You are here

Những Chuyện Tình - Chương 31

Chương 31: VếtUDRY sTTFRẹo nTTFRăm ấy

Kim vrhEngắn củtt2Za chiUDRYếc UDRYđồng tt2Zhồ trTTFRên tưATUeờng đãATUe vrhEqua ATUesố ATUemười hai, khônUDRYg gTTFRian UDRYvắng lặATUeng vTTFRới vrhEánh đènTTFR vTTFRàng UDRYtỏa sángUDRY tt2Zmột gócvrhE phòtt2Zng. NơiUDRY đvrhEó có hatt2Zi tt2Zcon ngườiATUe đanUDRYg vùtt2Zi vrhEđầu vàovrhE côATUeng việUDRYc UDRY- tt2ZThụy YêvrhEn vàtt2Z trợUDRY lýATUe củUDRYa cTTFRô. NgATUeày ATUemai, cô phảiTTFR tvrhErình bàATUey ývrhE tưởngATUe cUDRYho mộtUDRY dUDRYự ATUeán quảATUeng cáoATUe lớATUen trovrhEng ATUekhi tt2Zhai ngườtt2Zi cònvrhE ATUelại của TTFRnhóm đTTFRều TTFRcó vvrhEiệc TTFRhệ trUDRYọng cầnvrhE nghỉvrhE pATUehép. vrhECô ATUenhư UDRYđang bTTFRơi giữatt2Z dònTTFRg sôTTFRng khổng TTFR lồ bằnTTFRg cTTFRhút rUDRYã rờtt2Zi UDRYcuối cùng…

Thời giavrhEn ltt2Zại UDRYtrôi ATUequa vùATUen vụt!

- Hoàtt2Zn ATUetất! TTFRChị UDRYvề trưTTFRớc đvrhEi, TTFRem itt2Zn tt2Zra ATUerồi vềtt2Z vrhEsau. tt2Z- NgườiATUe trợ ltt2Zý nótt2Zi UDRYkhi đaATUeng bTTFRấm vàoTTFR htt2Ziển thTTFRị “In”ATUe trêvrhEn mTTFRàn hvrhEình máyUDRY tínhvrhE trướATUec mặt.

- ỪvrhEm! SvrhEáng UDRYmai UDRYem cứTTFR nUDRYghỉ nUDRYgơi, đếvrhEn ATUevăn vrhEphòng trưUDRYớc mười mộUDRYt giATUeờ làATUe được.

Thụy YUDRYên uểTTFR oảtt2Zi bUDRYỏ chivrhEếc tt2Zusb vàATUeo túvrhEi xáchtt2Z rồitt2Z đứnvrhEg lên, côngUDRY vATUeiệc dườngTTFR nhTTFRư tt2Zđã vTTFRắt cạnTTFR sứctt2Z ATUelực. ATUeNăm cTTFRuộc gọvrhEi nhỡUDRY từUDRY Thtt2Ziên KATUeiến khiến UDRY cô băUDRYn khUDRYoăn kUDRYhông biUDRYết tt2Zcó vrhEnên gATUeọi ATUelại cUDRYho tt2Zanh TTFRhay khôtt2Zng. tt2ZCô xUDRYoay xvrhEoay vrhEchiếc điệnUDRY thoại trUDRYên tayvrhE, màytt2Z khẽtt2Z tt2Znhíu lATUeại hồvrhEi lâuTTFR tt2Zrồi bUDRYấm pUDRYhím gọUDRYi vrhEđi. Dtt2Zù bênTTFR kATUeia bắATUet máy tt2Zchỉ stt2Zau UDRYhai hTTFRồi chuônvrhEg nhưTTFRng cUDRYô vẫnvrhE tt2Zái ngTTFRại vớUDRYi cutt2Zộc gọATUei lútt2Zc mộvrhEt giTTFRờ sáng:

“Không vrhElàm mấtATUe gitt2Zấc ngủATUe củaUDRY anATUeh chứ?”

“Tôi đãTTFR đtt2Zược ngủUDRY đâuATUe màtt2Z mấUDRYt?” –vrhE Thtt2Ziên KiếnvrhE tếuvrhE táo thUDRYan tATUehở rồATUei nhUDRYanh chónUDRYg nghiêTTFRm gvrhEiọng hỏi.vrhE –ATUe ATUeSao giATUeờ nàvrhEy ATUeem vẫntt2Z UDRYchưa vrhEngủ?

“Vừa UDRYxong TTFRviệc. AnTTFRh UDRYgọi TTFRcó ATUeviệc gvrhEì kvrhEhông? CATUehiều naUDRYy, tôi bậntt2Z qvrhEuá ATUenên ATUekhông nghATUee tt2Zmáy được.”

“Muốn cùnATUeg eUDRYm TTFRdùng bữaATUe tốvrhEi. Bâtt2Zy giờvrhE vrhEthì sao?”

“Bây giATUeờ?” vrhE- TvrhEhụy YênUDRY htt2Zơi lưỡngATUe ltt2Zự ntt2Zhưng chvrhEiếc dạUDRY dày UDRYreo lêntt2Z nUDRYhư tt2Zmuốn ctt2Zô TTFRđồng ýTTFR. HơTTFRn nữaATUe tvrhEhể xtt2Zác TTFRdẫu UDRYmuốn ngủUDRY sATUeong vrhEtrí óTTFRc lạitt2Z đatt2Zng gào tUDRYhét đATUeòi qTTFRuyền TTFRthư giTTFRãn. TTFR“Vậy phiềUDRYn anvrhEh vrhEqua đvrhEón tôTTFRi! UDRYHôm naTTFRy, tUDRYôi khônUDRYg đi xe.”

“Mười lătt2Zm vrhEphút! KATUehi nàATUeo vrhEđến tt2Ztôi sẽTTFR tựUDRY lTTFRên đóTTFR, vrhEem đừnUDRYg ra khvrhEỏi vTTFRăn phtt2Zòng vvrhEào ATUegiờ nàyUDRY, vừaATUe lạnhTTFR vvrhEừa khôngvrhE aATUen toàvrhEn.” BằngvrhE âmUDRY giọngtt2Z chân thành,ATUe ThiênATUe ATUeKiến ATUechu đATUeáo dặnvrhE dò.

Những lờiATUe nTTFRày UDRYkhiến ThvrhEụy YvrhEên bvrhEật cười.ATUe LâTTFRu lắmUDRY rồi khôTTFRng aUDRYi quaTTFRn tâmATUe tt2Zcô nhTTFRư ATUevậy ATUedù lờiATUe đongUDRY đATUeưa ngUDRYọt ATUengào thìvrhE khôngUDRY thTTFRiếu. Tuytt2Z nhiên, tt2Zcô dườngtt2Z nTTFRhư vrhEvô cảATUem trTTFRước nhữnATUeg lờiUDRY cótt2Z cántt2Zh từvrhE đàTTFRn ôngUDRY, mtt2Zặc UDRYkệ UDRYnó cóvrhE thật tt2Zhay khôTTFRng tt2Zvà ATUeluôn dựngTTFR lêTTFRn UDRYmột hàngvrhE ràTTFRo phòntt2Zg tUDRYhủ. BởiUDRY đãvrhE TTFRquá đủTTFR cvrhEho mộttt2Z lầnvrhE dại vrhE dột, tt2Zcô khvrhEông muốnUDRY lvrhEàm ktt2Zẻ ntt2Zgu tTTFRự giẫmvrhE lUDRYên vếtATUe ATUexe TTFRđổ cvrhEủa chínhtt2Z bảnATUe thânvrhE mìnhATUe thêm lầnATUe nữa.ATUe tt2ZĐôi kUDRYhi, cTTFRô ctt2Zũng khUDRYao khUDRYát cóTTFR avrhEi đATUeó đểATUe ATUesan sATUeẻ cvrhEuộc sốnATUeg ATUenhưng lòng ttt2Zin đãvrhE thàvrhEnh móvrhEn tt2Zhàng qUDRYuá xATUea TTFRxỉ UDRYnên thavrhEy vìATUe tATUeìm hiTTFRểu vrhEhọ, côtt2Z cATUehọn cvrhEách đi vrhE ngược lạivrhE điềuTTFR ATUeđối pTTFRhương hUDRYy vọnvrhEg. ATUeTuy nhiênvrhE chẳntt2Zg tt2Zhiểu vìATUe lẽTTFR nàATUeo, TTFRlần ATUenày cô ngovrhEan nUDRYgoãn ngồtt2Zi lạiTTFR vănUDRY pUDRYhòng chATUeơi tròATUe ATUechơi xếATUep trUDRYứng, chATUeờ tt2ZThiên KiếATUen đến.TTFR

Chưa đếnUDRY mườTTFRi tt2Zlăm phútvrhE sauvrhE, Thitt2Zên Kitt2Zến đtt2Zã xuUDRYất hiện. vrhETrông anvrhEh khATUeông gUDRYiống ngưTTFRời làATUem muATUeộn giờ,tt2Z vrhEmái tt2Ztóc cắtvrhE UDRYtỉa UDRYtỉ mUDRYỉ vẫnvrhE tt2Zbồng bềnh vàovrhE nếp,tt2Z tt2Zánh mắtTTFR sunATUeg mãnATUe sứcTTFR sốvrhEng trẻUDRY, nétUDRY mặtt2Zt trànUDRY đầATUey tt2Zhân htt2Zoan. Rtt2Zất kháctt2Z vớATUei dáng vvrhEẻ mệttt2Z vrhEmỏi củvrhEa ThụvrhEy Yên.

- GiờATUe nUDRYày VAvrhERA còTTFRn mởtt2Z TTFRcửa ATUethì phải,UDRY tTTFRôi muốUDRYn vrhEuống vài lvrhEy! UDRYAnh nghĩTTFR sUDRYao? –tt2Z Thụtt2Zy YêATUen tt2Zvừa TTFRnói vtt2Zừa bUDRYuông thtt2Zỏng haTTFRi vaUDRYi nhvrhEưng khônTTFRg quên tréoUDRY cTTFRhân, TTFRbước TTFRnhặt trêTTFRn gótATUe vrhEgiày ctt2Zao nhTTFRọn tTTFRheo TTFRsau Thiêtt2Zn Kiến.

- BấUDRYt cứvrhE nvrhEơi đâATUeu vrhEe muốn.UDRY Nhtt2Zìn ATUemặt evrhEm nhvrhEư vừatt2Z ATUeđánh trận xongATUe, làmtt2Z saTTFRo UDRYtôi dTTFRám cvrhEãi lời.vrhE

Thiên tt2ZKiến nhítt2Zu màATUey, TTFRhướng ánvrhEh nhìtt2Zn bậnUDRY TTFRtâm vàvrhEo TTFRmớ tóc loạntt2Z nếtt2Zp ThụTTFRy YênvrhE. CâUDRYu từTTFR dUDRYí dỏmtt2Z dườngTTFR nhtt2Zư lạcATUe nATUehịp vớiATUe UDRYngữ ATUekhí tt2Zkhông vui.

- VUDRYây vrhElà kvrhEhôn ngovrhEan, nATUeếu avrhEnh nótt2Zi khôngATUe UDRY- tôUDRYi sẽvrhE điUDRY mtt2Zột mình.

- ATUeNgang ngtt2Zược qUDRYuá!

Vờ rụtATUe cvrhEổ tt2Znhư sợUDRY htt2Zãi, Thtt2Ziên KATUeiến khATUeẽ lắcvrhE đầuTTFR rồiTTFR mỉmvrhE cười dễATUe ctt2Zhịu. AUDRYnh thítt2Zch sựtt2Z ngantt2Zg TTFRngược nơATUei ThụyvrhE Yêtt2Zn. vrhECô lvrhEuôn thẳngtt2Z thắUDRYn bàvrhEy tỏ cATUeách nTTFRghĩ củTTFRa tt2Zmình vớivrhE UDRYđối phương;tt2Z UDRYcho đốvrhEi phvrhEương UDRYtoàn quyềATUen chUDRYọn ltt2Zựa vrhEcách UDRYthức đối diATUeện vTTFRới sựATUe việc;UDRY hTTFRoặc tt2Zthỏa hiệpATUe đểATUe cTTFRhung đATUeường hvrhEoặc từTTFR chvrhEối đểUDRY thànTTFRh tt2Zđối kháng. ATUeBên ghếvrhE cạnTTFRh tàTTFRi, trưUDRYớc nhậnATUe xétATUe ấytt2Z, TTFRThụy YêATUen chtt2Zỉ vrhEhứ mộtvrhE tiTTFRếng nhẹATUe rồi đưaTTFR tTTFRay vuốtt2Zt lạvrhEi mớvrhE tTTFRóc ATUengắn xoănTTFR vừvrhEa chvrhEấm vrhEót ATUecủa mìnhtt2Z.

Xe tt2Zlao nhaTTFRnh trTTFRong đêtt2Zm, nhữvrhEng cvrhEhiếc cộttt2Z đèntt2Z lầnvrhE lượt TTFR lui dầvrhEn vềvrhE sauvrhE. MọivrhE vUDRYật đãATUe ngTTFRủ vrhEsay sUDRYau TTFRmột ntt2Zgày ltt2Zao đATUeộng cvrhEật lTTFRực dướiTTFR ánATUeh mặt trUDRYời, cATUehỉ cUDRYòn dămATUe ngườiATUe tt2Zsống muUDRYộn, vATUeài nTTFRgười lvrhEao côngTTFR, ntt2Zhiều nhấtUDRY cóATUe ATUelẽ làTTFR hai hànvrhEg ATUexe taTTFRxi bêUDRYn đTTFRường. ThUDRYụy vrhEYên tựaATUe lưnATUeg UDRYvào UDRYghế xTTFRe êmATUe tt2Zái, lẩmvrhE nhẩmUDRY tínhTTFR toán khốiUDRY lượnUDRYg côngTTFR ATUeviệc ATUehôm svrhEau. Vtt2Zà bTTFRất chợtATUe, ATUehình tt2Zảnh bàtt2Z UDRYcụ vrhEco vrhEro dướivrhE hATUeiên nATUehà UDRYcủa ai đótt2Z vụtvrhE ATUenhanh ATUequa TTFRtầm mắtATUe, UDRYkhiến cTTFRô ngoáUDRYi TTFRcổ lạtt2Zi nhìtt2Zn tt2Zcho đếnUDRY kUDRYhi tấttt2Z cảTTFR TTFRchỉ còn tt2Zlà chấmtt2Z đenUDRY nvrhEhỏ TTFRxíu. ĐêmTTFR kvrhEhông lạnTTFRh ATUenhưng lòngtt2Z cATUeô svrhEe se.

- AnUDRYh dừngUDRY vrhExe mtt2Zột ATUelát, đưvrhEợc không?

Rồi ngaTTFRy khTTFRi ThUDRYiên KiếTTFRn ctt2Zòn đUDRYang ntt2Zgơ ngvrhEác ctt2Zho xUDRYe đỗ lUDRYại TTFRbên lềATUe đường,UDRY Thụtt2Zy YATUeên đãATUe ATUehối hảTTFR rờitt2Z khỏitt2Z xtt2Ze. tt2ZCô bướcvrhE TTFRrất nTTFRhanh, ATUenhư cTTFRhạy về hướntt2Zg ngtt2Zược lTTFRại, chẳtt2Zng TTFRhay bvrhEiết Thtt2Ziên tt2ZKiến đTTFRang đuTTFRổi thATUeeo phvrhEía sauTTFR. Vtt2Zà TTFRkhi suýt bắtTTFR kịptt2Z cô,tt2Z anUDRYh vrhEchợt đUDRYứng sữngUDRY lạiTTFR, yênTTFR tĩtt2Znh chtt2Ziêm ngvrhEưỡng tt2Zbức traUDRYnh đTTFRang dtt2Zần hiệntt2Z ra ATUetrước mvrhEắt. TronUDRYg làtt2Zn gióATUe đêmATUe ATUese lTTFRạnh, bUDRYà cụTTFR chvrhEừng bảytt2Z mưATUeơi vẫnTTFR ATUesay giấcATUe với hiêtt2Zn UDRYnhà làvrhEm giườnATUeg, ctt2Zhiếc áoATUe mưvrhEa khôngvrhE cTTFRòn vẹnvrhE nguyTTFRên làmvrhE chăn;vrhE đứngtt2Z UDRYcách bà cvrhEhừng mươTTFRi bưATUeớc chvrhEân, cTTFRô ATUevô thứcTTFR cvrhEắn môiTTFR, rUDRYa chiềATUeu UDRYsuy ttt2Zư, ávrhEnh mUDRYắt ngTTFRập ttt2Zràn niềTTFRm cảm tTTFRhông khônvrhEg vưvrhEơng bATUeất kỳUDRY rATUeẻo tvrhEhương hạivrhE nTTFRào khUDRYác. ĐôivrhE ttt2Zay cvrhEô lừngTTFR khừngtt2Z chạm ATUevào túiATUe tt2Zxách ATUedăm lầTTFRn nhưngTTFR rốttt2Z cuộcUDRY lạivrhE buUDRYông xuốtt2Zng tt2Zvà TTFRthở hắtvrhE ra.

Thụy YvrhEên bìnhvrhE TTFRthản nATUehún vaiUDRY, cườitt2Z UDRYnhẹ khtt2Zi bắtUDRY gặp ThiUDRYên Kiếtt2Zn tt2Zđang ATUechăm ATUechú nhìntt2Z mUDRYình.

- ĐiATUe thtt2Zôi! ThTTFRi thTTFRoảng vrhEtôi lạiATUe dvrhEở hvrhEơi vtt2Zậy ấyvrhE mà…

- UDRYEm ATUelo lắngtt2Z tiềnvrhE vrhEmặt stt2Zẽ lTTFRàm ATUebà cUDRYụ gặpUDRY nvrhEguy hiểmTTFR nhiều hơn?

Thiên Kiếntt2Z ngoATUeái nATUehìn ATUebà cụtt2Z thêTTFRm lATUeần nữUDRYa vvrhEà hỏiTTFR, trước TTFR khi chậmvrhE vrhErãi lATUeách ngườitt2Z TTFRra pTTFRhía ngoàUDRYi –vrhE vịTTFR UDRYtrí gầATUen lòngtt2Z đườngATUe hơn.

Hơi ngẩngATUe ngườiUDRY TTFRra ttt2Zrong tíTTFRc tắcUDRY, ThụyUDRY tt2ZYên lvrhEiền lắc đầu:

- TôATUei khôngUDRY vrhEnghĩ UDRYxa đếtt2Zn vậy.tt2Z ChTTFRỉ lATUeà TTFRkhông UDRYmuốn đánh thứcTTFR ATUemột nvrhEgười khATUei họATUe UDRYđang ntt2Zgon UDRYgiấc. BaATUen ATUengày, ngTTFRười TTFRta đtt2Zã UDRYquá bềATUe UDRYbộn vớitt2Z những mốiATUe TTFRlo tovrhEan thìTTFR đêATUem nêTTFRn làTTFR khoảngtt2Z thờitt2Z giaATUen aATUen bvrhEình nhất.

Đoạn, côtt2Z vrhEnheo mắtt2Zt hoàiATUe nvrhEghi, vrhEnhìn santt2Zg ThUDRYiên Kiến:

- Att2Znh ATUecũng chvrhEu đTTFRáo phết,tt2Z nhỉ?

- TTFRKhi cUDRYòn trẻ,ATUe tôTTFRi tt2Ztừng thatt2Zm gtt2Zia vàiUDRY côngvrhE táUDRYc tt2Zxã hội.

- OATUea! NhATUeìn kTTFRhông ATUera. –tt2Z ATUeRồi nhTTFRư biếtt2Zt bảTTFRn ATUethân cUDRYó phần UDRYkhiếm ATUenhã, ThTTFRụy YênTTFR vộiUDRY tt2Zvàng hốiUDRY lỗivrhE bằngvrhE cáchTTFR cUDRYười nịnTTFRh. –vrhE BUDRYây gtt2Ziờ TTFRanh vẫATUen trẻ mà.

Nhưng tt2ZThiên KiếnvrhE dườngTTFR ntt2Zhư khôngtt2Z đểTTFR tt2Ztâm quvrhEá nhiềuvrhE đến UDRYnhững lờivrhE ấtt2Zy bởTTFRi UDRYcòn đaTTFRng bậnTTFR nghTTFRĩ vềUDRY htt2Zình ảnATUeh vtt2Zừa ATUenãy. TTFRVì ATUevậy từUDRY néATUet mặtt2Zt đến vrhEphong tháiUDRY củUDRYa ATUeanh đvrhEều toátvrhE ATUera tt2Zcảm giATUeác UDRYdễ chịATUeu, tTTFRhư thvrhEái dtt2Zẫu kTTFRhông kTTFRhí giữATUea ctt2Zả hai đangATUe ctt2Zhìm ATUevào TTFRim lặng.

Cuối cùntt2Zg, VAtt2ZRA nTTFRáo nhiệtvrhE cũngtt2Z đãUDRY hiệnvrhE rATUea trướcvrhE mắt họ.ATUe NvrhEhững átt2Znh đTTFRèn UDRYmàu tt2Zchớp TTFRtắt TTFRtheo nhịpUDRY điệUDRYu, nhATUeững hànvrhEg xTTFRe đắtATUe tiềnUDRY kTTFRéo dài nhưUDRY vôATUe tậvrhEn, UDRYnhững đôtt2Zi nUDRYam nữTTFR vUDRYui cTTFRười UDRYlả TTFRlơi bvrhEên nATUehau. TATUehụy YênUDRY thờvrhE ơUDRY UDRYngắm nhìn ATUehọ tt2Zvà khTTFRông ctt2Zó vrhEý hòTTFRa nhậpvrhE cvrhEùng. CạnTTFRh bêtt2Zn vrhEcô, TvrhEhiên Kitt2Zến đanUDRYg bịvrhE vâyATUe vrhEquanh bởiUDRY các lờvrhEi chàvrhEo hỏi,ATUe cáUDRYc vrhEcái bắvrhEt ttt2Zay xãTTFR tt2Zgiao. CôUDRY nUDRYhún vatt2Zi rồvrhEi đTTFRảo mắtTTFR ATUetìm cTTFRho mìUDRYnh một vrhEchỗ ATUengồi tronUDRYg UDRYgóc khuấtt2Zt hTTFRiếm vrhEhoi cUDRYủa sảnATUeh dướtt2Zi. TTFRNhưng ThivrhEên KiTTFRến vrhEđã nhanh ATUechóng tTTFRừ cUDRYhối tt2Zcác lờiATUe mờiUDRY, đTTFRể UDRYtrở vềUDRY cạnhATUe ThụyATUe YTTFRên vàvrhE kéATUeo côTTFR bATUeước TTFRtheo mình:

- ATUeChúng tt2Zta lvrhEên tTTFRầng trUDRYên, kTTFRhu vựcATUe TTFRhội sở.

- TôTTFRi khôngvrhE cvrhEó thẻtt2Z tTTFRhành viên.

- TôiUDRY có!

- vrhEVậy tt2Zlàm tt2Zsao ATUetôi UDRYcó UDRYthể TTFRngắm vrhEtrai tt2Zxinh gáTTFRi đẹp?TTFR – ThụATUey YêUDRYn kTTFRéo ATUetay TATUehiên ATUeKiến đứntt2Zg lTTFRại rồATUei TTFRcong môitt2Z tvrhEỏ ATUeý vrhEkhông hứngvrhE thTTFRú tt2Zkhám phTTFRá hội sởUDRY doantt2Zh nhânvrhE đATUeược UDRYxếp UDRYvào nhómtt2Z TTFR“Nơi đUDRYốt tiền”ATUe bậcTTFR nTTFRhất thàTTFRnh pvrhEhố này.

Thiên KiếnUDRY nTTFRghe ATUevậy liềvrhEn đvrhEứng chATUeắn nATUegang tầmATUe mắt đvrhEang chớpvrhE cTTFRhớp vrhEcủa ThATUeụy Yêntt2Z. tt2ZNụ cườivrhE tỏaUDRY nắnTTFRg, đủtt2Z hớpvrhE tt2Zhồn UDRYnhững thivrhEếu nữvrhE ngây TTFRthơ đượcvrhE vvrhEẽ lênTTFR mUDRYôi anh:

- EUDRYm cvrhEó ttt2Zhể nvrhEgắm tôivrhE. UDRYTôi rấttt2Z đẹpvrhE trai!

- HìvrhEnh nhưtt2Z đãUDRY lâuTTFR tt2Zanh khôtt2Zng sott2Zi gương?!

- TườTTFRng bằvrhEng kínvrhEh vrhEnên vẫnvrhE cóTTFR tTTFRhể ngằmvrhE nhìUDRYn bênUDRY dưới TTFRvà đặcUDRY biATUeệt, tôtt2Zi đUDRYã TTFRgọi UDRYmón súvrhEp ngỗvrhEng ngtt2Zon tuyệUDRYt chtt2Zo vrhEem. Ngoatt2Zn nhé?

Mặc kTTFRệ nhữnvrhEg áUDRYnh mTTFRắt dòvrhE xét,tt2Z hvrhEiếu kỳ,UDRY thUDRYậm cvrhEhí soitt2Z mói tt2Ztừ đámtt2Z tt2Zđông, ThiênvrhE tt2ZKiến cứTTFR vrhEvô ATUetư trưtt2Zng UDRYra ATUevẻ mvrhEặt trẻvrhE cATUeon vòvrhEi vTTFRĩnh vừatt2Z tội nghiệpvrhE TTFRvừa đángATUe ghétATUe khiếnvrhE Ttt2Zhụy vrhEYên kATUehông tATUehể khônTTFRg UDRYgật đầuTTFR vìATUe ATUee ATUerằng cvrhEòn dùUDRYng dằng thtt2Zêm chốcUDRY nữUDRYa, khTTFRông biếtUDRY avrhEnh sẽvrhE UDRYbày thêUDRYm tt2Zchiêu vrhEtrò gUDRYì. UDRYCô lẩmUDRY btt2Zẩm đủTTFR lTTFRớn để UDRYanh UDRYnghe thấy:

- vrhENếu TTFRtôi cònvrhE khôtt2Zng ntt2Zgoan thUDRYì biTTFRết đTTFRâu cUDRYhừng tt2Zanh sATUeẽ khỏa tt2Zthân, ATUemúa cộtATUe hoặcvrhE giảvrhE thavrhEn gàvrhEo vớitt2Z cảtt2Z tUDRYhế giớTTFRi tt2Znhư tATUehể tôUDRYi hiTTFRếp đápUDRY anh cũvrhEng nên.

Thiên KiếnUDRY kUDRYéo ghtt2Zế cATUeho ThụyvrhE TTFRYên tt2Zvà saATUeu đóUDRY điềmvrhE nhiên ATUengồi xtt2Zuống cạnhTTFR côTTFR rUDRYồi cườitt2Z vrhEthành âmUDRY tt2Zkhe khẽ:

- Khỏatt2Z vrhEthân múatt2Z TTFRcột àTTFR? UDRY– Đoạn,TTFR anvrhEh chốngUDRY cằmTTFR, vrhEnghiêm túc TTFRnhìn côtt2Z đủUDRY lâuUDRY. –UDRY TôvrhEi luATUeyện NhUDRYu UDRYđạo tATUeừ bévrhE nênUDRY múaTTFR cộtUDRY chtt2Zắc kUDRYhông phảitt2Z làATUe vấn đềATUe quáUDRY lớn.ATUe Được!

Thụy Ytt2Zên nhícATUeh rTTFRa đếnvrhE sátUDRY mépvrhE vrhEghế, giữtt2Z khvrhEoảng cUDRYách xa nhấvrhEt cótt2Z UDRYthể vớvrhEi ThiênATUe Ktt2Ziến. XvrhEong, vrhEcô trợtt2Zn mắtUDRY nhìvrhEn TTFRanh rồivrhE thởtt2Z dàitt2Z thườUDRYn thượt, tựATUe biếvrhEt bảntt2Z thâUDRYn khvrhEông đủTTFR sứcvrhE đấuUDRY khẩuTTFR tiếpUDRY tục:

- SúATUep ngATUeỗng cATUeủa ttt2Zôi đvrhEâu? Tôtt2Zi đATUeói đếnvrhE mTTFRức muTTFRốn ănvrhE thịt TTFRngười rồitt2Z đây.

Nghe TTFRvậy, Thiêtt2Zn KiATUeến lTTFRập tứcUDRY mởtt2Z khtt2Zuy măng-sết,ATUe xATUeắn tay átt2Zo vrhEsơ-mi lênUDRY quTTFRá khtt2Zuỷu rATUeồi ATUeđưa vrhEđến trưATUeớc vrhEmặt TTFRThụy YvrhEên. Bằngtt2Z nétTTFR mặtt2Zt lẫntt2Z âm tt2Z ngữ ATUenửa trTTFRêu đùavrhE nửatt2Z vrhEquả quyếtt2Zt, antt2Zh dịvrhEu dàng:

- ĐểUDRY bảATUeo đảATUem chUDRYất lượngvrhE tươvrhEi ngovrhEn chvrhEo ATUemón ăntt2Z, UDRYở đâyATUe chỉ bắvrhEt đầuATUe chếtt2Z TTFRbiến kTTFRhi kháchtt2Z cóATUe nvrhEhu tt2Zcầu. Ett2Zm ănUDRY tạmtt2Z tôiTTFR vậy…

Đúng ATUelà UDRYkhông cTTFRó ctt2Zái dạiATUe vrhEnào bằngvrhE cávrhEi dạiUDRY ATUenày! ThụATUey Yên stt2Zuýt nATUeữa lATUeà khTTFRông TTFRgiữ đượctt2Z UDRYvẻ thụcUDRY nữTTFR màvrhE mếTTFRu máott2Z, khUDRYóc vạTTFR trướcvrhE tt2Zmặt Thiên Kiến.UDRY BởTTFRi đãvrhE bvrhEiết ctt2Zon ngườiTTFR “diễTTFRn tốtt2Zt” khtt2Zông vrhEgiới hạnTTFR ATUemà TTFRcô tt2Zvẫn dătt2Zm lUDRYần bảyTTFR lưUDRYợt tự sUDRYa ctt2Zhân vàATUeo lưới.tt2Z tt2ZVậy tUDRYhì ATUenên trvrhEách ATUeai nATUegoài ATUetự trUDRYách bảUDRYn tt2Zthân? ATUeCô đánvrhEh mạnh vàovrhE cánhATUe vrhEtay cUDRYó TTFRnhững cơATUe dọcATUe vrhEsăn chắATUec trTTFRước mặtTTFR mtt2Zình rATUeồi lUDRYiếc mắtvrhE mUDRYột đườngATUe sắc hơntt2Z ATUecả dao:

- TôATUei thấyUDRY bạvrhEn bèTTFR anATUeh tt2Zbên dướiTTFR rấttt2Z đông.tt2Z Stt2Zao anh ATUekhông xuốngvrhE cùngTTFR TTFRhọ vàATUe đểUDRY mặcvrhE tôitt2Z chờTTFR súpUDRY gàtt2Z củavrhE mìnhUDRY nhỉ?

- TTFRHọ chUDRYỉ làtt2Z bè,vrhE khôngTTFR phảitt2Z bạnTTFR. MUDRYà vrhEdẫu ctt2Zó tt2Zlà bạntt2Z thì UDRYem ATUe– ngưtt2Zời phụUDRY nữATUe vrhEcủa tvrhEôi vẫnATUe sẽATUe ATUeở vịTTFR trtt2Zí ctt2Zao hơn.

Cố TTFRgắng TTFRchong mắtvrhE ttt2Zìm TTFRkiếm vrhEra tt2Zrẻo gtt2Ziả tạoTTFR UDRYnhỏ TTFRnhặt nhất trênATUe nétvrhE mặtTTFR UDRYngời ngờitt2Z cvrhEủa Thiêntt2Z Kiếntt2Z hvrhEồi lâu,ATUe cuốivrhE cùATUeng ATUeThụy Yêntt2Z đànhtt2Z chấp nhậnTTFR cvrhEụp mATUei đầuTTFR hàngATUe vàATUe lưTTFRớt tầtt2Zm nhìnTTFR quanTTFRh vrhEkhông giaUDRYn vrhEhội sởtt2Z TTFRnhư tt2Zđang tATUeự phủ nhậntt2Z tấtUDRY cảTTFR chânTTFR thànhtt2Z trATUeong tATUehái tt2Zđộ tt2Zkia. TầngvrhE hộvrhEi sởUDRY nàyvrhE tt2Zcó hìnhUDRY trvrhEòn rỗng tâmtt2Z, diTTFRện tícATUeh khTTFRông qvrhEuá TTFRrộng vtt2Zới hìnhATUe TTFRkiến tTTFRrúc phảntt2Zg TTFRphất phonATUeg cácvrhEh Nhật,tt2Z trần nhUDRYà ctt2Zhia ttt2Zhành nhUDRYững ôvrhE chTTFRữ nhậTTFRt, đènATUe lồngvrhE ATUetrắng dánvrhEg vuTTFRông, sàATUen ATUegỗ. vrhEMỗi bànvrhE khách đưUDRYợc UDRYbố trUDRYí ATUethành mUDRYột vrhEphòng rvrhEiêng tt2Ztư bằngATUe mộUDRYt TTFRbức kTTFRính ATUecó hướngtt2Z tt2Zquan sUDRYát hướng xuốngtt2Z ATUesảnh bêtt2Zn dưới,vrhE havrhEi vácvrhEh cònvrhE TTFRlại tUDRYạo tUDRYhành UDRYtừ ATUenhững bứcvrhE bìvrhEnh UDRYphong gỗ vrhEchạm khắATUec tt2Zhoa văvrhEn ATUetinh xảo,TTFR TTFRdán giấytt2Z ltt2Zụa trắnUDRYg nvrhEgà UDRYvà vrhEmột chiUDRYếc mànhUDRY sợiATUe thủyUDRY tinh lấpUDRY lántt2Zh tTTFRhay cửATUea. BUDRYên trontt2Zg phòATUeng, tt2Znội thấtTTFR khávrhE đvrhEơn giản,TTFR tTTFRao ATUenhã UDRYvới sô-pha thấp,TTFR UDRYbàn kínhUDRY vATUeuông vàTTFR dăTTFRm chậuATUe kiểngtt2Z tỏTTFRa hươnATUeg dịuvrhE nhTTFRẹ, thTTFRanh khiết.TTFR Không UDRYgian ởtt2Z đUDRYây cũntt2Zg vrhEkhông ầvrhEm ĩtt2Z tiếnUDRYg nUDRYhạc điTTFRện ttt2Zử tt2Zđến độUDRY phảiUDRY tt2Zhét ATUecho nhau UDRYnghe nvrhEhư tt2Zbên ngoàitt2Z ATUebức TTFRvách kTTFRính, TTFRvì tUDRYhế dTTFRẫu chUDRYung mộtUDRY máiUDRY nhàtt2Z nhưtt2Zng đôATUei bêvrhEn vrhEdường như vrhEkhác biệttt2Z tt2Zquá nhiều…

- SúpUDRY củavrhE em!

Âm gtt2Ziọng tUDRYrầm nhẹTTFR củaTTFR TvrhEhiên tt2ZKiến cấtTTFR ATUelên, cắtvrhE nganvrhEg dòng suUDRYy ngẫmTTFR vtt2Zu vơATUe nơTTFRi vrhEThụy Yên.UDRY TTFRAnh ATUera hiATUeệu UDRYcho ngưvrhEời TTFRphục vtt2Zụ rờTTFRi điATUe vrhErồi ngả người,TTFR TTFRtựa TTFRlưng vATUeào thàATUenh ghếvrhE, TTFRtay UDRYxoay tt2Zxoay cốcUDRY tt2Zrượu UDRYpha, TTFRmắt tt2Zthôi tậpATUe trung vàovrhE ngườivrhE bêtt2Zn cạnh.Thụtt2Zy tt2ZYên cvrhEầm UDRYlên chiếtt2Zc thìa,vrhE kvrhEhom lưUDRYng, căngUDRY mũivrhE htt2Zít tt2Zhà mùi vrhE hương ATUehấp dẫnUDRY tUDRYừ báUDRYt súvrhEp ngỗTTFRng đượtt2Zc tranATUeg trítt2Z ATUeđẹp tựtt2Za bứcATUe tt2Ztranh thtt2Ziên nTTFRhiên với dòngATUe vrhEphù sUDRYa nUDRYâu đỏ,tt2Z hUDRYoa vàng,vrhE lTTFRá UDRYxanh. Đoạn,ATUe côATUe ngưUDRYớc mắtATUe nhtt2Zìn vvrhEề cửaATUe tt2Znhư cvrhEhờ đợi.

- TTFREm ăUDRYn đi,vrhE tôiTTFR khônATUeg đói.

- ÀvrhE! Mờitt2Z UDRYanh nhTTFRé.

Dứt lời,ATUe UDRYThụy YUDRYên lậATUep tứcUDRY chtt2Zuyên tTTFRâm vàovrhE UDRYbữa chiều quátt2Z mUDRYuộn cUDRYủa mìtt2Znh. CôTTFR ătt2Zn tUDRYự nhUDRYiên, TTFRtừ tốnUDRY vrhEvà UDRYkhông đểUDRY tTTFRhừa lạATUei mtt2Zẩu vUDRYụn nào trTTFRong ATUebát. MónvrhE súpUDRY UDRYvừa UDRYkết thúcATUe vrhEthì ngườiATUe phụcvrhE vụTTFR bưvrhEớc vàTTFRo, tvrhErên taTTFRy lTTFRà kUDRYhay đá cóUDRY đựvrhEng đĩaATUe btt2Zánh pho-máATUet ktt2Zem tt2Zkiwi tưvrhEơi. Mộttt2Z lầnATUe nữa,ATUe ATUecô tt2Zkhông câuUDRY nệUDRY UDRYchối từATUe mà vrhE lễ phéTTFRp nóiUDRY lờiATUe cảtt2Zm ơvrhEn vớiATUe anTTFRh rồivrhE thànhTTFR tvrhEhật đóntt2Z nhậUDRYn móUDRYn UDRYngọt yêuUDRY tTTFRhích bằntt2Zg tất tt2Zcả vTTFRui vvrhEẻ, thoảtt2Zi mTTFRái. VàvrhE troTTFRng khoảnvrhEh khắcUDRY ATUenâng UDRYthìa bántt2Zh TTFRcuối cùnATUeg lvrhEên, mắt UDRY cô vrhEchợt hATUeấp hávrhEy nhvrhEìn vATUeề hướngtt2Z UDRYquầy rượuvrhE vrhEbên dưới.

- tt2ZNày! –vrhE TUDRYhụy YêvrhEn đặtvrhE lạiATUe ttt2Zhìa UDRYbánh xuốTTFRng đvrhEĩa rồivrhE chạmUDRY nhẹ vàoUDRY tavrhEy ávrhEo ThiênUDRY UDRYKiến, kATUeéo anvrhEh nvrhEhìn theATUeo tt2Zhướng ntt2Zhìn củavrhE mình.tt2Z –UDRY Ngườitt2Z đẹp TinavrhE củavrhE antt2Zh kìa…

Nơi quầyTTFR rượTTFRu vrhEbên tt2Zdưới, mộtATUe côTTFR gátt2Zi xinvrhEh đATUeẹp trạctt2Z tuổi UDRY đôi mươATUei troUDRYng cUDRYhiếc vtt2Záy ctt2Zúp ngựcvrhE nhũvrhE ánhvrhE kiTTFRm nvrhEhấp nhvrhEánh đangtt2Z nótt2Zi gUDRYì vrhEđó TTFRcùng nhân vTTFRiên UDRYpha UDRYchế. NgưUDRYời nàATUey lATUeà UDRYmỹ ntt2Zhân UDRYbị UDRYtruyền ttt2Zhông bắttt2Z tt2Zgặp vATUeào UDRYkhách sATUeạn cùng TATUehiên KiếnATUe kháATUe nhiềuUDRY lần.

Ánh mắUDRYt ThiênTTFR Kiếntt2Z khôntt2Zg dừnTTFRg trvrhEên TinATUea quátt2Z năm UDRY giây, trưUDRYớc khUDRYi nhítt2Zu màyUDRY chvrhEăm chúUDRY vATUeào Thụytt2Z Yên,vrhE nTTFRhấn mạnhvrhE từUDRYng âm:

- NgoàATUei emTTFR, ktt2Zhông TTFRai ltt2Zà cUDRYủa tôi.

Như tt2Zđã làmTTFR TTFRquen ATUevới tt2Zthái độtt2Z kỳTTFR lạvrhE ttt2Zừ TATUehiên Kiếtt2Zn nên ThụyvrhE tt2ZYên đóvrhEn vrhEnhận nATUehững tt2Zlời tt2Znày bằngtt2Z ttt2Zâm tTTFRhái tt2Znghe xvrhEong lậpvrhE tứcATUe UDRYquên ltt2Zãng. Cô UDRY tiếp vrhEtục thATUeưởng thứcUDRY trọTTFRn phầnTTFR bánTTFRh còntt2Z lại,tt2Z hớpvrhE tt2Zmột ngụtt2Zm TTFRnước ltt2Zọc, UDRYkín đUDRYáo UDRYlau miệng rATUeồi tỉtt2Z mỉATUe tôTTFR UDRYlại svrhEon môtt2Zi. MặcATUe kệtt2Z ánTTFRh UDRYmắt tUDRYruy cầuUDRY niềmvrhE tivrhEn nATUeơi Thtt2Ziên Kiến.

------*------

Thiên KATUeiến nghtt2Ziêng mình,UDRY chọATUen gtt2Zóc vUDRYà vATUeung nhvrhEẹ gậy, chờTTFR đợiATUe ATUequả batt2Znh tUDRYrắng TTFRlăn trònUDRY, rơtt2Zi vàtt2Zo TTFRlỗ vàUDRY quaATUey vềATUe chỗtt2Z ngồi.ATUe TTFRNơi TTFRchiếc bàn nghỉ,ATUe BáUDRY Qtt2Zuân UDRYvà ThiêvrhEn TrìnhUDRY đềuTTFR kévrhEm hứATUeng thATUeú troATUeng buổiATUe gUDRYolf hôATUem TTFRnay, att2Zi cũng đangvrhE phảATUei đốiTTFR mặtTTFR vớTTFRi UDRYít nhvrhEiều bTTFRão lvrhEòng. vrhEThiên TTTFRrình UDRYđăm TTFRchiêu. BáATUe QuvrhEân ATUetư lự nghvrhEĩ vềTTFR chuATUeyến đvrhEi BangkoTTFRk htt2Zôm qua…

- CvrhEó đầuTTFR mốivrhE gvrhEì khảUDRY quTTFRan kATUehông anhTTFR? ATUe– vrhEThiên TTFRKiến nhìn quUDRYa hatt2Zi ngưTTFRời anvrhEh traATUei rồivrhE vỗUDRY nhẹATUe vàATUeo vatt2Zi ATUeBá Quân.

Bá Qutt2Zân lắcTTFR đầtt2Zu. HôATUem quATUea làUDRY lầATUen gATUehé BATUeangkok thvrhEứ UDRYnăm, kể tTTFRừ lúcvrhE TTFRGace báoATUe tinUDRY. AvrhEnh TTFRluôn chọnTTFR UDRYnhững đvrhEiểm TTFRđến ATUecho ATUenhiều tươUDRYng đUDRYồng TTFRvới tính cTTFRách củUDRYa ngưUDRYời ấyATUe nhấttt2Z tt2Znhưng duyêtt2Zn phậnTTFR vẫtt2Zn chTTFRưa ghéTTFR vrhEthăm. GiọngUDRY att2Znh đưUDRYợm buồn nhưnUDRYg ATUeánh mắtUDRY lạiTTFR rạngvrhE ngờivrhE hUDRYy vọng,vrhE yUDRYêu thương:

- CuốivrhE tTTFRuần nàtt2Zy, cậUDRYu sanvrhEg đấyvrhE cUDRYhơi cUDRYùng anATUeh không?

Lần vrhEnày vrhEđến lượtTTFR ThiênUDRY KvrhEiến lUDRYắc đầu:

- ATUeEm cUDRYó vàivrhE ngườiATUe bạUDRYn ATUebên đấyATUe, anvrhEh cầnTTFR TTFRhọ gitt2Zúp gì không?

- Khôntt2Zg! –UDRY BáATUe Qtt2Zuân đápTTFR rấtt2Zt nATUehanh, tt2Zquả quyếUDRYt. –TTFR Anh muốtt2Zn UDRYtôn trọngTTFR tt2Zcô ấyTTFR đtt2Zến tậnATUe cùnUDRYg givrhEới hạn.ATUe Giờ,tt2Z tt2Zanh vẫATUen vrhEchịu được.

Thiên KiếnTTFR hạTTFR nhẹTTFR cvrhEằm, tATUeỏ ýtt2Z ATUethấu hvrhEiểu. CTTFRhai nước kvrhEhoáng trêATUen UDRYtay aUDRYnh đượTTFRc nângUDRY lênTTFR đUDRYặt xuATUeống UDRYđến TTFRvài lầnvrhE dẫuvrhE TTFRnắp vẫnUDRY chATUeưa đượcATUe mở rTTFRa. ThấyvrhE tt2Zthế, BávrhE QuâUDRYn liềvrhEn hỏi:

- SavrhEo thế?

- tt2ZYên luATUeôn giữUDRY kATUehoảng cáATUech. ATUeĐến mộtTTFR bữaUDRY tốitt2Z TTFRcùng nhau, tt2Zcô ấyvrhE UDRYcũng nTTFRhất địtt2Znh sòTTFRng ptt2Zhẳng từngvrhE xvrhEu mvrhEột. ATUeEm ATUecó cảmvrhE giávrhEc côTTFR ấytt2Z chỉATUe xem evrhEm làtt2Z ngưATUeời ltt2Zạ quUDRYa đường…

Khi TTFRnói TTFRra nhữnTTFRg lờtt2Zi này,TTFR lvrhEòng ThivrhEên KiếnUDRY rốUDRYi bờiATUe giữa hụtUDRY TTFRhẫng vàUDRY tt2Zbất avrhEn. TâTTFRm trtt2Zí aATUenh chợtvrhE tTTFRái hiệUDRYn lạitt2Z hTTFRình ảnhvrhE TATUehụy tt2ZYên bìnhATUe thản mangUDRY cácvrhE mẩuUDRY tìnATUeh ATUesử củUDRYa aATUenh vrhEra tt2Zlàm đTTFRề TTFRtài tvrhEán gẫuTTFR. TTFRCô dùnvrhEg TTFRtư cátt2Zch ngườtt2Zi qua đưATUeờng nửvrhEa dửngvrhE dATUeưng nvrhEửa hATUeiếu kỳTTFR tt2Zđể nUDRYhận xét,vrhE vrhEbình luậnvrhE vềvrhE chúATUeng. Thậmtt2Z chUDRYí, cvrhEô còATUen biến chúngTTFR thàtt2Znh gươvrhEng sATUeoi nhUDRYằm khuTTFRyến cáoATUe bảntt2Z tATUehân phảitt2Z UDRYluôn tỉtt2Znh távrhEo trước tt2Zđàn ông.TTFR ATTFRnh qvrhEuả thậtvrhE khônATUeg ATUekỳ vọngTTFR TTFRcô TTFRsẽ lậpUDRY TTFRtức đónATUe tt2Znhận hTTFRay vrhEđáp trả,vrhE aATUenh chỉ mvrhEong UDRYcô thôtt2Zi nghvrhEĩ vUDRYề chuyệUDRYn vrhEquá vrhEkhứ kATUeém vuvrhEi. TTTFRuy vrhEnhiên, att2Znh cònATUe phảiATUe cốATUe gắnvrhEg nhiều vàtt2Z UDRYnhiều ATUehơn nữa.TTFR

- Chúntt2Zg tvrhEa vrhEđều kUDRYhông đủTTFR tTTFRốt, phụTTFR nữUDRY củaUDRY chúnTTFRg ttt2Za lại TTFRquá UDRYtốt ntt2Zên chúngATUe tTTFRa cầATUen phảUDRYi nvrhEhẫn nạivrhE vATUeà nỗATUe lựcUDRY bộivrhE phần.UDRY HvrhEãy cvrhEho côTTFR ấytt2Z thời gian!

Hai ngườiUDRY đTTFRàn TTFRông nhìnvrhE ATUenhau, cùntt2Zg ATUegật đầvrhEu rồATUei mATUeỉm tt2Zcười kiên định,UDRY tUDRYrước kvrhEhi ntt2Zhìn santt2Zg mộATUet ThiTTFRên TTFRTrình đatt2Zng mảitt2Z vrhEsuy tTTFRư, ngườivrhE ngồitt2Z đâvrhEy mà tt2Zhồn hướATUeng vềvrhE nvrhEơi ATUeđâu. BáUDRY QuUDRYân UDRYhuơ UDRYhuơ bàvrhEn ttt2Zay trướcvrhE mặtTTFR ThiênUDRY Trình:

- Đantt2Zg nhvrhEớ nvrhEàng vrhEà? MớiUDRY xvrhEa nhTTFRau cATUeó UDRYmấy tiếngATUe UDRYmà lTTFRàm như mấtt2Zy nămATUe, sợTTFR cậuUDRY quá!

- TuầnATUe stt2Zau, HUDRYoài Niệmtt2Z TTFRvề TTFRlại bUDRYên kiaUDRY. TTFR– Thiêtt2Zn TvrhErình thở dài.

- MộtTTFR UDRYmình? –TTFR TTFRHai nvrhEgười cònUDRY lạiATUe vrhEđồng thtt2Zanh.

Miễn cưỡnUDRYg gậtvrhE đầu,TTFR ThvrhEiên TATUerình UDRYkhó nvrhEhọc ATUephóng tầm vrhEnhìn TTFRđong đầyATUe trUDRYở trăUDRYn vàoTTFR đtt2Zồi cỏvrhE xaUDRYnh ngáUDRYt tATUerước mặUDRYt. QuUDRYang cảnhTTFR tvrhEhanh bình, gióvrhE nhẹvrhE nắUDRYng vrhEvàng vrhEmà lvrhEòng aTTFRnh saATUeo nUDRYhư dôntt2Zg bãovrhE đATUeang kvrhEéo đến,ATUe ngtt2Zụm nATUeước chantt2Zh mậATUet ong đắnATUeg cUDRYhát TTFRđầu lưỡTTFRi. HATUeoài NiệmvrhE sẽTTFR buôngTTFR tATUeay vrhE- TTFRanh bTTFRiết côATUe vrhEđủ lạATUenh lvrhEùng đểUDRY bỏ lạvrhEi vrhEsau lưTTFRng tUDRYất cảtt2Z. UDRYVà bảnTTFR thânTTFR antt2Zh cũvrhEng khônATUeg đvrhEủ TTFRmạnh mATUeẽ nhìvrhEn côATUe ởATUe ATUelại với baoUDRY dằnATUe vặtt2Zt vâytt2Z khốn.

Cả bTTFRa ngườiTTFR đànATUe ônUDRYg rơvrhEi vTTFRào trạTTFRng ATUethái itt2Zm lặnUDRYg kéTTFRo dài. Trontt2Zg TTFRtình cảTTFRm, họATUe dườngTTFR làTTFR nUDRYhững cậuvrhE UDRYbé ngUDRYơ nATUegác. BUDRYằng cávrhEch ntt2Zày hTTFRay cách kháATUec, ngườivrhE tATUea vẫTTFRn khôATUeng cATUeó quyềnTTFR chọnvrhE thờtt2Zi điểtt2Zm đểTTFR bắTTFRt vrhEmột mốiTTFR nhântt2Z duTTFRyên; cótt2Z chăng chtt2Zỉ ltt2Zà quyềnvrhE cATUehọn đốATUei ATUetượng hUDRYoặc gTTFRiả cácvrhEh thtt2Zức traTTFRo UDRYra. Htt2Zọ lạTTFRi làTTFR những gãATUe đànATUe vrhEông nUDRYgang nTTFRgạnh, cốtt2Z chấptt2Z nêATUen coUDRYn đưATUeờng nàtt2Zy dẫuTTFR ctt2Zó chônvrhEg gaATUei chấUDRYt chồng UDRYthì vẫnvrhE stt2Zẽ kiUDRYên gaATUen bướcTTFR tiATUeếp, tt2Zkhông hốiATUe tiUDRYếc, khATUeông vrhEmảy mvrhEay sợtt2Z hãi.

Cùng lUDRYúc ấy,vrhE HoàiTTFR Niệmtt2Z rờitt2Z khỏUDRYi cATUeơ vrhEquan điềuATUe trUDRYa sau ATUe khi hoàntt2Z thàtt2Znh dămvrhE TTFRthủ ATUetục vrhEvà ntt2Zhận lạtt2Zi tt2Zhộ cvrhEhiếu. CTTFRô vrhEghé qTTFRua UDRYphòng TTFRvé xácATUe định ngàyATUe bUDRYay. TUDRYhứ SATUeáu, côATUe tt2Zsẽ rờUDRYi TTFRkhỏi ViệtATUe NATUeam, TTFRsẽ tTTFRạm biATUeệt TTFRmột tt2Zhạnh phúcTTFR cATUeó xTTFRen lẫn vịTTFR TTFRchát ATUecủa sợUDRY hãi.vrhE UDRYRồi TTFRkhông biếttt2Z đtt2Zến baTTFRo givrhEờ sUDRYẽ quaATUey lạUDRYi; ngàTTFRy UDRYxưa, nATUeơi đUDRYây là chvrhEốn dunATUeg dưỡngtt2Z côvrhE saTTFRu vrhEnhững ngàyvrhE tháATUeng đầyvrhE biếnvrhE đATUeộng nvrhEhưng ATUegiờ đUDRYây cũnUDRYg đã hết.tt2Z CvrhEô tt2Zcó tt2Zhai quêTTFR hươngtt2Z vàTTFR haATUei TTFRmối vrhEquan hệUDRY vrhE- nATUeơi đTTFRâu làvrhE vrhEan bìnhTTFR chtt2Zo tâvrhEm hTTFRồn đầy nhữntt2Zg vếtATUe rạn?

Đi đãTTFR mỏiTTFR, đôvrhEi châtt2Zn HvrhEoài NiệmTTFR btt2Zất gtt2Ziác rẽUDRY vàovrhE TTFRmột vrhEtiệm cà phATUeê btt2Ze bUDRYé. CvrhEô tt2Zchọn chiếUDRYc bànATUe ngoATUeài UDRYtrời, ẩnATUe mìtt2Znh dưUDRYới nhữnATUeg tTTFRán UDRYlá từUDRY một thâATUen câtt2Zy cổtt2Z vrhEthụ. NTTFRgồi ởtt2Z đây,vrhE cvrhEô cATUeó ttt2Zhể ngưTTFRớc nhtt2Zìn vrhElên bầutt2Z trUDRYời trtt2Zong xanATUeh vớUDRYi vài cATUeụm mTTFRây trắngTTFR bềnhTTFR bồng,tt2Z nếmATUe mtt2Zùi vvrhEị ngavrhEi ngáivrhE củaTTFR câyATUe cUDRYỏ. Cũtt2Zng đồngTTFR ltt2Zà tt2Zcây cỏ, thếvrhE màUDRY mỗiUDRY nơUDRYi lạitt2Z ctt2Zho UDRYcô mộtvrhE cTTFRảm nhậATUen TTFRkhứu giáUDRYc khácUDRY nUDRYhau. NhưnATUeg mùUDRYi vịATUe nào tt2Zcũng nồngvrhE nàTTFRn, daATUey dứt!tt2Z

- ChịTTFR! –vrhE BỗUDRYng, TUDRYhụy vrhEYên cắttt2Z ngtt2Zang ánATUeh mắtt2Zt môngTTFR lungvrhE của HoàiATUe NiệmUDRY TTFRbằng cáTTFRi báATUe vai.

- ĐếUDRYn nvrhEhanh UDRYvậy?

Hoài NATUeiệm gitt2Zật mtt2Zình qvrhEuay svrhEang nhìntt2Z cATUeô UDRYem gáiTTFR. Thụy YênTTFR hTTFRôm ntt2Zay vẫnvrhE khônATUeg kháTTFRc mọivrhE tt2Zngày, UDRYphong ATUecách bUDRYảy sATUeắc cầuvrhE vònTTFRg nATUeổi bậATUet giữa khôngvrhE giaATUen vrhEtiệm nvrhEhỏ vrhEbé, mộcTTFR mạc.TTFR CovrhEn tt2Zbé đATUeang nhUDRYeo mắtATUe nATUehìn TTFRcô, cườUDRYi UDRYtoe tovrhEét tựa đứaUDRY trẻvrhE vvrhEô ưu.tt2Z

- LúTTFRc chịTTFR gọTTFRi, eTTFRm UDRYđang TTFRđi gặpUDRY kháchvrhE UDRYhàng ởtt2Z gầntt2Z TTFRđây. Mà mọivrhE chuytt2Zện ổnUDRY UDRYchứ?

Thụy TTFRYên UDRYâu tt2Zlo nUDRYhìn chATUeị. CATUehị côATUe vrhEđã gầyTTFR UDRYhơn, gươngtt2Z mặATUet chông TTFRchênh phvrhEảng pUDRYhất thATUeêm TTFRđôi nétTTFR khổtt2Z tâm.

- ĐATUeến ngUDRYày thATUeì về,TTFR UDRYcó gATUeì ATUemà ổATUen hATUeay vrhEkhông! ChuATUeyến bay, giTTFRờ bUDRYay cATUeó tATUehể đổUDRYi nhưvrhEng tt2Zvé vrhEthì không.ATUe –ATUe HoUDRYài NiệvrhEm cườiATUe nTTFRhẹ, UDRYđôi TTFRtay đUDRYan hờTTFR vào nhau.

Ngồi xuốngUDRY ATUechiếc ghếUDRY tt2Zbên cạnhATUe, ThụyUDRY YêATUen gọitt2Z mộtUDRY cốc xíUDRY muộitt2Z vrhEchanh tươATUei rồvrhEi chốngTTFR taTTFRy TTFRtư tt2Zlự, ATUenhư vrhEđang cốtt2Z nATUehìn tATUehấu cvrhEảm xúcATUe thUDRYật ẩn cUDRYhứa stt2Zau néttt2Z UDRYmặt bìnTTFRh lvrhEặng đếATUen TTFRđộ kéATUem tựATUe nvrhEhiên củUDRYa HvrhEoài Niệtt2Zm.

- vrhECó thểTTFR hủtt2Zy véATUe vrhEnày muvrhEa vvrhEé khác.vrhE CvrhEhỉ cầnvrhE ATUechị muốn!

- UDRYVé kUDRYhác thìUDRY cũUDRYng phảUDRYi vATUeề, đvrhEược gvrhEì UDRYcòn chưvrhEa biết nATUehưng mấtATUe ttt2Ziền vrhElà chắcUDRY ctt2Zhắn.

Nếu nhữngUDRY trăvrhEn tt2Ztrở lTTFRà chiếvrhEc véTTFR thATUeì tìnTTFRh cảmUDRY lUDRYà khoảng thờiATUe giatt2Zn giữtt2Za UDRYngày vềATUe vUDRYà ngàytt2Z đvrhEi. KvrhEhoảng thvrhEời giATUean ấyATUe cànATUeg TTFRdài thìTTFR TTFRhồi ứcvrhE càng nhiềuUDRY, cóvrhE thểUDRY UDRYlà tt2Zvui cũnTTFRg cóvrhE thUDRYể buồn.ATUe MộtUDRY điềuUDRY chắcTTFR cTTFRhắn, tATUeình cATUeảm tt2Zsẽ luôntt2Z tồn tại,vrhE cótt2Z kvrhEhác tt2Zchăng ltt2Zà tt2Zđộ svrhEâu sắATUec. VvrhEà Hoàtt2Zi NiệmvrhE thìtt2Z ktt2Zhông muATUeốn đtt2Zánh đổtt2Zi thêm,tt2Z dẫATUeu chỉ ATUelà điUDRYều nUDRYhỏ nhặvrhEt nhvrhEất.

- TTFRCòn ôngvrhE kiaTTFR? ETTFRm khônvrhEg titt2Zn ctt2Zhị kTTFRhông tt2Zcó chútUDRY lưu lvrhEuyến nào.vrhE –ATUe Thtt2Zụy TTFRYên nhấntt2Z mạvrhEnh haATUei từTTFR tt2Z"lưu luyến".

- ThờvrhEi vrhEgian UDRYsẽ bôUDRYi xóUDRYa, chịtt2Z khvrhEông vrhEmuốn UDRYxem lạitt2Z mộvrhEt đoạn pTTFRhim buồntt2Z lầnATUe thứtt2Z hUDRYai. TTFRTrình rấtt2Zt tt2Ztuyệt vờiTTFR, chínUDRYh vìATUe điTTFRều UDRYđó ktt2Zhiến chịUDRY vrhEbất an. TTFRNếu tt2Zlà vrhEmột UDRYtrò chtt2Zơi tt2Zthì khATUeông vrhEsao cảvrhE nhưTTFRng tvrhEiếc lATUeà tTTFRrò chtt2Zơi UDRYđã ATUetrở ttt2Zhành thậtATUe; người ATUenhận vàUDRY ngườvrhEi trvrhEao vrhEra đềutt2Z làUDRY nạntt2Z nhân.

Câu trATUeả lờvrhEi rờivrhE tt2Zrạc, Htt2Zoài NTTFRiệm UDRYnhư đangtt2Z tựTTFR dỗUDRY dành tráATUei ttt2Zim mATUeình tt2Zhơn làvrhE tt2Znói UDRYcho ngườitt2Z ktt2Zhác TTFRnghe, ATUehiểu. Thtt2Zụy YênATUe vrhEđã vrhEkịp nvrhEhận TTFRra những chênhUDRY vênhtt2Z bêUDRYn tronTTFRg dántt2Zg TTFRvẻ UDRYmạnh mẽ,ATUe dTTFRứt khoTTFRát kiaUDRY. Vìtt2Z ttt2Zhế chỉTTFR iATUem lvrhEặng, chu môtt2Zi hútUDRY cạnvrhE ATUenước tronATUeg cốc.tt2Z VịTTFR nưtt2Zớc ttt2Zrong mặntt2Z ngọTTFRt vrhEcó chutt2Za chvrhEát. HTTFRai hôATUem trước, HoàiTTFR NiệmUDRY yêvrhEu cầuUDRY vrhEThụy YêvrhEn tiếvrhEp vrhEtục côngTTFR tácUDRY thvrhEêm ATUeba vrhEtháng nATUeữa, trướvrhEc kUDRYhi đưa ATUera tt2Zquyết đvrhEịnh ởATUe lạitt2Z UDRYhay rATUea vrhEđi ATUecuối cùUDRYng. TTTFRhụy Yêntt2Z đãATUe hứtt2Za ATUenên cvrhEô càUDRYng khôngTTFR thể khUDRYông UDRYlo lắnATUeg vềTTFR quãATUeng thờUDRYi gvrhEian TTFRba thátt2Zng kếtt2Z tiUDRYếp. UDRYTừ mộtTTFR đếATUen cATUehín TTFRmươi chíntt2Z rấUDRYt dài sATUeong vrhEtừ chTTFRín mưvrhEơi chTTFRín chạtt2Zm mộtUDRY tt2Ztrăm lạiATUe rấtUDRY ngắn,tt2Z att2Zi cvrhEó thểUDRY đoanATUe chắcATUe Hoài tt2ZNiệm vrhEsẽ đủUDRY sứcATUe UDRYtự cvrhEứu UDRYchữa vrhEvết thươngvrhE lòTTFRng thêmATUe lầnUDRY nvrhEữa?

- Chịtt2Z kvrhEhông muTTFRốn thaTTFRy đổiTTFR UDRYbất cứATUe ATUeđiều tt2Zgì vìATUe vẫnTTFR còUDRYn nghĩ đếtt2Zn anUDRYh rểtt2Z đúUDRYng kUDRYhông? TTFREm hATUeiểu TTFRsuy UDRYnghĩ cvrhEủa chịATUe nhtt2Zưng hàATUenh độnATUeg nàyTTFR là đangUDRY trốnTTFR chạy.TTFR

- VìATUe vrhEKono thìTTFR đúngvrhE nhưngtt2Z chịvrhE khôtt2Zng trốnUDRY chATUeạy. BởvrhEi lẽ chtt2Zị nUDRYhìn nhậntt2Z vrhEmọi việcvrhE qUDRYuá TTFRrõ ràvrhEng ntt2Zên khôngATUe tTTFRhể TTFRcho phétt2Zp tt2Zbản thTTFRân tựtt2Z lòaATUe mắtvrhE để TTFR ở bêtt2Zn Trìtt2Znh. HạnTTFRh phúctt2Z chăntt2Zg UDRYkhi cUDRYhị bUDRYiết mvrhEình chỉUDRY tt2Zcó vrhEthể tt2Ztrao TTFRđi mộtUDRY nửUDRYa tình cvrhEảm? NếuATUe cốUDRY gATUeắng đểTTFR rồivrhE tt2Zcả hATUeai tt2Zphải mệttt2Z mvrhEỏi UDRYthì thàATUe vrhElà kếtTTFR tATUehúc. ÍvrhEt nhấATUet bvrhEây giờ, ctt2Zả hUDRYai TTFRvẫn còUDRYn TTFRchưa cháTTFRn ghéttt2Z, vẫnvrhE ngTTFRhĩ vrhEđẹp vềvrhE nhau.

Hơn vrhEai ktt2Zhác, HoàivrhE NiATUeệm hiểutt2Z bATUeản thâUDRYn đangATUe vrhEđối TTFRmặt với điềuvrhE gì,ATUe coUDRYn vrhEđường nUDRYào làTTFR tốvrhEt. CóATUe thểATUe chUDRYỉ lvrhEà tốttt2Z cTTFRho bUDRYản thATUeân tt2Zcô, tt2Zlà ícvrhEh kỷ nTTFRhưng côTTFR kUDRYhông muốTTFRn hUDRYài lòngATUe vớiUDRY hạnhtt2Z pUDRYhúc TTFRnửa vUDRYời, kTTFRhông muốnATUe làmtt2Z ảUDRY vrhEđàn TTFRbà trắc nếtUDRY, ctt2Zàng TTFRkhông muốtt2Zn đươngATUe đầTTFRu cùvrhEng bTTFRóng mUDRYa vrhEđịnh mvrhEệnh. tt2ZCô đãTTFR từnvrhEg ngvrhEhĩ nếu Thiêtt2Zn Ttt2Zrình íATUet tốtvrhE hTTFRơn mvrhEột chvrhEút, kháTTFRc KATUeono mUDRYột cUDRYhút tUDRYhì cATUeó tt2Zlẽ mUDRYọi việctt2Z đãtt2Z tt2Zkhác; cô sẽvrhE vrhEkhông cầUDRYn đonvrhEg đUDRYếm anTTFRh đượcvrhE tt2Zgì TTFRhay mấvrhEt UDRYgì. ATUeTrong tt2Zvòng tTTFRay UDRYanh, côTTFR tvrhEựa kẻ đaTTFRng nATUegâm mìnTTFRh troUDRYng bUDRYể nưTTFRớc nóTTFRng givrhEữa tiếUDRYt ĐôTTFRng giáUDRY lạnhATUe. vrhECảm giátt2Zc ấmvrhE áptt2Z hòATUea lẫn UDRY nỗi tt2Zsợ hãiUDRY kATUehi phvrhEải vrhEbước raTTFR. Btt2Zên nATUegoài bểvrhE nướTTFRc làATUe cáiATUe TTFRrét đếvrhEn vrhEtận xươATUeng tủy đangUDRY chờATUe đón,tt2Z TTFRsẽ tt2Zcòn đUDRYau bTTFRuốt hơnvrhE lúATUec cATUeô bướcUDRY vàTTFRo vrhEbể tuATUey nhiêtt2Zn cứUDRY cốATUe chấpATUe ngâm tt2Zmãi TTFRthì đUDRYến UDRYmột vrhElúc nTTFRào vrhEđó, nướcTTFR vUDRYẫn sẽUDRY nguATUeội vàATUe lạnh.

- KhôUDRYng vìtt2Z lýTTFR UDRYdo nàoUDRY khác?

- tt2ZMột ATUelí dATUeo vrhEhay ATUenhiều lývrhE tt2Zdo tTTFRhì chịvrhE cũngTTFR UDRYkhông tvrhEhể chấp nhậtt2Zn tìntt2Zh cảUDRYm củaTTFR aTTFRnh ấytt2Z tt2Zhay att2Zi kTTFRhác UDRYtrong lúcUDRY UDRYnày.

Hoài Nitt2Zệm nUDRYghiêm giọATUeng khẳtt2Zng địtt2Znh vrhE– mộvrhEt cáctt2Zh đểUDRY cTTFRhấm dứt đềvrhE tàitt2Z. ĐưaTTFR tUDRYay kTTFRéo ThụyTTFR Yêtt2Zn tATUeựa vTTFRào vvrhEai mìnhTTFR, côATUe vỗATUe nATUehè nhẹATUe lênTTFR mTTFRá em:

 - Ett2Zm cũng ATUekhông hTTFRơn gìUDRY chTTFRị đâTTFRu ett2Zm gUDRYái ạ!tt2Z UDRYĐừng đTTFRùa daoUDRY, vrhEcó ngàyvrhE sẽATUe đứtATUe tt2Ztay. VếTTFRt sẹoUDRY khUDRYông giống TTFRnhững vrhEhình xămUDRY vTTFRì chúUDRYng kvrhEhông ATUecho ATUeai qATUeuyền lvrhEựa chvrhEọn TTFRhình TTFRdáng, mtt2Zàu TTFRsắc, độ ntt2Zông sâu,…

Thụy YUDRYên ATUeim UDRYlặng tựaUDRY ATUevào vUDRYai chTTFRị, trêTTFRn vrhEđầu hUDRYai người trờiUDRY vvrhEẫn đưTTFRơng ATUexanh nhUDRYưng vệvrhEt nắngTTFR tt2Zđã stt2Zắp vềUDRY chtt2Ziều. ChọnTTFR lựaUDRY trvrhEời xvrhEanh hATUeay nắng TTFRchiều? CTTFRó lATUeẽ TTFRvì từUDRY nhỏTTFR đTTFRến lớn,TTFR côUDRY tt2Zluôn phvrhEải sốngATUe ttt2Zrong vrhEtư thếATUe sATUeẵn sàngTTFR ATUeđối mặt vớitt2Z TTFRbiến cố,TTFR thvrhEế nATUeên kATUehi dốcUDRY lATUeòng đặtt2Zt niTTFRềm UDRYtin vàtt2Zo avrhEi đóvrhE sẽUDRY UDRYlà mộtATUe qATUeuyết địnhTTFR rấtUDRY trọng đvrhEại. ThếvrhE rồtt2Zi, mvrhEột TTFRcú đánATUeh tATUehật nặtt2Zng tt2Zgiáng xuống,TTFR quytt2Zết tt2Zđịnh ATUekia trATUeở tTTFRhành sai lầmATUe nUDRYgu mvrhEuội nhUDRYất troTTFRng đATUeời, thànhUDRY mộUDRYt vếTTFRt sẹUDRYo xtt2Zấu xATUeí vrhEdẫu xóUDRYa TTFRrồi vvrhEẫn TTFRcòn lưu lATUeại dấvrhEu vếttt2Z trtt2Zên dATUea. CvrhEô thởtt2Z dài!