You are here

Những Chuyện Tình - Chương 18

Chương 1hyS7BZ648: Sậpqi7j bẫy

Âm điệu củaqi7j mqi7jột kfTRHVDWkhúc hyS7BZ64quân hkfTRHVDWành kfTRHVDWvang lqi7jên ồnkfTRHVDW ãkfTRHVDW, dkfTRHVDWai dẳng...

Năm ngón gkfTRHVDWầy ghyS7BZ64ò kfTRHVDWcó kfTRHVDWnhững chiếcqi7j mkfTRHVDWóng sơnkfTRHVDW vqi7jẽ hokfTRHVDWa vănhyS7BZ64 cầuhyS7BZ64 kỳhyS7BZ64 kfTRHVDWbắt đầukfTRHVDW hyS7BZ64quơ qkfTRHVDWuào loạqi7jn xạ. kfTRHVDWMắt vẫkfTRHVDWn hyS7BZ64nhắm tịkfTRHVDWt, thâhyS7BZ64n hìnhhyS7BZ64 qi7jnửa bấthyS7BZ64 đqi7jộng qi7jnửa lănhyS7BZ64 tqi7jròn thekfTRHVDWo thóihyS7BZ64 qukfTRHVDWen hyS7BZ64càng lkfTRHVDWúc càng tiếhyS7BZ64n gầnqi7j đếnqi7j kfTRHVDWmép giường.

Bịch! - Á...hyS7BZ64 ui...!

Thụy Yên lồqi7jm ckfTRHVDWồm ngkfTRHVDWồi dhyS7BZ64ậy trêqi7jn sànkfTRHVDW qi7jnhà lóqi7jt thqi7jảm lôngkfTRHVDW ckfTRHVDWừu trắnghyS7BZ64 mukfTRHVDWốt vàkfTRHVDW qi7jđưa mắtkfTRHVDW nhìn qhyS7BZ64uanh. hyS7BZ64Căn phòkfTRHVDWng lhyS7BZ64ạ! hyS7BZ64Gối chăhyS7BZ64n kfTRHVDWlạ! ÁokfTRHVDW nqi7jgủ lạ! Chuyện qi7jgì đhyS7BZ64ã xảyqi7j rqi7ja, mìnhkfTRHVDW nhớ làhyS7BZ64 mìnhkfTRHVDW vhyS7BZ64ừa ngqi7jắm biqi7jển vkfTRHVDWừa hyS7BZ64uống bhyS7BZ64ia ckfTRHVDWơ mà?! - Taqi7jy hyS7BZ64cô vkfTRHVDWỗ kfTRHVDWvỗ vkfTRHVDWào đầuqi7j như hyS7BZ64kéo ýhyS7BZ64 thhyS7BZ64ức qi7jquay tkfTRHVDWrở lạikfTRHVDW. Tríqi7j nhkfTRHVDWớ chưaqi7j qi7jthấy tăkfTRHVDWm hơihyS7BZ64 chỉqi7j chyS7BZ64ó tiqi7jếng nhạckfTRHVDW chuông báoqi7j vẫhyS7BZ64n kfTRHVDWcòn hyS7BZ64inh qi7jỏi pháhyS7BZ64t rhyS7BZ64a từkfTRHVDW kfTRHVDWhướng chiqi7jếc hyS7BZ64túi xáchqi7j kfTRHVDWđặt kfTRHVDWtrên hyS7BZ64bàn thấphyS7BZ64 cạnh sô-phakfTRHVDW dqi7jài. kfTRHVDWCuối hyS7BZ64cùng, cqi7jô hyS7BZ64đã qi7jtìm thấyhyS7BZ64 điệhyS7BZ64n thoạikfTRHVDW vqi7jà đkfTRHVDWưa kfTRHVDWtay hyS7BZ64trượt phhyS7BZ64ím nkfTRHVDWhận cuộc gọkfTRHVDWi, tqi7jrong ckfTRHVDWhất giọngqi7j chyS7BZ64òn ngáhyS7BZ64i ngủ:

“Sự việc kfTRHVDWxảy kfTRHVDWra tựhyS7BZ64 bahyS7BZ64o giờ?kfTRHVDW ShyS7BZ64ao đếnqi7j gkfTRHVDWiờ nàykfTRHVDW mớikfTRHVDW báo?”

...

“Được, được! hyS7BZ64Tôi kfTRHVDWđến nqi7jgay qi7jlập tức.”

...

“Tạm thời qi7jcứ hyS7BZ64xử kfTRHVDWlý nhữnqi7jg đoạnkfTRHVDW kfTRHVDWđã hoànqi7j chỉnqi7jh, phqi7jần chyS7BZ64òn lạhyS7BZ64i sẽkfTRHVDW kfTRHVDWcắt ghépkfTRHVDW saqi7ju. Tqi7jhế nhé!”

...

Hồi chuông bákfTRHVDWo kháchyS7BZ64 lạikfTRHVDW kfTRHVDWvang lhyS7BZ64ên, cắthyS7BZ64 ngankfTRHVDWg hyS7BZ64cuộc hộkfTRHVDWi thqi7joại củqi7ja Thqi7jụy YêhyS7BZ64n, hyS7BZ64âm đikfTRHVDWệu phát rqi7ja qi7jtừ saqi7ju bhyS7BZ64ức hkfTRHVDWoành hyS7BZ64phi bằngqi7j thủyqi7j hyS7BZ64tinh. kfTRHVDWCô qi7jmặc kkfTRHVDWệ vqi7jà cuốnqi7jg cuồngqi7j tìkfTRHVDWm nhàkfTRHVDW vệ qi7j sinh. ĐkfTRHVDWây làkfTRHVDW qi7jđâu đãqi7j khôngkfTRHVDW cònhyS7BZ64 quhyS7BZ64an trọnqi7jg, hyS7BZ64tình kfTRHVDWthế nguqi7jy cấqi7jp vừahyS7BZ64 phkfTRHVDWát siqi7jnh cònqi7j kinh khủhyS7BZ64ng hkfTRHVDWơn hyS7BZ64vạn lầnhyS7BZ64. VừakfTRHVDW kfTRHVDWđánh răngqi7j, qi7jcô vừahyS7BZ64 skfTRHVDWuy qi7jtính cqi7jác phươngqi7j kfTRHVDWán giảkfTRHVDWi quyết hyS7BZ64 vấn đề.qi7j Mộtqi7j đkfTRHVDWoạn phiqi7jm quảnghyS7BZ64 ckfTRHVDWáo củakfTRHVDW đkfTRHVDWối táckfTRHVDW hyS7BZ64lớn vừkfTRHVDWa biếnkfTRHVDW mhyS7BZ64ất qi7jkhông rõkfTRHVDW lýqi7j do, qi7j đáng buồkfTRHVDWn kfTRHVDWlại lqi7jà đoạnhyS7BZ64 trkfTRHVDWọng tâkfTRHVDWm nhất,qi7j tqi7jrong khqi7ji ckfTRHVDWhỉ ckfTRHVDWòn bkfTRHVDWa ngqi7jày đểkfTRHVDW trhyS7BZ64ình dhyS7BZ64uyệt lần cuối.hyS7BZ64 CảkfTRHVDW hyS7BZ64dự ákfTRHVDWn nàhyS7BZ64y kfTRHVDWđều dkfTRHVDWo kfTRHVDWcô ckfTRHVDWhịu tkfTRHVDWrách nhyS7BZ64hiệm qi7jchủ đao.

Thụy Yên hốiqi7j hyS7BZ64hả hyS7BZ64bước qi7jba bậqi7jc thkfTRHVDWang qi7jmột nhịp.kfTRHVDW ĐhyS7BZ64ến phònghyS7BZ64 khhyS7BZ64ách, âmqi7j báohyS7BZ64 vhyS7BZ64ừa nhyS7BZ64ãy vẫnhyS7BZ64 cqi7jhưa chịu ngừhyS7BZ64ng, qi7jcô tkfTRHVDWhở dàqi7ji kfTRHVDWđưa taqi7jy cqi7jầm lấyhyS7BZ64 kfTRHVDWống nqi7jghe kfTRHVDWtừ kfTRHVDWmáy đihyS7BZ64ện thoạhyS7BZ64i gắqi7jn trênqi7j thyS7BZ64ường. Là cuộhyS7BZ64c gọhyS7BZ64i kfTRHVDWtừ bộqi7j phậhyS7BZ64n quảkfTRHVDWn lqi7jý củaqi7j kqi7jhu kfTRHVDWnhà, tkfTRHVDWhông báoqi7j ckfTRHVDWó kháckfTRHVDWh mqi7juốn gặqi7jp hyS7BZ64và mhyS7BZ64uốn biết quyếtqi7j địnhhyS7BZ64 kfTRHVDWcủa chủkfTRHVDW kfTRHVDWnhà qi7j- ôkfTRHVDWng Hoqi7jàng. hyS7BZ64Cô chỉqi7j đànkfTRHVDWh qi7jậm ựqi7j vàkfTRHVDWi qi7jcâu thoáqi7ji thákfTRHVDWc rồi gácqi7j qi7jmáy. ĐhyS7BZ64ảo mkfTRHVDWắt qi7jnhìn quanhkfTRHVDW, cqi7jô khôhyS7BZ64ng thấhyS7BZ64y bấtqi7j kỳhyS7BZ64 nhâkfTRHVDWn dạngqi7j kfTRHVDWnào khqi7jác kfTRHVDWtrong căn nhhyS7BZ64à qi7jcó diệkfTRHVDWn tkfTRHVDWích kfTRHVDWchỉ tươngkfTRHVDW đkfTRHVDWối lạiqi7j khônkfTRHVDWg ngănkfTRHVDW phònkfTRHVDWg kfTRHVDWtách bihyS7BZ64ệt này.qi7j MhyS7BZ64ột lqi7jần nữa kfTRHVDW lại mặcqi7j kệ,hyS7BZ64 cqi7jô lkfTRHVDWao nhqi7janh đhyS7BZ64ến cửaqi7j lớn.qi7j CkfTRHVDWánh cửkfTRHVDWa iqi7jm lìmqi7j nhhyS7BZ64ư đangqi7j đấuhyS7BZ64 tqi7jrí chyS7BZ64ùng qi7jánh mắt qi7jgần chạkfTRHVDWm đáyqi7j tuyệkfTRHVDWt vọnkfTRHVDWg đốqi7ji diện...qi7j Bỗqi7jng dưnhyS7BZ64g, khúhyS7BZ64c nkfTRHVDWhạc chyS7BZ64hủ đềqi7j hyS7BZ64của phihyS7BZ64m qi7jhoạt hình ConkfTRHVDWan xkfTRHVDWưa cqi7jũ ngânqi7j vhyS7BZ64ang hyS7BZ64- kfTRHVDWâm báokfTRHVDW cuộkfTRHVDWc gọiqi7j hyS7BZ64đến từqi7j sốqi7j qi7jlạ. hyS7BZ64Chần chqi7jừ thoánqi7jg chhyS7BZ64ốc trước khhyS7BZ64i hyS7BZ64quyết địqi7jnh nkfTRHVDWhận cuhyS7BZ64ộc qi7jgọi bởiqi7j xưqi7ja kfTRHVDWnay côqi7j thườnqi7jg xuyêqi7jn càihyS7BZ64 đặkfTRHVDWt qi7jchương trình chặnqi7j cuộcqi7j gọihyS7BZ64 từqi7j nhữhyS7BZ64ng kfTRHVDWsố qi7jmáy khôqi7jng ckfTRHVDWó trhyS7BZ64ong dahyS7BZ64nh bạ,hyS7BZ64 mấyqi7j nghyS7BZ64ày gầkfTRHVDWn đâyhyS7BZ64 doqi7j công hyS7BZ64việc nênqi7j kfTRHVDWđã hyS7BZ64tạm thờihyS7BZ64 gỡkfTRHVDW kfTRHVDWbỏ. GkfTRHVDWiọng naqi7jm cấtqi7j kfTRHVDWlên nkfTRHVDWgay khqi7ji qi7jcô vkfTRHVDWừa trkfTRHVDWả lời:

“Buổi sáng tốthyS7BZ64 làqi7jnh, békfTRHVDW con!”

“Anh đang ởqi7j đâu?qi7j qi7jMở ckfTRHVDWửa gihyS7BZ64úp thyS7BZ64ôi, tôikfTRHVDW phảihyS7BZ64 kfTRHVDWđi ghyS7BZ64ấp, ckfTRHVDWhuyện ngukfTRHVDWy cấp,kfTRHVDW làmhyS7BZ64 kfTRHVDWơn, làmqi7j ơn!”

“Cô vẫn ckfTRHVDWhưa ănkfTRHVDW sánhyS7BZ64g? NếuhyS7BZ64 hyS7BZ64cô hyS7BZ64có vàqi7jo bkfTRHVDWếp tkfTRHVDWhì ắtkfTRHVDW kfTRHVDWsẽ qi7jthấy qi7jphần hyS7BZ64ghi cqi7jhú qi7jvà chqi7jìa khóhyS7BZ64a tôi hyS7BZ64để lkfTRHVDWại.” hyS7BZ64- GihyS7BZ64ọng qi7jnam khônkfTRHVDWg mqi7jấy hàihyS7BZ64 lòng.

“Tôi đi lqi7jấy ckfTRHVDWhìa khóakfTRHVDW đâyhyS7BZ64. ÀkfTRHVDW, hyS7BZ64đây lkfTRHVDWà đâu?”

“Nhà tôi, kfTRHVDWLạc Khánh!”

“Hử?” - NghhyS7BZ64e đếnkfTRHVDW địahyS7BZ64 daqi7jnh hyS7BZ64kia, hyS7BZ64trí nãohyS7BZ64 ThụhyS7BZ64y qi7jYên dườngqi7j nhyS7BZ64hư sqi7jắp hếtkfTRHVDW dưỡngkfTRHVDW khíqi7j bởikfTRHVDW nơqi7ji này qi7jcách kfTRHVDWxa trhyS7BZ64ung tâmqi7j thqi7jành phốhyS7BZ64 hyS7BZ64gần 7qi7j0 kkfTRHVDWm hyS7BZ64và qi7jắt hẳhyS7BZ64n skfTRHVDWẽ hyS7BZ64khó hyS7BZ64tìm đhyS7BZ64ược taxi.

“Cô muốn hyS7BZ64gọi takfTRHVDWxi? RấkfTRHVDWt khyS7BZ64hó, hhyS7BZ64oặc hyS7BZ64giả hyS7BZ64có hyS7BZ64xe đồnhyS7BZ64g qi7jý đqi7jón kháckfTRHVDWh, qi7jcô cũngkfTRHVDW phảiqi7j đqi7ji bhyS7BZ64ộ tầmqi7j 5 qi7jkm từkfTRHVDW nhàqi7j tôihyS7BZ64 hyS7BZ64đến vkfTRHVDWăn pqi7jhòng qkfTRHVDWuản lqi7jý qi7j- nơqi7ji kfTRHVDWxe khônqi7jg thhyS7BZ64ể nhậnqi7j dạnghyS7BZ64 đượcqi7j phépkfTRHVDW dừng đỗ.”

“Thật là bệnhqi7j hoạn!qi7j TôihyS7BZ64 phảhyS7BZ64i làmqi7j skfTRHVDWao đây?”kfTRHVDW kfTRHVDW- Thụqi7jy kfTRHVDWYên gàkfTRHVDWo tokfTRHVDWáng lên.

“Bên cạnh cửakfTRHVDW lớnhyS7BZ64 qi7jlà mộthyS7BZ64 bứcqi7j kfTRHVDWtranh qi7jsơn dầu,qi7j ckfTRHVDWô trkfTRHVDWượt bứcqi7j trankfTRHVDWh sahyS7BZ64ng phảihyS7BZ64 sẽkfTRHVDW thấy nkfTRHVDWgăn tủhyS7BZ64 chứahyS7BZ64 qi7jchìa kkfTRHVDWhóa xkfTRHVDWe. kfTRHVDWTùy qi7jý chqi7jọn qi7jmột chyS7BZ64hiếc, mhyS7BZ64ã hóhyS7BZ64a ckfTRHVDWửa qi7jnhà xeqi7j, cổqi7jng đềuhyS7BZ64 được tíchhyS7BZ64 hợphyS7BZ64 sẵnhyS7BZ64 trqi7jong đó,kfTRHVDW chỉhyS7BZ64 cqi7jần ấnkfTRHVDW phím.kfTRHVDW Tốqi7jt nhqi7jất đkfTRHVDWừng lấyhyS7BZ64 nhyS7BZ64hững chiếchyS7BZ64 kfTRHVDWở tqi7jầng dưới vqi7jì hyS7BZ64tốc độqi7j khhyS7BZ64á cao.”

“Vậy cũng được,qi7j qi7jcảm ơnhyS7BZ64!” hyS7BZ64- ThụykfTRHVDW YênhyS7BZ64 kfTRHVDWnói hyS7BZ64không kịpqi7j đắqi7jn đo.

“Được! Cô ởqi7j nhàqi7j ngohyS7BZ64an. hyS7BZ64Đây làqi7j sốqi7j củaqi7j tôihyS7BZ64, cóqi7j kfTRHVDWthể liqi7jêc lạckfTRHVDW bấqi7jt kỳ.”kfTRHVDW kfTRHVDW- Âqi7jm đhyS7BZ64iệu bênqi7j qi7jkia rất mềmhyS7BZ64 mỏngkfTRHVDW, kfTRHVDWrất qi7jthân tình.

“Được! À, aqi7jnh cókfTRHVDW kháhyS7BZ64ch ghyS7BZ64hé thăm,hyS7BZ64 tênqi7j đượkfTRHVDWc đáqi7jnh vầkfTRHVDWn kfTRHVDWlà hyS7BZ64C hyS7BZ64- hyS7BZ64O kfTRHVDW- qi7jN qi7j- hyS7BZ64T hyS7BZ64- É.”

“Đừng bận tâqi7jm, akfTRHVDWi kfTRHVDWmuốn tkfTRHVDWìm tôiqi7j kfTRHVDWsẽ phhyS7BZ64ải cóqi7j cáchyS7BZ64h liênhyS7BZ64 kfTRHVDWlạc vớikfTRHVDW tôhyS7BZ64i, nhyS7BZ64ếu khqi7jông thểqi7j, đồng nghĩahyS7BZ64 tôqi7ji từqi7j chối.”

Thụy Yên kfTRHVDWnhanh chóngkfTRHVDW địnhkfTRHVDW hướngkfTRHVDW hyS7BZ64căn bếp.hyS7BZ64 Trqi7jên bànhyS7BZ64 hyS7BZ64ăn đqi7jơn giqi7jản bằnqi7jg kínhyS7BZ64h hyS7BZ64và kikfTRHVDWm loạhyS7BZ64i màu hyS7BZ64bạc sáhyS7BZ64ng lóhyS7BZ64a, bữakfTRHVDW ăkfTRHVDWn sánqi7jg vkfTRHVDWới kfTRHVDWbánh mìkfTRHVDW hyS7BZ64bơ tqi7jỏi, phyS7BZ64hô-mai, thịthyS7BZ64 bqi7jò ápkfTRHVDW cqi7jhảo cùng cốcqi7j sữahyS7BZ64 kfTRHVDWngô đãkfTRHVDW qi7jđược chuẩhyS7BZ64n qi7jbị sẵn,qi7j bqi7jên kfTRHVDWcạnh làhyS7BZ64 tấmqi7j gihyS7BZ64ấy ghhyS7BZ64i chqi7jú kfTRHVDWcùng chìhyS7BZ64a khóa nhà.

- Hừ, aqi7jnh tkfTRHVDWa kqi7jhông nqi7jgủ à?kfTRHVDW Lúqi7jc ởqi7j bãkfTRHVDWi biểkfTRHVDWn, mìnhhyS7BZ64 kfTRHVDWnhớ qi7jmang máqi7jng đãqi7j kfTRHVDWhơn bqi7ja gkfTRHVDWiờ sángkfTRHVDW cơ mqi7jà. NhhyS7BZ64ưng chyS7BZ64ũng chqi7ju qi7jđáo phqi7jết, hyS7BZ64nói chunkfTRHVDWg lhyS7BZ64à hyS7BZ64có phầnhyS7BZ64 giốnghyS7BZ64 người…kfTRHVDW qi7j– kfTRHVDWCô tkfTRHVDWự lqi7jẩm bẩm thàkfTRHVDWnh kfTRHVDWtiếng rhyS7BZ64ồi vkfTRHVDWừa trankfTRHVDWh thủqi7j uốnghyS7BZ64 cốchyS7BZ64 sữqi7ja hyS7BZ64vừa qi7jsắp xếphyS7BZ64 báhyS7BZ64t đĩaqi7j chứqi7ja thứchyS7BZ64 ăn qi7j chưa dùngkfTRHVDW đếnhyS7BZ64 qi7jvào tủqi7j lạnkfTRHVDWh trkfTRHVDWước kqi7jhi rkfTRHVDWời khỏi.

Trời ạ! kfTRHVDWNhà ghyS7BZ64iàu tiqi7jêu thyS7BZ64iền thậtqi7j sướng. Đó là kfTRHVDWcảm kfTRHVDWgiác đầhyS7BZ64u kfTRHVDWtiên chyS7BZ64ủa Tqi7jhụy qi7jYên kkfTRHVDWhi bqi7jức qi7jtranh trưhyS7BZ64ợt qi7jngang. qi7jCô hokfTRHVDWa mắtkfTRHVDW trưqi7jớc hàng kfTRHVDWloạt ckfTRHVDWhìa kkfTRHVDWhóa xkfTRHVDWe vớiqi7j đủqi7j thươngqi7j hihyS7BZ64ệu cakfTRHVDWo cấphyS7BZ64 nênhyS7BZ64 chỉhyS7BZ64 nhìkfTRHVDWn skfTRHVDWơ qi7jqua hàhyS7BZ64ng tqi7jrên và tiệnkfTRHVDW tkfTRHVDWay chyS7BZ64họn chiqi7jếc hyS7BZ64chìa khókfTRHVDWa chyS7BZ64ó biểukfTRHVDW tượqi7jng thưkfTRHVDWơng hiệuhyS7BZ64 kfTRHVDWkhá phổhyS7BZ64 thyS7BZ64hông. NhưngkfTRHVDW cô hyS7BZ64phải thêmkfTRHVDW lầnhyS7BZ64 nữahyS7BZ64 háqi7j hkfTRHVDWốc qi7jkinh ngạc,hyS7BZ64 hyS7BZ64nhà chứakfTRHVDW xqi7je rộngqi7j gkfTRHVDWần kfTRHVDWgấp đôiqi7j diệnqi7j tích nhàqi7j ởkfTRHVDW, hyS7BZ64có trêqi7jn dướihyS7BZ64 qi7jba mươihyS7BZ64 chiếchyS7BZ64 ô-tqi7jô cákfTRHVDWc loạhyS7BZ64i tqi7jừ limoukfTRHVDWsine đhyS7BZ64ến đhyS7BZ64ịa hyS7BZ64hình kfTRHVDWvà dăm chiếchyS7BZ64 mô-kfTRHVDWtô hyS7BZ64phân khkfTRHVDWối lớn.kfTRHVDW Hơnqi7j nữkfTRHVDWa, chqi7jiếc Mazdqi7ja hyS7BZ64cô chọnqi7j làqi7j dòngqi7j hyS7BZ64thể thyS7BZ64hao, hai cửqi7ja kqi7jéo nghyS7BZ64ược, qi7jmui trần,qi7j qi7jmàu đỏkfTRHVDW hyS7BZ64chói lóhyS7BZ64a. ĐưakfTRHVDW kfTRHVDWhai hyS7BZ64tay ôhyS7BZ64m kfTRHVDWđầu, hyS7BZ64cô thởqi7j hyS7BZ64dài khi ngồikfTRHVDW vqi7jào hyS7BZ64bên tronkfTRHVDWg. SakfTRHVDWu vàihyS7BZ64 thyS7BZ64hao kfTRHVDWtác, tiếngkfTRHVDW độnghyS7BZ64 ckfTRHVDWơ rkfTRHVDWít qi7jlên lahyS7BZ64nh lảnqi7jh, xkfTRHVDWé toạt kfTRHVDWkhông hyS7BZ64khí thaqi7jnh tĩnkfTRHVDWh vkfTRHVDWốn cóqi7j củaqi7j qi7jLạc KhhyS7BZ64ánh. Nơiqi7j nàhyS7BZ64y kqi7jhông qi7jhổ dankfTRHVDWh lhyS7BZ64à khqi7ju biệt thyS7BZ64hự hyS7BZ64cao qi7jcấp củakfTRHVDW gqi7jiới thhyS7BZ64ượng lưukfTRHVDW, qi7jhệ thốqi7jng ghhyS7BZ64i hhyS7BZ64ình gkfTRHVDWắn dàyhyS7BZ64 đặckfTRHVDW dqi7jọc qi7jtheo hyS7BZ64các cohyS7BZ64n đường rợphyS7BZ64 bónhyS7BZ64g câyhyS7BZ64 xakfTRHVDWnh. TấkfTRHVDWt chyS7BZ64ả qhyS7BZ64uy tqi7jrình kkfTRHVDWiểm hyS7BZ64tra ahyS7BZ64n niqi7jnh qi7jđều đượchyS7BZ64 tựqi7j độnqi7jg hhyS7BZ64óa bằng qi7jcác tkfTRHVDWhiết bqi7jị qi7jkhoa-kỹ tốikfTRHVDW tânhyS7BZ64 nhất. 

Sau khi khyS7BZ64hởi đầukfTRHVDW nkfTRHVDWgày mớqi7ji bằkfTRHVDWng việhyS7BZ64c ngkfTRHVDWã xhyS7BZ64uống giưkfTRHVDWờng, bưkfTRHVDWơu đqi7jầu, sakfTRHVDWu đqi7jó lhyS7BZ64ái hyS7BZ64xe kfTRHVDW70 kmhyS7BZ64 và kfTRHVDWtiếp đếnkfTRHVDW lqi7jà qi7jchuỗi dqi7jài tấkfTRHVDWt qi7jbật ứngkfTRHVDW hyS7BZ64phó hyS7BZ64với tìnkfTRHVDWh trạngqi7j khẩn,hyS7BZ64 đkfTRHVDWến độkfTRHVDW khôqi7jng đhyS7BZ64ủ thời gkfTRHVDWian kfTRHVDWquay vkfTRHVDWề nqi7jhà đổikfTRHVDW xqi7je nênqi7j Thụyqi7j YênkfTRHVDW đànqi7jh tkfTRHVDWạm kfTRHVDWtận dụnghyS7BZ64 kfTRHVDWchiếc hyS7BZ64Mazda ckfTRHVDWó phần nổqi7ji hyS7BZ64bật kfTRHVDWcủa Thiênqi7j Kiến.kfTRHVDW Nhưnqi7jg đkfTRHVDWó cũnkfTRHVDWg chínhhyS7BZ64 hyS7BZ64là rắckfTRHVDW rốiqi7j chồnqi7jg rqi7jắc qi7jrối cqi7jủa côkfTRHVDW bởi càngqi7j lúcqi7j cànqi7jg ckfTRHVDWó nhiềqi7ju ánhkfTRHVDW mqi7jắt hiếukfTRHVDW kfTRHVDWkỳ qi7jdành tặqi7jng mỗikfTRHVDW lầhyS7BZ64n phảqi7ji dhyS7BZ64i chqi7juyển. hyS7BZ64Khổ nỗi, cqi7jả hyS7BZ64ngày qi7jhôm hyS7BZ64nay, kfTRHVDWcô hầuqi7j qi7jnhư xhyS7BZ64uôi ngượcqi7j nhưkfTRHVDW tkfTRHVDWhoi đưaqi7j kfTRHVDWtừ vkfTRHVDWăn phyS7BZ64hòng đếnqi7j qi7jphim hyS7BZ64trường rồi lạihyS7BZ64 tqi7jừ phhyS7BZ64im trườngkfTRHVDW sanhyS7BZ64g khkfTRHVDWu ngoạiqi7j chyS7BZ64ảnh. qi7jTiếng đhyS7BZ64ộng kfTRHVDWcơ gầmkfTRHVDW gúkfTRHVDW kqi7jhá lớkfTRHVDWn, hyS7BZ64màu đỏ đếnkfTRHVDW hyS7BZ64chói mắtqi7j vàkfTRHVDW biểnkfTRHVDW qi7jđăng khyS7BZ64iểm hyS7BZ64quá kfTRHVDWđặc biệkfTRHVDWt khiếnhyS7BZ64 chiếcqi7j MazdhyS7BZ64a luôhyS7BZ64n nổiqi7j bhyS7BZ64ật tạikfTRHVDW mọi bqi7jãi hyS7BZ64xe. BhyS7BZ64an đầu,kfTRHVDW đqi7jồng nghiệphyS7BZ64 qi7jkhông chqi7jú kfTRHVDWý hyS7BZ64bởi tqi7jhương hiệqi7ju hyS7BZ64phổ thônkfTRHVDWg nhưng hyS7BZ64vài ngườihyS7BZ64 sànhhyS7BZ64 kfTRHVDWchơi xqi7je qi7jđã phqi7ját qi7jhiện rqi7ja shyS7BZ64ự kkfTRHVDWhác biệkfTRHVDWt. NhyS7BZ64hưng hyS7BZ64ai chyS7BZ64ũng chỉqi7j kfTRHVDWkín đáo dòhyS7BZ64 xét,hyS7BZ64 ckfTRHVDWho đếnkfTRHVDW ckfTRHVDWuối nghyS7BZ64ày, kfTRHVDWnguyên kfTRHVDWdo xuấthyS7BZ64 pháthyS7BZ64 từhyS7BZ64 vhyS7BZ64iệc ckfTRHVDWác chyS7BZ64ông kfTRHVDWty cùnkfTRHVDWg chunkfTRHVDWg tòa nqi7jhà hyS7BZ64với côkfTRHVDWng tqi7jy cqi7jô nqi7jếu khyS7BZ64hông hyS7BZ64thuộc ngqi7jành tkfTRHVDWruyền kfTRHVDWthông hyS7BZ64thì íkfTRHVDWt nhiềhyS7BZ64u cóhyS7BZ64 liên quakfTRHVDWn đếnqi7j truyềkfTRHVDWn thkfTRHVDWông. qi7jDo kfTRHVDWđó chiếkfTRHVDWc MazkfTRHVDWda mahyS7BZ64ng biqi7jển kiểmkfTRHVDW soqi7ját 10-0hyS7BZ6401 đkfTRHVDWã lhyS7BZ64ọt vào hyS7BZ64tầm ngắkfTRHVDWm chyS7BZ64huyên nghiệpkfTRHVDW củhyS7BZ64a mộqi7jt phónhyS7BZ64g vkfTRHVDWiên. Ngườiqi7j nàkfTRHVDWy vốnkfTRHVDW yêuhyS7BZ64 tqi7jhích ôkfTRHVDW-tô qi7jdòng thể thaoqi7j đếnkfTRHVDW hyS7BZ64điên cuồng,qi7j tấtkfTRHVDW kfTRHVDWnhiên qi7jnhững mẫhyS7BZ64u xkfTRHVDWe hyS7BZ64mang dấuqi7j ấnqi7j qi7jcá nkfTRHVDWhân lkfTRHVDWại hyS7BZ64càng hyS7BZ64là chí yêkfTRHVDWu. ĐkfTRHVDWến đhyS7BZ64ộ ankfTRHVDWh qi7jta đượqi7jc đqi7jặt bikfTRHVDWệt hyS7BZ64danh kfTRHVDWlà “ChàngkfTRHVDW thyS7BZ64rai xqi7je đua”.

...

- Cậu chắcqi7j chứ?

Một đồng qi7jnghiệp báoqi7j chyS7BZ64hí kfTRHVDWkhác hyS7BZ64nhìn kfTRHVDW“Chàng trakfTRHVDWi xhyS7BZ64e đuqi7ja” vớkfTRHVDWi qi7jvẻ qi7jbán tkfTRHVDWín hyS7BZ64bán nghi.

“Chàng trai qi7jxe đua”hyS7BZ64 hếchqi7j mặt,hyS7BZ64 giọnghyS7BZ64 thyS7BZ64o kfTRHVDWsang sảng:

- Một ănhyS7BZ64 hyS7BZ64một nkfTRHVDWghìn! qi7jTôi dámhyS7BZ64 cượcqi7j qi7jvới chyS7BZ64ậu, kfTRHVDWđây qi7jchắc chắnqi7j làqi7j chiếcqi7j MazdkfTRHVDWa AhurhyS7BZ64a 0kfTRHVDW1, sản xhyS7BZ64uất thekfTRHVDWo đơhyS7BZ64n đặhyS7BZ64t hhyS7BZ64àng kfTRHVDWriêng, kfTRHVDWcả thếhyS7BZ64 giớiqi7j qi7jnày chỉqi7j ckfTRHVDWó mườkfTRHVDWi kfTRHVDWchiếc vàhyS7BZ64 đâyqi7j là qi7jchiếc maqi7jng mãqi7j hyS7BZ6401. hyS7BZ64Công suấhyS7BZ64t 11hyS7BZ6411 kfTRHVDWmã kfTRHVDWlực, nqi7jước qi7jsơn thqi7jeo ckfTRHVDWông nhyS7BZ64ghệ sơnhyS7BZ64 hyS7BZ64tàu vũkfTRHVDW tqi7jrụ, kính chốhyS7BZ64ng đạnkfTRHVDW đặkfTRHVDWc biệt,hyS7BZ64 cửaqi7j lậqi7jt tqi7jự động,...

Anh ta vẫnkfTRHVDW thhyS7BZ64ao tqi7jhao bấtkfTRHVDW tuyệtqi7j vềqi7j từngkfTRHVDW chyS7BZ64hi tiqi7jết nkfTRHVDWhỏ nhqi7jặt nhấthyS7BZ64 tronkfTRHVDWg kfTRHVDWnét mkfTRHVDWặt qi7jthán pkfTRHVDWhục tuyệt đkfTRHVDWối, nhyS7BZ64hư mộthyS7BZ64 kẻkfTRHVDW qi7jsùng kfTRHVDWbái hộiqi7j hhyS7BZ64ọa qi7jđược diệnqi7j kiếnkfTRHVDW hyS7BZ64danh họakfTRHVDW PicashyS7BZ64so. Cqi7jó lẽ, ngườikfTRHVDW hyS7BZ64bạn kqi7jia khkfTRHVDWông cắkfTRHVDWt qi7jngang, anqi7jh hyS7BZ64ta sẽkfTRHVDW sẵnkfTRHVDW qi7jsàng kfTRHVDWnói đếnhyS7BZ64 tậnkfTRHVDW sáng.

- Nghe chyS7BZ64ậu hyS7BZ64nói, mìnhyS7BZ64h kfTRHVDWmang kfTRHVDWmáng nhớqi7j rqi7ja điềkfTRHVDWu gqi7jì, hìnhyS7BZ64h nkfTRHVDWhư chủkfTRHVDW qi7jxe là...

- Có phảiqi7j qi7jcậu khkfTRHVDWông vậy?kfTRHVDW qi7j- “ChàngkfTRHVDW qi7jtrai qi7jxe đua”qi7j nhhyS7BZ64ìn ngườhyS7BZ64i hyS7BZ64bạn vkfTRHVDWới vẻhyS7BZ64 thươngqi7j qi7jhại. – LàhyS7BZ64 HokfTRHVDWàng ThiêhyS7BZ64n Kiến!hyS7BZ64 kfTRHVDWKhi hahyS7BZ64y tqi7jin “mỹhyS7BZ64 nhân”kfTRHVDW chukfTRHVDWẩn bịkfTRHVDW cậpqi7j cảng,kfTRHVDW tôiqi7j đhyS7BZ64ã rkfTRHVDWủ cậqi7ju đi trựchyS7BZ64 kfTRHVDWhiện trhyS7BZ64ường shyS7BZ64uốt qi7jhai ngàyhyS7BZ64 đqi7jêm, nhớkfTRHVDW chưa?

- À, nhyS7BZ64hớ hyS7BZ64rồi! Cqi7juối cùnhyS7BZ64g, chẳnhyS7BZ64g hyS7BZ64ai skfTRHVDWăn đượchyS7BZ64 thyS7BZ64in gìqi7j hyS7BZ64cho đếnkfTRHVDW qi7jtận giờhyS7BZ64 vkfTRHVDWì nóqi7j hầuhyS7BZ64 nhưhyS7BZ64 kfTRHVDWrất ít xqi7juất hiệnkfTRHVDW, khhyS7BZ64i xuấtqi7j hikfTRHVDWện lạihyS7BZ64 hyS7BZ64không tiqi7jếp cậnkfTRHVDW gầnkfTRHVDW được.hyS7BZ64 kfTRHVDW- hyS7BZ64Người bạhyS7BZ64n kfTRHVDWkia vừa nóhyS7BZ64i vkfTRHVDWừa tỏhyS7BZ64 kfTRHVDWý ấmqi7j ức.

Giọng “Chàng traqi7ji hyS7BZ64xe đua”kfTRHVDW cònkfTRHVDW bấtkfTRHVDW pkfTRHVDWhục hơkfTRHVDWn bộiqi7j phkfTRHVDWần, khkfTRHVDWi mắtkfTRHVDW vẫnhyS7BZ64 đangkfTRHVDW kfTRHVDWsay đắmhyS7BZ64 nhìqi7jn chiếc Mazda:

- Tôi ướchyS7BZ64 kfTRHVDWgì cóqi7j tkfTRHVDWhể đượkfTRHVDWc chạmhyS7BZ64 vàoqi7j hyS7BZ64“mỹ qi7jnhân” mộhyS7BZ64t lầhyS7BZ64n! CkfTRHVDWàng ngắmkfTRHVDW cànkfTRHVDWg thấhyS7BZ64y đẹp, càhyS7BZ64ng kkfTRHVDWhao khát…

Vừa lúc ấy,qi7j ThụhyS7BZ64y YhyS7BZ64ên bướhyS7BZ64c đhyS7BZ64ến, hướnghyS7BZ64 chhyS7BZ64iếc đqi7jiều kfTRHVDWkhiển kfTRHVDWtrên qi7jtay vàoqi7j cửkfTRHVDWa xe.Bíp! - cửa xhyS7BZ64e nhahyS7BZ64nh chónkfTRHVDWg hyS7BZ64được lậtkfTRHVDW lhyS7BZ64ên thkfTRHVDWeo hướqi7jng thẳngqi7j đứnghyS7BZ64 vàqi7j muqi7ji qi7jxe từhyS7BZ64 từhyS7BZ64 đượchyS7BZ64 hạ hyS7BZ64 xuống. Ngưqi7jời bạnkfTRHVDW kfTRHVDWđi cùngkfTRHVDW “Chàngqi7j hyS7BZ64trai qi7jxe đua”hyS7BZ64 kfTRHVDWnhìn qi7jcô khkfTRHVDWông chớhyS7BZ64p mắthyS7BZ64, gihyS7BZ64ọng anhkfTRHVDW ta lqi7jí nhkfTRHVDWí vqi7jừa hyS7BZ64đủ ngqi7jười bênkfTRHVDW cạnhkfTRHVDW nghe:

- Hay đqi7jây lkfTRHVDWà hàqi7jng nhái?

“Chàng trai qi7jxe qi7jđua” qi7jlắc đầukfTRHVDW nguầykfTRHVDW nguậy:

- Không kfTRHVDWthể kfTRHVDWnào! kfTRHVDWKhông thhyS7BZ64ể nàoqi7j! Tôiqi7j qi7jđã kfTRHVDWsoi rấtkfTRHVDW kỹ,hyS7BZ64 thyS7BZ64rên thânkfTRHVDW xhyS7BZ64e qi7jcó mhyS7BZ64ã vkfTRHVDWạch khắc chìkfTRHVDWm bqi7jằng tikfTRHVDWa LaserkfTRHVDW, cqi7jông ngkfTRHVDWhệ tốkfTRHVDWi ưuhyS7BZ64 qi7jđến kfTRHVDWđộ hyS7BZ64khó cóqi7j thyS7BZ64hể làmqi7j gqi7jiả. Cộqi7jng tkfTRHVDWhêm biển kiểmhyS7BZ64 skfTRHVDWoát đặckfTRHVDW bhyS7BZ64iệt kia.

- Nhưng côqi7j ta.qi7j.. Theqi7jo tôiqi7j bqi7jiết, hyS7BZ64không nhiềuhyS7BZ64 ngkfTRHVDWười kfTRHVDWđược phkfTRHVDWép chạqi7jm hyS7BZ64vào hyS7BZ64xe củaqi7j Hoàng ThiêhyS7BZ64n Kqi7jiến, nhấtqi7j làqi7j nữkfTRHVDW giới.qi7j qi7j- qi7jNgười kfTRHVDWkia bắhyS7BZ64t đầuqi7j sôkfTRHVDWi sụcqi7j máuqi7j qi7jnghề nghiệp,qi7j tahyS7BZ64y từ từqi7j hyS7BZ64nâng máyqi7j ảnhkfTRHVDW lên.

Bên trong xqi7je, lưqi7jng quakfTRHVDWy hyS7BZ64về phíahyS7BZ64 qi7jhai ngườihyS7BZ64 kkfTRHVDWia, kfTRHVDWThụy YhyS7BZ64ên vhyS7BZ64ẫn qi7jvô kfTRHVDWtư thyS7BZ64rò qi7jchuyện qqi7jua điện thoạihyS7BZ64 vớqi7ji Hoàqi7ji kfTRHVDWNiệm vàkfTRHVDW chkfTRHVDWẳng hqi7jay qi7jbiết mhyS7BZ64ình đangqi7j đượchyS7BZ64 đưaqi7j vqi7jào ốngkfTRHVDW ngắm.hyS7BZ64 Bênqi7j ngoài, nqi7jhóm đồnghyS7BZ64 nghiqi7jệp khákfTRHVDWc hyS7BZ64cùng takfTRHVDWn sởhyS7BZ64 vhyS7BZ64ới hyS7BZ64cô dừngqi7j lkfTRHVDWại, tqi7jò mhyS7BZ64ò nkfTRHVDWhìn hkfTRHVDWai phóng hyS7BZ64 viên nhyS7BZ64ọ qi7jhồi lâuqi7j vqi7jà kfTRHVDWlên tiếqi7jng gqi7jóp chuyện:

- Cô qi7jấy làhyS7BZ64 bạhyS7BZ64n đồnghyS7BZ64 nghiệpkfTRHVDW củhyS7BZ64a hyS7BZ64chúng tôi,kfTRHVDW chyS7BZ64huyện gìkfTRHVDW vậy?

“Chàng trai kfTRHVDWxe đkfTRHVDWua” mừhyS7BZ64ng rỡqi7j qkfTRHVDWuay lạikfTRHVDW qi7jnhìn nhóqi7jm bốnkfTRHVDW ngườiqi7j kfTRHVDWmột hyS7BZ64nam bqi7ja nữqi7j kfTRHVDWnọ, hyS7BZ64miệng liếng thoắng:

- Bọn mìnhkfTRHVDW làkfTRHVDW phóqi7jng vqi7jiên thyS7BZ64òa sokfTRHVDWạn “NhịphyS7BZ64 qi7jSống Trẻ”hyS7BZ64 qi7j- tầkfTRHVDWng hyS7BZ64Sáu. Xqi7jin hỏikfTRHVDW cqi7jác bạnhyS7BZ64 lqi7jàm ở côqi7jng tqi7jy nàoqi7j vàhyS7BZ64 ckfTRHVDWô ấkfTRHVDWy lhyS7BZ64ái chiqi7jếc MhyS7BZ64azda kkfTRHVDWia hyS7BZ64đã qi7jlâu chưa?

Nhận danh thiếpkfTRHVDW từkfTRHVDW đốiqi7j phươkfTRHVDWng, chyS7BZ64ô hyS7BZ64gái hyS7BZ64trẻ nhkfTRHVDWất nhóqi7jm hyS7BZ64hướng mkfTRHVDWắt kfTRHVDWvề phíkfTRHVDWa ThụykfTRHVDW Yên:

- Chúng tôhyS7BZ64i lkfTRHVDWà nhâqi7jn kfTRHVDWviên cônkfTRHVDWg thyS7BZ64y “LẠ!”qi7j qi7j- tầngqi7j mườqi7ji một.kfTRHVDW BạnhyS7BZ64 qi7jđang hỏiqi7j vkfTRHVDWề chhyS7BZ64iếc xe qi7jkia àhyS7BZ64? TôkfTRHVDWi thấykfTRHVDW kfTRHVDWchị Yêqi7jn lqi7jái nókfTRHVDW lầnhyS7BZ64 qi7jđầu, mọiqi7j ngàyqi7j xkfTRHVDWe củhyS7BZ64a qi7jchị ấqi7jy làqi7j kfTRHVDWSuzuki Splaqi7jsh màu tím.kfTRHVDW kfTRHVDWSao thế?

Khi “Chàng tqi7jrai hyS7BZ64xe hyS7BZ64đua” chyS7BZ64òn đanghyS7BZ64 qi7jnhíu màyqi7j ngkfTRHVDWhĩ kfTRHVDWngợi thyS7BZ64hì hyS7BZ64anh kfTRHVDWđồng nghikfTRHVDWệp kfTRHVDWđã xekfTRHVDWn lời:

- Người tênhyS7BZ64 hyS7BZ64Yên ấhyS7BZ64y cqi7jó mốkfTRHVDWi quakfTRHVDWn hqi7jệ thqi7jế nkfTRHVDWào vqi7jới HoàngkfTRHVDW ThiêhyS7BZ64n Kiến?

Bốn người kikfTRHVDWa trhyS7BZ64ợn mắtkfTRHVDW kikfTRHVDWnh ngạcqi7j. HoànghyS7BZ64 hyS7BZ64Thiên KiếnkfTRHVDW vốnqi7j hyS7BZ64là cáiqi7j tênhyS7BZ64 qhyS7BZ64uá đỗihyS7BZ64 qukfTRHVDWen thukfTRHVDWộc, đến độqi7j daqi7jng hyS7BZ64tiếng cqi7jòn “ănhyS7BZ64 khách”qi7j hơqi7jn cảhyS7BZ64 nakfTRHVDWm tkfTRHVDWinh nhyS7BZ64ổi tiếnqi7jg kfTRHVDWđương thời.kfTRHVDW VìhyS7BZ64 vqi7jậy giữa Hoàngqi7j Thiqi7jên hyS7BZ64Kiến vqi7jà mkfTRHVDWột Thụyqi7j YkfTRHVDWên bìnhhyS7BZ64 thyS7BZ64hường, đôkfTRHVDWi phyS7BZ64hần hyS7BZ64hơi gàhyS7BZ64n dởkfTRHVDW hyS7BZ64có tồhyS7BZ64n tại mốihyS7BZ64 qi7jliên qi7jquan nàohyS7BZ64 qi7jđó kfTRHVDWlà đhyS7BZ64iều họkfTRHVDW khyS7BZ64hông bakfTRHVDWo ghyS7BZ64iờ nghqi7jĩ đkfTRHVDWến. CkfTRHVDWả bốnqi7j đưakfTRHVDW mắtqi7j nhìnhyS7BZ64 nhau, mộhyS7BZ64t ngưkfTRHVDWời nakfTRHVDWm hyS7BZ64nhún vai:

- Chịu! TkfTRHVDWôi chẳnqi7jg hìnkfTRHVDWh hyS7BZ64dung đượcqi7j mốiqi7j qukfTRHVDWan hhyS7BZ64ệ ghyS7BZ64iữa chịhyS7BZ64 ấyhyS7BZ64 vhyS7BZ64à qi7janh chànghyS7BZ64 qi7jcông tử kfTRHVDW kia, bởqi7ji chyS7BZ64hưa từkfTRHVDWng nhyS7BZ64ghe hhyS7BZ64ọ cóqi7j quhyS7BZ64en qi7jbiết nhau.

- Mấy nqi7jgười hyS7BZ64có kfTRHVDWbiết chhyS7BZ64iếc MhyS7BZ64azda mkfTRHVDWang bqi7jiển qi7jkiểm soákfTRHVDWt “1hyS7BZ640-001” kikfTRHVDWa hyS7BZ64là củaqi7j HkfTRHVDWoàng Thiên hyS7BZ64Kiến khôkfTRHVDWng? qi7j- “ChàhyS7BZ64ng tqi7jrai kfTRHVDWxe qi7jđua” kfTRHVDWquyết khônhyS7BZ64g ckfTRHVDWhịu thua.

- Hả?

Thông tin vừakfTRHVDW đượckfTRHVDW đưakfTRHVDW rqi7ja khiếqi7jn bqi7jốn ngườiqi7j hyS7BZ64đồng thkfTRHVDWành thkfTRHVDWốt lêqi7jn, mkfTRHVDWắt akfTRHVDWi cũngkfTRHVDW mởhyS7BZ64 lớnhyS7BZ64 hết cỡ,kfTRHVDW còqi7jn kfTRHVDWcơ hàkfTRHVDWm qi7jhình nhyS7BZ64hư khkfTRHVDWông tqi7jhể kfTRHVDWkhép lạkfTRHVDWi đượqi7jc hyS7BZ64nữa. qi7jHọ lqi7jà nkfTRHVDWhân hyS7BZ64viên phònqi7jg Thiết Kếqi7j hyS7BZ64của “LẠ!hyS7BZ64”, vìqi7j gầkfTRHVDWn cqi7juối kfTRHVDWnăm nkfTRHVDWên côngqi7j vqi7jiệc tồnkfTRHVDW độngkfTRHVDW hyS7BZ64khá hyS7BZ64nhiều, qi7jhầu hếtqi7j đềuhyS7BZ64 pqi7jhải tan shyS7BZ64ở muộn.qi7j NhyS7BZ64hư hôkfTRHVDWm nqi7jay, hyS7BZ64họ rờikfTRHVDW qi7jkhỏi vănqi7j phyS7BZ64hòng hyS7BZ64khi nhyS7BZ64gày hyS7BZ64cũ qi7jgần hyS7BZ64qua nhưnkfTRHVDWg cảmkfTRHVDW giác mệqi7jt mỏqi7ji dườqi7jng nhưkfTRHVDW kfTRHVDWđã hyS7BZ64tan bhyS7BZ64iến tkfTRHVDWrước thyS7BZ64hông tikfTRHVDWn nóqi7jng sốtkfTRHVDW kiqi7ja. PhòngkfTRHVDW ThihyS7BZ64ết Kế đặtqi7j cùnghyS7BZ64 khhyS7BZ64u qi7jvới phònghyS7BZ64 hyS7BZ64Ý TưởkfTRHVDWng, kfTRHVDWmọi kfTRHVDWchuyện hànhqi7j lankfTRHVDWg đềukfTRHVDW kfTRHVDWđược maqi7jng rhyS7BZ64a chikfTRHVDWa sẻ cùngqi7j nhauqi7j, qi7jvậy tạqi7ji qi7jsao kfTRHVDWhọ hyS7BZ64lại khônghyS7BZ64 hqi7jay kfTRHVDWbiết qi7jchuyện “hyS7BZ64bà cqi7jô già”hyS7BZ64 cóqi7j gìkfTRHVDW đókfTRHVDW vqi7jới “Độc tqi7jhân kikfTRHVDWm cương”?

Một cô gáqi7ji khácqi7j tqi7jrạc gầnqi7j hyS7BZ64ba mưkfTRHVDWơi cókfTRHVDW khuhyS7BZ64ôn mkfTRHVDWặt thhyS7BZ64anh thyS7BZ64ú cùnkfTRHVDWg phonhyS7BZ64g chyS7BZ64ách ănhyS7BZ64 vậnkfTRHVDW rấtkfTRHVDW sành kfTRHVDWđiệu, chyS7BZ64hăm cqi7jhú kfTRHVDWquan sqi7ját cqi7jhiếc MkfTRHVDWazda vqi7jà bựchyS7BZ64 dọchyS7BZ64 buônqi7jg lời:

- Thôi đhyS7BZ64úng hyS7BZ64rồi, tqi7jôi từnkfTRHVDWg thkfTRHVDWấy kfTRHVDWanh KiếhyS7BZ64n lqi7jái chiếcqi7j xhyS7BZ64e nàqi7jy tronkfTRHVDWg bữakfTRHVDW tiệkfTRHVDWc đạihyS7BZ64 tqi7jhọ củakfTRHVDW bà qi7jnội, kfTRHVDWhồi tkfTRHVDWháng TkfTRHVDWám. qi7jPapa vớikfTRHVDW aqi7jnh HhyS7BZ64ai cònhyS7BZ64 qi7jluôn miệqi7jng hyS7BZ64khen cqi7jhiếc kfTRHVDWxe đẹp.

Nói xong, côqi7j hyS7BZ64ta bưhyS7BZ64ớc nhaqi7jnh vềqi7j qi7jphía Thụyqi7j YêkfTRHVDWn, mặqi7jc kệkfTRHVDW kfTRHVDWánh kfTRHVDWmắt nkfTRHVDWgỡ ngàkfTRHVDWng chyS7BZ64ủa nhyS7BZ64ăm người cònhyS7BZ64 lhyS7BZ64ại cũqi7jng nhưhyS7BZ64 khônhyS7BZ64g bkfTRHVDWận tâmqi7j họhyS7BZ64 đankfTRHVDWg nhaqi7jnh qi7jchân tkfTRHVDWheo qi7jsau kfTRHVDWđể gópkfTRHVDW mặtqi7j vàoqi7j cuộc vui.kfTRHVDW Côqi7j gákfTRHVDWi nàyqi7j qi7jlà chyS7BZ64on kfTRHVDWgái cưnqi7jg qi7jcủa đạikfTRHVDW pqi7jhú hkfTRHVDWào nkfTRHVDWgành ẩmqi7j qi7jthực hyS7BZ64- kfTRHVDWông qi7jchủ cqi7jủa hàng loạhyS7BZ64t nhhyS7BZ64à hqi7jàng dahyS7BZ64nh tiqi7jếng vàqi7j hyS7BZ64cô chínkfTRHVDWh lqi7jà mộtkfTRHVDW trohyS7BZ64ng kfTRHVDWvô kfTRHVDWsố nhữnghyS7BZ64 hyS7BZ64cô qi7jgái qi7jái mqi7jộ Hoàng Thiqi7jên Kiếnqi7j, ckfTRHVDWó điềuqi7j ckfTRHVDWô hyS7BZ64ta áhyS7BZ64i mộhyS7BZ64 ahyS7BZ64nh nhikfTRHVDWều hkfTRHVDWơn họkfTRHVDW đqi7jôi phần. 

Dừng lại bkfTRHVDWên cạnhkfTRHVDW chhyS7BZ64iếc hyS7BZ64xe, qi7jcô gáhyS7BZ64i dằhyS7BZ64n dỗqi7ji gqi7jõ hyS7BZ64vào kfTRHVDWcửa kfTRHVDWkính. kfTRHVDWVà ngaqi7jy hyS7BZ64khi tấmqi7j kínhkfTRHVDW đưhyS7BZ64ợc hạ xuống,kfTRHVDW hyS7BZ64cô qi7jgái qi7jnguýt dàikfTRHVDW ThụkfTRHVDWy Yêqi7jn, bukfTRHVDWông gikfTRHVDWọng kfTRHVDWtra vấn:

- Chị Yqi7jên! ChkfTRHVDWị hyS7BZ64nói hyS7BZ64đi, chịkfTRHVDW qi7jcó quakfTRHVDWn hệhyS7BZ64 tqi7jhế nàokfTRHVDW vớkfTRHVDWi anhyS7BZ64h KhyS7BZ64iến củakfTRHVDW tôi?

Thụy Yên ngơqi7j ngáchyS7BZ64 nhìkfTRHVDWn cqi7jô béqi7j đồngqi7j hyS7BZ64nghiệp đaqi7jng côkfTRHVDWng tácqi7j ởqi7j pqi7jhòng hyS7BZ64Thiết hyS7BZ64Kế, xqi7jong rhyS7BZ64a hiệu qi7jchờ hyS7BZ64giây lkfTRHVDWát. Côqi7j qkfTRHVDWuay lạikfTRHVDW nóhyS7BZ64i thyS7BZ64hêm dăhyS7BZ64m qi7jcâu vớikfTRHVDW HoàihyS7BZ64 Niệqi7jm qi7jvà ngắthyS7BZ64 cuộchyS7BZ64 gọi,qi7j trưhyS7BZ64ớc khi nhhyS7BZ64ìn qi7jlên đốiqi7j phương:

- Anh KihyS7BZ64ến củaqi7j ckfTRHVDWô? –kfTRHVDW Môqi7jng hyS7BZ64lung hỏikfTRHVDW lhyS7BZ64ại xqi7jong, hyS7BZ64cô hyS7BZ64như kfTRHVDWchợt kfTRHVDWvỡ lẽ.hyS7BZ64 hyS7BZ64- Ýqi7j cqi7jô lhyS7BZ64à HoàkfTRHVDWng Thiên Kiến?kfTRHVDW! Tqi7jôi vàhyS7BZ64 hyS7BZ64anh kfTRHVDWta kfTRHVDWthì ckfTRHVDWó thểkfTRHVDW cóqi7j kfTRHVDWkiểu kfTRHVDWquan hệqi7j gì?

- Vậy skfTRHVDWao chịhyS7BZ64 lạhyS7BZ64i shyS7BZ64ử dụnqi7jg xkfTRHVDWe củahyS7BZ64 anhyS7BZ64h ấy?qi7j hyS7BZ64- hyS7BZ64Cô gáihyS7BZ64 hyS7BZ64chỉ vàhyS7BZ64o chiếkfTRHVDWc MhyS7BZ64azda, bờqi7j hyS7BZ64môi mỏng congkfTRHVDW lêkfTRHVDWn đầkfTRHVDWy hyS7BZ64nghi ngờ.

Trời ạ! Aqi7jnh hyS7BZ64ta khắchyS7BZ64 cảhyS7BZ64 tkfTRHVDWên lkfTRHVDWên hyS7BZ64xe hahyS7BZ64y sqi7jao vậy? - ThyS7BZ64hụy YênkfTRHVDW nhqi7jăn nhóhyS7BZ64 mắkfTRHVDWng thầqi7jm dhyS7BZ64ù néhyS7BZ64t mkfTRHVDWặt vẫqi7jn bình thảnkfTRHVDW nhyS7BZ64hư không:

- Cô qi7jcho rqi7jằng tôqi7ji vàqi7j ankfTRHVDWh kfTRHVDWta qhyS7BZ64uan hệqi7j nhhyS7BZ64ư thếhyS7BZ64 hyS7BZ64nào tkfTRHVDWhì đúngkfTRHVDW thqi7jế ấqi7jy, kfTRHVDWnếu mukfTRHVDWốn biếthyS7BZ64 nhiều hyS7BZ64hơn hyS7BZ64thì nênkfTRHVDW thyS7BZ64ự hỏihyS7BZ64 hyS7BZ64anh ta!

Sau câu qi7jtrả lờhyS7BZ64i, qi7jtiếng độngqi7j chyS7BZ64ơ xkfTRHVDWe qi7jgầm kfTRHVDWrú hyS7BZ64lên nhhyS7BZ64ư ngqi7jầm hyS7BZ64thông kfTRHVDWbáo cuqi7jộc trkfTRHVDWò chuyệnqi7j đã kfTRHVDW kết kfTRHVDWthúc, Tqi7jhụy Yqi7jên qi7jcho kfTRHVDWxe lăhyS7BZ64n bánh.

Nhìn theo chiếcqi7j MazkfTRHVDWda, côhyS7BZ64 hyS7BZ64gái hyS7BZ64và nhókfTRHVDWm ngườikfTRHVDW qi7jcòn kfTRHVDWlại, mhyS7BZ64ỗi ngườikfTRHVDW mhyS7BZ64ột kfTRHVDWsuy nkfTRHVDWghĩ nhưngqi7j tựukfTRHVDW chukfTRHVDWng kfTRHVDWđều mặhyS7BZ64c địnhqi7j TkfTRHVDWhụy YhyS7BZ64ên cókfTRHVDW qi7jquan kfTRHVDWhệ hyS7BZ64khuất tấthyS7BZ64 vhyS7BZ64ới HoànkfTRHVDWg ThiêkfTRHVDWn KiếkfTRHVDWn. ChyS7BZ64hính tkfTRHVDWrị văn phònkfTRHVDWg vốkfTRHVDWn kqi7jinh khủngqi7j kfTRHVDWhơn chyS7BZ64ả chikfTRHVDWến trườkfTRHVDWng, nhấtkfTRHVDW làhyS7BZ64 vấqi7jn đềhyS7BZ64 nhhyS7BZ64ạy cảmqi7j khyS7BZ64iểu hyS7BZ64này. Ngày makfTRHVDWi ắhyS7BZ64t skfTRHVDWẽ làkfTRHVDW mộtkfTRHVDW ngkfTRHVDWày qi7jsôi qi7jđộng qi7jvô cùng.

Và một ngàyqi7j xákfTRHVDWm hyS7BZ64xịt củaqi7j Thụyqi7j qi7jYên chưaqi7j dkfTRHVDWừng lạikfTRHVDW khqi7ji rắcqi7j kfTRHVDWrối hyS7BZ64theo chyS7BZ64hân kfTRHVDWvề hyS7BZ64đến qi7jtận cửa nhhyS7BZ64à. CôhyS7BZ64 kfTRHVDWmang hyS7BZ64theo thyS7BZ64âm trạngkfTRHVDW mệkfTRHVDWt hyS7BZ64mỏi cộhyS7BZ64ng vớikfTRHVDW thyS7BZ64ài nănkfTRHVDWg lqi7jái kfTRHVDWxe vôhyS7BZ64 kfTRHVDWcùng tqi7jệ hạikfTRHVDW đã khhyS7BZ64iến chiếqi7jc kfTRHVDWMazda kfTRHVDWcó hyS7BZ64vài vkfTRHVDWa chqi7jạm khqi7ji lùikfTRHVDW vhyS7BZ64ào bãkfTRHVDWi đổ.kfTRHVDW Dùqi7j khônghyS7BZ64 gâqi7jy nêhyS7BZ64n hậuhyS7BZ64 quảqi7j lớn, chyS7BZ64hỉ lkfTRHVDWà phkfTRHVDWần đuôiqi7j chqi7jiếc MahyS7BZ64zda xuhyS7BZ64ất hiệqi7jn mộhyS7BZ64t vếhyS7BZ64t lõmkfTRHVDW nkfTRHVDWho nhyS7BZ64hỏ. CôhyS7BZ64 mkfTRHVDWếu qi7jmáo nhìqi7jn vết hyS7BZ64lõm kfTRHVDWvì biếtkfTRHVDW pkfTRHVDWhải ănqi7j nókfTRHVDWi thếhyS7BZ64 nàhyS7BZ64o vớkfTRHVDWi chủqi7j nhânqi7j thậtkfTRHVDW sựhyS7BZ64 qi7jcủa chiếcqi7j xkfTRHVDWe. Chưaqi7j hết, khiqi7j chyS7BZ64ô khyS7BZ64iểm trqi7ja lạiqi7j “békfTRHVDW kfTRHVDWSu” giàkfTRHVDW qi7jnua củhyS7BZ64a mkfTRHVDWình tkfTRHVDWhì hyS7BZ64nó lqi7jại khóhyS7BZ64c thakfTRHVDWn hyS7BZ64đòi vềkfTRHVDW hưu qi7jnên nhyS7BZ64hất quyhyS7BZ64ết đìnkfTRHVDWh cônkfTRHVDWg, kqi7jhông kfTRHVDWkhởi động.

Thụy YênkfTRHVDW đưahyS7BZ64 hyS7BZ64ánh mkfTRHVDWắt bhyS7BZ64ất lựchyS7BZ64 hướnqi7jg vkfTRHVDWề cqi7jả kfTRHVDWhai kfTRHVDWchiếc xqi7je hyS7BZ64rồi kfTRHVDWlầm lũihyS7BZ64 qi7jbước vào thhyS7BZ64ang máy. Tắm nướckfTRHVDW nhyS7BZ64óng, kfTRHVDWmăm mqi7jì góiqi7j, uốnqi7jg qi7jtí vakfTRHVDWng vqi7jà hyS7BZ64đi nhyS7BZ64gủ thkfTRHVDWôi. Ngày kfTRHVDWmai vẫqi7jn hyS7BZ64sẽ làhyS7BZ64 mộthyS7BZ64 nqi7jgày dài! - cqi7jô tựhyS7BZ64 lẩmhyS7BZ64 qi7jbẩm kqi7jhích lqi7jệ bkfTRHVDWản thânqi7j vớihyS7BZ64 kếkfTRHVDW hoạch tậnqi7j hqi7jưởng tạmqi7j bợ.qi7j NhưnghyS7BZ64 sựkfTRHVDW thật,kfTRHVDW ckfTRHVDWô chỉqi7j kịqi7jp tắqi7jm táqi7jp vkfTRHVDWà cơhyS7BZ64n buồnqi7j ngủkfTRHVDW ậqi7jp đkfTRHVDWến như bãohyS7BZ64 qi7jlũ qi7jđã hyS7BZ64từ chqi7jối cảhyS7BZ64 báhyS7BZ64t súpqi7j kfTRHVDWthơm ngoqi7jn củahyS7BZ64 HoàikfTRHVDW qi7jNiệm. NgoàikfTRHVDW trời,hyS7BZ64 mànkfTRHVDW hyS7BZ64đêm đen khyS7BZ64ịt, kfTRHVDWcanh hkfTRHVDWai đhyS7BZ64ã điểm.