You are here

Tru Tiên - Chương 01

Chương 1

Thanh Vân

Dãy núbNi ThanbNh bNVân ng49uqAyuy n8xyVxTga sừ3imZ6gng sữ49uqAyng, hùnbNg cứ8xyVxT Trun3imZ6gg N49uqAyguyên, bNphía bắbNc núibN bNcó mộbNt dòng8xyVxT sôn8xyVxTg 8xyVxTlớn tên3imZ6g g8xyVxTọi Hồng49uqAy Xuyên,49uqAy p49uqAyhía na3imZ6gm là8xyVxT trấn8xyVxT qua3imZ6gn trọngbN 8xyVxT"Hà Dương49uqAy Thành"49uqAy, chẹn3imZ6g lấybN chỗ49uqAy hbNiểm yếu8xyVxT củ49uqAya thiênbN 49uqAyhạ, 8xyVxTvị trí8xyVxT bNđịa bNlý hết3imZ6g sức49uqAy trọng49uqAy yếu. 

Núi TbNhanh 8xyVxTVân ké49uqAyo dàbNi liê3imZ6gn 8xyVxTtục trămbN bNdặm, nhấp3imZ6g nhô3imZ6g t8xyVxTrùng đ49uqAyiệp, cóbN 49uqAybảy ng8xyVxTọn 49uqAycao nhất,3imZ6g vươn3imZ6g 3imZ6gngập t49uqAyrong mâ3imZ6gy, ngày3imZ6g thưbNờng c8xyVxThỉ t3imZ6ghấy mâ49uqAyy trbNắng 8xyVxTvờn qua3imZ6gnh sườn8xyVxT n8xyVxTúi, không3imZ6g nh49uqAyìn được49uqAy đỉnh8xyVxT n49uqAygọn. Nú8xyVxTi Than8xyVxTh Vân3imZ6g 8xyVxTcó rừn49uqAyg rậmbN rạbNp, 8xyVxTcó 8xyVxTthác đ3imZ6gổ, v8xyVxTách núbNi dị3imZ6g kbNỳ, ch49uqAyim q8xyVxTuý th3imZ6gú 49uqAylạ rấ3imZ6gt nhiều8xyVxT, cảnh3imZ6g 3imZ6gquan 3imZ6gâm 3imZ6gu hiểbNm trở,bN 3imZ6gnổi tiếbNng tronbNg thiê49uqAyn hạ. 

Nhưng c8xyVxTòn nổibN ti8xyVxTếng hơbNn, l8xyVxTại 3imZ6glà mộ3imZ6gt mô49uqAyn phái8xyVxT t3imZ6gu 49uqAychân 8xyVxTtrên 49uqAynúi 8xyVxTnày 49uqAy-- ThanbNh Vân49uqAy Môn. 

Thanh Vân8xyVxT Mô3imZ6gn bNcó lị8xyVxTch 8xyVxTsử rấtbN lâ3imZ6gu 49uqAyđời, từ8xyVxT kbNhi 49uqAysáng lậ8xyVxTp đến8xyVxT giờ49uqAy đã49uqAy h49uqAyai ngàbNn nămbN có3imZ6g 8xyVxTlẻ, đứn49uqAyg đầu8xyVxT bNtrong habNi phái3imZ6g chín8xyVxTh 3imZ6gtà hbNiện nay. 

Nghe n8xyVxTói tổ8xyVxT sư8xyVxT kha49uqAyi bNphái vbNốn 3imZ6glà mộtbN bNthầy tướng3imZ6g tronbNg gbNiang h8xyVxTồ, nửa3imZ6g đờ8xyVxTi tbNhất bNvọng, bNbuồn bựcbN bbNất đắcbN chí.8xyVxT bNNăm 43imZ6g9 tuổi,bN ng49uqAyao dbNu khbNắp nơi,3imZ6g 3imZ6gtrên đườ3imZ6gng 3imZ6gđi 8xyVxTqua n3imZ6gúi 49uqAyThanh VbNân, vừ8xyVxTa nhìn49uqAy bNđã bNnhận r49uqAya n3imZ6gơi đâbNy 3imZ6gcó 3imZ6gvẻ thiên49uqAyg liêbNng bNkỳ 3imZ6gtú, t8xyVxTụ 49uqAyđược 49uqAylinh kh8xyVxTí bNcủa trời8xyVxT đất,3imZ6g là8xyVxT một3imZ6g bNnơi tốt8xyVxT đ49uqAyẹp vàobN bậcbN nhất.49uqAy 8xyVxTLập tức8xyVxT đăn8xyVxTg sơn3imZ6g, bNăn 8xyVxTgió 49uqAynằm sươbNng, t3imZ6gu cbNhân l8xyVxTuyện 3imZ6gđạo, chưbNa đ3imZ6gược b8xyVxTao 49uqAylâu, bNlại tìm49uqAy 49uqAyđuợc một8xyVxT qu8xyVxTyển s3imZ6gách cổ49uqAy k3imZ6ghông tựa3imZ6g đ8xyVxTề tr3imZ6gong mộ8xyVxTt 49uqAyhang s49uqAyâu b3imZ6gí mậ49uqAyt, tr3imZ6gên đ3imZ6gó gh3imZ6gi ché8xyVxTp nhbNững thu8xyVxTật phbNáp m49uqAyôn 49uqAykỳ ảo,49uqAy 8xyVxTthâm thuý8xyVxT ca8xyVxTo xa3imZ6g, mà3imZ6g 8xyVxTlại diệ3imZ6gu dụn3imZ6gg vô8xyVxT cù8xyVxTng, 8xyVxTuy l49uqAyực cực49uqAy lớn. 

Thầy t8xyVxTướng nbNọ được3imZ6g mối49uqAy kỳ49uqAy ngộ3imZ6g 3imZ6gnày, dốc8xyVxT lò8xyVxTng t8xyVxTu tập3imZ6g. T8xyVxThấm thoắ3imZ6gt bNhai bNmươi nă8xyVxTm, cóbN 49uqAychút tựbNu 8xyVxTthành, bèbNn xu49uqAyất n8xyVxTúi. TrảibN q3imZ6gua mấybN trận3imZ6g mưa3imZ6g gibNó 49uqAygiang hồ,49uqAy tu49uqAyy khôbNng t8xyVxThể độc3imZ6g 3imZ6gbá t49uqAyhiên 49uqAyhạ, nhưn49uqAyg cũ8xyVxTng trở49uqAy thành49uqAy ngườibN hùng49uqAy một8xyVxT ph49uqAyương. Bèn8xyVxT ở3imZ6g 49uqAytrên nú8xyVxTi 49uqAyThanh Vâ3imZ6gn, 3imZ6gkhai tôngbN l49uqAyập phái,8xyVxT bNđặt tên8xyVxT "ThabNnh Vân49uqAy". bNVì nbNội 49uqAydung t8xyVxTrong qbNuyển s8xyVxTách khbNông c49uqAyó t3imZ6gựa đ3imZ6gề 8xyVxTkia rất8xyVxT 49uqAygần v49uqAyới đạbNo 3imZ6ggia, nên3imZ6g ôbNng 49uqAyta 3imZ6gbèn ph3imZ6gục tr49uqAyang bNđạo n3imZ6ghân, t49uqAyự xưng49uqAy hiệu49uqAy ThabNnh 8xyVxTVân Tử49uqAy, đệ49uqAy tử49uqAy đ3imZ6gời s8xyVxTau tôn49uqAy xư8xyVxTng bNlà Than3imZ6gh Vân8xyVxT Châ3imZ6gn Nhân. 

Thanh Vâ49uqAyn 49uqAyTử bNthọ 8xyVxT167 tuổi,bN sibNnh th49uqAyời t49uqAyhu nạp8xyVxT mười49uqAy đệ3imZ6g tử,8xyVxT lbNúc l3imZ6gâm chun8xyVxTg có49uqAy dặnbN rbNằng: "3imZ6gTa nửa3imZ6g đ49uqAyời đ49uqAyã hbNọc đế8xyVxTn 3imZ6gtận cùngbN vềbN 8xyVxTtướng thuật3imZ6g, t49uqAyinh yế3imZ6gu n8xyVxThất 3imZ6gchính là49uqAy tướngbN 8xyVxTphong thủ3imZ6gy. NúibN 3imZ6gThanh 8xyVxTVân này8xyVxT 49uqAylà lin8xyVxTh địa3imZ6g hiế8xyVxTm 8xyVxTcó tr3imZ6gong 49uqAynhân gia8xyVxTn, bNphái Than3imZ6gh Vân49uqAy tbNa gbNiữ ng3imZ6gọn 8xyVxTnúi nà8xyVxTy, về3imZ6g 3imZ6gsau nhấtbN địnbNh sẽbN 8xyVxThưng thịbNnh, 49uqAycác ngươ8xyVxTi quyết49uqAy khô49uqAyng thể8xyVxT b8xyVxTỏ được3imZ6g. bNNhớ lấybN, nbNhớ lấy!" 

Lúc bNấy mười49uqAy đệ49uqAy tửbN đều8xyVxT gật49uqAy đầu,3imZ6g ti49uqAyn 3imZ6gtưởng c49uqAyhắc c49uqAyhắn rồi,bN bNThanh Vâ49uqAyn TửbN mớbNi nhắm8xyVxT mắbNt tắt8xyVxT nghỉ8xyVxT. 3imZ6gKhông ngờbN tron3imZ6gg vbNòng một49uqAy tră8xyVxTm 3imZ6gnăm sa8xyVxTu đ49uqAyó, chẳngbN biế8xyVxTt là49uqAy 8xyVxTcó phbNải 8xyVxTý trời3imZ6g gh49uqAyẹo 3imZ6gngười, h3imZ6goặc bNcăn bảnbN 8xyVxTlà bNThanh V3imZ6gân Tử8xyVxT tư8xyVxTớng t8xyVxThuật khôn3imZ6gg t8xyVxTinh, T49uqAyhanh 3imZ6gVân Môn49uqAy bNkhông chỉ8xyVxT k8xyVxThông 3imZ6gphát triển,8xyVxT m8xyVxTà 49uqAymỗi ng49uqAyày một49uqAy su8xyVxTy vi. 

Trong mười49uqAy đệ8xyVxT tử,bN c8xyVxTó 3imZ6ghai người8xyVxT c49uqAyhết sớ49uqAym, bốn49uqAy người3imZ6g bỏ8xyVxT mạbNng tronbNg nhữn49uqAyg cuộ49uqAyc huyết3imZ6g s8xyVxTát gi8xyVxTang hồ,8xyVxT m8xyVxTột ngư8xyVxTời 49uqAytàn phế49uqAy, 8xyVxTmột bNngười mấtbN 8xyVxTtích, chỉ8xyVxT 49uqAytruyền lại49uqAy 3imZ6ghai 3imZ6gchi phái. 

Trải q49uqAyua nă49uqAym mươ8xyVxTi năm8xyVxT, bNtrong vòn49uqAyg mộbNt trăm49uqAy dặm49uqAy qubNanh núi8xyVxT ThanbNh Sơ49uqAyn đãbN 49uqAyxảy bNra nbNhững thbNiên ta8xyVxTi địabN 49uqAychấn chư3imZ6ga từ49uqAyng có,8xyVxT n3imZ6ggập bNlụt khủn8xyVxTg khiếp,3imZ6g đất3imZ6g 8xyVxTrung 3imZ6gnúi chuyển,8xyVxT t3imZ6gử thương8xyVxT vbNô 49uqAysố, lbNại dứtbN tubNyệt 49uqAyđi m8xyVxTột cbNhi p3imZ6ghái. 8xyVxTMà còn3imZ6g bNlại mỗibN bNmột ng8xyVxTười, nbNhưng tư3imZ6g ch3imZ6gất 3imZ6gcó 49uqAyhạn, 8xyVxTbản 3imZ6glĩnh t49uqAyhấp k49uqAyém, 3imZ6gvốn chẳn8xyVxTg thểbN khôi3imZ6g phụcbN đư8xyVxTợc phon3imZ6gg quanbNg năm8xyVxT bNxưa củ8xyVxTa Th49uqAyanh 49uqAyVân 3imZ6gTử, l3imZ6gại 49uqAycòn vì49uqAy duy3imZ6gên c3imZ6gớ quyể8xyVxTn sábNch 3imZ6gcổ k8xyVxTia, k8xyVxTích đ3imZ6gộng 49uqAykẻ th49uqAyù bbNên ng49uqAyoài đbNến tran8xyVxTh đo49uqAyạt, mấybN 3imZ6gphen hubNyết chibNến, nếu49uqAy k8xyVxThông phả3imZ6gi lbNà nhờ49uqAy mấ3imZ6gy pbNháp bNbảo lợ3imZ6gi hạ3imZ6gi mbNà 3imZ6gThanh Vân8xyVxT Tử3imZ6g để8xyVxT 49uqAylại, th3imZ6gì 8xyVxTe rằng3imZ6g 49uqAyThanh 49uqAyVân Môn3imZ6g đã8xyVxT 8xyVxTbị ngưbNời tbNa diệt49uqAy tậ49uqAyn rồi. 

Tình cảnh8xyVxT nàybN 8xyVxTkéo dàbNi đú49uqAyng 3imZ6gbốn trăm8xyVxT năm,bN ThabNnh V3imZ6gân 49uqAyMôn kh3imZ6gông h8xyVxTề kh8xyVxTởi sắc,bN hầu49uqAy như49uqAy c8xyVxTó thể8xyVxT 8xyVxTdùng từ8xyVxT "ng49uqAyắc ngo49uqAyải" để8xyVxT hìbNnh du3imZ6gng. ĐếbNn phútbN cuối,3imZ6g thậm49uqAy 3imZ6gchí c8xyVxTòn bNbị ngbNười 3imZ6gbắt bNnạt đến49uqAy tậ8xyVxTn 8xyVxTcửa n49uqAyhà, bNtrong 49uqAybảy ngọnbN n49uqAyúi 8xyVxTcao c3imZ6gủa Th49uqAyanh Vân49uqAy, ngobNài ngọ49uqAyn ch49uqAyính Thô8xyVxTng T8xyVxThiên P3imZ6ghong, s49uqAyáu 3imZ6gngọn c8xyVxTòn lại8xyVxT 8xyVxTđều bị3imZ6g nbNgoại địchbN chi3imZ6gếm hếbNt, trbNong đámbN ngo8xyVxTại bNđịch đ3imZ6gó 49uqAycòn có8xyVxT 3imZ6gcường đbNạo h3imZ6gãn 8xyVxTphỉ, lấy3imZ6g làm3imZ6g 3imZ6gcứ điểm,49uqAy cướ3imZ6gp b8xyVxTóc bNbốn phư8xyVxTơng, hoàn49uqAyh hàbNnh ng49uqAyang ngược. 

Những n3imZ6ggười không3imZ6g r3imZ6gõ nội3imZ6g tì3imZ6gnh phần3imZ6g lớnbN đềubN hi3imZ6gểu nbNhầm, c3imZ6gho rằng49uqAy Th49uqAyanh V8xyVxTân MôbNn đãbN 49uqAysa s49uqAyút 8xyVxTmất 49uqAyrồi, mặbNc dù3imZ6g đệbN t8xyVxTử 3imZ6gThanh Vân49uqAy giải49uqAy t3imZ6ghích r49uqAyất nhibNều, rằn8xyVxTg cũnbNg cóbN lòbNng 49uqAygiết địc49uqAyh, hi3imZ6gềm 8xyVxTnỗi l3imZ6gực 3imZ6gbất tòn8xyVxTg tâm,49uqAy thật8xyVxT đángbN thương.3imZ6g Đến3imZ6g n49uqAyay n3imZ6gghĩ lạibN, 49uqAylúc ấ49uqAyy bNquả 8xyVxTthực 8xyVxTlà quã8xyVxTng thờ3imZ6gi 3imZ6ggian cabNy đắn49uqAyg nhất3imZ6g của49uqAy cả3imZ6g p8xyVxThái ThabNnh Vân. 

Mãi bNcho đế49uqAyn thờ49uqAyi đi49uqAyểm một3imZ6g nghìn3imZ6g b3imZ6ga trăbNm năm49uqAy trước3imZ6g, 3imZ6gtình hìn8xyVxTh m49uqAyới c49uqAyó tha3imZ6gy đổi. 

Có lbNẽ bNlà tưbNớng thbNuật củ8xyVxTa T3imZ6ghanh VâbNn Tử3imZ6g rốt49uqAy cục3imZ6g bNcũng hiểnbN bNlinh, ho49uqAyặc l3imZ6gà bNtrời 3imZ6ggià mệt3imZ6g r8xyVxTồi, kbNhông m3imZ6guốn tbNrêu c8xyVxTợt bNThanh VânbN bNMôn nữa,bN đến8xyVxT lúc8xyVxT ấy,3imZ6g trbNong đ49uqAyám tbNruyền nhân3imZ6g 8xyVxTđời t3imZ6ghứ mười49uqAy bNmột của3imZ6g Tha3imZ6gnh VbNân M3imZ6gôn, lại8xyVxT xu49uqAyất h3imZ6giện 49uqAymột 3imZ6gnhân v3imZ6gật tu3imZ6gyệt luân3imZ6g, k8xyVxTinh thế8xyVxT hãbNi tục3imZ6g đ3imZ6gứng lên49uqAy d8xyVxTẫn dắtbN 3imZ6g- Tha49uqAynh Diệ49uqAyp ĐbNạo Nhân. 

Thanh 49uqAyDiệp 3imZ6gtục gibNa họ8xyVxT Diệp,3imZ6g v49uqAyốn 8xyVxTlà một3imZ6g th49uqAyư sinbNh nghèobN khổ,8xyVxT 3imZ6gthiên tư49uqAy bNđĩnh ng8xyVxTộ hơ49uqAyn ngườ3imZ6gi, nh8xyVxTưng ứn3imZ6gg thbNí rất49uqAy nhiềubN 3imZ6glần mbNà k3imZ6ghông trúnbNg, sbNau n3imZ6gày c49uqAyơ dbNuyên xảo49uqAy hợp8xyVxT, bNđược V49uqAyô Ph8xyVxTương T8xyVxTử chưởng8xyVxT bNmôn đời49uqAy thứbN mười3imZ6g của49uqAy T8xyVxThanh Vân49uqAy MôbNn th3imZ6gu là8xyVxTm đệbN bNtử, l3imZ6gúc ấy49uqAy tuổi49uqAy mớibN 22. 

Sau k49uqAyhi T8xyVxThanh D3imZ6giệp nhậ8xyVxTp môn,bN 49uqAychỉ qbNua một3imZ6g 3imZ6gnăm đ49uqAyã 49uqAylĩnh hội3imZ6g 49uqAyquán tbNhông h8xyVxTết thảybN nhữn8xyVxTg bNkiếm thbNuật pháp3imZ6g đạo8xyVxT d8xyVxTo Vô49uqAy Phư8xyVxTơng TửbN truyề8xyVxTn ch3imZ6go, độc49uqAy bNchiếm hà3imZ6gng đầu3imZ6g t49uqAyrong đ3imZ6gám đệ49uqAy 49uqAytử. 49uqAyLại qubNa một49uqAy nă3imZ6gm, đến3imZ6g 3imZ6gVô PhươbNng Tử8xyVxT cũbNng chỉ8xyVxT bNcó t49uqAyhể dự49uqAya vào8xyVxT s8xyVxTự t3imZ6gu hàn3imZ6gh th49uqAyâm bNhậu 49uqAymới c3imZ6gố bNgắng đbNánh 49uqAyđược ngabNng tabNy với8xyVxT 3imZ6gy. Vô3imZ6g Phư3imZ6gơng T8xyVxTử vừa8xyVxT ng8xyVxTạc nhiên49uqAy vbNừa 49uqAyvui m3imZ6gừng, quyế3imZ6gt đị49uqAynh 8xyVxTlấy quyểbNn 49uqAysách 49uqAycổ mà8xyVxT tổ8xyVxT s3imZ6gư tr8xyVxTuyền lạbNi đ3imZ6gem 49uqAycho T49uqAyhanh D49uqAyiệp tựbN 3imZ6gtham tường8xyVxT 3imZ6gtu t3imZ6gập. Than3imZ6gh Diệp49uqAy bbNèn bếbN q8xyVxTuan bNở Huyễn49uqAy N8xyVxTguyệt Đ3imZ6gộng đằng49uqAy 49uqAysau ng8xyVxTọn Thông8xyVxT Th3imZ6giên Ph49uqAyong, lần3imZ6g bế49uqAy qua8xyVxTn nàbNy bNkéo dài8xyVxT mườibN bbNa năm. 

Nghe bNnói lbNúc 3imZ6gy pbNhá cử3imZ6ga thoátbN ra3imZ6g, l3imZ6gà và8xyVxTo 49uqAymột đê49uqAym tr3imZ6găng tr3imZ6gòn. Đê8xyVxTm 8xyVxTấy trăng3imZ6g lạnh8xyVxT 8xyVxTtreo c49uqAyao, cảbN 49uqAyngọn ThônbNg Thiên8xyVxT 49uqAyPhong n8xyVxTúi 49uqAyThanh Vân3imZ6g 3imZ6gsáng rực49uqAy nbNhư b8xyVxTan ng3imZ6gày. Th49uqAyốt nhibNên c3imZ6guồng phon3imZ6gg 49uqAyập 8xyVxTtới, đằng8xyVxT sabNu nbNúi lại8xyVxT bNcó tibNếng hbNú ngân8xyVxT 3imZ6gdài, va3imZ6gng động8xyVxT đbNến tră8xyVxTm dbNặm, a3imZ6gi 3imZ6gnghe thbNấy khbNông khỏi8xyVxT biếnbN sắc.3imZ6g Sau3imZ6g, bNcó á8xyVxTnh sbNáng tố8xyVxTt bNlành bNtím nhạt3imZ6g dân49uqAyg lêbNn 8xyVxTngập trời3imZ6g, một3imZ6g tiếbNng độ3imZ6gng 3imZ6gcực lớn3imZ6g, Hu8xyVxTyễn Ngu49uqAyyệt Động8xyVxT phủ8xyVxT rộng49uqAy rãibN 3imZ6gsáng tỏ,49uqAy T49uqAyhanh DiệpbN 49uqAyrâu t49uqAyóc bbNạc 49uqAyhết, mbNặt điểm49uqAy nụ3imZ6g 49uqAycười, th49uqAyân mìn3imZ6gh c49uqAyó t49uqAyhanh bNquang, c3imZ6ghậm rãbNi bưbNớc rbNa, mọibN ngườbNi kbNinh ngạ3imZ6gc, tư3imZ6gởng đã3imZ6g 8xyVxTthành tiên. 

Sau đbNó, T49uqAyhanh Di49uqAyệp c3imZ6ghính thứ3imZ6gc xuất3imZ6g g8xyVxTia, lbNấy họbN Diệp49uqAy của8xyVxT mì8xyVxTnh, t49uqAyhêm vàbNo 49uqAychữ Than3imZ6gh tr3imZ6gong bNThanh 3imZ6gVân, l49uqAyấy tê8xyVxTn 8xyVxTlà 3imZ6gThanh Diệp. 

Ngày hômbN 49uqAyđó bNy cườibN 8xyVxTbái biệ49uqAyt ânbN bNsư 49uqAyVô Ph3imZ6gương T3imZ6gử, nó49uqAyi: 3imZ6g"Sư tô8xyVxTn x49uqAyin hã8xyVxTy đợi,bN đệ8xyVxT tử3imZ6g 49uqAyđi l49uqAyàm 3imZ6gmấy vi3imZ6gệc, m49uqAyột ngà49uqAyy là8xyVxT 3imZ6gsẽ qu8xyVxTay về." 

Mọi người8xyVxT kh8xyVxTông rõbN 49uqAyý tứ,8xyVxT một3imZ6g ngbNày đêmbN s8xyVxTau T49uqAyhanh D49uqAyiệp c8xyVxThống k8xyVxTiếm 3imZ6gquay vbNề, ngo8xyVxTại bNđịch bNở sá3imZ6gu ngọ3imZ6gn củ3imZ6ga ThabNnh 49uqAyVân đã3imZ6g bị8xyVxT bNmai phục3imZ6g chém8xyVxT sạ8xyVxTch. ThbNanh Diệp8xyVxT ĐạobN NhânbN đạo49uqAy p3imZ6gháp 49uqAythâm sâu49uqAy, thủbN đ3imZ6goạn bNtàn độc,3imZ6g một3imZ6g thời49uqAy gi8xyVxTan đã8xyVxT dan49uqAyh đ49uqAyộng thi8xyVxTên hạ49uqAy, thabNnh 49uqAythế củbNa Th8xyVxTanh Vâ49uqAyn MôbNn đạ8xyVxTi thịnh. 

Lại 8xyVxTqua mộtbN năm8xyVxT, Vô3imZ6g Phư49uqAyơng 49uqAyTử đbNem chứcbN v3imZ6gị chưởn3imZ6gg 8xyVxTmôn tr49uqAyuyền bNcho bNThanh Diệp,49uqAy 8xyVxTcòn mìn49uqAyh thì49uqAy chabNy 3imZ6gtịnh th8xyVxTanh tu49uqAy, không49uqAy l3imZ6gý đến8xyVxT những8xyVxT ch8xyVxTuyện lặ49uqAyt 49uqAyvặt trbNong m3imZ6gôn nữa.8xyVxT bNThanh DiệbNp chấ49uqAyp ch8xyVxTưởng rồi,8xyVxT dốcbN sức3imZ6g 49uqAyvì môbNn phábNi, 8xyVxThết lò8xyVxTng trợ8xyVxT 8xyVxTgiúp đồn8xyVxTg 49uqAymôn, nghiêbNm khắ3imZ6gc tuybNển ch3imZ6gọn truyền8xyVxT 49uqAynhân, lạ3imZ6gi nbNhờ nbNhững điều3imZ6g 3imZ6gđã lĩbNnh h49uqAyội đượcbN từ8xyVxT quy3imZ6gển sách8xyVxT cổ,3imZ6g có8xyVxT đượcbN bNcái 49uqAyuy qbNuỷ thầ3imZ6gn vô3imZ6g lượng. 

Thanh Vân49uqAy Môn3imZ6g từ3imZ6g đó49uqAy 3imZ6gngày một49uqAy tăn49uqAyg tiến3imZ6g, 49uqAytrong vòbNng 49uqAy50 nămbN, đ8xyVxTã trởbN th3imZ6gành tr3imZ6gụ 3imZ6gcột tr49uqAyong chí3imZ6gnh đ49uqAyạo, thêbNm 3imZ6ghai trbNăm năm49uqAy s3imZ6gau, đbNã 8xyVxTtrở làn49uqAyh l3imZ6gãnh tụ49uqAy củbNa 49uqAycác m49uqAyôn bNcác phái3imZ6g chí49uqAynh đạo. 

Thanh DbNiệp 49uqAyChân NhâbNn t8xyVxThọ đế49uqAyn 49uqAy550 tuổi,49uqAy 8xyVxTcả đời49uqAy th49uqAyu nạpbN bNđồ đệ3imZ6g rất3imZ6g nghiê8xyVxTm 8xyVxTkhắc, 8xyVxTchỉ truyềbNn 8xyVxTthụ 3imZ6gcho có8xyVxT bảy49uqAy người,8xyVxT chibNa bảybN ng3imZ6gọn núi49uqAy 3imZ6gcho họ,bN lện49uqAyh 49uqAycho thất3imZ6g ch3imZ6gi 49uqAyphái cù8xyVxTng 3imZ6gnhau tr8xyVxTuyền 8xyVxThương hbNoả. Tron8xyVxTg đó3imZ6g trưở49uqAyng mônbN ngụ49uqAy ở3imZ6g ng8xyVxTọn 8xyVxTchính TbNhông Thi3imZ6gên Pho8xyVxTng, l49uqAyà cbNhi phái3imZ6g trọng8xyVxT tâm. 

Cho đếbNn 8xyVxTnay, 49uqAyđệ tửbN củ3imZ6ga Th3imZ6ganh VânbN MbNôn 49uqAyđã gần49uqAy 3imZ6gmột nghìn49uqAy 3imZ6gngười, bNcao thủ8xyVxT 8xyVxTnhư mây,8xyVxT 8xyVxTthanh ubNy hiển3imZ6g h3imZ6gách, cùng8xyVxT v8xyVxTới 3imZ6gThiên ÂmbN bNTự, bNPhần Hư8xyVxTơng C49uqAyốc bNtề dan8xyVxTh bNtam đ8xyVxTại môn8xyVxT 49uqAyphái. Chưởng3imZ6g 49uqAymôn Đạ3imZ6go Huyền3imZ6g Châ49uqAyn NbNhân, cô3imZ6gng thabNm tạ8xyVxTo ho3imZ6gá, 3imZ6gsiêu ph8xyVxTàm nhbNập th3imZ6gánh, 3imZ6glà 49uqAymột nhâ8xyVxTn v8xyVxTật tuy8xyVxTệt th3imZ6gế bậcbN n8xyVxThất đ8xyVxTương thời. 

Dưới chân49uqAy 3imZ6gnúi 3imZ6gThanh Vân,49uqAy ở3imZ6g phbNía Tâ3imZ6gy B49uqAyắc 8xyVxTcách Hà3imZ6g D3imZ6gương Thà49uqAynh chừn8xyVxTg 5bN0 d49uqAyặm, có8xyVxT m8xyVxTột thô3imZ6gn nh49uqAyỏ bNtên là3imZ6g Thảo49uqAy Miếu. 

Thôn này8xyVxT 8xyVxTcó 8xyVxThơn bố3imZ6gn mư8xyVxTơi 8xyVxThộ d49uqAyân, tính49uqAy tbNình thuần49uqAy phác,3imZ6g 3imZ6gdân cư8xyVxT phbNần lớ3imZ6gn s3imZ6ginh sốbNng bằn49uqAyg cách8xyVxT lên8xyVxT 8xyVxTnúi đ49uqAyánh củi8xyVxT 8xyVxTbán chbNo ThabNnh VbNân 8xyVxTMôn đổi49uqAy 3imZ6glấy ngân49uqAy lượng. 

Ngày thường3imZ6g th8xyVxTôn dân3imZ6g thbNường th49uqAyấy 49uqAyđệ bNtử Than3imZ6gh Vân49uqAy 49uqAyMôn đ3imZ6gi tớbNi đ3imZ6gi lbNui, phầ3imZ6gn nh3imZ6giều thầnbN kỳ49uqAy, bNđối với49uqAy TbNhanh V3imZ6gân Mô8xyVxTn rất49uqAy làbN s3imZ6gùng bbNái, bNcoi 49uqAynhư ti49uqAyên gibNa đắc49uqAy đạo.3imZ6g MbNà 8xyVxTThanh V3imZ6gân Môn49uqAy từ3imZ6g xư49uqAya 49uqAyđến n3imZ6gay thường49uqAy c8xyVxThiếu c8xyVxTố dâ8xyVxTn chún3imZ6gg 49uqAyquanh bNvùng, với49uqAy thô8xyVxTn dâ8xyVxTn ở3imZ6g đây3imZ6g cư3imZ6g bNxử cũng3imZ6g kbNhông tệ. 

Hôm 3imZ6gấy, trời49uqAy â3imZ6gm u3imZ6g, mâybN 8xyVxTđen trĩ8xyVxTu thấ3imZ6gp, k8xyVxThiến ngbNười tbNa 3imZ6gcó c8xyVxTảm g3imZ6giác nặng49uqAy bNnề 8xyVxTnghẹn thở. 

Từ th49uqAyôn Thả8xyVxTo M3imZ6giếu nhìn3imZ6g r49uqAya, n8xyVxTúi Than49uqAyh 8xyVxTVân sừ49uqAyng 49uqAysững 3imZ6gxuyên thẳng3imZ6g lê49uqAyn trời,bN ng8xyVxTọn cabNo vác3imZ6gh chebNo leobN, 3imZ6gâm th49uqAyầm d8xyVxTữ t49uqAyợn. C49uqAyhỉ 3imZ6gcó đi3imZ6gều, thôn8xyVxT dâ3imZ6gn đời49uqAy đ8xyVxTời ở8xyVxT đây,3imZ6g cả49uqAynh tượ8xyVxTng ấy49uqAy đbNã nbNhìn 49uqAyquen k49uqAyhông bi49uqAyết babNo nhiêubN lần,49uqAy n49uqAyên 49uqAycũng khônbNg để49uqAy ý8xyVxT, cbNòn bbNọn tr49uqAyẻ nhỏbN ch8xyVxTưa bibNết gbNì t49uqAyhì càn8xyVxTg kh49uqAyông phải49uqAy nói. 

** 

"Xú tibNểu 8xyVxTtử, m49uqAyi chạy8xyVxT đi8xyVxT bNđâu đó?" 

Một 3imZ6gtiếng lbNa m8xyVxTắng, kèmbN 3imZ6gtheo là3imZ6g 3imZ6gmấy hồi3imZ6g 3imZ6gcười cợt,3imZ6g p8xyVxThát r8xyVxTa từ3imZ6g mi3imZ6gệng mộ3imZ6gt đứ3imZ6ga trẻ8xyVxT l8xyVxTơn 8xyVxTlớn. Nó8xyVxT lối49uqAy 1bN2, 18xyVxT3 bNtuổi, m8xyVxTi tbNhanh bNmục bNtúc, d3imZ6gẫn t49uqAyheo chừngbN b49uqAyốn, năm3imZ6g đứabN bé49uqAy 3imZ6gcon 49uqAycả 8xyVxTtrai cả3imZ6g 3imZ6ggái, đuổ3imZ6gi t49uqAyheo mộ3imZ6gt thằn49uqAyg nhỏ8xyVxT kh49uqAyác chạy49uqAy ph49uqAyía t8xyVxTrước. ThằbNng nhỏ49uqAy ấ8xyVxTy n49uqAyom 8xyVxTbé hơn3imZ6g nó3imZ6g chừng8xyVxT 3imZ6ghai tuổi49uqAy, 49uqAyngười thâ3imZ6gm t3imZ6ghấp, 49uqAymặt 8xyVxTmũi hớn49uqAy 49uqAyha h3imZ6gớn hở,49uqAy đang8xyVxT dốcbN s3imZ6gức 8xyVxTchạy đi8xyVxT, vừ8xyVxTa chạy3imZ6g vừa3imZ6g ngoảnhbN đầu8xyVxT lạibN n49uqAyhăn mặ3imZ6gt trêu. 

"Trương T49uqAyiểu Phàm,8xyVxT bNmi bNmuốn tố3imZ6gt tbNhì đứng8xyVxT lại!"8xyVxT đ49uqAyứa trẻbN 49uqAychạy thebNo ca49uqAyo giọng8xyVxT gọi. 

Thằng 8xyVxTnhỏ ch3imZ6gạy trước,3imZ6g tbNên 3imZ6ggọi Trương49uqAy Tiểu3imZ6g Ph49uqAyàm "3imZ6gxì" một3imZ6g 3imZ6gtiếng, vừ8xyVxTa chạy3imZ6g 49uqAyvừa kêu:bN "MbNi 8xyVxTlàm bNnhư t49uqAya là49uqAy đồbN nbNgốc 49uqAyvậy!" N3imZ6gói 8xyVxTđoạn lại8xyVxT c3imZ6gòn c3imZ6ghạy nh3imZ6ganh hơn. 

Trên đ3imZ6gường đubNổi b3imZ6gắt, 3imZ6gmấy đứ49uqAya trẻ8xyVxT cbNàng 49uqAylúc càn8xyVxTg c8xyVxThạy gầ3imZ6gn đ3imZ6gến t49uqAyoà miế49uqAyu 8xyVxTcỏ 3imZ6gvừa c3imZ6gũ v49uqAyừa nát3imZ6g ở8xyVxT phíabN đô8xyVxTng thô3imZ6gn. Từ3imZ6g ngbNoài nhbNìn 49uqAyvào, 49uqAytoà mibNếu c49uqAyỏ này3imZ6g rách3imZ6g nát8xyVxT không49uqAy thbNể chịu3imZ6g được,8xyVxT chẳ3imZ6gng biế8xyVxTt là8xyVxT 8xyVxTđã trải8xyVxT qu8xyVxTa gió8xyVxT mưa8xyVxT mấybN kiếp. 

Trương Ti49uqAyểu 8xyVxTPhàm chạy8xyVxT đầu3imZ6g tiên49uqAy xôngbN tọt3imZ6g 3imZ6gvào, abNi n49uqAygờ 8xyVxTkhông chúbN ý49uqAy, 3imZ6glại vấpbN 3imZ6gphải vá8xyVxTn cửa49uqAy, 3imZ6gtòm một8xyVxT cái,bN ngã49uqAy l8xyVxTộn nhào. 

Mấy đứa8xyVxT 3imZ6gtrẻ đằng8xyVxT sbNau mừngbN rỡbN, 3imZ6gnhao nha3imZ6go l3imZ6gao lạ8xyVxTi, đè49uqAy lbNên mình3imZ6g thằnbNg 8xyVxTnhỏ, 8xyVxTđứa 8xyVxTbé bNmi bNthanh mục8xyVxT tú8xyVxT 8xyVxTkia vbNẻ m8xyVxTặt 49uqAyđắc bNý, cư49uqAyời bảo:3imZ6g 3imZ6g"Bị 8xyVxTta bắ8xyVxTt đư49uqAyợc rbNồi! Lầ3imZ6gn nà8xyVxTy m49uqAyi ch49uqAyẳng cbNó gbNì để49uqAy nó8xyVxTi nữabN, phải3imZ6g kbNhông nào?" 

Ai ngờ3imZ6g Trương8xyVxT Tiể3imZ6gu PhàbNm 3imZ6gđảo bNmắt k49uqAyỳ dbNị, nbNói: "KhônbNg tín49uqAyh kh3imZ6gông tínhbN, 49uqAymi 49uqAyám tbNoán ta3imZ6g, 3imZ6gtính làbNm bNsao được?" 

Đứa 3imZ6gtrẻ k49uqAyia n8xyVxTgạc nh49uqAyiên, lạ8xyVxT lbNùng bảo:49uqAy 49uqAy"Ta ám3imZ6g tbNoán m49uqAyi lúcbN nào?" 

Trương TiểubN P49uqAyhàm đáp49uqAy: "G49uqAyiỏi bNlắm 8xyVxTLâm Kin49uqAyh Vũ,bN m8xyVxTi dá49uqAym nóibN c49uqAyái 49uqAyván c8xyVxTửa n8xyVxTày 3imZ6gkhông phải3imZ6g là3imZ6g m8xyVxTi bNđặt 8xyVxTở 8xyVxTđây ư?" 

Đứa trẻbN 3imZ6gtên 49uqAygọi bNLâm Ki49uqAynh V49uqAyũ bNkia hét49uqAy tobN: "ĐờibN 49uqAynào 8xyVxTcó chuyện3imZ6g ấy!" 

Trương 8xyVxTTiểu Ph8xyVxTàm 8xyVxTchúm m8xyVxTiệng, nghiê8xyVxTng đầu,bN 3imZ6gcó v3imZ6gẻ bNnhất đbNịnh kh8xyVxTông đầu3imZ6g hàng,bN 8xyVxTkhông khuấtbN phục. 

Lâm Ki8xyVxTnh Vũ8xyVxT t8xyVxTức k3imZ6ghí b8xyVxTốc l8xyVxTên đầu,49uqAy mộ3imZ6gt ta3imZ6gy c8xyVxThẹn l49uqAyấy 8xyVxTcổ nó,8xyVxT giậnbN dbNữ bảo:bN "NóibN 8xyVxTrồi 3imZ6gbắt đượ3imZ6gc lbNà ph3imZ6gải nhậbNn thu3imZ6ga, bNmi phụ49uqAyc hbNay khôn3imZ6gg phục?" 

Trương 49uqAyTiểu Ph3imZ6gàm chẳn3imZ6gg h49uqAyề l49uqAyý đến. 

Lâm Ki3imZ6gnh Vũ8xyVxT sắc3imZ6g 8xyVxTmặt đỏ49uqAy bừng,49uqAy 8xyVxTvận sứ49uqAyc vàobN ta49uqAyy, h49uqAyét lớbNn: "PhụcbN h3imZ6gay khô49uqAyng phục?" 

Khí quản8xyVxT bNcủa TrbNương T49uqAyiểu bNPhàm bNbị n8xyVxTó bNbóp chặt,8xyVxT hô3imZ6g hấp3imZ6g dần8xyVxT dbNần 49uqAykhó k49uqAyhăn, sắ8xyVxTc mặt49uqAy 8xyVxTbắt đầu8xyVxT bầm49uqAy lbNên, như49uqAyng bNnó tuổibN tu49uqAyy nhbNỏ, 3imZ6gtính khí3imZ6g l8xyVxTại 49uqAyrất quậ49uqAyt cường,3imZ6g cbNứng cỏibN 3imZ6gkhông h3imZ6gề 8xyVxTkêu một8xyVxT tiếng. 

Lâm Kin49uqAyh bNVũ t49uqAyhì càn3imZ6gg lúc49uqAy càng8xyVxT giậbNn, lực8xyVxT ở49uqAy tbNay c8xyVxTàng lú3imZ6gc cà8xyVxTng lớn49uqAy, 49uqAymiệng thìbN c8xyVxTứ lặp49uqAy đi3imZ6g 49uqAylặp lại:bN "Phục3imZ6g ha49uqAyy kh3imZ6gông p8xyVxThục? 49uqAyPhục bNhay khôngbN phục?49uqAy PhbNục 3imZ6ghay khôn49uqAyg phục?!" 

Lúc ấy3imZ6g b3imZ6gọn trẻ3imZ6g 49uqAykia tbNhấy 8xyVxTcũng khô3imZ6gng đúbNng, bè49uqAyn lặbNng l3imZ6gẽ c8xyVxTo 8xyVxTrúm lại3imZ6g vớ49uqAyi nhaubN, 8xyVxTchỉ cbNòn tr3imZ6gơ hbNai đ49uqAyứa bébN 3imZ6gnon dại,49uqAy vì3imZ6g tr3imZ6ganh cãibN, rồ49uqAyi d3imZ6go 3imZ6gcái bNtính q3imZ6guá k49uqAyhích cbNủa bNđôi bên3imZ6g, đều3imZ6g c49uqAyứ ga8xyVxTn l49uqAyì mãi. 

Có vẻbN một8xyVxT trường3imZ6g đại49uqAy hoạ8xyVxT bNsắp xảy3imZ6g 8xyVxTra, 49uqAythốt ngh8xyVxTe gó49uqAyc s8xyVxTâu 49uqAytrong miếubN cỏ3imZ6g niệ3imZ6gm p49uqAyhật hiệubN, rồi49uqAy c49uqAyó người49uqAy nói49uqAy: bN"A d8xyVxTi đàbN p8xyVxThật, m49uqAyau m3imZ6gau dừ3imZ6gng tay." 

Một n3imZ6gắm tabNy khbNô x3imZ6gác, xé3imZ6g 3imZ6gqua 49uqAylàn k49uqAyhông l3imZ6gao đến,8xyVxT th3imZ6gò bNra h3imZ6gai ngbNón, búngbN v8xyVxTào bNhai tabNy Lâm3imZ6g K49uqAyinh Vũ3imZ6g. bNLâm 3imZ6gKinh V3imZ6gũ nh8xyVxTư bị8xyVxT giậ49uqAyt, toànbN 3imZ6gthân chấnbN độ8xyVxTng, ha3imZ6gi bNtay tbNự nh49uqAyiên lỏng8xyVxT ra. 

Trương TiểubN PhàmbN 3imZ6ghá mibNệng ngh8xyVxTẹn n8xyVxTgào, rõ8xyVxT 49uqAylà bịbN bbNí 49uqAythở l8xyVxTâu qu49uqAyá. bNHai bNđứa nóbN đờ49uqAy r8xyVxTa 3imZ6gtại 49uqAychỗ, đị8xyVxTnh thầ8xyVxTn l49uqAyại được,bN nh3imZ6gớ r49uqAya tình8xyVxT cảnh3imZ6g vừabN r49uqAyồi, liền8xyVxT nhì49uqAyn nhau. 

Lâm Kin3imZ6gh VbNũ đờ49uqAy đẫ8xyVxTn bảo:bN 8xyVxT"Tiểu PhàbNm, 8xyVxTxin bNlỗi nh8xyVxTe. 3imZ6gTa c49uqAyũng k49uqAyhông bi8xyVxTết làbNm s3imZ6gao mà..." 

Trương Ti8xyVxTểu P8xyVxThàm lắc49uqAy l3imZ6gắc đầu,3imZ6g h3imZ6gơi t49uqAyhở d49uqAyần dầ8xyVxTn điề49uqAyu hobNà, nbNói: "Kh49uqAyông sao8xyVxT. Ồ,3imZ6g lã8xyVxTo lbNà ai?" 

Bọn t8xyVxTrẻ nh49uqAyìn t8xyVxTheo bNánh m3imZ6gắt nbNó, thìbN thấy49uqAy t3imZ6grong mi49uqAyếu, bNcó mbNột hoàbN th3imZ6gượng già49uqAy đ8xyVxTứng đó,49uqAy trên8xyVxT mặtbN nếp8xyVxT nh3imZ6găn ch3imZ6gi bNchít, khoác3imZ6g 3imZ6gmột 8xyVxTtấm 3imZ6gcà 8xyVxTsa 3imZ6grách mướpbN, 49uqAycả bNngười tbNừ 8xyVxTtrên xuống8xyVxT dướ3imZ6gi b3imZ6gẩn thỉu49uqAy 49uqAynhem 3imZ6gnhuốc. 8xyVxTChỉ c8xyVxTó ch49uqAyuỗi t3imZ6gràng bNhạt b8xyVxTích ngọ3imZ6gc bNđang cầ8xyVxTm t3imZ6grong 49uqAytay là49uqAy 49uqAyóng 3imZ6gánh l3imZ6goá mắt3imZ6g, ch8xyVxTiếu r49uqAya nhữngbN 8xyVxTtia sán49uqAyg x3imZ6ganh nhạt. 

Điều 3imZ6gkỳ l3imZ6gạ là3imZ6g, trobNng c49uqAyhuỗi tràn8xyVxTg bNhạt bí3imZ6gch n8xyVxTgọc mười49uqAy mấ8xyVxTy v3imZ6giên 3imZ6gchằn chbNặn, chiếu49uqAy bNsáng 3imZ6glấp lábNnh thì8xyVxT lại8xyVxT lẫn3imZ6g vbNào mbNột 49uqAyviên bNđá 49uqAychẳng r3imZ6ga đá8xyVxT ngọc3imZ6g chẳng49uqAy rbNa ngọc,8xyVxT m8xyVxTàu tím8xyVxT sẫ49uqAym, 8xyVxTảm 3imZ6gđạm vô3imZ6g quang.

 

Bình luận

Ảnh của saomai333
saomai33327/12/2016 - 23:21

Thích bộ này lâu rồi.