You are here

Phong Kiếm quyển 1 - Chương 26

Chương 2ca45gyj46. Ảoca45gyj4 Ảnhca45gyj4 Mca45gyj4a Luân

Thiên hạ cópqkSXUwD ukmWbiết baukmWo anpqkSXUwDh ca45gyj4hùng hàpqkSXUwDo kiệt?ukmW pqkSXUwDCó biukmWết baca45gyj4o ukmWkhoáng tca45gyj4hế kukmWì ca45gyj4chiêu? VukmWả lại,pqkSXUwD có biếtukmW baukmWo thầukmWn ukmWbinh lca45gyj4ợi khí?

Dù có pqkSXUwDbiết bpqkSXUwDao pqkSXUwDđi chăngpqkSXUwD nữapqkSXUwD ukmWcũng khôca45gyj4ng lấpca45gyj4 pqkSXUwDnổi hukmWố sca45gyj4âu hiếupqkSXUwD ca45gyj4kì tronpqkSXUwDg lpqkSXUwDòng mỗica45gyj4 ngưca45gyj4ời. Anh hùnca45gyj4g xca45gyj4ưa napqkSXUwDy phảukmWi đipqkSXUwD vớiukmW thầnukmW binpqkSXUwDh đểpqkSXUwD lậca45gyj4p côukmWng pqkSXUwDdanh đạica45gyj4 nghiukmWệp. NhưngukmW tca45gyj4hế sự ukmW vô thpqkSXUwDường, đôiukmW ukmWlúc tronukmWg tukmWay cca45gyj4ao thủpqkSXUwD lạica45gyj4 chẳnpqkSXUwDg ukmWcó mộpqkSXUwDt tukmWấc sắt,ca45gyj4 trápqkSXUwDi lại,pqkSXUwD thần binhpqkSXUwD nukmWằm ca45gyj4trong tapqkSXUwDy nca45gyj4hững kẻukmW vôukmW danca45gyj4h tca45gyj4iểu tốt.

Vậy cao thca45gyj4ủ đưukmWơng thukmWế dùngca45gyj4 ca45gyj4thần bipqkSXUwDnh quyếtukmW đpqkSXUwDấu hca45gyj4á chẳpqkSXUwDng lukmWà chuyệpqkSXUwDn xca45gyj4ưa pqkSXUwDnay hiếmpqkSXUwD có?

Hai hắc ca45gyj4y nhpqkSXUwDân đapqkSXUwDng bướcca45gyj4 đukmWi pqkSXUwDtrên bãiukmW cỏ.pqkSXUwD Chúca45gyj4t hàpqkSXUwDn khíukmW cuốica45gyj4 pqkSXUwDthu khiếnpqkSXUwD cukmWho mộpqkSXUwDt kẻ pqkSXUwDrùng mình.

“Chủ nhân nukmWgài… ukmWngài sukmWao lại?”

Người này ngậpca45gyj4 ngừngca45gyj4 kukmWhông nóiukmW lca45gyj4àm cpqkSXUwDhủ npqkSXUwDhân hắnca45gyj4 dừnca45gyj4g bước.

“Hử! Chuyện gì?”

Giọng khàn đặcpqkSXUwD bipqkSXUwDệt ukmWvang lca45gyj4ên, ngườica45gyj4 pqkSXUwDkia pqkSXUwDnghe xopqkSXUwDng cànukmWg ca45gyj4khúm núm.ca45gyj4 HắnpqkSXUwD xepqkSXUwDm ca45gyj4ra rấtukmW sợ hãica45gyj4 khca45gyj4i đặtukmW cpqkSXUwDâu hỏi.

“Thuộc hạ… thpqkSXUwDuộc hạca45gyj4 muốukmWn biếtpqkSXUwD ca45gyj4tại pqkSXUwDsao chúngukmW tukmWa ca45gyj4lại phảica45gyj4 xuấtukmW ca45gyj4hiện ukmWvào ukmWban ngày?”

Ban ngày ư?ca45gyj4 pqkSXUwDTại saukmWo bapqkSXUwDn ngàukmWy chukmWúng ca45gyj4lại khôngukmW thca45gyj4ể lộca45gyj4 ukmWdiện? AukmW! TpqkSXUwDhì ca45gyj4ra ca45gyj4chúng là…

“Vậy ngươi khôpqkSXUwDng muốnca45gyj4 chca45gyj4ứng kpqkSXUwDiến thầnukmW binpqkSXUwDh tuyệpqkSXUwDt thếca45gyj4 ca45gyj4hay sao?”

Ám Dạ nukmWhún chânca45gyj4 mộtukmW tpqkSXUwDhoáng ca45gyj4đã nhảpqkSXUwDy pqkSXUwDlên pqkSXUwDcao, ngườica45gyj4 kipqkSXUwDa thấyca45gyj4 ukmWthế cũngukmW nhảyukmW tukmWheo ca45gyj4hắn. Ám DạpqkSXUwD ngồica45gyj4 xuốngpqkSXUwD mộpqkSXUwDt cànpqkSXUwDh ukmWcây pqkSXUwDlớn vàukmW lặngca45gyj4 lẽca45gyj4 ukmWquan spqkSXUwDát. ỞpqkSXUwD đâyukmW ukmWhắn cukmWó thểca45gyj4 thoukmWải mái phóukmWng mắtca45gyj4 rukmWa xa.

“Thần binh ưukmW?” NgpqkSXUwDười đipqkSXUwD thukmWeo hỏukmWi ÁmukmW Dạ.

“Đúng vậy! Trậnca45gyj4 ukmWchiến gipqkSXUwDữa LukmWư TpqkSXUwDrường vca45gyj4à pqkSXUwDHùng ukmWVũ, chẳukmWng lẽukmW khônpqkSXUwDg cóca45gyj4 mca45gyj4ột tukmWhần bukmWinh xuất hiện?”

Ánh mắt Ámca45gyj4 DukmWạ ca45gyj4căng ca45gyj4tròn trướpqkSXUwDc khpqkSXUwDe láukmW. ukmWDù cóukmW làukmW gica45gyj4ữa pqkSXUwDban ngàyca45gyj4 mipqkSXUwDnh bạpqkSXUwDch pqkSXUwDđi chpqkSXUwDăng ca45gyj4nữa thì hắn,pqkSXUwD Ámca45gyj4 DạukmW vẫpqkSXUwDn nhukmWư ukmWmột đêukmWm đeukmWn hukmWắc ám.

Màn sương pqkSXUwDkhói bukmWao tukmWrùm ThủypqkSXUwD BíchpqkSXUwD TrậpqkSXUwDn khica45gyj4ến ca45gyj4cho bukmWa qca45gyj4uân ukmWkhông pqkSXUwDquan sáukmWt ca45gyj4được gpqkSXUwDì hếca45gyj4t. Hùng Vca45gyj4ũ đca45gyj4ịnh thukmWần đểpqkSXUwD ca45gyj4tiếp cca45gyj4hiêu vớica45gyj4 ukmWLư TrưpqkSXUwDờng. Hca45gyj4ắn, ca45gyj4dù nhukmWanh ca45gyj4đến đukmWâu cũngca45gyj4 phảpqkSXUwDi để ca45gyj4lại thâca45gyj4n ảnca45gyj4h, Hùnca45gyj4g VũpqkSXUwD ukmWthầm nghĩ.

Đến rồi! BónpqkSXUwDg dáukmWng cukmWao lca45gyj4ớn cukmWủa Lca45gyj4ư TrưukmWờng pqkSXUwDvút tớca45gyj4i. Sưca45gyj4ơng khóipqkSXUwD đãpqkSXUwD tanukmW, LưukmW TrườngukmW đã tca45gyj4hay pqkSXUwDđổi. Hca45gyj4ắn ukmWtrên pqkSXUwDtay cầukmWm mộtukmW vậukmWt ukmWgì lca45gyj4ớn đpqkSXUwDang xopqkSXUwDay trpqkSXUwDòn. “Vút,pqkSXUwD ukmWvút”, ca45gyj4Lư TrưpqkSXUwDờng đưa taca45gyj4y vềukmW pukmWhía tukmWrước. MukmWay mpqkSXUwDà HùnukmWg pqkSXUwDVũ ca45gyj4phản ca45gyj4ứng kịpca45gyj4 thờiukmW nếupqkSXUwD khukmWông ônukmWg tca45gyj4a đca45gyj4ã bị ca45gyj4một vca45gyj4ật sukmWắc lẹpqkSXUwDm kipqkSXUwDa cứaukmW ukmWngay vpqkSXUwDào cổpqkSXUwD. Nóca45gyj4 làca45gyj4 thca45gyj4ứ pqkSXUwDgì ukmWmà lợica45gyj4 hpqkSXUwDại đếnca45gyj4 thế?

“Ảo Ảnh MpqkSXUwDa Luân?”

Hùng Vũ sukmWau kca45gyj4hi pqkSXUwDné chca45gyj4iêu thìukmW nhậnpqkSXUwD raca45gyj4. NóukmW chínpqkSXUwDh ukmWlà tupqkSXUwDyệt thếpqkSXUwD vpqkSXUwDũ ca45gyj4khí củaca45gyj4 MapqkSXUwDn tộcpqkSXUwD, thần bukmWinh tukmWrong pqkSXUwDtay LưukmW TrưukmWờng. pqkSXUwDLà ẢpqkSXUwDo Ảca45gyj4nh MukmWa Luân!

Ma luân dùukmW khônpqkSXUwDg cóukmW gìukmW tca45gyj4ác độngukmW vẫnca45gyj4 xoaukmWy trukmWòn trênpqkSXUwD taca45gyj4y LưukmW Trườnca45gyj4g, ukmWquả ukmWthật kukmWì ảo.pqkSXUwD ca45gyj4Ảo Ảnh ukmWMa Lca45gyj4uân mpqkSXUwDàu npqkSXUwDâu đỏpqkSXUwD trạmpqkSXUwD ukmWkhắc mộtukmW mca45gyj4ãnh trảoukmW ukmWở giữapqkSXUwD, hợppqkSXUwD vớica45gyj4 cukmWhủ ca45gyj4nhân tạo thca45gyj4ành tuyệtukmW thếpqkSXUwD caca45gyj4o tukmWhủ upqkSXUwDy phonca45gyj4g pqkSXUwDthiên ukmWhạ. MpqkSXUwDa Luca45gyj4ân! pqkSXUwDMột coukmWn ngườpqkSXUwDi lạica45gyj4 cpqkSXUwDó ca45gyj4thể khukmWống chế đượcpqkSXUwD chukmWiếc luânpqkSXUwD ukmWkì dịpqkSXUwD này?ukmW HaukmWy chăngca45gyj4 LukmWư TrườpqkSXUwDng cũngukmW đca45gyj4ã khôukmWng phảica45gyj4 pqkSXUwDlà người?

“Hừ! Ngươi biukmWết ukmWthì tốtpqkSXUwD! Maca45gyj4u ca45gyj4chịu chếtukmW đi!”

Lư Trường vukmWừa dứtpqkSXUwD pqkSXUwDcâu ca45gyj4thì lipqkSXUwDền xôukmWng tới.pqkSXUwD Tca45gyj4ay phảiukmW vunpqkSXUwDg lupqkSXUwDân, taukmWy tukmWrái xuấpqkSXUwDt trảo, ca45gyj4 chiêu ukmWthế ukmWvô cùngca45gyj4 pqkSXUwDdũng mãnh.ca45gyj4 ca45gyj4Hùng ukmWVũ liêukmWn tiếca45gyj4p bpqkSXUwDị đẩyukmW lca45gyj4ùi rơica45gyj4 vca45gyj4ào thếukmW hạukmW phongpqkSXUwD. Lư Trườngca45gyj4 độtukmW nhica45gyj4ên nhếukmWch mépca45gyj4 cườica45gyj4 nhpqkSXUwDạt. ukmWHắn tựca45gyj4a nhukmWư sắp…

Không! Hùng ca45gyj4Vũ vca45gyj4ẫn népqkSXUwD ukmWđược ca45gyj4chiêu ukmWấy ca45gyj4dù chca45gyj4o pqkSXUwDLư TrưpqkSXUwDờng chủpqkSXUwD độngpqkSXUwD đukmWưa luânukmW xoca45gyj4áy vàca45gyj4o pqkSXUwDcổ họng củapqkSXUwD ôukmWng. Thậtca45gyj4 lpqkSXUwDà kca45gyj4ịp thờipqkSXUwD! ĐukmWằng Lca45gyj4ong vàpqkSXUwD mấyukmW ngưpqkSXUwDời trca45gyj4ong TiênukmW tộcca45gyj4 thukmWở phàca45gyj4o nhẹ nhõm.pqkSXUwD ĐổukmWi lukmWại làca45gyj4 yca45gyj4, chắcukmW đpqkSXUwDã tpqkSXUwDử thukmWương dướiukmW chiêuca45gyj4 ukmWấy rồi.

“Cha…”

Mỹ An hukmWét lớukmWn mộtpqkSXUwD tukmWiếng hukmWoảng hốt.ca45gyj4 Cca45gyj4ô pqkSXUwDhét ukmWlên làca45gyj4 bởipqkSXUwD HùnpqkSXUwDg ukmWVũ pqkSXUwDđã pqkSXUwDđưa taca45gyj4y ca45gyj4ôm bụng,pqkSXUwD bàn tukmWay tráiukmW rukmWớm máu.

Tại sao lạukmWi nukmWhư ca45gyj4thế? RõukmW ukmWràng đãukmW ukmWné đượpqkSXUwDc ca45gyj4chiêu ukmWmà ca45gyj4vẫn bca45gyj4ị thương?

“Ngươi tưởng đukmWã ca45gyj4né đượcca45gyj4 ca45gyj4chiêu ưca45gyj4? Tca45gyj4hật làpqkSXUwD ngukmWây thơ?”

Lư Trường thấyca45gyj4 đốiukmW phưpqkSXUwDơng trúngca45gyj4 chipqkSXUwDêu tukmWhì liềukmWn đukmWắc chí.

Hùng Vũ vìca45gyj4 ca45gyj4sao trúngca45gyj4 ca45gyj4chiêu? Chuyệnca45gyj4 ukmWnày chca45gyj4ỉ cpqkSXUwDó pqkSXUwDthể ca45gyj4để ôpqkSXUwDng tựpqkSXUwD mca45gyj4ình kiếnukmW pqkSXUwDgiải. MộtukmW luân pqkSXUwD vừa rca45gyj4ồi tca45gyj4uy cópqkSXUwD xuyêukmWn qupqkSXUwDa mảnca45gyj4h gica45gyj4áp làmca45gyj4 pqkSXUwDông chảpqkSXUwDy mukmWáu nhpqkSXUwDưng xeca45gyj4m ca45gyj4ra Hca45gyj4ùng Vca45gyj4ũ vẫn khôngukmW ukmWhề ukmWhấn gìukmW cả.

“Thì ra làca45gyj4 vậca45gyj4y! Ha…pqkSXUwD ha.”

Hùng Vũ khẽpqkSXUwD cườca45gyj4i ukmWkhiến Lca45gyj4ư TrườngpqkSXUwD ukmWbực tứcca45gyj4, bpqkSXUwDị thươngpqkSXUwD ukmWmà pqkSXUwDông vẫnukmW cukmWười nca45gyj4hởn pqkSXUwDnhơ được sao?

“Để xem, ngươiukmW pqkSXUwDcao hứpqkSXUwDng ukmWđược đếnukmW baukmWo giờ?”

Lư Trường vẫnca45gyj4 cpqkSXUwDhủ độngpqkSXUwD tukmWấn cca45gyj4ông tronukmWg pqkSXUwDkhi Hùnca45gyj4g VũukmW buộca45gyj4c phảukmWi phòngukmW ngự.

“Quả pqkSXUwDnhiên đúngpqkSXUwD nhưca45gyj4 ca45gyj4dự ca45gyj4đoán củukmWa tukmWa! Có đukmWến ca45gyj4hai Lưca45gyj4 Trườngca45gyj4 ca45gyj4khi tukmWấn công!” ukmWHùng VpqkSXUwDũ nghukmWĩ ca45gyj4thầm troukmWng bụng.

Ban nãy ukmWkhi HùpqkSXUwDng ukmWVũ néukmW đượcca45gyj4 mộtpqkSXUwD LưukmW Trườngca45gyj4 tukmWấn ca45gyj4công vàpqkSXUwDo cpqkSXUwDổ tpqkSXUwDhì ngườipqkSXUwD còca45gyj4n lca45gyj4ại đca45gyj4ã đánh trca45gyj4úng bụnca45gyj4g cca45gyj4ủa ông.pqkSXUwD BâukmWy giờca45gyj4 cpqkSXUwDũng vậy!

Trước mắt Hca45gyj4ùng VukmWũ lukmWà haukmWi ukmWLư Tca45gyj4rường đca45gyj4ang ca45gyj4lao ukmWđến. Nca45gyj4hưng… ca45gyj4hắn ukmWbiết phâukmWn thâca45gyj4n ư?

“Đây là pqkSXUwDsức mạnpqkSXUwDh củpqkSXUwDa pqkSXUwDẢo ukmWẢnh pqkSXUwDMa Luân?pqkSXUwD” MukmWã Quaca45gyj4ng hốukmWt nhca45gyj4iên thca45gyj4ắc ca45gyj4mắc nhukmWưng hpqkSXUwDắn cpqkSXUwDhỉ nhận ukmW được cáukmWi hừca45gyj4 ukmWlạnh từpqkSXUwD phíapqkSXUwD Thuca45gyj4ần Lang.

Ảo ảnh! VậypqkSXUwD ca45gyj4thì ca45gyj4một Lưca45gyj4 TrườngpqkSXUwD ca45gyj4là giả,pqkSXUwD làpqkSXUwD ảopqkSXUwD ảnhpqkSXUwD dukmWo MpqkSXUwDa LupqkSXUwDân tca45gyj4ạo ukmWra màpqkSXUwD ukmWthôi. Điều qpqkSXUwDuan trọng…

“Quan trọng lca45gyj4à làpqkSXUwDm sca45gyj4ao phâca45gyj4n biệtca45gyj4 đượca45gyj4c thpqkSXUwDật gica45gyj4ả tronpqkSXUwDg kca45gyj4hi hukmWai ngườiukmW giốukmWng ca45gyj4nhau nhca45gyj4ư đúc. ukmWKì pqkSXUwDnày ca45gyj4có lẽukmW HùngukmW ca45gyj4Vũ gukmWặp khukmWó rồi!”

Ngưu Quảng ca45gyj4cũng ca45gyj4nhận rca45gyj4a nukmWăng lựukmWc củca45gyj4a ẢpqkSXUwDo ukmWẢnh pqkSXUwDMa pqkSXUwDLuân. HắnukmW ukmWcó tìmca45gyj4 pqkSXUwDra cukmWách giải?ca45gyj4 pqkSXUwDDù sao ngườipqkSXUwD đấupqkSXUwD pqkSXUwDvới LưukmW TrườnpqkSXUwDg làca45gyj4 ukmWHùng VũpqkSXUwD cca45gyj4hứ kca45gyj4hông pqkSXUwDphải hắn.

Hai Lư pqkSXUwDTrường ca45gyj4hợp kíchpqkSXUwD nhưnpqkSXUwDg ukmWHùng VukmWũ chỉukmW biếtukmW đứca45gyj4ng pqkSXUwDnhìn pqkSXUwDchôn ukmWchân khôpqkSXUwDng ukmWthể phápqkSXUwD giải. NóiukmW đúpqkSXUwDng hca45gyj4ơn, pqkSXUwDmột LpqkSXUwDư TrườngpqkSXUwD ảoukmW ảnhukmW đượcpqkSXUwD pqkSXUwDtạo pqkSXUwDra nhca45gyj4ằm mụcukmW đíchpqkSXUwD đánhca45gyj4 lukmWạc hướng, ngukmWười cònukmW lukmWại ukmWlà LưpqkSXUwD ukmWTrường thậtukmW sựukmW ukmWsẽ nhânca45gyj4 lúcpqkSXUwD đốiukmW ukmWthủ ukmWsơ hca45gyj4ở màukmW tca45gyj4ấn công.

Thật giả bấtca45gyj4 phukmWân, Hùca45gyj4ng Vũca45gyj4 ukmWthất thế?

“A…”

Hùng Vũ héukmWt lêca45gyj4n mộca45gyj4t tca45gyj4iếng. KếpqkSXUwD đukmWó ôngca45gyj4 phảipqkSXUwD ca45gyj4chống kiếmca45gyj4 xuốngukmW pqkSXUwDđất, Hùca45gyj4ng Vca45gyj4ũ ukmWtrong miệukmWng phun ukmWra mukmWột ngca45gyj4ụm mpqkSXUwDáu tươi.

“Cha! Người khôukmWng saca45gyj4o chca45gyj4ứ?” Mca45gyj4ỹ Aca45gyj4n nóiukmW ukmWlớn ca45gyj4nhưng HùukmWng ca45gyj4Vũ khôca45gyj4ng đáp.

“Tộc trưởng đpqkSXUwDại nukmWhân thụukmW tca45gyj4hương rồi!”

Phụng Dương cũngukmW ukmWlên tca45gyj4iếng, Hca45gyj4ùng VũpqkSXUwD bịca45gyj4 pqkSXUwDthương pqkSXUwDlà điềuukmW màukmW ca45gyj4ai ukmWai cũnca45gyj4g đca45gyj4ã nca45gyj4hìn thấypqkSXUwD nhưpqkSXUwDng lại khôngca45gyj4 pqkSXUwDai pqkSXUwDnhìn ukmWra HùnpqkSXUwDg ukmWVũ bukmWị thươnca45gyj4g thếpqkSXUwD ukmWnào. NgoạiukmW trpqkSXUwDừ mukmWột kẻ…

“Hừ! Ra chipqkSXUwDêu ukmWcũng nukmWhanh đấyukmW!” pqkSXUwDÁm DạpqkSXUwD nca45gyj4ói vớca45gyj4i ngườukmWi tpqkSXUwDùy tùpqkSXUwDng cca45gyj4ủa mình.

“Chủ nhân! pqkSXUwDHùng Vca45gyj4ũ… Hca45gyj4ùng VukmWũ làmca45gyj4 sapqkSXUwDo mpqkSXUwDà ca45gyj4thụ thưpqkSXUwDơng vậy?”

“Ngươi không nhậnukmW rca45gyj4a pqkSXUwDư? Lca45gyj4ư TrườnukmWg cùpqkSXUwDng ảca45gyj4o ca45gyj4ảnh ca45gyj4song kích.ukmW NukmWếu pqkSXUwDta ukmWđoán kpqkSXUwDhông nhca45gyj4ầm, HùpqkSXUwDng Vũ đukmWã trúca45gyj4ng rukmWất ukmWnhiều đònca45gyj4 đánhpqkSXUwD cpqkSXUwDủa Lca45gyj4ư Trườca45gyj4ng, ukmWnếu kca45gyj4hông hắnca45gyj4 ukmWta làukmWm sukmWao màukmW phảica45gyj4 thổ huyết?”

Đúng vậy! VừukmWa rồca45gyj4i HùnpqkSXUwDg ca45gyj4Vũ tca45gyj4rúng vca45gyj4ô sốpqkSXUwD pqkSXUwDđòn đánhca45gyj4 củca45gyj4a LưukmW Trườnca45gyj4g vpqkSXUwDào pqkSXUwDthân ukmWthể. HắnukmW sử chiêpqkSXUwDu qca45gyj4uá nca45gyj4hanh ca45gyj4khiến ukmWmọi npqkSXUwDgười nhầmca45gyj4 ca45gyj4tưởng chỉca45gyj4 ukmWcó mukmWột chiêu.

“Ngươi… không ukmWphải chỉpqkSXUwD pqkSXUwDcó ukmWthế thôukmWi pqkSXUwDchứ?” ca45gyj4Lư Trườngca45gyj4 ukmWnghiêm pqkSXUwDmặt nói.

“Ngài quả thựcukmW đãpqkSXUwD mạca45gyj4nh hơukmWn npqkSXUwDhiều rồi!pqkSXUwD” Hùnca45gyj4g VukmWũ đứnca45gyj4g dậypqkSXUwD lukmWấy tca45gyj4ay pqkSXUwDlau đipqkSXUwD pqkSXUwDvết mápqkSXUwDu trên miệng.

“Rốt cuộc thì…pqkSXUwD rca45gyj4ốt cuộcukmW nukmWgươi cònca45gyj4 ca45gyj4chờ ca45gyj4gì nữca45gyj4a pqkSXUwDmà chưaca45gyj4 đánhpqkSXUwD hếtukmW sức?”

Thì ra LukmWư TrukmWường ukmWcảm thấypqkSXUwD bựcukmW bộukmWi vìca45gyj4 HùnukmWg ukmWVũ vẫpqkSXUwDn cukmWhưa xuấtca45gyj4 rca45gyj4a kìukmW chiêu.ukmW Hắnca45gyj4 càngukmW tukmWức tối chiếukmWn ýca45gyj4 càngpqkSXUwD tăukmWng, chiếnpqkSXUwD lựpqkSXUwDc phátukmW pqkSXUwDra càngpqkSXUwD mạnhukmW. Lầnca45gyj4 nukmWày vpqkSXUwDẫn pqkSXUwDlà sonca45gyj4g ca45gyj4thân hợp ukmW kích, cpqkSXUwDhân cca45gyj4hân pqkSXUwDgiả giảukmW. Nhca45gyj4ưng liệukmWu Lca45gyj4ư pqkSXUwDTrường pqkSXUwDcó thànca45gyj4h côngpqkSXUwD nhpqkSXUwDư lầca45gyj4n trước?

Có câu muốnca45gyj4 pqkSXUwDbiết thpqkSXUwDực lca45gyj4ực đốica45gyj4 phươngca45gyj4 pqkSXUwDắt phảiukmW nhườngca45gyj4 nhpqkSXUwDịn. Phảica45gyj4 ca45gyj4chăng ukmWHùng Vũca45gyj4 pqkSXUwDđã cukmWố tình thupqkSXUwDa? ThupqkSXUwDa đểca45gyj4 tìpqkSXUwDm rca45gyj4a cácukmWh phca45gyj4á giảica45gyj4 pqkSXUwDnăng lựcukmW củukmWa Ảoca45gyj4 Ảnhca45gyj4 ukmWMa LuânpqkSXUwD? Tuca45gyj4y thật ukmWgiả biếukmWn pqkSXUwDhóa ukmWkhôn lườngukmW nhưngca45gyj4 LukmWư TrườngukmW lạica45gyj4 khônca45gyj4g bca45gyj4iết ukmWvận dụngpqkSXUwD cáica45gyj4 sựca45gyj4 biếnpqkSXUwD hóa ca45gyj4 ấy. Tạica45gyj4 sapqkSXUwDo hắca45gyj4n ca45gyj4vẫn cứngukmW nukmWhắc gipqkSXUwDả pqkSXUwDcông trước,ca45gyj4 thậukmWt đca45gyj4ánh pqkSXUwDsau? Tấtca45gyj4 thảyukmW cápqkSXUwDc chiêukmWu vừa nãpqkSXUwDy đánhpqkSXUwD trpqkSXUwDúng HùnpqkSXUwDg VũpqkSXUwD đềupqkSXUwD dpqkSXUwDùng cáukmWch ấypqkSXUwD. XeukmWm rukmWa quáca45gyj4 dca45gyj4ễ ppqkSXUwDhá giải,ukmW Hùngca45gyj4 VũukmW chịu đựnpqkSXUwDg sáca45gyj4t thưca45gyj4ơng cũca45gyj4ng chẳnukmWg vpqkSXUwDô ích.

Quan sát thấukmWy hca45gyj4ai LưpqkSXUwD Tca45gyj4rường tiếca45gyj4n lpqkSXUwDại gầnpqkSXUwD, Hùnca45gyj4g Vca45gyj4ũ pqkSXUwDvô cùnukmWg tậpqkSXUwDp tukmWrung. LầpqkSXUwDn nàukmWy npqkSXUwDhất định pháukmW đượcca45gyj4 chiêukmWu sca45gyj4ố cca45gyj4ủa hắn.

Nhanh quá! MukmWột thâpqkSXUwDn ảpqkSXUwDnh vúca45gyj4t pqkSXUwDtới, ca45gyj4Ma LukmWuân kềukmW sátpqkSXUwD mạnpqkSXUwD sưca45gyj4ờn bênukmW pca45gyj4hải Hùnca45gyj4g ukmWVũ. ca45gyj4Là giả!ca45gyj4 Hùng pqkSXUwD Vũ chắcpqkSXUwD mẩm.ukmW QupqkSXUwDả nhiukmWên, ôngpqkSXUwD lậpukmW tca45gyj4ức vunca45gyj4g ukmWkiếm lêpqkSXUwDn đỡpqkSXUwD thìca45gyj4 ukmWthấy lựcukmW đánca45gyj4h pqkSXUwDquá nhẹ. LukmWực đpqkSXUwDánh ukmWcủa MpqkSXUwDa Luâca45gyj4n quáukmW nhẹ,ukmW bởpqkSXUwDi npqkSXUwDó cukmWhỉ pqkSXUwDlà ảca45gyj4o pqkSXUwDảnh mca45gyj4à thôica45gyj4. Mca45gyj4a LuâpqkSXUwDn chukmWạm đếnpqkSXUwD kiếm ảnhca45gyj4 đãukmW tukmWan ngpqkSXUwDay thànhpqkSXUwD bpqkSXUwDọt khí.

Hùng Vũ ca45gyj4vừa kịca45gyj4p ca45gyj4nhận rca45gyj4a ukmWcũng pqkSXUwDlà ukmWlúc ca45gyj4một LukmWư Trườngca45gyj4 khca45gyj4ác đpqkSXUwDánh tớukmWi. TpqkSXUwDhân ca45gyj4ảnh vpqkSXUwDút ukmWcao trên khôngpqkSXUwD trukmWực chỉca45gyj4 đầukmWu Hùnca45gyj4g VukmWũ pqkSXUwDmà đánhukmW xuốngpqkSXUwD. KìukmWnh lựukmWc nhưukmW ukmWsơn đca45gyj4ảo, npqkSXUwDặng tựa pqkSXUwDngàn cân.

“Đi chết đi!”

Lư Trường hukmWét lớn,ukmW lầca45gyj4n nàpqkSXUwDy hắnca45gyj4 chắcukmW chắca45gyj4n đánhpqkSXUwD trúng,pqkSXUwD ca45gyj4lần pqkSXUwDnày pqkSXUwDphần thắngpqkSXUwD sẽpqkSXUwD nằm pqkSXUwDtrong tay.

Đáng cười tukmWhay! pqkSXUwDChiêu sốca45gyj4 ảoca45gyj4 diệca45gyj4u nhưnca45gyj4g chca45gyj4ỉ pqkSXUwDhọc đượcpqkSXUwD cáukmWi vậukmWn hànhca45gyj4, khôngukmW hiểuukmW pqkSXUwDsự biến hóa.pqkSXUwD BịpqkSXUwD đốukmWi phươpqkSXUwDng pqkSXUwDphá chukmWiêu mukmWà vukmWẫn ukmWchưa biếtca45gyj4 lạipqkSXUwD cca45gyj4òn tựca45gyj4 mca45gyj4ãn. pqkSXUwDHá chẳpqkSXUwDng đánca45gyj4g cưpqkSXUwDời hay sao?

“Binh”, âm ukmWthanh pqkSXUwDchói taca45gyj4i vca45gyj4ang lêca45gyj4n. ca45gyj4Lư TrườnpqkSXUwDg pqkSXUwDhắn ca45gyj4đã đánhukmW trúngpqkSXUwD cukmWhưa? ĐươukmWng pqkSXUwDnhiên là pqkSXUwD trúng ca45gyj4rồi, nhưngpqkSXUwD làukmW MpqkSXUwDa LupqkSXUwDân đấuukmW cựpqkSXUwD kiếm.ukmW KiếpqkSXUwDm? Tca45gyj4ay pqkSXUwDphải HùpqkSXUwDng ukmWVũ ca45gyj4đã dùngca45gyj4 đánukmWh lại ảoca45gyj4 ảukmWnh, lấukmWy đâupqkSXUwD ca45gyj4ra kiếmukmW màukmW đỡca45gyj4 chiêupqkSXUwD này?ukmW LpqkSXUwDư TukmWrường pqkSXUwDvừa mukmWới thắcukmW mắcca45gyj4 đpqkSXUwDã nhukmWận được câupqkSXUwD pqkSXUwDtrả lời.

Là thanh kiếmukmW ukmWcòn lại!ukmW TukmWhanh pqkSXUwDkiếm đằngukmW sukmWau vca45gyj4ai ukmWtrái củukmWa Hùnca45gyj4g VpqkSXUwDũ. CuukmWối ca45gyj4cùng pqkSXUwDtrong lúc tìukmWnh ukmWthế nguukmWy cấpqkSXUwDp nukmWó cũpqkSXUwDng đượcukmW xuấtpqkSXUwD hiệpqkSXUwDn. HùngpqkSXUwD VũukmW tpqkSXUwDay tráiukmW xuấtukmW kukmWiếm ukmWthuận thế đánhpqkSXUwD ukmWra mộtpqkSXUwD đònca45gyj4 tunca45gyj4g kiếca45gyj4m đca45gyj4ối lạukmWi Mca45gyj4a LuânpqkSXUwD ca45gyj4của LukmWư Tca45gyj4rường. Chỉca45gyj4 lukmWực pqkSXUwDhai nukmWgười không pqkSXUwDhề thuukmWa kém.

“Nghe nói ngưca45gyj4ơi cpqkSXUwDó ukmWhai thaca45gyj4nh kiếmpqkSXUwD. Khôngca45gyj4 biếpqkSXUwDt thanpqkSXUwDh pqkSXUwDnào lpqkSXUwDà LukmWong kiếm,ukmW pqkSXUwDthanh npqkSXUwDào lpqkSXUwDà Nhân ukmWkiếm đây?ca45gyj4 Hử?”

Lư Trường vẫnukmW ca45gyj4giữ chukmWiêu thếpqkSXUwD đca45gyj4ấu chpqkSXUwDỉ lựca45gyj4c pqkSXUwDvới Hùca45gyj4ng Vũca45gyj4 ukmWvà hỏi.

Thì ra Hùca45gyj4ng VũukmW sửukmW dụukmWng hca45gyj4ai thaca45gyj4nh kiếm,ukmW nukmWhưng bca45gyj4ề ngukmWoài houkmWàn ca45gyj4toàn giốngukmW ukmWnhau, pqkSXUwDkhó mà pukmWhân biệt.ca45gyj4 VớukmWi lạukmWi, hukmWoa vpqkSXUwDăn hpqkSXUwDình ca45gyj4như ca45gyj4vẫn chưaca45gyj4 ca45gyj4hoàn chpqkSXUwDỉnh. KiếmpqkSXUwD củapqkSXUwD capqkSXUwDo nca45gyj4hân rất đỗipqkSXUwD dịca45gyj4 thường.

Hùng Vũ khẽpqkSXUwD nhca45gyj4ìn ukmWMa LupqkSXUwDân, chiếcca45gyj4 luâpqkSXUwDn bca45gyj4a bảukmWn lưỡiukmW ukmWxếp đpqkSXUwDều nhapqkSXUwDu spqkSXUwDắc bépqkSXUwDn tca45gyj4rên tca45gyj4ay Lư Trường.pqkSXUwD MukmWa LuâpqkSXUwDn ukmWđã ngừngukmW quaukmWy ca45gyj4do bịca45gyj4 kiukmWếm cca45gyj4hém xuống.pqkSXUwD HapqkSXUwDi bca45gyj4ên đca45gyj4ang ukmWở thếpqkSXUwD ukmWgiằng co ukmWnhưng pqkSXUwDHùng VukmWũ ca45gyj4lại nhếca45gyj4ch méppqkSXUwD cười.

Tại sao ôngpqkSXUwD pqkSXUwDta lạiukmW cười?

“Khốn kiếp!”

Lư Trường ca45gyj4cau ca45gyj4mày, ca45gyj4hiện pqkSXUwDgiờ hắpqkSXUwDn mca45gyj4ới màpqkSXUwD nukmWgười lukmWâm vàca45gyj4o pqkSXUwDhiểm cảnh.

Là bởi ukmWHùng VukmWũ ca45gyj4tay phảiukmW spqkSXUwDử kica45gyj4ếm thca45gyj4uận ca45gyj4thế đâca45gyj4m tớukmWi pqkSXUwDtrước ngựcpqkSXUwD ca45gyj4Lư Trường.ukmW KhôngpqkSXUwD ukmWkịp! Hắn ca45gyj4dù đãpqkSXUwD nhảyukmW ca45gyj4người vềca45gyj4 pqkSXUwDphía sapqkSXUwDu cũnca45gyj4g khônpqkSXUwDg tukmWránh nổpqkSXUwDi ca45gyj4chiêu này.

“Choang!”. Viên ngọcpqkSXUwD xca45gyj4anh ca45gyj4biếc trêpqkSXUwDn khiênca45gyj4 ngukmWực cca45gyj4ủa LpqkSXUwDư ca45gyj4Trường ukmWbị kiếukmWm đâca45gyj4m ukmWvỡ. ca45gyj4Toàn bộpqkSXUwD khca45gyj4iên ngực cca45gyj4ủa hca45gyj4ắn ukmWkế đóukmW cũpqkSXUwDng bịca45gyj4 kiếpqkSXUwDm chấca45gyj4n vỡ.ukmW Gica45gyj4áp sắt,pqkSXUwD lụcukmW ngọc,ukmW tukmWất ca45gyj4thảy đềpqkSXUwDu tan tành.

“Thanh này ukmWlà LopqkSXUwDng kiếmpqkSXUwD! LưpqkSXUwD TrukmWường tiếpukmW ca45gyj4chiêu đukmWi! TukmWoái Khiên!”

Hùng Vũ nukmWói xonpqkSXUwDg liềnukmW vậnpqkSXUwD lựpqkSXUwDc cáukmWnh tca45gyj4ay, đẩypqkSXUwD mạnpqkSXUwDh Lca45gyj4ong kukmWiếm. KìukmWnh lựukmWc mạukmWnh mẽca45gyj4 khiếnukmW cho ukmW Lư Trườngca45gyj4 lùukmWi pqkSXUwDxa mườipqkSXUwD bước.ca45gyj4 Hắnca45gyj4 đãca45gyj4 phảukmWi đưaukmW tca45gyj4ay lênpqkSXUwD pqkSXUwDôm ngực.

Toái Khiên! ukmWCái tênukmW mớica45gyj4 haca45gyj4y làca45gyj4m spqkSXUwDao, Loca45gyj4ng kca45gyj4iếm vừapqkSXUwD xuấtca45gyj4 khca45gyj4iên đpqkSXUwDịch lukmWập tứcpqkSXUwD vỡpqkSXUwD náukmWt, uy lựcpqkSXUwD kinca45gyj4h người!

“Bây giờ đếukmWn pqkSXUwDlượt ca45gyj4ta rồca45gyj4i! ToànukmW ca45gyj4Anh Trảm!”

Lại thêm chiêukmWu gìpqkSXUwD nữpqkSXUwDa đâukmWy? pqkSXUwDMọi pqkSXUwDngười đca45gyj4ều pqkSXUwDkhông rukmWõ, chukmWỉ biếca45gyj4t ukmWNhân ca45gyj4kiếm đukmWang đca45gyj4ược bao ukmW phủ bởca45gyj4i ukmWlớp châca45gyj4n khíukmW màukmWu xanukmWh. ukmWCó ca45gyj4lẽ làukmW thupqkSXUwDật tca45gyj4ăng pqkSXUwDsát thươngca45gyj4 pqkSXUwDcủa Tiênca45gyj4 pqkSXUwDtộc. pqkSXUwDHùng Vũ ukmWnói xopqkSXUwDng lica45gyj4ền phpqkSXUwDi tukmWhân ca45gyj4về trướcukmW. pqkSXUwDNhân ca45gyj4kiếm từpqkSXUwD bêca45gyj4n trukmWái chéca45gyj4m xuukmWống, Lưca45gyj4 ukmWTrường buộc ukmWphải vunca45gyj4g ukmWluân lêca45gyj4n đỡ.ukmW NgapqkSXUwDy liềpqkSXUwDn đca45gyj4ó LoukmWng kiếmpqkSXUwD lpqkSXUwDại đâmukmW vàpqkSXUwDo vaca45gyj4i LukmWư Trường.

Hùng Vũ sukmWong thpqkSXUwDủ ca45gyj4song ukmWkiếm, ukmWchiêu thếpqkSXUwD pqkSXUwDbiến ca45gyj4hóa khônukmW lưukmWờng quảca45gyj4 ukmWthực khiếukmWn ca45gyj4cho đukmWối thca45gyj4ủ chấn động.

Lư Trường lạukmWi bịukmW đẩukmWy lùca45gyj4i mộtca45gyj4 trượukmWng tuukmWy vca45gyj4ậy vca45gyj4ai trpqkSXUwDái kca45gyj4hông ukmWhề hpqkSXUwDấn gì.

“Long kiếm ca45gyj4sắc ca45gyj4bén ca45gyj4cũng kukmWhông xuca45gyj4yên qupqkSXUwDa ca45gyj4nổi ukmWda tpqkSXUwDhịt Lca45gyj4ư Trường!ukmW pqkSXUwDHắn ca45gyj4rốt cuộcpqkSXUwD pqkSXUwDlà cca45gyj4ái thứ gì?”

Phụng Dương khẽca45gyj4 lênukmW tiukmWếng. Nànca45gyj4g hỏca45gyj4i rấtukmW đúng,pqkSXUwD thpqkSXUwDắc mukmWắc rấtpqkSXUwD đúnukmWg. Nca45gyj4gười ukmWmà kpqkSXUwDim pqkSXUwDthiết không xuyukmWên quca45gyj4a nổukmWi pqkSXUwDda thịukmWt lipqkSXUwDệu cca45gyj4ó cukmWòn lca45gyj4à ngườipqkSXUwD nữapqkSXUwD không?

“Tộc trưởng! TộcukmW trưởng!”

Quân sĩ MukmWan tộcpqkSXUwD tukmWhấy LukmWư TrườnpqkSXUwDg pqkSXUwDkhông ca45gyj4chút ca45gyj4mảy ca45gyj4may thìukmW liềnpqkSXUwD tunca45gyj4g hô,ca45gyj4 sca45gyj4ĩ khca45gyj4í ngpqkSXUwDút trờipqkSXUwD. Xung quca45gyj4anh bukmWắt đukmWầu ca45gyj4nhốn nháo.

“Thế nào HùngpqkSXUwD Vũ,pqkSXUwD còpqkSXUwDn muốnca45gyj4 đánhukmW nữaukmW không?”

Lư Trường lukmWạnh ukmWlùng hukmWỏi, ukmWhắn ca45gyj4quả ca45gyj4thực pqkSXUwDrất mạnhpqkSXUwD. ukmWLàm sapqkSXUwDo đánhca45gyj4 tca45gyj4iếp khpqkSXUwDi kca45gyj4iếm chiêu khôpqkSXUwDng tukmWhể làmca45gyj4 hắnpqkSXUwD bukmWị thương?ca45gyj4 NukmWgười pqkSXUwDnày sukmWở hữca45gyj4u mìpqkSXUwDnh đồngpqkSXUwD dukmWa sắt?

Sĩ khí lênca45gyj4 caopqkSXUwD, cca45gyj4hiến ca45gyj4ý càpqkSXUwDng pqkSXUwDcao. Lca45gyj4ư TrườngpqkSXUwD vẫnpqkSXUwD gpqkSXUwDiữ nca45gyj4guyên tưukmW thếpqkSXUwD ca45gyj4như vậyukmW, cca45gyj4ứ để hupqkSXUwDyết nhụca45gyj4c chốngukmW đca45gyj4ỡ mũica45gyj4 kiếca45gyj4m củaca45gyj4 HùnukmWg VukmWũ. ThânukmW thukmWể hắca45gyj4n lộca45gyj4 ca45gyj4ra nhữca45gyj4ng pqkSXUwDđường cơca45gyj4 bắp cuồnca45gyj4 cuộn.

“Thân thể ngưukmWời ca45gyj4Man qca45gyj4uả thựcpqkSXUwD ca45gyj4cường tráng,ca45gyj4 cukmWó điều…”

“Chủ nhân! NukmWgài cukmWó ca45gyj4ý ngca45gyj4hĩ pqkSXUwDkhác ư?”

Người tùy tùngpqkSXUwD ca45gyj4đi thukmWeo pqkSXUwDÁm Dạca45gyj4 thắpqkSXUwDc ca45gyj4mắc tpqkSXUwDrước câupqkSXUwD nóipqkSXUwD pqkSXUwDcủa hắn.

“Hừ! Ngươi nca45gyj4ghĩ ca45gyj4Toái ca45gyj4Khiên pqkSXUwDchỉ cóukmW tukmWhế thôukmWi? TêukmWn ca45gyj4Lư TrưukmWờng lca45gyj4úc ukmWnào cũukmWng chca45gyj4o mukmWình là tca45gyj4hiên hạca45gyj4 ukmWvô pqkSXUwDđịch, thậtukmW npqkSXUwDực cười!”

“Ý ngài là…”

“Xuỵt!” Ám DạukmW pqkSXUwDra dấupqkSXUwD ipqkSXUwDm pqkSXUwDlặng đểpqkSXUwD tiếppqkSXUwD tụcukmW qupqkSXUwDan sápqkSXUwDt trậnpqkSXUwD đấu.

Lúc này thì…

“Toàn Anh!”

Hùng Vũ lầnukmW thứukmW ukmWhai spqkSXUwDử pqkSXUwDchiêu, npqkSXUwDhưng pqkSXUwDlà LoukmWng kca45gyj4iếm ukmWxuất chiêukmWu, ca45gyj4uy lựca45gyj4c mạnhpqkSXUwD mẽca45gyj4 vca45gyj4ô cùng.

“Phập”, âm tca45gyj4hanh ca45gyj4nhẹ nca45gyj4hàng vanpqkSXUwDg lêpqkSXUwDn nhưukmWng pqkSXUwDđủ khiếnca45gyj4 mọiukmW nca45gyj4gười kipqkSXUwDnh pqkSXUwDhồn bạtukmW víukmWa. ukmWBa ukmWquân tướng pqkSXUwDsĩ Mca45gyj4an tộpqkSXUwDc đềupqkSXUwD pqkSXUwDim pqkSXUwDphăng phukmWắc, kẻpqkSXUwD nàukmWo cũpqkSXUwDng ca45gyj4không dpqkSXUwDám thốukmWt nêpqkSXUwDn mộtukmW nửaukmW lời. HàngpqkSXUwD ca45gyj4ngàn cukmWon mắca45gyj4t nhưca45gyj4 muốnpqkSXUwD nca45gyj4ổ tpqkSXUwDung trukmWực cca45gyj4hỉ LukmWư TrườnukmWg mpqkSXUwDà nhìnpqkSXUwD ukmWchằm đến.

“Sao lại? ukmWTại ca45gyj4sao lca45gyj4ại thế…”

Quân sĩ ukmWMan pqkSXUwDtộc xpqkSXUwDôn xukmWao, tráca45gyj4i lạipqkSXUwD ngưpqkSXUwDời TiêukmWn tộcpqkSXUwD đượcca45gyj4 phca45gyj4en hàoca45gyj4 hứng.

“Hay! Hay lắm…”

Cuối cùng tpqkSXUwDhì ca45gyj4da thca45gyj4ịt cũngca45gyj4 khpqkSXUwDông cựukmW lukmWại đượcukmW thca45gyj4anh kiếmukmW sắcca45gyj4 bénca45gyj4. LonpqkSXUwDg kca45gyj4iếm mộtpqkSXUwD đạo đâmpqkSXUwD pqkSXUwDxuyên quca45gyj4a vaukmWi ca45gyj4Lư TrườngukmW tpqkSXUwDrồi rukmWa sapqkSXUwDu lưukmWng hắnpqkSXUwD bca45gyj4a thốnca45gyj4 lưỡipqkSXUwD kiếm.

Lư Trường lúukmWc ca45gyj4này pqkSXUwDtay phảiukmW nắmukmW chặpqkSXUwDt Lca45gyj4ong kiếm,ca45gyj4 thca45gyj4ân thca45gyj4ể củukmWa hắca45gyj4n pqkSXUwDtổn tukmWhương, mpqkSXUwDáu pqkSXUwDđỏ bắt đầupqkSXUwD tuônpqkSXUwD chảukmWy. “Láchca45gyj4 tách”ca45gyj4, từukmWng pqkSXUwDgiọt mca45gyj4áu tukmWừ ukmWtừ laukmWo thẳukmWng xuốngca45gyj4 đất,pqkSXUwD âm thukmWanh kca45gyj4êu pqkSXUwDlên thậca45gyj4t quỷca45gyj4 dị.

“Làm… sao… có…ca45gyj4 thể?”

Lư Trường tpqkSXUwDhốt lêpqkSXUwDn từukmWng chữukmW khópqkSXUwD nhọc,ukmW ngapqkSXUwDy lúca45gyj4c nàyca45gyj4 đây,ca45gyj4 tạpqkSXUwDi ca45gyj4sao hukmWắn pqkSXUwDlại thpqkSXUwDấy cơukmW thể pqkSXUwD của mìnhukmW yukmWếu đuốipqkSXUwD ca45gyj4như vậy?ukmW Khônca45gyj4g thca45gyj4ể pqkSXUwDcự nca45gyj4ổi ca45gyj4một ca45gyj4Long kpqkSXUwDiếm cỏukmWn cca45gyj4on. KiukmWếm chiêu cưca45gyj4ơng mãukmWnh pqkSXUwDmà pqkSXUwDhắn cukmWho ca45gyj4là cca45gyj4ỏn ca45gyj4con? QuảpqkSXUwD khôngukmW biếpqkSXUwDt trukmWời ukmWcao đấtca45gyj4 dukmWày lukmWà gì?

Lại nói, ukmWMa Luânca45gyj4 ukmWsinh rca45gyj4a ảopqkSXUwD ảnh,pqkSXUwD thậtpqkSXUwD giảca45gyj4 gca45gyj4iống hệukmWt, HùukmWng VũukmW khca45gyj4ó lòukmWng nukmWgăn nổi.ukmW Ấy vậyukmW ukmWmà LpqkSXUwDư Trườca45gyj4ng cca45gyj4ứng nhắcukmW sửca45gyj4 chukmWiêu, đểukmW rồica45gyj4 đốca45gyj4i phưpqkSXUwDơng tìmukmW pqkSXUwDra chỗukmW hởukmW mpqkSXUwDà phpqkSXUwDá gipqkSXUwDải. Cái đạoca45gyj4 củca45gyj4a spqkSXUwDự biếnca45gyj4 hóaukmW ca45gyj4Lư TrườukmWng đãukmW khônukmWg nắmukmW rõukmW lạiukmW chca45gyj4ỉ vậnpqkSXUwD dụnpqkSXUwDg ca45gyj4được cca45gyj4ái bên ngoàiukmW lặpukmW đca45gyj4i lặpca45gyj4 lại.ca45gyj4 SukmWử chpqkSXUwDiêu mca45gyj4à khôngpqkSXUwD bca45gyj4iết ukmWbiến ukmWchiêu, đếnca45gyj4 khukmWi ca45gyj4đối thpqkSXUwDủ biếpqkSXUwDn chiêu thìca45gyj4 hắnukmW lca45gyj4àm ca45gyj4sao ca45gyj4đỡ nổi?

Hùng Vũ rõca45gyj4 ràngca45gyj4 làpqkSXUwD sukmWong kiếmpqkSXUwD biếnca45gyj4 hóaukmW hơpqkSXUwDn npqkSXUwDgười, ca45gyj4Lư TrpqkSXUwDường ukmWlại tựpqkSXUwD đắpqkSXUwDc khinca45gyj4h địchca45gyj4. Thca45gyj4ất thủ pqkSXUwDlà đánca45gyj4g lắm!ca45gyj4 ĐángukmW lắm!

Đáng ghét! ukmWĐáng hậukmWn! LưukmW Trường,ukmW pqkSXUwDhắn vẫnpqkSXUwD chưaukmW tpqkSXUwDhể chấppqkSXUwD nhậnca45gyj4 nổipqkSXUwD việcpqkSXUwD ca45gyj4cơ thểpqkSXUwD ca45gyj4của mình bịpqkSXUwD thưca45gyj4ơng. ThấtpqkSXUwD ca45gyj4thủ pqkSXUwDtrong thoápqkSXUwDng cca45gyj4hốc? Hắnca45gyj4 vẫnca45gyj4 cốukmW nghĩ,ca45gyj4 tạiukmW sapqkSXUwDo mca45gyj4ình ca45gyj4lại ukmWthua? Trúng thuca45gyj4ật ca45gyj4khi nàpqkSXUwDo? Hắnca45gyj4 mukmWãi vẫnca45gyj4 kca45gyj4hông pqkSXUwDtìm rukmWa ukmWmột lpqkSXUwDời giảipqkSXUwD thích.

Là khi đó?

“A…”

Lư Trường pqkSXUwDhét lêpqkSXUwDn mca45gyj4ột ukmWtiếng rồica45gyj4 ca45gyj4quỵ gốipqkSXUwD pqkSXUwDsau khukmWi HùpqkSXUwDng ca45gyj4Vũ rpqkSXUwDút kca45gyj4iếm ukmWra khỏukmWi ngườiukmW của hắn.

Lách tách! Máca45gyj4u lạipqkSXUwD rơi,ukmW lạiukmW bpqkSXUwDắn lpqkSXUwDên mca45gyj4ặt pqkSXUwDhắn, đỏca45gyj4 hỏn!

“Đúng vậy! ukmWLà ukmWkhi đó,ca45gyj4 ukmWkhi ukmWta dùnukmWg Toáca45gyj4i Khca45gyj4iên lêca45gyj4n ngươica45gyj4!” HukmWùng VukmWũ lùiukmW lukmWại haukmWi bướpqkSXUwDc và nca45gyj4hẹ nhànca45gyj4g nói.

“Không thể pqkSXUwDnào! TuypqkSXUwDệt khôngpqkSXUwD ca45gyj4thể nào?”

Lư Trường héca45gyj4t pqkSXUwDlên. Hùnca45gyj4g VũpqkSXUwD, hpqkSXUwDắn, làmpqkSXUwD sapqkSXUwDo cóukmW ca45gyj4thể, hắnca45gyj4 ukmWthi tpqkSXUwDriển thuậca45gyj4t tca45gyj4hông qupqkSXUwDa mca45gyj4ũi kiếm ư?pqkSXUwD Lầca45gyj4n đâmpqkSXUwD kiếukmWm đầca45gyj4u pqkSXUwDtiên vàpqkSXUwDo ukmWngực củpqkSXUwDa ca45gyj4ta khônca45gyj4g phảca45gyj4i ukmWchủ ukmWý đểpqkSXUwD gukmWây sát ukmWthương, pqkSXUwDmà ukmWlà… ca45gyj4Toái KpqkSXUwDhiên cũngukmW ukmWkhông phảca45gyj4i ukmWđể ukmWchỉ khca45gyj4iên nca45gyj4gực cpqkSXUwDủa tpqkSXUwDa bukmWị vỡ.ukmW Mánh khóe,pqkSXUwD tấtukmW cảukmW lpqkSXUwDà mánhca45gyj4 pqkSXUwDkhóe! Tca45gyj4oái Khiêca45gyj4n lukmWà pqkSXUwDmột chca45gyj4iêu thức.

Mánh khóe cũnukmWg lpqkSXUwDà pqkSXUwDmột hpqkSXUwDình thứcpqkSXUwD bukmWiến pqkSXUwDchiêu! Lẽca45gyj4 nca45gyj4ào Lưca45gyj4 TrườnpqkSXUwDg pqkSXUwDlại khônukmWg ukmWhiểu được?

“Hụ, hụ!” Lưca45gyj4 Tca45gyj4rường ukmWho lênca45gyj4 hapqkSXUwDi tiếng.

“Ngươi đang thắcca45gyj4 mukmWắc tca45gyj4ại ukmWsao tukmWa cukmWó tukmWhể ca45gyj4đâm xukmWuyên ca45gyj4qua ngươpqkSXUwDi ukmWphải khôngca45gyj4? TấukmWt pqkSXUwDcả làukmW nhờ ToáipqkSXUwD Khiên,pqkSXUwD lpqkSXUwDàm giảmca45gyj4 nămpqkSXUwD tpqkSXUwDhành pca45gyj4hòng ngựca45gyj4 đốukmWi phương!”

Giảm phòng ngự?pqkSXUwD pqkSXUwDMã QuanukmWg đãca45gyj4 chấukmWn độngca45gyj4, thâca45gyj4n thểukmW đapqkSXUwDo thươngca45gyj4 bấtukmW hoạiukmW ukmWcủa LukmWư TrườngukmW khi gặpca45gyj4 ToáukmWi Khica45gyj4ên cũnpqkSXUwDg trởpqkSXUwD ca45gyj4nên yếuukmW đuốica45gyj4 nhca45gyj4ư vậy?ca45gyj4 ToáipqkSXUwD Kca45gyj4hiên qpqkSXUwDuả thựukmWc đángukmW sợ!

Phòng ngự gica45gyj4ảm npqkSXUwDăm tukmWhành cũngukmW ukmWtức pqkSXUwDlà gukmWiảm mộtpqkSXUwD nửca45gyj4a, dpqkSXUwDa thịtca45gyj4 dpqkSXUwDù ca45gyj4có rukmWắn chpqkSXUwDắc đếnukmW mấy cũngpqkSXUwD pqkSXUwDbị ukmWLong kiếmpqkSXUwD xuyêpqkSXUwDn pqkSXUwDqua pqkSXUwDmà tca45gyj4hôi. MấupqkSXUwD chốtca45gyj4 củapqkSXUwD thuukmWật nàyukmW chípqkSXUwDnh là…

“Chính là truyềnca45gyj4 chânukmW khpqkSXUwDí vàoukmW ngườiukmW đốica45gyj4 thủ,pqkSXUwD làpqkSXUwDm cukmWho nópqkSXUwD ca45gyj4chảy nhukmWư mộtpqkSXUwD dònca45gyj4g nghịchpqkSXUwD khukmWí cản trởca45gyj4 chpqkSXUwDân khpqkSXUwDí bảnca45gyj4 ukmWthể pqkSXUwDlưu thông.ukmW ca45gyj4Chân khukmWí khukmWông tukmWhể lukmWưu pqkSXUwDthông dukmWẫn đếukmWn cơpqkSXUwD thpqkSXUwDể suy ukmW nhược giốnpqkSXUwDg nukmWhư ca45gyj4người ốm.pqkSXUwD ukmWNói giukmWảm phòukmWng ngựukmW đốipqkSXUwD thủukmW pqkSXUwDlà vìca45gyj4 ca45gyj4lẽ đó!”

Lý Kiệt lêca45gyj4n tiếngukmW giảca45gyj4i tpqkSXUwDhích pqkSXUwDcho đáukmWm hukmWậu siukmWnh còpqkSXUwDn đanca45gyj4g ca45gyj4ngơ npqkSXUwDgơ kca45gyj4hông hpqkSXUwDiểu ca45gyj4gì hết. CukmWái ca45gyj4bọn Đằngca45gyj4 LongukmW, ChửpqkSXUwD MpqkSXUwDinh, PhùngukmW ca45gyj4Ngạn đếukmWn hômpqkSXUwD pqkSXUwDnay mớca45gyj4i ukmWbiết ca45gyj4cao thủpqkSXUwD giaca45gyj4o ukmWđấu là ukmWnhư thpqkSXUwDế nào.

Tay không chạmpqkSXUwD đpqkSXUwDối thpqkSXUwDủ, châca45gyj4n khpqkSXUwDi tca45gyj4ruyền đpqkSXUwDi thôukmWng quukmWa mũukmWi kca45gyj4iếm. pqkSXUwDĐiều pqkSXUwDnày làpqkSXUwD thậtca45gyj4 ư? ukmWĐằng Loca45gyj4ng thầmukmW kica45gyj4nh hca45gyj4ãi trướcca45gyj4 sứcpqkSXUwD mạnhca45gyj4 ca45gyj4của HùukmWng VukmWũ, sứca45gyj4c mạnhca45gyj4 củaukmW tộcukmW trca45gyj4ưởng Tiên tộc!

“Vậy thì sukmWao? NgươipqkSXUwD còukmWn chầnpqkSXUwD ukmWchừ gpqkSXUwDì ca45gyj4nữa màpqkSXUwD khôngpqkSXUwD ca45gyj4ra tay?”

Lư Trường quắcca45gyj4 mắtca45gyj4 ukmWnhìn HpqkSXUwDùng Vca45gyj4ũ căukmWm ca45gyj4phẫn. HukmWắn pqkSXUwDnhư đangpqkSXUwD ca45gyj4chờ đợpqkSXUwDi đònpqkSXUwD đánukmWh ca45gyj4kế tpqkSXUwDiếp cpqkSXUwDủa đối thủ.

“Toàn Anh TrảpqkSXUwDm ukmWcủa ngca45gyj4ươi đâukmWu?” Thca45gyj4ấy HùukmWng ca45gyj4Vũ vẫnpqkSXUwD bấtpqkSXUwD độngpqkSXUwD ca45gyj4Lư TrưukmWờng càukmWng phukmWẫn nộ.

“Đúng thế! Chiêca45gyj4u ca45gyj4tiếp thepqkSXUwDo spqkSXUwDẽ lca45gyj4à TukmWoàn ukmWAnh TrảmpqkSXUwD. Cca45gyj4hỉ lpqkSXUwDà chiêukmWu tănpqkSXUwDg spqkSXUwDát thươngukmW cơca45gyj4 bản mca45gyj4à thôi.ca45gyj4 NhưnukmWg ngươpqkSXUwDi pqkSXUwDvới mộtpqkSXUwD ukmWcơ thểukmW pqkSXUwDsuy nhượca45gyj4c, tấtpqkSXUwD thpqkSXUwDảy ukmWsẽ pqkSXUwDlà đònukmW đáca45gyj4nh cca45gyj4hí mạng!”

Chí mạng! pqkSXUwDMột ukmWđòn pqkSXUwDcó thểpqkSXUwD kếukmWt liềuca45gyj4 đốiukmW thủ,pqkSXUwD lca45gyj4uồng chca45gyj4ân khukmWí xukmWanh lapqkSXUwDm đãpqkSXUwD đượcpqkSXUwD bật, TukmWoàn AukmWnh kukmWích hoạtpqkSXUwD trêca45gyj4n ca45gyj4cả hapqkSXUwDi thca45gyj4anh Lca45gyj4ong kiếmukmW ca45gyj4và NhukmWân kiếpqkSXUwDm. pqkSXUwDXem rukmWa HùpqkSXUwDng VukmWũ thực sựukmW kếtukmW ca45gyj4thúc tpqkSXUwDrận chiến.

“Lư Trường! ukmWTa mca45gyj4uốn Tica45gyj4ên ca45gyj4– Mca45gyj4an ukmWhai tukmWộc cca45gyj4hung ukmWsống ca45gyj4hòa bình,ca45gyj4 lukmWà ngpqkSXUwDươi épca45gyj4 tukmWa mukmWà thôi!”

“Khốn kiếp! TukmWa nhca45gyj4ổ vukmWào ukmWcái pqkSXUwDbang gica45gyj4ao củaukmW ngươi!ukmW MuốnukmW giếukmWt cpqkSXUwDứ giếtukmW, khpqkSXUwDông pqkSXUwDcần nukmWhiều lời!”

Hùng Vũ pqkSXUwDlao vúukmWt nhukmWư têca45gyj4n bắnukmW liênca45gyj4 tukmWiếp tpqkSXUwDấn cônpqkSXUwDg pqkSXUwDLư Trường.ca45gyj4 Hắca45gyj4n vukmWừa mớica45gyj4 đukmWứng dca45gyj4ậy đãukmW bị ca45gyj4 thụ thươnukmWg. HapqkSXUwDi tukmWay soukmWng kiếukmWm, HùngpqkSXUwD VũukmW rca45gyj4a chukmWiêu vôukmW cùngca45gyj4 bpqkSXUwDiến ảoca45gyj4. Loca45gyj4ng kukmWiếm uy mãnukmWh nhukmWư pqkSXUwDloài rồnca45gyj4g, NhânpqkSXUwD kiukmWếm uypqkSXUwDển chuyểnukmW nhưpqkSXUwD gióukmW ukmWthu. Mộca45gyj4t tungukmW, ca45gyj4một hoànpqkSXUwDh, Long pqkSXUwDNhân ukmWhoán đổi,pqkSXUwD kiếmca45gyj4 pháukmWp qupqkSXUwDả nhiêukmWn tca45gyj4rác tuyệt.

Đã đến chiêpqkSXUwDu cuốica45gyj4 pqkSXUwDcùng rồca45gyj4i! NhpqkSXUwDân kiếca45gyj4m đánukmWh nganukmWg ukmWbụng, LukmWong kiếmca45gyj4 đáca45gyj4nh gukmWiữa đỉnhpqkSXUwD đầu. HùnpqkSXUwDg Vũca45gyj4 xukmWuất chiêuca45gyj4 kếtca45gyj4 ca45gyj4thúc ngca45gyj4ay đây!

“Hay! Hay lắm!”

Tiên tộc capqkSXUwDo hứnukmWg troukmWng kpqkSXUwDhi Ngưca45gyj4u QuảpqkSXUwDng ukmWkhẽ caukmWu mày.ca45gyj4 Chẳngca45gyj4 lẽpqkSXUwD tukmWên LưpqkSXUwD TrukmWường thấukmWt bại ca45gyj4thảm hạipqkSXUwD đca45gyj4ến thế?

Trong một khoảnukmWh khắc,ca45gyj4 Lca45gyj4ư TrưukmWờng ppqkSXUwDhải chịpqkSXUwDu baca45gyj4o kiếmukmW chiêupqkSXUwD củaca45gyj4 đukmWối thukmWủ. HắnukmW cca45gyj4ảm thấy daca45gyj4 tca45gyj4hịt nứpqkSXUwDt toác,pqkSXUwD mápqkSXUwDu chảyukmW àca45gyj4o àoca45gyj4 từukmW ukmWnhững vếtukmW thương.

Kì quái! TpqkSXUwDại sukmWao hắnca45gyj4 lạpqkSXUwDi ca45gyj4chẳng thấca45gyj4y mộtpqkSXUwD chukmWút pqkSXUwDđau đukmWớn nàoukmW cả?

“Lách tách”, tiukmWếng pqkSXUwDmáu chảpqkSXUwDy ca45gyj4xuống đất.ca45gyj4 Lca45gyj4ư Trca45gyj4ường ukmWhít mộpqkSXUwDt pqkSXUwDhơi thpqkSXUwDật sukmWâu. ca45gyj4Hắn pqkSXUwDmuốn hít ukmW thở ukmWkhông khpqkSXUwDí trướcpqkSXUwD kpqkSXUwDhi chếca45gyj4t thảpqkSXUwDm? MùiukmW tapqkSXUwDnh xộpqkSXUwDc ukmWlên mũca45gyj4i, hễukmW pqkSXUwDai hca45gyj4ỏi mukmWáu ca45gyj4có mùi ukmW gì, đứaca45gyj4 tukmWrẻ cukmWon cukmWũng pqkSXUwDtrả lờukmWi đưpqkSXUwDợc đóca45gyj4 làca45gyj4 mùiukmW tanh.

Ấy vậy, pqkSXUwDLư Trườngca45gyj4 spqkSXUwDao ukmWlại ngửca45gyj4i thấypqkSXUwD mùipqkSXUwD pqkSXUwDthất ca45gyj4bại pqkSXUwDtủi nhụca45gyj4c thếukmW nàyukmW? Hca45gyj4ắn pqkSXUwDsẽ pqkSXUwDchết ở ukmWnơi đâypqkSXUwD ukmWư? Hắnca45gyj4 ukmWchỉ biếtukmW đukmWứng cpqkSXUwDhờ pqkSXUwDHùng VukmWũ laca45gyj4o tớica45gyj4 tukmWung đònca45gyj4 pqkSXUwDkết liễu.ca45gyj4 Tấtca45gyj4 cpqkSXUwDả ca45gyj4đã kết thúca45gyj4c! Nhưng…

Đối thủ cpqkSXUwDủa Lca45gyj4ư ca45gyj4Trường lạipqkSXUwD khôngpqkSXUwD nghukmWĩ thếca45gyj4. HukmWùng pqkSXUwDVũ đca45gyj4ã pqkSXUwDlàm cáipqkSXUwD việcpqkSXUwD ukmWai nấyukmW đpqkSXUwDều ukmWphải thất kpqkSXUwDinh. Cca45gyj4ả pqkSXUwDTiên tộcukmW, cảpqkSXUwD pqkSXUwDMan ca45gyj4tộc, ca45gyj4ai aca45gyj4i cũngukmW đềuca45gyj4 hoảngukmW hốtca45gyj4, cảmukmW thấukmWy vpqkSXUwDô cùnukmWg kukmWì quặc. VìpqkSXUwD sao?

Là bởi HùngukmW VpqkSXUwDũ độtca45gyj4 nhiêpqkSXUwDn ukmWthu chiêu.ukmW Soca45gyj4ng kiếca45gyj4m cpqkSXUwDhỉ pqkSXUwDcách dukmWa thịtca45gyj4 Lưca45gyj4 Tca45gyj4rường mộpqkSXUwDt thốn pqkSXUwD thì dừngukmW lạiukmW. Hca45gyj4ùng ca45gyj4Vũ pqkSXUwDkhông muukmWốn giếtukmW hắn?

“Lư Trường! pqkSXUwDTại pqkSXUwDsao ukmWchúng tukmWa khukmWông cca45gyj4hung ca45gyj4sống hòca45gyj4a bình?ca45gyj4 Tạca45gyj4i sukmWao phảiukmW đukmWời đờiukmW tranh đca45gyj4ấu nhưukmW vậyukmW? Ngươi…ukmW điukmW đi!”

Hùng Vũ tpqkSXUwDha cukmWho LưukmW Trưca45gyj4ờng thpqkSXUwDật ukmWư? ÁnhukmW mắtca45gyj4 HùnpqkSXUwDg Vca45gyj4ũ đãpqkSXUwD ca45gyj4nói lênukmW tukmWất cpqkSXUwDả sựukmW chca45gyj4ân thàpqkSXUwDnh ấyukmW, ông tca45gyj4a tpqkSXUwDhật spqkSXUwDự muốnpqkSXUwD hòca45gyj4a bình.

“Hừ! Lòng tpqkSXUwDrắc ukmWẩn củpqkSXUwDa hắca45gyj4n lạiukmW nổca45gyj4i pqkSXUwDlên rồi!”

Ngưu Quảng lạca45gyj4nh lùnpqkSXUwDg nói,pqkSXUwD ukmWhắn khôpqkSXUwDng quapqkSXUwDn tukmWâm lpqkSXUwDắm đca45gyj4ến qupqkSXUwDyết địnukmWh cpqkSXUwDủa HpqkSXUwDùng Vũ,ukmW vìpqkSXUwD pqkSXUwDhắn hiểu rukmWõ ca45gyj4con ngườipqkSXUwD ca45gyj4ông tukmWa. NukmWhu nhượcukmW ukmWvà khca45gyj4ông ukmWquyết đoca45gyj4án. ĐiềuukmW NgưukmWu Quảca45gyj4ng đểca45gyj4 ý lca45gyj4à tukmWhái độpqkSXUwD pqkSXUwDcủa Lưca45gyj4 ca45gyj4Trường lúca45gyj4c nca45gyj4ày, hắukmWn ca45gyj4sẽ phảca45gyj4n ứngca45gyj4 ukmWra sao?

Hô hô! ca45gyj4Nghe pqkSXUwDcâu ukmWnói củca45gyj4a Hùnca45gyj4g VũukmW mca45gyj4à Lca45gyj4ư TrườngpqkSXUwD pqkSXUwDlại ngửica45gyj4 thấyukmW ca45gyj4mùi mpqkSXUwDáu. Hắnca45gyj4 thấyukmW ukmWsục sôi pqkSXUwDngay vàoca45gyj4 lúca45gyj4c này.ca45gyj4 VipqkSXUwDệc pqkSXUwDlàm củaukmW ukmWHùng ukmWVũ lukmWà nỗica45gyj4 spqkSXUwDỉ nhụpqkSXUwDc lớnca45gyj4 ca45gyj4nhất tpqkSXUwDrong đờipqkSXUwD của hắca45gyj4n. Vậca45gyj4y pqkSXUwDlà máupqkSXUwD ca45gyj4có pqkSXUwDmùi nhụpqkSXUwDc nhã?

Hai mắt pqkSXUwDLư TpqkSXUwDrường mởca45gyj4 pqkSXUwDto mukmWà sukmWao kukmWhó nhìnpqkSXUwD đếnca45gyj4 thế?ca45gyj4 HaukmWi mắukmWt ca45gyj4như ppqkSXUwDhủ màuukmW đukmWen ca45gyj4u tối.

Hô hô! Lưca45gyj4 TrườngpqkSXUwD nhca45gyj4ư cườica45gyj4 vpqkSXUwDang tpqkSXUwDrong tâpqkSXUwDm thứcca45gyj4. Láchca45gyj4 tca45gyj4ách, ca45gyj4máu củaca45gyj4 hắukmWn đukmWang chảy, mùpqkSXUwDi mukmWáu bốpqkSXUwDc lênpqkSXUwD từngukmW hồipqkSXUwD. ukmWHít mộukmWt pqkSXUwDhơi pqkSXUwDthật mạnhca45gyj4, LukmWư Trườngca45gyj4 lpqkSXUwDại ca45gyj4muốn ukmWngửi xca45gyj4em máu pqkSXUwDcó mùica45gyj4 ukmWgì đukmWấy ư?ca45gyj4 Aca45gyj4! ukmWLà mùpqkSXUwDi này!pqkSXUwD Vậca45gyj4y ca45gyj4thì nếmca45gyj4 xukmWem ukmWnào? LưukmW Tca45gyj4rường đưaukmW taukmWy lêpqkSXUwDn miệng màca45gyj4 liếca45gyj4m ukmWvệt máukmWu ởca45gyj4 đó.ca45gyj4 HpqkSXUwDa haca45gyj4! Vẫnca45gyj4 lukmWà mpqkSXUwDùi nàca45gyj4y, thpqkSXUwDật kíca45gyj4ch thích!

Nó đang kpqkSXUwDích thípqkSXUwDch tpqkSXUwDa, đanukmWg pqkSXUwDthúc gipqkSXUwDục taca45gyj4, nca45gyj4ó bóca45gyj4p pqkSXUwDnghẹt ca45gyj4ta. ca45gyj4Nếu khôca45gyj4ng làmpqkSXUwD theca45gyj4o npqkSXUwDó sẽ pqkSXUwDgiết pqkSXUwDchết ukmWta mất.ca45gyj4 Ta…pqkSXUwD ukmWta phpqkSXUwDát đpqkSXUwDiên lêca45gyj4n rukmWồi! Ta…ca45gyj4 tca45gyj4a… HôpqkSXUwD hô!

Lư Trường rốtukmW cuộpqkSXUwDc làukmW ukmWbị ca45gyj4thứ gukmWì ca45gyj4kìm kẹpca45gyj4 mca45gyj4à tâukmWm trpqkSXUwDí ukmWhắn pqkSXUwDhỗn lca45gyj4oạn nhpqkSXUwDư vậy?

Hắn… đãca45gyj4 ngửi thấy mùi gì?