You are here

Những Chuyện Tình - Chương 18

Chương 1tFRi8: 9x2H4uMGSập bẫy

Âm điệu của9x2H4uMG mộttFRi tFRikhúc 9x2H4uMGquân hành7NBcAeg5 7NBcAeg5vang lên9x2H4uMG ồn7NBcAeg5 ã,tFRi d7NBcAeg5ai dẳng...

Năm ngón gầy9x2H4uMG g7NBcAeg5ò c9x2H4uMGó nhữ9x2H4uMGng 7NBcAeg5chiếc mtFRióng sơ9x2H4uMGn vẽtFRi 7NBcAeg5hoa văntFRi 9x2H4uMGcầu k9x2H4uMGỳ b7NBcAeg5ắt đầu9x2H4uMG q9x2H4uMGuơ quào9x2H4uMG lo7NBcAeg5ạn xạ. Mắt9x2H4uMG vẫ9x2H4uMGn tFRinhắm tịt,7NBcAeg5 th7NBcAeg5ân hìn9x2H4uMGh tFRinửa bất9x2H4uMG độngtFRi 9x2H4uMGnửa lă7NBcAeg5n tr7NBcAeg5òn thtFRieo thó7NBcAeg5i 9x2H4uMGquen càng9x2H4uMG 7NBcAeg5lúc càng t9x2H4uMGiến 9x2H4uMGgần đến7NBcAeg5 mé7NBcAeg5p giường.

Bịch! - Á..7NBcAeg5. ui...!

Thụy Yên l9x2H4uMGồm cồmtFRi tFRingồi tFRidậy t7NBcAeg5rên tFRisàn nhtFRià lótFRit thảm7NBcAeg5 lôntFRig cừu9x2H4uMG 9x2H4uMGtrắng mtFRiuốt vtFRià 9x2H4uMGđưa m7NBcAeg5ắt nhìn tFRiquanh. C7NBcAeg5ăn phòn7NBcAeg5g ltFRiạ! 7NBcAeg5Gối chăntFRi 7NBcAeg5lạ! Á9x2H4uMGo ngủ9x2H4uMG lạ! Chuyện gìtFRi 9x2H4uMGđã xảy9x2H4uMG ra7NBcAeg5, tFRimình nhớ l9x2H4uMGà m9x2H4uMGình tFRivừa ngắmtFRi btFRiiển vừa7NBcAeg5 uố7NBcAeg5ng 7NBcAeg5bia cơ7NBcAeg5 mà?! - TtFRiay c7NBcAeg5ô v7NBcAeg5ỗ v9x2H4uMGỗ vào9x2H4uMG đầu ntFRihư 9x2H4uMGkéo 7NBcAeg5ý th7NBcAeg5ức q9x2H4uMGuay t7NBcAeg5rở lại.9x2H4uMG Trí7NBcAeg5 nhớtFRi chưa7NBcAeg5 th7NBcAeg5ấy ttFRiăm hơitFRi ch7NBcAeg5ỉ 7NBcAeg5có tiến7NBcAeg5g nhtFRiạc chuông bátFRio v9x2H4uMGẫn 7NBcAeg5còn 7NBcAeg5inh 9x2H4uMGỏi ph9x2H4uMGát 9x2H4uMGra từ7NBcAeg5 hướng9x2H4uMG chiếc9x2H4uMG 7NBcAeg5túi 7NBcAeg5xách 9x2H4uMGđặt 7NBcAeg5trên bà7NBcAeg5n th7NBcAeg5ấp cạtFRinh sô-pha dà9x2H4uMGi. Cuố7NBcAeg5i cùngtFRi, cô9x2H4uMG đã9x2H4uMG t7NBcAeg5ìm thấ9x2H4uMGy điện7NBcAeg5 t9x2H4uMGhoại 9x2H4uMGvà đưa9x2H4uMG tFRitay trượttFRi 9x2H4uMGphím n7NBcAeg5hận cuộc gọi,tFRi tro7NBcAeg5ng ch7NBcAeg5ất g9x2H4uMGiọng còtFRin ngtFRiái ngủ:

“Sự việc xả9x2H4uMGy r7NBcAeg5a t9x2H4uMGự b7NBcAeg5ao gi9x2H4uMGờ? StFRiao đến9x2H4uMG gitFRiờ tFRinày m9x2H4uMGới báo?”

...

“Được, được! TôtFRii đến9x2H4uMG ntFRigay ltFRiập tức.”

...

“Tạm thời cứtFRi xử9x2H4uMG lý7NBcAeg5 nhữn9x2H4uMGg đoạn9x2H4uMG đã9x2H4uMG 9x2H4uMGhoàn chỉnhtFRi, p7NBcAeg5hần cò7NBcAeg5n l9x2H4uMGại sẽtFRi cắt9x2H4uMG 9x2H4uMGghép 7NBcAeg5sau. tFRiThế nhé!”

...

Hồi chuông btFRiáo 9x2H4uMGkhác ltFRiại vtFRiang lên9x2H4uMG, cắttFRi ntFRigang cuộ7NBcAeg5c 9x2H4uMGhội thoại9x2H4uMG c7NBcAeg5ủa T9x2H4uMGhụy Yên9x2H4uMG, âtFRim điệu pháttFRi r9x2H4uMGa ttFRiừ tFRisau bứtFRic hoà9x2H4uMGnh ph7NBcAeg5i bằng9x2H4uMG t7NBcAeg5hủy ti7NBcAeg5nh. Cô9x2H4uMG mặc9x2H4uMG kệtFRi 7NBcAeg5và ctFRiuống ctFRiuồng tìtFRim 9x2H4uMGnhà vệ sin7NBcAeg5h. Đây9x2H4uMG 7NBcAeg5là đtFRiâu đã9x2H4uMG 9x2H4uMGkhông cò7NBcAeg5n qu9x2H4uMGan trọng,9x2H4uMG 7NBcAeg5tình 7NBcAeg5thế 9x2H4uMGnguy cấ9x2H4uMGp v9x2H4uMGừa 7NBcAeg5phát tFRisinh còn kitFRinh khủngtFRi h9x2H4uMGơn vạn9x2H4uMG ltFRiần. VừtFRia đá9x2H4uMGnh răng,9x2H4uMG 9x2H4uMGcô vừa7NBcAeg5 stFRiuy tín9x2H4uMGh tFRicác p9x2H4uMGhương á7NBcAeg5n 9x2H4uMGgiải quyếttFRi vấn đề.tFRi MộttFRi đoạn9x2H4uMG ph7NBcAeg5im quảng9x2H4uMG c7NBcAeg5áo ctFRiủa đối9x2H4uMG 9x2H4uMGtác ltFRiớn v7NBcAeg5ừa biến7NBcAeg5 mất9x2H4uMG khôngtFRi r9x2H4uMGõ lý9x2H4uMG do, đáng7NBcAeg5 tFRibuồn lại7NBcAeg5 7NBcAeg5là đoạntFRi t9x2H4uMGrọng tâtFRim nhtFRiất, t7NBcAeg5rong kh7NBcAeg5i tFRichỉ tFRicòn 9x2H4uMGba ngà7NBcAeg5y đ7NBcAeg5ể trìn7NBcAeg5h dtFRiuyệt lần ctFRiuối. C7NBcAeg5ả d9x2H4uMGự átFRin tFRinày đều7NBcAeg5 dtFRio 7NBcAeg5cô chị9x2H4uMGu ttFRirách n9x2H4uMGhiệm chủtFRi đao.

Thụy Yên hối9x2H4uMG h7NBcAeg5ả bướ7NBcAeg5c tFRiba b7NBcAeg5ậc ttFRihang mộttFRi nhịtFRip. Đến9x2H4uMG p7NBcAeg5hòng k7NBcAeg5hách, tFRiâm bá7NBcAeg5o vừtFRia nã7NBcAeg5y vẫn7NBcAeg5 chưa c9x2H4uMGhịu ngừng,9x2H4uMG c9x2H4uMGô thở9x2H4uMG dà9x2H4uMGi đưa9x2H4uMG 7NBcAeg5tay tFRicầm lấy9x2H4uMG ốtFRing ng9x2H4uMGhe từ7NBcAeg5 má9x2H4uMGy đ9x2H4uMGiện tho9x2H4uMGại gắn9x2H4uMG t7NBcAeg5rên tườtFRing. Là cuộ9x2H4uMGc gọi9x2H4uMG từtFRi bộ7NBcAeg5 p7NBcAeg5hận q9x2H4uMGuản lý7NBcAeg5 của7NBcAeg5 kh7NBcAeg5u 7NBcAeg5nhà, thôn7NBcAeg5g bá7NBcAeg5o c7NBcAeg5ó khtFRiách muốntFRi gặp7NBcAeg5 và7NBcAeg5 muốn biết7NBcAeg5 quy7NBcAeg5ết địnhtFRi của9x2H4uMG chủtFRi nhtFRià 7NBcAeg5- ô7NBcAeg5ng Hoàng.9x2H4uMG Cô7NBcAeg5 ch9x2H4uMGỉ đànhtFRi ậmtFRi ự7NBcAeg5 v7NBcAeg5ài 9x2H4uMGcâu thoái7NBcAeg5 thtFRiác rồi 7NBcAeg5 gác 9x2H4uMGmáy. ĐtFRiảo tFRimắt n7NBcAeg5hìn q9x2H4uMGuanh, c9x2H4uMGô khôn9x2H4uMGg thấ7NBcAeg5y 7NBcAeg5bất ktFRiỳ 7NBcAeg5nhân d9x2H4uMGạng nào9x2H4uMG khác9x2H4uMG 7NBcAeg5trong căn n9x2H4uMGhà ctFRió diện7NBcAeg5 tíc9x2H4uMGh tFRichỉ tưtFRiơng 9x2H4uMGđối lạitFRi khô9x2H4uMGng tFRingăn phòn9x2H4uMGg tá9x2H4uMGch biệ7NBcAeg5t n7NBcAeg5ày. Mộ7NBcAeg5t lần9x2H4uMG nữa 7NBcAeg5lại 7NBcAeg5mặc ktFRiệ, c9x2H4uMGô ltFRiao nhantFRih đếntFRi cử7NBcAeg5a lớn.7NBcAeg5 C7NBcAeg5ánh cửatFRi i7NBcAeg5m l9x2H4uMGìm tFRinhư đa9x2H4uMGng tFRiđấu trí9x2H4uMG ctFRiùng ánh mắttFRi g7NBcAeg5ần chạm9x2H4uMG đtFRiáy tuyệttFRi vtFRiọng đ7NBcAeg5ối di9x2H4uMGện... Bỗ9x2H4uMGng dưng,tFRi 9x2H4uMGkhúc nhạ7NBcAeg5c c7NBcAeg5hủ đề9x2H4uMG củatFRi 7NBcAeg5phim hoạt hình9x2H4uMG ConatFRin x9x2H4uMGưa c7NBcAeg5ũ ngân7NBcAeg5 9x2H4uMGvang 7NBcAeg5- âtFRim bá7NBcAeg5o cutFRiộc gọ9x2H4uMGi đtFRiến từtFRi 7NBcAeg5số lạ.9x2H4uMG ChầntFRi chtFRiừ thotFRiáng ctFRihốc trước ktFRihi quy7NBcAeg5ết đtFRiịnh 7NBcAeg5nhận cu7NBcAeg5ộc tFRigọi btFRiởi xưa7NBcAeg5 n7NBcAeg5ay c7NBcAeg5ô thường7NBcAeg5 xuyêtFRin 9x2H4uMGcài đặt7NBcAeg5 ch9x2H4uMGương trình chặ7NBcAeg5n cuộc9x2H4uMG 9x2H4uMGgọi từ9x2H4uMG những9x2H4uMG sốtFRi máytFRi khôtFRing c9x2H4uMGó tr9x2H4uMGong dan7NBcAeg5h b7NBcAeg5ạ, m7NBcAeg5ấy ngà9x2H4uMGy gtFRiần đtFRiây do 9x2H4uMGcông việc7NBcAeg5 n7NBcAeg5ên đã9x2H4uMG tạm7NBcAeg5 tFRithời gỡ7NBcAeg5 bỏ.9x2H4uMG Giọng9x2H4uMG 7NBcAeg5nam cấ7NBcAeg5t tFRilên tFRingay 7NBcAeg5khi cô7NBcAeg5 9x2H4uMGvừa trả9x2H4uMG lời:

“Buổi sáng tốt9x2H4uMG lànhtFRi, b7NBcAeg5é con!”

“Anh đang ở7NBcAeg5 đâ9x2H4uMGu? Mở9x2H4uMG tFRicửa 9x2H4uMGgiúp ttFRiôi, tôi9x2H4uMG phải9x2H4uMG tFRiđi gấtFRip, chu7NBcAeg5yện 9x2H4uMGnguy cấp9x2H4uMG, l9x2H4uMGàm ơn,tFRi làm9x2H4uMG ơn!”

“Cô vẫn 9x2H4uMGchưa 9x2H4uMGăn 7NBcAeg5sáng? Nếu9x2H4uMG côtFRi cótFRi tFRivào bếp9x2H4uMG th9x2H4uMGì tFRiắt sẽ9x2H4uMG 9x2H4uMGthấy p7NBcAeg5hần 9x2H4uMGghi 9x2H4uMGchú v9x2H4uMGà tFRichìa khó9x2H4uMGa tôi 9x2H4uMGđể lại.”tFRi 7NBcAeg5- Giọn7NBcAeg5g 9x2H4uMGnam khôtFRing mtFRiấy hàitFRi lòng.

“Tôi đi lấytFRi chìa9x2H4uMG k9x2H4uMGhóa đâ7NBcAeg5y. ÀtFRi, đây7NBcAeg5 l9x2H4uMGà đâu?”

“Nhà tôi, Lạc7NBcAeg5 Khánh!”

“Hử?” - N7NBcAeg5ghe đến7NBcAeg5 địa9x2H4uMG dan9x2H4uMGh k7NBcAeg5ia, trítFRi tFRinão Thụ9x2H4uMGy Yê7NBcAeg5n dư9x2H4uMGờng như7NBcAeg5 sắp9x2H4uMG h7NBcAeg5ết dưỡngtFRi kh7NBcAeg5í b9x2H4uMGởi nơi nàytFRi cátFRich 9x2H4uMGxa 7NBcAeg5trung tâ9x2H4uMGm tFRithành phố7NBcAeg5 gần7NBcAeg5 9x2H4uMG70 ktFRim và9x2H4uMG 9x2H4uMGắt hẳtFRin 9x2H4uMGsẽ k7NBcAeg5hó t7NBcAeg5ìm đượtFRic taxi.

“Cô muốn g7NBcAeg5ọi 7NBcAeg5taxi? RấttFRi khótFRi, hoặc7NBcAeg5 gitFRiả cótFRi x7NBcAeg5e đồngtFRi ýtFRi đ9x2H4uMGón khách7NBcAeg5, c9x2H4uMGô cũngtFRi phả7NBcAeg5i đ9x2H4uMGi bộtFRi tầm 7NBcAeg5 5 k9x2H4uMGm t7NBcAeg5ừ nh9x2H4uMGà 7NBcAeg5tôi đến9x2H4uMG văn7NBcAeg5 phòng7NBcAeg5 q9x2H4uMGuản lý9x2H4uMG 9x2H4uMG- n7NBcAeg5ơi xtFRie không7NBcAeg5 thể7NBcAeg5 n7NBcAeg5hận dtFRiạng đượctFRi p9x2H4uMGhép dừng đỗ.”

“Thật là bệnh9x2H4uMG hoạn!7NBcAeg5 TtFRiôi phải9x2H4uMG l9x2H4uMGàm s9x2H4uMGao đây9x2H4uMG?” tFRi- Thụy9x2H4uMG Yê7NBcAeg5n gà7NBcAeg5o t9x2H4uMGoáng lên.

“Bên cạnh 7NBcAeg5cửa lớntFRi 9x2H4uMGlà tFRimột bứtFRic trtFRianh sơn7NBcAeg5 9x2H4uMGdầu, côtFRi tr9x2H4uMGượt bức7NBcAeg5 tran7NBcAeg5h san7NBcAeg5g 7NBcAeg5phải 7NBcAeg5sẽ thấy 9x2H4uMGngăn tủ7NBcAeg5 9x2H4uMGchứa chì9x2H4uMGa 9x2H4uMGkhóa 7NBcAeg5xe. Tùy9x2H4uMG ý9x2H4uMG ctFRihọn một7NBcAeg5 chiếc,7NBcAeg5 tFRimã tFRihóa 7NBcAeg5cửa nh9x2H4uMGà xe9x2H4uMG, cổn7NBcAeg5g đềtFRiu được tích9x2H4uMG tFRihợp 9x2H4uMGsẵn t9x2H4uMGrong đó9x2H4uMG, tFRichỉ cầntFRi ấtFRin phí7NBcAeg5m. TốtFRit nhấ7NBcAeg5t đ9x2H4uMGừng lấy9x2H4uMG 7NBcAeg5những chiế7NBcAeg5c 7NBcAeg5ở tầng9x2H4uMG dtFRiưới vì tố7NBcAeg5c độtFRi kh9x2H4uMGá cao.”

“Vậy cũng được,7NBcAeg5 9x2H4uMGcảm ơtFRin!” tFRi- Thụ9x2H4uMGy YtFRiên n9x2H4uMGói không7NBcAeg5 kịp7NBcAeg5 tFRiđắn đo.

“Được! Cô ởtFRi 9x2H4uMGnhà ngoa7NBcAeg5n. ĐtFRiây ltFRià số9x2H4uMG c9x2H4uMGủa t7NBcAeg5ôi, có9x2H4uMG t7NBcAeg5hể l7NBcAeg5iêc ltFRiạc bất9x2H4uMG k7NBcAeg5ỳ.” 9x2H4uMG- Â7NBcAeg5m đtFRiiệu bêtFRin ktFRiia rất mềtFRim mỏng,7NBcAeg5 9x2H4uMGrất th7NBcAeg5ân tình.

“Được! À, a7NBcAeg5nh ctFRió kháctFRih g9x2H4uMGhé th7NBcAeg5ăm, tFRitên tFRiđược 7NBcAeg5đánh v9x2H4uMGần tFRilà tFRiC 7NBcAeg5- 7NBcAeg5O tFRi- 7NBcAeg5N 9x2H4uMG- tFRiT tFRi- É.”

“Đừng bận tâtFRim, a9x2H4uMGi 9x2H4uMGmuốn tì9x2H4uMGm tôitFRi sẽ9x2H4uMG phải9x2H4uMG tFRicó các9x2H4uMGh li9x2H4uMGên lạctFRi với7NBcAeg5 t9x2H4uMGôi, nếu7NBcAeg5 khôngtFRi 7NBcAeg5thể, đồng ngtFRihĩa t7NBcAeg5ôi từ9x2H4uMG chối.”

Thụy Yên nhatFRinh chóng7NBcAeg5 tFRiđịnh hướ9x2H4uMGng căn9x2H4uMG b9x2H4uMGếp. TtFRirên bàn9x2H4uMG 9x2H4uMGăn đơtFRin giả7NBcAeg5n bằngtFRi kính9x2H4uMG và9x2H4uMG kitFRim loại 7NBcAeg5màu bạ7NBcAeg5c sáng7NBcAeg5 l7NBcAeg5óa, bữa9x2H4uMG ă9x2H4uMGn sátFRing 7NBcAeg5với 9x2H4uMGbánh mì7NBcAeg5 7NBcAeg5bơ tỏi,tFRi ptFRihô-mai, ttFRihịt 9x2H4uMGbò á7NBcAeg5p chảo9x2H4uMG tFRicùng cốc sữa7NBcAeg5 7NBcAeg5ngô đ7NBcAeg5ã đượctFRi chtFRiuẩn b7NBcAeg5ị sẵn,tFRi bên9x2H4uMG cạtFRinh 7NBcAeg5là tấm9x2H4uMG gitFRiấy g9x2H4uMGhi c9x2H4uMGhú c7NBcAeg5ùng chìatFRi khóa nhà.

- Hừ, an9x2H4uMGh t9x2H4uMGa khô9x2H4uMGng tFRingủ 7NBcAeg5à? L9x2H4uMGúc ở9x2H4uMG tFRibãi b9x2H4uMGiển, mtFRiình nh7NBcAeg5ớ matFRing mántFRig tFRiđã 9x2H4uMGhơn b9x2H4uMGa 7NBcAeg5giờ sátFRing cơ mà.7NBcAeg5 NhưntFRig cũn9x2H4uMGg ch9x2H4uMGu đá9x2H4uMGo phết,7NBcAeg5 9x2H4uMGnói chtFRiung ltFRià c9x2H4uMGó phầntFRi g9x2H4uMGiống người…9x2H4uMG tFRi– C7NBcAeg5ô tự9x2H4uMG lẩm7NBcAeg5 bẩ7NBcAeg5m thành tiế9x2H4uMGng rồitFRi 7NBcAeg5vừa tr7NBcAeg5anh thtFRiủ 9x2H4uMGuống cốctFRi sữtFRia vtFRiừa sắp9x2H4uMG xếp9x2H4uMG bát9x2H4uMG đĩ7NBcAeg5a chứ9x2H4uMGa thứctFRi ăn chư7NBcAeg5a dùng7NBcAeg5 đ9x2H4uMGến vàotFRi t7NBcAeg5ủ lạnh7NBcAeg5 trướctFRi 9x2H4uMGkhi rờ7NBcAeg5i khỏi.

Trời ạ! Nhà7NBcAeg5 gitFRiàu ti7NBcAeg5êu tFRitiền thật7NBcAeg5 sướng. Đó là tFRicảm gitFRiác đ7NBcAeg5ầu t7NBcAeg5iên củ9x2H4uMGa TtFRihụy Yê9x2H4uMGn k9x2H4uMGhi bức7NBcAeg5 tr7NBcAeg5anh 7NBcAeg5trượt ngangtFRi. 7NBcAeg5Cô 9x2H4uMGhoa m9x2H4uMGắt trước hàn7NBcAeg5g 9x2H4uMGloạt ch9x2H4uMGìa khótFRia x9x2H4uMGe vớitFRi đủ7NBcAeg5 thương7NBcAeg5 hiệutFRi ca7NBcAeg5o 9x2H4uMGcấp nêtFRin chỉtFRi ntFRihìn sơtFRi 7NBcAeg5qua h9x2H4uMGàng trên v7NBcAeg5à ti7NBcAeg5ện t9x2H4uMGay ch9x2H4uMGọn 7NBcAeg5chiếc chìatFRi khótFRia ctFRió btFRiiểu tượngtFRi thươn7NBcAeg5g hiệtFRiu kh7NBcAeg5á phổtFRi tFRithông. Nhưng côtFRi phả9x2H4uMGi tFRithêm lầ7NBcAeg5n 7NBcAeg5nữa há9x2H4uMG hốtFRic kin9x2H4uMGh ngạ9x2H4uMGc, nhà9x2H4uMG 7NBcAeg5chứa xtFRie rộ9x2H4uMGng 9x2H4uMGgần gấp9x2H4uMG đôitFRi diện7NBcAeg5 tí9x2H4uMGch nhà ở7NBcAeg5, c7NBcAeg5ó 7NBcAeg5trên dưới7NBcAeg5 7NBcAeg5ba mươtFRii chiế9x2H4uMGc ô-tôtFRi cátFRic lo9x2H4uMGại 7NBcAeg5từ l9x2H4uMGimousine đến9x2H4uMG địa7NBcAeg5 hì9x2H4uMGnh và dătFRim chiếc9x2H4uMG mô-tFRitô phân9x2H4uMG kh9x2H4uMGối lớn.tFRi Hơn7NBcAeg5 ntFRiữa, tFRichiếc Maz7NBcAeg5da tFRicô 9x2H4uMGchọn làtFRi dtFRiòng thtFRiể thao, ha9x2H4uMGi cửatFRi ké9x2H4uMGo ngược7NBcAeg5, mtFRiui trần9x2H4uMG, màu7NBcAeg5 đỏ9x2H4uMG ch7NBcAeg5ói 9x2H4uMGlóa. 9x2H4uMGĐưa ha9x2H4uMGi tFRitay 7NBcAeg5ôm đầu7NBcAeg5, 7NBcAeg5cô thở9x2H4uMG dà9x2H4uMGi khi ntFRigồi và7NBcAeg5o bên9x2H4uMG trontFRig. Sa9x2H4uMGu vài9x2H4uMG thatFRio 9x2H4uMGtác, tiếng9x2H4uMG đ9x2H4uMGộng cơ9x2H4uMG rí7NBcAeg5t lêntFRi lan7NBcAeg5h lảnh,9x2H4uMG xé toạt9x2H4uMG 7NBcAeg5không khtFRií th7NBcAeg5anh tĩn9x2H4uMGh vốn7NBcAeg5 7NBcAeg5có củ7NBcAeg5a Lạ7NBcAeg5c KhántFRih. N7NBcAeg5ơi tFRinày khôntFRig hổ7NBcAeg5 d7NBcAeg5anh là9x2H4uMG khtFRiu biệt 7NBcAeg5thự ca9x2H4uMGo cấp7NBcAeg5 c7NBcAeg5ủa g7NBcAeg5iới tFRithượng 7NBcAeg5lưu, tFRihệ t7NBcAeg5hống 9x2H4uMGghi hìtFRinh 9x2H4uMGgắn dà7NBcAeg5y đặc7NBcAeg5 dọc7NBcAeg5 t9x2H4uMGheo 9x2H4uMGcác co9x2H4uMGn đường rợp7NBcAeg5 bó9x2H4uMGng 7NBcAeg5cây xanh9x2H4uMG. tFRiTất cả9x2H4uMG 9x2H4uMGquy trìtFRinh kiểm7NBcAeg5 tr7NBcAeg5a tFRian nin7NBcAeg5h đề9x2H4uMGu được7NBcAeg5 ttFRiự độn9x2H4uMGg hóa 9x2H4uMGbằng c7NBcAeg5ác thiế9x2H4uMGt bịtFRi 7NBcAeg5khoa-kỹ 7NBcAeg5tối tâ7NBcAeg5n nhất. 

Sau khi 7NBcAeg5khởi 9x2H4uMGđầu 9x2H4uMGngày mớitFRi bằng9x2H4uMG việc7NBcAeg5 ng9x2H4uMGã xuốn9x2H4uMGg giườ9x2H4uMGng, tFRibươu đầutFRi, sa9x2H4uMGu đtFRió lái7NBcAeg5 7NBcAeg5xe 7NBcAeg570 k9x2H4uMGm và ti9x2H4uMGếp đ9x2H4uMGến 9x2H4uMGlà ctFRihuỗi dàtFRii t9x2H4uMGất bậttFRi ứtFRing ptFRihó với7NBcAeg5 t9x2H4uMGình tr9x2H4uMGạng khẩn7NBcAeg5, đến7NBcAeg5 9x2H4uMGđộ khôn7NBcAeg5g đủ 9x2H4uMGthời gi7NBcAeg5an tFRiquay vtFRiề nh7NBcAeg5à đ7NBcAeg5ổi 7NBcAeg5xe ntFRiên Thụ9x2H4uMGy tFRiYên đ7NBcAeg5ành tạmtFRi tậntFRi dụn9x2H4uMGg chiếc7NBcAeg5 Ma9x2H4uMGzda c9x2H4uMGó phần tFRinổi bậttFRi của7NBcAeg5 ThtFRiiên tFRiKiến. Nh7NBcAeg5ưng đ9x2H4uMGó cũn7NBcAeg5g chíntFRih là7NBcAeg5 rắctFRi r7NBcAeg5ối chồng9x2H4uMG rắc9x2H4uMG r9x2H4uMGối ctFRiủa cô9x2H4uMG bởi càng7NBcAeg5 lú9x2H4uMGc càtFRing tFRicó nh7NBcAeg5iều ánhtFRi mắttFRi hiếutFRi ktFRiỳ dàtFRinh t7NBcAeg5ặng mỗi9x2H4uMG lần7NBcAeg5 ph9x2H4uMGải 7NBcAeg5di c9x2H4uMGhuyển. KhổtFRi nỗi,7NBcAeg5 cả ngà7NBcAeg5y h9x2H4uMGôm nay7NBcAeg5, tFRicô tFRihầu nh7NBcAeg5ư xuô9x2H4uMGi ntFRigược nh9x2H4uMGư tho9x2H4uMGi đư9x2H4uMGa ttFRiừ vă7NBcAeg5n phòng7NBcAeg5 đến9x2H4uMG 9x2H4uMGphim trường rồi7NBcAeg5 l7NBcAeg5ại từ7NBcAeg5 ptFRihim trưtFRiờng s9x2H4uMGang 7NBcAeg5khu tFRingoại cảnh.9x2H4uMG 7NBcAeg5Tiếng độ7NBcAeg5ng 9x2H4uMGcơ gầm9x2H4uMG g7NBcAeg5ú k7NBcAeg5há lớn,9x2H4uMG 9x2H4uMGmàu đỏ đếntFRi ch9x2H4uMGói mắt9x2H4uMG 9x2H4uMGvà b9x2H4uMGiển đăng9x2H4uMG kiểmtFRi qtFRiuá tFRiđặc bi9x2H4uMGệt khiến9x2H4uMG ch7NBcAeg5iếc MaztFRida 7NBcAeg5luôn nổi9x2H4uMG bậttFRi t9x2H4uMGại mọi bãi9x2H4uMG 9x2H4uMGxe. 7NBcAeg5Ban đầ9x2H4uMGu, đồng7NBcAeg5 nghiệp9x2H4uMG khtFRiông chútFRi 7NBcAeg5ý bởi7NBcAeg5 tFRithương h9x2H4uMGiệu p9x2H4uMGhổ ttFRihông 7NBcAeg5nhưng vài tFRingười sà9x2H4uMGnh tFRichơi x7NBcAeg5e đã7NBcAeg5 pháttFRi hiệ9x2H4uMGn r7NBcAeg5a sựtFRi kháctFRi btFRiiệt. Như7NBcAeg5ng tFRiai cũn7NBcAeg5g chỉtFRi kíntFRi đáo dò9x2H4uMG tFRixét, chtFRio đếtFRin cu9x2H4uMGối ngàtFRiy, ng9x2H4uMGuyên 9x2H4uMGdo 9x2H4uMGxuất 9x2H4uMGphát tFRitừ việc9x2H4uMG cá7NBcAeg5c côn7NBcAeg5g 7NBcAeg5ty c9x2H4uMGùng chung 7NBcAeg5tòa 7NBcAeg5nhà vớ7NBcAeg5i côtFRing t9x2H4uMGy cô9x2H4uMG nế9x2H4uMGu kh7NBcAeg5ông th7NBcAeg5uộc ngàn7NBcAeg5h trtFRiuyền thông9x2H4uMG t7NBcAeg5hì ítFRit tFRinhiều cótFRi litFRiên quan đtFRiến trutFRiyền thô9x2H4uMGng. D7NBcAeg5o đ9x2H4uMGó chitFRiếc MaztFRida 7NBcAeg5mang bi7NBcAeg5ển k7NBcAeg5iểm so7NBcAeg5át 10-009x2H4uMG1 9x2H4uMGđã lọt9x2H4uMG vào tầ9x2H4uMGm 9x2H4uMGngắm chuyê7NBcAeg5n nghiệp7NBcAeg5 của7NBcAeg5 một9x2H4uMG phóng9x2H4uMG viên7NBcAeg5. 9x2H4uMGNgười 7NBcAeg5này vố7NBcAeg5n yêu9x2H4uMG thíchtFRi ô9x2H4uMG-tô dòng9x2H4uMG th7NBcAeg5ể thao 9x2H4uMGđến điêtFRin cuồng,7NBcAeg5 ttFRiất nhiêntFRi nhữngtFRi 7NBcAeg5mẫu 9x2H4uMGxe ma7NBcAeg5ng dấu9x2H4uMG ấn7NBcAeg5 tFRicá n7NBcAeg5hân 9x2H4uMGlại cà9x2H4uMGng làtFRi chí 7NBcAeg5yêu. Đến7NBcAeg5 độtFRi 7NBcAeg5anh ttFRia đượtFRic đặtFRit tFRibiệt d7NBcAeg5anh là7NBcAeg5 “9x2H4uMGChàng t7NBcAeg5rai x7NBcAeg5e đua”.

...

- Cậu chắc9x2H4uMG chứ?

Một đồng nghi7NBcAeg5ệp 9x2H4uMGbáo chí7NBcAeg5 kh7NBcAeg5ác nhtFRiìn “9x2H4uMGChàng tr7NBcAeg5ai tFRixe đua9x2H4uMG” vớitFRi vẻtFRi btFRián tíntFRi b7NBcAeg5án nghi.

“Chàng trai 9x2H4uMGxe đua”tFRi hếc9x2H4uMGh mặt,9x2H4uMG giọn7NBcAeg5g t9x2H4uMGo tFRisang sảng:

- Một ă7NBcAeg5n mộ7NBcAeg5t nghtFRiìn! Tô9x2H4uMGi dám7NBcAeg5 cược9x2H4uMG vtFRiới cậu,tFRi đâ9x2H4uMGy chắc7NBcAeg5 chắn7NBcAeg5 l7NBcAeg5à chiế9x2H4uMGc Mazd7NBcAeg5a 9x2H4uMGAhura 01, 7NBcAeg5 sản xuấtFRit the9x2H4uMGo đơn7NBcAeg5 đtFRiặt hàng9x2H4uMG 9x2H4uMGriêng, 9x2H4uMGcả 7NBcAeg5thế tFRigiới nàytFRi c9x2H4uMGhỉ ctFRió mư7NBcAeg5ời chi7NBcAeg5ếc vtFRià 9x2H4uMGđây là chiếctFRi mtFRiang mtFRiã 07NBcAeg51. Công7NBcAeg5 suấttFRi 11tFRi11 m7NBcAeg5ã lực,9x2H4uMG nướ9x2H4uMGc sơ9x2H4uMGn tFRitheo cô7NBcAeg5ng ng9x2H4uMGhệ s7NBcAeg5ơn t9x2H4uMGàu vtFRiũ trụ, kínhtFRi ch7NBcAeg5ống đạ9x2H4uMGn đặc9x2H4uMG b7NBcAeg5iệt, 7NBcAeg5cửa lậttFRi tự7NBcAeg5 động,...

Anh ta 7NBcAeg5vẫn th9x2H4uMGao t9x2H4uMGhao bấtFRit ttFRiuyệt 7NBcAeg5về tFRitừng c9x2H4uMGhi tiếtFRit nh9x2H4uMGỏ 9x2H4uMGnhặt nh7NBcAeg5ất tro7NBcAeg5ng nét7NBcAeg5 mặtFRit 7NBcAeg5thán phtFRiục tuyệt đối,7NBcAeg5 như9x2H4uMG m9x2H4uMGột 7NBcAeg5kẻ sùn9x2H4uMGg 9x2H4uMGbái htFRiội họatFRi đượctFRi diện9x2H4uMG k7NBcAeg5iến dan9x2H4uMGh 9x2H4uMGhọa 9x2H4uMGPicasso. Có9x2H4uMG lẽ, người7NBcAeg5 bạntFRi ktFRiia không7NBcAeg5 cắ7NBcAeg5t ngang7NBcAeg5, a9x2H4uMGnh 7NBcAeg5ta sẽ9x2H4uMG sẵtFRin sàtFRing nó9x2H4uMGi tFRiđến tậ9x2H4uMGn sáng.

- Nghe 9x2H4uMGcậu n9x2H4uMGói, mìntFRih man9x2H4uMGg mángtFRi nhớ9x2H4uMG tFRira điềutFRi gì,9x2H4uMG htFRiình ntFRihư chủ9x2H4uMG 7NBcAeg5xe là...

- Có p7NBcAeg5hải tFRicậu khô9x2H4uMGng vtFRiậy? tFRi- “ChàngtFRi 7NBcAeg5trai xtFRie đua”tFRi nhtFRiìn người7NBcAeg5 bạn9x2H4uMG vớ7NBcAeg5i vẻ9x2H4uMG th9x2H4uMGương hại. –tFRi LàtFRi Hoà9x2H4uMGng ThiêntFRi 9x2H4uMGKiến! KtFRihi tFRihay ttFRiin “mỹ9x2H4uMG nhân9x2H4uMG” chuẩn9x2H4uMG bịtFRi c9x2H4uMGập c9x2H4uMGảng, t7NBcAeg5ôi đ9x2H4uMGã 9x2H4uMGrủ cậu đitFRi trtFRiực hiệ7NBcAeg5n trường9x2H4uMG stFRiuốt ha7NBcAeg5i ng7NBcAeg5ày đêm,9x2H4uMG nhtFRiớ chưa?

- À, nh9x2H4uMGớ rồitFRi! CtFRiuối cùngtFRi, c9x2H4uMGhẳng a7NBcAeg5i 7NBcAeg5săn đư7NBcAeg5ợc tFRitin gìtFRi ch9x2H4uMGo đếntFRi tận9x2H4uMG tFRigiờ vtFRiì ntFRió hầu9x2H4uMG nh9x2H4uMGư rất ít7NBcAeg5 xuất9x2H4uMG hiệtFRin, ktFRihi xtFRiuất h7NBcAeg5iện lại9x2H4uMG ktFRihông ti9x2H4uMGếp cậ9x2H4uMGn g7NBcAeg5ần tFRiđược. 7NBcAeg5- Ngườ9x2H4uMGi bạn9x2H4uMG ktFRiia vừa 7NBcAeg5 nói vừatFRi 7NBcAeg5tỏ ý9x2H4uMG ấtFRim ức.

Giọng “Chàng tr9x2H4uMGai tFRixe đua”7NBcAeg5 còn9x2H4uMG bất9x2H4uMG phụctFRi hơn9x2H4uMG bộ7NBcAeg5i ph7NBcAeg5ần, ktFRihi tFRimắt tFRivẫn đang9x2H4uMG s7NBcAeg5ay đtFRiắm nhìn tFRichiếc Mazda:

- Tôi ước7NBcAeg5 gtFRiì 7NBcAeg5có tFRithể đượctFRi chạmtFRi 7NBcAeg5vào 9x2H4uMG“mỹ nhân”7NBcAeg5 tFRimột lần9x2H4uMG! Càn7NBcAeg5g 9x2H4uMGngắm 7NBcAeg5càng thấy7NBcAeg5 đtFRiẹp, càng tFRikhao khát…

Vừa lúc ấy,9x2H4uMG T7NBcAeg5hụy 9x2H4uMGYên bướ9x2H4uMGc đến,7NBcAeg5 hướntFRig chiếc9x2H4uMG điềtFRiu k9x2H4uMGhiển trêntFRi ttFRiay vàotFRi ctFRiửa xe.Bíp! - cửa 7NBcAeg5xe nha7NBcAeg5nh c9x2H4uMGhóng được7NBcAeg5 lậttFRi lê7NBcAeg5n 7NBcAeg5theo hướng7NBcAeg5 ttFRihẳng đứngtFRi vtFRià mu7NBcAeg5i x7NBcAeg5e từtFRi ttFRiừ được7NBcAeg5 hạ 7NBcAeg5xuống. N7NBcAeg5gười bạntFRi 7NBcAeg5đi cùngtFRi tFRi“Chàng 9x2H4uMGtrai 7NBcAeg5xe đua”9x2H4uMG 7NBcAeg5nhìn 9x2H4uMGcô 9x2H4uMGkhông chớ7NBcAeg5p mắt,tFRi giọ7NBcAeg5ng anhtFRi ta lí7NBcAeg5 n7NBcAeg5hí vừ7NBcAeg5a 7NBcAeg5đủ ng9x2H4uMGười b7NBcAeg5ên ctFRiạnh nghe:

- Hay đây9x2H4uMG là9x2H4uMG hàn9x2H4uMGg nhái?

“Chàng trai tFRixe đ7NBcAeg5ua” l9x2H4uMGắc đầtFRiu nguầtFRiy nguậy:

- Không th7NBcAeg5ể nàtFRio! KtFRihông t7NBcAeg5hể ntFRiào! TôtFRii tFRiđã s9x2H4uMGoi rất9x2H4uMG 7NBcAeg5kỹ, t9x2H4uMGrên t7NBcAeg5hân x7NBcAeg5e có7NBcAeg5 7NBcAeg5mã vtFRiạch khắc chìmtFRi bằng9x2H4uMG ti9x2H4uMGa Las9x2H4uMGer, côn9x2H4uMGg nghệtFRi 9x2H4uMGtối 9x2H4uMGưu đế9x2H4uMGn độtFRi kh9x2H4uMGó c7NBcAeg5ó thể9x2H4uMG làmtFRi gi9x2H4uMGả. Cộng7NBcAeg5 thêm7NBcAeg5 biển ki7NBcAeg5ểm soá9x2H4uMGt đặc7NBcAeg5 bi7NBcAeg5ệt kia.

- Nhưng c7NBcAeg5ô ta.7NBcAeg5.. Th9x2H4uMGeo tôi9x2H4uMG biết,7NBcAeg5 k9x2H4uMGhông nhiềutFRi ntFRigười được7NBcAeg5 phéptFRi chạmtFRi 7NBcAeg5vào tFRixe của9x2H4uMG Hoà9x2H4uMGng Thiên Kiế7NBcAeg5n, nhấ9x2H4uMGt 9x2H4uMGlà tFRinữ gtFRiiới. 7NBcAeg5- 9x2H4uMGNgười k9x2H4uMGia bắt7NBcAeg5 đầu7NBcAeg5 tFRisôi s9x2H4uMGục mtFRiáu 9x2H4uMGnghề nghiệp7NBcAeg5, 9x2H4uMGtay tFRitừ từ n9x2H4uMGâng máy7NBcAeg5 9x2H4uMGảnh lên.

Bên trong x9x2H4uMGe, lư7NBcAeg5ng q9x2H4uMGuay về9x2H4uMG ph7NBcAeg5ía ha7NBcAeg5i ngư9x2H4uMGời kiatFRi, ThụytFRi Yên7NBcAeg5 v9x2H4uMGẫn v7NBcAeg5ô tưtFRi tr7NBcAeg5ò ch7NBcAeg5uyện qtFRiua điện thoại9x2H4uMG v9x2H4uMGới H9x2H4uMGoài NitFRiệm và9x2H4uMG c9x2H4uMGhẳng 9x2H4uMGhay 9x2H4uMGbiết mìnhtFRi đa7NBcAeg5ng 9x2H4uMGđược đưatFRi 7NBcAeg5vào ốn7NBcAeg5g 9x2H4uMGngắm. BtFRiên ngoài, nh7NBcAeg5óm đtFRiồng ngh7NBcAeg5iệp kh9x2H4uMGác cùn7NBcAeg5g ttFRian sở7NBcAeg5 với7NBcAeg5 c7NBcAeg5ô dừng7NBcAeg5 lạitFRi, t7NBcAeg5ò tFRimò nhìn9x2H4uMG 9x2H4uMGhai phó7NBcAeg5ng viên nọ7NBcAeg5 htFRiồi tFRilâu tFRivà l7NBcAeg5ên tiếng9x2H4uMG góptFRi chuyện:

- Cô ấy9x2H4uMG tFRilà bạn7NBcAeg5 đồn9x2H4uMGg ngtFRihiệp của9x2H4uMG 9x2H4uMGchúng t9x2H4uMGôi, chuyệtFRin gì9x2H4uMG vậy?

“Chàng trai xtFRie đua”tFRi mừng9x2H4uMG r7NBcAeg5ỡ q9x2H4uMGuay 9x2H4uMGlại nh9x2H4uMGìn nhó9x2H4uMGm bốn9x2H4uMG n9x2H4uMGgười một9x2H4uMG 9x2H4uMGnam 7NBcAeg5ba n9x2H4uMGữ nọ9x2H4uMG, m9x2H4uMGiệng liếng thoắng:

- Bọn 9x2H4uMGmình tFRilà ph7NBcAeg5óng tFRiviên tò9x2H4uMGa soạn9x2H4uMG “Nh7NBcAeg5ịp S9x2H4uMGống Trẻ”7NBcAeg5 tFRi- tầntFRig SáutFRi. X9x2H4uMGin hỏitFRi 9x2H4uMGcác 9x2H4uMGbạn l9x2H4uMGàm ở công7NBcAeg5 t9x2H4uMGy 7NBcAeg5nào tFRivà côtFRi ấy9x2H4uMG lái9x2H4uMG chi9x2H4uMGếc 9x2H4uMGMazda kitFRia đã7NBcAeg5 lâutFRi chưa?

Nhận danh t9x2H4uMGhiếp 9x2H4uMGtừ đ9x2H4uMGối phươn9x2H4uMGg, cô7NBcAeg5 tFRigái trẻ7NBcAeg5 nhấttFRi 7NBcAeg5nhóm hướng9x2H4uMG mắt9x2H4uMG vtFRiề p7NBcAeg5hía Thụ9x2H4uMGy Yên:

- Chúng tô7NBcAeg5i tFRilà nh7NBcAeg5ân vtFRiiên côtFRing t7NBcAeg5y “L9x2H4uMGẠ!” 9x2H4uMG- tần9x2H4uMGg mườitFRi một.7NBcAeg5 Bạn7NBcAeg5 đan7NBcAeg5g tFRihỏi vềtFRi c7NBcAeg5hiếc 7NBcAeg5xe kia à7NBcAeg5? TôitFRi t7NBcAeg5hấy ch9x2H4uMGị YêtFRin l9x2H4uMGái nó9x2H4uMG l7NBcAeg5ần đầu,tFRi tFRimọi ntFRigày 7NBcAeg5xe của9x2H4uMG c9x2H4uMGhị ấy7NBcAeg5 ltFRià Suzuk9x2H4uMGi Splash 9x2H4uMG màu tím9x2H4uMG. S7NBcAeg5ao thế?

Khi “Chàng tratFRii 7NBcAeg5xe đua”tFRi tFRicòn đan7NBcAeg5g nhí9x2H4uMGu tFRimày ng9x2H4uMGhĩ ngợitFRi 7NBcAeg5thì 7NBcAeg5anh đồn9x2H4uMGg nghiệ9x2H4uMGp đ7NBcAeg5ã tFRixen lời:

- Người tê9x2H4uMGn Yên9x2H4uMG ấytFRi cótFRi mối7NBcAeg5 9x2H4uMGquan h7NBcAeg5ệ t9x2H4uMGhế n9x2H4uMGào với7NBcAeg5 HoàntFRig Thiên9x2H4uMG Kiến?

Bốn người kitFRia tr9x2H4uMGợn 7NBcAeg5mắt tFRikinh ngạctFRi. Hoàng9x2H4uMG ThiêtFRin K9x2H4uMGiến 7NBcAeg5vốn l7NBcAeg5à cáitFRi tê7NBcAeg5n 7NBcAeg5quá đỗitFRi qtFRiuen thu9x2H4uMGộc, đến độ7NBcAeg5 dtFRiang t7NBcAeg5iếng ctFRiòn “ăn7NBcAeg5 k9x2H4uMGhách” 7NBcAeg5hơn c9x2H4uMGả na9x2H4uMGm tintFRih nổi7NBcAeg5 9x2H4uMGtiếng 9x2H4uMGđương 9x2H4uMGthời. Vì9x2H4uMG vậy g7NBcAeg5iữa HoàngtFRi 9x2H4uMGThiên Kiế7NBcAeg5n và9x2H4uMG 9x2H4uMGmột T9x2H4uMGhụy YêtFRin b7NBcAeg5ình thường,9x2H4uMG tFRiđôi phần9x2H4uMG tFRihơi g9x2H4uMGàn 9x2H4uMGdở ctFRió tồn7NBcAeg5 tại mốitFRi li9x2H4uMGên q7NBcAeg5uan n7NBcAeg5ào đtFRió ltFRià điềtFRiu h9x2H4uMGọ k7NBcAeg5hông 9x2H4uMGbao giờ9x2H4uMG 9x2H4uMGnghĩ đế7NBcAeg5n. tFRiCả tFRibốn tFRiđưa mắt7NBcAeg5 n9x2H4uMGhìn nhau, một7NBcAeg5 người7NBcAeg5 9x2H4uMGnam n7NBcAeg5hún vai:

- Chịu! TtFRiôi chẳng7NBcAeg5 9x2H4uMGhình duntFRig đượ9x2H4uMGc mốitFRi q9x2H4uMGuan hệ7NBcAeg5 tFRigiữa chtFRiị ấ7NBcAeg5y và9x2H4uMG 7NBcAeg5anh chàn9x2H4uMGg công9x2H4uMG tử kia,9x2H4uMG bởitFRi chưatFRi từngtFRi ngh9x2H4uMGe họtFRi 9x2H4uMGcó que7NBcAeg5n biếttFRi nhau.

- Mấy ngư9x2H4uMGời ctFRió biết7NBcAeg5 tFRichiếc tFRiMazda man9x2H4uMGg biểntFRi ki7NBcAeg5ểm so7NBcAeg5át “10-07NBcAeg501” 9x2H4uMGkia làtFRi củatFRi HotFRiàng Thiên Kiế9x2H4uMGn khôntFRig? 9x2H4uMG- “Chàng9x2H4uMG trtFRiai xtFRie đua”tFRi 7NBcAeg5quyết khô7NBcAeg5ng chịu9x2H4uMG thua.

- Hả?

Thông tin vừa9x2H4uMG đượctFRi đư7NBcAeg5a r7NBcAeg5a kh9x2H4uMGiến btFRiốn ntFRigười đồng7NBcAeg5 thành7NBcAeg5 thốtFRit lê7NBcAeg5n, mắt9x2H4uMG 7NBcAeg5ai cũtFRing 7NBcAeg5mở lớn9x2H4uMG hết cỡ7NBcAeg5, còn9x2H4uMG tFRicơ hà7NBcAeg5m tFRihình n9x2H4uMGhư khôn9x2H4uMGg thểtFRi khé9x2H4uMGp l9x2H4uMGại đượctFRi tFRinữa. Họ7NBcAeg5 ltFRià nhân7NBcAeg5 viên7NBcAeg5 phòngtFRi Thiết Kế9x2H4uMG của7NBcAeg5 “LẠ!”tFRi, tFRivì 9x2H4uMGgần cuốitFRi nă7NBcAeg5m nên9x2H4uMG cô7NBcAeg5ng tFRiviệc ttFRiồn đtFRiộng kh9x2H4uMGá 9x2H4uMGnhiều, hầu9x2H4uMG 7NBcAeg5hết tFRiđều phải tan7NBcAeg5 sở9x2H4uMG mtFRiuộn. 9x2H4uMGNhư htFRiôm n7NBcAeg5ay, họ9x2H4uMG rời9x2H4uMG khỏi9x2H4uMG vătFRin phòng9x2H4uMG tFRikhi ngtFRiày tFRicũ g9x2H4uMGần q9x2H4uMGua như9x2H4uMGng cảmtFRi giác mệt7NBcAeg5 mỏi7NBcAeg5 dườ7NBcAeg5ng như7NBcAeg5 đtFRiã t9x2H4uMGan 9x2H4uMGbiến trướctFRi th9x2H4uMGông ti9x2H4uMGn nóntFRig sốttFRi 7NBcAeg5kia. tFRiPhòng Thiế7NBcAeg5t Kế đặ7NBcAeg5t cùng7NBcAeg5 kh7NBcAeg5u vớitFRi phòn9x2H4uMGg Ý9x2H4uMG T7NBcAeg5ưởng, mọ9x2H4uMGi chuytFRiện h7NBcAeg5ành lan9x2H4uMGg đtFRiều được7NBcAeg5 9x2H4uMGmang tFRira c7NBcAeg5hia sẻ7NBcAeg5 cùng 9x2H4uMGnhau, vậytFRi tại7NBcAeg5 sa7NBcAeg5o họ9x2H4uMG 9x2H4uMGlại kh7NBcAeg5ông ha7NBcAeg5y tFRibiết chuy7NBcAeg5ện “bà7NBcAeg5 côtFRi già”tFRi c9x2H4uMGó 7NBcAeg5gì đ9x2H4uMGó với9x2H4uMG “tFRiĐộc thân k9x2H4uMGim cương”?

Một cô g9x2H4uMGái k7NBcAeg5hác t7NBcAeg5rạc 9x2H4uMGgần 9x2H4uMGba tFRimươi ctFRió k9x2H4uMGhuôn mặtFRit thantFRih tú9x2H4uMG cù9x2H4uMGng ph9x2H4uMGong c7NBcAeg5ách ăntFRi vận9x2H4uMG rất sànhtFRi điệu9x2H4uMG, c7NBcAeg5hăm c7NBcAeg5hú qu7NBcAeg5an 9x2H4uMGsát 7NBcAeg5chiếc M7NBcAeg5azda 9x2H4uMGvà b9x2H4uMGực d7NBcAeg5ọc butFRiông lời:

- Thôi đúngtFRi rtFRiồi, tôtFRii từng7NBcAeg5 thấy7NBcAeg5 an9x2H4uMGh 9x2H4uMGKiến lá7NBcAeg5i chitFRiếc x7NBcAeg5e tFRinày tron7NBcAeg5g 9x2H4uMGbữa tiệ9x2H4uMGc đại9x2H4uMG thọtFRi của bà9x2H4uMG nộ7NBcAeg5i, 9x2H4uMGhồi ttFRiháng Tám9x2H4uMG. PaptFRia 7NBcAeg5với a7NBcAeg5nh 9x2H4uMGHai 7NBcAeg5còn 9x2H4uMGluôn miệng9x2H4uMG k7NBcAeg5hen ch9x2H4uMGiếc 9x2H4uMGxe đẹp.

Nói xong, cô7NBcAeg5 7NBcAeg5ta bước7NBcAeg5 nha9x2H4uMGnh v7NBcAeg5ề 9x2H4uMGphía T7NBcAeg5hụy Yê7NBcAeg5n, mặctFRi kệ9x2H4uMG tFRiánh mtFRiắt 7NBcAeg5ngỡ n7NBcAeg5gàng củatFRi nămtFRi 9x2H4uMGngười còn tFRilại cũntFRig 9x2H4uMGnhư 9x2H4uMGkhông 7NBcAeg5bận tâtFRim họ7NBcAeg5 đtFRiang nha7NBcAeg5nh châ9x2H4uMGn ttFRiheo s7NBcAeg5au đ7NBcAeg5ể 9x2H4uMGgóp 9x2H4uMGmặt v9x2H4uMGào cu9x2H4uMGộc vui. Cô7NBcAeg5 tFRigái nà9x2H4uMGy 7NBcAeg5là 9x2H4uMGcon 7NBcAeg5gái tFRicưng củatFRi đại9x2H4uMG ph7NBcAeg5ú hàtFRio ngàntFRih ẩmtFRi 9x2H4uMGthực 9x2H4uMG- ô7NBcAeg5ng chủ7NBcAeg5 của 9x2H4uMGhàng loạttFRi nhtFRià hàng7NBcAeg5 d9x2H4uMGanh tiế9x2H4uMGng và9x2H4uMG c7NBcAeg5ô chí9x2H4uMGnh 7NBcAeg5là một9x2H4uMG tFRitrong vtFRiô 9x2H4uMGsố nhtFRiững côtFRi 7NBcAeg5gái átFRii mộ Ho7NBcAeg5àng ThtFRiiên KiếntFRi, 7NBcAeg5có 7NBcAeg5điều côtFRi t9x2H4uMGa 7NBcAeg5ái m9x2H4uMGộ atFRinh 7NBcAeg5nhiều 7NBcAeg5hơn htFRiọ đ7NBcAeg5ôi phần. 

Dừng lại btFRiên ctFRiạnh chi7NBcAeg5ếc xe9x2H4uMG, ctFRiô g7NBcAeg5ái dằ9x2H4uMGn 9x2H4uMGdỗi 9x2H4uMGgõ và7NBcAeg5o ctFRiửa kín9x2H4uMGh. V7NBcAeg5à ngtFRiay 9x2H4uMGkhi t7NBcAeg5ấm kính7NBcAeg5 được h7NBcAeg5ạ 9x2H4uMGxuống, c7NBcAeg5ô gtFRiái nguýttFRi tFRidài Thụy7NBcAeg5 7NBcAeg5Yên, b9x2H4uMGuông gtFRiiọng ttFRira vấn:

- Chị Yê9x2H4uMGn! ChtFRiị tFRinói đ9x2H4uMGi, ctFRihị c7NBcAeg5ó 9x2H4uMGquan hệ7NBcAeg5 tFRithế n9x2H4uMGào với9x2H4uMG antFRih Kiế9x2H4uMGn tFRicủa tôi?

Thụy Yên ngơ7NBcAeg5 ng9x2H4uMGác nhìn9x2H4uMG cô9x2H4uMG bé9x2H4uMG đ9x2H4uMGồng ntFRighiệp đan9x2H4uMGg côntFRig táctFRi ở9x2H4uMG 9x2H4uMGphòng TtFRihiết tFRiKế, xon9x2H4uMGg rtFRia hiệu chờ9x2H4uMG 7NBcAeg5giây l9x2H4uMGát. C9x2H4uMGô qtFRiuay lạ7NBcAeg5i n9x2H4uMGói thê9x2H4uMGm dăm7NBcAeg5 7NBcAeg5câu vớ9x2H4uMGi HoàitFRi NtFRiiệm v9x2H4uMGà 9x2H4uMGngắt cuộctFRi gọ9x2H4uMGi, trư7NBcAeg5ớc khi tFRinhìn lê7NBcAeg5n đố9x2H4uMGi phương:

- Anh KiếntFRi c7NBcAeg5ủa 9x2H4uMGcô? 9x2H4uMG– Mông7NBcAeg5 l7NBcAeg5ung hỏ7NBcAeg5i lạ9x2H4uMGi xon7NBcAeg5g, tFRicô n7NBcAeg5hư chợt7NBcAeg5 tFRivỡ ltFRiẽ. tFRi- ÝtFRi cô9x2H4uMG ltFRià Hoàng T7NBcAeg5hiên Kiến?!7NBcAeg5 7NBcAeg5Tôi 7NBcAeg5và an7NBcAeg5h ttFRia tFRithì c7NBcAeg5ó t9x2H4uMGhể có7NBcAeg5 9x2H4uMGkiểu q9x2H4uMGuan 9x2H4uMGhệ gì?

- Vậy tFRisao chtFRiị lạ9x2H4uMGi s7NBcAeg5ử dụn7NBcAeg5g xtFRie củatFRi 7NBcAeg5anh ấy7NBcAeg5? 9x2H4uMG- Cô7NBcAeg5 gtFRiái 7NBcAeg5chỉ vào7NBcAeg5 chiếtFRic MazdtFRia, bờ9x2H4uMG mô9x2H4uMGi mỏngtFRi cong lê9x2H4uMGn đ7NBcAeg5ầy ng9x2H4uMGhi ngờ.

Trời ạ! A9x2H4uMGnh t9x2H4uMGa kh9x2H4uMGắc 9x2H4uMGcả tê7NBcAeg5n tFRilên x9x2H4uMGe 7NBcAeg5hay tFRisao vậy? - ThụtFRiy 9x2H4uMGYên nhăn7NBcAeg5 tFRinhó mắn7NBcAeg5g th9x2H4uMGầm dùtFRi n7NBcAeg5ét mặttFRi vẫn 9x2H4uMGbình 9x2H4uMGthản nh9x2H4uMGư không:

- Cô ch7NBcAeg5o r9x2H4uMGằng 9x2H4uMGtôi 7NBcAeg5và an9x2H4uMGh ttFRia quatFRin hệ7NBcAeg5 tFRinhư thếtFRi nàotFRi ttFRihì đúngtFRi thếtFRi 7NBcAeg5ấy, nếutFRi muốn9x2H4uMG bitFRiết nhiều h9x2H4uMGơn th9x2H4uMGì nê9x2H4uMGn 7NBcAeg5tự tFRihỏi an9x2H4uMGh ta!

Sau câu trả7NBcAeg5 l7NBcAeg5ời, tiế7NBcAeg5ng đ9x2H4uMGộng c9x2H4uMGơ 7NBcAeg5xe gầtFRim r7NBcAeg5ú 7NBcAeg5lên n7NBcAeg5hư ngầm9x2H4uMG thôn7NBcAeg5g tFRibáo cuộc9x2H4uMG tr7NBcAeg5ò chuy9x2H4uMGện đã kếttFRi thú7NBcAeg5c, ThtFRiụy YêtFRin chtFRio 7NBcAeg5xe lătFRin bánh.

Nhìn theo tFRichiếc Ma7NBcAeg5zda, 9x2H4uMGcô gátFRii vàtFRi nhó7NBcAeg5m 9x2H4uMGngười còntFRi lạtFRii, mỗtFRii ngưtFRiời một9x2H4uMG sutFRiy ngh9x2H4uMGĩ n7NBcAeg5hưng tựu9x2H4uMG 9x2H4uMGchung đều9x2H4uMG mặ9x2H4uMGc đ9x2H4uMGịnh tFRiThụy Yê9x2H4uMGn 7NBcAeg5có qua7NBcAeg5n hệ7NBcAeg5 khu9x2H4uMGất t9x2H4uMGất tFRivới tFRiHoàng 9x2H4uMGThiên KitFRiến. Chí7NBcAeg5nh t7NBcAeg5rị văn phòng7NBcAeg5 vốn9x2H4uMG kintFRih khủng7NBcAeg5 hơntFRi tFRicả chtFRiiến ttFRirường, nhất7NBcAeg5 9x2H4uMGlà v9x2H4uMGấn đề7NBcAeg5 nh9x2H4uMGạy ctFRiảm kiểu7NBcAeg5 nàytFRi. Ngày 9x2H4uMGmai ắttFRi sẽ7NBcAeg5 ltFRià mộ7NBcAeg5t ngàtFRiy stFRiôi động9x2H4uMG tFRivô cùng.

Và một n7NBcAeg5gày xám9x2H4uMG 9x2H4uMGxịt củ7NBcAeg5a T7NBcAeg5hụy Yên7NBcAeg5 tFRichưa dừntFRig lại7NBcAeg5 k7NBcAeg5hi rtFRiắc rối9x2H4uMG the9x2H4uMGo chântFRi v9x2H4uMGề đến7NBcAeg5 tận7NBcAeg5 cửa nhà.tFRi Cô9x2H4uMG mtFRiang th9x2H4uMGeo ttFRiâm t9x2H4uMGrạng mệ9x2H4uMGt mỏtFRii cộntFRig với7NBcAeg5 tàitFRi năntFRig lá9x2H4uMGi 9x2H4uMGxe vôtFRi cùn7NBcAeg5g tệ7NBcAeg5 hại9x2H4uMG đã 7NBcAeg5khiến chtFRiiếc M7NBcAeg5azda cótFRi vài7NBcAeg5 v9x2H4uMGa chtFRiạm kh7NBcAeg5i lù7NBcAeg5i v9x2H4uMGào bã9x2H4uMGi đổ7NBcAeg5. 9x2H4uMGDù không9x2H4uMG gtFRiây tFRinên hậ7NBcAeg5u qutFRiả lớ7NBcAeg5n, chỉ làtFRi phần7NBcAeg5 đ7NBcAeg5uôi ctFRihiếc MaztFRida xutFRiất tFRihiện m7NBcAeg5ột v7NBcAeg5ết lõ9x2H4uMGm n9x2H4uMGho ntFRihỏ. CôtFRi m7NBcAeg5ếu má7NBcAeg5o nhìn9x2H4uMG vết tFRilõm vìtFRi tFRibiết phảitFRi ăn9x2H4uMG nótFRii 9x2H4uMGthế nà7NBcAeg5o vớ9x2H4uMGi chủ9x2H4uMG ntFRihân thậttFRi sự9x2H4uMG c9x2H4uMGủa chiếc9x2H4uMG 9x2H4uMGxe. Chưa9x2H4uMG hết, khitFRi cô7NBcAeg5 kiểmtFRi tr7NBcAeg5a lạitFRi “bé7NBcAeg5 S9x2H4uMGu” gitFRià tFRinua của9x2H4uMG mìn7NBcAeg5h 9x2H4uMGthì ntFRió tFRilại 9x2H4uMGkhóc tha9x2H4uMGn tFRiđòi vềtFRi hưu nê7NBcAeg5n n7NBcAeg5hất qtFRiuyết đình7NBcAeg5 công7NBcAeg5, khtFRiông k9x2H4uMGhởi động.

Thụy YêntFRi đưa9x2H4uMG ánh7NBcAeg5 9x2H4uMGmắt b9x2H4uMGất 9x2H4uMGlực hướ9x2H4uMGng 9x2H4uMGvề cả9x2H4uMG h9x2H4uMGai chiếtFRic x7NBcAeg5e tFRirồi 7NBcAeg5lầm lũ9x2H4uMGi bước7NBcAeg5 7NBcAeg5vào thang máy. Tắm nướctFRi nóng,tFRi 9x2H4uMGmăm 9x2H4uMGmì gó7NBcAeg5i, utFRiống tí9x2H4uMG va9x2H4uMGng 9x2H4uMGvà đi9x2H4uMG ngủ9x2H4uMG thôitFRi. Ngày 7NBcAeg5mai 7NBcAeg5vẫn 9x2H4uMGsẽ tFRilà tFRimột ngà9x2H4uMGy dài! - 9x2H4uMGcô ttFRiự lẩm7NBcAeg5 b9x2H4uMGẩm khíc9x2H4uMGh l9x2H4uMGệ b7NBcAeg5ản 9x2H4uMGthân vớ9x2H4uMGi 9x2H4uMGkế hoạch tậ9x2H4uMGn hưở7NBcAeg5ng t7NBcAeg5ạm b7NBcAeg5ợ. Nh9x2H4uMGưng stFRiự ttFRihật, ctFRiô ctFRihỉ 9x2H4uMGkịp tắm7NBcAeg5 9x2H4uMGtáp 7NBcAeg5và c7NBcAeg5ơn bu7NBcAeg5ồn ngtFRiủ ập9x2H4uMG đến tFRinhư bãtFRio 9x2H4uMGlũ 7NBcAeg5đã từ9x2H4uMG ch9x2H4uMGối tFRicả bát9x2H4uMG súp7NBcAeg5 thơm9x2H4uMG ngotFRin của9x2H4uMG H9x2H4uMGoài NiệmtFRi. Ngoài9x2H4uMG trời,7NBcAeg5 7NBcAeg5màn đê9x2H4uMGm đen kị9x2H4uMGt, can9x2H4uMGh h7NBcAeg5ai 7NBcAeg5đã điểm.