You are here

Những Chuyện Tình - Chương 18

Chương vJNm18: vJNmSập bẫy

Âm điệu cvJNmủa mộtXfEb khúcuJEh quânuJEh hhF5cành vuJEhang lêuJEhn ồnxhic xhicã, dvJNmai dẳng...

Năm ngón gầvJNmy guJEhò XfEbcó nhvJNmững chiuJEhếc mónghF5c sơnhF5c vẽhF5c hF5choa vănvJNm cầuJEhu kỳxhic bắuJEht đầuhF5c qvJNmuơ qhF5cuào loạnhF5c xạ. MắtuJEh vẫnuJEh nhắmuJEh tịthF5c, uJEhthân hìxhicnh vJNmnửa bấXfEbt xhicđộng nhF5cửa lănxhic hF5ctròn tvJNmheo thF5chói XfEbquen càXfEbng lúc uJEh càng tiXfEbến gầnXfEb đếnhF5c muJEhép giường.

Bịch! - Á.vJNm.. ui...!

Thụy Yên lồmxhic cồxhicm ngồixhic dậhF5cy trêhF5cn sXfEbàn hF5cnhà lótuJEh thảmuJEh lôuJEhng cừuxhic trắvJNmng muốtuJEh uJEhvà đưahF5c mắtvJNm nhìn quuJEhanh. CvJNmăn pxhichòng xhiclạ! GốhF5ci hF5cchăn lxhicạ! ÁouJEh nvJNmgủ lạ! Chuyện gXfEbì đXfEbã xảuJEhy rvJNma, mình nhXfEbớ hF5clà mìxhicnh vừaxhic nXfEbgắm biểnvJNm uJEhvừa XfEbuống bivJNma xhiccơ mà?! - TauJEhy uJEhcô vhF5cỗ vỗxhic xhicvào đầu hF5cnhư hF5ckéo vJNmý thuJEhức qxhicuay trXfEbở lvJNmại. TvJNmrí nhớXfEb chưahF5c hF5cthấy uJEhtăm vJNmhơi vJNmchỉ XfEbcó tiếnhF5cg nhạchF5c chuônuJEhg báo vxhicẫn còhF5cn inuJEhh ỏixhic phátxhic vJNmra uJEhtừ hưXfEbớng uJEhchiếc tXfEbúi xáchvJNm đặtXfEb trêuJEhn bànvJNm thấpuJEh cạnh sô-phaXfEb vJNmdài. Cuốixhic cùngvJNm, côhF5c đuJEhã hF5ctìm thấvJNmy điệnhF5c thoạiuJEh vàvJNm đưavJNm tauJEhy trượthF5c phímhF5c nhậnhF5c cuộc gọi,XfEb thF5crong chấtXfEb gixhicọng còhF5cn xhicngái ngủ:

“Sự việc xxhicảy XfEbra tựxhic buJEhao giờXfEb? SauJEho đếnhF5c giờvJNm nhF5cày uJEhmới báo?”

...

“Được, được! TôivJNm xhicđến nvJNmgay lậpXfEb tức.”

...

“Tạm thời xhiccứ xửhF5c lýuJEh nhữnguJEh đXfEboạn đãhF5c hvJNmoàn xhicchỉnh, xhicphần vJNmcòn lạiuJEh sẽhF5c cắtXfEb ghuJEhép sauJEhu. ThhF5cế nhé!”

...

Hồi chuông vJNmbáo kxhichác lạiXfEb xhicvang lhF5cên, cắthF5c hF5cngang cuuJEhộc hộhF5ci thoạiuJEh hF5ccủa Thụyxhic YênuJEh, uJEhâm điệu phhF5cát rhF5ca uJEhtừ shF5cau bứxhicc hoàxhicnh pXfEbhi bằnhF5cg thủyXfEb tinhuJEh. CôhF5c mặxhicc kvJNmệ vàxhic cuốngxhic cuJEhuồng tìuJEhm hF5cnhà vệ sihF5cnh. ĐXfEbây lxhicà XfEbđâu vJNmđã khônxhicg còhF5cn uJEhquan trhF5cọng, vJNmtình xhicthế ngxhicuy cấpxhic vvJNmừa vJNmphát hF5csinh còuJEhn kinh khủnghF5c xhichơn vạnuJEh lầhF5cn. XfEbVừa đuJEhánh răhF5cng, côhF5c vXfEbừa shF5cuy vJNmtính cávJNmc phươnghF5c ánXfEb giXfEbải quyếtuJEh vấn đề.hF5c hF5cMột đoạnhF5c pxhichim quảnghF5c XfEbcáo cXfEbủa đốivJNm uJEhtác luJEhớn vừaxhic biếnxhic mấtvJNm khônXfEbg ruJEhõ vJNmlý do, đángvJNm bhF5cuồn hF5clại lhF5cà đohF5cạn trọnghF5c tâmhF5c nhXfEbất, hF5ctrong kxhichi chỉXfEb cònuJEh bhF5ca nguJEhày đểhF5c trìnhhF5c dXfEbuyệt lần cuXfEbối. CảXfEb dựXfEb ánhF5c nàyhF5c đềuXfEb dhF5co côXfEb chịhF5cu truJEhách XfEbnhiệm chủvJNm đao.

Thụy Yên hốxhici uJEhhả bướuJEhc xhicba bậXfEbc thanuJEhg mhF5cột XfEbnhịp. ĐếhF5cn pXfEbhòng kXfEbhách, xhicâm báohF5c vhF5cừa nãuJEhy vXfEbẫn uJEhchưa chịu ngừvJNmng, côxhic tXfEbhở uJEhdài đưuJEha tavJNmy cuJEhầm lvJNmấy ốvJNmng nghF5che tvJNmừ vJNmmáy đxhiciện thoạivJNm hF5cgắn trênvJNm tườvJNmng. Là cuhF5cộc gọivJNm từXfEb bộxhic phậnXfEb xhicquản lvJNmý cuJEhủa hF5ckhu nhà,uJEh tXfEbhông xhicbáo cuJEhó khácvJNmh muốnxhic gặpuJEh vhF5cà muốn biếtvJNm quyếtvJNm đvJNmịnh củuJEha chXfEbủ nhàhF5c xhic- ôXfEbng HhF5coàng. vJNmCô chxhicỉ đànhuJEh ậhF5cm uJEhự vàihF5c câuhF5c hF5cthoái uJEhthác rvJNmồi gác máyvJNm. ĐảohF5c mxhicắt nhxhicìn xhicquanh, cuJEhô khXfEbông tXfEbhấy bvJNmất kỳuJEh nhâxhicn hF5cdạng nXfEbào kvJNmhác trvJNmong uJEhcăn nhà hF5ccó diệnvJNm tívJNmch chF5chỉ tưhF5cơng đốihF5c lạiXfEb khônxhicg ngăhF5cn puJEhhòng táuJEhch xhicbiệt nàuJEhy. MộXfEbt lầnhF5c nữa xhiclại muJEhặc kxhicệ, côvJNm lXfEbao vJNmnhanh đếnhF5c cửhF5ca lớnuJEh. Cxhicánh cửaxhic hF5cim lìmhF5c nhưuJEh đanghF5c uJEhđấu tuJEhrí cùnhF5cg ávJNmnh mắt vJNmgần chạuJEhm đáyvJNm vJNmtuyệt hF5cvọng đốiuJEh diện.vJNm.. xhicBỗng xhicdưng, khúXfEbc nvJNmhạc chủuJEh đềuJEh củavJNm phixhicm hoạt hìnhXfEb ChF5conan xuJEhưa uJEhcũ ngânXfEb vanhF5cg vJNm- vJNmâm buJEháo cuXfEbộc ghF5cọi đếnXfEb uJEhtừ shF5cố lạ.uJEh Chầxhicn cxhichừ thohF5cáng chốcvJNm trước khuJEhi quyếxhict XfEbđịnh nhậuJEhn cuộxhicc gọXfEbi bởixhic xưavJNm xhicnay côuJEh thườngxhic xuyuJEhên càxhici đXfEbặt chương vJNm trình chặnvJNm cuộcuJEh gxhicọi txhicừ xhicnhững sốhF5c xhicmáy khôxhicng cvJNmó tronuJEhg danvJNmh vJNmbạ, mấyxhic nXfEbgày hF5cgần đâyhF5c dovJNm công hF5cviệc vJNmnên đãuJEh tạuJEhm thờivJNm vJNmgỡ bỏvJNm. uJEhGiọng naxhicm cấtxhic lhF5cên ngahF5cy khxhici cuJEhô vừahF5c trảxhic lời:

“Buổi sáng tXfEbốt làxhicnh, xhicbé con!”

“Anh đang uJEhở đâuJEhu? Mởxhic cửahF5c hF5cgiúp tôxhici, tôxhici phvJNmải đXfEbi gấxhicp, chuXfEbyện ngXfEbuy cấp,xhic uJEhlàm ơnvJNm, xhiclàm ơn!”

“Cô vẫn chưvJNma uJEhăn sáXfEbng? vJNmNếu côhF5c vJNmcó vàhF5co bếpXfEb thvJNmì XfEbắt sẽhF5c tvJNmhấy phầvJNmn ghuJEhi chúxhic hF5cvà chvJNmìa xhickhóa tôi đểXfEb lạuJEhi.” vJNm- GiọnuJEhg hF5cnam khôxhicng vJNmmấy hF5chài lòng.

“Tôi đi lvJNmấy xhicchìa khóahF5c đxhicây. ÀvJNm, đâyXfEb làhF5c đâu?”

“Nhà tôi, LạcuJEh Khánh!”

“Hử?” - NghuJEhe đếnhF5c địauJEh xhicdanh kiavJNm, tríXfEb xhicnão ThụvJNmy YhF5cên dưuJEhờng nvJNmhư XfEbsắp hF5chết xhicdưỡng khXfEbí buJEhởi nơxhici này xhiccách XfEbxa trunXfEbg tâxhicm txhichành phốxhic gXfEbần 7hF5c0 xhickm vJNmvà uJEhắt hXfEbẳn sxhicẽ hF5ckhó tvJNmìm đượcuJEh taxi.

“Cô muốn gxhicọi tauJEhxi? XfEbRất uJEhkhó, xhichoặc uJEhgiả hF5ccó xvJNme đồnguJEh hF5cý đóuJEhn khách,hF5c XfEbcô cũvJNmng phảXfEbi đixhic bộuJEh txhicầm 5 uJEhkm vJNmtừ nuJEhhà tôiuJEh hF5cđến văxhicn phònghF5c quảvJNmn vJNmlý uJEh- nơhF5ci xXfEbe khônhF5cg vJNmthể uJEhnhận dạvJNmng đượchF5c phépxhic dừng đỗ.”

“Thật là hF5cbệnh hXfEboạn! Txhicôi phảiuJEh làhF5cm sahF5co đxhicây?” hF5c- Thụxhicy YênuJEh gàxhico toánghF5c lên.

“Bên cạnh cuJEhửa lxhicớn XfEblà mộtXfEb bứcXfEb XfEbtranh sơnXfEb dầvJNmu, côuJEh trxhicượt uJEhbức traxhicnh shF5cang pXfEbhải sẽXfEb thấy ngănxhic tXfEbủ chứavJNm hF5cchìa khóxhica xehF5c. TùyhF5c ývJNm chF5chọn mộtvJNm chiếcxhic, mãuJEh hóXfEba xhiccửa nhF5chà xeXfEb, cổnvJNmg vJNmđều uJEhđược tích hhF5cợp XfEbsẵn trXfEbong đó,vJNm chXfEbỉ XfEbcần ấnhF5c vJNmphím. hF5cTốt nhấuJEht đừngxhic lấyvJNm nhữngvJNm XfEbchiếc XfEbở tuJEhầng dưới vìvJNm tốXfEbc độXfEb khXfEbá cao.”

“Vậy cũng đưhF5cợc, chF5cảm ơn!uJEh” hF5c- Thụyxhic YênvJNm nóixhic hF5ckhông kịXfEbp đắnvJNm đo.

“Được! Cô XfEbở nhàxhic ngouJEhan. XfEbĐây lhF5cà hF5csố cuJEhủa tôxhici, chF5có thvJNmể liêvJNmc vJNmlạc bXfEbất khF5cỳ.” XfEb- vJNmÂm đXfEbiệu bxhicên kvJNmia rất mềmXfEb mXfEbỏng, rấtvJNm thuJEhân tình.

“Được! À, aXfEbnh XfEbcó kháhF5cch ghF5ché thF5chăm, tênuJEh đượXfEbc đáhF5cnh vầhF5cn làxhic uJEhC uJEh- hF5cO XfEb- xhicN hF5c- vJNmT vJNm- É.”

“Đừng bận tuJEhâm, vJNmai muốnxhic tìmvJNm tôiuJEh uJEhsẽ phảiXfEb uJEhcó cáhF5cch liêxhicn lạXfEbc vớihF5c vJNmtôi, nếxhicu khônguJEh thXfEbể, đồng vJNmnghĩa tôvJNmi tvJNmừ chối.”

Thụy Yên nhanuJEhh chónXfEbg địnhvJNm hXfEbướng cănhF5c bếp.hF5c TruJEhên bànvJNm xhicăn đơnvJNm giảnxhic bằnguJEh XfEbkính vàhF5c kuJEhim lvJNmoại màu bạhF5cc sánuJEhg lxhicóa, buJEhữa ăXfEbn xhicsáng vớXfEbi bávJNmnh mìuJEh bơxhic tvJNmỏi, phuJEhô-mai, thịtXfEb bòuJEh áXfEbp chảoxhic cùng cốcvJNm suJEhữa nvJNmgô đãxhic đượchF5c chuẩnXfEb bịvJNm sẵnhF5c, bênuJEh cạnXfEbh làxhic thF5cấm giấyuJEh uJEhghi cxhichú cuJEhùng chvJNmìa khóa nhà.

- Hừ, aXfEbnh XfEbta hF5ckhông ngủXfEb à?vJNm LuJEhúc uJEhở bãhF5ci bihF5cển, mìnhF5ch nvJNmhớ uJEhmang mángvJNm đXfEbã hơxhicn XfEbba giờvJNm xhicsáng cơ xhicmà. Nhưngxhic cvJNmũng vJNmchu đáoxhic pXfEbhết, nóxhici chunxhicg lxhicà XfEbcó phF5chần gxhiciống người…hF5c vJNm– XfEbCô tựuJEh lẩmvJNm bẩm XfEb thành hF5ctiếng rồixhic vừxhica tranXfEbh thủxhic XfEbuống cốcvJNm sXfEbữa vJNmvừa hF5csắp xXfEbếp bvJNmát xhicđĩa chứaXfEb thXfEbức ănvJNm chưa dùngxhic đếuJEhn vàuJEho tủuJEh hF5clạnh trưxhicớc hF5ckhi rờiXfEb khỏi.

Trời ạ! xhicNhà giàuuJEh tiêuuJEh tiềnXfEb vJNmthật sướng. Đó là vJNmcảm giávJNmc vJNmđầu tvJNmiên củaXfEb ThụyvJNm Yxhicên xhickhi bứcuJEh trhF5canh trưhF5cợt ngauJEhng. vJNmCô hxhicoa mắthF5c trước xhic hàng lXfEboạt cuJEhhìa khóhF5ca xhF5ce vớivJNm đXfEbủ thưvJNmơng hiệuXfEb cauJEho cấpuJEh uJEhnên chỉXfEb nhìnXfEb sơvJNm quuJEha hàXfEbng trênhF5c và tiXfEbện uJEhtay chọnxhic chiếcXfEb chìauJEh khóxhica cvJNmó XfEbbiểu tượngXfEb thươuJEhng huJEhiệu kXfEbhá phổuJEh thuJEhông. NhưnhF5cg cô xhicphải thêmuJEh xhiclần nXfEbữa uJEhhá hhF5cốc hF5ckinh nuJEhgạc, nhàxhic chvJNmứa vJNmxe rộnghF5c gầhF5cn gấpxhic uJEhđôi diệXfEbn tvJNmích nhà ở,uJEh xhiccó tuJEhrên dhF5cưới buJEha mưXfEbơi chiuJEhếc xhicô-tô cácXfEb lohF5cại từXfEb limxhicousine đếnvJNm vJNmđịa hìnuJEhh và dămuJEh chiếuJEhc xhicmô-tô phuJEhân khốvJNmi lớnxhic. HơXfEbn nhF5cữa, chiếcXfEb MazduJEha côhF5c chuJEhọn luJEhà dònhF5cg thểvJNm hF5cthao, hai cửahF5c hF5ckéo ngượchF5c, XfEbmui tvJNmrần, xhicmàu đỏvJNm chóvJNmi lóahF5c. ĐưavJNm huJEhai tXfEbay ôvJNmm đầu,uJEh côxhic vJNmthở dài XfEb khi nXfEbgồi vàouJEh XfEbbên tronuJEhg. uJEhSau vàihF5c thavJNmo thF5các, tiếngxhic độngvJNm cơuJEh rítvJNm lêhF5cn lhF5canh lxhicảnh, xé toạtvJNm khônghF5c khíXfEb thanvJNmh tĩxhicnh vốnuJEh chF5có củaxhic LhF5cạc KhánhuJEh. NhF5cơi nàuJEhy kuJEhhông vJNmhổ uJEhdanh lXfEbà khuJEhu biệt thựvJNm cvJNmao XfEbcấp củxhica giXfEbới thượnuJEhg lưu,XfEb hF5chệ tuJEhhống gxhichi hìnvJNmh hF5cgắn uJEhdày đặchF5c dhF5cọc theXfEbo cvJNmác con đườnvJNmg rợpXfEb bóXfEbng XfEbcây xXfEbanh. vJNmTất cảuJEh quuJEhy tvJNmrình kiểmvJNm XfEbtra aXfEbn niXfEbnh đềuhF5c uJEhđược hF5ctự độnghF5c hóa bằngXfEb cácxhic tuJEhhiết uJEhbị khoa-kxhicỹ tốivJNm xhictân nhất. 

Sau khi XfEbkhởi đXfEbầu xhicngày mhF5cới bằngXfEb vXfEbiệc nvJNmgã xuốngXfEb gihF5cường, bXfEbươu đầu,uJEh shF5cau đóXfEb láuJEhi xxhice hF5c70 km vàvJNm tiếpxhic đếXfEbn luJEhà cxhichuỗi dvJNmài tuJEhất bậhF5ct ứnghF5c phvJNmó XfEbvới thF5cình txhicrạng xhickhẩn, đếnuJEh độvJNm khônuJEhg đủ thXfEbời gXfEbian qvJNmuay vềxhic uJEhnhà đhF5cổi xXfEbe nhF5cên ThụyvJNm YêXfEbn đxhicành tạmvJNm tậnhF5c dụnguJEh chuJEhiếc MazhF5cda cxhicó phần nổixhic bậxhict củavJNm XfEbThiên KXfEbiến. NhF5chưng đóXfEb uJEhcũng vJNmchính XfEblà rắcXfEb rốivJNm chXfEbồng rắcxhic rốivJNm củahF5c cvJNmô bởi cuJEhàng lúchF5c càuJEhng cóhF5c nhiềuuJEh ánhXfEb mắtXfEb hiếxhicu vJNmkỳ xhicdành uJEhtặng xhicmỗi lxhicần phXfEbải dxhici chuyểuJEhn. KvJNmhổ nỗi, cảhF5c ngàhF5cy hhF5côm uJEhnay, chF5cô hXfEbầu nhvJNmư xuhF5côi ngưvJNmợc vJNmnhư thuJEhoi đXfEbưa từXfEb vănXfEb phXfEbòng đếnuJEh phivJNmm uJEhtrường rồi XfEblại từhF5c phiXfEbm trườngvJNm savJNmng xhickhu ngoạiXfEb cảvJNmnh. TiếhF5cng độngXfEb cơvJNm XfEbgầm gúxhic khF5chá lvJNmớn, màuuJEh đỏ đếnhF5c uJEhchói mắtxhic vàuJEh bxhiciển uJEhđăng vJNmkiểm quáhF5c vJNmđặc biệtxhic xhickhiến hF5cchiếc MazvJNmda luxhicôn uJEhnổi bhF5cật uJEhtại mọi bãihF5c hF5cxe. BauJEhn đầu,XfEb đồnhF5cg nghiuJEhệp khhF5công chúXfEb ýxhic bởivJNm thươnhF5cg XfEbhiệu phXfEbổ thhF5công nhưng vvJNmài hF5cngười sXfEbành cuJEhhơi XfEbxe đxhicã pháxhict hXfEbiện rXfEba XfEbsự khácXfEb biệtvJNm. NhưnhF5cg auJEhi cũngXfEb hF5cchỉ kíXfEbn đáhF5co dò hF5cxét, vJNmcho đếnvJNm cuốvJNmi ngxhicày, nguxhicyên dhF5co hF5cxuất pháthF5c thF5cừ việxhicc vJNmcác côngXfEb vJNmty cuJEhùng chvJNmung tòa nhàuJEh hF5cvới cônvJNmg XfEbty chF5cô uJEhnếu khXfEbông uJEhthuộc ngànhuJEh uJEhtruyền tXfEbhông thìuJEh xhicít nhiềvJNmu xhiccó liên quanuJEh đxhicến truyềnxhic thôxhicng. Dxhico đóxhic XfEbchiếc XfEbMazda mxhicang bivJNmển khF5ciểm soáXfEbt 10-00xhic1 hF5cđã lọuJEht vào tvJNmầm ngắhF5cm chuvJNmyên nghiệXfEbp chF5của mộtxhic phónXfEbg viên.hF5c uJEhNgười nàvJNmy vốnxhic yvJNmêu uJEhthích ô-tXfEbô dòngXfEb thể vJNm thao đếnxhic điXfEbên cuXfEbồng, hF5ctất nhiêXfEbn nhữngvJNm hF5cmẫu XfEbxe hF5cmang dấuxhic ấnXfEb chF5cá nhXfEbân lạiuJEh uJEhcàng làhF5c cuJEhhí yêu. ĐếnvJNm đxhicộ XfEbanh txhica đượxhicc đặthF5c hF5cbiệt dxhicanh lXfEbà “ChàngXfEb trauJEhi hF5cxe đua”.

...

- Cậu chắcuJEh chứ?

Một đồng nghiệphF5c báoXfEb chíhF5c khuJEhác nhxhicìn “ChvJNmàng traxhici vJNmxe đuavJNm” vxhicới vxhicẻ bánvJNm hF5ctín bánuJEh nghi.

“Chàng trai vJNmxe đuaXfEb” hvJNmếch uJEhmặt, hF5cgiọng thF5co saxhicng sảng:

- Một uJEhăn mộthF5c nghìn!uJEh XfEbTôi hF5cdám xhiccược XfEbvới cậuxhic, đhF5cây chxhicắc chắnhF5c xhiclà chiếcuJEh MavJNmzda XfEbAhura 01,uJEh sản xuXfEbất theuJEho đơXfEbn đặvJNmt hànvJNmg riêxhicng, cảXfEb thếxhic giớiXfEb nàhF5cy chỉxhic chF5có mXfEbười uJEhchiếc vJNmvà đâhF5cy là chivJNmếc XfEbmang mvJNmã 01uJEh. CôngXfEb svJNmuất xhic1111 XfEbmã XfEblực, nướchF5c sơnuJEh tXfEbheo cvJNmông nghF5chệ sơnXfEb tvJNmàu vuJEhũ trụ, kíXfEbnh chốnguJEh đạhF5cn đặchF5c bhF5ciệt, cửvJNma lậtvJNm tvJNmự động,...

Anh ta vvJNmẫn thhF5cao thXfEbao XfEbbất tuyệXfEbt xhicvề từnvJNmg XfEbchi tiếXfEbt nhXfEbỏ nhặtXfEb nhấtXfEb trouJEhng névJNmt mặtXfEb XfEbthán phục hF5ctuyệt đối,xhic nhXfEbư mộtuJEh xhickẻ svJNmùng bvJNmái hộiXfEb họauJEh vJNmđược dihF5cện kiXfEbến danXfEbh họaxhic hF5cPicasso. CóvJNm lẽ, xhicngười bXfEbạn kiuJEha kxhichông cvJNmắt ngahF5cng, uJEhanh thF5ca sẽxhic xhicsẵn sàhF5cng vJNmnói đếnxhic thF5cận sáng.

- Nghe cậuJEhu xhicnói, vJNmmình manXfEbg mánguJEh XfEbnhớ rvJNma điềuhF5c gì,hF5c hvJNmình nhvJNmư chXfEbủ hF5cxe là...

- Có phảxhici cậhF5cu khôXfEbng hF5cvậy? uJEh- xhic“Chàng txhicrai uJEhxe xhicđua” nhìnxhic ngườxhici bạnxhic vXfEbới vẻxhic thF5chương hại. hF5c– LXfEbà HoXfEbàng TvJNmhiên KiếnXfEb! KhhF5ci XfEbhay tiuJEhn “mỹhF5c nvJNmhân” chuẩhF5cn buJEhị cậpxhic cảnuJEhg, tôhF5ci uJEhđã rvJNmủ cậuhF5c đi trựcvJNm huJEhiện trườngXfEb xhicsuốt xhichai nxhicgày đêmvJNm, nhuJEhớ chưa?

- À, xhicnhớ rồixhic! CuốiXfEb cvJNmùng, chẳnuJEhg axhici sănXfEb đượcvJNm tixhicn gìvJNm XfEbcho đếvJNmn tậnhF5c gvJNmiờ xhicvì nóuJEh hầuvJNm vJNmnhư rất vJNm ít xuấtXfEb hiện,hF5c hF5ckhi xuấthF5c hhF5ciện lạiXfEb khF5chông thF5ciếp XfEbcận gvJNmần được.uJEh vJNm- NgườXfEbi bạnxhic kiuJEha vừahF5c nói vừXfEba tvJNmỏ ývJNm hF5cấm ức.

Giọng “Chàng xhictrai xuJEhe đuaXfEb” hF5ccòn buJEhất pxhichục hơhF5cn bộuJEhi phần,uJEh vJNmkhi mắtvJNm uJEhvẫn đahF5cng saXfEby xhicđắm nhìn chiếcXfEb Mazda:

- Tôi ướchF5c guJEhì cóvJNm thểXfEb đượcuJEh hF5cchạm vàovJNm “mỹhF5c nhân”XfEb mhF5cột lầnvJNm! Càngxhic vJNmngắm XfEbcàng thxhicấy đẹp,XfEb càng khxhicao khát…

Vừa lúc ấvJNmy, ThuJEhụy YêuJEhn bướchF5c vJNmđến, hXfEbướng cXfEbhiếc đvJNmiều khiểnhF5c trênhF5c taXfEby hF5cvào vJNmcửa xe.Bíp! - cửa xvJNme nhavJNmnh chxhicóng xhicđược lhF5cật xhiclên tuJEhheo hướhF5cng thhF5cẳng đứngvJNm hF5cvà uJEhmui xhicxe tuJEhừ từvJNm đượcuJEh hạ xuống.vJNm NgườiuJEh bạxhicn xhicđi cùuJEhng “ChàngXfEb trXfEbai xxhice đua”hF5c nXfEbhìn vJNmcô kvJNmhông chvJNmớp mắt,XfEb hF5cgiọng anxhich ta uJEhlí nhF5chí vJNmvừa đủhF5c ngườiuJEh bêvJNmn cạvJNmnh nghe:

- Hay đâuJEhy xhiclà hàuJEhng nhái?

“Chàng trai xhicxe đua”hF5c lvJNmắc đầuuJEh ngXfEbuầy nguậy:

- Không tvJNmhể nvJNmào! KhvJNmông xhicthể xhicnào! hF5cTôi đhF5cã hF5csoi uJEhrất kỹvJNm, trêxhicn tuJEhhân xhF5ce cóvJNm uJEhmã vạchvJNm khắc chìmXfEb XfEbbằng tXfEbia hF5cLaser, cônguJEh nguJEhhệ vJNmtối ưuXfEb đếnvJNm độvJNm khxhicó cóuJEh thểxhic làmxhic vJNmgiả. Cxhicộng thêuJEhm biXfEbển kiểm suJEhoát đặcuJEh biệXfEbt kia.

- Nhưng chF5cô ta.vJNm.. ThhF5ceo uJEhtôi bhF5ciết, khXfEbông nhiềuXfEb ngườixhic đượcXfEb pXfEbhép chạmxhic vXfEbào xhicxe củxhica Hxhicoàng Thiên vJNmKiến, nhấxhict uJEhlà nuJEhữ giới.hF5c XfEb- Ngườixhic vJNmkia bắtXfEb đầuxhic vJNmsôi sụchF5c máXfEbu ngXfEbhề vJNmnghiệp, XfEbtay thF5cừ từ nânguJEh vJNmmáy ảnxhich lên.

Bên trong uJEhxe, lưnghF5c XfEbquay vxhicề pxhichía havJNmi ngưxhicời uJEhkia, ThụyvJNm Yxhicên vJNmvẫn uJEhvô XfEbtư truJEhò chuyXfEbện hF5cqua điện XfEbthoại vvJNmới HhF5coài NivJNmệm vuJEhà XfEbchẳng XfEbhay bxhiciết mìnhF5ch đangxhic XfEbđược đuJEhưa hF5cvào ốnghF5c ngắm.xhic Bên uJEhngoài, hF5cnhóm đồngvJNm nghuJEhiệp khácXfEb cùxhicng vJNmtan uJEhsở vớxhici côvJNm dừngXfEb lạxhici, thF5cò mòXfEb nhvJNmìn haxhici phóng viXfEbên nọvJNm hồXfEbi lâvJNmu XfEbvà lXfEbên tiếnvJNmg góXfEbp chuyện:

- Cô ấvJNmy lXfEbà bạxhicn đồngxhic nghiệhF5cp củaXfEb xhicchúng xhictôi, chuyệnhF5c guJEhì vậy?

“Chàng trai xXfEbe đua”xhic mXfEbừng xhicrỡ quvJNmay XfEblại vJNmnhìn vJNmnhóm bốXfEbn ngưuJEhời mộtuJEh nhF5cam vJNmba nữXfEb XfEbnọ, mihF5cệng liếng thoắng:

- Bọn mXfEbình lvJNmà phF5chóng vixhicên vJNmtòa XfEbsoạn “XfEbNhịp SốnghF5c XfEbTrẻ” hF5c- tầuJEhng SáhF5cu. XiXfEbn hỏixhic cXfEbác bạnvJNm làuJEhm ở vJNmcông tvJNmy nàXfEbo hF5cvà uJEhcô ấyxhic láixhic xhicchiếc MavJNmzda XfEbkia đxhicã xhiclâu chưa?

Nhận danh thiếpvJNm vJNmtừ đốivJNm phươnXfEbg, vJNmcô gáhF5ci trhF5cẻ nhF5chất nhómxhic hướnghF5c mắthF5c vềuJEh phF5chía TvJNmhụy Yên:

- Chúng tôvJNmi lvJNmà hF5cnhân viênXfEb vJNmcông XfEbty hF5c“LẠ!” vJNm- txhicầng mXfEbười một.xhic BạnhF5c đanuJEhg hỏiXfEb uJEhvề chiếhF5cc xe kXfEbia xhicà? TôiuJEh thấyXfEb chịxhic xhicYên láxhici nhF5có lầnhF5c đầu,hF5c mọivJNm nguJEhày xuJEhe cxhicủa chxhicị ấyuJEh XfEblà XfEbSuzuki SplXfEbash màu XfEbtím. SauJEho thế?

Khi “Chàng vJNmtrai vJNmxe đuXfEba” cXfEbòn đangxhic nhíuJEhu mhF5cày nghhF5cĩ ngợXfEbi thuJEhì ahF5cnh đvJNmồng nghiệpvJNm đãxhic xhF5cen lời:

- Người hF5ctên uJEhYên ấvJNmy cvJNmó mốivJNm quvJNman hệxhic vJNmthế nàhF5co vớXfEbi HoàngXfEb ThiênXfEb Kiến?

Bốn người khF5cia trợuJEhn mắuJEht kinhF5ch XfEbngạc. uJEhHoàng ThihF5cên KiếnuJEh vJNmvốn lxhicà chF5cái txhicên qxhicuá XfEbđỗi queXfEbn thuộvJNmc, đến độxhic danuJEhg thF5ciếng uJEhcòn “ănuJEh kháchuJEh” hơnvJNm cảXfEb naXfEbm tinuJEhh nổiuJEh tXfEbiếng đuJEhương thXfEbời. VhF5cì vậy giữXfEba HoàvJNmng Thixhicên hF5cKiến xhicvà mộtxhic xhicThụy YhF5cên bìnhuJEh thường,xhic đôhF5ci hF5cphần hơiuJEh XfEbgàn dvJNmở cóXfEb tồnuJEh tại uJEhmối lhF5ciên quavJNmn nxhicào đhF5có làvJNm đihF5cều họXfEb khôuJEhng bahF5co vJNmgiờ uJEhnghĩ đến.vJNm CảvJNm bốvJNmn đưaxhic mắtXfEb nhìn xhicnhau, mộXfEbt ngườixhic nvJNmam nhxhicún vai:

- Chịu! TXfEbôi xhicchẳng hìhF5cnh duvJNmng đưxhicợc mốiXfEb qvJNmuan hhF5cệ uJEhgiữa chịxhic ấuJEhy vàxhic vJNmanh chànxhicg uJEhcông tử kia,uJEh bxhicởi cxhichưa từnxhicg nxhicghe họXfEb cóxhic quuJEhen biếthF5c nhau.

- Mấy ngườivJNm cXfEbó biếuJEht xhicchiếc Mazdxhica manxhicg vJNmbiển vJNmkiểm suJEhoát “10xhic-001” hF5ckia làxhic củaxhic Hoàng ThiênvJNm KhF5ciến kxhichông? xhic- “Chàngxhic XfEbtrai xXfEbe đua”vJNm quyếtxhic khôngXfEb cuJEhhịu thua.

- Hả?

Thông tin vừvJNma đưhF5cợc uJEhđưa rxhica hF5ckhiến bốuJEhn ngưvJNmời đồhF5cng thuJEhành thvJNmốt lXfEbên, mắtXfEb avJNmi vJNmcũng mởuJEh lớnXfEb hết cỡ,uJEh cònXfEb cvJNmơ hF5chàm hvJNmình hF5cnhư uJEhkhông tuJEhhể khéhF5cp lạixhic đượcvJNm vJNmnữa. XfEbHọ làhF5c nhxhicân viêuJEhn phF5chòng Thiếxhict Kế uJEhcủa “LẠ!”,vJNm vìvJNm xhicgần cuốivJNm hF5cnăm XfEbnên cônXfEbg việchF5c tồhF5cn độngvJNm kuJEhhá nhiuJEhều, hầuhF5c hếtXfEb đềXfEbu phảixhic tan suJEhở muộnvJNm. vJNmNhư hômuJEh XfEbnay, hhF5cọ XfEbrời khỏhF5ci vănvJNm uJEhphòng khvJNmi ngvJNmày vJNmcũ gầvJNmn qxhicua nhưxhicng cảmXfEb giác mệuJEht mỏivJNm dườngxhic nhXfEbư đãhF5c XfEbtan biXfEbến trướvJNmc thuJEhông tixhicn nóngXfEb suJEhốt kihF5ca. PXfEbhòng ThiếvJNmt KếXfEb đặt cùngxhic khF5chu vớiXfEb phònuJEhg Ýxhic TưởuJEhng, mọixhic chuyệnuJEh hhF5cành XfEblang đềuvJNm đượuJEhc mhF5cang xhicra cvJNmhia suJEhẻ cùng nhF5chau, vậyxhic tạihF5c hF5csao hhF5cọ uJEhlại khôxhicng hxhicay biếhF5ct uJEhchuyện “vJNmbà côvJNm gXfEbià” chF5có gvJNmì đóxhic vxhicới “Độc thânXfEb kXfEbim cương”?

Một cô gáixhic kháXfEbc tuJEhrạc gầnxhic hF5cba mươiuJEh cóxhic khuôhF5cn mặXfEbt thaxhicnh túuJEh cùvJNmng hF5cphong cáxhicch ănxhic hF5cvận rất sànhxhic điệuXfEb, cvJNmhăm vJNmchú hF5cquan sátXfEb chiếhF5cc MazdXfEba vàvJNm bựcuJEh dọcvJNm buôngxhic lời:

- Thôi uJEhđúng rồi,xhic txhicôi từXfEbng thấyXfEb xhicanh KiếXfEbn láhF5ci chiếcuJEh xvJNme hF5cnày trohF5cng bhF5cữa XfEbtiệc XfEbđại thọXfEb của hF5c bà hF5cnội, hồivJNm thánuJEhg Táxhicm. PXfEbapa xhicvới anXfEbh xhicHai còuJEhn luôuJEhn XfEbmiệng uJEhkhen XfEbchiếc xhicxe đẹp.

Nói xong, xhiccô tuJEha bướuJEhc nhanuJEhh vềuJEh pXfEbhía ThvJNmụy Yên,vJNm mặcuJEh kuJEhệ ánXfEbh mắthF5c hF5cngỡ ngàngXfEb củauJEh uJEhnăm nhF5cgười còn lạhF5ci uJEhcũng hF5cnhư khônuJEhg bậnuJEh tâmhF5c họhF5c XfEbđang nhanhF5ch hF5cchân tuJEhheo svJNmau đvJNmể gópvJNm mặtxhic uJEhvào cuộc uJEhvui. CvJNmô gáiuJEh nàyhF5c lxhicà cuJEhon gávJNmi cvJNmưng cvJNmủa đhF5cại phhF5cú XfEbhào xhicngành ẩhF5cm thựchF5c uJEh- ônghF5c chủxhic của hàngxhic loạvJNmt nhàXfEb hànvJNmg daXfEbnh tiếngxhic vXfEbà cXfEbô chínhF5ch xhiclà mộhF5ct trouJEhng vhF5cô sốuJEh nhF5chững uJEhcô gáxhici áivJNm mộ HoàngvJNm ThiênvJNm KiếhF5cn, XfEbcó điềuxhic hF5ccô vJNmta áXfEbi uJEhmộ avJNmnh nhiềuXfEb hơnXfEb họXfEb đuJEhôi phần. 

Dừng lại bênXfEb cạnhxhic chiếhF5cc XfEbxe, chF5cô uJEhgái dằvJNmn xhicdỗi gõhF5c XfEbvào cửavJNm kínxhich. VvJNmà ngauJEhy kuJEhhi tấmvJNm kvJNmính đượcxhic hạ hF5cxuống, vJNmcô guJEhái nguýthF5c dàixhic ThụyhF5c YênhF5c, buônhF5cg uJEhgiọng thF5cra vấn:

- Chị Yên!uJEh ChịvJNm nóvJNmi đi,XfEb chịuJEh XfEbcó quauJEhn hệXfEb thvJNmế nàovJNm vhF5cới XfEbanh Kixhicến củavJNm tôi?

Thụy Yên nXfEbgơ XfEbngác nhXfEbìn cXfEbô bvJNmé đvJNmồng nghiệpuJEh đahF5cng côXfEbng tácXfEb ởhF5c phòxhicng ThF5chiết Kế,hF5c xovJNmng xhicra hiệu chuJEhờ XfEbgiây lhF5cát. xhicCô qvJNmuay lXfEbại nóixhic thêuJEhm dămvJNm cvJNmâu xhicvới HuJEhoài NiệuJEhm XfEbvà ngắtXfEb uJEhcuộc gXfEbọi, trước vJNm khi nhìnhF5c lXfEbên đhF5cối phương:

- Anh xhicKiến củaxhic chF5cô? hF5c– uJEhMông luuJEhng hỏiXfEb lạhF5ci xuJEhong, côuJEh nhXfEbư chXfEbợt vỡuJEh lẽ.XfEb XfEb- ÝvJNm vJNmcô uJEhlà HovJNmàng Thiên uJEhKiến?! TôihF5c vhF5cà anXfEbh tXfEba tvJNmhì cXfEbó thxhicể uJEhcó uJEhkiểu qvJNmuan huJEhệ gì?

- Vậy savJNmo chịuJEh lạixhic sửxhic hF5cdụng xhF5ce củuJEha anXfEbh ấuJEhy? hF5c- CXfEbô gáhF5ci chF5chỉ vàohF5c cuJEhhiếc MazdXfEba, bờvJNm mvJNmôi mỏng XfEb cong lvJNmên đầyhF5c vJNmnghi ngờ.

Trời ạ! XfEbAnh vJNmta kxhichắc hF5ccả tênxhic luJEhên xuJEhe hahF5cy shF5cao vậy? - ThụyXfEb XfEbYên nhhF5căn nxhichó muJEhắng thầvJNmm dhF5cù néXfEbt hF5cmặt vJNmvẫn bình thXfEbản nhF5chư không:

- Cô xhiccho XfEbrằng tôvJNmi vàuJEh axhicnh tuJEha quxhican hF5chệ hF5cnhư thF5chế nhF5cào thìhF5c đúnxhicg xhicthế ấy,uJEh nếuuJEh mhF5cuốn biếhF5ct nhiều hxhicơn xhicthì nênhF5c uJEhtự hỏuJEhi hF5canh ta!

Sau câu trảuJEh lờuJEhi, uJEhtiếng độngvJNm xhiccơ xuJEhe guJEhầm rvJNmú hF5clên uJEhnhư ngầuJEhm tvJNmhông báovJNm cuộcvJNm trxhicò chF5chuyện đãvJNm kết thúc,uJEh Thụyxhic YênXfEb chuJEho uJEhxe lăhF5cn bánh.

Nhìn theo chiếchF5c Mazxhicda, XfEbcô guJEhái vuJEhà nhómvJNm ngườivJNm cxhicòn lvJNmại, mỗXfEbi ngườiuJEh vJNmmột XfEbsuy nghĩhF5c nvJNmhưng tựXfEbu xhicchung XfEbđều uJEhmặc địnhF5ch ThụuJEhy vJNmYên cóvJNm qXfEbuan xhichệ kxhichuất uJEhtất vvJNmới HXfEboàng vJNmThiên KiếnvJNm. ChíhF5cnh trị vJNmvăn phònhF5cg vốnuJEh kvJNminh khủnhF5cg hơnvJNm cuJEhả chiuJEhến trhF5cường, nuJEhhất làvJNm vấnXfEb đềxhic nhạuJEhy cảXfEbm XfEbkiểu này. Ngxhicày mahF5ci uJEhắt xhicsẽ làXfEb muJEhột nghF5cày sôhF5ci độhF5cng vôuJEh cùng.

Và một nxhicgày xXfEbám xịtXfEb củuJEha TvJNmhụy YXfEbên cXfEbhưa dừnvJNmg lhF5cại kuJEhhi rắchF5c rốuJEhi tXfEbheo chânxhic vềxhic uJEhđến tậnvJNm cửavJNm nhà. CôhF5c manxhicg tuJEhheo hF5ctâm trhF5cạng mhF5cệt mỏhF5ci uJEhcộng vvJNmới tàhF5ci nănvJNmg lávJNmi hF5cxe vôXfEb cXfEbùng tệxhic hạivJNm đã khiếnXfEb chiếxhicc MazXfEbda cXfEbó vàiXfEb vxhica chXfEbạm kxhichi lùiuJEh vuJEhào bãhF5ci vJNmđổ. DùvJNm khuJEhông guJEhây nêuJEhn hvJNmậu qXfEbuả lớn, cxhichỉ vJNmlà xhicphần đuuJEhôi chiếcXfEb MhF5cazda xhF5cuất hxhiciện muJEhột vXfEbết lõhF5cm nXfEbho XfEbnhỏ. CvJNmô mếxhicu máXfEbo nhìnhF5c vết xhiclõm vìxhic bhF5ciết phảivJNm ăXfEbn hF5cnói vJNmthế nàovJNm vớihF5c cxhichủ nhânuJEh uJEhthật sựvJNm cuJEhủa chiếXfEbc XfEbxe. ChưahF5c huJEhết, khi cXfEbô kiểmxhic XfEbtra lạvJNmi “bévJNm Su”uJEh XfEbgià xhicnua củuJEha mXfEbình thìvJNm nvJNmó lạiuJEh khóhF5cc xhicthan đòivJNm vềhF5c hưuJEhu nên nhấthF5c quyếvJNmt đvJNmình công,uJEh khôXfEbng kXfEbhởi động.

Thụy YvJNmên uJEhđưa vJNmánh mắthF5c bấtvJNm lựxhicc hưuJEhớng vuJEhề hF5ccả hXfEbai chiXfEbếc xhF5ce rồvJNmi lầmXfEb lũXfEbi bxhicước vào tuJEhhang máy. Tắm nhF5cước nóngXfEb, mhF5căm mxhicì góiXfEb, uXfEbống uJEhtí vanxhicg vuJEhà đixhic ngủvJNm thxhicôi. Ngày mxhicai vẫnxhic sẽhF5c XfEblà mXfEbột nhF5cgày dài! - côxhic tựuJEh lẩmxhic bẩuJEhm kXfEbhích hF5clệ bảxhicn thâuJEhn vớXfEbi kế uJEh hoạch uJEhtận hxhicưởng tạmuJEh uJEhbợ. NhuJEhưng sựXfEb hF5cthật, cXfEbô chhF5cỉ kxhicịp tắmuJEh távJNmp uJEhvà cơnxhic bXfEbuồn uJEhngủ ậXfEbp đếXfEbn như bãuJEho lxhicũ đãuJEh từhF5c uJEhchối cảhF5c xhicbát sXfEbúp xhicthơm nvJNmgon cuJEhủa HvJNmoài NuJEhiệm. NgoàivJNm trờiXfEb, mànXfEb đêm XfEb đen kịt,xhic caxhicnh hhF5cai XfEbđã điểm.