You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửuC47QuvN MuC47QuvNinh gNJCmBgvrút suC47QuvNúng SjpQra, chSjpQĩa vàSjpQo mụSjpQ tuC47QuvNa rồuC47QuvNi SjpQđe doạ:gNJCmBgv "ĐừngSjpQ gNJCmBgvlại gần,SjpQ nếgNJCmBgvu khônuC47QuvNg tSjpQôi bắnSjpQ đấy!"
Mụ tgNJCmBgva cườiuC47QuvN gNJCmBgvrồi lSjpQùi vềSjpQ phíaSjpQ saSjpQu. MgNJCmBgvụ tgNJCmBgva gNJCmBgvbị SjpQhút vàoSjpQ chiếcuC47QuvN gươnggNJCmBgv. CSjpQhiếc gưSjpQơng uC47QuvNtrong uC47QuvNthang máuC47QuvNy buC47QuvNỗng uC47QuvNtrở nênSjpQ uC47QuvNsống đSjpQộng khágNJCmBgvc SjpQthường, SjpQnó nuốtSjpQ cgNJCmBgvhửng nggNJCmBgvười pgNJCmBgvhụ gNJCmBgvnữ kiuC47QuvNa. MụuC47QuvN SjpQta bigNJCmBgvến mất.
Lục uC47QuvNTử MigNJCmBgvnh khônguC47QuvN tiuC47QuvNn uC47QuvNnổi SjpQvào mọiuC47QuvN thuC47QuvNứ diễSjpQn rSjpQa gNJCmBgvtrước mắtSjpQ mình,gNJCmBgv nhưnuC47QuvNg khôngSjpQ còuC47QuvNn đuC47QuvNủ thờuC47QuvNi ggNJCmBgvian đSjpQể nggNJCmBgvạc nhiêgNJCmBgvn nữauC47QuvN. AuC47QuvNnh thấygNJCmBgv uC47QuvNbóng SjpQcủa mụSjpQ gNJCmBgvta kuC47QuvNhông biếSjpQn mSjpQất SjpQtrong gNJCmBgvgương mgNJCmBgvà SjpQbây giờSjpQ đuC47QuvNã SjpQhiện hìSjpQnh lgNJCmBgvà ngườigNJCmBgv phSjpQụ nữSjpQ mSjpQặc SjpQáo đỏ,gNJCmBgv cứgNJCmBgv SjpQdi cSjpQhuyển gNJCmBgvvề phíSjpQa uC47QuvNanh, cuC47QuvNàng lúcSjpQ cgNJCmBgvàng gần.
uC47QuvNLục SjpQTử buộcgNJCmBgv phảigNJCmBgv nSjpQổ súng.
Kha LươuC47QuvNng vSjpQà TầnSjpQ CẩmuC47QuvN gNJCmBgvchạy uC47QuvNtới giuC47QuvNữa cầgNJCmBgvu SjpQthang thìgNJCmBgv nghSjpQe thSjpQấy tiếuC47QuvNng sSjpQúng, TgNJCmBgvần CẩmSjpQ liềuC47QuvNn đứnggNJCmBgv lạiuC47QuvN rồiSjpQ nóSjpQi uC47QuvNvới SjpQKha LươnguC47QuvN: "gNJCmBgvAnh àuC47QuvN, bệSjpQnh vSjpQiện gNJCmBgvnày làmgNJCmBgv gNJCmBgvgì gNJCmBgvcó tầnggNJCmBgv 13."
Kha LươngSjpQ vỗSjpQ đầuSjpQ thừaSjpQ nhậgNJCmBgvn, bệnhSjpQ uC47QuvNviện gNJCmBgvnày cgNJCmBgvhỉ cgNJCmBgvó bốngNJCmBgv tầngSjpQ, lấySjpQ đâgNJCmBgvu SjpQra tuC47QuvNầng 1SjpQ3 kigNJCmBgva chứ!SjpQ uC47QuvNHai ngưSjpQời gNJCmBgvđã cgNJCmBgvhạy gNJCmBgvrất lâugNJCmBgv rồi.gNJCmBgv ChẳnggNJCmBgv lẽSjpQ luC47QuvNại bgNJCmBgvị ảogNJCmBgv giácgNJCmBgv ư?
SjpQKha LươnguC47QuvN đãSjpQ cuC47QuvNó kingNJCmBgvh nghiệuC47QuvNm SjpQtừ buổSjpQi ságNJCmBgvng, auC47QuvNnh bìnhSjpQ uC47QuvNtĩnh gNJCmBgvnhìn bốnSjpQ SjpQphía, pSjpQhát hiệnuC47QuvN tầnggNJCmBgv dgNJCmBgvưới cóuC47QuvN gNJCmBgvbóng nguC47QuvNười. SjpQAnh liềngNJCmBgv kgNJCmBgvéo TầnuC47QuvN CSjpQẩm chạgNJCmBgvy xuốgNJCmBgvng, vgNJCmBgvừa chgNJCmBgvạy vuC47QuvNừa nói:uC47QuvN "AnuC47QuvNh hiểuSjpQ rSjpQồi, gNJCmBgvthang máygNJCmBgv vẫSjpQn SjpQở tSjpQầng gNJCmBgv1, nóSjpQ gNJCmBgvvẫn đứuC47QuvNng yênSjpQ ởuC47QuvN đó,SjpQ nhSjpQưng nóuC47QuvN lạuC47QuvNi chạySjpQ vàoSjpQ gNJCmBgv1 khônuC47QuvNg guC47QuvNian gNJCmBgvtầng 1SjpQ3 khgNJCmBgvác. CSjpQhúng mìnhuC47QuvN mSjpQau chgNJCmBgvạy xuốnSjpQg tầgNJCmBgvng SjpQ1 đi."
LụcSjpQ TửSjpQ MinSjpQh gNJCmBgvđã khônggNJCmBgv còuC47QuvNn uC47QuvNđể gNJCmBgvý tớigNJCmBgv SjpQcái gSjpQì nữa,uC47QuvN gNJCmBgvanh nhắmgNJCmBgv mắtSjpQ bắSjpQn bừa,uC47QuvN lúSjpQc mởSjpQ mắSjpQt uC47QuvNra chỉgNJCmBgv thuC47QuvNấy vỏgNJCmBgv đạuC47QuvNn tuC47QuvNung tóeSjpQ kuC47QuvNhắp nơi.
Anh vừagNJCmBgv uC47QuvNđịnh tuC47QuvNhở SjpQthào nhẹuC47QuvN nhõuC47QuvNm thìSjpQ lạSjpQi cSjpQảm thấyuC47QuvN cgNJCmBgvó ggNJCmBgvì đuC47QuvNó đangNJCmBgvg lSjpQắc lưSjpQ tSjpQrên gNJCmBgvđầu. NgẩnguC47QuvN đầSjpQu uC47QuvNlên, uC47QuvNanh thấygNJCmBgv ngườiuC47QuvN phSjpQụ nữSjpQ mSjpQặc áSjpQo đuC47QuvNỏ đgNJCmBgvó uC47QuvNđang trgNJCmBgveo gNJCmBgvlơ lửngSjpQ trêuC47QuvNn cửaSjpQ tSjpQrời uC47QuvNcủa tSjpQhang máSjpQy. BàuC47QuvN tuC47QuvNa uC47QuvNthõng mặtuC47QuvN uC47QuvNxuống, đốiuC47QuvN mặuC47QuvNt vgNJCmBgvới anhuC47QuvN, gNJCmBgv2 cuC47QuvNon mắSjpQt gNJCmBgvđã gNJCmBgvbị mógNJCmBgvc, uC47QuvNmáu chảSjpQy trSjpQàn khắpuC47QuvN nơi,SjpQ rỏSjpQ cảuC47QuvN vàouC47QuvN mặSjpQt anh.
ĐáSjpQng suC47QuvNợ nSjpQhất làuC47QuvN ngưuC47QuvNời đàSjpQn bSjpQà uC47QuvNvới khgNJCmBgvuôn mặtuC47QuvN vôSjpQ gNJCmBgvhồn lạSjpQi bắgNJCmBgvt đSjpQầu nhSjpQếch mépSjpQ cười.
KhuC47QuvNa LươnSjpQg đSjpQã tớiSjpQ cửagNJCmBgv thaSjpQng máuC47QuvNy, agNJCmBgvnh đậgNJCmBgvp mgNJCmBgvạnh vàoSjpQ ngNJCmBgvó ngNJCmBgvhưng chẳgNJCmBgvng gNJCmBgvcó uC47QuvNtác dụnSjpQg gì.
TầnuC47QuvN CẩmgNJCmBgv sốtgNJCmBgv ruột,gNJCmBgv nhấgNJCmBgvn nútuC47QuvN uC47QuvNliên hồi.
HắuC47QuvNc BảoSjpQ uC47QuvNđang uC47QuvNnằm trogNJCmBgvng lòngSjpQ uC47QuvNKha SjpQLương bỗngSjpQ nhảySjpQ vọSjpQt lgNJCmBgvên cSjpQào vàouC47QuvN SjpQmôi aSjpQnh, uC47QuvNKha LươuC47QuvNng lSjpQấy tSjpQay sgNJCmBgvờ thìgNJCmBgv pháSjpQt gNJCmBgvhiện mìnSjpQh đuC47QuvNã bịSjpQ chảuC47QuvNy máugNJCmBgv, SjpQanh cSjpQũng chẳnggNJCmBgv cóuC47QuvN thờiuC47QuvN giagNJCmBgvn đểuC47QuvN SjpQtrách HắcSjpQ BảoSjpQ nuC47QuvNữa, cứgNJCmBgv tigNJCmBgvếp tSjpQục đạuC47QuvNp cửa.
SjpQĐúng lúcSjpQ nSjpQày tuC47QuvNhì xuấtuC47QuvN hiSjpQện kỳgNJCmBgv SjpQtích SjpQ– bSjpQàn taSjpQy gNJCmBgvdính mgNJCmBgváu củaSjpQ KuC47QuvNha LươnggNJCmBgv vừaSjpQ đgNJCmBgvập vàgNJCmBgvo cửa,gNJCmBgv tấtuC47QuvN cgNJCmBgvả cgNJCmBgvác vgNJCmBgvết mSjpQáu đầuC47QuvNm đìgNJCmBgva trSjpQên thangNJCmBgvg máuC47QuvNy đềugNJCmBgv biếngNJCmBgv mất.
uC47QuvNKha uC47QuvNLương ngạcSjpQ nhigNJCmBgvên nhìnuC47QuvN gNJCmBgvtay mìnuC47QuvNh uC47QuvNrồi gNJCmBgvhét to:
- ĐúngSjpQ rồSjpQi! uC47QuvNSao gNJCmBgvanh lạiuC47QuvN kuC47QuvNhông nhuC47QuvNớ uC47QuvNđến SjpQchiêu nàySjpQ troSjpQng PhgNJCmBgvương pgNJCmBgvháp truC47QuvNánh tàgNJCmBgv củaSjpQ uC47QuvNông anuC47QuvNh SjpQ– dùngSjpQ uC47QuvNmáu củagNJCmBgv mìuC47QuvNnh đểgNJCmBgv đuổigNJCmBgv mgNJCmBgva. DònSjpQg họSjpQ KuC47QuvNha uC47QuvNcủa anSjpQh uC47QuvNtruyền SjpQđời luC47QuvNàm phágNJCmBgvp SjpQsư, nêuC47QuvNn tuC47QuvNrên nguC47QuvNười auC47QuvNi cũnuC47QuvNg cóuC47QuvN mSjpQáu tgNJCmBgvránh ma.
AnuC47QuvNh vẫnSjpQ đSjpQang hoauC47QuvNn hỉgNJCmBgv thgNJCmBgvì thấySjpQ uC47QuvNmũi mìnhgNJCmBgv đuC47QuvNau nhóuC47QuvNi, muC47QuvNáu chuC47QuvNảy ộcSjpQ raSjpQ. SjpQAnh uC47QuvNđịnh mắnuC47QuvNg gNJCmBgvTần CẩmSjpQ thìuC47QuvN gNJCmBgvthấy gNJCmBgvcô đãuC47QuvN nhanuC47QuvNh cgNJCmBgvhóng lSjpQấy taSjpQy quyệtuC47QuvN mSjpQáu trênSjpQ mũuC47QuvNi anuC47QuvNh rSjpQồi bôiuC47QuvN vàSjpQo nSjpQút nhgNJCmBgvấn uC47QuvNthang máSjpQy. VừSjpQa nhSjpQấn mạuC47QuvNnh vàogNJCmBgv, tuC47QuvNhang uC47QuvNmáy bậtSjpQ mở.
SjpQMột ngườiSjpQ đanSjpQg bịgNJCmBgv tuC47QuvNreo SjpQlủng lẳuC47QuvNng SjpQtrong gNJCmBgvthang mágNJCmBgvy; đSjpQó chuC47QuvNính SjpQlà gNJCmBgvLục SjpQTử gNJCmBgvMinh. KhuC47QuvNa gNJCmBgvLương chạySjpQ vàouC47QuvN tronSjpQg uC47QuvNôm uC47QuvNchân TửuC47QuvN MigNJCmBgvnh kéuC47QuvNo xuốuC47QuvNng, đSjpQáng thươnguC47QuvN SjpQcho uC47QuvNanh cuC47QuvNhàng LgNJCmBgvục TửuC47QuvN gNJCmBgvMinh SjpQđã buC47QuvNị gNJCmBgvtreo cuC47QuvNổ trợnuC47QuvN cảgNJCmBgv mSjpQắt; đãgNJCmBgv thếgNJCmBgv lạiSjpQ cuC47QuvNòn SjpQtiếp tgNJCmBgvục SjpQbị kuC47QuvNéo xuốgNJCmBgvng SjpQđau điếnguC47QuvN ngườuC47QuvNi, ngNJCmBgvên chSjpQỉ cònSjpQ biếtgNJCmBgv ggNJCmBgviẫy uC47QuvNđạp lgNJCmBgvung tgNJCmBgvung. gNJCmBgvT ầngNJCmBgv CẩuC47QuvNm nhìSjpQn thấSjpQy thếgNJCmBgv gNJCmBgvvội nóigNJCmBgv vớiuC47QuvN SjpQKha uC47QuvNLương: “ĐừuC47QuvNng cốgNJCmBgv kSjpQéo SjpQanh ấgNJCmBgvy xuốuC47QuvNng, SjpQbế SjpQanh ấySjpQ lêSjpQn đi”
Kha LưSjpQơng uC47QuvNvà TgNJCmBgvần CẩmuC47QuvN luốngNJCmBgvg cuốgNJCmBgvng đặtuC47QuvN TuC47QuvNử MingNJCmBgvh xuốnguC47QuvN; mSjpQay SjpQmà auC47QuvNnh ấuC47QuvNy khônggNJCmBgv uC47QuvNbị truC47QuvNeo lâSjpQu, hơngNJCmBgv gNJCmBgvnữa thểgNJCmBgv lựcSjpQ suuC47QuvNng mãngNJCmBgv nêgNJCmBgvn chỉuC47QuvN ngSjpQhỉ uC47QuvN1 lúcgNJCmBgv lSjpQại bìnhgNJCmBgv tgNJCmBgvhường nhgNJCmBgvư khgNJCmBgvông gNJCmBgvcó việcSjpQ gì.
VừaSjpQ ngồgNJCmBgvi dậy,gNJCmBgv TửSjpQ gNJCmBgvMinh gNJCmBgvđã luC47QuvNớn tiếuC47QuvNng mắSjpQng gNJCmBgvKha Lương:
- LúcSjpQ nãyuC47QuvN uC47QuvNanh cứuC47QuvN cốgNJCmBgv kéogNJCmBgv SjpQtôi xuống,uC47QuvN auC47QuvNnh cógNJCmBgv cuC47QuvNòn nhâSjpQn tíuC47QuvNnh khôngNJCmBgvg đấySjpQ? HagNJCmBgvy lSjpQà agNJCmBgvnh muốnuC47QuvN giếtSjpQ tôi?
KhgNJCmBgva LưuC47QuvNơng xuC47QuvNoa uC47QuvNmũi hSjpQỏi lại:
SjpQ- gNJCmBgvĐừng cógNJCmBgv gigNJCmBgvà uC47QuvNmồm! nuC47QuvNếu aSjpQnh khônguC47QuvN tSjpQreo cuC47QuvNổ tựuC47QuvN tửuC47QuvN tuC47QuvNhì tgNJCmBgvôi đSjpQã khôuC47QuvNng mấgNJCmBgvt nhiềuuC47QuvN gNJCmBgvmáu đếnuC47QuvN thSjpQế! TSjpQôi vốnuC47QuvN uC47QuvNđã gNJCmBgvgầy SjpQyếu, sSjpQuy dinSjpQh duC47QuvNưỡng, thigNJCmBgvếu uC47QuvNmáu, đâugNJCmBgv cSjpQó đượcSjpQ gNJCmBgvbéo gNJCmBgvtốt nhgNJCmBgvư anh.
TuC47QuvNần CẩmgNJCmBgv puC47QuvNhải hétgNJCmBgv tgNJCmBgvo SjpQcan gNJCmBgv2 người:
- ĐếnuC47QuvN lúcSjpQ nàgNJCmBgvy mgNJCmBgvà gNJCmBgv2 gNJCmBgvanh gNJCmBgvcòn gNJCmBgvtâm trạnguC47QuvN uC47QuvNcãi uC47QuvNnhau àuC47QuvN? KhôgNJCmBgvng uC47QuvNmau uC47QuvNđi uC47QuvNcứu TSjpQhi Thi!
HọuC47QuvN liềgNJCmBgvn đứnguC47QuvN SjpQdậy chạyuC47QuvN SjpQra ngoàiuC47QuvN. SjpQNhìn tuC47QuvNhấy ThSjpQi TgNJCmBgvhi đgNJCmBgvang chầgNJCmBgvm chậmgNJCmBgv bướuC47QuvNc tớigNJCmBgv, uC47QuvNba ngườiuC47QuvN tSjpQhở uC47QuvNphào gNJCmBgvnhẹ SjpQnhõm; đanguC47QuvN địnhuC47QuvN chSjpQạy đếnSjpQ cuC47QuvNhỗ SjpQThi ThuC47QuvNi tuC47QuvNhì huC47QuvNọ đứnSjpQg gNJCmBgvsững lại.
CógNJCmBgv muC47QuvNột bógNJCmBgvng ngườigNJCmBgv bgNJCmBgvay sgNJCmBgvau TSjpQhi Thi.
gNJCmBgvTần CẩmSjpQ giơuC47QuvN nắmgNJCmBgv uC47QuvNđấm địngNJCmBgvh uC47QuvNđánh uC47QuvNKha LươuC47QuvNng. KSjpQha uC47QuvNLương SjpQvội chạgNJCmBgvy tuC47QuvNới SjpQnúp gNJCmBgvsau lSjpQưng uC47QuvNTử Minh.
ThgNJCmBgvi TSjpQhi đanuC47QuvNg dSjpQần tgNJCmBgviến gNJCmBgvtới phSjpQía hSjpQọ; cáigNJCmBgv bógNJCmBgvng gNJCmBgvkia cũuC47QuvNng rSjpQõ hơSjpQn. BgNJCmBgva gNJCmBgvngười ngNJCmBgvhận uC47QuvNra đóSjpQ làSjpQ ôSjpQng nộSjpQi KhSjpQa LươgNJCmBgvng liSjpQền gNJCmBgvngồi bệtgNJCmBgv xuốnguC47QuvN đấgNJCmBgvt, SjpQthở uC47QuvNphào ruC47QuvNồi nói:
SjpQ- ÔgNJCmBgvng àuC47QuvN, lSjpQần SjpQnày ôngSjpQ xuấgNJCmBgvt hiuC47QuvNện qgNJCmBgvuá bấSjpQt gNJCmBgvngờ gNJCmBgvđấy! BọnuC47QuvN SjpQcháu gNJCmBgvsợ SjpQđến tgNJCmBgvhót SjpQtim rồgNJCmBgvi đâySjpQ này.
gNJCmBgvÔng nộuC47QuvNi uC47QuvNKha LuC47QuvNương –SjpQ gNJCmBgvKha gNJCmBgvĐạo cuốiSjpQ cùuC47QuvNng cũSjpQng xuấgNJCmBgvt hiệnSjpQ, KhSjpQa LươnguC47QuvN vgNJCmBgvui uC47QuvNmừng cgNJCmBgvhạy uC47QuvNvề phígNJCmBgva ônuC47QuvNg, SjpQnhưng thấuC47QuvNy uC47QuvNông hữngSjpQ huC47QuvNờ, chSjpQán nảnuC47QuvN nhìgNJCmBgvn mình.
Ông cụSjpQ SjpQtrách móc:
uC47QuvN- LSjpQẽ nàuC47QuvNo cuC47QuvNháu gNJCmBgvđã sửgNJCmBgv dụuC47QuvNng chiêuuC47QuvN thuậtuC47QuvN mágNJCmBgvu uC47QuvNtránh tSjpQà đêgNJCmBgv tgNJCmBgviện nhuC47QuvNất, nhuC47QuvNục nhSjpQã uC47QuvNnhất, gNJCmBgvhèn huC47QuvNạ nhấtuC47QuvN củauC47QuvN dòSjpQng họgNJCmBgv uC47QuvNKha chúnguC47QuvN ta?
gNJCmBgvKha LươnguC47QuvN buồnuC47QuvN bãuC47QuvN đágNJCmBgvp lại:
- NgNJCmBgvhục ngNJCmBgvhã gNJCmBgvhèn hSjpQạ cáiuC47QuvN gNJCmBgvgì chứ!SjpQ nếuSjpQ khôngSjpQ gNJCmBgvcó uC47QuvNchút máuC47QuvNu cgNJCmBgvủa cSjpQháu thìSjpQ TửuC47QuvN MuC47QuvNinh sớuC47QuvNm đãuC47QuvN SjpQbị cgNJCmBgvhết uC47QuvNtreo tSjpQrong tuC47QuvNhang mágNJCmBgvy rồi.
TầSjpQn CẩgNJCmBgvm chạySjpQ tớiSjpQ đỡSjpQ ThgNJCmBgvi uC47QuvNThi thìSjpQ nhSjpQận thấygNJCmBgv TuC47QuvNhi ThgNJCmBgvi đuC47QuvNang ngNJCmBgvhư nguC47QuvNười mộngSjpQ du.
ÔngNJCmBgvg tgNJCmBgvrẻ guC47QuvNiải thích:
- uC47QuvNThi TuC47QuvNhi uC47QuvNbị ônggNJCmBgv thôiSjpQ gNJCmBgvmiên rồi,uC47QuvN bauC47QuvNn gNJCmBgvnãy nógNJCmBgv đSjpQã kiuC47QuvNnh SjpQhãi tộtgNJCmBgv uC47QuvNđộ; ôuC47QuvNng tSjpQhôi migNJCmBgvên đểgNJCmBgv nóSjpQ nSjpQgủ, nuC47QuvNhư thếuC47QuvN suC47QuvNẽ bảuC47QuvNo vệSjpQ đượcuC47QuvN uC47QuvNnguyên SjpQkhí tốtuC47QuvN hơn.
ÔngSjpQ tuC47QuvNrẻ quSjpQay gNJCmBgvra ngNJCmBgvói vớgNJCmBgvi SjpQKha Lương:
- SaSjpQo cuC47QuvNháu khôngSjpQ SjpQchịu uC47QuvNhọc uC47QuvNphép SjpQthuật tSjpQrong ságNJCmBgvch uC47QuvNcủa ôngNJCmBgvg? BSjpQao nhiêuuC47QuvN phuC47QuvNương pháSjpQp hgNJCmBgvay khônSjpQg dùngSjpQ lạiSjpQ đSjpQi dSjpQùng uC47QuvNcái pgNJCmBgvhép nSjpQhục gNJCmBgvnhã gNJCmBgvthế hảSjpQ cSjpQháu? LàmgNJCmBgv gNJCmBgvthế gNJCmBgvmà uC47QuvNgọi lSjpQà bắtuC47QuvN muC47QuvNa uC47QuvNư? uC47QuvNThà chgNJCmBgváu hiếSjpQn mgNJCmBgváu gNJCmBgvcho bệnhSjpQ vuC47QuvNiện đểuC47QuvN cứuSjpQ ngườiuC47QuvN còSjpQn SjpQhơn làSjpQ SjpQvung uC47QuvNvãi uC47QuvNlung tgNJCmBgvung., thậSjpQt cSjpQhẳng buC47QuvNiết xuC47QuvNấu gNJCmBgvhổ guC47QuvNì cả.
KuC47QuvNha LươnggNJCmBgv xgNJCmBgvấu hổgNJCmBgv liềgNJCmBgvn cgNJCmBgvãi lgNJCmBgvại ông:
uC47QuvN- ThuC47QuvNế auC47QuvNi bảoSjpQ tậpuC47QuvN uC47QuvNhợp cáuC47QuvNc mảnhuC47QuvN vSjpQải lạuC47QuvNi rSjpQồi đốtSjpQ gNJCmBgvđi gNJCmBgvlà gNJCmBgvcó thểSjpQ phágNJCmBgv đượcgNJCmBgv lờSjpQi nguygNJCmBgvền SjpQCA BĂNgNJCmBgvG? gNJCmBgvTrong lúuC47QuvNc tuC47QuvNhu thậgNJCmBgvp vải,gNJCmBgv bọuC47QuvNn cháugNJCmBgv xéSjpQm cgNJCmBgvhút nữauC47QuvN gNJCmBgvđã mấtgNJCmBgv mạuC47QuvNng rồi,gNJCmBgv gNJCmBgvvậy màuC47QuvN SjpQbây ggNJCmBgviờ ôngSjpQ lSjpQại tgNJCmBgvới trácuC47QuvNh cgNJCmBgvháu gNJCmBgvnữa à?
Ông truC47QuvNẻ uC47QuvNchau màygNJCmBgv rồiSjpQ nói:
gNJCmBgv- CSjpQác cháSjpQu đãuC47QuvN gNJCmBgvxem bảngNJCmBgv gNJCmBgvthảo SjpQcủa ông?
- BgNJCmBgvản thảogNJCmBgv gNJCmBgvnào cơ?gNJCmBgv QuyểSjpQn sáchuC47QuvN đóSjpQ làSjpQ bảngNJCmBgv thảgNJCmBgvo củaSjpQ ônggNJCmBgv ưSjpQ? gNJCmBgv- BốngNJCmBgv ngườiuC47QuvN gNJCmBgvngạc nhiêgNJCmBgvn gNJCmBgvnhìn ông.
SjpQ- SjpQĐó SjpQđúng luC47QuvNà bảnuC47QuvN thảuC47QuvNo củauC47QuvN gNJCmBgvông. LẽgNJCmBgv SjpQnào tronSjpQg bảSjpQn gNJCmBgvthảo ôSjpQng lạigNJCmBgv kSjpQhông gNJCmBgvcó quygNJCmBgvền uC47QuvNgiả thSjpQiết muC47QuvNột SjpQchút? ViuC47QuvNệc puC47QuvNhá lờigNJCmBgv nSjpQguyền SjpQCA BĂgNJCmBgvNG uC47QuvNlà muC47QuvNột trgNJCmBgvong SjpQnhững câugNJCmBgv SjpQhỏi khgNJCmBgvó trảSjpQ lờiSjpQ nhấtuC47QuvN cuC47QuvNủa duC47QuvNòng họgNJCmBgv KhuC47QuvNa cgNJCmBgvhúng tagNJCmBgv, ônSjpQg đãuC47QuvN đSjpQề cậpuC47QuvN rấuC47QuvNt SjpQnhiều giảSjpQ thiếtgNJCmBgv đểgNJCmBgv puC47QuvNhá lờSjpQi nuC47QuvNguyền, chẳuC47QuvNng nSjpQhẽ cáuC47QuvNc cuC47QuvNháu cứuC47QuvN luC47QuvNần luC47QuvNượt thgNJCmBgvử tgNJCmBgvừng phươSjpQng phgNJCmBgváp huC47QuvNay sao?
BSjpQa ngưgNJCmBgvời đềugNJCmBgv kiuC47QuvNnh sợuC47QuvN toátuC47QuvN uC47QuvNmồ hôi.
- CágNJCmBgvc chSjpQáu thSjpQu thuC47QuvNập mảnSjpQh vảiuC47QuvN đuC47QuvNỏ, đuC47QuvNem SjpQsức mạnSjpQh uC47QuvNCA BĂNGSjpQ vSjpQốn gNJCmBgvđã đượcgNJCmBgv tácgNJCmBgvh uC47QuvNra SjpQtập gNJCmBgvhợp lại,gNJCmBgv rồSjpQi lạiSjpQ SjpQmang mảnhuC47QuvN vảigNJCmBgv đóSjpQ tớiSjpQ nơiuC47QuvN cSjpQhí âm.gNJCmBgv CgNJCmBgvác cháugNJCmBgv hãuC47QuvNy SjpQmở tuC47QuvNo mSjpQắt rSjpQa màSjpQ nhìn,SjpQ gNJCmBgvnơi nuC47QuvNày mấuC47QuvNy chụcgNJCmBgv năuC47QuvNm trgNJCmBgvước vốngNJCmBgv gNJCmBgvlà SjpQnghĩa địauC47QuvN chuC47QuvNôn xSjpQác uC47QuvNhàng vạnSjpQ nSjpQgười. CáuC47QuvNc chuC47QuvNáu SjpQcho ruC47QuvNằng nhSjpQững khgNJCmBgvuôn muC47QuvNặt uC47QuvNsau tấmgNJCmBgv gNJCmBgvkính kgNJCmBgvia lSjpQà mặgNJCmBgvt ngNJCmBgvgười đúnuC47QuvNg uC47QuvNkhông, kỳgNJCmBgv tSjpQhực đógNJCmBgv đềuSjpQ gNJCmBgvlà nhữgNJCmBgvng oSjpQan hồnuC47QuvN tSjpQrước kiSjpQa, họuC47QuvN đanuC47QuvNg ngàySjpQ đêgNJCmBgvm gNJCmBgvlàm bạSjpQn SjpQvới nhữgNJCmBgvng bgNJCmBgvệnh nhgNJCmBgvân tâmuC47QuvN thần.
Ông trẻuC47QuvN lạiuC47QuvN gNJCmBgvdõng dạcgNJCmBgv nógNJCmBgvi tiếp:
gNJCmBgv- CáuC47QuvNc cháSjpQu cònuC47QuvN đứnSjpQg đờuC47QuvN ởuC47QuvN đâuC47QuvNy làgNJCmBgvm SjpQgì? KhônSjpQg magNJCmBgvu SjpQlên sânSjpQ thượngNJCmBgvg tìuC47QuvNm AnuC47QuvNh KgNJCmBgvỳ vàuC47QuvN ĐinhuC47QuvN SjpQĐông đgNJCmBgv! ĐinhSjpQ ĐôngNJCmBgvg hSjpQiện guC47QuvNiờ đanuC47QuvNg bịSjpQ gNJCmBgvmột lựSjpQc uC47QuvNlượng đángSjpQ gNJCmBgvsợ tuC47QuvNhao túnuC47QuvNg; nSjpQếu SjpQcác cSjpQháu đếnSjpQ muSjpQộn sẽSjpQ uC47QuvNkhông SjpQkịp đâu!
ÔnguC47QuvN tgNJCmBgvrẻ vừauC47QuvN vỗSjpQ SjpQvào ngNJCmBgvgười ThSjpQi ThiuC47QuvN, cSjpQô SjpQliền tỉnhgNJCmBgv lại.uC47QuvN BốgNJCmBgvn gNJCmBgvngười khônguC47QuvN kSjpQịp gNJCmBgvnói gSjpQì vộiuC47QuvN bướcSjpQ SjpQvào thSjpQang máygNJCmBgv, ôuC47QuvNng uC47QuvNtrẻ kSjpQhông điuC47QuvN gNJCmBgvcùng họ,uC47QuvN gNJCmBgvbởi uC47QuvNthời guC47QuvNian hiệnSjpQ SjpQhình bSjpQa phúSjpQt mộtuC47QuvN ngàygNJCmBgv đãuC47QuvN hếtSjpQ. ÔSjpQng chỉuC47QuvN SjpQkịp nóSjpQi vớiSjpQ SjpQKha SjpQLương: SjpQ“Nếu thuC47QuvNực sựgNJCmBgv gNJCmBgvkhông SjpQcó cácuC47QuvNh uC47QuvNnào khSjpQác, cháuSjpQ hãgNJCmBgvy SjpQtự cSjpQắt nguC47QuvNón tSjpQay đểSjpQ muC47QuvNáu chảSjpQy gNJCmBgvra nhuC47QuvNé!”. LờigNJCmBgv uC47QuvNdặn củauC47QuvN ônuC47QuvNg trẻgNJCmBgv khiếngNJCmBgv KhSjpQa uC47QuvNLương lạnhgNJCmBgv hgNJCmBgvết cuC47QuvNả SjpQngười, SjpQanh đứngNJCmBgvg SjpQtrong thaSjpQng mSjpQáy uC47QuvNôm miệnggNJCmBgv gNJCmBgvkhông SjpQnói nănguC47QuvN gì.
LúcuC47QuvN SjpQnày bốgNJCmBgvn nSjpQgười lạuC47QuvNi đSjpQi cùnguC47QuvN uC47QuvNvới nhauSjpQ, khônuC47QuvNg aSjpQi uC47QuvNnói năuC47QuvNng gì.gNJCmBgv HSjpQắc BảouC47QuvN nằmSjpQ ườngNJCmBgv tuC47QuvNrên SjpQvai SjpQKha LươnuC47QuvNg khônSjpQg cgNJCmBgvhịu xuốuC47QuvNng. BọnSjpQ họuC47QuvN vgNJCmBgvừa truC47QuvNải SjpQqua cơnSjpQ chấnSjpQ động,SjpQ SjpQai cũnguC47QuvN biếtuC47QuvN gNJCmBgvđối tSjpQhủ gNJCmBgvcủa mìgNJCmBgvnh rấtgNJCmBgv mạnSjpQh nhSjpQưng SjpQhọ vẫngNJCmBgv khSjpQông gNJCmBgvtừ bỏSjpQ SjpQý địnhuC47QuvN SjpQcứu uC47QuvNAnh gNJCmBgvKỳ vàuC47QuvN ĐgNJCmBgvinh Đông.
MọiSjpQ ngườigNJCmBgv đổuC47QuvN dSjpQồn uC47QuvNchú gNJCmBgvý gNJCmBgvvào KhSjpQa LưuC47QuvNơng, auC47QuvNnh cgNJCmBgvhẳng biếtgNJCmBgv làuC47QuvNm gNJCmBgvsao cgNJCmBgvhỉ biếtuC47QuvN ngSjpQậm nguC47QuvNùi SjpQkêu cuC47QuvNa uC47QuvNsao sốuC47QuvN mìngNJCmBgvh khổuC47QuvN thế!uC47QuvN SjpQTại sauC47QuvNo buC47QuvNao SjpQnhiêu phápgNJCmBgv tSjpQhuật khgNJCmBgvông họSjpQc lạigNJCmBgv chỉgNJCmBgv họcSjpQ đượcgNJCmBgv mỗigNJCmBgv mộtSjpQ chiSjpQêu SjpQnày. MọiSjpQ ngườiuC47QuvN nSjpQhìn anuC47QuvNh tuC47QuvNiếc nuốiSjpQ nghgNJCmBgvĩ, giuC47QuvNá gNJCmBgvmáu anSjpQh nSjpQhiều uC47QuvNnhư nưuC47QuvNớc SjpQsông thìuC47QuvN tốtgNJCmBgv bgNJCmBgviết bao.
ChẳnggNJCmBgv mấSjpQy chốSjpQc thagNJCmBgvng mgNJCmBgváy đãSjpQ lêSjpQn tSjpQới sângNJCmBgv thượnSjpQg, nếuSjpQ SjpQnhư ôngSjpQ SjpQnội KuC47QuvNha LgNJCmBgvương khônSjpQg uC47QuvNnói cSjpQho bọnSjpQ hgNJCmBgvọ biếtuC47QuvN nuC47QuvNơi nàyuC47QuvN trướcgNJCmBgv gNJCmBgvkia luC47QuvNà nuC47QuvNơi cgNJCmBgvhôn xácSjpQ vạnuC47QuvN nggNJCmBgvười thìgNJCmBgv trouC47QuvNng mgNJCmBgvắt củagNJCmBgv họ,gNJCmBgv nơgNJCmBgvi nàgNJCmBgvy qugNJCmBgvả làSjpQ rấtuC47QuvN uC47QuvNđẹp uC47QuvN- mộgNJCmBgvt uC47QuvNnơi nogNJCmBgvn xagNJCmBgvnh nướcuC47QuvN biếc,uC47QuvN câSjpQy mâygNJCmBgv xSjpQanh xanuC47QuvNh gNJCmBgvmọc ởuC47QuvN uC47QuvNkhắp uC47QuvNnơi, tSjpQrên sSjpQân tgNJCmBgvhượng dâySjpQ gNJCmBgvmây đauC47QuvNn chégNJCmBgvo vuC47QuvNào gNJCmBgvnhau giốnggNJCmBgv gNJCmBgvnhư mộtuC47QuvN tấmuC47QuvN SjpQvải xagNJCmBgvnh uC47QuvNdày gNJCmBgvdặn vậy.
KhuC47QuvNa LSjpQương gNJCmBgvvừa nSjpQhìn vừuC47QuvNa SjpQnghĩ, tuC47QuvNrong suC47QuvNách củauC47QuvN ôngNJCmBgvg vigNJCmBgvết nhữnggNJCmBgv nơgNJCmBgvi SjpQcó cuC47QuvNây xuC47QuvNanh mọgNJCmBgvc gNJCmBgvum tùmgNJCmBgv thgNJCmBgvường rấgNJCmBgvt nSjpQặng âgNJCmBgvm uC47QuvNkhí. LoạiSjpQ câyuC47QuvN nSjpQày hấpSjpQ SjpQthu âgNJCmBgvm SjpQkhí đểgNJCmBgv tuC47QuvNồn uC47QuvNtại, hơgNJCmBgvn nữuC47QuvNa nóSjpQ gNJCmBgvlại cuC47QuvNhe lấpuC47QuvN ánhgNJCmBgv mặuC47QuvNt tuC47QuvNrời, gNJCmBgvlà ngNJCmBgvơi gNJCmBgvtrú ẩuC47QuvNn tốtSjpQ uC47QuvNcủa oaSjpQn hồn.
BốgNJCmBgvn ngườigNJCmBgv bSjpQước đigNJCmBgv gNJCmBgvrất cẩnuC47QuvN uC47QuvNthận, cgNJCmBgvhỉ sgNJCmBgvợ mộtSjpQ SjpQsơ gNJCmBgvsuất nhỏuC47QuvN uC47QuvNcũng uC47QuvNcó thểSjpQ khSjpQiến gNJCmBgvhọ hụtSjpQ bSjpQước. ĐiềSjpQu kỳgNJCmBgv lạuC47QuvN làgNJCmBgv họgNJCmBgv gNJCmBgvđều cảuC47QuvNm gNJCmBgvthấy uC47QuvNđi trgNJCmBgvên uC47QuvNcây gNJCmBgvmây gNJCmBgvvừa dSjpQẻo vgNJCmBgvừa trSjpQơn gNJCmBgvnày giuC47QuvNống nhuC47QuvNư đuC47QuvNi trênSjpQ đốnggNJCmBgv xácSjpQ chếtuC47QuvN uC47QuvNvậy! TuuC47QuvNy đềuuC47QuvN nghĩSjpQ vậuC47QuvNy nhSjpQưng khôSjpQng aSjpQi dSjpQám uC47QuvNnói gNJCmBgvra, hSjpQọ nuC47QuvNhìn suC47QuvNân thượnguC47QuvN rộnuC47QuvNg lớgNJCmBgvn, buC47QuvNăn khgNJCmBgvoăn khôngSjpQ biếuC47QuvNt đứauC47QuvN uC47QuvNbé đangSjpQ SjpQở đâu?
CuốiuC47QuvN cùuC47QuvNng SjpQhọ gNJCmBgvcũng uC47QuvNnhìn thấSjpQy uC47QuvNhai SjpQmẹ gNJCmBgvcon uC47QuvNAnh KỳgNJCmBgv, nhuC47QuvNưng cảnhgNJCmBgv tgNJCmBgvượng truC47QuvNước mắuC47QuvNt hSjpQọ tgNJCmBgvhật đánggNJCmBgv sợ!SjpQ AgNJCmBgvnh KỳSjpQ đanSjpQg thSjpQả đSjpQứa gNJCmBgvbé gNJCmBgvở ngoàSjpQi sânSjpQ thượnuC47QuvNg, uC47QuvNchỉ cầgNJCmBgvn gNJCmBgvthả SjpQtay SjpQthì nógNJCmBgv chuC47QuvNết chuC47QuvNắc rồi.
ĐứauC47QuvN uC47QuvNbé khônuC47QuvNg độnguC47QuvN đậygNJCmBgv, gNJCmBgvgiống ngNJCmBgvhư ngườigNJCmBgv chếuC47QuvNt vậy!
Thi ThuC47QuvNi hốSjpQt uC47QuvNhoảng hgNJCmBgvét lên:
- Đừng!gNJCmBgv AnSjpQh Kỳ!SjpQ ĐừnggNJCmBgv thảuC47QuvN SjpQtay ragNJCmBgv. ĐừgNJCmBgvng gSjpQiết hạigNJCmBgv cgNJCmBgvon bé!
uC47QuvNTuy nSjpQhiên, ggNJCmBgviữa kgNJCmBgvhông giuC47QuvNan mgNJCmBgva quáigNJCmBgv SjpQlại SjpQvăng vẳnguC47QuvN mộSjpQt giọngSjpQ uC47QuvNnói: “HãySjpQ thgNJCmBgvả uC47QuvNcon rgNJCmBgva. CogNJCmBgvn muốnuC47QuvN đgNJCmBgvược uC47QuvNxuống dướiSjpQ chơiuC47QuvN. ĐừnSjpQg nắmgNJCmBgv gNJCmBgvtay cSjpQon!” ĐgNJCmBgvó chínhuC47QuvN gNJCmBgvlà tiếuC47QuvNng củSjpQa ĐiuC47QuvNnh Đông.
TgNJCmBgvần CSjpQẩm uC47QuvNvừa địnhuC47QuvN gNJCmBgvchạy SjpQlên tuC47QuvNhì tgNJCmBgvhấy AgNJCmBgvnh KuC47QuvNỳ bỏuC47QuvN SjpQmột taSjpQy uC47QuvNra, cgNJCmBgvô vuC47QuvNội đgNJCmBgvứng lạiuC47QuvN khôngNJCmBgvg SjpQdám tgNJCmBgviến thêgNJCmBgvm nữaSjpQ. ĐứauC47QuvN buC47QuvNé uC47QuvNbị trgNJCmBgveo gNJCmBgvlơ uC47QuvNlửng ngoSjpQài sânSjpQ thượng,SjpQ ggNJCmBgvió tuC47QuvNhổi tgNJCmBgvới, sgNJCmBgvặc mùiSjpQ gNJCmBgvmáu tươiuC47QuvN tauC47QuvNnh ngSjpQòm, nhSjpQìn gNJCmBgvkỹ duC47QuvNãy núiSjpQ đengNJCmBgv sìSjpQ phíuC47QuvNa SjpQxa trgNJCmBgvông ggNJCmBgviống uC47QuvNnhư mộuC47QuvNt bầgNJCmBgvy SjpQquái vậtgNJCmBgv đanuC47QuvNg nSjpQhe nanSjpQh SjpQmúa vuốtSjpQ, cuC47QuvNhỉ trựSjpQc cSjpQó gìSjpQ rơSjpQi xuốSjpQng làSjpQ nuốtgNJCmBgv chuC47QuvNửng khuC47QuvNông tha.
uC47QuvNKha LuC47QuvNương uC47QuvNnhẹ nhànuC47QuvNg đặtgNJCmBgv uC47QuvNHắc BảoSjpQ uC47QuvNxuống, hSjpQy gNJCmBgvvọng nógNJCmBgv SjpQcó cáuC47QuvNch SjpQgì gNJCmBgvcứu haSjpQi mẹuC47QuvN coSjpQn gNJCmBgvAnh Kỳ.uC47QuvN LúcuC47QuvN SjpQnày anuC47QuvNh đãgNJCmBgv couC47QuvNi HắcSjpQ BảouC47QuvN luC47QuvNà gNJCmBgvbùa uC47QuvNhộ mệnhSjpQ củaSjpQ gNJCmBgvmình. HắgNJCmBgvc gNJCmBgvBảo liếuC47QuvNc nhSjpQìn anuC47QuvNh SjpQmột cáiuC47QuvN, SjpQánh mắtgNJCmBgv tỏuC47QuvN vẻSjpQ cSjpQoi thường.
Lúc nàuC47QuvNy SjpQanh mớigNJCmBgv tSjpQhực sựSjpQ gNJCmBgvhối hậnuC47QuvN bởiSjpQ gNJCmBgvmình đãuC47QuvN gNJCmBgvkhông chịSjpQu họgNJCmBgvc phépSjpQ tuC47QuvNhuật đếSjpQn gNJCmBgvnơi đếnSjpQ cuC47QuvNhốn, đểuC47QuvN đếnSjpQ giờgNJCmBgv, uC47QuvNngay muC47QuvNột cuC47QuvNon SjpQmèo cũSjpQng cSjpQó qgNJCmBgvuyền khingNJCmBgvh bgNJCmBgvỉ SjpQanh. KhSjpQa LươnuC47QuvNg tứcgNJCmBgv cSjpQhí ruC47QuvNút cgNJCmBgvon SjpQdao nhỏSjpQ rSjpQa chugNJCmBgvẩn bịuC47QuvN cắSjpQt tgNJCmBgvay uC47QuvNmình bấtuC47QuvN cứSjpQ gNJCmBgvlúc nàouC47QuvN đểuC47QuvN uC47QuvNđuổi gNJCmBgvma. NóigNJCmBgv ggNJCmBgvì tuC47QuvNhì SjpQnói, lúcSjpQ uC47QuvNnày agNJCmBgvnh vẫngNJCmBgv rấtgNJCmBgv quagNJCmBgvn trọng.
Lúc KhSjpQa LgNJCmBgvương đuC47QuvNấu tragNJCmBgvnh tưgNJCmBgv uC47QuvNtưởng gNJCmBgvthì TuC47QuvNần CuC47QuvNẩm vàuC47QuvN gNJCmBgvThi ThSjpQi đanggNJCmBgv sgNJCmBgvợ hãiuC47QuvN lgNJCmBgvo lSjpQắng gNJCmBgvcho SjpQĐinh Đông;SjpQ tậuC47QuvNn mắtgNJCmBgv nuC47QuvNhìn thấygNJCmBgv SjpQđứa bégNJCmBgv SjpQcứ lSjpQắc gNJCmBgvlư truC47QuvNong gió,uC47QuvN họuC47QuvN SjpQthấp thỏmuC47QuvN khônSjpQg yên.
TuC47QuvNhi ThgNJCmBgvi nóuC47QuvNi trgNJCmBgvong nướcgNJCmBgv mắt:
- uC47QuvNAnh KỳgNJCmBgv, SjpQdù gNJCmBgvsao uC47QuvNĐinh ĐôngSjpQ cSjpQũng luC47QuvNà đứagNJCmBgv cogNJCmBgvn dgNJCmBgvo euC47QuvNm dứtgNJCmBgv ruộtgNJCmBgv SjpQđẻ uC47QuvNra; SjpQcho duC47QuvNù trướcSjpQ đâySjpQ egNJCmBgvm khôuC47QuvNng muC47QuvNuốn nuC47QuvNhận đứSjpQa truC47QuvNẻ nàgNJCmBgvy, uC47QuvNcho dùuC47QuvN eSjpQm SjpQmuốn uC47QuvNtrốn tráSjpQnh suC47QuvNự thuC47QuvNật uC47QuvNnăm xưagNJCmBgv, nSjpQhưng nógNJCmBgv vẫnuC47QuvN lgNJCmBgvà SjpQcon củagNJCmBgv SjpQem, lSjpQà cốtSjpQ nhụcSjpQ củagNJCmBgv euC47QuvNm. EuC47QuvNm khSjpQông tuC47QuvNhể tgNJCmBgviếp uC47QuvNtục SjpQphạm gNJCmBgvsai lầgNJCmBgvm. EgNJCmBgvm khôngSjpQ đưgNJCmBgvợc giếuC47QuvNt uC47QuvNcon bé!
Đột nhigNJCmBgvên truC47QuvNong giuC47QuvNó vọngSjpQ uC47QuvNlại giọnuC47QuvNg tSjpQrẻ gNJCmBgvcon lgNJCmBgvảnh lót:SjpQ SjpQ“Mẹ thảgNJCmBgv cuC47QuvNon rSjpQa, cgNJCmBgvon muốnSjpQ gNJCmBgvxuống cSjpQhơi, muC47QuvNẹ đừnggNJCmBgv gigNJCmBgvữ coSjpQn thế!”
Đúng gNJCmBgvlà giọnuC47QuvNg ĐSjpQinh Đông.
Ánh gNJCmBgvđèn gNJCmBgvtrên sgNJCmBgvân thượnguC47QuvN đủuC47QuvN sánSjpQg đểuC47QuvN họgNJCmBgv nhìgNJCmBgvn rõgNJCmBgv muC47QuvNóng tgNJCmBgvay ĐiuC47QuvNnh ĐôngSjpQ đãSjpQ cắmSjpQ sSjpQâu vSjpQào tgNJCmBgvận xươngSjpQ gNJCmBgvmu bàuC47QuvNn tagNJCmBgvy AngNJCmBgvh SjpQKỳ, gNJCmBgvnhưng AnSjpQh gNJCmBgvKỳ vẫnSjpQ nSjpQhất quyếtSjpQ khônggNJCmBgv thuC47QuvNả SjpQtay ra.
KhôuC47QuvNng phảuC47QuvNi AuC47QuvNnh KuC47QuvNỳ đauC47QuvNng hạigNJCmBgv SjpQĐinh ĐônguC47QuvN mSjpQà lgNJCmBgvà đangSjpQ cSjpQứu cuC47QuvNon bé.
Kha LươuC47QuvNng địnhuC47QuvN gNJCmBgvchạy tSjpQới giúSjpQp uC47QuvNAnh Kỳ.
ĐộtSjpQ nhiênuC47QuvN ĐinSjpQh uC47QuvNĐông đổiSjpQ giọngNJCmBgvg, nóSjpQi: “MSjpQày gNJCmBgvdám gNJCmBgvtới đâuC47QuvNy, tagNJCmBgvo sẽuC47QuvN mgNJCmBgvóc ngagNJCmBgvy mắtSjpQ gNJCmBgvnó rSjpQa đSjpQể nóuC47QuvN chếgNJCmBgvt tạiuC47QuvN đây.”
TuC47QuvNần gNJCmBgvCẩm đauC47QuvNng SjpQôm HSjpQắc BảoSjpQ; SjpQtrong bSjpQóng tSjpQối, nhgNJCmBgvìn vuC47QuvNào SjpQcon muC47QuvNắt màuSjpQ hồnSjpQg phấnuC47QuvN củaSjpQ HắuC47QuvNc Bảo,SjpQ uC47QuvNcô nhậnSjpQ tSjpQhấy mộtgNJCmBgv đứaSjpQ buC47QuvNé đuC47QuvNang nằgNJCmBgvm trongNJCmBgvg lSjpQòng ĐiSjpQnh Đông.
ĐứauC47QuvN bégNJCmBgv gNJCmBgvtừ từuC47QuvN nguC47QuvNẩng đầuC47QuvNu lên,SjpQ vừagNJCmBgv ngNJCmBgvhìn thSjpQấy nóSjpQ, SjpQTần uC47QuvNCẩm hégNJCmBgvt lên:uC47QuvN “ĐúgNJCmBgvng uC47QuvNlà gNJCmBgvthằng béSjpQ đó!”uC47QuvN –SjpQ tSjpQhằng buC47QuvNé trSjpQước đâSjpQy côuC47QuvN nuC47QuvNhìn gNJCmBgvthấy gNJCmBgvtrước máySjpQ vuC47QuvNi tínuC47QuvNh, thằgNJCmBgvng bgNJCmBgvé đuC47QuvNã đòuC47QuvNi gNJCmBgvlấy SjpQmắt củagNJCmBgv cô.
ThằnuC47QuvNg gNJCmBgvbé gNJCmBgvđó đãuC47QuvN nhậpgNJCmBgv hồngNJCmBgv vàgNJCmBgvo ĐinhuC47QuvN ĐôngNJCmBgvg. BâSjpQy giờuC47QuvN nóuC47QuvN đuC47QuvNang muốngNJCmBgv dắtgNJCmBgv ĐingNJCmBgvh ĐônSjpQg xuốngSjpQ dgNJCmBgvưới chơi.
KhuC47QuvNa LgNJCmBgvương khônSjpQg gNJCmBgvdám độnggNJCmBgv đậy,gNJCmBgv mọgNJCmBgvi việcgNJCmBgv trởuC47QuvN ngNJCmBgvên bếuC47QuvN tắc.
ĐộtuC47QuvN nhigNJCmBgvên gNJCmBgvAnh uC47QuvNKỳ SjpQlên tiếng:
- ĐểuC47QuvN SjpQcô xuốuC47QuvNng cgNJCmBgvhơi vớiSjpQ cháu,gNJCmBgv cgNJCmBgvháu tSjpQha SjpQcon gáiuC47QuvN gNJCmBgvcho cô!
gNJCmBgvThi ThSjpQi kiSjpQnh hãuC47QuvNi ngNJCmBgvhận gNJCmBgvra gNJCmBgvmột cuC47QuvNô gáiuC47QuvN SjpQvốn yếuuC47QuvN đuốuC47QuvNi nhưSjpQ SjpQAnh KỳgNJCmBgv gNJCmBgvlúc nàuC47QuvNy gNJCmBgvbỗng SjpQtrở ngNJCmBgvên kgNJCmBgviên cường,uC47QuvN gNJCmBgvtỉnh táuC47QuvNo vgNJCmBgvà dũnguC47QuvN cảmgNJCmBgv lSjpQạ thường.
Anh KSjpQỳ lạiSjpQ ngNJCmBgvói tiếp:
gNJCmBgv- CôSjpQ xgNJCmBgvuống cgNJCmBgvhơi vớiuC47QuvN cháSjpQu nhéuC47QuvN! uC47QuvNCô làSjpQm mẹgNJCmBgv chSjpQáu đgNJCmBgvược không?
ThgNJCmBgvằng bgNJCmBgvé kSjpQhông nóiuC47QuvN SjpQnăng gNJCmBgvgì nhgNJCmBgvưng ĐinhuC47QuvN ĐônggNJCmBgv lgNJCmBgvại cấtuC47QuvN tiếnggNJCmBgv: “uC47QuvNTừ SjpQlúc uC47QuvNnhỏ mSjpQẹ đãSjpQ uC47QuvNkhông cầnSjpQ cSjpQon, mẹgNJCmBgv kuC47QuvNhông yêuuC47QuvN cgNJCmBgvon, mẹgNJCmBgv cămgNJCmBgv hậngNJCmBgv uC47QuvNsự tồnuC47QuvN tạiuC47QuvN cuC47QuvNủa conuC47QuvN, SjpQcon kSjpQhông cầngNJCmBgv ngườgNJCmBgvi mẹSjpQ tồiSjpQ nhưuC47QuvN mgNJCmBgvẹ chơgNJCmBgvi SjpQvới con.”
Anh KỳuC47QuvN SjpQchậm gNJCmBgvrãi SjpQđáp lại:
- CSjpQon khônguC47QuvN bgNJCmBgviết đượcuC47QuvN gNJCmBgvmẹ uC47QuvNyêu cgNJCmBgvon đếngNJCmBgv mứcgNJCmBgv uC47QuvNnào đâu,SjpQ SjpQmẹ thựcuC47QuvN SjpQsự gNJCmBgvrất SjpQyêu cSjpQon, dgNJCmBgvo mSjpQẹ sợgNJCmBgv kSjpQhông thểSjpQ uC47QuvNcho uC47QuvNcon mộtuC47QuvN cgNJCmBgvuộc sgNJCmBgvống huC47QuvNoàn hảogNJCmBgv nênSjpQ mSjpQới ggNJCmBgvửi cogNJCmBgvn gNJCmBgvở SjpQnhà gNJCmBgvbác. MẹSjpQ đSjpQành phảigNJCmBgv SjpQlàm thếgNJCmBgv đểSjpQ coSjpQn cógNJCmBgv đượSjpQc gNJCmBgvmôi trườnggNJCmBgv pSjpQhát triểnuC47QuvN uC47QuvNlành uC47QuvNmạnh, bSjpQởi sẽgNJCmBgv khôSjpQng gNJCmBgvcó aSjpQi hỏiuC47QuvN bốSjpQ gNJCmBgvcon gNJCmBgvlà gNJCmBgvai, uC47QuvNkhông cógNJCmBgv aSjpQi mắngSjpQ coSjpQn uC47QuvNlà đồSjpQ couC47QuvNn hoangSjpQ. MẹgNJCmBgv đàngNJCmBgvh lònguC47QuvN lSjpQàm nhgNJCmBgvư thuC47QuvNế, bởigNJCmBgv SjpQmẹ yêuSjpQ cgNJCmBgvon hơngNJCmBgv tSjpQất thảSjpQy mọigNJCmBgv thứSjpQ tgNJCmBgvrên đời.
NưSjpQớc gNJCmBgvmắt gNJCmBgvAnh KSjpQỳ SjpQlã chãSjpQ uC47QuvNrơi trêuC47QuvNn mặtuC47QuvN ĐinSjpQh Đông,uC47QuvN hồigNJCmBgv gNJCmBgvlâu ĐinSjpQh ĐôuC47QuvNng héSjpQt lên:SjpQ “uC47QuvNMẹ ơgNJCmBgvi, mắtuC47QuvN SjpQcon gNJCmBgvđau lắm,SjpQ cSjpQon đuC47QuvNang chảuC47QuvNy muC47QuvNáu, cuC47QuvNon khônguC47QuvN nuC47QuvNhìn tSjpQhấy uC47QuvNgì nữagNJCmBgv SjpQrồi, mẹSjpQ uC47QuvNmau cứugNJCmBgv cgNJCmBgvon đi!”
NuC47QuvNhìn SjpQthấy cgNJCmBgvảnh cogNJCmBgvn mìnhuC47QuvN đauSjpQ đuC47QuvNớn gNJCmBgvgiãy uC47QuvNgiụa, ASjpQnh KỳgNJCmBgv đaSjpQu lòSjpQng nói:
uC47QuvN- ĐừgNJCmBgvng làSjpQm cSjpQon cSjpQô đauC47QuvNu! TruC47QuvNả cgNJCmBgvon gNJCmBgvlại cuC47QuvNho SjpQcô! gNJCmBgvCô suC47QuvNẽ xuC47QuvNuống vớiSjpQ cháu!
Đinh ĐônggNJCmBgv gNJCmBgvkhông ggNJCmBgviãy giSjpQụa nữSjpQa, SjpQcô gNJCmBgvbé luC47QuvNại SjpQrên uC47QuvNrỉ: “CogNJCmBgvn cầnuC47QuvN cuC47QuvNó muC47QuvNắt, couC47QuvNn cầnSjpQ cóSjpQ muC47QuvNắt, cgNJCmBgvon khônguC47QuvN nhuC47QuvNìn thấygNJCmBgv gìuC47QuvN nữaSjpQ rồi.”
AnSjpQh gNJCmBgvKỳ uC47QuvNquay lạSjpQi SjpQnhìn ThSjpQi SjpQThi vSjpQà cácSjpQ gNJCmBgvbạn cườuC47QuvNi, mộSjpQt gNJCmBgvnụ cưSjpQời vSjpQô hồn,gNJCmBgv côuC47QuvN SjpQcười SjpQnhư muốnuC47QuvN nhSjpQờ mọigNJCmBgv ngườuC47QuvNi trôgNJCmBgvng gNJCmBgvgiữ gNJCmBgvĐinh ĐônggNJCmBgv SjpQhộ gNJCmBgvmình; khgNJCmBgvi nụgNJCmBgv cgNJCmBgvười chgNJCmBgvưa kgNJCmBgvịp uC47QuvNtắt trêgNJCmBgvn môigNJCmBgv, gNJCmBgvcô đãSjpQ thòSjpQ tSjpQay muC47QuvNóc mộgNJCmBgvt cogNJCmBgvn SjpQmắt ra.
Tuy rgNJCmBgvất SjpQđau đớngNJCmBgv nhưSjpQng cuC47QuvNô khuC47QuvNông quỵgNJCmBgv ngãSjpQ; cgNJCmBgvô hướngSjpQ mặSjpQt vềuC47QuvN phSjpQía cgNJCmBgvon rồiSjpQ tSjpQhả gNJCmBgvcon mắtSjpQ xuốnguC47QuvN dưới.
ĐiuC47QuvNnh ĐônuC47QuvNg hơgNJCmBgvi độnguC47QuvN đuC47QuvNậy. TronSjpQg gNJCmBgvmắt HắcuC47QuvN BảouC47QuvN, uC47QuvNhọ trônSjpQg uC47QuvNthấy cuC47QuvNon gNJCmBgvma uC47QuvNnhỏ nhảySjpQ gNJCmBgvra khỏiuC47QuvN ngườigNJCmBgv ĐSjpQinh ĐônguC47QuvN đểSjpQ tómgNJCmBgv cogNJCmBgvn mắSjpQt đẫmuC47QuvN máSjpQu kuC47QuvNia. TầngNJCmBgv CẩmSjpQ hétgNJCmBgv lênuC47QuvN: “MaugNJCmBgv cgNJCmBgvứu đgNJCmBgvứa bSjpQé đi!”uC47QuvN bSjpQa ngườSjpQi vuC47QuvNội chạuC47QuvNy luC47QuvNại kéoSjpQ đứSjpQa uC47QuvNbé lên.
ĐinuC47QuvNh ĐôgNJCmBgvng vuC47QuvNẫn gNJCmBgvchưa tỉnh,uC47QuvN uC47QuvNnó cuC47QuvNứ nguC47QuvNủ thiếpSjpQ điuC47QuvN gNJCmBgvnhưng gNJCmBgvvẫn réSjpQo SjpQgọi: “MẹgNJCmBgv ơi,gNJCmBgv mẹgNJCmBgv xSjpQuống chơgNJCmBgvi vớgNJCmBgvi cogNJCmBgvn đi!”
ASjpQnh KỳuC47QuvN giơgNJCmBgv SjpQbàn tuC47QuvNay gNJCmBgvđẫm mágNJCmBgvu vuSjpQốt uC47QuvNve gNJCmBgvkhuôn mặtSjpQ nhỏuC47QuvN xigNJCmBgvnh củSjpQa couC47QuvNn gágNJCmBgvi, uC47QuvNtrong coSjpQn mắSjpQt còSjpQn lạiSjpQ cgNJCmBgvủa cgNJCmBgvô tSjpQràn ngậpgNJCmBgv tSjpQình uC47QuvNyêu thươngSjpQ; cuC47QuvNô lạigNJCmBgv đuC47QuvNưa uC47QuvNmắt nSjpQhìn SjpQbốn ngườiSjpQ bạSjpQn rồiSjpQ nuC47QuvNói: “EgNJCmBgvm phảiuC47QuvN uC47QuvNđi ngănuC47QuvN SjpQcản thằngSjpQ bégNJCmBgv luC47QuvNại, bởigNJCmBgv suC47QuvNớm mgNJCmBgvuộn nóuC47QuvN sgNJCmBgvẽ tớiuC47QuvN SjpQlàm gNJCmBgvhại cuC47QuvNon emgNJCmBgv, SjpQnhờ mọiuC47QuvN ngườigNJCmBgv gNJCmBgvtrông uC47QuvNnom ĐinSjpQh ĐônSjpQg hộSjpQ em.”
SjpQMọi ngườiSjpQ gNJCmBgvcòn chưagNJCmBgv kịSjpQp uC47QuvNđịnh thầnuC47QuvN lạiuC47QuvN uC47QuvNthì đSjpQã thấygNJCmBgv uC47QuvNAnh KỳSjpQ nhảygNJCmBgv xuốngSjpQ dướuC47QuvNi; chẳnggNJCmBgv mấySjpQ chốc,SjpQ khgNJCmBgvông agNJCmBgvi nhìSjpQn thấuC47QuvNy gìgNJCmBgv nữauC47QuvN. MgNJCmBgvột tiếnggNJCmBgv “rầm”gNJCmBgv kgNJCmBgvhô kuC47QuvNhốc. ĐgNJCmBgvinh ĐuC47QuvNông khônguC47QuvN SjpQnói lungNJCmBgvg tugNJCmBgvng uC47QuvNnữa; gNJCmBgvnó đãuC47QuvN thuC47QuvNiếp đi.
gNJCmBgvMọi ngườiuC47QuvN uC47QuvNôm ĐinSjpQh ĐônSjpQg rSjpQa ngouC47QuvNài. TrêngNJCmBgv cổSjpQng suC47QuvNân thượSjpQng cógNJCmBgv uC47QuvNhai gNJCmBgvbóng ngNJCmBgvgười –gNJCmBgv gNJCmBgvmột lớngNJCmBgv, mộgNJCmBgvt uC47QuvNbé đuC47QuvNang đứngSjpQ dSjpQõi tSjpQheo họ.gNJCmBgv gNJCmBgvĐó lSjpQà bónggNJCmBgv SjpQcủa uC47QuvNAnh KSjpQỳ vàgNJCmBgv thuC47QuvNằng béSjpQ. CảSjpQ hauC47QuvNi nắmSjpQ tauC47QuvNy nhauC47QuvNu hồiSjpQ lâuSjpQ uC47QuvNrồi quaSjpQy ngườiSjpQ điuC47QuvN mất.
Thi SjpQThi xúgNJCmBgvc uC47QuvNđộng SjpQquỵ uC47QuvNngã trênSjpQ SjpQsân SjpQthượng, côSjpQ tSjpQhan thở:gNJCmBgv SjpQ‘Mình cSjpQứ tưởnuC47QuvNg SjpQnó guC47QuvNhét đứaSjpQ tSjpQrẻ gNJCmBgvnày, mìuC47QuvNnh đãgNJCmBgv tSjpQhực uC47QuvNsự khuC47QuvNông hSjpQiểu nó.uC47QuvN VSjpQì đứaSjpQ trẻgNJCmBgv SjpQnày, uC47QuvNnó cógNJCmBgv uC47QuvNthể luC47QuvNàm đượcSjpQ bấtgNJCmBgv cSjpQứ vgNJCmBgviệc SjpQgì, cógNJCmBgv thểgNJCmBgv chiếuC47QuvNn thắgNJCmBgvng gNJCmBgvmọi thếuC47QuvN lựSjpQc. MìuC47QuvNnh đãgNJCmBgv khôSjpQng biếtgNJCmBgv tìngNJCmBgvh uC47QuvNyêu cgNJCmBgvủa ngườigNJCmBgv gNJCmBgvmẹ lạiSjpQ bagNJCmBgvo gNJCmBgvla đếnuC47QuvN thế!”
Tần CgNJCmBgvẩm chạySjpQ vềuC47QuvN puC47QuvNhía uC47QuvNThi ThSjpQi, haSjpQi uC47QuvNngười SjpQòa khóuC47QuvNc SjpQnức nuC47QuvNở. BgNJCmBgvốn ngườuC47QuvNi khôgNJCmBgvng SjpQdám xuốngSjpQ dướigNJCmBgv; họSjpQ lặnguC47QuvN gNJCmBgvlẽ uC47QuvNchờ buC47QuvNình gNJCmBgvminh trêSjpQn sânSjpQ thượng…
TầuC47QuvNn CẩmSjpQ ngNJCmBgvhẹ SjpQnhàng uC47QuvNtiến vềSjpQ phíagNJCmBgv KSjpQha LưuC47QuvNơng nói:
gNJCmBgv- ESjpQm xuC47QuvNin lỗi,SjpQ vừSjpQa rồigNJCmBgv euC47QuvNm đgNJCmBgvã SjpQquá mạnhuC47QuvN tSjpQay vớgNJCmBgvi anh.
KhuC47QuvNa LươnggNJCmBgv quauC47QuvNy lạiSjpQ cườigNJCmBgv trảgNJCmBgv lời:
- KuC47QuvNhông sSjpQao, đằnuC47QuvNg SjpQnào agNJCmBgvnh cũngNJCmBgvg béouC47QuvN, đauC47QuvNng cầngNJCmBgv ggNJCmBgviảm béouC47QuvN mà.
TầnSjpQ SjpQCẩm nSjpQhìn uC47QuvNKha lưgNJCmBgvơng cSjpQàng nSjpQgày càngNJCmBgvg rõuC47QuvN tronuC47QuvNg ánhgNJCmBgv bìuC47QuvNnh miuC47QuvNnh; côSjpQ nhớgNJCmBgv gNJCmBgvlại lầuC47QuvNn đầSjpQu tiêgNJCmBgvn uC47QuvN2 ngườiuC47QuvN gặpgNJCmBgv nhaugNJCmBgv. CứgNJCmBgv nhưSjpQ cógNJCmBgv buC47QuvNàn taSjpQy củgNJCmBgva ônggNJCmBgv tSjpQrời gNJCmBgvsắp đặtgNJCmBgv trưgNJCmBgvớc vậy,uC47QuvN ngườiSjpQ đgNJCmBgvàn ôuC47QuvNng uC47QuvNnày hếuC47QuvNt gNJCmBgvlần nàgNJCmBgvy đếngNJCmBgv luC47QuvNần uC47QuvNkhác xuấgNJCmBgvt hiệngNJCmBgv SjpQtrong cuộcgNJCmBgv đờiSjpQ cuC47QuvNô cùnSjpQg côuC47QuvN SjpQchia gNJCmBgvsẻ mọiuC47QuvN khógNJCmBgv khăn.
LụgNJCmBgvc SjpQTử MingNJCmBgvh gNJCmBgvthẫn thờSjpQ nhìnSjpQ TầnSjpQ gNJCmBgvCẩm vSjpQà KgNJCmBgvha LươnggNJCmBgv. NhSjpQững ngNJCmBgvgày vuC47QuvNừa quauC47QuvN, angNJCmBgvh khônguC47QuvN cSjpQó thgNJCmBgvời uC47QuvNgian qSjpQuan tâmuC47QuvN tớiuC47QuvN tìgNJCmBgvnh cảmuC47QuvN củaSjpQ mìuC47QuvNnh, nhgNJCmBgvưng anSjpQh biếtSjpQ gNJCmBgvrõ, nSjpQgười đàngNJCmBgv ônuC47QuvNg trướcSjpQ muC47QuvNắt anuC47QuvNh cgNJCmBgvó rSjpQất nhiềuuC47QuvN SjpQcách đểgNJCmBgv gNJCmBgvtranh SjpQthủ SjpQtình cảuC47QuvNm củaSjpQ nuC47QuvNgười SjpQanh yuC47QuvNêu dấugNJCmBgv. CgNJCmBgvhưa baSjpQo giờ,uC47QuvN TầnSjpQ CẩSjpQm đốigNJCmBgv xgNJCmBgvử đặcgNJCmBgv biệuC47QuvNt vớuC47QuvNi auC47QuvNnh, nhưngNJCmBgvg lạSjpQi hSjpQết uC47QuvNlần ngNJCmBgvày đếuC47QuvNn lgNJCmBgvần khuC47QuvNác tSjpQhể hiệnSjpQ suC47QuvNự qugNJCmBgvan tâmuC47QuvN đặuC47QuvNc bSjpQiệt tớSjpQi SjpQKha Lương.gNJCmBgv LònSjpQg auC47QuvNnh quuC47QuvNặn đagNJCmBgvu, aSjpQnh tựSjpQ hỏigNJCmBgv chẳngNJCmBgvg lẽuC47QuvN mìngNJCmBgvh luC47QuvNại khôngNJCmBgvg bằnguC47QuvN cáuC47QuvNi gNJCmBgvgã lưSjpQu muC47QuvNanh kiSjpQa sao?
uC47QuvNMọi ngườSjpQi đuC47QuvNều khôuC47QuvNng pháuC47QuvNt higNJCmBgvện uC47QuvNra SjpQánh mSjpQắt khuC47QuvNác SjpQlạ uC47QuvNcủa ĐườgNJCmBgvng SjpQThi Thi.
ChínSjpQh ThuC47QuvNi uC47QuvNThi cũnggNJCmBgv khgNJCmBgvông hiểuC47QuvNu côuC47QuvN bắtuC47QuvN đSjpQầu gNJCmBgvcó cảmgNJCmBgv tìuC47QuvNnh vớgNJCmBgvi TSjpQử gNJCmBgvMinh từuC47QuvN lúgNJCmBgvc nSjpQào; nhữnuC47QuvNg nuC47QuvNgày vừaSjpQ qgNJCmBgvua, côuC47QuvN đãuC47QuvN gNJCmBgvcó thểuC47QuvN uC47QuvNkhẳng đgNJCmBgvịnh rằngSjpQ mìuC47QuvNnh yuC47QuvNêu SjpQTử MigNJCmBgvnh. CuC47QuvNô nhớSjpQ gNJCmBgvrất rõgNJCmBgv hômSjpQ nagNJCmBgvy, trongNJCmBgvg gNJCmBgvlúc sợuC47QuvN hãi,SjpQ ngườigNJCmBgv đầuC47QuvNu tiêSjpQn cSjpQô ngSjpQhĩ uC47QuvNtới SjpQlà TửuC47QuvN Minh.
Lục TửuC47QuvN MuC47QuvNinh vgNJCmBgvà TầngNJCmBgv CẩmgNJCmBgv làSjpQ mgNJCmBgvột đôSjpQi kiuC47QuvNa muC47QuvNà? TạiuC47QuvN uC47QuvNsao uC47QuvNTần CẩmuC47QuvN lạuC47QuvNi bắtuC47QuvN uC47QuvNcá gNJCmBgv2 tagNJCmBgvy, gNJCmBgvlại cònSjpQ đốuC47QuvNi tSjpQốt vớiuC47QuvN KhgNJCmBgva LSjpQương đểuC47QuvN TửgNJCmBgv MiSjpQnh đauC47QuvNu gNJCmBgvlòng? ThuC47QuvNực ruC47QuvNa côuC47QuvN ấySjpQ đâugNJCmBgv cuC47QuvNó xiSjpQnh gNJCmBgvđẹp bằngSjpQ mình?uC47QuvN vậygNJCmBgv mSjpQà uC47QuvNtrong lúcSjpQ SjpQnguy gNJCmBgvnan SjpQnhất lạiSjpQ uC47QuvNcó đượcuC47QuvN tấmuC47QuvN cgNJCmBgvhân uC47QuvNtình củauC47QuvN cSjpQả uC47QuvN2 cgNJCmBgvhàng trai.
ThuC47QuvNi TSjpQhi SjpQlà cuC47QuvNô ggNJCmBgvái uC47QuvNcó nhiuC47QuvNều luC47QuvNợi tuC47QuvNhế nhgNJCmBgvất tgNJCmBgvrong nhómuC47QuvN bạnuC47QuvN; SjpQgia đgNJCmBgvình giuC47QuvNàu có;uC47QuvN lạiSjpQ thônggNJCmBgv minuC47QuvNh uC47QuvNxinh đẹgNJCmBgvp. TầgNJCmBgvn CẩSjpQm chẳnSjpQg SjpQqua chuC47QuvNỉ uC47QuvNlà buC47QuvNạn gNJCmBgvhọc từgNJCmBgv thủgNJCmBgva nhỏgNJCmBgv, gNJCmBgvcô ấyuC47QuvN dựaSjpQ vSjpQào đâSjpQu mSjpQà cuC47QuvNó đượcSjpQ ngNJCmBgvhiều gNJCmBgvthứ đếnuC47QuvN thếSjpQ cgNJCmBgvơ chứ?
Thi ThSjpQi hằnuC47QuvN hgNJCmBgvọc nhuC47QuvNìn vàuC47QuvNo bóngSjpQ TửgNJCmBgv MinhgNJCmBgv; côSjpQ tSjpQhề nhgNJCmBgvất đuC47QuvNịnh phảSjpQi chiếmuC47QuvN đượuC47QuvNc agNJCmBgvnh uC47QuvNđể chứngNJCmBgvg minuC47QuvNh cuC47QuvNô kgNJCmBgvhông huC47QuvNề uC47QuvNthua kéSjpQm SjpQTần Cẩm.
ĐúnggNJCmBgv uC47QuvNlúc nàSjpQy SjpQHắc gNJCmBgvBảo gNJCmBgvđang nằmuC47QuvN trogNJCmBgvng lòngNJCmBgvg KhuC47QuvNa LươnguC47QuvN bỗnguC47QuvN nSjpQhảy pSjpQhắt sagNJCmBgvng lòngNJCmBgvg TầnSjpQ CẩmSjpQ, nóSjpQ cSjpQong lgNJCmBgvưng uC47QuvNvề phíSjpQa ThgNJCmBgvi TgNJCmBgvhi, nhuC47QuvNư thểgNJCmBgv đuC47QuvNã ngNJCmBgvhìn thấuSjpQ gNJCmBgvđược ýuC47QuvN nguC47QuvNhĩ củauC47QuvN côuC47QuvN vậy.
MặtuC47QuvN trờiuC47QuvN ruC47QuvNồi SjpQcũng lấpgNJCmBgv luC47QuvNó ởuC47QuvN đằnguC47QuvN đôSjpQng.; dướiuC47QuvN muôSjpQn vànuC47QuvN tigNJCmBgva nắSjpQng vàngNJCmBgvg, bốngNJCmBgv ngưgNJCmBgvời bọnSjpQ họSjpQ vẫngNJCmBgv đứnuC47QuvNg yênuC47QuvN tạgNJCmBgvi cSjpQhỗ; nhuC47QuvNưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.