You are here

Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường - Chương 13

15873250_119685227372427VP8_8320688070871028648_n.jpg 
ChươfG8Xkwng 13fG8Xkw: TêGuvpvdn chưfG8Xkwơng Guvpvdchính fG8Xkwlà khGuvpvdông cóPx7Rsb têPx7Rsbn chương.


Sau khPx7Rsbi nhVPận đượcVP VPtin GiVPám đốfG8Xkwc DươngfG8Xkw VPbên VVPĩnh Px7RsbLong fG8Xkwđã đfG8Xkwột ngPx7Rsbột đồnGuvpvdg fG8Xkwý hợpVP táGuvpvdc vớiGuvpvd TVPổng côVPng tVPy AVPn fG8XkwLạc troGuvpvdng VPdự fG8Xkwán fG8Xkwlần nPx7Rsbày, tôVPi khônPx7Rsbg nghĩPx7Rsb mọiGuvpvd Guvpvdchuyện diễnGuvpvd Guvpvdra fG8Xkwvới mfG8Xkwình suônGuvpvd Px7Rsbsẻ nhfG8Xkwư vậPx7Rsby. ThPx7Rsbật đúngPx7Rsb Px7Rsblà khVPông Guvpvdcó niềVPm vuPx7Rsbi nVPào vuPx7Rsbi VPhơn thànPx7Rsbh quảPx7Rsb đạtfG8Xkw đưPx7Rsbợc lPx7Rsbần nPx7Rsbày. TfG8Xkwiền ơGuvpvdi, chàVPo VPmừng Px7Rsbem sắpVP fG8Xkwvề độiVP củaVP chị.Px7Rsb ĐặcVP biGuvpvdệt sếpPx7Rsb fG8XkwLạc MGuvpvdinh cònPx7Rsb rấfG8Xkwt hàifG8Xkw lòng,fG8Xkw fG8Xkwgần cuốfG8Xkwi VPbuổi VPanh gọifG8Xkw tôiPx7Rsb vàGuvpvdo phòfG8Xkwng thôngGuvpvd báVPo vàfG8Xkw trPx7Rsbuyền đạtVP lờiPx7Rsb kheVPn củafG8Xkw đốiGuvpvd tác:

“An VPKhuê, Guvpvdcô làmfG8Xkw tốPx7Rsbt lắm.fG8Xkw fG8XkwGiám đVPốc DươnfG8Xkwg nóiGuvpvd fG8Xkwrất hàiVP Px7Rsblòng vớiVP biGuvpvdểu Guvpvdhiện củafG8Xkw cô.”

Tôi iVPm lặVPng lắngPx7Rsb nghPx7Rsbe, troPx7Rsbng lòngVP cựcVP kìVP vPx7Rsbui mừng.VP VPLại tVPhấy tGuvpvdhần sắcVP củfG8Xkwa GuvpvdLạc MinGuvpvdh VPhình VPnhư kVPhông đượcfG8Xkw tốtGuvpvd chVPo lắGuvpvdm, áGuvpvdnh mGuvpvdắt lạPx7Rsbnh nPx7Rsbhạt củafG8Xkw aGuvpvdnh Guvpvdlà safG8Xkwo đây?VP KífG8Xkw đượcfG8Xkw Guvpvdhợp đồnVPg chẳngGuvpvd phảiGuvpvd làfG8Xkw niềfG8Xkwm vVPui lớnVP củPx7Rsba anVPh Guvpvdvà VPAn LạGuvpvdc ư?Guvpvd LạPx7Rsbi nóGuvpvdi, cóVP Px7Rsbai kfG8Xkwhen ngườifG8Xkw kPx7Rsbhác mVPà vẻfG8Xkw mặfG8Xkwt khPx7Rsbó Px7Rsbchịu nhưGuvpvd đưfG8Xkwa đámGuvpvd vậfG8Xkwy khôngfG8Xkw? TôPx7Rsbi VPcòn cGuvpvdhưa Guvpvdbiết phảiGuvpvd tiếpfG8Xkw Guvpvdnhận Px7Rsbniềm vPx7Rsbui Px7Rsbnày thVPế nàoVP Px7Rsbđã bVPị LạcfG8Xkw MinGuvpvdh làmVP cfG8Xkwho chGuvpvdấn độfG8Xkwng thêGuvpvdm VPmột lầnfG8Xkw nữa:

“DươfG8Xkwng HoàngPx7Rsb còfG8Xkwn đặcPx7Rsb bVPiệt nPx7Rsbhờ tôfG8Xkwi chuyểPx7Rsbn lờGuvpvdi tớVPi côVP, VPcó thờifG8Xkw fG8Xkwgian rảnhVP nGuvpvdhất fG8Xkwđịnh VPtìm VPcô tPx7Rsbán gẫu.”

TôPx7Rsbi: “…”

Nghe xonPx7Rsbg tôifG8Xkw Guvpvdthấy Px7Rsbmây fG8Xkwđen trêfG8Xkwn đVPầu fG8Xkwmình kéoGuvpvd đếnVP ầPx7Rsbm ầm.Px7Rsb GifG8Xkwám fG8Xkwđốc DươngfG8Xkw nVPày đúngfG8Xkw là…NiềmfG8Xkw vfG8Xkwui nhâPx7Rsbn đGuvpvdôi niềPx7Rsbm Px7Rsbvui, tôfG8Xkwi buộcGuvpvd Guvpvdtóc VPlên caoPx7Rsb, fG8Xkwxúng xínVPh tfG8Xkwrong bộfG8Xkw quVPần VPáo trẻVP trfG8Xkwung nfG8Xkwăng độnGuvpvdg đợiGuvpvd ThVPái DươnPx7Rsbg Px7Rsbđến đfG8Xkwón Guvpvdđi VPxem pGuvpvdhim. fG8XkwBố mẹPx7Rsb tôiVP đPx7Rsbang ngồVPi thVPeo dõifG8Xkw chPx7Rsbương trVPình dfG8Xkwự bGuvpvdáo thờiPx7Rsb tiVPết tronPx7Rsbg ngày,Guvpvd nhìnfG8Xkw thPx7Rsbấy tôfG8Xkwi VPvui vẻVP từGuvpvd trênPx7Rsb nhfG8Xkwà fG8Xkwđi Px7Rsbxuống, Guvpvdhai VPmắt Px7Rsbmẹ sángfG8Xkw ngời.

“An KfG8Xkwhuê củaVP mẹGuvpvd VPthật lVPà xifG8Xkwnh đẹp!”

Tôi đắcVP ýVP VPtrước lờfG8Xkwi Px7Rsbkhen fG8Xkwkhoa VPtrương cfG8Xkwủa mẹ,Px7Rsb Px7Rsblại nhPx7Rsbìn đếnGuvpvd bGuvpvdố đfG8Xkwang ngPx7Rsbồi bêfG8Xkwn cạnGuvpvdh liềnPx7Rsb Guvpvdđi nhanGuvpvdh đếnfG8Xkw xoVPay mộtVP Px7Rsbvòng trướfG8Xkwc mVPặt họ.fG8Xkw MGuvpvdong nhPx7Rsbận đượcVP tGuvpvdhêm cảVP lờiVP khfG8Xkwen cGuvpvdủa bfG8Xkwố đểfG8Xkw nGuvpvdiềm vuGuvpvdi Guvpvdtrọn vẹGuvpvdn hGuvpvdơn. KhPx7Rsbác vớiVP mGuvpvdong đợiPx7Rsb củaVP tôiGuvpvd, bốfG8Xkw chfG8Xkwỉ liếVPc nfG8Xkwhìn mộtGuvpvd cáVPi, nghiêPx7Rsbm kfG8Xkwhắc hỏi:

“Con sắGuvpvdp Guvpvdra ngPx7Rsboài chơGuvpvdi hảfG8Xkw? fG8XkwNhớ đừngVP fG8Xkwvề muộnVP quá.”

“ÔngfG8Xkw này,VP APx7Rsbn KhuGuvpvdê VP25 tuổfG8Xkwi đfG8Xkwầu rồi,Px7Rsb cfG8Xkwòn nVPhỏ nữPx7Rsba Px7Rsbđâu màVP dVPặn dòfG8Xkw nhưVP VPcon nítVP vậGuvpvdy. Px7RsbCon kVPhông cầnPx7Rsb nghPx7Rsbe fG8Xkwbố coGuvpvdn fG8Xkwnói Guvpvdlinh tinVPh, fG8Xkwcứ đifG8Xkw cPx7Rsbhơi tPx7Rsbhoải máfG8Xkwi điVP, nhVPớ lờPx7Rsbi dặnGuvpvd Guvpvdcủa mẹGuvpvd làVP đượcVP rồi.”

MẹVP đVPại nhâGuvpvdn xuấtPx7Rsb chiêfG8Xkwu, bVPố đànhVP iGuvpvdm lặngGuvpvd, cfG8Xkwhỉ VPcó ánfG8Xkwh mPx7Rsbắt vẫfG8Xkwn ngfG8Xkwhiêm khắcGuvpvd hướngfG8Xkw Px7Rsbđến tôVPi đGuvpvdồng Px7Rsbthời gVPiơ nfG8Xkwgón tVPrỏ lêPx7Rsbn Px7Rsbchỉ vPx7Rsbào đầuVP fG8Xkwhàm ýPx7Rsb rVPõ ràngGuvpvd: VP“Phải âmPx7Rsb thầmfG8Xkw VPnghe lờiGuvpvd bốVP đấyVP nhé!”.fG8Xkw TôfG8Xkwi mỉmVP cườiGuvpvd gậtVP đầuPx7Rsb mộfG8Xkwt cáfG8Xkwi rPx7Rsbụp chGuvpvdo pPx7Rsbhụ mẫGuvpvdu yfG8Xkwên tâmfG8Xkw. GuvpvdMẹ fG8Xkwhài lòPx7Rsbng fG8Xkwlắm, ngắVPm nghíGuvpvda tôGuvpvdi fG8Xkwmột hồPx7Rsbi rPx7Rsbồi lGuvpvdại Px7Rsbnói tiếp:

“Nhớ Px7Rsbchưa coVPn, lầnVP VPnày Px7Rsbphải hofG8Xkwàn thànhfG8Xkw xuấtPx7Rsb sắcPx7Rsb VPnhiệm vụGuvpvd nhé!”

“NhfG8Xkwiệm vPx7Rsbụ… ÀfG8Xkw, Guvpvdcon biếtGuvpvd Guvpvdmà. Px7RsbMẹ yGuvpvdên tâGuvpvdm fG8Xkwđi ạ!”

TVPôi hiPx7Rsbểu rfG8Xkwõ vPx7Rsbấn đềfG8Xkw Guvpvdmẹ mfG8Xkwuốn Px7Rsbđề cậGuvpvdp fG8Xkwở đâyfG8Xkw. TừVP ngàyfG8Xkw Px7Rsbtôi fG8Xkwra ngoàVPi fG8Xkwvào buổPx7Rsbi VPtối VPvà dẫnGuvpvd đfG8Xkwược afG8Xkwnh chàngVP hàfG8Xkwng fG8Xkwxóm đẹVPp Guvpvdtrai vềfG8Xkw nhàfG8Xkw kPx7Rsbhiến fG8Xkwmẹ càPx7Rsbng tiPx7Rsbn chắfG8Xkwc rằnGuvpvdg: “BuVPổi tốifG8Xkw điPx7Rsb rPx7Rsba ngoàfG8Xkwi dễfG8Xkw tìmVP chVPồng hơn.”

“ANGuvpvd KHUÊ…fG8Xkw CHỊfG8Xkw LGuvpvdÀM GÌfG8Xkw GuvpvdVỚI Px7RsbCÁI ÁOPx7Rsb CPx7RsbỦA EGuvpvdM Px7RsbTHẾ NÀY?”

NghVPe tiếngPx7Rsb rốngVP củGuvpvda AGuvpvdn HPx7Rsbuy vọGuvpvdng lạiPx7Rsb từPx7Rsb trêPx7Rsbn VPnhà khVPiến tôPx7Rsbi giậGuvpvdt Px7Rsbmình. TiếpVP đPx7Rsbó thằnfG8Xkwg bfG8Xkwé cầfG8Xkwm tfG8Xkwheo chiVPếc fG8Xkwáo sfG8Xkwơ mGuvpvdi trắngVP hfG8Xkwồng tựVP nhiêGuvpvdn VPhầm hầmfG8Xkw điGuvpvd xuốngGuvpvd tiếGuvpvdn thẳfG8Xkwng đVPến VPmục tiêuGuvpvd. TôiGuvpvd chVPột dạfG8Xkw giảVP bGuvpvdộ tỉnhfG8Xkw bơVP nhưVP VPkhông VPxảy Px7Rsbra cPx7Rsbhuyện gì,Guvpvd địnhVP nPx7Rsbghênh nfG8Xkwgang rờiPx7Rsb đi.

AGuvpvdn HuPx7Rsby tifG8Xkwến fG8Xkwtới nVPgăn Guvpvdtôi lại,fG8Xkw VPnổi fG8Xkwgiận đùnfG8Xkwg đùngGuvpvd chPx7Rsbỉ trích:

“VPChiếc Px7Rsbáo sơVP VPmi trắfG8Xkwng củVPa Px7Rsbem thànhVP fG8Xkwra fG8Xkwthế fG8Xkwnày Guvpvdlà Px7Rsbdo chGuvpvdị VPlàm đúngGuvpvd không?”

TôfG8Xkwi kịchPx7Rsb fG8Xkwliệt phảGuvpvdn bác:

fG8Xkw“Em đVPừng nófG8Xkwi lufG8Xkwng tVPung, khPx7Rsbông phảiGuvpvd chị.”

NóGuvpvd Guvpvdvẫn mộtfG8Xkw mPx7Rsbực cfG8Xkwho làGuvpvd tôVPi làm:

“GuvpvdEm nVPhìn thPx7Rsbấy hếtfG8Xkw rồi,Guvpvd hfG8Xkwôm VPqua rõfG8Xkw rPx7Rsbàng chGuvpvdị làfG8Xkw ngườfG8Xkwi chVPo Px7Rsbquần VPáo vVPào Px7Rsbmáy giặtPx7Rsb, cGuvpvdhính làfG8Xkw chị!”

TôifG8Xkw đfG8Xkwâu VPcó chGuvpvdịu tVPhua nófG8Xkw, fG8Xkwtiếp tfG8Xkwục Guvpvdcãi lại:

“ThậGuvpvdt fG8Xkwkhông fG8Xkwphải chị.”

AVPn HuyfG8Xkw: “Px7RsbLà chị!”

Tôi: “KhôngGuvpvd phVPải chị.”

An VPHuy: “LàPx7Rsb chị!”

Tôi: “LàGuvpvd chị!”

AVPn HuGuvpvdy: “Px7RsbKhông phảGuvpvdi chị.”

NóGuvpvdi hPx7Rsbớ, Px7RsbAn Px7RsbHuy liềnVP fG8Xkwngơ ngáGuvpvdc đứngPx7Rsb Px7Rsbnhư trGuvpvdời trồfG8Xkwng nhìGuvpvdn fG8Xkwchị gáifG8Xkw nóGuvpvd trâPx7Rsbng tráo.

TVPôi fG8Xkwcười đắfG8Xkwc ý:

“NàfG8Xkwy Px7Rsbnày, lVPà Guvpvddo fG8Xkwem VPtự nóPx7Rsbi fG8Xkwđó nha!”

AfG8Xkwn HPx7Rsbuy trfG8Xkwừng VPmắt nhìPx7Rsbn tôiPx7Rsb vẻfG8Xkw bấtGuvpvd lựVPc: “Chị!...”

TôiPx7Rsb thấyVP fG8Xkwthằng fG8Xkwbé Px7Rsbtức giậfG8Xkwn đếnGuvpvd fG8Xkwnói Px7Rsbkhông fG8Xkwra lờiVP, nênGuvpvd cóGuvpvd lòPx7Rsbng tốtVP khuPx7Rsbyên giải:

“AfG8Xkwn HPx7Rsbuy, thPx7Rsbật rGuvpvda Guvpvdchị efG8Xkwm tVPa VPđâu cầGuvpvdn phảifG8Xkw vPx7Rsbì chufG8Xkwyện VPnày màVP cãiGuvpvd vPx7Rsbã đếnVP VPđỏ mVPặt tPx7Rsbía fG8Xkwtai. ChVPị thừaPx7Rsb nhậnGuvpvd Px7Rsbhay khPx7Rsbông tVPhì kếtPx7Rsb quảPx7Rsb cũPx7Rsbng giốngVP nGuvpvdhau thôGuvpvdi mà.”

“…”

An VPHuy vẫGuvpvdn ỉufG8Xkw xVPìu, cofG8Xkwi VPvẻ cònPx7Rsb giậfG8Xkwn dỗGuvpvdi lắm.Guvpvd TôifG8Xkw VPlại lênGuvpvd tiPx7Rsbếng aPx7Rsbn ủifG8Xkw nó:

“XfG8Xkwem nàGuvpvdy, VPchiếc VPáo Guvpvdnày cóVP Guvpvdthêm màuPx7Rsb hồngPx7Rsb cóVP vẻVP đẹpVP hfG8Xkwơn đấyfG8Xkw. NhìfG8Xkwn Guvpvdrất Px7Rsbtự nhiêGuvpvdn nhVPa, Px7Rsbcòn rVPất hợGuvpvdp vGuvpvdới fG8Xkwem VPtrai củaVP chịPx7Rsb nữa.”

“…”

“ThôifG8Xkw đượcfG8Xkw rGuvpvdồi, cGuvpvdhị gáGuvpvdi fG8Xkwcủa ePx7Rsbm VPhào pGuvpvdhóng muVPa đềnfG8Xkw VPcho fG8Xkwem mộtfG8Xkw VPchiếc kháVPc fG8Xkwxịn hơn,Guvpvd fG8Xkwô kêfG8Xkw chưa?”

“KhôVPng cGuvpvdần. ChGuvpvdị VPcứ đưafG8Xkw tiềVPn mPx7Rsbặt chPx7Rsbo ePx7Rsbm đi.”

“…”

LúfG8Xkwc nàyGuvpvd, tôiPx7Rsb miễVPn fG8Xkwcưỡng VPgật Px7Rsbđầu, thởGuvpvd phàofG8Xkw nhẹfG8Xkw nhõm.Px7Rsb Px7RsbDỗ đGuvpvdứa tfG8Xkwrẻ nàyfG8Xkw đúngPx7Rsb Guvpvdlà khôngfG8Xkw Px7Rsbhề đơnGuvpvd giảnVP, Px7Rsbđộng đếnVP tiềnGuvpvd làPx7Rsb khôVPng Px7Rsbhề đơGuvpvdn VPgiản rồi!

VPTôi Guvpvdnhìn đồngGuvpvd hồ,Px7Rsb nVPgó Guvpvdthấy Px7Rsbsắp Guvpvdđến gPx7Rsbiờ fG8Xkwhẹn fG8Xkwvới TháPx7Rsbi VPDương nPx7Rsbên Guvpvdchào bPx7Rsbố mGuvpvdẹ rVPa ngoàPx7Rsbi cổfG8Xkwng đợi.Px7Rsb TVPranh tPx7Rsbhủ Px7Rsbhít fG8Xkwkhí trờiGuvpvd Px7Rsbcho nóGuvpvd tfG8Xkwhông Guvpvdnão, nhGuvpvdẹ đầu.

Đêm cuốifG8Xkw tháPx7Rsbng támfG8Xkw yênGuvpvd bìnfG8Xkwh, VPmát mẻfG8Xkw hVPơn hẳGuvpvdn. TVPôi ngồifG8Xkw fG8Xkwmột gfG8Xkwóc bêVPn cạnhPx7Rsb cáPx7Rsbnh cổngfG8Xkw sắPx7Rsbt nGuvpvdghịch điệnPx7Rsb thoạfG8Xkwi. LôGuvpvdi tfG8Xkwrò VPcon rPx7Rsbắn rfG8Xkwa chơPx7Rsbi vfG8Xkwài vánVP Px7Rsbtrong kPx7Rsbhi đợGuvpvdi DươngVP đếnVP đón.

“Cô ngồPx7Rsbi fG8Xkwở Guvpvdđây lGuvpvdàm Px7Rsbgì vậy?”

GiọngPx7Rsb nóPx7Rsbi trfG8Xkwầm ấmGuvpvd củaVP Px7Rsbsếp LGuvpvdạc MinfG8Xkwh vVPang Guvpvdlên, anPx7Rsbh VPđã đứngfG8Xkw bfG8Xkwên cạGuvpvdnh tôiGuvpvd Px7Rsbtừ lúcGuvpvd nàPx7Rsbo khônGuvpvdg haVPy. AnVPh mVPặc Px7Rsbchiếc áofG8Xkw Px7Rsbsơ mGuvpvdi trắPx7Rsbng kếVPt hợpfG8Xkw Px7Rsbvới quGuvpvdần Guvpvdkaki ốngPx7Rsb Px7Rsbcôn Px7Rsbcùng đfG8Xkwôi giPx7Rsbày dPx7Rsba bVPóng loáGuvpvdng khGuvpvdiến tôiVP Guvpvdngỡ ngàngVP. GưVPơng mặVPt đPx7Rsbiển VPtrai cfG8Xkwủa aPx7Rsbnh càngVP thêGuvpvdm sáPx7Rsbng ngờiPx7Rsb dưPx7Rsbới VPánh đènVP đường,fG8Xkw tGuvpvdrông quyếnPx7Rsb rGuvpvdũ chPx7Rsbết người.Px7Rsb TôGuvpvdi nhưVP đơPx7Rsb ởGuvpvd fG8Xkwphương fG8Xkwxa nào,Guvpvd nhafG8Xkwnh Px7Rsbchóng VPlấy lạiGuvpvd tPx7Rsbinh thần,Px7Rsb đứngGuvpvd bVPật dậyVP Px7Rsbcùng anVPh nPx7Rsbói vGuvpvdài lờiGuvpvd xPx7Rsbã gifG8Xkwao quVPa loa:

“VângPx7Rsb, tôGuvpvdi đangVP đợiVP bạnPx7Rsb đfG8Xkwến đófG8Xkwn Px7Rsbđi xeVPm phim.”

fG8XkwTrái ngưPx7Rsbợc vớfG8Xkwi vẻVP mặtPx7Rsb tươiPx7Rsb rPx7Rsbói cVPủa tôi,Guvpvd sếpVP Px7RsbLạc MiGuvpvdnh cófG8Xkw vẻVP khôGuvpvdng hàVPi lòfG8Xkwng cVPho lắGuvpvdm. SắcfG8Xkw Px7Rsbmặt cànGuvpvdg tVPhêm kfG8Xkwhó Guvpvdcoi Guvpvdkhiến Px7Rsbtôi cóVP chúGuvpvdt bấfG8Xkwt anfG8Xkw. GuvpvdNgẫm nPx7Rsbghĩ mộPx7Rsbt fG8Xkwchút lạifG8Xkw lênPx7Rsb tiếng:

“ÀfG8Xkw, thậVPt raVP… PPx7Rsbhải cfG8Xkwảm fG8Xkwơn anVPh nhiềPx7Rsbu lắm.Px7Rsb CảmVP ơnfG8Xkw đãGuvpvd tặngPx7Rsb tôPx7Rsbi haGuvpvdi Guvpvdvé xVPem fG8Xkwphim đó.”

“Ừ.”

LầnGuvpvd nàfG8Xkwy LạPx7Rsbc Px7RsbMinh chVPỉ Guvpvdhờ hữVPng tGuvpvdrả lời.VP TôiPx7Rsb thấyGuvpvd aGuvpvdnh cóPx7Rsb vẻPx7Rsb khôVPng cGuvpvdó hfG8Xkwứng tVPhú vớiPx7Rsb cGuvpvdâu cảmGuvpvd ơnfG8Xkw cfG8Xkwủa mìfG8Xkwnh Guvpvdbèn đánhVP mắtfG8Xkw sPx7Rsbang chỗfG8Xkw kGuvpvdhác, VPhai tấmGuvpvd Guvpvdvé VPxem Px7Rsbphim lVPấp fG8Xkwlánh trênGuvpvd tGuvpvday aPx7Rsbnh thfG8Xkwu hGuvpvdút sVPự Guvpvdchú ýGuvpvd củaVP Px7Rsbtôi nfG8Xkwgay Px7Rsblập tfG8Xkwức. KPx7Rsbhông Guvpvdkiềm chếVP được,fG8Xkw fG8Xkwlời nóVPi lfG8Xkwiền tPx7Rsbuôn rGuvpvda Px7Rsbkhỏi miệng:

“Ôi,VP sếp…VP ÀfG8Xkw, Px7Rsbanh cũnfG8Xkwg đangVP địnhVP Guvpvdđi xeVPm phVPim đófG8Xkw sao?”

“Ừ.”

LạcfG8Xkw fG8XkwMinh vẫnVP giVPữ tháfG8Xkwi độGuvpvd Guvpvdhờ hữfG8Xkwng fG8Xkwtrả lờVPi, nhưngfG8Xkw bànfG8Xkw tPx7Rsbay cầmfG8Xkw hPx7Rsbai Guvpvdtấm véGuvpvd nVPhư đVPang muốnfG8Xkw Px7Rsbđể fG8Xkwra VPsau fG8Xkwgiấu đi.Guvpvd Px7RsbTôi nhVPanh chóngfG8Xkw, tựPx7Rsb nfG8Xkwhiên cGuvpvdầm tfG8Xkway anVPh lên,fG8Xkw tòVP VPmò muPx7Rsbốn xeGuvpvdm VPkĩ tfG8Xkwên phPx7Rsbim. DòngVP chPx7Rsbữ “VPJESSABELLE Guvpvd2” Guvpvdđập vàPx7Rsbo mắGuvpvdt khiPx7Rsbến tôGuvpvdi nPx7Rsbgỡ Px7Rsbngàng VPtập Guvpvdhai. LàmPx7Rsb thếfG8Xkw Guvpvdnào Guvpvdhai Guvpvdtấm vfG8Xkwé nằmPx7Rsb yêGuvpvdn fG8Xkwtrong túiPx7Rsb tôGuvpvdi bỗngfG8Xkw VPdưng bafG8Xkwy vàoVP taPx7Rsby sGuvpvdếp LạcGuvpvd MinVPh vậy?VP GuvpvdAnh tVPa biếtPx7Rsb ảVPo thuậtfG8Xkw ưPx7Rsb? HGuvpvday là…?

TPx7Rsbôi dfG8Xkwùng mộtfG8Xkw taPx7Rsby lụcGuvpvd lạiPx7Rsb túPx7Rsbi mìGuvpvdnh, thPx7Rsbấy haGuvpvdi “tấmPx7Rsb VPvé vànVPg” VPvẫn nPx7Rsbằm VPim VPlìm fG8Xkwtrong đófG8Xkw mớiPx7Rsb yPx7Rsbên fG8Xkwtâm tPx7Rsbhở phàPx7Rsbo. NgGuvpvdước VPlên đãfG8Xkw thấyfG8Xkw VPsắc Guvpvdmặt lạnPx7Rsbh nPx7Rsbhư qGuvpvduỷ sa-tănGuvpvdg củGuvpvda LạcVP fG8XkwMinh, nhấtfG8Xkw làPx7Rsb tafG8Xkwy kifG8Xkwa Px7Rsbcủa VPtôi vẫnfG8Xkw nắmVP chặGuvpvdt bVPàn VPtay cVPầm VPvé cfG8Xkwủa anhGuvpvd. Px7RsbTôi lậpVP tPx7Rsbức nhậnVP rVPa hàPx7Rsbnh độngfG8Xkw thấtVP Px7Rsbthố cPx7Rsbủa mìGuvpvdnh, vộVPi vPx7Rsbàng buôPx7Rsbng tGuvpvday Px7Rsbấp úng:

“Tôi… tGuvpvdôi Guvpvdxin lVPỗi. TạVPi khôGuvpvdng Px7Rsbngờ fG8Xkwanh Px7Rsbcũng đangPx7Rsb địnhGuvpvd đfG8Xkwi xeVPm phiPx7Rsbm này.”

“fG8XkwChứ sGuvpvdao?” LạcVP MinfG8Xkwh mfG8Xkwiễn cưỡngPx7Rsb nhìnGuvpvd xuốngfG8Xkw fG8Xkwcánh fG8Xkwtay đanfG8Xkwg bPx7Rsbơ vfG8Xkwơ troPx7Rsbng khôngPx7Rsb Guvpvdtrung củaGuvpvd mìnhGuvpvd. GGuvpvdiọng nóGuvpvdi ngGuvpvdhe ẩnPx7Rsb nhẫnVP sựVP VPtức VPgiận khôngPx7Rsb hPx7Rsbề nhẹ.

ĐầufG8Xkw Px7Rsbóc chậmGuvpvd chạpPx7Rsb củaPx7Rsb VPtôi Px7Rsblúc nVPày mớifG8Xkw hVPồi tVPưởng lạiGuvpvd câVPu cPx7Rsbhuyện bPx7Rsban sfG8Xkwáng, vẻGuvpvd mặtPx7Rsb củaVP LGuvpvdạc MifG8Xkwnh Px7Rsbkhi đưaPx7Rsb hPx7Rsbai tấmVP vVPé cGuvpvdho tfG8Xkwôi Guvpvdmột lầnPx7Rsb fG8Xkwnữa táiVP hiVPện sắfG8Xkwc néPx7Rsbt trfG8Xkwong tâmPx7Rsb trí.Px7Rsb TGuvpvdôi mfG8Xkwơ VPhồ Px7Rsbnhận Guvpvdra lỗiGuvpvd lầmVP Px7Rsbcủa mình,VP dGuvpvdè dặtVP dGuvpvdò hỏi:

“AnfG8Xkwh cũPx7Rsbng thícGuvpvdh fG8Xkwxem phiPx7Rsbm VPnày ư?”

“TấfG8Xkwt nhiên.”

NhậVPn đượPx7Rsbc fG8Xkwcâu khẳGuvpvdng địnhGuvpvd nGuvpvdgay lậpfG8Xkw tứGuvpvdc củfG8Xkwa LVPạc MinfG8Xkwh, tfG8Xkwôi fG8Xkwchỉ tiếcfG8Xkw Guvpvdnuối lVPắc VPlắc đầu:

“GuvpvdVậy VPmà hồifG8Xkw fG8Xkwsáng aVPnh VPkhông nPx7Rsbói. Px7RsbNếu biếVPt sếpVP cũngVP Px7Rsbthích Guvpvdxem phiGuvpvdm fG8Xkwnày, cGuvpvdhúng Guvpvdta fG8Xkwcó tGuvpvdhể VPđi chfG8Xkwung đỡVP phảiVP mấfG8Xkwt cônfG8Xkwg Px7Rsbtốn tiềnGuvpvd mfG8Xkwua thêGuvpvdm vPx7Rsbé khPx7Rsbác. Hài…”

“Thì Guvpvdra làGuvpvd vậy!”

LạcfG8Xkw GuvpvdMinh VPđơ VPmột lúcPx7Rsb Px7Rsbrồi khẳnGuvpvdg đPx7Rsbịnh trPx7Rsbong miệngfG8Xkw, ánhfG8Xkw mắtfG8Xkw sánfG8Xkwg ngời.VP PhVPản ứGuvpvdng củaGuvpvd anfG8Xkwh lVPúc fG8Xkwnày gifG8Xkwống nhưfG8Xkw cfG8Xkwác nhVPà khGuvpvdoa Px7Rsbhọc vfG8Xkwừa kháfG8Xkwm Px7Rsbphá rPx7Rsba mộtfG8Xkw chânGuvpvd lPx7Rsbý nàfG8Xkwo đó.

“…”

KPx7Rsbhông đVPể tôfG8Xkwi đợifG8Xkw Guvpvdlâu, Px7RsbThái DươngGuvpvd xfG8Xkwuất hiVPện nGuvpvdgay saGuvpvdu Guvpvdđó. CậVPu tfG8Xkwa vẫGuvpvdn fG8Xkwquần bò,Guvpvd áoPx7Rsb phPx7Rsbông kếtGuvpvd VPhợp VPvới cGuvpvdhiếc sơPx7Rsb Guvpvdmi kẻfG8Xkw cVPa fG8Xkwrô khoácfG8Xkw Px7Rsbbên ngofG8Xkwài. TrôGuvpvdng lúGuvpvdc VPnào cũngVP pVPhong trầnGuvpvd, bụiVP bặm,Px7Rsb hfG8Xkwệt nhưGuvpvd Guvpvdtính cGuvpvdách phfG8Xkwóng khoáPx7Rsbng củafG8Xkw cậu.fG8Xkw TGuvpvduy cGuvpvdó Guvpvdvẻ nGuvpvdgoài nVPhư vậy,fG8Xkw nhưnPx7Rsbg thựcfG8Xkw rPx7Rsba TVPhái DPx7Rsbương lPx7Rsbà mộtfG8Xkw nPx7Rsbgười VPbạn rấtPx7Rsb rGuvpvdất Guvpvdtốt, biếtGuvpvd cácfG8Xkwh qPx7Rsbuan fG8Xkwtâm đVPến fG8Xkwmọi ngưPx7Rsbời Px7Rsbxung qGuvpvduanh. TfG8Xkwôi luPx7Rsbôn cPx7Rsbho rằnGuvpvdg Px7Rsbsau nàfG8Xkwy Guvpvdai làVPm bVPạn gáGuvpvdi cậuVP ấfG8Xkwy nhấtPx7Rsb địnhVP sVPẽ rấPx7Rsbt maVPy mắn.

Thái DươPx7Rsbng dừngPx7Rsb Px7Rsbxe máyPx7Rsb trướcGuvpvd mặGuvpvdt VPtôi, nụVP cườifG8Xkw trênPx7Rsb môiPx7Rsb sánfG8Xkwg lạn.

“fG8XkwMẹ kế,Guvpvd cậufG8Xkw đếnGuvpvd rồi.Px7Rsb GuvpvdBắt VPtôi đợifG8Xkw Guvpvdhơi lGuvpvdâu đấGuvpvdy nhé!”

fG8Xkw“Ờ… TfG8Xkwại tôifG8Xkw cóPx7Rsb cfG8Xkwhút việfG8Xkwc cầPx7Rsbn lGuvpvdàm fG8Xkwgấp. Mà,fG8Xkw fG8Xkwai kia?”

Thái DưGuvpvdơng nhìVPn vềVP VPphía GuvpvdLạc VPMinh đaVPng đứnPx7Rsbg fG8Xkwbên cạnhPx7Rsb tôifG8Xkw cấtVP tVPiếng Px7Rsbhỏi fG8Xkwhờ hững.Guvpvd LúPx7Rsbc nfG8Xkwày tôGuvpvdi VPmới nhậnfG8Xkw rfG8Xkwa Guvpvdcòn sựGuvpvd hiVPện fG8Xkwdiện củafG8Xkw fG8Xkwmột ngườifG8Xkw nữafG8Xkw VPở đâyVP, đaVPng fG8Xkwđịnh hfG8Xkwắng giọngfG8Xkw giPx7Rsbới tPx7Rsbhiệu thìfG8Xkw LạcGuvpvd VPMinh đãVP tựPx7Rsb mVPình làfG8Xkwm VPđiều Px7Rsbđó. GiọngPx7Rsb nóVPi củaVP anPx7Rsbh Guvpvdvẫn trGuvpvdầm ấm,Guvpvd rấPx7Rsbt dễGuvpvd nghe:

“XGuvpvdin chPx7Rsbào, tôiPx7Rsb lPx7Rsbà hàngPx7Rsb xVPóm cGuvpvdủa AVPn GuvpvdKhuê. CậufG8Xkw là…?”

“Tôi Guvpvdlà fG8Xkwbạn thânPx7Rsb củaPx7Rsb GuvpvdAn Khuê,Px7Rsb Px7Rsbxin chào!”

Tôi: “fG8XkwCòn Px7Rsbtôi Guvpvdlà APx7Rsbn KhVPuê, xifG8Xkwn VPchào Guvpvdhai người!”

“…”

fG8XkwBỗng dừfG8Xkwng thànhGuvpvd ngườiVP thừaGuvpvd trVPong VPmàn xGuvpvdã giaGuvpvdo VPtẻ nhạtVP lạGuvpvdi xGuvpvda cáVPch Px7Rsbcủa Guvpvdhai mỹPx7Rsb nPx7Rsbam fG8Xkwkhiến tôVPi cfG8Xkwó chPx7Rsbút VPbuồn fG8Xkwcười. NhfG8Xkwất làGuvpvd khGuvpvdi tôVPi ngfG8Xkwhe thấyVP cáVPi Px7Rsbtên mỹPx7Rsb mPx7Rsbiều, dễVP thươfG8Xkwng fG8Xkwcủa mìnhfG8Xkw VPđược xGuvpvdướng lênfG8Xkw nhữngVP hGuvpvdai lầnGuvpvd lạGuvpvdi Guvpvdkhông nhfG8Xkwịn nổifG8Xkw “hamfG8Xkw muốn”Guvpvd đượcGuvpvd làfG8Xkwm qGuvpvduen Px7Rsbvới hGuvpvdai ngườiGuvpvd hVPọ fG8Xkwtừ đầu.

Nghe xVPong lGuvpvdời VPchào củaVP tôi,Guvpvd VPcả haVPi Px7Rsbmỹ Px7Rsbnam fG8Xkwdường Guvpvdnhư thofG8Xkwáng chúVPt ngượngVP fG8Xkwngùng. NhaGuvpvdnh chóngVP chuyểnfG8Xkw dờiGuvpvd ánhPx7Rsb mắtfG8Xkw “nóVPng Px7Rsbrực” fG8Xkwra kGuvpvdhỏi nGuvpvdgười đốiPx7Rsb phươGuvpvdng hướngGuvpvd Px7Rsbvề phVPía Guvpvdnhân vậtVP chíPx7Rsbnh Guvpvdlà tôi.

Cùng lúPx7Rsbc nhậnPx7Rsb Guvpvdđược ánGuvpvdh nhìPx7Rsbn từGuvpvd hfG8Xkwai ngườifG8Xkw đànVP ôngfG8Xkw đẹpVP traPx7Rsbi, tôfG8Xkwi VPthấy mặtGuvpvd mìnhfG8Xkw bỗngVP dưnVPg fG8Xkwnóng dVPần đều.VP GuvpvdMay VPmà lúPx7Rsbc nàyGuvpvd hơnPx7Rsb Px7Rsbnửa kPx7Rsbhuôn mặtGuvpvd tôGuvpvdi chPx7Rsbìm trGuvpvdong bóGuvpvdng tPx7Rsbối nhPx7Rsbờ táGuvpvdn cPx7Rsbây sấuPx7Rsb giGuvpvdà nPx7Rsbgăn cảnfG8Xkw mVPột phầPx7Rsbn ánGuvpvdh sángfG8Xkw củaGuvpvd đènfG8Xkw đườngGuvpvd chiGuvpvdếu xuống.VP TôiGuvpvd dGuvpvdễ Guvpvddàng “maiVP phục”fG8Xkw bộPx7Rsb dVPạng xấVPu hfG8Xkwổ Guvpvdcủa mPx7Rsbình. NhưnfG8Xkwg cáiPx7Rsb cGuvpvdảm giácfG8Xkw nVPhư đanPx7Rsbg đVPược fG8Xkwlàm mộtVP nGuvpvdhân vGuvpvdật VPchính tPx7Rsbrong bộfG8Xkw phifG8Xkwm tìnhPx7Rsb cVPảm lPx7Rsbâm Guvpvdli bGuvpvdi đGuvpvdát Px7Rsbnào đGuvpvdó khiếVPn VPtôi Px7Rsbcó cGuvpvdhút hưPx7Rsbởng thụ.fG8Xkw ĐángVP tiPx7Rsbếc đờiPx7Rsb khfG8Xkwông Px7Rsbnhư mơVP, VPnên đờGuvpvdi thưPx7Rsbờng giếVPt chếPx7Rsbt mộngVP fG8Xkwmơ. GuvpvdAn KhufG8Xkwê àPx7Rsb, VPcô Px7Rsb25 tuổPx7Rsbi vẫnPx7Rsb Guvpvdế đó!Guvpvd GfG8Xkwiờ cPx7Rsbó hafG8Xkwi mỹGuvpvd naPx7Rsbm đứVPng bêPx7Rsbn cạGuvpvdnh nênfG8Xkw VPcó fG8Xkwchút ngượnPx7Rsbg ngùngGuvpvd củfG8Xkwa thiếufG8Xkw nữfG8Xkw cGuvpvdũng làfG8Xkw điềGuvpvdu dễGuvpvd hiểuVP tPx7Rsbhôi. ĐừnPx7Rsbg mfG8Xkwộng tưởng…!

“ThôifG8Xkw VPđi Px7RsbAn KhuêGuvpvd, fG8Xkwmặt đầnVP qfG8Xkwuá! Px7RsbCó đVPi khônVPg, mufG8Xkwộn Guvpvdgiờ Guvpvdchiếu phiGuvpvdm fG8Xkwbây giờ.”

“Á…VP ĐPx7Rsbau. ĐiPx7Rsb chứ!”

Px7RsbThái GuvpvdDương tựPx7Rsb nhfG8Xkwiên vươPx7Rsbn tfG8Xkway rfG8Xkwa cốcVP mVPột Guvpvdcái lfG8Xkwên tránGuvpvd tGuvpvdôi đPx7Rsbau đGuvpvdiếng. ĐPx7Rsbây chínhGuvpvd làPx7Rsb hànhGuvpvd độngPx7Rsb Guvpvdphũ phàPx7Rsbng nhGuvpvdất đểVP kPx7Rsbéo Px7Rsbtôi từVP mặtfG8Xkw trGuvpvdăng trởPx7Rsb vềfG8Xkw Guvpvdvới tfG8Xkwrái Guvpvdđất. TôVPi nghĩPx7Rsb Guvpvdmình ổn!

Quay vềPx7Rsb thfG8Xkwực tPx7Rsbại, tôifG8Xkw tạPx7Rsbm bVPiệt LạcVP MiPx7Rsbnh mộtPx7Rsb tiếngfG8Xkw mớifG8Xkw trfG8Xkwèo lênGuvpvd xfG8Xkwe rờiVP đi.Px7Rsb BỏGuvpvd lạiVP sếpGuvpvd Guvpvdlớn mfG8Xkwột mìfG8Xkwnh fG8Xkwbơ vơVP trướcPx7Rsb Guvpvdcánh cổngPx7Rsb cVPao vờiGuvpvd vợi.Px7Rsb ĐVPầu VPóc VPchậm chạpfG8Xkw cVPủa tôGuvpvdi VPgiờ chỉfG8Xkw Guvpvdnghĩ đếnPx7Rsb fG8Xkwhai tấmVP vPx7Rsbé xeGuvpvdm phiVPm fG8Xkwlấp láfG8Xkwnh Px7Rsbtrên taVPy anfG8Xkwh hồiGuvpvd nãyVP. ĐGuvpvdúng rồi,Guvpvd làPx7Rsb haVPi véVP chứGuvpvd khPx7Rsbông phảiGuvpvd mVPột, vậVPy cóPx7Rsb nghVPĩa lGuvpvdà anGuvpvdh hànPx7Rsbg fG8Xkwxóm củaVP tPx7Rsbôi sẽGuvpvd đGuvpvdi Guvpvdxem phPx7Rsbim vớiPx7Rsb mộtfG8Xkw Px7Rsbai fG8Xkwđó! Px7RsbCó VPthể fG8Xkwlà VPai đượcfG8Xkw nhỉ?Px7Rsb fG8XkwBạn gVPái? BạVPn Px7Rsbtrai? VPHay ngVPười yêuGuvpvd?... VPTôi nghĩfG8Xkw fG8Xkwmình bịfG8Xkw loạnfG8Xkw VPnão rồi!

BóngVP Px7Rsbtối bGuvpvdao trùmPx7Rsb Guvpvdcả rạfG8Xkwp Px7Rsbchiếu Guvpvdphim, khôPx7Rsbng khPx7Rsbí Guvpvdu ámGuvpvd cùVPng vớfG8Xkwi nhữngPx7Rsb Px7Rsbhình ảfG8Xkwnh rùVPng rợGuvpvdn ngPx7Rsbay phầnfG8Xkw mởVP màVPn fG8Xkwkhiến tPx7Rsbôi bắtVP Px7Rsbđầu cGuvpvdăng thẳPx7Rsbng. MộtfG8Xkw VPtay bấuPx7Rsb Guvpvdchặt vạPx7Rsbt áoVP Guvpvdcủa TháiVP DPx7Rsbương bênGuvpvd cạnhGuvpvd, taGuvpvdy VPkia Guvpvdđưa lGuvpvdên fG8Xkwche gầnGuvpvd hếtPx7Rsb đôiVP mắt,Guvpvd tựPx7Rsb đáPx7Rsbnh Guvpvdlừa cảGuvpvdm giácGuvpvd củaPx7Rsb bảPx7Rsbn Px7Rsbthân cfG8Xkwho fG8Xkwbớt sợ.

BỗfG8Xkwng fG8Xkwcó fG8Xkwai đóGuvpvd Px7Rsbđặt mộtPx7Rsb bfG8Xkwàn Px7Rsbtay lạVPnh ngắtfG8Xkw Px7Rsblên vaPx7Rsbi tVPôi, cVPách lớpGuvpvd Guvpvdáo mỏfG8Xkwng truyềVPn vGuvpvdào Guvpvdtừng tVPhớ dPx7Rsba thịtfG8Xkw kfG8Xkwhiến fG8Xkwcả ngưfG8Xkwời tôifG8Xkw cứngGuvpvd ngắc,fG8Xkw kVPhông dfG8Xkwám đVPộng đậVPy. TroPx7Rsbng đầPx7Rsbu Px7Rsbbỗng hifG8Xkwện Guvpvdlên Guvpvdvô vGuvpvdàn hìVPnh ảPx7Rsbnh fG8Xkwkinh dịVP VPxẹt quGuvpvda VPkhi tPx7Rsbôi quaVPy mfG8Xkwặt saGuvpvdng đốifG8Xkw diVPện vPx7Rsbới tVPhứ VPgì đóGuvpvd đáPx7Rsbng sfG8Xkwợ bêPx7Rsbn Guvpvdcạnh mình…

HaGuvpvdi phfG8Xkwút trôiGuvpvd fG8Xkwqua, phPx7Rsbản ứnfG8Xkwg củafG8Xkw fG8Xkwtôi vẫnGuvpvd VPchậm cVPhạp Px7Rsbnhư vậPx7Rsby. CốfG8Xkw VPduy trfG8Xkwì VPtư tfG8Xkwhế Px7Rsbcũ vPx7Rsbà tfG8Xkwập trunfG8Xkwg fG8Xkwvào nVPhững cảGuvpvdnh phPx7Rsbim VPmới cPx7Rsbó vfG8Xkwẻ khônPx7Rsbg Guvpvdđáng sợGuvpvd cfG8Xkwhút nàoGuvpvd. NhưfG8Xkwng Px7Rsbcảm fG8Xkwgiác lạnhGuvpvd fG8Xkwlẽo Guvpvdtruyền tPx7Rsbừ Guvpvdbàn tPx7Rsbay aVPi đóPx7Rsb đặVPt trênfG8Xkw fG8Xkwvai VPmình vẫPx7Rsbn rấtPx7Rsb đfG8Xkwỗi châfG8Xkwn thVPực Guvpvdkhiến tGuvpvdôi Px7Rsbsuýt nữaPx7Rsb Px7Rsbkhông thVPể tVPrụ nổifG8Xkw. TiếpPx7Rsb đVPến, mộPx7Rsbt hPx7Rsbơi tPx7Rsbhở máfG8Xkwt rượifG8Xkw VPvờn bêGuvpvdn Px7Rsbtai tôi,fG8Xkw cfG8Xkwùng lúcPx7Rsb truyềnfG8Xkw đếGuvpvdn Guvpvdtiếng Guvpvdnói: Px7Rsb“An Khuê”.

ÂmGuvpvd Guvpvdthanh VPtrầm ấmPx7Rsb nhưnPx7Rsbg lạnGuvpvdh Px7Rsblẽo vọngfG8Xkw vàofG8Xkw Px7Rsbmàng nhĩVP củGuvpvda Px7Rsbtôi nhGuvpvdư mộtPx7Rsb cúVP fG8Xkwđánh cfG8Xkwuối cùngVP giángPx7Rsb xuốGuvpvdng tâmPx7Rsb VPlý sợVP Px7Rsbhãi trfG8Xkwong tôfG8Xkwi. BPx7Rsbàn tafG8Xkwy kiPx7Rsba vẫnVP bấuVP chặtVP Px7Rsbvạt áoVP cGuvpvdủa TfG8Xkwhái DươngGuvpvd Guvpvdngồi fG8Xkwở ghếVP bGuvpvdên tráiPx7Rsb, lấyPx7Rsb hếtVP Px7Rsbcan đảmVP quGuvpvday đầuVP vềPx7Rsb bênfG8Xkw phảifG8Xkw quVPyết tâGuvpvdm VPđối diệnfG8Xkw vớiVP “tPx7Rsbhứ gìfG8Xkw Px7Rsbđó” xeGuvpvdm nPx7Rsbó fG8Xkwđáng sợVP nhưVP thếVP Px7Rsbnào? NóiPx7Rsb cứPx7Rsbng Px7Rsbvậy thPx7Rsbôi, chfG8Xkwứ bàVPn taGuvpvdy Px7Rsbche mắtfG8Xkw Guvpvdlúc nàfG8Xkwy vẫGuvpvdn Guvpvdcòn cPx7Rsbhưa Guvpvddám hfG8Xkwạ xuốngVP đểVP đfG8Xkwối đầuVP trGuvpvdực diện.

ChfG8Xkwỉ làPx7Rsb ngaPx7Rsby saVPu Guvpvdđó, bànGuvpvd tafG8Xkwy lạnhfG8Xkw ngắtVP trfG8Xkwên Px7Rsbvai tôiPx7Rsb đãfG8Xkw tựfG8Xkw Guvpvdđộng rờPx7Rsbi khGuvpvdỏi vfG8Xkwị fG8Xkwtrí, fG8Xkwlại bVPị mộGuvpvdt Guvpvdlực kVPhác mVPạnh Guvpvdmẽ kéVPo fG8Xkwcánh VPtay đGuvpvdang VPche mắtPx7Rsb Guvpvdcủa tôifG8Xkw xuốVPng. KVPhoảnh khắcPx7Rsb VPnhìn thấyPx7Rsb vẻfG8Xkw mặVPt điểfG8Xkwn traPx7Rsbi fG8Xkwquen thuGuvpvdộc cPx7Rsbủa Guvpvdsếp LfG8Xkwạc MifG8Xkwnh fG8Xkwở Guvpvdkhoảng cáchVP fG8Xkwgần, tôifG8Xkw vẫnPx7Rsb fG8Xkwcòn hếPx7Rsbt sfG8Xkwức bGuvpvdàng hVPoàng. CPx7Rsbú sốPx7Rsbc tâmVP lýGuvpvd chưafG8Xkw thufG8Xkwyên giảGuvpvdm thìPx7Rsb cPx7Rsbú sốcfG8Xkw kVPhác đPx7Rsbã dộiPx7Rsb thẳngVP fG8Xkwvào tráPx7Rsbi tifG8Xkwm mỏPx7Rsbng fG8Xkwmanh, fG8Xkwyếu ớGuvpvdt VPcủa tôi.

ỞVP khGuvpvdoảng cáVPch vỏnPx7Rsb vẹnfG8Xkw mưGuvpvdời centimefG8Xkwt, nVPụ cưfG8Xkwời củfG8Xkwa ngVPười kiGuvpvda lạiPx7Rsb tGuvpvdừ Guvpvdtừ fG8Xkwsáng Guvpvdlạn nPx7Rsbhư áfG8Xkwnh mặfG8Xkwt VPtrời giữaVP fG8Xkwđêm vắng. (Cơm KhêGuvpvd Guvpvdhỏi nGuvpvdgu: fG8XkwỦa, bafG8Xkwn đêmfG8Xkw cfG8Xkwó mGuvpvdặt Guvpvdtrời mọcPx7Rsb fG8Xkwhả APx7Rsbn KhVPuê? CfG8Xkwô víGuvpvd Guvpvdvon giỏiGuvpvd thế?Guvpvd TôiVP biPx7Rsbết rồiGuvpvd nhfG8Xkwé, cVPô bịPx7Rsb sGuvpvdắc Px7Rsbđẹp củPx7Rsba VPai kPx7Rsbia mêfG8Xkw hoặcfG8Xkw rồiVP, loGuvpvdạn fG8Xkwnão… Px7RsbHô hô!).

“SaofG8Xkw thế,Guvpvd nGuvpvdgắm VPđủ chưa?”

CuốiGuvpvd cVPùng tôiPx7Rsb cũfG8Xkwng ngVPhe thấGuvpvdy Px7Rsbgiọng nóPx7Rsbi củVPa coPx7Rsbn nfG8Xkwgười VPnhỏ fG8Xkwnhẹ cGuvpvdất lêGuvpvdn. NGuvpvdhanh chónGuvpvdg Px7Rsblấy Px7Rsblại bìnhPx7Rsb tĩnhGuvpvd, VPbóng Px7Rsbtối lạPx7Rsbi mộGuvpvdt VPlần nữfG8Xkwa giúPx7Rsbp VPtôi Px7Rsbche đGuvpvdi đôifG8Xkw máfG8Xkw nóngVP rực.Px7Rsb NhưPx7Rsbng Px7Rsbchí ífG8Xkwt, khVPoảnh khắcVP nPx7Rsbhận rVPa thứGuvpvd đánfG8Xkwg sPx7Rsbợ gìVP đóPx7Rsb lạiVP làVP LạcPx7Rsb MGuvpvdinh Px7Rsbkhiến Guvpvdtôi vuGuvpvdi Guvpvdvẻ hGuvpvdơn rfG8Xkwất nfG8Xkwhiều. TPx7Rsbuy nfG8Xkwhiên vfG8Xkwẫn khôngGuvpvd khỏiVP Guvpvdthắc mắc,Px7Rsb fG8Xkwcố fG8Xkwgắng hạfG8Xkw âPx7Rsbm lượnVPg xuốngVP mfG8Xkwức thấpGuvpvd nPx7Rsbhất Px7Rsbđể đảmGuvpvd bảPx7Rsbo khônfG8Xkwg ảnVPh hưởngfG8Xkw đếnPx7Rsb nhPx7Rsbững ngườifG8Xkw xuPx7Rsbng quafG8Xkwnh, trPx7Rsbực Px7Rsbtiếp hỏi:

“Sếp,fG8Xkw fG8Xkwsao anGuvpvdh cũGuvpvdng ngồifG8Xkw ởPx7Rsb đGuvpvdây? VPCó sựVP trùnfG8Xkwg hợPx7Rsbp fG8Xkwđến vPx7Rsbậy ư?”

“Px7RsbKhông pGuvpvdhải. TVPôi cốGuvpvd tìnhfG8Xkw đặtPx7Rsb vPx7Rsbé ngồPx7Rsbi chung.”

Cố Guvpvdtình? VìPx7Rsb sGuvpvdao? MuốnPx7Rsb VPngồi xeGuvpvdm pfG8Xkwhim cùngPx7Rsb tôGuvpvdi ư?fG8Xkw KhônPx7Rsbg phGuvpvdải tVPrùng hợp?VP AfG8Xkwnh cPx7Rsbó Guvpvdý gPx7Rsbì? VậyVP aVPnh đifG8Xkw vfG8Xkwới fG8Xkwai tớifG8Xkw đây?...

TPx7Rsbrực tfG8Xkwiếp nPx7Rsbghe đượcGuvpvd lờPx7Rsbi nfG8Xkwói thẳnVPg thắfG8Xkwn cVPủa LạcfG8Xkw MinhfG8Xkw, Px7Rsbtim tGuvpvdôi càngVP đậpVP mạnhfG8Xkw hfG8Xkwơn, Px7Rsbnão bắtVP fG8Xkwđầu soGuvpvdạn sfG8Xkwẵn cVPác Px7Rsbcâu hỏiVP tòPx7Rsb fG8Xkwmò nhGuvpvdưng tuyfG8Xkwệt nfG8Xkwhiên fG8Xkwkhông Guvpvdmột Guvpvdcâu VPnào đưfG8Xkwợc thốtPx7Rsb rfG8Xkwa khỏiVP VPmiệng. NhVPát gaGuvpvdn vẫVPn hVPoàn nVPhát Px7Rsbgan màfG8Xkw thôi!

“BàfG8Xkw chVPị giPx7Rsbà, ePx7Rsbm đây.Px7Rsb NhGuvpvdìn vẻfG8Xkw mVPặt VPngu ngốVPc fG8Xkwcủa chịPx7Rsb kìa!”

Gương mfG8Xkwặt cườifG8Xkw nPx7Rsbhăn nVPhở củVPa efG8Xkwm tGuvpvdrai AVPn HuPx7Rsby fG8Xkwtừ pfG8Xkwhía bênfG8Xkw fG8Xkwkia tVPhò rGuvpvda chếfG8Xkw nhạVPo tfG8Xkwôi. DPx7Rsbù cóVP cPx7Rsbhút nVPgạc nhiên,fG8Xkw nhưnVPg tôVPi mơfG8Xkw hồVP VPnhận Guvpvdra lònVPg mìnVPh nhưGuvpvd vừfG8Xkwa qufG8Xkwẳng đượcGuvpvd mộtfG8Xkw gánhfG8Xkw nặngVP Px7Rsbkhi thấVPy sPx7Rsbự Guvpvdxuất hifG8Xkwện cPx7Rsbủa nfG8Xkwó ởfG8Xkw đây.Guvpvd TôGuvpvdi vVPui vGuvpvdẻ qGuvpvduắc mắfG8Xkwt nhìGuvpvdn AVPn GuvpvdHuy kèmPx7Rsb VPtheo Px7Rsbmột Guvpvdlời Px7Rsbcảnh cáo:

“ĐếnPx7Rsb rồiPx7Rsb thìGuvpvd xeGuvpvdm đGuvpvdi. ĐừngPx7Rsb cófG8Xkw ồnPx7Rsb àoPx7Rsb làVPm Px7Rsbảnh hưởnfG8Xkwg tớPx7Rsbi nhữnPx7Rsbg nVPgười VPkhác. SVPắp đếfG8Xkwn đoGuvpvdạn hPx7Rsbay rồifG8Xkw đấy!”

Nói vfG8Xkwới fG8XkwAn HfG8Xkwuy nhưngVP cũGuvpvdng fG8Xkwlà Px7Rsbtự nhắGuvpvdc nhPx7Rsbở VPcả chíPx7Rsbnh bảnVP thânGuvpvd mìnPx7Rsbh. TôVPi liếVPc quVPa vẻPx7Rsb mặtVP Px7Rsbvui vGuvpvdẻ củaGuvpvd fG8XkwLạc MinPx7Rsbh lầnfG8Xkw nPx7Rsbữa, rồifG8Xkw mớPx7Rsbi qufG8Xkway sfG8Xkwang ngaVPy ngắnPx7Rsb ngồiVP xPx7Rsbem. BỗnPx7Rsbg nVPhiên mộtVP lầVPn Guvpvdnữa gifG8Xkwật mVPình vớifG8Xkw fG8Xkwánh mắtPx7Rsb sfG8Xkwáng trưfG8Xkwng nhưPx7Rsb haPx7Rsbi cfG8Xkwái đèfG8Xkwn phPx7Rsba Px7Rsbô tGuvpvdô đanVPg qufG8Xkwan sátfG8Xkw tôiPx7Rsb VPtừ nãVPy đếnVP giờfG8Xkw VPcủa TháfG8Xkwi DươnfG8Xkwg. fG8XkwChết mVPất thôiGuvpvd, bộGuvpvd phifG8Xkwm Px7Rsbma “JesfG8Xkwsabelle 2”mớiGuvpvd bắVPt đGuvpvdầu chưaPx7Rsb đưPx7Rsbợc baGuvpvdo lâPx7Rsbu mfG8Xkwà tôiPx7Rsb fG8Xkwđã suVPýt bịfG8Xkw mGuvpvdấy nPx7Rsbgười bênPx7Rsb cạnPx7Rsbh nàyfG8Xkw “tếfG8Xkw xáGuvpvdc” rồi! (Cơm KhêPx7Rsb VPthắc VPmắc: JessGuvpvdabelle nghĩaGuvpvd làfG8Xkw tếGuvpvd fG8Xkwxác mGuvpvdà. APx7Rsbn Khuê,Px7Rsb Px7Rsbcô tfG8Xkwhật mVPay mfG8Xkwắn, vfG8Xkwừa đượcGuvpvd xePx7Rsbm Guvpvdphim fG8Xkw2D vừafG8Xkw đưGuvpvdợc trGuvpvdải nghiPx7Rsbệm sốngfG8Xkw độVPng nhưPx7Rsb pfG8Xkwhim 4VPD VPthế Guvpvdnày! VPNhưng côVP qufG8Xkwả tPx7Rsbhực nVPhát gaPx7Rsbn qfG8Xkwuá đấy!VP ThầnVP hồnfG8Xkw náVPt thầnfG8Xkw tính...Guvpvd Ừm,VP đfG8Xkwiểm nfG8Xkwày giốngfG8Xkw tôi.)

Thấy Guvpvdvẻ mặtGuvpvd lPx7Rsbơ Px7Rsbtơ mơfG8Xkw củPx7Rsba TháiGuvpvd DươnGuvpvdg đGuvpvdang nhfG8Xkwìn mìnPx7Rsbh, VPtôi huýGuvpvdch Guvpvdvai cậufG8Xkw tVPa mộPx7Rsbt cVPái, nGuvpvdhẹ nhàVPng nhfG8Xkwắc nhở:

“fG8XkwCòn cậfG8Xkwu nữa,VP xfG8Xkwem fG8Xkwphim đifG8Xkw, nhìnGuvpvd tôVPi làGuvpvdm gì?”

Thái DPx7Rsbương hờPx7Rsb hữfG8Xkwng trảfG8Xkw Guvpvdlời: “Ờ.”

Lại nóPx7Rsbi vềGuvpvd tôVPi, lầPx7Rsbn nàyGuvpvd đãVP dùGuvpvdng hẳnfG8Xkw cảVP hVPai tGuvpvday đểVP cGuvpvdhe haGuvpvdi nửafG8Xkw coGuvpvdn mắt.Guvpvd ĐúnfG8Xkwg rồfG8Xkwi, lầnGuvpvd nGuvpvdào fG8Xkwđi xeVPm pPx7Rsbhim mVPa tfG8Xkwôi VPcũng Px7Rsbchỉ VPxem VPbằng fG8Xkwhai Px7Rsbnửa cPx7Rsbon mắt. (Cơm KhêVP lạiPx7Rsb tGuvpvdrầm Guvpvdngâm sVPuy ngPx7Rsbhĩ mộGuvpvdt hồVPi vẫPx7Rsbn khôPx7Rsbng tVPhông nãGuvpvdo, bèPx7Rsbn hỏiVP: “fG8XkwAn KhufG8Xkwê, tôiGuvpvd vẫnfG8Xkw chưVPa tưởngfG8Xkw tượngfG8Xkw rGuvpvda cGuvpvdách VPxem phiVPm bfG8Xkwằng haVPi nửaGuvpvd cfG8Xkwon Px7Rsbmắt Px7Rsbcủa côfG8Xkw Px7Rsblà nVPhư thVPế Px7Rsbnào? CôVP chỉGuvpvd fG8Xkwcho fG8Xkwtôi với!”)Sau kVPhi bfG8Xkwộ Px7Rsbphim Guvpvdma kGuvpvdinh điểnfG8Xkw kếfG8Xkwt thúcVP, tôiGuvpvd cófG8Xkw hơiPx7Rsb thấtVP fG8Xkwvọng. NộifG8Xkw dfG8Xkwung củPx7Rsba nóVP thậtfG8Xkw sựVP kVPhông fG8Xkwhay Px7Rsbbằng pVPhần mộfG8Xkwt. BfG8Xkwốn fG8Xkwngười chúngfG8Xkw tôiVP cVPùng Px7Rsbnhau Px7Rsbđi VPra khfG8Xkwỏi rạp,VP mỗifG8Xkw ngườifG8Xkw mVPỗi vẻ:Px7Rsb ngườiGuvpvd thVPì sợVP đếnGuvpvd khócVP, ngfG8Xkwười thìGuvpvd cười,VP ngườiVP lạiGuvpvd khôngPx7Rsb VPcó bấtfG8Xkw fG8Xkwcứ cảmVP xúPx7Rsbc gfG8Xkwì… TVPóm lại,Guvpvd “VPtàn tPx7Rsbiệc” rồi,VP đãPx7Rsb đếnVP lGuvpvdúc phGuvpvdải Px7Rsbđi về.

VP“An KhuGuvpvdê sẽPx7Rsb vGuvpvdề Px7Rsbcùng xPx7Rsbe vPx7Rsbới tôiPx7Rsb vfG8Xkwì fG8Xkwchúng fG8Xkwtôi làVP Guvpvdhàng xGuvpvdóm, khônGuvpvdg fG8Xkwnên pVPhiền cậVPu lVPần nữa!”

“…”

Px7RsbBất thVPình VPlình, LạVPc MVPinh Guvpvdquay fG8Xkwsang nắVPm lấyPx7Rsb tay tôi hướng đến Thái Dương để lại một lời thông báo thẳng thắn rồi mạnh mẽ kéo tôi đi về bãi đậu xe ngay gần đó. An Huy đã vỗ về xong trái tim bé bỏng của nó, vội vàng đuổi theo phía sau:

“Ối, hai người chờ em với. Đừng bỏ mặc em mà, em sợ ma lắm!”

Lần này, người tôi bỏ lại phía sau chính là “mẹ kế” của mình, Thái Dương…

Tôi như một con ngốc để mặc Lạc Minh dắt tay đi đến nhét vào trong xe. Trái tim khỏe mạnh của tôi lại được thể đập nhanh bất thường lần nữa trong cùng một ngày. Tôi đảm bảo bộ phận tim của mình có vấn đề rồi!

(Cơm Khê đồng cảm với nữ chính: “Tôi cũng từng bị rơi vào khủng hoảng. Gọi cấp cứu, nhưng người ta trả tôi về và nói rằng, tình yêu không phải là thảm hoạ…”)

Nằm trên giường, tôi trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện. Chẳng lẽ sếp Lạc Minh thật sự có ý với tôi? Nhưng mà tại sao anh ta lại để ý đến tôi chứ? Từ khi nào anh ta để ý đến tôi? Mà một người có điều kiện tốt như vậy sao lại để ý đến tôi được? Rốt cuộc anh có ý là có ý gì với tôi?

Một bụng rối rắm…