You are here

Hầu gái của ác quỷ - Chương 40 - 41

Chương 40:

 

Tống ViRMSonh HiRMSoển dùHD5U đTTmWã biếtvk8o Mnmfpỹ HRMSouệ nóRMSoi dốiHD5U nhnmfpưng hắnTTmW vvk8oẫn muốTTmWn RMSotin rằngHD5U nmfpcô chủnmfp độHD5Ung HD5Umua đồTTmW TTmWcho hắnvk8o nênvk8o hnmfpắn HD5Urất RMSovui. Nànmfpo nvk8ogờ knmfphi nmfpnghe cvk8ohính MỹTTmW Huệvk8o thừTTmWa nhận,nmfp TRMSoống VRMSoinh Hvk8oiển nmfplộ hẳnvk8o TTmWra TTmWvẻ thấnmfpt vọTTmWng. HD5UĐang buvk8oồn bãvk8o RMSođi vềRMSo xenmfp, hTTmWắn bỗRMSong HD5Udưng dvk8oừng lạvk8oi, khHD5Uuôn mnmfpặt trởHD5U TTmWnên caTTmWu cóTTmW. HHD5Uắn tứHD5Uc giậTTmWn qunmfpay sTTmWang MỹRMSo Huệ,HD5U némvk8o nhữngTTmW chinmfpếc túiHD5U nmfpđồ cTTmWho cô.

 

"Em dávk8om vk8ođể ônmfpng RMSochủ xHD5Uách đồRMSo vvk8oậy RMSosao! CTTmWoi chừnTTmWg tnmfpôi tHD5Urừ lươngTTmW TTmWem đấy!RMSo" TTmWNói TTmWrồi hnmfpắn bỏnmfp đRMSoi nhanh.

 

Còn vk8oMỹ Huệvk8o vRMSoà TTTmWhiên ThiêHD5Un đTTmWứng đnmfpó ngơvk8o ngvk8oác. HTTmWai nmfpngười TTmWkhông ngnmfpờ tâvk8om trạngTTmW TTmWông cRMSohủ lRMSoại thấtnmfp thườngnmfp nTTmWhư vậyHD5U. Vừnmfpa RMSonãy knmfphi điHD5U raTTmW, ôngnmfp chnmfpủ rấtnmfp vHD5Uui vẻRMSo, lạiRMSo cònnmfp hHD5Uát RMSonữa khiếnHD5U cTTmWho nmfpMỹ HD5UHuệ cũngTTmW cảHD5Um tvk8ohấy RMSovui theoRMSo. Knmfpể từRMSo kvk8ohi theTTmWo ôngvk8o chủRMSo đnmfpến giHD5Uờ, đâynmfp RMSolà lvk8oần đầuHD5U vk8otiên vk8ocô RMSothấy nmfpông chHD5Uủ vHD5Uui vk8ođến thếRMSo vàHD5U cũngRMSo vk8olà lầnRMSo đầuRMSo thấTTmWy HD5Uông chủvk8o hát.RMSo CRMSoô thắcHD5U mắvk8oc khRMSoông biếtnmfp ôRMSong chTTmWủ cvk8oó chuyệnnmfp gHD5Uì vnmfpui mTTmWà rạnHD5Ug rỡvk8o nmfpnhư tnmfphế? MỹRMSo HTTmWuệ HD5Uchỉ đơnTTmW gvk8oiản HD5Uđoán nmfplà vk8oông RMSochủ vunmfpi nmfpvì đượcRMSo svk8oắm đvk8oồ Tết.nmfp Nhưngvk8o mTTmWà HD5Uai dènmfp khTTmWi thấyRMSo túiRMSo đRMSoồ cvk8oủa HùngTTmW, ôngTTmW chủvk8o trởRMSo nêTTmWn vk8oim lặnTTmWg hẳn,TTmW tTTmWrông cTTmWó vẻnmfp vk8orất bRMSouồn bnmfpã. Đinmfp đượcHD5U vàHD5Ui bướcvk8o HD5Uthì HD5Utự nhiênvk8o nmfpông chHD5Uủ lạHD5Ui thaTTmWy đổi,nmfp trởRMSo nênRMSo tứcTTmW giậHD5Un, lạvk8oi cvk8oòn TTmWhăm dọTTmWa sẽHD5U trừHD5U lươngRMSo nmfpcô nữaHD5U cnmfphứ. MỹRMSo nmfpHuệ nhìnRMSo Tốnmfpng VinRMSoh Hnmfpiển tHD5Urề môi.

 

"Này, ônvk8og chủTTmW cHD5Uó bịnmfp bệHD5Unh HD5Ugì RMSovề tvk8oâm lvk8oí khnmfpông vậy?"TTmW Thvk8oiên Thiênmfpn hỏi.

 

"Mình RMSocũng đoánnmfp vậyHD5U nênvk8o địnhvk8o HD5Ulên chùanmfp đTTmWể nmfpxin vk8othuốc." Mỹnmfp Huvk8oệ vk8otrả lờnmfpi. Thivk8oên ThiênHD5U gRMSoật RMSođầu táRMSon thành.

 

"À vk8omà cvk8ohắc TTmWquản gvk8oia HD5UKim đãvk8o RMSobiết vànmfp kRMSoể việcHD5U cậnmfpu nóivk8o dTTmWối nmfpcho HD5Uông cvk8ohủ rHD5Uồi. NhưTTmWng saTTmWo ônTTmWg chủnmfp lRMSoại khTTmWông cHD5Uó vk8otí tứnmfpc giậnnmfp vậy?vk8o LạiTTmW còHD5Un vuTTmWi vẻTTmW munmfpa đHD5Uồ nữa."

 

"Vậy nênRMSo, chẳngnmfp phTTmWải ôRMSong cHD5Uhủ rấtnmfp TTmWkì lạRMSo sao?"

 

Mỹ HuệHD5U vk8ovừa dứtRMSo lời,RMSo haRMSoi ngườiHD5U đềTTmWu nRMSohìn RMSoTống Vnmfpinh HD5UHiển bnmfpằng áRMSonh mắtnmfp HD5Uthương hạHD5Ui. TộHD5Ui nmfpnghiệp ôTTmWng cvk8ohủ, đẹpvk8o traivk8o, gvk8oiàu cnmfpó, HD5Ucao ráovk8o mTTmWà lạiRMSo bị...

 

Về HD5Uxe, Tốvk8ong VRMSoinh HiểnRMSo tứRMSoc giRMSoận ngồiHD5U vRMSoào hàngvk8o vk8oghế sanmfpu. MộtHD5U lnmfpúc HD5Usau, MỹRMSo HuệHD5U vRMSoà ThiênRMSo ThiêRMSon bỏvk8o nhữngvk8o RMSotúi đồnmfp vàRMSoo cốpRMSo vk8oxe rồRMSoi HD5Ungồi vTTmWào hàTTmWng TTmWghế trước.

 

"Hai ngườiHD5U làmRMSo gHD5Uì đivk8o lâuHD5U quTTmWá vậynmfp?" Tốnvk8og Vvk8oinh nmfpHiển tứnmfpc giHD5Uận nói.

 

"Do HD5Uông chủHD5U điRMSo nhaHD5Unh qHD5Uuá thôRMSoi. Chnmfpúng tvk8oôi RMSocòn phnmfpải xáTTmWch đốngRMSo đRMSoồ RMSokia nữaHD5U." MỹHD5U Huvk8oệ nói.

 

"Lần vk8osau RMSođi HD5Unhanh mộHD5Ut chúRMSot. RMSoTôi kTTmWhông cóHD5U nhiềuvk8o thờinmfp TTmWgian đâu."

 

Mỹ Hunmfpệ RMSogườm HD5UTống Vinmfpnh HiểnRMSo quTTmWa gươngRMSo chiếunmfp hậvk8ou. Cnmfpô bHD5Uiết ngTTmWay mnmfpà, ôTTmWng nmfpchủ nmfpcủa côvk8o sTTmWẽ chẳngTTmW tửRMSo nmfptế nổiRMSo HD5Uba nHD5Ugày HD5Uđâu. Hvk8oứ! ĐTTmWồ ôHD5Ung chRMSoủ đángnmfp ghét.

 

Chiếc RMSoBMW vk8ođang HD5Uchạy vRMSoề biệtRMSo thự.RMSo ThHD5Uiên ThiêHD5Un đTTmWang lnmfpái xHD5Ue còvk8on MỹTTmW Huệvk8o cứHD5U nhìvk8on TốRMSong Vinmfpnh HiểRMSon qvk8oua gươngvk8o vk8ochiếu RMSohậu. Hắnnmfp TTmWđang nhắmRMSo mắtnmfp nmfpngả lưnTTmWg rnmfpa sanmfpu, ngồiTTmW cvk8ohéo chânRMSo. vk8oMỹ HTTmWuệ hiệvk8on đHD5Uang mTTmWuốn vk8oghé RMSoqua TTmWphòng trvk8oọ đểTTmW đvk8oưa đồTTmW chnmfpo TTmWHùng. NhưnRMSog TTmWmà... vk8ođể RMSođi đượcvk8o tRMSohì cnmfpô HD5Uphải cvk8oó sựRMSo đồnvk8og ýRMSo củHD5Ua ngườiTTmW TTmWđàn ôRMSong này.vk8o TTmWThật lTTmWà rắcvk8o rốvk8oi, RMSobiết vậyTTmW cvk8oô đừnvk8og RMSonói dốTTmWi làmTTmW gì.

 

"Có chuyệnHD5U RMSogì saonmfp?" BỗngHD5U dưnRMSog Tốngvk8o HD5UVinh Hiểnmfpn HD5Umở mắTTmWt khiếnRMSo Mvk8oỹ Hnmfpuệ gRMSoiật mìnTTmWh. Thânnmfp làTTmW lHD5Uão đạinmfp tấvk8ot nhvk8oiên hắnnmfp vk8ocũng sẽvk8o biếtnmfp đHD5Uược cnmfpó HD5Uai vk8ođó đaHD5Ung qvk8ouan vk8osát mình. 

 

"Không cnmfpó RMSogì!" nmfpMỹ Hnmfpuệ thTTmWu hồiRMSo lRMSoại TTmWánh mvk8oắt đangHD5U nhìnRMSo TốRMSong VRMSoinh Hiển.

 

"Mau nóHD5Ui đHD5Ui. HD5UVới tTTmWính cácvk8oh củTTmWa evk8om nmfpnếu vk8ođể chuvk8oyện gHD5Uì trnmfpong lòvk8ong mRMSoãi HD5Usẽ gâyHD5U TTmWra cunmfpộc hỗnHD5U loạnmfpn đó."

 

Mỹ HuệTTmW gườmnmfp TốnHD5Ug HD5UVinh nmfpHiển. Cònnmfp Tnmfphiên ThiênHD5U bênvk8o cạnRMSoh thìnmfp cườivk8o thầm.

 

"Tôi... tôi.TTmW.." Mỹvk8o Huệvk8o ấpnmfp únnmfpg. RMSo"Tôi... tTTmWôi muốn..vk8o. vềHD5U đưaTTmW HD5Uđồ chRMSoo enmfpm trai.RMSo"  

 

Tống Vinnmfph Hvk8oiển ngRMSohe vậyvk8o lHD5Uiền caHD5Uu mày.

 

"Không cho."

 

"Tại sRMSoao?" Mỹnmfp nmfpHuệ hoảngRMSo nmfphốt quaTTmWy xuống.

 

"Bởi vHD5Uì... vk8o" HD5UTống RMSoVinh Hvk8oiển nRMSoở nTTmWụ cnmfpười nhTTmWam hRMSoiểm. RMSo"Tôi thích."

 

"..." MTTmWỹ Hvk8ouệ nmfpcó chúRMSot tứRMSoc giậnnmfp. HD5UÔng cvk8ohủ khônnmfpg cRMSoho tRMSoôi HD5Uđi bởHD5Ui vìHD5U ônRMSog chủTTmW thíchTTmW tRMSohôi sTTmWao? "ÔngRMSo nmfpchủ! Tvk8oôi cHD5Uhỉ ghRMSoé vk8oqua đưanmfp RMSođồ tnmfphôi mà.TTmW" Cvk8oách nàyRMSo khRMSoông RMSođược thìnmfp dùngHD5U cáTTmWch kRMSohác. Mnmfpỹ HuRMSoệ hnmfpạ TTmWgiọng, gvk8oiọng nmfpnói cốHD5U gặnTTmWg nmfplên nmfpcho cTTmWó cTTmWhút dễvk8o thương,TTmW đTTmWôi mắtHD5U lonmfpng laRMSonh HD5Uchớp vk8ochớp nhìnTTmW TốnHD5Ug Vinvk8oh HiểnRMSo rRMSoa vẻTTmW RMSođáng tHD5Uhương. NTTmWhưng mà...

 

"Không." Cácnmfph ấHD5Uy RMSokhông HD5Ubao giờTTmW hHD5Uạ gvk8oục đượcRMSo ngườiHD5U đRMSoàn ônRMSog sắtvk8o đáRMSo TTmWnày. Nếvk8ou nvk8ohững điệunmfp bộRMSo dRMSoễ thươRMSong RMSocó thểnmfp nmfplàm TốTTmWng HD5UVinh HiểnRMSo xiHD5Uêu vk8olòng thvk8oì giRMSoờ nàyHD5U, nmfphắn TTmWkhông phvk8oải TTmWngồi tvk8orên chiếcRMSo xTTmWe đắTTmWt tnmfpiền nàTTmWy mvk8oà làHD5U đanvk8og điTTmW tHD5Urên chiếcnmfp RMSocầu Nạnmfpi Hà.

 

Nhưng HD5Umà MHD5Uỹ Huệnmfp thnmfpì kháRMSoc. CHD5Uô rấvk8ot đặcTTmW biệHD5Ut đốivk8o vớiHD5U TốTTmWng Vvk8oinh Hiểvk8on vk8onên khnmfpi Mỹvk8o HD5UHuệ quyếtHD5U cvk8ohí khôRMSong TTmWbỏ cRMSouộc RMSomà tiHD5Uếp tvk8oục lHD5Uàm vàHD5Ui vk8obộ vk8omặt dTTmWễ thươngvk8o kRMSohác vk8othì Tốngvk8o Vivk8onh Hnmfpiển linmfpền bnmfpị làRMSom HD5Ucho xHD5Uiêu lònRMSog. Hắnmfpn HD5Ukhông muốnnmfp thừaHD5U nhậnTTmW nhưRMSong đúvk8ong RMSolà chỉnmfp cTTmWó RMSocô mớHD5Ui cóRMSo thvk8oể khiếRMSon vk8ohắn dễvk8o vk8odàng đứngRMSo HD5Utrên cầuHD5U Nạivk8o TTmWHà hơn.

 

"Thôi đưHD5Uợc rồi.HD5U" CuốiHD5U cùnvk8og tHD5Uhì TRMSoống VinRMSoh HiểnRMSo vk8ocũng vk8othua cuộc.TTmW HD5U"Nhưng tôiTTmW chnmfpỉ cnmfpho eHD5Um mTTmWười phRMSoút thôiTTmW đấy."

 

"Tôi vk8obiết rồi.vk8o HD5UCảm RMSoơn annmfph." HD5UMỹ HuệRMSo hàoHD5U hứngnmfp cườivk8o TTmWthật tươi.HD5U ThấyRMSo côTTmW vậy,HD5U TRMSoống VinTTmWh HRMSoiển cũnnmfpg bấtvk8o giácRMSo cườinmfp theoHD5U. HHD5Uắn kRMSohông biếtvk8o vìHD5U HD5Usao mHD5Uà mỗivk8o lTTmWần vk8othấy vk8ocô RMSocười hắnRMSo rHD5Uất vuivk8o, cHD5Uòn lúcnmfp cvk8oô buồvk8on, bịnmfp thươngHD5U vk8othì trRMSoái tRMSoim HD5Uhắn vk8othắt TTmWlại, hRMSoắn khôngnmfp chịuHD5U nổiTTmW mHD5Uà muốnRMSo TTmWôm HD5Ucô vàTTmWo lònHD5Ug. VậRMSoy nêTTmWn hắnHD5U hứaRMSo RMSosẽ luônnmfp làmRMSo HD5Ucô cười,RMSo sẽTTmW khônmfpng HD5Uđể cTTmWô khvk8oóc TTmWvà chịuHD5U nhiềunmfp đaHD5Uu khnmfpổ. Bnmfpí mnmfpật vk8okia hTTmWắn sẽTTmW giấuHD5U tHD5Uhật vk8okĩ, RMSoai dRMSoám HD5Uđể côTTmW bRMSoiết đượcTTmW thRMSoì hắTTmWn sẽRMSo giúnmfpp TTmWngười đóTTmW HD5Uđứng trêvk8on cRMSoầu NạHD5Ui HàTTmW sớRMSom hơvk8on dựTTmW tính.

 

Chiếc nmfpxe HD5UBMW đổnmfpi hướng.RMSo Tnmfphiên Thinmfpên nãvk8oy ginmfpờ ngồiTTmW nghvk8oe nmfpMỹ HuệRMSo vvk8oà TốngTTmW Vinmfpnh HHD5Uiển nóivk8o chnmfpuyện màTTmW khTTmWông hiểRMSou vTTmWì RMSosao côTTmW lạiHD5U tTTmWhấy TTmWvô cùngnmfp kHD5Uhó chịu.RMSo MRMSoỹ Huvk8oệ RMSocó thểRMSo thânTTmW vớiHD5U ôngvk8o chủRMSo nmfpnhư thếTTmW TTmWthì TTmWcô pTTmWhải vuHD5Ui mớinmfp đúnTTmWg. ĐôTTmWi lnmfpúc ThiênTTmW ThRMSoiên vk8ocảm thấRMSoy cvk8oô đãHD5U bỏRMSo quêRMSon RMSothứ gìvk8o HD5Uđó rấtTTmW nmfpquan trọng...

 

Dừng tnmfprước nhnmfpà nmfptrọ, Mỹnmfp HuHD5Uệ tứcTTmW tốnmfpc lnmfpôi TTmWThiên TRMSohiên cùngvk8o xuốngRMSo xTTmWe, nhnmfpanh HD5Uchóng vk8oxách tHD5Uúi đồnmfp rnmfpồi HD5Uvào nRMSohà, còRMSon TốTTmWng Vnmfpinh nmfpHiển ngRMSoồi đợivk8o tronnmfpg xe. 

 

"Hùng àvk8o!" vk8oVừa vk8ovào phònnmfpg MỹHD5U HuệTTmW RMSođã đinmfp tìmnmfp cvk8oậu enmfpm tranmfpi TTmWcủa mình.

 

"Cậu kéTTmWo mvk8oình vàHD5Uo đâyHD5U RMSochi vậy?HD5U MRMSoình ởvk8o ngoàinmfp HD5Uxe TTmWvới vk8oông chHD5Uủ làvk8o đưRMSoợc rồiRMSo." ThiênRMSo THD5Uhiên kRMSoéo tnmfpay Mỹvk8o HTTmWuệ nói.

 

"Không đHD5Uược. ÔTTmWng cHD5Uhủ làvk8o ngườiRMSo rấvk8ot thínmfpch bắtRMSo nTTmWạt ngườivk8o khác,RMSo lạivk8o cònvk8o cóHD5U chúvk8ot bệnhRMSo nữa.vk8o vk8oCậu RMSoở mộtRMSo mìnhvk8o nmfpvới aRMSonh RMSota thếTTmW nHD5Uào vk8ocũng RMSobị aTTmWnh tvk8oa lHD5Uàm vk8ocho tẩuTTmW hỏRMSoa vk8onhập ma."

 

Thiên ThiênRMSo hTTmWơi bTTmWất ngờ.HD5U HD5UTống Vinnmfph HiRMSoển mànmfp côvk8o biếnmfpt khôHD5Ung RMSobao TTmWgiờ HD5Uchuyên TTmWđi bắtRMSo nạt.vk8o Nóivk8o đRMSoúng nmfphơn thRMSoì sởRMSo thícnmfph củHD5Ua hắnRMSo nmfpta làvk8o tRMSora tấnmfpn ngưnmfpời khvk8oác. Chnmfpứ chunmfpyện bắtRMSo nHD5Uạt RMSothì hơTTmWi bịnmfp nhụvk8oc nmfpmặt Tốvk8ong lãoTTmW đạivk8o lừngvk8o dannmfph. CóTTmW lẽvk8o MỹTTmW Huệvk8o lvk8oo TTmWlắng HD5Uquá rồi.

 

"Hôm TTmWnay HD5Ucậu đượTTmWc nRMSoghỉ việTTmWc sao?vk8o" BỗRMSong mộTTmWt givk8oọng cTTmWon trRMSoai nmfpvang lên.

 

Gia TTmWÂn vừavk8o TTmWđi đâunmfp TTmWđó vHD5Uề, tnmfphấy cửHD5Ua phònmfpng mởTTmW đonmfpán HD5Ulà Mỹnmfp Huệvk8o vềRMSo nênRMSo vuHD5Ui vk8ovẻ chạyTTmW tới.RMSo TTmWAnh ngồvk8oi bệcRMSoh TTmWxuống đấTTmWt HD5Ucởi giày.

 

"Không cvk8oó. MìTTmWnh ghéTTmW qnmfpua nmfpđể đTTmWưa nmfpđồ TRMSoết cTTmWho HùngHD5U. vk8oHùng đâuHD5U rồi?"

 

"Mình kTTmWhông biếtHD5U RMSonữa." Cnmfpởi gHD5Uiày xonTTmWg, Givk8oa ÂRMSon đếnRMSo ngaRMSoy bvk8oên MỹRMSo Hnmfpuệ. "Đồnmfp Tếtnmfp TTmWsao? CứRMSo đưanmfp chTTmWo vk8omình. KhHD5Ui nHD5Uào HùngTTmW vềHD5U nmfpmình svk8oẽ đưaTTmW gTTmWiúp cho." 

 

"Ừ. NhờRMSo cậnmfpu vậHD5Uy." MỹRMSo Huệnmfp nHD5Uhìn sanmfpng Thiênnmfp Tvk8ohiên, kTTmWéo cRMSoô vềnmfp phTTmWía mìnhvk8o. "TTmWÀ, đTTmWây làRMSo Thivk8oên Thiêvk8on nmfpbạn mình.vk8o nmfpCòn đâyTTmW RMSolà Gvk8oia HD5UÂn, bRMSoạn Hùng."

 

Hai RMSotừ TTmW"bạn vk8oHùng" nmfpkhiến GTTmWia ÂTTmWn TTmWvô cvk8oùng hụvk8ot hẫngHD5U. Cậunmfp cầnHD5U gTTmWì nmfpphải giớivk8o thRMSoiệu nmfpnhư vậy?TTmW KhôngTTmW giớivk8o tTTmWhiệu mnmfpình HD5Ulà bạnHD5U cậuvk8o đượHD5Uc à?TTmW Thvk8oật vk8omất hứng!

 

Mỹ HuệRMSo thấvk8oy ThiênHD5U ThiêRMSon vànmfp Ginmfpa ÂnTTmW nhìTTmWn vRMSoà bắtvk8o tHD5Uay nhTTmWau khvk8oông HD5Ucó vẻvk8o vk8ogì HD5Uxa lạRMSo nvk8oên nghvk8oi ngờHD5U hỏi.

 

"Hai ngườinmfp biếtnmfp nhvk8oau sao?"

 

"Không cónmfp." CảTTmW TTmWhai HD5Uđều lớvk8on tiếTTmWng đồnnmfpg thanh.

 

Mỹ Hunmfpệ tTTmWrề môHD5Ui. Kvk8ohông phảiTTmW thìRMSo thôRMSoi, lvk8oàm RMSogì dữHD5U vk8ovậy, làmTTmW ngườivk8o vk8ota giRMSoật cảRMSo mình.

 

Sau kTTmWhi tạmTTmW biệtvk8o HD5UGia Âvk8on, MỹRMSo TTmWHuệ vk8ovà TTmWThiên TTmWThiên tRMSorở lvk8oại HD5Uxe. NhưHD5Ung mànmfp Mỹvk8o Hunmfpệ vvk8oẫn còHD5Un chútRMSo nghHD5Ui ngờTTmW vềTTmW mHD5Uối qvk8ouan hệHD5U gvk8oiữa nmfpGia ÂnHD5U HD5Uvà HD5UThiên HD5UThiên. vk8oCô cảmRMSo RMSothấy giữaTTmW hRMSoai nvk8ogười nmfphọ cónmfp thứRMSo TTmWgì TTmWđó, cảmTTmW giácRMSo haRMSoi ngườiRMSo họRMSo đnmfpã từngvk8o qRMSouen biRMSoết. Cônmfp HD5Unhất TTmWđịnh hRMSoỏi phảinmfp TTTmWhiên ThiRMSoên nmfpbằng được.

 

Vừa ngồiRMSo vnmfpào xeRMSo, MỹTTmW Hunmfpệ đHD5Uã RMSocó cảTTmWm ginmfpác lạnhnmfp sónTTmWg lưnmfpng. CHD5Uô nhTTmWìn gươHD5Ung chivk8oếu hậRMSou thìvk8o thấynmfp ôvk8ong chủRMSo đangvk8o nhìnmfpn mTTmWình TTmWchằm chằHD5Um nTTmWhư mHD5Uuốn ănHD5U tươivk8o nuvk8oốt sống.

 

"Em trễRMSo mHD5Uột pTTmWhút HD5Uba mưTTmWơi sávk8ou gvk8oiây. EHD5Um địTTmWnh chọnRMSo hìnhTTmW TTmWphạt nàoHD5U đây?"HD5U vk8oTống HD5UVinh Hvk8oiển cưnmfpời nnmfpham nHD5Uhở. MỗHD5Ui HD5Ulần RMSohắn cưvk8oời nhưTTmW vậHD5Uy, nmfpMỹ HuệTTmW lHD5Uại nổivk8o HD5Ulên vk8ocảm nmfpgiác ớnvk8o lạnh.RMSo nmfpNhưng màTTmW, mHD5Uột HD5Uphút TTmWba mươinmfp sáuTTmW giâyHD5U TTmWư? ThHD5Uật khnmfpông thnmfpể tnmfpin đượcvk8o ôngRMSo cRMSohủ lRMSoại nmfpchơi trvk8oò HD5Utrẻ RMSocon TTmWnhư vậy...

 

Chương 41:

 

"Ông chủTTmW à!RMSo vk8oSao annmfph lạiTTmW cóvk8o thểHD5U trẻnmfp cRMSoon nRMSohư thếHD5U chnmfpứ?" Mỹnmfp TTmWHuệ tvk8oức gvk8oiận nói.

 

"Em dTTmWám nnmfpói tTTmWôi vậyRMSo sHD5Uao?" RMSoDù câRMSou nTTmWói củaRMSo TốngHD5U Vivk8onh vk8oHiển cvk8oó vTTmWẻ nhHD5Uư hRMSoắn đannmfpg tRMSoức giậvk8on nhưngHD5U TTmWthật rnmfpa TTmWthì khônRMSog. Hắnnmfp hinmfpện giờnmfp đanvk8og rấtvk8o svk8oung sướngHD5U tHD5Urong lHD5Uòng, hắnRMSo đangnmfp nghRMSoĩ xevk8om nHD5Uên phTTmWạt cvk8oô nhTTmWư thếTTmW nào.

 

Mỹ Huệnmfp khnmfpông cãRMSoi nữaHD5U mTTmWà tHD5Uức giậnRMSo ngồHD5Ui vTTmWào ghếTTmW tvk8oài xế.HD5U Mnmfpỹ HD5UHuệ khởHD5Ui độngvk8o vk8oxe rồiRMSo gnmfpiận dữHD5U chạyRMSo đi.

 

"Cậu nnmfpói dốiRMSo mTTmWình saoTTmW? Mvk8oình nvk8ohớ nmfpcậu khônTTmWg bivk8oết láivk8o xTTmWe mà.vk8o" ThiênRMSo Thiênnmfp thHD5Uắc mRMSoắc hỏi.

 

"Ừ TTmWthì khônmfpng binmfpết." Cânmfpu trảTTmW lờiTTmW vnmfpô RMSotư nhưTTmW knmfphông RMSocó chuyệTTmWn gìHD5U củaTTmW RMSoMỹ nmfpHuệ HD5Ukhiến Thiênvk8o THD5Uhiên vàTTmW TốngHD5U Vvk8oinh Hnmfpiển pTTmWhải hốvk8ot hoảnHD5Ug nvk8ohìn cô.

 

"Vậy tạiRMSo savk8oo TTmWem cTTmWòn dávk8om láinmfp xTTmWe cHD5Uhứ?" TRMSoống Vnmfpinh HD5UHiển lúcvk8o nàynmfp cũnnmfpg TTmWhoảng laRMSoo đếnHD5U tTTmWrước hỏinmfp Mvk8oỹ Huệ.

 

Mỹ HuệTTmW liếcnmfp TTmWxéo vk8oTống Vinnmfph HiểnTTmW mRMSoột cávk8oi. Tvk8oất nhinmfpên nmfplà đvk8oể nmfptrả tRMSohù annmfph rHD5Uồi. TrướcTTmW HD5Ukhi pvk8ohạt TTmWtôi thìTTmW TTmWtôi phảiHD5U phvk8oạt anTTmWh trướcvk8o đểTTmW hnmfpả giận.

 

"Tôi lHD5Uúc trưvk8oớc cHD5Uó tậpRMSo láiTTmW vàTTmWi lần."

 

Nghe MRMSoỹ vk8oHuệ nóivk8o vậHD5Uy, HD5Uhai ngườiTTmW kiHD5Ua livk8oền thởRMSo phàoTTmW nhẹvk8o nhõm.

 

"Nhưng mRMSoà nmfpmỗi lầnRMSo lHD5Uái điRMSo chTTmWưa nmfpđược lnmfpâu nmfpthì pvk8ohải trảTTmW xTTmWe lạHD5Ui." Mỹvk8o Huệnmfp lạivk8o nHD5Uói tiếp.

 

"Tại saovk8o?" TốngTTmW HD5UVinh Hiểnnmfp caRMSou vk8omày hỏvk8oi. Tựnmfp nhnmfpiên hắvk8on cRMSoó nmfpcảm RMSogiác bấtRMSo an.

 

"Bởi vk8ovì lúHD5Uc nàvk8oo tôiHD5U RMSocũng khRMSoiến chvk8oo vk8ochiếc xTTmWe phảiTTmW đvk8oi bãvk8oo dưnmfpỡng. Vậynmfp nHD5Uên bnmfpây giờRMSo HD5Ukhi vk8otôi đếTTmWn HD5Utập TTmWlái, TTmWchẳng HD5Uai TTmWcho tôiRMSo mướnmfpn HD5Uxe cả."

 

"Cái gì?"RMSo vk8oHai ngưnmfpời kinmfpa đồTTmWng nmfpthanh nmfpla lên.

 

"Vậy... đừngnmfp nHD5Uói cậnmfpu cũngHD5U chTTmWưa... cóTTmW bằngTTmW láiTTmW?" Thiênnmfp ThiênTTmW nuốtvk8o nướcHD5U bọtTTmW hỏi.

 

"Đúng vậy."RMSo MỹTTmW Huvk8oệ quRMSoay RMSolại nTTmWhìn Tốnnmfpg Vvk8oinh Hiểnvk8o, cvk8oô nnmfpở nụTTmW cườHD5Ui khvk8oông thTTmWể gvk8oian RMSoxảo hơn.

 

"Này, cnmfpông RMSoan kìnmfpa!" ThậtHD5U tìnmfpnh RMSocờ, đúngRMSo vk8olúc vk8ođó cảnhRMSo sávk8ot giRMSoao thôTTmWng RMSođang đứvk8ong bênHD5U đường.

 

"Được rồi,TTmW cứTTmW bìnmfpnh tĩnhTTmW điTTmW thẳng."RMSo TốngRMSo TTmWVinh HiTTmWển nói.

 

Nhưng RMSoMỹ HuHD5Uệ lạiTTmW bỏRMSo lờivk8o hHD5Uắn TTmWra ngoàiHD5U. vk8oCô bTTmWỗng dvk8oưng TTmWtăng RMSotốc kvk8ohiến nmfpThiên ThTTmWiên vRMSoà Tốngvk8o VinHD5Uh HRMSoiển nmfpphải ngảvk8o ngườvk8oi RMSora savk8ou. TronRMSog lòRMSong đềuHD5U chTTmWo TTmWrằng, Mỹnmfp TTmWHuệ đRMSoã đvk8oiên thậtnmfp rồi!

 

***

 

Tống RMSoVinh RMSoHiển, HD5UMỹ HTTmWuệ vRMSoà Thivk8oên ThiTTmWên đHD5Uang ngồivk8o chờHD5U ởvk8o đnmfpồn cảnmfpnh sHD5Uát. MỹTTmW HTTmWuệ thìnmfp đangTTmW vk8orất nmfpvui HD5Usướng, cònHD5U Tốngvk8o VHD5Uinh HiểTTmWn dRMSoù thnmfpật sRMSoự HD5Urất tứcRMSo giậnTTmW RMSonhưng phảTTmWi kìmHD5U nvk8oén. Hvk8oắn khôngTTmW biểuRMSo lvk8oộ sTTmWự tRMSoức giậnHD5U vk8ora mặtnmfp vk8onhưng khôTTmWng kHD5Uhí xunRMSog quaHD5Unh hắRMSon trànHD5U đRMSoầy mvk8oa khívk8o. Hắvk8on khRMSoông vk8ongờ cnmfpon chuộtvk8o RMSonhắt nàHD5Uy lạiRMSo dHD5Uám chơRMSoi hắvk8on nhưnmfp vậy.TTmW DRMSoám tTTmWự HD5Uý tănmfpng tốnmfpc xeTTmW, HD5Ulại cTTmWòn tRMSoự độngvk8o chạyTTmW nmfpđến chỗnmfp cảnhRMSo HD5Usát vànmfp còTTmWn tựHD5U khaTTmWi mnmfpình chvk8oưa cóHD5U bằngTTmW láivk8o nmfpdù chưRMSoa aHD5Ui hỏnmfpi gvk8oì. Ngvk8oười vk8onhư hắnHD5U mnmfpà lạvk8oi bRMSoị côTTmW HD5Uhại phảiRMSo vàonmfp đâRMSoy. TừTTmW trướcnmfp đếnvk8o TTmWnay, chưvk8oa cHD5Uó avk8oi dáTTmWm đốiTTmW xTTmWử vớivk8o hTTmWắn nhưRMSo HD5Uvậy. Đượvk8oc rồivk8o, cvk8oô gavk8on lắm!RMSo Hvk8oãy cRMSohờ đấy!

 

Thiên TRMSohiên HD5Unhìn RMSoMỹ Huệnmfp HD5Umà khônvk8og ngừnHD5Ug thHD5Uương tHD5Uiếc chRMSoo vk8ocô. RMSoCô đãRMSo biếtRMSo TTmWvì sanmfpo TTmWlàm TTmWhầu gáiRMSo củaTTmW Tổvk8ong VTTmWinh HD5UHiển thảnvk8oh tHD5Uhơi nvk8ohưng lươngvk8o nmfpcao rTTmWồi. Đnmfpó lvk8oà ởnmfp hoRMSoài vớivk8o ngườivk8o bvk8oị tâmRMSo RMSolý nRMSohư RMSoông chủvk8o, nmfpsau mộtnmfp RMSothời ginmfpan MTTmWỹ Huệvk8o chắvk8oc cvk8ohắn đãRMSo bịTTmW nmfpảnh hưởngnmfp tvk8oheo. Knmfphông RMSonghi ngờnmfp nmfpgì vk8onữa. MHD5Uỹ HuệHD5U bỗngHD5U dưngnmfp TTmWthú nhậnHD5U nmfptội, khvk8oi bịHD5U bắtvk8o RMSovào đồnvk8o thìnmfp khônTTmWg nhữngHD5U khvk8oông vk8olo lắngvk8o RMSomà còvk8on nmfprất tươiTTmW tỉnh.HD5U MRMSoỹ HuTTmWệ nmfpchắn RMSochắn cũnRMSog nmfpđã bịTTmW lnmfpoạn tHD5Urí rồi.nmfp ÔiRMSo trHD5Uời nmfpơi! TTmWBạn củTTmWa tôiRMSo vk8obị vk8oTống VinTTmWh nmfpHiển hạivk8o HD5Ucho tTTmWhê tHD5Uhảm rồi!

 

"Tống chủTTmW tHD5Uịch." Bỗngnmfp mTTmWột viênnmfp cnmfpảnh sáTTmWt đHD5Ui tnmfpới chỗTTmW RMSoba ngườivk8o họ.

 

Mỹ HD5UHuệ nmfpnhận rvk8oa TuHD5Uấn Kinmfpệt đvk8oi HD5Uđằng sRMSoau ôHD5Ung tRMSoa. CôRMSo cũTTmWng đvk8oã gRMSoặp RMSoanh nmfprất nhivk8oều nmfplần nhưvk8ong RMSochưa lầnnmfp RMSonào tHD5Uiếp xúcnmfp nnmfpói chuTTmWyện. NhRMSoững HD5Ucuộc nvk8oói chuHD5Uyện nmfpgần HD5Uđây cũngTTmW nmfpchỉ lvk8oà lvk8oời dặnnmfp TTmWdò TTmWcô phảnmfpi chTTmWăm sóRMSoc ôngHD5U chvk8oủ thậtRMSo tốt,TTmW nhữnRMSog thứnmfp ôngTTmW chủvk8o kTTmWhông thích,TTmW... tấtRMSo RMSocả RMSođều linmfpên quaTTmWn đếHD5Un ônRMSog chủ.nmfp MỹHD5U Huệnmfp thấnmfpy rằngHD5U TuấRMSon KiệtRMSo rấtHD5U tốtHD5U vớvk8oi ônnmfpg vk8ochủ, RMSolà cHD5Uánh tRMSoay phảHD5Ui cHD5Uủa hTTmWắn TTmWta nhưnTTmWg... CTTmWô khôngHD5U ưaRMSo TRMSouấn KiệtRMSo nmfpchút nàTTmWo. NgườiHD5U RMSogì HD5Umà lúRMSoc nTTmWào cũHD5Ung HD5Utỏ vẻnmfp lạnhvk8o lùnRMSog, nmfpkhông nởvk8o lnmfpấy nmfpmột nụnmfp cười.nmfp HD5UTuy ônmfpng chTTmWủ cHD5Uủa RMSocô đúvk8ong lTTmWà lạnhnmfp lùnmfpng tnmfphật nhưngTTmW hắnvk8o tTTmWa cónmfp lúnmfpc RMSocười nmfpvới cnmfpô, biểHD5Uu hHD5Uiện cảHD5Um vk8oxúc. CònRMSo Tuấnvk8o KiTTmWệt, côvk8o đRMSooán lHD5Uà sẽnmfp khnmfpông cónmfp tTTmWhứ gìnmfp cnmfpó tRMSohể kRMSohiến avk8onh nmfpta cười.

 

"Ông cRMSohủ." Tuấnnmfp KiệtHD5U nói.

 

Nhìn thấyTTmW Tuấvk8on Kiệt,nmfp TốngTTmW VinHD5Uh HiểTTmWn liềnnmfp đứngvk8o dậy,RMSo vk8ohai taHD5Uy đúRMSot vHD5Uào túTTmWi qnmfpuần rồiTTmW nmfpu ánmfpm bỏvk8o điHD5U. Tuấnvk8o KiệtHD5U trướcHD5U khHD5Ui điTTmW thenmfpo ôngnmfp chTTmWủ, kTTmWhông qHD5Uuên trừngTTmW mắtvk8o vớTTmWi Mỹnmfp Hunmfpệ. vk8oCô bĩvk8ou môi.vk8o LúcRMSo nmfpnào cũngRMSo RMSovậy, anmfpnh tRMSoa lúTTmWc nnmfpào cTTmWũng trừngRMSo mnmfpắt vHD5Uới cô.

 

"Cậu làmHD5U nmfpgì màRMSo đểHD5U anRMSoh HD5Uta ghétnmfp vậyvk8o?" Thiênnmfp THD5Uhiên thấyHD5U đRMSoược cáiRMSo trừngTTmW mắTTmWt đónmfp TuấnHD5U HD5UKiệt, liềnRMSo qnmfpuay sanHD5Ug hHD5Uỏi RMSoMỹ Huệ.

 

"Mình TTmWcũng khvk8oông biết.TTmW ChắcRMSo làHD5U vìHD5U mìnvk8oh luônnmfp làmHD5U RMSocho ôRMSong chủHD5U tHD5Uức giận."

 

"Thì HD5Ura lHD5Uà vậynmfp." ThiêRMSon ThiêHD5Un nhìnHD5U thRMSoeo bónmfpng dánvk8og củanmfp TuấHD5Un KiHD5Uệt. "MìHD5Unh thấnmfpy aTTmWnh RMSota cóHD5U vẻvk8o nmfprất TTmWtốt bụng."

 

"Hả? RMSoTốt bụngHD5U ư?"vk8o Mvk8oỹ HuTTmWệ trềTTmW môi.vk8o "Dnmfpo cậunmfp nmfpchưa tiếvk8op xvk8oúc vớiTTmW aTTmWnh tHD5Ua thôi."

 

Dù HD5UMỹ HuRMSoệ nvk8oói vHD5Uậy nhưnHD5Ug ThiênHD5U ThiêHD5Un vẫnHD5U cRMSoảm tvk8ohấy TuRMSoấn KiệRMSot knmfphông HD5Uphải ngườnmfpi lạHD5Unh lRMSoùng nhHD5Uư tRMSohế. MớRMSoi gặpvk8o anmfpnh nmfpnhưng vk8ocô khônmfpng cóRMSo cảvk8om giácHD5U anRMSoh lvk8oà ngưRMSoời HD5Uxấu, khóHD5U gầnTTmW. NgượcTTmW lại,vk8o cnmfpô lạinmfp RMSocó cảmHD5U gnmfpiác rấtHD5U thânmfpn qnmfpuen vớRMSoi anh.

 

***

 

Về biệtRMSo thự,RMSo Mỹnmfp HuTTmWệ vvk8oà Tnmfpuấn Kinmfpệt TTmWtheo vk8oTống VinTTmWh Hiểnvk8o lêHD5Un vk8olầu nmfpba. HiệnHD5U gHD5Uiờ MỹRMSo Huvk8oệ đaTTmWng đứRMSong đnmfpối diHD5Uện vk8ovới Tốngvk8o ViHD5Unh Hnmfpiển. RMSoHắn TTmWđang nvk8ogồi trTTmWên RMSoghế sophHD5Ua, gươngTTmW mặtvk8o vk8ohiện vk8orõ sựnmfp RMSotức giận.RMSo nmfpMỹ Huvk8oệ HD5Uthừa bTTmWiết rằngvk8o hắvk8on đanmfpng TTmWsuy RMSonghĩ hTTmWình nmfpphạt dvk8oành chTTmWo côRMSo. NhưngHD5U cTTmWô vk8okhông sợTTmW đâu.HD5U PHD5Uhạt RMSothì phạt,nmfp dTTmWù sanmfpo côTTmW cũnTTmWg đãRMSo thvk8oỏa mãnTTmW RMSovới trRMSoò HD5Ukia HD5Urồi. NgườiRMSo nTTmWhư ônnmfpg chủnmfp vk8ochắc chẳnRMSog baHD5Uo giờnmfp bịnmfp bắTTmWt vàonmfp đRMSoồn, vậRMSoy nênnmfp côRMSo nmfphại hắnnmfp tvk8oa HD5Unhư vậy,vk8o nmfpcô RMSokhông RMSocòn gRMSoì đểRMSo hốiTTmW tiTTmWếc. RMSoNhưng RMSomà nhHD5Uiều lúnmfpc Mnmfpỹ TTmWHuệ suvk8oy nghĩHD5U, TốHD5Ung Vnmfpinh Hiểnmfpn chọTTmWn hRMSoầu vk8ogái nmfplà đểvk8o cnmfpó nHD5Ugười RMSođể hnmfpắn nmfpta bắTTmWt nạt.TTmW GiốngTTmW nhưvk8o Mỹnmfp HuệTTmW vậyTTmW, HD5Ucô lvk8oàm hHD5Uầu gnmfpái HD5Ucho ôvk8ong chnmfpủ nhưnRMSog khôngvk8o HD5Ulàm bấTTmWt cứvk8o vnmfpiệc nặngRMSo nàovk8o. SuốtHD5U vk8ongày chỉvk8o biếtnmfp cãiTTmW TTmWnhau vớnmfpi ônvk8og chHD5Uủ, đểnmfp TTmWcho ôTTmWng cHD5Uhủ bắTTmWt nạtTTmW. Đúnnmfpg làHD5U côngRMSo việcHD5U nRMSohẹ lươngvk8o caovk8o, aHD5Ui cũvk8ong muốn.

 

"Tuấn KTTmWiệt." Tốngnmfp vk8oVinh Hiểnmfpn TTmWbất ngờHD5U lTTmWên tiTTmWếng. DùTTmW HD5UMỹ Huệvk8o nóHD5Ui lànmfp khôngHD5U nmfpsợ nhưngvk8o cHD5Uô vẫnRMSo vk8othấy rTTmWun. NgRMSohĩ lạiHD5U TTmWlúc trướcRMSo TTmWhắn tTTmWra tấTTmWn côTTmW, chỉHD5U sợHD5U RMSobây RMSogiờ ônRMSog chủHD5U sTTmWẽ lạiHD5U HD5Ulàm thế.

 

"Ông chTTmWủ cónmfp RMSogì dặHD5Un dò?"RMSo TuấnHD5U nmfpKiệt đRMSoứng nmfpbên cạnvk8oh livk8oền TTmWtiến đếnnmfp HD5Ugần TTTmWống VHD5Uinh Hiển.

 

"Cậu nTTmWghĩ vk8oxem nênHD5U phạtRMSo cHD5Uô ấnmfpy nHD5Uhư thnmfpế nTTmWào?" Tốngnmfp VRMSoinh Hiểvk8on nHD5Uở nmfpnụ cườinmfp TTmWvô cùvk8ong nmfptà ác.vk8o Mnmfpỹ RMSoHuệ vk8obất ginmfpác nuốtRMSo nướnmfpc bọRMSot. ÔTTmWng HD5Uchủ muốnvk8o nmfphại chếvk8ot cTTmWô haRMSoy sHD5Uao RMSomà vk8ođể anTTmWh tvk8oa rvk8oa TTmWhình phạt?nmfp Anvk8oh tTTmWa ghétvk8o cTTmWô, thếRMSo nànmfpo TTmWcũng phHD5Uạt côHD5U khôRMSong thươngvk8o tiếc.

 

"Tôi nmfpnghĩ..." TuấHD5Un KiệtHD5U suHD5Uy nHD5Ughĩ mộtRMSo chútRMSo. "TTmWNên TTmWnhốt nmfpcô tTTmWa vàovk8o cănHD5U phòngvk8o trắngRMSo." AHD5Unh kTTmWhông cưTTmWời tàTTmW ácTTmW nhHD5Uư Tốngnmfp Vivk8onh HiểHD5Un nhHD5Uưng áTTmWnh mắtTTmW trHD5Uàn đầuvk8o sátvk8o khí. 

 

Mỹ Hnmfpuệ biếtnmfp ngavk8oy màHD5U, nmfpanh tRMSoa HD5Ucó tốRMSot đẹpTTmW gvk8oì đâu,RMSo Thinmfpên RMSoThiên HD5Uđã nTTmWhìn nmfpnhầm rồi.TTmW nmfpPhòng gHD5Uiam nmfpmàu tRMSorắng ưvk8o? CTTmWô HD5Ucũng HD5Uđã RMSotừng ngnmfphe đếHD5Un căHD5Un phòRMSong này.nmfp Cnmfpô khônmfpng ngờRMSo TTmWông chvk8oủ củaTTmW cônmfp RMSolại vk8ocó mộtTTmW vk8ocăn phònHD5Ug vk8onhư vậnmfpy. TTmWQuả nmfplà ácHD5U HD5Uma màvk8o! Nhưvk8ong mnmfpà ôvk8ong HD5Uchủ vk8oà! AnHD5Uh địnTTmWh vk8ophạt tôiTTmW nTTmWhư vậHD5Uy sHD5Uao? RMSoAnh nvk8oỡ lònTTmWg nàvk8oo mTTmWà làmRMSo vậyRMSo! ĐúnHD5Ug cnmfphứ? MHD5Uỹ Hunmfpệ nhìnnmfp Tốnnmfpg ViTTmWnh RMSoHiển vớivk8o ánhvk8o mắnmfpt vTTmWô cùnRMSog đHD5Uáng thương.HD5U Lầnnmfp trưRMSoớc côRMSo đãnmfp dHD5Uùng cáchRMSo nmfpnày TTmWvà đRMSoã thvk8oành RMSocông. Dùnmfp nmfplà mvk8oay vk8omắn HD5Ucũng được.nmfp cầuHD5U cvk8oho RMSolần nàyRMSo cũnRMSog vậy.

 

"Không đượcRMSo." HD5UTống Vinnmfph HiểnRMSo nóHD5Ui. MỹHD5U HTTmWuệ thởvk8o nTTmWhẹ TTmWnhõm. "CHD5Uô ấyTTmW hiệnRMSo giờRMSo đãHD5U cóvk8o triRMSoệu vk8ochứng loTTmWạn tRMSorí mạnhHD5U rồiRMSo, bâynmfp gTTmWiờ cnmfpho cTTmWô TTmWấy vTTmWào TTmWcăn phòngRMSo đóHD5U cnmfphắc chắvk8on sẽTTmW tTTmWrở TTmWnên điênHD5U nmfpkhùng nmfphơn bấtHD5U cứTTmW aiRMSo. TTmWTôi vk8osẽ khTTmWông đTTmWể cônmfp hầnmfpu củavk8o tvk8oôi bnmfpị nTTmWhư nmfpvậy đâu."vk8o Tốngnmfp HD5UVinh HiểRMSon xảoHD5U HD5Utrá cười.

 

"..." nmfpĐúng vậyvk8o đấy!nmfp Tôivk8o bịHD5U loạnmfpn tríRMSo rồi.TTmW TTmWAnh đừngRMSo đnmfpể tvk8oôi RMSovào đHD5Uó. Mỹnmfp HuHD5Uệ nhìnvk8o nmfpTống VinRMSoh HiểnRMSo vớvk8oi ávk8onh mvk8oắt binmfpết ơn.

 

Nhìn MTTmWỹ HHD5Uuệ, Tốnnmfpg HD5UVinh Hinmfpển bậTTmWt cười.

 

"Thôi đượcRMSo rồi.HD5U TRMSoôi vk8osẽ khôRMSong TTmWphạt enmfpm." NHD5Ughe TốngHD5U vk8oVinh Hiểnvk8o nóivk8o vậy,TTmW vk8oMỹ Hunmfpệ mừvk8ong rỡTTmW. CôHD5U TTmWnhìn sanHD5Ug TTmWTuấn Kiệtvk8o thTTmWì thấynmfp anTTmWh hơHD5Ui nmfpcau TTmWmày. SaTTmWo nàTTmWo? TôRMSoi khTTmWông nmfpbị phạtTTmW aHD5Unh tứcHD5U lắmvk8o nmfphả? ĐúTTmWng làTTmW nmfpchủ vớivk8o RMSotay saRMSoi, TTmWai cũngnmfp làmnmfp cTTmWô thấynmfp ghét.