You are here

Chủng dị biệt - Chương 001

Chương 6MhzqGFY1: Mồi.

Chiếc giườn8yVm4Trfg cũhR32 khR32ĩ rê6MhzqGFYn hR32nhẹ k6MhzqGFYhi hắ6MhzqGFYn ngồi8yVm4Trf dậ8yVm4Trfy. C6MhzqGFYái nhR32ệm g8yVm4Trfià cỗ8yVm4Trfi, bạ6MhzqGFYc hR32màu, thiếuhR32 8yVm4Trfđộ đà8yVm4Trfn h6MhzqGFYồi nhăn8yVm4Trf 6MhzqGFYnhúm lại.8yVm4Trf T8yVm4Trfrong đầu8yVm4Trf 8yVm4Trfhắn truyề8yVm4Trfn đ6MhzqGFYến cơn8yVm4Trf đau8yVm4Trf nhức,hR32 8yVm4Trfcó ch6MhzqGFYút 6MhzqGFYcảm giác8yVm4Trf hR32mơ 6MhzqGFYhồ. ĐưahR32 ta6MhzqGFYy hR32xoa nhẹ6MhzqGFY 8yVm4Trfthái dương6MhzqGFY như8yVm4Trfng dường6MhzqGFY nhưhR32 k6MhzqGFYhông hR32có m8yVm4Trfấy tác6MhzqGFY 6MhzqGFYdụng. Mệt6MhzqGFY mhR32ỏi đỡ6MhzqGFY lấy6MhzqGFY đầu,8yVm4Trf hhR32ắn ngồi6MhzqGFY 6MhzqGFYyên trê6MhzqGFYn giườnhR32g, mắthR32 hờ6MhzqGFY hữ6MhzqGFYng nhắ6MhzqGFYm lạ8yVm4Trfi. K8yVm4Trfhẽ thở8yVm4Trf 8yVm4Trfdài, hắnhR32 ng8yVm4Trfhe nhR32hịp t6MhzqGFYim 8yVm4Trfđang đhR32ập vồhR32n v6MhzqGFYã bấ8yVm4Trft ahR32n, cảhR32m g6MhzqGFYiác nh8yVm4Trfư c6MhzqGFYơ n8yVm4Trfgực dầnhR32 c6MhzqGFYo lạhR32i, hR32một trải6MhzqGFY ng6MhzqGFYhiệm lạhR32 xâm6MhzqGFY c8yVm4Trfhiếm c8yVm4Trfơ thể.

Hai 6MhzqGFYtay ôhR32m chR32hặt lhR32ấy đầu,hR32 6MhzqGFYhắn c6MhzqGFYo 8yVm4Trfngười lạ8yVm4Trfi, chậm6MhzqGFY rhR32ãi m8yVm4Trfở m6MhzqGFYắt hR32ra. M8yVm4Trfột thR32ờ giấyhR32, đúhR32ng hhR32ơn là6MhzqGFY một6MhzqGFY t8yVm4Trfờ qu6MhzqGFYảng hR32cáo th6MhzqGFYu húthR32 sự8yVm4Trf c6MhzqGFYhú 8yVm4Trfý củahR32 6MhzqGFYhắn nằhR32m hR32im lìm8yVm4Trf dướihR32 đất.8yVm4Trf HắnhR32 6MhzqGFYkhông b6MhzqGFYiết tờ6MhzqGFY quhR32ảng cáo6MhzqGFY 8yVm4Trfnày 8yVm4Trflà gì6MhzqGFY h6MhzqGFYay lhR32ấy 6MhzqGFYđược ởhR32 đâu,8yVm4Trf như8yVm4Trfng c8yVm4Trfũng t6MhzqGFYò mòhR32 nhặhR32t lênhR32 xem.

Hình ả8yVm4Trfnh t6MhzqGFYrên thR32ờ qu8yVm4Trfảng cá8yVm4Trfo rất8yVm4Trf hR32kì lhR32ạ, c8yVm4Trfhúng lihR32ên tục8yVm4Trf d8yVm4Trfi 8yVm4Trfđộng, vhR32ặn v8yVm4Trfẹo m8yVm4Trfơ hồ,hR32 đủ6MhzqGFY hìnhR32h thù8yVm4Trf khR32ì quái.hR32 Đô6MhzqGFYi khhR32i là6MhzqGFY hì8yVm4Trfnh ản6MhzqGFYh tênhR32 h6MhzqGFYề n8yVm4Trfhe hàmhR32 8yVm4Trfrăng sắt8yVm4Trf nhọn6MhzqGFY với8yVm4Trf khuô6MhzqGFYn mhR32ặt méohR32 mó,8yVm4Trf l8yVm4Trfúc làhR32 8yVm4Trfhình ảnh6MhzqGFY 6MhzqGFYxương s8yVm4Trfọ nứt6MhzqGFY hR32ra, vỡhR32 nát8yVm4Trf. N6MhzqGFYhưng hR32chung q8yVm4Trfuy tờ6MhzqGFY 8yVm4Trfquảng cá8yVm4Trfo v8yVm4Trfẫn hi8yVm4Trfện lê6MhzqGFYn mộhR32t dòhR32ng c8yVm4Trfhữ to.

CHUYẾN hR32XE S6MhzqGFYỐ 36hR32,Con đườ8yVm4Trfng dẫnhR32 đến8yVm4Trf ước6MhzqGFY mơ”

Bỗng nhiêhR32n cơn8yVm4Trf 6MhzqGFYđau thR32rong 8yVm4Trfđầu 6MhzqGFYdịu 8yVm4Trfđi hẳn.8yVm4Trf Hắ6MhzqGFYn nhR32ắm chặthR32 tờhR32 qu8yVm4Trfảng cáo8yVm4Trf đến8yVm4Trf nhă8yVm4Trfn nhúm.

- Ước mơ?

B8yVm4Trfất ghR32iác, hắn6MhzqGFY thìhR32 thầm.

Hắn đ8yVm4Trfứng phR32hắt dậyhR32, kho6MhzqGFYác c8yVm4Trfhiếc á6MhzqGFYo gió6MhzqGFY mà6MhzqGFYu xámhR32 tr8yVm4Trfo, hR32nhặt chR32ái 8yVm4Trfquần jeahR32n r6MhzqGFYơi d8yVm4Trfưới đất8yVm4Trf mặ8yVm4Trfc v6MhzqGFYào. Tr8yVm4Trfùm mhR32ũ áo6MhzqGFY 6MhzqGFYlên đầuhR32, hắn6MhzqGFY đư6MhzqGFYa mắthR32 nhìnhR32 khhR32ắp cănhR32 6MhzqGFYphòng hR32nhỏ bé8yVm4Trf, chR32ũ kĩhR32. Mặc6MhzqGFY dù6MhzqGFY đã6MhzqGFY ở6MhzqGFY 8yVm4Trfnơi 8yVm4Trfđây hơ6MhzqGFYn mộ8yVm4Trft hR32năm rồhR32i, như8yVm4Trfng hR32hắn ch8yVm4Trfợt nhhR32ận r6MhzqGFYa và6MhzqGFY t8yVm4Trfự hỏi.hR32.. liệu6MhzqGFY đóhR32 có6MhzqGFY p8yVm4Trfhải hR32là sống6MhzqGFY không?

Đưa ta6MhzqGFYy vặn6MhzqGFY nắm6MhzqGFY 6MhzqGFYcửa, hR32cánh cử8yVm4Trfa ríhR32t n6MhzqGFYhẹ 6MhzqGFYmở rahR32. 6MhzqGFYHắn h6MhzqGFYướng tới6MhzqGFY nh8yVm4Trfững bậ8yVm4Trfc th6MhzqGFYang c6MhzqGFYũ để6MhzqGFY hR32đi x8yVm4Trfuống nhhR32à dưới.

- Lão gi6MhzqGFYà chhR32ết ti8yVm4Trfệt, lã8yVm4Trfo gihR32à thối,8yVm4Trf ông6MhzqGFY rước8yVm4Trf ở8yVm4Trf đâuhR32 một8yVm4Trf thằnghR32 6MhzqGFYlười ch8yVm4Trfảy thây6MhzqGFY về,8yVm4Trf su6MhzqGFYốt nghR32ày ă6MhzqGFYn n6MhzqGFYgủ, không6MhzqGFY thhR32ì 8yVm4Trfchường c8yVm4Trfái mặt6MhzqGFY đ8yVm4Trfưa đá6MhzqGFYm ra...

Tiếng 6MhzqGFYcàm hR32ràm vớihR32 cường6MhzqGFY độ8yVm4Trf hR32cao k6MhzqGFYèm the6MhzqGFYo hR32tiếng d8yVm4Trfao đề8yVm4Trfu đặnhR32 hR32nặng nề8yVm4Trf ch6MhzqGFYặt xuố8yVm4Trfng miếnhR32g th8yVm4Trfịt 6MhzqGFYto đặthR32 trê6MhzqGFYn tấm6MhzqGFY t8yVm4Trfhớt 8yVm4Trfgỗ hR32đã hình8yVm4Trf 8yVm4Trfthành nh6MhzqGFYiều v6MhzqGFYết thẹohR32 sâ6MhzqGFYu. N6MhzqGFYó nhưhR32 mộ8yVm4Trft 6MhzqGFYgiai đhR32iệu vhR32ang lên8yVm4Trf đ6MhzqGFYều đặn,8yVm4Trf liênhR32 hR32tục 8yVm4Trftra 8yVm4Trftấn ngườhR32i n6MhzqGFYghe. N8yVm4Trfgười đ6MhzqGFYàn bhR32à c8yVm4Trfó hR32phần m8yVm4Trfập mạp,6MhzqGFY khuôn6MhzqGFY mhR32ặt hiệ6MhzqGFYn vẻhR32 8yVm4Trfcáu 8yVm4Trfkỉnh, hR32độc á6MhzqGFYc, trút8yVm4Trf hết6MhzqGFY sức6MhzqGFY mạnh8yVm4Trf xuống6MhzqGFY mi6MhzqGFYếng th6MhzqGFYịt dày.

- ... hR32Hừ hhR32ừ, rướchR32 c6MhzqGFYái củ8yVm4Trfa nợ8yVm4Trf vhR32ề rồi6MhzqGFY bắ8yVm4Trft c6MhzqGFYái thân6MhzqGFY gi8yVm4Trfà n6MhzqGFYày phụhR32c hR32vụ 6MhzqGFYhai ch8yVm4Trfú 8yVm4Trfcháu ô8yVm4Trfng. Hừ8yVm4Trf 6MhzqGFYhừ, 6MhzqGFYsao hR32thằng nh8yVm4Trfóc ấhR32y không6MhzqGFY 8yVm4Trfchết phơ8yVm4Trfi thâ6MhzqGFYy nghR32oài đư8yVm4Trfờng hR32luôn 6MhzqGFYđi, số6MhzqGFYng tố6MhzqGFYn cơm8yVm4Trf hR32tốn nước...

6MhzqGFYBên chiếc6MhzqGFY hR32ghế 6MhzqGFYbố đahR32ng đun6MhzqGFYg 6MhzqGFYđưa kẽo6MhzqGFY kẹt,hR32 hR32một người8yVm4Trf 8yVm4Trfđàn ônhR32g ốmhR32 ohR32, hR32xanh hR32xao, đặt6MhzqGFY tờhR32 b6MhzqGFYáo đan6MhzqGFYg hR32đọc xuhR32ống đùi,6MhzqGFY khóe6MhzqGFY miệnghR32 méhR32o 6MhzqGFYxệ nói.

- Bà nóihR32 làmhR32 shR32ao vậy,6MhzqGFY 8yVm4Trfanh 8yVm4Trfchị tôhR32i chết,hR32 ti6MhzqGFYền bạc8yVm4Trf c8yVm4Trfũng để6MhzqGFY l6MhzqGFYại h8yVm4Trfết c6MhzqGFYho nó8yVm4Trf, 8yVm4Trfkhông đ8yVm4Trfể lạ6MhzqGFYi ch8yVm4Trfo thằn6MhzqGFYg 6MhzqGFYem ruộthR32 này6MhzqGFY hR32phần nào8yVm4Trf. N6MhzqGFYếu tôhR32i khôhR32ng chR32ắn hR32răng rư6MhzqGFYớc n8yVm4Trfó vềhR32 thhR32ì hà6MhzqGFYng thán8yVm4Trfg lấ8yVm4Trfy đâ8yVm4Trfu r8yVm4Trfa t8yVm4Trfiền 8yVm4Trfcho bàhR32 đ6MhzqGFYánh bạc8yVm4Trf. M8yVm4Trfỗi th8yVm4Trfáng thR32a 8yVm4Trfkhông làmhR32 6MhzqGFYgì hR32mà vẫnhR32 c6MhzqGFYó 8yVm4Trftiền xài8yVm4Trf, bàhR32 cònhR32 mu6MhzqGFYốn 6MhzqGFYgì nữa?

- Tiền, tiềhR32n cái6MhzqGFY cohR32n khỉ,8yVm4Trf nộihR32 nhìhR32n cá8yVm4Trfi bả6MhzqGFYn mặhR32t n6MhzqGFYó 8yVm4Trflà hR32tôi t8yVm4Trfhua bạc,6MhzqGFY to6MhzqGFYàn cú6MhzqGFYng 8yVm4Trftiền thhR32ôi. H6MhzqGFYừ 6MhzqGFYcó chúthR32 tiềnhR32 8yVm4Trfcho làhR32 8yVm4Trfhay 6MhzqGFYlắm 6MhzqGFYsao? 8yVm4TrfChết cũhR32ng khô6MhzqGFYng đ6MhzqGFYể 8yVm4Trflại gì8yVm4Trf. ChR32ả ôn8yVm4Trfg già8yVm4Trf nhhR32à ôhR32ng nữ6MhzqGFYa, tô8yVm4Trfi khônhR32g biếthR32 ônghR32 8yVm4Trfcó thựchR32 sự6MhzqGFY 8yVm4Trflà họhR32 hR32Vũ khônhR32g, hhR32ay chR32hỉ l8yVm4Trfà một6MhzqGFY thằng8yVm4Trf c8yVm4Trfon hoang.

“RẦM.”

Người đàn6MhzqGFY ôn8yVm4Trfg đhR32ột nhiênhR32 vớ6MhzqGFYi lấ6MhzqGFYy hộphR32 dụnghR32 cụ8yVm4Trf đahR32ng nằ6MhzqGFYm 6MhzqGFYim lìmhR32 dưới6MhzqGFY hR32chân hR32ghế, 8yVm4Trfném v6MhzqGFYề ph6MhzqGFYía ngườihR32 đ8yVm4Trfàn 6MhzqGFYbà. 6MhzqGFYTuy 6MhzqGFYchỉ vừa8yVm4Trf chạm6MhzqGFY gót,6MhzqGFY nhhR32ưng vẫn6MhzqGFY khônghR32 tránhhR32 khỏihR32 khiế6MhzqGFYn n6MhzqGFYgười đ6MhzqGFYàn bàhR32 tứ6MhzqGFYc giận.hR32 ThR32iếng chặthR32 dhR32ao 8yVm4Trflên thớt8yVm4Trf hR32đều đặ6MhzqGFYn bỗn8yVm4Trfg 8yVm4Trfim b8yVm4Trfặt. B8yVm4Trfà thR32a qu8yVm4Trfay lại6MhzqGFY, trừn8yVm4Trfg đôihR32 mắhR32t dữ6MhzqGFY tợhR32n lê8yVm4Trfn, t8yVm4Trfhuận 8yVm4Trftay đehR32m hR32con 6MhzqGFYdao chhR32ặt khổ6MhzqGFY t6MhzqGFYo né6MhzqGFYm t8yVm4Trfới. M6MhzqGFYay m6MhzqGFYắn một6MhzqGFY 8yVm4Trfcách kì8yVm4Trf lạ6MhzqGFY 6MhzqGFYlà nóhR32 chỉhR32 sượt6MhzqGFY 6MhzqGFYqua mặthR32 ô8yVm4Trfng 6MhzqGFYta tạ8yVm4Trfo th6MhzqGFYành mộhR32t đ8yVm4Trfường chỉ6MhzqGFY đỏ.hR32 NgườihR32 đànhR32 ông8yVm4Trf hoảnghR32 s8yVm4Trfợ, 6MhzqGFYđôi châhR32n hR32run rẩ6MhzqGFYy, bấthR32 lực8yVm4Trf 6MhzqGFYkhuỵu x6MhzqGFYuống, mồ6MhzqGFY hô8yVm4Trfi tuôn6MhzqGFY 8yVm4Trfra 6MhzqGFYướt hR32cả một8yVm4Trf mảhR32ng áohR32. ĐôihR32 mắt6MhzqGFY hR32lão hR32khó 6MhzqGFYtin nhìn6MhzqGFY vợ8yVm4Trf mì6MhzqGFYnh, dưới6MhzqGFY h6MhzqGFYáng là8yVm4Trf hR32một m6MhzqGFYảnh ưhR32ớt hR32đẫm bốchR32 mù8yVm4Trfi khai.

“BỐP... BỐP.”

Người đà6MhzqGFYn hR32bà d6MhzqGFYường 8yVm4Trfnhư chR32hưa 8yVm4Trfnguôi giận8yVm4Trf, phủhR32i 8yVm4Trftay lê8yVm4Trfn c8yVm4Trfái 8yVm4Trftạp 6MhzqGFYdề bẩnhR32 thỉ6MhzqGFYu. B6MhzqGFYà 8yVm4Trfta 8yVm4Trfbước từn6MhzqGFYg bhR32ước nặng6MhzqGFY t8yVm4Trfrịch tớihR32, đ8yVm4Trfôi 6MhzqGFYtay chR32hắc thị8yVm4Trft hR32giơ rhR32a, nắ6MhzqGFYm hR32cổ 8yVm4Trfáo ngư8yVm4Trfời 6MhzqGFYđàn ôn8yVm4Trfg, nhấc8yVm4Trf lê6MhzqGFYn khỏi6MhzqGFY mặt8yVm4Trf đất,6MhzqGFY li6MhzqGFYên tụchR32 đấ6MhzqGFYm và6MhzqGFYo mặt6MhzqGFY 6MhzqGFYông 8yVm4Trfta. Ôn8yVm4Trfg thR32a khôn6MhzqGFYg 8yVm4Trfhề chR32ó nửa8yVm4Trf điểm8yVm4Trf khánghR32 cự,8yVm4Trf khuôn8yVm4Trf m6MhzqGFYặt xuấ6MhzqGFYt hi8yVm4Trfện nh8yVm4Trfiều đố8yVm4Trfm 6MhzqGFYmáu hR32me, méhR32o hR32mó dầhR32n v6MhzqGFYì s8yVm4Trfưng tấy6MhzqGFY. L6MhzqGFYão t6MhzqGFYa vừahR32 kh8yVm4Trfóc hR32vừa l8yVm4Trfa h8yVm4Trfét, rên8yVm4Trf rỉ6MhzqGFY. Đ6MhzqGFYánh 6MhzqGFYđến 8yVm4Trflúc 8yVm4Trfgiận dữ8yVm4Trf 6MhzqGFYđã vơ8yVm4Trfi bớ6MhzqGFYt, bà8yVm4Trf 6MhzqGFYta thuận6MhzqGFY tiệnhR32 quă8yVm4Trfng ng8yVm4Trfười đànhR32 ônghR32 đi.

Khi hắ6MhzqGFYn đi6MhzqGFY tới6MhzqGFY b6MhzqGFYậc thhR32ang cu6MhzqGFYối chR32ùng, ng6MhzqGFYười đàn8yVm4Trf ông8yVm4Trf cũn8yVm4Trfg b8yVm4Trfị 6MhzqGFYvăng t6MhzqGFYới 8yVm4Trfđó. HắhR32n lạnh8yVm4Trf lùng8yVm4Trf li6MhzqGFYếc xuốn6MhzqGFYg 6MhzqGFYông 8yVm4Trfta với8yVm4Trf thhR32ái độ8yVm4Trf kh8yVm4Trfinh miệthR32 6MhzqGFYnhư gặp8yVm4Trf ph6MhzqGFYải mộthR32 cohR32n gi8yVm4Trfán. hR32Sống tronhR32g cănhR32 nhà6MhzqGFY nhR32hỏ bhR32é nà8yVm4Trfy, nhữ6MhzqGFYng l8yVm4Trfời khó6MhzqGFY nghR32he, chửhR32i rủa8yVm4Trf khôn8yVm4Trfg 6MhzqGFYlý 6MhzqGFYgì hắn6MhzqGFY hR32không hR32nghe thấy,8yVm4Trf như8yVm4Trfng h6MhzqGFYắn hR32cũng s6MhzqGFYớm 6MhzqGFYkhông mấ8yVm4Trfy 6MhzqGFYquan thR32âm nữa.6MhzqGFY HắhR32n hR32coi 6MhzqGFYông t6MhzqGFYa nhưhR32 k8yVm4Trfhông hR32tồn 8yVm4Trftại 6MhzqGFYmà bư8yVm4Trfớc q8yVm4Trfua, đhR32i 8yVm4Trfthẳng tới8yVm4Trf cửhR32a chí6MhzqGFYnh, xỏhR32 nhahR32nh đôi8yVm4Trf hR32giày v8yVm4Trfào r8yVm4Trfồi 8yVm4Trfra khỏi6MhzqGFY nh6MhzqGFYà, bỏhR32 lại6MhzqGFY tiếnhR32g chửi8yVm4Trf b8yVm4Trfới chR32ủa ngưhR32ời đà6MhzqGFYn bà8yVm4Trf cònhR32 6MhzqGFYđang v8yVm4Trfăng vẳn8yVm4Trfg phía8yVm4Trf sa6MhzqGFYu lưng.

•••••••••

hR32Hắn ch8yVm4Trfậm rhR32ãi hR32bước đi8yVm4Trf. C6MhzqGFYon đường8yVm4Trf ma8yVm4Trfng đhR32ến c8yVm4Trfho 6MhzqGFYngười thR32a sựhR32 t8yVm4Trfĩnh l8yVm4Trfặng hR32đến 8yVm4Trflạ kỳ8yVm4Trf, 8yVm4Trfhơi thR32hở hR32dường nhưhR32 c8yVm4Trfũng 8yVm4Trfcô hR32đơn hơn.6MhzqGFY hR32Bốn 8yVm4Trfphía tiê8yVm4Trfu đhR32iều, không6MhzqGFY một6MhzqGFY bón6MhzqGFYg người,hR32 mọi6MhzqGFY sựhR32 vật8yVm4Trf đều6MhzqGFY ngưnhR32g đọnghR32 lại,hR32 khônghR32 kh6MhzqGFYí cũ8yVm4Trfng th8yVm4Trfêm m8yVm4Trfột tầng6MhzqGFY lạ8yVm4Trfnh lẽ6MhzqGFYo. X8yVm4Trfung hR32quanh h6MhzqGFYắn hR32là mhR32ột tấm6MhzqGFY mà8yVm4Trfn sương8yVm4Trf m8yVm4Trfù ômhR32 6MhzqGFYgọn lấ8yVm4Trfy kh8yVm4Trfông gihR32an dày6MhzqGFY 6MhzqGFYđặc, l6MhzqGFYàm 8yVm4Trfcho c6MhzqGFYon đườnhR32g t8yVm4Trfrông nhưhR32 đanghR32 ké8yVm4Trfo d6MhzqGFYài v8yVm4Trfô tậ6MhzqGFYn, khônghR32 h8yVm4Trfề có6MhzqGFY điểhR32m kếhR32t thúc. 

Không hiểuhR32 hR32sao t6MhzqGFYrong đầu6MhzqGFY hắn6MhzqGFY chỉ6MhzqGFY hì6MhzqGFYnh thànhR32h 8yVm4Trfmột ý8yVm4Trf 8yVm4Trfnghĩ, thứ8yVm4Trf m6MhzqGFYà n8yVm4Trfhư đượchR32 i8yVm4Trfn dấhR32u bhR32ằng mộthR32 hR32thanh shR32ắt hR32nung nónghR32 rằn6MhzqGFYg “phả8yVm4Trfi bước8yVm4Trf về8yVm4Trf 6MhzqGFYphía trước”.8yVm4Trf Án8yVm4Trfh 8yVm4Trfsáng tron8yVm4Trfg mắ6MhzqGFYt hắ8yVm4Trfn d8yVm4Trfường n8yVm4Trfhư 8yVm4Trflặng đ6MhzqGFYi, vhR32ụt hR32tắt, khhR32iến hắ6MhzqGFYn k8yVm4Trfhông kh6MhzqGFYác gì6MhzqGFY mộthR32 cáihR32 xá8yVm4Trfc khônghR32 hồn.6MhzqGFY Từ6MhzqGFYng bước8yVm4Trf châhR32n cũhR32ng như8yVm4Trf từng6MhzqGFY n6MhzqGFYhịp th8yVm4Trfở, ha6MhzqGFYy là8yVm4Trf từ8yVm4Trfng vò6MhzqGFYng t6MhzqGFYuần ho6MhzqGFYàn của8yVm4Trf m6MhzqGFYáu du6MhzqGFYy trì8yVm4Trf 6MhzqGFYsự sốhR32ng ch6MhzqGFYo 6MhzqGFYcơ thhR32ể, khiến6MhzqGFY hắn8yVm4Trf đều6MhzqGFY đặn8yVm4Trf bư6MhzqGFYớc chR32hân v8yVm4Trfề phR32hía trước6MhzqGFY. Tựa8yVm4Trf nhR32hư điềuhR32 đó8yVm4Trf 6MhzqGFYtrở thà8yVm4Trfnh một6MhzqGFY điều8yVm4Trf tất8yVm4Trf yếhR32u tronhR32g quá8yVm4Trf trìn6MhzqGFYh sống6MhzqGFY 6MhzqGFYlúc nhR32ày củahR32 hắn.6MhzqGFY Hướn8yVm4Trfg đi8yVm4Trf m6MhzqGFYơ 6MhzqGFYhồ, khôhR32ng đích8yVm4Trf đến6MhzqGFY, n8yVm4Trfhưng 6MhzqGFYcơ thểhR32 hắ8yVm4Trfn 8yVm4Trfyên tĩnh,8yVm4Trf b8yVm4Trfình t6MhzqGFYhản kìhR32 lạhR32. Từ6MhzqGFYng hơi8yVm4Trf th8yVm4Trfở ph6MhzqGFYả r6MhzqGFYa mộ6MhzqGFYt màhR32u tr8yVm4Trfắng đụchR32 hR32hòa mì6MhzqGFYnh vhR32ào làn8yVm4Trf sươnghR32 m8yVm4Trfù. MhR32àn sươ8yVm4Trfng trhR32ắng đụchR32 hR32giống như8yVm4Trf 8yVm4Trfmột 8yVm4Trfcon hR32mảnh t8yVm4Trfhú đanhR32g nuhR32ốt chử6MhzqGFYng lấ8yVm4Trfy hắn.

Cứ th6MhzqGFYế bàhR32n 8yVm4Trfchân hắ6MhzqGFYn đều8yVm4Trf đặnhR32 bhR32ước t8yVm4Trfới. Hơ8yVm4Trfi thở6MhzqGFY nặ6MhzqGFYng nhR32học hhR32ơn, đ6MhzqGFYôi chhR32ân dầhR32n 6MhzqGFYtê lại6MhzqGFY vì6MhzqGFY 8yVm4Trfmỏi mệt.hR32 HhR32ắn nu8yVm4Trfốt khR32han hR32liên t8yVm4Trfục 8yVm4Trfdo c8yVm4Trfổ h8yVm4Trfọng khhR32ô rá6MhzqGFYt. Như8yVm4Trfng điều6MhzqGFY đó8yVm4Trf khhR32ông 6MhzqGFYthể khi6MhzqGFYến hR32hắn ngã6MhzqGFY quỵhR32 6MhzqGFYmà d8yVm4Trfừng lại,8yVm4Trf nhưhR32 8yVm4Trfmột thuậ8yVm4Trft toá6MhzqGFYn 8yVm4Trfđã đưhR32ợc lậphR32 trìnhR32h sẵn,6MhzqGFY đhR32ôi c6MhzqGFYhân 6MhzqGFYngoan cường8yVm4Trf v6MhzqGFYẫn tiếp6MhzqGFY tụ8yVm4Trfc 8yVm4Trfbước hR32tới. hR32Phải chăng6MhzqGFY 6MhzqGFYcó 6MhzqGFYmột sứchR32 hR32mạnh 8yVm4Trfvô hì6MhzqGFYnh ởhR32 ph8yVm4Trfía thR32rước, thhR32ứ đang6MhzqGFY g6MhzqGFYiam lỏng8yVm4Trf tâmhR32 thR32rí 8yVm4Trfvà thúc6MhzqGFY éphR32 hR32hắn tiế6MhzqGFYn lên.

Không biết6MhzqGFY hR32qua bahR32o lâu,hR32 hắn8yVm4Trf dừng8yVm4Trf trướchR32 m6MhzqGFYột tr8yVm4Trfạm x8yVm4Trfe buý8yVm4Trft chR32ũ. PhR32hần 8yVm4Trfmái hR32vòm 6MhzqGFYvà những8yVm4Trf hR32cột bhR32ằng sắ6MhzqGFYt đ8yVm4Trfều c6MhzqGFYó phR32hần hhR32oen gỉ6MhzqGFY, 6MhzqGFYđinh ố8yVm4Trfc 8yVm4Trflung l6MhzqGFYay. 8yVm4TrfBên trên6MhzqGFY phủhR32 một8yVm4Trf dhR32àn câhR32y hR32leo dạhR32i, rũhR32 xuống6MhzqGFY. Nh6MhzqGFYững đ8yVm4Trfóa hhR32oa đỏ,8yVm4Trf 8yVm4Trfrũ rượi8yVm4Trf chảy8yVm4Trf xuốn8yVm4Trfg đ8yVm4Trfất. N8yVm4Trfhìn tổhR32ng th8yVm4Trfể nh6MhzqGFYư hR32một bứchR32 tran6MhzqGFYh 6MhzqGFYcũ có8yVm4Trf hR32điểm vài8yVm4Trf 8yVm4Trfvệt máu6MhzqGFY. 8yVm4TrfHắn ngồ8yVm4Trfi xuốnhR32g 6MhzqGFYchiếc ghế8yVm4Trf ng6MhzqGFYoài rìa8yVm4Trf, làm8yVm4Trf nhR32ó va8yVm4Trfng 6MhzqGFYlên ke6MhzqGFYn hR32két, tiến6MhzqGFYg k8yVm4Trfim 8yVm4Trfloại nghiế8yVm4Trfn vào8yVm4Trf nhau.

Khuôn mặhR32t h6MhzqGFYắn vẫ6MhzqGFYn lãnhR32h đ6MhzqGFYạm, th8yVm4Trfiếu sứ6MhzqGFYc sống,8yVm4Trf 8yVm4Trfánh mắ8yVm4Trft vô8yVm4Trf hồn8yVm4Trf khR32hông điểmhR32 tựa.6MhzqGFY Lát6MhzqGFY 6MhzqGFYsau, chR32ó m6MhzqGFYột và8yVm4Trfi ng6MhzqGFYười hR32cũng lhR32ần lư8yVm4Trfợt thR32iến tớihR32 trạhR32m chhR32ờ, nh6MhzqGFYưng khôn6MhzqGFYg g8yVm4Trfian i8yVm4Trfm lặn6MhzqGFYg khR32hông hR32vì th8yVm4Trfế 8yVm4Trfmà b8yVm4Trfị phhR32á vỡ.

T8yVm4Trfừ tro8yVm4Trfng m6MhzqGFYàn sươhR32ng, m6MhzqGFYột hR32chiếc x8yVm4Trfe b6MhzqGFYuýt mà8yVm4Trfu hR32vàng đồn8yVm4Trfg hi8yVm4Trfện hR32ra, dừnghR32 trướchR32 tr8yVm4Trfạm 6MhzqGFYxe. Khói8yVm4Trf đ8yVm4Trfen x8yVm4Trfì 8yVm4Trfra k6MhzqGFYhi 8yVm4Trfchiếc hR32xe t6MhzqGFYhắng lại,hR32 động6MhzqGFY hR32cơ 6MhzqGFYgầm nhẹhR32, bộhR32 p6MhzqGFYhận 6MhzqGFYgiảm xó8yVm4Trfc r6MhzqGFYun hR32lên cầm8yVm4Trf hR32cập. 6MhzqGFYLớp s8yVm4Trfơn đ6MhzqGFYôi hR32chỗ t8yVm4Trfrên thâ6MhzqGFYn 6MhzqGFYxe bị8yVm4Trf 6MhzqGFYbong tr8yVm4Trfóc l6MhzqGFYộ rhR32a bhR32ên tronhR32g mhR32àu đỏ8yVm4Trf 6MhzqGFYbầm và6MhzqGFY nhR32hững v8yVm4Trfết x6MhzqGFYước lạhR32 thR32ựa 8yVm4Trfnhững vết8yVm4Trf cào.

P8yVm4Trfhía 6MhzqGFYtrên đầu6MhzqGFY hR32kính chắnhR32 ghR32ió có6MhzqGFY mhR32ột cái8yVm4Trf bả6MhzqGFYng điệ6MhzqGFYn tử,hR32 liênhR32 thR32ục chạ6MhzqGFYy 6MhzqGFYmột dòn8yVm4Trfg c6MhzqGFYhữ “C8yVm4TrfON Đ6MhzqGFYƯỜNG 8yVm4TrfDẪN hR32TỚI ƯỚC8yVm4Trf MƠ”.8yVm4Trf Bên6MhzqGFY góc6MhzqGFY phhR32ải là8yVm4Trf co6MhzqGFYn s6MhzqGFYố “38yVm4Trf6” bằhR32ng kihR32m l6MhzqGFYoại, n8yVm4Trfhưng s6MhzqGFYố “6”8yVm4Trf 8yVm4Trflại bịhR32 hR32rơi hR32ra 8yVm4Trfvà q6MhzqGFYuay 6MhzqGFYngược l6MhzqGFYại t8yVm4Trfrở thànhR32h s8yVm4Trfố “9”.

hR32Mọi n6MhzqGFYgười 6MhzqGFYlần lượt6MhzqGFY bướhR32c 8yVm4Trflên x8yVm4Trfe, h8yVm4Trfắn hR32cũng vậy.

hR32- K6MhzqGFYhe 6MhzqGFYke hR32ke k8yVm4Trfe ke...

Một tiế8yVm4Trfng cười6MhzqGFY như6MhzqGFY tiếng6MhzqGFY cào6MhzqGFY mó6MhzqGFYng lên8yVm4Trf 8yVm4Trfbảng cấuhR32 6MhzqGFYvào 8yVm4Trftai n6MhzqGFYgười hR32đối diện8yVm4Trf 8yVm4Trfcất lên.

NgồihR32 ởhR32 g8yVm4Trfhế tài6MhzqGFY xế6MhzqGFY 8yVm4Trflà một6MhzqGFY 8yVm4Trfngười 6MhzqGFYđàn ô8yVm4Trfng bậ8yVm4Trfn mộthR32 c8yVm4Trfái 8yVm4Trfáo đen8yVm4Trf hR32dày, rhR32ũ xuốn8yVm4Trfg tậ8yVm4Trfn châ6MhzqGFYn trônhR32g chẳng8yVm4Trf 6MhzqGFYkhác 8yVm4Trfgì 8yVm4Trftúp lều.hR32 8yVm4TrfĐôi mắ8yVm4Trft lãohR32 hR32ta 8yVm4Trfsâu hoắm,8yVm4Trf đ8yVm4Trfen thR32hui chỉ6MhzqGFY hR32có một6MhzqGFY đố6MhzqGFYm 8yVm4Trfsáng chi6MhzqGFYếu r6MhzqGFYa giống6MhzqGFY nh8yVm4Trfư đènhR32 hR32pha, xoá8yVm4Trfy th8yVm4Trfẳng 8yVm4Trfvào tron8yVm4Trfg thR32âm ng6MhzqGFYười đố6MhzqGFYi dihR32ện. Tr8yVm4Trfên đhR32ầu lã6MhzqGFYo đ8yVm4Trfội mhR32ột chiếc6MhzqGFY mũ6MhzqGFY 6MhzqGFYxô q8yVm4Trfuá khổ8yVm4Trf 8yVm4Trfcó phần8yVm4Trf s6MhzqGFYờn ráchhR32, bạ6MhzqGFYc màuhR32, chR32he mấthR32 6MhzqGFYđi ph8yVm4Trfần trán8yVm4Trf vàhR32 thR32óc. hR32Khi hhR32ắn b8yVm4Trfước l6MhzqGFYên xehR32, 8yVm4Trflão qu8yVm4Trfay sa6MhzqGFYng nhhR32ìn, 6MhzqGFYnhe cái6MhzqGFY m6MhzqGFYiệng chứa6MhzqGFY chằn8yVm4Trfg chịthR32 nhữhR32ng cáihR32 răn6MhzqGFYg hR32dài 6MhzqGFYhơn cả6MhzqGFY ng6MhzqGFYón út,6MhzqGFY khi6MhzqGFYến khuôn8yVm4Trf mặhR32t vốn8yVm4Trf hR32dĩ đã8yVm4Trf dhR32ài sọchR32, lạ8yVm4Trfi bị6MhzqGFY khR32éo 8yVm4Trfgiãn rhR32a thêm.

- Xin hR32chào vhR32ị khách8yVm4Trf t8yVm4Trfhứ m6MhzqGFYười 6MhzqGFYba hR32quý giá!

Theo 6MhzqGFYsau giọnghR32 n8yVm4Trfói có8yVm4Trf 8yVm4Trfphần rhR32ên rỉ8yVm4Trf vớ6MhzqGFYi m8yVm4Trfột âm8yVm4Trf lượnghR32 cahR32o hR32là một6MhzqGFY h6MhzqGFYơi thở8yVm4Trf t8yVm4Trfanh tưở8yVm4Trfi 6MhzqGFYhôi t6MhzqGFYhối. Tro8yVm4Trfng một8yVm4Trf k8yVm4Trfhoảnh khắc,8yVm4Trf bản8yVm4Trf nănghR32 khihR32ến hắnhR32 hơi6MhzqGFY chu6MhzqGFYn mũ8yVm4Trfi lại.hR32 8yVm4TrfQuay đầu6MhzqGFY, hắhR32n b6MhzqGFYước 6MhzqGFYra phía8yVm4Trf cuốhR32i xe8yVm4Trf, thR32ìm mhR32ột chhR32ỗ trống6MhzqGFY đ8yVm4Trfể nghR32ồi xuống.

C6MhzqGFYhiếc x6MhzqGFYe g6MhzqGFYầm nhẹ,8yVm4Trf r6MhzqGFYun rẩy6MhzqGFY ph6MhzqGFYả 6MhzqGFYmột ngụm8yVm4Trf khói6MhzqGFY đe8yVm4Trfn rồi6MhzqGFY xuấ6MhzqGFYt phát.6MhzqGFY SahR32u k8yVm4Trfhi hR32qua thê6MhzqGFYm 8yVm4Trfmột vài8yVm4Trf trạm8yVm4Trf dừng6MhzqGFY đón6MhzqGFY kh8yVm4Trfách liề6MhzqGFYn r6MhzqGFYẽ và8yVm4Trfo c6MhzqGFYon đườn8yVm4Trfg độ8yVm4Trfc đhR32ạo ôm6MhzqGFY gọn8yVm4Trf lấhR32y v8yVm4Trfách núi.

Nhữn8yVm4Trfg 8yVm4Trfcơn gi8yVm4Trfó 6MhzqGFYsắc bé8yVm4Trfn kh8yVm4Trfứa vàohR32 ô8yVm4Trf c6MhzqGFYửa sổ8yVm4Trf của8yVm4Trf xe8yVm4Trf, t6MhzqGFYiếng lị8yVm4Trfch kịchhR32, l8yVm4Trfật ph8yVm4Trfật hR32càng lúc6MhzqGFY 8yVm4Trfcàng lớn.8yVm4Trf Trên8yVm4Trf mặ8yVm4Trft kínhhR32 từn8yVm4Trfg 8yVm4Trfhơi ghR32ió phả8yVm4Trf 6MhzqGFYlên hR32khiến 8yVm4Trfnó dầ8yVm4Trfn bị8yVm4Trf thR32ô mờhR32 b8yVm4Trfởi m6MhzqGFYàu hR32trắng đục.

- Xin ch8yVm4Trfào cá8yVm4Trfc hành6MhzqGFY khhR32ách th8yVm4Trfân mến!

Người hR32đàn hR32ông độihR32 nó8yVm4Trfn x6MhzqGFYô bỗnghR32 nh6MhzqGFYiên đứn6MhzqGFYg hR32dậy khỏihR32 ghhR32ế tàihR32 xế,8yVm4Trf châ6MhzqGFYn 6MhzqGFYáo x6MhzqGFYê dhR32ịch, kéohR32 lhR32ê dhR32ưới đất,6MhzqGFY khô6MhzqGFYng khR32hác nà8yVm4Trfo một8yVm4Trf t8yVm4Trfúp l8yVm4Trfều 6MhzqGFYdi động.hR32 hR32Đôi hR32mắt lão8yVm4Trf nhR32hư hR32đèn p6MhzqGFYha qué8yVm4Trft q6MhzqGFYua mọhR32i 6MhzqGFYhành khhR32ách trhR32ên xhR32e. hR32Hai khóehR32 miệng6MhzqGFY kéohR32 tậnhR32 đ6MhzqGFYến ma8yVm4Trfng tai6MhzqGFY, lộ8yVm4Trf r6MhzqGFYa hàm6MhzqGFY hR32răng 8yVm4Trfdài, sắt8yVm4Trf 6MhzqGFYnhọn, ch6MhzqGFYằng chịt,6MhzqGFY 8yVm4Trflàm hR32nụ cườhR32i mahR32ng 6MhzqGFYmột 6MhzqGFYsắc thR32hái tởmhR32 lợm.8yVm4Trf TừnghR32 h6MhzqGFYơi t6MhzqGFYhở phả8yVm4Trf r6MhzqGFYa th8yVm4Trfeo từhR32ng 8yVm4Trfcâu nóhR32i ma6MhzqGFYng thhR32eo m8yVm4Trfột mùi8yVm4Trf hhR32ôi th8yVm4Trfối t8yVm4Trfanh tưhR32ởi, tự8yVm4Trfa 6MhzqGFYnhư 8yVm4Trflão đ8yVm4Trfã 8yVm4Trfchứa hà6MhzqGFYng t6MhzqGFYrăm, hR32hàng n8yVm4Trfgàn chR32on c8yVm4Trfhuột ch8yVm4Trfết hR32trong cái8yVm4Trf m6MhzqGFYiệng hR32bồ nông6MhzqGFY đó.

- K6MhzqGFYhe khR32e hR32ke 8yVm4Trfke, hàn8yVm4Trfh trình6MhzqGFY 6MhzqGFYcuộc đời8yVm4Trf củahR32 c8yVm4Trfác q8yVm4Trfuý khách8yVm4Trf hR32đây sắp6MhzqGFY kếthR32 6MhzqGFYthúc. TôhR32i 6MhzqGFYchân thàn6MhzqGFYh cả8yVm4Trfm ơ6MhzqGFYn vìhR32 c8yVm4Trfác b6MhzqGFYạn 8yVm4Trfđã t8yVm4Trfin 8yVm4Trftưởng 6MhzqGFYvà hR32sử dhR32ụng chuy8yVm4Trfến 8yVm4Trfxe c6MhzqGFYủa ch6MhzqGFYúng tôhR32i. Tô6MhzqGFYi 6MhzqGFYchắc chắn8yVm4Trf sẽ6MhzqGFY đưhR32a cá6MhzqGFYc bạhR32n đến8yVm4Trf vớihR32 ướ6MhzqGFYc mơ..hR32. ỞhR32 ThR32HẾ hR32GIỚI 8yVm4TrfBÊN KIhR32A. KhR32he k8yVm4Trfe 8yVm4Trfke khR32e ke.

LãhR32o t8yVm4Trfa ghR32ằn giọnhR32g, 6MhzqGFYtiếng cườihR32 6MhzqGFYđiên cuồng6MhzqGFY cấthR32 lên.

Tay lái8yVm4Trf khôn6MhzqGFYg 6MhzqGFYcòn người8yVm4Trf điềhR32u khiể8yVm4Trfn, trhR32ở nhR32ên lỏn8yVm4Trfg l8yVm4Trfẻo, n8yVm4Trfhưng mộ6MhzqGFYt sứ6MhzqGFYc mạnh6MhzqGFY v8yVm4Trfô hì8yVm4Trfnh nào6MhzqGFY đó6MhzqGFY v8yVm4Trfẫn đanhR32g nh6MhzqGFYấn chR32hặt hR32chân gahR32, 6MhzqGFYkhiến 8yVm4Trfchiếc 8yVm4Trfxe 6MhzqGFYdi chuyển6MhzqGFY v8yVm4Trfới tốc8yVm4Trf độ8yVm4Trf ngà8yVm4Trfy càn6MhzqGFYg 6MhzqGFYcao hơn.
Chiếc8yVm4Trf x6MhzqGFYe kh8yVm4Trfông ngần6MhzqGFY n6MhzqGFYgại t8yVm4Trfông thẳhR32ng hR32vào mộthR32 6MhzqGFYvách hR32đá, đầu6MhzqGFY 8yVm4Trfxe mó6MhzqGFYp đihR32. Nh8yVm4Trfững mảhR32nh kiếnghR32 vhR32ỡ hR32và ki8yVm4Trfm l8yVm4Trfoại c6MhzqGFYong, g6MhzqGFYãy 8yVm4Trfđâm t6MhzqGFYhẳng 6MhzqGFYvào c8yVm4Trfơ th6MhzqGFYể lã6MhzqGFYo tài6MhzqGFY xế.8yVm4Trf Cứ8yVm4Trf n8yVm4Trfgỡ l8yVm4Trfão s6MhzqGFYẽ ngã8yVm4Trf xuốn6MhzqGFYg vàhR32 nhR32ằm b8yVm4Trfất đ8yVm4Trfộng trê8yVm4Trfn 6MhzqGFYmột vũnhR32g m8yVm4Trfáu thếhR32 màhR32 c6MhzqGFYơ thR32hể lã8yVm4Trfo bỗng8yVm4Trf 8yVm4Trfhóa thàhR32nh mhR32ột màn8yVm4Trf sươ6MhzqGFYng 6MhzqGFYtan đi6MhzqGFY. T8yVm4Trfrong 8yVm4Trfkhông giahR32n lhR32úc nàyhR32 vẫn6MhzqGFY c8yVm4Trfòn van8yVm4Trfg vọng6MhzqGFY lại8yVm4Trf tiếng6MhzqGFY cười ghê rợn như một bản nhạc với một giai điệu khủng khiếp đưa tiễn con người trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. 

“RẦM RẦM...”

Sau khi tông vào vách đá với tốc độ cao, rồi bị phản lực lại văng nhẹ lên, lăn dài đến miệng vực. Chiếc xe chông chênh cố níu lấy mặt đất cứng rắn, nhưng phần đầu chúi xuống vực lại nặng nề đổ xuống. Chiếc xe buýt nhanh chóng rơi tự do xuống vực sâu không thấy đáy.