You are here

Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường - Chương 13

15873250zkYtJx_1196852273724278_8320688070871028648_n.jpg
Chươngke 13YBBCnQ: TênYBBCnQ chưkeơng YBBCnQchính làke khônkeg cózkYtJx têzkYtJxn chương.


Sau kheqc5pri nzkYtJxhận eqc5prđược eqc5prtin GiáYBBCnQm đốczkYtJx Dươnkeg bêYBBCnQn VzkYtJxĩnh Lokeng đzkYtJxã đYBBCnQột ngộeqc5prt đzkYtJxồng ýke hzkYtJxợp tácYBBCnQ eqc5prvới TổnYBBCnQg cYBBCnQông teqc5pry AYBBCnQn LạcYBBCnQ troYBBCnQng YBBCnQdự YBBCnQán eqc5prlần nàyke, ketôi khkeông nghĩzkYtJx mọzkYtJxi zkYtJxchuyện diễnzkYtJx kera vớike kemình seqc5pruôn seqc5prẻ nYBBCnQhư vậyYBBCnQ. Thậtke đúnYBBCnQg lkeà khkeông ceqc5pró niềeqc5prm vuzkYtJxi nàzkYtJxo kevui hơYBBCnQn thànzkYtJxh eqc5prquả đạtYBBCnQ đeqc5prược lầnke nàYBBCnQy. Tiềeqc5prn ơi,eqc5pr chàoYBBCnQ zkYtJxmừng zkYtJxem sắYBBCnQp YBBCnQvề zkYtJxđội zkYtJxcủa chị.ke Đặkec biệteqc5pr seqc5prếp Leqc5prạc Minkeh còzkYtJxn rấtYBBCnQ hàizkYtJx lòngke, geqc5prần cuốkei buổkei zkYtJxanh geqc5prọi teqc5prôi vàoke kephòng thôngYBBCnQ eqc5prbáo veqc5prà eqc5prtruyền đạtke lờYBBCnQi khYBBCnQen ckeủa đốike tác:

“An Khueqc5prê, czkYtJxô làmke tốtYBBCnQ lắm.ke keGiám đốceqc5pr Dưkeơng nkeói rấtYBBCnQ zkYtJxhài zkYtJxlòng vớike biểueqc5pr hiệYBBCnQn củaeqc5pr cô.”

Tôi ieqc5prm lặngeqc5pr zkYtJxlắng YBBCnQnghe, trYBBCnQong lYBBCnQòng cựcYBBCnQ kìke kevui mừngeqc5pr. LạiYBBCnQ thấzkYtJxy theqc5prần YBBCnQsắc củaYBBCnQ LzkYtJxạc Meqc5prinh hìnYBBCnQh nhkeư khôneqc5prg eqc5prđược tốtke czkYtJxho lắmzkYtJx, áYBBCnQnh mắteqc5pr lạneqc5prh nhạteqc5pr ckeủa aeqc5prnh zkYtJxlà sazkYtJxo đây?zkYtJx KízkYtJx đưzkYtJxợc hợpYBBCnQ đồngYBBCnQ cYBBCnQhẳng phảike làeqc5pr zkYtJxniềm zkYtJxvui lớneqc5pr củaeqc5pr eqc5pranh YBBCnQvà Aeqc5prn LạczkYtJx ư?zkYtJx Leqc5prại neqc5prói, ceqc5pró keai khYBBCnQen ngườizkYtJx khkeác zkYtJxmà vkeẻ mặteqc5pr kekhó cYBBCnQhịu neqc5prhư đưeqc5pra đámeqc5pr vậyeqc5pr kheqc5prông? keTôi cYBBCnQòn chkeưa biếteqc5pr phảeqc5pri tiếpke nhậnYBBCnQ niềmke vkeui nàzkYtJxy tkehế nàoke zkYtJxđã kebị LạYBBCnQc MinzkYtJxh YBBCnQlàm kecho czkYtJxhấn độngke thêmke mộtzkYtJx lYBBCnQần nữa:

“Dưkeơng Hoeqc5pràng còzkYtJxn đYBBCnQặc biYBBCnQệt nhờzkYtJx zkYtJxtôi chuyểnke leqc5prời tYBBCnQới cô,zkYtJx kecó thkeời giaeqc5prn rảnYBBCnQh nhấeqc5prt đkeịnh tkeìm czkYtJxô ketán gẫu.”

Tôieqc5pr: “…”

Nkeghe xonYBBCnQg tôieqc5pr thấeqc5pry mzkYtJxây đeYBBCnQn treqc5prên đYBBCnQầu mkeình kékeo đếnzkYtJx ầmYBBCnQ ầmeqc5pr. Giákem zkYtJxđốc DươngzkYtJx nkeày eqc5prđúng là…NiềmzkYtJx eqc5prvui nkehân đôzkYtJxi keniềm vuiYBBCnQ, tôzkYtJxi zkYtJxbuộc zkYtJxtóc lênke caozkYtJx, xúeqc5prng xzkYtJxính trozkYtJxng bkeộ quầneqc5pr áeqc5pro tkerẻ ketrung năeqc5prng độngYBBCnQ đợiYBBCnQ TháizkYtJx eqc5prDương đkeến đóneqc5pr đizkYtJx eqc5prxem eqc5prphim. BốYBBCnQ mẹzkYtJx tôzkYtJxi đaneqc5prg ngkeồi thekeo zkYtJxdõi chzkYtJxương eqc5prtrình eqc5prdự bYBBCnQáo YBBCnQthời tiếtke tronkeg ngàyke, YBBCnQnhìn thkeấy ketôi vkeui kevẻ từke trêzkYtJxn nhkeà zkYtJxđi xYBBCnQuống, hazkYtJxi mắtke mẹYBBCnQ sákeng ngời.

YBBCnQ“An KhuYBBCnQê củaeqc5pr mkeẹ kethật leqc5prà xieqc5prnh đẹp!”

Tôi đắczkYtJx keý trưYBBCnQớc leqc5prời kekhen khoeqc5pra trzkYtJxương củazkYtJx mẹ,zkYtJx zkYtJxlại nhìnYBBCnQ đếneqc5pr eqc5prbố keđang ngYBBCnQồi eqc5prbên YBBCnQcạnh lYBBCnQiền điYBBCnQ nheqc5pranh đếYBBCnQn zkYtJxxoay mộtke vòkeng trướzkYtJxc mặYBBCnQt họ.eqc5pr Meqc5prong nzkYtJxhận zkYtJxđược thêmYBBCnQ cảke lờieqc5pr kkehen củkea bốke đểke niềYBBCnQm vueqc5pri tYBBCnQrọn vẹnke hơn.zkYtJx KhácYBBCnQ vớieqc5pr monkeg đợike kecủa tôi,ke bốYBBCnQ chỉYBBCnQ lYBBCnQiếc nkehìn meqc5prột ceqc5prái, nzkYtJxghiêm khắkec hỏi:

“YBBCnQCon sYBBCnQắp reqc5pra ngokeài zkYtJxchơi hả?YBBCnQ NzkYtJxhớ đeqc5prừng vềke muộnYBBCnQ quá.”

“eqc5prÔng kenày, YBBCnQAn KhuêYBBCnQ 2zkYtJx5 YBBCnQtuổi đầuYBBCnQ rồi,ke còYBBCnQn nhzkYtJxỏ nữaeqc5pr eqc5prđâu màeqc5pr dkeặn kedò zkYtJxnhư eqc5prcon neqc5prít vậYBBCnQy. CYBBCnQon khônzkYtJxg cầnke nghYBBCnQe bốzkYtJx ceqc5pron nYBBCnQói lYBBCnQinh tieqc5prnh, cứke keđi chơeqc5pri thkeoải mzkYtJxái đi,ke YBBCnQnhớ kelời dặnzkYtJx củake eqc5prmẹ lzkYtJxà đưkeợc rồi.”

MẹzkYtJx đYBBCnQại nhânke xeqc5pruất chiêkeu, eqc5prbố đànhYBBCnQ izkYtJxm lzkYtJxặng, YBBCnQchỉ ceqc5pró eqc5pránh mắteqc5pr vẫYBBCnQn nghikeêm khzkYtJxắc hướnzkYtJxg đếnzkYtJx tôeqc5pri đồneqc5prg zkYtJxthời kegiơ kengón trYBBCnQỏ lêzkYtJxn chỉeqc5pr vàozkYtJx đầkeu hàkem YBBCnQý rõzkYtJx ràngYBBCnQ: “Pkehải âmzkYtJx thầmYBBCnQ ngheqc5pre eqc5prlời bốeqc5pr đấyzkYtJx nhé!”zkYtJx. TYBBCnQôi mỉmeqc5pr cườiYBBCnQ gậtzkYtJx đeqc5prầu mộtke cázkYtJxi kerụp ceqc5prho phụYBBCnQ mzkYtJxẫu yêYBBCnQn tâmYBBCnQ. MẹzkYtJx hàiYBBCnQ leqc5pròng lắmeqc5pr, nYBBCnQgắm ngeqc5prhía zkYtJxtôi meqc5prột hồkei rồizkYtJx lạiYBBCnQ nóizkYtJx tiếp:

“Nhớeqc5pr ceqc5prhưa coken, lầneqc5pr nàzkYtJxy phảkei hoàeqc5prn eqc5prthành xuấYBBCnQt zkYtJxsắc YBBCnQnhiệm vụzkYtJx nhé!”

“YBBCnQNhiệm vụeqc5pr… Àeqc5pr, coYBBCnQn beqc5priết màke. YBBCnQMẹ zkYtJxyên tâmzkYtJx đzkYtJxi ạ!”

TôzkYtJxi hiểeqc5pru zkYtJxrõ vấneqc5pr YBBCnQđề mẹYBBCnQ muốneqc5pr đềYBBCnQ cậzkYtJxp ởzkYtJx đâyYBBCnQ. TừzkYtJx ngàzkYtJxy tzkYtJxôi kera neqc5prgoài vkeào bYBBCnQuổi tốeqc5pri vzkYtJxà dẫYBBCnQn đượcYBBCnQ azkYtJxnh chàneqc5prg zkYtJxhàng xózkYtJxm YBBCnQđẹp tkerai vềzkYtJx nYBBCnQhà khizkYtJxến mkeẹ cYBBCnQàng ketin chắzkYtJxc rằkeng: YBBCnQ“Buổi tzkYtJxối đieqc5pr rkea ngoàYBBCnQi dễke tìeqc5prm chồngzkYtJx hơn.”

“AYBBCnQN KHUÊ…eqc5pr CHỊeqc5pr LÀMYBBCnQ Geqc5prÌ eqc5prVỚI CÁIzkYtJx keÁO CỦAYBBCnQ EkeM THeqc5prẾ NÀY?”

NgYBBCnQhe tiếnYBBCnQg reqc5prống củkea Aeqc5prn zkYtJxHuy veqc5prọng lạieqc5pr tYBBCnQừ tzkYtJxrên neqc5prhà kYBBCnQhiến tôieqc5pr giậtzkYtJx mình.YBBCnQ TiếpzkYtJx đóYBBCnQ tzkYtJxhằng bzkYtJxé cầmYBBCnQ thkeeo kechiếc keáo zkYtJxsơ YBBCnQmi YBBCnQtrắng hồYBBCnQng tựYBBCnQ nhzkYtJxiên hầmYBBCnQ hầmzkYtJx YBBCnQđi xuốngYBBCnQ zkYtJxtiến thẳngzkYtJx đếnzkYtJx mụkec tizkYtJxêu. TôizkYtJx kechột dạYBBCnQ eqc5prgiả bộke tỉeqc5prnh bYBBCnQơ nhYBBCnQư khôngke xảyke zkYtJxra cheqc5pruyện gYBBCnQì, địnhke ngeqc5prhênh ngeqc5prang rờike đi.

AYBBCnQn eqc5prHuy tiếzkYtJxn tớieqc5pr ngănYBBCnQ tYBBCnQôi lại,eqc5pr nYBBCnQổi giậnYBBCnQ YBBCnQđùng đùYBBCnQng chỉeqc5pr trích:

“Ckehiếc eqc5práo sơke mkei trkeắng củake ekem thànhYBBCnQ eqc5prra thếeqc5pr nkeày lYBBCnQà zkYtJxdo chzkYtJxị eqc5prlàm đúngzkYtJx không?”

Tôi kịceqc5prh liệtYBBCnQ phảneqc5pr bác:

“Em đừngzkYtJx nókei lunkeg zkYtJxtung, khôngYBBCnQ phảYBBCnQi chị.”

Nkeó YBBCnQvẫn mộteqc5pr mựYBBCnQc chzkYtJxo leqc5prà tôeqc5pri làm:

“zkYtJxEm nzkYtJxhìn thYBBCnQấy hkeết reqc5prồi, hôYBBCnQm quzkYtJxa rõzkYtJx YBBCnQràng cheqc5prị leqc5prà ngeqc5prười ceqc5prho quầneqc5pr YBBCnQáo kevào zkYtJxmáy giặYBBCnQt, chínzkYtJxh leqc5prà chị!”

Tôieqc5pr đkeâu cóeqc5pr chkeịu tkehua nó,ke YBBCnQtiếp zkYtJxtục ckeãi lại:

“ThậtzkYtJx kkehông phYBBCnQải chị.”

An Huyeqc5pr: “Làeqc5pr chị!”

Tôi: “KhzkYtJxông pheqc5prải chị.”

keAn Huyke: “Làke chị!”

Tôi:zkYtJx “keLà chị!”

An Huyeqc5pr: “eqc5prKhông phảizkYtJx chị.”

YBBCnQNói hớYBBCnQ, Aeqc5prn Hkeuy liềnke neqc5prgơ kengác đứngke nhưzkYtJx trờizkYtJx treqc5prồng nhìzkYtJxn chịzkYtJx gáike nzkYtJxó treqc5prâng tráo.

Tôi czkYtJxười đkeắc ý:

“Neqc5prày nàyke, zkYtJxlà deqc5pro ezkYtJxm tựzkYtJx neqc5prói đóeqc5pr nha!”

AYBBCnQn HzkYtJxuy eqc5prtrừng mzkYtJxắt nYBBCnQhìn tôYBBCnQi kevẻ bzkYtJxất lực:ke “Chị!...”

eqc5prTôi thấeqc5pry theqc5prằng béeqc5pr tứceqc5pr gYBBCnQiận đkeến nókei khôkeng rkea lờeqc5pri, neqc5prên cYBBCnQó lòngke tốtke khuyêYBBCnQn giải:

“AnYBBCnQ Heqc5pruy, theqc5prật eqc5prra cYBBCnQhị eYBBCnQm eqc5prta eqc5prđâu cầneqc5pr phảiYBBCnQ veqc5prì chueqc5pryện nàYBBCnQy màzkYtJx zkYtJxcãi vãke đếnYBBCnQ YBBCnQđỏ mYBBCnQặt tízkYtJxa taieqc5pr. Chịeqc5pr theqc5prừa nYBBCnQhận eqc5prhay khônzkYtJxg teqc5prhì kếtke quzkYtJxả cũzkYtJxng gYBBCnQiống nYBBCnQhau thôYBBCnQi mà.”

“…”

Aeqc5prn HuYBBCnQy vẫnzkYtJx ỉuzkYtJx xìueqc5pr, cokei vẻeqc5pr YBBCnQcòn giậnYBBCnQ dỗiYBBCnQ lắeqc5prm. Tôike lạieqc5pr leqc5prên tieqc5prếng aeqc5prn YBBCnQủi nó:

“XezkYtJxm này,YBBCnQ czkYtJxhiếc ákeo nàeqc5pry cózkYtJx thzkYtJxêm màueqc5pr hồngYBBCnQ kecó vkeẻ zkYtJxđẹp hơnYBBCnQ đấy.zkYtJx NhìzkYtJxn rấtYBBCnQ tzkYtJxự nhizkYtJxên neqc5prha, còken zkYtJxrất hợzkYtJxp vYBBCnQới eeqc5prm traeqc5pri eqc5prcủa chịeqc5pr nữa.”

“…”

“Thôkei đượcYBBCnQ rồYBBCnQi, YBBCnQchị gáYBBCnQi eqc5prcủa eYBBCnQm hzkYtJxào pYBBCnQhóng zkYtJxmua YBBCnQđền kecho ekem mộtzkYtJx chiếcke kházkYtJxc xịnYBBCnQ hơn,YBBCnQ ôke keqc5prê chưa?”

“zkYtJxKhông cầYBBCnQn. zkYtJxChị cứeqc5pr eqc5prđưa tiềnYBBCnQ meqc5prặt kecho eeqc5prm đi.”

“…”

keLúc eqc5prnày, tkeôi miễYBBCnQn cưeqc5prỡng gậket đầkeu, thởke zkYtJxphào nheqc5prẹ nhõm.zkYtJx keDỗ đứaYBBCnQ trẻeqc5pr nzkYtJxày đzkYtJxúng lYBBCnQà khôngke YBBCnQhề đzkYtJxơn giảnke, độnkeg đếneqc5pr tiềnzkYtJx làeqc5pr khônkeg hềke đơzkYtJxn gYBBCnQiản rồi!

TôYBBCnQi kenhìn đzkYtJxồng heqc5prồ, ngYBBCnQó thấkey eqc5prsắp đếnzkYtJx YBBCnQgiờ hẹnke zkYtJxvới keThái Dưkeơng nêken chàkeo bYBBCnQố mYBBCnQẹ YBBCnQra ngoàizkYtJx cổnzkYtJxg đeqc5prợi. Treqc5pranh teqc5prhủ híYBBCnQt khYBBCnQí tzkYtJxrời chYBBCnQo nYBBCnQó tkehông kenão, nhẹYBBCnQ đầu.

Đkeêm cuốike thkeáng táeqc5prm ykeên bkeình, zkYtJxmát kemẻ hơnzkYtJx hYBBCnQẳn. eqc5prTôi ngồzkYtJxi mộket gzkYtJxóc bêneqc5pr cYBBCnQạnh eqc5prcánh cYBBCnQổng sắtke ngheqc5prịch điệnzkYtJx thoại.ke keLôi treqc5prò ckeon rzkYtJxắn eqc5prra zkYtJxchơi vàizkYtJx vkeán trozkYtJxng zkYtJxkhi đợizkYtJx YBBCnQDương đếzkYtJxn đón.

“CYBBCnQô YBBCnQngồi YBBCnQở đkeây lkeàm gìke vậy?”

Gkeiọng nóizkYtJx trầkem eqc5prấm củazkYtJx sếpke Leqc5prạc MYBBCnQinh vakeng lên,YBBCnQ eqc5pranh đãYBBCnQ đứeqc5prng kebên cạnhke tôYBBCnQi từYBBCnQ lúcYBBCnQ kenào khkeông haeqc5pry. Aeqc5prnh meqc5prặc chieqc5prếc áoYBBCnQ kesơ meqc5pri treqc5prắng YBBCnQkết hợpeqc5pr vYBBCnQới qYBBCnQuần kakeqc5pri ốngke côneqc5pr cùnzkYtJxg đYBBCnQôi giàzkYtJxy eqc5prda bónYBBCnQg loákeng keqc5prhiến zkYtJxtôi neqc5prgỡ eqc5prngàng. GYBBCnQương mặYBBCnQt điểnYBBCnQ trYBBCnQai czkYtJxủa aeqc5prnh kecàng thkeêm sákeng ngờieqc5pr dzkYtJxưới YBBCnQánh đèneqc5pr eqc5prđường, treqc5prông zkYtJxquyến rzkYtJxũ eqc5prchết người.zkYtJx TYBBCnQôi eqc5prnhư đYBBCnQơ ởke pYBBCnQhương xeqc5pra nàkeo, nhazkYtJxnh chzkYtJxóng lấyYBBCnQ lạYBBCnQi tzkYtJxinh thần,ke đkeứng bậteqc5pr dậYBBCnQy cùkeng akenh YBBCnQnói vàYBBCnQi lờiYBBCnQ xeqc5prã YBBCnQgiao quzkYtJxa loa:

“Vâng,ke tôiYBBCnQ YBBCnQđang keđợi eqc5prbạn đếneqc5pr đYBBCnQón đkei kexem phim.”

TrYBBCnQái neqc5prgược vớike vẻzkYtJx kemặt tươieqc5pr rkeói củaYBBCnQ ketôi, sếpeqc5pr Lạcke Mkeinh cóke vYBBCnQẻ khôzkYtJxng eqc5prhài YBBCnQlòng ceqc5prho kelắm. SắcYBBCnQ mặtzkYtJx ceqc5pràng teqc5prhêm kzkYtJxhó eqc5prcoi khiếneqc5pr tôieqc5pr cózkYtJx chútYBBCnQ bấtzkYtJx eqc5pran. Ngẫmeqc5pr ngYBBCnQhĩ mzkYtJxột ckehút lạieqc5pr leqc5prên tiếng:

“À, tzkYtJxhật rYBBCnQa… Phảeqc5pri cảYBBCnQm zkYtJxơn eqc5pranh nhiềueqc5pr lắm.ke CzkYtJxảm zkYtJxơn đãYBBCnQ tYBBCnQặng teqc5prôi zkYtJxhai zkYtJxvé xzkYtJxem kephim đó.”

“Ừ.”

Lần nàyzkYtJx Leqc5prạc YBBCnQMinh ceqc5prhỉ hờeqc5pr kehững trảeqc5pr lờkei. TôzkYtJxi kethấy anYBBCnQh ceqc5pró vẻeqc5pr khôneqc5prg cóke hứngzkYtJx tkehú vớizkYtJx ceqc5prâu cảmke zkYtJxơn củake mìnheqc5pr bèYBBCnQn đánhke zkYtJxmắt zkYtJxsang chỗeqc5pr kháczkYtJx, zkYtJxhai tấkem veqc5pré xeeqc5prm pheqc5prim YBBCnQlấp YBBCnQlánh ketrên eqc5prtay ankeh tkehu húzkYtJxt skeự cYBBCnQhú eqc5prý eqc5prcủa tôzkYtJxi eqc5prngay lậpke tYBBCnQức. YBBCnQKhông kiềmYBBCnQ chếeqc5pr keđược, kelời nóiYBBCnQ liềnzkYtJx tuôneqc5pr rYBBCnQa khỏzkYtJxi miệng:

ke“Ôi, sếp…ke ÀzkYtJx, eqc5pranh cũYBBCnQng đazkYtJxng địnhYBBCnQ điYBBCnQ xeqc5prem pYBBCnQhim YBBCnQđó sao?”

“Ừ.”

Lạcke Minkeh YBBCnQvẫn zkYtJxgiữ tháiYBBCnQ độzkYtJx hkeờ hzkYtJxững trảke lời,YBBCnQ nhưzkYtJxng bànzkYtJx eqc5prtay cầmYBBCnQ hazkYtJxi tấmzkYtJx vzkYtJxé nzkYtJxhư zkYtJxđang meqc5pruốn zkYtJxđể rYBBCnQa seqc5prau YBBCnQgiấu keđi. TôizkYtJx nhzkYtJxanh cYBBCnQhóng, tựke nhiênzkYtJx cầkem eqc5prtay azkYtJxnh lêken, zkYtJxtò mòYBBCnQ mzkYtJxuốn xezkYtJxm kĩke ketên phikem. Dòeqc5prng chữzkYtJx “JESSABzkYtJxELLE 2”zkYtJx đeqc5prập vYBBCnQào kemắt zkYtJxkhiến tôYBBCnQi nzkYtJxgỡ ngàzkYtJxng tYBBCnQập heqc5prai. YBBCnQLàm kethế nzkYtJxào haeqc5pri tzkYtJxấm véke kenằm yênzkYtJx tkerong túYBBCnQi teqc5prôi bỗngke dưngYBBCnQ beqc5pray vàoke tkeay szkYtJxếp LạczkYtJx keMinh vậy?YBBCnQ AzkYtJxnh zkYtJxta biếket keảo thuậtzkYtJx ưYBBCnQ? Haeqc5pry là…?

Tôi dùzkYtJxng eqc5prmột YBBCnQtay zkYtJxlục eqc5prlại teqc5prúi mình,eqc5pr thYBBCnQấy hazkYtJxi “tấmYBBCnQ vkeé vàeqc5prng” vẫnzkYtJx nằzkYtJxm izkYtJxm leqc5prìm YBBCnQtrong đYBBCnQó mớizkYtJx yênke tâYBBCnQm thởYBBCnQ phYBBCnQào. Ngướceqc5pr lênzkYtJx đãYBBCnQ thkeấy sắeqc5prc mặteqc5pr lạnzkYtJxh nhkeư quỷke seqc5pra-tăng ckeủa Lạceqc5pr Mineqc5prh, nhzkYtJxất lkeà taeqc5pry kekia củazkYtJx eqc5prtôi vẫnzkYtJx nYBBCnQắm chặket bàneqc5pr tazkYtJxy cầmke véeqc5pr củaYBBCnQ azkYtJxnh. Tkeôi lkeập tứceqc5pr nzkYtJxhận rkea heqc5prành keđộng thấYBBCnQt teqc5prhố eqc5prcủa mkeình, vộieqc5pr vàngYBBCnQ buzkYtJxông tazkYtJxy ấYBBCnQp úng:

“TôzkYtJxi… teqc5prôi xiYBBCnQn lỗi.ke Teqc5prại khôngYBBCnQ ngờYBBCnQ aYBBCnQnh cũzkYtJxng đakeng địnheqc5pr YBBCnQđi xYBBCnQem YBBCnQphim này.”

“Chứ sao?YBBCnQ” keLạc Mieqc5prnh mieqc5prễn cưỡngzkYtJx nkehìn eqc5prxuống czkYtJxánh tkeay đkeang bkeơ zkYtJxvơ tzkYtJxrong YBBCnQkhông eqc5prtrung củake mìneqc5prh. Giọngeqc5pr eqc5prnói neqc5prghe ẩnzkYtJx nhẫnke sựeqc5pr tứYBBCnQc giậnzkYtJx zkYtJxkhông hềeqc5pr nhẹ.

Đầu ócYBBCnQ chkeậm chYBBCnQạp củaeqc5pr tôYBBCnQi zkYtJxlúc nàzkYtJxy mớiYBBCnQ hzkYtJxồi teqc5prưởng lạizkYtJx czkYtJxâu chYBBCnQuyện keban sánYBBCnQg, vẻYBBCnQ mặtYBBCnQ ceqc5prủa Lạceqc5pr Meqc5prinh kzkYtJxhi đưaeqc5pr zkYtJxhai tấYBBCnQm zkYtJxvé ceqc5prho tzkYtJxôi mộtzkYtJx kelần nữazkYtJx zkYtJxtái kehiện sắcYBBCnQ YBBCnQnét trYBBCnQong tâkem trí.YBBCnQ Tôieqc5pr YBBCnQmơ hồYBBCnQ kenhận YBBCnQra lỗieqc5pr lầmke củazkYtJx mìneqc5prh, zkYtJxdè kedặt YBBCnQdò hỏi:

“zkYtJxAnh cũneqc5prg thkeích xYBBCnQem phizkYtJxm nàyYBBCnQ ư?”

“Tất nhiên.”

zkYtJxNhận đkeược câeqc5pru khẳngYBBCnQ địnhYBBCnQ ngkeay lậpke tứcke YBBCnQcủa Lạkec Mkeinh, tôkei cYBBCnQhỉ tiếeqc5prc nuốizkYtJx eqc5prlắc YBBCnQlắc đầu:

“Vậy mkeà heqc5prồi kesáng eqc5pranh khôeqc5prng nói.zkYtJx NYBBCnQếu biếzkYtJxt seqc5prếp cũnzkYtJxg thíeqc5prch xeYBBCnQm phikem nàyke, ckehúng tzkYtJxa cóke thểke đeqc5pri chunYBBCnQg keđỡ phảizkYtJx mYBBCnQất czkYtJxông tốken tieqc5prền muYBBCnQa thkeêm eqc5prvé kháYBBCnQc. Hài…”

“ThìYBBCnQ zkYtJxra eqc5prlà vậy!”

LzkYtJxạc YBBCnQMinh YBBCnQđơ mkeột lúczkYtJx reqc5prồi kkehẳng địnhzkYtJx ketrong miệng,zkYtJx áneqc5prh mắtYBBCnQ sánkeg ngờkei. PhzkYtJxản ứngeqc5pr ckeủa aYBBCnQnh kelúc neqc5prày gizkYtJxống zkYtJxnhư cákec nzkYtJxhà kheqc5proa hYBBCnQọc veqc5prừa kháeqc5prm pháeqc5pr rYBBCnQa mộtzkYtJx ceqc5prhân lkeý nkeào đó.

“…”

KhzkYtJxông đểeqc5pr ketôi đợike lâueqc5pr, TzkYtJxhái DzkYtJxương xuấtzkYtJx hiệYBBCnQn ngzkYtJxay sYBBCnQau đó.YBBCnQ eqc5prCậu zkYtJxta zkYtJxvẫn quầzkYtJxn YBBCnQbò, áYBBCnQo pYBBCnQhông keqc5prết hzkYtJxợp vớzkYtJxi cYBBCnQhiếc kesơ mkei kYBBCnQẻ YBBCnQca rôYBBCnQ khkeoác zkYtJxbên ngoàzkYtJxi. keTrông kelúc nYBBCnQào zkYtJxcũng phYBBCnQong eqc5prtrần, bụiYBBCnQ bặeqc5prm, hYBBCnQệt zkYtJxnhư tínYBBCnQh YBBCnQcách phónzkYtJxg khokeáng eqc5prcủa cậueqc5pr. TuzkYtJxy cóeqc5pr vẻke ngoYBBCnQài nkehư vậYBBCnQy, nkehưng thựYBBCnQc zkYtJxra Tkehái eqc5prDương lkeà mộtke ngườike eqc5prbạn rấtke rấtke ketốt, biếtke ceqc5prách quzkYtJxan tâkem đếneqc5pr mkeọi ngườiYBBCnQ xunkeg quanYBBCnQh. TôiYBBCnQ lzkYtJxuôn YBBCnQcho rằngeqc5pr szkYtJxau nàyzkYtJx keai lzkYtJxàm bạnke gzkYtJxái cậueqc5pr ấyke nhấtzkYtJx địkenh sẽeqc5pr YBBCnQrất mzkYtJxay mắn.

TháizkYtJx DươngzkYtJx dừngYBBCnQ zkYtJxxe máyzkYtJx trướeqc5prc mặYBBCnQt tôi,ke zkYtJxnụ cườike trkeên môzkYtJxi sáneqc5prg lạn.

“Mẹke kế,eqc5pr czkYtJxậu đếnYBBCnQ rồzkYtJxi. BắtzkYtJx tYBBCnQôi đợkei hơkei lzkYtJxâu đấyYBBCnQ nhé!”

“Ờ… TzkYtJxại tkeôi eqc5prcó kechút zkYtJxviệc YBBCnQcần leqc5pràm gấp.zkYtJx MàYBBCnQ, eqc5prai kia?”

TháizkYtJx zkYtJxDương nhYBBCnQìn eqc5prvề phíaeqc5pr LạcYBBCnQ Mieqc5prnh keđang đứeqc5prng bênYBBCnQ cạnheqc5pr tôieqc5pr zkYtJxcất tiếnkeg kehỏi eqc5prhờ hữneqc5prg. Lúkec nàzkYtJxy zkYtJxtôi mớizkYtJx nhậnYBBCnQ rkea cYBBCnQòn sựYBBCnQ hiệken dizkYtJxện củazkYtJx mYBBCnQột ngưYBBCnQời nữzkYtJxa ởke đâyeqc5pr, đangeqc5pr địnheqc5pr hắngYBBCnQ giọngYBBCnQ giớizkYtJx thYBBCnQiệu thìYBBCnQ LạczkYtJx eqc5prMinh keđã tựYBBCnQ meqc5prình làzkYtJxm điềueqc5pr đó.YBBCnQ GzkYtJxiọng nkeói củaeqc5pr YBBCnQanh vẫneqc5pr tkerầm ấmeqc5pr, eqc5prrất dễeqc5pr nghe:

ke“Xin kechào, YBBCnQtôi kelà kehàng kexóm YBBCnQcủa zkYtJxAn eqc5prKhuê. CậuYBBCnQ là…?”

“TôYBBCnQi lkeà bkeạn thânYBBCnQ zkYtJxcủa AYBBCnQn KhzkYtJxuê, xzkYtJxin chào!”

Tôi: “Còneqc5pr tkeôi làYBBCnQ YBBCnQAn Khuê,eqc5pr xkein chkeào eqc5prhai người!”

“…”

BỗngYBBCnQ zkYtJxdừng thànheqc5pr ngzkYtJxười thừzkYtJxa tkerong mYBBCnQàn xeqc5prã gzkYtJxiao tẻeqc5pr eqc5prnhạt lạeqc5pri kexa cáckeh củake hazkYtJxi mkeỹ eqc5prnam khiếnzkYtJx tôizkYtJx eqc5prcó chzkYtJxút bkeuồn cười.zkYtJx Nhkeất làYBBCnQ khYBBCnQi teqc5prôi YBBCnQnghe thấyeqc5pr zkYtJxcái têzkYtJxn meqc5prỹ miều,YBBCnQ dễzkYtJx thươngke củYBBCnQa mìkenh đưYBBCnQợc xướkeng YBBCnQlên neqc5prhững hzkYtJxai kelần eqc5prlại khôngeqc5pr nhịnzkYtJx nổieqc5pr “hamzkYtJx muốn”eqc5pr đzkYtJxược kelàm zkYtJxquen vớYBBCnQi haeqc5pri eqc5prngười hYBBCnQọ eqc5prtừ đầu.

Nghe xoneqc5prg lờkei ceqc5prhào củeqc5pra teqc5prôi, cảke hkeai mYBBCnQỹ nzkYtJxam dườngeqc5pr nhưke tkehoáng zkYtJxchút nYBBCnQgượng ngùnYBBCnQg. NhaYBBCnQnh cheqc5próng chzkYtJxuyển dkeời ánzkYtJxh mắtYBBCnQ “nóYBBCnQng rkeực” rzkYtJxa khkeỏi ngườiYBBCnQ đốieqc5pr pkehương hướngYBBCnQ YBBCnQvề phíkea nhâeqc5prn vậteqc5pr chíeqc5prnh làYBBCnQ tôi.

Cùnkeg lúYBBCnQc nkehận đeqc5prược ánzkYtJxh nhìYBBCnQn YBBCnQtừ heqc5prai ngeqc5prười đànYBBCnQ ônYBBCnQg YBBCnQđẹp teqc5prrai, tkeôi teqc5prhấy meqc5prặt mìnhke bỗeqc5prng dưnzkYtJxg YBBCnQnóng dkeần đều.YBBCnQ Meqc5pray mzkYtJxà leqc5prúc kenày hơYBBCnQn nkeửa khzkYtJxuôn mặtzkYtJx tôeqc5pri chìmzkYtJx troneqc5prg bóngzkYtJx tốieqc5pr eqc5prnhờ tánzkYtJx câYBBCnQy sấueqc5pr YBBCnQgià ngYBBCnQăn ckeản mộzkYtJxt phầnke zkYtJxánh sánkeg củYBBCnQa đèzkYtJxn đườngYBBCnQ czkYtJxhiếu xuốYBBCnQng. TôYBBCnQi dễYBBCnQ dànkeg “makei phụeqc5prc” zkYtJxbộ kedạng xkeấu hổYBBCnQ củYBBCnQa mìeqc5prnh. Nhưnkeg cáYBBCnQi ckeảm giáczkYtJx zkYtJxnhư đangeqc5pr đượcke làmzkYtJx mộtYBBCnQ nhâken kevật chínYBBCnQh troYBBCnQng bộeqc5pr phYBBCnQim YBBCnQtình zkYtJxcảm lâmYBBCnQ zkYtJxli zkYtJxbi đeqc5prát nàYBBCnQo đózkYtJx khiếnzkYtJx tôizkYtJx ceqc5pró ceqc5prhút hưởkeng thụYBBCnQ. YBBCnQĐáng tiếceqc5pr đờike khôngzkYtJx nYBBCnQhư mYBBCnQơ, nênzkYtJx đYBBCnQời thườngeqc5pr zkYtJxgiết chếket meqc5prộng mơ.zkYtJx YBBCnQAn Khkeuê à,zkYtJx YBBCnQcô 2ke5 tzkYtJxuổi vẫzkYtJxn ếke đó!ke Gieqc5prờ YBBCnQcó YBBCnQhai mỹke eqc5prnam đứngeqc5pr bêneqc5pr cạnYBBCnQh nênYBBCnQ cóeqc5pr chútzkYtJx neqc5prgượng nzkYtJxgùng củaeqc5pr thizkYtJxếu nữeqc5pr cũneqc5prg kelà điềeqc5pru dễzkYtJx hizkYtJxểu thôi.eqc5pr ĐừngYBBCnQ mộkeng tưởng…!

“ThôiYBBCnQ đizkYtJx Aeqc5prn Khuêeqc5pr, mặtYBBCnQ đầYBBCnQn quá!YBBCnQ zkYtJxCó đzkYtJxi khôngeqc5pr, muộnzkYtJx giờeqc5pr czkYtJxhiếu peqc5prhim kebây giờ.”

“Á…ke ĐzkYtJxau. Đeqc5pri chứ!”

Tháeqc5pri DưYBBCnQơng tựzkYtJx nhiêzkYtJxn kevươn zkYtJxtay reqc5pra cốYBBCnQc mộYBBCnQt ckeái kelên tráneqc5pr tôzkYtJxi keđau điếYBBCnQng. eqc5prĐây chízkYtJxnh leqc5prà hYBBCnQành độngeqc5pr kephũ phànkeg nhấtYBBCnQ zkYtJxđể kézkYtJxo tkeôi tYBBCnQừ mặteqc5pr eqc5prtrăng YBBCnQtrở vềeqc5pr vớieqc5pr tráeqc5pri đkeất. Tkeôi zkYtJxnghĩ mìnhke ổn!

Qkeuay zkYtJxvề thkeực ketại, tôYBBCnQi zkYtJxtạm biệeqc5prt LạczkYtJx Mieqc5prnh mộteqc5pr tiYBBCnQếng mớzkYtJxi tkerèo lêYBBCnQn xYBBCnQe reqc5prời zkYtJxđi. BỏzkYtJx lạkei seqc5prếp lYBBCnQớn mộtke mìzkYtJxnh beqc5prơ vơYBBCnQ teqc5prrước cánzkYtJxh cổngeqc5pr cYBBCnQao vờeqc5pri vợi.ke Đầkeu óeqc5prc chậkem chạpke eqc5prcủa tkeôi giờzkYtJx chỉYBBCnQ nghYBBCnQĩ đếnke haYBBCnQi tấmzkYtJx veqc5pré xeeqc5prm pzkYtJxhim zkYtJxlấp lázkYtJxnh trêeqc5prn tzkYtJxay anzkYtJxh hồieqc5pr nãkey. Đúngeqc5pr rzkYtJxồi, lkeà haYBBCnQi YBBCnQvé chứke khzkYtJxông phảike mkeột, vậkey cYBBCnQó nghĩake làke azkYtJxnh kehàng xóeqc5prm zkYtJxcủa tôzkYtJxi sẽYBBCnQ đike xekem pheqc5prim vzkYtJxới zkYtJxmột azkYtJxi đóeqc5pr! CóYBBCnQ kethể YBBCnQlà aeqc5pri đượeqc5prc nzkYtJxhỉ? Bạnke gYBBCnQái? BYBBCnQạn teqc5prrai? keHay ngYBBCnQười yêu?YBBCnQ... eqc5prTôi nghĩYBBCnQ mkeình bịYBBCnQ loạken nãoeqc5pr rồi!

Bóng tYBBCnQối baeqc5pro teqc5prrùm czkYtJxả rzkYtJxạp chiếYBBCnQu phikem, khôngeqc5pr kkehí eqc5pru ázkYtJxm cùngeqc5pr zkYtJxvới nkehững hìnYBBCnQh eqc5prảnh rùnkeg kerợn ngazkYtJxy phầeqc5prn mYBBCnQở màken khYBBCnQiến zkYtJxtôi bzkYtJxắt đầuke czkYtJxăng thẳng.YBBCnQ Meqc5prột ketay bấeqc5pru eqc5prchặt vạteqc5pr keáo củake keThái zkYtJxDương bênYBBCnQ eqc5prcạnh, YBBCnQtay kkeia đkeưa leqc5prên zkYtJxche gYBBCnQần hếtke đôzkYtJxi mắt,YBBCnQ tựeqc5pr đzkYtJxánh lừaYBBCnQ cảkem giácYBBCnQ ckeủa bảYBBCnQn theqc5prân zkYtJxcho zkYtJxbớt sợ.

BỗngYBBCnQ eqc5prcó akei đóYBBCnQ đặtke mộtYBBCnQ eqc5prbàn takey lạYBBCnQnh ngắtYBBCnQ lêneqc5pr vYBBCnQai tôkei, czkYtJxách lớYBBCnQp YBBCnQáo mỏngzkYtJx truzkYtJxyền vYBBCnQào eqc5prtừng thkeớ dYBBCnQa zkYtJxthịt khzkYtJxiến cảeqc5pr ngườike tYBBCnQôi kecứng YBBCnQngắc, khôzkYtJxng dámke độngzkYtJx đậyYBBCnQ. keTrong đầueqc5pr eqc5prbỗng hzkYtJxiện lêYBBCnQn kevô vàneqc5pr kehình ảnhYBBCnQ kekinh deqc5prị xkeẹt queqc5pra khzkYtJxi tôYBBCnQi quakey mzkYtJxặt YBBCnQsang đốiYBBCnQ diệnYBBCnQ vớeqc5pri tYBBCnQhứ YBBCnQgì đeqc5pró đángYBBCnQ sợeqc5pr bêYBBCnQn YBBCnQcạnh mình…

Hai eqc5prphút tkerôi quazkYtJx, phkeản eqc5prứng ceqc5prủa tkeôi kevẫn cYBBCnQhậm zkYtJxchạp nkehư YBBCnQvậy. Cốke dkeuy tkerì tưYBBCnQ eqc5prthế kecũ vàzkYtJx tậpke trueqc5prng vàoeqc5pr nhữngke cảnhYBBCnQ eqc5prphim mớizkYtJx cóeqc5pr vẻke khôngYBBCnQ đángeqc5pr szkYtJxợ chzkYtJxút nàozkYtJx. NhzkYtJxưng YBBCnQcảm gkeiác lạneqc5prh lẽozkYtJx tkeruyền từYBBCnQ bànzkYtJx takey akei đózkYtJx đYBBCnQặt trêken vaeqc5pri mzkYtJxình vẫnke kerất đYBBCnQỗi châken thựzkYtJxc khkeiến tôeqc5pri YBBCnQsuýt nữaeqc5pr kzkYtJxhông thểke teqc5prrụ kenổi. keTiếp đYBBCnQến, mộket zkYtJxhơi thởYBBCnQ zkYtJxmát rkeượi vzkYtJxờn bêken takei tzkYtJxôi, cùngzkYtJx lkeúc truzkYtJxyền zkYtJxđến tiếeqc5prng nózkYtJxi: “Aeqc5prn Khuê”.

ÂzkYtJxm thazkYtJxnh trầmke ấeqc5prm nhưzkYtJxng lạnheqc5pr lẽYBBCnQo vọngke kevào mYBBCnQàng nhzkYtJxĩ củazkYtJx YBBCnQtôi nhưzkYtJx eqc5prmột cúke đánhzkYtJx cukeối czkYtJxùng kegiáng xuzkYtJxống ketâm eqc5prlý sợYBBCnQ hãike trozkYtJxng tôizkYtJx. Bkeàn eqc5prtay keqc5pria vYBBCnQẫn bấueqc5pr chặtYBBCnQ YBBCnQvạt áoeqc5pr cYBBCnQủa TháiYBBCnQ eqc5prDương ngzkYtJxồi ởYBBCnQ ghếeqc5pr bênYBBCnQ tráiYBBCnQ, zkYtJxlấy hếket caken đkeảm eqc5prquay eqc5prđầu vềeqc5pr bkeên pheqc5prải zkYtJxquyết zkYtJxtâm đzkYtJxối diệnke vớkei YBBCnQ“thứ eqc5prgì zkYtJxđó” kexem nYBBCnQó đángzkYtJx sợke nheqc5prư thếeqc5pr nào?YBBCnQ eqc5prNói cứngYBBCnQ vậeqc5pry thôi,zkYtJx chứYBBCnQ bkeàn tazkYtJxy keche meqc5prắt lúzkYtJxc nàYBBCnQy veqc5prẫn eqc5prcòn eqc5prchưa eqc5prdám hạeqc5pr YBBCnQxuống đểzkYtJx đốzkYtJxi đYBBCnQầu trựczkYtJx diện.

Chỉ YBBCnQlà ngYBBCnQay seqc5prau eqc5prđó, bàYBBCnQn zkYtJxtay lạYBBCnQnh ngắtYBBCnQ tYBBCnQrên vzkYtJxai tôieqc5pr YBBCnQđã tựYBBCnQ độngzkYtJx kerời kheqc5prỏi kevị trízkYtJx, zkYtJxlại bịzkYtJx kemột lựYBBCnQc YBBCnQkhác mạnhYBBCnQ mẽYBBCnQ kéozkYtJx cáneqc5prh taYBBCnQy đanYBBCnQg zkYtJxche mzkYtJxắt củaYBBCnQ tôzkYtJxi kexuống. KhzkYtJxoảnh khYBBCnQắc nhkeìn thấyzkYtJx zkYtJxvẻ eqc5prmặt điểneqc5pr trzkYtJxai qzkYtJxuen kethuộc YBBCnQcủa sếpYBBCnQ LạczkYtJx MizkYtJxnh zkYtJxở khYBBCnQoảng cákech gầneqc5pr, tôYBBCnQi vẫnke cònke hếtke sứczkYtJx bàeqc5prng hzkYtJxoàng. eqc5prCú sốczkYtJx tâkem eqc5prlý cYBBCnQhưa thuyênzkYtJx giảmYBBCnQ thYBBCnQì ceqc5prú sốceqc5pr kzkYtJxhác đãeqc5pr dộzkYtJxi thẳngeqc5pr vàoeqc5pr tráeqc5pri zkYtJxtim mỏngzkYtJx makenh, yếuke ớket củaeqc5pr tôi.

Ở khozkYtJxảng cáeqc5prch vỏnzkYtJx vẹnzkYtJx mườiYBBCnQ cezkYtJxntimet, neqc5prụ cườieqc5pr ckeủa ngườike kYBBCnQia lạizkYtJx tYBBCnQừ tkeừ szkYtJxáng kelạn nzkYtJxhư ánheqc5pr mkeặt trờeqc5pri kegiữa đêmYBBCnQ vzkYtJxắng. (Cơm KhYBBCnQê hỏYBBCnQi neqc5prgu: Ủa,YBBCnQ beqc5pran đêeqc5prm kecó mặtYBBCnQ trờike mọczkYtJx hảeqc5pr zkYtJxAn KzkYtJxhuê? Ceqc5prô zkYtJxví vzkYtJxon eqc5prgiỏi YBBCnQthế? keTôi biếtke YBBCnQrồi nhé,YBBCnQ YBBCnQcô bịke sYBBCnQắc đẹpYBBCnQ củaeqc5pr akei kiYBBCnQa kemê hoặczkYtJx rồkei, loạnzkYtJx nãkeo… Heqc5prô hô!).

“SazkYtJxo tYBBCnQhế, ngắmzkYtJx đủzkYtJx chưa?”

CuYBBCnQối eqc5prcùng tôzkYtJxi cũzkYtJxng ngeqc5prhe thấyzkYtJx giọngke nYBBCnQói củaeqc5pr coeqc5prn zkYtJxngười nzkYtJxhỏ nzkYtJxhẹ eqc5prcất eqc5prlên. NhazkYtJxnh chózkYtJxng lấyeqc5pr lYBBCnQại bìneqc5prh tĩzkYtJxnh, bónYBBCnQg tốeqc5pri lạiYBBCnQ mkeột lầYBBCnQn nkeữa giúpzkYtJx teqc5prôi chYBBCnQe YBBCnQđi keđôi kemá zkYtJxnóng rkeực. NhưzkYtJxng cYBBCnQhí keít, khokeảnh kzkYtJxhắc nhậken rkea thứke đáeqc5prng eqc5prsợ gYBBCnQì đózkYtJx lzkYtJxại lYBBCnQà Lkeạc keMinh khzkYtJxiến YBBCnQtôi vzkYtJxui vkeẻ hkeơn rấtYBBCnQ nhiều.YBBCnQ YBBCnQTuy nhYBBCnQiên vẫken khôneqc5prg khkeỏi thắceqc5pr meqc5prắc, cốYBBCnQ gắngeqc5pr hạeqc5pr âmYBBCnQ lượngke xkeuống mứcke tkehấp nYBBCnQhất zkYtJxđể đảmzkYtJx bảzkYtJxo khôneqc5prg ảnzkYtJxh kehưởng đếnke zkYtJxnhững ngườike xuzkYtJxng qYBBCnQuanh, trựYBBCnQc tizkYtJxếp hỏi:

“SzkYtJxếp, szkYtJxao zkYtJxanh ckeũng nkegồi ởke đây?ke Ckeó sựeqc5pr trùnkeg hợpzkYtJx đếnYBBCnQ veqc5prậy ư?”

“Khôngke phảYBBCnQi. Tôkei cốke tìeqc5prnh đặtke vézkYtJx ngồiYBBCnQ chung.”

CốzkYtJx teqc5prình? Vkeì seqc5prao? Muốneqc5pr ngồiYBBCnQ xeqc5prem pzkYtJxhim kecùng tôizkYtJx ư?ke KhôYBBCnQng phảieqc5pr tzkYtJxrùng hợp?ke AnzkYtJxh ceqc5pró ýke eqc5prgì? Vậyke azkYtJxnh đeqc5pri vớike akei tớiYBBCnQ đây?...

TrzkYtJxực tYBBCnQiếp nghkee đượeqc5prc lờYBBCnQi nóizkYtJx YBBCnQthẳng thắnke kecủa eqc5prLạc MinhYBBCnQ, tiYBBCnQm tzkYtJxôi kecàng đậpke mạeqc5prnh hơzkYtJxn, nYBBCnQão bắket đầueqc5pr szkYtJxoạn sẵnYBBCnQ cácYBBCnQ eqc5prcâu heqc5prỏi eqc5prtò mkeò nhưeqc5prng tuyệzkYtJxt nhiêneqc5pr khYBBCnQông mkeột câuke nYBBCnQào đượceqc5pr thkeốt reqc5pra kzkYtJxhỏi miệzkYtJxng. Nháket gaken YBBCnQvẫn hoànzkYtJx nhzkYtJxát YBBCnQgan màzkYtJx thôi!

“Bàeqc5pr chịzkYtJx già,eqc5pr eYBBCnQm YBBCnQđây. Nhkeìn vkeẻ mặket eqc5prngu ngốeqc5prc zkYtJxcủa cheqc5prị kìa!”

Gương mặtYBBCnQ cYBBCnQười nhănke nhYBBCnQở củaYBBCnQ ezkYtJxm trazkYtJxi eqc5prAn HYBBCnQuy từke pYBBCnQhía kebên YBBCnQkia tkehò zkYtJxra chếeqc5pr nhạoke tôzkYtJxi. Dùke zkYtJxcó czkYtJxhút kengạc nheqc5priên, kenhưng tôeqc5pri mơke heqc5prồ nhậnzkYtJx eqc5prra lòkeng mìneqc5prh nhưYBBCnQ YBBCnQvừa qkeuẳng đượYBBCnQc mộzkYtJxt zkYtJxgánh nặnYBBCnQg khzkYtJxi thYBBCnQấy sựYBBCnQ xYBBCnQuất hikeện kecủa zkYtJxnó ởzkYtJx đây.ke keTôi YBBCnQvui vẻzkYtJx quắceqc5pr mzkYtJxắt nhìnke zkYtJxAn HzkYtJxuy kèmYBBCnQ theeqc5pro mộtYBBCnQ zkYtJxlời ceqc5prảnh cáo:

eqc5pr“Đến rồike thìke xekem đYBBCnQi. Đừngeqc5pr ckeó ồnYBBCnQ àkeo eqc5prlàm ảneqc5prh hưởnYBBCnQg teqc5prới nhữngYBBCnQ ngườieqc5pr kheqc5prác. eqc5prSắp keđến zkYtJxđoạn haYBBCnQy YBBCnQrồi đấy!”

keNói veqc5prới keAn YBBCnQHuy nhưngzkYtJx cYBBCnQũng zkYtJxlà tựke nhắcYBBCnQ nhởeqc5pr cảke czkYtJxhính bảnYBBCnQ tzkYtJxhân mìnhYBBCnQ. Tôieqc5pr leqc5priếc zkYtJxqua vẻYBBCnQ mặtke vueqc5pri veqc5prẻ củake LạcYBBCnQ Mkeinh lầken nữa,ke rồYBBCnQi zkYtJxmới kequay kesang ngaYBBCnQy eqc5prngắn ngồike xezkYtJxm. BỗngYBBCnQ nhiêneqc5pr mộYBBCnQt lầnYBBCnQ nữaYBBCnQ YBBCnQgiật mkeình vzkYtJxới áYBBCnQnh mắYBBCnQt szkYtJxáng tYBBCnQrưng eqc5prnhư hkeai eqc5prcái đènke pzkYtJxha keô tôeqc5pr đkeang qYBBCnQuan szkYtJxát zkYtJxtôi tzkYtJxừ zkYtJxnãy đếnzkYtJx geqc5priờ củaeqc5pr TYBBCnQhái DzkYtJxương. Chkeết mấket thzkYtJxôi, bộYBBCnQ phkeim kema “JezkYtJxssabelle 2”mớzkYtJxi bkeắt YBBCnQđầu chkeưa đượczkYtJx kebao lâuzkYtJx eqc5prmà YBBCnQtôi đãzkYtJx YBBCnQsuýt kebị mấyzkYtJx ngườike bêeqc5prn cạeqc5prnh nàzkYtJxy “tếzkYtJx YBBCnQxác” rồi!eqc5pr (Cơm Khêke thắcke mkeắc: YBBCnQJessabelle neqc5prghĩa làYBBCnQ teqc5prế xkeác màeqc5pr. AYBBCnQn Keqc5prhuê, kecô thậteqc5pr mkeay mắYBBCnQn, YBBCnQvừa keđược YBBCnQxem phYBBCnQim 2keD vkeừa đượzkYtJxc trảike nghizkYtJxệm sốngYBBCnQ độngYBBCnQ nheqc5prư YBBCnQphim ke4D tzkYtJxhế YBBCnQnày! eqc5prNhưng YBBCnQcô quảke thựcYBBCnQ nháteqc5pr eqc5prgan quáeqc5pr YBBCnQđấy! Thầeqc5prn hồnYBBCnQ neqc5prát thYBBCnQần tínhzkYtJx... Ừkem, đYBBCnQiểm neqc5prày giốzkYtJxng tôi.)

Theqc5prấy vYBBCnQẻ mặeqc5prt lzkYtJxơ teqc5prơ mơYBBCnQ củYBBCnQa ThYBBCnQái DươzkYtJxng đakeng eqc5prnhìn mìYBBCnQnh, zkYtJxtôi huýcYBBCnQh vaeqc5pri cậuYBBCnQ YBBCnQta mộtke cáeqc5pri, nhkeẹ nhYBBCnQàng nkehắc nhở:

“CòzkYtJxn eqc5prcậu nữzkYtJxa, xezkYtJxm phiYBBCnQm đi,ke zkYtJxnhìn tkeôi làmYBBCnQ gì?”

eqc5prThái Dươeqc5prng hờeqc5pr hYBBCnQững trảzkYtJx lời:eqc5pr “Ờ.”

LYBBCnQại nóizkYtJx vYBBCnQề tYBBCnQôi, lầneqc5pr nàyke đãke dùeqc5prng hẳnYBBCnQ ckeả heqc5prai YBBCnQtay YBBCnQđể chkee hazkYtJxi YBBCnQnửa kecon mắt.YBBCnQ Đeqc5prúng rồi,eqc5pr lzkYtJxần eqc5prnào đzkYtJxi xeqc5prem kephim mzkYtJxa tôike cũngke ckehỉ xeeqc5prm bằkeng hYBBCnQai nửaYBBCnQ coken mắtke. (Cơm keKhê lạYBBCnQi ketrầm ngâmYBBCnQ sueqc5pry kenghĩ mộeqc5prt hồizkYtJx vẫneqc5pr kzkYtJxhông tkehông nãzkYtJxo, beqc5prèn eqc5prhỏi: zkYtJx“An YBBCnQKhuê, tYBBCnQôi vẫzkYtJxn czkYtJxhưa tưởngeqc5pr tượneqc5prg reqc5pra kecách xkeem phikem bằneqc5prg haeqc5pri nửaeqc5pr zkYtJxcon mYBBCnQắt cYBBCnQủa ckeô làeqc5pr neqc5prhư thếeqc5pr YBBCnQnào? eqc5prCô chYBBCnQỉ cheqc5pro tzkYtJxôi với!”)Sau khkei bộYBBCnQ phieqc5prm meqc5pra kiYBBCnQnh đieqc5prển eqc5prkết thYBBCnQúc, eqc5prtôi ceqc5pró hkeơi tkehất veqc5prọng. zkYtJxNội duneqc5prg củYBBCnQa nóYBBCnQ thậtzkYtJx sựke khôneqc5prg eqc5prhay bằeqc5prng kephần mộteqc5pr. eqc5prBốn ngưzkYtJxời chúngzkYtJx teqc5prôi cùnzkYtJxg nhzkYtJxau đeqc5pri zkYtJxra khỏkei rYBBCnQạp, mỗeqc5pri ngườzkYtJxi kemỗi vẻ:YBBCnQ ngườiYBBCnQ thkeì skeợ đYBBCnQến khóczkYtJx, ngườiYBBCnQ tYBBCnQhì kecười, ngườeqc5pri lạeqc5pri khônkeg cYBBCnQó bấteqc5pr kecứ cảmke xzkYtJxúc gkeì… TzkYtJxóm lại,ke “zkYtJxtàn tiệcke” rồi,ke keđã đếnke eqc5prlúc kephải đizkYtJx về.

“An KhuYBBCnQê sẽzkYtJx eqc5prvề cYBBCnQùng xkee vớizkYtJx tôeqc5pri eqc5prvì chúngeqc5pr tôieqc5pr zkYtJxlà eqc5prhàng xómeqc5pr, zkYtJxkhông nêYBBCnQn phYBBCnQiền cậeqc5pru lầnzkYtJx nữa!”

“…”

Bất thìnhke kelình, Lạcke keMinh quakey zkYtJxsang YBBCnQnắm leqc5prấy tay tôi hướng đến Thái Dương để lại một lời thông báo thẳng thắn rồi mạnh mẽ kéo tôi đi về bãi đậu xe ngay gần đó. An Huy đã vỗ về xong trái tim bé bỏng của nó, vội vàng đuổi theo phía sau:

“Ối, hai người chờ em với. Đừng bỏ mặc em mà, em sợ ma lắm!”

Lần này, người tôi bỏ lại phía sau chính là “mẹ kế” của mình, Thái Dương…

Tôi như một con ngốc để mặc Lạc Minh dắt tay đi đến nhét vào trong xe. Trái tim khỏe mạnh của tôi lại được thể đập nhanh bất thường lần nữa trong cùng một ngày. Tôi đảm bảo bộ phận tim của mình có vấn đề rồi!

(Cơm Khê đồng cảm với nữ chính: “Tôi cũng từng bị rơi vào khủng hoảng. Gọi cấp cứu, nhưng người ta trả tôi về và nói rằng, tình yêu không phải là thảm hoạ…”)

Nằm trên giường, tôi trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện. Chẳng lẽ sếp Lạc Minh thật sự có ý với tôi? Nhưng mà tại sao anh ta lại để ý đến tôi chứ? Từ khi nào anh ta để ý đến tôi? Mà một người có điều kiện tốt như vậy sao lại để ý đến tôi được? Rốt cuộc anh có ý là có ý gì với tôi?

Một bụng rối rắm…