You are here

Hầu gái của ác quỷ - Chương 40 - 41

Chương 40:

Tống VKaYsinh HiểnXvN7 XvN7dù đãUbE3 bXvN7iết MỹKaYs HuệXvN7 nó6Av2i dốiNDXV NDXVnhưng 6Av2hắn vUbE3ẫn mKaYsuốn tiXvN7n rUbE3ằng c6Av2ô XvN7chủ độUbE3ng UbE3mua đồUbE3 chXvN7o hXvN7ắn nênKaYs h6Av2ắn rấtUbE3 vuiKaYs. NDXVNào UbE3ngờ KaYskhi nghXvN7e XvN7chính UbE3Mỹ HuệXvN7 thừNDXVa nhậnUbE3, TốUbE3ng Vin6Av2h Hiển6Av2 lNDXVộ hẳUbE3n UbE3ra XvN7vẻ thUbE3ất vọng.XvN7 Đ6Av2ang buồnXvN7 NDXVbã điNDXV vUbE3ề NDXVxe, hắnXvN7 bỗXvN7ng UbE3dưng XvN7dừng lạXvN7i, khuôn6Av2 mặtNDXV NDXVtrở nNDXVên ca6Av2u cóXvN7. KaYsHắn tứcKaYs giậnNDXV NDXVquay KaYssang Mỹ6Av2 Hu6Av2ệ, némXvN7 nUbE3hững chiếcNDXV 6Av2túi UbE3đồ chXvN7o cô.

"Em 6Av2dám KaYsđể NDXVông chủKaYs xách6Av2 đồNDXV vậyNDXV UbE3sao! CoXvN7i chừng6Av2 tôiUbE3 trừKaYs lưKaYsơng eUbE3m đXvN7ấy!" NóiXvN7 rKaYsồi hXvN7ắn NDXVbỏ KaYsđi nhanh.

Còn MỹUbE3 6Av2Huệ NDXVvà KaYsThiên ThiKaYsên đứngXvN7 XvN7đó nXvN7gơ ngáKaYsc. Ha6Av2i ngư6Av2ời k6Av2hông ngXvN7ờ XvN7tâm trạngXvN7 ônXvN7g chủ6Av2 lNDXVại thấtUbE3 thườngUbE3 nXvN7hư vậy.XvN7 NDXVVừa nãy6Av2 khKaYsi đXvN7i r6Av2a, NDXVông UbE3chủ rấtKaYs vuUbE3i vẻ6Av2, lại6Av2 cò6Av2n hátXvN7 UbE3nữa k6Av2hiến chUbE3o Mỹ6Av2 Huệ6Av2 cũUbE3ng cNDXVảm thấyUbE3 NDXVvui theKaYso. Kể6Av2 XvN7từ KaYskhi KaYstheo ônNDXVg ch6Av2ủ đế6Av2n giNDXVờ, đâyUbE3 làKaYs UbE3lần UbE3đầu tNDXViên cXvN7ô XvN7thấy ôNDXVng XvN7chủ vXvN7ui đế6Av2n tNDXVhế vàKaYs cũnNDXVg lNDXVà l6Av2ần đNDXVầu thUbE3ấy ôXvN7ng chKaYsủ háUbE3t. C6Av2ô thắKaYsc mắc6Av2 kNDXVhông 6Av2biết ônXvN7g chủXvN7 cXvN7ó chuyệNDXVn gKaYsì vuKaYsi NDXVmà rXvN7ạng rỡ6Av2 nUbE3hư thế?KaYs MỹXvN7 HuệXvN7 cNDXVhỉ đơnXvN7 giảnUbE3 đoánXvN7 làXvN7 UbE3ông chXvN7ủ UbE3vui vXvN7ì đượ6Av2c NDXVsắm đXvN7ồ TếUbE3t. NhUbE3ưng màNDXV aUbE3i XvN7dè khNDXVi thấy6Av2 túXvN7i 6Av2đồ của6Av2 HNDXVùng, ông6Av2 chủUbE3 t6Av2rở n6Av2ên KaYsim lặngXvN7 KaYshẳn, trôKaYsng KaYscó vKaYsẻ rấtNDXV buồXvN7n bã6Av2. XvN7Đi đưXvN7ợc vàiUbE3 bUbE3ước thXvN7ì tựNDXV NDXVnhiên ôngNDXV chủNDXV UbE3lại UbE3thay đXvN7ổi, NDXVtrở nê6Av2n tứcUbE3 giKaYsận, lại6Av2 c6Av2òn hăm6Av2 XvN7dọa NDXVsẽ trừUbE3 XvN7lương c6Av2ô nữaXvN7 chứ.6Av2 MỹNDXV 6Av2Huệ KaYsnhìn TốKaYsng 6Av2Vinh HiểnNDXV tNDXVrề môi.

"Này, ônUbE3g chủ6Av2 cóKaYs bịXvN7 KaYsbệnh XvN7gì vềKaYs XvN7tâm l6Av2í khô6Av2ng vậyKaYs?" ThiKaYsên Thiê6Av2n hỏi.

"Mình cũXvN7ng đoánKaYs vậXvN7y nUbE3ên đUbE3ịnh KaYslên chùUbE3a đểKaYs xiUbE3n thuốc."KaYs MỹUbE3 HuệXvN7 NDXVtrả lờ6Av2i. ThiênNDXV ThXvN7iên gậNDXVt đầuNDXV táKaYsn thành.

"À mKaYsà XvN7chắc quảnKaYs giXvN7a KiKaYsm đãXvN7 biết6Av2 vàXvN7 NDXVkể việXvN7c cậu6Av2 nóNDXVi KaYsdối 6Av2cho KaYsông chUbE3ủ rồi.XvN7 NhưngXvN7 sKaYsao UbE3ông chủKaYs lại6Av2 khô6Av2ng 6Av2có tíKaYs XvN7tức gi6Av2ận vậyXvN7? Lại6Av2 c6Av2òn vKaYsui UbE3vẻ mNDXVua đồKaYs nữa."

"Vậy KaYsnên, KaYschẳng phảiKaYs ônUbE3g chủ6Av2 rấtXvN7 kNDXVì KaYslạ sao?"

Mỹ HuệXvN7 vừXvN7a dKaYsứt lKaYsời, haXvN7i ngNDXVười đềuNDXV nhìnXvN7 NDXVTống V6Av2inh NDXVHiển KaYsbằng ánhNDXV mUbE3ắt tXvN7hương hNDXVại. TộiKaYs nghiệUbE3p ônKaYsg cXvN7hủ, đẹXvN7p trKaYsai, giXvN7àu cóXvN7, cKaYsao r6Av2áo màXvN7 lạ6Av2i bị...

Về x6Av2e, KaYsTống XvN7Vinh HiểnUbE3 t6Av2ức giNDXVận ngồ6Av2i vàKaYso NDXVhàng ghế6Av2 sXvN7au. MNDXVột l6Av2úc saUbE3u, NDXVMỹ 6Av2Huệ vàUbE3 ThiNDXVên ThiêXvN7n bNDXVỏ 6Av2những t6Av2úi đồ6Av2 và6Av2o cốpXvN7 UbE3xe 6Av2rồi nXvN7gồi vKaYsào hàng6Av2 NDXVghế trước.

"Hai ngưKaYsời lKaYsàm gìNDXV đUbE3i lXvN7âu XvN7quá vXvN7ậy?" TốKaYsng NDXVVinh HiểXvN7n tXvN7ức g6Av2iận nói.

"Do XvN7ông chủKaYs 6Av2đi nhan6Av2h qUbE3uá thôXvN7i. ChNDXVúng tô6Av2i cò6Av2n pKaYshải XvN7xách đốngUbE3 đồXvN7 kiNDXVa KaYsnữa." MỹNDXV HuUbE3ệ nói.

"Lần sa6Av2u đi6Av2 nXvN7hanh mộtKaYs chút.UbE3 XvN7Tôi không6Av2 UbE3có nhiềUbE3u thờiXvN7 giXvN7an đâu."

Mỹ HuệUbE3 gườmNDXV TUbE3ống KaYsVinh HiểKaYsn q6Av2ua gươnKaYsg 6Av2chiếu hậu.KaYs CôKaYs biKaYsết ng6Av2ay UbE3mà, KaYsông chủ6Av2 củKaYsa NDXVcô sẽXvN7 chKaYsẳng tNDXVử tếKaYs nổiXvN7 b6Av2a 6Av2ngày đâuNDXV. HứNDXV! ĐồNDXV ôngNDXV chKaYsủ UbE3đáng ghét.

Chiếc BMXvN7W KaYsđang chạKaYsy vKaYsề biệt6Av2 thự.6Av2 ThXvN7iên UbE3Thiên đUbE3ang láiKaYs UbE3xe cònUbE3 M6Av2ỹ HKaYsuệ cứUbE3 UbE3nhìn TốngNDXV UbE3Vinh XvN7Hiển KaYsqua gNDXVương chi6Av2ếu hậu.XvN7 HắnKaYs đan6Av2g nhắmNDXV 6Av2mắt nXvN7gả lXvN7ưng KaYsra sauXvN7, nKaYsgồi chéXvN7o cKaYshân. XvN7Mỹ HuệNDXV hiệNDXVn đangUbE3 muốn6Av2 XvN7ghé qKaYsua phòXvN7ng tr6Av2ọ KaYsđể đXvN7ưa đồUbE3 NDXVcho KaYsHùng. NhưUbE3ng mà..6Av2. đểUbE3 điXvN7 được6Av2 thìUbE3 cNDXVô phảiKaYs cóUbE3 sXvN7ự đ6Av2ồng XvN7ý NDXVcủa ngườiUbE3 KaYsđàn 6Av2ông nKaYsày. ThNDXVật UbE3là rắcKaYs rối,XvN7 UbE3biết vậKaYsy UbE3cô đừ6Av2ng nóiXvN7 dNDXVối XvN7làm gì.

"Có KaYschuyện gìUbE3 sao?KaYs" UbE3Bỗng dưngXvN7 TốNDXVng ViNDXVnh HiểnXvN7 mNDXVở mắtKaYs NDXVkhiến UbE3Mỹ HuệKaYs giậtKaYs mình.NDXV ThNDXVân làNDXV lKaYsão XvN7đại KaYstất nhiênXvN7 XvN7hắn cũKaYsng NDXVsẽ KaYsbiết đượcNDXV cóNDXV 6Av2ai UbE3đó đanNDXVg qNDXVuan UbE3sát mXvN7ình.

"Không XvN7có gì!"UbE3 M6Av2ỹ HuệXvN7 UbE3thu hồUbE3i lạXvN7i áUbE3nh mắUbE3t đKaYsang nhìnUbE3 T6Av2ống VXvN7inh Hiển.

"Mau nóXvN7i đi.NDXV VớiNDXV tí6Av2nh cKaYsách củUbE3a 6Av2em nế6Av2u NDXVđể cUbE3huyện 6Av2gì tro6Av2ng lò6Av2ng mãi6Av2 sUbE3ẽ gNDXVây rUbE3a 6Av2cuộc hXvN7ỗn lo6Av2ạn đó."

Mỹ H6Av2uệ gườm6Av2 TốXvN7ng VXvN7inh Hiể6Av2n. Còn6Av2 ThXvN7iên ThKaYsiên UbE3bên cạnhXvN7 thNDXVì cườXvN7i thầm.

"Tôi... tôiXvN7..." 6Av2Mỹ HuệXvN7 ấUbE3p úUbE3ng. 6Av2"Tôi... tôiXvN7 muUbE3ốn... NDXVvề 6Av2đưa đồXvN7 c6Av2ho eUbE3m XvN7trai." 6Av2

Tống VinKaYsh KaYsHiển ngNDXVhe vậKaYsy li6Av2ền XvN7cau mày.

"Không cho."

"Tại saNDXVo?" Mỹ6Av2 HNDXVuệ hoảngXvN7 hốtXvN7 quaUbE3y xuống.

"Bởi vXvN7ì... UbE3" NDXVTống VinKaYsh HiểnNDXV nởXvN7 UbE3nụ cườXvN7i 6Av2nham hiểm.6Av2 "TôiKaYs thích."

"..." MUbE3ỹ HuệUbE3 c6Av2ó chúXvN7t tứcKaYs XvN7giận. NDXVÔng chủNDXV XvN7không KaYscho UbE3tôi XvN7đi bởiXvN7 v6Av2ì UbE3ông chXvN7ủ thXvN7ích thôNDXVi XvN7sao? "ÔNDXVng c6Av2hủ! TôXvN7i chỉUbE3 gh6Av2é qu6Av2a đưa6Av2 KaYsđồ tKaYshôi mà6Av2." CáXvN7ch nàyNDXV UbE3không được6Av2 tKaYshì NDXVdùng cáchXvN7 kháXvN7c. MỹXvN7 HuệXvN7 XvN7hạ gKaYsiọng, giUbE3ọng nói6Av2 UbE3cố gặ6Av2ng lênUbE3 chKaYso cXvN7ó chKaYsút d6Av2ễ thương,UbE3 6Av2đôi mắtNDXV 6Av2long lUbE3anh 6Av2chớp XvN7chớp nhìnKaYs KaYsTống VXvN7inh HiểNDXVn rUbE3a vẻUbE3 đángXvN7 thUbE3ương. NUbE3hưng mà...

"Không." CáUbE3ch ấyUbE3 khKaYsông KaYsbao NDXVgiờ hUbE3ạ gụcUbE3 đưKaYsợc XvN7người đ6Av2àn ônNDXVg 6Av2sắt đKaYsá XvN7này. UbE3Nếu những6Av2 điệu6Av2 NDXVbộ dễNDXV thươngKaYs UbE3có KaYsthể làXvN7m Tốn6Av2g VinKaYsh H6Av2iển UbE3xiêu lUbE3òng UbE3thì giờUbE3 này6Av2, hắnXvN7 khKaYsông phNDXVải ngồiUbE3 trênNDXV chiếNDXVc xNDXVe đắ6Av2t tiềnXvN7 nàNDXVy 6Av2mà lUbE3à đangXvN7 điKaYs trênXvN7 chiế6Av2c cầuNDXV NạiUbE3 Hà.

Nhưng 6Av2mà MỹNDXV HuệUbE3 6Av2thì khXvN7ác. CUbE3ô NDXVrất đNDXVặc biệ6Av2t đố6Av2i vUbE3ới TốnNDXVg ViUbE3nh HiểnXvN7 n6Av2ên kh6Av2i MXvN7ỹ HuệNDXV quyếtKaYs chíUbE3 khUbE3ông bỏXvN7 cuKaYsộc mKaYsà tiếNDXVp tụcKaYs UbE3làm vàiKaYs bKaYsộ mKaYsặt dUbE3ễ thư6Av2ơng khácNDXV thì6Av2 6Av2Tống XvN7Vinh 6Av2Hiển liềnUbE3 bịUbE3 lUbE3àm cNDXVho 6Av2xiêu lNDXVòng. Hắ6Av2n khôngKaYs muốUbE3n KaYsthừa nhậnKaYs 6Av2nhưng đúnNDXVg l6Av2à chXvN7ỉ cXvN7ó côNDXV mớiUbE3 cUbE3ó tXvN7hể khiếnXvN7 hắUbE3n UbE3dễ 6Av2dàng đứngUbE3 trê6Av2n KaYscầu N6Av2ại HàKaYs hơn.

"Thôi đượXvN7c rồiKaYs." CuốiUbE3 6Av2cùng thXvN7ì TốngNDXV 6Av2Vinh HiểXvN7n 6Av2cũng thuNDXVa cuộ6Av2c. "NUbE3hưng XvN7tôi 6Av2chỉ NDXVcho 6Av2em mườiKaYs phú6Av2t t6Av2hôi đấy."

"Tôi biNDXVết rUbE3ồi. UbE3Cảm 6Av2ơn anh.NDXV" M6Av2ỹ HKaYsuệ h6Av2ào h6Av2ứng cUbE3ười tUbE3hật tươ6Av2i. NDXVThấy cô6Av2 vậy,KaYs TốNDXVng 6Av2Vinh HiNDXVển cũngXvN7 bất6Av2 giáNDXVc cườNDXVi KaYstheo. HắnUbE3 khôNDXVng biết6Av2 vNDXVì sXvN7ao UbE3mà mKaYsỗi 6Av2lần UbE3thấy cXvN7ô cưUbE3ời NDXVhắn rấtKaYs XvN7vui, UbE3còn lKaYsúc cKaYsô buồn,UbE3 bịUbE3 thươUbE3ng thìKaYs trNDXVái ti6Av2m hắnKaYs thắtNDXV lạUbE3i, hXvN7ắn kUbE3hông chUbE3ịu nổiXvN7 màUbE3 mUbE3uốn NDXVôm côKaYs vUbE3ào lNDXVòng. 6Av2Vậy KaYsnên hắKaYsn hứaUbE3 sẽNDXV luUbE3ôn là6Av2m cNDXVô cXvN7ười, sKaYsẽ khôn6Av2g đKaYsể côKaYs khócUbE3 NDXVvà cUbE3hịu nhiềuXvN7 UbE3đau kKaYshổ. BNDXVí NDXVmật kKaYsia hắnNDXV sẽNDXV giấUbE3u UbE3thật UbE3kĩ, KaYsai NDXVdám XvN7để XvN7cô biếtNDXV đượcNDXV tUbE3hì KaYshắn sNDXVẽ KaYsgiúp ngườiNDXV đóKaYs đứXvN7ng tUbE3rên cầuUbE3 NạKaYsi KaYsHà XvN7sớm hNDXVơn NDXVdự tính.

Chiếc KaYsxe XvN7BMW đUbE3ổi hướng6Av2. Th6Av2iên ThiUbE3ên nãyXvN7 gUbE3iờ XvN7ngồi ngKaYshe MỹNDXV HuệNDXV vàKaYs TốnUbE3g 6Av2Vinh HiUbE3ển nóXvN7i chuyệnKaYs màXvN7 khNDXVông hKaYsiểu vNDXVì s6Av2ao XvN7cô KaYslại thKaYsấy vôUbE3 KaYscùng 6Av2khó NDXVchịu. MXvN7ỹ HuKaYsệ UbE3có thể6Av2 thâUbE3n vớiKaYs XvN7ông chủ6Av2 UbE3như tUbE3hế 6Av2thì NDXVcô phảiUbE3 vuNDXVi mớiNDXV đúUbE3ng. Đô6Av2i l6Av2úc NDXVThiên Th6Av2iên cUbE3ảm thấyXvN7 cô6Av2 KaYsđã bỏXvN7 NDXVquên UbE3thứ NDXVgì đNDXVó rXvN7ất XvN7quan trọng...

Dừng trước6Av2 nNDXVhà tXvN7rọ, 6Av2Mỹ XvN7Huệ KaYstức tốcKaYs lôUbE3i ThiXvN7ên Thiê6Av2n cùnKaYsg 6Av2xuống XvN7xe, nhanUbE3h chóngNDXV xách6Av2 túUbE3i đồNDXV rồiKaYs vàKaYso nh6Av2à, cònXvN7 TốnUbE3g ViUbE3nh HiểnUbE3 XvN7ngồi đNDXVợi tUbE3rong xUbE3e.

"Hùng à!XvN7" VXvN7ừa KaYsvào phònKaYsg MỹXvN7 Huệ6Av2 đUbE3ã đNDXVi tìNDXVm cậUbE3u XvN7em trXvN7ai 6Av2của mình.

"Cậu kXvN7éo mìnhKaYs vàXvN7o đâNDXVy XvN7chi vậy?KaYs MìKaYsnh ởUbE3 ngoKaYsài xNDXVe vớiUbE3 ôXvN7ng ch6Av2ủ NDXVlà NDXVđược rồi."XvN7 ThiêKaYsn ThXvN7iên kKaYséo tXvN7ay MUbE3ỹ HuNDXVệ nói.

"Không đưKaYsợc. ÔKaYsng chủKaYs XvN7là ngXvN7ười KaYsrất UbE3thích bắtUbE3 nKaYsạt ngườiNDXV khácUbE3, lạUbE3i KaYscòn có6Av2 cNDXVhút bệnhXvN7 nữa.NDXV CậXvN7u 6Av2ở UbE3một UbE3mình UbE3với aNDXVnh tKaYsa UbE3thế nàoKaYs cũXvN7ng 6Av2bị aKaYsnh 6Av2ta NDXVlàm KaYscho 6Av2tẩu hỏNDXVa nh6Av2ập ma."

Thiên ThXvN7iên 6Av2hơi bất6Av2 ngờ.UbE3 Tốn6Av2g ViXvN7nh HiểNDXVn 6Av2mà côUbE3 biếUbE3t không6Av2 bNDXVao giờXvN7 chuyênNDXV điUbE3 bắtUbE3 nạt.KaYs NóiKaYs đúnXvN7g NDXVhơn tKaYshì sởNDXV 6Av2thích củaKaYs UbE3hắn NDXVta là6Av2 XvN7tra tUbE3ấn ngườiNDXV khá6Av2c. CXvN7hứ chuyệNDXVn bUbE3ắt nạtXvN7 tNDXVhì hNDXVơi XvN7bị nhụcKaYs mNDXVặt T6Av2ống NDXVlão đạXvN7i lừng6Av2 danXvN7h. CóUbE3 lKaYsẽ MỹKaYs NDXVHuệ 6Av2lo lắn6Av2g quáKaYs rồi.

"Hôm naKaYsy cKaYsậu được6Av2 nghỉKaYs viNDXVệc 6Av2sao?" BỗnKaYsg mộNDXVt giọNDXVng c6Av2on NDXVtrai vaNDXVng lên.

Gia KaYsÂn vừa6Av2 điXvN7 đâu6Av2 đNDXVó vềNDXV, thấyXvN7 NDXVcửa phòUbE3ng mởNDXV đUbE3oán 6Av2là MXvN7ỹ HuXvN7ệ vềNDXV nê6Av2n XvN7vui vKaYsẻ NDXVchạy tớiXvN7. UbE3Anh ngồiKaYs bệchKaYs UbE3xuống KaYsđất cởUbE3i giày.

"Không 6Av2có. 6Av2Mình gXvN7hé KaYsqua đểKaYs đưaKaYs đNDXVồ TếtUbE3 UbE3cho Hùng.UbE3 HùXvN7ng đUbE3âu rồi?"

"Mình khUbE3ông biếXvN7t nNDXVữa." CởiUbE3 giàKaYsy KaYsxong, GUbE3ia ÂnNDXV XvN7đến ngaUbE3y bê6Av2n MỹKaYs Huệ.XvN7 "XvN7Đồ XvN7Tết saoXvN7? CứXvN7 đưaKaYs cKaYsho mUbE3ình. KhUbE3i NDXVnào HùNDXVng 6Av2về mìnKaYsh sẽUbE3 đư6Av2a XvN7giúp cUbE3ho."

"Ừ. XvN7Nhờ cậuKaYs vậy."XvN7 MKaYsỹ H6Av2uệ nhìXvN7n sanXvN7g ThiênUbE3 ThiUbE3ên, k6Av2éo côKaYs vềKaYs UbE3phía mìnhUbE3. "À,NDXV đâKaYsy lUbE3à ThiêUbE3n ThiênKaYs NDXVbạn mìnhKaYs. Còn6Av2 đ6Av2ây làKaYs GiUbE3a ÂKaYsn, NDXVbạn Hùng."

Hai từUbE3 "6Av2bạn HùnNDXVg" khiếUbE3n GiNDXVa ÂXvN7n vXvN7ô cùXvN7ng hụtUbE3 hẫnUbE3g. 6Av2Cậu cầnNDXV gKaYsì pNDXVhải giớiXvN7 KaYsthiệu nhưUbE3 vậyXvN7? KhUbE3ông giớiUbE3 tUbE3hiệu mìn6Av2h làUbE3 bUbE3ạn cậu6Av2 được6Av2 à6Av2? ThậtNDXV mấtKaYs hứng!

Mỹ 6Av2Huệ thUbE3ấy ThiUbE3ên ThiNDXVên vàKaYs XvN7Gia 6Av2Ân nhìKaYsn XvN7và bXvN7ắt taKaYsy XvN7nhau khô6Av2ng cUbE3ó vẻNDXV KaYsgì x6Av2a UbE3lạ nên6Av2 n6Av2ghi ngờ6Av2 hỏi.

"Hai nKaYsgười bKaYsiết nhaXvN7u sao?"

"Không cóNDXV." UbE3Cả haUbE3i đềuXvN7 lớnUbE3 tiếnXvN7g đKaYsồng thanh.

Mỹ HKaYsuệ trềXvN7 m6Av2ôi. 6Av2Không ph6Av2ải tXvN7hì thô6Av2i, làXvN7m KaYsgì dữUbE3 vXvN7ậy, lNDXVàm ngườiUbE3 XvN7ta giậtXvN7 cảNDXV mình.

Sau kNDXVhi tạ6Av2m biệt6Av2 GNDXVia Â6Av2n, MỹNDXV HUbE3uệ vXvN7à TNDXVhiên ThiêXvN7n trNDXVở lạXvN7i x6Av2e. UbE3Nhưng mXvN7à MKaYsỹ HuệKaYs vẫnXvN7 còKaYsn chNDXVút ngUbE3hi nKaYsgờ vềKaYs mố6Av2i quaNDXVn XvN7hệ gXvN7iữa Gi6Av2a ÂKaYsn và6Av2 ThUbE3iên ThiêNDXVn. UbE3Cô cảKaYsm tNDXVhấy KaYsgiữa hUbE3ai ngườiKaYs UbE3họ cKaYsó t6Av2hứ g6Av2ì đUbE3ó, cả6Av2m gXvN7iác 6Av2hai ngườiKaYs họNDXV UbE3đã UbE3từng qNDXVuen b6Av2iết. KaYsCô nhUbE3ất đNDXVịnh hXvN7ỏi phả6Av2i TKaYshiên Thiên6Av2 bằNDXVng được.

Vừa KaYsngồi vàoKaYs xeXvN7, KaYsMỹ HuệNDXV NDXVđã UbE3có cảmUbE3 gUbE3iác lạnXvN7h sKaYsóng lưng.KaYs CUbE3ô nhìnXvN7 gươngUbE3 chiếNDXVu XvN7hậu thìKaYs NDXVthấy ônKaYsg KaYschủ đangNDXV n6Av2hìn mìXvN7nh chằmNDXV chằmNDXV nhưKaYs UbE3muốn KaYsăn tươiNDXV nXvN7uốt sống.

"Em XvN7trễ mộtNDXV pKaYshút NDXVba mươiNDXV sáu6Av2 gNDXViây. 6Av2Em địnhUbE3 chọ6Av2n hìXvN7nh phạ6Av2t nào6Av2 đây?XvN7" TốngKaYs KaYsVinh HKaYsiển cườiXvN7 nhaNDXVm nhở6Av2. XvN7Mỗi lXvN7ần hắn6Av2 XvN7cười 6Av2như XvN7vậy, 6Av2Mỹ KaYsHuệ lạ6Av2i nổUbE3i lêXvN7n KaYscảm gNDXViác ớUbE3n lNDXVạnh. NhưnUbE3g màNDXV, mộtUbE3 phútKaYs bKaYsa mưKaYsơi s6Av2áu giXvN7ây ưNDXV? TKaYshật kKaYshông thUbE3ể tiKaYsn đượNDXVc 6Av2ông cKaYshủ 6Av2lại KaYschơi KaYstrò trẻKaYs coUbE3n nhưNDXV vậy...

Chương 41:

"Ông chủUbE3 à!UbE3 SNDXVao 6Av2anh lại6Av2 có6Av2 thXvN7ể trẻ6Av2 NDXVcon nUbE3hư thếXvN7 cNDXVhứ?" MKaYsỹ HuệNDXV 6Av2tức gKaYsiận nói.

"Em NDXVdám nXvN7ói XvN7tôi NDXVvậy sNDXVao?" DùKaYs câ6Av2u nó6Av2i củaNDXV Tống6Av2 ViNDXVnh HiểKaYsn XvN7có vẻNDXV nUbE3hư UbE3hắn đXvN7ang tứcUbE3 KaYsgiận nUbE3hưng thậtNDXV XvN7ra thKaYsì kUbE3hông. HắnNDXV hiệnXvN7 g6Av2iờ đUbE3ang UbE3rất suXvN7ng sướ6Av2ng tron6Av2g 6Av2lòng, NDXVhắn đaUbE3ng ngXvN7hĩ x6Av2em nênKaYs phạNDXVt XvN7cô UbE3như thếXvN7 nào.

Mỹ HuệNDXV khôngNDXV cXvN7ãi nữKaYsa UbE3mà tứNDXVc XvN7giận XvN7ngồi vàoXvN7 UbE3ghế KaYstài x6Av2ế. MỹXvN7 HUbE3uệ khởiNDXV động6Av2 6Av2xe rồiXvN7 UbE3giận dNDXVữ chạyKaYs đi.

"Cậu KaYsnói dốUbE3i mXvN7ình saoUbE3? MìnNDXVh nKaYshớ cậuUbE3 khôNDXVng biUbE3ết UbE3lái UbE3xe mà."KaYs ThiênKaYs ThUbE3iên NDXVthắc mNDXVắc hỏi.

"Ừ thìKaYs khUbE3ông biếUbE3t." CâuUbE3 trNDXVả lUbE3ời v6Av2ô tKaYsư XvN7như UbE3không cóKaYs cKaYshuyện gìXvN7 KaYscủa MỹXvN7 6Av2Huệ khiXvN7ến KaYsThiên ThiênKaYs UbE3và TốngUbE3 ViUbE3nh NDXVHiển UbE3phải hốNDXVt hoảXvN7ng 6Av2nhìn cô.

"Vậy tNDXVại sXvN7ao NDXVem NDXVcòn dámXvN7 láKaYsi 6Av2xe chứ?XvN7" TốngXvN7 VinXvN7h HiểnNDXV lúKaYsc nNDXVày KaYscũng hoảnUbE3g lKaYsao đếNDXVn trưUbE3ớc XvN7hỏi MKaYsỹ Huệ.

Mỹ HuệNDXV liếcUbE3 xéoUbE3 Tống6Av2 VinKaYsh Hi6Av2ển mộtKaYs cáiUbE3. 6Av2Tất 6Av2nhiên 6Av2là đểUbE3 trảNDXV thKaYsù aNDXVnh rồi.UbE3 TrưUbE3ớc khUbE3i phạt6Av2 tôiXvN7 tUbE3hì tUbE3ôi phKaYsải phạXvN7t a6Av2nh tXvN7rước đKaYsể hảNDXV giận.

"Tôi lúc6Av2 trướcUbE3 có6Av2 tậpUbE3 láiXvN7 v6Av2ài lần."

Nghe XvN7Mỹ XvN7Huệ nóiXvN7 vậy,UbE3 UbE3hai ngườiKaYs kiKaYsa liềUbE3n thởXvN7 p6Av2hào UbE3nhẹ nhõm.

"Nhưng NDXVmà mỗiKaYs lKaYsần l6Av2ái đUbE3i c6Av2hưa đượcNDXV 6Av2lâu tXvN7hì phảiNDXV tKaYsrả KaYsxe lKaYsại." MXvN7ỹ HuệXvN7 lạiKaYs nKaYsói tiếp.

"Tại sao6Av2?" TốngNDXV ViUbE3nh Hi6Av2ển caUbE3u màyNDXV hỏi.NDXV TựKaYs nKaYshiên hắnUbE3 cóKaYs NDXVcảm giKaYsác bấUbE3t an.

"Bởi vìKaYs XvN7lúc nàoKaYs tUbE3ôi KaYscũng NDXVkhiến KaYscho cNDXVhiếc 6Av2xe phảiUbE3 đ6Av2i bXvN7ão dưỡn6Av2g. VậKaYsy nêKaYsn bUbE3ây giờXvN7 k6Av2hi tNDXVôi đếnXvN7 NDXVtập láiUbE3, chẳngKaYs KaYsai chNDXVo UbE3tôi mướnXvN7 xUbE3e cả."

"Cái gUbE3ì?" H6Av2ai n6Av2gười kiNDXVa đ6Av2ồng than6Av2h lKaYsa lên.

"Vậy... đKaYsừng nóiKaYs 6Av2cậu cũngUbE3 chưa.XvN7.. c6Av2ó bằngUbE3 lá6Av2i?" Thiê6Av2n ThiênNDXV nuNDXVốt nướcUbE3 bKaYsọt hỏi.

"Đúng UbE3vậy." MỹKaYs KaYsHuệ quNDXVay lại6Av2 nhìn6Av2 XvN7Tống 6Av2Vinh HiNDXVển, 6Av2cô nởKaYs n6Av2ụ cười6Av2 không6Av2 thểUbE3 giKaYsan xảUbE3o hơn.

"Này, cônXvN7g XvN7an kìaKaYs!" TUbE3hật tìnUbE3h cờ,KaYs đúngUbE3 KaYslúc đóKaYs cảnhNDXV sá6Av2t giaXvN7o th6Av2ông đanNDXVg đứngNDXV bXvN7ên đường.

"Được rồi,6Av2 cứUbE3 bìNDXVnh tĩnNDXVh đXvN7i UbE3thẳng." TốngNDXV V6Av2inh HiểnNDXV nói.

Nhưng Mỹ6Av2 HuệXvN7 UbE3lại bKaYsỏ lNDXVời 6Av2hắn rKaYsa ngXvN7oài. KaYsCô bỗngKaYs NDXVdưng tNDXVăng tốNDXVc kKaYshiến ThiêUbE3n Thiên6Av2 và6Av2 NDXVTống VinXvN7h UbE3Hiển phảNDXVi NDXVngả XvN7người rNDXVa sXvN7au. TronXvN7g lònUbE3g đềuUbE3 cKaYsho UbE3rằng, KaYsMỹ HuệNDXV đãNDXV đ6Av2iên thậUbE3t rồi!

***

Tống VinNDXVh HiKaYsển, MXvN7ỹ HKaYsuệ v6Av2à ThXvN7iên TNDXVhiên đangKaYs ngXvN7ồi chờXvN7 ởNDXV đồKaYsn cNDXVảnh XvN7sát. Mỹ6Av2 Huệ6Av2 thìNDXV đaNDXVng rấKaYst NDXVvui sướngXvN7, cò6Av2n Tốn6Av2g ViNDXVnh 6Av2Hiển dNDXVù thậtKaYs sựKaYs KaYsrất tứKaYsc giậNDXVn nhưUbE3ng NDXVphải kXvN7ìm nén.XvN7 HắnXvN7 khôngUbE3 biXvN7ểu lộNDXV sựNDXV tứcNDXV XvN7giận rNDXVa mặNDXVt nhưngKaYs khôngXvN7 khíXvN7 xunNDXVg quUbE3anh hắXvN7n tràNDXVn 6Av2đầy XvN7ma kUbE3hí. HắKaYsn khUbE3ông ngờXvN7 coKaYsn chuNDXVột nhắtXvN7 KaYsnày KaYslại dKaYsám chơiKaYs hXvN7ắn nNDXVhư vậy.XvN7 DámUbE3 tựNDXV ýUbE3 KaYstăng tốcNDXV xUbE3e, lạiKaYs cKaYsòn tXvN7ự độngXvN7 chNDXVạy đếUbE3n chỗ6Av2 cảnhUbE3 sát6Av2 vàKaYs cònXvN7 tựUbE3 khaNDXVi mXvN7ình KaYschưa cóKaYs bằngUbE3 láiNDXV dù6Av2 chNDXVưa aKaYsi hỏKaYsi gìUbE3. 6Av2Người như6Av2 hắ6Av2n XvN7mà UbE3lại bXvN7ị côXvN7 h6Av2ại phNDXVải vàoXvN7 đ6Av2ây. 6Av2Từ trướcNDXV đếnUbE3 nayXvN7, chKaYsưa XvN7có a6Av2i dKaYsám XvN7đối XvN7xử KaYsvới UbE3hắn nhXvN7ư vậXvN7y. Được6Av2 NDXVrồi, cKaYsô NDXVgan KaYslắm! Hã6Av2y chờ6Av2 đấy!

Thiên XvN7Thiên nXvN7hìn MỹXvN7 Huệ6Av2 màKaYs khônNDXVg nUbE3gừng thươ6Av2ng tiếcXvN7 cKaYsho côKaYs. Cô6Av2 đã6Av2 biết6Av2 v6Av2ì sXvN7ao 6Av2làm hầu6Av2 6Av2gái củUbE3a TổngUbE3 KaYsVinh HiKaYsển thảnUbE3h tNDXVhơi KaYsnhưng lương6Av2 caKaYso rồXvN7i. ĐóKaYs KaYslà UbE3ở hoàNDXVi KaYsvới người6Av2 6Av2bị tâmXvN7 lUbE3ý UbE3như ônXvN7g c6Av2hủ, sNDXVau mUbE3ột KaYsthời giXvN7an Mỹ6Av2 HuKaYsệ UbE3chắc NDXVchắn NDXVđã bịUbE3 ảnh6Av2 hưởngUbE3 NDXVtheo. KhXvN7ông ng6Av2hi nNDXVgờ gìXvN7 nKaYsữa. MNDXVỹ HuNDXVệ bỗngNDXV dưngKaYs tNDXVhú XvN7nhận KaYstội, kh6Av2i bị6Av2 bắtXvN7 vàUbE3o UbE3đồn UbE3thì kKaYshông những6Av2 khôngUbE3 lXvN7o lắXvN7ng màUbE3 cNDXVòn rUbE3ất tươXvN7i tXvN7ỉnh. 6Av2Mỹ NDXVHuệ c6Av2hắn chXvN7ắn cũngXvN7 đãUbE3 b6Av2ị loạnXvN7 XvN7trí XvN7rồi. Ôi6Av2 trờiUbE3 ơiNDXV! BạnUbE3 củaKaYs tôKaYsi bị6Av2 TốngNDXV VUbE3inh HiUbE3ển hạiUbE3 cUbE3ho XvN7thê thảmNDXV rồi!

"Tống KaYschủ tịch.NDXV" BỗnXvN7g mUbE3ột viêKaYsn cảnUbE3h sátUbE3 XvN7đi tớiNDXV chUbE3ỗ NDXVba ngườiUbE3 họ.

Mỹ HUbE3uệ nhậXvN7n rXvN7a TuấKaYsn KUbE3iệt điKaYs đằngUbE3 XvN7sau ô6Av2ng taUbE3. CôKaYs cũnKaYsg UbE3đã XvN7gặp aKaYsnh rất6Av2 nUbE3hiều lNDXVần nhưKaYsng KaYschưa NDXVlần nàKaYso tiKaYsếp x6Av2úc nóUbE3i chuyện.XvN7 N6Av2hững cuUbE3ộc XvN7nói chuyệXvN7n gầUbE3n đ6Av2ây cũnXvN7g chỉUbE3 KaYslà UbE3lời dặnKaYs UbE3dò cô6Av2 phảiUbE3 KaYschăm sócUbE3 ôUbE3ng chủXvN7 thậtUbE3 tốt,NDXV nhữngNDXV thứUbE3 ôn6Av2g chủKaYs khô6Av2ng thXvN7ích,... tấtXvN7 cảXvN7 đ6Av2ều liênUbE3 q6Av2uan đếnKaYs ôngUbE3 ch6Av2ủ. MỹUbE3 HuệUbE3 thấ6Av2y rằngNDXV TuUbE3ấn KiệtNDXV NDXVrất tố6Av2t vớiUbE3 KaYsông chủ,NDXV XvN7là cánKaYsh t6Av2ay pKaYshải cKaYsủa hUbE3ắn 6Av2ta nhưng...KaYs CôXvN7 kKaYshông ưUbE3a TuấnKaYs 6Av2Kiệt cUbE3hút nàoNDXV. NgưKaYsời gNDXVì màNDXV lúcNDXV nàoUbE3 NDXVcũng tUbE3ỏ vẻXvN7 lạKaYsnh lùng,6Av2 khônUbE3g 6Av2nở lNDXVấy mXvN7ột nKaYsụ cười.KaYs TuUbE3y ôngKaYs cKaYshủ củaUbE3 NDXVcô đúXvN7ng lUbE3à lạnhKaYs KaYslùng thKaYsật XvN7nhưng hắXvN7n tKaYsa cóNDXV lúcXvN7 cười6Av2 vớiKaYs côNDXV, biểuXvN7 hi6Av2ện cảm6Av2 xNDXVúc. NDXVCòn TuấnUbE3 Kiệt,UbE3 NDXVcô đoán6Av2 lXvN7à sẽXvN7 khôXvN7ng XvN7có tKaYshứ g6Av2ì NDXVcó tXvN7hể khiếnKaYs KaYsanh UbE3ta cười.

"Ông cKaYshủ." TuấNDXVn KKaYsiệt nói.

Nhìn tNDXVhấy TuấKaYsn KiệtUbE3, TốUbE3ng VinXvN7h HiểnNDXV liNDXVền đứngXvN7 NDXVdậy, KaYshai taUbE3y đútKaYs vàNDXVo túiUbE3 NDXVquần rXvN7ồi KaYsu NDXVám 6Av2bỏ đKaYsi. KaYsTuấn KiệtXvN7 6Av2trước khNDXVi điNDXV the6Av2o ôKaYsng chủNDXV, khôngXvN7 quNDXVên trừn6Av2g mắNDXVt vớ6Av2i XvN7Mỹ HuUbE3ệ. CXvN7ô bUbE3ĩu môi.UbE3 LúcKaYs n6Av2ào cũngXvN7 vUbE3ậy, KaYsanh UbE3ta l6Av2úc nKaYsào cũ6Av2ng trừngKaYs mắNDXVt vớKaYsi cô.

"Cậu lKaYsàm g6Av2ì UbE3mà NDXVđể XvN7anh tNDXVa ghétNDXV vUbE3ậy?" 6Av2Thiên ThUbE3iên th6Av2ấy đư6Av2ợc cáUbE3i trừnNDXVg mNDXVắt 6Av2đó TuấnUbE3 KiNDXVệt, liềXvN7n 6Av2quay sanNDXVg hỏiKaYs KaYsMỹ Huệ.

"Mình UbE3cũng khô6Av2ng biếtKaYs. ChNDXVắc làKaYs vUbE3ì 6Av2mình luNDXVôn lUbE3àm cKaYsho ôNDXVng c6Av2hủ tứcUbE3 giận."

"Thì rXvN7a KaYslà vậyUbE3." TNDXVhiên ThiênKaYs XvN7nhìn KaYstheo bUbE3óng dXvN7áng 6Av2của TuấXvN7n NDXVKiệt. "XvN7Mình thXvN7ấy NDXVanh tKaYsa cóKaYs vẻUbE3 rNDXVất tốUbE3t bụng."

"Hả? 6Av2Tốt bụnNDXVg ưNDXV?" Mỹ6Av2 HuXvN7ệ trUbE3ề môi.6Av2 "NDXVDo 6Av2cậu chưUbE3a tiếpXvN7 6Av2xúc vớNDXVi 6Av2anh XvN7ta thôi."

Dù MỹXvN7 6Av2Huệ nó6Av2i vậyNDXV nhUbE3ưng ThiKaYsên ThXvN7iên vẫKaYsn cảm6Av2 thấXvN7y TuấnXvN7 KiệtNDXV kUbE3hông UbE3phải UbE3người lạnhKaYs lùngKaYs nhXvN7ư thếUbE3. MớKaYsi gặNDXVp anKaYsh nhưnUbE3g côXvN7 khôngXvN7 cóKaYs KaYscảm giácUbE3 NDXVanh lUbE3à ngưXvN7ời xUbE3ấu, k6Av2hó gần.KaYs NgượcNDXV lại,XvN7 6Av2cô lạNDXVi cóUbE3 cảKaYsm giáXvN7c rất6Av2 t6Av2hân XvN7quen với6Av2 anh.

***

Về biệtNDXV KaYsthự, MXvN7ỹ HuệNDXV v6Av2à TNDXVuấn 6Av2Kiệt theXvN7o Tống6Av2 ViUbE3nh HiểUbE3n lêUbE3n NDXVlầu NDXVba. Hiệ6Av2n giờNDXV MỹKaYs XvN7Huệ đa6Av2ng đứn6Av2g đốKaYsi diệnXvN7 vớ6Av2i TốngUbE3 Vi6Av2nh HiểNDXVn. NDXVHắn đaNDXVng nXvN7gồi t6Av2rên gNDXVhế sophaUbE3, gươngKaYs mặtUbE3 hiệnUbE3 NDXVrõ NDXVsự tứ6Av2c giận.UbE3 MỹXvN7 UbE3Huệ thừNDXVa biếNDXVt 6Av2rằng hắnUbE3 đaNDXVng sUbE3uy nXvN7ghĩ hNDXVình phạtKaYs dKaYsành chXvN7o UbE3cô. NDXVNhưng côNDXV khô6Av2ng sNDXVợ đâu.KaYs PKaYshạt thKaYsì phNDXVạt, 6Av2dù sUbE3ao 6Av2cô cũKaYsng đã6Av2 thỏaXvN7 NDXVmãn vớiUbE3 6Av2trò k6Av2ia rồKaYsi. NgườiUbE3 nhưUbE3 XvN7ông cXvN7hủ chắUbE3c chKaYsẳng bXvN7ao giNDXVờ bNDXVị bắtUbE3 vàNDXVo đồn6Av2, vậ6Av2y nKaYsên cKaYsô hạiXvN7 XvN7hắn tUbE3a nhưKaYs vậy,XvN7 UbE3cô khKaYsông còKaYsn gìNDXV 6Av2để hốKaYsi tiếc.NDXV NhưXvN7ng màKaYs nhUbE3iều lúcNDXV MỹKaYs HuệXvN7 XvN7suy ngUbE3hĩ, XvN7Tống VXvN7inh HiNDXVển chUbE3ọn hXvN7ầu 6Av2gái lKaYsà đểNDXV cXvN7ó 6Av2người đểKaYs hắn6Av2 tXvN7a NDXVbắt XvN7nạt. GiNDXVống 6Av2như MXvN7ỹ HuệKaYs vậy,NDXV c6Av2ô làKaYsm hầuXvN7 NDXVgái chNDXVo ông6Av2 chủKaYs nh6Av2ưng kXvN7hông làmUbE3 NDXVbất cNDXVứ việcKaYs nặn6Av2g nàoUbE3. SuốtUbE3 ngàyXvN7 6Av2chỉ biếtUbE3 cãiKaYs nKaYshau vớiUbE3 ônNDXVg chủ,NDXV để6Av2 c6Av2ho ông6Av2 chủ6Av2 bắUbE3t nạtUbE3. ĐúUbE3ng lXvN7à côn6Av2g v6Av2iệc nhẹNDXV lươnUbE3g UbE3cao, 6Av2ai cũXvN7ng muốn.

"Tuấn Kiệt.NDXV" TNDXVống ViNDXVnh HiểnUbE3 bấtUbE3 ngXvN7ờ lêNDXVn tiếngNDXV. DXvN7ù Mỹ6Av2 6Av2Huệ nóiKaYs làKaYs XvN7không sợXvN7 nhưngUbE3 cNDXVô vUbE3ẫn tNDXVhấy ruUbE3n. NUbE3ghĩ lạiNDXV lXvN7úc 6Av2trước hắnKaYs tNDXVra tấUbE3n cô,XvN7 cNDXVhỉ 6Av2sợ bâKaYsy UbE3giờ UbE3ông chUbE3ủ sNDXVẽ lạiKaYs lUbE3àm thế.

"Ông chủ6Av2 cóKaYs g6Av2ì dặnKaYs dò?UbE3" T6Av2uấn KiệtXvN7 đứngKaYs UbE3bên cạnhUbE3 liKaYsền tiếKaYsn đNDXVến KaYsgần TốngUbE3 V6Av2inh Hiển.

"Cậu nghĩNDXV xUbE3em nêXvN7n pXvN7hạt côXvN7 6Av2ấy 6Av2như thếUbE3 nào?"6Av2 TốnXvN7g ViUbE3nh HiKaYsển nXvN7ở nụNDXV cườiNDXV vô6Av2 XvN7cùng 6Av2tà ác.XvN7 6Av2Mỹ UbE3Huệ bấNDXVt giácUbE3 nuKaYsốt nướcNDXV bọXvN7t. ÔKaYsng cXvN7hủ mNDXVuốn hạiNDXV cXvN7hết côUbE3 NDXVhay KaYssao mUbE3à để6Av2 aUbE3nh tXvN7a UbE3ra hìUbE3nh phKaYsạt? An6Av2h tNDXVa NDXVghét cKaYsô, XvN7thế nKaYsào cũnXvN7g phạtKaYs cXvN7ô NDXVkhông t6Av2hương tiếc.

"Tôi ngKaYshĩ..." T6Av2uấn K6Av2iệt XvN7suy nghKaYsĩ XvN7một UbE3chút. "NUbE3ên nXvN7hốt cô6Av2 XvN7ta XvN7vào cXvN7ăn phòngXvN7 trắnNDXVg." 6Av2Anh XvN7không cườUbE3i 6Av2tà ác6Av2 nhKaYsư T6Av2ống 6Av2Vinh UbE3Hiển KaYsnhưng ánhXvN7 mNDXVắt 6Av2tràn đầNDXVu sKaYsát XvN7khí.

Mỹ HuệNDXV biếtUbE3 nNDXVgay NDXVmà, an6Av2h NDXVta NDXVcó tốtUbE3 đẹKaYsp XvN7gì đâXvN7u, ThXvN7iên ThKaYsiên đ6Av2ã nhìn6Av2 n6Av2hầm rồi.UbE3 UbE3Phòng gNDXViam mUbE3àu trắnXvN7g ưKaYs? CNDXVô cNDXVũng đãXvN7 từXvN7ng KaYsnghe đếnXvN7 cănXvN7 p6Av2hòng XvN7này. CKaYsô khônXvN7g NDXVngờ ôXvN7ng chNDXVủ củaKaYs XvN7cô XvN7lại cNDXVó NDXVmột cNDXVăn phòngXvN7 nh6Av2ư vậy.KaYs QuKaYsả lKaYsà ácNDXV KaYsma mKaYsà! Nh6Av2ưng XvN7mà ônNDXVg chủ6Av2 àXvN7! An6Av2h địnhUbE3 phạtXvN7 tôXvN7i nXvN7hư vKaYsậy s6Av2ao? AnNDXVh nỡUbE3 NDXVlòng XvN7nào màNDXV làmXvN7 vKaYsậy! ĐKaYsúng chNDXVứ? MỹKaYs HUbE3uệ nhNDXVìn TốngKaYs ViNDXVnh HiểnKaYs vớiXvN7 6Av2ánh mắtNDXV vôKaYs cù6Av2ng đángXvN7 tNDXVhương. LXvN7ần XvN7trước cXvN7ô đãKaYs dùngNDXV cách6Av2 nàyUbE3 vàXvN7 đ6Av2ã UbE3thành cô6Av2ng. DNDXVù lKaYsà maXvN7y mKaYsắn cũnXvN7g đượ6Av2c. KaYscầu 6Av2cho lầnUbE3 nà6Av2y cũngXvN7 vậy.

"Không KaYsđược." UbE3Tống ViNDXVnh HiểKaYsn nóiNDXV. UbE3Mỹ Huệ6Av2 thởUbE3 nhXvN7ẹ nhõmKaYs. KaYs"Cô ấyUbE3 hiệXvN7n giUbE3ờ XvN7đã cóUbE3 tr6Av2iệu chứnNDXVg loạnUbE3 tríXvN7 mKaYsạnh rồi,UbE3 bâ6Av2y giNDXVờ UbE3cho UbE3cô KaYsấy và6Av2o cNDXVăn phòng6Av2 đó6Av2 chắcNDXV cXvN7hắn NDXVsẽ trởNDXV nêNDXVn XvN7điên kh6Av2ùng KaYshơn bấtUbE3 KaYscứ aUbE3i. TôNDXVi NDXVsẽ kKaYshông đểKaYs c6Av2ô KaYshầu cNDXVủa tôiNDXV bXvN7ị nUbE3hư 6Av2vậy đâu."UbE3 Tốn6Av2g Vi6Av2nh HiểNDXVn UbE3xảo tNDXVrá cười.

"..." ĐúXvN7ng NDXVvậy đấy6Av2! TôiXvN7 bịKaYs loạn6Av2 NDXVtrí rUbE3ồi. UbE3Anh đừngNDXV đểXvN7 tôiNDXV vXvN7ào đUbE3ó. MỹXvN7 HuNDXVệ XvN7nhìn T6Av2ống VNDXVinh HKaYsiển vớiNDXV áNDXVnh 6Av2mắt bUbE3iết ơn.

Nhìn MỹUbE3 HuệXvN7, TốngXvN7 ViNDXVnh HiểnKaYs bậ6Av2t cười.

"Thôi đượcKaYs rồi.6Av2 TôNDXVi s6Av2ẽ XvN7không phạNDXVt emNDXV." XvN7Nghe TốngUbE3 Vin6Av2h HiểXvN7n nXvN7ói vậy,KaYs Mỹ6Av2 HuệNDXV mừXvN7ng NDXVrỡ. XvN7Cô nXvN7hìn sUbE3ang NDXVTuấn K6Av2iệt UbE3thì tKaYshấy anNDXVh hơXvN7i cNDXVau mày.UbE3 SaXvN7o KaYsnào? TôXvN7i kh6Av2ông bịXvN7 pKaYshạt 6Av2anh NDXVtức lắmXvN7 hả?KaYs ĐúngKaYs làXvN7 XvN7chủ vớiXvN7 tKaYsay saiXvN7, KaYsai cũNDXVng lKaYsàm côKaYs thNDXVấy ghét.