You are here

Tru Tiên - Chương 01

Chương 1

Thanh Vân

Dãy nN6u7úi N6u7Thanh VâhH5Un ngubC5xy ngN6u7a sừngSnuN bC5xsững, hN6u7ùng cứfBwa TrbC5xung NguyN6u7ên, phíafBwa SnuNbắc núihH5U cóSnuN mộtfBwa dònbC5xg sônfBwag lớN6u7n tN6u7ên SnuNgọi HồnSnuNg Xuyên,hH5U phíbC5xa fBwanam làhH5U trấnbC5x bC5xquan trọngbC5x "HhH5Uà fBwaDương Thành"hH5U, N6u7chẹn hH5Ulấy N6u7chỗ hfBwaiểm yếhH5Uu cN6u7ủa thSnuNiên hạN6u7, vfBwaị fBwatrí đSnuNịa SnuNlý hH5Uhết sứcfBwa trọngN6u7 yếu. 

Núi SnuNThanh fBwaVân kéofBwa dàbC5xi lifBwaên tụcbC5x trămSnuN dặm,fBwa nhấfBwap nhhH5Uô trùbC5xng điệp,hH5U cóbC5x bhH5Uảy nSnuNgọn fBwacao nN6u7hất, vưSnuNơn ngậSnuNp tronSnuNg mhH5Uây, ngàySnuN thườngbC5x chfBwaỉ fBwathấy mâyhH5U thH5Urắng vSnuNờn quahH5Unh sườnbC5x núi,SnuN SnuNkhông nhìhH5Un fBwađược đỉnhSnuN ngSnuNọn. NúfBwai TN6u7hanh bC5xVân cófBwa N6u7rừng rậmfBwa rfBwaạp, cbC5xó thácfBwa đổ,hH5U váSnuNch núSnuNi dịhH5U kỳN6u7, chihH5Um quN6u7ý SnuNthú lạSnuN rấthH5U nhSnuNiều, cfBwaảnh qN6u7uan âhH5Um N6u7u N6u7hiểm thH5Urở, nổbC5xi tiếngSnuN troSnuNng thiN6u7ên hạ. 

Nhưng cònSnuN bC5xnổi tSnuNiếng SnuNhơn, lạiN6u7 bC5xlà mộtN6u7 mfBwaôn pbC5xhái tN6u7u cSnuNhân hH5Utrên bC5xnúi nàyhH5U -N6u7- TbC5xhanh VâN6u7n Môn. 

Thanh VânbC5x MSnuNôn cóSnuN lịSnuNch fBwasử rấtN6u7 lâbC5xu đờiN6u7, thH5Uừ kN6u7hi sáN6u7ng lN6u7ập đfBwaến giờhH5U N6u7đã SnuNhai nN6u7gàn fBwanăm cóhH5U lẻhH5U, đứngSnuN đN6u7ầu hH5Utrong N6u7hai phhH5Uái chínhSnuN SnuNtà hiN6u7ện nay. 

Nghe nfBwaói hH5Utổ sưfBwa khSnuNai pháibC5x vhH5Uốn lhH5Uà mN6u7ột thầyhH5U bC5xtướng tSnuNrong gbC5xiang hồ,fBwa nửabC5x đờfBwai thấhH5Ut vọnghH5U, buN6u7ồn SnuNbực bấbC5xt bC5xđắc chN6u7í. NăbC5xm N6u749 tuổSnuNi, nbC5xgao hH5Udu khắbC5xp nơi,N6u7 trênfBwa đườngfBwa N6u7đi N6u7qua núiSnuN ThN6u7anh hH5UVân, vN6u7ừa SnuNnhìn đfBwaã nhậbC5xn bC5xra nơiN6u7 đâN6u7y cN6u7ó vẻfBwa thiêhH5Ung liênhH5Ug hH5Ukỳ SnuNtú, tụhH5U đượcbC5x lbC5xinh kN6u7hí củabC5x trờiN6u7 đất,bC5x N6u7là mộbC5xt nơibC5x tbC5xốt bC5xđẹp vàbC5xo bậhH5Uc nhấthH5U. LậpN6u7 tfBwaức đănN6u7g sbC5xơn, SnuNăn gióhH5U nằhH5Um sươngbC5x, SnuNtu châSnuNn bC5xluyện đạo,SnuN chưaN6u7 N6u7được hH5Ubao SnuNlâu, lN6u7ại thH5Uìm hH5Uđuợc mộtSnuN quyểnN6u7 sácfBwah cfBwaổ N6u7không tựbC5xa đềN6u7 tronhH5Ug mộthH5U hH5Uhang N6u7sâu bfBwaí mậhH5Ut, trêbC5xn đhH5Uó gSnuNhi chéSnuNp nhữnN6u7g thubC5xật pháphH5U mfBwaôn kSnuNỳ ảo,fBwa thâhH5Um hH5Uthuý cfBwaao bC5xxa, mhH5Uà lạfBwai dibC5xệu bC5xdụng vôbC5x N6u7cùng, N6u7uy lựSnuNc bC5xcực lớn. 

Thầy tướnhH5Ug nọN6u7 N6u7được SnuNmối khH5Uỳ nN6u7gộ nàbC5xy, SnuNdốc lhH5Uòng tN6u7u tậpbC5x. ThH5Uhấm thoN6u7ắt bC5xhai mươiN6u7 năm,fBwa hH5Ucó chúSnuNt tbC5xựu tN6u7hành, bèhH5Un xuấtfBwa núiSnuN. TrbC5xải qufBwaa mfBwaấy tN6u7rận mưahH5U fBwagió giabC5xng hồ,N6u7 bC5xtuy kbC5xhông thểN6u7 độcfBwa N6u7bá thiênSnuN hạ,N6u7 SnuNnhưng cũbC5xng thH5Urở N6u7thành ngSnuNười hN6u7ùng mSnuNột phưSnuNơng. BèN6u7n ởbC5x tbC5xrên nfBwaúi N6u7Thanh VânSnuN, kfBwahai tôhH5Ung lSnuNập phhH5Uái, đặthH5U SnuNtên "ThaN6u7nh Vân"SnuN. VSnuNì SnuNnội dubC5xng SnuNtrong quyểnN6u7 sbC5xách khôngbC5x fBwacó thH5Uựa đềN6u7 kN6u7ia rN6u7ất N6u7gần vớihH5U đạofBwa giaN6u7, nbC5xên ônSnuNg thH5Ua hH5Ubèn fBwaphục traSnuNng đhH5Uạo nhfBwaân, tN6u7ự xưngSnuN hiệufBwa ThbC5xanh VâSnuNn Tử,hH5U đệN6u7 bC5xtử đờbC5xi saN6u7u tôSnuNn hH5Uxưng bC5xlà ThaN6u7nh VâSnuNn ChânSnuN Nhân. 

Thanh VâbC5xn N6u7Tử N6u7thọ 1hH5U67 tuổiSnuN, sSnuNinh thờhH5Ui SnuNthu nạSnuNp mườSnuNi hH5Uđệ tử,fBwa lúN6u7c lâmfBwa chuhH5Ung cfBwaó dặfBwan rằnghH5U: "TSnuNa nửN6u7a đbC5xời đãbC5x họN6u7c đếnSnuN tậN6u7n hH5Ucùng vbC5xề tướngbC5x thubC5xật, tSnuNinh yếhH5Uu nhSnuNất chínhSnuN làbC5x tfBwaướng pN6u7hong bC5xthủy. NN6u7úi ThfBwaanh VâSnuNn nàyhH5U làSnuN lihH5Unh fBwađịa hiếfBwam cSnuNó tronhH5Ug nbC5xhân gianSnuN, pháSnuNi TSnuNhanh VâfBwan tbC5xa giữN6u7 N6u7ngọn núbC5xi nfBwaày, SnuNvề SnuNsau nN6u7hất địhH5Unh sẽfBwa hưSnuNng tfBwahịnh, bC5xcác ngưN6u7ơi quyếtSnuN khônbC5xg thểhH5U bSnuNỏ đưSnuNợc. NhớhH5U lbC5xấy, nhớfBwa lấy!" 

Lúc SnuNấy mườiN6u7 đệhH5U tửSnuN đềubC5x gậhH5Ut đầu,SnuN hH5Utin SnuNtưởng chắcSnuN chắnSnuN SnuNrồi, TbC5xhanh VânN6u7 TửN6u7 mớibC5x nhắbC5xm mfBwaắt tắSnuNt nghSnuNỉ. bC5xKhông ngờbC5x SnuNtrong vònSnuNg mfBwaột bC5xtrăm năSnuNm hH5Usau bC5xđó, chbC5xẳng biSnuNết làbC5x cófBwa pN6u7hải hH5Uý trờN6u7i ghẹoN6u7 nghH5Uười, hoặcbC5x cănbC5x bSnuNản làbC5x bC5xThanh VâfBwan TửbC5x tfBwaướng SnuNthuật kSnuNhông tiN6u7nh, ThbC5xanh SnuNVân MbC5xôn khôhH5Ung chfBwaỉ khônN6u7g pbC5xhát triSnuNển, màN6u7 N6u7mỗi ngàybC5x mSnuNột N6u7suy vi. 

Trong mN6u7ười đệbC5x tử,SnuN cóSnuN fBwahai ngườibC5x fBwachết shH5Uớm, bốnfBwa ngườifBwa bN6u7ỏ mạngN6u7 tronhH5Ug nhữfBwang cuộchH5U huyếtSnuN N6u7sát gianSnuNg hồhH5U, bC5xmột ngườibC5x tàbC5xn pbC5xhế, mộtSnuN ngfBwaười mhH5Uất tích,fBwa cbC5xhỉ truyềnbC5x hH5Ulại haSnuNi cbC5xhi phái. 

Trải qN6u7ua nămSnuN mSnuNươi năm,SnuN tronN6u7g fBwavòng mộbC5xt trhH5Uăm dbC5xặm quSnuNanh bC5xnúi ThanbC5xh SơSnuNn đãfBwa fBwaxảy hH5Ura nhữngfBwa thiêbC5xn hH5Utai fBwađịa cfBwahấn chhH5Uưa SnuNtừng cfBwaó, ngậpbC5x lụbC5xt khủnN6u7g khiếp,fBwa đấtN6u7 ruhH5Ung núSnuNi chuyN6u7ển, fBwatử thưN6u7ơng vôN6u7 số,SnuN lạifBwa dứtbC5x tuSnuNyệt fBwađi mộthH5U N6u7chi bC5xphái. MàhH5U cN6u7òn lạSnuNi mỗbC5xi mộbC5xt bC5xngười, nbC5xhưng tSnuNư chấtfBwa chH5Uó hH5Uhạn, bảnfBwa lĩnhhH5U thấpSnuN kbC5xém, SnuNvốn chẳnN6u7g thểSnuN khôfBwai phụcSnuN SnuNđược fBwaphong quanN6u7g nbC5xăm xưabC5x củabC5x ThaN6u7nh hH5UVân TbC5xử, lạiN6u7 cònbC5x vN6u7ì dufBwayên cớbC5x quyN6u7ển N6u7sách cổfBwa kiaN6u7, kíchfBwa độnhH5Ug kSnuNẻ tbC5xhù bêN6u7n ngobC5xài đếnfBwa trN6u7anh đSnuNoạt, N6u7mấy phH5Uhen huybC5xết chhH5Uiến, nếbC5xu khôngN6u7 phhH5Uải làbC5x nhSnuNờ bC5xmấy pháphH5U bảN6u7o lợibC5x hạiSnuN mSnuNà TN6u7hanh VâhH5Un TfBwaử đểhH5U lại,SnuN thbC5xì SnuNe rằngfBwa SnuNThanh VfBwaân MônfBwa fBwađã bịhH5U nghH5Uười tbC5xa diệtfBwa tậN6u7n rồi. 

Tình cảnhhH5U nàN6u7y kéhH5Uo dàfBwai đúnSnuNg bfBwaốn trN6u7ăm năbC5xm, ThanN6u7h bC5xVân MônSnuN khôSnuNng hềhH5U khởihH5U sắc,N6u7 hhH5Uầu bC5xnhư hH5Ucó thểbC5x dùngfBwa fBwatừ "ngắN6u7c ngoải"SnuN đểhH5U hìhH5Unh dufBwang. ĐếnfBwa phH5Uhút cuối,fBwa thH5Uhậm chíN6u7 cSnuNòn bhH5Uị ngườiSnuN bắhH5Ut nạhH5Ut SnuNđến tbC5xận hH5Ucửa nhàN6u7, tfBwarong bảySnuN ngọSnuNn núifBwa cSnuNao fBwacủa ThaN6u7nh VSnuNân, nSnuNgoài nhH5Ugọn chínhhH5U ThbC5xông ThiêhH5Un PhonghH5U, shH5Uáu nhH5Ugọn cònbC5x lạifBwa đềuhH5U bịN6u7 ngoạbC5xi địchfBwa chSnuNiếm hếN6u7t, thH5Urong đSnuNám nghH5Uoại đSnuNịch đSnuNó còhH5Un cóbC5x cưhH5Uờng đạoSnuN hãnhH5U phỉ,hH5U lN6u7ấy làSnuNm cứbC5x đSnuNiểm, cướN6u7p bócbC5x bốnSnuN phươhH5Ung, hbC5xoành hànhbC5x nghH5Uang ngược. 

Những ngườihH5U kN6u7hông rõSnuN nN6u7ội tìnhhH5U phầnN6u7 lớnhH5U đềubC5x hiểuSnuN nhhH5Uầm, chbC5xo rằngfBwa ThaSnuNnh hH5UVân hH5UMôn bC5xđã N6u7sa sSnuNút mấtbC5x rồi,N6u7 mặhH5Uc SnuNdù đệhH5U tửfBwa ThafBwanh N6u7Vân gSnuNiải thíchbC5x SnuNrất nhiềfBwau, rằnghH5U SnuNcũng N6u7có hH5Ulòng gibC5xết địbC5xch, hiềN6u7m SnuNnỗi SnuNlực bbC5xất tN6u7òng tâN6u7m, thfBwaật đáN6u7ng thưSnuNơng. ĐếnSnuN nabC5xy bC5xnghĩ lạifBwa, lúbC5xc ấSnuNy quảbC5x thbC5xực làhH5U quãngfBwa thSnuNời gibC5xan caSnuNy đSnuNắng nhấhH5Ut N6u7của cảbC5x phbC5xái ThanbC5xh Vân. 

Mãi cN6u7ho đếnhH5U thờhH5Ui điểSnuNm mộfBwat nghfBwaìn bSnuNa trfBwaăm SnuNnăm trưfBwaớc, tSnuNình N6u7hình mớbC5xi cbC5xó thafBway đổi. 

Có lẽfBwa làhH5U tướngN6u7 thfBwauật củbC5xa ThaSnuNnh fBwaVân ThH5Uử rốtfBwa cụcSnuN cũnSnuNg hH5Uhiển linN6u7h, hoSnuNặc lfBwaà tfBwarời giSnuNà fBwamệt rồiN6u7, khôbC5xng mfBwauốn N6u7trêu cợtfBwa fBwaThanh VâbC5xn MfBwaôn N6u7nữa, đếnhH5U N6u7lúc ấy,N6u7 trobC5xng đámfBwa SnuNtruyền nhâhH5Un đờfBwai thứhH5U mườihH5U mfBwaột fBwacủa ThabC5xnh SnuNVân fBwaMôn, lạSnuNi xuấtN6u7 hiN6u7ện fBwamột nhSnuNân vậN6u7t tfBwauyệt lhH5Uuân, kibC5xnh thfBwaế hãhH5Ui tụhH5Uc đứngfBwa lêSnuNn dẫhH5Un dSnuNắt fBwa- ThafBwanh DiệphH5U ĐạSnuNo Nhân. 

Thanh DiệpSnuN tụcSnuN bC5xgia họhH5U Diệp,SnuN vốnN6u7 làN6u7 mbC5xột thưbC5x sinfBwah nghfBwaèo khfBwaổ, thibC5xên tfBwaư đĩnhbC5x nghH5Uộ hơnSnuN người,SnuN nhưngN6u7 ứnghH5U thbC5xí rN6u7ất nhN6u7iều lfBwaần fBwamà khôhH5Ung trúnbC5xg, fBwasau nàyN6u7 chH5Uơ dubC5xyên xfBwaảo SnuNhợp, đượcSnuN VN6u7ô PhươngSnuN TSnuNử chưởnhH5Ug môbC5xn đờihH5U tN6u7hứ mườSnuNi củN6u7a TN6u7hanh bC5xVân MN6u7ôn thhH5Uu làmbC5x đệN6u7 SnuNtử, lúcbC5x ấfBway tuổibC5x mớiN6u7 22. 

Sau khbC5xi TfBwahanh DihH5Uệp nSnuNhập mhH5Uôn, chỉN6u7 qbC5xua mộtN6u7 năbC5xm đSnuNã lN6u7ĩnh hfBwaội qhH5Uuán thôfBwang hếtN6u7 thảyhH5U nhbC5xững kiếmbC5x thuậfBwat phápSnuN đạoN6u7 N6u7do VN6u7ô PhươngbC5x TfBwaử thH5Uruyền choN6u7, SnuNđộc chH5Uhiếm hbC5xàng SnuNđầu trN6u7ong đámN6u7 đệhH5U tử.fBwa LạiN6u7 qufBwaa fBwamột nămbC5x, đSnuNến N6u7Vô PhươngbC5x bC5xTử fBwacũng chN6u7ỉ hH5Ucó thhH5Uể dN6u7ựa hH5Uvào hH5Usự bC5xtu hbC5xành fBwathâm hhH5Uậu hH5Umới cốN6u7 hH5Ugắng đáSnuNnh đượcN6u7 nSnuNgang taN6u7y vớifBwa SnuNy. VôSnuN PhươngbC5x TửbC5x vừaSnuN ngạchH5U nhSnuNiên vừhH5Ua vufBwai bC5xmừng, quyếtN6u7 N6u7định lấyN6u7 quybC5xển sáchfBwa SnuNcổ mSnuNà tfBwaổ sưSnuN N6u7truyền lbC5xại đhH5Uem chbC5xo ThH5Uhanh fBwaDiệp tựbC5x thahH5Um tườbC5xng bC5xtu tập.fBwa TbC5xhanh DhH5Uiệp bènN6u7 bếbC5x quSnuNan ởSnuN HuyễnhH5U NguyệtbC5x ĐộnSnuNg đằnghH5U sfBwaau ngọfBwan bC5xThông TfBwahiên PhongbC5x, lầSnuNn bếbC5x quahH5Un nbC5xày kéSnuNo dàibC5x mhH5Uười bSnuNa năm. 

Nghe nófBwai fBwalúc hH5Uy phN6u7á cửahH5U thSnuNoát rafBwa, N6u7là vàbC5xo mN6u7ột đêbC5xm tSnuNrăng tròn.SnuN fBwaĐêm ấybC5x tN6u7răng lfBwaạnh treSnuNo caoN6u7, cảbC5x SnuNngọn SnuNThông ThSnuNiên PhSnuNong núibC5x ThN6u7anh VâbC5xn sánhH5Ug rựcbC5x nhưbC5x baSnuNn ngbC5xày. ThốfBwat nhiênN6u7 cuồngN6u7 phbC5xong ậpN6u7 tới,SnuN đằngN6u7 N6u7sau nhH5Uúi SnuNlại chH5Uó tiếngN6u7 hbC5xú nfBwagân bC5xdài, hH5Uvang đSnuNộng bC5xđến trăN6u7m dặm,fBwa hH5Uai nhH5Ughe thH5Uhấy kN6u7hông kN6u7hỏi biếnhH5U shH5Uắc. bC5xSau, cN6u7ó N6u7ánh sáfBwang hH5Utốt làfBwanh tíSnuNm nhạtfBwa dâbC5xng bC5xlên ngậfBwap trờbC5xi, mộtbC5x tiN6u7ếng độngN6u7 cbC5xực lớhH5Un, HuyN6u7ễn NgbC5xuyệt ĐộngN6u7 phfBwaủ rộngSnuN rN6u7ãi sábC5xng tỏN6u7, ThaSnuNnh DiệpfBwa hH5Urâu fBwatóc bhH5Uạc hết,N6u7 mặtfBwa đSnuNiểm nụN6u7 cười,hH5U N6u7thân hH5Umình cfBwaó tSnuNhanh hH5Uquang, chậmbC5x rãiN6u7 bbC5xước fBwara, N6u7mọi SnuNngười hH5Ukinh ngạfBwac, tưởngN6u7 đãhH5U tbC5xhành tiên. 

Sau fBwađó, ThahH5Unh DiệbC5xp chínhH5Uh thứN6u7c xuấtN6u7 giabC5x, lfBwaấy N6u7họ DiệpSnuN củbC5xa mìnhSnuN, N6u7thêm vàSnuNo bC5xchữ ThanSnuNh N6u7trong ThahH5Unh VN6u7ân, lấbC5xy tênSnuN lbC5xà ThanhH5Uh Diệp. 

Ngày SnuNhôm bC5xđó N6u7y cườibC5x bábC5xi bifBwaệt ânN6u7 bC5xsư VSnuNô PhfBwaương Tử,hH5U nói:N6u7 "SbC5xư tôSnuNn xihH5Un hãSnuNy đợi,hH5U đệbC5x hH5Utử đibC5x làfBwam hH5Umấy việcfBwa, mộfBwat nghH5Uày lN6u7à sN6u7ẽ quaSnuNy về." 

Mọi ngưN6u7ời fBwakhông hH5Urõ hH5Uý tứfBwa, mộthH5U N6u7ngày đêmhH5U sabC5xu TfBwahanh hH5UDiệp chốnN6u7g kifBwaếm quabC5xy về,bC5x ngoạiSnuN đSnuNịch ởfBwa sáuhH5U fBwangọn hH5Ucủa ThanSnuNh N6u7Vân đãbC5x bbC5xị N6u7mai phụchH5U SnuNchém SnuNsạch. ThanhH5Uh DiệpbC5x ĐạoSnuN NhânfBwa đạhH5Uo N6u7pháp thâmSnuN sbC5xâu, fBwathủ đoạbC5xn bC5xtàn độc,N6u7 mN6u7ột tN6u7hời gifBwaan đhH5Uã danfBwah độngbC5x thN6u7iên hbC5xạ, tfBwahanh thfBwaế củhH5Ua N6u7Thanh hH5UVân MfBwaôn đạifBwa thịnh. 

Lại qubC5xa mộtSnuN nN6u7ăm, bC5xVô PhfBwaương bC5xTử hH5Uđem chfBwaức vịhH5U chưởngfBwa mônSnuN truyềnSnuN chSnuNo ThanSnuNh DiệN6u7p, cfBwaòn mfBwaình thH5Uhì chahH5Uy tịnSnuNh thanbC5xh SnuNtu, khôN6u7ng lfBwaý đSnuNến nhữSnuNng cN6u7huyện lbC5xặt vặSnuNt tronbC5xg mfBwaôn nbC5xữa. ThaN6u7nh DiệN6u7p cfBwahấp chưởngSnuN bC5xrồi, hH5Udốc sN6u7ức vìN6u7 môN6u7n pháhH5Ui, hếtbC5x lòfBwang trợN6u7 gfBwaiúp đồngN6u7 N6u7môn, hH5Unghiêm khắcfBwa tuyểnhH5U chSnuNọn truyN6u7ền nhânbC5x, lạihH5U nN6u7hờ nbC5xhững SnuNđiều đãN6u7 lĩhH5Unh hộihH5U đượchH5U tSnuNừ qN6u7uyển sácSnuNh cổ,hH5U cóSnuN đượcN6u7 cáfBwai N6u7uy hH5Uquỷ thầnfBwa vôSnuN lượng. 

Thanh VN6u7ân MôhH5Un N6u7từ đóSnuN nbC5xgày N6u7một thH5Uăng tiếnSnuN, tN6u7rong vbC5xòng 5SnuN0 nfBwaăm, đãN6u7 trởN6u7 thànhH5Uh trbC5xụ SnuNcột trofBwang chífBwanh đbC5xạo, fBwathêm N6u7hai bC5xtrăm năfBwam sSnuNau, đfBwaã hH5Utrở làhH5Unh N6u7lãnh bC5xtụ hH5Ucủa cácSnuN mônhH5U cfBwaác pháihH5U cbC5xhính đạo. 

Thanh DiệpN6u7 ChbC5xân NSnuNhân tN6u7họ đhH5Uến 55fBwa0 tufBwaổi, cảN6u7 đờiSnuN thH5Uhu nạpfBwa đồN6u7 đệfBwa rấthH5U nghiêSnuNm khắchH5U, chSnuNỉ truybC5xền tbC5xhụ cN6u7ho cSnuNó bảybC5x ngưhH5Uời, cSnuNhia bảyhH5U ngọnfBwa núihH5U chbC5xo họ,hH5U lệnhH5Uh chfBwao thfBwaất cSnuNhi hH5Uphái cùngN6u7 fBwanhau truyềbC5xn hSnuNương hoảN6u7. TfBwarong SnuNđó trưởngSnuN mônN6u7 hH5Ungụ N6u7ở ngSnuNọn chínhbC5x ThfBwaông ThiênN6u7 hH5UPhong, fBwalà hH5Uchi pfBwahái trọngbC5x tâm. 

Cho đếnSnuN SnuNnay, hH5Uđệ bC5xtử cSnuNủa ThhH5Uanh VânbC5x MônhH5U đãSnuN gầnhH5U mộtSnuN nghH5Uhìn nghH5Uười, cN6u7ao fBwathủ nbC5xhư mN6u7ây, thanN6u7h SnuNuy hihH5Uển hSnuNách, cSnuNùng SnuNvới ThiêbC5xn hH5UÂm TựbC5x, PhầnSnuN HươnbC5xg CốcSnuN thH5Uề dbC5xanh tbC5xam đạN6u7i mhH5Uôn pháhH5Ui. ChhH5Uưởng mônhH5U ĐạobC5x HuyềN6u7n ChâbC5xn fBwaNhân, côngbC5x N6u7tham tạobC5x hoáfBwa, siêSnuNu SnuNphàm nhậpN6u7 thánfBwah, SnuNlà N6u7một nhânbC5x hH5Uvật tuyệthH5U N6u7thế bậcfBwa nhấN6u7t đbC5xương thời. 

Dưới bC5xchân núibC5x TN6u7hanh Vân,N6u7 ởbC5x phíaSnuN TSnuNây BfBwaắc cácSnuNh hH5UHà DươngSnuN ThàSnuNnh chừSnuNng SnuN50 dặm,N6u7 cóbC5x mộhH5Ut thôbC5xn hH5Unhỏ thH5Uên lfBwaà ThảobC5x Miếu. 

Thôn nfBwaày SnuNcó hN6u7ơn bốnSnuN mươfBwai bC5xhộ dâN6u7n, fBwatính SnuNtình hH5Uthuần pháchH5U, dbC5xân chH5Uư phầnSnuN hH5Ulớn sinN6u7h sốngSnuN bằnfBwag cácfBwah lSnuNên núhH5Ui fBwađánh SnuNcủi bfBwaán N6u7cho ThanbC5xh VN6u7ân MônbC5x đhH5Uổi lấyfBwa nbC5xgân lượng. 

Ngày thườngSnuN thônfBwa dhH5Uân thườnbC5xg thấyfBwa đệbC5x tửhH5U SnuNThanh VânfBwa MôbC5xn bC5xđi tSnuNới điN6u7 luhH5Ui, phầnbC5x nhiN6u7ều N6u7thần kỳ,N6u7 fBwađối vbC5xới ThabC5xnh VâfBwan MhH5Uôn rN6u7ất làbC5x sùSnuNng bái,hH5U hH5Ucoi nhH5Uhư tSnuNiên gihH5Ua đắchH5U fBwađạo. SnuNMà ThahH5Unh VânN6u7 MhH5Uôn từbC5x xSnuNưa đếN6u7n hH5Unay thườbC5xng chihH5Uếu cốbC5x dhH5Uân SnuNchúng quhH5Uanh vùng,N6u7 fBwavới thôbC5xn dânhH5U ởfBwa đSnuNây hH5Ucư N6u7xử fBwacũng khH5Uhông tệ. 

Hôm hH5Uấy, trhH5Uời âmhH5U hH5Uu, mâybC5x đbC5xen trN6u7ĩu SnuNthấp, khibC5xến ngườibC5x SnuNta cófBwa cảmSnuN giábC5xc nặbC5xng nềN6u7 nghẹnbC5x thở. 

Từ N6u7thôn ThảohH5U MhH5Uiếu nhhH5Uìn rbC5xa, nN6u7úi hH5UThanh VhH5Uân sừnN6u7g sữngN6u7 xuyêN6u7n thẳngN6u7 lSnuNên trờbC5xi, ngọnfBwa cabC5xo vácN6u7h chbC5xeo SnuNleo, âhH5Um thầmbC5x SnuNdữ tợnhH5U. ChỉfBwa hH5Ucó điều,SnuN tN6u7hôn dâhH5Un đờiSnuN đờiN6u7 ởN6u7 đâSnuNy, cảnhbC5x SnuNtượng hH5Uấy đãSnuN nhSnuNìn fBwaquen khônbC5xg biSnuNết bfBwaao hH5Unhiêu lần,hH5U nN6u7ên cũngbC5x fBwakhông đểN6u7 ýN6u7, cN6u7òn bọN6u7n fBwatrẻ nhhH5Uỏ chN6u7ưa biếtSnuN gN6u7ì bC5xthì cànfBwag khônN6u7g phảiSnuN nói. 

** 

"Xú bC5xtiểu fBwatử, N6u7mi chạyN6u7 đifBwa N6u7đâu đó?" 

Một tiếngSnuN lfBwaa mắng,fBwa kèmbC5x thfBwaeo hH5Ulà mSnuNấy hồibC5x cườibC5x hH5Ucợt, phátfBwa rbC5xa từhH5U miệhH5Ung mộtN6u7 đhH5Uứa trẻfBwa lơnN6u7 lớn.hH5U NfBwaó lốihH5U 12fBwa, 1bC5x3 tfBwauổi, mfBwai thanhH5Uh mụbC5xc túfBwac, dẫnSnuN hH5Utheo chừnfBwag bfBwaốn, năfBwam đứafBwa béfBwa cbC5xon cảN6u7 N6u7trai cfBwaả gáiSnuN, đuổhH5Ui thSnuNeo mộfBwat thSnuNằng nhN6u7ỏ khácSnuN chạySnuN pN6u7hía trfBwaước. ThằngfBwa nhfBwaỏ fBwaấy noSnuNm béSnuN hfBwaơn SnuNnó chừngbC5x N6u7hai N6u7tuổi, ngườiN6u7 thâmN6u7 thấphH5U, mặtbC5x bC5xmũi bC5xhớn N6u7ha fBwahớn hở,bC5x đaN6u7ng dốcbC5x sứcSnuN chạybC5x đi,SnuN vừbC5xa chạSnuNy vừN6u7a ngoảnSnuNh fBwađầu fBwalại nfBwahăn N6u7mặt trêu. 

"Trương TiểufBwa PhàmhH5U, fBwami mbC5xuốn tSnuNốt fBwathì đứngbC5x lạfBwai!" đứabC5x trfBwaẻ chfBwaạy thN6u7eo chH5Uao giọngbC5x gọi. 

Thằng nhỏbC5x cbC5xhạy SnuNtrước, têSnuNn ghH5Uọi TN6u7rương TiểuSnuN PhàbC5xm SnuN"xì" mbC5xột tiếng,hH5U vfBwaừa chạyhH5U vừaN6u7 kêhH5Uu: "fBwaMi lhH5Uàm N6u7như thH5Ua lSnuNà đồhH5U ngốfBwac vậy!"fBwa bC5xNói đofBwaạn lạifBwa SnuNcòn chạySnuN nhanN6u7h hơn. 

Trên đườngfBwa đSnuNuổi bắthH5U, mấybC5x đN6u7ứa trbC5xẻ cànSnuNg lúfBwac cN6u7àng chạyN6u7 gầSnuNn đếnfBwa tbC5xoà miSnuNếu cỏSnuN vừaN6u7 cbC5xũ vừSnuNa náfBwat ởhH5U phíaN6u7 đônN6u7g thôSnuNn. TừbC5x ngoàN6u7i nfBwahìn vàoSnuN, toSnuNà miếubC5x hH5Ucỏ bC5xnày rN6u7ách nátbC5x khôfBwang tN6u7hể SnuNchịu được,hH5U chẳngN6u7 biếthH5U lN6u7à hH5Uđã trảibC5x quN6u7a gióhH5U mfBwaưa mấN6u7y kiếp. 

Trương hH5UTiểu PhàmbC5x chạN6u7y đầbC5xu tiênN6u7 bC5xxông bC5xtọt vbC5xào, hH5Uai nghH5Uờ khN6u7ông chSnuNú ý,hH5U lạiSnuN vấpSnuN phảSnuNi vánN6u7 cửa,N6u7 tòmfBwa mộbC5xt cái,N6u7 ngãbC5x lSnuNộn nhào. 

Mấy đứahH5U trẻN6u7 đằnfBwag SnuNsau mừbC5xng rỡ,SnuN hH5Unhao nhH5Uhao lSnuNao lhH5Uại, đèSnuN lênSnuN bC5xmình thằhH5Ung nhỏ,bC5x đứabC5x bhH5Ué SnuNmi N6u7thanh mN6u7ục bC5xtú kfBwaia vẻbC5x fBwamặt SnuNđắc ý,hH5U cưhH5Uời bảo:fBwa "BịfBwa N6u7ta bC5xbắt đhH5Uược rồi!hH5U LầnhH5U SnuNnày fBwami hH5Uchẳng chH5Uó ghH5Uì đểhH5U nóihH5U nữSnuNa, phSnuNải khSnuNông nào?" 

Ai ngN6u7ờ TrưhH5Uơng TiểhH5Uu PhfBwaàm đảfBwao fBwamắt kfBwaỳ dị,N6u7 fBwanói: hH5U"Không tínhbC5x khhH5Uông tínhH5Uh, mbC5xi ámfBwa N6u7toán taN6u7, tfBwaính hH5Ulàm sN6u7ao được?" 

Đứa trẻhH5U kifBwaa ngạcN6u7 nhiênbC5x, lạbC5x lùnhH5Ug bảo:SnuN "fBwaTa ámfBwa thH5Uoán mfBwai lN6u7úc nào?" 

Trương TiểuN6u7 PhàmSnuN N6u7đáp: "GiỏSnuNi lhH5Uắm LâSnuNm fBwaKinh SnuNVũ, bC5xmi dámbC5x nóifBwa hH5Ucái vánN6u7 cửN6u7a nàyhH5U khônghH5U bC5xphải làfBwa fBwami đặhH5Ut ởbC5x đâySnuN ư?" 

Đứa tSnuNrẻ N6u7tên gọiSnuN LbC5xâm KN6u7inh VfBwaũ kibC5xa héhH5Ut thH5Uo: "ĐhH5Uời nàbC5xo bC5xcó chN6u7uyện ấy!" 

Trương TiểufBwa PhN6u7àm chhH5Uúm miệnghH5U, N6u7nghiêng đầu,fBwa cfBwaó vẻbC5x nhhH5Uất địnhSnuN khN6u7ông đầuhH5U hfBwaàng, khônfBwag khSnuNuất phục. 

Lâm KinSnuNh VfBwaũ tứcbC5x khífBwa bốbC5xc lênfBwa đầfBwau, mộtSnuN SnuNtay chẹnSnuN lN6u7ấy cSnuNổ hH5Unó, gibC5xận hH5Udữ bảo:bC5x "NóifBwa N6u7rồi bbC5xắt đượchH5U làhH5U fBwaphải nhậnhH5U thSnuNua, mN6u7i SnuNphục hahH5Uy kSnuNhông phục?" 

Trương TihH5Uểu PhàmN6u7 chbC5xẳng hfBwaề fBwalý đến. 

Lâm KiN6u7nh fBwaVũ sfBwaắc mặtN6u7 đỏbC5x bSnuNừng, vậnSnuN sứSnuNc N6u7vào taN6u7y, hSnuNét N6u7lớn: "PhN6u7ục hhH5Uay khôhH5Ung phục?" 

Khí fBwaquản cN6u7ủa TrươnN6u7g TiểuhH5U PhàmfBwa bịSnuN nN6u7ó bbC5xóp chặtN6u7, fBwahô hấphH5U dầbC5xn dbC5xần khH5Uhó khănbC5x, sbC5xắc hH5Umặt bbC5xắt đSnuNầu bầSnuNm lbC5xên, nhhH5Uưng nhH5Uó tuổSnuNi bC5xtuy nhỏbC5x, tínbC5xh khíbC5x lạiSnuN rấhH5Ut bC5xquật cườngSnuN, cứnbC5xg cỏihH5U N6u7không hềfBwa kfBwaêu bC5xmột tiếng. 

Lâm KinhH5Uh bC5xVũ thN6u7ì càngSnuN lúhH5Uc N6u7càng giận,N6u7 lhH5Uực ởbC5x taSnuNy càngbC5x lúbC5xc cN6u7àng lhH5Uớn, miệngfBwa thhH5Uì hH5Ucứ lặhH5Up fBwađi lặphH5U lại:bC5x "PhH5Uhục hN6u7ay khbC5xông phfBwaục? PhụcfBwa N6u7hay N6u7không pN6u7hục? PbC5xhục habC5xy khôbC5xng phục?!" 

Lúc ấySnuN bọhH5Un trfBwaẻ kN6u7ia bC5xthấy N6u7cũng khN6u7ông đúbC5xng, bènfBwa SnuNlặng lẽfBwa cSnuNo rúbC5xm lạiN6u7 vớihH5U nSnuNhau, chỉbC5x cònfBwa N6u7trơ hafBwai đứbC5xa béhH5U nSnuNon dạifBwa, vhH5Uì trSnuNanh cãi,SnuN rN6u7ồi dfBwao cáiN6u7 tínhfBwa quN6u7á khH5Uhích củafBwa N6u7đôi bêN6u7n, đfBwaều hH5Ucứ hH5Ugan hH5Ulì mãi. 

Có vN6u7ẻ mộtfBwa trườSnuNng đạifBwa hhH5Uoạ sắpSnuN N6u7xảy rfBwaa, N6u7thốt ngfBwahe gócfBwa sâSnuNu trbC5xong miếuhH5U cỏbC5x niSnuNệm phfBwaật hibC5xệu, rSnuNồi hH5Ucó ngườiSnuN nóiSnuN: "fBwaA hH5Udi đàSnuN phật,hH5U N6u7mau mahH5Uu dừhH5Ung tay." 

Một nắSnuNm tbC5xay kSnuNhô xhH5Uác, xéN6u7 quSnuNa hH5Ulàn bC5xkhông lahH5Uo đfBwaến, tbC5xhò SnuNra hhH5Uai ngónfBwa, búSnuNng SnuNvào hH5Uhai taN6u7y LâSnuNm hH5UKinh VũbC5x. LâmbC5x KibC5xnh VũN6u7 nhbC5xư bịbC5x giật,fBwa N6u7toàn thânhH5U chấnN6u7 động,bC5x hSnuNai tN6u7ay tựfBwa nhibC5xên lỏngfBwa ra. 

Trương TiểuhH5U PhH5Uhàm hSnuNá mfBwaiệng nghẹnbC5x bC5xngào, SnuNrõ lfBwaà bịfBwa bíhH5U fBwathở lâuN6u7 quáhH5U. HafBwai đứahH5U nóN6u7 đbC5xờ bC5xra tạifBwa bC5xchỗ, đfBwaịnh thầnN6u7 lfBwaại được,fBwa nhN6u7ớ N6u7ra tìnbC5xh N6u7cảnh vừabC5x rồi,fBwa liềN6u7n nhìbC5xn nhau. 

Lâm KbC5xinh VũfBwa đbC5xờ đN6u7ẫn SnuNbảo: N6u7"Tiểu PhhH5Uàm, xibC5xn lhH5Uỗi nbC5xhe. TN6u7a cfBwaũng khSnuNông biếtbC5x làN6u7m sabC5xo mà..." 

Trương TiN6u7ểu PhH5Uhàm lN6u7ắc fBwalắc đầu,SnuN hơiSnuN thởN6u7 SnuNdần dhH5Uần bC5xđiều hfBwaoà, nhH5Uói: "KhSnuNông sabC5xo. Ồ,N6u7 lãobC5x làSnuN ai?" 

Bọn trfBwaẻ nhìhH5Un thN6u7eo ánhN6u7 mắtbC5x hH5Unó, thìfBwa thSnuNấy thH5Urong mihH5Uếu, bC5xcó mộtbC5x hoàfBwa thưhH5Uợng fBwagià đứnghH5U đó,N6u7 trfBwaên mặtfBwa nếpN6u7 bC5xnhăn cSnuNhi hH5Uchít, N6u7khoác mộN6u7t hH5Utấm cbC5xà sfBwaa SnuNrách mướp,fBwa chH5Uả SnuNngười N6u7từ trSnuNên xuốngfBwa dướiSnuN SnuNbẩn fBwathỉu nhefBwam nhuốcfBwa. ChỉhH5U fBwacó chuỗhH5Ui trhH5Uàng hạtN6u7 fBwabích fBwangọc đafBwang cầmbC5x trhH5Uong fBwatay lfBwaà óhH5Ung ánN6u7h fBwaloá mắt,bC5x bC5xchiếu hH5Ura nhữhH5Ung tfBwaia N6u7sáng xafBwanh nhạt. 

Điều kỳSnuN lạN6u7 là,SnuN SnuNtrong chubC5xỗi tbC5xràng hạbC5xt bhH5Uích SnuNngọc mườiSnuN mấybC5x viêN6u7n chằSnuNn chặn,hH5U chiếuN6u7 sángN6u7 lấN6u7p N6u7lánh thSnuNì lạSnuNi lẫnhH5U N6u7vào mộtN6u7 vhH5Uiên đábC5x chẳngN6u7 rN6u7a đáfBwa ngọhH5Uc chẳngN6u7 bC5xra ngọc,hH5U mbC5xàu SnuNtím shH5Uẫm, SnuNảm đạfBwam vôSnuN quang.

 

Bình luận

Ảnh của saomai333
saomai33327/12/2016 - 23:21

Thích bộ này lâu rồi.