You are here

Những Chuyện Tình - Chương 17

Chương tx7j17: ÁdrAFn “tình”drAF đêmtx7j RjinBình An

Giữa Sài tx7jGòn ntx7jáo 33Lvnhiệt hotx7ja đmHJqèn drAFđêm G33Lviáng SinhmHJq, ThmHJqiên Kitx7jến bỏdrAF mHJqlại cRjinuộc mHJqvui tx7jcòn tx7jdang dở33Lv. Tự tmHJqrong sâuRjin thtx7jẳm, 33Lvanh bỗng33Lv Rjinchán ngán33Lv 33Lvvới nhữnRjing Rjincuộc mHJqvui nhạttx7j nhẽRjino bdrAFắt đầu33Lv bằtx7jng bao lờitx7j tx7jtâng b33Lvốc, lơitx7j Rjinlả vàtx7j thưtx7jờng stx7jẽ kết33Lv thúctx7j trêdrAFn mmHJqột chi33Lvếc g33Lviường nhàumHJq nhdrAFĩ gối Rjinchăn nàodrAF đdrAFó. KhôngmHJq lấdrAFy xdrAFe, anRjinh lanRjing tdrAFhang tx7jgiữa dòmHJqng ngưRjinời xuô33Lvi ngưdrAFợc. Họtx7j từngmHJq đôi vumHJqi tx7jcười bênRjin nhmHJqau, riênRjing drAFanh chỉRjin mộRjint mìn33Lvh. tx7jAnh gọi33Lv 33Lvcho 33LvBá RjinQuân, BmHJqá QuânmHJq đang bịmHJq vâ33Lvy qtx7juanh bởiRjin nhữngRjin bữadrAF tiệc,tx7j thậ33Lvm chdrAFí phả33Lvi 33Lvcó mặttx7j đếnRjin 33Lvdăm n33Lvơi trong đêRjinm naymHJq. TmHJqhiên Trtx7jình mHJqcòn chưaRjin xuấtdrAF viện.33Lv drAFTháo cdrAFà-vạt, mHJqanh đtx7jút hmHJqai 33Lvtay vàmHJqo tmHJqúi quần, btx7jước đi33Lv ttx7jhật chậ33Lvm t33Lvrên đtx7jại lmHJqộ 33Lv- codrAFn đtx7jường an33Lvh mHJqđi qmHJqua hàngmHJq vạntx7j lầnRjin nhmHJqưng chưa từ33Lvng đtx7jưa mắtdrAF ngắmmHJq nhìnRjin. RồmHJqi bỗ33Lvng 33Lvdưng, đâutx7j Rjinđó thodrAFáng 33Lvqua tầmRjin mắ33Lvt làdrAF một hìnhtx7j tx7jdung vtx7jừa lạRjin vừ33Lva queRjinn cũngmHJq đatx7jng chơmHJq Rjinvơ mdrAFột mì33Lvnh 33Lvnhư drAFanh Rjinbên hRjinè 33Lvphố mHJqnhộn nhịp nhữdrAFng tx7jnhân ảtx7jnh. mHJqTự ddrAFưng, mHJqanh muốn33Lv tx7jthầm drAFtạ ơtx7jn TRjinhượng Đếtx7j vìtx7j Rjinđúng ngtx7jay mHJqlúc nàymHJq lạitx7j cho a33Lvnh gặdrAFp drAFoan gia.

Thiên Kiến nheRjino mRjinắt mHJqnhìn “chịdrAF giàRjin” vàmHJq chợt33Lv ntx7jhớ vRjinề 33Lvlần cRjinhạm mặtdrAF tx7jkhó 33Lvquên cáctx7jh đdrAFây đủ lâu... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hôm ấy, 33Lvanh vừamHJq từmHJq mHJqMỹ drAFtrở vềtx7j, drAFsau 33Lvchuyến đàmtx7j tx7jphán Rjinthành côngtx7j. CảdrAF nhódrAFm bạnRjin kRjinéo nhautx7j đến htx7jội qmHJquán ă33Lvn drAFmừng. TrmHJqong că33Lvn phòngmHJq thượngRjin khdrAFách đượctx7j ngănRjin các33Lvh vớidrAF khoảngtx7j không gidrAFan Rjinbên ngoài33Lv bmHJqằng nhữngmHJq mHJqtấm kíndrAFh mộtdrAF chiều33Lv tromHJqng s33Lvuốt ltx7jà ntx7jhóm trRjinai gái đanRjing 33Lvngả ngớntx7j bdrAFên nhdrAFau. Mọi33Lv tx7jchuyện khônRjing cdrAFó g33Lvì tx7jđể nói33Lv cmHJqho đếRjinn ktx7jhi mộttx7j Rjinchàng trai trodrAFng tx7jhọ ldrAFên tiếngmHJq tRjinhách thức:

- Này! CRjiná cượctx7j ntx7jho nhỏdrAF 33Lvcho Rjinvui không?

- Cược gì?33Lv tx7j- NhữndrAFg ngdrAFười còRjinn lạRjini hưởngRjin ứngdrAF drAFngay lậ33Lvp tức.

- Thấy emHJqm mặmHJqc átx7jo vàng33Lv ngồitx7j ch33Lvỗ quầmHJqy rượumHJq không?Rjin drAF- AnmHJqh chàRjinng tx7jchỉ tmHJqay vềtx7j hướngdrAF xéo 33Lv xéo, nơidrAF quầRjiny mHJqbar chính,drAF tiếp33Lv lời.mHJq –Rjin KdrAFiêu lắmtx7j! tx7jTôi gặpmHJq q33Lvua dămHJqm lần33Lv tx7j- lầnRjin nào33Lv đến bắttx7j chuyệndrAF đềudrAF ndrAFhận đtx7jược nụ33Lv cườitx7j khẩRjiny. H33Lvôm drAFnay phảidrAF drAFnhờ tx7jcác cậuRjin r33Lva tdrAFay rử33Lva hận giúp. 

Một anh chmHJqàng drAFcó máimHJq tó33Lvc bồngmHJq bềnmHJqh nRjinghiêng đầumHJq nhìdrAFn thedrAFo hướRjinng tatx7jy đangdrAF ch33Lvỉ ktx7jia rồi nhúnRjin vmHJqai, nhmHJqếch đuôtx7ji màymHJq trmHJqái r33Lva ch33Lviều kémRjin drAFhứng thú:

- Không đặc33Lv biệmHJqt lại33Lv mHJqđã có33Lv tuRjinổi. KdrAFhẩu drAFvị drAFcủa cậudrAF tx7jcũng drAFlạ nhỉ?33Lv 33Lv– NmHJqói tx7jxong, andrAFh ta 33Lv phá l33Lvên cườimHJq ttx7jo ktx7jhiến cảmHJq hộiRjin 33Lvcùng cườitx7j theo.

- Già cdrAFó cáimHJq Rjinthi vịdrAF cRjinủa già.tx7j CậumHJq chơRjini ha33Lvy kdrAFhông? mHJq- An33Lvh chàn33Lvg kdrAFia gượngtx7j cười33Lv vàdrAF tiếp tụtx7jc khiê33Lvu khích.

- Cược gì?

- Nếu đêmRjin ndrAFay, tx7jcậu đưadrAF drAFđược mHJqem drAFnó vềtx7j mHJqthì tấ33Lvt 33Lvcả mọRjini ch33Lvi phdrAFí vmHJqui mHJqchơi mHJqsau nàymHJq tôidrAF lo 33Lvhết. Ngưtx7jợc lại,drAF cậumHJq phảitx7j giớimHJq thiệdrAFu emHJqm CandrAFdy cmHJqho ttx7jôi. Sao?

- Thỏa thuận! 

Sau cái búmHJqng tRjinay điệumHJq ntx7jghệ, mHJqanh chà33Lvng cmHJqó mHJqmái tóRjinc bồmHJqng tx7jbềnh Rjinliền đdrAFứng lêRjinn, drAFđi v33Lvề phía “chị33Lv già”.

- Chào c33Lvô! –drAF Atx7jnh chàngmHJq lịcmHJqh lãdrAFm ngồtx7ji xuốngtx7j chiRjinếc 33Lvghế trốnmHJqg ctx7jạnh mHJqbên cômHJq gáidrAF độmHJq chừdrAFng hơn Rjinba mươi,Rjin mHJqcô drAFcó Rjinmái tócRjin dợnmHJq sónRjing ngắn,mHJq mHJqánh tí33Lvm nhạmHJqt. Môi33Lv drAFanh vẽmHJq nRjinên tx7jnụ cười đẹpmHJq tựRjina ánh33Lv badrAFn mdrAFai xuyêntx7j qRjinua mdrAFàn Rjinsương drAFsớm tRjinrên mHJqcao nguRjinyên ThRjinanh Tạng.drAF 33Lv- Cho phé33Lvp tôdrAFi 33Lvđược mờ33Lvi 33Lvcô mộdrAFt ly!

- Nếu Rjinanh th33Lvích! 33Lv- tx7jCô nàtx7jng đRjinưa drAFánh mắtRjin dtx7jò xémHJqt vềtx7j drAFhướng a33Lvnh n33Lvhưng vẫndrAF mHJqra hiệ33Lvu cho nh33Lvân drAFviên ph33Lvục vụdrAF mtx7jang rmHJqa tx7jcốc Co33Lvgnac tx7jpha ch33Lvanh tươi.

- Xin phétx7jp đượcRjin tựRjin giớdrAFi thtx7jiệu, tRjinôi lmHJqà Hoàntx7jg ThiêdrAFn Kiến.tx7j Cô33Lv hìRjinnh nRjinhư đếdrAFn đâyRjin drAFlần đầu? 

...

- Đã xongtx7j! Cò33Lvn tx7jchuyện gmHJqì ndrAFữa không? 

“Chị già” khRjinông chúttx7j kháchdrAF sáo,Rjin đưadrAF c33Lvhiếc cốdrAFc rỗRjinng lê33Lvn. KhóedrAF Rjinmôi côdrAF khRjinẽ nhếchdrAF lênmHJq khinh bạc.

- Đêm ndrAFay, nmHJqgười đẹptx7j drAFcó Rjinvẻ khmHJqông vtx7jui? Rjin- Thiên33Lv KRjiniến mHJqcó phầRjinn tx7jngạc nhiêRjinn trướctx7j tmHJqhái độ củamHJq đối33Lv phương.

Và có ldrAFẽ 33Lvanh càndrAFg khôntx7jg thểdrAF ngờdrAF tx7jkhi cmHJqô gtx7jái mHJqđột nRjinhiên ttx7jrở 33Lvnên cdrAFay nghiệt: 

- Này bétx7j ttx7jrai, muốndrAF kiếmHJqm gmHJqái ttx7jhì phảitx7j nêntx7j tmHJqìm mdrAFấy 33Lvem drAFnon nmHJqon kìa33Lv! Chịtx7j t33Lvhì drAFrăng bé cRjinhưa đtx7jủ 33Lvtốt đ33Lvể nhtx7jai đâu.

Nói xong, tiệnmHJq Rjintay cdrAFô cầtx7jm drAFcốc rượudrAF củamHJq TdrAFhiến Ki33Lvến 33Lvlên, 33Lvhất thmHJqẳng và33Lvo ngườiRjin an33Lvh drAFrồi thản nhiênmHJq qudrAFay lưng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng bước bênmHJq cạntx7jh cômHJq gáiRjin, ThiRjinên Kiếtx7jn d33Lvửng dư33Lvng lRjinướt mắtRjin drAFqua dònmHJqg ngdrAFười náomHJq 33Lvnhiệt trên phố:

- Sao lạiRjin cô33Lv drAFđơn thếdrAF nà33Lvy, ngườRjini đẹp?

- Nhìn lạRjini mìtx7jnh trdrAFước khtx7ji nómHJqi ngườimHJq khtx7jác! 33Lv- Ctx7jô 33Lvgái hướngRjin ánhRjin mắRjint ơRjin tmHJqhờ vềRjin hư33Lvớng Thiên Kiến,33Lv cdrAFó vẻRjin cũng33Lv 33Lvđã kịpmHJq nhậntx7j Rjinra atx7jnh là33Lv ai.

- Vậy cmHJqhúng Rjinta drAFnên tx7jđi uốnmHJqg gìmHJq đó,tx7j mHJqăn mừngtx7j sựtx7j c33Lvô đơn!

Chả biết 33Lvma xdrAFui qutx7jỷ khiếntx7j nàtx7jo ttx7jhúc đẩy33Lv Thiêtx7jn KiếnmHJq n33Lvói lêtx7jn nhữdrAFng lờ33Lvi này,mHJq chí33Lvnh bản thâtx7jn anmHJqh cũnmHJqg bấ33Lvt ngờtx7j. CRjinó 33Lvlẽ kRjinhi lmHJqẻ drAFloi ngườidrAF ttx7ja thưmHJqờng dễtx7j đồnmHJqg cảmmHJq h33Lvơn vớitx7j kẻ cùngtx7j cản33Lvh ntx7jgộ chăng?

- Được tmHJqhôi nhưRjinng ntx7jhớ mHJqđừng rủdrAF tôidrAF lêntx7j giường! 

Cô gái vừa33Lv n33Lvói vừaRjin cười,tx7j nụmHJq c33Lvười khRjinông châmdrAF chọcmHJq drAFcũng mHJqchẳng hàtx7jo hứn33Lvg, chỉmHJq đdrAFơn thuần tx7jnhư mRjinột thótx7ji quemHJqn 33Lvcủa cơmHJq hàm.

Chẳng ai nóimHJq Rjincùng atx7ji tx7jthêm lờimHJq n33Lvào, hdrAFọ sontx7jg tx7jhành bêndrAF ntx7jhau tựaRjin drAFhai kmHJqẻ tx7jxa lạtx7j drAFvô mHJqtình chung đườngtx7j drAFvà dừ33Lvng drAFchân trtx7jước một33Lv qRjinuán rdrAFượu ẩnRjin dậttx7j troRjinng nRjingõ Rjinhẹp mHJqgần đó.tx7j Quán drAFkhá đRjinông khdrAFách nh33Lvưng kdrAFhông khmHJqí vtx7jẫn 33Lvđủ yêRjinn tĩmHJqnh tx7jđể TmHJqhiên mHJqKiến ctx7jhú tâtx7jm mHJqquan sát cômHJq mHJqgái thêm33Lv lầnmHJq n33Lvữa. Má33Lvi tó33Lvc ngắnmHJq hơ33Lvi rối33Lv, néRjint mặtdrAF mHJqtrông nhdrAFư kidrAFệt sức.tx7j tx7jNhìn thật tx7j gần, cmHJqô cdrAFòn cóRjin mHJqkhung xưtx7jơng hàRjinm kimHJqêu ktx7jỳ đmHJqối lậpmHJq hoà33Lvn Rjintoàn tx7jvới mHJqánh m33Lvắt ldrAFạc lõng ludrAFôn chự33Lvc chdrAFờ cơnRjin bấtdrAF amHJqn ậpmHJq đến.

Chọn góc khutx7jất ởmHJq cuốmHJqi quầdrAFy drAFbar, cômHJq tx7jgái uể33Lv oải33Lv mHJqthả drAFmình Rjinxuống ghRjinế v33Lvà c33Lvhẳng chờdrAF Thiên KiếmHJqn lênmHJq tiế33Lvng đãdrAF gRjinọi AbsolutmHJqe caRjinm cùndrAFg chRjinanh 33Lvthái látx7jt tẩtx7jm muối.tx7j NgưRjinời phụtx7jc vụ qmHJquay đ33Lvi, cRjinô nhìndrAF atx7jnh n33Lvhư thmHJqông báo:

- Anh tx7jcó drAFthể gọitx7j t33Lvhứ drAFkhác, nếRjinu muốn!

- Tôi tôtx7jn trọngmHJq n33Lvgười đẹp!

Nói đoạn, ThiêdrAFn KiếnmHJq chốdrAFng cằmRjin nhìnmHJq cmHJqô gái:

- Đêm BìnRjinh drAFAn vmHJqui vẻ!

- Anh cũndrAFg vậy!

...

Im lặng vàRjin mHJqim lặng!tx7j Dư33Lvờng nh33Lvư mHJqkhông Rjinai cdrAFó ýmHJq định33Lv phtx7já vỡmHJq khoảngtx7j 33Lvcách Rjinxa tx7jlạ giữdrAFa đôi mHJqbên. RượudrAF đãmHJq đưtx7jợc ma33Lvng ratx7j, drAFhai ngưdrAFời ctx7jhậm rãiRjin uốndrAFg, 33Lvmỗi n33Lvgười đề33Lvu cótx7j tx7jmột miềnRjin rong chơimHJq rimHJqêng. TRjinhiên KiếnmHJq chỉRjin chúmHJq ýtx7j hơmHJqn tx7jkhi mHJqmắt cmHJqô gáiRjin như33Lv Rjinvô tì33Lvnh lướt33Lv qua chitx7jếc bàtx7jn nằm33Lv nRjinơi gmHJqóc phdrAFải vRjinà 33Lvchợt bùngmHJq lên33Lv dădrAFm đố33Lvm 33Lvlửa k33Lvhinh ghét.tx7j drAFỞ drAFđó, mộttx7j cặtx7jp nam 33Lvnữ đ33Lvang Rjinâu y33Lvếm nhau.

- Kẻ tmHJqhù củamHJq cô?

- Uống đi,mHJq khôngmHJq phảiRjin việctx7j củdrAFa anh...

- Hay 33Lvlà ng33Lvười ttx7jình cũdrAF? drAF- 33LvThiên KmHJqiến v33Lvẫn quyếtdrAF khôn33Lvg 33Lvbuông tha.

Sau câu hỏiRjin ấy,drAF nét33Lv mặtmHJq tx7jcô gái33Lv bimHJqến đổitx7j ngadrAFy lậpRjin tRjinức d33Lvù vẫtx7jn nmHJqhếch mômHJqi cườidrAF cdrAFười Rjin- nụ mHJqcười t33Lvựa htx7jồ drAFđang mếdrAFu khócmHJq. Hì33Lvnh ndrAFhư, ThidrAFên Ktx7jiến đã33Lv v33Lvô tình33Lv tx7jnhắc đ33Lvến 33Lvnỗi đamHJqu đtx7jã chôn chặmHJqt tậnRjin 33Lvđáy l33Lvòng 33Lvcủa cdrAFô drAFgái. CôRjin nmHJqốc rưtx7jợu liên33Lv tx7jtục vàtx7j tdrAFay bỗndrAFg rutx7jn 33Lvrẩy khi bậttx7j mHJqlửa châmHJqm thuốc.tx7j QuRjina lànRjin khóiRjin mHJqmong tx7jmanh, anmHJqh drAFđã mRjinơ hRjinồ thấmHJqy mắtdrAF côRjin mịtRjin drAFmờ ntx7jhững áng mâytx7j xám.33Lv KhôngRjin gimHJqan drAFgiữa Rjinhai người33Lv lạimHJq rtx7jơi vtx7jào gmHJqóc chếttx7j drAFâm u.

Và dù 33Lvkhoa họtx7jc tâmHJqn t33Lviến đếnmHJq mấ33Lvy th33Lvì Rjincũng ctx7jó nhtx7jững thdrAFời drAFkhắc là33Lv 33Lvnghiệt duyêmHJqn trodrAFng đời. ThiêndrAF Kiến33Lv cómHJq drAFđiện thoạ33Lvi, tx7jra ngoàimHJq nghmHJqe kmHJqhông ldrAFâu thìdrAF ngdrAFười mHJqđàn Rjinông nơ33Lvi chiếc drAFbàn 33Lvkia Rjintiến đếntx7j chỗmHJq cdrAFô g33Lvái tx7j, giọngmHJq đimHJqệu sỗmHJq sàng:

- Chào emtx7j! tx7jLâu qumHJqá khôngmHJq gặp,33Lv eRjinm vẫnRjin đángdrAF 33Lvyêu như33Lv nmHJqgày xưa.

Cô gái mHJqcố gượRjinng bìdrAFnh t33Lvhản mHJqtrước sựtx7j xtx7juất himHJqện ấy:

- Tôi khtx7jông homHJqan drAFnghênh sRjinự mHJqcó mặmHJqt củadrAF aRjinnh. RjinLàm ơn!

- Anh vềdrAF đâytx7j drAFăn TếdrAFt, cốtdrAF làmHJq đểmHJq thdrAFăm e33Lvm. MRjinột th33Lvời Rjinnồng nàn,tx7j emHJqm nỡRjin drAFlòng nàdrAFo lạnhdrAF nhạt mHJqvới 33Lvanh nhưtx7j vậy?

Gã đàn ôngdrAF timHJqếp tRjinục ápdrAF sátmHJq tx7jcô gtx7jái, tx7jnhư cRjinố tình33Lv động33Lv c33Lvhạm Rjinvào cơ33Lv t33Lvhể đốitx7j phương.

- Anh mutx7jốn gdrAFì? tx7j- CRjinô gá33Lvi trừngRjin mắtRjin nhìnRjin gãRjin k33Lvia. TidrAFếng rít33Lv vadrAFng quRjina n33Lvhững kẻ33Lv răng.

Ngay lúc ấy,tx7j TdrAFhiên KdrAFiến vừRjina q33Lvuay trởRjin vdrAFào. Antx7jh xômHJqng vàRjino drAFchắn ngdrAFang gmHJqiữa c33Lvô gáimHJq 33Lvvà gã kia:

- Chuyện gmHJqì vdrAFậy em?

- Thằng drAFđiên nàmHJqy mHJqmuốn d33Lvở tròtx7j với33Lv em!

Cô gái tmHJqhay đổ33Lvi âmRjin mHJqđiệu t33Lvhật nhantx7jh, khoádrAFc tatx7jy Ttx7jhiên KiếnmHJq tìnmHJqh tứ.Rjin CRjinó l33Lvẽ tx7jcô muốn33Lv mượn mHJq Thiên KiếnmHJq tx7jđể nómHJqi cmHJqho gmHJqã mHJqsở kmHJqhanh btx7jiết rằtx7jng tx7jcô đangRjin rấtmHJq hRjinạnh phtx7júc vớRjini mộmHJqt a33Lvnh chàng tdrAFrẻ trungRjin, mHJqgiàu tx7jcó vàmHJq rtx7jất điểRjinn drAFtrai. Vàtx7j tậRjinn tRjinhâm sâudrAF cõimHJq lòmHJqng dậydrAF sóng, côtx7j cũdrAFng đang33Lv Rjintự hỏRjini vRjinì saRjino ngàRjiny đódrAF mìnhtx7j lạimHJq có33Lv Rjinthể yêudrAF ndrAFgười nàtx7jy, lạiRjin tidrAFn tRjinư ngần ấRjiny nămtx7j dài?drAF ĐáydrAF mắmHJqt 33Lvcô nổRjini sóng33Lv căRjinm p33Lvhẫn, tro33Lvng tx7jnỗi êRjin mHJqchề c33Lvó ltx7jẫn nhữtx7jng mHJqmai mỉa chRjinua cay.

Thiên Kiến tỏmHJq mHJqra rấtdrAF đdrAFộ ldrAFượng k33Lvhi cmHJqhoàng tamHJqy q33Lvua mHJqeo côdrAF gáiRjin đầymHJq tìnhtx7j tứ.drAF 33LvTay cònmHJq lại anh33Lv tx7jđút mHJqtúi quần,Rjin cằmmHJq drAFhất ca33Lvo, Rjinsoi ánhRjin mắtdrAF diều33Lv hâudrAF và33Lvo gdrAFã tx7jkia. RjinĐối phươngmHJq tầtx7jm tuổi Btx7já QuânmHJq, ăRjinn Rjinmặc bmHJqóng bẩytx7j 33Lvkiểu giàRjinu 33Lvxổi, mùdrAFi Rjinnước htx7joa 33Lvngai Rjinngái ngọt.mHJq Ngũ quanmHJq kdrAFhá ổndrAF nếudrAF sRjino drAFtrên phươngtx7j drAFdiện đạitx7j c33Lvhúng, nhấtmHJq l33Lvà đôdrAFi mắtdrAF códrAF đuôidrAF dàimHJq khoedrAF ánh tx7jnhìn biRjinết vuốt33Lv Rjinve lò33Lvng người33Lv. TuRjiny drAFnhiên, 33Lvanh drAFkhông tx7jcó ấtx7jn tượngtx7j đặcdrAF biệtx7jt vớidrAF nhân drAFdạng nàtx7jy, Rjinchứng drAFtỏ gdrAFã mHJqở tx7jxa drAFvề hoặctx7j ktx7jhông 33Lvquá Rjinnổi bậtdrAF tromHJqng giớiRjin kinRjinh tài.

Gã kia đưmHJqa drAFmắt qtx7juan sRjinát Thiê33Lvn Ktx7jiến chốcmHJq lát33Lv rồtx7ji cụpdrAF đuôdrAFi bỏmHJq đimHJq. CmHJqô mHJqgái cdrAFũng buông mHJq tay ThRjiniên KiếRjinn thậtmHJq nhtx7janh, nhtx7janh ntx7jhư kRjinhi mHJqcô khodrAFác tamHJqy vào.33Lv CmHJqô nốcRjin cạntx7j cốcmHJq rượu ctx7jòn tx7jdở dantx7jg rmHJqồi gdrAFọi phdrAFục vụtx7j thtx7janh toán.

- Cảm tx7jơn anh!

- Vì tôimHJq đãRjin đuổimHJq hdrAFắn đi?

- Đừng Rjinnhắc đếndrAF mHJqhắn nữa! 

Cô gái gàomHJq ldrAFên ndrAFhư drAFcon t33Lvhú tmHJqrúng tênRjin, Rjinvơ mHJqchai r33Lvượu tx7jvà nốcmHJq thêRjinm 33Lvmột hơmHJqi dàimHJq. Tatx7jy lmHJqẩy bẩy mởmHJq túitx7j xáchmHJq, đmHJqặt drAFvài ttx7jờ tiền33Lv lêRjinn bà33Lvn tx7jrồi lặmHJqng lẽtx7j qumHJqay lư33Lvng, m33Lvặc kệtx7j ThiêdrAFn Ki33Lvến phía sau.

Thiên Kiến cảm33Lv thấyRjin tx7jrất Rjinuất ứcdrAF vớitx7j tRjinhái đdrAFộ ấdrAFy. Cótx7j tx7jbiết bmHJqao bónmHJqg hồmHJqng luôndrAF vâydrAF qu33Lvanh, luôn ngọtmHJq ngàdrAFo mmHJqiệng lưỡRjini vdrAFới anh33Lv, chmHJqỉ rtx7jiêng cmHJqô tx7jlà luôRjinn xmHJqem mHJqnhư anRjinh tx7jkhông tồRjinn tạitx7j. Anh tú33Lvm lấtx7jy cádrAFnh ta33Lvy khtx7jẳng khidrAFu cmHJqủa cô:

- Cô 33Lvnhư vậdrAFy, kRjinhông 33Lvai Rjindám ymHJqêu Rjinlà đúng!

Cô gái v33Lvẫn drAFkhông nói33Lv gì33Lv c33Lvhỉ nhìndrAF andrAFh nRjinhư mHJqkẻ th33Lvù. ĐRjinược thtx7jể drAFanh drAFtiếp lời:

- Lúc tx7jnào cũnmHJqg lạnRjinh lùng33Lv kdrAFhó chịu,drAF tRjinính tìtx7jnh lạiRjin drAFthất t33Lvhường. NmHJqếu mudrAFốn cdrAFó anh drAF chàng n33Lvào đểtx7j mắt33Lv đếndrAF thìmHJq cRjinô drAFnên dễdrAF thương33Lv hRjinơn mdrAFột chút!

Cô gái ti33Lvếp tụcdrAF 33Lvim lặdrAFng, Rjinliêu Rjinxiêu bỏdrAF đRjini. CmHJqơn gRjiniận mHJqbất thườnRjing củamHJq Th33Lviên KdrAFiến ddrAFường như btx7jiến mấ33Lvt vRjinà đưdrAFợc nha33Lvnh chó33Lvng Rjinthay vdrAFào 33Lvđó lmHJqà sựtx7j hRjinối hậdrAFn. drAFCó l33Lvẽ 33Lvanh đdrAFã tx7jquá lời, chmHJqẳng vutx7ji gìmHJq khtx7ji tx7jđi smHJqo đtx7jo với33Lv Rjinphái yế33Lvu. AndrAFh tx7jđã 33Lvkịp nhdrAFìn drAFthấy đôidrAF mHJqmắt đỏRjin hdrAFoe của cô.drAF Nhì33Lvn mHJqtheo bóndrAFg dángdrAF nửamHJq mHJqrun 33Lvrẩy nmHJqửa khinRjinh bạcRjin ki33Lva, châdrAFn an33Lvh vộ33Lvi 33Lvvàng bưRjinớc theo sautx7j, drAFbỏ quêntx7j c33Lvả khdrAFái niệmdrAF “tx7jKhông batx7jo drAFgiờ đểdrAF pdrAFhụ ntx7jữ Rjintrả tiềmHJqn rưRjinợu” mHJqcủa bản thân...

- Anh ơi!

Thiên Kiến mHJqnghe cóRjin tiếmHJqng gtx7jọi mHJqvới thmHJqeo nhdrAFưng v33Lvẫn nhmHJqanh drAFnhịp chân.33Lv Satx7ju l33Lvưng a33Lvnh, cmHJqô bé phụmHJqc vụdrAF cmHJqũng drAFhối htx7jả đuổitx7j thmHJqeo. RRjina đếntx7j drAFtận đầutx7j drAFngõ 33Lvdẫn v33Lvào quán,drAF cô33Lv 33Lvbé mHJqvừa thởtx7j vừa níutx7j tRjinay Rjináo drAFvị khácdrAFh naRjinm tuấdrAFn tú,drAF gitx7jọng drAFđứt quãng:

- Bạn anhRjin... đánmHJqh… rơ33Lvi cáidrAF này!

Trong tay Thiê33Lvn KiếndrAF lmHJqà thdrAFẻ 33Lvnhân vRjiniên ctx7jủa “chịdrAF già”.drAF AmHJqnh lướt33Lv mắtmHJq nhmHJqanh qtx7jua tấm33Lv ảnh, Lâm33Lv ThụydrAF 33LvYên –drAF Ttx7jrưởng 33LvĐiều Hành33Lv badrAFn 33LvSáng TdrAFạo Rjin- CdrAFông Rjinty RjinQuảng CáoRjin drAFvà tmHJqổ ch33Lvức Sự Kiện33Lv tx7jLẠ. “Thụytx7j Yên”33Lv mHJq- drAFanh nhẩmmHJq lạdrAFi tdrAFên c33Lvô gá33Lvi m33Lvột l33Lvần n33Lvữa vàdrAF nhếch33Lv tx7jmôi bdrAFí ẩn.

Đi được tx7jmột đdrAFoạn ngắmHJqn, Th33Lvụy YêRjinn Rjinbỗng đứn33Lvg sựtx7jng drAFlại, mômHJqi mdrAFím chặt,tx7j mắRjint mở33Lv lớnmHJq ngtx7jơ ngác nh33Lvìn vàoRjin dònmHJqg ngưmHJqời 33Lvxuôi ndrAFgược 33Lvđi vềtx7j gmHJqiữa đê33Lvm Bình33Lv A33Lvn. TmHJqất thẩymHJq đềutx7j tRjinìm được bìtx7jnh amHJqn cmHJqủa riêmHJqng họ.drAF CôRjin cdrAFhạnh 33Lvlòng muốn33Lv Rjinlập tứcdrAF tmHJqrở vềmHJq nh33Lvà đểRjin đưtx7jợc lamHJqo vòntx7jg tay chRjinị mmHJqà kh33Lvóc cRjinười mHJqcho ttx7jhỏa lònmHJqg drAFsong 33Lvchị côRjin lại33Lv đamHJqng cdrAFần, rtx7jất drAFcần s33Lvự yên tRjinĩnh trontx7jg ttx7jâm hồndrAF lmHJqẫn thểtx7j xácRjin. QuảdrAF tdrAFhật, cảRjin tx7jmột b33Lvuổi chiều33Lv bậRjinn rRjinộn, cộnRjing thêm rượu33Lv vàmHJq nhữnRjing hồiRjin ứdrAFc Rjinkhông vRjinui vẻdrAF k33Lvia đadrAFng khidrAFến 33Lvđôi cdrAFhân ch33Lvực chờRjin n33Lvgã quỵ mHJqnhưng côtx7j k33Lvhông 33Lvcho tx7jphép bảdrAFn thânmHJq 33Lvhèn yếudrAF mHJqnhư thếmHJq. MệdrAF tx7jcô, drAFmẹ 33Lvcô, c33Lvhị côtx7j đRjinã từng dạ33Lvy rằnRjing, “Đàntx7j b33Lvà sdrAFinh rtx7ja đmHJqã kRjinhổ mệnRjinh nêdrAFn Rjindù ctx7jó phRjinải đtx7ji bằngRjin đốt33Lv xươ33Lvng đầtx7ju gối drAFtóe mRjináu cũ33Lvng phảiRjin bướctx7j đi,mHJq 33Lvcấm tx7jlê lếdrAFt Rjinđể l33Lvàm người!”.mHJq VRjinì thế,Rjin tx7jcô cứRjin đứng33Lv đấy, tamHJqy bám33Lv vdrAFíu vàtx7jo drAFtrụ đèntx7j bêtx7jn đường,drAF mặctx7j Rjincho tdrAFâm trmHJqí rơRjini tdrAFự do.

- Cô ổnmHJq 33Lvchứ? Tôitx7j cótx7j phần33Lv drAFhơi Rjinquá lời,drAF 33Lvxin lỗi!

Âm giọng trầtx7jm, đúndrAFg mựctx7j nh33Lvưng dtx7jịu dàdrAFng củatx7j TdrAFhiên KiếRjinn van33Lvg lên33Lv tx7jtự pmHJqhía tx7jsau, tx7jThụy Yên khô33Lvng btx7jiết tx7janh đ33Lvã đứndrAFg đấyRjin bmHJqao 33Lvlâu. drAFCô cRjinó p33Lvhần ngmHJqạc nhidrAFên vdrAFì HoàndrAFg ThiêmHJqn KRjiniến - ngườmHJqi hôRjin mưa33Lv gọ33Lvi giRjinó khétdrAF titx7jếng giRjinới kinRjinh t33Lvài Rjincả mRjinột vùntx7jg cũmHJqng bidrAFết ntx7jhận lỗi ư?mHJq TuRjiny nhiênmHJq, cảmHJqm mHJqgiác 33Lvhiện th33Lvời qumHJqả thRjinật rất33Lv dễtx7j ch33Lvịu Rjinbởi ítdrAF rtx7ja vẫn33Lv c33Lvòn ctx7jó một ánhRjin mắtx7jt 33Lvdõi th33Lveo tx7jsau cô.33Lv GiọngdrAF côRjin đãmHJq nRjinhẹ hơn:

- Không stx7jao, tôRjini qtx7juen rdrAFồi! AndrAFh có33Lv việmHJqc cứdrAF đi,tx7j đtx7jừng btx7jận tâm.

- Tôi đưmHJqa cô33Lv 33Lvvề. NếumHJq khtx7jông thíRjinch về,Rjin mHJqchúng drAFta mHJqcó t33Lvhể đRjini n33Lvơi khác.

Thiên Kiến 33Lvcố tìmHJqnh ltx7jờ đmHJqi tấ33Lvm thẻ33Lv nhântx7j vi33Lvên tron33Lvg ttx7júi mình.drAF AnRjinh tx7jcởi ádrAFo drAFngoài, khtx7joác lên Rjinvai ThdrAFụy YênRjin kh33Lvi th33Lvấy cômHJq c33Lvo r33Lvo tx7jkhoanh tRjinay trước33Lv ngựctx7j nhmHJqư đandrAFg cốRjin tìmtx7j thêtx7jm rẻo hơdrAFi ấm.

Hành động có33Lv mHJqđôi tx7jphần thâdrAFn mật33Lv drAFkia khiếndrAF ThụydrAF 33LvYên nảyRjin si33Lvnh phả33Lvn ứnmHJqg, dtx7jù khmHJqông quámHJq dữ dộiRjin nhưntx7jg 33Lvđủ đểdrAF côRjin ldrAFùi lạitx7j thRjinêm dătx7jm bướcmHJq châmHJqn rồiRjin vộ33Lvi tx7jvàng trảRjin lạRjini áotx7j chdrAFo Thiên K33Lviến. Xo33Lvng, cRjinô ltx7jôi rdrAFa từ33Lv chiếcdrAF tú33Lvi ngoại33Lv cỡ33Lv drAFcủa mìRjinnh mảnRjinh khămHJqn drAFlen 33Lvmàu 33Lvxám vdrAFà choàng q33Lvua vamHJqi. MdrAFắt hatx7ji n33Lvgười vẫntx7j mHJqâm thầmHJqm Rjinquan 33Lvsát lẫnRjin nhauRjin. HồRjini lâdrAFu, c33Lvô btx7jắt tx7jđầu ngấm rưmHJqợu vmHJqà gRjinió đêm,mHJq môiRjin chợ33Lvt 33Lvlẩm bẩm:

- Giờ tmHJqôi mHJqchỉ mRjinuốn đRjinược ba33Lvy tr33Lvên đRjinường vtx7jà Rjinđể gdrAFió Rjinbiển quấRjint 33Lvthật mạnhdrAF Rjinvào mặt...

- Được!

- Hử? 33LvCái mHJqgì được?...33Lv Phtx7jải lmHJqà mô-tRjinô kìa,drAF ô-tô33Lv đủRjin c33Lvhán lắ33Lvm rồi.

- Được!

Nói xong, Thtx7jiên Ki33Lvến thảnmHJq drAFnhiên 33Lvkéo 33Lvtay Thụytx7j Yên,tx7j bmHJqước đi:

- Nhưng trưdrAFớc hmHJqết, chútx7jng t33Lva tx7jphải quadrAFy vmHJqề KiếnRjin Ho33Lva Rjinlấy mHJqxe, 33Lvsau đótx7j vềdrAF drAFnhà drAFtôi vmHJqà đổi mô-tô.tx7j Đồn33Lvg y?

Thụy Yên cú33Lvi thấ33Lvp đtx7jầu, nhìntx7j chằm33Lv chằtx7jm vàRjino nhRjinững tx7jô gạchRjin thôtx7j dướiRjin châmHJqn mdrAFình. ChdrAFúng mRjinàu nâu xRjinỉn, sầ33Lvn sùi,mHJq cáRjinu bẩn,mHJq 33Lvhoàn mHJqtoàn l33Lvạc lõtx7jng gimHJqữa nhtx7jững tx7jtòa nmHJqhà cRjinao Rjintầng sang trọngmHJq, nhữnmHJqg đèn33Lv mà33Lvu gi33Lvăng giăng33Lv, nhữngRjin tiếngmHJq cmHJqười khdrAFúc khícdrAFh đầyRjin hạnhmHJq mHJqphúc –tx7j sao gtx7jiống hodrAFàn cảmHJqnh ctx7jủa côRjin lú33Lvc ndrAFày đmHJqến lạ?33Lv BmHJqao nmHJqăm quatx7j, drAFcô vẫmHJqn drAFmột mìntx7jh, duRjiny chỉ đêmmHJq mHJqnay Rjincô Rjinkhông mu33Lvốn phdrAFải mộtmHJq mmHJqình. Đê33Lvm Bìn33Lvh AndrAF, mHJqtheo mHJqmột nghĩadrAF khdrAFác chímHJqnh là đêmRjin ĐoàmHJqn ViêndrAF mHJqnhưng vdrAFới Rjinnhững đứamHJq t33Lvrẻ sinRjinh 33Lvnhầm thờimHJq lRjiny loạdrAFn nRjinhư chtx7jị 33Lvem côtx7j thì dRjinù xRjina tx7jnhau nửmHJqa vòngmHJq TrmHJqái Đất33Lv tx7jhay ởRjin ndrAFgay trêRjinn qtx7juê Mẹ,Rjin đmHJqoàn vtx7jiên vtx7jẫn làRjin điềutx7j mHJqgì đó rRjinất khRjinó cdrAFhạm vmHJqào. GmHJqia đRjinình Rjintrong tâm33Lv drAFthức cảmHJq haRjini đềtx7ju làmHJq nRjinhững mảntx7jh Rjinghép nRjinhạt nhoà, vụnmHJq vỡtx7j nêntx7j mỗtx7ji 33Lvđộ lễtx7j tx7jtết về,drAF đdrAFôi bêdrAFn rấtdrAF tx7jsợ h33Lvãi drAFkhi phảmHJqi nhmHJqìn vàtx7jo mắt n33Lvhau. tx7jVì vậmHJqy, c33Lvô vdrAFô thtx7jức gậdrAFt đầu.

Từ quán rượutx7j đếdrAFn Kiến33Lv Hotx7ja Rjinkhá gần,33Lv mHJqhai ngườiRjin đ33Lvi bdrAFộ chdrAFưa tx7jđến m33Lvười phútdrAF đãmHJq đếmHJqn. Kiến Rjin Hoa tx7jchuyên kdrAFinh dmHJqoanh hómHJqa mỹRjin phẩmdrAF, côntx7jg Rjinty co33Lvn dướiRjin quyềRjinn H33Lvoàng GidrAFa vàtx7j 33Lvlà chủmHJq sở hữtx7ju tx7jcủa tdrAFòa nmHJqhà cRjinao tx7jba tx7jmươi Rjinchín tầngRjin ma33Lvng đậmRjin hơi33Lv thởRjin Ba-rốcRjin. H33Lvai Rjintòa nhàtx7j giống hệtmHJq nhamHJqu đếnmHJq t33Lvừng cmHJqhi tiếdrAFt mHJqnhỏ nhấtdrAF đượcdrAF kếdrAFt ntx7jối bởiRjin hànhtx7j latx7jng mHJqxanh tx7j- ktx7jhu vườRjinn sinh th33Lvái khổtx7jng lồtx7j giữadrAF đô33Lv tmHJqhị tdrAFấc 33Lvđất tấcRjin vàRjinng. MôRjin hìnhRjin tx7jkhông gia33Lvn stx7jống xanh drAF này đãtx7j từngmHJq drAFlà đềdrAF tmHJqài 33Lvbàn tx7jluận sôiRjin nổimHJq troRjinng 33Lvgiới chínmHJqh trịdrAF vănRjin phònmHJqg bởi33Lv độ33Lv tốn kémdrAF drAFđể đầ33Lvu tư,mHJq dutx7jy trRjinì cũng33Lv drAFnhư ltx7jợi tx7jích vRjinô hìntx7jh mà33Lv hữ33Lvu dụngRjin củadrAF ntx7jó mRjinang lạimHJq, đồn33Lvg thời đdrAFã đmHJqưa dmHJqanh tiếngdrAF củtx7ja ThiêRjinn mHJqKiến vanRjing x33Lva rộdrAFng khắp.

Chiếc mô-tô pmHJqhân khRjinối lớdrAFn phóntx7jg tx7jnhư xmHJqé toạtdrAF bóntx7jg 33Lvđêm trê33Lvn ca33Lvo tốdrAFc lộngmHJq giódrAF. Notx7jm bộ mHJqdáng hdrAFai nRjingười ngRjinồi trên33Lv xmHJqe chẳngdrAF 33Lvchút hàimHJq drAFhoà phondrAFg mHJqcách vtx7jì hatx7ji bộ33Lv tx7jâu phục33Lv cứng nhắctx7j mHJqcó phầntx7j lạcRjin nhị33Lvp cùndrAFg drAFhai tx7jchiếc mRjinũ bảo33Lv htx7jiểm toàRjinn pmHJqhần đồmHJq sộmHJq. TumHJqy nhiêntx7j, không amHJqi cmHJqó vRjinẻ bậntx7j tâRjinm đếndrAF điềutx7j nàdrAFy. ThiRjinên KiếnmHJq tậptx7j trmHJqung điềRjinu khiểmHJqn tx7jsao cho Rjinchiếc Rjinxe drAFnặng nềRjin trởmHJq nên33Lv drAFnhẹ bẫndrAFg, ctx7jhỉ ttx7jhi thmHJqoảng Rjinđưa mắtdrAF quamHJqn sáttx7j ng33Lvười ngồi saudrAF tx7jqua kítx7jnh mHJqchiếu hậRjinu. Phầ33Lvn mệttx7j tx7jmỏi, pdrAFhần tdrAFốc độ33Lv kh33Lvá 33Lvcao nênRjin ThụmHJqy Y33Lvên chẳng còndrAF đủ33Lv sức33Lv giữtx7j khomHJqảng cátx7jch bdrAFan đRjinầu nmHJqên đàtx7jnh chạmtx7j hờRjin t33Lvay vàotx7j vòntx7jg edrAFo thotx7jn gọ33Lvn, săn chắRjinc củtx7ja Thtx7jiên KRjiniến. TâmmHJq trạntx7jg củatx7j 33Lvcô Rjintựa mdrAFột mmHJqớ hỗntx7j độtx7jn giữamHJq tx7jquá khứRjin mHJqvà hiện tại,33Lv ltx7júc tmHJqhì nhtx7jếch mtx7jôi n33Lvhạt thếch33Lv, chtx7jốc Rjinchốc ldrAFại drAFlúng búngRjin ngântx7j drAFnga mHJqmột Rjinkhúc nhạc điệu33Lv thơtx7j trẻmHJq ktx7jhông đầ33Lvu khôtx7jng cuốiRjin nRjinào đó.

Xe đã rờidrAF xdrAFa đ33Lvô thịmHJq bứcRjin drAFbối, tx7jhai dãRjiny nh33Lvà phố33Lv satx7jn sá33Lvt nhtx7jau nhườn33Lvg Rjinchỗ drAFcho những Rjincánh đồngRjin bạmHJqt mHJqngàn tx7jmàu mHJqxanh, drAFxa Rjinxa mtx7jới cmHJqó vRjinài căRjinn mHJqnhà tx7jim ắ33Lvng chìmdrAF và33Lvo bótx7jng đêm. TrêdrAFn đườRjinng, ngoà33Lvi Rjinxe tmHJqải đường33Lv dàmHJqi, chỉdrAF 33Lvcòn tiếnmHJqg độngRjin tx7jcơ gầtx7jm rúRjin củmHJqa mHJqmô-tô. Giữa không33Lv drAFgian đươngmHJq ngtx7jái ngủ33Lv ấy,mHJq Thụy33Lv RjinYên chợtdrAF drAFphát hiệ33Lvn rtx7ja bó33Lvng tx7jtang kỳ…

- Chậm lạitx7j mdrAFột chút!

Giọng Thụy Y33Lvên kmHJqhá toRjin, k33Lvhá khtx7jẩn trươngtx7j khiRjinến 33LvThiên KiếnmHJq vmHJqội vtx7jã gitx7jảm tốcmHJq. N33Lvhưng c33Lvô vRjinẫn im lặng33Lv ndrAFên adrAFnh đtx7joán chừngtx7j tx7jcô mHJqcảm thấRjiny choRjináng tx7jvì gió33Lv ng33Lvược và33Lv tốcmHJq độtx7j Rjincao nên khô33Lvng hỏimHJq tRjinhêm. RjinXe 33Lvcứ cmHJqhầm chậmdrAF tx7jlướt trêtx7jn đư33Lvờng v33Lvà đột33Lv Rjinnhiên “Cốp!”tx7j tx7j- chiếcdrAF mũ b33Lvảo hiểmRjin củtx7ja cô33Lv vRjina vàomHJq mũRjin củmHJqa andrAFh còn33Lv Rjintay cômHJq đandrAFg ấ33Lvn nhẹmHJq đmHJqầu antx7jh 33Lvcúi xuRjinống, tay kiRjina đặtdrAF drAFlên ngự33Lvc 33Lvtrái mRjinình. 33LvVốn luôtx7jn bình33Lv tĩnhmHJq, 33Lvanh khômHJqng hốt33Lv hoRjinảng màdrAF chỉRjin giảm Rjintốc đến33Lv tốmHJqi đa.

- Cô drAFthấy khôngmHJq ổnRjin ở33Lv drAFđâu à?

- Tôi á?Rjin Rjin- Th33Lvụy mHJqYên 33Lvhỏi ltx7jại, tx7jrồi drAFchợt hiểudrAF 33Lvra mHJqđiều Rjingì, cRjinô vội33Lv vàRjinng mHJqgiải thíchRjin. -tx7j Có ta33Lvng gdrAFia drAFbên đường,mHJq đoạndrAF vừadrAF đtx7ji qua.

- Cô m33Lvuốn t33Lvôi ctx7júi chtx7jào tiễRjinn drAFbiệt ndrAFgười vừa33Lv khuất? 

Khi hỏi điềumHJq này,mHJq ánhRjin 33Lvmắt TRjinhiên Ktx7jiến sándrAFg đRjinến drAFdị thườn33Lvg. Trêntx7j gươn33Lvg mặtdrAF tx7janh, nét Rjinhân ho33Lvan 33Lvhiện rõRjin vRjinà đượcdrAF đẩydrAF đến33Lv cRjinao tdrAFrào nhRjinư 33Lvkhi CristofoRjinro ColombdrAFo tìtx7jm ra Châutx7j Mỹ.

- Ừm! Từ33Lv ktx7jhi mHJqcòn drAFrất b33Lvé, mtx7jẹ ltx7juôn dạRjiny Rjinchị drAFem chún33Lvg drAFtôi rằtx7jng, ngRjinhĩa mHJqtử làmHJq nghĩa33Lv tậntx7j nên dù33Lv khôntx7jg từngtx7j qmHJquen bdrAFiết, mHJqchỉ cần33Lv mHJqngang mHJqqua 33Lvnơi c33Lvó mộ33Lvt nhân33Lv mệnhdrAF vừatx7j chấmRjin dứt 33Lvthì 33Lvphải thànmHJqh tâmtx7j Rjincúi cdrAFhào để33Lv drAFvong litx7jnh ấtx7jy đượcdrAF thê33Lvm t33Lvhanh nmHJqhàn. Ktx7jhi tx7jnãy tôtx7ji định nhắcmHJq a33Lvnh nh33Lvưng sợdrAF ktx7jhông kip.

Thụy Yên mHJqvô tưRjin nótx7ji. tx7jKhi nhắcRjin đếntx7j mRjinẹ, giRjinọng cômHJq 33Lvtrở nRjinên tiếcdrAF thmHJqương kRjinhôn 33Lvxiết nhưng cũngmHJq ngọtRjin lmHJqành, tron33Lvg trẻdrAFo mtx7jột cách33Lv lạtx7j kỳdrAF. TrdrAFong gRjiniọng ntx7jói ấy,Rjin khôRjinng códrAF chdrAFỗ cho nhữngmHJq ngụmHJqy tạo33Lv hatx7jy Rjintoan ttx7jính đờtx7ji thường.

- Thụy Ytx7jên! CôdrAF rấtmHJq đántx7jg yêmHJqu, côRjin bdrAFiết không?

- Oa! ĐừndrAFg k33Lvhen tx7jnịnh tôidrAF, tô33Lvi sẽdrAF khtx7jông lênRjin giưtx7jờng vớimHJq an33Lvh đâumHJq. Á,Rjin mdrAFà saRjino a33Lvnh biết Rjintên tôi?

- Cô giới33Lv thiệudrAF v33Lvới tx7jtôi, 33Lvquên rồRjini? ThdrAFêm mHJqnữa, drAFtrong ấndrAF t33Lvượng củdrAFa c33Lvô, tôdrAFi tệtx7j hạRjini đến độ33Lv chRjinỉ đángdrAF tx7jquẩn q33Lvuanh drAFtrên ctx7jhiếc mHJqgiường thôiRjin ư?

Thiên Kiến nửatx7j khô33Lvng hàiRjin lòngmHJq nửRjina thtx7jích thtx7jú vtx7jì 33Lvcung cáchtx7j đôtx7ji k33Lvhi trẻdrAF codrAFn đôi33Lv khRjini lại từnmHJqg tmHJqrải tx7jquá mứcdrAF chtx7jo phédrAFp cmHJqủa ThụymHJq Yên33Lv. Ntx7jhư ngRjinay từmHJq hô33Lvm drAFđầu tiênRjin bdrAFị drAFcô tạtmHJq thẳng cốcdrAF Rjinrượu vàodrAF ngườtx7ji, mHJqvới bảdrAFn tínRjinh háo33Lv thắng,33Lv ưa33Lv thíchRjin tRjinhâm thùdrAF nhRjinư a33Lvnh tmHJqhì 33Lvcô ctx7jó cánh cdrAFũng chmHJqẳng đủdrAF sứcdrAF bRjinay 33Lvra khdrAFỏi hội33Lv quámHJqn ấy33Lv. Nhưngtx7j ch33Lvẳng hiểdrAFu vìRjin Rjinlẽ 33Lvnào, anh mHJq đã đểmHJq drAFcô drAFhiên ngtx7jang Rjinbước đi.tx7j Ho33Lvặc nRjinhư ngamHJqy lúcmHJq này33Lv, 33Lvcô vmHJqô th33Lvức coRjinng con33Lvg vàRjinnh môi mHJqtựa đandrAFg tdrAFhầm nótx7ji rằng,tx7j nhậnmHJq địnhdrAF trdrAFên củamHJq tx7janh hoà33Lvn ttx7joàn tx7jchánh xác.

Còn Thụy YênRjin vtx7jì đầudrAF ó33Lvc đdrAFang lRjinâng lângtx7j drAFnên cRjinô cRjinứ tạmmHJq Rjintin ltx7jý drAFdo 33LvThiên Kiếntx7j đmHJqưa rtx7ja. Hai drAFbàn tmHJqay cdrAFô kmHJqhông đặtmHJq mHJqhờ mHJqở vRjinùng edrAFo antx7jh nữatx7j màRjin chudrAFyển sandrAFg tx7jníu chặttx7j thanmHJqh cản mHJq phía drAFsau yêtx7jn drAFxe. ÂmHJqm Rjingiọng drAFvừa thdrAFành thậttx7j vừadrAF mHJqcố Rjiný mHJqđả kích:

- Anh Rjinkhông bRjiniết drAFtôi mHJqnhưng gidrAFới n33Lvữ ởdrAF vă33Lvn phòdrAFng tx7jtôi lạRjini smHJquốt ngmHJqày bàRjinn drAFtán tx7jvề Hoàng 33Lv Thiên Kiến33Lv tx7j– người33Lv luôtx7jn đượctx7j các33Lv tr33Lvang mdrAFạng dàdrAFnh chdrAFo giớimHJq 33Lvchị tx7jem mHJqxếp v33Lvào danh smHJqách “RjinĐơn ttx7jhân ktx7jim cmHJqương tx7jsiêu cấpdrAF tomHJqàn thàRjinnh”. Nêntx7j dùRjin khdrAFông mu33Lvốn tôi33Lv cũnmHJqg 33Lvbị ép ntx7jghe íRjint nRjinhiều. mHJqNói tmHJqhật, ngtx7joài từRjin “tmHJqrai chơi”mHJq t33Lvhì drAFtôi ch33Lvẳng mHJqcòn từtx7j nàRjino khtx7jác đRjinể miêu mHJqtả vềtx7j anh.

- Tôi khônRjing bitx7jết mHJqbản thân33Lv lạdrAFi nổiRjin tiRjinếng đại33Lv cdrAFhúng đếnmHJq thế!

Thiên Kiến nóimHJq mHJqcùng vmHJqẻ 33Lvchán chườngRjin, thmHJqay vìtx7j hãdrAFnh dimHJqện. HRjinoặc Rjingiả vì33Lv ngườimHJq tx7jphát ngônRjin là drAF Thụy 33LvYên drAFnên cảmtx7j g33Lviác Rjintrong andrAFh mHJqcứ cồ33Lvn càdrAFo thdrAFiếu thoảitx7j mái.

Vẫn trong t33Lvrạng tmHJqhái nửmHJqa Rjinsay nửamHJq tỉtx7jnh, Thụytx7j mHJqYên tiếmHJqp tmHJqục hứngmHJq khở33Lvi tiếtmHJq ltx7jộ tx7jbí mật:

- Nói mHJqcho amHJqnh hatx7jy, mấdrAFy 33Lvcô bé33Lv đồnRjing nghidrAFệp tx7jchung tầngmHJq vớRjini tôtx7ji c33Lvòn ấRjinu tr33Lvĩ đến33Lv độ33Lv dệt mộngmHJq được33Lv “TìnhdrAF drAFmột đ33Lvêm” vớidrAF adrAFnh, samHJqu mHJqđó drAFanh trdrAFở Rjinnên chdrAFung tìmHJqnh, ntx7jgọt ngào,tx7j dịu33Lv dàng vớtx7ji hdrAFọ như33Lv 33Lvmấy 33Lvnhân vtx7jật namHJqm ntx7jữ Rjintrong tiểutx7j thuyếmHJqt ngôtx7jn tìnRjinh 33Lvnữa 33Lvkia. drAFCác bé ấmHJqy s33Lvuốt ngày33Lv tx7jbỏ mHJqcông Rjintìm hiểu33Lv sởdrAF tdrAFhích –Rjin sởdrAF ghét33Lv củaRjin drAFanh, nhtx7jững nRjinơi adrAFnh hmHJqay đdrAFến, nhằm dtx7jựng kịchmHJq bảndrAF tìnRjinh cRjinờ chmHJqạm mặtmHJq drAFnhưng thậtdrAF tiếcRjin, atx7jnh quádrAF kínmHJq ti33Lvếng. Phụ33Lv nRjinữ không stx7jai 33Lvkhi thícRjinh đàmHJqn ôngRjin giàdrAFu cdrAFó, ttx7jài gRjiniỏi, drAFđẹp traRjini sRjinong hdrAFọ lạtx7ji 33Lvkhông chịu hiểu,drAF atx7jnh l33Lvà Rjinhàng siêRjinu cấpmHJq mRjinà hàngRjin mHJqsiêu cấptx7j thìRjin tx7jchẳng thuộc33Lv vềmHJq riêtx7jng ai33Lv. Tôi th33Lvà dàtx7jnh thời33Lv giadrAFn rỗdrAFi đóRjin xRjinem phidrAFm hdrAFoạt hình,tx7j còtx7jn mHJqhơn sửtx7j dụntx7jg mHJqcho nhữRjinng tròtx7j Rjintrẻ con vRjinô bổtx7j ậy.

Thụy Yê33Lvn mHJqkể xoRjinng, drAFbật cườitx7j giòtx7jn Rjintan. CdrAFòn vẻRjin mặttx7j ThmHJqiên KiếnmHJq lRjinại tx7jtối hơndrAF c33Lvả bóng đêm.