You are here

Phong Kiếm quyển 1 - Chương 26

Chương MajA26. LwbQẢo ẢnhpMXw MMajAa Luân

Thiên hạLwbQ NevFcó biết MajAbao MajAanh pMXwhùng hpMXwào kLwbQiệt? LwbQCó biLwbQết LwbQbao khoWn7qáng thếNevF kìMajA chiêuWn7q? VảWn7q lạiNevF, cóWn7q LwbQbiết bao thầnMajA bWn7qinh NevFlợi khí?

Dù cLwbQó biết baoWn7q đLwbQi chăngWn7q nữNevFa cũNevFng khôngNevF lấWn7qp NevFnổi hWn7qố sâuLwbQ hpMXwiếu kMajAì pMXwtrong lòngLwbQ mỗNevFi ngườLwbQi. ApMXwnh hùng xưMajAa naMajAy phảLwbQi đNevFi vớiMajA tWn7qhần biNevFnh đểNevF lậpWn7q côNevFng danWn7qh đWn7qại nghiệp.Wn7q LwbQNhưng thếLwbQ sNevFự vô thMajAường, đôMajAi lMajAúc trMajAong pMXwtay capMXwo thNevFủ lạLwbQi cpMXwhẳng cóMajA mộtpMXw tấcWn7q sắtpMXw, NevFtrái LwbQlại, NevFthần binh NevF nằm tropMXwng taLwbQy pMXwnhững MajAkẻ vôNevF dLwbQanh tiểuWn7q tốt.

Vậy NevFcao thủ đươngpMXw thNevFế dùLwbQng tNevFhần binNevFh quyếtpMXw NevFđấu hWn7qá chMajAẳng làNevF chuyệnpMXw xưWn7qa nMajAay hiếmLwbQ có?

Hai hắcMajA y nhâNevFn LwbQđang bướcWn7q đLwbQi LwbQtrên bãMajAi Wn7qcỏ. ChNevFút hpMXwàn khLwbQí cuNevFối pMXwthu kWn7qhiến mộtMajA tronWn7qg hWn7qai run mình.

“Chủ nhâNevFn ngài,… LwbQngài NevFsao lại?”

Người nLwbQày ngập ngừngLwbQ khpMXwông pMXwdám nNevFói làmpMXw chủLwbQ nhMajAân cWn7qủa hắnLwbQ dừngWn7q bước.

“Hử! Chuyện gì?”

Giọng khànLwbQ đặc MajAbiệt vanLwbQg lêpMXwn, ngườipMXw Wn7qkia Wn7qnghe xoMajAng cànLwbQg khúNevFm nNevFúm. HắnWn7q xMajAem LwbQra rLwbQất LwbQsợ hNevFãi kLwbQhi đặt câupMXw hỏi.

“Thuộc hWn7qạ… thuộc hạNevF mupMXwốn bLwbQiết pMXwtại sWn7qao chWn7qúng LwbQta lWn7qại xuWn7qất Wn7qhiện vàoMajA baLwbQn ngày?”

Ban ngàNevFy ưNevF? TạpMXwi sao MajAban nWn7qgày chúngNevF lạipMXw khLwbQông thểpMXw lộpMXw dLwbQiện? AWn7q! ThìpMXw pMXwra chúngNevF là…

“Vậy ngưNevFơi không muốnpMXw MajAchứng kiếnMajA MajAhai thầnMajA biWn7qnh pMXwtuyệt thếpMXw sao?”

Ám DạpMXw nhún châMajAn, NevFmột thoángMajA LwbQđã nhảyLwbQ lênMajA caoWn7q, pMXwngười kiWn7qa cũngMajA nhảyWn7q LwbQtheo sLwbQau hLwbQắn. MajAÁm pMXwDạ ngồi LwbQ xuống mLwbQột càNevFnh câLwbQy lớn,NevF lặnNevFg Wn7qlẽ qMajAuan sáLwbQt. LwbQỞ LwbQđây hắnNevF cópMXw thểpMXw MajAthoải máiNevF phMajAóng mắt rpMXwa xa.

“Thần binLwbQh ư?”NevF Người đipMXw pMXwtheo hỏNevFi ÁmpMXw Dạ.

“Đúng vậy!MajA TrMajAận chiến gipMXwữa LMajAư TrườngNevF pMXwvà HùpMXwng VpMXwũ, cMajAhẳng lẽpMXw khpMXwông cMajAó mộtNevF thầnLwbQ Wn7qbinh xpMXwuất hiện?”

Ánh mắtNevF LwbQÁm DạWn7q căng trMajAòn NevFtrước khWn7qe láLwbQ. DWn7qù cLwbQó lWn7qà gMajAiữa baMajAn ngWn7qày mWn7qinh bạNevFch đLwbQi chăngNevF nữLwbQa pMXwthì hắLwbQn, Ám DMajAạ vẫnpMXw nNevFhư mộtpMXw đêmLwbQ đepMXwn hNevFắc ám.

Màn pMXwsương khói NevFbao trWn7qùm ThủyMajA BíchpMXw TrậnNevF, pMXwba quNevFân kpMXwhông quMajAan sátMajA đượcNevF gìLwbQ hết.NevF HMajAùng VũLwbQ định thầnpMXw đểLwbQ tiếWn7qp chNevFiêu vớiMajA LưpMXw LwbQTrường. HắLwbQn, pMXwdù nMajAhanh pMXwđến đâpMXwu LwbQcũng pNevFhải đMajAể lạiMajA LwbQthân ảnh, HWn7qùng MajAVũ tWn7qhầm nghĩ.

Đến rLwbQồi! Bóng dLwbQáng cMajAao lớpMXwn củapMXw LưpMXw TrườngNevF vútMajA tới.MajA SươMajAng kMajAhói đNevFã tapMXwn, NevFLư TrườngNevF đMajAã thapMXwy đNevFổi. Hắn trênpMXw pMXwtay cầmLwbQ mộtNevF vậtWn7q gWn7qì lớnpMXw đanLwbQg MajAxoay trònWn7q. “Vút,pMXw vWn7qút”, LNevFư TrườngLwbQ đưMajAa taNevFy về phíapMXw trướNevFc. NevFMay MajAmà Wn7qHùng VũMajA phảNevFn ứWn7qng kịMajAp thNevFời, nếuWn7q NevFkhông pMXwông tWn7qa đãLwbQ bpMXwị mpMXwột vWn7qật sắcNevF lẹm kiNevFa NevFcứa ngWn7qay vàopMXw cổNevF. NóWn7q làpMXw thMajAứ Wn7qgì màMajA lợpMXwi hWn7qại nhWn7qư thế?

“Ảo ẢnhMajA Ma Luân?”

Hùng VpMXwũ sau MajA khi nNevFé chpMXwiêu NevFthì nhậnWn7q raWn7q. NpMXwó chpMXwính làWn7q tuypMXwệt thếpMXw vũMajA khíNevF củaNevF MLwbQan tộMajAc, tWn7qhần binh trWn7qong tpMXway LwbQLư TrườngMajA. LàMajA ẢoNevF ẢnhpMXw NevFMa Luân!

Ma luâpMXwn dù NevFkhông LwbQcó pMXwgì táWn7qc đpMXwộng vẫnNevF xoWn7qay tLwbQròn trêNevFn tLwbQay LưWn7q TrưWn7qờng, LwbQquả thMajAật kìMajA LwbQảo. ẢoLwbQ ẢnhWn7q Ma LMajAuân mNevFàu LwbQnâu Wn7qđỏ trạmLwbQ NevFkhắc mộtWn7q mãnWn7qh tMajArảo LwbQở giWn7qữa, hợMajAp vớiNevF cNevFhủ nhânpMXw MajAtạo thành tuyệtNevF thpMXwế cNevFao thủNevF uWn7qy phonpMXwg thWn7qiên hạWn7q. MWn7qa Luân!LwbQ MộNevFt cLwbQon pMXwngười lạipMXw cpMXwó thểNevF kLwbQhống chế đpMXwược chiếcMajA luWn7qân kìLwbQ dịMajA MajAnày? HapMXwy chănWn7qg LwbQLư TWn7qrường cũnMajAg khNevFông phảiMajA Wn7qlà ngườNevFi nữa!

“Hừ! MajANgươi biết pMXw thì tpMXwốt! MpMXwau cMajAhịu LwbQchết đi!”

Lư TpMXwrường vừa MajA dứt câNevFu tpMXwhì lMajAiền xôngWn7q tớpMXwi. TaWn7qy phảiNevF pMXwvung luâWn7qn, taWn7qy trLwbQái xuấpMXwt trảWn7qo, cWn7qhiêu thếNevF vô cùnLwbQg MajAdũng mLwbQãnh. MajAHùng NevFVũ pMXwliên tpMXwiếp bNevFị đẩypMXw NevFlùi, rơWn7qi vàMajAo thMajAế hạWn7q phongWn7q. NevFLư NevFTrường đột nhiLwbQên nhếchWn7q mpMXwép cNevFười nhạt.LwbQ HMajAắn tựapMXw nhưpMXw sắp…

Không! HùngNevF Vũ vẫMajAn néMajA đưWn7qợc chiêuMajA ấMajAy dùNevF cLwbQho LNevFư TrườngpMXw cMajAhủ độnMajAg đưWn7qa lMajAuân xoáLwbQy MajAvào cổWn7q hNevFọng của ông.NevF TWn7qhật làNevF kịpNevF NevFthời! ĐằngWn7q LonWn7qg vLwbQà mấyMajA ngưLwbQời tronWn7qg TiWn7qên tộcNevF thởWn7q pMajAhào npMXwhẹ nhõm. ĐổNevFi lạiLwbQ NevFlà yMajA, NevFchắc đãpMXw LwbQtử tMajAhương dưWn7qới cMajAhiêu ấWn7qy rồi.

“Cha…”

Mỹ AMajAn hNevFét lớn mộtNevF tiếnMajAg hoảLwbQng hốtLwbQ. CôNevF hétNevF lêpMXwn LwbQlà bởiLwbQ HùMajAng pMXwVũ đãWn7q pMXwđưa tpMXway Wn7qôm bụnMajAg, bMajAàn Wn7qtay trái Wn7q rớm máu.

Tại MajAsao lạWn7qi như thế?pMXw RWn7qõ LwbQràng Wn7qđã nLwbQé đượcMajA chiêuNevF LwbQmà vẫLwbQn pMXwbị thương?

“Ngươi tưởnLwbQg đã NevFné NevFđược MajAchiêu ưLwbQ? ThậtLwbQ NevFlà LwbQngây thơ?”

Lư TrườngMajA thấy đốiLwbQ phNevFương trLwbQúng NevFchiêu thNevFì liềnWn7q đắMajAc chí.

Hùng VũLwbQ vì MajA sao trúnNevFg cLwbQhiêu? ChuyệnMajA nàMajAy chWn7qỉ cLwbQó thểLwbQ đểMajA ônMajAg tWn7qự mìMajAnh LwbQkiến giảiNevF. MWn7qột luânWn7q vừaWn7q rồpMXwi tuy MajAcó Wn7qxuyên NevFqua mảNevFnh giápLwbQ làmNevF ôNevFng chảWn7qy MajAmáu nhưnLwbQg NevFxem rNevFa NevFHùng pMXwVũ LwbQvẫn khôngMajA hềpMXw hấn gì.

“Thì rWn7qa lLwbQà vậyNevF! Ha… ha”

Hùng VMajAũ khẽ cườiWn7q khiNevFến LNevFư TrườLwbQng bựcWn7q tức,NevF bMajAị NevFthương màMajA ôngpMXw vLwbQẫn cườiMajA nhởnLwbQ nLwbQhơ đượcWn7q sao?

“Để xemWn7q, ngươi cWn7qao hMajAứng đưpMXwợc đếMajAn bLwbQao giờ?”

Lư TrườnpMXwg vẫnNevF chủ độLwbQng tấnMajA cpMXwông trMajAong khLwbQi HùLwbQng VLwbQũ buộcpMXw NevFphải phòLwbQng ngự.

“Quả nhipMXwên đpMXwúng nhưpMXw NevFdự đoánNevF MajAcủa taWn7q! CópMXw đến hWn7qai Wn7qLư NevFTrường khWn7qi tấnpMXw công!” HùpMXwng VMajAũ npMXwghĩ thầmNevF troWn7qng bụng.

Ban npMXwãy LwbQkhi HùnMajAg Vũ MajAné đượcNevF NevFmột MajALư TrMajAường tấMajAn côngLwbQ LwbQvào NevFcổ tNevFhì ngMajAười cònMajA lạiLwbQ đãMajA đánLwbQh tpMXwrúng bụMajAng của NevF ông. BâNevFy gipMXwờ cũnMajAg vậy!

Trước NevFmắt HùnMajAg Vũ làNevF hLwbQai LưpMXw TrưWn7qờng đangLwbQ pMXwlao đếWn7qn. NWn7qhưng… hắWn7qn biếtpMXw NevFphân thNevFân ư?

“Đây lMajAà sứNevFc mạnh củapMXw ẢoWn7q ẢLwbQnh MMajAa LwbQLuân?” MãpMXw QuaMajAng hốtMajA nhiêMajAn thắMajAc mắcLwbQ Wn7qnhưng hắnNevF cLwbQhỉ nhậnpMXw đượcNevF cáNevFi hpMXwừ lạnh từMajA Wn7qphía ThMajAuần Lang.

Ảo ảnh!pMXw NevFVậy thì Wn7qmột LWn7qư TrườngLwbQ làpMXw giả,pMXw lLwbQà MajAảo pMXwảnh dWn7qo Wn7qMa LuâMajAn tạoWn7q rMajAa màNevF pMXwthôi. MajAĐiều quWn7qan trọng…

“Quan trọng NevFlà làmWn7q spMXwao phpMXwân bNevFiệt LwbQđược thNevFật giảWn7q tNevFrong khpMXwi hNevFai ngườiMajA pMXwgiống MajAnhau pMXwnhư đúc.Wn7q Kì Wn7q này pMXwcó lẽWn7q HùngpMXw VpMXwũ pMXwgặp khMajAó rồi!”

Ngưu Quảng cpMXwũng nhậNevFn rpMXwa Wn7qnăng MajAlực củaLwbQ Wn7qẢo MajAẢnh NevFMa LuânWn7q. HắNevFn cLwbQó tpMXwìm NevFra cácpMXwh giảLwbQi? DMajAù saLwbQo Wn7qngười đấu MajAvới LưWn7q TrườMajAng lNevFà Wn7qHùng pMXwVũ cNevFhứ khpMXwông phảiWn7q hắn.

Hai LMajAư TrLwbQường hợp kíchWn7q nhưNevFng HùnLwbQg VũWn7q chỉpMXw biếtpMXw đứngLwbQ chônpMXw chânpMXw, khônpMXwg thểMajA pLwbQhá giải.MajA NóiNevF MajAđúng hơn, mộtpMXw LưLwbQ TrưNevFờng ảMajAo NevFảnh pMXwđược tWn7qạo MajAra nhằpMXwm LwbQmục đíchMajA đMajAánh lMajAạc LwbQhướng, ngườiMajA cLwbQòn lại làMajA LLwbQư TrườnMajAg thWn7qật sNevFự sẽWn7q Wn7qnhân lúcWn7q đốiMajA thủNevF LwbQsơ hLwbQở mNevFà tấMajAn công.

Thật giMajAả bất NevF phân, pMXwHùng VũWn7q thấtLwbQ thế?

“A…”

Hùng VNevFũ hét lêpMXwn Wn7qmột tiếngMajA. KLwbQế LwbQđó ôngMajA phảLwbQi chpMXwống kiếmpMXw xuốngLwbQ đất,LwbQ HùngMajA Wn7qVũ tronMajAg miệngLwbQ phWn7qun ra Wn7q một ngMajAụm mápMXwu tươi.

“Cha! NgườiWn7q không MajAsao chứ?”Wn7q MLwbQỹ AMajAn Wn7qnói lớLwbQn nhưngLwbQ HùMajAng VũLwbQ kpMXwhông đáp.

“Tộc trưởngpMXw đại MajAnhân thụpMXw tLwbQhương rồi!”

Phụng Dương cũNevFng pMXwlên tiếngMajA, HùMajAng LwbQVũ NevFbị thươngNevF làWn7q điềuLwbQ màWn7q aLwbQi aLwbQi MajAcũng nhWn7qìn thấy.Wn7q NevFNhưng lạiLwbQ không pMXwai npMXwhìn rWn7qa MajAHùng pMXwVũ bịpMXw thươnNevFg Wn7qthế nWn7qào. NgoạipMXw MajAtrừ mộtWn7q kẻ…

“Hừ! RpMXwa chiêMajAu cũng nhWn7qanh đấypMXw!” ÁWn7qm DạNevF npMXwói vớNevFi ngườiLwbQ tNevFùy tùnNevFg cpMXwủa mình.

“Chủ nMajAhân! Hùng Vũ…LwbQ HpMXwùng VũLwbQ làLwbQm LwbQsao màWn7q NevFthụ thpMXwương vậy?”

“Ngươi không nhậnWn7q rNevFa Wn7qsao? LưNevF TNevFrường cùngNevF ảMajAo ảnhMajA spMXwong kích.LwbQ Wn7qNếu tLwbQa đoánNevF MajAkhông nhầm,LwbQ HùngpMXw Vũ đãWn7q trMajAúng rMajAất nhiNevFều đòNevFn đánhpMXw củaNevF MajALư TrườMajAng, nếNevFu khônMajAg hắnWn7q lMajAàm saLwbQo mWn7qà LwbQphải thổ huyết?”

Đúng vNevFậy! Vừa Wn7qrồi HùMajAng MajAVũ trúMajAng vôMajA sốpMXw đMajAòn đánhWn7q củaWn7q LưWn7q TrưMajAờng vàMajAo thMajAân thểWn7q. HắpMXwn pMXwsử chiWn7qêu quá nhanhWn7q khiếnNevF mọiWn7q ngườNevFi nhầmpMXw tưởWn7qng chMajAỉ cMajAó mộtWn7q chiêu.

“Ngươi… khôngNevF phải chỉpMXw cNevFó thMajAế thWn7qôi MajAchứ?” LpMXwư TrườngNevF nghNevFiêm mMajAặt nói.

“Ngài pMXwquả thực đãNevF mạnhLwbQ hơMajAn nhiềNevFu rồi!”pMXw Wn7qHùng VũWn7q NevFđứng dậy,NevF lpMXwấy tpMXway laLwbQu LwbQđi vếtNevF mMajAáu trLwbQên miệng.

“Rốt cuộMajAc thì… rốLwbQt cMajAuộc ngươiMajA Wn7qcòn chờpMXw gpMXwì nữLwbQa mWn7qà MajAchưa đápMXwnh hếWn7qt sức?”

Thì NevFra NevFLư Trường Wn7q cảm thấyMajA bựcLwbQ bMajAội vpMXwì HWn7qùng VũMajA vẫnLwbQ MajAchưa xuấNevFt rNevFa kMajAì chiMajAêu. HắnWn7q càpMXwng MajAtức tốipMXw, NevFchiến ý LwbQcàng tănWn7qg, cWn7qhiến lMajAực phátMajA pMXwra Wn7qcàng mạWn7qnh. LpMXwần nàyWn7q Wn7qvẫn lNevFà soNevFng thLwbQân hợWn7qp kích, châWn7qn chânLwbQ gMajAiả Wn7qgiả. NpMXwhưng liệuNevF LưpMXw TMajArường cNevFó NevFthành cMajAông Wn7qnhư lầnpMXw trước?

Có cLwbQâu muốWn7qn biết thựcMajA lpMXwực đốWn7qi phương,NevF ắMajAt phLwbQải nhườnLwbQg Wn7qnhịn. PhWn7qải cNevFhăng NevFđã HùNevFng VMajAũ cWn7qố tìnWn7qh thua? TMajAhua đểWn7q MajAtìm rpMXwa cáMajAch pMXwphá gWn7qiải nLwbQăng lựNevFc pMXwcủa ẢoLwbQ ẢNevFnh MWn7qa LuâMajAn? TpMXwuy thậtWn7q NevFgiả biến MajAhóa khMajAôn MajAlường LwbQnhưng LwbQLư TrườngLwbQ lạiNevF khônpMXwg bWn7qiết Wn7qcách vpMXwận dụWn7qng sựpMXw biếWn7qn hóWn7qa MajAấy. Tại saNevFo hpMXwắn vẫLwbQn Wn7qcứng nhắcMajA giảNevF côWn7qng trWn7qước, thNevFật đáWn7qnh spMXwau? TLwbQất thảyMajA cácLwbQ chiêpMXwu vừNevFa nãy đWn7qánh trMajAúng NevFHùng VũpMXw đềNevFu dpMXwùng NevFcách ấy.Wn7q XeMajAm LwbQra quáWn7q dWn7qễ phLwbQá giải,NevF HLwbQùng VũpMXw LwbQchịu đựng sátLwbQ thươnWn7qg MajAcũng cLwbQhẳng NevFvô ích.

Quan sátpMXw Wn7qthấy hai LưLwbQ TrườngpMXw tiếnNevF lạiNevF gần,NevF HùngMajA VũpMXw MajAvô cpMXwùng tpMXwập truLwbQng. pMXwLần nàLwbQy nNevFhất LwbQđịnh MajAphá được chMajAiêu NevFsố củaWn7q hắn.

Nhanh NevFquá! MộtMajA thân ảnhLwbQ vútWn7q tLwbQới, MWn7qa LLwbQuân kềLwbQ NevFsát mạnLwbQ sườnpMXw bêMajAn phảiMajA HpMXwùng VũpMXw. LWn7qà gpMXwiả! HùnpMXwg Wn7qVũ chắc mNevFẩm. QuảMajA MajAnhiên, ôpMXwng lậLwbQp tứMajAc vuLwbQng kiếmLwbQ lpMXwên đWn7qỡ thìpMXw thấNevFy lựpMXwc đáMajAnh quáNevF nhẹ.LwbQ Lực đánhWn7q củpMXwa MpMXwa LuânMajA LwbQquá npMXwhẹ, bởiMajA MajAnó chỉNevF làWn7q ảNevFo ảpMXwnh mNevFà MajAthôi. pMXwMa LupMXwân chạMajAm đếnLwbQ kiếm đãpMXw MajAtan NevFngay pMXwthành bọtLwbQ khí.

Hùng Wn7qVũ vừapMXw kịp MajAnhận Wn7qra Wn7qcũng LwbQlà lúcLwbQ NevFmột Wn7qLư TrườMajAng khácNevF đánhLwbQ tớiMajA. ThâWn7qn ảnhNevF MajAvút Wn7qcao trênNevF khôngLwbQ MajAtrực chỉ LwbQđầu HpMXwùng VNevFũ Wn7qmà pMXwđánh xuống.MajA KWn7qình lMajAực nhưMajA sơnpMXw đảoWn7q, nặngNevF tựpMXwa NevFngàn cân.

“Đi cMajAhết đi!”

Lư TrườMajAng hétWn7q lớn, Wn7qlần LwbQnày hắLwbQn cLwbQhắc chWn7qắn pMXwđánh trúnpMXwg, lầnLwbQ nàyNevF Wn7qphần Wn7qthắng sẽMajA pMXwnằm Wn7qtrong tay.

Đáng NevFcười thay! ChMajAiêu Wn7qsố ảWn7qo Wn7qdiệu nhưngWn7q cMajAhỉ họpMXwc NevFđược cpMXwái vậnNevF hànhMajA, kLwbQhông LwbQhiểu LwbQsự MajAbiến hóa. BịNevF đpMXwối phWn7qương phNevFá chWn7qiêu Wn7qmà vẫnNevF chưWn7qa biết,MajA lạipMXw cLwbQòn tựWn7q mãnMajA. Wn7qHá chẳMajAng đángMajA cườiMajA hay sao?

“Binh”, âMajAm thanh chóiWn7q tLwbQai vNevFang MajAlên. LưWn7q TrườngpMXw hắnNevF đãLwbQ đánhpMXw trúngLwbQ chưa?MajA NevFĐương pMXwnhiên lpMXwà tWn7qrúng rồi, nhưngpMXw lLwbQà pMXwMa LuâLwbQn đấuWn7q cựWn7q kiếWn7qm. KNevFiếm? TapMXwy ppMXwhải HLwbQùng VũLwbQ đãMajA dLwbQùng đánhNevF Wn7qlại ảWn7qo NevFảnh, lấy đâWn7qu rNevFa kiWn7qếm mpMXwà đỡNevF chNevFiêu nàWn7qy? Wn7qLư TrườngMajA NevFvừa tLwbQhắc mắcMajA đãpMXw nhậnMajA rpMXwa ngMajAay câNevFu trả lời.

Là thaMajAnh kiếmMajA còn pMXwlại! ThLwbQanh kMajAiếm Wn7qđằng sapMXwu vaWn7qi tráMajAi  MajAcủa Hùng pMXwVũ. MajACuối cùng,NevF tronWn7qg lúNevFc tNevFình thếWn7q nWn7qguy cấpMajA, pMXwnó MajAcũng đượWn7qc xuấtLwbQ hiệMajAn. HùWn7qng Vũ NevFtay trLwbQái xuấNevFt kiếm,NevF tWn7qhuận NevFthế Wn7qđánh NevFra mWn7qột đòLwbQn tWn7qung kipMXwếm đốLwbQi pMXwlại NevFMa LuWn7qân của LưMajA NevFTrường. ChpMXwỉ lựcWn7q hpMXwai nNevFgười khôLwbQng pMXwhề thuWn7qa NevFkém nhau.

“Nghe nóiNevF ngươi cWn7qó haNevFi thaMajAnh LwbQkiếm. KhônMajAg bpMXwiết thpMXwanh nàNevFo lLwbQà LWn7qong kiếm,pMXw thanWn7qh nàpMXwo lWn7qà NhânWn7q kiếm đWn7qây? Hử?”

Lư TrưpMXwờng vẫn MajA giữ NevFchiêu tpMXwhế, đấNevFu chỉpMXw lựNevFc vpMXwới HùnWn7qg VNevFũ vNevFà hỏi.

Thì LwbQra HùnWn7qg Vũ Wn7qsử dLwbQụng hWn7qai tpMXwhanh kiếmNevF, npMXwhưng bWn7qề ngoMajAài hoàpMXwn toàMajAn giốngLwbQ nhaLwbQu, khóLwbQ màMajA phMajAân biệt. VớNevFi lại,pMXw hoLwbQa văMajAn LwbQhình nhLwbQư vpMXwẫn Wn7qchưa Wn7qhoàn chỉnhWn7q. KiếmNevF củaWn7q caWn7qo nhân,Wn7q rấtNevF đỗiLwbQ dị thường.

Hùng Wn7qVũ khẽ pMXw nhìn pMXwMa MajALuân, chNevFiếc luNevFân NevFba bNevFản lMajAưỡi MajAxếp đềuMajA nhNevFau sắcWn7q NevFbén tMajArên taLwbQy LưLwbQ TrườpMXwng. Ma LLwbQuân đãNevF ngừngLwbQ NevFquay dLwbQo bịMajA kiMajAếm pMXwchém pMXwxuống. HpMXwai bêWn7qn đpMXwang ởMajA tWn7qhế giNevFằng NevFco nhưngLwbQ pMXwHùng Vũ lạiMajA nhNevFếch mLwbQép cười.

Tại spMXwao ônWn7qg ta lạiLwbQ cười?

“Khốn kiếp!”

Lư TrườnLwbQg cLwbQau mày, NevFhắn pMXwhiện giNevFờ mớpMXwi MajAmà ngưMajAời lNevFâm vàoMajA hiểLwbQm cảnh.

Là bởipMXw Hùng LwbQ Vũ tapMXwy Wn7qphải Wn7qsử kiếm,LwbQ thuậnMajA thếMajA đâmLwbQ tớNevFi tNevFrước ngựNevFc LpMXwư Trường.NevF NevFKhông kịp!pMXw HắLwbQn dLwbQù đã nMajAhảy ngườiNevF vềWn7q phíWn7qa saNevFu cũngWn7q khôngNevF MajAtránh Wn7qnổi chiNevFêu này.

“Choang!”. Viên ngọWn7qc Wn7qxanh pMXwbiếc trêNevFn kWn7qhiên ngựcNevF củaNevF LưpMXw TrWn7qường bịMajA kNevFiếm đâmMajA vỡ.pMXw TpMXwoàn bộpMXw khiên MajA ngực củNevFa hắnWn7q kNevFế Wn7qđó cpMXwũng LwbQbị kiMajAếm Wn7qchấn vỡ.Wn7q GiáMajAp NevFsắt, MajAlục ngNevFọc, tấtpMXw tNevFhảy đềuWn7q pMXwvỡ vụn.

“Thanh nNevFày là NevFLong kpMXwiếm! LNevFư TpMXwrường tiếLwbQp chiLwbQêu đi!NevF TMajAoái Khiên!”

Hùng VũNevF nMajAói xong liềnMajA LwbQvận lựMajAc NevFcánh tayNevF, NevFđẩy LwbQmạnh LNevFong kiếm.NevF KìLwbQnh lựcMajA mạnhWn7q mẽMajA khiếnNevF LưpMXw Trường lWn7qùi Wn7qxa mườiNevF bước.MajA Wn7qHắn đãMajA NevFphải đưNevFa LwbQtay NevFlên ômpMXw ngực.

Toái Khiên! NevF Cái têMajAn mớLwbQi hLwbQay lMajAàm LwbQsao, LonpMXwg kiếmNevF MajAvừa NevFxuất, kLwbQhiên đWn7qịch lậpLwbQ pMXwtức vỡpMXw nátLwbQ, LwbQuy lực pMXwkinh người!

“Bây giờMajA đếnMajA lượt LwbQta rồpMXwi! TLwbQoàn ALwbQnh Trảm!”

Lại thêm NevF chiêu gìWn7q nữapMXw đâWn7qy? MNevFọi ngưpMXwời đềLwbQu kWn7qhông rõWn7q, chỉLwbQ biếtpMXw NpMXwhân Wn7qkiếm đangLwbQ LwbQbao phNevFủ bởi chânLwbQ Wn7qkhí mWn7qàu xNevFanh. Wn7qCó lWn7qẽ Wn7qlà thNevFuật tăMajAng sátLwbQ thươngMajA cpMXwủa TiênMajA pMXwtộc. HùWn7qng VLwbQũ nói xongNevF LwbQliền LwbQphi thâLwbQn LwbQvề MajAphía trước.NevF NhâNevFn kiNevFếm từLwbQ bêMajAn NevFtrái LwbQchém xuốWn7qng, LưWn7q pMXwTrường buộc pMajAhải NevFvung lupMXwân lênWn7q đpMXwỡ. NgMajAay liNevFền đópMXw LonLwbQg NevFkiếm lạLwbQi NevFđâm vàNevFo NevFvai LwbQLư Trường.

Hùng VNevFũ sonNevFg thủ sonpMXwg kiếpMXwm, chWn7qiêu thếMajA biếnMajA hóNevFa khônNevF lường,MajA LwbQquả thLwbQực khiếnpMXw đốiMajA thpMXwủ cpMXwhấn động.

Lư TrưWn7qờng lại LwbQ bị đẩpMXwy pMXwlùi mộtpMXw NevFtrượng Wn7qtuy vậyMajA Wn7qvai NevFtrái NevFkhông hềpMXw hấLwbQn gì.

“Long kiếmpMXw sMajAắc bén cũngNevF khônLwbQg xuyênLwbQ MajAqua Wn7qnổi LwbQda tLwbQhịt LưMajA TrưLwbQờng! HắnNevF rốtpMXw LwbQcuộc làWn7q thWn7qứ gì?”

Phụng Dương kWn7qhẽ lênNevF tiNevFếng. NànMajAg hỏipMXw rpMXwất đúnNevFg, tWn7qhắc mắcLwbQ rấtMajA đúnWn7qg. NgườiMajA mWn7qà LwbQkim thpMXwiết không xuyênpMXw qWn7qua nổpMXwi MajAda thịtMajA liệuLwbQ NevFcó cònLwbQ NevFlà ngườMajAi nữapMXw không?

“Tộc trưởng! TộcLwbQ trưởng!”

Quân LwbQsĩ LwbQMan tộc thấNevFy NevFLư TrưWn7qờng kpMXwhông hềNevF gìNevF liềpMXwn tunWn7qg hWn7qô, NevFsĩ NevFkhí ngpMXwút trờLwbQi, NevFxung quMajAanh bắtLwbQ đầuMajA nhốn nháo.

“Thế nàopMXw, Hùng Vũ,MajA còNevFn muốWn7qn MajAđánh nữpMXwa không?”

Lư TrườngWn7q lạnh lùnpMXwg hpMXwỏi, hắWn7qn quảpMXw pMXwthực rấNevFt mạnh.NevF LàmNevF sNevFao đáNevFnh tiếMajAp MajAkhi kiếmMajA cLwbQhiêu kMajAhông pMXwthể làm hắnLwbQ bịLwbQ thương?NevF NgpMXwười npMXwày sởNevF hữLwbQu mìnhMajA đồngLwbQ dNevFa sắWn7qt ư?

Sĩ khLwbQí lên cao,pMXw chiếMajAn ýWn7q càngpMXw caoWn7q. pMXwLư TrưWn7qờng vẫnpMXw giLwbQữ npMXwguyên tLwbQư NevFthế nhWn7qư vậy,MajA cNevFứ đểNevF huMajAyết nhục chLwbQống đỡNevF NevFmũi kiNevFếm cWn7qủa HMajAùng VũpMXw. ThpMXwân thểMajA pMXwhắn lộWn7q rNevFa nhữngMajA đLwbQường cNevFơ bMajAắp cuồnpMXw cuộn.

“Thân thểMajA người pMXw Man qupMXwả thựcpMXw cườngLwbQ tránLwbQg, NevFcó điều…”

“Chủ nhân!MajA Ngài MajAcó ýpMXw nghNevFĩ khácWn7q ư?”

Người tùy tNevFùng pMXwđi thMajAeo ÁmMajA LwbQDạ tWn7qhắc pMXwmắc trưMajAớc MajAcâu nMajAói củpMXwa hắn.

“Hừ! NgưWn7qơi nghĩ ToáipMXw KhiNevFên cNevFhỉ pMXwcó thếNevF thôiNevF ưWn7q? TêWn7qn pMXwLư TrưLwbQờng lúpMXwc npMXwào cũngWn7q NevFcho mìLwbQnh LwbQlà thpMXwiên hạ vôNevF địMajAch, thậLwbQt nựcNevF cười!”

“Ý ngàLwbQi là…”

“Xuỵt”, NevFÁm Dạ raMajA dLwbQấu MajAim Wn7qlặng đểMajA tpMXwiếp tụpMXwc Wn7qquan LwbQsát trMajAận đấu.

Lúc nàypMXw thì…

“Toàn Anh!”

Hùng NevFVũ lpMXwần thứ hapMXwi pMXwsử chMajAiêu, nNevFhưng lNevFà LoNevFng kNevFiếm xuNevFất chpMXwiêu, NevFuy lựcWn7q mạnhMajA mẽWn7q vôMajA cùng.

“Phập”, âmMajA thanh MajAnhẹ ngàngLwbQ LwbQvang lLwbQên nhưnWn7qg đủLwbQ kMajAhiến mọiWn7q ngườiMajA kiMajAnh hồnLwbQ bạtNevF vNevFía. LwbQBa quNevFân tướngWn7q sĩ MaLwbQn tộcWn7q đềuLwbQ LwbQim ppMXwhăng phắcNevF, khôngNevF NevFkẻ nàWn7qo dáLwbQm LwbQthốt lênLwbQ nửaMajA lời.NevF HànMajAg NevFngàn con MajA mắt pMXwnhư muLwbQốn nWn7qổ pMXwtung, MajAtrực cMajAhỉ LMajAư TrườngLwbQ pMXwmà nhìMajAn chNevFằm chMajAằm đến.

“Sao MajAlại? TMajAại sao lạNevFi thế…”

Quân Wn7qsĩ MWn7qan Wn7qtộc xôn xMajAao, tráNevFi MajAlại ngườiWn7q Wn7qTiên NevFtộc đượcWn7q phpMXwen pMXwhào hứng.

“Hay! HaLwbQy lắm…”

Cuối MajAcùng thWn7qì da thịtWn7q cũLwbQng khNevFông Wn7qcự lạWn7qi đWn7qược thanpMXwh kipMXwếm sắNevFc béMajAn. MajALong kiếmNevF pMXwmột đạoMajA MajAđâm xuyên pMXwqua vMajAai pMXwLư TrườnMajAg, trồiMajA rpMXwa saWn7qu lưngLwbQ hắnNevF bLwbQa thpMXwốn lNevFưỡi kiếm.

Lư TrưLwbQờng lúc MajA này tNevFay MajAphải nWn7qắm cNevFhặt LopMXwng kiếmNevF, thânNevF tWn7qhể cLwbQủa MajAhắn tổnpMXw thMajAương, máNevFu đỏMajA cũngMajA LwbQbắt đầu chảyMajA. “LpMXwách tách”,NevF từNevFng gMajAiọt máuLwbQ từLwbQ pMXwkiếm lMajAao LwbQthẳng xuốngNevF đấtWn7q, MajAâm thapMXwnh pMXwkêu lpMXwên thật LwbQquỷ dị.

“Làm… sao… có…pMXw thể?”

Lư TrườngLwbQ thốLwbQt lên từMajAng chpMXwữ kWn7qhó nhọc,MajA ngaMajAy lWn7qúc nàWn7qy đâNevFy, tạiLwbQ sMajAao NevFhắn lạiMajA thấyNevF cơWn7q thểMajA củaMajA mNevFình yếWn7qu đuối MajAnhư vậy?pMXw KMajAhông thWn7qể cựpMXw nNevFổi Wn7qLong kiếLwbQm cLwbQỏn cMajAon. MộtLwbQ kiếmWn7q chpMXwiêu cươngWn7q mãMajAnh mà NevFhắn cMajAho lNevFà pMXwcỏn cpMXwon? QuảWn7q khMajAông bipMXwết trWn7qời cpMXwao đấtLwbQ Wn7qdày NevFlà gì?

Lại nóiMajA, MMajAa Luân Wn7qsinh rNevFa ảopMXw ảMajAnh, thậtNevF giảpMXw gNevFiống Wn7qhệt, HùNevFng Wn7qVũ kMajAhó NevFlòng ngănMajA nổi.NevF LwbQẤy vậNevFy mà LưMajA Wn7qTrường LwbQcứng nhắcMajA sửpMXw MajAchiêu, đLwbQể rồiWn7q đốipMXw phưLwbQơng NevFtìm rpMXwa chỗWn7q hpMXwở màMajA pWn7qhá gLwbQiải. Cái đLwbQạo củLwbQa sLwbQự NevFbiến hLwbQóa LưpMXw NevFTrường đãNevF khônMajAg nắmNevF NevFđược, NevFlại cMajAhỉ vậWn7qn dụngWn7q cáiLwbQ bênNevF ngoài lLwbQặp đipMXw lặpMajA lNevFại. LwbQSử MajAchiêu màpMXw Wn7qkhông bMajAiết bNevFiến chiêNevFu, đếnMajA LwbQkhi đốiLwbQ phươnWn7qg biến chiêuLwbQ Wn7qthì pMXwhắn làmLwbQ spMXwao đỡWn7q nổi?

Hùng LwbQVũ rõ LwbQràng làpMXw sLwbQong kpMXwiếm biếnpMXw MajAhóa pMXwhơn ngưpMXwời, LMajAư TNevFrường lạiLwbQ tNevFự đắcpMXw khNevFinh địchWn7q. ThấtMajA thủ làWn7q đángMajA lắm!MajA ĐWn7qáng lắm!

Đáng ghét! ĐángLwbQ hận!MajA MajALư Trường,NevF hMajAắn MajAvẫn chNevFưa chấpLwbQ nhLwbQận nổipMXw việcNevF mìnhWn7q pMXwbị thương,MajA việcpMXw mình thấtpMXw tWn7qhủ. HắnLwbQ vẫnpMXw cốLwbQ nghĩ,MajA tNevFại spMXwao mìnpMXwh lLwbQại thuaMajA? TrúnpMXwg thuậpMXwt khNevFi Wn7qnào? HắpMXwn mãWn7qi không tNevFài Wn7qnào hiMajAểu nổi.

Là khLwbQi đó?

“A…”

Lư TMajArường hét lêWn7qn NevFmột tiếnLwbQg rồiNevF qNevFuỵ gốMajAi sLwbQau kNevFhi HùngMajA VNevFũ rúMajAt LonpMXwg kiếmLwbQ rWn7qa khỏMajAi ngườiLwbQ hắn.

“Lách tách”, máuMajA lạiNevF rNevFơi, Wn7qlại bắnNevF lênLwbQ mặtLwbQ hắn,NevF đMajAỏ hỏn!

“Đúng vậy!MajA LàpMXw khi đó,MajA pMXwkhi tpMXwa dùngNevF TWn7qoái KhiMajAên pMXwlên ngươi!LwbQ” HùnNevFg VũNevF lùiNevF lạiWn7q LwbQhai bướcMajA vLwbQà nhẹ nhàngLwbQ nói.

“Không thể MajA nào! TMajAuyệt khôngLwbQ thểMajA nào?”

Lư TrườngLwbQ hMajAét lên. HWn7qùng VpMXwũ, hMajAắn, làLwbQm sNevFao cóNevF thểpMXw, hắMajAn NevFthi trNevFiển thuNevFật thôNevFng quLwbQa mũWn7qi kiếWn7qm ư?Wn7q Lần đLwbQâm kiếmpMXw đầLwbQu pMXwtiên vàMajAo ngLwbQực MajAcủa MajAta khôWn7qng phảMajAi cLwbQhủ ýpMXw đểMajA gâyMajA sátWn7q thương,NevF màNevF là…LwbQ Toái KhiêLwbQn LwbQcũng khWn7qông phảiNevF đểMajA chỉMajA khiLwbQên npMXwgực củWn7qa tpMXwa bịWn7q vỡ.pMXw MWn7qánh kLwbQhóe, tNevFất cảMajA là mánhWn7q khNevFóe! TMajAoái KhiênMajA NevFlà mWn7qột chiêuNevF thức.

Mánh khóe cLwbQũng NevFlà mMajAột LwbQhình LwbQthức LwbQbiến chiLwbQêu! LẽMajA npMXwào LưpMXw TrMajAường khôngMajA pMXwhiểu được?

“Hụ, hụ”,LwbQ Lư TrườngNevF hLwbQo lênMajA haLwbQi tiếng.

“Ngươi đangpMXw thắc mắLwbQc Wn7qtại saWn7qo tNevFa cóLwbQ tNevFhể NevFđâm xuyMajAên qupMXwa NevFngươi pWn7qhải MajAkhông? pMXwTất pMXwcả NevFlà nhờWn7q Toái Khiên,pMXw lNevFàm giảLwbQm LwbQnăm thànNevFh phòngpMXw ngựNevF đốiWn7q phương!”

Giảm ppMXwhòng ngNevFự? Mã QuaLwbQng đãpMXw cWn7qhấn động,NevF tNevFhân MajAthể đLwbQao thươnpMXwg bấtWn7q hLwbQoại MajAcủa MajALư TrườnMajAg khpMXwi MajAgặp ToáipMXw Khiên cpMXwũng trởWn7q nêWn7qn pMXwyếu MajAđuối NevFnhư vậyWn7q? ToLwbQái KhWn7qiên quNevFả thựcWn7q đánNevFg sợ!

Phòng ngựNevF giảMajAm năm thàWn7qnh cũngMajA tứWn7qc làLwbQ giWn7qảm NevFmột nửa,LwbQ LwbQda thịtNevF cLwbQó rMajAắn chắcMajA đếnNevF mấpMXwy Wn7qcũng sẽWn7q bpMXwị Long kiếMajAm xuyNevFên MajAqua NevFmà thôMajAi. MấuWn7q chNevFốt cMajAủa thuậtNevF Wn7qnày chíMajAnh là…

“Chính làMajA truyền chânLwbQ khípMXw vàoLwbQ ngườiWn7q đLwbQối tWn7qhủ, lLwbQàm pMXwcho npMXwó chảypMXw npMXwhư mộtLwbQ dòMajAng MajAnghịch LwbQkhí cMajAản trở chpMXwân khíNevF bWn7qản NevFthể LwbQlưu tLwbQhông. ChâLwbQn kMajAhí MajAkhông thểNevF Wn7qlưu thôngNevF dẫnpMXw đếpMXwn NevFcơ NevFthể suy nMajAhược Wn7qgiống nhưLwbQ ngpMXwười ốmNevF. LwbQNói giảmNevF phMajAòng ngựLwbQ đốiWn7q NevFthủ pMXwlà NevFvì lẽLwbQ đó!”

Lý pMXwKiệt lên tiếngWn7q pMXwgiải thpMXwích Wn7qcho đámWn7q hpMXwậu MajAsinh cNevFòn đMajAang ngWn7qơ ngWn7qơ kpMXwhông hiểNevFu gLwbQì hết.NevF CWn7qái LwbQbọn Đằng LonWn7qg, CpMXwhử MiMajAnh, PhùnWn7qg NgạnWn7q đếnNevF MajAhôm npMXway mớiLwbQ biếMajAt MajAcao thNevFủ gLwbQiao Wn7qđấu LwbQlà Wn7qnhư thế nào.

Tay khôngNevF chạm đốiLwbQ thLwbQủ, NevFtruyền MajAchân khíLwbQ NevFthông MajAqua mũipMXw kMajAiếm. ĐiềuWn7q nàLwbQy Wn7qlà MajAthật ư?LwbQ ĐằngpMXw LoNevFng thMajAầm kinh hãiLwbQ trướMajAc sNevFức mạNevFnh Wn7qcủa HùpMXwng VũWn7q, sứcNevF mạNevFnh củaLwbQ pMXwtộc trưMajAởng LwbQTiên tộc!

“Vậy thìpMXw sao? NgưMajAơi cònWn7q chNevFần chừWn7q MajAgì MajAnữa màWn7q LwbQkhông pMXwra tay?”

Lư TrườngWn7q quắc NevF mắt Wn7qnhìn HùNevFng VũWn7q cămWn7q phẫNevFn. HắnNevF LwbQnhư pMXwđang MajAchờ LwbQđợi pMXwđòn MajAđánh NevFkế pMXwtiếp NevFcủa đốiLwbQ thủ.

“Toàn MajAAnh Trảm củapMXw ngươiNevF đâu?”MajA Wn7qThấy HùnLwbQg Wn7qVũ vLwbQẫn bấtLwbQ độngpMXw, Wn7qLư TNevFrường LwbQcàng phMajAẫn nộ.

“Đúng thế! ChiêupMXw tiMajAếp LwbQtheo Wn7qsẽ làpMXw ToànpMXw AWn7qnh TrNevFảm. CNevFhỉ làMajA chiêuLwbQ tăngMajA sátMajA thươpMXwng cpMXwơ LwbQbản mà thôi.NevF NhMajAưng vớiNevF ngươi,NevF cWn7qơ thpMXwể spMXwuy nhượWn7qc, tLwbQất thảyLwbQ sẽWn7q lWn7qà đònpMXw chLwbQí mạng!”

Chí mạng!Wn7q Một đòpMXwn MajAcó thểMajA lấpMXwy mạnpMXwg đốiMajA thủ,MajA luồngLwbQ châLwbQn kNevFhí xaMajAnh MajAlam đãMajA NevFđược bậpMXwt, MajAToàn AnNevFh kpMXwích hoạt trWn7qên cảLwbQ hLwbQai tLwbQhanh LLwbQong –MajA NhâpMXwn kiếmLwbQ. pMXwXem pMXwra NevFHùng NevFVũ muNevFốn kếtLwbQ Wn7qthúc tWn7qrận chiến.

“Lư TrườnpMXwg! Ta muốnpMXw TLwbQiên NevF– MWn7qan hLwbQai tộLwbQc chuWn7qng MajAsống hòMajAa bìpMXwnh, làpMXw ngLwbQươi NevFép LwbQta NevFmà thôi!”

“Khốn kipMXwếp! Ta nhNevFổ NevFvào cáiWn7q NevFbang Wn7qgiao củaWn7q ngưpMXwơi! MuốnMajA LwbQgiết cứWn7q LwbQgiết, LwbQkhông cầnMajA nhiềpMXwu lời!”

Hùng VũpMXw lao vúMajAt npMXwhư têLwbQn bắn,pMXw liênWn7q tiếpWn7q tấMajAn côLwbQng NevFLư TrườnMajAg. HWn7qắn vừLwbQa mớiLwbQ đứnNevFg LwbQdậy đpMXwã bNevFị thụ thương.MajA HaNevFi Wn7qtay sWn7qong kWn7qiếm, HùngWn7q MajAVũ Wn7qra NevFchiêu Wn7qvô cùngMajA biếnNevF ảo.pMXw LopMXwng kiếmMajA uWn7qy mãLwbQnh như lLwbQoài rồng,NevF MajANhân kipMXwếm uyểnNevF chuyểnMajA MajAnhư giLwbQó thWn7qu. MộWn7qt MajAtung, mộWn7qt NevFhoành, Long NhâNevFn hMajAoán đổi,NevF kipMXwếm NevFpháp quảNevF nhpMXwiên trácLwbQ tuyệt.

Đã pMXwđến chiêu Wn7q cuối LwbQcùng rồNevFi! NhânNevF KiếNevFm đWn7qánh nganMajAg bMajAụng, MajALong KiếNevFm đánhWn7q giữapMXw LwbQđỉnh đầu.pMXw HùnpMXwg Vũ sẽMajA rpMXwa chMajAiêu kếLwbQt thLwbQúc ngpMXway đây!

“Hay! HaNevFy lắm!”

Tiên MajAtộc cao hứLwbQng tLwbQrong khLwbQi Wn7qNgưu QMajAuảng pMXwkhẽ Wn7qcau mày.pMXw ChẳngNevF lẽLwbQ têNevFn LMajAư TrườngMajA Wn7qthất bạiMajA thảmLwbQ hạiMajA đến thế?

Trong mộtMajA khoảnhWn7q khắc, LưNevF TrườngpMXw chịMajAu baLwbQo kiếmNevF chiêpMXwu củaLwbQ đLwbQối thpMXwủ. HNevFắn cảpMXwm thấLwbQy pMXwda thpMXwịt nứtpMXw toác, mpMXwáu chWn7qảy àopMXw àNevFo tNevFừ nhữngMajA vếWn7qt thương.

Kì quWn7qái! pMXwTại sao hắnLwbQ lạLwbQi cMajAhẳng cảNevFm thấyMajA mộpMXwt chútLwbQ đaLwbQu đớnNevF nào?

“Lách tácWn7qh”, tiếng máuNevF cpMXwhảy xuốNevFng đất.MajA Wn7qLư TrườngpMXw hítNevF LwbQmột hWn7qơi thậtLwbQ sâuLwbQ. HWn7qắn muốnpMXw hítWn7q thở MajA không LwbQkhí trưNevFớc MajAkhi pMXwchết? LwbQMùi tMajAanh NevFxộc lLwbQên mũipMXw, NevFhễ Wn7qai hỏiWn7q mWn7qáu cLwbQó pMXwmùi NevFgì, đWn7qứa trẻ conLwbQ cũnpMXwg Wn7qtrả Wn7qlời đượcLwbQ LwbQđó làpMXw Wn7qmùi tanh.

Ấy vậNevFy, Lư TrLwbQường Wn7qsao lạiWn7q ngửiMajA thấLwbQy mùpMXwi thấtNevF bWn7qại, mLwbQùi tNevFủi MajAnhục thếMajA nWn7qày? HắnNevF sLwbQẽ Wn7qchết ởLwbQ nơi đNevFây NevFư? HắnWn7q chỉLwbQ biếWn7qt đứngWn7q cLwbQhờ Wn7qHùng VũMajA laWn7qo tLwbQới tLwbQung đònWn7q kếpMXwt liễLwbQu. TMajAất cảLwbQ đãNevF NevFkết thúc! Nhưng…

Đối thủNevF cNevFủa Lư TNevFrường lạiLwbQ NevFkhông npMXwghĩ tWn7qhế. HWn7qùng VũMajA đLwbQã pMXwlàm cáLwbQi việcLwbQ màNevF aWn7qi nấyNevF đMajAều thấtNevF kinh.Wn7q Cả TiêWn7qn MajAtộc, cảNevF MapMXwn NevFtộc, aNevFi nhìnpMXw tNevFhấy cMajAũng đềuMajA hoảnWn7qg hốt,Wn7q LwbQđều cảmpMXw thấyMajA vNevFô cùng kpMXwì quặcLwbQ. NevFVì sao?

Là LwbQbởi MajAHùng Vũ độtMajA MajAnhiên tNevFhu cNevFhiêu. SopMXwng NevFkiếm chMajAỉ cácMajAh NevFda tpMXwhịt MajALư TrườnWn7qg mpMXwột tNevFhốn LwbQthì dừng lạpMXwi. HWn7qùng VũpMXw kMajAhông mupMXwốn NevFgiết hắn?

“Lư TrườNevFng! Tại sMajAao chúnpMXwg tMajAa khônWn7qg LwbQchung sốLwbQng NevFhòa bình?LwbQ TạiNevF sMajAao pLwbQhải đờiNevF đờiLwbQ tWn7qranh đấuWn7q NevFnhư vậy? Ngươi…pMXw đNevFi đi!”

Hùng VũMajA tpMXwha cho LNevFư TrưNevFờng LwbQthật ư?pMXw ÁnhLwbQ mắtMajA HùnpMXwg VMajAũ đWn7qã nóiLwbQ lMajAên tấtLwbQ cảLwbQ sựpMXw cpMXwhân thành,Wn7q ônLwbQg NevFta thật sLwbQự muLwbQốn hòLwbQa bình.

“Hừ! LLwbQòng trắpMXwc ẩn củWn7qa hắLwbQn lạipMXw nWn7qổi lLwbQên rồi!”

Ngưu QuảngMajA lạnMajAh lùng LwbQnói, hắnNevF khôMajAng MajAquan tNevFâm lắMajAm đếnpMXw quLwbQyết địnhWn7q củaLwbQ Wn7qHùng LwbQVũ, NevFvì hắnMajA hiểpMXwu Wn7qrõ coMajAn người Wn7qông LwbQta. NhWn7qu nhược,LwbQ khônWn7qg qMajAuyết đoán.pMXw ĐiềupMXw MajANgưu QuảNevFng đWn7qể ýMajA làNevF MajAthái LwbQđộ cLwbQủa Lư TrườngNevF lúpMXwc nWn7qày, MajAhắn sNevFẽ pNevFhản ứMajAng NevFra sao?

Hô Wn7qhô! Nghe câuNevF npMXwói củaMajA HùWn7qng Wn7qVũ màLwbQ pMXwLư TrườngpMXw lạiMajA ngpMXwửi tpMXwhấy mLwbQùi mWn7qáu. HắNevFn tWn7qhấy LwbQmáu sNevFục spMXwôi vào lúWn7qc nàpMXwy. VNevFiệc lNevFàm cMajAủa HMajAùng Wn7qVũ làNevF nỗMajAi sỉWn7q nhụcLwbQ pMXwlớn LwbQnhất LwbQtrong đờiLwbQ hNevFắn. VậyWn7q làLwbQ máu NevFcó mùWn7qi nhụcpMXw nhã?

Hai mắtpMXw Lư TrườNevFng mMajAở tMajAo màNevF sMajAao kNevFhó nWn7qhìn đếnMajA thế?pMXw HpMXwai mắtpMXw pMXwnhư ppMXwhủ màMajAu đenLwbQ NevFu tối.

Hô hôLwbQ! LưLwbQ TrườnNevFg như cườipMXw vaLwbQng tpMXwrong tâmMajA Wn7qthức. “LáchNevF tách”,Wn7q mpMXwáu củaWn7q hắnLwbQ đanpMXwg chảWn7qy, mLwbQùi máuMajA vẫnLwbQ bốc lênNevF LwbQtừng đợt.LwbQ NevFHít mLwbQột hLwbQơi thậtMajA MajAmạnh, hắnWn7q lạipMXw muốnNevF ngửiNevF LwbQxem npMXwó cLwbQó LwbQmùi gìLwbQ ưLwbQ? A! Wn7qLà mùiMajA này!MajA VWn7qậy LwbQthì nếmMajA NevFxem pMXwnào? LưpMXw TrưpMXwờng đMajAưa taWn7qy lMajAên MajAmiệng mNevFà lipMXwếm vMajAệt LwbQmáu ở LwbQ đó. NevFHa hapMXw! VẫpMXwn NevFlà mùiMajA nàLwbQy, Wn7qthật kpMXwích thích!

Nó đaWn7qng NevFkích thích tLwbQa, pMXwđang tNevFhúc LwbQgiục taNevF, đanpMXwg bópNevF nghẹLwbQt tMajAa. NếuLwbQ NevFta khLwbQông Wn7qlàm tWn7qheo nLwbQó spMXwẽ giết LwbQta mất.pMXw Ta…MajA Wn7qta phMajAát điêLwbQn lêLwbQn mất!MajA TWn7qa… tNevFa… Wn7qHô hô!

Lư TrườngLwbQ rốt cMajAuộc làpMXw bLwbQị thứMajA gWn7qì NevFkìm kẹpLwbQ LwbQmà tpMXwâm trMajAí hLwbQắn NevFhỗn LwbQloạn MajAnhư vậy?

Hắn… pMXwđã ngửi thấy mùi gì?