You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửZiV2tA Mi94WxiPnh rú2EQW8Gt sú2EQW8Gng r2EQW8Ga, chĩZiV2tAa vàZiV2tAo m2EQW8Gụ t2EQW8Ga rồi2EQW8G đeUv 94WxiPdoạ: "ZiV2tAĐừng lạZiV2tAi 2EQW8Ggần, nếuUv khôZiV2tAng tôZiV2tAi bắn2EQW8G đấy!"
2EQW8GMụ 2EQW8Gta cườUvi rồUvi lùiZiV2tA vềUv phUvía sa94WxiPu. MụUv t2EQW8Ga 2EQW8Gbị hUvút vàoUv chZiV2tAiếc g2EQW8Gương. Chi94WxiPếc 94WxiPgương tro94WxiPng thZiV2tAang má94WxiPy bỗngZiV2tA tZiV2tArở n2EQW8Gên sốngUv độngUv Uvkhác thường,ZiV2tA nó94WxiP n2EQW8Guốt cZiV2tAhửng ng94WxiPười ZiV2tAphụ nUvữ Uvkia. 94WxiPMụ Uvta Uvbiến mất.
ZiV2tALục Tử2EQW8G M94WxiPinh khôngZiV2tA t94WxiPin nổiZiV2tA v2EQW8Gào mọ94WxiPi thUvứ d94WxiPiễn 94WxiPra trưZiV2tAớc mắ94WxiPt mình,Uv nhưUvng khônUvg c94WxiPòn 94WxiPđủ Uvthời 94WxiPgian để2EQW8G ngạc2EQW8G 94WxiPnhiên nữa94WxiP. AUvnh tUvhấy b94WxiPóng cUvủa mZiV2tAụ tUva kZiV2tAhông biến94WxiP mấtUv t2EQW8Grong gương94WxiP m94WxiPà bâ94WxiPy giờ94WxiP ZiV2tAđã h94WxiPiện ZiV2tAhình lZiV2tAà Uvngười pZiV2tAhụ Uvnữ mZiV2tAặc 2EQW8Gáo 2EQW8Gđỏ, ZiV2tAcứ Uvdi Uvchuyển v94WxiPề ph2EQW8Gía a94WxiPnh, c94WxiPàng lZiV2tAúc càng2EQW8G gần.
Lục2EQW8G Tử2EQW8G bu2EQW8Gộc 94WxiPphải nổZiV2tA súng.
K94WxiPha LươUvng 94WxiPvà Tần2EQW8G Cẩ2EQW8Gm chạUvy tUvới giữ94WxiPa cầUvu ZiV2tAthang thìUv nUvghe Uvthấy tiếng2EQW8G sún94WxiPg, TầZiV2tAn UvCẩm 2EQW8Gliền đứnUvg lUvại rồiUv nói2EQW8G vớiZiV2tA KhZiV2tAa LươUvng: "AZiV2tAnh à,2EQW8G bUvệnh 2EQW8Gviện này94WxiP làmZiV2tA gìUv Uvcó Uvtầng 13."
KZiV2tAha Lương94WxiP v94WxiPỗ đầu2EQW8G ZiV2tAthừa nhậZiV2tAn, b2EQW8Gệnh viện2EQW8G n2EQW8Gày chỉZiV2tA cUvó bốn2EQW8G t94WxiPầng, 94WxiPlấy đâuZiV2tA ZiV2tAra tầng2EQW8G 12EQW8G3 ki94WxiPa cUvhứ! 94WxiPHai ng94WxiPười đã2EQW8G chạ2EQW8Gy r94WxiPất lâ94WxiPu rồZiV2tAi. Chẳng94WxiP Uvlẽ lUvại 94WxiPbị Uvảo giá2EQW8Gc ư?
KhZiV2tAa Lương2EQW8G đ2EQW8Gã c94WxiPó kiZiV2tAnh nghiệm2EQW8G từ2EQW8G buổ2EQW8Gi sáng2EQW8G, a94WxiPnh bìn94WxiPh tĩUvnh nh94WxiPìn bố94WxiPn ph2EQW8Gía, phátZiV2tA hiệ94WxiPn tUvầng dướiUv c2EQW8Gó bZiV2tAóng ngUvười. AUvnh ZiV2tAliền 94WxiPkéo Tần94WxiP CZiV2tAẩm chạyUv 2EQW8Gxuống, vừ94WxiPa chZiV2tAạy vừaUv 2EQW8Gnói: "A94WxiPnh hiểu2EQW8G rồi,ZiV2tA th2EQW8Gang mUváy ZiV2tAvẫn 2EQW8Gở ZiV2tAtầng 1ZiV2tA, nó94WxiP vUvẫn đứngUv y2EQW8Gên 2EQW8Gở 2EQW8Gđó, Uvnhưng nó2EQW8G lại94WxiP chZiV2tAạy vàoUv 2EQW8G1 kUvhông gZiV2tAian ZiV2tAtầng 1Uv3 khác.2EQW8G ChúUvng mìnUvh maUvu chạy2EQW8G Uvxuống tầngUv Uv1 đi."
LụZiV2tAc T94WxiPử 94WxiPMinh đãZiV2tA khôUvng còn94WxiP đ94WxiPể 2EQW8Gý tớUvi cáiZiV2tA gUvì n94WxiPữa, anZiV2tAh nhUvắm 94WxiPmắt bắ94WxiPn bừa,Uv l2EQW8Gúc mởUv mắ2EQW8Gt rZiV2tAa ch2EQW8Gỉ thấyUv vZiV2tAỏ đạnZiV2tA tuZiV2tAng tUvóe khắp2EQW8G nơi.
Anh vừaZiV2tA định94WxiP Uvthở tZiV2tAhào nhẹUv n94WxiPhõm thìZiV2tA lại94WxiP cảUvm thUvấy 2EQW8Gcó Uvgì đZiV2tAó đanZiV2tAg lắc2EQW8G lư94WxiP t94WxiPrên 94WxiPđầu. NgZiV2tAẩng đầuZiV2tA lZiV2tAên, anZiV2tAh thấUvy người2EQW8G ph2EQW8Gụ nữ94WxiP m2EQW8Gặc áUvo đỏZiV2tA 2EQW8Gđó đaUvng trUveo lUvơ lUvửng t2EQW8Grên 94WxiPcửa tr2EQW8Gời của2EQW8G than94WxiPg ZiV2tAmáy. BàUv 2EQW8Gta thõngUv mặtZiV2tA xUvuống, đối94WxiP mặtZiV2tA vớ2EQW8Gi 94WxiPanh, ZiV2tA2 co2EQW8Gn ZiV2tAmắt đ2EQW8Gã b2EQW8Gị móc94WxiP, má94WxiPu chUvảy trZiV2tAàn khắpZiV2tA nơi,Uv rZiV2tAỏ cả2EQW8G vàUvo mặUvt anh.
ĐánZiV2tAg s94WxiPợ nhấtZiV2tA 2EQW8Glà ngưZiV2tAời 2EQW8Gđàn bàUv vớiZiV2tA khuô2EQW8Gn mặtZiV2tA v94WxiPô h2EQW8Gồn 94WxiPlại bUvắt đầu94WxiP nhếcZiV2tAh Uvmép cười.
KhUva LưUvơng đã94WxiP t2EQW8Gới cửaZiV2tA thanZiV2tAg máy94WxiP, a94WxiPnh đậpZiV2tA m2EQW8Gạnh vZiV2tAào nó94WxiP ZiV2tAnhưng c94WxiPhẳng cóZiV2tA tá94WxiPc dUvụng gì.
T2EQW8Gần CẩUvm sZiV2tAốt 2EQW8Gruột, nhấnUv núZiV2tAt li94WxiPên hồi.
Hắc94WxiP Bảo2EQW8G 94WxiPđang nằm2EQW8G Uvtrong lòngUv KZiV2tAha Lươ94WxiPng bUvỗng nhảyUv vọt2EQW8G lUvên 2EQW8Gcào vàUvo mô2EQW8Gi anZiV2tAh, KhZiV2tAa LươUvng lấy2EQW8G Uvtay Uvsờ thì94WxiP p2EQW8Ghát 94WxiPhiện Uvmình đUvã bị94WxiP chả2EQW8Gy máu,ZiV2tA ZiV2tAanh cũ94WxiPng chẳngZiV2tA cóZiV2tA thUvời giZiV2tAan đểUv tr94WxiPách H94WxiPắc BảoZiV2tA n2EQW8Gữa, c94WxiPứ tiếpZiV2tA tZiV2tAục đạp2EQW8G cửa.
Đúng94WxiP lúZiV2tAc nZiV2tAày thìZiV2tA xuất2EQW8G hZiV2tAiện kỳ2EQW8G tUvích –94WxiP bà94WxiPn Uvtay dínZiV2tAh má94WxiPu củaUv ZiV2tAKha LUvương Uvvừa ZiV2tAđập vUvào cửa,2EQW8G 2EQW8Gtất cả94WxiP Uvcác vếtUv mZiV2tAáu đầZiV2tAm đ2EQW8Gìa trênUv tha94WxiPng máy94WxiP Uvđều biế2EQW8Gn mất.
Kh94WxiPa Lươn2EQW8Gg ngạZiV2tAc n94WxiPhiên nhUvìn 94WxiPtay mìnUvh r2EQW8Gồi hUvét to:
ZiV2tA- Đúng94WxiP r94WxiPồi! 2EQW8GSao aZiV2tAnh Uvlại khUvông nh2EQW8Gớ đến2EQW8G ch2EQW8Giêu nàUvy Uvtrong PhUvương pháp94WxiP 2EQW8Gtránh tUvà của94WxiP ôUvng 94WxiPanh –94WxiP dùng2EQW8G mZiV2tAáu củaUv mUvình đểUv đ94WxiPuổi mZiV2tAa. DònUvg 94WxiPhọ K2EQW8Gha của2EQW8G anZiV2tAh truyềnZiV2tA đUvời làm2EQW8G phUváp s2EQW8Gư, 2EQW8Gnên trênZiV2tA nUvgười ZiV2tAai cũnUvg cZiV2tAó má94WxiPu tránZiV2tAh ma.
AnZiV2tAh vẫUvn đanZiV2tAg Uvhoan h2EQW8Gỉ Uvthì thấyZiV2tA mũiUv mìnUvh đUvau nhói,94WxiP ZiV2tAmáu c94WxiPhảy ộc2EQW8G r94WxiPa. AZiV2tAnh địnhUv mUvắng T94WxiPần Cẩm94WxiP thUvì thấZiV2tAy c94WxiPô 2EQW8Gđã nh94WxiPanh chóngZiV2tA 2EQW8Glấy taZiV2tAy quyệtZiV2tA mZiV2tAáu trên94WxiP mũUvi an2EQW8Gh rồi2EQW8G bôZiV2tAi và2EQW8Go nZiV2tAút nhUvấn than94WxiPg máy.ZiV2tA V94WxiPừa nhấZiV2tAn mạnhZiV2tA vào94WxiP, than2EQW8Gg máyUv bậtZiV2tA mở.
Một94WxiP ngư94WxiPời đa2EQW8Gng bịZiV2tA ZiV2tAtreo lủn94WxiPg 94WxiPlẳng tUvrong thanZiV2tAg máy94WxiP; đóZiV2tA 94WxiPchính làUv Lụ94WxiPc TửZiV2tA 94WxiPMinh. Kh94WxiPa 94WxiPLương chạy2EQW8G vàoUv tZiV2tArong 94WxiPôm 94WxiPchân TUvử 2EQW8GMinh kéUvo xuống94WxiP, đá94WxiPng thư2EQW8Gơng 2EQW8Gcho aZiV2tAnh chànZiV2tAg 94WxiPLục TửUv Mi94WxiPnh đã2EQW8G Uvbị tr2EQW8Geo c2EQW8Gổ 94WxiPtrợn c94WxiPả mắUvt; đUvã thUvế lạiUv cònZiV2tA t94WxiPiếp tụcZiV2tA bZiV2tAị 2EQW8Gkéo x94WxiPuống ZiV2tAđau điến94WxiPg ngườ2EQW8Gi, nên94WxiP ch2EQW8Gỉ cUvòn 94WxiPbiết giẫy94WxiP đạ94WxiPp lZiV2tAung tung94WxiP. 94WxiPT ầnZiV2tA Cẩm2EQW8G n2EQW8Ghìn thấyZiV2tA thZiV2tAế Uvvội nUvói vớUvi KhUva Lương:Uv “Đừng94WxiP c2EQW8Gố kUvéo a2EQW8Gnh ấZiV2tAy xuống2EQW8G, bế94WxiP Uvanh ấy2EQW8G lZiV2tAên đi”
ZiV2tAKha LUvương 94WxiPvà Tần2EQW8G Cẩm94WxiP ZiV2tAluống cu94WxiPống đặ94WxiPt TUvử Min94WxiPh xuố94WxiPng; ma2EQW8Gy m2EQW8Gà 2EQW8Ganh ấZiV2tAy kh94WxiPông bị94WxiP tr2EQW8Geo lZiV2tAâu, 2EQW8Ghơn 2EQW8Gnữa tZiV2tAhể lựcUv Uvsung mãnUv nê2EQW8Gn chỉZiV2tA n2EQW8Gghỉ ZiV2tA1 Uvlúc lại94WxiP bì94WxiPnh th2EQW8Gường nh94WxiPư khUvông cZiV2tAó Uvviệc gì.
Vừa94WxiP ngồiUv dậy,94WxiP Tử2EQW8G Min94WxiPh đã2EQW8G lớ2EQW8Gn tiế94WxiPng mắngZiV2tA KZiV2tAha Lương:
- LúUvc Uvnãy anUvh cUvứ cố2EQW8G ké94WxiPo 2EQW8Gtôi xUvuống, aUvnh c2EQW8Gó Uvcòn n94WxiPhân tín2EQW8Gh Uvkhông đấy?2EQW8G HZiV2tAay 94WxiPlà Uvanh muố94WxiPn giếtZiV2tA tôi?
Kh2EQW8Ga LươngUv x2EQW8Goa mũiUv 2EQW8Ghỏi lại:
2EQW8G- 2EQW8GĐừng có94WxiP g94WxiPià mồmUv! nếu2EQW8G 2EQW8Ganh khôngZiV2tA tre94WxiPo 94WxiPcổ tựUv tửUv th2EQW8Gì tôiZiV2tA Uvđã khôUvng mất94WxiP 94WxiPnhiều mZiV2tAáu đế2EQW8Gn tZiV2tAhế! T94WxiPôi vZiV2tAốn ZiV2tAđã gầy2EQW8G yếu,94WxiP Uvsuy dUvinh ZiV2tAdưỡng, t2EQW8Ghiếu Uvmáu, 2EQW8Gđâu c2EQW8Gó được2EQW8G b2EQW8Géo t94WxiPốt n94WxiPhư anh.
Tần CẩmZiV2tA 94WxiPphải h2EQW8Gét ZiV2tAto caUvn 2EQW8G2 người:
- 2EQW8GĐến l2EQW8Gúc nUvày m2EQW8Gà Uv2 aZiV2tAnh cUvòn tâmUv trạnUvg 94WxiPcãi nZiV2tAhau à?Uv KhônUvg mUvau đi94WxiP cUvứu Th94WxiPi Thi!
Họ liề94WxiPn đứn94WxiPg dUvậy Uvchạy rUva ngo2EQW8Gài. Nhì94WxiPn thấy2EQW8G ThUvi ThUvi đaZiV2tAng chầmZiV2tA 2EQW8Gchậm bưUvớc tới,94WxiP ZiV2tAba 94WxiPngười ZiV2tAthở ph2EQW8Gào 2EQW8Gnhẹ 94WxiPnhõm; 94WxiPđang đ2EQW8Gịnh chạy2EQW8G đếnUv chỗ94WxiP 94WxiPThi ThZiV2tAi th2EQW8Gì hZiV2tAọ đứngZiV2tA sữngUv lại.
Có 94WxiPmột bóng2EQW8G ngườUvi ba94WxiPy s2EQW8Gau ThZiV2tAi Thi.
UvTần CZiV2tAẩm g94WxiPiơ 2EQW8Gnắm đấmUv địn2EQW8Gh đ2EQW8Gánh KUvha 94WxiPLương. Kh2EQW8Ga L94WxiPương vUvội chZiV2tAạy tớ2EQW8Gi nZiV2tAúp sUvau Uvlưng ZiV2tATử Minh.
Thi Th2EQW8Gi đang2EQW8G d2EQW8Gần ti2EQW8Gến ZiV2tAtới phíUva họ;2EQW8G cUvái bóngUv ZiV2tAkia cũng94WxiP rõZiV2tA hơUvn. 94WxiPBa ngư94WxiPời nhận2EQW8G r94WxiPa đ2EQW8Gó làUv Uvông nUvội KUvha LươngUv liềnUv ngồi2EQW8G 94WxiPbệt xuốnUvg đất,2EQW8G thở2EQW8G ph2EQW8Gào rồiZiV2tA nói:
- Ông94WxiP à,94WxiP lUvần n94WxiPày ôngUv xu94WxiPất hiện2EQW8G qu94WxiPá b94WxiPất Uvngờ đấy!2EQW8G BọnZiV2tA c94WxiPháu sợ2EQW8G đếnUv thóUvt tZiV2tAim rồ94WxiPi Uvđây này.
Ông nội94WxiP K94WxiPha Lương2EQW8G 2EQW8G– Kh2EQW8Ga 94WxiPĐạo c2EQW8Guối cùng94WxiP cũnZiV2tAg xuấ94WxiPt hiZiV2tAện, 94WxiPKha Lươn94WxiPg v94WxiPui mừnUvg chạZiV2tAy về2EQW8G phía94WxiP ôn2EQW8Gg, nhưnZiV2tAg tUvhấy ông94WxiP hữngUv 94WxiPhờ, cUvhán 94WxiPnản ZiV2tAnhìn mình.
Ông Uvcụ tr94WxiPách móc:
- 2EQW8GLẽ Uvnào ch94WxiPáu đãZiV2tA sử2EQW8G Uvdụng chiê2EQW8Gu thuUvật máUvu tráUvnh t94WxiPà đ94WxiPê tiZiV2tAện nh94WxiPất, Uvnhục nh2EQW8Gã Uvnhất, 94WxiPhèn h2EQW8Gạ nhấtZiV2tA c2EQW8Gủa Uvdòng 94WxiPhọ KhUva chZiV2tAúng ta?
KUvha LUvương bu94WxiPồn bUvã đ94WxiPáp lại:
Uv- NhụcUv nhUvã h2EQW8Gèn hạZiV2tA c2EQW8Gái g94WxiPì chứ!94WxiP nUvếu khô94WxiPng 2EQW8Gcó chZiV2tAút Uvmáu 94WxiPcủa chá2EQW8Gu ZiV2tAthì 94WxiPTử MUvinh sớ94WxiPm đãZiV2tA ZiV2tAbị c94WxiPhết ZiV2tAtreo tZiV2tArong Uvthang ZiV2tAmáy rồi.
Tần Cẩm2EQW8G chạUvy tới2EQW8G 94WxiPđỡ Th2EQW8Gi T2EQW8Ghi Uvthì nhậnUv Uvthấy TZiV2tAhi TZiV2tAhi đanUvg như94WxiP ngườiUv 94WxiPmộng du.
ÔUvng trẻ2EQW8G giải94WxiP thích:
- 2EQW8GThi 94WxiPThi 2EQW8Gbị ôUvng ZiV2tAthôi miêZiV2tAn rồi,ZiV2tA baZiV2tAn Uvnãy Uvnó đã2EQW8G ki2EQW8Gnh 94WxiPhãi tUvột 94WxiPđộ; ông2EQW8G thUvôi miê94WxiPn để2EQW8G nUvó ngủ2EQW8G, nZiV2tAhư tZiV2tAhế sẽ94WxiP Uvbảo vUvệ đ2EQW8Gược ZiV2tAnguyên khZiV2tAí t94WxiPốt hơn.
Ông2EQW8G trẻZiV2tA qua94WxiPy Uvra nó94WxiPi với2EQW8G K2EQW8Gha Lương:
- SZiV2tAao ch94WxiPáu kh2EQW8Gông ch94WxiPịu 94WxiPhọc phépUv thuật2EQW8G tr94WxiPong 2EQW8Gsách c2EQW8Gủa ôngZiV2tA? BaZiV2tAo nhiêu94WxiP phươZiV2tAng pháp2EQW8G hZiV2tAay khô2EQW8Gng Uvdùng 94WxiPlại đZiV2tAi ZiV2tAdùng Uvcái pZiV2tAhép nhục94WxiP nhUvã thế94WxiP hZiV2tAả cháu?2EQW8G 94WxiPLàm thếUv mà2EQW8G g2EQW8Gọi ZiV2tAlà ZiV2tAbắt ZiV2tAma ư?2EQW8G ThUvà 2EQW8Gcháu hiUvến má2EQW8Gu ch2EQW8Go bện2EQW8Gh việnZiV2tA đUvể Uvcứu người94WxiP 2EQW8Gcòn hơnZiV2tA lUvà vu94WxiPng vZiV2tAãi lun2EQW8Gg t2EQW8Gung., 94WxiPthật chẳngUv biếtUv ZiV2tAxấu hổ94WxiP gì2EQW8G cả.
UvKha LươngZiV2tA xấUvu hổZiV2tA l2EQW8Giền cUvãi lại94WxiP ông:
- ThếUv aUvi bả94WxiPo tập2EQW8G hợ94WxiPp cáZiV2tAc mảZiV2tAnh vả2EQW8Gi lZiV2tAại rồUvi đốUvt 94WxiPđi 94WxiPlà có2EQW8G t2EQW8Ghể pháUv Uvđược lời94WxiP nguy94WxiPền C2EQW8GA BZiV2tAĂNG? TUvrong lúUvc thUvu th2EQW8Gập vải,Uv Uvbọn chZiV2tAáu xZiV2tAém ch94WxiPút nữZiV2tAa đã94WxiP m94WxiPất Uvmạng Uvrồi, vậyZiV2tA 2EQW8Gmà Uvbây Uvgiờ ôngZiV2tA 94WxiPlại tZiV2tAới trácUvh chá2EQW8Gu 2EQW8Gnữa à?
Ôn94WxiPg trẻZiV2tA Uvchau màyZiV2tA rồiUv nói:
- CZiV2tAác cháZiV2tAu đUvã xZiV2tAem bZiV2tAản ZiV2tAthảo của94WxiP ông?
- BảnZiV2tA thảo94WxiP nàoZiV2tA 2EQW8Gcơ? Qu2EQW8Gyển sá2EQW8Gch 94WxiPđó làZiV2tA ZiV2tAbản thảo94WxiP c2EQW8Gủa ôngZiV2tA ư?Uv ZiV2tA- Bốn2EQW8G người94WxiP ng94WxiPạc nZiV2tAhiên ZiV2tAnhìn ông.
- Đ2EQW8Gó đúngZiV2tA làZiV2tA bảnUv thảo94WxiP c2EQW8Gủa ông2EQW8G. LẽZiV2tA 94WxiPnào tronUvg bảnUv th2EQW8Gảo ôn94WxiPg lạ94WxiPi khôngUv 2EQW8Gcó Uvquyền giUvả th2EQW8Giết mộtZiV2tA chútUv? ViệZiV2tAc 2EQW8Gphá lờiZiV2tA nguyề94WxiPn ZiV2tACA BĂ94WxiPNG 2EQW8Glà m94WxiPột tro2EQW8Gng nhữnUvg c94WxiPâu hỏiUv kZiV2tAhó 2EQW8Gtrả lờiUv 2EQW8Gnhất cZiV2tAủa d2EQW8Gòng họ2EQW8G KhUva cZiV2tAhúng t94WxiPa, ô94WxiPng đ2EQW8Gã đề2EQW8G 2EQW8Gcập rất2EQW8G 2EQW8Gnhiều gi2EQW8Gả th2EQW8Giết đểZiV2tA p2EQW8Ghá lờiUv ngZiV2tAuyền, chẳng2EQW8G n2EQW8Ghẽ c94WxiPác cháuUv c2EQW8Gứ 2EQW8Glần l2EQW8Gượt t2EQW8Ghử từZiV2tAng pUvhương ph94WxiPáp ZiV2tAhay sao?
B94WxiPa ngườ94WxiPi đềUvu kinZiV2tAh sợ2EQW8G to2EQW8Gát mồZiV2tA hôi.
- Cá2EQW8Gc cUvháu 94WxiPthu thập94WxiP mảnh2EQW8G vảZiV2tAi đỏ,94WxiP đe94WxiPm s2EQW8Gức m94WxiPạnh C2EQW8GA UvBĂNG vố94WxiPn đãZiV2tA đượcUv tá94WxiPch Uvra tZiV2tAập hợ2EQW8Gp lại,ZiV2tA ZiV2tArồi lạiUv ZiV2tAmang mả2EQW8Gnh vả94WxiPi đóZiV2tA tớiUv 2EQW8Gnơi ch2EQW8Gí âmZiV2tA. 2EQW8GCác cháu2EQW8G hãyZiV2tA mZiV2tAở ZiV2tAto mắt94WxiP rZiV2tAa m94WxiPà nhìn94WxiP, nơiZiV2tA nUvày mấy2EQW8G chụcUv nZiV2tAăm tUvrước vốnZiV2tA làUv nghUvĩa Uvđịa 94WxiPchôn xUvác 2EQW8Ghàng v94WxiPạn người.2EQW8G 94WxiPCác c94WxiPháu c2EQW8Gho rằnZiV2tAg Uvnhững khu2EQW8Gôn mặtZiV2tA s94WxiPau t2EQW8Gấm kZiV2tAính kiZiV2tAa làZiV2tA mặ2EQW8Gt ng94WxiPười đún2EQW8Gg khôngUv, kỳ2EQW8G t2EQW8Ghực Uvđó đều2EQW8G là2EQW8G nh94WxiPững oUvan Uvhồn trướcZiV2tA Uvkia, họ2EQW8G ZiV2tAđang ZiV2tAngày 94WxiPđêm làUvm bạ2EQW8Gn Uvvới nhZiV2tAững bệnhUv nh94WxiPân Uvtâm thần.
Ông trẻZiV2tA lạ94WxiPi dõnUvg dạ94WxiPc nói94WxiP tiếp:
2EQW8G- 2EQW8GCác cháu94WxiP cònZiV2tA đứng2EQW8G đZiV2tAờ ở2EQW8G đUvây làZiV2tAm gì?Uv 94WxiPKhông 94WxiPmau lUvên sUvân thượZiV2tAng tìZiV2tAm 94WxiPAnh Kỳ2EQW8G vZiV2tAà Đi2EQW8Gnh Đôn94WxiPg đUv! Đin94WxiPh ĐôngZiV2tA 94WxiPhiện g2EQW8Giờ đZiV2tAang bị94WxiP m2EQW8Gột lựUvc lư2EQW8Gợng đ94WxiPáng sợUv tha2EQW8Go tZiV2tAúng; nUvếu cácUv chá94WxiPu đến94WxiP m94WxiPuộn 94WxiPsẽ khô94WxiPng kịpZiV2tA đâu!
Ông t94WxiPrẻ 94WxiPvừa vỗZiV2tA vZiV2tAào n2EQW8Ggười TZiV2tAhi TUvhi, 2EQW8Gcô liềUvn tỉnh2EQW8G lại2EQW8G. Bốn94WxiP người2EQW8G k94WxiPhông kịZiV2tAp nóiUv 2EQW8Ggì vộ94WxiPi bướ94WxiPc 94WxiPvào tha94WxiPng 2EQW8Gmáy, ôZiV2tAng tUvrẻ khZiV2tAông Uvđi cù94WxiPng họ,2EQW8G bởiUv thờiZiV2tA g94WxiPian hZiV2tAiện hìn94WxiPh 2EQW8Gba phZiV2tAút một2EQW8G ngày2EQW8G đZiV2tAã hết94WxiP. UvÔng chỉ2EQW8G kịp2EQW8G nói94WxiP vUvới K2EQW8Gha L2EQW8Gương: “NếuZiV2tA thZiV2tAực 94WxiPsự kh94WxiPông cóZiV2tA cáchUv n2EQW8Gào Uvkhác, cháZiV2tAu hãy94WxiP tựUv cắtZiV2tA ng2EQW8Gón 2EQW8Gtay ZiV2tAđể 94WxiPmáu chảy94WxiP rUva nZiV2tAhé!”. Lờ2EQW8Gi dặnZiV2tA của2EQW8G ônUvg 2EQW8Gtrẻ k2EQW8Ghiến KhUva LươngZiV2tA lZiV2tAạnh hếZiV2tAt cả94WxiP người,Uv 94WxiPanh đứZiV2tAng tr94WxiPong tha2EQW8Gng má94WxiPy ô94WxiPm miệng2EQW8G khUvông n94WxiPói năng2EQW8G gì.
UvLúc nà94WxiPy b2EQW8Gốn Uvngười lạiUv đUvi cUvùng Uvvới nhUvau, khôn2EQW8Gg aZiV2tAi nóiZiV2tA nZiV2tAăng 94WxiPgì. Hắc2EQW8G BảoZiV2tA nằm2EQW8G 2EQW8Gườn t2EQW8Grên Uvvai Kh94WxiPa Lương2EQW8G khônUvg chịuZiV2tA xuống.Uv BọZiV2tAn ZiV2tAhọ vừa94WxiP trảUvi 94WxiPqua Uvcơn 2EQW8Gchấn 2EQW8Gđộng, ZiV2tAai cZiV2tAũng bZiV2tAiết Uvđối thUvủ của94WxiP Uvmình r94WxiPất mZiV2tAạnh nhưn2EQW8Gg ZiV2tAhọ 2EQW8Gvẫn không2EQW8G Uvtừ b2EQW8Gỏ 94WxiPý địZiV2tAnh 94WxiPcứu An2EQW8Gh Kỳ2EQW8G và94WxiP ĐinUvh Đông.
2EQW8GMọi ngư94WxiPời đổ2EQW8G dồn94WxiP chUvú ýZiV2tA Uvvào KZiV2tAha Lương,ZiV2tA anZiV2tAh chẳngUv biết94WxiP 94WxiPlàm saUvo ZiV2tAchỉ biếtZiV2tA ngậ2EQW8Gm n2EQW8Ggùi k2EQW8Gêu cUva saZiV2tAo sUvố Uvmình k2EQW8Ghổ t2EQW8Ghế! Tạ2EQW8Gi 94WxiPsao b2EQW8Gao ZiV2tAnhiêu pháp2EQW8G thuậtUv khôZiV2tAng họcUv lạZiV2tAi chỉ2EQW8G hUvọc đượ94WxiPc mỗi94WxiP mộUvt chiê94WxiPu 2EQW8Gnày. Mọi2EQW8G ngườiZiV2tA nUvhìn anZiV2tAh tiếc94WxiP 94WxiPnuối Uvnghĩ, gZiV2tAiá m2EQW8Gáu a94WxiPnh nhiềuUv 94WxiPnhư nướ94WxiPc sôn2EQW8Gg t94WxiPhì t2EQW8Gốt biết2EQW8G bao.
Chẳ2EQW8Gng mấyZiV2tA chUvốc 94WxiPthang m2EQW8Gáy đã94WxiP lêUvn tới2EQW8G sUvân thượng,94WxiP nếZiV2tAu n2EQW8Ghư ônUvg nộiUv KhUva 94WxiPLương Uvkhông nói94WxiP chUvo 2EQW8Gbọn 94WxiPhọ biết94WxiP n94WxiPơi nàUvy trướ94WxiPc k2EQW8Gia làUv nZiV2tAơi chôZiV2tAn x94WxiPác ZiV2tAvạn 2EQW8Gngười tUvhì tro2EQW8Gng mắt94WxiP cUvủa h2EQW8Gọ, n94WxiPơi này2EQW8G quZiV2tAả l2EQW8Gà rất94WxiP đẹp2EQW8G 94WxiP- mZiV2tAột ZiV2tAnơi n2EQW8Gon xaUvnh n2EQW8Gước 2EQW8Gbiếc, câyZiV2tA mây2EQW8G xaZiV2tAnh xanZiV2tAh mọ94WxiPc ở2EQW8G khắ94WxiPp nơi94WxiP, tr94WxiPên Uvsân thượngZiV2tA d94WxiPây mâUvy đaUvn 94WxiPchéo vàoUv nhaUvu ZiV2tAgiống 2EQW8Gnhư một94WxiP tấ94WxiPm vải2EQW8G x94WxiPanh dàUvy Uvdặn vậy.
Kh2EQW8Ga Lư2EQW8Gơng vừaUv 2EQW8Gnhìn vừa2EQW8G nghĩ94WxiP, 94WxiPtrong sá2EQW8Gch 94WxiPcủa ôUvng viUvết những2EQW8G nơi2EQW8G có94WxiP câyUv xa94WxiPnh Uvmọc u94WxiPm tùmUv thường94WxiP 94WxiPrất nặ2EQW8Gng Uvâm khZiV2tAí. Loạ94WxiPi cUvây n2EQW8Gày ZiV2tAhấp Uvthu 2EQW8Gâm khíUv đểUv tồn94WxiP tạ94WxiPi, hZiV2tAơn nữ94WxiPa nóUv lại2EQW8G c2EQW8Ghe lấ2EQW8Gp ánhUv ZiV2tAmặt 2EQW8Gtrời, làZiV2tA Uvnơi tUvrú ẩn2EQW8G tốtZiV2tA củaZiV2tA 2EQW8Goan hồn.
Bố94WxiPn người94WxiP bZiV2tAước đUvi rấ2EQW8Gt cẩnZiV2tA t2EQW8Ghận, chỉZiV2tA sZiV2tAợ mộZiV2tAt Uvsơ suUvất nhỏ2EQW8G c94WxiPũng cZiV2tAó th2EQW8Gể khiếnZiV2tA họ2EQW8G hụtZiV2tA 2EQW8Gbước. Điề2EQW8Gu kỳ94WxiP 2EQW8Glạ ZiV2tAlà họ94WxiP đềuUv cả2EQW8Gm thấZiV2tAy Uvđi trênUv cZiV2tAây mâyZiV2tA vừa94WxiP dẻZiV2tAo vừa94WxiP trZiV2tAơn nà2EQW8Gy 94WxiPgiống 2EQW8Gnhư điUv trê94WxiPn đốn2EQW8Gg xác2EQW8G chế2EQW8Gt ZiV2tAvậy! Tu94WxiPy đềuUv nghĩ94WxiP vậZiV2tAy ZiV2tAnhưng khôn94WxiPg aZiV2tAi dám94WxiP nói2EQW8G raUv, họ94WxiP nhìZiV2tAn sâ94WxiPn thượZiV2tAng rộng94WxiP lớn,94WxiP Uvbăn khoUvăn khô2EQW8Gng b94WxiPiết đứ2EQW8Ga b2EQW8Gé đa2EQW8Gng ởZiV2tA đâu?
94WxiPCuối c2EQW8Gùng h2EQW8Gọ cũ2EQW8Gng nhìUvn thZiV2tAấy h2EQW8Gai Uvmẹ co94WxiPn AnZiV2tAh Kỳ,2EQW8G nZiV2tAhưng 94WxiPcảnh tượ94WxiPng trướcZiV2tA mắt2EQW8G ZiV2tAhọ ZiV2tAthật đá94WxiPng s2EQW8Gợ! A94WxiPnh K2EQW8Gỳ đangZiV2tA thảUv Uvđứa bUvé ở94WxiP 2EQW8Gngoài 94WxiPsân thượnUvg, chỉ94WxiP cần2EQW8G thả2EQW8G tZiV2tAay thUvì n2EQW8Gó chế94WxiPt chZiV2tAắc rồi.
Đứa 2EQW8Gbé k94WxiPhông 2EQW8Gđộng 2EQW8Gđậy, 2EQW8Ggiống như94WxiP Uvngười c2EQW8Ghết vậy!
Th2EQW8Gi 2EQW8GThi hốUvt Uvhoảng 94WxiPhét lên:
- Đừng!94WxiP An2EQW8Gh Kỳ!2EQW8G ĐừngUv Uvthả ta2EQW8Gy Uvra. Đừng2EQW8G giếUvt hZiV2tAại ZiV2tAcon bé!
ZiV2tATuy n94WxiPhiên, g2EQW8Giữa 94WxiPkhông gi2EQW8Gan 94WxiPma qUvuái lại2EQW8G văn94WxiPg vẳng94WxiP một2EQW8G giọ94WxiPng nUvói: “HãyZiV2tA t94WxiPhả coUvn 2EQW8Gra. CZiV2tAon m94WxiPuốn đượcUv xuốn2EQW8Gg dướUvi 2EQW8Gchơi. UvĐừng nắm2EQW8G tUvay Uvcon!” ĐóZiV2tA chínhZiV2tA là2EQW8G tiếng94WxiP 2EQW8Gcủa ĐinZiV2tAh Đông.
T2EQW8Gần CẩmZiV2tA 94WxiPvừa định94WxiP chạUvy lên94WxiP thUvì thấ2EQW8Gy A94WxiPnh 2EQW8GKỳ bỏ2EQW8G mộUvt ZiV2tAtay rZiV2tAa, cZiV2tAô vộiUv đứ94WxiPng lZiV2tAại k2EQW8Ghông Uvdám tiếnUv tZiV2tAhêm nữa.Uv ĐứaZiV2tA b94WxiPé bịZiV2tA tr2EQW8Geo Uvlơ lửUvng n2EQW8Ggoài 2EQW8Gsân thượng,94WxiP giZiV2tAó 2EQW8Gthổi tớ2EQW8Gi, sặc2EQW8G 2EQW8Gmùi má94WxiPu 2EQW8Gtươi 94WxiPtanh ngòm,94WxiP 94WxiPnhìn kỹZiV2tA dã2EQW8Gy Uvnúi ZiV2tAđen sì2EQW8G 94WxiPphía 2EQW8Gxa trôUvng gi94WxiPống nhưZiV2tA một94WxiP Uvbầy quá2EQW8Gi vậ94WxiPt đang94WxiP ZiV2tAnhe nanUvh mú2EQW8Ga vuốt,94WxiP ch94WxiPỉ trực94WxiP 2EQW8Gcó gìUv rơi2EQW8G xuUvống l2EQW8Gà nuốUvt ZiV2tAchửng 94WxiPkhông tha.
Kha LZiV2tAương n2EQW8Ghẹ nUvhàng Uvđặt Hắ94WxiPc Bả2EQW8Go xuUvống, 2EQW8Ghy vọnZiV2tAg n2EQW8Gó 2EQW8Gcó c94WxiPách gìZiV2tA Uvcứu 2EQW8Ghai mẹ2EQW8G c2EQW8Gon 94WxiPAnh Kỳ.ZiV2tA LúZiV2tAc 2EQW8Gnày aZiV2tAnh đãUv cZiV2tAoi H2EQW8Gắc BảZiV2tAo Uvlà Uvbùa 2EQW8Ghộ mệnh2EQW8G cZiV2tAủa mì94WxiPnh. Hắ94WxiPc BZiV2tAảo liếcUv nhì2EQW8Gn anZiV2tAh mộUvt c2EQW8Gái, á94WxiPnh mUvắt ZiV2tAtỏ vẻ2EQW8G 94WxiPcoi thường.
UvLúc nàyUv aZiV2tAnh mớUvi thựcUv Uvsự hốiUv hận94WxiP bZiV2tAởi mìUvnh đUvã kh94WxiPông chịZiV2tAu học2EQW8G phé2EQW8Gp thuật2EQW8G Uvđến nơiZiV2tA 94WxiPđến cUvhốn, đểZiV2tA đến2EQW8G g94WxiPiờ, nga94WxiPy mộtZiV2tA cZiV2tAon Uvmèo Uvcũng c2EQW8Gó 2EQW8Gquyền Uvkhinh 2EQW8Gbỉ anh2EQW8G. KUvha Lương94WxiP tức2EQW8G 94WxiPchí rZiV2tAút 2EQW8Gcon ZiV2tAdao nhỏ94WxiP rUva chuUvẩn bịUv cắtUv ta2EQW8Gy mìn2EQW8Gh bZiV2tAất cUvứ l2EQW8Gúc nà2EQW8Go đ94WxiPể đuổi94WxiP ZiV2tAma. Nó2EQW8Gi gZiV2tAì thìZiV2tA nZiV2tAói, Uvlúc 2EQW8Gnày an2EQW8Gh ZiV2tAvẫn ZiV2tArất quaZiV2tAn trọng.
Lúc KUvha Lươ94WxiPng đấuZiV2tA t94WxiPranh tưUv tưởngZiV2tA tUvhì Tầ94WxiPn 94WxiPCẩm vZiV2tAà ThZiV2tAi TUvhi đang94WxiP s94WxiPợ 94WxiPhãi ZiV2tAlo lắ94WxiPng 2EQW8Gcho ZiV2tAĐinh Đông;94WxiP tậ94WxiPn mắtUv nh94WxiPìn th94WxiPấy đUvứa bé2EQW8G cZiV2tAứ lắc2EQW8G lư2EQW8G tronUvg gióUv, hZiV2tAọ th94WxiPấp th94WxiPỏm 2EQW8Gkhông yên.
Thi Th2EQW8Gi nZiV2tAói tro94WxiPng 2EQW8Gnước mắt:
Uv- 2EQW8GAnh KUvỳ, ZiV2tAdù 2EQW8Gsao ĐUvinh Đông94WxiP ZiV2tAcũng l94WxiPà đứaZiV2tA co2EQW8Gn d94WxiPo 2EQW8Gem dứt2EQW8G ruộtUv đ94WxiPẻ raZiV2tA; cZiV2tAho Uvdù trướcZiV2tA đâyUv Uvem khônZiV2tAg mu2EQW8Gốn nhậnZiV2tA đứa94WxiP tr94WxiPẻ n2EQW8Gày, ch2EQW8Go 94WxiPdù 94WxiPem m2EQW8Guốn trốnUv trá2EQW8Gnh sựZiV2tA th94WxiPật 94WxiPnăm xưUva, Uvnhưng 2EQW8Gnó 94WxiPvẫn là94WxiP Uvcon củaUv Uvem, lZiV2tAà cốUvt nhụZiV2tAc của2EQW8G e94WxiPm. 94WxiPEm k94WxiPhông tUvhể tiếZiV2tAp tụ94WxiPc phUvạm 2EQW8Gsai lầZiV2tAm. 2EQW8GEm khZiV2tAông đUvược giết94WxiP coZiV2tAn bé!
Đột94WxiP nhiZiV2tAên tUvrong 94WxiPgió vọnZiV2tAg l2EQW8Gại giọngUv trẻZiV2tA c2EQW8Gon lản2EQW8Gh ló94WxiPt: “MUvẹ 94WxiPthả coUvn Uvra, 2EQW8Gcon muUvốn xu94WxiPống chơiZiV2tA, m2EQW8Gẹ đừng94WxiP g94WxiPiữ c2EQW8Gon thế!”
Đúng2EQW8G lZiV2tAà gUviọng 94WxiPĐinh Đông.
Ánh2EQW8G Uvđèn ZiV2tAtrên sâZiV2tAn thượ2EQW8Gng Uvđủ sánUvg đ2EQW8Gể họ2EQW8G nhZiV2tAìn rUvõ mó94WxiPng Uvtay ZiV2tAĐinh Đông2EQW8G đãUv cắUvm sâZiV2tAu v2EQW8Gào tận94WxiP xUvương mUvu bàUvn ta94WxiPy AnZiV2tAh Kỳ,94WxiP nh94WxiPưng 94WxiPAnh K2EQW8Gỳ vẫnZiV2tA nh94WxiPất qUvuyết khôUvng tUvhả ta2EQW8Gy ra.
Kh2EQW8Gông 2EQW8Gphải 94WxiPAnh UvKỳ đUvang hạZiV2tAi ĐiUvnh Đông94WxiP mZiV2tAà là2EQW8G đan2EQW8Gg cứuUv coZiV2tAn bé.
KZiV2tAha L94WxiPương địUvnh chạZiV2tAy 94WxiPtới 2EQW8Ggiúp AZiV2tAnh Kỳ.
Đột nhi94WxiPên ĐinhZiV2tA Đ2EQW8Gông đổi2EQW8G gi94WxiPọng, n2EQW8Gói: “MZiV2tAày dáUvm tớUvi đâyUv, ta2EQW8Go Uvsẽ mócZiV2tA ngaZiV2tAy mắ2EQW8Gt 2EQW8Gnó r2EQW8Ga đểUv ZiV2tAnó chết94WxiP tạiZiV2tA đây.”
TầnZiV2tA CẩZiV2tAm đ2EQW8Gang Uvôm HắcUv Bảo;2EQW8G trUvong bó94WxiPng 2EQW8Gtối, nhZiV2tAìn 2EQW8Gvào cUvon 94WxiPmắt 2EQW8Gmàu hồ2EQW8Gng p2EQW8Ghấn củUva HắUvc Bảo,ZiV2tA cUvô n94WxiPhận Uvthấy m94WxiPột đứZiV2tAa bUvé đanUvg 2EQW8Gnằm tro2EQW8Gng lòngUv ĐZiV2tAinh Đông.
Đứa b94WxiPé tUvừ t2EQW8Gừ ngUvẩng 94WxiPđầu lê2EQW8Gn, vừUva nhìUvn ZiV2tAthấy nó,Uv 2EQW8GTần UvCẩm h2EQW8Gét lên94WxiP: “ĐúnUvg Uvlà thZiV2tAằng bé94WxiP đó!”2EQW8G –94WxiP thằnUvg bé2EQW8G trước94WxiP Uvđây côUv nhì2EQW8Gn Uvthấy trướcZiV2tA 94WxiPmáy v94WxiPi tí2EQW8Gnh, thUvằng b2EQW8Gé đ2EQW8Gã đUvòi lấyUv mắt94WxiP 94WxiPcủa cô.
T2EQW8Ghằng bZiV2tAé 2EQW8Gđó đ2EQW8Gã ZiV2tAnhập hồ2EQW8Gn vàoZiV2tA ĐinZiV2tAh Đôn2EQW8Gg. 2EQW8GBây g94WxiPiờ 94WxiPnó đaUvng muZiV2tAốn dắtZiV2tA Đinh2EQW8G Đôn2EQW8Gg xuố94WxiPng dưUvới chơi.
Kh94WxiPa LZiV2tAương khôn2EQW8Gg dám94WxiP độngZiV2tA đậy,Uv mọ2EQW8Gi vi94WxiPệc trUvở nêUvn ZiV2tAbế tắc.
ĐUvột nhUviên UvAnh KỳZiV2tA lên94WxiP tiếng:
- ĐểUv Uvcô xuUvống c2EQW8Ghơi vớiUv Uvcháu, c94WxiPháu thUva cUvon gUvái cUvho cô!
Th94WxiPi Th94WxiPi 94WxiPkinh 2EQW8Ghãi nhậ2EQW8Gn 94WxiPra mộtZiV2tA cZiV2tAô gá2EQW8Gi 94WxiPvốn ZiV2tAyếu đUvuối nUvhư A94WxiPnh Kỳ2EQW8G lú94WxiPc nàyZiV2tA bUvỗng trởZiV2tA ZiV2tAnên ki2EQW8Gên 94WxiPcường, tỉn94WxiPh táo2EQW8G vàUv dũnUvg c2EQW8Gảm lạ94WxiP thường.
AnZiV2tAh K94WxiPỳ lạUvi ZiV2tAnói tiếp:
- 2EQW8GCô xuốngZiV2tA c94WxiPhơi vớiZiV2tA ZiV2tAcháu Uvnhé! CUvô làm2EQW8G mẹ2EQW8G cZiV2tAháu được2EQW8G không?
Thằ2EQW8Gng b2EQW8Gé Uvkhông nZiV2tAói n94WxiPăng g2EQW8Gì 94WxiPnhưng Đin94WxiPh UvĐông 2EQW8Glại cấtZiV2tA tiếng:94WxiP “Từ94WxiP lúUvc nhỏZiV2tA mẹZiV2tA đZiV2tAã khô94WxiPng Uvcần conZiV2tA, m2EQW8Gẹ khôZiV2tAng yêuZiV2tA 2EQW8Gcon, 2EQW8Gmẹ Uvcăm hận2EQW8G sZiV2tAự tồUvn ZiV2tAtại c2EQW8Gủa conUv, c94WxiPon k94WxiPhông c2EQW8Gần 94WxiPngười m94WxiPẹ ZiV2tAtồi ZiV2tAnhư m2EQW8Gẹ ch94WxiPơi 2EQW8Gvới con.”
AZiV2tAnh Kỳ2EQW8G ch94WxiPậm rã94WxiPi đáp94WxiP lại:
- UvCon không94WxiP 2EQW8Gbiết đưZiV2tAợc mẹZiV2tA yêuUv coZiV2tAn ZiV2tAđến mức2EQW8G nà94WxiPo đâu2EQW8G, mẹ2EQW8G thực94WxiP sựZiV2tA r2EQW8Gất yêu94WxiP 94WxiPcon, 2EQW8Gdo mẹZiV2tA sợ94WxiP khônZiV2tAg t94WxiPhể chZiV2tAo co94WxiPn mộZiV2tAt c2EQW8Guộc số2EQW8Gng 2EQW8Ghoàn hảUvo nêUvn ZiV2tAmới g2EQW8Gửi ZiV2tAcon Uvở nhà94WxiP b94WxiPác. 94WxiPMẹ đUvành 2EQW8Gphải l94WxiPàm th94WxiPế đểUv co94WxiPn ZiV2tAcó đượcUv 94WxiPmôi t94WxiPrường phá2EQW8Gt Uvtriển Uvlành mạZiV2tAnh, bởZiV2tAi 94WxiPsẽ k2EQW8Ghông cóUv aZiV2tAi hỏ2EQW8Gi bZiV2tAố coZiV2tAn lZiV2tAà Uvai, khôngZiV2tA c94WxiPó a94WxiPi mắ94WxiPng cUvon Uvlà đ2EQW8Gồ c94WxiPon hZiV2tAoang. MUvẹ đànhUv 2EQW8Glòng Uvlàm nhUvư thUvế, bởiZiV2tA m2EQW8Gẹ yêuUv coZiV2tAn hơ2EQW8Gn t94WxiPất 94WxiPthảy mọi94WxiP Uvthứ 94WxiPtrên đời.
NướcUv mắ94WxiPt 94WxiPAnh Kỳ94WxiP l2EQW8Gã ch2EQW8Gã rUvơi ZiV2tAtrên mặtUv Đinh2EQW8G 2EQW8GĐông, hồi2EQW8G lâZiV2tAu Đin94WxiPh Đ94WxiPông hUvét lê94WxiPn: “Mẹ94WxiP ơZiV2tAi, m94WxiPắt c94WxiPon đaUvu lắmUv, c2EQW8Gon đanZiV2tAg ch94WxiPảy m2EQW8Gáu, coUvn khôZiV2tAng nhìUvn tUvhấy gì94WxiP nữ94WxiPa rUvồi, 94WxiPmẹ m94WxiPau c2EQW8Gứu cUvon đi!”
NhìnUv 94WxiPthấy cZiV2tAảnh c94WxiPon mì2EQW8Gnh đ2EQW8Gau đớn2EQW8G Uvgiãy Uvgiụa, A94WxiPnh KỳUv đ94WxiPau lòUvng nói:
- Đừng94WxiP làUvm c94WxiPon cUvô đau!2EQW8G T94WxiPrả Uvcon lạiUv Uvcho cô2EQW8G! Cô2EQW8G sẽZiV2tA Uvxuống với94WxiP cháu!
ĐinUvh ĐUvông khô94WxiPng giã2EQW8Gy gZiV2tAiụa nữa,2EQW8G c2EQW8Gô bé94WxiP ZiV2tAlại rê2EQW8Gn r2EQW8Gỉ: 2EQW8G“Con cầ94WxiPn c94WxiPó mắt,2EQW8G 94WxiPcon ZiV2tAcần c94WxiPó 2EQW8Gmắt, coZiV2tAn khô94WxiPng nh2EQW8Gìn thấyZiV2tA gì2EQW8G nữaZiV2tA rồi.”
Anh KỳZiV2tA 2EQW8Gquay 94WxiPlại nhìUvn ThUvi TUvhi Uvvà cá2EQW8Gc ZiV2tAbạn cười94WxiP, 2EQW8Gmột nụUv cườ94WxiPi vôZiV2tA hồn,2EQW8G c94WxiPô cư94WxiPời nhZiV2tAư muZiV2tAốn 2EQW8Gnhờ 94WxiPmọi n2EQW8Ggười trUvông giZiV2tAữ Đ2EQW8Ginh ZiV2tAĐông Uvhộ m94WxiPình; kZiV2tAhi ZiV2tAnụ cư94WxiPời chưa94WxiP kZiV2tAịp 94WxiPtắt trêZiV2tAn môi,Uv cô2EQW8G ZiV2tAđã thòZiV2tA t2EQW8Gay m94WxiPóc mộ94WxiPt cUvon mUvắt ra.
Tuy rZiV2tAất 2EQW8Gđau đZiV2tAớn nhưZiV2tAng ZiV2tAcô khônUvg 94WxiPquỵ 2EQW8Gngã; côUv hướnZiV2tAg 2EQW8Gmặt 94WxiPvề phíUva c2EQW8Gon rồiZiV2tA thUvả coZiV2tAn 2EQW8Gmắt xuống94WxiP dưới.
ĐUvinh Đông2EQW8G hơi2EQW8G độngUv đ94WxiPậy. TronUvg mắtUv Hắc2EQW8G Bả94WxiPo, họ94WxiP trô94WxiPng Uvthấy c2EQW8Gon 94WxiPma ZiV2tAnhỏ n94WxiPhảy 2EQW8Gra khỏi2EQW8G ngZiV2tAười ĐZiV2tAinh Đông2EQW8G đUvể tóm2EQW8G ZiV2tAcon mắtUv 2EQW8Gđẫm má2EQW8Gu 2EQW8Gkia. T94WxiPần CẩmZiV2tA hét2EQW8G lên:2EQW8G “M94WxiPau cứ94WxiPu 94WxiPđứa Uvbé đi!”ZiV2tA b94WxiPa ngườUvi vộiZiV2tA chạy2EQW8G lạZiV2tAi 94WxiPkéo đứaZiV2tA 94WxiPbé lên.
Đinh2EQW8G ĐôngUv v2EQW8Gẫn chUvưa tỉnh94WxiP, nUvó c2EQW8Gứ n2EQW8Ggủ thiếpUv điUv Uvnhưng vẫn94WxiP Uvréo gUvọi: “Mẹ94WxiP ơZiV2tAi, mẹ2EQW8G x2EQW8Guống 94WxiPchơi vớiUv ZiV2tAcon đi!”
94WxiPAnh KUvỳ giơZiV2tA bàUvn 94WxiPtay đẫmUv Uvmáu vuốtZiV2tA v2EQW8Ge 2EQW8Gkhuôn mặ94WxiPt Uvnhỏ xin2EQW8Gh củ94WxiPa 94WxiPcon gái,94WxiP tZiV2tArong c2EQW8Gon mắtUv còn94WxiP lạZiV2tAi củUva 2EQW8Gcô t2EQW8Gràn ngZiV2tAập 2EQW8Gtình 2EQW8Gyêu thương;Uv c2EQW8Gô lạZiV2tAi đưaZiV2tA 2EQW8Gmắt nhìnZiV2tA ZiV2tAbốn ng2EQW8Gười Uvbạn rồ94WxiPi nóiUv: “EmUv phảiZiV2tA Uvđi nZiV2tAgăn 2EQW8Gcản t94WxiPhằng b94WxiPé 2EQW8Glại, 2EQW8Gbởi sUvớm muộZiV2tAn nUvó s94WxiPẽ tớiUv ZiV2tAlàm hại2EQW8G c94WxiPon e94WxiPm, nh94WxiPờ 94WxiPmọi ngườiZiV2tA t2EQW8Grông noZiV2tAm Đ2EQW8Ginh Đô94WxiPng 2EQW8Ghộ em.”
Mọi người94WxiP 94WxiPcòn chưZiV2tAa ZiV2tAkịp đị94WxiPnh 94WxiPthần l94WxiPại tZiV2tAhì 2EQW8Gđã thấyZiV2tA 94WxiPAnh Kỳ94WxiP nhảyZiV2tA xuUvống dư94WxiPới; chZiV2tAẳng ZiV2tAmấy chốc,Uv khôn2EQW8Gg 2EQW8Gai nhìZiV2tAn thấyUv gì2EQW8G nữ2EQW8Ga. M2EQW8Gột tiến94WxiPg “rầm”ZiV2tA 94WxiPkhô khốc.94WxiP Đi2EQW8Gnh 94WxiPĐông khZiV2tAông ZiV2tAnói Uvlung tZiV2tAung nữa;2EQW8G n94WxiPó ZiV2tAđã thiếp94WxiP đi.
M2EQW8Gọi người2EQW8G ôZiV2tAm ĐiUvnh ĐôngZiV2tA ZiV2tAra ng94WxiPoài. 94WxiPTrên cổngZiV2tA Uvsân th94WxiPượng 2EQW8Gcó ha94WxiPi bóngUv 94WxiPngười –94WxiP một2EQW8G lớn,ZiV2tA mộ2EQW8Gt ZiV2tAbé đaZiV2tAng đứngUv dõiUv thUveo h94WxiPọ. ĐóZiV2tA 94WxiPlà bónUvg c94WxiPủa AZiV2tAnh K2EQW8Gỳ và2EQW8G 94WxiPthằng b94WxiPé. CảZiV2tA haZiV2tAi nắm94WxiP Uvtay nhUvau hồUvi l2EQW8Gâu r94WxiPồi quaUvy ngưZiV2tAời đ2EQW8Gi mất.
TUvhi 94WxiPThi xúc2EQW8G độ2EQW8Gng quỵZiV2tA ng94WxiPã trêZiV2tAn s2EQW8Gân tUvhượng, côUv thaZiV2tAn 2EQW8Gthở: Uv‘Mình 94WxiPcứ t94WxiPưởng nUvó ghUvét đứaZiV2tA trẻUv này94WxiP, 2EQW8Gmình đUvã thự94WxiPc sựUv khôUvng hiểZiV2tAu n94WxiPó. VZiV2tAì đứ94WxiPa trẻ94WxiP n94WxiPày, nUvó 2EQW8Gcó ZiV2tAthể làmUv được2EQW8G ZiV2tAbất 94WxiPcứ việc2EQW8G g94WxiPì, cóUv ZiV2tAthể chi94WxiPến thắnUvg m94WxiPọi thế94WxiP 2EQW8Glực. MZiV2tAình đ94WxiPã khônZiV2tAg bi94WxiPết tìZiV2tAnh yêu94WxiP củaUv ngườZiV2tAi mẹ94WxiP l94WxiPại baUvo 94WxiPla đến94WxiP thế!”
Tần CZiV2tAẩm chạy94WxiP về2EQW8G ZiV2tAphía 94WxiPThi Thi94WxiP, haUvi nUvgười òaUv kZiV2tAhóc n94WxiPức 2EQW8Gnở. BZiV2tAốn người2EQW8G Uvkhông dáZiV2tAm x2EQW8Guống dưới;Uv 2EQW8Ghọ l94WxiPặng lẽ2EQW8G c94WxiPhờ ZiV2tAbình miUvnh tUvrên s94WxiPân thượng…
ZiV2tATần Cẩm94WxiP nhẹ94WxiP nhànUvg ti2EQW8Gến 94WxiPvề ph2EQW8Gía K94WxiPha L94WxiPương nói:
- EZiV2tAm xUvin lỗi,2EQW8G vừa2EQW8G rồi2EQW8G e2EQW8Gm đ94WxiPã qu2EQW8Gá ZiV2tAmạnh 94WxiPtay với2EQW8G anh.
Kha L94WxiPương quZiV2tAay lUvại cư2EQW8Gời tUvrả lời:
- KhôngUv 94WxiPsao, đằngUv nàZiV2tAo aZiV2tAnh cũn94WxiPg béo,94WxiP đZiV2tAang cầnZiV2tA giả2EQW8Gm 2EQW8Gbéo mà.
TầZiV2tAn UvCẩm nhZiV2tAìn Kh94WxiPa lư94WxiPơng cà94WxiPng nZiV2tAgày cà2EQW8Gng rõUv tr94WxiPong ánZiV2tAh bUvình min2EQW8Gh; ZiV2tAcô nZiV2tAhớ lạUvi lần94WxiP đầuZiV2tA tiên94WxiP 2EQW8G2 ngZiV2tAười gặp94WxiP nhau2EQW8G. Cứ94WxiP 2EQW8Gnhư 94WxiPcó b94WxiPàn t2EQW8Gay củaUv ô2EQW8Gng tUvrời 2EQW8Gsắp đặUvt trướcZiV2tA vậy94WxiP, ngư2EQW8Gời 2EQW8Gđàn ôn2EQW8Gg nZiV2tAày hết94WxiP lUvần nUvày đếnUv lầnZiV2tA kháZiV2tAc xu2EQW8Gất ZiV2tAhiện t94WxiProng cUvuộc đờiUv cZiV2tAô cùngUv c94WxiPô chi2EQW8Ga sẻ94WxiP mọiZiV2tA kUvhó khăn.
Lục TửUv MZiV2tAinh t94WxiPhẫn thZiV2tAờ 94WxiPnhìn TầnZiV2tA CẩUvm 2EQW8Gvà ZiV2tAKha Lương.Uv NhữngUv ngàyUv vZiV2tAừa Uvqua, a2EQW8Gnh khôn2EQW8Gg 2EQW8Gcó thờZiV2tAi gi2EQW8Gan qu94WxiPan tâm94WxiP tớiZiV2tA tìZiV2tAnh cả94WxiPm củ94WxiPa mìnZiV2tAh, nZiV2tAhưng 94WxiPanh biếtZiV2tA r2EQW8Gõ, người2EQW8G đUvàn Uvông t94WxiPrước mắtUv a94WxiPnh cZiV2tAó Uvrất nhi94WxiPều các2EQW8Gh 2EQW8Gđể traZiV2tAnh thUvủ ZiV2tAtình cảZiV2tAm củ2EQW8Ga ngườUvi an94WxiPh yê2EQW8Gu dấ94WxiPu. Chưa94WxiP bZiV2tAao ZiV2tAgiờ, T94WxiPần UvCẩm đối2EQW8G xửZiV2tA đặcZiV2tA b94WxiPiệt với94WxiP ZiV2tAanh, nhưn94WxiPg 94WxiPlại hUvết lần94WxiP nàZiV2tAy đUvến lầnZiV2tA kUvhác thểZiV2tA hiện94WxiP sUvự qua2EQW8Gn t2EQW8Gâm đặc2EQW8G biệtUv tớZiV2tAi K94WxiPha 94WxiPLương. Lò94WxiPng Uvanh q94WxiPuặn đau,Uv an2EQW8Gh tự94WxiP hỏUvi c2EQW8Ghẳng lẽ2EQW8G Uvmình lUvại khôngUv bằnZiV2tAg c2EQW8Gái gã94WxiP lưZiV2tAu mUvanh ZiV2tAkia sao?
2EQW8GMọi ngư2EQW8Gời đềZiV2tAu khôngUv p2EQW8Ghát hiệnUv 2EQW8Gra án94WxiPh mắt94WxiP kh94WxiPác 2EQW8Glạ củUva Đườn2EQW8Gg TUvhi Thi.
Chính 94WxiPThi ThUvi cũn2EQW8Gg k94WxiPhông 94WxiPhiểu côUv bắZiV2tAt đầu2EQW8G cóUv cảmZiV2tA tUvình vớUvi Tử2EQW8G 2EQW8GMinh từZiV2tA lúc2EQW8G nào94WxiP; những94WxiP ngàZiV2tAy 94WxiPvừa qua2EQW8G, c2EQW8Gô đ94WxiPã ZiV2tAcó th2EQW8Gể khẳngUv định2EQW8G rằng94WxiP mUvình yêu2EQW8G 94WxiPTử MUvinh. 2EQW8GCô nhUvớ rấ94WxiPt rZiV2tAõ hô2EQW8Gm n2EQW8Gay, troUvng l2EQW8Gúc sợ2EQW8G hãi,Uv ng94WxiPười đầ94WxiPu tiê2EQW8Gn cUvô nghUvĩ tớiUv 2EQW8Glà Tử94WxiP Minh.
Lục2EQW8G Tử94WxiP ZiV2tAMinh vàUv 2EQW8GTần CẩmUv Uvlà mộtZiV2tA đô2EQW8Gi 2EQW8Gkia m94WxiPà? Tại2EQW8G s94WxiPao Tần94WxiP CẩmZiV2tA l94WxiPại bắ2EQW8Gt 94WxiPcá Uv2 tZiV2tAay, lạiZiV2tA c2EQW8Gòn đ2EQW8Gối tốtUv v94WxiPới Kh94WxiPa LưUvơng để2EQW8G Tử94WxiP MiZiV2tAnh 2EQW8Gđau 94WxiPlòng? ZiV2tAThực 94WxiPra 94WxiPcô ấy2EQW8G ZiV2tAđâu ZiV2tAcó xiUvnh 2EQW8Gđẹp bằn2EQW8Gg mìnhUv? vậy94WxiP ZiV2tAmà tUvrong lúcZiV2tA nguUvy Uvnan nZiV2tAhất lZiV2tAại ZiV2tAcó được2EQW8G tấmUv ch94WxiPân tìn94WxiPh củ2EQW8Ga cảZiV2tA 94WxiP2 chàn2EQW8Gg trai.
Th2EQW8Gi ThUvi lUvà cô94WxiP gáUvi 2EQW8Gcó nhZiV2tAiều lợUvi thZiV2tAế nhất2EQW8G troZiV2tAng nhóZiV2tAm bạnZiV2tA; gUvia đìnhZiV2tA Uvgiàu c2EQW8Gó; lại2EQW8G thôngZiV2tA mi94WxiPnh xUvinh đẹp94WxiP. 2EQW8GTần Cẩ94WxiPm ch2EQW8Gẳng qu2EQW8Ga ch94WxiPỉ l2EQW8Gà bạnUv 94WxiPhọc t2EQW8Gừ thủUva n2EQW8Ghỏ, cô2EQW8G ấy94WxiP dựaUv và2EQW8Go đâ94WxiPu Uvmà c94WxiPó đZiV2tAược nhiề94WxiPu thứ2EQW8G đến94WxiP 2EQW8Gthế cZiV2tAơ chứ?
Thi ZiV2tAThi h2EQW8Gằn họUvc nhìn2EQW8G vàZiV2tAo b2EQW8Góng 94WxiPTử 94WxiPMinh; ZiV2tAcô thề94WxiP 94WxiPnhất định2EQW8G ph94WxiPải Uvchiếm đ2EQW8Gược anZiV2tAh đểZiV2tA chứn2EQW8Gg ZiV2tAminh Uvcô khôn94WxiPg Uvhề ZiV2tAthua k2EQW8Gém TầnZiV2tA Cẩm.
Đúng94WxiP 94WxiPlúc nà94WxiPy H94WxiPắc BảZiV2tAo đang94WxiP nằmZiV2tA tro94WxiPng lòUvng KhUva LươngUv bỗUvng nhảyZiV2tA p2EQW8Ghắt saUvng lò94WxiPng Tầ94WxiPn C2EQW8Gẩm, 94WxiPnó con94WxiPg 94WxiPlưng Uvvề 2EQW8Gphía T94WxiPhi ThiZiV2tA, nUvhư 94WxiPthể đãUv nUvhìn Uvthấu được94WxiP ýZiV2tA n94WxiPghĩ củZiV2tAa ZiV2tAcô vậy.
Mặt trờiZiV2tA r2EQW8Gồi cũ94WxiPng lấpZiV2tA 2EQW8Gló ZiV2tAở đằng2EQW8G đUvông.; 2EQW8Gdưới muônUv vànZiV2tA 2EQW8Gtia n94WxiPắng vàZiV2tAng, bốn94WxiP ngườiUv 2EQW8Gbọn họ94WxiP vẫn94WxiP đứngUv yê2EQW8Gn tZiV2tAại cZiV2tAhỗ; nhZiV2tAưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.