You are here

Chủng dị biệt - Chương 001

Chương 1pRCMWd: Mồi.

CMtsMjwhiếc giưpRCMWdờng cMtsMjwũ kĩra pRCMWdrên nhẹxUeqSn rakhi hắnpRCMWd xUeqSnngồi dậy.ra CxUeqSnái nMtsMjwệm gxUeqSnià cỗi,MtsMjw bạcMtsMjw màu,pRCMWd xUeqSnthiếu đpRCMWdộ đàMtsMjwn hồpRCMWdi nhănxUeqSn nhúMtsMjwm lxUeqSnại. TronxUeqSng đầupRCMWd hMtsMjwắn pRCMWdtruyền đxUeqSnến cơnMtsMjw đarau nhpRCMWdức, cxUeqSnó chútra MtsMjwcảm xUeqSngiác mơra hồ.pRCMWd MtsMjwĐưa taray xpRCMWdoa nhpRCMWdẹ thápRCMWdi dưMtsMjwơng nhưngxUeqSn dưxUeqSnờng pRCMWdnhư rakhông racó mấyMtsMjw ratác dụnrag. MệtxUeqSn mMtsMjwỏi đỡMtsMjw lấyra đầu,pRCMWd hắnpRCMWd MtsMjwngồi yêMtsMjwn tMtsMjwrên giườnpRCMWdg, mắtpRCMWd hraờ hữMtsMjwng nhắmxUeqSn xUeqSnlại. Krahẽ thởpRCMWd xUeqSndài, hắnra npRCMWdghe nhịMtsMjwp pRCMWdtim rađang đậpxUeqSn MtsMjwvồn vãra bấtxUeqSn aMtsMjwn, cảxUeqSnm giápRCMWdc nhưra cpRCMWdơ ngựpRCMWdc xUeqSndần cxUeqSno MtsMjwlại, mxUeqSnột trảixUeqSn ngxUeqSnhiệm lạxUeqSn xpRCMWdâm cMtsMjwhiếm cơra thể.

Hai MtsMjwtay ômpRCMWd chặtxUeqSn ralấy đầu,ra hraắn cpRCMWdo ngpRCMWdười lại,pRCMWd chậmpRCMWd xUeqSnrãi mMtsMjwở mắMtsMjwt rara. MộxUeqSnt tờpRCMWd giấpRCMWdy, đxUeqSnúng xUeqSnhơn ralà pRCMWdmột tờMtsMjw MtsMjwquảng cáMtsMjwo thxUeqSnu hútra sựMtsMjw chúxUeqSn raý craủa hMtsMjwắn nraằm ipRCMWdm ralìm dướixUeqSn đất.MtsMjw pRCMWdHắn MtsMjwkhông biếpRCMWdt txUeqSnờ MtsMjwquảng racáo MtsMjwnày xUeqSnlà xUeqSngì xUeqSnhay lấxUeqSny đMtsMjwược xUeqSnở rađâu, nhưnpRCMWdg racũng MtsMjwtò ramò nhặtxUeqSn lMtsMjwên xem.

HìnhxUeqSn ảnhMtsMjw trêpRCMWdn tờra MtsMjwquảng xUeqSncáo rMtsMjwất kxUeqSnì xUeqSnlạ, xUeqSnchúng lxUeqSniên tụxUeqSnc xUeqSndi động,pRCMWd vặMtsMjwn xUeqSnvẹo mơra hồ,xUeqSn đủxUeqSn hpRCMWdình tpRCMWdhù kìra quáixUeqSn. Đraôi khxUeqSni MtsMjwlà hìnhpRCMWd ảnMtsMjwh xUeqSntên hềra nMtsMjwhe hxUeqSnàm răngra sắtxUeqSn nMtsMjwhọn vớipRCMWd khuraôn mặtxUeqSn mraéo MtsMjwmó, lxUeqSnúc MtsMjwlà hraình ảxUeqSnnh xMtsMjwương rasọ nxUeqSnứt MtsMjwra, vraỡ nápRCMWdt. xUeqSnNhưng cpRCMWdhung raquy tờpRCMWd quảngMtsMjw cáMtsMjwo vẫMtsMjwn hraiện lênpRCMWd mMtsMjwột dònxUeqSng chữMtsMjw to.

CHUYẾN MtsMjwXE pRCMWdSỐ 36,CMtsMjwon đMtsMjwường dẫnpRCMWd đpRCMWdến MtsMjwước mơ”

Bỗng nhiênxUeqSn racơn xUeqSnđau tronrag đầura dịuxUeqSn điMtsMjw hẳnra. HắnxUeqSn nắmra chặtxUeqSn traờ quảngxUeqSn cáopRCMWd đếMtsMjwn nhănMtsMjw nhúm.

- Ước mơ?

Bất giraác, hắnxUeqSn txUeqSnhì thầm.

Hắn đứxUeqSnng phắtMtsMjw dậy,MtsMjw khoácra chiếcra áMtsMjwo xUeqSngió mpRCMWdàu xUeqSnxám txUeqSnro, pRCMWdnhặt pRCMWdcái xUeqSnquần xUeqSnjean rpRCMWdơi dpRCMWdưới đấtMtsMjw mặcpRCMWd vraào. TMtsMjwrùm mũpRCMWd pRCMWdáo lênpRCMWd đầMtsMjwu, hắnpRCMWd đưraa mpRCMWdắt nhxUeqSnìn pRCMWdkhắp căxUeqSnn prahòng MtsMjwnhỏ MtsMjwbé, cxUeqSnũ kĩ.ra MặxUeqSnc dùpRCMWd pRCMWdđã xUeqSnở nơira xUeqSnđây hơnxUeqSn xUeqSnmột nămMtsMjw xUeqSnrồi, nhưxUeqSnng hpRCMWdắn chxUeqSnợt nhậnMtsMjw rpRCMWda MtsMjwvà tựra hỏi...MtsMjw liệMtsMjwu đóxUeqSn pRCMWdcó phảira ralà sraống không?

Đưa tpRCMWday vMtsMjwặn nắmra xUeqSncửa, cáMtsMjwnh cửapRCMWd rítpRCMWd nhẹxUeqSn mởxUeqSn rara. pRCMWdHắn hướngMtsMjw tớrai xUeqSnnhững xUeqSnbậc rathang cũxUeqSn đểpRCMWd rađi xrauống ranhà dưới.

- Lão graià chếMtsMjwt tpRCMWdiệt, lãoMtsMjw pRCMWdgià thpRCMWdối, ôxUeqSnng rpRCMWdước ởMtsMjw đârau mộxUeqSnt thằpRCMWdng lưpRCMWdời chxUeqSnảy thraây vềMtsMjw, suốtMtsMjw rangày ănMtsMjw rangủ, khôxUeqSnng thMtsMjwì chườngra cáira mặtxUeqSn đưaxUeqSn đámMtsMjw ra...

TiếpRCMWdng cxUeqSnàm rraàm vớMtsMjwi cpRCMWdường độra cMtsMjwao kèmMtsMjw thxUeqSneo tipRCMWdếng MtsMjwdao đềMtsMjwu đặran nặnMtsMjwg ranề rachặt xuxUeqSnống mraiếng thpRCMWdịt tpRCMWdo đraặt trraên tấmxUeqSn xUeqSnthớt gỗxUeqSn đãra hìMtsMjwnh rathành pRCMWdnhiều vếtMtsMjw thMtsMjwẹo rasâu. NxUeqSnó nhraư mộtxUeqSn gMtsMjwiai đraiệu vanrag ralên đraều đặMtsMjwn, liêran traục trxUeqSna tấran ngưraời nghxUeqSne. NgườiMtsMjw đànxUeqSn bàpRCMWd cxUeqSnó phầnra mpRCMWdập mạp,xUeqSn khuMtsMjwôn mMtsMjwặt rahiện vẻxUeqSn cáupRCMWd kỉnhMtsMjw, độMtsMjwc MtsMjwác, trraút hxUeqSnết xUeqSnsức mạnhra xuốngpRCMWd miếnMtsMjwg thxUeqSnịt dày.

- ... HpRCMWdừ xUeqSnhừ, rướcra cáxUeqSni củxUeqSna nợra vraề rarồi bắtpRCMWd pRCMWdcái thânMtsMjw gpRCMWdià nàyMtsMjw phụcMtsMjw vMtsMjwụ pRCMWdhai chúxUeqSn xUeqSncháu ôrang. Hừra pRCMWdhừ, saxUeqSno thraằng ranhóc ấyxUeqSn khôxUeqSnng chMtsMjwết MtsMjwphơi rathây npRCMWdgoài xUeqSnđường lrauôn đi,xUeqSn sốMtsMjwng txUeqSnốn cơmxUeqSn tốnpRCMWd nước...

Bên MtsMjwchiếc gpRCMWdhế bốpRCMWd đanpRCMWdg đunrag đưara kẽpRCMWdo kẹpRCMWdt, mộtMtsMjw nMtsMjwgười đxUeqSnàn ôMtsMjwng ốmxUeqSn oxUeqSn, xMtsMjwanh xxUeqSnao, đpRCMWdặt pRCMWdtờ rabáo đarang đọcMtsMjw xuốngMtsMjw đùi,MtsMjw khóepRCMWd miệMtsMjwng mépRCMWdo xệMtsMjw nói.

- Bà nxUeqSnói làmra sMtsMjwao vraậy, anxUeqSnh chraị traôi chết,MtsMjw tiềnpRCMWd braạc cũnMtsMjwg đMtsMjwể lraại hếtra chpRCMWdo nxUeqSnó, MtsMjwkhông pRCMWdđể lxUeqSnại cMtsMjwho thằngra MtsMjwem ruộtra ranày phầxUeqSnn nàxUeqSno. Nếrau tôrai khônxUeqSng cắnpRCMWd MtsMjwrăng xUeqSnrước MtsMjwnó vềpRCMWd thxUeqSnì hànpRCMWdg thraáng lấyMtsMjw đâura rxUeqSna tpRCMWdiền craho MtsMjwbà đánhMtsMjw bạcpRCMWd. MỗipRCMWd thárang rata MtsMjwkhông lpRCMWdàm gMtsMjwì ramà vẫnra pRCMWdcó tiềran xài,ra bpRCMWdà còran muốxUeqSnn gìMtsMjw nữa?

- Tiền, tiềnpRCMWd craái cxUeqSnon rakhỉ, xUeqSnnội nhìnMtsMjw craái xUeqSnbản mặpRCMWdt xUeqSnnó lraà MtsMjwtôi thpRCMWdua bạxUeqSnc, toànxUeqSn cúngpRCMWd tiềnMtsMjw thôixUeqSn. Hừra pRCMWdcó crahút tiềnpRCMWd chpRCMWdo làMtsMjw hMtsMjway lắmra saopRCMWd? ChếtpRCMWd cMtsMjwũng khôngMtsMjw đểra lạixUeqSn gì.pRCMWd CảxUeqSn ôpRCMWdng giàpRCMWd nhpRCMWdà xUeqSnông nữMtsMjwa, tôpRCMWdi kxUeqSnhông biếxUeqSnt ôngxUeqSn cóxUeqSn thựpRCMWdc sMtsMjwự lxUeqSnà họxUeqSn xUeqSnVũ khôngxUeqSn, haray chỉpRCMWd lMtsMjwà mộtra tpRCMWdhằng copRCMWdn hoang.

“RẦM.”

pRCMWdNgười MtsMjwđàn ôpRCMWdng độrat ranhiên MtsMjwvới lMtsMjwấy hộMtsMjwp dụngxUeqSn cụxUeqSn đarang nraằm MtsMjwim lMtsMjwìm dxUeqSnưới chânra ghế,MtsMjw xUeqSnném vềxUeqSn pRCMWdphía ngưxUeqSnời đànpRCMWd bMtsMjwà. TuMtsMjwy chpRCMWdỉ vừMtsMjwa chạram gót,ra nhưngxUeqSn MtsMjwvẫn khônMtsMjwg pRCMWdtránh MtsMjwkhỏi rakhiến ngưMtsMjwời đàran bxUeqSnà tứpRCMWdc giậxUeqSnn. TiếngMtsMjw xUeqSnchặt pRCMWddao lMtsMjwên thớxUeqSnt đềupRCMWd đặxUeqSnn bỗnpRCMWdg pRCMWdim bặtMtsMjw. BMtsMjwà MtsMjwta quapRCMWdy lạixUeqSn, tMtsMjwrừng đôiMtsMjw ramắt dữxUeqSn tợran lênMtsMjw, txUeqSnhuận tapRCMWdy đexUeqSnm pRCMWdcon radao chặtpRCMWd khổra trao nxUeqSném traới. MMtsMjway mắnpRCMWd mộtpRCMWd cáchxUeqSn kpRCMWdì lạpRCMWd làMtsMjw npRCMWdó chpRCMWdỉ spRCMWdượt qMtsMjwua xUeqSnmặt ôngra xUeqSnta xUeqSntạo tpRCMWdhành mộMtsMjwt pRCMWdđường chỉra MtsMjwđỏ. NgườpRCMWdi đànxUeqSn ôngxUeqSn hoảngxUeqSn sợ,MtsMjw đôixUeqSn cMtsMjwhân ruMtsMjwn rẩy,MtsMjw bấtMtsMjw lựrac khuỵMtsMjwu pRCMWdxuống, mồpRCMWd hôpRCMWdi tuônMtsMjw pRCMWdra ướrat cảxUeqSn mraột mảnxUeqSng árao. ĐMtsMjwôi mắtxUeqSn pRCMWdlão kpRCMWdhó tMtsMjwin nhìpRCMWdn vợMtsMjw mxUeqSnình, dướiMtsMjw hárang làMtsMjw mộtra mảxUeqSnnh ướtra đẫmra bốcra pRCMWdmùi khai.

“BỐP... BỐP.”

NMtsMjwgười đxUeqSnàn bpRCMWdà dườngMtsMjw nhưxUeqSn pRCMWdchưa nMtsMjwguôi giậpRCMWdn, pMtsMjwhủi taray xUeqSnlên cáMtsMjwi ratạp pRCMWddề bẩran thMtsMjwỉu. pRCMWdBà txUeqSna bưxUeqSnớc từngMtsMjw bướcra nặngra trịchxUeqSn tớiMtsMjw, đôxUeqSni pRCMWdtay chắcra thịtMtsMjw giMtsMjwơ rMtsMjwa, nắmra racổ ápRCMWdo ngMtsMjwười đànMtsMjw ôpRCMWdng, nhấcMtsMjw lpRCMWdên khMtsMjwỏi mặtra đấtra, lixUeqSnên tụcxUeqSn đấxUeqSnm vraào mMtsMjwặt ôngpRCMWd pRCMWdta. xUeqSnÔng tMtsMjwa khraông hềxUeqSn cóMtsMjw xUeqSnnửa đraiểm kpRCMWdháng cự,ra pRCMWdkhuôn xUeqSnmặt pRCMWdxuất hipRCMWdện nhiềuxUeqSn rađốm máuMtsMjw xUeqSnme, raméo ramó MtsMjwdần vìMtsMjw sMtsMjwưng tpRCMWdấy. LãoMtsMjw rata vừaxUeqSn kMtsMjwhóc vừara lpRCMWda pRCMWdhét, rêMtsMjwn rỉ.ra Đáranh đếnpRCMWd lúpRCMWdc giậnxUeqSn dữMtsMjw đMtsMjwã vơxUeqSni braớt, MtsMjwbà pRCMWdta txUeqSnhuận tipRCMWdện pRCMWdquăng ngpRCMWdười đàran ôMtsMjwng đi.

Khi hắnxUeqSn đipRCMWd tớxUeqSni bậcMtsMjw thraang pRCMWdcuối cxUeqSnùng, nxUeqSngười đànpRCMWd MtsMjwông xUeqSncũng bịra vMtsMjwăng tớiMtsMjw xUeqSnđó. Hắran lạnhMtsMjw lùMtsMjwng lixUeqSnếc xuraống ôxUeqSnng txUeqSna vớira tháipRCMWd độra khipRCMWdnh mixUeqSnệt nhpRCMWdư gặxUeqSnp phảira mộtMtsMjw copRCMWdn giMtsMjwán. Sốngra trMtsMjwong cănpRCMWd npRCMWdhà MtsMjwnhỏ braé này,MtsMjw nhữngpRCMWd lờixUeqSn xUeqSnkhó nghera, chửpRCMWdi rủxUeqSna khôngMtsMjw lýxUeqSn gpRCMWdì hraắn khôMtsMjwng ngMtsMjwhe thấy,ra nxUeqSnhưng hắnMtsMjw cpRCMWdũng sớmMtsMjw khôngMtsMjw mraấy quaran tâxUeqSnm npRCMWdữa. HắnMtsMjw coMtsMjwi ônxUeqSng MtsMjwta npRCMWdhư kxUeqSnhông txUeqSnồn tạiMtsMjw màMtsMjw bướcpRCMWd raqua, đipRCMWd thẳngpRCMWd tớxUeqSni racửa chính,ra xỏra nhanxUeqSnh đraôi giàpRCMWdy vàrao rarồi rara MtsMjwkhỏi nhà,ra bỏMtsMjw lạipRCMWd tiếnpRCMWdg cMtsMjwhửi bớixUeqSn racủa nragười đànMtsMjw MtsMjwbà racòn đangpRCMWd văngra vẳnxUeqSng phípRCMWda sxUeqSnau lưng.

•••••••••

Hắn chậmra rraãi bxUeqSnước đi.xUeqSn raCon đườnpRCMWdg manpRCMWdg đếpRCMWdn xUeqSncho ngườrai tMtsMjwa sựMtsMjw tĩnxUeqSnh lMtsMjwặng đếnra lpRCMWdạ kỳ,pRCMWd hơrai pRCMWdthở dưxUeqSnờng nrahư cũngxUeqSn cxUeqSnô rađơn hơnpRCMWd. BốnxUeqSn phíaxUeqSn txUeqSniêu điềupRCMWd, khôxUeqSnng mraột bóngMtsMjw người,pRCMWd mọira xUeqSnsự xUeqSnvật đMtsMjwều ngưnpRCMWdg đọrang lạMtsMjwi, khMtsMjwông kMtsMjwhí cũrang thêram mxUeqSnột tpRCMWdầng lMtsMjwạnh lẽo.MtsMjw Xunrag quanrah rahắn lMtsMjwà MtsMjwmột tấmxUeqSn mànxUeqSn sươxUeqSnng mraù ôram gọnMtsMjw lấyMtsMjw khôMtsMjwng giaran dpRCMWdày đặc,MtsMjw lpRCMWdàm chxUeqSno cxUeqSnon đườngpRCMWd trpRCMWdông xUeqSnnhư đangpRCMWd kéxUeqSno dMtsMjwài vMtsMjwô tậMtsMjwn, kMtsMjwhông hMtsMjwề cópRCMWd điểmra kếtMtsMjw thpRCMWdúc.

KhôxUeqSnng hiểuxUeqSn sarao trorang đầxUeqSnu hraắn chpRCMWdỉ rahình thànhxUeqSn mộtxUeqSn ýra nghĩ,xUeqSn thứpRCMWd mMtsMjwà MtsMjwnhư đưraợc iMtsMjwn dpRCMWdấu bằngra mộxUeqSnt rathanh pRCMWdsắt nuxUeqSnng nópRCMWdng rằngxUeqSn “phảixUeqSn bưraớc vềra pMtsMjwhía pRCMWdtrước”. ÁxUeqSnnh sáMtsMjwng trarong mắxUeqSnt hắnra dườngra nhraư lặxUeqSnng rađi, vụtra tắpRCMWdt, rakhiến hắpRCMWdn khônrag khácra gxUeqSnì ramột cpRCMWdái xárac khôngxUeqSn hồn.xUeqSn pRCMWdTừng bưxUeqSnớc chânxUeqSn cpRCMWdũng ranhư từMtsMjwng nhịrap thở,xUeqSn haray MtsMjwlà từMtsMjwng vòngra tuầnpRCMWd hoàpRCMWdn củapRCMWd ramáu xUeqSnduy tMtsMjwrì sựpRCMWd sốngra cMtsMjwho MtsMjwcơ MtsMjwthể, khpRCMWdiến xUeqSnhắn đềuxUeqSn đặnpRCMWd xUeqSnbước crahân MtsMjwvề phMtsMjwía pRCMWdtrước. TựxUeqSna nhưMtsMjw pRCMWdđiều pRCMWdđó trởMtsMjw thàranh mraột điềuxUeqSn txUeqSnất yếuMtsMjw ratrong quxUeqSná trìnpRCMWdh sốnMtsMjwg lúpRCMWdc nàyMtsMjw racủa hMtsMjwắn. HướnxUeqSng đpRCMWdi mMtsMjwơ hồra, kMtsMjwhông đpRCMWdích đến,ra nhưrang cơMtsMjw tpRCMWdhể hắnra yêxUeqSnn tĩnhpRCMWd, braình thpRCMWdản kìMtsMjw pRCMWdlạ. TừnpRCMWdg hơiMtsMjw thởra raphả rraa mộtMtsMjw màpRCMWdu trMtsMjwắng MtsMjwđục rahòa mpRCMWdình vàpRCMWdo làran sưxUeqSnơng xUeqSnmù. MànpRCMWd sraương trắpRCMWdng đụcpRCMWd giốnxUeqSng nhxUeqSnư mộxUeqSnt racon mxUeqSnảnh thúxUeqSn MtsMjwđang pRCMWdnuốt chửngpRCMWd lấyxUeqSn hắn.

Craứ rathế bàpRCMWdn châxUeqSnn hắxUeqSnn đềuMtsMjw đặnxUeqSn bưraớc pRCMWdtới. MtsMjwHơi thởxUeqSn nMtsMjwặng nhọcMtsMjw hơnpRCMWd, đôpRCMWdi cxUeqSnhân dầxUeqSnn xUeqSntê lraại vìpRCMWd mpRCMWdỏi mệt.MtsMjw HắnMtsMjw ranuốt khMtsMjwan liênpRCMWd tụMtsMjwc dxUeqSno cxUeqSnổ rahọng xUeqSnkhô rpRCMWdát. NhưngpRCMWd điềuMtsMjw đpRCMWdó khônrag xUeqSnthể khiếnra hắran ngãxUeqSn raquỵ pRCMWdmà radừng pRCMWdlại, MtsMjwnhư mộMtsMjwt thuậpRCMWdt toánxUeqSn pRCMWdđã đượcpRCMWd lxUeqSnập trpRCMWdình sẵn,xUeqSn đôxUeqSni cpRCMWdhân ngoxUeqSnan cườpRCMWdng vẫnpRCMWd tiếMtsMjwp pRCMWdtục bpRCMWdước tới.ra Prahải chxUeqSnăng craó mộtra sxUeqSnức mạMtsMjwnh vôMtsMjw hìMtsMjwnh ởxUeqSn pMtsMjwhía xUeqSntrước, thứpRCMWd đapRCMWdng pRCMWdgiam lMtsMjwỏng tâxUeqSnm tríra vàxUeqSn thúcpRCMWd xUeqSnép rahắn tiraến lên.

KhôxUeqSnng bMtsMjwiết qxUeqSnua bMtsMjwao lâu,ra hắnMtsMjw dừngMtsMjw txUeqSnrước mộMtsMjwt txUeqSnrạm xUeqSnxe rabuýt cũMtsMjw. PhầMtsMjwn xUeqSnmái ravòm vàxUeqSn MtsMjwnhững cộtpRCMWd bxUeqSnằng sắtMtsMjw đềxUeqSnu pRCMWdcó phầnpRCMWd horaen gỉ,MtsMjw đrainh ốcra pRCMWdlung layMtsMjw. Bênra trênpRCMWd pMtsMjwhủ mộtra dànMtsMjw cxUeqSnây raleo dại,xUeqSn rpRCMWdũ xuống.MtsMjw Nhữrang đraóa hoMtsMjwa đỏ,ra rũpRCMWd rượipRCMWd chraảy xupRCMWdống đất.xUeqSn NhpRCMWdìn tổnrag rathể nhMtsMjwư mMtsMjwột bứcMtsMjw MtsMjwtranh xUeqSncũ racó điểpRCMWdm vàMtsMjwi pRCMWdvệt máu.pRCMWd HắMtsMjwn nxUeqSngồi xuốpRCMWdng MtsMjwchiếc ghxUeqSnế ngoàiMtsMjw rMtsMjwìa, ralàm xUeqSnnó xUeqSnvang lêMtsMjwn MtsMjwken két,ra tiMtsMjwếng kMtsMjwim loạrai ngrahiến ravào nhau.

KhuôMtsMjwn mặtra MtsMjwhắn vẫnxUeqSn xUeqSnlãnh đạmMtsMjw, thiếMtsMjwu sraức sốMtsMjwng, ánpRCMWdh mMtsMjwắt vôra hồnMtsMjw khôMtsMjwng MtsMjwđiểm tựMtsMjwa. MtsMjwLát sauxUeqSn, racó mộtMtsMjw MtsMjwvài ngưraời craũng lầpRCMWdn lượtMtsMjw tMtsMjwiến tMtsMjwới MtsMjwtrạm chpRCMWdờ, xUeqSnnhưng khôngpRCMWd gMtsMjwian ixUeqSnm lặpRCMWdng rakhông vìMtsMjw xUeqSnthế màpRCMWd pRCMWdbị MtsMjwphá vỡ.

Từ troxUeqSnng MtsMjwmàn sương,xUeqSn mộrat chiếcra xpRCMWde bxUeqSnuýt mxUeqSnàu vMtsMjwàng đồnxUeqSng hipRCMWdện rapRCMWd, MtsMjwdừng trướrac trạram xUeqSnxe. MtsMjwKhói đMtsMjwen xraì rpRCMWda khrai rachiếc xUeqSnxe txUeqSnhắng lạira, độngMtsMjw pRCMWdcơ gầxUeqSnm nhẹ,MtsMjw bxUeqSnộ phậnxUeqSn giảmra xóMtsMjwc xUeqSnrun lênMtsMjw cầmxUeqSn cập.ra Lraớp spRCMWdơn đraôi cMtsMjwhỗ trênpRCMWd thâxUeqSnn pRCMWdxe bịpRCMWd xUeqSnbong ratróc lpRCMWdộ rpRCMWda pRCMWdbên trraong xUeqSnmàu đỏxUeqSn bMtsMjwầm pRCMWdvà nhữngxUeqSn vếtpRCMWd xxUeqSnước xUeqSnlạ tựapRCMWd nhữngMtsMjw ravết cào.

Phía pRCMWdtrên pRCMWdđầu kíMtsMjwnh MtsMjwchắn gixUeqSnó racó MtsMjwmột cpRCMWdái bảngxUeqSn rađiện tử,MtsMjw liêpRCMWdn ratục chraạy mộrat dòpRCMWdng chpRCMWdữ “MtsMjwCON ĐƯỜNGxUeqSn DpRCMWdẪN TỚIxUeqSn ƯỚpRCMWdC MƠ”pRCMWd. BxUeqSnên xUeqSngóc prahải lraà cpRCMWdon sốra “36MtsMjw” bằngra kxUeqSnim loạira, nhxUeqSnưng pRCMWdsố ra“6” xUeqSnlại bpRCMWdị rarơi rMtsMjwa MtsMjwvà pRCMWdquay ngượcxUeqSn lpRCMWdại trarở thànMtsMjwh sốxUeqSn “9”.

Mọi ngườixUeqSn lầnra ralượt bưpRCMWdớc lxUeqSnên xxUeqSne, hắnpRCMWd cũpRCMWdng vậy.

- KhxUeqSne pRCMWdke kMtsMjwe MtsMjwke ke...

Một tiếrang cpRCMWdười nhpRCMWdư tMtsMjwiếng càopRCMWd mópRCMWdng lraên bpRCMWdảng cxUeqSnấu xUeqSnvào tapRCMWdi ngườipRCMWd đốira diệnpRCMWd racất lên.

NgồiMtsMjw ởpRCMWd ghếpRCMWd tàpRCMWdi xMtsMjwế pRCMWdlà pRCMWdmột nxUeqSngười xUeqSnđàn ônMtsMjwg pRCMWdbận mộtMtsMjw cáxUeqSni ápRCMWdo đxUeqSnen dàxUeqSny, rraũ xuốngxUeqSn tậpRCMWdn rachân trôngxUeqSn chẳMtsMjwng khácpRCMWd gMtsMjwì MtsMjwtúp MtsMjwlều. ĐôipRCMWd MtsMjwmắt pRCMWdlão tpRCMWda xUeqSnsâu hoắm,pRCMWd đraen thurai chỉMtsMjw cópRCMWd mMtsMjwột đốmMtsMjw sángra crahiếu xUeqSnra pRCMWdgiống MtsMjwnhư đènxUeqSn phapRCMWd, xoáyra rathẳng vàxUeqSno tronpRCMWdg pRCMWdtâm ngườira rađối diện.pRCMWd raTrên đầuxUeqSn lãpRCMWdo độipRCMWd mraột chiếcMtsMjw pRCMWdmũ xôMtsMjw quraá khổxUeqSn racó phầnMtsMjw spRCMWdờn xUeqSnrách, bạMtsMjwc ramàu, chpRCMWde mxUeqSnất MtsMjwđi pRCMWdphần tránMtsMjw vraà tócxUeqSn. KhxUeqSni rahắn bướcMtsMjw lênra MtsMjwxe, lxUeqSnão quMtsMjway spRCMWdang nhìnMtsMjw, MtsMjwnhe cápRCMWdi ramiệng crahứa chằngra chịtpRCMWd ranhững MtsMjwcái răngra pRCMWddài hơnxUeqSn cảxUeqSn ngóxUeqSnn úMtsMjwt, khiếnMtsMjw kxUeqSnhuôn ramặt vốnMtsMjw dĩMtsMjw pRCMWdđã dàira sraọc, lạixUeqSn bịpRCMWd kMtsMjwéo gMtsMjwiãn MtsMjwra thêm.

- Xin cpRCMWdhào vxUeqSnị kháchpRCMWd thMtsMjwứ mườxUeqSni xUeqSnba quxUeqSný giá!

Theo MtsMjwsau giMtsMjwọng nóipRCMWd MtsMjwcó phầnpRCMWd xUeqSnrên rỉxUeqSn MtsMjwvới mộtra âmxUeqSn lượngxUeqSn caMtsMjwo lxUeqSnà mộxUeqSnt hơrai thraở ratanh ratưởi hôMtsMjwi pRCMWdthối. TroMtsMjwng mộtpRCMWd khoảranh khắc,xUeqSn bảnpRCMWd nănpRCMWdg khiếnxUeqSn hắnpRCMWd hơxUeqSni xUeqSnchun pRCMWdmũi lMtsMjwại. QuxUeqSnay đxUeqSnầu, hắMtsMjwn bướcxUeqSn rara phíara cuốira xUeqSnxe, traìm xUeqSnmột crahỗ trốngMtsMjw đraể ngxUeqSnồi xuống.

CMtsMjwhiếc raxe gpRCMWdầm MtsMjwnhẹ, xUeqSnrun rẩyMtsMjw ppRCMWdhả mộtxUeqSn MtsMjwngụm kxUeqSnhói đpRCMWden rxUeqSnồi xuấtxUeqSn pMtsMjwhát. Sarau pRCMWdkhi quMtsMjwa txUeqSnhêm mộtxUeqSn vàrai trạmpRCMWd dừngra rađón khxUeqSnách liềnra rẽxUeqSn vraào coMtsMjwn đưraờng độMtsMjwc đạoxUeqSn ômpRCMWd gọMtsMjwn xUeqSnlấy vápRCMWdch núi.

Những xUeqSncơn xUeqSngió sắcMtsMjw xUeqSnbén khpRCMWdứa MtsMjwvào ôxUeqSn MtsMjwcửa sổra củxUeqSna xMtsMjwe, tiếpRCMWdng lịcrah rakịch, MtsMjwlật phMtsMjwật càxUeqSnng lMtsMjwúc càpRCMWdng lớran. TpRCMWdrên mặtMtsMjw MtsMjwkính tpRCMWdừng hơira xUeqSngió phảpRCMWd lênxUeqSn khiMtsMjwến npRCMWdó draần bịpRCMWd MtsMjwtô mờra bởixUeqSn màMtsMjwu trắngpRCMWd đục.

- Xin chàMtsMjwo cápRCMWdc rahành kháchra thpRCMWdân mến!

Ngưraời đàran ônMtsMjwg độira npRCMWdón xôMtsMjw bỗngxUeqSn ranhiên MtsMjwđứng dậyra khxUeqSnỏi ghxUeqSnế xUeqSntài xpRCMWdế, pRCMWdchân árao xMtsMjwê dịch,MtsMjw kxUeqSnéo lêra pRCMWddưới đất,ra MtsMjwkhông kháMtsMjwc nxUeqSnào pRCMWdmột túpxUeqSn ralều dxUeqSni độngpRCMWd. ĐMtsMjwôi mắpRCMWdt lMtsMjwão nhưra đènra phpRCMWda qupRCMWdét quxUeqSna mọixUeqSn hànrah khácpRCMWdh trêpRCMWdn raxe. Hraai kMtsMjwhóe miệxUeqSnng kMtsMjwéo tpRCMWdận đMtsMjwến marang taixUeqSn, lộMtsMjw rxUeqSna hàpRCMWdm rănxUeqSng dàipRCMWd, xUeqSnsắt MtsMjwnhọn, cxUeqSnhằng chịt,xUeqSn làpRCMWdm nụra cườMtsMjwi marang MtsMjwmột sắcra thpRCMWdái txUeqSnởm lợm.ra TpRCMWdừng hraơi txUeqSnhở pxUeqSnhả xUeqSnra thexUeqSno từngxUeqSn câupRCMWd xUeqSnnói manpRCMWdg traheo mộtMtsMjw mùiMtsMjw hôMtsMjwi thốpRCMWdi ratanh tưởxUeqSni, tựapRCMWd nhraư lãoMtsMjw đraã chMtsMjwứa xUeqSnhàng trăm,MtsMjw hànrag ngàran coxUeqSnn rachuột chếrat tronMtsMjwg cMtsMjwái ramiệng braồ nôMtsMjwng đó.

- xUeqSnKhe xUeqSnke kxUeqSne kxUeqSne, MtsMjwhành trraình cuộpRCMWdc đờiMtsMjw cpRCMWdủa craác quxUeqSný kháMtsMjwch đMtsMjwây MtsMjwsắp kếtMtsMjw rathúc. TôpRCMWdi cxUeqSnhân thànhra cảmra ơnMtsMjw vìpRCMWd cápRCMWdc bạnra MtsMjwđã tiran tưởxUeqSnng vàpRCMWd sửMtsMjw dụngxUeqSn crahuyến pRCMWdxe củpRCMWda MtsMjwchúng tôpRCMWdi. xUeqSnTôi chắcMtsMjw chắnpRCMWd sẽpRCMWd đưraa cáxUeqSnc bạnMtsMjw đếnpRCMWd vớixUeqSn ướcpRCMWd mơ..ra. ỞMtsMjw THraẾ GIỚpRCMWdI MtsMjwBÊN KxUeqSnIA. KMtsMjwhe pRCMWdke kMtsMjwe MtsMjwke ke.

Lão MtsMjwta gằMtsMjwn giọnMtsMjwg, tiếnxUeqSng cườiMtsMjw đxUeqSniên racuồng xUeqSncất lên.

Tay láMtsMjwi MtsMjwkhông cxUeqSnòn ngxUeqSnười đraiều MtsMjwkhiển, xUeqSntrở pRCMWdnên lỏnrag lẻo,xUeqSn xUeqSnnhưng mộtxUeqSn rasức mạnMtsMjwh vxUeqSnô hìnhra nraào pRCMWdđó vxUeqSnẫn đangxUeqSn nrahấn chặxUeqSnt crahân raga, khiếnMtsMjw chraiếc xUeqSnxe pRCMWddi cpRCMWdhuyển vớipRCMWd tốcpRCMWd độxUeqSn ngxUeqSnày racàng caMtsMjwo hơn.
Chiếc xpRCMWde khôxUeqSnng ngầpRCMWdn nxUeqSngại tônpRCMWdg tMtsMjwhẳng vàoxUeqSn mộMtsMjwt xUeqSnvách đá,ra đầuMtsMjw xUeqSnxe móxUeqSnp xUeqSnđi. NhxUeqSnững mảnxUeqSnh kiếngMtsMjw vỡpRCMWd vàra kixUeqSnm loraại cxUeqSnong, graãy đxUeqSnâm trahẳng vMtsMjwào cơpRCMWd thxUeqSnể pRCMWdlão tàixUeqSn xế.xUeqSn Cứra ngpRCMWdỡ lMtsMjwão sMtsMjwẽ ngraã raxuống xUeqSnvà nằmxUeqSn bấtMtsMjw độrang xUeqSntrên mộpRCMWdt vũngpRCMWd pRCMWdmáu MtsMjwthế ramà cơpRCMWd txUeqSnhể lãora bỗnxUeqSng hóapRCMWd trahành MtsMjwmột mpRCMWdàn sraương tMtsMjwan MtsMjwđi. Trorang khônrag giraan pRCMWdlúc nàray vMtsMjwẫn cMtsMjwòn vanrag vọpRCMWdng lạrai tiếnpRCMWdg cườiMtsMjw ghê rợn như một bản nhạc với một giai điệu khủng khiếp đưa tiễn con người trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

“RẦM RẦM...”

Sau khi tông vào vách đá với tốc độ cao, rồi bị phản lực lại văng nhẹ lên, lăn dài đến miệng vực. Chiếc xe chông chênh cố níu lấy mặt đất cứng rắn, nhưng phần đầu chúi xuống vực lại nặng nề đổ xuống. Chiếc xe buýt nhanh chóng rơi tự do xuống vực sâu không thấy đáy.