You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửQfHUSi Minjth rQfHUSiút súngQfHUSi rajt, chĩYAWoiRa QfHUSivào mjtụ tYAWoiRa rồjti đeJwcgyk QfHUSidoạ: "Đjtừng YAWoiRlại gầnJwcgyk, QfHUSinếu khôjtng tjtôi bQfHUSiắn đấy!"
JwcgykMụ Jwcgykta cườiQfHUSi rồJwcgyki Jwcgyklùi vềYAWoiR QfHUSiphía sauJwcgyk. MụJwcgyk jtta bịYAWoiR YAWoiRhút YAWoiRvào chiếYAWoiRc gươnjtg. ChiếcJwcgyk gươngQfHUSi tYAWoiRrong thajtng máyjt QfHUSibỗng trởJwcgyk nênQfHUSi sYAWoiRống độngQfHUSi khQfHUSiác thường,YAWoiR jtnó nYAWoiRuốt chjtửng ngưQfHUSiời phụQfHUSi nữQfHUSi QfHUSikia. jtMụ Jwcgykta bjtiến mất.
JwcgykLục TYAWoiRử MinJwcgykh khôngQfHUSi tYAWoiRin nổiQfHUSi vàJwcgyko Jwcgykmọi QfHUSithứ diJwcgykễn rJwcgyka trưjtớc mắYAWoiRt mìnhjt, nhưngJwcgyk khônJwcgykg QfHUSicòn đủjt thYAWoiRời YAWoiRgian đJwcgykể jtngạc nhJwcgykiên nữa.YAWoiR AQfHUSinh thấyYAWoiR bJwcgykóng củjta mụJwcgyk tYAWoiRa kQfHUSihông biếnQfHUSi mấtYAWoiR tJwcgykrong gYAWoiRương màYAWoiR bâyjt giJwcgykờ QfHUSiđã hiệnjt hìnQfHUSih Jwcgyklà ngườjti phụQfHUSi nữYAWoiR QfHUSimặc jtáo đỏ,jt cJwcgykứ YAWoiRdi chuyểjtn YAWoiRvề phíaYAWoiR anJwcgykh, càngQfHUSi lúcYAWoiR càngJwcgyk gần.
LụcQfHUSi TửYAWoiR buộcjt phjtải YAWoiRnổ súng.
Kjtha LươJwcgykng vàYAWoiR TầnYAWoiR Cẩjtm cQfHUSihạy tjtới gQfHUSiiữa cJwcgykầu thanJwcgykg YAWoiRthì ngJwcgykhe thYAWoiRấy tiếngjt súJwcgykng, TJwcgykần CẩmYAWoiR ljtiền đJwcgykứng lạYAWoiRi rồijt nóiJwcgyk vớiJwcgyk KJwcgykha LưQfHUSiơng: QfHUSi"Anh jtà, bệnQfHUSih viQfHUSiện jtnày lQfHUSiàm QfHUSigì QfHUSicó QfHUSitầng 13."
Kha JwcgykLương vJwcgykỗ đầJwcgyku tjthừa YAWoiRnhận, bQfHUSiệnh QfHUSiviện YAWoiRnày chỉYAWoiR jtcó bốQfHUSin tầnYAWoiRg, lấyYAWoiR đâujt QfHUSira tầnQfHUSig jt13 kjtia YAWoiRchứ! HJwcgykai njtgười đQfHUSiã cYAWoiRhạy rấtjt jtlâu rồi.YAWoiR ChQfHUSiẳng Jwcgyklẽ Jwcgyklại QfHUSibị ảYAWoiRo giájtc ư?
JwcgykKha LươnQfHUSig đãQfHUSi cjtó jtkinh nQfHUSighiệm tJwcgykừ bYAWoiRuổi Jwcgyksáng, YAWoiRanh bìQfHUSinh tĩnYAWoiRh nhYAWoiRìn bốnjt pYAWoiRhía, pháYAWoiRt hiệQfHUSin QfHUSitầng dướYAWoiRi YAWoiRcó bóQfHUSing người.Jwcgyk AJwcgyknh liềjtn kjtéo Tjtần Cjtẩm chạjty xuốngYAWoiR, vừajt cQfHUSihạy vừjta nóiYAWoiR: Jwcgyk"Anh hQfHUSiiểu rồi,jt thanjtg máyYAWoiR YAWoiRvẫn ởYAWoiR tầYAWoiRng YAWoiR1, nJwcgykó vẫQfHUSin đứngJwcgyk Jwcgykyên ởjt đó,Jwcgyk nhJwcgykưng nYAWoiRó lạQfHUSii chạQfHUSiy QfHUSivào QfHUSi1 khôngQfHUSi giaQfHUSin QfHUSitầng 1YAWoiR3 khQfHUSiác. JwcgykChúng mìJwcgyknh Jwcgykmau chạyJwcgyk xQfHUSiuống tYAWoiRầng jt1 đi."
LụcYAWoiR TJwcgykử QfHUSiMinh đJwcgykã khônJwcgykg cYAWoiRòn đểQfHUSi jtý tớiQfHUSi QfHUSicái gQfHUSiì nữYAWoiRa, aYAWoiRnh YAWoiRnhắm mJwcgykắt bJwcgykắn bừa,YAWoiR Jwcgyklúc mởYAWoiR YAWoiRmắt rYAWoiRa cQfHUSihỉ jtthấy vJwcgykỏ đQfHUSiạn tjtung tójte khJwcgykắp nơi.
YAWoiRAnh vừjta địnhjt thởYAWoiR thJwcgykào nhQfHUSiẹ nhjtõm QfHUSithì lạYAWoiRi cảmYAWoiR thJwcgykấy cYAWoiRó gJwcgykì đJwcgykó jtđang YAWoiRlắc lYAWoiRư tJwcgykrên đầu.Jwcgyk NgẩnJwcgykg đJwcgykầu lêjtn, anYAWoiRh tQfHUSihấy ngjtười phụYAWoiR nữYAWoiR QfHUSimặc áYAWoiRo đỏYAWoiR đYAWoiRó jtđang tYAWoiRreo lơjt lửngYAWoiR trênjt cửaYAWoiR trờiYAWoiR cjtủa thanYAWoiRg máy.jt jtBà QfHUSita jtthõng mặtYAWoiR xuốnQfHUSig, đYAWoiRối mYAWoiRặt vQfHUSiới ajtnh, QfHUSi2 coYAWoiRn mắtYAWoiR Jwcgykđã bịJwcgyk mócQfHUSi, jtmáu QfHUSichảy tQfHUSiràn khJwcgykắp nơi,jt rỏJwcgyk cảjt vàjto Jwcgykmặt anh.
Đángjt sjtợ nhấQfHUSit ljtà ngưjtời đànQfHUSi Jwcgykbà QfHUSivới khQfHUSiuôn mặtjt vYAWoiRô hồnJwcgyk lạiYAWoiR bắtQfHUSi đầJwcgyku nhếQfHUSich mépjt cười.
Kha LYAWoiRương đYAWoiRã tớQfHUSii cửajt tJwcgykhang mYAWoiRáy, ajtnh đậpJwcgyk mạnQfHUSih QfHUSivào nóJwcgyk nhưnQfHUSig cQfHUSihẳng cóJwcgyk tjtác dụngYAWoiR gì.
Tjtần CJwcgykẩm sJwcgykốt ruột,YAWoiR nhJwcgykấn njtút jtliên hồi.
Hắc BJwcgykảo đangQfHUSi nYAWoiRằm troQfHUSing lòngYAWoiR KQfHUSiha LươQfHUSing bỗngJwcgyk nJwcgykhảy YAWoiRvọt Jwcgyklên YAWoiRcào QfHUSivào môQfHUSii YAWoiRanh, KhYAWoiRa LươngYAWoiR lấyJwcgyk tYAWoiRay sờQfHUSi QfHUSithì pháYAWoiRt hiệQfHUSin mìnjth đjtã bYAWoiRị chảyYAWoiR Jwcgykmáu, anYAWoiRh cũJwcgykng cQfHUSihẳng cJwcgykó thờiQfHUSi QfHUSigian đểjt tráJwcgykch QfHUSiHắc Bảojt nữaQfHUSi, cứjt tJwcgykiếp tụQfHUSic đạpjt cửa.
ĐYAWoiRúng lújtc nàjty Jwcgykthì xuấtJwcgyk hiệJwcgykn kQfHUSiỳ Jwcgyktích –Jwcgyk bJwcgykàn tajty díYAWoiRnh máujt củaYAWoiR YAWoiRKha LưYAWoiRơng jtvừa đậYAWoiRp vàYAWoiRo cửa,YAWoiR tấtQfHUSi cảJwcgyk cácYAWoiR QfHUSivết máuYAWoiR đầjtm đìjta trQfHUSiên thaJwcgykng máyjt đềuQfHUSi bijtến mất.
Kha Lươnjtg nYAWoiRgạc njthiên jtnhìn jttay mìQfHUSinh rQfHUSiồi hétYAWoiR to:
- ĐúngYAWoiR rồi!QfHUSi SaYAWoiRo aYAWoiRnh lạiYAWoiR khJwcgykông nhJwcgykớ đếnjt chiQfHUSiêu nàyYAWoiR tjtrong Phươjtng jtpháp tjtránh tQfHUSià Jwcgykcủa ôngjt anYAWoiRh –Jwcgyk YAWoiRdùng máuYAWoiR củaJwcgyk mìYAWoiRnh Jwcgykđể đuổijt maJwcgyk. DònQfHUSig jthọ JwcgykKha củaYAWoiR ajtnh truyềnQfHUSi đờiYAWoiR làmQfHUSi phJwcgykáp sư,QfHUSi nêQfHUSin trêJwcgykn nYAWoiRgười Jwcgykai cũJwcgykng cJwcgykó mQfHUSiáu tránhYAWoiR ma.
AYAWoiRnh QfHUSivẫn đajtng hoJwcgykan hỉYAWoiR tJwcgykhì thấyQfHUSi mQfHUSiũi mìnJwcgykh đjtau nhóijt, Jwcgykmáu chảyQfHUSi ộQfHUSic raQfHUSi. AnYAWoiRh địnhJwcgyk mắngQfHUSi YAWoiRTần CẩmYAWoiR Jwcgykthì thấyjt cJwcgykô Jwcgykđã nYAWoiRhanh Jwcgykchóng lấJwcgyky tQfHUSiay quyệYAWoiRt máuYAWoiR trênYAWoiR jtmũi anJwcgykh rjtồi bôjti vYAWoiRào Jwcgyknút nhấYAWoiRn thYAWoiRang máyjt. Vjtừa nhấnjt mạnhQfHUSi YAWoiRvào, thanjtg jtmáy bậQfHUSit mở.
MộtQfHUSi ngưJwcgykời đJwcgykang YAWoiRbị treQfHUSio lủngQfHUSi lẳngQfHUSi YAWoiRtrong tQfHUSihang mJwcgykáy; QfHUSiđó chQfHUSiính làQfHUSi JwcgykLục TYAWoiRử MiQfHUSinh. jtKha LươQfHUSing YAWoiRchạy jtvào jttrong jtôm chJwcgykân TửYAWoiR Mijtnh kéojt xuQfHUSiống, Jwcgykđáng thươngJwcgyk cQfHUSiho anjth chàjtng LụcJwcgyk jtTử MinJwcgykh đãjt jtbị trYAWoiReo Jwcgykcổ trjtợn QfHUSicả mắtQfHUSi; đãYAWoiR thếYAWoiR lạijt cònYAWoiR tiếpQfHUSi tụYAWoiRc bịYAWoiR kéQfHUSio xuốngJwcgyk Jwcgykđau jtđiếng người,Jwcgyk Jwcgyknên chỉJwcgyk còQfHUSin biếJwcgykt Jwcgykgiẫy đạpYAWoiR YAWoiRlung tJwcgykung. jtT ầnYAWoiR CẩJwcgykm YAWoiRnhìn thJwcgykấy thếQfHUSi vộiYAWoiR nóJwcgyki vớiYAWoiR QfHUSiKha jtLương: “ĐừngJwcgyk QfHUSicố kéoQfHUSi Jwcgykanh ấQfHUSiy xuống,Jwcgyk bếQfHUSi Jwcgykanh YAWoiRấy YAWoiRlên đi”
Kha Lưjtơng Jwcgykvà TQfHUSiần CẩQfHUSim luJwcgykống cuốYAWoiRng đặQfHUSit TửYAWoiR MJwcgykinh xuống;QfHUSi jtmay màYAWoiR anjth jtấy khôQfHUSing jtbị QfHUSitreo lâu,YAWoiR hơQfHUSin Jwcgyknữa thYAWoiRể lựcjt sunQfHUSig mQfHUSiãn nêJwcgykn chỉJwcgyk nghỉQfHUSi YAWoiR1 ljtúc lạijt YAWoiRbình thườngQfHUSi nhưYAWoiR khônYAWoiRg jtcó việcYAWoiR gì.
QfHUSiVừa ngồJwcgyki dậy,jt TYAWoiRử JwcgykMinh đãJwcgyk lớJwcgykn tiếngjt mắngQfHUSi KhJwcgyka Lương:
- LJwcgykúc Jwcgyknãy anQfHUSih YAWoiRcứ cốQfHUSi kéoQfHUSi tôjti xuốJwcgykng, aYAWoiRnh Jwcgykcó còjtn nYAWoiRhân tínQfHUSih QfHUSikhông đấyJwcgyk? Hajty Jwcgyklà jtanh muJwcgykốn giếQfHUSit tôi?
QfHUSiKha LươngJwcgyk Jwcgykxoa jtmũi hỏiQfHUSi lại:
YAWoiR- ĐJwcgykừng jtcó giJwcgykà mJwcgykồm! nếJwcgyku anYAWoiRh kjthông trYAWoiReo cổJwcgyk QfHUSitự tửjt thjtì YAWoiRtôi đãjt YAWoiRkhông mấJwcgykt nhiềuYAWoiR QfHUSimáu đếnQfHUSi thQfHUSiế! TôQfHUSii jtvốn jtđã gầyJwcgyk YAWoiRyếu, sYAWoiRuy diJwcgyknh dưỡngYAWoiR, thiếuQfHUSi máujt, đâuJwcgyk jtcó đượcJwcgyk jtbéo tYAWoiRốt jtnhư anh.
Tần CẩmJwcgyk YAWoiRphải hJwcgykét Jwcgykto cajtn QfHUSi2 người:
- ĐếnJwcgyk lúcYAWoiR njtày mJwcgykà YAWoiR2 anQfHUSih cJwcgykòn tQfHUSiâm tJwcgykrạng cãQfHUSii nhajtu àJwcgyk? JwcgykKhông maQfHUSiu đQfHUSii cJwcgykứu TQfHUSihi Thi!
Hjtọ ljtiền đứngJwcgyk dậjty chạjty rjta nJwcgykgoài. NYAWoiRhìn thjtấy Thjti YAWoiRThi đangjt QfHUSichầm cQfHUSihậm bưjtớc tới,jt bjta ngườiYAWoiR YAWoiRthở phjtào nhYAWoiRẹ nhõmYAWoiR; đanjtg địJwcgyknh chạyJwcgyk jtđến chỗjt Thjti JwcgykThi YAWoiRthì họjt đứnYAWoiRg sữngQfHUSi lại.
Có jtmột bónQfHUSig ngQfHUSiười jtbay sQfHUSiau QfHUSiThi Thi.
JwcgykTần CJwcgykẩm Jwcgykgiơ nắmQfHUSi đJwcgykấm địnhJwcgyk đánhQfHUSi KYAWoiRha Lương.jt Kjtha LươnJwcgykg vjtội chạQfHUSiy tớijt núpJwcgyk Jwcgyksau lQfHUSiưng TQfHUSiử Minh.
QfHUSiThi Thjti đjtang dầnJwcgyk tQfHUSiiến tớiJwcgyk pQfHUSihía jthọ; cáYAWoiRi bóngJwcgyk kiYAWoiRa jtcũng rõJwcgyk hơn.Jwcgyk BQfHUSia ngưQfHUSiời nhậQfHUSin jtra jtđó QfHUSilà ôjtng nộYAWoiRi YAWoiRKha Lươjtng lQfHUSiiền ngồiJwcgyk jtbệt xuốngjt đjtất, thởjt pJwcgykhào jtrồi nói:
- ÔngYAWoiR jtà, lầnQfHUSi nàyYAWoiR Jwcgykông xYAWoiRuất hiệnQfHUSi jtquá bấtJwcgyk ngờYAWoiR đấy!Jwcgyk BọnYAWoiR cháujt sợJwcgyk đếnQfHUSi tQfHUSihót tiQfHUSim rjtồi đâyJwcgyk này.
JwcgykÔng nYAWoiRội KJwcgykha YAWoiRLương jt– KhJwcgyka ĐạYAWoiRo Jwcgykcuối Jwcgykcùng cũngJwcgyk xYAWoiRuất hiYAWoiRện, QfHUSiKha YAWoiRLương Jwcgykvui mừngYAWoiR jtchạy vYAWoiRề pQfHUSihía ôQfHUSing, Jwcgyknhưng thYAWoiRấy ônQfHUSig hữngjt hờYAWoiR, chánYAWoiR nảQfHUSin nYAWoiRhìn mình.
ÔnQfHUSig jtcụ trjtách móc:
- Lẽjt nJwcgykào YAWoiRcháu đQfHUSiã sửjt dụngYAWoiR cYAWoiRhiêu thuYAWoiRật mQfHUSiáu trjtánh tàYAWoiR đQfHUSiê tYAWoiRiện nhYAWoiRất, njthục nJwcgykhã nhấtYAWoiR, jthèn YAWoiRhạ nJwcgykhất cJwcgykủa dòYAWoiRng họJwcgyk QfHUSiKha chYAWoiRúng ta?
Kha LươQfHUSing buồYAWoiRn bãjt đQfHUSiáp lại:
YAWoiR- NhQfHUSiục YAWoiRnhã hQfHUSièn QfHUSihạ cQfHUSiái gjtì YAWoiRchứ! QfHUSinếu khônQfHUSig jtcó chQfHUSiút Jwcgykmáu Jwcgykcủa cháuQfHUSi tYAWoiRhì Tửjt MinJwcgykh sJwcgykớm đQfHUSiã bịjt chếtQfHUSi treJwcgyko tronjtg tYAWoiRhang mQfHUSiáy rồi.
jtTần CẩmYAWoiR chạyjt tớijt đJwcgykỡ TJwcgykhi ThQfHUSii tQfHUSihì nhậjtn thấyQfHUSi TYAWoiRhi TQfHUSihi đanYAWoiRg nJwcgykhư YAWoiRngười mộYAWoiRng du.
JwcgykÔng QfHUSitrẻ jtgiải thích:
- ThQfHUSii Tjthi bịjt QfHUSiông thjtôi miJwcgykên rồiJwcgyk, bQfHUSian nãjty njtó đãjt kjtinh QfHUSihãi QfHUSitột đJwcgykộ; ônQfHUSig thJwcgykôi mQfHUSiiên đểQfHUSi nQfHUSió nJwcgykgủ, nhjtư tQfHUSihế sJwcgykẽ bjtảo vệYAWoiR đượcJwcgyk nguyjtên khjtí jttốt hơn.
Ông tYAWoiRrẻ quaQfHUSiy rYAWoiRa nóiQfHUSi vJwcgykới Kjtha Lương:
- QfHUSiSao cháuQfHUSi kjthông jtchịu jthọc phépYAWoiR thuậJwcgykt troYAWoiRng sáchjt YAWoiRcủa ônJwcgykg? BQfHUSiao nhYAWoiRiêu phưjtơng phQfHUSiáp haYAWoiRy khôngjt Jwcgykdùng lạiJwcgyk YAWoiRđi dùngjt cYAWoiRái phépJwcgyk jtnhục Jwcgyknhã tYAWoiRhế jthả cháuYAWoiR? LJwcgykàm thếjt màQfHUSi gọYAWoiRi YAWoiRlà bắtjt mjta ưYAWoiR? ThJwcgykà YAWoiRcháu hQfHUSiiến mQfHUSiáu cjtho bệnhjt việYAWoiRn đểjt cứuJwcgyk ngườiYAWoiR còQfHUSin hjtơn làjt vuYAWoiRng vãQfHUSii lQfHUSiung tuYAWoiRng., thậtYAWoiR chẳngQfHUSi biếtQfHUSi jtxấu YAWoiRhổ gYAWoiRì cả.
QfHUSiKha LươnQfHUSig Jwcgykxấu hổQfHUSi liềnYAWoiR cYAWoiRãi jtlại ông:
YAWoiR- TQfHUSihế QfHUSiai bảojt tậpjt hYAWoiRợp cáQfHUSic mảQfHUSinh vảijt lạiYAWoiR rYAWoiRồi đốtjt điYAWoiR lJwcgykà YAWoiRcó tJwcgykhể YAWoiRphá đượcQfHUSi lờiYAWoiR YAWoiRnguyền QfHUSiCA BJwcgykĂNG? TroYAWoiRng lYAWoiRúc tJwcgykhu jtthập vải,jt bọnjt chJwcgykáu jtxém chútJwcgyk Jwcgyknữa đãYAWoiR mYAWoiRất mQfHUSiạng YAWoiRrồi, vậyQfHUSi màQfHUSi bâyQfHUSi giờQfHUSi ôJwcgykng lJwcgykại jttới tráchYAWoiR jtcháu nữjta à?
Ông jttrẻ cQfHUSihau màYAWoiRy rồiYAWoiR nói:
- JwcgykCác cháuJwcgyk đãjt xjtem YAWoiRbản Jwcgykthảo củJwcgyka ông?
YAWoiR- QfHUSiBản thảQfHUSio nàoYAWoiR cQfHUSiơ? Quyểnjt YAWoiRsách đóQfHUSi YAWoiRlà bảnJwcgyk thảoJwcgyk Jwcgykcủa Jwcgykông ư?QfHUSi QfHUSi- Bjtốn QfHUSingười nYAWoiRgạc nhiêQfHUSin nJwcgykhìn ông.
- ĐóYAWoiR YAWoiRđúng QfHUSilà bjtản thjtảo củaYAWoiR Jwcgykông. Lẽjt nJwcgykào tYAWoiRrong bảnQfHUSi tQfHUSihảo Jwcgykông lạQfHUSii Jwcgykkhông cJwcgykó quyềnYAWoiR giảJwcgyk thiếtjt mộtQfHUSi chútjt? jtViệc phájt lờiJwcgyk nguyềnjt CjtA BJwcgykĂNG QfHUSilà YAWoiRmột troJwcgykng nhữngQfHUSi cYAWoiRâu hỏijt khójt trảYAWoiR lYAWoiRời nhQfHUSiất củJwcgyka QfHUSidòng hjtọ JwcgykKha chúnYAWoiRg jtta, ôngQfHUSi đYAWoiRã đềJwcgyk cậpjt rấtjt nhiềuYAWoiR giảYAWoiR tJwcgykhiết đYAWoiRể pjthá lờiYAWoiR ngJwcgykuyền, chYAWoiRẳng nJwcgykhẽ YAWoiRcác cháuJwcgyk cứJwcgyk lầQfHUSin lưQfHUSiợt Jwcgykthử tjtừng phươngjt pháJwcgykp Jwcgykhay sao?
QfHUSiBa ngườiQfHUSi đềuJwcgyk kiQfHUSinh sợJwcgyk tojtát mồQfHUSi hôi.
YAWoiR- CáQfHUSic cháujt thJwcgyku Jwcgykthập jtmảnh jtvải Jwcgykđỏ, đemYAWoiR sứjtc mQfHUSiạnh jtCA BĂNjtG vốnJwcgyk đãQfHUSi đượcYAWoiR Jwcgyktách rJwcgyka jttập Jwcgykhợp QfHUSilại, Jwcgykrồi Jwcgyklại mjtang mảnhjt vảiJwcgyk đYAWoiRó tớiJwcgyk nơjti cJwcgykhí âjtm. CáQfHUSic YAWoiRcháu hJwcgykãy mYAWoiRở YAWoiRto mắtQfHUSi rjta màJwcgyk nhìnYAWoiR, YAWoiRnơi nàyQfHUSi mjtấy chụjtc năJwcgykm trướcjt YAWoiRvốn Jwcgyklà nYAWoiRghĩa đjtịa cYAWoiRhôn xJwcgykác Jwcgykhàng YAWoiRvạn njtgười. CJwcgykác chJwcgykáu cYAWoiRho rằngQfHUSi nhYAWoiRững khQfHUSiuôn mặQfHUSit jtsau tấQfHUSim kíYAWoiRnh YAWoiRkia QfHUSilà mặtJwcgyk ngưjtời đúngYAWoiR khôngQfHUSi, kỳJwcgyk thQfHUSiực đóQfHUSi đềuJwcgyk làJwcgyk nhữQfHUSing oYAWoiRan hjtồn trướcYAWoiR kijta, hYAWoiRọ đJwcgykang ngàyjt jtđêm ljtàm Jwcgykbạn YAWoiRvới nhữnjtg bệnhQfHUSi jtnhân tYAWoiRâm thần.
jtÔng tYAWoiRrẻ lạiJwcgyk dQfHUSiõng jtdạc QfHUSinói tiếp:
- JwcgykCác cháuYAWoiR jtcòn đứngJwcgyk đờQfHUSi ởQfHUSi đâyJwcgyk lJwcgykàm gìYAWoiR? jtKhông mjtau lênjt sJwcgykân thượnYAWoiRg tYAWoiRìm AYAWoiRnh KỳQfHUSi YAWoiRvà ĐYAWoiRinh Đôngjt đ!YAWoiR YAWoiRĐinh ĐôngQfHUSi hiệnQfHUSi gjtiờ đYAWoiRang bịQfHUSi mộQfHUSit lJwcgykực lượngYAWoiR đánQfHUSig QfHUSisợ thaQfHUSio Jwcgyktúng; nếujt cácjt cháJwcgyku đếnQfHUSi muộQfHUSin sẽjt khJwcgykông kQfHUSiịp đâu!
Ôjtng trẻjt vừaYAWoiR vỗQfHUSi vàojt ngườijt jtThi ThiJwcgyk, côjt QfHUSiliền tỉnhYAWoiR lại.QfHUSi YAWoiRBốn nYAWoiRgười khôngYAWoiR kịpQfHUSi nYAWoiRói Jwcgykgì jtvội bướcJwcgyk vàoQfHUSi thajtng máYAWoiRy, QfHUSiông trJwcgykẻ khônQfHUSig đYAWoiRi cùnYAWoiRg hjtọ, bJwcgykởi thJwcgykời gijtan hiệJwcgykn hìnhjt bYAWoiRa phújtt YAWoiRmột ngàYAWoiRy đYAWoiRã hết.YAWoiR ÔnYAWoiRg QfHUSichỉ jtkịp QfHUSinói vớiQfHUSi KhJwcgyka LươQfHUSing: “NếuJwcgyk thYAWoiRực sựQfHUSi khYAWoiRông QfHUSicó cjtách QfHUSinào khjtác, Jwcgykcháu hJwcgykãy tựQfHUSi cắtYAWoiR ngónYAWoiR YAWoiRtay đểQfHUSi QfHUSimáu chảQfHUSiy QfHUSira nhé!”.QfHUSi jtLời dặnQfHUSi củajt ônJwcgykg trẻjt kJwcgykhiến jtKha LươnJwcgykg lạnYAWoiRh hếtYAWoiR QfHUSicả nJwcgykgười, anYAWoiRh đứngjt QfHUSitrong tJwcgykhang QfHUSimáy ôjtm mJwcgykiệng khôngJwcgyk Jwcgyknói QfHUSinăng gì.
Lúc nYAWoiRày bJwcgykốn ngYAWoiRười lạQfHUSii điQfHUSi QfHUSicùng vJwcgykới nhaYAWoiRu, khJwcgykông ajti nóiJwcgyk jtnăng Jwcgykgì. HắcQfHUSi BảJwcgyko jtnằm ườnQfHUSi jttrên vaYAWoiRi YAWoiRKha QfHUSiLương QfHUSikhông chịjtu xuống.Jwcgyk Bọnjt họjt vừajt trảJwcgyki QfHUSiqua cơYAWoiRn chấjtn độnJwcgykg, QfHUSiai Jwcgykcũng QfHUSibiết đốiJwcgyk thủJwcgyk củQfHUSia mìnhQfHUSi rjtất QfHUSimạnh nhưJwcgykng Jwcgykhọ vQfHUSiẫn khôjtng từJwcgyk bỏJwcgyk jtý địnhQfHUSi jtcứu AnJwcgykh YAWoiRKỳ YAWoiRvà Đinhjt Đông.
MọiQfHUSi ngườijt đổQfHUSi jtdồn chQfHUSiú QfHUSiý vjtào KJwcgykha Ljtương, jtanh cJwcgykhẳng biếtJwcgyk jtlàm sJwcgykao cYAWoiRhỉ bJwcgykiết ngậmjt YAWoiRngùi kJwcgykêu Jwcgykca saYAWoiRo sJwcgykố mìjtnh YAWoiRkhổ thếJwcgyk! TạYAWoiRi sQfHUSiao baYAWoiRo QfHUSinhiêu pháQfHUSip thuậtjt khôjtng họcYAWoiR lạQfHUSii chỉjt hYAWoiRọc đượcYAWoiR mỗiJwcgyk mộjtt chiêjtu Jwcgyknày. MọiQfHUSi ngườQfHUSii YAWoiRnhìn anjth tiếcYAWoiR nuốiQfHUSi nghYAWoiRĩ, Jwcgykgiá máujt QfHUSianh nhiYAWoiRều Jwcgyknhư nướQfHUSic sôngQfHUSi tJwcgykhì tốJwcgykt biJwcgykết bao.
ChẳQfHUSing mấyQfHUSi cYAWoiRhốc jtthang YAWoiRmáy đãJwcgyk lêYAWoiRn YAWoiRtới sânYAWoiR thjtượng, nếujt nYAWoiRhư jtông nộiYAWoiR JwcgykKha LươnYAWoiRg khôJwcgykng jtnói chJwcgyko bọnjt họQfHUSi YAWoiRbiết nơiJwcgyk jtnày trướcYAWoiR kiYAWoiRa lQfHUSià nQfHUSiơi cJwcgykhôn QfHUSixác vYAWoiRạn jtngười thìJwcgyk troYAWoiRng mYAWoiRắt củjta họ,YAWoiR njtơi nàYAWoiRy quảYAWoiR jtlà YAWoiRrất QfHUSiđẹp QfHUSi- mộJwcgykt nơijt njton xaYAWoiRnh QfHUSinước bJwcgykiếc, câyYAWoiR jtmây xYAWoiRanh xaJwcgyknh mọYAWoiRc ởYAWoiR kYAWoiRhắp nQfHUSiơi, QfHUSitrên sânYAWoiR thjtượng djtây mâJwcgyky đYAWoiRan chYAWoiRéo vàoQfHUSi nJwcgykhau YAWoiRgiống nhưjt mộtQfHUSi tQfHUSiấm YAWoiRvải xanQfHUSih Jwcgykdày dặjtn vậy.
Khjta LươngJwcgyk vừaQfHUSi nQfHUSihìn vYAWoiRừa nghĩ,Jwcgyk tronQfHUSig sJwcgykách QfHUSicủa ôngYAWoiR viếtJwcgyk nhữngjt nơijt jtcó YAWoiRcây xanjth mọYAWoiRc QfHUSium QfHUSitùm thườngJwcgyk YAWoiRrất nặJwcgykng âmjt kjthí. JwcgykLoại câjty nYAWoiRày hấJwcgykp tYAWoiRhu âmYAWoiR kYAWoiRhí đểjt tYAWoiRồn tJwcgykại, jthơn nữQfHUSia njtó lạYAWoiRi cYAWoiRhe lấjtp ánJwcgykh mặJwcgykt trời,Jwcgyk QfHUSilà nơijt trúJwcgyk ẩnYAWoiR jttốt QfHUSicủa QfHUSioan hồn.
Bốn ngườjti bướjtc đJwcgyki rấjtt cẩnQfHUSi QfHUSithận, cjthỉ sợQfHUSi QfHUSimột sJwcgykơ suấJwcgykt nhỏYAWoiR jtcũng cóJwcgyk Jwcgykthể khiếnYAWoiR QfHUSihọ hụtQfHUSi bướQfHUSic. ĐiQfHUSiều kỳQfHUSi lạjt QfHUSilà hQfHUSiọ đềujt cảmQfHUSi thấyQfHUSi điJwcgyk tjtrên QfHUSicây jtmây Jwcgykvừa dYAWoiRẻo vừYAWoiRa jttrơn nàyYAWoiR giYAWoiRống nhYAWoiRư đijt YAWoiRtrên đốngYAWoiR xácjt chếtjt vậy!Jwcgyk TuJwcgyky đềujt YAWoiRnghĩ vậyQfHUSi nhYAWoiRưng khôngQfHUSi jtai dámjt nYAWoiRói rQfHUSia, họQfHUSi QfHUSinhìn Jwcgyksân thJwcgykượng rộngJwcgyk ljtớn, YAWoiRbăn khoJwcgykăn khYAWoiRông bijtết QfHUSiđứa YAWoiRbé đJwcgykang ởYAWoiR đâu?
Cuốjti Jwcgykcùng hJwcgykọ cũnQfHUSig njthìn thQfHUSiấy haYAWoiRi Jwcgykmẹ cYAWoiRon jtAnh YAWoiRKỳ, nhưJwcgykng YAWoiRcảnh tượngQfHUSi trướcJwcgyk QfHUSimắt họJwcgyk thậtQfHUSi đQfHUSiáng sợ!YAWoiR JwcgykAnh KỳJwcgyk đanjtg Jwcgykthả đứaQfHUSi béYAWoiR ởQfHUSi ngoàiJwcgyk YAWoiRsân thưjtợng, chỉQfHUSi cYAWoiRần thjtả jttay tYAWoiRhì nQfHUSió chếtQfHUSi chắYAWoiRc rồi.
Đứa béYAWoiR khôngYAWoiR độjtng đậy,Jwcgyk giốngJwcgyk nhưJwcgyk ngườiYAWoiR chếJwcgykt vậy!
Thi QfHUSiThi hốtQfHUSi hoảngQfHUSi hétjt lên:
- Đừjtng! jtAnh KỳJwcgyk! Đừnjtg thảYAWoiR jttay rjta. QfHUSiĐừng giYAWoiRết hạYAWoiRi coYAWoiRn bé!
TuYAWoiRy njthiên, giữaJwcgyk khônYAWoiRg gJwcgykian YAWoiRma jtquái lạiYAWoiR vănYAWoiRg jtvẳng mộYAWoiRt giọnYAWoiRg Jwcgyknói: “YAWoiRHãy thảJwcgyk cjton raYAWoiR. CoYAWoiRn muốQfHUSin đưJwcgykợc xuốYAWoiRng dướiYAWoiR chQfHUSiơi. JwcgykĐừng nắmJwcgyk taQfHUSiy con!”YAWoiR ĐóJwcgyk chínJwcgykh làYAWoiR tJwcgykiếng củJwcgyka ĐinJwcgykh Đông.
TầnQfHUSi CẩmJwcgyk vừJwcgyka địnhQfHUSi chạJwcgyky lêYAWoiRn YAWoiRthì thấyJwcgyk Anjth Kỳjt bỏYAWoiR YAWoiRmột QfHUSitay raYAWoiR, cQfHUSiô vộiJwcgyk đứngQfHUSi QfHUSilại khôYAWoiRng dámJwcgyk tiếnQfHUSi thêmjt jtnữa. ĐJwcgykứa béJwcgyk bịYAWoiR trJwcgykeo jtlơ lửjtng ngojtài sQfHUSiân thượng,QfHUSi gióJwcgyk thổiQfHUSi tới,YAWoiR sặYAWoiRc mùiQfHUSi máJwcgyku tjtươi Jwcgyktanh ngòm,Jwcgyk nhìYAWoiRn jtkỹ dYAWoiRãy núJwcgyki đJwcgyken sQfHUSiì phQfHUSiía Jwcgykxa trônQfHUSig giốnQfHUSig nhưYAWoiR mộtYAWoiR bầyJwcgyk qjtuái Jwcgykvật đangjt nhjte naJwcgyknh mQfHUSiúa vujtốt, chjtỉ jttrực YAWoiRcó Jwcgykgì rơijt xuốjtng lQfHUSià nuJwcgykốt chYAWoiRửng khôngQfHUSi tha.
Khjta LYAWoiRương nhẹjt nhàngJwcgyk Jwcgykđặt HắcYAWoiR jtBảo xuốnQfHUSig, YAWoiRhy vọQfHUSing njtó jtcó cQfHUSiách gìYAWoiR jtcứu Jwcgykhai mẹQfHUSi coQfHUSin YAWoiRAnh KỳQfHUSi. LúcQfHUSi nàyjt QfHUSianh YAWoiRđã coYAWoiRi HắcQfHUSi Bảojt jtlà Jwcgykbùa hQfHUSiộ mệnhQfHUSi cYAWoiRủa mìnhjt. jtHắc BảQfHUSio lQfHUSiiếc nhìJwcgykn jtanh mộtQfHUSi cáYAWoiRi, QfHUSiánh mắtYAWoiR Jwcgyktỏ vẻQfHUSi jtcoi thường.
LúJwcgykc njtày anJwcgykh mớijt tQfHUSihực sQfHUSiự hốijt hậnjt bởiJwcgyk mQfHUSiình đãQfHUSi khôjtng chịujt họcQfHUSi pjthép thjtuật jtđến nơijt đếnjt chốnJwcgyk, đjtể đếnjt giờ,Jwcgyk ngaYAWoiRy mộJwcgykt coQfHUSin mYAWoiRèo QfHUSicũng cjtó quyềYAWoiRn khiJwcgyknh bỉjt anhQfHUSi. KYAWoiRha LJwcgykương tứcQfHUSi QfHUSichí rjtút cQfHUSion dJwcgykao nYAWoiRhỏ YAWoiRra QfHUSichuẩn bịYAWoiR cYAWoiRắt jttay mìnjth bấtQfHUSi QfHUSicứ QfHUSilúc njtào đểYAWoiR đuJwcgykổi mJwcgyka. Njtói jtgì tQfHUSihì nóYAWoiRi, lúcQfHUSi Jwcgyknày QfHUSianh YAWoiRvẫn jtrất QfHUSiquan trọng.
Lúc KYAWoiRha LQfHUSiương YAWoiRđấu trYAWoiRanh tJwcgykư tưởnjtg thìJwcgyk TJwcgykần CẩmJwcgyk vàjt YAWoiRThi QfHUSiThi đJwcgykang QfHUSisợ hãJwcgyki lJwcgyko lắngjt cjtho ĐJwcgykinh ĐônJwcgykg; Jwcgyktận mắtjt Jwcgyknhìn tYAWoiRhấy đjtứa bQfHUSié cứYAWoiR lắcJwcgyk lưjt trQfHUSiong Jwcgykgió, họjt thấpJwcgyk thỏmQfHUSi kQfHUSihông yên.
Thi TJwcgykhi nYAWoiRói tYAWoiRrong nưQfHUSiớc mắt:
- AnJwcgykh KỳYAWoiR, QfHUSidù sYAWoiRao ĐinYAWoiRh ĐôngJwcgyk cũYAWoiRng QfHUSilà đứaYAWoiR coQfHUSin QfHUSido YAWoiRem dứtYAWoiR rJwcgykuột jtđẻ jtra; QfHUSicho dQfHUSiù trướcJwcgyk đâyQfHUSi ejtm khôJwcgykng mujtốn nhậQfHUSin đứaQfHUSi trẻYAWoiR nàJwcgyky, QfHUSicho dYAWoiRù eYAWoiRm muốYAWoiRn trốYAWoiRn Jwcgyktránh sựjt tjthật nJwcgykăm xưajt, nhJwcgykưng nójt vẫQfHUSin Jwcgyklà cojtn cQfHUSiủa jtem, làjt cốYAWoiRt nhụjtc jtcủa Jwcgykem. EQfHUSim jtkhông thYAWoiRể tiếpjt tụcQfHUSi phạmQfHUSi saJwcgyki lầmjt. Ejtm Jwcgykkhông đượcJwcgyk jtgiết cYAWoiRon bé!
Độtjt nhiJwcgykên tronJwcgykg gjtió Jwcgykvọng lạijt giọngYAWoiR tYAWoiRrẻ coJwcgykn lảnhQfHUSi lót:YAWoiR “jtMẹ thảjt Jwcgykcon raYAWoiR, coYAWoiRn muQfHUSiốn xuốngQfHUSi chJwcgykơi, mQfHUSiẹ đJwcgykừng gJwcgykiữ cYAWoiRon thế!”
ĐúngQfHUSi lYAWoiRà giọngQfHUSi ĐiJwcgyknh Đông.
QfHUSiÁnh đènQfHUSi tYAWoiRrên Jwcgyksân thQfHUSiượng đjtủ sánjtg Jwcgykđể hQfHUSiọ YAWoiRnhìn rYAWoiRõ QfHUSimóng YAWoiRtay jtĐinh ĐYAWoiRông đãYAWoiR cắmjt sâuJwcgyk vjtào tYAWoiRận xươYAWoiRng mJwcgyku bjtàn tjtay QfHUSiAnh Kjtỳ, QfHUSinhưng JwcgykAnh QfHUSiKỳ QfHUSivẫn Jwcgyknhất quyếtjt khônjtg tJwcgykhả taYAWoiRy ra.
KhônJwcgykg pQfHUSihải AYAWoiRnh Kjtỳ đaYAWoiRng hjtại ĐQfHUSiinh YAWoiRĐông mQfHUSià QfHUSilà đaJwcgykng cứQfHUSiu QfHUSicon bé.
Kha Lươjtng địnhQfHUSi Jwcgykchạy tớiYAWoiR giúpJwcgyk AQfHUSinh Kỳ.
ĐộYAWoiRt jtnhiên ĐinhQfHUSi ĐônQfHUSig đổiYAWoiR giọng,Jwcgyk nói:QfHUSi “MàJwcgyky dáYAWoiRm tJwcgykới đâyQfHUSi, tYAWoiRao sJwcgykẽ mQfHUSióc nYAWoiRgay mắtjt jtnó rJwcgyka đQfHUSiể njtó chếtQfHUSi tạijt đây.”
TQfHUSiần CẩmJwcgyk Jwcgykđang YAWoiRôm HắYAWoiRc Bjtảo; tronYAWoiRg bJwcgykóng tJwcgykối, YAWoiRnhìn YAWoiRvào coQfHUSin mắtJwcgyk jtmàu hồJwcgykng phấjtn củQfHUSia YAWoiRHắc BảoQfHUSi, Jwcgykcô QfHUSinhận Jwcgykthấy QfHUSimột đQfHUSiứa bQfHUSié đangYAWoiR nằmYAWoiR tronjtg lònJwcgykg ĐinhJwcgyk Đông.
YAWoiRĐứa jtbé từQfHUSi tYAWoiRừ ngẩngYAWoiR đầujt jtlên, Jwcgykvừa nQfHUSihìn thấJwcgyky nóQfHUSi, TầnYAWoiR YAWoiRCẩm héjtt lên:QfHUSi Jwcgyk“Đúng làQfHUSi thằngjt bQfHUSié đó!”QfHUSi –QfHUSi thằjtng QfHUSibé YAWoiRtrước đâyYAWoiR cQfHUSiô QfHUSinhìn thấyJwcgyk YAWoiRtrước jtmáy vJwcgyki tính,jt thjtằng béJwcgyk QfHUSiđã đòjti lấyjt mắtJwcgyk củjta cô.
ThằnQfHUSig bQfHUSié đóQfHUSi đãYAWoiR nhậYAWoiRp YAWoiRhồn vàJwcgyko ĐinhQfHUSi Đông.QfHUSi Bjtây gQfHUSiiờ jtnó đjtang muốnjt QfHUSidắt ĐinYAWoiRh ĐônJwcgykg Jwcgykxuống dướijt chơi.
KJwcgykha Lươjtng khôngJwcgyk dámjt độnjtg jtđậy, mọiQfHUSi vjtiệc tQfHUSirở nênJwcgyk bjtế tắc.
JwcgykĐột nhijtên YAWoiRAnh Kỳjt ljtên tiếng:
- Đểjt YAWoiRcô xuốngYAWoiR chjtơi vớJwcgyki cYAWoiRháu, cháuQfHUSi YAWoiRtha cQfHUSion gáYAWoiRi cJwcgykho cô!
YAWoiRThi ThQfHUSii kJwcgykinh QfHUSihãi jtnhận Jwcgykra mộQfHUSit côJwcgyk QfHUSigái QfHUSivốn yếuJwcgyk đuốijt nhưQfHUSi QfHUSiAnh YAWoiRKỳ lYAWoiRúc nJwcgykày jtbỗng tJwcgykrở QfHUSinên YAWoiRkiên cườnYAWoiRg, tỉnhQfHUSi táJwcgyko vjtà dũQfHUSing cảmQfHUSi ljtạ thường.
YAWoiRAnh KYAWoiRỳ lạjti jtnói tiếp:
Jwcgyk- CJwcgykô xujtống chYAWoiRơi vớJwcgyki QfHUSicháu nhjté! Cjtô làjtm mYAWoiRẹ jtcháu đưYAWoiRợc không?
ThằYAWoiRng bjté khYAWoiRông nóQfHUSii nănQfHUSig gJwcgykì Jwcgyknhưng ĐinQfHUSih Đjtông lạiYAWoiR cấJwcgykt tiếngJwcgyk: Jwcgyk“Từ lúJwcgykc nhỏJwcgyk mẹYAWoiR đãQfHUSi khJwcgykông cầnJwcgyk cYAWoiRon, mJwcgykẹ khônQfHUSig YAWoiRyêu conQfHUSi, mjtẹ jtcăm hậnjt Jwcgyksự tồnjt tjtại củaJwcgyk cYAWoiRon, cjton khônQfHUSig Jwcgykcần QfHUSingười jtmẹ tồiQfHUSi njthư mẹjt chơJwcgyki vớiYAWoiR con.”
Anjth KỳYAWoiR chậjtm rYAWoiRãi jtđáp lại:
- Cjton YAWoiRkhông biếtJwcgyk Jwcgykđược Jwcgykmẹ yêQfHUSiu coYAWoiRn đYAWoiRến mứcjt nQfHUSiào đâu,jt QfHUSimẹ thựcYAWoiR sựJwcgyk rấJwcgykt yêuJwcgyk conjt, djto YAWoiRmẹ sợJwcgyk khônYAWoiRg thểjt jtcho cjton mộtYAWoiR cYAWoiRuộc sốnQfHUSig hoànYAWoiR hảojt nêQfHUSin YAWoiRmới gửjti cJwcgykon ởYAWoiR nhàYAWoiR bác.YAWoiR YAWoiRMẹ đàQfHUSinh phjtải Jwcgyklàm thQfHUSiế đểJwcgyk coYAWoiRn cYAWoiRó đượcQfHUSi YAWoiRmôi trườngYAWoiR phQfHUSiát triểnJwcgyk YAWoiRlành mạnh,Jwcgyk bJwcgykởi sẽYAWoiR khJwcgykông cYAWoiRó jtai hỏijt bốYAWoiR cQfHUSion lJwcgykà aiYAWoiR, khôngYAWoiR QfHUSicó jtai mắnJwcgykg cQfHUSion ljtà đJwcgykồ cYAWoiRon jthoang. MJwcgykẹ đànhQfHUSi YAWoiRlòng YAWoiRlàm nhưYAWoiR thế,YAWoiR YAWoiRbởi QfHUSimẹ QfHUSiyêu YAWoiRcon hơjtn tấtjt thảyJwcgyk mọiJwcgyk thứjt trênQfHUSi đời.
Nước mắtJwcgyk YAWoiRAnh KỳJwcgyk YAWoiRlã chãQfHUSi rJwcgykơi trêQfHUSin mJwcgykặt Đinhjt Đông,jt hồiYAWoiR YAWoiRlâu ĐinJwcgykh ĐônYAWoiRg hYAWoiRét ljtên: “MẹYAWoiR ơijt, mắtYAWoiR cQfHUSion YAWoiRđau lắmYAWoiR, jtcon đanJwcgykg chảyYAWoiR máu,QfHUSi jtcon jtkhông nhìnYAWoiR thấJwcgyky gjtì QfHUSinữa rồYAWoiRi, Jwcgykmẹ mYAWoiRau cứuQfHUSi cJwcgykon đi!”
Nhìn jtthấy cảYAWoiRnh cQfHUSion YAWoiRmình QfHUSiđau đớJwcgykn jtgiãy giQfHUSiụa, AnYAWoiRh KỳJwcgyk Jwcgykđau lYAWoiRòng nói:
- jtĐừng Jwcgyklàm cJwcgykon jtcô đau!QfHUSi JwcgykTrả QfHUSicon lQfHUSiại cQfHUSiho cjtô! CôJwcgyk sYAWoiRẽ xYAWoiRuống vớiYAWoiR cháu!
QfHUSiĐinh ĐônQfHUSig kYAWoiRhông giãYAWoiRy giụajt nữYAWoiRa, YAWoiRcô béQfHUSi Jwcgyklại rêYAWoiRn rỉjt: “CoQfHUSin cầnJwcgyk Jwcgykcó mắt,jt coJwcgykn QfHUSicần cQfHUSió QfHUSimắt, cojtn QfHUSikhông nhìQfHUSin tYAWoiRhấy gìQfHUSi nữaQfHUSi rồi.”
AnQfHUSih YAWoiRKỳ quJwcgykay lạijt nhYAWoiRìn TQfHUSihi ThYAWoiRi vàQfHUSi jtcác bạnJwcgyk cười,jt mộYAWoiRt nYAWoiRụ jtcười YAWoiRvô hjtồn, côYAWoiR cườYAWoiRi nhưQfHUSi muJwcgykốn nhờJwcgyk mọQfHUSii ngườiJwcgyk trôngjt YAWoiRgiữ jtĐinh ĐôYAWoiRng hYAWoiRộ mQfHUSiình; khQfHUSii jtnụ cJwcgykười chjtưa kịpJwcgyk Jwcgyktắt trjtên mjtôi, cJwcgykô Jwcgykđã QfHUSithò taJwcgyky Jwcgykmóc mộtYAWoiR cojtn mắtYAWoiR ra.
Tuy rấYAWoiRt Jwcgykđau đớjtn nYAWoiRhưng YAWoiRcô khYAWoiRông quỵjt ngãjt; côjt hjtướng mặtQfHUSi vềYAWoiR phíajt cjton rồjti thảJwcgyk cJwcgykon jtmắt xuốngQfHUSi dưới.
JwcgykĐinh YAWoiRĐông hơjti độnQfHUSig đậy.QfHUSi jtTrong mJwcgykắt JwcgykHắc Bảo,jt QfHUSihọ trônYAWoiRg YAWoiRthấy coYAWoiRn mjta nYAWoiRhỏ nYAWoiRhảy rQfHUSia khQfHUSiỏi njtgười Đinjth Đjtông đểYAWoiR tómjt coYAWoiRn mắtjt đẫmYAWoiR májtu QfHUSikia. TầYAWoiRn Cjtẩm YAWoiRhét lêjtn: jt“Mau QfHUSicứu đứajt jtbé đi!”jt YAWoiRba ngườiQfHUSi YAWoiRvội cjthạy jtlại kéoJwcgyk QfHUSiđứa béQfHUSi lên.
JwcgykĐinh Đôngjt vẫnJwcgyk chJwcgykưa tJwcgykỉnh, nóQfHUSi YAWoiRcứ nYAWoiRgủ Jwcgykthiếp điJwcgyk nhưnJwcgykg jtvẫn réoJwcgyk jtgọi: “Mẹjt ơjti, mẹQfHUSi xuốnjtg cJwcgykhơi YAWoiRvới cjton đi!”
Anh KỳQfHUSi YAWoiRgiơ bàJwcgykn taQfHUSiy đjtẫm Jwcgykmáu vuốtJwcgyk vQfHUSie QfHUSikhuôn Jwcgykmặt nhỏYAWoiR jtxinh củaJwcgyk cQfHUSion YAWoiRgái, tronYAWoiRg Jwcgykcon YAWoiRmắt jtcòn lạiQfHUSi củaJwcgyk cYAWoiRô tQfHUSiràn ngậpQfHUSi tìnJwcgykh yêQfHUSiu thươngYAWoiR; cYAWoiRô lạijt đưajt mắjtt nYAWoiRhìn bốnQfHUSi nJwcgykgười bJwcgykạn rồijt Jwcgyknói: “EQfHUSim phảQfHUSii điQfHUSi ngQfHUSiăn cảnJwcgyk Jwcgykthằng béjt jtlại, bởiYAWoiR sớmJwcgyk mYAWoiRuộn nQfHUSió sẽjt tớQfHUSii làmYAWoiR hạQfHUSii cojtn emYAWoiR, nJwcgykhờ Jwcgykmọi ngJwcgykười tJwcgykrông QfHUSinom YAWoiRĐinh ĐYAWoiRông hộYAWoiR em.”
Mọi ngườijt cònQfHUSi cjthưa YAWoiRkịp jtđịnh thầnjt lạiJwcgyk thìjt Jwcgykđã YAWoiRthấy AJwcgyknh KỳQfHUSi nhảyJwcgyk YAWoiRxuống dưới;QfHUSi chẳngYAWoiR mYAWoiRấy YAWoiRchốc, khôJwcgykng YAWoiRai jtnhìn thjtấy QfHUSigì nữa.Jwcgyk Mộjtt tiếngjt YAWoiR“rầm” kjthô khốc.YAWoiR ĐYAWoiRinh ĐôngJwcgyk kJwcgykhông nóiQfHUSi luQfHUSing tujtng nữa;jt nóQfHUSi đãjt thiếQfHUSip đi.
Mọi ngjtười QfHUSiôm ĐiYAWoiRnh QfHUSiĐông QfHUSira jtngoài. TrQfHUSiên QfHUSicổng sâYAWoiRn thượnQfHUSig cYAWoiRó QfHUSihai bóngYAWoiR ngưQfHUSiời YAWoiR– mộQfHUSit lớYAWoiRn, mộtjt jtbé đQfHUSiang đQfHUSiứng djtõi theQfHUSio QfHUSihọ. Đójt làYAWoiR bjtóng Jwcgykcủa AQfHUSinh KỳYAWoiR vàJwcgyk tQfHUSihằng bé.jt JwcgykCả hYAWoiRai nắjtm jttay nhjtau jthồi lJwcgykâu rồiJwcgyk quJwcgykay ngườiYAWoiR YAWoiRđi mất.
Thi Tjthi xúcYAWoiR độYAWoiRng qYAWoiRuỵ ngãjt QfHUSitrên sânJwcgyk tYAWoiRhượng, côQfHUSi thQfHUSian thQfHUSiở: ‘MìJwcgyknh cQfHUSiứ tưởngYAWoiR nóYAWoiR gQfHUSihét đứaJwcgyk trẻJwcgyk này,Jwcgyk mìnjth jtđã Jwcgykthực sựQfHUSi khônjtg hiểQfHUSiu jtnó. VYAWoiRì Jwcgykđứa trẻYAWoiR nàjty, njtó Jwcgykcó Jwcgykthể lJwcgykàm đưjtợc bấtYAWoiR cứjt việYAWoiRc QfHUSigì, cjtó thểjt chiếnQfHUSi thjtắng mQfHUSiọi thjtế ljtực. MìnhYAWoiR Jwcgykđã khônQfHUSig Jwcgykbiết tjtình yêjtu củaJwcgyk ngưJwcgykời mẹjt lạiQfHUSi baYAWoiRo lJwcgyka đếJwcgykn thế!”
Tjtần jtCẩm chạyJwcgyk vJwcgykề Jwcgykphía TJwcgykhi YAWoiRThi, jthai ngườJwcgyki Jwcgykòa kYAWoiRhóc Jwcgyknức jtnở. Bốnjt ngườiQfHUSi khôngQfHUSi jtdám xJwcgykuống dưới;YAWoiR Jwcgykhọ lặngYAWoiR ljtẽ chYAWoiRờ bìnJwcgykh mijtnh jttrên sâJwcgykn thượng…
Tần Cẩmjt nhjtẹ nQfHUSihàng tQfHUSiiến vQfHUSiề phQfHUSiía KhYAWoiRa LươYAWoiRng nói:
- Ejtm QfHUSixin lỗi,jt vjtừa rồijt Jwcgykem đãjt quáJwcgyk mạnhJwcgyk tjtay vớjti anh.
Kha LưJwcgykơng quajty lạiJwcgyk cườiQfHUSi jttrả lời:
- Khôngjt sajto, đằngjt nàoJwcgyk anjth cQfHUSiũng béo,jt đaYAWoiRng cầnjt giảQfHUSim QfHUSibéo mà.
Tần Cẩjtm YAWoiRnhìn KhYAWoiRa lưjtơng càJwcgykng ngàJwcgyky càngYAWoiR rYAWoiRõ trjtong QfHUSiánh bìnYAWoiRh minhYAWoiR; cYAWoiRô nhớQfHUSi lạiJwcgyk QfHUSilần đầuQfHUSi YAWoiRtiên QfHUSi2 ngườYAWoiRi gặpJwcgyk nhaYAWoiRu. CứJwcgyk QfHUSinhư cóQfHUSi bànYAWoiR taYAWoiRy cQfHUSiủa ôJwcgykng trờiJwcgyk sjtắp đặtJwcgyk tYAWoiRrước vậy,Jwcgyk nQfHUSigười đànjt ônQfHUSig nYAWoiRày hếYAWoiRt lầnQfHUSi nàyYAWoiR YAWoiRđến lQfHUSiần YAWoiRkhác xuấYAWoiRt hiệnjt troQfHUSing jtcuộc Jwcgykđời côQfHUSi cùYAWoiRng QfHUSicô QfHUSichia sẻYAWoiR YAWoiRmọi jtkhó khăn.
Lục TửYAWoiR MiYAWoiRnh tQfHUSihẫn thjtờ nJwcgykhìn TQfHUSiần CẩmQfHUSi vjtà Khjta Lươnjtg. NYAWoiRhững nJwcgykgày vQfHUSiừa quQfHUSia, jtanh khônjtg cQfHUSió thờjti giajtn quJwcgykan jttâm tjtới tìjtnh cảmJwcgyk củaJwcgyk Jwcgykmình, nhưnQfHUSig Jwcgykanh biếtjt rJwcgykõ, ngườiJwcgyk QfHUSiđàn ônYAWoiRg tQfHUSirước mắjtt YAWoiRanh cóYAWoiR rấJwcgykt nhiJwcgykều cáQfHUSich đQfHUSiể tJwcgykranh thủQfHUSi tjtình cYAWoiRảm củaJwcgyk ngườiJwcgyk aQfHUSinh yêYAWoiRu dấuJwcgyk. Chjtưa baQfHUSio giờQfHUSi, TầJwcgykn Cẩjtm đốjti xjtử đặcQfHUSi bJwcgykiệt QfHUSivới anhJwcgyk, nhưYAWoiRng Jwcgyklại hếtjt lầnQfHUSi nàyJwcgyk đếjtn lJwcgykần jtkhác QfHUSithể hiệnYAWoiR Jwcgyksự qJwcgykuan tâYAWoiRm đYAWoiRặc Jwcgykbiệt tớiYAWoiR Kjtha LươngQfHUSi. LònQfHUSig anjth quQfHUSiặn đajtu, aYAWoiRnh tựYAWoiR YAWoiRhỏi cQfHUSihẳng lẽYAWoiR mìQfHUSinh jtlại khôngQfHUSi bằngjt cáiQfHUSi gãYAWoiR lưuYAWoiR YAWoiRmanh YAWoiRkia sao?
Mọijt ngưQfHUSiời đềJwcgyku khôngYAWoiR pháJwcgykt hiệnQfHUSi rQfHUSia ánjth mYAWoiRắt Jwcgykkhác lJwcgykạ củJwcgyka ĐườngQfHUSi Tjthi Thi.
Chính TJwcgykhi Thjti cJwcgykũng kQfHUSihông hiểujt YAWoiRcô bjtắt đjtầu cQfHUSió cảYAWoiRm tìnjth vớiJwcgyk YAWoiRTử MiYAWoiRnh tYAWoiRừ lújtc nàoQfHUSi; nhữngJwcgyk ngJwcgykày vQfHUSiừa YAWoiRqua, QfHUSicô đãJwcgyk Jwcgykcó thểjt khẳngQfHUSi địnhYAWoiR rằnjtg mJwcgykình yêYAWoiRu TửJwcgyk MinQfHUSih. CYAWoiRô nhJwcgykớ rấtjt rjtõ hYAWoiRôm jtnay, troQfHUSing QfHUSilúc jtsợ hãi,jt ngườQfHUSii đầujt tQfHUSiiên cJwcgykô nghJwcgykĩ tớQfHUSii làjt TYAWoiRử Minh.
Lụcjt TJwcgykử MYAWoiRinh QfHUSivà TầnJwcgyk CẩmJwcgyk YAWoiRlà jtmột đôiJwcgyk kJwcgykia màJwcgyk? TJwcgykại sYAWoiRao TầJwcgykn CẩmJwcgyk lạiQfHUSi bắtQfHUSi cQfHUSiá YAWoiR2 tajty, lạiQfHUSi Jwcgykcòn QfHUSiđối tốtjt vYAWoiRới jtKha LươnQfHUSig Jwcgykđể YAWoiRTử YAWoiRMinh đaJwcgyku YAWoiRlòng? ThYAWoiRực QfHUSira jtcô Jwcgykấy đQfHUSiâu QfHUSicó xiJwcgyknh jtđẹp bằnQfHUSig mìnJwcgykh? vậyYAWoiR YAWoiRmà tQfHUSirong ljtúc nQfHUSiguy njtan nhấtQfHUSi Jwcgyklại Jwcgykcó YAWoiRđược tấJwcgykm chânJwcgyk jttình củaYAWoiR QfHUSicả jt2 Jwcgykchàng trai.
QfHUSiThi Tjthi jtlà QfHUSicô gáiJwcgyk cójt nJwcgykhiều QfHUSilợi thYAWoiRế nhQfHUSiất troYAWoiRng nQfHUSihóm bạYAWoiRn; giQfHUSia đìJwcgyknh gijtàu cjtó; lạiQfHUSi thôngJwcgyk minYAWoiRh xYAWoiRinh đẹpQfHUSi. TầnYAWoiR CẩmQfHUSi Jwcgykchẳng quYAWoiRa chỉJwcgyk Jwcgyklà bạnJwcgyk họJwcgykc jttừ YAWoiRthủa nhỏ,Jwcgyk côjt jtấy dựQfHUSia vàjto đâuQfHUSi mYAWoiRà cóYAWoiR đượcYAWoiR nhjtiều thứYAWoiR QfHUSiđến thếYAWoiR cjtơ chứ?
YAWoiRThi TQfHUSihi hằnQfHUSi hjtọc YAWoiRnhìn vYAWoiRào bónQfHUSig JwcgykTử jtMinh; côjt tJwcgykhề nhấtjt địnhYAWoiR phQfHUSiải chjtiếm đưjtợc aYAWoiRnh đQfHUSiể chứngYAWoiR Jwcgykminh YAWoiRcô khônjtg hềjt jtthua kéjtm Tầnjt Cẩm.
ĐúngYAWoiR lúcYAWoiR nQfHUSiày YAWoiRHắc BQfHUSiảo đjtang nằmYAWoiR jttrong QfHUSilòng KhQfHUSia LươngYAWoiR bjtỗng nJwcgykhảy phắjtt QfHUSisang lòngjt TầnYAWoiR CẩmQfHUSi, nóYAWoiR conJwcgykg Jwcgyklưng jtvề phíaJwcgyk Thjti ThYAWoiRi, nYAWoiRhư YAWoiRthể đQfHUSiã nhìjtn thjtấu đượJwcgykc ýQfHUSi nghĩQfHUSi củajt YAWoiRcô vậy.
Mặt trờiJwcgyk YAWoiRrồi cjtũng lấjtp ljtó ởjt đằjtng đJwcgykông.; dướiYAWoiR QfHUSimuôn vànjt tiYAWoiRa nQfHUSiắng vànQfHUSig, YAWoiRbốn ngườijt bọnjt hJwcgykọ vẫnjt đQfHUSiứng yênjt Jwcgyktại chỗ;QfHUSi nhYAWoiRưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.