You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục PzLdTử MiVLNRnh rVLNRút súJdMYng rvnhqa, cvnhqhĩa JdMYvào mụvnhq tPzLda PzLdrồi JdMYđe VLNRdoạ: "ĐừngPzLd lvnhqại vnhqgần, nếuJdMY kVLNRhông tôvnhqi bắnJdMY đấy!"
MụVLNR t65Lna cười65Ln PzLdrồi lPzLdùi vvnhqề pPzLdhía saVLNRu. Mụvnhq JdMYta JdMYbị hút65Ln v65Lnào c65Lnhiếc gươn65Lng. ChiếcVLNR PzLdgương t65Lnrong thVLNRang mPzLdáy bỗng65Ln tVLNRrở nê65Lnn sốnvnhqg độPzLdng khávnhqc thường,vnhq VLNRnó nuvnhqốt c65Lnhửng ngJdMYười pvnhqhụ nữvnhq kJdMYia. Mụ65Ln tPzLda biếnJdMY mất.
LụcVLNR Tửvnhq MiVLNRnh kVLNRhông tiVLNRn nổiJdMY vJdMYào mọPzLdi 65Lnthứ diễnVLNR vnhqra trướcPzLd mắtvnhq mìnPzLdh, nVLNRhưng khôngJdMY c65Lnòn đủJdMY tJdMYhời gi65Lnan đVLNRể ngạcPzLd nhvnhqiên nữvnhqa. AVLNRnh thấyPzLd bóngPzLd củPzLda 65Lnmụ VLNRta kVLNRhông biếPzLdn VLNRmất tronVLNRg gươVLNRng PzLdmà bâVLNRy giJdMYờ đãJdMY hiệJdMYn hvnhqình làVLNR nVLNRgười phụVLNR VLNRnữ mặcvnhq áVLNRo PzLdđỏ, cứ65Ln JdMYdi cVLNRhuyển về65Ln phvnhqía anhJdMY, càvnhqng PzLdlúc JdMYcàng gần.
Lục T65Lnử buộvnhqc VLNRphải nổPzLd súng.
JdMYKha LưJdMYơng vàVLNR TVLNRần CẩmJdMY VLNRchạy tớ65Lni giJdMYữa cầPzLdu thanvnhqg th65Lnì ngh65Lne thấyVLNR tiế65Lnng súVLNRng, Tầ65Lnn Cẩ65Lnm vnhqliền đứVLNRng lại65Ln rồPzLdi JdMYnói vớivnhq JdMYKha L65Lnương: "An65Lnh à,vnhq bệnhvnhq việnVLNR nVLNRày làJdMYm JdMYgì cóVLNR tầnVLNRg 13."
KJdMYha LVLNRương vỗVLNR đầvnhqu thừavnhq nhậnJdMY, bệnvnhqh VLNRviện này65Ln chỉPzLd vnhqcó PzLdbốn tầnVLNRg, lấyVLNR đâuVLNR rvnhqa tầ65Lnng 1VLNR3 VLNRkia chứ!JdMY Havnhqi ngVLNRười đãVLNR chạ65Lny PzLdrất lâJdMYu PzLdrồi. Chẳngvnhq PzLdlẽ lại65Ln bịvnhq ảVLNRo gJdMYiác ư?
vnhqKha LưVLNRơng đãJdMY cóJdMY kPzLdinh ngJdMYhiệm từvnhq buổivnhq sánPzLdg, vnhqanh VLNRbình JdMYtĩnh nJdMYhìn bốvnhqn ph65Lnía, phá65Lnt hiJdMYện tJdMYầng dJdMYưới PzLdcó bóngvnhq người.vnhq Anvnhqh PzLdliền VLNRkéo VLNRTần CẩVLNRm ch65Lnạy xuốJdMYng, v65Lnừa chạyJdMY vừavnhq nJdMYói: "Avnhqnh 65Lnhiểu rJdMYồi, tJdMYhang máVLNRy vẫPzLdn ởPzLd tầngJdMY vnhq1, nvnhqó v65Lnẫn đứngPzLd yênPzLd ởvnhq JdMYđó, nhưPzLdng nPzLdó lại65Ln chạy65Ln vàoVLNR VLNR1 VLNRkhông 65Lngian tầVLNRng JdMY13 khácvnhq. vnhqChúng m65Lnình JdMYmau chVLNRạy 65Lnxuống PzLdtầng PzLd1 đi."
Lvnhqục TửVLNR Min65Lnh đã65Ln k65Lnhông còPzLdn JdMYđể ý65Ln tớiPzLd c65Lnái gvnhqì nữa,65Ln anJdMYh nhắm65Ln mắtvnhq bắVLNRn bừa,JdMY lú65Lnc VLNRmở mắtVLNR VLNRra VLNRchỉ thPzLdấy JdMYvỏ đạnPzLd tunJdMYg 65Lntóe khắp65Ln nơi.
An65Lnh vừaPzLd địvnhqnh thởVLNR thàvnhqo PzLdnhẹ nhõmPzLd JdMYthì VLNRlại cảvnhqm PzLdthấy cvnhqó VLNRgì đóvnhq đPzLdang lắJdMYc lVLNRư trêPzLdn đầu.vnhq vnhqNgẩng VLNRđầu l65Lnên, anVLNRh thấyJdMY ngườVLNRi phPzLdụ JdMYnữ VLNRmặc áPzLdo đỏPzLd đVLNRó đanPzLdg trvnhqeo lvnhqơ PzLdlửng trênJdMY cửaJdMY trời65Ln củ65Lna thanJdMYg mvnhqáy. BàVLNR 65Lnta thõ65Lnng mặtvnhq xuốn65Lng, đốiVLNR mặtVLNR vớiVLNR anPzLdh, vnhq2 co65Lnn mắtPzLd đãVLNR bịvnhq mPzLdóc, máuJdMY vnhqchảy trànPzLd khvnhqắp n65Lnơi, rỏ65Ln VLNRcả 65Lnvào mặt65Ln anh.
ĐáPzLdng sợVLNR nhấVLNRt VLNRlà ngưvnhqời đàn65Ln PzLdbà vớivnhq kPzLdhuôn vnhqmặt VLNRvô hồ65Lnn lvnhqại vnhqbắt đầ65Lnu nhếJdMYch méJdMYp cười.
JdMYKha Lưvnhqơng đPzLdã tớiJdMY cửVLNRa thavnhqng máy65Ln, 65Lnanh đậpvnhq m65Lnạnh vvnhqào nvnhqó JdMYnhưng chPzLdẳng 65Lncó tácvnhq dụngJdMY gì.
TầnVLNR Cẩm65Ln svnhqốt rJdMYuột, nhấn65Ln JdMYnút liêPzLdn hồi.
Hắ65Lnc Bảo65Ln đaJdMYng nằPzLdm PzLdtrong lVLNRòng KhJdMYa LươngPzLd bPzLdỗng nhảyJdMY vọtVLNR lê65Lnn cVLNRào vàvnhqo mVLNRôi JdMYanh, 65LnKha Lương65Ln VLNRlấy tVLNRay 65Lnsờ th65Lnì VLNRphát hiệVLNRn vnhqmình đPzLdã bị65Ln chảVLNRy mJdMYáu, anPzLdh cũJdMYng chẳng65Ln cóPzLd thời65Ln VLNRgian đVLNRể tPzLdrách VLNRHắc PzLdBảo nữaJdMY, c65Lnứ tiếpJdMY tụcVLNR đạp65Ln cửa.
ĐVLNRúng lúJdMYc nàvnhqy thìvnhq vnhqxuất hiJdMYện kỳPzLd tíJdMYch –PzLd bvnhqàn t65Lnay díPzLdnh máuVLNR củavnhq KVLNRha LươJdMYng vừaVLNR VLNRđập và65Lno cửa,PzLd tấJdMYt cảvnhq cácVLNR vếVLNRt máu65Ln đầmVLNR đìaJdMY trênvnhq th65Lnang 65Lnmáy đPzLdều 65Lnbiến mất.
KhJdMYa Lvnhqương 65Lnngạc nPzLdhiên JdMYnhìn 65Lntay mìPzLdnh rvnhqồi h65Lnét to:
VLNR- PzLdĐúng rồi!vnhq S65Lnao aPzLdnh lạvnhqi khôvnhqng nhớ65Ln đếnPzLd chiêuVLNR nJdMYày tvnhqrong 65LnPhương VLNRpháp tPzLdránh 65Lntà củaJdMY ônPzLdg aJdMYnh –65Ln dùnJdMYg mVLNRáu củaJdMY mPzLdình đểJdMY đuổiVLNR VLNRma. DònVLNRg 65Lnhọ KVLNRha củvnhqa vnhqanh truyềPzLdn VLNRđời làmPzLd pvnhqháp sư,PzLd nênvnhq trêVLNRn vnhqngười 65Lnai cũngvnhq PzLdcó máuJdMY tráVLNRnh ma.
JdMYAnh vẫnPzLd đavnhqng hPzLdoan hỉVLNR JdMYthì thấyJdMY mũiPzLd mìvnhqnh vnhqđau vnhqnhói, m65Lnáu vnhqchảy ộc65Ln raJdMY. JdMYAnh đ65Lnịnh mắng65Ln TầJdMYn CẩVLNRm tPzLdhì thJdMYấy côJdMY đãJdMY nha65Lnnh chón65Lng lấJdMYy tavnhqy quyệVLNRt mvnhqáu trvnhqên mũPzLdi avnhqnh rồ65Lni bô65Lni 65Lnvào núPzLdt nVLNRhấn thanJdMYg mávnhqy. JdMYVừa nvnhqhấn mJdMYạnh vào,65Ln thVLNRang m65Lnáy bậtJdMY mở.
MộJdMYt ngưJdMYời đangJdMY VLNRbị PzLdtreo lủngVLNR PzLdlẳng tvnhqrong vnhqthang mávnhqy; đóPzLd chí65Lnnh làJdMY LJdMYục Tử65Ln PzLdMinh. vnhqKha LươngJdMY chạ65Lny vPzLdào troJdMYng ômPzLd chânVLNR 65LnTử MiPzLdnh kPzLdéo xuốnJdMYg, đánVLNRg t65Lnhương cJdMYho anvnhqh chàn65Lng PzLdLục TửPzLd MiJdMYnh đVLNRã bVLNRị JdMYtreo cVLNRổ JdMYtrợn cảPzLd mắt;vnhq đãVLNR thế65Ln JdMYlại 65Lncòn tiế65Lnp tụcPzLd bịPzLd kJdMYéo xuốngPzLd đaJdMYu điếngvnhq ngvnhqười, nênvnhq chPzLdỉ VLNRcòn bPzLdiết giẫy65Ln đạp65Ln lunPzLdg tunvnhqg. vnhqT JdMYần VLNRCẩm n65Lnhìn PzLdthấy JdMYthế vvnhqội nJdMYói vớiJdMY Kh65Lna LươJdMYng: “ĐừngJdMY cốVLNR kéo65Ln anPzLdh ấvnhqy xvnhquống, bếVLNR an65Lnh ấ65Lny lêvnhqn đi”
KhJdMYa LươngVLNR PzLdvà TJdMYần CẩmPzLd VLNRluống cuốngJdMY đặtPzLd Tửvnhq MVLNRinh vnhqxuống; maPzLdy màvnhq aJdMYnh ấVLNRy khônJdMYg bPzLdị tvnhqreo lPzLdâu, hJdMYơn nữvnhqa tVLNRhể lực65Ln sunvnhqg mVLNRãn nênvnhq chỉvnhq PzLdnghỉ PzLd1 lúcvnhq vnhqlại bìVLNRnh JdMYthường nhưvnhq khônVLNRg cVLNRó việcPzLd gì.
Vvnhqừa ngồvnhqi 65Lndậy, Tử65Ln Mvnhqinh đãvnhq PzLdlớn t65Lniếng JdMYmắng PzLdKha Lương:
- LúVLNRc nãyvnhq aVLNRnh cứvnhq VLNRcố kéoPzLd tô65Lni xuốnVLNRg, an65Lnh cóvnhq c65Lnòn PzLdnhân tínJdMYh khôn65Lng đấy?VLNR vnhqHay lJdMYà anVLNRh mPzLduốn giếVLNRt tôi?
Khvnhqa LươngPzLd xvnhqoa vnhqmũi hỏ65Lni lại:
- ĐừngJdMY cVLNRó gvnhqià 65Lnmồm! nếuVLNR avnhqnh khVLNRông trPzLdeo cổVLNR 65Lntự tửJdMY thvnhqì tôvnhqi đãVLNR kh65Lnông m65Lnất 65Lnnhiều VLNRmáu đVLNRến tJdMYhế! TôPzLdi vốJdMYn JdMYđã gầy65Ln yếPzLdu, suVLNRy dinVLNRh dưỡngvnhq, thiếuvnhq máuVLNR, đâ65Lnu vnhqcó đượcVLNR béoJdMY tốtJdMY VLNRnhư anh.
Tầnvnhq C65Lnẩm phảiJdMY hétJdMY tPzLdo PzLdcan 65Ln2 người:
- ĐếPzLdn 65Lnlúc nàVLNRy mVLNRà vnhq2 JdMYanh còVLNRn tvnhqâm trạngPzLd cPzLdãi nhaVLNRu à?PzLd Không65Ln 65Lnmau điVLNR cứuVLNR 65LnThi Thi!
PzLdHọ 65Lnliền đứngPzLd dJdMYậy chạy65Ln rVLNRa ngovnhqài. 65LnNhìn 65Lnthấy PzLdThi TJdMYhi đan65Lng PzLdchầm 65Lnchậm bướcJdMY tới,VLNR b65Lna nPzLdgười thvnhqở phàovnhq nhvnhqẹ nhõm65Ln; đang65Ln định65Ln chạy65Ln đếnvnhq chỗvnhq 65LnThi VLNRThi thìJdMY họvnhq đứVLNRng svnhqững lại.
Có 65Lnmột bvnhqóng ngJdMYười bVLNRay JdMYsau 65LnThi Thi.
Tần C65Lnẩm gPzLdiơ nắmvnhq PzLdđấm địnvnhqh đ65Lnánh KhPzLda Lươ65Lnng. Kvnhqha LươngPzLd vộiJdMY chạyVLNR t65Lnới nvnhqúp saVLNRu lưVLNRng T65Lnử Minh.
ThVLNRi T65Lnhi 65Lnđang dầvnhqn tiếnvnhq VLNRtới pvnhqhía họ;VLNR cPzLdái bóJdMYng kiPzLda VLNRcũng rJdMYõ hơn65Ln. JdMYBa ngườiVLNR nhJdMYận vnhqra PzLdđó làJdMY 65Lnông nvnhqội KJdMYha LươngPzLd liềnJdMY ngồi65Ln bệtJdMY xVLNRuống 65Lnđất, vnhqthở phào65Ln rồiJdMY nói:
- ÔnVLNRg à,vnhq l65Lnần nPzLdày ô65Lnng xuấtVLNR hiệ65Lnn qvnhquá bấtvnhq ngờ65Ln đấy!PzLd Bọn65Ln cvnhqháu sợJdMY đếnJdMY VLNRthót tPzLdim rồiPzLd đâyVLNR này.
ÔJdMYng nvnhqội K65Lnha Lư65Lnơng –JdMY KJdMYha ĐạoJdMY cuốivnhq JdMYcùng 65Lncũng xPzLduất VLNRhiện, VLNRKha Lương65Ln PzLdvui mPzLdừng chạyvnhq JdMYvề phvnhqía 65Lnông, nhưvnhqng vnhqthấy ônJdMYg PzLdhững JdMYhờ, cháVLNRn nảnPzLd nh65Lnìn mình.
Ông cụVLNR JdMYtrách móc:
65Ln- LẽJdMY 65Lnnào cháJdMYu đãVLNR sửJdMY dụngJdMY 65Lnchiêu thuậtJdMY vnhqmáu trá65Lnnh JdMYtà đêVLNR tiệPzLdn nhPzLdất, nhụcVLNR nhVLNRã nhPzLdất, hJdMYèn hạVLNR nhvnhqất cJdMYủa dònVLNRg PzLdhọ KJdMYha JdMYchúng ta?
Kha LJdMYương buồ65Lnn bã65Ln đápvnhq lại:
- NhụcPzLd VLNRnhã hènJdMY hJdMYạ cáPzLdi gvnhqì vnhqchứ! vnhqnếu khôVLNRng cPzLdó chPzLdút máuJdMY củvnhqa JdMYcháu VLNRthì T65Lnử Minvnhqh sPzLdớm đãPzLd bịVLNR chVLNRết trvnhqeo troPzLdng thanVLNRg vnhqmáy rồi.
Tần C65Lnẩm chạyPzLd tớPzLdi đỡPzLd VLNRThi ThJdMYi thì65Ln nhậnvnhq thấPzLdy TJdMYhi ThVLNRi đaPzLdng vnhqnhư JdMYngười mộngVLNR du.
ÔVLNRng tVLNRrẻ giải65Ln thích:
- TJdMYhi VLNRThi JdMYbị 65Lnông thPzLdôi miêJdMYn rồi,PzLd bVLNRan nvnhqãy nvnhqó đPzLdã kiJdMYnh hãi65Ln tộ65Lnt độ;vnhq ônJdMYg thô65Lni mi65Lnên vnhqđể nóvnhq nvnhqgủ, nh65Lnư tJdMYhế vnhqsẽ bả65Lno vệ65Ln đượPzLdc VLNRnguyên khvnhqí JdMYtốt hơn.
Ông t65Lnrẻ quaPzLdy r65Lna nvnhqói vớvnhqi JdMYKha Lương:
- PzLdSao cháuvnhq khô65Lnng chịJdMYu họvnhqc phJdMYép vnhqthuật tJdMYrong sáPzLdch củavnhq ônPzLdg? BPzLdao n65Lnhiêu phVLNRương 65Lnpháp hVLNRay khôvnhqng dùngJdMY lạvnhqi 65Lnđi dùngPzLd cái65Ln pVLNRhép PzLdnhục nhãJdMY tVLNRhế hảPzLd cháu?65Ln LàVLNRm tPzLdhế 65Lnmà PzLdgọi l65Lnà bắt65Ln JdMYma ư?VLNR ThPzLdà c65Lnháu hiếnvnhq máPzLdu c65Lnho bệnhVLNR vi65Lnện JdMYđể cvnhqứu ngườiVLNR c65Lnòn hơnPzLd là65Ln vJdMYung vãiVLNR lvnhqung tung.PzLd, th65Lnật 65Lnchẳng biếPzLdt xấuPzLd hổVLNR gJdMYì cả.
Kha LươJdMYng 65Lnxấu hổJdMY liềPzLdn cãiJdMY lạiPzLd ông:
- TVLNRhế aPzLdi JdMYbảo tậPzLdp hợpVLNR cPzLdác mản65Lnh vải65Ln lạiVLNR rồiPzLd 65Lnđốt đivnhq lPzLdà cvnhqó th65Lnể pháPzLd 65Lnđược lJdMYời nguyền65Ln CPzLdA BJdMYĂNG? TPzLdrong JdMYlúc tPzLdhu tPzLdhập vảVLNRi, bọJdMYn cháuVLNR xémVLNR chúVLNRt nvnhqữa đãVLNR mấVLNRt mạVLNRng VLNRrồi, VLNRvậy mVLNRà vnhqbây gPzLdiờ vnhqông lvnhqại tới65Ln tráPzLdch VLNRcháu 65Lnnữa à?
ÔVLNRng trvnhqẻ ch65Lnau mày65Ln r65Lnồi nói:
- vnhqCác chVLNRáu đã65Ln JdMYxem bảvnhqn thảVLNRo cJdMYủa ông?
vnhq- Bả65Lnn thJdMYảo 65Lnnào cơPzLd? Quyểvnhqn sác65Lnh đ65Lnó PzLdlà bảPzLdn thảovnhq củJdMYa ônJdMYg ưJdMY? 65Ln- VLNRBốn ngưPzLdời nPzLdgạc nhiêvnhqn nhìvnhqn ông.
- Đó65Ln đVLNRúng làVLNR bảnVLNR 65Lnthảo củavnhq ông.VLNR Lẽvnhq n65Lnào tvnhqrong PzLdbản VLNRthảo ô65Lnng lạiJdMY k65Lnhông cVLNRó quyềnPzLd giảvnhq thiếtvnhq mộtJdMY chvnhqút? ViệVLNRc phJdMYá lời65Ln JdMYnguyền JdMYCA BĂNGvnhq lVLNRà mJdMYột trPzLdong những65Ln câuPzLd hỏvnhqi kvnhqhó JdMYtrả lờvnhqi nhấJdMYt củaVLNR dPzLdòng hVLNRọ KhPzLda chPzLdúng 65Lnta, ôngvnhq đãVLNR 65Lnđề JdMYcập rấPzLdt nhiPzLdều vnhqgiả thiếtvnhq vnhqđể phJdMYá lời65Ln nguyềnJdMY, vnhqchẳng nhẽvnhq 65Lncác chJdMYáu cVLNRứ lầPzLdn PzLdlượt thửPzLd tVLNRừng phưVLNRơng phápVLNR ha65Lny sao?
vnhqBa ngườivnhq đềPzLdu kvnhqinh VLNRsợ VLNRtoát vnhqmồ hôi.
- Các65Ln c65Lnháu t65Lnhu thậPzLdp mJdMYảnh 65Lnvải đỏ65Ln, đemJdMY sứPzLdc mạ65Lnnh 65LnCA BĂvnhqNG vPzLdốn đãVLNR đVLNRược 65Lntách VLNRra tậpvnhq hvnhqợp lvnhqại, rồiVLNR lạ65Lni mVLNRang 65Lnmảnh vnhqvải đóvnhq tớVLNRi PzLdnơi chí65Ln JdMYâm. JdMYCác VLNRcháu hJdMYãy mởPzLd tVLNRo mVLNRắt rPzLda 65Lnmà nhìn,VLNR nơJdMYi nàyvnhq mấVLNRy chụcvnhq 65Lnnăm trưVLNRớc vốnPzLd l65Lnà 65Lnnghĩa 65Lnđịa chôPzLdn 65Lnxác hàngPzLd vạnVLNR ngườivnhq. CáVLNRc chávnhqu chJdMYo rằngPzLd nhữn65Lng khuJdMYôn mvnhqặt saPzLdu tấ65Lnm kínvnhqh kiVLNRa JdMYlà mJdMYặt người65Ln đúVLNRng khô65Lnng, kỳJdMY thvnhqực JdMYđó đ65Lnều 65Lnlà VLNRnhững o65Lnan 65Lnhồn trướcPzLd kPzLdia, họPzLd đanVLNRg ngàyvnhq JdMYđêm làmPzLd vnhqbạn vớivnhq 65Lnnhững bệnhVLNR nhâ65Lnn 65Lntâm thần.
Ông trẻVLNR lạiPzLd dõngJdMY dạ65Lnc nóiJdMY tiếp:
- CáVLNRc chávnhqu 65Lncòn PzLdđứng đờJdMY ởJdMY đVLNRây làmPzLd JdMYgì? KJdMYhông m65Lnau lêVLNRn JdMYsân th65Lnượng tvnhqìm A65Lnnh KỳVLNR v65Lnà vnhqĐinh Đônvnhqg đVLNR! ĐinJdMYh ĐônPzLdg hiệ65Lnn giờ65Ln đangVLNR bịvnhq mộ65Lnt lự65Lnc lượng65Ln đáVLNRng sợVLNR tVLNRhao tvnhqúng; nếu65Ln vnhqcác PzLdcháu đếnPzLd muVLNRộn sẽJdMY kvnhqhông kJdMYịp đâu!
Ông65Ln vnhqtrẻ vừa65Ln vJdMYỗ VLNRvào ngườvnhqi TPzLdhi vnhqThi, côVLNR 65Lnliền tỉnhPzLd lạiVLNR. VLNRBốn ngưVLNRời khônPzLdg kịPzLdp nóPzLdi vnhqgì vộiPzLd bước65Ln JdMYvào thPzLdang máy,vnhq vnhqông trẻVLNR khPzLdông JdMYđi VLNRcùng hvnhqọ, bởJdMYi tJdMYhời gia65Lnn hiệnJdMY hvnhqình b65Lna p65Lnhút PzLdmột ng65Lnày đPzLdã hếtJdMY. JdMYÔng chỉVLNR JdMYkịp nóvnhqi vớJdMYi KPzLdha vnhqLương: “Nếu65Ln thự65Lnc svnhqự khônvnhqg c65Lnó c65Lnách nàoPzLd khávnhqc, chá65Lnu hPzLdãy vnhqtự cắtPzLd JdMYngón taPzLdy đểPzLd vnhqmáu chảvnhqy 65Lnra VLNRnhé!”. Lờvnhqi PzLddặn c65Lnủa ô65Lnng tJdMYrẻ khiến65Ln Kh65Lna Lưvnhqơng lạnvnhqh hếtJdMY PzLdcả người,JdMY vnhqanh đứngvnhq trPzLdong tha65Lnng 65Lnmáy ômvnhq miệngJdMY khJdMYông JdMYnói năngJdMY gì.
Lúc nàvnhqy bốnVLNR người65Ln lạiPzLd điJdMY cPzLdùng với65Ln nVLNRhau, khônvnhqg vnhqai nói65Ln năVLNRng PzLdgì. HắJdMYc Bảovnhq nVLNRằm JdMYườn tr65Lnên VLNRvai K65Lnha Lươ65Lnng khôJdMYng chịu65Ln xuốvnhqng. BPzLdọn họVLNR vừavnhq trảPzLdi 65Lnqua cơPzLdn chấJdMYn động,PzLd vnhqai cũVLNRng biếtJdMY đVLNRối PzLdthủ cPzLdủa mìnPzLdh JdMYrất mạJdMYnh nJdMYhưng họPzLd vẫnPzLd khônvnhqg tVLNRừ bỏVLNR ý65Ln địnhvnhq PzLdcứu Avnhqnh KỳPzLd JdMYvà Đ65Lninh Đông.
Mọivnhq ngườiVLNR đổJdMY dJdMYồn chúJdMY ýPzLd vàJdMYo KhJdMYa Lươn65Lng, VLNRanh chVLNRẳng biết65Ln làPzLdm s65Lnao chỉ65Ln biết65Ln ngPzLdậm JdMYngùi kêuvnhq PzLdca sJdMYao sJdMYố VLNRmình PzLdkhổ VLNRthế! Tạivnhq s65Lnao bJdMYao nhi65Lnêu phápvnhq thuậtPzLd khVLNRông họvnhqc lJdMYại chỉPzLd họcvnhq đượcJdMY mỗ65Lni mPzLdột chivnhqêu này.vnhq MọiVLNR ngưVLNRời nhJdMYìn vnhqanh tiếJdMYc n65Lnuối nPzLdghĩ, gPzLdiá máuvnhq PzLdanh nhiều65Ln nhưVLNR nướcJdMY vnhqsông th65Lnì vnhqtốt bivnhqết bao.
Chẳ65Lnng mấ65Lny chJdMYốc thanPzLdg JdMYmáy đPzLdã lênJdMY JdMYtới sân65Ln PzLdthượng, n65Lnếu nhưVLNR ôVLNRng nVLNRội KhPzLda LươngVLNR khôVLNRng 65Lnnói cJdMYho bọPzLdn 65Lnhọ bi65Lnết nơiVLNR PzLdnày trJdMYước kPzLdia VLNRlà nơivnhq chVLNRôn xácVLNR PzLdvạn ngườiPzLd 65Lnthì troPzLdng mắtJdMY củJdMYa PzLdhọ, 65Lnnơi JdMYnày quảvnhq lVLNRà vnhqrất đẹJdMYp JdMY- mộ65Lnt nvnhqơi nJdMYon x65Lnanh 65Lnnước biếJdMYc, 65Lncây JdMYmây xaVLNRnh 65Lnxanh mọ65Lnc ởPzLd vnhqkhắp nvnhqơi, trVLNRên sâ65Lnn tJdMYhượng dâPzLdy 65Lnmây đaVLNRn chéJdMYo v65Lnào vnhqnhau 65Lngiống nhưJdMY mộtVLNR JdMYtấm JdMYvải xVLNRanh dàJdMYy dặVLNRn vậy.
Kha Lươvnhqng vừPzLda nhJdMYìn JdMYvừa nVLNRghĩ, VLNRtrong sáchJdMY PzLdcủa 65Lnông viếtJdMY nhữngJdMY nVLNRơi cJdMYó c65Lnây xVLNRanh mọc65Ln uJdMYm tùVLNRm thvnhqường rấvnhqt nặngPzLd âm65Ln khí65Ln. Loạ65Lni câyvnhq vnhqnày hấVLNRp th65Lnu âVLNRm khíPzLd đểvnhq tồnvnhq tạiVLNR, hơn65Ln nữavnhq n65Lnó VLNRlại c65Lnhe VLNRlấp án65Lnh mặtPzLd trờVLNRi, vnhqlà VLNRnơi tr65Lnú VLNRẩn t65Lnốt của65Ln 65Lnoan hồn.
Bốn65Ln ngưJdMYời bướcPzLd vnhqđi rấvnhqt cẩnVLNR thvnhqận, chỉ65Ln sợ65Ln mPzLdột sJdMYơ suấvnhqt nh65Lnỏ cvnhqũng cóvnhq tvnhqhể khi65Lnến họVLNR hụ65Lnt bước.JdMY Đivnhqều PzLdkỳ lạJdMY làvnhq JdMYhọ đvnhqều PzLdcảm thấyPzLd đVLNRi VLNRtrên câyVLNR mâyVLNR VLNRvừa dẻoPzLd vvnhqừa trơvnhqn này65Ln giPzLdống JdMYnhư JdMYđi vnhqtrên đốngVLNR xvnhqác chết65Ln vậy!65Ln PzLdTuy đJdMYều nghĩvnhq vậvnhqy PzLdnhưng không65Ln 65Lnai dámPzLd nó65Lni ra65Ln, 65Lnhọ nPzLdhìn PzLdsân JdMYthượng rộn65Lng lớn,65Ln băJdMYn vnhqkhoăn khôvnhqng biếtPzLd đứ65Lna bPzLdé đanvnhqg ởVLNR đâu?
JdMYCuối cVLNRùng vnhqhọ cũngJdMY nJdMYhìn t65Lnhấy haJdMYi mẹvnhq c65Lnon An65Lnh Kỳ65Ln, nhưn65Lng cảnhvnhq tượnvnhqg trước65Ln mắtJdMY JdMYhọ thậJdMYt đánvnhqg s65Lnợ! Avnhqnh Kỳvnhq đanPzLdg thảJdMY đứa65Ln JdMYbé ởPzLd ngoàivnhq vnhqsân thượng,JdMY chPzLdỉ cvnhqần thả65Ln tvnhqay t65Lnhì nPzLdó chVLNRết cJdMYhắc rồi.
ĐứaJdMY vnhqbé JdMYkhông độnPzLdg đậy,vnhq gJdMYiống nhưJdMY ngVLNRười chếtvnhq vậy!
ThPzLdi Tvnhqhi hPzLdốt hoảPzLdng h65Lnét lên:
PzLd- Đ65Lnừng! AnVLNRh K65Lnỳ! Đừn65Lng thvnhqả PzLdtay rVLNRa. Đừng65Ln giếPzLdt hạvnhqi c65Lnon bé!
Tu65Lny nhivnhqên, giữ65Lna khPzLdông givnhqan mvnhqa quái65Ln lVLNRại văn65Lng vẳngJdMY mộVLNRt gvnhqiọng n65Lnói: “PzLdHãy t65Lnhả cJdMYon raJdMY. CVLNRon 65Lnmuốn đượcvnhq xuốvnhqng VLNRdưới cVLNRhơi. ĐừngJdMY vnhqnắm PzLdtay con!”VLNR JdMYĐó vnhqchính làVLNR tivnhqếng củJdMYa ĐinJdMYh Đông.
PzLdTần VLNRCẩm vvnhqừa địnhVLNR chạy65Ln lêvnhqn PzLdthì thấyJdMY A65Lnnh KPzLdỳ bỏPzLd m65Lnột vnhqtay rvnhqa, cJdMYô vộ65Lni đứngvnhq JdMYlại PzLdkhông dJdMYám tiến65Ln thPzLdêm nữavnhq. ĐứaJdMY bVLNRé bịVLNR JdMYtreo JdMYlơ lửnvnhqg ngoJdMYài sâJdMYn thượng,VLNR gi65Lnó t65Lnhổi tới,PzLd sặcvnhq mùvnhqi mJdMYáu tươiJdMY tVLNRanh ngòVLNRm, nhìvnhqn kPzLdỹ dã65Lny nJdMYúi 65Lnđen 65Lnsì JdMYphía xvnhqa trôngPzLd gPzLdiống PzLdnhư vnhqmột bầyJdMY quáVLNRi vậJdMYt đaJdMYng nh65Lne nanVLNRh múaJdMY vuố65Lnt, 65Lnchỉ trựcVLNR có65Ln gìPzLd rơ65Lni xuốPzLdng lPzLdà nvnhquốt chửng65Ln khônVLNRg tha.
Kha LưPzLdơng VLNRnhẹ PzLdnhàng đặPzLdt Hắcvnhq Bảvnhqo xuốngvnhq, vnhqhy 65Lnvọng PzLdnó c65Lnó c65Lnách 65Lngì cứu65Ln PzLdhai PzLdmẹ cJdMYon AnPzLdh Kỳ.vnhq Lvnhqúc này65Ln PzLdanh đVLNRã vnhqcoi vnhqHắc 65LnBảo VLNRlà bùvnhqa hvnhqộ mệnPzLdh PzLdcủa mPzLdình. HắcVLNR Bả65Lno liế65Lnc nhvnhqìn anvnhqh mJdMYột cái,VLNR ánJdMYh mắt65Ln tỏJdMY vvnhqẻ cPzLdoi thường.
LúcVLNR JdMYnày anvnhqh mới65Ln thựcVLNR sựVLNR VLNRhối hận65Ln bởiJdMY PzLdmình đ65Lnã khônJdMYg chịuPzLd JdMYhọc pPzLdhép thuậVLNRt đến65Ln nơ65Lni đếVLNRn chốn,JdMY đểvnhq đế65Lnn giờ,VLNR ngPzLday m65Lnột cPzLdon mèVLNRo cũnvnhqg 65Lncó quyVLNRền khiJdMYnh bỉvnhq VLNRanh. Kvnhqha LươnVLNRg tứVLNRc chí65Ln PzLdrút 65Lncon dvnhqao nhỏ65Ln VLNRra c65Lnhuẩn bịVLNR cắtVLNR tvnhqay mìVLNRnh bấtvnhq cứvnhq JdMYlúc nàvnhqo đểvnhq đuvnhqổi vnhqma. NPzLdói gì65Ln th65Lnì n65Lnói, lúcVLNR vnhqnày aPzLdnh JdMYvẫn rất65Ln quavnhqn trọng.
PzLdLúc KJdMYha LJdMYương đấuPzLd tra65Lnnh 65Lntư tưởn65Lng thìVLNR TầnVLNR PzLdCẩm vJdMYà JdMYThi ThVLNRi đPzLdang JdMYsợ PzLdhãi l65Lno lắngJdMY chVLNRo Đinvnhqh ĐPzLdông; tậ65Lnn mắtvnhq vnhqnhìn thấyJdMY VLNRđứa VLNRbé cứJdMY lắ65Lnc lư65Ln tron65Lng gi65Lnó, họVLNR thấpPzLd thỏPzLdm k65Lnhông yên.
65LnThi ThJdMYi n65Lnói troJdMYng 65Lnnước mắt:
- 65LnAnh KPzLdỳ, dùJdMY sPzLdao ĐinhJdMY ĐônPzLdg cvnhqũng l65Lnà đPzLdứa co65Lnn dvnhqo PzLdem dứPzLdt ruộtvnhq đẻJdMY raPzLd; VLNRcho dPzLdù tr65Lnước đâVLNRy JdMYem khôngVLNR muốvnhqn n65Lnhận 65Lnđứa trẻPzLd nàPzLdy, c65Lnho dVLNRù 65Lnem muJdMYốn trốvnhqn trJdMYánh sPzLdự PzLdthật nămJdMY xưa,65Ln nhvnhqưng PzLdnó vẫVLNRn lJdMYà JdMYcon củavnhq emVLNR, làVLNR cVLNRốt nh65Lnục của65Ln emJdMY. E65Lnm khôngVLNR PzLdthể tvnhqiếp tvnhqục PzLdphạm savnhqi lầm.65Ln EPzLdm khôvnhqng đvnhqược giếtvnhq coVLNRn bé!
Đvnhqột VLNRnhiên trovnhqng gPzLdió vọngVLNR lạVLNRi giọngPzLd trẻPzLd cPzLdon lảVLNRnh lót65Ln: JdMY“Mẹ thJdMYả cVLNRon rVLNRa, cJdMYon muốnvnhq xuPzLdống PzLdchơi, mJdMYẹ 65Lnđừng gPzLdiữ cJdMYon thế!”
ĐúJdMYng là65Ln giVLNRọng ĐinhVLNR Đông.
VLNRÁnh đèJdMYn trêJdMYn sJdMYân tVLNRhượng đủvnhq sáng65Ln đJdMYể họVLNR nhìnVLNR vnhqrõ mvnhqóng t65Lnay Đi65Lnnh ĐVLNRông PzLdđã cắmPzLd sâuVLNR vàoJdMY tJdMYận xưJdMYơng mJdMYu bàn65Ln t65Lnay VLNRAnh VLNRKỳ, nhưngvnhq AnVLNRh KVLNRỳ vPzLdẫn nhấVLNRt quyVLNRết VLNRkhông th65Lnả t65Lnay ra.
Không phảiPzLd An65Lnh KỳVLNR đan65Lng hạ65Lni Đvnhqinh ĐJdMYông màPzLd lJdMYà đaJdMYng cứ65Lnu cvnhqon bé.
Kha Lươvnhqng địnhvnhq c65Lnhạy tJdMYới giúp65Ln vnhqAnh Kỳ.
Đột65Ln nhVLNRiên ĐPzLdinh ĐôJdMYng đổi65Ln JdMYgiọng, vnhqnói: “Màyvnhq JdMYdám tớvnhqi đây,vnhq 65Lntao sVLNRẽ JdMYmóc nVLNRgay mắtVLNR VLNRnó rvnhqa để65Ln nvnhqó chếtPzLd tạPzLdi đây.”
Tần CJdMYẩm đanPzLdg ômVLNR PzLdHắc Bvnhqảo; VLNRtrong bónVLNRg tối,vnhq nhìJdMYn vàJdMYo cPzLdon JdMYmắt PzLdmàu hồngPzLd phấJdMYn 65Lncủa HPzLdắc Bảo65Ln, PzLdcô nhậvnhqn tPzLdhấy một65Ln vnhqđứa PzLdbé đan65Lng nằmJdMY tr65Lnong lPzLdòng ĐinVLNRh Đông.
ĐJdMYứa vnhqbé vnhqtừ tvnhqừ ngvnhqẩng đ65Lnầu lên,vnhq vừaPzLd nhPzLdìn tPzLdhấy nPzLdó, TầnJdMY CẩmVLNR hétVLNR vnhqlên: “Đúngvnhq là65Ln PzLdthằng bVLNRé đPzLdó!” –vnhq thằnvnhqg VLNRbé tvnhqrước đâyVLNR JdMYcô JdMYnhìn tJdMYhấy trJdMYước mvnhqáy vJdMYi tính,VLNR thằng65Ln béVLNR đJdMYã JdMYđòi lấyPzLd mắ65Lnt PzLdcủa cô.
T65Lnhằng PzLdbé JdMYđó đãVLNR nJdMYhập hồPzLdn vàJdMYo Đinvnhqh ĐôPzLdng. BVLNRây giờPzLd nJdMYó đanJdMYg muốnVLNR dắt65Ln VLNRĐinh ĐôngJdMY xuống65Ln dưPzLdới chơi.
Kha LươnPzLdg kJdMYhông dámJdMY độngJdMY đậy,JdMY mPzLdọi việcPzLd trởvnhq nênvnhq bếPzLd tắc.
Đột JdMYnhiên 65LnAnh Kỳvnhq lêJdMYn tiếng:
- ĐểVLNR cPzLdô xJdMYuống chơ65Lni JdMYvới chá65Lnu, cháVLNRu tvnhqha coVLNRn g65Lnái cVLNRho cô!
Thvnhqi 65LnThi kin65Lnh JdMYhãi JdMYnhận vnhqra mộtvnhq cvnhqô gPzLdái vốJdMYn yếJdMYu đu65Lnối nhJdMYư 65LnAnh vnhqKỳ JdMYlúc vnhqnày JdMYbỗng tJdMYrở VLNRnên VLNRkiên cường,65Ln tỉnhvnhq tVLNRáo PzLdvà dũvnhqng cảm65Ln lvnhqạ thường.
Anh KJdMYỳ vnhqlại nVLNRói tiếp:
VLNR- VLNRCô xuốVLNRng chơPzLdi vớivnhq chvnhqáu nhé!65Ln CôJdMY làVLNRm mẹVLNR c65Lnháu đượcVLNR không?
ThJdMYằng bPzLdé khôPzLdng nóivnhq JdMYnăng gìvnhq nhvnhqưng ĐJdMYinh 65LnĐông lạJdMYi cấtvnhq VLNRtiếng: “TừPzLd lúJdMYc nhvnhqỏ mJdMYẹ đã65Ln khôJdMYng cầnvnhq coPzLdn, mẹvnhq khJdMYông yêuPzLd JdMYcon, mPzLdẹ JdMYcăm VLNRhận sJdMYự tồnJdMY VLNRtại củvnhqa c65Lnon, cJdMYon JdMYkhông cầPzLdn ngườiJdMY JdMYmẹ JdMYtồi nhVLNRư VLNRmẹ chơiVLNR vJdMYới con.”
PzLdAnh vnhqKỳ chậmVLNR rãiVLNR đápVLNR lại:
- VLNRCon k65Lnhông biếtJdMY đượcJdMY JdMYmẹ y65Lnêu cvnhqon đVLNRến mứcvnhq nàvnhqo đPzLdâu, mẹJdMY thực65Ln sPzLdự PzLdrất VLNRyêu conVLNR, PzLddo mJdMYẹ sợPzLd kVLNRhông thPzLdể chPzLdo PzLdcon mvnhqột cvnhquộc sJdMYống hoàVLNRn hảoJdMY JdMYnên mớiJdMY gPzLdửi cvnhqon ởPzLd nhàVLNR bJdMYác. Mẹ65Ln đànhVLNR phải65Ln 65Lnlàm thVLNRế đểPzLd cVLNRon vnhqcó đượJdMYc mVLNRôi t65Lnrường phátPzLd triVLNRển lJdMYành mạnhPzLd, bJdMYởi sẽJdMY khôvnhqng cóvnhq vnhqai hỏi65Ln VLNRbố VLNRcon làPzLd aJdMYi, khônvnhqg PzLdcó vnhqai mắngvnhq cvnhqon 65Lnlà đồJdMY coVLNRn ho65Lnang. Mẹ65Ln đàPzLdnh lònvnhqg 65Lnlàm nhưPzLd thJdMYế, bởiVLNR mẹ65Ln yêu65Ln c65Lnon h65Lnơn tấPzLdt thảyJdMY mọi65Ln thVLNRứ trênVLNR đời.
Nước 65Lnmắt AnJdMYh KỳPzLd lãJdMY chãPzLd rvnhqơi trêvnhqn mặJdMYt Đ65Lninh PzLdĐông, hồi65Ln lâuvnhq Đinhvnhq ĐôngPzLd hétPzLd lên:65Ln “MẹPzLd VLNRơi, m65Lnắt cJdMYon đau65Ln lắm,vnhq cJdMYon đaPzLdng vnhqchảy máPzLdu, cvnhqon VLNRkhông nhìnPzLd PzLdthấy g65Lnì nữaJdMY rồi,PzLd mJdMYẹ maPzLdu cvnhqứu co65Lnn đi!”
NhìnJdMY vnhqthấy cảnhVLNR vnhqcon mìnhvnhq đau65Ln đớn65Ln giã65Lny giụaJdMY, AnVLNRh PzLdKỳ vnhqđau lònPzLdg nói:
- ĐJdMYừng làmJdMY JdMYcon cJdMYô đvnhqau! TrảJdMY vnhqcon lạiJdMY cPzLdho JdMYcô! Cô65Ln s65Lnẽ xuốnVLNRg vớVLNRi cháu!
ĐinhPzLd JdMYĐông khôngJdMY gJdMYiãy 65Lngiụa nVLNRữa, c65Lnô bvnhqé lạVLNRi rê65Lnn rỉ:PzLd “ConPzLd cầVLNRn cJdMYó mắtJdMY, cvnhqon cầnvnhq cóPzLd mắt65Ln, covnhqn khônJdMYg nhìnJdMY thấyVLNR gvnhqì nữJdMYa rồi.”
Anh KỳVLNR VLNRquay lạ65Lni nh65Lnìn Th65Lni TPzLdhi vJdMYà cJdMYác VLNRbạn cườiPzLd, mộvnhqt nụVLNR cườivnhq vôVLNR hồn,JdMY côvnhq cư65Lnời như65Ln muốnvnhq nhờPzLd mVLNRọi ngưPzLdời tr65Lnông giữvnhq ĐVLNRinh ĐôPzLdng hộVLNR vnhqmình; kh65Lni nụvnhq vnhqcười vnhqchưa kị65Lnp tVLNRắt tVLNRrên môi,PzLd cvnhqô đJdMYã tVLNRhò tPzLday mó65Lnc mvnhqột VLNRcon mắt65Ln ra.
Tuy rấVLNRt vnhqđau đớnPzLd nhVLNRưng côPzLd khô65Lnng qJdMYuỵ nPzLdgã; PzLdcô hướngPzLd mặPzLdt về65Ln 65Lnphía JdMYcon rồivnhq thảVLNR co65Lnn mắtPzLd xuốJdMYng dưới.
Đinh Đôngvnhq hJdMYơi độngPzLd đậy.65Ln TrPzLdong mắt65Ln HVLNRắc Bảo,vnhq hJdMYọ trJdMYông thấJdMYy cvnhqon JdMYma PzLdnhỏ nVLNRhảy 65Lnra khỏiVLNR ngườivnhq PzLdĐinh Đvnhqông để65Ln tó65Lnm cVLNRon mPzLdắt đẫPzLdm má65Lnu kiaJdMY. TJdMYần Cvnhqẩm hévnhqt lênPzLd: “vnhqMau VLNRcứu đứaJdMY béVLNR đi!”vnhq VLNRba ngvnhqười vộivnhq cJdMYhạy l65Lnại VLNRkéo đứaVLNR bJdMYé lên.
ĐinJdMYh Đônvnhqg vẫn65Ln chưaPzLd t65Lnỉnh, nóJdMY PzLdcứ ngủVLNR thiếp65Ln điPzLd nhưJdMYng vẫn65Ln réo65Ln g65Lnọi: vnhq“Mẹ 65Lnơi, mẹPzLd xuốVLNRng chơvnhqi PzLdvới 65Lncon đi!”
Anvnhqh Kỳvnhq givnhqơ bPzLdàn 65Lntay đẫmJdMY máuPzLd vuốtJdMY v65Lne khuPzLdôn mặtJdMY nhVLNRỏ xJdMYinh củaVLNR coJdMYn gPzLdái, tr65Lnong JdMYcon mắPzLdt cònPzLd lạivnhq củavnhq vnhqcô tr65Lnàn ngJdMYập tìVLNRnh JdMYyêu thươngvnhq; vnhqcô lại65Ln đưVLNRa mắJdMYt 65Lnnhìn bvnhqốn ngườJdMYi VLNRbạn rồi65Ln nói65Ln: “VLNREm phảiPzLd VLNRđi vnhqngăn c65Lnản VLNRthằng b65Lné l65Lnại, b65Lnởi VLNRsớm muộnVLNR nóVLNR s65Lnẽ tớ65Lni làVLNRm hạiJdMY cvnhqon emPzLd, nhờJdMY VLNRmọi ngườiJdMY trôvnhqng 65Lnnom ĐiVLNRnh Đônvnhqg hộVLNR em.”
Mọvnhqi ngườ65Lni cJdMYòn chưaJdMY kPzLdịp đPzLdịnh tJdMYhần lạJdMYi PzLdthì đJdMYã thấy65Ln A65Lnnh Kỳ65Ln nVLNRhảy xu65Lnống dướiJdMY; chVLNRẳng mấyPzLd chPzLdốc, khônPzLdg 65Lnai nhvnhqìn 65Lnthấy gJdMYì nữa65Ln. Mvnhqột tiếngPzLd “rầVLNRm” khvnhqô khốcJdMY. ĐiVLNRnh 65LnĐông khô65Lnng nó65Lni luVLNRng tuJdMYng nJdMYữa; nóVLNR VLNRđã thiPzLdếp đi.
Mọi 65Lnngười ôvnhqm Đ65Lninh JdMYĐông vnhqra ngJdMYoài. T65Lnrên 65Lncổng sâPzLdn tVLNRhượng cóvnhq hPzLdai bóngvnhq ngườiVLNR VLNR– mộtJdMY lVLNRớn, mộvnhqt vnhqbé đaVLNRng 65Lnđứng dvnhqõi thVLNReo hVLNRọ. vnhqĐó l65Lnà 65Lnbóng củ65Lna Avnhqnh vnhqKỳ vàJdMY thằn65Lng VLNRbé. Cảvnhq haJdMYi nắm65Ln 65Lntay nPzLdhau hPzLdồi VLNRlâu rPzLdồi qVLNRuay người65Ln JdMYđi mất.
Thi TJdMYhi xVLNRúc đvnhqộng quPzLdỵ VLNRngã trênPzLd s65Lnân thượng,PzLd cJdMYô tvnhqhan thPzLdở: ‘MPzLdình cứ65Ln tưởJdMYng nó65Ln gvnhqhét PzLdđứa trẻVLNR nVLNRày, mìnhVLNR đã65Ln 65Lnthực sựPzLd khVLNRông hiểu65Ln nó.JdMY VJdMYì đứavnhq JdMYtrẻ nà65Lny, 65Lnnó cJdMYó thVLNRể l65Lnàm đượVLNRc JdMYbất JdMYcứ việcPzLd gì,VLNR vnhqcó t65Lnhể chiếPzLdn thắngvnhq m65Lnọi thếPzLd lực.PzLd Mìnvnhqh đãVLNR khônJdMYg VLNRbiết tJdMYình yVLNRêu cJdMYủa nJdMYgười mẹJdMY lại65Ln vnhqbao l65Lna đến65Ln thế!”
Tầnvnhq Cẩm65Ln VLNRchạy v65Lnề phJdMYía ThPzLdi TVLNRhi, haPzLdi ngườJdMYi òaPzLd vnhqkhóc nức65Ln n65Lnở. B65Lnốn ngườiJdMY khôn65Lng dávnhqm xuốngPzLd dưới;JdMY họVLNR lvnhqặng lẽPzLd chờPzLd bVLNRình miJdMYnh 65Lntrên sâ65Lnn thượng…
Tầ65Lnn Cẩm65Ln nhẹPzLd PzLdnhàng tiếPzLdn VLNRvề p65Lnhía K65Lnha PzLdLương nói:
- 65LnEm xPzLdin lJdMYỗi, vừaVLNR vnhqrồi PzLdem đ65Lnã quVLNRá mạnhPzLd VLNRtay vVLNRới anh.
PzLdKha L65Lnương quVLNRay lại65Ln cJdMYười trảPzLd lời:
JdMY- Khôngvnhq s65Lnao, đằngvnhq nàvnhqo aVLNRnh cũnJdMYg 65Lnbéo, đvnhqang PzLdcần gVLNRiảm béPzLdo mà.
TầVLNRn Cẩ65Lnm nVLNRhìn KJdMYha lưPzLdơng càPzLdng ngàvnhqy VLNRcàng rõvnhq troPzLdng án65Lnh bì65Lnnh mPzLdinh; cvnhqô VLNRnhớ lPzLdại lần65Ln đầuJdMY tVLNRiên PzLd2 ngườiPzLd gvnhqặp nvnhqhau. CứVLNR nhưvnhq cóvnhq bvnhqàn tPzLday c65Lnủa ôVLNRng tvnhqrời 65Lnsắp đặPzLdt PzLdtrước vậy,JdMY ngPzLdười đànPzLd JdMYông JdMYnày hJdMYết lầVLNRn nà65Lny đếnJdMY lầJdMYn khácPzLd xuấJdMYt hPzLdiện PzLdtrong cJdMYuộc đờVLNRi 65Lncô JdMYcùng cVLNRô PzLdchia svnhqẻ mọi65Ln khvnhqó khăn.
Lụvnhqc TửJdMY Mivnhqnh thẫnJdMY thờVLNR nhì65Lnn JdMYTần Cẩmvnhq vJdMYà vnhqKha Lư65Lnơng. Nhữnvnhqg ng65Lnày vừavnhq quaPzLd, anvnhqh kvnhqhông c65Lnó vnhqthời giaPzLdn quaPzLdn tâ65Lnm tớivnhq tVLNRình cảmvnhq của65Ln mìVLNRnh, nh65Lnưng aVLNRnh bJdMYiết rõ,VLNR ngườJdMYi đànJdMY ông65Ln trước65Ln mắtvnhq aJdMYnh vnhqcó rấtvnhq nhiềuVLNR vnhqcách đvnhqể traPzLdnh thJdMYủ tìnhPzLd c65Lnảm PzLdcủa người65Ln anPzLdh yêuPzLd dấu.VLNR VLNRChưa bVLNRao giờ,VLNR Tầnvnhq Cẩ65Lnm đối65Ln xPzLdử đặ65Lnc biệtVLNR vớJdMYi vnhqanh, nhưngJdMY lạ65Lni hếtVLNR lầvnhqn nàvnhqy đếnVLNR lầnPzLd khPzLdác tJdMYhể hiệVLNRn sựJdMY VLNRquan tâm65Ln đặcvnhq 65Lnbiệt 65Lntới Khvnhqa Lương.65Ln LònVLNRg aVLNRnh quặnVLNR đavnhqu, anJdMYh tJdMYự 65Lnhỏi ch65Lnẳng lẽvnhq PzLdmình l65Lnại VLNRkhông bằngJdMY PzLdcái gJdMYã lVLNRưu m65Lnanh kJdMYia sao?
Mọi ngườ65Lni đ65Lnều VLNRkhông phávnhqt vnhqhiện VLNRra áVLNRnh vnhqmắt khá65Lnc lạ65Ln củJdMYa Đường65Ln TJdMYhi Thi.
ChíJdMYnh PzLdThi T65Lnhi cũnvnhqg khôn65Lng hiểuVLNR c65Lnô bắtvnhq đVLNRầu cóVLNR cảmvnhq VLNRtình vớvnhqi TVLNRử M65Lninh từJdMY lúcPzLd nào;VLNR nhữPzLdng ngàyVLNR vừaPzLd quJdMYa, cvnhqô đã65Ln cóvnhq vnhqthể khẳngVLNR địnhVLNR rằngJdMY mìnVLNRh yêuVLNR T65Lnử VLNRMinh. PzLdCô 65Lnnhớ rấtPzLd rvnhqõ hômVLNR vnhqnay, 65Lntrong lúcVLNR s65Lnợ hãJdMYi, ngVLNRười đJdMYầu tiJdMYên 65Lncô nghĩVLNR tJdMYới làvnhq 65LnTử Minh.
Lục TJdMYử MinVLNRh vàJdMY PzLdTần Cvnhqẩm lPzLdà một65Ln đôi65Ln kivnhqa mà?VLNR Tạ65Lni s65Lnao Tầnvnhq Cẩ65Lnm lPzLdại bắPzLdt cávnhq PzLd2 tJdMYay, lPzLdại cò65Lnn đốVLNRi tốtVLNR PzLdvới KhJdMYa vnhqLương đểPzLd TPzLdử PzLdMinh đaPzLdu lònJdMYg? Tvnhqhực rVLNRa 65Lncô ấVLNRy đâuJdMY JdMYcó x65Lninh đẹPzLdp bằngVLNR mìnhPzLd? vậyPzLd mJdMYà tPzLdrong lúc65Ln vnhqnguy vnhqnan nhấtvnhq lại65Ln cJdMYó đVLNRược tVLNRấm cPzLdhân tPzLdình c65Lnủa JdMYcả 65Ln2 chàJdMYng trai.
Th65Lni Th65Lni là65Ln 65Lncô gJdMYái cJdMYó nhiềuJdMY lJdMYợi thvnhqế nPzLdhất tvnhqrong nhvnhqóm bạnvnhq; gVLNRia đìJdMYnh giVLNRàu JdMYcó; JdMYlại VLNRthông vnhqminh xPzLdinh đẹp.VLNR Tần65Ln CVLNRẩm chẳvnhqng PzLdqua vnhqchỉ PzLdlà PzLdbạn vnhqhọc từvnhq thủaJdMY nhỏPzLd, PzLdcô vnhqấy vnhqdựa PzLdvào đâu65Ln mà65Ln VLNRcó đượVLNRc nhiềuPzLd thứVLNR đế65Lnn thếvnhq c65Lnơ chứ?
ThJdMYi vnhqThi hằnvnhq 65Lnhọc nhìnVLNR v65Lnào 65Lnbóng Tử65Ln MinhJdMY; VLNRcô thJdMYề nhấtVLNR địVLNRnh pVLNRhải chiếmPzLd đưPzLdợc anvnhqh vnhqđể chứngVLNR mPzLdinh côPzLd khôn65Lng hềPzLd thPzLdua kém65Ln TầnVLNR Cẩm.
Đúng65Ln lúVLNRc n65Lnày HắJdMYc Bả65Lno đanVLNRg n65Lnằm troJdMYng lJdMYòng Kh65Lna Lươngvnhq bỗngPzLd vnhqnhảy p65Lnhắt sVLNRang VLNRlòng 65LnTần CẩmVLNR, nóJdMY cVLNRong lưngJdMY vềJdMY phíaVLNR JdMYThi ThJdMYi, vnhqnhư thPzLdể vnhqđã nVLNRhìn thvnhqấu đượcPzLd ýPzLd ngvnhqhĩ VLNRcủa cvnhqô vậy.
Mặvnhqt trờVLNRi rồivnhq cũn65Lng lấJdMYp lóvnhq ởvnhq đằPzLdng vnhqđông.; vnhqdưới PzLdmuôn JdMYvàn vnhqtia nắVLNRng vàngJdMY, bốnvnhq ngưVLNRời bọnJdMY họVLNR VLNRvẫn đứJdMYng yênJdMY tạJdMYi chỗ;PzLd như65Lnng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.