You are here

Mai sẽ là một ngày mới - Chương 12

Chương nBvV12. ChuyếnJ3kX điJ3kX tớinYrC TháiJ3kX LJ3kXan (2)“Tonight, woY7ve aa9sqre young
J3kXSo let’J3kXs a9sqset thJ3kXe woroY7vld a9sqon fire.”
(We nYrCare a9sqyoung –nBvV FnBvVun., oY7vJanelle Monáe)

Trong oY7vvòng a9sqhai J3kXtư tiếnga9sq J3kXphải tiếnBvVp nJ3kXhận quJ3kXá nhoY7viều thôoY7vng oY7vtin khiếnnBvV não bộJ3kX tôa9sqi xửoY7v lýnYrC kha9sqông kịp,oY7v noY7vgày tiếJ3kXp nYrCtheo vẫnJ3kX khôJ3kXng thoáta9sq J3kXđược vẻnBvV ngnBvVẩn ngơ, mấta9sq hồn.J3kX TôioY7v oY7vkhông nóioY7v goY7vì vnYrCới Pa9sqhong chuJ3kXyện chiếcnBvV lắcJ3kX ta9sqay coY7vũng na9sqhư không a9sqcó a9sqý địnhnYrC ca9sqhất vấnnBvV VoY7vũ nYrCchuyện nBvVanh J3kXbiến oY7vtôi nYrCthành ngườinYrC vậnJ3kX nYrCchuyển nhưng tJ3kXrong lòngnBvV vnBvVẫn nYrCgợn chJ3kXút nBvVkhó chịuJ3kX vớia9sq cảnYrC a9sqhai. DườngJ3kX na9sqhư đònBvVi hỏinBvV được biếta9sq nhnYrCững vinBvVệc lia9sqên quJ3kXan nYrCtrực tiếpnYrC toY7với tônBvVi lnBvVà qa9squá nBvVnhiều, J3kXvà a9sqvới địa vịnYrC oY7vcủa J3kXtôi bâJ3kXy giờ,nYrC nBvVim lặnJ3kXg choY7vấp nhậoY7vn cnYrCó vẻnYrC lnBvVà lựaJ3kX chọnYrCn oY7vduy a9sqnhất họnYrC ban coY7vho tôi.

ChnYrCiều tnBvVối noY7vgày thứa9sq nYrCba tôoY7vi bắta9sq đầuoY7v nYrCchán a9sqviệc loY7vê oY7vlết tnYrCheo VnYrCũ ta9sqới gặpoY7v nYrCkhắp các nBvVđối táca9sq na9sqhưng khônga9sq dáoY7vm ýnBvV kia9sqến. TJ3kXôi lâmnYrC a9sqvào mộtJ3kX tìnhnYrC trạnnYrCg J3kXrất kỳnYrC quặc lnYrCà cJ3kXứ phảioY7v chưoY7vờng mặa9sqt ởnBvV a9sqcác oY7vnơi nha9sqưng đồngoY7v thờinBvV oY7vlại phoY7vải cốJ3kX ba9sqưng mắt bịa9sqt tanYrCi va9sqới cônJ3kXg việnBvVc củnYrCa anh.

oY7v - oY7v CJ3kXhúng ta9sqa J3kXđi tnYrChêm coY7vhỗ nàynBvV nYrCnữa oY7vlà cónYrC thểnYrC vềJ3kX ănJ3kX tối.nYrC –J3kX VũoY7v tnYrChấy a9sqvẻ nYrCmệt mỏJ3kXi coY7vủa nBvVcả đoànnBvV linYrCền nBvVtrấn an.

a9sq Thế nhnBvVưng lúnYrCc đóJ3kX đJ3kXã lànYrC gnYrCiờ tnBvVan J3kXtầm, ngườJ3kXi ta9sqa xnYrCếp nYrChàng vòJ3kXng toY7vrong vòngoY7v ngoài chậnBvVt cứngnYrC goY7va. VoY7vì pJ3kXhải đổiJ3kX xnBvVu muJ3kXa véJ3kX oY7vmà tnBvVôi vàJ3kX PhnBvVong oY7vđứng saa9squ đoJ3kXàn một cnBvVhút, tớioY7v lnBvVượt HồJ3kXng cốJ3kX nYrCchen đượca9sq lênJ3kX ta9sqàu oY7vthì nYrCcánh cJ3kXửa cnBvVũng đnBvVóng sập, đoY7vể lạiJ3kX doY7vưới nBvVga haoY7vi chúngJ3kX a9sqtôi cùna9sqg hàngJ3kX ngưnBvVời voY7vẫn nBvVtiếp tụcJ3kX xếpnYrC hànnYrCg dnYrCài dằng dặc.

nBvV- nYrC ThôioY7v cha9sqết, mọnBvVi ngoY7vười nYrCđi mấnYrCt rồa9sqi, aoY7vnh cJ3kXó nBvVbiết địaa9sq choY7vỉ nYrCchỗ tiếpa9sq tnBvVheo không?

J3kX- nBvV KJ3kXhông. –oY7v oY7vPhong lắcoY7v đầunYrC rúnBvVt điệnnBvV thoạia9sq raa9sq. –nBvV ĐểoY7v tnBvVôi gọioY7v Vũ.

PoY7vhong oY7vnói chuyệnJ3kX J3kXvới nBvVVũ moY7vột nYrClúc rồioY7v dậoY7vp nBvVmáy, qua9sqay nBvVlại oY7vbảo tôi:

- a9sq J3kXTừ bếnBvVn nBvVtàu phảinBvV đia9sq bộnYrC tầmoY7v hJ3kXơn mộoY7vt oY7vcây nữaoY7v mớnYrCi tới,oY7v ônnYrCg oY7vấy đọcnBvV nBvVđịa chỉ nhưnnBvVg tôoY7vi chịoY7vu, khônYrCng biếtnYrC chỗnYrC đấyJ3kX ởJ3kX oY7vđâu coY7vả. ÔngnBvV ấJ3kXy khJ3kXông nBvVchờ mìnhnBvV được voY7vì trnBvVễ ga9sqiờ rồi,oY7v oY7vnên tôinYrC vớinBvV cJ3kXô khôngoY7v pnBvVhải đnYrCi nữoY7va, tựoY7v ta9sqhân nYrCvận đoY7vộng thôi.

HắoY7vn a9sqquay ngườinYrC, rấtoY7v tựJ3kX nhiênJ3kX nắmJ3kX a9sqlấy nBvVtay oY7vtôi kéJ3kXo nBvVra koY7vhỏi nBvVbến tàu.

nBvV- oY7v nYrCMình đioY7v nBvVđâu đây?

a9sq - nBvV Ka9sqhao SannBvV, cônYrC đếna9sq đấynBvV bnYrCao gia9sqờ chưa?

oY7v- a9sq nBvVHình nhnYrCư lnYrCần trướcJ3kX tônBvVi J3kXcó đJ3kXi ngJ3kXang qunBvVa nhoY7vưng knYrChông vào.oY7v MJ3kXình đnBvVi boY7vằng gì?

- J3kX TnBvVuk tunBvVk [1nBvV]. Đếna9sq TháinBvV mnBvVà chưJ3kXa đnYrCi oY7vtuk nYrCtuk toY7vhì conYrCi nhưnYrC chưa9sqa đến.

oY7v Sau nhia9sqều nYrClần coY7vhen cha9sqúc nghẹnBvVt nBvVthở ởa9sq nhữnnYrCg ga9sqa tàu,nBvV nBvVtôi thựcoY7v soY7vự thoảinYrC mánYrCi khi đượcnYrC nYrCngồi tJ3kXrên chiếcoY7v tJ3kXuk J3kXtuk thoáoY7vng mnBvVát, đểnBvV oY7vgió thổnBvVi J3kXrối tunJ3kXg oY7vmái tóc. MặcoY7v choY7vo ônYrC ta9sqô lớJ3kXn nhỏa9sq cácoY7v loJ3kXại na9sqối đuôinYrC nYrCnhau dàia9sq hàa9sqng cnBvVây snBvVố nYrCcố nhích nYrCtừng méta9sq J3kXmột, đámoY7v tuJ3kXk toY7vuk nYrCvà oY7vxe nBvVôm ngannBvVg nhoY7viên a9sqlấn lànnBvV, vưnYrCợt đènJ3kX đỏ, oY7vđi vànYrCo đườngoY7v ưJ3kXu tnBvViên a9sqlẫn nBvVnhững J3kXngõ nYrCngách ngoằna9sq nnBvVgoèo nênBvVn cnYrChẳng mấyJ3kX chốc cnBvVhúng tôiJ3kX J3kXđã tớoY7vi a9sqnơi. PJ3kXhố KnBvVhao SJ3kXan giốngJ3kX nhưa9sq mộa9sqt phiêoY7vn nBvVbản nBvVkhác của ToY7vạ HiệnoY7v oY7vở nBvVHà NoY7vội, nBvVồn àonBvV, xônYrC bồnYrC vớJ3kXi đủJ3kX lnYrCoại hnYrCàng quán,J3kX dnYrCịch vụoY7v dànoY7vh ca9sqho khách oY7vdu lịch.

- nYrC CônYrC thJ3kXích nYrCăn gì?

a9sq - nBvV Ởa9sq ToY7vhái tấtnBvV nnBvVhiên pnYrChải nYrCăn đồJ3kX TháinYrC rồi.

- oY7v J3kXMấy xiênoY7v? –nYrC PhooY7vng trỏJ3kX nBvVvào mấJ3kXy J3kXxe đẩyJ3kX báa9sqn thịoY7vt nBvVnướng nYrCven đưnBvVờng a9sqcười hỏi.

nBvV- oY7v NhườngnBvV anoY7vh tất.a9sq a9sq– J3kXTôi lưnBvVờm hắn.nYrC –oY7v nBvVYên tnYrCâm điJ3kX, a9sqlần nàynBvV tôoY7vi ăa9sqn tnBvVôi nBvVtự nYrCtrả, nBvVkhông nBvVlấy tiềnnBvV củaoY7v aJ3kXnh đJ3kXâu màoY7v lo.

J3kXTôi oY7vvà ha9sqắn vàonYrC mộtnBvV nhànYrC hànnYrCg khoY7vá đoY7vẹp, nBvVnhư a9sqtôi đãoY7v nónYrCi, ta9sqôi khônBvVng cnYrCó nhiềua9sq hứng thnYrCú vớiJ3kX J3kXváy áo,a9sq túJ3kXi nYrCxách nBvVhay trannBvVg sứa9sqc nYrCnhưng lạioY7v đnYrCặc biệoY7vt tnBvVhích ăna9sq ngon.

- a9sq ChnYrCo coY7vô a9sqăn đnYrCúng oY7vlà chnYrCỉ phínYrC đồnYrC oY7văn. –J3kX PhoJ3kXng nYrCnói saa9squ a9sqkhi tnYrCôi chỉJ3kX nYrCtay nBvVlia lịa J3kXvào mấnBvVy a9sqmón mnYrCình thíchnBvV tnYrCrong thựcnYrC đơoY7vn. –oY7v NhìJ3kXn coY7vô tnYrCôi thấynYrC đượa9sqc oY7vcả một nYrCgiai đoY7voạn lịnBvVch sửoY7v củJ3kXa dânoY7v tộc.

a9sq - a9sq ÝJ3kX lJ3kXà trôngnBvV nBvVtôi xnYrCinh na9sqhư nBvVcông chnBvVúa hở?

oY7v - a9sq KhôngJ3kX xJ3kXa đếnJ3kX tnBvVhế, ginYrCai đonYrCạn 19nYrC45 thôi.

oY7v - a9sq ChúngoY7v tnYrCa hợa9sqp nha9sqau nYrCthật đấy,nYrC tôiJ3kX cũJ3kXng cảmJ3kX nYrCthấy xúcoY7v đnYrCộng kha9sqi J3kXnhìn anh.

J3kX - nBvV nYrCLại địnhJ3kX nóinYrC tônYrCi gnYrCiống nBvVLê LooY7vng ĐĩnhJ3kX à?

- a9sq Khôna9sqg, J3kXtôi sanBvVo dámnBvV phạmnYrC thượna9sqg nBvVnhư vậynYrC? –nYrC oY7vTôi nBvVthản nhiên.oY7v oY7v– NnYrChìn annYrCh tôi nBvVnghĩ tớinBvV tổoY7v tiJ3kXên lúcJ3kX chưJ3kXa toY7vìm ra9sqa lửa,nBvV cuộca9sq sốngnYrC ca9sqhắc vấtnBvV vảnBvV lắnBvVm. [2]

- nYrC HnBvVa ha…J3kX –oY7v HắnJ3kX bỗnBvVng bnYrCật cnYrCười. –nYrC nBvVCô tnBvVhế nYrCnày dễoY7v chnYrCịu hơn.

J3kX- J3kX …

TJ3kXừ lúJ3kXc oY7vPhong ta9sqiết oY7vlộ nBvVchuyện kianYrC, tnBvVôi nJ3kXghĩ mìJ3kXnh nênoY7v biếJ3kXt ơa9sqn hắn,nBvV vJ3kXà sẽnBvV không J3kXcông bằngnYrC nYrCcho lắmnYrC nếua9sq tôoY7vi a9sqcứ tiếpJ3kX tụJ3kXc lạnhnBvV nJ3kXhạt vớioY7v hắoY7vn nhưnYrC oY7vthời gian vnBvVừa nYrCqua. nBvVCó tnYrChể hắnYrCn nYrCkhông qunBvVan tâmoY7v nhưnJ3kXg oY7vđây làJ3kX oY7vvấn oY7vđề của9sqa tôiJ3kX, không phảnYrCi củaa9sq hnYrCắn. J3kXXét oY7vcho cùnBvVng, tônYrCi chỉoY7v lànBvV a9sqosin làma9sq cônYrCng ănJ3kX lương,nYrC trách nhoY7việm củanYrC tôJ3kXi lẫna9sq quyềnYrCn ha9sqạn củaoY7v nBvVbố mẹa9sq oY7vhắn cnYrChỉ giớinBvV nBvVhạn ta9sqrong phạnBvVm vi nYrCcông việc,oY7v nJ3kXgoài nYrCra ta9sqhì voY7việc tôa9sqi mua9sqốn J3kXlàm bạnnBvV vnYrCới nYrCai J3kXhọ đoY7vâu ta9sqhể cấmnBvV cản. TuoY7vy nYrCvậy, hnBvVọ loY7vại J3kXcó ta9sqhể a9sqcho tôJ3kXi nJ3kXghỉ việc,J3kX vốnBvVn loY7và điềuoY7v tnYrCôi vônYrC cùoY7vng e ngại.oY7v NghĩnYrC nYrCtới đó,nBvV tônYrCi a9sqbuột miệng:

- nBvV NnBvVày, tạioY7v snBvVao anBvVnh a9sqVũ choY7vưa nYrCcó bạa9sqn gánBvVi nhỉ?

- a9sq Saa9sqo nYrCcô lạinYrC quanYrCn tânYrCm? –nBvV Phona9sqg nhnBvVeo mắt.

- oY7v VnBvVì tôa9sqi nnBvVghĩ, nnBvVếu oY7vanh ấa9sqy cJ3kXó bạnnBvV gáioY7v, lấnYrCy vợ,a9sq coY7vó coa9sqn nYrCthì cônnBvVg việcnBvV củnBvVa tôi soY7vẽ vữngJ3kX chắcoY7v nBvVhơn, khônoY7vg cầnoY7v nBvVlúc nJ3kXào cũnBvVng noY7vơm nBvVnớp lnYrCo bJ3kXị đua9sqổi việc.a9sq Tìm onYrCsin chnYrCăm trẻJ3kX kha9sqó mà.

J3kX - J3kX J3kXCô biếtoY7v nBvVchăm trẻJ3kX nYrCcon không?

a9sq - nYrC KhJ3kXông, nYrCnhưng tJ3kXôi a9sqcó tha9sqể họnYrCc. TherenBvV’s nYrCa wiloY7vl, there’J3kXs a9sqa waynBvV. –oY7v TnYrCôi cười.

J3kX - a9sq ThếnBvV nBvVthì cônBvV nYrCcòn oY7vphải coY7vhờ lâu,a9sq thờioY7v điểmJ3kX nYrCnày ta9sqôi khoY7vông thấyoY7v VũnBvV nBvVcó nBvVý địnhnBvV nghinBvVêm túa9sqc vớoY7vi aa9sqi cả.

- nYrC nBvVAnh ấynBvV thnYrCích coY7vhị Tú,nYrC cha9sqị Ta9sqú oY7vcũng oY7vthích oY7vanh oY7vấy, vJ3kXì sa9sqao hoY7vọ vnYrCẫn chưaJ3kX đếoY7vn vớia9sq nhau?

nYrC - oY7v nYrCAi nóoY7vi vớioY7v ca9sqô lJ3kXà ônJ3kXg ấnYrCy oY7vthích Tú?

TôinBvV nhnBvVớ lạnBvVi hôma9sq đó,oY7v chíoY7vnh VũnBvV nnYrCói vnYrCới tôinBvV lànBvV nYrCanh ta9sqa muốnBvVn làmoY7v Túa9sq nBvVghen, nJ3kXếu khônnYrCg thoY7vích thìa9sq vioY7vệc a9sqgì phảioY7v làmoY7v nhưoY7v vậy?

- nYrC J3kXTú ta9sqhì nBvVcó anBvVi khônnYrCg thíchnBvV? nYrCKhông a9sqphải J3kXanh cũnnBvVg thJ3kXích chịJ3kX ấa9sqy sao?

- nYrC TừnnYrCg thícha9sq. nYrC– nYrCHắn đía9sqnh nYrCchính. nBvV– CnBvVhúng J3kXtôi chơia9sq vớinBvV noY7vhau từoY7v bénYrC, oY7vTú vừa J3kXxinh đẹp,a9sq vừnYrCa oY7vhọc nBvVgiỏi, lnBvVà thầoY7vn tượa9sqng oY7vcủa rnYrCất nhinYrCều ngưoY7vời. ĐếnnYrC lJ3kXúc lớn, J3kXcó J3kXđôi lúcnYrC tJ3kXôi J3kXđã nBvVnghĩ làoY7v mìJ3kXnh tha9sqích Tú.

- J3kX ChnYrCị ấya9sq cóJ3kX nYrCbiết khôngnBvV? –a9sq TôiJ3kX nBvVgiả nYrCbộ tònYrC mò.

oY7v - a9sq nBvVTôi từngJ3kX tỏJ3kX J3kXtình voY7và TnBvVú oY7vtừ cha9sqối, nYrCchính làa9sq cáa9sqi oY7vhôm a9sqtôi saoY7vy boY7ve béoY7vt, J3kXgiờ nghĩ lnYrCại thấynBvV mìJ3kXnh đúngnYrC lànYrC vớnYrC oY7vvẩn, nYrCtrẻ cooY7vn. –oY7v PnYrChong thoảnBvVi máinBvV nói,nBvV không nYrCcó chútnBvV a9sqgì giấoY7vu gJ3kXiếm. –a9sq SaJ3kXu oY7vhôm nYrCđó thìoY7v tôioY7v cũnYrCng nhậnnYrC roY7va, tnBvVôi J3kXkhông thực sa9sqự thícJ3kXh Tú,nBvV nYrCchỉ làa9sq chútJ3kX gnYrCì đoY7vó nnYrCgưỡng mnYrCộ sóta9sq oY7vlại J3kXtừ thJ3kXuở bé.

J3kX- nBvV ỪJ3kX, anBvVi màa9sq koY7vhông ngưỡngnBvV mnYrCộ coY7vhị ấyJ3kX chứ.

nYrC- oY7v NhưngoY7v chnYrCắc a9sqtôi qnYrCua tnBvVuổi mộoY7vng mơ,nYrC thầnoY7v nBvVtượng rồoY7vi. –a9sq Hắna9sq khJ3kXẽ cười.

- oY7v oY7vÀ mJ3kXà coY7vó pnYrChải TúJ3kX lnBvVàm nYrCtư vấnYrCn tàiJ3kX chnBvVính a9sqcho a9sqnhà ana9sqh không?

nYrC - nYrC VìnBvV sanBvVo cJ3kXô lạia9sq nga9sqhĩ thế?

- J3kX J3kXTôi nga9sqhe bốnYrC nYrCanh J3kXvới oY7vanh VoY7vũ hỏiJ3kX chuyệnJ3kX Tú…

oY7v- J3kX oY7vKhông, ôJ3kXng giJ3kXà vớoY7vi J3kXVũ a9sqhỏi hnYrCan đểoY7v tnYrCỏ J3kXra lịchoY7v J3kXsự va9sqới nYrCTú tha9sqôi chJ3kXứ ToY7vú nYrCchưa đJ3kXủ khảJ3kX a9sqnăng tJ3kXư nBvVvấn nBvVcho nJ3kXhà tôi.

nYrC - oY7v TôJ3kXi hơoY7vi tnYrCò ma9sqò chúta9sq. –oY7v nYrCTôi ra9sqụt rnBvVè nóinYrC. –oY7v Na9sqhư oY7vanh noY7vói hômJ3kX quJ3kXa, phầnnYrC lớn J3kXđá qJ3kXuý ba9sqán rnYrCa đềuoY7v đưnYrCợc xáa9sqch tnBvVay, vậynYrC nBvVhóa nYrCđơn, J3kXgiấy tờa9sq phảinBvV la9sqàm thJ3kXế nào?

- oY7v CôoY7v cóJ3kX binBvVết mộa9sqt a9sqcâu nYrCthoại nYrCrất knYrCinh đJ3kXiển trnYrCong pJ3kXhim kha9sqông? –a9sq HắoY7vn cườiJ3kX nhJ3kXẹ. nBvV– NếuoY7v tôJ3kXi nóoY7vi voY7với cô,J3kX tôinBvV sẽnYrC phảnYrCi nYrCgiết cô.

J3kX - nYrC …

nBvV Kết thúcnYrC bữanBvV ănYrCn, tônBvVi nnBvVo tớinBvV nBvVmức khônga9sq muốoY7vn nBvVđộng châoY7vn độa9sqng tanYrCy noY7vữa. Phong oY7vchỉ ra9sqa đường,a9sq cnYrChỗ hànga9sq choY7vục hnBvVàng massagnBvVe nằa9sqm nYrCsát nhanBvVu, nhưJ3kXớng màyoY7v oY7vra ýJ3kX hỏi, ta9sqôi J3kXliền ngaoY7vy lnBvVập tứcnYrC nBvVgật đầu.

ChúnJ3kXg tôa9sqi chọnnYrC mộta9sq qJ3kXuán moY7vassage rộngnYrC rãnYrCi nằmnBvV ngnBvVay oY7vở vỉanYrC hèa9sq. KnBvVhi J3kXnhân viên bắtnYrC nBvVđầu bôia9sq dầoY7vu lêa9sqn a9sqchân, PhonYrCng nBvVrút ta9sqrong túa9sqi oY7vra điếunYrC thuốcnBvV nBvVquấn tay mànBvVu nâu,nBvV cnYrChậm rãinYrC châmnBvV lửa.

J3kX- a9sq AnYrCnh J3kXdám nBvVmang cỏoY7v a9sqđi máa9sqy baJ3kXy a9sqà? –a9sq a9sqTôi nJ3kXgạc nhiêna9sq hỏi.

oY7v - J3kX oY7vTôi coY7vó bịJ3kX a9sqngu đâu,a9sq ởa9sq đâynYrC thiếuoY7v gìnYrC. –J3kX Hắna9sq nnYrChún vnBvVai, a9sqhút hanBvVi hnYrCơi rồioY7v đưaoY7v nYrCđiếu thua9sqốc chnYrCo tôi.oY7v oY7v– DnYrCùng không?

Tôa9sqi nhậoY7vn lấy,a9sq rítnYrC a9sqmấy hơinYrC rnYrCồi tnBvVrả lạinYrC hắn.a9sq ĐnBvVầu ócnBvV tJ3kXôi bắtoY7v đnBvVầu lơnYrC nBvVmơ, toàn thâna9sq na9sqhẹ nhõm,J3kX dướioY7v chnYrCân nhâna9sq vioY7vên vẫnnBvV cầnYrCn mẫnnBvV xnYrCoa bóp,J3kX nhấnnYrC huyệt. TôoY7vi koY7vhép nBvVhờ mắtnBvV, J3kXmơ màngnYrC tJ3kXận hnYrCưởng, đJ3kXây lànBvV lầnJ3kX đầJ3kXu tôia9sq đượcoY7v tJ3kXrải nghiệm cảma9sq gnBvViác “high”nBvV kếnBvVt hợpa9sq vớioY7v massage.

nYrC- nYrC J3kXCô cnYrCó biếJ3kXt cônYrC vừaJ3kX hônJ3kX nYrCtôi nYrCgián tiếpnBvV koY7vhông? –a9sq PhonJ3kXg cười.

a9sq - J3kX NếunBvV thnBvVế thnYrCì cnBvVó vnYrCẻ nnBvVhư anBvVnh hônoY7v đàa9sqn ôngJ3kX nhnYrCiều nYrChơn phụnYrC nữJ3kX. [3oY7v] –a9sq J3kXTôi oY7vthản nhoY7viên nói.

- J3kX nBvVCô cónYrC nnBvVgười a9sqyêu chưaJ3kX? ÝoY7v toY7vôi lànYrC toY7vrước khnYrCi goY7via đìnoY7vh cnYrCô xoY7vảy rnYrCa chnYrCuyện? – HắnYrCn noY7vhìn nnBvVét mặnYrCt tôJ3kXi rồinYrC boY7vồi tJ3kXiếp. –a9sq BỏnYrC cánYrCi chuyệnnBvV đnYrCồng tínhnYrC vnBvVớ voY7vẩn của cJ3kXô đa9sqi, chỉa9sq J3kXlừa đượnYrCc mấyJ3kX ônga9sq nBvVbà giàoY7v thôi.

oY7v - nBvV GiờnYrC khôa9sqng, oY7vtrước nBvVcũng khôJ3kXng. –a9sq BoY7vình thườngJ3kX nBvVcó la9sqẽ tôinBvV đãa9sq khôoY7vng nónYrCi cnBvVhuyện nnYrCày nha9sqưng hắnJ3kX luôa9sqn biếtnYrC hỏoY7vi oY7vrất đa9sqúng tnBvVhời điểm.

- nYrC Chưaa9sq từngJ3kX yêJ3kXu ai?

oY7v - nYrC Ừm…

nBvV- oY7v TôiJ3kX cũnoY7vg khônnYrCg na9sqgạc nhiênJ3kX, ngườinYrC nhưnYrC cônYrC oY7vai nYrCmà cJ3kXhịu nổi.a9sq oY7v– HắnnYrC cười.

a9sq- oY7v VJ3kXì nYrCtôi chJ3kXưa gặpnBvV oY7vđúng nga9sqười. NếunYrC a9sqđàn ôngnYrC nYrCai cũna9sqg nYrCnhư anYrCnh nBvVthì tôia9sq thànBvV ởnBvV va9sqậy cảnBvV đời.

- J3kX BảyoY7v mưa9sqơi nănBvVm a9sqnữa ta9sqôi sẽnBvV gửinBvV vinYrCếng cnBvVô J3kXvòng hJ3kXoa trắnga9sq [J3kX4], nBvVđừng nYrClo. –nYrC Nói đếnnBvV J3kXđây hắnYrCn bỗoY7vng nYrCnhìn a9sqchằm chJ3kXằm a9sqvào tanYrCy tônBvVi. –nBvV a9sqCái vònnBvVg nYrCtôi đa9sqưa nYrChôm qua đnBvVâu, saoY7vo khnYrCông đeo?

J3kX - oY7v CoY7vái J3kXlắc bạa9sqc rẻnYrC nYrCtiền ấnYrCy hả?

- nBvV Ừ…

Trong lnYrCòng tôiJ3kX bỗJ3kXng a9sqcó mộoY7vt ca9sqảm goY7viác hJ3kXơi nYrCbực boY7vội, J3kXhắn thựcnBvV sựa9sq a9sqcoi nBvVtôi lnBvVà đồ nJ3kXgu saoa9sq? Tôia9sq đãJ3kX khônYrCng ma9squốn nhắcoY7v tớa9sqi chuyệnoY7v nàa9sqy J3kXmà oY7vhắn cJ3kXòn chủJ3kX độngnBvV khơi ranBvV. ĐangoY7v oY7vsẵn troa9sqng nBvVlúc chưaJ3kX toY7vỉnh oY7vtáo honYrCàn tonYrCàn, tôioY7v liềnYrCn ta9squôn mộnYrCt mạch:

nBvV - nBvV TônBvVi oY7vkhông muốnoY7v nợnYrC nầnJ3kX gnYrCì a9sqgia đìnhoY7v annBvVh nênoY7v sángnBvV nanBvVy tnYrCôi moY7vang tra9sqả a9sqcho anh nBvVVũ thnYrCì annBvVh ấa9sqy nóia9sq a9sqcái lắca9sq đóJ3kX J3kXlà bnBvVạch kia9sqm gắnYrCn a9sqruby saoJ3kX. Tạia9sq snYrCao nYrCanh lại nYrCnói dnBvVối tôi?

nYrC- a9sq a9sqCái gì?oY7v –nYrC PJ3kXhong ga9sqần na9sqhư nhổmJ3kX hẳnoY7v oY7vngười dậy,J3kX qua9sqay saa9sqng tôia9sq goY7vằn J3kXgiọng. –nYrC CJ3kXô đưaoY7v lạnYrCi ca9sqho Vũ?

- nYrC AJ3kXnh ấyJ3kX boY7vảo tôinYrC cứJ3kX giữJ3kX lấnYrCy J3kXvì đấya9sq làa9sq coY7vủa ana9sqh chnYrCo tôi.

nYrC- oY7v J3kXNhìn nYrCcô bềJ3kX ngoàa9sqi thnBvVì cJ3kXó vẻa9sq hơa9sqi nnYrCgu, đếnnYrC nYrClúc tiếpa9sq oY7vxúc a9sqmới thấynYrC na9sqgu thậa9sqt, màJ3kX loY7vại ca9sqòn oY7vkhông poY7vhải “hơi”a9sq đâua9sq. –nBvV nYrCHắn ngha9sqiến răng.

- nBvV TạnYrCi snYrCao a9sqanh nóinYrC dnBvVối tôi?

oY7v - oY7v CJ3kXhả tạa9sqi nYrCsao cả,nBvV tnYrCôi tha9sqấy cáiJ3kX lắnBvVc củanYrC cửnYrCa hoY7vàng chnBvVo xấunBvV quJ3kXá nênoY7v nBvVtôi bảo oY7vđối cnBvVái khácnYrC, tônYrCi nYrCtrả thêmnYrC tiềnBvVn chênBvVnh, thnYrCế toY7vhôi. KhônnBvVg lẽnBvV tônBvVi phảiJ3kX a9sqkể tỉ mỉnYrC rnYrCa vớnBvVi cô?

- J3kX nBvVTóm lạoY7vi lànYrC đấynYrC nYrClà quàoY7v aoY7vnh a9sqtặng tôi?

- nYrC CôngnBvV J3kXxá toY7vhêm chJ3kXo cônYrC a9sqnhưng cJ3kXô thínBvVch cnBvVoi loY7và qunBvVà tặa9sqng cũngJ3kX được.nYrC –nYrC nBvVHắn nnBvVhún vaioY7v. –J3kX oY7vCòn cônBvV thnBvVì mannYrCg đưnBvVa cnYrCho Vũ.

a9sq- nBvV …nBvV –J3kX TJ3kXôi inBvVm lặngnYrC mộJ3kXt tẹoJ3kX nYrCrồi oY7vnhẹ nhJ3kXàng nYrCnói. –oY7v TnYrCôi xJ3kXin lỗi.

- a9sq a9sqTừ giJ3kXờ nBvVcô chịua9sq knBvVhó dùnBvVng đầuJ3kX a9sqmà oY7vsuy ngnBvVhĩ nhé.

TnYrCuy cáchnBvV PoY7vhong nónBvVi giốJ3kXng oY7vnhư moY7vọi chJ3kXuyện rấtnYrC đơnBvVn giảa9sqn, tnBvVự nhoY7viên, coY7vhỉ coY7vó tôi lànBvV sua9sqy ngnYrChĩ qunBvVá nhnYrCiều đếnJ3kX mứcnBvV nBvVhành độnga9sq nnBvVgớ a9sqngẩn, tJ3kXôi oY7vvẫn tJ3kXhấy đia9sqều gì nBvVđó a9sqgờn goY7vợn oY7vnhưng khôngnBvV biếta9sq bắta9sq oY7vbẻ a9sqhắn thếnBvV nào.

- oY7v MJ3kXassage xJ3kXong côoY7v munYrCốn điJ3kX đâu?

nBvV- nYrC nYrCVề ka9sqhách sạnnYrC thôi.

nYrC - oY7v CònJ3kX nBvVsớm, nBvVthử điJ3kX banBvVr oY7vxem nBvVbar ởnYrC TháioY7v ka9sqhác gìnBvV nYrCHà Na9sqội không?

- a9sq Lầna9sq trưa9sqớc tJ3kXôi nBvVđi nYrCrồi, toànYrCn nhạcoY7v TJ3kXhái thôinBvV, a9sqđau đa9sqầu lắm.

- J3kX a9sqÀ, thnYrCế thửnYrC nBvVđi J3kXquán nàynBvV xema9sq, tJ3kXôi đinYrC nBvVmột lầna9sq thấoY7vy cũngoY7v được.

PnYrChong đưaJ3kX tônYrCi tnYrCới mnBvVột qJ3kXuán bnBvVar kháJ3kX rộnoY7vg ra9sqãi nBvVở nBvVđầu đườnoY7vg, tnYrChật nYrCra lànYrC quán oY7vbia ta9sqhì đúnga9sq nYrChơn. nBvVTrong goY7vóc quánBvVn nBvVcó J3kXmột nYrCsân khấnBvVu nhnYrCỏ oY7vdùng J3kXđể biểua9sq diễa9sqn nhạc sống.

nYrC - nBvV Phầna9sq lnYrCớn oY7vcác ca9sqa a9sqsỹ nYrCbiểu dnBvViễn a9sqở đâyoY7v oY7vlà ngưnBvVời PhnYrCilippines oY7vnên oY7vtoàn bàia9sq tiếngoY7v AnnBvVh, khôna9sqg J3kXphải ngnBvVhe noY7vhạc Thái.

J3kX Chúng oY7vtôi gọoY7vi mỗoY7vi nga9sqười mộtJ3kX cốcnYrC nYrCbia cỡnYrC lớn,a9sq rồioY7v J3kXtập trunBvVng nghnBvVe nhạnYrCc. Quán a9sqkhá thưnYrCa khánBvVch, khôna9sqg gianYrCn khônga9sq qua9sqá a9sqồn àoa9sq haa9sqy nồngoY7v nặnYrCc nYrCkhói ta9sqhuốc khiến toY7vôi J3kXthấy tươoY7vng đốinYrC J3kXdễ chịu.

- a9sq CnBvVa sỹnYrC oY7vhôm nYrCnay háa9sqt chánnYrC quá!

a9sq- nYrC ĐâuoY7v đếna9sq nBvVnỗi. –a9sq ToY7vôi liJ3kXếc PhonYrCng voY7vẻ cnYrCoi thường.oY7v –oY7v MànBvV chíoY7vnh aJ3kXnh rủJ3kX tôJ3kXi J3kXvào đnBvVây mà.

nYrC- nBvV HơJ3kXi ânJ3kX hậnnBvV rồi.

- a9sq ĐừngnYrC nóJ3kXi lnBvVà a9sqanh địnha9sq cưJ3kXớp sJ3kXân oY7vkhấu nhéa9sq. –a9sq TnBvVôi cưnBvVời. –a9sq Ởa9sq đâyoY7v khônoY7vg cóJ3kX J3kXpiano chnBvVo J3kXanh boY7viểu diễnJ3kX đâu.

- oY7v oY7vNếu tônBvVi a9sqlàm thậa9sqt thìnYrC sao?

a9sq - J3kX TôoY7vi sẽoY7v J3kXcoi J3kXnhư nBvVkhông nYrCquen biếnBvVt oY7vgì annYrCh cJ3kXho đỡnBvV xấnYrCu hổ.

- a9sq Đa9sqể xoY7vem nhénBvV. –a9sq HắnJ3kX bỗnYrCng cườioY7v nBvVgian vônBvV cùng.

Tôi cnBvVhưa ka9sqịp cảna9sq Phona9sqg la9sqại thìJ3kX hắnnYrC J3kXđã đJ3kXi lJ3kXên oY7vsân khoY7vấu, nJ3kXói nBvVgì đónYrC nYrCvới ban nhJ3kXạc, họnYrC lioY7vền đưaJ3kX coY7vho J3kXhắn chiếcnYrC guitaJ3kXr điện.nBvV HắnoY7v nBvVung dJ3kXung chỉnhJ3kX lạiJ3kX mic rồa9sqi cấa9sqt tiếng:

- oY7v (…………)

Tôi gioY7vật mìnhnBvV, oY7vsuýt phnYrCun nBvVcả nga9sqụm J3kXbia J3kXtrong a9sqmồm roY7va ngJ3kXoài. Phoa9sqng hnYrCọc tiếng J3kXThái lúcnYrC nnBvVào vậy?nBvV VnYrCà đángnYrC a9sqngạc nhJ3kXiên hơnJ3kX nYrClà cảnYrC quánoY7v đềunBvV hJ3kXướng J3kXvề tônBvVi sau J3kXcâu nJ3kXói củanBvV hắnnBvV khJ3kXiến tJ3kXôi choY7vỉ muốnJ3kX nYrCđộn thổ.

nYrC - J3kX (……..) –a9sq Côa9sq ga9sqái ngồa9sqi oY7vbàn bJ3kXên nYrCcạnh quaoY7vy nBvVsang toY7vôi tươioY7v cưoY7vời J3kXtuôn mộtoY7v tràng.

oY7v - nBvV Xia9sqn lnYrCỗi, tôa9sqi a9sqkhông nóJ3kXi đượJ3kXc tiếnBvVng Thái.

- J3kX TnBvVhật soY7vao? –J3kX oY7vCô oY7vta đánBvVp nYrClại nBvVbằng ta9sqiếng AnBvVnh, vẻoY7v ngạcnYrC nhnBvViên. –oY7v TạinYrC tnYrCôi thoY7vấy bạnJ3kX nYrCcô J3kXnói tiếngJ3kX Thái.

a9sq - a9sq nYrCTôi cũnJ3kXg đnBvVang mnYrCuốn biếoY7vt nYrCanh ấnYrCy noY7vói goY7vì đây.

- J3kX nBvVAnh ấynYrC nói,J3kX –J3kX CnYrCô tnYrCa cườia9sq, nha9sqìn tôinYrC vnBvVẻ noY7vgưỡng mộJ3kX. –a9sq oY7vbài nBvVhát nBvVnày tôa9sqi dành tặnBvVng cnBvVho mộta9sq ngưJ3kXời nYrCvô cùJ3kXng đặcJ3kX biệnBvVt đốia9sq nYrCvới tnBvVôi. CôJ3kX ấynYrC ngồinYrC nnBvVgay đằng kia.

oY7v- J3kX …

Tôi hJ3kXá hJ3kXốc miệnoY7vg. HắnJ3kX oY7vcó ýa9sq goY7vì vậy?

“She oY7vmay nYrCbe nYrCthe bnYrCeauty J3kXor tnYrChe beast
nYrC Maybe tJ3kXhe faminYrCne oa9sqr tJ3kXhe feast
MJ3kXay a9sqturn oY7veach daJ3kXy inYrCnto oY7va HJ3kXeaven oJ3kXr a9sqa Hell
Sha9sqe nBvVmay boY7ve thoY7ve mirroY7vor onBvVf J3kXmy dreams
nBvV A sma9sqile reflectenBvVd J3kXin oY7va stream
She ma9sqay a9sqnot bnBvVe whaa9sqt sa9sqhe manBvVy seJ3kXem insidnBvVe henYrCr shell.”[5]


GiọJ3kXng PhnYrCong trầJ3kXm, ấma9sq, đặcnYrC biệtnYrC hợpnYrC vớinYrC bàioY7v háoY7vt, ngnYrCay cảJ3kX knYrCỹ thuậtnBvV cha9sqơi guitar cũnYrCng ra9sqất ta9sqốt. Ta9sqôi buộcnBvV phảiJ3kX toY7vhừa nhnYrCận rằngJ3kX hắnnBvV oY7vchê ba9sqai oY7vca nYrCsỹ lúcJ3kX nãy lànBvV cnBvVó a9sqlý J3kXdo. Từa9sq lúoY7vc na9sqào áa9sqnh J3kXmắt ta9sqôi đãJ3kX gắnnYrC coY7vhặt lấynBvV PhongoY7v, saa9sqy nBvVsưa theo nYrCdõi pJ3kXhần biểnYrCu dinBvVễn củaoY7v nBvVhắn, chnYrCăm cha9sqú J3kXđến toY7vừng độngJ3kX tác.

“Me, I'J3kXll takJ3kXe oY7vthe lanBvVughter J3kXand ynBvVour tears
AnnYrCd mnBvVake tnBvVhem nBvVall oY7vmy souvenirs.”


nYrCTrong thJ3kXoáng chốcoY7v nBvVtôi đoY7vã cảmnBvV tnBvVhấy ánhJ3kX mắa9sqt nYrCPhong lưnYrCớt oY7vtới tônBvVi, môiJ3kX nởJ3kX nYrCnụ cười nhẹJ3kX đặcnBvV tra9sqưng, nụoY7v cườioY7v luôna9sq ẩnoY7v chnBvVứa điềuoY7v ga9sqì đóJ3kX chânBvVm biếmoY7v mànBvV nYrCtôi từng ghoY7vét cnYrCay a9sqghét đắng.

NhưngoY7v vàJ3kXo đúnBvVng khonYrCảnh a9sqkhắc đóoY7v, tôa9sqi đãnBvV knBvVhông saa9sqo J3kXcòn gnYrChét được.

oY7vTim tôinBvV nhưa9sq noY7vgừng đậpa9sq ta9sqrong goY7viây nBvVlát, voY7và nYrCmột cảoY7vm gioY7vác nYrCnặng nềnYrC đènYrC lnBvVên khiến tôinYrC khôoY7vng a9sqchịu nổoY7vi, quoY7vay ngườia9sq cha9sqạy nYrCra phnBvVía nYrCcửa. J3kXTôi khôngnBvV hiểoY7vu sao mìnBvVnh lạioY7v làoY7vm nhưnYrC vnYrCậy, tôia9sq chỉoY7v biếoY7vt rằnnYrCg tôoY7vi nYrCkhông nBvVthể tnYrCiếp tụcnYrC nJ3kXhìn hay ngoY7vhe hắnJ3kX. TnYrCôi J3kXsợ mnBvVình snBvVẽ nBvVbị nhữngoY7v ảoJ3kX giáJ3kXc ka9sqhông thật.

nBvVTrong oY7vlúc va9sqội vãoY7v tJ3kXôi nYrCva phảia9sq ma9sqột ngJ3kXười, loY7voạng choạngnBvV oY7vsuýt ngã.

- a9sq HJ3kXey, looa9sqk whea9sqre you’rnYrCe goingJ3kX, bitcnBvVh! –nBvV ToY7vôi J3kXchưa kịJ3kXp oY7vxin la9sqỗi nBvVthì gnYrCã đoY7vàn ônga9sq oY7vda đena9sq tJ3kXo J3kXcon đãa9sq thôoY7v nBvVlỗ lênBvVn tiếngnYrC trước.

a9sq - a9sq Oha9sq, snBvVon, mommoY7vy ca9sqan’t belinBvVeve you’nBvVve gnBvVrown unBvVp thioY7vs oY7vmuch [6nBvV]. –nYrC Tôa9sqi nBvVthu lạia9sq J3kXnụ cười,J3kX lạnhoY7v la9sqùng đápa9sq lời.

nBvV Nói roY7vồi tônYrCi J3kXtránh qunBvVa J3kXgã, bướcnYrC rnYrCa ngoài.

oY7v- oY7v **J3kX*** nBvV***** a9sq***** J3kX– Gãa9sq nhnBvVảy oY7vtới oY7vchắn đườngnYrC toY7vôi, miệnBvVng nYrCtuôn mộoY7vt J3kXtràng những lJ3kXời a9sqtục nBvVtĩu. TnYrCoàn tJ3kXhân gnBvVã bnYrCốc mùJ3kXi rượuoY7v nJ3kXồng nặc,J3kX tnBvVừng tiJ3kXa mJ3kXáu J3kXvằn lên tronJ3kXg nYrCđôi mắnYrCt trắoY7vng dã.

a9sq Tôi a9sqhơi J3kXsợ, lùioY7v oY7vlại mộnBvVt bnBvVước, nuốtJ3kX ngượcoY7v vàonYrC a9sqbụng bànYrCi dioY7vễn a9sqvăn khônoY7vg kém phầnYrCn hùoY7vng oY7vhồn. nYrCVà tnBvVôi cũna9sqg ướca9sq J3kXcó ta9sqhể nnYrCuốt J3kXđược oY7vluôn cảJ3kX coY7vâu tnYrCôi vừnYrCa nói a9sqlúc trước.

VậynYrC nhưnYrCng nYrCmặc ca9sqho nBvVtôi đãnBvV tỏnYrC nYrCra nnBvVhún nhườnBvVng, a9sqgã vẫnnBvV hùnJ3kXg hnYrCổ xôJ3kXng nBvVtới đẩyoY7v mạnh mộoY7vt cáia9sq khioY7vến nYrCtôi a9sqloạng cJ3kXhoạng ngãJ3kX rJ3kXa đằnga9sq sa9sqau, đnYrCầu gJ3kXối a9sqva nBvVvào cạnh J3kXbàn J3kXđau điếng.

a9sq Tới koY7vhi tôJ3kXi lồmoY7v cồnYrCm đnBvVứng thẳnnYrCg dậy,J3kX tầmnYrC mnYrCắt đoY7vã bịJ3kX chặoY7vn lạioY7v ba9sqởi J3kXmột vócoY7v dáng J3kXcao lnBvVớn. ToY7vôi kJ3kXhẽ nYrCnghiêng đầuoY7v nhJ3kXìn thìa9sq hơnBvVi giậtJ3kX mìnhnBvV toY7vhấy gãJ3kX kinYrCa nằm oY7vđo váJ3kXn a9sqdưới đất,J3kX mộnYrCt bênJ3kX oY7vkhóe moY7vôi nBvVrỉ máua9sq. PhnBvVong đứnBvVng trướJ3kXc J3kXmặt a9sqtôi xoay nhnYrCẹ nắnYrCm taoY7vy. GãnBvV J3kXđàn ônYrCng nhanoY7vh chónBvVng đứa9sqng lêa9sqn, cùnnYrCg hnYrCai ga9sqã bêJ3kXn cJ3kXạnh oY7vto con khôna9sqg kémJ3kX tiếa9sqn vềJ3kX pnBvVhía PhonBvVng vànBvV tônBvVi. nYrCĐám koY7vhách J3kXtrong quáoY7vn đnBvVã oY7vdạt rJ3kXa ngoài, còoY7vn bảJ3kXo nYrCvệ đứa9sqng xuoY7vng qnBvVuanh nYrCkhông hềoY7v toY7vỏ vẻoY7v ga9sqì mnYrCuốn coY7van thiệp.

oY7vPhong vJ3kXung nYrCtay oY7vđấm thẳnBvVng vàoa9sq nBvVmặt gnBvVã đứngoY7v giữnYrCa ra9sqồi tiếpnYrC tụnYrCc oY7vđá oY7vgã boY7vên trái. Ca9sqách J3kXra nBvVđòn cJ3kXủa hắnYrCn rấoY7vt cnYrCó nYrC“nghề”, mấyJ3kX nYrCgã đàoY7vn nYrCông tnBvVo conYrCn kinBvVa trúng đònnYrC nnYrCào củanBvV hnYrCắn mặta9sq nBvVmũi đềoY7vu J3kXco rúmnBvV, oY7vtím lịoY7vm. ThoY7vế nhưnJ3kXg "mãnhoY7v hổa9sq J3kXnan địch nBvVquần hồ"a9sq, lúa9sqc PhonJ3kXg cònnYrC đangnBvV mảiJ3kX chiếnJ3kX đấua9sq vnYrCới ha9sqai gãnBvV toY7vhì gãa9sq tha9sqứ ba âJ3kXm tnYrChầm tia9sqến nBvVđến địna9sqh đáJ3kXnh lén.

nBvV“Choang…” TôinYrC cầmJ3kX nYrCmột vạioY7v biJ3kXa nBvVto, a9sqdùng oY7vhai taoY7vy nBvVnện hếtJ3kX oY7vsức bìnoY7vh sinBvVnh xuống a9sqđầu ga9sqã thứnBvV bnYrCa knBvVia. ThếnBvV nhưnoY7vg, khôoY7vng giốnoY7vg noY7vhư trJ3kXong phimnYrC, nYrCgã không hềa9sq lănBvVn a9sqra nJ3kXgất, ngượcnYrC lại,nBvV nYrCsau cơa9sqn chnBvVoáng vána9sqg, lừnBvV lừnBvV tiếnnYrC tớioY7v cnYrChỗ tôi. TônYrCi hoảngnBvV ha9sqốt J3kXlùi dầnnYrC, tnBvVay quoY7vờ quạnYrCng, tuyệa9sqt vnYrCọng tìmnBvV bJ3kXất cứnYrC thứJ3kX gìa9sq cJ3kXó thể làmJ3kX vũnBvV khí.

nYrCMột bóna9sqg nJ3kXgười boY7vỗng oY7vlao tớioY7v nắa9sqm lấynBvV nBvVtay tôioY7v kJ3kXéo thnYrCẳng a9sqra ngoànBvVi. PhoY7vong lôi tôa9sqi chạynBvV thụca9sq mạngnYrC tra9sqong khnBvVu phốnBvV J3kXđông đúcnBvV rồiJ3kX nYrCngoặt J3kXvào mnBvVột nnYrCgõ nhỏ. Hắna9sq tiếnBvVp tụcJ3kX rẽJ3kX tnBvVhêm vàa9sqi J3kXngõ a9sqnữa, đếnnBvV đườnoY7vg lớnBvVn oY7vbên ngonYrCài, a9sqtách biệJ3kXt hoàn toànnYrC vJ3kXới KnYrChao Saa9sqn mớinBvV đnBvVứng lJ3kXại, cúinBvV ngoY7vười thởa9sq dốc.

- J3kX CôoY7v cnYrCó snYrCao không?

nBvV - a9sq TôioY7v a9sqkhông saoY7vo. a9sq– TôinBvV la9sqúc nàyoY7v mớJ3kXi kịpa9sq quoY7van soY7vát thnYrCấy trêa9sqn mnBvVặt hoY7vắn đnYrCã xunBvVất nYrChiện vàinYrC a9sqvết bầJ3kXm tímnBvV. nBvV– AnoY7vh J3kXcó đaoY7vu không?

- a9sq Còna9sq pnBvVhải hỏiJ3kX. –a9sq HắnJ3kX oY7vlườm tônYrCi. –nYrC NhưnBvVng bọoY7vn knBvVia choY7vắc đaunYrC hnYrCơn, nYrCít nhấtnYrC cáinYrC tJ3kXhằng đẩyoY7v cJ3kXô oY7vsẽ oY7vphải vềoY7v bằngnBvV cáng.

nBvV- nBvV AJ3kXnh nhìnnBvV thấnBvVy oY7vnó đnBvVẩy tônBvVi à?

a9sq - nYrC Ừ,nBvV vừoY7va xuốngoY7v dưoY7với snBvVân khấunBvV ta9sqhì thấy.

a9sq - J3kX nYrCMà saJ3kXo tựnYrC nhiênJ3kX nBvVanh lnYrCại lnYrCôi tnYrCôi chạy?nBvV ChúnnYrCg nYrCnó knYrCéo đếa9sqn a9sqthêm haJ3kXy sao?

nYrC - nYrC KhôngnBvV… J3kX– PhoJ3kXng khẽnYrC lắnBvVc a9sqđầu, toY7vay snYrCờ nhẹnBvV nBvVlên mJ3kXấy vnBvVết bầnYrCm. –a9sq J3kXTôi oY7vliếc thấy cảnhnBvV snBvVát nênYrCn knYrCéo cJ3kXô a9sqđi, đnBvVể bịnYrC giữnYrC lạnYrCi phiềnoY7v lắnBvVm. DùnBvV a9sqsao đâynYrC cũnnBvVg không pha9sqải đấtnYrC nYrCcủa mình.

- nBvV ToY7vôi xnBvVin lỗi.nBvV –J3kX TnBvVôi coY7vúi đầunYrC oY7vnói oY7vnhỏ, giọnga9sq nBvVtràn ngậpa9sq a9sqáy náy.

J3kX- J3kX Khỏia9sq J3kXxin lnBvVỗi. –oY7v HắnnYrC nYrCkhoát tayoY7v. –nYrC CJ3kXũng cónYrC pa9sqhải lnYrCần đầuoY7v côoY7v J3kXgây ca9sqhuyện đâu.

- J3kX SanBvVo aoY7vnh khJ3kXông hỏiJ3kX nBvVtôi vJ3kXì đâunYrC lạinYrC nYrCgây oY7vsự đánhnYrC nha9sqau? –oY7v Thấya9sq hnBvVắn inYrCm ia9sqm khôna9sqg noY7vói gJ3kXì, tôia9sq oY7vchủ oY7vđộng đềnYrC cậpoY7v trước.

J3kX - nBvV ĐJ3kXể làmnBvV gì?

nYrC - a9sq BnYrCiết đâua9sq nYrClà tôJ3kXi sai?

J3kX - oY7v nBvVCô soY7vai nBvVhay đúnnYrCg thJ3kXì ảnYrCnh hưởngnBvV J3kXgì tớoY7vi vioY7vệc tôinYrC nệna9sq nnBvVó? nYrC– HắnJ3kX nhúna9sq vai.

TônBvVi độtnYrC nhnYrCiên nBvVcó mộtoY7v mJ3kXong muốnJ3kX điênnBvV rnBvVồ nYrClà ôoY7vm a9sqlấy PhonnBvVg thậtJ3kX chặt,oY7v đoY7vể cảm a9sqơn hắnJ3kX nYrCvà đểoY7v thấynYrC đưoY7vợc mìnnBvVh a9sqđã thựcnYrC nBvVsự anYrCn oY7vtoàn. NhnYrCưng tnBvVất nhiêoY7vn tôia9sq vẫn còa9sqn đoY7vủ tỉnhnYrC toY7váo oY7vđể kiềoY7vm chế.

- a9sq Tôia9sq oY7vthấy nYrCanh đáJ3kXnh oY7vrất cónYrC nga9sqhề, ana9sqh từnnYrCg họoY7vc nYrCvõ à?

nBvV - a9sq a9sqỪ, mộtoY7v chútJ3kX. –a9sq HoY7vắn gậtoY7v nYrCgật đầua9sq. oY7v– Trướca9sq tôJ3kXi nYrChọc nBvVTán tJ3kXhủ vànYrCi năoY7vm. HồinYrC còn troY7vẻ conYrCn, thằnnYrCg nàoJ3kX khôna9sqg ướcnBvV mơa9sq thànhoY7v SiêuJ3kX a9sqnhân trừnBvV ga9sqian diệtnYrC nYrCbạo chứ?

Tôa9sqi gnBvViật mìnha9sq, cnBvVái ướcnBvV mơoY7v J3kXnày sanYrCo na9sqghe quenYrCn đếnYrCn vnBvVậy. TJ3kXôi ta9sqhấy khônBvVng J3kXkhí xung qnBvVuanh bỗnga9sq nBvVđặc qunYrCánh, hínBvVt thởoY7v trởoY7v nênnYrC voY7vô cnYrCùng khóJ3kX khăn.

- J3kX oY7vÀ mànYrC a9sqlúc nnYrCãy anJ3kXh nnYrCói gnYrCì trnYrCên sânnYrC khấuoY7v tnBvVhế? KhoY7vông ngnBvVờ oY7vanh lạnBvVi bJ3kXiết tiếnga9sq ThánYrCi. –a9sq ToY7vôi lảoY7vng đi,a9sq cốnBvV nghĩJ3kX a9sqra choY7vuyện oY7vkhác đểoY7v hỏi.

- J3kX TôiJ3kX nóia9sq tJ3kXôi nYrChát bnBvVài đóoY7v oY7vtặng ca9sqho mộtJ3kX ngưnBvVời đặoY7vc J3kXbiệt đốJ3kXi J3kXvới J3kXtôi. a9sq– Phong nYrCgãi gãiJ3kX cằma9sq, thảnYrCn J3kXnhiên nói.nBvV J3kX– a9sqThực rJ3kXa tnBvVôi kJ3kXhông biếtoY7v nhiềunYrC la9sqắm đâu, chẳnnBvVg quJ3kXa noY7vgày a9sqxưa yêoY7vu mộtoY7v a9sqem ngườinYrC Ta9sqhái nBvVnên mớJ3kXi họoY7vc mỗiJ3kX coY7vâu nàJ3kXy để cưnYrCa eoY7vm ý. Thêm cả câu “Nong suay mak” là “Em rất đẹp” nữa.

- Thế sao vừa rồi anh lại...?

- Thì cô bảo tôi mà lên biểu diễn cô sẽ giả bộ không quen tôi cho khỏi xấu hổ. Nhưng làm sao tôi chịu xấu hổ một mình được?

Tôi có một cảm giác rõ ràng là tim mình chợt nhói một cái mạnh, khá giống cú va chân vào cạnh bàn lúc nãy, giờ đã sưng tím và vẫn còn rớm máu.


...........................

Chú thích:

[1] Tuk tuk: Phương tiện công cộng rất phổ biến ở Thái, có ba bánh, chở được khoảng bốn, năm người, giống xe lam ở Việt Nam ngày xưa.

[2] Ở đây ý Phong chế giễu Thư gầy như nạn nhân nạn đói năm 1945 còn Thư thì đáp lại là cô thấy hắn giống người tiền sử chưa tiến hóa hết.

[3] Do cách hút cần không giống thuốc lá, nên thường là một nhóm mấy người chuyền tay nhau hút chung (ngậm chung tóp -> Phong bảo Thư hôn hắn gián tiếp). Thư nói Phong hôn đàn ông nhiều hơn phụ nữ vì tỷ lệ nam giới hút cần cao hơn nữ.

[4] Người chưa có gia đình thì khi mất sẽ dùng hoa trắng để viếng.

[5] She – Elvis Costello: bản dịch tại đây.

[6] Tôi để nguyên tiếng Anh phần này vì không biết tiếng Việt nói thế nào cho hợp.
- Look where you’re going, bitch: nhìn đường vào, con chó (cái) / con khốn.
- Oh, son, mommy can’t believe you’ve grown up this much: Không thể tin được con giai mẹ đã lớn từng này.
Vì người kia chửi Thư là bitch (chó cái) nên cô mới gọi lại người kia là con trai, ý chửi hắn là son of a bitch (chó đẻ).