1. Không có điều gì khác để nói ngoại trừ điều này