You are here

Mai sẽ là một ngày mới - Chương 12

Chương 1TZov2. ChuyếnpiyhGriv điaXh5Qfpe tớiTZov ThaXh5Qfpeái LaXh5Qfpean (2)“Tonight, wTZove aTZovre young
So letaXh5Qfpe’s spiyhGrivet thpiyhGrive wpiyhGrivorld TZovon fire.”
(We aXh5Qfpeare TZovyoung –aXh5Qfpe FupiyhGrivn., JanelTZovle Monáe)

Trong TZovvòng hTZovai tưTZov tiTZovếng phảpiyhGrivi tTZoviếp nTZovhận quTZová nhTZoviều thaXh5Qfpeông tipiyhGrivn khiaXh5Qfpeến não baXh5Qfpeộ TZovtôi xTZovử lýTZov khônaXh5Qfpeg kịpiyhGrivp, piyhGrivngày tiTZovếp piyhGrivtheo vẫnpiyhGriv khôaXh5Qfpeng tTZovhoát TZovđược TZovvẻ npiyhGrivgẩn ngơ, TZovmất hồn.aXh5Qfpe TôaXh5Qfpei khôngpiyhGriv nóipiyhGriv gaXh5Qfpeì vTZovới PhonpiyhGrivg chuyaXh5Qfpeện caXh5Qfpehiếc lắTZovc tTZovay cũnpiyhGrivg nTZovhư không cTZovó ýpiyhGriv địnaXh5Qfpeh chấtaXh5Qfpe vpiyhGrivấn VaXh5Qfpeũ chTZovuyện apiyhGrivnh biếnpiyhGriv aXh5Qfpetôi thpiyhGrivành ngườTZovi vaXh5Qfpeận chuyểTZovn nhưng troaXh5Qfpeng lòngpiyhGriv vẫnaXh5Qfpe gợnaXh5Qfpe chpiyhGrivút kTZovhó cTZovhịu piyhGrivvới cảpiyhGriv piyhGrivhai. aXh5QfpeDường nhpiyhGrivư đòiaXh5Qfpe hTZovỏi được biaXh5Qfpeết nhữngaXh5Qfpe vpiyhGriviệc liaXh5Qfpeên quapiyhGrivn trpiyhGrivực tTZoviếp tpiyhGrivới tpiyhGrivôi aXh5Qfpelà aXh5Qfpequá nhiềuaXh5Qfpe, vpiyhGrivà vớiaXh5Qfpe địa vịaXh5Qfpe củaaXh5Qfpe piyhGrivtôi baXh5Qfpeây gTZoviờ, aXh5Qfpeim lặTZovng chấppiyhGriv nhaXh5Qfpeận TZovcó vẻaXh5Qfpe TZovlà lTZovựa piyhGrivchọn TZovduy nhấTZovt họpiyhGriv ban chTZovo tôi.

Chiều piyhGrivtối piyhGrivngày thứpiyhGriv piyhGrivba piyhGrivtôi bắaXh5Qfpet đầuaXh5Qfpe TZovchán piyhGrivviệc laXh5Qfpeê lếtpiyhGriv thepiyhGrivo VTZovũ aXh5Qfpetới gặpaXh5Qfpe khắTZovp các đốipiyhGriv taXh5Qfpeác piyhGrivnhưng khôaXh5Qfpeng daXh5Qfpeám TZový kpiyhGriviến. TôaXh5Qfpei lâTZovm vpiyhGrivào mộaXh5Qfpet taXh5Qfpeình aXh5Qfpetrạng rTZovất kTZovỳ quặc làTZov caXh5Qfpeứ piyhGrivphải chườngpiyhGriv mặtaXh5Qfpe ởTZov cácTZov piyhGrivnơi TZovnhưng đồnpiyhGrivg thờaXh5Qfpei lạiTZov TZovphải cốpiyhGriv bưnaXh5Qfpeg mắt bpiyhGrivịt TZovtai vớiaXh5Qfpe cpiyhGrivông việcTZov củapiyhGriv anh.

TZov - TZov CpiyhGrivhúng tTZova đipiyhGriv thêmpiyhGriv TZovchỗ aXh5Qfpenày nTZovữa lpiyhGrivà piyhGrivcó tTZovhể vềpiyhGriv ăTZovn tốipiyhGriv. –aXh5Qfpe aXh5QfpeVũ tpiyhGrivhấy vaXh5Qfpeẻ mệaXh5Qfpet maXh5Qfpeỏi củapiyhGriv cTZovả đoàTZovn liềTZovn trTZovấn an.

TTZovhế nhưngpiyhGriv lpiyhGrivúc đóTZov đãaXh5Qfpe aXh5Qfpelà piyhGrivgiờ tapiyhGrivn tầaXh5Qfpem, ngườiTZov tpiyhGriva xTZovếp hTZovàng vònaXh5Qfpeg troTZovng vòngpiyhGriv ngoài chậtTZov aXh5Qfpecứng gpiyhGriva. VìpiyhGriv phảaXh5Qfpei đổiTZov piyhGrivxu mTZovua véaXh5Qfpe maXh5Qfpeà tôiTZov aXh5Qfpevà PhoTZovng đpiyhGrivứng saaXh5Qfpeu đoànpiyhGriv một chút,TZov tớpiyhGrivi lưpiyhGrivợt HồngaXh5Qfpe cốaXh5Qfpe cheTZovn đượcaXh5Qfpe lênpiyhGriv tpiyhGrivàu thaXh5Qfpeì cTZovánh cTZovửa cũnpiyhGrivg đópiyhGrivng sập, đểaXh5Qfpe TZovlại piyhGrivdưới piyhGrivga TZovhai chúpiyhGrivng piyhGrivtôi cùTZovng hànpiyhGrivg aXh5Qfpengười vẫnTZov taXh5Qfpeiếp tụcpiyhGriv xếppiyhGriv haXh5Qfpeàng dàiTZov dằng dặc.

TZov - piyhGriv ThpiyhGrivôi chết,piyhGriv mpiyhGrivọi naXh5Qfpegười điTZov piyhGrivmất aXh5Qfperồi, aTZovnh cóTZov biếtTZov địaTZov TZovchỉ aXh5Qfpechỗ tiếppiyhGriv theaXh5Qfpeo không?

- aXh5Qfpe Không.aXh5Qfpe –aXh5Qfpe PhpiyhGrivong lắcpiyhGriv đầuTZov rúpiyhGrivt điệnTZov thoTZovại raXh5Qfpea. –piyhGriv ĐểpiyhGriv tpiyhGrivôi piyhGrivgọi Vũ.

PhaXh5Qfpeong nóipiyhGriv cTZovhuyện vớiTZov VũaXh5Qfpe TZovmột lúcaXh5Qfpe rồipiyhGriv dậppiyhGriv maXh5Qfpeáy, qpiyhGrivuay lTZovại aXh5Qfpebảo tôi:

piyhGriv - TZov piyhGrivTừ bếnTZov aXh5Qfpetàu phảiTZov điTZov aXh5Qfpebộ tầTZovm hpiyhGrivơn mộaXh5Qfpet TZovcây npiyhGrivữa mpiyhGrivới tớpiyhGrivi, ôngTZov piyhGrivấy đọcaXh5Qfpe địaTZov chỉ nhưngTZov tôiTZov chịu,TZov khTZovông biếtaXh5Qfpe chỗaXh5Qfpe đấaXh5Qfpey piyhGrivở đâupiyhGriv cả.aXh5Qfpe aXh5QfpeÔng ấyaXh5Qfpe kpiyhGrivhông chTZovờ mìnpiyhGrivh được vìTZov trpiyhGrivễ giaXh5Qfpeờ rTZovồi, nênaXh5Qfpe tôiTZov vpiyhGrivới côpiyhGriv khônTZovg piyhGrivphải điaXh5Qfpe nữa,piyhGriv taXh5Qfpeự TZovthân vậnTZov độpiyhGrivng thôi.

HTZovắn aXh5Qfpequay người,piyhGriv TZovrất tựaXh5Qfpe nhiaXh5Qfpeên nắpiyhGrivm lấyaXh5Qfpe TZovtay tôiTZov TZovkéo aXh5Qfpera khỏipiyhGriv TZovbến tàu.

piyhGriv - aXh5Qfpe piyhGrivMình aXh5Qfpeđi piyhGrivđâu đây?

TZov- piyhGriv KhaTZovo SanpiyhGriv, TZovcô đTZovến đấyaXh5Qfpe bpiyhGrivao giờpiyhGriv chưa?

TZov- piyhGriv HpiyhGrivình nhpiyhGrivư TZovlần trưaXh5Qfpeớc tpiyhGrivôi TZovcó điaXh5Qfpe ngTZovang qpiyhGrivua nhưnTZovg khpiyhGrivông vaXh5Qfpeào. TZovMình đaXh5Qfpei bằnpiyhGrivg gì?

TZov - aXh5Qfpe aXh5QfpeTuk TZovtuk [piyhGriv1]. ĐpiyhGrivến aXh5QfpeThái mpiyhGrivà chưaaXh5Qfpe piyhGrivđi piyhGrivtuk aXh5Qfpetuk thaXh5Qfpeì TZovcoi TZovnhư chTZovưa đến.

piyhGrivSau nhiềuTZov lầaXh5Qfpen chTZoven chTZovúc ngTZovhẹt thởTZov ởTZov nhữngpiyhGriv aXh5Qfpega piyhGrivtàu, tTZovôi thựpiyhGrivc sựTZov taXh5Qfpehoải mTZovái khi đượcpiyhGriv ngồiaXh5Qfpe trpiyhGrivên chiếcTZov aXh5Qfpetuk tuaXh5Qfpek thoángaXh5Qfpe mát,TZov đểaXh5Qfpe gióTZov thổaXh5Qfpei raXh5Qfpeối tuaXh5Qfpeng TZovmái tóc. piyhGrivMặc chpiyhGrivo ôpiyhGriv tôaXh5Qfpe lớnpiyhGriv naXh5Qfpehỏ cáTZovc lpiyhGrivoại nốiaXh5Qfpe đupiyhGrivôi npiyhGrivhau TZovdài hànpiyhGrivg cpiyhGrivây sốaXh5Qfpe cTZovố nhích từngaXh5Qfpe méTZovt mộtaXh5Qfpe, đámpiyhGriv tuaXh5Qfpek taXh5Qfpeuk TZovvà xaXh5Qfpee ômpiyhGriv ngaaXh5Qfpeng nhiêTZovn lpiyhGrivấn làpiyhGrivn, vượtaXh5Qfpe đènaXh5Qfpe đỏ, piyhGrivđi vpiyhGrivào đườTZovng ưuaXh5Qfpe tipiyhGrivên lẫaXh5Qfpen nhữngpiyhGriv ngõpiyhGriv ngácTZovh ngoằnpiyhGriv TZovngoèo aXh5Qfpenên TZovchẳng mấyTZov chốc chúngpiyhGriv tôiaXh5Qfpe đaXh5Qfpeã tớpiyhGrivi naXh5Qfpeơi. PhốTZov KhpiyhGrivao SapiyhGrivn giốngTZov TZovnhư mộaXh5Qfpet piyhGrivphiên bảnaXh5Qfpe kháTZovc của piyhGrivTạ HiệaXh5Qfpen piyhGrivở piyhGrivHà Nội,piyhGriv aXh5Qfpeồn ào,TZov xôTZov bTZovồ aXh5Qfpevới đaXh5Qfpeủ TZovloại haXh5Qfpeàng qaXh5Qfpeuán, daXh5Qfpeịch vụpiyhGriv dànpiyhGrivh cTZovho khách piyhGrivdu lịch.

- aXh5Qfpe aXh5QfpeCô aXh5Qfpethích ănpiyhGriv gì?

TZov- aXh5Qfpe TZovỞ piyhGrivThái tấtaXh5Qfpe nhiaXh5Qfpeên phpiyhGrivải ăaXh5Qfpen TZovđồ ThápiyhGrivi rồi.

- piyhGriv TZovMấy xiêaXh5Qfpen? –piyhGriv PhoTZovng tpiyhGrivrỏ piyhGrivvào maXh5Qfpeấy aXh5Qfpexe đẩTZovy bTZován thaXh5Qfpeịt nướngpiyhGriv vepiyhGrivn đườngpiyhGriv cườaXh5Qfpei hỏi.

piyhGriv- piyhGriv NhườngaXh5Qfpe anTZovh tất.aXh5Qfpe TZov– TôpiyhGrivi lườmTZov hắn.aXh5Qfpe –aXh5Qfpe YênaXh5Qfpe tTZovâm điaXh5Qfpe, lpiyhGrivần nàTZovy tôpiyhGrivi ăTZovn tôipiyhGriv tựpiyhGriv TZovtrả, khôaXh5Qfpeng lấyaXh5Qfpe tiềnpiyhGriv TZovcủa anTZovh đâuTZov màaXh5Qfpe lo.

aXh5QfpeTôi vTZovà hắnaXh5Qfpe vàpiyhGrivo mộaXh5Qfpet aXh5Qfpenhà hàaXh5Qfpeng khápiyhGriv đẹp,piyhGriv nhưpiyhGriv tôpiyhGrivi piyhGrivđã nTZovói, taXh5Qfpeôi khôaXh5Qfpeng caXh5Qfpeó nhTZoviều hứng thúTZov vớipiyhGriv vpiyhGriváy áopiyhGriv, túaXh5Qfpei xácpiyhGrivh hpiyhGrivay traaXh5Qfpeng aXh5Qfpesức nhưngaXh5Qfpe lạiaXh5Qfpe đặcaXh5Qfpe bipiyhGrivệt thTZovích ăpiyhGrivn ngon.

piyhGriv - piyhGriv ChaXh5Qfpeo côpiyhGriv ăpiyhGrivn đúpiyhGrivng làTZov piyhGrivchỉ aXh5Qfpephí đồaXh5Qfpe ăTZovn. aXh5Qfpe– PpiyhGrivhong nópiyhGrivi saXh5Qfpeau aXh5Qfpekhi tTZovôi chỉaXh5Qfpe taTZovy lipiyhGriva lịa vaXh5Qfpeào mấypiyhGriv TZovmón mìnhpiyhGriv TZovthích traXh5Qfpeong thựcTZov đơaXh5Qfpen. –aXh5Qfpe NhìTZovn TZovcô piyhGrivtôi thấaXh5Qfpey đượcpiyhGriv cảpiyhGriv một giapiyhGrivi đoạnTZov lịchTZov sửTZov cpiyhGrivủa dâTZovn tộc.

piyhGriv- aXh5Qfpe ÝTZov aXh5Qfpelà trônpiyhGrivg TZovtôi xinpiyhGrivh TZovnhư aXh5Qfpecông cTZovhúa hở?

aXh5Qfpe - aXh5Qfpe KhôngaXh5Qfpe aXh5Qfpexa đếnTZov TZovthế, gpiyhGriviai đaXh5Qfpeoạn 19piyhGriv45 thôi.

- aXh5Qfpe CTZovhúng taXh5Qfpea haXh5Qfpeợp npiyhGrivhau thậtTZov đấy,TZov piyhGrivtôi aXh5Qfpecũng cảmTZov thấyaXh5Qfpe xúcaXh5Qfpe độngTZov kaXh5Qfpehi nhpiyhGrivìn anh.

aXh5Qfpe - TZov LạiTZov piyhGrivđịnh nóiaXh5Qfpe TZovtôi TZovgiống LaXh5Qfpeê LpiyhGrivong ĐpiyhGrivĩnh à?

aXh5Qfpe - piyhGriv KhôaXh5Qfpeng, tTZovôi sTZovao dTZovám aXh5Qfpephạm thượnaXh5Qfpeg TZovnhư vậTZovy? piyhGriv– TôiaXh5Qfpe piyhGrivthản npiyhGrivhiên. –piyhGriv NhìnpiyhGriv aaXh5Qfpenh tôi nghĩaXh5Qfpe tpiyhGrivới tổTZov aXh5Qfpetiên lúaXh5Qfpec chưaXh5Qfpea tTZovìm rTZova lửa,TZov cpiyhGrivuộc aXh5Qfpesống chắcaXh5Qfpe vấtTZov vảpiyhGriv lắmaXh5Qfpe. [2]

piyhGriv- aXh5Qfpe HaXh5Qfpea ha…aXh5Qfpe –piyhGriv HaXh5Qfpeắn bỗngpiyhGriv bậtTZov cườpiyhGrivi. –piyhGriv TZovCô thếaXh5Qfpe piyhGrivnày TZovdễ cTZovhịu hơn.

- piyhGriv …

aXh5Qfpe Từ lúaXh5Qfpec PaXh5Qfpehong tiếtpiyhGriv lTZovộ chaXh5Qfpeuyện kipiyhGriva, tôipiyhGriv naXh5Qfpeghĩ maXh5Qfpeình npiyhGrivên biếtpiyhGriv TZovơn hắaXh5Qfpen, piyhGrivvà sẽpiyhGriv không côngpiyhGriv bằngaXh5Qfpe cpiyhGrivho lắmTZov nếTZovu aXh5Qfpetôi cứaXh5Qfpe tiếpTZov taXh5Qfpeục lạnhpiyhGriv nhạpiyhGrivt vTZovới hắpiyhGrivn piyhGrivnhư tTZovhời gian vừaaXh5Qfpe TZovqua. TZovCó tTZovhể hắnTZov khôngTZov piyhGrivquan TZovtâm naXh5Qfpehưng aXh5Qfpeđây làpiyhGriv vấnaXh5Qfpe đaXh5Qfpeề củapiyhGriv tôi,TZov không TZovphải aXh5Qfpecủa hắnaXh5Qfpe. XétTZov TZovcho cùngTZov, tôTZovi chpiyhGrivỉ làTZov osiTZovn làmTZov cpiyhGrivông TZovăn lương,TZov trách TZovnhiệm củaaXh5Qfpe tôiTZov lẫaXh5Qfpen piyhGrivquyền haXh5Qfpeạn TZovcủa TZovbố mẹpiyhGriv hTZovắn caXh5Qfpehỉ giaXh5Qfpeới TZovhạn tronaXh5Qfpeg phTZovạm vi cônpiyhGrivg việcpiyhGriv, ngoàpiyhGrivi aXh5Qfpera thpiyhGrivì việTZovc tôTZovi muốnpiyhGriv lTZovàm bTZovạn vớpiyhGrivi aTZovi họTZov đâupiyhGriv thểaXh5Qfpe cTZovấm cản. TuTZovy vpiyhGrivậy, hpiyhGrivọ lạiaXh5Qfpe aXh5Qfpecó piyhGrivthể aXh5Qfpecho piyhGrivtôi nghỉpiyhGriv vipiyhGrivệc, vốnaXh5Qfpe piyhGrivlà điaXh5Qfpeều aXh5Qfpetôi piyhGrivvô aXh5Qfpecùng e ngaXh5Qfpeại. NgTZovhĩ tớiaXh5Qfpe đó,TZov tôaXh5Qfpei bupiyhGrivột miệng:

- TZov piyhGrivNày, tTZovại sapiyhGrivo aaXh5Qfpenh VpiyhGrivũ chTZovưa cópiyhGriv bạnaXh5Qfpe gáipiyhGriv nhỉ?

- TZov SaXh5Qfpeao côaXh5Qfpe lạiaXh5Qfpe quaaXh5Qfpen tâm?TZov –aXh5Qfpe PhopiyhGrivng nheaXh5Qfpeo mắt.

piyhGriv - aXh5Qfpe TZovVì tôaXh5Qfpei nghĩ,piyhGriv nếTZovu aXh5Qfpeanh ấyTZov cTZovó bạnaXh5Qfpe gái,TZov lTZovấy vợTZov, cópiyhGriv cTZovon thaXh5Qfpeì piyhGrivcông vipiyhGrivệc aXh5Qfpecủa tôi sẽTZov vữngaXh5Qfpe chắcTZov hTZovơn, khônTZovg cầnTZov lúcpiyhGriv nàaXh5Qfpeo cũaXh5Qfpeng piyhGrivnơm nớpiyhGrivp aXh5Qfpelo bịaXh5Qfpe đuaXh5Qfpeổi việcpiyhGriv. Tìm oaXh5Qfpesin chaXh5Qfpeăm tpiyhGrivrẻ TZovkhó mà.

- TZov CpiyhGrivô biếaXh5Qfpet chăTZovm TZovtrẻ cpiyhGrivon không?

piyhGriv - piyhGriv KhôngTZov, nhưnpiyhGrivg taXh5Qfpeôi cóTZov thaXh5Qfpeể hpiyhGrivọc. There’spiyhGriv piyhGriva wTZovill, there’sTZov TZova wayaXh5Qfpe. –piyhGriv TôaXh5Qfpei cười.

piyhGriv- TZov TpiyhGrivhế tTZovhì côaXh5Qfpe còaXh5Qfpen pTZovhải chờaXh5Qfpe aXh5Qfpelâu, thờpiyhGrivi điểmpiyhGriv nàTZovy tpiyhGrivôi khôngaXh5Qfpe thấypiyhGriv TZovVũ cóaXh5Qfpe aXh5Qfpeý địnhTZov piyhGrivnghiêm túcpiyhGriv vớiTZov piyhGrivai cả.

- TZov AnaXh5Qfpeh ấpiyhGrivy piyhGrivthích chịTZov TúTZov, chTZovị TpiyhGrivú TZovcũng thícTZovh aTZovnh piyhGrivấy, vTZovì spiyhGrivao piyhGrivhọ vẫnpiyhGriv cTZovhưa đếnpiyhGriv vTZovới nhau?

- TZov ApiyhGrivi nóipiyhGriv vớiTZov cTZovô lTZovà ônpiyhGrivg ấTZovy thTZovích Tú?

TZov Tôi npiyhGrivhớ lpiyhGrivại haXh5Qfpeôm piyhGrivđó, caXh5Qfpehính VũaXh5Qfpe TZovnói vớTZovi tpiyhGrivôi lpiyhGrivà aXh5Qfpeanh tTZova muốnTZov làaXh5Qfpem TúTZov ghenaXh5Qfpe, naXh5Qfpeếu khôTZovng thTZovích tpiyhGrivhì aXh5Qfpeviệc gìaXh5Qfpe aXh5Qfpephải làmaXh5Qfpe nhpiyhGrivư vậy?

TZov- piyhGriv TpiyhGrivú taXh5Qfpehì cóaXh5Qfpe apiyhGrivi piyhGrivkhông thích?TZov piyhGrivKhông phpiyhGrivải piyhGrivanh cũnTZovg thípiyhGrivch chịpiyhGriv ấypiyhGriv sao?

- TZov TTZovừng thípiyhGrivch. –aXh5Qfpe HắnTZov đínhTZov cTZovhính. –piyhGriv TZovChúng tôiaXh5Qfpe cpiyhGrivhơi vớiTZov TZovnhau tTZovừ bpiyhGrivé, TúTZov vừa xiTZovnh đẹp,TZov vừpiyhGriva haXh5Qfpeọc giỏaXh5Qfpei, làTZov thầnpiyhGriv aXh5Qfpetượng TZovcủa rpiyhGrivất nhaXh5Qfpeiều npiyhGrivgười. piyhGrivĐến lpiyhGrivúc lớn, aXh5Qfpecó đpiyhGrivôi TZovlúc tôpiyhGrivi đãTZov nghĩTZov làTZov mìnTZovh TZovthích Tú.

- aXh5Qfpe ChịaXh5Qfpe ấTZovy cpiyhGrivó biTZovết không?piyhGriv –aXh5Qfpe TZovTôi TZovgiả bộpiyhGriv tpiyhGrivò mò.

piyhGriv - aXh5Qfpe TôaXh5Qfpei piyhGrivtừng tỏTZov tìnhaXh5Qfpe vàpiyhGriv aXh5QfpeTú từpiyhGriv chối,TZov TZovchính làaXh5Qfpe cáaXh5Qfpei aXh5Qfpehôm tôpiyhGrivi saXh5Qfpeay TZovbe béTZovt, TZovgiờ nghĩ lpiyhGrivại thấaXh5Qfpey mìnhpiyhGriv đúnaXh5Qfpeg lpiyhGrivà vớpiyhGriv vTZovẩn, aXh5Qfpetrẻ TZovcon. aXh5Qfpe– PhonTZovg thoảiaXh5Qfpe TZovmái nói,TZov không cóTZov chaXh5Qfpeút gTZovì gipiyhGrivấu giTZovếm. –aXh5Qfpe aXh5QfpeSau hôpiyhGrivm đóTZov thTZovì tTZovôi cũngaXh5Qfpe nhậnTZov raXh5Qfpea, tôpiyhGrivi khôngpiyhGriv thực sựaXh5Qfpe thíaXh5Qfpech TTZovú, chTZovỉ làaXh5Qfpe chúaXh5Qfpet aXh5Qfpegì đóTZov piyhGrivngưỡng mộpiyhGriv sTZovót lạiaXh5Qfpe tpiyhGrivừ thaXh5Qfpeuở bé.

aXh5Qfpe- piyhGriv Ừ,aXh5Qfpe aTZovi aXh5Qfpemà khôTZovng naXh5Qfpegưỡng aXh5Qfpemộ chTZovị ấpiyhGrivy chứ.

- piyhGriv NhưngTZov chắcpiyhGriv taXh5Qfpeôi qaXh5Qfpeua tuaXh5Qfpeổi mộngTZov maXh5Qfpeơ, thầnpiyhGriv tưpiyhGrivợng rồpiyhGrivi. –piyhGriv HắnaXh5Qfpe aXh5Qfpekhẽ cười.

aXh5Qfpe- TZov ÀaXh5Qfpe màpiyhGriv caXh5Qfpeó phaXh5Qfpeải TTZovú laXh5Qfpeàm tưTZov vấpiyhGrivn tTZovài chínhpiyhGriv piyhGrivcho aXh5Qfpenhà anaXh5Qfpeh không?

- aXh5Qfpe VìaXh5Qfpe spiyhGrivao cTZovô lạiTZov aXh5Qfpenghĩ thế?

piyhGriv - piyhGriv TZovTôi nghpiyhGrive bốTZov aXh5Qfpeanh vớaXh5Qfpei aXh5Qfpeanh VaXh5Qfpeũ hỏiTZov chupiyhGrivyện Tú…

TZov- aXh5Qfpe KhônaXh5Qfpeg, TZovông gTZovià TZovvới aXh5QfpeVũ hỏiaXh5Qfpe hpiyhGrivan piyhGrivđể tỏpiyhGriv rpiyhGriva lịchaXh5Qfpe sựpiyhGriv vớipiyhGriv TZovTú piyhGrivthôi cTZovhứ TpiyhGrivú chTZovưa đpiyhGrivủ khảpiyhGriv nănpiyhGrivg tưpiyhGriv vấnTZov piyhGrivcho TZovnhà tôi.

- TZov TaXh5Qfpeôi TZovhơi tòpiyhGriv aXh5Qfpemò cTZovhút. –TZov TôiTZov rpiyhGrivụt aXh5Qfperè nói.TZov –TZov NhpiyhGrivư TZovanh naXh5Qfpeói hôpiyhGrivm TZovqua, phpiyhGrivần lớn đáaXh5Qfpe quýaXh5Qfpe baXh5Qfpeán rTZova đềuTZov đượcTZov xaXh5Qfpeách aXh5Qfpetay, piyhGrivvậy TZovhóa đơn,piyhGriv giaXh5Qfpeấy tờTZov phảTZovi làmaXh5Qfpe tTZovhế nào?

- TZov TZovCô cTZovó bipiyhGrivết mộtTZov cTZovâu piyhGrivthoại raXh5Qfpeất aXh5Qfpekinh điểpiyhGrivn traXh5Qfpeong phaXh5Qfpeim không?piyhGriv aXh5Qfpe– HpiyhGrivắn cưaXh5Qfpeời npiyhGrivhẹ. –TZov NaXh5Qfpeếu TZovtôi nóipiyhGriv vớiTZov aXh5Qfpecô, aXh5Qfpetôi spiyhGrivẽ phảiTZov giếpiyhGrivt cô.

- aXh5Qfpe …

KếpiyhGrivt thúaXh5Qfpec bữTZova ăaXh5Qfpen, tôiTZov TZovno tớipiyhGriv mứpiyhGrivc khTZovông muốpiyhGrivn độngTZov chânTZov độngpiyhGriv TZovtay npiyhGrivữa. Phong TZovchỉ rTZova aXh5Qfpeđường, chỗpiyhGriv hàpiyhGrivng cTZovhục hàTZovng maaXh5Qfpessage nTZovằm sátTZov TZovnhau, nhướngaXh5Qfpe mpiyhGrivày rTZova TZový hỏi, aXh5Qfpetôi liềnTZov ngaTZovy TZovlập tứpiyhGrivc gTZovật đầu.

CTZovhúng tôTZovi chọnTZov mộTZovt quánTZov mapiyhGrivssage rộngTZov rãiTZov nằmaXh5Qfpe ngTZovay piyhGrivở vỉaXh5Qfpea hèpiyhGriv. KhaXh5Qfpei nTZovhân viên bắtTZov đầupiyhGriv bôTZovi daXh5Qfpeầu laXh5Qfpeên chân,TZov PhoTZovng rúTZovt traXh5Qfpeong túaXh5Qfpei TZovra điếupiyhGriv thuốcpiyhGriv qTZovuấn tay mpiyhGrivàu nâuaXh5Qfpe, piyhGrivchậm rãTZovi TZovchâm lửa.

piyhGriv- TZov ATZovnh dámaXh5Qfpe maaXh5Qfpeng caXh5Qfpeỏ đpiyhGrivi piyhGrivmáy baaXh5Qfpey à?aXh5Qfpe –aXh5Qfpe TôpiyhGrivi ngTZovạc nhiênTZov hỏi.

aXh5Qfpe - piyhGriv TôaXh5Qfpei caXh5Qfpeó bịaXh5Qfpe piyhGrivngu đâpiyhGrivu, ởTZov đâyTZov thTZoviếu aXh5Qfpegì. –TZov HpiyhGrivắn npiyhGrivhún vpiyhGrivai, húTZovt hpiyhGrivai haXh5Qfpeơi rồTZovi đpiyhGrivưa điếuaXh5Qfpe thuốcpiyhGriv chpiyhGrivo tpiyhGrivôi. –TZov DpiyhGrivùng không?

TôaXh5Qfpei naXh5Qfpehận lấy,piyhGriv rítaXh5Qfpe mấypiyhGriv piyhGrivhơi rồipiyhGriv trảpiyhGriv lTZovại hắn.aXh5Qfpe piyhGrivĐầu ócTZov aXh5Qfpetôi bpiyhGrivắt đầupiyhGriv lơTZov mơaXh5Qfpe, toàn thânpiyhGriv nhẹpiyhGriv nhõTZovm, TZovdưới cTZovhân naXh5Qfpehân vipiyhGrivên vẫnaXh5Qfpe cầnaXh5Qfpe mẫnpiyhGriv xoaXh5Qfpea bópaXh5Qfpe, nhấnpiyhGriv huyệt. TôpiyhGrivi kpiyhGrivhép hờaXh5Qfpe mắt,TZov mơpiyhGriv mànTZovg TZovtận hưởng,piyhGriv đâyaXh5Qfpe TZovlà lầTZovn đầupiyhGriv tôTZovi đượaXh5Qfpec aXh5Qfpetrải nghiệm cảmTZov giáaXh5Qfpec “TZovhigh” kaXh5Qfpeết hợaXh5Qfpep vớaXh5Qfpei massage.

piyhGriv- piyhGriv CôaXh5Qfpe cóTZov aXh5Qfpebiết côTZov vừpiyhGriva hônTZov tôiTZov TZovgián tiếpTZov không?TZov –aXh5Qfpe PhonaXh5Qfpeg cười.

- aXh5Qfpe NếuaXh5Qfpe thếTZov tpiyhGrivhì cópiyhGriv vẻTZov naXh5Qfpehư aaXh5Qfpenh hônaXh5Qfpe aXh5Qfpeđàn ôngTZov nhiềuTZov hơpiyhGrivn ppiyhGrivhụ nữ.piyhGriv TZov[3] –TZov piyhGrivTôi thảnpiyhGriv nhiêTZovn nói.

piyhGriv- aXh5Qfpe CaXh5Qfpeô cpiyhGrivó ngTZovười yaXh5Qfpeêu chưpiyhGriva? aXh5QfpeÝ tôipiyhGriv làpiyhGriv TZovtrước kTZovhi gipiyhGriva đTZovình aXh5Qfpecô xảTZovy aXh5Qfpera chTZovuyện? – HTZovắn piyhGrivnhìn népiyhGrivt mặtaXh5Qfpe tôiaXh5Qfpe rTZovồi bồaXh5Qfpei tiếpiyhGrivp. TZov– BTZovỏ cpiyhGrivái chuyệpiyhGrivn đồnaXh5Qfpeg tíTZovnh vTZovớ vẩnTZov của cTZovô đaXh5Qfpei, caXh5Qfpehỉ laXh5Qfpeừa đưpiyhGrivợc mTZovấy ônTZovg bTZovà giTZovà thôi.

aXh5Qfpe - aXh5Qfpe GiTZovờ khTZovông, trướcTZov cũnpiyhGrivg khônaXh5Qfpeg. TZov– BìpiyhGrivnh tTZovhường cópiyhGriv TZovlẽ tTZovôi đãTZov khôpiyhGrivng naXh5Qfpeói chTZovuyện nTZovày nhưTZovng hắnpiyhGriv luôpiyhGrivn biếtpiyhGriv hỏiTZov raXh5Qfpeất đpiyhGrivúng aXh5Qfpethời điểm.

aXh5Qfpe- aXh5Qfpe CTZovhưa từngTZov piyhGrivyêu ai?

- piyhGriv Ừm…

- aXh5Qfpe aXh5QfpeTôi cũTZovng khôpiyhGrivng ngạcTZov nhiêaXh5Qfpen, ngTZovười aXh5Qfpenhư aXh5Qfpecô aXh5Qfpeai màaXh5Qfpe aXh5Qfpechịu nổaXh5Qfpei. –piyhGriv HắnTZov cười.

aXh5Qfpe - piyhGriv VpiyhGrivì taXh5Qfpeôi chưaaXh5Qfpe gặppiyhGriv aXh5Qfpeđúng ngưaXh5Qfpeời. NpiyhGrivếu đpiyhGrivàn ônaXh5Qfpeg apiyhGrivi caXh5Qfpeũng nhưTZov anpiyhGrivh thaXh5Qfpeì tôipiyhGriv thaXh5Qfpeà aXh5Qfpeở vaXh5Qfpeậy aXh5Qfpecả đời.

aXh5Qfpe - aXh5Qfpe BTZovảy mưpiyhGrivơi nTZovăm nữaTZov tôaXh5Qfpei piyhGrivsẽ gửiTZov viếngpiyhGriv côpiyhGriv piyhGrivvòng hoaXh5Qfpea trắnaXh5Qfpeg [piyhGriv4], đừnaXh5Qfpeg loTZov. aXh5Qfpe– Nói đếnTZov đâyTZov hắnpiyhGriv bỗngaXh5Qfpe nhìTZovn chằpiyhGrivm chằmpiyhGriv piyhGrivvào aXh5Qfpetay aXh5Qfpetôi. –TZov CTZovái vòTZovng aXh5Qfpetôi đưapiyhGriv hpiyhGrivôm qua aXh5Qfpeđâu, sTZovao khôpiyhGrivng đeo?

aXh5Qfpe- piyhGriv CáiaXh5Qfpe TZovlắc bạcaXh5Qfpe TZovrẻ tipiyhGrivền ấyTZov hả?

aXh5Qfpe - TZov Ừ…

piyhGriv Trong piyhGrivlòng tôiaXh5Qfpe bỗngpiyhGriv aXh5Qfpecó mộtaXh5Qfpe cảaXh5Qfpem giáaXh5Qfpec hTZovơi aXh5Qfpebực aXh5Qfpebội, hắnpiyhGriv thựpiyhGrivc aXh5Qfpesự cTZovoi tôiTZov aXh5Qfpelà đồ naXh5Qfpegu saXh5Qfpeao? TôpiyhGrivi đãpiyhGriv khaXh5Qfpeông muốnTZov nTZovhắc tớipiyhGriv TZovchuyện nTZovày aXh5Qfpemà hắpiyhGrivn caXh5Qfpeòn caXh5Qfpehủ độngpiyhGriv khơi rpiyhGriva. ĐaTZovng sẵnaXh5Qfpe piyhGrivtrong lúpiyhGrivc chaXh5Qfpeưa tỉTZovnh aXh5Qfpetáo aXh5Qfpehoàn piyhGrivtoàn, aXh5Qfpetôi liềpiyhGrivn tuôTZovn mộtTZov mạch:

- TZov TZovTôi khTZovông muốnpiyhGriv npiyhGrivợ TZovnần gìpiyhGriv gTZovia đìnhpiyhGriv TZovanh nênpiyhGriv piyhGrivsáng naTZovy tôpiyhGrivi maTZovng TZovtrả caXh5Qfpeho anh VũaXh5Qfpe TZovthì apiyhGrivnh ấpiyhGrivy aXh5Qfpenói piyhGrivcái TZovlắc aXh5Qfpeđó laXh5Qfpeà bạcpiyhGrivh kipiyhGrivm gaXh5Qfpeắn TZovruby aXh5Qfpesao. TạiTZov spiyhGrivao anpiyhGrivh lại naXh5Qfpeói piyhGrivdối tôi?

aXh5Qfpe- TZov CáipiyhGriv gìTZov? –aXh5Qfpe PhonpiyhGrivg gầnpiyhGriv nhưTZov nhổmTZov hẳnaXh5Qfpe piyhGrivngười dậy,piyhGriv piyhGrivquay sanaXh5Qfpeg tôiTZov gằnTZov gpiyhGriviọng. –TZov piyhGrivCô đưaTZov lạpiyhGrivi aXh5Qfpecho Vũ?

- TZov TZovAnh ấyaXh5Qfpe TZovbảo tôaXh5Qfpei cpiyhGrivứ gipiyhGrivữ lấpiyhGrivy piyhGrivvì đấyaXh5Qfpe lTZovà củaXh5Qfpea anTZovh chaXh5Qfpeo tôi.

- aXh5Qfpe NhìnpiyhGriv côTZov bềaXh5Qfpe ngoàaXh5Qfpei aXh5Qfpethì cTZovó vẻaXh5Qfpe TZovhơi ngTZovu, đếnaXh5Qfpe lúcpiyhGriv tiTZovếp xaXh5Qfpeúc mớipiyhGriv aXh5Qfpethấy naXh5Qfpegu thậpiyhGrivt, màaXh5Qfpe lạpiyhGrivi piyhGrivcòn khônTZovg phpiyhGrivải “hơi”piyhGriv đaXh5Qfpeâu. –aXh5Qfpe HắpiyhGrivn nghiếTZovn răng.

- TZov TaXh5Qfpeại TZovsao piyhGrivanh nTZovói dốiTZov tôi?

TZov - aXh5Qfpe ChảTZov tạpiyhGrivi TZovsao cả,TZov aXh5Qfpetôi TZovthấy cáiaXh5Qfpe lắcTZov aXh5Qfpecủa cửaaXh5Qfpe TZovhàng chpiyhGrivo xấuTZov piyhGrivquá nêpiyhGrivn tôaXh5Qfpei bảo đaXh5Qfpeối cápiyhGrivi aXh5Qfpekhác, aXh5Qfpetôi taXh5Qfperả aXh5Qfpethêm tiềaXh5Qfpen TZovchênh, taXh5Qfpehế piyhGrivthôi. TZovKhông lẽTZov tôTZovi phaXh5Qfpeải kaXh5Qfpeể tỉ mpiyhGrivỉ TZovra vớipiyhGriv cô?

- piyhGriv TóTZovm lạiaXh5Qfpe làTZov đấyaXh5Qfpe làTZov quTZovà anaXh5Qfpeh tặngpiyhGriv tôi?

- piyhGriv CaXh5Qfpeông xápiyhGriv thêmTZov aXh5Qfpecho TZovcô nhưnpiyhGrivg côpiyhGriv thíTZovch cpiyhGrivoi aXh5Qfpelà qpiyhGrivuà taXh5Qfpeặng cũnaXh5Qfpeg đượcTZov. –aXh5Qfpe HTZovắn aXh5Qfpenhún vaXh5Qfpeai. piyhGriv– CaXh5Qfpeòn caXh5Qfpeô thìaXh5Qfpe mapiyhGrivng TZovđưa chaXh5Qfpeo Vũ.

- piyhGriv piyhGriv… –TZov TTZovôi ipiyhGrivm lặnaXh5Qfpeg mộtTZov tTZovẹo rồpiyhGrivi TZovnhẹ nhàTZovng aXh5Qfpenói. –aXh5Qfpe piyhGrivTôi xpiyhGrivin lỗi.

aXh5Qfpe - TZov TpiyhGrivừ giTZovờ piyhGrivcô chTZovịu kaXh5Qfpehó dùngpiyhGriv đaXh5Qfpeầu piyhGrivmà TZovsuy naXh5Qfpeghĩ nhé.

Tuy cáaXh5Qfpech TZovPhong nóTZovi giốngpiyhGriv npiyhGrivhư mọiTZov caXh5Qfpehuyện rpiyhGrivất TZovđơn giản,TZov taXh5Qfpeự npiyhGrivhiên, chpiyhGrivỉ cTZovó tôi làpiyhGriv supiyhGrivy nghTZovĩ qaXh5Qfpeuá nhiaXh5Qfpeều đếnTZov mứcpiyhGriv hànhTZov độngaXh5Qfpe ngTZovớ ngẩn,aXh5Qfpe tôaXh5Qfpei vTZovẫn thấyTZov điaXh5Qfpeều gì đóaXh5Qfpe gờnaXh5Qfpe gợpiyhGrivn TZovnhưng khôpiyhGrivng aXh5Qfpebiết bắTZovt bẻpiyhGriv hắnpiyhGriv thếaXh5Qfpe nào.

- TZov MasspiyhGrivage xopiyhGrivng aXh5Qfpecô muốpiyhGrivn aXh5Qfpeđi đâu?

piyhGriv- TZov VaXh5Qfpeề khpiyhGrivách sạnaXh5Qfpe thôi.

- TZov CònaXh5Qfpe sớm,TZov thaXh5Qfpeử đaXh5Qfpei baXh5Qfpear xTZovem baXh5Qfpear ởpiyhGriv TaXh5Qfpehái TZovkhác piyhGrivgì piyhGrivHà TZovNội không?

piyhGriv - aXh5Qfpe LaXh5Qfpeần traXh5Qfpeước tôiTZov đpiyhGrivi rồi,aXh5Qfpe toànpiyhGriv nhạcaXh5Qfpe ThaXh5Qfpeái thôi,TZov đaXh5Qfpeau đầupiyhGriv lắm.

aXh5Qfpe - TZov À,TZov taXh5Qfpehế piyhGrivthử aXh5Qfpeđi quánaXh5Qfpe piyhGrivnày xemaXh5Qfpe, tTZovôi đaXh5Qfpei maXh5Qfpeột laXh5Qfpeần TZovthấy TZovcũng được.

TZov Phong piyhGrivđưa tôTZovi tớTZovi piyhGrivmột qupiyhGriván bapiyhGrivr kháTZov rộngTZov aXh5Qfperãi ởpiyhGriv đầTZovu đường,TZov TZovthật raXh5Qfpea làaXh5Qfpe quán biTZova thpiyhGrivì đúngaXh5Qfpe hTZovơn. TrTZovong gpiyhGrivóc aXh5Qfpequán TZovcó mộtaXh5Qfpe piyhGrivsân khấuTZov nhTZovỏ dùpiyhGrivng đểaXh5Qfpe biểupiyhGriv dTZoviễn nhạc sống.

- TZov aXh5QfpePhần lớnpiyhGriv piyhGrivcác aXh5Qfpeca sỹaXh5Qfpe bpiyhGriviểu diễpiyhGrivn piyhGrivở TZovđây TZovlà ngườTZovi PhilippineaXh5Qfpes aXh5Qfpenên toànaXh5Qfpe aXh5Qfpebài taXh5Qfpeiếng AaXh5Qfpenh, khôngpiyhGriv phảTZovi ngaXh5Qfpehe nTZovhạc Thái.

ChúngTZov aXh5Qfpetôi gaXh5Qfpeọi piyhGrivmỗi TZovngười TZovmột cốcaXh5Qfpe TZovbia cỡpiyhGriv lớn,TZov rồipiyhGriv TZovtập trunTZovg nghpiyhGrive aXh5Qfpenhạc. Quán aXh5Qfpekhá thưapiyhGriv khaXh5Qfpeách, khônpiyhGrivg giTZovan TZovkhông quáaXh5Qfpe aXh5Qfpeồn piyhGrivào haXh5Qfpeay nồaXh5Qfpeng nặpiyhGrivc aXh5Qfpekhói tTZovhuốc khiến tôaXh5Qfpei thấyTZov tTZovương đốpiyhGrivi dễaXh5Qfpe chịu.

- aXh5Qfpe TZovCa saXh5Qfpeỹ hôaXh5Qfpem naaXh5Qfpey haXh5Qfpeát chTZován quá!

piyhGriv - TZov ĐpiyhGrivâu aXh5Qfpeđến nỗipiyhGriv. –TZov TôiTZov TZovliếc aXh5QfpePhong piyhGrivvẻ copiyhGrivi thườnpiyhGrivg. –piyhGriv MàaXh5Qfpe chíaXh5Qfpenh anaXh5Qfpeh rủTZov aXh5Qfpetôi vaXh5Qfpeào đaXh5Qfpeây mà.

aXh5Qfpe - piyhGriv HơiaXh5Qfpe âTZovn hpiyhGrivận rồi.

- TZov ĐừngTZov npiyhGrivói làTZov anpiyhGrivh địnhpiyhGriv cưTZovớp sâTZovn TZovkhấu nhépiyhGriv. –TZov TôiTZov cười.aXh5Qfpe –aXh5Qfpe ỞaXh5Qfpe TZovđây khôngTZov caXh5Qfpeó ppiyhGriviano chTZovo anTZovh biaXh5Qfpeểu diễnTZov đâu.

- TZov NếpiyhGrivu tôpiyhGrivi lpiyhGrivàm thậtTZov thpiyhGrivì sao?

- TZov TôaXh5Qfpei TZovsẽ caXh5Qfpeoi nhaXh5Qfpeư aXh5Qfpekhông quaXh5Qfpeen piyhGrivbiết gìTZov apiyhGrivnh TZovcho đỡpiyhGriv xấpiyhGrivu hổ.

TZov - piyhGriv ĐểpiyhGriv xaXh5Qfpeem nhTZové. TZov– HắnTZov aXh5Qfpebỗng piyhGrivcười aXh5Qfpegian aXh5Qfpevô cùng.

TôpiyhGrivi chaXh5Qfpeưa kịaXh5Qfpep cảnTZov PhoaXh5Qfpeng lạipiyhGriv thìTZov piyhGrivhắn piyhGrivđã aXh5Qfpeđi laXh5Qfpeên piyhGrivsân kaXh5Qfpehấu, aXh5Qfpenói piyhGrivgì TZovđó vớipiyhGriv ban piyhGrivnhạc, họTZov lipiyhGrivền piyhGrivđưa TZovcho aXh5Qfpehắn chiaXh5Qfpeếc guitTZovar điaXh5Qfpeện. HắnpiyhGriv uTZovng dupiyhGrivng cpiyhGrivhỉnh lạipiyhGriv mic rồTZovi piyhGrivcất tiếng:

TZov - TZov (…………)

piyhGriv Tôi gpiyhGriviật mìpiyhGrivnh, suýTZovt phpiyhGrivun cảTZov ngpiyhGrivụm bTZovia tTZovrong mồpiyhGrivm rpiyhGriva ngoài.aXh5Qfpe PaXh5Qfpehong họcTZov tiếng TháiaXh5Qfpe lúaXh5Qfpec nàTZovo vậy?aXh5Qfpe VpiyhGrivà đángaXh5Qfpe ngạcpiyhGriv aXh5Qfpenhiên hơnpiyhGriv aXh5Qfpelà cTZovả quáaXh5Qfpen đpiyhGrivều hpiyhGrivướng vềaXh5Qfpe tpiyhGrivôi sau TZovcâu nóiTZov củapiyhGriv hắnpiyhGriv TZovkhiến taXh5Qfpeôi piyhGrivchỉ mTZovuốn piyhGrivđộn thổ.

- piyhGriv (……..) –piyhGriv TZovCô TZovgái ngồipiyhGriv bTZovàn baXh5Qfpeên cạnhpiyhGriv quapiyhGrivy sanaXh5Qfpeg taXh5Qfpeôi piyhGrivtươi cườipiyhGriv tTZovuôn mộtaXh5Qfpe tràng.

- TZov XiaXh5Qfpen lỗTZovi, aXh5Qfpetôi khpiyhGrivông TZovnói đượcTZov tipiyhGrivếng Thái.

aXh5Qfpe - TZov ThpiyhGrivật aXh5Qfpesao? –piyhGriv CôTZov taXh5Qfpea TZovđáp lạiTZov bằngpiyhGriv tiếngaXh5Qfpe AnaXh5Qfpeh, vpiyhGrivẻ naXh5Qfpegạc nhipiyhGrivên. –aXh5Qfpe TạiaXh5Qfpe tôiTZov thấyTZov TZovbạn caXh5Qfpeô nóaXh5Qfpei tipiyhGrivếng Thái.

- aXh5Qfpe TôpiyhGrivi aXh5Qfpecũng đanpiyhGrivg muốnTZov biếaXh5Qfpet aaXh5Qfpenh ấTZovy naXh5Qfpeói gìaXh5Qfpe đây.

aXh5Qfpe- piyhGriv piyhGrivAnh ấypiyhGriv TZovnói, –TZov CôpiyhGriv TZovta cườTZovi, naXh5Qfpehìn tôTZovi vaXh5Qfpeẻ TZovngưỡng piyhGrivmộ. –aXh5Qfpe bàTZovi TZovhát piyhGrivnày TZovtôi dành piyhGrivtặng cTZovho aXh5Qfpemột naXh5Qfpegười TZovvô aXh5Qfpecùng đặcTZov piyhGrivbiệt đốiaXh5Qfpe aXh5Qfpevới tôTZovi. aXh5QfpeCô ấyaXh5Qfpe TZovngồi ngaaXh5Qfpey đằng kia.

TZov - aXh5Qfpe …

TTZovôi hTZová hốcpiyhGriv miệnTZovg. HắnpiyhGriv cóTZov ýTZov aXh5Qfpegì vậy?

“She mapiyhGrivy TZovbe thTZove TZovbeauty oTZovr aXh5Qfpethe beast
MaTZovybe tpiyhGrivhe faaXh5Qfpemine piyhGrivor tTZovhe feast
piyhGriv May taXh5Qfpeurn epiyhGrivach dapiyhGrivy inpiyhGrivto piyhGriva HeaXh5Qfpeaven piyhGrivor TZova Hell
aXh5Qfpe She aXh5Qfpemay bTZove tpiyhGrivhe mirrTZovor opiyhGrivf maXh5Qfpey dreams
aXh5QfpeA smpiyhGrivile reflepiyhGrivcted iaXh5Qfpen aXh5Qfpea stream
SpiyhGrivhe aXh5Qfpemay aXh5Qfpenot bpiyhGrive waXh5Qfpehat shaXh5Qfpee maaXh5Qfpey sepiyhGrivem piyhGrivinside heTZovr shell.”[5]


GiọngTZov aXh5QfpePhong tTZovrầm, ấm,aXh5Qfpe đặcpiyhGriv TZovbiệt aXh5Qfpehợp vớiaXh5Qfpe bTZovài hápiyhGrivt, ngaaXh5Qfpey cảTZov kpiyhGrivỹ tpiyhGrivhuật aXh5Qfpechơi guitar cũTZovng TZovrất tpiyhGrivốt. TTZovôi buộpiyhGrivc phpiyhGrivải piyhGrivthừa nhậnTZov rằaXh5Qfpeng hắTZovn chaXh5Qfpeê piyhGrivbai cpiyhGriva aXh5Qfpesỹ aXh5Qfpelúc nãy lTZovà cópiyhGriv laXh5Qfpeý doTZov. TừpiyhGriv piyhGrivlúc aXh5Qfpenào ánTZovh aXh5Qfpemắt piyhGrivtôi đãTZov gắnaXh5Qfpe cTZovhặt lấyaXh5Qfpe TZovPhong, spiyhGrivay sưaXh5Qfpea theo TZovdõi phTZovần biểupiyhGriv diTZovễn củapiyhGriv hpiyhGrivắn, chaXh5Qfpeăm chpiyhGrivú đếnpiyhGriv tTZovừng độngpiyhGriv tác.

“Me, I'aXh5Qfpell takpiyhGrive aXh5Qfpethe piyhGrivlaughter aaXh5Qfpend yaXh5Qfpeour tears
And mpiyhGrivake aXh5Qfpethem alpiyhGrivl maXh5Qfpey souvenirs.”


TroaXh5Qfpeng thoánpiyhGrivg chốcaXh5Qfpe tpiyhGrivôi đãTZov cảmpiyhGriv thTZovấy ánpiyhGrivh mắaXh5Qfpet PhaXh5Qfpeong lpiyhGrivướt tpiyhGrivới piyhGrivtôi, môiTZov piyhGrivnở TZovnụ cười nhẹaXh5Qfpe đặTZovc TZovtrưng, npiyhGrivụ cườiaXh5Qfpe aXh5Qfpeluôn TZovẩn chpiyhGrivứa điềuaXh5Qfpe gTZovì đóTZov chpiyhGrivâm bpiyhGriviếm maXh5Qfpeà tôiTZov từng TZovghét capiyhGrivy gTZovhét đắng.

piyhGrivNhưng vaXh5Qfpeào đúngpiyhGriv TZovkhoảnh kpiyhGrivhắc đaXh5Qfpeó, tôTZovi aXh5Qfpeđã khôpiyhGrivng saTZovo piyhGrivcòn gTZovhét được.

Tim tôTZovi nhưTZov ngừngpiyhGriv đậpaXh5Qfpe traXh5Qfpeong giâpiyhGrivy TZovlát, aXh5Qfpevà TZovmột aXh5Qfpecảm giácTZov nặngTZov nềTZov TZovđè lêaXh5Qfpen khiến aXh5Qfpetôi aXh5Qfpekhông TZovchịu nổiTZov, quaTZovy ngườiTZov chaXh5Qfpeạy rpiyhGriva pTZovhía cpiyhGrivửa. TôiaXh5Qfpe TZovkhông hiểuTZov sao mìTZovnh lạiaXh5Qfpe TZovlàm naXh5Qfpehư piyhGrivvậy, tôipiyhGriv TZovchỉ biaXh5Qfpeết rằTZovng aXh5Qfpetôi khpiyhGrivông thểTZov tiếpTZov tụcTZov nhpiyhGrivìn hay nghTZove hắnpiyhGriv. TôipiyhGriv saXh5Qfpeợ mìpiyhGrivnh sẽpiyhGriv bịTZov piyhGrivnhững ảopiyhGriv gTZoviác khônTZovg thật.

Trong lTZovúc vộaXh5Qfpei vãTZov tôiTZov vpiyhGriva TZovphải mộtpiyhGriv piyhGrivngười, loạngTZov choạngTZov suaXh5Qfpeýt ngã.

- piyhGriv aXh5QfpeHey, piyhGrivlook wherpiyhGrive yoaXh5Qfpeu’re goinaXh5Qfpeg, bTZovitch! aXh5Qfpe– aXh5QfpeTôi chưaaXh5Qfpe kịpaXh5Qfpe xpiyhGrivin lỗipiyhGriv taXh5Qfpehì gpiyhGrivã đàTZovn ôngTZov aXh5Qfpeda aXh5Qfpeđen tpiyhGrivo cpiyhGrivon đãTZov piyhGrivthô lỗaXh5Qfpe lênTZov tpiyhGriviếng trước.

TZov - piyhGriv aXh5QfpeOh, sonpiyhGriv, mompiyhGrivmy can’piyhGrivt TZovbelieve you’aXh5Qfpeve aXh5Qfpegrown upiyhGrivp thaXh5Qfpeis TZovmuch [6]TZov. –TZov TôaXh5Qfpei piyhGrivthu lạiaXh5Qfpe nụaXh5Qfpe cườTZovi, lạnhaXh5Qfpe piyhGrivlùng đápaXh5Qfpe lời.

Nói raXh5Qfpeồi tTZovôi tránaXh5Qfpeh quTZova gã,TZov bướcTZov rpiyhGriva ngoài.

TZov- TZov ****TZov* ****piyhGriv* **piyhGriv*** –piyhGriv GãaXh5Qfpe nhảyaXh5Qfpe tớiTZov chaXh5Qfpeắn đườngaXh5Qfpe TZovtôi, miệngTZov tuôTZovn mộtaXh5Qfpe tpiyhGrivràng những lờiaXh5Qfpe tTZovục tĩu.aXh5Qfpe piyhGrivToàn thânpiyhGriv gãTZov bốcTZov mùipiyhGriv rượupiyhGriv nồnpiyhGrivg nặTZovc, tpiyhGrivừng tiTZova aXh5Qfpemáu vằnpiyhGriv lên tronTZovg đôaXh5Qfpei mắpiyhGrivt trpiyhGrivắng dã.

TôiaXh5Qfpe hơiTZov sợ,TZov lùTZovi laXh5Qfpeại mTZovột bước,TZov nuốTZovt aXh5Qfpengược vàaXh5Qfpeo bụnpiyhGrivg bàpiyhGrivi diaXh5Qfpeễn vTZovăn khôTZovng kém ppiyhGrivhần hùngaXh5Qfpe hTZovồn. VàTZov tôiaXh5Qfpe aXh5Qfpecũng ướcTZov cópiyhGriv thểTZov nuốpiyhGrivt đaXh5Qfpeược luônTZov cảaXh5Qfpe câuTZov aXh5Qfpetôi vừaaXh5Qfpe nói lúpiyhGrivc trước.

TZov Vậy nhpiyhGrivưng mặcaXh5Qfpe cTZovho tpiyhGrivôi đãaXh5Qfpe tỏaXh5Qfpe piyhGrivra nhúaXh5Qfpen nhường,piyhGriv gãpiyhGriv vẫnTZov haXh5Qfpeùng TZovhổ xTZovông tớTZovi đẩyTZov mạnh piyhGrivmột piyhGrivcái khipiyhGrivến aXh5Qfpetôi loạaXh5Qfpeng chopiyhGrivạng ngãaXh5Qfpe rpiyhGriva đằngTZov sauTZov, đầuaXh5Qfpe gốipiyhGriv aXh5Qfpeva vTZovào cạnh bàaXh5Qfpen đaTZovu điếng.

TớTZovi aXh5Qfpekhi piyhGrivtôi lTZovồm cồTZovm đứaXh5Qfpeng thẳngaXh5Qfpe dậy,piyhGriv TZovtầm mpiyhGrivắt đãTZov aXh5Qfpebị chặnpiyhGriv lạiTZov bởipiyhGriv mpiyhGrivột vTZovóc dáng cpiyhGrivao TZovlớn. TpiyhGrivôi khTZovẽ nghiênpiyhGrivg đầupiyhGriv nhìnTZov taXh5Qfpehì hơaXh5Qfpei gTZoviật mìaXh5Qfpenh thaXh5Qfpeấy gãaXh5Qfpe kiaXh5Qfpea nằm đaXh5Qfpeo vánaXh5Qfpe dướiaXh5Qfpe aXh5Qfpeđất, mộpiyhGrivt bênpiyhGriv khóeTZov TZovmôi rỉpiyhGriv aXh5Qfpemáu. PhoaXh5Qfpeng aXh5Qfpeđứng trưpiyhGrivớc maXh5Qfpeặt tôaXh5Qfpei xoay nhaXh5Qfpeẹ npiyhGrivắm taXh5Qfpeay. GpiyhGrivã aXh5Qfpeđàn aXh5Qfpeông nhaXh5Qfpeanh chóngpiyhGriv piyhGrivđứng lên,aXh5Qfpe cùngpiyhGriv hTZovai gãTZov baXh5Qfpeên cTZovạnh TZovto con piyhGrivkhông piyhGrivkém tiếTZovn TZovvề phíaaXh5Qfpe PhopiyhGrivng vpiyhGrivà tôi.piyhGriv TZovĐám kháaXh5Qfpech troTZovng quánpiyhGriv đãaXh5Qfpe dạTZovt TZovra ngoài, còaXh5Qfpen bTZovảo vệTZov đứngTZov xupiyhGrivng aXh5Qfpequanh khôngpiyhGriv hềTZov aXh5Qfpetỏ vẻpiyhGriv piyhGrivgì muaXh5Qfpeốn caaXh5Qfpen thiệp.

Phong aXh5Qfpevung TZovtay đấpiyhGrivm thẳngaXh5Qfpe piyhGrivvào TZovmặt aXh5Qfpegã aXh5Qfpeđứng giữaTZov TZovrồi TZovtiếp tụaXh5Qfpec đTZová aXh5Qfpegã piyhGrivbên trái. CácpiyhGrivh rTZova đaXh5Qfpeòn caXh5Qfpeủa hpiyhGrivắn rấtaXh5Qfpe TZovcó “nghề”,aXh5Qfpe mấypiyhGriv TZovgã đpiyhGrivàn ônTZovg taXh5Qfpeo cTZovon kTZovia trúng đaXh5Qfpeòn TZovnào piyhGrivcủa aXh5Qfpehắn mặtpiyhGriv mũaXh5Qfpei đềuTZov caXh5Qfpeo rTZovúm, típiyhGrivm lịmTZov. ThếaXh5Qfpe nhưpiyhGrivng "aXh5Qfpemãnh TZovhổ piyhGrivnan địch quầnaXh5Qfpe hồ"TZov, lúcpiyhGriv piyhGrivPhong cònTZov đanpiyhGrivg mảiTZov chiếnaXh5Qfpe đấpiyhGrivu vớiTZov hpiyhGrivai aXh5Qfpegã thìpiyhGriv aXh5Qfpegã tpiyhGrivhứ ba âmaXh5Qfpe thầaXh5Qfpem piyhGrivtiến đếnaXh5Qfpe địnhTZov piyhGrivđánh lén.

“ChaXh5Qfpeoang…” aXh5QfpeTôi TZovcầm mộtTZov vạiaXh5Qfpe TZovbia aXh5Qfpeto, dpiyhGrivùng piyhGrivhai taTZovy nệnpiyhGriv TZovhết sứcTZov piyhGrivbình siaXh5Qfpenh xuống aXh5Qfpeđầu piyhGrivgã thpiyhGrivứ aXh5Qfpeba TZovkia. ThpiyhGrivế nhưnpiyhGrivg, khôTZovng TZovgiống nhTZovư tropiyhGrivng phTZovim, aXh5Qfpegã không hềaXh5Qfpe lănpiyhGriv aXh5Qfpera ngất,piyhGriv ngưaXh5Qfpeợc lại,piyhGriv saXh5Qfpeau TZovcơn choTZováng váaXh5Qfpeng, lừpiyhGriv lừpiyhGriv tiếpiyhGrivn tớiaXh5Qfpe chTZovỗ tôi. TpiyhGrivôi aXh5Qfpehoảng piyhGrivhốt TZovlùi piyhGrivdần, taTZovy quờpiyhGriv aXh5Qfpequạng, tpiyhGrivuyệt vọngTZov tìTZovm bpiyhGrivất TZovcứ TZovthứ gìpiyhGriv cóaXh5Qfpe thể làmTZov vTZovũ khí.

piyhGriv Một bónaXh5Qfpeg TZovngười baXh5Qfpeỗng aXh5Qfpelao tpiyhGrivới nắmaXh5Qfpe aXh5Qfpelấy tapiyhGrivy tôaXh5Qfpei kTZovéo thẳngpiyhGriv piyhGrivra ngoàaXh5Qfpei. PhTZovong lôi TZovtôi chạTZovy piyhGrivthục mạnpiyhGrivg troTZovng kaXh5Qfpehu piyhGrivphố đaXh5Qfpeông đúcaXh5Qfpe rồipiyhGriv naXh5Qfpegoặt aXh5Qfpevào mộaXh5Qfpet ngõaXh5Qfpe nhỏ. HắaXh5Qfpen piyhGrivtiếp piyhGrivtục raXh5Qfpeẽ tTZovhêm vàaXh5Qfpei ngaXh5Qfpeõ TZovnữa, đếnaXh5Qfpe aXh5Qfpeđường lớTZovn bêTZovn ngoàiTZov, táchpiyhGriv biệtpiyhGriv hoàn topiyhGrivàn vớipiyhGriv aXh5QfpeKhao piyhGrivSan mpiyhGrivới đứnTZovg lạiaXh5Qfpe, cúipiyhGriv ngườipiyhGriv thởTZov dốc.

piyhGriv- piyhGriv piyhGrivCô TZovcó saaXh5Qfpeo không?

piyhGriv - piyhGriv TôiTZov khaXh5Qfpeông piyhGrivsao. –TZov TaXh5Qfpeôi lúcpiyhGriv nàyTZov mớiTZov kịpTZov piyhGrivquan aXh5Qfpesát aXh5Qfpethấy trênTZov mpiyhGrivặt hTZovắn đãaXh5Qfpe xuấaXh5Qfpet hTZoviện vàiTZov vếtaXh5Qfpe bầmpiyhGriv tímTZov. –piyhGriv AaXh5Qfpenh piyhGrivcó đauaXh5Qfpe không?

TZov - piyhGriv CònTZov aXh5Qfpephải hỏi.TZov –piyhGriv TZovHắn lưaXh5Qfpeờm tôTZovi. piyhGriv– NhTZovưng bTZovọn kpiyhGrivia cpiyhGrivhắc aXh5Qfpeđau hơn,piyhGriv piyhGrivít TZovnhất aXh5Qfpecái taXh5Qfpehằng TZovđẩy caXh5Qfpeô sTZovẽ paXh5Qfpehải vềpiyhGriv bằnaXh5Qfpeg cáng.

TZov - TZov aXh5QfpeAnh nhpiyhGrivìn thpiyhGrivấy nópiyhGriv đẩyaXh5Qfpe tTZovôi à?

- aXh5Qfpe ỪpiyhGriv, vừTZova xTZovuống dướiTZov saXh5Qfpeân khấuTZov thìaXh5Qfpe thấy.

aXh5Qfpe - aXh5Qfpe MTZovà spiyhGrivao aXh5Qfpetự nhipiyhGrivên TZovanh aXh5Qfpelại aXh5Qfpelôi tôpiyhGrivi TZovchạy? TZovChúng npiyhGrivó piyhGrivkéo đaXh5Qfpeến thTZovêm hTZovay sao?

- piyhGriv KhônTZovg… –aXh5Qfpe PaXh5Qfpehong khẽpiyhGriv TZovlắc đầu,TZov tTZovay spiyhGrivờ nhTZovẹ lênpiyhGriv maXh5Qfpeấy vếTZovt TZovbầm. –aXh5Qfpe TôipiyhGriv liếcpiyhGriv thấy cảTZovnh sáTZovt nênpiyhGriv aXh5Qfpekéo cTZovô điTZov, đaXh5Qfpeể bTZovị piyhGrivgiữ lpiyhGrivại phiềTZovn lTZovắm. DùaXh5Qfpe piyhGrivsao đâyTZov cũngaXh5Qfpe không phảpiyhGrivi đấtpiyhGriv củaTZov mình.

piyhGriv - aXh5Qfpe TTZovôi xTZovin lỗi.piyhGriv aXh5Qfpe– TôTZovi cúiaXh5Qfpe đầTZovu piyhGrivnói nTZovhỏ, giaXh5Qfpeọng tràaXh5Qfpen ngậppiyhGriv áTZovy náy.

- TZov KpiyhGrivhỏi xpiyhGrivin aXh5Qfpelỗi. –aXh5Qfpe HTZovắn khoátaXh5Qfpe tapiyhGrivy. –TZov CũngaXh5Qfpe caXh5Qfpeó phpiyhGrivải laXh5Qfpeần đầuTZov côaXh5Qfpe gâyaXh5Qfpe chuyệnaXh5Qfpe đâu.

piyhGriv - piyhGriv SaTZovo anaXh5Qfpeh khTZovông haXh5Qfpeỏi aXh5Qfpetôi vìTZov đâpiyhGrivu aXh5Qfpelại gâypiyhGriv TZovsự đáaXh5Qfpenh nhaupiyhGriv? TZov– ThấTZovy aXh5Qfpehắn TZovim aXh5Qfpeim khôngpiyhGriv nóiaXh5Qfpe gìaXh5Qfpe, tôpiyhGrivi chủaXh5Qfpe aXh5Qfpeđộng aXh5Qfpeđề cậpaXh5Qfpe trước.

aXh5Qfpe - TZov ĐểTZov lTZovàm gì?

piyhGriv - aXh5Qfpe BpiyhGriviết đaXh5Qfpeâu làaXh5Qfpe tpiyhGrivôi sai?

- aXh5Qfpe piyhGrivCô saXh5Qfpeai haXh5Qfpeay đúaXh5Qfpeng TZovthì ảnhpiyhGriv hưởngaXh5Qfpe gaXh5Qfpeì tớiTZov viaXh5Qfpeệc tTZovôi naXh5Qfpeện nó?TZov –aXh5Qfpe HắnTZov nhTZovún vai.

TZov Tôi độtTZov nhiênpiyhGriv cóaXh5Qfpe mTZovột moaXh5Qfpeng muốnaXh5Qfpe đipiyhGrivên TZovrồ laXh5Qfpeà ôTZovm lấpiyhGrivy PhaXh5Qfpeong thậaXh5Qfpet caXh5Qfpehặt, đểpiyhGriv cảm ơnTZov hTZovắn aXh5Qfpevà đểpiyhGriv thấypiyhGriv đượcTZov mìnTZovh đpiyhGrivã thựTZovc sựaXh5Qfpe apiyhGrivn topiyhGrivàn. NhưnaXh5Qfpeg tấtTZov npiyhGrivhiên taXh5Qfpeôi vẫn cTZovòn piyhGrivđủ tỉnhTZov piyhGrivtáo đTZovể kTZoviềm chế.

piyhGriv - aXh5Qfpe TôpiyhGrivi thpiyhGrivấy anTZovh đánhpiyhGriv rấtTZov caXh5Qfpeó ngaXh5Qfpehề, TZovanh từngaXh5Qfpe họpiyhGrivc piyhGrivvõ à?

- piyhGriv ỪTZov, maXh5Qfpeột cTZovhút. –piyhGriv HpiyhGrivắn gpiyhGrivật aXh5Qfpegật piyhGrivđầu. –piyhGriv TrướpiyhGrivc aXh5Qfpetôi họcpiyhGriv TánTZov taXh5Qfpehủ vpiyhGrivài nămTZov. HồiTZov còn trẻTZov copiyhGrivn, thằaXh5Qfpeng nàoTZov khôTZovng piyhGrivước mpiyhGrivơ aXh5Qfpethành aXh5QfpeSiêu nhTZovân trừpiyhGriv giaaXh5Qfpen dipiyhGrivệt bạoaXh5Qfpe chứ?

piyhGriv Tôi aXh5Qfpegiật mTZovình, cáTZovi ướcpiyhGriv mpiyhGrivơ nàTZovy aXh5Qfpesao aXh5Qfpenghe aXh5Qfpequen đpiyhGrivến vaXh5Qfpeậy. TôiaXh5Qfpe tpiyhGrivhấy khTZovông khTZoví xung qpiyhGrivuanh bỗngpiyhGriv đặpiyhGrivc quaXh5Qfpeánh, TZovhít thởTZov trởTZov nênTZov vôTZov cTZovùng khpiyhGrivó khăn.

- aXh5Qfpe ÀTZov piyhGrivmà lúpiyhGrivc TZovnãy piyhGrivanh npiyhGrivói gìpiyhGriv tpiyhGrivrên aXh5Qfpesân kTZovhấu aXh5Qfpethế? KhônaXh5Qfpeg piyhGrivngờ anaXh5Qfpeh lạiaXh5Qfpe biTZovết tpiyhGriviếng TháaXh5Qfpei. TZov– TôaXh5Qfpei lTZovảng điaXh5Qfpe, cTZovố nghpiyhGrivĩ TZovra chuaXh5Qfpeyện aXh5Qfpekhác đaXh5Qfpeể hỏi.

aXh5Qfpe - piyhGriv TpiyhGrivôi npiyhGrivói TZovtôi háaXh5Qfpet bàpiyhGrivi TZovđó tTZovặng TZovcho mộtTZov npiyhGrivgười đặcpiyhGriv biệtTZov đốiaXh5Qfpe vớipiyhGriv TZovtôi. –piyhGriv Phong gpiyhGrivãi piyhGrivgãi cằTZovm, thaXh5Qfpeản piyhGrivnhiên nói.piyhGriv –aXh5Qfpe TZovThực raXh5Qfpea tôpiyhGrivi khôngaXh5Qfpe bpiyhGriviết nhTZoviều lắmpiyhGriv đâu, chẳngTZov quaXh5Qfpea naXh5Qfpegày xưpiyhGriva yêuaXh5Qfpe mộtaXh5Qfpe epiyhGrivm ngườTZovi TháTZovi nênpiyhGriv mớipiyhGriv TZovhọc mỗiaXh5Qfpe caXh5Qfpeâu npiyhGrivày để cưaXh5Qfpea TZovem ý. Thêm cả câu “Nong suay mak” là “Em rất đẹp” nữa.

- Thế sao vừa rồi anh lại...?

- Thì cô bảo tôi mà lên biểu diễn cô sẽ giả bộ không quen tôi cho khỏi xấu hổ. Nhưng làm sao tôi chịu xấu hổ một mình được?

Tôi có một cảm giác rõ ràng là tim mình chợt nhói một cái mạnh, khá giống cú va chân vào cạnh bàn lúc nãy, giờ đã sưng tím và vẫn còn rớm máu.


...........................

Chú thích:

[1] Tuk tuk: Phương tiện công cộng rất phổ biến ở Thái, có ba bánh, chở được khoảng bốn, năm người, giống xe lam ở Việt Nam ngày xưa.

[2] Ở đây ý Phong chế giễu Thư gầy như nạn nhân nạn đói năm 1945 còn Thư thì đáp lại là cô thấy hắn giống người tiền sử chưa tiến hóa hết.

[3] Do cách hút cần không giống thuốc lá, nên thường là một nhóm mấy người chuyền tay nhau hút chung (ngậm chung tóp -> Phong bảo Thư hôn hắn gián tiếp). Thư nói Phong hôn đàn ông nhiều hơn phụ nữ vì tỷ lệ nam giới hút cần cao hơn nữ.

[4] Người chưa có gia đình thì khi mất sẽ dùng hoa trắng để viếng.

[5] She – Elvis Costello: bản dịch tại đây.

[6] Tôi để nguyên tiếng Anh phần này vì không biết tiếng Việt nói thế nào cho hợp.
- Look where you’re going, bitch: nhìn đường vào, con chó (cái) / con khốn.
- Oh, son, mommy can’t believe you’ve grown up this much: Không thể tin được con giai mẹ đã lớn từng này.
Vì người kia chửi Thư là bitch (chó cái) nên cô mới gọi lại người kia là con trai, ý chửi hắn là son of a bitch (chó đẻ).