You are here

Hầu gái của ác quỷ - Chương 40 - 41

Chương 40:

 

Tống ViGJbxnh GJbxHiển dGJbxù đwcMAk6Hbã biếtwcMAk6Hb Mỹw79hAPSG Huw79hAPSGệ nóGJbxi dốiw79hAPSG nhw79hAPSGưng hắnw79hAPSG vẫnw79hAPSG muw79hAPSGốn GJbxtin rwcMAk6Hbằng côGJbx cGJbxhủ độngGJbx muw79hAPSGa đồwcMAk6Hb chw79hAPSGo hắw79hAPSGn nw79hAPSGên w79hAPSGhắn wcMAk6Hbrất vGJbxui. Nàw79hAPSGo GJbxngờ kwcMAk6Hbhi nghwcMAk6Hbe wcMAk6Hbchính MỹwcMAk6Hb HwcMAk6Hbuệ tw79hAPSGhừa nhậnGJbx, TốnwcMAk6Hbg Vinw79hAPSGh Hiểw79hAPSGn GJbxlộ hẳw79hAPSGn GJbxra GJbxvẻ wcMAk6Hbthất vọngwcMAk6Hb. ĐangwcMAk6Hb GJbxbuồn wcMAk6Hbbã wcMAk6Hbđi wcMAk6Hbvề xGJbxe, hw79hAPSGắn w79hAPSGbỗng wcMAk6Hbdưng dừw79hAPSGng lạGJbxi, khuwcMAk6Hbôn mặtGJbx GJbxtrở GJbxnên w79hAPSGcau cw79hAPSGó. Hắnw79hAPSG tứcw79hAPSG giậnGJbx quaw79hAPSGy saw79hAPSGng MwcMAk6Hbỹ HwcMAk6Hbuệ, nGJbxém nhữngGJbx chiếwcMAk6Hbc wcMAk6Hbtúi w79hAPSGđồ cw79hAPSGho cô.

 

"Em dámGJbx đw79hAPSGể ôngw79hAPSG chủGJbx xáwcMAk6Hbch đồw79hAPSG vậywcMAk6Hb sw79hAPSGao! GJbxCoi chừnwcMAk6Hbg twcMAk6Hbôi w79hAPSGtrừ lươngw79hAPSG ew79hAPSGm đấyw79hAPSG!" NwcMAk6Hbói rồiGJbx hắnGJbx bỏw79hAPSG đwcMAk6Hbi nhanh.

 

Còn MỹwcMAk6Hb HuệwcMAk6Hb vàw79hAPSG ThGJbxiên Thiênw79hAPSG đứw79hAPSGng đówcMAk6Hb nwcMAk6Hbgơ ngácGJbx. Hw79hAPSGai w79hAPSGngười khôGJbxng ngờw79hAPSG tGJbxâm trạnGJbxg wcMAk6Hbông cGJbxhủ lạiw79hAPSG w79hAPSGthất tGJbxhường nwcMAk6Hbhư vw79hAPSGậy. wcMAk6HbVừa nãGJbxy kw79hAPSGhi wcMAk6Hbđi wcMAk6Hbra, ôGJbxng chủGJbx rấtwcMAk6Hb vuGJbxi vẻ,w79hAPSG lạiGJbx cGJbxòn hátwcMAk6Hb nữaw79hAPSG w79hAPSGkhiến cw79hAPSGho MỹGJbx wcMAk6HbHuệ w79hAPSGcũng cảmwcMAk6Hb thấyw79hAPSG vGJbxui theow79hAPSG. KwcMAk6Hbể từwcMAk6Hb khGJbxi w79hAPSGtheo ôngw79hAPSG chGJbxủ đếwcMAk6Hbn GJbxgiờ, đâyGJbx lw79hAPSGà lGJbxần đầw79hAPSGu tw79hAPSGiên cGJbxô w79hAPSGthấy ôngwcMAk6Hb chủGJbx GJbxvui đếnw79hAPSG thếwcMAk6Hb w79hAPSGvà cGJbxũng làwcMAk6Hb lGJbxần đw79hAPSGầu thấywcMAk6Hb ôngw79hAPSG chw79hAPSGủ hátGJbx. CôGJbx tGJbxhắc mắw79hAPSGc khônwcMAk6Hbg biếtwcMAk6Hb ôngGJbx chủw79hAPSG w79hAPSGcó chuyệnGJbx gw79hAPSGì vuGJbxi GJbxmà rw79hAPSGạng GJbxrỡ nGJbxhư thế?w79hAPSG MỹGJbx GJbxHuệ cGJbxhỉ đơw79hAPSGn w79hAPSGgiản đoánw79hAPSG GJbxlà w79hAPSGông chủGJbx GJbxvui vwcMAk6Hbì đượcGJbx sắGJbxm đồGJbx Tếw79hAPSGt. GJbxNhưng w79hAPSGmà awcMAk6Hbi dèw79hAPSG kw79hAPSGhi thấwcMAk6Hby GJbxtúi đồwcMAk6Hb củawcMAk6Hb Hw79hAPSGùng, ôGJbxng chủGJbx trw79hAPSGở nêw79hAPSGn w79hAPSGim lặw79hAPSGng wcMAk6Hbhẳn, trGJbxông cówcMAk6Hb wcMAk6Hbvẻ rấGJbxt bwcMAk6Hbuồn bãGJbx. wcMAk6HbĐi đượw79hAPSGc vàGJbxi w79hAPSGbước thwcMAk6Hbì tw79hAPSGự nhiêwcMAk6Hbn ôw79hAPSGng chủwcMAk6Hb lạiw79hAPSG tGJbxhay đổwcMAk6Hbi, tGJbxrở nwcMAk6Hbên tứGJbxc giwcMAk6Hbận, lạGJbxi cònw79hAPSG hăGJbxm dọw79hAPSGa sẽGJbx trwcMAk6Hbừ lươGJbxng cw79hAPSGô nw79hAPSGữa cwcMAk6Hbhứ. MỹwcMAk6Hb w79hAPSGHuệ nhwcMAk6Hbìn Tốngw79hAPSG Vw79hAPSGinh HiểnGJbx trềGJbx môi.

 

"Này, ôngwcMAk6Hb chủw79hAPSG cw79hAPSGó w79hAPSGbị bệnhwcMAk6Hb w79hAPSGgì vềw79hAPSG tâw79hAPSGm líwcMAk6Hb khôw79hAPSGng vậy?w79hAPSG" ThiwcMAk6Hbên TGJbxhiên hỏi.

 

"Mình cũw79hAPSGng đoánwcMAk6Hb vậywcMAk6Hb nênwcMAk6Hb địnhwcMAk6Hb lêw79hAPSGn chùwcMAk6Hba đểGJbx xiwcMAk6Hbn w79hAPSGthuốc." Mw79hAPSGỹ Huệw79hAPSG w79hAPSGtrả lờGJbxi. ThiwcMAk6Hbên Thiêw79hAPSGn gậtwcMAk6Hb đầuwcMAk6Hb tánwcMAk6Hb thành.

 

"À màGJbx cwcMAk6Hbhắc quảnGJbx wcMAk6Hbgia KiGJbxm GJbxđã wcMAk6Hbbiết vàGJbx kểGJbx w79hAPSGviệc cậuGJbx nówcMAk6Hbi dốiwcMAk6Hb chwcMAk6Hbo ôngGJbx GJbxchủ rồi.wcMAk6Hb NhwcMAk6Hbưng wcMAk6Hbsao GJbxông chw79hAPSGủ lạiwcMAk6Hb khônwcMAk6Hbg cwcMAk6Hbó twcMAk6Hbí tứw79hAPSGc gw79hAPSGiận vậy?w79hAPSG LạwcMAk6Hbi cònwcMAk6Hb vGJbxui w79hAPSGvẻ wcMAk6Hbmua đồwcMAk6Hb nữa."

 

"Vậy GJbxnên, chẳwcMAk6Hbng pw79hAPSGhải GJbxông chủwcMAk6Hb rw79hAPSGất GJbxkì lạw79hAPSG sao?"

 

Mỹ wcMAk6HbHuệ vừwcMAk6Hba w79hAPSGdứt wcMAk6Hblời, w79hAPSGhai ngườiwcMAk6Hb đềuwcMAk6Hb GJbxnhìn TốnwcMAk6Hbg ViGJbxnh HiểnGJbx bằnwcMAk6Hbg áw79hAPSGnh mắtwcMAk6Hb thươngwcMAk6Hb hại.GJbx Tộiw79hAPSG nghGJbxiệp ôwcMAk6Hbng cwcMAk6Hbhủ, đẹpw79hAPSG wcMAk6Hbtrai, giàw79hAPSGu cw79hAPSGó, caw79hAPSGo ráowcMAk6Hb màwcMAk6Hb lạiw79hAPSG bị...

 

Về xeGJbx, TốwcMAk6Hbng w79hAPSGVinh HiểGJbxn tGJbxức giậnGJbx ngw79hAPSGồi vw79hAPSGào wcMAk6Hbhàng ghếGJbx saw79hAPSGu. w79hAPSGMột w79hAPSGlúc saw79hAPSGu, MỹwcMAk6Hb wcMAk6HbHuệ vwcMAk6Hbà ThiênwcMAk6Hb ThiwcMAk6Hbên bGJbxỏ nhữw79hAPSGng tGJbxúi GJbxđồ w79hAPSGvào GJbxcốp wcMAk6Hbxe w79hAPSGrồi ngồiw79hAPSG wcMAk6Hbvào hGJbxàng w79hAPSGghế trước.

 

"Hai ngwcMAk6Hbười làmw79hAPSG w79hAPSGgì điwcMAk6Hb w79hAPSGlâu quwcMAk6Hbá vGJbxậy?" TwcMAk6Hbống wcMAk6HbVinh Hw79hAPSGiển tứcw79hAPSG giGJbxận nói.

 

"Do ônGJbxg chGJbxủ đwcMAk6Hbi GJbxnhanh GJbxquá tw79hAPSGhôi. Cw79hAPSGhúng tôiw79hAPSG cwcMAk6Hbòn phảiwcMAk6Hb xGJbxách đốngwcMAk6Hb đw79hAPSGồ kiw79hAPSGa nữaw79hAPSG." w79hAPSGMỹ HuệwcMAk6Hb nói.

 

"Lần sawcMAk6Hbu GJbxđi nhw79hAPSGanh mộtGJbx chúw79hAPSGt. TôwcMAk6Hbi kGJbxhông ców79hAPSG nhiw79hAPSGều wcMAk6Hbthời giawcMAk6Hbn đâu."

 

Mỹ HuệwcMAk6Hb gườmw79hAPSG TốngGJbx GJbxVinh Hiw79hAPSGển qwcMAk6Hbua GJbxgương chiếuGJbx hậuwcMAk6Hb. Côw79hAPSG biếtw79hAPSG nwcMAk6Hbgay mGJbxà, ôngwcMAk6Hb cwcMAk6Hbhủ củaw79hAPSG w79hAPSGcô sw79hAPSGẽ wcMAk6Hbchẳng tửwcMAk6Hb tếw79hAPSG wcMAk6Hbnổi w79hAPSGba ngGJbxày đâwcMAk6Hbu. Hứ!w79hAPSG Đồw79hAPSG ôngGJbx GJbxchủ đwcMAk6Hbáng ghét.

 

Chiếc BGJbxMW đawcMAk6Hbng cGJbxhạy vềwcMAk6Hb biwcMAk6Hbệt GJbxthự. Thiêw79hAPSGn ThiGJbxên w79hAPSGđang láwcMAk6Hbi wcMAk6Hbxe cònw79hAPSG MỹGJbx GJbxHuệ cứw79hAPSG nhw79hAPSGìn TGJbxống ViwcMAk6Hbnh Hiểnw79hAPSG w79hAPSGqua gươngw79hAPSG GJbxchiếu hwcMAk6Hbậu. HắnwcMAk6Hb đanw79hAPSGg w79hAPSGnhắm mắtGJbx nGJbxgả lưngw79hAPSG rwcMAk6Hba saw79hAPSGu, ngGJbxồi w79hAPSGchéo chGJbxân. MwcMAk6Hbỹ w79hAPSGHuệ hiệw79hAPSGn đangGJbx muốnwcMAk6Hb wcMAk6Hbghé quw79hAPSGa phòGJbxng tGJbxrọ đểw79hAPSG đưawcMAk6Hb đồwcMAk6Hb chGJbxo HùGJbxng. NhưngGJbx mà..w79hAPSG. đGJbxể đw79hAPSGi đượcwcMAk6Hb thìGJbx w79hAPSGcô GJbxphải cwcMAk6Hbó sựwcMAk6Hb đồw79hAPSGng ýwcMAk6Hb củw79hAPSGa ngườiw79hAPSG w79hAPSGđàn w79hAPSGông GJbxnày. ThwcMAk6Hbật làGJbx rắGJbxc rốwcMAk6Hbi, biwcMAk6Hbết vậwcMAk6Hby GJbxcô đGJbxừng nwcMAk6Hbói w79hAPSGdối làmwcMAk6Hb gì.

 

"Có chuGJbxyện gìGJbx w79hAPSGsao?" Bỗngw79hAPSG w79hAPSGdưng TốngGJbx Vw79hAPSGinh HiểGJbxn mởw79hAPSG w79hAPSGmắt khiếwcMAk6Hbn MỹGJbx HwcMAk6Hbuệ giậwcMAk6Hbt mìnwcMAk6Hbh. w79hAPSGThân lGJbxà lãowcMAk6Hb wcMAk6Hbđại tấtw79hAPSG nhiênwcMAk6Hb hắnw79hAPSG cũngwcMAk6Hb sẽwcMAk6Hb biếtGJbx đượcwcMAk6Hb cwcMAk6Hbó GJbxai đóGJbx wcMAk6Hbđang qw79hAPSGuan sáGJbxt mình. 

 

"Không wcMAk6Hbcó w79hAPSGgì!" GJbxMỹ w79hAPSGHuệ tw79hAPSGhu w79hAPSGhồi lạiw79hAPSG ánhwcMAk6Hb wcMAk6Hbmắt đanwcMAk6Hbg nhìnw79hAPSG TGJbxống w79hAPSGVinh Hiển.

 

"Mau nwcMAk6Hbói đw79hAPSGi. wcMAk6HbVới tínw79hAPSGh cáGJbxch cwcMAk6Hbủa eGJbxm nếw79hAPSGu w79hAPSGđể GJbxchuyện gw79hAPSGì tw79hAPSGrong lòw79hAPSGng mwcMAk6Hbãi wcMAk6Hbsẽ gâywcMAk6Hb rw79hAPSGa cuộGJbxc hỗnw79hAPSG lw79hAPSGoạn đó."

 

Mỹ wcMAk6HbHuệ gườmGJbx Tw79hAPSGống w79hAPSGVinh Hw79hAPSGiển. GJbxCòn wcMAk6HbThiên ThiênwcMAk6Hb bêwcMAk6Hbn cwcMAk6Hbạnh thìw79hAPSG GJbxcười thầm.

 

"Tôi... tôiGJbx..." Mỹw79hAPSG GJbxHuệ w79hAPSGấp úGJbxng. "wcMAk6HbTôi... tôiw79hAPSG muốn..w79hAPSG. vGJbxề đưawcMAk6Hb GJbxđồ chGJbxo w79hAPSGem tGJbxrai."  

 

Tống VwcMAk6Hbinh HiểnGJbx w79hAPSGnghe vậyw79hAPSG lw79hAPSGiền cwcMAk6Hbau mày.

 

"Không cho."

 

"Tại sao?wcMAk6Hb" MỹGJbx HuệGJbx hoảngw79hAPSG hốwcMAk6Hbt qwcMAk6Hbuay xuống.

 

"Bởi vwcMAk6Hbì... wcMAk6Hb" TốngGJbx Vw79hAPSGinh w79hAPSGHiển nởw79hAPSG nGJbxụ cườwcMAk6Hbi GJbxnham GJbxhiểm. "Tw79hAPSGôi thích."

 

"..." Mỹw79hAPSG HuệwcMAk6Hb w79hAPSGcó chútGJbx tứcw79hAPSG gw79hAPSGiận. ÔnGJbxg chủw79hAPSG khôngw79hAPSG GJbxcho tGJbxôi điGJbx bGJbxởi vìwcMAk6Hb ônw79hAPSGg chwcMAk6Hbủ thw79hAPSGích thôiGJbx sGJbxao? "Ôw79hAPSGng wcMAk6Hbchủ! TGJbxôi chwcMAk6Hbỉ ghéwcMAk6Hb qw79hAPSGua đGJbxưa đồw79hAPSG thw79hAPSGôi w79hAPSGmà." CáGJbxch nàGJbxy GJbxkhông đGJbxược thwcMAk6Hbì dùngw79hAPSG cácGJbxh khác.w79hAPSG MỹwcMAk6Hb HuệGJbx hạGJbx giọng,w79hAPSG giọnGJbxg nw79hAPSGói cốwcMAk6Hb gặnwcMAk6Hbg w79hAPSGlên cw79hAPSGho wcMAk6Hbcó cGJbxhút w79hAPSGdễ thương,GJbx GJbxđôi GJbxmắt GJbxlong laGJbxnh chớpwcMAk6Hb cwcMAk6Hbhớp nwcMAk6Hbhìn Tốngw79hAPSG Vinw79hAPSGh Hiểw79hAPSGn GJbxra vwcMAk6Hbẻ đánwcMAk6Hbg wcMAk6Hbthương. Nhưnw79hAPSGg mà...

 

"Không." CáGJbxch ấywcMAk6Hb khôw79hAPSGng bw79hAPSGao giờw79hAPSG hạw79hAPSG gụcGJbx đượcwcMAk6Hb ngườiwcMAk6Hb đàwcMAk6Hbn ônGJbxg sắGJbxt đGJbxá nàwcMAk6Hby. Nếw79hAPSGu nhw79hAPSGững điệuw79hAPSG bộwcMAk6Hb dw79hAPSGễ thươnw79hAPSGg w79hAPSGcó tGJbxhể w79hAPSGlàm Tw79hAPSGống ViGJbxnh Hiểw79hAPSGn xiêGJbxu lw79hAPSGòng thìGJbx gwcMAk6Hbiờ này,GJbx hắGJbxn w79hAPSGkhông phwcMAk6Hbải nw79hAPSGgồi trêwcMAk6Hbn chw79hAPSGiếc wcMAk6Hbxe GJbxđắt tiềGJbxn nàw79hAPSGy w79hAPSGmà wcMAk6Hblà đGJbxang GJbxđi tw79hAPSGrên chiGJbxếc wcMAk6Hbcầu wcMAk6HbNại Hà.

 

Nhưng màwcMAk6Hb MỹwcMAk6Hb HuệGJbx thwcMAk6Hbì khGJbxác. GJbxCô rấGJbxt đặcwcMAk6Hb GJbxbiệt đốiwcMAk6Hb vớiw79hAPSG w79hAPSGTống wcMAk6HbVinh w79hAPSGHiển w79hAPSGnên khw79hAPSGi Mw79hAPSGỹ HuệwcMAk6Hb qwcMAk6Hbuyết chwcMAk6Hbí GJbxkhông bwcMAk6Hbỏ cuộw79hAPSGc wcMAk6Hbmà tGJbxiếp tụcGJbx w79hAPSGlàm w79hAPSGvài bộw79hAPSG mặGJbxt dw79hAPSGễ GJbxthương khGJbxác wcMAk6Hbthì TGJbxống w79hAPSGVinh HiểnwcMAk6Hb liềnw79hAPSG bịGJbx làmGJbx chGJbxo xiêuGJbx lòngw79hAPSG. w79hAPSGHắn kwcMAk6Hbhông mwcMAk6Hbuốn thừaw79hAPSG nhw79hAPSGận wcMAk6Hbnhưng đúngwcMAk6Hb w79hAPSGlà chỉw79hAPSG cwcMAk6Hbó wcMAk6Hbcô mớw79hAPSGi w79hAPSGcó thểw79hAPSG kwcMAk6Hbhiến hw79hAPSGắn dễwcMAk6Hb dàngGJbx đứGJbxng GJbxtrên w79hAPSGcầu w79hAPSGNại HàwcMAk6Hb hơn.

 

"Thôi đwcMAk6Hbược rồiGJbx." CuốiGJbx wcMAk6Hbcùng thìwcMAk6Hb TốngwcMAk6Hb ViGJbxnh HiểnGJbx cwcMAk6Hbũng thw79hAPSGua cuGJbxộc. "NhưngwcMAk6Hb tôw79hAPSGi chỉGJbx wcMAk6Hbcho w79hAPSGem mườiGJbx phútGJbx thôw79hAPSGi đấy."

 

"Tôi bwcMAk6Hbiết rồw79hAPSGi. Cảmw79hAPSG ơnGJbx anh.w79hAPSG" wcMAk6HbMỹ HuwcMAk6Hbệ hwcMAk6Hbào hw79hAPSGứng cườw79hAPSGi thậtwcMAk6Hb tươw79hAPSGi. ThấywcMAk6Hb GJbxcô vậGJbxy, TốngGJbx w79hAPSGVinh Hiểnw79hAPSG cGJbxũng bấtw79hAPSG giácGJbx cườiw79hAPSG thw79hAPSGeo. HắnGJbx khw79hAPSGông biếtw79hAPSG vìw79hAPSG swcMAk6Hbao màwcMAk6Hb mỗw79hAPSGi wcMAk6Hblần thấyw79hAPSG côwcMAk6Hb cưw79hAPSGời hw79hAPSGắn rw79hAPSGất vuiw79hAPSG, cwcMAk6Hbòn lw79hAPSGúc GJbxcô buw79hAPSGồn, bịw79hAPSG thwcMAk6Hbương thìw79hAPSG tráiwcMAk6Hb w79hAPSGtim hắnw79hAPSG twcMAk6Hbhắt lạiwcMAk6Hb, hắGJbxn khôGJbxng chịuwcMAk6Hb nổiwcMAk6Hb wcMAk6Hbmà muốwcMAk6Hbn w79hAPSGôm cw79hAPSGô GJbxvào lònw79hAPSGg. VậywcMAk6Hb nw79hAPSGên hắw79hAPSGn hGJbxứa sẽGJbx lw79hAPSGuôn làGJbxm côwcMAk6Hb cườGJbxi, sẽwcMAk6Hb khwcMAk6Hbông wcMAk6Hbđể cwcMAk6Hbô khóGJbxc vw79hAPSGà chịuwcMAk6Hb nhiềw79hAPSGu đaw79hAPSGu khGJbxổ. Bíw79hAPSG mậw79hAPSGt w79hAPSGkia hắnw79hAPSG sẽwcMAk6Hb wcMAk6Hbgiấu wcMAk6Hbthật kĩ,w79hAPSG awcMAk6Hbi dáGJbxm GJbxđể GJbxcô bGJbxiết đGJbxược thìwcMAk6Hb hắnwcMAk6Hb sẽw79hAPSG giúGJbxp ngGJbxười đóGJbx đGJbxứng trw79hAPSGên cwcMAk6Hbầu Nw79hAPSGại HàGJbx GJbxsớm hơw79hAPSGn dựGJbx tính.

 

Chiếc xw79hAPSGe BMwcMAk6HbW đổiwcMAk6Hb hưw79hAPSGớng. Thiêw79hAPSGn Thiênw79hAPSG nãyGJbx giờw79hAPSG ngồiwcMAk6Hb w79hAPSGnghe MỹwcMAk6Hb HuwcMAk6Hbệ wcMAk6Hbvà TốnGJbxg ViwcMAk6Hbnh HiểnwcMAk6Hb nGJbxói chuyệnw79hAPSG w79hAPSGmà kGJbxhông hiw79hAPSGểu w79hAPSGvì GJbxsao GJbxcô lwcMAk6Hbại thấyw79hAPSG vôwcMAk6Hb cùnw79hAPSGg khów79hAPSG wcMAk6Hbchịu. Mỹw79hAPSG Huệw79hAPSG cóGJbx tw79hAPSGhể wcMAk6Hbthân wcMAk6Hbvới ônw79hAPSGg chủwcMAk6Hb GJbxnhư thwcMAk6Hbế twcMAk6Hbhì cw79hAPSGô phảiw79hAPSG vGJbxui mớwcMAk6Hbi đúw79hAPSGng. Đôiw79hAPSG lwcMAk6Hbúc wcMAk6HbThiên Thiw79hAPSGên wcMAk6Hbcảm thấyGJbx côwcMAk6Hb đGJbxã bGJbxỏ qGJbxuên tGJbxhứ gìw79hAPSG wcMAk6Hbđó rấtGJbx wcMAk6Hbquan trọng...

 

Dừng trướcGJbx nhwcMAk6Hbà tGJbxrọ, GJbxMỹ w79hAPSGHuệ tGJbxức tốcw79hAPSG lw79hAPSGôi ThiênGJbx w79hAPSGThiên cw79hAPSGùng w79hAPSGxuống xw79hAPSGe, nhawcMAk6Hbnh chóngGJbx xáchGJbx twcMAk6Hbúi wcMAk6Hbđồ rw79hAPSGồi vwcMAk6Hbào nhGJbxà, w79hAPSGcòn TốngwcMAk6Hb ViGJbxnh HwcMAk6Hbiển ngồiwcMAk6Hb đợiGJbx tronwcMAk6Hbg xe. 

 

"Hùng wcMAk6Hbà!" VừaGJbx vwcMAk6Hbào phònGJbxg GJbxMỹ HwcMAk6Hbuệ wcMAk6Hbđã điwcMAk6Hb tGJbxìm cậuw79hAPSG ewcMAk6Hbm traGJbxi GJbxcủa mình.

 

"Cậu kGJbxéo mìnw79hAPSGh vGJbxào đâyw79hAPSG cw79hAPSGhi vậy?w79hAPSG MìnhGJbx w79hAPSGở nw79hAPSGgoài xw79hAPSGe vớiw79hAPSG GJbxông cwcMAk6Hbhủ w79hAPSGlà đưw79hAPSGợc rồi."wcMAk6Hb TwcMAk6Hbhiên ThiênwcMAk6Hb kwcMAk6Hbéo taGJbxy MỹwcMAk6Hb wcMAk6HbHuệ nói.

 

"Không đượw79hAPSGc. ÔnwcMAk6Hbg chwcMAk6Hbủ làwcMAk6Hb ngườiGJbx GJbxrất twcMAk6Hbhích wcMAk6Hbbắt nạw79hAPSGt ngGJbxười khácw79hAPSG, lw79hAPSGại cònGJbx wcMAk6Hbcó chw79hAPSGút GJbxbệnh nữGJbxa. Cậw79hAPSGu w79hAPSGở mộGJbxt mìnhwcMAk6Hb vớiw79hAPSG anGJbxh twcMAk6Hba w79hAPSGthế nGJbxào cwcMAk6Hbũng w79hAPSGbị aw79hAPSGnh tw79hAPSGa lwcMAk6Hbàm chGJbxo twcMAk6Hbẩu hỏawcMAk6Hb nhậw79hAPSGp ma."

 

Thiên TwcMAk6Hbhiên hơiw79hAPSG bấtGJbx wcMAk6Hbngờ. Tốw79hAPSGng VinGJbxh Hw79hAPSGiển mwcMAk6Hbà w79hAPSGcô biwcMAk6Hbết GJbxkhông w79hAPSGbao giwcMAk6Hbờ chw79hAPSGuyên điGJbx bắw79hAPSGt nạw79hAPSGt. Nw79hAPSGói wcMAk6Hbđúng hơwcMAk6Hbn thìwcMAk6Hb w79hAPSGsở thíwcMAk6Hbch củwcMAk6Hba hắnGJbx GJbxta làwcMAk6Hb trw79hAPSGa tấnw79hAPSG ngưwcMAk6Hbời kGJbxhác. ChứwcMAk6Hb cw79hAPSGhuyện bắtwcMAk6Hb nạtwcMAk6Hb thìwcMAk6Hb hơiw79hAPSG bịwcMAk6Hb nhụcw79hAPSG wcMAk6Hbmặt w79hAPSGTống GJbxlão đạiw79hAPSG wcMAk6Hblừng dwcMAk6Hbanh. wcMAk6HbCó lGJbxẽ wcMAk6HbMỹ HGJbxuệ lGJbxo lGJbxắng quw79hAPSGá rồi.

 

"Hôm naw79hAPSGy cậuwcMAk6Hb đượGJbxc wcMAk6Hbnghỉ wcMAk6Hbviệc sGJbxao?" BỗwcMAk6Hbng GJbxmột giọngw79hAPSG cw79hAPSGon wcMAk6Hbtrai vanwcMAk6Hbg lên.

 

Gia ÂGJbxn vGJbxừa đGJbxi đâuwcMAk6Hb GJbxđó wcMAk6Hbvề, thấw79hAPSGy GJbxcửa phòwcMAk6Hbng mw79hAPSGở đoánwcMAk6Hb làwcMAk6Hb Mỹw79hAPSG HuệGJbx vềwcMAk6Hb nw79hAPSGên vGJbxui vẻGJbx chạGJbxy tớGJbxi. AwcMAk6Hbnh ngGJbxồi bệchwcMAk6Hb xuốnwcMAk6Hbg đấtw79hAPSG cởwcMAk6Hbi giày.

 

"Không ców79hAPSG. wcMAk6HbMình gGJbxhé qw79hAPSGua đểGJbx GJbxđưa đồGJbx Tếtw79hAPSG chwcMAk6Hbo Hùng.w79hAPSG wcMAk6HbHùng GJbxđâu rồi?"

 

"Mình khônwcMAk6Hbg bGJbxiết nữa.wcMAk6Hb" CwcMAk6Hbởi giàywcMAk6Hb xongw79hAPSG, Gw79hAPSGia Âw79hAPSGn wcMAk6Hbđến GJbxngay bêw79hAPSGn Mỹw79hAPSG HuGJbxệ. "wcMAk6HbĐồ wcMAk6HbTết sGJbxao? CứwcMAk6Hb đưGJbxa GJbxcho w79hAPSGmình. KGJbxhi nGJbxào HGJbxùng vềwcMAk6Hb mGJbxình GJbxsẽ đưaGJbx wcMAk6Hbgiúp cho." 

 

"Ừ. NhờwcMAk6Hb cậuGJbx vậy."w79hAPSG MỹGJbx Huệw79hAPSG nhGJbxìn wcMAk6Hbsang ThiênwcMAk6Hb Thw79hAPSGiên, wcMAk6Hbkéo côw79hAPSG vềw79hAPSG GJbxphía mGJbxình. "À,wcMAk6Hb đâwcMAk6Hby làw79hAPSG TwcMAk6Hbhiên ThGJbxiên bw79hAPSGạn GJbxmình. Cònw79hAPSG đGJbxây lGJbxà GJbxGia Âw79hAPSGn, bạnw79hAPSG Hùng."

 

Hai tGJbxừ "wcMAk6Hbbạn Hùngw79hAPSG" khiếnw79hAPSG GGJbxia ÂGJbxn vGJbxô cùnGJbxg GJbxhụt hẫngw79hAPSG. CậuGJbx cầnwcMAk6Hb gìw79hAPSG w79hAPSGphải gGJbxiới thwcMAk6Hbiệu nhGJbxư vwcMAk6Hbậy? Khôngw79hAPSG giớiwcMAk6Hb w79hAPSGthiệu mwcMAk6Hbình GJbxlà bw79hAPSGạn cậuGJbx đưwcMAk6Hbợc à?w79hAPSG ThậtwcMAk6Hb mấGJbxt hứng!

 

Mỹ HuệwcMAk6Hb thấyw79hAPSG TwcMAk6Hbhiên ThiêwcMAk6Hbn wcMAk6Hbvà GiGJbxa GJbxÂn nhìnwcMAk6Hb vw79hAPSGà bắwcMAk6Hbt tw79hAPSGay nGJbxhau khôw79hAPSGng wcMAk6Hbcó vẻwcMAk6Hb gwcMAk6Hbì w79hAPSGxa lạwcMAk6Hb nênw79hAPSG GJbxnghi ngờGJbx hỏi.

 

"Hai ngườGJbxi biếtwcMAk6Hb nw79hAPSGhau sao?"

 

"Không có.GJbx" Cảw79hAPSG haw79hAPSGi đềuwcMAk6Hb lớw79hAPSGn wcMAk6Hbtiếng đồnwcMAk6Hbg thanh.

 

Mỹ HuệGJbx trềwcMAk6Hb wcMAk6Hbmôi. Khôw79hAPSGng phảwcMAk6Hbi w79hAPSGthì thGJbxôi, làmGJbx wcMAk6Hbgì dữGJbx vậy,wcMAk6Hb làmwcMAk6Hb wcMAk6Hbngười tw79hAPSGa giậtw79hAPSG cảGJbx mình.

 

Sau khwcMAk6Hbi w79hAPSGtạm GJbxbiệt GJbxGia ÂwcMAk6Hbn, MỹGJbx HwcMAk6Hbuệ vw79hAPSGà w79hAPSGThiên GJbxThiên trởw79hAPSG lGJbxại xGJbxe. wcMAk6HbNhưng GJbxmà GJbxMỹ wcMAk6HbHuệ vẫnwcMAk6Hb w79hAPSGcòn wcMAk6Hbchút ngGJbxhi GJbxngờ vGJbxề wcMAk6Hbmối quaw79hAPSGn hGJbxệ giGJbxữa GGJbxia ÂwcMAk6Hbn vGJbxà ThwcMAk6Hbiên ThiêwcMAk6Hbn. CôwcMAk6Hb cảmw79hAPSG thấyGJbx giwcMAk6Hbữa hawcMAk6Hbi ngw79hAPSGười hwcMAk6Hbọ cówcMAk6Hb thứw79hAPSG w79hAPSGgì đó,GJbx wcMAk6Hbcảm giwcMAk6Hbác GJbxhai nGJbxgười hw79hAPSGọ đãw79hAPSG twcMAk6Hbừng GJbxquen biết.GJbx w79hAPSGCô nwcMAk6Hbhất địnw79hAPSGh w79hAPSGhỏi phw79hAPSGải Thw79hAPSGiên ThiênwcMAk6Hb bằngw79hAPSG được.

 

Vừa ngồiw79hAPSG w79hAPSGvào wcMAk6Hbxe, wcMAk6HbMỹ HuwcMAk6Hbệ GJbxđã GJbxcó cảmw79hAPSG giácGJbx lạnhwcMAk6Hb GJbxsóng lưngwcMAk6Hb. w79hAPSGCô nhìw79hAPSGn gươwcMAk6Hbng chwcMAk6Hbiếu hậuwcMAk6Hb thGJbxì thấyGJbx ônwcMAk6Hbg wcMAk6Hbchủ w79hAPSGđang nhGJbxìn mwcMAk6Hbình chằmwcMAk6Hb chằmGJbx nwcMAk6Hbhư mwcMAk6Hbuốn ănw79hAPSG tưw79hAPSGơi nuốtGJbx sống.

 

"Em trễwcMAk6Hb w79hAPSGmột pGJbxhút bGJbxa mưGJbxơi swcMAk6Hbáu giây.GJbx wcMAk6HbEm đGJbxịnh chọnGJbx hìnw79hAPSGh phạw79hAPSGt nàw79hAPSGo w79hAPSGđây?" TốGJbxng Vinw79hAPSGh Hw79hAPSGiển cưwcMAk6Hbời nhaw79hAPSGm nhởw79hAPSG. MGJbxỗi lầnw79hAPSG hắnGJbx cườiGJbx nhưw79hAPSG vậy,wcMAk6Hb MwcMAk6Hbỹ Huệw79hAPSG lạiGJbx w79hAPSGnổi lêGJbxn cảGJbxm giácGJbx ớnGJbx w79hAPSGlạnh. NwcMAk6Hbhưng mà,GJbx mộGJbxt phútw79hAPSG bGJbxa mưwcMAk6Hbơi sGJbxáu GJbxgiây ư?GJbx ThậtGJbx w79hAPSGkhông thểwcMAk6Hb GJbxtin đưGJbxợc ônwcMAk6Hbg chủGJbx lạiGJbx chơiw79hAPSG tGJbxrò trw79hAPSGẻ cGJbxon nhGJbxư vậy...

 

Chương 41:

 

"Ông chủGJbx à!GJbx SwcMAk6Hbao anwcMAk6Hbh lạiwcMAk6Hb w79hAPSGcó tw79hAPSGhể trẻw79hAPSG cowcMAk6Hbn nhưwcMAk6Hb tGJbxhế chứ?GJbx" Mỹw79hAPSG Huệw79hAPSG tứcwcMAk6Hb giậnGJbx nói.

 

"Em dGJbxám nGJbxói tw79hAPSGôi vậyw79hAPSG saoGJbx?" GJbxDù GJbxcâu nóiGJbx củGJbxa GJbxTống ViGJbxnh HiwcMAk6Hbển ców79hAPSG vGJbxẻ nhưwcMAk6Hb hắnw79hAPSG đw79hAPSGang wcMAk6Hbtức GJbxgiận nhưnGJbxg thw79hAPSGật rwcMAk6Hba GJbxthì kwcMAk6Hbhông. HắnwcMAk6Hb hwcMAk6Hbiện gGJbxiờ đanw79hAPSGg rấtw79hAPSG GJbxsung sướngGJbx tronGJbxg lòngGJbx, hắGJbxn đanwcMAk6Hbg nghw79hAPSGĩ xw79hAPSGem nêwcMAk6Hbn GJbxphạt côwcMAk6Hb w79hAPSGnhư thếwcMAk6Hb nào.

 

Mỹ HuệwcMAk6Hb khôGJbxng cãiGJbx nữwcMAk6Hba mw79hAPSGà tứw79hAPSGc gw79hAPSGiận ngồiGJbx vàwcMAk6Hbo ghếGJbx tàiwcMAk6Hb xGJbxế. Mw79hAPSGỹ HuwcMAk6Hbệ khởwcMAk6Hbi wcMAk6Hbđộng GJbxxe GJbxrồi giGJbxận dữGJbx chạyw79hAPSG đi.

 

"Cậu nóiw79hAPSG GJbxdối wcMAk6Hbmình sw79hAPSGao? MìwcMAk6Hbnh nhớGJbx cw79hAPSGậu kGJbxhông biếtGJbx lGJbxái wcMAk6Hbxe màw79hAPSG." ThGJbxiên ThiênGJbx thắcGJbx mắcGJbx hỏi.

 

"Ừ w79hAPSGthì khôw79hAPSGng biết.w79hAPSG" Cw79hAPSGâu trGJbxả GJbxlời w79hAPSGvô tGJbxư GJbxnhư khôw79hAPSGng w79hAPSGcó chwcMAk6Hbuyện w79hAPSGgì củGJbxa MwcMAk6Hbỹ HuwcMAk6Hbệ khw79hAPSGiến Thiw79hAPSGên TGJbxhiên GJbxvà TốngwcMAk6Hb VGJbxinh HiểnGJbx phảGJbxi hốtw79hAPSG hoảngGJbx w79hAPSGnhìn cô.

 

"Vậy tw79hAPSGại sGJbxao GJbxem wcMAk6Hbcòn wcMAk6Hbdám láGJbxi xw79hAPSGe chứ?GJbx" TốngwcMAk6Hb w79hAPSGVinh HGJbxiển GJbxlúc nàGJbxy wcMAk6Hbcũng hoảnw79hAPSGg lGJbxao đếw79hAPSGn trướcwcMAk6Hb hỏiGJbx Mỹw79hAPSG Huệ.

 

Mỹ HwcMAk6Hbuệ liếcGJbx xéwcMAk6Hbo TốnwcMAk6Hbg VinGJbxh Hiểw79hAPSGn mộtGJbx w79hAPSGcái. Tấw79hAPSGt nhiw79hAPSGên w79hAPSGlà đểwcMAk6Hb tGJbxrả thùw79hAPSG aGJbxnh rGJbxồi. Trướw79hAPSGc kw79hAPSGhi phw79hAPSGạt tôw79hAPSGi thw79hAPSGì tôwcMAk6Hbi phảiwcMAk6Hb phạwcMAk6Hbt anw79hAPSGh trưw79hAPSGớc đểwcMAk6Hb hảGJbx giận.

 

"Tôi GJbxlúc twcMAk6Hbrước cwcMAk6Hbó tw79hAPSGập lGJbxái vGJbxài lần."

 

Nghe Mỹw79hAPSG HwcMAk6Hbuệ nGJbxói vậy,w79hAPSG hwcMAk6Hbai ngườiw79hAPSG kiw79hAPSGa lw79hAPSGiền thởGJbx pGJbxhào nhẹwcMAk6Hb nhõm.

 

"Nhưng mw79hAPSGà mỗiGJbx lầw79hAPSGn láGJbxi w79hAPSGđi chưawcMAk6Hb đượcw79hAPSG lGJbxâu thGJbxì pw79hAPSGhải w79hAPSGtrả w79hAPSGxe lạw79hAPSGi." MwcMAk6Hbỹ HuệGJbx wcMAk6Hblại GJbxnói tiếp.

 

"Tại GJbxsao?" TGJbxống ViwcMAk6Hbnh HiểnwcMAk6Hb caGJbxu màyw79hAPSG hỏiwcMAk6Hb. GJbxTự nhiêw79hAPSGn hắnw79hAPSG cw79hAPSGó cGJbxảm giácw79hAPSG bấtGJbx an.

 

"Bởi vGJbxì lúcGJbx nàw79hAPSGo tw79hAPSGôi cũw79hAPSGng khiếwcMAk6Hbn wcMAk6Hbcho chiếcGJbx xGJbxe phảwcMAk6Hbi wcMAk6Hbđi bãwcMAk6Hbo dưỡng.GJbx VGJbxậy GJbxnên bâwcMAk6Hby giờwcMAk6Hb wcMAk6Hbkhi tôwcMAk6Hbi đếnw79hAPSG tậpw79hAPSG láiw79hAPSG, chẳnwcMAk6Hbg awcMAk6Hbi cwcMAk6Hbho GJbxtôi wcMAk6Hbmướn GJbxxe cả."

 

"Cái gìwcMAk6Hb?" HwcMAk6Hbai ngưwcMAk6Hbời w79hAPSGkia đồngwcMAk6Hb thawcMAk6Hbnh lw79hAPSGa lên.

 

"Vậy... đừngGJbx nówcMAk6Hbi cậuw79hAPSG GJbxcũng chưa.GJbx.. cwcMAk6Hbó bằwcMAk6Hbng lwcMAk6Hbái?" TGJbxhiên GJbxThiên nuwcMAk6Hbốt nwcMAk6Hbước bọtw79hAPSG hỏi.

 

"Đúng vậy."wcMAk6Hb MỹGJbx HuệwcMAk6Hb quawcMAk6Hby GJbxlại nhìw79hAPSGn Tốnw79hAPSGg VinGJbxh Hiển,w79hAPSG cw79hAPSGô nởwcMAk6Hb w79hAPSGnụ cườiwcMAk6Hb khônGJbxg thểwcMAk6Hb GJbxgian xGJbxảo hơn.

 

"Này, cônw79hAPSGg wcMAk6Hban kìawcMAk6Hb!" Tw79hAPSGhật tìGJbxnh cờwcMAk6Hb, đúngwcMAk6Hb lúw79hAPSGc đówcMAk6Hb cảnhGJbx sáwcMAk6Hbt wcMAk6Hbgiao tw79hAPSGhông wcMAk6Hbđang đứngw79hAPSG wcMAk6Hbbên đường.

 

"Được rồiwcMAk6Hb, w79hAPSGcứ bìnhw79hAPSG tĩwcMAk6Hbnh GJbxđi thẳng.w79hAPSG" Tốw79hAPSGng w79hAPSGVinh Hiểnw79hAPSG nói.

 

Nhưng MỹwcMAk6Hb HuệGJbx GJbxlại w79hAPSGbỏ lGJbxời hắwcMAk6Hbn GJbxra wcMAk6Hbngoài. GJbxCô bỗngwcMAk6Hb dGJbxưng tăGJbxng tốcGJbx kw79hAPSGhiến Thiênw79hAPSG ThGJbxiên vàGJbx TốngGJbx VinGJbxh Hiểnw79hAPSG phảwcMAk6Hbi ngảw79hAPSG ngưGJbxời rwcMAk6Hba sawcMAk6Hbu. GJbxTrong lwcMAk6Hbòng đềuwcMAk6Hb cGJbxho rằngwcMAk6Hb, GJbxMỹ HGJbxuệ đãGJbx điêGJbxn thậtwcMAk6Hb rồi!

 

***

 

Tống wcMAk6HbVinh GJbxHiển, MwcMAk6Hbỹ Huw79hAPSGệ w79hAPSGvà Thiw79hAPSGên ThiênGJbx đanGJbxg nw79hAPSGgồi chGJbxờ ởwcMAk6Hb đồnGJbx cảGJbxnh sát.GJbx MỹwcMAk6Hb HuGJbxệ thìwcMAk6Hb đawcMAk6Hbng rấtw79hAPSG vGJbxui sw79hAPSGướng, w79hAPSGcòn GJbxTống VinwcMAk6Hbh wcMAk6HbHiển GJbxdù w79hAPSGthật sựwcMAk6Hb rấtwcMAk6Hb tứwcMAk6Hbc gGJbxiận nhw79hAPSGưng phảGJbxi kìwcMAk6Hbm nén.w79hAPSG Hắw79hAPSGn khwcMAk6Hbông bwcMAk6Hbiểu lw79hAPSGộ sựwcMAk6Hb tứw79hAPSGc gwcMAk6Hbiận w79hAPSGra w79hAPSGmặt nhưwcMAk6Hbng khônGJbxg khw79hAPSGí w79hAPSGxung GJbxquanh hắGJbxn w79hAPSGtràn wcMAk6Hbđầy mwcMAk6Hba khí.w79hAPSG HắwcMAk6Hbn khônw79hAPSGg ngờw79hAPSG cGJbxon GJbxchuột nhắtGJbx nwcMAk6Hbày lạiGJbx dámGJbx chơiGJbx hắwcMAk6Hbn nhwcMAk6Hbư vậyGJbx. w79hAPSGDám GJbxtự wcMAk6Hbý tăw79hAPSGng tốcw79hAPSG w79hAPSGxe, lạiw79hAPSG cònGJbx w79hAPSGtự độGJbxng w79hAPSGchạy đếGJbxn chỗw79hAPSG cGJbxảnh sáGJbxt vGJbxà wcMAk6Hbcòn tựwcMAk6Hb w79hAPSGkhai mìnhGJbx cw79hAPSGhưa w79hAPSGcó bằw79hAPSGng láiwcMAk6Hb wcMAk6Hbdù w79hAPSGchưa awcMAk6Hbi wcMAk6Hbhỏi gìwcMAk6Hb. Nw79hAPSGgười nGJbxhư wcMAk6Hbhắn mGJbxà wcMAk6Hblại bịGJbx cw79hAPSGô wcMAk6Hbhại phwcMAk6Hbải vàw79hAPSGo đây.GJbx Từw79hAPSG tw79hAPSGrước đếnw79hAPSG naywcMAk6Hb, chưw79hAPSGa ców79hAPSG aGJbxi dáw79hAPSGm đốiGJbx xửwcMAk6Hb vớiw79hAPSG hắGJbxn nhGJbxư vw79hAPSGậy. Đưw79hAPSGợc rồi,GJbx w79hAPSGcô w79hAPSGgan lắw79hAPSGm! Hw79hAPSGãy cw79hAPSGhờ đấy!

 

Thiên Tw79hAPSGhiên nhìnGJbx MwcMAk6Hbỹ Huệw79hAPSG màwcMAk6Hb kwcMAk6Hbhông ngGJbxừng thưwcMAk6Hbơng tiếcGJbx chGJbxo côw79hAPSG. CôGJbx wcMAk6Hbđã wcMAk6Hbbiết vwcMAk6Hbì saGJbxo làGJbxm hầuGJbx gwcMAk6Hbái củaw79hAPSG Tw79hAPSGổng ViwcMAk6Hbnh Hiểnw79hAPSG tGJbxhảnh thơw79hAPSGi nhưnwcMAk6Hbg lGJbxương cwcMAk6Hbao rwcMAk6Hbồi. GJbxĐó GJbxlà ởwcMAk6Hb hoàwcMAk6Hbi vớw79hAPSGi nwcMAk6Hbgười bwcMAk6Hbị tâGJbxm lýwcMAk6Hb w79hAPSGnhư ônGJbxg cwcMAk6Hbhủ, wcMAk6Hbsau GJbxmột thờiwcMAk6Hb gw79hAPSGian wcMAk6HbMỹ HuệGJbx GJbxchắc cwcMAk6Hbhắn đãwcMAk6Hb w79hAPSGbị ảnhGJbx GJbxhưởng thw79hAPSGeo. GJbxKhông nghwcMAk6Hbi nw79hAPSGgờ gìwcMAk6Hb nữa.GJbx Mỹw79hAPSG GJbxHuệ bỗngw79hAPSG dưnGJbxg thúw79hAPSG nwcMAk6Hbhận tộwcMAk6Hbi, kwcMAk6Hbhi GJbxbị wcMAk6Hbbắt vàow79hAPSG đồnGJbx thGJbxì khôngwcMAk6Hb nhGJbxững khôw79hAPSGng wcMAk6Hblo lGJbxắng màGJbx còwcMAk6Hbn rấtGJbx wcMAk6Hbtươi tỉwcMAk6Hbnh. MỹwcMAk6Hb HGJbxuệ w79hAPSGchắn cwcMAk6Hbhắn cũngGJbx đãGJbx bịGJbx loạnw79hAPSG w79hAPSGtrí rồi.wcMAk6Hb ÔiwcMAk6Hb trwcMAk6Hbời wcMAk6Hbơi! Bạw79hAPSGn củaGJbx tôwcMAk6Hbi w79hAPSGbị Tốnw79hAPSGg VGJbxinh Hiểnw79hAPSG hạiwcMAk6Hb wcMAk6Hbcho tw79hAPSGhê thảwcMAk6Hbm rồi!

 

"Tống wcMAk6Hbchủ tịch."w79hAPSG w79hAPSGBỗng mộtw79hAPSG viw79hAPSGên cw79hAPSGảnh sátGJbx điw79hAPSG wcMAk6Hbtới cw79hAPSGhỗ w79hAPSGba ngườw79hAPSGi họ.

 

Mỹ HuGJbxệ nhậGJbxn rw79hAPSGa TGJbxuấn Kiệtw79hAPSG GJbxđi đGJbxằng wcMAk6Hbsau ôngw79hAPSG taGJbx. GJbxCô cũnw79hAPSGg đw79hAPSGã gặpwcMAk6Hb w79hAPSGanh rấtGJbx wcMAk6Hbnhiều lầnGJbx nhưGJbxng chưawcMAk6Hb lầnGJbx nw79hAPSGào tiếwcMAk6Hbp xúcwcMAk6Hb nóGJbxi cGJbxhuyện. NhữGJbxng cGJbxuộc GJbxnói chuwcMAk6Hbyện w79hAPSGgần đw79hAPSGây cũw79hAPSGng w79hAPSGchỉ GJbxlà lờw79hAPSGi dặnGJbx wcMAk6Hbdò GJbxcô phảiGJbx chăw79hAPSGm sócw79hAPSG ôngw79hAPSG chủw79hAPSG w79hAPSGthật tốtw79hAPSG, nhGJbxững thGJbxứ ôngwcMAk6Hb GJbxchủ khwcMAk6Hbông thích,...w79hAPSG tw79hAPSGất cwcMAk6Hbả đềuw79hAPSG lwcMAk6Hbiên qw79hAPSGuan đếnw79hAPSG wcMAk6Hbông chw79hAPSGủ. MỹGJbx Hw79hAPSGuệ thấyGJbx wcMAk6Hbrằng Tw79hAPSGuấn KiệwcMAk6Hbt rấtwcMAk6Hb tốtw79hAPSG vớw79hAPSGi ônwcMAk6Hbg chủGJbx, GJbxlà cánGJbxh GJbxtay phwcMAk6Hbải củaw79hAPSG hắw79hAPSGn w79hAPSGta wcMAk6Hbnhưng... CôwcMAk6Hb khôwcMAk6Hbng wcMAk6Hbưa TuấnGJbx KiwcMAk6Hbệt GJbxchút wcMAk6Hbnào. NgườiwcMAk6Hb gwcMAk6Hbì wcMAk6Hbmà wcMAk6Hblúc w79hAPSGnào cũnwcMAk6Hbg tGJbxỏ vẻwcMAk6Hb lạwcMAk6Hbnh lùng,GJbx w79hAPSGkhông nw79hAPSGở lấyGJbx mộGJbxt nụGJbx cười.w79hAPSG w79hAPSGTuy ônw79hAPSGg chủGJbx củaGJbx wcMAk6Hbcô đúnwcMAk6Hbg lwcMAk6Hbà GJbxlạnh lùngw79hAPSG thậtw79hAPSG nw79hAPSGhưng w79hAPSGhắn twcMAk6Hba wcMAk6Hbcó lGJbxúc cườiw79hAPSG vớiwcMAk6Hb côwcMAk6Hb, bwcMAk6Hbiểu hiệwcMAk6Hbn cảmw79hAPSG wcMAk6Hbxúc. Còw79hAPSGn TwcMAk6Hbuấn Kw79hAPSGiệt, cwcMAk6Hbô wcMAk6Hbđoán lGJbxà wcMAk6Hbsẽ wcMAk6Hbkhông GJbxcó thứw79hAPSG w79hAPSGgì cówcMAk6Hb thểwcMAk6Hb khiếnwcMAk6Hb aGJbxnh tw79hAPSGa cười.

 

"Ông w79hAPSGchủ." Tuấnw79hAPSG w79hAPSGKiệt nói.

 

Nhìn thấyw79hAPSG Tuấnw79hAPSG Kiệt,w79hAPSG Tốngw79hAPSG Vw79hAPSGinh Hiểnw79hAPSG liGJbxền đứnw79hAPSGg dậw79hAPSGy, hawcMAk6Hbi twcMAk6Hbay đwcMAk6Hbút vàw79hAPSGo túw79hAPSGi quầGJbxn rồwcMAk6Hbi wcMAk6Hbu ámGJbx bwcMAk6Hbỏ đi.GJbx TuấnGJbx wcMAk6HbKiệt trướcwcMAk6Hb kw79hAPSGhi đwcMAk6Hbi thw79hAPSGeo ôngGJbx chủwcMAk6Hb, w79hAPSGkhông quêwcMAk6Hbn w79hAPSGtrừng GJbxmắt vớiGJbx Mỹw79hAPSG HuGJbxệ. Côw79hAPSG bĩw79hAPSGu môiwcMAk6Hb. Lúw79hAPSGc nàw79hAPSGo cũnw79hAPSGg vwcMAk6Hbậy, anGJbxh tGJbxa wcMAk6Hblúc nàw79hAPSGo cũngwcMAk6Hb wcMAk6Hbtrừng mGJbxắt vớiwcMAk6Hb cô.

 

"Cậu làwcMAk6Hbm gìw79hAPSG màwcMAk6Hb đểw79hAPSG anw79hAPSGh wcMAk6Hbta gwcMAk6Hbhét vậy?"w79hAPSG TGJbxhiên Thiênw79hAPSG thwcMAk6Hbấy đưwcMAk6Hbợc wcMAk6Hbcái trừngw79hAPSG wcMAk6Hbmắt đóGJbx TGJbxuấn GJbxKiệt, liGJbxền w79hAPSGquay sanwcMAk6Hbg hỏiw79hAPSG MỹGJbx Huệ.

 

"Mình w79hAPSGcũng khôw79hAPSGng biw79hAPSGết. ChắGJbxc lwcMAk6Hbà wcMAk6Hbvì mìnhw79hAPSG GJbxluôn wcMAk6Hblàm cw79hAPSGho ôw79hAPSGng chủwcMAk6Hb tGJbxức giận."

 

"Thì rGJbxa làGJbx vậy.w79hAPSG" Thiênw79hAPSG w79hAPSGThiên nwcMAk6Hbhìn theGJbxo GJbxbóng w79hAPSGdáng cw79hAPSGủa TuấnwcMAk6Hb KiệtwcMAk6Hb. "MìGJbxnh thwcMAk6Hbấy awcMAk6Hbnh w79hAPSGta cwcMAk6Hbó w79hAPSGvẻ rấGJbxt tốwcMAk6Hbt bụng."

 

"Hả? GJbxTốt bGJbxụng ư?wcMAk6Hb" MỹGJbx Huw79hAPSGệ w79hAPSGtrề môwcMAk6Hbi. "w79hAPSGDo cậw79hAPSGu chưGJbxa tiếpw79hAPSG w79hAPSGxúc vớw79hAPSGi aw79hAPSGnh GJbxta thôi."

 

Dù Mỹw79hAPSG HuệGJbx w79hAPSGnói vw79hAPSGậy GJbxnhưng Tw79hAPSGhiên GJbxThiên vẫnGJbx cảmw79hAPSG thấyGJbx wcMAk6HbTuấn Kiệtw79hAPSG khôwcMAk6Hbng phw79hAPSGải ngườwcMAk6Hbi lạnhw79hAPSG lùGJbxng wcMAk6Hbnhư thế.wcMAk6Hb Mớiw79hAPSG GJbxgặp w79hAPSGanh nhưnw79hAPSGg côGJbx kwcMAk6Hbhông cwcMAk6Hbó cảmwcMAk6Hb giáwcMAk6Hbc anw79hAPSGh lwcMAk6Hbà ngườiwcMAk6Hb xấuw79hAPSG, kGJbxhó gần.w79hAPSG wcMAk6HbNgược lw79hAPSGại, cwcMAk6Hbô lw79hAPSGại cw79hAPSGó cảmGJbx giw79hAPSGác rwcMAk6Hbất thâw79hAPSGn wcMAk6Hbquen vGJbxới anh.

 

***

 

Về biệtw79hAPSG twcMAk6Hbhự, MwcMAk6Hbỹ Hw79hAPSGuệ vàw79hAPSG Tuấw79hAPSGn Kiw79hAPSGệt thGJbxeo Tw79hAPSGống Vinw79hAPSGh HwcMAk6Hbiển lwcMAk6Hbên lầuGJbx bGJbxa. HiGJbxện giờwcMAk6Hb Mỹw79hAPSG w79hAPSGHuệ đawcMAk6Hbng đứwcMAk6Hbng đốiGJbx diệw79hAPSGn w79hAPSGvới Tốngw79hAPSG ViwcMAk6Hbnh HGJbxiển. wcMAk6HbHắn đGJbxang ngồGJbxi trênw79hAPSG ghếwcMAk6Hb sopwcMAk6Hbha, gươnwcMAk6Hbg mặtw79hAPSG w79hAPSGhiện rGJbxõ sựw79hAPSG tứcGJbx giGJbxận. GJbxMỹ HuwcMAk6Hbệ thừwcMAk6Hba GJbxbiết rằwcMAk6Hbng hắnwcMAk6Hb đanwcMAk6Hbg suw79hAPSGy nghĩwcMAk6Hb hìnhwcMAk6Hb phạtGJbx dànw79hAPSGh chwcMAk6Hbo cGJbxô. NhưGJbxng cGJbxô khôw79hAPSGng sw79hAPSGợ đâuwcMAk6Hb. GJbxPhạt thìGJbx phGJbxạt, w79hAPSGdù saGJbxo côGJbx cũnwcMAk6Hbg đãw79hAPSG thỏawcMAk6Hb mãnw79hAPSG vwcMAk6Hbới tròGJbx wcMAk6Hbkia rồi.wcMAk6Hb Ngườw79hAPSGi nhwcMAk6Hbư ôGJbxng cwcMAk6Hbhủ chwcMAk6Hbắc chẳngwcMAk6Hb bwcMAk6Hbao gw79hAPSGiờ w79hAPSGbị bGJbxắt vàw79hAPSGo đồn,GJbx vậGJbxy nêwcMAk6Hbn w79hAPSGcô wcMAk6Hbhại hắGJbxn GJbxta nhwcMAk6Hbư vậGJbxy, côw79hAPSG khwcMAk6Hbông cònwcMAk6Hb gGJbxì đểGJbx hốiw79hAPSG tiếc.GJbx NhưngwcMAk6Hb mwcMAk6Hbà nhiềuwcMAk6Hb lúw79hAPSGc Mỹw79hAPSG Huệw79hAPSG wcMAk6Hbsuy nghwcMAk6Hbĩ, TốwcMAk6Hbng ViGJbxnh wcMAk6HbHiển cwcMAk6Hbhọn hGJbxầu w79hAPSGgái w79hAPSGlà đểw79hAPSG cw79hAPSGó ngườwcMAk6Hbi đểw79hAPSG hắwcMAk6Hbn w79hAPSGta bắwcMAk6Hbt nạtw79hAPSG. Giốngw79hAPSG nhưwcMAk6Hb MỹGJbx Huệw79hAPSG vw79hAPSGậy, wcMAk6Hbcô w79hAPSGlàm hầGJbxu GJbxgái chGJbxo ôw79hAPSGng chủGJbx nhưnwcMAk6Hbg khôngw79hAPSG làmwcMAk6Hb bấGJbxt cứw79hAPSG wcMAk6Hbviệc GJbxnặng nàwcMAk6Hbo. SuốtwcMAk6Hb ngàyGJbx chw79hAPSGỉ biếtGJbx wcMAk6Hbcãi nhwcMAk6Hbau vớiwcMAk6Hb GJbxông chủ,w79hAPSG đểGJbx chwcMAk6Hbo ônwcMAk6Hbg chwcMAk6Hbủ bắtwcMAk6Hb nạw79hAPSGt. ĐúngwcMAk6Hb làGJbx cw79hAPSGông w79hAPSGviệc w79hAPSGnhẹ lươngwcMAk6Hb caGJbxo, GJbxai cũGJbxng muốn.

 

"Tuấn w79hAPSGKiệt." TốngGJbx Viw79hAPSGnh Hw79hAPSGiển bấtw79hAPSG ngờw79hAPSG lGJbxên tiếngGJbx. Dw79hAPSGù MwcMAk6Hbỹ wcMAk6HbHuệ nóiGJbx làwcMAk6Hb khônw79hAPSGg sợw79hAPSG nhưngwcMAk6Hb cGJbxô vw79hAPSGẫn thấywcMAk6Hb rGJbxun. Nghw79hAPSGĩ GJbxlại lúcGJbx trướcwcMAk6Hb hắnw79hAPSG GJbxtra tấGJbxn cô,wcMAk6Hb chỉwcMAk6Hb sợw79hAPSG bâwcMAk6Hby giờw79hAPSG w79hAPSGông w79hAPSGchủ sẽwcMAk6Hb lạiwcMAk6Hb lGJbxàm thế.

 

"Ông cwcMAk6Hbhủ cw79hAPSGó gìw79hAPSG dGJbxặn dGJbxò?" Tuấnw79hAPSG KwcMAk6Hbiệt đứngGJbx bêw79hAPSGn cạwcMAk6Hbnh lwcMAk6Hbiền tiếw79hAPSGn đếnw79hAPSG gầnwcMAk6Hb Tốngw79hAPSG VGJbxinh Hiển.

 

"Cậu ngGJbxhĩ xew79hAPSGm w79hAPSGnên pw79hAPSGhạt côw79hAPSG ấw79hAPSGy nhGJbxư thếw79hAPSG nwcMAk6Hbào?" TốngwcMAk6Hb Vinw79hAPSGh HiểnGJbx nởwcMAk6Hb w79hAPSGnụ cườiwcMAk6Hb w79hAPSGvô cw79hAPSGùng twcMAk6Hbà áwcMAk6Hbc. Mỹw79hAPSG Huệw79hAPSG bwcMAk6Hbất w79hAPSGgiác nuốw79hAPSGt nướcwcMAk6Hb bọt.GJbx ÔnwcMAk6Hbg cw79hAPSGhủ wcMAk6Hbmuốn hạiGJbx GJbxchết côwcMAk6Hb haw79hAPSGy saw79hAPSGo màwcMAk6Hb đểwcMAk6Hb aGJbxnh twcMAk6Hba wcMAk6Hbra hìnhGJbx phạt?wcMAk6Hb AwcMAk6Hbnh GJbxta ghétw79hAPSG cwcMAk6Hbô, thếwcMAk6Hb GJbxnào cũnw79hAPSGg phạtwcMAk6Hb cGJbxô GJbxkhông thwcMAk6Hbương tiếc.

 

"Tôi nghĩ.w79hAPSG.." TwcMAk6Hbuấn Kiệtw79hAPSG swcMAk6Hbuy nghGJbxĩ GJbxmột chúGJbxt. "GJbxNên nw79hAPSGhốt wcMAk6Hbcô tw79hAPSGa vàGJbxo căw79hAPSGn phònGJbxg trắng."GJbx wcMAk6HbAnh wcMAk6Hbkhông cGJbxười twcMAk6Hbà w79hAPSGác nwcMAk6Hbhư TGJbxống wcMAk6HbVinh HiểnwcMAk6Hb nhưnw79hAPSGg ánhGJbx mwcMAk6Hbắt tràw79hAPSGn đầuwcMAk6Hb sáGJbxt khí. 

 

Mỹ Hw79hAPSGuệ biwcMAk6Hbết ngwcMAk6Hbay mw79hAPSGà, wcMAk6Hbanh wcMAk6Hbta cówcMAk6Hb tốw79hAPSGt wcMAk6Hbđẹp gGJbxì đâuwcMAk6Hb, ThGJbxiên Tw79hAPSGhiên đãGJbx nhGJbxìn nhầmGJbx rồi.w79hAPSG Pw79hAPSGhòng giwcMAk6Hbam mGJbxàu GJbxtrắng GJbxư? GJbxCô w79hAPSGcũng GJbxđã GJbxtừng wcMAk6Hbnghe đếnwcMAk6Hb căwcMAk6Hbn phw79hAPSGòng nw79hAPSGày. Côw79hAPSG kw79hAPSGhông nGJbxgờ ônwcMAk6Hbg chGJbxủ cGJbxủa côwcMAk6Hb lạiGJbx cóGJbx mộGJbxt cGJbxăn phw79hAPSGòng w79hAPSGnhư vậy.wcMAk6Hb GJbxQuả lw79hAPSGà GJbxác wcMAk6Hbma màGJbx! Nhưngw79hAPSG mw79hAPSGà ôngwcMAk6Hb chủwcMAk6Hb GJbxà! wcMAk6HbAnh địnGJbxh phGJbxạt tôiwcMAk6Hb nhưwcMAk6Hb vậyw79hAPSG swcMAk6Hbao? wcMAk6HbAnh wcMAk6Hbnỡ lòngwcMAk6Hb nGJbxào màw79hAPSG wcMAk6Hblàm vậw79hAPSGy! ĐwcMAk6Hbúng chứ?wcMAk6Hb MwcMAk6Hbỹ HwcMAk6Hbuệ nw79hAPSGhìn w79hAPSGTống ViGJbxnh Hiw79hAPSGển vwcMAk6Hbới ánwcMAk6Hbh wcMAk6Hbmắt vôwcMAk6Hb cwcMAk6Hbùng đángwcMAk6Hb thw79hAPSGương. LầnwcMAk6Hb trướcwcMAk6Hb w79hAPSGcô đãw79hAPSG dùnw79hAPSGg cGJbxách GJbxnày vàwcMAk6Hb đãGJbx twcMAk6Hbhành cwcMAk6Hbông. w79hAPSGDù làwcMAk6Hb maGJbxy mắnw79hAPSG cũngwcMAk6Hb được.wcMAk6Hb cầuGJbx cwcMAk6Hbho wcMAk6Hblần nàwcMAk6Hby GJbxcũng vậy.

 

"Không đượcGJbx." TốwcMAk6Hbng VinGJbxh Hiểnw79hAPSG GJbxnói. Mw79hAPSGỹ Hw79hAPSGuệ thởw79hAPSG nhwcMAk6Hbẹ nhõmw79hAPSG. wcMAk6Hb"Cô ấyGJbx hw79hAPSGiện GJbxgiờ đãw79hAPSG cóGJbx w79hAPSGtriệu chGJbxứng loạnw79hAPSG tríw79hAPSG mw79hAPSGạnh wcMAk6Hbrồi, bGJbxây giờGJbx cwcMAk6Hbho wcMAk6Hbcô w79hAPSGấy vw79hAPSGào wcMAk6Hbcăn pwcMAk6Hbhòng đóGJbx chắGJbxc cGJbxhắn sẽw79hAPSG twcMAk6Hbrở nwcMAk6Hbên điênwcMAk6Hb w79hAPSGkhùng GJbxhơn wcMAk6Hbbất cw79hAPSGứ aiwcMAk6Hb. Tw79hAPSGôi sẽwcMAk6Hb khônGJbxg wcMAk6Hbđể côwcMAk6Hb hw79hAPSGầu củGJbxa GJbxtôi bwcMAk6Hbị w79hAPSGnhư vậyw79hAPSG đâw79hAPSGu." wcMAk6HbTống ViwcMAk6Hbnh HiểnwcMAk6Hb xảow79hAPSG tráwcMAk6Hb cười.

 

"..." ĐúnwcMAk6Hbg vGJbxậy GJbxđấy! Tw79hAPSGôi bịGJbx lw79hAPSGoạn trwcMAk6Hbí rồi.GJbx AnGJbxh đừngw79hAPSG đểw79hAPSG tôwcMAk6Hbi vàwcMAk6Hbo đó.w79hAPSG MỹGJbx HuệwcMAk6Hb nhGJbxìn wcMAk6HbTống Vinw79hAPSGh HiểnGJbx w79hAPSGvới wcMAk6Hbánh mắGJbxt bw79hAPSGiết ơn.

 

Nhìn Mỹw79hAPSG Huw79hAPSGệ, Tốw79hAPSGng ViGJbxnh HiểwcMAk6Hbn bw79hAPSGật cười.

 

"Thôi đượGJbxc rồi.GJbx TôiGJbx sGJbxẽ w79hAPSGkhông phạw79hAPSGt GJbxem." NghwcMAk6Hbe Tốnw79hAPSGg Vinw79hAPSGh Hiw79hAPSGển nGJbxói vậw79hAPSGy, MỹGJbx Huệw79hAPSG mw79hAPSGừng GJbxrỡ. Côw79hAPSG nhìw79hAPSGn sanGJbxg wcMAk6HbTuấn Kiệtw79hAPSG wcMAk6Hbthì thấyGJbx anGJbxh hơiw79hAPSG wcMAk6Hbcau wcMAk6Hbmày. SGJbxao nw79hAPSGào? wcMAk6HbTôi kw79hAPSGhông bGJbxị phw79hAPSGạt w79hAPSGanh tứcw79hAPSG lắmwcMAk6Hb hGJbxả? Đw79hAPSGúng làw79hAPSG GJbxchủ w79hAPSGvới w79hAPSGtay saGJbxi, GJbxai cũngw79hAPSG làw79hAPSGm cGJbxô GJbxthấy ghét.