You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục zvhxtSTử MinoLKqmdh rútQXZ6nN sBeúng rQXZ6nNa, QXZ6nNchĩa vàQXZ6nNo mụoLKqmd zvhxtSta rồiQXZ6nN đeQXZ6nN doQXZ6nNạ: "ĐừngQXZ6nN lQXZ6nNại gần,zvhxtS nếuBe koLKqmdhông tzvhxtSôi oLKqmdbắn đấy!"
MụoLKqmd tBea cườioLKqmd rồoLKqmdi oLKqmdlùi vềBe phíaBe szvhxtSau. BeMụ toLKqmda bzvhxtSị húzvhxtSt Bevào chiếcQXZ6nN Begương. BeChiếc gươBeng tronQXZ6nNg thQXZ6nNang máyoLKqmd bỗngBe troLKqmdở nêBen sốngoLKqmd độngoLKqmd kzvhxtShác thường,Be oLKqmdnó nuốtBe Bechửng ngườizvhxtS phụQXZ6nN oLKqmdnữ kioLKqmda. MụoLKqmd oLKqmdta bioLKqmdến mất.
LBeục TửQXZ6nN MiQXZ6nNnh khôngBe toLKqmdin nổioLKqmd voLKqmdào mọioLKqmd thoLKqmdứ diễzvhxtSn rBea trướcoLKqmd moLKqmdắt moLKqmdình, nhoLKqmdưng kBehông còBen đQXZ6nNủ QXZ6nNthời oLKqmdgian đểBe nQXZ6nNgạc nhiBeên nữa.Be AoLKqmdnh tzvhxtShấy bzvhxtSóng củaoLKqmd mụzvhxtS zvhxtSta khônQXZ6nNg QXZ6nNbiến oLKqmdmất trzvhxtSong gươngoLKqmd màBe bâBey zvhxtSgiờ đãzvhxtS zvhxtShiện hìQXZ6nNnh lBeà ngưzvhxtSời phzvhxtSụ oLKqmdnữ mBeặc áooLKqmd đzvhxtSỏ, oLKqmdcứ Bedi chuBeyển vềzvhxtS phíaBe oLKqmdanh, càngQXZ6nN lúcQXZ6nN cànzvhxtSg gần.
Lục ToLKqmdử oLKqmdbuộc oLKqmdphải nổzvhxtS súng.
Kha zvhxtSLương vQXZ6nNà TầnBe CoLKqmdẩm chạyzvhxtS tzvhxtSới giữazvhxtS cầBeu thazvhxtSng Bethì QXZ6nNnghe thQXZ6nNấy QXZ6nNtiếng súngoLKqmd, TầBen CoLKqmdẩm liềnBe đứngBe lạizvhxtS rồoLKqmdi nBeói vớizvhxtS zvhxtSKha oLKqmdLương: "zvhxtSAnh àQXZ6nN, bệnBeh việoLKqmdn QXZ6nNnày loLKqmdàm oLKqmdgì zvhxtScó tầzvhxtSng 13."
Kha QXZ6nNLương vỗQXZ6nN đQXZ6nNầu thừQXZ6nNa nhậnoLKqmd, bệnhBe việnQXZ6nN nQXZ6nNày cBehỉ QXZ6nNcó bQXZ6nNốn toLKqmdầng, lấyQXZ6nN đâuQXZ6nN oLKqmdra tầoLKqmdng zvhxtS13 kiQXZ6nNa chứQXZ6nN! HazvhxtSi Bengười Beđã cQXZ6nNhạy QXZ6nNrất zvhxtSlâu rồi.oLKqmd ChẳnBeg oLKqmdlẽ lạBei bịBe ảoQXZ6nN goLKqmdiác ư?
zvhxtSKha LzvhxtSương đãBe oLKqmdcó kiQXZ6nNnh nghBeiệm từoLKqmd bBeuổi sángzvhxtS, aQXZ6nNnh QXZ6nNbình tĩnhQXZ6nN nBehìn bBeốn oLKqmdphía, phoLKqmdát hiệnoLKqmd tầnoLKqmdg dướiBe QXZ6nNcó oLKqmdbóng noLKqmdgười. QXZ6nNAnh liềBen kéBeo ToLKqmdần CzvhxtSẩm oLKqmdchạy QXZ6nNxuống, vzvhxtSừa Bechạy vừazvhxtS nóiQXZ6nN: "AQXZ6nNnh Behiểu rồizvhxtS, thBeang máyoLKqmd vQXZ6nNẫn ởBe tBeầng oLKqmd1, oLKqmdnó zvhxtSvẫn đứngoLKqmd yzvhxtSên ởzvhxtS zvhxtSđó, nhBeưng noLKqmdó lạiBe chạyzvhxtS vàoBe zvhxtS1 kQXZ6nNhông giaQXZ6nNn tầzvhxtSng oLKqmd13 khácQXZ6nN. ChúnoLKqmdg mìnhzvhxtS maQXZ6nNu cBehạy xuốBeng tầngBe QXZ6nN1 đi."
LụcQXZ6nN TửoLKqmd QXZ6nNMinh đãzvhxtS khôngQXZ6nN còQXZ6nNn đểBe ýQXZ6nN oLKqmdtới cáiBe gìoLKqmd nzvhxtSữa, aBenh nhắmQXZ6nN mắQXZ6nNt bắnQXZ6nN bừaoLKqmd, lúcoLKqmd QXZ6nNmở mắtzvhxtS roLKqmda cQXZ6nNhỉ thzvhxtSấy vỏQXZ6nN đạnoLKqmd toLKqmdung Betóe khắpBe nơi.
oLKqmdAnh vzvhxtSừa địnhzvhxtS thQXZ6nNở thàQXZ6nNo Benhẹ nhõBem thìQXZ6nN lzvhxtSại cảmoLKqmd thzvhxtSấy QXZ6nNcó gìoLKqmd Beđó đaBeng lắcBe lzvhxtSư QXZ6nNtrên đoLKqmdầu. NgẩngBe đầuBe lênQXZ6nN, anoLKqmdh thấyzvhxtS ngườiQXZ6nN phụzvhxtS nữzvhxtS mặQXZ6nNc áooLKqmd đzvhxtSỏ đzvhxtSó Beđang tzvhxtSreo lQXZ6nNơ lửngQXZ6nN troLKqmdên czvhxtSửa trờizvhxtS củaBe tQXZ6nNhang mzvhxtSáy. BBeà zvhxtSta tBehõng mặoLKqmdt xuống,Be đốizvhxtS mặtzvhxtS vzvhxtSới anzvhxtSh, zvhxtS2 coLKqmdon moLKqmdắt đãBe bzvhxtSị móQXZ6nNc, zvhxtSmáu chzvhxtSảy oLKqmdtràn khắpoLKqmd nBeơi, rỏQXZ6nN cảQXZ6nN vQXZ6nNào mặtzvhxtS anh.
zvhxtSĐáng Besợ nhấtQXZ6nN loLKqmdà ngoLKqmdười đànBe Bebà vớioLKqmd khuônBe mBeặt voLKqmdô hồnQXZ6nN lạiBe bắtQXZ6nN QXZ6nNđầu nhQXZ6nNếch méQXZ6nNp cười.
Kha LươngBe zvhxtSđã tớoLKqmdi cửaoLKqmd thoLKqmdang mQXZ6nNáy, aQXZ6nNnh đậzvhxtSp QXZ6nNmạnh vBeào zvhxtSnó QXZ6nNnhưng chẳnQXZ6nNg cózvhxtS táczvhxtS dụnoLKqmdg gì.
TầnoLKqmd CẩmQXZ6nN soLKqmdốt Beruột, nQXZ6nNhấn nBeút liêoLKqmdn hồi.
Hắc oLKqmdBảo đanzvhxtSg nằmBe trQXZ6nNong lzvhxtSòng KzvhxtSha LưzvhxtSơng bỗngQXZ6nN nhảyQXZ6nN vọtzvhxtS lênBe zvhxtScào QXZ6nNvào zvhxtSmôi zvhxtSanh, KhzvhxtSa LươngoLKqmd loLKqmdấy oLKqmdtay oLKqmdsờ thìoLKqmd pháQXZ6nNt hiệnQXZ6nN mìnoLKqmdh đãQXZ6nN bịoLKqmd cBehảy máu,oLKqmd Beanh cũQXZ6nNng QXZ6nNchẳng cBeó thờioLKqmd gzvhxtSian đQXZ6nNể trácQXZ6nNh HắcQXZ6nN BảoBe nữa,QXZ6nN cQXZ6nNứ tiếpQXZ6nN zvhxtStục đBeạp cửa.
ĐúQXZ6nNng lúczvhxtS nàyBe thzvhxtSì xuấQXZ6nNt hiệnBe kỳQXZ6nN tQXZ6nNích –zvhxtS bànzvhxtS oLKqmdtay díoLKqmdnh zvhxtSmáu củazvhxtS zvhxtSKha LươngBe vừoLKqmda đậpQXZ6nN vQXZ6nNào cửazvhxtS, tấtQXZ6nN cảoLKqmd cázvhxtSc QXZ6nNvết mBeáu đầmQXZ6nN đìzvhxtSa trênoLKqmd tBehang máoLKqmdy đềuoLKqmd biQXZ6nNến mất.
Kha LươnBeg ngạczvhxtS nhiêoLKqmdn nhìoLKqmdn QXZ6nNtay mìnhzvhxtS rồiQXZ6nN zvhxtShét to:
- oLKqmdĐúng QXZ6nNrồi! SoLKqmdao anzvhxtSh lQXZ6nNại khôoLKqmdng nhQXZ6nNớ đQXZ6nNến chzvhxtSiêu nàyzvhxtS tronzvhxtSg PhưBeơng Bepháp zvhxtStránh oLKqmdtà củaQXZ6nN ôBeng anoLKqmdh –oLKqmd dùngBe máuQXZ6nN củoLKqmda mìnBeh đểzvhxtS oLKqmdđuổi Bema. DònoLKqmdg họBe KoLKqmdha oLKqmdcủa aBenh truyềnoLKqmd đờioLKqmd loLKqmdàm pzvhxtSháp sưQXZ6nN, nêzvhxtSn trênQXZ6nN oLKqmdngười azvhxtSi cũBeng cózvhxtS moLKqmdáu zvhxtStránh ma.
Anh vẫnoLKqmd đBeang QXZ6nNhoan hoLKqmdỉ thìBe thấyoLKqmd QXZ6nNmũi mìnzvhxtSh đauBe nhóiQXZ6nN, máuQXZ6nN cBehảy ộoLKqmdc roLKqmda. AnBeh địnhoLKqmd mắQXZ6nNng ToLKqmdần CẩBem QXZ6nNthì thấBey Becô đBeã nhanzvhxtSh chónoLKqmdg lấoLKqmdy taoLKqmdy quyệQXZ6nNt mzvhxtSáu zvhxtStrên mũiBe aQXZ6nNnh rBeồi oLKqmdbôi vàzvhxtSo QXZ6nNnút zvhxtSnhấn QXZ6nNthang máy.Be VừoLKqmda nhấBen mQXZ6nNạnh vàBeo, thanBeg Bemáy bậtBe mở.
MộtoLKqmd ngBeười đaQXZ6nNng bịzvhxtS trBeeo lủnBeg oLKqmdlẳng tzvhxtSrong thaoLKqmdng máyzvhxtS; đózvhxtS chínzvhxtSh làQXZ6nN BeLục TzvhxtSử MinhzvhxtS. KQXZ6nNha zvhxtSLương chạoLKqmdy vzvhxtSào trzvhxtSong ômoLKqmd châzvhxtSn TửQXZ6nN MinQXZ6nNh kéoLKqmdo xuQXZ6nNống, đángzvhxtS thươngBe zvhxtScho anzvhxtSh oLKqmdchàng LzvhxtSục TửBe MinQXZ6nNh QXZ6nNđã bzvhxtSị zvhxtStreo coLKqmdổ trQXZ6nNợn cảzvhxtS mắt;zvhxtS đoLKqmdã tzvhxtShế lạQXZ6nNi coLKqmdòn tiếQXZ6nNp Betục bịBe kéooLKqmd xzvhxtSuống đauoLKqmd đzvhxtSiếng ngườoLKqmdi, nêBen chỉQXZ6nN cònBe biếQXZ6nNt giBeẫy đạpBe lBeung tuBeng. oLKqmdT ầnBe CẩmoLKqmd nhBeìn thấQXZ6nNy tBehế vộBei nózvhxtSi vớiQXZ6nN KBeha LzvhxtSương: “ĐoLKqmdừng Becố kéQXZ6nNo azvhxtSnh ấBey xuốngzvhxtS, bếQXZ6nN anQXZ6nNh QXZ6nNấy lênoLKqmd đi”
Kha LươoLKqmdng vQXZ6nNà zvhxtSTần CQXZ6nNẩm lQXZ6nNuống zvhxtScuống đoLKqmdặt TửBe MinBeh xuống;oLKqmd maBey màoLKqmd zvhxtSanh Beấy khônzvhxtSg bzvhxtSị treoLKqmdo lâuzvhxtS, hơBen nữaBe toLKqmdhể oLKqmdlực sBeung mãzvhxtSn nêQXZ6nNn chỉoLKqmd noLKqmdghỉ QXZ6nN1 lúQXZ6nNc lạQXZ6nNi bìnoLKqmdh thườnoLKqmdg nzvhxtShư khônzvhxtSg QXZ6nNcó QXZ6nNviệc gì.
Vừa oLKqmdngồi dậy,oLKqmd TửoLKqmd oLKqmdMinh đQXZ6nNã oLKqmdlớn tiếngBe QXZ6nNmắng oLKqmdKha Lương:
- LoLKqmdúc nãyzvhxtS anBeh cứBe cBeố QXZ6nNkéo tBeôi xQXZ6nNuống, aQXZ6nNnh cóBe cònBe nhâBen tínoLKqmdh Bekhông đấyzvhxtS? HBeay làQXZ6nN QXZ6nNanh moLKqmduốn goLKqmdiết tôi?
QXZ6nNKha BeLương QXZ6nNxoa Bemũi hỏizvhxtS lại:
QXZ6nN- ĐừngQXZ6nN oLKqmdcó QXZ6nNgià mồoLKqmdm! nếuBe aQXZ6nNnh oLKqmdkhông treQXZ6nNo czvhxtSổ tựBe tzvhxtSử thìoLKqmd tBeôi đãBe khôngQXZ6nN mấBet nhiềuBe mázvhxtSu đBeến thế!Be TôzvhxtSi vBeốn đãzvhxtS zvhxtSgầy yzvhxtSếu, suBey oLKqmddinh dưỡnoLKqmdg, thiếzvhxtSu máoLKqmdu, đâzvhxtSu cQXZ6nNó đượczvhxtS bzvhxtSéo zvhxtStốt nhưoLKqmd anh.
Tần CẩzvhxtSm poLKqmdhải QXZ6nNhét tzvhxtSo zvhxtScan oLKqmd2 người:
- ĐếnzvhxtS lzvhxtSúc nBeày mzvhxtSà Be2 Beanh cònBe tâzvhxtSm trạngQXZ6nN zvhxtScãi nhaQXZ6nNu àBe? KhôBeng maoLKqmdu đoLKqmdi QXZ6nNcứu ThQXZ6nNi Thi!
HzvhxtSọ lzvhxtSiền QXZ6nNđứng zvhxtSdậy cBehạy Bera zvhxtSngoài. NQXZ6nNhìn thzvhxtSấy ThBei QXZ6nNThi đangBe chầmQXZ6nN chzvhxtSậm bướcQXZ6nN tớoLKqmdi, Beba ngườiQXZ6nN oLKqmdthở phàQXZ6nNo nhẹBe noLKqmdhõm; đangoLKqmd địnhQXZ6nN chạyoLKqmd đBeến zvhxtSchỗ ThzvhxtSi TzvhxtShi oLKqmdthì hoLKqmdọ oLKqmdđứng sữBeng lại.
Có mộBet bónzvhxtSg ngườBei baoLKqmdy sBeau ThzvhxtSi Thi.
TzvhxtSần CẩmoLKqmd goLKqmdiơ nắmBe đấmBe địnzvhxtSh đáoLKqmdnh KhBea LưzvhxtSơng. BeKha LươngBe vộiQXZ6nN chạyBe tớizvhxtS núoLKqmdp szvhxtSau lưngQXZ6nN TửzvhxtS Minh.
ThQXZ6nNi oLKqmdThi đoLKqmdang dầnoLKqmd Betiến tớQXZ6nNi phíaoLKqmd hoLKqmdọ; czvhxtSái zvhxtSbóng kiBea coLKqmdũng roLKqmdõ hơnoLKqmd. BQXZ6nNa ngườiBe nhậnBe zvhxtSra đQXZ6nNó làQXZ6nN zvhxtSông nộizvhxtS KzvhxtSha LươnBeg loLKqmdiền zvhxtSngồi bệQXZ6nNt xuốngzvhxtS đất,QXZ6nN thởBe phàoQXZ6nN rồoLKqmdi nói:
- ÔnQXZ6nNg àQXZ6nN, lầnoLKqmd noLKqmdày ônzvhxtSg xuấtQXZ6nN zvhxtShiện zvhxtSquá boLKqmdất nzvhxtSgờ đấy!zvhxtS BọoLKqmdn QXZ6nNcháu oLKqmdsợ zvhxtSđến thóBet tzvhxtSim roLKqmdồi đâyoLKqmd này.
Ông nộizvhxtS KhBea oLKqmdLương –QXZ6nN KQXZ6nNha ĐạzvhxtSo cuốBei cùnoLKqmdg cBeũng xQXZ6nNuất hiện,Be oLKqmdKha QXZ6nNLương Bevui QXZ6nNmừng cBehạy vềBe phíoLKqmda ôngBe, zvhxtSnhưng QXZ6nNthấy oLKqmdông hữzvhxtSng hoLKqmdờ, chánQXZ6nN Benản nhQXZ6nNìn mình.
oLKqmdÔng cụoLKqmd trBeách móc:
- LẽoLKqmd nàQXZ6nNo cQXZ6nNháu đQXZ6nNã sQXZ6nNử dụngoLKqmd chiêuzvhxtS thuậzvhxtSt máuQXZ6nN tránBeh zvhxtStà đoLKqmdê tiệnBe zvhxtSnhất, nhụczvhxtS nhQXZ6nNã nhấtzvhxtS, hènBe hzvhxtSạ nBehất củzvhxtSa doLKqmdòng hBeọ KhzvhxtSa coLKqmdhúng ta?
Kha LươnQXZ6nNg buồnQXZ6nN bzvhxtSã đázvhxtSp lại:
- NhụBec oLKqmdnhã hènoLKqmd hạzvhxtS cQXZ6nNái Begì chứ!QXZ6nN nếuoLKqmd khôzvhxtSng Becó chBeút QXZ6nNmáu coLKqmdủa choLKqmdáu thìoLKqmd TửQXZ6nN MBeinh sớmzvhxtS đãBe bzvhxtSị QXZ6nNchết trezvhxtSo tronBeg thaQXZ6nNng máyBe rồi.
Tần CẩmQXZ6nN chạyzvhxtS zvhxtStới đỡBe ThoLKqmdi QXZ6nNThi thzvhxtSì nhQXZ6nNận oLKqmdthấy TzvhxtShi QXZ6nNThi zvhxtSđang Benhư ngưzvhxtSời mộngoLKqmd du.
Ông zvhxtStrẻ giảizvhxtS thích:
- ThzvhxtSi TzvhxtShi bzvhxtSị ôBeng tQXZ6nNhôi miBeên rồoLKqmdi, oLKqmdban nãQXZ6nNy nzvhxtSó đQXZ6nNã kinBeh Behãi tộtzvhxtS zvhxtSđộ; ôngzvhxtS tQXZ6nNhôi oLKqmdmiên đQXZ6nNể noLKqmdó ngủ,zvhxtS nQXZ6nNhư thếoLKqmd sẽQXZ6nN oLKqmdbảo vệoLKqmd đượcoLKqmd ngzvhxtSuyên khzvhxtSí oLKqmdtốt hơn.
zvhxtSÔng trẻoLKqmd qBeuay oLKqmdra nBeói vớzvhxtSi KhBea Lương:
- SQXZ6nNao Becháu khônoLKqmdg choLKqmdịu hBeọc phépBe zvhxtSthuật trQXZ6nNong zvhxtSsách QXZ6nNcủa ông?QXZ6nN zvhxtSBao noLKqmdhiêu phzvhxtSương phoLKqmdáp hzvhxtSay khôngoLKqmd dùngoLKqmd lQXZ6nNại đoLKqmdi QXZ6nNdùng cQXZ6nNái pBehép nhụcQXZ6nN Benhã thếzvhxtS zvhxtShả cQXZ6nNháu? LàmoLKqmd thQXZ6nNế Bemà gBeọi lQXZ6nNà bắBet mBea ưBe? BeThà oLKqmdcháu hiếnBe Bemáu cBeho bệnhBe zvhxtSviện đBeể cứuoLKqmd nBegười còoLKqmdn hơnzvhxtS làQXZ6nN QXZ6nNvung voLKqmdãi loLKqmdung tuQXZ6nNng., tQXZ6nNhật zvhxtSchẳng boLKqmdiết zvhxtSxấu hổQXZ6nN gBeì cả.
Kha LươQXZ6nNng zvhxtSxấu hổBe lBeiền cQXZ6nNãi loLKqmdại ông:
oLKqmd- TQXZ6nNhế aoLKqmdi bảoBe tậpBe hợpBe QXZ6nNcác moLKqmdảnh QXZ6nNvải lạioLKqmd rồiBe đốtBe điBe lzvhxtSà Becó thểzvhxtS pzvhxtShá đượzvhxtSc lờizvhxtS nQXZ6nNguyền CBeA BĂzvhxtSNG? oLKqmdTrong lúzvhxtSc QXZ6nNthu thậpBe vảQXZ6nNi, bọnzvhxtS czvhxtSháu xoLKqmdém zvhxtSchút nữaQXZ6nN đzvhxtSã mấzvhxtSt moLKqmdạng rồizvhxtS, vậBey oLKqmdmà bâBey giờoLKqmd ôBeng lạoLKqmdi tzvhxtSới tráchoLKqmd czvhxtSháu QXZ6nNnữa à?
BeÔng trẻBe QXZ6nNchau màyQXZ6nN QXZ6nNrồi nói:
- CBeác cBeháu đãzvhxtS xzvhxtSem zvhxtSbản thảozvhxtS cBeủa ông?
oLKqmd- zvhxtSBản thảooLKqmd nàooLKqmd czvhxtSơ? zvhxtSQuyển sázvhxtSch đózvhxtS lBeà Bebản thảoBe oLKqmdcủa zvhxtSông ưzvhxtS? Be- BốnzvhxtS ngưzvhxtSời nQXZ6nNgạc nhizvhxtSên Benhìn ông.
- oLKqmdĐó đoLKqmdúng làBe bảnBe thảooLKqmd củaBe oLKqmdông. oLKqmdLẽ nàoQXZ6nN troLKqmdong bảnBe thảoBe ôzvhxtSng oLKqmdlại QXZ6nNkhông cózvhxtS Bequyền giảBe thiếtQXZ6nN mộtQXZ6nN QXZ6nNchút? VizvhxtSệc QXZ6nNphá lờiBe nguyềnQXZ6nN QXZ6nNCA BzvhxtSĂNG oLKqmdlà mộQXZ6nNt toLKqmdrong nhữnzvhxtSg câoLKqmdu oLKqmdhỏi khBeó trảzvhxtS lzvhxtSời nhoLKqmdất QXZ6nNcủa zvhxtSdòng Behọ KoLKqmdha coLKqmdhúng taoLKqmd, ôQXZ6nNng oLKqmdđã đềoLKqmd cậpQXZ6nN rấBet nhiềuBe giảBe Bethiết đểQXZ6nN phzvhxtSá lờioLKqmd nzvhxtSguyền, chẳnoLKqmdg nhẽBe oLKqmdcác choLKqmdáu cứoLKqmd loLKqmdần lzvhxtSượt oLKqmdthử zvhxtStừng phươoLKqmdng oLKqmdpháp hazvhxtSy sao?
Ba nBegười QXZ6nNđều oLKqmdkinh sợBe toázvhxtSt mzvhxtSồ hôi.
QXZ6nN- CáczvhxtS zvhxtScháu tzvhxtShu thậpQXZ6nN mQXZ6nNảnh QXZ6nNvải đỏ,Be đzvhxtSem soLKqmdức mạnhQXZ6nN CBeA BeBĂNG vốnoLKqmd zvhxtSđã đượcBe táoLKqmdch oLKqmdra tậpQXZ6nN hợpQXZ6nN lại,zvhxtS rồiBe lạoLKqmdi manBeg mảnhzvhxtS vảoLKqmdi đQXZ6nNó tớiQXZ6nN nQXZ6nNơi QXZ6nNchí âmzvhxtS. CzvhxtSác cháQXZ6nNu hãyQXZ6nN mởoLKqmd toLKqmdo mắtQXZ6nN rzvhxtSa oLKqmdmà Benhìn, nơoLKqmdi nàBey QXZ6nNmấy coLKqmdhục nămQXZ6nN QXZ6nNtrước vốQXZ6nNn làzvhxtS nghĩoLKqmda địoLKqmda zvhxtSchôn xBeác hàzvhxtSng oLKqmdvạn ngườiQXZ6nN. CázvhxtSc cháuzvhxtS zvhxtScho rằQXZ6nNng nhữzvhxtSng khuôoLKqmdn mặtQXZ6nN saQXZ6nNu tBeấm kínhBe kzvhxtSia làBe mặtQXZ6nN ngườizvhxtS đQXZ6nNúng khôoLKqmdng, kỳQXZ6nN thựcoLKqmd đQXZ6nNó Beđều lBeà nhữQXZ6nNng oLKqmdoan hồnQXZ6nN troLKqmdước koLKqmdia, họzvhxtS đaoLKqmdng ngàQXZ6nNy đêmBe làmzvhxtS bạnoLKqmd vớoLKqmdi nBehững bệnhzvhxtS nhânQXZ6nN QXZ6nNtâm thần.
ÔnzvhxtSg trẻQXZ6nN lạizvhxtS dõngBe dạcoLKqmd oLKqmdnói tiếp:
- BeCác cháBeu QXZ6nNcòn đứnoLKqmdg đờoLKqmd ởoLKqmd đâyQXZ6nN Belàm gì?Be oLKqmdKhông Bemau lênzvhxtS sâBen thượnBeg toLKqmdìm AnQXZ6nNh KỳQXZ6nN voLKqmdà ĐinhBe ĐoLKqmdông đoLKqmd! ĐioLKqmdnh oLKqmdĐông hiệBen gioLKqmdờ đaoLKqmdng bQXZ6nNị mộtzvhxtS lựQXZ6nNc lượngBe oLKqmdđáng soLKqmdợ Bethao tBeúng; nếuoLKqmd cáQXZ6nNc Becháu đếnzvhxtS muộQXZ6nNn Besẽ khôngoLKqmd kịQXZ6nNp đâu!
ÔngQXZ6nN trQXZ6nNẻ vừaQXZ6nN voLKqmdỗ vàooLKqmd ngBeười ToLKqmdhi ThzvhxtSi, QXZ6nNcô liQXZ6nNền tzvhxtSỉnh lạiBe. BốoLKqmdn ngườioLKqmd QXZ6nNkhông kịpzvhxtS nóQXZ6nNi gQXZ6nNì vộiBe bướcQXZ6nN vQXZ6nNào toLKqmdhang zvhxtSmáy, ônzvhxtSg tzvhxtSrẻ khôoLKqmdng zvhxtSđi cùBeng họ,zvhxtS bBeởi thờQXZ6nNi QXZ6nNgian hiệoLKqmdn hìnzvhxtSh oLKqmdba phúoLKqmdt mộtzvhxtS nBegày zvhxtSđã oLKqmdhết. oLKqmdÔng cQXZ6nNhỉ kịpoLKqmd Benói vớioLKqmd KhQXZ6nNa Lương:oLKqmd “NếuQXZ6nN tQXZ6nNhực sựoLKqmd khôngQXZ6nN Becó cáQXZ6nNch nàoBe kháBec, choLKqmdáu hãoLKqmdy tựoLKqmd czvhxtSắt nzvhxtSgón tazvhxtSy đểoLKqmd máuzvhxtS zvhxtSchảy rBea nhé!”QXZ6nN. LBeời dBeặn czvhxtSủa ônBeg zvhxtStrẻ khoLKqmdiến KQXZ6nNha LưBeơng lạnoLKqmdh hếtQXZ6nN cảQXZ6nN người,oLKqmd aBenh đứngzvhxtS trozvhxtSng thaBeng Bemáy ôQXZ6nNm zvhxtSmiệng zvhxtSkhông QXZ6nNnói nănBeg gì.
LúczvhxtS nàQXZ6nNy bốnoLKqmd ngườioLKqmd lạioLKqmd oLKqmdđi cùBeng vớizvhxtS QXZ6nNnhau, khôngzvhxtS QXZ6nNai nQXZ6nNói nănQXZ6nNg gBeì. HắczvhxtS BảoBe nQXZ6nNằm ưzvhxtSờn Betrên vaBei KBeha LươBeng khônQXZ6nNg chịuBe xuốngBe. BọnzvhxtS QXZ6nNhọ vừBea trảiBe quoLKqmda oLKqmdcơn chQXZ6nNấn oLKqmdđộng, azvhxtSi cũnQXZ6nNg zvhxtSbiết đoLKqmdối zvhxtSthủ củaBe mìnhoLKqmd rấtBe mạnzvhxtSh zvhxtSnhưng họBe vẫnBe khzvhxtSông tBeừ bỏQXZ6nN zvhxtSý địnhzvhxtS cứoLKqmdu BeAnh KQXZ6nNỳ vàQXZ6nN ĐBeinh Đông.
MọizvhxtS ngườioLKqmd Beđổ dồnzvhxtS choLKqmdú ýBe vàozvhxtS KhQXZ6nNa LươngzvhxtS, aQXZ6nNnh chzvhxtSẳng oLKqmdbiết làmQXZ6nN saBeo chỉQXZ6nN biếtBe ngoLKqmdậm nQXZ6nNgùi kzvhxtSêu cBea saQXZ6nNo sốoLKqmd mìoLKqmdnh khổQXZ6nN thế!QXZ6nN TạizvhxtS sBeao baQXZ6nNo noLKqmdhiêu phBeáp thuậtQXZ6nN khônzvhxtSg họczvhxtS lạizvhxtS czvhxtShỉ zvhxtShọc đượcBe mỗzvhxtSi mộQXZ6nNt chzvhxtSiêu này.zvhxtS MQXZ6nNọi ngườizvhxtS nhìnzvhxtS azvhxtSnh QXZ6nNtiếc nuốoLKqmdi nghQXZ6nNĩ, giáQXZ6nN mázvhxtSu aoLKqmdnh zvhxtSnhiều nhoLKqmdư nBeước oLKqmdsông Bethì tốtoLKqmd boLKqmdiết bao.
ChẳzvhxtSng mấyzvhxtS cBehốc thaBeng máQXZ6nNy QXZ6nNđã lêoLKqmdn tớzvhxtSi soLKqmdân tBehượng, QXZ6nNnếu nhưQXZ6nN ôngzvhxtS noLKqmdội KhQXZ6nNa LưQXZ6nNơng khôzvhxtSng nBeói chzvhxtSo bọnQXZ6nN hBeọ biếtzvhxtS nơzvhxtSi zvhxtSnày trướQXZ6nNc kiBea lBeà QXZ6nNnơi chônQXZ6nN oLKqmdxác vạnQXZ6nN ngườiQXZ6nN tQXZ6nNhì tzvhxtSrong mBeắt củoLKqmda họ,zvhxtS nơoLKqmdi nBeày quảBe oLKqmdlà rấtoLKqmd đẹBep zvhxtS- QXZ6nNmột nơiBe nooLKqmdn zvhxtSxanh nướcQXZ6nN bizvhxtSếc, cBeây mâyQXZ6nN oLKqmdxanh xanQXZ6nNh mọQXZ6nNc oLKqmdở Bekhắp nơQXZ6nNi, trêoLKqmdn sâBen thượngQXZ6nN dâoLKqmdy oLKqmdmây đanBe zvhxtSchéo QXZ6nNvào zvhxtSnhau giốngzvhxtS nhưoLKqmd mộQXZ6nNt Betấm zvhxtSvải xanQXZ6nNh dQXZ6nNày zvhxtSdặn vậy.
Kha LươBeng vừQXZ6nNa nhQXZ6nNìn voLKqmdừa nghoLKqmdĩ, oLKqmdtrong sácBeh củaQXZ6nN ôzvhxtSng viếtQXZ6nN nhữngoLKqmd nơoLKqmdi Becó zvhxtScây xanQXZ6nNh QXZ6nNmọc oLKqmdum tùmBe thườngQXZ6nN rấoLKqmdt nặngoLKqmd QXZ6nNâm khoLKqmdí. LoạiBe câyQXZ6nN nBeày Behấp tQXZ6nNhu âmoLKqmd koLKqmdhí QXZ6nNđể QXZ6nNtồn zvhxtStại, hzvhxtSơn nBeữa nzvhxtSó loLKqmdại cBehe lQXZ6nNấp ánQXZ6nNh mặtBe Betrời, làoLKqmd noLKqmdơi toLKqmdrú QXZ6nNẩn QXZ6nNtốt củaQXZ6nN ozvhxtSan hồn.
oLKqmdBốn ngườiBe bướcQXZ6nN đQXZ6nNi Berất cẩnoLKqmd thQXZ6nNận, chỉQXZ6nN sQXZ6nNợ oLKqmdmột sơQXZ6nN suzvhxtSất nhỏoLKqmd cũoLKqmdng cóBe thểzvhxtS khiếoLKqmdn QXZ6nNhọ hụtBe bước.Be ĐiềuQXZ6nN kỳzvhxtS lạQXZ6nN lQXZ6nNà họoLKqmd đềuoLKqmd cảmQXZ6nN thấyoLKqmd điQXZ6nN tBerên czvhxtSây Bemây vừazvhxtS dẻBeo QXZ6nNvừa trơBen nàQXZ6nNy giốngoLKqmd nhưQXZ6nN đioLKqmd trênBe đốBeng QXZ6nNxác chzvhxtSết vậy!Be TuzvhxtSy đềuBe nghĩBe QXZ6nNvậy nhưzvhxtSng khônQXZ6nNg aQXZ6nNi dámBe nóioLKqmd Bera, hzvhxtSọ nhìBen sânBe QXZ6nNthượng rộngoLKqmd lBeớn, băQXZ6nNn khoăoLKqmdn Bekhông Bebiết đứaBe Bebé đzvhxtSang ởzvhxtS đâu?
CuốzvhxtSi zvhxtScùng oLKqmdhọ cũngzvhxtS nhBeìn thấyQXZ6nN hzvhxtSai QXZ6nNmẹ cBeon AnoLKqmdh KỳzvhxtS, noLKqmdhưng cảnhQXZ6nN tượzvhxtSng trưQXZ6nNớc mắzvhxtSt hQXZ6nNọ toLKqmdhật đzvhxtSáng sợ!oLKqmd AnQXZ6nNh oLKqmdKỳ đazvhxtSng thảBe đứaBe boLKqmdé ởoLKqmd Bengoài oLKqmdsân thượng,QXZ6nN chỉQXZ6nN cầzvhxtSn thảBe tazvhxtSy thìQXZ6nN nóBe chếtBe chQXZ6nNắc rồi.
ĐứaQXZ6nN Bebé oLKqmdkhông độnBeg đoLKqmdậy, giốngQXZ6nN oLKqmdnhư ngườizvhxtS QXZ6nNchết vậy!
Thi BeThi zvhxtShốt hoảBeng QXZ6nNhét lên:
QXZ6nN- Đừng!oLKqmd AnzvhxtSh Kỳ!Be ĐừngQXZ6nN thảzvhxtS taoLKqmdy zvhxtSra. ĐừBeng gQXZ6nNiết hoLKqmdại cQXZ6nNon bé!
oLKqmdTuy nhiBeên, giữQXZ6nNa kQXZ6nNhông giazvhxtSn Bema qBeuái lạizvhxtS QXZ6nNvăng Bevẳng QXZ6nNmột QXZ6nNgiọng nQXZ6nNói: “HãyoLKqmd thảQXZ6nN QXZ6nNcon raQXZ6nN. oLKqmdCon muốnoLKqmd đượcBe xuốnBeg dướiBe chơiQXZ6nN. ĐừngoLKqmd nắmzvhxtS taBey coBen!” oLKqmdĐó cBehính lzvhxtSà tQXZ6nNiếng củzvhxtSa ĐinhoLKqmd Đông.
TầBen CQXZ6nNẩm vừaBe địoLKqmdnh chạyzvhxtS lênBe thoLKqmdì thấyQXZ6nN AQXZ6nNnh BeKỳ QXZ6nNbỏ mộtQXZ6nN tBeay raBe, côoLKqmd vộioLKqmd đứnBeg QXZ6nNlại khôngQXZ6nN dámoLKqmd tioLKqmdến thêzvhxtSm nữoLKqmda. ĐứazvhxtS béBe bịBe oLKqmdtreo loLKqmdơ lửzvhxtSng ngoàQXZ6nNi sânQXZ6nN QXZ6nNthượng, gzvhxtSió thổizvhxtS tớoLKqmdi, sặcBe mQXZ6nNùi Bemáu tươioLKqmd tanBeh ngòoLKqmdm, nhìBen zvhxtSkỹ dãoLKqmdy zvhxtSnúi đenzvhxtS sBeì phBeía zvhxtSxa trôngoLKqmd giốnBeg nzvhxtShư moLKqmdột bầyQXZ6nN qoLKqmduái oLKqmdvật đBeang nQXZ6nNhe zvhxtSnanh múaQXZ6nN vBeuốt, cBehỉ trựcoLKqmd cóBe gìoLKqmd roLKqmdơi xuốBeng lBeà nQXZ6nNuốt oLKqmdchửng khôngQXZ6nN tha.
Kha LoLKqmdương nhzvhxtSẹ nhànQXZ6nNg đặzvhxtSt HBeắc BảozvhxtS xuốnoLKqmdg, QXZ6nNhy vQXZ6nNọng nóBe oLKqmdcó cácoLKqmdh gìoLKqmd Becứu QXZ6nNhai mẹzvhxtS oLKqmdcon ABenh Kỳ.Be LúcQXZ6nN nàBey aQXZ6nNnh đoLKqmdã coLKqmdoi HoLKqmdắc BảoLKqmdo zvhxtSlà Bebùa hộzvhxtS mệnhBe củoLKqmda oLKqmdmình. HoLKqmdắc BảzvhxtSo liQXZ6nNếc nhzvhxtSìn zvhxtSanh mộoLKqmdt cái,zvhxtS zvhxtSánh mắtoLKqmd tỏBe vẻBe coQXZ6nNi thường.
Lúc oLKqmdnày QXZ6nNanh oLKqmdmới thựcoLKqmd sựQXZ6nN QXZ6nNhối hậQXZ6nNn bởBei mìnhQXZ6nN zvhxtSđã khôBeng chịuQXZ6nN họcQXZ6nN QXZ6nNphép thuậtzvhxtS zvhxtSđến nơQXZ6nNi đBeến chốn,zvhxtS đểoLKqmd đếoLKqmdn giờ,Be ngaQXZ6nNy mộtoLKqmd coBen mèoLKqmdo cũnQXZ6nNg cóQXZ6nN quyềnBe khinoLKqmdh Bebỉ anoLKqmdh. BeKha LươzvhxtSng zvhxtStức chíQXZ6nN rúBet cQXZ6nNon zvhxtSdao QXZ6nNnhỏ Bera chuẩnBe oLKqmdbị zvhxtScắt taBey mìoLKqmdnh bấtzvhxtS czvhxtSứ Belúc nzvhxtSào đểQXZ6nN đuổioLKqmd Bema. NóiQXZ6nN Begì thQXZ6nNì nóioLKqmd, zvhxtSlúc zvhxtSnày Beanh oLKqmdvẫn rấtzvhxtS quzvhxtSan trọng.
Lúc oLKqmdKha LươngBe đấuoLKqmd trzvhxtSanh tQXZ6nNư tưởnoLKqmdg tzvhxtShì zvhxtSTần CẩmzvhxtS Bevà TzvhxtShi ThoLKqmdi đangQXZ6nN sợoLKqmd hãBei oLKqmdlo lắnQXZ6nNg cQXZ6nNho ĐinhzvhxtS ĐônQXZ6nNg; tậzvhxtSn Bemắt nzvhxtShìn Bethấy đzvhxtSứa béoLKqmd cBeứ zvhxtSlắc oLKqmdlư troBeng gizvhxtSó, hBeọ thBeấp thQXZ6nNỏm khôngBe yên.
QXZ6nNThi ThoLKqmdi nzvhxtSói troQXZ6nNng nBeước mắt:
- ABenh Kỳ,QXZ6nN zvhxtSdù Besao ĐinhoLKqmd QXZ6nNĐông cũoLKqmdng Belà đứazvhxtS coQXZ6nNn dBeo Beem oLKqmddứt zvhxtSruột đẻoLKqmd Bera; czvhxtSho doLKqmdù trQXZ6nNước đâyzvhxtS eBem khQXZ6nNông muoLKqmdốn nzvhxtShận đứazvhxtS trQXZ6nNẻ này,oLKqmd Becho QXZ6nNdù Beem oLKqmdmuốn trốnoLKqmd tránzvhxtSh szvhxtSự thậzvhxtSt noLKqmdăm xưa,Be zvhxtSnhưng nQXZ6nNó vQXZ6nNẫn lBeà coQXZ6nNn củzvhxtSa eoLKqmdm, loLKqmdà cốQXZ6nNt zvhxtSnhục Becủa eQXZ6nNm. EBem khôzvhxtSng thQXZ6nNể tiếpoLKqmd tụcQXZ6nN phạmzvhxtS saQXZ6nNi lầm.QXZ6nN EQXZ6nNm khzvhxtSông đượcBe giếtQXZ6nN cBeon bé!
ĐộoLKqmdt nhiêBen tronBeg gióoLKqmd QXZ6nNvọng zvhxtSlại giọngoLKqmd trBeẻ cozvhxtSn loLKqmdảnh lótzvhxtS: zvhxtS“Mẹ Bethả Becon rQXZ6nNa, coBen muốnoLKqmd xuốngBe choLKqmdơi, mQXZ6nNẹ oLKqmdđừng gizvhxtSữ Becon thế!”
ĐúngBe zvhxtSlà giọnoLKqmdg ĐoLKqmdinh Đông.
ÁnhQXZ6nN đèBen tBerên szvhxtSân thượngzvhxtS đủoLKqmd zvhxtSsáng đoLKqmdể họQXZ6nN Benhìn rQXZ6nNõ móngQXZ6nN Betay ĐinBeh ĐônBeg đoLKqmdã czvhxtSắm sQXZ6nNâu vàooLKqmd tậBen xươngQXZ6nN zvhxtSmu boLKqmdàn taBey BeAnh Kỳ,oLKqmd nhBeưng oLKqmdAnh KỳoLKqmd vẫQXZ6nNn nhấzvhxtSt quyếtBe QXZ6nNkhông tzvhxtShả taBey ra.
KhônBeg zvhxtSphải QXZ6nNAnh KỳBe đazvhxtSng hạiQXZ6nN ĐinzvhxtSh oLKqmdĐông màBe lQXZ6nNà đBeang czvhxtSứu coQXZ6nNn bé.
BeKha LưQXZ6nNơng địnhzvhxtS cBehạy tQXZ6nNới giQXZ6nNúp BeAnh Kỳ.
ĐBeột zvhxtSnhiên ĐinhQXZ6nN ĐôngBe zvhxtSđổi QXZ6nNgiọng, QXZ6nNnói: “MàBey dámBe tớizvhxtS đoLKqmdây, oLKqmdtao sẽoLKqmd móczvhxtS Bengay mắtQXZ6nN nóBe roLKqmda đQXZ6nNể nQXZ6nNó chếoLKqmdt tạioLKqmd đây.”
Tần CẩBem QXZ6nNđang QXZ6nNôm HắcQXZ6nN Bảo;oLKqmd Betrong bózvhxtSng tốiQXZ6nN, nhQXZ6nNìn vzvhxtSào oLKqmdcon moLKqmdắt màuBe hồoLKqmdng phấQXZ6nNn củazvhxtS HBeắc BảQXZ6nNo, cQXZ6nNô nhậnQXZ6nN thấyBe QXZ6nNmột đứaoLKqmd béQXZ6nN zvhxtSđang nQXZ6nNằm trooLKqmdng lòngoLKqmd ĐinQXZ6nNh Đông.
zvhxtSĐứa bézvhxtS zvhxtStừ oLKqmdtừ ngẩoLKqmdng đầuzvhxtS lênoLKqmd, vừaBe Benhìn thấBey oLKqmdnó, TầnQXZ6nN CẩmoLKqmd Behét lBeên: “ĐoLKqmdúng zvhxtSlà thằngQXZ6nN zvhxtSbé đó!”oLKqmd –Be thằngQXZ6nN boLKqmdé toLKqmdrước đâBey coLKqmdô nhQXZ6nNìn QXZ6nNthấy QXZ6nNtrước mQXZ6nNáy Bevi zvhxtStính, thằngzvhxtS bzvhxtSé QXZ6nNđã đòoLKqmdi QXZ6nNlấy oLKqmdmắt zvhxtScủa cô.
Thằng béoLKqmd QXZ6nNđó đãzvhxtS nhậpzvhxtS hồQXZ6nNn voLKqmdào oLKqmdĐinh Đông.zvhxtS BâzvhxtSy oLKqmdgiờ noLKqmdó đoLKqmdang muốnQXZ6nN zvhxtSdắt ĐiQXZ6nNnh ĐônoLKqmdg xuốngoLKqmd Bedưới chơi.
KzvhxtSha LươngzvhxtS khQXZ6nNông dáoLKqmdm QXZ6nNđộng đậy,oLKqmd mọoLKqmdi vizvhxtSệc tBerở nêQXZ6nNn Bebế tắc.
oLKqmdĐột nBehiên zvhxtSAnh KQXZ6nNỳ zvhxtSlên tiếng:
- ĐBeể cBeô xuốoLKqmdng czvhxtShơi vBeới cháu,oLKqmd cháuzvhxtS toLKqmdha coLKqmdon gBeái coLKqmdho cô!
TBehi ThzvhxtSi Bekinh hoLKqmdãi nhậnoLKqmd QXZ6nNra mộBet côoLKqmd zvhxtSgái vốBen yếuQXZ6nN oLKqmdđuối nhưoLKqmd QXZ6nNAnh KỳoLKqmd lúcQXZ6nN noLKqmdày bỗnoLKqmdg trzvhxtSở QXZ6nNnên kiêoLKqmdn cường,zvhxtS tỉnoLKqmdh táoLKqmdo vàzvhxtS dũBeng cảoLKqmdm lQXZ6nNạ thường.
Anh KỳBe loLKqmdại nBeói tiếp:
- CBeô Bexuống coLKqmdhơi vớzvhxtSi cháBeu nhéQXZ6nN! CoLKqmdô làzvhxtSm mẹzvhxtS cházvhxtSu đượzvhxtSc không?
ThằnzvhxtSg zvhxtSbé khônQXZ6nNg zvhxtSnói năoLKqmdng gìoLKqmd nhzvhxtSưng BeĐinh ĐBeông lạiBe cQXZ6nNất tiếngBe: “TzvhxtSừ zvhxtSlúc noLKqmdhỏ Bemẹ đãzvhxtS QXZ6nNkhông cầzvhxtSn czvhxtSon, mẹQXZ6nN khôzvhxtSng yoLKqmdêu conoLKqmd, mẹoLKqmd căBem hậnQXZ6nN sựQXZ6nN tồBen tBeại củoLKqmda conzvhxtS, coBen khQXZ6nNông Becần ngoLKqmdười Bemẹ tồioLKqmd nhoLKqmdư mzvhxtSẹ zvhxtSchơi zvhxtSvới con.”
Anh KBeỳ chậmoLKqmd rãiQXZ6nN đoLKqmdáp lại:
- CoBen kBehông biếtoLKqmd đượcBe mQXZ6nNẹ yBeêu coBen đBeến mứcQXZ6nN nàozvhxtS đâQXZ6nNu, QXZ6nNmẹ thựczvhxtS sựzvhxtS rấtzvhxtS oLKqmdyêu conQXZ6nN, oLKqmddo mẹBe sQXZ6nNợ Bekhông tBehể chQXZ6nNo cooLKqmdn mộtBe cuộczvhxtS zvhxtSsống hozvhxtSàn zvhxtShảo nBeên QXZ6nNmới gửzvhxtSi coBen ởoLKqmd nhzvhxtSà bác.oLKqmd zvhxtSMẹ đànoLKqmdh phảiQXZ6nN oLKqmdlàm tzvhxtShế đểQXZ6nN zvhxtScon czvhxtSó đBeược zvhxtSmôi tQXZ6nNrường pBehát tBeriển lànBeh oLKqmdmạnh, bởzvhxtSi sẽzvhxtS khônoLKqmdg cBeó Beai hỏiBe bzvhxtSố coBen zvhxtSlà azvhxtSi, kBehông coLKqmdó aBei mắoLKqmdng cooLKqmdn zvhxtSlà đồzvhxtS QXZ6nNcon hoanBeg. BeMẹ đànhzvhxtS lònzvhxtSg loLKqmdàm QXZ6nNnhư thếoLKqmd, bởBei mẹzvhxtS yQXZ6nNêu Becon hơnoLKqmd tzvhxtSất thảyBe zvhxtSmọi oLKqmdthứ QXZ6nNtrên đời.
NưBeớc mắtzvhxtS BeAnh KỳQXZ6nN zvhxtSlã Bechã oLKqmdrơi QXZ6nNtrên mặtzvhxtS ĐBeinh Đông,oLKqmd hồioLKqmd lâBeu ĐinhoLKqmd ĐônBeg zvhxtShét lên:oLKqmd “MzvhxtSẹ ơizvhxtS, mắBet oLKqmdcon đaQXZ6nNu Belắm, cozvhxtSn đangBe chảyoLKqmd máuoLKqmd, zvhxtScon khôzvhxtSng nhìzvhxtSn Bethấy gzvhxtSì nữoLKqmda rzvhxtSồi, mẹoLKqmd maBeu coLKqmdứu QXZ6nNcon đi!”
NBehìn thQXZ6nNấy cảnhQXZ6nN cooLKqmdn mìnhzvhxtS đaoLKqmdu đQXZ6nNớn giãQXZ6nNy gzvhxtSiụa, ABenh KỳoLKqmd đauoLKqmd lBeòng nói:
- ĐừngoLKqmd làmzvhxtS coQXZ6nNn coLKqmdô đauQXZ6nN! ToLKqmdrả cBeon Belại cBeho oLKqmdcô! CôoLKqmd sBeẽ xQXZ6nNuống vQXZ6nNới cháu!
Đinh BeĐông khôBeng giãyzvhxtS gQXZ6nNiụa nữa,Be cQXZ6nNô bzvhxtSé loLKqmdại rênoLKqmd rỉzvhxtS: “CoLKqmdon cầnBe Becó moLKqmdắt, oLKqmdcon cQXZ6nNần cBeó mQXZ6nNắt, QXZ6nNcon khôzvhxtSng nQXZ6nNhìn thoLKqmdấy goLKqmdì nzvhxtSữa rồi.”
Anh KoLKqmdỳ qBeuay lạoLKqmdi nhìBen zvhxtSThi oLKqmdThi oLKqmdvà coLKqmdác bạnoLKqmd cười,oLKqmd mộtzvhxtS nụzvhxtS cườiQXZ6nN vQXZ6nNô hồBen, Becô cườioLKqmd nhzvhxtSư mQXZ6nNuốn nhờoLKqmd mzvhxtSọi noLKqmdgười trôngoLKqmd gBeiữ ĐzvhxtSinh ĐôBeng hQXZ6nNộ mình;QXZ6nN koLKqmdhi nụzvhxtS cườBei chưazvhxtS koLKqmdịp toLKqmdắt trênzvhxtS QXZ6nNmôi, QXZ6nNcô đãzvhxtS thòzvhxtS tazvhxtSy mQXZ6nNóc Bemột cozvhxtSn QXZ6nNmắt ra.
TBeuy rấQXZ6nNt đaQXZ6nNu đớBen oLKqmdnhưng cBeô khônoLKqmdg zvhxtSquỵ ngã;zvhxtS Becô hưQXZ6nNớng oLKqmdmặt vềQXZ6nN phoLKqmdía coLKqmdon QXZ6nNrồi toLKqmdhả cBeon zvhxtSmắt xuốngzvhxtS dưới.
ĐinQXZ6nNh oLKqmdĐông zvhxtShơi độngzvhxtS đậzvhxtSy. oLKqmdTrong mắzvhxtSt HzvhxtSắc BảoBe, họzvhxtS trBeông thBeấy cBeon mQXZ6nNa oLKqmdnhỏ nhảBey oLKqmdra khzvhxtSỏi ngườizvhxtS ĐzvhxtSinh ĐQXZ6nNông đểoLKqmd tzvhxtSóm coBen mắtoLKqmd đẫmQXZ6nN mQXZ6nNáu oLKqmdkia. ToLKqmdần QXZ6nNCẩm hoLKqmdét QXZ6nNlên: “oLKqmdMau cứzvhxtSu đứaBe zvhxtSbé Beđi!” bQXZ6nNa oLKqmdngười vộBei QXZ6nNchạy lQXZ6nNại kézvhxtSo Beđứa bézvhxtS lên.
Đinh ĐôngQXZ6nN vẫnzvhxtS chưaQXZ6nN toLKqmdỉnh, QXZ6nNnó cứzvhxtS nQXZ6nNgủ thiếQXZ6nNp đizvhxtS nzvhxtShưng vẫQXZ6nNn rzvhxtSéo gọi:oLKqmd “oLKqmdMẹ ơi,QXZ6nN oLKqmdmẹ xuốngBe chơiBe zvhxtSvới czvhxtSon đi!”
QXZ6nNAnh KoLKqmdỳ gizvhxtSơ bànoLKqmd zvhxtStay đẫmoLKqmd mázvhxtSu vuốtQXZ6nN vBee oLKqmdkhuôn mặzvhxtSt nQXZ6nNhỏ xinzvhxtSh Becủa oLKqmdcon oLKqmdgái, tronQXZ6nNg coLKqmdon mắQXZ6nNt coLKqmdòn lạzvhxtSi cQXZ6nNủa zvhxtScô tràzvhxtSn oLKqmdngập tìnQXZ6nNh yêuBe thươngoLKqmd; Becô lạiQXZ6nN đưoLKqmda QXZ6nNmắt QXZ6nNnhìn oLKqmdbốn ngườioLKqmd QXZ6nNbạn rồiQXZ6nN nózvhxtSi: “QXZ6nNEm QXZ6nNphải đioLKqmd ngăBen cảQXZ6nNn thằoLKqmdng zvhxtSbé lại,oLKqmd bởiBe sBeớm muQXZ6nNộn nzvhxtSó sẽoLKqmd toLKqmdới Belàm hạiQXZ6nN Becon emzvhxtS, nhoLKqmdờ zvhxtSmọi oLKqmdngười trônQXZ6nNg nooLKqmdm oLKqmdĐinh ĐôngQXZ6nN hzvhxtSộ em.”
MọzvhxtSi oLKqmdngười còQXZ6nNn cBehưa kịzvhxtSp đoLKqmdịnh thầnzvhxtS lạiQXZ6nN thBeì đoLKqmdã thzvhxtSấy zvhxtSAnh KỳzvhxtS nhảyQXZ6nN xuốzvhxtSng dướizvhxtS; coLKqmdhẳng mấyBe zvhxtSchốc, khônoLKqmdg Beai nzvhxtShìn thấyzvhxtS goLKqmdì Benữa. MoLKqmdột tiếngQXZ6nN “rầm”oLKqmd kQXZ6nNhô kBehốc. ĐinBeh BeĐông khBeông nóiQXZ6nN oLKqmdlung QXZ6nNtung nữQXZ6nNa; nQXZ6nNó đBeã thiếpoLKqmd đi.
MọizvhxtS oLKqmdngười ôBem ĐiBenh ĐoLKqmdông rBea ngBeoài. TrênBe cổngoLKqmd sBeân thQXZ6nNượng oLKqmdcó hoLKqmdai zvhxtSbóng ngườzvhxtSi –QXZ6nN moLKqmdột lớn,Be mộQXZ6nNt béBe oLKqmdđang đứngoLKqmd doLKqmdõi tzvhxtSheo hoLKqmdọ. oLKqmdĐó làQXZ6nN boLKqmdóng củaQXZ6nN AQXZ6nNnh KỳQXZ6nN vàBe oLKqmdthằng béoLKqmd. QXZ6nNCả hzvhxtSai QXZ6nNnắm taQXZ6nNy zvhxtSnhau hồiQXZ6nN lâBeu oLKqmdrồi QXZ6nNquay Bengười đioLKqmd mất.
Thi ThzvhxtSi xBeúc độngzvhxtS quzvhxtSỵ ngzvhxtSã toLKqmdrên sBeân QXZ6nNthượng, Becô thaoLKqmdn thởBe: ‘oLKqmdMình zvhxtScứ tưởnzvhxtSg nóBe ghBeét Beđứa trẻBe này,QXZ6nN mìnhoLKqmd đãzvhxtS tBehực QXZ6nNsự khzvhxtSông zvhxtShiểu nó.oLKqmd BeVì đQXZ6nNứa oLKqmdtrẻ nzvhxtSày, nBeó cóoLKqmd thểBe loLKqmdàm đưQXZ6nNợc Bebất cứQXZ6nN việcoLKqmd gìQXZ6nN, cóoLKqmd thoLKqmdể choLKqmdiến thắoLKqmdng mọioLKqmd tzvhxtShế lực.Be MìnhoLKqmd đoLKqmdã khôBeng Bebiết tQXZ6nNình yêuBe củaoLKqmd ngưzvhxtSời mẹzvhxtS lạiQXZ6nN bazvhxtSo zvhxtSla đếnBe thế!”
TầnBe oLKqmdCẩm chạyBe vQXZ6nNề phBeía oLKqmdThi ThioLKqmd, haoLKqmdi ngQXZ6nNười òBea khóQXZ6nNc nứcoLKqmd nở.oLKqmd BốnBe ngườioLKqmd khônoLKqmdg dáBem xQXZ6nNuống dưới;oLKqmd họQXZ6nN lặBeng lẽzvhxtS chBeờ bìnhBe mQXZ6nNinh trzvhxtSên sâoLKqmdn thượng…
TầQXZ6nNn oLKqmdCẩm nzvhxtShẹ nzvhxtShàng tiếnBe vềBe poLKqmdhía KzvhxtSha LươngBe nói:
Be- QXZ6nNEm xBein lBeỗi, voLKqmdừa rồiBe oLKqmdem đQXZ6nNã oLKqmdquá mạQXZ6nNnh tzvhxtSay vQXZ6nNới anh.
Kha LươngoLKqmd quaBey lạBei cườioLKqmd tQXZ6nNrả lời:
- KBehông zvhxtSsao, đằngQXZ6nN nàoBe anzvhxtSh cũQXZ6nNng béBeo, đaBeng coLKqmdần giảmQXZ6nN boLKqmdéo mà.
Tần CBeẩm nhìoLKqmdn KzvhxtSha oLKqmdlương zvhxtScàng ngàyoLKqmd cànoLKqmdg rQXZ6nNõ troBeng ánQXZ6nNh bìnhzvhxtS QXZ6nNminh; côBe nhớQXZ6nN lBeại lBeần đầuzvhxtS tzvhxtSiên QXZ6nN2 ngườiQXZ6nN gặpoLKqmd nhauQXZ6nN. CoLKqmdứ nhzvhxtSư cQXZ6nNó bQXZ6nNàn tQXZ6nNay củaoLKqmd ôQXZ6nNng trờioLKqmd sQXZ6nNắp đặzvhxtSt trBeước voLKqmdậy, ngzvhxtSười đànzvhxtS ôngBe nzvhxtSày hếzvhxtSt zvhxtSlần nQXZ6nNày đếzvhxtSn lầnQXZ6nN khQXZ6nNác xuấQXZ6nNt hiệnBe troQXZ6nNng Becuộc đờQXZ6nNi coLKqmdô cùQXZ6nNng côQXZ6nN czvhxtShia sBeẻ oLKqmdmọi khóQXZ6nN khăn.
Lục TBeử MizvhxtSnh tQXZ6nNhẫn thzvhxtSờ nzvhxtShìn TầnzvhxtS zvhxtSCẩm voLKqmdà KhzvhxtSa LoLKqmdương. NhoLKqmdững ngBeày vừoLKqmda qQXZ6nNua, QXZ6nNanh khôoLKqmdng cQXZ6nNó thờoLKqmdi gizvhxtSan quaBen QXZ6nNtâm QXZ6nNtới tìoLKqmdnh QXZ6nNcảm củazvhxtS mình,zvhxtS nhưnQXZ6nNg anzvhxtSh QXZ6nNbiết rzvhxtSõ, ngườizvhxtS đànzvhxtS ôQXZ6nNng trướBec mắQXZ6nNt aoLKqmdnh cóoLKqmd rấtQXZ6nN nBehiều cácBeh oLKqmdđể Betranh thủBe Betình QXZ6nNcảm Becủa ngườBei anBeh QXZ6nNyêu dấu.oLKqmd ChưQXZ6nNa oLKqmdbao zvhxtSgiờ, TầnQXZ6nN oLKqmdCẩm đQXZ6nNối QXZ6nNxử zvhxtSđặc bzvhxtSiệt vớiQXZ6nN anzvhxtSh, nzvhxtShưng lạizvhxtS hếtzvhxtS lầoLKqmdn nàyQXZ6nN zvhxtSđến lầnzvhxtS khBeác toLKqmdhể hioLKqmdện sựQXZ6nN quazvhxtSn tBeâm đQXZ6nNặc bBeiệt tớoLKqmdi KhoLKqmda LươnBeg. LònzvhxtSg aoLKqmdnh quQXZ6nNặn đau,zvhxtS aQXZ6nNnh tựBe hỏiQXZ6nN choLKqmdẳng lẽzvhxtS mìnzvhxtSh Belại khôQXZ6nNng bằngzvhxtS cáioLKqmd gãQXZ6nN lQXZ6nNưu moLKqmdanh Bekia sao?
Mọi oLKqmdngười đBeều khzvhxtSông poLKqmdhát hiệnzvhxtS roLKqmda áBenh mắBet zvhxtSkhác Belạ củaoLKqmd ĐườBeng BeThi Thi.
ChíQXZ6nNnh TBehi oLKqmdThi cũoLKqmdng khôBeng hiểBeu cQXZ6nNô QXZ6nNbắt đầuQXZ6nN QXZ6nNcó QXZ6nNcảm tìzvhxtSnh vớQXZ6nNi TửBe zvhxtSMinh từBe lQXZ6nNúc nàoBe; nhữngQXZ6nN noLKqmdgày vBeừa qBeua, cQXZ6nNô đQXZ6nNã cóoLKqmd thểBe QXZ6nNkhẳng QXZ6nNđịnh rằngBe mBeình yêuBe TửQXZ6nN oLKqmdMinh. zvhxtSCô nhớoLKqmd rấzvhxtSt rBeõ hômBe nQXZ6nNay, tzvhxtSrong lúczvhxtS Besợ hãzvhxtSi, ngưzvhxtSời đầuoLKqmd Betiên cBeô noLKqmdghĩ tớoLKqmdi làQXZ6nN zvhxtSTử Minh.
LoLKqmdục QXZ6nNTử MoLKqmdinh vàoLKqmd TầnoLKqmd CẩmBe lQXZ6nNà mộtzvhxtS đôBei kioLKqmda mà?zvhxtS TạzvhxtSi sazvhxtSo TầnoLKqmd CẩBem lạizvhxtS bắBet cBeá QXZ6nN2 taQXZ6nNy, lạiQXZ6nN oLKqmdcòn đốizvhxtS tốzvhxtSt zvhxtSvới KhBea LưQXZ6nNơng QXZ6nNđể TửBe MinzvhxtSh đaoLKqmdu zvhxtSlòng? ThoLKqmdực Bera côoLKqmd ấBey đâuoLKqmd coLKqmdó xiBenh đẹpoLKqmd oLKqmdbằng mìnoLKqmdh? vậyoLKqmd màQXZ6nN troLKqmdong lzvhxtSúc oLKqmdnguy oLKqmdnan nQXZ6nNhất lạzvhxtSi Becó zvhxtSđược tấQXZ6nNm châzvhxtSn tìQXZ6nNnh củaoLKqmd QXZ6nNcả Be2 chàngBe trai.
Thi TBehi loLKqmdà cBeô Begái oLKqmdcó zvhxtSnhiều lợzvhxtSi Bethế nhấBet zvhxtStrong nBehóm bạnQXZ6nN; oLKqmdgia đzvhxtSình gioLKqmdàu czvhxtSó; lạBei thônzvhxtSg miBenh xinoLKqmdh đẹp.Be TầnzvhxtS zvhxtSCẩm oLKqmdchẳng quzvhxtSa chỉzvhxtS làQXZ6nN bạzvhxtSn Behọc oLKqmdtừ thoLKqmdủa nhỏ,zvhxtS cQXZ6nNô zvhxtSấy dBeựa vàoBe đâuoLKqmd màBe cózvhxtS đượcoLKqmd QXZ6nNnhiều thứzvhxtS đếnQXZ6nN oLKqmdthế QXZ6nNcơ chứ?
Thi ThzvhxtSi hằnQXZ6nN họBec noLKqmdhìn vàozvhxtS bóBeng TửoLKqmd MinoLKqmdh; cQXZ6nNô toLKqmdhề nhấtzvhxtS địnhQXZ6nN phảBei cBehiếm đưoLKqmdợc anQXZ6nNh đểoLKqmd chứnzvhxtSg miBenh côQXZ6nN QXZ6nNkhông hBeề thuzvhxtSa koLKqmdém TầQXZ6nNn Cẩm.
Đúng lúzvhxtSc nàyzvhxtS BeHắc QXZ6nNBảo đaBeng nằmzvhxtS trzvhxtSong Belòng BeKha LưzvhxtSơng oLKqmdbỗng nhảyzvhxtS phắtzvhxtS saQXZ6nNng lònBeg TầQXZ6nNn Cẩm,QXZ6nN nBeó coLKqmdong lBeưng vềzvhxtS phíaBe BeThi ThiQXZ6nN, nhưQXZ6nN thBeể oLKqmdđã Benhìn thấuoLKqmd đQXZ6nNược oLKqmdý nghQXZ6nNĩ củaQXZ6nN zvhxtScô vậy.
MặtoLKqmd oLKqmdtrời rồBei cũBeng lấpQXZ6nN oLKqmdló ởBe đằngBe đônoLKqmdg.; dướizvhxtS Bemuôn vàoLKqmdn tQXZ6nNia nắngoLKqmd vànzvhxtSg, bốnoLKqmd ngườBei zvhxtSbọn họoLKqmd oLKqmdvẫn QXZ6nNđứng Beyên tBeại chỗ;oLKqmd nhQXZ6nNưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.