You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửycQs ibtXMinh iKUArút súncr7ag raibtX, chĩaiKUA vàibtXo mycQsụ tibtXa rcr7aồi cr7ađe doạibtX: "ĐừngibtX lạycQsi gần,cr7a nếuv7ef khôngcr7a tôibtXi bắycQsn đấy!"
MụycQs cr7ata cibtXười rồicr7a lùcr7ai vềiKUA pcr7ahía siKUAau. MụibtX tycQsa biKUAị hútibtX viKUAào chiếciKUA ycQsgương. ibtXChiếc gươnv7efg troiKUAng thacr7ang mycQsáy bỗibtXng cr7atrở nênv7ef sốnv7efg độngv7ef khácycQs thườcr7ang, niKUAó nuốtycQs chửngiKUA ngườiiKUA phụycQs ncr7aữ ycQskia. Mv7efụ tcr7aa biếncr7a mất.
Lv7efục ibtXTử iKUAMinh khôniKUAg ibtXtin nổicr7a v7efvào mọicr7a tv7efhứ diễnibtX ribtXa trướciKUA mibtXắt mìiKUAnh, nhưngibtX khôv7efng còiKUAn đủcr7a thờiycQs giibtXan đểycQs ngạcv7ef nhiêv7efn nữiKUAa. ibtXAnh iKUAthấy iKUAbóng củav7ef ycQsmụ ibtXta khibtXông biếibtXn mấtibtX trocr7ang gươycQsng màibtX bâycQsy giycQsờ đãiKUA ibtXhiện hìnhycQs ibtXlà niKUAgười phụycQs ibtXnữ mặcr7ac ibtXáo đỏ,ibtX v7efcứ dcr7ai chuyểnycQs vềycQs phíycQsa ancr7ah, cr7acàng lúibtXc càngcr7a gần.
Lục TửiKUA buiKUAộc iKUAphải nycQsổ súng.
KhycQsa LưibtXơng vàiKUA Tầnv7ef Cv7efẩm chạyibtX tớiycQs giữiKUAa cầuycQs iKUAthang ycQsthì nghcr7ae tycQshấy tiếycQsng siKUAúng, TầibtXn CiKUAẩm liKUAiền đứngiKUA libtXại rồibtXi ycQsnói viKUAới ycQsKha LycQsương: ibtX"Anh à,ibtX bệnhiKUA viycQsện cr7anày liKUAàm gìv7ef cóibtX tầv7efng 13."
Khcr7aa Lươnv7efg vỗiKUA đầuibtX thừaiKUA nhậiKUAn, bv7efệnh iKUAviện nàiKUAy chỉibtX ibtXcó bốnv7ef tầng,cr7a cr7alấy đâuv7ef cr7ara tiKUAầng ibtX13 kiibtXa cv7efhứ! Hacr7ai ngycQsười đycQsã ciKUAhạy ycQsrất ycQslâu rồibtXi. ChẳngycQs lẽiKUA v7eflại bycQsị ảv7efo gv7efiác ư?
ibtXKha LươniKUAg đv7efã ccr7aó kincr7ah ibtXnghiệm từycQs buiKUAổi sáncr7ag, anv7efh v7efbình tycQsĩnh cr7anhìn bốv7efn pcr7ahía, iKUAphát hiệncr7a tầngycQs dycQsưới ibtXcó bóngibtX ngcr7aười. Acr7anh liibtXền kycQséo Tầcr7an CẩmiKUA chạyibtX xuốngv7ef, vừiKUAa cv7efhạy vừaiKUA v7efnói: ycQs"Anh hiểuycQs rồcr7ai, thcr7aang miKUAáy viKUAẫn ởcr7a v7eftầng ibtX1, nycQsó iKUAvẫn đứngcr7a yêniKUA cr7aở đó,ycQs ibtXnhưng ncr7aó liKUAại chcr7aạy vàcr7ao iKUA1 khôv7efng gicr7aan tầngibtX 1ycQs3 khiKUAác. CycQshúng mìibtXnh cr7amau chạyibtX xuốngiKUA v7eftầng ycQs1 đi."
ibtXLục iKUATử Mincr7ah đãv7ef ycQskhông ibtXcòn đểibtX iKUAý tớiv7ef v7efcái gycQsì ycQsnữa, iKUAanh ycQsnhắm mcr7aắt bắncr7a bừa,iKUA lúcr7ac mởycQs cr7amắt rycQsa chỉibtX thiKUAấy ycQsvỏ đycQsạn tuiKUAng tócr7ae iKUAkhắp nơi.
AibtXnh ibtXvừa địnhiKUA thởv7ef thàoycQs ycQsnhẹ nhycQsõm ibtXthì lạicr7a ciKUAảm thấycQsy iKUAcó giKUAì đóibtX đancr7ag lắcv7ef lưibtX trcr7aên ycQsđầu. NiKUAgẩng đầv7efu iKUAlên, anibtXh ycQsthấy ngườiycQs pv7efhụ nữv7ef mặibtXc áibtXo đycQsỏ đóibtX đaniKUAg ycQstreo lycQsơ lửcr7ang iKUAtrên ycQscửa trờicr7a củiKUAa ycQsthang ycQsmáy. Bàcr7a tycQsa thõngycQs mibtXặt xuốnycQsg, đycQsối v7efmặt vớcr7ai aniKUAh, cr7a2 coycQsn cr7amắt v7efđã bịycQs móc,iKUA mácr7au chảv7efy trànv7ef khắpycQs nơiv7ef, rỏiKUA cảcr7a vycQsào mibtXặt anh.
Đáng sợiKUA nhấtiKUA libtXà ngưycQsời đycQsàn iKUAbà vớicr7a khucr7aôn v7efmặt vôiKUA v7efhồn lạicr7a ibtXbắt v7efđầu ibtXnhếch mépiKUA cười.
Kha Lươngcr7a đãycQs ycQstới cửibtXa tycQshang máy,iKUA ibtXanh đậibtXp mạnhycQs vàcr7ao cr7anó nhưnibtXg iKUAchẳng ibtXcó tácv7ef dụngcr7a gì.
Tần CẩmycQs ycQssốt ruv7efột, nhấycQsn ncr7aút lcr7aiên hồi.
HắcibtX BảoycQs đanibtXg nằmv7ef tiKUArong lcr7aòng ibtXKha iKUALương bỗngycQs nhảyv7ef vọiKUAt lêniKUA cv7efào cr7avào mycQsôi aibtXnh, KycQsha LibtXương libtXấy tcr7aay iKUAsờ tibtXhì phátv7ef v7efhiện mìniKUAh ycQsđã bịibtX ycQschảy máycQsu, iKUAanh cũycQsng chẳngibtX cibtXó tibtXhời gcr7aian đểv7ef tráibtXch Hắcv7ef BảiKUAo ycQsnữa, cứibtX tiếcr7ap tcr7aục đcr7aạp cửa.
ĐúngycQs lúycQsc nàv7efy tycQshì xuấtcr7a hibtXiện kiKUAỳ tíibtXch ibtX– bàcr7an tacr7ay dínhcr7a máuv7ef củiKUAa cr7aKha LươngiKUA vừav7ef đv7efập cr7avào cửa,cr7a tiKUAất cảcr7a cácibtX vếtibtX mycQsáu đầmycQs đìacr7a trêncr7a v7efthang máibtXy v7efđều biếnibtX mất.
KhycQsa LươiKUAng ngạcycQs nhiycQsên nycQshìn ycQstay mìiKUAnh riKUAồi ibtXhét to:
- ĐúnibtXg rồi!cr7a Scr7aao ancr7ah cr7alại khônibtXg ycQsnhớ iKUAđến chicr7aêu iKUAnày ycQstrong Pcr7ahương v7efpháp trycQsánh tv7efà củycQsa ônv7efg anibtXh cr7a– dùngycQs máv7efu củv7efa mìnhv7ef đểv7ef đcr7auổi mycQsa. v7efDòng họibtX v7efKha củcr7aa ibtXanh truyềncr7a đờicr7a làmcr7a phcr7aáp ibtXsư, nv7efên trêibtXn ibtXngười aycQsi cũngibtX ciKUAó máv7efu tcr7aránh ma.
Ancr7ah vibtXẫn đanibtXg hoycQsan hỉv7ef ycQsthì tibtXhấy mv7efũi mìniKUAh đaucr7a v7efnhói, máuibtX chảv7efy ibtXộc ycQsra. AnibtXh địnhibtX cr7amắng iKUATần CẩmiKUA tibtXhì tcr7ahấy cr7acô điKUAã nhaibtXnh chócr7ang lấv7efy taibtXy iKUAquyệt ycQsmáu iKUAtrên miKUAũi anv7efh rồiibtX bcr7aôi vàocr7a núycQst nhiKUAấn thancr7ag máycr7a. VừaibtX nhycQsấn mạnycQsh vcr7aào, ycQsthang máyycQs bycQsật mở.
Một ngườiiKUA ycQsđang bibtXị ibtXtreo lủv7efng lẳngv7ef v7eftrong iKUAthang máyv7ef; ycQsđó chínycQsh iKUAlà LụiKUAc cr7aTử Mv7efinh. KhibtXa LibtXương chcr7aạy v7efvào tronv7efg ômcr7a châniKUA TibtXử MiniKUAh kéiKUAo xuycQsống, ycQsđáng thưcr7aơng v7efcho av7efnh ycQschàng LụcycQs TibtXử Minv7efh đãiKUA bịv7ef triKUAeo ciKUAổ trợnycQs cảv7ef ibtXmắt; đãibtX thycQsế lạicr7a cònibtX tiKUAiếp tiKUAục cr7abị ycQskéo cr7axuống ibtXđau cr7ađiếng người,v7ef nêiKUAn chỉycQs ccr7aòn biếycQst giẫyibtX đạpv7ef luncr7ag tuibtXng. iKUAT cr7aần CẩibtXm nhìncr7a thấyibtX thếiKUA vộiv7ef nibtXói vớibtXi KiKUAha Lương:ibtX “Đừcr7ang ibtXcố iKUAkéo acr7anh ấyibtX xuốngibtX, bếycQs iKUAanh ấyiKUA lênv7ef đi”
Kv7efha LibtXương vcr7aà TibtXần CẩibtXm liKUAuống cuốngycQs đặtiKUA Tv7efử MiycQsnh xuốngycQs; v7efmay mv7efà av7efnh ấycQsy ibtXkhông bịycQs v7eftreo lâu,v7ef hơv7efn nữacr7a tv7efhể ycQslực sycQsung mãnibtX nêv7efn chiKUAỉ ibtXnghỉ v7ef1 lúcr7ac lạicr7a bìncr7ah iKUAthường iKUAnhư khôcr7ang cibtXó vicr7aệc gì.
Vừv7efa ibtXngồi dậy,cr7a cr7aTử cr7aMinh đãycQs lớniKUA tiếnv7efg mắnv7efg ycQsKha Lương:
- LycQsúc cr7anãy anv7efh cứycQs ccr7aố kéoycQs tôcr7ai iKUAxuống, aycQsnh ciKUAó cv7efòn nhânibtX tínhv7ef khôibtXng đấy?cr7a HiKUAay làv7ef aniKUAh cr7amuốn ycQsgiết tôi?
Kha LươniKUAg xocr7aa mũiibtX v7efhỏi lại:
- ĐừngiKUA cóiKUA gycQsià ibtXmồm! v7efnếu iKUAanh khôngiKUA treibtXo cổiKUA tiKUAự tửibtX thìv7ef tôicr7a đãiKUA kcr7ahông mấibtXt nhiềuibtX ibtXmáu đếibtXn tv7efhế! TycQsôi vốv7efn ycQsđã gầcr7ay ibtXyếu, siKUAuy v7efdinh dưỡnibtXg, ycQsthiếu ycQsmáu, đâucr7a ccr7aó đượcv7ef béoycQs tốtibtX nhibtXư anh.
ibtXTần Cẩv7efm phibtXải hv7efét iKUAto cv7efan ibtX2 người:
- Đcr7aến lúcycQs nycQsày màycQs cr7a2 av7efnh cònibtX tâibtXm tribtXạng cãcr7ai nibtXhau v7efà? Khôngcr7a maycQsu điv7ef cứuibtX Tv7efhi Thi!
Họ liềnycQs cr7ađứng dậyv7ef cr7achạy rcr7aa ngoài.iKUA Nhìncr7a thấyibtX ThiKUAi Thcr7ai đancr7ag chầmv7ef cv7efhậm bướv7efc iKUAtới, cr7aba v7efngười thibtXở phàov7ef nhẹv7ef ncr7ahõm; đaibtXng đycQsịnh chiKUAạy đibtXến chiKUAỗ Tv7efhi TiKUAhi iKUAthì hibtXọ đứngiKUA sữngiKUA lại.
Có mộtycQs bóncr7ag ngườiibtX ycQsbay v7efsau Tv7efhi Thi.
Tcr7aần CẩibtXm giibtXơ nắibtXm đấmv7ef v7efđịnh đániKUAh ycQsKha Lươngv7ef. Kv7efha LươngycQs vv7efội cv7efhạy tớiv7ef v7efnúp sacr7au lv7efưng TửiKUA Minh.
TycQshi cr7aThi đangibtX ycQsdần tiếnycQs tớicr7a phíaycQs hv7efọ; cv7efái cr7abóng iKUAkia ibtXcũng ribtXõ hơncr7a. Bv7efa ngườycQsi nhậncr7a rv7efa đóiKUA làcr7a v7efông nộiKUAi KhiKUAa LươycQsng licr7aền ngồiv7ef bệtibtX xuốnibtXg đấycQst, thởiKUA phàoycQs v7efrồi nói:
- iKUAÔng à,iKUA lầnibtX nibtXày ycQsông xuấtcr7a hiệycQsn qv7efuá bấtiKUA ngờv7ef đấy!iKUA Bọncr7a cháuv7ef ibtXsợ ibtXđến ibtXthót tiibtXm cr7arồi v7efđây này.
ÔnibtXg nộicr7a KhycQsa ibtXLương –iKUA Khv7efa ĐiKUAạo cuibtXối cùnv7efg cũcr7ang xuấcr7at hiện,cr7a KhiKUAa LươngiKUA viKUAui mừycQsng ibtXchạy vềiKUA phiKUAía ông,ycQs nhưngiKUA thấyibtX ôngycQs v7efhững hờ,cr7a cycQshán nibtXản nhìnibtX mình.
Ông v7efcụ tráv7efch móc:
cr7a- Lẽcr7a nàibtXo cháv7efu đv7efã sycQsử dụngibtX chicr7aêu thuậycQst mcr7aáu trcr7aánh tàv7ef đêiKUA tiKUAiện nhấiKUAt, nhycQsục nhiKUAã ibtXnhất, iKUAhèn hạv7ef nhibtXất củaibtX ycQsdòng họcr7a KycQsha chúiKUAng ta?
Kha LưibtXơng buv7efồn iKUAbã đáv7efp lại:
- NhycQsục v7efnhã cr7ahèn hạcr7a cáicr7a gìiKUA chứ!cr7a nếuycQs khôngycQs ibtXcó chútcr7a ycQsmáu cycQsủa ccr7aháu thv7efì TửibtX Mincr7ah sớmibtX đcr7aã bịycQs chv7efết ycQstreo iKUAtrong thibtXang iKUAmáy rồi.
Tần CẩycQsm chcr7aạy tớicr7a đycQsỡ iKUAThi TibtXhi thibtXì ibtXnhận thấyiKUA ycQsThi Tv7efhi đav7efng nibtXhư ngườicr7a mộngiKUA du.
Ônv7efg ibtXtrẻ iKUAgiải thích:
v7ef- iKUAThi Tcr7ahi bịibtX ôngibtX tcr7ahôi miêncr7a ycQsrồi, v7efban nãyv7ef nv7efó v7efđã kiKUAinh v7efhãi tộtibtX độcr7a; ônv7efg thibtXôi mycQsiên đibtXể ncr7aó ngủ,ycQs iKUAnhư thếycQs sv7efẽ bảoibtX ibtXvệ đượcycQs nguyêncr7a khíiKUA tốtycQs hơn.
Ôv7efng trẻibtX quibtXay ibtXra iKUAnói vớiibtX iKUAKha Lương:
- v7efSao cibtXháu khôycQsng cycQshịu họcycQs phépcr7a tcr7ahuật troniKUAg scr7aách củaiKUA ôngv7ef? BaiKUAo ncr7ahiêu v7efphương phibtXáp iKUAhay khôv7efng dùngibtX lạiibtX đv7efi dycQsùng v7efcái ibtXphép nhycQsục nhãycQs tcr7ahế hảibtX cháibtXu? Làmcr7a thv7efế màcr7a gycQsọi ibtXlà bắibtXt iKUAma ưcr7a? iKUAThà cibtXháu cr7ahiến miKUAáu chcr7ao bệncr7ah việnibtX đểcr7a cứuycQs v7efngười cònycQs hơnibtX lycQsà iKUAvung cr7avãi luycQsng tuncr7ag., thv7efật chiKUAẳng biycQsết xấiKUAu ycQshổ iKUAgì cả.
KhiKUAa LibtXương xấibtXu hv7efổ liKUAiền cãiycQs lạiiKUA ông:
- Tcr7ahế acr7ai bycQsảo tậcr7ap hợibtXp cáv7efc miKUAảnh vảycQsi lạicr7a rycQsồi đốtv7ef điiKUA lcr7aà cibtXó thv7efể iKUAphá ibtXđược lờycQsi nibtXguyền Ccr7aA cr7aBĂNG? Tv7efrong liKUAúc tycQshu thiKUAập vảiycQs, bọv7efn ciKUAháu v7efxém chútcr7a nữaibtX đãibtX ibtXmất mycQsạng rycQsồi, ycQsvậy màv7ef bâycQsy gycQsiờ ôniKUAg libtXại iKUAtới tráycQsch chácr7au nữacr7a à?
iKUAÔng trẻiKUA chaiKUAu ycQsmày rycQsồi nói:
- Cáv7efc ycQscháu đãv7ef xeycQsm bibtXản thv7efảo củaibtX ông?
cr7a- Bảncr7a tycQshảo nàibtXo ccr7aơ? ycQsQuyển v7efsách đóv7ef làycQs bảnibtX thảcr7ao củycQsa ôngiKUA ưv7ef? ycQs- BốibtXn ngườiycQs ngạcycQs nhiv7efên nhiKUAìn ông.
- ycQsĐó đúngiKUA làiKUA iKUAbản thảocr7a củv7efa v7efông. v7efLẽ nàov7ef tronycQsg bảiKUAn thảov7ef ycQsông lạicr7a ycQskhông ycQscó quyibtXền ycQsgiả thiếtycQs iKUAmột chút?cr7a ViKUAiệc v7efphá lờibtXi nguyềnv7ef v7efCA BycQsĂNG làv7ef mộiKUAt cr7atrong nycQshững câucr7a hibtXỏi ycQskhó tycQsrả lycQsời nhấtv7ef cibtXủa iKUAdòng ibtXhọ cr7aKha chúv7efng tav7ef, ôngv7ef đãibtX iKUAđề cibtXập rấcr7at ncr7ahiều giảv7ef thiếtibtX đểiKUA phibtXá cr7alời nguyền,ycQs chẳngibtX ycQsnhẽ cáiKUAc cháucr7a cv7efứ lầnv7ef lưibtXợt thửiKUA từniKUAg phươv7efng phv7efáp hycQsay sao?
Ba ngưv7efời đềuycQs kicr7anh scr7aợ ibtXtoát mồiKUA hôi.
ibtX- Cáv7efc cháiKUAu tycQshu thậpibtX mycQsảnh vảicr7a đỏ,ycQs ycQsđem sứv7efc mạnv7efh CycQsA BycQsĂNG ycQsvốn điKUAã đưibtXợc táchiKUA rcr7aa tậpiKUA ycQshợp ycQslại, rồicr7a lạiv7ef maniKUAg mảnhv7ef vycQsải ibtXđó tớiycQs niKUAơi chcr7aí âmibtX. Cácr7ac cháuycQs hv7efãy v7efmở tycQso mắtv7ef rcr7aa iKUAmà nhìcr7an, nibtXơi v7efnày iKUAmấy chụcv7ef năv7efm tv7efrước vốiKUAn ycQslà v7efnghĩa địaycQs chôncr7a xácr7ac hv7efàng vycQsạn ngưiKUAời. cr7aCác cháuycQs ibtXcho ibtXrằng nhữniKUAg khucr7aôn mibtXặt sv7efau tấiKUAm v7efkính ibtXkia cr7alà mặtv7ef ngiKUAười đúngcr7a không,iKUA kỳiKUA cr7athực đóibtX đềuv7ef làv7ef nhycQsững oaiKUAn hồnycQs trướciKUA kiiKUAa, họiKUA đanv7efg nibtXgày đêibtXm làv7efm bạnycQs viKUAới ycQsnhững iKUAbệnh nhânibtX tibtXâm thần.
ibtXÔng ibtXtrẻ liKUAại dõngibtX dạccr7a nóiv7ef tiếp:
- Cácr7ac ycQscháu iKUAcòn đứnv7efg đờv7ef ởiKUA đâcr7ay iKUAlàm gì?v7ef KhôngiKUA mycQsau lêncr7a cr7asân thưibtXợng tcr7aìm iKUAAnh KỳycQs cr7avà cr7aĐinh ĐibtXông ibtXđ! cr7aĐinh ĐôngibtX hiệcr7an giờv7ef đanycQsg bịv7ef mộtiKUA lycQsực lượngcr7a ibtXđáng sợv7ef tcr7ahao tv7efúng; nếv7efu ciKUAác chv7efáu đếnycQs muộnibtX sẽycQs khcr7aông kịibtXp đâu!
Ông trẻv7ef vừaiKUA cr7avỗ vàocr7a nycQsgười Tv7efhi ThibtXi, côibtX liềnv7ef tỉnhv7ef lại.v7ef BốiKUAn ngườiibtX khycQsông cr7akịp nóibtXi ycQsgì ycQsvội ibtXbước ycQsvào tv7efhang máyiKUA, ôncr7ag v7eftrẻ iKUAkhông điiKUA cv7efùng họ,ibtX bởycQsi tcr7ahời iKUAgian hiệnibtX hiKUAình ycQsba phútv7ef mộycQst ycQsngày cr7ađã hết.v7ef iKUAÔng cibtXhỉ kịpcr7a nócr7ai vớiycQs ibtXKha Lương:ibtX “NếuiKUA thibtXực sựiKUA khcr7aông iKUAcó cáchycQs ycQsnào khác,ibtX cháibtXu hãyiKUA tiKUAự cắtiKUA ngóycQsn iKUAtay đibtXể máuycQs ycQschảy cr7ara niKUAhé!”. Lờv7efi dặnv7ef củaibtX ôncr7ag ycQstrẻ khiếnibtX ibtXKha iKUALương cr7alạnh hycQsết ccr7aả ngườv7efi, anv7efh đứngv7ef tiKUArong thcr7aang mycQsáy ibtXôm miệiKUAng khôngcr7a cr7anói năngycQs gì.
LúciKUA ibtXnày bốv7efn ngưibtXời libtXại đibtXi cùycQsng vớiiKUA ibtXnhau, khônv7efg aiKUAi nóibtXi nănv7efg gì.iKUA Hcr7aắc ibtXBảo nằv7efm ưibtXờn trêncr7a ibtXvai Khcr7aa LưycQsơng khôngibtX cibtXhịu xiKUAuống. Bọcr7an họibtX vừacr7a trảv7efi qcr7aua cr7acơn chấncr7a ycQsđộng, aiKUAi cũngibtX cr7abiết đốiv7ef cr7athủ củv7efa mìnhcr7a rv7efất mycQsạnh nhưibtXng họibtX vẫycQsn khôngcr7a iKUAtừ bibtXỏ v7efý ibtXđịnh cứycQsu AnycQsh KỳibtX ibtXvà ĐiiKUAnh Đông.
MọiiKUA ngibtXười cr7ađổ ibtXdồn chúcr7a iKUAý vv7efào KhiKUAa LươniKUAg, cr7aanh chẳngcr7a biếtcr7a v7eflàm saibtXo chỉycQs biếtv7ef ibtXngậm ngùibtXi kêucr7a iKUAca sv7efao sốcr7a ycQsmình khv7efổ tiKUAhế! TibtXại sibtXao bav7efo nhiêcr7au pháv7efp thuậtv7ef iKUAkhông họccr7a v7eflại chycQsỉ họiKUAc đượcibtX mỗiKUAi mộibtXt chcr7aiêu này.cr7a Mọiv7ef ngườicr7a v7efnhìn acr7anh ycQstiếc ibtXnuối ncr7aghĩ, giáycQs mycQsáu aiKUAnh v7efnhiều nhưv7ef nưv7efớc sôncr7ag v7efthì tốibtXt biếtycQs bao.
ChẳniKUAg mấyibtX chốiKUAc thcr7aang máycr7a đcr7aã lêniKUA tớiv7ef sâiKUAn v7efthượng, nếycQsu ibtXnhư ycQsông nộiv7ef cr7aKha LươngibtX khôcr7ang ycQsnói cv7efho bọncr7a v7efhọ bibtXiết nycQsơi nàyiKUA tcr7arước kcr7aia v7eflà nơiibtX chônv7ef xáibtXc cr7avạn cr7angười tycQshì tronibtXg mắtiKUA củaiKUA hiKUAọ, cr7anơi iKUAnày quảycQs libtXà cr7arất đẹpiKUA v7ef- mcr7aột nơycQsi cr7anon xancr7ah iKUAnước biếccr7a, câyycQs mâibtXy xiKUAanh xanv7efh mọcv7ef ởv7ef khắiKUAp ycQsnơi, trêibtXn sâniKUA thượngv7ef diKUAây mycQsây đaycQsn ibtXchéo iKUAvào niKUAhau cr7agiống nhiKUAư mv7efột tấibtXm vảiiKUA ibtXxanh diKUAày ibtXdặn vậy.
KhiKUAa LươnibtXg vừaiKUA nycQshìn v7efvừa nghibtXĩ, tibtXrong sáchv7ef củacr7a ôibtXng cr7aviết nibtXhững nơiycQs ibtXcó ibtXcây iKUAxanh cr7amọc cr7aum tùycQsm tcr7ahường rấtcr7a nặngibtX âmiKUA khv7efí. LoạiKUAi câcr7ay nàcr7ay hấpv7ef cr7athu âibtXm khícr7a iKUAđể tibtXồn tại,iKUA hiKUAơn nữaibtX ncr7aó ycQslại ccr7ahe lấpibtX ánycQsh mặtibtX trời,v7ef liKUAà nibtXơi ibtXtrú ẩnycQs ibtXtốt ciKUAủa cr7aoan hồn.
Bốncr7a ngườiycQs bưibtXớc điKUAi rấtycQs cẩnycQs thậcr7an, chv7efỉ iKUAsợ mv7efột sơv7ef suấtcr7a nhỏiKUA cũnibtXg cócr7a thểv7ef khcr7aiến họcr7a hụtv7ef bướccr7a. Điềuv7ef kỳibtX lycQsạ lv7efà hiKUAọ ycQsđều cảcr7am thấyycQs đv7efi tycQsrên ibtXcây mâycr7a vừacr7a dcr7aẻo iKUAvừa triKUAơn nycQsày cr7agiống nhcr7aư ibtXđi trycQsên đốibtXng xácycQs cv7efhết vậy!v7ef TuibtXy đềucr7a nghv7efĩ viKUAậy nhv7efưng khôngiKUA ycQsai v7efdám iKUAnói v7efra, họv7ef nhìibtXn sâcr7an thưiKUAợng ribtXộng lớibtXn, ibtXbăn khoăiKUAn khôibtXng biếtibtX đứacr7a béibtX ibtXđang ởycQs đâu?
Cuốiv7ef cùncr7ag v7efhọ cũngcr7a nycQshìn thấv7efy hiKUAai mẹcr7a coycQsn Av7efnh Kv7efỳ, nhưiKUAng cv7efảnh tượngycQs trưycQsớc mắtycQs họycQs iKUAthật đángibtX sợibtX! AiKUAnh KỳibtX đangibtX thảiKUA đứv7efa bcr7aé ởibtX ngoàibtXi scr7aân thượiKUAng, chỉibtX ccr7aần tv7efhả tycQsay thibtXì niKUAó iKUAchết chắciKUA rồi.
Đứa bév7ef ibtXkhông độibtXng đibtXậy, cr7agiống nhv7efư ngườv7efi chếiKUAt vậy!
Thi iKUAThi cr7ahốt v7efhoảng héibtXt lên:
- cr7aĐừng! Acr7anh cr7aKỳ! Đừngv7ef thảibtX tcr7aay raibtX. Đv7efừng giếtcr7a hibtXại cov7efn bé!
TuiKUAy nhiKUAiên, giibtXữa iKUAkhông giaibtXn ycQsma quáicr7a lạicr7a vv7efăng vẳngcr7a mcr7aột giọngv7ef v7efnói: “v7efHãy thiKUAả v7efcon raycQs. CibtXon muv7efốn ycQsđược xuốv7efng dướycQsi cycQshơi. v7efĐừng nắmibtX ibtXtay con!”iKUA ĐóiKUA chiKUAính libtXà tiếngv7ef củv7efa ĐiniKUAh Đông.
TầycQsn Ccr7aẩm vừiKUAa đibtXịnh v7efchạy libtXên thìycQs tiKUAhấy AiKUAnh KỳiKUA bỏycQs mộtycQs tv7efay raiKUA, v7efcô vộiiKUA đứngibtX lạycQsi cr7akhông dibtXám tcr7aiến tibtXhêm nữa.v7ef ycQsĐứa biKUAé bycQsị tibtXreo lơcr7a lửngv7ef ngoàiKUAi v7efsân thượngiKUA, giycQsó tcr7ahổi tới,cr7a sặcycQs mibtXùi mycQsáu tươycQsi taiKUAnh niKUAgòm, nv7efhìn ibtXkỹ dcr7aãy núibtXi đecr7an sycQsì phycQsía iKUAxa v7eftrông giốiKUAng nhiKUAư mộtiKUA v7efbầy qiKUAuái vv7efật đangcr7a iKUAnhe nav7efnh múaycQs vuốycQst, chỉiKUA trựv7efc ibtXcó gycQsì riKUAơi ibtXxuống làibtX iKUAnuốt chửycQsng khôngiKUA tha.
Khcr7aa LươiKUAng nhẹycQs nhv7efàng đặtiKUA Hắcv7ef BảoycQs ibtXxuống, v7efhy vọcr7ang nv7efó cóycQs cáiKUAch iKUAgì cibtXứu haibtXi mẹycQs v7efcon Av7efnh Kỳ.ibtX Lcr7aúc nàibtXy cr7aanh ycQsđã v7efcoi cr7aHắc ibtXBảo làv7ef bùaibtX hycQsộ ycQsmệnh củiKUAa mìnv7efh. HibtXắc BảoibtX lycQsiếc nhìiKUAn acr7anh mộcr7at cr7acái, ycQsánh mắycQst tycQsỏ vẻycQs cycQsoi thường.
Lv7efúc nàibtXy ibtXanh mớv7efi tv7efhực sựv7ef hốiycQs hibtXận iKUAbởi mìnycQsh đãiKUA khôibtXng ciKUAhịu hibtXọc cr7aphép thcr7auật điKUAến nơiv7ef ycQsđến chốn,ycQs đểv7ef đếnv7ef giờ,ibtX ngibtXay mộtv7ef v7efcon miKUAèo cũcr7ang ciKUAó quyềniKUA khiibtXnh bỉcr7a anhycQs. ibtXKha LươnibtXg tv7efức chibtXí rútcr7a cr7acon daibtXo niKUAhỏ rcr7aa chuẩnibtX bv7efị ibtXcắt cr7atay iKUAmình bấibtXt cr7acứ iKUAlúc nàov7ef đcr7aể đuổycQsi cr7ama. NóiiKUA gìycQs thìv7ef nói,cr7a lúycQsc cr7anày aycQsnh vẫv7efn riKUAất quycQsan trọng.
Lúcr7ac v7efKha Lv7efương đcr7aấu trav7efnh tcr7aư tưởibtXng thìycQs TầniKUA ibtXCẩm ibtXvà Thv7efi TycQshi đangcr7a v7efsợ iKUAhãi ycQslo lắycQsng chcr7ao v7efĐinh Đv7efông; tcr7aận mắtycQs nhìnycQs iKUAthấy đứibtXa ycQsbé cứcr7a lắcv7ef liKUAư v7eftrong gióycQs, họibtX thấcr7ap thỏmcr7a ibtXkhông yên.
Thi Thcr7ai nócr7ai troncr7ag nướcycQs mắt:
cr7a- AycQsnh KycQsỳ, dùcr7a iKUAsao Đcr7ainh ibtXĐông cũngcr7a liKUAà đcr7aứa coycQsn cr7ado iKUAem diKUAứt ruiKUAột đycQsẻ raiKUA; cibtXho v7efdù trướcycQs đibtXây ycQsem ibtXkhông cr7amuốn nhậnycQs đứaiKUA trẻcr7a nàycr7a, ciKUAho dùiKUA eibtXm mcr7auốn cr7atrốn tránycQsh cr7asự thậtv7ef nămcr7a xưa,iKUA nhưngiKUA nóiKUA ycQsvẫn làiKUA v7efcon củv7efa eycQsm, lv7efà cốiKUAt v7efnhục củaiKUA emiKUA. Ev7efm kv7efhông tibtXhể tiycQsếp tụcycQs ibtXphạm siKUAai lầm.v7ef v7efEm kiKUAhông đượccr7a giycQsết cv7efon bé!
ĐộtycQs nhcr7aiên ibtXtrong gycQsió vọngcr7a lạibtXi giọngycQs tibtXrẻ ciKUAon ycQslảnh lóv7eft: “Mẹcr7a thcr7aả ciKUAon raiKUA, ccr7aon miKUAuốn xuốycQsng cr7achơi, mẹcr7a đừiKUAng giữycQs cycQson thế!”
Đcr7aúng v7eflà cr7agiọng iKUAĐinh Đông.
Ánh đècr7an trycQsên sâiKUAn tiKUAhượng đủcr7a iKUAsáng đểcr7a họiKUA nhìv7efn ibtXrõ móngcr7a taibtXy iKUAĐinh ĐôngycQs đãiKUA cắmibtX sâycQsu vàycQso cr7atận xiKUAương ycQsmu bàncr7a v7eftay Acr7anh cr7aKỳ, nhưniKUAg Av7efnh v7efKỳ vẫcr7an nhấtibtX quyếtv7ef kv7efhông thảiKUA taiKUAy ra.
KhibtXông phảiiKUA Acr7anh Kỳv7ef ibtXđang ibtXhại ĐinhiKUA ycQsĐông mibtXà làiKUA đangycQs cứucr7a coycQsn bé.
Kha iKUALương địnv7efh chạyycQs tớycQsi giúpibtX AiKUAnh Kỳ.
Đột ibtXnhiên ĐinibtXh ĐôibtXng đibtXổi ycQsgiọng, nóiKUAi: “MàyycQs iKUAdám tớiycQs đây,ycQs tav7efo sẽycQs mócv7ef nv7efgay mcr7aắt v7efnó riKUAa đểibtX iKUAnó ibtXchết v7eftại đây.”
Tần CẩmycQs đangcr7a ôcr7am v7efHắc Bcr7aảo; troniKUAg ycQsbóng tốv7efi, nhìncr7a vàocr7a cv7efon mắtv7ef mcr7aàu hồncr7ag phcr7aấn củaycQs Hắcv7ef Bảo,v7ef ibtXcô ycQsnhận thấyiKUA miKUAột đcr7aứa bibtXé đycQsang nằmiKUA trov7efng lòycQsng ĐibtXinh Đông.
Đứacr7a bév7ef từcr7a iKUAtừ nibtXgẩng đầuycQs lêcr7an, viKUAừa nhìcr7an thấiKUAy nó,iKUA Tcr7aần CẩmibtX ycQshét lv7efên: “ĐibtXúng iKUAlà thằniKUAg bcr7aé đó!”iKUA –v7ef thycQsằng cr7abé tiKUArước đcr7aây côibtX nhìibtXn thấyv7ef iKUAtrước máycQsy iKUAvi tíycQsnh, thằngibtX cr7abé đãiKUA đòv7efi lấiKUAy mắtiKUA củibtXa cô.
Thằncr7ag bécr7a đóv7ef đãcr7a nhậpiKUA hồcr7an iKUAvào Đincr7ah Đcr7aông. Bâyv7ef gv7efiờ niKUAó iKUAđang muốibtXn dắtibtX v7efĐinh ĐôngiKUA cr7axuống dưiKUAới chơi.
Kha LươniKUAg iKUAkhông dácr7am độniKUAg đậycQsy, mcr7aọi việccr7a tribtXở nêibtXn ycQsbế tắc.
ibtXĐột nhiêibtXn iKUAAnh KỳycQs lêibtXn tiếng:
ycQs- Đểcr7a v7efcô xuốcr7ang chiKUAơi iKUAvới cháibtXu, chibtXáu ibtXtha ibtXcon gáv7efi cycQsho cô!
TycQshi v7efThi kiniKUAh hãv7efi nv7efhận ycQsra cr7amột v7efcô gáycQsi vycQsốn yiKUAếu đuycQsối cr7anhư Acr7anh KiKUAỳ lúciKUA nibtXày bỗibtXng iKUAtrở nêycQsn kicr7aên cườngv7ef, tỉcr7anh ibtXtáo vàycQs dycQsũng cv7efảm lạv7ef thường.
Anh v7efKỳ ibtXlại nv7efói tiếp:
- CycQsô xuốngibtX chycQsơi vớiibtX cháycQsu nhé!cr7a cr7aCô v7eflàm v7efmẹ cr7acháu đượcycQs không?
ThằngibtX béibtX kycQshông nv7efói nibtXăng gìibtX v7efnhưng ĐiKUAinh ĐônibtXg ycQslại cấtycQs tiKUAiếng: “TừycQs cr7alúc nhỏibtX cr7amẹ iKUAđã khônv7efg ycQscần v7efcon, miKUAẹ khycQsông ycr7aêu cr7acon, mẹycQs v7efcăm hậycQsn sycQsự tồv7efn v7eftại củaibtX iKUAcon, coibtXn khibtXông cv7efần ngườcr7ai mibtXẹ tồiv7ef nhưycQs mcr7aẹ chv7efơi ibtXvới con.”
Anv7efh KycQsỳ v7efchậm rãicr7a đápiKUA lại:
v7ef- ibtXCon khônycQsg biếycQst đượciKUA miKUAẹ yycQsêu iKUAcon đếncr7a mứibtXc nàoycQs đâycQsu, mẹv7ef thựcv7ef ycQssự rấiKUAt yêuv7ef cr7acon, dv7efo mẹcr7a sycQsợ khôiKUAng thcr7aể chv7efo cycQson mộycQst cuộiKUAc sốycQsng hoibtXàn hảocr7a nêycQsn mớiv7ef gửicr7a v7efcon ibtXở ncr7ahà báiKUAc. MẹibtX đànhv7ef phibtXải làmiKUA tv7efhế đểiKUA cov7efn cóv7ef v7efđược môicr7a trườngv7ef pibtXhát cr7atriển ycQslành mạv7efnh, bibtXởi sẽibtX khôibtXng ycQscó v7efai hỏiiKUA bv7efố cycQson v7eflà aicr7a, kcr7ahông v7efcó aycQsi miKUAắng cov7efn libtXà đồibtX ibtXcon ibtXhoang. MibtXẹ đànhycQs ibtXlòng làmv7ef niKUAhư thế,ycQs bởiibtX iKUAmẹ yêuiKUA ciKUAon hơnibtX tấv7eft ibtXthảy mọibtXi cr7athứ tcr7arên đời.
NướcibtX mắtiKUA cr7aAnh Kv7efỳ lv7efã chãycQs rơiKUAi tycQsrên mặtcr7a Đv7efinh Đông,iKUA iKUAhồi lâuv7ef iKUAĐinh ĐycQsông héibtXt lêv7efn: cr7a“Mẹ ơv7efi, iKUAmắt coiKUAn v7efđau lắm,v7ef cov7efn ycQsđang cr7achảy ibtXmáu, ciKUAon khôcr7ang nhìniKUA v7efthấy gìv7ef iKUAnữa ycQsrồi, mycQsẹ ycQsmau cycQsứu coibtXn đi!”
Nhìv7efn thấiKUAy cảnhv7ef ciKUAon mìnycQsh đauycQs đớncr7a ibtXgiãy giiKUAụa, AycQsnh Kỳcr7a đaibtXu iKUAlòng nói:
- ĐibtXừng libtXàm cocr7an côv7ef đv7efau! TribtXả coycQsn lcr7aại v7efcho cô!ycQs CycQsô sẽycQs ycQsxuống vớibtXi cháu!
Đinh Đv7efông khôngcr7a gicr7aãy giv7efụa iKUAnữa, côv7ef bécr7a lạiycQs rêcr7an rỉ:ycQs ycQs“Con cầcr7an ccr7aó ibtXmắt, coycQsn cầniKUA cóiKUA mắtv7ef, ciKUAon khôngv7ef nhìiKUAn cr7athấy gìiKUA nữaibtX rồi.”
Acr7anh Kcr7aỳ quaibtXy lạv7efi nhìcr7an TycQshi v7efThi viKUAà ciKUAác bcr7aạn cười,ycQs mcr7aột ycQsnụ cưiKUAời ycQsvô cr7ahồn, v7efcô cườibtXi nhibtXư muốycQsn nhờycQs mọcr7ai ngườiiKUA trôibtXng giữiKUA Đincr7ah ĐibtXông hycQsộ mìiKUAnh; v7efkhi ibtXnụ cưycQsời chưiKUAa kịibtXp tắtibtX tv7efrên miKUAôi, iKUAcô đãiKUA thòcr7a tacr7ay mibtXóc mộtiKUA cibtXon mắtcr7a ra.
TibtXuy rấtiKUA đv7efau đớncr7a nhưcr7ang côiKUA kibtXhông quỵv7ef cr7angã; cibtXô hướycQsng mặtiKUA vv7efề phíiKUAa cv7efon rồycQsi thảycQs iKUAcon mắtiKUA xuốngycQs dưới.
Điv7efnh ĐôiKUAng hơycQsi độcr7ang iKUAđậy. Trov7efng v7efmắt Hv7efắc Bảo,ibtX hv7efọ trôniKUAg thấyycQs iKUAcon ibtXma nhỏibtX nhv7efảy rcr7aa kycQshỏi cr7angười ibtXĐinh Đôcr7ang đểcr7a tiKUAóm ycQscon cr7amắt đẫmcr7a mácr7au iKUAkia. TầnycQs Cẩmv7ef hycQsét ibtXlên: ycQs“Mau cibtXứu ycQsđứa v7efbé iKUAđi!” ycQsba ngườiycQs vộiiKUA chạyv7ef lạv7efi cr7akéo đứcr7aa béycQs lên.
Đinh ĐôngycQs viKUAẫn chcr7aưa v7eftỉnh, ycQsnó ibtXcứ nibtXgủ thiibtXếp đibtXi nhưngycQs vẫv7efn réocr7a ycQsgọi: “MibtXẹ ơicr7a, mv7efẹ xuốngcr7a cycQshơi vớv7efi cov7efn đi!”
AniKUAh KỳibtX ibtXgiơ v7efbàn ibtXtay đẫmiKUA mcr7aáu vuv7efốt viKUAe khucr7aôn mặiKUAt ycQsnhỏ xiv7efnh củaycQs cr7acon gáiiKUA, troycQsng cr7acon mắycQst cr7acòn libtXại củcr7aa côibtX cr7atràn ngậpcr7a tv7efình yêv7efu thương;ycQs v7efcô lạibtXi ycQsđưa mắtiKUA nhìibtXn bốibtXn ngcr7aười bạnv7ef rồiv7ef nv7efói: “EycQsm pv7efhải v7efđi ngăncr7a cr7acản thằngibtX v7efbé lv7efại, bởiycQs sv7efớm mcr7auộn nóv7ef sẽcr7a ycQstới ycQslàm hạicr7a coibtXn cr7aem, nhờibtX mcr7aọi ngườiycQs trôngibtX noibtXm Đicr7anh Đôcr7ang cr7ahộ em.”
MiKUAọi ngiKUAười còv7efn ccr7ahưa kịpibtX địv7efnh tv7efhần liKUAại thv7efì đãycQs thấyv7ef AiKUAnh KỳiKUA nhảibtXy xuốiKUAng dưới;iKUA chẳngibtX mấyycQs chốcycQs, khôngycQs ycQsai nhìncr7a thấyibtX gycQsì nữaibtX. Mộtcr7a tiếngibtX “rầm”v7ef ibtXkhô khốcv7ef. v7efĐinh ĐôniKUAg khônv7efg ycQsnói luibtXng tuibtXng nữv7efa; nóycQs đycQsã thiếibtXp đi.
ycQsMọi ngườiibtX ôycQsm Điv7efnh ĐôibtXng ycQsra ngoàcr7ai. ycQsTrên cycQsổng sâiKUAn thưycQsợng iKUAcó haiKUAi ycQsbóng cr7angười –v7ef ibtXmột lớncr7a, mibtXột cr7abé đycQsang iKUAđứng ibtXdõi tycQsheo họiKUA. ĐiKUAó ycQslà bóniKUAg ciKUAủa ycQsAnh Kỳv7ef vàcr7a thằnycQsg iKUAbé. Cv7efả hv7efai nắmv7ef tiKUAay nhcr7aau ycQshồi lâycQsu iKUArồi quiKUAay ngườiiKUA điibtX mất.
Thi TiKUAhi xúcycQs đibtXộng v7efquỵ ngcr7aã ycQstrên sv7efân tibtXhượng, cycQsô ibtXthan thởycQs: ‘MìnhycQs ciKUAứ tưibtXởng nóv7ef gv7efhét đứibtXa trẻcr7a nibtXày, iKUAmình đãycQs ibtXthực sựycQs ibtXkhông hiycQsểu ibtXnó. VìibtX đứiKUAa cr7atrẻ này,iKUA ycQsnó cv7efó thycQsể cr7alàm đượycQsc bấibtXt cứcr7a vycQsiệc gì,ycQs cycQsó thểcr7a chycQsiến thắngcr7a miKUAọi tibtXhế lực.v7ef MìycQsnh đãiKUA khôibtXng biếibtXt tìibtXnh ibtXyêu củaycQs ngưv7efời mẹiKUA lạiycQs bycQsao lv7efa đếniKUA thế!”
ycQsTần ibtXCẩm chạyv7ef vcr7aề phibtXía ThibtXi ycQsThi, ycQshai ngưiKUAời òiKUAa khycQsóc nứcycQs nở.ycQs Bốv7efn ngườiv7ef khycQsông dámv7ef xuv7efống diKUAưới; v7efhọ lặngibtX lẽiKUA chcr7aờ biKUAình miiKUAnh trêibtXn v7efsân thượng…
iKUATần CẩmiKUA ncr7ahẹ nhcr7aàng tiếnycQs vycQsề phív7efa iKUAKha LươngibtX nói:
- v7efEm ycQsxin lỗiKUAi, ibtXvừa rồiycQs eycQsm cr7ađã qv7efuá mạcr7anh ycQstay cr7avới anh.
Kcr7aha iKUALương quibtXay lạicr7a cườiKUAi tiKUArả lời:
- KhôycQsng saov7ef, đằnv7efg nàocr7a ibtXanh cv7efũng béo,cr7a đangiKUA cv7efần giảycQsm bycQséo mà.
ycQsTần iKUACẩm nycQshìn Khv7efa lươngycQs càngcr7a ngàyv7ef ccr7aàng v7efrõ trov7efng cr7aánh biKUAình miv7efnh; cibtXô nhớiKUA libtXại lycQsần cr7ađầu tiêcr7an v7ef2 nibtXgười gibtXặp nhv7efau. Cứcr7a nhưv7ef ibtXcó v7efbàn tacr7ay ycQscủa ôniKUAg tibtXrời cr7asắp đặibtXt tribtXước vậy,v7ef ngườibtXi đàniKUA ycQsông niKUAày hếtycQs lầycQsn ncr7aày đếnycQs liKUAần kháibtXc xuấtibtX cr7ahiện trocr7ang cuộciKUA đờiiKUA cycQsô cùngycQs ibtXcô ccr7ahia sẻv7ef ycQsmọi khycQsó khăn.
Lụcv7ef TửycQs MycQsinh tibtXhẫn thv7efờ nhìnibtX cr7aTần iKUACẩm vcr7aà v7efKha Lương.v7ef NhữycQsng v7efngày vừaibtX quav7ef, acr7anh ycQskhông v7efcó thờycQsi giibtXan quav7efn iKUAtâm tibtXới tìnhiKUA cảmibtX ccr7aủa mìniKUAh, cr7anhưng iKUAanh biếtibtX rõv7ef, ngườicr7a đàniKUA ycQsông triKUAước mibtXắt av7efnh cr7acó rấtiKUA nhiv7efều cáchiKUA v7efđể tranycQsh tibtXhủ tycQsình ciKUAảm củaibtX ngườycQsi cr7aanh yêycQsu dấuiKUA. ChiKUAưa bv7efao giờibtX, TibtXần CẩycQsm cr7ađối xửiKUA đặcibtX ycQsbiệt vycQsới iKUAanh, nhcr7aưng lv7efại hếiKUAt lầnibtX nàyycQs ycQsđến lầncr7a kiKUAhác thểcr7a iKUAhiện siKUAự quaycQsn tâmiKUA đặycQsc bv7efiệt cr7atới v7efKha Lưcr7aơng. LibtXòng anycQsh quiKUAặn đaibtXu, acr7anh ycQstự hycQsỏi ccr7ahẳng iKUAlẽ mìnhibtX lạiv7ef khibtXông v7efbằng cáiycQs ibtXgã ycQslưu miKUAanh kcr7aia sao?
MọibtXi ngườiibtX đềuiKUA khibtXông cr7aphát hiệnycQs rcr7aa áv7efnh cr7amắt khibtXác lycQsạ củycQsa Đườv7efng Tcr7ahi Thi.
CibtXhính TibtXhi ycQsThi ciKUAũng cr7akhông hiểuycQs ccr7aô bắiKUAt đầiKUAu cv7efó cảiKUAm tìniKUAh ycQsvới v7efTử Mincr7ah tycQsừ lúccr7a nibtXào; nhữngcr7a iKUAngày vibtXừa cr7aqua, côcr7a đãibtX cibtXó thểibtX khẳngv7ef địnhibtX rằngibtX mìncr7ah yêuiKUA TửiKUA MiibtXnh. Côv7ef nhớibtX ribtXất v7efrõ hômcr7a cr7anay, troncr7ag lúccr7a sợcr7a hcr7aãi, ngườiibtX đầuycQs tiêcr7an v7efcô ngiKUAhĩ tớiv7ef v7eflà Tcr7aử Minh.
Lụv7efc v7efTử MycQsinh ycQsvà iKUATần CẩmiKUA lycQsà mộv7eft đycQsôi kiibtXa mà?ibtX Tạv7efi saycQso TầnycQs CẩmycQs lạiycQs bắtibtX cáibtX ibtX2 tv7efay, ycQslại ciKUAòn đốiiKUA tiKUAốt ibtXvới KhibtXa Lv7efương đểibtX TửycQs Mv7efinh đaycQsu lòng?v7ef ThiKUAực riKUAa ibtXcô ấibtXy đâcr7au cóibtX xiibtXnh đẹpcr7a biKUAằng mìnhycQs? vycQsậy mycQsà troiKUAng lúcycQs cr7anguy nacr7an nhấv7eft lạcr7ai cóiKUA đượcibtX tấmcr7a ycQschân tìnhibtX ibtXcủa cảiKUA ycQs2 ibtXchàng trai.
cr7aThi ycQsThi ycQslà iKUAcô gáicr7a cv7efó nibtXhiều lợibtXi tibtXhế nhấtycQs tcr7arong nhycQsóm bạn;ycQs v7efgia đìnycQsh giàibtXu cr7acó; libtXại thôngycQs miniKUAh xinv7efh đẹycQsp. TầiKUAn CiKUAẩm chẳngibtX ycQsqua chỉcr7a liKUAà bạniKUA hv7efọc ibtXtừ thycQsủa nhỏ,cr7a cr7acô ycQsấy dựaibtX vàibtXo đycQsâu màv7ef cr7acó đượcycQs v7efnhiều thứcr7a đcr7aến thcr7aế cr7acơ chứ?
Tcr7ahi v7efThi hycQsằn hv7efọc nhìiKUAn vycQsào cr7abóng TửiKUA Mcr7ainh; côiKUA thềcr7a ncr7ahất địv7efnh phảibtXi ccr7ahiếm đượciKUA aiKUAnh đểcr7a cr7achứng cr7aminh ccr7aô cr7akhông hv7efề thv7efua ibtXkém TibtXần Cẩm.
Đúngcr7a lúcycQs nv7efày Hv7efắc BibtXảo đav7efng nằmibtX tibtXrong lònv7efg KhycQsa LiKUAương bỗngv7ef nhv7efảy cr7aphắt sav7efng lònv7efg cr7aTần Cẩm,v7ef ycQsnó conycQsg lv7efưng vềycQs phycQsía ycQsThi ThiibtX, nhiKUAư thểv7ef đycQsã v7efnhìn thấucr7a đượccr7a ibtXý ngycQshĩ củv7efa cv7efô vậy.
Mặtcr7a iKUAtrời rồicr7a ibtXcũng lấpiKUA v7efló ởibtX ycQsđằng đônibtXg.; dướiycQs muôniKUA ycQsvàn tiv7efa nắv7efng iKUAvàng, iKUAbốn ngườibtXi bọnv7ef họiKUA vẫnv7ef đứngiKUA cr7ayên tạiibtX chỗ;ycQs nhiKUAưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.