You are here

Những Chuyện Tình - Chương 17

Chương 1Si6cy47: Á9en AxWtxq“tình” đêmAxWtxq BìAxWtxqnh An

Giữa Sài Si6cy4Gòn náSi6cy4o nhiệtSi6cy4 hSi6cy4oa đpoBkPMèn Si6cy4đêm GiángAxWtxq poBkPMSinh, ThiênpoBkPM KpoBkPMiến poBkPMbỏ lạipoBkPM cuộpoBkPMc vuSi6cy4i AxWtxqcòn daAxWtxqng dở. TựSi6cy4 trpoBkPMong sSi6cy4âu thẳm,poBkPM an9eh bỗngpoBkPM 9echán 9engán vớAxWtxqi nhữAxWtxqng cuộcSi6cy4 poBkPMvui nhạtSi6cy4 nhẽoSi6cy4 bắpoBkPMt đầSi6cy4u bằng ba9eo lờiSi6cy4 tângpoBkPM bốc,poBkPM lpoBkPMơi lAxWtxqả vAxWtxqà thư9eờng sẽ9e k9eết AxWtxqthúc tSi6cy4rên mộSi6cy4t cSi6cy4hiếc giườngpoBkPM npoBkPMhàu nSi6cy4hĩ gối chăAxWtxqn nàpoBkPMo đó.9e AxWtxqKhông lấpoBkPMy xe9e, aAxWtxqnh la9eng t9ehang gpoBkPMiữa 9edòng ngườiSi6cy4 poBkPMxuôi ngược.AxWtxq HSi6cy4ọ từng Si6cy4 đôi vSi6cy4ui cườAxWtxqi poBkPMbên nhaAxWtxqu, rAxWtxqiêng 9eanh chỉSi6cy4 mộtSi6cy4 mình.9e An9eh gọipoBkPM 9echo B9eá QpoBkPMuân, poBkPMBá Quân đapoBkPMng bịAxWtxq 9evây quan9eh bSi6cy4ởi nhpoBkPMững bữaAxWtxq tiệcpoBkPM, thpoBkPMậm chAxWtxqí phảAxWtxqi cópoBkPM mAxWtxqặt đếnAxWtxq 9edăm 9enơi trong 9e đêm 9enay. ThiêSi6cy4n TrìnSi6cy4h cSi6cy4òn chưAxWtxqa xSi6cy4uất viện.9e TháAxWtxqo Si6cy4cà-vạt, anSi6cy4h đút9e hpoBkPMai tpoBkPMay vàpoBkPMo túi Si6cy4quần, bướpoBkPMc điAxWtxq thậpoBkPMt ch9eậm tr9eên 9eđại 9elộ 9e- cpoBkPMon Si6cy4đường anSi6cy4h Si6cy4đi qupoBkPMa hànSi6cy4g Si6cy4vạn lpoBkPMần nhưng cSi6cy4hưa từngAxWtxq đưaAxWtxq Si6cy4mắt nAxWtxqgắm AxWtxqnhìn. RpoBkPMồi bỗpoBkPMng dưAxWtxqng, đâuSi6cy4 đ9eó thSi6cy4oáng Si6cy4qua tAxWtxqầm poBkPMmắt 9elà một hìnSi6cy4h AxWtxqdung vừAxWtxqa lạpoBkPM vừapoBkPM 9equen cpoBkPMũng đapoBkPMng chơAxWtxq vơAxWtxq Si6cy4một mìnAxWtxqh 9enhư anAxWtxqh bê9en AxWtxqhè phốAxWtxq nhộnAxWtxq nhịp nhữnSi6cy4g AxWtxqnhân ảnh.Si6cy4 Si6cy4Tự dưng9e, anpoBkPMh poBkPMmuốn tSi6cy4hầm tạ9e ơSi6cy4n ThượngAxWtxq ĐếAxWtxq 9evì đúngSi6cy4 AxWtxqngay l9eúc nàAxWtxqy lpoBkPMại cho anAxWtxqh gặpAxWtxq poBkPMoan gia.

Thiên Kiến Si6cy4nheo mAxWtxqắt nSi6cy4hìn “9echị giSi6cy4à” 9evà chAxWtxqợt nhớSi6cy4 v9eề lầ9en chạSi6cy4m m9eặt khSi6cy4ó AxWtxqquên cáAxWtxqch đâypoBkPM đủ lâuAxWtxq...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hôm ấy, 9eanh vừAxWtxqa từ9e M9eỹ trởpoBkPM vAxWtxqề, sapoBkPMu cAxWtxqhuyến đà9em ph9eán thàSi6cy4nh công.poBkPM CảAxWtxq poBkPMnhóm poBkPMbạn kéoSi6cy4 nhau AxWtxq đến hộAxWtxqi q9euán Si6cy4ăn mừnpoBkPMg. TrAxWtxqong c9eăn phò9eng thượnSi6cy4g kháSi6cy4ch đpoBkPMược ngăn9e cách9e v9eới khoảng Si6cy4không Si6cy4gian bêpoBkPMn ng9eoài bằpoBkPMng những9e tAxWtxqấm kpoBkPMính m9eột ch9eiều tron9eg Si6cy4suốt lSi6cy4à nhómAxWtxq Si6cy4trai gáipoBkPM đang npoBkPMgả ngớ9en 9ebên nhapoBkPMu. MọipoBkPM chuyệ9en 9ekhông cAxWtxqó gìpoBkPM đpoBkPMể nóAxWtxqi chSi6cy4o đếpoBkPMn kpoBkPMhi một9e cAxWtxqhàng trai t9erong poBkPMhọ lêpoBkPMn tiAxWtxqếng t9ehách thức:

- Này! AxWtxqCá cượcpoBkPM nhpoBkPMo n9ehỏ 9echo vSi6cy4ui không?

- Cược 9egì? poBkPM- NhữpoBkPMng ngưpoBkPMời còn9e lSi6cy4ại hưởnSi6cy4g ứng9e nSi6cy4gay lậppoBkPM tức.

- Thấy poBkPMem mSi6cy4ặc poBkPMáo vAxWtxqàng ngpoBkPMồi chpoBkPMỗ quầSi6cy4y r9eượu không?9e 9e- A9enh chàngSi6cy4 9echỉ tapoBkPMy vềpoBkPM hAxWtxqướng xéoAxWtxq xéo, nơpoBkPMi quầy9e baAxWtxqr chAxWtxqính, 9etiếp lờiAxWtxq. –poBkPM AxWtxqKiêu lắmpoBkPM! TpoBkPMôi gặppoBkPM 9equa Si6cy4dăm lầAxWtxqn 9e- lầnSi6cy4 npoBkPMào đến bắtAxWtxq AxWtxqchuyện đềuSi6cy4 nAxWtxqhận đượSi6cy4c nụpoBkPM cườiAxWtxq khSi6cy4ẩy. Si6cy4Hôm naAxWtxqy 9ephải nhpoBkPMờ Si6cy4các cậ9eu 9era tAxWtxqay poBkPMrửa hận giú9ep.

Một anh chàn9eg Si6cy4có Si6cy4mái tóc9e bồnSi6cy4g bềnhpoBkPM ngpoBkPMhiêng đầuAxWtxq nhAxWtxqìn thepoBkPMo hướngAxWtxq t9eay Si6cy4đang cSi6cy4hỉ k9eia rồi nhúnAxWtxq vaiSi6cy4, nhếc9eh đAxWtxquôi mà9ey trpoBkPMái r9ea cAxWtxqhiều poBkPMkém hứng9e thú:

- Không đpoBkPMặc b9eiệt lạSi6cy4i đã9e cAxWtxqó tuổiAxWtxq. KhẩuAxWtxq vpoBkPMị c9eủa cậuSi6cy4 cũnpoBkPMg lạSi6cy4 nh9eỉ? –AxWtxq NpoBkPMói x9eong, poBkPManh ta poBkPMphá lênAxWtxq cưSi6cy4ời tSi6cy4o khipoBkPMến c9eả 9ehội cùnSi6cy4g cườiAxWtxq theo.

- Già cóAxWtxq cSi6cy4ái Si6cy4thi vpoBkPMị của9e gipoBkPMà. C9eậu cSi6cy4hơi poBkPMhay khSi6cy4ông? 9e- AnSi6cy4h chàn9eg kiAxWtxqa poBkPMgượng cườipoBkPM AxWtxqvà tiếp tụcAxWtxq khAxWtxqiêu khích.

- Cược gì?

- Nếu đêm9e AxWtxqnay, cậupoBkPM đSi6cy4ưa đượcpoBkPM e9em nópoBkPM vềAxWtxq thìAxWtxq tpoBkPMất cảAxWtxq mọpoBkPMi poBkPMchi phí9e vuSi6cy4i 9echơi AxWtxqsau 9enày tôi lAxWtxqo hết.AxWtxq 9eNgược lạpoBkPMi, cSi6cy4ậu Si6cy4phải giớAxWtxqi thiệuAxWtxq eAxWtxqm 9eCandy ch9eo tôipoBkPM. Sao?

- Thỏa 9ethuận!

Sau cái búAxWtxqng poBkPMtay đSi6cy4iệu nghệ,Si6cy4 a9enh chàng9e cAxWtxqó poBkPMmái tpoBkPMóc Si6cy4bồng 9ebềnh liềSi6cy4n đứngAxWtxq lên,AxWtxq Si6cy4đi về poBkPMphía “cpoBkPMhị già”.

- Chào AxWtxqcô! –Si6cy4 ASi6cy4nh chàngpoBkPM poBkPMlịch lãmSi6cy4 ngSi6cy4ồi xuốngAxWtxq ch9eiếc g9ehế Si6cy4trống cSi6cy4ạnh bêAxWtxqn 9ecô gáiAxWtxq độ9e chừng hơnSi6cy4 poBkPMba m9eươi, AxWtxqcô c9eó má9ei tócAxWtxq dợAxWtxqn só9eng ngpoBkPMắn, ánhpoBkPM tíAxWtxqm poBkPMnhạt. M9eôi 9eanh vẽSi6cy4 nên9e nụSi6cy4 cười đẹppoBkPM tựpoBkPMa ánSi6cy4h bpoBkPMan mSi6cy4ai xuyênSi6cy4 quSi6cy4a màpoBkPMn sươngAxWtxq 9esớm AxWtxqtrên caSi6cy4o npoBkPMguyên TSi6cy4hanh TạngSi6cy4. poBkPM- Cho ph9eép AxWtxqtôi đượcpoBkPM mờipoBkPM côpoBkPM mộtpoBkPM ly!

- Nếu anAxWtxqh tpoBkPMhích! AxWtxq- CpoBkPMô nàngSi6cy4 đưaSi6cy4 ánhAxWtxq AxWtxqmắt AxWtxqdò Si6cy4xét vSi6cy4ề hưSi6cy4ớng anSi6cy4h nhưngAxWtxq vẫnpoBkPM poBkPMra hiệuAxWtxq cpoBkPMho nhân viêpoBkPMn pAxWtxqhục vụSi6cy4 mAxWtxqang poBkPMra cốc9e 9eCognac phAxWtxqa Si6cy4chanh tươi.

- Xin ph9eép đưAxWtxqợc tSi6cy4ự giớiAxWtxq thiệu9e, tô9ei lAxWtxqà HopoBkPMàng ThiêSi6cy4n Kiến.AxWtxq CAxWtxqô hìnhpoBkPM 9enhư đếnSi6cy4 đpoBkPMây l9eần đầupoBkPM?

...

- Đã x9eong! CònSi6cy4 chpoBkPMuyện 9egì npoBkPMữa kh9eông?

“Chị già” kSi6cy4hông chútSi6cy4 kpoBkPMhách sáoSi6cy4, 9eđưa cpoBkPMhiếc cốcAxWtxq rAxWtxqỗng l9eên. KhóeAxWtxq mô9ei c9eô kpoBkPMhẽ nhếchpoBkPM lêSi6cy4n khinh bạc.

- Đêm naAxWtxqy, ngAxWtxqười đẹppoBkPM AxWtxqcó vẻSi6cy4 k9ehông vuiSi6cy4? Si6cy4- ThpoBkPMiên KiếnAxWtxq poBkPMcó ppoBkPMhần ngạAxWtxqc nAxWtxqhiên tAxWtxqrước thái độpoBkPM của9e đpoBkPMối phương.

Và có lẽAxWtxq anAxWtxqh càSi6cy4ng khAxWtxqông tpoBkPMhể ngpoBkPMờ poBkPMkhi AxWtxqcô AxWtxqgái độtpoBkPM nhiêAxWtxqn 9etrở nê9en cpoBkPMay nghiệt:9e

- Này AxWtxqbé Si6cy4trai, muốnpoBkPM kSi6cy4iếm AxWtxqgái thìpoBkPM Si6cy4phải Si6cy4nên tìAxWtxqm mấAxWtxqy eAxWtxqm noSi6cy4n AxWtxqnon 9ekìa! 9eChị thAxWtxqì r9eăng bé Si6cy4chưa đủpoBkPM tpoBkPMốt AxWtxqđể Si6cy4nhai đâu.

Nói xong, tiAxWtxqện t9eay c9eô cầpoBkPMm Si6cy4cốc rượuAxWtxq của9e Th9eiến KiếnSi6cy4 Si6cy4lên, hấtpoBkPM tAxWtxqhẳng vpoBkPMào ngườiAxWtxq anSi6cy4h rồi thảnAxWtxq nhSi6cy4iên q9euay lưng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng bước 9ebên cạSi6cy4nh Si6cy4cô gáipoBkPM, ThiênSi6cy4 KiếpoBkPMn poBkPMdửng dưSi6cy4ng lư9eớt mắpoBkPMt qAxWtxqua dAxWtxqòng ngư9eời ná9eo n9ehiệt trên phố:

- Sao lạiSi6cy4 côSi6cy4 đpoBkPMơn tSi6cy4hế nSi6cy4ày, 9engười đẹp?

- Nhìn lạiSi6cy4 mìAxWtxqnh t9erước poBkPMkhi nópoBkPMi 9engười khácAxWtxq! AxWtxq- 9eCô g9eái 9ehướng AxWtxqánh mắtAxWtxq Si6cy4ơ thpoBkPMờ vềSi6cy4 hướng ThiêAxWtxqn Kiế9en, cpoBkPMó vẻSi6cy4 poBkPMcũng 9eđã kịp9e nhSi6cy4ận rpoBkPMa 9eanh lAxWtxqà ai.

- Vậy chAxWtxqúng t9ea nSi6cy4ên đSi6cy4i uốSi6cy4ng gì9e Si6cy4đó, ăpoBkPMn mpoBkPMừng AxWtxqsự cSi6cy4ô đơn!

Chả biết Si6cy4ma Si6cy4xui quỷpoBkPM khiếnAxWtxq nàoAxWtxq thAxWtxqúc đ9eẩy ThiêpoBkPMn Si6cy4Kiến nói9e lên9e nhữngpoBkPM lờSi6cy4i nAxWtxqày, ch9eính bản tpoBkPMhân an9eh cũnpoBkPMg bpoBkPMất ngờ.Si6cy4 CóAxWtxq lẽSi6cy4 kAxWtxqhi lẻAxWtxq lpoBkPMoi nAxWtxqgười Si6cy4ta thường9e Si6cy4dễ đồpoBkPMng cảm9e 9ehơn vớipoBkPM kẻ Si6cy4cùng cảSi6cy4nh nAxWtxqgộ chăng?

- Được thôSi6cy4i nhSi6cy4ưng nAxWtxqhớ đừn9eg rủpoBkPM AxWtxqtôi lênSi6cy4 giSi6cy4ường!

Cô gái vpoBkPMừa nóSi6cy4i vừpoBkPMa AxWtxqcười, nAxWtxqụ cườ9ei khôn9eg AxWtxqchâm chọcpoBkPM cũAxWtxqng chẳng9e 9ehào hứngSi6cy4, AxWtxqchỉ đAxWtxqơn thuầnpoBkPM như Si6cy4một thópoBkPMi qu9een củaSi6cy4 AxWtxqcơ hàm.

Chẳng ai nói9e c9eùng AxWtxqai th9eêm lờAxWtxqi nàopoBkPM, AxWtxqhọ sonAxWtxqg hànhSi6cy4 bênSi6cy4 nh9eau tAxWtxqựa h9eai kAxWtxqẻ poBkPMxa lạSi6cy4 vSi6cy4ô 9etình chung đưpoBkPMờng và9e dừngAxWtxq chSi6cy4ân trướcAxWtxq mộpoBkPMt quAxWtxqán rượuSi6cy4 Si6cy4ẩn dậAxWtxqt 9etrong ngSi6cy4õ hAxWtxqẹp g9eần đóAxWtxq. Quán kpoBkPMhá đôngAxWtxq khá9ech nhưngSi6cy4 poBkPMkhông kpoBkPMhí vpoBkPMẫn đủSi6cy4 yên9e AxWtxqtĩnh đSi6cy4ể T9ehiên KipoBkPMến cpoBkPMhú t9eâm quaSi6cy4n sát 9e cô gáSi6cy4i thêAxWtxqm 9elần nữa.AxWtxq MSi6cy4ái AxWtxqtóc nSi6cy4gắn AxWtxqhơi rốAxWtxqi, népoBkPMt mSi6cy4ặt poBkPMtrông nhpoBkPMư kipoBkPMệt sức9e. NhSi6cy4ìn thật gần,AxWtxq cSi6cy4ô AxWtxqcòn cpoBkPMó khu9eng xương9e hàm9e kAxWtxqiêu k9eỳ đốipoBkPM Si6cy4lập hpoBkPMoàn topoBkPMàn vớSi6cy4i án9eh mpoBkPMắt l9eạc lõng luôpoBkPMn cAxWtxqhực 9echờ Si6cy4cơn bấtSi6cy4 Si6cy4an ậAxWtxqp đến.

Chọn góc Si6cy4khuất Si6cy4ở cAxWtxquối quầy9e AxWtxqbar, 9ecô AxWtxqgái upoBkPMể Si6cy4oải AxWtxqthả mìSi6cy4nh xpoBkPMuống gSi6cy4hế vàAxWtxq cSi6cy4hẳng chờAxWtxq Thiê9en Kiến lpoBkPMên tSi6cy4iếng đAxWtxqã gọpoBkPMi ApoBkPMbsolute capoBkPMm cSi6cy4ùng chaAxWtxqnh thAxWtxqái lápoBkPMt 9etẩm muối.9e N9egười phục9e vụAxWtxq quay đipoBkPM, cô9e nhìnAxWtxq AxWtxqanh nhưAxWtxq poBkPMthông báo:

- Anh cóAxWtxq thể9e gọiSi6cy4 AxWtxqthứ khác,Si6cy4 poBkPMnếu muốn!

- Tôi AxWtxqtôn trọnSi6cy4g n9egười đẹp!

Nói đoạn, ThpoBkPMiên KiếSi6cy4n chốAxWtxqng cằpoBkPMm nhìAxWtxqn 9ecô gái:

- Đêm Si6cy4Bình 9eAn vu9ei vẻ!

- Anh cũng9e vậy!

...

Im lặng 9evà AxWtxqim lặnAxWtxqg! DườngSi6cy4 n9ehư poBkPMkhông apoBkPMi cóSi6cy4 ýpoBkPM địnhpoBkPM phá9e v9eỡ khoảngAxWtxq cácpoBkPMh poBkPMxa lạAxWtxq giữ9ea đôi bên.Si6cy4 AxWtxqRượu đAxWtxqã đAxWtxqược 9emang Si6cy4ra, ha9ei ngườipoBkPM chậpoBkPMm r9eãi uốnAxWtxqg, mỗAxWtxqi poBkPMngười poBkPMđều poBkPMcó mộ9et miền rongpoBkPM cSi6cy4hơi poBkPMriêng. ThiAxWtxqên KipoBkPMến chSi6cy4ỉ chSi6cy4ú ýSi6cy4 hơnAxWtxq AxWtxqkhi mắtpoBkPM côpoBkPM gpoBkPMái npoBkPMhư v9eô tìSi6cy4nh lư9eớt qua AxWtxqchiếc bSi6cy4àn nằm9e nơiAxWtxq gócAxWtxq phả9ei vAxWtxqà 9echợt bùnpoBkPMg lAxWtxqên dpoBkPMăm poBkPMđốm lAxWtxqửa khpoBkPMinh ghét9e. ỞSi6cy4 đ9eó, mSi6cy4ột cặp nSi6cy4am npoBkPMữ đa9eng âSi6cy4u AxWtxqyếm nhau.

- Kẻ thù9e AxWtxqcủa cô?

- Uống AxWtxqđi, AxWtxqkhông phảiAxWtxq việcAxWtxq poBkPMcủa anh...

- Hay poBkPMlà ngườiAxWtxq tìSi6cy4nh cSi6cy4ũ? poBkPM- Thiê9en KiếSi6cy4n vẫnpoBkPM quy9eết khpoBkPMông bpoBkPMuông tha.

Sau câu AxWtxqhỏi Si6cy4ấy, nét9e mặ9et cpoBkPMô gAxWtxqái 9ebiến đổpoBkPMi ngapoBkPMy lpoBkPMập tứ9ec dùAxWtxq vẫAxWtxqn nh9eếch môipoBkPM cườiSi6cy4 9ecười 9e- nụ cườiAxWtxq tựaSi6cy4 Si6cy4hồ đaSi6cy4ng mếu9e khó9ec. Hìn9eh nhSi6cy4ư, ThiêAxWtxqn KiAxWtxqến đã9e poBkPMvô tì9enh nhắcpoBkPM đếnpoBkPM nỗAxWtxqi AxWtxqđau đã chSi6cy4ôn chSi6cy4ặt tAxWtxqận 9eđáy l9eòng của9e côpoBkPM gAxWtxqái. Cô9e Si6cy4nốc rượupoBkPM AxWtxqliên tpoBkPMục poBkPMvà AxWtxqtay poBkPMbỗng rAxWtxqun rẩy9e khi bậ9et lửaSi6cy4 châ9em thuốc.poBkPM QSi6cy4ua lànpoBkPM 9ekhói mo9eng mapoBkPMnh, apoBkPMnh đpoBkPMã mpoBkPMơ hồpoBkPM tpoBkPMhấy mắtSi6cy4 cpoBkPMô AxWtxqmịt mờ9e nhpoBkPMững áng mpoBkPMây xám.Si6cy4 K9ehông 9egian giữapoBkPM hAxWtxqai ngSi6cy4ười lại9e rơ9ei v9eào gSi6cy4óc chết9e âm9e u.

Và dù kpoBkPMhoa họcAxWtxq tSi6cy4ân tSi6cy4iến AxWtxqđến Si6cy4mấy tSi6cy4hì cũn9eg Si6cy4có Si6cy4những thờipoBkPM Si6cy4khắc lAxWtxqà ngAxWtxqhiệt duSi6cy4yên trongpoBkPM đời. ThiênSi6cy4 KSi6cy4iến AxWtxqcó điAxWtxqện thoại,poBkPM rSi6cy4a ngoAxWtxqài 9enghe khSi6cy4ông Si6cy4lâu thìSi6cy4 ngAxWtxqười đàpoBkPMn ông9e nơiAxWtxq chiếc bpoBkPMàn k9eia tiếnpoBkPM đếSi6cy4n chỗSi6cy4 côpoBkPM gAxWtxqái poBkPM, gSi6cy4iọng điệuSi6cy4 spoBkPMỗ sàng:

- Chào poBkPMem! 9eLâu 9equá khôn9eg gpoBkPMặp, epoBkPMm vẫAxWtxqn đá9eng yêAxWtxqu nhưAxWtxq ngàyAxWtxq xưa.

Cô gái cốpoBkPM gượng9e bìn9eh Si6cy4thản trưAxWtxqớc sựpoBkPM x9euất hiệSi6cy4n ấy:

- Tôi khôn9eg hoAxWtxqan nghSi6cy4ênh sự9e cópoBkPM 9emặt củaSi6cy4 poBkPManh. LàSi6cy4m ơn!

- Anh vềAxWtxq đâypoBkPM ăAxWtxqn Si6cy4Tết, cốtAxWtxq AxWtxqlà để9e tSi6cy4hăm 9eem. Si6cy4Một thờ9ei nồng9e nàpoBkPMn, e9em npoBkPMỡ lòng9e 9enào lạnpoBkPMh nhpoBkPMạt với anSi6cy4h như9e vậy?

Gã đàn ônAxWtxqg tiếp9e tụSi6cy4c ápoBkPMp sSi6cy4át c9eô 9egái, nh9eư cố9e tìpoBkPMnh độngpoBkPM chAxWtxqạm poBkPMvào 9ecơ thểSi6cy4 đốiAxWtxq phương.

- Anh mupoBkPMốn 9egì? 9e- CSi6cy4ô 9egái Si6cy4trừng mắtpoBkPM AxWtxqnhìn gpoBkPMã AxWtxqkia. TpoBkPMiếng rítAxWtxq v9eang Si6cy4qua nhữngSi6cy4 kẻAxWtxq răng.

Ngay lúc ấy,poBkPM ThpoBkPMiên Kiế9en vừapoBkPM qupoBkPMay trởAxWtxq v9eào. An9eh xôn9eg v9eào cSi6cy4hắn poBkPMngang AxWtxqgiữa cSi6cy4ô gáSi6cy4i vAxWtxqà gã kia:

- Chuyện gìpoBkPM AxWtxqvậy em?

- Thằng điê9en Si6cy4này muố9en d9eở tròSi6cy4 vớipoBkPM em!

Cô gái thaSi6cy4y đổSi6cy4i AxWtxqâm điệuAxWtxq thậtAxWtxq nhpoBkPManh, kho9eác tapoBkPMy ThiSi6cy4ên KiếnSi6cy4 tìnhSi6cy4 AxWtxqtứ. poBkPMCó lSi6cy4ẽ cSi6cy4ô muốAxWtxqn mượ9en Thiên KiếpoBkPMn đểAxWtxq nóiAxWtxq chAxWtxqo gãAxWtxq 9esở khanpoBkPMh biết9e rằn9eg poBkPMcô đaSi6cy4ng r9eất h9eạnh phúc9e vSi6cy4ới một9e anh cSi6cy4hàng tpoBkPMrẻ trSi6cy4ung, giàSi6cy4u c9eó poBkPMvà rSi6cy4ất điể9en traipoBkPM. VàAxWtxq tận9e 9ethâm sâSi6cy4u cõSi6cy4i AxWtxqlòng dậypoBkPM sóng,AxWtxq cô c9eũng đa9eng Si6cy4tự hỏiSi6cy4 vSi6cy4ì Si6cy4sao Si6cy4ngày đó9e mìAxWtxqnh lạipoBkPM poBkPMcó thể9e yêpoBkPMu nAxWtxqgười nàpoBkPMy, lạipoBkPM tSi6cy4in t9eư ngầAxWtxqn ấy năm9e dàiSi6cy4? Đáy9e mpoBkPMắt c9eô nổiAxWtxq sóSi6cy4ng cămSi6cy4 phẫn,poBkPM tronSi6cy4g nỗiAxWtxq ê9e chềpoBkPM cópoBkPM lAxWtxqẫn AxWtxqnhững poBkPMmai mỉa Si6cy4chua cay.

Thiên Kiến tỏ9e rSi6cy4a rấtpoBkPM độSi6cy4 lượngpoBkPM 9ekhi Si6cy4choàng taSi6cy4y 9equa eSi6cy4o c9eô gái9e 9eđầy AxWtxqtình tứ.AxWtxq TSi6cy4ay cSi6cy4òn lại9e anh đút9e poBkPMtúi quầSi6cy4n, cpoBkPMằm hAxWtxqất capoBkPMo, poBkPMsoi ánhpoBkPM mpoBkPMắt diAxWtxqều hâAxWtxqu vàSi6cy4o gãSi6cy4 kSi6cy4ia. ĐpoBkPMối pSi6cy4hương tầm tuổiSi6cy4 BáAxWtxq QuSi6cy4ân, ănpoBkPM mpoBkPMặc poBkPMbóng 9ebẩy kAxWtxqiểu giàpoBkPMu xổi,Si6cy4 AxWtxqmùi nưSi6cy4ớc hpoBkPMoa npoBkPMgai ngAxWtxqái ngọt.Si6cy4 Ngũ qAxWtxquan kSi6cy4há ổnAxWtxq nếu9e s9eo tr9eên phươngpoBkPM dAxWtxqiện đạSi6cy4i chúnpoBkPMg, nhSi6cy4ất l9eà đôi9e mắtSi6cy4 cpoBkPMó đuSi6cy4ôi 9edài kpoBkPMhoe ánh 9enhìn bi9eết vuốt9e vpoBkPMe lònSi6cy4g nSi6cy4gười. 9eTuy nhiêpoBkPMn, anSi6cy4h khôpoBkPMng AxWtxqcó ấnpoBkPM tượngSi6cy4 đặc9e biệt9e với 9e nhân dạng9e nàypoBkPM, chứnpoBkPMg tAxWtxqỏ gAxWtxqã ởpoBkPM Si6cy4xa Si6cy4về hpoBkPMoặc khônAxWtxqg quáAxWtxq poBkPMnổi bậ9et trAxWtxqong giớ9ei kAxWtxqinh tài.

Gã kia đưaSi6cy4 AxWtxqmắt quAxWtxqan sáSi6cy4t ThiênSi6cy4 KiếnSi6cy4 9echốc lAxWtxqát rồiSi6cy4 cụppoBkPM đuôpoBkPMi bSi6cy4ỏ đ9ei. CSi6cy4ô gá9ei cũnAxWtxqg bpoBkPMuông tay Thiê9en AxWtxqKiến 9ethật nh9eanh, AxWtxqnhanh nhưAxWtxq khpoBkPMi cAxWtxqô Si6cy4khoác AxWtxqtay vpoBkPMào. 9eCô nốcSi6cy4 cạnAxWtxq c9eốc rSi6cy4ượu còn dởSi6cy4 dpoBkPMang 9erồi gọAxWtxqi pAxWtxqhục vụ9e thanAxWtxqh toán.

- Cảm Si6cy4ơn anh!

- Vì tAxWtxqôi đã9e 9eđuổi hắn9e đi?

- Đừng nhắcpoBkPM đSi6cy4ến hắAxWtxqn nSi6cy4ữa!

Cô gái gpoBkPMào lênpoBkPM npoBkPMhư copoBkPMn thúpoBkPM tr9eúng tên,9e AxWtxqvơ poBkPMchai rSi6cy4ượu 9evà Si6cy4nốc thSi6cy4êm m9eột hpoBkPMơi d9eài. Si6cy4Tay lẩy bpoBkPMẩy mởAxWtxq 9etúi xách,poBkPM đặt9e vpoBkPMài tpoBkPMờ tpoBkPMiền lênpoBkPM bà9en rồiSi6cy4 9elặng poBkPMlẽ quSi6cy4ay lư9eng, mặ9ec kSi6cy4ệ ThpoBkPMiên Kiến phíaAxWtxq sau.

Thiên Kiến cảpoBkPMm t9ehấy rấpoBkPMt uấpoBkPMt ứAxWtxqc 9evới t9ehái độAxWtxq ấy.9e CóAxWtxq AxWtxqbiết poBkPMbao bpoBkPMóng hồngpoBkPM l9euôn vây9e quanhSi6cy4, luôn ngọt9e ngàoSi6cy4 miệSi6cy4ng lưỡipoBkPM 9evới a9enh, Si6cy4chỉ riên9eg c9eô poBkPMlà lupoBkPMôn xSi6cy4em poBkPMnhư anSi6cy4h khAxWtxqông tồSi6cy4n tạAxWtxqi. Anh tpoBkPMúm lấSi6cy4y cpoBkPMánh ta9ey khẳ9eng khiSi6cy4u củapoBkPM cô:

- Cô AxWtxqnhư vpoBkPMậy, khônpoBkPMg aSi6cy4i dpoBkPMám y9eêu poBkPMlà đúng!

Cô gái vẫnAxWtxq AxWtxqkhông poBkPMnói gAxWtxqì cSi6cy4hỉ npoBkPMhìn AxWtxqanh nhưSi6cy4 kẻSi6cy4 thSi6cy4ù. ĐượcAxWtxq thểAxWtxq Si6cy4anh poBkPMtiếp lời:

- Lúc nàoSi6cy4 c9eũng lạnAxWtxqh l9eùng poBkPMkhó cAxWtxqhịu, tínpoBkPMh Si6cy4tình lại9e tpoBkPMhất poBkPMthường. NếupoBkPM muốnAxWtxq cóSi6cy4 anh Si6cy4chàng nàoAxWtxq đSi6cy4ể m9eắt đếnAxWtxq thpoBkPMì cô9e nên9e d9eễ thươngAxWtxq hơn9e một9e chút!

Cô gái tiếpoBkPMp tụAxWtxqc poBkPMim lặngpoBkPM, liêpoBkPMu 9exiêu bỏAxWtxq đi.AxWtxq CơpoBkPMn giậnpoBkPM bất9e thườSi6cy4ng củaSi6cy4 Th9eiên KAxWtxqiến dường như9e AxWtxqbiến mAxWtxqất và9e đượcpoBkPM nhSi6cy4anh chóSi6cy4ng tpoBkPMhay v9eào AxWtxqđó l9eà sSi6cy4ự hốiSi6cy4 hậAxWtxqn. poBkPMCó lẽ9e 9eanh đpoBkPMã qSi6cy4uá lời, cSi6cy4hẳng vu9ei AxWtxqgì poBkPMkhi đipoBkPM sSi6cy4o đoSi6cy4 vớiAxWtxq p9ehái yếupoBkPM. ApoBkPMnh Si6cy4đã kịAxWtxqp n9ehìn AxWtxqthấy poBkPMđôi mắt9e đỏ9e poBkPMhoe của Si6cy4cô. NSi6cy4hìn Si6cy4theo bSi6cy4óng dápoBkPMng nửaSi6cy4 AxWtxqrun rẩyAxWtxq nửSi6cy4a khinpoBkPMh Si6cy4bạc Si6cy4kia, ch9eân anSi6cy4h vộiSi6cy4 vànAxWtxqg Si6cy4bước theo sSi6cy4au, bpoBkPMỏ poBkPMquên cSi6cy4ả khápoBkPMi niAxWtxqệm “Không9e b9eao giờpoBkPM để9e phụpoBkPM nữpoBkPM trảpoBkPM tiềAxWtxqn rượu”poBkPM củSi6cy4a bản thân...

- Anh ơi!

Thiên Kiến nghpoBkPMe có9e tiếSi6cy4ng gọiSi6cy4 vớiAxWtxq thpoBkPMeo nSi6cy4hưng vẫ9en nhapoBkPMnh nhịAxWtxqp AxWtxqchân. poBkPMSau lưngpoBkPM poBkPManh, poBkPMcô bé phụcSi6cy4 v9eụ poBkPMcũng hối9e hảpoBkPM đuAxWtxqổi AxWtxqtheo. R9ea đAxWtxqến t9eận đầuAxWtxq poBkPMngõ 9edẫn vSi6cy4ào quápoBkPMn, côAxWtxq bé9e vpoBkPMừa thởSi6cy4 vừa nípoBkPMu ta9ey 9eáo vpoBkPMị khápoBkPMch na9em tuấpoBkPMn tpoBkPMú, giọAxWtxqng đứt9e quãng:

- Bạn anAxWtxqh... đánSi6cy4h… rơiSi6cy4 Si6cy4cái này!

Trong tay Thiên9e KpoBkPMiến l9eà thpoBkPMẻ nhâSi6cy4n vAxWtxqiên củaAxWtxq “chAxWtxqị già”.poBkPM AxWtxqAnh 9elướt mpoBkPMắt poBkPMnhanh qu9ea tấm9e ảnh, LâmpoBkPM ThụySi6cy4 YAxWtxqên 9e– Trưởng9e ĐiềuSi6cy4 HpoBkPMành bpoBkPMan SángpoBkPM TạSi6cy4o poBkPM- CôngSi6cy4 9ety Quảng9e Cáo9e và9e tpoBkPMổ 9echức Sự KiệnSi6cy4 LẠ.9e “ThụyAxWtxq YSi6cy4ên” poBkPM- an9eh nAxWtxqhẩm Si6cy4lại tên9e c9eô gáiAxWtxq mộtpoBkPM poBkPMlần nữpoBkPMa AxWtxqvà nhSi6cy4ếch mô9ei poBkPMbí ẩn.

Đi được mộSi6cy4t đoạnpoBkPM ngắn,poBkPM ThụSi6cy4y YênpoBkPM b9eỗng đứpoBkPMng sựngSi6cy4 lại,AxWtxq mô9ei mímSi6cy4 chặSi6cy4t, mắt9e mAxWtxqở lớnAxWtxq ngơ ngáAxWtxqc nhpoBkPMìn vàoAxWtxq AxWtxqdòng ngSi6cy4ười xuôiAxWtxq ngượcAxWtxq poBkPMđi v9eề giữaSi6cy4 đêm9e BìAxWtxqnh Si6cy4An. TấAxWtxqt thAxWtxqẩy đềuSi6cy4 tìSi6cy4m được bìnhpoBkPM 9ean poBkPMcủa riêng9e 9ehọ. Si6cy4Cô ch9eạnh AxWtxqlòng muốnSi6cy4 lAxWtxqập tứpoBkPMc tr9eở về9e npoBkPMhà đểSi6cy4 đượcpoBkPM l9eao vòngpoBkPM tay chAxWtxqị mpoBkPMà k9ehóc cườipoBkPM ch9eo 9ethỏa AxWtxqlòng poBkPMsong chịpoBkPM c9eô lạ9ei đaAxWtxqng Si6cy4cần, poBkPMrất cầnpoBkPM sAxWtxqự y9eên tĩnh AxWtxqtrong tâm9e 9ehồn lẫnSi6cy4 thSi6cy4ể xácpoBkPM. QuảpoBkPM thAxWtxqật, cả9e m9eột buAxWtxqổi chiềupoBkPM 9ebận rAxWtxqộn, cộAxWtxqng thêmpoBkPM rượu vàAxWtxq nhữ9eng poBkPMhồi poBkPMức khôpoBkPMng AxWtxqvui vpoBkPMẻ k9eia đan9eg khiếnSi6cy4 đ9eôi châAxWtxqn chực9e chờSi6cy4 9engã quỵ nhưn9eg AxWtxqcô khônAxWtxqg ch9eo phépAxWtxq bảSi6cy4n thâ9en hènAxWtxq yếupoBkPM n9ehư thế9e. MệAxWtxq AxWtxqcô, 9emẹ côAxWtxq, chịAxWtxq Si6cy4cô đã9e từngpoBkPM dạy rằng,AxWtxq AxWtxq“Đàn b9eà AxWtxqsinh Si6cy4ra poBkPMđã khổ9e mệpoBkPMnh poBkPMnên Si6cy4dù cpoBkPMó phảSi6cy4i 9eđi b9eằng đốtpoBkPM xươpoBkPMng đầupoBkPM gối tóeAxWtxq máSi6cy4u cũng9e Si6cy4phải bướ9ec đi,9e cấ9em lpoBkPMê 9elết đpoBkPMể AxWtxqlàm ngưSi6cy4ời!”. VSi6cy4ì thế,9e cpoBkPMô cứAxWtxq Si6cy4đứng đấy, Si6cy4 tay bámpoBkPM AxWtxqvíu và9eo tSi6cy4rụ đèn9e bêpoBkPMn đường,9e poBkPMmặc cAxWtxqho tâmpoBkPM tr9eí rơSi6cy4i tAxWtxqự do.

- Cô ổnpoBkPM ch9eứ? TôAxWtxqi cpoBkPMó phầnSi6cy4 hơSi6cy4i Si6cy4quá lời,poBkPM xipoBkPMn lỗi!

Âm giọng trầm9e, đ9eúng mựSi6cy4c nhưnSi6cy4g dịuAxWtxq AxWtxqdàng củapoBkPM Si6cy4Thiên KiếpoBkPMn vaSi6cy4ng lAxWtxqên 9etự pAxWtxqhía Si6cy4sau, 9eThụy Yên khônpoBkPMg biếtSi6cy4 anAxWtxqh đAxWtxqã đứnAxWtxqg đấypoBkPM bapoBkPMo l9eâu. Cô9e cAxWtxqó 9ephần ngạAxWtxqc nhiên9e vìSi6cy4 9eHoàng 9eThiên KiếnSi6cy4 - Si6cy4người hAxWtxqô mư9ea gọAxWtxqi giAxWtxqó 9ekhét 9etiếng giớipoBkPM Si6cy4kinh tàpoBkPMi cAxWtxqả mộSi6cy4t vùpoBkPMng cũngpoBkPM biếAxWtxqt nhậnpoBkPM lỗi Si6cy4 ư? Si6cy4Tuy npoBkPMhiên, cả9em giácpoBkPM hiện9e thờpoBkPMi qupoBkPMả thậSi6cy4t r9eất dễ9e Si6cy4chịu bở9ei ítSi6cy4 AxWtxqra vẫnpoBkPM cò9en có9e một AxWtxqánh mắtAxWtxq dõiAxWtxq tpoBkPMheo sa9eu poBkPMcô. GiọngpoBkPM cpoBkPMô đpoBkPMã nhSi6cy4ẹ hơn:

- Không sAxWtxqao, poBkPMtôi quSi6cy4en AxWtxqrồi! 9eAnh poBkPMcó 9eviệc Si6cy4cứ AxWtxqđi, đừnSi6cy4g bậpoBkPMn tâm.

- Tôi đưaAxWtxq AxWtxqcô về.poBkPM NếuAxWtxq khônSi6cy4g thíc9eh về,poBkPM 9echúng tSi6cy4a cSi6cy4ó thểpoBkPM đi9e nơSi6cy4i khác.

Thiên Kiến cAxWtxqố tì9enh Si6cy4lờ AxWtxqđi tấSi6cy4m thẻAxWtxq nhpoBkPMân viAxWtxqên trAxWtxqong túipoBkPM poBkPMmình. AnpoBkPMh cởipoBkPM á9eo ngoSi6cy4ài, 9ekhoác lên vAxWtxqai ThụAxWtxqy Yê9en khSi6cy4i thấypoBkPM cAxWtxqô 9eco r9eo kAxWtxqhoanh tAxWtxqay tAxWtxqrước Si6cy4ngực nhưAxWtxq đangAxWtxq cố9e tSi6cy4ìm tSi6cy4hêm rẻo 9ehơi ấm.

Hành động cóSi6cy4 đôipoBkPM phầnAxWtxq Si6cy4thân mpoBkPMật poBkPMkia kAxWtxqhiến ThụyAxWtxq Yê9en npoBkPMảy sSi6cy4inh 9ephản ứng,AxWtxq dùSi6cy4 khAxWtxqông AxWtxqquá dữ dộSi6cy4i nhưngAxWtxq đủSi6cy4 để9e côpoBkPM l9eùi Si6cy4lại t9ehêm dămpoBkPM bướSi6cy4c châpoBkPMn poBkPMrồi Si6cy4vội vàngpoBkPM tSi6cy4rả lại9e 9eáo cpoBkPMho Thiên Kiến.Si6cy4 XpoBkPMong, côpoBkPM lô9ei rpoBkPMa từpoBkPM cAxWtxqhiếc túi9e 9engoại cỡAxWtxq củapoBkPM mìnhAxWtxq mản9eh kpoBkPMhăn le9en m9eàu xámpoBkPM và c9ehoàng 9equa va9ei. MắtpoBkPM h9eai ngườiAxWtxq vẫnSi6cy4 âpoBkPMm tAxWtxqhầm AxWtxqquan sát9e Si6cy4lẫn nhSi6cy4au. Hồi9e lâu,9e cAxWtxqô bắt9e đầuAxWtxq ngấm rượu9e AxWtxqvà gióSi6cy4 đêm,9e AxWtxqmôi chAxWtxqợt lẩmpoBkPM bẩm:

- Giờ tôpoBkPMi c9ehỉ muốn9e đượcpoBkPM bapoBkPMy trSi6cy4ên đườngAxWtxq vàSi6cy4 đểpoBkPM 9egió Si6cy4biển quất9e 9ethật poBkPMmạnh v9eào mặt...

- Được!

- Hử? Si6cy4Cái gpoBkPMì được?...Si6cy4 PhpoBkPMải làSi6cy4 môAxWtxq-tô kAxWtxqìa, ô-tSi6cy4ô đủAxWtxq chán9e 9elắm rồi.

- Được!

Nói xong, Thiên9e Kiến9e thảnSi6cy4 nhSi6cy4iên kéopoBkPM AxWtxqtay 9eThụy YêAxWtxqn, bướcSi6cy4 đi:

- Nhưng trướSi6cy4c hế9et, ch9eúng 9eta p9ehải quAxWtxqay vềpoBkPM 9eKiến H9eoa lấySi6cy4 xe9e, sSi6cy4au poBkPMđó poBkPMvề 9enhà tôpoBkPMi vàSi6cy4 đổi môSi6cy4-tô. AxWtxqĐồng y?

Thụy Yên AxWtxqcúi th9eấp đầu,AxWtxq nh9eìn cSi6cy4hằm chằmSi6cy4 poBkPMvào poBkPMnhững ôSi6cy4 g9eạch thAxWtxqô dướiAxWtxq AxWtxqchân mìAxWtxqnh. ChúAxWtxqng màu nâu9e xỉn,AxWtxq sầnAxWtxq sùi,Si6cy4 AxWtxqcáu b9eẩn, hoAxWtxqàn topoBkPMàn AxWtxqlạc lõnAxWtxqg AxWtxqgiữa nhữngpoBkPM tòa9e Si6cy4nhà poBkPMcao tầnSi6cy4g sang AxWtxqtrọng, nhữnSi6cy4g đènpoBkPM m9eàu giăngpoBkPM giăngAxWtxq, nhữngAxWtxq tiếng9e cườipoBkPM kpoBkPMhúc Si6cy4khích đầ9ey hạnhAxWtxq phúcSi6cy4 –poBkPM sao gpoBkPMiống 9ehoàn cảnh9e củSi6cy4a côAxWtxq lúcpoBkPM nàypoBkPM đếnpoBkPM lạ?poBkPM Si6cy4Bao nAxWtxqăm poBkPMqua, 9ecô 9evẫn mộtAxWtxq mìnSi6cy4h, poBkPMduy c9ehỉ đêm npoBkPMay Si6cy4cô 9ekhông muốn9e phả9ei mộAxWtxqt m9eình. ĐpoBkPMêm AxWtxqBình Si6cy4An, tpoBkPMheo Si6cy4một nghĩapoBkPM kh9eác chpoBkPMính là đêm9e Đ9eoàn ViênAxWtxq nhưn9eg vAxWtxqới nhữn9eg đứa9e trẻSi6cy4 sipoBkPMnh nhầ9em thời9e 9ely Si6cy4loạn nhpoBkPMư Si6cy4chị Si6cy4em côAxWtxq thì dù9e xpoBkPMa nh9eau Si6cy4nửa vòn9eg AxWtxqTrái ĐấtpoBkPM AxWtxqhay ở9e n9egay trênAxWtxq poBkPMquê Mẹ,Si6cy4 đoàn9e vpoBkPMiên vSi6cy4ẫn lSi6cy4à điềuSi6cy4 gì đóSi6cy4 rpoBkPMất khóAxWtxq 9echạm Si6cy4vào. poBkPMGia đAxWtxqình trSi6cy4ong tâmpoBkPM thứcpoBkPM cảpoBkPM hSi6cy4ai đ9eều poBkPMlà nhữngSi6cy4 mảnh9e gSi6cy4hép nhạt nhoSi6cy4à, vụ9en vỡpoBkPM nênSi6cy4 mSi6cy4ỗi độ9e lAxWtxqễ tSi6cy4ết Si6cy4về, đôi9e 9ebên rấtAxWtxq sợpoBkPM hãSi6cy4i kh9ei pAxWtxqhải nhìn9e 9evào mắt Si6cy4nhau. Vì9e vpoBkPMậy, cpoBkPMô 9evô thứcSi6cy4 poBkPMgật đầu.

Từ quán AxWtxqrượu đế9en Kiến9e HAxWtxqoa Si6cy4khá AxWtxqgần, hSi6cy4ai npoBkPMgười đipoBkPM bộ9e chSi6cy4ưa đế9en mườipoBkPM phútpoBkPM đã9e 9eđến. KiAxWtxqến Hoa chu9eyên kSi6cy4inh dpoBkPMoanh hAxWtxqóa 9emỹ phAxWtxqẩm, côSi6cy4ng tAxWtxqy AxWtxqcon dướpoBkPMi quSi6cy4yền AxWtxqHoàng Gi9ea poBkPMvà lpoBkPMà Si6cy4chủ sở hpoBkPMữu cpoBkPMủa tpoBkPMòa nhàAxWtxq cAxWtxqao b9ea mươpoBkPMi poBkPMchín poBkPMtầng AxWtxqmang đậmAxWtxq hơAxWtxqi 9ethở B9ea-rốc. HAxWtxqai tòaSi6cy4 nhàSi6cy4 giống hệSi6cy4t nhpoBkPMau đếnSi6cy4 AxWtxqtừng chpoBkPMi tiếtSi6cy4 nSi6cy4hỏ nhấpoBkPMt đượAxWtxqc kếtSi6cy4 nối9e 9ebởi hànpoBkPMh lpoBkPMang xaSi6cy4nh AxWtxq- kpoBkPMhu Si6cy4vườn sinh thSi6cy4ái khAxWtxqổng lồAxWtxq gi9eữa đSi6cy4ô thpoBkPMị tấAxWtxqc đấtAxWtxq t9eấc vSi6cy4àng. MpoBkPMô hìnSi6cy4h khônpoBkPMg giSi6cy4an poBkPMsống xapoBkPMnh này đãpoBkPM AxWtxqtừng làAxWtxq đAxWtxqề tà9ei Si6cy4bàn 9eluận spoBkPMôi nổipoBkPM troAxWtxqng gAxWtxqiới chí9enh trịSi6cy4 Si6cy4văn phòAxWtxqng bởiSi6cy4 poBkPMđộ tốn Si6cy4 kém poBkPMđể đpoBkPMầu tAxWtxqư, dupoBkPMy Si6cy4trì 9ecũng nhpoBkPMư l9eợi 9eích vôSi6cy4 hìn9eh AxWtxqmà h9eữu dụAxWtxqng củ9ea npoBkPMó ma9eng l9eại, 9eđồng thời đãSi6cy4 đưapoBkPM poBkPMdanh tiAxWtxqếng củAxWtxqa TSi6cy4hiên Kiế9en poBkPMvang AxWtxqxa rộn9eg khắp.

Chiếc mô-tô phânSi6cy4 khốAxWtxqi lớnSi6cy4 9ephóng Si6cy4như xépoBkPM to9eạt poBkPMbóng đêpoBkPMm trên9e Si6cy4cao poBkPMtốc AxWtxqlộng gAxWtxqió. No9em bpoBkPMộ dáng ha9ei ngườiAxWtxq ngồiSi6cy4 t9erên AxWtxqxe chẳpoBkPMng poBkPMchút poBkPMhài hSi6cy4oà phoAxWtxqng 9ecách vìSi6cy4 Si6cy4hai bộ9e âupoBkPM phụpoBkPMc cứng AxWtxq nhắc AxWtxqcó phầpoBkPMn l9eạc nhịp9e c9eùng hAxWtxqai chiế9ec mAxWtxqũ poBkPMbảo 9ehiểm toànSi6cy4 AxWtxqphần 9eđồ poBkPMsộ. TAxWtxquy 9enhiên, không apoBkPMi Si6cy4có vSi6cy4ẻ bận9e AxWtxqtâm đpoBkPMến đ9eiều này.AxWtxq ThSi6cy4iên KAxWtxqiến tAxWtxqập truAxWtxqng đpoBkPMiều khiển9e 9esao cho chi9eếc Si6cy4xe nặng9e poBkPMnề trởSi6cy4 nên9e nhẹSi6cy4 bẫng9e, chSi6cy4ỉ thpoBkPMi thoSi6cy4ảng đưa9e mSi6cy4ắt quSi6cy4an poBkPMsát 9engười ngồi AxWtxq sau quAxWtxqa k9eính chiếu9e h9eậu. PhầnSi6cy4 AxWtxqmệt mỏi,AxWtxq phầ9en 9etốc độ9e kháAxWtxq poBkPMcao nêSi6cy4n TpoBkPMhụy YênpoBkPM 9echẳng còn đủAxWtxq sức9e g9eiữ khoảngSi6cy4 9ecách b9ean đSi6cy4ầu nênAxWtxq 9eđành chSi6cy4ạm poBkPMhờ tpoBkPMay vào9e v9eòng eAxWtxqo thpoBkPMon gọn, sănAxWtxq chSi6cy4ắc cSi6cy4ủa AxWtxqThiên poBkPMKiến. TAxWtxqâm trạngSi6cy4 của9e côAxWtxq tựaSi6cy4 mộtpoBkPM mớpoBkPM hSi6cy4ỗn độ9en gi9eữa qSi6cy4uá k9ehứ poBkPMvà hAxWtxqiện tại, lúcSi6cy4 Si6cy4thì nhếc9eh poBkPMmôi nhạtSi6cy4 thếch,poBkPM cpoBkPMhốc c9ehốc lpoBkPMại poBkPMlúng búpoBkPMng ngâSi6cy4n ng9ea mộtSi6cy4 khSi6cy4úc nhạc AxWtxqđiệu tpoBkPMhơ t9erẻ khpoBkPMông đầuSi6cy4 khônAxWtxqg cuối9e nàoSi6cy4 đó.

Xe đã rờiAxWtxq x9ea đôAxWtxq thpoBkPMị bAxWtxqức bốAxWtxqi, 9ehai d9eãy poBkPMnhà ppoBkPMhố spoBkPMan Si6cy4sát nha9eu nhườpoBkPMng chỗAxWtxq chAxWtxqo những cánAxWtxqh đồpoBkPMng bạt9e nSi6cy4gàn poBkPMmàu xaAxWtxqnh, x9ea poBkPMxa mớpoBkPMi Si6cy4có AxWtxqvài Si6cy4căn poBkPMnhà i9em AxWtxqắng c9ehìm vàopoBkPM bónpoBkPMg đêm. 9eTrên đường,poBkPM ngoSi6cy4ài Si6cy4xe tảiAxWtxq đườngAxWtxq dài,Si6cy4 chSi6cy4ỉ cpoBkPMòn AxWtxqtiếng độpoBkPMng poBkPMcơ poBkPMgầm r9eú cSi6cy4ủa mô-t9eô. Giữa khôngAxWtxq gpoBkPMian đươAxWtxqng ngáAxWtxqi ngủpoBkPM ấy,poBkPM ThụSi6cy4y Yê9en chợt9e phAxWtxqát hiệpoBkPMn rpoBkPMa bAxWtxqóng taAxWtxqng kỳ…

- Chậm lạSi6cy4i mpoBkPMột chút!

Giọng Thụy YpoBkPMên 9ekhá poBkPMto, 9ekhá k9ehẩn trươ9eng kAxWtxqhiến ThiêSi6cy4n Si6cy4Kiến vộpoBkPMi vãAxWtxq gSi6cy4iảm tốc.9e NhưnAxWtxqg cô9e vẫn imAxWtxq lặn9eg npoBkPMên apoBkPMnh đoá9en chừSi6cy4ng côpoBkPM cAxWtxqảm thấyAxWtxq choáSi6cy4ng vìpoBkPM giSi6cy4ó ngượcAxWtxq vàAxWtxq tố9ec đAxWtxqộ c9eao nêpoBkPMn không hỏ9ei tSi6cy4hêm. XpoBkPMe cAxWtxqứ chpoBkPMầm chậmSi6cy4 poBkPMlướt trSi6cy4ên đ9eường 9evà đSi6cy4ột nh9eiên 9e“Cốp!” AxWtxq- chiếAxWtxqc Si6cy4mũ bảo Si6cy4hiểm c9eủa côpoBkPM AxWtxqva vSi6cy4ào mAxWtxqũ của9e 9eanh cònAxWtxq taSi6cy4y cSi6cy4ô poBkPMđang ấnSi6cy4 poBkPMnhẹ đầSi6cy4u anpoBkPMh cSi6cy4úi xuốSi6cy4ng, tay poBkPMkia đặt9e lênSi6cy4 npoBkPMgực poBkPMtrái mSi6cy4ình. Si6cy4Vốn lpoBkPMuôn AxWtxqbình tĩ9enh, aAxWtxqnh khô9eng hốSi6cy4t hoả9eng 9emà 9echỉ giảm tốpoBkPMc đếnpoBkPM tốiSi6cy4 đa.

- Cô 9ethấy khônAxWtxqg ổn9e ởSi6cy4 đâpoBkPMu à?

- Tôi á9e? 9e- TSi6cy4hụy Yê9en hSi6cy4ỏi lạipoBkPM, poBkPMrồi chợpoBkPMt hpoBkPMiểu 9era điềuSi6cy4 gì,AxWtxq cpoBkPMô vSi6cy4ội vànpoBkPMg giảSi6cy4i thíSi6cy4ch. 9e- Có poBkPMtang gpoBkPMia bênSi6cy4 đ9eường, đoạnpoBkPM vừSi6cy4a poBkPMđi qua.

- Cô 9emuốn tôi9e cpoBkPMúi chpoBkPMào tiễSi6cy4n bSi6cy4iệt ng9eười vAxWtxqừa khuấpoBkPMt?

Khi hỏi Si6cy4điều 9enày, Si6cy4ánh mắtSi6cy4 ThiênSi6cy4 Si6cy4Kiến sángSi6cy4 9eđến dịAxWtxq thưAxWtxqờng. 9eTrên gươAxWtxqng 9emặt AxWtxqanh, né9et hân AxWtxqhoan hiệnSi6cy4 Si6cy4rõ v9eà AxWtxqđược đSi6cy4ẩy đếSi6cy4n poBkPMcao tràoAxWtxq AxWtxqnhư kSi6cy4hi CrSi6cy4istoforo ColAxWtxqombo poBkPMtìm ra ChâuAxWtxq Mỹ.

- Ừm! T9eừ kSi6cy4hi 9ecòn rAxWtxqất bé,AxWtxq mẹ9e luSi6cy4ôn 9edạy chị9e 9eem c9ehúng tôipoBkPM rằng,AxWtxq nghĩaSi6cy4 tử9e lAxWtxqà nghĩSi6cy4a tận 9enên dù9e khpoBkPMông tSi6cy4ừng qupoBkPMen bpoBkPMiết, chSi6cy4ỉ cầpoBkPMn nga9eng qpoBkPMua nAxWtxqơi cóAxWtxq mộ9et n9ehân Si6cy4mệnh vừapoBkPM chấm9e dứt AxWtxq thì phpoBkPMải th9eành tpoBkPMâm c9eúi chà9eo đểAxWtxq vo9eng Si6cy4linh ấSi6cy4y đư9eợc thêmpoBkPM tha9enh nhàpoBkPMn. KpoBkPMhi n9eãy tôipoBkPM định AxWtxqnhắc apoBkPMnh nhưng9e spoBkPMợ không9e kip.

Thụy Yên poBkPMvô tưAxWtxq nóSi6cy4i. K9ehi nhắcSi6cy4 đếpoBkPMn Si6cy4mẹ, gpoBkPMiọng cpoBkPMô tpoBkPMrở 9enên tiếcpoBkPM thư9eơng khô9en xipoBkPMết nhưng cũnpoBkPMg poBkPMngọt lành,poBkPM troAxWtxqng trẻpoBkPMo mộ9et poBkPMcách AxWtxqlạ poBkPMkỳ. TronAxWtxqg gSi6cy4iọng nSi6cy4ói ấy,poBkPM khôngAxWtxq cAxWtxqó chỗAxWtxq Si6cy4cho những Si6cy4ngụy tạopoBkPM hSi6cy4ay t9eoan AxWtxqtính đờSi6cy4i thường.

- Thụy YênAxWtxq! CôAxWtxq rấtSi6cy4 đáSi6cy4ng yAxWtxqêu, côSi6cy4 biếtpoBkPM không?

- Oa! ĐừnpoBkPMg khepoBkPMn nịnh9e tôAxWtxqi, tô9ei s9eẽ khônpoBkPMg lSi6cy4ên giường9e vớpoBkPMi aAxWtxqnh đâu.9e Á,Si6cy4 poBkPMmà 9esao poBkPManh biết tSi6cy4ên tôi?

- Cô gAxWtxqiới poBkPMthiệu với9e tôSi6cy4i, quêSi6cy4n rồi?Si6cy4 TpoBkPMhêm 9enữa, tAxWtxqrong ấSi6cy4n tượSi6cy4ng cpoBkPMủa côpoBkPM, tô9ei Si6cy4tệ AxWtxqhại đến độSi6cy4 Si6cy4chỉ đángpoBkPM qupoBkPMẩn quaSi6cy4nh trêSi6cy4n chiếcpoBkPM giườngSi6cy4 Si6cy4thôi ư?

Thiên Kiến npoBkPMửa kpoBkPMhông h9eài 9elòng nửaAxWtxq 9ethích thpoBkPMú vìpoBkPM cun9eg cAxWtxqách đôSi6cy4i kSi6cy4hi Si6cy4trẻ coSi6cy4n đSi6cy4ôi poBkPMkhi lại từnAxWtxqg 9etrải qAxWtxquá mứcSi6cy4 cSi6cy4ho Si6cy4phép củaSi6cy4 ThụypoBkPM Yên.Si6cy4 NhưpoBkPM AxWtxqngay từAxWtxq hpoBkPMôm đ9eầu tiêpoBkPMn bAxWtxqị AxWtxqcô tạAxWtxqt thẳng cốcAxWtxq rượuAxWtxq vpoBkPMào ngườSi6cy4i, vớiAxWtxq bảnpoBkPM tí9enh poBkPMháo 9ethắng, ưapoBkPM thíSi6cy4ch tAxWtxqhâm thpoBkPMù nhưpoBkPM Si6cy4anh 9ethì c9eô cóSi6cy4 cánh cũ9eng cAxWtxqhẳng Si6cy4đủ sứcpoBkPM baSi6cy4y Si6cy4ra AxWtxqkhỏi hội9e qu9eán AxWtxqấy. Nhưn9eg chẳng9e hSi6cy4iểu vì9e lẽ9e nào,AxWtxq anh đSi6cy4ã để9e 9ecô hiêSi6cy4n nganSi6cy4g Si6cy4bước đpoBkPMi. Hoặc9e nhSi6cy4ư AxWtxqngay Si6cy4lúc Si6cy4này, 9ecô Si6cy4vô thức9e copoBkPMng conAxWtxqg vành 9e môi tSi6cy4ựa đangSi6cy4 t9ehầm npoBkPMói rằngSi6cy4, nhSi6cy4ận đpoBkPMịnh trAxWtxqên củapoBkPM a9enh hopoBkPMàn AxWtxqtoàn ch9eánh xác.

Còn Thụy YênSi6cy4 vAxWtxqì đpoBkPMầu óSi6cy4c đang9e Si6cy4lâng l9eâng n9eên poBkPMcô cpoBkPMứ tạmSi6cy4 AxWtxqtin lýpoBkPM dSi6cy4o ThiênAxWtxq Kiến9e đưAxWtxqa rapoBkPM. Hai bànSi6cy4 tapoBkPMy côSi6cy4 khônSi6cy4g đặtSi6cy4 9ehờ ởAxWtxq vùpoBkPMng poBkPMeo anAxWtxqh n9eữa mSi6cy4à poBkPMchuyển poBkPMsang níuAxWtxq chpoBkPMặt thAxWtxqanh cản AxWtxqphía sAxWtxqau yêAxWtxqn xpoBkPMe. Si6cy4Âm poBkPMgiọng vừaAxWtxq tpoBkPMhành thậtAxWtxq vAxWtxqừa cốAxWtxq ýpoBkPM đả9e kích:

- Anh AxWtxqkhông biếpoBkPMt tô9ei nhưngSi6cy4 gAxWtxqiới npoBkPMữ AxWtxqở vănSi6cy4 poBkPMphòng tôSi6cy4i AxWtxqlại suốAxWtxqt ngàySi6cy4 bà9en tánpoBkPM về9e Si6cy4Hoàng Thiên KipoBkPMến AxWtxq– ngườiAxWtxq luô9en đ9eược cSi6cy4ác tranAxWtxqg mạnAxWtxqg dànpoBkPMh chAxWtxqo giớipoBkPM chpoBkPMị eAxWtxqm xSi6cy4ếp vAxWtxqào dan9eh sách AxWtxq“Đơn poBkPMthân ki9em cươn9eg siSi6cy4êu AxWtxqcấp topoBkPMàn thành”.Si6cy4 poBkPMNên d9eù kSi6cy4hông muố9en t9eôi cũngpoBkPM bAxWtxqị ép AxWtxq nghe ípoBkPMt AxWtxqnhiều. NpoBkPMói thậ9et, ngoAxWtxqài tSi6cy4ừ Si6cy4“trai chSi6cy4ơi” th9eì 9etôi chẳngpoBkPM còSi6cy4n từpoBkPM nào9e khácAxWtxq để poBkPM miêu tảAxWtxq Si6cy4về anh.

- Tôi khôngpoBkPM poBkPMbiết AxWtxqbản thâSi6cy4n lSi6cy4ại 9enổi tiếngSi6cy4 đạipoBkPM chúngpoBkPM đếnpoBkPM thế!

Thiên Kiến 9enói cùSi6cy4ng poBkPMvẻ chá9en poBkPMchường, 9ethay Si6cy4vì hãSi6cy4nh diệnSi6cy4. H9eoặc AxWtxqgiả vìSi6cy4 ngườ9ei pháAxWtxqt npoBkPMgôn là ThụyAxWtxq YAxWtxqên nAxWtxqên Si6cy4cảm gSi6cy4iác tropoBkPMng 9eanh cứpoBkPM cAxWtxqồn càoAxWtxq th9eiếu thoảiAxWtxq mái.

Vẫn trong trạngAxWtxq poBkPMthái nửaAxWtxq poBkPMsay nửaAxWtxq tỉnh,AxWtxq ThụySi6cy4 YêAxWtxqn tAxWtxqiếp tụcAxWtxq hpoBkPMứng khởipoBkPM tiếtpoBkPM lộAxWtxq bpoBkPMí mật:

- Nói chAxWtxqo an9eh poBkPMhay, mSi6cy4ấy AxWtxqcô béAxWtxq đồngpoBkPM ngSi6cy4hiệp chupoBkPMng tầnpoBkPMg với9e 9etôi cSi6cy4òn ấAxWtxqu tr9eĩ đếnAxWtxq độ9e dệtpoBkPM mộng đượcpoBkPM “Tình9e mộtAxWtxq đpoBkPMêm” vớiAxWtxq anhpoBkPM, AxWtxqsau đ9eó poBkPManh trởpoBkPM nêSi6cy4n chunAxWtxqg 9etình, ngọAxWtxqt ngào,9e dịu dàngpoBkPM vớpoBkPMi hpoBkPMọ poBkPMnhư Si6cy4mấy Si6cy4nhân vậtSi6cy4 nSi6cy4am 9enữ tro9eng tipoBkPMểu thuyếtAxWtxq ngônSi6cy4 tAxWtxqình nữAxWtxqa kAxWtxqia. Các9e béAxWtxq ấy suAxWtxqốt ngàypoBkPM bỏ9e cônAxWtxqg Si6cy4tìm hiểSi6cy4u sởAxWtxq AxWtxqthích –9e sởpoBkPM ghétSi6cy4 AxWtxqcủa anpoBkPMh, nhữngAxWtxq nơSi6cy4i aSi6cy4nh hAxWtxqay đến, nhằmSi6cy4 dựAxWtxqng kịAxWtxqch bảSi6cy4n tìpoBkPMnh cpoBkPMờ chạmAxWtxq mặ9et AxWtxqnhưng Si6cy4thật tiếc,poBkPM an9eh quáAxWtxq poBkPMkín tiếpoBkPMng. Si6cy4Phụ nữ khônAxWtxqg sSi6cy4ai khSi6cy4i tAxWtxqhích đàn9e ôngpoBkPM AxWtxqgiàu cSi6cy4ó, tàiAxWtxq gi9eỏi, AxWtxqđẹp tr9eai so9eng họSi6cy4 lạpoBkPMi kSi6cy4hông 9echịu hiểu, a9enh là9e poBkPMhàng si9eêu poBkPMcấp mpoBkPMà hàngSi6cy4 AxWtxqsiêu Si6cy4cấp thpoBkPMì AxWtxqchẳng thupoBkPMộc vSi6cy4ề rpoBkPMiêng AxWtxqai. Tôi poBkPM thà AxWtxqdành thSi6cy4ời gia9en r9eỗi đópoBkPM xAxWtxqem phpoBkPMim hoạtpoBkPM hìnAxWtxqh, cpoBkPMòn hơSi6cy4n Si6cy4sử AxWtxqdụng chSi6cy4o nhữngSi6cy4 trò9e trẻ Si6cy4con AxWtxqvô AxWtxqbổ ậy.

Thụy Y9eên kể9e xpoBkPMong, bậSi6cy4t cưSi6cy4ời gi9eòn taSi6cy4n. Còn9e 9evẻ mpoBkPMặt Si6cy4Thiên Kiến9e lạipoBkPM 9etối hơnAxWtxq cảAxWtxq bóng đêm.