You are here

Những Chuyện Tình - Chương 17

Chương 17znAy: Nsv5Án “tình”KXyg đêKXygm BukByình An

Giữa Sài GònznAy nukByáo nhiNsv5ệt juJohoa ukByđèn ukByđêm GukByiáng SiukBynh, ThukByiên KiếNsv5n bỏukBy lạukByi cuộznAyc Nsv5vui cònKXyg dajuJong dở. TựNsv5 tukByrong ukBysâu thznAyẳm, anukByh bỗngznAy chánznAy ngáznAyn vớiukBy nhữznAyng juJocuộc vuukByi nznAyhạt nhẽoNsv5 bắtznAy đầujuJo bằnNsv5g bao lukByời tânukByg bốc,ukBy lơiukBy lảjuJo vàKXyg thKXygường KXygsẽ Nsv5kết thúNsv5c trêKXygn mznAyột chiếcznAy giườngjuJo juJonhàu znAynhĩ gối KXygchăn nàoznAy đjuJoó. KhônNsv5g lấyukBy xNsv5e, KXyganh lanznAyg thaukByng gznAyiữa dKXygòng ngườiNsv5 xuôiukBy juJongược. HNsv5ọ từnjuJog đôi vuNsv5i cjuJoười juJobên nhauNsv5, riêukByng KXyganh cNsv5hỉ juJomột mìznAynh. AKXygnh gọiNsv5 chKXygo BjuJoá QuâNsv5n, BájuJo Quân đangKXyg Nsv5bị vâNsv5y ukByquanh bukByởi nhữngznAy bNsv5ữa tiznAyệc, juJothậm chukByí phảukByi cukByó znAymặt đếjuJon znAydăm nơNsv5i trong đêmKXyg nukByay. ThiênznAy TrìnhNsv5 cònjuJo chNsv5ưa juJoxuất viznAyện. ThájuJoo cà-vạt,znAy aznAynh đútKXyg hNsv5ai tjuJoay vNsv5ào znAytúi quần, bướcznAy điKXyg thậKXygt chậmukBy trukByên đạiukBy ljuJoộ Nsv5- coukByn đườznAyng anNsv5h điukBy znAyqua hukByàng vạznAyn lầnznAy nhưng cKXyghưa từngznAy đưjuJoa mắtjuJo nNsv5gắm nhìKXygn. znAyRồi bỗngjuJo dưng,Nsv5 đjuJoâu Nsv5đó thukByoáng qKXygua juJotầm juJomắt juJolà một hìnNsv5h Nsv5dung vừaKXyg Nsv5lạ vừaukBy qujuJoen cũngukBy đangjuJo chNsv5ơ vơKXyg Nsv5một ukBymình nhưNsv5 aNsv5nh ukBybên hèKXyg phjuJoố nhộnznAy nhịp nhữjuJong nhukByân ảnNsv5h. TznAyự dưnznAyg, Nsv5anh mjuJouốn thầmukBy juJotạ juJoơn ukByThượng ĐếNsv5 vìKXyg đúngznAy ngKXygay lúznAyc nàNsv5y lại choNsv5 znAyanh gặjuJop oKXygan gia.

Thiên Kiến nhejuJoo mắtKXyg nKXyghìn “chịznAy giàjuJo” vàukBy KXygchợt juJonhớ vềjuJo lầnukBy cznAyhạm mặtNsv5 kjuJohó qjuJouên cácjuJoh đâukByy đủ lâu... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hôm ấy, aNsv5nh vjuJoừa từNsv5 znAyMỹ trởjuJo về,juJo sjuJoau chuyếnukBy đàmukBy juJophán thànhKXyg công.znAy CảznAy nNsv5hóm KXygbạn kéoKXyg nhau đếnNsv5 hộiKXyg juJoquán ănjuJo mừng.KXyg TronznAyg cKXygăn phòngznAy thjuJoượng Nsv5khách đượcNsv5 ngznAyăn cKXygách vớznAyi khoảng znAykhông giaukByn bukByên znAyngoài bằNsv5ng nhznAyững tấmNsv5 kínznAyh mộtukBy chiNsv5ều trukByong sznAyuốt ljuJoà nhjuJoóm trjuJoai gNsv5ái đang Nsv5ngả ngớukByn bêKXygn nhaNsv5u. MọiNsv5 chukByuyện kjuJohông cóNsv5 gNsv5ì juJođể nóukByi znAycho đKXygến juJokhi mộNsv5t chàng traiKXyg tukByrong juJohọ juJolên tiếngjuJo znAythách thức:

- Này! CznAyá Nsv5cược nukByho nukByhỏ cNsv5ho KXygvui không?

- Cược znAygì? znAy- NjuJohững ngưNsv5ời còKXygn lạiKXyg hưởnjuJog ứngukBy ngaKXygy lậpukBy tức.

- Thấy eKXygm mặcznAy ájuJoo vàngjuJo ngồijuJo chznAyỗ qjuJouầy rượukByu khôngjuJo? ukBy- AukBynh cNsv5hàng chjuJoỉ tznAyay vềNsv5 hướngukBy xéo xéo,ukBy nơiznAy qujuJoầy znAybar chính,KXyg tiếNsv5p lờiNsv5. –ukBy ukByKiêu lắm!KXyg TôiNsv5 gặpznAy quNsv5a dăukBym lukByần znAy- Nsv5lần nàukByo đến bắtjuJo chuyệnjuJo đềuukBy nhậnznAy đượcKXyg nụukBy ukBycười Nsv5khẩy. HôjuJom ukBynay Nsv5phải znAynhờ cáznAyc cậuKXyg znAyra Nsv5tay rjuJoửa hận giúp. 

Một anh juJochàng juJocó KXygmái tóKXygc bjuJoồng ukBybềnh nghiênKXygg đNsv5ầu nznAyhìn znAytheo hướngKXyg tznAyay đjuJoang chỉukBy juJokia rồiNsv5 nhún vaukByi, KXygnhếch đuKXygôi mKXygày tráukByi ukByra chukByiều kéukBym hứngjuJo thú:

- Không đặcznAy biệukByt lạiNsv5 đukByã cukByó tuKXygổi. KhẩNsv5u vKXygị củaKXyg cậznAyu cũNsv5ng lạKXyg nhỉNsv5? Nsv5– NóKXygi KXygxong, KXyganh tjuJoa phá lêKXygn cNsv5ười ukByto khiếnKXyg cảznAy hộukByi juJocùng cườiukBy theo.

- Già ukBycó KXygcái tNsv5hi vịznAy củajuJo già.Nsv5 CậNsv5u chơiznAy haNsv5y khjuJoông? znAy- AnznAyh chàNsv5ng kiKXyga gKXygượng cznAyười znAyvà tiếp tụcKXyg khiKXygêu khích.

- Cược gì?

- Nếu ukByđêm naNsv5y, cậuNsv5 ukByđưa đượjuJoc ejuJom nóznAy ukByvề thKXygì tấtukBy cảjuJo KXygmọi znAychi Nsv5phí KXygvui chơNsv5i znAysau juJonày tôi znAy lo hếjuJot. NjuJogược lại,juJo cjuJoậu phjuJoải giớiNsv5 thznAyiệu eukBym CandNsv5y chNsv5o juJotôi. Sao?

- Thỏa thuận! 

Sau cái búngjuJo taNsv5y đNsv5iệu KXygnghệ, aznAynh chànukByg cukByó mukByái tjuJoóc bồznAyng bềnhjuJo lijuJoền đứukByng lên,Nsv5 đNsv5i về phíaukBy “chịjuJo già”.

- Chào côNsv5! KXyg– AnukByh ukBychàng lịchznAy ukBylãm ngồiKXyg xuukByống chiếcznAy gznAyhế trKXygống cạnhznAy bênznAy juJocô gáiNsv5 độukBy cKXyghừng hơn juJoba mNsv5ươi, cNsv5ô cKXygó máznAyi tNsv5óc dợnNsv5 sNsv5óng ngắKXygn, ánhNsv5 tímKXyg nhạznAyt. MznAyôi Nsv5anh vẽukBy nênKXyg nNsv5ụ cười đẹpjuJo Nsv5tựa ánjuJoh bjuJoan maNsv5i znAyxuyên ukByqua mànNsv5 sươnjuJog sớmNsv5 Nsv5trên cukByao nNsv5guyên ThanNsv5h Tạng.znAy KXyg- ChNsv5o phép tôijuJo znAyđược mờijuJo cjuJoô KXygmột ly!

- Nếu ajuJonh thíchNsv5! znAy- Nsv5Cô nKXygàng đưukBya ánhukBy mắjuJot dòukBy xéNsv5t vềznAy hướngKXyg aKXygnh nhưNsv5ng vẫKXygn rjuJoa hiệukByu cho nhânukBy viênznAy phụznAyc vụNsv5 manjuJog znAyra cốcNsv5 CognaznAyc KXygpha chNsv5anh tươi.

- Xin phNsv5ép đượcjuJo tznAyự giớNsv5i thznAyiệu, tôznAyi làukBy HoznAyàng ThiênukBy KiKXygến. KXygCô Nsv5hình nhưjuJo đNsv5ến đâKXygy ljuJoần đầu? 

...

- Đã xongNsv5! CònznAy chuKXygyện gKXygì nữaNsv5 không? 

“Chị già” khôngKXyg chúukByt kháchukBy sáo,znAy Nsv5đưa znAychiếc cNsv5ốc ukByrỗng lKXygên. KukByhóe môznAyi cKXygô khjuJoẽ nhjuJoếch lên khNsv5inh bạc.

- Đêm nayukBy, ngườiukBy juJođẹp cójuJo Nsv5vẻ znAykhông vznAyui? ukBy- ThiêKXygn KjuJoiến Nsv5có pjuJohần ngạcKXyg nhiênNsv5 trưukByớc thznAyái độ Nsv5của đốiNsv5 phương.

Và có lẽKXyg anNsv5h càngNsv5 khznAyông tjuJohể ngờNsv5 khznAyi juJocô gznAyái độtjuJo nhiênKXyg znAytrở nznAyên cukByay nghiệt: 

- Này bznAyé trznAyai, ukBymuốn kiNsv5ếm gájuJoi tjuJohì phảiznAy ukBynên tìNsv5m mấjuJoy ukByem noNsv5n juJonon kìKXyga! Nsv5Chị ukBythì răKXygng bé chưKXyga đznAyủ tốtjuJo Nsv5để nhaNsv5i đâu.

Nói xong, tijuJoện taNsv5y znAycô cầmznAy cốcKXyg rượNsv5u củjuJoa ThiếKXygn KXygKiến ukBylên, hấjuJot KXygthẳng KXygvào ngườiznAy anukByh rồi znAythản nhiNsv5ên qukByuay lưng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng bước bznAyên cạnhNsv5 côznAy gukByái, TjuJohiên znAyKiến dửngNsv5 dưngNsv5 juJolướt mắtznAy quukBya dòukByng Nsv5người náoKXyg nznAyhiệt trên phố:

- Sao ukBylại cNsv5ô đơnukBy thjuJoế này,KXyg ngườiNsv5 đẹp?

- Nhìn ukBylại mjuJoình trướcznAy khukByi nóukByi znAyngười Nsv5khác! Nsv5- CôznAy gjuJoái hướngNsv5 KXygánh mắtukBy ơKXyg tukByhờ vềukBy hướng ThiênjuJo KiKXygến, znAycó vjuJoẻ cũnznAyg juJođã kịznAyp nhậnznAy rukBya KXyganh lznAyà ai.

- Vậy cznAyhúng tjuJoa nênNsv5 đukByi uốznAyng gKXygì juJođó, znAyăn mừngKXyg sựNsv5 cNsv5ô đơn!

Chả biết KXygma xNsv5ui KXygquỷ khiếnKXyg nàoNsv5 thúcKXyg KXygđẩy ThiêukByn KiNsv5ến nójuJoi lênKXyg nhữngjuJo KXyglời nàyKXyg, chínznAyh bản thânNsv5 anznAyh cNsv5ũng bấtNsv5 ngờ.juJo KXygCó lẽznAy kznAyhi lẻjuJo lukByoi ngườiukBy KXygta thườznAyng dznAyễ juJođồng cảmjuJo ukByhơn znAyvới kẻ cùnNsv5g cảukBynh KXygngộ chăng?

- Được KXygthôi nukByhưng juJonhớ đừKXygng rủNsv5 juJotôi lêKXygn giường! 

Cô gái juJovừa nóiznAy vừaukBy Nsv5cười, znAynụ cưKXygời khjuJoông ukBychâm chọcznAy juJocũng chẳngznAy hàoNsv5 hứng,ukBy Nsv5chỉ đjuJoơn thuần nhukByư mộtukBy thóKXygi KXygquen củaNsv5 znAycơ hàm.

Chẳng ai nóiukBy Nsv5cùng ajuJoi tNsv5hêm lờijuJo nàKXygo, znAyhọ Nsv5song hznAyành bênNsv5 nhaKXygu tựaukBy hKXygai ukBykẻ xznAya lạKXyg vôjuJo tình chKXygung đườngjuJo vàKXyg dừngznAy cjuJohân trướcznAy Nsv5một quáNsv5n ukByrượu ẩnKXyg dậtukBy trNsv5ong ngõznAy hKXygẹp gầnNsv5 đóKXyg. Quán khznAyá đôngKXyg kháchKXyg nhưngznAy khôKXygng khKXygí vẫnznAy đủKXyg yênjuJo tĩKXygnh đNsv5ể ThiêznAyn KiNsv5ến chúznAy ukBytâm juJoquan sát côKXyg gáKXygi tukByhêm Nsv5lần nKXygữa. MáijuJo KXygtóc ngắnjuJo hơznAyi rốiKXyg, nznAyét KXygmặt trôjuJong nhưKXyg kNsv5iệt sức.Nsv5 NhìznAyn thật gần,Nsv5 côjuJo Nsv5còn cjuJoó KXygkhung xươnKXygg hNsv5àm kiêuNsv5 kỳznAy đốNsv5i lậpjuJo hoànKXyg toàNsv5n vớiznAy áKXygnh mắtNsv5 lạcKXyg juJolõng luôn chựcKXyg chờjuJo KXygcơn bấKXygt aukByn ậpjuJo đến.

Chọn góc khuấznAyt ởukBy cKXyguối qjuJouầy barNsv5, Nsv5cô gájuJoi uukByể oảiznAy thukByả mìnhukBy xznAyuống KXygghế vàjuJo cKXyghẳng chờjuJo Thiên KiếnKXyg lNsv5ên tiKXygếng znAyđã gọiznAy AbsoukBylute juJocam juJocùng ukBychanh tNsv5hái látukBy tNsv5ẩm muznAyối. ukByNgười phụcjuJo vụ juJoquay đijuJo, juJocô nhNsv5ìn ukByanh nKXyghư thôngKXyg báo:

- Anh cNsv5ó thểKXyg gọNsv5i thứukBy kháNsv5c, nếjuJou muốn!

- Tôi tukByôn trọnznAyg ngưNsv5ời đẹp!

Nói đoạn, TjuJohiên KiếnznAy chốngukBy cằNsv5m nhìnjuJo côjuJo gái:

- Đêm BìnznAyh AznAyn ukByvui vẻ!

- Anh cũjuJong vậy!

...

Im lặng vàNsv5 ukByim znAylặng! ukByDường nhukByư khôjuJong KXygai znAycó KXygý địNsv5nh phNsv5á ukByvỡ khoNsv5ảng cácukByh xznAya lukByạ gukByiữa znAyđôi bên. RượuNsv5 đãukBy đượcukBy mjuJoang KXygra, znAyhai ngườukByi chznAyậm rãukByi uốngNsv5, mỗukByi ngườiNsv5 đềuNsv5 cjuJoó mộtKXyg mukByiền rong chơijuJo ukByriêng. ThukByiên KiukByến cKXyghỉ chúKXyg znAyý hơnKXyg khKXygi mắtznAy ukBycô gKXygái nhNsv5ư vznAyô tìnhKXyg lướtKXyg qua chijuJoếc Nsv5bàn nukByằm nơukByi znAygóc pznAyhải vznAyà znAychợt bùngjuJo lêNsv5n dăNsv5m đốmznAy lznAyửa khNsv5inh znAyghét. ỞjuJo juJođó, mộtukBy cặp ukBy nam KXygnữ đangznAy ukByâu yếmznAy nhau.

- Kẻ thùukBy cukByủa cô?

- Uống điKXyg, khôznAyng phảiKXyg việcukBy củajuJo anh...

- Hay làukBy ngườiNsv5 tìKXygnh cũjuJo? KXyg- ThiNsv5ên KiếnKXyg vẫukByn quyếtznAy znAykhông buônKXygg tha.

Sau câu hỏiznAy ấy,juJo KXygnét mặjuJot cukByô gáznAyi biNsv5ến đổiNsv5 ngajuJoy lậpKXyg tứcukBy dukByù znAyvẫn nhếcznAyh môukByi cườiukBy cườiKXyg juJo- nụ cNsv5ười tựajuJo hukByồ juJođang mếNsv5u khóc.ukBy HìnhKXyg juJonhư, TukByhiên KznAyiến đãNsv5 vznAyô tìznAynh nhắcznAy ukByđến KXygnỗi đaNsv5u đã chNsv5ôn chKXygặt tậnjuJo đáyjuJo lKXygòng củznAya côjuJo gáiNsv5. ukByCô KXygnốc rượuukBy juJoliên tụcznAy Nsv5và tajuJoy znAybỗng ruukByn juJorẩy khijuJo bật lửaKXyg châukBym ukBythuốc. juJoQua lznAyàn kukByhói znAymong Nsv5manh, juJoanh đukByã mơNsv5 hjuJoồ thấNsv5y mKXygắt KXygcô mịtjuJo mznAyờ nhữukByng áng mâyukBy xznAyám. KhôngKXyg gijuJoan KXyggiữa Nsv5hai ngưznAyời lạznAyi rơjuJoi Nsv5vào gócukBy chếtNsv5 âznAym u.

Và dù khojuJoa họcNsv5 tukByân tiếnKXyg đếnKXyg mấukByy thukByì KXygcũng cukByó Nsv5những thờiKXyg khắcNsv5 ljuJoà nghiệznAyt duyênNsv5 trong đờijuJo. ThiênukBy Nsv5Kiến KXygcó điệnKXyg thznAyoại, juJora ngoàiznAy ngukByhe khôngjuJo lâjuJou tKXyghì ngườiNsv5 đàKXygn ôukByng nơznAyi chiếukByc bàn kiznAya tiếnKXyg KXygđến chukByỗ KXygcô gjuJoái Nsv5, giọjuJong điệuNsv5 sỗznAy sàng:

- Chào emKXyg! LâznAyu qjuJouá khônNsv5g gNsv5ặp, ejuJom vẫznAyn đánukByg yêuNsv5 nhưjuJo ngàyznAy xưa.

Cô gái cốjuJo gượznAyng bìnhukBy thKXygản trướcznAy sznAyự xuấjuJot hznAyiện ấy:

- Tôi khôngukBy hukByoan ngjuJohênh sựjuJo cKXygó znAymặt củaNsv5 anKXygh. LàmNsv5 ơn!

- Anh vềjuJo đâukByy ănukBy TếtNsv5, cốtNsv5 Nsv5là đểjuJo thjuJoăm ejuJom. MộtznAy thờiNsv5 nồngNsv5 nàKXygn, Nsv5em nNsv5ỡ lznAyòng juJonào lạnKXygh nhạznAyt với anjuJoh njuJohư vậy?

Gã đàn KXygông tiếpKXyg tụcznAy áznAyp sáukByt cukByô gájuJoi, ukBynhư ukBycố tìnznAyh độngKXyg znAychạm vznAyào cznAyơ tjuJohể znAyđối phương.

- Anh muốnjuJo gì?znAy ukBy- CôKXyg znAygái tukByrừng znAymắt Nsv5nhìn gãjuJo kznAyia. TiếukByng ríjuJot vanNsv5g Nsv5qua Nsv5những kKXygẻ răng.

Ngay lúc ukByấy, Nsv5Thiên KiếnjuJo vừaNsv5 Nsv5quay trNsv5ở vKXygào. Nsv5Anh xôKXygng vjuJoào juJochắn nganjuJog juJogiữa côNsv5 gáiznAy vàjuJo gã kia:

- Chuyện gìNsv5 juJovậy em?

- Thằng điênNsv5 nàyjuJo znAymuốn znAydở znAytrò vukByới em!

Cô gái thaKXygy đổiNsv5 âmznAy điệujuJo tKXyghật nhanhNsv5, juJokhoác juJotay ThiênznAy KiếnjuJo tukByình tứ.znAy CóKXyg lẽNsv5 Nsv5cô muốnNsv5 mượn ThiênznAy ukByKiến đểjuJo juJonói chznAyo gãjuJo Nsv5sở khanNsv5h biukByết KXygrằng KXygcô Nsv5đang rấjuJot hKXygạnh phúcjuJo vớiKXyg KXygmột KXyganh chàng trẻznAy truukByng, giukByàu KXygcó vàNsv5 rấtNsv5 điểnjuJo traijuJo. VjuJoà tậnNsv5 thâznAym sâuKXyg ukBycõi lznAyòng dznAyậy Nsv5sóng, cô cũnukByg đaNsv5ng KXygtự hỏijuJo vìKXyg saukByo ngàKXygy đznAyó mìnznAyh lukByại cNsv5ó tKXyghể yêukByu ngườiNsv5 này,juJo ukBylại tukByin tKXygư ngukByần ấy nNsv5ăm dukByài? ĐájuJoy juJomắt juJocô nukByổi sóKXygng căKXygm phẫznAyn, ukBytrong nNsv5ỗi ukByê chjuJoề cóNsv5 lẫNsv5n nhữnNsv5g juJomai mỉa KXygchua cay.

Thiên Kiến tỏKXyg rjuJoa rấKXygt độNsv5 lượnNsv5g khNsv5i chojuJoàng tjuJoay quKXyga znAyeo côznAy gáznAyi đầNsv5y tukByình juJotứ. juJoTay cKXygòn lại anhNsv5 đúukByt Nsv5túi quầnjuJo, Nsv5cằm hấtukBy KXygcao, ukBysoi juJoánh mắtukBy dNsv5iều hâukByu vàjuJoo gKXygã kiajuJo. ĐốjuJoi phươngjuJo tầmjuJo tuổi BájuJo QuânjuJo, ukByăn mznAyặc ukBybóng bẩyNsv5 kiểukByu giàjuJou xổiukBy, mNsv5ùi nưKXygớc hoNsv5a ngNsv5ai ngáiukBy ngọt.znAy Ngũ KXyg quan Nsv5khá ổnznAy nếujuJo juJoso trNsv5ên Nsv5phương diệKXygn đạiNsv5 cznAyhúng, ukBynhất juJolà đôiKXyg mắtKXyg juJocó đuôiKXyg dàNsv5i khoe ánznAyh nukByhìn bjuJoiết vujuJoốt ukByve KXyglòng njuJogười. TuznAyy nhjuJoiên, anukByh khônukByg KXygcó ukByấn tượngjuJo đznAyặc Nsv5biệt với nhâznAyn dạnjuJog Nsv5này, chứngNsv5 tjuJoỏ gãukBy ởukBy xznAya vKXygề hoặcznAy kjuJohông znAyquá nổKXygi bKXygật znAytrong giớiKXyg kiznAynh tài.

Gã kia đưaKXyg mKXygắt quajuJon sáKXygt ThukByiên KznAyiến chốKXygc znAylát rồiznAy cjuJoụp đuôKXygi bỏjuJo đKXygi. Nsv5Cô gKXygái cũznAyng buônjuJog tay ThiênznAy KiếznAyn thậtNsv5 nhanNsv5h, nhukByanh nhưukBy khKXygi côNsv5 khoukByác taznAyy vznAyào. CôznAy nznAyốc KXygcạn cốukByc rượu ukBycòn dởNsv5 danKXygg KXygrồi gọiKXyg KXygphục juJovụ thjuJoanh toán.

- Cảm Nsv5ơn anh!

- Vì tjuJoôi KXygđã Nsv5đuổi znAyhắn đi?

- Đừng nhNsv5ắc Nsv5đến hắnukBy nữa! 

Cô gái gznAyào lêznAyn juJonhư cojuJon tjuJohú trúnukByg tên,Nsv5 vjuJoơ Nsv5chai rượuznAy vàKXyg nốjuJoc juJothêm Nsv5một hơiKXyg dàiznAy. znAyTay lẩy bznAyẩy ukBymở KXygtúi xájuJoch, đNsv5ặt vàiKXyg Nsv5tờ tiềnKXyg lukByên bjuJoàn rồukByi lặngukBy lẽKXyg znAyquay znAylưng, mặKXygc kệKXyg KXygThiên KiếukByn phía sau.

Thiên Kiến cảukBym thấyukBy rKXygất uấtNsv5 ứNsv5c vớjuJoi tháiNsv5 độjuJo ấyNsv5. CKXygó biKXygết juJobao bóukByng hồnKXygg ljuJouôn juJovây quanjuJoh, luôn ngukByọt ngNsv5ào miệnNsv5g lznAyưỡi znAyvới aukBynh, KXygchỉ riênKXygg cNsv5ô lukByà luônjuJo ukByxem nhznAyư ajuJonh kKXyghông tồnKXyg tạiznAy. Anh túmjuJo lNsv5ấy znAycánh ukBytay khẳngznAy ukBykhiu KXygcủa cô:

- Cô nhukByư vKXygậy, khznAyông Nsv5ai dáukBym yêuNsv5 KXyglà đúng!

Cô gái vẫnukBy khôngKXyg nNsv5ói gìukBy chNsv5ỉ ukBynhìn aznAynh ukBynhư kẻKXyg znAythù. ĐưukByợc thukByể aznAynh tiếpukBy lời:

- Lúc nNsv5ào Nsv5cũng lạnNsv5h lùngjuJo ukBykhó chịKXygu, tínKXygh Nsv5tình lạiNsv5 thấjuJot thường.KXyg Nsv5Nếu KXygmuốn cKXygó anh chàngukBy nznAyào đểukBy mắNsv5t đếnznAy KXygthì côKXyg nukByên dukByễ thươnNsv5g hơznAyn ukBymột chút!

Cô gái tiếpNsv5 tụcNsv5 iNsv5m lặng,KXyg liêNsv5u xiêuNsv5 bỏukBy đznAyi. CơukByn giậnukBy ukBybất znAythường củaKXyg ThKXygiên KiếnukBy dườjuJong như biếjuJon mấtznAy KXygvà KXygđược nhanNsv5h chónukByg tNsv5hay vàoNsv5 đóKXyg lukByà KXygsự hốiNsv5 hznAyận. CóznAy lẽNsv5 ukByanh đãNsv5 qujuJoá lời, chẳngKXyg vKXygui gìukBy znAykhi đNsv5i Nsv5so đojuJo vớiNsv5 phukByái yjuJoếu. AnNsv5h KXygđã kznAyịp znAynhìn thjuJoấy znAyđôi mắtKXyg đỏznAy znAyhoe của cKXygô. NjuJohìn thNsv5eo bóngznAy ukBydáng nửaukBy rjuJoun rẩKXygy nửjuJoa khinKXygh ukBybạc kiNsv5a, châznAyn anKXygh vộiNsv5 vàngznAy bước theoNsv5 ukBysau, bNsv5ỏ quênukBy cảjuJo kháijuJo niệukBym “KhôNsv5ng ukBybao giờznAy đểukBy phKXygụ nữukBy tznAyrả tiềznAyn rượuznAy” củKXyga bản thân...

- Anh ơi!

Thiên Kiến nghKXyge cójuJo tznAyiếng gọiNsv5 znAyvới thKXygeo nhjuJoưng znAyvẫn nNsv5hanh nhịpKXyg chân.znAy znAySau lưnKXygg aNsv5nh, juJocô bé phụcNsv5 vụukBy cũngjuJo hốiukBy juJohả đuổiKXyg thNsv5eo. RKXyga đếjuJon tậnNsv5 đầuKXyg njuJogõ dẫnNsv5 vàznAyo qKXyguán, cNsv5ô béNsv5 vừaKXyg znAythở vừNsv5a níu juJotay áoKXyg ukByvị khukByách nznAyam tuấNsv5n Nsv5tú, giọngjuJo đukByứt quãng:

- Bạn anukByh... đáKXygnh… rơNsv5i cáiznAy này!

Trong tay ThiêjuJon KiếnjuJo làjuJo thẻjuJo nhâNsv5n viznAyên củjuJoa “chịNsv5 KXyggià”. juJoAnh lướtukBy mNsv5ắt nhanKXygh quKXyga tấmukBy ukByảnh, Lâm ThKXygụy YznAyên –znAy TrukByưởng ĐiềKXygu HànjuJoh baznAyn KXygSáng TạoznAy KXyg- CônjuJog tKXygy QuảnukByg CznAyáo ukByvà tổukBy cNsv5hức Sự KiệnjuJo LẠNsv5. “ThjuJoụy Yên”Nsv5 ukBy- aNsv5nh nznAyhẩm ljuJoại tênNsv5 côKXyg gáiznAy znAymột lầnznAy nữaznAy vàNsv5 nhếukBych môiNsv5 bukByí ẩn.

Đi được mộtukBy đoạjuJon juJongắn, ThụyznAy YznAyên znAybỗng đứjuJong sựngznAy lNsv5ại, môjuJoi mznAyím chNsv5ặt, mjuJoắt mởznAy lớnNsv5 ngơ ngáKXygc nhìznAyn vàKXygo dKXygòng ukByngười xuôiNsv5 ngượcznAy KXygđi vềukBy giữaznAy đêNsv5m BìKXygnh juJoAn. TấKXygt thznAyẩy đềuNsv5 ukBytìm được juJobình KXygan củznAya ukByriêng họjuJo. CôukBy chạukBynh lòngNsv5 muốnznAy lznAyập znAytức tKXygrở vềKXyg KXygnhà đểNsv5 đznAyược znAylao vòng taukByy chjuJoị Nsv5mà khójuJoc cườznAyi cukByho thNsv5ỏa lòngukBy sNsv5ong chịKXyg côKXyg lKXygại đajuJong cần,ukBy rjuJoất cầnNsv5 sukByự ukByyên tĩnh trjuJoong tNsv5âm KXyghồn lẫnukBy thểukBy znAyxác. QuảjuJo thật,znAy cảNsv5 Nsv5một Nsv5buổi chiềznAyu bậnKXyg rộukByn, ukBycộng thêm rượuKXyg vznAyà nhữngukBy znAyhồi ứcNsv5 khôngNsv5 KXygvui vẻznAy KXygkia đNsv5ang khiếnukBy ukByđôi chânNsv5 znAychực chznAyờ ngãznAy quỵ nhưngznAy côKXyg khônjuJog KXygcho phépjuJo bảnNsv5 thKXygân hukByèn yKXygếu nhznAyư tjuJohế. MệznAy cô,juJo mẹznAy ukBycô, chịjuJo côukBy đãukBy từngukBy dạy rNsv5ằng, “ĐànNsv5 Nsv5bà siKXygnh rNsv5a đukByã kKXyghổ mNsv5ệnh nênznAy dùukBy cjuJoó ukByphải đijuJo bằngukBy đốznAyt KXygxương đầKXygu gối tKXygóe máuznAy cKXygũng phảKXygi juJobước đukByi, cấmznAy lêjuJo lếtznAy đểjuJo làmKXyg người!”.KXyg Nsv5Vì thế,znAy côznAy znAycứ juJođứng đấy, taukByy báznAym KXygvíu KXygvào juJotrụ juJođèn bênjuJo đưukByờng, mặcNsv5 KXygcho tâukBym trKXygí rơiukBy Nsv5tự do.

- Cô ổnNsv5 ukBychứ? TôKXygi cóKXyg phKXygần hukByơi quáznAy lờukByi, KXygxin lỗi!

Âm giọng znAytrầm, đúnznAyg mựcznAy nhưngKXyg juJodịu Nsv5dàng củajuJo TjuJohiên KiKXygến vNsv5ang ljuJoên tựjuJo pKXyghía KXygsau, TukByhụy Yên kznAyhông biếtjuJo aKXygnh ukByđã đznAyứng đznAyấy Nsv5bao ukBylâu. ukByCô ukBycó phầjuJon nukBygạc nhiKXygên juJovì HznAyoàng ThKXygiên KiếznAyn - ngườNsv5i hôKXyg mưNsv5a gọijuJo gznAyió KXygkhét tiếngNsv5 Nsv5giới kiKXygnh tàijuJo KXygcả mộznAyt vùjuJong cũjuJong bijuJoết nNsv5hận lỗi ư?Nsv5 TuukByy nKXyghiên, cKXygảm znAygiác hjuJoiện tukByhời juJoquả tNsv5hật rấtznAy dễznAy chịNsv5u bNsv5ởi KXygít rznAya vẫnKXyg cukByòn KXygcó mộukByt ánh mznAyắt dõKXygi Nsv5theo znAysau cô.znAy GiKXygọng côjuJo znAyđã znAynhẹ hơn:

- Không sznAyao, tôiznAy quKXygen juJorồi! znAyAnh cznAyó việjuJoc cứznAy đijuJo, đừjuJong znAybận tâm.

- Tôi đukByưa côjuJo vềNsv5. NukByếu kKXyghông thícznAyh về,znAy chúngjuJo Nsv5ta juJocó thKXygể điznAy ukBynơi khác.

Thiên Kiến znAycố tìznAynh lờKXyg điukBy tấznAym thjuJoẻ nhânjuJo viKXygên znAytrong túiNsv5 mznAyình. ukByAnh juJocởi Nsv5áo znAyngoài, khoác lNsv5ên vNsv5ai ThNsv5ụy YêznAyn kznAyhi thNsv5ấy znAycô cKXygo rNsv5o juJokhoanh znAytay tukByrước ngựcznAy njuJohư đaukByng Nsv5cố tìjuJom tNsv5hêm rẻo hơiNsv5 ấm.

Hành động ukBycó đKXygôi phầnukBy KXygthân juJomật kiNsv5a khiếnNsv5 ThjuJoụy YêznAyn nNsv5ảy sKXyginh phukByản ứng,Nsv5 Nsv5dù znAykhông znAyquá dữ dộiukBy ukBynhưng đủNsv5 đNsv5ể Nsv5cô juJolùi lKXygại thêmjuJo znAydăm bướcznAy chânznAy rồijuJo vNsv5ội znAyvàng tznAyrả lạiNsv5 áoKXyg cKXygho Thiên Kiến.juJo XonjuJog, Nsv5cô lôiznAy rKXyga KXygtừ chiếcNsv5 juJotúi ngoKXygại cỡjuJo củaKXyg mNsv5ình juJomảnh KXygkhăn lejuJon mukByàu xámNsv5 và juJochoàng Nsv5qua juJovai. MắtukBy hKXygai ngườKXygi vẫNsv5n âznAym znAythầm znAyquan sNsv5át lKXygẫn nhajuJou. HồNsv5i lâznAyu, juJocô znAybắt znAyđầu ngấm rjuJoượu vàjuJo gznAyió đêjuJom, mjuJoôi cukByhợt lNsv5ẩm bẩm:

- Giờ tôiKXyg Nsv5chỉ mjuJouốn KXygđược baukByy trênNsv5 đườnNsv5g vukByà đKXygể gNsv5ió bijuJoển qujuJoất thậtjuJo mạnhNsv5 vznAyào mặt...

- Được!

- Hử? CznAyái gìukBy đượznAyc?... PhznAyải làznAy mô-tôjuJo kìukBya, juJoô-tô đủznAy cháznAyn lắNsv5m rồi.

- Được!

Nói xong, TjuJohiên Nsv5Kiến thảnNsv5 nNsv5hiên kukByéo tznAyay ThụyKXyg YêznAyn, ukBybước đi:

- Nhưng trướNsv5c hếNsv5t, chukByúng ukByta phảiKXyg quaznAyy vềNsv5 juJoKiến juJoHoa znAylấy xeznAy, saznAyu đóKXyg juJovề Nsv5nhà tukByôi juJovà đổi mô-tôukBy. ĐKXygồng y?

Thụy Yên Nsv5cúi thKXygấp đNsv5ầu, nhìnznAy Nsv5chằm Nsv5chằm vNsv5ào nhznAyững juJoô ukBygạch thôNsv5 dướiznAy châjuJon mznAyình. ChukByúng màu nâuukBy xỉznAyn, sKXygần sùNsv5i, cáuukBy Nsv5bẩn, hoàukByn Nsv5toàn lạcukBy lõngjuJo juJogiữa nhữngKXyg tukByòa nhukByà caNsv5o tầngKXyg sang znAytrọng, KXygnhững ukByđèn màujuJo juJogiăng giăng,KXyg nhNsv5ững tiếnznAyg cườiKXyg KXygkhúc khíjuJoch đầyjuJo hạnNsv5h phznAyúc –ukBy sao KXyggiống hoànNsv5 cảjuJonh củNsv5a côukBy lúcjuJo ukBynày đếnjuJo lạ?KXyg BKXygao nNsv5ăm qujuJoa, znAycô ukByvẫn mộukByt ukBymình, juJoduy chỉ đêmukBy naznAyy cukByô khônukByg muNsv5ốn phảiznAy mộtKXyg mình.ukBy ĐznAyêm BìnNsv5h KXygAn, tukByheo mjuJoột nghĩaznAy khNsv5ác cNsv5hính là juJođêm ĐNsv5oàn ViNsv5ên nhưnjuJog KXygvới nNsv5hững đNsv5ứa trKXygẻ sNsv5inh nhầmKXyg thờiNsv5 Nsv5ly loạnNsv5 nznAyhư cKXyghị KXygem cKXygô thì dùjuJo xukBya nhajuJou juJonửa ukByvòng ukByTrái ukByĐất hKXygay ukByở ngaukByy trêKXygn quNsv5ê Mẹ,juJo đoànznAy viêznAyn ukByvẫn juJolà điềuNsv5 gì đóNsv5 juJorất kNsv5hó chukByạm vàoNsv5. GjuJoia đìnNsv5h tNsv5rong tâmNsv5 tKXyghức cảNsv5 ukByhai đềNsv5u làKXyg nhữngjuJo mảnhKXyg ghépjuJo nhạt nukByhoà, juJovụn vỡjuJo nênznAy mỗiukBy độNsv5 lễznAy juJotết Nsv5về, đôiznAy bêznAyn rKXygất sợznAy hãjuJoi ukBykhi phảiukBy nhìnjuJo vjuJoào mắt nhaukByu. znAyVì vậy,KXyg cukByô KXygvô thznAyức gậtznAy đầu.

Từ quán rượznAyu đếnjuJo KXygKiến ukByHoa khznAyá znAygần, hajuJoi nznAygười đijuJo bộNsv5 cukByhưa đếnKXyg juJomười pukByhút Nsv5đã đến.KXyg Kiến ukBy Hoa chuukByyên KXygkinh KXygdoanh hóaNsv5 KXygmỹ Nsv5phẩm, juJocông KXygty znAycon dKXygưới znAyquyền HoànukByg GiKXyga vKXygà ljuJoà juJochủ sở hznAyữu củaukBy KXygtòa nhàNsv5 cjuJoao ukByba mươiukBy juJochín tầngznAy majuJong đậmznAy hukByơi KXygthở ukByBa-rốc. HaznAyi tòznAya nhznAyà giống hệtKXyg nhaukByu đếnznAy từznAyng cznAyhi tiếtKXyg ukBynhỏ njuJohất đưjuJoợc ukBykết nznAyối bukByởi hànhNsv5 laznAyng znAyxanh Nsv5- ukBykhu vườn sjuJoinh tháNsv5i kznAyhổng ljuJoồ ukBygiữa đznAyô tukByhị ukBytấc ukByđất tấcznAy ukByvàng. MKXygô hìnhKXyg ukBykhông giNsv5an sốngznAy xukByanh này znAyđã từngukBy juJolà đềKXyg znAytài znAybàn luậznAyn sôiznAy nổijuJo tronNsv5g giớjuJoi chínKXygh tznAyrị vănNsv5 phòjuJong bởijuJo đukByộ tốn KXyg kém đznAyể đukByầu tưukBy, duznAyy trKXygì cũnukByg nhukByư lợznAyi íznAych vôKXyg hìnjuJoh màznAy hữuukBy dNsv5ụng củaukBy nóznAy manjuJog lại,ukBy đồng juJothời đãNsv5 đưaukBy daznAynh Nsv5tiếng củukBya ThukByiên Nsv5Kiến vjuJoang Nsv5xa rộukByng khắp.

Chiếc mô-tô pznAyhân kjuJohối lớnNsv5 phóngKXyg nhznAyư xKXygé toạNsv5t Nsv5bóng đznAyêm tjuJorên caKXygo tjuJoốc lộngKXyg gió.znAy NoznAym bộ dángNsv5 hNsv5ai znAyngười njuJogồi trênjuJo znAyxe chẳjuJong cKXyghút KXyghài znAyhoà phjuJoong juJocách vìjuJo hukByai znAybộ âuNsv5 phznAyục znAycứng nhắc cznAyó phukByần KXyglạc nhịpKXyg cùnNsv5g hKXygai chiếcukBy znAymũ bznAyảo hNsv5iểm juJotoàn phầnznAy ukByđồ sukByộ. TuznAyy nhiên, khôngukBy aznAyi cóKXyg KXygvẻ bậKXygn tâmjuJo đếKXygn điềKXygu juJonày. ThiêznAyn KiếnjuJo ukBytập tznAyrung ukByđiều khiểnjuJo sajuJoo cho ukBy chiếc znAyxe nznAyặng KXygnề juJotrở nêukByn nhẹznAy KXygbẫng, juJochỉ juJothi thoảngznAy đưNsv5a mắtKXyg quKXygan sáKXygt ngườjuJoi ngjuJoồi sau ukByqua znAykính chNsv5iếu hNsv5ậu. PhầjuJon mKXygệt mỏi,znAy phầnjuJo tKXygốc juJođộ khájuJo cukByao nêNsv5n TNsv5hụy YênukBy chẳng cònznAy đủNsv5 sứznAyc juJogiữ khoKXygảng cácKXygh bukByan znAyđầu nznAyên đànhukBy KXygchạm hKXygờ tjuJoay vàukByo ukByvòng juJoeo thoNsv5n gọn, sănznAy chNsv5ắc KXygcủa ThiênjuJo KiukByến. TukByâm trạngjuJo củaKXyg cjuJoô tựKXyga mộjuJot mớNsv5 hỗKXygn độnukBy giữukBya quukByá khứjuJo vjuJoà hiện tạiukBy, lúcNsv5 thìznAy nhếKXygch znAymôi nhạukByt tNsv5hếch, cKXyghốc juJochốc lạiKXyg lúukByng Nsv5búng KXygngân ngjuJoa mộtznAy khúcukBy nhạc điệuKXyg thKXygơ Nsv5trẻ khôznAyng đầNsv5u khônukByg cNsv5uối znAynào đó.

Xe đã rờiNsv5 xukBya đôNsv5 thukByị bứcznAy bốKXygi, hNsv5ai znAydãy nhàKXyg Nsv5phố saukByn sznAyát nhNsv5au nhườngjuJo Nsv5chỗ Nsv5cho nhNsv5ững cánh đồnKXygg bNsv5ạt nNsv5gàn mukByàu xanhjuJo, xjuJoa KXygxa mớiznAy cóKXyg vàiNsv5 cănukBy juJonhà ukByim ukByắng chznAyìm vàNsv5o bóngjuJo đêNsv5m. Trên ukByđường, ngoàjuJoi ukByxe tảiKXyg đKXygường juJodài, cjuJohỉ znAycòn tiznAyếng đKXygộng cơznAy znAygầm rjuJoú cukByủa mô-tôukBy. Giữa kKXyghông znAygian đươngukBy ngáKXygi njuJogủ ấznAyy, ThụyKXyg juJoYên chợtukBy pNsv5hát juJohiện znAyra bKXygóng ukBytang kỳ…

- Chậm juJolại mộtKXyg chút!

Giọng Thụy YêjuJon kháznAy tKXygo, KXygkhá khẩnznAy KXygtrương khiếnNsv5 ThiKXygên KiếjuJon vộiKXyg vãNsv5 juJogiảm tốc.Nsv5 NhjuJoưng côukBy vẫn ukBy im lặukByng nênjuJo juJoanh đoánjuJo cKXyghừng cznAyô cảmNsv5 ukBythấy choángjuJo KXygvì gióznAy ngượcukBy vNsv5à tznAyốc độjuJo caNsv5o nênjuJo không hỏiukBy thêm.KXyg Nsv5Xe cjuJoứ cNsv5hầm chậmznAy lướtKXyg KXygtrên đườjuJong vàNsv5 độznAyt juJonhiên “Cốp!”KXyg KXyg- chiếcjuJo mũ bảKXygo hiukByểm cKXygủa cKXygô vjuJoa vàoukBy ukBymũ znAycủa ukByanh cNsv5òn tjuJoay cKXygô đanznAyg ấznAyn znAynhẹ KXygđầu anukByh znAycúi xKXyguống, tay kiKXyga đặtKXyg juJolên znAyngực tznAyrái mìnhukBy. VốznAyn lNsv5uôn Nsv5bình tukByĩnh, znAyanh khônukByg hốtKXyg hoảngNsv5 Nsv5mà chỉjuJo giảm tốcznAy đếnjuJo juJotối đa.

- Cô tznAyhấy kNsv5hông ổnKXyg ởNsv5 đâuukBy à?

- Tôi juJoá? ukBy- TjuJohụy YênznAy hỏijuJo lKXygại, juJorồi chợtjuJo znAyhiểu rNsv5a đNsv5iều gznAyì, znAycô KXygvội vàKXygng gKXygiải thícznAyh. juJo- Có tNsv5ang juJogia znAybên đường,Nsv5 đznAyoạn znAyvừa đijuJo qua.

- Cô muốjuJon juJotôi cznAyúi ukBychào ukBytiễn znAybiệt nKXyggười vừznAya khuất? 

Khi hỏi điềujuJo nàjuJoy, ánhukBy mukByắt ThiukByên KiếnKXyg sángKXyg đếnukBy dịKXyg thưjuJoờng. ukByTrên gưNsv5ơng ukBymặt aznAynh, néNsv5t hân hoNsv5an hiệnznAy rõKXyg vàznAy đưukByợc đẩyznAy KXygđến caKXygo ukBytrào nukByhư kKXyghi juJoCristoforo ColomNsv5bo tznAyìm ra ukBy Châu Mỹ.

- Ừm! TNsv5ừ kznAyhi cukByòn rấtNsv5 bé,znAy mẹKXyg luKXygôn dznAyạy cukByhị ejuJom znAychúng tNsv5ôi znAyrằng, nukByghĩa tửKXyg làjuJo nghĩukBya Nsv5tận nên Nsv5dù kjuJohông tKXygừng qujuJoen bijuJoết, cKXyghỉ cNsv5ần ngznAyang qjuJoua nukByơi KXygcó mộtKXyg njuJohân mệnNsv5h vừKXyga cKXyghấm dứt thukByì phảNsv5i tNsv5hành tâmukBy cúiNsv5 cznAyhào juJođể voukByng linNsv5h ấyNsv5 đượcjuJo thêNsv5m thanznAyh znAynhàn. znAyKhi nãyKXyg tôukByi định nhắcjuJo aukBynh nhưukByng sợjuJo khônKXygg kip.

Thụy Yên vukByô ukBytư nóNsv5i. KznAyhi Nsv5nhắc đếjuJon mẹukBy, giukByọng côznAy tukByrở nênNsv5 tiếukByc thươNsv5ng khônNsv5 xiếtKXyg nhưng cũngukBy nNsv5gọt lành,KXyg tznAyrong znAytrẻo mộukByt cNsv5ách lạKXyg kỳ.KXyg TronjuJog gijuJoọng nóijuJo ấukByy, khôngznAy cKXygó chỗukBy choNsv5 những ngụNsv5y tạojuJo hjuJoay juJotoan tukByính znAyđời thường.

- Thụy YKXygên! znAyCô rấukByt ukByđáng yznAyêu, côznAy biukByết không?

- Oa! ĐừngukBy znAykhen nịnKXygh tôukByi, tjuJoôi sKXygẽ khôngKXyg ljuJoên ukBygiường vớNsv5i anNsv5h đâuKXyg. ÁjuJo, ukBymà ukBysao anNsv5h biết tênNsv5 tôi?

- Cô giukByới thiệjuJou vớiNsv5 tôiznAy, quênukBy rồi?Nsv5 ThNsv5êm nữa,juJo ukBytrong ấnKXyg tưznAyợng củaznAy cô,juJo tôiKXyg juJotệ hạiukBy đến ukByđộ cznAyhỉ đánjuJog quẩukByn quukByanh trjuJoên chiếznAyc giườngKXyg thôiKXyg ư?

Thiên Kiến nửNsv5a znAykhông hàjuJoi ukBylòng nửaNsv5 tukByhích thKXygú vìjuJo znAycung cácKXygh đôiznAy znAykhi tjuJorẻ coNsv5n đôKXygi khNsv5i lại từngNsv5 trznAyải quáukBy mứcKXyg cNsv5ho znAyphép củajuJo juJoThụy YjuJoên. NhNsv5ư juJongay tukByừ hôznAym đầuznAy tiênukBy bKXygị cKXygô tạtznAy thKXygẳng cốc juJorượu vàoNsv5 KXygngười, Nsv5với bảznAyn Nsv5tính hznAyáo thắng,juJo ưaukBy tznAyhích thâmNsv5 thNsv5ù nhNsv5ư anKXygh tNsv5hì cukByô có cánhznAy cũjuJong chẳngukBy ukByđủ sứcNsv5 bznAyay ukByra kjuJohỏi ukByhội qjuJouán ấyjuJo. NhưngNsv5 KXygchẳng hiểuukBy vìNsv5 lẽKXyg nukByào, anh Nsv5đã KXygđể cjuJoô hiêNsv5n nNsv5gang bướKXygc ukByđi. znAyHoặc nukByhư nznAygay lúznAyc znAynày, côjuJo vKXygô thứKXygc cNsv5ong conznAyg vành môukByi tukByựa đanKXygg thầmNsv5 nKXygói rằngukBy, Nsv5nhận địnhznAy tKXygrên củaukBy anukByh hukByoàn juJotoàn cukByhánh xác.

Còn Thụy Nsv5Yên vìjuJo đầuNsv5 óznAyc đangNsv5 lznAyâng lângNsv5 nêjuJon KXygcô cukByứ tjuJoạm tiNsv5n znAylý dukByo KXygThiên KiếnNsv5 đưaKXyg ra. HaukByi bànznAy taKXygy cNsv5ô znAykhông đKXygặt hznAyờ ukByở vùngukBy juJoeo anKXygh znAynữa Nsv5mà Nsv5chuyển sjuJoang níuznAy chặKXygt thaznAynh cản pznAyhía sukByau yêKXygn juJoxe. ukByÂm gijuJoọng juJovừa thànKXygh thậtjuJo juJovừa Nsv5cố znAyý juJođả kích:

- Anh khônKXygg biếtznAy tôiznAy nhưznAyng giớiNsv5 nữNsv5 ởNsv5 văznAyn phòngKXyg KXygtôi ljuJoại suốukByt ngàyukBy bàjuJon tánKXyg vềukBy HoàKXygng Thiên KiếnNsv5 –ukBy ngưKXygời luôukByn đượcKXyg cukByác tranukByg mznAyạng ukBydành KXygcho giớiNsv5 cukByhị eNsv5m juJoxếp vàznAyo danh KXyg sách “ĐơnukBy tjuJohân juJokim cưNsv5ơng sijuJoêu cấpukBy tjuJooàn thành”.ukBy NjuJoên znAydù khôngukBy muốnjuJo tôjuJoi cũnukByg bznAyị éjuJop nghe ítznAy nhiều.juJo NznAyói juJothật, KXygngoài tukByừ “trNsv5ai juJochơi” znAythì tjuJoôi chẳngNsv5 cònukBy ukBytừ nàoukBy khácNsv5 để ukBy miêu tNsv5ả vềKXyg anh.

- Tôi khKXygông biếukByt bjuJoản juJothân Nsv5lại nổiNsv5 tiNsv5ếng đạiNsv5 KXygchúng đếnznAy thế!

Thiên Kiến nukByói cùnNsv5g vẻjuJo cháNsv5n znAychường, thaukByy vìznAy Nsv5hãnh dNsv5iện. znAyHoặc juJogiả ukByvì ngườiznAy phájuJot znAyngôn làznAy Thụy YênjuJo nukByên cảmNsv5 gijuJoác tznAyrong aNsv5nh cứznAy cjuJoồn cznAyào tukByhiếu tukByhoải mái.

Vẫn trong Nsv5trạng tháKXygi KXygnửa Nsv5say juJonửa ukBytỉnh, TjuJohụy YêjuJon tiếpjuJo Nsv5tục KXyghứng khukByởi tiếjuJot lộKXyg bNsv5í mật:

- Nói KXygcho Nsv5anh hNsv5ay, mấyznAy juJocô znAybé đồukByng juJonghiệp cjuJohung tầngukBy vớiNsv5 ukBytôi cjuJoòn ấznAyu trjuJoĩ đjuJoến độznAy dệt mộngjuJo đưKXygợc “TìukBynh mộKXygt đêm”juJo vjuJoới anhukBy, saKXygu KXygđó anznAyh Nsv5trở KXygnên chKXygung tìnKXygh, ngọNsv5t ngào,ukBy dịznAyu dàng ukByvới họKXyg ukBynhư mấyukBy nhukByân znAyvật Nsv5nam juJonữ tznAyrong ukBytiểu thuyếtKXyg ukByngôn tKXygình nữznAya kKXygia. CáukByc bé znAy ấy sukByuốt ngàyjuJo ukBybỏ cNsv5ông tìukBym KXyghiểu sukByở thíchKXyg –KXyg Nsv5sở ukByghét củaKXyg anhNsv5, nhữznAyng nơjuJoi aKXygnh hukByay đến, nukByhằm dựngjuJo kịKXygch bukByản tKXygình cờznAy chjuJoạm KXygmặt nhưngNsv5 tKXyghật tiếc,juJo anukByh qNsv5uá kjuJoín tiếng.KXyg PhukByụ nukByữ không KXygsai ukBykhi tukByhích đNsv5àn ôngKXyg KXyggiàu cjuJoó, tàiKXyg giỏjuJoi, đẹpNsv5 tjuJorai sukByong họznAy lznAyại khônukByg chịu hiểujuJo, KXyganh lznAyà hjuJoàng sijuJoêu cấpukBy màNsv5 hKXygàng siêKXygu cấpznAy thìjuJo cznAyhẳng thuNsv5ộc vềKXyg riznAyêng Nsv5ai. TznAyôi thà dànhKXyg thNsv5ời gjuJoian Nsv5rỗi đjuJoó ukByxem phjuJoim hoznAyạt hznAyình, ukBycòn hơukByn sửNsv5 djuJoụng ukBycho ukBynhững tròjuJo znAytrẻ con ukByvô Nsv5bổ ậy.

Thụy YêukByn KXygkể KXygxong, bậznAyt cườiKXyg giòjuJon znAytan. CòKXygn vjuJoẻ mặtKXyg ThjuJoiên Nsv5Kiến lạiznAy tjuJoối hơnukBy cznAyả bóng đêm.