You are here

Những Chuyện Tình - Chương 17

Chương Zhjn17: ÁnZhjn “tìnZhjnh” đêmRB8K BìRB8Knh An

Giữa Sài ZhjnGòn qNU2náo nhiệtARgP Zhjnhoa đqNU2èn đêRB8Km GWbCPiáng SiARgPnh, ThiênARgP RB8KKiến ARgPbỏ lZhjnại WbCPcuộc vuWbCPi qNU2còn danRB8Kg dở. RB8KTự troRB8Kng sWbCPâu tWbCPhẳm, WbCPanh bỗngRB8K cRB8Khán ngRB8Kán vWbCPới nhữnqNU2g cuộcARgP vWbCPui nhạtqNU2 nhZhjnẽo bắtqNU2 qNU2đầu bằng bWbCPao lờiARgP tARgPâng bốc,RB8K lơWbCPi lảARgP RB8Kvà thRB8Kường sẽZhjn kếtWbCP thúcRB8K tWbCPrên mộtZhjn chiếWbCPc giWbCPường ARgPnhàu nZhjnhĩ qNU2gối chăn nàoWbCP đó.WbCP KhWbCPông lấyqNU2 ARgPxe, anZhjnh lanWbCPg thZhjnang Zhjngiữa dònZhjng ngườiRB8K xuôARgPi ngược.Zhjn ARgPHọ từng đôiARgP vuWbCPi cườiWbCP bARgPên nhARgPau, riêqNU2ng RB8Kanh cARgPhỉ Zhjnmột ARgPmình. AnWbCPh qNU2gọi chWbCPo BZhjná QuqNU2ân, RB8KBá Quân đWbCPang qNU2bị vqNU2ây quZhjnanh bởARgPi nhWbCPững bữWbCPa tiệc,WbCP thậmZhjn chíqNU2 phảWbCPi cóqNU2 mặqNU2t đếZhjnn qNU2dăm WbCPnơi trARgPong đêm WbCPnay. ThiWbCPên TrìARgPnh cònARgP chưaqNU2 xuấtWbCP qNU2viện. ThZhjnáo cà-vạt,ARgP aZhjnnh đúARgPt hZhjnai taqNU2y vARgPào tWbCPúi quần, bưRB8Kớc Zhjnđi thậtZhjn WbCPchậm trênZhjn Zhjnđại lộRB8K Zhjn- RB8Kcon đườngWbCP qNU2anh điWbCP qWbCPua Zhjnhàng vạnRB8K lầARgPn nhưng Zhjn chưa RB8Ktừng đưaARgP WbCPmắt ngắmRB8K nhìqNU2n. RồZhjni bỗqNU2ng dqNU2ưng, qNU2đâu Zhjnđó tWbCPhoáng qRB8Kua tầqNU2m mắtARgP lARgPà một hìnhWbCP duWbCPng vừaWbCP lạZhjn vừaARgP qqNU2uen Zhjncũng đangRB8K cARgPhơ vơqNU2 ARgPmột WbCPmình nhqNU2ư RB8Kanh bêWbCPn hWbCPè phZhjnố nhRB8Kộn nhịp nhZhjnững qNU2nhân qNU2ảnh. TựARgP dưZhjnng, aWbCPnh muốnqNU2 Zhjnthầm tạARgP ơRB8Kn ThượngWbCP ĐếRB8K vZhjnì Zhjnđúng ngaqNU2y RB8Klúc nRB8Kày lại choqNU2 anWbCPh gặpARgP oRB8Kan gia.

Thiên Kiến nheqNU2o mắtZhjn nhRB8Kìn “chịARgP giàWbCP” vàARgP ARgPchợt nhớARgP vềWbCP lầARgPn Zhjnchạm mZhjnặt kARgPhó quêARgPn cRB8Kách đARgPây đủ lâu... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hôm ấy, anZhjnh vừaRB8K tZhjnừ MZhjnỹ trARgPở về,WbCP WbCPsau chuyếRB8Kn đàARgPm pqNU2hán WbCPthành côqNU2ng. CảARgP nhARgPóm bZhjnạn ARgPkéo nhau đếnARgP hARgPội WbCPquán ănWbCP mừng.WbCP TZhjnrong cZhjnăn pZhjnhòng tqNU2hượng khRB8Kách đưZhjnợc ngăRB8Kn RB8Kcách vRB8Kới kqNU2hoảng không gZhjnian bêWbCPn ngoàiWbCP bWbCPằng nhARgPững tWbCPấm Zhjnkính mộRB8Kt chiềuWbCP troRB8Kng suốtARgP qNU2là nRB8Khóm traWbCPi gái Zhjnđang Zhjnngả ngớnZhjn bêqNU2n nhZhjnau. MZhjnọi chuyệnWbCP khôZhjnng cARgPó RB8Kgì đểZhjn nóWbCPi chWbCPo đRB8Kến khARgPi mộtqNU2 ARgPchàng trai tWbCProng họZhjn lqNU2ên tiếngWbCP tháqNU2ch thức:

- Này! ARgPCá cượWbCPc qNU2nho ARgPnhỏ cqNU2ho vuRB8Ki không?

- Cược gARgPì? RB8K- NqNU2hững ngườiRB8K còRB8Kn lạiWbCP hRB8Kưởng Zhjnứng ngaWbCPy lậARgPp tức.

- Thấy eZhjnm mặcARgP áZhjno Zhjnvàng ngồZhjni cZhjnhỗ Zhjnquầy rRB8Kượu khôARgPng? ARgP- qNU2Anh chànqNU2g chỉZhjn WbCPtay vềWbCP hướngqNU2 xéo xéZhjno, nơARgPi quầyWbCP baRB8Kr chínARgPh, WbCPtiếp RB8Klời. –qNU2 KqNU2iêu lắmqNU2! TôiRB8K WbCPgặp RB8Kqua dZhjnăm qNU2lần Zhjn- lZhjnần nàoARgP đến bắtZhjn chRB8Kuyện qNU2đều ARgPnhận đượcARgP nụZhjn cườRB8Ki khẩqNU2y. HôqNU2m WbCPnay phảiWbCP nhờARgP Zhjncác cậuRB8K rWbCPa qNU2tay rửaWbCP hận giúp. 

Một anh chànZhjng Zhjncó máiWbCP tócWbCP bồnRB8Kg bềnhRB8K nghiêqNU2ng đầuZhjn nWbCPhìn thZhjneo hướngWbCP taqNU2y đangZhjn cRB8Khỉ kZhjnia rồi nhúnARgP vaiZhjn, nhếchWbCP đuôWbCPi mRB8Kày RB8Ktrái Zhjnra chiềuARgP kéARgPm hứngRB8K thú:

- Không qNU2đặc biệtARgP lạiZhjn đãARgP RB8Kcó Zhjntuổi. KhZhjnẩu vịRB8K củaRB8K ARgPcậu cũnRB8Kg lạARgP qNU2nhỉ? Zhjn– NóARgPi WbCPxong, aZhjnnh ta phqNU2á lênWbCP cườZhjni WbCPto khiếnqNU2 cảWbCP hộiRB8K ARgPcùng cưWbCPời theo.

- Già Zhjncó cáRB8Ki tZhjnhi Zhjnvị RB8Kcủa giàqNU2. CqNU2ậu chơiARgP hqNU2ay không?qNU2 WbCP- AnWbCPh cZhjnhàng RB8Kkia gượngqNU2 ARgPcười vWbCPà tiếp tWbCPục khiêWbCPu khích.

- Cược gì?

- Nếu đêmWbCP nayqNU2, cRB8Kậu ARgPđưa đqNU2ược eARgPm nóWbCP vềZhjn thARgPì tấtqNU2 cảqNU2 qNU2mọi chqNU2i pRB8Khí Zhjnvui chơiZhjn sZhjnau nZhjnày tqNU2ôi lo qNU2hết. NgượcWbCP lạiZhjn, cậqNU2u phảiARgP giớqNU2i thiệARgPu WbCPem CanWbCPdy Zhjncho tôi.RB8K Sao?

- Thỏa thuận! 

Sau cái búngZhjn qNU2tay điệuWbCP ngRB8Khệ, RB8Kanh chànARgPg RB8Kcó máiqNU2 tóWbCPc bồnRB8Kg ARgPbềnh liARgPền đứngARgP lên,Zhjn điZhjn vZhjnề phía “chịRB8K già”.

- Chào cZhjnô! WbCP– ARgPAnh WbCPchàng lARgPịch RB8Klãm ngồiWbCP xuốngRB8K ARgPchiếc gqNU2hế tARgPrống cạnARgPh bênqNU2 ARgPcô gZhjnái độWbCP chừng hơnqNU2 Zhjnba mươiqNU2, cZhjnô cWbCPó RB8Kmái tARgPóc dợqNU2n Zhjnsóng ngắn,qNU2 ánhqNU2 tíZhjnm WbCPnhạt. MôiqNU2 anRB8Kh qNU2vẽ nênqNU2 nqNU2ụ ARgPcười đẹp tWbCPựa ánhqNU2 baARgPn mqNU2ai xuyWbCPên qNU2qua RB8Kmàn Zhjnsương ARgPsớm trêARgPn cRB8Kao ngWbCPuyên ThanARgPh TRB8Kạng. RB8K- ChoZhjn phép tôiARgP đưZhjnợc mZhjnời cZhjnô mộtWbCP ly!

- Nếu aZhjnnh thích!qNU2 ARgP- CRB8Kô ARgPnàng đưqNU2a ánhqNU2 mắtARgP dòRB8K xARgPét RB8Kvề hqNU2ướng qNU2anh nhqNU2ưng vARgPẫn WbCPra hiệuARgP cqNU2ho nhân vWbCPiên phụcRB8K vụRB8K manqNU2g rRB8Ka cốqNU2c CogZhjnnac pWbCPha WbCPchanh tươi.

- Xin pRB8Khép đWbCPược tựqNU2 giớiRB8K thqNU2iệu, tqNU2ôi WbCPlà WbCPHoàng ThiênZhjn KWbCPiến. CZhjnô Zhjnhình nWbCPhư đếnARgP đâARgPy lầnWbCP đầu? 

...

- Đã xoARgPng! CRB8Kòn chuyARgPện gZhjnì nữaZhjn không? 

“Chị già” kWbCPhông chRB8Kút kháqNU2ch sWbCPáo, WbCPđưa chiếRB8Kc cốcARgP rỗngqNU2 lRB8Kên. KhARgPóe ARgPmôi WbCPcô kWbCPhẽ nhếchZhjn lên khqNU2inh bạc.

- Đêm nayZhjn, ngqNU2ười đẹWbCPp cóqNU2 vARgPẻ kARgPhông vZhjnui? RB8K- ThqNU2iên KiếZhjnn cZhjnó phầnWbCP ngRB8Kạc nhiRB8Kên trRB8Kước thái độARgP ARgPcủa đốiqNU2 phương.

Và có lẽWbCP RB8Kanh cànRB8Kg khôARgPng tZhjnhể nWbCPgờ kARgPhi cZhjnô gáiqNU2 độtRB8K nhiênRB8K trRB8Kở nêRB8Kn cWbCPay nghiệt: 

- Này bARgPé tRB8Krai, muốnqNU2 kiếmqNU2 gáiRB8K thARgPì Zhjnphải nêRB8Kn tìmRB8K mWbCPấy eARgPm Zhjnnon nqNU2on Zhjnkìa! ChịqNU2 thRB8Kì răARgPng bé chRB8Kưa đủRB8K tốtRB8K đểRB8K nqNU2hai đâu.

Nói xong, tiARgPện taRB8Ky cRB8Kô RB8Kcầm cốARgPc rZhjnượu củaRB8K ThiếnWbCP KiếnqNU2 RB8Klên, hấtWbCP thẳARgPng RB8Kvào ngWbCPười anWbCPh rồARgPi thản nhiêARgPn qARgPuay lưng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng bước bêqNU2n cạnZhjnh côWbCP gái,qNU2 ThiênWbCP KWbCPiến dRB8Kửng dưngZhjn lướtqNU2 mắtZhjn quRB8Ka dòqNU2ng ngườiWbCP nWbCPáo nhiệt trênZhjn phố:

- Sao lạiqNU2 cqNU2ô đơARgPn RB8Kthế nàyARgP, ngườiWbCP đẹp?

- Nhìn lạiARgP mìnhWbCP trướcZhjn Zhjnkhi nóiZhjn RB8Kngười kARgPhác! WbCP- CôARgP gáWbCPi hướngARgP ARgPánh ARgPmắt WbCPơ RB8Kthờ vềZhjn hướng qNU2Thiên KiếRB8Kn, cqNU2ó RB8Kvẻ cRB8Kũng đãWbCP kZhjnịp nhARgPận rZhjna anWbCPh làWbCP ai.

- Vậy chúnARgPg tARgPa nênARgP đqNU2i uốngZhjn gìRB8K đRB8Kó, ănqNU2 mừnARgPg sựRB8K côARgP đơn!

Chả biết ARgPma Zhjnxui Zhjnquỷ khiếARgPn nàRB8Ko tWbCPhúc đẩARgPy ThiêZhjnn KiếqNU2n nóiqNU2 lênARgP nhữngWbCP lờiRB8K này,qNU2 chíWbCPnh bản thqNU2ân anZhjnh cũZhjnng bấtARgP qNU2ngờ. CRB8Kó Zhjnlẽ kWbCPhi lẻZhjn lWbCPoi ngưRB8Kời tARgPa WbCPthường dZhjnễ ARgPđồng cảmWbCP hơqNU2n vớARgPi kẻ RB8Kcùng cqNU2ảnh ngộZhjn chăng?

- Được thôZhjni nhưnARgPg nhớWbCP ARgPđừng rủqNU2 tqNU2ôi lêqNU2n giường! 

Cô gái ARgPvừa nARgPói Zhjnvừa cười,WbCP nqNU2ụ cườiWbCP khônARgPg WbCPchâm chọcZhjn cũnWbCPg chẳngRB8K hARgPào hứnARgPg, chZhjnỉ đơARgPn thuqNU2ần như qNU2một thóARgPi quqNU2en củaZhjn WbCPcơ hàm.

Chẳng ai nóZhjni cùnZhjng WbCPai thêARgPm lWbCPời nàZhjno, họZhjn sonRB8Kg hànRB8Kh bZhjnên nhaqNU2u tựqNU2a hARgPai qNU2kẻ ARgPxa WbCPlạ Zhjnvô tình qNU2chung đườnRB8Kg vZhjnà ARgPdừng châZhjnn trướcWbCP WbCPmột qNU2quán rượuZhjn ẩnARgP dậqNU2t tWbCProng RB8Kngõ hẹpARgP gầnZhjn qNU2đó. QuánqNU2 khá đôngZhjn kháZhjnch RB8Knhưng khôngARgP khíARgP vẫnZhjn đủRB8K yênqNU2 tĩRB8Knh WbCPđể ThiênARgP KiếnWbCP cZhjnhú tâRB8Km qZhjnuan sát côRB8K gáiqNU2 tARgPhêm lầnARgP WbCPnữa. WbCPMái tóWbCPc qNU2ngắn qNU2hơi rối,RB8K nZhjnét mRB8Kặt trôWbCPng RB8Knhư qNU2kiệt sZhjnức. NhìARgPn thật Zhjn gần, ARgPcô RB8Kcòn cóARgP khunqNU2g xươngARgP hàmZhjn kiZhjnêu Zhjnkỳ đốiqNU2 RB8Klập hARgPoàn toRB8Kàn vớiWbCP qNU2ánh mắtqNU2 lạZhjnc lõng luqNU2ôn qNU2chực chờARgP cơnqNU2 Zhjnbất WbCPan ậpqNU2 đến.

Chọn góc khuấqNU2t WbCPở cuốRB8Ki quầyARgP baqNU2r, côWbCP gáiqNU2 uRB8Kể oARgPải thảqNU2 mìqNU2nh xuốnqNU2g ghếZhjn vRB8Kà chẳnRB8Kg chờRB8K Thiên KZhjniến lênRB8K tiWbCPếng đZhjnã gARgPọi AbsoARgPlute cZhjnam cùZhjnng qNU2chanh thWbCPái látARgP Zhjntẩm muối.WbCP NqNU2gười phụcARgP vụ quaqNU2y đi,WbCP côRB8K nhARgPìn WbCPanh nWbCPhư thôngZhjn báo:

- Anh cóRB8K thểWbCP gọiRB8K thWbCPứ khqNU2ác, nếRB8Ku muốn!

- Tôi WbCPtôn trọngARgP ngườiWbCP đẹp!

Nói đoạn, ThiWbCPên KiRB8Kến chốngWbCP cằARgPm nhZhjnìn côRB8K gái:

- Đêm BìnqNU2h AqNU2n qNU2vui vẻ!

- Anh cũnWbCPg vậy!

...

Im lặng Zhjnvà WbCPim lặqNU2ng! DưARgPờng nhZhjnư khôngRB8K aARgPi cqNU2ó ýRB8K địnRB8Kh RB8Kphá vỡWbCP khoảnARgPg ARgPcách xWbCPa lạWbCP giữaARgP đôiARgP bên. RượqNU2u ARgPđã đượARgPc mARgPang ARgPra, hARgPai ngZhjnười chRB8Kậm ARgPrãi uống,Zhjn mARgPỗi ngườiZhjn đềuqNU2 cqNU2ó mộZhjnt miền ARgProng cWbCPhơi riZhjnêng. ThiêWbCPn KiếnZhjn chỉRB8K ARgPchú qNU2ý hRB8Kơn kRB8Khi Zhjnmắt cZhjnô gáRB8Ki nhRB8Kư vôARgP RB8Ktình lqNU2ướt qua chiếcqNU2 bWbCPàn nARgPằm nơARgPi gWbCPóc WbCPphải RB8Kvà chợtZhjn bùnARgPg lênARgP qNU2dăm đốqNU2m lửaARgP khiWbCPnh gZhjnhét. RB8KỞ đqNU2ó, mộtqNU2 cặp WbCPnam nữARgP đqNU2ang âWbCPu yếmqNU2 nhau.

- Kẻ thWbCPù củaRB8K cô?

- Uống đi,WbCP khônARgPg pqNU2hải vZhjniệc qNU2của anh...

- Hay làRB8K ngườiARgP tìnWbCPh cũRB8K? ARgP- TZhjnhiên KiếnZhjn vẫWbCPn quyARgPết kARgPhông buARgPông tha.

Sau câu hỏiRB8K RB8Kấy, néRB8Kt Zhjnmặt côZhjn WbCPgái biếnZhjn đổqNU2i Zhjnngay lậRB8Kp tứcRB8K ARgPdù vẫnZhjn nARgPhếch WbCPmôi cZhjnười cườiRB8K WbCP- nụ cườiRB8K tựqNU2a WbCPhồ ARgPđang mếqNU2u khóWbCPc. HìARgPnh ARgPnhư, ThRB8Kiên KRB8Kiến qNU2đã vARgPô tqNU2ình ARgPnhắc đếnARgP nỗiqNU2 đRB8Kau đã chônWbCP chặtARgP tậnqNU2 đáyRB8K ARgPlòng cARgPủa WbCPcô gáqNU2i. qNU2Cô nốcRB8K rượuARgP liênWbCP tZhjnục vàARgP tqNU2ay bỗRB8Kng qNU2run rWbCPẩy khi bậtARgP lửaZhjn RB8Kchâm RB8Kthuốc. qNU2Qua làARgPn qNU2khói moWbCPng manqNU2h, aARgPnh đqNU2ã WbCPmơ hồWbCP thấyZhjn RB8Kmắt côARgP mWbCPịt qNU2mờ ARgPnhững áng mâARgPy xámRB8K. KZhjnhông giaZhjnn giữWbCPa hARgPai ngườiWbCP lạiARgP rqNU2ơi vàoRB8K gZhjnóc chếtARgP ARgPâm u.

Và dù khoARgPa họZhjnc RB8Ktân Zhjntiến đếnRB8K mấyqNU2 RB8Kthì qNU2cũng cZhjnó nARgPhững thờiqNU2 khắZhjnc làARgP nghiệtWbCP dZhjnuyên trong đờiARgP. ThiênRB8K KiếnARgP cZhjnó ARgPđiện thZhjnoại, rqNU2a nWbCPgoài WbCPnghe khôRB8Kng lâuqNU2 thìqNU2 ngZhjnười đàARgPn ôWbCPng nơiRB8K chiếc bànZhjn kWbCPia tiếnARgP đếnARgP ARgPchỗ côWbCP gáARgPi WbCP, giọngWbCP điệuqNU2 sZhjnỗ sàng:

- Chào emWbCP! LâuqNU2 quáRB8K kWbCPhông gặARgPp, eZhjnm vẫnqNU2 WbCPđáng yêARgPu nhqNU2ư ngàRB8Ky xưa.

Cô gái cốARgP gượngRB8K bìnhZhjn thảnARgP trướcZhjn sựqNU2 xuqNU2ất hiệnWbCP ấy:

- Tôi kRB8Không hoaWbCPn ngWbCPhênh sRB8Kự cZhjnó mặARgPt củRB8Ka aARgPnh. LRB8Kàm ơn!

- Anh vềARgP qNU2đây Zhjnăn TếZhjnt, cốWbCPt lRB8Kà đểWbCP thRB8Kăm eWbCPm. WbCPMột qNU2thời nồngqNU2 nàRB8Kn, eZhjnm nARgPỡ Zhjnlòng RB8Knào lạRB8Knh WbCPnhạt với qNU2anh nWbCPhư vậy?

Gã đàn ônZhjng tiARgPếp tZhjnục ápRB8K sáARgPt côRB8K gáiRB8K, nhqNU2ư cZhjnố tìnqNU2h độngZhjn chạmRB8K WbCPvào cơqNU2 tRB8Khể đZhjnối phương.

- Anh mWbCPuốn qNU2gì? ARgP- CôARgP qNU2gái trừZhjnng mắtARgP nhRB8Kìn ARgPgã kiARgPa. TiếngRB8K ARgPrít ARgPvang qRB8Kua nhữZhjnng kWbCPẻ răng.

Ngay lúc ấyqNU2, ARgPThiên KiếWbCPn WbCPvừa qWbCPuay trARgPở vàoARgP. AZhjnnh ARgPxông vàoARgP chARgPắn nqNU2gang gZhjniữa côWbCP gáRB8Ki vRB8Kà gã kia:

- Chuyện gqNU2ì vARgPậy em?

- Thằng đqNU2iên nàyqNU2 qNU2muốn dởWbCP tARgPrò vớiqNU2 em!

Cô gái qNU2thay đổiWbCP âZhjnm đWbCPiệu thậtARgP nhqNU2anh, khWbCPoác taARgPy TARgPhiên KqNU2iến tìARgPnh tứ.qNU2 CWbCPó lARgPẽ côZhjn muốARgPn mượn RB8KThiên KiếZhjnn Zhjnđể nóWbCPi chARgPo qNU2gã sởZhjn khARgPanh biếtWbCP rằnqNU2g côqNU2 đangRB8K rRB8Kất hạARgPnh pZhjnhúc WbCPvới WbCPmột anh chRB8Kàng trRB8Kẻ trungqNU2, giRB8Kàu cóRB8K qNU2và rấARgPt đARgPiển traZhjni. VqNU2à tZhjnận thâmWbCP sâuARgP cõARgPi lòngWbCP dậyqNU2 RB8Ksóng, cô cũngZhjn đangRB8K Zhjntự hỏiRB8K vARgPì sqNU2ao ARgPngày đóWbCP mìnZhjnh lạiWbCP cWbCPó thểARgP yêWbCPu ngườiqNU2 Zhjnnày, lạiZhjn tiZhjnn ARgPtư ngần ấyZhjn năARgPm ARgPdài? ĐáyARgP RB8Kmắt côZhjn qNU2nổi sóqNU2ng RB8Kcăm phẫn,Zhjn tronWbCPg nỗARgPi êqNU2 WbCPchề cRB8Kó lẫnARgP RB8Knhững mARgPai mỉa ARgP chua cay.

Thiên Kiến tqNU2ỏ ARgPra rấRB8Kt độARgP lượngZhjn WbCPkhi choàngRB8K tqNU2ay qARgPua eRB8Ko côRB8K gáqNU2i đầWbCPy tìnhZhjn tứ.RB8K TaARgPy cònARgP lạRB8Ki anh đúARgPt tRB8Kúi WbCPquần, Zhjncằm hấtqNU2 cRB8Kao, sRB8Koi ánRB8Kh mắRB8Kt diềuARgP hâuWbCP vàoWbCP WbCPgã kiaZhjn. ĐốiARgP phqNU2ương tầWbCPm tuổi BáARgP QuZhjnân, RB8Kăn mqNU2ặc bónZhjng bẩyqNU2 qNU2kiểu giàZhjnu xổiWbCP, mùRB8Ki nướWbCPc RB8Khoa ngARgPai ngZhjnái ngọWbCPt. Ngũ RB8Kquan kháZhjn Zhjnổn nqNU2ếu sZhjno tRB8Krên phưqNU2ơng diệnARgP đạRB8Ki chúngARgP, nhấtRB8K làZhjn đôiRB8K ARgPmắt qNU2có đuôiWbCP dàiqNU2 khoe ARgPánh nhZhjnìn biếZhjnt vuốtARgP RB8Kve lòARgPng ngườZhjni. TRB8Kuy nhiên,RB8K aqNU2nh kARgPhông cóARgP ARgPấn tượngZhjn đặcqNU2 biqNU2ệt với nhâZhjnn dạRB8Kng nàyqNU2, chARgPứng tỏZhjn RB8Kgã ởWbCP xWbCPa ARgPvề hRB8Koặc kARgPhông qqNU2uá nARgPổi bậARgPt troZhjnng giớiqNU2 kiARgPnh tài.

Gã kia đưaRB8K mắtARgP qqNU2uan WbCPsát ThiêZhjnn KiRB8Kến chốqNU2c lZhjnát rồiqNU2 ARgPcụp RB8Kđuôi qNU2bỏ đZhjni. ARgPCô gZhjnái cARgPũng buôZhjnng tay TWbCPhiên KiRB8Kến thARgPật Zhjnnhanh, nqNU2hanh nqNU2hư kZhjnhi RB8Kcô khoácARgP taARgPy vàARgPo. CôZhjn nRB8Kốc cạnqNU2 cARgPốc rượu qNU2 còn dởWbCP daRB8Kng rồiWbCP gARgPọi pqNU2hục vụWbCP tWbCPhanh toán.

- Cảm RB8Kơn anh!

- Vì tôiWbCP đRB8Kã đuổiRB8K hARgPắn đi?

- Đừng nhắcARgP đếnARgP ARgPhắn nữa! 

Cô gái gàARgPo lênRB8K nhWbCPư coWbCPn thúRB8K tRB8Krúng tên,qNU2 Zhjnvơ chaWbCPi rượuRB8K WbCPvà nốcRB8K thêmRB8K mqNU2ột hqNU2ơi dàiZhjn. TaWbCPy lRB8Kẩy bẩy mARgPở túiRB8K xáARgPch, đặtRB8K vàWbCPi tqNU2ờ tiARgPền lênWbCP bàqNU2n rồiqNU2 lặngRB8K ARgPlẽ quaWbCPy lưng,WbCP mARgPặc kệZhjn WbCPThiên qNU2Kiến phía sau.

Thiên Kiến cảmWbCP thấyWbCP rấZhjnt Zhjnuất ứcZhjn vớWbCPi tqNU2hái ARgPđộ ấy.ARgP WbCPCó biếtARgP RB8Kbao ARgPbóng RB8Khồng luônARgP vâyWbCP quanh, luqNU2ôn ngRB8Kọt ngqNU2ào qNU2miệng lưỡWbCPi Zhjnvới ARgPanh, Zhjnchỉ rARgPiêng cARgPô WbCPlà lqNU2uôn xeRB8Km nhưWbCP aqNU2nh khôRB8Kng Zhjntồn tại. qNU2Anh túWbCPm lấyARgP cZhjnánh taRB8Ky Zhjnkhẳng qNU2khiu WbCPcủa cô:

- Cô nhqNU2ư vậZhjny, RB8Kkhông Zhjnai WbCPdám yWbCPêu qNU2là đúng!

Cô gái vẫWbCPn khôngARgP nZhjnói qNU2gì chỉARgP nhìnARgP ARgPanh nRB8Khư kẻZhjn thùRB8K. ĐượcWbCP thARgPể aWbCPnh tiếpARgP lời:

- Lúc nARgPào cũZhjnng lạnqNU2h lùngZhjn kARgPhó chịRB8Ku, qNU2tính tRB8Kình lạWbCPi thRB8Kất thườngRB8K. NếqNU2u ARgPmuốn cóWbCP anh chWbCPàng nàoZhjn đểRB8K mắtRB8K đếnWbCP tARgPhì côZhjn nZhjnên WbCPdễ WbCPthương hqNU2ơn ARgPmột chút!

Cô gái tiếpqNU2 tụcZhjn iqNU2m lặngRB8K, RB8Kliêu xWbCPiêu bỏARgP qNU2đi. CơnRB8K giậqNU2n bARgPất thưqNU2ờng củaqNU2 TRB8Khiên RB8KKiến dườnZhjng như biếnZhjn mấtRB8K vqNU2à đượcqNU2 nhanARgPh cqNU2hóng RB8Kthay Zhjnvào đóWbCP lZhjnà sựZhjn hqNU2ối hậqNU2n. CóqNU2 lẽARgP aqNU2nh đãqNU2 quáRB8K lời, chẳngWbCP vuZhjni gìZhjn kZhjnhi qNU2đi sZhjno RB8Kđo vớiWbCP ARgPphái yWbCPếu. AnZhjnh qNU2đã WbCPkịp Zhjnnhìn ARgPthấy đARgPôi mắtARgP đỏqNU2 RB8Khoe củaRB8K cô. NhìARgPn tWbCPheo bARgPóng dáqNU2ng nWbCPửa ARgPrun rẩyRB8K nửWbCPa WbCPkhinh bạcARgP kiARgPa, qNU2chân ARgPanh vộiRB8K vARgPàng bước tARgPheo sZhjnau, bỏWbCP RB8Kquên RB8Kcả RB8Kkhái niZhjnệm “KhônZhjng bWbCPao giờRB8K đểRB8K phZhjnụ nữWbCP qNU2trả tiềnqNU2 rượu”qNU2 củARgPa bản thân...

- Anh ơi!

Thiên Kiến nRB8Kghe cqNU2ó tiếnZhjng gọiWbCP RB8Kvới thWbCPeo nRB8Khưng vWbCPẫn nhaARgPnh ARgPnhịp WbCPchân. SaARgPu lWbCPưng anARgPh, ARgPcô béqNU2 phục vZhjnụ cũngARgP hốiWbCP hảWbCP đuổiqNU2 thARgPeo. RZhjna đếnRB8K Zhjntận đầuRB8K ngRB8Kõ dARgPẫn vàoZhjn qARgPuán, qNU2cô bqNU2é vqNU2ừa thZhjnở vừaRB8K níu taRB8Ky áoRB8K vqNU2ị ARgPkhách naRB8Km RB8Ktuấn tZhjnú, giọnWbCPg WbCPđứt quãng:

- Bạn anh.RB8K.. đánh…WbCP rơiqNU2 ARgPcái này!

Trong tay WbCPThiên RB8KKiến WbCPlà thWbCPẻ nhânZhjn vARgPiên ARgPcủa “cRB8Khị giàWbCP”. ARgPAnh lướARgPt mắtRB8K nhqNU2anh RB8Kqua tấmRB8K ảnhZhjn, Lâm RB8KThụy YARgPên Zhjn– TrưởngARgP ĐiềuARgP ZhjnHành qNU2ban qNU2Sáng TRB8Kạo WbCP- CôRB8Kng Zhjnty QuảngARgP WbCPCáo vqNU2à tổqNU2 chứcARgP Sự KiệWbCPn LẠ.qNU2 “ThụyWbCP YênZhjn” qNU2- aZhjnnh qNU2nhẩm qNU2lại tqNU2ên côqNU2 gqNU2ái mộtWbCP lARgPần Zhjnnữa vàWbCP nhếchRB8K mZhjnôi bíRB8K ẩn.

Đi được mộtRB8K RB8Kđoạn ngắn,qNU2 ZhjnThụy RB8KYên bỗRB8Kng đứngRB8K sựngRB8K lại,qNU2 môiARgP míZhjnm chặt,qNU2 mắtZhjn mởARgP lớnqNU2 ngơ qNU2 ngác nhìnqNU2 vàoWbCP dòngZhjn ngườiZhjn xARgPuôi ngARgPược đRB8Ki vARgPề giữaqNU2 đqNU2êm BìARgPnh AnARgP. WbCPTất tZhjnhẩy đWbCPều tARgPìm đưARgPợc bình aARgPn qNU2của RB8Kriêng họRB8K. CZhjnô chạnZhjnh RB8Klòng muRB8Kốn lậpWbCP tứWbCPc trởqNU2 RB8Kvề nqNU2hà đểZhjn đượARgPc laRB8Ko ARgPvòng tay chịARgP ARgPmà khWbCPóc ARgPcười cARgPho thZhjnỏa lRB8Kòng soWbCPng chịWbCP ARgPcô lạiWbCP đaWbCPng cầnZhjn, rấtqNU2 Zhjncần sZhjnự yên tĩnhWbCP qNU2trong tARgPâm hồARgPn ARgPlẫn thểqNU2 xWbCPác. QARgPuả tqNU2hật, ARgPcả mWbCPột buổiZhjn chiềWbCPu bWbCPận rộnWbCP, cộnqNU2g thêm rWbCPượu ARgPvà nhữngWbCP Zhjnhồi ứcZhjn khZhjnông vWbCPui Zhjnvẻ RB8Kkia qNU2đang khiếnZhjn đqNU2ôi châWbCPn chARgPực chZhjnờ ngZhjnã quỵ nhWbCPưng RB8Kcô khARgPông ARgPcho phépWbCP qNU2bản tARgPhân hqNU2èn yếqNU2u RB8Knhư thRB8Kế. MệZhjn RB8Kcô, qNU2mẹ Zhjncô, chZhjnị côqNU2 ARgPđã từng RB8Kdạy rqNU2ằng, “ĐànRB8K RB8Kbà sqNU2inh rZhjna đãZhjn kRB8Khổ mARgPệnh nRB8Kên dqNU2ù cWbCPó phARgPải đARgPi bằnqNU2g đARgPốt xươngqNU2 đầZhjnu gối tóeqNU2 ARgPmáu Zhjncũng ARgPphải bướcRB8K đZhjni, cấWbCPm Zhjnlê lZhjnết đểWbCP làmZhjn người!”.qNU2 VZhjnì thRB8Kế, cZhjnô ARgPcứ đứnARgPg đấyqNU2, tay RB8Kbám víWbCPu vàZhjno trụZhjn đènZhjn bênZhjn đường,RB8K mặWbCPc ARgPcho qNU2tâm WbCPtrí rơiqNU2 tựZhjn do.

- Cô ổnARgP Zhjnchứ? TôARgPi ARgPcó phầnWbCP qNU2hơi quWbCPá lờqNU2i, xRB8Kin lỗi!

Âm giọng trầm,ARgP đúngZhjn mARgPực nhRB8Kưng dịuARgP dànRB8Kg RB8Kcủa ThARgPiên KZhjniến qNU2vang Zhjnlên RB8Ktự phZhjnía sauZhjn, ThụyqNU2 Yên kARgPhông biếARgPt Zhjnanh RB8Kđã Zhjnđứng đấyZhjn qNU2bao lqNU2âu. CqNU2ô cWbCPó phầnWbCP ngạARgPc nhiênARgP vìZhjn HoàngRB8K ThARgPiên KiếnARgP - ngqNU2ười hôqNU2 mưaZhjn gọRB8Ki gióWbCP khétARgP tqNU2iếng giớiWbCP WbCPkinh tWbCPài cảRB8K mộtWbCP WbCPvùng cũngqNU2 biếtqNU2 nhậARgPn lỗi ư?qNU2 TuWbCPy nhARgPiên, RB8Kcảm giáARgPc hiZhjnện thờARgPi quảWbCP thậtARgP rqNU2ất dARgPễ qNU2chịu bởiARgP WbCPít rWbCPa vẫnqNU2 WbCPcòn qNU2có một ánhqNU2 mắtqNU2 dõARgPi tARgPheo ARgPsau cô.ARgP GRB8Kiọng cqNU2ô đWbCPã ARgPnhẹ hơn:

- Không saoARgP, tôiRB8K quZhjnen rồi!WbCP ARB8Knh ARgPcó việcZhjn cứRB8K đi,ARgP đừnRB8Kg bRB8Kận tâm.

- Tôi đqNU2ưa cZhjnô Zhjnvề. NếARgPu RB8Kkhông ARgPthích về,Zhjn chúngqNU2 tRB8Ka cóWbCP thqNU2ể đARgPi nơiqNU2 khác.

Thiên Kiến cRB8Kố tìnWbCPh lờARgP ARgPđi tấmARgP RB8Kthẻ nARgPhân viêRB8Kn RB8Ktrong ARgPtúi mìnhZhjn. AqNU2nh cởZhjni ARgPáo WbCPngoài, khoác lqNU2ên qNU2vai qNU2Thụy YêARgPn kqNU2hi tWbCPhấy côqNU2 cqNU2o rZhjno khoaARgPnh qNU2tay trướcRB8K RB8Kngực nARgPhư đaRB8Kng cốRB8K tìmZhjn thêWbCPm rẻo RB8K hơi ấm.

Hành động cóARgP đôiARgP phầnqNU2 thqNU2ân mậtRB8K kqNU2ia khiqNU2ến RB8KThụy YênARgP nảyARgP ARgPsinh phảARgPn ứnRB8Kg, ARgPdù qNU2không qZhjnuá dữ dộARgPi RB8Knhưng đủWbCP đểqNU2 qNU2cô qNU2lùi lạiRB8K thêZhjnm dqNU2ăm qNU2bước chqNU2ân rồiZhjn vộiWbCP Zhjnvàng qNU2trả lạiWbCP áZhjno RB8Kcho Thiên KARgPiến. XonWbCPg, cZhjnô qNU2lôi Zhjnra tqNU2ừ cRB8Khiếc Zhjntúi ngoạiWbCP cỡWbCP củZhjna mìqNU2nh mảqNU2nh kARgPhăn qNU2len Zhjnmàu xáZhjnm và chZhjnoàng quWbCPa vZhjnai. MắWbCPt hWbCPai ngườiRB8K vẫZhjnn RB8Kâm thầqNU2m qARgPuan WbCPsát lẫqNU2n nhaZhjnu. HồiZhjn lâuqNU2, côRB8K bắWbCPt đầu ngấmZhjn rượuRB8K vARgPà qNU2gió đêqNU2m, mqNU2ôi chợtWbCP RB8Klẩm bẩm:

- Giờ tôiARgP RB8Kchỉ muốZhjnn đqNU2ược baZhjny trênWbCP RB8Kđường vZhjnà RB8Kđể WbCPgió biRB8Kển Zhjnquất thậtqNU2 mạWbCPnh qNU2vào mặt...

- Được!

- Hử? ARgPCái gARgPì đượcARgP?... PhảiqNU2 lWbCPà môqNU2-tô kìqNU2a, ô-tôARgP đủARgP chWbCPán lắmZhjn rồi.

- Được!

Nói xong, ThiênZhjn KiếnWbCP tRB8Khản nhqNU2iên kéoqNU2 tqNU2ay ThụZhjny YêqNU2n, bướARgPc đi:

- Nhưng trZhjnước hết,Zhjn chWbCPúng Zhjnta phảiqNU2 qqNU2uay vRB8Kề KiRB8Kến WbCPHoa lấyqNU2 qNU2xe, saWbCPu đóWbCP vềqNU2 RB8Knhà tôqNU2i qNU2và đổi mô-qNU2tô. WbCPĐồng y?

Thụy Yên cZhjnúi tZhjnhấp đầWbCPu, WbCPnhìn chằmRB8K chWbCPằm vàWbCPo WbCPnhững Zhjnô gARgPạch tqNU2hô dưARgPới qNU2chân mìnWbCPh. qNU2Chúng màRB8Ku nâu xỉqNU2n, WbCPsần RB8Ksùi, cARgPáu bẩnZhjn, hoàRB8Kn toàWbCPn lạcARgP lõnRB8Kg gARgPiữa nhữngWbCP tZhjnòa Zhjnnhà cARgPao tầWbCPng sang Zhjntrọng, WbCPnhững đèRB8Kn màuARgP gqNU2iăng Zhjngiăng, nhữnWbCPg tiếnqNU2g cườiqNU2 khúcARgP khíqNU2ch đầyZhjn hạZhjnnh phúZhjnc – saoRB8K giốqNU2ng WbCPhoàn WbCPcảnh củaARgP côARgP lúWbCPc RB8Knày đếZhjnn lạ?RB8K WbCPBao nZhjnăm Zhjnqua, côWbCP vẫnqNU2 mộWbCPt mìnhARgP, Zhjnduy chỉ đêmqNU2 nWbCPay cRB8Kô khôngARgP Zhjnmuốn pqNU2hải mộtARgP mìnhARgP. ĐêmARgP BìnhARgP AnWbCP, thWbCPeo mARgPột nghZhjnĩa kZhjnhác chínARgPh là RB8K đêm ĐoànZhjn ViqNU2ên nhưngqNU2 vớARgPi RB8Knhững đWbCPứa tARgPrẻ sinRB8Kh Zhjnnhầm thờiZhjn lARgPy ARgPloạn RB8Knhư Zhjnchị RB8Kem ARgPcô tWbCPhì dù xARgPa RB8Knhau nRB8Kửa vòqNU2ng TráiZhjn ĐấtWbCP WbCPhay ởARgP ngRB8Kay WbCPtrên qRB8Kuê Mẹ,qNU2 RB8Kđoàn viênRB8K vARgPẫn làARgP đARgPiều gìqNU2 đó rZhjnất khóRB8K chạmWbCP Zhjnvào. GWbCPia đìnhARgP tronARgPg tâRB8Km tqNU2hức cảRB8K haWbCPi đềuARgP làqNU2 Zhjnnhững mảRB8Knh gWbCPhép nhRB8Kạt nhoà, vụnZhjn vỡZhjn nênRB8K mỗWbCPi đRB8Kộ lễARgP tếARgPt vềRB8K, đôRB8Ki bênZhjn rấqNU2t sqNU2ợ hZhjnãi khWbCPi phảARgPi RB8Knhìn Zhjnvào mắZhjnt nhau. VWbCPì vậyWbCP, côRB8K vôqNU2 thRB8Kức gậtZhjn đầu.

Từ quán rượWbCPu đếnZhjn KRB8Kiến HWbCPoa RB8Kkhá gầqNU2n, hqNU2ai ngườiqNU2 đARgPi bZhjnộ chưaWbCP đếnZhjn RB8Kmười pqNU2hút đãARgP đếARgPn. Kiến HoARgPa ARgPchuyên kqNU2inh doaqNU2nh hóaRB8K RB8Kmỹ phẩm,Zhjn côngRB8K ARgPty Zhjncon dướiZhjn quyềnZhjn RB8KHoàng GWbCPia vWbCPà làARgP chủZhjn sởRB8K hữu củZhjna tòRB8Ka nWbCPhà caARgPo bqNU2a mưWbCPơi chíWbCPn tầngqNU2 mqNU2ang đậWbCPm hơiZhjn tARgPhở Ba-rRB8Kốc. qNU2Hai qNU2tòa nhWbCPà giống RB8Khệt WbCPnhau đếnZhjn từngWbCP cRB8Khi tiZhjnết nhỏARgP nhRB8Kất đượcZhjn qNU2kết nốiqNU2 bởiARgP hànZhjnh laZhjnng xaARgPnh ARgP- kWbCPhu vườn sinhqNU2 thWbCPái Zhjnkhổng lồqNU2 giữaZhjn đôRB8K tRB8Khị RB8Ktấc đấtWbCP tấcRB8K vàngRB8K. RB8KMô hWbCPình khôWbCPng giaARgPn sốWbCPng xanhWbCP này đqNU2ã từnRB8Kg làqNU2 đqNU2ề tàqNU2i bàWbCPn luậnRB8K sWbCPôi nổiRB8K Zhjntrong giớRB8Ki chínARgPh WbCPtrị RB8Kvăn pWbCPhòng WbCPbởi đWbCPộ tRB8Kốn kém RB8Kđể đầuZhjn tư,RB8K dZhjnuy trìZhjn cũqNU2ng qNU2như lợZhjni ícRB8Kh WbCPvô hìnhRB8K ARgPmà hữuRB8K dụngRB8K Zhjncủa nRB8Kó mARgPang RB8Klại, đồng tWbCPhời RB8Kđã đưaWbCP daZhjnnh tARgPiếng củaZhjn ThWbCPiên KiếARgPn WbCPvang ARgPxa ARgPrộng khắp.

Chiếc mô-tô pARgPhân WbCPkhối lqNU2ớn phóngRB8K nhRB8Kư Zhjnxé toạWbCPt bóRB8Kng đêWbCPm trRB8Kên cZhjnao RB8Ktốc ARgPlộng qNU2gió. ARgPNom bộ dáRB8Kng WbCPhai nqNU2gười ARgPngồi trênZhjn Zhjnxe chẳngARgP chúRB8Kt hRB8Kài ARgPhoà phWbCPong cáchqNU2 vìARgP hZhjnai bWbCPộ ARgPâu RB8Kphục cứng nhắcRB8K cóZhjn pWbCPhần lạcWbCP nhịWbCPp cùnRB8Kg haRB8Ki chiARgPếc ARgPmũ bảoARgP hiểWbCPm RB8Ktoàn phầnWbCP đồWbCP sộ.ARgP qNU2Tuy nhiênWbCP, không WbCPai cRB8Kó vARgPẻ bậnARgP tZhjnâm đếWbCPn điềuqNU2 nàyWbCP. ThiêRB8Kn KiZhjnến tậpARgP trWbCPung điềuRB8K khiểnZhjn saARgPo cho chiRB8Kếc xARgPe nặnARgPg qNU2nề tqNU2rở nWbCPên RB8Knhẹ bẫZhjnng, ARgPchỉ tqNU2hi thoảngZhjn đưqNU2a mắqNU2t quaRB8Kn sWbCPát ngưARgPời ngồi sauRB8K qNU2qua kíRB8Knh chiếuZhjn hậu.RB8K PhầZhjnn mệZhjnt mỏi,qNU2 phầnRB8K Zhjntốc đqNU2ộ kZhjnhá RB8Kcao qNU2nên ThụyWbCP YêZhjnn chẳng cònZhjn đqNU2ủ RB8Ksức gZhjniữ khoảWbCPng cáchARgP bWbCPan đầuqNU2 nênWbCP đARgPành cWbCPhạm RB8Khờ taARgPy vàoWbCP vòngqNU2 eWbCPo tZhjnhon gqNU2ọn, săn cRB8Khắc cZhjnủa TARgPhiên Kiến.WbCP TâmqNU2 tWbCPrạng qNU2của côRB8K tZhjnựa mộtARgP qNU2mớ hỗnZhjn độnqNU2 giữaARgP quZhjná khứWbCP Zhjnvà hiện tạqNU2i, qNU2lúc Zhjnthì nhếchqNU2 môiARgP WbCPnhạt thRB8Kếch, chốcZhjn cZhjnhốc lRB8Kại lúngRB8K búnqNU2g ngRB8Kân nARgPga WbCPmột WbCPkhúc nRB8Khạc điệu RB8Kthơ tARgPrẻ khônZhjng WbCPđầu khônqNU2g cuốiqNU2 nRB8Kào đó.

Xe đã rZhjnời xARgPa RB8Kđô thịWbCP bứARgPc bối,qNU2 haZhjni Zhjndãy RB8Knhà RB8Kphố sZhjnan qNU2sát nhZhjnau WbCPnhường cqNU2hỗ chWbCPo nhữnqNU2g cánh đồngqNU2 bạtWbCP ARgPngàn màuZhjn xanqNU2h, xZhjna WbCPxa WbCPmới cóqNU2 vàARgPi RB8Kcăn ARgPnhà iqNU2m ắnWbCPg Zhjnchìm ARgPvào bZhjnóng đêm. TrqNU2ên đqNU2ường, nZhjngoài xZhjne tảiqNU2 đườngZhjn qNU2dài, chqNU2ỉ cònqNU2 tiếngZhjn độngWbCP cARgPơ gầqNU2m WbCPrú củqNU2a mô-tRB8Kô. Giữa khôngWbCP giARgPan đươnWbCPg RB8Kngái WbCPngủ ARgPấy, TqNU2hụy YêZhjnn qNU2chợt phátWbCP RB8Khiện rqNU2a bónZhjng RB8Ktang kỳ…

- Chậm lạWbCPi mộtRB8K chút!

Giọng Thụy YRB8Kên khZhjná toqNU2, Zhjnkhá kRB8Khẩn qNU2trương khiếnWbCP ThZhjniên KRB8Kiến vộqNU2i vRB8Kã giảmRB8K tARgPốc. NhưnWbCPg côRB8K RB8Kvẫn im lặnqNU2g qNU2nên RB8Kanh đoáRB8Kn chừWbCPng côRB8K cảRB8Km WbCPthấy choáqNU2ng RB8Kvì gióARgP ngượRB8Kc RB8Kvà tốcARgP độARgP RB8Kcao nên khqNU2ông hỏiWbCP thêmRB8K. ARgPXe cứARgP chRB8Kầm chqNU2ậm ARgPlướt ARgPtrên đườZhjnng Zhjnvà đqNU2ột nARgPhiên “Cốp!Zhjn” WbCP- cWbCPhiếc mARgPũ bảo hiểZhjnm củWbCPa RB8Kcô vqNU2a vàoARgP Zhjnmũ ARgPcủa qNU2anh RB8Kcòn tRB8Kay côWbCP đRB8Kang ấnqNU2 nhẹARgP đầARgPu Zhjnanh qNU2cúi xuốnARgPg, tay kiRB8Ka đặtWbCP lWbCPên ngựqNU2c tráiqNU2 mình.Zhjn VốnqNU2 WbCPluôn bqNU2ình tĩnh,Zhjn Zhjnanh khôngqNU2 ARgPhốt hoARgPảng mZhjnà cqNU2hỉ giZhjnảm tốc qNU2đến tốiWbCP đa.

- Cô thấyqNU2 kZhjnhông ổARgPn qNU2ở đâuqNU2 à?

- Tôi WbCPá? RB8K- ThụqNU2y YêWbCPn hỏARgPi lại,ARgP Zhjnrồi chợRB8Kt hiểuWbCP rWbCPa điWbCPều qNU2gì, cWbCPô vộiZhjn qNU2vàng giRB8Kải thZhjních. - Zhjn Có tARgPang gARgPia bRB8Kên đRB8Kường, đWbCPoạn vừARgPa đRB8Ki qua.

- Cô muốnZhjn tôiZhjn cqNU2úi chARgPào tWbCPiễn biệtWbCP ngườiARgP vừqNU2a khuất? 

Khi hỏi điềuARgP nàyRB8K, Zhjnánh mắARgPt TWbCPhiên KiếnZhjn sángqNU2 WbCPđến dARgPị thườnWbCPg. TrARgPên gươngWbCP mặtqNU2 aZhjnnh, nét ARgPhân hqNU2oan Zhjnhiện rõARgP vàqNU2 đARgPược đARgPẩy ARgPđến cARgPao tràZhjno RB8Knhư kWbCPhi CrisRB8Ktoforo CoRB8Klombo tìmZhjn qNU2ra Châu Mỹ.

- Ừm! TừRB8K khZhjni cZhjnòn rấtRB8K bARgPé, mẹqNU2 lqNU2uôn dạZhjny chịRB8K eWbCPm chúRB8Kng tARgPôi rằngWbCP, nqNU2ghĩa tửRB8K RB8Klà nghĩARgPa tARgPận nên dùZhjn khARgPông Zhjntừng quRB8Ken biếRB8Kt, ARgPchỉ cầZhjnn ngaARgPng ARgPqua Zhjnnơi cóqNU2 mộRB8Kt nhânqNU2 mệnqNU2h vừWbCPa chấmqNU2 dứt thìARgP phảWbCPi RB8Kthành qNU2tâm cúRB8Ki chARgPào RB8Kđể vRB8Kong lqNU2inh RB8Kấy đượcqNU2 thêZhjnm RB8Kthanh nhWbCPàn. ARgPKhi Zhjnnãy tZhjnôi định nhRB8Kắc WbCPanh nhưngWbCP sợqNU2 khônZhjng kip.

Thụy Yên vôZhjn RB8Ktư nóqNU2i. KRB8Khi RB8Knhắc đARgPến mẹWbCP, giọngWbCP côZhjn trARgPở nênARgP tiZhjnếc thươnRB8Kg khqNU2ôn xiếtRB8K nhưng qNU2 cũng WbCPngọt lànhqNU2, tqNU2rong trẻoRB8K mộtARgP cRB8Kách lạARgP kỳ.WbCP qNU2Trong giọnZhjng nARgPói ấy,ARgP khqNU2ông cARgPó chỗARgP cho nhWbCPững ngụyqNU2 tARgPạo haRB8Ky tWbCPoan tíWbCPnh đờiRB8K thường.

- Thụy Yên!Zhjn CôARgP rWbCPất Zhjnđáng yêuZhjn, RB8Kcô biWbCPết không?

- Oa! ĐừARgPng kheZhjnn nịnhWbCP tôARgPi, tôiRB8K sARgPẽ Zhjnkhông lênZhjn gWbCPiường vớiARgP anRB8Kh đâu.Zhjn WbCPÁ, màRB8K saqNU2o anARgPh biết WbCP tên tôi?

- Cô gRB8Kiới thWbCPiệu vRB8Kới WbCPtôi, qARgPuên rồiRB8K? ZhjnThêm ARgPnữa, Zhjntrong ấZhjnn tượngqNU2 củZhjna cô,RB8K tWbCPôi tệWbCP hWbCPại đến độWbCP chRB8Kỉ đángqNU2 RB8Kquẩn quWbCPanh trWbCPên chiqNU2ếc giườnqNU2g thZhjnôi ư?

Thiên Kiến nqNU2ửa khôZhjnng hRB8Kài lWbCPòng nửaZhjn thRB8Kích thRB8Kú Zhjnvì cuARgPng cáWbCPch đZhjnôi kZhjnhi trZhjnẻ cARgPon đôARgPi Zhjnkhi lại WbCPtừng trảiWbCP quáARgP mZhjnức chZhjno RB8Kphép cRB8Kủa ThZhjnụy YWbCPên. NhWbCPư ngARgPay từRB8K ARgPhôm đầWbCPu qNU2tiên bịqNU2 RB8Kcô tARgPạt thẳnWbCPg cốc rượuARgP vARgPào ngườWbCPi, vZhjnới bảqNU2n tíRB8Knh RB8Kháo thắWbCPng, ưWbCPa thíchZhjn tZhjnhâm thZhjnù nWbCPhư WbCPanh thìqNU2 Zhjncô có cWbCPánh cũngZhjn chRB8Kẳng đủZhjn sứcRB8K ARgPbay rWbCPa khỏiARgP hWbCPội WbCPquán ấy.qNU2 NhARgPưng chqNU2ẳng hiểuARgP vìARgP lẽqNU2 nàoZhjn, anh ARgP đã RB8Kđể ARgPcô hiêqNU2n RB8Kngang ARgPbước đqNU2i. HoặcqNU2 qNU2như qNU2ngay lúqNU2c RB8Knày, cARgPô qNU2vô thứARgPc cARgPong WbCPcong vànhRB8K môi tựaARgP đanZhjng thZhjnầm nóiZhjn rằWbCPng, nhqNU2ận đqNU2ịnh WbCPtrên củaRB8K anqNU2h hARgPoàn toànZhjn cRB8Khánh xác.

Còn Thụy qNU2Yên vìqNU2 đầuWbCP óWbCPc đaZhjnng lâqNU2ng lânZhjng ARgPnên cRB8Kô cứWbCP tạmqNU2 tiZhjnn lýRB8K dZhjno TRB8Khiên KRB8Kiến đưaRB8K ra. HqNU2ai bànRB8K qNU2tay cZhjnô khônARgPg đặtZhjn RB8Khờ WbCPở vùngARgP Zhjneo anARgPh Zhjnnữa RB8Kmà cRB8Khuyển saZhjnng níRB8Ku chqNU2ặt thaWbCPnh cản phíaARgP sWbCPau qNU2yên xqNU2e. ÂmZhjn gWbCPiọng vừaqNU2 thàZhjnnh thậqNU2t vừaqNU2 cốZhjn ýRB8K đảRB8K kích:

- Anh khônRB8Kg biếtqNU2 tôiqNU2 nhưnqNU2g gZhjniới nữZhjn WbCPở văqNU2n phqNU2òng tôiZhjn lạqNU2i suốARgPt ngàyRB8K WbCPbàn tánWbCP qNU2về Hoàng ThiênZhjn ZhjnKiến –WbCP ngưWbCPời luôRB8Kn đượcZhjn cácRB8K trRB8Kang mạngRB8K dRB8Kành chZhjno giWbCPới qNU2chị Zhjnem xWbCPếp vRB8Kào danh qNU2 sách Zhjn“Đơn tqNU2hân kZhjnim cươngRB8K siêuWbCP cấRB8Kp RB8Ktoàn thành”RB8K. NêRB8Kn Zhjndù RB8Kkhông mqNU2uốn qNU2tôi WbCPcũng bịWbCP épZhjn nghe íWbCPt nhRB8Kiều. NóARgPi thậqNU2t, ngoàZhjni từWbCP “qNU2trai WbCPchơi” thìRB8K tôZhjni chẳZhjnng cWbCPòn tWbCPừ nARgPào kWbCPhác để miêuZhjn tRB8Kả Zhjnvề anh.

- Tôi kqNU2hông biARgPết bảRB8Kn thânWbCP lạiZhjn nWbCPổi Zhjntiếng đạiWbCP chúngARgP đếRB8Kn thế!

Thiên Kiến nóZhjni cZhjnùng vẻRB8K cháZhjnn chườZhjnng, thaWbCPy vRB8Kì hãnWbCPh diệnqNU2. HoqNU2ặc giWbCPả qNU2vì ngườiWbCP qNU2phát ngôqNU2n là ThụyRB8K YARgPên nZhjnên cARgPảm giácWbCP tronZhjng aRB8Knh ARgPcứ Zhjncồn càqNU2o thARgPiếu tqNU2hoải mái.

Vẫn trong trạnZhjng Zhjnthái nZhjnửa ARgPsay WbCPnửa tqNU2ỉnh, ThụqNU2y YêqNU2n tqNU2iếp tqNU2ục hứngqNU2 khởiARgP tqNU2iết lộWbCP bWbCPí mật:

- Nói ARgPcho aRB8Knh hayARgP, RB8Kmấy RB8Kcô béRB8K đồngqNU2 nghiệpqNU2 chunZhjng ARgPtầng vớZhjni tôRB8Ki cònZhjn ấuqNU2 trRB8Kĩ đZhjnến độZhjn dqNU2ệt mộng đượcRB8K “TìnhARgP mộtWbCP đêqNU2m” ARgPvới anhARgP, ARgPsau đWbCPó anZhjnh Zhjntrở nênWbCP chqNU2ung WbCPtình, nqNU2gọt ngRB8Kào, dịu dàngRB8K vớiWbCP hRB8Kọ nWbCPhư mấyqNU2 nhânWbCP vậtARgP naZhjnm nữWbCP troZhjnng tiểqNU2u thuyARgPết ngônWbCP tìnARgPh ARgPnữa kiZhjna. CARgPác bé ấZhjny suARgPốt ngARgPày bỏqNU2 côngARgP tìWbCPm qNU2hiểu sZhjnở tZhjnhích –Zhjn sởRB8K ghqNU2ét củqNU2a anZhjnh, nhữARgPng RB8Knơi qNU2anh qNU2hay đến, nhằmZhjn WbCPdựng WbCPkịch bARgPản qNU2tình cờRB8K chRB8Kạm mqNU2ặt nhưWbCPng ARgPthật tWbCPiếc, Zhjnanh quáRB8K Zhjnkín tiếng.RB8K PhWbCPụ nqNU2ữ không sARgPai WbCPkhi tRB8Khích đARgPàn ônWbCPg giZhjnàu ARgPcó, tàARgPi giZhjnỏi, đẹpqNU2 trWbCPai soWbCPng họqNU2 ARgPlại kARgPhông chịu hiểu,qNU2 ARgPanh qNU2là hqNU2àng siêARgPu RB8Kcấp màRB8K hàqNU2ng siWbCPêu cRB8Kấp ARgPthì Zhjnchẳng thuộcWbCP vWbCPề riêngWbCP aiWbCP. TRB8Kôi thà dànRB8Kh thờiARgP giaqNU2n rZhjnỗi đóARgP ARgPxem phWbCPim hoạtARgP Zhjnhình, RB8Kcòn hơnZhjn ARgPsử dụnARgPg chqNU2o nhữngZhjn trqNU2ò trqNU2ẻ con vARgPô bổZhjn ậy.

Thụy qNU2Yên kểRB8K xonWbCPg, qNU2bật cườiRB8K giWbCPòn tRB8Kan. CòqNU2n vARgPẻ mặRB8Kt ThiRB8Kên KRB8Kiến lạiqNU2 tốiRB8K hơWbCPn cqNU2ả bóng đêm.