You are here

Bẫy Của Sói Xám - Chương 4

Chương wpcAfXX34 3dmDxkJk- RawpcAfXX3nh giới7ex7 s7ex7ống chết


VừawpcAfXX3 dứt7ex7 câ3dmDxkJku n7ex7ói An3dmDxkJkna lập7ex7 tứ7ex7c hoản3dmDxkJkg h3dmDxkJkồn nh3dmDxkJkìn lại7ex7 hawpcAfXX3i tawpcAfXX3y mình,7ex7 3dmDxkJkcô th7ex7ật sự3dmDxkJk đang nắwpcAfXX3m 3dmDxkJkcổ 7ex7áo h7ex7ắn m7ex7à khô3dmDxkJkng bị7ex7 b3dmDxkJkất cứ3dmDxkJk vật7ex7 cản7ex7 wpcAfXX3nào gwpcAfXX3ò bó7ex7. BwpcAfXX3ao 3dmDxkJknhiêu hoan3dmDxkJkg 3dmDxkJkmang wpcAfXX3hiện rõ wpcAfXX3trong wpcAfXX3mắt cô,7ex7 c3dmDxkJkâu hwpcAfXX3ỏi đ3dmDxkJkặt 7ex7ra là3dmDxkJk bằwpcAfXX3ng các3dmDxkJkh n3dmDxkJkào cwpcAfXX3ô wpcAfXX3đã thá3dmDxkJko bỏ7ex7 được7ex7 sợ7ex7i dây3dmDxkJk nhưng bản7ex7 t3dmDxkJkhân wpcAfXX3lại k3dmDxkJkhông nhớ?

Bị c3dmDxkJkhe lấ7ex7p bởi3dmDxkJk sự3dmDxkJk kinwpcAfXX3h ngạc khôwpcAfXX3ng thốt3dmDxkJk nêwpcAfXX3n 3dmDxkJklời, wpcAfXX3Anna wpcAfXX3giật mình7ex7 3dmDxkJknới lỏng3dmDxkJk ta3dmDxkJky x3dmDxkJkong x7ex7oay qu3dmDxkJka wpcAfXX3xoay wpcAfXX3lại như xác7ex7 định7ex7 gìwpcAfXX3 đ3dmDxkJkó, vìwpcAfXX3 mất3dmDxkJk cảnhwpcAfXX3 giác7ex7 đề7ex7 wpcAfXX3phòng wpcAfXX3với DawpcAfXX3vis nêwpcAfXX3n ng7ex7ay 7ex7tức k3dmDxkJkhắc c3dmDxkJkổ họng côwpcAfXX3 liền3dmDxkJk b7ex7ị mộ3dmDxkJkt lực3dmDxkJk mạnhwpcAfXX3 wpcAfXX3bóp chặ3dmDxkJkt hệtwpcAfXX3 nhưwpcAfXX3 wpcAfXX3nuốt phảiwpcAfXX3 m3dmDxkJkiếng swpcAfXX3ắt 7ex7chặn nga7ex7ng wpcAfXX3họng. Anna wpcAfXX3tái wpcAfXX3mặt trừng7ex7 mắtwpcAfXX3 nh7ex7ìn hắn7ex7 vô7ex7 lự7ex7c lwpcAfXX3ắc 3dmDxkJkđầu p3dmDxkJkhản kháng.

"Cô wpcAfXX3to gawpcAfXX3n thwpcAfXX3ật, xem 3dmDxkJkra tôiwpcAfXX3 khôn3dmDxkJkg trừngwpcAfXX3 trịwpcAfXX3 wpcAfXX3chắc 7ex7cô k3dmDxkJkhông hiểu7ex7 câu3dmDxkJk n7ex7ói ‘Tr7ex7ánh wpcAfXX3xa k7ex7hỏi wpcAfXX3tôi’ lwpcAfXX3à gì đâu3dmDxkJk hả!"wpcAfXX3 SwpcAfXX3ắc 3dmDxkJkmặt hắn3dmDxkJk v3dmDxkJkô 7ex7cùng 7ex7âm u3dmDxkJk, 3dmDxkJkgiống wpcAfXX3như rấtwpcAfXX3 3dmDxkJknhiều g3dmDxkJkiông bã7ex7o đawpcAfXX3ng đọng vào3dmDxkJk 3dmDxkJkđáy mắt3dmDxkJk ấy7ex7, t7ex7ỏa rwpcAfXX3a một3dmDxkJk sứwpcAfXX3c mwpcAfXX3ạnh uwpcAfXX3y hiếpwpcAfXX3 khôn7ex7g thể3dmDxkJk wpcAfXX3xác địnhwpcAfXX3 được.7ex7 Dav7ex7is bỗng tăngwpcAfXX3 wpcAfXX3lực wpcAfXX3ngón t3dmDxkJkay 3dmDxkJkmạnh wpcAfXX3hơn nhưwpcAfXX3 đangwpcAfXX3 chứng7ex7 7ex7minh lời7ex7 nói7ex7 cwpcAfXX3ủa hắ3dmDxkJkn k3dmDxkJkhông 3dmDxkJkphải l3dmDxkJkà sự thậ7ex7t. Chỉ3dmDxkJk thương7ex7 7ex7cho 3dmDxkJkkẻ bấ3dmDxkJkt hạnwpcAfXX3h đang7ex7 wpcAfXX3phải hứng7ex7 chị3dmDxkJku s7ex7ự ph7ex7ẫn wpcAfXX3nộ đó,7ex7 mặtwpcAfXX3 sắwpcAfXX3c cô 3dmDxkJkcàng l7ex7úc twpcAfXX3rắng xan7ex7h bấtwpcAfXX3 wpcAfXX3thường, đ3dmDxkJkang 3dmDxkJklúc 7ex7xác đwpcAfXX3ịnh bảnwpcAfXX3 t7ex7hân 3dmDxkJksẽ khô3dmDxkJkng tho3dmDxkJkát khỏi th3dmDxkJkì bấ3dmDxkJkt ngờ7ex7 cổwpcAfXX3 họwpcAfXX3ng wpcAfXX3lấy lại3dmDxkJk được3dmDxkJk k7ex7hối wpcAfXX3không k7ex7hí wpcAfXX3thân thuộc3dmDxkJk, cô3dmDxkJk lậ3dmDxkJkp tứ3dmDxkJkc h7ex7á miệ3dmDxkJkng hớp một7ex7 ngụm3dmDxkJk k7ex7hí thỏwpcAfXX3a mãn.

Davis ngồi3dmDxkJk chỏ3dmDxkJkm xwpcAfXX3uống, ngón tawpcAfXX3y t7ex7hon 7ex7dài l7ex7ướt wpcAfXX3qua c7ex7hiếc cằmwpcAfXX3 ti7ex7nh xảowpcAfXX3 của3dmDxkJk c3dmDxkJkô, 3dmDxkJkchậm rã7ex7i n3dmDxkJkhả wpcAfXX3ra từng7ex7 chữ: “Chống3dmDxkJk đối7ex7 t3dmDxkJkôi chínhwpcAfXX3 l3dmDxkJkà pwpcAfXX3hản tá3dmDxkJkc dụn3dmDxkJkg.” A3dmDxkJknna vớ7ex7i chiếwpcAfXX3c cổwpcAfXX3 trắn3dmDxkJkg nõ7ex7n bỗwpcAfXX3ng đỏ lựngwpcAfXX3 lên7ex7 3dmDxkJkvì tức3dmDxkJk thờiwpcAfXX3 7ex7bị nghẹn,7ex7 3dmDxkJkcô wpcAfXX3lười biế7ex7ng l3dmDxkJkiếc n3dmDxkJkhìn hắ7ex7n, 3dmDxkJkdù bản7ex7 lĩnwpcAfXX3h wpcAfXX3ở côwpcAfXX3 không khuấ7ex7t phụwpcAfXX3c n7ex7hưng ph3dmDxkJkải thừwpcAfXX3a n7ex7hận một7ex7 đi3dmDxkJkều cô7ex7 3dmDxkJkkhông phả3dmDxkJki l3dmDxkJkà đối3dmDxkJk thủ3dmDxkJk của hắn,3dmDxkJk điwpcAfXX3ều 7ex7đó được3dmDxkJk cô3dmDxkJk thwpcAfXX3ông suốwpcAfXX3t nwpcAfXX3hất wpcAfXX3là s3dmDxkJkau wpcAfXX3khi t7ex7rải qu7ex7a “7ex7hình phạt”7ex7 vừawpcAfXX3 3dmDxkJkrồi. Có 3dmDxkJkmột 7ex7chân l7ex7í 7ex7rõ ràwpcAfXX3ng hwpcAfXX3ơn đówpcAfXX3 3dmDxkJklà đừngwpcAfXX3 ba7ex7o gwpcAfXX3iờ dạiwpcAfXX3 dwpcAfXX3ột đả3dmDxkJk kwpcAfXX3ích v3dmDxkJkới xwpcAfXX3ã 3dmDxkJkhội đen, 3dmDxkJknhất là7ex7 người3dmDxkJk trư7ex7ớc mặt7ex7 wpcAfXX3này, 7ex7hậu qwpcAfXX3uả l3dmDxkJkớn wpcAfXX3nhất đówpcAfXX3 là3dmDxkJk 7ex7chết l7ex7úc nwpcAfXX3ào cũn7ex7g không hay.

“Cô làwpcAfXX3 gìwpcAfXX3 củ3dmDxkJka Rob3dmDxkJkert, vì sawpcAfXX3o c3dmDxkJkô m7ex7uốn cứuwpcAfXX3 wpcAfXX3hắn.” 7ex7Davis 7ex7quan sát3dmDxkJk khôn3dmDxkJkg 3dmDxkJkbỏ lỡ7ex7 wpcAfXX3chút b7ex7iểu hiện7ex7 n3dmDxkJkhỏ 3dmDxkJknào, chỉ t7ex7hấy A7ex7nna hơi7ex7 t7ex7hều th3dmDxkJkào lắc7ex7 wpcAfXX3đầu nói:7ex7 “Robe3dmDxkJkrt 3dmDxkJkthuê tôi3dmDxkJk phi3dmDxkJkên dwpcAfXX3ịch wpcAfXX3cho ôn3dmDxkJkg ấy… nhưn3dmDxkJkg 7ex7mà… nếu7ex7 ông3dmDxkJk ấy3dmDxkJk mwpcAfXX3ất mạngwpcAfXX3 thì7ex7 wpcAfXX3ai wpcAfXX3trả tiền7ex7 chwpcAfXX3o 3dmDxkJktôi. Tôi3dmDxkJk muốnwpcAfXX3 cwpcAfXX3ứu ông3dmDxkJk wpcAfXX3ta c3dmDxkJkũng vì muố7ex7n g7ex7iữ lwpcAfXX3ại ti3dmDxkJkền thô7ex7i…” NóiwpcAfXX3 đếnwpcAfXX3 đwpcAfXX3ó 3dmDxkJkcô liền3dmDxkJk wpcAfXX3ho khawpcAfXX3n trônwpcAfXX3g mặt3dmDxkJk 7ex7mày 7ex7tái nhợt hẳnwpcAfXX3 đi.

Davis không3dmDxkJk có3dmDxkJk biểu3dmDxkJk hiện s3dmDxkJkẽ t7ex7in lời7ex7 c7ex7ủa 7ex7cô, 3dmDxkJktuy v7ex7ậy đôi3dmDxkJk mắwpcAfXX3t 7ex7có ch3dmDxkJkút dịuwpcAfXX3 đwpcAfXX3i vwpcAfXX3ài phần.7ex7 Hắ3dmDxkJkn nghĩ7ex7 cô không7ex7 phải3dmDxkJk l7ex7à 7ex7người wpcAfXX3đơn giả7ex7n nhấ3dmDxkJkt l7ex7à sa3dmDxkJku khwpcAfXX3i tậwpcAfXX3n mắt7ex7 thấy7ex7 kỹ3dmDxkJk thuậtwpcAfXX3 cwpcAfXX3ởi 7ex7trói vừa rồi7ex7, động7ex7 tá7ex7c 3dmDxkJkđó chuy7ex7ên n3dmDxkJkghiệp đế3dmDxkJkn m3dmDxkJkức ch7ex7ỉ trowpcAfXX3ng vàwpcAfXX3i 3dmDxkJkgiây ngắn7ex7 đã7ex7 th7ex7ành công làm3dmDxkJk sợiwpcAfXX3 dây3dmDxkJk tu3dmDxkJkột k3dmDxkJkhỏi bànwpcAfXX3 t3dmDxkJkay mộwpcAfXX3t cá3dmDxkJkch t3dmDxkJkự nhi7ex7ên, vàwpcAfXX3 chỉwpcAfXX3 cwpcAfXX3ó t7ex7hể l3dmDxkJkà người3dmDxkJk được huấn7ex7 lwpcAfXX3uyện đặcwpcAfXX3 biwpcAfXX3ệt mới7ex7 họcwpcAfXX3 đượwpcAfXX3c điề7ex7u này3dmDxkJk. DuwpcAfXX3y nhấtwpcAfXX3 một3dmDxkJk 3dmDxkJklý 7ex7do Da3dmDxkJkvis cówpcAfXX3 hứng7ex7 thú ở7ex7 3dmDxkJkcô, c3dmDxkJkhính 3dmDxkJklà cảwpcAfXX3m gi3dmDxkJkác t3dmDxkJkò 3dmDxkJkmò khô7ex7ng đoánwpcAfXX3 7ex7được thâ3dmDxkJkn phậ3dmDxkJkn c3dmDxkJkủa c3dmDxkJkô 3dmDxkJklà aiwpcAfXX3, l3dmDxkJkà nội gwpcAfXX3ián 3dmDxkJkhay còn7ex7 t3dmDxkJkhân phậnwpcAfXX3 nwpcAfXX3ào khác?

Tình h7ex7uống đang3dmDxkJk rơiwpcAfXX3 vào wpcAfXX3bầu kh7ex7í i3dmDxkJkm lặng3dmDxkJk twpcAfXX3hì bấwpcAfXX3t giá3dmDxkJkc 7ex7cả 7ex7hai đồnwpcAfXX3g twpcAfXX3hời nhìwpcAfXX3n về7ex7 hướ7ex7ng cwpcAfXX3ánh cử7ex7a. Có3dmDxkJk tiếng 7ex7bước 3dmDxkJkchân đangwpcAfXX3 tiến3dmDxkJk lạiwpcAfXX3 g3dmDxkJkần đâwpcAfXX3y, Ann7ex7a khẽ3dmDxkJk giwpcAfXX3ật mìnwpcAfXX3h nh3dmDxkJkìn t7ex7hấy đè7ex7n chùwpcAfXX3m, nó3dmDxkJk vẫ7ex7n còn b7ex7ật s3dmDxkJkáng, k3dmDxkJkhông khéowpcAfXX3 s3dmDxkJkẽ 3dmDxkJkgây c7ex7hú 7ex7ý mấ3dmDxkJkt. 7ex7Davis bưwpcAfXX3ớc đi7ex7 r3dmDxkJkất n7ex7hanh wpcAfXX3đi tới7ex7 tắt h3dmDxkJkết 7ex7công t7ex7ắt, twpcAfXX3rong pwpcAfXX3hòng trởwpcAfXX3 l3dmDxkJkại vwpcAfXX3ới màwpcAfXX3n đ7ex7en que3dmDxkJkn thuộc.3dmDxkJk L3dmDxkJkúc 7ex7này c7ex7ô đ3dmDxkJkã đứng lênwpcAfXX3 được,3dmDxkJk độ3dmDxkJkt nhiênwpcAfXX3 bê7ex7n 7ex7ngoài wpcAfXX3tiếng đwpcAfXX3i lại7ex7 ng7ex7ày 3dmDxkJkmột rõwpcAfXX3 r7ex7àng h7ex7ơn, cô7ex7 7ex7hấp t3dmDxkJkấp đwpcAfXX3i tìm m3dmDxkJkột 3dmDxkJkchỗ trốn3dmDxkJk 7ex7nhưng chưwpcAfXX3a kịwpcAfXX3p xá7ex7c đ7ex7ịnh m3dmDxkJkọi vwpcAfXX3ật wpcAfXX3thì ch7ex7ân ph7ex7ải đụngwpcAfXX3 mạnh3dmDxkJk v3dmDxkJkào cạnh 3dmDxkJkbàn, t7ex7iếng độn3dmDxkJkg phát3dmDxkJk rwpcAfXX3a là3dmDxkJkm b7ex7ọn khủngwpcAfXX3 3dmDxkJkbố 3dmDxkJkkhẽ kin7ex7h đ3dmDxkJkộng s7ex7au đó3dmDxkJk 7ex7bắt đầ3dmDxkJku tìm kiếm.

"Hình wpcAfXX3như wpcAfXX3tiếng động ở7ex7 trowpcAfXX3ng pwpcAfXX3hòng này,wpcAfXX3 t7ex7ao twpcAfXX3hoáng wpcAfXX3nghe nó7ex7 7ex7phát rwpcAfXX3a từwpcAfXX3 đây,7ex7 m3dmDxkJkày wpcAfXX3vào với3dmDxkJk tawpcAfXX3o xem sao."

Đoán chắcwpcAfXX3 D3dmDxkJkavis 3dmDxkJkđã nghe đượcwpcAfXX3 nên3dmDxkJk 7ex7khi hắ7ex7n khẽ7ex7 hí7ex7t swpcAfXX3âu A3dmDxkJknna t7ex7ự bwpcAfXX3iết 7ex7mình và7ex7o đưwpcAfXX3a đầu7ex7 dồn7ex7 vàowpcAfXX3 c7ex7hỗ chết, ngawpcAfXX3y lúc3dmDxkJk wpcAfXX3này cô7ex7 t3dmDxkJkhật m7ex7uốn c7ex7ắn lưwpcAfXX3ỡi kwpcAfXX3ết li7ex7ễu bả7ex7n t3dmDxkJkhân luô7ex7n chwpcAfXX3o rồi3dmDxkJk. wpcAfXX3Khi cá3dmDxkJknh cửa đượcwpcAfXX3 h7ex7é 7ex7ra Ann7ex7a lậ3dmDxkJkp tứ7ex7c bấnwpcAfXX3 lo3dmDxkJkạn l7ex7ùi wpcAfXX3ra sawpcAfXX3u và7ex7i 3dmDxkJkbước, thầmwpcAfXX3 ng3dmDxkJkhĩ l3dmDxkJkần này7ex7 bị3dmDxkJk bắt thật7ex7 rồi,wpcAfXX3 nwpcAfXX3hưng n7ex7gay 7ex7sau đówpcAfXX3 thâ7ex7n wpcAfXX3thể bịwpcAfXX3 m7ex7ột lực3dmDxkJk wpcAfXX3kéo giwpcAfXX3ật ngược3dmDxkJk lwpcAfXX3ại, tiế3dmDxkJkp theo wpcAfXX3một bà7ex7n ta7ex7y t7ex7o lớnwpcAfXX3 wpcAfXX3che miệ3dmDxkJkng 3dmDxkJkcô lại3dmDxkJk để7ex7 ch7ex7ắc 7ex7chắn 7ex7cô kwpcAfXX3hông p7ex7hát r7ex7a twpcAfXX3hêm bấ3dmDxkJkt cứ 3dmDxkJktiếng động3dmDxkJk nà3dmDxkJko nữa.

Động tá3dmDxkJkc củwpcAfXX3a hắ3dmDxkJkn mạnh mẽ3dmDxkJk 3dmDxkJkkhiến 3dmDxkJkcho wpcAfXX3Anna hơiwpcAfXX3 c3dmDxkJkhoáng v7ex7áng, dùwpcAfXX3 vwpcAfXX3ậy nhưwpcAfXX3ng côwpcAfXX3 rấtwpcAfXX3 hợ3dmDxkJkp tá7ex7c đứng3dmDxkJk ywpcAfXX3ên không 3dmDxkJk ngại kh7ex7i c3dmDxkJkơ t3dmDxkJkhể đanwpcAfXX3g 7ex7bị ng3dmDxkJkười đwpcAfXX3ó giữ7ex7 cwpcAfXX3hặt. A7ex7nna biết7ex7 wpcAfXX3hắn đang7ex7 giú3dmDxkJkp c3dmDxkJkả hwpcAfXX3ai nên tự7ex7 nhi7ex7ên không3dmDxkJk mu3dmDxkJkốn 7ex7phản kwpcAfXX3háng nữ7ex7a, chwpcAfXX3ỉ 7ex7là đô7ex7i mắt7ex7 c7ex7ô hơ3dmDxkJki mở3dmDxkJk wpcAfXX3to 7ex7so v7ex7ới lúc3dmDxkJk bwpcAfXX3ình thường. L3dmDxkJkúc wpcAfXX3này mọiwpcAfXX3 s3dmDxkJkự wpcAfXX3tập wpcAfXX3trung của7ex7 D3dmDxkJkavis đều7ex7 dwpcAfXX3ồn vềwpcAfXX3 phía3dmDxkJk cá3dmDxkJknh cwpcAfXX3ửa, hiwpcAfXX3ển nhiên khô7ex7ng ph7ex7át h3dmDxkJkiện wpcAfXX3con ngwpcAfXX3ười twpcAfXX3rong lồng7ex7 n3dmDxkJkgực đang7ex7 3dmDxkJkcó c7ex7hút ngượn3dmDxkJkg ngùng…

Cô t3dmDxkJkhật cảwpcAfXX3m t7ex7ạ vì3dmDxkJk lúc nwpcAfXX3ày 7ex7miệng côwpcAfXX3 đa3dmDxkJkng bịt7ex7 kwpcAfXX3ín nếu7ex7 khôngwpcAfXX3 rấ7ex7t có7ex7 thểwpcAfXX3 3dmDxkJkcô sẽ7ex7 không3dmDxkJk giữ7ex7 đư3dmDxkJkợc bwpcAfXX3ình t3dmDxkJkĩnh mà thở7ex7 wpcAfXX3gấp mấ7ex7t. 3dmDxkJkĐây l7ex7à lần7ex7 đầuwpcAfXX3 tiê7ex7n cô7ex7 wpcAfXX3tiếp xú7ex7c thâ3dmDxkJkn mật7ex7 vớ3dmDxkJki m7ex7ột 3dmDxkJkngười đ3dmDxkJkàn ông, 7ex7 hơn nữawpcAfXX3 còn3dmDxkJk bwpcAfXX3ị 3dmDxkJkép chặt7ex7 7ex7dựa và3dmDxkJko kh3dmDxkJkuôn 3dmDxkJkngực v7ex7ững 7ex7chắc, khoảnwpcAfXX3g cá7ex7ch gầ7ex7n 7ex7đến mức3dmDxkJk có twpcAfXX3hể cả3dmDxkJkm nhậnwpcAfXX3 đư7ex7ợc hwpcAfXX3ơi thở3dmDxkJk hắ3dmDxkJkn đwpcAfXX3ang nwpcAfXX3hè nwpcAfXX3hẹ ch7ex7ạm vào7ex7 chóp3dmDxkJk mũ7ex7i cô.

Khi AwpcAfXX3nna 7ex7đang cốwpcAfXX3 đèwpcAfXX3 3dmDxkJknhẹ hơi thwpcAfXX3ở khốn3dmDxkJkg ch3dmDxkJkế c7ex7hút ruwpcAfXX3n r3dmDxkJkẩy 7ex7trong 7ex7đáy lòn7ex7g, k3dmDxkJkhoảng mộtwpcAfXX3 lú7ex7c kwpcAfXX3hông n3dmDxkJkghe wpcAfXX3được động twpcAfXX3ĩnh nào7ex7 từwpcAfXX3 7ex7bọn kh7ex7ủng bốwpcAfXX3, wpcAfXX3cô đị3dmDxkJknh x7ex7oay wpcAfXX3lại 7ex7thì thắt7ex7 lưng3dmDxkJk 3dmDxkJkbị 3dmDxkJkcố địnhwpcAfXX3 bởi mộwpcAfXX3t c3dmDxkJkánh wpcAfXX3tay đwpcAfXX3ầy n7ex7ội 3dmDxkJklực. DwpcAfXX3avis vẫ7ex7n kwpcAfXX3hông bwpcAfXX3uông mắ3dmDxkJkt wpcAfXX3khỏi c3dmDxkJkánh cửawpcAfXX3, hắ3dmDxkJkn 3dmDxkJknói chỉ đủ3dmDxkJk mì3dmDxkJknh cwpcAfXX3ô n7ex7ghe thwpcAfXX3ấy: “wpcAfXX3Nếu để7ex7 ch3dmDxkJkúng pwpcAfXX3hát hi7ex7ện, chúngwpcAfXX3 k3dmDxkJkhông giết7ex7 côwpcAfXX3 n7ex7gay nhưng 3dmDxkJk tôi 7ex7thì có.”

Anna m7ex7ím môi7ex7, biết7ex7 đư7ex7ợc cô s7ex7o với7ex7 hắn3dmDxkJk khô3dmDxkJkng cówpcAfXX3 tư3dmDxkJk các7ex7h pwpcAfXX3hản wpcAfXX3ứng, cwpcAfXX3ho nêwpcAfXX3n c7ex7ô lư3dmDxkJkợng sức3dmDxkJk 7ex7mình đành7ex7 nghe lời7ex7 đứng7ex7 yê3dmDxkJkn wpcAfXX3trong vò7ex7ng ta3dmDxkJky của3dmDxkJk hắn.

"Bíp... Tụi7ex7 bây 3dmDxkJk mau ch3dmDxkJkuồn thôi,7ex7 n3dmDxkJkhà 7ex7hàng s3dmDxkJkẽ nổ3dmDxkJk tunwpcAfXX3g tronwpcAfXX3g mườwpcAfXX3i phwpcAfXX3út n3dmDxkJkữa, khô3dmDxkJkng mu3dmDxkJkốn wpcAfXX3chết thì xuống7ex7 đây3dmDxkJk kếtwpcAfXX3 3dmDxkJkthúc rồi3dmDxkJk c3dmDxkJkhuồn m3dmDxkJkau... bíp."

Âm t3dmDxkJkhanh phá3dmDxkJkt r3dmDxkJka từ3dmDxkJk bộ đàm3dmDxkJk v3dmDxkJkặn 7ex7khá lớwpcAfXX3n wpcAfXX3nên 7ex7hiển nhi3dmDxkJkên cwpcAfXX3ô 3dmDxkJkvà DavwpcAfXX3is đ3dmDxkJkều nwpcAfXX3ghe đ3dmDxkJkược. Sóng7ex7 m7ex7ắt cô7ex7 lập3dmDxkJk t3dmDxkJkức dao wpcAfXX3động kịc3dmDxkJkh liệt,7ex7 mwpcAfXX3ười phút7ex7?! 7ex7Bọn chúng7ex7 th3dmDxkJkật sự7ex7 sẽ7ex7 ch7ex7o nổ3dmDxkJk tuwpcAfXX3ng wpcAfXX3nơi này3dmDxkJk sao!

Dứt câu7ex7 nóiwpcAfXX3 7ex7bọn cwpcAfXX3húng lập t7ex7ức wpcAfXX3nhanh châ3dmDxkJkn r3dmDxkJkời kh3dmDxkJkỏi đó,3dmDxkJk 7ex7thật 7ex7may 7ex7vì ch3dmDxkJkúng ch3dmDxkJkưa kị3dmDxkJkp wpcAfXX3vào… Nhưn3dmDxkJkg đ7ex7ó không phwpcAfXX3ải l7ex7à wpcAfXX3tâm trạngwpcAfXX3 m3dmDxkJkà AnwpcAfXX3na đa7ex7ng di7ex7ễn tả,wpcAfXX3 c7ex7ô bủn3dmDxkJk 3dmDxkJkrủn 3dmDxkJktay ch3dmDxkJkân v7ex7ì nghĩ3dmDxkJk tớwpcAfXX3i số thuốcwpcAfXX3 nổ7ex7 được3dmDxkJk wpcAfXX3cài sẵnwpcAfXX3 t3dmDxkJkrong n7ex7hà hàn7ex7g, nhiêu3dmDxkJk đó3dmDxkJk c3dmDxkJkũng đ7ex7ủ 7ex7làm cô3dmDxkJk 3dmDxkJkmất hế7ex7t tâ3dmDxkJkm trí khôwpcAfXX3ng ph7ex7át g3dmDxkJkiác DwpcAfXX3avis wpcAfXX3đã buô7ex7ng cwpcAfXX3ô 3dmDxkJkra, hắnwpcAfXX3 lạ3dmDxkJknh gi7ex7ọng nói:3dmDxkJk “Sợ7ex7 sao?”

“Dù 3dmDxkJksao tiền7ex7 cwpcAfXX3ũng mấ7ex7t rồ7ex7i, với lại7ex7 3dmDxkJkcó 7ex7anh chết7ex7 ch7ex7ung cũng3dmDxkJk đượcwpcAfXX3…” CwpcAfXX3âu wpcAfXX3nói nà7ex7y th7ex7ật r3dmDxkJka chỉ3dmDxkJk mới3dmDxkJk wpcAfXX3hiện lê7ex7n t3dmDxkJkrong đầu wpcAfXX3cô 7ex7thôi, wpcAfXX3tự nhiê3dmDxkJkn kh3dmDxkJki bị3dmDxkJk hắnwpcAfXX3 hỏiwpcAfXX3 c3dmDxkJkô bwpcAfXX3uột miệ7ex7ng nóiwpcAfXX3 qoạch7ex7 tẹt.wpcAfXX3 Lúc7ex7 nhận7ex7 ra7ex7 sai lầmwpcAfXX3 wpcAfXX3cô l3dmDxkJkén lú3dmDxkJkt dờwpcAfXX3i mắt3dmDxkJk chờ3dmDxkJk b3dmDxkJkiểu hiệwpcAfXX3n wpcAfXX3của 7ex7Davis, h7ex7ắn khô3dmDxkJkng tức3dmDxkJk 3dmDxkJkgiận 7ex7cũng không cwpcAfXX3ó h3dmDxkJkành độn3dmDxkJkg 7ex7bóp chế7ex7t wpcAfXX3cô làm3dmDxkJk AnwpcAfXX3na hơiwpcAfXX3 ngạc3dmDxkJk nhiên.

“…” C3dmDxkJkon ngươi3dmDxkJk m7ex7àu xám wpcAfXX3trong bóngwpcAfXX3 wpcAfXX3tối càngwpcAfXX3 trwpcAfXX3ở nêwpcAfXX3n 3dmDxkJku wpcAfXX3ám k3dmDxkJkhó lường.3dmDxkJk DawpcAfXX3vis xowpcAfXX3ay ngườiwpcAfXX3 điwpcAfXX3 r3dmDxkJka ng3dmDxkJkoài trước3dmDxkJk sự bấtwpcAfXX3 ngờwpcAfXX3 của3dmDxkJk wpcAfXX3cô. TwpcAfXX3uy q7ex7ua câu3dmDxkJk nóiwpcAfXX3 wpcAfXX3cô 7ex7có 7ex7ý b7ex7uông x7ex7uôi nhưn7ex7g đó3dmDxkJk cũng7ex7 chỉwpcAfXX3 l7ex7à suy ngwpcAfXX3hĩ xwpcAfXX3ẹt qu7ex7a t7ex7hôi, bản3dmDxkJk n7ex7ăng sinwpcAfXX3h tồn7ex7 3dmDxkJktrong cwpcAfXX3ô vẫnwpcAfXX3 c7ex7òn rấ3dmDxkJkt mã3dmDxkJknh liệt7ex7 nhawpcAfXX3. 3dmDxkJkCho 3dmDxkJknên khi thấy3dmDxkJk hắn7ex7 bướ3dmDxkJkc đi3dmDxkJk AnwpcAfXX3na 7ex7ở đằnwpcAfXX3g 3dmDxkJksau cũngwpcAfXX3 wpcAfXX3đuổi thewpcAfXX3o với7ex7 l7ex7ý 7ex7do nghĩwpcAfXX3 là,7ex7 dù7ex7 gì hắn3dmDxkJk cũngwpcAfXX3 lwpcAfXX3à xãwpcAfXX3 hwpcAfXX3ội wpcAfXX3đen chắc3dmDxkJk 7ex7chắn sẽ3dmDxkJk c3dmDxkJkó chiến7ex7 wpcAfXX3lược tho3dmDxkJkát khỏiwpcAfXX3 wpcAfXX3đây. 7ex7Đi the3dmDxkJko hắ3dmDxkJkn, cô có3dmDxkJk thể7ex7 ă7ex7n hô3dmDxkJki mà7ex7 giữwpcAfXX3 đượcwpcAfXX3 mạng7ex7 7ex7sống 7ex7cũng không7ex7 chừng.

Nhưng 7ex7mà DawpcAfXX3vis không cwpcAfXX3ho c7ex7ô làwpcAfXX3m wpcAfXX3vậy, hắwpcAfXX3n 7ex7đe dọa3dmDxkJk khô7ex7ng đượwpcAfXX3c 3dmDxkJkđi 3dmDxkJktheo hắn.3dmDxkJk Ann7ex7a 3dmDxkJkuất ức7ex7 nhwpcAfXX3ìn 3dmDxkJkngười đàn 7ex7ông cwpcAfXX3ao m3dmDxkJkột wpcAfXX3mét chín3dmDxkJk trướwpcAfXX3c mặt.3dmDxkJk 7ex7Chiều 3dmDxkJkcao 3dmDxkJkcủa h7ex7ắn khiếnwpcAfXX3 wpcAfXX3cô wpcAfXX3có c3dmDxkJkảm giá7ex7c 3dmDxkJknhư đang 3dmDxkJk chắn pwpcAfXX3hải ngọn3dmDxkJk núwpcAfXX3i Fansipan.

"Cô đangwpcAfXX3 t3dmDxkJkỏ rwpcAfXX3a chống đ3dmDxkJkối tôiwpcAfXX3?" wpcAfXX3Hắn 3dmDxkJklạnh 3dmDxkJklùng nói3dmDxkJk, từwpcAfXX3ng câuwpcAfXX3 chữwpcAfXX3 sặc3dmDxkJk wpcAfXX3mùi wpcAfXX3uy hiếp.

Anna có3dmDxkJk 3dmDxkJkchút k3dmDxkJkhông bằng lwpcAfXX3òng nh3dmDxkJkưng wpcAfXX3đối di3dmDxkJkện vớiwpcAfXX3 wpcAfXX3ánh mắtwpcAfXX3 sắc7ex7 lạnhwpcAfXX3 wpcAfXX3ấy ngoà3dmDxkJki khuất3dmDxkJk phục7ex7 c7ex7ô khônwpcAfXX3g wpcAfXX3thể nàwpcAfXX3o tiến l3dmDxkJkên 7ex7chửi h7ex7ắn lwpcAfXX3à đ3dmDxkJkồ 3dmDxkJkích 3dmDxkJkkỷ được.3dmDxkJk ThuậwpcAfXX3n twpcAfXX3heo ý3dmDxkJk h7ex7ắn, 3dmDxkJkcô khô3dmDxkJkng đ7ex7i th7ex7eo 7ex7nữa, để hắn3dmDxkJk swpcAfXX3au kh7ex7i khuấ7ex7t 7ex7tầm mắt7ex7 côwpcAfXX3 mớwpcAfXX3i 3dmDxkJksực nhớ3dmDxkJk 7ex7đến c7ex7âu nói7ex7 củwpcAfXX3a têwpcAfXX3n vwpcAfXX3ệ sĩ,7ex7 lốiwpcAfXX3 thoát duwpcAfXX3y nhấ3dmDxkJkt lwpcAfXX3à wpcAfXX3ở wpcAfXX3trên sân3dmDxkJk thượngwpcAfXX3 n7ex7ếu 7ex7may mắ7ex7n c7ex7ó thwpcAfXX3ể s7ex7ẽ có3dmDxkJk trực7ex7 thăng7ex7 đếnwpcAfXX3 cứu thoát,3dmDxkJk hoặc7ex7 c7ex7ó k3dmDxkJkhi họ3dmDxkJk đawpcAfXX3ng wpcAfXX3chờ wpcAfXX3ở đó7ex7 cũ3dmDxkJkng 7ex7không chừng.

Niềm 3dmDxkJktin 7ex7thắp 3dmDxkJksáng cháy mãnwpcAfXX3h liệwpcAfXX3t, côwpcAfXX3 điê3dmDxkJkn cu3dmDxkJkồng cwpcAfXX3hạy h7ex7ết sức3dmDxkJk mì7ex7nh, vượt3dmDxkJk q3dmDxkJkua 7ex7hai t3dmDxkJkầng lầu3dmDxkJk t7ex7hành côn3dmDxkJkg, cô m7ex7ở cửa3dmDxkJk 3dmDxkJkvà lwpcAfXX3ập wpcAfXX3tức giówpcAfXX3 đwpcAfXX3êm lạn7ex7h lẽwpcAfXX3o ập3dmDxkJk đến,3dmDxkJk gào7ex7 thwpcAfXX3ét d7ex7ữ dộwpcAfXX3i. Ann7ex7a dụwpcAfXX3i wpcAfXX3mắt nhìn xu3dmDxkJkng q7ex7uanh, quả3dmDxkJk 3dmDxkJknhiên có7ex7 3dmDxkJkmột c7ex7hiếc t3dmDxkJkrực 3dmDxkJkthăng đangwpcAfXX3 đậu3dmDxkJk cạ3dmDxkJknh tòa3dmDxkJk 3dmDxkJknhà bên cạn3dmDxkJkh. Cô3dmDxkJk v3dmDxkJkội làm3dmDxkJk đ3dmDxkJkủ k7ex7iểu để3dmDxkJk đ3dmDxkJkược cwpcAfXX3hú wpcAfXX3ý, hé3dmDxkJkt 3dmDxkJkto: “CứuwpcAfXX3… cứ3dmDxkJku với…wpcAfXX3 T3dmDxkJkôi ởwpcAfXX3 đây!"

Nhưng kh7ex7ông thwpcAfXX3ấy dấu hiện7ex7 ph3dmDxkJkát rwpcAfXX3a t7ex7ừ trực7ex7 t7ex7hăng, 7ex7Anna 3dmDxkJkbắt wpcAfXX3đầu nónwpcAfXX3g ruột3dmDxkJk bằng3dmDxkJk chứwpcAfXX3ng c7ex7ô 3dmDxkJkđã 3dmDxkJkla kh7ex7an cả wpcAfXX3giọng vậ7ex7y 3dmDxkJkmà vẫwpcAfXX3n wpcAfXX3không 3dmDxkJkcó chiếc3dmDxkJk nàowpcAfXX3 bawpcAfXX3y lạiwpcAfXX3 đây.3dmDxkJk 3dmDxkJkLần 3dmDxkJkcuối dwpcAfXX3ồn hế3dmDxkJkt sứ7ex7c lự7ex7c Anna wpcAfXX3 gào 3dmDxkJklên kêuwpcAfXX3 cứu,3dmDxkJk mwpcAfXX3ay wpcAfXX3sao 7ex7có một7ex7 ngườ7ex7i từwpcAfXX3 3dmDxkJkbên tron3dmDxkJkg đwpcAfXX3i 3dmDxkJkra c7ex7ửa 7ex7nhìn th3dmDxkJkấy cô, nhữngwpcAfXX3 tưởngwpcAfXX3 đượ3dmDxkJkc wpcAfXX3cứu khôn3dmDxkJkg ng7ex7ờ người3dmDxkJk đ7ex7ó vẫnwpcAfXX3 7ex7đứng yê7ex7n 3dmDxkJkhoàn toànwpcAfXX3 không7ex7 wpcAfXX3có địn7ex7h cho trực7ex7 thă3dmDxkJkng wpcAfXX3bay đến. 


V7ex7ì kẻwpcAfXX3 đó7ex7 cũ7ex7ng bịt3dmDxkJk m7ex7ặt 3dmDxkJknên A3dmDxkJknna l3dmDxkJkập tức3dmDxkJk 7ex7suy đoáwpcAfXX3n rất3dmDxkJk c3dmDxkJkó t7ex7hể đó3dmDxkJk l7ex7à đồn3dmDxkJkg bọ3dmDxkJkn củ3dmDxkJka tụi khwpcAfXX3ủng bố,wpcAfXX3 thếwpcAfXX3 l7ex7à bỏ3dmDxkJk 7ex7luôn kếwpcAfXX3 ho7ex7ạch nấn7ex7 ná3dmDxkJk ở7ex7 đâ3dmDxkJky An7ex7na ch3dmDxkJkuyển wpcAfXX3mình ch3dmDxkJkạy ngwpcAfXX3ược lại, đúng7ex7 lú3dmDxkJkc thấywpcAfXX3 th7ex7ân hwpcAfXX3ình DawpcAfXX3vis wpcAfXX3đang vá3dmDxkJkc thê3dmDxkJkm 3dmDxkJkmột ng7ex7ười đwpcAfXX3àn ông3dmDxkJk 3dmDxkJkbên vai.

 

“Robert?” C3dmDxkJkô kíc3dmDxkJkh đwpcAfXX3ộng thốt 7ex7lên, người7ex7 của7ex7 ô3dmDxkJkng xụiwpcAfXX3 lơ3dmDxkJk dựawpcAfXX3 7ex7vào DaviwpcAfXX3s, vết7ex7 wpcAfXX3thương 3dmDxkJkđổ máu7ex7 ướtwpcAfXX3 7ex7cả wpcAfXX3vùng bụng. H7ex7óa rwpcAfXX3a Dav3dmDxkJkis bwpcAfXX3an nã3dmDxkJky qwpcAfXX3uay lại7ex7 lwpcAfXX3à 3dmDxkJkvì c3dmDxkJkứu RobewpcAfXX3rt sao?


7ex7Hắn t3dmDxkJkrông th3dmDxkJkấy côwpcAfXX3 nhưnwpcAfXX3g 3dmDxkJkcử chỉ7ex7 lwpcAfXX3ại r7ex7ất lạnhwpcAfXX3 lùwpcAfXX3ng 7ex7đi lướtwpcAfXX3 7ex7qua, và7ex7 điề3dmDxkJku đáng trwpcAfXX3ông đợ7ex7i hơn3dmDxkJk wpcAfXX3là trựcwpcAfXX3 thăngwpcAfXX3 đ3dmDxkJkột nhiênwpcAfXX3 7ex7di c7ex7huyển wpcAfXX3hướng ba7ex7y đến7ex7 chỗwpcAfXX3 hai ngườ3dmDxkJki. Ba3dmDxkJky một3dmDxkJk k7ex7hoảng xwpcAfXX3ác đị3dmDxkJknh xonwpcAfXX3g thả3dmDxkJk dâwpcAfXX3y xuống7ex7, t7ex7ừ trowpcAfXX3ng wpcAfXX3đó 3dmDxkJkcó 7ex7hai người xuất7ex7 h7ex7iện 3dmDxkJkvội vàng3dmDxkJk chạy3dmDxkJk lại3dmDxkJk đỡ7ex7 lấy3dmDxkJk Robert3dmDxkJk. ChứngwpcAfXX3 k3dmDxkJkiến đư7ex7ợc towpcAfXX3àn 7ex7bộ AnwpcAfXX3na lậpwpcAfXX3 tức7ex7 xác đwpcAfXX3ịnh 3dmDxkJkđó khôn7ex7g phwpcAfXX3ải 7ex7là đ7ex7ồng min3dmDxkJkh kwpcAfXX3hủng bốwpcAfXX3, hơ7ex7n h3dmDxkJkết bwpcAfXX3ọn người3dmDxkJk nàywpcAfXX3 c3dmDxkJkó vẻ7ex7 như rấwpcAfXX3t kínhwpcAfXX3 nểwpcAfXX3 Davis.Cô7ex7 3dmDxkJknghĩ rất3dmDxkJk 7ex7có thể7ex7 bwpcAfXX3ọn họ7ex7 chí7ex7nh wpcAfXX3là 3dmDxkJkthuộc wpcAfXX3hạ củwpcAfXX3a Da3dmDxkJkvis, bằnwpcAfXX3g quyết tâ7ex7m monwpcAfXX3g mỏ7ex7i được3dmDxkJk thoát7ex7 kwpcAfXX3hỏi đâwpcAfXX3y Ann7ex7a wpcAfXX3vô thứcwpcAfXX3 vịn7ex7 lấy3dmDxkJk cán3dmDxkJkh ta3dmDxkJky hắ7ex7n. “Là7ex7m ơnwpcAfXX3 h3dmDxkJkãy đ7ex7ưa tô3dmDxkJki đ7ex7i cùng3dmDxkJk anh…”

Davis x7ex7oay wpcAfXX3người lạ7ex7i, wpcAfXX3dưới bóng7ex7 đêwpcAfXX3m thân3dmDxkJk hình wpcAfXX3cao 3dmDxkJklớn ấ7ex7y bỗn7ex7g 7ex7u ám7ex7 h3dmDxkJkơn, 3dmDxkJkso v7ex7ới wpcAfXX3vẻ đwpcAfXX3ẹp 3dmDxkJkma mịwpcAfXX3 củawpcAfXX3 hắn7ex7 cáwpcAfXX3i nh7ex7ếch miệng7ex7 nửwpcAfXX3a vời 7ex7kia c3dmDxkJkàng lwpcAfXX3àm c7ex7ho cô7ex7 c7ex7ó m7ex7ột c7ex7ảm giác3dmDxkJk 7ex7bất an7ex7. “CôwpcAfXX3 thậ3dmDxkJkt wpcAfXX3sự muốn?”wpcAfXX3

Tự dưngwpcAfXX3 t3dmDxkJkrong thwpcAfXX3âm tâm3dmDxkJk AwpcAfXX3nna 7ex7bắt đầ3dmDxkJku hoả7ex7ng loạn, côwpcAfXX3 3dmDxkJkcó t7ex7hể trả3dmDxkJk lwpcAfXX3ời ‘wpcAfXX3đúng vậy’3dmDxkJk 7ex7nhưng v3dmDxkJkì 3dmDxkJksao cô7ex7 wpcAfXX3còn cảm3dmDxkJk g3dmDxkJkiác đ7ex7ó khôngwpcAfXX3 đ3dmDxkJkơn thuầnwpcAfXX3 mang wpcAfXX3ý ngwpcAfXX3hĩ như7ex7 vậy.7ex7 Nhưn7ex7g ngoài3dmDxkJk 7ex7dự t3dmDxkJkính AnnwpcAfXX3a độtwpcAfXX3 ngộ7ex7t trả7ex7 lời7ex7, để7ex7 biểu7ex7 hi3dmDxkJkện cho s7ex7ự chắ3dmDxkJkc chwpcAfXX3ắn c3dmDxkJkủa mì3dmDxkJknh, cwpcAfXX3ô wpcAfXX3gật đầu3dmDxkJk mộtwpcAfXX3 cáwpcAfXX3i twpcAfXX3hật ki7ex7ên 7ex7quyết. Đôi7ex7 mắt7ex7 3dmDxkJku ámwpcAfXX3 của3dmDxkJk hắn wpcAfXX3chốc lwpcAfXX3óe lê7ex7n 7ex7tia s7ex7áng kì3dmDxkJk lạwpcAfXX3, trước7ex7 3dmDxkJkkhi để3dmDxkJk 3dmDxkJkcô 7ex7kịp n3dmDxkJkhận r3dmDxkJka th3dmDxkJkì h7ex7ắn đãwpcAfXX3 nwpcAfXX3ói: “Như3dmDxkJkng tôi twpcAfXX3hì k3dmDxkJkhông chắc7ex7 sẽwpcAfXX3 l7ex7àm vậy.”

Một ngọ7ex7n wpcAfXX3lửa g3dmDxkJkiận dwpcAfXX3ữ m3dmDxkJkới bù7ex7ng 7ex7lên tro7ex7ng c7ex7ô, hắ7ex7n cảm wpcAfXX3nhận wpcAfXX3cơn tức7ex7 7ex7của cwpcAfXX3ô qu3dmDxkJka á7ex7nh mắtwpcAfXX3, nhưng7ex7 3dmDxkJkthái 7ex7độ vẫn3dmDxkJk dửnwpcAfXX3g dưng3dmDxkJk đ3dmDxkJki lạiwpcAfXX3 nơi trực7ex7 thăngwpcAfXX3 cách3dmDxkJk vwpcAfXX3ài bướ7ex7c ch7ex7ân v3dmDxkJkà nhwpcAfXX3ẹ nhàngwpcAfXX3 nó7ex7i, twpcAfXX3rái 7ex7lại 3dmDxkJkthông tiwpcAfXX3n đwpcAfXX3ó 3dmDxkJkchính là m7ex7ột cúwpcAfXX3 sốc7ex7 lớnwpcAfXX3 đối3dmDxkJk vwpcAfXX3ới AwpcAfXX3nna. 3dmDxkJk“Trên wpcAfXX3sân thwpcAfXX3ượng wpcAfXX3còn c3dmDxkJkó mộwpcAfXX3t quả7ex7 7ex7bom đ7ex7ược giấ7ex7u bêwpcAfXX3n dưới chậu3dmDxkJk 7ex7cây, nế3dmDxkJku 7ex7cô tháo3dmDxkJk 3dmDxkJkđược côwpcAfXX3 c3dmDxkJkó cơ3dmDxkJk hwpcAfXX3ội đượ7ex7c sốwpcAfXX3ng còwpcAfXX3n k3dmDxkJkhông twpcAfXX3hì tạm3dmDxkJk biệt.”

Cô chế7ex7t trân3dmDxkJk 3dmDxkJknhìn hắn7ex7 l7ex7eo lênwpcAfXX3 trwpcAfXX3ực thă3dmDxkJkng một c7ex7ách ng7ex7on là3dmDxkJknh v3dmDxkJkà b7ex7ay 3dmDxkJkđi m3dmDxkJkất, t7ex7rong lòng3dmDxkJk vô7ex7 cùwpcAfXX3ng bốc3dmDxkJk hỏwpcAfXX3a khô7ex7ng 3dmDxkJkbình wpcAfXX3tĩnh được mà7ex7 li3dmDxkJkên tục3dmDxkJk swpcAfXX3ỉ vả.7ex7 “Đồ7ex7 khốn,7ex7 vôwpcAfXX3 wpcAfXX3sỉ, đwpcAfXX3ê 3dmDxkJktiện... đồwpcAfXX3 th3dmDxkJkua h7ex7ơn wpcAfXX3cả c7ex7ầm t7ex7hú! Hừ3dmDxkJk, tôi chếtwpcAfXX3 rồwpcAfXX3i c3dmDxkJkũng lô3dmDxkJki anwpcAfXX3h chết3dmDxkJk the3dmDxkJko ch7ex7o mwpcAfXX3à coi..."

Không c3dmDxkJkó thờ3dmDxkJki gia7ex7n để3dmDxkJk chử7ex7i một7ex7 kẻwpcAfXX3 đwpcAfXX3ã 7ex7cao chạ7ex7y xwpcAfXX3a bawpcAfXX3y, hiện tạ3dmDxkJki cô3dmDxkJk 3dmDxkJkphải nhawpcAfXX3nh 3dmDxkJkchóng tì7ex7m quảwpcAfXX3 wpcAfXX3bom 7ex7và 3dmDxkJkvô hiệ7ex7u hóa7ex7 nwpcAfXX3ó thwpcAfXX3ì mới7ex7 cówpcAfXX3 cơwpcAfXX3 hội được7ex7 bảowpcAfXX3 to7ex7àn tí3dmDxkJknh mạnh,wpcAfXX3 nếu7ex7 không…7ex7 ý3dmDxkJk n3dmDxkJkghĩa ấy3dmDxkJk wpcAfXX3khiến đ7ex7ám tóc3dmDxkJk gáwpcAfXX3y cwpcAfXX3ô dwpcAfXX3ựng hế3dmDxkJkt cả lên3dmDxkJk vì3dmDxkJk sợ.

Tìm đư7ex7ợc chậ3dmDxkJku câwpcAfXX3y xonwpcAfXX3g quả3dmDxkJk nhiêwpcAfXX3n t7ex7hấy wpcAfXX3được số thu7ex7ốc nổ3dmDxkJk bwpcAfXX3ên dưới7ex7. Cô3dmDxkJk bắtwpcAfXX3 7ex7đầu luốngwpcAfXX3 cuốwpcAfXX3ng t3dmDxkJkay chânwpcAfXX3 kwpcAfXX3hi tr3dmDxkJkên 7ex7màn 3dmDxkJkhình l7ex7iên t3dmDxkJkục nhảy cowpcAfXX3n sốwpcAfXX3 đếwpcAfXX3m ngượ3dmDxkJkc. ĐằngwpcAfXX3 nàowpcAfXX3 3dmDxkJkcũng wpcAfXX3hết đườ7ex7ng chạy,7ex7 cwpcAfXX3ô đ7ex7ánh lwpcAfXX3iều wpcAfXX3cầm 3dmDxkJknùi dây đủ3dmDxkJk mà3dmDxkJku sắ3dmDxkJkc được3dmDxkJk wpcAfXX3nối với3dmDxkJk 7ex7bom. Đồ3dmDxkJkng 7ex7hồ h3dmDxkJkiển thị7ex7 chỉ7ex7 cò7ex7n wpcAfXX3ba mưwpcAfXX3ơi giâ3dmDxkJky cuwpcAfXX3ối cù7ex7ng, càng 3dmDxkJkbị ép7ex7 bởiwpcAfXX3 thời7ex7 g3dmDxkJkian twpcAfXX3ừng giâwpcAfXX3y bịwpcAfXX3 wpcAfXX3rút n7ex7gắn lwpcAfXX3ại, AwpcAfXX3nna càn3dmDxkJkg trở3dmDxkJk thàn3dmDxkJkh 3dmDxkJkcon ng7ex7ốc 3dmDxkJklúng túng khô7ex7ng thể7ex7 làm3dmDxkJk gìwpcAfXX3. Bỗn3dmDxkJkg nhiên7ex7 tr3dmDxkJkong đầu7ex7 c3dmDxkJkô lwpcAfXX3óe l3dmDxkJkên mộ3dmDxkJkt twpcAfXX3ia s7ex7áng đầuwpcAfXX3 tiên3dmDxkJk đ7ex7ó là 3dmDxkJktìm vậtwpcAfXX3 béwpcAfXX3n nhọnwpcAfXX3 đwpcAfXX3ể cắt7ex7 swpcAfXX3ợi dây.

Lập 7ex7tức tầmwpcAfXX3 mắtwpcAfXX3 mwpcAfXX3ở 7ex7rộng qwpcAfXX3uét 3dmDxkJknhìn xunwpcAfXX3g quanh, chợ7ex7t n7ex7hớ cá3dmDxkJknh cwpcAfXX3ửa đượcwpcAfXX3 làmwpcAfXX3 bằ3dmDxkJkng kính,wpcAfXX3 cô7ex7 không7ex7 wpcAfXX3nghĩ ng3dmDxkJkợi wpcAfXX3liền đem3dmDxkJk chậuwpcAfXX3 howpcAfXX3a đập mạ3dmDxkJknh v3dmDxkJkào wpcAfXX3khiến c7ex7ho wpcAfXX3hàng nwpcAfXX3gàn mảnh3dmDxkJk gương7ex7 7ex7vỡ vụn.3dmDxkJk 3dmDxkJkSau kwpcAfXX3hi cầm3dmDxkJk lấywpcAfXX3 một3dmDxkJk mảnhwpcAfXX3 gư3dmDxkJkơng cwpcAfXX3ô bối3dmDxkJk r7ex7ối khô7ex7ng bwpcAfXX3iết chọn3dmDxkJk c7ex7hính 7ex7xác 3dmDxkJksợi wpcAfXX3dây nà7ex7o để3dmDxkJk cwpcAfXX3ắt.    

Đen, đỏ,3dmDxkJk 7ex7hay màwpcAfXX3u trắng?

Đồng hồ3dmDxkJk vẫn7ex7 3dmDxkJktiếp tụ3dmDxkJkc đếmwpcAfXX3 ngượ7ex7c, chwpcAfXX3ỉ cònwpcAfXX3 đúng mười7ex7 gwpcAfXX3iây nữa3dmDxkJk thô3dmDxkJki, nhì3dmDxkJkn c7ex7on 7ex7số k7ex7hông ng7ex7ừng thụwpcAfXX3t 3dmDxkJklùi An7ex7na siế3dmDxkJkt chặ3dmDxkJkt tawpcAfXX3y khiến vậwpcAfXX3t n7ex7họn cứa3dmDxkJk vàowpcAfXX3 wpcAfXX3da túawpcAfXX3 3dmDxkJkra máwpcAfXX3u. Thời7ex7 điwpcAfXX3ểm wpcAfXX3nghẹt th7ex7ở 3dmDxkJkchỉ cònwpcAfXX3 wpcAfXX3lại 7ex7năm 3dmDxkJkgiây, cuối cùn3dmDxkJkg AwpcAfXX3nna rwpcAfXX3a wpcAfXX3tay chọnwpcAfXX3 cắwpcAfXX3t 3dmDxkJkđứt swpcAfXX3ợi dâwpcAfXX3y màu3dmDxkJk t7ex7rắng, s3dmDxkJkau nàwpcAfXX3y côwpcAfXX3 gi7ex7ải thích3dmDxkJk vì3dmDxkJk đówpcAfXX3 là mà3dmDxkJku sắc7ex7 đầu3dmDxkJk wpcAfXX3tiên cwpcAfXX3ô nhìn3dmDxkJk thấy7ex7 k7ex7hi mở7ex7 3dmDxkJkmắt nh7ex7ìn thấy7ex7 thwpcAfXX3ế gwpcAfXX3iới nên3dmDxkJk chwpcAfXX3o wpcAfXX3dù wpcAfXX3kì tích cówpcAfXX3 xwpcAfXX3ảy r3dmDxkJka ha7ex7y không3dmDxkJk thwpcAfXX3ì 7ex7nếu có7ex7 lwpcAfXX3ỡ chế3dmDxkJkt 7ex7ở đâ7ex7y cô3dmDxkJk muố7ex7n màu7ex7 sắ7ex7c cu7ex7ối wpcAfXX3cùng 7ex7bản thân 7ex7nhìn 7ex7thấy cũ3dmDxkJkng l3dmDxkJkà màu3dmDxkJk trắng.

Đâu đówpcAfXX3 7ex7trên mwpcAfXX3àn hìn3dmDxkJkh số3dmDxkJk wpcAfXX3đếm wpcAfXX3vẫn twpcAfXX3iếp tụwpcAfXX3c nhảy chowpcAfXX3 đ3dmDxkJkến c3dmDxkJkon số7ex7 0…

Bùm!

Ngọn lwpcAfXX3ửa 3dmDxkJkvới sứwpcAfXX3c công p7ex7há c7ex7ực 7ex7kì 3dmDxkJklớn k3dmDxkJkhiến mọiwpcAfXX3 thứ7ex7 nổ3dmDxkJk t7ex7ung vàwpcAfXX3 3dmDxkJktàn phá7ex7 3dmDxkJkba tần3dmDxkJkg l3dmDxkJkầu của7ex7 nhà7ex7 hàng.3dmDxkJk Khung cảnh3dmDxkJk 3dmDxkJkbên d7ex7ưới ho7ex7ang tànwpcAfXX3 3dmDxkJkthê lư7ex7ơng bấywpcAfXX3 wpcAfXX3nhiêu ngư3dmDxkJkợc lại7ex7 3dmDxkJkbên 7ex7trên 7ex7lại yê7ex7n wpcAfXX3bình bấy nhiêu.3dmDxkJk Dav3dmDxkJkis 3dmDxkJktừ 3dmDxkJktrên c3dmDxkJkao t3dmDxkJkóm g3dmDxkJkọn tấwpcAfXX3t cả7ex7 vàwpcAfXX3o tron7ex7g đáy7ex7 mắ7ex7t lạnh3dmDxkJk lẽo,7ex7 vàn7ex7h wpcAfXX3môi nhếch thànhwpcAfXX3 một7ex7 n3dmDxkJkụ c7ex7ười twpcAfXX3àn nhẫn,7ex7 “Có7ex7 bản lĩnh lắm…”