You are here

Khi Em Từ Bỏ Tình Yêu - Chương 10

Chương 10:

Một thời gTTfY6XBPian sax5RYu TTfY6XBPđó lrtLXRCcjà khox5RYảng thờirtLXRCcj gix5RYan vrtLXRCcjui vẻTTfY6XBP cTTfY6XBPủa Ngọcx5RY Thuỷ.

Được nhìn tTTfY6XBPhấy CảrtLXRCcjnh Trux5RYng mỗiTTfY6XBP turtLXRCcjần, rtLXRCcjkhi thrtLXRCcjì đTTfY6XBPi dạox5RY tronrtLXRCcjg côrtLXRCcjng viêTTfY6XBPn, khTTfY6XBPi tTTfY6XBPhì cùTTfY6XBPng anh đix5RY xTTfY6XBPem phTTfY6XBPim, thỉnhrtLXRCcj trtLXRCcjhoảng rtLXRCcjlại đirtLXRCcj baTTfY6XBPr hoặcx5RY lrtLXRCcjên lịx5RYch đix5RY dãx5RY TTfY6XBPngoại cuốirtLXRCcj tuầx5RYn. Mx5RYỗi lần nhưrtLXRCcj x5RYvậy, TTfY6XBPNgọc TTTfY6XBPhuỷ đềuTTfY6XBP cảmx5RY trtLXRCcjhấy mọrtLXRCcji sựx5RY tx5RYrống rỗngTTfY6XBP cx5RYô đơrtLXRCcjn tx5RYrong rtLXRCcjcô đềuTTfY6XBP x5RYđã TTfY6XBPkhông còn tTTfY6XBPồn tTTfY6XBPại nTTfY6XBPữa. NgàrtLXRCcjy thTTfY6XBPáng rtLXRCcjcủa côrtLXRCcj drtLXRCcjần trx5RYôi đx5RYi nx5RYhanh chóngrtLXRCcj nx5RYhưng lạrtLXRCcji tràrtLXRCcjn ngập nix5RYềm vux5RYi khóTTfY6XBP tả.

Trong khoảng thờix5RY girtLXRCcjan vux5RYi vẻx5RY ấTTfY6XBPy, Nx5RYgọc x5RYThuỷ tựrtLXRCcj chrtLXRCcjuẩn bịrtLXRCcj hTTfY6XBPành x5RYtrang chrtLXRCcjo riêngrtLXRCcj mình,x5RY còn CảnhTTfY6XBP TrurtLXRCcjng, anrtLXRCcjh crtLXRCcjũng rtLXRCcjbắt đầurtLXRCcj trtLXRCcjhực x5RYhiện việcrtLXRCcj mx5RYà x5RYanh TTfY6XBPcần thựcx5RY hiện.

“Thuỷ à, màyrtLXRCcj lTTfY6XBPàm nhTTfY6XBPư vậyTTfY6XBP, màTTfY6XBPy cx5RYó hốirtLXRCcj hTTfY6XBPận không?”rtLXRCcj PhươngTTfY6XBP Ax5RYnh, ngườix5RY giúx5RYp cx5RYô TTfY6XBPchuẩn bịx5RY mọi thứ,TTfY6XBP rtLXRCcjhỏi rtLXRCcjcô bằnx5RYg mộtTTfY6XBP thrtLXRCcjái độx5RY vôrtLXRCcj cx5RYùng thậnx5RY trọng.

“Tao không hốiTTfY6XBP hậnrtLXRCcj, TTfY6XBPvì TTfY6XBPtao đx5RYã cóTTfY6XBP đượcTTfY6XBP nhữngx5RY thrtLXRCcjứ trtLXRCcjao cầTTfY6XBPn có.TTfY6XBP x5RYTrong khoảrtLXRCcjng thờTTfY6XBPi gTTfY6XBPian này, tx5RYao đãx5RY quáx5RY hạnhTTfY6XBP phx5RYúc vTTfY6XBPà vuTTfY6XBPi rtLXRCcjvẻ rồix5RY. Tax5RYo sẽx5RY khôngTTfY6XBP hốirtLXRCcj hậTTfY6XBPn vìx5RY bấrtLXRCcjt cTTfY6XBPứ đTTfY6XBPiều gTTfY6XBPì nữa cả.”

Nhìn Ngọx5RYc Thuỷ kiênx5RY x5RYquyết nhưTTfY6XBP vậrtLXRCcjy, TTfY6XBPPhương ATTfY6XBPnh rtLXRCcjchỉ x5RYbiết irtLXRCcjm x5RYlặng trtLXRCcjhở dài.

Đến mộtrtLXRCcj ngày nọ,rtLXRCcj CảnhTTfY6XBP TruTTfY6XBPng rủrtLXRCcj côx5RY đếnx5RY x5RYSky TTfY6XBPBar, rtLXRCcjquán bTTfY6XBPar màrtLXRCcj anx5RYh TTfY6XBPyêu thícTTfY6XBPh, nằmx5RY ởrtLXRCcj sx5RYân thượng củTTfY6XBPa toàrtLXRCcj nhàrtLXRCcj hTTfY6XBPai mx5RYươi rtLXRCcjmấy tầng.

Anh bTTfY6XBPảo đợi côrtLXRCcj ởrtLXRCcj SkrtLXRCcjy Bx5RYar, nhTTfY6XBPưng TTfY6XBPkhi côTTfY6XBP đến,rtLXRCcj quánTTfY6XBP bx5RYar đãrtLXRCcj đượTTfY6XBPc anrtLXRCcjh bax5RYo trọn.

Khi cô bướcTTfY6XBP x5RYvào cửrtLXRCcja brtLXRCcjar, x5RYnhân vrtLXRCcjiên bartLXRCcjr dẫx5RYn côTTfY6XBP đx5RYến vx5RYị trTTfY6XBPí tTTfY6XBPrung tTTfY6XBPâm, xuTTfY6XBPng quanx5RYh lTTfY6XBPà những x5RYchiếc bàx5RYn trx5RYống khônrtLXRCcjg rtLXRCcjvì vx5RYắng khTTfY6XBPách x5RYnhưng rtLXRCcjlại đượcrtLXRCcj sưởx5RYi ấmx5RY bằngrtLXRCcj nx5RYhững rtLXRCcjngọn nến lungrtLXRCcj linh.

Xung quanh cx5RYô, mộx5RYt sTTfY6XBPố nhx5RYân viênx5RY chuẩnTTfY6XBP bịx5RY x5RYsẵn x5RYmáy qux5RYay, nhTTfY6XBPư đanrtLXRCcjg chứnx5RYg kiếrtLXRCcjn mrtLXRCcjột thx5RYời khắc qx5RYuan trọng.

Sững sờ x5RYvì sựx5RY hoàx5RYnh tráTTfY6XBPng rtLXRCcjcủa TTfY6XBPsự krtLXRCcjiện sắpx5RY rtLXRCcjdiễn x5RYra, x5RYNgọc ThrtLXRCcjuỷ cx5RYảm trtLXRCcjhấy mìrtLXRCcjnh TTfY6XBPnhư kTTfY6XBPhông thở được.

Anh x5RYđang chuẩn bịrtLXRCcj x5RYcầu TTfY6XBPhôn rtLXRCcjcô sao?

Và rồx5RYi sự rtLXRCcj xuất hrtLXRCcjiện crtLXRCcjủa x5RYanh rtLXRCcjđã trảTTfY6XBP lờiTTfY6XBP chTTfY6XBPo tx5RYất cả.

Mỉm cườTTfY6XBPi xuất hiệnTTfY6XBP cùngx5RY bóTTfY6XBP hoTTfY6XBPa đỏrtLXRCcj thắmx5RY TTfY6XBPtrên rtLXRCcjtay, anTTfY6XBPh x5RYra hix5RYệu chrtLXRCcjo rtLXRCcjnhân virtLXRCcjên bx5RYar bậtTTfY6XBP nhạc lên.

Chàng trai trax5RYng trọngx5RY trox5RYng chiếcTTfY6XBP sx5RYơ rtLXRCcjmi trắngTTfY6XBP thanrtLXRCcjh tTTfY6XBPhuần vx5RYừa mTTfY6XBPỉm crtLXRCcjười vừartLXRCcj tiếnrtLXRCcj đếnx5RY bên cô.TTfY6XBP Sx5RYau khTTfY6XBPi trrtLXRCcjao cTTfY6XBPô rtLXRCcjbó hoTTfY6XBPa, artLXRCcjnh quỳx5RY gốiTTfY6XBP xuốngTTfY6XBP, mởx5RY hộprtLXRCcj, grtLXRCcjiơ cx5RYhiếc x5RYnhẫn lấp lánhrtLXRCcj rrtLXRCcja phíTTfY6XBPa tTTfY6XBPrước ártLXRCcjnh mắtx5RY củaTTfY6XBP cô.

“Làm vợ x5RY anh nha!”

Sau câTTfY6XBPu nói ấy,x5RY mrtLXRCcjột sốx5RY TTfY6XBPnhân TTfY6XBPviên TTfY6XBPbar cx5RYùng nhax5RYu đồnrtLXRCcjg tx5RYhanh hrtLXRCcjô tTTfY6XBPô: “ĐồnTTfY6XBPg ýx5RY đix5RY! x5RYĐồng ýTTfY6XBP đi!rtLXRCcj Đồng rtLXRCcjý đi!”

Chờ côTTfY6XBP một látx5RY mx5RYà vẫnrtLXRCcj chưaTTfY6XBP cóTTfY6XBP rtLXRCcjcâu trảrtLXRCcj lời,TTfY6XBP CảTTfY6XBPnh TrunTTfY6XBPg x5RYbắt đầux5RY TTfY6XBPlo lắng.

Ngay lúc rtLXRCcj ấy, nTTfY6XBPụ cườiTTfY6XBP TTfY6XBPcủa x5RYanh chTTfY6XBPợt tTTfY6XBPắt, TTfY6XBPvì anx5RYh đãrtLXRCcj bắtx5RY gặpx5RY x5RYánh mắtx5RY dx5RYo dựTTfY6XBP trtLXRCcjrong cô.

Nhìn ax5RYnh ba giâTTfY6XBPy, nămx5RY rtLXRCcjgiây rồirtLXRCcj lạix5RY hơrtLXRCcjn vàTTfY6XBPi phútrtLXRCcj tx5RYrôi rtLXRCcjqua, crtLXRCcjô cTTfY6XBPhỉ cTTfY6XBPó tx5RYhể nhìrtLXRCcjn anTTfY6XBPh, nhưng khrtLXRCcjông x5RYhiểu sax5RYo tx5RYừng giọtx5RY nrtLXRCcjước TTfY6XBPmắt lạirtLXRCcj bắtx5RY đầurtLXRCcj lx5RYăn dàx5RYi x5RYtrên đôx5RYi TTfY6XBPgò má.

Một x5RYbuổi tối lãTTfY6XBPng mạn,rtLXRCcj mộtTTfY6XBP cx5RYhiếc nhẫnrtLXRCcj TTfY6XBPđính hônx5RY, mrtLXRCcjột ngườTTfY6XBPi đànx5RY rtLXRCcjông côTTfY6XBP yrtLXRCcjêu tronrtLXRCcjg chix5RYếc áo TTfY6XBPsơ mrtLXRCcji trắx5RYng thux5RYần khiếrtLXRCcjt x5RYnhư thx5RYuở bax5RYn đTTfY6XBPầu mớiTTfY6XBP qux5RYen... TấtTTfY6XBP TTfY6XBPcả đềux5RY nhưx5RY thậtrtLXRCcj x5RYhoản hảo. ThếrtLXRCcj nhưng...

“Em... em... khônTTfY6XBPg thể!”

Nói rồrtLXRCcji cô lặnrtLXRCcjg TTfY6XBPlẽ x5RYquay đi.

Ngay lập tức,rtLXRCcj rtLXRCcjanh chấrtLXRCcjt vấrtLXRCcjn côrtLXRCcj: “TạiTTfY6XBP sTTfY6XBPao TTfY6XBPlại khônTTfY6XBPg thể?”

Anh đứng dậy,rtLXRCcj nắmrtLXRCcj lấyTTfY6XBP rtLXRCcjhai vTTfY6XBPai cx5RYô, bTTfY6XBPuộc rtLXRCcjcô đốix5RY TTfY6XBPdiện x5RYvới mìnhrtLXRCcj, TTfY6XBPrồi khôngTTfY6XBP qrtLXRCcjuên TTfY6XBPra TTfY6XBPhiệu cho nhâx5RYn vx5RYiên bx5RYar rx5RYời đrtLXRCcji rtLXRCcjtrong x5RYmột TTfY6XBPsự TTfY6XBPtiếc nuốix5RY ngỡx5RY ngàng.

Khi chỉ cònx5RY TTfY6XBPlại rtLXRCcjcô vrtLXRCcjà anhTTfY6XBP, TTfY6XBPcô rtLXRCcjlẳng lặngrtLXRCcj ngưTTfY6XBPớc lênrtLXRCcj nhìx5RYn anh.

“Anh biTTfY6XBPết rõ TTfY6XBPlà x5RYem TTfY6XBPkhông thể!”

Cảnh Trung nônx5RY nóng:TTfY6XBP TTfY6XBP“Hai chúrtLXRCcjng trtLXRCcja bx5RYa thx5RYáng qTTfY6XBPua x5RYkhông phx5RYải rTTfY6XBPất hạnhrtLXRCcj px5RYhúc hartLXRCcjy sao? Chúx5RYng tx5RYa dườngrtLXRCcj nhưTTfY6XBP đãrtLXRCcj trrtLXRCcjở lạiTTfY6XBP rtLXRCcjvui vẻrtLXRCcj nhTTfY6XBPư lTTfY6XBPúc x5RYtrước! Tx5RYrên đrtLXRCcjời nàTTfY6XBPy rtLXRCcjcó x5RYchuyện gx5RYì là khTTfY6XBPông thểTTfY6XBP chứ?”

“Ở bên rtLXRCcj anh, ertLXRCcjm rấx5RYt hạnhrtLXRCcj phTTfY6XBPúc, cũx5RYng rrtLXRCcjất mãx5RYn nguyx5RYện, nhTTfY6XBPưng... anrtLXRCcjh cũnx5RYg bix5RYết... chúngx5RY x5RYta có rấtrtLXRCcj nrtLXRCcjhiều thứx5RY khrtLXRCcjông x5RYthể quax5RYy lạTTfY6XBPi nTTfY6XBPhư trướcx5RY đâyTTfY6XBP nữa.”

Nói rồx5RYi cô nóTTfY6XBPi lảngx5RY rtLXRCcjsang chuyệTTfY6XBPn khx5RYác: “BrtLXRCcja mrtLXRCcjẹ x5RYem tuầnrtLXRCcj sx5RYau x5RYsẽ rtLXRCcjdi TTfY6XBPcư sax5RYng Cax5RYnada, tuầnTTfY6XBP sau ertLXRCcjm TTfY6XBPcòn px5RYhải x5RYđưa brtLXRCcja mx5RYẹ rtLXRCcjđi, nêx5RYn thờix5RY giaTTfY6XBPn này...x5RY ex5RYm bậnrtLXRCcj lắm...TTfY6XBP Nênx5RY... crtLXRCcjó grtLXRCcjì thì x5RYchúng rtLXRCcjta nx5RYói cx5RYhuyện saTTfY6XBPu nTTfY6XBPha anh.”

Nói xrtLXRCcjong cô lx5RYiền gạTTfY6XBPt tartLXRCcjy x5RYanh raTTfY6XBP, rtLXRCcjquay mặtrtLXRCcj bỏTTfY6XBP đi.

Nghe cô nóiTTfY6XBP TTfY6XBPvề việcrtLXRCcj chTTfY6XBPa mrtLXRCcjẹ x5RYcô đếnrtLXRCcj x5RYCanada, rtLXRCcjanh TTfY6XBPcảm TTfY6XBPthấy giậtTTfY6XBP mx5RYình chTTfY6XBPấn động.

Không bỏ TTfY6XBP cuộc vớTTfY6XBPi côrtLXRCcj, rtLXRCcjanh x5RYkéo trtLXRCcjay cx5RYô lạTTfY6XBPi: rtLXRCcj“Em rtLXRCcjnói TTfY6XBPthật cTTfY6XBPho artLXRCcjnh x5RYbiết đrtLXRCcji, rtLXRCcjcó phải...rtLXRCcj em crtLXRCcjũng tx5RYính rtLXRCcjđi CanrtLXRCcjada không?”

Cô đTTfY6XBPứng sững ngrtLXRCcjười lrtLXRCcjại, quartLXRCcjy mặtx5RY trártLXRCcjnh TTfY6XBPné anTTfY6XBPh: “Chuyệnx5RY củaTTfY6XBP emrtLXRCcj... khôTTfY6XBPng x5RYcần anTTfY6XBPh quan tâm.”

Không bắt rtLXRCcj cô phảirtLXRCcj đốiTTfY6XBP diệnx5RY vớix5RY rtLXRCcjmình nữa,x5RY anx5RYh chỉrtLXRCcj lặngx5RY lẽrtLXRCcj mỉmTTfY6XBP crtLXRCcjười rtLXRCcjchua chTTfY6XBPát: “Emx5RY không rtLXRCcjbao gTTfY6XBPiờ chTTfY6XBPo TTfY6XBPanh TTfY6XBPcái quyềnx5RY rtLXRCcjđược độx5RYng TTfY6XBPvào cuộcrtLXRCcj sốngrtLXRCcj củax5RY x5RYem nrtLXRCcjữa à?”

“Anh quên x5RYlà cx5RYhúng rtLXRCcjta TTfY6XBPchỉ cóTTfY6XBP hx5RYẹn ướTTfY6XBPc mộrtLXRCcjt năx5RYm thx5RYôi TTfY6XBPsao? x5RYEm ởTTfY6XBP bêx5RYn x5RYanh, TTfY6XBPcũng làrtLXRCcj dTTfY6XBPo TTfY6XBPanh muốn x5RYnhư vrtLXRCcjậy màx5RY thôi.”TTfY6XBP rtLXRCcjCô rtLXRCcjtrốn tránh.

“Em nói TTfY6XBP dối!” Cảnhx5RY rtLXRCcjTrung phảnx5RY bác.

“Rõ x5RYràng ba thánTTfY6XBPg rtLXRCcjqua eTTfY6XBPm rấtx5RY x5RYvui vẻ,rtLXRCcj rấTTfY6XBPt hTTfY6XBPạnh phrtLXRCcjúc khx5RYi TTfY6XBPở bênx5RY anhTTfY6XBP, rtLXRCcjnào cóTTfY6XBP cártLXRCcji dáx5RYng vẻTTfY6XBP x5RYnào là bịTTfY6XBP anrtLXRCcjh épTTfY6XBP buộc!”x5RY ArtLXRCcjnh tirtLXRCcjếp tục.

 

 “Anh rtLXRCcjđã cTTfY6XBPho ngTTfY6XBPười rtLXRCcjđi điềuTTfY6XBP trartLXRCcj, mớrtLXRCcji biếrtLXRCcjt... thì rtLXRCcjra rtLXRCcjem giấux5RY rtLXRCcjanh TTfY6XBPnhiều chrtLXRCcjuyện đếnx5RY x5RYnhư vậy?”

Ngọc ThurtLXRCcjỷ bỗng rtLXRCcjchốc cóTTfY6XBP rtLXRCcjchút gix5RYật mình.

Thấy x5RYcô đứng irtLXRCcjm, CTTfY6XBPảnh TrunrtLXRCcjg tiếrtLXRCcjp x5RYtục: “CóTTfY6XBP phảiTTfY6XBP em..rtLXRCcj. x5RYđã từrtLXRCcjng srtLXRCcjinh coTTfY6XBPn ởx5RY Mỹ?”

Ngọc Thuỷ sTTfY6XBPững sờ.rtLXRCcj CôTTfY6XBP TTfY6XBPkhông nx5RYgờ bx5RYí mậx5RYt côrtLXRCcj giấux5RY giếmx5RY ax5RYnh nhiềx5RYu x5RYnăm lạTTfY6XBPi cóTTfY6XBP rtLXRCcjmột ngx5RYày rtLXRCcjđể aTTfY6XBPnh dễ dànrtLXRCcjg TTfY6XBPbiết được.

“Anh dám rtLXRCcjđiều trTTfY6XBPa em?”x5RY x5RYCô chấrtLXRCcjt vấn.

“Anh thấy TTfY6XBPvết rrtLXRCcjạn x5RYtrên bụngTTfY6XBP x5RYem, nên.rtLXRCcj.. ax5RYnh đãx5RY đirtLXRCcj điTTfY6XBPều trax5RY. Ax5RYnh cònrtLXRCcj biếx5RYt TTfY6XBPnó lx5RYà cx5RYon trartLXRCcji.” Vừa TTfY6XBP nói anrtLXRCcjh vừartLXRCcj nhìnrtLXRCcj tx5RYhẳng vTTfY6XBPào mắrtLXRCcjt rtLXRCcjcô đx5RYể tTTfY6XBPhăm dò.

“Có phảix5RY em x5RYđang rtLXRCcjnhờ ngưrtLXRCcjời nx5RYuôi rtLXRCcjcon TTfY6XBPtrai củax5RY chx5RYúng rtLXRCcjta ởx5RY MỹTTfY6XBP TTfY6XBPhay không?”

Ngọc Thuỷ tirtLXRCcjếp tụcx5RY irtLXRCcjm lặng.

“Rốt cuộc thìTTfY6XBP x5RYhiện girtLXRCcjờ cx5RYon củx5RYa artLXRCcjnh đanrtLXRCcjg ởTTfY6XBP đâu?”

Lần nàx5RYy lại đếnx5RY lượrtLXRCcjt Nx5RYgọc Thuỷx5RY nx5RYở nụTTfY6XBP crtLXRCcjười cTTfY6XBPhua cx5RYhát vớix5RY anh.

“Thì ra... rtLXRCcj anh muốTTfY6XBPn TTfY6XBPcầu hrtLXRCcjôn rtLXRCcjem lTTfY6XBPà vx5RYì đứax5RY cortLXRCcjn sao?”

Cô tiếp tụcTTfY6XBP: “NrtLXRCcjếu artLXRCcjnh cóx5RY khảTTfY6XBP nănx5RYg rtLXRCcjđiều rtLXRCcjtra nTTfY6XBPhư vậy,x5RY chắcrtLXRCcj aTTfY6XBPnh cũTTfY6XBPng biết,rtLXRCcj ertLXRCcjm sẽrtLXRCcj khônTTfY6XBPg bao giờTTfY6XBP cx5RYho rtLXRCcjanh x5RYbiết TTfY6XBPđứa TTfY6XBPbé đangrtLXRCcj ởx5RY đâu.”

Cảnh Trung tứTTfY6XBPc x5RYgiận: “DrtLXRCcjựa TTfY6XBPvào x5RYcái gì?”x5RY Vừx5RYa rtLXRCcjnói anx5RYh vTTfY6XBPừa nTTfY6XBPắm chặtTTfY6XBP vTTfY6XBPào vTTfY6XBPai cô.

Rất đau, đóx5RY TTfY6XBPlà TTfY6XBPcảm grtLXRCcjiác củaTTfY6XBP anx5RYh. rtLXRCcjVì vậyrtLXRCcj TTfY6XBPcho nênTTfY6XBP anTTfY6XBPh cTTfY6XBPũng muốTTfY6XBPn cTTfY6XBPô phx5RYải đTTfY6XBPau nhưrtLXRCcj thế.

“Em dựa TTfY6XBPvào cáx5RYi grtLXRCcjì màTTfY6XBP kTTfY6XBPhông nóiTTfY6XBP cTTfY6XBPho rtLXRCcjanh biếx5RYt sựx5RY TTfY6XBPthật! rtLXRCcjEm dx5RYựa vx5RYào đâuTTfY6XBP rtLXRCcjmà khx5RYông TTfY6XBPcho anTTfY6XBPh biết srtLXRCcjự TTfY6XBPtồn tạix5RY củx5RYa TTfY6XBPcon trTTfY6XBPai anh!”

Yên lặng nhìnx5RY aTTfY6XBPnh, x5RYcô khônrtLXRCcjg trx5RYả lời.

“Em nói đi!rtLXRCcj TTfY6XBPEm nrtLXRCcjói rtLXRCcjcho artLXRCcjnh rtLXRCcjbiết đi!”Anhx5RY gTTfY6XBPào lên.

“Em biếtrtLXRCcj anh yTTfY6XBPêu emTTfY6XBP! BaTTfY6XBPo nhTTfY6XBPiêu nămTTfY6XBP qrtLXRCcjua rtLXRCcjvẫn TTfY6XBPchỉ yêurtLXRCcj mộTTfY6XBPt x5RYmình emTTfY6XBP, nhưrtLXRCcjng x5RYem vẫnrtLXRCcj cứTTfY6XBP nhTTfY6XBPư vậy!”

“Rốt cục rtLXRCcjthì trx5RYái trtLXRCcjim TTfY6XBPem làTTfY6XBP sắTTfY6XBPt thTTfY6XBPép hx5RYay vx5RYốn dĩTTfY6XBP rtLXRCcjem khôTTfY6XBPng crtLXRCcjó tim?”

Nhìn cô cx5RYứng rắnTTfY6XBP nTTfY6XBPhưng rơx5RYi TTfY6XBPlệ nrtLXRCcjhìn TTfY6XBPanh, CảnrtLXRCcjh TTTfY6XBPrung khôngx5RY rtLXRCcjhiểu sx5RYao mìrtLXRCcjnh lạTTfY6XBPi đax5RYu đớTTfY6XBPn như vậy.

Nước mắt khôngTTfY6XBP hTTfY6XBPiểu sx5RYao lạirtLXRCcj bắtTTfY6XBP đầuTTfY6XBP lrtLXRCcjàm nhortLXRCcjè đrtLXRCcji mrtLXRCcjọi thứx5RY xrtLXRCcjung qux5RYanh anh...

“Anh vẫn TTfY6XBPkhông biếtx5RY đrtLXRCcjược rtLXRCcjrốt cụcrtLXRCcj đứx5RYa béTTfY6XBP hiệnx5RY đTTfY6XBPang x5RYở đâu,rtLXRCcj nhưTTfY6XBPng rtLXRCcjanh nrtLXRCcjhất địnhx5RY srtLXRCcjẽ điềuTTfY6XBP trx5RYa ra được!”

Kiên trì nhìrtLXRCcjn artLXRCcjnh mộtx5RY lx5RYúc lâu,TTfY6XBP NgọTTfY6XBPc ThurtLXRCcjỷ rtLXRCcjđột nx5RYgột bỏTTfY6XBP chạy.

Lần này,TTfY6XBP Cảnh TruTTfY6XBPng khônTTfY6XBPg đuổirtLXRCcj tTTfY6XBPheo, cTTfY6XBPũng khôx5RYng nírtLXRCcju kx5RYéo rtLXRCcjcô nữa.

Trời độx5RYt nhiên đổx5RY cx5RYơn mrtLXRCcjưa, nhưTTfY6XBPng Cảnhx5RY x5RYTrung vx5RYẫn đứngx5RY đTTfY6XBPấy, rtLXRCcjtrên srtLXRCcjân thưx5RYợng x5RYcủa toàTTfY6XBP nhàTTfY6XBP cao TTfY6XBPtầng, sừngrtLXRCcj sữngTTfY6XBP rtLXRCcjnhư x5RYmột pTTfY6XBPho tượngrtLXRCcj, rtLXRCcjmặc cTTfY6XBPho nướcrtLXRCcj mưax5RY tTTfY6XBPhấm ướtTTfY6XBP x5RYáo anh.

Nhìn lại tấrtLXRCcjt cảrtLXRCcj nhữx5RYng rtLXRCcjgì đãTTfY6XBP chuẩnx5RY TTfY6XBPbị rtLXRCcjhôm naTTfY6XBPy, TTfY6XBPanh cảx5RYm thấyTTfY6XBP mìTTfY6XBPnh thậrtLXRCcjt nx5RYgu xuẩn.

Lúc TTfY6XBPanh biết Ngx5RYọc Thuỷx5RY đãx5RY từrtLXRCcjng sinTTfY6XBPh cx5RYon, đrtLXRCcjã từnTTfY6XBPg girtLXRCcjấu ax5RYnh nhTTfY6XBPiều tx5RYhứ nx5RYhư vx5RYậy, anrtLXRCcjh vô cùnTTfY6XBPg trtLXRCcjức giận.

Thế nhưng, x5RYcảm rtLXRCcjgiác TTfY6XBPcó đượcrtLXRCcj mộtx5RY máirtLXRCcj TTfY6XBPấm rtLXRCcjgia đrtLXRCcjình vớirtLXRCcj cTTfY6XBPô rtLXRCcjvà cóx5RY đứartLXRCcj TTfY6XBPcon TTfY6XBPcủa TTfY6XBPhai người TTfY6XBPđã lTTfY6XBPàm anrtLXRCcjh rtLXRCcjbỏ quTTfY6XBPa tấtx5RY cả.TTfY6XBP VrtLXRCcjì vậx5RYy màx5RY artLXRCcjnh đãrtLXRCcj chx5RYuẩn bịrtLXRCcj tấtx5RY cảrtLXRCcj chTTfY6XBPo ngàx5RYy hx5RYôm TTfY6XBPnay. Để cuốiTTfY6XBP cx5RYùng x5RYthì x5RYcô cũTTfY6XBPng vẫx5RYn tiếTTfY6XBPp tx5RYục TTfY6XBPgiẫm đạTTfY6XBPp lêTTfY6XBPn nhữnx5RYg TTfY6XBPđiều trtLXRCcjốt đẹprtLXRCcj màx5RY anTTfY6XBPh muốn dàx5RYnh chx5RYo cô.

Đến tận lTTfY6XBPúc này,TTfY6XBP rtLXRCcjanh mrtLXRCcjới biếrtLXRCcjt, hox5RYá rrtLXRCcja anTTfY6XBPh TTfY6XBPkhông hirtLXRCcjểu côrtLXRCcj, TTfY6XBPcũng khx5RYông tx5RYhể nàTTfY6XBPo làmTTfY6XBP x5RYcho hai rtLXRCcj người trx5RYở TTfY6XBPvề x5RYhai ngườix5RY x5RYcủa TTfY6XBPmười nămrtLXRCcj trước.

Đến lúc rtLXRCcj này, rtLXRCcjanh mớirtLXRCcj hTTfY6XBPiểu rằx5RYng TTfY6XBPanh rtLXRCcjbất rtLXRCcjlực biếtrtLXRCcj x5RYbao nhiêu.

------------------

Trở về nhàTTfY6XBP, NgọrtLXRCcjc x5RYThuỷ tTTfY6XBPối đóTTfY6XBP bỗngTTfY6XBP nhix5RYên mTTfY6XBPơ x5RYmột grtLXRCcjiấc mơrtLXRCcj.

Cô mơrtLXRCcj thấy chànx5RYg trartLXRCcji áx5RYo trắnTTfY6XBPg đTTfY6XBPến trướcTTfY6XBP mặtTTfY6XBP crtLXRCcjô, dTTfY6XBPẫn côx5RY rrtLXRCcja x5RYgốc rtLXRCcjcây phưx5RYợng nơiTTfY6XBP crtLXRCcjuối TTfY6XBPsân trường.

Trên gốrtLXRCcjc cây, x5RYanh chỉrtLXRCcj rtLXRCcjcho cTTfY6XBPô dònTTfY6XBPg chữTTfY6XBP rtLXRCcjdo TTfY6XBPchính taTTfY6XBPy côTTfY6XBP khắcTTfY6XBP: “MãirtLXRCcj mTTfY6XBPãi rtLXRCcjgiữ rtLXRCcjanh tronrtLXRCcjg tim em.”

Nhưng rồx5RYi đột nhiênTTfY6XBP mrtLXRCcjột lTTfY6XBPúc saTTfY6XBPu, cx5RYhàng trrtLXRCcjai ấyrtLXRCcj mỉx5RYm cườiTTfY6XBP rtLXRCcjmột cáchrtLXRCcj điêx5RYn cuồng,x5RY đx5RYẩy crtLXRCcjô xuống mộTTfY6XBPt dònTTfY6XBPg nước.TTfY6XBP DrtLXRCcjòng nrtLXRCcjước x5RYđó cứx5RY thrtLXRCcjế nhấnTTfY6XBP chìmx5RY crtLXRCcjô mTTfY6XBPãi mãi.

Cô không TTfY6XBPthở nổi,x5RY kTTfY6XBPhông tx5RYhể thTTfY6XBPở TTfY6XBPnổi, TTfY6XBPvì vậyrtLXRCcj màx5RY cx5RYô độtx5RY nrtLXRCcjhiên tỉnhTTfY6XBP giấc.

Thẩn thờ rtLXRCcjnhìn đồngx5RY hồTTfY6XBP rtLXRCcjchỉ TTfY6XBPba giờTTfY6XBP sTTfY6XBPáng, cTTfY6XBPô độrtLXRCcjt nhiTTfY6XBPên rtLXRCcjtrấn tĩnh,rtLXRCcj x5RYnhư mrtLXRCcjột ngTTfY6XBPười vừx5RYa thoát kTTfY6XBPhỏi cơTTfY6XBPn áx5RYc mộnrtLXRCcjg, TTfY6XBPcô trầmTTfY6XBP mặTTfY6XBPc nhx5RYớ vềTTfY6XBP x5RYdòng chx5RYữ rtLXRCcjmà côrtLXRCcj TTfY6XBPđã kháx5RYc lênrtLXRCcj câyrtLXRCcj phượrtLXRCcjng vTTfY6XBPĩ năm TTfY6XBPấy, cTTfY6XBPũng lx5RYà lờx5RYi hứaTTfY6XBP rtLXRCcjcủa rtLXRCcjcô vớrtLXRCcji anh.

“Mãi mãTTfY6XBPi giữ TTfY6XBPanh tx5RYrong tiTTfY6XBPm ex5RYm.”

“Mãi mãi...”