You are here

Mai sẽ là một ngày mới - Chương 12

Chương Wd12. ChuyếnAQE7sL Urriijđi AQE7sLtới TWdhái LaWdn (2)“Tonight, Wdwe arUrriije young
Wd So let’sUrriij Wdset thFGAU8Be worUrriijld oUrriijn fire.”
(We arAQE7sLe AQE7sLyoung –AQE7sL FuWdn., JaFGAU8Bnelle Monáe)

Trong FGAU8Bvòng haFGAU8Bi tUrriijư tiếngUrriij phAQE7sLải tiếpWd Wdnhận quFGAU8Bá nhiềuWd tFGAU8Bhông Wdtin khiếnUrriij não bộUrriij tôiFGAU8B FGAU8Bxử lUrriijý kUrriijhông kWdịp, ngàUrriijy tFGAU8Biếp theFGAU8Bo vẫnWd khôngUrriij AQE7sLthoát đưUrriijợc vẻUrriij nUrriijgẩn ngơ, mấtWd hồn.AQE7sL WdTôi khôngUrriij FGAU8Bnói gìAQE7sL vớiAQE7sL PhoFGAU8Bng chuyAQE7sLện cUrriijhiếc lắcFGAU8B taAQE7sLy cũngFGAU8B AQE7sLnhư không cUrriijó Urriijý đWdịnh chấtFGAU8B vấnWd VũFGAU8B chuyệnAQE7sL aWdnh Urriijbiến tôiAQE7sL FGAU8Bthành AQE7sLngười vFGAU8Bận chuFGAU8Byển nhưng AQE7sLtrong lònAQE7sLg vẫnAQE7sL FGAU8Bgợn chFGAU8Bút kUrriijhó chịuWd vWdới cảWd haAQE7sLi. DAQE7sLường nUrriijhư đòiUrriij Wdhỏi được biUrriijết nhữngAQE7sL AQE7sLviệc lWdiên Urriijquan trựcWd tiFGAU8Bếp FGAU8Btới Urriijtôi làAQE7sL qAQE7sLuá nAQE7sLhiều, AQE7sLvà vớiAQE7sL địa vịWd củUrriija tUrriijôi bâyUrriij FGAU8Bgiờ, Urriijim lặWdng Wdchấp FGAU8Bnhận cóFGAU8B vẻWd làWd lựWda chAQE7sLọn dFGAU8Buy nUrriijhất họWd ban chFGAU8Bo tôi.

AQE7sL Chiều tốUrriiji ngàAQE7sLy thứFGAU8B bAQE7sLa tôiAQE7sL bắtWd đầuUrriij chánAQE7sL vUrriijiệc lAQE7sLê FGAU8Blết thUrriijeo VAQE7sLũ tFGAU8Bới gặpAQE7sL khắpUrriij các đốiAQE7sL AQE7sLtác nhưnAQE7sLg kAQE7sLhông dFGAU8Bám ýFGAU8B kiếAQE7sLn. TôWdi FGAU8Blâm vFGAU8Bào mFGAU8Bột tìWdnh trạnAQE7sLg rấtAQE7sL kWdỳ quặc làFGAU8B cWdứ phảiWd chườnFGAU8Bg mặtWd Urriijở cácWd nơiAQE7sL nhưFGAU8Bng đồngWd tFGAU8Bhời lạiAQE7sL phảiAQE7sL cWdố bAQE7sLưng mắt bịFGAU8Bt taWdi vWdới côngWd việcAQE7sL củaFGAU8B anh.

AQE7sL- Wd AQE7sLChúng tWda đFGAU8Bi thêmAQE7sL chỗWd Urriijnày nữaAQE7sL FGAU8Blà cóWd Wdthể vềWd ănAQE7sL tốiUrriij. –Urriij VũWd thWdấy vẻUrriij mệtFGAU8B mỏWdi củaUrriij cảWd đoànUrriij liAQE7sLền trấFGAU8Bn an.

ThAQE7sLế Urriijnhưng lúWdc FGAU8Bđó FGAU8Bđã lFGAU8Bà FGAU8Bgiờ Wdtan tầWdm, ngườiWd tAQE7sLa xếUrriijp hànFGAU8Bg vònFGAU8Bg tronFGAU8Bg vòAQE7sLng ngoài chậtAQE7sL Urriijcứng gFGAU8Ba. VAQE7sLì phFGAU8Bải đổiAQE7sL Wdxu mAQE7sLua vUrriijé mUrriijà FGAU8Btôi vàWd UrriijPhong Wdđứng sAQE7sLau đoàUrriijn một AQE7sLchút, tớiAQE7sL lượtUrriij HồFGAU8Bng cốFGAU8B chAQE7sLen đượcFGAU8B lAQE7sLên tWdàu thìUrriij cánhAQE7sL cFGAU8Bửa Urriijcũng AQE7sLđóng sập, đểAQE7sL FGAU8Blại Wddưới gWda FGAU8Bhai Wdchúng Wdtôi cùnFGAU8Bg hàngWd ngườUrriiji vẫnUrriij tiếpWd FGAU8Btục FGAU8Bxếp hàFGAU8Bng dàiUrriij dằng dặc.

Wd - Wd ThôiFGAU8B chếtFGAU8B, Wdmọi ngườiUrriij đAQE7sLi mấUrriijt rồiFGAU8B, anAQE7sLh cUrriijó biAQE7sLết địaUrriij chỉWd chAQE7sLỗ tFGAU8Biếp tAQE7sLheo không?

Urriij- AQE7sL KhWdông. –Urriij PWdhong lắcWd đầAQE7sLu rútFGAU8B Urriijđiện thoUrriijại raFGAU8B. –AQE7sL ĐểUrriij tFGAU8Bôi gọiAQE7sL Vũ.

PhoAQE7sLng nóiAQE7sL chUrriijuyện vớAQE7sLi VũWd mộAQE7sLt lúWdc rUrriijồi Urriijdập máyAQE7sL, quaAQE7sLy lạiWd bảAQE7sLo tôi:

- Wd TAQE7sLừ bếUrriijn tWdàu phảWdi đUrriiji bộWd FGAU8Btầm hơnUrriij mộWdt câUrriijy nữUrriija FGAU8Bmới tUrriijới, ôngUrriij Wdấy đọUrriijc địWda chỉ nhưnWdg tôUrriiji chịFGAU8Bu, khônFGAU8Bg Wdbiết cFGAU8Bhỗ đWdấy ởWd AQE7sLđâu cFGAU8Bả. ÔngAQE7sL ấyAQE7sL Wdkhông chUrriijờ mWdình được FGAU8Bvì trễWd giUrriijờ Urriijrồi, nFGAU8Bên AQE7sLtôi Urriijvới cFGAU8Bô kAQE7sLhông phảiAQE7sL điAQE7sL nAQE7sLữa, FGAU8Btự thAQE7sLân vậWdn độngWd thôi.

HắnUrriij quaUrriijy ngườiWd, rấtFGAU8B tựFGAU8B nhiêFGAU8Bn nắUrriijm Wdlấy taWdy tWdôi kAQE7sLéo rAQE7sLa khỏiFGAU8B bUrriijến tàu.

Wd - AQE7sL MFGAU8Bình Wdđi Wdđâu đây?

- AQE7sL UrriijKhao FGAU8BSan, FGAU8Bcô AQE7sLđến đấyUrriij AQE7sLbao FGAU8Bgiờ chưa?

Urriij - Urriij HWdình nhưAQE7sL Wdlần trướFGAU8Bc tôiAQE7sL AQE7sLcó FGAU8Bđi Urriijngang qUrriijua nUrriijhưng khôngFGAU8B vào.FGAU8B MìnWdh đUrriiji bWdằng gì?

AQE7sL - Urriij WdTuk tAQE7sLuk [1]Urriij. FGAU8BĐến UrriijThái FGAU8Bmà chưUrriija đFGAU8Bi tuUrriijk Wdtuk thWdì coFGAU8Bi FGAU8Bnhư Wdchưa đến.

WdSau nAQE7sLhiều lầnWd cWdhen Urriijchúc nghẹtFGAU8B thởWd AQE7sLở nhWdững gUrriija Wdtàu, Wdtôi thựcWd sựFGAU8B Wdthoải máiAQE7sL khi đượcFGAU8B nAQE7sLgồi trênAQE7sL chWdiếc FGAU8Btuk Wdtuk thoángUrriij máUrriijt, FGAU8Bđể giUrriijó thổiAQE7sL rAQE7sLối tuFGAU8Bng máiAQE7sL tóc. MặcAQE7sL AQE7sLcho ôAQE7sL AQE7sLtô lAQE7sLớn nhUrriijỏ cáAQE7sLc lAQE7sLoại AQE7sLnối đuôiUrriij nhaUrriiju dàAQE7sLi Wdhàng cAQE7sLây sốFGAU8B cWdố nhích từngAQE7sL méUrriijt mWdột, AQE7sLđám tAQE7sLuk tuFGAU8Bk vWdà xAQE7sLe ôAQE7sLm nganUrriijg AQE7sLnhiên FGAU8Blấn làUrriijn, vượtAQE7sL đèUrriijn đỏ, đUrriiji vàoFGAU8B đườngUrriij Wdưu tiênAQE7sL lẫAQE7sLn nhữnWdg ngUrriijõ ngFGAU8Bách Urriijngoằn ngoFGAU8Bèo nênAQE7sL cUrriijhẳng FGAU8Bmấy chốc chúngAQE7sL tUrriijôi Urriijđã tớWdi nơiAQE7sL. PhốUrriij UrriijKhao WdSan gAQE7sLiống nAQE7sLhư mộtUrriij AQE7sLphiên bFGAU8Bản kAQE7sLhác của TUrriijạ HiệnUrriij FGAU8Bở HàFGAU8B NộUrriiji, ồnFGAU8B AQE7sLào, xUrriijô bồAQE7sL FGAU8Bvới đUrriijủ loạiUrriij hànWdg quánFGAU8B, dịchWd vụUrriij dUrriijành chUrriijo khách Wddu lịch.

Wd - Urriij CôUrriij thíchAQE7sL ănWd gì?

- AQE7sL ỞWd TháiFGAU8B tấtAQE7sL nAQE7sLhiên phảFGAU8Bi ănWd đồWd TWdhái rồi.

AQE7sL - Wd MấyWd xiWdên? FGAU8B– PhoAQE7sLng AQE7sLtrỏ Urriijvào mấWdy xFGAU8Be đẩWdy báFGAU8Bn thịtAQE7sL nướngUrriij vFGAU8Ben đFGAU8Bường cườiWd hỏi.

- AQE7sL NhườngWd aUrriijnh tấtAQE7sL. AQE7sL– AQE7sLTôi lườAQE7sLm hắn.Wd –Urriij UrriijYên Wdtâm điAQE7sL, AQE7sLlần nàyWd tôWdi ănUrriij tôAQE7sLi tFGAU8Bự trả,Wd khônFGAU8Bg lấWdy tiềnWd củUrriija anWdh đâuWd FGAU8Bmà lo.

TôWdi vWdà hắUrriijn vàoFGAU8B mộAQE7sLt nhWdà hWdàng FGAU8Bkhá đẹp,Wd nUrriijhư tôiFGAU8B đUrriijã nóiFGAU8B, AQE7sLtôi Urriijkhông cWdó nFGAU8Bhiều hứng thúWd vớiWd váyFGAU8B áoAQE7sL, Wdtúi xáFGAU8Bch Urriijhay tranAQE7sLg sứcWd nhưnFGAU8Bg Urriijlại đUrriijặc biệtUrriij thícUrriijh ăWdn ngon.

Urriij - Urriij AQE7sLCho cWdô Urriijăn đúngWd lFGAU8Bà cUrriijhỉ phFGAU8Bí đUrriijồ Urriijăn. –Urriij PhUrriijong nóiFGAU8B saUrriiju AQE7sLkhi tôWdi chỉWd tUrriijay liAQE7sLa lịa vàWdo mấFGAU8By mónWd mìnUrriijh thíchWd troFGAU8Bng tUrriijhực đơnAQE7sL. –Urriij NhìnAQE7sL côFGAU8B tUrriijôi thấyFGAU8B đưUrriijợc cFGAU8Bả một giaFGAU8Bi Urriijđoạn lWdịch Wdsử cFGAU8Bủa dâFGAU8Bn tộc.

- AQE7sL ÝFGAU8B làAQE7sL trônAQE7sLg tôFGAU8Bi AQE7sLxinh nUrriijhư côngAQE7sL chWdúa hở?

AQE7sL - FGAU8B KhUrriijông xAQE7sLa đếAQE7sLn thế,Urriij gFGAU8Biai FGAU8Bđoạn Wd1945 thôi.

Wd - Urriij AQE7sLChúng tUrriija hợpAQE7sL Urriijnhau thWdật AQE7sLđấy, tôiUrriij cũngAQE7sL Urriijcảm tWdhấy xúcAQE7sL độngWd khFGAU8Bi nhìnUrriij anh.

- FGAU8B UrriijLại địnFGAU8Bh AQE7sLnói tôUrriiji giAQE7sLống LêFGAU8B WdLong ĐĩnhFGAU8B à?

- FGAU8B KhôngFGAU8B, tôiAQE7sL AQE7sLsao dámFGAU8B pAQE7sLhạm thUrriijượng Wdnhư vFGAU8Bậy? Wd– TôAQE7sLi thAQE7sLản nhiên.Urriij –Wd NhAQE7sLìn anAQE7sLh tôi nghWdĩ tớiAQE7sL tWdổ tiUrriijên lúcAQE7sL chưaFGAU8B tìmWd FGAU8Bra lửa,Urriij cuộcUrriij Urriijsống Wdchắc vấtUrriij vảUrriij lAQE7sLắm. [2]

- AQE7sL HWda haFGAU8B… Urriij– HắnFGAU8B bỗnUrriijg bậtAQE7sL cười.Wd –AQE7sL WdCô Urriijthế nàyWd dễAQE7sL cWdhịu hơn.

FGAU8B - Wd …

TừAQE7sL lúcUrriij PhoFGAU8Bng tiếtFGAU8B Urriijlộ chuyệWdn Urriijkia, tôiWd nghĩFGAU8B mìnhFGAU8B nWdên biếtFGAU8B ơFGAU8Bn hFGAU8Bắn, FGAU8Bvà FGAU8Bsẽ không cônWdg bằnFGAU8Bg chUrriijo lắFGAU8Bm nếuFGAU8B tôiAQE7sL cứWd tiếpAQE7sL tụcAQE7sL lạnUrriijh nhạUrriijt vớFGAU8Bi hắAQE7sLn AQE7sLnhư thờiFGAU8B gian vừaUrriij Urriijqua. CFGAU8Bó thểFGAU8B AQE7sLhắn khFGAU8Bông qWduan tâmWd nhAQE7sLưng đâyFGAU8B làFGAU8B vấAQE7sLn đWdề cAQE7sLủa tôiWd, không phảiAQE7sL cWdủa FGAU8Bhắn. XétWd Wdcho cùAQE7sLng, AQE7sLtôi chWdỉ lWdà oUrriijsin làmUrriij côAQE7sLng ănWd lươFGAU8Bng, trách nhiFGAU8Bệm Urriijcủa tôiAQE7sL Wdlẫn quyềFGAU8Bn hạnWd FGAU8Bcủa bFGAU8Bố mẹAQE7sL hắnUrriij chỉUrriij giớiAQE7sL hạnUrriij Wdtrong AQE7sLphạm vi AQE7sLcông việc,Urriij ngoàiAQE7sL rFGAU8Ba tUrriijhì vFGAU8Biệc tUrriijôi AQE7sLmuốn làWdm bAQE7sLạn vWdới aFGAU8Bi hWdọ đAQE7sLâu thểUrriij Wdcấm cản. WdTuy vWdậy, hFGAU8Bọ Wdlại cUrriijó thểWd cWdho tFGAU8Bôi nghỉAQE7sL việc,Wd vốAQE7sLn làFGAU8B điềuUrriij tôUrriiji vôAQE7sL cùAQE7sLng e ngạiWd. NghFGAU8Bĩ tớiAQE7sL đó,AQE7sL AQE7sLtôi buAQE7sLột miệng:

Wd - FGAU8B NàyAQE7sL, Urriijtại FGAU8Bsao Wdanh VWdũ chFGAU8Bưa cWdó bạnUrriij gáUrriiji nhỉ?

- FGAU8B FGAU8BSao côAQE7sL lạiFGAU8B quAQE7sLan tUrriijâm? AQE7sL– PhAQE7sLong nhWdeo mắt.

FGAU8B - Wd UrriijVì tôiFGAU8B nghUrriijĩ, nếWdu AQE7sLanh FGAU8Bấy cóWd bạnAQE7sL gái,Urriij lấUrriijy vợAQE7sL, cóFGAU8B AQE7sLcon thìWd cônAQE7sLg việcWd AQE7sLcủa tôi sẽAQE7sL Urriijvững chắcFGAU8B Wdhơn, kWdhông cầWdn lúAQE7sLc FGAU8Bnào cũngAQE7sL nơmWd nớpFGAU8B AQE7sLlo bịFGAU8B đuAQE7sLổi AQE7sLviệc. Tìm Wdosin cFGAU8Bhăm trWdẻ AQE7sLkhó mà.

Urriij - Urriij FGAU8BCô biếtUrriij cWdhăm Wdtrẻ coWdn không?

- Wd KFGAU8Bhông, nhUrriijưng tôAQE7sLi Wdcó thểAQE7sL học.Wd TAQE7sLhere’s AQE7sLa willAQE7sL, there’sWd FGAU8Ba waFGAU8By. Urriij– FGAU8BTôi cười.

Wd - AQE7sL UrriijThế thìAQE7sL FGAU8Bcô còWdn phảiUrriij chờWd lâu,Wd thờWdi điểUrriijm nàAQE7sLy tUrriijôi khônAQE7sLg thấWdy VFGAU8Bũ cóAQE7sL ýWd AQE7sLđịnh nghiFGAU8Bêm túcFGAU8B vớiAQE7sL aAQE7sLi cả.

Urriij - Urriij FGAU8BAnh ấyWd thíUrriijch Urriijchị Tú,Wd chUrriijị TúUrriij AQE7sLcũng tFGAU8Bhích Wdanh FGAU8Bấy, FGAU8Bvì saAQE7sLo họUrriij FGAU8Bvẫn chưaUrriij đAQE7sLến vWdới nhau?

Urriij- AQE7sL AQE7sLAi Wdnói FGAU8Bvới cUrriijô Wdlà Urriijông ấyFGAU8B thAQE7sLích Tú?

TôWdi Wdnhớ Wdlại Urriijhôm đóUrriij, Urriijchính VũUrriij Wdnói Urriijvới tôiFGAU8B lAQE7sLà Wdanh Urriijta FGAU8Bmuốn làAQE7sLm TúUrriij ghFGAU8Ben, nAQE7sLếu khôngAQE7sL thíchAQE7sL Wdthì việcWd FGAU8Bgì phảiUrriij làWdm nFGAU8Bhư vậy?

- AQE7sL FGAU8BTú thìAQE7sL cAQE7sLó FGAU8Bai khônAQE7sLg thícAQE7sLh? AQE7sLKhông pFGAU8Bhải aFGAU8Bnh cũngWd thWdích Wdchị ấyUrriij sao?

- Wd TừnFGAU8Bg thích.Urriij –Urriij HắnFGAU8B đínAQE7sLh chínUrriijh. Wd– ChúngAQE7sL tôiUrriij chơWdi vFGAU8Bới nhUrriijau từFGAU8B bé,Wd WdTú vừa xinAQE7sLh đAQE7sLẹp, FGAU8Bvừa hFGAU8Bọc gWdiỏi, làWd FGAU8Bthần tượngWd củAQE7sLa rUrriijất nhAQE7sLiều ngưWdời. ĐếnUrriij Wdlúc lớn, Urriijcó đôiFGAU8B Wdlúc tôiFGAU8B FGAU8Bđã FGAU8Bnghĩ làWd Wdmình thíchWd Tú.

AQE7sL- Urriij ChịWd ấyFGAU8B cóWd biếFGAU8Bt khôngWd? –Urriij TôiAQE7sL gWdiả bộUrriij tòWd mò.

Wd - Wd TôiWd từngWd tFGAU8Bỏ FGAU8Btình FGAU8Bvà TWdú Wdtừ chối,AQE7sL chínUrriijh AQE7sLlà cáiAQE7sL hôAQE7sLm tôiUrriij sAQE7sLay FGAU8Bbe béFGAU8Bt, FGAU8Bgiờ nghĩ lạiUrriij tFGAU8Bhấy mìnUrriijh đFGAU8Búng FGAU8Blà vớFGAU8B vẩn,AQE7sL trFGAU8Bẻ cUrriijon. –Wd PhonAQE7sLg thoUrriijải mWdái nóiWd, không cóAQE7sL chútWd Urriijgì giấuAQE7sL giếmFGAU8B. –Wd SAQE7sLau hômUrriij đUrriijó tWdhì tôiFGAU8B cũnAQE7sLg nhậnFGAU8B Urriijra, tôiWd Wdkhông thực sWdự thícAQE7sLh WdTú, cWdhỉ làWd chúUrriijt gAQE7sLì đóFGAU8B FGAU8Bngưỡng mộWd sAQE7sLót lạUrriiji từAQE7sL thuAQE7sLở bé.

AQE7sL - Wd Ừ,Urriij Wdai AQE7sLmà khônFGAU8Bg ngưỡnUrriijg mFGAU8Bộ chịFGAU8B ấWdy chứ.

- AQE7sL NhưUrriijng chắcUrriij AQE7sLtôi AQE7sLqua tAQE7sLuổi mộWdng mơ,Wd thầFGAU8Bn tượnUrriijg FGAU8Brồi. –AQE7sL HAQE7sLắn khẽAQE7sL cười.

FGAU8B - Urriij ÀUrriij màAQE7sL cóWd pAQE7sLhải TUrriijú Wdlàm FGAU8Btư vấnWd FGAU8Btài Urriijchính cAQE7sLho nhàAQE7sL AQE7sLanh không?

- FGAU8B FGAU8BVì sWdao côFGAU8B lạiFGAU8B nghWdĩ thế?

FGAU8B - AQE7sL AQE7sLTôi nUrriijghe bốUrriij aFGAU8Bnh AQE7sLvới anUrriijh FGAU8BVũ AQE7sLhỏi chUrriijuyện Tú…

AQE7sL- Wd KhôngAQE7sL, ôngAQE7sL giFGAU8Bà vớAQE7sLi VũAQE7sL FGAU8Bhỏi Wdhan đểAQE7sL tỏAQE7sL AQE7sLra lịchUrriij sựFGAU8B vớiFGAU8B WdTú thôiUrriij chứAQE7sL UrriijTú cWdhưa đủWd kUrriijhả năUrriijng tAQE7sLư FGAU8Bvấn FGAU8Bcho nhUrriijà tôi.

AQE7sL- Wd TôAQE7sLi Wdhơi tWdò FGAU8Bmò chúUrriijt. –Wd FGAU8BTôi rụtAQE7sL rèFGAU8B Urriijnói. –FGAU8B NWdhư Wdanh nFGAU8Bói hFGAU8Bôm quaFGAU8B, phầnWd lớn đáUrriij quýFGAU8B báUrriijn rFGAU8Ba đWdều đượWdc xáFGAU8Bch Urriijtay, vAQE7sLậy hóAQE7sLa đơnWd, giấWdy FGAU8Btờ FGAU8Bphải Wdlàm thếFGAU8B nào?

- Wd WdCô AQE7sLcó biếtUrriij mộUrriijt câAQE7sLu thoạiWd AQE7sLrất kiAQE7sLnh điểFGAU8Bn troAQE7sLng AQE7sLphim khôngUrriij? –AQE7sL HắFGAU8Bn cườWdi nhẹ.Wd –FGAU8B NếAQE7sLu tWdôi FGAU8Bnói vớWdi cô,AQE7sL tUrriijôi sWdẽ phảFGAU8Bi giếWdt cô.

Urriij - Urriij …

Kết thAQE7sLúc bUrriijữa ăFGAU8Bn, tWdôi nWdo tớiAQE7sL mứcFGAU8B khôWdng muốnFGAU8B độFGAU8Bng chânWd đAQE7sLộng taFGAU8By nữa.Wd Phong chFGAU8Bỉ Wdra đườngWd, cWdhỗ hàngAQE7sL chụcAQE7sL hàAQE7sLng maUrriijssage nằmWd sAQE7sLát nhauAQE7sL, nhướngWd màFGAU8By Urriijra Urriijý hỏi, AQE7sLtôi liAQE7sLền ngWday lậWdp tứcUrriij gậWdt đầu.

ChúngFGAU8B tFGAU8Bôi chọFGAU8Bn Wdmột quánWd maAQE7sLssage rộngWd rãiUrriij nFGAU8Bằm ngAQE7sLay ởFGAU8B FGAU8Bvỉa AQE7sLhè. FGAU8BKhi nhânAQE7sL viên bắtWd đầuUrriij Urriijbôi dầFGAU8Bu Urriijlên AQE7sLchân, WdPhong rúWdt tWdrong Wdtúi AQE7sLra AQE7sLđiếu thuốcFGAU8B FGAU8Bquấn tay FGAU8Bmàu nâuFGAU8B, Urriijchậm rFGAU8Bãi châWdm lửa.

- Urriij AAQE7sLnh dWdám mAQE7sLang cỏUrriij đFGAU8Bi AQE7sLmáy bFGAU8Bay à?Wd Wd– TôiWd Wdngạc nUrriijhiên hỏi.

- AQE7sL TôiWd cóUrriij bUrriijị Wdngu FGAU8Bđâu, ởAQE7sL AQE7sLđây tAQE7sLhiếu gìWd. –AQE7sL HắnUrriij nhWdún vAQE7sLai, hAQE7sLút haWdi AQE7sLhơi rồiWd đưaFGAU8B điFGAU8Bếu thuốcAQE7sL Urriijcho tUrriijôi. –Urriij DùngUrriij không?

Urriij Tôi Urriijnhận lấy,AQE7sL rFGAU8Bít mWdấy hơFGAU8Bi rồiAQE7sL trảAQE7sL lạiAQE7sL hắnFGAU8B. ĐầuAQE7sL óWdc tôiWd Wdbắt đFGAU8Bầu Wdlơ mơUrriij, toàn Urriijthân nhẹAQE7sL nhõFGAU8Bm, dưFGAU8Bới FGAU8Bchân nhânAQE7sL viAQE7sLên vFGAU8Bẫn cầnWd mẫnUrriij xoAQE7sLa Wdbóp, nhUrriijấn huyệt. TôiAQE7sL AQE7sLkhép hờUrriij mắt,AQE7sL mơUrriij màngFGAU8B tậnWd hUrriijưởng, đâyAQE7sL Wdlà lầnAQE7sL đầuAQE7sL tôiAQE7sL đượWdc trWdải nghiệm cUrriijảm giAQE7sLác “high”Urriij kếtWd hAQE7sLợp vFGAU8Bới massage.

Wd- FGAU8B AQE7sLCô cóUrriij biAQE7sLết côFGAU8B vWdừa hôAQE7sLn tôiFGAU8B giFGAU8Bán tiFGAU8Bếp khôngUrriij? –AQE7sL AQE7sLPhong cười.

- FGAU8B AQE7sLNếu tUrriijhế tWdhì cóAQE7sL vẻAQE7sL nhưWd aAQE7sLnh hUrriijôn đàWdn ônFGAU8Bg Urriijnhiều hAQE7sLơn phụAQE7sL nFGAU8Bữ. [3FGAU8B] –FGAU8B TôAQE7sLi thảFGAU8Bn nhiUrriijên nói.

FGAU8B - AQE7sL CôAQE7sL Urriijcó ngườiAQE7sL yUrriijêu chưaUrriij? ÝFGAU8B AQE7sLtôi làUrriij trướcAQE7sL FGAU8Bkhi giFGAU8Ba đìnhUrriij Urriijcô xảWdy rAQE7sLa chAQE7sLuyện? – UrriijHắn nhìnWd Urriijnét mAQE7sLặt tôiFGAU8B rồiWd bồiUrriij tUrriijiếp. AQE7sL– BỏWd cáUrriiji AQE7sLchuyện đồngAQE7sL tíUrriijnh vAQE7sLớ vẩnUrriij của Wdcô đFGAU8Bi, cWdhỉ lừaFGAU8B đượcAQE7sL mấyAQE7sL FGAU8Bông bàFGAU8B giUrriijà thôi.

- FGAU8B GiờAQE7sL khôngUrriij, trướcFGAU8B cũngAQE7sL khôFGAU8Bng. –Wd AQE7sLBình thườngWd cóAQE7sL lẽWd AQE7sLtôi đãFGAU8B khôngAQE7sL nóWdi chuyệnAQE7sL Wdnày Wdnhưng FGAU8Bhắn FGAU8Bluôn biếtAQE7sL FGAU8Bhỏi rấtUrriij đúngUrriij tAQE7sLhời điểm.

- Urriij ChưAQE7sLa từnAQE7sLg FGAU8Byêu ai?

FGAU8B - AQE7sL Ừm…

Wd- FGAU8B TôiAQE7sL AQE7sLcũng kFGAU8Bhông ngạcWd nhiAQE7sLên, ngWdười nAQE7sLhư côFGAU8B aUrriiji mUrriijà Wdchịu nổi.AQE7sL –Urriij HWdắn cười.

- FGAU8B VWdì tôWdi Urriijchưa gặpAQE7sL đFGAU8Búng ngườAQE7sLi. NếuUrriij đànAQE7sL ôngUrriij Wdai Wdcũng nhFGAU8Bư Wdanh thìUrriij tôiWd thUrriijà ởFGAU8B Wdvậy cảWd đời.

Wd - FGAU8B BảWdy mưUrriijơi nFGAU8Băm nữAQE7sLa AQE7sLtôi sAQE7sLẽ gửiAQE7sL viếAQE7sLng Urriijcô vAQE7sLòng hFGAU8Boa trắngWd [4]AQE7sL, đừngUrriij lWdo. –Wd Nói đếnWd đFGAU8Bây Wdhắn bỗnFGAU8Bg nWdhìn chằmFGAU8B chằUrriijm vàAQE7sLo tWday tFGAU8Bôi. –FGAU8B CáiWd vònAQE7sLg FGAU8Btôi đưAQE7sLa FGAU8Bhôm qua đâUrriiju, Urriijsao AQE7sLkhông đeo?

Urriij - Urriij CáFGAU8Bi lắcFGAU8B bạcUrriij FGAU8Brẻ tiFGAU8Bền ấUrriijy hả?

FGAU8B- FGAU8B Ừ…

Urriij Trong lònAQE7sLg tôFGAU8Bi bỗngAQE7sL cWdó mFGAU8Bột cảFGAU8Bm giFGAU8Bác Urriijhơi FGAU8Bbực bộiUrriij, hWdắn tAQE7sLhực sFGAU8Bự coUrriiji FGAU8Btôi làWd đồ ngUrriiju saoAQE7sL? UrriijTôi đãUrriij khôFGAU8Bng muFGAU8Bốn AQE7sLnhắc tUrriijới chuyệWdn nàWdy màWd hắnFGAU8B cònAQE7sL chFGAU8Bủ độngUrriij khơi raUrriij. ĐangAQE7sL Wdsẵn AQE7sLtrong lAQE7sLúc chưWda tỉnhWd tFGAU8Báo FGAU8Bhoàn AQE7sLtoàn, Wdtôi liWdền Urriijtuôn mộAQE7sLt mạch:

FGAU8B - Urriij TôAQE7sLi khôngAQE7sL muốFGAU8Bn nFGAU8Bợ nầnFGAU8B gìAQE7sL giUrriija đìnWdh aAQE7sLnh nêWdn sáWdng nUrriijay tFGAU8Bôi AQE7sLmang tWdrả chWdo anh VũWd thUrriijì Wdanh ấWdy FGAU8Bnói cWdái lắWdc đóFGAU8B lUrriijà bạchFGAU8B kUrriijim gắAQE7sLn ruAQE7sLby sWdao. TạUrriiji sUrriijao FGAU8Banh lại nóUrriiji dốiFGAU8B tôi?

- Urriij CáiWd Wdgì? –Wd PWdhong gầnAQE7sL Urriijnhư nhWdổm hẳnWd ngườUrriiji FGAU8Bdậy, quaUrriijy Urriijsang tôFGAU8Bi gằAQE7sLn gWdiọng. –FGAU8B CôFGAU8B đưaAQE7sL lạiUrriij cAQE7sLho Vũ?

AQE7sL- Urriij AWdnh Wdấy bFGAU8Bảo FGAU8Btôi cUrriijứ giữFGAU8B lấFGAU8By vìWd AQE7sLđấy làAQE7sL củaWd AQE7sLanh AQE7sLcho tôi.

FGAU8B - AQE7sL NhAQE7sLìn cAQE7sLô bềWd ngoàiAQE7sL thìUrriij AQE7sLcó vAQE7sLẻ hơiFGAU8B nWdgu, đếnUrriij lúUrriijc tWdiếp Urriijxúc mớAQE7sLi thấWdy FGAU8Bngu thAQE7sLật, màFGAU8B lWdại còUrriijn AQE7sLkhông phảiUrriij “hơWdi” đâuAQE7sL. –FGAU8B HắnFGAU8B nghiếFGAU8Bn răng.

Wd- Urriij TạUrriiji AQE7sLsao aAQE7sLnh Urriijnói dốAQE7sLi tôi?

- Urriij WdChả tạiUrriij sUrriijao cả,FGAU8B tôWdi tUrriijhấy Urriijcái lWdắc củaAQE7sL cWdửa hWdàng cAQE7sLho xấFGAU8Bu AQE7sLquá nFGAU8Bên Urriijtôi bảo đốiWd cáAQE7sLi kAQE7sLhác, tôiWd trảFGAU8B tWdhêm tiAQE7sLền chênh,FGAU8B tFGAU8Bhế thôi.AQE7sL UrriijKhông AQE7sLlẽ tôFGAU8Bi pWdhải kFGAU8Bể tỉ mFGAU8Bỉ FGAU8Bra vớiUrriij cô?

AQE7sL - Urriij TóAQE7sLm lạFGAU8Bi Urriijlà đUrriijấy lFGAU8Bà AQE7sLquà aFGAU8Bnh tFGAU8Bặng tôi?

- AQE7sL CôUrriijng xáAQE7sL tAQE7sLhêm chFGAU8Bo FGAU8Bcô nhưWdng côFGAU8B thíchWd cFGAU8Boi lWdà Urriijquà tặnWdg cũAQE7sLng được.Wd Wd– HắAQE7sLn nUrriijhún vAQE7sLai. –Urriij CònFGAU8B cUrriijô thìUrriij mWdang đWdưa chAQE7sLo Vũ.

FGAU8B - Urriij …AQE7sL Wd– TFGAU8Bôi iFGAU8Bm lặngFGAU8B mộFGAU8Bt tẹoUrriij rồAQE7sLi nWdhẹ FGAU8Bnhàng nAQE7sLói. AQE7sL– TWdôi FGAU8Bxin lỗi.

Urriij- Wd TừAQE7sL giờUrriij côAQE7sL chAQE7sLịu khóWd dùngAQE7sL Urriijđầu Urriijmà Urriijsuy nghAQE7sLĩ nhé.

TuAQE7sLy Urriijcách PhUrriijong nóAQE7sLi giốnFGAU8Bg nUrriijhư mọiFGAU8B chuyệnAQE7sL rấtFGAU8B đUrriijơn giản,FGAU8B FGAU8Btự nhiêUrriijn, chWdỉ cóUrriij tôi lAQE7sLà AQE7sLsuy AQE7sLnghĩ AQE7sLquá nWdhiều đếnAQE7sL mAQE7sLức hànFGAU8Bh Urriijđộng nUrriijgớ ngẩn,FGAU8B tôFGAU8Bi vUrriijẫn thWdấy đFGAU8Biều gì đAQE7sLó gờnUrriij gợWdn nhưngAQE7sL khôFGAU8Bng bUrriijiết bắtAQE7sL bẻUrriij hắWdn thếWd nào.

Wd - FGAU8B MassaUrriijge xFGAU8Bong cAQE7sLô muAQE7sLốn FGAU8Bđi đâu?

AQE7sL- Wd AQE7sLVề Urriijkhách sạnWd thôi.

Wd- AQE7sL CònUrriij sớFGAU8Bm, Urriijthử Wdđi baAQE7sLr FGAU8Bxem AQE7sLbar ởUrriij TháWdi Wdkhác gìFGAU8B HWdà NộiAQE7sL không?

AQE7sL - FGAU8B FGAU8BLần trướUrriijc tAQE7sLôi điAQE7sL rồiAQE7sL, tAQE7sLoàn nhạcUrriij TAQE7sLhái thôi,FGAU8B đWdau đầuFGAU8B lắm.

- Wd WdÀ, tAQE7sLhế Urriijthử điAQE7sL quánUrriij Wdnày AQE7sLxem, tUrriijôi đUrriiji mộtAQE7sL AQE7sLlần thấyAQE7sL cũnWdg được.

PhWdong đưWda tôAQE7sLi tớFGAU8Bi mộAQE7sLt quUrriiján Urriijbar kháUrriij Wdrộng AQE7sLrãi Urriijở đầuFGAU8B đFGAU8Bường, thậtWd rAQE7sLa làUrriij quán FGAU8Bbia Wdthì đúngAQE7sL hơn.Urriij TUrriijrong góUrriijc quánAQE7sL cWdó mộAQE7sLt sâAQE7sLn AQE7sLkhấu nhỏUrriij dùnAQE7sLg đUrriijể bWdiểu diễUrriijn nhạc sống.

- Wd PhUrriijần Wdlớn cácWd AQE7sLca sWdỹ biểWdu diFGAU8Bễn ởAQE7sL đâyUrriij làUrriij ngườiFGAU8B PhilippFGAU8Bines nênUrriij toàFGAU8Bn FGAU8Bbài tiếngAQE7sL AFGAU8Bnh, khFGAU8Bông phảiAQE7sL nghUrriije nUrriijhạc Thái.

Chúng tôAQE7sLi gUrriijọi mỗiFGAU8B ngườiWd Urriijmột cốcWd biAQE7sLa Wdcỡ lớn,Wd rồFGAU8Bi Wdtập tFGAU8Brung nFGAU8Bghe nhạAQE7sLc. Quán khAQE7sLá tFGAU8Bhưa kAQE7sLhách, khFGAU8Bông giFGAU8Ban khôngAQE7sL qWduá ồnFGAU8B àAQE7sLo FGAU8Bhay nồnAQE7sLg nWdặc kAQE7sLhói thuốcWd khiến tôiUrriij thUrriijấy tươngWd đốFGAU8Bi dWdễ chịu.

- FGAU8B CUrriija Urriijsỹ hAQE7sLôm naUrriijy hátAQE7sL chánUrriij quá!

- FGAU8B WdĐâu đếnAQE7sL Urriijnỗi. –AQE7sL TôWdi liWdếc PhonUrriijg AQE7sLvẻ cUrriijoi thường.FGAU8B AQE7sL– MWdà chUrriijính AQE7sLanh rủFGAU8B tôiWd vàoUrriij đFGAU8Bây mà.

AQE7sL- AQE7sL HơFGAU8Bi âUrriijn hAQE7sLận rồi.

Wd- AQE7sL ĐừngFGAU8B nUrriijói Wdlà anUrriijh địnUrriijh cưUrriijớp Urriijsân khấuAQE7sL nWdhé. Wd– TôWdi FGAU8Bcười. Urriij– ỞFGAU8B đWdây khônUrriijg FGAU8Bcó piaFGAU8Bno AQE7sLcho aAQE7sLnh biểuWd diễnFGAU8B đâu.

- Urriij NếuWd tUrriijôi làUrriijm thWdật thìUrriij sao?

Urriij- Wd TôFGAU8Bi Urriijsẽ FGAU8Bcoi nhưAQE7sL khôWdng qAQE7sLuen biếtUrriij gAQE7sLì anFGAU8Bh cUrriijho đỡFGAU8B xấuWd hổ.

- FGAU8B ĐểUrriij xeAQE7sLm nhWdé. –Wd HắnWd bỗAQE7sLng cườiWd AQE7sLgian AQE7sLvô cùng.

Tôi chưUrriija kịFGAU8Bp cảnFGAU8B AQE7sLPhong lạiUrriij thWdì hắnUrriij đFGAU8Bã FGAU8Bđi lênFGAU8B sânUrriij khấu,AQE7sL Wdnói AQE7sLgì đFGAU8Bó vớiFGAU8B ban nhạcFGAU8B, hFGAU8Bọ liUrriijền đưaUrriij chUrriijo Urriijhắn chiếcUrriij guiFGAU8Btar điệnUrriij. HAQE7sLắn unFGAU8Bg FGAU8Bdung chỉnhFGAU8B lạiUrriij mic rUrriijồi cấWdt tiếng:

AQE7sL - FGAU8B (…………)

Tôi giWdật mìUrriijnh, sUrriijuýt phuWdn cUrriijả nWdgụm FGAU8Bbia tronFGAU8Bg mWdồm Wdra nAQE7sLgoài. PAQE7sLhong họcWd tiếng TWdhái lúcAQE7sL nàoFGAU8B vậUrriijy? VAQE7sLà đánAQE7sLg ngạFGAU8Bc nhiênWd hơnWd làAQE7sL FGAU8Bcả quUrriiján AQE7sLđều hUrriijướng vWdề AQE7sLtôi sau câFGAU8Bu Urriijnói cAQE7sLủa hắnWd khUrriijiến tWdôi cUrriijhỉ muốnFGAU8B đAQE7sLộn thổ.

Urriij - Urriij (……..) –FGAU8B WdCô gUrriijái ngồiAQE7sL Urriijbàn bêUrriijn cạnhWd quaAQE7sLy saUrriijng tôiFGAU8B tFGAU8Bươi cườFGAU8Bi tAQE7sLuôn mộtFGAU8B tràng.

- Wd XUrriijin lỗi,Wd tôiAQE7sL khôWdng FGAU8Bnói đưWdợc Urriijtiếng Thái.

Wd - Urriij ThậtWd saUrriijo? –Wd AQE7sLCô tFGAU8Ba đUrriijáp lạiWd bằngWd tiếngAQE7sL AUrriijnh, vẻUrriij ngWdạc nhAQE7sLiên. Wd– TWdại tFGAU8Bôi thấyWd bạWdn côAQE7sL nAQE7sLói tiếngAQE7sL Thái.

- Wd TôFGAU8Bi cũWdng đaFGAU8Bng muWdốn AQE7sLbiết aUrriijnh ấyWd Wdnói gìWd đây.

AQE7sL- AQE7sL FGAU8BAnh ấWdy nóiUrriij, –FGAU8B CFGAU8Bô Wdta AQE7sLcười, Urriijnhìn tôUrriiji Wdvẻ ngưỡnWdg mộ.Wd –AQE7sL bàAQE7sLi hUrriiját nUrriijày tôAQE7sLi dành tặUrriijng FGAU8Bcho mAQE7sLột nAQE7sLgười vFGAU8Bô AQE7sLcùng đặcAQE7sL Wdbiệt đốiAQE7sL vớiUrriij tôUrriiji. FGAU8BCô Urriijấy ngồiUrriij ngaFGAU8By đằng kia.

- Urriij …

Wd Tôi háAQE7sL hốUrriijc miệng.AQE7sL UrriijHắn cFGAU8Bó FGAU8Bý gìFGAU8B vậy?

“She mUrriijay bAQE7sLe tAQE7sLhe FGAU8Bbeauty FGAU8Bor tUrriijhe beast
WdMaybe tWdhe famiUrriijne oUrriijr thUrriije feast
MaFGAU8By turFGAU8Bn FGAU8Beach FGAU8Bday iWdnto Wda HeWdaven oAQE7sLr Wda Hell
AQE7sLShe FGAU8Bmay bAQE7sLe Urriijthe AQE7sLmirror oWdf mAQE7sLy dreams
AQE7sLA smiFGAU8Ble reflecteFGAU8Bd Urriijin AQE7sLa stream
She mWday noWdt bUrriije wAQE7sLhat sFGAU8Bhe AQE7sLmay seUrriijem iFGAU8Bnside hFGAU8Ber shell.”[5]


GiọnUrriijg PhonAQE7sLg trầWdm, ấm,Wd đUrriijặc biUrriijệt hợpFGAU8B Urriijvới bàiWd hát,Urriij nUrriijgay cAQE7sLả Wdkỹ tUrriijhuật AQE7sLchơi guitar cũnWdg rấtAQE7sL tốUrriijt. TôWdi bAQE7sLuộc phAQE7sLải FGAU8Bthừa nhậnFGAU8B rằAQE7sLng hắnUrriij chêUrriij baFGAU8Bi Wdca Urriijsỹ lFGAU8Búc nãy làWd cóWd lUrriijý FGAU8Bdo. TAQE7sLừ lúcAQE7sL Wdnào ánhWd Urriijmắt tFGAU8Bôi đãUrriij gắUrriijn chAQE7sLặt Urriijlấy UrriijPhong, sWday sAQE7sLưa theo dõWdi phầnWd FGAU8Bbiểu diWdễn củaAQE7sL hắn,AQE7sL chFGAU8Băm chúWd đAQE7sLến tWdừng độngAQE7sL tác.

“Me, I'FGAU8Bll AQE7sLtake tWdhe lauWdghter FGAU8Band youFGAU8Br tears
AnWdd mUrriijake theFGAU8Bm alWdl mUrriijy souvenirs.”


TroWdng tFGAU8Bhoáng chUrriijốc tôiUrriij Urriijđã cảFGAU8Bm FGAU8Bthấy Urriijánh Urriijmắt PhFGAU8Bong lướUrriijt tớiWd tôiWd, Urriijmôi nởWd nụAQE7sL cười nhẹFGAU8B đặcUrriij trưAQE7sLng, nụAQE7sL FGAU8Bcười luôFGAU8Bn ẩWdn chứUrriija FGAU8Bđiều gAQE7sLì đóAQE7sL cFGAU8Bhâm biUrriijếm mFGAU8Bà tUrriijôi từng ghéFGAU8Bt cUrriijay gWdhét đắng.

NhưngFGAU8B vFGAU8Bào đFGAU8Búng khAQE7sLoảnh Wdkhắc FGAU8Bđó, AQE7sLtôi đãAQE7sL kFGAU8Bhông saAQE7sLo còUrriijn ghéWdt được.

TUrriijim tôiFGAU8B nhFGAU8Bư AQE7sLngừng đAQE7sLập tronAQE7sLg giâFGAU8By lWdát, Urriijvà mộtFGAU8B AQE7sLcảm giUrriijác nặngFGAU8B nềUrriij đèAQE7sL Urriijlên khiến tôiWd khôAQE7sLng cAQE7sLhịu nổAQE7sLi, FGAU8Bquay Wdngười cUrriijhạy rUrriija phíWda cửWda. TWdôi Urriijkhông Wdhiểu sao mìAQE7sLnh lạAQE7sLi Urriijlàm nhAQE7sLư Wdvậy, tUrriijôi cUrriijhỉ biếAQE7sLt rằWdng tôiUrriij kAQE7sLhông AQE7sLthể tiếUrriijp tụAQE7sLc nhìAQE7sLn hay ngUrriijhe hắFGAU8Bn. TôiUrriij sợAQE7sL AQE7sLmình sUrriijẽ bịWd nhữngUrriij ảFGAU8Bo gFGAU8Biác khAQE7sLông thật.

TroUrriijng Urriijlúc vộiAQE7sL vãAQE7sL tAQE7sLôi AQE7sLva phảiWd FGAU8Bmột ngườFGAU8Bi, loạngWd choạAQE7sLng suýUrriijt ngã.

- Urriij HFGAU8Bey, looFGAU8Bk whFGAU8Bere you’AQE7sLre goinAQE7sLg, bFGAU8Bitch! FGAU8B– TôiWd cWdhưa AQE7sLkịp Wdxin lỗiAQE7sL tAQE7sLhì AQE7sLgã đànAQE7sL ôngWd dWda FGAU8Bđen AQE7sLto coWdn Wdđã thôUrriij AQE7sLlỗ Urriijlên tiếnFGAU8Bg trước.

- Wd OUrriijh, sAQE7sLon, mommWdy Wdcan’t believAQE7sLe you’veFGAU8B growWdn uAQE7sLp thWdis mAQE7sLuch AQE7sL[6]. –FGAU8B TôiWd tFGAU8Bhu lạiUrriij nụFGAU8B cười,FGAU8B lạnUrriijh AQE7sLlùng đWdáp lời.

FGAU8B Nói Urriijrồi AQE7sLtôi tránhWd qUrriijua gAQE7sLã, Wdbước rFGAU8Ba ngoài.

Urriij - Urriij ***Wd** **Urriij*** FGAU8B***** –FGAU8B GãFGAU8B Urriijnhảy tFGAU8Bới chắnFGAU8B đườngAQE7sL Urriijtôi, mUrriijiệng tFGAU8Buôn mFGAU8Bột tWdràng những lờFGAU8Bi tFGAU8Bục Wdtĩu. ToFGAU8Bàn thânFGAU8B Wdgã bUrriijốc AQE7sLmùi rượWdu nồngUrriij nặcWd, từngWd FGAU8Btia máuUrriij vFGAU8Bằn lên tWdrong đôAQE7sLi mắtAQE7sL trUrriijắng dã.

TUrriijôi hơWdi Wdsợ, lUrriijùi lWdại FGAU8Bmột bưWdớc, nuốtFGAU8B ngượFGAU8Bc AQE7sLvào bụnUrriijg bàWdi FGAU8Bdiễn văFGAU8Bn khôWdng kém phUrriijần hFGAU8Bùng hồUrriijn. VàAQE7sL tôFGAU8Bi cũnWdg ưWdớc cFGAU8Bó thểFGAU8B nFGAU8Buốt đượcWd luUrriijôn cảAQE7sL cUrriijâu tôFGAU8Bi vFGAU8Bừa nói lAQE7sLúc trước.

Vậy Wdnhưng mặWdc FGAU8Bcho tôAQE7sLi đãUrriij tỏWd FGAU8Bra FGAU8Bnhún nhường,Urriij gWdã Wdvẫn AQE7sLhùng hổAQE7sL xôngUrriij tWdới Urriijđẩy mạnh mộtAQE7sL FGAU8Bcái khiếWdn tôAQE7sLi lUrriijoạng choAQE7sLạng ngUrriijã rAQE7sLa đằngUrriij sFGAU8Bau, đUrriijầu gốiFGAU8B AQE7sLva vàUrriijo cạnh bàAQE7sLn đaAQE7sLu điếng.

Wd Tới khWdi tôUrriiji lồWdm cồmWd đứnAQE7sLg thUrriijẳng Urriijdậy, tầmUrriij mWdắt đãFGAU8B Wdbị chặnAQE7sL lUrriijại bWdởi mộtAQE7sL vóAQE7sLc dáng cUrriijao Wdlớn. TFGAU8Bôi khẽWd nghiFGAU8Bêng AQE7sLđầu nhWdìn AQE7sLthì hơWdi giậtWd mìnhUrriij thFGAU8Bấy gãWd kiAQE7sLa nằm đAQE7sLo vWdán dướiUrriij đất,FGAU8B mộAQE7sLt bênFGAU8B khóeFGAU8B môiUrriij rỉWd AQE7sLmáu. PhoWdng đAQE7sLứng trAQE7sLước mặtFGAU8B tôAQE7sLi xoay nhẹWd Wdnắm tayFGAU8B. GWdã đWdàn ônUrriijg AQE7sLnhanh chWdóng đứngUrriij lênWd, cùngAQE7sL haFGAU8Bi FGAU8Bgã bênWd Urriijcạnh AQE7sLto con khAQE7sLông kéUrriijm tiếnFGAU8B FGAU8Bvề Wdphía PFGAU8Bhong vWdà FGAU8Btôi. WdĐám Wdkhách trWdong AQE7sLquán đãWd dạWdt Wdra ngoài, còAQE7sLn bảoUrriij vệUrriij đứnFGAU8Bg xAQE7sLung quanWdh khôngUrriij hềWd tỏAQE7sL vẻAQE7sL gUrriijì muốAQE7sLn AQE7sLcan thiệp.

AQE7sL Phong vAQE7sLung tFGAU8Bay FGAU8Bđấm thẳFGAU8Bng vàFGAU8Bo Wdmặt gãFGAU8B đứngAQE7sL giFGAU8Bữa rồiFGAU8B tiếpAQE7sL tụcUrriij đáUrriij gãWd bênUrriij trái. CáUrriijch rWda đòFGAU8Bn FGAU8Bcủa AQE7sLhắn Urriijrất cWdó “nghềFGAU8B”, mấWdy gFGAU8Bã đànFGAU8B ônAQE7sLg tAQE7sLo coAQE7sLn kWdia trúng đònWd nWdào củaWd hắnWd mặtFGAU8B mũFGAU8Bi đềFGAU8Bu cWdo rUrriijúm, tíWdm lịmAQE7sL. UrriijThế AQE7sLnhưng "mãnhFGAU8B Urriijhổ FGAU8Bnan địch Urriijquần hồ",Wd Wdlúc PhonWdg AQE7sLcòn đangUrriij mảiWd chFGAU8Biến đFGAU8Bấu vớiWd hWdai AQE7sLgã thFGAU8Bì gãAQE7sL tWdhứ ba âmUrriij Wdthầm tiFGAU8Bến đếnUrriij Wdđịnh đánhWd lén.

Urriij“Choang…” TôiAQE7sL cầFGAU8Bm mộUrriijt FGAU8Bvại Urriijbia toWd, dAQE7sLùng hAQE7sLai tUrriijay AQE7sLnện Urriijhết sứcWd bìnWdh siUrriijnh xuống đầuWd gãAQE7sL tUrriijhứ bWda kiaWd. FGAU8BThế Wdnhưng, khôngUrriij giốnUrriijg FGAU8Bnhư troFGAU8Bng phiAQE7sLm, gAQE7sLã không hFGAU8Bề lWdăn Urriijra ngất,Urriij ngượcFGAU8B lại,Wd saAQE7sLu cơFGAU8Bn choánWdg váng,AQE7sL AQE7sLlừ lừFGAU8B tiếAQE7sLn tUrriijới cAQE7sLhỗ tôi. TôiAQE7sL hoảnFGAU8Bg hốtFGAU8B lùUrriiji dầnAQE7sL, tUrriijay qUrriijuờ quạng,FGAU8B tuyAQE7sLệt vọngUrriij tWdìm bấtFGAU8B AQE7sLcứ thứUrriij gìFGAU8B AQE7sLcó thể làmWd vũUrriij khí.

MộtUrriij bóngAQE7sL ngườiUrriij bỗngUrriij laWdo tFGAU8Bới nắFGAU8Bm lấAQE7sLy Urriijtay tôiUrriij kéoWd thẳnWdg rWda ngoAQE7sLài. PhoUrriijng lôi AQE7sLtôi chạyWd AQE7sLthục Wdmạng tronWdg khUrriiju phốFGAU8B đôUrriijng đúcUrriij rồiWd ngoặtWd vàUrriijo mộtUrriij FGAU8Bngõ nhỏ. HắnWd tiếFGAU8Bp tụUrriijc rẽAQE7sL thêmWd vWdài ngõFGAU8B nAQE7sLữa, đAQE7sLến đFGAU8Bường FGAU8Blớn bênWd ngoài,AQE7sL tAQE7sLách biệtUrriij hoàn toàWdn vUrriijới KhaAQE7sLo SWdan mAQE7sLới đứngAQE7sL lạiUrriij, cúWdi nWdgười thUrriijở dốc.

- Wd CUrriijô cAQE7sLó saUrriijo không?

- AQE7sL TôiUrriij kUrriijhông Urriijsao. –Wd UrriijTôi lWdúc nUrriijày mớiWd kịpAQE7sL qFGAU8Buan sáWdt thFGAU8Bấy trUrriijên mặWdt Wdhắn đWdã AQE7sLxuất hiFGAU8Bện vàiUrriij vếtFGAU8B bầmFGAU8B tím.FGAU8B –AQE7sL AnUrriijh Urriijcó đaWdu không?

- AQE7sL CUrriijòn phảUrriiji hWdỏi. –Urriij HWdắn lườUrriijm Urriijtôi. –FGAU8B NhưFGAU8Bng bUrriijọn kiFGAU8Ba chắcWd đFGAU8Bau hơn,AQE7sL Wdít nAQE7sLhất cWdái AQE7sLthằng đẩyUrriij côFGAU8B Urriijsẽ phUrriijải vềWd bằAQE7sLng cáng.

- AQE7sL AnUrriijh nhìFGAU8Bn thấyAQE7sL nóWd đẩFGAU8By tôWdi à?

AQE7sL- AQE7sL Ừ,Urriij vừaFGAU8B xuốngFGAU8B dướWdi sânWd khWdấu tFGAU8Bhì thấy.

FGAU8B - Urriij UrriijMà Wdsao tAQE7sLự Wdnhiên Wdanh lạAQE7sLi lôAQE7sLi FGAU8Btôi chạyFGAU8B? ChFGAU8Búng nóUrriij kéoFGAU8B đFGAU8Bến tFGAU8Bhêm FGAU8Bhay sao?

Urriij - AQE7sL KhônWdg… Urriij– PhoUrriijng khUrriijẽ Wdlắc đầu,FGAU8B AQE7sLtay AQE7sLsờ nhẹFGAU8B lênAQE7sL mUrriijấy vếtAQE7sL bFGAU8Bầm. –Wd TôFGAU8Bi liFGAU8Bếc thấy cảnhUrriij sáAQE7sLt nênWd Wdkéo côWd FGAU8Bđi, đểFGAU8B bịUrriij gAQE7sLiữ lạiUrriij phiềnWd Urriijlắm. DùAQE7sL AQE7sLsao đâyAQE7sL cũnAQE7sLg không phảiUrriij đWdất cUrriijủa mình.

Urriij - AQE7sL TWdôi xiFGAU8Bn lFGAU8Bỗi. –FGAU8B TôWdi cúiAQE7sL Wdđầu nFGAU8Bói nhỏFGAU8B, giọngUrriij tràAQE7sLn ngậpWd áFGAU8By náy.

- AQE7sL KhỏiAQE7sL xWdin lỗi.Wd –Wd HắnUrriij khoWdát AQE7sLtay. –Urriij CũngAQE7sL cAQE7sLó phảiFGAU8B lAQE7sLần Wdđầu cUrriijô gâyWd Wdchuyện đâu.

AQE7sL - Urriij UrriijSao Urriijanh khôngWd FGAU8Bhỏi tFGAU8Bôi vUrriijì đâuWd lạiUrriij gâyFGAU8B Wdsự đánhAQE7sL nWdhau? –Urriij ThấWdy hắnFGAU8B FGAU8Bim iAQE7sLm khAQE7sLông nAQE7sLói gìWd, tôWdi Urriijchủ độngWd đềAQE7sL Wdcập trước.

FGAU8B - Wd AQE7sLĐể AQE7sLlàm gì?

Wd - FGAU8B UrriijBiết đâAQE7sLu làWd AQE7sLtôi sai?

Wd - AQE7sL UrriijCô saWdi Wdhay đúngAQE7sL FGAU8Bthì ảnFGAU8Bh hưởngAQE7sL gìUrriij tớiAQE7sL viAQE7sLệc Wdtôi nFGAU8Bện nó?Urriij –Urriij HFGAU8Bắn Urriijnhún vai.

Wd Tôi độUrriijt nhiêFGAU8Bn AQE7sLcó AQE7sLmột moWdng mAQE7sLuốn đWdiên AQE7sLrồ lFGAU8Bà ômWd lAQE7sLấy PWdhong thậtUrriij FGAU8Bchặt, đểUrriij cảm ơnFGAU8B hắnAQE7sL FGAU8Bvà đUrriijể thấFGAU8By đưWdợc mìAQE7sLnh đãAQE7sL tFGAU8Bhực sựWd FGAU8Ban toFGAU8Bàn. UrriijNhưng tấtFGAU8B nhiAQE7sLên tôUrriiji vẫn cònUrriij đủFGAU8B tỉnFGAU8Bh táFGAU8Bo đWdể kiềmWd chế.

AQE7sL - AQE7sL TôiUrriij thấWdy aFGAU8Bnh Urriijđánh rấWdt cFGAU8Bó nghWdề, aUrriijnh từUrriijng họWdc vFGAU8Bõ à?

- FGAU8B Ừ,Urriij mộtFGAU8B cAQE7sLhút. Wd– HắAQE7sLn gậtAQE7sL Urriijgật đầuAQE7sL. –FGAU8B TrướWdc tFGAU8Bôi hFGAU8Bọc TánFGAU8B FGAU8Bthủ vàiFGAU8B nAQE7sLăm. HồiWd còn trẻWd coWdn, thằngFGAU8B nàAQE7sLo khônWdg ưUrriijớc mAQE7sLơ thWdành SiêWdu nhânWd trừWd giaWdn Wddiệt FGAU8Bbạo chứ?

Wd Tôi gFGAU8Biật mìnhWd, AQE7sLcái ướcWd AQE7sLmơ nàUrriijy FGAU8Bsao Urriijnghe queWdn Wdđến vậy.Wd TôiWd thấyWd khônFGAU8Bg FGAU8Bkhí xung quanUrriijh bỗWdng đUrriijặc quFGAU8Bánh, hAQE7sLít thởWd trởWd nênFGAU8B Wdvô cùngUrriij khóWd khăn.

- FGAU8B ÀUrriij AQE7sLmà lúFGAU8Bc nãyWd anFGAU8Bh nUrriijói AQE7sLgì trênFGAU8B sâWdn khấuAQE7sL thế?FGAU8B KhWdông nFGAU8Bgờ anAQE7sLh lạiUrriij biếtUrriij tiếnFGAU8Bg Thái.Urriij Wd– FGAU8BTôi AQE7sLlảng điUrriij, cUrriijố ngFGAU8Bhĩ Urriijra chuyFGAU8Bện khFGAU8Bác Wdđể hỏi.

- FGAU8B UrriijTôi nWdói tUrriijôi AQE7sLhát bUrriijài đóUrriij Urriijtặng chUrriijo mộtUrriij ngưWdời đặcWd biệtFGAU8B đốiWd vớiFGAU8B tôiUrriij. Wd– Phong gãAQE7sLi gãiFGAU8B cằm,FGAU8B thảFGAU8Bn nhUrriijiên nóUrriiji. –Urriij ThựcUrriij rFGAU8Ba FGAU8Btôi kFGAU8Bhông biFGAU8Bết Urriijnhiều lWdắm đâu, chẳngAQE7sL quAQE7sLa AQE7sLngày xưFGAU8Ba yêuFGAU8B mFGAU8Bột eWdm ngườiUrriij UrriijThái nênWd mớiFGAU8B Wdhọc Urriijmỗi FGAU8Bcâu nàAQE7sLy để Urriijcưa Wdem ý. Thêm cả câu “Nong suay mak” là “Em rất đẹp” nữa.

- Thế sao vừa rồi anh lại...?

- Thì cô bảo tôi mà lên biểu diễn cô sẽ giả bộ không quen tôi cho khỏi xấu hổ. Nhưng làm sao tôi chịu xấu hổ một mình được?

Tôi có một cảm giác rõ ràng là tim mình chợt nhói một cái mạnh, khá giống cú va chân vào cạnh bàn lúc nãy, giờ đã sưng tím và vẫn còn rớm máu.


...........................

Chú thích:

[1] Tuk tuk: Phương tiện công cộng rất phổ biến ở Thái, có ba bánh, chở được khoảng bốn, năm người, giống xe lam ở Việt Nam ngày xưa.

[2] Ở đây ý Phong chế giễu Thư gầy như nạn nhân nạn đói năm 1945 còn Thư thì đáp lại là cô thấy hắn giống người tiền sử chưa tiến hóa hết.

[3] Do cách hút cần không giống thuốc lá, nên thường là một nhóm mấy người chuyền tay nhau hút chung (ngậm chung tóp -> Phong bảo Thư hôn hắn gián tiếp). Thư nói Phong hôn đàn ông nhiều hơn phụ nữ vì tỷ lệ nam giới hút cần cao hơn nữ.

[4] Người chưa có gia đình thì khi mất sẽ dùng hoa trắng để viếng.

[5] She – Elvis Costello: bản dịch tại đây.

[6] Tôi để nguyên tiếng Anh phần này vì không biết tiếng Việt nói thế nào cho hợp.
- Look where you’re going, bitch: nhìn đường vào, con chó (cái) / con khốn.
- Oh, son, mommy can’t believe you’ve grown up this much: Không thể tin được con giai mẹ đã lớn từng này.
Vì người kia chửi Thư là bitch (chó cái) nên cô mới gọi lại người kia là con trai, ý chửi hắn là son of a bitch (chó đẻ).