You are here

Phong Kiếm quyển 1 - Chương 27

Chương ch27. bxUpGRNgạo Vũ

Tại chsao? Tchại sao chứ?

Lư TrườngMwemve đứng Mwemveđó bxUpGRngây ngốcch nhìnnhdDvL đnhdDvLối thủnhdDvL rbxUpGRời đi.

Mây chđen bỗng nhchiên từnhdDvL chđâu kébxUpGRo nhdDvLđến, khôngbxUpGR gichan cũbxUpGRng nhdDvLbị chđám hắbxUpGRc vânhdDvLn đóMwemve bxUpGRche đibxUpGR, ánhMwemve nhdDvLsáng giảmbxUpGR dần. MwemveTối Mwemvedần! bxUpGRĐen dần!nhdDvL ÝMwemve khôngch muốnbxUpGR trậnMwemve qMwemveuyết đấuch tiếpbxUpGR tụcMwemve nhdDvLhay làbxUpGR nhdDvLdự đnhdDvLoán mộtMwemve kbxUpGRết thúc thchảm khốcMwemve nhdDvLhơn? Tchiên –bxUpGR nhdDvLMan đbxUpGRã khbxUpGRông đMwemveội trờiMwemve chungMwemve, LbxUpGRư chTrường vàch bxUpGRHùng VũnhdDvL há lạinhdDvL bấtch pbxUpGRhân thắngch bMwemveại lầnhdDvLn nữcha? GiữanhdDvL knhdDvLhông bxUpGRgian trannhdDvLh tốchi tMwemveranh sángMwemve nchày, bxUpGRtình cảnh mậchp chmờ bxUpGRlàm cMwemveon ngưchời chta khóch chịubxUpGR, hnhdDvLay sMwemveự chlãnh lMwemveẽo bxUpGRkhiến ngườiMwemve chta kinhdDvLnh hãi?

Hùng Vũch vẫn bxUpGRbước chđi từnMwemveg bướcnhdDvL mộcht, trbxUpGRong lòngch cảmMwemve tchhấy nhdDvLnhẹ nMwemvehõm. KhônbxUpGRg phảinhdDvL Mwemvevì ôchng nhdDvLđã đbxUpGRánh bại LnhdDvLư TrườngMwemve bxUpGRmà nhdDvLlà bxUpGRbởi mộtch trậchn ginhdDvLó tchanh bxUpGRmưa nhdDvLmáu sẽbxUpGR bxUpGRkhông Mwemvexảy rabxUpGR. CMwemveon dânbxUpGR hai tộcch lbxUpGRại đượcMwemve ấMwemvem chno chthái bìnnhdDvLh. VòmnhdDvL trờchi bMwemveao lMwemvea biếbxUpGRt mấyMwemve, bxUpGRhà cớch nhdDvLgì phảinhdDvL tranhdDvLnh đấu suốtch đời?

Nhưng bxUpGRHùng Vũ cóbxUpGR bMwemveiết, đôich Mwemvekhi trờiMwemve sinnhdDvLh mộtMwemve cặpMwemve mãchi mãMwemvei làch đốich thnhdDvLủ củMwemvea nhnhdDvLau? ChMwemveo đếnch khi…nhdDvL một kẻch nằmnhdDvL xuống!

“Ta cchũng bxUpGRcó mchột câu nchói vớibxUpGR nnhdDvLgươi! bxUpGRHùng VũMwemve! ĐbxUpGRi chếtch đi!”

Vậy lànhdDvL mânhdDvLy đen dựbxUpGR Mwemveđoán kếtbxUpGR cụcbxUpGR tànbxUpGR bxUpGRkhốc, nhdDvLvận mệnhch khônchg thểnhdDvL thaMwemvey đMwemveổi. VbxUpGRà LbxUpGRư TrườngnhdDvL vẫnMwemve y quyếcht địnhnhdDvL, đấuMwemve đếnch sứchc cùngnhdDvL lnhdDvLực kiệt.

“Ngươi...”

Ngươi sbxUpGRao có tbxUpGRhể? CâMwemveu hỏchi củach HùngMwemve nhdDvLVũ chkhông chthể thốtnhdDvL nhdDvLra bxUpGRtrọn vẹnnhdDvL. LàMwemve bMwemveởi cổch hMwemveọng bxUpGRcủa ôngnhdDvL đãnhdDvL bị bchóp nhdDvLnghẹt. CườngbxUpGR lựcnhdDvL củanhdDvL MwemveTâm NgbxUpGRuyệt Hổch TrảoMwemve bxUpGRtúm lấy,bxUpGR cảbxUpGR ngườchi nhdDvLHùng Vchũ bbxUpGRị nhấcMwemve bổng lênnhdDvL khnhdDvLông. MwemveLư MwemveTrường lạiMwemve nhbxUpGRư Mwemvemãnh hổ,Mwemve nhưMwemveng hắMwemven lbxUpGRấy đMwemveâu rcha schức mạnhbxUpGR chnhư thế?nhdDvL Chẳnchg phải vừaMwemve nhdDvLnãy còchn trọngnhdDvL thMwemveương chẳngch thểMwemve nbxUpGRhúc nhích?

Tuyệt thnhdDvLế cao bxUpGRthủ! Thchực lựcMwemve bxUpGRai chmà đoáMwemven định?

Chỉ biếMwemvet người gặpch nguMwemvey khốnch bxUpGRlúc bxUpGRnày lạich lbxUpGRà HùngbxUpGR Vũ.

“Một têMwemven ngu muội!”

Ngưu bxUpGRQuảng thchốt ra mộMwemvet câu.nhdDvL nhdDvLHắn chtừ từch ngồchi xuMwemveống chiếcnhdDvL ghchế đượcbxUpGR mấybxUpGR nchgười chhầu bxUpGRmang sẵnMwemve tớMwemvei. Võng lọngbxUpGR chchu toàbxUpGRn, xnhdDvLem Mwemvera hắnhdDvLn rấtMwemve bxUpGRbiết hnhdDvLưởng tchhụ. ĐiệuMwemve bộbxUpGR nchày lbxUpGRàm cMwemveho MỹbxUpGR An nhdDvLkhó chịu.bxUpGR RốtnhdDvL cuộcch thìMwemve hắnhdDvLn vềnhdDvL pchhe Tchiên tộcMwemve hnhdDvLay nhdDvLlà MnhdDvLan tộcch đây?

Ngưu gia?

Kì Mwemvethực trong lòngnhdDvL chNgưu Quảngch vẫnhdDvLn cònMwemve mộtMwemve câunhdDvL hỏi.nhdDvL HùMwemveng VbxUpGRũ, ngươchi sẽch lbxUpGRàm gMwemveì nhdDvLtiếp theo?

Mọi ngườibxUpGR achi cũng muốnch xnhdDvLem HùMwemveng VũMwemve sẽch nhdDvLphản côMwemveng chra sanhdDvLo mMwemveà khôbxUpGRng đểbxUpGR nhdDvLý làmbxUpGR thếch nàonhdDvL LưnhdDvL TMwemverường lại chiếmbxUpGR lợinhdDvL chthế? KnhdDvLhông mMwemveột chai bacho gnhdDvLồm bxUpGRcả ĐằngMwemve Long?

“Đi chếtnhdDvL đi!”

Máu trMwemveên tay Mwemve Lư MwemveTrường vẫnMwemve đổ,ch nhMwemveưng cnhdDvLó nhdDvLhề Mwemvegì, bởiMwemve đchối tnhdDvLhủ củMwemvea hắnMwemve cũngMwemve đãMwemve đổMwemve máu.ch Lưch TrưMwemveờng vận lựcnhdDvL némbxUpGR bxUpGRHùng VũbxUpGR đnhdDvLi khiếnhdDvLn ôchng chta bbxUpGRay nbxUpGRgười mộbxUpGRt quãbxUpGRng rồnhdDvLi Mwemvengã dMwemveúi dụibxUpGR nhdDvLxuống đấbxUpGRt. Khóe miệngch HùbxUpGRng Vchũ lấmch tấmbxUpGR nhữngMwemve bxUpGRtia đỏnhdDvL hồng.

“Dã bxUpGRTính! Quả nhiênnhdDvL lợibxUpGR hại!”

Dã TínhbxUpGR là chgì? MnhdDvLọi ngưMwemveời nếubxUpGR đbxUpGRã kchhông bbxUpGRiết vìbxUpGR chsao LnhdDvLư TrườngbxUpGR đchột nbxUpGRgột mạnbxUpGRh nhdDvLlên tnhdDvLhì hnhdDvLãy chđể chính chbản thânMwemve Mwemvehắn gibxUpGRải thích.

“Như tMwemvehế có nhdDvL phải chthú vchị hơnMwemve không?”

Máu vẫnbxUpGR chảy nhdDvLtừ nnhdDvLhát nhdDvLkiếm nMwemvehưng MwemveLư TrbxUpGRường bxUpGRkhông cbxUpGRó cảchm gchiác đnhdDvLau đớn.Mwemve Tchrái lbxUpGRại bxUpGRnó cchòn chnhdDvLo hắn chthêm nhdDvLhứng thbxUpGRú. LưnhdDvL Trườchng… hắnch Mwemvecó cònMwemve bxUpGRlà ngườich nữbxUpGRa khônchg? Hchay nhdDvLlà… Dãch Tính?

“Người bxUpGRta nói MaMwemven tộcbxUpGR thnhdDvLân thểch cườngch trángch chmột Mwemvephần làch Mwemvenhờ nhdDvLDã TnhdDvLính. QuảMwemve khMwemveông sai!”

Hùng nhdDvLVũ thầm thchán phục.

Dã Mwemvetính, bnhdDvLản tính hbxUpGRoang dchã củaMwemve loàchi đnhdDvLộng vbxUpGRật naMwemvey cchó nhdDvLtrong cchon chngười? bxUpGRBản năchng Mwemvesăn mbxUpGRồi, Mwemvebản năng snhdDvLát thbxUpGRủ, bảnbxUpGR bxUpGRnăng chiếnMwemve đMwemveấu. LưnhdDvL Trchường cchăn bảnMwemve khôchng phảchi lànhdDvL ngưchời màMwemve là bxUpGRmãnh thú!

Nói chđến bản bxUpGR năng, nóMwemve nhdDvLlà thứMwemve chtiềm ẩnMwemve tronMwemveg nhdDvLmỗi loànhdDvLi nMwemvegay từbxUpGR khbxUpGRi chsinh rnhdDvLa. BảnnhdDvL năMwemveng củaMwemve LưnhdDvL chTrường là bxUpGRmột cchon mãMwemvenh tnhdDvLhú. CàngbxUpGR đMwemveánh càchng hănMwemveg, chcàng bnhdDvLị thươbxUpGRng cbxUpGRàng cuồchng nộMwemve. DMwemveã nhdDvLtính có từnhdDvL lúbxUpGRc chhắn đượcbxUpGR chhít lnhdDvLinh khíbxUpGR trờich đất.bxUpGR DMwemveã tínhdDvLnh bichến Lchư TrbxUpGRường tMwemvehành kẻch đi săn,bxUpGR thànhbxUpGR mãnhMwemve chthú độMwemvei lốbxUpGRt người!

Vậy mMwemveà Mwemvecó câu nhdDvLcon ngườibxUpGR cMwemveũng nhdDvLlà Mwemvemột loạiMwemve siMwemvenh vật?

Dù nhdDvLgì đbxUpGRi nữa, cuộMwemvec đinhdDvL sbxUpGRăn nhdDvLđã bnhdDvLắt đMwemveầu. chKẻ đibxUpGR sănbxUpGR lchà LưnhdDvL TrnhdDvLường vàch coMwemven mồbxUpGRi củbxUpGRa hắn…

Lư TrưbxUpGRờng hét lên,nhdDvL gbxUpGRầm lênhdDvLn, tiếngnhdDvL gầmch củcha mãnhMwemve Mwemvethú schăn mồinhdDvL khchiến abxUpGRi bxUpGRai cnhdDvLũng pnhdDvLhải inbxUpGRh tbxUpGRai nhứchc óc. TrấnbxUpGR YênhdDvLu Hống!

“Nội chlực thật cưchờng đại!”

Khí tnhdDvLụ thànnhdDvLh hình, đầbxUpGRu hchổ chnhằm HùngMwemve MwemveVũ màMwemve chbổ xuốnMwemveg. chKình lchực uchy mãchnh khiếnbxUpGR ôngbxUpGR vẫbxUpGRn cònch ngơ ngác.

Trong giâybxUpGR lát, HùnMwemveg nhdDvLVũ dùnbxUpGRg LiênnhdDvL Hchoa Trảchm đnhdDvLể rnhdDvLa đnhdDvLòn tuchng kiếMwemvem. NhânMwemve KiếMwemvem đánMwemveh lchên vẫn khbxUpGRông đủnhdDvL, LonbxUpGRg Kiếmch cũngMwemve phảiMwemve đbxUpGRánh bxUpGRlên, sonMwemveg kiếmMwemve cbxUpGRự lạibxUpGR TrấMwemven YêbxUpGRu Hốngch. bxUpGRẤy nhdDvLvậy Hùng Vũch vẫnnhdDvL bịnhdDvL Mwemvechiêu sốMwemve đánchh lMwemveùi bxUpGRba bước.nhdDvL MwemveSo vớich baMwemven Mwemveđầu, TbxUpGRrấn YêMwemveu HốngMwemve lMwemveúc bxUpGRnày bxUpGRmạnh gấp muchôn phầbxUpGRn. Thậtch khMwemveông ngờbxUpGR DãbxUpGR TínnhdDvLh Mwemvegiúp bxUpGRLư TrườngMwemve mộbxUpGRt chiêubxUpGR trấnMwemve ápch đốchi thủ.

“Bỏ chngay cái bộnhdDvL nhdDvLmặt ấyMwemve Mwemveđi! NhữnbxUpGRg chiêbxUpGRu sốch vừcha bxUpGRrồi cnhdDvLhẳng phbxUpGRải tbxUpGRa nhdDvLvà nhdDvLngươi đbxUpGRã hiểubxUpGR quánhdDvL rõMwemve cnhdDvLủa nhau rồich sao?”

Lư Trường nghiênhdDvLm Mwemvemặt nónhdDvLi. CnhdDvLâu nóiMwemve bxUpGRkhiến Hùchng Vchũ độMwemvet nhinhdDvLên địnhbxUpGR thầnhdDvLn trởMwemve lại.

“Không sai!”

Câu trảbxUpGR lchời càng khiếnch bchao ngchười khinhdDvLếp đbxUpGRảm Mwemvekinh hãi.

Cao thnhdDvLủ quchá chiêu, chẳnhdDvLng qbxUpGRua bxUpGRđã nchằm trobxUpGRng nhdDvLlòng bMwemveàn tbxUpGRay. chVậy Mwemvenãy giờnhdDvL chchẳng phảibxUpGR Mwemvenhư cuộcMwemve dạo chơi?

“Thế nMwemveày… thế nàynhdDvL là?”

Ai nbxUpGRày đều xônnhdDvL Mwemvexao bàbxUpGRn chtán. TùnhdDvLy nhdDvLtùng củMwemvea bxUpGRÁm DạMwemve cũngnhdDvL khbxUpGRông ngoạiMwemve lệbxUpGR. CòMwemven hắnch thMwemveì snhdDvLao? Hắn cóbxUpGR quachn Mwemvetâm trậMwemven chđấu này?

“Chủ nhâbxUpGRn! Thế nàyMwemve lchà sao?”

“Biết người rach chiêuch tnhdDvLhế nàoch nhdDvLtự khắcnhdDvL bxUpGRsẽ cchó cMwemveách phánhdDvL giảiMwemve. MànnhdDvL vMwemveừa rồi,bxUpGR chẳngMwemve chqua bxUpGRlà khởiMwemve động nhdDvLmà tnhdDvLhôi. Nchếu mbxUpGRuốn tnhdDvLhắng nhdDvLphải xechm nhdDvLkẻ chnào Mwemvecó kbxUpGRì chMwemveiêu bnhdDvLá đạo?

Kì nhdDvLchiêu bchá bxUpGRđạo? Vậy lMwemveà đếnnhdDvL lchúc xuấtMwemve thchế Mwemvecủa nhữngbxUpGR tuyệtch cbxUpGRhiêu nhdDvLdo nhdDvLhai đệnhdDvL chnhất nhdDvLcao thủMwemve sángbxUpGR tạo ra?

Lư TrườnnhdDvLg máu chảych đãnhdDvL ngưbxUpGRng, DnhdDvLã TíbxUpGRnh giúnhdDvLp chhắn hồibxUpGR phchục nhanMwemveh chóng.

“Đột nhiên lchành lchại vếtbxUpGR thnhdDvLương, chlà bxUpGRthế nàonhdDvL vậyMwemve mày?”

Đàm VâbxUpGRn Thắng nhởnMwemve nnhdDvLhơ hỏi.nhdDvL HắnhdDvLn hỏich vnhdDvLì kbxUpGRhông binhdDvLết bxUpGRhay hỏiMwemve vbxUpGRì đnhdDvLã bMwemveiết mchà vẫnbxUpGR hỏi?

“Năng nhdDvLlực DãnhdDvL Tính bxUpGRchỉ nhdDvLngười Mchan mớbxUpGRi cchó, kchhông chMwemveỉ giúpbxUpGR LưnhdDvL TrưMwemveờng đnhdDvLại nhânhdDvLn chữMwemvea lànnhdDvLh vết thươngch chmà Mwemvecòn ginhdDvLúp chngài ấyMwemve mạnhbxUpGR bxUpGRlên rấbxUpGRt nhMwemveiều. GiốnnhdDvLg nhưch bMwemveản nănchg hoaMwemveng dnhdDvLã củanhdDvL loài thMwemveú bxUpGRsăn, bxUpGRcàng thấych mánhdDvLu càngch kícMwemveh thích.”

Mã QuanbxUpGRg nhẹ nhàngnhdDvL trảnhdDvL lời.

“Vậy đứabxUpGR bxUpGRnào cũng cóch hả?”

“Nói đúMwemveng ra,nhdDvL chỉ đchại bxUpGRnhân mớibxUpGR có.”

Câu nchói nàybxUpGR của chMã QuanMwemveg lchàm bọbxUpGRn trMwemveáng sĩch thchất Mwemvekinh. CànnhdDvLg thấybxUpGR mbxUpGRáu càngMwemve mạchnh, càchng thấyMwemve máuMwemve chichến ý cànhdDvLng cabxUpGRo. MáubxUpGR! GinhdDvLống chnhư mộbxUpGRt lMwemveiều kícbxUpGRh thbxUpGRích đốMwemvei vớnhdDvLi bxUpGRLư TrườbxUpGRng. ChMwemveỉ hchắn mchới có Dchã Tính,bxUpGR dễbxUpGR hiểuch Mwemvevì Mwemvesao Lưch TrườnbxUpGRg cóch thnhdDvLể nắmch bắtbxUpGR MabxUpGRn tộbxUpGRc tronnhdDvLg Mwemvelòng bàchn tay.

“Tới rồi!”

Mã QuMwemveang vừMwemvea dứt cMwemveâu thìMwemve bónnhdDvLg MwemveLư TrườngbxUpGR Mwemveđã biếnch mMwemveất. KìbxUpGR chiMwemveêu sắMwemvep xMwemveuất hiện?nhdDvL ChMwemveỉ nhdDvLbiết lúc nàyMwemve HùngnhdDvL VũnhdDvL vchẫn đanbxUpGRg bchất động.

Ông chta không muốnch chchạy? Làch Mwemvedo đnhdDvLã trúnbxUpGRg bxUpGRKì HồMwemve DịnhdDvL NgoặnhdDvLc tMwemveừ nhdDvLlúc nàcho, HùngnhdDvL VũMwemve hchai chchân bịch kẹt khônchg tbxUpGRhể nhbxUpGRúc nnhdDvLhích. Lchư bxUpGRTrường vẫnhdDvLn cònch bxUpGRcách mườnhdDvLi Mwemvebước cbxUpGRhân, liệchu HùngnhdDvL VũnhdDvL cónhdDvL thể pbxUpGRhá giảbxUpGRi cchhiêu thếnhdDvL nàych haMwemvey không?

“Cái gì...”

Hùng VnhdDvLũ thốnhdDvLt lên mộtch cbxUpGRâu, gnhdDvLương chmặt bxUpGRlo lắnMwemveg. ÔnbxUpGRg cốbxUpGR cMwemvehớp Mwemvemắt nhchưng vẫnbxUpGR khônchg nhìbxUpGRn rõ.

“Xoẹt, xoẹt”, chđó làMwemve tấtbxUpGR cchả nhữnMwemveg âbxUpGRm thbxUpGRanh vbxUpGRang lMwemveên tnhdDvLrong đầu.Mwemve bxUpGRHùng bxUpGRVũ kbxUpGRhông thểch đMwemveịnh thầnbxUpGR nổi, rốMwemvet cbxUpGRuộc chlà ánchh bxUpGRsáng nhdDvLkhông nhdDvLđủ hay…

Không giaMwemven ginhdDvLằng xé, mọibxUpGR thứbxUpGR chtrở chnên méoMwemve nhdDvLmó, tấcht nhdDvLcả khôngMwemve còMwemven gnhdDvLiữ đượcMwemve nnhdDvLguyên bxUpGRdạng bxUpGRban đầuch. KhônbxUpGRg gian bịnhdDvL chtriền nhichễu chư? HnhdDvLay chíMwemvenh nhdDvLlà Hùngch bxUpGRVũ đanhdDvLng bịnhdDvL trnhdDvLiền nhiễuMwemve. ThôiMwemve rMwemveồi! Là bxUpGR kì chiêunhdDvL Mwemvecủa LMwemveư Trường.

“Man tchộc: chSuy Thần MwemveBá Truy!”

Triền nhiễu!bxUpGR Mọi tnhdDvLhứ đềchu kbxUpGRhông rnhdDvLõ ràngbxUpGR. nhdDvLGiống nMwemvehư chLư Trưchờng vậMwemvey! Hchắn cácnhdDvLh đâych mưchời bchước cMwemvehân kia mnhdDvLà? nhdDvLSao lại…nhdDvL Mwemvesao lạibxUpGR Mwemvenhiều “hắn”bxUpGR tchhế này?

Nhiều LưnhdDvL TrườnMwemveg đến mứbxUpGRc HùngbxUpGR VũbxUpGR bxUpGRcứ Mwemvengỡ lMwemveà tronhdDvLng Mwemveảo gMwemveiác. TuyệtbxUpGR nhchiên khchông phảinhdDvL nhưch vbxUpGRậy, bảchn thân bxUpGRông bịbxUpGR tbxUpGRriền nMwemvehiễu nnhdDvLên khônbxUpGRg nchhận Mwemvera bxUpGRđâu lnhdDvLà chthật, đâuch lMwemveà giảnhdDvL mchà thôchi. Dù choMwemve cóbxUpGR nbxUpGRăm Lchư TrườngMwemve đangbxUpGR đMwemveến, HùMwemveng Vchũ nhdDvLtin rằngnhdDvL chbxUpGRỉ Mwemvecó mộtch nMwemvegười làbxUpGR thật.

Đến rồi!nhdDvL Cả Mwemve năm ngườich nhdDvLcùng bxUpGRlao tớiMwemve trbxUpGRong nháybxUpGR chmắt, hắnnhdDvL dbxUpGRi chuyểnch nhnhdDvLanh vậynhdDvL Mwemvesao? Lúcch tbxUpGRrước còn chcách HùngbxUpGR VbxUpGRũ mMwemveười bướcnhdDvL chMwemveân? ChiMwemveêu tMwemvehế bxUpGRquá khchó đểbxUpGR đoánnhdDvL biếtch, MwemveHùng VbxUpGRũ chỉ nhdDvLcòn nhdDvLcách đứngch yêbxUpGRn Mwemvebất động.

Keng! NhâMwemven Kiếm đâmMwemve rbxUpGRa trước,bxUpGR HMwemveùng bxUpGRVũ đnhdDvLỡ đượcch lubxUpGRân củbxUpGRa chLư TrườngMwemve đầnhdDvLu tbxUpGRiên. NgaMwemvey sánhdDvLt đó,Mwemve một bóngnhdDvL ngưnhdDvLời banhdDvLy nhdDvLtới bênMwemve phnhdDvLải, Hchùng Vũch bènch lấynhdDvL LbxUpGRong KinhdDvLếm mbxUpGRà chđánh ngachng chra. Muốn nhdDvLthủ thắbxUpGRng, tnhdDvLất phảibxUpGR nhằmMwemve chỗbxUpGR nhdDvLsơ hởbxUpGR củnhdDvLa đốich phươngbxUpGR màMwemve xnhdDvLuất bxUpGRchiêu. LMwemveư Trườngch quả nhiênMwemve hbxUpGRiểu đượcbxUpGR đnhdDvLạo lchí này.Mwemve Hắchn lubxUpGRôn dùnbxUpGRg hanhdDvLi nhdDvLmũi giánhdDvLp cchông hchai Mwemvebên, HùngbxUpGR VbxUpGRũ đỡ Mwemve được Mwemvehai Mwemvechiêu vừbxUpGRa rồich thìMwemve khẽnhdDvL nhếcchh chmép. Tâchm trchạng tốtch bởibxUpGR ônhdDvLng chđã thủMwemve thắngch? Trong giâMwemvey lbxUpGRát đóbxUpGR nhdDvLgương mặtch MwemveHùng VũMwemve Mwemvelại tnhdDvLrở nbxUpGRên bibxUpGRến chsắc. BiếnbxUpGR sắcMwemve độbxUpGRt nbxUpGRgột! Là nhdDvLbởi kchhông nhìMwemven rMwemvea nhdDvLsơ hởbxUpGR củach đốibxUpGR phbxUpGRương chmà cbxUpGRòn bịbxUpGR đốbxUpGRi phươchng chphát hiệnnhdDvL điMwemveểm yếu.

Hùng VbxUpGRũ đã qbxUpGRuá khchinh suất?

“Tộc trưởng! CẩnbxUpGR nhdDvLthận!” Chửch MinMwemveh hétbxUpGR bxUpGRlớn bnhdDvLáo đnhdDvLộng tìnchh thchế nguMwemvey hiểm.

Nhưng lờibxUpGR cảnh báMwemveo đMwemveến qchuá mbxUpGRuộn. HùngMwemve Vũch chđã chcẩn thậnbxUpGR bxUpGRhết mứcMwemve rồi,Mwemve nMwemvegặt nỗbxUpGRi chiêbxUpGRu nhdDvLnày cMwemveủa Lư TrườngnhdDvL bxUpGRquá ưbxUpGR tuchyệt diệu.

Lư MwemveTrường thứ bxUpGRba lnhdDvLao tMwemveới, nhằchm châMwemven HùbxUpGRng Vũch nhdDvLmà đánh.bxUpGR MwemveÔng lậpbxUpGR tứcch vchận nhdDvLkhí xuốngbxUpGR chân,Mwemve Mwemvekình lực phátMwemve rnhdDvLa pnhdDvLhá chvỡ sựch khốngnhdDvL chnhdDvLế củanhdDvL KìMwemve Hồch DbxUpGRị Ngoặc.Mwemve LiềnhdDvLn đónhdDvL, HùngnhdDvL Vũch bènnhdDvL thMwemveuận thếMwemve nhảy chvề pchhía snhdDvLau tráMwemvenh nnhdDvLé. ThuậnbxUpGR thếbxUpGR? MwemveLư Trườnchg cònch thchuận hơbxUpGRn, đạoMwemve côngbxUpGR kíchbxUpGR thứch tư đãnhdDvL tới.Mwemve nhdDvLLư TrườngnhdDvL nhdDvLthứ tưnhdDvL đạpbxUpGR lênMwemve vachi ngưbxUpGRời thứch Mwemveba mbxUpGRà nbxUpGRhảy tnhdDvLheo bMwemveóng HbxUpGRùng Vũ.

“Tâm NguyệtnhdDvL Hổ Trảo!”

Quá nhannhdDvLh! Dùch biết bxUpGRrõ sbxUpGRẽ Mwemvecó ngườchi tchhứ tưch đếnMwemve Mwemvegiáp côMwemveng nhưchng nhdDvLHùng MwemveVũ khóbxUpGR nhdDvLmà nMwemveé đòchn. Rchõ ràng, ôngMwemve Mwemveđang bMwemveị trMwemveiền nMwemvehiễu. HùnMwemveg VbxUpGRũ nhảybxUpGR chvề phíabxUpGR snhdDvLau trMwemveước chlúc LnhdDvLư TrườngbxUpGR đchến đánh nMwemvehưng hchắn vẫnnhdDvL nbxUpGRhanh hơn,ch chnhdDvLỉ bxUpGRcần nhabxUpGRnh Mwemvehơn mMwemveột nhdDvLkhoảnh khắcMwemve lnhdDvLà cóbxUpGR thbxUpGRể bắtbxUpGR kịbxUpGRp Hùng Vũ.Mwemve LưbxUpGR Trưchờng chtung mộbxUpGRt bxUpGRhổ tbxUpGRrảo vàMwemveo ngựcnhdDvL nhdDvLđối phương.Mwemve nhdDvLTrảo nànhdDvLy sắcnhdDvL bébxUpGRn vônhdDvL cùng, nhdDvLxuyên qucha giábxUpGRp sắtbxUpGR chmà Mwemvekhiến nhdDvLHùng Vũch tchúa máu.

Bốn ngbxUpGRười đãMwemve xuất hiện,ch nhdDvLvậy còchn ngườiMwemve thMwemveứ nhdDvLnăm? KhnhdDvLông phảbxUpGRi bấtnhdDvL chthình bxUpGRlình mchà xuấtch hiệnMwemve đấych chứ? Hùnchg Vũch đắMwemven đoMwemve, ngaMwemvey lúchc ấybxUpGR ônMwemveg Mwemveđã Mwemvenghe tbxUpGRhấy tichếng MwemveMỹ An.

“Cha! ChnhdDvLú ý phnhdDvLía sau!”

Hỏng rồiMwemve! Tuyệt nhdDvL chiêu chnày khôngch nhdDvLcó chmột kẽbxUpGR hở.bxUpGR HbxUpGRùng VMwemveũ đchang lchơ lửngnhdDvL Mwemvetrên khnhdDvLông, chẳngbxUpGR cóMwemve cách bxUpGRnào Mwemvephòng Mwemvethủ Mwemvephía nhdDvLsau. bxUpGRLư TrườngnhdDvL nhdDvLbất nhdDvLngờ tnhdDvLừ sbxUpGRau lưMwemveng tichến Mwemveđánh, HùngbxUpGR VMwemveũ chỉch còn nướcMwemve bxUpGRchịu trận.

“Trấn YêbxUpGRu Hống!”

Lư Trườngch có nhdDvL đủ thờnhdDvLi nhdDvLgian nhdDvLniệm ấnMwemve, chiêchu thếbxUpGR bạobxUpGR phnhdDvLát. ĐbxUpGRầu hổMwemve mọcch lênch từnhdDvL nhdDvLdưới đấMwemvet cbxUpGRhồm lấyMwemve cả ngườibxUpGR HùngMwemve VnhdDvLũ. MwemveKình lựcch mạbxUpGRnh mnhdDvLẽ hMwemveơn bxUpGRbao chgiờ hết,bxUpGR cbxUpGRả ngườchi Hùchng MwemveVũ chbị kìbxUpGRnh lchực ép vàoMwemve. CMwemveảm chgiác vMwemveô cùchng đanhdDvLu đớn,ch huyếcht nhụcbxUpGR vỡMwemve Mwemvetan, xbxUpGRương cốtMwemve vỡbxUpGR tbxUpGRan. bxUpGRHùng Vũ nhdDvL bị đáMwemvenh bbxUpGRay lênch trênnhdDvL khchông mbxUpGRột đoạnbxUpGR nhdDvLrồi mớibxUpGR rơich xchuống đất.

“Cha! Cha…”

Mỹ bxUpGRAn hoảngnhdDvL hốt bxUpGR chạy ngchay xuốnbxUpGRg pbxUpGRhía dbxUpGRưới thủybxUpGR bícMwemveh trận.bxUpGR CnhdDvLô lMwemveiên tchiếp đậpMwemve tachy bxUpGRvào bxUpGRthủy bích nhưngMwemve nhdDvLnó kchhông hềMwemve xêch dịchch. MwemveMột bxUpGRchiêu khMwemveống chếnhdDvL nàybxUpGR củMwemvea ThMwemveuần LMwemveang khMwemveông Mwemveai có thnhdDvLể phách giảchi. MMwemveỹ Achn cchhỉ Mwemvecòn cáchnhdDvL đứngnhdDvL nhdDvLnhìn cMwemveha mchình gụcnhdDvL xubxUpGRống màch bấMwemvet lực.

“Ta... không sao!”

Hùng VMwemveũ nchằm gụcnhdDvL dưới đấcht nhưnhdDvLng cốch lênnhdDvL tichếng đMwemveể Mỹch AnhdDvLn yênnhdDvL lòng.

“Ngưu hầbxUpGRu! Ngài khônbxUpGRg bxUpGRcó cáMwemvech nàcho pchhá gichải thủybxUpGR bíchch trậnnhdDvL sao?”

Ở phMwemveía trênch Phụng Dươngch qunhdDvLay sanhdDvLng Nchgưu Quảngch hỏi.ch NMwemveàng hchỏi nhdDvLvới hnhdDvLi vọnchg hắnbxUpGR sẽnhdDvL cbxUpGRó cáchch phá giảinhdDvL nhưnnhdDvLg lMwemveại nhdDvLgặp bxUpGRphải mộcht câunhdDvL hbxUpGRỏi khác.

“Vậy trưởng lãMwemveo ngươinhdDvL khôngMwemve cnhdDvLó cácchh sao?”

Phụng DưMwemveơng bxUpGRcứng họng. Nchàng thânbxUpGR lbxUpGRà trưnhdDvLởng lãnhdDvLo nhưbxUpGRng thnhdDvLực lựcnhdDvL lạinhdDvL chẳngnhdDvL chbằng nhdDvLThiệu BìnhdDvLnh chchứ đừng nóinhdDvL bxUpGRđến NgbxUpGRưu Qchuảng nhdDvLhay Hùchng Vũ.

Thấy PbxUpGRhụng Dương nhdDvLkhông nóbxUpGRi đMwemveược gìbxUpGR, Ngưuch chQuảng mnhdDvLuôn phầchn đắcMwemve chnhdDvLí. Hắnch nhưch muốnch thMwemveấy chínhnhdDvL HùngbxUpGR Vũ bxUpGRthất Mwemvethế. Lchẽ nMwemveào lạiMwemve nbxUpGRhư vậy?

Hùng chVũ bị trúngnhdDvL hMwemveai đòchn lbxUpGRiên tiếpch Mwemvecó bxUpGRlẽ đãnhdDvL tbxUpGRrọng thương.Mwemve BMwemveằng nhdDvLchứng làch bxUpGRông vẫnMwemve chưanhdDvL gbxUpGRượng dậy nhdDvLnổi. MwemveQuân sĩbxUpGR Tchiên tnhdDvLộc vôbxUpGR bxUpGRcùng chlo lắnhdDvLng. NgnhdDvLược lchại, ngnhdDvLười MabxUpGRn đangch hếtbxUpGR chmực hào hứnMwemveg. bxUpGRHiển nMwemvehiên nhdDvLvì tộcbxUpGR trưởngbxUpGR bxUpGRcủa nhdDvLbọn chúnMwemveg, bxUpGRLư TrưMwemveờng sắMwemvep sửnhdDvLa gMwemveiành đượcMwemve phần thắng.

“Hùng VbxUpGRũ! Ngươi muốbxUpGRn kchết thúMwemvec trMwemveận đấMwemveu nhnhdDvLư thnhdDvLế bxUpGRnày sao?”

Lư MwemveTrường giMwemveọng thâm trầmch vabxUpGRng lchên. Hắchn vnhdDvLẫn nhdDvLđang cốMwemve đợiMwemve điềuch gìMwemve đMwemveó? HùngnhdDvL bxUpGRVũ lúcbxUpGR nbxUpGRày nbxUpGRghe được tiếngbxUpGR đbxUpGRối nhdDvLthủ bxUpGRmới bxUpGRlò dòch đứnnhdDvLg dMwemveậy. MộbxUpGRt tchay chMwemveống kiếMwemvem, ônMwemveg nchói trchong khóMwemve nhọc.

“Suy ThầnbxUpGR Bá chTruy! BiếnnhdDvL chgiả thàbxUpGRnh thật,bxUpGR quảbxUpGR nhbxUpGRiên chlợi hại!”

“Hừ! NgươiMwemve mà Mwemvebiết sợch kìMwemve chiêMwemveu cchủa tabxUpGR? LầnbxUpGR chđầu gặpMwemve nóMwemve mnhdDvLà ngưbxUpGRơi cũnchg nchhận rMwemvea nbxUpGRăm ngườibxUpGR nhdDvLđều là thậcht, chvậy thnhdDvLì chiêunhdDvL sốbxUpGR củnhdDvLa bxUpGRta chhá chẳngnhdDvL nhdDvLphải quMwemveá tầMwemvem thường?”

“Quá khen!”

Ảo ẢnhnhdDvL Ma LMwemveuân tạonhdDvL rnhdDvLa ảnhch ảMwemveo, SuMwemvey nhdDvLThần BnhdDvLá Tchruy biếnMwemve ảnhnhdDvL chảo tnhdDvLhành ảnhdDvLnh chthật, nănhdDvLng Mwemvelực mạnhbxUpGR mẽ nhưbxUpGR Mwemvebản thchể LưnhdDvL TrườnbxUpGRg, chnó chcòn khchiến đốiMwemve phươngch bxUpGRbị tribxUpGRền nhiễu.ch XebxUpGRm bxUpGRra hắnbxUpGR cũng Mwemvekhông phảnhdDvLi cbxUpGRhỉ chhọc đưbxUpGRợc cáMwemvei bxUpGRbề ngoài!

Hùng VnhdDvLũ vẫn bxUpGRchân chnhdDvLống cchhân quỳ,Mwemve ônMwemveg tchựa hnhdDvLồ nhdDvLchưa nhdDvLgom nhdDvLđủ sứcbxUpGR lbxUpGRực mbxUpGRà đứngMwemve bxUpGRlên. NgườinhdDvL MwemveMan tnhdDvLhấy vậy chthì húch bxUpGRầm, vanhdDvLng vọngch tbxUpGRrời đất.

“Đứng lêMwemven! Đối thủMwemve truyềchn kiếbxUpGRp củabxUpGR tbxUpGRa! NMwemvegươi khônhdDvLng muốnnhdDvL chtrận đấchu kếtnhdDvL Mwemvethúc tbxUpGRẻ nnhdDvLhạt chnhư chthế này chứ?”

“Tại chsao? Tại sanhdDvLo ngươich nhấtMwemve địnhbxUpGR phảiMwemve đấunhdDvL chtrận nnhdDvLày? Nhấtch đchịnh phnhdDvLải nhdDvLđánh bbxUpGRại ta?”

Sức lựMwemvec nhdDvLvừa gom chđủ dbxUpGRồn hếtMwemve vMwemveào câbxUpGRu nói.Mwemve HùnbxUpGRg bxUpGRVũ dứtch chlời miệngMwemve đãch chphun nhdDvLra mbxUpGRột Mwemvengụm máu.Mwemve Sức nhdDvL cùng lựcch kiệtMwemve chrồi! Nhưchng HùngnhdDvL VũnhdDvL vẫbxUpGRn cMwemveố ngchhe nhdDvLcâu trảbxUpGR chlời cbxUpGRủa đốbxUpGRi thủ.nhdDvL ChỉMwemve muốn nhdDvLnghe cânhdDvLu ấybxUpGR tMwemvehôi, ngabxUpGRy cảMwemve tMwemveiếng gọich cchủa MbxUpGRỹ AnhdDvLn ôngbxUpGR cũngMwemve bnhdDvLỏ bxUpGRngoài tanhdDvLi khônnhdDvLg quan tâm.

Suy MwemveThần Bá TrMwemveuy dườngnhdDvL nhnhdDvLư đãch nhdDvLhết hiệuMwemve lbxUpGRực. LMwemveúc nàyMwemve trưnhdDvLớc mặtch nhdDvLHùng VũbxUpGR cnhdDvLhỉ còMwemven Mwemvelại mộtch người duynhdDvL nhấcht. MộnhdDvLt LMwemveư TrườngnhdDvL dbxUpGRuy nhất.

Hắn Mwemveđang trừng Mwemvemắt nhìnbxUpGR ôbxUpGRng, dõngbxUpGR dbxUpGRạc nói:

“Tại sacho ưch? BởMwemvei vì đánhMwemve bạibxUpGR Mwemvengươi tnhdDvLa sẽnhdDvL đMwemveánh bạiMwemve TiMwemveên tộc.nhdDvL ĐánbxUpGRh bạiMwemve ngchươi, toMwemveàn cõibxUpGR TbxUpGRiên tộchc sẽ Mwemve bị nMwemvegười Machn nhdDvLdày xéoMwemve. MwemveĐánh bạnhdDvLi ngươi,Mwemve MwemveTiên tộchc sẽch bịMwemve nhdDvLtuyệt diMwemveệt. Đánhch bbxUpGRại ngươMwemvei ta sẽMwemve lnhdDvLà chthiên hạbxUpGR vnhdDvLô địch,Mwemve đánhch bạiMwemve ngươi…Mwemve nhdDvLta… sẽ…bxUpGR lbxUpGRà… bábxUpGR… chủ!”

Hùng nhdDvLVũ tnhdDvLhất bại nhdDvLcũng cóMwemve ngbxUpGRhĩa tMwemvehế chgian khônchg nhdDvLai cònhdDvLn nhdDvLlà bxUpGRđối chthủ cMwemveủa nhdDvLLư TrườnMwemveg. MnhdDvLột khMwemvei chiến nhdDvL thắng hắnch sẽbxUpGR chlà bách chủ,bxUpGR sẽMwemve hoànhdDvLn chthành bábxUpGR nghiệp.

Chao ôi!ch Hùng tchâm tránbxUpGRg cbxUpGRhí! LưbxUpGR TrườMwemveng, hắn…bxUpGR nhdDvLhắn sắbxUpGRp cMwemveó đượcbxUpGR quMwemveyền lựcbxUpGR, hắnnhdDvL sắpnhdDvL nắmch giữnhdDvL sinh mệMwemvenh củach tnhdDvLất chcả tronchg chlòng bMwemveàn taych! Đóch làMwemve snhdDvLức mạbxUpGRnh cMwemveủa kẻbxUpGR nhdDvLhùng bách trờiMwemve đất!

Nói xonMwemveg chLư Trường chliền cườibxUpGR lớn.bxUpGR MộtnhdDvL điệunhdDvL cườchi đángch sợbxUpGR, chđáng sợch làmnhdDvL sanhdDvLo? DMwemveù aMwemvei kiêbxUpGRn địchnh đến đâu,bxUpGR nhdDvLkhi chnghe âbxUpGRm thchanh ấybxUpGR đềuMwemve kchinh chhãi đếnbxUpGR vbxUpGRô cùng.

“Hai tộcbxUpGR vốn cnhdDvLó thểMwemve chbxUpGRung sốnhdDvLng nhdDvLhòa bbxUpGRình. TạnhdDvLi chsao cbxUpGRon Mwemvengười vẫMwemven nhdDvLcứ độchng binbxUpGRh đao?”

Nhạt nhẽo! CâuMwemve nnhdDvLói củach nhdDvLHùng VũMwemve bxUpGRthật Mwemvesự nnhdDvLhạt nhẽo.Mwemve LnhdDvLư TrườnnhdDvLg cườibxUpGR lạnh.

“Một chnúi không thểMwemve cónhdDvL hnhdDvLai nhdDvLhổ! LưbxUpGRỡng loMwemveng tranhdDvLnh châu.ch Đạoch chlí nàbxUpGRy chchắc ngưbxUpGRơi cũMwemveng hMwemveiểu đấy chứ?”

“Đúng vbxUpGRậy! Ta hiểu!”

“Vậy thì…”

Lư Trường ngânch dài,Mwemve nhchư chhít thêmch tnhdDvLhật nhibxUpGRều lbxUpGRinh nhdDvLkhí, nhdDvLhít thnhdDvLêm mùbxUpGRi vịbxUpGR củcha bnhdDvLá chủ.

“Đứng lên! NgươiMwemve đứngnhdDvL lênbxUpGR cchho nhdDvLta! DùMwemve nbxUpGRgươi cnhdDvLó tnhdDvLhua cMwemveũng phchải thubxUpGRa nhdDvLcho nhdDvLđàng hnhdDvLoàng. ĐứnbxUpGRg lên! chNiềm vinchh Mwemvedự củaMwemve ngươiMwemve khbxUpGRi gụMwemvec ngãch làMwemve lMwemveàm bxUpGRcho tbxUpGRa, mộtMwemve kẻch chbá bxUpGRchủ trởch chnên rực rỡ!”

Câu nchói nhMwemveư tiếng gchiục ginhdDvLã. MwemveKhông chbxUpGRỉ Hùnchg Vchũ chbị chthúc gichục đứngMwemve dậy.ch TấtnhdDvL cảnhdDvL quâbxUpGRn schĩ MnhdDvLan tộc cũnbxUpGRg vậchy, tiếchng nóiMwemve nhưMwemve tchiếng đMwemveốc quânnhdDvL, kMwemvehích bxUpGRlệ tưchớng sĩbxUpGR trưMwemveớc ngưchỡng cchửa chiến thắng.

Nhưng… Hùng ch Vũ sẽch nghMwemveĩ thếnhdDvL nào?

“Vậy tnhdDvLa chcũng nói cMwemveho nMwemvegươi mộtnhdDvL câu!”

Hùng VũbxUpGR đứng trướcbxUpGR tìnhnhdDvL tMwemvehế nhdDvLnguy Mwemvecấp độtnhdDvL nMwemvehiên bìnbxUpGRh tĩnhnhdDvL lạnhdDvL thường.

“Được! Ngươchi còn điềchu nhdDvLgì tbxUpGRrăn tchrối bxUpGRthì bxUpGRmau nóMwemvei nhdDvLra hếtMwemve nhdDvLđi! ĐMwemveối chthủ truchyền kiếbxUpGRp củcha ta!”

Lư chTrường cảm khái.

“Ta… nếubxUpGR như hbxUpGRai tbxUpGRộc gianhdDvLo chtranh lànhdDvL đbxUpGRiều khbxUpGRông thMwemveể tránchh khỏi,nhdDvL thbxUpGRì ta…bxUpGR dbxUpGRù Mwemvecòn chmột hơnhdDvLi thở cũngbxUpGR quyếtch bảoch vệMwemve TibxUpGRên tchộc đchến cùng.”

“Chết đếchn nơi rồbxUpGRi còMwemven mạMwemvenh miệng?nhdDvL” LnhdDvLư TMwemverường cchau mày.

Hùng nhdDvLVũ đứng giữach đấMwemvet trờibxUpGR hiênMwemve nMwemvegang. MwemveVô nhdDvLcùng hchiên nganbxUpGRg, bxUpGRông đchang ngửanhdDvL mặcht bxUpGRlên nhìMwemven trời xnhdDvLanh. Dchù bxUpGRtrời chcó bMwemveị nhdDvLmây đenMwemve bxUpGRche kchhuất Mwemvethì nhdDvLđâu chđó vnhdDvLẫn cóMwemve nhữnnhdDvLg tibxUpGRa bxUpGRnắng. bxUpGRTia nắnMwemveg mang niềmnhdDvL hbxUpGRi vọnhdDvLng cnhdDvLho conhdDvLn ngườibxUpGR. HùngnhdDvL Vũch chíchnh lMwemveà đbxUpGRang chờbxUpGR tchia nắnhdDvLng ấy.

“Ta… nếunhdDvL khôngch cchòn trênch đờMwemvei nMwemveày thìbxUpGR trọng chtrách bảobxUpGR vệMwemve MwemveTiên tộc…Mwemve ginhdDvLao lạich cbxUpGRho ngưnhdDvLơi đấy!nhdDvL HùMwemveng Vũ!”

Câu nMwemveói tchự nhiên vannhdDvLg nhdDvLlên tronhdDvLng khôMwemveng gianMwemve, vanchg lênhdDvLn tbxUpGRrong bxUpGRkí chức cnhdDvLủa HbxUpGRùng nhdDvLVũ. ÔMwemveng nhdDvLta đanchg tưởng Mwemvenhớ đếnch Mwemveai đchây? GiờbxUpGR phúMwemvet nàbxUpGRy mnhdDvLà vnhdDvLẫn cMwemveòn nchhớ đếnMwemve cốch nhân?

“Cố nhânnhdDvL ơbxUpGRi! TnhdDvLa chMwemveưa tnhdDvLìm đượcnhdDvL người bxUpGRgiao lạMwemvei trọbxUpGRng trbxUpGRách nhưnhdDvL ôngMwemve bxUpGRđã nhdDvLlàm vớnhdDvLi tnhdDvLa. bxUpGRVì thế,ch ta…Mwemve bxUpGRchưa thểnhdDvL vềMwemve gặpbxUpGR ônMwemveg được!”

Hùng bxUpGRVũ thầm ch cảm thábxUpGRn tchrong đầMwemveu và…

“Ha hcha haMwemve! HabxUpGR ha bxUpGRha ha!...”

Hùng bxUpGRVũ taybxUpGR trái Mwemvevuốt râu,nhdDvL rồinhdDvL ngửaMwemve chmặt lMwemveên trờibxUpGR cườibxUpGR bxUpGRlớn. ĐinhdDvLệu cườiMwemve vanMwemveg vọMwemveng khắMwemvep nơchi, Hùng MwemveVũ Mwemvecười chthật chsảng bxUpGRkhoái, cườiMwemve thậMwemvet hùnMwemveg tránhdDvLng. Khchông cMwemvehỉ Mwemvelà cảmnhdDvL xúMwemvec bxUpGRcủa HnhdDvLùng Vũ bMwemveộc nhdDvLphát bxUpGRmà chbxUpGRúng nbxUpGRhân khchi thMwemveấy ôchng chcười lạiMwemve chcàng thêbxUpGRm kMwemveinh hnhdDvLãi. KnhdDvLinh hchãi hơnMwemve cả điệbxUpGRu cườibxUpGR hbxUpGRùng chtâm Mwemvetráng cMwemvehí cMwemveủa bxUpGRLư TrườnMwemveg baMwemven nãMwemvey. Tạich bxUpGRsao HMwemveùng MwemveVũ lạinhdDvL cười?

Không nhdDvLai biết! CnhdDvLhỉ thấynhdDvL quchân chsĩ nhdDvLhai nhdDvLbên nhnhdDvLư bịnhdDvL Mwemveđóng chbăng bxUpGRtrước tiếngMwemve cườchi đóMwemve củbxUpGRa HùngbxUpGR Vũ. KhônhdDvLng aMwemvei hiểbxUpGRu chrõ ngườbxUpGRi đbxUpGRang cườibxUpGR kicha ngchhĩ gìnhdDvL? TấtnhdDvL Mwemvecả chchỉ thấchy khôngnhdDvL nhdDvLgian sụcch sôi bởich tiếngch cườinhdDvL đó.

Ngưu chQuảng vừa nghche nhdDvLthấy âmnhdDvL tnhdDvLhanh bxUpGRvang lMwemveên tnhdDvLhì bxUpGRđứng phắtch dậych, hchai mắtMwemve hắnch cMwemveăng rMwemvea, bxUpGRđôi mbxUpGRôi mấp máy.

“Ngạo… Vũ!”

Đằng Long cMwemveũng cảmch bxUpGRthấy… Mwemvesợ. TMwemveất Mwemvecả nhchư bbxUpGRị chấbxUpGRn Mwemvenhiếp tnhdDvLinh thần.

Lư Trchường bất chợtnhdDvL lbxUpGRại khích hunhdDvLyết tbxUpGRrào dânMwemveg. nhdDvLCâu nónhdDvLi nhdDvLcủa hắnnhdDvL rMwemveốt cuộcch đnhdDvLã kíchch thchích HùnMwemveg Vũ, bxUpGRlàm cMwemveho Hùngch VũbxUpGR Mwemvecó thMwemveêm bxUpGRđộng lựcbxUpGR và…

Hùng Vũch cũng lbxUpGRàm hMwemveắn nhdDvLchiến nhdDvLý bạnhdDvLo tăng.

Ngạo VMwemveũ! Tiếng cườich ngạnhdDvLo nnhdDvLghễ, hạbxUpGRo khnhdDvLí ngợbxUpGRp trờinhdDvL cchủa Hùnchg VMwemveũ cóch thểch áchp chbxUpGRế tichnh thMwemveần mọchi người. ÔngnhdDvL Mwemveta tinbxUpGRh thầnMwemve sảchng knhdDvLhoái, sảnchg khobxUpGRái hếMwemvet Mwemvemức. HùnhdDvLng chVũ cườich nhbxUpGRư tMwemvehể nbxUpGRgạo thị, coinhdDvL thườnchg tấtnhdDvL cMwemveả. NnhdDvLhư thể,bxUpGR lMwemveà mchột coMwemven rMwemveồng nhdDvLđang gchầm vbxUpGRang nhdDvLgiữa tMwemverời đất.

Vậy NgạoMwemve Vũ làMwemve chtên củanhdDvL đMwemveiệu bxUpGRcười knhdDvLinh thiênhdDvLn độngnhdDvL chđịa ấy?

Chưa chắc!

Dưới bxUpGRchân HùnMwemveg Vũ bốcnhdDvL lêchn lchuồng chchân bxUpGRkhí mMwemveàu Mwemvexanh dMwemvea trời!bxUpGR ChbxUpGRân khMwemveí cứMwemve thếch bxUpGRbao nhdDvLbọc đầuch gbxUpGRối. Rõ rànMwemveg làch mộbxUpGRt nhdDvLchiêu thứbxUpGRc nhdDvLgì đóch. HbxUpGRai Mwemvetay cchầm kiếbxUpGRm cũngnhdDvL chcó cchhân khínhdDvL nhưnhdDvL thế,ch chân Mwemvekhí nhdDvLngợp nhdDvLtrời khiếnbxUpGR MwemveLư TrườngnhdDvL kbxUpGRhông thểnhdDvL nhìnnhdDvL rõch đbxUpGRâu lànhdDvL LonnhdDvLg chKiếm, đbxUpGRâu làch Nhân Kiếm.

“Tới đâchy! Lư TrườnnhdDvLg! VậnMwemve dụngch hếtnhdDvL khchả nănnhdDvLg củnhdDvLa Mwemvengươi đi!”

Câu nMwemveói củMwemvea Hùng VũMwemve nhưbxUpGR lMwemveời bxUpGRthách tMwemvehức đchối chvới chLư Trườngch. ĐốibxUpGR phươngbxUpGR vừaMwemve mớich thậpMwemve tbxUpGRử nhấtbxUpGR sinhnhdDvL mà gchiờ cònMwemve bxUpGRdám buônMwemveg chlời cMwemveuồng ngôchng vớbxUpGRi hắn?

Lư MwemveTrường đứng ch cách HùngMwemve VũnhdDvL mườibxUpGR bướcMwemve nMwemvehưng Mwemvehắn bxUpGRmới nhúMwemven cnhdDvLhân, khoảMwemveng cáchch đãbxUpGR giảmMwemve cchhỉ cònhdDvLn một bướcMwemve. LưMwemve nhdDvLTrường dịnhdDvLch cnhdDvLhuyển chínbxUpGR bbxUpGRước chư? MộnhdDvLt loạbxUpGRi bộbxUpGR phápnhdDvL tMwemveuyệt thế?

“Suy MwemveThần BánhdDvL Truy! chKì bxUpGRHồ DbxUpGRị Ngoặc!”

Lư Trường phânnhdDvL thânch thchành nhdDvLnăm Mwemvengười lậMwemvep tứcbxUpGR gicháp Mwemvecông. HắbxUpGRn phnhdDvLi thâbxUpGRn nhdDvLlên caoMwemve, taMwemvey trnhdDvLái Mwemveném ra mộMwemvet tnhdDvLhứ bọtMwemve Mwemvekhí. Bọtch kMwemvehí banhdDvLo trùbxUpGRm khắpMwemve thủyMwemve bíbxUpGRch Mwemvemột dchặm vuông.

Cây mọcch từnhdDvL mầm,bxUpGR mầm nhdDvLmọc từbxUpGR chhạt. Thchứ màch nhdDvLLư Trườchng némbxUpGR xnhdDvLuống chínhdDvLnh lchà chhạt giốngch. HạtMwemve giốnbxUpGRg chân nhdDvL khí. NhưngMwemve đểch bxUpGRlàm gì?bxUpGR chỞ giữnhdDvLa trậnMwemve tiềnbxUpGR nhdDvLcó thứnhdDvL chgì liêchn quanhdDvLn đMwemveến hạtnhdDvL gnhdDvLiống kicha chứ?

Hiển nhbxUpGRiên lbxUpGRà có, nMwemvegười hchiểu chrõ nchhất Mwemvechính lchà MãnhdDvL QuannhdDvLg. HạtnhdDvL bxUpGRgiống chchân khbxUpGRí mnhdDvLà chLư TrườngMwemve gbxUpGRieo xuống chínMwemveh làch mbxUpGRấu chốtMwemve cbxUpGRủa bxUpGRKì Hồch DịnhdDvL Ngochặc. CMwemveó hạtMwemve giốnchg chtất cóch cchây cối.bxUpGR Kchhắp mặt đấtMwemve đềunhdDvL làbxUpGR hạtch gichống củabxUpGR KbxUpGRì bxUpGRHồ DnhdDvLị NgobxUpGRặc, cũnhdDvLng cóMwemve ngbxUpGRhĩa kMwemvehắp thMwemveủy bMwemveích đềubxUpGR nhdDvLcó thuật khchống chnhdDvLế củabxUpGR LưMwemve Trưchờng. Lầchn nàchy, ôngbxUpGR chta muốchn chdùng bMwemveộ pnhdDvLháp đểbxUpGR đắcch thắng. Mãch QuanhdDvLng nghnhdDvLĩ thầmnhdDvL tronbxUpGRg bụng.

Bộ phMwemveáp của Lưch Trchường nhdDvLđương nhinhdDvLên tuynhdDvLệt dichệu, nhdDvLlại tchhêm thuậtch mộtch khốngMwemve cMwemvehế bxUpGRkhắp cảch khMwemveông gian, HbxUpGRùng nhdDvLVũ làmMwemve Mwemvesao phánhdDvL giải?

“Ngạo bxUpGRVũ! Thuấn Bộ!”

Hùng VMwemveũ đứng trướcch tnhdDvLình thếbxUpGR hnhdDvLung hiểchm nhdDvLcũng khôngbxUpGR mộtbxUpGR chchút chmảy mbxUpGRay nhdDvLnao núnbxUpGRg. Bchởi chông chđã cónhdDvL Ngạo MwemveVũ vàbxUpGR MwemveThuấn Bộ.

Thì rbxUpGRa nhdDvLlà hanhdDvLi kì chiêchu sắpch đượcbxUpGR Hùngch VũnhdDvL sửbxUpGR chra. nhdDvLNgạo Vũ,ch nhdDvLThuấn chBộ lMwemveà Mwemvegì khôbxUpGRng achi hanhdDvLy biếtnhdDvL, chỉ biếMwemvet tronhdDvLng nhdDvLnháy chmắt thâMwemven ảnhch Hùngch VbxUpGRũ đchã biếnch mất.

Biến bxUpGRmất hoàn toàn!

Khoáng nhdDvLthế kìbxUpGR chiêu củbxUpGRa cabxUpGRo thủMwemve! NMwemveếu Mwemvechưa xuấtMwemve tnhdDvLhế kẻbxUpGR nchào dámbxUpGR cảMwemve gachn mchường tượng.Mwemve SbxUpGRuy Thchần BbxUpGRá Truy chđã xuấtMwemve chhiện thìch bxUpGRNgọa Vchũ Thchuấn BộMwemve cũngnhdDvL phảinhdDvL cchó mặMwemvet bxUpGRở trMwemveên đời.

Một nhdDvLcuộc đấubxUpGR vMwemveề bộMwemve pMwemveháp sắp sửa nổ ra!