You are here

Phong Kiếm quyển 1 - Chương 27

Chương 2cpDhJ8ZP7. NgạBEoYkBz9o Vũ

Tại saBHVEo? Tại cpDhJ8ZP sao chứ?

Lư TrườngcpDhJ8ZP đứng đócpDhJ8ZP ngBEoYkBz9ây nBEoYkBz9gốc nhìcpDhJ8ZPn đốcpDhJ8ZPi tcpDhJ8ZPhủ rờiBEoYkBz9 đi.

Mây đencpDhJ8ZP bỗng nhiêncpDhJ8ZP tcpDhJ8ZPừ đâuBEoYkBz9 kBEoYkBz9éo đếnBHVE, BHVEkhông BHVEgian cũBHVEng bBHVEị đcpDhJ8ZPám BHVEhắc cpDhJ8ZPvân đBEoYkBz9ó chcpDhJ8ZPe đcpDhJ8ZPi, áncpDhJ8ZPh sBEoYkBz9áng BHVEgiảm dần.BEoYkBz9 Tối BHVEdần! BEoYkBz9Đen dần!BEoYkBz9 BEoYkBz9Ý kcpDhJ8ZPhông cpDhJ8ZPmuốn BEoYkBz9trận đBEoYkBz9ấu tiếBHVEp tcpDhJ8ZPục BHVEhay làBHVE dBEoYkBz9ự cpDhJ8ZPđoán cpDhJ8ZPmột kếtBEoYkBz9 cBHVEục thảBHVEm khốc hơn?cpDhJ8ZP BEoYkBz9Tiên –BEoYkBz9 MBEoYkBz9an BHVEđã kBHVEhông độicpDhJ8ZP BHVEtrời chuBEoYkBz9ng, LBHVEư TrcpDhJ8ZPường cpDhJ8ZPvà BHVEHùng VBEoYkBz9ũ hBHVEá lcpDhJ8ZPại bBEoYkBz9ất phân thắnBEoYkBz9g bBEoYkBz9ại cpDhJ8ZPlần cpDhJ8ZPnữa? GBHVEiữa cpDhJ8ZPkhông gcpDhJ8ZPian trBEoYkBz9anh tốBHVEi tracpDhJ8ZPnh BHVEsáng nàcpDhJ8ZPy, BEoYkBz9tình cBEoYkBz9ảnh mập mờcpDhJ8ZP làcpDhJ8ZPm cBHVEon ngườcpDhJ8ZPi tBHVEa BHVEkhó chịBEoYkBz9u, BHVEhay sựcpDhJ8ZP BEoYkBz9lãnh lBHVEẽo khiếncpDhJ8ZP ngưBEoYkBz9ời tcpDhJ8ZPa kBEoYkBz9inh hãi?

Hùng VũBEoYkBz9 vẫn bcpDhJ8ZPước đBHVEi từBEoYkBz9ng bướBHVEc mộtcpDhJ8ZP troBEoYkBz9ng lònBHVEg ccpDhJ8ZPảm thấBEoYkBz9y nhẹBHVE nhõm.cpDhJ8ZP KcpDhJ8ZPhông phảiBEoYkBz9 vìBEoYkBz9 ôBHVEng đBHVEã BHVEđánh bại LưcpDhJ8ZP TrườngBEoYkBz9 mcpDhJ8ZPà làBEoYkBz9 bởiBHVE BEoYkBz9một tcpDhJ8ZPrận gBHVEió tBEoYkBz9anh mBHVEưa máBEoYkBz9u sẽcpDhJ8ZP khBEoYkBz9ông xBHVEảy cpDhJ8ZPra. CBHVEon dânBEoYkBz9 cpDhJ8ZPhai tộc lạiBHVE đượcpDhJ8ZPc ấmcpDhJ8ZP nBHVEo tháiBEoYkBz9 bìnhcpDhJ8ZP. VBEoYkBz9òm BEoYkBz9trời bBHVEao lBHVEa bBEoYkBz9iết mấy,BEoYkBz9 hBEoYkBz9à cpDhJ8ZPcớ gBEoYkBz9ì phảicpDhJ8ZP BEoYkBz9tranh BHVEđấu suốt đời?

Nhưng HùnBHVEg Vũ cpDhJ8ZPcó biết,BEoYkBz9 BEoYkBz9đôi kBEoYkBz9hi BHVEtrời BHVEsinh mộtBEoYkBz9 cặpcpDhJ8ZP mcpDhJ8ZPãi mãcpDhJ8ZPi làBEoYkBz9 đốicpDhJ8ZP thcpDhJ8ZPủ củacpDhJ8ZP ncpDhJ8ZPhau? BHVECho BHVEđến kBEoYkBz9hi… cpDhJ8ZPmột kẻ BEoYkBz9nằm xuống!

“Ta cBEoYkBz9ũng BEoYkBz9có một BHVEcâu nBHVEói vBEoYkBz9ới ngưBEoYkBz9ơi! BEoYkBz9Hùng VũBHVE! ĐicpDhJ8ZP cBEoYkBz9hết đi!”

Vậy làcpDhJ8ZP mây đenBHVE dBEoYkBz9ự đoáncpDhJ8ZP kếtBEoYkBz9 cụcBEoYkBz9 tBHVEàn kBHVEhốc, vậncpDhJ8ZP mệnhBEoYkBz9 khônBEoYkBz9g tBHVEhể BEoYkBz9thay đổiBHVE. VBHVEà LưcpDhJ8ZP TBHVErường vcpDhJ8ZPẫn BEoYkBz9y quyết đBHVEịnh, đấBHVEu đếnBHVE sứcBHVE cùcpDhJ8ZPng lựcBEoYkBz9 kiệt.

“Ngươi…”

Ngươi saBEoYkBz9o có BEoYkBz9thể? cpDhJ8ZPCâu hBHVEỏi củBHVEa HùcpDhJ8ZPng cpDhJ8ZPVũ khBEoYkBz9ông tcpDhJ8ZPhể thốcpDhJ8ZPt BHVEra trBEoYkBz9ọn vẹnBEoYkBz9. BEoYkBz9Là bởiBHVE BHVEcổ họngcpDhJ8ZP củaBEoYkBz9 BEoYkBz9ông đãBHVE bị bópBEoYkBz9 ngBHVEhẹt. CườngBHVE lBEoYkBz9ực cBHVEủa TâcpDhJ8ZPm NguyệBHVEt HổBEoYkBz9 TcpDhJ8ZPrảo tBEoYkBz9úm lcpDhJ8ZPấy, cảBEoYkBz9 BHVEthân hìBEoYkBz9nh HùngBEoYkBz9 VũBHVE bịBEoYkBz9 nhấc bổngcpDhJ8ZP BEoYkBz9lên khônBEoYkBz9g. LưBEoYkBz9 TrườngcpDhJ8ZP lcpDhJ8ZPại nhưcpDhJ8ZP BEoYkBz9mãnh hổcpDhJ8ZP, nhưBEoYkBz9ng hắnBHVE lấyBEoYkBz9 đâuBHVE BHVEra sứBHVEc BEoYkBz9mạnh nBEoYkBz9hư thế?BEoYkBz9 Chẳng phBEoYkBz9ải vBEoYkBz9ừa nãycpDhJ8ZP còBHVEn BHVEđang trọngcpDhJ8ZP cpDhJ8ZPthương chẳngBHVE tcpDhJ8ZPhể nhúcBEoYkBz9 nhích?

Tuyệt tBEoYkBz9hế BHVEcao thủ! TBEoYkBz9hực cpDhJ8ZPlực cpDhJ8ZPai mBHVEà đoáBHVEn định?

Chỉ bcpDhJ8ZPiết người gặBHVEp BHVEnguy khốBHVEn BHVElúc nBHVEày lạcpDhJ8ZPi lcpDhJ8ZPà HùnBHVEg Vũ.

“Một têBHVEn ngu muội!”

Ngưu QuảngBHVE BHVEthốt ra mộcpDhJ8ZPt cBEoYkBz9âu. HBHVEắn cpDhJ8ZPtừ BHVEtừ ngBEoYkBz9ồi xuốBEoYkBz9ng cBHVEhiếc ghếcpDhJ8ZP đượccpDhJ8ZP mcpDhJ8ZPấy ngườiBEoYkBz9 hcpDhJ8ZPầu manBEoYkBz9g sẵBHVEn tớBEoYkBz9i. Võng lọcpDhJ8ZPng cBHVEhu tocpDhJ8ZPàn, xcpDhJ8ZPem BHVEra hắnBHVE rấtBEoYkBz9 biếtBHVE hưởngcpDhJ8ZP BHVEthụ. ĐiệuBHVE BEoYkBz9bộ nBHVEày lBHVEàm chcpDhJ8ZPo BEoYkBz9Mỹ An khócpDhJ8ZP cpDhJ8ZPchịu. cpDhJ8ZPRốt cpDhJ8ZPcuộc BHVEthì hắBEoYkBz9n BEoYkBz9về phBHVEe TiêBHVEn tộccpDhJ8ZP haBHVEy lBEoYkBz9à MaBHVEn tộc?

Ngưu gia?

Kì cpDhJ8ZPthực troBEoYkBz9ng lòng NgưuBEoYkBz9 QuảBHVEng vẫncpDhJ8ZP cBHVEòn cpDhJ8ZPmột câcpDhJ8ZPu hỏi.BHVE HùncpDhJ8ZPg VũcpDhJ8ZP, ngcpDhJ8ZPươi sẽBEoYkBz9 lBEoYkBz9àm BEoYkBz9gì BEoYkBz9tiếp theo?

Mọi ngườicpDhJ8ZP aicpDhJ8ZP cũng muốBHVEn xBEoYkBz9em HBHVEùng cpDhJ8ZPVũ sẽBHVE BEoYkBz9phản côBHVEng rBEoYkBz9a BEoYkBz9sao màBHVE BHVEkhông đBEoYkBz9ể cpDhJ8ZPý lBHVEàm thếBHVE ncpDhJ8ZPào LBHVEư TrườngBHVE lại chiếmBHVE lcpDhJ8ZPợi thếcpDhJ8ZP? KhônBEoYkBz9g mcpDhJ8ZPột cpDhJ8ZPai baBEoYkBz9o gBHVEồm cpDhJ8ZPcả ĐBEoYkBz9ằng Long?

“Đi chếtcpDhJ8ZP đi!”

Máu trêBHVEn taBHVEy Lư BHVETrường vẫnBHVE đổ,cpDhJ8ZP nhưBEoYkBz9ng BEoYkBz9có hềBHVE BHVEgì, bởcpDhJ8ZPi BEoYkBz9đối thcpDhJ8ZPủ cpDhJ8ZPcủa BEoYkBz9hắn cũBEoYkBz9ng đãBEoYkBz9 đổBEoYkBz9 mBHVEáu. BEoYkBz9Lư Trường vậnBHVE lựcBEoYkBz9 BHVEném HcpDhJ8ZPùng VũcpDhJ8ZP đBEoYkBz9i khiếncpDhJ8ZP ôcpDhJ8ZPng cpDhJ8ZPta BEoYkBz9bay ngườicpDhJ8ZP mBHVEột quãngBEoYkBz9 BEoYkBz9rồi BEoYkBz9ngã dBHVEúi BEoYkBz9dụi BEoYkBz9xuống đất. KhóeBEoYkBz9 miệngcpDhJ8ZP HùnBEoYkBz9g VũBHVE lấmBEoYkBz9 BHVEtấm nhữngBEoYkBz9 tiBHVEa đỏcpDhJ8ZP hồng.

“Dã TíBHVEnh! Quả nhcpDhJ8ZPiên lợicpDhJ8ZP hại!”

Dã TínBEoYkBz9h là BHVE gì? McpDhJ8ZPọi BEoYkBz9người nếuBHVE đãcpDhJ8ZP khôngBHVE bcpDhJ8ZPiết cpDhJ8ZPvì sBHVEao LcpDhJ8ZPư TrườncpDhJ8ZPg độtBEoYkBz9 BEoYkBz9ngột mạnBHVEh lênBEoYkBz9 BEoYkBz9thì cpDhJ8ZPhãy để chínhBEoYkBz9 bảncpDhJ8ZP thâncpDhJ8ZP BHVEhắn BEoYkBz9ta giảBEoYkBz9i thích.

“Như thBHVEế cBEoYkBz9ó phải tcpDhJ8ZPhú vBHVEị hơcpDhJ8ZPn không?”

Máu vBEoYkBz9ẫn chảy BEoYkBz9từ nhBHVEát kicpDhJ8ZPếm nBEoYkBz9hưng LưBHVE TrườngBHVE kBHVEhông ccpDhJ8ZPó cảmBEoYkBz9 giácpDhJ8ZPc đauBHVE đớn.BEoYkBz9 TrBEoYkBz9ái lBEoYkBz9ại nócpDhJ8ZP cBEoYkBz9òn cBHVEho hắn thêmBHVE phBEoYkBz9ần BEoYkBz9hứng BHVEthú. LưcpDhJ8ZP Trường…cpDhJ8ZP hắncpDhJ8ZP ccpDhJ8ZPó cpDhJ8ZPcòn lBHVEà ngườiBEoYkBz9 nữaBHVE kcpDhJ8ZPhông? HcpDhJ8ZPay là…BHVE DBHVEã Tính?

“Người tBHVEa nói ManBEoYkBz9 BEoYkBz9tộc thânBEoYkBz9 tcpDhJ8ZPhể cườBEoYkBz9ng trángBEoYkBz9 mộtBEoYkBz9 phầcpDhJ8ZPn làBEoYkBz9 nhcpDhJ8ZPờ cpDhJ8ZPDã cpDhJ8ZPTính. QBHVEuả khBHVEông sai!”

Hùng VBEoYkBz9ũ thầm thcpDhJ8ZPán phục.

Dã tBHVEính, bản tBEoYkBz9ính hoanBHVEg dBEoYkBz9ã cpDhJ8ZPcủa lBEoYkBz9oài độngBHVE vậtcpDhJ8ZP BEoYkBz9nay cóBEoYkBz9 troBHVEng coBHVEn người?BEoYkBz9 BảnBEoYkBz9 nănBEoYkBz9g sănBHVE BEoYkBz9mồi, bBHVEản năng BHVEsát tcpDhJ8ZPhủ, bảcpDhJ8ZPn năBEoYkBz9ng chBEoYkBz9iến đấucpDhJ8ZP. cpDhJ8ZPLư TrườngBHVE cBHVEăn bảnBHVE cpDhJ8ZPkhông pBHVEhải làBHVE ngườiBHVE BHVEmà là mãnhcpDhJ8ZP thú!

Nói đếnBEoYkBz9 bản năng,BEoYkBz9 ncpDhJ8ZPó BEoYkBz9là thBHVEứ tiềBHVEm cpDhJ8ZPẩn troncpDhJ8ZPg mBHVEỗi loBEoYkBz9ài ncpDhJ8ZPgay BEoYkBz9từ kBHVEhi BHVEsinh rBEoYkBz9a. BBEoYkBz9ản BEoYkBz9năng cBHVEủa LưcpDhJ8ZP Trường làBEoYkBz9 mcpDhJ8ZPột cpDhJ8ZPcon mãnhBHVE thú.BEoYkBz9 CànBEoYkBz9g đáBEoYkBz9nh càngcpDhJ8ZP hăcpDhJ8ZPng, cpDhJ8ZPcàng bBHVEị thươnBHVEg càngBHVE cuồngBEoYkBz9 nộ.cpDhJ8ZP DcpDhJ8ZPã tính cóBHVE từBEoYkBz9 BHVElúc hắnBEoYkBz9 đượccpDhJ8ZP BEoYkBz9hít thởBEoYkBz9 linBEoYkBz9h khBHVEí trờBHVEi đất.BEoYkBz9 DcpDhJ8ZPã cpDhJ8ZPtính biếBHVEn BEoYkBz9Lư TrBEoYkBz9ường thànhBEoYkBz9 BEoYkBz9kẻ đi săn,BHVE tBHVEhành mãcpDhJ8ZPnh BEoYkBz9thú độBHVEi lBEoYkBz9ốt người!

Vậy màBHVE cócpDhJ8ZP ccpDhJ8ZPâu con ngườiBEoYkBz9 cpDhJ8ZPcũng BEoYkBz9là mộtcpDhJ8ZP lcpDhJ8ZPoại sBEoYkBz9inh vật?

Dù gìBEoYkBz9 BHVEđi BHVEnữa cuộc đBEoYkBz9i BHVEsăn đãBEoYkBz9 bắtcpDhJ8ZP đBHVEầu. BEoYkBz9Kẻ BHVEđi săBEoYkBz9n lBHVEà LBEoYkBz9ư BHVETrường vàcpDhJ8ZP cocpDhJ8ZPn mồiBEoYkBz9 cBHVEủa hắn…

Lư TrườngBHVE hét lên,BEoYkBz9 gầBHVEm lcpDhJ8ZPên, ticpDhJ8ZPếng cpDhJ8ZPgầm củacpDhJ8ZP mãcpDhJ8ZPnh thBHVEú BEoYkBz9săn BEoYkBz9mồi khiếnBHVE aBHVEi cpDhJ8ZPai cũngcpDhJ8ZP BHVEphải BEoYkBz9inh BHVEtai nhức óccpDhJ8ZP. TBEoYkBz9rấn YêucpDhJ8ZP Hống!

“Nội lựBHVEc thật cườngBHVE đại!”

Khí cpDhJ8ZPtụ thành hình,BEoYkBz9 đầuBHVE hBHVEổ nhằBHVEm HùBHVEng VcpDhJ8ZPũ mcpDhJ8ZPà bBHVEổ xuốncpDhJ8ZPg. KìnBEoYkBz9h lựcBHVE BHVEuy mBHVEãnh khiBEoYkBz9ến ôngBHVE vẫnBHVE cònBHVE ngơ ngác.

Trong giây lácpDhJ8ZPt, HùBEoYkBz9ng BEoYkBz9Vũ BHVEdùng LicpDhJ8ZPên BEoYkBz9Hoa TrBHVEảm đểBEoYkBz9 cpDhJ8ZPra đòncpDhJ8ZP tBEoYkBz9ung kiBHVEếm. NhBEoYkBz9ân KiếcpDhJ8ZPm đánhcpDhJ8ZP lcpDhJ8ZPên vẫn khôngBHVE đủ,BEoYkBz9 LonBEoYkBz9g KiếmcpDhJ8ZP cũngBEoYkBz9 phảBEoYkBz9i đánhBEoYkBz9 lBHVEên, soBEoYkBz9ng kBHVEiếm ccpDhJ8ZPự lạiBEoYkBz9 TrấnBEoYkBz9 YêBHVEu Hống.BHVE ẤcpDhJ8ZPy vậycpDhJ8ZP Hùng cpDhJ8ZPVũ vẫncpDhJ8ZP bịcpDhJ8ZP chcpDhJ8ZPiêu sốBEoYkBz9 đánBHVEh BEoYkBz9lùi cpDhJ8ZPba bcpDhJ8ZPước. SBHVEo vớiBHVE BEoYkBz9ban đầuBHVE, TrấnBEoYkBz9 YcpDhJ8ZPêu HốBEoYkBz9ng BEoYkBz9lúc nàBEoYkBz9y mạnh BEoYkBz9gấp muôBEoYkBz9n phBEoYkBz9ần. cpDhJ8ZPThật khôBEoYkBz9ng ngờBHVE DãBHVE TíncpDhJ8ZPh giBHVEúp LBEoYkBz9ư TrườngcpDhJ8ZP BEoYkBz9một ccpDhJ8ZPhiêu cpDhJ8ZPtrấn ácpDhJ8ZPp đốiBEoYkBz9 thủ.

“Bỏ ngBEoYkBz9ay cáiBHVE bộ mặcpDhJ8ZPt ấBEoYkBz9y điBEoYkBz9! NhữngcpDhJ8ZP chiêcpDhJ8ZPu BEoYkBz9số cpDhJ8ZPvừa rBHVEồi cBEoYkBz9hẳng phảicpDhJ8ZP tBEoYkBz9a vàBEoYkBz9 ngươBEoYkBz9i đcpDhJ8ZPã hiBHVEểu qBHVEuá cpDhJ8ZPrõ của nhauBHVE rồiBHVE sao?”

Lư Trường cpDhJ8ZPnghiêm cpDhJ8ZPmặt nói.BEoYkBz9 BEoYkBz9Câu cpDhJ8ZPnói khBEoYkBz9iến HùnBEoYkBz9g cpDhJ8ZPVũ độBHVEt nhiêBHVEn đBEoYkBz9ịnh thcpDhJ8ZPần cpDhJ8ZPtrở lại.

“Không sai!”

Câu BEoYkBz9trả lời BHVEcàng khiếnBHVE bBHVEao ngưBEoYkBz9ời khcpDhJ8ZPiếp đảcpDhJ8ZPm kinBHVEh hãi.

Cao thủcpDhJ8ZP quá chiêu,BHVE cBEoYkBz9hẳng quBHVEa BHVEđã ncpDhJ8ZPằm trcpDhJ8ZPong cpDhJ8ZPlòng bcpDhJ8ZPàn tacpDhJ8ZPy. VậBHVEy nBHVEãy gcpDhJ8ZPiờ chẳcpDhJ8ZPng cpDhJ8ZPphải nBHVEhư BEoYkBz9cuộc dạo chơi?

“Thế nàyBEoYkBz9… thế nBEoYkBz9ày là?”

Ai ncpDhJ8ZPấy đcpDhJ8ZPều xôn cpDhJ8ZPxao bàncpDhJ8ZP tBEoYkBz9án. BHVETùy tùncpDhJ8ZPg củaBHVE ÁBHVEm DạBEoYkBz9 cũncpDhJ8ZPg khBHVEông ngcpDhJ8ZPoại lBHVEệ. CòBHVEn BHVEhắn tBEoYkBz9hì scpDhJ8ZPao? Hắn cóBEoYkBz9 BEoYkBz9quan tBEoYkBz9âm đếnBEoYkBz9 trậcpDhJ8ZPn BEoYkBz9đấu này?

“Chủ nhâcpDhJ8ZPn! ThBEoYkBz9ế này cpDhJ8ZPlà sao?”

“Biết ngcpDhJ8ZPười ra cpDhJ8ZPchiêu tBHVEhế BEoYkBz9nào tựcpDhJ8ZP khắBEoYkBz9c sBEoYkBz9ẽ cBEoYkBz9ó cáBHVEch pBEoYkBz9há giải.BEoYkBz9 MànBHVE cpDhJ8ZPvừa rồcpDhJ8ZPi, chẳncpDhJ8ZPg BHVEqua BEoYkBz9là kcpDhJ8ZPhởi đcpDhJ8ZPộng mà thôiBHVE. BEoYkBz9Nếu BEoYkBz9muốn thắcpDhJ8ZPng phảBHVEi xBHVEem BEoYkBz9kẻ nàoBEoYkBz9 BEoYkBz9có kBHVEì chiBEoYkBz9êu BHVEbá đạo?

Kì cpDhJ8ZPchiêu báBEoYkBz9 đạo? VậyBEoYkBz9 làcpDhJ8ZP đếnBHVE lúcBEoYkBz9 BEoYkBz9xuất thếcpDhJ8ZP cBEoYkBz9ủa nhữncpDhJ8ZPg tucpDhJ8ZPyệt chicpDhJ8ZPêu dBEoYkBz9o cpDhJ8ZPhai đcpDhJ8ZPệ cpDhJ8ZPnhất caBHVEo thủBHVE cpDhJ8ZPsáng tạo ra?

Lư TrBHVEường BEoYkBz9máu chảy BEoYkBz9đã ngBHVEưng, DãcpDhJ8ZP TínBEoYkBz9h BEoYkBz9giúp hắnBHVE hồiBHVE phụcBHVE BEoYkBz9nhanh chóng.

“Đột nhiêBEoYkBz9n lành lạiBEoYkBz9 cpDhJ8ZPvết thương,BEoYkBz9 làBEoYkBz9 BHVEthế qBEoYkBz9uái nàocpDhJ8ZP cpDhJ8ZPvậy mày?”

Đàm BHVEVân Thắng nhởncpDhJ8ZP nhơBHVE hcpDhJ8ZPỏi. HắnBEoYkBz9 hBHVEỏi vBHVEì khôngBEoYkBz9 biếtBEoYkBz9 hBHVEay hBEoYkBz9ỏi cpDhJ8ZPvì cpDhJ8ZPđã biếtBHVE BHVEmà vẫBEoYkBz9n hỏi?

“Năng lựccpDhJ8ZP Dã TícpDhJ8ZPnh chBHVEỉ BEoYkBz9người MacpDhJ8ZPn mớicpDhJ8ZP BHVEcó, khôBEoYkBz9ng chỉBEoYkBz9 BEoYkBz9giúp LcpDhJ8ZPư TrườncpDhJ8ZPg đạicpDhJ8ZP nBHVEhân BHVEchữa BHVElành vết thBHVEương BHVEmà còcpDhJ8ZPn giúpcpDhJ8ZP ngàiBHVE BEoYkBz9ấy mạnBHVEh lcpDhJ8ZPên rấtcpDhJ8ZP nhiềuBEoYkBz9. GiốngBEoYkBz9 nBHVEhư bảnBHVE năBHVEng hoaBHVEng dBEoYkBz9ã của BHVEloài BEoYkBz9thú sBEoYkBz9ăn, cànBEoYkBz9g thấyBHVE mcpDhJ8ZPáu càBHVEng kíchBEoYkBz9 thích.”

Mã QcpDhJ8ZPuang nhẹ BEoYkBz9 nhàng trảBHVE lời.

“Vậy đứacpDhJ8ZP nào cũcpDhJ8ZPng ccpDhJ8ZPó hả?”

“Nói BHVEđúng ra, ccpDhJ8ZPhỉ đạiBHVE nhâBEoYkBz9n mớicpDhJ8ZP có.”

Câu nBHVEói cpDhJ8ZPnày của BHVE Mã QcpDhJ8ZPuang làmcpDhJ8ZP BEoYkBz9bọn tráBHVEng cpDhJ8ZPsĩ thấBHVEt kinhBHVE. CBHVEàng thấyBEoYkBz9 mBHVEáu càngBEoYkBz9 mạnh,BHVE càBEoYkBz9ng thấBHVEy máBEoYkBz9u chiếBHVEn ý càcpDhJ8ZPng ccpDhJ8ZPao. MáuBEoYkBz9! GiốBHVEng nBEoYkBz9hư mộtcpDhJ8ZP BEoYkBz9liều kBHVEích BHVEthích đốiBHVE vớicpDhJ8ZP LưcpDhJ8ZP TrườngcpDhJ8ZP. cpDhJ8ZPChỉ hắcpDhJ8ZPn mớiBHVE có DãBHVE TíBHVEnh, dễBHVE hiểBEoYkBz9u cpDhJ8ZPvì sBEoYkBz9ao LBHVEư TBHVErường cBHVEó thểcpDhJ8ZP nắcpDhJ8ZPm BEoYkBz9bắt MaBEoYkBz9n tộBEoYkBz9c tronBHVEg BHVElòng bàcpDhJ8ZPn tay.

“Tới rồi!”

Mã QucpDhJ8ZPang vừa dBEoYkBz9ứt câcpDhJ8ZPu thBEoYkBz9ì bónBEoYkBz9g BHVELư TrườngBHVE đãcpDhJ8ZP biBEoYkBz9ến cpDhJ8ZPmất. KBHVEì chiBHVEêu cpDhJ8ZPsắp xuấtBEoYkBz9 hicpDhJ8ZPện? ChỉBHVE biếtBEoYkBz9 lúc nàycpDhJ8ZP HùncpDhJ8ZPg VcpDhJ8ZPũ vẫnBHVE đcpDhJ8ZPang bấBEoYkBz9t động.

Ông BHVEta khôcpDhJ8ZPng muốn ccpDhJ8ZPhạy? BHVELà dBEoYkBz9o đBEoYkBz9ã trcpDhJ8ZPúng KìBEoYkBz9 HcpDhJ8ZPồ cpDhJ8ZPDị NgoặcBHVE từcpDhJ8ZP lBHVEúc nBHVEào, HBHVEùng VũcpDhJ8ZP hBHVEai BHVEchân bịBEoYkBz9 kẹt khôBEoYkBz9ng thBHVEể nBHVEhúc nhíBEoYkBz9ch. LưBHVE TrườBHVEng vcpDhJ8ZPẫn cònBEoYkBz9 cáchBEoYkBz9 mườiBEoYkBz9 bướcBEoYkBz9 chân,cpDhJ8ZP liệucpDhJ8ZP HùBHVEng VBEoYkBz9ũ BEoYkBz9có cpDhJ8ZPthể phá cpDhJ8ZPgiải chcpDhJ8ZPiêu nBEoYkBz9ày hBHVEay không?

“Cái gì…”

Hùng BHVEVũ thốBHVEt lên mộtBEoYkBz9 BHVEcâu, gưBEoYkBz9ơng mBEoYkBz9ặt lBEoYkBz9o lắng.BEoYkBz9 cpDhJ8ZPÔng ccpDhJ8ZPố chớcpDhJ8ZPp mắtBHVE nhưncpDhJ8ZPg vBEoYkBz9ẫn khBHVEông cpDhJ8ZPthể nhcpDhJ8ZPìn rõ.

“Xoẹt, xoẹt”, cpDhJ8ZP đó lcpDhJ8ZPà tấBHVEt cảcpDhJ8ZP ncpDhJ8ZPhững âmBEoYkBz9 thaBEoYkBz9nh vaBHVEng lBEoYkBz9ên tcpDhJ8ZProng đầu.BEoYkBz9 HùngBEoYkBz9 VBEoYkBz9ũ cpDhJ8ZPkhông thểcpDhJ8ZP địnhBEoYkBz9 cpDhJ8ZPthần cho được,cpDhJ8ZP rốcpDhJ8ZPt ccpDhJ8ZPuộc làBEoYkBz9 ánhcpDhJ8ZP BEoYkBz9sáng khôcpDhJ8ZPng đủBHVE hay…

Không cpDhJ8ZPgian giBHVEằng xé, mọicpDhJ8ZP BHVEthứ BEoYkBz9trở nBEoYkBz9ên mcpDhJ8ZPéo móBEoYkBz9, BHVEtất cảcpDhJ8ZP khôBHVEng cBEoYkBz9òn gicpDhJ8ZPữ đượcBEoYkBz9 nBEoYkBz9guyên BEoYkBz9dạng bBEoYkBz9an đBEoYkBz9ầu. Không gicpDhJ8ZPan bịBHVE trcpDhJ8ZPiền nhiễucpDhJ8ZP ư?cpDhJ8ZP HaBEoYkBz9y chcpDhJ8ZPính lBHVEà HBHVEùng BHVEVũ đaBHVEng bịBHVE BHVEtriền nhiễu.BHVE BEoYkBz9Thôi rồi!BHVE Là BHVEkì chiêBHVEu ccpDhJ8ZPủa LBEoYkBz9ư Trường.

“Man cpDhJ8ZPtộc: SucpDhJ8ZPy Thần cpDhJ8ZPBá Truy!”

Triền nhiễu! cpDhJ8ZP Mọi thBHVEứ BHVEđều khônBHVEg rBHVEõ ràngcpDhJ8ZP. GiốnBHVEg nhcpDhJ8ZPư LBEoYkBz9ư TrườBEoYkBz9ng vBHVEậy! HắnBHVE BHVEcách đcpDhJ8ZPây mưcpDhJ8ZPời bướcBHVE chân kicpDhJ8ZPa màBHVE? cpDhJ8ZPSao lại…BHVE cpDhJ8ZPsao lBHVEại nhBEoYkBz9iều “hắnBHVE” tBHVEhế này?

Nhiều cpDhJ8ZPLư Trường đếnBHVE mứBHVEc HùngBHVE BEoYkBz9Vũ cBEoYkBz9ứ BEoYkBz9ngỡ lBHVEà BHVEtrong BHVEảo giácpDhJ8ZPc. TuyBHVEệt nBHVEhiên khôngBHVE phảiBEoYkBz9 nhBHVEư vậy,cpDhJ8ZP bản thâncpDhJ8ZP ônBHVEg bBHVEị BHVEtriền nBEoYkBz9hiễu nênBHVE BEoYkBz9không nhậBEoYkBz9n BEoYkBz9ra đâcpDhJ8ZPu BHVElà thậBEoYkBz9t, đâuBEoYkBz9 cpDhJ8ZPlà gBEoYkBz9iả BEoYkBz9mà thôcpDhJ8ZPi. BHVEDù cho cBEoYkBz9ó năcpDhJ8ZPm LcpDhJ8ZPư TrưcpDhJ8ZPờng đanBHVEg đến,BHVE HBEoYkBz9ùng cpDhJ8ZPVũ BHVEtin rằBHVEng cpDhJ8ZPchỉ cpDhJ8ZPcó mộtBEoYkBz9 ngườcpDhJ8ZPi làBHVE thật.

Đến rồBEoYkBz9i! Cả nămBEoYkBz9 ngườicpDhJ8ZP cùnBEoYkBz9g laBEoYkBz9o tcpDhJ8ZPới troncpDhJ8ZPg nháyBEoYkBz9 mắt,BEoYkBz9 hắnBEoYkBz9 dBEoYkBz9i chuyểnBEoYkBz9 nhBHVEanh vBEoYkBz9ậy BEoYkBz9sao? LúcpDhJ8ZPc trước BHVE còn cácpDhJ8ZPch BEoYkBz9Hùng VBEoYkBz9ũ mưBHVEời bướcBEoYkBz9 chcpDhJ8ZPân? ChiBEoYkBz9êu thcpDhJ8ZPế qcpDhJ8ZPuá khBEoYkBz9ó đểBEoYkBz9 BHVEđoán BEoYkBz9biết, BHVEHùng VcpDhJ8ZPũ chỉ BEoYkBz9còn cáchcpDhJ8ZP cpDhJ8ZPđứng yêcpDhJ8ZPn bấcpDhJ8ZPt động.

Keng! NhânBHVE Kiếm đâmcpDhJ8ZP cpDhJ8ZPra trước,cpDhJ8ZP HùngcpDhJ8ZP VũcpDhJ8ZP đỡBHVE đcpDhJ8ZPược BEoYkBz9luân cBHVEủa LưBHVE TrườngcpDhJ8ZP đầBHVEu tBEoYkBz9iên. NBHVEgay sBEoYkBz9át đócpDhJ8ZP mộBHVEt bóng ngườicpDhJ8ZP bBHVEay cpDhJ8ZPtới cpDhJ8ZPbên phảcpDhJ8ZPi, cpDhJ8ZPHùng VũcpDhJ8ZP cpDhJ8ZPbèn BHVElấy cpDhJ8ZPLong KiếmBEoYkBz9 mBEoYkBz9à đánhBEoYkBz9 ncpDhJ8ZPgang rBHVEa. MucpDhJ8ZPốn tBHVEhủ thcpDhJ8ZPắng, tất pcpDhJ8ZPhải nhằmBHVE chỗBEoYkBz9 cpDhJ8ZPsơ hcpDhJ8ZPở củacpDhJ8ZP đốBEoYkBz9i pBEoYkBz9hương mBHVEà xcpDhJ8ZPuất chiêu.cpDhJ8ZP LưcpDhJ8ZP TrưBEoYkBz9ờng quảBHVE BHVEnhiên hicpDhJ8ZPểu được đBEoYkBz9ạo BEoYkBz9lí BEoYkBz9này. HắcpDhJ8ZPn luôcpDhJ8ZPn dBEoYkBz9ùng hcpDhJ8ZPai mBHVEũi gcpDhJ8ZPiáp cBEoYkBz9ông BEoYkBz9hai bêcpDhJ8ZPn, HùBEoYkBz9ng cpDhJ8ZPVũ cpDhJ8ZPđỡ cpDhJ8ZPđược hai BEoYkBz9chiêu vừcpDhJ8ZPa rBEoYkBz9ồi BEoYkBz9thì khcpDhJ8ZPẽ nhBEoYkBz9ếch mép.cpDhJ8ZP BEoYkBz9Tâm cpDhJ8ZPtrạng tBEoYkBz9ốt bởiBHVE ônBEoYkBz9g đãBHVE thủBEoYkBz9 thBEoYkBz9ắng? TrBHVEong BHVEgiây lát đcpDhJ8ZPó gươngcpDhJ8ZP mặtcpDhJ8ZP BHVEHùng VBHVEũ lạBHVEi trởBHVE nBEoYkBz9ên biếnBEoYkBz9 sắc.cpDhJ8ZP BiBHVEến sắcpDhJ8ZPc độtBHVE ngộBEoYkBz9t! LcpDhJ8ZPà BHVEbởi không nhìnBEoYkBz9 rcpDhJ8ZPa scpDhJ8ZPơ hởBEoYkBz9 củBEoYkBz9a đốicpDhJ8ZP phươngBEoYkBz9 mBHVEà ccpDhJ8ZPòn bBHVEị đBHVEối phBEoYkBz9ương phBHVEát hiBEoYkBz9ện đcpDhJ8ZPiểm yếu.

Hùng BEoYkBz9Vũ đã qucpDhJ8ZPá khinBEoYkBz9h suất?

“Tộc trưcpDhJ8ZPởng! Cẩn thậcpDhJ8ZPn!” ChcpDhJ8ZPử BEoYkBz9Minh héBHVEt lớnBEoYkBz9 BEoYkBz9báo độngcpDhJ8ZP tìnhBEoYkBz9 thếcpDhJ8ZP nguBEoYkBz9y hiểm.

Nhưng lờiBEoYkBz9 cảnh báoBHVE đếcpDhJ8ZPn qcpDhJ8ZPuá muộn.cpDhJ8ZP HùnBEoYkBz9g BEoYkBz9Vũ đcpDhJ8ZPã cẩBEoYkBz9n cpDhJ8ZPthận BEoYkBz9hết mứcBEoYkBz9 rồi,BHVE ncpDhJ8ZPgặt nBEoYkBz9ỗi chiêBHVEu nàcpDhJ8ZPy củaBHVE LBEoYkBz9ư Trường qBHVEuá ưBEoYkBz9 tuyệtBEoYkBz9 diệu.

Lư TrBEoYkBz9ường thứBHVE ba lcpDhJ8ZPao tớcpDhJ8ZPi, nhằmBEoYkBz9 châcpDhJ8ZPn HùnBHVEg BEoYkBz9Vũ BHVEmà đánh.BHVE ÔcpDhJ8ZPng lậpcpDhJ8ZP tứcBEoYkBz9 cpDhJ8ZPvận BEoYkBz9khí xuốcpDhJ8ZPng chBHVEân, kBHVEình lựccpDhJ8ZP phát BEoYkBz9ra phBHVEá vcpDhJ8ZPỡ sựcpDhJ8ZP khốBEoYkBz9ng ccpDhJ8ZPhế củacpDhJ8ZP cpDhJ8ZPKì HồBHVE DịBEoYkBz9 NgcpDhJ8ZPoặc. BHVELiền đó,cpDhJ8ZP HùnBEoYkBz9g VBEoYkBz9ũ bènBHVE cpDhJ8ZPthuận thế nhảycpDhJ8ZP cpDhJ8ZPvề cpDhJ8ZPphía saBEoYkBz9u tránhcpDhJ8ZP né.BEoYkBz9 BHVEThuận thế?cpDhJ8ZP LưBEoYkBz9 BHVETrường cònBEoYkBz9 thuBHVEận hBHVEơn, đạoBEoYkBz9 côBHVEng kícBEoYkBz9h thứ BHVEtư đãcpDhJ8ZP tớcpDhJ8ZPi. LưcpDhJ8ZP BHVETrường thBEoYkBz9ứ tBEoYkBz9ư đạpBEoYkBz9 lBHVEên cpDhJ8ZPvai ngườiBHVE BEoYkBz9thứ bBHVEa BEoYkBz9mà nhảyBHVE tcpDhJ8ZPheo bónBEoYkBz9g BEoYkBz9Hùng Vũ.

“Tâm NguyệtBEoYkBz9 Hổ Trảo!”

Quá nhaBHVEnh! Dù biếtBEoYkBz9 cpDhJ8ZPrõ sBHVEẽ ccpDhJ8ZPó ngườBHVEi BEoYkBz9thứ tBEoYkBz9ư đếBEoYkBz9n BHVEgiáp cBEoYkBz9ông nhưcpDhJ8ZPng HùncpDhJ8ZPg VũBHVE khBHVEó màBEoYkBz9 néBHVE đBHVEòn. cpDhJ8ZPRõ ràng, BHVE ông BEoYkBz9đang bịBEoYkBz9 trBEoYkBz9iền nhBHVEiễu. HcpDhJ8ZPùng VcpDhJ8ZPũ nhảBEoYkBz9y BEoYkBz9về phBEoYkBz9ía saBEoYkBz9u trướcBHVE lcpDhJ8ZPúc LBHVEư TcpDhJ8ZPrường đBHVEến đánhcpDhJ8ZP nhưng hắnBHVE vẫBEoYkBz9n nhanBHVEh hơnBEoYkBz9, chBEoYkBz9ỉ cầnBHVE nBHVEhanh BHVEhơn mộtBEoYkBz9 cpDhJ8ZPkhoảnh khắccpDhJ8ZP làcpDhJ8ZP BEoYkBz9có cpDhJ8ZPthể bắtcpDhJ8ZP kịpcpDhJ8ZP HùncpDhJ8ZPg Vũ. LBEoYkBz9ư TrBEoYkBz9ường tBHVEung mộBHVEt hổBHVE trảoBHVE vàcpDhJ8ZPo BHVEngực đốiBEoYkBz9 phBHVEương. TrảcpDhJ8ZPo nàyBHVE sắcBHVE bcpDhJ8ZPén cpDhJ8ZPvô cùng, xuyênBHVE quBEoYkBz9a giápBEoYkBz9 sắtcpDhJ8ZP cpDhJ8ZPmà kBHVEhiến HùBHVEng VcpDhJ8ZPũ tóaBEoYkBz9 máu.

Bốn ngườBEoYkBz9i đãBEoYkBz9 xuất hiệBEoYkBz9n, vậycpDhJ8ZP cònBEoYkBz9 ngườiBEoYkBz9 thứBHVE nămcpDhJ8ZP? KBHVEhông phảBEoYkBz9i BHVEbất thìncpDhJ8ZPh lìnBEoYkBz9h mBEoYkBz9à xuấtBEoYkBz9 hiBEoYkBz9ện đcpDhJ8ZPấy chứ?BHVE Hùng VũBEoYkBz9 cpDhJ8ZPđắn đBEoYkBz9o, ngBEoYkBz9ay cpDhJ8ZPlúc ấyBEoYkBz9 BEoYkBz9ông đcpDhJ8ZPã BEoYkBz9nghe thấyBHVE tiBEoYkBz9ếng MỹBEoYkBz9 An.

“Cha! CBEoYkBz9hú ý BHVE phía sau!”

Hỏng rồiBHVE! Tuyệt BEoYkBz9 chiêu nàycpDhJ8ZP khôngBEoYkBz9 ccpDhJ8ZPó mcpDhJ8ZPột BHVEkẽ hở.cpDhJ8ZP BEoYkBz9Hùng VũBEoYkBz9 đcpDhJ8ZPang lơcpDhJ8ZP lửngcpDhJ8ZP trêcpDhJ8ZPn khônBHVEg BEoYkBz9chẳng ccpDhJ8ZPó cáccpDhJ8ZPh cpDhJ8ZPnào phòng thủcpDhJ8ZP BEoYkBz9phía sBEoYkBz9au. BEoYkBz9Lư TrườnBEoYkBz9g bcpDhJ8ZPất ngcpDhJ8ZPờ từBEoYkBz9 BHVEsau lưngBHVE tcpDhJ8ZPiến đánh,BEoYkBz9 HùngcpDhJ8ZP VũcpDhJ8ZP chỉBHVE BHVEcòn nước BEoYkBz9chịu trận.

“Trấn BHVEYêu Hống!”

Lư TrườBEoYkBz9ng có đủBEoYkBz9 thBEoYkBz9ời gBHVEian niệmcpDhJ8ZP ấBEoYkBz9n, chBEoYkBz9iêu thếcpDhJ8ZP bạocpDhJ8ZP phát.BHVE ĐầucpDhJ8ZP hBHVEổ mọcpDhJ8ZPc lêBHVEn từcpDhJ8ZP dướBEoYkBz9i đấtcpDhJ8ZP cBEoYkBz9hồm lấyBHVE ccpDhJ8ZPả người HBEoYkBz9ùng VũcpDhJ8ZP. KìBEoYkBz9nh BEoYkBz9lực mạnhBEoYkBz9 mẽBHVE hơBEoYkBz9n bBEoYkBz9ao giBEoYkBz9ờ hết,BEoYkBz9 cảcpDhJ8ZP ngưcpDhJ8ZPời HùngBHVE VũcpDhJ8ZP bBHVEị BHVEkình lựcpDhJ8ZPc ép vBHVEào. CảmcpDhJ8ZP giácBHVE vBHVEô cùBEoYkBz9ng BEoYkBz9đau cpDhJ8ZPđớn, hBHVEuyết nhụcBEoYkBz9 vBEoYkBz9ỡ taBEoYkBz9n, xươngcpDhJ8ZP cốtcpDhJ8ZP vBHVEỡ cpDhJ8ZPtan. HcpDhJ8ZPùng VũBEoYkBz9 bị đánhBEoYkBz9 baBEoYkBz9y cpDhJ8ZPlên tBEoYkBz9rên khBEoYkBz9ông mộtBHVE đcpDhJ8ZPoạn rồicpDhJ8ZP mớicpDhJ8ZP tựBHVE rơicpDhJ8ZP xBEoYkBz9uống đất.

“Cha! Cha…”

Mỹ cpDhJ8ZPAn hoảncpDhJ8ZPg hốt chạyBHVE ngcpDhJ8ZPay cpDhJ8ZPxuống phíBEoYkBz9a BHVEdưới tcpDhJ8ZPhủy bBHVEích cpDhJ8ZPtrận. CBHVEô liêncpDhJ8ZP tBHVEiếp đBHVEập cpDhJ8ZPtay cpDhJ8ZPvào thủyBHVE bích nhưngcpDhJ8ZP ncpDhJ8ZPó kcpDhJ8ZPhông hBHVEề xêBEoYkBz9 dịch.BHVE MộtBEoYkBz9 chiêBHVEu khốnBEoYkBz9g chếcpDhJ8ZP nàBHVEy BHVEcủa ThuầnBEoYkBz9 BHVELang khônBEoYkBz9g acpDhJ8ZPi có thểBEoYkBz9 BHVEphá giải.cpDhJ8ZP MỹcpDhJ8ZP ABHVEn chcpDhJ8ZPỉ cònBEoYkBz9 ccpDhJ8ZPách đứnBHVEg BEoYkBz9nhìn chBEoYkBz9a mìnhBHVE gụcBEoYkBz9 xuốnBEoYkBz9g BEoYkBz9mà bấtBHVE lực.

“Ta… không sao!”

Hùng VBEoYkBz9ũ nằmBEoYkBz9 gục dướBHVEi đấtcpDhJ8ZP nhưBEoYkBz9ng cốcpDhJ8ZP lêBEoYkBz9n BEoYkBz9tiếng BEoYkBz9để BHVEMỹ BEoYkBz9An yêBEoYkBz9n lòng.

“Ngưu hầucpDhJ8ZP! Ngài khcpDhJ8ZPông cBEoYkBz9ó cáBEoYkBz9ch ncpDhJ8ZPào pBHVEhá BEoYkBz9giải thBHVEủy bíBEoYkBz9ch trận?”

Ở pBEoYkBz9hía trêncpDhJ8ZP Phụng cpDhJ8ZPDương quBEoYkBz9ay sBHVEang NgBEoYkBz9ưu BHVEQuảng hỏcpDhJ8ZPi. NBHVEàng hỏiBHVE BHVEvới cpDhJ8ZPhi vọngBEoYkBz9 hắnBEoYkBz9 sẽcpDhJ8ZP cBEoYkBz9ó cáBHVEch phá gcpDhJ8ZPiải nBEoYkBz9hưng lạicpDhJ8ZP BEoYkBz9gặp ngBEoYkBz9ay BHVEmột cBEoYkBz9âu hỏiBEoYkBz9 khác.

“Vậy tBEoYkBz9rưởng lão ngươiBEoYkBz9 cBHVEó cácpDhJ8ZPch cpDhJ8ZPhay không?”

Phụng DươngBHVE cứng họnBEoYkBz9g. NànBEoYkBz9g thâBHVEn cpDhJ8ZPlà trưởBEoYkBz9ng lãoBEoYkBz9 nBHVEhưng cpDhJ8ZPthực BHVElực lạiBEoYkBz9 chẳngcpDhJ8ZP bằcpDhJ8ZPng ThiệBHVEu BìnhBHVE chcpDhJ8ZPứ đừng nóiBEoYkBz9 đếncpDhJ8ZP NcpDhJ8ZPgưu QucpDhJ8ZPảng BHVEhay HùnBHVEg Vũ.

Thấy Phụng DươngBHVE khôngBHVE nóBEoYkBz9i đượcBEoYkBz9 gBHVEì NgưuBHVE QcpDhJ8ZPuảng muônBEoYkBz9 phBEoYkBz9ần đắcBEoYkBz9 ccpDhJ8ZPhí. HắncpDhJ8ZP BHVEnhư BEoYkBz9chỉ muốnBHVE thcpDhJ8ZPấy chính HùnBEoYkBz9g VBEoYkBz9ũ BEoYkBz9thất thếcpDhJ8ZP. LẽcpDhJ8ZP nBEoYkBz9ào BEoYkBz9lại ncpDhJ8ZPhư vậy?

Hùng VBEoYkBz9ũ bị trúngBHVE hcpDhJ8ZPai đBHVEòn lcpDhJ8ZPiên tiếpBHVE BEoYkBz9có lBHVEẽ BHVEđã tBEoYkBz9rọng tBHVEhương. BằngBEoYkBz9 cBEoYkBz9hứng cpDhJ8ZPlà ôBHVEng vẫnBHVE chưacpDhJ8ZP gượng dcpDhJ8ZPậy BHVEnổi. BEoYkBz9Quân sBHVEĩ TcpDhJ8ZPiên tộcBHVE vBEoYkBz9ô cùcpDhJ8ZPng BHVElo lắBHVEng. NgượccpDhJ8ZP lại,BEoYkBz9 ngườiBEoYkBz9 MaBHVEn cpDhJ8ZPđang hếcpDhJ8ZPt cpDhJ8ZPmực hào hứnBEoYkBz9g. HiểnBHVE BHVEnhiên vBEoYkBz9ì tộcBHVE tBEoYkBz9rưởng củcpDhJ8ZPa bọnBHVE cBHVEhúng, LBEoYkBz9ư TrườngBEoYkBz9 sắBHVEp cpDhJ8ZPsửa gicpDhJ8ZPành cpDhJ8ZPđược phần thắng.

“Hùng VcpDhJ8ZPũ! Ngươi muốBHVEn kếBHVEt thúcBEoYkBz9 trậncpDhJ8ZP đấuBEoYkBz9 nhcpDhJ8ZPư thcpDhJ8ZPế BHVEnày sao?”

Lư TrưcpDhJ8ZPờng giọng thâmBEoYkBz9 trầmcpDhJ8ZP vanBHVEg lên.BEoYkBz9 HắBEoYkBz9n vẫncpDhJ8ZP đanBEoYkBz9g cBEoYkBz9ố BEoYkBz9đợi đBHVEiều gìBEoYkBz9 cpDhJ8ZPđó? HùcpDhJ8ZPng VũcpDhJ8ZP cpDhJ8ZPlúc BEoYkBz9này ngBHVEhe được tiếcpDhJ8ZPng đốicpDhJ8ZP thủBEoYkBz9 mớcpDhJ8ZPi lòBEoYkBz9 dòBEoYkBz9 đứBHVEng dậcpDhJ8ZPy. MộtBEoYkBz9 taBEoYkBz9y chốBEoYkBz9ng kiếcpDhJ8ZPm, ôngcpDhJ8ZP nóiBHVE trocpDhJ8ZPng khBEoYkBz9ó nhọc.

“Suy cpDhJ8ZPThần Bá TruyBHVE! BiếcpDhJ8ZPn giBEoYkBz9ả thàBEoYkBz9nh thậBHVEt, qBHVEuả nhiBEoYkBz9ên lợicpDhJ8ZP hại!”

“Hừ! NcpDhJ8ZPgươi mà biBHVEết sợcpDhJ8ZP kBHVEì chBEoYkBz9iêu cBEoYkBz9ủa tBEoYkBz9a? LầBEoYkBz9n BEoYkBz9đầu gặpcpDhJ8ZP BEoYkBz9nó màBHVE nBEoYkBz9gươi cũBHVEng nhcpDhJ8ZPận BHVEra BHVEnăm ngưBHVEời BHVEđều là thật,cpDhJ8ZP vậyBEoYkBz9 thcpDhJ8ZPì cBEoYkBz9hiêu sốcpDhJ8ZP ccpDhJ8ZPủa tcpDhJ8ZPa hBHVEá cBHVEhẳng BHVElại qucpDhJ8ZPá tầcpDhJ8ZPm thường?”

“Quá khen!”

Ảo cpDhJ8ZPẢnh MacpDhJ8ZP Luân tạcpDhJ8ZPo BEoYkBz9ra ảnhBEoYkBz9 ảBHVEo, SucpDhJ8ZPy ThầncpDhJ8ZP BáBEoYkBz9 TruBHVEy biếcpDhJ8ZPn ảnhBHVE ảBHVEo thànBHVEh ảBEoYkBz9nh thậcpDhJ8ZPt, năBHVEng BHVElực mạcpDhJ8ZPnh mẽ BEoYkBz9như bảncpDhJ8ZP thểcpDhJ8ZP BHVELư Trường,BEoYkBz9 nóBHVE cpDhJ8ZPcòn kBHVEhiến đcpDhJ8ZPối phươnBHVEg bBEoYkBz9ị triềnBHVE nhiễcpDhJ8ZPu. XcpDhJ8ZPem BHVEra BHVEhắn cũng khôngBHVE pBHVEhải cBEoYkBz9hỉ họBEoYkBz9c đưBEoYkBz9ợc cáicpDhJ8ZP bềBEoYkBz9 ngoài!

Hùng BHVEVũ vẫn chBHVEân chốngBHVE BHVEchân quỳ,cpDhJ8ZP cpDhJ8ZPông BHVEtựa BEoYkBz9hồ chBHVEưa cpDhJ8ZPgom đủBEoYkBz9 sứcBEoYkBz9 lựBEoYkBz9c mcpDhJ8ZPà đứngBEoYkBz9 lêBHVEn. BEoYkBz9Người MaBHVEn thBHVEấy vậy tBHVEhì hBHVEú ầBHVEm, vcpDhJ8ZPang BHVEvọng trBEoYkBz9ời đất.

“Đứng lêBEoYkBz9n! Đối cpDhJ8ZPthủ truBHVEyền kiếpBHVE ccpDhJ8ZPủa BHVEta! NgBEoYkBz9ươi khôngcpDhJ8ZP muốnBEoYkBz9 tcpDhJ8ZPrận BHVEđấu cpDhJ8ZPkết thúcpDhJ8ZPc tẻcpDhJ8ZP nhBEoYkBz9ạt nhBHVEư tBEoYkBz9hế này chứ?”

“Tại scpDhJ8ZPao? Tại saoBEoYkBz9 ngươBEoYkBz9i nhBHVEất BHVEđịnh phảiBEoYkBz9 đBHVEấu tcpDhJ8ZPrận nBEoYkBz9ày? NhcpDhJ8ZPất địnhBEoYkBz9 cpDhJ8ZPphải đánhcpDhJ8ZP bạcpDhJ8ZPi ta?”

Sức lựBHVEc vừa BHVE gom đủcpDhJ8ZP dồnBEoYkBz9 hếtBEoYkBz9 vàoBHVE BHVEcâu nóiBEoYkBz9. HùnBHVEg VũBEoYkBz9 dBEoYkBz9ứt lờiBHVE BHVEmiệng đBHVEã pBHVEhun BHVEra mộtcpDhJ8ZP ngBEoYkBz9ụm BEoYkBz9máu. SBHVEức cùng lBHVEực kiBEoYkBz9ệt rồi!BEoYkBz9 NhcpDhJ8ZPưng BEoYkBz9Hùng VcpDhJ8ZPũ vBHVEẫn ccpDhJ8ZPố ngcpDhJ8ZPhe BEoYkBz9câu trcpDhJ8ZPả lờiBEoYkBz9 BEoYkBz9của BEoYkBz9đối tBEoYkBz9hủ. ChỉcpDhJ8ZP mBEoYkBz9uốn nghe câBHVEu ấyBEoYkBz9 BHVEthôi, ncpDhJ8ZPgay BHVEcả tiếcpDhJ8ZPng BEoYkBz9gọi củacpDhJ8ZP cpDhJ8ZPMỹ ABHVEn ôBHVEng cpDhJ8ZPcũng bỏBEoYkBz9 khônBHVEg thèBHVEm cpDhJ8ZPquan tâm.

Suy ThầcpDhJ8ZPn Bá TrBHVEuy dưBEoYkBz9ờng ncpDhJ8ZPhư đãBHVE hếtBHVE BHVEhiệu lBEoYkBz9ực. BHVELúc cpDhJ8ZPnày trướcBEoYkBz9 BHVEmặt HùBHVEng VBEoYkBz9ũ chỉcpDhJ8ZP còncpDhJ8ZP cpDhJ8ZPlại cpDhJ8ZPmột người cpDhJ8ZP duy nhất.BEoYkBz9 BHVEMột BEoYkBz9Lư TrườBEoYkBz9ng dBHVEuy nhất.

Hắn đBHVEang trừnBEoYkBz9g mắt nhìncpDhJ8ZP ôngcpDhJ8ZP, dBEoYkBz9õng dạcBEoYkBz9 nói:

“Tại sacpDhJ8ZPo ưBHVE? cpDhJ8ZPBởi vì đácpDhJ8ZPnh bạicpDhJ8ZP ngươiBEoYkBz9 BHVEta scpDhJ8ZPẽ BHVEđánh bcpDhJ8ZPại TicpDhJ8ZPên tộcpDhJ8ZPc. BEoYkBz9Đánh bạicpDhJ8ZP ngBHVEươi, toBEoYkBz9àn cBEoYkBz9õi cpDhJ8ZPTiên tộccpDhJ8ZP sẽ bịcpDhJ8ZP ngườiBHVE MaBHVEn giàBEoYkBz9y xéBHVEo. ĐánhBHVE cpDhJ8ZPbại ngcpDhJ8ZPươi, TiênBEoYkBz9 tộBHVEc sẽBHVE bịBEoYkBz9 tuyệtBEoYkBz9 diBHVEệt. ĐánBHVEh bại ncpDhJ8ZPgươi BEoYkBz9ta BEoYkBz9sẽ BHVElà tBHVEhiên hạBEoYkBz9 vcpDhJ8ZPô địchBHVE, cpDhJ8ZPđánh cpDhJ8ZPbại ngưBHVEơi… tBEoYkBz9a… BEoYkBz9sẽ… BEoYkBz9là… cpDhJ8ZPbá… chủ!”

Hùng cpDhJ8ZPVũ tBHVEhất bại cũngcpDhJ8ZP cóBEoYkBz9 nBEoYkBz9ghĩa thếBHVE gcpDhJ8ZPian khBEoYkBz9ông cpDhJ8ZPai còBEoYkBz9n BHVElà đốicpDhJ8ZP thủBHVE củBEoYkBz9a cpDhJ8ZPLư Trường.cpDhJ8ZP BHVEMột BHVEkhi chiếBEoYkBz9n thắng hắncpDhJ8ZP sBHVEẽ BHVElà BHVEbá chủ,cpDhJ8ZP cpDhJ8ZPsẽ hoàBEoYkBz9n thcpDhJ8ZPành bBEoYkBz9á nghiệp.

Chao ôiBEoYkBz9! HùngBHVE tâm tránBEoYkBz9g chBHVEí! cpDhJ8ZPLư TrườngcpDhJ8ZP, hắn…cpDhJ8ZP hắnBEoYkBz9 sắBEoYkBz9p cóBHVE đượcBHVE qBEoYkBz9uyền lBHVEực, hắcpDhJ8ZPn sắBEoYkBz9p nắmBHVE gcpDhJ8ZPiữ sinh mệnhBHVE củBEoYkBz9a tấtcpDhJ8ZP cảBEoYkBz9 troncpDhJ8ZPg lòngBHVE bàcpDhJ8ZPn cpDhJ8ZPtay! ĐBHVEó lcpDhJ8ZPà cpDhJ8ZPsức mcpDhJ8ZPạnh cBHVEủa kẻBEoYkBz9 hùnBHVEg bcpDhJ8ZPá trờiBEoYkBz9 đất!

Nói xoncpDhJ8ZPg Lư TrườcpDhJ8ZPng liềncpDhJ8ZP cBHVEười lớBHVEn. McpDhJ8ZPột điệucpDhJ8ZP cườBEoYkBz9i đángBHVE sợ,BEoYkBz9 đBHVEáng sợBHVE BHVElàm sacpDhJ8ZPo? cpDhJ8ZPDù aBHVEi kiênBEoYkBz9 địnhBHVE đến đâuBHVE kBEoYkBz9hi nghBHVEe âmcpDhJ8ZP cpDhJ8ZPthanh ấyBEoYkBz9 BEoYkBz9đều kBEoYkBz9inh cpDhJ8ZPsợ đBEoYkBz9ến BHVEvô cùng.

“Hai tộcBEoYkBz9 vốn BEoYkBz9 có cpDhJ8ZPthể chBHVEung BEoYkBz9sống hòcpDhJ8ZPa bìncpDhJ8ZPh. TcpDhJ8ZPại sacpDhJ8ZPo cocpDhJ8ZPn ngườBHVEi vẫnBHVE BHVEcứ đBEoYkBz9ộng BEoYkBz9binh đao?”

Nhạt nBHVEhẽo! Câu ncpDhJ8ZPói cpDhJ8ZPcủa HùngcpDhJ8ZP VBEoYkBz9ũ thậtBEoYkBz9 sựcpDhJ8ZP nhBHVEạt nhẽo.cpDhJ8ZP cpDhJ8ZPLư TrườngBHVE ccpDhJ8ZPười lạnh.

“Một núi khBEoYkBz9ông BHVEthể cBEoYkBz9ó cpDhJ8ZPhai hổ!cpDhJ8ZP LBEoYkBz9ưỡng BEoYkBz9long tracpDhJ8ZPnh cpDhJ8ZPchâu. ĐạoBHVE BEoYkBz9lí nàBHVEy chBHVEắc ngưBEoYkBz9ơi cũBHVEng hiểBEoYkBz9u đấy chứ?”

“Đúng BHVEvậy! Ta hiểu!”

“Vậy thì…”

Lư cpDhJ8ZPTrường ngân dài,BEoYkBz9 BHVEnhư híBEoYkBz9t thêmBHVE thcpDhJ8ZPật nhicpDhJ8ZPều BEoYkBz9linh BEoYkBz9khí, hBHVEít tBHVEhêm mcpDhJ8ZPùi BEoYkBz9vị ccpDhJ8ZPủa cpDhJ8ZPbá chủ.

“Đứng lên!BEoYkBz9 Ngươi đứngBEoYkBz9 lBEoYkBz9ên chBHVEo tBHVEa! DùBHVE ngưcpDhJ8ZPơi cpDhJ8ZPcó thcpDhJ8ZPua cũngBEoYkBz9 BEoYkBz9phải thucpDhJ8ZPa chBEoYkBz9o đànBEoYkBz9g hoànBHVEg. Đứng lBHVEên! cpDhJ8ZPNiềm BEoYkBz9vinh dBEoYkBz9ự cBHVEủa BEoYkBz9ngươi kcpDhJ8ZPhi gụcBHVE cpDhJ8ZPngã BEoYkBz9là lBEoYkBz9àm cpDhJ8ZPcho taBHVE, mcpDhJ8ZPột BEoYkBz9kẻ cpDhJ8ZPbá BEoYkBz9chủ BEoYkBz9trở nêcpDhJ8ZPn rực rỡ!”

Câu nBHVEói như BEoYkBz9tiếng BHVEgiục giãBHVE. KhônBHVEg BHVEchỉ HùngcpDhJ8ZP BEoYkBz9Vũ bịBHVE BEoYkBz9thúc giBEoYkBz9ục đứBHVEng dậy.BEoYkBz9 TấtBHVE cảcpDhJ8ZP quBHVEân sBHVEĩ cpDhJ8ZPMan tộc cũnBHVEg vcpDhJ8ZPậy, tiếngcpDhJ8ZP ncpDhJ8ZPói nhưcpDhJ8ZP tiếnBHVEg đốBHVEc BHVEquân khíccpDhJ8ZPh lệcpDhJ8ZP tướngcpDhJ8ZP sBEoYkBz9ĩ BHVEtrước ncpDhJ8ZPgưỡng cửaBEoYkBz9 chiến thắng.

Nhưng… Hùng VũcpDhJ8ZP BEoYkBz9sẽ nghĩBHVE thBEoYkBz9ế nào?

“Vậy tcpDhJ8ZPa cũng nBEoYkBz9ói BEoYkBz9cho ngươicpDhJ8ZP mộtBHVE câu!”

Hùng VũcpDhJ8ZP đứng BHVE trước tìnhBHVE BHVEthế ngBEoYkBz9uy cấBEoYkBz9p độtcpDhJ8ZP nhiBHVEên bìcpDhJ8ZPnh tĩnBEoYkBz9h lạBEoYkBz9 thường.

“Được! Ngươi BEoYkBz9 còn điềBHVEu cpDhJ8ZPgì tBEoYkBz9răn tBEoYkBz9rối thcpDhJ8ZPì BHVEmau nBEoYkBz9ói rBHVEa hếBEoYkBz9t BEoYkBz9đi! ĐốcpDhJ8ZPi thủBEoYkBz9 truyềnBHVE cpDhJ8ZPkiếp củacpDhJ8ZP ta!”

Lư TrườngcpDhJ8ZP cảm khái.

“Ta… nBEoYkBz9ếu như haiBHVE tBEoYkBz9ộc giaBEoYkBz9o traBEoYkBz9nh làBEoYkBz9 đicpDhJ8ZPều khôngBHVE thBHVEể BEoYkBz9tránh khỏBEoYkBz9i, cpDhJ8ZPthì ta…BEoYkBz9 BHVEdù còBHVEn BEoYkBz9một hơiBEoYkBz9 thở cũnBEoYkBz9g quBHVEyết BEoYkBz9bảo vệBHVE TBEoYkBz9iên tBEoYkBz9ộc BHVEđến cùng.”

“Chết BEoYkBz9đến nơi rồiBHVE cBHVEòn mBEoYkBz9ạnh BEoYkBz9miệng?” LưBHVE BEoYkBz9Trường caBHVEu mày.

Hùng cpDhJ8ZPVũ đứng giữacpDhJ8ZP đBHVEất trờiBHVE hiêBEoYkBz9n nBEoYkBz9gang. cpDhJ8ZPVô cùngcpDhJ8ZP hiêBHVEn BEoYkBz9ngang, ônBEoYkBz9g BHVEđang ngửBHVEa mặcpDhJ8ZPt lênBEoYkBz9 nBEoYkBz9hìn trời xaBEoYkBz9nh. DùBHVE tcpDhJ8ZPrời cóBHVE bịBHVE mâyBHVE BHVEmù BHVEche khuBEoYkBz9ất thìBEoYkBz9 đâBEoYkBz9u đóBEoYkBz9 BEoYkBz9vẫn còBEoYkBz9n nhữBHVEng BEoYkBz9tia nBHVEắng. TicpDhJ8ZPa nắng BHVE mang niBEoYkBz9ềm hBEoYkBz9i vọngBEoYkBz9 BHVEcho coBHVEn BHVEngười. HùngcpDhJ8ZP VũBHVE chínBEoYkBz9h BEoYkBz9là cpDhJ8ZPđang cBEoYkBz9hờ ticpDhJ8ZPa ncpDhJ8ZPắng ấy.

“Ta… nếucpDhJ8ZP kBEoYkBz9hông còBHVEn trcpDhJ8ZPên đờiBHVE nBHVEày tcpDhJ8ZPhì trọng tráchBEoYkBz9 BHVEbảo BHVEvệ TiênBEoYkBz9 tộc…BHVE giaBEoYkBz9o cpDhJ8ZPlại chBEoYkBz9o ncpDhJ8ZPgươi đấy!cpDhJ8ZP HùngcpDhJ8ZP Vũ!”

Câu nócpDhJ8ZPi tcpDhJ8ZPự nhiên cpDhJ8ZPvang lêcpDhJ8ZPn troncpDhJ8ZPg khônBHVEg gBHVEian, vaBEoYkBz9ng cpDhJ8ZPlên BEoYkBz9trong kíBEoYkBz9 ứccpDhJ8ZP củBHVEa HcpDhJ8ZPùng VũBEoYkBz9. BEoYkBz9Ông BEoYkBz9ta đang tưởncpDhJ8ZPg nhớBEoYkBz9 cpDhJ8ZPđến aBHVEi đâBHVEy? GiờBEoYkBz9 phútBHVE nàBHVEy cpDhJ8ZPmà BHVEvẫn cpDhJ8ZPcòn nhớcpDhJ8ZP đếnBEoYkBz9 cốBHVE nhân?

“Cố nhBHVEân BEoYkBz9ơi! TBHVEa ccpDhJ8ZPhưa BHVEtìm đượcpDhJ8ZPc người giaBEoYkBz9o lạcpDhJ8ZPi trọngBEoYkBz9 tráBHVEch nhcpDhJ8ZPư ônBHVEg cpDhJ8ZPđã BHVElàm vớiBHVE taBEoYkBz9. VìBHVE thBEoYkBz9ế, ta…BHVE chưaBHVE thểBEoYkBz9 vcpDhJ8ZPề gBEoYkBz9ặp BEoYkBz9ông được!”

Hùng cpDhJ8ZPVũ thầBHVEm cảm tBEoYkBz9hán troBEoYkBz9ng đầuBHVE và…

“Ha cpDhJ8ZPha hBEoYkBz9a! Ha BEoYkBz9 ha BEoYkBz9ha ha!...”

Hùng VBHVEũ tay trácpDhJ8ZPi vuốtcpDhJ8ZP râuBEoYkBz9, rồiBHVE nBEoYkBz9gửa mcpDhJ8ZPặt lêcpDhJ8ZPn tBHVErời cườBHVEi lBEoYkBz9ớn. ĐiệucpDhJ8ZP cưcpDhJ8ZPời vaBHVEng vọngBHVE cpDhJ8ZPkhắp nơiBHVE, Hùng VcpDhJ8ZPũ cưcpDhJ8ZPời thậtcpDhJ8ZP sảBHVEng khocpDhJ8ZPái, cBEoYkBz9ười cpDhJ8ZPthật cpDhJ8ZPhùng tráBEoYkBz9ng. KhôncpDhJ8ZPg chỉBEoYkBz9 làcpDhJ8ZP BHVEcảm xBEoYkBz9úc BEoYkBz9của HùngBHVE Vũ bộcpDhJ8ZPc pcpDhJ8ZPhát màBHVE cBEoYkBz9húng ncpDhJ8ZPhân kcpDhJ8ZPhi thấycpDhJ8ZP cpDhJ8ZPông cườiBHVE lạicpDhJ8ZP càngBHVE BHVEthêm phầcpDhJ8ZPn cpDhJ8ZPkinh sợ.BEoYkBz9 KiBEoYkBz9nh hãiBHVE hơn cảBEoYkBz9 điệBHVEu cưBHVEời hBHVEùng BEoYkBz9tâm tBEoYkBz9ráng chíBEoYkBz9 củaBHVE LưBHVE TrườnBHVEg baBEoYkBz9n nBHVEãy. TạiBHVE sacpDhJ8ZPo HBEoYkBz9ùng BHVEVũ lại cười?

Không BHVEai biết! ChỉBHVE thấBEoYkBz9y quBHVEân BHVEsĩ haBEoYkBz9i bênBHVE nhưcpDhJ8ZP bịcpDhJ8ZP đóBEoYkBz9ng bănBHVEg cpDhJ8ZPtrước tiếnBHVEg BHVEcười đóBEoYkBz9 củaBEoYkBz9 cpDhJ8ZPHùng Vũ. KhôngcpDhJ8ZP acpDhJ8ZPi hBHVEiểu BEoYkBz9rõ ngườiBEoYkBz9 BHVEđang cườiBHVE kBEoYkBz9ia nghĩBEoYkBz9 gì?BHVE TấtcpDhJ8ZP cảBHVE ccpDhJ8ZPhỉ tBEoYkBz9hấy khônBEoYkBz9g gicpDhJ8ZPan sục sôiBEoYkBz9 bởiBEoYkBz9 tiếngBEoYkBz9 cưBHVEời đó.

Ngưu QucpDhJ8ZPảng vừa nghBEoYkBz9e BEoYkBz9thấy âBEoYkBz9m thcpDhJ8ZPanh BEoYkBz9vang lênBHVE BEoYkBz9thì đcpDhJ8ZPứng phBHVEắt dậyBEoYkBz9, hcpDhJ8ZPai cpDhJ8ZPmắt hắBEoYkBz9n cănBHVEg raBHVE, BHVEđôi BEoYkBz9môi mấp máy.

“Ngạo… Vũ!”

Đằng Long cũncpDhJ8ZPg cBEoYkBz9ảm thấy…BEoYkBz9 sợ.BHVE BHVETất BEoYkBz9cả cpDhJ8ZPnhư bBHVEị chấBHVEn nhBHVEiếp tBHVEinh thần.

Lư TrườngBHVE bất chợcpDhJ8ZPt lạiBHVE kBEoYkBz9hí BEoYkBz9huyết tràcpDhJ8ZPo dâncpDhJ8ZPg. CâBEoYkBz9u nBHVEói củacpDhJ8ZP BEoYkBz9hắn cpDhJ8ZPrốt BHVEcuộc cpDhJ8ZPđã kícpDhJ8ZPch tBEoYkBz9hích HBHVEùng Vũ, làBEoYkBz9m chBEoYkBz9o HBHVEùng BHVEVũ BHVEcó thBEoYkBz9êm độngBHVE lựcBHVE và…

Hùng VBHVEũ cpDhJ8ZPcũng làm BEoYkBz9hắn ccpDhJ8ZPhiến ýcpDhJ8ZP bạoBHVE tăng.

Ngạo Vũ!BEoYkBz9 Tiếng cườicpDhJ8ZP ngcpDhJ8ZPạo nghBHVEễ, hBHVEạo khcpDhJ8ZPí ngBEoYkBz9ợp trờicpDhJ8ZP củacpDhJ8ZP BEoYkBz9Hùng BEoYkBz9Vũ cócpDhJ8ZP thBHVEể ápBEoYkBz9 chcpDhJ8ZPế tincpDhJ8ZPh thầncpDhJ8ZP mọiBEoYkBz9 cpDhJ8ZPngười. Ông tcpDhJ8ZPa cpDhJ8ZPtinh BHVEthần sảBHVEng BEoYkBz9khoái, sBEoYkBz9ảng khcpDhJ8ZPoái hếBEoYkBz9t mức.BHVE BHVEHùng VũBHVE cưBHVEời BEoYkBz9như tBHVEhể ncpDhJ8ZPgạo thị,BEoYkBz9 coi thườngcpDhJ8ZP tấBHVEt cBHVEả. NhcpDhJ8ZPư BHVEthể, lcpDhJ8ZPà mBEoYkBz9ột coBEoYkBz9n BHVErồng đangBEoYkBz9 gầBEoYkBz9m vanBHVEg giBEoYkBz9ữa trờcpDhJ8ZPi đất.

Vậy NgạBEoYkBz9o Vũ lcpDhJ8ZPà têBEoYkBz9n cBEoYkBz9ủa BHVEđiệu cườBEoYkBz9i kiBEoYkBz9nh thiêBHVEn đcpDhJ8ZPộng đcpDhJ8ZPịa đBEoYkBz9ó ư?

Chưa chắc!

Dưới chBHVEân Hùng cpDhJ8ZP Vũ bốcBHVE lêBEoYkBz9n luồnBEoYkBz9g ccpDhJ8ZPhân kBEoYkBz9hí màcpDhJ8ZPu cpDhJ8ZPxanh cpDhJ8ZPda trời!BEoYkBz9 ChcpDhJ8ZPân BHVEkhí BEoYkBz9cứ tcpDhJ8ZPhế bBHVEao bọBEoYkBz9c BEoYkBz9đầu gối.cpDhJ8ZP Rõ cpDhJ8ZP ràng làcpDhJ8ZP mộtBEoYkBz9 chiêcpDhJ8ZPu thứcBHVE BEoYkBz9gì đBEoYkBz9ó. HBHVEai tacpDhJ8ZPy cầmBHVE kiếmBHVE ccpDhJ8ZPũng cBHVEó chcpDhJ8ZPân khícpDhJ8ZP BEoYkBz9như BHVEthế, chân khíBHVE cpDhJ8ZPngợp trờBHVEi kBHVEhiến cpDhJ8ZPLư TrườngBHVE kcpDhJ8ZPhông tBHVEhể nBEoYkBz9hìn rcpDhJ8ZPõ đâBEoYkBz9u lBEoYkBz9à LoBEoYkBz9ng kiếBHVEm, đcpDhJ8ZPâu làBEoYkBz9 NhBHVEân kiếm.

“Tới đây!BEoYkBz9 Lư Trường!BHVE VậnBHVE dcpDhJ8ZPụng hếtcpDhJ8ZP khảBHVE nBEoYkBz9ăng BHVEcủa ngươcpDhJ8ZPi đi!”

Câu BHVEnói củaBHVE HBEoYkBz9ùng Vũ nhưcpDhJ8ZP lờicpDhJ8ZP thácBEoYkBz9h thcpDhJ8ZPức đBEoYkBz9ối vBHVEới cpDhJ8ZPLư TrBHVEường. BEoYkBz9Đối phươncpDhJ8ZPg BHVEvừa mBHVEới thcpDhJ8ZPập tửBEoYkBz9 nBHVEhất sBHVEinh mà gBHVEiờ còBHVEn dámBEoYkBz9 bBEoYkBz9uông lcpDhJ8ZPời cuồngcpDhJ8ZP BEoYkBz9ngông vBEoYkBz9ới hắn?

Lư TrBEoYkBz9ường đứng cácpDhJ8ZPch HùngBHVE BEoYkBz9Vũ mưBHVEời bcpDhJ8ZPước nhưcpDhJ8ZPng hắBHVEn BEoYkBz9mới nhúnBEoYkBz9 cBEoYkBz9hân, cpDhJ8ZPkhoảng cácBEoYkBz9h BHVEđã gcpDhJ8ZPiảm cpDhJ8ZPchỉ cBHVEòn một bước.BEoYkBz9 LưBEoYkBz9 TrườnBEoYkBz9g dịchBHVE chuycpDhJ8ZPển BEoYkBz9chín bướBEoYkBz9c BEoYkBz9ư? McpDhJ8ZPột loạcpDhJ8ZPi bộBEoYkBz9 pBHVEháp tcpDhJ8ZPuyệt thế?

“Suy TcpDhJ8ZPhần BBHVEá Truy! BEoYkBz9Kì BHVEHồ DcpDhJ8ZPị Ngoặc!”

Lư Trường phânBEoYkBz9 thcpDhJ8ZPân thàncpDhJ8ZPh năBEoYkBz9m ngườiBHVE lậBEoYkBz9p tBEoYkBz9ức giáBEoYkBz9p côBEoYkBz9ng. cpDhJ8ZPHắn phcpDhJ8ZPi BHVEthân BEoYkBz9lên caoBEoYkBz9, BEoYkBz9tay tráiBEoYkBz9 némBEoYkBz9 ra mộBEoYkBz9t thứBEoYkBz9 bọBHVEt khí.BEoYkBz9 BBEoYkBz9ọt kBHVEhí bBHVEao trùmcpDhJ8ZP tcpDhJ8ZPhủy bícBEoYkBz9h khBHVEắp mộcpDhJ8ZPt cpDhJ8ZPdặm vuông.

Cây mọcBHVE từBEoYkBz9 mầmBEoYkBz9, mầm mBEoYkBz9ọc tBHVEừ BEoYkBz9hạt. cpDhJ8ZPThứ mcpDhJ8ZPà BHVELư BEoYkBz9Trường cpDhJ8ZPném xuốngBHVE chíBEoYkBz9nh làBEoYkBz9 hạBEoYkBz9t giốngBEoYkBz9. HạtcpDhJ8ZP gBEoYkBz9iống chân cpDhJ8ZPkhí. NhBHVEưng đểcpDhJ8ZP BHVElàm gì?cpDhJ8ZP BEoYkBz9Ở giBEoYkBz9ữa tcpDhJ8ZPrận tiềBEoYkBz9n cBEoYkBz9ó cpDhJ8ZPthứ gBHVEì liBEoYkBz9ên quacpDhJ8ZPn đếnBHVE hạtBEoYkBz9 giốnBEoYkBz9g BEoYkBz9kia chứ?

Hiển nhiBEoYkBz9ên là có,cpDhJ8ZP ngườiBEoYkBz9 hiểuBEoYkBz9 BEoYkBz9rõ nhấBHVEt BEoYkBz9chính BEoYkBz9là MãcpDhJ8ZP QuangBEoYkBz9. HạtBHVE giốncpDhJ8ZPg châBEoYkBz9n kcpDhJ8ZPhí cpDhJ8ZPmà LBHVEư TrườncpDhJ8ZPg gieo cpDhJ8ZP xuống chíBEoYkBz9nh lBHVEà mBEoYkBz9ấu chốtcpDhJ8ZP cBHVEủa KBEoYkBz9ì HồcpDhJ8ZP DcpDhJ8ZPị NgoBHVEặc. CóBEoYkBz9 BEoYkBz9hạt giốcpDhJ8ZPng tấtBEoYkBz9 ccpDhJ8ZPó câBHVEy cối.BEoYkBz9 KhắpBEoYkBz9 mặt đấtBEoYkBz9 đcpDhJ8ZPều lBHVEà hạBEoYkBz9t giốngBEoYkBz9 củaBEoYkBz9 KBEoYkBz9ì BEoYkBz9Hồ DBEoYkBz9ị NgBEoYkBz9oặc, cũnBHVEg BEoYkBz9có ncpDhJ8ZPghĩa khắpBEoYkBz9 thủyBHVE bcpDhJ8ZPích cpDhJ8ZPđều cóBHVE thuật kBHVEhống BHVEchế củaBHVE BEoYkBz9Lư TrBEoYkBz9ường. LBHVEần ncpDhJ8ZPày, ônBHVEg tBHVEa BHVEmuốn dùBHVEng bộBEoYkBz9 pháBEoYkBz9p đểBHVE đắcBEoYkBz9 thắng. BHVE Mã QuacpDhJ8ZPng nghĩcpDhJ8ZP thầBHVEm tronBHVEg bụng.

Bộ phápBEoYkBz9 của BEoYkBz9 Lư TrườngBEoYkBz9 đcpDhJ8ZPương nhiênBEoYkBz9 tucpDhJ8ZPyệt cpDhJ8ZPdiệu, lạiBHVE thcpDhJ8ZPêm thuậtBEoYkBz9 mộBEoYkBz9t BEoYkBz9khống chếBHVE khắpcpDhJ8ZP cảcpDhJ8ZP khBHVEông gian, HùngcpDhJ8ZP cpDhJ8ZPVũ làmBEoYkBz9 BHVEsao pcpDhJ8ZPhá giải?

“Ngạo VcpDhJ8ZPũ! Thuấn Bộ!”

Hùng VũBHVE đứng BEoYkBz9 trước tìBEoYkBz9nh thBHVEế hcpDhJ8ZPung BEoYkBz9hiểm cũnBHVEg khôncpDhJ8ZPg mộtBHVE chcpDhJ8ZPút mảycpDhJ8ZP cpDhJ8ZPmay naBEoYkBz9o nBEoYkBz9úng. BởcpDhJ8ZPi ônBEoYkBz9g đBHVEã cBHVEó BEoYkBz9Ngạo Vũ vàcpDhJ8ZP ThuấBHVEn Bộ.

Thì rBEoYkBz9a làcpDhJ8ZP hai kìcpDhJ8ZP chiBEoYkBz9êu sắpBEoYkBz9 đượcBHVE HùcpDhJ8ZPng VũBHVE sửcpDhJ8ZP BEoYkBz9ra. NgạoBHVE BEoYkBz9Vũ vBEoYkBz9à TBEoYkBz9huấn BộBHVE BEoYkBz9là BHVEgì khônBEoYkBz9g BEoYkBz9ai hBEoYkBz9ay biết, BEoYkBz9 chỉ BEoYkBz9biết trBEoYkBz9ong nháBEoYkBz9y mắBEoYkBz9t tBEoYkBz9hân ảnhcpDhJ8ZP HùBEoYkBz9ng VcpDhJ8ZPũ đBEoYkBz9ã bicpDhJ8ZPến mất.

Biến mấcpDhJ8ZPt hoàn toàn!

Khoáng thBEoYkBz9ế kì chiBHVEêu củBHVEa caBEoYkBz9o BEoYkBz9thủ! cpDhJ8ZPNếu BHVEchưa xuấtcpDhJ8ZP thếBHVE kẻcpDhJ8ZP nBEoYkBz9ào dámBHVE cảcpDhJ8ZP BEoYkBz9gan mườngcpDhJ8ZP tượng.cpDhJ8ZP SucpDhJ8ZPy cpDhJ8ZPThần Bá BEoYkBz9Truy đcpDhJ8ZPã cpDhJ8ZPxuất hBEoYkBz9iện tBHVEhì NgọaBEoYkBz9 VũcpDhJ8ZP ThuấnBEoYkBz9 BộBHVE cBHVEũng cpDhJ8ZPphải BEoYkBz9có BHVEmặt ởBHVE trcpDhJ8ZPên đời.

Một cBEoYkBz9uộc đấuBHVE vềBHVE BHVEbộ phápcpDhJ8ZP sắp sửa nổ ra!