You are here

Tru Tiên - Chương 01

Chương 1

Thanh Vân

Dãy hbMMnúi ThkuqcNiNPanh VânqWU88yXg ngkuqcNiNPuy ngqWU88yXga sừngkuqcNiNP sữnghbMM, hùqWU88yXgng cứqWU88yXg TrunkuqcNiNPg NguyêhbMMn, hbMMphía bkuqcNiNPắc qWU88yXgnúi hbMMcó qWU88yXgmột dòkuqcNiNPng sônkuqcNiNPg lớnkuqcNiNP tênkuqcNiNP gọhbMMi HqWU88yXgồng XuyêhbMMn, phkuqcNiNPía nakuqcNiNPm hbMMlà qWU88yXgtrấn qkuqcNiNPuan trọnhbMMg "HhbMMà DươnhbMMg qWU88yXgThành", chhbMMẹn lấyqWU88yXg ckuqcNiNPhỗ hiểmhbMM yhbMMếu hbMMcủa thiêkuqcNiNPn hạhbMM, vịkuqcNiNP tqWU88yXgrí địahbMM lqWU88yXgý hếqWU88yXgt qWU88yXgsức qWU88yXgtrọng yếu. 

Núi TkuqcNiNPhanh VânqWU88yXg kékuqcNiNPo dàqWU88yXgi lqWU88yXgiên tkuqcNiNPục hbMMtrăm kuqcNiNPdặm, nhấqWU88yXgp hbMMnhô hbMMtrùng điệp,kuqcNiNP kuqcNiNPcó bảyqWU88yXg ngọhbMMn hbMMcao nhấqWU88yXgt, vươnqWU88yXg ngậhbMMp thbMMrong mâykuqcNiNP, nhbMMgày thườkuqcNiNPng chqWU88yXgỉ thkuqcNiNPấy kuqcNiNPmây thbMMrắng qWU88yXgvờn qqWU88yXguanh shbMMườn kuqcNiNPnúi, khôngkuqcNiNP nhìhbMMn đượcqWU88yXg đỉnhbMMh qWU88yXgngọn. NúkuqcNiNPi TqWU88yXghanh VânkuqcNiNP qWU88yXgcó kuqcNiNPrừng rậmqWU88yXg rhbMMạp, chbMMó tháchbMM đổ,hbMM vkuqcNiNPách nqWU88yXgúi dqWU88yXgị khbMMỳ, kuqcNiNPchim kuqcNiNPquý thúkuqcNiNP lạhbMM rấthbMM nhiều,qWU88yXg cảhbMMnh qhbMMuan âhbMMm kuqcNiNPu hiểhbMMm trởhbMM, nqWU88yXgổi tiếngkuqcNiNP qWU88yXgtrong thqWU88yXgiên hạ. 

Nhưng còkuqcNiNPn nổikuqcNiNP tiếngkuqcNiNP hhbMMơn, lqWU88yXgại làhbMM mộtqWU88yXg mkuqcNiNPôn hbMMphái hbMMtu châkuqcNiNPn trqWU88yXgên núkuqcNiNPi nàhbMMy -qWU88yXg- ThanqWU88yXgh VâkuqcNiNPn Môn. 

Thanh VâkuqcNiNPn hbMMMôn ckuqcNiNPó kuqcNiNPlịch hbMMsử rấtkuqcNiNP lhbMMâu đkuqcNiNPời, từhbMM qWU88yXgkhi sánghbMM lậhbMMp đếnqWU88yXg giờkuqcNiNP đkuqcNiNPã qWU88yXghai qWU88yXgngàn nămkuqcNiNP cóhbMM lẻ,hbMM đứnghbMM đqWU88yXgầu trkuqcNiNPong haqWU88yXgi phhbMMái chkuqcNiNPính tàhbMM kuqcNiNPhiện nay. 

Nghe hbMMnói kuqcNiNPtổ skuqcNiNPư kkuqcNiNPhai pháqWU88yXgi kuqcNiNPvốn qWU88yXglà qWU88yXgmột thầykuqcNiNP tướkuqcNiNPng tronqWU88yXgg gikuqcNiNPang hhbMMồ, nửaqWU88yXg đờihbMM thấhbMMt vọng,hbMM bqWU88yXguồn hbMMbực bấthbMM hbMMđắc qWU88yXgchí. NămqWU88yXg kuqcNiNP49 tuổihbMM, ngakuqcNiNPo kuqcNiNPdu khắpkuqcNiNP nơhbMMi, trêqWU88yXgn đườnqWU88yXgg kuqcNiNPđi kuqcNiNPqua núqWU88yXgi kuqcNiNPThanh Vân,qWU88yXg qWU88yXgvừa nhqWU88yXgìn đhbMMã nhậhbMMn rkuqcNiNPa nqWU88yXgơi kuqcNiNPđây cókuqcNiNP kuqcNiNPvẻ thiêngkuqcNiNP liêqWU88yXgng kỳkuqcNiNP tkuqcNiNPú, tụkuqcNiNP đượckuqcNiNP linqWU88yXgh khqWU88yXgí hbMMcủa hbMMtrời đất,hbMM lqWU88yXgà kuqcNiNPmột nơhbMMi hbMMtốt qWU88yXgđẹp vhbMMào kuqcNiNPbậc nhkuqcNiNPất. LậpqWU88yXg hbMMtức đănhbMMg sơn,qWU88yXg hbMMăn qWU88yXggió nằmhbMM qWU88yXgsương, qWU88yXgtu châhbMMn luyệnhbMM đạo,hbMM chưaqWU88yXg đượchbMM bhbMMao lkuqcNiNPâu, lạikuqcNiNP tkuqcNiNPìm đuqWU88yXgợc mộtkuqcNiNP quhbMMyển sáchbMMh cổhbMM qWU88yXgkhông tựahbMM đkuqcNiNPề trqWU88yXgong mộqWU88yXgt hbMMhang hbMMsâu bíkuqcNiNP mậkuqcNiNPt, hbMMtrên kuqcNiNPđó qWU88yXgghi kuqcNiNPchép hbMMnhững thhbMMuật phkuqcNiNPáp qWU88yXgmôn kuqcNiNPkỳ ảo,kuqcNiNP thkuqcNiNPâm thuýkuqcNiNP cqWU88yXgao xqWU88yXga, mhbMMà lạihbMM diệqWU88yXgu dkuqcNiNPụng qWU88yXgvô cùng,qWU88yXg uqWU88yXgy qWU88yXglực cựcqWU88yXg lớn. 

Thầy tướnghbMM nọkuqcNiNP đượhbMMc kuqcNiNPmối kỳkuqcNiNP nqWU88yXggộ nàhbMMy, dốckuqcNiNP lònkuqcNiNPg hbMMtu tập.kuqcNiNP hbMMThấm thohbMMắt kuqcNiNPhai mhbMMươi nămhbMM, cókuqcNiNP chqWU88yXgút tkuqcNiNPựu thànhbMMh, bènqWU88yXg xuấtkuqcNiNP hbMMnúi. TrảikuqcNiNP qWU88yXgqua mấqWU88yXgy trậnkuqcNiNP mưaqWU88yXg gqWU88yXgió giankuqcNiNPg hkuqcNiNPồ, tqWU88yXguy khônghbMM thqWU88yXgể đqWU88yXgộc qWU88yXgbá qWU88yXgthiên hạqWU88yXg, nhưngqWU88yXg cũnhbMMg tqWU88yXgrở qWU88yXgthành ngườihbMM hqWU88yXgùng mqWU88yXgột phươnkuqcNiNPg. BèhbMMn ởkuqcNiNP trêhbMMn núiqWU88yXg ThanqWU88yXgh qWU88yXgVân, kuqcNiNPkhai qWU88yXgtông lậphbMM phái,qWU88yXg hbMMđặt hbMMtên "ThankuqcNiNPh Vân".qWU88yXg VkuqcNiNPì nộiqWU88yXg duqWU88yXgng tronkuqcNiNPg hbMMquyển sqWU88yXgách khôngkuqcNiNP qWU88yXgcó tựaqWU88yXg kuqcNiNPđề qWU88yXgkia rấtkuqcNiNP hbMMgần vqWU88yXgới đqWU88yXgạo ghbMMia, nênhbMM qWU88yXgông qWU88yXgta bèqWU88yXgn phụcqWU88yXg thbMMrang đạokuqcNiNP nhân,kuqcNiNP tựqWU88yXg hbMMxưng hhbMMiệu TkuqcNiNPhanh VkuqcNiNPân Tử,kuqcNiNP đệhbMM tkuqcNiNPử đờikuqcNiNP saqWU88yXgu tôkuqcNiNPn xkuqcNiNPưng làkuqcNiNP TqWU88yXghanh VânqWU88yXg ChâhbMMn Nhân. 

Thanh VkuqcNiNPân TửhbMM tqWU88yXghọ hbMM167 tuổihbMM, skuqcNiNPinh thờihbMM kuqcNiNPthu nạqWU88yXgp mườihbMM đệqWU88yXg tửkuqcNiNP, lúhbMMc lâkuqcNiNPm qWU88yXgchung kuqcNiNPcó dặnhbMM rqWU88yXgằng: "TkuqcNiNPa nửahbMM kuqcNiNPđời hbMMđã hqWU88yXgọc đếnhbMM tậqWU88yXgn cùnqWU88yXgg vqWU88yXgề tướhbMMng thuật,hbMM thbMMinh hbMMyếu nhbMMhất chínkuqcNiNPh hbMMlà tướngqWU88yXg pqWU88yXghong thủkuqcNiNPy. NúihbMM ThankuqcNiNPh VâqWU88yXgn nàykuqcNiNP lqWU88yXgà lihbMMnh địakuqcNiNP hiếmkuqcNiNP hbMMcó kuqcNiNPtrong nhâhbMMn hbMMgian, phhbMMái ThanhbMMh VânkuqcNiNP thbMMa gkuqcNiNPiữ ngqWU88yXgọn núqWU88yXgi nàqWU88yXgy, vqWU88yXgề saqWU88yXgu nhkuqcNiNPất địnhhbMM shbMMẽ hưqWU88yXgng thịnh,kuqcNiNP kuqcNiNPcác ngưqWU88yXgơi qukuqcNiNPyết khôhbMMng thhbMMể hbMMbỏ hbMMđược. kuqcNiNPNhớ lấy,qWU88yXg nhhbMMớ lấy!" 

Lúc ấqWU88yXgy mườqWU88yXgi đệhbMM qWU88yXgtử đhbMMều gậtkuqcNiNP đkuqcNiNPầu, tkuqcNiNPin tưởngqWU88yXg chkuqcNiNPắc kuqcNiNPchắn rqWU88yXgồi, ThqWU88yXganh VâkuqcNiNPn TửqWU88yXg mqWU88yXgới hbMMnhắm mhbMMắt tắtqWU88yXg nhbMMghỉ. KqWU88yXghông nkuqcNiNPgờ trhbMMong kuqcNiNPvòng mộtkuqcNiNP trămhbMM qWU88yXgnăm sakuqcNiNPu đókuqcNiNP, cqWU88yXghẳng biếkuqcNiNPt kuqcNiNPlà qWU88yXgcó phảhbMMi ýhbMM trờihbMM ghẹoqWU88yXg ngqWU88yXgười, hoặcqWU88yXg cănhbMM bảnhbMM làhbMM hbMMThanh VkuqcNiNPân kuqcNiNPTử tướnhbMMg thuậtkuqcNiNP khqWU88yXgông tinhhbMM, kuqcNiNPThanh VâhbMMn MkuqcNiNPôn kuqcNiNPkhông chỉqWU88yXg khôngkuqcNiNP phátkuqcNiNP trihbMMển, kuqcNiNPmà mỗkuqcNiNPi ngàyhbMM kuqcNiNPmột sqWU88yXguy vi. 

Trong mhbMMười đqWU88yXgệ tử,kuqcNiNP cókuqcNiNP hqWU88yXgai kuqcNiNPngười chếthbMM sớmhbMM, bốkuqcNiNPn nhbMMgười bkuqcNiNPỏ mạhbMMng qWU88yXgtrong nhữnqWU88yXgg cuộcqWU88yXg hbMMhuyết sátkuqcNiNP hbMMgiang hồ,hbMM mqWU88yXgột qWU88yXgngười tàhbMMn qWU88yXgphế, mộkuqcNiNPt ngườihbMM mấqWU88yXgt hbMMtích, qWU88yXgchỉ trhbMMuyền lqWU88yXgại haqWU88yXgi hbMMchi phái. 

Trải quqWU88yXga năkuqcNiNPm qWU88yXgmươi năqWU88yXgm, tqWU88yXgrong kuqcNiNPvòng mkuqcNiNPột qWU88yXgtrăm dhbMMặm qukuqcNiNPanh núkuqcNiNPi ThhbMManh ShbMMơn qWU88yXgđã qWU88yXgxảy hbMMra nhhbMMững kuqcNiNPthiên takuqcNiNPi địaqWU88yXg chấnhbMM chưqWU88yXga thbMMừng ckuqcNiNPó, ngậhbMMp lụtqWU88yXg khủqWU88yXgng khbMMhiếp, đấtqWU88yXg hbMMrung nqWU88yXgúi chuyểhbMMn, hbMMtử thưhbMMơng vqWU88yXgô qWU88yXgsố, lạihbMM qWU88yXgdứt tuykuqcNiNPệt đqWU88yXgi mkuqcNiNPột hbMMchi pháikuqcNiNP. MkuqcNiNPà còhbMMn lạiqWU88yXg qWU88yXgmỗi qWU88yXgmột kuqcNiNPngười, nkuqcNiNPhưng tqWU88yXgư chkuqcNiNPất cókuqcNiNP hạnkuqcNiNP, bảnqWU88yXg lĩqWU88yXgnh thấkuqcNiNPp kém,kuqcNiNP kuqcNiNPvốn hbMMchẳng thkuqcNiNPể khôihbMM phụchbMM đượchbMM pqWU88yXghong qhbMMuang nhbMMăm xqWU88yXgưa cqWU88yXgủa ThaqWU88yXgnh VqWU88yXgân TửhbMM, lạikuqcNiNP chbMMòn qWU88yXgvì duyhbMMên cớkuqcNiNP quhbMMyển skuqcNiNPách cổhbMM kqWU88yXgia, kíchbMMh độngqWU88yXg qWU88yXgkẻ hbMMthù bêkuqcNiNPn ngoàiqWU88yXg đhbMMến trakuqcNiNPnh đoạhbMMt, mấyqWU88yXg phhbMMen huyqWU88yXgết chiếhbMMn, nếkuqcNiNPu khônhbMMg phkuqcNiNPải làkuqcNiNP nhhbMMờ mấykuqcNiNP pháqWU88yXgp hbMMbảo lkuqcNiNPợi hqWU88yXgại màhbMM ThanhbMMh VânkuqcNiNP TửkuqcNiNP đểqWU88yXg lạqWU88yXgi, tqWU88yXghì hbMMe rằkuqcNiNPng ThbMMhanh VâhbMMn MôqWU88yXgn hbMMđã bịkuqcNiNP kuqcNiNPngười tqWU88yXga dkuqcNiNPiệt tậnqWU88yXg rồi. 

Tình kuqcNiNPcảnh nàhbMMy kéqWU88yXgo dàqWU88yXgi đkuqcNiNPúng bốnkuqcNiNP tqWU88yXgrăm nămhbMM, TqWU88yXghanh kuqcNiNPVân MônqWU88yXg khônghbMM hkuqcNiNPề hbMMkhởi hbMMsắc, hầuqWU88yXg nhbMMhư cóhbMM thểkuqcNiNP hbMMdùng hbMMtừ "ngắkuqcNiNPc nqWU88yXggoải" kuqcNiNPđể hìqWU88yXgnh dungkuqcNiNP. ĐếhbMMn phbMMhút cukuqcNiNPối, thậqWU88yXgm ckuqcNiNPhí chbMMòn bqWU88yXgị ngườiqWU88yXg bắthbMM hbMMnạt đếnkuqcNiNP hbMMtận cửaqWU88yXg nkuqcNiNPhà, trqWU88yXgong bảyhbMM ngọnqWU88yXg núiqWU88yXg ckuqcNiNPao củhbMMa ThanhbMMh VâqWU88yXgn, qWU88yXgngoài nhbMMgọn chínqWU88yXgh ThkuqcNiNPông ThiênkuqcNiNP PhbMMhong, sáukuqcNiNP nkuqcNiNPgọn còhbMMn lạkuqcNiNPi đềuqWU88yXg bịkuqcNiNP ngoạkuqcNiNPi kuqcNiNPđịch chkuqcNiNPiếm hết,kuqcNiNP troqWU88yXgng kuqcNiNPđám ngkuqcNiNPoại địchkuqcNiNP đqWU88yXgó cqWU88yXgòn cókuqcNiNP cườngkuqcNiNP đạqWU88yXgo kuqcNiNPhãn pqWU88yXghỉ, lấyhbMM lhbMMàm chbMMứ điqWU88yXgểm, chbMMướp bkuqcNiNPóc bhbMMốn qWU88yXgphương, qWU88yXghoành hàkuqcNiNPnh ngqWU88yXgang ngược. 

Những ngườiqWU88yXg khônkuqcNiNPg hbMMrõ nộikuqcNiNP tìnhkuqcNiNP phqWU88yXgần lhbMMớn hbMMđều qWU88yXghiểu nhầmkuqcNiNP, cqWU88yXgho rkuqcNiNPằng TkuqcNiNPhanh VânhbMM MônkuqcNiNP đãhbMM shbMMa hbMMsút mấhbMMt rkuqcNiNPồi, mhbMMặc dùkuqcNiNP đệhbMM tkuqcNiNPử hbMMThanh hbMMVân giảiqWU88yXg thqWU88yXgích rấtkuqcNiNP kuqcNiNPnhiều, rằnghbMM kuqcNiNPcũng cóqWU88yXg qWU88yXglòng giếtkuqcNiNP địch,qWU88yXg kuqcNiNPhiềm nỗihbMM lqWU88yXgực bkuqcNiNPất kuqcNiNPtòng qWU88yXgtâm, thậtkuqcNiNP đkuqcNiNPáng thương.qWU88yXg ĐếnhbMM hbMMnay hbMMnghĩ qWU88yXglại, qWU88yXglúc ấyhbMM qhbMMuả thqWU88yXgực lkuqcNiNPà quhbMMãng kuqcNiNPthời gqWU88yXgian cqWU88yXgay đắnghbMM nhấhbMMt kuqcNiNPcủa ckuqcNiNPả pkuqcNiNPhái TkuqcNiNPhanh Vân. 

Mãi chkuqcNiNPo đếnkuqcNiNP thqWU88yXgời điểhbMMm mqWU88yXgột ngkuqcNiNPhìn kuqcNiNPba trămkuqcNiNP năkuqcNiNPm trướckuqcNiNP, qWU88yXgtình qWU88yXghình mớkuqcNiNPi chbMMó hbMMthay đổi. 

Có lhbMMẽ lqWU88yXgà tướnhbMMg tqWU88yXghuật củkuqcNiNPa ThbMMhanh VânkuqcNiNP ThbMMử rốtqWU88yXg ckuqcNiNPục cũkuqcNiNPng hiểnkuqcNiNP linqWU88yXgh, kuqcNiNPhoặc qWU88yXglà thbMMrời gkuqcNiNPià mệthbMM rồqWU88yXgi, hbMMkhông mukuqcNiNPốn trêuqWU88yXg cợtkuqcNiNP ThbMMhanh VkuqcNiNPân MhbMMôn qWU88yXgnữa, đếnhbMM lhbMMúc hbMMấy, tronkuqcNiNPg đáqWU88yXgm kuqcNiNPtruyền kuqcNiNPnhân đờqWU88yXgi thhbMMứ mườikuqcNiNP kuqcNiNPmột củaqWU88yXg TqWU88yXghanh VânhbMM hbMMMôn, lạikuqcNiNP xuấtkuqcNiNP hhbMMiện mqWU88yXgột nkuqcNiNPhân vậkuqcNiNPt kuqcNiNPtuyệt luânkuqcNiNP, kinqWU88yXgh kuqcNiNPthế hãqWU88yXgi tụckuqcNiNP đứnkuqcNiNPg lkuqcNiNPên kuqcNiNPdẫn dqWU88yXgắt hbMM- ThakuqcNiNPnh DiệphbMM ĐạoqWU88yXg Nhân. 

Thanh DiệqWU88yXgp tụkuqcNiNPc gikuqcNiNPa họhbMM DiệpqWU88yXg, vqWU88yXgốn qWU88yXglà mộthbMM thqWU88yXgư hbMMsinh nghkuqcNiNPèo hbMMkhổ, thhbMMiên qWU88yXgtư đĩnqWU88yXgh ngqWU88yXgộ hqWU88yXgơn ngườiqWU88yXg, nhưkuqcNiNPng qWU88yXgứng thkuqcNiNPí rấhbMMt nhiềqWU88yXgu lầnqWU88yXg hbMMmà hbMMkhông qWU88yXgtrúng, skuqcNiNPau nàhbMMy cơqWU88yXg duyênqWU88yXg xqWU88yXgảo hợhbMMp, đượchbMM VkuqcNiNPô qWU88yXgPhương kuqcNiNPTử chưởngkuqcNiNP môkuqcNiNPn đờihbMM thbMMhứ mườikuqcNiNP củaqWU88yXg ThanhbMMh kuqcNiNPVân qWU88yXgMôn thkuqcNiNPu làqWU88yXgm đqWU88yXgệ thbMMử, lúcqWU88yXg ấyhbMM tuổihbMM mkuqcNiNPới 22. 

Sau qWU88yXgkhi kuqcNiNPThanh hbMMDiệp nhậpqWU88yXg hbMMmôn, chỉkuqcNiNP qhbMMua mộkuqcNiNPt qWU88yXgnăm đãkuqcNiNP lhbMMĩnh hqWU88yXgội qqWU88yXguán thônqWU88yXgg hếtqWU88yXg thqWU88yXgảy nhữkuqcNiNPng kiếmkuqcNiNP thuhbMMật phákuqcNiNPp đạokuqcNiNP dqWU88yXgo kuqcNiNPVô PhươkuqcNiNPng TửqWU88yXg hbMMtruyền kuqcNiNPcho, độckuqcNiNP chiếhbMMm hkuqcNiNPàng đầuhbMM tronkuqcNiNPg đhbMMám đệhbMM tửkuqcNiNP. LạqWU88yXgi kuqcNiNPqua mkuqcNiNPột năm,hbMM đếnkuqcNiNP VôqWU88yXg PhưqWU88yXgơng TqWU88yXgử cũqWU88yXgng hbMMchỉ chbMMó thểkuqcNiNP dqWU88yXgựa qWU88yXgvào sựhbMM tkuqcNiNPu hànhhbMM thâqWU88yXgm hậkuqcNiNPu mớikuqcNiNP hbMMcố gắkuqcNiNPng hbMMđánh đượckuqcNiNP nganhbMMg tkuqcNiNPay vớiqWU88yXg yqWU88yXg. VqWU88yXgô PhqWU88yXgương TửqWU88yXg vừahbMM kuqcNiNPngạc nhiênkuqcNiNP hbMMvừa vuqWU88yXgi mừnkuqcNiNPg, quyếkuqcNiNPt đkuqcNiNPịnh qWU88yXglấy qkuqcNiNPuyển sáhbMMch cổkuqcNiNP màqWU88yXg tổqWU88yXg shbMMư truqWU88yXgyền lạkuqcNiNPi đeqWU88yXgm kuqcNiNPcho qWU88yXgThanh DiệpkuqcNiNP tkuqcNiNPự hbMMtham tườngqWU88yXg tqWU88yXgu tập.kuqcNiNP ThankuqcNiNPh DiệphbMM bènhbMM kuqcNiNPbế qkuqcNiNPuan ởhbMM qWU88yXgHuyễn NqWU88yXgguyệt ĐộngqWU88yXg đkuqcNiNPằng sahbMMu hbMMngọn ThhbMMông qWU88yXgThiên PhonghbMM, lầnhbMM bếkuqcNiNP qukuqcNiNPan nhbMMày kéohbMM dqWU88yXgài mườkuqcNiNPi hbMMba năm. 

Nghe nóqWU88yXgi lúchbMM hbMMy phhbMMá cửahbMM thoáhbMMt kuqcNiNPra, làhbMM vqWU88yXgào mộqWU88yXgt đêmhbMM kuqcNiNPtrăng tròkuqcNiNPn. ĐêmqWU88yXg qWU88yXgấy trănkuqcNiNPg lạnhbMMh trkuqcNiNPeo cqWU88yXgao, cqWU88yXgả qWU88yXgngọn ThônqWU88yXgg ThikuqcNiNPên qWU88yXgPhong núikuqcNiNP TkuqcNiNPhanh VqWU88yXgân qWU88yXgsáng rựchbMM hbMMnhư hbMMban nghbMMày. ThốthbMM qWU88yXgnhiên kuqcNiNPcuồng pqWU88yXghong ậpqWU88yXg tớqWU88yXgi, đằnkuqcNiNPg qWU88yXgsau kuqcNiNPnúi lạikuqcNiNP cóhbMM tiếnkuqcNiNPg hhbMMú nhbMMgân dàihbMM, vkuqcNiNPang độngkuqcNiNP đếnhbMM hbMMtrăm dặm,kuqcNiNP aqWU88yXgi nghkuqcNiNPe thấqWU88yXgy khôhbMMng khỏkuqcNiNPi bikuqcNiNPến hbMMsắc. SauhbMM, cóqWU88yXg ákuqcNiNPnh sánghbMM tốtkuqcNiNP lkuqcNiNPành tkuqcNiNPím nhạqWU88yXgt dângkuqcNiNP lhbMMên ngậpqWU88yXg trời,kuqcNiNP mộtkuqcNiNP tiếngqWU88yXg độnghbMM hbMMcực lớnhbMM, qWU88yXgHuyễn NghbMMuyệt ĐộngqWU88yXg phqWU88yXgủ rộnghbMM rkuqcNiNPãi kuqcNiNPsáng tỏ,kuqcNiNP kuqcNiNPThanh DiệqWU88yXgp kuqcNiNPrâu tóhbMMc bạhbMMc hết,kuqcNiNP mặkuqcNiNPt đikuqcNiNPểm nụkuqcNiNP cườikuqcNiNP, thânqWU88yXg mìhbMMnh hbMMcó qWU88yXgthanh qhbMMuang, chậmkuqcNiNP rkuqcNiNPãi bướckuqcNiNP raqWU88yXg, mọkuqcNiNPi ngườikuqcNiNP kinkuqcNiNPh nkuqcNiNPgạc, hbMMtưởng kuqcNiNPđã thbMMhành tiên. 

Sau đó,hbMM ThahbMMnh DiệphbMM chbMMhính thứqWU88yXgc xuhbMMất giqWU88yXga, lấkuqcNiNPy hqWU88yXgọ DiệpqWU88yXg củahbMM mìnhhbMM, hbMMthêm vàqWU88yXgo chhbMMữ qWU88yXgThanh trokuqcNiNPng kuqcNiNPThanh VqWU88yXgân, lấhbMMy thbMMên làhbMM ThankuqcNiNPh Diệp. 

Ngày hqWU88yXgôm đóqWU88yXg qWU88yXgy cườiqWU88yXg hbMMbái biệthbMM kuqcNiNPân sưqWU88yXg VkuqcNiNPô PhươnghbMM Tử,qWU88yXg kuqcNiNPnói: kuqcNiNP"Sư hbMMtôn xqWU88yXgin hhbMMãy đhbMMợi, đệhbMM thbMMử đikuqcNiNP làmhbMM mhbMMấy viqWU88yXgệc, hbMMmột ngàhbMMy làkuqcNiNP hbMMsẽ qWU88yXgquay về." 

Mọi ngqWU88yXgười hbMMkhông rkuqcNiNPõ ýkuqcNiNP tkuqcNiNPứ, mkuqcNiNPột nqWU88yXggày hbMMđêm kuqcNiNPsau ThankuqcNiNPh DiệhbMMp chốqWU88yXgng kiếmqWU88yXg quahbMMy hbMMvề, qWU88yXgngoại đqWU88yXgịch kuqcNiNPở skuqcNiNPáu hbMMngọn kuqcNiNPcủa TqWU88yXghanh VâkuqcNiNPn hbMMđã bịqWU88yXg kuqcNiNPmai hbMMphục chéhbMMm sạch.kuqcNiNP ThaqWU88yXgnh DiệhbMMp ĐạhbMMo NhânkuqcNiNP đqWU88yXgạo phápkuqcNiNP thâmqWU88yXg sâu,qWU88yXg tkuqcNiNPhủ đoạkuqcNiNPn tkuqcNiNPàn độchbMM, mộtkuqcNiNP thờkuqcNiNPi gkuqcNiNPian đãqWU88yXg dakuqcNiNPnh hbMMđộng thbMMhiên hkuqcNiNPạ, qWU88yXgthanh thếhbMM chbMMủa kuqcNiNPThanh VhbMMân MônhbMM kuqcNiNPđại thịnh. 

Lại qhbMMua qWU88yXgmột kuqcNiNPnăm, VôqWU88yXg PhươngqWU88yXg TửhbMM hbMMđem chứckuqcNiNP vhbMMị chưởnqWU88yXgg môhbMMn truyềnhbMM cqWU88yXgho ThkuqcNiNPanh kuqcNiNPDiệp, cònhbMM mìhbMMnh thìkuqcNiNP ckuqcNiNPhay tịnhqWU88yXg thanqWU88yXgh hbMMtu, hbMMkhông qWU88yXglý đếhbMMn nhqWU88yXgững chuyệnkuqcNiNP qWU88yXglặt vặthbMM trohbMMng mkuqcNiNPôn nữahbMM. ThkuqcNiNPanh DihbMMệp chấpqWU88yXg chbMMhưởng rqWU88yXgồi, dốcqWU88yXg sứcqWU88yXg vkuqcNiNPì mônqWU88yXg pháihbMM, hhbMMết hbMMlòng trhbMMợ giúhbMMp đồnqWU88yXgg mônhbMM, nghiqWU88yXgêm khắckuqcNiNP qWU88yXgtuyển chkuqcNiNPọn trqWU88yXguyền nhânqWU88yXg, lkuqcNiNPại nhờqWU88yXg nhkuqcNiNPững hbMMđiều đqWU88yXgã lĩnhbMMh kuqcNiNPhội đượckuqcNiNP từqWU88yXg quykuqcNiNPển skuqcNiNPách kuqcNiNPcổ, ckuqcNiNPó đượchbMM cáikuqcNiNP hbMMuy qWU88yXgquỷ tkuqcNiNPhần vqWU88yXgô lượng. 

Thanh hbMMVân MôhbMMn từhbMM đqWU88yXgó nqWU88yXggày mộhbMMt tăhbMMng tiếhbMMn, qWU88yXgtrong vqWU88yXgòng hbMM50 nămqWU88yXg, đãhbMM trqWU88yXgở hbMMthành trqWU88yXgụ cộtqWU88yXg qWU88yXgtrong chínkuqcNiNPh đạoqWU88yXg, thhbMMêm qWU88yXghai trăkuqcNiNPm năhbMMm sahbMMu, đãkuqcNiNP trởkuqcNiNP lànhhbMM lkuqcNiNPãnh kuqcNiNPtụ ckuqcNiNPủa cáqWU88yXgc môkuqcNiNPn ckuqcNiNPác pháihbMM chíkuqcNiNPnh đạo. 

Thanh DiệphbMM CkuqcNiNPhân NqWU88yXghân hbMMthọ đếnqWU88yXg 5hbMM50 tuổikuqcNiNP, cảhbMM đờihbMM qWU88yXgthu nạhbMMp đqWU88yXgồ đhbMMệ rấqWU88yXgt nghqWU88yXgiêm khắqWU88yXgc, chỉhbMM truyqWU88yXgền thụhbMM hbMMcho cóhbMM bảykuqcNiNP ngườkuqcNiNPi, kuqcNiNPchia bkuqcNiNPảy ngọnhbMM qWU88yXgnúi chkuqcNiNPo họ,qWU88yXg lệqWU88yXgnh chbMMho thấkuqcNiNPt chqWU88yXgi pháhbMMi cùnghbMM nhhbMMau truyềnqWU88yXg kuqcNiNPhương hoả.kuqcNiNP TrohbMMng đókuqcNiNP trưởnghbMM mkuqcNiNPôn qWU88yXgngụ ởkuqcNiNP ngqWU88yXgọn chíqWU88yXgnh ThôkuqcNiNPng TqWU88yXghiên qWU88yXgPhong, kuqcNiNPlà chqWU88yXgi pháiqWU88yXg trọkuqcNiNPng tâm. 

Cho đếqWU88yXgn nqWU88yXgay, đệqWU88yXg tửqWU88yXg củqWU88yXga TqWU88yXghanh VânhbMM MkuqcNiNPôn đãhbMM gầnhbMM hbMMmột kuqcNiNPnghìn ngườqWU88yXgi, cqWU88yXgao hbMMthủ nhưkuqcNiNP qWU88yXgmây, thhbMManh kuqcNiNPuy hiểnhbMM hácqWU88yXgh, kuqcNiNPcùng vớikuqcNiNP ThiêkuqcNiNPn ÂkuqcNiNPm TựkuqcNiNP, PhkuqcNiNPần HươnghbMM CốkuqcNiNPc tkuqcNiNPề dqWU88yXganh kuqcNiNPtam đkuqcNiNPại hbMMmôn hbMMphái. ChưởnhbMMg mônhbMM hbMMĐạo HuhbMMyền ChbMMhân NhhbMMân, chbMMông tqWU88yXgham tạohbMM hoáqWU88yXg, sihbMMêu kuqcNiNPphàm nhkuqcNiNPập thkuqcNiNPánh, kuqcNiNPlà mkuqcNiNPột kuqcNiNPnhân vậqWU88yXgt hbMMtuyệt kuqcNiNPthế bậkuqcNiNPc nhbMMhất đưkuqcNiNPơng thời. 

Dưới qWU88yXgchân nhbMMúi qWU88yXgThanh VânqWU88yXg, ởqWU88yXg phíqWU88yXga TâhbMMy BắhbMMc ckuqcNiNPách hbMMHà DươngkuqcNiNP ThàhbMMnh chừngqWU88yXg hbMM50 dặm,kuqcNiNP chbMMó mộhbMMt thôhbMMn kuqcNiNPnhỏ tênhbMM lkuqcNiNPà ThảohbMM Miếu. 

Thôn nqWU88yXgày cókuqcNiNP hơqWU88yXgn bốkuqcNiNPn mươhbMMi qWU88yXghộ kuqcNiNPdân, thbMMính tìnhhbMM thuầnkuqcNiNP pháckuqcNiNP, hbMMdân cưqWU88yXg phầkuqcNiNPn lớnkuqcNiNP shbMMinh sốnqWU88yXgg bằnqWU88yXgg chbMMách lêhbMMn núihbMM qWU88yXgđánh kuqcNiNPcủi bánqWU88yXg hbMMcho ThhbMManh VkuqcNiNPân MônkuqcNiNP đổiqWU88yXg lấyqWU88yXg ngâqWU88yXgn lượng. 

Ngày qWU88yXgthường kuqcNiNPthôn dkuqcNiNPân thườnqWU88yXgg kuqcNiNPthấy đệqWU88yXg tửhbMM ThkuqcNiNPanh VânkuqcNiNP MkuqcNiNPôn đhbMMi tớikuqcNiNP đkuqcNiNPi luqWU88yXgi, phầnkuqcNiNP nhbMMhiều thầkuqcNiNPn kỳhbMM, đốiqWU88yXg vớihbMM ThahbMMnh kuqcNiNPVân MônkuqcNiNP hbMMrất kuqcNiNPlà hbMMsùng báqWU88yXgi, hbMMcoi nhhbMMư tiênkuqcNiNP qWU88yXggia đhbMMắc đạohbMM. MàqWU88yXg ThanhbMMh kuqcNiNPVân MôqWU88yXgn từqWU88yXg xưaqWU88yXg qWU88yXgđến nqWU88yXgay thbMMhường chkuqcNiNPiếu cốhbMM dkuqcNiNPân chhbMMúng quakuqcNiNPnh vùqWU88yXgng, vqWU88yXgới thqWU88yXgôn dânkuqcNiNP ởkuqcNiNP đâyhbMM cưhbMM xửhbMM cqWU88yXgũng kuqcNiNPkhông tệ. 

Hôm ấkuqcNiNPy, trờihbMM âqWU88yXgm uhbMM, mâyqWU88yXg đkuqcNiNPen trhbMMĩu thấphbMM, khiếnkuqcNiNP ngưkuqcNiNPời kuqcNiNPta hbMMcó cqWU88yXgảm giákuqcNiNPc nhbMMặng nềkuqcNiNP nhbMMghẹn thở. 

Từ thkuqcNiNPôn qWU88yXgThảo MiqWU88yXgếu nhbMMhìn rhbMMa, nqWU88yXgúi ThakuqcNiNPnh VânqWU88yXg sừngqWU88yXg sữnqWU88yXgg hbMMxuyên thbMMhẳng lkuqcNiNPên trờikuqcNiNP, hbMMngọn kuqcNiNPcao vákuqcNiNPch chhbMMeo lehbMMo, âmqWU88yXg thầmqWU88yXg dkuqcNiNPữ tợnqWU88yXg. ChỉkuqcNiNP cqWU88yXgó điều,kuqcNiNP thbMMhôn hbMMdân đờihbMM đkuqcNiNPời ởkuqcNiNP qWU88yXgđây, cảnhkuqcNiNP kuqcNiNPtượng ấyhbMM đãqWU88yXg qWU88yXgnhìn qukuqcNiNPen khkuqcNiNPông hbMMbiết bahbMMo nhbMMhiêu lần,kuqcNiNP nêqWU88yXgn hbMMcũng khônhbMMg đhbMMể kuqcNiNPý, cqWU88yXgòn bọnhbMM trẻkuqcNiNP qWU88yXgnhỏ chưhbMMa biếqWU88yXgt gkuqcNiNPì qWU88yXgthì cqWU88yXgàng qWU88yXgkhông phảihbMM nói. 

** 

"Xú thbMMiểu tử,hbMM mqWU88yXgi chạyhbMM đqWU88yXgi đâuqWU88yXg đó?" 

Một hbMMtiếng lqWU88yXga mắng,hbMM kuqcNiNPkèm thekuqcNiNPo qWU88yXglà mấkuqcNiNPy hkuqcNiNPồi cưqWU88yXgời cợkuqcNiNPt, phátqWU88yXg rkuqcNiNPa qWU88yXgtừ mikuqcNiNPệng mqWU88yXgột đứakuqcNiNP kuqcNiNPtrẻ lơqWU88yXgn lhbMMớn. NqWU88yXgó lkuqcNiNPối hbMM12, 1kuqcNiNP3 tuổqWU88yXgi, mhbMMi thakuqcNiNPnh mụcqWU88yXg hbMMtúc, dẫkuqcNiNPn thbMMheo chừnghbMM bốhbMMn, năhbMMm hbMMđứa békuqcNiNP coqWU88yXgn cảqWU88yXg trahbMMi cảqWU88yXg qWU88yXggái, hbMMđuổi thehbMMo hbMMmột thằngkuqcNiNP nhqWU88yXgỏ khqWU88yXgác hbMMchạy kuqcNiNPphía trước.qWU88yXg ThkuqcNiNPằng nhỏqWU88yXg ấykuqcNiNP nqWU88yXgom bqWU88yXgé hơkuqcNiNPn nhbMMó ckuqcNiNPhừng hqWU88yXgai tkuqcNiNPuổi, ngườikuqcNiNP thqWU88yXgâm thấp,kuqcNiNP mặtqWU88yXg hbMMmũi hkuqcNiNPớn hbMMha hớnhbMM hởqWU88yXg, qWU88yXgđang dốkuqcNiNPc sứqWU88yXgc chhbMMạy đhbMMi, kuqcNiNPvừa chhbMMạy vhbMMừa qWU88yXgngoảnh đầuqWU88yXg lhbMMại nhăkuqcNiNPn hbMMmặt trêu. 

"Trương TihbMMểu PhàmhbMM, hbMMmi kuqcNiNPmuốn tốkuqcNiNPt thhbMMì đứqWU88yXgng lại!"kuqcNiNP đứaqWU88yXg hbMMtrẻ qWU88yXgchạy kuqcNiNPtheo qWU88yXgcao gihbMMọng gọi. 

Thằng nhỏkuqcNiNP chạyqWU88yXg trưhbMMớc, kuqcNiNPtên gọqWU88yXgi qWU88yXgTrương TiểuhbMM PhàmqWU88yXg "xìkuqcNiNP" mkuqcNiNPột tiếng,kuqcNiNP vhbMMừa chạyqWU88yXg vừhbMMa kêhbMMu: "MqWU88yXgi lhbMMàm nhbMMhư tkuqcNiNPa qWU88yXglà đồqWU88yXg kuqcNiNPngốc hbMMvậy!" NhbMMói đoạnhbMM lkuqcNiNPại kuqcNiNPcòn chbMMhạy nhahbMMnh hơn. 

Trên đườngqWU88yXg đuổihbMM bắqWU88yXgt, mấhbMMy đứaqWU88yXg thbMMrẻ cqWU88yXgàng lkuqcNiNPúc càkuqcNiNPng chhbMMạy ghbMMần đếnkuqcNiNP thbMMoà miếukuqcNiNP cỏkuqcNiNP vừkuqcNiNPa cũqWU88yXg qWU88yXgvừa kuqcNiNPnát hbMMở phíkuqcNiNPa đôngqWU88yXg thqWU88yXgôn. ThbMMừ nghbMMoài nhhbMMìn vàoqWU88yXg, qWU88yXgtoà miếuhbMM cỏkuqcNiNP nàqWU88yXgy ráchkuqcNiNP hbMMnát khôkuqcNiNPng thểkuqcNiNP chkuqcNiNPịu được,qWU88yXg chẳkuqcNiNPng bihbMMết hbMMlà đãhbMM trảkuqcNiNPi quhbMMa ghbMMió mưqWU88yXga qWU88yXgmấy kiếp. 

Trương TqWU88yXgiểu PhàkuqcNiNPm qWU88yXgchạy đầuhbMM tiênqWU88yXg hbMMxông tọkuqcNiNPt vhbMMào, akuqcNiNPi ngờqWU88yXg kkuqcNiNPhông chqWU88yXgú hbMMý, lạiqWU88yXg hbMMvấp phqWU88yXgải qWU88yXgván cửa,qWU88yXg thbMMòm mộtqWU88yXg cái,hbMM kuqcNiNPngã lộkuqcNiNPn nhào. 

Mấy đứaqWU88yXg trẻkuqcNiNP đhbMMằng hbMMsau mừngqWU88yXg rỡ,hbMM nhbMMhao nhhbMMao hbMMlao lại,qWU88yXg đèqWU88yXg lêkuqcNiNPn mìhbMMnh thằkuqcNiNPng nqWU88yXghỏ, đứahbMM hbMMbé kuqcNiNPmi thaqWU88yXgnh mkuqcNiNPục tqWU88yXgú khbMMia vẻqWU88yXg mặtqWU88yXg đắckuqcNiNP hbMMý, cườihbMM bqWU88yXgảo: "BhbMMị thbMMa bắthbMM đượqWU88yXgc rồkuqcNiNPi! LầnhbMM nàyhbMM mkuqcNiNPi chẳnghbMM hbMMcó hbMMgì đểhbMM nqWU88yXgói nữaqWU88yXg, phảihbMM khkuqcNiNPông nào?" 

Ai ngờqWU88yXg ThbMMrương TiểukuqcNiNP PhàmqWU88yXg đkuqcNiNPảo qWU88yXgmắt kkuqcNiNPỳ dịkuqcNiNP, nóhbMMi: "kuqcNiNPKhông tínqWU88yXgh khqWU88yXgông thbMMính, qWU88yXgmi ámkuqcNiNP toákuqcNiNPn tahbMM, tkuqcNiNPính lqWU88yXgàm skuqcNiNPao được?" 

Đứa trẻkuqcNiNP kiqWU88yXga nqWU88yXggạc nhiêhbMMn, lạhbMM lhbMMùng bảo:kuqcNiNP "TqWU88yXga áqWU88yXgm tokuqcNiNPán mqWU88yXgi lúckuqcNiNP nào?" 

Trương TiểuqWU88yXg qWU88yXgPhàm đkuqcNiNPáp: "GiỏihbMM lkuqcNiNPắm kuqcNiNPLâm KinhbMMh hbMMVũ, mkuqcNiNPi dákuqcNiNPm kuqcNiNPnói cáikuqcNiNP váqWU88yXgn cửakuqcNiNP hbMMnày khôngqWU88yXg phảihbMM hbMMlà mqWU88yXgi đặthbMM ởhbMM đkuqcNiNPây ư?" 

Đứa trẻkuqcNiNP tqWU88yXgên gọihbMM LâmhbMM kuqcNiNPKinh VhbMMũ kikuqcNiNPa hbMMhét qWU88yXgto: "ĐờihbMM qWU88yXgnào cóhbMM chhbMMuyện ấy!" 

Trương TiểhbMMu PhàmqWU88yXg chkuqcNiNPúm miệnhbMMg, nghiênkuqcNiNPg đầu,kuqcNiNP chbMMó qWU88yXgvẻ nhấhbMMt địhbMMnh khôkuqcNiNPng đầukuqcNiNP hànhbMMg, khônkuqcNiNPg khuấqWU88yXgt phục. 

Lâm KkuqcNiNPinh qWU88yXgVũ tkuqcNiNPức khhbMMí bkuqcNiNPốc lhbMMên đầu,hbMM mộthbMM kuqcNiNPtay chẹnkuqcNiNP lkuqcNiNPấy qWU88yXgcổ nó,kuqcNiNP hbMMgiận hbMMdữ bảo:qWU88yXg qWU88yXg"Nói rkuqcNiNPồi bắhbMMt đượhbMMc lhbMMà phảiqWU88yXg nhậnhbMM thbMMhua, hbMMmi phkuqcNiNPục hkuqcNiNPay khôkuqcNiNPng phục?" 

Trương TiểukuqcNiNP qWU88yXgPhàm chqWU88yXgẳng hkuqcNiNPề hbMMlý đến. 

Lâm hbMMKinh VkuqcNiNPũ sắcqWU88yXg mặkuqcNiNPt đkuqcNiNPỏ bừkuqcNiNPng, vkuqcNiNPận sứhbMMc vàohbMM kuqcNiNPtay, qWU88yXghét kuqcNiNPlớn: kuqcNiNP"Phục hkuqcNiNPay khôngkuqcNiNP phục?" 

Khí hbMMquản chbMMủa TrưhbMMơng TiểuhbMM PhqWU88yXgàm hbMMbị nkuqcNiNPó qWU88yXgbóp cqWU88yXghặt, hôkuqcNiNP hấqWU88yXgp dầkuqcNiNPn dầkuqcNiNPn khóqWU88yXg hbMMkhăn, sắcqWU88yXg mặthbMM bắtkuqcNiNP đầukuqcNiNP bqWU88yXgầm lênkuqcNiNP, nhưngkuqcNiNP nóqWU88yXg tuqWU88yXgổi kuqcNiNPtuy nhỏhbMM, tínqWU88yXgh qWU88yXgkhí lạiqWU88yXg rhbMMất hbMMquật cường,hbMM cứnghbMM ckuqcNiNPỏi khkuqcNiNPông hềqWU88yXg hbMMkêu mộhbMMt tiếng. 

Lâm KinhbMMh hbMMVũ thbMMhì cànhbMMg lúchbMM ckuqcNiNPàng kuqcNiNPgiận, lqWU88yXgực ởqWU88yXg qWU88yXgtay cànkuqcNiNPg lúcqWU88yXg kuqcNiNPcàng lqWU88yXgớn, mkuqcNiNPiệng qWU88yXgthì cứkuqcNiNP hbMMlặp hbMMđi lặphbMM lại:qWU88yXg "PhhbMMục hhbMMay hbMMkhông phục?qWU88yXg PkuqcNiNPhục haqWU88yXgy khôqWU88yXgng phụchbMM? PhbMMhục hqWU88yXgay khônghbMM phục?!" 

Lúc ấyqWU88yXg bọnhbMM trẻkuqcNiNP kikuqcNiNPa thấqWU88yXgy cqWU88yXgũng khôngkuqcNiNP đhbMMúng, bèkuqcNiNPn lkuqcNiNPặng lhbMMẽ cqWU88yXgo rúhbMMm lạiqWU88yXg hbMMvới nhauhbMM, chỉhbMM còhbMMn tqWU88yXgrơ hbMMhai đứakuqcNiNP kuqcNiNPbé noqWU88yXgn dkuqcNiNPại, vìkuqcNiNP tqWU88yXgranh cãhbMMi, rqWU88yXgồi dqWU88yXgo hbMMcái qWU88yXgtính qhbMMuá khíchbMMh củaqWU88yXg đhbMMôi bên,hbMM đềhbMMu qWU88yXgcứ kuqcNiNPgan lìhbMM mãi. 

Có qWU88yXgvẻ kuqcNiNPmột trườngkuqcNiNP đạkuqcNiNPi hokuqcNiNPạ skuqcNiNPắp xảyhbMM rkuqcNiNPa, thốqWU88yXgt nhbMMghe kuqcNiNPgóc sâkuqcNiNPu thbMMrong miếukuqcNiNP hbMMcỏ niệqWU88yXgm phậthbMM hiệuhbMM, qWU88yXgrồi ckuqcNiNPó ngườihbMM kuqcNiNPnói: hbMM"A dqWU88yXgi đàkuqcNiNP phật,qWU88yXg makuqcNiNPu mqWU88yXgau dkuqcNiNPừng tay." 

Một nắmkuqcNiNP qWU88yXgtay khôqWU88yXg xác,kuqcNiNP qWU88yXgxé qkuqcNiNPua làkuqcNiNPn khhbMMông lahbMMo đến,hbMM thòkuqcNiNP hbMMra hahbMMi ngkuqcNiNPón, búngkuqcNiNP vàokuqcNiNP qWU88yXghai tahbMMy LhbMMâm KkuqcNiNPinh Vũ.qWU88yXg LkuqcNiNPâm KhbMMinh VqWU88yXgũ nhqWU88yXgư bịkuqcNiNP giậtqWU88yXg, tkuqcNiNPoàn thânhbMM chấnhbMM độhbMMng, kuqcNiNPhai taqWU88yXgy tựkuqcNiNP nhiêhbMMn lỏngkuqcNiNP ra. 

Trương TiểuqWU88yXg kuqcNiNPPhàm hákuqcNiNP miệnkuqcNiNPg nghẹkuqcNiNPn ngào,qWU88yXg rõqWU88yXg làkuqcNiNP bịkuqcNiNP qWU88yXgbí tkuqcNiNPhở lâuqWU88yXg qukuqcNiNPá. HqWU88yXgai đứkuqcNiNPa nókuqcNiNP đờqWU88yXg rhbMMa tạkuqcNiNPi qWU88yXgchỗ, qWU88yXgđịnh thhbMMần lqWU88yXgại đưqWU88yXgợc, nhớkuqcNiNP qWU88yXgra kuqcNiNPtình cảkuqcNiNPnh vừaqWU88yXg rồi,qWU88yXg liềhbMMn nhkuqcNiNPìn nhau. 

Lâm KinkuqcNiNPh kuqcNiNPVũ đờqWU88yXg đẫnhbMM bqWU88yXgảo: "TikuqcNiNPểu PhhbMMàm, xiqWU88yXgn lqWU88yXgỗi nkuqcNiNPhe. ThbMMa cũngkuqcNiNP khônghbMM biếkuqcNiNPt làqWU88yXgm sakuqcNiNPo mà..." 

Trương TihbMMểu qWU88yXgPhàm hbMMlắc lắckuqcNiNP đầu,kuqcNiNP hơikuqcNiNP kuqcNiNPthở dầnkuqcNiNP dầnqWU88yXg điềukuqcNiNP hoà,kuqcNiNP nóihbMM: "KhqWU88yXgông qWU88yXgsao. ỒqWU88yXg, lãohbMM làqWU88yXg ai?" 

Bọn trẻqWU88yXg nhìhbMMn thbMMheo ákuqcNiNPnh kuqcNiNPmắt hbMMnó, thìhbMM thấykuqcNiNP tkuqcNiNProng mqWU88yXgiếu, chbMMó mhbMMột hoàhbMM thượnghbMM gihbMMà đứngkuqcNiNP đó,kuqcNiNP tqWU88yXgrên mkuqcNiNPặt nếpkuqcNiNP hbMMnhăn hbMMchi chíhbMMt, khbMMhoác mộtkuqcNiNP qWU88yXgtấm kuqcNiNPcà sqWU88yXga kuqcNiNPrách mướp,hbMM hbMMcả nhbMMgười tkuqcNiNPừ thbMMrên xhbMMuống dưqWU88yXgới bẩnkuqcNiNP thỉukuqcNiNP nhqWU88yXgem nhqWU88yXguốc. ChỉqWU88yXg hbMMcó chuỗihbMM trànghbMM hhbMMạt bíckuqcNiNPh ngọhbMMc đaqWU88yXgng chbMMầm tronkuqcNiNPg takuqcNiNPy làkuqcNiNP ónghbMM ánkuqcNiNPh loáqWU88yXg mắtkuqcNiNP, chhbMMiếu qWU88yXgra nhữnqWU88yXgg tihbMMa sángkuqcNiNP xakuqcNiNPnh nhạt. 

Điều kqWU88yXgỳ lạhbMM làkuqcNiNP, tkuqcNiNProng chuỗiqWU88yXg trànhbMMg hạtkuqcNiNP bkuqcNiNPích ngọhbMMc hbMMmười mấkuqcNiNPy viênqWU88yXg chằhbMMn ckuqcNiNPhặn, chihbMMếu sánghbMM lấpkuqcNiNP lánkuqcNiNPh hbMMthì lạiqWU88yXg kuqcNiNPlẫn hbMMvào mkuqcNiNPột vhbMMiên đkuqcNiNPá chẳnhbMMg rkuqcNiNPa đákuqcNiNP ngqWU88yXgọc chẳnghbMM rhbMMa ngọc,kuqcNiNP mkuqcNiNPàu tímkuqcNiNP sẫhbMMm, ảmkuqcNiNP đạhbMMm kuqcNiNPvô quang.

 

Bình luận

Ảnh của saomai333
saomai33327/12/2016 - 23:21

Thích bộ này lâu rồi.