You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục Tử5vaQkY Mrpinh rprút súdzrEPwng rkVhXtga, ckVhXtghĩa dzrEPwvào mụ5vaQkY t5vaQkYa rồidzrEPw dzrEPwđe d5vaQkYoạ: "ĐừngdzrEPw lkVhXtgại gần,5vaQkY nếudzrEPw khônrpg tôrpi bắnkVhXtg đấy!"
M5vaQkYụ rpta cườikVhXtg rồ5vaQkYi l5vaQkYùi vềkVhXtg phíakVhXtg sa5vaQkYu. Mụ5vaQkY trpa brpị hkVhXtgút vàkVhXtgo kVhXtgchiếc rpgương. dzrEPwChiếc gưkVhXtgơng trkVhXtgong thkVhXtgang márpy bỗ5vaQkYng 5vaQkYtrở nrpên sốngrp đdzrEPwộng khácdzrEPw thườnkVhXtgg, nókVhXtg nrpuốt c5vaQkYhửng người5vaQkY kVhXtgphụ nữdzrEPw rpkia. Mụrp tkVhXtga rpbiến mất.
LdzrEPwục TửkVhXtg Mirpnh khôn5vaQkYg t5vaQkYin nổ5vaQkYi vrpào dzrEPwmọi trphứ diễnkVhXtg dzrEPwra trước5vaQkY mắ5vaQkYt 5vaQkYmình, nhưkVhXtgng kkVhXtghông cònkVhXtg đ5vaQkYủ thờikVhXtg gidzrEPwan để5vaQkY ngạcrp kVhXtgnhiên nữa5vaQkY. dzrEPwAnh thấkVhXtgy 5vaQkYbóng cdzrEPwủa mụ5vaQkY t5vaQkYa khônkVhXtgg biếdzrEPwn rpmất tronkVhXtgg dzrEPwgương mà5vaQkY bâydzrEPw girpờ đãkVhXtg hrpiện hìnrph làrp n5vaQkYgười phkVhXtgụ nữ5vaQkY mặdzrEPwc ákVhXtgo dzrEPwđỏ, cứrp drpi chudzrEPwyển v5vaQkYề prphía kVhXtganh, càng5vaQkY lúcdzrEPw crpàng gần.
Lụ5vaQkYc TkVhXtgử bukVhXtgộc phrpải nổkVhXtg súng.
Khrpa Lươngrp vàdzrEPw TầnkVhXtg 5vaQkYCẩm chạ5vaQkYy tdzrEPwới giữkVhXtga 5vaQkYcầu than5vaQkYg tdzrEPwhì nghrpe thấ5vaQkYy tiếngkVhXtg srpúng, kVhXtgTần Cẩmrp 5vaQkYliền đứrpng lạidzrEPw rkVhXtgồi nóidzrEPw với5vaQkY KhkVhXtga Lương:dzrEPw "5vaQkYAnh 5vaQkYà, brpệnh việkVhXtgn nàydzrEPw làmkVhXtg gìdzrEPw córp tầng5vaQkY 13."
KhdzrEPwa LươngkVhXtg vỗrp đầudzrEPw thdzrEPwừa nhậ5vaQkYn, brpệnh viện5vaQkY rpnày crphỉ kVhXtgcó bốrpn tầ5vaQkYng, lấ5vaQkYy đ5vaQkYâu rkVhXtga dzrEPwtầng dzrEPw13 kkVhXtgia crphứ! HadzrEPwi rpngười đãrp crphạy rấtdzrEPw lâdzrEPwu rồi.kVhXtg ChẳnkVhXtgg lkVhXtgẽ lạdzrEPwi bịkVhXtg ảodzrEPw giákVhXtgc ư?
Kha LưdzrEPwơng rpđã kVhXtgcó kinkVhXtgh nghiệmkVhXtg từdzrEPw buổdzrEPwi s5vaQkYáng, anrph bì5vaQkYnh rptĩnh nhìnrp dzrEPwbốn phírpa, phátrp hiệnkVhXtg tầnkVhXtgg drpưới kVhXtgcó bóngkVhXtg nrpgười. Arpnh liềrpn k5vaQkYéo Tầnrp CẩmkVhXtg chạydzrEPw xuống,rp v5vaQkYừa chạ5vaQkYy vừdzrEPwa nórpi: "AdzrEPwnh hiểurp rồi,dzrEPw thankVhXtgg má5vaQkYy vẫnkVhXtg ởkVhXtg tần5vaQkYg kVhXtg1, nrpó vẫnkVhXtg đứngkVhXtg yê5vaQkYn ởkVhXtg đó,rp dzrEPwnhưng nórp ldzrEPwại chkVhXtgạy vàkVhXtgo 5vaQkY1 kVhXtgkhông gidzrEPwan tầdzrEPwng 1dzrEPw3 khádzrEPwc. ChúngkVhXtg mìnhdzrEPw m5vaQkYau chạy5vaQkY xurpống kVhXtgtầng 5vaQkY1 đi."
LụkVhXtgc TửkVhXtg kVhXtgMinh đã5vaQkY k5vaQkYhông còndzrEPw đểdzrEPw 5vaQkYý t5vaQkYới cákVhXtgi gìkVhXtg nữadzrEPw, arpnh nhdzrEPwắm mắtkVhXtg bắndzrEPw 5vaQkYbừa, lú5vaQkYc mở5vaQkY mắrpt r5vaQkYa ch5vaQkYỉ rpthấy vỏ5vaQkY đdzrEPwạn tukVhXtgng tó5vaQkYe khắp5vaQkY nơi.
Anh vừakVhXtg địrpnh thởdzrEPw t5vaQkYhào nhẹrp nhõ5vaQkYm thìkVhXtg lại5vaQkY cảmrp tdzrEPwhấy c5vaQkYó kVhXtggì đórp đadzrEPwng dzrEPwlắc lưrp trên5vaQkY đầu.dzrEPw Ngẩngrp rpđầu lên,rp dzrEPwanh rpthấy ngườidzrEPw phụkVhXtg nkVhXtgữ mặc5vaQkY 5vaQkYáo đdzrEPwỏ đókVhXtg đrpang 5vaQkYtreo rplơ lửng5vaQkY trênkVhXtg dzrEPwcửa trờikVhXtg crpủa 5vaQkYthang máyrp. Brpà 5vaQkYta th5vaQkYõng mặtdzrEPw xdzrEPwuống, đốidzrEPw mặrpt vớirp anhrp, dzrEPw2 cokVhXtgn mắdzrEPwt đrpã bịdzrEPw kVhXtgmóc, márpu dzrEPwchảy dzrEPwtràn kdzrEPwhắp 5vaQkYnơi, rrpỏ cảrp vàodzrEPw mặtrp anh.
Đárpng s5vaQkYợ rpnhất dzrEPwlà ngườidzrEPw rpđàn bàdzrEPw vớirp khdzrEPwuôn mặdzrEPwt vdzrEPwô hồndzrEPw lạrpi bắ5vaQkYt đầukVhXtg kVhXtgnhếch mépdzrEPw cười.
rpKha Lươ5vaQkYng đã5vaQkY dzrEPwtới crpửa thrpang máy,rp a5vaQkYnh đậpkVhXtg mạnh5vaQkY và5vaQkYo kVhXtgnó nhưnrpg rpchẳng cókVhXtg tá5vaQkYc kVhXtgdụng gì.
TầndzrEPw Crpẩm sdzrEPwốt ruộtdzrEPw, nhdzrEPwấn núkVhXtgt liênkVhXtg hồi.
Hắc Bảrpo rpđang nằmrp trorpng lòngdzrEPw 5vaQkYKha LươngkVhXtg bỗdzrEPwng nhảyrp vọrpt l5vaQkYên càrpo vàokVhXtg dzrEPwmôi kVhXtganh, KdzrEPwha LươngdzrEPw lấrpy takVhXtgy sờdzrEPw thìdzrEPw phátrp hiện5vaQkY mì5vaQkYnh đkVhXtgã bdzrEPwị chrpảy mákVhXtgu, dzrEPwanh cũng5vaQkY chẳn5vaQkYg códzrEPw t5vaQkYhời grpian đểkVhXtg trdzrEPwách Hắc5vaQkY BdzrEPwảo nữa,rp kVhXtgcứ dzrEPwtiếp tục5vaQkY đạkVhXtgp cửa.
ĐúdzrEPwng lúdzrEPwc này5vaQkY rpthì kVhXtgxuất h5vaQkYiện rpkỳ tídzrEPwch –kVhXtg bànrp tarpy dínrph máudzrEPw củdzrEPwa rpKha LươngdzrEPw vừdzrEPwa 5vaQkYđập kVhXtgvào ckVhXtgửa, t5vaQkYất c5vaQkYả crpác vếtdzrEPw rpmáu đầrpm đìakVhXtg trêndzrEPw than5vaQkYg rpmáy đềkVhXtgu birpến mất.
KhdzrEPwa Lưrpơng ngạc5vaQkY nhiênkVhXtg nhìn5vaQkY tkVhXtgay mdzrEPwình rồi5vaQkY h5vaQkYét to:
- ĐúnkVhXtgg rồi5vaQkY! Srpao rpanh dzrEPwlại khônrpg nkVhXtghớ đếnkVhXtg chidzrEPwêu n5vaQkYày rptrong Phươ5vaQkYng phdzrEPwáp trárpnh tàrp của5vaQkY dzrEPwông andzrEPwh –rp dùn5vaQkYg má5vaQkYu ckVhXtgủa mìkVhXtgnh đkVhXtgể đuổidzrEPw mrpa. DòkVhXtgng kVhXtghọ Krpha dzrEPwcủa anrph truyềnrp đờirp làkVhXtgm phákVhXtgp sư5vaQkY, nêrpn trkVhXtgên ngườidzrEPw dzrEPwai cdzrEPwũng crpó máudzrEPw tránh5vaQkY ma.
Anh kVhXtgvẫn đangkVhXtg hoadzrEPwn hỉ5vaQkY thdzrEPwì thấkVhXtgy mũikVhXtg 5vaQkYmình đrpau 5vaQkYnhói, má5vaQkYu kVhXtgchảy ộrpc r5vaQkYa. Arpnh đ5vaQkYịnh mắngkVhXtg TdzrEPwần CẩmkVhXtg 5vaQkYthì thấydzrEPw cdzrEPwô đãdzrEPw kVhXtgnhanh chónkVhXtgg lấ5vaQkYy tdzrEPway qurpyệt márpu trprên mũi5vaQkY dzrEPwanh rồidzrEPw b5vaQkYôi vào5vaQkY nút5vaQkY ndzrEPwhấn kVhXtgthang mkVhXtgáy. VkVhXtgừa nhrpấn mạkVhXtgnh vàdzrEPwo, thankVhXtgg mákVhXtgy bật5vaQkY mở.
MộkVhXtgt 5vaQkYngười đan5vaQkYg bịdzrEPw trerpo lủngkVhXtg lẳkVhXtgng tdzrEPwrong dzrEPwthang máydzrEPw; đókVhXtg chíkVhXtgnh làdzrEPw L5vaQkYục TửkVhXtg Minh5vaQkY. KkVhXtgha LươngkVhXtg chạrpy và5vaQkYo trdzrEPwong ômrp châkVhXtgn Tửrp Min5vaQkYh k5vaQkYéo xurpống, đánkVhXtgg thươrpng c5vaQkYho 5vaQkYanh chàn5vaQkYg LụdzrEPwc TửkVhXtg MkVhXtginh đãrp bịkVhXtg tre5vaQkYo cdzrEPwổ tkVhXtgrợn cảdzrEPw mắt5vaQkY; đãkVhXtg thkVhXtgế rplại c5vaQkYòn tikVhXtgếp tụcrp bị5vaQkY kéokVhXtg xu5vaQkYống đaukVhXtg điếngrp ngườikVhXtg, nrpên 5vaQkYchỉ cdzrEPwòn biếtkVhXtg giẫykVhXtg đkVhXtgạp dzrEPwlung t5vaQkYung. kVhXtgT ầ5vaQkYn C5vaQkYẩm nhrpìn thấy5vaQkY thếdzrEPw vdzrEPwội nórpi vdzrEPwới rpKha Lươrpng: “Đừng5vaQkY kVhXtgcố kkVhXtgéo anrph ấy5vaQkY xuống,kVhXtg bế5vaQkY a5vaQkYnh 5vaQkYấy lêkVhXtgn đi”
KhkVhXtga Lươn5vaQkYg vàkVhXtg kVhXtgTần Cẩm5vaQkY lrpuống cuống5vaQkY kVhXtgđặt TdzrEPwử kVhXtgMinh rpxuống; rpmay dzrEPwmà 5vaQkYanh ấyrp khôdzrEPwng bị5vaQkY rptreo lkVhXtgâu, 5vaQkYhơn nữ5vaQkYa 5vaQkYthể lựkVhXtgc srpung mãndzrEPw nênkVhXtg chkVhXtgỉ nghỉrp kVhXtg1 ldzrEPwúc lạirp brpình t5vaQkYhường nhưdzrEPw khrpông córp kVhXtgviệc gì.
Vừa ndzrEPwgồi dậykVhXtg, dzrEPwTử dzrEPwMinh đãkVhXtg lớ5vaQkYn rptiếng mắngrp KhkVhXtga Lương:
rp- LdzrEPwúc nrpãy akVhXtgnh cứdzrEPw kVhXtgcố k5vaQkYéo tôrpi xuốnrpg, adzrEPwnh c5vaQkYó còkVhXtgn nhâdzrEPwn tínhdzrEPw khôndzrEPwg đấy?dzrEPw H5vaQkYay rplà dzrEPwanh kVhXtgmuốn g5vaQkYiết tôi?
Kha Lươnrpg xkVhXtgoa mũ5vaQkYi hỏi5vaQkY lại:
- Đừ5vaQkYng 5vaQkYcó rpgià mồm!rp nế5vaQkYu dzrEPwanh k5vaQkYhông tkVhXtgreo cdzrEPwổ tự5vaQkY tkVhXtgử rpthì trpôi đkVhXtgã rpkhông mấtdzrEPw nrphiều máu5vaQkY đếndzrEPw kVhXtgthế! kVhXtgTôi vốn5vaQkY đkVhXtgã gầdzrEPwy yếu,kVhXtg sukVhXtgy kVhXtgdinh ddzrEPwưỡng, thiếu5vaQkY máurp, đ5vaQkYâu cdzrEPwó đ5vaQkYược béorp rptốt kVhXtgnhư anh.
Tầnrp Cẩ5vaQkYm phảirp rphét tkVhXtgo cakVhXtgn kVhXtg2 người:
rp- ĐếdzrEPwn lúcdzrEPw 5vaQkYnày kVhXtgmà rp2 rpanh cònkVhXtg tâmrp 5vaQkYtrạng rpcãi nkVhXtghau à?5vaQkY KdzrEPwhông m5vaQkYau đ5vaQkYi ckVhXtgứu ThkVhXtgi Thi!
Họrp liềrpn 5vaQkYđứng dậy5vaQkY dzrEPwchạy kVhXtgra ng5vaQkYoài. NdzrEPwhìn thdzrEPwấy ThkVhXtgi ThkVhXtgi đang5vaQkY ch5vaQkYầm chậmrp bướdzrEPwc tới,kVhXtg bdzrEPwa ndzrEPwgười rpthở phàokVhXtg nhẹ5vaQkY nkVhXtghõm; đangdzrEPw định5vaQkY c5vaQkYhạy đếnkVhXtg ch5vaQkYỗ TkVhXtghi Th5vaQkYi thì5vaQkY họrp đứn5vaQkYg sữdzrEPwng lại.
Có mộtkVhXtg bón5vaQkYg ngườrpi b5vaQkYay skVhXtgau ThdzrEPwi Thi.
T5vaQkYần CẩmkVhXtg gi5vaQkYơ 5vaQkYnắm đấmrp địnhrp đánh5vaQkY kVhXtgKha Lương.5vaQkY KdzrEPwha Lươ5vaQkYng vộikVhXtg 5vaQkYchạy tớ5vaQkYi nkVhXtgúp rpsau lưrpng TửkVhXtg Minh.
Thi ThkVhXtgi 5vaQkYđang dầnrp tiếnkVhXtg tớirp phdzrEPwía họrp; cái5vaQkY bóngrp ki5vaQkYa ckVhXtgũng r5vaQkYõ hơn.kVhXtg rpBa ngưdzrEPwời nhậnkVhXtg rrpa đó5vaQkY l5vaQkYà ôndzrEPwg kVhXtgnội dzrEPwKha LươngkVhXtg liềnrp ngồidzrEPw b5vaQkYệt xuốngrp đất,dzrEPw rpthở phdzrEPwào rồ5vaQkYi nói:
- kVhXtgÔng àrp, lầnkVhXtg nrpày dzrEPwông xukVhXtgất hiệ5vaQkYn dzrEPwquá 5vaQkYbất ngờrp đấydzrEPw! BọdzrEPwn chrpáu kVhXtgsợ đrpến tdzrEPwhót rptim rồdzrEPwi rpđây này.
5vaQkYÔng nộrpi KkVhXtgha LdzrEPwương –5vaQkY dzrEPwKha ĐdzrEPwạo cdzrEPwuối dzrEPwcùng cũ5vaQkYng xuấtrp hrpiện, K5vaQkYha Lươngrp vurpi mừn5vaQkYg ckVhXtghạy vdzrEPwề phdzrEPwía ôkVhXtgng, nhưng5vaQkY thấykVhXtg ôngkVhXtg hữngkVhXtg hờ,5vaQkY c5vaQkYhán dzrEPwnản nh5vaQkYìn mình.
Ông5vaQkY rpcụ trprách móc:
- dzrEPwLẽ dzrEPwnào dzrEPwcháu đãrp sửdzrEPw dụngdzrEPw chidzrEPwêu thuật5vaQkY máukVhXtg tránhkVhXtg tà5vaQkY đdzrEPwê tiệdzrEPwn nhrpất, nhụdzrEPwc ndzrEPwhã ndzrEPwhất, 5vaQkYhèn rphạ nrphất củkVhXtga dònkVhXtgg họ5vaQkY Krpha chú5vaQkYng ta?
KhkVhXtga Lương5vaQkY buồn5vaQkY kVhXtgbã đdzrEPwáp lại:
dzrEPw- Nhrpục dzrEPwnhã 5vaQkYhèn hạ5vaQkY ckVhXtgái gkVhXtgì ch5vaQkYứ! nếrpu kkVhXtghông ckVhXtgó ckVhXtghút mkVhXtgáu củdzrEPwa dzrEPwcháu rpthì TdzrEPwử Mi5vaQkYnh dzrEPwsớm đãdzrEPw kVhXtgbị chếtdzrEPw kVhXtgtreo dzrEPwtrong 5vaQkYthang mádzrEPwy rồi.
Trpần CẩmkVhXtg kVhXtgchạy tớkVhXtgi đỡrp ThkVhXtgi dzrEPwThi th5vaQkYì n5vaQkYhận 5vaQkYthấy Trphi ThdzrEPwi kVhXtgđang nkVhXtghư ngưkVhXtgời mộngrp du.
Ông trẻkVhXtg gidzrEPwải thích:
- kVhXtgThi dzrEPwThi bịdzrEPw rpông kVhXtgthôi dzrEPwmiên rkVhXtgồi, 5vaQkYban dzrEPwnãy ndzrEPwó đãkVhXtg kikVhXtgnh hdzrEPwãi rptột 5vaQkYđộ; 5vaQkYông thkVhXtgôi kVhXtgmiên đểkVhXtg nórp ngkVhXtgủ, nhdzrEPwư trphế sẽ5vaQkY bảo5vaQkY dzrEPwvệ đượdzrEPwc ngurpyên dzrEPwkhí tốtkVhXtg hơn.
Ông trẻdzrEPw dzrEPwquay rkVhXtga nóidzrEPw 5vaQkYvới KhdzrEPwa Lương:
kVhXtg- SdzrEPwao chkVhXtgáu dzrEPwkhông chịdzrEPwu hkVhXtgọc ph5vaQkYép thuật5vaQkY trrpong skVhXtgách củ5vaQkYa ông?kVhXtg BdzrEPwao nhi5vaQkYêu phương5vaQkY rppháp hdzrEPway khôrpng dùndzrEPwg lạ5vaQkYi rpđi dùdzrEPwng kVhXtgcái phépdzrEPw kVhXtgnhục nhãdzrEPw thrpế hảrp chákVhXtgu? LdzrEPwàm thế5vaQkY mkVhXtgà gọirp dzrEPwlà bắdzrEPwt mdzrEPwa ư5vaQkY? dzrEPwThà chkVhXtgáu hidzrEPwến 5vaQkYmáu dzrEPwcho bdzrEPwệnh việrpn đểrp cdzrEPwứu ngưrpời cò5vaQkYn hơnrp là5vaQkY vurpng vãikVhXtg kVhXtglung tundzrEPwg., kVhXtgthật c5vaQkYhẳng bi5vaQkYết xấudzrEPw dzrEPwhổ gkVhXtgì cả.
rpKha Lươnrpg xấu5vaQkY h5vaQkYổ l5vaQkYiền cãirp dzrEPwlại ông:
5vaQkY- Thế5vaQkY arpi bảkVhXtgo rptập hợkVhXtgp cdzrEPwác mảnrph vảikVhXtg lại5vaQkY rồi5vaQkY đốt5vaQkY đikVhXtg l5vaQkYà códzrEPw dzrEPwthể phárp rpđược lờidzrEPw nguyềnrp dzrEPwCA rpBĂNG? TdzrEPwrong lúrpc t5vaQkYhu thdzrEPwập vải,kVhXtg bọn5vaQkY c5vaQkYháu xémkVhXtg kVhXtgchút nữakVhXtg dzrEPwđã rpmất kVhXtgmạng rồi,dzrEPw vậrpy mrpà bâkVhXtgy giờkVhXtg ôkVhXtgng lạikVhXtg tdzrEPwới trádzrEPwch 5vaQkYcháu nữa5vaQkY à?
ÔkVhXtgng trdzrEPwẻ cha5vaQkYu màkVhXtgy rồ5vaQkYi nói:
- Crpác chárpu dzrEPwđã dzrEPwxem bảnrp thảorp củakVhXtg ông?
- BảnkVhXtg 5vaQkYthảo ndzrEPwào cơ?kVhXtg QuyểndzrEPw 5vaQkYsách dzrEPwđó ldzrEPwà bản5vaQkY thdzrEPwảo củadzrEPw 5vaQkYông ưrp? kVhXtg- rpBốn ngườirp ngạcrp kVhXtgnhiên nhkVhXtgìn ông.
- ĐódzrEPw đúngdzrEPw 5vaQkYlà brpản thảodzrEPw củadzrEPw ôrpng. rpLẽ nàdzrEPwo dzrEPwtrong bkVhXtgản thả5vaQkYo ôngdzrEPw lạ5vaQkYi khônrpg có5vaQkY quyrpền grpiả th5vaQkYiết mộtkVhXtg c5vaQkYhút? ViệcdzrEPw kVhXtgphá lờrpi nguydzrEPwền CrpA BĂNkVhXtgG dzrEPwlà mộtrp dzrEPwtrong nhữnkVhXtgg kVhXtgcâu hỏikVhXtg 5vaQkYkhó trảrp lờrpi n5vaQkYhất củ5vaQkYa dòkVhXtgng hkVhXtgọ Krpha chúng5vaQkY takVhXtg, dzrEPwông đãkVhXtg đdzrEPwề c5vaQkYập rất5vaQkY nhirpều giảkVhXtg thiếkVhXtgt rpđể phdzrEPwá lkVhXtgời nguyềdzrEPwn, c5vaQkYhẳng nhkVhXtgẽ cá5vaQkYc cdzrEPwháu kVhXtgcứ lần5vaQkY lượtkVhXtg thử5vaQkY từ5vaQkYng phkVhXtgương phkVhXtgáp dzrEPwhay sao?
Brpa ng5vaQkYười rpđều kinkVhXtgh s5vaQkYợ trpoát mồ5vaQkY hôi.
- Cá5vaQkYc chákVhXtgu t5vaQkYhu thậprp mảnhkVhXtg vải5vaQkY kVhXtgđỏ, đemrp 5vaQkYsức mkVhXtgạnh kVhXtgCA BdzrEPwĂNG vốndzrEPw đdzrEPwã kVhXtgđược táchdzrEPw dzrEPwra tậpkVhXtg hợpdzrEPw lại,dzrEPw rồrpi lạidzrEPw rpmang mảnkVhXtgh vrpải đdzrEPwó dzrEPwtới rpnơi cdzrEPwhí âm5vaQkY. Cá5vaQkYc cháukVhXtg hãydzrEPw rpmở kVhXtgto mắrpt 5vaQkYra mkVhXtgà nhkVhXtgìn, ndzrEPwơi nàyrp mkVhXtgấy chdzrEPwục nămdzrEPw tdzrEPwrước rpvốn làrp rpnghĩa địa5vaQkY chôrpn xkVhXtgác hàndzrEPwg vạn5vaQkY người.kVhXtg CkVhXtgác cháu5vaQkY chkVhXtgo rằn5vaQkYg nhữn5vaQkYg krphuôn kVhXtgmặt sarpu rptấm kínhrp dzrEPwkia là5vaQkY mặtdzrEPw người5vaQkY đúngdzrEPw khôkVhXtgng, kỳ5vaQkY thựrpc đkVhXtgó đkVhXtgều l5vaQkYà nhữngdzrEPw odzrEPwan hồrpn trư5vaQkYớc ki5vaQkYa, họ5vaQkY đangdzrEPw ngàyrp đêmrp là5vaQkYm bạn5vaQkY vớdzrEPwi nkVhXtghững bện5vaQkYh kVhXtgnhân tâmkVhXtg thần.
Ôn5vaQkYg trẻ5vaQkY kVhXtglại dõnrpg dạdzrEPwc 5vaQkYnói tiếp:
- Crpác cháurp crpòn đrpứng đ5vaQkYờ ởrp đâykVhXtg dzrEPwlàm rpgì? dzrEPwKhông kVhXtgmau lêndzrEPw 5vaQkYsân thkVhXtgượng tìm5vaQkY AkVhXtgnh K5vaQkYỳ vàdzrEPw ĐkVhXtginh ĐôndzrEPwg đ!dzrEPw ĐidzrEPwnh ĐôndzrEPwg dzrEPwhiện gikVhXtgờ đdzrEPwang bkVhXtgị m5vaQkYột lựdzrEPwc lượngkVhXtg đángkVhXtg skVhXtgợ t5vaQkYhao túng;dzrEPw nếdzrEPwu kVhXtgcác rpcháu đếndzrEPw murpộn rpsẽ khôngdzrEPw kị5vaQkYp đâu!
Ôrpng trẻkVhXtg v5vaQkYừa kVhXtgvỗ vdzrEPwào ngưrpời Th5vaQkYi T5vaQkYhi, côdzrEPw liềrpn t5vaQkYỉnh lạidzrEPw. rpBốn ngườikVhXtg khkVhXtgông kịrpp nói5vaQkY kVhXtggì vội5vaQkY bưkVhXtgớc vàorp thandzrEPwg mkVhXtgáy, kVhXtgông trẻdzrEPw kVhXtgkhông rpđi cùngkVhXtg họ,5vaQkY bkVhXtgởi thờrpi gia5vaQkYn hkVhXtgiện hìnrph kVhXtgba phútkVhXtg mộtdzrEPw ngàykVhXtg đãrp hếdzrEPwt. Ôn5vaQkYg chỉdzrEPw kdzrEPwịp nóirp 5vaQkYvới KhdzrEPwa Lưrpơng: 5vaQkY“Nếu thựcrp skVhXtgự khôngkVhXtg rpcó cáchkVhXtg nàodzrEPw 5vaQkYkhác, cdzrEPwháu hãykVhXtg tkVhXtgự cắt5vaQkY ngóndzrEPw tarpy đrpể máu5vaQkY chdzrEPwảy dzrEPwra nhé!”.kVhXtg LờikVhXtg dặndzrEPw crpủa ô5vaQkYng rptrẻ khiếnrp Kh5vaQkYa dzrEPwLương lạnhrp h5vaQkYết cảdzrEPw ngdzrEPwười, dzrEPwanh đ5vaQkYứng tkVhXtgrong tkVhXtghang kVhXtgmáy ôm5vaQkY 5vaQkYmiệng khônkVhXtgg dzrEPwnói rpnăng gì.
LúckVhXtg nàdzrEPwy rpbốn rpngười lạ5vaQkYi đ5vaQkYi dzrEPwcùng với5vaQkY nhaukVhXtg, khôkVhXtgng 5vaQkYai n5vaQkYói nănkVhXtgg grpì. HắcdzrEPw Bảorp nằm5vaQkY ườrpn tdzrEPwrên vadzrEPwi KhkVhXtga Lrpương khôngrp cdzrEPwhịu xuống.rp Bọn5vaQkY hkVhXtgọ vừkVhXtga trrpải kVhXtgqua crpơn kVhXtgchấn độ5vaQkYng, a5vaQkYi cũngdzrEPw brpiết đối5vaQkY thủdzrEPw ckVhXtgủa m5vaQkYình rấtkVhXtg mạn5vaQkYh nhkVhXtgưng họrp vẫndzrEPw không5vaQkY trpừ bỏdzrEPw dzrEPwý 5vaQkYđịnh 5vaQkYcứu rpAnh Kỳrp vrpà Đinhrp Đông.
Mọi ngườidzrEPw đ5vaQkYổ dồnrp dzrEPwchú rpý dzrEPwvào Khrpa Lư5vaQkYơng, 5vaQkYanh chẳng5vaQkY biếtkVhXtg 5vaQkYlàm dzrEPwsao ckVhXtghỉ bi5vaQkYết ngậm5vaQkY kVhXtgngùi kêrpu cdzrEPwa skVhXtgao sốdzrEPw mìnhdzrEPw khkVhXtgổ thế!rp Tạirp 5vaQkYsao ba5vaQkYo nhiêrpu rppháp thuậtdzrEPw khrpông học5vaQkY 5vaQkYlại ckVhXtghỉ rphọc đưdzrEPwợc mỗikVhXtg mkVhXtgột chkVhXtgiêu này.kVhXtg kVhXtgMọi ngrpười nhkVhXtgìn andzrEPwh tiếcrp 5vaQkYnuối nghĩrp, giárp mkVhXtgáu andzrEPwh kVhXtgnhiều ndzrEPwhư nưdzrEPwớc sôngdzrEPw thìrp tốtrp biếtkVhXtg bao.
Chẳn5vaQkYg dzrEPwmấy chốckVhXtg thkVhXtgang mkVhXtgáy 5vaQkYđã dzrEPwlên tớrpi dzrEPwsân 5vaQkYthượng, n5vaQkYếu nhưkVhXtg rpông nộirp Krpha Lương5vaQkY krphông kVhXtgnói chdzrEPwo b5vaQkYọn họ5vaQkY biếtrp nơikVhXtg nàrpy trướcrp kVhXtgkia 5vaQkYlà n5vaQkYơi kVhXtgchôn rpxác vạnrp nkVhXtggười thì5vaQkY trprong mắtdzrEPw cdzrEPwủa họ,rp ndzrEPwơi kVhXtgnày quảrp làrp kVhXtgrất đ5vaQkYẹp 5vaQkY- mộdzrEPwt dzrEPwnơi n5vaQkYon xa5vaQkYnh nướcrp 5vaQkYbiếc, câ5vaQkYy 5vaQkYmây 5vaQkYxanh 5vaQkYxanh mọrpc 5vaQkYở khắp5vaQkY nơikVhXtg, trênkVhXtg sâ5vaQkYn thượngdzrEPw dâykVhXtg dzrEPwmây đdzrEPwan chdzrEPwéo kVhXtgvào nhakVhXtgu giốkVhXtgng nhdzrEPwư mkVhXtgột tấdzrEPwm vải5vaQkY 5vaQkYxanh dàrpy dặkVhXtgn vậy.
Kha LươngkVhXtg vrpừa nhìrpn vừkVhXtga nrpghĩ, tkVhXtgrong sáchrp cdzrEPwủa ôndzrEPwg viếtkVhXtg nh5vaQkYững nơ5vaQkYi cókVhXtg ckVhXtgây dzrEPwxanh mkVhXtgọc udzrEPwm tùmdzrEPw thườ5vaQkYng rấtrp nkVhXtgặng âmkVhXtg khí.kVhXtg Loại5vaQkY câydzrEPw nkVhXtgày kVhXtghấp trphu rpâm 5vaQkYkhí để5vaQkY t5vaQkYồn tkVhXtgại, hơndzrEPw nữadzrEPw nrpó lạ5vaQkYi 5vaQkYche lấrpp án5vaQkYh mặkVhXtgt trờ5vaQkYi, kVhXtglà n5vaQkYơi trú5vaQkY ẩn5vaQkY tốtkVhXtg củakVhXtg dzrEPwoan hồn.
Bốnrp ngkVhXtgười bướcrp đrpi rkVhXtgất cẩnkVhXtg thậnkVhXtg, ckVhXtghỉ sợ5vaQkY rpmột sơkVhXtg su5vaQkYất nh5vaQkYỏ cũ5vaQkYng cdzrEPwó kVhXtgthể khiế5vaQkYn h5vaQkYọ hrpụt bdzrEPwước. rpĐiều kỳdzrEPw lạrp làdzrEPw hrpọ đềkVhXtgu cảmrp thấdzrEPwy rpđi trên5vaQkY cârpy mâ5vaQkYy vrpừa dẻodzrEPw vừarp trprơn nàrpy giốdzrEPwng nh5vaQkYư kVhXtgđi dzrEPwtrên đkVhXtgống xádzrEPwc chếdzrEPwt vậydzrEPw! 5vaQkYTuy đềurp nghrpĩ vậy5vaQkY như5vaQkYng krphông rpai dárpm nó5vaQkYi rpra, h5vaQkYọ nhdzrEPwìn sâkVhXtgn thkVhXtgượng rộngrp lớn,kVhXtg bkVhXtgăn khoărpn 5vaQkYkhông bdzrEPwiết đứa5vaQkY b5vaQkYé đkVhXtgang rpở đâu?
C5vaQkYuối cùnrpg họ5vaQkY c5vaQkYũng nhdzrEPwìn th5vaQkYấy hkVhXtgai mrpẹ kVhXtgcon An5vaQkYh Kỳrp, nhưng5vaQkY cả5vaQkYnh tượngdzrEPw trrpước mắdzrEPwt kVhXtghọ thậrpt đánrpg srpợ! AdzrEPwnh kVhXtgKỳ đangdzrEPw thảkVhXtg đứadzrEPw bkVhXtgé ởdzrEPw ngokVhXtgài sânkVhXtg thượng5vaQkY, kVhXtgchỉ 5vaQkYcần tdzrEPwhả rptay thdzrEPwì nókVhXtg ckVhXtghết ckVhXtghắc rồi.
Đứ5vaQkYa kVhXtgbé khôngrp độdzrEPwng đậrpy, giốn5vaQkYg 5vaQkYnhư ngườkVhXtgi chdzrEPwết vậy!
rpThi dzrEPwThi hốtdzrEPw h5vaQkYoảng hét5vaQkY lên:
- ĐừnkVhXtgg! AdzrEPwnh K5vaQkYỳ! ĐừndzrEPwg rpthả tdzrEPway 5vaQkYra. rpĐừng giế5vaQkYt hkVhXtgại dzrEPwcon bé!
Turpy nkVhXtghiên, gkVhXtgiữa khdzrEPwông rpgian mdzrEPwa quákVhXtgi kVhXtglại văkVhXtgng rpvẳng một5vaQkY giọrpng kVhXtgnói: “5vaQkYHãy tdzrEPwhả kVhXtgcon r5vaQkYa. dzrEPwCon mudzrEPwốn đưdzrEPwợc xuốkVhXtgng dưkVhXtgới 5vaQkYchơi. ĐừdzrEPwng n5vaQkYắm takVhXtgy con!”kVhXtg Đórp ckVhXtghính 5vaQkYlà tiến5vaQkYg củkVhXtga ĐidzrEPwnh Đông.
TầkVhXtgn rpCẩm vừadzrEPw rpđịnh chạykVhXtg lkVhXtgên thìdzrEPw thấdzrEPwy An5vaQkYh KỳdzrEPw kVhXtgbỏ một5vaQkY tdzrEPway rakVhXtg, c5vaQkYô vộikVhXtg đứdzrEPwng kVhXtglại k5vaQkYhông kVhXtgdám ti5vaQkYến 5vaQkYthêm nữa.dzrEPw dzrEPwĐứa rpbé 5vaQkYbị rptreo lơdzrEPw lửdzrEPwng ngokVhXtgài sânkVhXtg th5vaQkYượng, gió5vaQkY tkVhXtghổi tới5vaQkY, kVhXtgsặc mù5vaQkYi má5vaQkYu dzrEPwtươi kVhXtgtanh ngòkVhXtgm, ndzrEPwhìn kVhXtgkỹ dzrEPwdãy núrpi đe5vaQkYn rpsì phírpa kVhXtgxa rptrông gi5vaQkYống nhưrp mộdzrEPwt bdzrEPwầy q5vaQkYuái vậtrp đakVhXtgng ndzrEPwhe dzrEPwnanh mdzrEPwúa vurpốt, 5vaQkYchỉ trựcrp ckVhXtgó gì5vaQkY rơi5vaQkY xuốngrp 5vaQkYlà nuốdzrEPwt chửngdzrEPw dzrEPwkhông tha.
dzrEPwKha LươkVhXtgng ndzrEPwhẹ nhàdzrEPwng đặkVhXtgt HắcdzrEPw Bả5vaQkYo xuốrpng, h5vaQkYy vdzrEPwọng nókVhXtg ckVhXtgó ckVhXtgách gìkVhXtg cứudzrEPw ha5vaQkYi m5vaQkYẹ cdzrEPwon kVhXtgAnh K5vaQkYỳ. rpLúc nàydzrEPw a5vaQkYnh đrpã codzrEPwi HắdzrEPwc BảokVhXtg làkVhXtg 5vaQkYbùa hrpộ kVhXtgmệnh c5vaQkYủa mìdzrEPwnh. 5vaQkYHắc Bảo5vaQkY liếcrp ndzrEPwhìn adzrEPwnh rpmột cákVhXtgi, ánkVhXtgh mắtkVhXtg 5vaQkYtỏ v5vaQkYẻ codzrEPwi thường.
Lúc nà5vaQkYy arpnh dzrEPwmới thrpực kVhXtgsự hốikVhXtg hậnkVhXtg bởikVhXtg mình5vaQkY 5vaQkYđã khrpông chịdzrEPwu họrpc phép5vaQkY thkVhXtguật đếrpn nkVhXtgơi đếndzrEPw chốn5vaQkY, đdzrEPwể đếnkVhXtg giờ,dzrEPw dzrEPwngay mộtrp rpcon m5vaQkYèo cũnrpg kVhXtgcó quyềrpn khkVhXtginh bỉrp 5vaQkYanh. Khrpa LươngdzrEPw t5vaQkYức crphí rkVhXtgút c5vaQkYon dakVhXtgo nrphỏ rdzrEPwa chdzrEPwuẩn b5vaQkYị cắtkVhXtg tkVhXtgay 5vaQkYmình kVhXtgbất cứrp rplúc nàdzrEPwo rpđể đuổdzrEPwi marp. rpNói 5vaQkYgì thrpì kVhXtgnói, ldzrEPwúc nkVhXtgày arpnh vrpẫn 5vaQkYrất rpquan trọng.
5vaQkYLúc Khrpa Lươngrp đấu5vaQkY trrpanh t5vaQkYư tưởn5vaQkYg thì5vaQkY Trpần Crpẩm vrpà ThkVhXtgi TkVhXtghi đangrp sợrp hãirp 5vaQkYlo lắngkVhXtg crpho Đirpnh Đônrpg; tkVhXtgận mkVhXtgắt ndzrEPwhìn dzrEPwthấy đứ5vaQkYa b5vaQkYé ckVhXtgứ lắ5vaQkYc lưkVhXtg tdzrEPwrong dzrEPwgió, kVhXtghọ thấ5vaQkYp thỏmkVhXtg k5vaQkYhông yên.
ThdzrEPwi T5vaQkYhi nóirp tronrpg nướkVhXtgc mắt:
- AdzrEPwnh Kỳ,kVhXtg dzrEPwdù 5vaQkYsao ĐkVhXtginh ĐôngkVhXtg c5vaQkYũng làkVhXtg đứarp cdzrEPwon drpo e5vaQkYm dứtdzrEPw kVhXtgruột đẻ5vaQkY 5vaQkYra; chrpo dkVhXtgù trướdzrEPwc đrpây ekVhXtgm kVhXtgkhông muốdzrEPwn n5vaQkYhận đứadzrEPw trẻkVhXtg nàydzrEPw, c5vaQkYho ddzrEPwù e5vaQkYm muốndzrEPw trốnrp trá5vaQkYnh sựkVhXtg thật5vaQkY nămdzrEPw xưrpa, nhưngkVhXtg nókVhXtg vẫ5vaQkYn làkVhXtg c5vaQkYon củakVhXtg em5vaQkY, là5vaQkY cốtrp 5vaQkYnhục củadzrEPw emrp. EdzrEPwm rpkhông tdzrEPwhể tiếpkVhXtg tụcdzrEPw pkVhXtghạm sakVhXtgi lầdzrEPwm. 5vaQkYEm khôn5vaQkYg đượcdzrEPw giết5vaQkY crpon bé!
Đột5vaQkY nhi5vaQkYên tdzrEPwrong gió5vaQkY vọkVhXtgng lạikVhXtg gidzrEPwọng trẻdzrEPw corpn lản5vaQkYh lrpót: “MẹkVhXtg t5vaQkYhả cokVhXtgn r5vaQkYa, 5vaQkYcon muốndzrEPw xuốnkVhXtgg cdzrEPwhơi, mdzrEPwẹ đừng5vaQkY giữkVhXtg dzrEPwcon thế!”
Đúnrpg lkVhXtgà girpọng rpĐinh Đông.
ÁnhdzrEPw đrpèn trêrpn dzrEPwsân kVhXtgthượng đrpủ dzrEPwsáng để5vaQkY 5vaQkYhọ nhìnkVhXtg rrpõ mónkVhXtgg takVhXtgy ĐkVhXtginh Đông5vaQkY rpđã cắm5vaQkY sâdzrEPwu rpvào t5vaQkYận xươngdzrEPw kVhXtgmu 5vaQkYbàn t5vaQkYay An5vaQkYh KỳkVhXtg, nkVhXtghưng kVhXtgAnh K5vaQkYỳ vkVhXtgẫn nhất5vaQkY rpquyết khôndzrEPwg trphả tdzrEPway ra.
Không 5vaQkYphải A5vaQkYnh KỳkVhXtg đandzrEPwg hạkVhXtgi ĐindzrEPwh Đrpông màdzrEPw lkVhXtgà đan5vaQkYg cứdzrEPwu kVhXtgcon bé.
5vaQkYKha LkVhXtgương 5vaQkYđịnh chạkVhXtgy tới5vaQkY gidzrEPwúp AkVhXtgnh Kỳ.
Đột nrphiên ĐidzrEPwnh ĐôngkVhXtg kVhXtgđổi grpiọng, ndzrEPwói: “Mày5vaQkY dámkVhXtg tớirp rpđây, tdzrEPwao kVhXtgsẽ mócdzrEPw ng5vaQkYay mắtdzrEPw 5vaQkYnó dzrEPwra đểkVhXtg nórp kVhXtgchết tại5vaQkY đây.”
Tầ5vaQkYn CẩmdzrEPw đrpang ô5vaQkYm Hắcrp rpBảo; tronkVhXtgg bón5vaQkYg tdzrEPwối, 5vaQkYnhìn vàodzrEPw rpcon mắrpt màudzrEPw dzrEPwhồng dzrEPwphấn củakVhXtg H5vaQkYắc Bảo,rp côdzrEPw nhậrpn thấdzrEPwy mộtkVhXtg 5vaQkYđứa békVhXtg đanrpg nằmrp trkVhXtgong lòng5vaQkY Đinhrp Đông.
ĐứakVhXtg brpé rptừ trpừ ngẩnkVhXtgg đầ5vaQkYu lên,rp vừarp rpnhìn tkVhXtghấy rpnó, Tầnrp Cẩm5vaQkY dzrEPwhét lênrp: “ĐúndzrEPwg làkVhXtg thằkVhXtgng rpbé đó!”dzrEPw –5vaQkY rpthằng rpbé trước5vaQkY đâykVhXtg ckVhXtgô 5vaQkYnhìn thấyrp trướcrp mádzrEPwy vkVhXtgi trpính, trphằng békVhXtg đãdzrEPw đòidzrEPw lấyrp mắkVhXtgt của5vaQkY cô.
Thằnrpg bkVhXtgé đó5vaQkY đãdzrEPw n5vaQkYhập hồrpn 5vaQkYvào Đinh5vaQkY rpĐông. Brpây rpgiờ nkVhXtgó đa5vaQkYng kVhXtgmuốn dắtrp Đ5vaQkYinh Đôngrp xuốndzrEPwg d5vaQkYưới chơi.
Kha LươngdzrEPw krphông dámkVhXtg độrpng dzrEPwđậy, mọikVhXtg vi5vaQkYệc tkVhXtgrở nên5vaQkY 5vaQkYbế tắc.
5vaQkYĐột nhiênkVhXtg dzrEPwAnh Kỳ5vaQkY lêndzrEPw tiếng:
dzrEPw- ĐkVhXtgể c5vaQkYô xrpuống c5vaQkYhơi vkVhXtgới chárpu, chrpáu thkVhXtga rpcon gádzrEPwi cdzrEPwho cô!
dzrEPwThi kVhXtgThi rpkinh hãikVhXtg nhậkVhXtgn kVhXtgra mộ5vaQkYt côrp gáikVhXtg vốn5vaQkY yếu5vaQkY đrpuối nh5vaQkYư An5vaQkYh KỳkVhXtg lúc5vaQkY nàkVhXtgy bỗnrpg 5vaQkYtrở nêndzrEPw kiêrpn cường,kVhXtg tỉdzrEPwnh táo5vaQkY vàrp dũndzrEPwg crpảm lạrp thường.
5vaQkYAnh 5vaQkYKỳ lạkVhXtgi nóikVhXtg tiếp:
- Cô5vaQkY xuốngdzrEPw chơi5vaQkY vớidzrEPw chákVhXtgu ndzrEPwhé! Crpô lkVhXtgàm mẹdzrEPw 5vaQkYcháu đượcdzrEPw không?
ThằdzrEPwng békVhXtg khôngrp kVhXtgnói nkVhXtgăng gkVhXtgì nhưng5vaQkY ĐindzrEPwh 5vaQkYĐông lạikVhXtg cất5vaQkY t5vaQkYiếng: “Từrp lúcdzrEPw 5vaQkYnhỏ rpmẹ kVhXtgđã khônkVhXtgg rpcần 5vaQkYcon, dzrEPwmẹ khôrpng yêukVhXtg corpn, m5vaQkYẹ 5vaQkYcăm hận5vaQkY sựkVhXtg tdzrEPwồn tại5vaQkY kVhXtgcủa kVhXtgcon, rpcon k5vaQkYhông cần5vaQkY ngườikVhXtg kVhXtgmẹ tồirp ndzrEPwhư mẹrp chơikVhXtg dzrEPwvới con.”
Anh KỳdzrEPw chdzrEPwậm rãi5vaQkY đápkVhXtg lại:
rp- Corpn krphông birpết được5vaQkY rpmẹ y5vaQkYêu ckVhXtgon đ5vaQkYến m5vaQkYức nàodzrEPw đ5vaQkYâu, dzrEPwmẹ thựckVhXtg dzrEPwsự dzrEPwrất ykVhXtgêu codzrEPwn, dkVhXtgo mẹrp sdzrEPwợ khônrpg thểkVhXtg kVhXtgcho ckVhXtgon mộtkVhXtg cuộcrp sốnrpg hodzrEPwàn dzrEPwhảo kVhXtgnên mdzrEPwới grpửi 5vaQkYcon rpở dzrEPwnhà bárpc. M5vaQkYẹ đành5vaQkY phả5vaQkYi là5vaQkYm th5vaQkYế kVhXtgđể dzrEPwcon c5vaQkYó đrpược mô5vaQkYi trưrpờng phdzrEPwát tr5vaQkYiển làndzrEPwh mạnh,kVhXtg bở5vaQkYi s5vaQkYẽ khôkVhXtgng cókVhXtg 5vaQkYai hỏdzrEPwi brpố rpcon 5vaQkYlà arpi, khôngkVhXtg có5vaQkY akVhXtgi mắng5vaQkY corpn l5vaQkYà rpđồ corpn dzrEPwhoang. Mẹ5vaQkY đànhdzrEPw lòngkVhXtg lkVhXtgàm dzrEPwnhư thếdzrEPw, bởdzrEPwi mẹ5vaQkY yêudzrEPw cdzrEPwon hơn5vaQkY tấ5vaQkYt thảydzrEPw m5vaQkYọi th5vaQkYứ trên5vaQkY đời.
Nướcrp mắtrp An5vaQkYh KỳkVhXtg dzrEPwlã chdzrEPwã 5vaQkYrơi trênrp dzrEPwmặt Đinrph kVhXtgĐông, hdzrEPwồi lâudzrEPw 5vaQkYĐinh kVhXtgĐông hétrp lên:dzrEPw “Mẹrp dzrEPwơi, mắtkVhXtg dzrEPwcon đau5vaQkY rplắm, kVhXtgcon đrpang 5vaQkYchảy mdzrEPwáu, kVhXtgcon kkVhXtghông nh5vaQkYìn tkVhXtghấy kVhXtggì nữarp kVhXtgrồi, mkVhXtgẹ dzrEPwmau cứukVhXtg codzrEPwn đi!”
Nhì5vaQkYn thấykVhXtg crpảnh c5vaQkYon mìdzrEPwnh đadzrEPwu đớnrp giãy5vaQkY gkVhXtgiụa, AkVhXtgnh dzrEPwKỳ dzrEPwđau lòn5vaQkYg nói:
- ĐừnkVhXtgg làm5vaQkY cdzrEPwon crpô đaukVhXtg! TkVhXtgrả corpn lạirp chdzrEPwo rpcô! CôdzrEPw rpsẽ x5vaQkYuống vớrpi cháu!
ĐindzrEPwh 5vaQkYĐông khôngrp giã5vaQkYy giụkVhXtga n5vaQkYữa, c5vaQkYô 5vaQkYbé lrpại kVhXtgrên rỉ:5vaQkY dzrEPw“Con cầnkVhXtg ckVhXtgó mắrpt, cokVhXtgn cầnrp cdzrEPwó mắt,kVhXtg 5vaQkYcon khkVhXtgông nhìrpn thấyrp rpgì nữa5vaQkY rồi.”
AndzrEPwh Kỳrp dzrEPwquay dzrEPwlại nh5vaQkYìn T5vaQkYhi ThkVhXtgi kVhXtgvà cákVhXtgc bạdzrEPwn cườrpi, mộtkVhXtg nụdzrEPw rpcười vkVhXtgô hồ5vaQkYn, côkVhXtg cưrpời nh5vaQkYư mukVhXtgốn nhờrp mọdzrEPwi ngườirp trôn5vaQkYg giữkVhXtg kVhXtgĐinh rpĐông hrpộ mì5vaQkYnh; khrpi nụkVhXtg ckVhXtgười cdzrEPwhưa rpkịp tắt5vaQkY trênrp 5vaQkYmôi, ckVhXtgô đkVhXtgã thkVhXtgò tdzrEPway m5vaQkYóc mộdzrEPwt rpcon kVhXtgmắt ra.
TdzrEPwuy rkVhXtgất đau5vaQkY đớnrp ndzrEPwhưng ckVhXtgô khdzrEPwông quỵrp ngrpã; kVhXtgcô 5vaQkYhướng mặt5vaQkY vềkVhXtg kVhXtgphía kVhXtgcon rrpồi thảdzrEPw corpn mắtdzrEPw xuốngkVhXtg dưới.
Đinh Đô5vaQkYng hơkVhXtgi độkVhXtgng đậy.5vaQkY Trprong mắtrp HdzrEPwắc 5vaQkYBảo, họkVhXtg trôkVhXtgng 5vaQkYthấy ckVhXtgon dzrEPwma nhrpỏ nhảydzrEPw rkVhXtga dzrEPwkhỏi ng5vaQkYười Đin5vaQkYh ĐôngkVhXtg đ5vaQkYể tómdzrEPw kVhXtgcon mắtrp đẫ5vaQkYm 5vaQkYmáu kiadzrEPw. Tầrpn CkVhXtgẩm hétkVhXtg lêndzrEPw: “dzrEPwMau cdzrEPwứu rpđứa bérp đi!”kVhXtg rpba người5vaQkY dzrEPwvội ch5vaQkYạy lại5vaQkY kéorp 5vaQkYđứa bé5vaQkY lên.
5vaQkYĐinh ĐôkVhXtgng dzrEPwvẫn chưa5vaQkY trpỉnh, kVhXtgnó cứkVhXtg kVhXtgngủ tdzrEPwhiếp đkVhXtgi nrphưng vẫ5vaQkYn 5vaQkYréo 5vaQkYgọi: “Mẹrp ơikVhXtg, mkVhXtgẹ 5vaQkYxuống chơrpi vớirp cokVhXtgn đi!”
AndzrEPwh Krpỳ gidzrEPwơ bàkVhXtgn tarpy đẫmkVhXtg kVhXtgmáu vu5vaQkYốt kVhXtgve kVhXtgkhuôn 5vaQkYmặt 5vaQkYnhỏ xinrph dzrEPwcủa cokVhXtgn gáidzrEPw, trokVhXtgng c5vaQkYon mắ5vaQkYt ckVhXtgòn l5vaQkYại cdzrEPwủa crpô trànrp rpngập kVhXtgtình kVhXtgyêu thươrpng; côdzrEPw lạdzrEPwi đưakVhXtg m5vaQkYắt rpnhìn bốndzrEPw nkVhXtggười bạndzrEPw r5vaQkYồi rpnói: rp“Em phảikVhXtg đirp ngrpăn cảnrp thằngrp b5vaQkYé lạikVhXtg, bởrpi sớdzrEPwm muộnkVhXtg nkVhXtgó kVhXtgsẽ tớ5vaQkYi làdzrEPwm hdzrEPwại ckVhXtgon emkVhXtg, nhờ5vaQkY mọirp nrpgười trôngdzrEPw dzrEPwnom ĐinhdzrEPw Đô5vaQkYng kVhXtghộ em.”
MdzrEPwọi ndzrEPwgười cònrp 5vaQkYchưa k5vaQkYịp dzrEPwđịnh thầkVhXtgn lạidzrEPw tdzrEPwhì đdzrEPwã th5vaQkYấy AdzrEPwnh Kỳ5vaQkY 5vaQkYnhảy xuốn5vaQkYg dướikVhXtg; chẳngdzrEPw mấydzrEPw chốdzrEPwc, khôngrp kVhXtgai nhdzrEPwìn kVhXtgthấy dzrEPwgì nữa.dzrEPw 5vaQkYMột tiếngdzrEPw “rầm”rp khôrp kdzrEPwhốc. dzrEPwĐinh Đônrpg kh5vaQkYông nórpi dzrEPwlung tukVhXtgng nữa;kVhXtg nórp đrpã th5vaQkYiếp đi.
5vaQkYMọi ngườ5vaQkYi 5vaQkYôm Đrpinh Đ5vaQkYông 5vaQkYra rpngoài. TdzrEPwrên crpổng s5vaQkYân thượkVhXtgng ckVhXtgó hkVhXtgai rpbóng người5vaQkY 5vaQkY– mộtdzrEPw lớn,rp mộtrp békVhXtg đkVhXtgang đứn5vaQkYg rpdõi the5vaQkYo họ.5vaQkY Đó5vaQkY lkVhXtgà bónrpg cdzrEPwủa AnkVhXtgh Kỳrp vrpà thằ5vaQkYng bé5vaQkY. 5vaQkYCả hadzrEPwi nắkVhXtgm 5vaQkYtay kVhXtgnhau hồirp l5vaQkYâu rkVhXtgồi qrpuay dzrEPwngười đrpi mất.
ThdzrEPwi Th5vaQkYi x5vaQkYúc độngkVhXtg quỵrp n5vaQkYgã trrpên sâdzrEPwn thrpượng, crpô thakVhXtgn thkVhXtgở: ‘rpMình cứ5vaQkY tưởndzrEPwg 5vaQkYnó rpghét đứa5vaQkY t5vaQkYrẻ nàkVhXtgy, mrpình đãrp thự5vaQkYc srpự rpkhông hiểurp nó.kVhXtg VìkVhXtg rpđứa trdzrEPwẻ nàdzrEPwy, nó5vaQkY cdzrEPwó thểrp 5vaQkYlàm được5vaQkY 5vaQkYbất crpứ việcdzrEPw gìrp, cdzrEPwó thể5vaQkY chiếndzrEPw thắrpng mọrpi tkVhXtghế lực5vaQkY. MìkVhXtgnh đã5vaQkY kVhXtgkhông biếtrp tìrpnh yrpêu củakVhXtg ngư5vaQkYời rpmẹ dzrEPwlại brpao rpla đếnkVhXtg thế!”
TầnkVhXtg 5vaQkYCẩm chdzrEPwạy về5vaQkY phíadzrEPw TdzrEPwhi ThkVhXtgi, hkVhXtgai ngườikVhXtg ò5vaQkYa khó5vaQkYc ndzrEPwức dzrEPwnở. BốndzrEPw người5vaQkY khôdzrEPwng ddzrEPwám rpxuống dzrEPwdưới; rphọ lặdzrEPwng lkVhXtgẽ chờrp bdzrEPwình dzrEPwminh trêndzrEPw 5vaQkYsân thượng…
kVhXtgTần kVhXtgCẩm nhẹdzrEPw nhkVhXtgàng trpiến về5vaQkY phírpa Khrpa Lương5vaQkY nói:
- EkVhXtgm rpxin lỗikVhXtg, vừdzrEPwa rồidzrEPw ekVhXtgm đãrp 5vaQkYquá mạndzrEPwh trpay vớ5vaQkYi anh.
Kha kVhXtgLương quarpy lạ5vaQkYi cườikVhXtg trkVhXtgả lời:
kVhXtg- K5vaQkYhông saokVhXtg, đằngdzrEPw ndzrEPwào adzrEPwnh kVhXtgcũng dzrEPwbéo, dzrEPwđang cầnkVhXtg giảmrp bdzrEPwéo mà.
Tầrpn dzrEPwCẩm nhìndzrEPw Khrpa lươngkVhXtg c5vaQkYàng 5vaQkYngày 5vaQkYcàng rõrp tronrpg kVhXtgánh bìkVhXtgnh min5vaQkYh; c5vaQkYô ndzrEPwhớ rplại lầkVhXtgn đầu5vaQkY tiê5vaQkYn 5vaQkY2 ngưdzrEPwời gặpdzrEPw nhaukVhXtg. Cứrp nhưrp córp bàn5vaQkY dzrEPwtay củ5vaQkYa rpông kVhXtgtrời sắpdzrEPw đ5vaQkYặt tkVhXtgrước vậy,5vaQkY ngườkVhXtgi 5vaQkYđàn ônrpg nàdzrEPwy hết5vaQkY lầ5vaQkYn n5vaQkYày đến5vaQkY lần5vaQkY khácrp rpxuất dzrEPwhiện tro5vaQkYng rpcuộc đờrpi crpô cùng5vaQkY cdzrEPwô ckVhXtghia kVhXtgsẻ mọdzrEPwi krphó khăn.
Lục TkVhXtgử MkVhXtginh 5vaQkYthẫn kVhXtgthờ rpnhìn TầkVhXtgn Cẩmrp vàkVhXtg Khrpa LươngkVhXtg. Nhữrpng dzrEPwngày dzrEPwvừa q5vaQkYua, a5vaQkYnh khôrpng ckVhXtgó 5vaQkYthời g5vaQkYian qdzrEPwuan rptâm tớikVhXtg tìnhrp cdzrEPwảm củarp mìnhkVhXtg, nhưngrp anrph biếtkVhXtg r5vaQkYõ, ngườrpi kVhXtgđàn ông5vaQkY trư5vaQkYớc mắrpt anrph córp rấtdzrEPw nhiềrpu c5vaQkYách đểkVhXtg trdzrEPwanh 5vaQkYthủ tìrpnh cảmrp 5vaQkYcủa ngườikVhXtg rpanh yêdzrEPwu kVhXtgdấu. ChkVhXtgưa ba5vaQkYo giờ,dzrEPw dzrEPwTần Cẩ5vaQkYm đối5vaQkY xử5vaQkY dzrEPwđặc biệtdzrEPw vớ5vaQkYi andzrEPwh, như5vaQkYng lạirp 5vaQkYhết lầ5vaQkYn nkVhXtgày đếkVhXtgn lầ5vaQkYn khácdzrEPw thể5vaQkY rphiện sựrp rpquan târpm đặckVhXtg bikVhXtgệt tớikVhXtg KdzrEPwha Lương.dzrEPw LòngdzrEPw an5vaQkYh quặ5vaQkYn đakVhXtgu, an5vaQkYh tựdzrEPw hỏirp chẳdzrEPwng lẽdzrEPw m5vaQkYình lạirp khkVhXtgông bằngkVhXtg 5vaQkYcái gkVhXtgã lưu5vaQkY marpnh kikVhXtga sao?
Mọi ngrpười đềukVhXtg khô5vaQkYng pkVhXtghát hiệnrp r5vaQkYa dzrEPwánh dzrEPwmắt khákVhXtgc lạrp củkVhXtga ĐườngdzrEPw T5vaQkYhi Thi.
C5vaQkYhính TdzrEPwhi Trphi cũ5vaQkYng kVhXtgkhông hiểu5vaQkY cdzrEPwô b5vaQkYắt đầudzrEPw cókVhXtg dzrEPwcảm tdzrEPwình vớdzrEPwi TửkVhXtg M5vaQkYinh từdzrEPw lúckVhXtg n5vaQkYào; rpnhững ngàkVhXtgy 5vaQkYvừa qu5vaQkYa, rpcô đãrp cdzrEPwó 5vaQkYthể khkVhXtgẳng đdzrEPwịnh rằngkVhXtg mìnhkVhXtg yêdzrEPwu Tử5vaQkY MinkVhXtgh. Côrp dzrEPwnhớ kVhXtgrất dzrEPwrõ hôkVhXtgm n5vaQkYay, rptrong kVhXtglúc 5vaQkYsợ h5vaQkYãi, n5vaQkYgười đầkVhXtgu tirpên cô5vaQkY ndzrEPwghĩ tới5vaQkY lrpà Tử5vaQkY Minh.
LụckVhXtg dzrEPwTử MdzrEPwinh dzrEPwvà TkVhXtgần CẩmdzrEPw lkVhXtgà mộtrp đô5vaQkYi kVhXtgkia mrpà? Tạrpi s5vaQkYao rpTần rpCẩm lrpại 5vaQkYbắt c5vaQkYá dzrEPw2 taykVhXtg, lạidzrEPw còdzrEPwn đốidzrEPw t5vaQkYốt 5vaQkYvới 5vaQkYKha Lưrpơng đdzrEPwể 5vaQkYTử MikVhXtgnh đrpau 5vaQkYlòng? TdzrEPwhực rkVhXtga crpô ấkVhXtgy đâkVhXtgu cókVhXtg xikVhXtgnh đẹdzrEPwp bằnrpg mrpình? vậy5vaQkY mdzrEPwà trokVhXtgng lúcrp ngukVhXtgy nkVhXtgan nhấtkVhXtg lkVhXtgại códzrEPw đượ5vaQkYc tấkVhXtgm châkVhXtgn tkVhXtgình củarp cảkVhXtg dzrEPw2 chà5vaQkYng trai.
Thi TkVhXtghi 5vaQkYlà dzrEPwcô grpái códzrEPw nrphiều dzrEPwlợi dzrEPwthế nhấtdzrEPw tronrpg nhómrp bạn;dzrEPw gidzrEPwa đdzrEPwình giàudzrEPw có;kVhXtg lạikVhXtg thrpông minrph xindzrEPwh đẹpkVhXtg. TdzrEPwần Cẩ5vaQkYm c5vaQkYhẳng kVhXtgqua ckVhXtghỉ làkVhXtg bạnrp họkVhXtgc t5vaQkYừ thủkVhXtga nhỏ5vaQkY, ckVhXtgô kVhXtgấy dựakVhXtg và5vaQkYo kVhXtgđâu màdzrEPw ckVhXtgó đượcrp nhkVhXtgiều thứ5vaQkY đdzrEPwến rpthế cdzrEPwơ chứ?
Thi ThdzrEPwi hằkVhXtgn họcdzrEPw ndzrEPwhìn vàrpo bóngdzrEPw rpTử MdzrEPwinh; kVhXtgcô t5vaQkYhề nkVhXtghất địnhdzrEPw phảirp c5vaQkYhiếm được5vaQkY an5vaQkYh kVhXtgđể chứnrpg minrph c5vaQkYô không5vaQkY rphề 5vaQkYthua ké5vaQkYm Tầnrp Cẩm.
ĐúnkVhXtgg 5vaQkYlúc nàrpy Hrpắc Brpảo đrpang n5vaQkYằm rptrong rplòng KhdzrEPwa LưdzrEPwơng bỗngdzrEPw nhảkVhXtgy kVhXtgphắt sdzrEPwang lòngkVhXtg TầnkVhXtg Cẩ5vaQkYm, nórp kVhXtgcong lưn5vaQkYg rpvề phíkVhXtga Thrpi 5vaQkYThi, n5vaQkYhư 5vaQkYthể dzrEPwđã nhkVhXtgìn thấurp đượcrp ýdzrEPw nghĩ5vaQkY củadzrEPw rpcô vậy.
Mặtrp trrpời rồikVhXtg dzrEPwcũng lấpkVhXtg ló5vaQkY ởkVhXtg đằngdzrEPw đông.kVhXtg; dướidzrEPw 5vaQkYmuôn vkVhXtgàn tikVhXtga nắnrpg vàngrp, bốndzrEPw ngườikVhXtg bọdzrEPwn 5vaQkYhọ kVhXtgvẫn đứngkVhXtg yêkVhXtgn 5vaQkYtại chỗ;rp nh5vaQkYưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.