You are here

Mai sẽ là một ngày mới - Chương 12

Chương 1ZG2. Cphkasshuyến đi2pjQ5i tới2pjQ5i ZGThái LZGan (2)“Tonight, phkasswe phkassare young
ZGSo ZGlet’s ZGset tphkasshe worl2pjQ5id 2pjQ5ion fire.”
(We ar2pjQ5ie bnHScNyoung phkass– bnHScNFun., Janephkasslle Monáe)

Trong vòngphkass ZGhai 2pjQ5itư tiếngZG phZGải ZGtiếp nhậnZG quáZG n2pjQ5ihiều thônphkassg ZGtin khiế2pjQ5in não bZGộ tphkassôi x2pjQ5iử lphkassý khbnHScNông kbnHScNịp, ngày2pjQ5i tiphkassếp bnHScNtheo v2pjQ5iẫn khô2pjQ5ing thoátbnHScN bnHScNđược 2pjQ5ivẻ ngbnHScNẩn ngơ, mấZGt hồZGn. ZGTôi bnHScNkhông phkassnói gphkassì 2pjQ5ivới PhobnHScNng chuyZGện cZGhiếc lắcbnHScN tabnHScNy cũ2pjQ5ing nphkasshư không ZGcó bnHScNý địnhbnHScN chấZGt vấbnHScNn VbnHScNũ ZGchuyện 2pjQ5ianh ZGbiến tôibnHScN thàZGnh ngưphkassời vậnphkass 2pjQ5ichuyển nhưng trbnHScNong lòbnHScNng vẫbnHScNn gợ2pjQ5in c2pjQ5ihút bnHScNkhó chịubnHScN vớZGi cbnHScNả haibnHScN. DưZGờng ZGnhư đòibnHScN hphkassỏi được phkassbiết nhữbnHScNng việc2pjQ5i lphkassiên quZGan trựcZG tiếpbnHScN tớibnHScN t2pjQ5iôi lbnHScNà quphkassá nhZGiều, phkassvà vớiZG địa 2pjQ5ivị 2pjQ5icủa tôbnHScNi bâbnHScNy giờ,ZG iphkassm lặngbnHScN cbnHScNhấp nhZGận bnHScNcó phkassvẻ lbnHScNà lựabnHScN chọnZG bnHScNduy nhấ2pjQ5it họZG ban phkasscho tôi.

ZGChiều tối2pjQ5i ngàyZG thbnHScNứ bnHScNba ZGtôi bắtphkass đầZGu chánZG vibnHScNệc l2pjQ5iê lếbnHScNt th2pjQ5ieo Vũphkass tới2pjQ5i gặpphkass bnHScNkhắp các đốZGi tZGác nhưZGng khôZGng dáphkassm 2pjQ5iý 2pjQ5ikiến. bnHScNTôi lâmbnHScN vàphkasso mphkassột t2pjQ5iình trạng2pjQ5i rbnHScNất k2pjQ5iỳ quặc lZGà ZGcứ phảibnHScN chườnphkassg mặphkasst ởZG cbnHScNác nơibnHScN nbnHScNhưng đ2pjQ5iồng thờibnHScN lạphkassi phảiphkass cốZG 2pjQ5ibưng mắt phkassbịt taphkassi vbnHScNới ZGcông việcbnHScN cbnHScNủa anh.

- phkass ChbnHScNúng tbnHScNa đZGi 2pjQ5ithêm cZGhỗ nZGày nữabnHScN là2pjQ5i bnHScNcó tphkasshể vphkassề ă2pjQ5in tối.bnHScN –phkass VZGũ thấbnHScNy vẻbnHScN m2pjQ5iệt mỏphkassi bnHScNcủa cbnHScNả đophkassàn l2pjQ5iiền tphkassrấn an.

ThếbnHScN nhưng2pjQ5i lúc2pjQ5i đZGó đã2pjQ5i 2pjQ5ilà bnHScNgiờ tabnHScNn t2pjQ5iầm, ngườibnHScN tZGa xZGếp hàZGng vZGòng bnHScNtrong vZGòng ngoài c2pjQ5ihật 2pjQ5icứng gphkassa. 2pjQ5iVì phảphkassi đổbnHScNi 2pjQ5ixu phkassmua ZGvé màZG tôphkassi và2pjQ5i 2pjQ5iPhong phkassđứng saphkassu đZGoàn một chúphkasst, 2pjQ5itới lượtphkass Hphkassồng cốbnHScN chebnHScNn được2pjQ5i lênphkass tàuZG bnHScNthì c2pjQ5iánh cửaphkass ZGcũng đóngZG sập, đZGể lạiZG d2pjQ5iưới 2pjQ5iga hphkassai chZGúng phkasstôi cùn2pjQ5ig hbnHScNàng ng2pjQ5iười vẫphkassn tiếpbnHScN tụphkassc bnHScNxếp hZGàng dbnHScNài dằng dặc.

phkass - ZG TbnHScNhôi chết,bnHScN phkassmọi người2pjQ5i đphkassi ZGmất rồi,phkass phkassanh cóZG phkassbiết đphkassịa bnHScNchỉ bnHScNchỗ tZGiếp theZGo không?

2pjQ5i- ZG Khôngphkass. phkass– PhZGong lắcZG đầubnHScN rZGút 2pjQ5iđiện thoạ2pjQ5ii rZGa. –bnHScN ĐểbnHScN tbnHScNôi gọi2pjQ5i Vũ.

bnHScN Phong nZGói chu2pjQ5iyện vbnHScNới VZGũ mộphkasst lú2pjQ5ic rồiZG 2pjQ5idập bnHScNmáy, qZGuay lạZGi bả2pjQ5io tôi:

ZG - 2pjQ5i Từ2pjQ5i bến2pjQ5i tàu2pjQ5i p2pjQ5ihải điZG bộ2pjQ5i bnHScNtầm h2pjQ5iơn mộphkasst cbnHScNây nbnHScNữa mZGới tớZGi, ôngZG ấyphkass phkassđọc địZGa chỉ nhưnphkassg tôiZG chphkassịu, khôngphkass biế2pjQ5it chỗ2pjQ5i đphkassấy ởphkass đâubnHScN 2pjQ5icả. Ôphkassng ấyphkass khbnHScNông chờphkass mình2pjQ5i được bnHScNvì tr2pjQ5iễ giờZG rồbnHScNi, 2pjQ5inên tôZGi ZGvới bnHScNcô k2pjQ5ihông p2pjQ5ihải ZGđi nữa,2pjQ5i 2pjQ5itự thâZGn vậbnHScNn bnHScNđộng thôi.

bnHScN Hắn qu2pjQ5iay ngư2pjQ5iời, rấphkasst t2pjQ5iự nhphkassiên nắmbnHScN 2pjQ5ilấy taphkassy tZGôi 2pjQ5ikéo phkassra bnHScNkhỏi bbnHScNến tàu.

- bnHScN MìnhZG đphkassi 2pjQ5iđâu đây?

phkass - 2pjQ5i Kha2pjQ5io San2pjQ5i, bnHScNcô đếbnHScNn đấbnHScNy bbnHScNao bnHScNgiờ chưa?

- phkass Hìnphkassh bnHScNnhư lbnHScNần trướcbnHScN tôibnHScN 2pjQ5icó điZG nbnHScNgang phkassqua phkassnhưng bnHScNkhông vbnHScNào. phkassMình phkassđi bằnphkassg gì?

2pjQ5i - ZG Tu2pjQ5ik tbnHScNuk [1phkass]. bnHScNĐến ThZGái màbnHScN cbnHScNhưa phkassđi 2pjQ5ituk tuphkassk thì2pjQ5i co2pjQ5ii nphkasshư ch2pjQ5iưa đến.

phkass Sau nhiềuphkass lầphkassn chephkassn chúcZG phkassnghẹt thởZG ZGở nhữphkassng bnHScNga tàphkassu, phkasstôi thZGực sbnHScNự tZGhoải máibnHScN khi đưbnHScNợc ZGngồi tZGrên ch2pjQ5iiếc tuphkassk tbnHScNuk bnHScNthoáng mábnHScNt, đểZG gphkassió phkassthổi rốiphkass t2pjQ5iung bnHScNmái tóc. ZGMặc phkasscho ôphkass tZGô lbnHScNớn 2pjQ5inhỏ phkasscác loại2pjQ5i 2pjQ5inối đuôiZG 2pjQ5inhau 2pjQ5idài hànZGg câ2pjQ5iy sốZG cố2pjQ5i nhích từngZG mphkassét mZGột, đphkassám tphkassuk tbnHScNuk vàphkass xZGe ôbnHScNm nganphkassg nhiên2pjQ5i lấnbnHScN phkasslàn, vượ2pjQ5it 2pjQ5iđèn đỏ, 2pjQ5iđi vàobnHScN đườn2pjQ5ig ưZGu ti2pjQ5iên l2pjQ5iẫn những2pjQ5i nbnHScNgõ nZGgách n2pjQ5igoằn ng2pjQ5ioèo 2pjQ5inên chẳn2pjQ5ig m2pjQ5iấy chốc cbnHScNhúng phkasstôi đã2pjQ5i tới2pjQ5i nphkassơi. PhốZG Kphkasshao 2pjQ5iSan giốphkassng nhưbnHScN m2pjQ5iột phiêbnHScNn ZGbản kháZGc của 2pjQ5iTạ Hiệnphkass ở2pjQ5i Hà2pjQ5i NộbnHScNi, ồbnHScNn ào,phkass xphkassô bồphkass vớ2pjQ5ii đủphkass loại2pjQ5i hàbnHScNng quán,bnHScN dịbnHScNch vbnHScNụ dàn2pjQ5ih chphkasso khách bnHScNdu lịch.

bnHScN - ZG C2pjQ5iô tZGhích ăZGn gì?

- 2pjQ5i ỞbnHScN TZGhái tphkassất nhbnHScNiên phảibnHScN bnHScNăn đồ2pjQ5i Tháiphkass rồi.

phkass - bnHScN Mphkassấy xiênbnHScN? 2pjQ5i– PhbnHScNong tphkassrỏ vàbnHScNo 2pjQ5imấy phkassxe đẩbnHScNy 2pjQ5ibán th2pjQ5iịt nướngphkass bnHScNven đườngZG bnHScNcười hỏi.

phkass - phkass phkassNhường aphkassnh tất.ZG –phkass T2pjQ5iôi lườmbnHScN hắZGn. –phkass ZGYên tâZGm ZGđi, lbnHScNần nàphkassy tphkassôi ănphkass tôZGi tự2pjQ5i tphkassrả, 2pjQ5ikhông lấyphkass phkasstiền bnHScNcủa abnHScNnh đâuphkass mbnHScNà lo.

phkass Tôi vbnHScNà 2pjQ5ihắn phkassvào mZGột nhZGà hàn2pjQ5ig ZGkhá đẹp2pjQ5i, phkassnhư tô2pjQ5ii đãZG nóiphkass, tbnHScNôi khônbnHScNg 2pjQ5icó bnHScNnhiều hứng th2pjQ5iú vớZGi vZGáy áo2pjQ5i, túiphkass x2pjQ5iách ZGhay tphkassrang sZGức như2pjQ5ing lạiphkass đặ2pjQ5ic biệt2pjQ5i thíc2pjQ5ih ZGăn ngon.

ZG - phkass Chphkasso phkasscô ă2pjQ5in đúnbnHScNg ZGlà chbnHScNỉ bnHScNphí đồbnHScN ăn.2pjQ5i 2pjQ5i– P2pjQ5ihong n2pjQ5iói bnHScNsau khZGi tôZGi c2pjQ5ihỉ bnHScNtay lbnHScNia lịa vàphkasso mZGấy bnHScNmón mphkassình thZGích 2pjQ5itrong thực2pjQ5i đơphkassn. bnHScN– Nphkasshìn 2pjQ5icô tZGôi thấybnHScN 2pjQ5iđược bnHScNcả một giaZGi đoạn2pjQ5i lịc2pjQ5ih sửZG củphkassa dâbnHScNn tộc.

bnHScN - ZG ÝZG l2pjQ5ià tZGrông tbnHScNôi xiphkassnh nZGhư cônphkassg chbnHScNúa hở?

- ZG KhôbnHScNng xZGa phkassđến thbnHScNế, 2pjQ5igiai đo2pjQ5iạn 194ZG5 thôi.

- ZG ChúnbnHScNg 2pjQ5ita hZGợp nhZGau thZGật đấ2pjQ5iy, tôZGi cũngphkass cảmZG thấyphkass x2pjQ5iúc độbnHScNng phkasskhi nhìbnHScNn anh.

phkass - phkass LạibnHScN địphkassnh nZGói ZGtôi giốngphkass Lêphkass LbnHScNong Đĩnh2pjQ5i à?

ZG - ZG Không,ZG tô2pjQ5ii phkasssao dámbnHScN phạmphkass thượngbnHScN nhưphkass vậy?phkass 2pjQ5i– 2pjQ5iTôi thảZGn nhZGiên. –phkass Nhìn2pjQ5i 2pjQ5ianh tôi 2pjQ5inghĩ tớibnHScN t2pjQ5iổ tiênphkass lúcbnHScN chưZGa tbnHScNìm phkassra lửa,phkass cu2pjQ5iộc số2pjQ5ing chắcZG vấtbnHScN bnHScNvả lắm.phkass [2]

ZG- ZG HZGa ha…phkass ZG– ZGHắn bỗnphkassg bbnHScNật cười.2pjQ5i phkass– bnHScNCô t2pjQ5ihế n2pjQ5iày dễbnHScN chịubnHScN hơn.

ZG- phkass …

TZGừ lbnHScNúc Pphkasshong tiphkassết lZGộ chuyệnbnHScN kiZGa, tôibnHScN 2pjQ5inghĩ mphkassình nbnHScNên bi2pjQ5iết phkassơn hắn,2pjQ5i 2pjQ5ivà sZGẽ không côngZG bằphkassng ZGcho lắmbnHScN nếuZG phkasstôi cứ2pjQ5i bnHScNtiếp phkasstục lạnhphkass nhạtphkass vớ2pjQ5ii hắn2pjQ5i ZGnhư tbnHScNhời gian vừaphkass q2pjQ5iua. CbnHScNó thểphkass bnHScNhắn phkasskhông bnHScNquan t2pjQ5iâm nbnHScNhưng đphkassây 2pjQ5ilà vấnbnHScN đbnHScNề củaphkass tô2pjQ5ii, không phảiphkass củ2pjQ5ia hắZGn. Xétphkass cZGho cphkassùng, tphkassôi bnHScNchỉ lphkassà bnHScNosin làm2pjQ5i côngbnHScN ăn2pjQ5i lbnHScNương, trách nhbnHScNiệm củaphkass 2pjQ5itôi lẫbnHScNn qphkassuyền hạnbnHScN c2pjQ5iủa bốbnHScN m2pjQ5iẹ hZGắn chỉphkass giphkassới hạnphkass tronbnHScNg ph2pjQ5iạm vi ZGcông việcZG, nbnHScNgoài bnHScNra phkassthì việc2pjQ5i tôi2pjQ5i muZGốn làZGm bạnZG vớibnHScN 2pjQ5iai họ2pjQ5i đâZGu thểZG cấmZG cản. TubnHScNy vậy,2pjQ5i 2pjQ5ihọ lạiphkass ZGcó thể2pjQ5i ch2pjQ5io tôibnHScN nghỉZG việcbnHScN, vố2pjQ5in làphkass đ2pjQ5iiều ZGtôi ZGvô cùng2pjQ5i e ngbnHScNại. bnHScNNghĩ tớiZG 2pjQ5iđó, tôZGi bbnHScNuột miệng:

2pjQ5i- ZG 2pjQ5iNày, tphkassại 2pjQ5isao anphkassh ZGVũ cphkasshưa có2pjQ5i bạ2pjQ5in gáibnHScN nhỉ?

bnHScN - ZG Saphkasso cZGô lạibnHScN phkassquan t2pjQ5iâm? –bnHScN PhobnHScNng nhphkasseo mắt.

ZG- phkass 2pjQ5iVì tôbnHScNi nbnHScNghĩ, nZGếu ZGanh ấyZG bnHScNcó bạn2pjQ5i 2pjQ5igái, lấphkassy vZGợ, ZGcó cbnHScNon phkassthì cônbnHScNg việcZG củphkassa tôi sẽZG vữngZG chắc2pjQ5i hơn,bnHScN 2pjQ5ikhông 2pjQ5icần 2pjQ5ilúc bnHScNnào cũphkassng nbnHScNơm nZGớp phkasslo ZGbị đuổiZG việc.bnHScN Tìm ophkasssin c2pjQ5ihăm t2pjQ5irẻ k2pjQ5ihó mà.

bnHScN - ZG Cphkassô ZGbiết chămbnHScN phkasstrẻ phkasscon không?

- bnHScN KhZGông, như2pjQ5ing tZGôi cbnHScNó ZGthể học.phkass phkassThere’s phkassa wbnHScNill, there’phkasss bnHScNa waybnHScN. 2pjQ5i– phkassTôi cười.

ZG - ZG ThếbnHScN 2pjQ5ithì cbnHScNô còphkassn phphkassải chờbnHScN lâu,2pjQ5i thời2pjQ5i điểmbnHScN n2pjQ5iày phkasstôi khôngphkass thZGấy Vũ2pjQ5i cóZG ýphkass đ2pjQ5iịnh nghbnHScNiêm túphkassc 2pjQ5ivới a2pjQ5ii cả.

bnHScN - phkass AnZGh ấy2pjQ5i thích2pjQ5i chZGị TZGú, chị2pjQ5i phkassTú cũng2pjQ5i thícphkassh phkassanh ấy,bnHScN vZGì saphkasso phkasshọ vẫn2pjQ5i chưabnHScN đếnZG vớiZG nhau?

phkass- phkass phkassAi nóphkassi vớibnHScN cbnHScNô làbnHScN ôngZG ấphkassy thíc2pjQ5ih Tú?

TZGôi nhbnHScNớ lạiphkass hZGôm đ2pjQ5ió, chín2pjQ5ih Vphkassũ nóZGi vớiphkass tphkassôi ZGlà anZGh bnHScNta muốnbnHScN bnHScNlàm TúZG ghphkassen, nếphkassu khôZGng tZGhích ZGthì bnHScNviệc bnHScNgì phảZGi ZGlàm 2pjQ5inhư vậy?

2pjQ5i - 2pjQ5i TúZG thZGì cphkassó aZGi khônphkassg tphkasshích? KbnHScNhông pphkasshải aphkassnh cũngbnHScN thíchbnHScN chịZG ấZGy sao?

2pjQ5i- ZG TbnHScNừng thíchZG. –2pjQ5i Hắphkassn 2pjQ5iđính chínhphkass. –2pjQ5i ChúnbnHScNg t2pjQ5iôi chơiphkass vớiZG nhabnHScNu từphkass bZGé, Tphkassú vừa xinbnHScNh bnHScNđẹp, vừaZG học2pjQ5i gbnHScNiỏi, 2pjQ5ilà thầnbnHScN tbnHScNượng củbnHScNa rấtphkass nhiềuZG ngZGười. Đế2pjQ5in ZGlúc lớn, cóbnHScN bnHScNđôi lphkassúc ZGtôi ZGđã nghĩphkass l2pjQ5ià mìbnHScNnh thícbnHScNh Tú.

- 2pjQ5i Chị2pjQ5i ZGấy cóphkass 2pjQ5ibiết kh2pjQ5iông? –bnHScN Tô2pjQ5ii giảZG bộZG tòZG mò.

- bnHScN ZGTôi tphkassừng bnHScNtỏ tìnbnHScNh vbnHScNà TbnHScNú bnHScNtừ chối,bnHScN chínphkassh phkasslà cZGái hphkassôm tôphkassi ZGsay bphkasse bétZG, ZGgiờ nghĩ l2pjQ5iại th2pjQ5iấy mìn2pjQ5ih đúngphkass làZG phkassvớ vẩnbnHScN, trẻbnHScN phkasscon. –phkass Pho2pjQ5ing thoải2pjQ5i bnHScNmái nZGói, không cphkassó chútZG gphkassì giấuphkass giếbnHScNm. –2pjQ5i SabnHScNu hôphkassm đbnHScNó thìphkass tôiphkass cũngbnHScN nhbnHScNận rabnHScN, t2pjQ5iôi khZGông thực s2pjQ5iự thíchZG TúZG, 2pjQ5ichỉ lZGà phkasschút gZGì đóZG ngưphkassỡng phkassmộ só2pjQ5it 2pjQ5ilại từbnHScN thuở2pjQ5i bé.

2pjQ5i - 2pjQ5i Ừ2pjQ5i, ZGai màphkass khôngphkass 2pjQ5ingưỡng mộbnHScN chịphkass ấphkassy chứ.

bnHScN - phkass NhưnbnHScNg chắbnHScNc t2pjQ5iôi qu2pjQ5ia tu2pjQ5iổi mộZGng phkassmơ, thầnZG tượngbnHScN rồZGi. –2pjQ5i HắbnHScNn khZGẽ cười.

- ZG Àphkass mphkassà có2pjQ5i phảZGi ZGTú làmbnHScN tZGư phkassvấn tàiZG chính2pjQ5i chZGo n2pjQ5ihà aZGnh không?

bnHScN- phkass VZGì saZGo bnHScNcô bnHScNlại ngphkasshĩ thế?

phkass - 2pjQ5i 2pjQ5iTôi ngZGhe bnHScNbố ZGanh vphkassới anZGh ZGVũ hphkassỏi chuZGyện Tú…

2pjQ5i - bnHScN Không,ZG phkassông ZGgià với2pjQ5i VũZG hphkassỏi haphkassn đểZG phkasstỏ 2pjQ5ira bnHScNlịch sựphkass vphkassới bnHScNTú thZGôi phkasschứ Túphkass chưZGa bnHScNđủ 2pjQ5ikhả năphkassng tphkassư vấnbnHScN ZGcho nhàbnHScN tôi.

ZG - bnHScN TbnHScNôi phkasshơi bnHScNtò mphkassò chút.2pjQ5i –ZG 2pjQ5iTôi rphkassụt bnHScNrè nóiZG. phkass– Nphkasshư phkassanh nóiZG phkasshôm quphkassa, ZGphần lớn đáphkass q2pjQ5iuý bánphkass bnHScNra bnHScNđều đượcphkass xách2pjQ5i bnHScNtay, vậy2pjQ5i 2pjQ5ihóa đơ2pjQ5in, giấphkassy bnHScNtờ phảiZG ZGlàm thZGế nào?

- 2pjQ5i bnHScNCô cóphkass bbnHScNiết một2pjQ5i câ2pjQ5iu thoạiphkass ZGrất kibnHScNnh đ2pjQ5iiển phkasstrong phiZGm ZGkhông? –bnHScN Hắn2pjQ5i cườiZG nZGhẹ. –ZG NbnHScNếu tô2pjQ5ii nói2pjQ5i vZGới côphkass, tôiphkass ZGsẽ phả2pjQ5ii gphkassiết cô.

- 2pjQ5i …

Kết bnHScNthúc bữaphkass ănphkass, tZGôi ZGno 2pjQ5itới phkassmức khôngZG muốnZG đZGộng châbnHScNn 2pjQ5iđộng 2pjQ5itay nữphkassa. Phong cphkasshỉ rphkassa phkassđường, chỗbnHScN hàngZG chụ2pjQ5ic hàngZG ZGmassage 2pjQ5inằm sátZG nhauZG, nhướngbnHScN màZGy rZGa 2pjQ5iý hỏi, tphkassôi liềZGn ngbnHScNay lphkassập t2pjQ5iức gZGật đầu.

Chúng tôphkassi ZGchọn mZGột quánphkass massabnHScNge rộngbnHScN rãbnHScNi nbnHScNằm ngabnHScNy ởphkass vbnHScNỉa hè.bnHScN Kh2pjQ5ii nhâ2pjQ5in viên ZGbắt đbnHScNầu phkassbôi dầbnHScNu lphkassên chân2pjQ5i, ZGPhong rúbnHScNt trZGong tphkassúi phkassra điếuZG thuốcbnHScN quZGấn tay mà2pjQ5iu nâu,ZG chậm2pjQ5i r2pjQ5iãi ch2pjQ5iâm lửa.

bnHScN - phkass Anphkassh dphkassám ZGmang cphkassỏ ZGđi mábnHScNy bbnHScNay ZGà? ZG– 2pjQ5iTôi ngạcZG n2pjQ5ihiên hỏi.

- bnHScN TôbnHScNi phkasscó phkassbị ng2pjQ5iu đ2pjQ5iâu, ởphkass phkassđây thiếubnHScN gì.2pjQ5i –2pjQ5i HbnHScNắn nhZGún vaZGi, bnHScNhút hphkassai h2pjQ5iơi phkassrồi đư2pjQ5ia điếuphkass th2pjQ5iuốc c2pjQ5iho tbnHScNôi. phkass– 2pjQ5iDùng không?

bnHScNTôi nhbnHScNận lZGấy, ríbnHScNt mấyZG h2pjQ5iơi bnHScNrồi t2pjQ5irả lạiZG hZGắn. bnHScNĐầu ócbnHScN tô2pjQ5ii b2pjQ5iắt đầphkassu ZGlơ bnHScNmơ, toàn thâ2pjQ5in nhphkassẹ nhõm,2pjQ5i 2pjQ5idưới c2pjQ5ihân nhânbnHScN vZGiên vbnHScNẫn cầbnHScNn mphkassẫn 2pjQ5ixoa bóphkassp, ZGnhấn huyệt. Tôiphkass khépZG phkasshờ bnHScNmắt, mơ2pjQ5i mànZGg t2pjQ5iận 2pjQ5ihưởng, đâyphkass làZG phkasslần đầubnHScN tôibnHScN đượcphkass tZGrải nghiệm c2pjQ5iảm 2pjQ5igiác “high”2pjQ5i kếtZG hợpphkass phkassvới massage.

- phkass C2pjQ5iô cóphkass 2pjQ5ibiết côbnHScN vừabnHScN hphkassôn bnHScNtôi phkassgián tiếphkassp khôphkassng? –2pjQ5i Pphkasshong cười.

phkass - ZG Nếuphkass t2pjQ5ihế t2pjQ5ihì cphkassó vphkassẻ 2pjQ5inhư phkassanh hphkassôn đànbnHScN ôngphkass phkassnhiều hơnbnHScN phphkassụ nữ.2pjQ5i [3ZG] bnHScN– phkassTôi thảnbnHScN nhiphkassên nói.

- 2pjQ5i ZGCô cphkassó ngbnHScNười 2pjQ5iyêu chưa?2pjQ5i ZGÝ tôZGi bnHScNlà trướcZG k2pjQ5ihi gbnHScNia đì2pjQ5inh ZGcô xảphkassy rphkassa chuyZGện? – H2pjQ5iắn nbnHScNhìn néphkasst mặtbnHScN tZGôi rồ2pjQ5ii bồibnHScN tiếp.ZG –phkass Bỏ2pjQ5i cái2pjQ5i c2pjQ5ihuyện đbnHScNồng tí2pjQ5inh 2pjQ5ivớ phkassvẩn của phkasscô đi,bnHScN chỉphkass phkasslừa đượbnHScNc mấphkassy ô2pjQ5ing ZGbà giZGà thôi.

phkass- 2pjQ5i Giờphkass không2pjQ5i, trướZGc bnHScNcũng phkasskhông. ZG– BìnhZG thư2pjQ5iờng ZGcó lẽbnHScN ZGtôi đã2pjQ5i khôngphkass bnHScNnói chuyệnphkass nàybnHScN nhưnbnHScNg hắn2pjQ5i luZGôn biếtbnHScN ZGhỏi rấZGt đúngZG ZGthời điểm.

bnHScN - ZG ChưbnHScNa bnHScNtừng 2pjQ5iyêu ai?

- 2pjQ5i Ừm…

- 2pjQ5i T2pjQ5iôi cũng2pjQ5i khôn2pjQ5ig 2pjQ5ingạc ZGnhiên, 2pjQ5ingười nhưZG côphkass abnHScNi bnHScNmà 2pjQ5ichịu nổi.phkass –phkass Hắn2pjQ5i cười.

phkass - ZG V2pjQ5iì phkasstôi cphkasshưa gặpphkass ZGđúng ngưZGời. Nếphkassu đ2pjQ5iàn ôngphkass aZGi cbnHScNũng n2pjQ5ihư an2pjQ5ih tphkasshì tZGôi t2pjQ5ihà ởbnHScN vậphkassy cả2pjQ5i đời.

2pjQ5i - 2pjQ5i BảybnHScN mphkassươi năm2pjQ5i nữabnHScN ZGtôi phkasssẽ ZGgửi viếbnHScNng cZGô vZGòng hophkassa trắbnHScNng [4phkass], đừng2pjQ5i lZGo. phkass– Nói đếbnHScNn đây2pjQ5i hắphkassn bỗngbnHScN nZGhìn phkasschằm chằmbnHScN vào2pjQ5i tphkassay tôi.phkass –phkass Cái2pjQ5i vòngbnHScN tphkassôi đưbnHScNa hômZG qua phkassđâu, sabnHScNo khônbnHScNg đeo?

- phkass C2pjQ5iái lắcphkass bphkassạc rẻphkass tiềnphkass ấybnHScN hả?

bnHScN - ZG Ừ…

TronbnHScNg lòbnHScNng tôbnHScNi bphkassỗng cZGó bnHScNmột phkasscảm bnHScNgiác hơZGi bựcZG bbnHScNội, hZGắn 2pjQ5ithực sựbnHScN coZGi tbnHScNôi l2pjQ5ià đồ n2pjQ5igu sabnHScNo? Tô2pjQ5ii đãbnHScN khônbnHScNg ZGmuốn bnHScNnhắc tới2pjQ5i chuyệ2pjQ5in nàZGy bnHScNmà bnHScNhắn bnHScNcòn chbnHScNủ độZGng khơi rabnHScN. phkassĐang sbnHScNẵn trZGong 2pjQ5ilúc cphkasshưa phkasstỉnh táoZG hobnHScNàn 2pjQ5itoàn, tô2pjQ5ii liềnbnHScN tuô2pjQ5in mộ2pjQ5it mạch:

ZG - bnHScN Tô2pjQ5ii khôngZG muốnphkass nợZG nầnZG bnHScNgì g2pjQ5iia đìnZGh anbnHScNh nênphkass sánZGg phkassnay tôiphkass mabnHScNng tbnHScNrả ZGcho anh Vũ2pjQ5i thbnHScNì a2pjQ5inh ấphkassy bnHScNnói phkasscái lắcbnHScN đbnHScNó phkasslà bạchZG 2pjQ5ikim gắZGn ru2pjQ5iby saZGo. TạiZG sbnHScNao 2pjQ5ianh lại nbnHScNói dZGối tôi?

phkass- ZG Cái2pjQ5i gì2pjQ5i? –ZG PhbnHScNong gầnbnHScN nhphkassư nh2pjQ5iổm h2pjQ5iẳn 2pjQ5ingười dậy,bnHScN quaZGy san2pjQ5ig tô2pjQ5ii gằnbnHScN giọnphkassg. –bnHScN C2pjQ5iô đưa2pjQ5i lạiphkass chZGo Vũ?

phkass - phkass Anphkassh ấbnHScNy bảphkasso t2pjQ5iôi c2pjQ5iứ gZGiữ l2pjQ5iấy vZGì đấy2pjQ5i lZGà 2pjQ5icủa 2pjQ5ianh cZGho tôi.

2pjQ5i- ZG Nh2pjQ5iìn ZGcô bềbnHScN n2pjQ5igoài thìphkass phkasscó vphkassẻ h2pjQ5iơi n2pjQ5igu, bnHScNđến phkasslúc tiếp2pjQ5i xphkassúc 2pjQ5imới thbnHScNấy ZGngu thật,phkass màbnHScN ZGlại còZGn khZGông pZGhải “hơibnHScN” đâu.bnHScN –2pjQ5i HZGắn ng2pjQ5ihiến răng.

bnHScN- 2pjQ5i TạiZG s2pjQ5iao anphkassh nbnHScNói dốiphkass tôi?

bnHScN - 2pjQ5i ChảbnHScN tại2pjQ5i sZGao cả,2pjQ5i tôi2pjQ5i thấyphkass cZGái ZGlắc củaZG cửabnHScN bnHScNhàng chphkasso xZGấu quáZG nêphkassn phkasstôi bảo đối2pjQ5i cphkassái khác,2pjQ5i tôZGi trphkassả tZGhêm tphkassiền chênh2pjQ5i, tbnHScNhế thôi2pjQ5i. KhbnHScNông lẽbnHScN tôbnHScNi phải2pjQ5i kểZG tỉ mZGỉ rZGa vZGới cô?

- phkass 2pjQ5iTóm lphkassại l2pjQ5ià đấybnHScN làphkass quà2pjQ5i anbnHScNh tặngbnHScN tôi?

- 2pjQ5i C2pjQ5iông xá2pjQ5i thêm2pjQ5i ch2pjQ5io bnHScNcô nhưphkassng côZG thíc2pjQ5ih cophkassi lbnHScNà quàphkass tặngZG cũngbnHScN đư2pjQ5iợc. –ZG 2pjQ5iHắn 2pjQ5inhún v2pjQ5iai. –2pjQ5i phkassCòn côbnHScN thbnHScNì maphkassng đưabnHScN chphkasso Vũ.

- ZG …ZG –bnHScN Tôiphkass i2pjQ5im lặngbnHScN ZGmột tẹobnHScN ZGrồi nhẹZG nhàbnHScNng nó2pjQ5ii. 2pjQ5i– TôZGi xZGin lỗi.

2pjQ5i - ZG Từphkass giZGờ cô2pjQ5i chịuphkass khóZG dZGùng đầubnHScN màphkass sphkassuy 2pjQ5inghĩ nhé.

2pjQ5i Tuy 2pjQ5icách bnHScNPhong bnHScNnói giốngZG nbnHScNhư ZGmọi chuZGyện rphkassất 2pjQ5iđơn gibnHScNản, ZGtự ZGnhiên, cbnHScNhỉ phkasscó tôi lbnHScNà sbnHScNuy nghphkassĩ qZGuá nhiều2pjQ5i đếnphkass mứcbnHScN h2pjQ5iành độbnHScNng ngbnHScNớ ngẩn,ZG ZGtôi vẫ2pjQ5in thấZGy điềubnHScN gì phkassđó gbnHScNờn 2pjQ5igợn phkassnhưng không2pjQ5i biphkassết bắ2pjQ5it ZGbẻ hphkassắn thZGế nào.

- 2pjQ5i M2pjQ5iassage xZGong 2pjQ5icô muốphkassn đZGi đâu?

bnHScN- 2pjQ5i ZGVề kbnHScNhách sZGạn thôi.

phkass- 2pjQ5i Cònphkass ZGsớm, thửbnHScN ZGđi babnHScNr xeZGm baphkassr phkassở 2pjQ5iThái 2pjQ5ikhác gphkassì HàbnHScN Nộiphkass không?

bnHScN - phkass Lầnphkass trướcZG tphkassôi đphkassi rồbnHScNi, 2pjQ5itoàn nhạZGc ThbnHScNái tbnHScNhôi, đauphkass đầuphkass lắm.

bnHScN - bnHScN À,phkass tbnHScNhế thửphkass phkassđi qphkassuán nàyZG xem2pjQ5i, tZGôi ZGđi mộtbnHScN lần2pjQ5i tbnHScNhấy cũ2pjQ5ing được.

Phon2pjQ5ig đưaZG tôibnHScN t2pjQ5iới m2pjQ5iột quphkassán bZGar khphkassá rộngbnHScN rã2pjQ5ii ởZG đ2pjQ5iầu đườnZGg, thZGật rZGa làbnHScN quán bnHScNbia tZGhì đZGúng hphkassơn. TronZGg gócbnHScN quphkassán cóphkass mộtphkass sphkassân kbnHScNhấu nhbnHScNỏ dùZGng để2pjQ5i biểuphkass diễnZG nhạc sống.

2pjQ5i - ZG 2pjQ5iPhần lớ2pjQ5in các2pjQ5i cphkassa sỹphkass biểuphkass diễn2pjQ5i ở2pjQ5i đâyphkass làbnHScN ngphkassười Philipp2pjQ5iines nêphkassn toànphkass bàZGi tbnHScNiếng AnhbnHScN, khônZGg phảiphkass bnHScNnghe nhạcZG Thái.

Chúng ZGtôi gọi2pjQ5i mbnHScNỗi ngườphkassi mộtphkass cốphkassc bphkassia cỡphkass lZGớn, rồi2pjQ5i tậbnHScNp bnHScNtrung nghphkasse bnHScNnhạc. Quán 2pjQ5ikhá tphkasshưa khách,2pjQ5i kh2pjQ5iông gi2pjQ5ian khôphkassng q2pjQ5iuá ồnZG à2pjQ5io ZGhay 2pjQ5inồng bnHScNnặc khói2pjQ5i ZGthuốc khiến t2pjQ5iôi thấbnHScNy tZGương 2pjQ5iđối bnHScNdễ chịu.

- ZG ZGCa bnHScNsỹ hômZG na2pjQ5iy háZGt cZGhán quá!

2pjQ5i - bnHScN ĐâubnHScN đếnbnHScN n2pjQ5iỗi. –phkass bnHScNTôi liếcbnHScN PbnHScNhong vphkassẻ cbnHScNoi thường.phkass ZG– M2pjQ5ià chínbnHScNh anphkassh rủ2pjQ5i tôibnHScN vàZGo ZGđây mà.

bnHScN- 2pjQ5i phkassHơi ânphkass hận2pjQ5i rồi.

phkass - bnHScN ĐừngZG n2pjQ5iói 2pjQ5ilà anZGh địnphkassh cướpbnHScN bnHScNsân kh2pjQ5iấu nhphkassé. –ZG TZGôi c2pjQ5iười. 2pjQ5i– ZGỞ đâZGy khôphkassng có2pjQ5i piZGano 2pjQ5icho anZGh biểZGu dibnHScNễn đâu.

- bnHScN NếubnHScN tôphkassi làbnHScNm thậZGt thìZG sao?

phkass- phkass TôbnHScNi sẽ2pjQ5i coZGi nbnHScNhư khôZGng qZGuen biếbnHScNt gìbnHScN abnHScNnh ZGcho ZGđỡ xấubnHScN hổ.

phkass - bnHScN Để2pjQ5i phkassxem nhé.bnHScN –bnHScN HắbnHScNn b2pjQ5iỗng cườibnHScN 2pjQ5igian bnHScNvô cùng.

TôbnHScNi c2pjQ5ihưa kịphkassp cản2pjQ5i bnHScNPhong lạibnHScN tphkasshì hắnphkass đãZG 2pjQ5iđi lphkassên sânbnHScN khấphkassu, nbnHScNói gbnHScNì đphkassó vbnHScNới ban nhạZGc, phkasshọ 2pjQ5iliền bnHScNđưa chphkasso bnHScNhắn chiếZGc gbnHScNuitar ZGđiện. ZGHắn ubnHScNng dZGung cZGhỉnh lbnHScNại mic rbnHScNồi ZGcất tiếng:

- phkass (…………)

phkass Tôi 2pjQ5igiật mìn2pjQ5ih, su2pjQ5iýt ZGphun cả2pjQ5i ngụ2pjQ5im bi2pjQ5ia tro2pjQ5ing mồmZG phkassra ngophkassài. PhonbnHScNg hphkassọc tiếng TháibnHScN lú2pjQ5ic nàoZG vphkassậy? ZGVà đán2pjQ5ig ngạcphkass phkassnhiên h2pjQ5iơn l2pjQ5ià phkasscả phkassquán đềubnHScN hướngphkass v2pjQ5iề tô2pjQ5ii sau câphkassu nbnHScNói cbnHScNủa 2pjQ5ihắn khibnHScNến t2pjQ5iôi phkasschỉ mubnHScNốn độZGn thổ.

bnHScN - ZG (……..) –ZG CôbnHScN 2pjQ5igái ngồiZG bbnHScNàn bbnHScNên bnHScNcạnh q2pjQ5iuay sanZGg tôi2pjQ5i tươiZG cườphkassi tuZGôn mphkassột tràng.

phkass - phkass 2pjQ5iXin phkasslỗi, ZGtôi khphkassông nZGói bnHScNđược tiphkassếng Thái.

2pjQ5i - bnHScN T2pjQ5ihật sabnHScNo? –2pjQ5i CZGô 2pjQ5ita đbnHScNáp lạibnHScN bằnbnHScNg tiếngbnHScN Anphkassh, 2pjQ5ivẻ n2pjQ5igạc nhibnHScNên. –phkass TạiZG tôi2pjQ5i phkassthấy bạnZG cphkassô nóbnHScNi tiến2pjQ5ig Thái.

- 2pjQ5i Tôiphkass cũnbnHScNg đangZG muố2pjQ5in 2pjQ5ibiết abnHScNnh ấphkassy nó2pjQ5ii gbnHScNì đây.

2pjQ5i - ZG An2pjQ5ih ấyphkass ZGnói, –bnHScN phkassCô ZGta 2pjQ5icười, nhìbnHScNn bnHScNtôi vẻZG ngư2pjQ5iỡng 2pjQ5imộ. bnHScN– bàZGi hát2pjQ5i nàbnHScNy tphkassôi dành tặngbnHScN phkasscho mphkassột ngườibnHScN ZGvô cùnbnHScNg đZGặc biZGệt đốiZG bnHScNvới tôi.phkass bnHScNCô 2pjQ5iấy ngồiZG ng2pjQ5iay đằng kia.

- phkass …

T2pjQ5iôi háphkass hốcZG mphkassiệng. HắbnHScNn 2pjQ5icó ýbnHScN gìbnHScN vậy?

“She mZGay bbnHScNe tZGhe beauphkassty ophkassr tZGhe beast
Mayphkassbe bnHScNthe fam2pjQ5iine 2pjQ5ior thphkasse feast
phkass May turbnHScNn ephkassach dphkassay intZGo bnHScNa HeZGaven o2pjQ5ir phkassa Hell
ZGShe phkassmay bnHScNbe ZGthe mir2pjQ5iror bnHScNof bnHScNmy dreams
2pjQ5iA sphkassmile refbnHScNlected iphkassn 2pjQ5ia stream
She mabnHScNy 2pjQ5inot bnHScNbe phkasswhat phkassshe 2pjQ5imay sbnHScNeem iphkassnside bnHScNher shell.”[5]


Giọng Phophkassng trầm2pjQ5i, phkassấm, đặcbnHScN biệbnHScNt hợbnHScNp vbnHScNới bàiphkass háZGt, ngabnHScNy cZGả kỹbnHScN thu2pjQ5iật chơiZG guitar cũng2pjQ5i rấtbnHScN tốbnHScNt. TôibnHScN phkassbuộc pbnHScNhải thừaZG n2pjQ5ihận rằn2pjQ5ig hắ2pjQ5in chêphkass baphkassi bnHScNca sỹZG lúcZG nãy lbnHScNà cóbnHScN phkasslý 2pjQ5ido. Từ2pjQ5i l2pjQ5iúc nào2pjQ5i 2pjQ5iánh mắbnHScNt ZGtôi đãZG gắphkassn cbnHScNhặt lấy2pjQ5i PhobnHScNng, sa2pjQ5iy sZGưa theo dõibnHScN 2pjQ5iphần biểZGu dZGiễn 2pjQ5icủa 2pjQ5ihắn, bnHScNchăm chú2pjQ5i đếnphkass ZGtừng độngphkass tác.

“Me, I'bnHScNll t2pjQ5iake 2pjQ5ithe laubnHScNghter an2pjQ5id 2pjQ5iyour tears
And bnHScNmake th2pjQ5iem abnHScNll bnHScNmy souvenirs.”


phkass Trong thoánZGg chốcZG tôbnHScNi phkassđã phkasscảm thấphkassy ánZGh bnHScNmắt 2pjQ5iPhong lướtphkass tớiZG tôi,phkass bnHScNmôi phkassnở nphkassụ cười nhẹ2pjQ5i đbnHScNặc 2pjQ5itrưng, 2pjQ5inụ cư2pjQ5iời luôZGn ẩnphkass chứabnHScN 2pjQ5iđiều gìZG đóZG châbnHScNm bibnHScNếm bnHScNmà phkasstôi từng ZGghét cphkassay ghbnHScNét đắng.

phkass Nhưng vàoZG đúnbnHScNg khoảnphkassh khắcbnHScN 2pjQ5iđó, tôi2pjQ5i đãphkass khôngbnHScN 2pjQ5isao cphkassòn ghébnHScNt được.

TZGim tphkassôi ZGnhư ngừngphkass đậZGp ZGtrong gZGiây lphkassát, vphkassà mộbnHScNt cphkassảm giác2pjQ5i 2pjQ5inặng nphkassề đ2pjQ5iè lên2pjQ5i khiến tôiphkass kh2pjQ5iông chphkassịu nổbnHScNi, bnHScNquay ngườiphkass chạZGy r2pjQ5ia pphkasshía cửa.bnHScN TôbnHScNi khônZGg hiểu2pjQ5i sao m2pjQ5iình l2pjQ5iại phkasslàm nhbnHScNư v2pjQ5iậy, tôiZG chỉZG biphkassết rằ2pjQ5ing tphkassôi kbnHScNhông thZGể tphkassiếp tục2pjQ5i bnHScNnhìn hay phkassnghe hắnbnHScN. TôZGi sợ2pjQ5i m2pjQ5iình 2pjQ5isẽ bịZG nphkasshững ảbnHScNo gZGiác khôngbnHScN thật.

bnHScNTrong lúZGc vộiphkass vãZG tôi2pjQ5i phkassva phảbnHScNi mphkassột người,bnHScN loạ2pjQ5ing choạngphkass ZGsuýt ngã.

phkass - ZG HbnHScNey, lZGook 2pjQ5iwhere you’ZGre gophkassing, bitc2pjQ5ih! –ZG Tô2pjQ5ii chưZGa kịbnHScNp xZGin lỗiphkass ZGthì bnHScNgã đZGàn ônbnHScNg 2pjQ5ida đbnHScNen 2pjQ5ito cbnHScNon đã2pjQ5i thZGô phkasslỗ ZGlên tphkassiếng trước.

bnHScN - phkass Ohphkass, 2pjQ5ison, mbnHScNommy ZGcan’t bphkasselieve bnHScNyou’ve grow2pjQ5in uphkassp thiphkasss mubnHScNch [bnHScN6]. –phkass Tô2pjQ5ii th2pjQ5iu lại2pjQ5i nZGụ cườibnHScN, lạnhZG ZGlùng đápphkass lời.

bnHScN Nói phkassrồi tôiZG tránhbnHScN phkassqua phkassgã, b2pjQ5iước rZGa ngoài.

- 2pjQ5i ***2pjQ5i** ***phkass** ****bnHScN* ZG– GãZG n2pjQ5ihảy tớphkassi chắphkassn đbnHScNường phkasstôi, miệng2pjQ5i tuô2pjQ5in mbnHScNột tràngbnHScN những ZGlời tụZGc phkasstĩu. ZGToàn 2pjQ5ithân gãZG bốc2pjQ5i mùiphkass rưbnHScNợu nồngbnHScN ZGnặc, từng2pjQ5i bnHScNtia mphkassáu v2pjQ5iằn lên tronphkassg đôiphkass 2pjQ5imắt trắng2pjQ5i dã.

TôZGi hbnHScNơi sợphkass, lùbnHScNi lạiZG phkassmột bướcphkass, nphkassuốt ngưphkassợc ZGvào bụnphkassg bàiphkass diễZGn vănbnHScN khôngbnHScN kém phầnZG hphkassùng hồZGn. V2pjQ5ià tô2pjQ5ii cũngbnHScN ướcphkass ZGcó thểbnHScN ZGnuốt đưbnHScNợc lphkassuôn ZGcả 2pjQ5icâu tô2pjQ5ii vừabnHScN nói ZGlúc trước.

Vậyphkass nhưngphkass mặphkassc cphkassho 2pjQ5itôi đã2pjQ5i tỏZG r2pjQ5ia nhú2pjQ5in nhường,2pjQ5i gZGã vẫnbnHScN hùngbnHScN hổbnHScN ZGxông tớZGi đẩphkassy mạnh ZGmột cáibnHScN kh2pjQ5iiến tôi2pjQ5i loZGạng 2pjQ5ichoạng ngãZG bnHScNra đằngbnHScN saZGu, đầbnHScNu g2pjQ5iối phkassva bnHScNvào cạnh bbnHScNàn phkassđau điếng.

2pjQ5i Tới bnHScNkhi 2pjQ5itôi lồmbnHScN cồmZG đứngZG thẳngZG dậbnHScNy, tầm2pjQ5i mắ2pjQ5it đãZG bZGị cphkasshặn lạbnHScNi bởibnHScN phkassmột vócphkass dáng caZGo lZGớn. T2pjQ5iôi khẽ2pjQ5i bnHScNnghiêng đphkassầu nZGhìn thZGì hơiphkass giậ2pjQ5it ZGmình thấbnHScNy gbnHScNã kbnHScNia nằm đo2pjQ5i vánZG 2pjQ5idưới đất,bnHScN mphkassột bêphkassn ZGkhóe môiphkass rỉbnHScN bnHScNmáu. PhonbnHScNg đứngZG trướcphkass mặt2pjQ5i tôi2pjQ5i xoay nhẹbnHScN nbnHScNắm tphkassay. Gã2pjQ5i đàn2pjQ5i ônbnHScNg nhbnHScNanh chphkassóng đứng2pjQ5i lên,ZG cùngZG hbnHScNai gã2pjQ5i phkassbên cạZGnh t2pjQ5io con khôbnHScNng ké2pjQ5im phkasstiến ZGvề phbnHScNía Ph2pjQ5iong ZGvà tô2pjQ5ii. phkassĐám kháchZG bnHScNtrong quZGán đãbnHScN dạ2pjQ5it ZGra ngoài, 2pjQ5icòn bảoZG bnHScNvệ đphkassứng xubnHScNng ZGquanh khônphkassg hề2pjQ5i tZGỏ vẻphkass gìZG muốnbnHScN caZGn thiệp.

Phong vunbnHScNg 2pjQ5itay đấmZG thẳngZG và2pjQ5io 2pjQ5imặt gã2pjQ5i bnHScNđứng giữZGa rồiZG tiếpbnHScN tụZGc đphkassá g2pjQ5iã phkassbên trái. C2pjQ5iách rbnHScNa đbnHScNòn cphkassủa hZGắn rấphkasst cóphkass “nghề”,2pjQ5i 2pjQ5imấy ZGgã đZGàn ônbnHScNg tZGo 2pjQ5icon 2pjQ5ikia trúng đòbnHScNn nbnHScNào bnHScNcủa phkasshắn mặtbnHScN mphkassũi phkassđều cbnHScNo rZGúm, tímphkass lịm.2pjQ5i Tphkasshế nhưn2pjQ5ig "mZGãnh hbnHScNổ ZGnan địch phkassquần hồ2pjQ5i", bnHScNlúc Pho2pjQ5ing 2pjQ5icòn đa2pjQ5ing mphkassải chiếnbnHScN đZGấu với2pjQ5i phkasshai gZGã tZGhì gãbnHScN thZGứ ba âbnHScNm t2pjQ5ihầm tiếnphkass đếnphkass địnZGh đáZGnh lén.

“Choang…” 2pjQ5iTôi cầphkassm mộtphkass vạ2pjQ5ii biZGa to2pjQ5i, dùnbnHScNg ha2pjQ5ii tphkassay nệnbnHScN hbnHScNết 2pjQ5isức bìnhbnHScN sinphkassh xuống đầZGu bnHScNgã thứbnHScN ZGba bnHScNkia. ThếbnHScN nhưZGng, không2pjQ5i gibnHScNống nZGhư 2pjQ5itrong phphkassim, gbnHScNã không hềbnHScN phkasslăn phkassra ngphkassất, nphkassgược lại,2pjQ5i ZGsau cơn2pjQ5i choá2pjQ5ing bnHScNváng, lphkassừ lbnHScNừ tphkassiến tớibnHScN chỗphkass tôi. Tphkassôi hoảngphkass hốtZG lùi2pjQ5i ZGdần, t2pjQ5iay bnHScNquờ quạng,ZG tuyệtbnHScN ZGvọng tphkassìm bbnHScNất bnHScNcứ thứZG gZGì bnHScNcó thể 2pjQ5ilàm vũZG khí.

MộtbnHScN bóngZG ngườiphkass ZGbỗng 2pjQ5ilao tớiZG nắmZG lấyZG tphkassay tôbnHScNi kéobnHScN thẳphkassng bnHScNra ngoài.phkass PhoZGng lôi tbnHScNôi chạ2pjQ5iy thụphkassc mạnbnHScNg bnHScNtrong kZGhu phphkassố đôngbnHScN đphkassúc rồiZG ngoặtZG vphkassào bnHScNmột 2pjQ5ingõ nhỏ. ZGHắn phkasstiếp tbnHScNục rZGẽ thêm2pjQ5i v2pjQ5iài ng2pjQ5iõ 2pjQ5inữa, đế2pjQ5in đườngbnHScN lbnHScNớn bê2pjQ5in ngZGoài, tácbnHScNh biệbnHScNt hoàn toàbnHScNn vớbnHScNi KhaZGo Sphkassan mớiphkass đứ2pjQ5ing lạZGi, bnHScNcúi nbnHScNgười thZGở dốc.

- bnHScN ZGCô cZGó s2pjQ5iao không?

2pjQ5i - ZG TôibnHScN khô2pjQ5ing saophkass. –2pjQ5i TZGôi bnHScNlúc nphkassày m2pjQ5iới phkasskịp quabnHScNn 2pjQ5isát thZGấy trênbnHScN mặtphkass hắnbnHScN bnHScNđã ZGxuất hiệnZG phkassvài bnHScNvết bphkassầm tíZGm. –bnHScN AnbnHScNh ZGcó phkassđau không?

bnHScN- ZG C2pjQ5iòn p2pjQ5ihải hỏi.phkass –ZG HbnHScNắn lườmbnHScN ZGtôi. –phkass NZGhưng ZGbọn k2pjQ5iia chắbnHScNc đauZG ZGhơn, íphkasst nhấbnHScNt cZGái thằng2pjQ5i đẩbnHScNy côZG sZGẽ phbnHScNải vềZG bằngZG cáng.

2pjQ5i - 2pjQ5i phkassAnh nhìZGn tZGhấy nóbnHScN phkassđẩy bnHScNtôi à?

- bnHScN Ừ,bnHScN vừ2pjQ5ia xuốZGng dưới2pjQ5i sâbnHScNn k2pjQ5ihấu thì2pjQ5i thấy.

- ZG MàbnHScN sabnHScNo ZGtự phkassnhiên aphkassnh lạ2pjQ5ii phkasslôi tôiphkass chạphkassy? Cphkasshúng nZGó kéoZG bnHScNđến thêm2pjQ5i hphkassay sao?

- ZG K2pjQ5ihông… –2pjQ5i Ph2pjQ5iong kh2pjQ5iẽ lbnHScNắc đầuphkass, ZGtay sờphkass nphkasshẹ 2pjQ5ilên phkassmấy vết2pjQ5i bầmbnHScN. bnHScN– 2pjQ5iTôi liế2pjQ5ic thấy cphkassảnh sZGát nê2pjQ5in ZGkéo cphkassô đbnHScNi, đZGể bnHScNbị gphkassiữ lạibnHScN phiềbnHScNn lắm2pjQ5i. ZGDù saphkasso đâyphkass cũphkassng không phảZGi đ2pjQ5iất của2pjQ5i mình.

- phkass T2pjQ5iôi phkassxin lỗibnHScN. –phkass phkassTôi bnHScNcúi đphkassầu nó2pjQ5ii nhỏbnHScN, gi2pjQ5iọng trànZG ngập2pjQ5i ZGáy náy.

- ZG KhỏZGi ZGxin lbnHScNỗi. –ZG ZGHắn 2pjQ5ikhoát taphkassy. –2pjQ5i CũZGng cZGó bnHScNphải lầnZG đầu2pjQ5i côZG gphkassây chuyệnZG đâu.

- phkass Sphkassao abnHScNnh bnHScNkhông hỏibnHScN phkasstôi vìbnHScN đphkassâu lạphkassi gâyphkass phkasssự đá2pjQ5inh nbnHScNhau? –2pjQ5i ThấZGy hắn2pjQ5i phkassim ibnHScNm bnHScNkhông ZGnói 2pjQ5igì, ZGtôi chủphkass độ2pjQ5ing đề2pjQ5i cập2pjQ5i trước.

2pjQ5i - ZG ĐểbnHScN 2pjQ5ilàm gì?

2pjQ5i - ZG BiếZGt đâbnHScNu lbnHScNà tôbnHScNi sai?

ZG- bnHScN ZGCô sa2pjQ5ii bnHScNhay bnHScNđúng thphkassì ảnhphkass bnHScNhưởng gbnHScNì tớiZG viphkassệc tôiZG phkassnện nóbnHScN? bnHScN– HắbnHScNn nZGhún vai.

2pjQ5iTôi độtbnHScN nhiê2pjQ5in cphkassó m2pjQ5iột mophkassng muốn2pjQ5i bnHScNđiên rồphkass làbnHScN ôZGm ZGlấy Pho2pjQ5ing thậ2pjQ5it chặt,ZG đểphkass cảm ZGơn hắnbnHScN vàphkass phkassđể thbnHScNấy được2pjQ5i mìnZGh đãbnHScN tbnHScNhực bnHScNsự phkassan toà2pjQ5in. Nh2pjQ5iưng 2pjQ5itất nhiên2pjQ5i tZGôi vẫn cònphkass đủZG tỉnhbnHScN 2pjQ5itáo đZGể kZGiềm chế.

ZG - ZG TbnHScNôi thZGấy anZGh đánhphkass 2pjQ5irất c2pjQ5ió nbnHScNghề, an2pjQ5ih bnHScNtừng ZGhọc v2pjQ5iõ à?

bnHScN- 2pjQ5i Ừ,bnHScN mộtZG chúphkasst. –2pjQ5i Hphkassắn 2pjQ5igật gật2pjQ5i đầ2pjQ5iu. bnHScN– Trước2pjQ5i tôiZG họcZG Tán2pjQ5i bnHScNthủ và2pjQ5ii năm.2pjQ5i HồiZG còn bnHScNtrẻ bnHScNcon, thằphkassng bnHScNnào khôZGng ước2pjQ5i mơZG thànbnHScNh bnHScNSiêu nhâZGn tphkassrừ giaphkassn bnHScNdiệt bạZGo chứ?

Tôphkassi giậtZG mình,ZG cábnHScNi ướZGc 2pjQ5imơ nàZGy bnHScNsao ngZGhe qbnHScNuen đZGến vậybnHScN. Tphkassôi phkassthấy bnHScNkhông kZGhí xung phkassquanh bỗng2pjQ5i đbnHScNặc quánbnHScNh, hZGít thởZG trởZG nêphkassn vZGô ZGcùng khóbnHScN khăn.

2pjQ5i - ZG À2pjQ5i m2pjQ5ià bnHScNlúc nZGãy anbnHScNh nóbnHScNi ZGgì t2pjQ5irên sânZG khấuphkass tbnHScNhế? Kphkasshông ng2pjQ5iờ 2pjQ5ianh l2pjQ5iại biếtZG tphkassiếng Thái.phkass 2pjQ5i– TZGôi lảngZG đi2pjQ5i, cốZG bnHScNnghĩ r2pjQ5ia c2pjQ5ihuyện khbnHScNác đ2pjQ5iể hỏi.

phkass - ZG T2pjQ5iôi nóbnHScNi tbnHScNôi bnHScNhát bàiphkass đóbnHScN t2pjQ5iặng c2pjQ5iho mộtZG ngườibnHScN đặc2pjQ5i biệtphkass đối2pjQ5i v2pjQ5iới tôphkassi. ZG– Phong gbnHScNãi gãZGi cbnHScNằm, thả2pjQ5in 2pjQ5inhiên nóphkassi. 2pjQ5i– Thự2pjQ5ic phkassra tôiZG khôbnHScNng 2pjQ5ibiết nhiềphkassu l2pjQ5iắm đâu, chẳngphkass phkassqua bnHScNngày phkassxưa ybnHScNêu mbnHScNột eZGm 2pjQ5ingười bnHScNThái 2pjQ5inên 2pjQ5imới họcbnHScN mỗZGi câ2pjQ5iu n2pjQ5iày để 2pjQ5icưa phkassem ý. Thêm cả câu “Nong suay mak” là “Em rất đẹp” nữa.

- Thế sao vừa rồi anh lại...?

- Thì cô bảo tôi mà lên biểu diễn cô sẽ giả bộ không quen tôi cho khỏi xấu hổ. Nhưng làm sao tôi chịu xấu hổ một mình được?

Tôi có một cảm giác rõ ràng là tim mình chợt nhói một cái mạnh, khá giống cú va chân vào cạnh bàn lúc nãy, giờ đã sưng tím và vẫn còn rớm máu.


...........................

Chú thích:

[1] Tuk tuk: Phương tiện công cộng rất phổ biến ở Thái, có ba bánh, chở được khoảng bốn, năm người, giống xe lam ở Việt Nam ngày xưa.

[2] Ở đây ý Phong chế giễu Thư gầy như nạn nhân nạn đói năm 1945 còn Thư thì đáp lại là cô thấy hắn giống người tiền sử chưa tiến hóa hết.

[3] Do cách hút cần không giống thuốc lá, nên thường là một nhóm mấy người chuyền tay nhau hút chung (ngậm chung tóp -> Phong bảo Thư hôn hắn gián tiếp). Thư nói Phong hôn đàn ông nhiều hơn phụ nữ vì tỷ lệ nam giới hút cần cao hơn nữ.

[4] Người chưa có gia đình thì khi mất sẽ dùng hoa trắng để viếng.

[5] She – Elvis Costello: bản dịch tại đây.

[6] Tôi để nguyên tiếng Anh phần này vì không biết tiếng Việt nói thế nào cho hợp.
- Look where you’re going, bitch: nhìn đường vào, con chó (cái) / con khốn.
- Oh, son, mommy can’t believe you’ve grown up this much: Không thể tin được con giai mẹ đã lớn từng này.
Vì người kia chửi Thư là bitch (chó cái) nên cô mới gọi lại người kia là con trai, ý chửi hắn là son of a bitch (chó đẻ).