You are here

Tru Tiên - Chương 01

Chương 1

Thanh Vân

Dãy nBwc6úi ThaBwc6nh gsiSVân ngBwc6uy nUYoXga sừngUYoX sữngsiSg, hùxqFVng cBwc6ứ TrBwc6ung NguyênBwc6, phíamK7y UYoXbắc Bwc6núi mK7ycó mmK7yột dòngxqFV sôngUYoX lớgsiSn tUYoXên gọUYoXi HxqFVồng XuymK7yên, phíaxqFV nagsiSm mK7ylà trấnUYoX quUYoXan tmK7yrọng Bwc6"Hà DgsiSương Thành",UYoX chẹxqFVn lUYoXấy cgsiShỗ xqFVhiểm yếuBwc6 củaBwc6 thiênmK7y xqFVhạ, vBwc6ị trUYoXí địBwc6a mK7ylý hếtBwc6 sứcUYoX trọngxqFV yếu. 

Núi TgsiShanh VâgsiSn kxqFVéo gsiSdài liênxqFV tụcmK7y xqFVtrăm dặBwc6m, nhấpgsiS nhgsiSô trùnUYoXg điệp,mK7y cógsiS mK7ybảy ngọUYoXn cxqFVao nhấBwc6t, vưxqFVơn nmK7ygập trUYoXong mâBwc6y, ngàgsiSy tUYoXhường chỉxqFV thấgsiSy mBwc6ây trắnUYoXg Bwc6vờn quBwc6anh UYoXsườn ngsiSúi, mK7ykhông nhìngsiS đượcUYoX đUYoXỉnh nmK7ygọn. NúxqFVi TmK7yhanh UYoXVân cmK7yó rừnxqFVg UYoXrậm rạp,UYoX cgsiSó tgsiShác đổ,mK7y mK7yvách nxqFVúi dUYoXị gsiSkỳ, Bwc6chim qmK7yuý tgsiShú lBwc6ạ rấtxqFV UYoXnhiều, cảnhUYoX qxqFVuan xqFVâm gsiSu hxqFViểm tBwc6rở, nổigsiS txqFViếng troBwc6ng thixqFVên hạ. 

Nhưng còmK7yn nổxqFVi tixqFVếng hxqFVơn, lạiBwc6 mK7ylà mgsiSột môgsiSn pxqFVhái gsiStu chânBwc6 trêngsiS núiUYoX nàgsiSy UYoX-- TUYoXhanh VânmK7y Môn. 

Thanh UYoXVân MôBwc6n Bwc6có lịcUYoXh xqFVsử rấmK7yt lxqFVâu đời,gsiS tgsiSừ kUYoXhi gsiSsáng lgsiSập đếnmK7y giờUYoX đãgsiS haxqFVi ngàgsiSn mK7ynăm cóxqFV lẻ,xqFV đứnggsiS đầuUYoX tBwc6rong hmK7yai pháiBwc6 chínhxqFV tàUYoX himK7yện nay. 

Nghe nóiUYoX tổmK7y smK7yư khBwc6ai mK7yphái vốnxqFV lxqFVà mộtgsiS thgsiSầy tướnmK7yg troBwc6ng gmK7yiang hồUYoX, nửBwc6a đxqFVời thấtUYoX mK7yvọng, buồnmK7y bgsiSực Bwc6bất đUYoXắc xqFVchí. NămxqFV Bwc649 tuổxqFVi, ngaBwc6o Bwc6du khắpmK7y nơBwc6i, trênmK7y đưmK7yờng đigsiS qxqFVua mK7ynúi TBwc6hanh Vân,gsiS vUYoXừa nUYoXhìn gsiSđã nhgsiSận Bwc6ra nơigsiS đâmK7yy xqFVcó UYoXvẻ thiênBwc6g liênmK7yg kỳUYoX txqFVú, tụmK7y đmK7yược gsiSlinh khgsiSí củxqFVa txqFVrời đấmK7yt, Bwc6là xqFVmột nơiBwc6 tốtxqFV đẹgsiSp UYoXvào xqFVbậc nmK7yhất. LậpxqFV tứBwc6c đănmK7yg sơnBwc6, Bwc6ăn gsiSgió ngsiSằm gsiSsương, tBwc6u cmK7yhân luyệUYoXn đạoxqFV, chưmK7ya mK7yđược baBwc6o lâmK7yu, lxqFVại tìmxqFV đuợgsiSc mmK7yột quyểngsiS UYoXsách Bwc6cổ khôxqFVng tựxqFVa đềUYoX tronUYoXg gsiSmột haUYoXng sgsiSâu bmK7yí xqFVmật, trêUYoXn đóUYoX gUYoXhi chépgsiS nhữnUYoXg thumK7yật pxqFVháp mômK7yn kỳUYoX ảo,mK7y mK7ythâm txqFVhuý camK7yo gsiSxa, mgsiSà lUYoXại diUYoXệu UYoXdụng xqFVvô cùxqFVng, uxqFVy lựcBwc6 cựcBwc6 lớn. 

Thầy tướngmK7y ngsiSọ đượBwc6c mmK7yối Bwc6kỳ ngsiSgộ nàymK7y, dốcUYoX lònBwc6g xqFVtu tậmK7yp. ThấmxqFV thoắxqFVt haBwc6i mK7ymươi năUYoXm, cxqFVó chxqFVút txqFVựu thàngsiSh, xqFVbèn xuấtxqFV núimK7y. gsiSTrải Bwc6qua mấgsiSy gsiStrận mgsiSưa gBwc6ió giangsiSg hồ,Bwc6 tgsiSuy kUYoXhông tBwc6hể xqFVđộc báBwc6 thiênmK7y hmK7yạ, nhBwc6ưng cgsiSũng trởmK7y mK7ythành ngsiSgười hgsiSùng mộtBwc6 pmK7yhương. BèmK7yn mK7yở trêgsiSn mK7ynúi TxqFVhanh Bwc6Vân, khBwc6ai UYoXtông lậpBwc6 pháiBwc6, mK7yđặt Bwc6tên gsiS"Thanh Vân".xqFV VìxqFV nộBwc6i dugsiSng Bwc6trong UYoXquyển gsiSsách UYoXkhông cómK7y tựmK7ya đềUYoX gsiSkia rấUYoXt gmK7yần vớgsiSi đBwc6ạo gxqFVia, nmK7yên xqFVông Bwc6ta bgsiSèn phgsiSục trangsiSg đạogsiS nUYoXhân, tUYoXự xgsiSưng hiệumK7y ThUYoXanh VUYoXân TửgsiS, đmK7yệ tmK7yử đờimK7y sxqFVau tônxqFV xBwc6ưng lBwc6à ThaUYoXnh VânxqFV UYoXChân Nhân. 

Thanh Bwc6Vân TửxqFV UYoXthọ 16gsiS7 Bwc6tuổi, gsiSsinh gsiSthời mK7ythu nmK7yạp mườiUYoX đệUYoX txqFVử, lUYoXúc lâmUYoX UYoXchung UYoXcó dặmK7yn gsiSrằng: "TxqFVa xqFVnửa đờBwc6i đgsiSã họcBwc6 đUYoXến tậnxqFV gsiScùng vềgsiS tưUYoXớng thuậUYoXt, gsiStinh yBwc6ếu nhấtmK7y xqFVchính xqFVlà tướngBwc6 phoUYoXng thủxqFVy. NúBwc6i TxqFVhanh VBwc6ân nàgsiSy lmK7yà xqFVlinh địagsiS UYoXhiếm Bwc6có trxqFVong nhângsiS giaUYoXn, phgsiSái ThUYoXanh VâUYoXn Bwc6ta gBwc6iữ mK7yngọn núxqFVi nBwc6ày, vềBwc6 gsiSsau nhấtBwc6 địnUYoXh sẽUYoX hưnggsiS thịngsiSh, cáxqFVc Bwc6ngươi mK7yquyết kUYoXhông mK7ythể bỏUYoX đượUYoXc. mK7yNhớ lấgsiSy, gsiSnhớ lấy!" 

Lúc ấyUYoX mườigsiS Bwc6đệ tửUYoX đềuUYoX gậtgsiS mK7yđầu, tiUYoXn tưởUYoXng cgsiShắc chắnxqFV rồiUYoX, gsiSThanh VângsiS UYoXTử UYoXmới xqFVnhắm mắtBwc6 UYoXtắt nUYoXghỉ. KxqFVhông ngờBwc6 trgsiSong vòxqFVng mộmK7yt tBwc6răm năxqFVm smK7yau đóBwc6, mK7ychẳng biUYoXết làgsiS cógsiS phảiUYoX ýxqFV xqFVtrời ghẹoxqFV nBwc6gười, hgsiSoặc xqFVcăn bgsiSản xqFVlà TgsiShanh VâmK7yn TửgsiS tướUYoXng thuậBwc6t khôgsiSng tinBwc6h, ThBwc6anh mK7yVân xqFVMôn khôBwc6ng xqFVchỉ khôngBwc6 phátBwc6 triểnxqFV, xqFVmà mỗmK7yi ngàBwc6y UYoXmột sxqFVuy vi. 

Trong mưUYoXời đUYoXệ txqFVử, gsiScó hgsiSai ngưBwc6ời chếtmK7y smK7yớm, bốnUYoX gsiSngười bỏUYoX mạnBwc6g troBwc6ng nhữnxqFVg cuUYoXộc huyếtmK7y UYoXsát giagsiSng hồ,UYoX mK7ymột ngườgsiSi tànBwc6 UYoXphế, xqFVmột UYoXngười mấUYoXt tUYoXích, cxqFVhỉ trUYoXuyền lạimK7y mK7yhai cUYoXhi phái. 

Trải quUYoXa nămK7ym gsiSmươi nmK7yăm, Bwc6trong vòngUYoX mUYoXột gsiStrăm mK7ydặm quBwc6anh núxqFVi TxqFVhanh SơnBwc6 đxqFVã xảyxqFV mK7yra nhữnggsiS thUYoXiên xqFVtai địaUYoX mK7ychấn cgsiShưa từngBwc6 có,xqFV ngậpgsiS lgsiSụt khmK7yủng khiBwc6ếp, đấtxqFV xqFVrung núiBwc6 chuyểmK7yn, tửUYoX thươngxqFV vôgsiS UYoXsố, Bwc6lại dứmK7yt tuyệtgsiS đmK7yi mộtxqFV Bwc6chi phmK7yái. MBwc6à còmK7yn lgsiSại xqFVmỗi xqFVmột xqFVngười, nhưngxqFV txqFVư chấtgsiS gsiScó hUYoXạn, bảnxqFV lĩnmK7yh thấpxqFV kém,UYoX vốngsiS chẳBwc6ng txqFVhể khôiBwc6 phụcUYoX đưmK7yợc UYoXphong quagsiSng mK7ynăm xưagsiS Bwc6của ThxqFVanh UYoXVân TửxqFV, gsiSlại cònxqFV gsiSvì dBwc6uyên cUYoXớ quyểnUYoX UYoXsách cổUYoX gsiSkia, kícBwc6h gsiSđộng kẻUYoX thùUYoX bênxqFV ngsiSgoài đếngsiS mK7ytranh đoUYoXạt, gsiSmấy phgsiSen huyếBwc6t chiếnmK7y, ngsiSếu khônggsiS phảigsiS làUYoX gsiSnhờ xqFVmấy pháUYoXp bảoxqFV lợigsiS hmK7yại mK7ymà ThanBwc6h Bwc6Vân TửmK7y đểgsiS lạixqFV, gsiSthì xqFVe Bwc6rằng Bwc6Thanh VânBwc6 gsiSMôn đxqFVã bUYoXị ngưmK7yời tmK7ya dimK7yệt gsiStận rồi. 

Tình xqFVcảnh nmK7yày kéxqFVo dàgsiSi đúUYoXng bốgsiSn tmK7yrăm năm,UYoX ThanxqFVh VâBwc6n MônxqFV kgsiShông hềUYoX UYoXkhởi sắc,UYoX hầumK7y UYoXnhư cmK7yó thểUYoX dgsiSùng mK7ytừ gsiS"ngắc ngoxqFVải" đểBwc6 hìnhUYoX duxqFVng. mK7yĐến pmK7yhút cuối,Bwc6 thậmmK7y chgsiSí cmK7yòn bịxqFV nggsiSười bắtgsiS nạtxqFV đUYoXến tậmK7yn cửaxqFV nhà,mK7y Bwc6trong bảUYoXy nmK7ygọn núiUYoX mK7ycao củamK7y UYoXThanh VmK7yân, ngoàimK7y nmK7ygọn cBwc6hính ThôngsiSg TUYoXhiên PUYoXhong, UYoXsáu ngọnUYoX còBwc6n mK7ylại xqFVđều bịUYoX ngoBwc6ại địchmK7y chBwc6iếm hếtBwc6, tronxqFVg đámBwc6 mK7yngoại địchBwc6 đóUYoX còmK7yn Bwc6có cườngmK7y đạoxqFV hmK7yãn phỉ,Bwc6 lấygsiS làmK7ym UYoXcứ mK7yđiểm, cUYoXướp bUYoXóc bgsiSốn phương,UYoX hoànhgsiS gsiShành nBwc6gang ngược. 

Những ngườiUYoX Bwc6không gsiSrõ xqFVnội tìnhxqFV phgsiSần lớngsiS đềmK7yu hmK7yiểu nhầm,mK7y chUYoXo rmK7yằng Bwc6Thanh Bwc6Vân MôgsiSn đãgsiS sgsiSa sútxqFV xqFVmất rồi,xqFV mặcBwc6 dmK7yù đệxqFV tUYoXử ThBwc6anh VâBwc6n gUYoXiải thíchgsiS rUYoXất nhiềxqFVu, rằngUYoX cgsiSũng cóUYoX lxqFVòng UYoXgiết địch,UYoX hiBwc6ềm nỗiBwc6 UYoXlực bgsiSất txqFVòng tâm,mK7y thậtxqFV Bwc6đáng mK7ythương. mK7yĐến nagsiSy gsiSnghĩ lại,gsiS lmK7yúc ấyBwc6 quảUYoX thựgsiSc lgsiSà quãmK7yng xqFVthời giUYoXan cgsiSay đắngmK7y nhấtxqFV cxqFVủa cảUYoX phxqFVái ThaUYoXnh Vân. 

Mãi cUYoXho đếnUYoX thmK7yời đxqFViểm mK7ymột nghmK7yìn mK7yba trxqFVăm năUYoXm trưgsiSớc, tìnhBwc6 hìUYoXnh UYoXmới gsiScó UYoXthay đổi. 

Có lẽgsiS gsiSlà tướnmK7yg txqFVhuật củaBwc6 ThUYoXanh mK7yVân TửmK7y rốgsiSt cụcxqFV gsiScũng hgsiSiển linBwc6h, hoặcUYoX làxqFV mK7ytrời gBwc6ià xqFVmệt Bwc6rồi, khônmK7yg muốnUYoX trêmK7yu cợtgsiS TgsiShanh UYoXVân MUYoXôn nữagsiS, đếnBwc6 lúcBwc6 ấyxqFV, tgsiSrong đágsiSm truyềnmK7y nhxqFVân UYoXđời thứmK7y mưgsiSời mUYoXột củamK7y ThUYoXanh VâxqFVn Bwc6Môn, lạmK7yi xuấtBwc6 UYoXhiện mBwc6ột nhâmK7yn vậtgsiS tuBwc6yệt luâgsiSn, kUYoXinh mK7ythế hãgsiSi tụcgsiS Bwc6đứng lêxqFVn dmK7yẫn mK7ydắt xqFV- gsiSThanh DiệpgsiS ĐạomK7y Nhân. 

Thanh DmK7yiệp mK7ytục gimK7ya Bwc6họ Diệp,UYoX Bwc6vốn lxqFVà mộtmK7y gsiSthư sigsiSnh mK7ynghèo kgsiShổ, thigsiSên tưmK7y đĩnhxqFV nUYoXgộ hơgsiSn người,gsiS mK7ynhưng ứngxqFV thíxqFV rgsiSất nhiềuBwc6 lUYoXần màxqFV khômK7yng trúngxqFV, Bwc6sau nBwc6ày cơBwc6 Bwc6duyên xmK7yảo hợp,UYoX đxqFVược VôUYoX PhươngmK7y UYoXTử chUYoXưởng mmK7yôn UYoXđời thứmK7y mườiBwc6 củaUYoX ThaUYoXnh VmK7yân MgsiSôn thmK7yu mK7ylàm đệBwc6 tửmK7y, lBwc6úc ấmK7yy tuxqFVổi mớixqFV 22. 

Sau kmK7yhi UYoXThanh DiệxqFVp nhậBwc6p môn,Bwc6 cBwc6hỉ mK7yqua mộtUYoX năxqFVm đãgsiS UYoXlĩnh mK7yhội qumK7yán txqFVhông hếxqFVt thảyxqFV nhữnxqFVg Bwc6kiếm thuậtmK7y phmK7yáp đạoxqFV xqFVdo VxqFVô PhươngUYoX TửgsiS truymK7yền chomK7y, độBwc6c chmK7yiếm xqFVhàng đầuUYoX troBwc6ng đámxqFV đệmK7y tửxqFV. LạBwc6i qumK7ya mBwc6ột năBwc6m, đếUYoXn VôUYoX PhươnggsiS TửBwc6 cũnUYoXg chỉxqFV cóBwc6 mK7ythể dựaUYoX vàUYoXo sựUYoX tBwc6u hàmK7ynh thâmmK7y hậuBwc6 mớigsiS cmK7yố gắBwc6ng đUYoXánh đượcUYoX ngsiSgang UYoXtay vớiUYoX yBwc6. gsiSVô PhưxqFVơng TBwc6ử xqFVvừa UYoXngạc nhiUYoXên vgsiSừa vmK7yui mừxqFVng, gsiSquyết gsiSđịnh lấyBwc6 quyểnmK7y sámK7ych cổBwc6 xqFVmà tổmK7y sưBwc6 truyềnxqFV UYoXlại đemmK7y Bwc6cho TgsiShanh DiệpmK7y tUYoXự gsiStham tườnxqFVg tmK7yu tậpgsiS. TBwc6hanh DiệpgsiS gsiSbèn xqFVbế quaUYoXn ởxqFV HgsiSuyễn NguyệBwc6t ĐộngUYoX đằngmK7y sBwc6au ngọnxqFV ThônggsiS ThiêxqFVn Bwc6Phong, lgsiSần bếUYoX mK7yquan nàUYoXy kégsiSo dBwc6ài mưgsiSời bxqFVa năm. 

Nghe nóigsiS lúcmK7y mK7yy pháUYoX cửxqFVa thoBwc6át ramK7y, lxqFVà UYoXvào UYoXmột đêmmK7y tBwc6răng tmK7yròn. ĐêmgsiS Bwc6ấy trăUYoXng lạnhgsiS trBwc6eo gsiScao, cảmK7y ngUYoXọn UYoXThông ThiênmK7y xqFVPhong núiUYoX mK7yThanh VânBwc6 UYoXsáng mK7yrực nhBwc6ư UYoXban nUYoXgày. ThốxqFVt nhxqFViên cuồxqFVng phxqFVong gsiSập tới,xqFV đUYoXằng saUYoXu nxqFVúi lạiBwc6 cxqFVó tiBwc6ếng hUYoXú ngâmK7yn xqFVdài, vaxqFVng độngUYoX đếnBwc6 UYoXtrăm UYoXdặm, aUYoXi xqFVnghe txqFVhấy gsiSkhông khỏimK7y biếnBwc6 sắcUYoX. SaUYoXu, Bwc6có ánhBwc6 gsiSsáng xqFVtốt làmK7ynh mK7ytím nhạtBwc6 dânmK7yg lxqFVên ngậmK7yp trời,mK7y mK7ymột tiếxqFVng độngUYoX cựcgsiS lUYoXớn, HuyễnUYoX NgUYoXuyệt ĐộnBwc6g UYoXphủ Bwc6rộng rãixqFV ságsiSng tỏxqFV, TUYoXhanh DiệpUYoX râuxqFV tóBwc6c bạcmK7y hếmK7yt, gsiSmặt điểmUYoX nụUYoX UYoXcười, thUYoXân mgsiSình UYoXcó thxqFVanh quaUYoXng, chậmxqFV rgsiSãi UYoXbước rmK7ya, mBwc6ọi ngmK7yười kingsiSh ngxqFVạc, tưởnxqFVg đãmK7y gsiSthành tiên. 

Sau đó,Bwc6 UYoXThanh DimK7yệp chínhUYoX thứcmK7y xqFVxuất gUYoXia, mK7ylấy họgsiS DiệpUYoX cxqFVủa mìngsiSh, thêUYoXm vmK7yào chữgsiS TgsiShanh tronBwc6g ThaBwc6nh Vân,mK7y lấmK7yy tgsiSên lmK7yà ThmK7yanh Diệp. 

Ngày hBwc6ôm đBwc6ó gsiSy cxqFVười xqFVbái gsiSbiệt ânxqFV sưxqFV VxqFVô PhUYoXương TBwc6ử, nóimK7y: "SưUYoX tgsiSôn xixqFVn Bwc6hãy gsiSđợi, đệBwc6 tửxqFV xqFVđi làmBwc6 mấgsiSy gsiSviệc, mộgsiSt nmK7ygày lmK7yà Bwc6sẽ qxqFVuay về." 

Mọi ngườmK7yi khBwc6ông rmK7yõ ýgsiS UYoXtứ, mộtUYoX ngàyBwc6 mK7yđêm sgsiSau TmK7yhanh DiệpxqFV cBwc6hống kiếxqFVm quamK7yy vBwc6ề, ngoxqFVại địchxqFV gsiSở sámK7yu ngọnmK7y củaxqFV ThaxqFVnh xqFVVân đãmK7y bxqFVị mBwc6ai phụcmK7y chBwc6ém sạcgsiSh. xqFVThanh DiệpgsiS ĐạomK7y NhmK7yân xqFVđạo phUYoXáp thBwc6âm sâu,Bwc6 UYoXthủ xqFVđoạn tàngsiS độc,Bwc6 mộtgsiS thờiBwc6 giaBwc6n đãUYoX gsiSdanh độnmK7yg txqFVhiên hạBwc6, thanUYoXh tgsiShế cBwc6ủa ThagsiSnh VxqFVân MBwc6ôn đạUYoXi thịnh. 

Lại qBwc6ua mộtBwc6 nămmK7y, VôgsiS PhươngxqFV Bwc6Tử đeBwc6m cBwc6hức vUYoXị chmK7yưởng mômK7yn Bwc6truyền gsiScho TgsiShanh Diệp,gsiS còBwc6n mìnhgsiS thgsiSì cBwc6hay tịnhUYoX txqFVhanh txqFVu, gsiSkhông gsiSlý đếngsiS nhBwc6ững gsiSchuyện lặtBwc6 vặtxqFV tromK7yng mgsiSôn Bwc6nữa. mK7yThanh DiệBwc6p chấpgsiS chUYoXưởng rồmK7yi, gsiSdốc sBwc6ức xqFVvì môgsiSn pmK7yhái, hếtxqFV lòngxqFV trợmK7y giúUYoXp đmK7yồng mBwc6ôn, nxqFVghiêm khắUYoXc tuyxqFVển chxqFVọn truygsiSền nhmK7yân, lạigsiS nhờgsiS nhữngUYoX đxqFViều đãBwc6 lĩnmK7yh hộigsiS đượcUYoX UYoXtừ quyBwc6ển sáchxqFV cổgsiS, cóxqFV đượBwc6c cmK7yái UYoXuy qxqFVuỷ thầBwc6n vôxqFV lượng. 

Thanh xqFVVân xqFVMôn tUYoXừ đUYoXó ngsiSgày mK7ymột tănUYoXg tiếnBwc6, trogsiSng UYoXvòng 5gsiS0 nămxqFV, đãUYoX trởBwc6 thmK7yành gsiStrụ cộBwc6t trxqFVong cxqFVhính gsiSđạo, tUYoXhêm UYoXhai txqFVrăm nxqFVăm sgsiSau, đãUYoX mK7ytrở mK7ylành lãnhmK7y Bwc6tụ củUYoXa cáxqFVc mBwc6ôn cácgsiS xqFVphái gsiSchính đạo. 

Thanh Bwc6Diệp ChâBwc6n UYoXNhân tBwc6họ đếnBwc6 5xqFV50 gsiStuổi, cảxqFV đmK7yời mK7ythu nạpmK7y đồUYoX gsiSđệ rấtBwc6 nghmK7yiêm khắc,gsiS chỉgsiS truyềnUYoX thụUYoX cBwc6ho cxqFVó bgsiSảy ngưxqFVời, cmK7yhia bảBwc6y ngBwc6ọn UYoXnúi cUYoXho họUYoX, lệxqFVnh chUYoXo thmK7yất cBwc6hi pháiBwc6 cùBwc6ng nhxqFVau txqFVruyền hưgsiSơng hoả.mK7y Bwc6Trong đógsiS trưởUYoXng môxqFVn nUYoXgụ ởmK7y mK7yngọn chíngsiSh ThgsiSông ThiênUYoX PhongsiSg, lgsiSà cmK7yhi pmK7yhái tUYoXrọng tâm. 

Cho đếBwc6n nBwc6ay, đệxqFV tgsiSử củamK7y ThgsiSanh VmK7yân UYoXMôn gsiSđã gầUYoXn mộtBwc6 nghUYoXìn người,xqFV caUYoXo thủUYoX UYoXnhư mâgsiSy, tBwc6hanh xqFVuy hiểnUYoX hácBwc6h, cùxqFVng vớimK7y UYoXThiên mK7yÂm TxqFVự, PhầnmK7y mK7yHương CốxqFVc tềBwc6 danUYoXh Bwc6tam đạimK7y môUYoXn phgsiSái. CUYoXhưởng mônmK7y ĐạomK7y HuyxqFVền ChânmK7y NhâUYoXn, côgsiSng thgsiSam tBwc6ạo hoUYoXá, siBwc6êu pmK7yhàm nhậxqFVp thBwc6ánh, xqFVlà mộtUYoX nhângsiS vậtmK7y tBwc6uyệt thếxqFV bậcBwc6 gsiSnhất đươngmK7y thời. 

Dưới UYoXchân gsiSnúi TgsiShanh Vân,gsiS gsiSở phmK7yía TâygsiS BắgsiSc cácBwc6h gsiSHà DBwc6ương ThànhxqFV cxqFVhừng Bwc650 dxqFVặm, cóBwc6 xqFVmột thônBwc6 nhmK7yỏ tênxqFV Bwc6là ThxqFVảo Miếu. 

Thôn nàyxqFV cgsiSó hgsiSơn bốngsiS mươixqFV hxqFVộ dângsiS, txqFVính tìUYoXnh thmK7yuần Bwc6phác, mK7ydân cưxqFV phUYoXần lxqFVớn UYoXsinh sốngmK7y bằnBwc6g cgsiSách lênUYoX nUYoXúi UYoXđánh củiBwc6 bánBwc6 cBwc6ho ThangsiSh VâxqFVn gsiSMôn đổimK7y lấyUYoX ngmK7yân lượng. 

Ngày thgsiSường thxqFVôn dâmK7yn thưgsiSờng thấyxqFV đệmK7y tửBwc6 ThanxqFVh VâBwc6n gsiSMôn đimK7y tUYoXới UYoXđi luxqFVi, pBwc6hần nhiềgsiSu thầnUYoX kgsiSỳ, đốimK7y vớigsiS ThagsiSnh VgsiSân MônBwc6 rgsiSất lgsiSà sùnggsiS bUYoXái, cgsiSoi nBwc6hư tgsiSiên gxqFVia đắcBwc6 đạo.Bwc6 MàmK7y mK7yThanh VmK7yân MgsiSôn UYoXtừ xưagsiS đếngsiS naBwc6y Bwc6thường chimK7yếu cốxqFV dânxqFV chgsiSúng quanBwc6h vùngxqFV, vớgsiSi thmK7yôn xqFVdân gsiSở đâBwc6y cBwc6ư xửUYoX cũnxqFVg khômK7yng tệ. 

Hôm UYoXấy, trmK7yời âmBwc6 uBwc6, mâmK7yy đegsiSn trUYoXĩu thấp,UYoX khiếnUYoX ngườixqFV tBwc6a cUYoXó cảmBwc6 gBwc6iác xqFVnặng Bwc6nề nghẹngsiS thở. 

Từ thônxqFV ThảomK7y gsiSMiếu nmK7yhìn raxqFV, núixqFV ThangsiSh xqFVVân sừnmK7yg sxqFVững xuyênxqFV UYoXthẳng Bwc6lên Bwc6trời, ngxqFVọn cagsiSo vácgsiSh xqFVcheo gsiSleo, âUYoXm thBwc6ầm Bwc6dữ tợn.UYoX Bwc6Chỉ cóBwc6 đmK7yiều, Bwc6thôn dânBwc6 đờixqFV đờixqFV ởgsiS đâgsiSy, gsiScảnh tượUYoXng xqFVấy gsiSđã UYoXnhìn quxqFVen kxqFVhông bUYoXiết gsiSbao nhiêugsiS lần,mK7y nênBwc6 cũngsiSg kgsiShông đểgsiS ý,xqFV Bwc6còn bọnUYoX tUYoXrẻ nhỏgsiS cBwc6hưa bimK7yết mK7ygì thìgsiS mK7ycàng khôngxqFV phmK7yải nói. 

** 

"Xú UYoXtiểu Bwc6tử, xqFVmi chạygsiS đixqFV đâumK7y đó?" 

Một UYoXtiếng lmK7ya mắngUYoX, UYoXkèm thBwc6eo làgsiS mấyxqFV gsiShồi cườigsiS cxqFVợt, phBwc6át xqFVra xqFVtừ mixqFVệng mộtUYoX đứxqFVa tUYoXrẻ lơxqFVn lgsiSớn. NóxqFV lốimK7y gsiS12, 1Bwc63 Bwc6tuổi, mBwc6i Bwc6thanh mụUYoXc tgsiSúc, gsiSdẫn txqFVheo chừngmK7y bốn,UYoX nămBwc6 đứaUYoX bémK7y gsiScon cBwc6ả xqFVtrai cảUYoX Bwc6gái, đuUYoXổi thxqFVeo mxqFVột thBwc6ằng nhmK7yỏ UYoXkhác chạxqFVy gsiSphía UYoXtrước. ThằnxqFVg nhỏmK7y ấUYoXy nogsiSm gsiSbé hơUYoXn nóUYoX chgsiSừng hagsiSi tuBwc6ổi, ngườimK7y xqFVthâm thấp,gsiS mặtUYoX xqFVmũi mK7yhớn hxqFVa hUYoXớn Bwc6hở, đanUYoXg dốcBwc6 smK7yức chmK7yạy Bwc6đi, vBwc6ừa chạUYoXy mK7yvừa xqFVngoảnh đxqFVầu Bwc6lại nhăUYoXn Bwc6mặt trêu. 

"Trương gsiSTiểu PhUYoXàm, mUYoXi mgsiSuốn tốmK7yt xqFVthì đứBwc6ng lgsiSại!" đứaxqFV trẻmK7y chạmK7yy thxqFVeo cmK7yao gBwc6iọng gọi. 

Thằng nhỏBwc6 chạxqFVy trước,UYoX têngsiS Bwc6gọi TgsiSrương TiểuBwc6 PBwc6hàm "xìgsiS" mộtBwc6 tigsiSếng, vừamK7y cmK7yhạy vừamK7y kmK7yêu: UYoX"Mi gsiSlàm nhưxqFV txqFVa lmK7yà đgsiSồ Bwc6ngốc vậy!"gsiS NgsiSói đoạnBwc6 lạiUYoX còmK7yn chạyxqFV ngsiShanh hơn. 

Trên đườngmK7y đumK7yổi bắt,Bwc6 mmK7yấy xqFVđứa trẻgsiS càxqFVng lúcmK7y xqFVcàng mK7ychạy gxqFVần đếnUYoX toàmK7y miếuxqFV cỏUYoX vBwc6ừa cmK7yũ vừaBwc6 UYoXnát UYoXở xqFVphía đôngsiSg thônmK7y. UYoXTừ ngUYoXoài nhìmK7yn gsiSvào, toàUYoX mgsiSiếu cỏmK7y nBwc6ày ráchUYoX nátxqFV khôxqFVng mK7ythể UYoXchịu đượcmK7y, chẳnBwc6g bimK7yết xqFVlà đãxqFV trảiUYoX qgsiSua mK7ygió mưaxqFV mấgsiSy kiếp. 

Trương TgsiSiểu PhBwc6àm chUYoXạy gsiSđầu tiêBwc6n xôUYoXng UYoXtọt vàgsiSo, amK7yi nxqFVgờ khônUYoXg chúBwc6 ýxqFV, gsiSlại vấpgsiS phảiUYoX Bwc6ván cửBwc6a, tgsiSòm mộtxqFV cáiBwc6, xqFVngã lộgsiSn nhào. 

Mấy đBwc6ứa tgsiSrẻ đUYoXằng sUYoXau mUYoXừng Bwc6rỡ, nUYoXhao nhaBwc6o xqFVlao lạigsiS, đxqFVè UYoXlên mìnhxqFV thUYoXằng nhỏ,xqFV đứaxqFV xqFVbé mgsiSi thanUYoXh mụBwc6c mK7ytú kimK7ya vẻgsiS mặtxqFV đắgsiSc ýmK7y, cườgsiSi bảo:gsiS "UYoXBị tUYoXa Bwc6bắt Bwc6được rgsiSồi! LầnUYoX nàBwc6y xqFVmi chẳngUYoX cgsiSó gìgsiS đBwc6ể mK7ynói nữa,gsiS pxqFVhải mK7ykhông nào?" 

Ai mK7yngờ TrươnUYoXg TiểumK7y PxqFVhàm đxqFVảo UYoXmắt mK7ykỳ dị,xqFV nóiBwc6: "KhgsiSông tínhmK7y khônxqFVg tínmK7yh, mK7ymi ágsiSm togsiSán UYoXta, tíxqFVnh làmmK7y saBwc6o được?" 

Đứa trẻUYoX mK7ykia ngạUYoXc nhiêgsiSn, lUYoXạ lùngBwc6 bảo:mK7y Bwc6"Ta gsiSám mK7ytoán mgsiSi lxqFVúc nào?" 

Trương TiểumK7y PhàmmK7y đápmK7y: "GiỏiUYoX lắmUYoX LâmBwc6 KBwc6inh VũmK7y, mK7ymi Bwc6dám nBwc6ói cágsiSi vánmK7y cmK7yửa mK7ynày khônxqFVg phmK7yải lxqFVà Bwc6mi UYoXđặt ởxqFV đmK7yây ư?" 

Đứa tUYoXrẻ têmK7yn gọimK7y LâmxqFV KingsiSh VmK7yũ xqFVkia héUYoXt tBwc6o: xqFV"Đời nàogsiS cóBwc6 chuyệnxqFV ấy!" 

Trương TBwc6iểu PhàgsiSm xqFVchúm miệngmK7y, nghiêgsiSng đgsiSầu, cUYoXó vẻxqFV nhấtxqFV địnhgsiS kBwc6hông đầuUYoX hmK7yàng, khôxqFVng khuấtgsiS phục. 

Lâm KinUYoXh VũgsiS tứcxqFV khgsiSí bốBwc6c lênmK7y đầu,Bwc6 mộtmK7y xqFVtay chẹnUYoX lxqFVấy cxqFVổ gsiSnó, giậmK7yn dgsiSữ Bwc6bảo: "NóxqFVi rồiBwc6 bắtgsiS đượcUYoX làmK7y phảigsiS nhậnxqFV UYoXthua, mmK7yi xqFVphục hgsiSay khôngmK7y phục?" 

Trương TiểugsiS PgsiShàm chẳnggsiS hềgsiS lmK7yý đến. 

Lâm KinUYoXh mK7yVũ sxqFVắc mBwc6ặt đUYoXỏ Bwc6bừng, vmK7yận gsiSsức vàmK7yo taygsiS, hxqFVét xqFVlớn: "PUYoXhục hUYoXay khôxqFVng phục?" 

Khí quảngsiS UYoXcủa TgsiSrương TiểugsiS PhàUYoXm bịxqFV nUYoXó bógsiSp chặBwc6t, hBwc6ô hấpxqFV dUYoXần dầnmK7y UYoXkhó khăn,mK7y sắcmK7y mUYoXặt bắtgsiS đầgsiSu UYoXbầm lênxqFV, UYoXnhưng nómK7y tuổBwc6i UYoXtuy nhỏ,xqFV tínhUYoX mK7ykhí lạiUYoX rấtgsiS quậtmK7y cUYoXường, cứngxqFV cỏBwc6i khgsiSông hUYoXề kgsiSêu UYoXmột tiếng. 

Lâm mK7yKinh VBwc6ũ thìBwc6 cmK7yàng lBwc6úc cxqFVàng giUYoXận, lựUYoXc ởmK7y mK7ytay càgsiSng lúcUYoX Bwc6càng Bwc6lớn, miệngUYoX thUYoXì cứUYoX lmK7yặp gsiSđi lgsiSặp lại:mK7y "PhUYoXục haxqFVy gsiSkhông phụcUYoX? Bwc6Phục haUYoXy kxqFVhông phBwc6ục? PBwc6hục hmK7yay kBwc6hông phục?!" 

Lúc ấygsiS bọnUYoX Bwc6trẻ kimK7ya thấyUYoX cũnmK7yg xqFVkhông mK7yđúng, Bwc6bèn mK7ylặng Bwc6lẽ cgsiSo rúmK7ym lạiUYoX vớUYoXi nBwc6hau, chỉBwc6 cxqFVòn trUYoXơ hgsiSai đBwc6ứa gsiSbé Bwc6non dBwc6ại, vBwc6ì tranmK7yh cãgsiSi, rUYoXồi UYoXdo xqFVcái tgsiSính UYoXquá khícgsiSh củagsiS đôiBwc6 bên,xqFV đềuUYoX cxqFVứ gmK7yan xqFVlì mãi. 

Có vẻUYoX mộtBwc6 trườngxqFV đxqFVại Bwc6hoạ sắpBwc6 xảyxqFV gsiSra, thUYoXốt nghUYoXe góxqFVc Bwc6sâu mK7ytrong mgsiSiếu Bwc6cỏ niUYoXệm phUYoXật hiUYoXệu, gsiSrồi UYoXcó ngườixqFV nmK7yói: "mK7yA Bwc6di đàUYoX phậgsiSt, mamK7yu maUYoXu dxqFVừng tay." 

Một nắgsiSm UYoXtay khmK7yô xqFVxác, xéUYoX qUYoXua lBwc6àn khôngmK7y mK7ylao đếUYoXn, Bwc6thò gsiSra haUYoXi nBwc6gón, gsiSbúng vmK7yào hagsiSi tagsiSy LxqFVâm KUYoXinh xqFVVũ. Bwc6Lâm UYoXKinh VũBwc6 nhưBwc6 bxqFVị giậgsiSt, toBwc6àn thâmK7yn chấmK7yn xqFVđộng, hUYoXai tUYoXay tựmK7y UYoXnhiên lỏngUYoX ra. 

Trương TiểuUYoX PUYoXhàm Bwc6há mUYoXiệng nghẹgsiSn UYoXngào, gsiSrõ lmK7yà UYoXbị bBwc6í thởUYoX lgsiSâu qxqFVuá. Bwc6Hai đứaUYoX xqFVnó đmK7yờ rmK7ya tạiUYoX chỗ,gsiS địnhxqFV thầnmK7y lạUYoXi đượcgsiS, nUYoXhớ rUYoXa UYoXtình cảnBwc6h xqFVvừa rồiUYoX, liềnxqFV nhìnBwc6 nhau. 

Lâm KimK7ynh VũgsiS đờmK7y gsiSđẫn bảo:xqFV "UYoXTiểu mK7yPhàm, xBwc6in lỗigsiS nUYoXhe. TUYoXa cũmK7yng khôngUYoX biếtxqFV mK7ylàm mK7ysao mà..." 

Trương TiBwc6ểu PUYoXhàm Bwc6lắc lắcmK7y đmK7yầu, hơiBwc6 thgsiSở dầBwc6n dầnUYoX điBwc6ều mK7yhoà, UYoXnói: "KhônmK7yg xqFVsao. ỒBwc6, lxqFVão lmK7yà ai?" 

Bọn gsiStrẻ mK7ynhìn tBwc6heo áUYoXnh mắxqFVt nUYoXó, tBwc6hì mK7ythấy troBwc6ng mimK7yếu, UYoXcó mộBwc6t hoàxqFV thượngsiSg giàUYoX xqFVđứng đó,UYoX trxqFVên mxqFVặt nếpxqFV nhăngsiS chBwc6i chítUYoX, khoácBwc6 mBwc6ột mK7ytấm cgsiSà sgsiSa rágsiSch mướp,Bwc6 cảxqFV nBwc6gười mK7ytừ Bwc6trên xuốnUYoXg dmK7yưới bẩBwc6n thỉuUYoX nmK7yhem nhuốmK7yc. mK7yChỉ gsiScó cUYoXhuỗi tràngmK7y hạtmK7y bíchBwc6 ngọUYoXc đamK7yng cầmgsiS tronBwc6g tBwc6ay UYoXlà óxqFVng ámK7ynh loxqFVá mắmK7yt, chgsiSiếu gsiSra nhữnxqFVg Bwc6tia sánUYoXg xaBwc6nh nhạt. 

Điều UYoXkỳ lạxqFV làxqFV, tBwc6rong Bwc6chuỗi trgsiSàng mK7yhạt mK7ybích nggsiSọc mưxqFVời gsiSmấy vimK7yên chmK7yằn UYoXchặn, chiếmK7yu sxqFVáng lấpBwc6 lánBwc6h xqFVthì lạUYoXi xqFVlẫn vBwc6ào mộmK7yt viênUYoX Bwc6đá chẳngBwc6 rBwc6a Bwc6đá ngọcUYoX chẳmK7yng rxqFVa ngọgsiSc, UYoXmàu tímUYoX gsiSsẫm, UYoXảm đạmK7ym vxqFVô quang.

 

Bình luận

Ảnh của saomai333
saomai33327/12/2016 - 23:21

Thích bộ này lâu rồi.