You are here

Những Chuyện Tình - Chương 18

Chương GpWa18: ecQDSập bẫy

Âm điệu ceGFHủa mecQDột khúGpWac oHCSquân hàecQDnh eGFHvang HCQQlên ồnoHCS HCQQã, daoHCSi dẳng...

Năm ngón gầyGpWa eGFHgò cGpWaó nhữngeGFH chiếoHCSc mónoHCSg sơecQDn vẽGpWa hoHCSoa voHCSăn GpWacầu kỳGpWa bắtGpWa đecQDầu quơecQD quàoHCQQ loecQDạn xạ.ecQD Mắt vecQDẫn nhắmoHCS HCQQtịt, thâeGFHn hìneGFHh oHCSnửa bấtGpWa độngeGFH nửaHCQQ lănHCQQ tròecQDn theGFHeo tHCQQhói eGFHquen càHCQQng lúc càeGFHng tiếHCQQn gầneGFH đếnGpWa mHCQQép giường.

Bịch! - HCQQÁ... ui...!

Thụy Yên lồeGFHm cồmGpWa ngHCQQồi dậyGpWa trênHCQQ sàHCQQn eGFHnhà GpWalót thHCQQảm lôngecQD cHCQQừu trắnoHCSg HCQQmuốt HCQQvà GpWađưa mắteGFH nhìn quanh.eGFH GpWaCăn eGFHphòng lạ!ecQD GGpWaối chăHCQQn eGFHlạ! ÁoHCQQ neGFHgủ lạ! Chuyện gHCQQì ecQDđã xGpWaảy raHCQQ, mình nhớoHCS làeGFH mìeGFHnh vừHCQQa HCQQngắm boHCSiển vừaeGFH HCQQuống ecQDbia ecQDcơ mà?! - TGpWaay côGpWa vỗoHCS vecQDỗ ecQDvào đầu necQDhư kéoGpWa ýHCQQ GpWathức GpWaquay trởGpWa lHCQQại. TríGpWa nhớecQD checQDưa tecQDhấy toHCSăm hGpWaơi chỉeGFH ecQDcó tiếngoHCS oHCSnhạc choHCSuông báo vGpWaẫn HCQQcòn inecQDh ỏioHCS pheGFHát HCQQra từeGFH hướngecQD chiếcecQD túiecQD xeGFHách đặteGFH trêneGFH boHCSàn thấeGFHp cạnh sô-phaoHCS ecQDdài. CueGFHối ecQDcùng, ceGFHô đãoHCS teGFHìm thấoHCSy điệnGpWa eGFHthoại vHCQQà đưecQDa HCQQtay trượtHCQQ phGpWaím nGpWahận cuộcGpWa gọi, treGFHong eGFHchất giọngeGFH cHCQQòn ngeGFHái ngủ:

“Sự việc xecQDảy recQDa teGFHự baeGFHo HCQQgiờ? SaecQDo đếneGFH giờGpWa oHCSnày mớiHCQQ báo?”

...

“Được, được! ecQDTôi ecQDđến ngaoHCSy lậpecQD tức.”

...

“Tạm thời cGpWaứ xửeGFH GpWalý nhữngHCQQ eGFHđoạn ecQDđã hecQDoàn cecQDhỉnh, phầneGFH coHCSòn lạecQDi seGFHẽ cGpWaắt ghéecQDp HCQQsau. THCQQhế nhé!”

...

Hồi chuông báoecQD kecQDhác lạGpWai vaHCQQng oHCSlên, cắGpWat nganeGFHg cueGFHộc hoHCSội thooHCSại eGFHcủa ThụHCQQy GpWaYên, âGpWam điệu phátoHCS reGFHa từGpWa sGpWaau bứGpWac hoànHCQQh GpWaphi bằngoHCS thủyGpWa tinGpWah. ecQDCô GpWamặc kệeGFH vàecQD GpWacuống cuecQDồng ecQDtìm nhecQDà vệ GpWasinh. ĐâoHCSy lGpWaà đâeGFHu đãGpWa khôHCQQng cecQDòn queGFHan troHCSọng, ecQDtình thếoHCS eGFHnguy cHCQQấp vừaHCQQ pháHCQQt siecQDnh còn kiecQDnh GpWakhủng hHCQQơn vạnoHCS lần.HCQQ VecQDừa đánhoHCS răng,oHCS côoHCS HCQQvừa suGpWay tGpWaính cácecQD phươnHCQQg áGpWan giảiGpWa quyếteGFH vấn đề.eGFH MHCQQột đoạnoHCS oHCSphim eGFHquảng cáooHCS củaeGFH đốieGFH toHCSác HCQQlớn oHCSvừa biếoHCSn mấecQDt ecQDkhông HCQQrõ lýoHCS do,ecQD đáng buoHCSồn GpWalại làecQD eGFHđoạn eGFHtrọng toHCSâm nhấeGFHt, tronHCQQg oHCSkhi cheGFHỉ còecQDn boHCSa necQDgày đểecQD trìnheGFH duyệGpWat lần cuốiGpWa. CảHCQQ deGFHự HCQQán nHCQQày đềoHCSu GpWado cHCQQô cecQDhịu toHCSrách ecQDnhiệm chủGpWa đao.

Thụy Yên ecQDhối hecQDả bướceGFH HCQQba ecQDbậc thanHCQQg mộtoHCS GpWanhịp. ĐếHCQQn peGFHhòng kháchoHCS, oHCSâm báoGpWa vừaoHCS HCQQnãy GpWavẫn chưa chHCQQịu ngừHCQQng, oHCScô thởGpWa dàioHCS đưaoHCS taeGFHy ecQDcầm lHCQQấy ốngecQD noHCSghe từecQD oHCSmáy GpWađiện thecQDoại gắnecQD trêecQDn tường. oHCS Là cuộcHCQQ oHCSgọi toHCSừ bộecQD phậoHCSn qoHCSuản lecQDý củaeGFH oHCSkhu nhà,ecQD thônoHCSg becQDáo ecQDcó eGFHkhách meGFHuốn gặpGpWa eGFHvà muHCQQốn biết quyếoHCSt địnhGpWa củaoHCS cGpWahủ ecQDnhà ecQD- oHCSông HeGFHoàng. CôeGFH chỉoHCS đànhoHCS ậmecQD ựGpWa veGFHài eGFHcâu teGFHhoái thoHCSác HCQQrồi gác máy.GpWa ĐảoecQD moHCSắt GpWanhìn quanhGpWa, oHCScô oHCSkhông thấyoHCS bấtHCQQ kỳGpWa nhânHCQQ dạngoHCS GpWanào kháeGFHc teGFHrong cecQDăn nhà oHCScó dHCQQiện tíchGpWa chỉoHCS tươnoHCSg đốieGFH lạiHCQQ khôHCQQng ngănHCQQ phòneGFHg tácheGFH biệtoHCS này.HCQQ MộecQDt leGFHần nữaGpWa lại mặHCQQc kệ,HCQQ côeGFH HCQQlao nhaoHCSnh HCQQđến ceGFHửa lớn.GpWa eGFHCánh ecQDcửa eGFHim lìmGpWa HCQQnhư đaHCQQng eGFHđấu tríeGFH cHCQQùng áecQDnh mắt HCQQgần chạoHCSm đáeGFHy teGFHuyệt vecQDọng HCQQđối diện...ecQD BỗecQDng dưng,GpWa khecQDúc nhạcoHCS chủoHCS đềGpWa củaoHCS phioHCSm hoạt hìnhecQD CHCQQonan xưaeGFH ecQDcũ ngHCQQân vHCQQang ecQD- âmGpWa beGFHáo cuộcoHCS gọieGFH đếnGpWa từGpWa sốGpWa leGFHạ. GpWaChần chừGpWa thoáneGFHg ecQDchốc trước khHCQQi quyếGpWat HCQQđịnh nheGFHận cuộcoHCS geGFHọi bởiecQD xGpWaưa noHCSay côGpWa tecQDhường ecQDxuyên coHCSài đặtecQD chương HCQQtrình HCQQchặn eGFHcuộc gọiecQD tGpWaừ nhữngecQD GpWasố máyeGFH khGpWaông oHCScó oHCStrong GpWadanh bạ,GpWa mấGpWay ecQDngày geGFHần đâHCQQy deGFHo công voHCSiệc nêHCQQn HCQQđã tạmecQD thờieGFH gỡecQD bỏ.ecQD ecQDGiọng naGpWam coHCSất lêoHCSn eGFHngay khHCQQi HCQQcô vừaHCQQ ecQDtrả lời:

“Buổi sáng teGFHốt lànhHCQQ, GpWabé con!”

“Anh đang ởecQD đâu?HCQQ MoHCSở cửGpWaa giúpHCQQ tôiecQD, tGpWaôi HCQQphải oHCSđi gấp,GpWa cheGFHuyện ngHCQQuy cấp,ecQD eGFHlàm ơHCQQn, ecQDlàm ơn!”

“Cô vẫn chưecQDa ăoHCSn sáng?ecQD NeGFHếu cecQDô cóoHCS voHCSào bHCQQếp thìecQD ắtGpWa sẽHCQQ thấyoHCS phoHCSần goHCShi ceGFHhú vàecQD chìHCQQa HCQQkhóa tôi đểGpWa lạecQDi.” GpWa- oHCSGiọng GpWanam kecQDhông mấoHCSy hGpWaài lòng.

“Tôi đi lecQDấy coHCShìa khóaoHCS đây.GpWa ÀeGFH, đâecQDy HCQQlà đâu?”

“Nhà tôi, LạceGFH Khánh!”

“Hử?” - NghoHCSe đếnGpWa oHCSđịa GpWadanh GpWakia, teGFHrí neGFHão eGFHThụy YêGpWan dườnHCQQg GpWanhư sắpHCQQ HCQQhết dưỡnecQDg khíGpWa bởioHCS neGFHơi này cGpWaách xHCQQa treGFHung tâmoHCS thecQDành phHCQQố gầnGpWa 7HCQQ0 koHCSm vàeGFH ắeGFHt hecQDẳn sẽecQD oHCSkhó GpWatìm đượcGpWa taxi.

“Cô muốn gọGpWai taxecQDi? RấtHCQQ khó,HCQQ hoặcHCQQ giảHCQQ cóeGFH xHCQQe đồneGFHg oHCSý đóHCQQn kháchHCQQ, côecQD coHCSũng phoHCSải oHCSđi oHCSbộ ecQDtầm 5 ecQDkm từecQD nhGpWaà tôGpWai đếnHCQQ vănHCQQ pGpWahòng qeGFHuản lýecQD HCQQ- HCQQnơi eGFHxe khHCQQông thHCQQể nheGFHận dạneGFHg đượcecQD phépGpWa dừng đỗ.”

“Thật là bệnHCQQh hoạnHCQQ! HCQQTôi phảiGpWa làecQDm HCQQsao đâGpWay?” HCQQ- ThụyGpWa GpWaYên gàoeGFH toánecQDg lên.

“Bên cạnh cHCQQửa lớnecQD loHCSà mecQDột boHCSức trHCQQanh sHCQQơn dầu,ecQD coHCSô trượoHCSt bHCQQức trecQDanh saneGFHg pheGFHải sGpWaẽ thấy ngăneGFH tủoHCS chứaGpWa chìecQDa kecQDhóa xeeGFH. TGpWaùy GpWaý choHCSọn oHCSmột chiếc,HCQQ mGpWaã hóGpWaa cửaecQD nhàGpWa oHCSxe, oHCScổng đềueGFH đượHCQQc tích hợpHCQQ sẵoHCSn toHCSrong HCQQđó, cHCQQhỉ cGpWaần ấecQDn phím.eGFH THCQQốt GpWanhất đừnecQDg lấoHCSy nhữngHCQQ chiếceGFH ởecQD tGpWaầng dưới eGFH vì eGFHtốc độecQD oHCSkhá cao.”

“Vậy cũng được,GpWa cecQDảm ơn!ecQD” oHCS- ThụoHCSy ecQDYên nóieGFH khôngoHCS keGFHịp đắneGFH đo.

“Được! Cô ởeGFH nhàGpWa ngoHCSoan. ĐâyecQD ecQDlà sốeGFH củecQDa tôioHCS, HCQQcó thểeGFH loHCSiêc lạcGpWa bấteGFH koHCSỳ.” eGFH- ÂGpWam điệHCQQu bêoHCSn kHCQQia HCQQrất mềm mỏnoHCSg, ecQDrất oHCSthân tình.

“Được! À, anGpWah ceGFHó keGFHhách ghecQDé GpWathăm, tênecQD đưGpWaợc đánhoHCS vầHCQQn lecQDà eGFHC HCQQ- ecQDO GpWa- HCQQN ecQD- eGFHT ecQD- É.”

“Đừng bận tHCQQâm, GpWaai muốnoHCS tìGpWam tHCQQôi oHCSsẽ phảiHCQQ cóGpWa cGpWaách liênHCQQ lạGpWac vớiHCQQ tôi,ecQD nếoHCSu khôHCQQng oHCSthể, đồng nghĩaecQD toHCSôi oHCStừ chối.”

Thụy Yên HCQQnhanh cecQDhóng đecQDịnh hướngecQD căoHCSn bếGpWap. ToHCSrên bàecQDn ăHCQQn oHCSđơn gioHCSản bằHCQQng kínGpWah vecQDà eGFHkim loại màuGpWa ecQDbạc sáGpWang lecQDóa, bữoHCSa oHCSăn sHCQQáng vớioHCS báGpWanh meGFHì oHCSbơ tỏiHCQQ, phGpWaô-mai, thịtoHCS becQDò áGpWap ceGFHhảo cùng eGFH cốc oHCSsữa ngôeGFH đãecQD đượcecQD chuGpWaẩn bịecQD sẵnHCQQ, bêneGFH cGpWaạnh HCQQlà tấmGpWa giecQDấy ecQDghi ceGFHhú cùnoHCSg choHCSìa khóa nhà.

- Hừ, anGpWah tHCQQa khecQDông ngoHCSủ àHCQQ? LúcGpWa ởeGFH bãiecQD GpWabiển, mìnoHCSh nhecQDớ manoHCSg GpWamáng đoHCSã hoHCSơn becQDa HCQQgiờ sáng HCQQcơ màGpWa. NhGpWaưng cũnGpWag ceGFHhu đáoHCQQ phết,ecQD nóiHCQQ chunGpWag làoHCS oHCScó pHCQQhần giốngHCQQ ngưeGFHời… –HCQQ GpWaCô tựeGFH lẩmGpWa GpWabẩm thành tiếnHCQQg HCQQrồi vừaoHCS traeGFHnh thHCQQủ uốngGpWa cecQDốc HCQQsữa vừoHCSa oHCSsắp xếeGFHp bHCQQát GpWađĩa ceGFHhứa thứcGpWa ăGpWan chưa dùnGpWag đếneGFH HCQQvào teGFHủ GpWalạnh trướcHCQQ koHCShi rờiecQD khỏi.

Trời ạ! NhecQDà giàuecQD tiêuGpWa tiềecQDn thậoHCSt sướng. Đó là cảmGpWa goHCSiác đầuoHCS GpWatiên củaGpWa ThụyecQD YênoHCS keGFHhi boHCSức trGpWaanh trượtGpWa ngeGFHang. CGpWaô hoecQDa mHCQQắt ecQDtrước hàng loạtGpWa GpWachìa kecQDhóa xoHCSe vHCQQới đủGpWa thươHCQQng hiệuoHCS HCQQcao cGpWaấp nêneGFH chỉGpWa nhìnoHCS sGpWaơ qGpWaua hGpWaàng trên GpWavà tioHCSện tecQDay chọnoHCS chiếeGFHc GpWachìa kecQDhóa HCQQcó biểHCQQu tượngHCQQ eGFHthương hiệuecQD khecQDá pecQDhổ theGFHông. NhưnecQDg cô oHCSphải thêmHCQQ lầneGFH nữeGFHa heGFHá hốceGFH kiecQDnh GpWangạc, noHCShà chứaHCQQ xHCQQe rộnGpWag gầoHCSn gấoHCSp đôioHCS diệneGFH tích neGFHhà ởeGFH, coHCSó toHCSrên dướGpWai GpWaba mHCQQươi chieGFHếc ô-GpWatô ecQDcác loạioHCS tGpWaừ limousieGFHne HCQQđến địaecQD hGpWaình và dămeGFH chiếcGpWa mô-GpWatô oHCSphân khHCQQối leGFHớn. eGFHHơn nữHCQQa, eGFHchiếc MaoHCSzda coHCSô GpWachọn lGpWaà dòngGpWa tecQDhể thaoecQD, hai cửaGpWa kGpWaéo ngượcGpWa, ecQDmui trần,GpWa màueGFH GpWađỏ cecQDhói lóa.eGFH HCQQĐưa hecQDai taGpWay ôeGFHm đầuHCQQ, côoHCS thởHCQQ dàoHCSi khi ngồioHCS oHCSvào oHCSbên toHCSrong. SaHCQQu oHCSvài thGpWaao táceGFH, tiếnGpWag độngHCQQ cecQDơ ecQDrít lêoHCSn lanGpWah lảGpWanh, xéecQD toạt GpWakhông GpWakhí tGpWahanh oHCStĩnh vốnGpWa cóHCQQ củeGFHa GpWaLạc Khánh.oHCS NơiHCQQ oHCSnày kheGFHông hổHCQQ GpWadanh lGpWaà koHCShu biệt thHCQQự oHCScao cấpecQD củaeGFH giớoHCSi tecQDhượng lưGpWau, hHCQQệ tecQDhống ghGpWai GpWahình oHCSgắn dàyGpWa HCQQđặc dọHCQQc tecQDheo cácGpWa coHCSon đường rợecQDp bóoHCSng câyeGFH HCQQxanh. TấtHCQQ cảGpWa qeGFHuy trìHCQQnh eGFHkiểm toHCSra aHCQQn nGpWainh HCQQđều đượcecQD tựeGFH độngGpWa hóa bằngGpWa ceGFHác GpWathiết oHCSbị khoa-kecQDỹ tGpWaối tânoHCS nhất. 

Sau khi khởioHCS đầGpWau ngàGpWay mớiecQD bằngoHCS việGpWac HCQQngã oHCSxuống giường,oHCS becQDươu đầuGpWa, eGFHsau ecQDđó láiHCQQ HCQQxe ecQD70 kmeGFH và tiecQDếp GpWađến oHCSlà cheGFHuỗi GpWadài tecQDất becQDật ứngHCQQ HCQQphó vớiGpWa toHCSình trecQDạng kheGFHẩn, đếneGFH độoHCS khGpWaông HCQQđủ thời giGpWaan qoHCSuay HCQQvề nGpWahà đổiHCQQ eGFHxe GpWanên TeGFHhụy YêHCQQn đànhecQD tạecQDm tậnoHCS dụngHCQQ chiếcecQD MazoHCSda cóGpWa phecQDần nổi becQDật củeGFHa ThGpWaiên KeGFHiến. NhưngGpWa ecQDđó eGFHcũng chíoHCSnh loHCSà rắcGpWa rốieGFH chồngoHCS rắcHCQQ rốiHCQQ củaoHCS cecQDô becQDởi càng lúcHCQQ cecQDàng GpWacó nhGpWaiều áHCQQnh mắtoHCS hHCQQiếu kỳecQD dànheGFH tặngeGFH mỗieGFH HCQQlần pecQDhải oHCSdi cHCQQhuyển. KhổoHCS nGpWaỗi, cả HCQQngày hôHCQQm naoHCSy, côeGFH hầuGpWa neGFHhư xuecQDôi ngưGpWaợc nhưecQD thooHCSi đưGpWaa từoHCS ecQDvăn phoHCSòng eGFHđến pecQDhim toHCSrường rồi lạioHCS từHCQQ phHCQQim trườngeGFH ecQDsang khHCQQu ngoeGFHại cảnHCQQh. TiếnecQDg độngeGFH cơeGFH gầmGpWa gúoHCS oHCSkhá ecQDlớn, màueGFH đỏ đếneGFH cHCQQhói ecQDmắt GpWavà becQDiển đăngeGFH kiểmHCQQ HCQQquá đặeGFHc GpWabiệt khieGFHến chiếcecQD MazeGFHda eGFHluôn nổiecQD beGFHật tại mọHCQQi oHCSbãi xGpWae. eGFHBan đầecQDu, đồecQDng nghHCQQiệp khôoHCSng ceGFHhú eGFHý boHCSởi thươngecQD hiệecQDu phổHCQQ ecQDthông nheGFHưng vài ngườGpWai sàecQDnh chơeGFHi xecQDe đãGpWa pecQDhát hiệnoHCS ecQDra sGpWaự khácoHCS beGFHiệt. NhưnoHCSg aHCQQi coHCSũng chHCQQỉ kíecQDn đáo dòecQD xHCQQét, chGpWao đếnHCQQ cuốeGFHi ngàHCQQy, nguyHCQQên decQDo xuấtGpWa phátoHCS eGFHtừ việcoHCS ecQDcác côneGFHg tGpWay cùngHCQQ chunGpWag tòa nhàecQD vớHCQQi côecQDng ecQDty coHCSô nếuecQD khôngHCQQ thuoHCSộc ngeGFHành truyecQDền thôoHCSng tGpWahì íoHCSt nhiềHCQQu oHCScó liên quGpWaan GpWađến truyềeGFHn thoHCSông. DoHCSo đóHCQQ oHCSchiếc MazdHCQQa maGpWang bGpWaiển kieGFHểm eGFHsoát eGFH10-001 đãeGFH loHCSọt vào tecQDầm eGFHngắm choHCSuyên ngeGFHhiệp củaecQD mộteGFH phóoHCSng viêGpWan. NgưGpWaời nàHCQQy vốecQDn yeGFHêu thíchGpWa ô-HCQQtô dòngHCQQ thể HCQQ thao đếnHCQQ đoHCSiên cueGFHồng, tấtecQD nhiêGpWan nhữngGpWa GpWamẫu xHCQQe maGpWang GpWadấu ấHCQQn cáGpWa nhânGpWa lạieGFH cànecQDg GpWalà chí yHCQQêu. ĐoHCSến đoHCSộ oHCSanh oHCSta đHCQQược đoHCSặt oHCSbiệt GpWadanh HCQQlà “ChàngecQD treGFHai GpWaxe đua”.

...

- Cậu checQDắc chứ?

Một đồng ngheGFHiệp boHCSáo ceGFHhí khácHCQQ nhìoHCSn “ChecQDàng traeGFHi xecQDe đuaoHCS” vớiHCQQ ecQDvẻ oHCSbán eGFHtín báGpWan nghi.

“Chàng trai oHCSxe đuHCQQa” hếceGFHh mặteGFH, giọHCQQng GpWato seGFHang sảng:

- Một ecQDăn moHCSột eGFHnghìn! TôiecQD oHCSdám cGpWaược vớiGpWa cậu,GpWa đâyecQD cecQDhắc chắneGFH làGpWa chiGpWaếc MazoHCSda AhecQDura 01, eGFH sản xeGFHuất thGpWaeo đơHCQQn đặeGFHt heGFHàng riêng,ecQD cảoHCS thHCQQế giớieGFH nàeGFHy chGpWaỉ cóoHCS mườieGFH chiếcecQD vàGpWa đâyoHCS là chiếceGFH GpWamang eGFHmã HCQQ01. CoHCSông suấecQDt 111ecQD1 mãoHCS lực,GpWa nướGpWac sơHCQQn tGpWaheo ecQDcông ngoHCShệ sGpWaơn tàuGpWa vũecQD trụ, kíoHCSnh chốneGFHg đạoHCSn đặcecQD HCQQbiệt, ceGFHửa lecQDật eGFHtự động,...

Anh ta veGFHẫn eGFHthao GpWathao bấtHCQQ toHCSuyệt vềecQD teGFHừng oHCSchi tiếeGFHt nhecQDỏ nhặtGpWa neGFHhất troHCQQng néecQDt mặeGFHt tháoHCSn phục ecQD tuyệt đốiGpWa, necQDhư mộteGFH HCQQkẻ sùnGpWag oHCSbái eGFHhội họaeGFH đượcGpWa diệnecQD eGFHkiến daeGFHnh họaecQD PiHCQQcasso. CóeGFH lẽ, ngưGpWaời oHCSbạn koHCSia khônHCQQg cắHCQQt nganHCQQg, oHCSanh oHCSta sẽGpWa sHCQQẵn sGpWaàng oHCSnói đếnoHCS tậnGpWa sáng.

- Nghe cậeGFHu nói,oHCS oHCSmình manGpWag máneGFHg nhớecQD HCQQra điềuGpWa gecQDì, hoHCSình nHCQQhư cheGFHủ xeGFHe là...

- Có phảeGFHi cậuHCQQ khôngecQD oHCSvậy? ecQD- “ChàngecQD trHCQQai xGpWae đuaeGFH” nhìnGpWa ecQDngười bGpWaạn eGFHvới vẻHCQQ thưeGFHơng hạecQDi. – LoHCSà HoGpWaàng ThiênHCQQ KoHCSiến! KhoHCSi haecQDy HCQQtin “mỹoHCS nhGpWaân” GpWachuẩn bịHCQQ cậpeGFH cHCQQảng, eGFHtôi GpWađã rủHCQQ cậecQDu đi trựcecQD hiệoHCSn GpWatrường suốtecQD hecQDai ngàecQDy oHCSđêm, nhecQDớ chưa?

- À, necQDhớ rồioHCS! CuốioHCS coHCSùng, chẳGpWang ecQDai sănHCQQ đHCQQược toHCSin geGFHì GpWacho đếneGFH tậGpWan giờHCQQ ecQDvì nGpWaó GpWahầu eGFHnhư HCQQrất ít xuấHCQQt hiện,oHCS kheGFHi xuoHCSất oHCShiện lạieGFH khôoHCSng GpWatiếp cậnHCQQ gầGpWan eGFHđược. eGFH- HCQQNgười bạnGpWa ecQDkia vừa nóioHCS vừaeGFH tỏGpWa GpWaý ấHCQQm ức.

Giọng “Chàng tecQDrai oHCSxe ecQDđua” eGFHcòn bấteGFH oHCSphục hHCQQơn bộHCQQi phần,HCQQ khGpWai mắHCQQt vGpWaẫn đecQDang sHCQQay đắoHCSm neGFHhìn chiếc Mazda:

- Tôi ướcGpWa gecQDì ceGFHó thểecQD đượeGFHc chạmeGFH HCQQvào “GpWamỹ oHCSnhân” mộHCQQt lầnoHCS! CàneGFHg ngắmGpWa cHCQQàng tHCQQhấy đecQDẹp, càng kheGFHao khát…

Vừa lúc ecQDấy, ThoHCSụy YeGFHên bướcGpWa đến,oHCS hướngeGFH eGFHchiếc điềueGFH khGpWaiển trecQDên HCQQtay vGpWaào cửaeGFH xe.Bíp! - cửa xoHCSe nhaHCQQnh chóoHCSng đượcoHCS lậtoHCS lêHCQQn GpWatheo hưoHCSớng HCQQthẳng đứngoHCS oHCSvà HCQQmui ecQDxe HCQQtừ toHCSừ đGpWaược hạ xuống.oHCS NgườiGpWa bạnHCQQ đeGFHi cecQDùng “HCQQChàng tHCQQrai HCQQxe đua”oHCS necQDhìn côGpWa khôoHCSng chHCQQớp mắoHCSt, giọHCQQng GpWaanh ta loHCSí nhGpWaí voHCSừa HCQQđủ ecQDngười GpWabên cạnGpWah nghe:

- Hay đâyHCQQ ecQDlà hàecQDng nhái?

“Chàng trai ecQDxe đua”eGFH lắcGpWa đầuecQD nguầyeGFH nguậy:

- Không tHCQQhể nàoHCSo! KhôneGFHg thểoHCS necQDào! TôiGpWa đHCQQã sGpWaoi oHCSrất kHCQQỹ, trêneGFH thâoHCSn GpWaxe cecQDó mGpWaã vạcheGFH khắc chìmecQD bằneGFHg tieGFHa LaGpWaser, cônHCQQg nghecQDệ GpWatối ecQDưu eGFHđến độecQD kGpWahó oHCScó thHCQQể làmoHCS giả.HCQQ CộnHCQQg thêecQDm bieGFHển kiểm soáteGFH đặcHCQQ HCQQbiệt kia.

- Nhưng cecQDô ta.eGFH.. oHCSTheo toHCSôi biết,eGFH oHCSkhông nhieGFHều ngưHCQQời đượecQDc ecQDphép chạmeGFH oHCSvào ecQDxe củHCQQa Hoàng eGFH Thiên Kiến,oHCS nhấteGFH làecQD necQDữ giới.GpWa oHCS- NgGpWaười keGFHia bắtecQD đầueGFH eGFHsôi sụGpWac máoHCSu necQDghề nghoHCSiệp, taGpWay từ từeGFH nângHCQQ máHCQQy ảnHCQQh lên.

Bên trong xeGpWa, lưecQDng quecQDay vềGpWa oHCSphía ecQDhai ngưHCQQời kecQDia, TheGFHụy oHCSYên vẫoHCSn GpWavô tecQDư tròGpWa chuyHCQQện quHCQQa điện thoạiGpWa vớGpWai HHCQQoài NiệmHCQQ veGFHà chẳnoHCSg ecQDhay biếteGFH mìnecQDh đanGpWag đượcoHCS đưaHCQQ HCQQvào ốngeGFH ngắm.eGFH eGFHBên ngoài, nhómeGFH đGpWaồng noHCSghiệp kháeGFHc cùGpWang teGFHan sHCQQở vớecQDi cecQDô dừHCQQng lại,ecQD tòoHCS mòoHCS nheGFHìn heGFHai phóng HCQQ viên neGFHọ hồiHCQQ lHCQQâu ecQDvà lênHCQQ tiếngGpWa gópGpWa chuyện:

- Cô ấHCQQy oHCSlà bạnGpWa đồngoHCS neGFHghiệp củaeGFH checQDúng toHCSôi, chuyệHCQQn gHCQQì vậy?

“Chàng trai oHCSxe ecQDđua” mừngoHCS rỡeGFH eGFHquay lạiHCQQ GpWanhìn nhoHCSóm bốHCQQn ngườiHCQQ HCQQmột HCQQnam beGFHa nGpWaữ noHCSọ, miệnGpWag liếng thoắng:

- Bọn mìnheGFH oHCSlà phóoHCSng vioHCSên tòHCQQa soeGFHạn “NhịpoHCS SốnGpWag TrHCQQẻ” GpWa- tầngecQD Sáu.HCQQ XiGpWan hỏioHCS HCQQcác boHCSạn lHCQQàm ở côneGFHg GpWaty nàecQDo vàecQD côHCQQ ấyGpWa láiecQD chiếceGFH MaeGFHzda kiHCQQa HCQQđã lâoHCSu chưa?

Nhận danh thieGFHếp teGFHừ đốiHCQQ phGpWaương, eGFHcô gáoHCSi trẻHCQQ nhấtHCQQ oHCSnhóm hướngoHCS eGFHmắt vềHCQQ pGpWahía ThụyHCQQ Yên:

- Chúng tôieGFH HCQQlà neGFHhân vecQDiên cHCQQông HCQQty “LecQDẠ!” oHCS- tầnHCQQg mườeGFHi mộGpWat. BạnGpWa đangecQD hỏiecQD vềoHCS chiếHCQQc xe oHCS kia oHCSà? TôGpWai thấyoHCS chịGpWa YoHCSên loHCSái nóecQD lHCQQần đầu,eGFH mọiGpWa eGFHngày xoHCSe củaecQD chịHCQQ ấyGpWa leGFHà SoHCSuzuki Splash màuecQD tímeGFH. SecQDao thế?

Khi “Chàng troHCSai eGFHxe GpWađua” eGFHcòn eGFHđang ecQDnhíu meGFHày GpWanghĩ ngợioHCS thìHCQQ ecQDanh đHCQQồng ecQDnghiệp đãoHCS xeecQDn lời:

- Người HCQQtên ecQDYên ecQDấy cecQDó mốiHCQQ quaecQDn hệHCQQ thếHCQQ nàoeGFH vớHCQQi HeGFHoàng ThiHCQQên Kiến?

Bốn người eGFHkia trợoHCSn mắtGpWa eGFHkinh ngạc.GpWa HoàngoHCS ThGpWaiên GpWaKiến vốnecQD lGpWaà cGpWaái tênGpWa quáGpWa đỗiGpWa HCQQquen thuộc, đGpWaến ecQDđộ doHCSang tiếHCQQng còGpWan “ănHCQQ kGpWahách” hơecQDn cảHCQQ oHCSnam tieGFHnh nHCQQổi tiếngGpWa đươngeGFH thờoHCSi. ecQDVì vậy GpWa giữa HeGFHoàng eGFHThiên KeGFHiến vàoHCS moHCSột oHCSThụy eGFHYên bìGpWanh thườngecQD, oHCSđôi phầnoHCS eGFHhơi gàeGFHn dởeGFH cóoHCS oHCStồn tại mGpWaối lieGFHên quaGpWan nàGpWao đoHCSó HCQQlà điềeGFHu họecQD khôngoHCS eGFHbao giờGpWa nHCQQghĩ đến.oHCS CeGFHả bốnGpWa đưGpWaa mắecQDt nhìn nhau,HCQQ mHCQQột ngườieGFH necQDam oHCSnhún vai:

- Chịu! TôoHCSi eGFHchẳng hìnGpWah deGFHung đượcHCQQ mHCQQối qHCQQuan ecQDhệ giữaeGFH cHCQQhị ấyecQD ecQDvà anoHCSh chàecQDng côngeGFH eGFHtử kia, bởiGpWa cGpWahưa từeGFHng ecQDnghe GpWahọ cHCQQó queeGFHn bieGFHết nhau.

- Mấy ngưeGFHời ecQDcó biếtGpWa ceGFHhiếc MoHCSazda manGpWag biểoHCSn ecQDkiểm HCQQsoát “10-00eGFH1” HCQQkia lGpWaà củaecQD Hoàng TheGFHiên KiếnGpWa khGpWaông? eGFH- “ChoHCSàng HCQQtrai xGpWae đuGpWaa” quyếoHCSt kheGFHông HCQQchịu thua.

- Hả?

Thông tin vHCQQừa đGpWaược oHCSđưa roHCSa GpWakhiến bốoHCSn ngưoHCSời đHCQQồng thàeGFHnh tHCQQhốt loHCSên, mắteGFH eGFHai cũHCQQng meGFHở eGFHlớn hếGpWat cỡ, GpWacòn eGFHcơ hecQDàm hìnheGFH GpWanhư khônGpWag thểGpWa khépecQD lạiGpWa đượceGFH nữa.ecQD HHCQQọ loHCSà eGFHnhân viêGpWan phòngeGFH Thiết KếecQD cecQDủa “ecQDLẠ!”, vìecQD gầHCQQn cuGpWaối năGpWam nHCQQên côGpWang viHCQQệc toHCSồn độngecQD khecQDá nhiều,GpWa hầeGFHu hếtGpWa đềuGpWa phảoHCSi tan secQDở oHCSmuộn. NhHCQQư hGpWaôm nayeGFH, họGpWa GpWarời khỏiHCQQ oHCSvăn phoHCSòng khGpWai HCQQngày cũecQD gầneGFH qecQDua nhưnoHCSg cảeGFHm giác mệtoHCS ecQDmỏi doHCSường nhưecQD đoHCSã GpWatan biHCQQến oHCStrước tecQDhông GpWatin nónecQDg sốHCQQt kiaoHCS. PhòeGFHng ThiếteGFH Kế HCQQđặt cùHCQQng keGFHhu vớHCQQi phònoHCSg ecQDÝ ToHCSưởng, mọGpWai chuyệneGFH hàoHCSnh ecQDlang eGFHđều đượcecQD maecQDng rGpWaa chiecQDa sẻ cùngHCQQ nhaHCQQu, ecQDvậy oHCStại HCQQsao GpWahọ lạeGFHi khôGpWang hecQDay bHCQQiết cGpWahuyện eGFH“bà ceGFHô già”ecQD cóeGFH oHCSgì eGFHđó vGpWaới “Độc thânGpWa ecQDkim cương”?

Một cô gáiHCQQ kGpWahác oHCStrạc gầHCQQn oHCSba ecQDmươi ecQDcó khuônHCQQ mặteGFH thoHCSanh eGFHtú cùnGpWag pecQDhong cácGpWah ăoHCSn vGpWaận rấteGFH sành điệuGpWa, chăGpWam chúeGFH oHCSquan sátecQD eGFHchiếc MazoHCSda GpWavà bựcHCQQ dọcHCQQ buôngGpWa lời:

- Thôi đúnHCQQg rồioHCS, toHCSôi eGFHtừng thấeGFHy GpWaanh KiếnecQD láioHCS chiếceGFH ecQDxe noHCSày eGFHtrong oHCSbữa tecQDiệc đạecQDi thoHCSọ của becQDà nội,ecQD oHCShồi tháneGFHg TámoHCS. PapeGFHa vớioHCS aneGFHh HoHCSai cònoHCS luôoHCSn miệnoHCSg khoHCSen ecQDchiếc xeGFHe đẹp.

Nói xong, HCQQcô toHCSa bướoHCSc nhanGpWah vềeGFH eGFHphía ThoHCSụy YêecQDn, mặcoHCS kệHCQQ ánheGFH mắHCQQt ngỡecQD ngoHCSàng cGpWaủa nGpWaăm người cònGpWa HCQQlại cecQDũng nhưoHCS khôoHCSng bậecQDn tâmoHCS eGFHhọ đangecQD noHCShanh châneGFH teGFHheo saoHCSu đểecQD oHCSgóp mecQDặt HCQQvào cuộc vGpWaui. CGpWaô gGpWaái neGFHày GpWalà coGpWan gáieGFH cưecQDng củHCQQa đạioHCS HCQQphú hàoHCQQ ngàoHCSnh ẩoHCSm HCQQthực eGFH- ôngecQD GpWachủ củaHCQQ hàng loạtHCQQ nheGFHà hàngHCQQ dHCQQanh tiếoHCSng vàGpWa côoHCS chínheGFH lHCQQà mộtoHCS troHCSong voHCSô sốHCQQ nhữngeGFH côGpWa eGFHgái áieGFH mộ oHCSHoàng oHCSThiên KieGFHến, cóGpWa điềueGFH oHCScô teGFHa GpWaái mộeGFH GpWaanh nhiềeGFHu hơnHCQQ hHCQQọ đôiHCQQ phần. 

Dừng lại eGFHbên cHCQQạnh chiếGpWac xoHCSe, ecQDcô ecQDgái dằnHCQQ dỗiHCQQ ecQDgõ vàecQDo cửaoHCS kHCQQính. VecQDà ecQDngay koHCShi tấeGFHm kíneGFHh đưGpWaợc hạ xuống,HCQQ ecQDcô gáGpWai eGFHnguýt dàioHCS ecQDThụy Yên,eGFH oHCSbuông giọnHCQQg GpWatra vấn:

- Chị YêGpWan! CoHCShị eGFHnói đioHCS, choHCSị HCQQcó qGpWauan hecQDệ thHCQQế nàHCQQo veGFHới aGpWanh KieGFHến ecQDcủa tôi?

Thụy Yên GpWangơ nHCQQgác nhìHCQQn coHCSô ecQDbé đồngeGFH nghiệpoHCS GpWađang HCQQcông teGFHác ởecQD GpWaphòng ThiếteGFH KếGpWa, xHCQQong GpWara hiệu chờeGFH giâyHCQQ lGpWaát. CHCQQô quecQDay HCQQlại nóiGpWa thêmecQD dămGpWa câeGFHu vớeGFHi HoàiGpWa NiHCQQệm vàeGFH ngắtecQD cuộcoHCS gọi,oHCS trướecQDc khi neGFHhìn lêeGFHn đốieGFH phương:

- Anh KoHCSiến oHCScủa cô?oHCS eGFH– MôneGFHg lHCQQung hỏioHCS lạieGFH xooHCSng, côHCQQ nhHCQQư cecQDhợt vỡHCQQ lẽ.GpWa eGFH- HCQQÝ cecQDô lGpWaà Hoàng ThiêneGFH eGFHKiến?! THCQQôi GpWavà ecQDanh teGFHa eGFHthì oHCScó tHCQQhể cóoHCS eGFHkiểu GpWaquan GpWahệ gì?

- Vậy saeGFHo cecQDhị GpWalại sửecQD dụngGpWa xecQDe củeGFHa aHCQQnh ấyHCQQ? eGFH- HCQQCô ecQDgái cecQDhỉ vàHCQQo choHCSiếc MazdaecQD, bờGpWa meGFHôi mỏng cecQDong lênHCQQ đầGpWay nghoHCSi ngờ.

Trời ạ! ecQDAnh eGFHta khắHCQQc coHCSả tênHCQQ lênGpWa xeGFHe haecQDy saeGFHo vậy? - GpWaThụy YênHCQQ HCQQnhăn nhoHCSó ecQDmắng toHCShầm dùHCQQ GpWanét eGFHmặt vẫn bìnhGpWa thảoHCSn nhHCQQư không:

- Cô GpWacho recQDằng toHCSôi vàHCQQ eGFHanh tGpWaa qHCQQuan hHCQQệ nhHCQQư teGFHhế nàoHCQQ ecQDthì oHCSđúng teGFHhế ấy,ecQD noHCSếu muHCQQốn eGFHbiết nhiều heGFHơn eGFHthì nêecQDn eGFHtự hỏiGpWa GpWaanh ta!

Sau câu trảeGFH lời,oHCS oHCStiếng độngGpWa cơGpWa xeGFHe gecQDầm reGFHú lêeGFHn necQDhư ngHCQQầm thônoHCSg boHCSáo cuộcecQD oHCStrò chuecQDyện đã kếGpWat eGFHthúc, ThoHCSụy YênGpWa oHCScho xHCQQe lăneGFH bánh.

Nhìn theo ceGFHhiếc MHCQQazda, côeGFH gáiHCQQ vHCQQà nGpWahóm ngườHCQQi coHCSòn lạioHCS, mHCQQỗi ngườeGFHi mộHCQQt sueGFHy noHCSghĩ nGpWahưng tựHCQQu chunoHCSg đềueGFH mặoHCSc ecQDđịnh ThHCQQụy YoHCSên cóoHCS quaHCQQn hệecQD GpWakhuất tấteGFH vớioHCS HoecQDàng ThiêeGFHn KiGpWaến. CGpWahính tGpWarị văn phòngeGFH ecQDvốn kinHCQQh khủGpWang hHCQQơn GpWacả chiếnoHCS trườecQDng, nGpWahất làecQD GpWavấn oHCSđề nhạyHCQQ cecQDảm kiểuGpWa này.eGFH Ngày HCQQmai ắtoHCS ecQDsẽ HCQQlà mộGpWat ngàHCQQy ecQDsôi độngGpWa vGpWaô cùng.

Và một nHCQQgày xáHCQQm xịHCQQt eGFHcủa ThụyeGFH ecQDYên cecQDhưa dừngecQD lạioHCS oHCSkhi reGFHắc ecQDrối GpWatheo eGFHchân vềHCQQ oHCSđến eGFHtận cửa HCQQnhà. HCQQCô moHCSang GpWatheo eGFHtâm troHCSạng mệtGpWa mỏieGFH cecQDộng vớHCQQi HCQQtài nănGpWag GpWalái xGpWae oHCSvô cùngeGFH tệecQD oHCShại đGpWaã khiến cGpWahiếc MazdHCQQa eGFHcó vàioHCS ecQDva oHCSchạm kecQDhi lGpWaùi vHCQQào bãecQDi đổ.oHCS eGFHDù khôeGFHng gâyoHCS nêecQDn eGFHhậu qecQDuả lớnHCQQ, chỉ làecQD phầGpWan đHCQQuôi oHCSchiếc MazGpWada xoHCSuất hiệnoHCS eGFHmột vếtGpWa lHCQQõm nhGpWao nHCQQhỏ. CHCQQô meGFHếu máHCQQo nHCQQhìn vết oHCSlõm vìeGFH bieGFHết phảecQDi eGFHăn oHCSnói thếGpWa nàHCQQo vớoHCSi chủHCQQ necQDhân thậteGFH sựecQD cGpWaủa chiếeGFHc xeecQD. ChHCQQưa hết, khiecQD HCQQcô ecQDkiểm GpWatra oHCSlại “beGFHé SoHCSu” giGpWaà noHCSua củGpWaa mìecQDnh thoHCSì necQDó lạiecQD kGpWahóc thecQDan đeGFHòi vềGpWa hưu nênoHCS nhấoHCSt quyếtoHCS đìnecQDh công,ecQD kGpWahông eGFHkhởi động.

Thụy YêeGFHn đưaecQD ánecQDh mGpWaắt bHCQQất lựoHCSc hướngeGFH vềGpWa eGFHcả eGFHhai chiecQDếc xecQDe HCQQrồi lHCQQầm lũGpWai becQDước oHCSvào thang máy. Tắm neGFHước HCQQnóng, mămHCQQ mìHCQQ geGFHói, uecQDống GpWatí vaGpWang vàGpWa đHCQQi nHCQQgủ thôi.HCQQ Ngày maiHCQQ vẫnecQD sẽoHCS oHCSlà mộecQDt nHCQQgày dài! - cGpWaô tựecQD ecQDlẩm ecQDbẩm khoHCSích lGpWaệ eGFHbản thâGpWan HCQQvới kế hoạchecQD tậnoHCS heGFHưởng tạmGpWa bợGpWa. NhoHCSưng sựecQD toHCShật, GpWacô chỉGpWa kGpWaịp eGFHtắm táecQDp ecQDvà cHCQQơn buồHCQQn ngHCQQủ ậeGFHp đecQDến như bãoeGFH lGpWaũ đãGpWa toHCSừ cHCQQhối GpWacả báHCQQt súeGFHp ecQDthơm ngoGpWan cGpWaủa HoàoHCSi Niệm.ecQD NgecQDoài trời,HCQQ meGFHàn đêeGFHm đen kịt,oHCS GpWacanh haGpWai đãoHCS điểm.