếrzXQeNcgt hạrzXQeNcgi crzXQeNcgon bé!
TutXqTENpcy nrzXQeNcghiên, giữrzXQeNcga rzXQeNcgkhông rzXQeNcggian rzXQeNcgma quáitXqTENpc lạitXqTENpc vătXqTENpcng vẳng56Un mộtXqTENpct giọngrzXQeNcg nóitXqTENpc: “HãrzXQeNcgy thả56Un ctXqTENpcon r56Una. CorzXQeNcgn muốn56Un đrzXQeNcgược xuốngtXqTENpc 56Undưới chơi56Un. ĐừrzXQeNcgng rzXQeNcgnắm 56Untay con!rzXQeNcg” tXqTENpcĐó chítXqTENpcnh làrzXQeNcg tiếrzXQeNcgng của56Un ĐinhtXqTENpc Đông.
Tần CẩtXqTENpcm vừarzXQeNcg định56Un tXqTENpcchạy lêtXqTENpcn th56Unì thấy56Un AtXqTENpcnh tXqTENpcKỳ bỏ56Un 56Unmột tatXqTENpcy ra56Un, c56Unô vtXqTENpcội đứng56Un lạitXqTENpc tXqTENpckhông drzXQeNcgám rzXQeNcgtiến thê56Unm tXqTENpcnữa. Đứa56Un bé56Un b56Unị ttXqTENpcreo ltXqTENpcơ tXqTENpclửng tXqTENpcngoài sâtXqTENpcn trzXQeNcghượng, rzXQeNcggió thổirzXQeNcg tới,rzXQeNcg sặ56Unc mrzXQeNcgùi mátXqTENpcu tươrzXQeNcgi tXqTENpctanh ngòm,tXqTENpc ntXqTENpchìn kỹ56Un dãy56Un nú56Uni đrzXQeNcgen stXqTENpcì ptXqTENpchía xrzXQeNcga trôntXqTENpcg girzXQeNcgống ntXqTENpchư m56Unột bầy56Un qrzXQeNcguái vrzXQeNcgật đ56Unang nrzXQeNcghe natXqTENpcnh rzXQeNcgmúa vtXqTENpcuốt, ctXqTENpchỉ ttXqTENpcrực rzXQeNcgcó gì56Un rơrzXQeNcgi 56Unxuống làtXqTENpc nuốt56Un chrzXQeNcgửng khôn56Ung tha.
Kha Lươ56Unng nrzXQeNcghẹ ntXqTENpchàng đặtXqTENpct Hắc56Un BrzXQeNcgảo xutXqTENpcống, rzXQeNcghy v56Unọng tXqTENpcnó có56Un cáchtXqTENpc gìrzXQeNcg cứutXqTENpc harzXQeNcgi mẹtXqTENpc 56Uncon AtXqTENpcnh 56UnKỳ. LúcrzXQeNcg nàrzXQeNcgy rzXQeNcganh đãrzXQeNcg 56Uncoi HắctXqTENpc 56UnBảo lrzXQeNcgà brzXQeNcgùa rzXQeNcghộ mệnrzXQeNcgh crzXQeNcgủa mìntXqTENpch. HắcrzXQeNcg BảorzXQeNcg 56Unliếc n56Unhìn antXqTENpch mộttXqTENpc cáirzXQeNcg, á56Unnh mắtXqTENpct trzXQeNcgỏ vẻ56Un 56Uncoi thường.
Lú56Unc nàyrzXQeNcg antXqTENpch mớ56Uni thựrzXQeNcgc 56Unsự rzXQeNcghối hậrzXQeNcgn bởitXqTENpc mìrzXQeNcgnh đ56Unã không56Un chrzXQeNcgịu 56Unhọc phéprzXQeNcg thuật56Un 56Unđến nơi56Un tXqTENpcđến chốn,56Un để56Un đế56Unn rzXQeNcggiờ, ngatXqTENpcy mtXqTENpcột co56Unn m56Unèo cũng56Un 56Uncó quyềnrzXQeNcg tXqTENpckhinh rzXQeNcgbỉ 56Unanh. KhtXqTENpca Lư56Unơng rzXQeNcgtức chtXqTENpcí rúttXqTENpc ctXqTENpcon 56Undao rzXQeNcgnhỏ rtXqTENpca ctXqTENpchuẩn tXqTENpcbị cắ56Unt ttXqTENpcay m56Unình bấtXqTENpct cứtXqTENpc lúcrzXQeNcg n56Unào 56Unđể đuổi56Un mrzXQeNcga. Nó56Uni tXqTENpcgì 56Unthì nói,rzXQeNcg lrzXQeNcgúc nà56Uny antXqTENpch vtXqTENpcẫn 56Unrất qua56Unn trọng.
56UnLúc KhtXqTENpca Lương56Un đấutXqTENpc trarzXQeNcgnh trzXQeNcgư tXqTENpctưởng thìrzXQeNcg Tầ56Unn CẩrzXQeNcgm vàrzXQeNcg Th56Uni TrzXQeNcghi đtXqTENpcang rzXQeNcgsợ htXqTENpcãi lrzXQeNcgo l56Unắng ch56Uno tXqTENpcĐinh Đông;tXqTENpc tận56Un m56Unắt 56Unnhìn thấtXqTENpcy đứatXqTENpc bé56Un cứrzXQeNcg 56Unlắc lưtXqTENpc rzXQeNcgtrong gió,rzXQeNcg hrzXQeNcgọ thấprzXQeNcg thỏm56Un khôn56Ung yên.
tXqTENpcThi T56Unhi 56Unnói tr56Unong ntXqTENpcước mắt:
- 56UnAnh tXqTENpcKỳ, dùrzXQeNcg sa56Uno Đi56Unnh Đông56Un cũntXqTENpcg làtXqTENpc đứ56Una c56Unon rzXQeNcgdo etXqTENpcm dứtrzXQeNcg r56Unuột đẻ56Un rarzXQeNcg; crzXQeNcgho drzXQeNcgù trzXQeNcgrước đâytXqTENpc e56Unm khtXqTENpcông mtXqTENpcuốn ntXqTENpchận 56Unđứa trrzXQeNcgẻ nàyrzXQeNcg, chtXqTENpco drzXQeNcgù rzXQeNcgem muốnrzXQeNcg ttXqTENpcrốn t56Unránh sựtXqTENpc thậttXqTENpc 56Unnăm xtXqTENpcưa, nhtXqTENpcưng nó56Un v56Unẫn l56Unà rzXQeNcgcon 56Uncủa emtXqTENpc, rzXQeNcglà cốt56Un nhrzXQeNcgục c56Unủa emrzXQeNcg. 56UnEm khônrzXQeNcgg thểrzXQeNcg tiếrzXQeNcgp tụcrzXQeNcg phạm56Un tXqTENpcsai lầm.rzXQeNcg E56Unm tXqTENpckhông đượrzXQeNcgc giếtXqTENpct rzXQeNcgcon bé!
ĐộttXqTENpc nhiêntXqTENpc trorzXQeNcgng gitXqTENpcó vrzXQeNcgọng lạ56Uni giọrzXQeNcgng tXqTENpctrẻ rzXQeNcgcon lảnh56Un lrzXQeNcgót: “MẹtXqTENpc thảrzXQeNcg corzXQeNcgn r56Una, crzXQeNcgon muốrzXQeNcgn xuốngrzXQeNcg crzXQeNcghơi, mẹtXqTENpc đừng56Un grzXQeNcgiữ rzXQeNcgcon thế!”
rzXQeNcgĐúng lrzXQeNcgà giọngtXqTENpc ĐtXqTENpcinh Đông.
Ánh đè56Unn t56Unrên sâ56Unn rzXQeNcgthượng đủ56Un sárzXQeNcgng 56Unđể họ56Un nhìn56Un rõrzXQeNcg rzXQeNcgmóng tXqTENpctay 56UnĐinh tXqTENpcĐông đrzXQeNcgã cắm56Un sâu56Un vàotXqTENpc tận56Un xương56Un mrzXQeNcgu bàn56Un tXqTENpctay ArzXQeNcgnh KỳrzXQeNcg, ntXqTENpchưng tXqTENpcAnh tXqTENpcKỳ vẫrzXQeNcgn 56Unnhất quytXqTENpcết khôntXqTENpcg thảtXqTENpc tXqTENpctay ra.
K56Unhông rzXQeNcgphải rzXQeNcgAnh KỳtXqTENpc đantXqTENpcg hạirzXQeNcg Đin56Unh Đông56Un rzXQeNcgmà l56Unà đtXqTENpcang cứ56Unu rzXQeNcgcon bé.
Kha LươngtXqTENpc tXqTENpcđịnh crzXQeNcghạy tớtXqTENpci gtXqTENpciúp An56Unh Kỳ.
ĐộttXqTENpc ntXqTENpchiên ĐrzXQeNcginh ĐôtXqTENpcng 56Unđổi gitXqTENpcọng, nó56Uni: “tXqTENpcMày tXqTENpcdám rzXQeNcgtới đây,rzXQeNcg trzXQeNcgao s56Unẽ mó56Unc ntXqTENpcgay mắtrzXQeNcg nó56Un rrzXQeNcga đểrzXQeNcg nórzXQeNcg rzXQeNcgchết tạtXqTENpci đây.”
Tần56Un CẩmrzXQeNcg đrzXQeNcgang rzXQeNcgôm HtXqTENpcắc B56Unảo; t56Unrong bótXqTENpcng trzXQeNcgối, nhìrzXQeNcgn vàorzXQeNcg 56Uncon m56Unắt màutXqTENpc hồngtXqTENpc phấn56Un 56Uncủa HắctXqTENpc Bảo,56Un crzXQeNcgô n56Unhận tXqTENpcthấy mộttXqTENpc rzXQeNcgđứa bé56Un 56Unđang nằmtXqTENpc trotXqTENpcng ltXqTENpcòng ĐinrzXQeNcgh Đông.
Đứa rzXQeNcgbé t56Unừ từrzXQeNcg ngẩngrzXQeNcg đầurzXQeNcg 56Unlên, vừa56Un n56Unhìn thấyrzXQeNcg nó56Un, tXqTENpcTần C56Unẩm héttXqTENpc ltXqTENpcên: “ĐúngtXqTENpc rzXQeNcglà thằntXqTENpcg rzXQeNcgbé đó!”56Un –tXqTENpc tXqTENpcthằng 56Unbé trtXqTENpcước đârzXQeNcgy côrzXQeNcg 56Unnhìn thấtXqTENpcy trưtXqTENpcớc 56Unmáy rzXQeNcgvi trzXQeNcgính, t56Unhằng bérzXQeNcg tXqTENpcđã đ56Unòi lấytXqTENpc m56Unắt tXqTENpccủa cô.
T56Unhằng bérzXQeNcg đó56Un đãtXqTENpc nrzXQeNcghập hồntXqTENpc vàorzXQeNcg ĐrzXQeNcginh ĐtXqTENpcông. 56UnBây giờrzXQeNcg nrzXQeNcgó đangrzXQeNcg murzXQeNcgốn tXqTENpcdắt ĐinhtXqTENpc Đ56Unông xuốrzXQeNcgng dướirzXQeNcg chơi.
K56Unha LưtXqTENpcơng krzXQeNcghông dátXqTENpcm độn56Ung đtXqTENpcậy, mọi56Un việcrzXQeNcg 56Untrở ntXqTENpcên tXqTENpcbế tắc.
Đột nhiêtXqTENpcn AnrzXQeNcgh KỳrzXQeNcg lêrzXQeNcgn tiếng:
- ĐểtXqTENpc tXqTENpccô 56Unxuống crzXQeNcghơi rzXQeNcgvới c56Unháu, crzXQeNcgháu ttXqTENpcha co56Unn gái56Un c56Unho cô!
Thi 56UnThi kitXqTENpcnh hãi56Un nhtXqTENpcận tXqTENpcra mộtrzXQeNcg rzXQeNcgcô gátXqTENpci v56Unốn yếtXqTENpcu đuốirzXQeNcg 56Unnhư An56Unh KỳtXqTENpc lú56Unc này56Un bỗtXqTENpcng trzXQeNcgrở ntXqTENpcên kiêntXqTENpc cư56Unờng, tỉnhtXqTENpc tXqTENpctáo rzXQeNcgvà tXqTENpcdũng cảmrzXQeNcg lạ56Un thường.
AntXqTENpch KỳtXqTENpc lạitXqTENpc 56Unnói tiếp:
- rzXQeNcgCô xuốngtXqTENpc chơitXqTENpc rzXQeNcgvới chrzXQeNcgáu nhé!tXqTENpc C56Unô làm56Un mẹtXqTENpc cháurzXQeNcg đ56Unược không?
Thằn56Ung tXqTENpcbé krzXQeNcghông nrzXQeNcgói năntXqTENpcg gtXqTENpcì tXqTENpcnhưng rzXQeNcgĐinh ĐôngtXqTENpc lạtXqTENpci rzXQeNcgcất tiến56Ung: “TừrzXQeNcg l56Unúc nhtXqTENpcỏ mrzXQeNcgẹ đtXqTENpcã khôn56Ung cầnrzXQeNcg rzXQeNcgcon, mẹtXqTENpc khôn56Ung 56Unyêu con56Un, mtXqTENpcẹ cătXqTENpcm hậrzXQeNcgn srzXQeNcgự t56Unồn tại56Un ctXqTENpcủa 56Uncon, co56Unn khtXqTENpcông cầntXqTENpc ngườitXqTENpc tXqTENpcmẹ trzXQeNcgồi ntXqTENpchư 56Unmẹ chơ56Uni vrzXQeNcgới con.”
An56Unh KtXqTENpcỳ chậrzXQeNcgm 56Unrãi đáprzXQeNcg lại:
- 56UnCon rzXQeNcgkhông b56Uniết đượctXqTENpc mrzXQeNcgẹ yê56Unu c56Unon đếnrzXQeNcg mứrzXQeNcgc tXqTENpcnào đâu,tXqTENpc mẹtXqTENpc thựcrzXQeNcg tXqTENpcsự rtXqTENpcất rzXQeNcgyêu corzXQeNcgn, 56Undo 56Unmẹ tXqTENpcsợ không56Un rzXQeNcgthể c56Unho rzXQeNcgcon mộttXqTENpc cuộtXqTENpcc sốngtXqTENpc hoàn56Un hrzXQeNcgảo ntXqTENpcên mớirzXQeNcg gửirzXQeNcg crzXQeNcgon tXqTENpcở tXqTENpcnhà bác.56Un rzXQeNcgMẹ đtXqTENpcành phảitXqTENpc là56Unm rzXQeNcgthế đrzXQeNcgể ctXqTENpcon có56Un đượrzXQeNcgc môrzXQeNcgi trưtXqTENpcờng ph56Unát triể56Unn ltXqTENpcành rzXQeNcgmạnh, bởirzXQeNcg s56Unẽ khônrzXQeNcgg ctXqTENpcó atXqTENpci hỏirzXQeNcg bốrzXQeNcg ctXqTENpcon rzXQeNcglà a56Uni, kh56Unông 56Uncó a56Uni mắnrzXQeNcgg ctXqTENpcon rzXQeNcglà đồtXqTENpc cotXqTENpcn hoangtXqTENpc. Mẹ56Un đành56Un tXqTENpclòng làm56Un nhưrzXQeNcg thế,tXqTENpc bởirzXQeNcg m56Unẹ 56Unyêu co56Unn rzXQeNcghơn tấrzXQeNcgt rzXQeNcgthảy mọirzXQeNcg thứ56Un tr56Unên đời.
NướtXqTENpcc m56Unắt AnrzXQeNcgh K56Unỳ ltXqTENpcã crzXQeNcghã rơ56Uni t56Unrên mặt56Un ĐintXqTENpch rzXQeNcgĐông, hồirzXQeNcg l56Unâu rzXQeNcgĐinh ĐôntXqTENpcg hérzXQeNcgt lên:rzXQeNcg “Mẹ56Un ơtXqTENpci, mắt56Un cotXqTENpcn tXqTENpcđau rzXQeNcglắm, c56Unon đrzXQeNcgang chrzXQeNcgảy tXqTENpcmáu, ctXqTENpcon ktXqTENpchông n56Unhìn rzXQeNcgthấy rzXQeNcggì nrzXQeNcgữa tXqTENpcrồi, mrzXQeNcgẹ mrzXQeNcgau cứtXqTENpcu cotXqTENpcn đi!”
NhìrzXQeNcgn trzXQeNcghấy tXqTENpccảnh rzXQeNcgcon mìnhtXqTENpc đarzXQeNcgu 56Unđớn rzXQeNcggiãy rzXQeNcggiụa, rzXQeNcgAnh tXqTENpcKỳ đautXqTENpc lòtXqTENpcng nói:
56Un- ĐừngtXqTENpc ltXqTENpcàm ctXqTENpcon ctXqTENpcô 56Unđau! TrảrzXQeNcg crzXQeNcgon 56Unlại rzXQeNcgcho cô!rzXQeNcg rzXQeNcgCô stXqTENpcẽ xuốntXqTENpcg vớirzXQeNcg cháu!
Đin56Unh ĐôngtXqTENpc krzXQeNcghông g56Uniãy giụa56Un n56Unữa, cô56Un bétXqTENpc l56Unại tXqTENpcrên rzXQeNcgrỉ: “CotXqTENpcn cầrzXQeNcgn córzXQeNcg mắt56Un, rzXQeNcgcon cầrzXQeNcgn có56Un mắrzXQeNcgt, crzXQeNcgon k56Unhông nhìnrzXQeNcg thấy56Un g56Unì nữa56Un rồi.”
Anh Kỳ56Un qtXqTENpcuay rzXQeNcglại nhtXqTENpcìn Th56Uni ThtXqTENpci 56Unvà tXqTENpccác tXqTENpcbạn cười,rzXQeNcg mtXqTENpcột n56Unụ cườ56Uni vôrzXQeNcg hồnrzXQeNcg, tXqTENpccô ctXqTENpcười nhưrzXQeNcg muốntXqTENpc nhờtXqTENpc m56Unọi rzXQeNcgngười trrzXQeNcgông giữtXqTENpc ĐintXqTENpch Đông56Un 56Unhộ mình;tXqTENpc kh56Uni nụrzXQeNcg cười56Un chưrzXQeNcga kịtXqTENpcp trzXQeNcgắt trênrzXQeNcg môi,rzXQeNcg cô56Un đrzXQeNcgã rzXQeNcgthò ta56Uny mótXqTENpcc mộtXqTENpct ctXqTENpcon rzXQeNcgmắt ra.
Tuy rấrzXQeNcgt đaurzXQeNcg đrzXQeNcgớn nhưntXqTENpcg c56Unô khôngrzXQeNcg quỵ56Un tXqTENpcngã; rzXQeNcgcô hướn56Ung mặtrzXQeNcg vtXqTENpcề phí56Una co56Unn rồirzXQeNcg thảtXqTENpc tXqTENpccon mắttXqTENpc xuốngtXqTENpc dưới.
Đinh Đ56Unông hơirzXQeNcg động56Un đậytXqTENpc. rzXQeNcgTrong mắ56Unt H56Unắc Bả56Uno, họrzXQeNcg trôngtXqTENpc thtXqTENpcấy cotXqTENpcn tXqTENpcma nhỏrzXQeNcg nhảyrzXQeNcg rrzXQeNcga tXqTENpckhỏi n56Ungười Đ56Uninh ĐtXqTENpcông để56Un trzXQeNcgóm c56Unon rzXQeNcgmắt rzXQeNcgđẫm mtXqTENpcáu kirzXQeNcga. 56UnTần CẩmrzXQeNcg 56Unhét tXqTENpclên: “MaurzXQeNcg cứu56Un đứarzXQeNcg bérzXQeNcg đi!”56Un b56Una ngườitXqTENpc vộirzXQeNcg chạ56Uny 56Unlại ktXqTENpcéo đtXqTENpcứa brzXQeNcgé lên.
tXqTENpcĐinh ĐôngtXqTENpc tXqTENpcvẫn chưrzXQeNcga tỉntXqTENpch, rzXQeNcgnó cứ56Un ngủtXqTENpc thiếp56Un tXqTENpcđi nhưntXqTENpcg vẫ56Unn ré56Uno gọ56Uni: rzXQeNcg“Mẹ ơi,tXqTENpc mẹ56Un xuốngtXqTENpc ctXqTENpchơi với56Un 56Uncon đi!”
AntXqTENpch Kỳ56Un tXqTENpcgiơ bànrzXQeNcg tatXqTENpcy đẫmtXqTENpc mrzXQeNcgáu 56Unvuốt rzXQeNcgve khuônrzXQeNcg mặttXqTENpc nhỏ56Un rzXQeNcgxinh c56Unủa corzXQeNcgn gá56Uni, tronrzXQeNcgg crzXQeNcgon mắttXqTENpc tXqTENpccòn rzXQeNcglại củatXqTENpc crzXQeNcgô ttXqTENpcràn ngrzXQeNcgập tìnrzXQeNcgh yêutXqTENpc thương;56Un crzXQeNcgô lạrzXQeNcgi đrzXQeNcgưa rzXQeNcgmắt n56Unhìn 56Unbốn ntXqTENpcgười bạrzXQeNcgn rồtXqTENpci nói56Un: “ErzXQeNcgm ph56Unải đrzXQeNcgi ngănrzXQeNcg cả56Unn thằngrzXQeNcg bétXqTENpc lạrzXQeNcgi, bởtXqTENpci s56Unớm mtXqTENpcuộn nótXqTENpc sẽrzXQeNcg tớrzXQeNcgi làrzXQeNcgm rzXQeNcghại tXqTENpccon tXqTENpcem, nhrzXQeNcgờ mọirzXQeNcg ngườitXqTENpc ttXqTENpcrông 56Unnom Đin56Unh Đô56Unng hộtXqTENpc em.”
rzXQeNcgMọi ngườirzXQeNcg còtXqTENpcn chrzXQeNcgưa kịptXqTENpc đ56Unịnh rzXQeNcgthần ltXqTENpcại trzXQeNcghì đãrzXQeNcg thấyrzXQeNcg An56Unh KỳtXqTENpc nhảrzXQeNcgy xurzXQeNcgống dưới;tXqTENpc chẳ56Unng mấy56Un ctXqTENpchốc, 56Unkhông tXqTENpcai nhìrzXQeNcgn thấyrzXQeNcg gì56Un tXqTENpcnữa. 56UnMột tiến56Ung “rầm”tXqTENpc tXqTENpckhô khốc.tXqTENpc ĐitXqTENpcnh rzXQeNcgĐông kh56Unông tXqTENpcnói lrzXQeNcgung trzXQeNcgung nữarzXQeNcg; nrzXQeNcgó đrzXQeNcgã ttXqTENpchiếp đi.
MọirzXQeNcg ngtXqTENpcười rzXQeNcgôm rzXQeNcgĐinh Đô56Unng rrzXQeNcga ngo56Unài. 56UnTrên cổnrzXQeNcgg sâ56Unn thư56Unợng rzXQeNcgcó tXqTENpchai btXqTENpcóng ngườitXqTENpc –56Un mộtrzXQeNcg l56Unớn, mtXqTENpcột 56Unbé đ56Unang đứng56Un d56Unõi thrzXQeNcgeo rzXQeNcghọ. ĐótXqTENpc rzXQeNcglà bórzXQeNcgng của56Un AntXqTENpch KtXqTENpcỳ rzXQeNcgvà thằngtXqTENpc 56Unbé. CảrzXQeNcg harzXQeNcgi nắmtXqTENpc tarzXQeNcgy n56Unhau htXqTENpcồi lâurzXQeNcg rzXQeNcgrồi qtXqTENpcuay ngưrzXQeNcgời đrzXQeNcgi mất.
T56Unhi ThrzXQeNcgi xúctXqTENpc độngrzXQeNcg qutXqTENpcỵ rzXQeNcgngã trêrzXQeNcgn sâ56Unn thượ56Unng, c56Unô trzXQeNcghan tXqTENpcthở: ‘MìtXqTENpcnh cứ56Un tưởnrzXQeNcgg nórzXQeNcg 56Unghét đứ56Una trzXQeNcgrẻ này,tXqTENpc mìrzXQeNcgnh đãrzXQeNcg ttXqTENpchực sự56Un ktXqTENpchông hiể56Unu nó56Un. rzXQeNcgVì đrzXQeNcgứa trẻ56Un n56Unày, tXqTENpcnó ctXqTENpcó t56Unhể lrzXQeNcgàm đượrzXQeNcgc bấrzXQeNcgt c56Unứ việrzXQeNcgc gì56Un, crzXQeNcgó thrzXQeNcgể chiếntXqTENpc thrzXQeNcgắng mọirzXQeNcg thếrzXQeNcg 56Unlực. Mì56Unnh đ56Unã kh56Unông 56Unbiết tìnhtXqTENpc rzXQeNcgyêu ctXqTENpcủa ngườ56Uni mẹrzXQeNcg rzXQeNcglại brzXQeNcgao l56Una tXqTENpcđến thế!”
Tần CrzXQeNcgẩm chạy56Un vềtXqTENpc phítXqTENpca tXqTENpcThi TrzXQeNcghi, tXqTENpchai ngtXqTENpcười 56Unòa khtXqTENpcóc tXqTENpcnức nở.tXqTENpc BốnrzXQeNcg ngư56Unời khôtXqTENpcng dámrzXQeNcg xuống56Un dưới;56Un tXqTENpchọ lrzXQeNcgặng tXqTENpclẽ chtXqTENpcờ 56Unbình minrzXQeNcgh trêrzXQeNcgn sân56Un thượng…
TầntXqTENpc CtXqTENpcẩm nhẹ56Un ntXqTENpchàng tirzXQeNcgến vrzXQeNcgề phírzXQeNcga 56UnKha LươngtXqTENpc nói:
- tXqTENpcEm rzXQeNcgxin lrzXQeNcgỗi, v56Unừa rồrzXQeNcgi erzXQeNcgm đ56Unã quárzXQeNcg mạnhrzXQeNcg trzXQeNcgay 56Unvới anh.
Kha LtXqTENpcương qurzXQeNcgay lạitXqTENpc cười56Un trảrzXQeNcg lời:
rzXQeNcg- KhrzXQeNcgông 56Unsao, 56Unđằng tXqTENpcnào a56Unnh cũnrzXQeNcgg béo,rzXQeNcg đ56Unang ctXqTENpcần giảmtXqTENpc rzXQeNcgbéo mà.
Tầ56Unn CẩmtXqTENpc nh56Unìn KhtXqTENpca lươngrzXQeNcg càrzXQeNcgng ngàytXqTENpc cànrzXQeNcgg tXqTENpcrõ tron56Ung án56Unh 56Unbình minrzXQeNcgh; ctXqTENpcô nhớtXqTENpc lạitXqTENpc ltXqTENpcần 56Unđầu 56Untiên rzXQeNcg2 56Unngười rzXQeNcggặp nh56Unau. tXqTENpcCứ rzXQeNcgnhư c56Unó bàntXqTENpc tatXqTENpcy củatXqTENpc 56Unông 56Untrời tXqTENpcsắp rzXQeNcgđặt trrzXQeNcgước vậy,56Un ng56Unười đàtXqTENpcn ông56Un nrzXQeNcgày hếtXqTENpct 56Unlần nrzXQeNcgày đếrzXQeNcgn lầnrzXQeNcg kh56Unác tXqTENpcxuất hiệrzXQeNcgn tXqTENpctrong ctXqTENpcuộc đờirzXQeNcg rzXQeNcgcô c56Unùng crzXQeNcgô ch56Unia srzXQeNcgẻ mtXqTENpcọi tXqTENpckhó khăn.
LtXqTENpcục TửrzXQeNcg MintXqTENpch 56Unthẫn tXqTENpcthờ rzXQeNcgnhìn TtXqTENpcần CẩrzXQeNcgm v56Unà K56Unha LươrzXQeNcgng. rzXQeNcgNhững ngàytXqTENpc vrzXQeNcgừa quatXqTENpc, anrzXQeNcgh 56Unkhông c56Unó tXqTENpcthời giarzXQeNcgn rzXQeNcgquan trzXQeNcgâm tớ56Uni tìrzXQeNcgnh cả56Unm của56Un mìnhrzXQeNcg, 56Unnhưng arzXQeNcgnh biếtrzXQeNcg rõ56Un, ngư56Unời đà56Unn ôn56Ung trưtXqTENpcớc mắttXqTENpc anrzXQeNcgh córzXQeNcg rzXQeNcgrất nhtXqTENpciều rzXQeNcgcách để56Un ttXqTENpcranh th56Unủ tìnhtXqTENpc cảmtXqTENpc củrzXQeNcga ng56Unười 56Unanh yêtXqTENpcu dấutXqTENpc. rzXQeNcgChưa barzXQeNcgo giờ56Un, T56Unần CtXqTENpcẩm đrzXQeNcgối tXqTENpcxử đặc56Un btXqTENpciệt vrzXQeNcgới 56Unanh, nhtXqTENpcưng lạitXqTENpc htXqTENpcết l56Unần nàytXqTENpc đtXqTENpcến lầ56Unn kh56Unác thể56Un 56Unhiện sựrzXQeNcg qtXqTENpcuan tXqTENpctâm tXqTENpcđặc biệrzXQeNcgt 56Untới K56Unha Lươn56Ung. 56UnLòng anrzXQeNcgh qrzXQeNcguặn đautXqTENpc, anrzXQeNcgh ttXqTENpcự hỏitXqTENpc chẳ56Unng lẽ56Un m56Unình lrzXQeNcgại 56Unkhông bằrzXQeNcgng cái56Un gãtXqTENpc lưurzXQeNcg m56Unanh tXqTENpckia sao?
Mọi n56Ungười tXqTENpcđều khôrzXQeNcgng phátrzXQeNcg hiệntXqTENpc rrzXQeNcga árzXQeNcgnh mrzXQeNcgắt 56Unkhác lrzXQeNcgạ củatXqTENpc ĐườntXqTENpcg T56Unhi Thi.
C56Unhính tXqTENpcThi ThtXqTENpci cũ56Unng khôngrzXQeNcg hiểu56Un 56Uncô bắ56Unt đầutXqTENpc rzXQeNcgcó cảmrzXQeNcg tìnhtXqTENpc tXqTENpcvới TửtXqTENpc rzXQeNcgMinh ttXqTENpcừ lúctXqTENpc tXqTENpcnào; nhữngtXqTENpc ng56Unày vừtXqTENpca qutXqTENpca, rzXQeNcgcô đrzXQeNcgã cótXqTENpc t56Unhể khẳnrzXQeNcgg đ56Unịnh rằng56Un m56Unình tXqTENpcyêu TrzXQeNcgử MtXqTENpcinh. CôrzXQeNcg rzXQeNcgnhớ tXqTENpcrất r56Unõ 56Unhôm tXqTENpcnay, tro56Unng rzXQeNcglúc sợ56Un h56Unãi, ngư56Unời đầu56Un tiên56Un ctXqTENpcô nghĩtXqTENpc tớitXqTENpc là56Un Tử56Un Minh.
LrzXQeNcgục TửtXqTENpc Min56Unh tXqTENpcvà TầntXqTENpc CẩmrzXQeNcg 56Unlà mộttXqTENpc đôitXqTENpc 56Unkia m56Unà? rzXQeNcgTại rzXQeNcgsao TầnrzXQeNcg tXqTENpcCẩm tXqTENpclại bắt56Un tXqTENpccá tXqTENpc2 rzXQeNcgtay, lại56Un cò56Unn đốitXqTENpc ttXqTENpcốt tXqTENpcvới KtXqTENpcha LtXqTENpcương đểtXqTENpc TửtXqTENpc Mi56Unnh đau56Un ltXqTENpcòng? ThựtXqTENpcc rrzXQeNcga côrzXQeNcg ấytXqTENpc đâurzXQeNcg tXqTENpccó xitXqTENpcnh đtXqTENpcẹp tXqTENpcbằng tXqTENpcmình? vtXqTENpcậy mà56Un tXqTENpctrong lú56Unc n56Unguy 56Unnan nrzXQeNcghất 56Unlại tXqTENpccó đưrzXQeNcgợc tấmtXqTENpc chârzXQeNcgn 56Untình củarzXQeNcg cả56Un 56Un2 chàtXqTENpcng trai.
TtXqTENpchi tXqTENpcThi ltXqTENpcà c56Unô 56Ungái rzXQeNcgcó nhiềtXqTENpcu lợirzXQeNcg th56Unế nhấrzXQeNcgt tXqTENpctrong nhóm56Un bạn;tXqTENpc girzXQeNcga đtXqTENpcình già56Unu 56Uncó; lạ56Uni 56Unthông mitXqTENpcnh xitXqTENpcnh đẹp.rzXQeNcg TầntXqTENpc CtXqTENpcẩm ch56Unẳng qtXqTENpcua ctXqTENpchỉ lrzXQeNcgà bạnrzXQeNcg h56Unọc từ56Un thủarzXQeNcg nhỏ,tXqTENpc cô56Un ấtXqTENpcy d56Unựa 56Unvào rzXQeNcgđâu mtXqTENpcà c56Unó đ56Unược nhtXqTENpciều t56Unhứ đếnrzXQeNcg thế56Un 56Uncơ chứ?
ThrzXQeNcgi ThtXqTENpci hằtXqTENpcn họ56Unc 56Unnhìn vàrzXQeNcgo bón56Ung rzXQeNcgTử MtXqTENpcinh; tXqTENpccô thtXqTENpcề 56Unnhất đ56Unịnh phảirzXQeNcg chiếrzXQeNcgm đượctXqTENpc 56Unanh tXqTENpcđể chứ56Unng tXqTENpcminh c56Unô khôrzXQeNcgng hề56Un t56Unhua ktXqTENpcém T56Unần Cẩm.
Đúng lútXqTENpcc nàytXqTENpc HắtXqTENpcc BảotXqTENpc 56Unđang nrzXQeNcgằm t56Unrong lòngtXqTENpc tXqTENpcKha Lư56Unơng bỗn56Ung nhả56Uny phắt56Un srzXQeNcgang lòngtXqTENpc TầtXqTENpcn tXqTENpcCẩm, tXqTENpcnó con56Ung rzXQeNcglưng vềtXqTENpc p56Unhía tXqTENpcThi TtXqTENpchi, nhưtXqTENpc trzXQeNcghể đã56Un tXqTENpcnhìn thấutXqTENpc đượtXqTENpcc 56Uný tXqTENpcnghĩ ctXqTENpcủa côrzXQeNcg vậy.
Mặt tr56Unời r56Unồi cũntXqTENpcg 56Unlấp ló56Un ởrzXQeNcg đrzXQeNcgằng đtXqTENpcông.; dưrzXQeNcgới muôn56Un vàrzXQeNcgn ti56Una nắnrzXQeNcgg vtXqTENpcàng, btXqTENpcốn ngườtXqTENpci b56Unọn h56Unọ vẫtXqTENpcn đứngtXqTENpc yrzXQeNcgên tạitXqTENpc ch56Unỗ; nhưng56Un thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.