You are here

Đổi một người vợ hiền – Chương 09

Âu CánFmxnh ThầnnFmx My5GrPAelái xMy5GrPAee My5GrPAethể thnFmxao PYErXx66đi My5GrPAetới địMy5GrPAea đnFmxiểm ÂnFmxu QunFmxân My5GrPAeThiên nFmxmất tíchPYErXx66, thằngPYErXx66 My5GrPAebé PYErXx66này nFmxrốt cuộPYErXx66c đaPYErXx66ng làmnFmx cnFmxái qnFmxuỷ gMy5GrPAeì vậy?

Có điềnFmxu PYErXx66trong lònPYErXx66g annFmxh My5GrPAekỳ nFmxthật cũPYErXx66ng mMy5GrPAeơ hMy5GrPAeồ đonFmxán đượcnFmx My5GrPAeý My5GrPAe ngnFmxhĩ nFmxcủa nFmxcon –My5GrPAe dámMy5GrPAe chắcMy5GrPAe nFmxlà PYErXx66nhóc conFmxn nMy5GrPAeày nFmxđi tìmnFmx ThủyMy5GrPAe TâmPYErXx66. PYErXx66Nhưng nMy5GrPAeó biếtnFmx PYErXx66 cPYErXx66ô ởPYErXx66 đâMy5GrPAeu sao?

Anh thậtnFmx snFmxự My5GrPAekhông dáMy5GrPAem nghnFmxĩ tiMy5GrPAeếp nữa,My5GrPAe mMy5GrPAeột đứMy5GrPAea bPYErXx66é traMy5GrPAei sáPYErXx66u PYErXx66 tuMy5GrPAeổi, đnFmxi PYErXx66lung tuMy5GrPAeng tMy5GrPAerong mộtnFmx nFmxthành phốMy5GrPAe lnFmxớn thếMy5GrPAe My5GrPAenày sẽMy5GrPAe xảnFmxy PYErXx66ra chuyệnnFmx gPYErXx66ì, My5GrPAe My5GrPAenếu conFmxn gPYErXx66ặp phPYErXx66ải My5GrPAechuyện gìnFmx nPYErXx66goài ýPYErXx66 muốn……My5GrPAe ÔnMy5GrPAeg tPYErXx66rời ơMy5GrPAei! CPYErXx66àng ngMy5GrPAehĩ cànFmxng nFmx sợ,PYErXx66 đếnnFmx tPYErXx66ột cùngMy5GrPAe TiểnFmxu TnFmxhiên đinFmx My5GrPAeđâu vậy?

Anh tìnFmxm nFmxở veMy5GrPAen đưPYErXx66ờng nơinFmx tàiMy5GrPAe xếPYErXx66 My5GrPAenói khnFmxông tnFmxhấy TiểuPYErXx66 My5GrPAe Thiên,My5GrPAe nnFmxhưng tMy5GrPAehành phnFmxố My5GrPAenày nóPYErXx66i nFmxlớn khnFmxông lớnMy5GrPAe, PYErXx66nói nhỏPYErXx66 cũPYErXx66ng khôngnFmx nhỏ,nFmx nFmx nFmxtrong bPYErXx66iển ngườiMy5GrPAe mênPYErXx66h mnFmxông, muốnnFmx tìmnFmx mộtPYErXx66 đứaPYErXx66 bénFmx, nPYErXx66ói PYErXx66thì dPYErXx66ễ hơnPYErXx66 làm?

Mang thnFmxeo nFmxtâm trạngMy5GrPAe My5GrPAevô cùngnFmx lPYErXx66o lắnFmxng PYErXx66mà tìnFmxm mấPYErXx66y tiếngPYErXx66 My5GrPAe đồPYErXx66ng hồnFmx, nPYErXx66hìn thấyPYErXx66 PYErXx66công viên,nFmx tinFmxệm ăMy5GrPAen nhaPYErXx66nh liềPYErXx66n dừngnFmx My5GrPAexe lạnFmxi điMy5GrPAe vàoPYErXx66 tìmMy5GrPAe My5GrPAe My5GrPAekiếm, hỏi,PYErXx66 nhưnnFmxg My5GrPAeđều khônMy5GrPAeg tPYErXx66hu đượcPYErXx66 kếMy5GrPAet qMy5GrPAeuả gMy5GrPAeì. nFmxTrong lnFmxúc PYErXx66đó anPYErXx66h cũnPYErXx66g nFmx khôngPYErXx66 ngừngMy5GrPAe gọinFmx đMy5GrPAeiện thnFmxoại chMy5GrPAeo PYErXx66chinh tínPYErXx66 xã,PYErXx66 muốnnFmx PYErXx66bọn họPYErXx66 cầMy5GrPAen pPYErXx66hải tronnFmxg nFmx nhaMy5GrPAenh nhnFmxất tnFmxhời gMy5GrPAeian tìPYErXx66m My5GrPAeđược nPYErXx66ơi ởPYErXx66 cnFmxủa My5GrPAeThu ThủynFmx Tâm.

Rốt cụcPYErXx66, đinFmxện thPYErXx66oại củPYErXx66a PYErXx66chinh tMy5GrPAeín xãnFmx PYErXx66giống nMy5GrPAehư mMy5GrPAeưa nFmxrơi xuPYErXx66ống nFmxtrong trờiPYErXx66 My5GrPAehạn, giảiMy5GrPAe tỏaPYErXx66 sPYErXx66ự nnFmxôn My5GrPAenóng My5GrPAetrong lòngPYErXx66 anh.

“Âu tnFmxiên sinFmxnh, chúnFmxng nFmxtôi đãMy5GrPAe trnFmxa đưMy5GrPAeợc ÂuPYErXx66 nFmxphu nhân……nFmx À,PYErXx66 PYErXx66 My5GrPAeThu tiểuMy5GrPAe My5GrPAethư gầMy5GrPAen đâynFmx PYErXx66đang chuẩnPYErXx66 bịMy5GrPAe khanFmxi trPYErXx66ương mPYErXx66ột cửMy5GrPAea hàngMy5GrPAe bnFmxán quầnMy5GrPAe nFmxáo nFmx vnFmxà trnFmxang sPYErXx66ức chMy5GrPAeo snFmxủng vật,PYErXx66 đMy5GrPAeịa điểmnFmx ở……”

Âu CánhPYErXx66 ThầnPYErXx66 vộnFmxi vnFmxã gMy5GrPAehi lạnFmxi đMy5GrPAeịa chỉMy5GrPAe PYErXx66mà khôMy5GrPAeng cMy5GrPAehú My5GrPAeý đnFmxến đốiMy5GrPAe phươnFmxng PYErXx66đã sửaPYErXx66 lạiMy5GrPAe xưngPYErXx66 hMy5GrPAeô vớiPYErXx66 nFmxThu ThnFmxủy Tâm.

Anh bnFmxay PYErXx66nhanh lMy5GrPAeên xMy5GrPAee, nFmxđi đnFmxến cnFmxửa hànMy5GrPAeg My5GrPAemà chnFmxinh My5GrPAetín xãnFmx My5GrPAe nóiPYErXx66 lúPYErXx66c PYErXx66nãy. PYErXx66Chết tiMy5GrPAeệt, &nbsnFmxp;con đườngMy5GrPAe kiPYErXx66a mPYErXx66ỗi ngàynFmx khPYErXx66ông biếnFmxt annFmxh đnFmxã đPYErXx66i qPYErXx66ua nFmx bMy5GrPAeao My5GrPAenhiêu lầnMy5GrPAe, vậyPYErXx66 mMy5GrPAeà khôPYErXx66ng hềPYErXx66 nFmxhay nFmxbiết, ngườiMy5GrPAe mMy5GrPAeà nFmxanh yMy5GrPAeêu nFmxmến vẫnPYErXx66 luônPYErXx66 ởnFmx PYErXx66 đó.

Vừa quPYErXx66ẹo nFmxqua mộtnFmx My5GrPAecon đường,My5GrPAe rnFmxất nFmxxa liềnFmxn nhnFmxìn thấnFmxy mộMy5GrPAet béPYErXx66 My5GrPAe tMy5GrPAerai mặnFmxc đồngnFmx PYErXx66phục đinFmx học,PYErXx66 đnFmxeo cặnFmxp sáchMy5GrPAe đanMy5GrPAeg đPYErXx66ứng nFmxbên đMy5GrPAeường, hnFmxết nhìnPYErXx66 PYErXx66 đônPYErXx66g My5GrPAetới PYErXx66nhìn tây.

Sáng sớnFmxm My5GrPAehôm naMy5GrPAey My5GrPAeÂu QPYErXx66uân ThiênPYErXx66 nhậPYErXx66n đưnFmxợc điệnMy5GrPAe thPYErXx66oại mPYErXx66ẹ nFmx cậnFmxu gọiMy5GrPAe đếnFmxn, hỏinFmx cậunFmx nFmxcó nMy5GrPAegoan nMy5GrPAegoãn ngPYErXx66he lờiPYErXx66 ônFmxng PYErXx66quản gMy5GrPAeia hnFmxay khôngMy5GrPAe, cậPYErXx66u My5GrPAe đãnFmx kMy5GrPAehóc muốPYErXx66n nFmxđi tìmMy5GrPAe mPYErXx66ẹ, nFmxThu TnFmxhủy My5GrPAeTâm khôngPYErXx66 đànhPYErXx66 lòngPYErXx66 nênMy5GrPAe bấtMy5GrPAe đắcPYErXx66 dĩnFmx PYErXx66đã My5GrPAe My5GrPAenói nFmxcho My5GrPAecậu biếtMy5GrPAe gầPYErXx66n đMy5GrPAeây côPYErXx66 đangMy5GrPAe bnFmxận bịuPYErXx66 viPYErXx66ệc mởPYErXx66 cửMy5GrPAea hàng,My5GrPAe chPYErXx66ờ My5GrPAechuẩn bịMy5GrPAe nFmx tốtMy5GrPAe vMy5GrPAeiệc khMy5GrPAeai My5GrPAetrương cửaPYErXx66 hàngPYErXx66 xonMy5GrPAeg cPYErXx66ô sẽPYErXx66 đếMy5GrPAen thăMy5GrPAem cậu.

Nhưng dướiPYErXx66 “Lô”PYErXx66 cônPYErXx66g (chắc lPYErXx66à My5GrPAekhóc haPYErXx66y nhõngMy5GrPAe nhẽoPYErXx66 ~~~) củanFmx nFmxtên nFmxnhóc kMy5GrPAeia, PYErXx66cô đànhMy5GrPAe tiếMy5GrPAet lộMy5GrPAe chMy5GrPAeỗ củaPYErXx66 cửaPYErXx66 hànFmxng làPYErXx66 nFmxgần quáPYErXx66n KFMy5GrPAeC mànFmx nFmx trướcnFmx knFmxia PYErXx66bọn hMy5GrPAeọ thườnPYErXx66g đPYErXx66ến thếnFmx nMy5GrPAeên nFmxcậu mnFmxới vMy5GrPAeừa lònFmxng mPYErXx66à đồngMy5GrPAe ýPYErXx66 gnFmxác điệnnFmx nFmx thoạinFmx đMy5GrPAei đnFmxến trường.

Không ngờPYErXx66, trnFmxong lònMy5GrPAeg cậunFmx PYErXx66bé cnFmxăn bảnnFmx làMy5GrPAe nFmxcó dựMy5GrPAe tíMy5GrPAenh kPYErXx66hác, tPYErXx66rốn hMy5GrPAeọc đMy5GrPAei tPYErXx66ìm mẹ.

Chỉ lànFmx, PYErXx66cậu bnFmxé đnFmxến quáMy5GrPAe sớnFmxm PYErXx66, cnFmxửa nFmxhàng nFmxcủa My5GrPAeThu ThủyMy5GrPAe TPYErXx66âm PYErXx66 đanMy5GrPAeg PYErXx66trong gPYErXx66iai đoạnFmxn nFmxtrang hoànFmxng, vnFmxả lạinFmx PYErXx66cửa hàPYErXx66ng vừaMy5GrPAe nhỏPYErXx66 nFmxvừa khMy5GrPAeó tìm,nFmx My5GrPAe My5GrPAeÂu QuânMy5GrPAe ThiêPYErXx66n phnFmxải nFmxtốn mộtPYErXx66 phMy5GrPAeen nFmxcông sứMy5GrPAec My5GrPAemới nFmxtìm đượcPYErXx66 địaMy5GrPAe điểmnFmx chPYErXx66ính My5GrPAe xác.

Âu CánhPYErXx66 TMy5GrPAehần ởMy5GrPAe đườnMy5GrPAeg bPYErXx66ên kiPYErXx66a gọinFmx vọngPYErXx66 vnFmxề phíaMy5GrPAe coMy5GrPAen vàinFmx My5GrPAetiếng, nhưMy5GrPAeng cậunFmx My5GrPAebé cănMy5GrPAe My5GrPAebản làMy5GrPAe khôngMy5GrPAe nghnFmxe thấy.

Phía trướMy5GrPAec lMy5GrPAeà đènnFmx đỏ,nFmx ÂMy5GrPAeu CMy5GrPAeánh TMy5GrPAehần khônnFmxg cóMy5GrPAe cánFmxch nàoMy5GrPAe lPYErXx66ái PYErXx66 xnFmxe quMy5GrPAea, aPYErXx66nh đPYErXx66ịnh xuốngPYErXx66 PYErXx66xe, nhưnMy5GrPAeg coPYErXx66n nFmxđường nnFmxày lạiPYErXx66 kPYErXx66hông tPYErXx66hể tùyMy5GrPAe tinFmxện PYErXx66 đậuMy5GrPAe xe.

Anh nhìMy5GrPAen vềnFmx phMy5GrPAeía coMy5GrPAen đangnFmx hMy5GrPAeoàn toàPYErXx66n khôPYErXx66ng My5GrPAechú ýMy5GrPAe tớinFmx My5GrPAe tiếPYErXx66ng PYErXx66anh gPYErXx66ọi, nhấcnFmx chMy5GrPAeân ngắnnFmx đnFmxịnh băPYErXx66ng qnFmxua đườngPYErXx66 My5GrPAe– rốPYErXx66t cụcPYErXx66 TMy5GrPAehu ThủyMy5GrPAe TâmMy5GrPAe PYErXx66 cũnnFmxg xMy5GrPAeuất hiệnnFmx, My5GrPAecô đanPYErXx66g cPYErXx66huẩn bnFmxị nhấcPYErXx66 PYErXx66cửa cuMy5GrPAeốn PYErXx66của cửanFmx hànMy5GrPAeg lên.

“Mẹ……” My5GrPAeSắc mặtMy5GrPAe ÂuMy5GrPAe QPYErXx66uân nFmxThiên tỏaPYErXx66 sMy5GrPAeáng cMy5GrPAeao giọnMy5GrPAeg hMy5GrPAeô, vuMy5GrPAei PYErXx66 nFmxsướng mnFmxà giPYErXx66ơ nFmxhai cánPYErXx66h My5GrPAetay ngắnMy5GrPAe hunFmxơ hMy5GrPAeuơ nFmxvề phíaMy5GrPAe TMy5GrPAehu nFmxThủy TâmnFmx My5GrPAeở bênPYErXx66 đPYErXx66ường nFmx đốPYErXx66i diện.

Thu ThPYErXx66ủy TânFmxm đaMy5GrPAeng đPYErXx66ưa lnFmxưng vềMy5GrPAe phMy5GrPAeía đườngnFmx cáinFmx giốnnFmxg nnFmxhư My5GrPAe My5GrPAenghe đượcnFmx PYErXx66có nMy5GrPAegười nFmxkêu cnFmxô, My5GrPAecô theMy5GrPAeo bMy5GrPAeản nănnFmxg quaMy5GrPAey đầunFmx My5GrPAelại thMy5GrPAeì nnFmxhìn thấyMy5GrPAe My5GrPAe ÂMy5GrPAeu QuâMy5GrPAen TnFmxhiên đMy5GrPAeang ởPYErXx66 My5GrPAeđường bêMy5GrPAen kiaMy5GrPAe, knFmxhông khỏinFmx sửnPYErXx66g sốPYErXx66t. “TiểunFmx Thiên……”

“Mẹ…… Mẹ……”

Giờ nàyMy5GrPAe PYErXx66khắc My5GrPAenày, tronFmxng mắtnFmx ÂuPYErXx66 QuMy5GrPAeân ThMy5GrPAeiên chỉPYErXx66 tồnnFmx tạiPYErXx66 My5GrPAe PYErXx66một mìMy5GrPAenh PYErXx66Thu PYErXx66Thủy TâmPYErXx66, cậnFmxu bPYErXx66é gầnMy5GrPAe My5GrPAenhư lnFmxà nghĩPYErXx66 cMy5GrPAeũng kPYErXx66hông ngnFmxhĩ mPYErXx66à lMy5GrPAeao nFmx thẳngnFmx vềPYErXx66 phíaMy5GrPAe đưPYErXx66ờng cánFmxi, căPYErXx66n bnFmxản mặcnFmx kMy5GrPAeệ cáiMy5GrPAe PYErXx66gì đènMy5GrPAe PYErXx66xanh đènMy5GrPAe đỏ,PYErXx66 vMy5GrPAeạch PYErXx66 trắngnFmx hanFmxy PYErXx66không vạchMy5GrPAe trắPYErXx66ng, cPYErXx66àng khôngnFmx đểnFmx My5GrPAeý PYErXx66đến PYErXx66một chinFmxếc PYErXx66xe tảiMy5GrPAe nhỏnFmx My5GrPAe đaMy5GrPAeng hướMy5GrPAeng thẳngPYErXx66 PYErXx66về pMy5GrPAehía cậPYErXx66u…… nFmxÂu My5GrPAeCánh TPYErXx66hần ởMy5GrPAe bPYErXx66ên nFmxnày đưPYErXx66ờng vPYErXx66ẫn PYErXx66còn đaMy5GrPAeng PYErXx66 My5GrPAechờ đPYErXx66èn xaMy5GrPAenh mặtnFmx liềnnFmx biếPYErXx66n sắnFmxc, “TPYErXx66iểu TMy5GrPAehiên, My5GrPAecẩn thận!”

Lo kMy5GrPAehông đượcMy5GrPAe nhiMy5GrPAeều nhPYErXx66ư vMy5GrPAeậy, My5GrPAeanh mặcMy5GrPAe kệMy5GrPAe My5GrPAexe cònFmxn ởPYErXx66 nFmxgiữa PYErXx66 đườngMy5GrPAe cái,nFmx ngaPYErXx66y cMy5GrPAeả độngnFmx PYErXx66cơ cũngPYErXx66 chưnFmxa tắtMy5GrPAe My5GrPAemà PYErXx66bỏ chạynFmx xPYErXx66uống PYErXx66xe, chạyPYErXx66 vnFmxề PYErXx66 phíMy5GrPAea con.

“Tiểu ThiênPYErXx66……” ThnFmxu ThủynFmx nFmxTâm cnFmxũng thấnFmxy chinFmxếc xenFmx  PYErXx66tải nhPYErXx66ỏ kia.

Thế nhnFmxưng vMy5GrPAeì tronnFmxg My5GrPAemắt nFmxÂu QuânMy5GrPAe ThiênFmxn chnFmxỉ cónFmx mnFmxẹ mìnnFmxh, PYErXx66 nhìPYErXx66n thấynFmx cMy5GrPAeậu My5GrPAebé My5GrPAebất PYErXx66chấp tPYErXx66ất cảMy5GrPAe màMy5GrPAe nFmxchạy vMy5GrPAeề phPYErXx66ía nFmxmình, ThnFmxu ThủynFmx TâmMy5GrPAe sợMy5GrPAe PYErXx66 My5GrPAetới mứcPYErXx66 sắcnFmx PYErXx66mặt trắngnFmx bệch.

Cô cũnFmxng vộMy5GrPAei vnFmxã nFmxchạy vềPYErXx66 phínFmxa trước,My5GrPAe muốnnFmx My5GrPAenhanh hMy5GrPAeơn mộtMy5GrPAe My5GrPAe bướMy5GrPAec đểnFmx ôMy5GrPAem lấPYErXx66y đnFmxứa nhỏnFmx raMy5GrPAe, nhưngnFmx tronFmxng nhnFmxáy mPYErXx66ắt hMy5GrPAeai tanFmxy cônFmx My5GrPAechạm vMy5GrPAeào nFmxcậu My5GrPAe nFmxbé thMy5GrPAeì chiếcPYErXx66 xMy5GrPAee tảiMy5GrPAe nnFmxhỏ nFmxkia cPYErXx66ũng nFmxkhông kịpnFmx đạpMy5GrPAe thắnMy5GrPAeg nFmxxe lPYErXx66ại .

Gần nhưMy5GrPAe làPYErXx66 cMy5GrPAeùng mộtPYErXx66 thờiPYErXx66 khắcMy5GrPAe, bànFmxn tnFmxay tnFmxo nFmxÂu CánFmxnh ThầnPYErXx66 dMy5GrPAeùng sứcPYErXx66 tPYErXx66úm đưPYErXx66ợc hPYErXx66ai mnFmxẹ cPYErXx66on PYErXx66mà đMy5GrPAeẩy vàonFmx vPYErXx66en đường.

Nhưng chínPYErXx66h nFmxanh lạiMy5GrPAe khôMy5GrPAeng kịpnFmx chạyMy5GrPAe PYErXx66đi, “PhanhMy5GrPAe” mPYErXx66ột My5GrPAe PYErXx66tiếng, anPYErXx66h cnFmxảm giáPYErXx66c đượcPYErXx66 trnFmxên ngưMy5GrPAeời truyPYErXx66ền đPYErXx66ến mộtnFmx nFmxtrận đaPYErXx66u nhức,PYErXx66 ngPYErXx66ay PYErXx66 saPYErXx66u đMy5GrPAeó, bMy5GrPAeên tPYErXx66ai truyềnMy5GrPAe đếnMy5GrPAe tinFmxếng nFmxthét cPYErXx66hói PYErXx66tai cPYErXx66ủa ThnFmxu TnFmxhủy TâmnFmx PYErXx66cùng PYErXx66 tiMy5GrPAeếng gọinFmx PYErXx66của nFmxÂu QuânMy5GrPAe Thiên.

Anh rPYErXx66ất muốMy5GrPAen nFmxmở mắtPYErXx66 nóinFmx cnFmxho bọnMy5GrPAe họMy5GrPAe binFmxết mìnMy5GrPAeh khônPYErXx66g saoMy5GrPAe, nFmx nhưngnFmx khônnFmxg hiểPYErXx66u PYErXx66vì sPYErXx66ao trướcPYErXx66 mắnFmxt nFmxlại bịnFmx mộMy5GrPAet mnFmxàn PYErXx66đen bnFmxao PYErXx66trùm? ÝPYErXx66 My5GrPAethức nFmx My5GrPAecũng càngPYErXx66 ngàMy5GrPAey cànFmxng mnFmxơ hồ……

☆☆☆

“Mẹ, vMy5GrPAeì saMy5GrPAeo PYErXx66ba bnFmxa nFmxngủ lâuMy5GrPAe nhưPYErXx66 vậyMy5GrPAe nFmxcòn chưPYErXx66a dậy?”

Trong phònFmxng bệnh,My5GrPAe My5GrPAeÂu QuânMy5GrPAe TMy5GrPAehiên cùnFmxng ThMy5GrPAeu PYErXx66Thủy TânFmxm nFmxngồi ởnFmx My5GrPAe PYErXx66trước giường,PYErXx66 lúcMy5GrPAe nMy5GrPAeày, ÂPYErXx66u My5GrPAeCánh ThầnFmxn đangnFmx nMy5GrPAeằm trêPYErXx66n giườngnFmx nhắMy5GrPAem hMy5GrPAeai mPYErXx66ắt, My5GrPAe trênnFmx đầu,nFmx trênnFmx ngưPYErXx66ời đnFmxều qMy5GrPAeuấn bnFmxăng vMy5GrPAeải tuyếtMy5GrPAe trắng,My5GrPAe bộMy5GrPAe PYErXx66dạng nFmxchật vậtMy5GrPAe làmMy5GrPAe nFmx nFmxcho ngườiPYErXx66 PYErXx66ta nnFmxhìn vôMy5GrPAe PYErXx66cùng khôMy5GrPAeng nỡ.

Thu ThủMy5GrPAey TâmMy5GrPAe vônFmx nFmxcùng PYErXx66dịu dàPYErXx66ng kéMy5GrPAeo nhẹMy5GrPAe ÂnFmxu QuPYErXx66ân nFmxThiên My5GrPAevào PYErXx66 nFmxtrong lònFmxng, nFmx“Ba PYErXx66ba vnFmxì cứuMy5GrPAe chúPYErXx66ng tPYErXx66a PYErXx66mà bịnFmx thương,PYErXx66 chMy5GrPAeo nFmxnên bPYErXx66ây gnFmxiờ mMy5GrPAeới nằmMy5GrPAe nFmx ngủPYErXx66 PYErXx66ở nơiPYErXx66 này.”

Cô lMy5GrPAeo PYErXx66lắng nhìPYErXx66n ÂMy5GrPAeu CánhMy5GrPAe ThnFmxần hônMy5GrPAe mPYErXx66ê suốtnFmx nFmxba nnFmxgày, hồiPYErXx66 PYErXx66 tưởnFmxng lMy5GrPAeại tìnnFmxh nFmxcảnh nFmxlúc My5GrPAeđó, nFmxcô My5GrPAevẫn nhìnFmxn thấyPYErXx66 màMy5GrPAe nFmxghê ngườiMy5GrPAe, troPYErXx66ng lònMy5GrPAeg PYErXx66 nnFmxhịn khônFmxng đượMy5GrPAec ruMy5GrPAen lnFmxên, My5GrPAekhắp ngườiPYErXx66 anMy5GrPAeh đầynFmx máunFmx lnFmxàm côPYErXx66 sMy5GrPAeợ hãi.

Cho tnFmxới bâyMy5GrPAe PYErXx66giờ, cMy5GrPAeô nFmxvẫn knFmxhông tMy5GrPAehể tiMy5GrPAen đượcMy5GrPAe chuynFmxện My5GrPAenày lànFmx PYErXx66 thật,PYErXx66 PYErXx66Âu CánMy5GrPAeh TnFmxhần PYErXx66vì cứuMy5GrPAe cônFmx cPYErXx66ùng TiểuMy5GrPAe ThiêMy5GrPAen My5GrPAemà My5GrPAekhông màPYErXx66ng PYErXx66đến My5GrPAetính nFmx mạngMy5GrPAe My5GrPAecủa PYErXx66mình, bPYErXx66ị chiếPYErXx66c xMy5GrPAee nFmxtải nhỏnFmx kPYErXx66ia đMy5GrPAeâm vào,My5GrPAe My5GrPAebị đánPYErXx66h banFmxy đếnPYErXx66 hơMy5GrPAen mườinFmx nFmx mét.

Cô My5GrPAekhông biếtMy5GrPAe lMy5GrPAeà My5GrPAeai nFmxđã gMy5GrPAeọi nFmxđiện thoạiPYErXx66 nFmxkêu nFmxxe PYErXx66cứu thưnFmxơng PYErXx66, PYErXx66 côMy5GrPAe vẫnnFmx khóc,nFmx TiểMy5GrPAeu ThnFmxiên cũngMy5GrPAe khPYErXx66óc, My5GrPAesau PYErXx66đó hPYErXx66ai mẹnFmx PYErXx66con lMy5GrPAeại ngâyMy5GrPAe ngốPYErXx66c màMy5GrPAe nFmx lMy5GrPAeên xnFmxe PYErXx66cứu thươnnFmxg, ởPYErXx66 nFmxbên ngoPYErXx66ài phònPYErXx66g phnFmxẫu My5GrPAethuật cầuPYErXx66 nguyệnnFmx chMy5GrPAeo My5GrPAengười nFmxmà My5GrPAe bọnFmxn hMy5GrPAeọ yêuPYErXx66 mếMy5GrPAen My5GrPAebình My5GrPAean vôPYErXx66 sự.

Trung báPYErXx66 biếtnFmx tnFmxin vộiMy5GrPAe đnFmxi My5GrPAetới, bPYErXx66ảo cMy5GrPAeô manFmxng TiPYErXx66ểu ThiMy5GrPAeên tPYErXx66rở My5GrPAe vềPYErXx66 My5GrPAenghỉ nnFmxgơi trướPYErXx66c, nhPYErXx66ưng côMy5GrPAe khônMy5GrPAeg nFmxđồng ý;My5GrPAe My5GrPAeTiểu ThiênnFmx dMy5GrPAeựa vàonFmx lòngPYErXx66 cônFmx My5GrPAe My5GrPAekhóc đếnPYErXx66 nMy5GrPAegủ thinFmxếp điMy5GrPAe, PYErXx66hai mắtPYErXx66 nFmxcô vẫnPYErXx66 nFmxgắt gaMy5GrPAeo nFmxnhìn chnFmxằm My5GrPAechằm cửaMy5GrPAe phòngnFmx nFmx My5GrPAephẫu thuật.

Âu CáMy5GrPAenh ThPYErXx66ần cónFmx hinFmxện tượngMy5GrPAe xunFmxất huyếMy5GrPAet bMy5GrPAeên My5GrPAetrong, xưMy5GrPAeơng My5GrPAe sườnPYErXx66 cũngnFmx gãyPYErXx66, chânFmxn cóPYErXx66 vPYErXx66ài kPYErXx66húc xươngMy5GrPAe bịnFmx PYErXx66gãy, khnFmxi bácPYErXx66 nFmxsĩ làMy5GrPAem munFmxốn côPYErXx66 kýnFmx nFmx nFmxtên vànFmxo giấynFmx đPYErXx66ồng PYErXx66ý phẩuPYErXx66 thnFmxuật, nFmxtim côPYErXx66 nFmxdường My5GrPAenhư tMy5GrPAean náMy5GrPAet, ruMy5GrPAen rẩnFmxy đMy5GrPAeưa nFmx tMy5GrPAeay kýnFmx tênnFmx nFmxxuống, nămPYErXx66 lầnPYErXx66 bMy5GrPAeảy lPYErXx66ượt vPYErXx66an xinFmxn bácPYErXx66 sMy5GrPAeĩ nhấtnFmx đPYErXx66ịnh pnFmxhải toànnFmx My5GrPAe lựcPYErXx66 cMy5GrPAeứu chồngPYErXx66 củaMy5GrPAe PYErXx66cô tỉnhMy5GrPAe lại.

Sống chPYErXx66ết trướcPYErXx66 mắt,My5GrPAe cáMy5GrPAei gìMy5GrPAe PYErXx66hiểu lầMy5GrPAem ủyMy5GrPAe khPYErXx66uất cănnFmx PYErXx66bản nFmx đềMy5GrPAeu kMy5GrPAehông lànFmx PYErXx66gì nFmxcả, cPYErXx66ô cPYErXx66hỉ mMy5GrPAeong aMy5GrPAenh đượcPYErXx66 My5GrPAebình aMy5GrPAen, khMy5GrPAeỏe mMy5GrPAeạnh anFmxn khPYErXx66ang …My5GrPAe… PYErXx66 TrảnFmxi nFmxqua mườnFmxi mấynFmx tiếngPYErXx66 đồMy5GrPAeng hồnFmx phnFmxẫu tnFmxhuật, My5GrPAecuối cùMy5GrPAeng PYErXx66cùng My5GrPAegiữ đMy5GrPAeược tnFmxính nFmx mạnnFmxg anPYErXx66h, chMy5GrPAeẳng PYErXx66qua lMy5GrPAeà vẫnMy5GrPAe PYErXx66mê PYErXx66man PYErXx66cho đếnMy5GrPAe bâPYErXx66y giờnFmx, vẫnnFmx knFmxhông cónFmx dấuPYErXx66 My5GrPAe hinFmxệu thanMy5GrPAeh My5GrPAetỉnh nhnFmxư trước.

Ba ngàynFmx nayPYErXx66, PYErXx66Âu QPYErXx66uân ThinFmxên PYErXx66không muốnnFmx rờiPYErXx66 côMy5GrPAe nửaMy5GrPAe bước,My5GrPAe PYErXx66 sPYErXx66ợ cMy5GrPAeô lạiMy5GrPAe bMy5GrPAeiến mPYErXx66ất khMy5GrPAeỏi nFmxthế ginFmxới củaMy5GrPAe cậuMy5GrPAe lầnFmxn nữPYErXx66a, cMy5GrPAeô cóPYErXx66 thểnFmx hiPYErXx66ểu nFmxđược My5GrPAe nnFmxỗi My5GrPAebất My5GrPAean PYErXx66của đMy5GrPAeứa bénFmx nFmxnày, cMy5GrPAeha bịnFmx tanFmxi nMy5GrPAeạn PYErXx66giao thôMy5GrPAeng, My5GrPAenếu cnFmxòn nFmxkhông thấyPYErXx66 nFmx mẹMy5GrPAe PYErXx66nữa thìPYErXx66 PYErXx66nhất địnhMy5GrPAe cậuMy5GrPAe My5GrPAebé sMy5GrPAeẽ rấtPYErXx66 sợMy5GrPAe hãi.

Vì thế,nFmx côPYErXx66 từnFmx đầuPYErXx66 PYErXx66đến nFmxcuối đềuPYErXx66 ởMy5GrPAe snFmxát bPYErXx66ên PYErXx66hai cMy5GrPAeha cnFmxon PYErXx66 nMy5GrPAeày, dỗnFmx đMy5GrPAeứa nFmxbé ănFmxn My5GrPAecơm PYErXx66rồi ngMy5GrPAeủ, cMy5GrPAeòn nFmxbản tMy5GrPAehân thìMy5GrPAe cơMy5GrPAem nướcnFmx cũnFmxng knFmxhông ngnFmxhĩ nFmx đến.

 

Trong lòMy5GrPAeng khPYErXx66ẽ thMy5GrPAeở dàMy5GrPAei mộtPYErXx66 PYErXx66hơi, cPYErXx66ô cónFmx thnFmxể PYErXx66ở lạPYErXx66i nFmxbên PYErXx66cạnh nFmx TPYErXx66iểu ThnFmxiên nhấtPYErXx66 thời,My5GrPAe cũnMy5GrPAeg khôngMy5GrPAe thểPYErXx66 ởMy5GrPAe My5GrPAelại nFmxcả đPYErXx66ời, bởiMy5GrPAe vnFmxì trMy5GrPAeong mPYErXx66ắt My5GrPAeÂu nFmx CMy5GrPAeánh Thần,PYErXx66 My5GrPAecô đãnFmx bịMy5GrPAe PYErXx66phán địnhPYErXx66 vàPYErXx66o nFmxvị tnFmxrí knFmxẻ phảnnFmx bộPYErXx66i, nFmxlúc anFmxnh tỉnnFmxh lPYErXx66ại My5GrPAe cónFmx lMy5GrPAeẽ hMy5GrPAeai ngườMy5GrPAei khPYErXx66ó trnFmxánh đượcnFmx mộtPYErXx66 tìnMy5GrPAeh cảnhPYErXx66 xấPYErXx66u hổ,PYErXx66 anh……My5GrPAe cóPYErXx66 trácnFmxh cứMy5GrPAe PYErXx66 côPYErXx66 hMy5GrPAeay khôPYErXx66ng? NếnFmxu PYErXx66Tiểu ThiênnFmx khMy5GrPAeông đMy5GrPAei tìnFmxm côMy5GrPAe, My5GrPAeanh nFmxcũng sẽnFmx khônMy5GrPAeg xMy5GrPAeảy rPYErXx66a PYErXx66 tnFmxai nạn…nFmx… CửMy5GrPAe đnFmxộng tMy5GrPAehân mMy5GrPAeệt mỏinFmx mộMy5GrPAet chúMy5GrPAet, mấynFmx ngnFmxày nPYErXx66ay nFmxcô hoànFmxn toànPYErXx66 PYErXx66ngủ My5GrPAe nFmxkhông ngoPYErXx66n giấcPYErXx66, mớinFmx ngồinFmx mộtMy5GrPAe cMy5GrPAehút PYErXx66thân tMy5GrPAehể đãnFmx cứngPYErXx66 lại.

Đứa bMy5GrPAeé My5GrPAetrong lòPYErXx66ng thấMy5GrPAey cnFmxô kMy5GrPAehẽ nFmxđộng, lậpnFmx tứcnFmx bấtnFmx nFmxan hỏPYErXx66i: nFmx “Mẹ,nFmx mẹMy5GrPAe PYErXx66muốn điPYErXx66 đâu?PYErXx66” PYErXx66Cậu bénFmx gắtPYErXx66 PYErXx66gao nFmxgiữ nFmxlấy tnFmxay cô,nFmx rấtPYErXx66 nFmxsợ buôngnFmx rMy5GrPAea rnFmxồi PYErXx66 PYErXx66lại khôMy5GrPAeng tMy5GrPAehấy PYErXx66được cPYErXx66ô nữa.

Nhìn sMy5GrPAeự My5GrPAesợ hnFmxãi tPYErXx66oát rPYErXx66a tnFmxừ mắtMy5GrPAe cậnFmxu bé,nFmx haMy5GrPAei nFmxtay TnFmxhu TnFmxhủy PYErXx66 My5GrPAeTâm nhMy5GrPAeẹ nFmxnhàng My5GrPAevuốt PYErXx66ve máPYErXx66i tPYErXx66óc mềmPYErXx66 mạMy5GrPAei củaPYErXx66 cnFmxậu, “TiểuMy5GrPAe ThiPYErXx66ên, nFmxcon cóMy5GrPAe PYErXx66biết My5GrPAe trênFmxn nnFmxgười nnFmxam PYErXx66tử hánPYErXx66 pnFmxhải gánFmxnh My5GrPAevác tráchPYErXx66 My5GrPAenhiệm gìnFmx không?”

Âu QuâPYErXx66n ThnFmxiên cMy5GrPAeau màyMy5GrPAe My5GrPAelắc lMy5GrPAeắc đầnFmxu, My5GrPAerồi sanFmxu đóPYErXx66 lạPYErXx66i khônMy5GrPAeg nFmx canFmxm lMy5GrPAeòng gậPYErXx66t gậtnFmx đầu,PYErXx66 “nFmxBa My5GrPAeba nnFmxói thânnFmx lnFmxà My5GrPAenam tửnFmx háMy5GrPAen, thìPYErXx66 My5GrPAenhất nFmxđịnh pMy5GrPAehải My5GrPAe ngPYErXx66he lờMy5GrPAei lnFmxúc nFmxcòn nhMy5GrPAeỏ, nếuPYErXx66 khPYErXx66ông My5GrPAesẽ lànFmx mPYErXx66ột đứPYErXx66a bMy5GrPAeé hư.”

“Vậy TiểuMy5GrPAe ThnFmxiên cónFmx ngMy5GrPAehe lPYErXx66ời bMy5GrPAea PYErXx66ba cMy5GrPAeon haPYErXx66y không?”

Cậu béPYErXx66 nFmxdo dựPYErXx66 mộtnFmx lPYErXx66úc nFmxlâu, cuốnFmxi cùnFmxng mớiMy5GrPAe chậmPYErXx66 rãiPYErXx66 lắnFmxc đầu,“Con……ConMy5GrPAe PYErXx66không nghe.”

“Vì sao?”

“Bởi vìnFmx My5GrPAeba nFmxba rnFmxất đángPYErXx66 ghét!”PYErXx66 CnFmxậu nFmxbé khôMy5GrPAeng đượcPYErXx66 My5GrPAetự nhiPYErXx66ên mànFmx chMy5GrPAeu miệng.

“Tiểu ThinFmxên, saPYErXx66o coPYErXx66n cónFmx PYErXx66thể nnFmxói PYErXx66ba My5GrPAecon nhưPYErXx66 vậMy5GrPAey? ĐừngPYErXx66 quênFmxn mạngMy5GrPAe nhỏnFmx cnFmxủa nFmxcon làPYErXx66 My5GrPAeba cPYErXx66on dMy5GrPAeùng snFmxinh mệMy5GrPAenh đểMy5GrPAe cnFmxứu nha.”

Cậu bénFmx qunFmxật PYErXx66cường qunFmxay mặnFmxt đinFmx, cắnFmxn môPYErXx66i nhỏ,nFmx nghĩMy5GrPAe đếnPYErXx66 bPYErXx66a PYErXx66 bnFmxa hạinFmx mẹnFmx bỏPYErXx66 đinFmx, PYErXx66cậu béMy5GrPAe vẫnPYErXx66 rấMy5GrPAet PYErXx66tức giận……PYErXx66 Nhưng,nFmx nếnFmxu bPYErXx66a bnFmxa cMy5GrPAeó thMy5GrPAeể nhPYErXx66anh PYErXx66 tMy5GrPAeỉnh My5GrPAelại mộtnFmx chútnFmx thìMy5GrPAe cPYErXx66ậu cPYErXx66ó My5GrPAethể suMy5GrPAey nnFmxghĩ thPYErXx66a thMy5GrPAeứ bnFmxa PYErXx66! PYErXx66Cậu My5GrPAebé nhỏPYErXx66 giọnnFmxg nFmx nónFmxi nFmxthầm nFmxtrong lòng.

Thu TPYErXx66hủy TPYErXx66âm thởMy5GrPAe dài,nFmx tuPYErXx66y rằPYErXx66ng TMy5GrPAeiểu TMy5GrPAehiên cMy5GrPAeòn nhỏ,PYErXx66 nhưngMy5GrPAe nFmx My5GrPAecậu béPYErXx66 rấnFmxt thôngMy5GrPAe mPYErXx66inh, pháPYErXx66t triểnMy5GrPAe My5GrPAerất sớm,My5GrPAe rấtPYErXx66 nhiềuPYErXx66 viPYErXx66ệc hẳnPYErXx66 lMy5GrPAeà đềuPYErXx66 My5GrPAe hiểuMy5GrPAe được.PYErXx66 CnFmxô suMy5GrPAey My5GrPAenghĩ mộtnFmx nFmxchút, quynFmxết đMy5GrPAeịnh PYErXx66nói sựMy5GrPAe tPYErXx66hật chnFmxo cậuPYErXx66 biết.

Cô My5GrPAechần chờnFmx mởMy5GrPAe miệng,“TiểuPYErXx66 ThnFmxiên, kỳMy5GrPAe tMy5GrPAehật mẹ…PYErXx66… mnFmxẹ knFmxhông pPYErXx66hải lànFmx mẹnFmx My5GrPAeruột củaPYErXx66 conFmxn, mMy5GrPAeẹ ruộPYErXx66t My5GrPAecủa cMy5GrPAeon, PYErXx66cô ấy……”

Âu QuâMy5GrPAen ThiêPYErXx66n độtPYErXx66 nhiênnFmx gắtPYErXx66 My5GrPAegao PYErXx66ôm côPYErXx66, “MẹMy5GrPAe, kPYErXx66hông nFmxcần nóMy5GrPAei gìMy5GrPAe PYErXx66cả, ởPYErXx66 trnFmxong lònPYErXx66g coMy5GrPAen, mẹMy5GrPAe chMy5GrPAeính làMy5GrPAe nFmxmẹ ruộnFmxt PYErXx66của con.”

Thu My5GrPAeThủy PYErXx66Tâm nFmxngạc nhiênnFmx, nnFmxhóc PYErXx66con nMy5GrPAeày…… CónFmx phảinFmx My5GrPAeđã bMy5GrPAeiết cáiPYErXx66 nFmxgì nFmxrồi không?

Đúng rồi,PYErXx66 trẻnFmx cPYErXx66on lànFmx nhạyMy5GrPAe cảmPYErXx66 nhnFmxất My5GrPAe, My5GrPAeai lMy5GrPAeà My5GrPAemẹ củaMy5GrPAe My5GrPAenó, nMy5GrPAeó còMy5GrPAen kPYErXx66hông phâPYErXx66n PYErXx66biệt đnFmxược hanFmxy sao?

Như vậMy5GrPAey PYErXx66Âu CáMy5GrPAenh ThầnFmxn thnFmxì tnFmxhế nàPYErXx66o? nFmxAnh…… CũnMy5GrPAeg pMy5GrPAehát My5GrPAehiện thậtnFmx sựnFmx nFmxcô khônPYErXx66g phảiPYErXx66 vợnFmx tPYErXx66hật nFmxcủa nFmxanh chứ?

Lấy sựMy5GrPAe thônPYErXx66g minFmxnh My5GrPAetài tPYErXx66rí củaMy5GrPAe anMy5GrPAeh, kPYErXx66hông My5GrPAecó nFmxkhả nănFmxng PYErXx66là My5GrPAe khnFmxông My5GrPAehay biết,nFmx My5GrPAecô nnFmxhớ tPYErXx66ới nFmxnhững ngnFmxày trPYErXx66ước đMy5GrPAeây, thỉMy5GrPAenh thoảngMy5GrPAe cMy5GrPAeô lạMy5GrPAei PYErXx66 thấyPYErXx66 PYErXx66ánh mắtnFmx nFmxanh nhMy5GrPAeìn mìnnFmxh cnFmxó chúPYErXx66t đămnFmx cnFmxhiêu, chnFmxỉ lMy5GrPAeà, knFmxhi đónFmx qnFmxuá PYErXx66tham PYErXx66 luynFmxến dnFmxịu dàngnFmx My5GrPAecủa annFmxh, cMy5GrPAeho nênnFmx tPYErXx66hật cẩnnFmx thậnPYErXx66 kPYErXx66hông PYErXx66để My5GrPAebị PYErXx66vạch trần,PYErXx66 cứMy5GrPAe nFmx nFmxnghĩ nhPYErXx66ư vậMy5GrPAey thìnFmx cónFmx thểPYErXx66 cónFmx đượcMy5GrPAe PYErXx66phần hạnhPYErXx66 pnFmxhúc nàMy5GrPAey My5GrPAemãi mãi.

Là cMy5GrPAeô quáMy5GrPAe tựnFmx đPYErXx66ề nFmxcao mìnnFmxh rồi,My5GrPAe cMy5GrPAeó phảMy5GrPAei My5GrPAeanh đãPYErXx66 phnFmxát hiệnFmxn PYErXx66 tnFmxhân phậnnFmx ginFmxả nFmxcủa côMy5GrPAe, nFmxcho nFmxnên mớnFmxi nPYErXx66hận địnFmxnh tấnFmxt My5GrPAecả nhữngnFmx vMy5GrPAeiệc cônFmx làmnFmx đềunFmx PYErXx66 đểnFmx PYErXx66lừa PYErXx66anh haMy5GrPAey không?

Một buổiMy5GrPAe chPYErXx66iều chínFmxnh làPYErXx66 nPYErXx66hàn nMy5GrPAehã trôiMy5GrPAe qunFmxa nnFmxhư vậyPYErXx66, ÂPYErXx66u nFmx PYErXx66Cánh TPYErXx66hần vẫPYErXx66n hôMy5GrPAen mnFmxê nhPYErXx66ư trước,My5GrPAe PYErXx66Âu QuânMy5GrPAe ThnFmxiên mMy5GrPAeệt mỏnFmxi PYErXx66cũng ngủnFmx sPYErXx66ay, lúMy5GrPAec nFmx ThnFmxu ThủyMy5GrPAe TMy5GrPAeâm cũnFmxng đanPYErXx66g địnPYErXx66h nMy5GrPAegủ mộtnFmx nFmxchút My5GrPAethì TruPYErXx66ng báMy5GrPAe manPYErXx66g thMy5GrPAeeo canFmxnh gMy5GrPAeà My5GrPAe đến.

“Thiếu phPYErXx66u nhân……”

“Suỵt……” PYErXx66Cô làmnFmx mộMy5GrPAet độngMy5GrPAe tácMy5GrPAe cnFmxhớ cMy5GrPAeó lêPYErXx66n tiếng,“NhỏPYErXx66 tiếnnFmxg mộPYErXx66t chPYErXx66út, TnFmxiểu ThiPYErXx66ên vMy5GrPAeừa My5GrPAemới ngủ,PYErXx66 cPYErXx66ẩn thậPYErXx66n đánhMy5GrPAe thứcPYErXx66 nó.”

Trung bPYErXx66á vốnPYErXx66 đMy5GrPAeang ngPYErXx66hiêm nFmxtúc nMy5GrPAegay lậpMy5GrPAe tMy5GrPAeức biếnFmxn thànhnFmx nFmxmột My5GrPAe bộMy5GrPAe dạngnFmx thậtMy5GrPAe PYErXx66cẩn thận,“Nha,nFmx suPYErXx66ỵt…… suỵMy5GrPAet……” My5GrPAeÔng rMy5GrPAeón rPYErXx66a PYErXx66rón réMy5GrPAen chậmnFmx rPYErXx66ãi PYErXx66 điMy5GrPAe vMy5GrPAeào tPYErXx66rong PYErXx66phòng bệnFmxnh, My5GrPAeđặt PYErXx66một PYErXx66bình giữMy5GrPAe ấmMy5GrPAe lênFmxn bàn.“ThiếuMy5GrPAe nFmxphu My5GrPAenhân, My5GrPAe đâyMy5GrPAe lànFmx PYErXx66canh PYErXx66gà PMy5GrPAehúc tẩuMy5GrPAe nFmxđặc biệtPYErXx66 My5GrPAehầm cnFmxho PYErXx66cô, trnFmxanh thủnFmx lúnFmxc nóMy5GrPAeng PYErXx66mà PYErXx66uống PYErXx66 đi.”

“Trung PYErXx66bá, My5GrPAecháu khônPYErXx66g đóinFmx bụng……”

Đối phươngMy5GrPAe lPYErXx66o My5GrPAelắng nhìnPYErXx66 cô,“ThiếMy5GrPAeu phPYErXx66u nMy5GrPAehân, cônFmx đãPYErXx66 trựcnFmx nFmxở PYErXx66 PYErXx66trong bệnnFmxh My5GrPAeviện PYErXx66ba PYErXx66ngày PYErXx66rồi, tônFmxi PYErXx66nghe mnFmxấy My5GrPAey My5GrPAetá nPYErXx66ói mấPYErXx66y ngàynFmx nanFmxy cônFmx đềuMy5GrPAe PYErXx66 khôngPYErXx66 nFmxngủ, dPYErXx66ù PYErXx66gì PYErXx66đi nữMy5GrPAea, thânnFmx thểPYErXx66 PYErXx66là nFmxquan trPYErXx66ọng nhấPYErXx66t, nếuMy5GrPAe nFmxnhư cônFmx gụcnFmx PYErXx66 xuống,My5GrPAe nFmxsau khPYErXx66i thiếuPYErXx66 ginFmxa nFmxtỉnh lạiMy5GrPAe nhấtPYErXx66 địPYErXx66nh nFmxsẽ trnFmxách tMy5GrPAeội chúnPYErXx66g tôi.”

Ông mởnFmx My5GrPAera bìnPYErXx66h gnFmxiữ PYErXx66ấm nFmxra, nnFmxhất thời,My5GrPAe mộtnFmx cỗMy5GrPAe mũiPYErXx66 hươngnFmx PYErXx66 tỏaPYErXx66 ranFmx, “PhMy5GrPAeúc tMy5GrPAeẩu PYErXx66nói caPYErXx66nh nFmxgà nPYErXx66ày bổMy5GrPAe tMy5GrPAehân bổnFmx nnFmxão, thiPYErXx66ếu phMy5GrPAeu nFmxnhân, cônFmx My5GrPAe liềnMy5GrPAe uốngPYErXx66 PYErXx66một cnFmxhút đPYErXx66i, bMy5GrPAeổ suPYErXx66ng nFmxthể lựnFmxc rấtnFmx tốtPYErXx66 nFmxa, côPYErXx66 xeMy5GrPAem, nFmxmới vàinFmx nFmxngày PYErXx66 ngắnPYErXx66 ngủn,PYErXx66 cMy5GrPAeô đãnFmx gầnFmxy khônPYErXx66g thểMy5GrPAe tưởngMy5GrPAe được.”

“Trung bá……”nFmx My5GrPAeCô nFmxthật sựPYErXx66 khônFmxng thểnFmx cựnFmx nFmxtuyệt ýPYErXx66 My5GrPAetốt cnFmxủa ônFmxng, đànhnFmx phảiMy5GrPAe cnFmxố gPYErXx66ắng uốnMy5GrPAeg sạcMy5GrPAeh cMy5GrPAeanh gà.

“Thế nào,nFmx mnFmxùi vịPYErXx66 khônFmxng tồiMy5GrPAe chứ?”nFmx NétPYErXx66 mặtPYErXx66 TrunMy5GrPAeg nFmxbá nFmxcó vẻPYErXx66 rấtPYErXx66 vừaMy5GrPAe lòng.

Cô gậtPYErXx66 My5GrPAegật đMy5GrPAeầu,“Tay ngnFmxhề nấPYErXx66u ănMy5GrPAe củaMy5GrPAe PMy5GrPAehúc tẩuPYErXx66 thậtMy5GrPAe lPYErXx66à khnFmxông thểPYErXx66 chê.”

“Ha haMy5GrPAe, My5GrPAecô PYErXx66còn nói,PYErXx66 chờnFmx sPYErXx66au khPYErXx66i tMy5GrPAehiếu gnFmxia xuấtnFmx việMy5GrPAen, nênPYErXx66 My5GrPAe vnFmxì PYErXx66các ngườiPYErXx66 mànFmx làmnFmx My5GrPAemột nFmxbữa tiệnFmxc My5GrPAeMãn HáPYErXx66n toànPYErXx66 nFmxtịch* phonMy5GrPAeg pnFmxhú mớinFmx PYErXx66 được.”

*Mãn HMy5GrPAeán tPYErXx66oàn tịchnFmx: My5GrPAecó thứcPYErXx66 PYErXx66ăn My5GrPAecủa cảPYErXx66 HánMy5GrPAe lnFmxẫn MãnMy5GrPAe, ýMy5GrPAe nóiPYErXx66 bnFmxữa My5GrPAetiệc phonMy5GrPAeg PYErXx66phú, nhiềMy5GrPAeu nFmxmón ngon.

Cô nFmxxấu PYErXx66hổ PYErXx66nở nụnFmx cMy5GrPAeười kMy5GrPAehẽ, “ChnFmxỉ sợ……PYErXx66 ChnFmxỉ sợnFmx chMy5GrPAeáu phMy5GrPAeải My5GrPAekhiến PhMy5GrPAeúc tẩuMy5GrPAe thnFmxất vọMy5GrPAeng rồi.”

“Vì My5GrPAesao?” TrMy5GrPAeung nFmxbá nMy5GrPAehất tMy5GrPAehời khôPYErXx66ng hiểuPYErXx66 ýMy5GrPAe câuMy5GrPAe PYErXx66nói lắm.

“Bởi vì……”PYErXx66 CPYErXx66ô ấpMy5GrPAe úngPYErXx66 tPYErXx66ìm mộMy5GrPAet lýPYErXx66 dPYErXx66o,“Bởi vìPYErXx66 khônFmxng lâuPYErXx66 nFmxnữa nFmxcó tPYErXx66hể cMy5GrPAeháu đnFmxịnh đnFmxi PYErXx66du lịch.”

Trung nFmxbá nFmxthở nFmxdài, vnFmxốn tưởngPYErXx66 rằngnFmx thiếMy5GrPAeu giMy5GrPAea xảynFmx nFmxra nFmx chuyện,nFmx tPYErXx66hiếu phMy5GrPAeu nhânPYErXx66 sẽPYErXx66 ởnFmx lạiPYErXx66 chPYErXx66ăm My5GrPAesóc cậPYErXx66u PYErXx66ấy, khônnFmxg ngờMy5GrPAe cPYErXx66ô ấPYErXx66y vẫnMy5GrPAe PYErXx66 muốnFmxn rờiMy5GrPAe khỏi.“ThiếuPYErXx66 pnFmxhu My5GrPAenhân My5GrPAemuốn rờiPYErXx66 PYErXx66khỏi PYErXx66Âu PYErXx66gia nFmxphải khônnFmxg?” ÔngnFmx nóinFmx nFmx thẳngMy5GrPAe ra.

“Thực xiMy5GrPAen lnFmxỗi.” ThnFmxu ThủynFmx TnFmxâm cnFmxó My5GrPAechút bốiMy5GrPAe rốiPYErXx66 gnFmxục đầunFmx My5GrPAe xuốnMy5GrPAeg, đnFmxối mPYErXx66ặt vPYErXx66ới ngưMy5GrPAeời quảnPYErXx66 My5GrPAegia trunMy5GrPAeg tMy5GrPAeâm nàMy5GrPAey, thầmMy5GrPAe nghnFmxĩ vẫPYErXx66n lMy5GrPAeà thẳngPYErXx66 My5GrPAe thắPYErXx66n nFmxthành kMy5GrPAehẩn nFmxthì tốtnFmx hơn,PYErXx66 tránFmxnh chnFmxo ôPYErXx66ng My5GrPAeấy hiểnFmxu PYErXx66lầm ÂunFmx pnFmxhu nhânMy5GrPAe tMy5GrPAehật PYErXx66 sựnFmx. “TrungMy5GrPAe bánFmx, thMy5GrPAeật rPYErXx66a chMy5GrPAeáu khôngnFmx phảiPYErXx66 My5GrPAelà My5GrPAethiếu pnFmxhu PYErXx66nhân  củPYErXx66a ÂunFmx gMy5GrPAeia cnFmxác PYErXx66 ngườnFmxi, chánFmxu chMy5GrPAeỉ làPYErXx66 nFmxmột ngườinFmx –”

Ông lạiPYErXx66 cPYErXx66ắt đứnFmxt lờiMy5GrPAe nFmxcủa cô,“TronFmxng mắtPYErXx66 tPYErXx66ất My5GrPAecả My5GrPAemọi ngưnFmxời ởnFmx My5GrPAe ÂuMy5GrPAe gnFmxia, cMy5GrPAeô chínhnFmx lMy5GrPAeà thiếuMy5GrPAe PYErXx66phu nFmxnhân củanFmx chúnPYErXx66g tôi!”nFmx ÔnPYErXx66g maPYErXx66ng thePYErXx66o khẩuPYErXx66 nFmx khíPYErXx66 kiêMy5GrPAen địnnFmxh nFmxmà PYErXx66nói, gPYErXx66iống My5GrPAenhư đâynFmx lnFmxà PYErXx66một chuyệMy5GrPAen thPYErXx66ật khôPYErXx66ng tMy5GrPAehể phảnFmxn My5GrPAe PYErXx66bác, “ThiếuMy5GrPAe phPYErXx66u nhPYErXx66ân, My5GrPAecô cPYErXx66hỉ PYErXx66là mấtMy5GrPAe PYErXx66trí nhớnFmx mPYErXx66à PYErXx66thôi, nMy5GrPAeên mớinFmx nPYErXx66ói hMy5GrPAeưu nPYErXx66ói PYErXx66 vPYErXx66ượn PYErXx66như vậy.”

“Trung bá……”My5GrPAe nFmxThu ThủyPYErXx66 TnFmxâm tPYErXx66hật snFmxự My5GrPAerất bMy5GrPAeất đắcPYErXx66 dĩPYErXx66, PYErXx66vì sMy5GrPAeao nMy5GrPAeói thậtMy5GrPAe lạinFmx khônMy5GrPAeg PYErXx66ai tnFmxin vậy?

Đột nhinFmxên, ÂnFmxu CánPYErXx66h ThầnnFmx phánFmxt My5GrPAera mộtPYErXx66 tiếnPYErXx66g PYErXx66than nhẹMy5GrPAe yếuMy5GrPAe ớt,PYErXx66 nFmxhai ngườiMy5GrPAe vộiPYErXx66 chPYErXx66ạy tớiPYErXx66 My5GrPAetrước gnFmxiường bệnnFmxh &nbspnFmx;– “ThMy5GrPAeiếu gia……”

“Cánh Thần……”

Chỉ PYErXx66thấy ÂuPYErXx66 CMy5GrPAeánh ThnFmxần chậmPYErXx66 rPYErXx66ãi PYErXx66mở hnFmxai nFmxmắt PYErXx66ra, PYErXx66ánh mắtPYErXx66 rờiPYErXx66 My5GrPAerạc My5GrPAenhìn PYErXx66hai ngưnFmxời đnFmxang nFmxlo lắngMy5GrPAe PYErXx66mà đợPYErXx66i PYErXx66anh trảPYErXx66 lời.

“Thiếu PYErXx66gia, rPYErXx66ốt cnFmxục cPYErXx66ậu My5GrPAetỉnh lạiPYErXx66 rồi.”nFmx TrPYErXx66ung bánFmx My5GrPAekích độnnFmxg vẻMy5GrPAe mặtPYErXx66 ginFmxà My5GrPAenua đPYErXx66ầy nướcMy5GrPAe mắt.

Trên mnFmxặt TMy5GrPAehu My5GrPAeThủy nFmxTâm cũngnFmx lộMy5GrPAe nFmxvẻ PYErXx66lo nFmxlắng nFmxcùng sPYErXx66ốt PYErXx66ruột, “CánhPYErXx66 ThầnPYErXx66, aMy5GrPAenh thấynFmx sPYErXx66ao rồMy5GrPAei? CóMy5GrPAe chnFmxỗ nMy5GrPAeào kMy5GrPAehó cMy5GrPAehịu không?”

Hai mắtMy5GrPAe nFmxÂu CMy5GrPAeánh ThầnPYErXx66 kinFmxnh ngPYErXx66ạc nhìnnFmx côMy5GrPAe, môiPYErXx66 khẽPYErXx66 nhếchnFmx, muốPYErXx66n nóinFmx gPYErXx66ì đnFmxó, nhưnFmxng nFmxyết hầuMy5GrPAe lMy5GrPAeại khônFmxng PYErXx66phát nFmxra nFmxđược tiếnnFmxg nào.

 Cô cầmMy5GrPAe bànMy5GrPAe tMy5GrPAeay tPYErXx66o củMy5GrPAea anFmxnh, “nFmxCánh Thần,My5GrPAe aMy5GrPAenh muốnnFmx nóPYErXx66i cáinFmx gnFmxì? CóMy5GrPAe phảiPYErXx66 mMy5GrPAeuốn uốngPYErXx66 nPYErXx66ước haPYErXx66y không?”

“Thiếu pMy5GrPAehu nhânFmxn, nFmxcó cầnFmxn PYErXx66gọi bnFmxác PYErXx66sĩ đnFmxến haMy5GrPAey không.”My5GrPAe TrunnFmxg báPYErXx66 nMy5GrPAehắc nhở.

“Nha, đúnMy5GrPAeg!” CôPYErXx66 vộiPYErXx66 vàPYErXx66ng ấnnFmx xuốngMy5GrPAe chuônPYErXx66g báPYErXx66o ởnFmx đPYErXx66ầu giường.

Đúng lúcPYErXx66 nàynFmx, bêMy5GrPAen tMy5GrPAeai truyềnnFmx đếnPYErXx66 mộnFmxt gPYErXx66iọng nóinFmx knFmxhàn khàPYErXx66n. “Các…PYErXx66… CPYErXx66ác ngPYErXx66ười My5GrPAelà ai?”

 

Cô nPYErXx66hất thờnFmxi sửngPYErXx66 sốMy5GrPAet, khôPYErXx66ng My5GrPAenghĩ My5GrPAelà My5GrPAeÂu CánPYErXx66h ThPYErXx66ần nFmxlại hMy5GrPAeỏi My5GrPAenhư vậy?

Trung báMy5GrPAe cũngnFmx PYErXx66lộ rMy5GrPAea mộtMy5GrPAe bộPYErXx66 dángMy5GrPAe trợPYErXx66n mắtnFmx háPYErXx66 mồm,“My5GrPAeThiếu gia…nFmx… Cậu……”

Vẻ mặtMy5GrPAe ÂnFmxu nFmxCánh ThầnFmxn nMy5GrPAegây ngốcPYErXx66 nhMy5GrPAeìn bọnPYErXx66 nFmxhọ. “ThiếuPYErXx66 gia?”

“Âu PYErXx66Cánh Thần……”

Anh nPYErXx66hìn vềPYErXx66 pPYErXx66hía ThnFmxu My5GrPAeThủy TâmnFmx,“Ai My5GrPAelà ÂnFmxu CánFmxnh Thần?”

“Trời ạPYErXx66, nFmxthiếu gia……”PYErXx66 nFmxTrung bánFmx bịPYErXx66 dọaPYErXx66 nFmxđến sMy5GrPAeợ hPYErXx66ãi,“Không PYErXx66phải ngMy5GrPAeay cảnFmx My5GrPAetên mìnMy5GrPAeh PYErXx66cậu cũnPYErXx66g khôngMy5GrPAe nhnFmxớ chứ?”

Chân mPYErXx66ày aPYErXx66nh nMy5GrPAehăn lạiMy5GrPAe, “PYErXx66Bác là……”

“Tôi làMy5GrPAe TnFmxrung bnFmxá My5GrPAea, thiếuMy5GrPAe giMy5GrPAea PYErXx66không nhớnFmx sMy5GrPAeao? nFmxTa vnFmxẫn nFmxluôn PYErXx66 lMy5GrPAeàm quảnnFmx giMy5GrPAea PYErXx66ở My5GrPAeÂu giaMy5GrPAe, My5GrPAekhi PYErXx66cậu PYErXx66còn nFmxbé My5GrPAeluôn thMy5GrPAeích nnFmxhất My5GrPAelà cầmPYErXx66 lấyPYErXx66 ốngMy5GrPAe My5GrPAe quầnnFmx củPYErXx66a tôMy5GrPAei, quấnFmxn nFmxquít lấyPYErXx66 nFmxtôi PYErXx66bắt kMy5GrPAeể chuyệnnFmx xPYErXx66ưa PYErXx66cho cnFmxậu nghe.”

Anh vPYErXx66ẫn PYErXx66mang vẻnFmx PYErXx66mặt nFmxhoang mang.

Đột nhnFmxiên TrMy5GrPAeung bPYErXx66á kéoMy5GrPAe nFmxThu ThủyMy5GrPAe TânFmxm nFmxđang ngẩnPYErXx66 ngơPYErXx66 PYErXx66qua, PYErXx66“Cô ấyMy5GrPAe My5GrPAelà vợPYErXx66 cậnFmxu, cònnFmx cậMy5GrPAeu béPYErXx66 PYErXx66đang nnFmxgủ bnFmxên kMy5GrPAeia lMy5GrPAeà coMy5GrPAen cậu……”

Vẻ mnFmxặt ÂuMy5GrPAe CánhMy5GrPAe ThầnPYErXx66 My5GrPAemờ mịMy5GrPAet, aPYErXx66nh dnFmxời ánPYErXx66h nFmxmắt lMy5GrPAeên khunFmxôn PYErXx66mặt nFmxThu ThủnFmxy TPYErXx66âm, “ÔngPYErXx66 ấMy5GrPAey nóMy5GrPAei ……nFmx LàPYErXx66 tPYErXx66hật sao?”

Con lMy5GrPAeà cPYErXx66ủa anMy5GrPAeh khônPYErXx66g saiMy5GrPAe, nhưngnFmx vợ……PYErXx66 CôPYErXx66 khóPYErXx66 My5GrPAexử nhMy5GrPAeìn PYErXx66mắt nFmx nFmxTrung báPYErXx66, cPYErXx66uối cùngMy5GrPAe nFmxvẫn lànFmx lựanFmx cnFmxhọn gậtnFmx đầu.My5GrPAe “My5GrPAeTrung báMy5GrPAe PYErXx66nói PYErXx66…… ĐPYErXx66ều làMy5GrPAe My5GrPAesự PYErXx66 thật.”

☆☆☆

“Thủy TâmMy5GrPAe, EnFmxm mMy5GrPAeuốn dẫnPYErXx66 tiPYErXx66ểu bấtPYErXx66 điểm(nhỏ My5GrPAekhông bằngPYErXx66 My5GrPAemột chấPYErXx66m nhnFmxỏ –nFmx tMy5GrPAea nnFmxghĩ nFmxthế nFmx~~~) kia đnFmxi đâuMy5GrPAe vậy?”

Trong phMy5GrPAeòng bệnnFmxh xPYErXx66a hoMy5GrPAea củanFmx bệnhnFmx vMy5GrPAeiện, nFmxÂu My5GrPAeCánh ThầnnFmx trênnFmx PYErXx66 đùinFmx bóPYErXx66 thạcMy5GrPAeh caPYErXx66o đangPYErXx66 lớnMy5GrPAe tiếnnFmxg PYErXx66nói vọnnFmxg nFmxvề pPYErXx66hía TMy5GrPAehu ThủyPYErXx66 TnFmxâm PYErXx66đang đinFmx My5GrPAe nFmxra cửa.

Tay nFmxphải cônFmx đMy5GrPAeang dnFmxắt ÂMy5GrPAeu QnFmxuân TMy5GrPAehiên cMy5GrPAeó chPYErXx66út My5GrPAevô lMy5GrPAeực My5GrPAequay đầunFmx lạnFmxi, “EMy5GrPAem muốnMy5GrPAe dẫMy5GrPAen TnFmxiểu nFmxThiên rMy5GrPAea nnFmxgoài My5GrPAemua vnFmxài thứ.”

“Vì nFmxsao PYErXx66phải dPYErXx66ẫn nóPYErXx66 rMy5GrPAea nPYErXx66goài mMy5GrPAeua đồPYErXx66 chứ?”My5GrPAe VếtPYErXx66 thnFmxương PYErXx66 tPYErXx66rên My5GrPAemặt đãMy5GrPAe sắnFmxp lMy5GrPAeành My5GrPAehẳn, trênnFmx khuônMy5GrPAe mPYErXx66ặt tuấnnFmx tMy5GrPAeú giờMy5GrPAe nFmxphút nàyMy5GrPAe đanFmxng binFmxểu My5GrPAe lnFmxộ nhưnFmx mộtPYErXx66 đứnFmxa trẻPYErXx66 tMy5GrPAeùy hứng.

“Bởi vìnFmx TiểMy5GrPAeu ThPYErXx66iên My5GrPAenói cảPYErXx66 nFmxngày ởnFmx tronPYErXx66g phònFmxng bệnPYErXx66h rấtMy5GrPAe nhàmMy5GrPAe cháMy5GrPAen, My5GrPAeem dẫnnFmx coMy5GrPAen đMy5GrPAei nFmxra ngoàiMy5GrPAe mnFmxột chúMy5GrPAet cũnPYErXx66g tốt.”

“Vậy My5GrPAeem cnFmxứ đểnFmx chMy5GrPAeo tnFmxiểu bấtnFmx đPYErXx66iểm nnFmxày PYErXx66đi thMy5GrPAeẳng vềMy5GrPAe nnFmxhà đi,nFmx aMy5GrPAei bPYErXx66ảo nóMy5GrPAe khônPYErXx66g PYErXx66có việcPYErXx66 gPYErXx66ì màMy5GrPAe xPYErXx66uất hiệnMy5GrPAe ởnFmx bệnhPYErXx66 viMy5GrPAeện lànFmxm chi?”

“Cánh ThầnMy5GrPAe,” CPYErXx66ô tnFmxhật snFmxự thPYErXx66ực nFmxbất đPYErXx66ắc dĩ,nFmx “AnFmxnh đMy5GrPAeừng gọiPYErXx66 My5GrPAe tiểunFmx bấtPYErXx66 điMy5GrPAeểm này,nFmx tMy5GrPAeiểu bấtMy5GrPAe điểPYErXx66m nnFmxọ My5GrPAelung tuMy5GrPAeng nữaPYErXx66, PYErXx66nó My5GrPAetên lnFmxà TiMy5GrPAeểu ThPYErXx66iên, PYErXx66 lMy5GrPAeà coMy5GrPAen rnFmxuột PYErXx66của anh.”

“Chậc!” My5GrPAeAnh nFmxxem thMy5GrPAeường nFmxquay mặtnFmx PYErXx66đi, “SaoPYErXx66 aMy5GrPAenh lạiPYErXx66 khôngPYErXx66 biPYErXx66ết tnFmxừ khPYErXx66i nnFmxào PYErXx66anh My5GrPAelại cóPYErXx66 PYErXx66một tiểPYErXx66u bấtMy5GrPAe đnFmxiểm lớnPYErXx66 PYErXx66như vậy.”

“Ba ba……nFmx” My5GrPAeÂu nFmxQuân ThiMy5GrPAeên bấPYErXx66t mnFmxãn nMy5GrPAehíu mMy5GrPAeày,“Tên củanFmx cnFmxon làPYErXx66 nFmx ÂuPYErXx66 QuMy5GrPAeân ThMy5GrPAeiên, conFmxn khPYErXx66ông đMy5GrPAeồng ýnFmx chPYErXx66o My5GrPAeba My5GrPAegọi coPYErXx66n lànFmx My5GrPAetiểu bấnFmxt điểmnFmx lầnMy5GrPAe PYErXx66 nữa.”

Âu CánhMy5GrPAe ThầnnFmx PYErXx66lập tứcMy5GrPAe hướngMy5GrPAe nFmxvề phíaPYErXx66 nFmxcậu béPYErXx66 My5GrPAemà némPYErXx66 quMy5GrPAea My5GrPAehai nFmxánh PYErXx66mắt nFmxđáng sợ,nFmx “ConnFmx dMy5GrPAeám PYErXx66tranh My5GrPAeluận vớiPYErXx66 tPYErXx66a sao?”

Âu QuânPYErXx66 TPYErXx66hiên lộnFmx nFmxra mMy5GrPAeột My5GrPAebộ dáPYErXx66ng khônMy5GrPAeg đMy5GrPAeặt anFmxnh nFmxvào trMy5GrPAeong mắt,“ConMy5GrPAe chỉnFmx lMy5GrPAeà nóiMy5GrPAe rPYErXx66a sựMy5GrPAe PYErXx66thật My5GrPAemà thôi.”

“Thủy TâmMy5GrPAe, némPYErXx66 tiểMy5GrPAeu bấtnFmx điểmPYErXx66 nàyPYErXx66 điMy5GrPAe cnFmxho anhPYErXx66, đừnMy5GrPAeg cMy5GrPAeho PYErXx66nó ởnFmx đâyMy5GrPAe nFmxlàm chướngnFmx mnFmxắt annFmxh nữa.”

“Cánh ThMy5GrPAeần, nóPYErXx66 lMy5GrPAeà cMy5GrPAeon anh.”PYErXx66 nFmxCô nFmxvô lựnFmxc nFmxlặp lMy5GrPAeại lờinFmx nFmxmà mỗinFmx PYErXx66 ngMy5GrPAeày đềunFmx phảiMy5GrPAe My5GrPAenói đMy5GrPAeến PYErXx66mấy lần,My5GrPAe từPYErXx66 My5GrPAekhi ÂuPYErXx66 CPYErXx66ánh ThầnPYErXx66 tnFmxỉnh lạiPYErXx66 liềnMy5GrPAe My5GrPAemất PYErXx66 tnFmxrí nhớMy5GrPAe cnFmxho My5GrPAeđến nFmxbây nFmxgiờ, ngoàiPYErXx66 cnFmxô rnFmxa, My5GrPAenhững ngườiPYErXx66 kMy5GrPAehác cPYErXx66ăn My5GrPAebản đềuPYErXx66 khônFmxng PYErXx66 đượMy5GrPAec My5GrPAeanh đPYErXx66ể vPYErXx66ào mắt.

Bác PYErXx66sĩ nnFmxói bởinFmx vPYErXx66ì PYErXx66lúc My5GrPAeanh bịMy5GrPAe taPYErXx66i My5GrPAenạn My5GrPAeđã đPYErXx66ập gáynFmx xuốngPYErXx66 PYErXx66 đấtMy5GrPAe, cnFmxho nênPYErXx66 mớnFmxi gặpnFmx phảiPYErXx66 hPYErXx66iện tượngPYErXx66 mấtMy5GrPAe nFmxtrí nhớ,My5GrPAe chPYErXx66ỉ lMy5GrPAeà tạmMy5GrPAe thờiPYErXx66 haPYErXx66y làMy5GrPAe My5GrPAe vĩMy5GrPAenh vMy5GrPAeiễn thPYErXx66ì bánFmxc PYErXx66sĩ cũngnFmx khônPYErXx66g nắnFmxm chắc.

Cũng mnFmxay chuyệnPYErXx66 ởnFmx cônPYErXx66g tMy5GrPAey cnFmxhủ quảnPYErXx66 My5GrPAecác cấpMy5GrPAe cóMy5GrPAe thMy5GrPAeể My5GrPAeđảm PYErXx66 đMy5GrPAeương nFmxđược, My5GrPAecòn mộtPYErXx66 sốPYErXx66 quyếtPYErXx66 nFmxđịnh trọnPYErXx66g đạinFmx đãnFmx đMy5GrPAeược cnFmxhuẩn bịMy5GrPAe trnFmxước PYErXx66nên My5GrPAe chnFmxỉ My5GrPAecần chnFmxấp hànnFmxh thenFmxo nFmxlà được,nFmx bPYErXx66ằng khnFmxông mộtMy5GrPAe PYErXx66tập đoànFmxn tnFmxo nhưnFmx vậynFmx My5GrPAesẽ My5GrPAe PYErXx66như nFmxrắn mnFmxất đầuPYErXx66, cũngPYErXx66 PYErXx66không bMy5GrPAeiết làmPYErXx66 tPYErXx66hế nnFmxào PYErXx66mới phải.

Chỉ lànFmx, nFmxtổng tàiPYErXx66 My5GrPAeÂu CáPYErXx66nh ThầnnFmx PYErXx66anh miMy5GrPAenh thMy5GrPAeần võMy5GrPAe trướcnFmx My5GrPAekia PYErXx66 củaMy5GrPAe nFmxbọn họnFmx nnFmxay chMy5GrPAeỉ sốMy5GrPAe thôngMy5GrPAe minnFmxh gnFmxần nhưnFmx đPYErXx66ã thoPYErXx66ái hóPYErXx66a My5GrPAerồi, quảPYErXx66 thựcMy5GrPAe PYErXx66 gMy5GrPAeiống mộtnFmx My5GrPAeđứa PYErXx66trẻ bốcPYErXx66 đồnnFmxg chỉnFmx biếMy5GrPAet khóPYErXx66c lóMy5GrPAec PYErXx66om sòm.

Giải trPYErXx66í lớnMy5GrPAe nhấnFmxt mỗiMy5GrPAe ngàyPYErXx66 củanFmx annFmxh cPYErXx66hính PYErXx66là My5GrPAecãi nhaPYErXx66u vMy5GrPAeới PYErXx66 conPYErXx66, bnFmxá đạoPYErXx66 lMy5GrPAeiều chếnFmxt qMy5GrPAeuấn qPYErXx66uít lấyPYErXx66 nFmxvợ, PYErXx66chỉ cầnPYErXx66 cnFmxô hơMy5GrPAei chútnFmx My5GrPAerời nFmxanh điMy5GrPAe My5GrPAe nửaPYErXx66 bướcMy5GrPAe thìPYErXx66 PYErXx66anh snFmxẽ My5GrPAebất mPYErXx66ãn rốnPYErXx66g PYErXx66to, nFmxai cPYErXx66ũng khônMy5GrPAeg kiềmnFmx My5GrPAechế đượnFmxc PYErXx66vị đạiPYErXx66 nFmx tMy5GrPAehiếu nFmxgia xấPYErXx66u nFmxtính này.

Mà cnFmxửa My5GrPAehàng quầnPYErXx66 áPYErXx66o sủPYErXx66ng vậPYErXx66t nFmxcủa côMy5GrPAe cũnnFmxg bởiMy5GrPAe vìMy5GrPAe chuyPYErXx66ện My5GrPAe ngoàiMy5GrPAe ýPYErXx66 mPYErXx66uốn nàyMy5GrPAe màMy5GrPAe phảiPYErXx66 tạmPYErXx66 hoMy5GrPAeãn, nMy5GrPAeếu PYErXx66tình trạngnFmx My5GrPAecứ nPYErXx66hư trướcnFmx mnFmxắt tPYErXx66hì PYErXx66 My5GrPAetrừ nFmxphi PYErXx66cô cnFmxó tPYErXx66hể phânMy5GrPAe thâMy5GrPAen, bằngnFmx khônFmxng cănFmxn bảnFmxn làMy5GrPAe khôngnFmx cPYErXx66ó nFmxkhả năPYErXx66ng rờnFmxi My5GrPAe khỏiMy5GrPAe aPYErXx66nh nửaMy5GrPAe bướcMy5GrPAe đểMy5GrPAe PYErXx66đi xửnFmx lýPYErXx66 cônnFmxg việc.

“Tiểu ThiêMy5GrPAen, CánPYErXx66h Thần,nFmx My5GrPAehai ngườinFmx nFmxlàm ơPYErXx66n đừngnFmx My5GrPAecãi nFmxnhau nữanFmx đượPYErXx66c không?”

“Mẹ, PYErXx66là bPYErXx66a My5GrPAeba bắtnFmx My5GrPAenạt con!”

“Thủy PYErXx66Tâm, PYErXx66anh chPYErXx66án ghétMy5GrPAe PYErXx66tiểu bấtMy5GrPAe nFmxđiểm này.”

Hai PYErXx66người cáoPYErXx66 tPYErXx66rạng xMy5GrPAeong lPYErXx66ại tiếMy5GrPAep tụcMy5GrPAe đấPYErXx66u võMy5GrPAe mồm.

“Nếu PYErXx66ba cháMy5GrPAen My5GrPAeghét PYErXx66con, ngàynFmx mPYErXx66ai conFmxn cnFmxùng mẹMy5GrPAe PYErXx66sẽ khôngMy5GrPAe đếMy5GrPAen bệnhPYErXx66 việnPYErXx66 thnFmxăm bMy5GrPAea nữa.”

“Con tớiMy5GrPAe nFmxhay khôngPYErXx66 nFmxtới cnFmxũng chảPYErXx66 sPYErXx66ao, cóPYErXx66 điềunFmx TnFmxhủy TnFmxâm PYErXx66 PYErXx66của My5GrPAeta PYErXx66phải PYErXx66hai mưPYErXx66ơi My5GrPAetư tiếPYErXx66ng đnFmxồng hồ,PYErXx66 mộtPYErXx66 tnFmxấc cũnFmxng khônnFmxg đượcnFmx rờnFmxi My5GrPAekhỏi My5GrPAe bênPYErXx66 cạnnFmxh ta.”

“Mẹ PYErXx66là mẹPYErXx66 cMy5GrPAeủa cMy5GrPAeon! PYErXx66Mẹ phảPYErXx66i cnFmxhăm sócnFmx con!”My5GrPAe ÂMy5GrPAeu QunFmxân ThMy5GrPAeiên kMy5GrPAehông phục.

“Cô PYErXx66ấy lànFmx bàPYErXx66 xãnFmx củPYErXx66a tanFmx!” ÂuMy5GrPAe CánhMy5GrPAe ThầPYErXx66n cMy5GrPAeũng vôPYErXx66 PYErXx66cùng bMy5GrPAeá nFmxđạo rMy5GrPAeống lại.

Mắt thMy5GrPAeấy hPYErXx66ai My5GrPAecha nFmxcon knFmxhông My5GrPAeai chịnFmxu My5GrPAeai, TnFmxhu ThủnFmxy TMy5GrPAeâm bịPYErXx66 kẹpMy5GrPAe ởPYErXx66 gPYErXx66iữa độnFmxt nhnFmxiên hôMy5GrPAe toPYErXx66,“Này! HMy5GrPAeai ngườinFmx My5GrPAecó chừngPYErXx66 mựcPYErXx66 My5GrPAecho tôi!”

“Mẹ……”

“Thủy Tâm……”

Cùng lúcPYErXx66 nFmxbị mộnFmxt lMy5GrPAeớn mộtMy5GrPAe nhPYErXx66ỏ lnFmxộ PYErXx66ra bộMy5GrPAe dPYErXx66ạng ủyPYErXx66 khuấtnFmx giốnMy5GrPAeg nhau.

Cô My5GrPAenhìn vềPYErXx66 phíanFmx cửnFmxa chíPYErXx66nh, giọngnFmx điệnFmxu kPYErXx66hông My5GrPAecho PYErXx66phép cựMy5GrPAe PYErXx66 tuyệtMy5GrPAe My5GrPAemà nnFmxói: “My5GrPAeCánh ThnFmxần, eMy5GrPAem chỉPYErXx66 lPYErXx66à PYErXx66muốn manMy5GrPAeg TiểuPYErXx66 ThinFmxên điMy5GrPAe My5GrPAemua cMy5GrPAehút đồnFmx nFmx uốnPYErXx66g mànFmx thôiPYErXx66, anMy5GrPAeh ngMy5GrPAeoan ngnFmxoãn ởMy5GrPAe nFmxlại PYErXx66phòng nFmxbệnh, nFmxmột hPYErXx66ồi bMy5GrPAeác sĩnFmx sẽnFmx đếnPYErXx66 My5GrPAe My5GrPAeđưa anFmxnh điPYErXx66 lMy5GrPAeàm PYErXx66vật lýPYErXx66 trịnFmx liệu.”

“Anh cnFmxũng muốnMy5GrPAe cùnPYErXx66g enFmxm điPYErXx66 muPYErXx66a đồMy5GrPAe uống.”nFmxAnh bốcMy5GrPAe đồnMy5GrPAeg đMy5GrPAeưa rnFmxa yêuMy5GrPAe cầu.

Cô liếcMy5GrPAe cáiMy5GrPAe xPYErXx66em thườMy5GrPAeng, “APYErXx66nh phPYErXx66ải PYErXx66ở lnFmxại chPYErXx66ỗ nànFmxy My5GrPAeđi làMy5GrPAem nFmxtrị liệu.”

“Anh khôngMy5GrPAe cầnnFmx tMy5GrPAerị liệPYErXx66u.” VPYErXx66ươn My5GrPAebàn tMy5GrPAeay tnFmxo kénFmxo cônFmx vàoMy5GrPAe My5GrPAetrong lPYErXx66òng, “AnhnFmx chỉnFmx muốnnFmx eMy5GrPAem ởnFmx lạinFmx bênPYErXx66 ngườiPYErXx66 anh.”

Âu QuâPYErXx66n ThiMy5GrPAeên PYErXx66thè lưnFmxỡi, “PYErXx66Sau PYErXx66khi bMy5GrPAea bMy5GrPAea mMy5GrPAeất trPYErXx66í nPYErXx66hớ thnFmxật My5GrPAe sựnFmx lMy5GrPAeà làmPYErXx66 chMy5GrPAeo ngườnFmxi tnFmxa chịuPYErXx66 PYErXx66không nổinFmx.” CậunFmx PYErXx66bé bnFmxất mMy5GrPAeãn nFmxkháng nghPYErXx66ị, “PYErXx66Bây My5GrPAe giờnFmx mẹnFmx đềuPYErXx66 ngàMy5GrPAey nFmxđêm cùPYErXx66ng banFmx, conFmxn chỉPYErXx66 PYErXx66là mMy5GrPAeuốn cùngPYErXx66 My5GrPAemẹ đPYErXx66i rMy5GrPAea ngoàiMy5GrPAe mMy5GrPAeột nFmx chúnFmxt mnFmxà bnFmxa nFmxcũng muốnPYErXx66 ngMy5GrPAeăn cản……”

Âu CMy5GrPAeánh ThầnMy5GrPAe mớinFmx khônPYErXx66g PYErXx66để nFmxý tớPYErXx66i nFmxcon lầmMy5GrPAe bầm,My5GrPAe trPYErXx66òng mPYErXx66ắt My5GrPAe củaPYErXx66 aPYErXx66nh vừanFmx chuyển,My5GrPAe độMy5GrPAet nhPYErXx66iên hướngMy5GrPAe PYErXx66ra nnFmxgoài cMy5GrPAeửa gọinFmx nhỏnFmx mộPYErXx66t tnFmxiếng, My5GrPAe “TPYErXx66rung bá.”

“Thiếu gnFmxia, PYErXx66có chuyệPYErXx66n gPYErXx66ì sao?”

“Đem tiểuPYErXx66 bMy5GrPAeất điểMy5GrPAem nnFmxày đuổMy5GrPAei My5GrPAevề nhPYErXx66à cPYErXx66ho My5GrPAetôi, ngàyMy5GrPAe maPYErXx66i My5GrPAe nFmxkhông đượnFmxc đưaPYErXx66 nóMy5GrPAe nFmxđến nữa.”My5GrPAe APYErXx66nh đắPYErXx66c ýnFmx nóiMy5GrPAe. HừnFmx hừnFmx, nMy5GrPAehư vMy5GrPAeậy xenFmxm tênnFmx nhPYErXx66óc PYErXx66 nPYErXx66ày cònMy5GrPAe cMy5GrPAeùng nFmxanh giànhMy5GrPAe cônFmx đMy5GrPAeược nnFmxữa không.

“Dạ, thiếnFmxu gia.”PYErXx66 TPYErXx66rung bnFmxá bấtPYErXx66 đắcMy5GrPAe dPYErXx66ĩ chấnFmxp hMy5GrPAeành mMy5GrPAeệnh lệnh.

“Lão baPYErXx66, nFmxba rấtPYErXx66 âmPYErXx66 hiểmnFmx ……My5GrPAe buônnFmxg ……PYErXx66 ôngPYErXx66 quảnnFmx gnFmxia, nFmxcon khônnFmxg muốPYErXx66n nFmxvề nhàPYErXx66, PYErXx66con muốnnFmx ởnFmx PYErXx66cùng mẹ……”

 

Âu CánPYErXx66h ThầnMy5GrPAe cònPYErXx66 bướnFmxng bỉMy5GrPAenh nMy5GrPAeói My5GrPAebái bnFmxai vPYErXx66ới My5GrPAecon, annFmxh ôPYErXx66m My5GrPAe PYErXx66bà PYErXx66xã, dánFmxn PYErXx66mặt nFmxvào lònMy5GrPAeg cônFmx, PYErXx66dáng vẻPYErXx66 vPYErXx66ô nFmxcùng PYErXx66hưởng thnFmxụ, nFmxmiệng nFmxcòn khPYErXx66ông My5GrPAe nnFmxgừng.“Thủy TâPYErXx66m, My5GrPAeđột nhiênnFmx My5GrPAeanh cảmMy5GrPAe thấPYErXx66y mìPYErXx66nh tMy5GrPAerở My5GrPAenên rấtMy5GrPAe snFmxuy yMy5GrPAeếu nga.”

Thu ThủynFmx TnFmxâm My5GrPAelo lắngnFmx sờnFmx sMy5GrPAeờ mặnFmxt anPYErXx66h,“Sao nFmxvậy? HnFmxay đểnFmx nFmxem gPYErXx66ọi lnFmxà bácMy5GrPAe My5GrPAesĩ đếnFmxn xnFmxem PYErXx66sao nha?”

“Không cầnnFmx, chỉnFmx cầMy5GrPAen enFmxm hônFmxn aPYErXx66nh mộMy5GrPAet cáinFmx lPYErXx66à đượcnFmx rồi……”

Giọng nFmxcủa cPYErXx66on từnFmx hànhPYErXx66 laPYErXx66ng trPYErXx66uyền PYErXx66đến nFmx— “LãonFmx ba……My5GrPAe NgàPYErXx66y mPYErXx66ai cMy5GrPAeon nFmxsẽ lạinFmx đếnnFmx ……”

Cô thậtPYErXx66 sựMy5GrPAe lànFmx khPYErXx66ông nFmxcó biPYErXx66ện My5GrPAepháp nFmxnào My5GrPAevới nnFmxgười đànFmxn ôngPYErXx66 nFmx này,nFmx “NgườiMy5GrPAe đnFmxã lớnMy5GrPAe My5GrPAenhư vnFmxậy rồiMy5GrPAe cPYErXx66òn traMy5GrPAenh hnFmxơn tMy5GrPAehua vMy5GrPAeới tnFmxrẻ coPYErXx66n.” ThậtMy5GrPAe nFmx kPYErXx66hông chnFmxịu nổi.

Anh hợpPYErXx66 PYErXx66tình hợMy5GrPAep lýPYErXx66 màPYErXx66 nMy5GrPAeói: “AinFmx kPYErXx66êu tMy5GrPAeiểu bấtMy5GrPAe điểPYErXx66m kiMy5GrPAea nFmx knFmxhông biếtMy5GrPAe thứnFmxc thờMy5GrPAei nhưPYErXx66 My5GrPAevậy, PYErXx66cả ngàMy5GrPAey cứMy5GrPAe PYErXx66líu ríMy5GrPAeu mẹMy5GrPAe ơi,PYErXx66 mẹMy5GrPAe àPYErXx66, phnFmxiền chếtPYErXx66 My5GrPAe đinFmx đnFmxược, anPYErXx66h cPYErXx66hán gPYErXx66hét nó.”

Cô vừnFmxa bựcnFmx PYErXx66mình nFmxvừa buồnnFmx cườiMy5GrPAe nhMy5GrPAeẹ nhnFmxàng My5GrPAeđánh My5GrPAeanh mộtnFmx cáiPYErXx66,“Nào cóPYErXx66 PYErXx66ai lnFmxại nFmxchán ghénFmxt cnFmxon My5GrPAeruột củnFmx mìMy5GrPAenh chứ.”

“Hừ! nFmxAi thèmnFmx đểnFmx nFmxý đếPYErXx66n nó!”AnhnFmx đMy5GrPAeể gầnnFmx môPYErXx66i mìnnFmxh lại,My5GrPAe “ThủyMy5GrPAe TnFmxâm, nhannFmxh lêMy5GrPAen mnFmxột chút.”

“Anh thPYErXx66ật sựPYErXx66 lnFmxà……” My5GrPAeBiết nFmxrõ My5GrPAetrong phònFmxng bPYErXx66ệnh nFmxbây nFmxgiờ cnFmxhỉ My5GrPAe cPYErXx66ó hMy5GrPAeai ngườiMy5GrPAe bPYErXx66ọn họ,nFmx nhưnFmxng ánnFmxh mnFmxắt côMy5GrPAe PYErXx66vẫn lMy5GrPAeà khôMy5GrPAeng đưMy5GrPAeợc tMy5GrPAeự nhnFmxiên PYErXx66liếc My5GrPAe trnFmxái nFmxliếc pnFmxhải, vộinFmx vàMy5GrPAeng hônFmxn PYErXx66nhanh PYErXx66một chút.

Đại thiMy5GrPAeếu gPYErXx66ia nFmxkhông hàMy5GrPAei lòPYErXx66ng, lMy5GrPAeại qMy5GrPAeuấn nFmxquít bPYErXx66ắt cMy5GrPAeô hônPYErXx66 PYErXx66 lạiPYErXx66, My5GrPAecô ngPYErXx66ồi trênnFmx đùiMy5GrPAe phảinFmx kMy5GrPAehông bnFmxị thươngMy5GrPAe cPYErXx66ủa anhMy5GrPAe, tưPYErXx66 thMy5GrPAeế củaPYErXx66 hPYErXx66ai ngườiPYErXx66 nFmx giờnFmx phútnFmx nànFmxy My5GrPAethật áMy5GrPAei nFmxmuội, nFmxlàm cMy5GrPAeô My5GrPAevừa thẹnnFmx lạiPYErXx66 vMy5GrPAeừa xấuPYErXx66 hổ.

“Cánh Thần,PYErXx66 đPYErXx66ừng đùaPYErXx66 nữa,nFmx mộtMy5GrPAe hồinFmx bịPYErXx66 bPYErXx66ác My5GrPAesĩ, My5GrPAey táPYErXx66 nhìnnFmx nFmxthấy sẽMy5GrPAe My5GrPAebị ngưPYErXx66ời tnFmxa cnFmxhê cườiPYErXx66 .”

“Nhìn thấyMy5GrPAe thMy5GrPAeì nhMy5GrPAeìn thấy.”AnhnFmx lơnFmx đnFmxễnh, “APYErXx66nh ômMy5GrPAe bànFmx nFmxxã cMy5GrPAeủa tnFmxa, PYErXx66ai qunFmxản PYErXx66được .”

Nghe annFmxh cảMy5GrPAe ngPYErXx66ày đPYErXx66em PYErXx66hai PYErXx66chữ bàMy5GrPAe xnFmxã PYErXx66làm câPYErXx66u nFmxcửa miệngMy5GrPAe, PYErXx66 troPYErXx66ng lòngnFmx TnFmxhu ThủyPYErXx66 TPYErXx66âm nhnFmxịn khMy5GrPAeông đượcMy5GrPAe màMy5GrPAe PYErXx66âm tPYErXx66hầm hnFmxít vMy5GrPAeài ngụmPYErXx66 khíMy5GrPAe, My5GrPAenếu PYErXx66 PYErXx66cô nóinFmx vPYErXx66ới nFmxanh, My5GrPAetrên pnFmxháp luậtnFmx hnFmxai nFmxngười My5GrPAehoàn toàMy5GrPAen khônMy5GrPAeg cMy5GrPAeó nFmxquan nFmxhệ gì,My5GrPAe My5GrPAe kPYErXx66hông biếtMy5GrPAe annFmxh cóPYErXx66 thểnFmx PYErXx66khóc tạiPYErXx66 chỗPYErXx66 cMy5GrPAeho cMy5GrPAeô PYErXx66xem haPYErXx66y không?!

Âu CánhPYErXx66 ThầnnFmx xnFmxấu nFmxxa đemPYErXx66 nFmxmôi PYErXx66tiến nFmxđến PYErXx66sát mặtnFmx cnFmxủa cô,PYErXx66 vưMy5GrPAeơn đầMy5GrPAeu lưỡi,My5GrPAe nghịcMy5GrPAeh ngMy5GrPAeợm nnFmxhẹ nhMy5GrPAeàng liếPYErXx66m lênFmxn nFmxmôi côPYErXx66 mộnFmxt chút.

“Cánh Thần…My5GrPAe…” CônFmx bMy5GrPAeị độngnFmx PYErXx66tác khnFmxiêu khíPYErXx66ch cnFmxủa anMy5GrPAeh làmPYErXx66 PYErXx66sợ ngnFmxây người.

“Hôm quMy5GrPAea anFmxnh nhìnFmxn thấPYErXx66y trPYErXx66ong TVnFmx, naMy5GrPAem diễnnFmx viênPYErXx66 chínMy5GrPAeh đPYErXx66ã PYErXx66 làPYErXx66m vMy5GrPAeậy vớMy5GrPAei nMy5GrPAeữ dnFmxiễn nFmxviên chính.”nFmx PYErXx66Anh PYErXx66hơi nFmxhơi conFmxng cánhMy5GrPAe nFmxmôi lên,“ThủyMy5GrPAe PYErXx66 TâmPYErXx66, nFmxem lànFmx nữPYErXx66 dnFmxiễn My5GrPAeviên chínnFmxh nFmxcủa PYErXx66anh, nhưMy5GrPAe vMy5GrPAeậykhông phPYErXx66ải My5GrPAeanh cũnnFmxg My5GrPAecó nFmxthể My5GrPAe nhnFmxư vPYErXx66ậy My5GrPAevới ePYErXx66m sao?”

Nói xongMy5GrPAe, nFmxanh chPYErXx66ậm PYErXx66rãi dùMy5GrPAeng đầunFmx lưỡnFmxi tiPYErXx66ến vàMy5GrPAeo bênFmxn trMy5GrPAeong PYErXx66 My5GrPAemôi cPYErXx66ô, My5GrPAethành thnFmxục My5GrPAemà báMy5GrPAe đạoPYErXx66 hấpPYErXx66 tMy5GrPAehu nnFmxgọt nnFmxgào nFmxcủa cnFmxô, ThnFmxu TPYErXx66hủy TâmMy5GrPAe bịPYErXx66 My5GrPAe anPYErXx66h cứnFmxng rắnPYErXx66 PYErXx66ôm vPYErXx66ào tronFmxng lònnFmxg nhấnFmxt thMy5GrPAeời giốngnFmx nnFmxhư mộMy5GrPAet khốiMy5GrPAe PYErXx66tuyết bịnFmx hòaMy5GrPAe My5GrPAe My5GrPAetan thàMy5GrPAenh nước,nFmx hoMy5GrPAeàn toàPYErXx66n mPYErXx66ất nFmxđi năngnFmx lựcPYErXx66 phảnPYErXx66 kháng.

Hai ngườiMy5GrPAe cnFmxứ nhưPYErXx66 vậyMy5GrPAe mnFmxà nFmxôn tồMy5GrPAen, My5GrPAenếu khônFmxng phảiPYErXx66 bácPYErXx66 snFmxĩ PYErXx66 xôngnFmx vàMy5GrPAeo, côMy5GrPAe hoàiPYErXx66 nnFmxghi chPYErXx66ính mìPYErXx66nh sẽMy5GrPAe saPYErXx66y nFmxchết ởnFmx troMy5GrPAeng luồngMy5GrPAe nhMy5GrPAeu tPYErXx66ình củaPYErXx66 PYErXx66 anMy5GrPAeh rồi.

“Khụ khụnFmx! ÂunFmx tiMy5GrPAeên nFmxsinh, đnFmxã đPYErXx66ến gMy5GrPAeiờ nFmxlàm nFmxvật lPYErXx66ý tMy5GrPAerị liệu.nFmx” BáPYErXx66c sĩPYErXx66 xấuMy5GrPAe hổPYErXx66 đnFmxẩy knFmxính mMy5GrPAeắt viềnMy5GrPAe vàng.

Thu ThPYErXx66ủy TâmMy5GrPAe nPYErXx66ghe tiếnMy5GrPAeg cũngPYErXx66 tỉnPYErXx66h lại,PYErXx66 PYErXx66vội vànFmxng chấPYErXx66m dứMy5GrPAet nFmx nnFmxụ hôMy5GrPAen PYErXx66này, kMy5GrPAehuôn mPYErXx66ặt nFmxnhỏ nnFmxhắn PYErXx66vì xấunFmx hổMy5GrPAe My5GrPAemà đỏMy5GrPAe lêMy5GrPAen, ÂnFmxu PYErXx66Cánh ThầnMy5GrPAe thìPYErXx66 nFmx tứPYErXx66c gnFmxiận trPYErXx66ừng mắtMy5GrPAe liếcPYErXx66 bánFmxc sĩPYErXx66 mộPYErXx66t cái.

“Tôi nóiMy5GrPAe báPYErXx66c sĩPYErXx66 PYErXx66Lưu, ônFmxng cũPYErXx66ng My5GrPAequá chuyênMy5GrPAe nghiPYErXx66ệp rồinFmx? NPYErXx66gay cMy5GrPAeả đếPYErXx66n mMy5GrPAeuộn mộnFmxt phPYErXx66út PYErXx66cũng khPYErXx66ông đưMy5GrPAeợc sao.”

“Ách……” ĐMy5GrPAeối phMy5GrPAeương dởMy5GrPAe My5GrPAekhóc dởnFmx cười,My5GrPAe “VôPYErXx66 cùngPYErXx66 xPYErXx66in lnFmxỗi đãnFmx nFmx My5GrPAequấy My5GrPAerầy anPYErXx66h, nFmxÂu tiênMy5GrPAe siMy5GrPAenh, cóMy5GrPAe đnFmxiều, cPYErXx66òn nPYErXx66hư PYErXx66anh nFmxnói, cMy5GrPAeanh chnFmxính xnFmxác My5GrPAe thnFmxời giaPYErXx66n cPYErXx66hính làPYErXx66 bổMy5GrPAen phậnMy5GrPAe nFmxcủa nMy5GrPAegười My5GrPAechữa bệPYErXx66nh vMy5GrPAeà chămnFmx PYErXx66sóc bệnhMy5GrPAe nhân.”

“Cánh nFmxThần.” ThMy5GrPAeu ThủnFmxy TnFmxâm càngMy5GrPAe xấuMy5GrPAe hổnFmx ,“BácnFmx sĩPYErXx66 cũnFmxng lnFmxà vìPYErXx66 tốtnFmx nFmxcho anh.”

“Hừ! PYErXx66Sao PYErXx66anh lạinFmx khôMy5GrPAeng cảmnFmx thMy5GrPAeấy vậyMy5GrPAe?” PYErXx66Anh nFmxbốc đnFmxồng nFmx khoMy5GrPAeanh haMy5GrPAei tayMy5GrPAe, “MPYErXx66ỗi PYErXx66ngày đPYErXx66ều phPYErXx66ải nFmxđi lànFmxm vậtPYErXx66 lPYErXx66ý trMy5GrPAeị liệMy5GrPAeu cnFmxhán gPYErXx66hét nànFmxy, PYErXx66 phiMy5GrPAeền muốnFmxn chết.”

“Nếu khôMy5GrPAeng làmnFmx trịMy5GrPAe liệu,nFmx My5GrPAesao chânPYErXx66 củPYErXx66a anFmxnh cPYErXx66ó thnFmxể nhannFmxh lMy5GrPAeành nhưPYErXx66 vậyPYErXx66 được?”

Oán giậPYErXx66n thìPYErXx66 oánnFmx nFmxgiận, nnFmxên làMy5GrPAem tMy5GrPAerị liệunFmx vẫnMy5GrPAe làMy5GrPAe khôMy5GrPAeng tMy5GrPAehể tMy5GrPAehiếu, ÂuPYErXx66 CáMy5GrPAenh TPYErXx66hần đPYErXx66i tMy5GrPAeheo bMy5GrPAeọn My5GrPAehọ đnFmxến pMy5GrPAehòng tPYErXx66rị liệu.

Quá trìnFmxnh hồMy5GrPAei pPYErXx66hục đúngMy5GrPAe lnFmxà My5GrPAegian My5GrPAekhổ, ThMy5GrPAeu ThủyMy5GrPAe TâPYErXx66m nhìnnFmx ởnFmx nFmx troMy5GrPAeng mnFmxắt mànFmx đauPYErXx66 ởPYErXx66 tPYErXx66rong lòng,nFmx nFmxnếu kPYErXx66hông phảPYErXx66i vMy5GrPAeì cứPYErXx66u cMy5GrPAeô cùngPYErXx66 TPYErXx66iểu PYErXx66 ThiênPYErXx66, bâyMy5GrPAe nFmxgiờ anMy5GrPAeh PYErXx66cũng khôPYErXx66ng nFmxcần My5GrPAephải chịuMy5GrPAe loMy5GrPAeại PYErXx66thống khMy5GrPAeổ nMy5GrPAehư vậy.

Bình thườngMy5GrPAe, mỗiMy5GrPAe ngàMy5GrPAey làMy5GrPAem vậtnFmx lnFmxý nFmxtrị liệunFmx xonnFmxg, thểnFmx lMy5GrPAeực ÂnFmxu My5GrPAeCánh ThầnMy5GrPAe PYErXx66sẽ nFmxtiêu hanFmxo đMy5GrPAeến mnFmxột PYErXx66giọt cũMy5GrPAeng khôngMy5GrPAe còn.

Qua bnFmxữa cPYErXx66ơm trưPYErXx66a, annFmxh mỏiPYErXx66 mệtnFmx nằMy5GrPAem ởMy5GrPAe trMy5GrPAeên giưPYErXx66ờng nMy5GrPAegủ say.

Thu ThủyMy5GrPAe TnFmxâm ngồinFmx ởnFmx bnFmxên giườnFmxng, nhẹPYErXx66 My5GrPAenhàng nắmnFmx tMy5GrPAeay aPYErXx66nh, nFmx từMy5GrPAe PYErXx66sau khMy5GrPAei hônMy5GrPAe mêPYErXx66 tỉMy5GrPAenh lại,nFmx mPYErXx66ỗi lầnnFmx My5GrPAekhi anPYErXx66h My5GrPAesắp đinFmx My5GrPAevào giấcnFmx nFmxngủ PYErXx66anh đềuPYErXx66 nFmx gắMy5GrPAet ganFmxo My5GrPAecầm lấyMy5GrPAe taMy5GrPAey PYErXx66mình nhưnFmx vậnFmxy, gươPYErXx66ng mặtMy5GrPAe aMy5GrPAenh trnFmxong nFmxlúc PYErXx66ngủ sanFmxy bìnhPYErXx66 My5GrPAe My5GrPAethản tnFmxựa nhưPYErXx66 mPYErXx66ột đứPYErXx66a bénFmx My5GrPAevô tội.

Sau nFmxkhi nghnFmxe tMy5GrPAehấy aMy5GrPAenh My5GrPAephát rnFmxa tMy5GrPAeiếng My5GrPAehít PYErXx66thở đềuPYErXx66 đnFmxều, cMy5GrPAeô nFmx cnFmxố gắnMy5GrPAeg My5GrPAerút bPYErXx66àn My5GrPAetay bnFmxị My5GrPAeanh nnFmxắm vềMy5GrPAe, nnFmxhưng côMy5GrPAe My5GrPAemới giậPYErXx66t vPYErXx66ề thPYErXx66ì anPYErXx66h liềnMy5GrPAe PYErXx66 nFmxgiống My5GrPAenhư hoảnnFmxg nFmxsợ My5GrPAemà nhnFmxăn màynFmx lại.“ĐừngMy5GrPAe đinFmx……” NnFmxhắm haMy5GrPAei mắt,My5GrPAe annFmxh giốngMy5GrPAe My5GrPAe nhMy5GrPAeư đanFmxng nóiPYErXx66 mê.

Cô vộnFmxi vànnFmxg trPYErXx66ấn an,“EmPYErXx66 My5GrPAekhông cóPYErXx66 PYErXx66đi, PYErXx66em sẽPYErXx66 ởMy5GrPAe bênMy5GrPAe PYErXx66cạnh anh.”

“Đừng đi……nFmx ThủyMy5GrPAe TâmMy5GrPAe, đừnPYErXx66g đi……”PYErXx66 nFmxAnh lẩnFmxm My5GrPAebẩm lPYErXx66iên tụcMy5GrPAe nFmxcùng mộtnFmx câu.

Chẳng lẽMy5GrPAe nFmxở tronPYErXx66g nFmxmộng, nFmxcô mnFmxuốn rờnFmxi anPYErXx66h màPYErXx66 My5GrPAeđi sao?

Cô PYErXx66trở taMy5GrPAey dnFmxùng sứcMy5GrPAe cầMy5GrPAem PYErXx66bàn My5GrPAetay nFmxto củaPYErXx66 anhMy5GrPAe, PYErXx66nhìn tMy5GrPAerên PYErXx66 mặnFmxt mMy5GrPAeột ngưPYErXx66ời đànMy5GrPAe ônPYErXx66g My5GrPAetrưởng thàMy5GrPAenh nFmxnhư anPYErXx66h nFmxlại My5GrPAetoát PYErXx66ra vPYErXx66ẻ bMy5GrPAeất lựcPYErXx66, yếuPYErXx66 PYErXx66 ớtMy5GrPAe nMy5GrPAeày, đáynFmx lònnFmxg cPYErXx66ô linFmxền PYErXx66thắt PYErXx66lại, PYErXx66không chúPYErXx66t nFmxsuy nMy5GrPAeghĩ liềnFmxn mởPYErXx66 PYErXx66miệng nFmx nóiMy5GrPAe: “EMy5GrPAem sẽPYErXx66 khôPYErXx66ng điPYErXx66, My5GrPAeem sPYErXx66ẽ ởMy5GrPAe lMy5GrPAeại bênFmxn cạnFmxnh anFmxnh, cảPYErXx66 nFmxđời My5GrPAecũng khônFmxng PYErXx66rời My5GrPAe kPYErXx66hỏi anhnFmx, nFmxmặc kMy5GrPAeệ PYErXx66anh My5GrPAebiến thnFmxành nFmxcái dạnMy5GrPAeg gìMy5GrPAe, chnFmxỉ cMy5GrPAeần nFmxanh cảPYErXx66m thấynFmx cầnPYErXx66 nFmx emPYErXx66, ePYErXx66m vĩnnFmxh vnFmxiễn My5GrPAesẽ luPYErXx66ôn ởPYErXx66 bênFmxn cạnPYErXx66h annFmxh nhnFmxư bâPYErXx66y giờ……”

“Thủy TMy5GrPAeâm, PYErXx66em nPYErXx66ói cóPYErXx66 thnFmxật không?”

“Đương nhPYErXx66iên đềMy5GrPAeu làMy5GrPAe My5GrPAesự thậtMy5GrPAe, ácPYErXx66h –”

Không ngPYErXx66ờ PYErXx66Âu nFmxCánh TMy5GrPAehần lMy5GrPAeại My5GrPAeđột nhiêMy5GrPAen mởnFmx rnFmxa mắPYErXx66t, nFmxcô bịPYErXx66 nFmxanh lànFmxm giậMy5GrPAet PYErXx66mình, khôPYErXx66ng pnFmxhải My5GrPAeanh đMy5GrPAeang My5GrPAengủ saonFmx? TỉnhMy5GrPAe lạiMy5GrPAe tPYErXx66ừ kMy5GrPAehi nàoPYErXx66 vậy?

“Thủy Tâm……”PYErXx66 My5GrPAeAnh nFmxchân thànPYErXx66h thPYErXx66a thPYErXx66iết My5GrPAemà thậMy5GrPAet nFmxcẩn thậnnFmx My5GrPAe nMy5GrPAehìn nFmxcô, tìMy5GrPAem knFmxiếm lờinFmx canFmxm đPYErXx66oan, “ChoPYErXx66 My5GrPAedù My5GrPAeanh đPYErXx66ã PYErXx66làm chuyệPYErXx66n saMy5GrPAei tnFmxrái, thậmMy5GrPAe nFmx cnFmxhí lnFmxàm chPYErXx66o eMy5GrPAem kPYErXx66hóc, lànFmxm nFmxcho My5GrPAeem tnFmxhương tâMy5GrPAem My5GrPAekhổ sở……PYErXx66 EnFmxm cũnnFmxg sPYErXx66ẽ khônnFmxg PYErXx66 rờnFmxi khPYErXx66ỏi anFmxnh sao?”

Cô hPYErXx66oài nghPYErXx66i, khônPYErXx66g muốnPYErXx66 tiếpMy5GrPAe tPYErXx66ục đềPYErXx66 My5GrPAetài này.“AnhnFmx tPYErXx66ỉnh lạinFmx nFmxtừ My5GrPAekhi nàMy5GrPAeo vậy?”

“Em cònPYErXx66 chPYErXx66ưa PYErXx66trả lờnFmxi aPYErXx66nh.” AnPYErXx66h kiPYErXx66ên PYErXx66trì nói.

Bị PYErXx66ánh mắtPYErXx66 PYErXx66mê ngnFmxười My5GrPAecủa anPYErXx66h My5GrPAenhìn chằmnFmx chằPYErXx66m My5GrPAenhư vậMy5GrPAey, My5GrPAeThu PYErXx66 ThủyPYErXx66 TnFmxâm tMy5GrPAehở dPYErXx66ài, khuPYErXx66ất nFmxphục nPYErXx66ói: “PYErXx66Chỉ cPYErXx66ần anPYErXx66h PYErXx66cần ePYErXx66m, enFmxm sẽPYErXx66 ởPYErXx66 PYErXx66lại My5GrPAebên My5GrPAe cạnhMy5GrPAe anh.”

“Em đãMy5GrPAe nóMy5GrPAei PYErXx66thì phảiMy5GrPAe nFmxgiữ lờnFmxi My5GrPAenha.” My5GrPAeĐạt đượcnFmx PYErXx66lời caMy5GrPAem đoPYErXx66an, My5GrPAe anFmxnh cMy5GrPAeười đnFmxến giốngnFmx nPYErXx66hư mộtnFmx đứPYErXx66a trẻ,PYErXx66 nắmnFmx chặtnFmx tMy5GrPAeay cô,My5GrPAe lạinFmx PYErXx66lần nữanFmx nhắmMy5GrPAe nFmx mắtnFmx lại.

Thu ThủnFmxy TânFmxm khôngMy5GrPAe cóMy5GrPAe cánFmxch nMy5GrPAeào vớiPYErXx66 anFmxnh, trPYErXx66ong lòPYErXx66ng My5GrPAeđối nFmx vPYErXx66ới vnFmxiệc cPYErXx66hân tướnnFmxg sẽPYErXx66 cónFmx mộtnFmx PYErXx66ngày bMy5GrPAeị vạchPYErXx66 trầnPYErXx66 PYErXx66mà sợMy5GrPAe hãi…My5GrPAe… nFmxTạm thờMy5GrPAei nFmxđè My5GrPAe nénnFmx khnFmxông PYErXx66nghĩ –nFmx cứMy5GrPAe đểMy5GrPAe nFmxcô quynFmxến luyếnMy5GrPAe My5GrPAetrong pMy5GrPAehần hMy5GrPAeạnh phnFmxúc nàynFmx thPYErXx66êm PYErXx66một My5GrPAe ngàyPYErXx66 thìMy5GrPAe nFmxtốt PYErXx66một My5GrPAengày đi.

Bình luận

Ảnh của Mai Anh Đào
Mai Anh Đào18/12/2016 - 20:23

lần đầu đọc truyện ở gacsach ma gặp truyện dở như vậy.