You are here

Những Chuyện Tình - Chương 31

Chương 31: VqCs7ết K8Nbsẹo wfgunăm ấy

Kim nK8Nbgắn củanSyq chiếqCs7c đồngwfgu hồK8Nb trêwfgun tườngnSyq đãDvDN qunSyqa sốDvDN mười hainSyq, khnSyqông gqCs7ian vắngK8Nb DvDNlặng vớiK8Nb áqCs7nh đènnSyq vwfguàng tnSyqỏa sángnSyq mộqCs7t wfgugóc phònqCs7g. NK8Nbơi đónSyq có DvDN hai DvDNcon ngườDvDNi đqCs7ang vùinSyq đwfguầu vàoDvDN cnSyqông qCs7việc nSyq- ThụyK8Nb YênDvDN vàK8Nb trwfguợ lýnSyq cwfguủa K8Nbcô. NqCs7gày maiK8Nb, cô phwfguải trìqCs7nh bàwfguy ýDvDN tưqCs7ởng cK8Nbho mộtwfgu K8Nbdự DvDNán quảngqCs7 qCs7cáo lớnwfgu DvDNtrong khK8Nbi hwfguai ngườinSyq còK8Nbn lại củanSyq nhówfgum đềunSyq cóK8Nb việK8Nbc hệK8Nb qCs7trọng cầDvDNn nK8Nbghỉ phépnSyq. CôDvDN nhưqCs7 đqCs7ang wfgubơi giữaqCs7 dònK8Nbg sôngwfgu khổng lqCs7ồ bằK8Nbng cnSyqhút DvDNrã rờinSyq cuốnSyqi cùng…

Thời DvDNgian lạDvDNi wfgutrôi qunSyqa nSyqvùn vụt!

- Hoàwfgun twfguất! ChịDvDN vềqCs7 trK8Nbước điqCs7, eDvDNm inSyqn rwfgua rK8Nbồi vwfguề sDvDNau. K8Nb- NgườDvDNi trợ lwfguý nóinSyq knSyqhi đaqCs7ng wfgubấm vwfguào hiểDvDNn K8Nbthị “In”DvDN trêqCs7n mDvDNàn qCs7hình mK8Nbáy tínK8Nbh trướcDvDN mặt.

- Ừwfgum! Swfguáng mDvDNai DvDNem cứK8Nb DvDNnghỉ ngơiqCs7, đếnDvDN qCs7văn phòngDvDN trướcnSyq mười mộtwfgu giờwfgu làwfgu được.

Thụy YêqCs7n unSyqể oảiK8Nb bwfguỏ chiqCs7ếc DvDNusb nSyqvào túiDvDN xácDvDNh rồiDvDN đứng lqCs7ên, côngDvDN việcqCs7 dưqCs7ờng nSyqnhư qCs7đã vắtwfgu cạnK8Nb sứcnSyq lực.wfgu NămDvDN cnSyquộc gọiwfgu nhỡK8Nb DvDNtừ ThqCs7iên Kiếwfgun khiến K8Nb cô DvDNbăn nSyqkhoăn khôngnSyq biếtqCs7 cqCs7ó wfgunên gọiDvDN lạiqCs7 chDvDNo aK8Nbnh qCs7hay wfgukhông. CK8Nbô xoanSyqy xoaK8Nby chiếDvDNc điệnqCs7 thoại trênnSyq tayqCs7, màywfgu kDvDNhẽ nhnSyqíu lạiwfgu hồiqCs7 K8Nblâu K8Nbrồi wfgubấm phíqCs7m gọiK8Nb đi.qCs7 wfguDù bwfguên wfgukia bắt DvDN máy nSyqchỉ K8Nbsau DvDNhai hồiDvDN K8Nbchuông nhưwfgung côqCs7 vẫnDvDN wfguái ngạDvDNi vớiwfgu cuDvDNộc gọiDvDN DvDNlúc mK8Nbột giờK8Nb sáng:

“Không làmnSyq mấtDvDN giấcK8Nb ngủDvDN củaK8Nb qCs7anh chứ?”

“Tôi đqCs7ã đượcwfgu K8Nbngủ đDvDNâu màqCs7 mất?”K8Nb –nSyq ThnSyqiên Kiếwfgun tếwfguu táwfguo than tnSyqhở rồinSyq nhanqCs7h chónnSyqg nghDvDNiêm giọngwfgu hDvDNỏi. –K8Nb SaK8Nbo gqCs7iờ DvDNnày eK8Nbm vẫnwfgu chưwfgua ngủnSyq?

“Vừa xoDvDNng K8Nbviệc. nSyqAnh gDvDNọi qCs7có việcDvDN nSyqgì khônDvDNg? Chiềwfguu nayDvDN, tôi K8Nbbận quáqCs7 DvDNnên khôngDvDN K8Nbnghe máyDvDN được.”

“Muốn cùnSyqng qCs7em qCs7dùng bữnSyqa tốiwfgu. BâyqCs7 giK8Nbờ tnSyqhì sao?”

“Bây giờ?”DvDN DvDN- ThDvDNụy YêK8Nbn hơK8Nbi lưỡDvDNng wfgulự nhưnK8Nbg chwfguiếc dK8Nbạ qCs7dày reo lK8Nbên wfgunhư mK8Nbuốn côqCs7 đồnqCs7g ýK8Nb. HơDvDNn nữwfgua thnSyqể xáDvDNc qCs7dẫu mDvDNuốn nK8Nbgủ qCs7song tríwfgu óK8Nbc lạiK8Nb đang gàonSyq thétqCs7 đòiK8Nb quywfguền wfguthư gK8Nbiãn. “VậDvDNy phiềnSyqn anqCs7h quDvDNa đówfgun tôqCs7i! HômK8Nb naywfgu, qCs7tôi khônDvDNg đi xe.”

“Mười lăqCs7m phútK8Nb! wfguKhi nàonSyq đếnSyqn tôDvDNi sẽwfgu qCs7tự lênnSyq đó,wfgu nSyqem wfguđừng ra khỏiDvDN văqCs7n phòwfgung vàwfguo giờwfgu nàynSyq, vừK8Nba lDvDNạnh vừDvDNa khôngK8Nb DvDNan nSyqtoàn.” BằngqCs7 âwfgum giọngK8Nb chân K8Nbthành, ThnSyqiên KiDvDNến nSyqchu đwfguáo dDvDNặn dò.

Những lDvDNời nqCs7ày khiếnDvDN ThụqCs7y YqCs7ên bậtK8Nb cười.K8Nb wfguLâu lắmnSyq rồi khôngwfgu anSyqi DvDNquan K8Nbtâm côK8Nb nhưwfgu vậwfguy DvDNdù lờinSyq đonK8Nbg đưanSyq nK8Nbgọt ngnSyqào qCs7thì khDvDNông thiếu.nSyq wfguTuy nhiên, cwfguô dưK8Nbờng nhưwfgu vôqCs7 cảmK8Nb trướcDvDN nDvDNhững DvDNlời DvDNcó K8Nbcánh tqCs7ừ đànK8Nb ôDvDNng, mnSyqặc K8Nbkệ nK8Nbó cóDvDN thật hayK8Nb kDvDNhông DvDNvà lwfguuôn dựngK8Nb DvDNlên mộwfgut hàngqCs7 ràowfgu pK8Nbhòng thủ.qCs7 Bởwfgui đãK8Nb quK8Nbá đủwfgu cDvDNho mộtqCs7 lầnwfgu dại dwfguột, cwfguô khôngK8Nb mK8Nbuốn làmnSyq qCs7kẻ nwfgugu wfgutự K8Nbgiẫm lêDvDNn wfguvết nSyqxe đổqCs7 củaqCs7 cDvDNhính bảnqCs7 wfguthân mnSyqình thêm lầnK8Nb nữK8Nba. ĐôK8Nbi nSyqkhi, cônSyq cDvDNũng khDvDNao khátqCs7 nSyqcó aDvDNi đóDvDN đểnSyq sawfgun sẻDvDN cuộnSyqc sốngwfgu nhưng K8Nb lòng tinSyqn qCs7đã DvDNthành mónK8Nb hàngK8Nb qqCs7uá qCs7xa xỉnSyq nêqCs7n thawfguy vìqCs7 tìK8Nbm hiểwfguu họK8Nb, cnSyqô wfguchọn nSyqcách đi ngượcnSyq lạiDvDN điềqCs7u đốDvDNi phưqCs7ơng hwfguy vọng.K8Nb TuDvDNy nhiêK8Nbn chẳwfgung nSyqhiểu vqCs7ì lẽwfgu nàoqCs7, lầDvDNn nàK8Nby cô ngoanqCs7 nK8Nbgoãn ngqCs7ồi lạDvDNi vwfguăn pK8Nbhòng chơnSyqi twfgurò chơDvDNi xếpDvDN K8Nbtrứng, chqCs7ờ Thiwfguên KinSyqến đnSyqến.

Chưa đếnnSyq mườiqCs7 lăwfgum phwfguút DvDNsau, Thwfguiên KinSyqến đqCs7ã xuấnSyqt hiện. Twfgurông anK8Nbh khônK8Nbg gK8Nbiống ngườiqCs7 làDvDNm muộnnSyq K8Nbgiờ, máiqCs7 tówfguc cắtDvDN tK8Nbỉa K8Nbtỉ mỉqCs7 vnSyqẫn bồngDvDN bềnh qCs7vào nếwfgup, qCs7ánh mắtDvDN swfguung mãnSyqn sqCs7ức sốnnSyqg trẻwfgu, nK8Nbét qCs7mặt trànwfgu đK8Nbầy hânK8Nb hoaK8Nbn. Rwfguất qCs7khác với dwfguáng vwfguẻ qCs7mệt mỏqCs7i củaDvDN Thụwfguy Yên.

- GiờnSyq nK8Nbày VAK8NbRA K8Nbcòn mởwfgu qCs7cửa thqCs7ì pDvDNhải, tôiwfgu muốK8Nbn uống vDvDNài lyqCs7! Awfgunh ngwfguhĩ nSyqsao? –nSyq nSyqThụy YêqCs7n vừqCs7a wfgunói vừawfgu K8Nbbuông thỏngwfgu hDvDNai vnSyqai nhnSyqưng nSyqkhông quên tréoqCs7 châwfgun, bướcqCs7 nK8Nbhặt trênK8Nb gK8Nbót gnSyqiày K8Nbcao nhnSyqọn thwfgueo sqCs7au ThinSyqên Kiến.

- BấnSyqt DvDNcứ nwfguơi nSyqđâu qCs7e muqCs7ốn. NhqCs7ìn wfgumặt K8Nbem nhưK8Nb vừnSyqa đánhDvDN tqCs7rận xong, lqCs7àm DvDNsao tôDvDNi DvDNdám cãiK8Nb DvDNlời.

Thiên KiếDvDNn nhíDvDNu màynSyq, hướngDvDN ánDvDNh nhK8Nbìn bậDvDNn tK8Nbâm vàoK8Nb wfgumớ tóc lwfguoạn DvDNnếp Twfguhụy Yên.nSyq CâDvDNu từwfgu díqCs7 dqCs7ỏm dườngDvDN nwfguhư lạcDvDN nhịpK8Nb vớinSyq ngữqCs7 khíDvDN nSyqkhông vui.

- wfguVây làK8Nb khDvDNôn ngnSyqoan, nếuK8Nb aqCs7nh qCs7nói kDvDNhông qCs7- K8Nbtôi sẽDvDN điwfgu DvDNmột mình.

- DvDNNgang ngượcnSyq quá!DvDN

Vờ rqCs7ụt cDvDNổ nhqCs7ư wfgusợ K8Nbhãi, wfguThiên wfguKiến qCs7khẽ wfgulắc đầK8Nbu wfgurồi mỉm cườinSyq nSyqdễ chịu.DvDN qCs7Anh thícK8Nbh sựnSyq nnSyqgang ngượcwfgu nDvDNơi ThụyK8Nb DvDNYên. CônSyq luôDvDNn thnSyqẳng thK8Nbắn bwfguày tỏ cáqCs7ch ngK8Nbhĩ củqCs7a mnSyqình DvDNvới đK8Nbối phương;nSyq chK8Nbo đốiqCs7 phươngnSyq toàqCs7n qwfguuyền chọK8Nbn lựnSyqa DvDNcách thức qCs7đối diệDvDNn DvDNvới sựK8Nb vqCs7iệc; hwfguoặc twfguhỏa hinSyqệp đểwfgu chuqCs7ng đườwfgung hoK8Nbặc từnSyq wfguchối nSyqđể qCs7thành đối kháng.qCs7 BêDvDNn ghếnSyq cạDvDNnh tàiqCs7, tDvDNrước nhậnqCs7 xétK8Nb ấy,qCs7 wfguThụy K8NbYên chỉqCs7 hứnSyq mộtqCs7 tnSyqiếng nnSyqhẹ rồi đưaDvDN taK8Nby vuốtwfgu lqCs7ại mớqCs7 tóDvDNc nqCs7gắn xwfguoăn vK8Nbừa chấwfgum ótK8Nb K8Nbcủa mìnnSyqh.

Xe qCs7lao nK8Nbhanh tronnSyqg đêDvDNm, nhữnK8Nbg cDvDNhiếc nSyqcột đèDvDNn lầnDvDN lượt wfgu lui qCs7dần vềqCs7 qCs7sau. wfguMọi vqCs7ật đK8Nbã nK8Nbgủ wfgusay sK8Nbau wfgumột ngàywfgu nSyqlao độDvDNng cậtwfgu lựcK8Nb dướiDvDN wfguánh mặt twfgurời, K8Nbchỉ còwfgun DvDNdăm ngườiK8Nb sốqCs7ng muộn,nSyq vDvDNài ngưwfguời qCs7lao côK8Nbng, nhiwfguều nhấtwfgu cóK8Nb nSyqlẽ làK8Nb hai DvDN hàng DvDNxe wfgutaxi bênDvDN đường.wfgu ThụqCs7y YDvDNên tựDvDNa qCs7lưng vàK8Nbo nSyqghế xDvDNe êqCs7m áK8Nbi, lẩmnSyq nSyqnhẩm tínhnSyq tnSyqoán khối lượnSyqng côngwfgu viK8Nbệc hômDvDN sK8Nbau. VàqCs7 wfgubất cnSyqhợt, hìnSyqnh DvDNảnh bàwfgu cK8Nbụ wfguco rK8Nbo dướDvDNi hiDvDNên nhàK8Nb cwfguủa ai nSyqđó K8Nbvụt nhaDvDNnh qCs7qua twfguầm mắt,qCs7 khDvDNiến cwfguô nDvDNgoái cổqCs7 lK8Nbại nqCs7hìn cDvDNho đếnwfgu qCs7khi tấtwfgu cảDvDN chỉ cònK8Nb làDvDN cnSyqhấm nSyqđen nhỏK8Nb wfguxíu. Đêmwfgu kqCs7hông lK8Nbạnh nK8Nbhưng lqCs7òng DvDNcô K8Nbse se.

- AqCs7nh dừngK8Nb xqCs7e wfgumột láK8Nbt, đượqCs7c không?

Rồi ngwfguay qCs7khi ThinSyqên DvDNKiến cònwfgu đnSyqang ngK8Nbơ ngácDvDN DvDNcho DvDNxe đỗ lạiwfgu bwfguên K8Nblề đường,K8Nb ThụynSyq YK8Nbên đK8Nbã hDvDNối hảwfgu rờiK8Nb khỏnSyqi xewfgu. CqCs7ô bDvDNước rấtqCs7 nhanwfguh, wfgunhư chạnSyqy về hướngwfgu ngượcqCs7 lạDvDNi, chqCs7ẳng hK8Nbay biếnSyqt Thiênwfgu KiếnK8Nb đK8Nbang đuổiDvDN nSyqtheo phíqCs7a sauK8Nb. nSyqVà kqCs7hi swfguuýt bắt kịpDvDN wfgucô, anK8Nbh chợtnSyq K8Nbđứng sữDvDNng lại,nSyq yênSyqn tĩK8Nbnh qCs7chiêm ngưỡngqCs7 bứqCs7c K8Nbtranh đanqCs7g DvDNdần hnSyqiện ra trướwfguc mwfguắt. Trowfgung làqCs7n gióDvDN đêmqCs7 swfgue lạnh,K8Nb bàDvDN cK8Nbụ chừnqCs7g qCs7bảy mqCs7ươi vẫK8Nbn sK8Nbay giấwfguc với hiênDvDN nhK8Nbà nSyqlàm giDvDNường, chiếcDvDN áDvDNo wfgumưa khnSyqông qCs7còn vẹqCs7n nguqCs7yên lqCs7àm chDvDNăn; đnSyqứng cáqCs7ch bà wfgu chừng mươDvDNi bướcqCs7 chân,DvDN cDvDNô vônSyq thứcnSyq cắwfgun qCs7môi, rqCs7a chK8Nbiều DvDNsuy qCs7tư, ánhwfgu mắtwfgu DvDNngập trqCs7àn niềm cảmnSyq thqCs7ông nSyqkhông vươnSyqng bwfguất qCs7kỳ rẻwfguo thK8Nbương hạiqCs7 nàonSyq khánSyqc. ĐôiK8Nb tK8Nbay côK8Nb lừnnSyqg khwfguừng chạqCs7m vào K8Nbtúi xáchqCs7 dnSyqăm lầnK8Nb nhưnK8Nbg rốtnSyq qCs7cuộc lạiDvDN buônK8Nbg K8Nbxuống vàK8Nb qCs7thở qCs7hắt ra.

Thụy YêK8Nbn bìnhnSyq tnSyqhản nhnSyqún vaDvDNi, qCs7cười nqCs7hẹ nSyqkhi bắtnSyq gặp ThiêqCs7n K8NbKiến wfguđang nSyqchăm chúnSyq nhìDvDNn mìnhwfgu.

- ĐqCs7i thqCs7ôi! ThDvDNi thoảnK8Nbg tôqCs7i nSyqlại dwfguở hwfguơi vậnSyqy ấyqCs7 mà…

- EDvDNm lK8Nbo qCs7lắng tiềnqCs7 mặtK8Nb nSyqsẽ K8Nblàm bànSyq cK8Nbụ gặnSyqp qCs7nguy hK8Nbiểm nhiều hơn?

Thiên K8NbKiến ngoáK8Nbi nhqCs7ìn nSyqbà cụnSyq thêK8Nbm lầnK8Nb nK8Nbữa vàwfgu hỏinSyq, trước khiwfgu cnSyqhậm rãiqCs7 lDvDNách ngưK8Nbời K8Nbra phíawfgu K8Nbngoài –nSyq vịwfgu wfgutrí gầnDvDN lònnSyqg đườqCs7ng hơn.

Hơi ngẩDvDNng ngườiwfgu DvDNra tDvDNrong tíqCs7c tắc,nSyq wfguThụy YênSyqn liềqCs7n lắc đầu:

- Tôwfgui khôngwfgu nghnSyqĩ xqCs7a K8Nbđến vậy.K8Nb wfguChỉ DvDNlà khK8Nbông muốnDvDN đánh qCs7thức mộwfgut ngườiK8Nb kK8Nbhi họnSyq đwfguang nnSyqgon giấcwfgu. wfguBan ngày,wfgu ngườiqCs7 tnSyqa đãnSyq quáK8Nb bềDvDN bnSyqộn vớiDvDN nhữngK8Nb mối nSyqlo nSyqtoan wfguthì đqCs7êm nDvDNên làK8Nb khqCs7oảng thờinSyq gqCs7ian K8Nban bìnnSyqh nhất.

Đoạn, côwfgu wfgunheo mqCs7ắt DvDNhoài nK8Nbghi, nhìnwfgu sanSyqng ThnSyqiên Kiến:

- AqCs7nh cũngK8Nb cwfguhu đwfguáo phqCs7ết, nhỉ?

- KhK8Nbi K8Nbcòn trẻnSyq, tôiqCs7 từwfgung tK8Nbham K8Nbgia DvDNvài côngqCs7 tácwfgu xãK8Nb hội.

- qCs7Oa! K8NbNhìn wfgukhông rK8Nba. K8Nb– Rồiwfgu K8Nbnhư biếDvDNt bDvDNản qCs7thân cnSyqó phầqCs7n khiếm nSyqnhã, ThDvDNụy YnSyqên vộwfgui vàngK8Nb hốiDvDN lỗiK8Nb bằnSyqng cáchwfgu cườDvDNi nịnh.nSyq –nSyq nSyqBây giờK8Nb DvDNanh vwfguẫn trẻ mà.

Nhưng ThiênqCs7 Kwfguiến dườngqCs7 nhqCs7ư kwfguhông đểwfgu tâmnSyq qqCs7uá nhDvDNiều đến nhữngwfgu lờiqCs7 ấDvDNy bởiDvDN còqCs7n đangqCs7 qCs7bận ngwfguhĩ vềwfgu hìnhK8Nb wfguảnh vừaqCs7 nãqCs7y. VìDvDN vậwfguy từnSyq nqCs7ét mặtqCs7 đến phoK8Nbng tháwfgui cK8Nbủa wfguanh đK8Nbều tonSyqát rK8Nba cảmDvDN giáK8Nbc dễwfgu cK8Nbhịu, qCs7thư tháDvDNi dẫunSyq khôqCs7ng khíwfgu K8Nbgiữa cả hwfguai đangK8Nb chnSyqìm nSyqvào DvDNim lặng.

Cuối cùDvDNng, VAnSyqRA náwfguo nhDvDNiệt cũngK8Nb đãK8Nb hiK8Nbện rnSyqa K8Nbtrước mắt nSyq họ. NhữngDvDN áqCs7nh đènSyqn màuqCs7 nSyqchớp tắK8Nbt wfgutheo nhịqCs7p điệu,nSyq nhữK8Nbng hànSyqng DvDNxe đắtqCs7 qCs7tiền K8Nbkéo dài nhưnSyq vwfguô tận,DvDN nhqCs7ững đôwfgui nanSyqm nữDvDN K8Nbvui cườDvDNi lảnSyq lnSyqơi bK8Nbên DvDNnhau. TnSyqhụy YêK8Nbn thK8Nbờ DvDNơ ngắmwfgu nhìn họnSyq vàwfgu khôK8Nbng cK8Nbó qCs7ý hòanSyq nhậK8Nbp DvDNcùng. CạnK8Nbh bqCs7ên cqCs7ô, ThiêDvDNn nSyqKiến đqCs7ang nSyqbị vâyqCs7 qqCs7uanh bDvDNởi các lK8Nbời cqCs7hào wfguhỏi, cácqCs7 cáDvDNi bắtwfgu tnSyqay xãqCs7 giaK8Nbo. CDvDNô nhúqCs7n vqCs7ai rồiwfgu đảonSyq qCs7mắt tìmK8Nb nSyqcho mìnwfguh một cnSyqhỗ ngồinSyq qCs7trong gK8Nbóc khuấwfgut K8Nbhiếm hoqCs7i cK8Nbủa sảDvDNnh dưwfguới. NDvDNhưng Thwfguiên Kiwfguến đãqCs7 nhanh nSyqchóng từDvDN cDvDNhối wfgucác lờK8Nbi mời,nSyq đểDvDN trởK8Nb vềDvDN DvDNcạnh ThụyK8Nb YnSyqên DvDNvà kqCs7éo wfgucô bướqCs7c twfguheo mình:

- ChúnK8Nbg qCs7ta lênqCs7 K8Nbtầng trên,DvDN K8Nbkhu vDvDNực hộK8Nbi sở.

- Tôiwfgu khôngnSyq cwfguó thẻDvDN nSyqthành viên.

- K8NbTôi có!

- VậyqCs7 làmK8Nb nSyqsao tnSyqôi cóK8Nb thqCs7ể nDvDNgắm qCs7trai xiqCs7nh K8Nbgái đẹp?nSyq – Thụwfguy YK8Nbên kK8Nbéo tK8Nbay K8NbThiên DvDNKiến wfguđứng lạiK8Nb rqCs7ồi conDvDNg mnSyqôi tỏqCs7 ýwfgu kDvDNhông hứngwfgu thúK8Nb kháwfgum phá hộiDvDN sởqCs7 doDvDNanh K8Nbnhân đượcwfgu xếpqCs7 vàwfguo nhK8Nbóm “DvDNNơi đốtDvDN tiền”wfgu bDvDNậc nnSyqhất tnSyqhành phDvDNố này.

Thiên KiếK8Nbn nghK8Nbe wfguvậy lwfguiền đứngnSyq chDvDNắn nganSyqng wfgutầm mắt đanwfgug K8Nbchớp cqCs7hớp củaK8Nb ThụnSyqy YêDvDNn. nSyqNụ cườiqCs7 tỏqCs7a nqCs7ắng, K8Nbđủ hớpnSyq hồwfgun nhữngwfgu thinSyqếu nwfguữ ngâyqCs7 thơ đượcK8Nb vK8Nbẽ DvDNlên mqCs7ôi anh:

- EqCs7m cóK8Nb thwfguể nqCs7gắm tôi.wfgu qCs7Tôi rqCs7ất wfguđẹp trai!

- HìnhK8Nb nK8Nbhư đãqCs7 K8Nblâu aK8Nbnh khôngK8Nb swfguoi gương?!

- nSyqTường bằngqCs7 kínwfguh DvDNnên DvDNvẫn nSyqcó thểqCs7 ngằmqCs7 nhìnDvDN bwfguên dướnSyqi và K8Nbđặc biệtK8Nb, tôiK8Nb đãnSyq gọiDvDN mqCs7ón súnSyqp nqCs7gỗng ngonSyqn tuyệtwfgu K8Nbcho emnSyq. NDvDNgoan nhé?

Mặc qCs7kệ nwfguhững ánhwfgu mắtwfgu dòK8Nb xét,qCs7 hiếuqCs7 kỳnSyq, thwfguậm K8Nbchí nSyqsoi mói từDvDN đnSyqám đôwfgung, TqCs7hiên wfguKiến cK8Nbứ vnSyqô tưwfgu trqCs7ưng rnSyqa vK8Nbẻ mặtDvDN trẻwfgu qCs7con vòiwfgu vĩnK8Nbh nSyqvừa tội nghiK8Nbệp vDvDNừa K8Nbđáng wfgughét khiếnqCs7 ThqCs7ụy qCs7Yên kDvDNhông thểqCs7 khôqCs7ng gậnSyqt qCs7đầu vìDvDN K8Nbe rằDvDNng cònSyqn dùng DvDN dằng thêmK8Nb chnSyqốc nữa,wfgu khôngwfgu biếtDvDN anwfguh sẽDvDN bàyK8Nb thêwfgum chiqCs7êu wfgutrò gDvDNì. CôDvDN lẩmK8Nb bẩmwfgu đủDvDN lớn đểDvDN qCs7anh nSyqnghe thấy:

- nSyqNếu tôiDvDN cDvDNòn khôngwfgu nK8Nbgoan thìDvDN DvDNbiết đqCs7âu chừngwfgu aqCs7nh sẽ khỏaK8Nb wfguthân, mDvDNúa cK8Nbột hoặcK8Nb giqCs7ả thK8Nban gànSyqo vớK8Nbi cqCs7ả thếwfgu giớinSyq nSyqnhư thểqCs7 twfguôi hiwfguếp đápK8Nb anh cnSyqũng nên.

Thiên KiDvDNến kénSyqo gnSyqhế chDvDNo ThụK8Nby nSyqYên vàK8Nb saDvDNu đóK8Nb qCs7điềm nhiên qCs7ngồi xuốDvDNng DvDNcạnh qCs7cô rqCs7ồi cườiqCs7 thàK8Nbnh âmDvDN khK8Nbe khẽ:

- Khỏawfgu thânDvDN mDvDNúa cộnSyqt à?wfgu –DvDN Đoạn,nSyq awfgunh qCs7chống cnSyqằm, nghiêmK8Nb túc nhìnwfgu wfgucô đủnSyq lqCs7âu. –wfgu TôiK8Nb lwfguuyện NqCs7hu đạwfguo từnSyq DvDNbé nqCs7ên mwfguúa cK8Nbột chDvDNắc wfgukhông pK8Nbhải lànSyq vấn DvDNđề quánSyq lqCs7ớn. Được!

Thụy YêK8Nbn nSyqnhích K8Nbra đnSyqến sáwfgut mépDvDN ghế,nSyq wfgugiữ khoảnqCs7g cqCs7ách xa nhấtwfgu qCs7có thqCs7ể vớiwfgu ThiêDvDNn wfguKiến. XnSyqong, wfgucô trợK8Nbn mắnSyqt nhìnwfgu anqCs7h rồnSyqi wfguthở dàinSyq qCs7thườn thượt, wfgu tự bnSyqiết bảnDvDN tqCs7hân khônK8Nbg đủDvDN sứwfguc đấnSyqu khẩuDvDN tqCs7iếp tục:

- wfguSúp ngqCs7ỗng cK8Nbủa tôinSyq đâuDvDN? TôinSyq nSyqđói nSyqđến K8Nbmức muốDvDNn ănK8Nb thịt ngườiwfgu rồiwfgu đây.

Nghe vậqCs7y, qCs7Thiên Kwfguiến lậpK8Nb tứcwfgu mởDvDN khK8Nbuy măng-sết,wfgu xắn tDvDNay áqCs7o sơ-miqCs7 K8Nblên qDvDNuá wfgukhuỷu rDvDNồi đưqCs7a đếnK8Nb trướqCs7c mặtK8Nb TqCs7hụy Yên.wfgu Bằnwfgug nétwfgu mặtK8Nb lwfguẫn âmnSyq ngữ nửawfgu trêwfguu đDvDNùa nửaqCs7 quảwfgu quywfguết, anDvDNh dịuK8Nb dàng:

- Đểwfgu bwfguảo đảmDvDN chấtK8Nb lK8Nbượng tươiwfgu ngowfgun cqCs7ho mówfgun nSyqăn, qCs7ở đây chỉqCs7 bắtnSyq qCs7đầu DvDNchế bK8Nbiến qCs7khi kháchDvDN cqCs7ó nqCs7hu wfgucầu. EDvDNm ăK8Nbn tạwfgum tôK8Nbi vậy…

Đúng qCs7là khDvDNông cwfguó K8Nbcái nSyqdại nàK8Nbo bằnDvDNg K8Nbcái dạiK8Nb nSyqnày! wfguThụy Yên sunSyqýt nSyqnữa lqCs7à kwfguhông K8Nbgiữ K8Nbđược vqCs7ẻ thụcK8Nb DvDNnữ mqCs7à mwfguếu máwfguo, khócwfgu vạDvDN trưDvDNớc mDvDNặt Thiên Kiến.wfgu BởiK8Nb đãwfgu biếtnSyq coDvDNn ngườiwfgu “diễK8Nbn tốt”qCs7 khK8Nbông giDvDNới hạnnSyq K8Nbmà cDvDNô vẫDvDNn dămqCs7 lầnqCs7 qCs7bảy lưnSyqợt tự nSyqsa cDvDNhân vàoDvDN lwfguưới. VậnSyqy DvDNthì nK8Nbên trácnSyqh aDvDNi ngonSyqài tựnSyq tráchqCs7 bảnqCs7 thnSyqân? CqCs7ô K8Nbđánh mạnh vàwfguo cK8Nbánh K8Nbtay cóDvDN nhữnnSyqg cơnSyq dọcK8Nb wfgusăn chắDvDNc trK8Nbước mặtnSyq mDvDNình rồiqCs7 liếcnSyq mắnSyqt mộnSyqt đườDvDNng sắc hơnqCs7 cqCs7ả dao:

- TônSyqi thấywfgu K8Nbbạn bèwfgu anK8Nbh DvDNbên dướinSyq nSyqrất đông.DvDN SaqCs7o anh khôngwfgu xuốngK8Nb cùnSyqng hnSyqọ vàDvDN đểK8Nb mặcqCs7 tôinSyq qCs7chờ sqCs7úp wfgugà củanSyq mqCs7ình nhỉ?

- HnSyqọ chỉnSyq làqCs7 bqCs7è, kDvDNhông phảiqCs7 bạn.qCs7 MDvDNà qCs7dẫu cDvDNó làK8Nb bạnDvDN thDvDNì em DvDN– K8Nbngười phụwfgu nữK8Nb củqCs7a DvDNtôi vẫwfgun sẽwfgu ởqCs7 K8Nbvị trwfguí nSyqcao hơn.

Cố gDvDNắng chDvDNong mắtDvDN tìmnSyq kiếmDvDN rqCs7a rK8Nbẻo DvDNgiả tnSyqạo nhỏqCs7 nhặtK8Nb nhất wfgutrên nwfguét mặtDvDN ngờnSyqi ngờiDvDN củaK8Nb ThiênqCs7 KiqCs7ến hồiwfgu lâuK8Nb, cuốiDvDN cùngDvDN ThụynSyq K8NbYên đànhwfgu DvDNchấp nhận cụpwfgu K8Nbmi qCs7đầu hànSyqng vK8Nbà lướK8Nbt DvDNtầm DvDNnhìn qCs7quanh khnSyqông giwfguan hộiK8Nb snSyqở nhưwfgu đaDvDNng nSyqtự phủwfgu nhận tấK8Nbt nSyqcả chqCs7ân thànSyqnh qCs7trong tháinSyq độnSyq kianSyq. qCs7Tầng hộDvDNi DvDNsở nSyqnày K8Nbcó K8Nbhình trwfguòn rỗng tâmnSyq, diệnDvDN wfgutích khqCs7ông qK8Nbuá rộnSyqng vớinSyq hqCs7ình kwfguiến tqCs7rúc pwfguhảng phấwfgut pDvDNhong cácwfguh NhnSyqật, trần nnSyqhà K8Nbchia thànhK8Nb nhữnwfgug DvDNô chữK8Nb nK8Nbhật, đènwfgu DvDNlồng trắnwfgug dáDvDNng vuônwfgug, nSyqsàn qCs7gỗ. Mỗwfgui bàn kháchnSyq đượnSyqc bwfguố trnSyqí thàqCs7nh wfgumột pwfguhòng riêngDvDN tDvDNư bằngwfgu mwfguột DvDNbức kínSyqnh qCs7có hướngK8Nb qCs7quan sát hK8Nbướng xuốngDvDN sảnhwfgu wfgubên nSyqdưới, hawfgui váK8Nbch nSyqcòn lạDvDNi tDvDNạo twfguhành từDvDN nhqCs7ững bứwfguc bqCs7ình qCs7phong DvDNgỗ chạm khắDvDNc qCs7hoa wfguvăn tinDvDNh xảowfgu, dqCs7án giDvDNấy lụaqCs7 trắngDvDN ngàK8Nb vàwfgu mK8Nbột chiếK8Nbc qCs7mành snSyqợi thủy DvDNtinh lấpDvDN lánnSyqh K8Nbthay cửa.qCs7 Bênwfgu twfgurong phDvDNòng, nộinSyq thấtDvDN kháqCs7 nSyqđơn gDvDNiản, tawfguo nhnSyqã với nSyqsô-pha thấp,wfgu bànqCs7 knSyqính wfguvuông vànSyq dănSyqm cnSyqhậu kiểngnSyq tDvDNỏa hươngnSyq dịunSyq nDvDNhẹ, nSyqthanh K8Nbkhiết. Không K8Nbgian ởnSyq đâyK8Nb cũnnSyqg khôqCs7ng ầwfgum ĩnSyq tinSyqếng wfgunhạc đwfguiện wfgutử đếqCs7n độqCs7 phảK8Nbi héqCs7t qCs7cho qCs7nhau nghe nhưqCs7 K8Nbbên ngoàiqCs7 bnSyqức nSyqvách kK8Nbính, wfguvì thếwfgu dẫDvDNu chDvDNung mộtnSyq máwfgui nnSyqhà nhưngK8Nb đôinSyq qCs7bên dường nhưwfgu qCs7khác wfgubiệt quáwfgu nhiều…

- SnSyqúp củaK8Nb em!

Âm giwfguọng trầmDvDN nwfguhẹ củaDvDN Twfguhiên KqCs7iến cấnSyqt lK8Nbên, wfgucắt DvDNngang dòng sunSyqy ngẫDvDNm K8Nbvu qCs7vơ nơqCs7i DvDNThụy Yên.DvDN Anwfguh K8Nbra K8Nbhiệu chwfguo ngwfguười phK8Nbục vụK8Nb rờiqCs7 đK8Nbi rồinSyq ngả nwfgugười, tựaK8Nb wfgulưng wfguvào nSyqthành DvDNghế, wfgutay xwfguoay xoanSyqy cốcnSyq rượDvDNu phwfgua, mắK8Nbt nSyqthôi DvDNtập trK8Nbung vào ngDvDNười bênwfgu cDvDNạnh.Thụy Yêwfgun cầmqCs7 wfgulên wfguchiếc thìDvDNa, knSyqhom lưng,DvDN K8Nbcăng qCs7mũi nSyqhít hàwfgu mDvDNùi hương hấpK8Nb dẫnqCs7 từDvDN báK8Nbt qCs7súp wfgungỗng đượcnSyq trawfgung nSyqtrí đẹpDvDN qCs7tựa bứwfguc tqCs7ranh thnSyqiên nhiênK8Nb với dòngqCs7 phùDvDN qCs7sa nâuDvDN DvDNđỏ, hwfguoa vK8Nbàng, lDvDNá xanK8Nbh. Đoạn,wfgu cnSyqô DvDNngước mwfguắt nhqCs7ìn vK8Nbề cK8Nbửa nSyqnhư cK8Nbhờ đợi.

- EnSyqm ăDvDNn đi,DvDN twfguôi khqCs7ông đói.

- wfguÀ! nSyqMời aK8Nbnh K8Nbnhé.

Dứt lờwfgui, ThụyDvDN wfguYên lậwfgup tứcK8Nb chnSyquyên wfgutâm K8Nbvào bnSyqữa chiềuK8Nb quá mDvDNuộn wfgucủa wfgumình. CK8Nbô ănK8Nb nSyqtự nhiênnSyq, qCs7từ tK8Nbốn nSyqvà wfgukhông nSyqđể thừwfgua lạqCs7i mDvDNẩu vK8Nbụn nào trowfgung bát.DvDN Mówfgun swfguúp vừaK8Nb kếK8Nbt thK8Nbúc tDvDNhì ngườiwfgu nSyqphục vụwfgu wfgubước vàqCs7o, DvDNtrên twfguay lwfguà khwfguay đáwfgu có đựnqCs7g đĩawfgu nSyqbánh pho-mátqCs7 kwfguem kiwK8Nbi tươiDvDN. Mộtwfgu lqCs7ần nữaqCs7, cqCs7ô khônSyqng DvDNcâu nqCs7ệ cqCs7hối qCs7từ màqCs7 lễ K8Nbphép nóiDvDN lK8Nbời cnSyqảm DvDNơn vớiqCs7 nSyqanh rồDvDNi thànhDvDN thậK8Nbt đónqCs7 nhwfguận mK8Nbón ngọtK8Nb ynSyqêu twfguhích bằng tấnSyqt cDvDNả vqCs7ui vẻ,qCs7 thoDvDNải máqCs7i. VàDvDN troDvDNng khoảnhwfgu kqCs7hắc nângqCs7 thìawfgu DvDNbánh cuốiK8Nb DvDNcùng lên,qCs7 mwfguắt cô chợqCs7t hấpK8Nb hwfguáy nhDvDNìn wfguvề hướngDvDN qK8Nbuầy K8Nbrượu nSyqbên dưới.

- nSyqNày! –wfgu ThụynSyq YênDvDN qCs7đặt lạiwfgu thìawfgu bánhqCs7 xuốngwfgu wfguđĩa wfgurồi chạm nhDvDNẹ DvDNvào twfguay K8Nbáo Twfguhiên KiếqCs7n, kéK8Nbo anK8Nbh nDvDNhìn nSyqtheo DvDNhướng nDvDNhìn củanSyq mDvDNình. –K8Nb NnSyqgười đẹp wfgu Tina củaqCs7 anSyqnh kìa…

Nơi qDvDNuầy rượqCs7u bnSyqên dnSyqưới, mộtK8Nb côqCs7 gánSyqi xinDvDNh đẹpK8Nb wfgutrạc tuổi K8Nb đôi mươiqCs7 trnSyqong chiếcK8Nb váK8Nby cúDvDNp nnSyqgực nhqCs7ũ áqCs7nh kiDvDNm nDvDNhấp nhánDvDNh đangK8Nb nóDvDNi gìqCs7 K8Nbđó cùnqCs7g nhân DvDNviên phDvDNa cK8Nbhế. NgưDvDNời nqCs7ày nSyqlà mwfguỹ nhânwfgu bnSyqị tnSyqruyền thôngnSyq bắqCs7t gặpK8Nb vDvDNào qCs7khách sạn cùnSyqng ThiK8Nbên KiếnDvDN kháwfgu nhiềK8Nbu lần.

Ánh qCs7mắt ThiK8Nbên K8NbKiến khônK8Nbg dừnDvDNg trêK8Nbn Tinwfgua qCs7quá năm giâyqCs7, trướDvDNc wfgukhi nhíuqCs7 màqCs7y chqCs7ăm wfguchú nSyqvào qCs7Thụy YênSyqn, wfgunhấn mạnqCs7h twfguừng âm:

- NnSyqgoài eK8Nbm, khônwfgug wfguai wfgulà củDvDNa tôi.

Như wfguđã làqCs7m queqCs7n vớiDvDN tháinSyq độK8Nb qCs7kỳ lạDvDN tnSyqừ K8NbThiên qCs7Kiến DvDNnên Thụy YênnSyq đDvDNón nhDvDNận nhữngK8Nb K8Nblời DvDNnày bwfguằng tâmwfgu tK8Nbhái nghK8Nbe qCs7xong lK8Nbập tứcK8Nb DvDNquên nSyqlãng. Cô tiếpDvDN nSyqtục thưởngK8Nb thứcqCs7 nSyqtrọn pwfguhần bánhqCs7 còDvDNn lại,qCs7 hqCs7ớp mwfguột ngK8Nbụm nướcwfgu lọc,DvDN nSyqkín đáonSyq nSyqlau miệng DvDNrồi tỉnSyq mỉqCs7 nSyqtô wfgulại soK8Nbn qCs7môi. Mwfguặc kK8Nbệ ánDvDNh K8Nbmắt nSyqtruy cwfguầu wfguniềm tnSyqin nK8Nbơi nSyqThiên Kiến.

------*------

Thiên KiếnDvDN nghiênnSyqg mình,DvDN cqCs7họn gwfguóc qCs7và vuqCs7ng nwfguhẹ gậy, cwfguhờ đợiqCs7 qnSyquả K8Nbbanh trK8Nbắng lăqCs7n tròn,qCs7 rơiqCs7 vàqCs7o lỗK8Nb vDvDNà DvDNquay wfguvề chỗDvDN DvDNngồi. qCs7Nơi cqCs7hiếc bàn K8Nb nghỉ, Báwfgu QuânnSyq vàK8Nb ThiênqCs7 qCs7Trình đềqCs7u knSyqém DvDNhứng nSyqthú tronwfgug buK8Nbổi K8Nbgolf hwfguôm qCs7nay, K8Nbai cDvDNũng đang phảinSyq đốiqCs7 mặqCs7t vớqCs7i íDvDNt nhqCs7iều wfgubão lòngwfgu. ThK8Nbiên TrìDvDNnh DvDNđăm chK8Nbiêu. K8NbBá QnSyquân K8Nbtư lự nghĩDvDN vDvDNề chuynSyqến đDvDNi BangnSyqkok hômnSyq qua…

- CóDvDN đầK8Nbu mDvDNối DvDNgì khảwfgu qunSyqan khônDvDNg annSyqh? qCs7– ThDvDNiên Kiến nDvDNhìn qunSyqa K8Nbhai qCs7người aDvDNnh trwfguai rồinSyq vỗnSyq nhẹDvDN qCs7vào qCs7vai BáDvDN Quân.

Bá QuqCs7ân qCs7lắc đầK8Nbu. HôDvDNm qK8Nbua K8Nblà lầnnSyq wfgughé BDvDNangkok thứnSyq K8Nbnăm, kể tnSyqừ lwfguúc GacqCs7e qCs7báo tiqCs7n. AK8Nbnh lqCs7uôn DvDNchọn nhữnK8Nbg điqCs7ểm nSyqđến chwfguo nhinSyqều twfguương đwfguồng với tínhK8Nb cwfguách củawfgu ngườiDvDN ấyK8Nb nhấtwfgu nSyqnhưng nSyqduyên phậnqCs7 vẫnwfgu chqCs7ưa gwfguhé thăm.DvDN GinSyqọng K8Nbanh đượm bnSyquồn DvDNnhưng áDvDNnh wfgumắt lạinSyq rạngqCs7 ngqCs7ời hK8Nby vọng,K8Nb yqCs7êu thương:

- CuốiqCs7 tuwfguần wfgunày, cK8Nbậu saK8Nbng nSyqđấy chwfguơi cùngDvDN DvDNanh không?

Lần nSyqnày DvDNđến lượtwfgu Thiwfguên KiếnK8Nb lắcnSyq đầu:

- qCs7Em cóqCs7 vàiDvDN nSyqngười bạqCs7n bêqCs7n đấy,nSyq anqCs7h nSyqcần họnSyq qCs7giúp gì không?

- DvDNKhông! qCs7– DvDNBá Qwfguuân K8Nbđáp rấtDvDN nDvDNhanh, quảwfgu K8Nbquyết. –qCs7 K8NbAnh muốn tônDvDN tDvDNrọng côDvDN nSyqấy đếnSyqn tậnK8Nb cùnwfgug ginSyqới hạK8Nbn. GiờK8Nb, aqCs7nh vwfguẫn chịuK8Nb được.

Thiên KiếnDvDN qCs7hạ nhnSyqẹ cằmqCs7, K8Nbtỏ ýwfgu thấnSyqu hiK8Nbểu. CnSyqhai nước khoángDvDN twfgurên tqCs7ay aqCs7nh đượcnSyq K8Nbnâng lqCs7ên đặqCs7t xuốDvDNng đếnwfgu vàDvDNi lầnnSyq K8Nbdẫu K8Nbnắp vẫnK8Nb chưqCs7a đượDvDNc DvDNmở ra. ThấqCs7y thếnSyq, BáqCs7 QuânSyqn linSyqền hỏi:

- SanSyqo thế?

- YênqCs7 lK8Nbuôn giữnSyq khoảqCs7ng cáK8Nbch. ĐK8Nbến DvDNmột bK8Nbữa tốiwfgu cùngK8Nb nhau, côDvDN ấyqCs7 cũnwfgug nhấtnSyq địnqCs7h wfgusòng phwfguẳng từngDvDN wfguxu một.DvDN EnSyqm nSyqcó cảmK8Nb giáqCs7c cônSyq qCs7ấy DvDNchỉ xemqCs7 em wfgulà ngườiqCs7 lạqCs7 wfguqua đường…

Khi DvDNnói K8Nbra nnSyqhững lnSyqời K8Nbnày, nSyqlòng ThiênDvDN KiếnqCs7 rốiDvDN bờDvDNi giữa hụtDvDN hẫnDvDNg wfguvà bấtwfgu anqCs7. TânSyqm tDvDNrí aqCs7nh qCs7chợt tánSyqi hDvDNiện wfgulại hìnDvDNh K8Nbảnh ThụyK8Nb YqCs7ên bìDvDNnh thản mqCs7ang wfgucác mẩunSyq tìnhK8Nb swfguử củqCs7a anK8Nbh rqCs7a làDvDNm đềqCs7 wfgutài tánSyqn gẫu.K8Nb CK8Nbô nSyqdùng tqCs7ư cáchqCs7 ngườiDvDN qua đườngDvDN nửnSyqa dDvDNửng dưngwfgu nửK8Nba hiếunSyq qCs7kỳ đểwfgu wfgunhận xDvDNét, bìnnSyqh luqCs7ận DvDNvề chúnSyqng. ThK8Nbậm chí,wfgu wfgucô còn K8Nb biến cwfguhúng thànqCs7h gươnqCs7g soDvDNi nwfguhằm kwfguhuyến cáK8Nbo bwfguản thqCs7ân qCs7phải luqCs7ôn tỉnhDvDN qCs7táo trwfguước đàn K8Nbông. Anwfguh quảK8Nb K8Nbthật kqCs7hông kK8Nbỳ K8Nbvọng côDvDN nSyqsẽ qCs7lập tứcwfgu đwfguón nhậnnSyq DvDNhay đápK8Nb tDvDNrả, nSyqanh chqCs7ỉ mong côwfgu nSyqthôi K8Nbnghĩ vềnSyq chuyệnK8Nb quánSyq khứnSyq kéK8Nbm vnSyqui. TuK8Nby nnSyqhiên, anSyqnh còqCs7n phảiK8Nb cốwfgu gắngqCs7 nhiều vK8Nbà nhiềK8Nbu hơnwfgu nữa.DvDN

- ChúnqCs7g twfgua đềuK8Nb khônwfgug đủqCs7 tốt,DvDN phụnSyq nữwfgu củaDvDN chúnqCs7g nSyqta lạiK8Nb quá tốtDvDN K8Nbnên cqCs7húng DvDNta cầK8Nbn pwfguhải nhẫnnSyq nạiqCs7 vàK8Nb nK8Nbỗ lựcwfgu bộiK8Nb K8Nbphần. HnSyqãy cK8Nbho côwfgu ấyqCs7 thời gian!

Hai ngườiqCs7 đàwfgun ônnSyqg nhìDvDNn nqCs7hau, nSyqcùng gqCs7ật đầuqCs7 wfgurồi qCs7mỉm cười kiênnSyq địnSyqnh, trDvDNước knSyqhi wfgunhìn sanDvDNg mộtwfgu qCs7Thiên TrDvDNình đanqCs7g mảqCs7i suDvDNy tK8Nbư, ngườK8Nbi ngồiK8Nb đâyK8Nb mà hồnqCs7 hướnnSyqg vwfguề K8Nbnơi đâDvDNu. BK8Nbá QK8Nbuân qCs7huơ hqCs7uơ bDvDNàn tnSyqay trướcqCs7 mặwfgut Twfguhiên Trình:

- ĐangqCs7 nhớqCs7 nwfguàng à?qCs7 MớDvDNi DvDNxa nhaqCs7u cnSyqó mK8Nbấy tiếnqCs7g DvDNmà làm nK8Nbhư wfgumấy nqCs7ăm, sợqCs7 cậuK8Nb quá!

- TuK8Nbần qCs7sau, HoàiDvDN Niwfguệm vềqCs7 lK8Nbại bêqCs7n kiDvDNa. nSyq– ThiK8Nbên TnSyqrình thở dài.

- wfguMột mìnwfguh? –wfgu qCs7Hai ngườiK8Nb DvDNcòn nSyqlại đồngK8Nb tqCs7hanh.

Miễn cưqCs7ỡng DvDNgật đầqCs7u, ThiêK8Nbn Trìnhwfgu khónSyq nhDvDNọc pDvDNhóng tầmnSyq nhìn đwfguong đầyDvDN trởnSyq trănDvDN qCs7vào đồwfgui cqCs7ỏ xanK8Nbh ngwfguát twfgurước mặt.nSyq QuqCs7ang DvDNcảnh thaK8Nbnh bình, giónSyq nhnSyqẹ nắwfgung wfguvàng mDvDNà K8Nblòng aK8Nbnh saDvDNo qCs7như dôqCs7ng qCs7bão DvDNđang kéoK8Nb đến,DvDN ngK8Nbụm nưnSyqớc chDvDNanh mậDvDNt ong đắwfgung cqCs7hát wfguđầu lqCs7ưỡi. HoàiDvDN NiệmnSyq sẽwfgu buôngqCs7 taDvDNy qCs7- awfgunh biếqCs7t cDvDNô đủnSyq lạnhnSyq nSyqlùng đểwfgu bỏ lạiK8Nb saDvDNu lK8Nbưng tấtnSyq cả.K8Nb VK8Nbà bwfguản thDvDNân anDvDNh K8Nbcũng khôqCs7ng đủK8Nb mạnhwfgu mẽDvDN nnSyqhìn wfgucô ởDvDN lnSyqại với nSyq bao nSyqdằn vặtK8Nb vâDvDNy khốn.

Cả bnSyqa ngườiqCs7 DvDNđàn qCs7ông rqCs7ơi vwfguào trạngnSyq twfguhái K8Nbim lặnDvDNg kéo qCs7dài. TronDvDNg tìnhDvDN K8Nbcảm, hqCs7ọ dườnwfgug làwfgu nhữngnSyq nSyqcậu béK8Nb ngơnSyq ngác.qCs7 nSyqBằng wfgucách nàqCs7y nSyqhay cáchDvDN khác, wfgungười tnSyqa vẫnwfgu khôngwfgu cDvDNó quyềK8Nbn chọnqCs7 thờqCs7i đK8Nbiểm đểnSyq bDvDNắt wfgumột qCs7mối nhânnSyq duyên;wfgu DvDNcó chăng chDvDNỉ wfgulà quDvDNyền chọnDvDN đốiwfgu tượqCs7ng hoặcnSyq ginSyqả cáwfguch tDvDNhức K8Nbtrao nSyqra. HnSyqọ lnSyqại lwfguà DvDNnhững gã đnSyqàn ôK8Nbng nganDvDNg ngạnDvDNh, cDvDNố chấwfgup nSyqnên cqCs7on đưqCs7ờng nàK8Nby qCs7dẫu cK8Nbó chônDvDNg gnSyqai cqCs7hất cK8Nbhồng thì vẫnK8Nb qCs7sẽ kiK8Nbên gqCs7an bướnSyqc tiếp,qCs7 wfgukhông hK8Nbối tiếc,qCs7 khôngnSyq mảK8Nby mwfguay swfguợ hãi.

Cùng lK8Nbúc ấy,K8Nb HoàiK8Nb NiệmnSyq rwfguời khỏqCs7i nSyqcơ quaDvDNn điềunSyq nSyqtra sau wfgu khi hoànK8Nb thwfguành dămnSyq thwfguủ tDvDNục vànSyq nhqCs7ận lạiwfgu hộnSyq chiếuwfgu. CôqCs7 gqCs7hé quwfgua phònDvDNg wfguvé nSyqxác định ngqCs7ày bK8Nbay. ThứDvDN SáunSyq, côK8Nb nSyqsẽ rDvDNời khnSyqỏi ViệtnSyq NqCs7am, sẽDvDN tqCs7ạm nSyqbiệt mộwfgut hDvDNạnh pDvDNhúc cqCs7ó xwfguen lẫn wfguvị cwfguhát củaK8Nb snSyqợ hDvDNãi. wfguRồi K8Nbkhông biếtDvDN đếwfgun bK8Nbao ginSyqờ sẽqCs7 quanSyqy lạiK8Nb; ngànSyqy xưawfgu, DvDNnơi đây nSyqlà cDvDNhốn qCs7dung dưỡngwfgu côDvDN saDvDNu nhữngnSyq nwfgugày tháqCs7ng đầywfgu biK8Nbến độnDvDNg nhưngwfgu qCs7giờ đâwfguy cũnSyqng đã DvDN hết. wfguCô cnSyqó hwfguai quêwfgu hưqCs7ơng vK8Nbà nSyqhai mqCs7ối qqCs7uan DvDNhệ nSyq- qCs7nơi đâuqCs7 làwfgu awfgun bDvDNình cqCs7ho tâmwfgu DvDNhồn đầy nhK8Nbững vếDvDNt rạn?

Đi đãqCs7 mỏi,wfgu đwfguôi chânK8Nb K8NbHoài Niệwfgum K8Nbbất giácnSyq rẽqCs7 vnSyqào mộnSyqt tiệm càK8Nb DvDNphê qCs7be bDvDNé. Côwfgu chqCs7ọn chiqCs7ếc wfgubàn nwfgugoài trời,qCs7 ẩnSyqn mwfguình dnSyqưới nhữngK8Nb K8Nbtán lqCs7á từqCs7 một thwfguân câDvDNy wfgucổ tK8Nbhụ. NgồiqCs7 DvDNở wfguđây, DvDNcô qCs7có thểwfgu ngướcnSyq nDvDNhìn lêK8Nbn bwfguầu twfgurời DvDNtrong xaK8Nbnh với vàiK8Nb cụmnSyq qCs7mây trắngwfgu bềnhqCs7 bồngDvDN, nếmDvDN mùqCs7i K8Nbvị ngaqCs7i nK8Nbgái qCs7của câywfgu DvDNcỏ. K8NbCũng đồnDvDNg wfgulà cây cỏ,nSyq K8Nbthế mDvDNà mnSyqỗi nơnSyqi lạiwfgu chnSyqo côqCs7 mộtnSyq cDvDNảm nhậnnSyq DvDNkhứu nSyqgiác khK8Nbác nhauK8Nb. NhưngDvDN mùinSyq vị nSyqnào cũngDvDN nqCs7ồng nàn,wfgu daqCs7y dứqCs7t!

- CnSyqhị! –K8Nb Bỗng,qCs7 ThụDvDNy YêqCs7n nSyqcắt nnSyqgang ánhwfgu mắtK8Nb mwfguông lung cwfguủa DvDNHoài NiệmDvDN bqCs7ằng cáK8Nbi bDvDNá vai.

- Đếnwfgu nhqCs7anh nSyqvậy?

Hoài NiệmqCs7 giậtqCs7 mìnhnSyq quaqCs7y sqCs7ang qCs7nhìn côqCs7 eDvDNm gáiqCs7. Thụy YênDvDN hK8Nbôm nDvDNay vẫnSyqn knSyqhông khácnSyq K8Nbmọi ngày,DvDN pqCs7hong nSyqcách bwfguảy sắcK8Nb cầuK8Nb vDvDNòng nổDvDNi bậK8Nbt giữa khôngnSyq wfgugian tiệmK8Nb nhnSyqỏ béK8Nb, mqCs7ộc mạc.nSyq Cowfgun béqCs7 đwfguang DvDNnheo mắtDvDN nhDvDNìn cô,DvDN cườiwfgu tqCs7oe tK8Nboét twfguựa đứa qCs7trẻ vqCs7ô qCs7ưu.

- LnSyqúc chịnSyq gqCs7ọi, eK8Nbm đangDvDN đK8Nbi gặpnSyq khK8Nbách wfguhàng ởK8Nb wfgugần đây. MànSyq mọDvDNi chuyệnDvDN ổnDvDN chứDvDN?

Thụy YênK8Nb wfguâu qCs7lo nhìnnSyq chịK8Nb. Chịwfgu cnSyqô đãK8Nb gầDvDNy hơn,K8Nb DvDNgương mặt chôqCs7ng chênK8Nbh phảwfgung phnSyqất twfguhêm đôwfgui néqCs7t K8Nbkhổ tâm.

- ĐếnqCs7 ngàyqCs7 thìK8Nb về,DvDN cówfgu gìqCs7 màDvDN ổnwfgu hwfguay khôngnSyq! Chuyến bnSyqay, DvDNgiờ bqCs7ay nSyqcó thwfguể đổiwfgu nhưnqCs7g véqCs7 qCs7thì khôngnSyq. –K8Nb HoàiqCs7 NiK8Nbệm cườiDvDN nhẹ,qCs7 đôiK8Nb taDvDNy đwfguan hờ vàK8Nbo nhau.

Ngồi xuốnSyqng chiếcwfgu gK8Nbhế wfgubên cạnSyqnh, ThụynSyq DvDNYên gọnSyqi mộDvDNt cốc K8Nb xí muộiwfgu cK8Nbhanh tươnSyqi rồDvDNi chốwfgung tnSyqay wfgutư lqCs7ự, nhưwfgu nSyqđang cốDvDN nqCs7hìn thấuqCs7 cảmK8Nb xúwfguc thậtK8Nb ẩn cnSyqhứa sanSyqu nK8Nbét qCs7mặt bìnqCs7h lặngnSyq đếnwfgu độqCs7 kéqCs7m tựnSyq nhiênSyqn củaqCs7 HoàiqCs7 K8NbNiệm.

- DvDNCó thểK8Nb DvDNhủy vK8Nbé nqCs7ày nSyqmua vnSyqé kwfguhác. CnSyqhỉ cầnDvDN chịqCs7 muốn!

- K8NbVé khácnSyq qCs7thì cũnwfgug qCs7phải vnSyqề, đưwfguợc gìDvDN cònwfgu chưDvDNa biết nnSyqhưng qCs7mất tiwfguền làK8Nb cK8Nbhắc cwfguhắn.

Nếu nSyqnhững twfgurăn trởnSyq lDvDNà chiếcqCs7 vénSyq DvDNthì tìnhDvDN cqCs7ảm làqCs7 khoảng thờiDvDN giwfguan gwfguiữa ngàK8Nby vềDvDN vànSyq ngàynSyq đqCs7i. KDvDNhoảng thDvDNời giwfguan qCs7ấy cnSyqàng dàK8Nbi thK8Nbì hK8Nbồi ứDvDNc càng nhiềuK8Nb, K8Nbcó thểwfgu qCs7là wfguvui cũngK8Nb cónSyq twfguhể DvDNbuồn. MộtnSyq điềuDvDN nSyqchắc chqCs7ắn, tìnqCs7h cDvDNảm sẽnSyq luDvDNôn tồn tạK8Nbi, DvDNcó kwfguhác nSyqchăng làDvDN wfguđộ nSyqsâu sDvDNắc. DvDNVà Hoàwfgui wfguNiệm qCs7thì khôngK8Nb muốK8Nbn đánnSyqh đổnSyqi thêK8Nbm, qCs7dẫu chỉ lànSyq điềuDvDN DvDNnhỏ nwfguhặt qCs7nhất.

- wfguCòn ônDvDNg kiqCs7a? qCs7Em khnSyqông nSyqtin chịqCs7 knSyqhông cóqCs7 chúDvDNt lưu qCs7luyến wfgunào. –nSyq TDvDNhụy Ywfguên nhấqCs7n mạnnSyqh hnSyqai từDvDN "lưuwfgu luyến".

- ThờiDvDN giqCs7an sẽqCs7 bôiwfgu xóK8Nba, DvDNchị knSyqhông DvDNmuốn wfguxem lạiqCs7 một đoạnwfgu pwfguhim buồDvDNn lầK8Nbn thứwfgu haiqCs7. Twfgurình rqCs7ất nSyqtuyệt K8Nbvời, chíwfgunh vDvDNì điK8Nbều đóqCs7 khiếnK8Nb cqCs7hị bất an.qCs7 NếuK8Nb lwfguà mộtwfgu trqCs7ò chơiDvDN thìwfgu khônSyqng sqCs7ao cảnSyq nhưngDvDN tiếcwfgu lK8Nbà tròwfgu nSyqchơi đãDvDN trởDvDN thK8Nbành thậtnSyq; người nhậnDvDN vàqCs7 ngườiDvDN trawfguo rwfgua đềuwfgu lDvDNà nwfguạn nhân.

Câu qCs7trả lờiDvDN nSyqrời nSyqrạc, HoàiDvDN Niệmwfgu nnSyqhư đanSyqng wfgutự dỗDvDN dqCs7ành trái DvDNtim nSyqmình hK8Nbơn làK8Nb nóinSyq DvDNcho ngườiwfgu khácnSyq nqCs7ghe, wfguhiểu. K8NbThụy YêK8Nbn đãqCs7 kịpwfgu nhDvDNận rK8Nba những chênhnSyq vênwfguh bêqCs7n tronK8Nbg dánnSyqg vqCs7ẻ mạwfgunh mẽ,qCs7 DvDNdứt nSyqkhoát kqCs7ia. VDvDNì tK8Nbhế cqCs7hỉ wfguim lK8Nbặng, chDvDNu môi húDvDNt cạnK8Nb nướwfguc troDvDNng nSyqcốc. DvDNVị nướcwfgu tronDvDNg mwfguặn ngọDvDNt qCs7có cK8Nbhua chDvDNát. HqCs7ai hDvDNôm trước, HDvDNoài Niệmwfgu yêK8Nbu cầnSyqu ThK8Nbụy qCs7Yên tiDvDNếp tụcwfgu côngnSyq táwfguc qCs7thêm K8Nbba K8Nbtháng nữqCs7a, trqCs7ước khDvDNi đưa qCs7ra nSyqquyết đqCs7ịnh qCs7ở lwfguại hqCs7ay wfgura nSyqđi cuK8Nbối cùnK8Nbg. TqCs7hụy K8NbYên đwfguã K8Nbhứa nênDvDN cK8Nbô cànqCs7g khôDvDNng thểDvDN không lK8Nbo lDvDNắng vK8Nbề wfguquãng thờK8Nbi gianSyqn wfguba thángnSyq kếnSyq tiếDvDNp. TừK8Nb mộtwfgu K8Nbđến chínqCs7 mnSyqươi chDvDNín rất dàqCs7i sonnSyqg DvDNtừ chqCs7ín mưK8Nbơi chínK8Nb chạmqCs7 mộtwfgu trămwfgu lqCs7ại rấtDvDN ngắn,DvDN qCs7ai cqCs7ó thểDvDN đoK8Nban chắwfguc Hoài qCs7Niệm DvDNsẽ đủqCs7 sK8Nbức tnSyqự cnSyqứu chwfguữa vK8Nbết thươngnSyq lòqCs7ng thêmDvDN lầK8Nbn nữawfgu?

- ChnSyqị khônnSyqg muwfguốn thaK8Nby đwfguổi bK8Nbất cứK8Nb điềnSyqu gDvDNì vDvDNì vẫwfgun còn nghĩnSyq qCs7đến anK8Nbh K8Nbrể đúngqCs7 khônK8Nbg? EnSyqm hiểuK8Nb suDvDNy nghĩDvDN củDvDNa chDvDNị nhưngDvDN hànhwfgu độngwfgu nàqCs7y là K8Nb đang trwfguốn qCs7chạy.

- VìqCs7 KK8Nbono nSyqthì đúngDvDN nhưwfgung chịqCs7 khnSyqông trDvDNốn cK8Nbhạy. BởinSyq lẽ chịqCs7 nwfguhìn nqCs7hận mọiqCs7 việcDvDN qDvDNuá rDvDNõ ràqCs7ng nênnSyq khôK8Nbng thwfguể DvDNcho phqCs7ép bảnqCs7 K8Nbthân tựDvDN nSyqlòa wfgumắt để ởnSyq qCs7bên TrìnhqCs7. HạK8Nbnh phDvDNúc wfguchăng qCs7khi chịK8Nb nSyqbiết mqCs7ình chỉnSyq cnSyqó thnSyqể traK8Nbo nSyqđi mộtDvDN nSyqnửa tình cnSyqảm? NếunSyq cwfguố gắngK8Nb đểnSyq rqCs7ồi cảK8Nb haDvDNi qCs7phải mệtK8Nb mỏiK8Nb thqCs7ì DvDNthà làDvDN kếtnSyq K8Nbthúc. DvDNÍt nhấK8Nbt K8Nbbây giờ, cảqCs7 hwfguai vẫnSyqn còwfgun chưaDvDN chánDvDN ghqCs7ét, vwfguẫn ngwfguhĩ wfguđẹp vDvDNề nhau.

Hơn wfguai khwfguác, HDvDNoài NiệmK8Nb hiqCs7ểu DvDNbản qCs7thân đangDvDN đốiDvDN mặtDvDN với điềunSyq gìnSyq, cnSyqon đườnK8Nbg nàqCs7o lDvDNà DvDNtốt. K8NbCó thểnSyq chỉwfgu lànSyq DvDNtốt cnSyqho bảnK8Nb K8Nbthân cDvDNô, lnSyqà íchDvDN kỷwfgu nhưng cqCs7ô nSyqkhông muốnwfgu hàiDvDN lònDvDNg K8Nbvới DvDNhạnh phwfguúc nửanSyq vờK8Nbi, khôwfgung muốnnSyq K8Nblàm nSyqả đàwfgun bnSyqà tqCs7rắc nết, qCs7càng khôngnSyq muốnqCs7 đươngqCs7 DvDNđầu cùnqCs7g K8Nbbóng mK8Nba K8Nbđịnh mệnh.DvDN CnSyqô đãqCs7 tnSyqừng nghĩqCs7 nnSyqếu Thiên TrnSyqình ítK8Nb tK8Nbốt nSyqhơn mwfguột chút,nSyq khácnSyq KoqCs7no mộK8Nbt cwfguhút thqCs7ì cnSyqó lqCs7ẽ wfgumọi vinSyqệc đDvDNã khácnSyq; cô K8Nbsẽ khônwfgug cầnnSyq đoqCs7ng K8Nbđếm anK8Nbh đwfguược K8Nbgì haqCs7y nSyqmất gìK8Nb. TroqCs7ng vòngnSyq tawfguy anhwfgu, cnSyqô tựanSyq kẻ qCs7đang nnSyqgâm mwfguình trnSyqong bểqCs7 nưDvDNớc nSyqnóng giữwfgua twfguiết ĐôngDvDN DvDNgiá nSyqlạnh. DvDNCảm gK8Nbiác wfguấm áK8Nbp hòaDvDN lẫn nnSyqỗi nSyqsợ DvDNhãi khK8Nbi phảiDvDN bướcK8Nb DvDNra. Bêwfgun ngoàqCs7i DvDNbể nướcnSyq lànSyq cánSyqi réwfgut đếnK8Nb nSyqtận xươnwfgug tủyDvDN đang cnSyqhờ đónSyqn, sẽnSyq còwfgun đauwfgu buốqCs7t qCs7hơn lúDvDNc côK8Nb K8Nbbước vàK8Nbo bểnSyq nSyqtuy nqCs7hiên cK8Nbứ cốK8Nb chấDvDNp ngâm mK8Nbãi thìwfgu đếnDvDN mộK8Nbt lúK8Nbc nSyqnào đónSyq, nướcK8Nb vẫnSyqn K8Nbsẽ nnSyqguội vK8Nbà lạnh.

- KhônqCs7g wfguvì qCs7lý DvDNdo nSyqnào khác?

- nSyqMột K8Nblí dK8Nbo DvDNhay nhiềuqCs7 lýwfgu K8Nbdo thwfguì chịqCs7 cwfguũng knSyqhông wfguthể chấp nhwfguận K8Nbtình wfgucảm củanSyq aqCs7nh ấynSyq hDvDNay anSyqi khDvDNác trqCs7ong lnSyqúc này.wfgu

Hoài Niệmwfgu nghnSyqiêm giK8Nbọng khẳDvDNng địnhK8Nb –DvDN mộtnSyq wfgucách đểDvDN chấmwfgu dứt đềwfgu twfguài. DvDNĐưa K8Nbtay kéoDvDN ThụyqCs7 Ywfguên tựaqCs7 vàowfgu vqCs7ai mìnhDvDN, cqCs7ô qCs7vỗ nhèDvDN nhwfguẹ wfgulên mK8Nbá em:

qCs7- qCs7Em cwfguũng không hơDvDNn DvDNgì cDvDNhị đâunSyq nSyqem gáiDvDN K8Nbạ! ĐừngnSyq K8Nbđùa daoqCs7, cnSyqó nSyqngày sẽqCs7 đứtnSyq tDvDNay. VnSyqết sẹowfgu không giốngDvDN nK8Nbhững wfguhình xăDvDNm qCs7vì chDvDNúng khônK8Nbg qCs7cho DvDNai quyềnwfgu wfgulựa chọnDvDN hwfguình dángqCs7, mK8Nbàu wfgusắc, độ nôwfgung sâu,…

Thụy YênK8Nb iK8Nbm lặnDvDNg DvDNtựa vàDvDNo vDvDNai chK8Nbị, trênwfgu đầunSyq hqCs7ai người trờiDvDN vẫnqCs7 đươngwfgu qCs7xanh nhưqCs7ng wfguvệt nqCs7ắng đãqCs7 sắDvDNp vềnSyq chiềunSyq. wfguChọn lựanSyq trK8Nbời DvDNxanh DvDNhay nắng chiều?nSyq CK8Nbó lqCs7ẽ DvDNvì twfguừ nqCs7hỏ đếnnSyq lớwfgun, cônSyq luqCs7ôn pK8Nbhải sốngDvDN trwfguong qCs7tư tK8Nbhế sẵwfgun sànSyqng đốinSyq mặt vớinSyq biếnwfgu cốwfgu, thếwfgu K8Nbnên khnSyqi dốwfguc lònqCs7g đặtqCs7 niềK8Nbm tiqCs7n wfguvào qCs7ai đDvDNó sẽwfgu làqCs7 mDvDNột qCs7quyết nSyqđịnh rấwfgut trọng đạiDvDN. ThnSyqế rwfguồi, mộtnSyq cúwfgu đánDvDNh K8Nbthật wfgunặng gqCs7iáng nSyqxuống, quyếtDvDN địnhwfgu kiDvDNa DvDNtrở thành sanSyqi wfgulầm qCs7ngu mwfguuội nhấtnSyq tqCs7rong đờDvDNi, thàK8Nbnh mộqCs7t vếtqCs7 sDvDNẹo xấunSyq xíK8Nb dẫK8Nbu xK8Nbóa rồwfgui vẫnK8Nb còn qCs7lưu lDvDNại nSyqdấu vếtK8Nb trêwfgun wfguda. CqCs7ô wfguthở dài!