You are here

Phong Kiếm quyển 1 - Chương 27

Chương 27RMtUYPHk. NgạSJ4Zo Vũ

Tại saJfWc4uwto? TSJ4Zại sao chứ?

Lư TrườngRMtUYPHk đSJ4Zứng đó nJfWc4uwtgây RMtUYPHkngốc nhìJfWc4uwtn đRMtUYPHkối thủJfWc4uwt RMtUYPHkrời đi.

Mây đeSJ4Zn RMtUYPHkbỗng nhiên từJfWc4uwt đâJfWc4uwtu kéRMtUYPHko đếRMtUYPHkn, khôJfWc4uwtng giaJfWc4uwtn cũnRMtUYPHkg bịRMtUYPHk đámSJ4Z hRMtUYPHkắc JfWc4uwtvân đSJ4Zó JfWc4uwtche JfWc4uwtđi, áRMtUYPHknh sángSJ4Z giảJfWc4uwtm dầnJfWc4uwt. Tối dầJfWc4uwtn! ĐeRMtUYPHkn dJfWc4uwtần! ÝSJ4Z khônRMtUYPHkg muốnJfWc4uwt trậnRMtUYPHk quyếSJ4Zt đấuRMtUYPHk tiếpSJ4Z tụcRMtUYPHk hRMtUYPHkay JfWc4uwtlà dựSJ4Z đoánRMtUYPHk mRMtUYPHkột kết thúcSJ4Z thSJ4Zảm khốSJ4Zc hơn?RMtUYPHk SJ4ZTiên –RMtUYPHk JfWc4uwtMan đãRMtUYPHk khôSJ4Zng RMtUYPHkđội trờiJfWc4uwt cRMtUYPHkhung, RMtUYPHkLư SJ4ZTrường RMtUYPHkvà RMtUYPHkHùng JfWc4uwtVũ hSJ4Zá lại bấRMtUYPHkt JfWc4uwtphân thắngSJ4Z bạiSJ4Z JfWc4uwtlần JfWc4uwtnữa? GiRMtUYPHkữa khônJfWc4uwtg giRMtUYPHkan trSJ4Zanh tJfWc4uwtối traJfWc4uwtnh sángSJ4Z nàyRMtUYPHk, tìnhSJ4Z cảnh mậpSJ4Z mờSJ4Z lSJ4Zàm cRMtUYPHkon ngườiSJ4Z tSJ4Za kRMtUYPHkhó chịu,RMtUYPHk hJfWc4uwtay RMtUYPHksự JfWc4uwtlãnh lẽoSJ4Z JfWc4uwtkhiến ngườSJ4Zi tSJ4Za kiJfWc4uwtnh hãi?

Hùng VũJfWc4uwt vẫn RMtUYPHk bước SJ4Zđi tSJ4Zừng bướcSJ4Z mộRMtUYPHkt, tRMtUYPHkrong lSJ4Zòng cảJfWc4uwtm JfWc4uwtthấy nhẹSJ4Z nhSJ4Zõm. KRMtUYPHkhông phảSJ4Zi vìRMtUYPHk ôSJ4Zng đãSJ4Z đánh bạiSJ4Z LưRMtUYPHk TrưJfWc4uwtờng SJ4Zmà lJfWc4uwtà bởiJfWc4uwt mJfWc4uwtột RMtUYPHktrận RMtUYPHkgió JfWc4uwttanh mưaRMtUYPHk máJfWc4uwtu sJfWc4uwtẽ khôngJfWc4uwt xJfWc4uwtảy RMtUYPHkra. RMtUYPHkCon dJfWc4uwtân haiJfWc4uwt tộc lSJ4Zại đượcRMtUYPHk ấRMtUYPHkm nJfWc4uwto thSJ4Zái bìnJfWc4uwth. VJfWc4uwtòm trờiSJ4Z RMtUYPHkbao RMtUYPHkla biếtSJ4Z mấSJ4Zy, hàJfWc4uwt RMtUYPHkcớ JfWc4uwtgì phảiJfWc4uwt tSJ4Zranh đấu suốtSJ4Z đời?

Nhưng HùngJfWc4uwt VũJfWc4uwt có biSJ4Zết, đôiJfWc4uwt kJfWc4uwthi trJfWc4uwtời siSJ4Znh mộtJfWc4uwt cặRMtUYPHkp mJfWc4uwtãi mãJfWc4uwti làSJ4Z đốiJfWc4uwt tSJ4Zhủ cRMtUYPHkủa nhaRMtUYPHku? ChSJ4Zo đếnSJ4Z khi…JfWc4uwt một kRMtUYPHkẻ RMtUYPHknằm xuống!

“Ta cũnSJ4Zg cóJfWc4uwt mJfWc4uwtột câu nóJfWc4uwti vớiRMtUYPHk ngươi!SJ4Z JfWc4uwtHùng VJfWc4uwtũ! ĐJfWc4uwti chếRMtUYPHkt đi!”

Vậy làRMtUYPHk mJfWc4uwtây đen SJ4Zdự đoánSJ4Z SJ4Zkết cụcSJ4Z tànSJ4Z kSJ4Zhốc, vSJ4Zận mệRMtUYPHknh khôngJfWc4uwt thểSJ4Z RMtUYPHkthay đổJfWc4uwti. VàSJ4Z LưJfWc4uwt TSJ4Zrường vẫnJfWc4uwt y quyếtSJ4Z đSJ4Zịnh, đấuRMtUYPHk đếnJfWc4uwt sứcSJ4Z cRMtUYPHkùng lựcSJ4Z kiệt.

“Ngươi...”

Ngươi sJfWc4uwtao cJfWc4uwtó thể? CRMtUYPHkâu hỏiSJ4Z củaJfWc4uwt HùngJfWc4uwt VũRMtUYPHk khôSJ4Zng thJfWc4uwtể thốJfWc4uwtt RMtUYPHkra trọnSJ4Z vẹn.JfWc4uwt LàRMtUYPHk bởiJfWc4uwt cổRMtUYPHk họngRMtUYPHk cJfWc4uwtủa SJ4Zông đRMtUYPHkã bị RMtUYPHk bóp nghẹtJfWc4uwt. CRMtUYPHkường JfWc4uwtlực củaSJ4Z SJ4ZTâm SJ4ZNguyệt HổSJ4Z TrSJ4Zảo túRMtUYPHkm lJfWc4uwtấy, RMtUYPHkcả ngườJfWc4uwti HùSJ4Zng VSJ4Zũ bịSJ4Z JfWc4uwtnhấc bổRMtUYPHkng lên khônJfWc4uwtg. LưJfWc4uwt TSJ4Zrường lRMtUYPHkại nhưRMtUYPHk mãnhRMtUYPHk hổ,JfWc4uwt nhRMtUYPHkưng hJfWc4uwtắn lSJ4Zấy đâuSJ4Z rJfWc4uwta sứcJfWc4uwt mSJ4Zạnh nhưJfWc4uwt JfWc4uwtthế? Chẳng phảiSJ4Z vừaRMtUYPHk nãRMtUYPHky JfWc4uwtcòn trọRMtUYPHkng thươngJfWc4uwt chẳngRMtUYPHk thểSJ4Z nhúSJ4Zc nhích?

Tuyệt thếSJ4Z cao thủ!JfWc4uwt TJfWc4uwthực lựcJfWc4uwt aJfWc4uwti màJfWc4uwt SJ4Zđoán định?

Chỉ bSJ4Ziết người gặpRMtUYPHk RMtUYPHknguy khốJfWc4uwtn JfWc4uwtlúc RMtUYPHknày lạiSJ4Z làJfWc4uwt HùngSJ4Z Vũ.

“Một tSJ4Zên ngu muội!”

Ngưu JfWc4uwtQuảng thốSJ4Zt ra mộtSJ4Z cSJ4Zâu. HJfWc4uwtắn từSJ4Z JfWc4uwttừ ngồiJfWc4uwt xuốnJfWc4uwtg SJ4Zchiếc ghếRMtUYPHk đượcJfWc4uwt mấySJ4Z nSJ4Zgười hầuJfWc4uwt mSJ4Zang sẵnSJ4Z tới. VõSJ4Zng lọnSJ4Zg chRMtUYPHku tJfWc4uwtoàn, xeJfWc4uwtm JfWc4uwtra hắnSJ4Z rấtSJ4Z biếtSJ4Z JfWc4uwthưởng thRMtUYPHkụ. ĐiệJfWc4uwtu bộRMtUYPHk JfWc4uwtnày làmRMtUYPHk JfWc4uwtcho MỹSJ4Z An SJ4Zkhó chịu.SJ4Z RốJfWc4uwtt cuJfWc4uwtộc RMtUYPHkthì hRMtUYPHkắn RMtUYPHkvề phRMtUYPHke TiêRMtUYPHkn tRMtUYPHkộc haRMtUYPHky lSJ4Zà MJfWc4uwtan tộcSJ4Z đây?

Ngưu gia?

Kì SJ4Zthực trong JfWc4uwt lòng NgưJfWc4uwtu QuảRMtUYPHkng SJ4Zvẫn còRMtUYPHkn mSJ4Zột JfWc4uwtcâu RMtUYPHkhỏi. HùnSJ4Zg RMtUYPHkVũ, SJ4Zngươi sJfWc4uwtẽ làSJ4Zm gìJfWc4uwt tiếRMtUYPHkp theo?

Mọi ngRMtUYPHkười ai cũSJ4Zng muốRMtUYPHkn xeJfWc4uwtm JfWc4uwtHùng VũRMtUYPHk sẽRMtUYPHk phảnJfWc4uwt JfWc4uwtcông RMtUYPHkra sJfWc4uwtao SJ4Zmà khôngSJ4Z đểSJ4Z RMtUYPHký làmSJ4Z thJfWc4uwtế nàRMtUYPHko LưSJ4Z TrườngSJ4Z lạiJfWc4uwt chiếm lSJ4Zợi thế?SJ4Z KhSJ4Zông mộSJ4Zt SJ4Zai JfWc4uwtbao gồmRMtUYPHk cJfWc4uwtả ĐằngSJ4Z Long?

“Đi chếtSJ4Z đi!”

Máu trRMtUYPHkên taRMtUYPHky Lư TrRMtUYPHkường vẫnSJ4Z đổ,RMtUYPHk nhưRMtUYPHkng RMtUYPHkcó JfWc4uwthề JfWc4uwtgì, bRMtUYPHkởi đốJfWc4uwti thRMtUYPHkủ củSJ4Za hắJfWc4uwtn cũRMtUYPHkng RMtUYPHkđã đổJfWc4uwt mSJ4Záu. LJfWc4uwtư Trường vậJfWc4uwtn lựcRMtUYPHk néSJ4Zm HùSJ4Zng JfWc4uwtVũ đJfWc4uwti khiếnSJ4Z ôngRMtUYPHk tRMtUYPHka JfWc4uwtbay ngườiSJ4Z mộtSJ4Z quãnRMtUYPHkg rRMtUYPHkồi ngãSJ4Z dúJfWc4uwti dRMtUYPHkụi xuốngRMtUYPHk đất. KhóeRMtUYPHk miệngRMtUYPHk HùngRMtUYPHk VJfWc4uwtũ JfWc4uwtlấm tấmRMtUYPHk nhữngSJ4Z tJfWc4uwtia đỏRMtUYPHk hồng.

“Dã TJfWc4uwtính! Quả nJfWc4uwthiên lợJfWc4uwti hại!”

Dã TRMtUYPHkính là gì?JfWc4uwt MSJ4Zọi ngườiRMtUYPHk JfWc4uwtnếu đSJ4Zã khôngSJ4Z biếSJ4Zt RMtUYPHkvì saRMtUYPHko JfWc4uwtLư TrưSJ4Zờng độtJfWc4uwt nRMtUYPHkgột SJ4Zmạnh lêRMtUYPHkn thìJfWc4uwt hãyRMtUYPHk để SJ4Zchính bJfWc4uwtản tJfWc4uwthân hRMtUYPHkắn giảSJ4Zi thích.

“Như SJ4Zthế cóRMtUYPHk phải thúJfWc4uwt vJfWc4uwtị hRMtUYPHkơn không?”

Máu vẫnJfWc4uwt chảy RMtUYPHktừ RMtUYPHknhát kiRMtUYPHkếm nhưnRMtUYPHkg RMtUYPHkLư TrườngJfWc4uwt khôRMtUYPHkng SJ4Zcó cảSJ4Zm giácJfWc4uwt đaRMtUYPHku đớnJfWc4uwt. TrRMtUYPHkái lạiSJ4Z SJ4Znó cSJ4Zòn chJfWc4uwto hắn thêmRMtUYPHk hứJfWc4uwtng thúJfWc4uwt. LưJfWc4uwt TRMtUYPHkrường… hắnRMtUYPHk RMtUYPHkcó cònRMtUYPHk làJfWc4uwt nRMtUYPHkgười SJ4Znữa khRMtUYPHkông? HJfWc4uwtay là…SJ4Z DSJ4Zã Tính?

“Người RMtUYPHkta nSJ4Zói Man tộcSJ4Z tJfWc4uwthân tJfWc4uwthể cườngRMtUYPHk tránRMtUYPHkg mộSJ4Zt phJfWc4uwtần JfWc4uwtlà nhờJfWc4uwt DSJ4Zã TíSJ4Znh. QuRMtUYPHkả khônSJ4Zg sai!”

Hùng SJ4ZVũ thRMtUYPHkầm thán phục.

Dã tínhRMtUYPHk, RMtUYPHkbản tính hoaJfWc4uwtng dSJ4Zã củaRMtUYPHk loàiRMtUYPHk độngJfWc4uwt vậRMtUYPHkt RMtUYPHknay cJfWc4uwtó SJ4Ztrong cSJ4Zon ngRMtUYPHkười? BảnJfWc4uwt SJ4Znăng săSJ4Zn mồi,SJ4Z bản năngJfWc4uwt JfWc4uwtsát tSJ4Zhủ, bảRMtUYPHkn năngJfWc4uwt chiếJfWc4uwtn đấu.SJ4Z LưRMtUYPHk TSJ4Zrường JfWc4uwtcăn bảJfWc4uwtn khônRMtUYPHkg phảiSJ4Z làJfWc4uwt ngườiSJ4Z JfWc4uwtmà là JfWc4uwt mãnh thú!

Nói JfWc4uwtđến bảnJfWc4uwt năng, nóRMtUYPHk làJfWc4uwt thứJfWc4uwt JfWc4uwttiềm ẩnRMtUYPHk tSJ4Zrong mỗiSJ4Z JfWc4uwtloài SJ4Zngay từRMtUYPHk kRMtUYPHkhi sinSJ4Zh raRMtUYPHk. BSJ4Zản năngJfWc4uwt củJfWc4uwta LưJfWc4uwt JfWc4uwtTrường là RMtUYPHkmột SJ4Zcon mJfWc4uwtãnh thRMtUYPHkú. CSJ4Zàng đánhJfWc4uwt cànRMtUYPHkg hăRMtUYPHkng, càJfWc4uwtng bịJfWc4uwt thươRMtUYPHkng càJfWc4uwtng cuồngSJ4Z JfWc4uwtnộ. DRMtUYPHkã JfWc4uwttính có RMtUYPHktừ lJfWc4uwtúc hắSJ4Zn đượcSJ4Z híJfWc4uwtt JfWc4uwtlinh khíJfWc4uwt trờJfWc4uwti đất.JfWc4uwt JfWc4uwtDã tínhJfWc4uwt JfWc4uwtbiến LRMtUYPHkư RMtUYPHkTrường tRMtUYPHkhành kẻJfWc4uwt điSJ4Z săn, SJ4Zthành mãnhSJ4Z tJfWc4uwthú độiJfWc4uwt lốtJfWc4uwt người!

Vậy JfWc4uwtmà RMtUYPHkcó RMtUYPHkcâu con ngườiSJ4Z cũnSJ4Zg lRMtUYPHkà mộtJfWc4uwt lRMtUYPHkoại siSJ4Znh vật?

Dù gìSJ4Z điSJ4Z nữa, cJfWc4uwtuộc điSJ4Z sănJfWc4uwt đãSJ4Z SJ4Zbắt đRMtUYPHkầu. KẻRMtUYPHk đJfWc4uwti RMtUYPHksăn lJfWc4uwtà LJfWc4uwtư TrườngJfWc4uwt vJfWc4uwtà cJfWc4uwton mồRMtUYPHki cSJ4Zủa hắn…

Lư TrườnRMtUYPHkg hét lên,JfWc4uwt gầmJfWc4uwt lêSJ4Zn, SJ4Ztiếng gầmSJ4Z củaRMtUYPHk mãRMtUYPHknh tSJ4Zhú săSJ4Zn mJfWc4uwtồi khRMtUYPHkiến SJ4Zai JfWc4uwtai cũngSJ4Z phảJfWc4uwti inJfWc4uwth SJ4Ztai nhức óc.JfWc4uwt TrRMtUYPHkấn YJfWc4uwtêu Hống!

“Nội lựcRMtUYPHk thật cườngJfWc4uwt đại!”

Khí tRMtUYPHkụ thành RMtUYPHkhình, đầuSJ4Z hổRMtUYPHk nhằmSJ4Z JfWc4uwtHùng VSJ4Zũ RMtUYPHkmà bổRMtUYPHk xuốngSJ4Z. KìnhJfWc4uwt lRMtUYPHkực uJfWc4uwty mãnJfWc4uwth khiếnJfWc4uwt JfWc4uwtông vẫSJ4Zn cJfWc4uwtòn ngơ ngác.

Trong giây lRMtUYPHkát, HùnJfWc4uwtg SJ4ZVũ dùngSJ4Z LiêRMtUYPHkn HoRMtUYPHka TJfWc4uwtrảm đểRMtUYPHk RMtUYPHkra đSJ4Zòn tunRMtUYPHkg kiếSJ4Zm. NhSJ4Zân KRMtUYPHkiếm đáSJ4Znh lRMtUYPHkên vẫn khôngRMtUYPHk đủ,SJ4Z LonJfWc4uwtg KiếJfWc4uwtm cũnJfWc4uwtg phảiSJ4Z SJ4Zđánh lên,RMtUYPHk sonRMtUYPHkg SJ4Zkiếm SJ4Zcự lạiJfWc4uwt TrSJ4Zấn YêSJ4Zu HốngRMtUYPHk. ẤyJfWc4uwt vJfWc4uwtậy HùnRMtUYPHkg Vũ SJ4Zvẫn bịSJ4Z chJfWc4uwtiêu sốJfWc4uwt đJfWc4uwtánh lùiRMtUYPHk bSJ4Za bSJ4Zước. SSJ4Zo vớRMtUYPHki baRMtUYPHkn đầu,JfWc4uwt TSJ4Zrấn YêuJfWc4uwt HốnRMtUYPHkg lúcSJ4Z nJfWc4uwtày mạnh SJ4Zgấp RMtUYPHkmuôn phJfWc4uwtần. ThậRMtUYPHkt khôRMtUYPHkng ngờSJ4Z JfWc4uwtDã TínJfWc4uwth giJfWc4uwtúp LJfWc4uwtư TrườngSJ4Z mSJ4Zột cSJ4Zhiêu tRMtUYPHkrấn áJfWc4uwtp đốiRMtUYPHk thủ.

“Bỏ nSJ4Zgay cáJfWc4uwti bộ SJ4Zmặt ấySJ4Z JfWc4uwtđi! NhữRMtUYPHkng cRMtUYPHkhiêu sốSJ4Z vừaRMtUYPHk rSJ4Zồi chẳngJfWc4uwt phảRMtUYPHki SJ4Zta RMtUYPHkvà ngSJ4Zươi SJ4Zđã hiểJfWc4uwtu qSJ4Zuá SJ4Zrõ của RMtUYPHknhau rồRMtUYPHki sao?”

Lư TrườngSJ4Z nghiêm mSJ4Zặt nóRMtUYPHki. CâuSJ4Z nóiJfWc4uwt kJfWc4uwthiến HùnSJ4Zg SJ4ZVũ độtJfWc4uwt nhiêSJ4Zn địJfWc4uwtnh tJfWc4uwthần JfWc4uwttrở lại.

“Không sai!”

Câu trJfWc4uwtả lời cànRMtUYPHkg khiếnRMtUYPHk baRMtUYPHko ngườiRMtUYPHk SJ4Zkhiếp đảmSJ4Z kRMtUYPHkinh hãi.

Cao tRMtUYPHkhủ quá chiêu,JfWc4uwt chẳngSJ4Z SJ4Zqua đãJfWc4uwt SJ4Znằm RMtUYPHktrong lòSJ4Zng bànRMtUYPHk tayJfWc4uwt. VJfWc4uwtậy nãRMtUYPHky giờSJ4Z SJ4Zchẳng phảJfWc4uwti nhưSJ4Z cuộSJ4Zc dạo chơi?

“Thế nàJfWc4uwty… thế nàJfWc4uwty là?”

Ai nJfWc4uwtày đJfWc4uwtều xôn xRMtUYPHkao bàSJ4Zn tán.JfWc4uwt SJ4ZTùy tRMtUYPHkùng củSJ4Za ÁRMtUYPHkm DạJfWc4uwt RMtUYPHkcũng RMtUYPHkkhông nSJ4Zgoại lệ.JfWc4uwt CSJ4Zòn SJ4Zhắn RMtUYPHkthì JfWc4uwtsao? Hắn SJ4Zcó JfWc4uwtquan tRMtUYPHkâm trJfWc4uwtận đấuSJ4Z này?

“Chủ nhâRMtUYPHkn! TRMtUYPHkhế này làRMtUYPHk sao?”

“Biết người SJ4Z ra cSJ4Zhiêu thếRMtUYPHk nRMtUYPHkào tựJfWc4uwt khắcSJ4Z sẽSJ4Z cJfWc4uwtó cácJfWc4uwth pháRMtUYPHk giải.RMtUYPHk MànJfWc4uwt RMtUYPHkvừa rồi,RMtUYPHk chẳJfWc4uwtng qRMtUYPHkua lJfWc4uwtà khởiRMtUYPHk động màRMtUYPHk SJ4Zthôi. NếuSJ4Z muốnJfWc4uwt thắngRMtUYPHk phảiJfWc4uwt xeSJ4Zm kẻSJ4Z JfWc4uwtnào RMtUYPHkcó kìSJ4Z chRMtUYPHkiêu bSJ4Zá đạo?

Kì cSJ4Zhiêu bRMtUYPHká đạo? VậyJfWc4uwt RMtUYPHklà đSJ4Zến RMtUYPHklúc xSJ4Zuất RMtUYPHkthế cRMtUYPHkủa nhữngRMtUYPHk tuyệtSJ4Z chRMtUYPHkiêu RMtUYPHkdo JfWc4uwthai đJfWc4uwtệ nhJfWc4uwtất SJ4Zcao thủRMtUYPHk sSJ4Záng tạo ra?

Lư TrườJfWc4uwtng máu JfWc4uwtchảy đãJfWc4uwt ngSJ4Zưng, DSJ4Zã TínJfWc4uwth giúpJfWc4uwt hRMtUYPHkắn hồJfWc4uwti phJfWc4uwtục nhanSJ4Zh chóng.

“Đột RMtUYPHknhiên lành lạJfWc4uwti vRMtUYPHkết thươnJfWc4uwtg, làRMtUYPHk RMtUYPHkthế nàJfWc4uwto vậySJ4Z mày?”

Đàm VJfWc4uwtân Thắng nhởnRMtUYPHk nhơJfWc4uwt hỏi.RMtUYPHk HắnRMtUYPHk hỏRMtUYPHki vìJfWc4uwt SJ4Zkhông biếtJfWc4uwt RMtUYPHkhay hỏSJ4Zi vRMtUYPHkì đãJfWc4uwt biJfWc4uwtết RMtUYPHkmà vẫSJ4Zn hỏi?

“Năng lựcRMtUYPHk Dã TínhSJ4Z chỉJfWc4uwt ngườiSJ4Z MaJfWc4uwtn JfWc4uwtmới có,RMtUYPHk khSJ4Zông chỉSJ4Z giúRMtUYPHkp LRMtUYPHkư TrườJfWc4uwtng đạiSJ4Z RMtUYPHknhân cJfWc4uwthữa lànhRMtUYPHk vết thươngSJ4Z màSJ4Z JfWc4uwtcòn giSJ4Zúp JfWc4uwtngài ấySJ4Z mạnhRMtUYPHk lêJfWc4uwtn rấtRMtUYPHk nhiềRMtUYPHku. GiốRMtUYPHkng nhưJfWc4uwt bảnSJ4Z nănRMtUYPHkg hoJfWc4uwtang JfWc4uwtdã củRMtUYPHka loài tJfWc4uwthú sănSJ4Z, cSJ4Zàng thSJ4Zấy máRMtUYPHku cànRMtUYPHkg kíJfWc4uwtch thích.”

Mã QuRMtUYPHkang nhẹ nhàngRMtUYPHk SJ4Ztrả lời.

“Vậy đứaRMtUYPHk nào cũRMtUYPHkng RMtUYPHkcó hả?”

“Nói đúnJfWc4uwtg ra, chSJ4Zỉ đạiRMtUYPHk nRMtUYPHkhân mớiJfWc4uwt có.”

Câu RMtUYPHknói nJfWc4uwtày củaRMtUYPHk Mã QuanSJ4Zg làJfWc4uwtm bọnJfWc4uwt trSJ4Záng SJ4Zsĩ thấtSJ4Z RMtUYPHkkinh. SJ4ZCàng thấySJ4Z máJfWc4uwtu càngSJ4Z mạnh,SJ4Z cSJ4Zàng JfWc4uwtthấy máJfWc4uwtu chiến JfWc4uwtý cRMtUYPHkàng caoRMtUYPHk. MáuRMtUYPHk! GiốngSJ4Z SJ4Znhư mộtRMtUYPHk lJfWc4uwtiều RMtUYPHkkích thSJ4Zích đốiRMtUYPHk vớJfWc4uwti LưSJ4Z TrưSJ4Zờng. ChSJ4Zỉ hRMtUYPHkắn mớJfWc4uwti có DRMtUYPHkã TínhRMtUYPHk, dSJ4Zễ JfWc4uwthiểu vJfWc4uwtì saSJ4Zo SJ4ZLư TrườngJfWc4uwt cJfWc4uwtó thểRMtUYPHk nắmSJ4Z RMtUYPHkbắt MaJfWc4uwtn RMtUYPHktộc tronJfWc4uwtg lònRMtUYPHkg bJfWc4uwtàn tay.

“Tới rồi!”

Mã QuSJ4Zang vừJfWc4uwta dứt SJ4Zcâu RMtUYPHkthì bónJfWc4uwtg JfWc4uwtLư JfWc4uwtTrường SJ4Zđã biếnRMtUYPHk mất.SJ4Z JfWc4uwtKì chiJfWc4uwtêu sắpJfWc4uwt xuấtJfWc4uwt hiệnJfWc4uwt? ChỉRMtUYPHk RMtUYPHkbiết lúc nàJfWc4uwty SJ4ZHùng VSJ4Zũ vJfWc4uwtẫn đRMtUYPHkang JfWc4uwtbất động.

Ông SJ4Zta khôngSJ4Z muốn chạy?SJ4Z LJfWc4uwtà RMtUYPHkdo đãRMtUYPHk trúJfWc4uwtng KJfWc4uwtì HồJfWc4uwt DịJfWc4uwt NgoặcSJ4Z tJfWc4uwtừ lJfWc4uwtúc nào,SJ4Z HùngSJ4Z RMtUYPHkVũ haJfWc4uwti SJ4Zchân JfWc4uwtbị kẹtJfWc4uwt không thRMtUYPHkể nhRMtUYPHkúc nhíchRMtUYPHk. LJfWc4uwtư TrườnJfWc4uwtg JfWc4uwtvẫn JfWc4uwtcòn cáchJfWc4uwt SJ4Zmười bưRMtUYPHkớc chânJfWc4uwt, JfWc4uwtliệu RMtUYPHkHùng VRMtUYPHkũ cSJ4Zó thể phRMtUYPHká giảiRMtUYPHk cSJ4Zhiêu tSJ4Zhế nRMtUYPHkày JfWc4uwthay không?

“Cái gì...”

Hùng VRMtUYPHkũ JfWc4uwtthốt lên mộtRMtUYPHk cRMtUYPHkâu, gSJ4Zương mặtRMtUYPHk lSJ4Zo lắSJ4Zng. ÔngSJ4Z cốJfWc4uwt JfWc4uwtchớp mắtRMtUYPHk nRMtUYPHkhưng JfWc4uwtvẫn kRMtUYPHkhông SJ4Znhìn rõ.

“Xoẹt, xoẹt”, RMtUYPHkđó lJfWc4uwtà tSJ4Zất cảJfWc4uwt nhữnRMtUYPHkg âmRMtUYPHk thanRMtUYPHkh SJ4Zvang SJ4Zlên trRMtUYPHkong đJfWc4uwtầu. HJfWc4uwtùng VũRMtUYPHk khôngSJ4Z thRMtUYPHkể địnhRMtUYPHk RMtUYPHkthần nổi, JfWc4uwt rốt cuộcSJ4Z làSJ4Z JfWc4uwtánh sángRMtUYPHk khôRMtUYPHkng JfWc4uwtđủ hay…

Không giaJfWc4uwtn giằng xRMtUYPHké, SJ4Zmọi thSJ4Zứ tJfWc4uwtrở nêSJ4Zn méJfWc4uwto mó,SJ4Z tấtRMtUYPHk SJ4Zcả SJ4Zkhông cJfWc4uwtòn gJfWc4uwtiữ đượcSJ4Z nguJfWc4uwtyên dạnJfWc4uwtg RMtUYPHkban đầuRMtUYPHk. KRMtUYPHkhông gian bịJfWc4uwt triJfWc4uwtền nRMtUYPHkhiễu SJ4Zư? HaRMtUYPHky RMtUYPHkchính làRMtUYPHk HùngRMtUYPHk VRMtUYPHkũ đanRMtUYPHkg RMtUYPHkbị triềnSJ4Z nhiễSJ4Zu. ThôiRMtUYPHk rồi!RMtUYPHk SJ4ZLà kì chJfWc4uwtiêu cJfWc4uwtủa LưJfWc4uwt Trường.

“Man tộcSJ4Z: Suy SJ4ZThần BáJfWc4uwt Truy!”

Triền JfWc4uwtnhiễu! Mọi thứJfWc4uwt đềuJfWc4uwt khônRMtUYPHkg rõJfWc4uwt ràngRMtUYPHk. GiSJ4Zống nJfWc4uwthư LưJfWc4uwt TRMtUYPHkrường vậy!JfWc4uwt HắnSJ4Z JfWc4uwtcách đâJfWc4uwty mRMtUYPHkười bướcRMtUYPHk chân kiSJ4Za mà?JfWc4uwt SJ4ZSao lại…SJ4Z JfWc4uwtsao SJ4Zlại nJfWc4uwthiều SJ4Z“hắn” thếRMtUYPHk này?

Nhiều SJ4ZLư Trường đếnRMtUYPHk mứSJ4Zc HùRMtUYPHkng VSJ4Zũ JfWc4uwtcứ RMtUYPHkngỡ SJ4Zlà troRMtUYPHkng ảoJfWc4uwt RMtUYPHkgiác. TuyệtRMtUYPHk nhiêSJ4Zn khôSJ4Zng phảiRMtUYPHk nhưRMtUYPHk vậy,JfWc4uwt bảJfWc4uwtn thân ôSJ4Zng bSJ4Zị triềJfWc4uwtn nhSJ4Ziễu nêJfWc4uwtn khônJfWc4uwtg nhậnJfWc4uwt rSJ4Za đâJfWc4uwtu làRMtUYPHk thậtJfWc4uwt, đâuJfWc4uwt làSJ4Z giảJfWc4uwt mSJ4Zà SJ4Zthôi. Dù JfWc4uwtcho cóRMtUYPHk RMtUYPHknăm LưSJ4Z TrườngJfWc4uwt đJfWc4uwtang đến,RMtUYPHk HJfWc4uwtùng VũRMtUYPHk tRMtUYPHkin rằngJfWc4uwt chỉJfWc4uwt JfWc4uwtcó JfWc4uwtmột ngRMtUYPHkười lSJ4Zà thật.

Đến rồi!RMtUYPHk RMtUYPHkCả năm ngSJ4Zười cùngSJ4Z lRMtUYPHkao tớJfWc4uwti tSJ4Zrong nháyRMtUYPHk JfWc4uwtmắt, hắSJ4Zn dRMtUYPHki chuSJ4Zyển nhaJfWc4uwtnh vSJ4Zậy saoJfWc4uwt? LúcSJ4Z trước cònSJ4Z cáchRMtUYPHk HùngSJ4Z JfWc4uwtVũ JfWc4uwtmười bướcJfWc4uwt cSJ4Zhân? ChiJfWc4uwtêu SJ4Zthế qSJ4Zuá SJ4Zkhó đểSJ4Z đoRMtUYPHkán biết,RMtUYPHk HùnJfWc4uwtg JfWc4uwtVũ chỉ SJ4Z còn cácRMtUYPHkh đứngSJ4Z yêSJ4Zn bJfWc4uwtất động.

Keng! JfWc4uwtNhân KiSJ4Zếm đâm JfWc4uwtra trướcJfWc4uwt, HSJ4Zùng RMtUYPHkVũ đỡJfWc4uwt đJfWc4uwtược luâSJ4Zn SJ4Zcủa LJfWc4uwtư TrườnRMtUYPHkg đầuRMtUYPHk tiênRMtUYPHk. NgaRMtUYPHky sátRMtUYPHk đó,RMtUYPHk một bóngSJ4Z ngưJfWc4uwtời SJ4Zbay tRMtUYPHkới bênRMtUYPHk phảSJ4Zi, HùRMtUYPHkng VũJfWc4uwt bènRMtUYPHk JfWc4uwtlấy SJ4ZLong KiếmSJ4Z SJ4Zmà SJ4Zđánh SJ4Zngang raSJ4Z. Muốn RMtUYPHk thủ thắJfWc4uwtng, SJ4Ztất phảSJ4Zi nhằmRMtUYPHk chỗRMtUYPHk sJfWc4uwtơ hởJfWc4uwt củaSJ4Z đốiSJ4Z phươnSJ4Zg màSJ4Z xuấtSJ4Z chiêuSJ4Z. LưJfWc4uwt TrườnRMtUYPHkg quả nhiênRMtUYPHk hiểRMtUYPHku đượcRMtUYPHk đạoJfWc4uwt JfWc4uwtlí này.JfWc4uwt HSJ4Zắn SJ4Zluôn dùnRMtUYPHkg haJfWc4uwti mũiSJ4Z JfWc4uwtgiáp côngSJ4Z JfWc4uwthai bêSJ4Zn, HùnJfWc4uwtg VũRMtUYPHk đỡ đượcJfWc4uwt JfWc4uwthai cJfWc4uwthiêu SJ4Zvừa rRMtUYPHkồi thRMtUYPHkì RMtUYPHkkhẽ nhRMtUYPHkếch mépRMtUYPHk. SJ4ZTâm trạngSJ4Z tốtRMtUYPHk bởRMtUYPHki ôngRMtUYPHk đãSJ4Z tRMtUYPHkhủ thắng? JfWc4uwtTrong giâSJ4Zy SJ4Zlát đóJfWc4uwt gươngJfWc4uwt mặtRMtUYPHk HùnRMtUYPHkg RMtUYPHkVũ RMtUYPHklại SJ4Ztrở SJ4Znên biếnJfWc4uwt SJ4Zsắc. BiếSJ4Zn sắcSJ4Z JfWc4uwtđột ngSJ4Zột! JfWc4uwtLà bởi khSJ4Zông nhìnJfWc4uwt JfWc4uwtra sSJ4Zơ hởSJ4Z cSJ4Zủa JfWc4uwtđối phươnRMtUYPHkg SJ4Zmà cònRMtUYPHk bịJfWc4uwt JfWc4uwtđối phRMtUYPHkương phátJfWc4uwt hiệnRMtUYPHk đJfWc4uwtiểm yếu.

Hùng VũRMtUYPHk đã quáRMtUYPHk khiJfWc4uwtnh suất?

“Tộc trưởng! CẩnRMtUYPHk thRMtUYPHkận!” JfWc4uwtChử MSJ4Zinh héJfWc4uwtt lớJfWc4uwtn báoRMtUYPHk độngSJ4Z tìnRMtUYPHkh JfWc4uwtthế nguRMtUYPHky hiểm.

Nhưng lờiSJ4Z cảnh JfWc4uwt báo JfWc4uwtđến quJfWc4uwtá muộn.JfWc4uwt HùngRMtUYPHk VSJ4Zũ đSJ4Zã cẩnRMtUYPHk thậRMtUYPHkn hếJfWc4uwtt mJfWc4uwtức rSJ4Zồi, ngặRMtUYPHkt nỗiJfWc4uwt cRMtUYPHkhiêu nSJ4Zày củaJfWc4uwt LRMtUYPHkư Trường SJ4Zquá ưRMtUYPHk tuyệtRMtUYPHk diệu.

Lư TrườngRMtUYPHk JfWc4uwtthứ ba JfWc4uwtlao tới,SJ4Z nhằmSJ4Z cRMtUYPHkhân HùngSJ4Z VJfWc4uwtũ SJ4Zmà đánh.SJ4Z ÔnJfWc4uwtg JfWc4uwtlập tứcRMtUYPHk vậJfWc4uwtn kJfWc4uwthí xuốnRMtUYPHkg châSJ4Zn, kìnhSJ4Z lựcJfWc4uwt phát rRMtUYPHka phSJ4Zá vJfWc4uwtỡ sựSJ4Z RMtUYPHkkhống chếSJ4Z củaRMtUYPHk KSJ4Zì HồJfWc4uwt DRMtUYPHkị JfWc4uwtNgoặc. LiềSJ4Zn đó,RMtUYPHk HùSJ4Zng SJ4ZVũ bRMtUYPHkèn SJ4Zthuận JfWc4uwtthế nhảy vSJ4Zề phJfWc4uwtía saRMtUYPHku trSJ4Zánh nRMtUYPHké. ThuậRMtUYPHkn thếSJ4Z? LJfWc4uwtư TrườnRMtUYPHkg cJfWc4uwtòn thSJ4Zuận JfWc4uwthơn, đạoJfWc4uwt cônSJ4Zg kSJ4Zích thứ JfWc4uwt tư đãSJ4Z JfWc4uwttới. LưJfWc4uwt TrưRMtUYPHkờng thRMtUYPHkứ tRMtUYPHkư SJ4Zđạp lêJfWc4uwtn vaRMtUYPHki RMtUYPHkngười RMtUYPHkthứ bSJ4Za màJfWc4uwt nhảyRMtUYPHk tRMtUYPHkheo bónRMtUYPHkg SJ4ZHùng Vũ.

“Tâm NguyệSJ4Zt Hổ Trảo!”

Quá nRMtUYPHkhanh! Dù SJ4Z biết SJ4Zrõ sẽRMtUYPHk cJfWc4uwtó ngườiJfWc4uwt thSJ4Zứ tJfWc4uwtư JfWc4uwtđến giSJ4Záp côngRMtUYPHk nhưngRMtUYPHk HJfWc4uwtùng VRMtUYPHkũ SJ4Zkhó JfWc4uwtmà néJfWc4uwt RMtUYPHkđòn. SJ4ZRõ ràSJ4Zng, ông đSJ4Zang SJ4Zbị triềnSJ4Z nhiSJ4Zễu. HSJ4Zùng VũRMtUYPHk SJ4Znhảy vềRMtUYPHk pSJ4Zhía sJfWc4uwtau trướcSJ4Z lúcSJ4Z LSJ4Zư TrườngSJ4Z đếnRMtUYPHk đánh nhưRMtUYPHkng SJ4Zhắn vẫnSJ4Z nhaJfWc4uwtnh hơn,SJ4Z cSJ4Zhỉ cRMtUYPHkần nhSJ4Zanh hơSJ4Zn mộtRMtUYPHk kJfWc4uwthoảnh RMtUYPHkkhắc lSJ4Zà RMtUYPHkcó thSJ4Zể bRMtUYPHkắt kịpJfWc4uwt HùSJ4Zng Vũ. SJ4ZLư TrưRMtUYPHkờng tunSJ4Zg mộtRMtUYPHk hổRMtUYPHk trảoJfWc4uwt vàoJfWc4uwt ngựcRMtUYPHk đSJ4Zối pJfWc4uwthương. TrảRMtUYPHko nàyRMtUYPHk RMtUYPHksắc bRMtUYPHkén vSJ4Zô cùng, xuyênSJ4Z qJfWc4uwtua giáJfWc4uwtp JfWc4uwtsắt màSJ4Z khiếnSJ4Z HùSJ4Zng VRMtUYPHkũ túaJfWc4uwt máu.

Bốn nRMtUYPHkgười đSJ4Zã xuất hSJ4Ziện, vậyRMtUYPHk JfWc4uwtcòn nJfWc4uwtgười RMtUYPHkthứ nSJ4Zăm? KhôRMtUYPHkng phJfWc4uwtải bấRMtUYPHkt thìJfWc4uwtnh RMtUYPHklình JfWc4uwtmà xuRMtUYPHkất JfWc4uwthiện RMtUYPHkđấy chứ?RMtUYPHk Hùng RMtUYPHkVũ đắnRMtUYPHk đoSJ4Z, ngSJ4Zay SJ4Zlúc ấyJfWc4uwt ôngRMtUYPHk JfWc4uwtđã SJ4Znghe thấyRMtUYPHk tiếngRMtUYPHk MỹRMtUYPHk An.

“Cha! SJ4ZChú ý phíaRMtUYPHk sau!”

Hỏng rồi!RMtUYPHk Tuyệt cRMtUYPHkhiêu nàRMtUYPHky kRMtUYPHkhông cóSJ4Z SJ4Zmột kẽSJ4Z hởJfWc4uwt. HùnSJ4Zg RMtUYPHkVũ đaSJ4Zng JfWc4uwtlơ RMtUYPHklửng trêRMtUYPHkn khôngJfWc4uwt, chSJ4Zẳng cóSJ4Z cách nàoJfWc4uwt RMtUYPHkphòng thủSJ4Z phíaSJ4Z sauSJ4Z. LRMtUYPHkư TrRMtUYPHkường JfWc4uwtbất nJfWc4uwtgờ tJfWc4uwtừ saRMtUYPHku lưSJ4Zng tiJfWc4uwtến đáSJ4Znh, RMtUYPHkHùng VũSJ4Z chỉ SJ4Zcòn RMtUYPHknước chịRMtUYPHku trận.

“Trấn YêuJfWc4uwt Hống!”

Lư TrườngJfWc4uwt có đủRMtUYPHk thờSJ4Zi gSJ4Zian niSJ4Zệm ấnRMtUYPHk, chiêuRMtUYPHk JfWc4uwtthế bạRMtUYPHko JfWc4uwtphát. ĐầSJ4Zu hổSJ4Z mọJfWc4uwtc lênRMtUYPHk từSJ4Z dướiJfWc4uwt JfWc4uwtđất chSJ4Zồm SJ4Zlấy cả ngườiJfWc4uwt HùRMtUYPHkng Vũ.JfWc4uwt KSJ4Zình lựcJfWc4uwt SJ4Zmạnh JfWc4uwtmẽ hơnSJ4Z bJfWc4uwtao gJfWc4uwtiờ hếtSJ4Z, cRMtUYPHkả ngJfWc4uwtười HùSJ4Zng JfWc4uwtVũ bịSJ4Z RMtUYPHkkình SJ4Zlực ép vàRMtUYPHko. CảmJfWc4uwt giácSJ4Z RMtUYPHkvô cRMtUYPHkùng đauSJ4Z đớnRMtUYPHk, hRMtUYPHkuyết nJfWc4uwthục vJfWc4uwtỡ tanSJ4Z, xưRMtUYPHkơng cốSJ4Zt JfWc4uwtvỡ RMtUYPHktan. HùJfWc4uwtng Vũ RMtUYPHkbị JfWc4uwtđánh baJfWc4uwty lêRMtUYPHkn trJfWc4uwtên RMtUYPHkkhông mộtJfWc4uwt đRMtUYPHkoạn rồiJfWc4uwt mớiSJ4Z SJ4Zrơi JfWc4uwtxuống đất.

“Cha! Cha…”

Mỹ ARMtUYPHkn RMtUYPHkhoảng hốtJfWc4uwt chạy ngSJ4Zay xuốnSJ4Zg JfWc4uwtphía SJ4Zdưới thủyJfWc4uwt bSJ4Zích trậnRMtUYPHk. SJ4ZCô RMtUYPHkliên tSJ4Ziếp đậpJfWc4uwt taSJ4Zy SJ4Zvào RMtUYPHkthủy bích nhưnRMtUYPHkg nóJfWc4uwt JfWc4uwtkhông RMtUYPHkhề xêRMtUYPHk dịch.SJ4Z MộtJfWc4uwt chiJfWc4uwtêu khốSJ4Zng cSJ4Zhế nàyJfWc4uwt củSJ4Za ThuầnRMtUYPHk LaSJ4Zng khôngSJ4Z SJ4Zai có thểSJ4Z SJ4Zphá gJfWc4uwtiải. RMtUYPHkMỹ ARMtUYPHkn chỉJfWc4uwt còRMtUYPHkn cáchRMtUYPHk RMtUYPHkđứng nhìSJ4Zn cRMtUYPHkha mìJfWc4uwtnh gRMtUYPHkục xuRMtUYPHkống màJfWc4uwt SJ4Zbất lực.

“Ta... không sao!”

Hùng RMtUYPHkVũ nằmRMtUYPHk gục dướiRMtUYPHk đấJfWc4uwtt nRMtUYPHkhưng cốSJ4Z lSJ4Zên tiếngJfWc4uwt JfWc4uwtđể JfWc4uwtMỹ ASJ4Zn SJ4Zyên lòng.

“Ngưu hầu! NgàiJfWc4uwt kSJ4Zhông cóRMtUYPHk cácSJ4Zh nàJfWc4uwto RMtUYPHkphá giảJfWc4uwti thủSJ4Zy bícJfWc4uwth trRMtUYPHkận sao?”

Ở pRMtUYPHkhía trên PRMtUYPHkhụng DươnSJ4Zg quaRMtUYPHky saSJ4Zng JfWc4uwtNgưu QJfWc4uwtuảng hSJ4Zỏi. NànRMtUYPHkg hỏiRMtUYPHk vớRMtUYPHki RMtUYPHkhi vọngSJ4Z hắnJfWc4uwt JfWc4uwtsẽ cJfWc4uwtó cáRMtUYPHkch phá giảRMtUYPHki nhưnJfWc4uwtg lRMtUYPHkại gặJfWc4uwtp phảiSJ4Z mộtRMtUYPHk câuJfWc4uwt SJ4Zhỏi khác.

“Vậy trưởng lãJfWc4uwto ngươiSJ4Z khônJfWc4uwtg cóSJ4Z cáchRMtUYPHk sao?”

Phụng JfWc4uwtDương cứng họJfWc4uwtng. NàRMtUYPHkng thânRMtUYPHk làRMtUYPHk trưJfWc4uwtởng lãRMtUYPHko nJfWc4uwthưng tRMtUYPHkhực RMtUYPHklực lạiSJ4Z chẳngJfWc4uwt bằngSJ4Z JfWc4uwtThiệu BìSJ4Znh chJfWc4uwtứ đừngRMtUYPHk nói đSJ4Zến NgRMtUYPHkưu QuảngJfWc4uwt JfWc4uwthay HùngSJ4Z Vũ.

Thấy Phụng DRMtUYPHkương khSJ4Zông nJfWc4uwtói RMtUYPHkđược SJ4Zgì, NgSJ4Zưu QuảngJfWc4uwt mRMtUYPHkuôn phầSJ4Zn đắcSJ4Z chí.RMtUYPHk HắnJfWc4uwt JfWc4uwtnhư muốnJfWc4uwt SJ4Zthấy cJfWc4uwthính JfWc4uwtHùng Vũ tRMtUYPHkhất thế.JfWc4uwt LSJ4Zẽ nSJ4Zào lạiRMtUYPHk nSJ4Zhư vậy?

Hùng SJ4ZVũ bị trúnRMtUYPHkg haSJ4Zi JfWc4uwtđòn RMtUYPHkliên tRMtUYPHkiếp cRMtUYPHkó lẽSJ4Z đãSJ4Z trRMtUYPHkọng tRMtUYPHkhương. BằJfWc4uwtng cSJ4Zhứng SJ4Zlà ôngSJ4Z vẫnRMtUYPHk chưJfWc4uwta gượJfWc4uwtng dậy JfWc4uwtnổi. RMtUYPHkQuân sJfWc4uwtĩ TRMtUYPHkiên tộRMtUYPHkc JfWc4uwtvô cJfWc4uwtùng JfWc4uwtlo lắngSJ4Z. NgượcSJ4Z lại,RMtUYPHk ngườiJfWc4uwt MaJfWc4uwtn đanSJ4Zg hếtSJ4Z mựcRMtUYPHk hào hứJfWc4uwtng. HiSJ4Zển nhiêSJ4Zn JfWc4uwtvì RMtUYPHktộc trưởngRMtUYPHk củRMtUYPHka bọnRMtUYPHk JfWc4uwtchúng, SJ4ZLư TrườngSJ4Z sSJ4Zắp sRMtUYPHkửa giRMtUYPHkành đượcSJ4Z phần thắng.

“Hùng Vũ!RMtUYPHk Ngươi mJfWc4uwtuốn kRMtUYPHkết thJfWc4uwtúc trJfWc4uwtận đấuRMtUYPHk nhRMtUYPHkư tJfWc4uwthế nRMtUYPHkày sao?”

Lư TrườngJfWc4uwt SJ4Zgiọng thâm JfWc4uwttrầm vJfWc4uwtang lêSJ4Zn. HắnJfWc4uwt vẫnSJ4Z đanRMtUYPHkg cốRMtUYPHk SJ4Zđợi điềJfWc4uwtu gRMtUYPHkì đó?RMtUYPHk HSJ4Zùng VSJ4Zũ JfWc4uwtlúc RMtUYPHknày RMtUYPHknghe được tiếngJfWc4uwt đốiRMtUYPHk thủRMtUYPHk mớJfWc4uwti RMtUYPHklò dJfWc4uwtò đứJfWc4uwtng dậySJ4Z. RMtUYPHkMột SJ4Ztay cJfWc4uwthống kiếmJfWc4uwt, SJ4Zông RMtUYPHknói RMtUYPHktrong kSJ4Zhó nhọc.

“Suy ThầnSJ4Z Bá Truy!JfWc4uwt JfWc4uwtBiến giảRMtUYPHk thànJfWc4uwth thật,RMtUYPHk quảJfWc4uwt nhiênRMtUYPHk lợRMtUYPHki hại!”

“Hừ! NgươiSJ4Z mà JfWc4uwtbiết sJfWc4uwtợ kJfWc4uwtì chiSJ4Zêu củaSJ4Z tJfWc4uwta? LầnJfWc4uwt đầuRMtUYPHk gặpSJ4Z nSJ4Zó RMtUYPHkmà ngươiRMtUYPHk cũngSJ4Z nhJfWc4uwtận rRMtUYPHka RMtUYPHknăm ngườiJfWc4uwt đềuJfWc4uwt là thật,RMtUYPHk JfWc4uwtvậy tJfWc4uwthì RMtUYPHkchiêu RMtUYPHksố cSJ4Zủa tSJ4Za hRMtUYPHká chẳngJfWc4uwt phSJ4Zải SJ4Zquá tSJ4Zầm thường?”

“Quá khen!”

Ảo JfWc4uwtẢnh MSJ4Za Luân tạoSJ4Z SJ4Zra JfWc4uwtảnh ảoJfWc4uwt, JfWc4uwtSuy ThầRMtUYPHkn BSJ4Zá JfWc4uwtTruy biếnJfWc4uwt ảnhSJ4Z RMtUYPHkảo thRMtUYPHkành ảnhSJ4Z tSJ4Zhật, JfWc4uwtnăng lựcSJ4Z mạnRMtUYPHkh mẽ nhưJfWc4uwt bảRMtUYPHkn thểJfWc4uwt LưJfWc4uwt TrườngJfWc4uwt, nJfWc4uwtó RMtUYPHkcòn kSJ4Zhiến đốiJfWc4uwt phươngRMtUYPHk bịSJ4Z SJ4Ztriền nhiễRMtUYPHku. RMtUYPHkXem JfWc4uwtra hắn SJ4Z cũng khôngSJ4Z pSJ4Zhải chRMtUYPHkỉ hRMtUYPHkọc đượcSJ4Z cáSJ4Zi bềSJ4Z ngoài!

Hùng VSJ4Zũ vẫnJfWc4uwt chân SJ4Zchống cRMtUYPHkhân quỳ,SJ4Z ôSJ4Zng JfWc4uwttựa hJfWc4uwtồ cJfWc4uwthưa gJfWc4uwtom SJ4Zđủ sứcJfWc4uwt RMtUYPHklực SJ4Zmà RMtUYPHkđứng lênJfWc4uwt. NgườiSJ4Z SJ4ZMan thấy vậyJfWc4uwt JfWc4uwtthì RMtUYPHkhú ầmJfWc4uwt, vaSJ4Zng SJ4Zvọng tJfWc4uwtrời đất.

“Đứng lêJfWc4uwtn! Đối thRMtUYPHkủ truyềnJfWc4uwt kiSJ4Zếp cJfWc4uwtủa SJ4Zta! NgươiSJ4Z khôngRMtUYPHk muốnSJ4Z trậSJ4Zn đSJ4Zấu SJ4Zkết tSJ4Zhúc tẻJfWc4uwt nhạtRMtUYPHk RMtUYPHknhư thJfWc4uwtế này chứ?”

“Tại sJfWc4uwtao? TJfWc4uwtại sao ngJfWc4uwtươi nhấtJfWc4uwt địnSJ4Zh phJfWc4uwtải RMtUYPHkđấu tJfWc4uwtrận JfWc4uwtnày? NhRMtUYPHkất địSJ4Znh RMtUYPHkphải SJ4Zđánh RMtUYPHkbại ta?”

Sức SJ4Zlực vừa goJfWc4uwtm SJ4Zđủ JfWc4uwtdồn hếRMtUYPHkt vàoSJ4Z RMtUYPHkcâu nRMtUYPHkói. HùJfWc4uwtng VJfWc4uwtũ RMtUYPHkdứt lờiJfWc4uwt miệngSJ4Z đSJ4Zã phuSJ4Zn SJ4Zra mSJ4Zột nJfWc4uwtgụm máuJfWc4uwt. Sức cùngRMtUYPHk lựSJ4Zc JfWc4uwtkiệt JfWc4uwtrồi! NhưJfWc4uwtng HùngRMtUYPHk SJ4ZVũ vSJ4Zẫn cRMtUYPHkố nghSJ4Ze JfWc4uwtcâu trRMtUYPHkả lờSJ4Zi SJ4Zcủa đốSJ4Zi tRMtUYPHkhủ. SJ4ZChỉ muRMtUYPHkốn nghe JfWc4uwtcâu ấySJ4Z JfWc4uwtthôi, ngaRMtUYPHky cRMtUYPHkả tSJ4Ziếng gọRMtUYPHki củaJfWc4uwt MỹRMtUYPHk ARMtUYPHkn ôngSJ4Z JfWc4uwtcũng bỏJfWc4uwt ngoàJfWc4uwti SJ4Ztai khônJfWc4uwtg quan tâm.

Suy TRMtUYPHkhần BRMtUYPHká Truy dườngRMtUYPHk nRMtUYPHkhư đJfWc4uwtã hếtSJ4Z hiệJfWc4uwtu lJfWc4uwtực. LúSJ4Zc nàJfWc4uwty trướcSJ4Z mặtRMtUYPHk HJfWc4uwtùng VũJfWc4uwt chJfWc4uwtỉ còSJ4Zn lạiSJ4Z JfWc4uwtmột JfWc4uwtngười duy nhấJfWc4uwtt. JfWc4uwtMột SJ4ZLư TrườngJfWc4uwt JfWc4uwtduy nhất.

Hắn đaSJ4Zng trRMtUYPHkừng mắt nhRMtUYPHkìn ônSJ4Zg, dõngRMtUYPHk JfWc4uwtdạc nói:

“Tại saSJ4Zo JfWc4uwtư? Bởi vRMtUYPHkì đánhSJ4Z bạRMtUYPHki nJfWc4uwtgươi tJfWc4uwta sJfWc4uwtẽ RMtUYPHkđánh bJfWc4uwtại JfWc4uwtTiên tộc.JfWc4uwt ĐánJfWc4uwth bJfWc4uwtại ngươiRMtUYPHk, toàJfWc4uwtn SJ4Zcõi TiêSJ4Zn tộcJfWc4uwt sẽ JfWc4uwtbị ngườiJfWc4uwt JfWc4uwtMan RMtUYPHkdày xéo.RMtUYPHk ĐánRMtUYPHkh bạiSJ4Z ngươSJ4Zi, TRMtUYPHkiên JfWc4uwttộc sẽSJ4Z bịRMtUYPHk tSJ4Zuyệt dSJ4Ziệt. ĐánRMtUYPHkh bạSJ4Zi ngươi RMtUYPHk ta sẽJfWc4uwt lJfWc4uwtà thiênJfWc4uwt hạJfWc4uwt vJfWc4uwtô địRMtUYPHkch, JfWc4uwtđánh bạRMtUYPHki ngươi…RMtUYPHk JfWc4uwtta… sẽRMtUYPHk… làJfWc4uwt… SJ4Zbá… chủ!”

Hùng VJfWc4uwtũ thất bạiRMtUYPHk cũnJfWc4uwtg cóRMtUYPHk nghĩaSJ4Z thếSJ4Z gJfWc4uwtian SJ4Zkhông aRMtUYPHki cRMtUYPHkòn lRMtUYPHkà JfWc4uwtđối thủJfWc4uwt củaRMtUYPHk LưSJ4Z TJfWc4uwtrường. MộSJ4Zt khRMtUYPHki chiếnJfWc4uwt thắng hJfWc4uwtắn sRMtUYPHkẽ SJ4Zlà bRMtUYPHká chủ,SJ4Z sRMtUYPHkẽ hoànSJ4Z tRMtUYPHkhành bRMtUYPHká nghiệp.

Chao ôRMtUYPHki! HùngJfWc4uwt tâm JfWc4uwttráng chí!JfWc4uwt LSJ4Zư Trường,SJ4Z hắnRMtUYPHk… hSJ4Zắn sRMtUYPHkắp cóJfWc4uwt đượJfWc4uwtc quySJ4Zền lựcJfWc4uwt, hắnSJ4Z sắpRMtUYPHk nắmRMtUYPHk giRMtUYPHkữ sinh JfWc4uwt mệnh củaJfWc4uwt tJfWc4uwtất cRMtUYPHkả tSJ4Zrong lJfWc4uwtòng bàJfWc4uwtn taJfWc4uwty! RMtUYPHkĐó làJfWc4uwt sứcJfWc4uwt mJfWc4uwtạnh SJ4Zcủa kẻRMtUYPHk hùngRMtUYPHk bJfWc4uwtá trờiRMtUYPHk đất!

Nói xonRMtUYPHkg Lư TrườRMtUYPHkng lSJ4Ziền cườiJfWc4uwt lớJfWc4uwtn. MộtRMtUYPHk điệuRMtUYPHk cJfWc4uwtười đángRMtUYPHk sợ,SJ4Z đángRMtUYPHk sợJfWc4uwt JfWc4uwtlàm saoJfWc4uwt? SJ4ZDù aSJ4Zi kiênJfWc4uwt RMtUYPHkđịnh đến SJ4Z đâu, khSJ4Zi nSJ4Zghe âmRMtUYPHk thaSJ4Znh ấyJfWc4uwt SJ4Zđều kSJ4Zinh hãiRMtUYPHk đếRMtUYPHkn vôJfWc4uwt cùng.

“Hai tộSJ4Zc vJfWc4uwtốn có thểRMtUYPHk chuSJ4Zng sốRMtUYPHkng hòRMtUYPHka bìnhRMtUYPHk. TạiJfWc4uwt SJ4Zsao cSJ4Zon nJfWc4uwtgười vẫnJfWc4uwt cứJfWc4uwt độngSJ4Z biJfWc4uwtnh đao?”

Nhạt nhẽoRMtUYPHk! Câu nJfWc4uwtói củSJ4Za HùnRMtUYPHkg VũRMtUYPHk tJfWc4uwthật sRMtUYPHkự nhRMtUYPHkạt nhẽoJfWc4uwt. LưRMtUYPHk TrườRMtUYPHkng cườiRMtUYPHk lạnh.

“Một núi khôRMtUYPHkng thểJfWc4uwt RMtUYPHkcó haJfWc4uwti hRMtUYPHkổ! SJ4ZLưỡng SJ4Zlong tranSJ4Zh RMtUYPHkchâu. ĐJfWc4uwtạo JfWc4uwtlí nàSJ4Zy cJfWc4uwthắc ngươiJfWc4uwt cũSJ4Zng hiểuRMtUYPHk đấy chứ?”

“Đúng vậy!JfWc4uwt Ta hiểu!”

“Vậy thì…”

Lư Trường ngâRMtUYPHkn dàJfWc4uwti, nhưSJ4Z híSJ4Zt thSJ4Zêm thậtJfWc4uwt nhiềSJ4Zu liSJ4Znh SJ4Zkhí, hSJ4Zít thêmJfWc4uwt SJ4Zmùi vSJ4Zị củRMtUYPHka JfWc4uwtbá chủ.

“Đứng lên! SJ4ZNgươi đứngRMtUYPHk lJfWc4uwtên chRMtUYPHko tJfWc4uwta! DùRMtUYPHk ngươiJfWc4uwt cóSJ4Z tRMtUYPHkhua cũnSJ4Zg phảiJfWc4uwt thRMtUYPHkua SJ4Zcho đàngSJ4Z SJ4Zhoàng. ĐứJfWc4uwtng lên! NiềmSJ4Z viRMtUYPHknh dJfWc4uwtự SJ4Zcủa ngươiRMtUYPHk khSJ4Zi gụcSJ4Z ngRMtUYPHkã JfWc4uwtlà SJ4Zlàm chSJ4Zo taRMtUYPHk, mộtSJ4Z kẻJfWc4uwt bRMtUYPHká RMtUYPHkchủ trởSJ4Z nRMtUYPHkên rực rỡ!”

Câu JfWc4uwtnói nRMtUYPHkhư tiếng giụcRMtUYPHk JfWc4uwtgiã. SJ4ZKhông chRMtUYPHkỉ HSJ4Zùng VũRMtUYPHk bSJ4Zị RMtUYPHkthúc giRMtUYPHkục đứngRMtUYPHk SJ4Zdậy. TấSJ4Zt cảSJ4Z qSJ4Zuân sJfWc4uwtĩ MaRMtUYPHkn tộc cRMtUYPHkũng vậJfWc4uwty, RMtUYPHktiếng nóRMtUYPHki nhJfWc4uwtư tiRMtUYPHkếng đốJfWc4uwtc qSJ4Zuân, khíSJ4Zch lệJfWc4uwt tướngJfWc4uwt sRMtUYPHkĩ tSJ4Zrước ngưỡngJfWc4uwt cSJ4Zửa chiến thắng.

Nhưng… Hùng SJ4Z Vũ SJ4Zsẽ nRMtUYPHkghĩ SJ4Zthế nào?

“Vậy SJ4Zta cũng SJ4Z nói chSJ4Zo ngưRMtUYPHkơi mộtRMtUYPHk câu!”

Hùng VũSJ4Z đứng trướJfWc4uwtc RMtUYPHktình thếRMtUYPHk nguSJ4Zy cấpRMtUYPHk độtRMtUYPHk nhiênSJ4Z bRMtUYPHkình RMtUYPHktĩnh JfWc4uwtlạ thường.

“Được! Ngươi cònSJ4Z điềSJ4Zu gìSJ4Z trănJfWc4uwt trốiSJ4Z JfWc4uwtthì mJfWc4uwtau nóJfWc4uwti rSJ4Za JfWc4uwthết đi!SJ4Z ĐốiSJ4Z thủSJ4Z SJ4Ztruyền RMtUYPHkkiếp củRMtUYPHka ta!”

Lư SJ4ZTrường cảm khái.

“Ta… SJ4Znếu như haiSJ4Z SJ4Ztộc giaJfWc4uwto tJfWc4uwtranh làRMtUYPHk điềuJfWc4uwt khônSJ4Zg thểJfWc4uwt tránJfWc4uwth khỏJfWc4uwti, tJfWc4uwthì taJfWc4uwt… dùRMtUYPHk còRMtUYPHkn mộtJfWc4uwt hơSJ4Zi thở cũSJ4Zng quyếtJfWc4uwt bRMtUYPHkảo vệRMtUYPHk SJ4ZTiên tộSJ4Zc đếnRMtUYPHk cùng.”

“Chết đếnJfWc4uwt nơi rồRMtUYPHki SJ4Zcòn mạnhJfWc4uwt miệnJfWc4uwtg?” LSJ4Zư TrườngJfWc4uwt cJfWc4uwtau mày.

Hùng VRMtUYPHkũ đứng RMtUYPHk giữa đấtSJ4Z tJfWc4uwtrời hiênJfWc4uwt ngJfWc4uwtang. VSJ4Zô cùnSJ4Zg hRMtUYPHkiên ngangJfWc4uwt, ôSJ4Zng đangSJ4Z ngJfWc4uwtửa mặtRMtUYPHk RMtUYPHklên nhJfWc4uwtìn trời SJ4Z xanh. DRMtUYPHkù trờSJ4Zi cóJfWc4uwt bRMtUYPHkị mâSJ4Zy JfWc4uwtđen cJfWc4uwthe khuấJfWc4uwtt thìSJ4Z đSJ4Zâu đóJfWc4uwt vRMtUYPHkẫn cRMtUYPHkó nhữRMtUYPHkng tiSJ4Za nắng.JfWc4uwt JfWc4uwtTia nắnSJ4Zg mang niềmJfWc4uwt JfWc4uwthi vRMtUYPHkọng chSJ4Zo coJfWc4uwtn ngưSJ4Zời. HùSJ4Zng VRMtUYPHkũ cSJ4Zhính lSJ4Zà RMtUYPHkđang SJ4Zchờ SJ4Ztia nRMtUYPHkắng ấy.

“Ta… nJfWc4uwtếu RMtUYPHkkhông RMtUYPHkcòn trJfWc4uwtên đờiJfWc4uwt nRMtUYPHkày SJ4Zthì JfWc4uwttrọng trách bảJfWc4uwto vệSJ4Z TRMtUYPHkiên tộc…JfWc4uwt gSJ4Ziao lJfWc4uwtại cJfWc4uwtho ngưSJ4Zơi JfWc4uwtđấy! HùngRMtUYPHk Vũ!”

Câu nóiJfWc4uwt tự nhiênJfWc4uwt vanRMtUYPHkg lênSJ4Z tronSJ4Zg khJfWc4uwtông gRMtUYPHkian, JfWc4uwtvang lSJ4Zên SJ4Ztrong kJfWc4uwtí RMtUYPHkức củaSJ4Z HùngRMtUYPHk VSJ4Zũ. ÔRMtUYPHkng RMtUYPHkta đang tưởnSJ4Zg nhJfWc4uwtớ đếnJfWc4uwt RMtUYPHkai đây?JfWc4uwt GRMtUYPHkiờ pSJ4Zhút RMtUYPHknày mJfWc4uwtà vẫnSJ4Z cònJfWc4uwt nhSJ4Zớ đếnSJ4Z cốRMtUYPHk nhân?

“Cố SJ4Znhân ơSJ4Zi! TSJ4Za cJfWc4uwthưa JfWc4uwttìm đượcRMtUYPHk ngRMtUYPHkười giao JfWc4uwtlại trọngRMtUYPHk trácJfWc4uwth nhưJfWc4uwt ôJfWc4uwtng SJ4Zđã lSJ4Zàm vớSJ4Zi taJfWc4uwt. VìRMtUYPHk tJfWc4uwthế, JfWc4uwtta… chưaRMtUYPHk SJ4Zthể vRMtUYPHkề gặpJfWc4uwt ônJfWc4uwtg được!”

Hùng VJfWc4uwtũ tJfWc4uwthầm cảm thánJfWc4uwt tronRMtUYPHkg RMtUYPHkđầu và…

“Ha hJfWc4uwta SJ4Zha! HSJ4Za ha JfWc4uwtha ha!...”

Hùng RMtUYPHkVũ tay tráiRMtUYPHk vSJ4Zuốt râu,JfWc4uwt rJfWc4uwtồi ngửaSJ4Z mJfWc4uwtặt lJfWc4uwtên trờiRMtUYPHk cườiSJ4Z lRMtUYPHkớn. ĐiệuRMtUYPHk cườiRMtUYPHk vanSJ4Zg vọngSJ4Z kRMtUYPHkhắp nơi,RMtUYPHk HùRMtUYPHkng Vũ cRMtUYPHkười thậJfWc4uwtt sảngJfWc4uwt khRMtUYPHkoái, JfWc4uwtcười thậSJ4Zt hùngJfWc4uwt tránRMtUYPHkg. KhJfWc4uwtông RMtUYPHkchỉ lSJ4Zà cảmJfWc4uwt xúcRMtUYPHk củJfWc4uwta HùSJ4Zng Vũ bộcSJ4Z phátJfWc4uwt SJ4Zmà chúngJfWc4uwt nhânSJ4Z JfWc4uwtkhi thấyRMtUYPHk ôngJfWc4uwt RMtUYPHkcười RMtUYPHklại càSJ4Zng tJfWc4uwthêm RMtUYPHkkinh hãiSJ4Z. KiRMtUYPHknh hãJfWc4uwti hơnJfWc4uwt cả điệuRMtUYPHk cSJ4Zười hùRMtUYPHkng tâmSJ4Z tráJfWc4uwtng chJfWc4uwtí SJ4Zcủa LưRMtUYPHk RMtUYPHkTrường baJfWc4uwtn nãyRMtUYPHk. TạRMtUYPHki saRMtUYPHko HùJfWc4uwtng VRMtUYPHkũ lạiJfWc4uwt cười?

Không RMtUYPHkai biếtSJ4Z! Chỉ tRMtUYPHkhấy quSJ4Zân sĩRMtUYPHk hSJ4Zai bênRMtUYPHk nhưRMtUYPHk bịSJ4Z đóRMtUYPHkng bănSJ4Zg trưJfWc4uwtớc tiếngSJ4Z cườiJfWc4uwt SJ4Zđó JfWc4uwtcủa HùngJfWc4uwt VũRMtUYPHk. Không aSJ4Zi hRMtUYPHkiểu rõSJ4Z SJ4Zngười đangSJ4Z cườiJfWc4uwt kRMtUYPHkia nghJfWc4uwtĩ RMtUYPHkgì? TấtRMtUYPHk cảSJ4Z chRMtUYPHkỉ thấyJfWc4uwt khSJ4Zông SJ4Zgian SJ4Zsục sôi bRMtUYPHkởi tiếngRMtUYPHk RMtUYPHkcười đó.

Ngưu SJ4ZQuảng vừa ngheRMtUYPHk thJfWc4uwtấy RMtUYPHkâm thanJfWc4uwth SJ4Zvang lRMtUYPHkên thìSJ4Z đJfWc4uwtứng phắJfWc4uwtt dậSJ4Zy, JfWc4uwthai mắSJ4Zt hắnJfWc4uwt căngSJ4Z rRMtUYPHka, đôiRMtUYPHk RMtUYPHkmôi mấp máy.

“Ngạo… Vũ!”

Đằng Long cũnJfWc4uwtg cSJ4Zảm thấy…JfWc4uwt sợ.RMtUYPHk TấJfWc4uwtt JfWc4uwtcả SJ4Znhư bJfWc4uwtị chấJfWc4uwtn nhiếpSJ4Z JfWc4uwttinh thần.

Lư TrưRMtUYPHkờng bất SJ4Z chợt lRMtUYPHkại JfWc4uwtkhí hSJ4Zuyết tràJfWc4uwto dângJfWc4uwt. CâuJfWc4uwt nóRMtUYPHki củaSJ4Z hắnSJ4Z rốtRMtUYPHk RMtUYPHkcuộc đãSJ4Z SJ4Zkích thJfWc4uwtích SJ4ZHùng VJfWc4uwtũ, làm chRMtUYPHko HùnRMtUYPHkg JfWc4uwtVũ cSJ4Zó RMtUYPHkthêm đSJ4Zộng lựRMtUYPHkc và…

Hùng VJfWc4uwtũ cũng làRMtUYPHkm hắnSJ4Z chJfWc4uwtiến ýJfWc4uwt bạJfWc4uwto tăng.

Ngạo Vũ!JfWc4uwt TiếRMtUYPHkng cười RMtUYPHkngạo ngSJ4Zhễ, JfWc4uwthạo kJfWc4uwthí ngJfWc4uwtợp trờiSJ4Z JfWc4uwtcủa HùnSJ4Zg VũJfWc4uwt SJ4Zcó tJfWc4uwthể RMtUYPHkáp chếSJ4Z tiSJ4Znh tSJ4Zhần mọiJfWc4uwt người. ÔngRMtUYPHk SJ4Zta tinJfWc4uwth thầRMtUYPHkn sảngRMtUYPHk khoái,SJ4Z sảngJfWc4uwt khoSJ4Zái JfWc4uwthết mứJfWc4uwtc. SJ4ZHùng VũSJ4Z cưJfWc4uwtời nhưSJ4Z tJfWc4uwthể RMtUYPHkngạo thị, coiRMtUYPHk SJ4Zthường tấJfWc4uwtt cả.RMtUYPHk NhưSJ4Z SJ4Zthể, lSJ4Zà mộJfWc4uwtt SJ4Zcon rồngJfWc4uwt đaSJ4Zng gSJ4Zầm RMtUYPHkvang giữRMtUYPHka trờiJfWc4uwt đất.

Vậy NgJfWc4uwtạo Vũ làJfWc4uwt tJfWc4uwtên RMtUYPHkcủa điệuRMtUYPHk cSJ4Zười kinJfWc4uwth thRMtUYPHkiên SJ4Zđộng RMtUYPHkđịa ấy?

Chưa chắc!

Dưới JfWc4uwtchân Hùng VJfWc4uwtũ bốSJ4Zc lRMtUYPHkên RMtUYPHkluồng chânJfWc4uwt khJfWc4uwtí RMtUYPHkmàu JfWc4uwtxanh JfWc4uwtda trờJfWc4uwti! CRMtUYPHkhân SJ4Zkhí cứRMtUYPHk thJfWc4uwtế JfWc4uwtbao bRMtUYPHkọc đầuSJ4Z gối.RMtUYPHk SJ4ZRõ ràng lSJ4Zà mộRMtUYPHkt chiSJ4Zêu JfWc4uwtthức JfWc4uwtgì đJfWc4uwtó. HaJfWc4uwti taSJ4Zy cJfWc4uwtầm SJ4Zkiếm JfWc4uwtcũng cJfWc4uwtó chRMtUYPHkân kRMtUYPHkhí nhRMtUYPHkư tSJ4Zhế, chSJ4Zân khí ngợpSJ4Z trờRMtUYPHki khJfWc4uwtiến LJfWc4uwtư TRMtUYPHkrường RMtUYPHkkhông JfWc4uwtthể nhRMtUYPHkìn rJfWc4uwtõ đâuSJ4Z làRMtUYPHk RMtUYPHkLong KiSJ4Zếm, đâSJ4Zu lSJ4Zà Nhân Kiếm.

“Tới đâyJfWc4uwt! Lư TrườRMtUYPHkng! VậSJ4Zn dụngSJ4Z hếSJ4Zt SJ4Zkhả RMtUYPHknăng cJfWc4uwtủa ngưJfWc4uwtơi đi!”

Câu RMtUYPHknói củRMtUYPHka HùnJfWc4uwtg Vũ SJ4Znhư SJ4Zlời tháSJ4Zch thứRMtUYPHkc đốRMtUYPHki SJ4Zvới SJ4ZLư Trường.JfWc4uwt ĐốiSJ4Z phSJ4Zương vJfWc4uwtừa mớSJ4Zi JfWc4uwtthập JfWc4uwttử nhấJfWc4uwtt SJ4Zsinh mà gRMtUYPHkiờ còSJ4Zn RMtUYPHkdám buôngJfWc4uwt RMtUYPHklời cRMtUYPHkuồng ngôngRMtUYPHk vớiSJ4Z hắn?

Lư RMtUYPHkTrường đứng cáchJfWc4uwt HùnJfWc4uwtg SJ4ZVũ mườiRMtUYPHk bưJfWc4uwtớc nhưnJfWc4uwtg hRMtUYPHkắn mớiSJ4Z nhúnJfWc4uwt chân,SJ4Z RMtUYPHkkhoảng cáchRMtUYPHk SJ4Zđã giSJ4Zảm chỉJfWc4uwt JfWc4uwtcòn một bước.SJ4Z LưRMtUYPHk TrườSJ4Zng dịSJ4Zch chuRMtUYPHkyển cSJ4Zhín bưSJ4Zớc ưJfWc4uwt? MộJfWc4uwtt lJfWc4uwtoại bRMtUYPHkộ phápJfWc4uwt tuyệtRMtUYPHk thế?

“Suy ThầJfWc4uwtn Bá TruySJ4Z! SJ4ZKì HRMtUYPHkồ DịSJ4Z Ngoặc!”

Lư Trường phânRMtUYPHk thânRMtUYPHk thàRMtUYPHknh RMtUYPHknăm ngườiJfWc4uwt lJfWc4uwtập JfWc4uwttức JfWc4uwtgiáp cônSJ4Zg. JfWc4uwtHắn SJ4Zphi thânSJ4Z lRMtUYPHkên caSJ4Zo, JfWc4uwttay tráiSJ4Z ném rSJ4Za mJfWc4uwtột thứRMtUYPHk bSJ4Zọt khí.SJ4Z BSJ4Zọt kRMtUYPHkhí bSJ4Zao JfWc4uwttrùm khRMtUYPHkắp tJfWc4uwthủy SJ4Zbích mộSJ4Zt dặmJfWc4uwt vuông.

Cây mJfWc4uwtọc tRMtUYPHkừ mầm,SJ4Z mầm mọRMtUYPHkc SJ4Ztừ hạt.SJ4Z ThRMtUYPHkứ màSJ4Z LJfWc4uwtư TrườngSJ4Z némRMtUYPHk xuốngRMtUYPHk chínRMtUYPHkh làRMtUYPHk JfWc4uwthạt giốngRMtUYPHk. HạtRMtUYPHk giRMtUYPHkống chân khí.SJ4Z NhSJ4Zưng đểJfWc4uwt làmRMtUYPHk gìSJ4Z? ỞRMtUYPHk gSJ4Ziữa trậnRMtUYPHk tiềnSJ4Z SJ4Zcó SJ4Zthứ gìRMtUYPHk lJfWc4uwtiên qRMtUYPHkuan đếnSJ4Z hạJfWc4uwtt giốnSJ4Zg kRMtUYPHkia chứ?

Hiển nhJfWc4uwtiên lRMtUYPHkà có, ngRMtUYPHkười hJfWc4uwtiểu rõRMtUYPHk nhấSJ4Zt cSJ4Zhính lJfWc4uwtà MãRMtUYPHk QuaRMtUYPHkng. HạtRMtUYPHk giJfWc4uwtống chânSJ4Z khíJfWc4uwt màJfWc4uwt LRMtUYPHkư TrườngSJ4Z gieRMtUYPHko xuống chínJfWc4uwth làJfWc4uwt mấuJfWc4uwt cRMtUYPHkhốt cJfWc4uwtủa KRMtUYPHkì HồRMtUYPHk JfWc4uwtDị NJfWc4uwtgoặc. CóRMtUYPHk hạSJ4Zt giốRMtUYPHkng tRMtUYPHkất cRMtUYPHkó câSJ4Zy cốJfWc4uwti. KhRMtUYPHkắp mặt đấtRMtUYPHk đềuRMtUYPHk lSJ4Zà hạtRMtUYPHk giốngJfWc4uwt cRMtUYPHkủa KìJfWc4uwt HồSJ4Z DịRMtUYPHk NgoRMtUYPHkặc, cũSJ4Zng SJ4Zcó nghĩSJ4Za khắpRMtUYPHk thRMtUYPHkủy bRMtUYPHkích đềRMtUYPHku có SJ4Z thuật khốngSJ4Z SJ4Zchế cJfWc4uwtủa RMtUYPHkLư TrSJ4Zường. LầnSJ4Z này,RMtUYPHk RMtUYPHkông tRMtUYPHka mSJ4Zuốn dSJ4Zùng bộJfWc4uwt RMtUYPHkpháp đểJfWc4uwt đRMtUYPHkắc thắng.RMtUYPHk Mã QuanJfWc4uwtg nRMtUYPHkghĩ tRMtUYPHkhầm tJfWc4uwtrong bụng.

Bộ RMtUYPHkpháp củaSJ4Z Lư TrưJfWc4uwtờng đJfWc4uwtương nhiêRMtUYPHkn RMtUYPHktuyệt dSJ4Ziệu, lạiRMtUYPHk tJfWc4uwthêm thuậtJfWc4uwt mộRMtUYPHkt khốngJfWc4uwt chếRMtUYPHk khắpRMtUYPHk cRMtUYPHkả không JfWc4uwtgian, HSJ4Zùng VJfWc4uwtũ lJfWc4uwtàm saRMtUYPHko pháRMtUYPHk giải?

“Ngạo RMtUYPHkVũ! Thuấn Bộ!”

Hùng VũSJ4Z đứng RMtUYPHk trước tRMtUYPHkình thếSJ4Z hSJ4Zung hRMtUYPHkiểm cũngRMtUYPHk kJfWc4uwthông SJ4Zmột chútJfWc4uwt mảyRMtUYPHk maRMtUYPHky naSJ4Zo nJfWc4uwtúng. BởiJfWc4uwt ônSJ4Zg đRMtUYPHkã JfWc4uwtcó NRMtUYPHkgạo Vũ vJfWc4uwtà ThuấnSJ4Z Bộ.

Thì rSJ4Za làSJ4Z RMtUYPHkhai kì chiêSJ4Zu sJfWc4uwtắp đRMtUYPHkược HùnRMtUYPHkg RMtUYPHkVũ sửRMtUYPHk rJfWc4uwta. NgạoRMtUYPHk VRMtUYPHkũ, ThuấJfWc4uwtn RMtUYPHkBộ SJ4Zlà gìSJ4Z khôSJ4Zng aSJ4Zi haJfWc4uwty biếtRMtUYPHk, SJ4Zchỉ biết trSJ4Zong nháySJ4Z mắtJfWc4uwt thâJfWc4uwtn ảnhJfWc4uwt HùJfWc4uwtng VũRMtUYPHk SJ4Zđã biRMtUYPHkến mất.

Biến mấtRMtUYPHk hoàn toàn!

Khoáng thếRMtUYPHk kJfWc4uwtì chiêu RMtUYPHkcủa SJ4Zcao tRMtUYPHkhủ! NếSJ4Zu chưaJfWc4uwt xuSJ4Zất RMtUYPHkthế kRMtUYPHkẻ nàoSJ4Z dáJfWc4uwtm JfWc4uwtcả JfWc4uwtgan mườngRMtUYPHk tượng.JfWc4uwt SSJ4Zuy TJfWc4uwthần Bá TruyRMtUYPHk RMtUYPHkđã xSJ4Zuất RMtUYPHkhiện JfWc4uwtthì NgọaRMtUYPHk VRMtUYPHkũ ThJfWc4uwtuấn SJ4ZBộ RMtUYPHkcũng phảJfWc4uwti cRMtUYPHkó mRMtUYPHkặt ởSJ4Z RMtUYPHktrên đời.

Một RMtUYPHkcuộc đRMtUYPHkấu vJfWc4uwtề bộRMtUYPHk pháRMtUYPHkp sắp sửa nổ ra!