You are here

Phong Kiếm quyển 1 - Chương 26

Chương ZSP8Bq26. ẢoFa ẢitnHUTnh MZSP8Bqa Luân

Thiên hitnHUTạ có biếtFa ZSP8Bqbao aitnHUTnh hùnZSP8Bqg H4xUphhào kiZSP8Bqệt? H4xUphCó ZSP8Bqbiết Fabao khoáH4xUphng tFahế Fakì chiêZSP8Bqu? VảZSP8Bq lại,ZSP8Bq cH4xUphó biếZSP8Bqt bao thầnFa bH4xUphinh lH4xUphợi khí?

Dù H4xUphcó biết baoitnHUT đFai chH4xUphăng nữaitnHUT citnHUTũng khôngZSP8Bq H4xUphlấp nổiitnHUT hốH4xUph sZSP8Bqâu Fahiếu kìFa troZSP8Bqng lòitnHUTng mỗiH4xUph người.H4xUph Anh hitnHUTùng xưitnHUTa naZSP8Bqy pitnHUThải đitnHUTi vớZSP8Bqi thầnZSP8Bq bFainh đểFa Falập cônFag danZSP8Bqh đZSP8Bqại nghiitnHUTệp. NhưngZSP8Bq thếH4xUph sZSP8Bqự vô thườngZSP8Bq, đôiFa litnHUTúc Fatrong titnHUTay Facao thủitnHUT lạiFa chẳngZSP8Bq cóFa mộtZSP8Bq titnHUTấc sắitnHUTt, tritnHUTái lại,Fa thầZSP8Bqn biZSP8Bqnh nằm tH4xUphrong tH4xUphay nhữFang kẻH4xUph vôZSP8Bq daH4xUphnh tiH4xUphểu tốt.

Vậy caZSP8Bqo thủ H4xUphđương thếH4xUph dùngitnHUT thầnZSP8Bq ZSP8Bqbinh quyFaết đấuH4xUph ZSP8Bqhá cZSP8Bqhẳng làH4xUph chZSP8Bquyện xitnHUTưa naFay hiếZSP8Bqm có?

Hai hắH4xUphc y nhFaân đZSP8Bqang bướZSP8Bqc itnHUTđi trêH4xUphn bãitnHUTi cH4xUphỏ. ChútZSP8Bq hànitnHUT khíFa cuốiZSP8Bq tZSP8Bqhu khitnHUTiến mitnHUTột trH4xUphong hitnHUTai run mình.

“Chủ nhân ngàitnHUTi,… ngitnHUTài sH4xUphao lại?”

Người nitnHUTày ngậitnHUTp ngừng khH4xUphông dáZSP8Bqm H4xUphnói lFaàm chZSP8Bqủ nFahân củaH4xUph Fahắn dừnH4xUphg bước.

“Hử! Chuyện gì?”

Giọng khZSP8Bqàn đặc biệtitnHUT vitnHUTang H4xUphlên, ngườiZSP8Bq kiitnHUTa nitnHUTghe xoitnHUTng càH4xUphng khúFam númZSP8Bq. HFaắn Faxem rZSP8Bqa rấtitnHUT sợitnHUT hH4xUphãi Fakhi đặt câZSP8Bqu hỏi.

“Thuộc hạ…ZSP8Bq thuộc hạZSP8Bq muốZSP8Bqn biitnHUTết tạFai saZSP8Bqo chúnZSP8Bqg titnHUTa lFaại xuấtFa H4xUphhiện Favào baH4xUphn ngày?”

Ban nitnHUTgày ưFa? Tại Fasao bZSP8Bqan nFagày chúngH4xUph ZSP8Bqlại khôFang thểZSP8Bq litnHUTộ diệH4xUphn? AZSP8Bq! ThFaì rH4xUpha chúnH4xUphg là…

“Vậy ngươitnHUTi không muốnH4xUph ZSP8Bqchứng kiếZSP8Bqn haFai thH4xUphần bZSP8Bqinh tuyệtitnHUT tH4xUphhế sao?”

Ám DạH4xUph nhún chânitnHUT, mộFat thitnHUToáng đãZSP8Bq nhảyH4xUph itnHUTlên caFao, ngườiH4xUph ZSP8Bqkia citnHUTũng H4xUphnhảy thZSP8Bqeo H4xUphsau hắnZSP8Bq. ÁitnHUTm itnHUTDạ nZSP8Bqgồi xuống mộtZSP8Bq càH4xUphnh câyZSP8Bq lFaớn, lặFang lẽitnHUT quitnHUTan sFaát. ZSP8BqỞ đâFay hắnH4xUph cóZSP8Bq thểitnHUT thoitnHUTải H4xUphmái phóitnHUTng itnHUTmắt ra xa.

“Thần binFah ư?” itnHUTNgười điH4xUph Fatheo hỏiH4xUph ÁmitnHUT Dạ.

“Đúng vậyZSP8Bq! Trận citnHUThiến gZSP8Bqiữa LFaư TrườngH4xUph itnHUTvà HùnZSP8Bqg VũitnHUT, chẳFang ZSP8Bqlẽ khônH4xUphg cH4xUphó mH4xUphột thitnHUTần ZSP8Bqbinh xH4xUphuất hiện?”

Ánh mắtFa ÁmFa DZSP8Bqạ căng trònFa trướcFa H4xUphkhe lFaá. DùFa cFaó ZSP8Bqlà giFaữa baH4xUphn nZSP8Bqgày miH4xUphnh bạchFa H4xUphđi chănitnHUTg nữFaa tZSP8Bqhì hắn, ÁZSP8Bqm DFaạ H4xUphvẫn nhH4xUphư mộitnHUTt đêmH4xUph đeitnHUTn hắH4xUphc ám.

Màn sương khFaói baZSP8Bqo trH4xUphùm ThH4xUphủy BitnHUTích Trận,H4xUph bZSP8Bqa H4xUphquân khônH4xUphg qH4xUphuan itnHUTsát đượH4xUphc itnHUTgì hếFat. FaHùng VH4xUphũ định thầnZSP8Bq itnHUTđể H4xUphtiếp chiêuZSP8Bq vớH4xUphi ZSP8BqLư Trường.itnHUT H4xUphHắn, dùZSP8Bq nFahanh đếnFa đâuFa cũngitnHUT phảFai itnHUTđể lạiFa tFahân ZSP8Bqảnh, Hùng FaVũ thầFam nghĩ.

Đến rồiH4xUph! BóngH4xUph dáng caZSP8Bqo lZSP8Bqớn củaH4xUph LZSP8Bqư TrưitnHUTờng itnHUTvút Fatới. itnHUTSương khóiH4xUph ZSP8Bqđã taitnHUTn, LFaư ZSP8BqTrường đãH4xUph thaitnHUTy đổH4xUphi. Hắn H4xUphtrên ZSP8Bqtay H4xUphcầm mộtH4xUph vậFat gìH4xUph lớnFa đangFa xoFaay itnHUTtròn. “Vút,H4xUph vút”,Fa LưH4xUph TrườnFag đưFaa tFaay về H4xUphphía trH4xUphước. itnHUTMay Famà FaHùng VFaũ phảitnHUTn ứngitnHUT H4xUphkịp tFahời, nitnHUTếu khônZSP8Bqg ônZSP8Bqg itnHUTta đH4xUphã H4xUphbị mZSP8Bqột vH4xUphật sắc ZSP8Bqlẹm kZSP8Bqia Facứa nH4xUphgay Favào cổ.itnHUT NFaó Falà Fathứ H4xUphgì ZSP8Bqmà lợiZSP8Bq hạiFa ZSP8Bqnhư thế?

“Ảo ẢZSP8Bqnh Ma Luân?”

Hùng VũH4xUph sau ZSP8Bqkhi H4xUphné cZSP8Bqhiêu titnHUThì nhitnHUTận itnHUTra. ZSP8BqNó chínhitnHUT itnHUTlà tuyệtZSP8Bq thZSP8Bqế vũH4xUph kFahí củaH4xUph FaMan tFaộc, tZSP8Bqhần binh tZSP8Bqrong taitnHUTy LZSP8Bqư TrFaường. ZSP8BqLà ẢZSP8Bqo ẢnZSP8Bqh MitnHUTa Luân!

Ma luâitnHUTn dù khôH4xUphng cFaó gZSP8Bqì táFac độFang vẫnH4xUph H4xUphxoay trònitnHUT trH4xUphên Fatay LH4xUphư TFarường, quảH4xUph tZSP8Bqhật kìFa ảoZSP8Bq. ẢoitnHUT ẢnhitnHUT Ma LuFaân màuFa nâFau đFaỏ trZSP8Bqạm khắcFa mộtitnHUT mãnZSP8Bqh trảoFa H4xUphở giữZSP8Bqa, itnHUThợp vH4xUphới chFaủ nhâFan tạoZSP8Bq thành tuyệtFa H4xUphthế caH4xUpho titnHUThủ uitnHUTy H4xUphphong tFahiên itnHUThạ. MZSP8Bqa LuânitnHUT! MộtFa itnHUTcon ngưFaời lạiitnHUT cóFa tH4xUphhể khốngZSP8Bq chếH4xUph được chiếcH4xUph luâFan kìFa dịitnHUT nàyH4xUph? ZSP8BqHay Fachăng LFaư TrườnFag cũngitnHUT khôngFa H4xUphphải làZSP8Bq ngưFaời nữa!

“Hừ! NgươiH4xUph biết Fa thì titnHUTốt! MaitnHUTu ZSP8Bqchịu cFahết đi!”

Lư ZSP8BqTrường vừaitnHUT dứt Facâu thìFa liềnFa xôngH4xUph tới.itnHUT TH4xUphay phảFai vZSP8Bqung luâFan, tFaay itnHUTtrái xuấtitnHUT trảitnHUTo, H4xUphchiêu thZSP8Bqế vô cùnH4xUphg dH4xUphũng mãnitnHUTh. HùZSP8Bqng VũZSP8Bq liitnHUTên Fatiếp bịH4xUph đẩZSP8Bqy lùFai, rH4xUphơi itnHUTvào thếH4xUph hFaạ Faphong. FaLư TrườnH4xUphg đột nhiitnHUTên nhếcitnHUTh méZSP8Bqp cườiitnHUT nhạH4xUpht. ZSP8BqHắn tZSP8Bqựa nhưH4xUph sắp…

Không! HùZSP8Bqng Vũ vZSP8Bqẫn nitnHUTé đượcFa chiêuitnHUT ấyitnHUT dùZSP8Bq cH4xUphho LZSP8Bqư TrườngitnHUT chủZSP8Bq itnHUTđộng itnHUTđưa luâZSP8Bqn xoáH4xUphy Favào cổZSP8Bq hZSP8Bqọng của itnHUT ông. ThitnHUTật itnHUTlà kitnHUTịp thờitnHUTi! ĐằngitnHUT LZSP8Bqong Favà mấyZSP8Bq Fangười trH4xUphong TitnHUTiên tZSP8Bqộc thởZSP8Bq phàitnHUTo nhẹitnHUT nhõmitnHUT. Đổi lH4xUphại H4xUphlà yFa, chắZSP8Bqc đãFa tửitnHUT thươngH4xUph dưFaới chiFaêu ấyFa rồi.

“Cha…”

Mỹ AFan hFaét lớFan một Fatiếng hoảngZSP8Bq itnHUThốt. CôZSP8Bq hétH4xUph ZSP8Bqlên làFa bFaởi itnHUTHùng VZSP8Bqũ itnHUTđã H4xUphđưa itnHUTtay ômZSP8Bq bụng,Fa bFaàn taZSP8Bqy tráiFa rớm máu.

Tại sitnHUTao lZSP8Bqại như thế?itnHUT RõH4xUph itnHUTràng đitnHUTã nFaé đượcZSP8Bq Fachiêu itnHUTmà vẫnFa bịFa thương?

“Ngươi tưởng đãFa néH4xUph đưitnHUTợc chFaiêu H4xUphư? itnHUTThật làFa ngâFay thơ?”

Lư itnHUTTrường thZSP8Bqấy đối pH4xUphhương trúngZSP8Bq chiitnHUTêu thZSP8Bqì liềnitnHUT H4xUphđắc chí.

Hùng FaVũ vìZSP8Bq sao trúngFa chitnHUTiêu? ChuZSP8Bqyện nitnHUTày citnHUThỉ ZSP8Bqcó tZSP8Bqhể đểZSP8Bq H4xUphông tựH4xUph mìnZSP8Bqh kiếnH4xUph giảitnHUTi. MộH4xUpht luânFa Favừa rồi tZSP8Bquy itnHUTcó xuyênZSP8Bq ZSP8Bqqua mảZSP8Bqnh giáH4xUphp làmH4xUph Faông cFahảy mitnHUTáu nZSP8Bqhưng xeFam rZSP8Bqa HùZSP8Bqng FaVũ vFaẫn kZSP8Bqhông hềitnHUT hấn gì.

“Thì ritnHUTa litnHUTà vậy! itnHUTHa… ha”

Hùng VũZSP8Bq khẽ cườiFa itnHUTkhiến LưH4xUph TitnHUTrường Fabực tức,H4xUph bZSP8Bqị ZSP8Bqthương ZSP8Bqmà ZSP8Bqông vẫnFa cườiZSP8Bq itnHUTnhởn nhH4xUphơ đưitnHUTợc sao?

“Để xem, ngươitnHUTi Facao H4xUphhứng đượcZSP8Bq đếnH4xUph H4xUphbao giờ?”

Lư TH4xUphrường itnHUTvẫn chủ độngitnHUT tấnitnHUT cônZSP8Bqg tronZSP8Bqg khFai HùZSP8Bqng VH4xUphũ buộcZSP8Bq phảiH4xUph pFahòng ngự.

“Quả nhFaiên đitnHUTúng nZSP8Bqhư dựH4xUph đoánFa củaFa ZSP8Bqta! Có đếnFa haFai H4xUphLư TrườngH4xUph ZSP8Bqkhi tFaấn công!” HùnitnHUTg VFaũ Fanghĩ thầmitnHUT itnHUTtrong bụng.

Ban nãFay khH4xUphi Hùng VH4xUphũ nFaé ZSP8Bqđược mộFat H4xUphLư TrườFang tH4xUphấn cH4xUphông vFaào cổFa thìH4xUph ngườiH4xUph cònitnHUT lạiZSP8Bq H4xUphđã Fađánh tZSP8Bqrúng bụnZSP8Bqg của ông.itnHUT FaBây giờH4xUph cũngFa vậy!

Trước mitnHUTắt HùngFa Vũ itnHUTlà haitnHUTi LưFa TrườngH4xUph đangH4xUph Falao đếitnHUTn. Nhưng…H4xUph hắitnHUTn biếtZSP8Bq pitnHUThân tFahân ư?

“Đây làitnHUT sứcitnHUT mạnhitnHUT của ẢoZSP8Bq ẢFanh MitnHUTa LuânitnHUT?” MãZSP8Bq QuanFag hitnHUTốt nhiênitnHUT thắcZSP8Bq mH4xUphắc nhưnZSP8Bqg hắnitnHUT cH4xUphhỉ nitnHUThận đượcZSP8Bq cH4xUphái hừ lạnhFa tZSP8Bqừ phíaitnHUT ThuầZSP8Bqn Lang.

Ảo ảnH4xUphh! VậFay thì mộtitnHUT LưH4xUph TrườnitnHUTg ZSP8Bqlà giảitnHUT, lFaà ảoH4xUph H4xUphảnh H4xUphdo FaMa LFauân tạitnHUTo ritnHUTa màZSP8Bq thôiFa. ZSP8BqĐiều Faquan trọng…

“Quan H4xUphtrọng là ZSP8Bqlàm saH4xUpho phZSP8Bqân biệZSP8Bqt đượcFa thậtFa giitnHUTả tronFag khZSP8Bqi haH4xUphi ngườH4xUphi ZSP8Bqgiống nhitnHUTau nhH4xUphư H4xUphđúc. KìitnHUT này ZSP8Bqcó lẽH4xUph HùnZSP8Bqg VũH4xUph H4xUphgặp khH4xUphó rồi!”

Ngưu Quảng cũnH4xUphg nhH4xUphận rZSP8Bqa nH4xUphăng ZSP8Bqlực củaH4xUph ẢoZSP8Bq ẢnH4xUphh H4xUphMa LuânZSP8Bq. ZSP8BqHắn cóFa tìmH4xUph Fara citnHUTách giảitnHUTi? DFaù saH4xUpho ngườiitnHUT đấu ZSP8Bqvới LFaư TFarường lH4xUphà HùH4xUphng ZSP8BqVũ chứZSP8Bq khônH4xUphg ZSP8Bqphải hắn.

Hai LH4xUphư Trường H4xUph hợp kíitnHUTch nhưitnHUTng HùngZSP8Bq VZSP8Bqũ cH4xUphhỉ biếtFa đứngFa chônFa chZSP8Bqân, khôH4xUphng thểZSP8Bq ZSP8Bqphá gitnHUTiải. NóiH4xUph đúng hơZSP8Bqn, itnHUTmột FaLư TrZSP8Bqường Faảo ảnH4xUphh đượcZSP8Bq tạitnHUTo ZSP8Bqra ZSP8Bqnhằm mụcH4xUph ZSP8Bqđích itnHUTđánh lạcitnHUT hưH4xUphớng, ngườiFa cònFa itnHUTlại là LưZSP8Bq TrườFang itnHUTthật sựH4xUph sFaẽ nhânZSP8Bq Falúc đốiFa thitnHUTủ H4xUphsơ itnHUThở màH4xUph tấnH4xUph công.

Thật gZSP8Bqiả bất pZSP8Bqhân, HùnZSP8Bqg VũitnHUT tFahất thế?

“A…”

Hùng FaVũ hét H4xUphlên mộtZSP8Bq tFaiếng. KitnHUTế đóFa itnHUTông phảZSP8Bqi ZSP8Bqchống kiếmH4xUph xuốngZSP8Bq đZSP8Bqất, HùnFag VũZSP8Bq Fatrong mZSP8Bqiệng phFaun rZSP8Bqa một ZSP8Bqngụm mH4xUpháu tươi.

“Cha! Người itnHUT không sH4xUphao citnHUThứ?” ZSP8BqMỹ FaAn ZSP8Bqnói litnHUTớn nhưnitnHUTg ZSP8BqHùng VZSP8Bqũ kH4xUphhông đáp.

“Tộc trưởngitnHUT đại nFahân thH4xUphụ tH4xUphhương rồi!”

Phụng DưH4xUphơng cũng lênH4xUph titnHUTiếng, HùnitnHUTg itnHUTVũ ZSP8Bqbị thZSP8Bqương lFaà điềH4xUphu mFaà aH4xUphi aFai cũnitnHUTg nhìitnHUTn thấy.Fa NhưngFa lại H4xUphkhông aH4xUphi nhìZSP8Bqn ritnHUTa HFaùng VH4xUphũ Fabị thươH4xUphng thFaế nàoH4xUph. NgoZSP8Bqại titnHUTrừ mộitnHUTt kẻ…

“Hừ! ZSP8BqRa chiêu cũnitnHUTg nitnHUThanh đấy!”Fa ÁmZSP8Bq ZSP8BqDạ nZSP8Bqói vFaới ngườiH4xUph tùZSP8Bqy ZSP8Bqtùng cFaủa mình.

“Chủ nhân!Fa HZSP8Bqùng Vũ… HùngH4xUph ZSP8BqVũ làmitnHUT sitnHUTao mitnHUTà itnHUTthụ thươnitnHUTg vậy?”

“Ngươi không nitnHUThận rFaa saoH4xUph? LH4xUphư TrườngH4xUph itnHUTcùng ảFao ảnhH4xUph Fasong ZSP8Bqkích. NFaếu tH4xUpha Fađoán khônitnHUTg ZSP8Bqnhầm, HH4xUphùng Vũ Fađã trúH4xUphng ritnHUTất nZSP8Bqhiều đònitnHUT đáitnHUTnh ZSP8Bqcủa LưZSP8Bq TrườFang, nếuH4xUph khônZSP8Bqg hFaắn litnHUTàm saZSP8Bqo mitnHUTà phảiFa thổ huyết?”

Đúng ZSP8Bqvậy! Vừa ZSP8Bqrồi HùH4xUphng VitnHUTũ trúngitnHUT vitnHUTô sốitnHUT đòitnHUTn đánhitnHUT củaH4xUph LFaư TrưFaờng vàoZSP8Bq ZSP8Bqthân thểFa. HH4xUphắn sFaử chiêuFa quá ZSP8Bqnhanh kZSP8Bqhiến mọH4xUphi ngưitnHUTời nhầFam tZSP8Bqưởng Fachỉ H4xUphcó mộtZSP8Bq chiêu.

“Ngươi… khôngH4xUph phải chỉH4xUph ZSP8Bqcó thZSP8Bqế thôiFa Fachứ?” LưH4xUph TritnHUTường nghiêmFa mặtZSP8Bq nói.

“Ngài quảZSP8Bq titnHUThực đã mạnhitnHUT hơnFa nhiềuH4xUph rồiitnHUT!” HitnHUTùng VũZSP8Bq đứnitnHUTg dậy,ZSP8Bq Falấy itnHUTtay H4xUphlau itnHUTđi vitnHUTết máZSP8Bqu trH4xUphên miệng.

“Rốt cuZSP8Bqộc thì… rốtZSP8Bq H4xUphcuộc H4xUphngươi cònH4xUph chờZSP8Bq gìitnHUT nữaH4xUph màFa cFahưa đánhH4xUph hếZSP8Bqt sức?”

Thì rFaa LZSP8Bqư TrưFaờng cảm H4xUphthấy Fabực itnHUTbội vZSP8Bqì HùnitnHUTg VũZSP8Bq vẫnH4xUph chưZSP8Bqa xZSP8Bquất H4xUphra Fakì chFaiêu. HitnHUTắn cànH4xUphg tứcFa tốH4xUphi, chiến ZSP8Bqý càFang tănitnHUTg, ZSP8Bqchiến lFaực pháFat rZSP8Bqa Facàng mạnh.itnHUT LầitnHUTn Fanày vẫnZSP8Bq ZSP8Bqlà sonH4xUphg thZSP8Bqân hitnHUTợp kích, châFan chânZSP8Bq giảFa giả.itnHUT NhưngH4xUph H4xUphliệu itnHUTLư TrườFang citnHUTó thànH4xUphh côngH4xUph Fanhư itnHUTlần trước?

Có câH4xUphu muốn Fa biết thựitnHUTc lựcZSP8Bq đốiFa phưZSP8Bqơng, ZSP8Bqắt itnHUTphải nhườngitnHUT nhZSP8Bqịn. PhảiFa cFahăng đitnHUTã HùH4xUphng H4xUphVũ cốFa Fatình thua? ThuH4xUpha H4xUphđể H4xUphtìm rZSP8Bqa cH4xUphách pháZSP8Bq giảiH4xUph năitnHUTng lựcH4xUph củaitnHUT ẢZSP8Bqo ẢnFah MH4xUpha LZSP8Bquân? TZSP8Bquy thitnHUTật ZSP8Bqgiả biến hóaitnHUT ZSP8Bqkhôn lườnZSP8Bqg nhưngZSP8Bq LưH4xUph ZSP8BqTrường lạiFa khônFag itnHUTbiết H4xUphcách vậnitnHUT itnHUTdụng sựH4xUph biếFan hóH4xUpha ấH4xUphy. Tại sH4xUphao hắnitnHUT vẫnFa cứnH4xUphg nhắH4xUphc giảZSP8Bq côFang trH4xUphước, thậtZSP8Bq đFaánh saZSP8Bqu? TấtitnHUT thảyZSP8Bq cácH4xUph ZSP8Bqchiêu H4xUphvừa nãy đánhitnHUT trúngFa H4xUphHùng VH4xUphũ ZSP8Bqđều H4xUphdùng cZSP8Bqách ấitnHUTy. XeH4xUphm rZSP8Bqa Faquá dFaễ pZSP8Bqhá giảZSP8Bqi, HùnH4xUphg VũZSP8Bq chịuFa đựFang sát thH4xUphương cũZSP8Bqng H4xUphchẳng ZSP8Bqvô ích.

Quan H4xUphsát thấy Fa hai ZSP8BqLư TrưitnHUTờng tFaiến H4xUphlại gH4xUphần, HùngFa VFaũ itnHUTvô cùnZSP8Bqg tậpFa ZSP8Bqtrung. LầitnHUTn nàyH4xUph nhitnHUTất đFaịnh ZSP8Bqphá được ZSP8Bq chiêu sốH4xUph H4xUphcủa hắn.

Nhanh ZSP8Bqquá! Một Fathân Faảnh vúZSP8Bqt tới,ZSP8Bq MFaa LFauân kH4xUphề sátitnHUT mZSP8Bqạn sưH4xUphờn bZSP8Bqên phảiH4xUph HùnZSP8Bqg FaVũ. ZSP8BqLà gH4xUphiả! HZSP8Bqùng VFaũ chắc mẩm.ZSP8Bq QH4xUphuả nH4xUphhiên, ôZSP8Bqng litnHUTập tứcH4xUph vuitnHUTng Fakiếm lFaên đitnHUTỡ tH4xUphhì thấyZSP8Bq lựcitnHUT Fađánh quZSP8Bqá nhẹ.ZSP8Bq Lực đánhitnHUT củaFa MZSP8Bqa LuFaân qitnHUTuá nhFaẹ, bH4xUphởi nóH4xUph chitnHUTỉ lFaà ảoZSP8Bq ảZSP8Bqnh mZSP8Bqà thZSP8Bqôi. MZSP8Bqa LuâH4xUphn chH4xUphạm đếnitnHUT kiếm đãitnHUT taZSP8Bqn ZSP8Bqngay thZSP8Bqành bọtitnHUT khí.

Hùng ZSP8BqVũ vH4xUphừa kịp Fa nhận H4xUphra cH4xUphũng Falà Falúc H4xUphmột LH4xUphư TrưitnHUTờng kháZSP8Bqc H4xUphđánh tới.ZSP8Bq itnHUTThân ảnhitnHUT vFaút cH4xUphao tFarên khôZSP8Bqng trực Fachỉ đH4xUphầu HùnitnHUTg VFaũ màFa đáZSP8Bqnh xuống.itnHUT KìFanh lựcZSP8Bq nFahư sitnHUTơn đảo,Fa nặngZSP8Bq titnHUTựa nFagàn cân.

“Đi chếtFa đi!”

Lư TrườngFa hét ZSP8Bqlớn, Falần itnHUTnày hắnZSP8Bq chH4xUphắc chắFan đánitnHUTh tFarúng, H4xUphlần nàyFa phH4xUphần thắFang sẽFa nằmH4xUph troZSP8Bqng tay.

Đáng cười thitnHUTay! ChiêuFa sốitnHUT ảoH4xUph diệZSP8Bqu nitnHUThưng cFahỉ hH4xUphọc đượcZSP8Bq cH4xUphái vFaận hàFanh, khônZSP8Bqg hiểZSP8Bqu itnHUTsự biếnH4xUph hóaFa. Bị đốiitnHUT phươngH4xUph pháZSP8Bq chiêuitnHUT mZSP8Bqà H4xUphvẫn chưaFa biết,ZSP8Bq lạiZSP8Bq itnHUTcòn Fatự mãH4xUphn. HH4xUphá chẳngZSP8Bq đitnHUTáng Facười hay sao?

“Binh”, âm Fa thanh cZSP8Bqhói ZSP8Bqtai vaH4xUphng lêH4xUphn. H4xUphLư TrườnitnHUTg hắnitnHUT đãitnHUT đH4xUphánh H4xUphtrúng cZSP8Bqhưa? ĐưitnHUTơng nhiêH4xUphn lFaà trúnH4xUphg rồi, nhưnH4xUphg làFa MH4xUpha LuH4xUphân đH4xUphấu Facự kiếm.Fa ZSP8BqKiếm? TaZSP8Bqy itnHUTphải ZSP8BqHùng VZSP8Bqũ đãitnHUT dùngFa itnHUTđánh lạiFa ảoH4xUph ảnh, lấyFa ZSP8Bqđâu ZSP8Bqra ZSP8Bqkiếm itnHUTmà đitnHUTỡ chZSP8Bqiêu nàH4xUphy? H4xUphLư TrườngFa vừaH4xUph thắcFa mắFac đãitnHUT nhậnFa rH4xUpha ngFaay itnHUTcâu trả lời.

Là itnHUTthanh kiếm ZSP8Bq còn Falại! ThH4xUphanh itnHUTkiếm đZSP8Bqằng sitnHUTau H4xUphvai trái&nbitnHUTsp; củaitnHUT Hùng ZSP8BqVũ. CFauối Facùng, trFaong lúcH4xUph tìnhitnHUT thếZSP8Bq nFaguy Facấp, nitnHUTó cũngH4xUph đượcZSP8Bq xuấtFa ZSP8Bqhiện. ZSP8BqHùng Vũ titnHUTay tráH4xUphi H4xUphxuất kiếmH4xUph, thuZSP8Bqận tZSP8Bqhế đáFanh rFaa mộtH4xUph đònitnHUT tunH4xUphg kiếmH4xUph ZSP8Bqđối lạitnHUTi MZSP8Bqa LZSP8Bquân của FaLư Trường.H4xUph ChỉH4xUph litnHUTực H4xUphhai ngườH4xUphi khitnHUTông hitnHUTề thuitnHUTa kFaém nhau.

“Nghe nói ngưitnHUTơi cH4xUphó hFaai thaZSP8Bqnh kitnHUTiếm. KhôFang biếtH4xUph thH4xUphanh H4xUphnào làZSP8Bq LH4xUphong kiếm,H4xUph thaZSP8Bqnh nàoH4xUph lZSP8Bqà Nhân kitnHUTiếm đâFay? Hử?”

Lư TrườngFa vẫn giữZSP8Bq citnHUThiêu thH4xUphế, đấuZSP8Bq cZSP8Bqhỉ ZSP8Bqlực itnHUTvới HùnZSP8Bqg VH4xUphũ ZSP8Bqvà hỏi.

Thì itnHUTra H4xUphHùng Vũ sH4xUphử dụngH4xUph hZSP8Bqai thaZSP8Bqnh kiếm,Fa nhZSP8Bqưng bềZSP8Bq ngoFaài hoFaàn H4xUphtoàn giốngFa nhauZSP8Bq, khFaó màFa phânFa biệt.ZSP8Bq Với lạiitnHUT, itnHUThoa văH4xUphn hìZSP8Bqnh nFahư vẫnFa ZSP8Bqchưa hoàH4xUphn cFahỉnh. KitnHUTiếm củaitnHUT cH4xUphao ZSP8Bqnhân, ritnHUTất H4xUphđỗi dị thường.

Hùng VH4xUphũ khẽ nhìnZSP8Bq MZSP8Bqa itnHUTLuân, chiếcH4xUph H4xUphluân itnHUTba itnHUTbản lưỡiitnHUT itnHUTxếp đFaều nH4xUphhau sắH4xUphc bénH4xUph trêitnHUTn titnHUTay LưitnHUT Trường.ZSP8Bq Ma LuâH4xUphn đãZSP8Bq Fangừng H4xUphquay ditnHUTo bịFa kFaiếm ZSP8Bqchém xuống.ZSP8Bq itnHUTHai bênFa đangH4xUph ZSP8Bqở thếH4xUph giằitnHUTng itnHUTco nhưnFag Hùng FaVũ lạH4xUphi nhếH4xUphch mépitnHUT cười.

Tại sitnHUTao ZSP8Bqông ta lạiFa cười?

“Khốn kiếp!”

Lư TrườngH4xUph Facau mày, hắnFa hiH4xUphện gitnHUTiờ mớFai mH4xUphà itnHUTngười lH4xUphâm itnHUTvào hiZSP8Bqểm cảnh.

Là bởiZSP8Bq Hùng itnHUTVũ tH4xUphay phảitnHUTi sửZSP8Bq kiếm,H4xUph tZSP8Bqhuận thH4xUphế Fađâm tớiH4xUph trướcitnHUT nH4xUphgực H4xUphLư TrườZSP8Bqng. KhônFag kịp!ZSP8Bq H4xUphHắn dùZSP8Bq đã nFahảy ngưFaời vitnHUTề pH4xUphhía sFaau cFaũng khôitnHUTng trZSP8Bqánh nH4xUphổi chiêuH4xUph này.

“Choang!”. Viên nZSP8Bqgọc xanFah bFaiếc ZSP8Bqtrên kZSP8Bqhiên ngựcH4xUph cZSP8Bqủa H4xUphLư TrườH4xUphng itnHUTbị kiZSP8Bqếm đâmFa vỡZSP8Bq. FaToàn bộitnHUT khiênitnHUT ngực củZSP8Bqa hắnFa itnHUTkế ZSP8Bqđó cũFang Fabị kZSP8Bqiếm chH4xUphấn vỡ.H4xUph GiápZSP8Bq sắt,Fa lZSP8Bqục ZSP8Bqngọc, Fatất thảH4xUphy đềuitnHUT vỡH4xUph vụn.

“Thanh nàyFa là LoitnHUTng kiếZSP8Bqm! LưZSP8Bq itnHUTTrường tiếpH4xUph chiêuFa H4xUphđi! FaToái Khiên!”

Hùng VZSP8Bqũ nóiH4xUph xong liềnZSP8Bq vZSP8Bqận lựcitnHUT cáFanh tayZSP8Bq, đẩyH4xUph mạnZSP8Bqh LonH4xUphg kiếm.itnHUT KìnH4xUphh lựH4xUphc mạH4xUphnh mH4xUphẽ khiếH4xUphn LưFa TrưH4xUphờng lùi H4xUphxa ZSP8Bqmười bước.H4xUph HH4xUphắn itnHUTđã pH4xUphhải đitnHUTưa itnHUTtay lFaên ômFa ngực.

Toái KhiênitnHUT! Cái tH4xUphên mớiitnHUT hFaay H4xUphlàm saZSP8Bqo, LH4xUphong kiếmitnHUT vitnHUTừa xuất,ZSP8Bq kitnHUThiên H4xUphđịch lZSP8Bqập tứcH4xUph H4xUphvỡ náH4xUpht, uFay lực H4xUph kinh người!

“Bây Fagiờ đến itnHUTlượt tFaa rồiFa! ToZSP8Bqàn AnFah Trảm!”

Lại thêm chH4xUphiêu Fagì nữaZSP8Bq đâitnHUTy? MọiitnHUT ngườiFa đềuZSP8Bq khôZSP8Bqng Farõ, chỉZSP8Bq biếtZSP8Bq NZSP8Bqhân kFaiếm đH4xUphang bitnHUTao phitnHUTủ bởi chânFa khíFa ZSP8Bqmàu xanhFa. CFaó lẽitnHUT ZSP8Bqlà thuậZSP8Bqt tH4xUphăng sáitnHUTt Fathương củitnHUTa TiênH4xUph tộc.ZSP8Bq HùngZSP8Bq VFaũ nZSP8Bqói xong liềnZSP8Bq phH4xUphi tZSP8Bqhân vitnHUTề phH4xUphía trưitnHUTớc. NhânFa kiếmZSP8Bq từFa bZSP8Bqên ZSP8Bqtrái Fachém xuống,itnHUT LitnHUTư Trường buộcH4xUph phảH4xUphi vunZSP8Bqg litnHUTuân lêFan đitnHUTỡ. NH4xUphgay liitnHUTền đitnHUTó LoZSP8Bqng itnHUTkiếm lạiitnHUT đâFam itnHUTvào vaH4xUphi LFaư Trường.

Hùng FaVũ song titnHUThủ sFaong kFaiếm, chiêZSP8Bqu itnHUTthế ZSP8Bqbiến ZSP8Bqhóa khFaôn lường,H4xUph quảZSP8Bq thựcZSP8Bq khitnHUTiến đốZSP8Bqi thủFa cFahấn động.

Lư TrườngFa lại bịitnHUT đẩyitnHUT H4xUphlùi mộtitnHUT trượnFag tFauy vFaậy vitnHUTai tráZSP8Bqi khôH4xUphng hềFa hấnitnHUT gì.

“Long kZSP8Bqiếm H4xUphsắc bén cFaũng khôitnHUTng xZSP8Bquyên qZSP8Bqua itnHUTnổi H4xUphda thịtH4xUph LitnHUTư Trường!itnHUT ZSP8BqHắn rốH4xUpht itnHUTcuộc lH4xUphà tH4xUphhứ gì?”

Phụng DZSP8Bqương khẽ lZSP8Bqên tiếFang. NàH4xUphng hFaỏi rấtZSP8Bq đúng,itnHUT H4xUphthắc mắcH4xUph rấtH4xUph đúng.Fa itnHUTNgười mitnHUTà kFaim thiếtFa không Faxuyên Faqua nH4xUphổi dFaa thFaịt liệitnHUTu H4xUphcó citnHUTòn ZSP8Bqlà ngườiitnHUT H4xUphnữa không?

“Tộc trưởng! TộcitnHUT trưởng!”

Quân sĩitnHUT itnHUTMan itnHUTtộc thấy H4xUphLư ZSP8BqTrường khZSP8Bqông hềitnHUT ZSP8Bqgì liềnFa tuitnHUTng hitnHUTô, H4xUphsĩ kitnHUThí ngúZSP8Bqt trờiZSP8Bq, xuZSP8Bqng quaFanh bắtH4xUph H4xUphđầu nhốn nháo.

“Thế nitnHUTào, Hùng Vũ,Fa cFaòn muốnH4xUph đH4xUphánh nFaữa không?”

Lư TrườngH4xUph lạnh lùngitnHUT hitnHUTỏi, Fahắn quảFa titnHUThực Farất mFaạnh. LàitnHUTm sFaao đZSP8Bqánh tiếH4xUphp ZSP8Bqkhi kZSP8Bqiếm cZSP8Bqhiêu Fakhông Fathể itnHUTlàm hắn itnHUTbị H4xUphthương? NgườiitnHUT nàyitnHUT itnHUTsở hữuH4xUph mZSP8Bqình đồnH4xUphg ditnHUTa sH4xUphắt ư?

Sĩ khZSP8Bqí H4xUphlên cao, chiếnitnHUT ýFa Facàng itnHUTcao. LưitnHUT TrườngFa vH4xUphẫn ZSP8Bqgiữ nguyêFan itnHUTtư tH4xUphhế nhFaư vậyFa, citnHUTứ đZSP8Bqể huyếtitnHUT nhục chốH4xUphng H4xUphđỡ mitnHUTũi kiếmZSP8Bq cZSP8Bqủa HH4xUphùng ZSP8BqVũ. FaThân titnHUThể ZSP8Bqhắn lộH4xUph ZSP8Bqra nhữH4xUphng đườnH4xUphg ZSP8Bqcơ bắpFa cuồnFa cuộn.

“Thân thZSP8Bqể người ManitnHUT quảitnHUT thựFac cườngFa tFaráng, cóZSP8Bq điều…”

“Chủ nhân! NgàiFa cóH4xUph itnHUTý nghĩFa kháZSP8Bqc ư?”

Người tùy tùFang điH4xUph thH4xUpheo itnHUTÁm ZSP8BqDạ tH4xUphhắc mắFac trướitnHUTc câH4xUphu ZSP8Bqnói itnHUTcủa hắn.

“Hừ! NgươFai nghĩ ToáFai KhiênH4xUph chỉH4xUph cóZSP8Bq thH4xUphế thôiitnHUT ZSP8Bqư? ZSP8BqTên LZSP8Bqư FaTrường lH4xUphúc Fanào cZSP8Bqũng cZSP8Bqho mH4xUphình lFaà thiên ZSP8Bq hạ vZSP8Bqô địch,ZSP8Bq thậtZSP8Bq nựcFa cười!”

“Ý ngàitnHUTi là…”

“Xuỵt”, FaÁm Dạ H4xUphra dH4xUphấu iH4xUphm Falặng đểH4xUph Fatiếp tụcZSP8Bq quZSP8Bqan sitnHUTát trậFan đấu.

Lúc nàH4xUphy thì…

“Toàn Anh!”

Hùng ZSP8BqVũ itnHUTlần thứ H4xUphhai sitnHUTử chiêFau, nhưngFa lH4xUphà LoH4xUphng kiitnHUTếm H4xUphxuất itnHUTchiêu, uH4xUphy lZSP8Bqực mạnhitnHUT mZSP8Bqẽ vZSP8Bqô cùng.

“Phập”, âm thanH4xUphh nhẹFa ngFaàng Favang lênitnHUT nhưngitnHUT đủZSP8Bq khiếFan mọH4xUphi ngưH4xUphời kiZSP8Bqnh hitnHUTồn bạtZSP8Bq itnHUTvía. BH4xUpha quH4xUphân tướnitnHUTg sĩ MH4xUphan H4xUphtộc đềuFa iH4xUphm ZSP8Bqphăng H4xUphphắc, kH4xUphhông kH4xUphẻ itnHUTnào dámZSP8Bq tFahốt lênZSP8Bq nửaH4xUph ZSP8Bqlời. ZSP8BqHàng ngH4xUphàn cH4xUphon mắt nFahư muitnHUTốn nZSP8Bqổ tuH4xUphng, H4xUphtrực H4xUphchỉ itnHUTLư TrườngitnHUT màFa nhìnZSP8Bq cFahằm ZSP8Bqchằm đến.

“Sao itnHUTlại? Tại saH4xUpho lạiFa thế…”

Quân ZSP8Bqsĩ MaH4xUphn tộc xitnHUTôn itnHUTxao, tráZSP8Bqi lạiFa ngườiitnHUT H4xUphTiên tFaộc đượcitnHUT pFahen hàoZSP8Bq hứng.

“Hay! itnHUTHay lắm…”

Cuối cùFang thì H4xUphda thịtFa cũngH4xUph khôH4xUphng cựFa lạiH4xUph đZSP8Bqược thitnHUTanh kiH4xUphếm sắcH4xUph béZSP8Bqn. LonFag kFaiếm ZSP8Bqmột đạoH4xUph đH4xUphâm xuyitnHUTên qua vitnHUTai LưitnHUT Trường,H4xUph trồiH4xUph itnHUTra saFau lZSP8Bqưng hắFan Faba tFahốn lưỡiZSP8Bq kiếm.

Lư TrườngFa lúc nàH4xUphy titnHUTay pFahải nFaắm itnHUTchặt LonFag kiếm,Fa titnHUThân ZSP8Bqthể củaitnHUT hắnZSP8Bq Fatổn thZSP8Bqương, máuFa đỏH4xUph cũnZSP8Bqg bitnHUTắt đầu chảH4xUphy. “LáchFa tácFah”, từngZSP8Bq giọtFa itnHUTmáu từitnHUT kiFaếm lZSP8Bqao tH4xUphhẳng xZSP8Bquống đất,itnHUT âH4xUphm thaitnHUTnh itnHUTkêu lFaên thật quỷitnHUT dị.

“Làm… sao… cóitnHUT… thể?”

Lư TrườngH4xUph thốtH4xUph lên tH4xUphừng chữitnHUT khóZSP8Bq ZSP8Bqnhọc, ngZSP8Bqay lúcH4xUph nàyFa đây,itnHUT tạiH4xUph Fasao hắnZSP8Bq lạiZSP8Bq titnHUThấy citnHUTơ thểFa củaitnHUT mìH4xUphnh yếu ZSP8Bq đuối nhưZSP8Bq vậyH4xUph? KhônH4xUphg tZSP8Bqhể citnHUTự nổiitnHUT LoFang kiếmZSP8Bq H4xUphcỏn conZSP8Bq. MộtZSP8Bq kiếH4xUphm chH4xUphiêu cươngFa mitnHUTãnh màZSP8Bq hắn cFaho làitnHUT cỏitnHUTn coitnHUTn? ZSP8BqQuả H4xUphkhông itnHUTbiết ZSP8Bqtrời caFao đấtZSP8Bq ZSP8Bqdày H4xUphlà gì?

Lại nói,Fa Ma ZSP8BqLuân sinFah rZSP8Bqa ảoZSP8Bq ảnZSP8Bqh, thitnHUTật gH4xUphiả giốZSP8Bqng hH4xUphệt, HùitnHUTng VũitnHUT H4xUphkhó lònZSP8Bqg H4xUphngăn nổi.Fa ẤyZSP8Bq vZSP8Bqậy mFaà Lư TrườngFa citnHUTứng H4xUphnhắc sZSP8Bqử cFahiêu, đểZSP8Bq rồZSP8Bqi đốiZSP8Bq phươH4xUphng ZSP8Bqtìm ritnHUTa chỗFa H4xUphhở ZSP8Bqmà pháZSP8Bq gH4xUphiải. CáZSP8Bqi đạo củaZSP8Bq itnHUTsự biếnZSP8Bq hóaH4xUph LưZSP8Bq ZSP8BqTrường đãH4xUph itnHUTkhông nắmitnHUT đFaược, lạiZSP8Bq citnHUThỉ vậnitnHUT dụnFag cáiH4xUph ZSP8Bqbên nZSP8Bqgoài lặp đFai lặpZSP8Bq lạiZSP8Bq. SửH4xUph chiêFau Famà khônitnHUTg Fabiết biếnitnHUT citnHUThiêu, đFaến kH4xUphhi đốiitnHUT phưFaơng biến chiH4xUphêu itnHUTthì hắFan làFam H4xUphsao đỡFa nổi?

Hùng VH4xUphũ rõ ràngitnHUT lFaà ZSP8Bqsong kiếmZSP8Bq biếnitnHUT itnHUThóa hơnFa ngZSP8Bqười, LưFa TrườngFa itnHUTlại tựFa đFaắc kH4xUphhinh địch.H4xUph TH4xUphhất thủ làFa đánitnHUTg lắZSP8Bqm! ĐáitnHUTng lắm!

Đáng ghét! ĐH4xUpháng hZSP8Bqận! LH4xUphư Trường,itnHUT hắH4xUphn H4xUphvẫn chưH4xUpha chFaấp nhậFan nổiZSP8Bq việFac mìnhZSP8Bq bịH4xUph thưZSP8Bqơng, Faviệc mình H4xUphthất tFahủ. H4xUphHắn vFaẫn cốH4xUph ngFahĩ, tZSP8Bqại sH4xUphao mitnHUTình lạFai thitnHUTua? TrúnZSP8Bqg thuH4xUphật Fakhi itnHUTnào? HắnH4xUph mãFai khônFag tài nàH4xUpho hiểuZSP8Bq nổi.

Là kZSP8Bqhi đó?

“A…”

Lư TFarường hét H4xUphlên mộFat tiếngFa rồiZSP8Bq H4xUphquỵ gốiZSP8Bq Fasau kZSP8Bqhi HùngFa VũH4xUph rútZSP8Bq LH4xUphong itnHUTkiếm rZSP8Bqa khitnHUTỏi nitnHUTgười hắn.

“Lách tách”, máuH4xUph lạiH4xUph rơiH4xUph, H4xUphlại Fabắn ZSP8Bqlên mặtH4xUph hắnH4xUph, đỏH4xUph hỏn!

“Đúng vZSP8Bqậy! Là khiH4xUph đó,itnHUT khFai tZSP8Bqa dùngH4xUph TFaoái KhitnHUTiên litnHUTên ngươi!”H4xUph HùngH4xUph VitnHUTũ lùiitnHUT lạH4xUphi haitnHUTi bFaước vZSP8Bqà nhẹ nhH4xUphàng nói.

“Không thểZSP8Bq nào! TuFayệt khôZSP8Bqng thFaể nào?”

Lư TFarường H4xUphhét lên. H4xUphHùng FaVũ, hắH4xUphn, làmZSP8Bq saZSP8Bqo H4xUphcó thểZSP8Bq, hắnitnHUT titnHUThi triểFan thuậFat thônZSP8Bqg qitnHUTua H4xUphmũi kZSP8Bqiếm ZSP8Bqư? Lần đâmZSP8Bq kZSP8Bqiếm itnHUTđầu tiêFan vàFao ngựitnHUTc itnHUTcủa H4xUphta khH4xUphông phảitnHUTi chủitnHUT itnHUTý đểH4xUph gâH4xUphy sátH4xUph thương,Fa itnHUTmà làitnHUT… Toái KFahiên H4xUphcũng khônH4xUphg phảiFa đểFa chZSP8Bqỉ khiFaên ngựitnHUTc Facủa H4xUphta bH4xUphị vitnHUTỡ. MáitnHUTnh khóe,H4xUph titnHUTất cảZSP8Bq Falà mánh kFahóe! ToáFai KhiH4xUphên làitnHUT ZSP8Bqmột H4xUphchiêu thức.

Mánh khóe itnHUT cũng lH4xUphà mộtFa hitnHUTình H4xUphthức bitnHUTiến cH4xUphhiêu! LitnHUTẽ ZSP8Bqnào LưitnHUT TH4xUphrường Fakhông hFaiểu được?

“Hụ, hụ”,ZSP8Bq LFaư Trường hH4xUpho ZSP8Bqlên Fahai tiếng.

“Ngươi đangZSP8Bq thắc mắcZSP8Bq itnHUTtại sZSP8Bqao tFaa cH4xUphó ZSP8Bqthể đâmZSP8Bq xuyênitnHUT itnHUTqua ngươiitnHUT phitnHUTải không?ZSP8Bq TấitnHUTt cảH4xUph làitnHUT Fanhờ Toái KhZSP8Bqiên, itnHUTlàm giảFam nămitnHUT thàitnHUTnh phH4xUphòng ngitnHUTự đốiH4xUph phương!”

Giảm phZSP8Bqòng ngự? MãFa QuFaang itnHUTđã chấnitnHUT động,Fa tFahân thểFa itnHUTđao H4xUphthương bấtitnHUT hoạiH4xUph citnHUTủa FaLư TrưH4xUphờng kH4xUphhi gZSP8Bqặp Toái H4xUphKhiên Facũng trởFa nênZSP8Bq yếuitnHUT đuH4xUphối nhưZSP8Bq vậyFa? H4xUphToái KhiênFa itnHUTquả ZSP8Bqthực đángZSP8Bq sợ!

Phòng ZSP8Bqngự ZSP8Bqgiảm năm thànH4xUphh cũngFa tH4xUphức làitnHUT H4xUphgiảm mZSP8Bqột nửitnHUTa, ditnHUTa itnHUTthịt citnHUTó rắnFa cFahắc itnHUTđến mitnHUTấy cũnZSP8Bqg sZSP8Bqẽ bịZSP8Bq LongZSP8Bq kiếm ZSP8Bqxuyên qitnHUTua màFa thôZSP8Bqi. MấuZSP8Bq chitnHUTốt củFaa ZSP8Bqthuật nàZSP8Bqy chFaính là…

“Chính là trH4xUphuyền chânitnHUT ZSP8Bqkhí vàFao ngườiitnHUT đH4xUphối thFaủ, làmZSP8Bq cH4xUphho nóH4xUph itnHUTchảy nhH4xUphư H4xUphmột dòngFa ZSP8Bqnghịch khH4xUphí cản trởH4xUph châFan khíZSP8Bq bảnH4xUph thZSP8Bqể lFaưu tZSP8Bqhông. CFahân khíitnHUT khFaông tFahể lưZSP8Bqu thônZSP8Bqg Fadẫn đếnFa cFaơ thitnHUTể suy nhượcZSP8Bq giốnH4xUphg itnHUTnhư H4xUphngười ốitnHUTm. NóiH4xUph giảmFa phònZSP8Bqg ngựFa đốZSP8Bqi titnHUThủ làZSP8Bq vìH4xUph itnHUTlẽ đó!”

Lý KiH4xUphệt lên itnHUT tiếng itnHUTgiải thíchitnHUT Facho đámZSP8Bq H4xUphhậu itnHUTsinh còFan đaH4xUphng ngơFa ngơitnHUT khôngH4xUph hiFaểu gH4xUphì hết.Fa ZSP8BqCái bọnitnHUT Đằng Fa Long, CH4xUphhử MinhitnHUT, itnHUTPhùng NgạnitnHUT đZSP8Bqến H4xUphhôm naFay mớFai biếtZSP8Bq cZSP8Bqao tFahủ itnHUTgiao đấuitnHUT lH4xUphà nFahư thế nào.

Tay khôFang chạm đốH4xUphi thủ,H4xUph truyH4xUphền chânFa itnHUTkhí thôFang quitnHUTa mũiFa kiếmZSP8Bq. ĐFaiều ZSP8Bqnày Falà thậH4xUpht ư?Fa ĐằngZSP8Bq LoitnHUTng thầm kinhH4xUph hãiZSP8Bq tFarước sitnHUTức mạnhFa Facủa FaHùng VũH4xUph, sFaức mạnZSP8Bqh H4xUphcủa tộH4xUphc trưitnHUTởng TiFaên tộc!

“Vậy tZSP8Bqhì saZSP8Bqo? Ngươi cònitnHUT chầnFa chừitnHUT Fagì nữaZSP8Bq mitnHUTà kitnHUThông rZSP8Bqa tay?”

Lư itnHUTTrường quắc mắtitnHUT nhìnZSP8Bq HùngitnHUT VZSP8Bqũ Facăm phẫn.ZSP8Bq H4xUphHắn nFahư đaZSP8Bqng H4xUphchờ đitnHUTợi Fađòn ZSP8Bqđánh H4xUphkế tiếpitnHUT củaH4xUph đFaối thủ.

“Toàn itnHUTAnh Trảm củaH4xUph ngươitnHUTi đâu?ZSP8Bq” ThấH4xUphy HùngitnHUT VũH4xUph vẫH4xUphn bFaất động,ZSP8Bq LFaư TrườnH4xUphg càZSP8Bqng phẫnZSP8Bq nộ.

“Đúng thFaế! Chiêu ZSP8Bqtiếp itnHUTtheo sẽFa ZSP8Bqlà FaToàn itnHUTAnh Trảm.Fa ChỉZSP8Bq lFaà cZSP8Bqhiêu tFaăng Fasát thưH4xUphơng citnHUTơ bảnH4xUph itnHUTmà thôi. NhưngitnHUT vFaới H4xUphngươi, itnHUTcơ thZSP8Bqể ZSP8Bqsuy nhFaược, tấtFa thảyitnHUT Fasẽ làZSP8Bq đònZSP8Bq chíitnHUT mạng!”

Chí mạFang! Một đònZSP8Bq cóH4xUph thitnHUTể lấH4xUphy mạngFa đốiZSP8Bq titnHUThủ, luồngH4xUph chânH4xUph kH4xUphhí xanH4xUphh laH4xUphm đãH4xUph đượcH4xUph bật,itnHUT ToH4xUphàn AZSP8Bqnh kíitnHUTch hoạt trêH4xUphn cảZSP8Bq hH4xUphai thaH4xUphnh LoH4xUphng ZSP8Bq– NH4xUphhân kitnHUTiếm. FaXem rFaa HùH4xUphng VZSP8Bqũ muốnitnHUT kếtZSP8Bq thitnHUTúc trậitnHUTn chiến.

“Lư Trường! TZSP8Bqa muốitnHUTn TiênZSP8Bq –ZSP8Bq MaFan haitnHUTi tộitnHUTc ZSP8Bqchung sốngFa hZSP8Bqòa bìFanh, làitnHUT ngươiH4xUph éZSP8Bqp titnHUTa mZSP8Bqà thôi!”

“Khốn kiếFap! Ta nhitnHUTổ vZSP8Bqào cáitnHUTi ZSP8Bqbang gH4xUphiao củH4xUpha ZSP8Bqngươi! MZSP8Bquốn giếtH4xUph cH4xUphứ giết,itnHUT khZSP8Bqông cầitnHUTn nhFaiều lời!”

Hùng VH4xUphũ lao vútitnHUT nhưitnHUT tZSP8Bqên bắH4xUphn, liêFan itnHUTtiếp titnHUTấn cônH4xUphg LH4xUphư TrưFaờng. HitnHUTắn Favừa mớH4xUphi đứngH4xUph dậZSP8Bqy đZSP8Bqã bitnHUTị thụ thươngH4xUph. HitnHUTai ZSP8Bqtay sonZSP8Bqg kiếZSP8Bqm, HùitnHUTng VũitnHUT rZSP8Bqa itnHUTchiêu vitnHUTô cùngFa biếnFa ảoZSP8Bq. FaLong kiếmZSP8Bq H4xUphuy mãnh nhưH4xUph loàitnHUTi rồng,H4xUph NhZSP8Bqân Fakiếm uyểFan cZSP8Bqhuyển nZSP8Bqhư giH4xUphó thH4xUphu. MộZSP8Bqt tuitnHUTng, mộtH4xUph hoành,H4xUph Long NhâitnHUTn hFaoán đổi,itnHUT kiếmH4xUph pháZSP8Bqp quảH4xUph nhH4xUphiên tráH4xUphc tuyệt.

Đã Fađến chiêu cuốiH4xUph cùnZSP8Bqg rồitnHUTi! NhânFa KH4xUphiếm đáitnHUTnh ngZSP8Bqang Fabụng, H4xUphLong KiếmitnHUT đH4xUphánh giữitnHUTa đỉFanh đầu.itnHUT HùFang ZSP8BqVũ sẽ H4xUphra chiêFau kếtH4xUph thúFac nitnHUTgay đây!

“Hay! FaHay lắm!”

Tiên titnHUTộc cao hứnZSP8Bqg tronH4xUphg kitnHUThi itnHUTNgưu QuZSP8Bqảng itnHUTkhẽ cH4xUphau mày.ZSP8Bq ChẳngZSP8Bq Falẽ tFaên LFaư TrườngFa itnHUTthất bạiZSP8Bq tH4xUphhảm hại đếnZSP8Bq thế?

Trong mZSP8Bqột khoảnh ZSP8Bqkhắc, LFaư TrườngH4xUph ZSP8Bqchịu Fabao kiếmZSP8Bq chFaiêu H4xUphcủa đốiH4xUph thủFa. HắnH4xUph cảmH4xUph itnHUTthấy Fada thZSP8Bqịt nứFat toác, máitnHUTu chảyH4xUph àoFa àoitnHUT từH4xUph nhữitnHUTng vếtH4xUph thương.

Kì quáiH4xUph! TZSP8Bqại sao hFaắn lạiitnHUT chitnHUTẳng cH4xUphảm thấyFa ZSP8Bqmột chúFat đZSP8Bqau đớZSP8Bqn nào?

“Lách tácZSP8Bqh”, tiếng mFaáu Fachảy xuốngFa đấH4xUpht. H4xUphLư TrườngH4xUph hFaít mộtH4xUph hơiitnHUT tFahật ZSP8Bqsâu. HH4xUphắn H4xUphmuốn H4xUphhít thở khôngZSP8Bq ZSP8Bqkhí titnHUTrước itnHUTkhi chết?H4xUph MùiZSP8Bq Fatanh xộcZSP8Bq lêFan H4xUphmũi, ZSP8Bqhễ itnHUTai hỏiH4xUph máuH4xUph Facó mitnHUTùi ZSP8Bqgì, đứaZSP8Bq trẻ H4xUphcon cũnH4xUphg H4xUphtrả lờiitnHUT đưFaợc đóFa làFa mùFai tanh.

Ấy itnHUTvậy, Lư TrườngFa sH4xUphao lạFai ngửFai tFahấy H4xUphmùi tFahất bạFai, mH4xUphùi tủitnHUTi nhụcFa thếZSP8Bq nàyH4xUph? HZSP8Bqắn sZSP8Bqẽ cZSP8Bqhết Faở nH4xUphơi đây ư?H4xUph HắitnHUTn chFaỉ biếtFa đứnitnHUTg chờFa HùnZSP8Bqg VũZSP8Bq Falao tớiFa tuitnHUTng itnHUTđòn kếZSP8Bqt liễH4xUphu. TấH4xUpht cZSP8Bqả đFaã kết Fathúc! Nhưng…

Đối thủZSP8Bq của LưZSP8Bq TrưH4xUphờng litnHUTại khôngitnHUT ngFahĩ ZSP8Bqthế. HùnFag VFaũ đãFa lZSP8Bqàm cáH4xUphi itnHUTviệc ZSP8Bqmà H4xUphai nấFay đềuitnHUT itnHUTthất kinh. CảZSP8Bq H4xUphTiên tộcH4xUph, cảH4xUph MaZSP8Bqn tộcZSP8Bq, ZSP8Bqai nZSP8Bqhìn thấyFa itnHUTcũng đềuitnHUT hoảnFag hốt,itnHUT đềuZSP8Bq cFaảm thấitnHUTy Favô cùng kFaì quặZSP8Bqc. VZSP8Bqì sao?

Là bởiitnHUT Hùng VũFa độtitnHUT nhH4xUphiên H4xUphthu chiêFau. SonitnHUTg kiếmH4xUph cH4xUphhỉ ZSP8Bqcách H4xUphda thịH4xUpht LZSP8Bqư TrườFang mộtFa thH4xUphốn ZSP8Bqthì dừng H4xUphlại. HùFang H4xUphVũ khôH4xUphng muốZSP8Bqn giếtZSP8Bq hắn?

“Lư Trường!itnHUT FaTại sao chúH4xUphng itnHUTta kFahông cH4xUphhung sốngitnHUT hòZSP8Bqa bìnH4xUphh? TạiitnHUT itnHUTsao ZSP8Bqphải đờiH4xUph đờiZSP8Bq tranH4xUphh đấuH4xUph nhưFa vậy? NgZSP8Bqươi… Fađi đi!”

Hùng VH4xUphũ tha chH4xUpho FaLư TrườngFa ZSP8Bqthật ưFa? ÁnFah mắtH4xUph H4xUphHùng itnHUTVũ đãFa nóiH4xUph lêH4xUphn tấitnHUTt cảFa sựitnHUT cFahân thành,H4xUph ônH4xUphg Fata titnHUThật sự muốH4xUphn hòaH4xUph bình.

“Hừ! LitnHUTòng trắZSP8Bqc ẩn itnHUTcủa Fahắn lạiFa nổZSP8Bqi lênZSP8Bq rồi!”

Ngưu QFauảng lạnh lZSP8Bqùng nóiZSP8Bq, hắnZSP8Bq kZSP8Bqhông ZSP8Bqquan tâFam ZSP8Bqlắm đếZSP8Bqn quyH4xUphết địnhH4xUph củaFa HùH4xUphng VũFa, ZSP8Bqvì itnHUThắn Fahiểu rõH4xUph conH4xUph người ôngZSP8Bq itnHUTta. NhH4xUphu nhược,Fa itnHUTkhông qH4xUphuyết đoán.Fa ĐH4xUphiều NgH4xUphưu QuitnHUTảng đểZSP8Bq H4xUphý lZSP8Bqà thZSP8Bqái H4xUphđộ itnHUTcủa Lư TitnHUTrường itnHUTlúc này,itnHUT hắnitnHUT sitnHUTẽ phảnitnHUT ứngFa rZSP8Bqa sao?

Hô hôitnHUT! Nghe itnHUT câu nFaói củaitnHUT HZSP8Bqùng VZSP8Bqũ màH4xUph LitnHUTư TrườngH4xUph lH4xUphại ngửiitnHUT thấitnHUTy mZSP8Bqùi mZSP8Bqáu. HFaắn thấyFa ZSP8Bqmáu sụcH4xUph sH4xUphôi vào lúZSP8Bqc itnHUTnày. ViệcitnHUT làZSP8Bqm cZSP8Bqủa ZSP8BqHùng FaVũ làH4xUph itnHUTnỗi sỉZSP8Bq nhitnHUTục litnHUTớn ZSP8Bqnhất trFaong đờiH4xUph hắn.ZSP8Bq H4xUphVậy là mitnHUTáu cóZSP8Bq mFaùi nhụcH4xUph nhã?

Hai mH4xUphắt Lư TrườitnHUTng mH4xUphở ZSP8Bqto H4xUphmà sZSP8Bqao khH4xUphó nhìitnHUTn đếnH4xUph thế?ZSP8Bq FaHai mắtH4xUph nhưH4xUph ZSP8Bqphủ màH4xUphu đenitnHUT H4xUphu tối.

Hô H4xUphhô! ZSP8BqLư ZSP8BqTrường như cườiH4xUph vaH4xUphng tZSP8Bqrong tâmFa H4xUphthức. itnHUT“Lách táchitnHUT”, máuZSP8Bq củaFa hắnZSP8Bq đanFag chảitnHUTy, mH4xUphùi máuH4xUph vẫnFa bốc lênFa từH4xUphng đợH4xUpht. itnHUTHít mitnHUTột hơiZSP8Bq thZSP8Bqật mạnZSP8Bqh, hắnZSP8Bq lH4xUphại muốnFa ngitnHUTửi xeFam nóH4xUph Facó mùitnHUTi gFaì ư?itnHUT A! Fa Là Famùi itnHUTnày! VZSP8Bqậy tFahì nếmitnHUT itnHUTxem nàoFa? itnHUTLư TFarường đưaFa taitnHUTy lênitnHUT miệZSP8Bqng ZSP8Bqmà liH4xUphếm vH4xUphệt mZSP8Bqáu ở đó.Fa HitnHUTa haH4xUph! FaVẫn làFa mùH4xUphi này,Fa thậFat kíchZSP8Bq thích!

Nó H4xUphđang kích H4xUphthích H4xUphta, đangZSP8Bq itnHUTthúc H4xUphgiục tFaa, đaitnHUTng bópitnHUT nghẹtFa ZSP8Bqta. NếuFa H4xUphta khôFang làZSP8Bqm H4xUphtheo H4xUphnó itnHUTsẽ gFaiết ta mấtZSP8Bq. Ta…H4xUph tZSP8Bqa phZSP8Bqát điZSP8Bqên lêitnHUTn mấH4xUpht! Ta…itnHUT taFa… HôitnHUT hô!

Lư TrườnZSP8Bqg rốt cH4xUphuộc H4xUphlà bZSP8Bqị thứH4xUph itnHUTgì kìmZSP8Bq kẹpFa mH4xUphà titnHUTâm tríFa hZSP8Bqắn hỗnFa loitnHUTạn nhưZSP8Bq vậy?

Hắn… ZSP8Bqđã ngửi thấy mùi gì?