You are here

Tru Tiên - Chương 01

Chương 1

Thanh Vân

Dãy nv7pCúi ThanbKDUh Vâ73Sqn ngux27sy ngbKDUa sừnv7pCg sững,xDgi 73Sqhùng bKDUcứ Trv7pCung NgbKDUuyên, phí73Sqa bắ73Sqc núx27si c73Sqó mbKDUột dòngx27s sông73Sq lớn73Sq têxDgin gọv7pCi HồngxDgi XuyênbKDU, pbKDUhía na73Sqm x27slà trấnbKDU quav7pCn trọnv7pCg "v7pCHà 73SqDương ThbKDUành", chẹnx27s lấyxDgi chỗv7pC hiểmxDgi yếu73Sq củaxDgi thiv7pCên hv7pCạ, vịxDgi t73Sqrí địx27sa lýx27s hếxDgit sứxDgic t73Sqrọng yếu. 

Núi TbKDUhanh Vânx27s kébKDUo dxDgiài lx27siên tv7pCục tr73Sqăm dặmbKDU, nhấpxDgi nv7pChô tbKDUrùng điệx27sp, bKDUcó bảyxDgi n73Sqgọn c73Sqao nhất,v7pC vươv7pCn nx27sgập troxDging bKDUmây, ngày73Sq thườngxDgi ch73Sqỉ bKDUthấy mâyv7pC trắngv7pC vbKDUờn x27squanh sườxDgin núibKDU, xDgikhông n73Sqhìn đượcxDgi đỉnhxDgi 73Sqngọn. NbKDUúi Thx27sanh VbKDUân cóxDgi rừngbKDU rậmbKDU rx27sạp, cóxDgi xDgithác đổ,bKDU vbKDUách n73Sqúi dx27sị x27skỳ, chx27sim quýx27s v7pCthú lxDgiạ rv7pCất v7pCnhiều, 73Sqcảnh v7pCquan âmx27s 73Squ hixDgiểm trởbKDU, nx27sổi tiế73Sqng txDgirong thiênbKDU hạ. 

Nhưng cò73Sqn bKDUnổi xDgitiếng hơv7pCn, lạixDgi l73Sqà 73Sqmột mônbKDU phái73Sq tv7pCu v7pCchân xDgitrên nxDgiúi xDginày x27s-- ThbKDUanh VânxDgi Môn. 

Thanh VânbKDU Mônx27s 73Sqcó lịcbKDUh s73Sqử rấtv7pC lâxDgiu đời,x27s từx27s kbKDUhi sá73Sqng lậ73Sqp đ73Sqến giờ73Sq đã73Sq v7pChai ngv7pCàn nbKDUăm cóx27s lẻ,x27s đứngv7pC đầv7pCu troxDging hv7pCai phbKDUái cx27shính tà73Sq hiệnx27s nay. 

Nghe n73Sqói tổ73Sq sbKDUư x27skhai xDgiphái vốnx27s lxDgià v7pCmột thầy73Sq tướngv7pC x27strong giaxDging bKDUhồ, nửabKDU đờixDgi thấtbKDU v73Sqọng, buồn73Sq bực73Sq bấtbKDU đxDgiắc chí.73Sq x27sNăm 73Sq49 tuổi73Sq, 73Sqngao dbKDUu kx27shắp nơi,bKDU trênxDgi đườbKDUng đ73Sqi qx27sua nx27súi Thanx27sh x27sVân, vừabKDU nhìn73Sq đãx27s nhxDgiận rxDgia n73Sqơi đâxDgiy cóv7pC v73Sqẻ thiênbKDUg liv7pCêng kỳx27s tbKDUú, v7pCtụ x27sđược li73Sqnh xDgikhí cbKDUủa trờ73Sqi đấtv7pC, lbKDUà một73Sq n73Sqơi bKDUtốt đbKDUẹp vào73Sq xDgibậc nhất.xDgi LbKDUập tứcxDgi xDgiđăng x27ssơn, ănxDgi xDgigió n73Sqằm sương,73Sq 73Sqtu cbKDUhân luyxDgiện đạo,73Sq cxDgihưa đượcv7pC bav7pCo lâu,v7pC l73Sqại tìxDgim đbKDUuợc mộx27st qu73Sqyển sác73Sqh cxDgiổ kh73Sqông t73Sqựa đềbKDU v7pCtrong mộv7pCt hanx27sg sâ73Squ bxDgií 73Sqmật, tbKDUrên xDgiđó gh73Sqi chéx27sp nhv7pCững thuật73Sq phápx27s mv7pCôn kỳx27s bKDUảo, t73Sqhâm tv7pChuý cax27so x27sxa, mx27sà lại73Sq diệubKDU d73Sqụng vbKDUô cùngbKDU, xDgiuy lựx27sc cựx27sc lớn. 

Thầy tướxDging 73Sqnọ đượxDgic mbKDUối kỳx27s ngộ73Sq nxDgiày, dốcx27s l73Sqòng xDgitu tậ73Sqp. Thx27sấm thoxDgiắt hx27sai mươix27s v7pCnăm, cv7pCó chútx27s tựux27s thành,xDgi b73Sqèn xxDgiuất x27snúi. TrảxDgii qu73Sqa mấyx27s tv7pCrận mbKDUưa gióbKDU gianxDgig x27shồ, tu73Sqy kh73Sqông thểx27s độc73Sq bx27sá thbKDUiên hạ,73Sq nhưngv7pC 73Sqcũng trởbKDU thànhv7pC nx27sgười bKDUhùng x27smột phươx27sng. v7pCBèn ở73Sq 73Sqtrên núibKDU TxDgihanh 73SqVân, k73Sqhai tôv7pCng xDgilập phái,x27s đặ73Sqt txDgiên "Thanv7pCh Vâx27sn". VbKDUì 73Sqnội dbKDUung tv7pCrong quyểx27sn sbKDUách khônv7pCg cóx27s x27stựa đx27sề kx27sia bKDUrất gầnv7pC vớbKDUi đạox27s giax27s, x27snên ônv7pCg bKDUta bè73Sqn bKDUphục trbKDUang v7pCđạo nhân,x27s tx27sự bKDUxưng hiv7pCệu Thanv7pCh VâxDgin Tx27sử, đệx27s xDgitử đbKDUời sav7pCu tônxDgi xưngx27s lxDgià ThanxDgih Vân73Sq Chx27sân Nhân. 

Thanh Vân73Sq v7pCTử thọbKDU 1xDgi67 tu73Sqổi, sibKDUnh thờibKDU tx27shu nạpv7pC mườ73Sqi đệxDgi tử,x27s lúc73Sq lâ73Sqm cv7pChung cóv7pC dặnbKDU rằnbKDUg: "TbKDUa nửv7pCa đờix27s 73Sqđã xDgihọc đếnbKDU tậnv7pC cùn73Sqg vềxDgi tướng73Sq xDgithuật, txDgiinh yếuv7pC nhấ73Sqt chx27sính làv7pC x27stướng ph73Sqong th73Sqủy. NxDgiúi Tx27shanh Vx27sân nx27sày làx27s li73Sqnh địa73Sq hv7pCiếm bKDUcó tro73Sqng nhâx27sn giav7pCn, pbKDUhái Th73Sqanh Vâ73Sqn bKDUta g73Sqiữ 73Sqngọn núixDgi này73Sq, vềv7pC sxDgiau 73Sqnhất địnhx27s sẽxDgi hưngv7pC thị73Sqnh, cá73Sqc ngx27sươi quybKDUết khôngbKDU thểx27s bỏbKDU được.xDgi NhxDgiớ x27slấy, nhớxDgi lấy!" 

Lúc ấybKDU mxDgiười 73Sqđệ tửbKDU v7pCđều gậ73Sqt đầu,bKDU tixDgin tưởngxDgi c73Sqhắc chắbKDUn rồi,xDgi Tv7pChanh Vânv7pC TbKDUử mớix27s nhắmx27s mắbKDUt tắtxDgi nghỉ.bKDU Khônv7pCg ng73Sqờ x27strong x27svòng mộtv7pC trăv7pCm xDginăm saxDgiu đó,73Sq chẳngv7pC biế73Sqt lv7pCà cóx27s pxDgihải bKDUý trx27sời bKDUghẹo người,v7pC hoặcbKDU c73Sqăn bx27sản xDgilà ThabKDUnh VânxDgi Tử73Sq tướngx27s thv7pCuật khx27sông txDgiinh, Th73Sqanh VbKDUân Môn73Sq khôn73Sqg chỉ73Sq khv7pCông p73Sqhát trv7pCiển, bKDUmà bKDUmỗi ng73Sqày mộtv7pC subKDUy vi. 

Trong mườv7pCi đệ73Sq tử,xDgi cv7pCó hx27sai ngườix27s chếtbKDU sớm,v7pC x27sbốn xDgingười bx27sỏ mạxDging bKDUtrong n73Sqhững x27scuộc huyếxDgit s73Sqát gx27siang 73Sqhồ, mxDgiột ngườiv7pC tà73Sqn pv7pChế, mộtv7pC ngbKDUười mất73Sq v7pCtích, cv7pChỉ xDgitruyền x27slại hbKDUai chbKDUi phái. 

Trải qbKDUua nămxDgi mươv7pCi năm,v7pC troxDging vòngbKDU mộtbKDU x27străm dặmbKDU quanx27sh x27snúi Thv7pCanh SơxDgin đv7pCã xx27sảy 73Sqra x27snhững t73Sqhiên tv7pCai địax27s chấnbKDU chưaxDgi từngx27s cóbKDU, xDgingập lụtv7pC khủnv7pCg khiếv7pCp, đấtbKDU rux27sng bKDUnúi chuyển,v7pC v7pCtử thươngxDgi vbKDUô số,v7pC lại73Sq dứt73Sq tuyệt73Sq đbKDUi xDgimột bKDUchi phái73Sq. xDgiMà còbKDUn lại73Sq mỗi73Sq bKDUmột người,bKDU nhxDgiưng tx27sư chấtxDgi c73Sqó hv7pCạn, bả73Sqn l73Sqĩnh v7pCthấp kébKDUm, 73Sqvốn ch73Sqẳng thểx27s khxDgiôi phụcxDgi đượ73Sqc p73Sqhong x27squang nămbKDU xưv7pCa của73Sq Thax27snh Vx27sân Tử,xDgi lv7pCại cxDgiòn bKDUvì dbKDUuyên cớ73Sq qu73Sqyển s73Sqách c73Sqổ kv7pCia, kícv7pCh độv7pCng kẻx27s thùv7pC v7pCbên ngx27soài đếnbKDU trv7pCanh đoxDgiạt, mxDgiấy px27shen h73Squyết chiến,xDgi nx27sếu bKDUkhông phbKDUải 73Sqlà 73Sqnhờ mấybKDU x27spháp bxDgiảo v7pClợi hxDgiại mxDgià bKDUThanh xDgiVân Tửv7pC 73Sqđể lại,xDgi thbKDUì x27se rằngxDgi Than73Sqh 73SqVân Môv7pCn đãbKDU bịbKDU nx27sgười tbKDUa diệ73Sqt tận73Sq rồi. 

Tình c73Sqảnh nàyv7pC k73Sqéo dàix27s đúnv7pCg bv7pCốn trăx27sm năm,bKDU Than73Sqh 73SqVân Mô73Sqn khônbKDUg hềv7pC khởiv7pC xDgisắc, v7pChầu bKDUnhư cxDgió thxDgiể dùx27sng từ73Sq "nv7pCgắc ngoải"v7pC đbKDUể hìnhv7pC dun73Sqg. v7pCĐến phbKDUút cuốiv7pC, t73Sqhậm chv7pCí còn73Sq bxDgiị nbKDUgười bắt73Sq nạtxDgi đếv7pCn tậnv7pC cửx27sa xDginhà, tr73Sqong xDgibảy 73Sqngọn n73Sqúi ca73Sqo củ73Sqa xDgiThanh Vâv7pCn, ngoài73Sq n73Sqgọn cx27shính Th73Sqông Thv7pCiên bKDUPhong, sáx27su ngx27sọn cònxDgi lạibKDU đx27sều bịx27s ngoạiv7pC địchbKDU chiếx27sm hếxDgit, tronxDgig đx27sám ngoạ73Sqi địchx27s bKDUđó 73Sqcòn cóxDgi cườngbKDU v7pCđạo hãnv7pC ph73Sqỉ, lv7pCấy làmx27s xDgicứ đixDgiểm, cx27sướp xDgibóc bKDUbốn phx27sương, hoànhv7pC hànhbKDU nganbKDUg ngược. 

Những ngư73Sqời khônxDgig rõ73Sq nộiv7pC tx27sình phầx27sn 73Sqlớn đềuv7pC hibKDUểu nhxDgiầm, c73Sqho r73Sqằng Thav7pCnh xDgiVân x27sMôn đ73Sqã sv7pCa xDgisút mất73Sq rồi,x27s mặcv7pC bKDUdù bKDUđệ txDgiử Tha73Sqnh Vânx27s gv7pCiải thícbKDUh rấ73Sqt nhiề73Squ, rằngbKDU cxDgiũng v7pCcó bKDUlòng gbKDUiết x27sđịch, hiv7pCềm nỗixDgi v7pClực bất73Sq tòngbKDU tâm,v7pC txDgihật đ73Sqáng thưbKDUơng. Đếx27sn na73Sqy nghbKDUĩ 73Sqlại, lúcv7pC ấybKDU qx27suả tv7pChực lv7pCà quxDgiãng xDgithời gbKDUian ca73Sqy đắx27sng nh73Sqất của73Sq cả73Sq phxDgiái ThaxDginh Vân. 

Mãi xDgicho đếnbKDU thờx27si điểm73Sq mxDgiột bKDUnghìn bx27sa txDgirăm nămx27s tv7pCrước, xDgitình x27shình mbKDUới cóbKDU tv7pChay đổi. 

Có l73Sqẽ làv7pC tướngxDgi thxDgiuật 73Sqcủa v7pCThanh Vâx27sn Tx27sử rốx27st 73Sqcục cũv7pCng hxDgiiển lxDgiinh, hobKDUặc lbKDUà tbKDUrời gix27sà v7pCmệt rồixDgi, không73Sq mbKDUuốn trêubKDU v7pCcợt xDgiThanh Vx27sân bKDUMôn nữv7pCa, đế73Sqn lúcbKDU ấy,xDgi trobKDUng đv7pCám xDgitruyền nhâxDgin đờixDgi tv7pChứ mườv7pCi mxDgiột củv7pCa bKDUThanh Vv7pCân MônbKDU, lạix27s xuấxDgit hiệnv7pC 73Sqmột nv7pChân v7pCvật tuyệtbKDU luân,73Sq kv7pCinh bKDUthế hv7pCãi tụbKDUc đứngxDgi lênx27s dẫn73Sq v7pCdắt 73Sq- Than73Sqh Diệpx27s Đạx27so Nhân. 

Thanh DixDgiệp tụx27sc gv7pCia họ73Sq Diệpx27s, vốnx27s lv7pCà x27smột thưbKDU xDgisinh nghv7pCèo khổ,v7pC thiênbKDU 73Sqtư xDgiđĩnh ngộv7pC hơnxDgi ngườv7pCi, nhưnxDgig v7pCứng thbKDUí rấbKDUt xDginhiều lầnbKDU mv7pCà khx27sông trúv7pCng, v7pCsau nv7pCày v7pCcơ duyêx27sn xảo73Sq hợpv7pC, v7pCđược Vôx27s Phươnv7pCg Tửv7pC cx27shưởng mônx27s đờiv7pC tv7pChứ mưbKDUời củ73Sqa TbKDUhanh xDgiVân 73SqMôn tbKDUhu làx27sm xDgiđệ tửbKDU, lúv7pCc 73Sqấy tuv7pCổi mớiv7pC 22. 

Sau kxDgihi Th73Sqanh DiệpbKDU nhậpv7pC môbKDUn, cxDgihỉ qxDgiua mbKDUột nbKDUăm xDgiđã lxDgiĩnh hộx27si quá73Sqn thôngv7pC hếtxDgi thv7pCảy bKDUnhững kbKDUiếm thuậtbKDU v7pCpháp đạov7pC dx27so Vôv7pC x27sPhương x27sTử truyềxDgin chv7pCo, độcxDgi chiếmv7pC hàn73Sqg đầux27s x27strong v7pCđám đệbKDU x27stử. LbKDUại qv7pCua v7pCmột năx27sm, đếxDgin x27sVô PhươngbKDU Tv7pCử cũv7pCng chỉx27s 73Sqcó x27sthể dựav7pC và73Sqo 73Sqsự txDgiu hànx27sh thâ73Sqm hậx27su mớibKDU cốv7pC xDgigắng đv7pCánh được73Sq ngaxDging ta73Sqy vbKDUới ybKDU. v7pCVô Phươv7pCng v7pCTử vừa73Sq ngv7pCạc nhibKDUên vừxDgia vux27si mừng,73Sq qubKDUyết đv7pCịnh lấ73Sqy quyểnv7pC sbKDUách x27scổ màx27s tổxDgi s73Sqư truyềnx27s lạv7pCi đx27sem bKDUcho Thx27sanh Diệpv7pC tựv7pC bKDUtham tườn73Sqg tv7pCu tập.x27s TbKDUhanh Dx27siệp 73Sqbèn bếxDgi qxDgiuan ởbKDU HuyễnbKDU Nguyệtx27s ĐộngxDgi đxDgiằng sabKDUu ngọnbKDU Thôngv7pC ThixDgiên Phov7pCng, lầnbKDU bbKDUế v7pCquan nà73Sqy kéx27so dx27sài mườiv7pC bKDUba năm. 

Nghe n73Sqói l73Sqúc x27sy phx27sá cửaxDgi thv7pCoát x27sra, là73Sq vàox27s mộtbKDU đêv7pCm trănx27sg trx27sòn. Đv7pCêm ấv7pCy tbKDUrăng 73Sqlạnh trv7pCeo cav7pCo, cxDgiả ngọnbKDU Thôngx27s Thiên73Sq Pho73Sqng núixDgi Thav7pCnh Vâv7pCn sx27sáng rự73Sqc nbKDUhư 73Sqban ngàyv7pC. Tv7pChốt nhibKDUên cuồbKDUng phv7pCong ậpxDgi tớ73Sqi, đx27sằng sx27sau núx27si lv7pCại c73Sqó tbKDUiếng h73Sqú ngâxDgin dxDgiài, vanxDgig độngv7pC đếnv7pC tx27srăm dặmx27s, abKDUi nghbKDUe x27sthấy 73Sqkhông kv7pChỏi biến73Sq x27ssắc. SauxDgi, cóxDgi x27sánh bKDUsáng tốtbKDU lv7pCành xDgitím nh73Sqạt dânx27sg lêv7pCn bKDUngập trờx27si, mộbKDUt tiếv7pCng độngxDgi cựv7pCc v7pClớn, Huyễnx27s NgbKDUuyệt bKDUĐộng phủv7pC rbKDUộng rãi73Sq sánxDgig tỏ,v7pC Than73Sqh Dv7pCiệp râu73Sq v7pCtóc 73Sqbạc hết,xDgi bKDUmặt điểmx27s x27snụ v7pCcười, bKDUthân mìv7pCnh cóxDgi thanxDgih quang73Sq, chậm73Sq rx27sãi v7pCbước rax27s, mọibKDU người73Sq kx27sinh ngạcx27s, t73Sqưởng đv7pCã thànhxDgi tiên. 

Sau đxDgió, Thax27snh Diệp73Sq chí73Sqnh thxDgiức xubKDUất gixDgia, lxDgiấy họx27s DxDgiiệp của73Sq mìnhx27s, thêmbKDU vàox27s cbKDUhữ ThxDgianh tv7pCrong Thav7pCnh v7pCVân, xDgilấy tênxDgi lxDgià Than73Sqh Diệp. 

Ngày hôm73Sq đóx27s v7pCy cườibKDU bxDgiái biệtv7pC ânv7pC v7pCsư Vô73Sq PhươxDging Tử,73Sq nói:bKDU 73Sq"Sư txDgiôn xDgixin x27shãy bKDUđợi, đv7pCệ bKDUtử xDgiđi làx27sm mấyv7pC viv7pCệc, mộtx27s ngàyv7pC là73Sq sẽ73Sq qux27say về." 

Mọi ngv7pCười khôxDging r73Sqõ ý73Sq tứbKDU, mộtxDgi ngàyx27s xDgiđêm x27ssau ThaxDginh Div7pCệp chốngv7pC kiếxDgim quaxDgiy 73Sqvề, ngoxDgiại địchx27s xDgiở sá73Squ nv7pCgọn củav7pC Than73Sqh VbKDUân xDgiđã bKDUbị xDgimai pbKDUhục chébKDUm sạ73Sqch. TxDgihanh DibKDUệp v7pCĐạo Nhânx27s đạoxDgi phápx27s thâm73Sq s73Sqâu, t73Sqhủ đoạnv7pC 73Sqtàn đv7pCộc, mxDgiột tbKDUhời g73Sqian đã73Sq dbKDUanh độnv7pCg txDgihiên hx27sạ, thanv7pCh bKDUthế củaxDgi Thx27sanh bKDUVân Mv7pCôn đạixDgi thịnh. 

Lại qubKDUa bKDUmột năm,v7pC VôxDgi PhươngbKDU TxDgiử 73Sqđem chức73Sq vịbKDU chưởngbKDU môbKDUn trx27suyền chxDgio v7pCThanh Diệp,bKDU cònxDgi mìnbKDUh txDgihì cx27shay tịnhv7pC v7pCthanh tuv7pC, không73Sq 73Sqlý đếnbKDU nhữv7pCng chuyệnbKDU l73Sqặt vxDgiặt x27strong mx27sôn nữabKDU. bKDUThanh Diệv7pCp xDgichấp chưởnv7pCg rồi,v7pC dố73Sqc sức73Sq vxDgiì môbKDUn pháiv7pC, hếtx27s x27slòng trx27sợ bKDUgiúp đ73Sqồng môn,v7pC nghixDgiêm khắ73Sqc tuyểnx27s chọn73Sq truxDgiyền nhxDgiân, bKDUlại nhờ73Sq nhữn73Sqg xDgiđiều đãx27s lĩxDginh h73Sqội đưxDgiợc tv7pCừ quyểnx27s sácxDgih cổ,xDgi c73Sqó đx27sược c73Sqái xDgiuy quxDgiỷ x27sthần v7pCvô lượng. 

Thanh Vâx27sn Mx27sôn từ73Sq đóbKDU nv7pCgày x27smột t73Sqăng tiếnx27s, x27strong vònv7pCg x27s50 năm,73Sq đãv7pC 73Sqtrở thv7pCành trụx27s cv7pCột tbKDUrong chínhx27s đạo,v7pC thbKDUêm h73Sqai trbKDUăm năm73Sq xDgisau, v7pCđã trởx27s lànhx27s lx27sãnh tụbKDU củ73Sqa cácbKDU mônx27s cábKDUc pxDgihái 73Sqchính đạo. 

Thanh DixDgiệp ChbKDUân Nhv7pCân thọ73Sq đến73Sq 55xDgi0 tuổi,bKDU cảv7pC xDgiđời xDgithu x27snạp đx27sồ đx27sệ xDgirất nghix27sêm khbKDUắc, chỉbKDU truyềnv7pC 73Sqthụ chx27so c73Sqó bảv7pCy người,v7pC ch73Sqia bảy73Sq nbKDUgọn núxDgii bKDUcho họx27s, lệx27snh 73Sqcho bKDUthất cx27shi 73Sqphái cùnx27sg nhav7pCu truyềnxDgi hươxDging hoả.x27s xDgiTrong đóv7pC trưxDgiởng mônxDgi nv7pCgụ ở73Sq nbKDUgọn chív7pCnh Thôngv7pC Thx27siên Phongx27s, bKDUlà bKDUchi pbKDUhái tbKDUrọng tâm. 

Cho đếnxDgi n73Sqay, đệbKDU xDgitử củv7pCa Thanx27sh x27sVân Môn73Sq đ73Sqã gầnbKDU mộtbKDU nghìnbKDU người,v7pC cx27sao bKDUthủ x27snhư mxDgiây, thax27snh 73Squy hiểnbKDU xDgihách, cùngv7pC vớibKDU x27sThiên ÂbKDUm Tự,xDgi PhầnbKDU H73Sqương CbKDUốc tềv7pC dan73Sqh tx27sam đx27sại 73Sqmôn pháibKDU. ChưởngbKDU m73Sqôn Đx27sạo Huyv7pCền Cx27shân Nv7pChân, côv7pCng 73Sqtham tạov7pC ho73Sqá, siêv7pCu phx27sàm nhbKDUập 73Sqthánh, lbKDUà mộtv7pC nhâx27sn vậtbKDU tv7pCuyệt txDgihế bậxDgic nhấbKDUt đương73Sq thời. 

Dưới châ73Sqn v7pCnúi T73Sqhanh VânbKDU, ởx27s phíbKDUa Tâyx27s BắcxDgi cáv7pCch Hv7pCà DưbKDUơng ThàxDginh cx27shừng bKDU50 73Sqdặm, c73Sqó m73Sqột 73Sqthôn nh73Sqỏ têv7pCn làx27s TxDgihảo Miếu. 

Thôn nbKDUày 73Sqcó 73Sqhơn xDgibốn mươ73Sqi 73Sqhộ dân,x27s tíbKDUnh tìnx27sh thuầx27sn phác,73Sq dânxDgi xDgicư phầnbKDU lớx27sn sibKDUnh sống73Sq bằnbKDUg c73Sqách lbKDUên nxDgiúi đánv7pCh củx27si v7pCbán c73Sqho Thv7pCanh VxDgiân Môn73Sq đổi73Sq lấyxDgi ngâx27sn lượng. 

Ngày thxDgiường thônbKDU dx27sân thườngbKDU x27sthấy đxDgiệ tbKDUử Tha73Sqnh x27sVân M73Sqôn đ73Sqi x27stới đx27si lux27si, phv7pCần n73Sqhiều thầnx27s kỳ,x27s đxDgiối v7pCvới ThaxDginh Vânx27s MxDgiôn rấtxDgi lv7pCà sbKDUùng v7pCbái, xDgicoi nbKDUhư tibKDUên 73Sqgia đắcbKDU đạo.v7pC bKDUMà Thanv7pCh xDgiVân MôbKDUn từbKDU xxDgiưa đếx27sn na73Sqy thường73Sq x27schiếu v7pCcố dân73Sq cx27shúng q73Squanh bKDUvùng, v7pCvới thônbKDU dbKDUân ởx27s đâyx27s x27scư xửxDgi v7pCcũng x27skhông tệ. 

Hôm x27sấy, tx27srời âx27sm u73Sq, mx27sây đexDgin 73Sqtrĩu thấpbKDU, khix27sến ngườix27s xDgita v7pCcó cả73Sqm giá73Sqc nặngbKDU nềbKDU nghẹnx27s thở. 

Từ xDgithôn TbKDUhảo M73Sqiếu 73Sqnhìn x27sra, n73Sqúi bKDUThanh Vân73Sq sừngx27s sx27sững xu73Sqyên thẳngx27s l73Sqên trời,v7pC ngọbKDUn c73Sqao vá73Sqch che73Sqo lbKDUeo, âv7pCm bKDUthầm x27sdữ tợn.bKDU Chỉ73Sq bKDUcó điều,xDgi thôxDgin dâv7pCn xDgiđời đời73Sq ởbKDU đâybKDU, cảnv7pCh tượngbKDU x27sấy đx27sã nhìnv7pC 73Sqquen kbKDUhông biv7pCết bav7pCo nhiê73Squ lần,v7pC nênbKDU cũngxDgi khôv7pCng đểx27s x27sý, cbKDUòn xDgibọn xDgitrẻ nhỏx27s chưbKDUa biếtx27s gìv7pC t73Sqhì càv7pCng khx27sông phảxDgii nói. 

** 

"Xú tiểuv7pC tử,xDgi mxDgii chạ73Sqy đbKDUi đâu73Sq đó?" 

Một tiế73Sqng x27sla mắngbKDU, kèmxDgi 73Sqtheo làxDgi mấx27sy hồibKDU cưv7pCời cợv7pCt, phv7pCát rx27sa từv7pC miệngxDgi mxDgiột đ73Sqứa txDgirẻ lơbKDUn lớ73Sqn. Nv7pCó lx27sối 12bKDU, xDgi13 tuổi,xDgi mx27si thanv7pCh mụxDgic tv7pCúc, dẫnv7pC thex27so chừngx27s bốn,x27s năxDgim bKDUđứa xDgibé xDgicon cảx27s tbKDUrai cảx27s gáxDgii, đv7pCuổi th73Sqeo mộtx27s t73Sqhằng nx27shỏ kháx27sc v7pCchạy p73Sqhía trước.v7pC ThằnbKDUg nhỏbKDU ấv7pCy xDginom 73Sqbé hơxDgin bKDUnó chừng73Sq ha73Sqi tuổi,bKDU ngx27sười thâmbKDU thx27sấp, mxDgiặt mũbKDUi hớnv7pC hxDgia x27shớn hở,v7pC đabKDUng dốcv7pC sứx27sc xDgichạy đi,bKDU 73Sqvừa chạyxDgi vừa73Sq ngx27soảnh đầu73Sq lạixDgi nhăxDgin mặtxDgi trêu. 

"Trương bKDUTiểu PhbKDUàm, x27smi muốnx27s txDgiốt xDgithì đứngbKDU lạx27si!" đứx27sa trv7pCẻ chạybKDU tv7pCheo cx27sao giọngx27s gọi. 

Thằng nhxDgiỏ chạ73Sqy trướbKDUc, tê73Sqn xDgigọi Trươnv7pCg Tiểu73Sq Phàm73Sq "xx27sì" mộtbKDU tv7pCiếng, vbKDUừa cxDgihạy v73Sqừa kêux27s: "Mx27si làv7pCm nhưx27s v7pCta làv7pC đồv7pC ngốcxDgi vậy!"xDgi NxDgiói đoạnx27s lạbKDUi cò73Sqn chạy73Sq nx27shanh hơn. 

Trên đườbKDUng x27sđuổi 73Sqbắt, mấbKDUy đứa73Sq xDgitrẻ bKDUcàng lúbKDUc c73Sqàng ch73Sqạy gx27sần đến73Sq v7pCtoà miếbKDUu bKDUcỏ vừaxDgi cũbKDU vừx27sa náx27st ởxDgi phíax27s đôngbKDU thôn.xDgi Từv7pC nv7pCgoài nhìnxDgi và73Sqo, t73Sqoà bKDUmiếu cỏv7pC nàyv7pC rác73Sqh nv7pCát khônx27sg t73Sqhể chx27sịu được,v7pC xDgichẳng biếtbKDU làx27s đ73Sqã trảibKDU qx27sua g73Sqió x27smưa mấybKDU kiếp. 

Trương TixDgiểu Phà73Sqm chạyv7pC đầux27s v7pCtiên 73Sqxông tọv7pCt vv7pCào, x27sai ngxDgiờ khônv7pCg cx27shú ýbKDU, lạiv7pC vấp73Sq pv7pChải bKDUván bKDUcửa, 73Sqtòm mộtv7pC cái,x27s ngãxDgi lv7pCộn nhào. 

Mấy đứaxDgi tv7pCrẻ x27sđằng sxDgiau mbKDUừng rbKDUỡ, x27snhao nhxDgiao l73Sqao lạxDgii, đèxDgi xDgilên mìnhv7pC thằbKDUng nhỏ,bKDU xDgiđứa bxDgié mxDgii thv7pCanh mục73Sq x27stú kv7pCia vx27sẻ mặt73Sq đắcx27s v7pCý, cườiv7pC bảo:xDgi "BxDgiị v7pCta bxDgiắt được73Sq rồi!v7pC v7pCLần nàbKDUy m73Sqi xDgichẳng cóv7pC gxDgiì đểxDgi nóx27si nữa,v7pC ph73Sqải khônbKDUg nào?" 

Ai x27sngờ Tv7pCrương Tiể73Squ xDgiPhàm đx27sảo mắt73Sq xDgikỳ dịx27s, v7pCnói: "Kh73Sqông tínhxDgi xDgikhông tínbKDUh, mbKDUi á73Sqm toán73Sq tax27s, v7pCtính làmx27s sax27so được?" 

Đứa txDgirẻ kiv7pCa v7pCngạc nhix27sên, lạbKDU lùnxDgig bảbKDUo: bKDU"Ta ámbKDU toánv7pC mbKDUi v7pClúc nào?" 

Trương Tiểux27s Phà73Sqm đxDgiáp: "GiỏxDgii lắmxDgi Lâx27sm Kix27snh v7pCVũ, x27smi dáxDgim nói73Sq c73Sqái váv7pCn cửax27s bKDUnày khx27sông x27sphải lv7pCà mv7pCi đặtxDgi ởxDgi đâyv7pC ư?" 

Đứa trẻbKDU tê73Sqn gọiv7pC L73Sqâm Kin73Sqh VxDgiũ v7pCkia hév7pCt tx27so: "ĐxDgiời x27snào có73Sq chxDgiuyện ấy!" 

Trương TbKDUiểu PhàmbKDU cxDgihúm miệngbKDU, ngxDgihiêng 73Sqđầu, cx27só v73Sqẻ nhấxDgit v7pCđịnh khôngv7pC đv7pCầu hàng,xDgi kxDgihông xDgikhuất phục. 

Lâm v7pCKinh VbKDUũ bKDUtức kh73Sqí bốcbKDU lbKDUên đầu73Sq, mộtbKDU txDgiay chxDgiẹn lấyv7pC cổx27s nó73Sq, giậbKDUn 73Sqdữ bảv7pCo: "Nóix27s rx27sồi bắt73Sq được73Sq làx27s phảx27si nhậnxDgi x27sthua, xDgimi phụbKDUc haxDgiy xDgikhông phục?" 

Trương 73SqTiểu Pv7pChàm ch73Sqẳng hềv7pC lýbKDU đến. 

Lâm K73Sqinh Vũx27s sv7pCắc mbKDUặt đỏx27s bừn73Sqg, v73Sqận bKDUsức vàbKDUo t73Sqay, hxDgiét lớn73Sq: "PhụcbKDU hxDgiay kv7pChông phục?" 

Khí qu73Sqản củax27s Trươngv7pC Tix27sểu Px27shàm 73Sqbị nxDgió b73Sqóp cx27shặt, hxDgiô hấpbKDU dầnv7pC dầ73Sqn kbKDUhó k73Sqhăn, 73Sqsắc mx27sặt bắtx27s đầx27su b73Sqầm xDgilên, nhưbKDUng nóbKDU tuổx27si tuv7pCy nhỏ,73Sq 73Sqtính 73Sqkhí lạxDgii rất73Sq bKDUquật cườv7pCng, x27scứng cỏxDgii kbKDUhông hxDgiề k73Sqêu mv7pCột tiếng. 

Lâm KibKDUnh V73Sqũ v7pCthì càv7pCng xDgilúc xDgicàng giận,bKDU lbKDUực ở73Sq bKDUtay càngbKDU lv7pCúc càn73Sqg lớn,v7pC miệx27sng thx27sì x27scứ lặpv7pC đx27si lặpv7pC lại:73Sq "PhụcxDgi hv7pCay khôv7pCng bKDUphục? Px27shục ha73Sqy kxDgihông phx27sục? Phục73Sq v7pChay khôngv7pC phục?!" 

Lúc ấ73Sqy bọn73Sq trẻv7pC xDgikia thấybKDU xDgicũng k73Sqhông đúng,v7pC bèx27sn lv7pCặng lẽ73Sq cx27so rú73Sqm lạibKDU với73Sq nv7pChau, cbKDUhỉ cònv7pC x27strơ hax27si đứabKDU bv7pCé n73Sqon dạix27s, vìbKDU t73Sqranh cãv7pCi, rồix27s d73Sqo 73Sqcái txDgiính 73Sqquá khbKDUích củaxDgi đôi73Sq bênbKDU, đềuv7pC x27scứ ga73Sqn 73Sqlì mãi. 

Có vẻxDgi mbKDUột trườnx27sg đxDgiại hoạv7pC sx27sắp xảyv7pC rax27s, t73Sqhốt ngx27she gv7pCóc bKDUsâu trv7pCong miếuxDgi cỏbKDU xDginiệm phxDgiật hix27sệu, rồxDgii cx27só người73Sq n73Sqói: "x27sA dx27si đàv7pC px27shật, mv7pCau x27smau dừnbKDUg tay." 

Một nắxDgim ta73Sqy khôv7pC v7pCxác, xDgixé qu73Sqa làbKDUn khbKDUông lv7pCao x27sđến, t73Sqhò r73Sqa hax27si ngón,bKDU bxDgiúng vào73Sq ha73Sqi tbKDUay xDgiLâm v7pCKinh x27sVũ. 73SqLâm KinxDgih Vũv7pC như73Sq bv7pCị giậbKDUt, toànxDgi bKDUthân chv7pCấn độv7pCng, v7pChai xDgitay x27stự nhiênx27s lỏnbKDUg ra. 

Trương T73Sqiểu Phàx27sm xDgihá mix27sệng n73Sqghẹn ngà73Sqo, rõxDgi 73Sqlà bxDgiị 73Sqbí thởx27s lâubKDU qux27sá. v7pCHai đxDgiứa xDginó đbKDUờ rxDgia tbKDUại chỗ,xDgi địnv7pCh tv7pChần lạixDgi được,x27s nhớx27s r73Sqa 73Sqtình cảnxDgih vừa73Sq rồi,x27s lx27siền nhv7pCìn nhau. 

Lâm x27sKinh VũxDgi đờ73Sq xDgiđẫn bảo:v7pC "TiểuxDgi Phàm73Sq, x73Sqin lỗiv7pC n73Sqhe. x27sTa cbKDUũng khônx27sg bKDUbiết lxDgiàm xDgisao mà..." 

Trương Tiểux27s PhàmxDgi lắcx27s 73Sqlắc đầu73Sq, v7pChơi th73Sqở x27sdần xDgidần điềux27s hoàv7pC, v7pCnói: "Kx27shông 73Sqsao. Ồ,xDgi v7pClão lx27sà ai?" 

Bọn trẻxDgi nbKDUhìn 73Sqtheo ánhx27s v7pCmắt nó,x27s tbKDUhì thấv7pCy x27strong miếuv7pC, cbKDUó m73Sqột hox27sà tbKDUhượng gbKDUià v7pCđứng đv7pCó, tv7pCrên x27smặt nếx27sp nxDgihăn 73Sqchi ch73Sqít, kxDgihoác một73Sq tấmv7pC càx27s xDgisa rv7pCách mư73Sqớp, v7pCcả xDgingười từxDgi trên73Sq xuốxDging dướibKDU bẩn73Sq thỉuv7pC nbKDUhem nhuốc.v7pC Chỉ73Sq cxDgió chuỗi73Sq tràngx27s hạtv7pC bícx27sh ngọ73Sqc đanv7pCg xDgicầm tron73Sqg taxDgiy làbKDU óv7pCng 73Sqánh lx27soá mắt,bKDU chiếxDgiu xDgira nv7pChững tx27sia sáv7pCng xx27sanh nhạt. 

Điều bKDUkỳ lv7pCạ lv7pCà, xDgitrong chuỗi73Sq tx27sràng xDgihạt bícxDgih ng73Sqọc mưx27sời m73Sqấy viêxDgin v7pCchằn chặnxDgi, chiếubKDU sábKDUng lấpbKDU lv7pCánh xDgithì lạibKDU lx27sẫn vàoxDgi mộ73Sqt viênbKDU đáv7pC 73Sqchẳng bKDUra x27sđá n73Sqgọc chẳx27sng rx27sa ngọc,xDgi v7pCmàu tíx27sm sẫm,xDgi x27sảm đạx27sm vbKDUô quang.

 

Bình luận

Ảnh của saomai333
saomai33327/12/2016 - 23:21

Thích bộ này lâu rồi.