You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục T5yử M7kc3fvinh wdUtiCrút súng5y wdUtiCra, chwdUtiCĩa và7kc3fvo m5yụ wdUtiCta rYysUvrồi 7kc3fvđe dorYysUvạ: "Đừng5y lwdUtiCại grYysUvần, wdUtiCnếu wdUtiCkhông rYysUvtôi rYysUvbắn đấy!"
Mụ twdUtiCa cười7kc3fv 7kc3fvrồi rYysUvlùi vềrYysUv 5yphía sawdUtiCu. MụwdUtiC 7kc3fvta wdUtiCbị h7kc3fvút vwdUtiCào chiếc7kc3fv gương5y. Ch5yiếc gưrYysUvơng tr7kc3fvong th7kc3fvang máwdUtiCy bỗ7kc3fvng trởwdUtiC 7kc3fvnên srYysUvống wdUtiCđộng kh7kc3fvác thườrYysUvng, nwdUtiCó nuố7kc3fvt 7kc3fvchửng ngwdUtiCười wdUtiCphụ nữ7kc3fv kiarYysUv. Mụ7kc3fv t7kc3fva biếnwdUtiC mất.
Lục 7kc3fvTử rYysUvMinh không5y 7kc3fvtin nổi5y 7kc3fvvào rYysUvmọi thứ7kc3fv diễnwdUtiC r7kc3fva 5ytrước mắ5yt mìrYysUvnh, nhrYysUvưng khô7kc3fvng wdUtiCcòn đủ7kc3fv thờiwdUtiC 5ygian để5y ngạc5y n5yhiên n5yữa. A5ynh thấ7kc3fvy wdUtiCbóng cwdUtiCủa mụwdUtiC trYysUva khôn7kc3fvg bi5yến mấtrYysUv twdUtiCrong gươnwdUtiCg mwdUtiCà bâ7kc3fvy gi5yờ đ5yã hiện5y hìn7kc3fvh 5ylà ngườiwdUtiC phwdUtiCụ rYysUvnữ mặc5y árYysUvo đỏ,7kc3fv 7kc3fvcứ 5ydi chuyển5y v7kc3fvề prYysUvhía awdUtiCnh, càng5y lú7kc3fvc c5yàng gần.
7kc3fvLục TwdUtiCử buộcwdUtiC phảiwdUtiC n7kc3fvổ súng.
K7kc3fvha LươngrYysUv vrYysUvà Tần7kc3fv Cẩm7kc3fv chạyrYysUv tớrYysUvi giữa7kc3fv wdUtiCcầu than7kc3fvg trYysUvhì ng5yhe thấywdUtiC tiwdUtiCếng s5yúng, 5yTần rYysUvCẩm liềnwdUtiC 5yđứng 5ylại rrYysUvồi 5ynói rYysUvvới 7kc3fvKha Lươn5yg: "A5ynh 7kc3fvà, bệnh5y việnrYysUv nàrYysUvy làmwdUtiC 5ygì córYysUv tần5yg 13."
KhwdUtiCa LươngrYysUv vỗ5y đầu5y thừarYysUv nh7kc3fvận, bệnhrYysUv vi5yện nrYysUvày chỉ7kc3fv 7kc3fvcó bố5yn wdUtiCtầng, lấywdUtiC đâu7kc3fv rwdUtiCa 7kc3fvtầng 15y3 5ykia chứ!rYysUv HarYysUvi ngườ5yi 5yđã chạywdUtiC wdUtiCrất lâurYysUv rồi.7kc3fv Chẳng5y wdUtiClẽ lại5y bịrYysUv ảrYysUvo girYysUvác ư?
KhwdUtiCa LươngwdUtiC đã5y có7kc3fv ki5ynh n7kc3fvghiệm từrYysUv buổiwdUtiC s5yáng, 7kc3fvanh bìnrYysUvh tĩnh7kc3fv nhìn5y b7kc3fvốn phía,5y ph5yát hi7kc3fvện tầrYysUvng d7kc3fvưới wdUtiCcó bwdUtiCóng 5yngười. An5yh lirYysUvền ké7kc3fvo T7kc3fvần Cẩ7kc3fvm chạ7kc3fvy xu5yống, vừa7kc3fv chạyrYysUv rYysUvvừa nówdUtiCi: wdUtiC"Anh hiểuwdUtiC rồrYysUvi, wdUtiCthang 5ymáy vẫ7kc3fvn ởrYysUv tầngrYysUv 7kc3fv1, nrYysUvó vẫn5y wdUtiCđứng y5yên ở7kc3fv đó,7kc3fv rYysUvnhưng rYysUvnó lạiwdUtiC cwdUtiChạy 7kc3fvvào wdUtiC1 khôn7kc3fvg giwdUtiCan tầnrYysUvg rYysUv13 rYysUvkhác. rYysUvChúng mình7kc3fv mawdUtiCu chạy5y 5yxuống rYysUvtầng wdUtiC1 đi."
LụcrYysUv T5yử MwdUtiCinh đ7kc3fvã khôngrYysUv wdUtiCcòn rYysUvđể ý7kc3fv t5yới crYysUvái 7kc3fvgì nữa,5y a5ynh nhắm7kc3fv wdUtiCmắt bắn5y bừa,rYysUv lú7kc3fvc mởrYysUv mắt5y wdUtiCra chrYysUvỉ thấyrYysUv v7kc3fvỏ đạn5y trYysUvung t7kc3fvóe khắp5y nơi.
Anh rYysUvvừa địrYysUvnh rYysUvthở twdUtiChào nh7kc3fvẹ nhõrYysUvm 5ythì lạiwdUtiC wdUtiCcảm thấywdUtiC cówdUtiC g7kc3fvì đó5y đanwdUtiCg lắc5y l5yư 5ytrên rYysUvđầu. Ngẩng7kc3fv đầu7kc3fv lênwdUtiC, a5ynh th7kc3fvấy ngườ7kc3fvi 7kc3fvphụ 5ynữ wdUtiCmặc á5yo đỏrYysUv đórYysUv đang5y trerYysUvo lơ5y l5yửng trYysUvrên crYysUvửa trờ5yi củarYysUv wdUtiCthang márYysUvy. BàwdUtiC 5yta wdUtiCthõng mặtwdUtiC xuốn7kc3fvg, đốiwdUtiC mwdUtiCặt vớrYysUvi a5ynh, 5y2 corYysUvn mắt7kc3fv đã5y bịrYysUv mrYysUvóc, mrYysUváu chảywdUtiC t5yràn rYysUvkhắp nwdUtiCơi, r5yỏ wdUtiCcả v5yào mặt5y anh.
ĐáwdUtiCng sợ7kc3fv nhất7kc3fv làwdUtiC ng7kc3fvười đànwdUtiC brYysUvà vớirYysUv khurYysUvôn mặtwdUtiC rYysUvvô h7kc3fvồn lạiwdUtiC 7kc3fvbắt đầ5yu n5yhếch m5yép cười.
Kha LưrYysUvơng đãwdUtiC twdUtiCới wdUtiCcửa tharYysUvng máy7kc3fv, 7kc3fvanh rYysUvđập mạ7kc3fvnh và7kc3fvo nó5y nhưn7kc3fvg chẳn5yg rYysUvcó tácwdUtiC rYysUvdụng gì.
T5yần Cẩm5y số5yt ruộrYysUvt, nhấnrYysUv n5yút li7kc3fvên hồi.
Hắc Bảo5y đa5yng nằrYysUvm trYysUvrong l7kc3fvòng rYysUvKha 7kc3fvLương wdUtiCbỗng n5yhảy vwdUtiCọt lê5yn càowdUtiC vàorYysUv mô7kc3fvi anwdUtiCh, KwdUtiCha Lươ5yng lrYysUvấy wdUtiCtay s7kc3fvờ wdUtiCthì prYysUvhát hiện7kc3fv mìn7kc3fvh đrYysUvã bịrYysUv chảywdUtiC máu5y, anrYysUvh wdUtiCcũng chẳngwdUtiC 7kc3fvcó thờ7kc3fvi giwdUtiCan 5yđể tráchrYysUv Hắ7kc3fvc B7kc3fvảo nữa,5y cứrYysUv tiếpwdUtiC 5ytục đạwdUtiCp cửa.
Đú7kc3fvng lúc5y này5y trYysUvhì x5yuất hi5yện kỳwdUtiC tíc7kc3fvh –rYysUv bàn5y tawdUtiCy dín7kc3fvh máwdUtiCu wdUtiCcủa KwdUtiCha LưrYysUvơng vừa7kc3fv đập5y 7kc3fvvào cửa,7kc3fv t7kc3fvất c5yả cácrYysUv v7kc3fvết mrYysUváu đầ5ym đìrYysUva trrYysUvên thanwdUtiCg máy7kc3fv rYysUvđều biế5yn mất.
7kc3fvKha LươngwdUtiC ngạcwdUtiC 5ynhiên nhìn7kc3fv tawdUtiCy mì5ynh wdUtiCrồi 7kc3fvhét to:
wdUtiC- ĐúnrYysUvg rồi!7kc3fv S7kc3fvao anwdUtiCh lại7kc3fv khôrYysUvng nhớ7kc3fv đến7kc3fv chiêu5y n5yày rYysUvtrong PhưwdUtiCơng wdUtiCpháp trYysUvránh tàrYysUv củawdUtiC 7kc3fvông 5yanh –5y dù7kc3fvng rYysUvmáu củarYysUv mì7kc3fvnh để7kc3fv đ5yuổi 7kc3fvma. wdUtiCDòng rYysUvhọ 7kc3fvKha c7kc3fvủa arYysUvnh truyềnwdUtiC đờ5yi l7kc3fvàm phá5yp sư,5y nên7kc3fv trênwdUtiC người7kc3fv arYysUvi cũ7kc3fvng c7kc3fvó wdUtiCmáu trá7kc3fvnh ma.
AnrYysUvh vẫn7kc3fv 7kc3fvđang hoawdUtiCn hrYysUvỉ thìrYysUv wdUtiCthấy rYysUvmũi rYysUvmình đarYysUvu nhówdUtiCi, rYysUvmáu chảywdUtiC ộc5y rYysUvra. rYysUvAnh đ5yịnh mắn7kc3fvg T7kc3fvần CẩmwdUtiC thwdUtiCì thấy5y crYysUvô đãwdUtiC wdUtiCnhanh chón5yg 5ylấy tarYysUvy quyệ7kc3fvt máu5y trrYysUvên wdUtiCmũi anwdUtiCh rồi7kc3fv 5ybôi 5yvào nú5yt nhấrYysUvn thanwdUtiCg máyrYysUv. 7kc3fvVừa nhấnrYysUv mwdUtiCạnh v5yào, thanrYysUvg má7kc3fvy b5yật mở.
Một ngưrYysUvời đanwdUtiCg bịwdUtiC t7kc3fvreo lủn5yg lẳ7kc3fvng trrYysUvong thwdUtiCang márYysUvy; đó5y chínhrYysUv là5y L7kc3fvục wdUtiCTử M7kc3fvinh. KhwdUtiCa Lư7kc3fvơng c7kc3fvhạy wdUtiCvào trowdUtiCng ôrYysUvm rYysUvchân T7kc3fvử Mi5ynh kéwdUtiCo xuốnwdUtiCg, đán7kc3fvg thư5yơng chwdUtiCo 5yanh chàngrYysUv Lụ7kc3fvc Tử5y MiwdUtiCnh đ7kc3fvã brYysUvị t7kc3fvreo wdUtiCcổ trợn5y c7kc3fvả mắrYysUvt; 5yđã th7kc3fvế lạirYysUv 5ycòn 5ytiếp wdUtiCtục bwdUtiCị k5yéo x5yuống wdUtiCđau điếngwdUtiC người,rYysUv nwdUtiCên chỉ5y 7kc3fvcòn biếtrYysUv g7kc3fviẫy đạ5yp l7kc3fvung tung7kc3fv. rYysUvT wdUtiCần CẩmwdUtiC nhì5yn thấ5yy thwdUtiCế vội7kc3fv nó5yi vớiwdUtiC Kh5ya wdUtiCLương: “Đừng7kc3fv 7kc3fvcố k7kc3fvéo an7kc3fvh ấyrYysUv xurYysUvống, bế5y anwdUtiCh ấy7kc3fv lê7kc3fvn đi”
KhrYysUva Lươ7kc3fvng 7kc3fvvà 5yTần CrYysUvẩm luốrYysUvng cuốwdUtiCng đặ5yt rYysUvTử 5yMinh xu7kc3fvống; 7kc3fvmay m5yà anrYysUvh 7kc3fvấy khô5yng bịrYysUv twdUtiCreo lâwdUtiCu, h5yơn nữarYysUv thể7kc3fv lự7kc3fvc wdUtiCsung mã7kc3fvn nêrYysUvn chỉwdUtiC nrYysUvghỉ rYysUv1 lwdUtiCúc lạ5yi bì5ynh 5ythường nhwdUtiCư khrYysUvông rYysUvcó rYysUvviệc gì.
VwdUtiCừa ngồwdUtiCi d7kc3fvậy, 5yTử M5yinh đwdUtiCã 5ylớn tiếnwdUtiCg mrYysUvắng KwdUtiCha Lương:
- LúwdUtiCc 5ynãy an7kc3fvh 5ycứ cốwdUtiC ké7kc3fvo t5yôi xuốnwdUtiCg, a5ynh c5yó cwdUtiCòn nhârYysUvn t5yính k5yhông đấy?7kc3fv H7kc3fvay wdUtiClà 5yanh m7kc3fvuốn giết5y tôi?
Kha LwdUtiCương 5yxoa wdUtiCmũi hỏiwdUtiC lại:
- Đừ7kc3fvng wdUtiCcó g7kc3fvià mồm5y! nếurYysUv 5yanh khôn7kc3fvg trrYysUveo cổ7kc3fv tựrYysUv tửrYysUv th5yì tôiwdUtiC đwdUtiCã khrYysUvông mấtwdUtiC nhrYysUviều mwdUtiCáu đế5yn thếrYysUv! Tôi5y wdUtiCvốn đwdUtiCã gầyrYysUv wdUtiCyếu, 5ysuy din5yh dưỡng5y, thiếrYysUvu má5yu, 7kc3fvđâu cwdUtiCó đượ5yc 5ybéo tốt5y wdUtiCnhư anh.
TầrYysUvn CrYysUvẩm phảirYysUv h5yét twdUtiCo cwdUtiCan 7kc3fv2 người:
- ĐếrYysUvn lúcwdUtiC n7kc3fvày 5ymà 7kc3fv2 anrYysUvh 5ycòn tâ5ym trYysUvrạng cãi5y rYysUvnhau à?5y KhôwdUtiCng ma5yu đirYysUv cứurYysUv 5yThi Thi!
HọwdUtiC l5yiền đứnwdUtiCg d7kc3fvậy chạy7kc3fv 7kc3fvra nwdUtiCgoài. N5yhìn thwdUtiCấy 7kc3fvThi TwdUtiChi đangrYysUv chầwdUtiCm chwdUtiCậm bướcwdUtiC twdUtiCới, wdUtiCba ngư5yời wdUtiCthở 5yphào 7kc3fvnhẹ nrYysUvhõm; đangwdUtiC 7kc3fvđịnh rYysUvchạy đếnwdUtiC chỗwdUtiC Th7kc3fvi rYysUvThi thìrYysUv họ7kc3fv đứngrYysUv sữngrYysUv lại.
CrYysUvó một5y bóng5y ngrYysUvười ba7kc3fvy sarYysUvu Th5yi Thi.
Tần CẩrYysUvm 7kc3fvgiơ nắ7kc3fvm đấmwdUtiC đị7kc3fvnh đánhrYysUv KwdUtiCha rYysUvLương. Kh5ya 5yLương vội7kc3fv chạywdUtiC tớiwdUtiC núwdUtiCp s5yau rYysUvlưng 7kc3fvTử Minh.
Thi T5yhi rYysUvđang drYysUvần wdUtiCtiến tớirYysUv phíawdUtiC 5yhọ; cwdUtiCái b7kc3fvóng rYysUvkia cũng5y rwdUtiCõ hơn.wdUtiC B5ya người5y nhậwdUtiCn rwdUtiCa đórYysUv làwdUtiC ôngwdUtiC nội5y 5yKha Lương7kc3fv liềrYysUvn ngồiwdUtiC wdUtiCbệt xuốnwdUtiCg đ7kc3fvất, t5yhở ph7kc3fvào rồi5y nói:
wdUtiC- Ôn7kc3fvg à,7kc3fv l5yần rYysUvnày ônrYysUvg 7kc3fvxuất hiệwdUtiCn qu7kc3fvá bwdUtiCất 5yngờ đấ7kc3fvy! BọwdUtiCn 5ycháu 5ysợ đến5y thwdUtiCót 7kc3fvtim rồiwdUtiC 5yđây này.
Ô5yng wdUtiCnội wdUtiCKha L5yương 7kc3fv– KrYysUvha Đạ5yo cuố5yi cùwdUtiCng cũnwdUtiCg xuấ7kc3fvt hirYysUvện, Kh5ya Lươ5yng wdUtiCvui mừng5y chrYysUvạy vềwdUtiC phíwdUtiCa ôn5yg, n5yhưng wdUtiCthấy ôngwdUtiC hữ7kc3fvng hrYysUvờ, chán5y nả7kc3fvn nhìn7kc3fv mình.
Ông c7kc3fvụ 7kc3fvtrách móc:
- L5yẽ nrYysUvào chá5yu đã5y sử5y dụwdUtiCng ch5yiêu thuật5y máuwdUtiC trárYysUvnh wdUtiCtà đêrYysUv tiện5y nhấrYysUvt, n5yhục nhwdUtiCã nhất,5y hè7kc3fvn hạwdUtiC n7kc3fvhất củwdUtiCa dòngrYysUv hwdUtiCọ KhrYysUva ch7kc3fvúng ta?
Kha LươngrYysUv buồn5y bãrYysUv đáprYysUv lại:
- Nhục5y n7kc3fvhã rYysUvhèn 7kc3fvhạ cwdUtiCái gì7kc3fv chứ7kc3fv! nếu7kc3fv kh7kc3fvông có5y chútwdUtiC máuwdUtiC của5y cháuwdUtiC 5ythì 5yTử MinwdUtiCh sớ5ym đãwdUtiC brYysUvị rYysUvchết t5yreo tr7kc3fvong 5ythang má5yy rồi.
TầnwdUtiC CẩmwdUtiC c7kc3fvhạy tớrYysUvi đỡwdUtiC rYysUvThi T5yhi thrYysUvì nhận7kc3fv thấrYysUvy T5yhi TwdUtiChi đa5yng nhưwdUtiC ngườiwdUtiC mộnwdUtiCg du.
Ông twdUtiCrẻ giả5yi thích:
wdUtiC- Th5yi Th7kc3fvi bị7kc3fv ô5yng thôirYysUv miênrYysUv rồi,7kc3fv ba7kc3fvn wdUtiCnãy rYysUvnó đ5yã kinwdUtiCh rYysUvhãi 5ytột 5yđộ; ô5yng thôrYysUvi wdUtiCmiên đểwdUtiC n7kc3fvó ngủ,7kc3fv nhwdUtiCư thế7kc3fv sẽrYysUv rYysUvbảo 7kc3fvvệ được5y nguyê5yn 5ykhí tốtrYysUv hơn.
Ôn5yg wdUtiCtrẻ 7kc3fvquay wdUtiCra nóiwdUtiC wdUtiCvới wdUtiCKha Lương:
- Sa5yo cháu5y khôngrYysUv cwdUtiChịu họcrYysUv phé5yp rYysUvthuật 5ytrong srYysUvách củ7kc3fva ônwdUtiCg? Ba7kc3fvo nhrYysUviêu phươngwdUtiC phá5yp hwdUtiCay không7kc3fv dù5yng l5yại đirYysUv dùng7kc3fv rYysUvcái ph7kc3fvép nhụcwdUtiC nhrYysUvã 5ythế hảrYysUv c7kc3fvháu? rYysUvLàm thếwdUtiC rYysUvmà grYysUvọi l5yà 5ybắt m5ya wdUtiCư? rYysUvThà cháwdUtiCu hiwdUtiCến m5yáu ch7kc3fvo bệnhwdUtiC vi7kc3fvện để7kc3fv cứwdUtiCu n5ygười còn7kc3fv hơn7kc3fv lrYysUvà rYysUvvung vãi7kc3fv lurYysUvng tu7kc3fvng., thật5y chẳngrYysUv biếtwdUtiC xấ5yu h5yổ rYysUvgì cả.
Kha Lương7kc3fv x5yấu hổ7kc3fv lrYysUviền c7kc3fvãi l7kc3fvại ông:
rYysUv- TrYysUvhế rYysUvai bảo7kc3fv 5ytập wdUtiChợp cá7kc3fvc mảwdUtiCnh vảwdUtiCi l7kc3fvại rồiwdUtiC đ5yốt đi7kc3fv rYysUvlà có7kc3fv thwdUtiCể p5yhá được5y lờiwdUtiC nrYysUvguyền rYysUvCA BĂN5yG? Tr5yong lúrYysUvc t5yhu thwdUtiCập vwdUtiCải, brYysUvọn 7kc3fvcháu x5yém chú5yt nữrYysUva đãrYysUv mất5y mạnrYysUvg rồi,5y wdUtiCvậy màwdUtiC bâ7kc3fvy giờrYysUv rYysUvông lại7kc3fv tớirYysUv trárYysUvch chrYysUváu rYysUvnữa à?
Ông t5yrẻ chrYysUvau màrYysUvy wdUtiCrồi nói:
- rYysUvCác wdUtiCcháu đ5yã xewdUtiCm bản7kc3fv 5ythảo củwdUtiCa ông?
5y- BảnrYysUv wdUtiCthảo nà7kc3fvo cơrYysUv? Quyể7kc3fvn s5yách đówdUtiC rYysUvlà bảnrYysUv thảorYysUv của7kc3fv ôn5yg ư?wdUtiC 7kc3fv- B5yốn ng5yười ngạcwdUtiC nhiê7kc3fvn nhìn7kc3fv ông.
- Đó5y đ7kc3fvúng l7kc3fvà bảrYysUvn thảrYysUvo 7kc3fvcủa ôngwdUtiC. LwdUtiCẽ rYysUvnào tron7kc3fvg bản7kc3fv thwdUtiCảo ôngrYysUv 5ylại khwdUtiCông crYysUvó quywdUtiCền gi5yả 5ythiết wdUtiCmột rYysUvchút? Việc5y phárYysUv l5yời ng7kc3fvuyền rYysUvCA BĂN5yG làwdUtiC 5ymột twdUtiCrong nhwdUtiCững câwdUtiCu hrYysUvỏi kh7kc3fvó wdUtiCtrả lờirYysUv nhất5y củawdUtiC dòng7kc3fv họ7kc3fv KrYysUvha ch7kc3fvúng tarYysUv, ông5y đã7kc3fv đềrYysUv rYysUvcập rất7kc3fv wdUtiCnhiều giảrYysUv thwdUtiCiết đrYysUvể prYysUvhá lời7kc3fv nguyrYysUvền, chẳrYysUvng 5ynhẽ cárYysUvc 7kc3fvcháu rYysUvcứ lầnwdUtiC lưwdUtiCợt thử7kc3fv 5ytừng phươngwdUtiC pháp7kc3fv rYysUvhay sao?
Ba ngưrYysUvời đều5y 7kc3fvkinh 7kc3fvsợ twdUtiCoát m7kc3fvồ hôi.
wdUtiC- CwdUtiCác wdUtiCcháu t5yhu thập7kc3fv mản5yh wdUtiCvải đ7kc3fvỏ, đewdUtiCm sứcrYysUv mạnwdUtiCh wdUtiCCA BĂNGrYysUv rYysUvvốn đãwdUtiC đượwdUtiCc 5ytách 7kc3fvra tậ5yp wdUtiChợp l5yại, rồ7kc3fvi lwdUtiCại man5yg mwdUtiCảnh wdUtiCvải đrYysUvó tớrYysUvi wdUtiCnơi c5yhí 5yâm. C7kc3fvác chá5yu hãrYysUvy mở5y t5yo mắtrYysUv rYysUvra màrYysUv 5ynhìn, nơirYysUv nàrYysUvy rYysUvmấy ch7kc3fvục năwdUtiCm t5yrước vốwdUtiCn rYysUvlà ng5yhĩa địrYysUva chôrYysUvn xác7kc3fv 7kc3fvhàng vạ5yn ngưwdUtiCời. CácrYysUv chá7kc3fvu c5yho rằn5yg nrYysUvhững khu7kc3fvôn rYysUvmặt 7kc3fvsau twdUtiCấm wdUtiCkính k5yia làwdUtiC mặ5yt người5y đúng7kc3fv khôwdUtiCng, kỳrYysUv 5ythực đówdUtiC đềurYysUv là7kc3fv nhữ5yng 7kc3fvoan hwdUtiCồn 7kc3fvtrước kwdUtiCia, h5yọ đ5yang ngàyrYysUv đêmwdUtiC làrYysUvm brYysUvạn v7kc3fvới rYysUvnhững 5ybệnh n5yhân wdUtiCtâm thần.
Ông7kc3fv rYysUvtrẻ lạirYysUv dõ7kc3fvng dạc5y rYysUvnói tiếp:
- C7kc3fvác cháu5y crYysUvòn 5yđứng đờrYysUv ởwdUtiC rYysUvđây làrYysUvm gì?7kc3fv KhôrYysUvng m7kc3fvau 5ylên sânrYysUv thượng5y t7kc3fvìm 5yAnh Kỳ5y vàrYysUv 5yĐinh ĐôngwdUtiC 5yđ! ĐrYysUvinh Đông5y h5yiện giwdUtiCờ đang5y rYysUvbị một5y lwdUtiCực lượngwdUtiC đángrYysUv s7kc3fvợ rYysUvthao túrYysUvng; nếu7kc3fv cácrYysUv 7kc3fvcháu rYysUvđến m7kc3fvuộn sẽwdUtiC wdUtiCkhông kị7kc3fvp đâu!
Ôn7kc3fvg trYysUvrẻ vừarYysUv vỗ5y 5yvào ngrYysUvười 5yThi TrYysUvhi, 7kc3fvcô rYysUvliền tỉnrYysUvh l5yại. BốrYysUvn ngưwdUtiCời không5y kịpwdUtiC nrYysUvói gì7kc3fv v7kc3fvội bwdUtiCước 7kc3fvvào tharYysUvng mrYysUváy, ô7kc3fvng tr7kc3fvẻ khô5yng đ5yi cùnrYysUvg họ,rYysUv bởi5y wdUtiCthời gi7kc3fvan hiện7kc3fv hìnhrYysUv brYysUva phwdUtiCút mộ7kc3fvt ngàywdUtiC đrYysUvã 5yhết. ÔnwdUtiCg chỉrYysUv k7kc3fvịp 7kc3fvnói với5y wdUtiCKha Lương5y: “7kc3fvNếu 5ythực swdUtiCự rYysUvkhông 7kc3fvcó c7kc3fvách 5ynào khárYysUvc, chárYysUvu hã7kc3fvy rYysUvtự cắt7kc3fv ngwdUtiCón twdUtiCay đ5yể m7kc3fváu ch7kc3fvảy 5yra 7kc3fvnhé!”. Lời7kc3fv dặnrYysUv củarYysUv ôngrYysUv twdUtiCrẻ krYysUvhiến Kh7kc3fva L5yương lạnhwdUtiC hrYysUvết wdUtiCcả wdUtiCngười, an7kc3fvh 7kc3fvđứng trYysUvrong tharYysUvng máwdUtiCy rYysUvôm miệnrYysUvg k5yhông nówdUtiCi wdUtiCnăng gì.
LúcrYysUv nwdUtiCày bốnwdUtiC người5y wdUtiClại đirYysUv 5ycùng v7kc3fvới nhaurYysUv, khwdUtiCông awdUtiCi nó7kc3fvi nănrYysUvg g7kc3fvì. Hắ7kc3fvc Bảo7kc3fv nằrYysUvm rYysUvườn trênwdUtiC 5yvai K5yha 7kc3fvLương khôn7kc3fvg chịuwdUtiC xuố7kc3fvng. rYysUvBọn họ5y vwdUtiCừa trảiwdUtiC 7kc3fvqua cơn5y chấn7kc3fv đ5yộng, arYysUvi cũ5yng 5ybiết đốirYysUv twdUtiChủ củrYysUva m5yình rấ7kc3fvt mạnh7kc3fv n7kc3fvhưng rYysUvhọ vẫnrYysUv khô5yng 7kc3fvtừ b7kc3fvỏ rYysUvý địn5yh 7kc3fvcứu An5yh KrYysUvỳ v5yà Đ5yinh Đông.
Mọi5y nwdUtiCgười wdUtiCđổ dồn7kc3fv chú5y ý7kc3fv vàowdUtiC Kh7kc3fva rYysUvLương, awdUtiCnh chẳngwdUtiC wdUtiCbiết làwdUtiCm sarYysUvo ch5yỉ biếtrYysUv ngậm5y ngùi5y kê5yu 7kc3fvca sawdUtiCo số5y mì7kc3fvnh wdUtiCkhổ thếwdUtiC! wdUtiCTại rYysUvsao wdUtiCbao nhi5yêu phárYysUvp thuậtwdUtiC k7kc3fvhông họrYysUvc lrYysUvại wdUtiCchỉ h5yọc đrYysUvược mỗiwdUtiC mộ5yt rYysUvchiêu nàrYysUvy. MọiwdUtiC ng5yười nh5yìn arYysUvnh 7kc3fvtiếc nuối7kc3fv nghĩrYysUv, grYysUviá mwdUtiCáu awdUtiCnh nhi5yều nh7kc3fvư nướrYysUvc wdUtiCsông wdUtiCthì tốt5y birYysUvết bao.
Chẳ5yng rYysUvmấy rYysUvchốc th5yang m7kc3fváy đã5y lrYysUvên tớrYysUvi sân5y thượng,7kc3fv n7kc3fvếu nh7kc3fvư ông5y nwdUtiCội KwdUtiCha Lương7kc3fv khô5yng nwdUtiCói chrYysUvo bọ7kc3fvn h7kc3fvọ bwdUtiCiết nơwdUtiCi này7kc3fv trướcwdUtiC ki5ya 7kc3fvlà n5yơi wdUtiCchôn xá5yc v7kc3fvạn 5yngười 7kc3fvthì trrYysUvong mắ5yt củ5ya hwdUtiCọ, nơ5yi n7kc3fvày qrYysUvuả rYysUvlà rấtrYysUv đẹ7kc3fvp wdUtiC- mộtwdUtiC n7kc3fvơi no7kc3fvn rYysUvxanh nướcwdUtiC b7kc3fviếc, câwdUtiCy 5ymây xwdUtiCanh xa5ynh mọcrYysUv ởrYysUv 5ykhắp wdUtiCnơi, trYysUvrên rYysUvsân thượn7kc3fvg d7kc3fvây mâwdUtiCy đawdUtiCn c5yhéo vào5y n5yhau giốn5yg nh7kc3fvư mộtwdUtiC twdUtiCấm vải7kc3fv xwdUtiCanh wdUtiCdày dặnrYysUv vậy.
Kh7kc3fva Lươ7kc3fvng vừarYysUv nhìn7kc3fv vừarYysUv nwdUtiCghĩ, tronwdUtiCg sáwdUtiCch củrYysUva ông7kc3fv viế7kc3fvt những7kc3fv nơi7kc3fv có5y câywdUtiC xan5yh 7kc3fvmọc rYysUvum tùrYysUvm thườ7kc3fvng rấwdUtiCt 7kc3fvnặng âwdUtiCm khí.5y Loạ5yi 7kc3fvcây nrYysUvày hấrYysUvp twdUtiChu âm7kc3fv 5ykhí 7kc3fvđể tồ7kc3fvn tạrYysUvi, hơ5yn nữrYysUva nwdUtiCó l5yại 7kc3fvche lấp5y árYysUvnh wdUtiCmặt twdUtiCrời, làwdUtiC wdUtiCnơi trú7kc3fv ẩnrYysUv tốtrYysUv củrYysUva rYysUvoan hồn.
Bốn nwdUtiCgười bướwdUtiCc đwdUtiCi rấtwdUtiC cẩrYysUvn thậnwdUtiC, chỉ5y swdUtiCợ mộ7kc3fvt 7kc3fvsơ suất5y nhỏwdUtiC rYysUvcũng có7kc3fv t5yhể kwdUtiChiến họwdUtiC rYysUvhụt bưrYysUvớc. Điều5y k7kc3fvỳ lrYysUvạ 5ylà họ5y đ5yều c5yảm thấy5y đrYysUvi 7kc3fvtrên c7kc3fvây mwdUtiCây vừa5y drYysUvẻo wdUtiCvừa wdUtiCtrơn nwdUtiCày 5ygiống nh7kc3fvư đi7kc3fv 5ytrên đốn7kc3fvg xác7kc3fv c7kc3fvhết vậ7kc3fvy! Tu5yy đềurYysUv nwdUtiCghĩ wdUtiCvậy nhưnrYysUvg 5ykhông awdUtiCi dáwdUtiCm nrYysUvói rarYysUv, họrYysUv nhìnrYysUv s5yân thượwdUtiCng r5yộng lớn,rYysUv băwdUtiCn krYysUvhoăn k7kc3fvhông biế5yt đứwdUtiCa bérYysUv đ7kc3fvang ở5y đâu?
CuốwdUtiCi cùng7kc3fv họ5y cũrYysUvng nhìrYysUvn thấ5yy 7kc3fvhai wdUtiCmẹ co7kc3fvn AnrYysUvh Kỳ,7kc3fv rYysUvnhưng rYysUvcảnh t7kc3fvượng trước5y 7kc3fvmắt họ5y thật7kc3fv đáng7kc3fv sợwdUtiC! ArYysUvnh Kỳ7kc3fv đawdUtiCng wdUtiCthả 5yđứa bé5y 5yở ngoàirYysUv rYysUvsân thượnwdUtiCg, wdUtiCchỉ 5ycần th5yả 7kc3fvtay 5ythì nówdUtiC chếtwdUtiC chắcwdUtiC rồi.
Đứa 7kc3fvbé không5y rYysUvđộng đậy,rYysUv gi5yống n5yhư ngư7kc3fvời chếwdUtiCt vậy!
Thi TwdUtiChi hốwdUtiCt ho7kc3fvảng 7kc3fvhét lên:
- Đừng!rYysUv rYysUvAnh KỳrYysUv! ĐừngwdUtiC twdUtiChả ta5yy rrYysUva. Đừng5y gi7kc3fvết hạwdUtiCi c5yon bé!
Tuy nh7kc3fviên, giwdUtiCữa khôn7kc3fvg giwdUtiCan m5ya quárYysUvi wdUtiClại văn7kc3fvg v7kc3fvẳng m5yột giọrYysUvng nói5y: “H7kc3fvãy th5yả wdUtiCcon rawdUtiC. 7kc3fvCon 5ymuốn được5y xuốn7kc3fvg dưới7kc3fv chơwdUtiCi. Đừng7kc3fv n7kc3fvắm tawdUtiCy rYysUvcon!” Đó5y 5ychính wdUtiClà tiếng7kc3fv cwdUtiCủa ĐinhwdUtiC Đông.
TầnrYysUv Cẩ5ym vừarYysUv đ7kc3fvịnh chạ5yy wdUtiClên 7kc3fvthì thấy5y An5yh wdUtiCKỳ bỏrYysUv mộ5yt ta7kc3fvy rYysUvra, rYysUvcô vội5y 7kc3fvđứng lại5y kh5yông d5yám tiếnwdUtiC th5yêm 7kc3fvnữa. ĐứarYysUv 5ybé bị5y rYysUvtreo l5yơ lửnwdUtiCg wdUtiCngoài sâ5yn thượng5y, 7kc3fvgió thổiwdUtiC tớrYysUvi, sặrYysUvc mùi5y máu5y twdUtiCươi 7kc3fvtanh ngwdUtiCòm, 7kc3fvnhìn kỹwdUtiC dwdUtiCãy nwdUtiCúi rYysUvđen s5yì phíawdUtiC wdUtiCxa wdUtiCtrông giốngwdUtiC nhwdUtiCư mộwdUtiCt bầ5yy q7kc3fvuái wdUtiCvật đrYysUvang rYysUvnhe nanwdUtiCh múa7kc3fv 5yvuốt, ch7kc3fvỉ trực7kc3fv có5y gìrYysUv rơwdUtiCi xuốnrYysUvg rYysUvlà nuốtwdUtiC rYysUvchửng krYysUvhông tha.
K7kc3fvha Lư5yơng nh7kc3fvẹ nhà7kc3fvng đặtwdUtiC H5yắc rYysUvBảo xurYysUvống, 7kc3fvhy wdUtiCvọng nó5y córYysUv cáchwdUtiC gìrYysUv cứrYysUvu 7kc3fvhai mwdUtiCẹ rYysUvcon An5yh K7kc3fvỳ. LwdUtiCúc n7kc3fvày anwdUtiCh đã5y cowdUtiCi Hắ5yc BảrYysUvo 7kc3fvlà bùrYysUva h7kc3fvộ mwdUtiCệnh củawdUtiC m5yình. HắcrYysUv BảorYysUv lirYysUvếc nhìn5y anwdUtiCh mộrYysUvt c7kc3fvái, ánh5y mắ7kc3fvt tỏwdUtiC vẻwdUtiC corYysUvi thường.
Lúc5y nàywdUtiC an5yh mớ7kc3fvi thực7kc3fv sự7kc3fv hố7kc3fvi rYysUvhận bởiwdUtiC mì7kc3fvnh 7kc3fvđã wdUtiCkhông chịrYysUvu h7kc3fvọc phéprYysUv thu5yật 7kc3fvđến nwdUtiCơi đrYysUvến 7kc3fvchốn, đwdUtiCể đến5y 5ygiờ, 5yngay mộwdUtiCt wdUtiCcon mèo7kc3fv c7kc3fvũng cwdUtiCó quyền7kc3fv khi7kc3fvnh wdUtiCbỉ anwdUtiCh. K5yha LươnwdUtiCg 5ytức 5ychí rútrYysUv c5yon rYysUvdao nh7kc3fvỏ rrYysUva chuẩnrYysUv bị7kc3fv cắt7kc3fv t7kc3fvay mìn5yh 7kc3fvbất c7kc3fvứ 5ylúc nào7kc3fv đểrYysUv wdUtiCđuổi m5ya. Nó7kc3fvi gìrYysUv thì5y nwdUtiCói, 5ylúc 5ynày wdUtiCanh v5yẫn rấ7kc3fvt 5yquan trọng.
Lúc7kc3fv Kh5ya LươnwdUtiCg 5yđấu tr7kc3fvanh trYysUvư tưởng7kc3fv 5ythì T7kc3fvần Cẩ7kc3fvm wdUtiCvà wdUtiCThi 7kc3fvThi đa5yng sợ5y hãwdUtiCi 7kc3fvlo lắn5yg wdUtiCcho ĐiwdUtiCnh rYysUvĐông; tậnrYysUv mắwdUtiCt nhìn5y 7kc3fvthấy 7kc3fvđứa rYysUvbé cứ7kc3fv lắc7kc3fv wdUtiClư t5yrong g7kc3fvió, h5yọ t7kc3fvhấp thỏ5ym 5ykhông yên.
ThwdUtiCi Th7kc3fvi nwdUtiCói 7kc3fvtrong rYysUvnước mắt:
rYysUv- AwdUtiCnh KỳrYysUv, wdUtiCdù sa7kc3fvo Đ5yinh ĐôngwdUtiC cũng5y wdUtiClà đứarYysUv 7kc3fvcon drYysUvo erYysUvm dứt5y ruộ5yt đ7kc3fvẻ rawdUtiC; ch7kc3fvo dùrYysUv trướcwdUtiC đ7kc3fvây erYysUvm không7kc3fv muốnrYysUv nhậnwdUtiC đ7kc3fvứa rYysUvtrẻ nà5yy, 7kc3fvcho dù5y rYysUvem mrYysUvuốn trốn7kc3fv tráwdUtiCnh swdUtiCự t5yhật năm5y xưa,5y n5yhưng nó7kc3fv vẫrYysUvn lwdUtiCà crYysUvon củwdUtiCa e7kc3fvm, lwdUtiCà cố5yt nhục7kc3fv c7kc3fvủa wdUtiCem. E7kc3fvm kh5yông trYysUvhể tiế7kc3fvp tụcwdUtiC phạm7kc3fv sa7kc3fvi lầm.rYysUv 7kc3fvEm khôn5yg được7kc3fv girYysUvết c7kc3fvon bé!
ĐộwdUtiCt nhiêwdUtiCn wdUtiCtrong wdUtiCgió vọnrYysUvg lạirYysUv giọngwdUtiC trẻ7kc3fv 7kc3fvcon lảnh5y lót7kc3fv: “M7kc3fvẹ rYysUvthả cowdUtiCn rYysUvra, co5yn muốnwdUtiC xuố5yng chwdUtiCơi, m5yẹ đừngrYysUv 7kc3fvgiữ co5yn thế!”
Đúng5y 5ylà giọng5y 7kc3fvĐinh Đông.
Ánh đrYysUvèn trênwdUtiC s5yân thưrYysUvợng đủ5y rYysUvsáng đểwdUtiC rYysUvhọ nhìrYysUvn rõwdUtiC wdUtiCmóng t7kc3fvay Đi7kc3fvnh ĐwdUtiCông đãwdUtiC cắm5y sâ5yu vàrYysUvo tận5y xưwdUtiCơng mwdUtiCu bà7kc3fvn 5ytay A5ynh rYysUvKỳ, nhrYysUvưng An5yh K7kc3fvỳ vwdUtiCẫn 5ynhất 5yquyết khôngwdUtiC thả7kc3fv ta5yy ra.
KrYysUvhông ph7kc3fvải AnrYysUvh Kỳ5y đangrYysUv hạirYysUv ĐirYysUvnh 7kc3fvĐông 7kc3fvmà l7kc3fvà wdUtiCđang crYysUvứu c7kc3fvon bé.
KwdUtiCha LươngwdUtiC địrYysUvnh chạy5y tớwdUtiCi giúprYysUv A5ynh Kỳ.
ĐrYysUvột nhiên5y ĐrYysUvinh 7kc3fvĐông đổi5y giọng,wdUtiC nórYysUvi: “MàrYysUvy d7kc3fvám tới7kc3fv đây,5y t5yao sẽrYysUv mwdUtiCóc n5ygay mắwdUtiCt nówdUtiC rYysUvra đểwdUtiC nrYysUvó chrYysUvết tại5y đây.”
rYysUvTần Cẩm5y đa7kc3fvng wdUtiCôm HắwdUtiCc BảrYysUvo; tro5yng bóng5y tối7kc3fv, nhì7kc3fvn vàorYysUv cwdUtiCon mắtrYysUv màrYysUvu h7kc3fvồng phấnwdUtiC củwdUtiCa HắrYysUvc wdUtiCBảo, cwdUtiCô nrYysUvhận thấy5y mộtwdUtiC đứa7kc3fv 7kc3fvbé đanrYysUvg nằ7kc3fvm tro7kc3fvng l7kc3fvòng ĐwdUtiCinh Đông.
ĐứarYysUv rYysUvbé từwdUtiC t5yừ ng5yẩng đầwdUtiCu rYysUvlên, vừ5ya nhìn7kc3fv rYysUvthấy nó,5y 7kc3fvTần 5yCẩm hé7kc3fvt l5yên: “Đúng5y rYysUvlà wdUtiCthằng bé7kc3fv đó!”rYysUv –5y thằn7kc3fvg rYysUvbé trrYysUvước đâ7kc3fvy 7kc3fvcô n7kc3fvhìn thấy7kc3fv t7kc3fvrước máy7kc3fv wdUtiCvi t7kc3fvính, thằng7kc3fv 7kc3fvbé đã5y đò7kc3fvi lấyrYysUv mắt5y crYysUvủa cô.
ThằngwdUtiC brYysUvé 5yđó đ5yã n7kc3fvhập hrYysUvồn vào5y ĐinrYysUvh Đ7kc3fvông. B7kc3fvây giờ7kc3fv 7kc3fvnó đan5yg muố7kc3fvn dắt5y Đin5yh ĐônrYysUvg xuốngwdUtiC rYysUvdưới chơi.
7kc3fvKha LươngwdUtiC kwdUtiChông dá5ym động5y đậrYysUvy, m7kc3fvọi vi7kc3fvệc trởrYysUv n7kc3fvên bếrYysUv tắc.
Đột wdUtiCnhiên A5ynh 7kc3fvKỳ wdUtiClên tiếng:
5y- ĐrYysUvể c5yô rYysUvxuống chơ7kc3fvi 5yvới cháuwdUtiC, c7kc3fvháu twdUtiCha corYysUvn gáiwdUtiC c5yho cô!
Thi Th7kc3fvi 5ykinh 5yhãi nhận7kc3fv r7kc3fva rYysUvmột wdUtiCcô g7kc3fvái vốrYysUvn yếu5y đuố7kc3fvi nhrYysUvư A7kc3fvnh Kỳ5y l7kc3fvúc nà7kc3fvy bỗng5y twdUtiCrở nênrYysUv 5ykiên cườrYysUvng, tỉnhwdUtiC táorYysUv vàwdUtiC d5yũng cả5ym l5yạ thường.
Anh KrYysUvỳ lại5y nwdUtiCói tiếp:
- C7kc3fvô xuốngrYysUv ch5yơi 5yvới 5ycháu nh5yé! 7kc3fvCô l7kc3fvàm m5yẹ cwdUtiCháu được7kc3fv không?
Th7kc3fvằng b7kc3fvé k5yhông nói7kc3fv năng7kc3fv gwdUtiCì nhưrYysUvng ĐwdUtiCinh Đông7kc3fv lạ7kc3fvi cwdUtiCất tiếng5y: 5y“Từ lú7kc3fvc nhỏwdUtiC mẹrYysUv đã7kc3fv khôrYysUvng cwdUtiCần crYysUvon, mẹrYysUv khôwdUtiCng rYysUvyêu crYysUvon, m5yẹ c5yăm hậnrYysUv sự5y 7kc3fvtồn twdUtiCại củarYysUv conwdUtiC, c7kc3fvon khôn5yg cầnrYysUv người5y 7kc3fvmẹ tồ7kc3fvi n5yhư m5yẹ chơiwdUtiC vớiwdUtiC con.”
ArYysUvnh KwdUtiCỳ chậwdUtiCm r7kc3fvãi đáprYysUv lại:
- C5yon 7kc3fvkhông 5ybiết đrYysUvược m5yẹ y5yêu co5yn đếnwdUtiC m7kc3fvức nrYysUvào đâuwdUtiC, mẹrYysUv 5ythực sự5y rấtwdUtiC 7kc3fvyêu corYysUvn, dwdUtiCo 5ymẹ sợ7kc3fv khôn7kc3fvg twdUtiChể 5ycho wdUtiCcon mwdUtiCột cuộ5yc 7kc3fvsống rYysUvhoàn hwdUtiCảo nênrYysUv m5yới gử5yi rYysUvcon ởrYysUv wdUtiCnhà bá5yc. Mẹ5y đànrYysUvh phải5y là5ym t7kc3fvhế để7kc3fv c5yon c5yó được7kc3fv môi5y trườwdUtiCng pháwdUtiCt triển7kc3fv làn5yh mạnh,rYysUv bởi5y 7kc3fvsẽ khôngwdUtiC wdUtiCcó awdUtiCi hỏiwdUtiC bốwdUtiC c7kc3fvon 5ylà ai7kc3fv, khôn7kc3fvg cówdUtiC awdUtiCi mắngwdUtiC cwdUtiCon là7kc3fv đồ5y co7kc3fvn hoa5yng. 7kc3fvMẹ đàrYysUvnh lòng7kc3fv là7kc3fvm như5y th5yế, rYysUvbởi mrYysUvẹ yê7kc3fvu cwdUtiCon rYysUvhơn t5yất thảwdUtiCy mọi7kc3fv wdUtiCthứ trYysUvrên đời.
Nước5y 5ymắt 5yAnh rYysUvKỳ lwdUtiCã 5ychã rơi7kc3fv trênwdUtiC mặt7kc3fv wdUtiCĐinh Đông7kc3fv, hồirYysUv lâu7kc3fv ĐirYysUvnh wdUtiCĐông h5yét lê7kc3fvn: “MẹwdUtiC 5yơi, mắt5y c5yon đa7kc3fvu wdUtiClắm, co5yn 5yđang chảwdUtiCy rYysUvmáu, corYysUvn khô7kc3fvng nwdUtiChìn wdUtiCthấy gwdUtiCì rYysUvnữa r7kc3fvồi, rYysUvmẹ wdUtiCmau cứu5y rYysUvcon đi!”
5yNhìn thấy7kc3fv cảnh7kc3fv 5ycon mì5ynh rYysUvđau đ7kc3fvớn giã7kc3fvy rYysUvgiụa, AnrYysUvh KrYysUvỳ đwdUtiCau 7kc3fvlòng nói:
- Đừ7kc3fvng wdUtiClàm 5ycon 5ycô đ7kc3fvau! TrảwdUtiC crYysUvon lạiwdUtiC c7kc3fvho cô!wdUtiC Cô5y sẽrYysUv xuống5y vớirYysUv cháu!
5yĐinh wdUtiCĐông krYysUvhông g7kc3fviãy giụawdUtiC nrYysUvữa, côrYysUv bé7kc3fv lwdUtiCại rên5y 5yrỉ: “C5yon cầnrYysUv cówdUtiC mắt,wdUtiC c7kc3fvon cầwdUtiCn cówdUtiC mắt,7kc3fv wdUtiCcon không7kc3fv nhìn5y thấ5yy 5ygì nữrYysUva rồi.”
AwdUtiCnh KỳrYysUv q7kc3fvuay 7kc3fvlại rYysUvnhìn ThwdUtiCi T7kc3fvhi v7kc3fvà rYysUvcác bạnrYysUv cười,5y mộ5yt nụ5y cười5y vôrYysUv hồn,wdUtiC côwdUtiC cườirYysUv 5ynhư muố7kc3fvn wdUtiCnhờ mọi7kc3fv người7kc3fv trông5y g5yiữ rYysUvĐinh ĐônwdUtiCg 7kc3fvhộ mìwdUtiCnh; 7kc3fvkhi nụrYysUv cườiwdUtiC chưwdUtiCa kịp5y tắ7kc3fvt twdUtiCrên môi,rYysUv 5ycô đrYysUvã thò5y ta5yy 7kc3fvmóc mộrYysUvt co5yn mắt5y ra.
Tuy rấtrYysUv đwdUtiCau đớnrYysUv như7kc3fvng c5yô wdUtiCkhông rYysUvquỵ ng7kc3fvã; 7kc3fvcô hưrYysUvớng m7kc3fvặt vềwdUtiC ph7kc3fvía c7kc3fvon 5yrồi thảrYysUv rYysUvcon mắt5y xurYysUvống dưới.
5yĐinh 7kc3fvĐông hơrYysUvi độnrYysUvg đậywdUtiC. T5yrong mắtwdUtiC HrYysUvắc BảwdUtiCo, họrYysUv wdUtiCtrông thấyrYysUv corYysUvn 7kc3fvma nhỏwdUtiC nhả7kc3fvy rwdUtiCa khỏrYysUvi ngườirYysUv 7kc3fvĐinh ĐôngwdUtiC 7kc3fvđể 7kc3fvtóm cowdUtiCn 7kc3fvmắt đẫmrYysUv máuwdUtiC wdUtiCkia. Tần7kc3fv CẩmwdUtiC hétwdUtiC lên:wdUtiC “wdUtiCMau cứu5y đứa5y 7kc3fvbé đi7kc3fv!” bwdUtiCa ngườiwdUtiC wdUtiCvội chạy5y lại5y k5yéo đứrYysUva 7kc3fvbé lên.
ĐirYysUvnh wdUtiCĐông vẫn7kc3fv 7kc3fvchưa tỉ5ynh, wdUtiCnó wdUtiCcứ ngủrYysUv twdUtiChiếp đi7kc3fv nhwdUtiCưng rYysUvvẫn ré7kc3fvo rYysUvgọi: “Mẹ7kc3fv ơirYysUv, mẹwdUtiC xuốnrYysUvg chơi5y vớrYysUvi c5yon đi!”
A5ynh KwdUtiCỳ giơwdUtiC bwdUtiCàn tawdUtiCy đẫ5ym máu5y vu5yốt v5ye kh7kc3fvuôn 5ymặt wdUtiCnhỏ 5yxinh củwdUtiCa 5ycon gá5yi, tro5yng cwdUtiCon mwdUtiCắt crYysUvòn l5yại rYysUvcủa côwdUtiC wdUtiCtràn ngwdUtiCập 7kc3fvtình yrYysUvêu twdUtiChương; wdUtiCcô lrYysUvại đưa5y mắt7kc3fv nhì7kc3fvn 5ybốn người7kc3fv 7kc3fvbạn 7kc3fvrồi nó5yi: “EmwdUtiC phả7kc3fvi wdUtiCđi ngănwdUtiC cảnrYysUv trYysUvhằng bwdUtiCé lrYysUvại, brYysUvởi sớmrYysUv muwdUtiCộn nó7kc3fv rYysUvsẽ tớ7kc3fvi lrYysUvàm 7kc3fvhại c5yon em5y, nhwdUtiCờ mọ7kc3fvi ngườ5yi trrYysUvông nwdUtiCom ĐiwdUtiCnh ĐôngrYysUv hộrYysUv em.”
MọiwdUtiC ng5yười còn5y 7kc3fvchưa kịp7kc3fv địnhwdUtiC 7kc3fvthần lạwdUtiCi thì5y wdUtiCđã thấywdUtiC AnrYysUvh 7kc3fvKỳ nhảy5y xuwdUtiCống rYysUvdưới; c7kc3fvhẳng rYysUvmấy ch7kc3fvốc, kh7kc3fvông arYysUvi nhìn5y thấ7kc3fvy gwdUtiCì nữwdUtiCa. rYysUvMột 5ytiếng “r7kc3fvầm” rYysUvkhô khwdUtiCốc. Đi7kc3fvnh Đông5y khôn5yg nóirYysUv 7kc3fvlung t5yung nữarYysUv; nórYysUv đãrYysUv thiếp5y đi.
Mọ5yi 5yngười ôm7kc3fv rYysUvĐinh ĐôwdUtiCng r5ya ngoàiwdUtiC. TrêwdUtiCn cổnwdUtiCg sâwdUtiCn 5ythượng cwdUtiCó 7kc3fvhai bóngwdUtiC ngưwdUtiCời –rYysUv mộtwdUtiC lớn,7kc3fv rYysUvmột b7kc3fvé đan7kc3fvg đwdUtiCứng dõi5y 7kc3fvtheo họwdUtiC. wdUtiCĐó lwdUtiCà b7kc3fvóng của7kc3fv 7kc3fvAnh wdUtiCKỳ vwdUtiCà thằ7kc3fvng 7kc3fvbé. CảwdUtiC ha7kc3fvi nắmrYysUv ta5yy 5ynhau wdUtiChồi lrYysUvâu r5yồi quawdUtiCy ngưwdUtiCời điwdUtiC mất.
Thi wdUtiCThi xúwdUtiCc đwdUtiCộng 5yquỵ n5ygã 7kc3fvtrên 5ysân trYysUvhượng, côrYysUv thrYysUvan t5yhở: rYysUv‘Mình cứwdUtiC tưởngwdUtiC 5ynó ghrYysUvét đứarYysUv trẻwdUtiC này,rYysUv mì7kc3fvnh đãwdUtiC thựrYysUvc sựwdUtiC 7kc3fvkhông hiểu5y nórYysUv. VìwdUtiC đ7kc3fvứa rYysUvtrẻ này,rYysUv nó7kc3fv cwdUtiCó th7kc3fvể l7kc3fvàm đư5yợc bấ7kc3fvt crYysUvứ virYysUvệc gì,7kc3fv c5yó t5yhể chiến5y thắnrYysUvg m5yọi trYysUvhế lực.7kc3fv M7kc3fvình đãwdUtiC khônrYysUvg biếtrYysUv tìnhwdUtiC y7kc3fvêu của5y ngưwdUtiCời m5yẹ l7kc3fvại ba7kc3fvo 7kc3fvla đếnwdUtiC thế!”
Tần CẩmrYysUv 5ychạy v5yề phírYysUva wdUtiCThi TrYysUvhi, wdUtiChai ngư5yời ò5ya kh5yóc nức5y nwdUtiCở. wdUtiCBốn ngườiwdUtiC k5yhông dá5ym xuốngwdUtiC dưới;7kc3fv họwdUtiC lặnwdUtiCg l5yẽ chờwdUtiC bìrYysUvnh m5yinh 5ytrên sân5y thượng…
TầrYysUvn CwdUtiCẩm nhẹrYysUv nh5yàng 5ytiến vềrYysUv phíwdUtiCa K7kc3fvha Lư5yơng nói:
wdUtiC- EwdUtiCm rYysUvxin lỗi,wdUtiC v5yừa rrYysUvồi e5ym rYysUvđã quwdUtiCá mạ5ynh twdUtiCay với7kc3fv anh.
KwdUtiCha rYysUvLương qua7kc3fvy wdUtiClại 5ycười tr7kc3fvả lời:
- Không7kc3fv srYysUvao, đằrYysUvng 7kc3fvnào 5yanh cũngwdUtiC béo,wdUtiC đ5yang 5ycần grYysUviảm béorYysUv mà.
Tầ5yn CẩmwdUtiC nhìnrYysUv Kh5ya lươ5yng 5ycàng 7kc3fvngày càng7kc3fv rõrYysUv 5ytrong ánh5y brYysUvình min7kc3fvh; rYysUvcô nhrYysUvớ rYysUvlại 5ylần đầu5y 5ytiên wdUtiC2 ngườ5yi gặwdUtiCp n7kc3fvhau. CứrYysUv nhrYysUvư cówdUtiC 7kc3fvbàn ta5yy của5y ôngrYysUv trời5y s5yắp đặtrYysUv trướcrYysUv vậy,7kc3fv ngườiwdUtiC rYysUvđàn wdUtiCông nrYysUvày hếtrYysUv wdUtiClần nàrYysUvy đến7kc3fv wdUtiClần 5ykhác xuấtrYysUv hiệnrYysUv tron5yg cuwdUtiCộc đời7kc3fv cô7kc3fv cùngrYysUv crYysUvô chrYysUvia srYysUvẻ wdUtiCmọi khówdUtiC khăn.
LụcwdUtiC 5yTử MrYysUvinh thẫnrYysUv twdUtiChờ nrYysUvhìn Tầ5yn CẩrYysUvm 7kc3fvvà KhrYysUva Lươ7kc3fvng. N5yhững nwdUtiCgày 7kc3fvvừa 5yqua, 5yanh khôrYysUvng có5y th7kc3fvời giawdUtiCn 7kc3fvquan tâwdUtiCm rYysUvtới tìnhrYysUv cảmwdUtiC crYysUvủa mình,wdUtiC rYysUvnhưng rYysUvanh biế7kc3fvt 5yrõ, nwdUtiCgười 5yđàn ô7kc3fvng tr7kc3fvước 7kc3fvmắt awdUtiCnh wdUtiCcó rất5y nhiềuwdUtiC cárYysUvch để7kc3fv trawdUtiCnh th5yủ tìnhrYysUv rYysUvcảm củarYysUv người5y rYysUvanh y7kc3fvêu dấ7kc3fvu. ChưarYysUv rYysUvbao giờ,rYysUv TầnwdUtiC Cẩm7kc3fv đối7kc3fv xử7kc3fv đrYysUvặc brYysUviệt v7kc3fvới 7kc3fvanh, như5yng lwdUtiCại hếtwdUtiC 7kc3fvlần 5ynày đến7kc3fv 7kc3fvlần kh5yác rYysUvthể hi5yện sựrYysUv qwdUtiCuan twdUtiCâm đặcwdUtiC biệt5y 7kc3fvtới Kh7kc3fva Lương.wdUtiC 5yLòng 7kc3fvanh quặnwdUtiC đau5y, rYysUvanh tựrYysUv h7kc3fvỏi chẳng5y lrYysUvẽ mì5ynh lại7kc3fv khôwdUtiCng bằwdUtiCng cáirYysUv 5ygã lưurYysUv man5yh kwdUtiCia sao?
MọrYysUvi ngườiwdUtiC wdUtiCđều không7kc3fv phát5y 7kc3fvhiện wdUtiCra 5yánh wdUtiCmắt k7kc3fvhác lrYysUvạ của7kc3fv ĐườngwdUtiC TwdUtiChi Thi.
Ch5yính TrYysUvhi rYysUvThi cũngrYysUv khôn5yg hiwdUtiCểu cwdUtiCô wdUtiCbắt đ7kc3fvầu c7kc3fvó cảm5y tình7kc3fv vớiwdUtiC Tử5y rYysUvMinh từwdUtiC 5ylúc nàorYysUv; wdUtiCnhững 5yngày vừwdUtiCa qurYysUva, wdUtiCcô đãwdUtiC córYysUv thể5y khẳng5y đ5yịnh r5yằng mìn7kc3fvh yêu7kc3fv Tử5y wdUtiCMinh. CôrYysUv nrYysUvhớ 5yrất rõwdUtiC hômrYysUv wdUtiCnay, trrYysUvong lúcwdUtiC 5ysợ h7kc3fvãi, ngườiwdUtiC 7kc3fvđầu tiênrYysUv cô5y 5ynghĩ tớrYysUvi 5ylà rYysUvTử Minh.
Lục5y TửwdUtiC MinrYysUvh vwdUtiCà T7kc3fvần 7kc3fvCẩm 7kc3fvlà một5y 5yđôi krYysUvia mà?rYysUv Tại5y wdUtiCsao TầnrYysUv CẩrYysUvm lạrYysUvi 7kc3fvbắt cárYysUv rYysUv2 tawdUtiCy, lạwdUtiCi cònwdUtiC wdUtiCđối tốrYysUvt vớ5yi 7kc3fvKha Lương7kc3fv đểrYysUv Tử7kc3fv MrYysUvinh đawdUtiCu lòwdUtiCng? ThựcrYysUv r7kc3fva c7kc3fvô ấy5y 5yđâu crYysUvó xi5ynh đẹrYysUvp bằngwdUtiC mìnwdUtiCh? vậyrYysUv màwdUtiC trrYysUvong lúcrYysUv ng7kc3fvuy nawdUtiCn nhấwdUtiCt rYysUvlại córYysUv được5y tấm7kc3fv wdUtiCchân 7kc3fvtình của5y 7kc3fvcả rYysUv2 chà7kc3fvng trai.
TrYysUvhi TwdUtiChi rYysUvlà 5ycô gáiwdUtiC c5yó nhiề7kc3fvu lợiwdUtiC t5yhế nhất7kc3fv tr5yong nhó7kc3fvm bạn;5y giwdUtiCa đình7kc3fv giàuwdUtiC c7kc3fvó; lwdUtiCại thô7kc3fvng mi7kc3fvnh rYysUvxinh đẹwdUtiCp. TầrYysUvn CwdUtiCẩm crYysUvhẳng wdUtiCqua 5ychỉ 5ylà bạ5yn họ7kc3fvc wdUtiCtừ wdUtiCthủa nhỏ,7kc3fv 7kc3fvcô ấywdUtiC dựa5y vàrYysUvo đârYysUvu m5yà cówdUtiC được5y nh5yiều thứ7kc3fv đến7kc3fv t7kc3fvhế cơ7kc3fv chứ?
ThwdUtiCi Th5yi rYysUvhằn hwdUtiCọc nhì7kc3fvn v7kc3fvào bó5yng T5yử Min7kc3fvh; cwdUtiCô t5yhề nhấ5yt đị7kc3fvnh pwdUtiChải chiếm5y 5yđược anrYysUvh đểwdUtiC rYysUvchứng m5yinh 5ycô 5ykhông hềwdUtiC thuwdUtiCa 7kc3fvkém 7kc3fvTần Cẩm.
ĐwdUtiCúng l5yúc wdUtiCnày Hắ5yc BảwdUtiCo đan7kc3fvg nằ7kc3fvm tronwdUtiCg l7kc3fvòng KwdUtiCha LưwdUtiCơng bỗnrYysUvg n7kc3fvhảy phắtrYysUv san5yg lòrYysUvng Tần5y Cẩm,wdUtiC n7kc3fvó co5yng lưng7kc3fv wdUtiCvề phírYysUva rYysUvThi Th5yi, nh5yư trYysUvhể wdUtiCđã nh5yìn thấu7kc3fv được7kc3fv ý7kc3fv wdUtiCnghĩ wdUtiCcủa côwdUtiC vậy.
M5yặt wdUtiCtrời rồwdUtiCi cũng5y lấp7kc3fv l7kc3fvó 5yở đằng7kc3fv đôngrYysUv.; d7kc3fvưới mu5yôn vànrYysUv trYysUvia nắn7kc3fvg vànwdUtiCg, rYysUvbốn ngườrYysUvi bọnrYysUv họ7kc3fv vẫnwdUtiC đứngwdUtiC yênrYysUv tạwdUtiCi chỗrYysUv; nhưng5y thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.