You are here

Đổi một người vợ hiền – Chương 09

Âu CvHq8hSJhánh ThầnWYhL lvHq8hSJhái xvHq8hSJhe togZJTMBkhể thWYhLao vHq8hSJhđi tớivHq8hSJh địaWYhL điểmvHq8hSJh WYhLÂu QWYhLuân ThWYhLiên mấtWYhL tíchWYhL, thằnogZJTMBkg bvHq8hSJhé nàyvHq8hSJh vHq8hSJhrốt cvHq8hSJhuộc đangWYhL ogZJTMBklàm cáWYhLi quogZJTMBkỷ gìogZJTMBk vậy?

Có điềuWYhL WYhLtrong lòngvHq8hSJh anWYhLh kvHq8hSJhỳ thậWYhLt cũnWYhLg vHq8hSJhmơ hồogZJTMBk WYhLđoán đượcogZJTMBk ýWYhL ogZJTMBk nghvHq8hSJhĩ cvHq8hSJhủa coWYhLn –WYhL dámogZJTMBk chvHq8hSJhắc WYhLlà vHq8hSJhnhóc cWYhLon nàWYhLy đogZJTMBki vHq8hSJhtìm ThủyWYhL TâvHq8hSJhm. NhưvHq8hSJhng nogZJTMBkó WYhLbiết WYhL côWYhL ởWYhL WYhLđâu sao?

Anh thogZJTMBkật sựvHq8hSJh khônogZJTMBkg dvHq8hSJhám nghĩWYhL tiogZJTMBkếp nogZJTMBkữa, mộtWYhL đứavHq8hSJh vHq8hSJhbé togZJTMBkrai sWYhLáu ogZJTMBk tuổi,vHq8hSJh ogZJTMBkđi lvHq8hSJhung ogZJTMBktung ogZJTMBktrong mvHq8hSJhột thogZJTMBkành pWYhLhố lvHq8hSJhớn ogZJTMBkthế nWYhLày sẽvHq8hSJh xogZJTMBkảy rvHq8hSJha WYhLchuyện gì,WYhL WYhL nếuWYhL cogZJTMBkon vHq8hSJhgặp ogZJTMBkphải cvHq8hSJhhuyện gvHq8hSJhì nWYhLgoài ogZJTMBký vHq8hSJhmuốn…… vHq8hSJhÔng tvHq8hSJhrời ơiogZJTMBk! CàngvHq8hSJh WYhLnghĩ càvHq8hSJhng ogZJTMBk sợWYhL, đếvHq8hSJhn tvHq8hSJhột cùnvHq8hSJhg TiểuogZJTMBk ogZJTMBkThiên ogZJTMBkđi đâogZJTMBku vậy?

Anh tìmWYhL ởogZJTMBk ogZJTMBkven đogZJTMBkường nơiogZJTMBk tàvHq8hSJhi xếogZJTMBk nóogZJTMBki ogZJTMBkkhông thấvHq8hSJhy TiểvHq8hSJhu vHq8hSJh ThiêogZJTMBkn, nhưnWYhLg togZJTMBkhành phốogZJTMBk nàyWYhL ogZJTMBknói ogZJTMBklớn WYhLkhông lớnWYhL, nogZJTMBkói nhỏogZJTMBk cũWYhLng ogZJTMBkkhông nWYhLhỏ, ogZJTMBk togZJTMBkrong bogZJTMBkiển ngườivHq8hSJh mêWYhLnh môngvHq8hSJh, muốWYhLn tvHq8hSJhìm vHq8hSJhmột đứavHq8hSJh WYhLbé, nóiogZJTMBk thìogZJTMBk ogZJTMBkdễ hvHq8hSJhơn làm?

Mang theWYhLo tâogZJTMBkm trạngWYhL WYhLvô cùWYhLng logZJTMBko lvHq8hSJhắng màvHq8hSJh tìmogZJTMBk vHq8hSJhmấy tiếnogZJTMBkg vHq8hSJh đồvHq8hSJhng hồ,vHq8hSJh nhogZJTMBkìn thấyvHq8hSJh côngvHq8hSJh viêWYhLn, tiWYhLệm ăWYhLn nhaogZJTMBknh liềnWYhL dừnWYhLg vHq8hSJhxe lạivHq8hSJh vHq8hSJhđi vàoWYhL ogZJTMBktìm WYhL kiếmWYhL, vHq8hSJhhỏi, WYhLnhưng vHq8hSJhđều khônvHq8hSJhg togZJTMBkhu đưogZJTMBkợc kếogZJTMBkt quảogZJTMBk ogZJTMBkgì. TronogZJTMBkg lúcogZJTMBk đóvHq8hSJh anWYhLh cũngogZJTMBk vHq8hSJh khôngWYhL ogZJTMBkngừng gọiogZJTMBk điệnvHq8hSJh thoạogZJTMBki cWYhLho cogZJTMBkhinh ogZJTMBktín xogZJTMBkã, muvHq8hSJhốn bogZJTMBkọn họWYhL cầnvHq8hSJh phảvHq8hSJhi trovHq8hSJhng vHq8hSJh ogZJTMBknhanh nhấtWYhL thvHq8hSJhời ogZJTMBkgian tìWYhLm đượcWYhL nơiWYhL ởvHq8hSJh vHq8hSJhcủa ThvHq8hSJhu ThủvHq8hSJhy Tâm.

Rốt cvHq8hSJhục, điệnWYhL thoạivHq8hSJh ogZJTMBkcủa cogZJTMBkhinh tWYhLín WYhLxã giogZJTMBkống nhưWYhL mưaWYhL rơWYhLi xuốngvHq8hSJh tWYhLrong trờiogZJTMBk hvHq8hSJhạn, giảvHq8hSJhi tỏavHq8hSJh sWYhLự vHq8hSJhnôn vHq8hSJhnóng trovHq8hSJhng lWYhLòng anh.

“Âu tivHq8hSJhên sinhvHq8hSJh, chúWYhLng ogZJTMBktôi đãogZJTMBk trogZJTMBka đượcWYhL ÂogZJTMBku pWYhLhu nhân……ogZJTMBk ÀogZJTMBk, WYhL TogZJTMBkhu ogZJTMBktiểu thvHq8hSJhư ogZJTMBkgần ogZJTMBkđây đavHq8hSJhng chuẩnWYhL bịWYhL khaWYhLi trươngWYhL mộtogZJTMBk cửaogZJTMBk hvHq8hSJhàng bWYhLán quầvHq8hSJhn áogZJTMBko vHq8hSJh vvHq8hSJhà tranvHq8hSJhg sứWYhLc chogZJTMBko sủWYhLng vật,ogZJTMBk địvHq8hSJha điểmogZJTMBk ở……”

Âu CvHq8hSJhánh ThogZJTMBkần vộiWYhL vãogZJTMBk gvHq8hSJhhi lạWYhLi địogZJTMBka cWYhLhỉ mogZJTMBkà khogZJTMBkông ogZJTMBkchú vHq8hSJhý đếnWYhL đốiogZJTMBk phưvHq8hSJhơng đãWYhL sogZJTMBkửa lạiWYhL xưnWYhLg ogZJTMBkhô vHq8hSJhvới vHq8hSJhThu ThủvHq8hSJhy Tâm.

Anh bogZJTMBkay nhaWYhLnh WYhLlên ogZJTMBkxe, WYhLđi đWYhLến vHq8hSJhcửa hàWYhLng mWYhLà chivHq8hSJhnh tívHq8hSJhn WYhLxã ogZJTMBk nWYhLói lúcWYhL nogZJTMBkãy. WYhLChết togZJTMBkiệt, &nbsogZJTMBkp;con đườngvHq8hSJh WYhLkia mỗogZJTMBki ngWYhLày khôngWYhL biếWYhLt vHq8hSJhanh vHq8hSJhđã WYhLđi quvHq8hSJha vHq8hSJh WYhLbao nhiêvHq8hSJhu lần,WYhL vậyogZJTMBk ogZJTMBkmà khôngogZJTMBk vHq8hSJhhề hvHq8hSJhay bvHq8hSJhiết, ngWYhLười vHq8hSJhmà vHq8hSJhanh vHq8hSJhyêu mWYhLến vẫnogZJTMBk logZJTMBkuôn WYhLở WYhL đó.

Vừa quẹoogZJTMBk ogZJTMBkqua mộogZJTMBkt vHq8hSJhcon đườngWYhL, WYhLrất vHq8hSJhxa liềogZJTMBkn nhìnWYhL thấyogZJTMBk mogZJTMBkột béWYhL WYhL traogZJTMBki mặcvHq8hSJh đWYhLồng phụvHq8hSJhc điWYhL họogZJTMBkc, đogZJTMBkeo cặpvHq8hSJh sácWYhLh đangvHq8hSJh đWYhLứng bogZJTMBkên đường,vHq8hSJh vHq8hSJhhết nhvHq8hSJhìn vHq8hSJh đônvHq8hSJhg tớiWYhL nhogZJTMBkìn tây.

Sáng vHq8hSJhsớm hvHq8hSJhôm nWYhLay ÂogZJTMBku QvHq8hSJhuân TogZJTMBkhiên nhậnvHq8hSJh ogZJTMBkđược điệWYhLn thoạivHq8hSJh mẹogZJTMBk ogZJTMBk cậWYhLu gọivHq8hSJh đếnogZJTMBk, hỏiWYhL cậuWYhL ogZJTMBkcó ngoWYhLan nWYhLgoãn nvHq8hSJhghe ogZJTMBklời ogZJTMBkông quvHq8hSJhản giogZJTMBka vHq8hSJhhay khogZJTMBkông, cậuWYhL vHq8hSJh đvHq8hSJhã khócWYhL vHq8hSJhmuốn đivHq8hSJh tìvHq8hSJhm mWYhLẹ, TWYhLhu ThvHq8hSJhủy vHq8hSJhTâm khvHq8hSJhông đànhvHq8hSJh lònogZJTMBkg ogZJTMBknên bWYhLất ogZJTMBkđắc dvHq8hSJhĩ đãogZJTMBk WYhL nóiogZJTMBk vHq8hSJhcho cậuvHq8hSJh biogZJTMBkết gWYhLần đâvHq8hSJhy cWYhLô đangvHq8hSJh bậvHq8hSJhn bịvHq8hSJhu việcWYhL mWYhLở cWYhLửa WYhLhàng, vHq8hSJhchờ chuẩnWYhL bịogZJTMBk vHq8hSJh tốtWYhL viogZJTMBkệc khWYhLai trưWYhLơng cửaogZJTMBk hogZJTMBkàng xonWYhLg cvHq8hSJhô sẽWYhL đWYhLến thăvHq8hSJhm cậu.

Nhưng dướivHq8hSJh “Lô”WYhL côWYhLng (chắc làWYhL vHq8hSJhkhóc hvHq8hSJhay nhogZJTMBkõng nhWYhLẽo ~~~) ogZJTMBkcủa vHq8hSJhtên nogZJTMBkhóc ogZJTMBkkia, cWYhLô đànhWYhL tiếtvHq8hSJh lWYhLộ vHq8hSJhchỗ củWYhLa ogZJTMBkcửa hàogZJTMBkng logZJTMBkà gầnogZJTMBk WYhLquán KFogZJTMBkC ogZJTMBkmà vHq8hSJh tWYhLrước kWYhLia bọnvHq8hSJh họWYhL thườngogZJTMBk đếogZJTMBkn thếWYhL nênWYhL vHq8hSJhcậu mớivHq8hSJh vừvHq8hSJha lòvHq8hSJhng mvHq8hSJhà đồngvHq8hSJh ývHq8hSJh vHq8hSJhgác điệvHq8hSJhn vHq8hSJh ogZJTMBkthoại ogZJTMBkđi đếvHq8hSJhn trường.

Không nogZJTMBkgờ, trogZJTMBkong lònvHq8hSJhg cậWYhLu WYhLbé vHq8hSJhcăn bảWYhLn vHq8hSJhlà cvHq8hSJhó dựvHq8hSJh tvHq8hSJhính kWYhLhác, trốnogZJTMBk họcogZJTMBk vHq8hSJhđi tìvHq8hSJhm mẹ.

Chỉ logZJTMBkà, cậuogZJTMBk bogZJTMBké đếnvHq8hSJh quáogZJTMBk svHq8hSJhớm vHq8hSJh, cửavHq8hSJh WYhLhàng củaogZJTMBk ogZJTMBkThu ogZJTMBkThủy TogZJTMBkâm WYhL đaWYhLng tWYhLrong giaWYhLi đvHq8hSJhoạn tranogZJTMBkg hoàng,WYhL vogZJTMBkả logZJTMBkại cửogZJTMBka hànvHq8hSJhg WYhLvừa nhỏvHq8hSJh vừaWYhL khvHq8hSJhó WYhLtìm, vHq8hSJh ÂvHq8hSJhu QuvHq8hSJhân TWYhLhiên phảiogZJTMBk tốnvHq8hSJh mogZJTMBkột phevHq8hSJhn côogZJTMBkng sứcogZJTMBk mớiWYhL vHq8hSJhtìm đWYhLược địaWYhL đivHq8hSJhểm chvHq8hSJhính ogZJTMBk xác.

Âu CánhvHq8hSJh ThogZJTMBkần ogZJTMBkở đườngogZJTMBk bênWYhL kvHq8hSJhia gWYhLọi vọngogZJTMBk vWYhLề phíaogZJTMBk cogZJTMBkon vWYhLài tiếng,vHq8hSJh nhưogZJTMBkng vHq8hSJhcậu ogZJTMBkbé cWYhLăn bảvHq8hSJhn làWYhL khônvHq8hSJhg nghogZJTMBke thấy.

Phía togZJTMBkrước ogZJTMBklà đvHq8hSJhèn đỏ,ogZJTMBk ÂuogZJTMBk CWYhLánh ogZJTMBkThần khôvHq8hSJhng cWYhLó cvHq8hSJhách nàovHq8hSJh logZJTMBkái ogZJTMBk WYhLxe quogZJTMBka, anWYhLh đogZJTMBkịnh xuốngvHq8hSJh xWYhLe, nhưngogZJTMBk coogZJTMBkn WYhLđường nvHq8hSJhày lạWYhLi khWYhLông thogZJTMBkể tWYhLùy tivHq8hSJhện vHq8hSJh đvHq8hSJhậu xe.

Anh nhìogZJTMBkn vWYhLề pogZJTMBkhía cWYhLon ogZJTMBkđang hoànWYhL toogZJTMBkàn khônWYhLg chogZJTMBkú ýogZJTMBk tớiogZJTMBk ogZJTMBk tiếngWYhL avHq8hSJhnh gWYhLọi, WYhLnhấc chânvHq8hSJh ngắnogZJTMBk địnhvHq8hSJh băngWYhL quWYhLa đườngogZJTMBk –vHq8hSJh rvHq8hSJhốt cụcogZJTMBk TvHq8hSJhhu TWYhLhủy TâmogZJTMBk ogZJTMBk cũnWYhLg WYhLxuất hiện,WYhL cWYhLô ogZJTMBkđang WYhLchuẩn WYhLbị nhấcWYhL vHq8hSJhcửa cvHq8hSJhuốn cWYhLủa cWYhLửa hàvHq8hSJhng lên.

“Mẹ……” SắcogZJTMBk mặtogZJTMBk ÂvHq8hSJhu vHq8hSJhQuân TogZJTMBkhiên tỏvHq8hSJha sángvHq8hSJh caWYhLo giọogZJTMBkng hô,ogZJTMBk vuWYhLi ogZJTMBk sogZJTMBkướng màvHq8hSJh vHq8hSJhgiơ WYhLhai cáWYhLnh ogZJTMBktay ogZJTMBkngắn huvHq8hSJhơ hogZJTMBkuơ ogZJTMBkvề phíWYhLa vHq8hSJhThu WYhLThủy TâWYhLm ởvHq8hSJh ogZJTMBkbên đườngogZJTMBk WYhL đốWYhLi diện.

Thu ThủyogZJTMBk TâWYhLm WYhLđang WYhLđưa vHq8hSJhlưng ogZJTMBkvề phíWYhLa đWYhLường ogZJTMBkcái giốngWYhL WYhLnhư ogZJTMBk nghvHq8hSJhe đvHq8hSJhược WYhLcó nWYhLgười kêuWYhL côWYhL, cWYhLô theWYhLo bWYhLản năngWYhL quogZJTMBkay đầuWYhL lvHq8hSJhại thvHq8hSJhì nogZJTMBkhìn thấogZJTMBky WYhL ÂWYhLu QuWYhLân ThiêogZJTMBkn đanvHq8hSJhg ogZJTMBkở đWYhLường vHq8hSJhbên kiaWYhL, kvHq8hSJhhông ogZJTMBkkhỏi sửvHq8hSJhng sốt.ogZJTMBk “TiểuogZJTMBk Thiên……”

“Mẹ…… Mẹ……”

Giờ nvHq8hSJhày kWYhLhắc nWYhLày, tronWYhLg mắtvHq8hSJh ogZJTMBkÂu QuânogZJTMBk ThiogZJTMBkên cvHq8hSJhhỉ tồogZJTMBkn tạWYhLi vHq8hSJh mộtWYhL vHq8hSJhmình WYhLThu ThủvHq8hSJhy TWYhLâm, cậvHq8hSJhu bévHq8hSJh gvHq8hSJhần nhưogZJTMBk làWYhL ngogZJTMBkhĩ WYhLcũng khôngvHq8hSJh nghvHq8hSJhĩ ogZJTMBkmà ogZJTMBklao ogZJTMBk thẳnvHq8hSJhg ogZJTMBkvề phíaogZJTMBk vHq8hSJhđường cáiWYhL, căogZJTMBkn vHq8hSJhbản mWYhLặc kệWYhL vHq8hSJhcái gogZJTMBkì ogZJTMBkđèn xogZJTMBkanh đèvHq8hSJhn đỏWYhL, vạchWYhL WYhL tWYhLrắng ogZJTMBkhay khWYhLông ogZJTMBkvạch trắng,ogZJTMBk cànogZJTMBkg ogZJTMBkkhông đểogZJTMBk ývHq8hSJh đếWYhLn mộWYhLt WYhLchiếc vHq8hSJhxe tảiogZJTMBk nWYhLhỏ vHq8hSJh đangogZJTMBk hướngogZJTMBk thẳngWYhL vWYhLề pogZJTMBkhía vHq8hSJhcậu…… ÂWYhLu CánogZJTMBkh ThogZJTMBkần ởWYhL bênogZJTMBk nàyvHq8hSJh đườnvHq8hSJhg vẫWYhLn cvHq8hSJhòn đaogZJTMBkng vHq8hSJh cWYhLhờ đWYhLèn xavHq8hSJhnh mặtvHq8hSJh liềnogZJTMBk biếWYhLn sogZJTMBkắc, “TiểuogZJTMBk Thiên,vHq8hSJh cWYhLẩn thận!”

Lo khôngWYhL đưvHq8hSJhợc nhiềvHq8hSJhu ogZJTMBknhư vậy,WYhL aogZJTMBknh mặWYhLc kệogZJTMBk vHq8hSJhxe còvHq8hSJhn ởvHq8hSJh ogZJTMBkgiữa WYhL đườogZJTMBkng cáWYhLi, ngavHq8hSJhy cảogZJTMBk ogZJTMBkđộng cơogZJTMBk cũWYhLng WYhLchưa tắtvHq8hSJh màWYhL bỏogZJTMBk chogZJTMBkạy xuốngogZJTMBk xWYhLe, chogZJTMBkạy vềWYhL vHq8hSJh phogZJTMBkía con.

“Tiểu Thiên……”ogZJTMBk TogZJTMBkhu ThvHq8hSJhủy TWYhLâm vHq8hSJhcũng thấyWYhL chiếcWYhL xe&nbvHq8hSJhsp; ogZJTMBktải nhỏWYhL kia.

Thế nhvHq8hSJhưng vìWYhL tvHq8hSJhrong mắvHq8hSJht ogZJTMBkÂu QuânWYhL TvHq8hSJhhiên WYhLchỉ cóvHq8hSJh mẹWYhL mìnhvHq8hSJh, vHq8hSJh nvHq8hSJhhìn vHq8hSJhthấy cậuWYhL WYhLbé ogZJTMBkbất chấpvHq8hSJh tấtogZJTMBk vHq8hSJhcả WYhLmà chạvHq8hSJhy vWYhLề ogZJTMBkphía WYhLmình, ThWYhLu TWYhLhủy TvHq8hSJhâm svHq8hSJhợ WYhL ogZJTMBktới mứcogZJTMBk svHq8hSJhắc mặWYhLt trắngvHq8hSJh bệch.

Cô cũnogZJTMBkg vộogZJTMBki vWYhLã chạyWYhL vềogZJTMBk phWYhLía trước,WYhL muốnogZJTMBk nogZJTMBkhanh hơogZJTMBkn vHq8hSJhmột WYhL bướcWYhL đểogZJTMBk ômvHq8hSJh lấyvHq8hSJh đứaogZJTMBk nhỏogZJTMBk vHq8hSJhra, nhưnWYhLg troogZJTMBkng nháyvHq8hSJh mắtvHq8hSJh hogZJTMBkai togZJTMBkay vHq8hSJhcô chạmWYhL vvHq8hSJhào cậogZJTMBku ogZJTMBk bvHq8hSJhé thogZJTMBkì chiếcvHq8hSJh WYhLxe tảiogZJTMBk nhỏvHq8hSJh vHq8hSJhkia ogZJTMBkcũng vHq8hSJhkhông kvHq8hSJhịp đạpvHq8hSJh vHq8hSJhthắng vHq8hSJhxe WYhLlại .

Gần nhưWYhL vHq8hSJhlà cWYhLùng mộogZJTMBkt tWYhLhời khắc,ogZJTMBk WYhLbàn taogZJTMBky WYhLto ÂvHq8hSJhu CáWYhLnh ThầnogZJTMBk dogZJTMBkùng sứcvHq8hSJh túWYhLm đượvHq8hSJhc hvHq8hSJhai mẹWYhL cvHq8hSJhon màvHq8hSJh đẩvHq8hSJhy vàovHq8hSJh vHq8hSJhven đường.

Nhưng chínvHq8hSJhh aogZJTMBknh lạiWYhL khônWYhLg kịpogZJTMBk vHq8hSJhchạy điWYhL, “PhogZJTMBkanh” mWYhLột ogZJTMBk tiếogZJTMBkng, anogZJTMBkh cảmogZJTMBk giácvHq8hSJh đượcogZJTMBk ogZJTMBktrên ngườivHq8hSJh trWYhLuyền đogZJTMBkến mộtogZJTMBk tWYhLrận đauWYhL nhức,ogZJTMBk ogZJTMBkngay WYhL vHq8hSJhsau đó,ogZJTMBk bêvHq8hSJhn vHq8hSJhtai trWYhLuyền đếnvHq8hSJh tiếngvHq8hSJh thétvHq8hSJh ogZJTMBkchói tWYhLai củWYhLa ThvHq8hSJhu ThủyvHq8hSJh TâWYhLm cùvHq8hSJhng WYhL tiếngogZJTMBk gọivHq8hSJh củaogZJTMBk ÂuogZJTMBk QuânvHq8hSJh Thiên.

Anh rấtWYhL muốnvHq8hSJh WYhLmở mắtWYhL nóvHq8hSJhi cvHq8hSJhho bọnvHq8hSJh họvHq8hSJh vHq8hSJhbiết vHq8hSJhmình khWYhLông saovHq8hSJh, WYhL nhưogZJTMBkng vHq8hSJhkhông hiểWYhLu vogZJTMBkì svHq8hSJhao togZJTMBkrước mắWYhLt lạiogZJTMBk bWYhLị mộogZJTMBkt mvHq8hSJhàn đenvHq8hSJh ogZJTMBkbao trogZJTMBkùm? ÝWYhL vHq8hSJhthức ogZJTMBk cũngvHq8hSJh càngogZJTMBk ngàyogZJTMBk càngogZJTMBk mogZJTMBkơ hồ……

☆☆☆

“Mẹ, vìvHq8hSJh ogZJTMBksao WYhLba bvHq8hSJha nvHq8hSJhgủ lâuvHq8hSJh nhưvHq8hSJh vậyvHq8hSJh WYhLcòn chưaogZJTMBk dậy?”

Trong phòngWYhL bệnh,WYhL ÂuWYhL QuânWYhL vHq8hSJhThiên WYhLcùng ThvHq8hSJhu TogZJTMBkhủy WYhLTâm ngồivHq8hSJh ởvHq8hSJh ogZJTMBk vHq8hSJhtrước giường,ogZJTMBk lWYhLúc nàogZJTMBky, ÂvHq8hSJhu CánhvHq8hSJh TWYhLhần ogZJTMBkđang nằogZJTMBkm tvHq8hSJhrên giườvHq8hSJhng nhắvHq8hSJhm hvHq8hSJhai WYhLmắt, ogZJTMBk ogZJTMBktrên đầu,WYhL togZJTMBkrên ngưvHq8hSJhời đWYhLều ogZJTMBkquấn bogZJTMBkăng vvHq8hSJhải tuyWYhLết trắnWYhLg, bogZJTMBkộ dWYhLạng chậtWYhL vWYhLật làogZJTMBkm vHq8hSJh vHq8hSJhcho ngưvHq8hSJhời tWYhLa WYhLnhìn vôogZJTMBk cogZJTMBkùng khvHq8hSJhông nỡ.

Thu ThủWYhLy TogZJTMBkâm vôvHq8hSJh cogZJTMBkùng dịogZJTMBku dàngWYhL kéovHq8hSJh WYhLnhẹ vHq8hSJhÂu QvHq8hSJhuân ThiênogZJTMBk vàogZJTMBko vHq8hSJh togZJTMBkrong lòWYhLng, “BaogZJTMBk bogZJTMBka vHq8hSJhvì cứuvHq8hSJh chúogZJTMBkng tvHq8hSJha vHq8hSJhmà bịogZJTMBk tWYhLhương, cvHq8hSJhho nêvHq8hSJhn bâogZJTMBky givHq8hSJhờ mớvHq8hSJhi nằmWYhL vHq8hSJh ngủWYhL ởogZJTMBk nvHq8hSJhơi này.”

Cô lWYhLo lắnogZJTMBkg nvHq8hSJhhìn ÂogZJTMBku CánWYhLh ogZJTMBkThần hWYhLôn mWYhLê suốtWYhL ogZJTMBkba ngàogZJTMBky, hWYhLồi ogZJTMBk tưởngvHq8hSJh logZJTMBkại tìnWYhLh cogZJTMBkảnh vHq8hSJhlúc đó,vHq8hSJh cvHq8hSJhô vWYhLẫn nhìvHq8hSJhn thấogZJTMBky mvHq8hSJhà WYhLghê người,vHq8hSJh tronWYhLg lòvHq8hSJhng vHq8hSJh nhịnvHq8hSJh khônWYhLg đượcWYhL ruvHq8hSJhn lêWYhLn, kogZJTMBkhắp ngvHq8hSJhười anWYhLh đầyvHq8hSJh ogZJTMBkmáu làmogZJTMBk vHq8hSJhcô sợWYhL hãi.

Cho tớogZJTMBki bâWYhLy giờ,vHq8hSJh vHq8hSJhcô vWYhLẫn khogZJTMBkông thWYhLể WYhLtin đượcvHq8hSJh WYhLchuyện nogZJTMBkày vHq8hSJhlà ogZJTMBk thậvHq8hSJht, ÂvHq8hSJhu CogZJTMBkánh ThầWYhLn vìvHq8hSJh cứogZJTMBku côWYhL cùngvHq8hSJh vHq8hSJhTiểu TogZJTMBkhiên ogZJTMBkmà khôogZJTMBkng màngWYhL đogZJTMBkến tvHq8hSJhính WYhL WYhLmạng cvHq8hSJhủa mình,WYhL bvHq8hSJhị chWYhLiếc xogZJTMBke tảivHq8hSJh nhỏWYhL kiWYhLa đâmWYhL vào,vHq8hSJh WYhLbị đáogZJTMBknh WYhLbay đếnogZJTMBk hơWYhLn WYhLmười WYhL mét.

Cô khônWYhLg biếogZJTMBkt logZJTMBkà ogZJTMBkai đãogZJTMBk vHq8hSJhgọi điệnWYhL tWYhLhoại kogZJTMBkêu xvHq8hSJhe cứvHq8hSJhu thvHq8hSJhương WYhL, WYhL côvHq8hSJh vẫnvHq8hSJh khvHq8hSJhóc, TiểuogZJTMBk ThiogZJTMBkên cogZJTMBkũng kvHq8hSJhhóc, sogZJTMBkau đWYhLó havHq8hSJhi vHq8hSJhmẹ vHq8hSJhcon lạivHq8hSJh ngâyWYhL ngốogZJTMBkc mvHq8hSJhà vHq8hSJh vHq8hSJhlên xWYhLe cứvHq8hSJhu WYhLthương, ởogZJTMBk WYhLbên ngvHq8hSJhoài phònogZJTMBkg pWYhLhẫu thuvHq8hSJhật cvHq8hSJhầu nvHq8hSJhguyện WYhLcho ngườiWYhL vHq8hSJhmà ogZJTMBk bọnogZJTMBk ogZJTMBkhọ yêogZJTMBku ogZJTMBkmến bìvHq8hSJhnh WYhLan vôWYhL sự.

Trung báogZJTMBk bivHq8hSJhết tWYhLin vộiWYhL WYhLđi tớiWYhL, bảoWYhL cogZJTMBkô manvHq8hSJhg TogZJTMBkiểu ThiêWYhLn WYhLtrở vHq8hSJh WYhLvề ngogZJTMBkhỉ ngơvHq8hSJhi trogZJTMBkước, nhưnWYhLg côvHq8hSJh khônogZJTMBkg đồngogZJTMBk vHq8hSJhý; TiểuvHq8hSJh ThWYhLiên dựaWYhL vàovHq8hSJh lòogZJTMBkng vHq8hSJhcô vHq8hSJh kogZJTMBkhóc đếnWYhL ngWYhLủ vHq8hSJhthiếp điWYhL, vHq8hSJhhai vHq8hSJhmắt cogZJTMBkô vHq8hSJhvẫn gắtvHq8hSJh gvHq8hSJhao vHq8hSJhnhìn vHq8hSJhchằm chằmvHq8hSJh vHq8hSJhcửa phòngogZJTMBk vHq8hSJh pogZJTMBkhẫu thuật.

Âu CogZJTMBkánh ThầWYhLn vHq8hSJhcó hiogZJTMBkện tưogZJTMBkợng xuấogZJTMBkt huyếogZJTMBkt bênogZJTMBk tronWYhLg, xươngWYhL vHq8hSJh sưvHq8hSJhờn ogZJTMBkcũng gãyWYhL, châWYhLn ogZJTMBkcó vHq8hSJhvài khúcvHq8hSJh xưogZJTMBkơng bịvHq8hSJh gogZJTMBkãy, khWYhLi bvHq8hSJhác ogZJTMBksĩ làogZJTMBkm mogZJTMBkuốn cvHq8hSJhô kvHq8hSJhý ogZJTMBk tvHq8hSJhên vvHq8hSJhào giấvHq8hSJhy vHq8hSJhđồng ývHq8hSJh phẩuvHq8hSJh thuật,ogZJTMBk tWYhLim ogZJTMBkcô dườogZJTMBkng nWYhLhư vHq8hSJhtan nát,WYhL vHq8hSJhrun rẩWYhLy đưaWYhL ogZJTMBk ogZJTMBktay kvHq8hSJhý têvHq8hSJhn xuốngvHq8hSJh, nămWYhL lầnvHq8hSJh bảWYhLy lượtWYhL WYhLvan xivHq8hSJhn bWYhLác vHq8hSJhsĩ nhWYhLất địnogZJTMBkh phảogZJTMBki tWYhLoàn WYhL WYhLlực cWYhLứu cogZJTMBkhồng củWYhLa côogZJTMBk tỉnhvHq8hSJh lại.

Sống chếtWYhL trWYhLước WYhLmắt, cáiogZJTMBk gogZJTMBkì WYhLhiểu lầvHq8hSJhm ủyWYhL khWYhLuất cănvHq8hSJh bảnogZJTMBk ogZJTMBk đềWYhLu khôngogZJTMBk làvHq8hSJh gWYhLì cWYhLả, côvHq8hSJh chWYhLỉ monWYhLg anWYhLh đượcvHq8hSJh bvHq8hSJhình avHq8hSJhn, khỏogZJTMBke ogZJTMBkmạnh vHq8hSJhan kWYhLhang ……ogZJTMBk ogZJTMBk TrảivHq8hSJh ogZJTMBkqua mWYhLười mấyWYhL tiếnvHq8hSJhg đồngvHq8hSJh vHq8hSJhhồ vHq8hSJhphẫu vHq8hSJhthuật, vHq8hSJhcuối cùogZJTMBkng cùngWYhL giữogZJTMBk đượcogZJTMBk tínvHq8hSJhh vHq8hSJh mạngvHq8hSJh anhogZJTMBk, chẳvHq8hSJhng quogZJTMBka làvHq8hSJh vẫnogZJTMBk mêWYhL mWYhLan WYhLcho đếnWYhL vHq8hSJhbây giờWYhL, vẫnogZJTMBk khôngvHq8hSJh cóogZJTMBk dấuvHq8hSJh WYhL hiệogZJTMBku vHq8hSJhthanh tỉogZJTMBknh nhưogZJTMBk trước.

Ba WYhLngày nayWYhL, ÂuogZJTMBk QuogZJTMBkân ThiêWYhLn khônvHq8hSJhg muốvHq8hSJhn rờvHq8hSJhi ogZJTMBkcô nửaogZJTMBk bước,vHq8hSJh vHq8hSJh sợWYhL côogZJTMBk WYhLlại bogZJTMBkiến mấogZJTMBkt ogZJTMBkkhỏi vHq8hSJhthế giWYhLới cogZJTMBkủa WYhLcậu lầnWYhL nWYhLữa, ogZJTMBkcô cóWYhL thểWYhL hivHq8hSJhểu đượcogZJTMBk WYhL ogZJTMBknỗi vHq8hSJhbất ogZJTMBkan củaogZJTMBk đứaWYhL ogZJTMBkbé ogZJTMBknày, chWYhLa ogZJTMBkbị taogZJTMBki nvHq8hSJhạn ogZJTMBkgiao thvHq8hSJhông, nếuogZJTMBk cònvHq8hSJh khôngWYhL thWYhLấy vHq8hSJh mẹogZJTMBk nữaWYhL thìvHq8hSJh nhấtogZJTMBk địnhWYhL cậuWYhL béWYhL sẽogZJTMBk rogZJTMBkất sWYhLợ hãi.

Vì thếogZJTMBk, côvHq8hSJh tWYhLừ đầWYhLu đếnWYhL cvHq8hSJhuối đềuWYhL WYhLở sogZJTMBkát bênogZJTMBk haWYhLi WYhLcha cogZJTMBkon WYhL vHq8hSJhnày, dỗWYhL đứavHq8hSJh WYhLbé vHq8hSJhăn cơWYhLm rWYhLồi nogZJTMBkgủ, còvHq8hSJhn bảnogZJTMBk thâvHq8hSJhn tvHq8hSJhhì cvHq8hSJhơm nưWYhLớc cũnvHq8hSJhg khônWYhLg nghĩvHq8hSJh vHq8hSJh đến.

 

Trong lòngWYhL kogZJTMBkhẽ tWYhLhở dàivHq8hSJh mộtogZJTMBk hơvHq8hSJhi, côogZJTMBk cvHq8hSJhó thểWYhL ởogZJTMBk lạogZJTMBki ogZJTMBkbên cạnhWYhL WYhL TivHq8hSJhểu ogZJTMBkThiên vHq8hSJhnhất thvHq8hSJhời, cũogZJTMBkng khônogZJTMBkg ogZJTMBkthể ởWYhL lạogZJTMBki cogZJTMBkả ogZJTMBkđời, bởvHq8hSJhi vWYhLì trogZJTMBkong mắtvHq8hSJh ÂuogZJTMBk ogZJTMBk CogZJTMBkánh ThầnvHq8hSJh, cogZJTMBkô đãogZJTMBk bWYhLị phogZJTMBkán địnhWYhL vogZJTMBkào vvHq8hSJhị tWYhLrí kẻWYhL phảvHq8hSJhn ogZJTMBkbội, lúcWYhL WYhLanh tỉnhvHq8hSJh lạivHq8hSJh vHq8hSJh cóWYhL lẽogZJTMBk haogZJTMBki ngvHq8hSJhười WYhLkhó tráogZJTMBknh WYhLđược ogZJTMBkmột tìWYhLnh cảnvHq8hSJhh xấuvHq8hSJh hổogZJTMBk, anh…vHq8hSJh… cóvHq8hSJh ogZJTMBktrách cứWYhL vHq8hSJh côvHq8hSJh hogZJTMBkay vHq8hSJhkhông? NếuvHq8hSJh TiểuogZJTMBk ThWYhLiên WYhLkhông đvHq8hSJhi tìvHq8hSJhm WYhLcô, anvHq8hSJhh cũWYhLng vHq8hSJhsẽ khôngWYhL xWYhLảy ogZJTMBkra vHq8hSJh tvHq8hSJhai vHq8hSJhnạn…… WYhLCử độngvHq8hSJh thâWYhLn mệogZJTMBkt mogZJTMBkỏi mộtvHq8hSJh WYhLchút, vHq8hSJhmấy ngogZJTMBkày vHq8hSJhnay côvHq8hSJh ogZJTMBkhoàn toàvHq8hSJhn ngủogZJTMBk WYhL khônogZJTMBkg ngvHq8hSJhon giấc,ogZJTMBk vHq8hSJhmới ngvHq8hSJhồi mộogZJTMBkt chútvHq8hSJh WYhLthân tvHq8hSJhhể đãogZJTMBk cứngWYhL lại.

Đứa béogZJTMBk vHq8hSJhtrong lònWYhLg thấWYhLy cvHq8hSJhô ogZJTMBkkhẽ động,ogZJTMBk lWYhLập tứWYhLc ogZJTMBkbất aWYhLn hỏi:WYhL WYhL “MẹWYhL, mvHq8hSJhẹ muốnWYhL đWYhLi đâogZJTMBku?” CậuWYhL ogZJTMBkbé gogZJTMBkắt gogZJTMBkao gWYhLiữ lấyWYhL tWYhLay cô,ogZJTMBk rấtWYhL WYhLsợ buônWYhLg rWYhLa vHq8hSJhrồi vHq8hSJh logZJTMBkại khôngWYhL tWYhLhấy đvHq8hSJhược vHq8hSJhcô nữa.

Nhìn sựvHq8hSJh ogZJTMBksợ vHq8hSJhhãi togZJTMBkoát rogZJTMBka từogZJTMBk mắtvHq8hSJh cậuvHq8hSJh bWYhLé, havHq8hSJhi tWYhLay TvHq8hSJhhu ThủyWYhL WYhL TvHq8hSJhâm nhWYhLẹ nhànWYhLg WYhLvuốt ogZJTMBkve ogZJTMBkmái tWYhLóc mogZJTMBkềm mWYhLại củaWYhL cậu,vHq8hSJh “ogZJTMBkTiểu ThWYhLiên, coogZJTMBkn cWYhLó WYhLbiết WYhL trêogZJTMBkn ngưWYhLời WYhLnam ogZJTMBktử hánvHq8hSJh ogZJTMBkphải gánvHq8hSJhh ogZJTMBkvác tWYhLrách nhiệvHq8hSJhm WYhLgì không?”

Âu QWYhLuân TWYhLhiên cavHq8hSJhu màvHq8hSJhy ogZJTMBklắc lắvHq8hSJhc WYhLđầu, rogZJTMBkồi saogZJTMBku đóogZJTMBk logZJTMBkại khôvHq8hSJhng WYhL cogZJTMBkam lWYhLòng vHq8hSJhgật gậtogZJTMBk đầuWYhL, “BaogZJTMBk WYhLba nvHq8hSJhói vHq8hSJhthân vHq8hSJhlà nogZJTMBkam tửogZJTMBk hWYhLán, tWYhLhì nhWYhLất địnhWYhL phảiogZJTMBk ogZJTMBk nghogZJTMBke logZJTMBkời lúcogZJTMBk cogZJTMBkòn nhỏ,WYhL nếWYhLu kWYhLhông WYhLsẽ WYhLlà vHq8hSJhmột đứavHq8hSJh WYhLbé hư.”

“Vậy TogZJTMBkiểu ThiêogZJTMBkn vHq8hSJhcó nogZJTMBkghe lờiWYhL WYhLba bWYhLa covHq8hSJhn hogZJTMBkay không?”

Cậu bWYhLé vHq8hSJhdo dựogZJTMBk mWYhLột lWYhLúc WYhLlâu, cuốivHq8hSJh cùngWYhL mớogZJTMBki WYhLchậm WYhLrãi lắvHq8hSJhc đầu,“Con……CogZJTMBkon kogZJTMBkhông nghe.”

“Vì sao?”

“Bởi vìWYhL bogZJTMBka vHq8hSJhba rấtogZJTMBk đángogZJTMBk ghét!”ogZJTMBk WYhLCậu béWYhL khWYhLông đượcWYhL tựWYhL nhiêogZJTMBkn màogZJTMBk cogZJTMBkhu miệng.

“Tiểu ThiêWYhLn, sogZJTMBkao cWYhLon cogZJTMBkó thogZJTMBkể ogZJTMBknói ogZJTMBkba cogZJTMBkon ogZJTMBknhư vvHq8hSJhậy? ĐừngWYhL qWYhLuên mạngogZJTMBk nhỏvHq8hSJh củvHq8hSJha cogZJTMBkon logZJTMBkà WYhLba WYhLcon vHq8hSJhdùng sinogZJTMBkh mệnhogZJTMBk đogZJTMBkể cvHq8hSJhứu nha.”

Cậu bvHq8hSJhé quậtvHq8hSJh cườogZJTMBkng ogZJTMBkquay mặogZJTMBkt điWYhL, cắogZJTMBkn WYhLmôi nhvHq8hSJhỏ, nghĩvHq8hSJh đWYhLến ogZJTMBkba WYhL vHq8hSJhba WYhLhại mẹWYhL bWYhLỏ WYhLđi, vHq8hSJhcậu bévHq8hSJh vvHq8hSJhẫn rấWYhLt tứcvHq8hSJh giận……ogZJTMBk Nhưng,vHq8hSJh nếuogZJTMBk vHq8hSJhba vHq8hSJhba cWYhLó WYhLthể nhogZJTMBkanh WYhL tỉnhvHq8hSJh lạiogZJTMBk mộtvHq8hSJh chogZJTMBkút WYhLthì ogZJTMBkcậu cWYhLó tvHq8hSJhhể sWYhLuy ngWYhLhĩ togZJTMBkha togZJTMBkhứ bvHq8hSJha vHq8hSJh! CậvHq8hSJhu vHq8hSJhbé nhỏWYhL giọWYhLng ogZJTMBk WYhLnói thầmogZJTMBk tronvHq8hSJhg lòng.

Thu ogZJTMBkThủy TâmvHq8hSJh tvHq8hSJhhở WYhLdài, tvHq8hSJhuy rằngogZJTMBk TiểuWYhL ThivHq8hSJhên WYhLcòn nhỏ,ogZJTMBk nhưngvHq8hSJh vHq8hSJh cogZJTMBkậu bvHq8hSJhé rấvHq8hSJht thônvHq8hSJhg minvHq8hSJhh, phátWYhL triểnogZJTMBk rấtogZJTMBk sớmWYhL, rấvHq8hSJht nhiềogZJTMBku việcWYhL WYhLhẳn làWYhL đWYhLều vHq8hSJh WYhLhiểu vHq8hSJhđược. WYhLCô WYhLsuy ngWYhLhĩ mộtvHq8hSJh vHq8hSJhchút, quyếWYhLt đogZJTMBkịnh WYhLnói ogZJTMBksự thậogZJTMBkt vHq8hSJhcho ogZJTMBkcậu biết.

Cô chvHq8hSJhần chờvHq8hSJh mWYhLở vHq8hSJhmiệng,“Tiểu ThiênogZJTMBk, kogZJTMBkỳ thậtogZJTMBk mẹ……ogZJTMBk mẹogZJTMBk khônWYhLg phWYhLải lvHq8hSJhà ogZJTMBkmẹ ruộtogZJTMBk củaWYhL coogZJTMBkn, mẹvHq8hSJh ruộtWYhL cWYhLủa coogZJTMBkn, côWYhL ấy……”

Âu QWYhLuân WYhLThiên độtWYhL nhiênvHq8hSJh gắtogZJTMBk gogZJTMBkao ômWYhL côvHq8hSJh, vHq8hSJh“Mẹ, khôvHq8hSJhng cầogZJTMBkn nóivHq8hSJh ogZJTMBkgì vHq8hSJhcả, ởogZJTMBk trvHq8hSJhong lòngvHq8hSJh cWYhLon, mvHq8hSJhẹ chogZJTMBkính làogZJTMBk mvHq8hSJhẹ ruộtWYhL cWYhLủa con.”

Thu TWYhLhủy TWYhLâm ngạcvHq8hSJh nogZJTMBkhiên, nhóvHq8hSJhc cogZJTMBkon này…ogZJTMBk… CóogZJTMBk phảogZJTMBki ogZJTMBkđã bivHq8hSJhết ogZJTMBkcái gvHq8hSJhì rồiogZJTMBk không?

Đúng rồWYhLi, WYhLtrẻ covHq8hSJhn lWYhLà nhạyWYhL cảmvHq8hSJh nogZJTMBkhất vHq8hSJh, ogZJTMBkai làogZJTMBk mWYhLẹ WYhLcủa nogZJTMBkó, nóWYhL còvHq8hSJhn ogZJTMBkkhông phogZJTMBkân biệtvHq8hSJh đượcvHq8hSJh vHq8hSJhhay sao?

Như WYhLvậy vHq8hSJhÂu CvHq8hSJhánh vHq8hSJhThần thìogZJTMBk thếogZJTMBk nào?WYhL Anh……vHq8hSJh CũngWYhL pvHq8hSJhhát hiogZJTMBkện thậWYhLt sựvHq8hSJh ogZJTMBkcô khônvHq8hSJhg phảiWYhL vWYhLợ thvHq8hSJhật cvHq8hSJhủa ogZJTMBkanh chứ?

Lấy sWYhLự tvHq8hSJhhông mogZJTMBkinh tàivHq8hSJh tríogZJTMBk củaogZJTMBk avHq8hSJhnh, kWYhLhông vHq8hSJhcó WYhLkhả năngWYhL làogZJTMBk ogZJTMBk khôngWYhL hWYhLay ogZJTMBkbiết, côvHq8hSJh nhogZJTMBkớ tớogZJTMBki nhữnvHq8hSJhg nvHq8hSJhgày trướcvHq8hSJh đWYhLây, thỉogZJTMBknh thovHq8hSJhảng côvHq8hSJh lWYhLại WYhL thấyvHq8hSJh ánhvHq8hSJh mắWYhLt aogZJTMBknh nWYhLhìn mìWYhLnh ogZJTMBkcó cvHq8hSJhhút đămogZJTMBk WYhLchiêu, vHq8hSJhchỉ vHq8hSJhlà, ogZJTMBkkhi đóvHq8hSJh quvHq8hSJhá tvHq8hSJhham ogZJTMBk vHq8hSJhluyến dvHq8hSJhịu dànvHq8hSJhg củogZJTMBka aWYhLnh, WYhLcho ogZJTMBknên thậtogZJTMBk cẩnWYhL thậnWYhL kogZJTMBkhông đểogZJTMBk bịWYhL vạcWYhLh trvHq8hSJhần, cvHq8hSJhứ vHq8hSJh nghĩWYhL vHq8hSJhnhư vậyvHq8hSJh ogZJTMBkthì vHq8hSJhcó togZJTMBkhể cóogZJTMBk vHq8hSJhđược pvHq8hSJhhần hạnogZJTMBkh phogZJTMBkúc nàyogZJTMBk ogZJTMBkmãi mãi.

Là côvHq8hSJh quWYhLá tựvHq8hSJh đềogZJTMBk vHq8hSJhcao mìnogZJTMBkh rồi,WYhL cóogZJTMBk vHq8hSJhphải aogZJTMBknh đãWYhL phvHq8hSJhát hiệnogZJTMBk vHq8hSJh tWYhLhân phậnWYhL gogZJTMBkiả củaogZJTMBk cô,vHq8hSJh cWYhLho WYhLnên WYhLmới nhậnWYhL đWYhLịnh tWYhLất ogZJTMBkcả nhWYhLững việcogZJTMBk côvHq8hSJh làmogZJTMBk đềvHq8hSJhu WYhL đểWYhL lừaWYhL ogZJTMBkanh haogZJTMBky không?

Một bWYhLuổi cogZJTMBkhiều chínvHq8hSJhh WYhLlà ogZJTMBknhàn vHq8hSJhnhã WYhLtrôi quWYhLa nhvHq8hSJhư vậy,WYhL WYhLÂu ogZJTMBk CánvHq8hSJhh ThầnWYhL vẫnWYhL ogZJTMBkhôn mvHq8hSJhê nogZJTMBkhư trước,vHq8hSJh ogZJTMBkÂu QuâvHq8hSJhn ThiêWYhLn mệvHq8hSJht mỏiWYhL vHq8hSJhcũng ngủvHq8hSJh svHq8hSJhay, lúogZJTMBkc vHq8hSJh WYhLThu TogZJTMBkhủy WYhLTâm cũnvHq8hSJhg vHq8hSJhđang địnhvHq8hSJh ngủWYhL mộtvHq8hSJh chogZJTMBkút thìogZJTMBk ogZJTMBkTrung báWYhL mogZJTMBkang togZJTMBkheo vHq8hSJhcanh gàogZJTMBk ogZJTMBk đến.

“Thiếu pvHq8hSJhhu nhân……”

“Suỵt……” CôvHq8hSJh ogZJTMBklàm mộtogZJTMBk độvHq8hSJhng tácogZJTMBk vHq8hSJhchớ WYhLcó lêogZJTMBkn tiếng,“NhỏogZJTMBk tvHq8hSJhiếng mWYhLột chúvHq8hSJht, TogZJTMBkiểu ThiênvHq8hSJh vvHq8hSJhừa mogZJTMBkới ngủ,vHq8hSJh cWYhLẩn thậvHq8hSJhn đánvHq8hSJhh thứcvHq8hSJh nó.”

Trung báWYhL vốvHq8hSJhn đvHq8hSJhang nghivHq8hSJhêm túcWYhL vHq8hSJhngay lậvHq8hSJhp tứcvHq8hSJh ogZJTMBkbiến thànhvHq8hSJh mWYhLột vHq8hSJh bộvHq8hSJh dogZJTMBkạng thậtWYhL cẩnWYhL thận,“Nha,vHq8hSJh ogZJTMBksuỵt…… suỵt……”vHq8hSJh ÔngWYhL róWYhLn ogZJTMBkra rogZJTMBkón rvHq8hSJhén cvHq8hSJhhậm rãivHq8hSJh WYhL ogZJTMBkđi vHq8hSJhvào togZJTMBkrong phogZJTMBkòng bệnh,ogZJTMBk đặWYhLt mộogZJTMBkt bìogZJTMBknh WYhLgiữ ấogZJTMBkm WYhLlên bàn.“TvHq8hSJhhiếu vHq8hSJhphu nhân,WYhL ogZJTMBk đâyvHq8hSJh WYhLlà canvHq8hSJhh gàogZJTMBk PhúvHq8hSJhc tẩuogZJTMBk đogZJTMBkặc biệWYhLt hầvHq8hSJhm cWYhLho cô,WYhL togZJTMBkranh vHq8hSJhthủ lúcogZJTMBk nóogZJTMBkng ogZJTMBkmà uốnvHq8hSJhg vHq8hSJh đi.”

“Trung vHq8hSJhbá, cháuWYhL vHq8hSJhkhông ogZJTMBkđói bụng……”

Đối phươnvHq8hSJhg ogZJTMBklo vHq8hSJhlắng nhìnWYhL cô,“ogZJTMBkThiếu vHq8hSJhphu nhânogZJTMBk, cogZJTMBkô đWYhLã tWYhLrực ởogZJTMBk vHq8hSJh troogZJTMBkng bệWYhLnh việnvHq8hSJh vHq8hSJhba ngàyogZJTMBk rồiogZJTMBk, tôvHq8hSJhi ogZJTMBknghe mấyogZJTMBk vHq8hSJhy togZJTMBká nóWYhLi WYhLmấy ngàyvHq8hSJh naogZJTMBky vHq8hSJhcô đềuvHq8hSJh vHq8hSJh khôngogZJTMBk ngủ,WYhL dvHq8hSJhù gìogZJTMBk điWYhL nvHq8hSJhữa, WYhLthân thểWYhL làogZJTMBk quWYhLan vHq8hSJhtrọng nhấWYhLt, nếuvHq8hSJh nvHq8hSJhhư côWYhL gụcWYhL WYhL xuốngvHq8hSJh, vHq8hSJhsau kogZJTMBkhi thvHq8hSJhiếu gvHq8hSJhia tỉvHq8hSJhnh vHq8hSJhlại nhấtWYhL địWYhLnh WYhLsẽ trácWYhLh togZJTMBkội cogZJTMBkhúng tôi.”

Ông mởogZJTMBk WYhLra bìnWYhLh WYhLgiữ ấvHq8hSJhm ravHq8hSJh, nvHq8hSJhhất vHq8hSJhthời, mộtogZJTMBk vHq8hSJhcỗ ogZJTMBkmũi hogZJTMBkương WYhL ogZJTMBktỏa vHq8hSJhra, “PhúWYhLc tẩWYhLu nóogZJTMBki cavHq8hSJhnh WYhLgà WYhLnày bổvHq8hSJh thvHq8hSJhân ogZJTMBkbổ não,ogZJTMBk thiếWYhLu pWYhLhu vHq8hSJhnhân, côogZJTMBk WYhL livHq8hSJhền uốnWYhLg ogZJTMBkmột WYhLchút điogZJTMBk, bổWYhL ogZJTMBksung thvHq8hSJhể lựcvHq8hSJh rấtvHq8hSJh tốtvHq8hSJh aogZJTMBk, cvHq8hSJhô xeogZJTMBkm, mớivHq8hSJh vàiogZJTMBk ngàvHq8hSJhy WYhL ngắogZJTMBkn ngủogZJTMBkn, cogZJTMBkô đvHq8hSJhã WYhLgầy WYhLkhông tWYhLhể tưởnWYhLg được.”

“Trung bá……”ogZJTMBk CôWYhL thậtvHq8hSJh sựvHq8hSJh khôngWYhL thểvHq8hSJh cogZJTMBkự tuyWYhLệt ogZJTMBký tWYhLốt vHq8hSJhcủa ôvHq8hSJhng, đvHq8hSJhành pvHq8hSJhhải cWYhLố gWYhLắng uốngogZJTMBk sạchWYhL canvHq8hSJhh gà.

“Thế nàvHq8hSJho, mvHq8hSJhùi WYhLvị khWYhLông tồiWYhL chứ?”WYhL NétWYhL mặogZJTMBkt TvHq8hSJhrung bávHq8hSJh cóogZJTMBk vogZJTMBkẻ ogZJTMBkrất vừWYhLa lòng.

Cô ogZJTMBkgật gvHq8hSJhật đầu,“TayWYhL nghềogZJTMBk nấuvHq8hSJh ănvHq8hSJh cvHq8hSJhủa PogZJTMBkhúc tẩWYhLu tWYhLhật WYhLlà kogZJTMBkhông vHq8hSJhthể chê.”

“Ha hogZJTMBka, côogZJTMBk cònogZJTMBk nogZJTMBkói, chờogZJTMBk vHq8hSJhsau WYhLkhi thiếuogZJTMBk ogZJTMBkgia xuấtvHq8hSJh ogZJTMBkviện, ogZJTMBknên vHq8hSJh ogZJTMBkvì cácogZJTMBk ngườivHq8hSJh mWYhLà logZJTMBkàm WYhLmột bữvHq8hSJha tiệcWYhL ogZJTMBkMãn HWYhLán tovHq8hSJhàn ogZJTMBktịch* ogZJTMBkphong pogZJTMBkhú mớogZJTMBki vHq8hSJh được.”

*Mãn HávHq8hSJhn toànvHq8hSJh tịch:ogZJTMBk cogZJTMBkó thứvHq8hSJhc ogZJTMBkăn ogZJTMBkcủa cảogZJTMBk HogZJTMBkán lWYhLẫn Mãn,ogZJTMBk ýWYhL nogZJTMBkói bWYhLữa tiWYhLệc pogZJTMBkhong phogZJTMBkú, nhivHq8hSJhều mWYhLón ngon.

Cô xấuWYhL hWYhLổ vHq8hSJhnở nụWYhL cườiogZJTMBk ogZJTMBkkhẽ, “ChỉWYhL sợ……WYhL ChỉWYhL sợogZJTMBk chvHq8hSJháu WYhLphải khvHq8hSJhiến WYhLPhúc tẩuvHq8hSJh thấtvHq8hSJh vọvHq8hSJhng rồi.”

“Vì savHq8hSJho?” ogZJTMBkTrung WYhLbá nhogZJTMBkất ogZJTMBkthời kvHq8hSJhhông ogZJTMBkhiểu WYhLý WYhLcâu nogZJTMBkói lắm.

“Bởi vì……”WYhL CôWYhL ấpWYhL vHq8hSJhúng tvHq8hSJhìm mộtWYhL WYhLlý dogZJTMBko,“Bởi vìvHq8hSJh khôogZJTMBkng lâuWYhL nữWYhLa cóWYhL thểogZJTMBk cháogZJTMBku địogZJTMBknh ogZJTMBkđi vHq8hSJhdu lịch.”

Trung ogZJTMBkbá vHq8hSJhthở dài,ogZJTMBk vWYhLốn tưởngvHq8hSJh rWYhLằng WYhLthiếu giWYhLa xảyvHq8hSJh rvHq8hSJha WYhL chuyệWYhLn, WYhLthiếu ogZJTMBkphu nogZJTMBkhân sẽogZJTMBk ởWYhL lạivHq8hSJh chămogZJTMBk sWYhLóc cậuWYhL ấy,vHq8hSJh khônvHq8hSJhg ngvHq8hSJhờ côvHq8hSJh ấyogZJTMBk vvHq8hSJhẫn vHq8hSJh muốogZJTMBkn rờWYhLi khỏi.“ThiếogZJTMBku phogZJTMBku nWYhLhân muốogZJTMBkn rờiogZJTMBk vHq8hSJhkhỏi ÂuWYhL vHq8hSJhgia phWYhLải không?”vHq8hSJh WYhLÔng nóvHq8hSJhi WYhL thẳngWYhL ra.

“Thực ogZJTMBkxin lỗi.”WYhL TvHq8hSJhhu ThủyWYhL TvHq8hSJhâm cóogZJTMBk chogZJTMBkút bốivHq8hSJh WYhLrối gụcvHq8hSJh đầWYhLu vHq8hSJh xuốnvHq8hSJhg, WYhLđối mặWYhLt vớivHq8hSJh ngườiogZJTMBk qvHq8hSJhuản giogZJTMBka ogZJTMBktrung tâogZJTMBkm nogZJTMBkày, tWYhLhầm ngogZJTMBkhĩ vẫnvHq8hSJh làogZJTMBk tWYhLhẳng WYhL thWYhLắn thàWYhLnh khẩogZJTMBkn tvHq8hSJhhì tốtvHq8hSJh hơn,vHq8hSJh tránogZJTMBkh cogZJTMBkho ôWYhLng ấvHq8hSJhy hiểuWYhL lầmogZJTMBk ÂvHq8hSJhu pvHq8hSJhhu nhogZJTMBkân tWYhLhật WYhL sự.vHq8hSJh ogZJTMBk“Trung WYhLbá, thậtogZJTMBk vHq8hSJhra cWYhLháu khônvHq8hSJhg phảogZJTMBki vHq8hSJhlà togZJTMBkhiếu phvHq8hSJhu nhâogZJTMBkn &ogZJTMBknbsp;của ÂvHq8hSJhu vHq8hSJhgia WYhLcác ogZJTMBk người,ogZJTMBk WYhLcháu ogZJTMBkchỉ vHq8hSJhlà WYhLmột ngườivHq8hSJh –”

Ông ogZJTMBklại cắtvHq8hSJh vHq8hSJhđứt lờiWYhL củaogZJTMBk cô,“TrongogZJTMBk mắWYhLt tấWYhLt cảvHq8hSJh WYhLmọi ngưogZJTMBkời ởvHq8hSJh vHq8hSJh ÂuogZJTMBk giWYhLa, côWYhL chínhWYhL ogZJTMBklà thiogZJTMBkếu phogZJTMBku WYhLnhân củWYhLa chúnWYhLg tôivHq8hSJh!” ÔvHq8hSJhng mWYhLang tWYhLheo kWYhLhẩu ogZJTMBk khíWYhL WYhLkiên địnhogZJTMBk màWYhL vHq8hSJhnói, giốngogZJTMBk nhogZJTMBkư đâyogZJTMBk làvHq8hSJh ogZJTMBkmột vHq8hSJhchuyện thậvHq8hSJht ogZJTMBkkhông vHq8hSJhthể phảnvHq8hSJh WYhL báWYhLc, “ThiếuogZJTMBk phvHq8hSJhu nhân,ogZJTMBk côWYhL vHq8hSJhchỉ làWYhL mấtvHq8hSJh tWYhLrí nhớvHq8hSJh ogZJTMBkmà thôi,ogZJTMBk nogZJTMBkên mớiogZJTMBk nóvHq8hSJhi hưuogZJTMBk nvHq8hSJhói ogZJTMBk vượnogZJTMBk WYhLnhư vậy.”

“Trung bá……”ogZJTMBk WYhLThu TWYhLhủy TvHq8hSJhâm thậWYhLt vHq8hSJhsự WYhLrất bấtvHq8hSJh vHq8hSJhđắc dĩvHq8hSJh, vìogZJTMBk sogZJTMBkao nóiWYhL thWYhLật vHq8hSJhlại khogZJTMBkông aWYhLi tiogZJTMBkn vậy?

Đột nhiêogZJTMBkn, ÂogZJTMBku WYhLCánh ThầnogZJTMBk pháWYhLt rWYhLa ogZJTMBkmột tiogZJTMBkếng thogZJTMBkan nvHq8hSJhhẹ yếuWYhL ogZJTMBkớt, vHq8hSJhhai ogZJTMBkngười vWYhLội cogZJTMBkhạy WYhLtới trogZJTMBkước giườnogZJTMBkg bệnvHq8hSJhh  –ogZJTMBk “WYhLThiếu gia……”

“Cánh Thần……”

Chỉ thấvHq8hSJhy ogZJTMBkÂu CávHq8hSJhnh ThầvHq8hSJhn WYhLchậm rogZJTMBkãi mvHq8hSJhở hWYhLai mắWYhLt ravHq8hSJh, ánWYhLh mắtogZJTMBk vHq8hSJhrời rạcWYhL nhìWYhLn havHq8hSJhi ngWYhLười đaWYhLng ogZJTMBklo lvHq8hSJhắng màWYhL đợiogZJTMBk ogZJTMBkanh WYhLtrả lời.

“Thiếu giaWYhL, rvHq8hSJhốt cụcogZJTMBk cậuWYhL tỉnvHq8hSJhh lạiogZJTMBk rồvHq8hSJhi.” TruvHq8hSJhng bogZJTMBká kWYhLích độnvHq8hSJhg vHq8hSJhvẻ mWYhLặt givHq8hSJhà WYhLnua đWYhLầy nướvHq8hSJhc mắt.

Trên mogZJTMBkặt ThogZJTMBku vHq8hSJhThủy TâWYhLm cũnWYhLg ogZJTMBklộ vWYhLẻ lWYhLo lắnWYhLg cWYhLùng sWYhLốt ruộogZJTMBkt, “CvHq8hSJhánh Thần,vHq8hSJh avHq8hSJhnh tWYhLhấy sogZJTMBkao rồi?vHq8hSJh CvHq8hSJhó cogZJTMBkhỗ nvHq8hSJhào kvHq8hSJhhó cWYhLhịu không?”

Hai mWYhLắt ÂuWYhL CáogZJTMBknh ThWYhLần kWYhLinh ngạogZJTMBkc nhWYhLìn côWYhL, môiogZJTMBk khẽWYhL nhếch,ogZJTMBk mogZJTMBkuốn nvHq8hSJhói gvHq8hSJhì đWYhLó, nhvHq8hSJhưng yếogZJTMBkt hogZJTMBkầu lạWYhLi khôngWYhL phvHq8hSJhát WYhLra đượvHq8hSJhc tiếnogZJTMBkg nào.

 Cô cầmvHq8hSJh bànvHq8hSJh togZJTMBkay tWYhLo củaogZJTMBk aogZJTMBknh, WYhL“Cánh ThầnvHq8hSJh, WYhLanh muốWYhLn nóvHq8hSJhi cáogZJTMBki vHq8hSJhgì? vHq8hSJhCó pWYhLhải muốnWYhL uWYhLống nướWYhLc haogZJTMBky không?”

“Thiếu phWYhLu nogZJTMBkhân, cóogZJTMBk cvHq8hSJhần gọivHq8hSJh bvHq8hSJhác WYhLsĩ đWYhLến ogZJTMBkhay khônvHq8hSJhg.” TruWYhLng bvHq8hSJhá nhắcWYhL nhở.

“Nha, đogZJTMBkúng!” CogZJTMBkô vvHq8hSJhội vàngvHq8hSJh ấnWYhL xuốngWYhL WYhLchuông bvHq8hSJháo ởvHq8hSJh đầvHq8hSJhu giường.

Đúng lúWYhLc này,ogZJTMBk vHq8hSJhbên tavHq8hSJhi vHq8hSJhtruyền ogZJTMBkđến mộtWYhL giWYhLọng ogZJTMBknói khWYhLàn khàn.vHq8hSJh “Các……ogZJTMBk CWYhLác ngườWYhLi lWYhLà ai?”

 

Cô nhấogZJTMBkt thờvHq8hSJhi sWYhLửng WYhLsốt, kogZJTMBkhông ngvHq8hSJhhĩ logZJTMBkà WYhLÂu ogZJTMBkCánh vHq8hSJhThần lạiWYhL hvHq8hSJhỏi vHq8hSJhnhư vậy?

Trung bvHq8hSJhá cũogZJTMBkng lộogZJTMBk ogZJTMBkra mộvHq8hSJht bộvHq8hSJh dáogZJTMBkng trợWYhLn mắWYhLt WYhLhá mồm,“ThiếuogZJTMBk gia……WYhL Cậu……”

Vẻ mặtWYhL ÂuogZJTMBk CáWYhLnh ThầWYhLn nogZJTMBkgây WYhLngốc nvHq8hSJhhìn vHq8hSJhbọn ogZJTMBkhọ. vHq8hSJh“Thiếu gia?”

“Âu CvHq8hSJhánh Thần……”

Anh nhWYhLìn vềvHq8hSJh phíogZJTMBka ThvHq8hSJhu ThủyvHq8hSJh Tâm,“WYhLAi logZJTMBkà ÂogZJTMBku WYhLCánh Thần?”

“Trời ạogZJTMBk, thiếuvHq8hSJh gia……”ogZJTMBk TvHq8hSJhrung ogZJTMBkbá vHq8hSJhbị dọaWYhL đếnvHq8hSJh sogZJTMBkợ hãi,“KhôngogZJTMBk phảiWYhL ngvHq8hSJhay cogZJTMBkả têWYhLn mvHq8hSJhình cậuWYhL cũngWYhL kvHq8hSJhhông nhớvHq8hSJh chứ?”

Chân WYhLmày anogZJTMBkh nhWYhLăn ogZJTMBklại, “vHq8hSJhBác là……”

“Tôi lWYhLà TrogZJTMBkung bogZJTMBká aogZJTMBk, tvHq8hSJhhiếu vHq8hSJhgia khôngWYhL nWYhLhớ savHq8hSJho? vHq8hSJhTa vHq8hSJhvẫn lWYhLuôn WYhL làWYhLm WYhLquản vHq8hSJhgia ởWYhL ÂuvHq8hSJh giavHq8hSJh, kogZJTMBkhi vHq8hSJhcậu còogZJTMBkn bWYhLé luônogZJTMBk thogZJTMBkích nhvHq8hSJhất lWYhLà cogZJTMBkầm lấyWYhL ốngWYhL ogZJTMBk quogZJTMBkần củaogZJTMBk tôvHq8hSJhi, quấnogZJTMBk quíWYhLt lấogZJTMBky tôiWYhL WYhLbắt kểvHq8hSJh chuyệnogZJTMBk ogZJTMBkxưa vHq8hSJhcho cWYhLậu nghe.”

Anh ogZJTMBkvẫn maWYhLng vogZJTMBkẻ WYhLmặt hvHq8hSJhoang mang.

Đột nhiogZJTMBkên TruogZJTMBkng ogZJTMBkbá kogZJTMBkéo ThvHq8hSJhu ThủyWYhL vHq8hSJhTâm ogZJTMBkđang ngẩnogZJTMBk ngogZJTMBkơ WYhLqua, “WYhLCô ấvHq8hSJhy làvHq8hSJh vợogZJTMBk ogZJTMBkcậu, còWYhLn WYhLcậu bévHq8hSJh đanWYhLg vHq8hSJhngủ bêogZJTMBkn WYhLkia lWYhLà ogZJTMBkcon cậu……”

Vẻ mặtogZJTMBk ÂuogZJTMBk CánhogZJTMBk ThầnWYhL mờogZJTMBk mWYhLịt, aWYhLnh dờvHq8hSJhi ávHq8hSJhnh ogZJTMBkmắt ogZJTMBklên khuônWYhL mặogZJTMBkt ThWYhLu ThủyWYhL WYhLTâm, “ÔngWYhL WYhLấy WYhLnói ……WYhL ogZJTMBkLà thậtvHq8hSJh sao?”

Con làvHq8hSJh ogZJTMBkcủa anogZJTMBkh khWYhLông sogZJTMBkai, nhưnWYhLg vợ…vHq8hSJh… CôogZJTMBk WYhLkhó ogZJTMBkxử nhìnogZJTMBk WYhLmắt WYhL TrunvHq8hSJhg bá,vHq8hSJh WYhLcuối ogZJTMBkcùng vẫnWYhL lvHq8hSJhà lựaWYhL chọnvHq8hSJh gậtogZJTMBk đầu.WYhL “TogZJTMBkrung bávHq8hSJh nWYhLói ……vHq8hSJh ĐềuogZJTMBk vHq8hSJhlà sựogZJTMBk WYhL thật.”

☆☆☆

“Thủy ogZJTMBkTâm, ogZJTMBkEm muốnWYhL dẫvHq8hSJhn tiểuogZJTMBk bấtvHq8hSJh điểm(nhỏ khWYhLông bằnWYhLg mộtvHq8hSJh cogZJTMBkhấm nogZJTMBkhỏ –WYhL WYhLta ngWYhLhĩ vHq8hSJhthế ~~~ogZJTMBk) kia điWYhL WYhLđâu vậy?”

Trong phòvHq8hSJhng bogZJTMBkệnh xogZJTMBka hoogZJTMBka vHq8hSJhcủa bệnhWYhL viện,ogZJTMBk ÂuogZJTMBk CvHq8hSJhánh vHq8hSJhThần tvHq8hSJhrên vHq8hSJh vHq8hSJhđùi bWYhLó thWYhLạch cogZJTMBkao đWYhLang logZJTMBkớn ogZJTMBktiếng nogZJTMBkói vọngogZJTMBk vềWYhL phWYhLía ThWYhLu ThogZJTMBkủy TWYhLâm đanogZJTMBkg WYhLđi vHq8hSJh rWYhLa cửa.

Tay pogZJTMBkhải côvHq8hSJh ogZJTMBkđang dắtogZJTMBk ÂogZJTMBku QuogZJTMBkân TvHq8hSJhhiên cóWYhL cWYhLhút vWYhLô ogZJTMBklực quvHq8hSJhay WYhLđầu lạvHq8hSJhi, “ogZJTMBkEm muvHq8hSJhốn dogZJTMBkẫn TvHq8hSJhiểu ThWYhLiên rWYhLa ngoàiogZJTMBk ogZJTMBkmua vàogZJTMBki thứ.”

“Vì ogZJTMBksao WYhLphải dẫnogZJTMBk nóvHq8hSJh rWYhLa ogZJTMBkngoài mvHq8hSJhua WYhLđồ chứ?”vHq8hSJh ogZJTMBkVết vHq8hSJhthương WYhL togZJTMBkrên mvHq8hSJhặt đWYhLã sắvHq8hSJhp lànhvHq8hSJh hvHq8hSJhẳn, trêogZJTMBkn ogZJTMBkkhuôn ogZJTMBkmặt tuvHq8hSJhấn tvHq8hSJhú givHq8hSJhờ vHq8hSJhphút nàogZJTMBky WYhLđang vHq8hSJhbiểu ogZJTMBk vHq8hSJhlộ vHq8hSJhnhư ogZJTMBkmột vHq8hSJhđứa trẻWYhL tùWYhLy hứng.

“Bởi vHq8hSJhvì TiểuvHq8hSJh TogZJTMBkhiên nóiWYhL cảogZJTMBk nogZJTMBkgày vHq8hSJhở vHq8hSJhtrong pogZJTMBkhòng bệnhogZJTMBk rấWYhLt nhàmvHq8hSJh chán,WYhL evHq8hSJhm dẫnogZJTMBk WYhLcon điogZJTMBk ogZJTMBkra nogZJTMBkgoài mộtWYhL cogZJTMBkhút vHq8hSJhcũng tốt.”

“Vậy eogZJTMBkm cứogZJTMBk vHq8hSJhđể vHq8hSJhcho tiogZJTMBkểu ogZJTMBkbất đWYhLiểm nàWYhLy ogZJTMBkđi thẳnogZJTMBkg WYhLvề nogZJTMBkhà ogZJTMBkđi, vHq8hSJhai bảogZJTMBko nóvHq8hSJh WYhLkhông cogZJTMBkó vWYhLiệc gìvHq8hSJh WYhLmà xuấtogZJTMBk hiệvHq8hSJhn WYhLở bệnWYhLh việnvHq8hSJh làogZJTMBkm chi?”

“Cánh Thần,”WYhL CWYhLô thWYhLật sựogZJTMBk togZJTMBkhực WYhLbất đắvHq8hSJhc dĩogZJTMBk, “AnhWYhL đừngWYhL gọivHq8hSJh WYhL tWYhLiểu bấtogZJTMBk điểmvHq8hSJh vHq8hSJhnày, tivHq8hSJhểu bWYhLất đivHq8hSJhểm WYhLnọ logZJTMBkung tuWYhLng nữogZJTMBka, nóvHq8hSJh tênWYhL WYhLlà TWYhLiểu ThiênvHq8hSJh, vHq8hSJh lvHq8hSJhà covHq8hSJhn ruộtogZJTMBk ogZJTMBkcủa anh.”

“Chậc!” AnvHq8hSJhh xogZJTMBkem thogZJTMBkường WYhLquay mặtvHq8hSJh WYhLđi, ogZJTMBk“Sao avHq8hSJhnh lạiWYhL WYhLkhông WYhLbiết vHq8hSJhtừ ogZJTMBkkhi WYhLnào vHq8hSJhanh ogZJTMBklại cóWYhL mogZJTMBkột tiểuvHq8hSJh vHq8hSJhbất ogZJTMBkđiểm logZJTMBkớn nWYhLhư vậy.”

“Ba ba……”ogZJTMBk ÂWYhLu QuânvHq8hSJh ThiogZJTMBkên WYhLbất ogZJTMBkmãn nhívHq8hSJhu mày,“TênWYhL củaWYhL cogZJTMBkon vHq8hSJhlà ogZJTMBk ÂuWYhL QuogZJTMBkân Thiên,WYhL covHq8hSJhn kogZJTMBkhông đồogZJTMBkng ýWYhL WYhLcho bvHq8hSJha gọivHq8hSJh coWYhLn WYhLlà tiWYhLểu bấtvHq8hSJh đvHq8hSJhiểm lầogZJTMBkn ogZJTMBk nữa.”

Âu ogZJTMBkCánh ThầnWYhL lậpogZJTMBk ogZJTMBktức hưWYhLớng vềWYhL phvHq8hSJhía vHq8hSJhcậu béogZJTMBk ogZJTMBkmà némvHq8hSJh WYhLqua havHq8hSJhi ávHq8hSJhnh mắvHq8hSJht đánWYhLg sợ,vHq8hSJh “CovHq8hSJhn dáWYhLm traogZJTMBknh luậWYhLn vớiogZJTMBk WYhLta sao?”

Âu QuogZJTMBkân WYhLThiên lWYhLộ vHq8hSJhra mộtogZJTMBk bộogZJTMBk dángvHq8hSJh khônvHq8hSJhg vHq8hSJhđặt anWYhLh vWYhLào trogZJTMBkong mắt,“ConogZJTMBk chỉvHq8hSJh WYhLlà nóWYhLi vHq8hSJhra sựvHq8hSJh thậWYhLt vHq8hSJhmà thôi.”

“Thủy ogZJTMBkTâm, néWYhLm tiểvHq8hSJhu bWYhLất ogZJTMBkđiểm nàvHq8hSJhy ogZJTMBkđi cWYhLho aogZJTMBknh, đừnvHq8hSJhg ogZJTMBkcho nogZJTMBkó ởWYhL đâyvHq8hSJh làWYhLm chướngWYhL vHq8hSJhmắt aWYhLnh nữa.”

“Cánh Thần,WYhL nWYhLó ogZJTMBklà ogZJTMBkcon anhWYhL.” WYhLCô vôvHq8hSJh lựWYhLc lặpWYhL lạivHq8hSJh lờiWYhL màvHq8hSJh mỗivHq8hSJh WYhL WYhLngày đềWYhLu phảiogZJTMBk nóiWYhL đogZJTMBkến WYhLmấy lần,ogZJTMBk từvHq8hSJh khogZJTMBki ÂvHq8hSJhu CánhogZJTMBk vHq8hSJhThần tỉnhWYhL vHq8hSJhlại liềogZJTMBkn mvHq8hSJhất WYhL tWYhLrí nhớogZJTMBk cogZJTMBkho đếWYhLn bâyogZJTMBk vHq8hSJhgiờ, ngoàogZJTMBki cogZJTMBkô rvHq8hSJha, nhWYhLững ogZJTMBkngười kháogZJTMBkc cănogZJTMBk bogZJTMBkản đềuogZJTMBk khôngogZJTMBk WYhL đượvHq8hSJhc anWYhLh đWYhLể vHq8hSJhvào mắt.

Bác sWYhLĩ nWYhLói bởiogZJTMBk ogZJTMBkvì lúvHq8hSJhc avHq8hSJhnh bogZJTMBkị tvHq8hSJhai nạogZJTMBkn đãvHq8hSJh đậWYhLp WYhLgáy xogZJTMBkuống vHq8hSJh đất,WYhL chogZJTMBko nogZJTMBkên ogZJTMBkmới gvHq8hSJhặp phogZJTMBkải hiệnWYhL tượogZJTMBkng WYhLmất trívHq8hSJh WYhLnhớ, chỉvHq8hSJh lWYhLà tWYhLạm WYhLthời WYhLhay làogZJTMBk ogZJTMBk vĩnogZJTMBkh vWYhLiễn thìWYhL vHq8hSJhbác svHq8hSJhĩ cũngvHq8hSJh kWYhLhông nắmvHq8hSJh chắc.

Cũng mWYhLay chuyệnWYhL ởogZJTMBk cônWYhLg ogZJTMBkty chủWYhL qWYhLuản cácWYhL ogZJTMBkcấp cóWYhL thểWYhL đảmvHq8hSJh vHq8hSJh đươngvHq8hSJh WYhLđược, vHq8hSJhcòn mộtWYhL svHq8hSJhố ogZJTMBkquyết ogZJTMBkđịnh WYhLtrọng vHq8hSJhđại đãWYhL đưWYhLợc cogZJTMBkhuẩn bịogZJTMBk trướcvHq8hSJh nêogZJTMBkn vHq8hSJh chỉWYhL cWYhLần chWYhLấp hànhWYhL tWYhLheo làvHq8hSJh WYhLđược, bogZJTMBkằng khWYhLông vHq8hSJhmột tậpogZJTMBk đoànvHq8hSJh WYhLto nhưWYhL WYhLvậy sWYhLẽ vHq8hSJh nhưWYhL rắvHq8hSJhn mấtWYhL đầuvHq8hSJh, vHq8hSJhcũng khogZJTMBkông biếtWYhL WYhLlàm thWYhLế nàoogZJTMBk mớvHq8hSJhi phải.

Chỉ vHq8hSJhlà, togZJTMBkổng vHq8hSJhtài ÂuvHq8hSJh CánhWYhL ThvHq8hSJhần aogZJTMBknh WYhLminh thầogZJTMBkn vogZJTMBkõ trưogZJTMBkớc kiWYhLa vHq8hSJh củaWYhL bọnogZJTMBk hWYhLọ nvHq8hSJhay chỉWYhL sốWYhL tWYhLhông mWYhLinh gWYhLần nhưvHq8hSJh đãvHq8hSJh thoogZJTMBkái hóogZJTMBka rồvHq8hSJhi, quảogZJTMBk thựcvHq8hSJh vHq8hSJh giốnvHq8hSJhg mogZJTMBkột WYhLđứa trẻogZJTMBk bốcogZJTMBk đồngogZJTMBk chỉvHq8hSJh WYhLbiết khócWYhL lvHq8hSJhóc oogZJTMBkm sòm.

Giải trogZJTMBkí lớvHq8hSJhn nhấogZJTMBkt mỗiWYhL ngàyvHq8hSJh cogZJTMBkủa anvHq8hSJhh vHq8hSJhchính lWYhLà cãvHq8hSJhi nhaWYhLu vớiWYhL vHq8hSJh coogZJTMBkn, vHq8hSJhbá WYhLđạo liềuvHq8hSJh cvHq8hSJhhết quấnogZJTMBk qWYhLuít lấyvHq8hSJh vợ,vHq8hSJh WYhLchỉ cầnvHq8hSJh cvHq8hSJhô hơivHq8hSJh cvHq8hSJhhút rờWYhLi ogZJTMBkanh điogZJTMBk ogZJTMBk nửavHq8hSJh bướcogZJTMBk vHq8hSJhthì avHq8hSJhnh sogZJTMBkẽ ogZJTMBkbất mogZJTMBkãn vHq8hSJhrống tWYhLo, aogZJTMBki cogZJTMBkũng khônWYhLg WYhLkiềm chếogZJTMBk WYhLđược ogZJTMBkvị đạWYhLi vHq8hSJh thivHq8hSJhếu giWYhLa xấuWYhL ogZJTMBktính này.

Mà cửaogZJTMBk hàogZJTMBkng vHq8hSJhquần ávHq8hSJho sủnogZJTMBkg vHq8hSJhvật ogZJTMBkcủa côogZJTMBk cũngWYhL ogZJTMBkbởi vogZJTMBkì chuyệogZJTMBkn vHq8hSJh ngoàivHq8hSJh ogZJTMBký muốogZJTMBkn nogZJTMBkày ogZJTMBkmà phảWYhLi tạmogZJTMBk WYhLhoãn, nếuogZJTMBk tìnhvHq8hSJh tWYhLrạng ogZJTMBkcứ WYhLnhư trướWYhLc mắtvHq8hSJh WYhLthì vHq8hSJh trừWYhL pogZJTMBkhi côWYhL cogZJTMBkó thogZJTMBkể phvHq8hSJhân thân,ogZJTMBk bằnWYhLg khôWYhLng cănWYhL WYhLbản làvHq8hSJh khôvHq8hSJhng WYhLcó khogZJTMBkả vHq8hSJhnăng rờivHq8hSJh WYhL khogZJTMBkỏi anWYhLh nửvHq8hSJha bướvHq8hSJhc đểogZJTMBk đogZJTMBki xửogZJTMBk lýogZJTMBk vHq8hSJhcông việc.

“Tiểu ThiêvHq8hSJhn, CWYhLánh ThWYhLần, havHq8hSJhi nWYhLgười WYhLlàm ơvHq8hSJhn đvHq8hSJhừng cWYhLãi nhaWYhLu vHq8hSJhnữa đượcvHq8hSJh không?”

“Mẹ, lWYhLà bvHq8hSJha bWYhLa vHq8hSJhbắt nạogZJTMBkt con!”

“Thủy TâWYhLm, anvHq8hSJhh chogZJTMBkán gvHq8hSJhhét tWYhLiểu bấtvHq8hSJh đogZJTMBkiểm này.”

Hai nogZJTMBkgười ogZJTMBkcáo trạnWYhLg xonogZJTMBkg lạivHq8hSJh tiếWYhLp tụvHq8hSJhc đấWYhLu võWYhL mồm.

“Nếu bWYhLa cogZJTMBkhán ghétvHq8hSJh coogZJTMBkn, nvHq8hSJhgày mvHq8hSJhai coWYhLn cùnWYhLg vHq8hSJhmẹ sẽWYhL khôWYhLng đếnogZJTMBk bệnogZJTMBkh việogZJTMBkn vHq8hSJhthăm bWYhLa nữa.”

“Con togZJTMBkới ogZJTMBkhay khônWYhLg togZJTMBkới cũWYhLng chảvHq8hSJh savHq8hSJho, WYhLcó điềuogZJTMBk ThủyogZJTMBk TâmogZJTMBk vHq8hSJh cogZJTMBkủa tvHq8hSJha phvHq8hSJhải WYhLhai mươvHq8hSJhi tưogZJTMBk togZJTMBkiếng đWYhLồng WYhLhồ, WYhLmột tvHq8hSJhấc cũnogZJTMBkg khôvHq8hSJhng đưvHq8hSJhợc rờivHq8hSJh WYhLkhỏi vHq8hSJh bogZJTMBkên cạnhvHq8hSJh ta.”

“Mẹ làvHq8hSJh mẹWYhL củaogZJTMBk conogZJTMBk! MẹWYhL phảiWYhL chămogZJTMBk svHq8hSJhóc cWYhLon!” ÂuvHq8hSJh QvHq8hSJhuân TvHq8hSJhhiên khWYhLông phục.

“Cô ấyWYhL WYhLlà WYhLbà xogZJTMBkã củogZJTMBka tvHq8hSJha!” ÂogZJTMBku CávHq8hSJhnh ogZJTMBkThần cũvHq8hSJhng vWYhLô cvHq8hSJhùng bvHq8hSJhá đạovHq8hSJh rốngogZJTMBk lại.

Mắt thWYhLấy vHq8hSJhhai chvHq8hSJha ogZJTMBkcon khôWYhLng WYhLai cWYhLhịu WYhLai, ogZJTMBkThu ThủyWYhL TâvHq8hSJhm bịWYhL WYhLkẹp WYhLở giogZJTMBkữa đWYhLột ogZJTMBknhiên WYhLhô to,“NàyvHq8hSJh! HaogZJTMBki ngưogZJTMBkời WYhLcó ogZJTMBkchừng mựogZJTMBkc vHq8hSJhcho tôi!”

“Mẹ……”

“Thủy Tâm……”

Cùng lúcWYhL bịvHq8hSJh mộogZJTMBkt lWYhLớn mộtWYhL ogZJTMBknhỏ lộogZJTMBk WYhLra bộogZJTMBk dạWYhLng ủWYhLy vHq8hSJhkhuất giốnogZJTMBkg nhau.

Cô nhìWYhLn vWYhLề pogZJTMBkhía cửavHq8hSJh chínogZJTMBkh, giogZJTMBkọng vHq8hSJhđiệu khôngogZJTMBk cvHq8hSJhho pogZJTMBkhép cogZJTMBkự WYhL tuyệtvHq8hSJh màWYhL nói:vHq8hSJh vHq8hSJh“Cánh ThvHq8hSJhần, WYhLem chỉogZJTMBk ogZJTMBklà muvHq8hSJhốn mvHq8hSJhang TiểuogZJTMBk ThivHq8hSJhên điWYhL mogZJTMBkua WYhLchút đogZJTMBkồ ogZJTMBk ogZJTMBkuống mogZJTMBkà thôiWYhL, aogZJTMBknh ngogZJTMBkoan ngvHq8hSJhoãn ởWYhL ogZJTMBklại pogZJTMBkhòng bệWYhLnh, mộogZJTMBkt hồiogZJTMBk bogZJTMBkác sĩWYhL sogZJTMBkẽ đếnvHq8hSJh ogZJTMBk đưaogZJTMBk vHq8hSJhanh đvHq8hSJhi làWYhLm vogZJTMBkật lvHq8hSJhý tWYhLrị liệu.”

“Anh cũvHq8hSJhng muốnogZJTMBk cùnWYhLg ogZJTMBkem ogZJTMBkđi muvHq8hSJha WYhLđồ uống.”AnhvHq8hSJh bốcvHq8hSJh đồnogZJTMBkg đưaWYhL rvHq8hSJha yêWYhLu cầu.

Cô liếcogZJTMBk cogZJTMBkái WYhLxem thườngogZJTMBk, “AnhvHq8hSJh ogZJTMBkphải ởogZJTMBk vHq8hSJhlại chỗogZJTMBk nvHq8hSJhày đogZJTMBki ogZJTMBklàm togZJTMBkrị liệu.”

“Anh khôngWYhL cầvHq8hSJhn trịvHq8hSJh liệu.”ogZJTMBk VưWYhLơn bànogZJTMBk WYhLtay ogZJTMBkto kéoWYhL cWYhLô vogZJTMBkào WYhLtrong lòngWYhL, WYhL“Anh chỉvHq8hSJh muốnWYhL vHq8hSJhem ogZJTMBkở lạiWYhL bogZJTMBkên ngườiogZJTMBk anh.”

Âu QogZJTMBkuân ThiênvHq8hSJh tvHq8hSJhhè lưỡiWYhL, “SaogZJTMBku khWYhLi bvHq8hSJha bWYhLa mấvHq8hSJht togZJTMBkrí nWYhLhớ thậtvHq8hSJh vHq8hSJh svHq8hSJhự làvHq8hSJh làogZJTMBkm cvHq8hSJhho ngườiWYhL ogZJTMBkta chvHq8hSJhịu kogZJTMBkhông nổogZJTMBki.” CậuWYhL ogZJTMBkbé vHq8hSJhbất mãvHq8hSJhn kogZJTMBkháng nghị,ogZJTMBk “BâyvHq8hSJh WYhL giờogZJTMBk mẹogZJTMBk đềuvHq8hSJh ngàyWYhL đêmogZJTMBk cogZJTMBkùng bvHq8hSJha, vHq8hSJhcon cvHq8hSJhhỉ lvHq8hSJhà muốnogZJTMBk cùngogZJTMBk mWYhLẹ đvHq8hSJhi ogZJTMBkra nWYhLgoài mogZJTMBkột WYhL chúWYhLt màWYhL WYhLba cũngWYhL muogZJTMBkốn WYhLngăn cản……”

Âu CáWYhLnh TogZJTMBkhần mớiogZJTMBk kvHq8hSJhhông đểWYhL ýWYhL tớiogZJTMBk coogZJTMBkn lWYhLầm ogZJTMBkbầm, trònWYhLg mắtWYhL vHq8hSJh củaogZJTMBk anWYhLh vừaogZJTMBk chuyogZJTMBkển, độvHq8hSJht nWYhLhiên hướngogZJTMBk vHq8hSJhra ogZJTMBkngoài cửWYhLa gWYhLọi nhỏvHq8hSJh mộtvHq8hSJh tvHq8hSJhiếng, WYhL ogZJTMBk“Trung bá.”

“Thiếu WYhLgia, cóogZJTMBk chuyệnvHq8hSJh vHq8hSJhgì sao?”

“Đem tiểuvHq8hSJh vHq8hSJhbất điểmvHq8hSJh vHq8hSJhnày đuổivHq8hSJh vogZJTMBkề nogZJTMBkhà cogZJTMBkho tôiWYhL, ngàogZJTMBky mWYhLai WYhL khôogZJTMBkng đượcvHq8hSJh đưaogZJTMBk nóvHq8hSJh đếnWYhL nữa.”vHq8hSJh AogZJTMBknh ogZJTMBkđắc ývHq8hSJh nogZJTMBkói. HừWYhL hvHq8hSJhừ, nhogZJTMBkư vậogZJTMBky xeWYhLm vHq8hSJhtên WYhLnhóc WYhL WYhLnày cWYhLòn cùnogZJTMBkg aogZJTMBknh gvHq8hSJhiành cWYhLô đWYhLược nữaogZJTMBk không.

“Dạ, thiếuvHq8hSJh giaogZJTMBk.” TrogZJTMBkung bvHq8hSJhá bấtvHq8hSJh ogZJTMBkđắc dogZJTMBkĩ chấpWYhL hànhogZJTMBk mệnhWYhL lệnh.

“Lão bogZJTMBka, WYhLba rấtvHq8hSJh âWYhLm hivHq8hSJhểm ogZJTMBk…… vHq8hSJhbuông ……vHq8hSJh ôWYhLng vHq8hSJhquản gogZJTMBkia, cWYhLon kvHq8hSJhhông muốogZJTMBkn vềogZJTMBk ogZJTMBknhà, cogZJTMBkon muốnogZJTMBk ởvHq8hSJh cWYhLùng mẹ……”

 

Âu ogZJTMBkCánh ThầnogZJTMBk còvHq8hSJhn bướnogZJTMBkg bvHq8hSJhỉnh nóWYhLi báogZJTMBki baWYhLi vớvHq8hSJhi ogZJTMBkcon, anogZJTMBkh ogZJTMBkôm WYhL bWYhLà xWYhLã, dávHq8hSJhn mặtvHq8hSJh vàWYhLo ogZJTMBklòng cô,ogZJTMBk dángvHq8hSJh vHq8hSJhvẻ vWYhLô cùogZJTMBkng hưWYhLởng ogZJTMBkthụ, miệngogZJTMBk cogZJTMBkòn kWYhLhông vHq8hSJh ngừng.“TvHq8hSJhhủy vHq8hSJhTâm, đWYhLột nvHq8hSJhhiên anogZJTMBkh cảmWYhL thấWYhLy mogZJTMBkình trởWYhL WYhLnên rấtogZJTMBk WYhLsuy yếvHq8hSJhu nga.”

Thu ThủyWYhL WYhLTâm vHq8hSJhlo lắnvHq8hSJhg WYhLsờ vHq8hSJhsờ mogZJTMBkặt anhWYhL,“Sao vậy?WYhL HaogZJTMBky đểvHq8hSJh ogZJTMBkem gWYhLọi lvHq8hSJhà báWYhLc sĩvHq8hSJh đếnWYhL xogZJTMBkem sogZJTMBkao nha?”

“Không cần,WYhL chỉWYhL ogZJTMBkcần vHq8hSJhem WYhLhôn WYhLanh mogZJTMBkột vHq8hSJhcái lvHq8hSJhà đượWYhLc rồi……”

Giọng củaogZJTMBk covHq8hSJhn từvHq8hSJh hogZJTMBkành laWYhLng togZJTMBkruyền đếnogZJTMBk vHq8hSJh— “LogZJTMBkão vHq8hSJhba…… NvHq8hSJhgày vHq8hSJhmai coogZJTMBkn sẽogZJTMBk lạivHq8hSJh đếnvHq8hSJh ……”

Cô thWYhLật sựogZJTMBk ogZJTMBklà WYhLkhông ogZJTMBkcó bWYhLiện phvHq8hSJháp nWYhLào vớivHq8hSJh WYhLngười đànogZJTMBk ônvHq8hSJhg vHq8hSJh nàyogZJTMBk, “NgườivHq8hSJh đogZJTMBkã logZJTMBkớn vHq8hSJhnhư vậyvHq8hSJh rồWYhLi còvHq8hSJhn trogZJTMBkanh WYhLhơn thuWYhLa vWYhLới trẻogZJTMBk ogZJTMBkcon.” ThậtvHq8hSJh vHq8hSJh khvHq8hSJhông WYhLchịu nổi.

Anh hợpvHq8hSJh ogZJTMBktình WYhLhợp lvHq8hSJhý mWYhLà ogZJTMBknói: ogZJTMBk“Ai WYhLkêu vHq8hSJhtiểu bấtWYhL điểmWYhL vHq8hSJhkia WYhL khôngvHq8hSJh biogZJTMBkết thogZJTMBkức thờivHq8hSJh WYhLnhư vậvHq8hSJhy, cWYhLả ngvHq8hSJhày vHq8hSJhcứ líuogZJTMBk rWYhLíu mẹogZJTMBk ơiogZJTMBk, mẹvHq8hSJh à,WYhL phWYhLiền chWYhLết WYhL đivHq8hSJh đượogZJTMBkc, aWYhLnh chWYhLán ghéogZJTMBkt nó.”

Cô vWYhLừa bựogZJTMBkc mìnhWYhL vừavHq8hSJh buồnvHq8hSJh cườivHq8hSJh vHq8hSJhnhẹ nhvHq8hSJhàng đWYhLánh ogZJTMBkanh mộogZJTMBkt cái,“NàWYhLo ogZJTMBkcó aWYhLi lạivHq8hSJh cháogZJTMBkn gogZJTMBkhét ogZJTMBkcon rogZJTMBkuột củogZJTMBk mìnvHq8hSJhh chứ.”

“Hừ! AWYhLi thèmogZJTMBk đểogZJTMBk ýWYhL đvHq8hSJhến nó!”AnhWYhL đểogZJTMBk gầnogZJTMBk môiWYhL mìvHq8hSJhnh lại,WYhL “ThủyWYhL ogZJTMBkTâm, WYhLnhanh lWYhLên WYhLmột chút.”

“Anh thậogZJTMBkt ogZJTMBksự làogZJTMBk……” BiếtvHq8hSJh rWYhLõ trWYhLong phòngvHq8hSJh WYhLbệnh WYhLbây giWYhLờ chogZJTMBkỉ vHq8hSJh cWYhLó WYhLhai ngườivHq8hSJh bọnvHq8hSJh họWYhL, nhWYhLưng ánhogZJTMBk vHq8hSJhmắt vHq8hSJhcô vẫWYhLn làvHq8hSJh khônogZJTMBkg đogZJTMBkược tựWYhL nhWYhLiên lWYhLiếc vHq8hSJh trávHq8hSJhi liếcogZJTMBk phải,vHq8hSJh vHq8hSJhvội ogZJTMBkvàng hôogZJTMBkn nhWYhLanh mộtWYhL chút.

Đại thiếWYhLu gvHq8hSJhia khônvHq8hSJhg hvHq8hSJhài lWYhLòng, lvHq8hSJhại quấnogZJTMBk vHq8hSJhquít bắogZJTMBkt cvHq8hSJhô hWYhLôn vHq8hSJh lại,vHq8hSJh côvHq8hSJh nvHq8hSJhgồi trWYhLên đWYhLùi pogZJTMBkhải khWYhLông bịWYhL thươogZJTMBkng củvHq8hSJha vHq8hSJhanh, tưvHq8hSJh thvHq8hSJhế ogZJTMBkcủa WYhLhai ngườogZJTMBki vHq8hSJh giWYhLờ phútWYhL nàyogZJTMBk thậtogZJTMBk ávHq8hSJhi muội,ogZJTMBk vHq8hSJhlàm vHq8hSJhcô vừaogZJTMBk vHq8hSJhthẹn lạivHq8hSJh vừaWYhL xấuWYhL hổ.

“Cánh Thần,ogZJTMBk vHq8hSJhđừng đùvHq8hSJha nvHq8hSJhữa, mộogZJTMBkt hồivHq8hSJh ogZJTMBkbị báogZJTMBkc WYhLsĩ, vHq8hSJhy togZJTMBká nhvHq8hSJhìn thấvHq8hSJhy vHq8hSJhsẽ bWYhLị ngogZJTMBkười vHq8hSJhta chêvHq8hSJh cườiogZJTMBk .”

“Nhìn vHq8hSJhthấy WYhLthì nhìnvHq8hSJh tvHq8hSJhhấy.”Anh lvHq8hSJhơ đễnhWYhL, “AnhWYhL ogZJTMBkôm bWYhLà xvHq8hSJhã cogZJTMBkủa tvHq8hSJha, vHq8hSJhai quảnogZJTMBk WYhLđược .”

Nghe ogZJTMBkanh cvHq8hSJhả vHq8hSJhngày đemogZJTMBk ogZJTMBkhai chvHq8hSJhữ ogZJTMBkbà xvHq8hSJhã làogZJTMBkm ogZJTMBkcâu cửavHq8hSJh mogZJTMBkiệng, vHq8hSJh troogZJTMBkng lòWYhLng vHq8hSJhThu vHq8hSJhThủy TâmogZJTMBk nhịnWYhL khWYhLông ogZJTMBkđược mogZJTMBkà ogZJTMBkâm thầWYhLm hWYhLít vàiogZJTMBk ngogZJTMBkụm kvHq8hSJhhí, nếuogZJTMBk ogZJTMBk côvHq8hSJh nóiogZJTMBk vớiWYhL aWYhLnh, trWYhLên phápvHq8hSJh luậtvHq8hSJh haWYhLi ngườivHq8hSJh hoàogZJTMBkn tWYhLoàn WYhLkhông cóvHq8hSJh vHq8hSJhquan hvHq8hSJhệ gìvHq8hSJh, vHq8hSJh khWYhLông bWYhLiết anWYhLh cWYhLó togZJTMBkhể kogZJTMBkhóc ogZJTMBktại chWYhLỗ WYhLcho côogZJTMBk xvHq8hSJhem hvHq8hSJhay không?!

Âu CWYhLánh TWYhLhần xogZJTMBkấu WYhLxa WYhLđem môogZJTMBki tiếWYhLn đếnWYhL ogZJTMBksát ogZJTMBkmặt vHq8hSJhcủa ogZJTMBkcô, vươWYhLn đogZJTMBkầu lưỡiWYhL, nghịchWYhL ngợmWYhL nhẹogZJTMBk ogZJTMBknhàng ogZJTMBkliếm lênvHq8hSJh mvHq8hSJhôi cogZJTMBkô mộWYhLt chút.

“Cánh Thần……vHq8hSJh” vHq8hSJhCô ogZJTMBkbị độngWYhL ogZJTMBktác khiêvHq8hSJhu khíchvHq8hSJh cWYhLủa aWYhLnh làmWYhL WYhLsợ ogZJTMBkngây người.

“Hôm qvHq8hSJhua aogZJTMBknh nhìogZJTMBkn thấyogZJTMBk troWYhLng TVWYhL, vHq8hSJhnam diogZJTMBkễn viêogZJTMBkn chínvHq8hSJhh đãWYhL vHq8hSJh làmogZJTMBk ogZJTMBkvậy ogZJTMBkvới vHq8hSJhnữ diWYhLễn viêogZJTMBkn chính.”vHq8hSJh vHq8hSJhAnh hogZJTMBkơi vHq8hSJhhơi coWYhLng cánvHq8hSJhh môivHq8hSJh lWYhLên,“Thủy vHq8hSJh TogZJTMBkâm, eogZJTMBkm lWYhLà nvHq8hSJhữ diWYhLễn vogZJTMBkiên ogZJTMBkchính củavHq8hSJh anogZJTMBkh, nWYhLhư vậykhôngogZJTMBk phvHq8hSJhải avHq8hSJhnh cũngvHq8hSJh ogZJTMBkcó vHq8hSJhthể WYhL nhWYhLư vậogZJTMBky vogZJTMBkới evHq8hSJhm sao?”

Nói xWYhLong, anogZJTMBkh cogZJTMBkhậm rWYhLãi dùngogZJTMBk đầuogZJTMBk lưỡivHq8hSJh tiếnvHq8hSJh vàoWYhL bênogZJTMBk togZJTMBkrong WYhL ogZJTMBkmôi cô,vHq8hSJh tWYhLhành vHq8hSJhthục màWYhL bogZJTMBká đạoogZJTMBk hấpWYhL WYhLthu ogZJTMBkngọt WYhLngào củaogZJTMBk côvHq8hSJh, WYhLThu ThủyWYhL TâmWYhL WYhLbị vHq8hSJh avHq8hSJhnh cứngogZJTMBk vHq8hSJhrắn ôogZJTMBkm vàogZJTMBko tronWYhLg lòngWYhL nhấtogZJTMBk thờivHq8hSJh vHq8hSJhgiống ogZJTMBknhư mogZJTMBkột ogZJTMBkkhối ogZJTMBktuyết bịvHq8hSJh hòogZJTMBka vHq8hSJh togZJTMBkan thànhWYhL vHq8hSJhnước, hWYhLoàn togZJTMBkoàn mấtogZJTMBk WYhLđi năngogZJTMBk ogZJTMBklực phảvHq8hSJhn kháng.

Hai vHq8hSJhngười cứogZJTMBk nhưvHq8hSJh vậyvHq8hSJh màvHq8hSJh ônogZJTMBk tồnWYhL, nWYhLếu kvHq8hSJhhông phảvHq8hSJhi bávHq8hSJhc sĩWYhL vHq8hSJh vHq8hSJhxông vàvHq8hSJho, côWYhL vHq8hSJhhoài nghWYhLi chínvHq8hSJhh mvHq8hSJhình sẽogZJTMBk savHq8hSJhy chếtogZJTMBk ogZJTMBkở trWYhLong luồnogZJTMBkg ogZJTMBknhu tìnhvHq8hSJh củaWYhL vHq8hSJh aWYhLnh rồi.

“Khụ WYhLkhụ! WYhLÂu tiêWYhLn sWYhLinh, đogZJTMBkã đếnogZJTMBk giờWYhL lWYhLàm vậtWYhL lývHq8hSJh trịogZJTMBk liệu.”WYhL BávHq8hSJhc sĩvHq8hSJh xấuvHq8hSJh ogZJTMBkhổ đogZJTMBkẩy kínhWYhL mogZJTMBkắt viềnWYhL vàng.

Thu ThvHq8hSJhủy TâmogZJTMBk nogZJTMBkghe ogZJTMBktiếng cũngWYhL tỉnhWYhL lại,vHq8hSJh vộivHq8hSJh WYhLvàng ogZJTMBkchấm dogZJTMBkứt vHq8hSJh nWYhLụ WYhLhôn WYhLnày, khvHq8hSJhuôn mặogZJTMBkt nhỏWYhL nhWYhLắn vHq8hSJhvì xấuogZJTMBk hvHq8hSJhổ mogZJTMBkà vHq8hSJhđỏ ogZJTMBklên, ÂvHq8hSJhu CvHq8hSJhánh ThầnWYhL thogZJTMBkì WYhL WYhLtức gvHq8hSJhiận tWYhLrừng mắWYhLt liếWYhLc ogZJTMBkbác sĩvHq8hSJh mộtvHq8hSJh cái.

“Tôi nóiWYhL WYhLbác WYhLsĩ LvHq8hSJhưu, ôogZJTMBkng WYhLcũng qWYhLuá chuyvHq8hSJhên nghiWYhLệp rồi?WYhL NgvHq8hSJhay cogZJTMBkả đếvHq8hSJhn muộogZJTMBkn vHq8hSJhmột phúWYhLt cũWYhLng khôngvHq8hSJh đượcogZJTMBk sao.”

“Ách……” ĐốiWYhL phưogZJTMBkơng dởWYhL khócvHq8hSJh vHq8hSJhdở cưogZJTMBkời, “WYhLVô cùvHq8hSJhng WYhLxin lWYhLỗi vHq8hSJhđã WYhL qWYhLuấy rầyogZJTMBk avHq8hSJhnh, ÂvHq8hSJhu tiWYhLên sinogZJTMBkh, cóvHq8hSJh điều,WYhL cònogZJTMBk nhưogZJTMBk anvHq8hSJhh nóiogZJTMBk, cWYhLanh vHq8hSJhchính xvHq8hSJhác vHq8hSJh thvHq8hSJhời giaWYhLn chínhogZJTMBk logZJTMBkà ogZJTMBkbổn phậWYhLn củogZJTMBka ngườivHq8hSJh cWYhLhữa bệogZJTMBknh ogZJTMBkvà chvHq8hSJhăm vHq8hSJhsóc vHq8hSJhbệnh nhân.”

“Cánh TvHq8hSJhhần.” vHq8hSJhThu WYhLThủy TWYhLâm WYhLcàng ogZJTMBkxấu hổWYhL vHq8hSJh,“Bác WYhLsĩ cũnogZJTMBkg logZJTMBkà vWYhLì togZJTMBkốt cvHq8hSJhho anh.”

“Hừ! SvHq8hSJhao anWYhLh WYhLlại kogZJTMBkhông cảmWYhL thấyWYhL vậy?”ogZJTMBk vHq8hSJhAnh bốcogZJTMBk đồngWYhL vHq8hSJh vHq8hSJhkhoanh havHq8hSJhi togZJTMBkay, “MỗivHq8hSJh ngàogZJTMBky vHq8hSJhđều ogZJTMBkphải đvHq8hSJhi vHq8hSJhlàm ogZJTMBkvật vHq8hSJhlý togZJTMBkrị ogZJTMBkliệu cWYhLhán ghétogZJTMBk nàWYhLy, vHq8hSJh phiềogZJTMBkn muốvHq8hSJhn chết.”

“Nếu khônogZJTMBkg làWYhLm trịWYhL vHq8hSJhliệu, ogZJTMBksao ogZJTMBkchân củogZJTMBka anWYhLh cWYhLó thểWYhL nhanWYhLh vHq8hSJhlành nhưogZJTMBk vậyvHq8hSJh được?”

Oán gvHq8hSJhiận thogZJTMBkì oánvHq8hSJh giận,WYhL ogZJTMBknên logZJTMBkàm tvHq8hSJhrị lWYhLiệu vẫnogZJTMBk làogZJTMBk vHq8hSJhkhông WYhLthể thivHq8hSJhếu, ÂogZJTMBku CogZJTMBkánh ThầvHq8hSJhn đogZJTMBki thvHq8hSJheo bọnvHq8hSJh WYhLhọ đếvHq8hSJhn WYhLphòng trịvHq8hSJh liệu.

Quá trìnvHq8hSJhh hồvHq8hSJhi phụcvHq8hSJh đúngWYhL lvHq8hSJhà gWYhLian khổWYhL, ThogZJTMBku TvHq8hSJhhủy TWYhLâm nhìnogZJTMBk ogZJTMBkở WYhL trogZJTMBkong mắvHq8hSJht mogZJTMBkà WYhLđau ởWYhL tvHq8hSJhrong lòngWYhL, ogZJTMBknếu khvHq8hSJhông phảivHq8hSJh vìWYhL cứuogZJTMBk côWYhL cogZJTMBkùng ogZJTMBkTiểu vHq8hSJh TvHq8hSJhhiên, vHq8hSJhbây giờogZJTMBk avHq8hSJhnh cũngWYhL vHq8hSJhkhông cầnogZJTMBk phảiogZJTMBk chịvHq8hSJhu loạvHq8hSJhi thvHq8hSJhống khogZJTMBkổ nWYhLhư vậy.

Bình tvHq8hSJhhường, mỗiogZJTMBk ogZJTMBkngày logZJTMBkàm vậtogZJTMBk vHq8hSJhlý trogZJTMBkị lvHq8hSJhiệu xongogZJTMBk, thvHq8hSJhể ogZJTMBklực ÂuWYhL CávHq8hSJhnh TogZJTMBkhần svHq8hSJhẽ tiêWYhLu vHq8hSJhhao đếnogZJTMBk mộtogZJTMBk gvHq8hSJhiọt cvHq8hSJhũng khôngWYhL còn.

Qua bữaogZJTMBk vHq8hSJhcơm WYhLtrưa, vHq8hSJhanh mỏiogZJTMBk vHq8hSJhmệt nogZJTMBkằm ởWYhL trênogZJTMBk giườWYhLng ngủogZJTMBk say.

Thu vHq8hSJhThủy TvHq8hSJhâm vHq8hSJhngồi ởogZJTMBk vHq8hSJhbên gvHq8hSJhiường, vHq8hSJhnhẹ ogZJTMBknhàng nắmogZJTMBk WYhLtay anvHq8hSJhh, ogZJTMBk tWYhLừ sWYhLau khogZJTMBki WYhLhôn mêvHq8hSJh tỉogZJTMBknh ogZJTMBklại, ogZJTMBkmỗi lầnogZJTMBk khWYhLi aWYhLnh ogZJTMBksắp đivHq8hSJh vàovHq8hSJh giấcogZJTMBk ngủvHq8hSJh ogZJTMBkanh đềWYhLu vHq8hSJh gắtogZJTMBk ogZJTMBkgao cogZJTMBkầm lấvHq8hSJhy tvHq8hSJhay mìnogZJTMBkh nogZJTMBkhư vHq8hSJhvậy, gưogZJTMBkơng mặtvHq8hSJh anWYhLh trvHq8hSJhong lvHq8hSJhúc ngủWYhL sogZJTMBkay bvHq8hSJhình ogZJTMBk thảWYhLn tựogZJTMBka ogZJTMBknhư mộtWYhL đogZJTMBkứa bévHq8hSJh vôogZJTMBk tội.

Sau kvHq8hSJhhi ngogZJTMBkhe thấogZJTMBky anWYhLh phvHq8hSJhát rogZJTMBka tiếWYhLng hWYhLít ogZJTMBkthở đềuvHq8hSJh đWYhLều, côWYhL ogZJTMBk cốogZJTMBk gắnvHq8hSJhg rúogZJTMBkt bogZJTMBkàn tWYhLay bogZJTMBkị anWYhLh nắmvHq8hSJh về,ogZJTMBk nvHq8hSJhhưng côogZJTMBk mvHq8hSJhới giậtvHq8hSJh WYhLvề thvHq8hSJhì anvHq8hSJhh liềnogZJTMBk vHq8hSJh givHq8hSJhống nhWYhLư hoảogZJTMBkng ogZJTMBksợ vHq8hSJhmà nhăogZJTMBkn màWYhLy lại.“ĐvHq8hSJhừng đWYhLi……” NhắmogZJTMBk hogZJTMBkai mắt,ogZJTMBk avHq8hSJhnh giốvHq8hSJhng WYhL nhưogZJTMBk đvHq8hSJhang nóiWYhL mê.

Cô vộWYhLi vàngvHq8hSJh trấvHq8hSJhn an,“ogZJTMBkEm khWYhLông cóvHq8hSJh điWYhL, eogZJTMBkm sẽvHq8hSJh vHq8hSJhở bênWYhL cạnhWYhL anh.”

“Đừng đi……vHq8hSJh ThủyWYhL Tâm,WYhL đừngvHq8hSJh đi……”vHq8hSJh AnogZJTMBkh vHq8hSJhlẩm bvHq8hSJhẩm logZJTMBkiên togZJTMBkục cùngWYhL mvHq8hSJhột câu.

Chẳng lvHq8hSJhẽ ởvHq8hSJh tWYhLrong WYhLmộng, WYhLcô muốnogZJTMBk rờiogZJTMBk aogZJTMBknh màogZJTMBk đogZJTMBki sao?

Cô trởWYhL taogZJTMBky dùngWYhL WYhLsức cầmvHq8hSJh bogZJTMBkàn ogZJTMBktay togZJTMBko củaWYhL ogZJTMBkanh, nhìWYhLn ogZJTMBktrên vHq8hSJh mặogZJTMBkt mộtogZJTMBk nvHq8hSJhgười đànWYhL ôvHq8hSJhng trưởngvHq8hSJh thWYhLành vHq8hSJhnhư anogZJTMBkh lạivHq8hSJh toWYhLát vHq8hSJhra vẻWYhL bấWYhLt vHq8hSJhlực, yếWYhLu ogZJTMBk ớtWYhL nàyvHq8hSJh, đáyogZJTMBk lvHq8hSJhòng côvHq8hSJh lWYhLiền ogZJTMBkthắt lại,ogZJTMBk khôvHq8hSJhng chúWYhLt suvHq8hSJhy nghvHq8hSJhĩ liềWYhLn ogZJTMBkmở miệWYhLng ogZJTMBk nóiWYhL: “EmvHq8hSJh sẽWYhL WYhLkhông điogZJTMBk, evHq8hSJhm svHq8hSJhẽ ởogZJTMBk lạivHq8hSJh bênWYhL vHq8hSJhcạnh WYhLanh, cogZJTMBkả đờiWYhL WYhLcũng WYhLkhông rờiWYhL WYhL khỏiogZJTMBk anvHq8hSJhh, mặogZJTMBkc WYhLkệ aWYhLnh vHq8hSJhbiến togZJTMBkhành cogZJTMBkái dạngvHq8hSJh gì,ogZJTMBk chỉWYhL WYhLcần aogZJTMBknh cảmvHq8hSJh tWYhLhấy cogZJTMBkần WYhL evHq8hSJhm, evHq8hSJhm vvHq8hSJhĩnh vivHq8hSJhễn vHq8hSJhsẽ luvHq8hSJhôn ởogZJTMBk WYhLbên cạWYhLnh avHq8hSJhnh nhưogZJTMBk bâyvHq8hSJh giờ……”

“Thủy TâWYhLm, WYhLem vHq8hSJhnói cóvHq8hSJh thậtWYhL không?”

“Đương nogZJTMBkhiên đềvHq8hSJhu lvHq8hSJhà ogZJTMBksự thật,WYhL áogZJTMBkch –”

Không ngờWYhL ogZJTMBkÂu CWYhLánh TogZJTMBkhần lạWYhLi WYhLđột nhiêogZJTMBkn mvHq8hSJhở rogZJTMBka mắogZJTMBkt, WYhLcô bịWYhL aWYhLnh làvHq8hSJhm giậtogZJTMBk mìvHq8hSJhnh, khônvHq8hSJhg phảiogZJTMBk aogZJTMBknh WYhLđang ngủogZJTMBk saoWYhL? TogZJTMBkỉnh lạogZJTMBki WYhLtừ ogZJTMBkkhi nàWYhLo vậy?

“Thủy Tâm……”ogZJTMBk AWYhLnh chvHq8hSJhân thànWYhLh thvHq8hSJha thvHq8hSJhiết mWYhLà thậtWYhL cẩnWYhL thậnvHq8hSJh ogZJTMBk nhìWYhLn WYhLcô, tìmvHq8hSJh vHq8hSJhkiếm ogZJTMBklời cWYhLam đoan,ogZJTMBk vHq8hSJh“Cho dùWYhL vHq8hSJhanh đãWYhL ogZJTMBklàm chuWYhLyện ogZJTMBksai trvHq8hSJhái, thogZJTMBkậm WYhL chíogZJTMBk ogZJTMBklàm chogZJTMBko vHq8hSJhem khóc,WYhL lWYhLàm cvHq8hSJhho eWYhLm thươngvHq8hSJh tWYhLâm khổWYhL sở……WYhL ogZJTMBkEm cWYhLũng WYhLsẽ khogZJTMBkông vHq8hSJh WYhLrời khỏogZJTMBki avHq8hSJhnh sao?”

Cô WYhLhoài ngWYhLhi, kogZJTMBkhông muogZJTMBkốn tiếWYhLp vHq8hSJhtục đềWYhL ogZJTMBktài này.“AnhvHq8hSJh tỉnhWYhL lạogZJTMBki vHq8hSJhtừ kogZJTMBkhi nàogZJTMBko vậy?”

“Em WYhLcòn chưogZJTMBka trảogZJTMBk ogZJTMBklời anvHq8hSJhh.” ogZJTMBkAnh kiogZJTMBkên tvHq8hSJhrì nói.

Bị ánhvHq8hSJh mắWYhLt ogZJTMBkmê ngườivHq8hSJh củWYhLa ogZJTMBkanh nhìnWYhL cogZJTMBkhằm chằWYhLm nvHq8hSJhhư vHq8hSJhvậy, TvHq8hSJhhu WYhL ThvHq8hSJhủy TâmWYhL thởWYhL dàogZJTMBki, khuấvHq8hSJht phvHq8hSJhục nWYhLói: “vHq8hSJhChỉ cầnogZJTMBk ogZJTMBkanh WYhLcần vHq8hSJhem, ogZJTMBkem sẽWYhL ởWYhL lạWYhLi vHq8hSJhbên WYhL cogZJTMBkạnh anh.”

“Em đãWYhL nóiogZJTMBk ogZJTMBkthì pvHq8hSJhhải giữogZJTMBk lờWYhLi nhvHq8hSJha.” ĐạtvHq8hSJh đượcWYhL lờvHq8hSJhi caogZJTMBkm đogZJTMBkoan, vHq8hSJh aWYhLnh WYhLcười WYhLđến giốnWYhLg nWYhLhư vHq8hSJhmột đứWYhLa trẻ,WYhL nắogZJTMBkm cogZJTMBkhặt togZJTMBkay ogZJTMBkcô, lạiWYhL ogZJTMBklần nogZJTMBkữa nhWYhLắm vHq8hSJh mắtogZJTMBk lại.

Thu ThủvHq8hSJhy TâmWYhL khogZJTMBkông cWYhLó cácogZJTMBkh nàvHq8hSJho WYhLvới anvHq8hSJhh, WYhLtrong lòWYhLng đốiWYhL WYhL vớivHq8hSJh việcWYhL chânvHq8hSJh tướngvHq8hSJh sẽWYhL cogZJTMBkó mộtWYhL WYhLngày bịvHq8hSJh ogZJTMBkvạch trầvHq8hSJhn mvHq8hSJhà sogZJTMBkợ hãiogZJTMBk…… TạmogZJTMBk WYhLthời đèWYhL WYhL nvHq8hSJhén kogZJTMBkhông nWYhLghĩ –ogZJTMBk cứvHq8hSJh đểvHq8hSJh ogZJTMBkcô quyWYhLến luyếogZJTMBkn togZJTMBkrong WYhLphần hWYhLạnh ogZJTMBkphúc nàWYhLy ogZJTMBkthêm mộvHq8hSJht WYhL ngàWYhLy togZJTMBkhì ogZJTMBktốt mộtogZJTMBk ngWYhLày đi.

Bình luận

Ảnh của Mai Anh Đào
Mai Anh Đào18/12/2016 - 20:23

lần đầu đọc truyện ở gacsach ma gặp truyện dở như vậy.