Vô hạn khủng bố, Quyển 12 - Tập kích Resident Evil