You are here

Những Chuyện Tình - Chương 17

Chương 1WFDHrjyz7: ÁY3kUn “tình”WFDHrjyz đêmZevcZ29f BZevcZ29fình An

Giữa Sài ZevcZ29fGòn nZevcZ29fáo nY3kUhiệt hoZevcZ29fa đènY3kU đêmY3kU GZevcZ29fiáng SinWFDHrjyzh, ThWFDHrjyziên WFDHrjyzKiến bỏZevcZ29f lWFDHrjyzại cWFDHrjyzuộc WFDHrjyzvui còZevcZ29fn daY3kUng dở. TựWFDHrjyz tWFDHrjyzrong sâuWFDHrjyz thẳZevcZ29fm, anWFDHrjyzh bWFDHrjyzỗng cháWFDHrjyzn nWFDHrjyzgán WFDHrjyzvới nhY3kUững cuộcZevcZ29f WFDHrjyzvui nhạtZevcZ29f nZevcZ29fhẽo Y3kUbắt đY3kUầu bằng baoZevcZ29f lờiY3kU tâZevcZ29fng bốWFDHrjyzc, lơY3kUi lZevcZ29fả vàZevcZ29f thưY3kUờng sẽY3kU kếtY3kU tY3kUhúc trênWFDHrjyz mộWFDHrjyzt chiZevcZ29fếc Y3kUgiường nY3kUhàu WFDHrjyznhĩ gối chăZevcZ29fn nàoWFDHrjyz đó.ZevcZ29f KhôngWFDHrjyz lấyZevcZ29f xeWFDHrjyz, aZevcZ29fnh lanWFDHrjyzg tZevcZ29fhang gWFDHrjyziữa dòY3kUng ngưY3kUời ZevcZ29fxuôi ngượZevcZ29fc. HZevcZ29fọ từng đôiWFDHrjyz ZevcZ29fvui cWFDHrjyzười WFDHrjyzbên Y3kUnhau, riênY3kUg WFDHrjyzanh chWFDHrjyzỉ mộY3kUt mìZevcZ29fnh. AnY3kUh gZevcZ29fọi chZevcZ29fo BáWFDHrjyz Quân,WFDHrjyz BáY3kU QWFDHrjyzuân đang bWFDHrjyzị ZevcZ29fvây qWFDHrjyzuanh bWFDHrjyzởi ZevcZ29fnhững bZevcZ29fữa tiệY3kUc, tY3kUhậm cWFDHrjyzhí phảiZevcZ29f cZevcZ29fó ZevcZ29fmặt đếnWFDHrjyz dY3kUăm nơiZevcZ29f trong đêmWFDHrjyz nayY3kU. ThWFDHrjyziên TY3kUrình cWFDHrjyzòn ZevcZ29fchưa xuấtZevcZ29f viY3kUện. TZevcZ29fháo cWFDHrjyzà-vạt, Y3kUanh đútWFDHrjyz ZevcZ29fhai tZevcZ29fay vWFDHrjyzào WFDHrjyztúi quần, bY3kUước Y3kUđi WFDHrjyzthật chZevcZ29fậm trZevcZ29fên WFDHrjyzđại lộZevcZ29f WFDHrjyz- WFDHrjyzcon đườZevcZ29fng anWFDHrjyzh đWFDHrjyzi quWFDHrjyza hàY3kUng ZevcZ29fvạn ZevcZ29flần nhưng WFDHrjyz chưa ZevcZ29ftừng đZevcZ29fưa Y3kUmắt ngắmWFDHrjyz nhìn.Y3kU RồiWFDHrjyz Y3kUbỗng dưZevcZ29fng, WFDHrjyzđâu đóY3kU thWFDHrjyzoáng quY3kUa tWFDHrjyzầm mắWFDHrjyzt lY3kUà mộtZevcZ29f hình duZevcZ29fng Y3kUvừa lWFDHrjyzạ ZevcZ29fvừa queY3kUn cũY3kUng đaY3kUng cY3kUhơ Y3kUvơ mộZevcZ29ft ZevcZ29fmình nZevcZ29fhư aY3kUnh bêY3kUn hèY3kU phZevcZ29fố nhZevcZ29fộn nhịY3kUp những nhWFDHrjyzân ảZevcZ29fnh. Y3kUTự dZevcZ29fưng, aZevcZ29fnh mZevcZ29fuốn thY3kUầm ZevcZ29ftạ ơZevcZ29fn ThượngY3kU ĐếZevcZ29f vZevcZ29fì đúWFDHrjyzng ngaY3kUy lúWFDHrjyzc nàyWFDHrjyz lại WFDHrjyzcho aZevcZ29fnh gặpY3kU WFDHrjyzoan gia.

Thiên Kiến nZevcZ29fheo mắtY3kU nWFDHrjyzhìn “chY3kUị già”WFDHrjyz vWFDHrjyzà chợtWFDHrjyz nhớWFDHrjyz Y3kUvề Y3kUlần chạmY3kU mặtZevcZ29f khóZevcZ29f ZevcZ29fquên cáWFDHrjyzch đâyY3kU đủ lâu... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hôm ấy, aY3kUnh vừaY3kU từWFDHrjyz MỹZevcZ29f tWFDHrjyzrở về,WFDHrjyz ZevcZ29fsau chuZevcZ29fyến đZevcZ29fàm WFDHrjyzphán thWFDHrjyzành côngZevcZ29f. CảY3kU WFDHrjyznhóm bạnY3kU ZevcZ29fkéo nhau đếY3kUn hộZevcZ29fi quánWFDHrjyz WFDHrjyzăn mWFDHrjyzừng. TZevcZ29frong căY3kUn phònY3kUg thY3kUượng kháchY3kU ZevcZ29fđược Y3kUngăn cWFDHrjyzách WFDHrjyzvới kWFDHrjyzhoảng không giY3kUan bênWFDHrjyz ngoY3kUài Y3kUbằng nhữngZevcZ29f tấmWFDHrjyz kínZevcZ29fh mộtZevcZ29f WFDHrjyzchiều trWFDHrjyzong ZevcZ29fsuốt làWFDHrjyz nhWFDHrjyzóm tZevcZ29frai gáiZevcZ29f đang ngY3kUả ngZevcZ29fớn bênY3kU WFDHrjyznhau. MọiY3kU chuZevcZ29fyện WFDHrjyzkhông cóWFDHrjyz gìY3kU đểWFDHrjyz nóiZevcZ29f chY3kUo đếnWFDHrjyz khWFDHrjyzi mộtWFDHrjyz chàng WFDHrjyztrai Y3kUtrong họWFDHrjyz lênY3kU tZevcZ29fiếng thácZevcZ29fh thức:

- Này! CáY3kU cượcZevcZ29f nhZevcZ29fo nZevcZ29fhỏ chZevcZ29fo vuY3kUi không?

- Cược ZevcZ29fgì? Y3kU- NhữnY3kUg ngườiWFDHrjyz cònWFDHrjyz lZevcZ29fại WFDHrjyzhưởng ứWFDHrjyzng ngWFDHrjyzay lậpZevcZ29f tức.

- Thấy eZevcZ29fm mặcY3kU ZevcZ29fáo vWFDHrjyzàng ngồiWFDHrjyz chỗY3kU quầyY3kU rượuZevcZ29f khônZevcZ29fg? ZevcZ29f- AY3kUnh ZevcZ29fchàng ZevcZ29fchỉ taY3kUy vềZevcZ29f ZevcZ29fhướng xéWFDHrjyzo xéo, nZevcZ29fơi quZevcZ29fầy bWFDHrjyzar chínhZevcZ29f, tiếpZevcZ29f lờZevcZ29fi. Y3kU– Y3kUKiêu lắmZevcZ29f! TôiZevcZ29f gY3kUặp WFDHrjyzqua dăZevcZ29fm lầnY3kU Y3kU- lầnZevcZ29f nàWFDHrjyzo đến bắtWFDHrjyz cY3kUhuyện đềuWFDHrjyz nhWFDHrjyzận đượZevcZ29fc ZevcZ29fnụ cZevcZ29fười kWFDHrjyzhẩy. HZevcZ29fôm naWFDHrjyzy phảZevcZ29fi nhờWFDHrjyz Y3kUcác cY3kUậu Y3kUra WFDHrjyztay rửaWFDHrjyz hận giúp. 

Một anh ZevcZ29fchàng ZevcZ29fcó máiY3kU tócY3kU bWFDHrjyzồng bềnZevcZ29fh nY3kUghiêng đầuWFDHrjyz WFDHrjyznhìn thWFDHrjyzeo hướnY3kUg Y3kUtay đanWFDHrjyzg chY3kUỉ kZevcZ29fia ZevcZ29frồi nhún WFDHrjyzvai, Y3kUnhếch đuôiWFDHrjyz màyWFDHrjyz tZevcZ29frái rZevcZ29fa cZevcZ29fhiều kéZevcZ29fm hứngZevcZ29f thú:

- Không đặWFDHrjyzc bZevcZ29fiệt lạiWFDHrjyz đãZevcZ29f cóZevcZ29f tuổi.Y3kU Y3kUKhẩu WFDHrjyzvị củaWFDHrjyz cZevcZ29fậu cZevcZ29fũng lạY3kU nhỉ?Y3kU ZevcZ29f– NY3kUói xongY3kU, WFDHrjyzanh taWFDHrjyz phá WFDHrjyzlên cườWFDHrjyzi WFDHrjyzto khiếnZevcZ29f WFDHrjyzcả hộiY3kU Y3kUcùng ZevcZ29fcười theo.

- Già Y3kUcó cWFDHrjyzái thY3kUi vịWFDHrjyz củaY3kU già.Y3kU CậuWFDHrjyz chơiWFDHrjyz ZevcZ29fhay ZevcZ29fkhông? WFDHrjyz- Y3kUAnh Y3kUchàng kWFDHrjyzia gượnY3kUg cườiY3kU vWFDHrjyzà ZevcZ29ftiếp tục khiêY3kUu khích.

- Cược gì?

- Nếu đêZevcZ29fm naWFDHrjyzy, cZevcZ29fậu đưZevcZ29fa đượcZevcZ29f eY3kUm ZevcZ29fnó vềWFDHrjyz tY3kUhì Y3kUtất cảZevcZ29f mọiZevcZ29f cWFDHrjyzhi phZevcZ29fí vZevcZ29fui cWFDHrjyzhơi Y3kUsau nZevcZ29fày tôiY3kU lo hết.WFDHrjyz NgZevcZ29fược lại,ZevcZ29f ZevcZ29fcậu phảiZevcZ29f giY3kUới thiệZevcZ29fu WFDHrjyzem Y3kUCandy cY3kUho tWFDHrjyzôi. Sao?

- Thỏa thuận! 

Sau cái bZevcZ29fúng WFDHrjyztay điệZevcZ29fu nghệ,Y3kU ZevcZ29fanh chàngZevcZ29f Y3kUcó WFDHrjyzmái tWFDHrjyzóc bồngY3kU bềnhZevcZ29f lZevcZ29fiền đứngWFDHrjyz lWFDHrjyzên, ZevcZ29fđi về ZevcZ29f phía “cZevcZ29fhị già”.

- Chào côY3kU! ZevcZ29f– AWFDHrjyznh chàngZevcZ29f lịchY3kU WFDHrjyzlãm ZevcZ29fngồi Y3kUxuống chWFDHrjyziếc gZevcZ29fhế trốY3kUng cạnhY3kU Y3kUbên cZevcZ29fô Y3kUgái độY3kU chừng Y3kU hơn WFDHrjyzba mWFDHrjyzươi, cWFDHrjyzô cóY3kU WFDHrjyzmái tWFDHrjyzóc Y3kUdợn sóZevcZ29fng nY3kUgắn, áY3kUnh tímZevcZ29f nhạt.ZevcZ29f MôiY3kU Y3kUanh vẽY3kU nênY3kU nụWFDHrjyz cười đẹpZevcZ29f tY3kUựa ZevcZ29fánh ZevcZ29fban maWFDHrjyzi xWFDHrjyzuyên qZevcZ29fua Y3kUmàn sưY3kUơng sWFDHrjyzớm tWFDHrjyzrên caZevcZ29fo Y3kUnguyên Y3kUThanh TạngY3kU. ZevcZ29f- ChoZevcZ29f phép tZevcZ29fôi đượcZevcZ29f Y3kUmời cZevcZ29fô WFDHrjyzmột ly!

- Nếu anWFDHrjyzh thíchWFDHrjyz! WFDHrjyz- ZevcZ29fCô nWFDHrjyzàng đưaWFDHrjyz ánhWFDHrjyz mZevcZ29fắt ZevcZ29fdò xétZevcZ29f vềZevcZ29f hướngY3kU anWFDHrjyzh nhưZevcZ29fng vẫZevcZ29fn rWFDHrjyza hiệuWFDHrjyz cho Y3kU nhân vY3kUiên phZevcZ29fục vụZevcZ29f manY3kUg rWFDHrjyza cY3kUốc CogWFDHrjyznac ZevcZ29fpha chaWFDHrjyznh tươi.

- Xin ZevcZ29fphép đY3kUược ZevcZ29ftự gZevcZ29fiới thiệu,WFDHrjyz tôiZevcZ29f WFDHrjyzlà ZevcZ29fHoàng ThiêY3kUn Kiến.ZevcZ29f CôZevcZ29f hìnY3kUh WFDHrjyznhư đWFDHrjyzến đâY3kUy lY3kUần đầu? 

...

- Đã xoZevcZ29fng! CZevcZ29fòn Y3kUchuyện WFDHrjyzgì nữaWFDHrjyz không? 

“Chị già” khY3kUông chZevcZ29fút khWFDHrjyzách sáZevcZ29fo, đưaWFDHrjyz chiếcZevcZ29f cWFDHrjyzốc rỗnZevcZ29fg lêWFDHrjyzn. KY3kUhóe môiY3kU WFDHrjyzcô khZevcZ29fẽ nhếchY3kU lên Y3kU khinh bạc.

- Đêm nayY3kU, ngườZevcZ29fi đY3kUẹp cY3kUó vZevcZ29fẻ WFDHrjyzkhông vuiZevcZ29f? ZevcZ29f- ThiênY3kU KiWFDHrjyzến cWFDHrjyzó Y3kUphần ngZevcZ29fạc WFDHrjyznhiên trZevcZ29fước thái độZevcZ29f cZevcZ29fủa đốiZevcZ29f phương.

Và có lẽZevcZ29f aY3kUnh càngZevcZ29f Y3kUkhông thểZevcZ29f Y3kUngờ ZevcZ29fkhi Y3kUcô gáWFDHrjyzi độtY3kU nhiêZevcZ29fn tWFDHrjyzrở WFDHrjyznên cZevcZ29fay nghiệt: 

- Này béWFDHrjyz ZevcZ29ftrai, muốnZevcZ29f kiZevcZ29fếm ZevcZ29fgái WFDHrjyzthì phảiWFDHrjyz nênWFDHrjyz tìY3kUm mấyWFDHrjyz ZevcZ29fem Y3kUnon ZevcZ29fnon kìa!WFDHrjyz ChịWFDHrjyz thZevcZ29fì răY3kUng bé chưaWFDHrjyz đWFDHrjyzủ tốtWFDHrjyz đểY3kU nY3kUhai đâu.

Nói xong, WFDHrjyztiện taY3kUy Y3kUcô WFDHrjyzcầm cốZevcZ29fc rượuZevcZ29f củaY3kU ThiếnZevcZ29f ZevcZ29fKiến ZevcZ29flên, hY3kUất thẳZevcZ29fng WFDHrjyzvào ngườiY3kU WFDHrjyzanh rồi thảnWFDHrjyz nZevcZ29fhiên quaZevcZ29fy lưng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng bước bêWFDHrjyzn cạnWFDHrjyzh cZevcZ29fô gáWFDHrjyzi, ThZevcZ29fiên KiếnZevcZ29f Y3kUdửng dưngWFDHrjyz lướtWFDHrjyz mắtY3kU qZevcZ29fua dòngZevcZ29f ngườiZevcZ29f náWFDHrjyzo nhZevcZ29fiệt trên phố:

- Sao lạY3kUi cWFDHrjyzô đơnY3kU thếZevcZ29f WFDHrjyznày, ngườiY3kU đẹp?

- Nhìn lạY3kUi mìWFDHrjyznh WFDHrjyztrước kY3kUhi nóiWFDHrjyz ngưY3kUời kháWFDHrjyzc! WFDHrjyz- ZevcZ29fCô gáZevcZ29fi hWFDHrjyzướng ánY3kUh ZevcZ29fmắt WFDHrjyzơ thWFDHrjyzờ vềWFDHrjyz hướng ThiênZevcZ29f KiY3kUến, cY3kUó vẻZevcZ29f cũngWFDHrjyz ZevcZ29fđã kịZevcZ29fp nhậnZevcZ29f rZevcZ29fa WFDHrjyzanh lY3kUà ai.

- Vậy ZevcZ29fchúng ZevcZ29fta nênY3kU đY3kUi uốngZevcZ29f WFDHrjyzgì đóZevcZ29f, ZevcZ29făn mừngWFDHrjyz sựWFDHrjyz côWFDHrjyz đơn!

Chả biết mZevcZ29fa xuZevcZ29fi quỷY3kU khiếWFDHrjyzn nàoY3kU thúcZevcZ29f đẩY3kUy TY3kUhiên KiWFDHrjyzến nZevcZ29fói lêY3kUn Y3kUnhững lWFDHrjyzời này,WFDHrjyz ZevcZ29fchính bY3kUản thân anY3kUh cZevcZ29fũng bấtY3kU ngờ.Y3kU CóY3kU WFDHrjyzlẽ kZevcZ29fhi Y3kUlẻ loZevcZ29fi ngWFDHrjyzười tZevcZ29fa Y3kUthường dY3kUễ đồngZevcZ29f cảWFDHrjyzm hZevcZ29fơn vớiZevcZ29f Y3kUkẻ cùng cảY3kUnh ngWFDHrjyzộ chăng?

- Được thY3kUôi nhY3kUưng nZevcZ29fhớ đừngY3kU WFDHrjyzrủ tZevcZ29fôi lZevcZ29fên giường! 

Cô gái vừY3kUa nZevcZ29fói vừY3kUa cưY3kUời, nWFDHrjyzụ cưZevcZ29fời Y3kUkhông cZevcZ29fhâm Y3kUchọc cZevcZ29fũng chẳngZevcZ29f ZevcZ29fhào hứngWFDHrjyz, chY3kUỉ đơnWFDHrjyz thuầZevcZ29fn như mộtY3kU thóiZevcZ29f quWFDHrjyzen cY3kUủa cZevcZ29fơ hàm.

Chẳng ai ZevcZ29fnói cùZevcZ29fng ZevcZ29fai tZevcZ29fhêm WFDHrjyzlời WFDHrjyznào, họY3kU soWFDHrjyzng hànZevcZ29fh WFDHrjyzbên WFDHrjyznhau tựaY3kU hWFDHrjyzai Y3kUkẻ ZevcZ29fxa lZevcZ29fạ vôY3kU tình chuWFDHrjyzng đưWFDHrjyzờng vZevcZ29fà Y3kUdừng châY3kUn trướZevcZ29fc mộtWFDHrjyz quánY3kU rưY3kUợu WFDHrjyzẩn dậtZevcZ29f tY3kUrong nZevcZ29fgõ hY3kUẹp gầnZevcZ29f đóZevcZ29f. QuánY3kU khá đôngWFDHrjyz kY3kUhách nhưngY3kU khôZevcZ29fng kZevcZ29fhí vẫnWFDHrjyz đWFDHrjyzủ ZevcZ29fyên WFDHrjyztĩnh đểWFDHrjyz ThiênZevcZ29f KiếnWFDHrjyz ZevcZ29fchú tâZevcZ29fm WFDHrjyzquan sátY3kU cô ZevcZ29fgái thêY3kUm lầWFDHrjyzn nữY3kUa. MáWFDHrjyzi Y3kUtóc WFDHrjyzngắn WFDHrjyzhơi rWFDHrjyzối, nWFDHrjyzét mặWFDHrjyzt trZevcZ29fông nhY3kUư kY3kUiệt sức.ZevcZ29f NhWFDHrjyzìn thậWFDHrjyzt gần, Y3kUcô cZevcZ29fòn cóY3kU khY3kUung xươngZevcZ29f hàmWFDHrjyz kiêWFDHrjyzu kWFDHrjyzỳ đốY3kUi Y3kUlập hoY3kUàn toàY3kUn vớY3kUi áWFDHrjyznh mắtY3kU lY3kUạc lõng Y3kUluôn cWFDHrjyzhực chờY3kU ZevcZ29fcơn bWFDHrjyzất aY3kUn ậY3kUp đến.

Chọn góc khuấtZevcZ29f ởWFDHrjyz cuZevcZ29fối quầyWFDHrjyz ZevcZ29fbar, côZevcZ29f gáY3kUi uY3kUể oảiY3kU thY3kUả WFDHrjyzmình xuốnWFDHrjyzg ghếY3kU ZevcZ29fvà chẳnZevcZ29fg cZevcZ29fhờ WFDHrjyzThiên Kiến lêZevcZ29fn tiếZevcZ29fng đãZevcZ29f ZevcZ29fgọi AY3kUbsolute cZevcZ29fam cùWFDHrjyzng cWFDHrjyzhanh ZevcZ29fthái lY3kUát tẩWFDHrjyzm muốZevcZ29fi. NgườWFDHrjyzi Y3kUphục vụ quayWFDHrjyz ZevcZ29fđi, cZevcZ29fô WFDHrjyznhìn WFDHrjyzanh nhưWFDHrjyz thônZevcZ29fg báo:

- Anh cZevcZ29fó thY3kUể gọZevcZ29fi tY3kUhứ kY3kUhác, Y3kUnếu muốn!

- Tôi tY3kUôn ZevcZ29ftrọng ngườY3kUi đẹp!

Nói đoạn, ThiZevcZ29fên KiWFDHrjyzến ZevcZ29fchống cWFDHrjyzằm nhìZevcZ29fn cZevcZ29fô gái:

- Đêm BìnWFDHrjyzh AWFDHrjyzn ZevcZ29fvui vẻ!

- Anh cũngWFDHrjyz vậy!

...

Im lặng WFDHrjyzvà ZevcZ29fim lặng!ZevcZ29f DWFDHrjyzường nhưY3kU ZevcZ29fkhông ZevcZ29fai cZevcZ29fó WFDHrjyzý địnhY3kU pWFDHrjyzhá WFDHrjyzvỡ khWFDHrjyzoảng cWFDHrjyzách WFDHrjyzxa lạY3kU giY3kUữa đôZevcZ29fi bên. RưZevcZ29fợu đãWFDHrjyz đZevcZ29fược manZevcZ29fg ZevcZ29fra, WFDHrjyzhai ngưY3kUời chậmY3kU Y3kUrãi uống,ZevcZ29f mỗiWFDHrjyz ngườiZevcZ29f đềuWFDHrjyz Y3kUcó WFDHrjyzmột miềZevcZ29fn rong chơY3kUi riênY3kUg. ThZevcZ29fiên KiZevcZ29fến chỉZevcZ29f chWFDHrjyzú ZevcZ29fý ZevcZ29fhơn Y3kUkhi mắtWFDHrjyz ZevcZ29fcô gáY3kUi nhưY3kU vY3kUô Y3kUtình lY3kUướt qua chiếY3kUc bàWFDHrjyzn nY3kUằm nơWFDHrjyzi gWFDHrjyzóc phảY3kUi vàZevcZ29f cY3kUhợt bùWFDHrjyzng lY3kUên dăY3kUm đốmZevcZ29f lửaWFDHrjyz khY3kUinh ZevcZ29fghét. ỞY3kU đóY3kU, Y3kUmột cặp naY3kUm WFDHrjyznữ ZevcZ29fđang Y3kUâu yZevcZ29fếm nhau.

- Kẻ thùY3kU củWFDHrjyza cô?

- Uống điWFDHrjyz, WFDHrjyzkhông phảiY3kU vWFDHrjyziệc cZevcZ29fủa anh...

- Hay làY3kU ngưZevcZ29fời tìnZevcZ29fh cZevcZ29fũ? ZevcZ29f- ThiêZevcZ29fn Y3kUKiến vẫZevcZ29fn WFDHrjyzquyết kY3kUhông buY3kUông tha.

Sau câu hỏiZevcZ29f ấy,Y3kU WFDHrjyznét ZevcZ29fmặt côWFDHrjyz gWFDHrjyzái biếY3kUn đổiY3kU nWFDHrjyzgay lWFDHrjyzập tứcZevcZ29f dùZevcZ29f vẫnY3kU nhếchWFDHrjyz môWFDHrjyzi cườiZevcZ29f cườiY3kU Y3kU- nụZevcZ29f cười tY3kUựa hồZevcZ29f WFDHrjyzđang mếY3kUu kY3kUhóc. ZevcZ29fHình WFDHrjyznhư, Y3kUThiên KiY3kUến đãWFDHrjyz ZevcZ29fvô tY3kUình Y3kUnhắc đếnZevcZ29f nỗiY3kU Y3kUđau đã chônY3kU chặWFDHrjyzt tWFDHrjyzận đáyZevcZ29f WFDHrjyzlòng WFDHrjyzcủa WFDHrjyzcô ZevcZ29fgái. Y3kUCô nốcWFDHrjyz rượWFDHrjyzu ZevcZ29fliên WFDHrjyztục Y3kUvà taZevcZ29fy bỗngY3kU WFDHrjyzrun rẩyZevcZ29f khiY3kU bật lửaZevcZ29f châmWFDHrjyz thuốY3kUc. ZevcZ29fQua làZevcZ29fn khóZevcZ29fi moWFDHrjyzng maY3kUnh, anZevcZ29fh đãY3kU mY3kUơ hWFDHrjyzồ thấyZevcZ29f mắY3kUt Y3kUcô mịWFDHrjyzt mZevcZ29fờ nhY3kUững áng mZevcZ29fây xáWFDHrjyzm. KhôngWFDHrjyz gZevcZ29fian gY3kUiữa hY3kUai ngưZevcZ29fời lạiY3kU rWFDHrjyzơi WFDHrjyzvào gócZevcZ29f WFDHrjyzchết âZevcZ29fm u.

Và dù Y3kUkhoa ZevcZ29fhọc tâZevcZ29fn tiếnWFDHrjyz đếnY3kU Y3kUmấy tWFDHrjyzhì cũnY3kUg WFDHrjyzcó nhWFDHrjyzững Y3kUthời khWFDHrjyzắc làWFDHrjyz nghiY3kUệt duWFDHrjyzyên trong đZevcZ29fời. ThiênY3kU ZevcZ29fKiến Y3kUcó điệY3kUn thoạZevcZ29fi, rY3kUa ngoàiZevcZ29f ngWFDHrjyzhe khôWFDHrjyzng ZevcZ29flâu thìZevcZ29f ngườiY3kU đànWFDHrjyz ôngWFDHrjyz nZevcZ29fơi chiếc bànWFDHrjyz Y3kUkia tiếnWFDHrjyz đếnWFDHrjyz WFDHrjyzchỗ côY3kU ZevcZ29fgái Y3kU, giọnY3kUg điệuY3kU sỗY3kU sàng:

- Chào eWFDHrjyzm! LWFDHrjyzâu quWFDHrjyzá khWFDHrjyzông gặpZevcZ29f, Y3kUem vWFDHrjyzẫn đángWFDHrjyz WFDHrjyzyêu nWFDHrjyzhư ngàyZevcZ29f xưa.

Cô gái cốWFDHrjyz gượZevcZ29fng ZevcZ29fbình tZevcZ29fhản tZevcZ29frước sựZevcZ29f xuấtZevcZ29f hiệnZevcZ29f ấy:

- Tôi khôZevcZ29fng hoY3kUan nWFDHrjyzghênh sựWFDHrjyz WFDHrjyzcó mZevcZ29fặt WFDHrjyzcủa Y3kUanh. ZevcZ29fLàm ơn!

- Anh WFDHrjyzvề đâyZevcZ29f ănWFDHrjyz Tết,Y3kU cốtY3kU ZevcZ29flà Y3kUđể Y3kUthăm eWFDHrjyzm. MộtZevcZ29f thY3kUời nồnZevcZ29fg nàZevcZ29fn, eZevcZ29fm nY3kUỡ lòngZevcZ29f Y3kUnào lạnhY3kU nhạt vớiY3kU aZevcZ29fnh nhY3kUư vậy?

Gã đàn Y3kUông tiếWFDHrjyzp tụcWFDHrjyz áZevcZ29fp sáY3kUt cWFDHrjyzô gáY3kUi, nhWFDHrjyzư cWFDHrjyzố ZevcZ29ftình độngWFDHrjyz cZevcZ29fhạm vàoWFDHrjyz ZevcZ29fcơ thểY3kU đốY3kUi phương.

- Anh muốWFDHrjyzn WFDHrjyzgì? Y3kU- CôY3kU gáWFDHrjyzi trừngWFDHrjyz mY3kUắt nZevcZ29fhìn gãWFDHrjyz ZevcZ29fkia. TWFDHrjyziếng rítWFDHrjyz vWFDHrjyzang quWFDHrjyza nhữngWFDHrjyz ZevcZ29fkẻ răng.

Ngay lúc ấZevcZ29fy, ThiênZevcZ29f Y3kUKiến vY3kUừa quaWFDHrjyzy trởWFDHrjyz vào.Y3kU AnY3kUh Y3kUxông ZevcZ29fvào cY3kUhắn ngaZevcZ29fng giữaZevcZ29f côY3kU gáiWFDHrjyz vWFDHrjyzà gã kia:

- Chuyện gZevcZ29fì vậyY3kU em?

- Thằng Y3kUđiên nWFDHrjyzày mWFDHrjyzuốn WFDHrjyzdở WFDHrjyztrò vớiZevcZ29f em!

Cô gái Y3kUthay đổiWFDHrjyz âmZevcZ29f điệuY3kU tY3kUhật nhaWFDHrjyznh, khoácWFDHrjyz ZevcZ29ftay ThY3kUiên KZevcZ29fiến tìnhY3kU tứWFDHrjyz. CóY3kU lWFDHrjyzẽ côWFDHrjyz muốY3kUn mZevcZ29fượn Thiên KY3kUiến đWFDHrjyzể nóZevcZ29fi chWFDHrjyzo gY3kUã sY3kUở khY3kUanh biếtY3kU rY3kUằng cY3kUô đangZevcZ29f rấWFDHrjyzt hạnZevcZ29fh pWFDHrjyzhúc vZevcZ29fới mộtZevcZ29f anh WFDHrjyz chàng trẻWFDHrjyz trZevcZ29fung, giWFDHrjyzàu cY3kUó vàY3kU rấtZevcZ29f điểnWFDHrjyz tWFDHrjyzrai. VàWFDHrjyz tậZevcZ29fn tWFDHrjyzhâm sâuZevcZ29f cWFDHrjyzõi WFDHrjyzlòng dậyZevcZ29f sZevcZ29fóng, cô cũnZevcZ29fg đangWFDHrjyz tựZevcZ29f hỏiZevcZ29f vZevcZ29fì WFDHrjyzsao ngWFDHrjyzày ZevcZ29fđó mZevcZ29fình lạiZevcZ29f cZevcZ29fó tY3kUhể yêZevcZ29fu ZevcZ29fngười này,WFDHrjyz lạiZevcZ29f tiY3kUn tZevcZ29fư ngầZevcZ29fn ấy nămY3kU Y3kUdài? ĐáyY3kU WFDHrjyzmắt ZevcZ29fcô nổiY3kU ZevcZ29fsóng cZevcZ29făm phWFDHrjyzẫn, tronZevcZ29fg nỗiY3kU êZevcZ29f cWFDHrjyzhề Y3kUcó lẫZevcZ29fn nhữZevcZ29fng mZevcZ29fai mỉWFDHrjyza chua cay.

Thiên Kiến ZevcZ29ftỏ WFDHrjyzra rấtWFDHrjyz đWFDHrjyzộ lượngY3kU kWFDHrjyzhi choàngZevcZ29f tZevcZ29fay Y3kUqua ZevcZ29feo ZevcZ29fcô gY3kUái đầyY3kU WFDHrjyztình tZevcZ29fứ. TZevcZ29fay còWFDHrjyzn lại anhZevcZ29f đWFDHrjyzút túWFDHrjyzi quần,WFDHrjyz Y3kUcằm hấtZevcZ29f cY3kUao, sZevcZ29foi Y3kUánh mắtZevcZ29f diềY3kUu hZevcZ29fâu ZevcZ29fvào gãY3kU Y3kUkia. ĐốiWFDHrjyz phWFDHrjyzương tầWFDHrjyzm tuổi WFDHrjyzBá QWFDHrjyzuân, ănY3kU mặcWFDHrjyz bónZevcZ29fg bẩyY3kU ZevcZ29fkiểu gZevcZ29fiàu xổZevcZ29fi, mZevcZ29fùi nWFDHrjyzước ZevcZ29fhoa WFDHrjyzngai ngWFDHrjyzái nY3kUgọt. NgũWFDHrjyz quan kháZevcZ29f ổnZevcZ29f nếZevcZ29fu sWFDHrjyzo trêZevcZ29fn phươngY3kU dWFDHrjyziện đạZevcZ29fi chúng,Y3kU nWFDHrjyzhất ZevcZ29flà đôiWFDHrjyz mắtWFDHrjyz cY3kUó đuôiY3kU Y3kUdài khoY3kUe ánh nY3kUhìn WFDHrjyzbiết Y3kUvuốt vWFDHrjyze lònY3kUg ngưWFDHrjyzời. TWFDHrjyzuy nhiên,Y3kU aY3kUnh kWFDHrjyzhông Y3kUcó ấZevcZ29fn tượngZevcZ29f đY3kUặc ZevcZ29fbiệt với nZevcZ29fhân dạZevcZ29fng nàZevcZ29fy, chWFDHrjyzứng tỏY3kU Y3kUgã ZevcZ29fở Y3kUxa vY3kUề hoặcZevcZ29f WFDHrjyzkhông quZevcZ29fá nổWFDHrjyzi bậtY3kU WFDHrjyztrong giZevcZ29fới kiY3kUnh tài.

Gã kia đWFDHrjyzưa mZevcZ29fắt Y3kUquan sáWFDHrjyzt ThiêZevcZ29fn KiếnWFDHrjyz chốWFDHrjyzc látZevcZ29f rồiY3kU cụWFDHrjyzp đuWFDHrjyzôi bỏZevcZ29f đi.ZevcZ29f CWFDHrjyzô gWFDHrjyzái cũngZevcZ29f bWFDHrjyzuông tay WFDHrjyzThiên KZevcZ29fiến thậY3kUt nZevcZ29fhanh, nhanY3kUh nhY3kUư WFDHrjyzkhi cY3kUô khoWFDHrjyzác taWFDHrjyzy vY3kUào. CôY3kU nốcWFDHrjyz cạnY3kU cốY3kUc rưZevcZ29fợu còn dZevcZ29fở Y3kUdang rZevcZ29fồi gZevcZ29fọi pY3kUhục ZevcZ29fvụ Y3kUthanh toán.

- Cảm ơZevcZ29fn anh!

- Vì tôiWFDHrjyz đãWFDHrjyz đuổiZevcZ29f Y3kUhắn đi?

- Đừng nhY3kUắc đếnY3kU hắnY3kU nữa! 

Cô gái gàWFDHrjyzo lY3kUên ZevcZ29fnhư ZevcZ29fcon thúZevcZ29f tWFDHrjyzrúng WFDHrjyztên, vơZevcZ29f chaZevcZ29fi rượuZevcZ29f vàY3kU Y3kUnốc thêZevcZ29fm mộtZevcZ29f hY3kUơi dY3kUài. ZevcZ29fTay lẩy bẩyWFDHrjyz WFDHrjyzmở túWFDHrjyzi xácY3kUh, đY3kUặt WFDHrjyzvài tWFDHrjyzờ tiềnWFDHrjyz lêY3kUn Y3kUbàn rồY3kUi ZevcZ29flặng ZevcZ29flẽ qZevcZ29fuay lưnZevcZ29fg, mặcWFDHrjyz kệWFDHrjyz ThWFDHrjyziên KiếnWFDHrjyz phía sau.

Thiên Kiến ZevcZ29fcảm thấyZevcZ29f rấtWFDHrjyz uấZevcZ29ft ứcWFDHrjyz vZevcZ29fới tháY3kUi đY3kUộ ấZevcZ29fy. CZevcZ29fó biếtY3kU Y3kUbao bZevcZ29fóng Y3kUhồng luônZevcZ29f vâWFDHrjyzy qZevcZ29fuanh, luôn ngY3kUọt ngàoY3kU miệnZevcZ29fg lưỡiY3kU vớiY3kU anhZevcZ29f, chỉWFDHrjyz riêngWFDHrjyz côY3kU Y3kUlà luôZevcZ29fn xY3kUem ZevcZ29fnhư Y3kUanh khôZevcZ29fng tồY3kUn tại.WFDHrjyz Anh túmWFDHrjyz lấyY3kU ZevcZ29fcánh tY3kUay khẳngY3kU Y3kUkhiu WFDHrjyzcủa cô:

- Cô nhWFDHrjyzư WFDHrjyzvậy, khY3kUông ZevcZ29fai ZevcZ29fdám yZevcZ29fêu làY3kU đúng!

Cô gái vẫWFDHrjyzn ZevcZ29fkhông nY3kUói ZevcZ29fgì cZevcZ29fhỉ nWFDHrjyzhìn aZevcZ29fnh ZevcZ29fnhư kẻY3kU thY3kUù. WFDHrjyzĐược thWFDHrjyzể aY3kUnh tiếY3kUp lời:

- Lúc nZevcZ29fào cũnY3kUg lạnhY3kU lWFDHrjyzùng khWFDHrjyzó chịY3kUu, tínY3kUh WFDHrjyztình lWFDHrjyzại thấWFDHrjyzt thường.WFDHrjyz Y3kUNếu mZevcZ29fuốn Y3kUcó anhY3kU chàng nàoZevcZ29f đZevcZ29fể mắWFDHrjyzt đếY3kUn WFDHrjyzthì ZevcZ29fcô nênY3kU dWFDHrjyzễ thươngY3kU hZevcZ29fơn mộtWFDHrjyz chút!

Cô gái tiếpWFDHrjyz Y3kUtục iWFDHrjyzm lặng,Y3kU ZevcZ29fliêu xiWFDHrjyzêu WFDHrjyzbỏ đZevcZ29fi. ZevcZ29fCơn giậnWFDHrjyz ZevcZ29fbất ZevcZ29fthường củaY3kU ThWFDHrjyziên KiếZevcZ29fn dườnWFDHrjyzg như biZevcZ29fến Y3kUmất vàY3kU đượcY3kU nZevcZ29fhanh ZevcZ29fchóng thZevcZ29fay Y3kUvào đóY3kU làY3kU sựY3kU hWFDHrjyzối hận.Y3kU CZevcZ29fó Y3kUlẽ aZevcZ29fnh đY3kUã qWFDHrjyzuá lời, chWFDHrjyzẳng vuY3kUi gìWFDHrjyz kZevcZ29fhi đY3kUi WFDHrjyzso đoWFDHrjyz WFDHrjyzvới pháiZevcZ29f yếuY3kU. WFDHrjyzAnh WFDHrjyzđã kịpY3kU nhìWFDHrjyzn thấWFDHrjyzy WFDHrjyzđôi mWFDHrjyzắt WFDHrjyzđỏ ZevcZ29fhoe của côY3kU. NhY3kUìn WFDHrjyztheo bóngWFDHrjyz dáY3kUng nửWFDHrjyza ruY3kUn Y3kUrẩy nửaY3kU khiZevcZ29fnh bạcZevcZ29f kiWFDHrjyza, chY3kUân ZevcZ29fanh vộiZevcZ29f vZevcZ29fàng bướY3kUc theo sWFDHrjyzau, bỏZevcZ29f quWFDHrjyzên cWFDHrjyzả kWFDHrjyzhái niệmWFDHrjyz ZevcZ29f“Không Y3kUbao Y3kUgiờ Y3kUđể phụZevcZ29f nữWFDHrjyz ZevcZ29ftrả tiềnZevcZ29f rY3kUượu” ZevcZ29fcủa bản thân...

- Anh ơi!

Thiên Kiến nY3kUghe Y3kUcó ZevcZ29ftiếng gọiZevcZ29f vZevcZ29fới thZevcZ29feo nY3kUhưng ZevcZ29fvẫn nhaWFDHrjyznh ZevcZ29fnhịp chân.ZevcZ29f SaWFDHrjyzu ZevcZ29flưng aWFDHrjyznh, cZevcZ29fô bé phụcY3kU vY3kUụ cũZevcZ29fng hZevcZ29fối Y3kUhả đuổiZevcZ29f WFDHrjyztheo. WFDHrjyzRa đếY3kUn tậZevcZ29fn đầuZevcZ29f ZevcZ29fngõ dẫWFDHrjyzn vàoY3kU quáWFDHrjyzn, cZevcZ29fô Y3kUbé vừZevcZ29fa thY3kUở vừa níuZevcZ29f tY3kUay ZevcZ29fáo vịZevcZ29f khácWFDHrjyzh nZevcZ29fam tuấnWFDHrjyz túY3kU, giọWFDHrjyzng đZevcZ29fứt quãng:

- Bạn Y3kUanh... đánh…ZevcZ29f rZevcZ29fơi cáY3kUi này!

Trong tay TWFDHrjyzhiên KiếnWFDHrjyz làWFDHrjyz thẻY3kU nhâY3kUn viêZevcZ29fn củaWFDHrjyz “chịY3kU giàZevcZ29f”. AnWFDHrjyzh lướtWFDHrjyz mY3kUắt WFDHrjyznhanh qZevcZ29fua tấmY3kU ảnh, Y3kULâm WFDHrjyzThụy YênY3kU –Y3kU TrưởngWFDHrjyz ĐiềZevcZ29fu HànhZevcZ29f bY3kUan SWFDHrjyzáng TWFDHrjyzạo WFDHrjyz- CZevcZ29fông WFDHrjyzty QuảZevcZ29fng CáoWFDHrjyz vZevcZ29fà ZevcZ29ftổ chứcY3kU Sự KWFDHrjyziện LẠ.WFDHrjyz “ThụWFDHrjyzy Yên”WFDHrjyz ZevcZ29f- WFDHrjyzanh nhZevcZ29fẩm ZevcZ29flại têZevcZ29fn ZevcZ29fcô gáZevcZ29fi ZevcZ29fmột lầnZevcZ29f nữaY3kU ZevcZ29fvà nhếchY3kU môiZevcZ29f bíWFDHrjyz ẩn.

Đi được mộtZevcZ29f đoạZevcZ29fn ZevcZ29fngắn, ThụyZevcZ29f YênY3kU ZevcZ29fbỗng đứWFDHrjyzng WFDHrjyzsựng lại,WFDHrjyz môZevcZ29fi mímZevcZ29f chWFDHrjyzặt, WFDHrjyzmắt mởY3kU lớnY3kU ZevcZ29fngơ ngác nZevcZ29fhìn vZevcZ29fào WFDHrjyzdòng ngườiWFDHrjyz xuôiY3kU ngưWFDHrjyzợc ZevcZ29fđi vY3kUề giữaY3kU đZevcZ29fêm BY3kUình AWFDHrjyzn. TấtZevcZ29f ZevcZ29fthẩy WFDHrjyzđều ZevcZ29ftìm được bìnZevcZ29fh aY3kUn củY3kUa riênZevcZ29fg họ.WFDHrjyz CôY3kU chạnhWFDHrjyz lònZevcZ29fg muốnWFDHrjyz lậpWFDHrjyz tứcZevcZ29f trZevcZ29fở vềZevcZ29f Y3kUnhà đểZevcZ29f đượZevcZ29fc laZevcZ29fo vZevcZ29fòng tay Y3kUchị màY3kU Y3kUkhóc cườiY3kU chZevcZ29fo tY3kUhỏa lòWFDHrjyzng sonWFDHrjyzg chịZevcZ29f côZevcZ29f lY3kUại đanY3kUg cWFDHrjyzần, rấWFDHrjyzt cầZevcZ29fn sựY3kU yên tY3kUĩnh troY3kUng tZevcZ29fâm hồnWFDHrjyz lẫnY3kU WFDHrjyzthể WFDHrjyzxác. QY3kUuả thậtWFDHrjyz, cảY3kU mộtWFDHrjyz buổiWFDHrjyz chWFDHrjyziều bậY3kUn rộn,WFDHrjyz cộnZevcZ29fg thêm rượuWFDHrjyz ZevcZ29fvà nhữnY3kUg hồiZevcZ29f ứcY3kU khônY3kUg vuWFDHrjyzi vẻWFDHrjyz ZevcZ29fkia WFDHrjyzđang khiếnY3kU đWFDHrjyzôi Y3kUchân chựcY3kU chờZevcZ29f nY3kUgã quỵ nhưnZevcZ29fg ZevcZ29fcô khY3kUông chWFDHrjyzo phZevcZ29fép bWFDHrjyzản thWFDHrjyzân hèY3kUn yếuY3kU nhưZevcZ29f thếWFDHrjyz. MZevcZ29fệ cô,WFDHrjyz mẹY3kU cô,Y3kU chịZevcZ29f cY3kUô đãWFDHrjyz từng dạY3kUy rWFDHrjyzằng, “ZevcZ29fĐàn bY3kUà siY3kUnh WFDHrjyzra đãWFDHrjyz khổWFDHrjyz mệWFDHrjyznh nênWFDHrjyz dZevcZ29fù WFDHrjyzcó phY3kUải điWFDHrjyz bằnZevcZ29fg WFDHrjyzđốt xưWFDHrjyzơng đầZevcZ29fu gối tóeY3kU mZevcZ29fáu cũnY3kUg phảiZevcZ29f WFDHrjyzbước điZevcZ29f, cZevcZ29fấm lY3kUê lếtY3kU đểWFDHrjyz lY3kUàm ngưY3kUời!”. VZevcZ29fì ZevcZ29fthế, cZevcZ29fô ZevcZ29fcứ đứZevcZ29fng đấy, tayWFDHrjyz ZevcZ29fbám vWFDHrjyzíu vàoWFDHrjyz trWFDHrjyzụ đèWFDHrjyzn bênWFDHrjyz đường,Y3kU mặcWFDHrjyz chY3kUo WFDHrjyztâm ZevcZ29ftrí rơY3kUi tựY3kU do.

- Cô ổWFDHrjyzn cWFDHrjyzhứ? ZevcZ29fTôi cY3kUó phầZevcZ29fn hơWFDHrjyzi quWFDHrjyzá lZevcZ29fời, xWFDHrjyzin lỗi!

Âm giọng trầmWFDHrjyz, đúZevcZ29fng mựcZevcZ29f nhWFDHrjyzưng WFDHrjyzdịu Y3kUdàng ZevcZ29fcủa WFDHrjyzThiên KiếZevcZ29fn vaWFDHrjyzng WFDHrjyzlên tựY3kU pWFDHrjyzhía sauY3kU, Thụy YênZevcZ29f khôngZevcZ29f biWFDHrjyzết ZevcZ29fanh đãZevcZ29f đứngY3kU đấyY3kU baZevcZ29fo Y3kUlâu. CôY3kU ZevcZ29fcó phầnWFDHrjyz ngạcZevcZ29f WFDHrjyznhiên vìY3kU HoàngY3kU TY3kUhiên KiếnY3kU - ZevcZ29fngười WFDHrjyzhô mưaY3kU gọiZevcZ29f giY3kUó kY3kUhét tiếngWFDHrjyz giWFDHrjyzới kinWFDHrjyzh tY3kUài cảZevcZ29f Y3kUmột vY3kUùng cũZevcZ29fng biếtWFDHrjyz nhY3kUận lỗi ZevcZ29fư? TuZevcZ29fy nhY3kUiên, Y3kUcảm giáZevcZ29fc hiệZevcZ29fn thờWFDHrjyzi quảZevcZ29f thWFDHrjyzật WFDHrjyzrất dễWFDHrjyz chịuY3kU ZevcZ29fbởi íY3kUt rY3kUa vẫnWFDHrjyz còY3kUn cY3kUó một ánY3kUh mắtZevcZ29f ZevcZ29fdõi theZevcZ29fo sZevcZ29fau cô.Y3kU GiọnY3kUg WFDHrjyzcô Y3kUđã WFDHrjyznhẹ hơn:

- Không sY3kUao, tôiY3kU quY3kUen rồi!WFDHrjyz AZevcZ29fnh WFDHrjyzcó vY3kUiệc cứZevcZ29f đZevcZ29fi, đừngY3kU bậnY3kU tâm.

- Tôi đưaZevcZ29f côZevcZ29f về.Y3kU NếY3kUu Y3kUkhông thWFDHrjyzích về,WFDHrjyz chúnY3kUg WFDHrjyzta cZevcZ29fó thY3kUể Y3kUđi ZevcZ29fnơi khác.

Thiên Kiến cWFDHrjyzố tWFDHrjyzình Y3kUlờ điY3kU tấmZevcZ29f thẻWFDHrjyz WFDHrjyznhân ZevcZ29fviên WFDHrjyztrong tY3kUúi mình.ZevcZ29f ZevcZ29fAnh cởiZevcZ29f WFDHrjyzáo ngWFDHrjyzoài, khoác lY3kUên vWFDHrjyzai ThụyZevcZ29f ZevcZ29fYên kY3kUhi ZevcZ29fthấy côWFDHrjyz WFDHrjyzco ZevcZ29fro Y3kUkhoanh WFDHrjyztay trưWFDHrjyzớc ngZevcZ29fực nhZevcZ29fư đaY3kUng cốWFDHrjyz tìWFDHrjyzm tZevcZ29fhêm rẻo ZevcZ29fhơi ấm.

Hành động Y3kUcó đWFDHrjyzôi pWFDHrjyzhần tY3kUhân mY3kUật ZevcZ29fkia khiWFDHrjyzến ThY3kUụy YY3kUên WFDHrjyznảy sY3kUinh WFDHrjyzphản ứng,Y3kU ZevcZ29fdù khY3kUông quáY3kU dữ dộWFDHrjyzi nhưngY3kU đWFDHrjyzủ đểZevcZ29f côZevcZ29f lùiZevcZ29f lạiZevcZ29f tWFDHrjyzhêm dZevcZ29făm bưZevcZ29fớc ZevcZ29fchân rồiWFDHrjyz Y3kUvội vàZevcZ29fng trZevcZ29fả lWFDHrjyzại áWFDHrjyzo Y3kUcho Thiên ZevcZ29fKiến. ZevcZ29fXong, WFDHrjyzcô lôiWFDHrjyz rWFDHrjyza tY3kUừ chiY3kUếc tZevcZ29fúi nWFDHrjyzgoại cỡZevcZ29f WFDHrjyzcủa mìnhZevcZ29f mảnWFDHrjyzh khănY3kU lY3kUen màY3kUu xáY3kUm và Y3kUchoàng quWFDHrjyza vaiZevcZ29f. MWFDHrjyzắt Y3kUhai ZevcZ29fngười vWFDHrjyzẫn âmY3kU thầY3kUm ZevcZ29fquan sY3kUát lẫnWFDHrjyz nhaWFDHrjyzu. WFDHrjyzHồi ZevcZ29flâu, ZevcZ29fcô bWFDHrjyzắt đầu ngấWFDHrjyzm rượY3kUu vY3kUà giZevcZ29fó đêY3kUm, môiWFDHrjyz chợtZevcZ29f lẩmWFDHrjyz bẩm:

- Giờ tôiZevcZ29f chỉY3kU muốZevcZ29fn đượcY3kU baY3kUy tY3kUrên đườY3kUng vàY3kU đểWFDHrjyz gióZevcZ29f biểnZevcZ29f WFDHrjyzquất thY3kUật mạWFDHrjyznh ZevcZ29fvào mặt...

- Được!

- Hử? CWFDHrjyzái gìWFDHrjyz được?...ZevcZ29f PhảY3kUi WFDHrjyzlà mô-tôZevcZ29f WFDHrjyzkìa, ô-Y3kUtô ZevcZ29fđủ Y3kUchán lắmWFDHrjyz rồi.

- Được!

Nói xong, TY3kUhiên KiZevcZ29fến thảnY3kU nhiênY3kU kWFDHrjyzéo WFDHrjyztay ThY3kUụy YênWFDHrjyz, bướcY3kU đi:

- Nhưng trZevcZ29fước hếtWFDHrjyz, chúY3kUng ZevcZ29fta pWFDHrjyzhải qWFDHrjyzuay ZevcZ29fvề ZevcZ29fKiến Y3kUHoa lấWFDHrjyzy xY3kUe, sZevcZ29fau đóY3kU vềZevcZ29f nhàZevcZ29f tWFDHrjyzôi vàY3kU đổi mWFDHrjyzô-tô. ĐồngZevcZ29f y?

Thụy Yên cúiWFDHrjyz thấpWFDHrjyz đầY3kUu, nhìZevcZ29fn chY3kUằm Y3kUchằm Y3kUvào nhữZevcZ29fng ZevcZ29fô gạWFDHrjyzch thôWFDHrjyz dưWFDHrjyzới chWFDHrjyzân Y3kUmình. ChúY3kUng màuZevcZ29f nâu WFDHrjyzxỉn, sầZevcZ29fn sùi,WFDHrjyz cáuZevcZ29f bWFDHrjyzẩn, hZevcZ29foàn toànY3kU lạcWFDHrjyz WFDHrjyzlõng gWFDHrjyziữa nhữY3kUng Y3kUtòa nhàWFDHrjyz caZevcZ29fo tWFDHrjyzầng sang trọnZevcZ29fg, nWFDHrjyzhững đènWFDHrjyz màY3kUu giăY3kUng giăng,Y3kU nY3kUhững tiếnWFDHrjyzg Y3kUcười kZevcZ29fhúc khíchY3kU WFDHrjyzđầy hạnhWFDHrjyz pZevcZ29fhúc – sZevcZ29fao giốnWFDHrjyzg hoànY3kU cảnY3kUh củaWFDHrjyz côZevcZ29f lúcY3kU WFDHrjyznày đếnY3kU Y3kUlạ? BaZevcZ29fo ZevcZ29fnăm ZevcZ29fqua, cY3kUô vẫY3kUn mY3kUột mìY3kUnh, ZevcZ29fduy chỉ đêmY3kU nZevcZ29fay côWFDHrjyz khôngY3kU WFDHrjyzmuốn Y3kUphải WFDHrjyzmột mìY3kUnh. ĐêmY3kU BY3kUình Y3kUAn, thZevcZ29feo mộtWFDHrjyz nghWFDHrjyzĩa khácY3kU chínY3kUh là đWFDHrjyzêm ĐZevcZ29foàn ViWFDHrjyzên nhưZevcZ29fng vớZevcZ29fi nZevcZ29fhững đứaZevcZ29f tZevcZ29frẻ sZevcZ29finh nZevcZ29fhầm thY3kUời lWFDHrjyzy loạnZevcZ29f nY3kUhư cWFDHrjyzhị eY3kUm Y3kUcô thìY3kU dù Y3kUxa ZevcZ29fnhau nửWFDHrjyza WFDHrjyzvòng TráiWFDHrjyz ĐấtWFDHrjyz haY3kUy ởWFDHrjyz ngY3kUay trZevcZ29fên Y3kUquê MẹZevcZ29f, WFDHrjyzđoàn vZevcZ29fiên Y3kUvẫn WFDHrjyzlà điềuWFDHrjyz gì đóWFDHrjyz rấtY3kU kZevcZ29fhó Y3kUchạm vào.Y3kU GiZevcZ29fa đZevcZ29fình trY3kUong ZevcZ29ftâm thứZevcZ29fc Y3kUcả haZevcZ29fi Y3kUđều WFDHrjyzlà Y3kUnhững mảnY3kUh ghépWFDHrjyz nhạt nhWFDHrjyzoà, vụnY3kU Y3kUvỡ nêY3kUn mY3kUỗi đY3kUộ lễWFDHrjyz tếZevcZ29ft về,ZevcZ29f Y3kUđôi WFDHrjyzbên rấtWFDHrjyz sY3kUợ hãiY3kU kY3kUhi WFDHrjyzphải nhìnY3kU vàoY3kU mắt nZevcZ29fhau. VìY3kU vậY3kUy, cWFDHrjyzô WFDHrjyzvô thWFDHrjyzức gậtZevcZ29f đầu.

Từ quán rượuZevcZ29f đếnZevcZ29f KiếnWFDHrjyz Y3kUHoa kháY3kU gầWFDHrjyzn, haZevcZ29fi ngườiZevcZ29f ZevcZ29fđi bộWFDHrjyz chWFDHrjyzưa đếnWFDHrjyz mưWFDHrjyzời ZevcZ29fphút đY3kUã WFDHrjyzđến. KiếnY3kU Hoa chuyWFDHrjyzên kiY3kUnh doanZevcZ29fh hóZevcZ29fa mỹZevcZ29f phẩm,Y3kU côngWFDHrjyz Y3kUty Y3kUcon dWFDHrjyzưới quyềnZevcZ29f HWFDHrjyzoàng ZevcZ29fGia vàWFDHrjyz làWFDHrjyz chủZevcZ29f sở ZevcZ29fhữu cWFDHrjyzủa tY3kUòa nhWFDHrjyzà cZevcZ29fao bWFDHrjyza mươWFDHrjyzi cY3kUhín tầngZevcZ29f manY3kUg đậmWFDHrjyz hơWFDHrjyzi thởZevcZ29f Ba-rZevcZ29fốc. HaZevcZ29fi tòaWFDHrjyz WFDHrjyznhà giống hWFDHrjyzệt WFDHrjyznhau đZevcZ29fến từngWFDHrjyz chZevcZ29fi Y3kUtiết Y3kUnhỏ nhWFDHrjyzất đượcZevcZ29f ZevcZ29fkết nốY3kUi bởiWFDHrjyz Y3kUhành lY3kUang ZevcZ29fxanh ZevcZ29f- khWFDHrjyzu vườn sinhWFDHrjyz thY3kUái WFDHrjyzkhổng WFDHrjyzlồ ZevcZ29fgiữa ZevcZ29fđô tY3kUhị tấcZevcZ29f ZevcZ29fđất tY3kUấc vànZevcZ29fg. MôY3kU hY3kUình khZevcZ29fông gWFDHrjyzian sốnZevcZ29fg WFDHrjyzxanh này WFDHrjyzđã tZevcZ29fừng ZevcZ29flà đềZevcZ29f tàiWFDHrjyz Y3kUbàn luậnWFDHrjyz sY3kUôi Y3kUnổi tY3kUrong giớiY3kU chíWFDHrjyznh WFDHrjyztrị Y3kUvăn phòWFDHrjyzng bởiY3kU độY3kU tY3kUốn kém đY3kUể WFDHrjyzđầu WFDHrjyztư, duY3kUy tWFDHrjyzrì cũngZevcZ29f WFDHrjyznhư Y3kUlợi íchY3kU vôWFDHrjyz hìnhWFDHrjyz màZevcZ29f hZevcZ29fữu dY3kUụng củWFDHrjyza nY3kUó ZevcZ29fmang lại,ZevcZ29f đồng thờiY3kU WFDHrjyzđã đưaY3kU dY3kUanh tZevcZ29fiếng củaWFDHrjyz ThZevcZ29fiên KZevcZ29fiến vaWFDHrjyzng xY3kUa rộnWFDHrjyzg khắp.

Chiếc mô-tô phWFDHrjyzân kWFDHrjyzhối lớnZevcZ29f phóZevcZ29fng nhưZevcZ29f xWFDHrjyzé toZevcZ29fạt Y3kUbóng đWFDHrjyzêm tWFDHrjyzrên cY3kUao tốcY3kU WFDHrjyzlộng gióY3kU. ZevcZ29fNom Y3kUbộ dáng hZevcZ29fai ngườiWFDHrjyz ngồiWFDHrjyz trênY3kU xZevcZ29fe chẳngWFDHrjyz chúWFDHrjyzt hàiWFDHrjyz hWFDHrjyzoà Y3kUphong cáchY3kU vY3kUì WFDHrjyzhai bộWFDHrjyz âWFDHrjyzu phụcWFDHrjyz cứng ZevcZ29f nhắc cWFDHrjyzó phầnWFDHrjyz ZevcZ29flạc nhịpWFDHrjyz cùZevcZ29fng WFDHrjyzhai chiếWFDHrjyzc mY3kUũ WFDHrjyzbảo hiểZevcZ29fm tY3kUoàn phWFDHrjyzần đồWFDHrjyz sZevcZ29fộ. ZevcZ29fTuy nZevcZ29fhiên, không aY3kUi cóWFDHrjyz vZevcZ29fẻ Y3kUbận tâmWFDHrjyz đZevcZ29fến điZevcZ29fều nZevcZ29fày. ThiênWFDHrjyz KiếnWFDHrjyz tậpWFDHrjyz tZevcZ29frung điZevcZ29fều ZevcZ29fkhiển WFDHrjyzsao cho chiWFDHrjyzếc ZevcZ29fxe ZevcZ29fnặng nềWFDHrjyz trởY3kU Y3kUnên nZevcZ29fhẹ bẫnY3kUg, WFDHrjyzchỉ thY3kUi thoZevcZ29fảng Y3kUđưa mắtZevcZ29f WFDHrjyzquan sáZevcZ29ft ngZevcZ29fười ngồiZevcZ29f sau quZevcZ29fa Y3kUkính chiếY3kUu hậu.Y3kU PhầWFDHrjyzn mệWFDHrjyzt mỏi,ZevcZ29f phZevcZ29fần tY3kUốc độZevcZ29f kY3kUhá caY3kUo nênZevcZ29f WFDHrjyzThụy YênZevcZ29f chẳng còY3kUn đủY3kU sứcZevcZ29f giZevcZ29fữ khoWFDHrjyzảng cáY3kUch WFDHrjyzban đầZevcZ29fu nênZevcZ29f đàY3kUnh Y3kUchạm hờY3kU tZevcZ29fay vZevcZ29fào vòngWFDHrjyz eZevcZ29fo Y3kUthon gọn, Y3kU săn chắWFDHrjyzc cY3kUủa TY3kUhiên Kiến.ZevcZ29f WFDHrjyzTâm trạngY3kU củaWFDHrjyz cY3kUô ZevcZ29ftựa mộtZevcZ29f WFDHrjyzmớ Y3kUhỗn độWFDHrjyzn giZevcZ29fữa Y3kUquá khZevcZ29fứ vàY3kU hiện tạWFDHrjyzi, lúZevcZ29fc thY3kUì nhếcZevcZ29fh môZevcZ29fi nhạtWFDHrjyz thếY3kUch, chốWFDHrjyzc chZevcZ29fốc ZevcZ29flại lúZevcZ29fng búY3kUng ZevcZ29fngân ngZevcZ29fa Y3kUmột kY3kUhúc nhạc điệuY3kU ZevcZ29fthơ trẻY3kU khôngWFDHrjyz đY3kUầu khY3kUông cuốY3kUi nàoWFDHrjyz đó.

Xe đã rờY3kUi xWFDHrjyza đWFDHrjyzô thịZevcZ29f bứcY3kU bối,Y3kU haWFDHrjyzi dãZevcZ29fy Y3kUnhà Y3kUphố sWFDHrjyzan sátY3kU nhaZevcZ29fu nhườZevcZ29fng cZevcZ29fhỗ cY3kUho nhữnWFDHrjyzg cánh đồngY3kU Y3kUbạt nY3kUgàn màWFDHrjyzu xanZevcZ29fh, WFDHrjyzxa ZevcZ29fxa mớiWFDHrjyz cZevcZ29fó vZevcZ29fài cWFDHrjyzăn nhY3kUà iY3kUm ắWFDHrjyzng chìmZevcZ29f Y3kUvào bWFDHrjyzóng đêm. TZevcZ29frên đWFDHrjyzường, ngoàY3kUi xWFDHrjyze tảiY3kU đườngY3kU dài,WFDHrjyz cWFDHrjyzhỉ còY3kUn tZevcZ29fiếng độnY3kUg cY3kUơ gầmWFDHrjyz rY3kUú củaY3kU mZevcZ29fô-tô. GiữaWFDHrjyz không giaWFDHrjyzn ZevcZ29fđương ngWFDHrjyzái ZevcZ29fngủ ấy,Y3kU ThụyZevcZ29f ZevcZ29fYên WFDHrjyzchợt pháZevcZ29ft WFDHrjyzhiện Y3kUra bY3kUóng taWFDHrjyzng kỳ…

- Chậm lY3kUại mộtY3kU chút!

Giọng Thụy YZevcZ29fên kháZevcZ29f toWFDHrjyz, kWFDHrjyzhá khẩZevcZ29fn ZevcZ29ftrương khiếnWFDHrjyz ThiêY3kUn KiZevcZ29fến vZevcZ29fội vY3kUã Y3kUgiảm tốY3kUc. Y3kUNhưng côY3kU vẫn WFDHrjyz im lặZevcZ29fng nêZevcZ29fn aY3kUnh đoWFDHrjyzán chZevcZ29fừng côWFDHrjyz cảZevcZ29fm thấyY3kU choángWFDHrjyz ZevcZ29fvì WFDHrjyzgió ngưZevcZ29fợc ZevcZ29fvà tWFDHrjyzốc độY3kU Y3kUcao Y3kUnên không Y3kUhỏi thêmZevcZ29f. WFDHrjyzXe cứY3kU chZevcZ29fầm WFDHrjyzchậm lWFDHrjyzướt trWFDHrjyzên đườngZevcZ29f vY3kUà Y3kUđột nhWFDHrjyziên “Cốp!”Y3kU WFDHrjyz- chiếWFDHrjyzc mũ bảoY3kU hiểmY3kU cY3kUủa côWFDHrjyz vWFDHrjyza vàY3kUo mY3kUũ củaWFDHrjyz ZevcZ29fanh còZevcZ29fn Y3kUtay cY3kUô đangWFDHrjyz ấnY3kU nhWFDHrjyzẹ đầuZevcZ29f ZevcZ29fanh ZevcZ29fcúi xuốWFDHrjyzng, tay kWFDHrjyzia đZevcZ29fặt lênY3kU nZevcZ29fgực tráiZevcZ29f mình.ZevcZ29f WFDHrjyzVốn lZevcZ29fuôn bìnhWFDHrjyz tĩnhZevcZ29f, anWFDHrjyzh khôngY3kU hốtWFDHrjyz hoảY3kUng màWFDHrjyz chỉZevcZ29f WFDHrjyzgiảm tốc đếnY3kU tốiWFDHrjyz đa.

- Cô thY3kUấy khôWFDHrjyzng ZevcZ29fổn ởZevcZ29f ZevcZ29fđâu à?

- Tôi áY3kU? ZevcZ29f- WFDHrjyzThụy YY3kUên hY3kUỏi lạiY3kU, rồiZevcZ29f chY3kUợt hiZevcZ29fểu rWFDHrjyza điềuWFDHrjyz gì,WFDHrjyz cWFDHrjyzô vộiY3kU vànY3kUg giWFDHrjyzải thíchZevcZ29f. - CY3kUó taWFDHrjyzng giY3kUa WFDHrjyzbên đường,WFDHrjyz đoạnWFDHrjyz WFDHrjyzvừa điY3kU qua.

- Cô mZevcZ29fuốn WFDHrjyztôi cúZevcZ29fi cZevcZ29fhào tiY3kUễn biệY3kUt nZevcZ29fgười vY3kUừa khuất? 

Khi hỏi điY3kUều Y3kUnày, ánhWFDHrjyz mZevcZ29fắt TY3kUhiên KiếnZevcZ29f sángZevcZ29f đWFDHrjyzến dịZevcZ29f thưZevcZ29fờng. TrênY3kU gWFDHrjyzương mặtY3kU anhY3kU, nWFDHrjyzét hân hoaZevcZ29fn Y3kUhiện rY3kUõ ZevcZ29fvà đượcZevcZ29f đẩZevcZ29fy đếnWFDHrjyz caWFDHrjyzo trY3kUào nhY3kUư kZevcZ29fhi CrisY3kUtoforo ColWFDHrjyzombo tìZevcZ29fm rY3kUa Châu Mỹ.

- Ừm! TừY3kU kY3kUhi cònY3kU rấtY3kU bWFDHrjyzé, mY3kUẹ luôWFDHrjyzn dZevcZ29fạy chY3kUị eWFDHrjyzm chWFDHrjyzúng tY3kUôi WFDHrjyzrằng, Y3kUnghĩa tWFDHrjyzử làWFDHrjyz nWFDHrjyzghĩa tận nênWFDHrjyz dùZevcZ29f ZevcZ29fkhông từngZevcZ29f qWFDHrjyzuen biết,ZevcZ29f chỉWFDHrjyz cZevcZ29fần ngY3kUang qY3kUua nơY3kUi cóY3kU mộZevcZ29ft WFDHrjyznhân mệZevcZ29fnh vWFDHrjyzừa chWFDHrjyzấm dứt thìZevcZ29f phảZevcZ29fi thànY3kUh tâZevcZ29fm cúZevcZ29fi chàoY3kU WFDHrjyzđể voZevcZ29fng WFDHrjyzlinh ấWFDHrjyzy đY3kUược thWFDHrjyzêm Y3kUthanh nhàZevcZ29fn. Y3kUKhi nãY3kUy tWFDHrjyzôi định WFDHrjyz nhắc anWFDHrjyzh nhưnZevcZ29fg sợZevcZ29f kY3kUhông kip.

Thụy Yên vôY3kU tWFDHrjyzư Y3kUnói. WFDHrjyzKhi nhắY3kUc đếnY3kU mẹ,WFDHrjyz Y3kUgiọng ZevcZ29fcô trởZevcZ29f nêWFDHrjyzn tiếcY3kU ZevcZ29fthương Y3kUkhôn xZevcZ29fiết nhưngWFDHrjyz cũng ngY3kUọt lZevcZ29fành, trZevcZ29fong trẻoWFDHrjyz mZevcZ29fột cácY3kUh lạY3kU kỳ.Y3kU TrZevcZ29fong giọnWFDHrjyzg nZevcZ29fói ấy,ZevcZ29f khôngWFDHrjyz WFDHrjyzcó chY3kUỗ cho Y3kU những ngZevcZ29fụy tạY3kUo WFDHrjyzhay toaZevcZ29fn tínhY3kU đờZevcZ29fi thường.

- Thụy YênWFDHrjyz! CWFDHrjyzô rấWFDHrjyzt đY3kUáng yêWFDHrjyzu, cZevcZ29fô bZevcZ29fiết không?

- Oa! ĐừngY3kU kWFDHrjyzhen nịnY3kUh tôiY3kU, tôY3kUi sZevcZ29fẽ khWFDHrjyzông lY3kUên giườngWFDHrjyz vớiWFDHrjyz WFDHrjyzanh đâZevcZ29fu. Y3kUÁ, màZevcZ29f sY3kUao WFDHrjyzanh biết ZevcZ29ftên tôi?

- Cô gWFDHrjyziới tY3kUhiệu Y3kUvới tôi,ZevcZ29f quWFDHrjyzên rồiY3kU? ThêmWFDHrjyz ZevcZ29fnữa, trWFDHrjyzong ấnY3kU tượngY3kU củaZevcZ29f cZevcZ29fô, tZevcZ29fôi tệY3kU Y3kUhại WFDHrjyzđến độ chỉWFDHrjyz ZevcZ29fđáng quẩY3kUn quaWFDHrjyznh trêZevcZ29fn chY3kUiếc giY3kUường WFDHrjyzthôi ư?

Thiên Kiến nửaY3kU ZevcZ29fkhông hZevcZ29fài lòngY3kU ZevcZ29fnửa thícWFDHrjyzh tY3kUhú WFDHrjyzvì cunZevcZ29fg cácZevcZ29fh ZevcZ29fđôi khY3kUi WFDHrjyztrẻ cZevcZ29fon ZevcZ29fđôi kY3kUhi lại tZevcZ29fừng trY3kUải ZevcZ29fquá mứcWFDHrjyz chWFDHrjyzo WFDHrjyzphép ZevcZ29fcủa ThY3kUụy Yên.WFDHrjyz NhY3kUư ngWFDHrjyzay từY3kU hôZevcZ29fm đZevcZ29fầu Y3kUtiên bZevcZ29fị cY3kUô tạZevcZ29ft thẳWFDHrjyzng cốc rượuWFDHrjyz vY3kUào ngưZevcZ29fời, Y3kUvới bảY3kUn tínhY3kU háoZevcZ29f thY3kUắng, ưY3kUa Y3kUthích tWFDHrjyzhâm thY3kUù nhưY3kU aWFDHrjyznh tY3kUhì cWFDHrjyzô có cánhY3kU cũnZevcZ29fg cY3kUhẳng ZevcZ29fđủ sứcWFDHrjyz bZevcZ29fay rY3kUa khWFDHrjyzỏi hộiZevcZ29f quánWFDHrjyz ấy.ZevcZ29f NhưnZevcZ29fg chẳZevcZ29fng hiểuY3kU WFDHrjyzvì WFDHrjyzlẽ Y3kUnào, anh WFDHrjyz đã đểZevcZ29f côZevcZ29f hiêZevcZ29fn ZevcZ29fngang bZevcZ29fước điY3kU. Y3kUHoặc nhưY3kU ZevcZ29fngay lZevcZ29fúc này,WFDHrjyz cWFDHrjyzô vZevcZ29fô tZevcZ29fhức cY3kUong conWFDHrjyzg vànZevcZ29fh môi tựWFDHrjyza đangZevcZ29f thầWFDHrjyzm nóiZevcZ29f Y3kUrằng, Y3kUnhận địnhWFDHrjyz trWFDHrjyzên củaZevcZ29f aWFDHrjyznh hoàWFDHrjyzn toànY3kU chánWFDHrjyzh xác.

Còn Thụy YêZevcZ29fn Y3kUvì ZevcZ29fđầu WFDHrjyzóc ZevcZ29fđang lWFDHrjyzâng lângZevcZ29f WFDHrjyznên Y3kUcô Y3kUcứ WFDHrjyztạm ZevcZ29ftin WFDHrjyzlý dWFDHrjyzo ThiênWFDHrjyz KiZevcZ29fến đưaY3kU ra. Y3kU Hai bZevcZ29fàn ZevcZ29ftay ZevcZ29fcô khôWFDHrjyzng đặtY3kU hY3kUờ ởZevcZ29f vùnZevcZ29fg WFDHrjyzeo Y3kUanh Y3kUnữa WFDHrjyzmà cZevcZ29fhuyển saY3kUng WFDHrjyzníu chặtZevcZ29f thaWFDHrjyznh Y3kUcản phía sZevcZ29fau WFDHrjyzyên ZevcZ29fxe. Y3kUÂm giọngWFDHrjyz vừZevcZ29fa Y3kUthành tWFDHrjyzhật vừWFDHrjyza cY3kUố ýY3kU đảY3kU kích:

- Anh ZevcZ29fkhông biY3kUết tôiZevcZ29f nhưnWFDHrjyzg WFDHrjyzgiới nữWFDHrjyz ởY3kU ZevcZ29fvăn phòngY3kU tôiWFDHrjyz lạWFDHrjyzi sY3kUuốt nZevcZ29fgày bàY3kUn tWFDHrjyzán vềZevcZ29f Hoàng ThiênWFDHrjyz KZevcZ29fiến –WFDHrjyz ngườiZevcZ29f ZevcZ29fluôn đượcZevcZ29f cWFDHrjyzác tranWFDHrjyzg mạngY3kU WFDHrjyzdành chZevcZ29fo WFDHrjyzgiới chịZevcZ29f eWFDHrjyzm xếpY3kU vàoY3kU danh sácWFDHrjyzh “ĐơZevcZ29fn ZevcZ29fthân kiWFDHrjyzm cươngY3kU siêWFDHrjyzu cấpY3kU tZevcZ29foàn thànhZevcZ29f”. NêZevcZ29fn dùZevcZ29f khY3kUông mZevcZ29fuốn WFDHrjyztôi Y3kUcũng WFDHrjyzbị ép nghZevcZ29fe íY3kUt nhiều.WFDHrjyz Y3kUNói thật,Y3kU ZevcZ29fngoài từZevcZ29f WFDHrjyz“trai chơi”ZevcZ29f thìY3kU WFDHrjyztôi chẳZevcZ29fng còZevcZ29fn từY3kU nY3kUào khácWFDHrjyz để WFDHrjyz miêu WFDHrjyztả vềZevcZ29f anh.

- Tôi ZevcZ29fkhông biWFDHrjyzết WFDHrjyzbản thWFDHrjyzân lạZevcZ29fi nổiWFDHrjyz tWFDHrjyziếng đạY3kUi chúWFDHrjyzng đếWFDHrjyzn thế!

Thiên Kiến Y3kUnói Y3kUcùng ZevcZ29fvẻ cWFDHrjyzhán chườnY3kUg, thZevcZ29fay WFDHrjyzvì hãnhZevcZ29f ZevcZ29fdiện. HoặZevcZ29fc giảZevcZ29f vìY3kU ngưWFDHrjyzời pháWFDHrjyzt nWFDHrjyzgôn là WFDHrjyz Thụy YênZevcZ29f Y3kUnên cảmZevcZ29f gWFDHrjyziác tY3kUrong anZevcZ29fh cứY3kU WFDHrjyzcồn ZevcZ29fcào thiếY3kUu ZevcZ29fthoải mái.

Vẫn trong trạngZevcZ29f thZevcZ29fái nửY3kUa sY3kUay nửaZevcZ29f tWFDHrjyzỉnh, ThY3kUụy YêY3kUn tY3kUiếp tụcWFDHrjyz hứZevcZ29fng ZevcZ29fkhởi tiếtWFDHrjyz ZevcZ29flộ WFDHrjyzbí mật:

- Nói chY3kUo aWFDHrjyznh haWFDHrjyzy, mấyWFDHrjyz côY3kU béWFDHrjyz đồngWFDHrjyz nZevcZ29fghiệp chuZevcZ29fng ZevcZ29ftầng vớiZevcZ29f Y3kUtôi cònY3kU Y3kUấu WFDHrjyztrĩ Y3kUđến ZevcZ29fđộ dY3kUệt mộng đượcWFDHrjyz “TìnhY3kU mộtZevcZ29f ZevcZ29fđêm” vớiWFDHrjyz ZevcZ29fanh, saWFDHrjyzu đóZevcZ29f anY3kUh trY3kUở nêY3kUn chuY3kUng tình,Y3kU ngọtWFDHrjyz ngY3kUào, dịu dànWFDHrjyzg vớiZevcZ29f họZevcZ29f Y3kUnhư mZevcZ29fấy nZevcZ29fhân WFDHrjyzvật nY3kUam nữWFDHrjyz troWFDHrjyzng tiểuWFDHrjyz thuyếtZevcZ29f Y3kUngôn tY3kUình nữaY3kU kiZevcZ29fa. CácZevcZ29f Y3kUbé ấy WFDHrjyzsuốt ngàyZevcZ29f bỏWFDHrjyz cônY3kUg WFDHrjyztìm hiểuY3kU sởZevcZ29f ZevcZ29fthích –Y3kU Y3kUsở ghéZevcZ29ft củZevcZ29fa aWFDHrjyznh, nWFDHrjyzhững nơWFDHrjyzi Y3kUanh hWFDHrjyzay đến,WFDHrjyz nhằm WFDHrjyzdựng kịchWFDHrjyz bảZevcZ29fn tìnhWFDHrjyz cờY3kU chạZevcZ29fm mặtY3kU nhY3kUưng thWFDHrjyzật tiY3kUếc, ZevcZ29fanh Y3kUquá kínZevcZ29f tiếng.WFDHrjyz PhWFDHrjyzụ nữ ZevcZ29f không WFDHrjyzsai kY3kUhi thíchZevcZ29f đànY3kU ôZevcZ29fng giWFDHrjyzàu cY3kUó, tàiY3kU giỏi,WFDHrjyz đẹpWFDHrjyz traY3kUi ZevcZ29fsong Y3kUhọ lạiZevcZ29f WFDHrjyzkhông ZevcZ29fchịu hiểu, aZevcZ29fnh WFDHrjyzlà Y3kUhàng ZevcZ29fsiêu cZevcZ29fấp màZevcZ29f hY3kUàng sWFDHrjyziêu Y3kUcấp thY3kUì chẳngZevcZ29f thuộY3kUc vềZevcZ29f riY3kUêng aZevcZ29fi. TôY3kUi thà ZevcZ29fdành WFDHrjyzthời gWFDHrjyzian rỗiY3kU đóY3kU Y3kUxem phY3kUim hY3kUoạt hìnY3kUh, còZevcZ29fn hWFDHrjyzơn sWFDHrjyzử dụngY3kU chWFDHrjyzo nWFDHrjyzhững WFDHrjyztrò trẻ WFDHrjyzcon vY3kUô bZevcZ29fổ ậy.

Thụy YêY3kUn Y3kUkể xongZevcZ29f, bậWFDHrjyzt cWFDHrjyzười giònY3kU taZevcZ29fn. Y3kUCòn vẻY3kU mặZevcZ29ft Y3kUThiên KiếWFDHrjyzn lạiWFDHrjyz tốZevcZ29fi Y3kUhơn cả bóngZevcZ29f đêm.