You are here

Những Chuyện Tình - Chương 18

Chương J2bFJqma18: SậpJ2bFJqma bẫy

Âm điệu củnNJMa mộtJ2bFJqma khúcnNJM nNJMquân hànhJ2bFJqma vaGKeyUnmzng nNJMlên ồnGKeyUnmz ãnNJM, dGKeyUnmzai dẳng...

Năm ngón gJ2bFJqmaầy gJ2bFJqmaò cóJ2bFJqma nhnNJMững GKeyUnmzchiếc móJ2bFJqmang GKeyUnmzsơn vẽGKeyUnmz nNJMhoa vănnNJM nNJMcầu kỳGKeyUnmz bắtnNJM đầGKeyUnmzu quGKeyUnmzơ qGKeyUnmzuào loạnNJMn xạ. J2bFJqma Mắt vnNJMẫn nGKeyUnmzhắm tịt,nNJM thâGKeyUnmzn hìnJ2bFJqmah nNJMnửa bấGKeyUnmzt độngJ2bFJqma nửaJ2bFJqma lănJ2bFJqma trGKeyUnmzòn thGKeyUnmzeo tGKeyUnmzhói qnNJMuen cànnNJMg lúc nNJM càng tinNJMến gGKeyUnmzần đếnNJMn mGKeyUnmzép giường.

Bịch! - Á.J2bFJqma.. ui...!

Thụy Yên lồmnNJM cồJ2bFJqmam ngGKeyUnmzồi dGKeyUnmzậy trênNJMn sàJ2bFJqman nhànNJM lGKeyUnmzót thảmGKeyUnmz lôngJ2bFJqma GKeyUnmzcừu GKeyUnmztrắng muốJ2bFJqmat nNJMvà đưnNJMa J2bFJqmamắt nhìn qJ2bFJqmauanh. CănGKeyUnmz phònGKeyUnmzg lJ2bFJqmaạ! GốinNJM chănnNJM lạ!GKeyUnmz nNJMÁo ngnNJMủ lạ! Chuyện J2bFJqmagì đGKeyUnmzã xảynNJM rnNJMa, mình nGKeyUnmzhớ lànNJM mìGKeyUnmznh vừJ2bFJqmaa nGKeyUnmzgắm biểJ2bFJqman vừaJ2bFJqma uốJ2bFJqmang J2bFJqmabia cơJ2bFJqma mà?! - J2bFJqmaTay cJ2bFJqmaô vỗJ2bFJqma vỗJ2bFJqma vGKeyUnmzào đầu nhGKeyUnmzư kGKeyUnmzéo ýnNJM thứGKeyUnmzc qnNJMuay trnNJMở lạGKeyUnmzi. TnNJMrí nhớJ2bFJqma nNJMchưa thấyJ2bFJqma GKeyUnmztăm hơnNJMi chỉGKeyUnmz cJ2bFJqmaó tiếnGKeyUnmzg nhạnNJMc chuônJ2bFJqmag báo vẫnnNJM còGKeyUnmzn inGKeyUnmzh ỏiGKeyUnmz phGKeyUnmzát rGKeyUnmza từGKeyUnmz hướngnNJM chinNJMếc túiGKeyUnmz xácnNJMh đặGKeyUnmzt tGKeyUnmzrên bnNJMàn nNJMthấp cạnhnNJM sô-pha dàiGKeyUnmz. CuốiJ2bFJqma cnNJMùng, cnNJMô J2bFJqmađã tìmnNJM thấnNJMy điệnnNJM thoạiJ2bFJqma J2bFJqmavà đưJ2bFJqmaa tanNJMy trượtGKeyUnmz phíJ2bFJqmam nNJMnhận cuộc nNJMgọi, tronJ2bFJqmag cGKeyUnmzhất ginNJMọng cònJ2bFJqma nnNJMgái ngủ:

“Sự việc xnNJMảy rnNJMa tựJ2bFJqma bnNJMao gGKeyUnmziờ? SGKeyUnmzao đếnGKeyUnmz gJ2bFJqmaiờ nàJ2bFJqmay mớGKeyUnmzi báo?”

...

“Được, được! J2bFJqmaTôi đếnJ2bFJqma ngnNJMay lJ2bFJqmaập tức.”

...

“Tạm thời cJ2bFJqmaứ xửnNJM J2bFJqmalý nhữnnNJMg GKeyUnmzđoạn đãGKeyUnmz GKeyUnmzhoàn chnNJMỉnh, nNJMphần cnNJMòn nNJMlại sẽGKeyUnmz cJ2bFJqmaắt ghnNJMép sanNJMu. ThnNJMế nhé!”

...

Hồi chuông bnNJMáo khJ2bFJqmaác lGKeyUnmzại vJ2bFJqmaang lêGKeyUnmzn, cắtJ2bFJqma GKeyUnmzngang cuộGKeyUnmzc hộiGKeyUnmz nNJMthoại củaGKeyUnmz ThụyGKeyUnmz YênJ2bFJqma, âmGKeyUnmz điệu GKeyUnmz phát rJ2bFJqmaa tJ2bFJqmaừ J2bFJqmasau bứcJ2bFJqma GKeyUnmzhoành pnNJMhi bằngJ2bFJqma thủyGKeyUnmz tinhJ2bFJqma. CnNJMô mGKeyUnmzặc kệGKeyUnmz J2bFJqmavà cuốngGKeyUnmz cuồnGKeyUnmzg tìJ2bFJqmam nhànNJM vệnNJM sinh. ĐâGKeyUnmzy lJ2bFJqmaà đnNJMâu đGKeyUnmzã khôGKeyUnmzng cJ2bFJqmaòn quanNJMn trọGKeyUnmzng, tìnhJ2bFJqma thGKeyUnmzế J2bFJqmanguy cấnNJMp vừGKeyUnmza pJ2bFJqmahát sinJ2bFJqmah cònJ2bFJqma kinh khủnnNJMg hơnnNJM vạnGKeyUnmz lần.GKeyUnmz VừGKeyUnmza đánhGKeyUnmz răng,GKeyUnmz cnNJMô vừanNJM J2bFJqmasuy tJ2bFJqmaính cnNJMác phươnJ2bFJqmag J2bFJqmaán gJ2bFJqmaiải quyết vấnnNJM đềnNJM. MộtGKeyUnmz đnNJMoạn pnNJMhim quảngGKeyUnmz nNJMcáo cJ2bFJqmaủa đốinNJM tGKeyUnmzác lớnNJMn vừnNJMa biếGKeyUnmzn mấnNJMt khônnNJMg rnNJMõ lnNJMý do, đJ2bFJqmaáng nNJMbuồn J2bFJqmalại lGKeyUnmzà đoạnJ2bFJqma nNJMtrọng tâmnNJM nhất,J2bFJqma tronJ2bFJqmag J2bFJqmakhi cnNJMhỉ cònNJMn bJ2bFJqmaa ngGKeyUnmzày GKeyUnmzđể trìnhnNJM duyệtGKeyUnmz lần cuốJ2bFJqmai. CGKeyUnmzả dựGKeyUnmz áJ2bFJqman nàyJ2bFJqma đềnNJMu dJ2bFJqmao GKeyUnmzcô chịuJ2bFJqma trácnNJMh nGKeyUnmzhiệm J2bFJqmachủ đao.

Thụy Yên hJ2bFJqmaối hảGKeyUnmz GKeyUnmzbước nNJMba bậcnNJM thaGKeyUnmzng mộtJ2bFJqma nhịpnNJM. ĐếnGKeyUnmz phònNJMng khácnNJMh, âmJ2bFJqma bnNJMáo J2bFJqmavừa nãyJ2bFJqma GKeyUnmzvẫn chưa chịnNJMu ngừnnNJMg, cônNJM thJ2bFJqmaở dàGKeyUnmzi đưaGKeyUnmz tJ2bFJqmaay J2bFJqmacầm lấJ2bFJqmay ốnGKeyUnmzg nJ2bFJqmaghe từJ2bFJqma nNJMmáy GKeyUnmzđiện tGKeyUnmzhoại gắnNJMn GKeyUnmztrên tường. LànNJM cuộcGKeyUnmz gọJ2bFJqmai từGKeyUnmz bộGKeyUnmz phậnnNJM quảnGKeyUnmz lJ2bFJqmaý củnNJMa khGKeyUnmzu nhGKeyUnmzà, thôngJ2bFJqma GKeyUnmzbáo cónNJM nNJMkhách muốnnNJM gặpnNJM J2bFJqmavà munNJMốn biết quyếnNJMt đGKeyUnmzịnh củanNJM chGKeyUnmzủ nnNJMhà GKeyUnmz- J2bFJqmaông HGKeyUnmzoàng. J2bFJqmaCô cnNJMhỉ J2bFJqmađành ậmnNJM ựJ2bFJqma vJ2bFJqmaài câuJ2bFJqma thoJ2bFJqmaái thnNJMác rồi gácJ2bFJqma máyJ2bFJqma. ĐảoGKeyUnmz mnNJMắt J2bFJqmanhìn quGKeyUnmzanh, cJ2bFJqmaô khônNJMng thấnNJMy GKeyUnmzbất kJ2bFJqmaỳ nhânnNJM dnNJMạng nànNJMo kGKeyUnmzhác trGKeyUnmzong căn GKeyUnmznhà cGKeyUnmzó nNJMdiện GKeyUnmztích J2bFJqmachỉ tươnJ2bFJqmag đGKeyUnmzối lạnNJMi khôngJ2bFJqma J2bFJqmangăn GKeyUnmzphòng tJ2bFJqmaách biệtnNJM GKeyUnmznày. MộtJ2bFJqma J2bFJqmalần nữa lạiJ2bFJqma mặcnNJM kGKeyUnmzệ, J2bFJqmacô laJ2bFJqmao nNJMnhanh đếnJ2bFJqma cửanNJM lnNJMớn. GKeyUnmzCánh J2bFJqmacửa inNJMm nNJMlìm nhưGKeyUnmz đaGKeyUnmzng đấuGKeyUnmz trJ2bFJqmaí cùngnNJM ánh mắnNJMt gầJ2bFJqman chạJ2bFJqmam đJ2bFJqmaáy tGKeyUnmzuyệt vJ2bFJqmaọng GKeyUnmzđối diện..GKeyUnmz. BỗnJ2bFJqmag dưng,nNJM knNJMhúc nNJMnhạc chủnNJM đềJ2bFJqma củJ2bFJqmaa pGKeyUnmzhim hoạt hnNJMình CoGKeyUnmznan xnNJMưa cJ2bFJqmaũ ngânnNJM nNJMvang nNJM- nNJMâm nNJMbáo cuộJ2bFJqmac gọiJ2bFJqma J2bFJqmađến tnNJMừ sốnNJM lạGKeyUnmz. GKeyUnmzChần J2bFJqmachừ thJ2bFJqmaoáng chốc GKeyUnmz trước GKeyUnmzkhi quyếtGKeyUnmz đnNJMịnh nhậnGKeyUnmz cuộcGKeyUnmz gGKeyUnmzọi bởGKeyUnmzi xưanNJM nJ2bFJqmaay cJ2bFJqmaô thGKeyUnmzường xuyênGKeyUnmz cnNJMài đặtJ2bFJqma chương GKeyUnmz trình chặJ2bFJqman cuJ2bFJqmaộc gọiJ2bFJqma tnNJMừ nhữngGKeyUnmz sốGKeyUnmz mJ2bFJqmaáy khGKeyUnmzông GKeyUnmzcó trnNJMong danNJMnh bạ,J2bFJqma GKeyUnmzmấy ngnNJMày gầnGKeyUnmz J2bFJqmađây do côJ2bFJqmang việcJ2bFJqma GKeyUnmznên đGKeyUnmzã tGKeyUnmzạm thJ2bFJqmaời gỡnNJM bỏ.nNJM GiọnJ2bFJqmag nGKeyUnmzam GKeyUnmzcất lênGKeyUnmz J2bFJqmangay nNJMkhi cGKeyUnmzô vGKeyUnmzừa trảGKeyUnmz lời:

“Buổi sáng tốtnNJM lànNJMnh, J2bFJqmabé con!”

“Anh đang J2bFJqmaở đnNJMâu? GKeyUnmzMở cnNJMửa ginNJMúp J2bFJqmatôi, tôinNJM phảiGKeyUnmz đnNJMi nNJMgấp, cJ2bFJqmahuyện nguGKeyUnmzy cấpJ2bFJqma, làmnNJM ơnNJMn, làJ2bFJqmam ơn!”

“Cô vẫn cnNJMhưa J2bFJqmaăn sángJ2bFJqma? GKeyUnmzNếu GKeyUnmzcô cóGKeyUnmz nNJMvào bJ2bFJqmaếp thJ2bFJqmaì ắnNJMt sẽGKeyUnmz thấyGKeyUnmz phầnnNJM GKeyUnmzghi chJ2bFJqmaú vGKeyUnmzà cnNJMhìa khóGKeyUnmza tôi J2bFJqmađể lại.J2bFJqma” GKeyUnmz- GiọnNJMng nanNJMm khJ2bFJqmaông nNJMmấy hànNJMi lòng.

“Tôi đi J2bFJqmalấy nNJMchìa kGKeyUnmzhóa đây.nNJM À,J2bFJqma đâyGKeyUnmz J2bFJqmalà đâu?”

“Nhà tôi, LạJ2bFJqmac Khánh!”

“Hử?” - NghnNJMe đếnJ2bFJqma đJ2bFJqmaịa dGKeyUnmzanh nNJMkia, tríJ2bFJqma nãGKeyUnmzo TnNJMhụy YêJ2bFJqman dườnnNJMg nhJ2bFJqmaư sắpJ2bFJqma hếtnNJM dưỡngGKeyUnmz GKeyUnmzkhí bởGKeyUnmzi nGKeyUnmzơi này cáGKeyUnmzch xnNJMa trnNJMung tâmGKeyUnmz J2bFJqmathành phJ2bFJqmaố gGKeyUnmzần 7nNJM0 J2bFJqmakm vGKeyUnmzà ắtJ2bFJqma hẳnnNJM sGKeyUnmzẽ khónNJM GKeyUnmztìm đnNJMược taxi.

“Cô muốn gọnNJMi taxnNJMi? RấJ2bFJqmat J2bFJqmakhó, J2bFJqmahoặc J2bFJqmagiả cónNJM nNJMxe đnNJMồng ýGKeyUnmz nNJMđón kháchJ2bFJqma, nNJMcô cũGKeyUnmzng phảinNJM điGKeyUnmz bJ2bFJqmaộ tGKeyUnmzầm 5 GKeyUnmzkm từGKeyUnmz nhàJ2bFJqma tôiJ2bFJqma đếGKeyUnmzn vJ2bFJqmaăn phòngGKeyUnmz quảnGKeyUnmz J2bFJqmalý GKeyUnmz- nGKeyUnmzơi GKeyUnmzxe khôngGKeyUnmz thJ2bFJqmaể nhậnnNJM dạGKeyUnmzng đượcGKeyUnmz phnNJMép dừng đỗ.”

“Thật là bệnhGKeyUnmz hGKeyUnmzoạn! TJ2bFJqmaôi phảiGKeyUnmz làmJ2bFJqma GKeyUnmzsao nNJMđây?” J2bFJqma- J2bFJqmaThụy YêGKeyUnmzn gàoGKeyUnmz tonNJMáng lên.

“Bên cạnh cửanNJM lớnnNJM làGKeyUnmz mộJ2bFJqmat bứnNJMc tranNJMnh sJ2bFJqmaơn GKeyUnmzdầu, côGKeyUnmz trnNJMượt bJ2bFJqmaức tJ2bFJqmaranh sanGKeyUnmzg phnNJMải nNJMsẽ thấyGKeyUnmz ngăn tủGKeyUnmz chứaJ2bFJqma chJ2bFJqmaìa nNJMkhóa nNJMxe. TùJ2bFJqmay nNJMý chọnGKeyUnmz mộtGKeyUnmz chiếc,GKeyUnmz mGKeyUnmzã hóJ2bFJqmaa cGKeyUnmzửa J2bFJqmanhà xeJ2bFJqma, cổnnNJMg đềuJ2bFJqma đượcGKeyUnmz tích J2bFJqmahợp J2bFJqmasẵn tnNJMrong J2bFJqmađó, chGKeyUnmzỉ cầJ2bFJqman J2bFJqmaấn phímnNJM. TốtJ2bFJqma nhnNJMất đừnnNJMg lJ2bFJqmaấy nhnNJMững cGKeyUnmzhiếc ởJ2bFJqma tầnNJMng dưới vìJ2bFJqma GKeyUnmztốc độGKeyUnmz khánNJM cao.”

“Vậy cũng đưJ2bFJqmaợc, cảJ2bFJqmam ơn!”GKeyUnmz J2bFJqma- ThụynNJM YGKeyUnmzên nnNJMói khônNJMng kịpnNJM đắnGKeyUnmz đo.

“Được! Cô GKeyUnmzở GKeyUnmznhà ngoanGKeyUnmz. ĐâyGKeyUnmz lJ2bFJqmaà nNJMsố củanNJM tJ2bFJqmaôi, J2bFJqmacó thểnNJM lGKeyUnmziêc lạcnNJM bấtJ2bFJqma kỳ.”J2bFJqma J2bFJqma- ÂmnNJM điệunNJM nNJMbên nNJMkia rất mềmJ2bFJqma mGKeyUnmzỏng, rấnNJMt thânJ2bFJqma tình.

“Được! À, aGKeyUnmznh J2bFJqmacó khácJ2bFJqmah ghénNJM thănNJMm, tGKeyUnmzên đượnNJMc đánhJ2bFJqma vầnJ2bFJqma nNJMlà J2bFJqmaC GKeyUnmz- nNJMO J2bFJqma- J2bFJqmaN J2bFJqma- J2bFJqmaT GKeyUnmz- É.”

“Đừng bận nNJMtâm, J2bFJqmaai muốJ2bFJqman tìmnNJM tôJ2bFJqmai sGKeyUnmzẽ pnNJMhải J2bFJqmacó nNJMcách liênJ2bFJqma lạcJ2bFJqma vớinNJM tôi,GKeyUnmz GKeyUnmznếu khôGKeyUnmzng thểnNJM, đồng nghĩanNJM tGKeyUnmzôi tGKeyUnmzừ chối.”

Thụy Yên nnNJMhanh chónJ2bFJqmag đnNJMịnh hưJ2bFJqmaớng cJ2bFJqmaăn bếJ2bFJqmap. TrênGKeyUnmz bànNJMn ănJ2bFJqma đơnGKeyUnmz giảnJ2bFJqma J2bFJqmabằng nNJMkính J2bFJqmavà J2bFJqmakim loại mJ2bFJqmaàu bGKeyUnmzạc J2bFJqmasáng lJ2bFJqmaóa, bữanNJM ănGKeyUnmz nNJMsáng vnNJMới bánGKeyUnmzh mJ2bFJqmaì bGKeyUnmzơ J2bFJqmatỏi, phô-mGKeyUnmzai, tnNJMhịt bòJ2bFJqma J2bFJqmaáp chảoJ2bFJqma cùng cốnNJMc sữanNJM nJ2bFJqmagô đãJ2bFJqma đượcnNJM cGKeyUnmzhuẩn bịnNJM sẵnNJMn, bnNJMên cJ2bFJqmaạnh nNJMlà tấmJ2bFJqma giấJ2bFJqmay ghnNJMi chúnNJM J2bFJqmacùng chìnNJMa khóa nhà.

- Hừ, aGKeyUnmznh GKeyUnmzta khôGKeyUnmzng nNJMngủ nNJMà? LúnNJMc ởnNJM bãnNJMi biểnNJMn, mìnGKeyUnmzh nhGKeyUnmzớ maJ2bFJqmang mángJ2bFJqma đnNJMã GKeyUnmzhơn bnNJMa gGKeyUnmziờ sáng cơnNJM mnNJMà. NhJ2bFJqmaưng cũnGKeyUnmzg cGKeyUnmzhu đáonNJM pJ2bFJqmahết, nóinNJM chGKeyUnmzung GKeyUnmzlà cnNJMó phầnnNJM giốngnNJM người…J2bFJqma –GKeyUnmz CôJ2bFJqma tựGKeyUnmz lẩJ2bFJqmam bẩm thàGKeyUnmznh tiGKeyUnmzếng rồJ2bFJqmai J2bFJqmavừa trannNJMh thJ2bFJqmaủ J2bFJqmauống cốcnNJM sữJ2bFJqmaa vừJ2bFJqmaa sắJ2bFJqmap GKeyUnmzxếp bánNJMt đĩJ2bFJqmaa chứaGKeyUnmz thứcJ2bFJqma ănJ2bFJqma chưa dùnnNJMg đếnnNJM vJ2bFJqmaào tủnNJM lạnhJ2bFJqma trưJ2bFJqmaớc nNJMkhi nNJMrời khỏi.

Trời ạ! NJ2bFJqmahà gJ2bFJqmaiàu tiêGKeyUnmzu tiGKeyUnmzền thậGKeyUnmzt sướng. Đó là cJ2bFJqmaảm giácJ2bFJqma đầuJ2bFJqma tnNJMiên cnNJMủa TnNJMhụy YêGKeyUnmzn kGKeyUnmzhi bứcnNJM tranGKeyUnmzh trượtJ2bFJqma ngaGKeyUnmzng. CôGKeyUnmz GKeyUnmzhoa mắnNJMt trước nNJM hàng lJ2bFJqmaoạt chGKeyUnmzìa nNJMkhóa xJ2bFJqmae vớGKeyUnmzi đGKeyUnmzủ thưnNJMơng J2bFJqmahiệu caGKeyUnmzo cấJ2bFJqmap nGKeyUnmzên cGKeyUnmzhỉ nJ2bFJqmahìn snNJMơ nNJMqua hànJ2bFJqmag trGKeyUnmzên và tiệnGKeyUnmz nNJMtay chọnJ2bFJqma chiếcGKeyUnmz chìJ2bFJqmaa khóanNJM cóJ2bFJqma biểuGKeyUnmz tượngGKeyUnmz thGKeyUnmzương hinNJMệu khánNJM phổnNJM thônJ2bFJqmag. NhưngnNJM cô phảGKeyUnmzi tJ2bFJqmahêm lầnnNJM nNJMnữa hánNJM hnNJMốc kGKeyUnmzinh ngGKeyUnmzạc, nGKeyUnmzhà chnNJMứa xnNJMe rộnJ2bFJqmag gầnGKeyUnmz gJ2bFJqmaấp đônNJMi diGKeyUnmzện J2bFJqmatích nhà ở,nNJM cnNJMó trênJ2bFJqma dướiGKeyUnmz GKeyUnmzba mJ2bFJqmaươi chinNJMếc ô-tônNJM cJ2bFJqmaác loạinNJM từnNJM lGKeyUnmzimousine đJ2bFJqmaến J2bFJqmađịa hìnGKeyUnmzh vJ2bFJqmaà dăm nNJMchiếc mô-nNJMtô GKeyUnmzphân J2bFJqmakhối lJ2bFJqmaớn. HơnnNJM nNJMnữa, chiếcJ2bFJqma MaJ2bFJqmazda cJ2bFJqmaô cnNJMhọn lJ2bFJqmaà dJ2bFJqmaòng GKeyUnmzthể thao, GKeyUnmz hai cửanNJM kéoGKeyUnmz ngượcGKeyUnmz, nNJMmui trJ2bFJqmaần, J2bFJqmamàu đGKeyUnmzỏ cGKeyUnmzhói lóa.nNJM ĐưaJ2bFJqma GKeyUnmzhai nNJMtay ôJ2bFJqmam đầJ2bFJqmau, cnNJMô thởJ2bFJqma dài nNJMkhi ngồGKeyUnmzi vàonNJM bênGKeyUnmz trnNJMong. SanNJMu GKeyUnmzvài thaGKeyUnmzo tác,J2bFJqma tiếnNJMng độngJ2bFJqma cơGKeyUnmz nNJMrít lênNJMn lanJ2bFJqmah J2bFJqmalảnh, xé J2bFJqmatoạt khônGKeyUnmzg kJ2bFJqmahí thnNJManh tĩGKeyUnmznh vốnNJMn J2bFJqmacó củaGKeyUnmz J2bFJqmaLạc J2bFJqmaKhánh. nNJMNơi nàGKeyUnmzy khônJ2bFJqmag nNJMhổ danGKeyUnmzh J2bFJqmalà khnNJMu biệt tGKeyUnmzhự cGKeyUnmzao cấpGKeyUnmz cJ2bFJqmaủa giớinNJM nNJMthượng lưu,GKeyUnmz hnNJMệ thốnJ2bFJqmag ghGKeyUnmzi hìnJ2bFJqmah gắnnNJM dnNJMày đặcJ2bFJqma J2bFJqmadọc tJ2bFJqmaheo cánNJMc con đườngnNJM GKeyUnmzrợp bGKeyUnmzóng câyGKeyUnmz xanhJ2bFJqma. TGKeyUnmzất cảnNJM quJ2bFJqmay tJ2bFJqmarình kiểmGKeyUnmz GKeyUnmztra anNJMn ninNJMnh đềuGKeyUnmz đượGKeyUnmzc GKeyUnmztự độngGKeyUnmz hóaGKeyUnmz bằng GKeyUnmzcác thiếGKeyUnmzt bịnNJM khJ2bFJqmaoa-kỹ tốiGKeyUnmz tânGKeyUnmz nhất. 

Sau khi khnNJMởi đJ2bFJqmaầu GKeyUnmzngày mớnNJMi bằngGKeyUnmz việcGKeyUnmz nnNJMgã xuốGKeyUnmzng nNJMgiường, bươGKeyUnmzu đầu,GKeyUnmz nNJMsau J2bFJqmađó GKeyUnmzlái xnNJMe GKeyUnmz70 km J2bFJqmavà tiếnNJMp đếnGKeyUnmz lJ2bFJqmaà J2bFJqmachuỗi dàiJ2bFJqma tGKeyUnmzất bậtJ2bFJqma ứngGKeyUnmz phnNJMó vớnNJMi tìJ2bFJqmanh trJ2bFJqmaạng khẩn,nNJM đếnGKeyUnmz độGKeyUnmz khôngJ2bFJqma đủ thờiJ2bFJqma giJ2bFJqmaan J2bFJqmaquay vềnNJM GKeyUnmznhà nNJMđổi GKeyUnmzxe nênnNJM ThụyJ2bFJqma YênJ2bFJqma GKeyUnmzđành nNJMtạm tậnJ2bFJqma nNJMdụng chiếcnNJM MnNJMazda cnNJMó phJ2bFJqmaần nổi bậnNJMt cJ2bFJqmaủa J2bFJqmaThiên J2bFJqmaKiến. NhGKeyUnmzưng đóGKeyUnmz cũGKeyUnmzng chínnNJMh lnNJMà rắcGKeyUnmz rnNJMối GKeyUnmzchồng rắcJ2bFJqma rốiGKeyUnmz GKeyUnmzcủa côJ2bFJqma bGKeyUnmzởi càng GKeyUnmzlúc cGKeyUnmzàng cónNJM nJ2bFJqmahiều ánhnNJM mắtJ2bFJqma hiếGKeyUnmzu kGKeyUnmzỳ dànNJMnh J2bFJqmatặng mỗinNJM lầnnNJM GKeyUnmzphải nNJMdi chuyểnGKeyUnmz. KhổnNJM nỗi,GKeyUnmz cả ngàyGKeyUnmz hômGKeyUnmz nanNJMy, GKeyUnmzcô hầJ2bFJqmau nnNJMhư xuôinNJM ngượcnNJM nJ2bFJqmahư thoGKeyUnmzi đưnNJMa tJ2bFJqmaừ văGKeyUnmzn phònJ2bFJqmag GKeyUnmzđến phnNJMim trườngJ2bFJqma rồi GKeyUnmzlại tGKeyUnmzừ pnNJMhim trườngJ2bFJqma sannNJMg kJ2bFJqmahu ngoạinNJM cJ2bFJqmaảnh. nNJMTiếng độJ2bFJqmang cnNJMơ gầmGKeyUnmz gnNJMú knNJMhá lớn,nNJM mnNJMàu đỏ đếnnNJM GKeyUnmzchói mắtnNJM vàJ2bFJqma biểnGKeyUnmz J2bFJqmađăng GKeyUnmzkiểm GKeyUnmzquá J2bFJqmađặc biệtJ2bFJqma khnNJMiến chiếnNJMc MaGKeyUnmzzda luôGKeyUnmzn GKeyUnmznổi bnNJMật GKeyUnmztại mọi nNJMbãi nNJMxe. BnNJMan đầJ2bFJqmau, đồJ2bFJqmang nghiệpJ2bFJqma khônNJMng chúJ2bFJqma GKeyUnmzý nNJMbởi thươngnNJM nNJMhiệu GKeyUnmzphổ thôngGKeyUnmz nnNJMhưng vài ngườGKeyUnmzi sànnNJMh GKeyUnmzchơi xJ2bFJqmae đãGKeyUnmz phátJ2bFJqma hiJ2bFJqmaện GKeyUnmzra nNJMsự khGKeyUnmzác biệtJ2bFJqma. NhưngnNJM GKeyUnmzai cũngnNJM cGKeyUnmzhỉ kínnNJM đáJ2bFJqmao dò xétJ2bFJqma, chGKeyUnmzo đếnJ2bFJqma cunNJMối ngày,nNJM nguGKeyUnmzyên J2bFJqmado xuấtJ2bFJqma pháJ2bFJqmat từnNJM viGKeyUnmzệc cácJ2bFJqma GKeyUnmzcông tnNJMy cùngnNJM chungJ2bFJqma tòa nGKeyUnmzhà vớiGKeyUnmz côGKeyUnmzng J2bFJqmaty J2bFJqmacô nếuGKeyUnmz nNJMkhông thuộnNJMc nJ2bFJqmagành truyềnNJMn thônJ2bFJqmag nNJMthì ínNJMt nhiềuJ2bFJqma cGKeyUnmzó linNJMên quan đếGKeyUnmzn nNJMtruyền thGKeyUnmzông. J2bFJqmaDo đóGKeyUnmz chiếnNJMc MazdGKeyUnmza manGKeyUnmzg biểnJ2bFJqma kiểmnNJM soátGKeyUnmz 10-J2bFJqma001 đãGKeyUnmz lGKeyUnmzọt vào J2bFJqma tầm nNJMngắm chuyGKeyUnmzên nghiệpnNJM cGKeyUnmzủa mộGKeyUnmzt pGKeyUnmzhóng viên.GKeyUnmz NgnNJMười GKeyUnmznày vGKeyUnmzốn yêuGKeyUnmz tJ2bFJqmahích ô-tôGKeyUnmz dònGKeyUnmzg thểGKeyUnmz thao đếnJ2bFJqma điênGKeyUnmz cuồngnNJM, GKeyUnmztất nhiênJ2bFJqma GKeyUnmznhững mẫuGKeyUnmz nNJMxe manJ2bFJqmag dGKeyUnmzấu ấnGKeyUnmz nNJMcá nhâGKeyUnmzn lạiJ2bFJqma GKeyUnmzcàng lJ2bFJqmaà chí yêuJ2bFJqma. ĐếnJ2bFJqma đnNJMộ aGKeyUnmznh J2bFJqmata đưnNJMợc đặtJ2bFJqma biệtJ2bFJqma GKeyUnmzdanh lnNJMà “CnNJMhàng tranNJMi xnNJMe đua”.

...

- Cậu chnNJMắc chứ?

Một đồng nNJMnghiệp bánNJMo cGKeyUnmzhí kJ2bFJqmahác nNJMnhìn “ChàngJ2bFJqma tnNJMrai nNJMxe đua”GKeyUnmz vớnNJMi nNJMvẻ bánJ2bFJqma tínnNJM báJ2bFJqman nghi.

“Chàng trai xnNJMe đuaJ2bFJqma” hếchGKeyUnmz mặGKeyUnmzt, gnNJMiọng tGKeyUnmzo sJ2bFJqmaang sảng:

- Một ănNJMn mnNJMột nghìGKeyUnmzn! GKeyUnmzTôi dámGKeyUnmz nNJMcược vớinNJM cậuJ2bFJqma, đâGKeyUnmzy cnNJMhắc chắnNJMn GKeyUnmzlà GKeyUnmzchiếc MazdnNJMa AhuGKeyUnmzra 0GKeyUnmz1, sản xuấtJ2bFJqma J2bFJqmatheo đơGKeyUnmzn đặtJ2bFJqma hànNJMng riJ2bFJqmaêng, cảnNJM thếGKeyUnmz giớinNJM nàyJ2bFJqma chỉGKeyUnmz cGKeyUnmzó mưJ2bFJqmaời chiếcnNJM vàGKeyUnmz nNJMđây là chJ2bFJqmaiếc mGKeyUnmzang mGKeyUnmzã 0GKeyUnmz1. CôngnNJM suJ2bFJqmaất 11GKeyUnmz11 mJ2bFJqmaã lực,J2bFJqma nNJMnước sJ2bFJqmaơn theJ2bFJqmao nNJMcông nghnNJMệ sơnNJMn tàGKeyUnmzu GKeyUnmzvũ trụ, nNJM kính cGKeyUnmzhống đạnnNJM đặcGKeyUnmz binNJMệt, cnNJMửa lGKeyUnmzật GKeyUnmztự động,...

Anh ta J2bFJqmavẫn thaGKeyUnmzo GKeyUnmzthao bấtJ2bFJqma J2bFJqmatuyệt vnNJMề từngJ2bFJqma chGKeyUnmzi tGKeyUnmziết nGKeyUnmzhỏ GKeyUnmznhặt nJ2bFJqmahất J2bFJqmatrong GKeyUnmznét mặtGKeyUnmz thnNJMán phục tuJ2bFJqmayệt đối,J2bFJqma nhJ2bFJqmaư mnNJMột nNJMkẻ sùnNJMng bJ2bFJqmaái hJ2bFJqmaội họJ2bFJqmaa đượcJ2bFJqma diệnnNJM kiếnnNJM GKeyUnmzdanh hnNJMọa PinNJMcasso. CnNJMó lẽ, J2bFJqmangười bạGKeyUnmzn nNJMkia khônGKeyUnmzg cắGKeyUnmzt nNJMngang, aJ2bFJqmanh tGKeyUnmza sẽGKeyUnmz sẵnnNJM sàngJ2bFJqma nóiGKeyUnmz đếnnNJM nNJMtận sáng.

- Nghe cậunNJM nói,GKeyUnmz mJ2bFJqmaình GKeyUnmzmang nNJMmáng nhnNJMớ J2bFJqmara điềunNJM gì,GKeyUnmz hìnhnNJM nJ2bFJqmahư chủGKeyUnmz J2bFJqmaxe là...

- Có phnNJMải cậJ2bFJqmau khônGKeyUnmzg vậJ2bFJqmay? J2bFJqma- nNJM“Chàng traGKeyUnmzi xJ2bFJqmae đua”nNJM nhìnJ2bFJqma ngườinNJM bạnnNJM vớinNJM vJ2bFJqmaẻ tJ2bFJqmahương hại. –nNJM J2bFJqmaLà HoGKeyUnmzàng ThiênNJMn KiếnGKeyUnmz! KnNJMhi haGKeyUnmzy tiJ2bFJqman “mỹnNJM nhânJ2bFJqma” chJ2bFJqmauẩn bGKeyUnmzị GKeyUnmzcập J2bFJqmacảng, tôJ2bFJqmai đãJ2bFJqma GKeyUnmzrủ J2bFJqmacậu đi nNJMtrực hnNJMiện trườngJ2bFJqma sunNJMốt haJ2bFJqmai nGKeyUnmzgày đnNJMêm, nhớJ2bFJqma chưa?

- À, nGKeyUnmzhớ rồi!J2bFJqma CunNJMối cùng,nNJM cnNJMhẳng aGKeyUnmzi sănJ2bFJqma đượcGKeyUnmz nNJMtin gìGKeyUnmz cJ2bFJqmaho đếnGKeyUnmz tậnGKeyUnmz ginNJMờ GKeyUnmzvì nJ2bFJqmaó hầGKeyUnmzu nhưnNJM rnNJMất ít xuấtGKeyUnmz hiệJ2bFJqman, kGKeyUnmzhi xuấtGKeyUnmz hiGKeyUnmzện GKeyUnmzlại khJ2bFJqmaông tiếGKeyUnmzp cậnJ2bFJqma gầGKeyUnmzn đượnNJMc. nNJM- NnNJMgười GKeyUnmzbạn kiGKeyUnmza vừa nóiJ2bFJqma vừGKeyUnmza tỏGKeyUnmz ýnNJM ấnNJMm ức.

Giọng “Chàng traJ2bFJqmai GKeyUnmzxe nNJMđua” cònNJMn GKeyUnmzbất phụcJ2bFJqma hơnJ2bFJqma bộGKeyUnmzi phJ2bFJqmaần, GKeyUnmzkhi mắtnNJM vẫnJ2bFJqma J2bFJqmađang snNJMay đGKeyUnmzắm nhìn chGKeyUnmziếc Mazda:

- Tôi ướcnNJM gJ2bFJqmaì cGKeyUnmzó tnNJMhể đGKeyUnmzược cGKeyUnmzhạm vànNJMo “mGKeyUnmzỹ nhJ2bFJqmaân” GKeyUnmzmột lầnnNJM! CànnNJMg nJ2bFJqmagắm càJ2bFJqmang thGKeyUnmzấy đẹp, càngnNJM khaGKeyUnmzo khát…

Vừa lúc ấyJ2bFJqma, ThnNJMụy J2bFJqmaYên bJ2bFJqmaước đến,nNJM GKeyUnmzhướng J2bFJqmachiếc điềuGKeyUnmz khiểnGKeyUnmz trênJ2bFJqma GKeyUnmztay vàoJ2bFJqma cửaJ2bFJqma xe.Bíp! - cửa xnNJMe nGKeyUnmzhanh chóngnNJM đượcJ2bFJqma lậtnNJM lênGKeyUnmz nNJMtheo hướngGKeyUnmz thẳngGKeyUnmz đứngJ2bFJqma J2bFJqmavà muGKeyUnmzi xnNJMe từnNJM tJ2bFJqmaừ đnNJMược hJ2bFJqmaạ xuống. GKeyUnmzNgười bnNJMạn đGKeyUnmzi cùJ2bFJqmang “J2bFJqmaChàng GKeyUnmztrai xnNJMe đJ2bFJqmaua” nJ2bFJqmahìn côGKeyUnmz khônNJMng chớpGKeyUnmz mắtGKeyUnmz, giọnnNJMg nNJManh ta lGKeyUnmzí nhínNJM vừaGKeyUnmz đủJ2bFJqma ngườGKeyUnmzi nNJMbên nNJMcạnh nghe:

- Hay đâJ2bFJqmay lnNJMà hànGKeyUnmzg nhái?

“Chàng trai xJ2bFJqmae nNJMđua” lắnNJMc GKeyUnmzđầu nguầGKeyUnmzy nguậy:

- Không thểnNJM nnNJMào! KhônGKeyUnmzg thểJ2bFJqma nàoJ2bFJqma! TônNJMi nNJMđã snNJMoi nNJMrất kỹ,nNJM tJ2bFJqmarên tJ2bFJqmahân nNJMxe J2bFJqmacó mãnNJM vạchnNJM khắc chìGKeyUnmzm bằnJ2bFJqmag J2bFJqmatia LasernNJM, J2bFJqmacông nghGKeyUnmzệ GKeyUnmztối ưuGKeyUnmz đJ2bFJqmaến độJ2bFJqma GKeyUnmzkhó cóJ2bFJqma thểnNJM nNJMlàm giả.GKeyUnmz CộngJ2bFJqma GKeyUnmzthêm biển kiểmJ2bFJqma soánNJMt đặnNJMc binNJMệt kia.

- Nhưng J2bFJqmacô tnNJMa... ThJ2bFJqmaeo tôJ2bFJqmai biết,J2bFJqma khônnNJMg nhnNJMiều ngườiJ2bFJqma đượcJ2bFJqma phJ2bFJqmaép chạmJ2bFJqma vàonNJM xJ2bFJqmae củaGKeyUnmz Hoàng GKeyUnmz Thiên KiJ2bFJqmaến, nhấtJ2bFJqma lJ2bFJqmaà nữnNJM nNJMgiới. nNJM- NgưnNJMời kGKeyUnmzia bắGKeyUnmzt đầunNJM sôiJ2bFJqma sụJ2bFJqmac máJ2bFJqmau nJ2bFJqmaghề nghiệp,nNJM tGKeyUnmzay tGKeyUnmzừ từ nânJ2bFJqmag mánNJMy ảnJ2bFJqmah lên.

Bên trong xGKeyUnmze, lưnNJMng quaGKeyUnmzy GKeyUnmzvề pnNJMhía GKeyUnmzhai ngnNJMười kinNJMa, ThnNJMụy GKeyUnmzYên vẫnnNJM vnNJMô tưGKeyUnmz tJ2bFJqmarò nNJMchuyện J2bFJqmaqua điện thoạiJ2bFJqma vớJ2bFJqmai HoàJ2bFJqmai NiệmnNJM GKeyUnmzvà J2bFJqmachẳng nNJMhay bJ2bFJqmaiết mìnJ2bFJqmah đangGKeyUnmz đJ2bFJqmaược GKeyUnmzđưa vàGKeyUnmzo ốngnNJM nNJMngắm. BênNJMn ngoài, nhJ2bFJqmaóm đồGKeyUnmzng nGKeyUnmzghiệp J2bFJqmakhác cùGKeyUnmzng J2bFJqmatan sởJ2bFJqma J2bFJqmavới cônNJM dừngGKeyUnmz lnNJMại, nNJMtò nNJMmò nhìGKeyUnmzn hnNJMai phóng viênnNJM nGKeyUnmzọ hồinNJM lânNJMu GKeyUnmzvà lênJ2bFJqma tiếnNJMng gópJ2bFJqma chuyện:

- Cô ấJ2bFJqmay lGKeyUnmzà bạnnNJM nNJMđồng nghiGKeyUnmzệp củGKeyUnmza chúnNJMng J2bFJqmatôi, chuyệnJ2bFJqma gìnNJM vậy?

“Chàng trai J2bFJqmaxe đua”J2bFJqma mừnNJMng rỡGKeyUnmz qJ2bFJqmauay lạinNJM GKeyUnmznhìn nhómnNJM bốnGKeyUnmz ngườJ2bFJqmai mGKeyUnmzột nnNJMam bJ2bFJqmaa nnNJMữ GKeyUnmznọ, miệGKeyUnmzng liếng thoắng:

- Bọn mìnGKeyUnmzh làGKeyUnmz phóngJ2bFJqma J2bFJqmaviên nNJMtòa sGKeyUnmzoạn “NhịpGKeyUnmz J2bFJqmaSống TJ2bFJqmarẻ” J2bFJqma- tầngJ2bFJqma SáJ2bFJqmau. nNJMXin hGKeyUnmzỏi cnNJMác bạnnNJM J2bFJqmalàm ở nNJMcông tJ2bFJqmay nnNJMào J2bFJqmavà GKeyUnmzcô ấyGKeyUnmz lánNJMi chiếcJ2bFJqma MJ2bFJqmaazda nNJMkia J2bFJqmađã lâJ2bFJqmau chưa?

Nhận danh thiếpGKeyUnmz tGKeyUnmzừ J2bFJqmađối phươngGKeyUnmz, J2bFJqmacô gáJ2bFJqmai trnNJMẻ nhấtJ2bFJqma nhóJ2bFJqmam hướngGKeyUnmz mnNJMắt vềJ2bFJqma phGKeyUnmzía ThJ2bFJqmaụy Yên:

- Chúng tôGKeyUnmzi GKeyUnmzlà J2bFJqmanhân viGKeyUnmzên cônGKeyUnmzg GKeyUnmzty “LẠ!”nNJM GKeyUnmz- tầnJ2bFJqmag mườiGKeyUnmz nNJMmột. BạJ2bFJqman đanJ2bFJqmag GKeyUnmzhỏi vềJ2bFJqma chiếGKeyUnmzc xe knNJMia ànNJM? GKeyUnmzTôi nNJMthấy cJ2bFJqmahị GKeyUnmzYên lJ2bFJqmaái nnNJMó J2bFJqmalần GKeyUnmzđầu, mnNJMọi ngànNJMy nNJMxe nNJMcủa chnNJMị GKeyUnmzấy lJ2bFJqmaà J2bFJqmaSuzuki SplashGKeyUnmz màu tímnNJM. SnNJMao thế?

Khi “Chàng tranNJMi J2bFJqmaxe đua”J2bFJqma cònnNJM đangGKeyUnmz nhíJ2bFJqmau nNJMmày ngGKeyUnmzhĩ ngợnNJMi thnNJMì GKeyUnmzanh đGKeyUnmzồng nghiệpnNJM đJ2bFJqmaã xnNJMen lời:

- Người J2bFJqmatên YênJ2bFJqma ấyJ2bFJqma cónNJM mốnNJMi quaGKeyUnmzn hnNJMệ thếnNJM nàoJ2bFJqma vớiJ2bFJqma HnNJMoàng ThiêJ2bFJqman Kiến?

Bốn người J2bFJqmakia J2bFJqmatrợn J2bFJqmamắt kGKeyUnmzinh GKeyUnmzngạc. HoànGKeyUnmzg ThinNJMên KiếnGKeyUnmz vốJ2bFJqman nNJMlà cGKeyUnmzái têGKeyUnmzn quJ2bFJqmaá đỗinNJM qnNJMuen thuộJ2bFJqmac, đến đJ2bFJqmaộ daJ2bFJqmang tiếngGKeyUnmz cònGKeyUnmz J2bFJqma“ăn knNJMhách” hnNJMơn cảnNJM nGKeyUnmzam tinGKeyUnmzh nJ2bFJqmaổi tinNJMếng GKeyUnmzđương thời.J2bFJqma GKeyUnmzVì vậy giữaJ2bFJqma HoJ2bFJqmaàng ThiênJ2bFJqma KinNJMến vJ2bFJqmaà mộnNJMt TnNJMhụy YêGKeyUnmzn bìnGKeyUnmzh thưJ2bFJqmaờng, đôJ2bFJqmai nNJMphần hơGKeyUnmzi J2bFJqmagàn dGKeyUnmzở cGKeyUnmzó tồnnNJM tại mốJ2bFJqmai lGKeyUnmziên qnNJMuan nànNJMo đnNJMó lGKeyUnmzà GKeyUnmzđiều họJ2bFJqma khônnNJMg banNJMo giờJ2bFJqma nNJMnghĩ đến.J2bFJqma GKeyUnmzCả bốnnNJM đGKeyUnmzưa mJ2bFJqmaắt nhìnJ2bFJqma nhau, mnNJMột ngnNJMười nanNJMm nNJMnhún vai:

- Chịu! J2bFJqmaTôi cGKeyUnmzhẳng hìGKeyUnmznh dunGKeyUnmzg đượcnNJM J2bFJqmamối qGKeyUnmzuan hệGKeyUnmz giữaGKeyUnmz chGKeyUnmzị ấynNJM vànNJM anGKeyUnmzh chànJ2bFJqmag côngnNJM tử GKeyUnmz kia, bJ2bFJqmaởi cJ2bFJqmahưa từnGKeyUnmzg nghGKeyUnmze nNJMhọ cóJ2bFJqma queJ2bFJqman biếtnNJM nhau.

- Mấy ngườiGKeyUnmz cóGKeyUnmz biếtJ2bFJqma J2bFJqmachiếc ManNJMzda J2bFJqmamang biGKeyUnmzển kiểmnNJM soátnNJM “10J2bFJqma-001” GKeyUnmzkia làGKeyUnmz củaJ2bFJqma Hoàng ThinNJMên J2bFJqmaKiến khônNJMng? GKeyUnmz- “ChàngJ2bFJqma trGKeyUnmzai xGKeyUnmze đua”nNJM quyếtGKeyUnmz kJ2bFJqmahông chịuGKeyUnmz thua.

- Hả?

Thông tin vừGKeyUnmza đượcJ2bFJqma đGKeyUnmzưa rGKeyUnmza khiếnJ2bFJqma nNJMbốn ngườiJ2bFJqma đồngJ2bFJqma thànnNJMh thốtJ2bFJqma lên,nNJM mắtnNJM aJ2bFJqmai cũngGKeyUnmz nNJMmở lJ2bFJqmaớn hếtnNJM cỡ, J2bFJqmacòn nNJMcơ hàmGKeyUnmz nNJMhình GKeyUnmznhư khnNJMông thểGKeyUnmz khéJ2bFJqmap lạJ2bFJqmai đượcGKeyUnmz nJ2bFJqmaữa. HọGKeyUnmz lànNJM GKeyUnmznhân viJ2bFJqmaên J2bFJqmaphòng GKeyUnmzThiết Kế cnNJMủa “LẠ!J2bFJqma”, vìJ2bFJqma gầGKeyUnmzn cGKeyUnmzuối nnNJMăm nênnNJM côJ2bFJqmang vJ2bFJqmaiệc tồnGKeyUnmz độngJ2bFJqma nNJMkhá nhiềuJ2bFJqma, hnNJMầu J2bFJqmahết J2bFJqmađều phJ2bFJqmaải tan sởGKeyUnmz muộn.J2bFJqma GKeyUnmzNhư hôJ2bFJqmam J2bFJqmanay, hJ2bFJqmaọ rờiJ2bFJqma nNJMkhỏi vănNJMn pnNJMhòng khGKeyUnmzi nGKeyUnmzgày cũJ2bFJqma gầnnNJM qunNJMa nNJMnhưng nNJMcảm giác GKeyUnmzmệt mỏinNJM dườngGKeyUnmz nGKeyUnmzhư đGKeyUnmzã taJ2bFJqman biếnJ2bFJqma trướGKeyUnmzc tJ2bFJqmahông J2bFJqmatin nóngnNJM J2bFJqmasốt kianNJM. PhònNJMng ThiếtJ2bFJqma Kế đặtnNJM cùnnNJMg khJ2bFJqmau vớiGKeyUnmz phònJ2bFJqmag J2bFJqmaÝ Tưởng,nNJM mọiJ2bFJqma GKeyUnmzchuyện GKeyUnmzhành lannNJMg nNJMđều đượnNJMc mannNJMg rnNJMa chnNJMia sẻ cùnGKeyUnmzg nhaJ2bFJqmau, vậyJ2bFJqma tạJ2bFJqmai saJ2bFJqmao nNJMhọ lạGKeyUnmzi khJ2bFJqmaông hJ2bFJqmaay biếtGKeyUnmz chunNJMyện “nNJMbà côGKeyUnmz già”nNJM cóJ2bFJqma gJ2bFJqmaì đóGKeyUnmz nNJMvới “Độc thânJ2bFJqma J2bFJqmakim cương”?

Một cô J2bFJqmagái khnNJMác trạnNJMc gnNJMần GKeyUnmzba nNJMmươi J2bFJqmacó khuônNJMn mặnNJMt thaJ2bFJqmanh GKeyUnmztú GKeyUnmzcùng pGKeyUnmzhong cácnNJMh ănGKeyUnmz vậnNJMn rất snNJMành điệuGKeyUnmz, chănNJMm chúGKeyUnmz quaGKeyUnmzn sátnNJM chnNJMiếc MaznNJMda vJ2bFJqmaà bựnNJMc dọcJ2bFJqma buôngnNJM lời:

- Thôi đúngnNJM rồi,J2bFJqma tôiJ2bFJqma từJ2bFJqmang thnNJMấy aGKeyUnmznh KiếnGKeyUnmz lJ2bFJqmaái cGKeyUnmzhiếc J2bFJqmaxe GKeyUnmznày trnNJMong bữaGKeyUnmz tiệGKeyUnmzc đạiJ2bFJqma tJ2bFJqmahọ củGKeyUnmza bà GKeyUnmznội, hồiJ2bFJqma thGKeyUnmzáng TnNJMám. PnNJMapa nNJMvới aGKeyUnmznh nNJMHai cònGKeyUnmz J2bFJqmaluôn miệngnNJM khJ2bFJqmaen GKeyUnmzchiếc J2bFJqmaxe đẹp.

Nói xong, côGKeyUnmz tnNJMa bưJ2bFJqmaớc nNJMnhanh vềJ2bFJqma phGKeyUnmzía ThJ2bFJqmaụy Yên,nNJM mặcGKeyUnmz kệnNJM ánNJMnh mắGKeyUnmzt ngGKeyUnmzỡ ngànJ2bFJqmag cnNJMủa nămGKeyUnmz J2bFJqmangười còn lạiJ2bFJqma nNJMcũng nNJMnhư khJ2bFJqmaông bậnnNJM nNJMtâm họGKeyUnmz đangJ2bFJqma nhanGKeyUnmzh cGKeyUnmzhân tnNJMheo GKeyUnmzsau đJ2bFJqmaể gópGKeyUnmz mặtGKeyUnmz vàoJ2bFJqma cuộcGKeyUnmz vui. CJ2bFJqmaô gáinNJM nNJMnày làGKeyUnmz coJ2bFJqman gJ2bFJqmaái cưngGKeyUnmz củaGKeyUnmz đạGKeyUnmzi phúnNJM hGKeyUnmzào ngJ2bFJqmaành ẩnNJMm thJ2bFJqmaực nNJM- ônNJMng cGKeyUnmzhủ của hàngJ2bFJqma J2bFJqmaloạt nhnNJMà hàngGKeyUnmz dnNJManh tGKeyUnmziếng vànNJM cJ2bFJqmaô chGKeyUnmzính lànNJM mộGKeyUnmzt tronNJMng vGKeyUnmzô sốGKeyUnmz nGKeyUnmzhững GKeyUnmzcô gáGKeyUnmzi áJ2bFJqmai J2bFJqmamộ Hoàng ThJ2bFJqmaiên KinNJMến, cóGKeyUnmz điGKeyUnmzều cônNJM J2bFJqmata ánNJMi mộJ2bFJqma anJ2bFJqmah nhiềJ2bFJqmau hnNJMơn họJ2bFJqma đôiJ2bFJqma phần. 

Dừng lại bênJ2bFJqma GKeyUnmzcạnh chiếcJ2bFJqma xGKeyUnmze, GKeyUnmzcô gJ2bFJqmaái dằGKeyUnmzn dỗnNJMi gõGKeyUnmz vJ2bFJqmaào cGKeyUnmzửa kính.nNJM VàJ2bFJqma ngnNJMay khJ2bFJqmai tấnNJMm kínhJ2bFJqma nNJMđược hạ J2bFJqmaxuống, GKeyUnmzcô gáJ2bFJqmai nguýtGKeyUnmz dàiGKeyUnmz ThụyJ2bFJqma YGKeyUnmzên, bnNJMuông giọGKeyUnmzng tJ2bFJqmara vấn:

- Chị YêGKeyUnmzn! CJ2bFJqmahị nónNJMi đJ2bFJqmai, J2bFJqmachị GKeyUnmzcó quaJ2bFJqman hJ2bFJqmaệ thếGKeyUnmz nànNJMo vớJ2bFJqmai anNJMnh KiếnJ2bFJqma củJ2bFJqmaa tôi?

Thụy Yên ngGKeyUnmzơ ngácGKeyUnmz nhGKeyUnmzìn cGKeyUnmzô béGKeyUnmz đồngGKeyUnmz nghiGKeyUnmzệp đJ2bFJqmaang cônNJMng J2bFJqmatác ởnNJM pJ2bFJqmahòng TnNJMhiết KếnNJM, xnNJMong GKeyUnmzra hiGKeyUnmzệu chờ J2bFJqmagiây lnNJMát. CôGKeyUnmz quaJ2bFJqmay J2bFJqmalại nóJ2bFJqmai thêmGKeyUnmz nNJMdăm câGKeyUnmzu vớnNJMi HoànNJMi NiệGKeyUnmzm vànNJM nNJMngắt cuộcGKeyUnmz GKeyUnmzgọi, trước khiJ2bFJqma nhìnJ2bFJqma lnNJMên đJ2bFJqmaối phương:

- Anh KnNJMiến GKeyUnmzcủa GKeyUnmzcô? –nNJM MJ2bFJqmaông lunNJMng hGKeyUnmzỏi lạinNJM xongnNJM, cônNJM nNJMnhư chợtnNJM vnNJMỡ lẽnNJM. J2bFJqma- nNJMÝ cJ2bFJqmaô làJ2bFJqma Hoàng ThnNJMiên KnNJMiến?! TnNJMôi vàJ2bFJqma anJ2bFJqmah nNJMta tGKeyUnmzhì cóJ2bFJqma nNJMthể cJ2bFJqmaó kinNJMểu qGKeyUnmzuan hệnNJM gì?

- Vậy saGKeyUnmzo cnNJMhị lạnNJMi sửnNJM dụngnNJM xJ2bFJqmae cJ2bFJqmaủa nNJManh ấyJ2bFJqma? J2bFJqma- GKeyUnmzCô J2bFJqmagái chỉJ2bFJqma vnNJMào chinNJMếc MazdGKeyUnmza, bờnNJM môiJ2bFJqma mỏng congJ2bFJqma lnNJMên đầGKeyUnmzy nnNJMghi ngờ.

Trời ạ! AJ2bFJqmanh GKeyUnmzta J2bFJqmakhắc cảGKeyUnmz têJ2bFJqman lênJ2bFJqma xGKeyUnmze hJ2bFJqmaay GKeyUnmzsao vậy? - ThụyGKeyUnmz nNJMYên nhănNJMn GKeyUnmznhó mắnJ2bFJqmag tnNJMhầm nNJMdù nnNJMét GKeyUnmzmặt vẫnJ2bFJqma bình thảGKeyUnmzn GKeyUnmznhư không:

- Cô cGKeyUnmzho rằnnNJMg tôJ2bFJqmai GKeyUnmzvà anGKeyUnmzh tJ2bFJqmaa GKeyUnmzquan hệJ2bFJqma nhnNJMư thGKeyUnmzế nànNJMo thìnNJM GKeyUnmzđúng tJ2bFJqmahế J2bFJqmaấy, nếuJ2bFJqma muốnJ2bFJqma biết nGKeyUnmzhiều J2bFJqmahơn thnNJMì nêJ2bFJqman tnNJMự hỏiGKeyUnmz aJ2bFJqmanh ta!

Sau câu trảnNJM lờinNJM, tiếnGKeyUnmzg độnnNJMg cnNJMơ J2bFJqmaxe gầJ2bFJqmam rúGKeyUnmz lênJ2bFJqma nGKeyUnmzhư GKeyUnmzngầm thôngnNJM báJ2bFJqmao cuJ2bFJqmaộc trnNJMò chuyệnJ2bFJqma đã kếtJ2bFJqma tGKeyUnmzhúc, ThụynNJM GKeyUnmzYên cJ2bFJqmaho GKeyUnmzxe lănJ2bFJqma bánh.

Nhìn theo cnNJMhiếc MazdaJ2bFJqma, côGKeyUnmz gánNJMi vàGKeyUnmz GKeyUnmznhóm ngườnNJMi J2bFJqmacòn lnNJMại, mỗiJ2bFJqma nJ2bFJqmagười GKeyUnmzmột snNJMuy nghGKeyUnmzĩ nhưnJ2bFJqmag tựunNJM cJ2bFJqmahung đềGKeyUnmzu mặcGKeyUnmz địnhJ2bFJqma TnNJMhụy YênnNJM cnNJMó qnNJMuan hệGKeyUnmz knNJMhuất tấtJ2bFJqma J2bFJqmavới nNJMHoàng ThinNJMên KGKeyUnmziến. ChínJ2bFJqmah trị vănGKeyUnmz phòJ2bFJqmang vJ2bFJqmaốn kinJ2bFJqmah knNJMhủng hnNJMơn cảJ2bFJqma chiếGKeyUnmzn trường,nNJM J2bFJqmanhất GKeyUnmzlà vấnJ2bFJqma đềJ2bFJqma nhGKeyUnmzạy cảmGKeyUnmz kiểuJ2bFJqma này. J2bFJqma Ngày manNJMi ắtnNJM snNJMẽ lJ2bFJqmaà mộtGKeyUnmz nJ2bFJqmagày sGKeyUnmzôi độJ2bFJqmang vnNJMô cùng.

Và một ngàJ2bFJqmay nNJMxám xịtJ2bFJqma củaJ2bFJqma ThụyJ2bFJqma YênGKeyUnmz chưanNJM dừngnNJM lạiGKeyUnmz khGKeyUnmzi rắcJ2bFJqma rốGKeyUnmzi nNJMtheo J2bFJqmachân vềnNJM GKeyUnmzđến GKeyUnmztận GKeyUnmzcửa nhà. CônNJM maJ2bFJqmang thJ2bFJqmaeo tâmJ2bFJqma trạnNJMng mGKeyUnmzệt nNJMmỏi cộnNJMng vớnNJMi J2bFJqmatài năngGKeyUnmz láiJ2bFJqma xGKeyUnmze vôGKeyUnmz cnNJMùng GKeyUnmztệ hạinNJM đã khiếnGKeyUnmz chnNJMiếc MaznNJMda cnNJMó J2bFJqmavài vJ2bFJqmaa chGKeyUnmzạm kJ2bFJqmahi lùiJ2bFJqma vànNJMo bãJ2bFJqmai đổ.J2bFJqma DGKeyUnmzù knNJMhông gnNJMây nêGKeyUnmzn hậunNJM J2bFJqmaquả lớn, chJ2bFJqmaỉ lnNJMà pGKeyUnmzhần đJ2bFJqmauôi chinNJMếc GKeyUnmzMazda nNJMxuất hiệnnNJM mộnNJMt vGKeyUnmzết lõmJ2bFJqma nhGKeyUnmzo nJ2bFJqmahỏ. CGKeyUnmzô mJ2bFJqmaếu mánNJMo GKeyUnmznhìn vết lGKeyUnmzõm nNJMvì biếtnNJM phnNJMải ănJ2bFJqma nóinNJM GKeyUnmzthế nàJ2bFJqmao vJ2bFJqmaới chủGKeyUnmz nhGKeyUnmzân thnNJMật sJ2bFJqmaự cGKeyUnmzủa chiJ2bFJqmaếc GKeyUnmzxe. ChưJ2bFJqmaa hết, khiJ2bFJqma GKeyUnmzcô kiGKeyUnmzểm trGKeyUnmza lạinNJM “bJ2bFJqmaé SnNJMu” GKeyUnmzgià nuJ2bFJqmaa cJ2bFJqmaủa mìnNJMnh nNJMthì nóJ2bFJqma lnNJMại khónNJMc tJ2bFJqmahan đòJ2bFJqmai vềnNJM hưu J2bFJqma nên J2bFJqmanhất quJ2bFJqmayết nNJMđình côGKeyUnmzng, khôngGKeyUnmz khởGKeyUnmzi động.

Thụy YêGKeyUnmzn đưaJ2bFJqma nNJMánh J2bFJqmamắt bấnNJMt lnNJMực hnNJMướng GKeyUnmzvề cảJ2bFJqma hnNJMai nNJMchiếc GKeyUnmzxe rồJ2bFJqmai J2bFJqmalầm lũinNJM bướcJ2bFJqma vào thannNJMg máy. Tắm nNJMnước nóGKeyUnmzng, nNJMmăm mìJ2bFJqma góiGKeyUnmz, unNJMống nNJMtí vanNJMng vJ2bFJqmaà đnNJMi ngủGKeyUnmz thnNJMôi. Ngày J2bFJqmamai vẫJ2bFJqman sẽJ2bFJqma nNJMlà mJ2bFJqmaột J2bFJqmangày dài! - cGKeyUnmzô tựGKeyUnmz lGKeyUnmzẩm bJ2bFJqmaẩm khíchnNJM lJ2bFJqmaệ bảnNJMn tGKeyUnmzhân nNJMvới nNJMkế hoạch J2bFJqmatận hưnNJMởng tạmJ2bFJqma bợ.GKeyUnmz nNJMNhưng sựnNJM J2bFJqmathật, J2bFJqmacô chỉGKeyUnmz kịpJ2bFJqma GKeyUnmztắm J2bFJqmatáp GKeyUnmzvà cơnGKeyUnmz buồnnNJM ngủGKeyUnmz ậGKeyUnmzp đến nhưGKeyUnmz bãJ2bFJqmao lnNJMũ đnNJMã tJ2bFJqmaừ cJ2bFJqmahối cảnNJM bátnNJM súnNJMp J2bFJqmathơm ngGKeyUnmzon củaJ2bFJqma HnNJMoài NGKeyUnmziệm. NgoàiJ2bFJqma trờnNJMi, mànGKeyUnmz đêmGKeyUnmz đen nNJMkịt, J2bFJqmacanh GKeyUnmzhai GKeyUnmzđã điểm.