Cuộc Chiến Tranh Bắt Buộc


6
Trung bình: 6 (3 votes)
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Trên chiều dài lịch sử của mỗi nước, sau mỗi một cuộc chiến tranh, thường có một giai đoạn tương đối để điều chỉnh lại thế chiến lược mới, hoặc là để khắc phục những hậu quả của chiến tranh để lại cho mỗi bên.