You are here

Đổi một người vợ hiền – Chương 09

Âu Cáni25gg7Z8h ThB79o6pwQần láiB79o6pwQ B79o6pwQxe B79o6pwQthể thi25gg7Z8ao i25gg7Z8đi tớhap4i đB79o6pwQịa đii25gg7Z8ểm i25gg7Z8Âu Quâhap4n Thiênhap4 mB79o6pwQất tB79o6pwQích, thap4hằng bB79o6pwQé nB79o6pwQày rB79o6pwQốt cuộci25gg7Z8 đhap4ang làB79o6pwQm cáii25gg7Z8 i25gg7Z8quỷ gB79o6pwQì vậy?

Có đB79o6pwQiều trhap4ong lòB79o6pwQng anhap4h kỳhap4 ti25gg7Z8hật cũnghap4 mơi25gg7Z8 hap4hồ đoáni25gg7Z8 đhap4ược ýhap4 hap4 nghB79o6pwQĩ i25gg7Z8của coi25gg7Z8n –i25gg7Z8 B79o6pwQdám chắchap4 B79o6pwQlà nhócB79o6pwQ cohap4n nB79o6pwQày B79o6pwQđi thap4ìm ThủyB79o6pwQ Tâmhap4. Ni25gg7Z8hưng ni25gg7Z8ó biếhap4t B79o6pwQ i25gg7Z8cô ởi25gg7Z8 đâB79o6pwQu sao?

Anh thap4hật sựi25gg7Z8 khB79o6pwQông hap4dám i25gg7Z8nghĩ tiB79o6pwQếp nữa,i25gg7Z8 mộtB79o6pwQ đứai25gg7Z8 béB79o6pwQ ti25gg7Z8rai sB79o6pwQáu B79o6pwQ tuổi,i25gg7Z8 đi25gg7Z8i luhap4ng hap4tung B79o6pwQtrong mi25gg7Z8ột tB79o6pwQhành pB79o6pwQhố lớni25gg7Z8 thếhap4 nàyhap4 B79o6pwQsẽ xi25gg7Z8ảy rB79o6pwQa chuyệni25gg7Z8 gì,B79o6pwQ B79o6pwQ nếui25gg7Z8 ci25gg7Z8on gặpB79o6pwQ phảB79o6pwQi chuyệnhap4 gìi25gg7Z8 ngB79o6pwQoài i25gg7Z8ý muốnhap4…… ÔngB79o6pwQ tri25gg7Z8ời ơii25gg7Z8! CànB79o6pwQg ngB79o6pwQhĩ ci25gg7Z8àng i25gg7Z8 sợB79o6pwQ, đB79o6pwQến hap4tột cùnghap4 TiểuB79o6pwQ Thiêni25gg7Z8 i25gg7Z8đi đâB79o6pwQu vậy?

Anh B79o6pwQtìm ởhap4 vB79o6pwQen đườngi25gg7Z8 B79o6pwQnơi tàii25gg7Z8 xếi25gg7Z8 ni25gg7Z8ói khôhap4ng thấhap4y TiểB79o6pwQu i25gg7Z8 B79o6pwQThiên, nhi25gg7Z8ưng thànhap4h phốhap4 B79o6pwQnày nóhap4i B79o6pwQlớn i25gg7Z8không lớn,hap4 nóB79o6pwQi i25gg7Z8nhỏ cũnB79o6pwQg khônB79o6pwQg ni25gg7Z8hỏ, hap4 trhap4ong bii25gg7Z8ển ngườii25gg7Z8 mênhhap4 mông,i25gg7Z8 mB79o6pwQuốn tìmB79o6pwQ hap4một đứai25gg7Z8 bé,i25gg7Z8 nóhap4i tB79o6pwQhì dễi25gg7Z8 hơhap4n làm?

Mang tB79o6pwQheo tâhap4m thap4rạng vôi25gg7Z8 hap4cùng lhap4o lắngi25gg7Z8 mhap4à tìB79o6pwQm mấyB79o6pwQ tiếB79o6pwQng i25gg7Z8 đồni25gg7Z8g hồi25gg7Z8, i25gg7Z8nhìn thấyB79o6pwQ cônB79o6pwQg vihap4ên, tiB79o6pwQệm B79o6pwQăn ni25gg7Z8hanh lii25gg7Z8ền dừhap4ng xi25gg7Z8e lạB79o6pwQi đhap4i B79o6pwQvào B79o6pwQtìm hap4 kiếmB79o6pwQ, hỏi,B79o6pwQ B79o6pwQnhưng đềuB79o6pwQ khôi25gg7Z8ng hap4thu đượci25gg7Z8 kếthap4 qi25gg7Z8uả gì.i25gg7Z8 Ti25gg7Z8rong lúchap4 hap4đó B79o6pwQanh cũhap4ng i25gg7Z8 khap4hông ngừB79o6pwQng gọiB79o6pwQ i25gg7Z8điện thoi25gg7Z8ại i25gg7Z8cho chap4hinh tínhap4 hap4xã, B79o6pwQmuốn bọnhap4 hi25gg7Z8ọ cầnB79o6pwQ phB79o6pwQải B79o6pwQtrong B79o6pwQ nhi25gg7Z8anh nhấti25gg7Z8 thi25gg7Z8ời ghap4ian B79o6pwQtìm B79o6pwQđược nhap4ơi B79o6pwQở củai25gg7Z8 B79o6pwQThu B79o6pwQThủy Tâm.

Rốt cục,hap4 điệni25gg7Z8 thi25gg7Z8oại củahap4 chii25gg7Z8nh tínB79o6pwQ xB79o6pwQã giốnhap4g nhap4hư mi25gg7Z8ưa hap4rơi xB79o6pwQuống trhap4ong trờiB79o6pwQ hạnhap4, giảiB79o6pwQ tỏahap4 sựi25gg7Z8 B79o6pwQnôn B79o6pwQnóng tronhap4g li25gg7Z8òng anh.

“Âu thap4iên B79o6pwQsinh, chúB79o6pwQng tôihap4 đi25gg7Z8ã thap4ra đi25gg7Z8ược Âhap4u i25gg7Z8phu nhi25gg7Z8ân…… hap4À, i25gg7Z8 TB79o6pwQhu tiểui25gg7Z8 ti25gg7Z8hư gầB79o6pwQn hap4đây đB79o6pwQang ci25gg7Z8huẩn bịB79o6pwQ khap4hai trưB79o6pwQơng hap4một i25gg7Z8cửa B79o6pwQhàng bB79o6pwQán qB79o6pwQuần áhap4o B79o6pwQ B79o6pwQvà traB79o6pwQng B79o6pwQsức i25gg7Z8cho sB79o6pwQủng vậhap4t, hap4địa điểmB79o6pwQ ở……”

Âu hap4Cánh Ti25gg7Z8hần B79o6pwQvội vãB79o6pwQ ghi25gg7Z8i i25gg7Z8lại địai25gg7Z8 chỉhap4 mB79o6pwQà khB79o6pwQông hap4chú ýB79o6pwQ đi25gg7Z8ến đi25gg7Z8ối phươnghap4 đãhap4 sửai25gg7Z8 lhap4ại xưi25gg7Z8ng hi25gg7Z8ô B79o6pwQvới Thap4hu ThủB79o6pwQy Tâm.

Anh bai25gg7Z8y nhai25gg7Z8nh lhap4ên xei25gg7Z8, i25gg7Z8đi đếi25gg7Z8n ci25gg7Z8ửa hi25gg7Z8àng i25gg7Z8mà cB79o6pwQhinh tínhap4 xB79o6pwQã hap4 nóiB79o6pwQ lúB79o6pwQc nãy.i25gg7Z8 ChếB79o6pwQt tiệhap4t, &nbi25gg7Z8sp;con đB79o6pwQường B79o6pwQkia mỗiB79o6pwQ ngàyhap4 khôni25gg7Z8g hap4biết ai25gg7Z8nh đãi25gg7Z8 đB79o6pwQi qui25gg7Z8a B79o6pwQ bahap4o nhiêi25gg7Z8u lầni25gg7Z8, vhap4ậy mB79o6pwQà khhap4ông i25gg7Z8hề hhap4ay i25gg7Z8biết, ngườii25gg7Z8 B79o6pwQmà hap4anh yêB79o6pwQu mếB79o6pwQn vẫnB79o6pwQ luônhap4 ởhap4 i25gg7Z8 đó.

Vừa quẹoi25gg7Z8 B79o6pwQqua mộtB79o6pwQ hap4con đường,hap4 rấthap4 hap4xa liềni25gg7Z8 ni25gg7Z8hìn hap4thấy mộtB79o6pwQ bB79o6pwQé B79o6pwQ hap4trai mi25gg7Z8ặc đi25gg7Z8ồng phi25gg7Z8ục đi25gg7Z8i học,hap4 B79o6pwQđeo cặphap4 shap4ách đai25gg7Z8ng đứnghap4 bi25gg7Z8ên đường,i25gg7Z8 hếti25gg7Z8 nhi25gg7Z8ìn hap4 đônghap4 tớii25gg7Z8 nhìni25gg7Z8 tây.

Sáng sớB79o6pwQm hôB79o6pwQm nB79o6pwQay Âui25gg7Z8 Qui25gg7Z8ân Thiênhap4 nhậhap4n đượchap4 điệnB79o6pwQ B79o6pwQthoại mẹB79o6pwQ i25gg7Z8 cB79o6pwQậu gọii25gg7Z8 đến,hap4 hỏi25gg7Z8i cậi25gg7Z8u ci25gg7Z8ó ngoB79o6pwQan ni25gg7Z8goãn ngi25gg7Z8he i25gg7Z8lời ônghap4 hap4quản i25gg7Z8gia hap4hay khônghap4, cậui25gg7Z8 hap4 hap4đã khóhap4c i25gg7Z8muốn điB79o6pwQ tB79o6pwQìm mẹ,B79o6pwQ TB79o6pwQhu ThủyB79o6pwQ TâmB79o6pwQ khhap4ông đàB79o6pwQnh B79o6pwQlòng nhap4ên bấi25gg7Z8t đắchap4 dĩi25gg7Z8 đãhap4 hap4 hap4nói cB79o6pwQho ci25gg7Z8ậu hap4biết gầnhap4 đâB79o6pwQy chap4ô đahap4ng bậB79o6pwQn bhap4ịu vihap4ệc mởi25gg7Z8 cửhap4a hi25gg7Z8àng, chi25gg7Z8ờ hap4chuẩn bịB79o6pwQ i25gg7Z8 tốti25gg7Z8 việcB79o6pwQ B79o6pwQkhai tB79o6pwQrương cB79o6pwQửa hap4hàng B79o6pwQxong cB79o6pwQô i25gg7Z8sẽ đếnhap4 i25gg7Z8thăm cậu.

Nhưng dướiB79o6pwQ “Li25gg7Z8ô” ci25gg7Z8ông (chắc lB79o6pwQà ki25gg7Z8hóc hai25gg7Z8y nhõnhap4g nhẽohap4 ~~~) i25gg7Z8của ti25gg7Z8ên nhóchap4 kiai25gg7Z8, hap4cô đài25gg7Z8nh tiếtB79o6pwQ lhap4ộ B79o6pwQchỗ củaB79o6pwQ cửai25gg7Z8 hàngi25gg7Z8 lB79o6pwQà gầi25gg7Z8n qi25gg7Z8uán KFB79o6pwQC B79o6pwQmà i25gg7Z8 B79o6pwQtrước B79o6pwQkia bọnhap4 họB79o6pwQ thap4hường i25gg7Z8đến thap4hế nêi25gg7Z8n cậuB79o6pwQ i25gg7Z8mới B79o6pwQvừa lB79o6pwQòng mài25gg7Z8 i25gg7Z8đồng ýhap4 hap4gác điệnB79o6pwQ i25gg7Z8 thap4hoại đB79o6pwQi đếB79o6pwQn trường.

Không ngờ,hap4 trB79o6pwQong lòngB79o6pwQ cậui25gg7Z8 bi25gg7Z8é căhap4n bảB79o6pwQn hap4là chap4ó dựhap4 tíB79o6pwQnh khhap4ác, trốB79o6pwQn hi25gg7Z8ọc hap4đi tìmhap4 mẹ.

Chỉ lài25gg7Z8, cB79o6pwQậu bi25gg7Z8é đếni25gg7Z8 qB79o6pwQuá hap4sớm B79o6pwQ, cửB79o6pwQa i25gg7Z8hàng chap4ủa Thap4hu Thi25gg7Z8ủy Thap4âm B79o6pwQ đaB79o6pwQng ti25gg7Z8rong giB79o6pwQai đoạni25gg7Z8 tranB79o6pwQg hoài25gg7Z8ng, vảhap4 hap4lại B79o6pwQcửa hi25gg7Z8àng vừahap4 nhỏB79o6pwQ vừB79o6pwQa khhap4ó i25gg7Z8tìm, hap4 Âhap4u i25gg7Z8Quân Thhap4iên phi25gg7Z8ải thap4ốn mi25gg7Z8ột phB79o6pwQen B79o6pwQcông sứcB79o6pwQ mớihap4 thap4ìm đưhap4ợc đhap4ịa điểmB79o6pwQ i25gg7Z8chính B79o6pwQ xác.

Âu Cánhi25gg7Z8 ThầnB79o6pwQ i25gg7Z8ở đườngB79o6pwQ hap4bên kB79o6pwQia ghap4ọi vi25gg7Z8ọng i25gg7Z8về B79o6pwQphía B79o6pwQcon i25gg7Z8vài tihap4ếng, nhưnB79o6pwQg hap4cậu i25gg7Z8bé hap4căn bải25gg7Z8n i25gg7Z8là khi25gg7Z8ông hap4nghe thấy.

Phía trướcB79o6pwQ lài25gg7Z8 đènhap4 đhap4ỏ, i25gg7Z8Âu CB79o6pwQánh ThầB79o6pwQn khi25gg7Z8ông B79o6pwQcó ci25gg7Z8ách nàoi25gg7Z8 i25gg7Z8lái i25gg7Z8 hap4xe qi25gg7Z8ua, ani25gg7Z8h địnhB79o6pwQ B79o6pwQxuống B79o6pwQxe, nB79o6pwQhưng cB79o6pwQon đườngi25gg7Z8 B79o6pwQnày lại25gg7Z8i hap4không thap4hể B79o6pwQtùy B79o6pwQtiện B79o6pwQ hap4đậu xe.

Anh nhìhap4n vềi25gg7Z8 pi25gg7Z8hía coB79o6pwQn đhap4ang hoàni25gg7Z8 thap4oàn ki25gg7Z8hông chap4hú B79o6pwQý tớihap4 hap4 tB79o6pwQiếng hap4anh gọi,i25gg7Z8 nhấB79o6pwQc B79o6pwQchân ngắni25gg7Z8 địnhap4h bănhap4g qhap4ua đườnghap4 –i25gg7Z8 i25gg7Z8rốt B79o6pwQcục Thap4hu Ti25gg7Z8hủy TB79o6pwQâm B79o6pwQ B79o6pwQcũng xuấthap4 hhap4iện, ci25gg7Z8ô đanghap4 chuẩnhap4 bịB79o6pwQ nhB79o6pwQấc chap4ửa cuốnB79o6pwQ củahap4 cửaB79o6pwQ hài25gg7Z8ng lên.

“Mẹ……” Sắhap4c mặi25gg7Z8t ÂB79o6pwQu Quâi25gg7Z8n Thhap4iên tỏahap4 shap4áng ci25gg7Z8ao giB79o6pwQọng hôhap4, hap4vui hap4 sB79o6pwQướng mài25gg7Z8 i25gg7Z8giơ B79o6pwQhai B79o6pwQcánh taB79o6pwQy nB79o6pwQgắn huhap4ơ huB79o6pwQơ vềhap4 i25gg7Z8phía ThB79o6pwQu ThủB79o6pwQy B79o6pwQTâm ởhap4 bêhap4n đườni25gg7Z8g B79o6pwQ đốihap4 diện.

Thu Thap4hủy Ti25gg7Z8âm đhap4ang đưhap4a lưi25gg7Z8ng vhap4ề phíaB79o6pwQ hap4đường cáihap4 gii25gg7Z8ống nhap4hư hap4 ngB79o6pwQhe đB79o6pwQược hap4có ngB79o6pwQười khap4êu côhap4, ci25gg7Z8ô thhap4eo bi25gg7Z8ản năngi25gg7Z8 qhap4uay đầuB79o6pwQ lạiB79o6pwQ thhap4ì nhap4hìn thấyhap4 i25gg7Z8 hap4Âu QuâB79o6pwQn Ti25gg7Z8hiên đhap4ang ởhap4 đườngB79o6pwQ bêi25gg7Z8n kiB79o6pwQa, ki25gg7Z8hông khi25gg7Z8ỏi sửnhap4g sốti25gg7Z8. “Tiểuhap4 Thiên……”

“Mẹ…… Mẹ……”

Giờ hap4này khắcB79o6pwQ này,hap4 thap4rong mB79o6pwQắt ÂuB79o6pwQ hap4Quân Thap4hiên chhap4ỉ i25gg7Z8tồn B79o6pwQtại B79o6pwQ mộhap4t mìi25gg7Z8nh B79o6pwQThu ThủyB79o6pwQ TB79o6pwQâm, cậui25gg7Z8 bi25gg7Z8é hap4gần nhi25gg7Z8ư lB79o6pwQà nghĩhap4 cũnB79o6pwQg khhap4ông nghB79o6pwQĩ i25gg7Z8mà B79o6pwQlao hap4 thẳngB79o6pwQ hap4về phíB79o6pwQa đườB79o6pwQng cái,hap4 cănhap4 bảni25gg7Z8 mặci25gg7Z8 kệhap4 cáiB79o6pwQ gB79o6pwQì đi25gg7Z8èn i25gg7Z8xanh đi25gg7Z8èn đỏ,B79o6pwQ hap4vạch i25gg7Z8 trắB79o6pwQng hahap4y B79o6pwQkhông vạchhap4 trắhap4ng, B79o6pwQcàng i25gg7Z8không đhap4ể ýB79o6pwQ đếhap4n mộtB79o6pwQ ci25gg7Z8hiếc xi25gg7Z8e tảhap4i nhỏi25gg7Z8 B79o6pwQ đanhap4g hưhap4ớng thẳi25gg7Z8ng vềhap4 phíaB79o6pwQ cậu…hap4… ÂuB79o6pwQ CánhB79o6pwQ Ti25gg7Z8hần i25gg7Z8ở bênB79o6pwQ hap4này đườnhap4g vẫnB79o6pwQ cònhap4 đangB79o6pwQ i25gg7Z8 i25gg7Z8chờ đhap4èn i25gg7Z8xanh mB79o6pwQặt liềni25gg7Z8 bhap4iến sắB79o6pwQc, hap4“Tiểu Thihap4ên, hap4cẩn thận!”

Lo khônB79o6pwQg đượB79o6pwQc i25gg7Z8nhiều nhap4hư vậy,i25gg7Z8 anhap4h mi25gg7Z8ặc kệB79o6pwQ i25gg7Z8xe còni25gg7Z8 i25gg7Z8ở giữaB79o6pwQ hap4 đưi25gg7Z8ờng cái,B79o6pwQ ngahap4y i25gg7Z8cả i25gg7Z8động cB79o6pwQơ cũngB79o6pwQ chhap4ưa tắB79o6pwQt i25gg7Z8mà B79o6pwQbỏ i25gg7Z8chạy xuối25gg7Z8ng B79o6pwQxe, chạyhap4 vi25gg7Z8ề i25gg7Z8 phhap4ía con.

“Tiểu Thiên……”B79o6pwQ i25gg7Z8Thu Thủyhap4 TâB79o6pwQm hap4cũng thấB79o6pwQy chiếhap4c xe&nbhap4sp; hap4tải nhỏB79o6pwQ kia.

Thế nhap4hưng vìi25gg7Z8 troB79o6pwQng mB79o6pwQắt Âhap4u QuB79o6pwQân ThB79o6pwQiên chỉi25gg7Z8 i25gg7Z8có mẹB79o6pwQ mB79o6pwQình, hap4 hap4nhìn thấi25gg7Z8y cậui25gg7Z8 bhap4é bB79o6pwQất hap4chấp tấtB79o6pwQ cảB79o6pwQ i25gg7Z8mà chap4hạy vềhap4 phíahap4 mB79o6pwQình, B79o6pwQThu Thủyi25gg7Z8 Thap4âm hap4sợ hap4 hap4tới mứcB79o6pwQ sB79o6pwQắc mặi25gg7Z8t trắngi25gg7Z8 bệch.

Cô cũngi25gg7Z8 i25gg7Z8vội vãB79o6pwQ hap4chạy vi25gg7Z8ề pB79o6pwQhía trước,i25gg7Z8 muốnhap4 hap4nhanh hơni25gg7Z8 mộti25gg7Z8 i25gg7Z8 bưới25gg7Z8c đểhap4 ôhap4m B79o6pwQlấy i25gg7Z8đứa nhi25gg7Z8ỏ raB79o6pwQ, nhưni25gg7Z8g troi25gg7Z8ng nháyB79o6pwQ mhap4ắt hB79o6pwQai tai25gg7Z8y côB79o6pwQ cB79o6pwQhạm vàhap4o cậuB79o6pwQ B79o6pwQ bhap4é thìB79o6pwQ chiếci25gg7Z8 xhap4e tảii25gg7Z8 B79o6pwQnhỏ khap4ia cũnB79o6pwQg khôni25gg7Z8g B79o6pwQkịp đạhap4p thắngB79o6pwQ B79o6pwQxe lB79o6pwQại .

Gần i25gg7Z8như làB79o6pwQ cùnghap4 mộthap4 thờiB79o6pwQ khắhap4c, bànB79o6pwQ i25gg7Z8tay hap4to Âui25gg7Z8 hap4Cánh ThầnB79o6pwQ dùnB79o6pwQg i25gg7Z8sức B79o6pwQtúm đượci25gg7Z8 hB79o6pwQai mẹB79o6pwQ B79o6pwQcon i25gg7Z8mà B79o6pwQđẩy vàohap4 i25gg7Z8ven đường.

Nhưng B79o6pwQchính hap4anh lạii25gg7Z8 khônghap4 kịpB79o6pwQ chhap4ạy đi,B79o6pwQ “B79o6pwQPhanh” mộtB79o6pwQ i25gg7Z8 i25gg7Z8tiếng, ani25gg7Z8h cảhap4m giáB79o6pwQc đượchap4 trB79o6pwQên ngườB79o6pwQi truB79o6pwQyền đếni25gg7Z8 B79o6pwQmột trậnB79o6pwQ hap4đau i25gg7Z8nhức, nB79o6pwQgay B79o6pwQ sahap4u đó,B79o6pwQ i25gg7Z8bên hap4tai truyhap4ền đếni25gg7Z8 tii25gg7Z8ếng théhap4t chóB79o6pwQi hap4tai củai25gg7Z8 hap4Thu i25gg7Z8Thủy B79o6pwQTâm cùngi25gg7Z8 hap4 thap4iếng gi25gg7Z8ọi B79o6pwQcủa B79o6pwQÂu Quhap4ân Thiên.

Anh rấthap4 muốnB79o6pwQ mởB79o6pwQ mắthap4 nB79o6pwQói chB79o6pwQo bọi25gg7Z8n họhap4 biếhap4t mìnhB79o6pwQ khôni25gg7Z8g si25gg7Z8ao, i25gg7Z8 nhưngB79o6pwQ khôngi25gg7Z8 B79o6pwQhiểu hap4vì sahap4o trướhap4c mắthap4 lB79o6pwQại bịhap4 mộtB79o6pwQ mi25gg7Z8àn đB79o6pwQen bai25gg7Z8o trùhap4m? Ýhap4 tB79o6pwQhức i25gg7Z8 cũnB79o6pwQg cànghap4 nghap4ày càhap4ng mơi25gg7Z8 hồ……

☆☆☆

“Mẹ, vìhap4 sai25gg7Z8o bB79o6pwQa bi25gg7Z8a ngủi25gg7Z8 lâB79o6pwQu nhi25gg7Z8ư vi25gg7Z8ậy cònB79o6pwQ chi25gg7Z8ưa dậy?”

Trong phòngi25gg7Z8 bệnh,hap4 Âui25gg7Z8 QuânB79o6pwQ B79o6pwQThiên cùnhap4g TB79o6pwQhu i25gg7Z8Thủy hap4Tâm nhap4gồi hap4ở hap4 trướcB79o6pwQ hap4giường, B79o6pwQlúc i25gg7Z8này, Âhap4u CánhB79o6pwQ hap4Thần i25gg7Z8đang nhap4ằm trênB79o6pwQ giưi25gg7Z8ờng nhắmB79o6pwQ hap4hai B79o6pwQmắt, i25gg7Z8 tB79o6pwQrên đầu,i25gg7Z8 trB79o6pwQên ngườihap4 đềui25gg7Z8 quấB79o6pwQn bănghap4 vhap4ải tuyếtB79o6pwQ trắnhap4g, hap4bộ dạnghap4 chi25gg7Z8ật vậtB79o6pwQ lB79o6pwQàm B79o6pwQ i25gg7Z8cho ngườiB79o6pwQ tB79o6pwQa nB79o6pwQhìn vôhap4 hap4cùng khôi25gg7Z8ng nỡ.

Thu ThủB79o6pwQy Tâi25gg7Z8m hap4vô i25gg7Z8cùng dịB79o6pwQu di25gg7Z8àng kéoB79o6pwQ nhẹB79o6pwQ hap4Âu Quâni25gg7Z8 Thhap4iên vàhap4o B79o6pwQ tri25gg7Z8ong li25gg7Z8òng, “Bhap4a bi25gg7Z8a vìhap4 cứuhap4 ci25gg7Z8húng B79o6pwQta mB79o6pwQà i25gg7Z8bị thương,B79o6pwQ chhap4o nB79o6pwQên bi25gg7Z8ây B79o6pwQgiờ mớiB79o6pwQ nằmhap4 i25gg7Z8 ngB79o6pwQủ B79o6pwQở ni25gg7Z8ơi này.”

Cô B79o6pwQlo lắhap4ng hap4nhìn i25gg7Z8Âu i25gg7Z8Cánh Thầi25gg7Z8n hôni25gg7Z8 mB79o6pwQê sB79o6pwQuốt hap4ba hap4ngày, hồihap4 i25gg7Z8 tưởi25gg7Z8ng lạihap4 ti25gg7Z8ình cảnB79o6pwQh hap4lúc đói25gg7Z8, côB79o6pwQ vẫB79o6pwQn nhìB79o6pwQn thấyi25gg7Z8 màhap4 ghap4hê người,B79o6pwQ troB79o6pwQng lòB79o6pwQng hap4 nhịnB79o6pwQ khôngi25gg7Z8 đượcB79o6pwQ ruhap4n B79o6pwQlên, i25gg7Z8khắp ngườiB79o6pwQ aB79o6pwQnh B79o6pwQđầy máhap4u i25gg7Z8làm côi25gg7Z8 sợB79o6pwQ hãi.

Cho tới25gg7Z8i B79o6pwQbây i25gg7Z8giờ, côhap4 vB79o6pwQẫn khi25gg7Z8ông thB79o6pwQể tB79o6pwQin đượcB79o6pwQ cB79o6pwQhuyện i25gg7Z8này làB79o6pwQ hap4 thật,i25gg7Z8 ÂuB79o6pwQ CáB79o6pwQnh ThầB79o6pwQn vìB79o6pwQ cứuhap4 chap4ô cùi25gg7Z8ng Tiểuhap4 ThiB79o6pwQên mB79o6pwQà khôngB79o6pwQ mànhap4g đếnB79o6pwQ tíi25gg7Z8nh i25gg7Z8 B79o6pwQmạng củaB79o6pwQ mình,i25gg7Z8 hap4bị chiếchap4 xB79o6pwQe tảii25gg7Z8 nhhap4ỏ kii25gg7Z8a B79o6pwQđâm vài25gg7Z8o, bịi25gg7Z8 hap4đánh bB79o6pwQay đếni25gg7Z8 hơnhap4 mưB79o6pwQời B79o6pwQ mét.

Cô khôngB79o6pwQ bhap4iết lhap4à i25gg7Z8ai đãB79o6pwQ gọihap4 điệni25gg7Z8 ti25gg7Z8hoại ki25gg7Z8êu i25gg7Z8xe cứui25gg7Z8 thươngB79o6pwQ hap4, B79o6pwQ chap4ô vẫnB79o6pwQ khi25gg7Z8óc, hap4Tiểu ThiênB79o6pwQ hap4cũng khóc,i25gg7Z8 shap4au hap4đó B79o6pwQhai mẹB79o6pwQ coB79o6pwQn lạihap4 nhap4gây ngốB79o6pwQc mi25gg7Z8à i25gg7Z8 lêhap4n hap4xe cứuB79o6pwQ hap4thương, i25gg7Z8ở bênhap4 ngoàii25gg7Z8 phòhap4ng phẫB79o6pwQu thB79o6pwQuật hap4cầu ni25gg7Z8guyện chhap4o ngườii25gg7Z8 mài25gg7Z8 B79o6pwQ hap4bọn hap4họ i25gg7Z8yêu mếnB79o6pwQ bhap4ình i25gg7Z8an vôhap4 sự.

Trung B79o6pwQbá bB79o6pwQiết tii25gg7Z8n vội25gg7Z8i đi25gg7Z8i tới,B79o6pwQ bB79o6pwQảo côhap4 hap4mang TiểB79o6pwQu Thiênhap4 trởB79o6pwQ i25gg7Z8 vi25gg7Z8ề ni25gg7Z8ghỉ B79o6pwQngơi trướci25gg7Z8, nhưngB79o6pwQ ci25gg7Z8ô khôhap4ng đồni25gg7Z8g ýhap4; Tiểui25gg7Z8 Thiêi25gg7Z8n i25gg7Z8dựa vi25gg7Z8ào lòngi25gg7Z8 ci25gg7Z8ô hap4 kB79o6pwQhóc i25gg7Z8đến ngủB79o6pwQ thiB79o6pwQếp hap4đi, hahap4i mắtB79o6pwQ B79o6pwQcô vẫi25gg7Z8n gắti25gg7Z8 hap4gao nB79o6pwQhìn chằmB79o6pwQ chằmB79o6pwQ cửhap4a phhap4òng B79o6pwQ i25gg7Z8phẫu thuật.

Âu B79o6pwQCánh Thầni25gg7Z8 chap4ó hiệnB79o6pwQ ti25gg7Z8ượng B79o6pwQxuất B79o6pwQhuyết bêni25gg7Z8 tri25gg7Z8ong, xươngi25gg7Z8 B79o6pwQ sườnhap4 ci25gg7Z8ũng gãyB79o6pwQ, chhap4ân cóB79o6pwQ vB79o6pwQài khúci25gg7Z8 hap4xương bịB79o6pwQ gãy,B79o6pwQ hap4khi bhap4ác hap4sĩ làmhap4 B79o6pwQmuốn chap4ô B79o6pwQký i25gg7Z8 B79o6pwQtên vàohap4 i25gg7Z8giấy đồhap4ng B79o6pwQý phẩuhap4 thuật,hap4 thap4im côhap4 dườnghap4 nB79o6pwQhư taB79o6pwQn nát,i25gg7Z8 i25gg7Z8run rẩyi25gg7Z8 đhap4ưa i25gg7Z8 tahap4y i25gg7Z8ký têB79o6pwQn xuốngB79o6pwQ, nB79o6pwQăm lhap4ần bhap4ảy lượhap4t vahap4n xB79o6pwQin bB79o6pwQác sB79o6pwQĩ nhấti25gg7Z8 địnhhap4 pB79o6pwQhải i25gg7Z8toàn i25gg7Z8 lhap4ực cứui25gg7Z8 ci25gg7Z8hồng củB79o6pwQa côhap4 tỉni25gg7Z8h lại.

Sống chếti25gg7Z8 tB79o6pwQrước mắt,B79o6pwQ cáiB79o6pwQ B79o6pwQgì hiểuhap4 lầi25gg7Z8m ủB79o6pwQy kB79o6pwQhuất cănB79o6pwQ B79o6pwQbản B79o6pwQ đềui25gg7Z8 khôngB79o6pwQ làB79o6pwQ gìhap4 cả,hap4 B79o6pwQcô chhap4ỉ B79o6pwQmong ahap4nh đượchap4 bìnhap4h ahap4n, kB79o6pwQhỏe mạB79o6pwQnh hap4an khanhap4g hap4…… hap4 Thap4rải qui25gg7Z8a mườihap4 mấyi25gg7Z8 tiếnhap4g đồngi25gg7Z8 hB79o6pwQồ i25gg7Z8phẫu thuB79o6pwQật, hap4cuối B79o6pwQcùng i25gg7Z8cùng gihap4ữ đượcB79o6pwQ tínhhap4 i25gg7Z8 mạngi25gg7Z8 B79o6pwQanh, chẳnghap4 quB79o6pwQa lhap4à vẫnhap4 mhap4ê hap4man ci25gg7Z8ho đếnB79o6pwQ bâyhap4 gii25gg7Z8ờ, vẫni25gg7Z8 khôngB79o6pwQ B79o6pwQcó dấuhap4 hap4 hiệB79o6pwQu thaB79o6pwQnh ti25gg7Z8ỉnh nhap4hư trước.

Ba hap4ngày nai25gg7Z8y, Âuhap4 QuB79o6pwQân Thi25gg7Z8iên hap4không muốhap4n rờiB79o6pwQ ci25gg7Z8ô nửahap4 bước,B79o6pwQ B79o6pwQ sB79o6pwQợ B79o6pwQcô lạiB79o6pwQ bihap4ến mấi25gg7Z8t khỏii25gg7Z8 B79o6pwQthế giớB79o6pwQi củaB79o6pwQ i25gg7Z8cậu lầi25gg7Z8n nữa,hap4 B79o6pwQcô cói25gg7Z8 tB79o6pwQhể hiểuB79o6pwQ hap4được hap4 nỗB79o6pwQi bấhap4t aB79o6pwQn cB79o6pwQủa đứahap4 B79o6pwQbé nài25gg7Z8y, chhap4a bB79o6pwQị tB79o6pwQai B79o6pwQnạn giaB79o6pwQo thông,B79o6pwQ nếui25gg7Z8 chap4òn khônhap4g thi25gg7Z8ấy i25gg7Z8 mẹi25gg7Z8 nữaB79o6pwQ thìhap4 i25gg7Z8nhất địnhhap4 i25gg7Z8cậu hap4bé sẽB79o6pwQ rhap4ất sợi25gg7Z8 hãi.

Vì thap4hế, B79o6pwQcô từhap4 đầui25gg7Z8 B79o6pwQđến cuB79o6pwQối đềuhap4 B79o6pwQở sái25gg7Z8t bênB79o6pwQ hai25gg7Z8i chi25gg7Z8a cohap4n i25gg7Z8 nàB79o6pwQy, dB79o6pwQỗ đứaB79o6pwQ B79o6pwQbé ăhap4n cơhap4m rồi25gg7Z8i ni25gg7Z8gủ, B79o6pwQcòn bảnB79o6pwQ thB79o6pwQân B79o6pwQthì cơi25gg7Z8m nướcB79o6pwQ cũngB79o6pwQ khôi25gg7Z8ng i25gg7Z8nghĩ B79o6pwQ đến.

 

Trong lòni25gg7Z8g khẽi25gg7Z8 B79o6pwQthở dàiB79o6pwQ mộti25gg7Z8 hơhap4i, ci25gg7Z8ô i25gg7Z8có thểB79o6pwQ ởi25gg7Z8 lại25gg7Z8i bêB79o6pwQn cạni25gg7Z8h hap4 TB79o6pwQiểu Thap4hiên nhấti25gg7Z8 thap4hời, cũni25gg7Z8g kB79o6pwQhông thhap4ể i25gg7Z8ở B79o6pwQlại B79o6pwQcả đời,hap4 bởiB79o6pwQ B79o6pwQvì tronhap4g mắtB79o6pwQ Âhap4u B79o6pwQ Cánhhap4 Thần,i25gg7Z8 côB79o6pwQ i25gg7Z8đã bịB79o6pwQ phánhap4 địnhi25gg7Z8 vhap4ào vịi25gg7Z8 tríB79o6pwQ kẻhap4 phảnB79o6pwQ bộiB79o6pwQ, i25gg7Z8lúc aB79o6pwQnh tỉnhB79o6pwQ lB79o6pwQại i25gg7Z8 cóhap4 hap4lẽ hi25gg7Z8ai ngườii25gg7Z8 hap4khó hap4tránh đhap4ược mhap4ột tìni25gg7Z8h cảB79o6pwQnh xấuhap4 hổi25gg7Z8, i25gg7Z8anh…… cóB79o6pwQ tráci25gg7Z8h cứB79o6pwQ hap4 ci25gg7Z8ô i25gg7Z8hay khi25gg7Z8ông? B79o6pwQNếu i25gg7Z8Tiểu TB79o6pwQhiên i25gg7Z8không điB79o6pwQ tìB79o6pwQm i25gg7Z8cô, ani25gg7Z8h cB79o6pwQũng sẽi25gg7Z8 khôi25gg7Z8ng xảyB79o6pwQ i25gg7Z8ra i25gg7Z8 i25gg7Z8tai nạni25gg7Z8…… CửB79o6pwQ đhap4ộng thâni25gg7Z8 hap4mệt mỏiB79o6pwQ mhap4ột chúti25gg7Z8, i25gg7Z8mấy nghap4ày i25gg7Z8nay côhap4 hoàhap4n toànB79o6pwQ ngủhap4 i25gg7Z8 khôngi25gg7Z8 ngi25gg7Z8on gB79o6pwQiấc, mới25gg7Z8i ni25gg7Z8gồi mộtB79o6pwQ hap4chút thi25gg7Z8ân thểi25gg7Z8 đãhap4 chap4ứng lại.

Đứa béi25gg7Z8 troB79o6pwQng lòB79o6pwQng thi25gg7Z8ấy côi25gg7Z8 khB79o6pwQẽ độnghap4, lhap4ập B79o6pwQtức i25gg7Z8bất i25gg7Z8an hỏi:B79o6pwQ B79o6pwQ “Mẹ,i25gg7Z8 mi25gg7Z8ẹ muốni25gg7Z8 B79o6pwQđi đâu?B79o6pwQ” hap4Cậu béhap4 B79o6pwQgắt ghap4ao hap4giữ lấyi25gg7Z8 thap4ay B79o6pwQcô, hap4rất i25gg7Z8sợ bhap4uông B79o6pwQra rồii25gg7Z8 hap4 lạii25gg7Z8 khhap4ông thấyi25gg7Z8 đượci25gg7Z8 ci25gg7Z8ô nữa.

Nhìn sựhap4 sợB79o6pwQ hãiB79o6pwQ ti25gg7Z8oát rB79o6pwQa từhap4 mắti25gg7Z8 cậui25gg7Z8 bé,B79o6pwQ B79o6pwQhai thap4ay Thap4hu ThủyB79o6pwQ B79o6pwQ TâmB79o6pwQ nhB79o6pwQẹ nB79o6pwQhàng i25gg7Z8vuốt vB79o6pwQe mhap4ái tóci25gg7Z8 mềhap4m mại25gg7Z8i củai25gg7Z8 cậu,i25gg7Z8 “Tiểui25gg7Z8 B79o6pwQThiên, hap4con i25gg7Z8có hap4biết hap4 tri25gg7Z8ên ngB79o6pwQười ni25gg7Z8am hap4tử háni25gg7Z8 phảiB79o6pwQ gánB79o6pwQh vácB79o6pwQ tráhap4ch nhiệmB79o6pwQ gìhap4 không?”

Âu Quâni25gg7Z8 Thihap4ên chap4au mài25gg7Z8y lắi25gg7Z8c lắhap4c đầu,hap4 hap4rồi sahap4u đóB79o6pwQ lạhap4i i25gg7Z8không hap4 cai25gg7Z8m hap4lòng gậti25gg7Z8 B79o6pwQgật đầu,B79o6pwQ “B79o6pwQBa bhap4a nóii25gg7Z8 thâB79o6pwQn hap4là nhap4am tửi25gg7Z8 háni25gg7Z8, B79o6pwQthì nhi25gg7Z8ất địi25gg7Z8nh pB79o6pwQhải i25gg7Z8 ni25gg7Z8ghe lờiB79o6pwQ lúi25gg7Z8c B79o6pwQcòn nhỏ,hap4 nếuB79o6pwQ khhap4ông shap4ẽ lài25gg7Z8 B79o6pwQmột đi25gg7Z8ứa B79o6pwQbé hư.”

“Vậy TiểB79o6pwQu Thiêhap4n i25gg7Z8có B79o6pwQnghe lhap4ời bhap4a bhap4a hap4con hahap4y không?”

Cậu bi25gg7Z8é dhap4o hap4dự mộtB79o6pwQ lúi25gg7Z8c lâuhap4, cuối25gg7Z8i cB79o6pwQùng mớiB79o6pwQ chhap4ậm rãihap4 lắchap4 đầu,“Con……CoB79o6pwQn khônhap4g nghe.”

“Vì sao?”

“Bởi vB79o6pwQì bhap4a bhap4a rấti25gg7Z8 đángB79o6pwQ ghét!i25gg7Z8” Cậui25gg7Z8 béB79o6pwQ ki25gg7Z8hông đượci25gg7Z8 tựi25gg7Z8 nB79o6pwQhiên màhap4 cB79o6pwQhu miệng.

“Tiểu Thiêi25gg7Z8n, si25gg7Z8ao coi25gg7Z8n cóhap4 hap4thể nóihap4 B79o6pwQba coi25gg7Z8n nhưhap4 vậi25gg7Z8y? Đi25gg7Z8ừng qhap4uên mạB79o6pwQng nB79o6pwQhỏ củhap4a coi25gg7Z8n lài25gg7Z8 B79o6pwQba ci25gg7Z8on dùB79o6pwQng sinB79o6pwQh mi25gg7Z8ệnh đểi25gg7Z8 chap4ứu nha.”

Cậu B79o6pwQbé quậti25gg7Z8 cườngi25gg7Z8 i25gg7Z8quay mặtB79o6pwQ đii25gg7Z8, cB79o6pwQắn mi25gg7Z8ôi nhỏ,B79o6pwQ nghi25gg7Z8ĩ đếni25gg7Z8 bB79o6pwQa hap4 B79o6pwQba hạihap4 hap4mẹ bhap4ỏ i25gg7Z8đi, cậui25gg7Z8 bB79o6pwQé vẫni25gg7Z8 rấti25gg7Z8 tứci25gg7Z8 gB79o6pwQiận…… Nhưhap4ng, nếi25gg7Z8u bi25gg7Z8a B79o6pwQba cóhap4 thểhap4 nhhap4anh hap4 tỉnhhap4 hap4lại hap4một chap4hút thìi25gg7Z8 cậuB79o6pwQ i25gg7Z8có thểB79o6pwQ suB79o6pwQy nghhap4ĩ thap4ha tB79o6pwQhứ bi25gg7Z8a B79o6pwQ! i25gg7Z8Cậu bhap4é nhỏB79o6pwQ giọni25gg7Z8g hap4 nóii25gg7Z8 hap4thầm troi25gg7Z8ng lòng.

Thu ThủyB79o6pwQ Tâhap4m i25gg7Z8thở dàihap4, hap4tuy ri25gg7Z8ằng B79o6pwQTiểu Thii25gg7Z8ên còhap4n B79o6pwQnhỏ, nhhap4ưng B79o6pwQ cậuB79o6pwQ bB79o6pwQé rấi25gg7Z8t thônB79o6pwQg minhB79o6pwQ, pi25gg7Z8hát triểni25gg7Z8 rấti25gg7Z8 i25gg7Z8sớm, i25gg7Z8rất nhiềuhap4 vB79o6pwQiệc hẳi25gg7Z8n làhap4 B79o6pwQđều B79o6pwQ i25gg7Z8hiểu đưB79o6pwQợc. Ci25gg7Z8ô suB79o6pwQy ngi25gg7Z8hĩ mi25gg7Z8ột ci25gg7Z8hút, quB79o6pwQyết đB79o6pwQịnh nhap4ói hap4sự thB79o6pwQật i25gg7Z8cho cậi25gg7Z8u biết.

Cô chầni25gg7Z8 chờhap4 hap4mở miệng,“hap4Tiểu B79o6pwQThiên, B79o6pwQkỳ thậtB79o6pwQ mẹ……i25gg7Z8 mi25gg7Z8ẹ khhap4ông phảhap4i lB79o6pwQà mẹi25gg7Z8 rB79o6pwQuột chap4ủa coi25gg7Z8n, mẹB79o6pwQ i25gg7Z8ruột củB79o6pwQa conB79o6pwQ, hap4cô ấy……”

Âu hap4Quân Thap4hiên độthap4 nhiêni25gg7Z8 gắB79o6pwQt i25gg7Z8gao B79o6pwQôm B79o6pwQcô, “MB79o6pwQẹ, khi25gg7Z8ông cầni25gg7Z8 nhap4ói ghap4ì cB79o6pwQả, ởB79o6pwQ tB79o6pwQrong B79o6pwQlòng chap4on, mi25gg7Z8ẹ chap4hính lài25gg7Z8 mẹhap4 ruộthap4 ci25gg7Z8ủa con.”

Thu Thhap4ủy hap4Tâm B79o6pwQngạc nhiênB79o6pwQ, nhi25gg7Z8óc hap4con này……B79o6pwQ hap4Có phảiB79o6pwQ đãi25gg7Z8 biếthap4 cáiB79o6pwQ hap4gì rồi25gg7Z8i không?

Đúng rồi,hap4 i25gg7Z8trẻ ci25gg7Z8on B79o6pwQlà nhạyhap4 i25gg7Z8cảm i25gg7Z8nhất B79o6pwQ, aB79o6pwQi lB79o6pwQà mẹi25gg7Z8 củahap4 B79o6pwQnó, B79o6pwQnó chap4òn khi25gg7Z8ông phB79o6pwQân bi25gg7Z8iệt đượci25gg7Z8 hB79o6pwQay sao?

Như hap4vậy Âi25gg7Z8u Cánhhap4 ThầnB79o6pwQ i25gg7Z8thì thếhap4 nàB79o6pwQo? Anh……hap4 hap4Cũng hap4phát hiệnB79o6pwQ thậti25gg7Z8 i25gg7Z8sự hap4cô khhap4ông pB79o6pwQhải vợhap4 thậB79o6pwQt củB79o6pwQa anB79o6pwQh chứ?

Lấy sựhap4 thôi25gg7Z8ng mB79o6pwQinh tàB79o6pwQi thap4rí i25gg7Z8của ai25gg7Z8nh, kB79o6pwQhông B79o6pwQcó B79o6pwQkhả nB79o6pwQăng làhap4 B79o6pwQ khap4hông hai25gg7Z8y biếB79o6pwQt, côi25gg7Z8 nhới25gg7Z8 tB79o6pwQới nhữnhap4g nhap4gày trướcB79o6pwQ đây,hap4 hap4thỉnh thoi25gg7Z8ảng cB79o6pwQô lạB79o6pwQi hap4 thấyB79o6pwQ ánhap4h mắti25gg7Z8 aB79o6pwQnh i25gg7Z8nhìn mìnB79o6pwQh ci25gg7Z8ó chap4hút hap4đăm chhap4iêu, chỉB79o6pwQ làB79o6pwQ, ki25gg7Z8hi đói25gg7Z8 qi25gg7Z8uá thaB79o6pwQm B79o6pwQ lB79o6pwQuyến dịuhap4 dànghap4 củaB79o6pwQ B79o6pwQanh, chB79o6pwQo nhap4ên thhap4ật cẩB79o6pwQn ti25gg7Z8hận khônhap4g đhap4ể bịhap4 vạchhap4 hap4trần, cB79o6pwQứ i25gg7Z8 ni25gg7Z8ghĩ nhưi25gg7Z8 vậyi25gg7Z8 thB79o6pwQì ci25gg7Z8ó hap4thể cóhap4 đượi25gg7Z8c i25gg7Z8phần hạnhB79o6pwQ phúchap4 hap4này mãii25gg7Z8 mãi.

Là ci25gg7Z8ô quhap4á thap4ự đềi25gg7Z8 B79o6pwQcao hap4mình rồi,B79o6pwQ cói25gg7Z8 phảhap4i ani25gg7Z8h đãi25gg7Z8 phap4hát hii25gg7Z8ện B79o6pwQ thânB79o6pwQ phậnB79o6pwQ giảB79o6pwQ củi25gg7Z8a côB79o6pwQ, B79o6pwQcho nêni25gg7Z8 mớhap4i nhậnB79o6pwQ B79o6pwQđịnh ti25gg7Z8ất cải25gg7Z8 hap4những vB79o6pwQiệc côi25gg7Z8 hap4làm đềuhap4 B79o6pwQ đểhap4 lừi25gg7Z8a B79o6pwQanh hai25gg7Z8y không?

Một buổii25gg7Z8 hap4chiều chíni25gg7Z8h i25gg7Z8là hap4nhàn ni25gg7Z8hã trB79o6pwQôi qB79o6pwQua nhB79o6pwQư i25gg7Z8vậy, ÂB79o6pwQu i25gg7Z8 Chap4ánh TB79o6pwQhần vẫhap4n hôB79o6pwQn B79o6pwQmê hap4như trước,B79o6pwQ Âuhap4 Qi25gg7Z8uân Thiênhap4 mệtB79o6pwQ B79o6pwQmỏi i25gg7Z8cũng ngB79o6pwQủ sayi25gg7Z8, lúi25gg7Z8c hap4 ThB79o6pwQu ThủyB79o6pwQ i25gg7Z8Tâm i25gg7Z8cũng đanghap4 địnhhap4 ngủi25gg7Z8 B79o6pwQmột chúthap4 i25gg7Z8thì Ti25gg7Z8rung bhap4á mai25gg7Z8ng B79o6pwQtheo ci25gg7Z8anh gi25gg7Z8à i25gg7Z8 đến.

“Thiếu phap4hu nhân……”

“Suỵt……” CB79o6pwQô làmi25gg7Z8 mộB79o6pwQt i25gg7Z8động tái25gg7Z8c chớB79o6pwQ hap4có lêB79o6pwQn tiếng,“Nhỏhap4 tiB79o6pwQếng B79o6pwQmột B79o6pwQchút, TiB79o6pwQểu Thiêi25gg7Z8n vừai25gg7Z8 mớii25gg7Z8 ngủ,hap4 cB79o6pwQẩn tB79o6pwQhận đáhap4nh thứi25gg7Z8c nó.”

Trung bB79o6pwQá vốnhap4 hap4đang nghiêB79o6pwQm thap4úc ngB79o6pwQay lậi25gg7Z8p tứci25gg7Z8 bhap4iến thi25gg7Z8ành mộtB79o6pwQ i25gg7Z8 bội25gg7Z8 dạnB79o6pwQg i25gg7Z8thật cẩB79o6pwQn thận,“Nha,B79o6pwQ suỵthap4…… si25gg7Z8uỵt……” B79o6pwQÔng hap4rón rB79o6pwQa hap4rón réB79o6pwQn chậi25gg7Z8m rB79o6pwQãi i25gg7Z8 đB79o6pwQi vi25gg7Z8ào tronB79o6pwQg phòi25gg7Z8ng bệnh,B79o6pwQ đặti25gg7Z8 mhap4ột bB79o6pwQình gB79o6pwQiữ ấi25gg7Z8m lênB79o6pwQ bB79o6pwQàn.“Thiếu phhap4u nhâB79o6pwQn, i25gg7Z8 đâyhap4 lài25gg7Z8 B79o6pwQcanh gB79o6pwQà Phúci25gg7Z8 tẩuB79o6pwQ đặi25gg7Z8c bihap4ệt hầmB79o6pwQ i25gg7Z8cho cô,hap4 tranhap4h thhap4ủ lúi25gg7Z8c nhap4óng mhap4à uối25gg7Z8ng B79o6pwQ đi.”

“Trung bái25gg7Z8, cháuB79o6pwQ khhap4ông hap4đói bụng……”

Đối B79o6pwQphương lhap4o hap4lắng hap4nhìn cô,“Thiếuhap4 phi25gg7Z8u nhânB79o6pwQ, chap4ô hap4đã trựcB79o6pwQ ởB79o6pwQ B79o6pwQ tronhap4g B79o6pwQbệnh việni25gg7Z8 hap4ba nghap4ày rồi,B79o6pwQ tôhap4i nB79o6pwQghe mấyi25gg7Z8 B79o6pwQy ti25gg7Z8á nhap4ói i25gg7Z8mấy nhap4gày nai25gg7Z8y chap4ô đB79o6pwQều i25gg7Z8 khB79o6pwQông hap4ngủ, dhap4ù gi25gg7Z8ì đihap4 nữaB79o6pwQ, thânB79o6pwQ B79o6pwQthể lB79o6pwQà qB79o6pwQuan trọB79o6pwQng nhấi25gg7Z8t, nếuhap4 nhưi25gg7Z8 ci25gg7Z8ô ghap4ục i25gg7Z8 xuống,hap4 i25gg7Z8sau khhap4i B79o6pwQthiếu ghap4ia tỉnhB79o6pwQ lạB79o6pwQi nhấthap4 đi25gg7Z8ịnh shap4ẽ tri25gg7Z8ách tộii25gg7Z8 ci25gg7Z8húng tôi.”

Ông mB79o6pwQở rhap4a bìnhap4h gihap4ữ B79o6pwQấm rai25gg7Z8, i25gg7Z8nhất i25gg7Z8thời, mộtB79o6pwQ cỗB79o6pwQ hap4mũi hươngB79o6pwQ i25gg7Z8 tỏai25gg7Z8 ri25gg7Z8a, “Phap4húc tẩB79o6pwQu nóB79o6pwQi i25gg7Z8canh i25gg7Z8gà nàyi25gg7Z8 bhap4ổ thB79o6pwQân bổi25gg7Z8 não,B79o6pwQ thiếui25gg7Z8 phap4hu nhâhap4n, côB79o6pwQ B79o6pwQ liB79o6pwQền uốni25gg7Z8g mộti25gg7Z8 chi25gg7Z8út đhap4i, bi25gg7Z8ổ sunhap4g B79o6pwQthể hap4lực rấthap4 tốB79o6pwQt ahap4, B79o6pwQcô xei25gg7Z8m, hap4mới vàB79o6pwQi ngi25gg7Z8ày B79o6pwQ ngi25gg7Z8ắn ngủhap4n, côhap4 hap4đã gầi25gg7Z8y B79o6pwQkhông thap4hể tưởhap4ng được.”

“Trung báB79o6pwQ……” CB79o6pwQô i25gg7Z8thật sựi25gg7Z8 ki25gg7Z8hông thểhap4 cB79o6pwQự hap4tuyệt B79o6pwQý tốti25gg7Z8 chap4ủa hap4ông, đi25gg7Z8ành pB79o6pwQhải cốhap4 gi25gg7Z8ắng hap4uống sạci25gg7Z8h i25gg7Z8canh gà.

“Thế nài25gg7Z8o, mi25gg7Z8ùi vịhap4 khôi25gg7Z8ng tồii25gg7Z8 chứ?B79o6pwQ” Nhap4ét mặB79o6pwQt TrB79o6pwQung báhap4 B79o6pwQcó vi25gg7Z8ẻ rấtB79o6pwQ B79o6pwQvừa lòng.

Cô gậti25gg7Z8 gậti25gg7Z8 đầu,“i25gg7Z8Tay ngB79o6pwQhề nấui25gg7Z8 ăB79o6pwQn hap4của B79o6pwQPhúc tẩuB79o6pwQ i25gg7Z8thật hap4là khôni25gg7Z8g thi25gg7Z8ể chê.”

“Ha hi25gg7Z8a, côB79o6pwQ cònhap4 nóiB79o6pwQ, i25gg7Z8chờ sB79o6pwQau ki25gg7Z8hi thii25gg7Z8ếu gihap4a xuấthap4 viB79o6pwQện, nB79o6pwQên B79o6pwQ B79o6pwQvì cáB79o6pwQc ngườii25gg7Z8 màB79o6pwQ làhap4m mB79o6pwQột B79o6pwQbữa tiệB79o6pwQc Mãni25gg7Z8 HáB79o6pwQn tB79o6pwQoàn ti25gg7Z8ịch* pB79o6pwQhong phúhap4 mớiB79o6pwQ i25gg7Z8 được.”

*Mãn hap4Hán toàhap4n tịch:B79o6pwQ chap4ó thap4hức i25gg7Z8ăn chap4ủa cải25gg7Z8 B79o6pwQHán lẫB79o6pwQn Mãn,hap4 ýB79o6pwQ hap4nói i25gg7Z8bữa ti25gg7Z8iệc B79o6pwQphong hap4phú, ni25gg7Z8hiều mhap4ón ngon.

Cô xấuB79o6pwQ hổhap4 nởhap4 nụhap4 hap4cười kB79o6pwQhẽ, “Ci25gg7Z8hỉ sợ……i25gg7Z8 ChB79o6pwQỉ sợB79o6pwQ chái25gg7Z8u phảihap4 khiếhap4n Phúchap4 tẩui25gg7Z8 thấhap4t vọngi25gg7Z8 rồi.”

“Vì sao?hap4” i25gg7Z8Trung bi25gg7Z8á nhap4hất thờiB79o6pwQ khôngi25gg7Z8 hiểuB79o6pwQ ýB79o6pwQ hap4câu nóihap4 lắm.

“Bởi vì……”B79o6pwQ CôB79o6pwQ ấhap4p únhap4g tìB79o6pwQm i25gg7Z8một li25gg7Z8ý do,“hap4Bởi vB79o6pwQì khôi25gg7Z8ng B79o6pwQlâu nữhap4a cóB79o6pwQ thhap4ể cB79o6pwQháu địnhhap4 đihap4 i25gg7Z8du lịch.”

Trung bi25gg7Z8á thởi25gg7Z8 dàii25gg7Z8, i25gg7Z8vốn tưB79o6pwQởng hap4rằng tB79o6pwQhiếu B79o6pwQgia hap4xảy hap4ra hap4 chuyện,B79o6pwQ thap4hiếu phap4hu nhi25gg7Z8ân i25gg7Z8sẽ i25gg7Z8ở i25gg7Z8lại i25gg7Z8chăm B79o6pwQsóc cậui25gg7Z8 ấi25gg7Z8y, khôngB79o6pwQ nghap4ờ hap4cô ấyB79o6pwQ vẫhap4n hap4 muốB79o6pwQn rờii25gg7Z8 khỏi.“Thhap4iếu hap4phu nhâB79o6pwQn muốnhap4 rờihap4 khhap4ỏi hap4Âu gihap4a i25gg7Z8phải không?”i25gg7Z8 hap4Ông nóB79o6pwQi B79o6pwQ thi25gg7Z8ẳng ra.

“Thực xii25gg7Z8n lỗi.B79o6pwQ” Thhap4u B79o6pwQThủy Thap4âm ci25gg7Z8ó chúhap4t bốihap4 rốhap4i gụcB79o6pwQ đầuhap4 i25gg7Z8 xuốB79o6pwQng, đốii25gg7Z8 mặthap4 vớhap4i i25gg7Z8người quhap4ản giB79o6pwQa ti25gg7Z8rung thap4âm ni25gg7Z8ày, thầi25gg7Z8m nghĩi25gg7Z8 vẫnhap4 làhap4 thhap4ẳng hap4 thap4hắn i25gg7Z8thành khẩnB79o6pwQ hap4thì tốB79o6pwQt hơB79o6pwQn, tránhhap4 ci25gg7Z8ho ônhap4g ấi25gg7Z8y hi25gg7Z8iểu lầi25gg7Z8m B79o6pwQÂu B79o6pwQphu i25gg7Z8nhân thi25gg7Z8ật B79o6pwQ sựB79o6pwQ. “TrungB79o6pwQ B79o6pwQbá, hap4thật rhap4a chB79o6pwQáu ki25gg7Z8hông phB79o6pwQải B79o6pwQlà thiếuhap4 phi25gg7Z8u hap4nhân &nbspi25gg7Z8;của hap4Âu ghap4ia ci25gg7Z8ác i25gg7Z8 người,B79o6pwQ cháhap4u cB79o6pwQhỉ làhap4 mộthap4 ngườii25gg7Z8 –”

Ông lạii25gg7Z8 cắtB79o6pwQ B79o6pwQđứt lờii25gg7Z8 củi25gg7Z8a cô,“hap4Trong hap4mắt tấtB79o6pwQ i25gg7Z8cả mọihap4 ngườiB79o6pwQ ởi25gg7Z8 i25gg7Z8 ÂuB79o6pwQ hap4gia, côhap4 chínhhap4 lhap4à thi25gg7Z8iếu hap4phu nB79o6pwQhân củB79o6pwQa chi25gg7Z8úng tôi!”B79o6pwQ ÔB79o6pwQng i25gg7Z8mang theB79o6pwQo hap4khẩu hap4 khap4hí kiêB79o6pwQn địnhB79o6pwQ hap4mà nóiB79o6pwQ, hap4giống nB79o6pwQhư đhap4ây làhap4 hap4một cB79o6pwQhuyện thi25gg7Z8ật khB79o6pwQông thểB79o6pwQ pB79o6pwQhản hap4 bi25gg7Z8ác, hap4“Thiếu phi25gg7Z8u nhân,i25gg7Z8 ci25gg7Z8ô hap4chỉ li25gg7Z8à mấti25gg7Z8 tríhap4 i25gg7Z8nhớ B79o6pwQmà thB79o6pwQôi, B79o6pwQnên i25gg7Z8mới nóiB79o6pwQ hưui25gg7Z8 nóhap4i i25gg7Z8 i25gg7Z8vượn nhB79o6pwQư vậy.”

“Trung bá…B79o6pwQ…” Thap4hu Thủyi25gg7Z8 hap4Tâm thậti25gg7Z8 i25gg7Z8sự rấtB79o6pwQ bấthap4 đắchap4 hap4dĩ, vi25gg7Z8ì hap4sao B79o6pwQnói i25gg7Z8thật lạihap4 khôi25gg7Z8ng i25gg7Z8ai tii25gg7Z8n vậy?

Đột nhap4hiên, i25gg7Z8Âu B79o6pwQCánh Thap4hần pháti25gg7Z8 rhap4a mộthap4 tiếni25gg7Z8g thahap4n hap4nhẹ i25gg7Z8yếu hap4ớt, hahap4i ngườii25gg7Z8 vộiB79o6pwQ chạhap4y tớhap4i trướcB79o6pwQ gi25gg7Z8iường bệi25gg7Z8nh &i25gg7Z8nbsp;– “Thiếui25gg7Z8 gia……”

“Cánh Thần……”

Chỉ B79o6pwQthấy i25gg7Z8Âu CB79o6pwQánh B79o6pwQThần chậi25gg7Z8m rB79o6pwQãi mởi25gg7Z8 haB79o6pwQi mắtB79o6pwQ ri25gg7Z8a, i25gg7Z8ánh mắtB79o6pwQ rờB79o6pwQi rạhap4c nhìB79o6pwQn hahap4i ngườii25gg7Z8 đangi25gg7Z8 hap4lo lắi25gg7Z8ng màhap4 đợihap4 anB79o6pwQh thap4rả lời.

“Thiếu giaB79o6pwQ, rốti25gg7Z8 cụchap4 cậB79o6pwQu thap4ỉnh hap4lại rồhap4i.” Trui25gg7Z8ng B79o6pwQbá B79o6pwQkích độnB79o6pwQg vẻB79o6pwQ i25gg7Z8mặt i25gg7Z8già nB79o6pwQua đầyi25gg7Z8 nướchap4 mắt.

Trên mhap4ặt Thap4hu Thap4hủy TâB79o6pwQm cũnhap4g lB79o6pwQộ vẻB79o6pwQ hap4lo lắngB79o6pwQ cB79o6pwQùng B79o6pwQsốt ruội25gg7Z8t, “Cáni25gg7Z8h Thầi25gg7Z8n, B79o6pwQanh thấyB79o6pwQ sB79o6pwQao rhap4ồi? Chap4ó i25gg7Z8chỗ nàB79o6pwQo khóB79o6pwQ chịuhap4 không?”

Hai mhap4ắt Âhap4u B79o6pwQCánh Thap4hần kihap4nh ngạci25gg7Z8 i25gg7Z8nhìn côi25gg7Z8, môi25gg7Z8i khẽhap4 nhếch,i25gg7Z8 muốhap4n ni25gg7Z8ói gi25gg7Z8ì đói25gg7Z8, hap4nhưng yếtB79o6pwQ hầui25gg7Z8 lạii25gg7Z8 khônB79o6pwQg phátB79o6pwQ ri25gg7Z8a đượcB79o6pwQ ti25gg7Z8iếng nào.

 Cô cầmhap4 bànB79o6pwQ B79o6pwQtay hap4to củB79o6pwQa anhi25gg7Z8, “Cánhi25gg7Z8 hap4Thần, ahap4nh muốnB79o6pwQ nóB79o6pwQi B79o6pwQcái hap4gì? CóB79o6pwQ phap4hải muốnhap4 uốngB79o6pwQ nưi25gg7Z8ớc haB79o6pwQy không?”

“Thiếu phi25gg7Z8u nhap4hân, ci25gg7Z8ó cầnB79o6pwQ gọiB79o6pwQ B79o6pwQbác sĩhap4 đhap4ến hi25gg7Z8ay không.i25gg7Z8” Trunhap4g B79o6pwQbá nhắci25gg7Z8 nhở.

“Nha, đi25gg7Z8úng!” i25gg7Z8Cô vộii25gg7Z8 vhap4àng ấnhap4 xuốnghap4 hap4chuông i25gg7Z8báo hap4ở B79o6pwQđầu giường.

Đúng lúcB79o6pwQ nàyB79o6pwQ, bêhap4n thap4ai trui25gg7Z8yền đếnB79o6pwQ mội25gg7Z8t giọni25gg7Z8g nhap4ói i25gg7Z8khàn khài25gg7Z8n. hap4“Các…… Cái25gg7Z8c ngườihap4 hap4là ai?”

 

Cô nhhap4ất thi25gg7Z8ời sửi25gg7Z8ng sốt,hap4 khôngB79o6pwQ hap4nghĩ làB79o6pwQ B79o6pwQÂu Cáni25gg7Z8h Thhap4ần lại25gg7Z8i hỏiB79o6pwQ nhưB79o6pwQ vậy?

Trung báB79o6pwQ cũhap4ng lộhap4 rhap4a i25gg7Z8một i25gg7Z8bộ dánghap4 tri25gg7Z8ợn mắtB79o6pwQ hhap4á mồm,“Thiếui25gg7Z8 B79o6pwQgia…… Cậu……”

Vẻ B79o6pwQmặt Âhap4u Ci25gg7Z8ánh Thi25gg7Z8ần ngâyhap4 ngốcB79o6pwQ nhìhap4n bhap4ọn họ.B79o6pwQ “Thiếuhap4 gia?”

“Âu Ci25gg7Z8ánh Thần……”

Anh nhìni25gg7Z8 vB79o6pwQề phíi25gg7Z8a Thhap4u Thủi25gg7Z8y Tâm,“i25gg7Z8Ai làhap4 B79o6pwQÂu Cáni25gg7Z8h Thần?”

“Trời B79o6pwQạ, thiếhap4u gia…hap4…” Tri25gg7Z8ung i25gg7Z8bá B79o6pwQbị di25gg7Z8ọa đếnhap4 sợB79o6pwQ B79o6pwQhãi,“Không phap4hải nghap4ay cảhap4 têi25gg7Z8n i25gg7Z8mình ci25gg7Z8ậu cũnghap4 B79o6pwQkhông nhớhap4 chứ?”

Chân mài25gg7Z8y anhap4h nhăi25gg7Z8n lại,B79o6pwQ B79o6pwQ“Bác là……”

“Tôi lài25gg7Z8 Ti25gg7Z8rung bái25gg7Z8 aB79o6pwQ, thiếuB79o6pwQ ghap4ia khônhap4g hap4nhớ sai25gg7Z8o? B79o6pwQTa vẫnhap4 luôhap4n i25gg7Z8 B79o6pwQlàm quải25gg7Z8n B79o6pwQgia B79o6pwQở Âhap4u gB79o6pwQia, ki25gg7Z8hi cậuhap4 cònB79o6pwQ béi25gg7Z8 lB79o6pwQuôn tB79o6pwQhích i25gg7Z8nhất B79o6pwQlà cầmhap4 lấyi25gg7Z8 B79o6pwQống i25gg7Z8 i25gg7Z8quần củaB79o6pwQ i25gg7Z8tôi, quấnB79o6pwQ qhap4uít lấi25gg7Z8y ti25gg7Z8ôi bhap4ắt kểB79o6pwQ chap4huyện xưaB79o6pwQ chap4ho B79o6pwQcậu nghe.”

Anh vẫni25gg7Z8 hap4mang vẻi25gg7Z8 mi25gg7Z8ặt hoaB79o6pwQng mang.

Đột nhB79o6pwQiên Trunhap4g bB79o6pwQá kéohap4 ThB79o6pwQu ThủB79o6pwQy Tâmhap4 đahap4ng nhap4gẩn nB79o6pwQgơ qi25gg7Z8ua, “CôB79o6pwQ i25gg7Z8ấy lB79o6pwQà vợB79o6pwQ cậu,hap4 hap4còn cậB79o6pwQu B79o6pwQbé đhap4ang ngủhap4 bhap4ên kihap4a li25gg7Z8à coi25gg7Z8n cậu……”

Vẻ mặi25gg7Z8t Âi25gg7Z8u CánB79o6pwQh ThầB79o6pwQn i25gg7Z8mờ mịt,hap4 anhap4h dờB79o6pwQi áB79o6pwQnh B79o6pwQmắt lhap4ên khhap4uôn mặti25gg7Z8 ThB79o6pwQu TB79o6pwQhủy Tâhap4m, “Ônghap4 B79o6pwQấy nhap4ói ……B79o6pwQ Làhap4 thap4hật sao?”

Con lhap4à chap4ủa ai25gg7Z8nh khhap4ông hap4sai, nhưnhap4g vB79o6pwQợ…… B79o6pwQCô hap4khó xhap4ử nhB79o6pwQìn mi25gg7Z8ắt B79o6pwQ Trhap4ung hap4bá, cuốhap4i cùhap4ng vẫnhap4 i25gg7Z8là lựaB79o6pwQ chọnB79o6pwQ gi25gg7Z8ật đầu.B79o6pwQ “Truhap4ng bhap4á nóhap4i …i25gg7Z8… ĐềuB79o6pwQ lB79o6pwQà sB79o6pwQự hap4 thật.”

☆☆☆

“Thủy TB79o6pwQâm, Ei25gg7Z8m mui25gg7Z8ốn i25gg7Z8dẫn tihap4ểu bấhap4t điểm(nhỏ i25gg7Z8không bhap4ằng B79o6pwQmột chấhap4m nhỏhap4 –B79o6pwQ i25gg7Z8ta B79o6pwQnghĩ thếi25gg7Z8 ~~i25gg7Z8~) kia điB79o6pwQ đi25gg7Z8âu vậy?”

Trong phòi25gg7Z8ng bhap4ệnh B79o6pwQxa hB79o6pwQoa củahap4 hap4bệnh việnB79o6pwQ, Âui25gg7Z8 CáB79o6pwQnh Thầnhap4 trêhap4n B79o6pwQ i25gg7Z8đùi bóhap4 thạci25gg7Z8h cai25gg7Z8o đai25gg7Z8ng hap4lớn tiếnhap4g nB79o6pwQói vọngi25gg7Z8 vi25gg7Z8ề phíai25gg7Z8 TB79o6pwQhu Thủi25gg7Z8y TB79o6pwQâm i25gg7Z8đang i25gg7Z8đi hap4 rhap4a cửa.

Tay hap4phải côhap4 đani25gg7Z8g dắB79o6pwQt Âuhap4 QuânB79o6pwQ B79o6pwQThiên cói25gg7Z8 chi25gg7Z8út vi25gg7Z8ô lựi25gg7Z8c quhap4ay B79o6pwQđầu lại,i25gg7Z8 “Ehap4m B79o6pwQmuốn dẫi25gg7Z8n Ti25gg7Z8iểu hap4Thiên rhap4a ngoB79o6pwQài mhap4ua i25gg7Z8vài thứ.”

“Vì saB79o6pwQo phB79o6pwQải dẫnhap4 ni25gg7Z8ó rB79o6pwQa ngoàB79o6pwQi mui25gg7Z8a đhap4ồ chứ?”hap4 i25gg7Z8Vết i25gg7Z8thương hap4 B79o6pwQtrên mặB79o6pwQt B79o6pwQđã sắhap4p lànhhap4 hẳB79o6pwQn, trênhap4 khuôB79o6pwQn mặB79o6pwQt tuấnB79o6pwQ túi25gg7Z8 gB79o6pwQiờ B79o6pwQphút nài25gg7Z8y đaB79o6pwQng biểuB79o6pwQ i25gg7Z8 i25gg7Z8lộ nhưhap4 hap4một đứaB79o6pwQ tB79o6pwQrẻ ti25gg7Z8ùy hứng.

“Bởi vìhap4 Tiểhap4u Ti25gg7Z8hiên hap4nói cải25gg7Z8 B79o6pwQngày hap4ở troni25gg7Z8g phhap4òng bệB79o6pwQnh i25gg7Z8rất i25gg7Z8nhàm chán,hap4 ei25gg7Z8m di25gg7Z8ẫn i25gg7Z8con hap4đi rB79o6pwQa ni25gg7Z8goài hap4một i25gg7Z8chút ci25gg7Z8ũng tốt.”

“Vậy ei25gg7Z8m ci25gg7Z8ứ hap4để chi25gg7Z8o tiểuhap4 bhap4ất điểmi25gg7Z8 nàyhap4 i25gg7Z8đi thẳngi25gg7Z8 hap4về nhB79o6pwQà đi,B79o6pwQ i25gg7Z8ai bảoB79o6pwQ nB79o6pwQó khônhap4g cóhap4 viB79o6pwQệc gìi25gg7Z8 mi25gg7Z8à i25gg7Z8xuất hii25gg7Z8ện ởB79o6pwQ bệhap4nh việnB79o6pwQ làmB79o6pwQ chi?”

“Cánh Thần,”hap4 i25gg7Z8Cô thậthap4 sựB79o6pwQ thB79o6pwQực i25gg7Z8bất đắB79o6pwQc dĩ,i25gg7Z8 “AnhB79o6pwQ đừnghap4 gọhap4i B79o6pwQ tiểi25gg7Z8u bấi25gg7Z8t điểmB79o6pwQ nàyhap4, thap4iểu bấti25gg7Z8 điểhap4m nọhap4 lhap4ung thap4ung ni25gg7Z8ữa, i25gg7Z8nó têhap4n lài25gg7Z8 Tiểhap4u Thiêi25gg7Z8n, i25gg7Z8 lB79o6pwQà ci25gg7Z8on rhap4uột củai25gg7Z8 anh.”

“Chậc!” B79o6pwQAnh hap4xem thưB79o6pwQờng quB79o6pwQay mhap4ặt đi,B79o6pwQ “SaoB79o6pwQ B79o6pwQanh lạhap4i ki25gg7Z8hông biếti25gg7Z8 tB79o6pwQừ khhap4i nài25gg7Z8o anB79o6pwQh lhap4ại B79o6pwQcó mộtB79o6pwQ tiểui25gg7Z8 B79o6pwQbất điểmhap4 lớnB79o6pwQ ni25gg7Z8hư vậy.”

“Ba bhap4a……” ÂuB79o6pwQ Quânhap4 Thi25gg7Z8iên bi25gg7Z8ất i25gg7Z8mãn nhap4híu mày,“TêB79o6pwQn củB79o6pwQa coi25gg7Z8n hap4là i25gg7Z8 i25gg7Z8Âu Quâni25gg7Z8 Thiêni25gg7Z8, hap4con i25gg7Z8không đồhap4ng ýhap4 i25gg7Z8cho bi25gg7Z8a gi25gg7Z8ọi cohap4n làB79o6pwQ tiểhap4u bấtB79o6pwQ điểmi25gg7Z8 lầnhap4 hap4 nữa.”

Âu i25gg7Z8Cánh i25gg7Z8Thần lậpi25gg7Z8 ti25gg7Z8ức i25gg7Z8hướng i25gg7Z8về phap4hía cậB79o6pwQu B79o6pwQbé mhap4à i25gg7Z8ném qhap4ua hai25gg7Z8i ánhB79o6pwQ i25gg7Z8mắt đi25gg7Z8áng i25gg7Z8sợ, “i25gg7Z8Con B79o6pwQdám ti25gg7Z8ranh luậnB79o6pwQ với25gg7Z8i hap4ta sao?”

Âu QuâB79o6pwQn Ti25gg7Z8hiên li25gg7Z8ộ hap4ra i25gg7Z8một bộhap4 dái25gg7Z8ng hap4không i25gg7Z8đặt anB79o6pwQh vi25gg7Z8ào tronhap4g mắt,B79o6pwQ“Con hap4chỉ làB79o6pwQ nóB79o6pwQi rhap4a sựi25gg7Z8 ti25gg7Z8hật i25gg7Z8mà thôi.”

“Thủy i25gg7Z8Tâm, B79o6pwQném i25gg7Z8tiểu bi25gg7Z8ất đii25gg7Z8ểm nàhap4y đB79o6pwQi chap4ho B79o6pwQanh, đừnhap4g chi25gg7Z8o hap4nó hap4ở đâyi25gg7Z8 làmhap4 chướhap4ng mắtB79o6pwQ ai25gg7Z8nh nữa.”

“Cánh Thần,hap4 i25gg7Z8nó B79o6pwQlà coB79o6pwQn B79o6pwQanh.” i25gg7Z8Cô vôhap4 lựchap4 hap4lặp lại25gg7Z8i lờiB79o6pwQ mB79o6pwQà mỗhap4i B79o6pwQ ngài25gg7Z8y đềB79o6pwQu phảiB79o6pwQ nói25gg7Z8i đB79o6pwQến mấyi25gg7Z8 lần,hap4 thap4ừ khi25gg7Z8i Âhap4u hap4Cánh Thap4hần tỉhap4nh lhap4ại liềhap4n i25gg7Z8mất B79o6pwQ trhap4í i25gg7Z8nhớ chB79o6pwQo đếnB79o6pwQ bâB79o6pwQy giời25gg7Z8, nB79o6pwQgoài hap4cô rB79o6pwQa, nhữnB79o6pwQg ni25gg7Z8gười kB79o6pwQhác cănhap4 bhap4ản i25gg7Z8đều khôhap4ng hap4 hap4được hap4anh đểhap4 vi25gg7Z8ào mắt.

Bác sĩhap4 nóhap4i bởhap4i vi25gg7Z8ì lB79o6pwQúc hap4anh hap4bị tB79o6pwQai nạnhap4 đãB79o6pwQ đậphap4 B79o6pwQgáy xuốngi25gg7Z8 B79o6pwQ đất,hap4 cB79o6pwQho nêi25gg7Z8n mới25gg7Z8i gặphap4 pB79o6pwQhải hiệB79o6pwQn thap4ượng mhap4ất ti25gg7Z8rí nhới25gg7Z8, chi25gg7Z8ỉ làhap4 tạmhap4 thờii25gg7Z8 hap4hay hap4là hap4 vĩnhhap4 viễnhap4 thi25gg7Z8ì bi25gg7Z8ác sB79o6pwQĩ cũnghap4 ki25gg7Z8hông nắmhap4 chắc.

Cũng B79o6pwQmay chuyệni25gg7Z8 hap4ở i25gg7Z8công ti25gg7Z8y chủi25gg7Z8 i25gg7Z8quản cáchap4 cấpB79o6pwQ cB79o6pwQó thểhap4 đảmi25gg7Z8 hap4 đươnghap4 hap4được, còi25gg7Z8n mB79o6pwQột sốB79o6pwQ qB79o6pwQuyết địni25gg7Z8h trọngB79o6pwQ hap4đại đhap4ã đượci25gg7Z8 chuB79o6pwQẩn bịi25gg7Z8 trưB79o6pwQớc nhap4ên i25gg7Z8 chB79o6pwQỉ cầni25gg7Z8 chấpi25gg7Z8 hàB79o6pwQnh thhap4eo lài25gg7Z8 được,hap4 bằnhap4g khônghap4 mộtB79o6pwQ ti25gg7Z8ập i25gg7Z8đoàn B79o6pwQto nhhap4ư vi25gg7Z8ậy sẽhap4 hap4 nhưB79o6pwQ rắnB79o6pwQ mấtB79o6pwQ hap4đầu, cũnghap4 khôB79o6pwQng biếtB79o6pwQ lB79o6pwQàm B79o6pwQthế nàoi25gg7Z8 mới25gg7Z8i phải.

Chỉ lài25gg7Z8, tổnghap4 thap4ài Âui25gg7Z8 CáB79o6pwQnh ThB79o6pwQần ani25gg7Z8h hap4minh thầnhap4 võB79o6pwQ trB79o6pwQước B79o6pwQkia i25gg7Z8 hap4của bhap4ọn i25gg7Z8họ hap4nay chỉB79o6pwQ sốhap4 thi25gg7Z8ông hap4minh gầi25gg7Z8n nhưB79o6pwQ hap4đã thap4hoái hB79o6pwQóa rồiB79o6pwQ, hap4quả thựB79o6pwQc i25gg7Z8 hap4giống i25gg7Z8một đứai25gg7Z8 trẻi25gg7Z8 bốci25gg7Z8 đhap4ồng chỉB79o6pwQ hap4biết i25gg7Z8khóc lócB79o6pwQ i25gg7Z8om sòm.

Giải tríB79o6pwQ lớni25gg7Z8 nhi25gg7Z8ất mỗi25gg7Z8i nB79o6pwQgày củaB79o6pwQ ani25gg7Z8h chíi25gg7Z8nh li25gg7Z8à cB79o6pwQãi i25gg7Z8nhau vi25gg7Z8ới i25gg7Z8 chap4on, bB79o6pwQá B79o6pwQđạo hap4liều chếB79o6pwQt i25gg7Z8quấn quB79o6pwQít lấyi25gg7Z8 vợ,B79o6pwQ chi25gg7Z8ỉ cầnhap4 ci25gg7Z8ô hơhap4i chap4hút B79o6pwQrời B79o6pwQanh đB79o6pwQi B79o6pwQ hap4nửa bưhap4ớc tB79o6pwQhì anhap4h sẽB79o6pwQ bấtB79o6pwQ mãnB79o6pwQ rốngB79o6pwQ tB79o6pwQo, hap4ai chap4ũng khôi25gg7Z8ng kB79o6pwQiềm chếhap4 đB79o6pwQược vB79o6pwQị đạB79o6pwQi hap4 hap4thiếu ghap4ia xB79o6pwQấu tíi25gg7Z8nh này.

Mà B79o6pwQcửa hàB79o6pwQng quầni25gg7Z8 i25gg7Z8áo sủnghap4 vậi25gg7Z8t củi25gg7Z8a côhap4 cũni25gg7Z8g i25gg7Z8bởi vìi25gg7Z8 chuyệnhap4 B79o6pwQ ngoàB79o6pwQi i25gg7Z8ý muốni25gg7Z8 nài25gg7Z8y màB79o6pwQ phi25gg7Z8ải tạmi25gg7Z8 hoãn,i25gg7Z8 nB79o6pwQếu tìi25gg7Z8nh tri25gg7Z8ạng cứB79o6pwQ nB79o6pwQhư trướci25gg7Z8 mắi25gg7Z8t thìi25gg7Z8 i25gg7Z8 tri25gg7Z8ừ pi25gg7Z8hi ci25gg7Z8ô cóhap4 B79o6pwQthể pi25gg7Z8hân thânB79o6pwQ, bằngi25gg7Z8 khôngi25gg7Z8 cB79o6pwQăn bảB79o6pwQn làB79o6pwQ khôni25gg7Z8g cB79o6pwQó khi25gg7Z8ả năni25gg7Z8g ri25gg7Z8ời hap4 khap4hỏi anB79o6pwQh nửi25gg7Z8a bướci25gg7Z8 đểi25gg7Z8 đB79o6pwQi xB79o6pwQử hap4lý hap4công việc.

“Tiểu Thhap4iên, Chap4ánh Thầnhap4, hai25gg7Z8i ngườii25gg7Z8 li25gg7Z8àm B79o6pwQơn hap4đừng B79o6pwQcãi hap4nhau nữahap4 i25gg7Z8được không?”

“Mẹ, lB79o6pwQà bB79o6pwQa hap4ba bắhap4t nạthap4 con!”

“Thủy TâB79o6pwQm, ani25gg7Z8h chánB79o6pwQ gi25gg7Z8hét tiểB79o6pwQu bấtB79o6pwQ đihap4ểm này.”

Hai B79o6pwQngười cáhap4o thap4rạng xonB79o6pwQg B79o6pwQlại tB79o6pwQiếp tụhap4c đB79o6pwQấu vhap4õ mồm.

“Nếu bi25gg7Z8a chánhap4 ghéti25gg7Z8 conB79o6pwQ, ngàhap4y hap4mai coi25gg7Z8n cB79o6pwQùng mẹB79o6pwQ hap4sẽ i25gg7Z8không đếi25gg7Z8n bệnhi25gg7Z8 i25gg7Z8viện thhap4ăm bi25gg7Z8a nữa.”

“Con tớihap4 hap4hay khônghap4 B79o6pwQtới cũngi25gg7Z8 chhap4ả shap4ao, i25gg7Z8có đB79o6pwQiều i25gg7Z8Thủy TâB79o6pwQm B79o6pwQ củahap4 ti25gg7Z8a phi25gg7Z8ải hB79o6pwQai mươiB79o6pwQ hap4tư tiB79o6pwQếng đồi25gg7Z8ng hồhap4, mộthap4 tấi25gg7Z8c hap4cũng khôi25gg7Z8ng i25gg7Z8được rờihap4 khỏiB79o6pwQ i25gg7Z8 bêhap4n cạnhap4h ta.”

“Mẹ B79o6pwQlà mB79o6pwQẹ chap4ủa conB79o6pwQ! MẹB79o6pwQ phhap4ải ci25gg7Z8hăm B79o6pwQsóc con!”hap4 Âuhap4 QuânB79o6pwQ Thiêhap4n i25gg7Z8không phục.

“Cô B79o6pwQấy B79o6pwQlà bB79o6pwQà hap4xã i25gg7Z8của ta!hap4” ÂuB79o6pwQ CB79o6pwQánh ThB79o6pwQần cũB79o6pwQng B79o6pwQvô chap4ùng i25gg7Z8bá đại25gg7Z8o B79o6pwQrống lại.

Mắt ti25gg7Z8hấy haB79o6pwQi chB79o6pwQa cohap4n khap4hông hap4ai chịui25gg7Z8 i25gg7Z8ai, Thap4hu Thủyi25gg7Z8 Thap4âm bB79o6pwQị kẹphap4 ởi25gg7Z8 giữahap4 độhap4t B79o6pwQnhiên hhap4ô to,“Này!i25gg7Z8 Hhap4ai nhap4gười cóhap4 chừnghap4 B79o6pwQmực chap4ho tôi!”

“Mẹ……”

“Thủy Tâm……”

Cùng lúhap4c bịhap4 mội25gg7Z8t lớni25gg7Z8 mB79o6pwQột hap4nhỏ li25gg7Z8ộ hap4ra bộhap4 dạngB79o6pwQ ủyi25gg7Z8 khB79o6pwQuất giốngi25gg7Z8 nhau.

Cô ni25gg7Z8hìn vềi25gg7Z8 phíai25gg7Z8 cửaB79o6pwQ cB79o6pwQhính, giọnghap4 điệui25gg7Z8 khap4hông chB79o6pwQo phéphap4 hap4cự i25gg7Z8 tuB79o6pwQyệt hap4mà nói:i25gg7Z8 “Cánhi25gg7Z8 TB79o6pwQhần, i25gg7Z8em chỉi25gg7Z8 li25gg7Z8à mui25gg7Z8ốn mani25gg7Z8g Tii25gg7Z8ểu Thiêni25gg7Z8 đhap4i muhap4a chúB79o6pwQt đồi25gg7Z8 i25gg7Z8 uốnghap4 mhap4à thôi,hap4 i25gg7Z8anh ngoi25gg7Z8an i25gg7Z8ngoãn B79o6pwQở lạhap4i phònhap4g bệnh,B79o6pwQ B79o6pwQmột hồi25gg7Z8i bi25gg7Z8ác si25gg7Z8ĩ B79o6pwQsẽ đếnhap4 hap4 đưi25gg7Z8a anhap4h B79o6pwQđi làmB79o6pwQ vậti25gg7Z8 lýB79o6pwQ hap4trị liệu.”

“Anh ci25gg7Z8ũng muB79o6pwQốn cùnhap4g hap4em đihap4 hap4mua đồhap4 uống.”Anhhap4 bốcB79o6pwQ đồngB79o6pwQ đi25gg7Z8ưa i25gg7Z8ra yhap4êu cầu.

Cô lB79o6pwQiếc i25gg7Z8cái B79o6pwQxem thưB79o6pwQờng, “Anhhap4 pB79o6pwQhải ởi25gg7Z8 li25gg7Z8ại hap4chỗ hap4này đhap4i li25gg7Z8àm trB79o6pwQị liệu.”

“Anh khB79o6pwQông cầnhap4 ti25gg7Z8rị lB79o6pwQiệu.” Vưi25gg7Z8ơn hap4bàn tai25gg7Z8y thap4o khap4éo hap4cô i25gg7Z8vào tri25gg7Z8ong li25gg7Z8òng, B79o6pwQ“Anh cB79o6pwQhỉ mhap4uốn ehap4m ởi25gg7Z8 B79o6pwQlại bêB79o6pwQn ngườihap4 anh.”

Âu QB79o6pwQuân Thiêi25gg7Z8n ti25gg7Z8hè lưỡi,B79o6pwQ “Sauhap4 khB79o6pwQi bhap4a hap4ba mấhap4t tB79o6pwQrí nhi25gg7Z8ớ thậhap4t B79o6pwQ si25gg7Z8ự i25gg7Z8là làmB79o6pwQ chB79o6pwQo ngưi25gg7Z8ời ti25gg7Z8a chịuhap4 khôngB79o6pwQ nổhap4i.” Chap4ậu béB79o6pwQ bấi25gg7Z8t i25gg7Z8mãn khhap4áng nghị,hap4 “BB79o6pwQây B79o6pwQ giờhap4 mẹB79o6pwQ đềui25gg7Z8 ngàB79o6pwQy đi25gg7Z8êm i25gg7Z8cùng bB79o6pwQa, hap4con i25gg7Z8chỉ lhap4à mhap4uốn cùnhap4g mB79o6pwQẹ đhap4i B79o6pwQra nhap4goài mội25gg7Z8t hap4 hap4chút B79o6pwQmà B79o6pwQba cũnghap4 muốni25gg7Z8 ngăi25gg7Z8n cản……”

Âu i25gg7Z8Cánh Thầni25gg7Z8 mớiB79o6pwQ khôngi25gg7Z8 đB79o6pwQể i25gg7Z8ý i25gg7Z8tới B79o6pwQcon li25gg7Z8ầm bầB79o6pwQm, hap4tròng i25gg7Z8mắt hap4 củai25gg7Z8 anB79o6pwQh vhap4ừa chuyển,i25gg7Z8 B79o6pwQđột nhiêi25gg7Z8n hướnghap4 rhap4a nB79o6pwQgoài ci25gg7Z8ửa B79o6pwQgọi nhB79o6pwQỏ B79o6pwQmột tiếi25gg7Z8ng, hap4 “Trunghap4 bá.”

“Thiếu giahap4, ci25gg7Z8ó chuyi25gg7Z8ện gB79o6pwQì sao?”

“Đem tiểui25gg7Z8 bấthap4 đi25gg7Z8iểm nàyB79o6pwQ đuổii25gg7Z8 vềhap4 nhB79o6pwQà chap4ho tôi,hap4 ngàyhap4 mhap4ai B79o6pwQ khi25gg7Z8ông đượchap4 đi25gg7Z8ưa ni25gg7Z8ó đếni25gg7Z8 nhap4ữa.” Ai25gg7Z8nh đắi25gg7Z8c i25gg7Z8ý nói.hap4 HừB79o6pwQ hừB79o6pwQ, nB79o6pwQhư vhap4ậy hap4xem tB79o6pwQên nhóci25gg7Z8 i25gg7Z8 ni25gg7Z8ày còhap4n chap4ùng anB79o6pwQh giàni25gg7Z8h côhap4 đưhap4ợc nữahap4 không.

“Dạ, tB79o6pwQhiếu giB79o6pwQa.” Truhap4ng bhap4á bấthap4 đắB79o6pwQc dĩhap4 chấpi25gg7Z8 hànhB79o6pwQ mi25gg7Z8ệnh lệnh.

“Lão bhap4a, bi25gg7Z8a B79o6pwQrất B79o6pwQâm hap4hiểm …i25gg7Z8… B79o6pwQbuông ……hap4 ôi25gg7Z8ng quảni25gg7Z8 giai25gg7Z8, cohap4n hap4không i25gg7Z8muốn vB79o6pwQề nhap4hà, ci25gg7Z8on muốnB79o6pwQ ởhap4 cùnghap4 mẹ……”

 

Âu Cáni25gg7Z8h hap4Thần cònhap4 bướngi25gg7Z8 B79o6pwQbỉnh ni25gg7Z8ói bái25gg7Z8i bahap4i vớii25gg7Z8 coni25gg7Z8, ai25gg7Z8nh ômhap4 B79o6pwQ hap4bà xãi25gg7Z8, di25gg7Z8án mB79o6pwQặt i25gg7Z8vào lhap4òng B79o6pwQcô, dáB79o6pwQng vi25gg7Z8ẻ vi25gg7Z8ô i25gg7Z8cùng hhap4ưởng tB79o6pwQhụ, miệngi25gg7Z8 ci25gg7Z8òn khônB79o6pwQg i25gg7Z8 ngừng.“ThủyB79o6pwQ Tâmhap4, độthap4 nhiêni25gg7Z8 ani25gg7Z8h cải25gg7Z8m thấyhap4 mìi25gg7Z8nh B79o6pwQtrở ni25gg7Z8ên rhap4ất sui25gg7Z8y yếui25gg7Z8 nga.”

Thu ThB79o6pwQủy TâmB79o6pwQ lB79o6pwQo lắngB79o6pwQ sờB79o6pwQ sB79o6pwQờ mặti25gg7Z8 anh,“Si25gg7Z8ao vB79o6pwQậy? Hahap4y đểhap4 hap4em gB79o6pwQọi lài25gg7Z8 báB79o6pwQc i25gg7Z8sĩ i25gg7Z8đến xi25gg7Z8em sai25gg7Z8o nha?”

“Không cần,i25gg7Z8 chỉi25gg7Z8 cầnB79o6pwQ B79o6pwQem hôB79o6pwQn anhap4h mi25gg7Z8ột cáB79o6pwQi hap4là đượchap4 rồi……”

Giọng B79o6pwQcủa cB79o6pwQon từB79o6pwQ hàB79o6pwQnh lai25gg7Z8ng truyềi25gg7Z8n đếB79o6pwQn —i25gg7Z8 B79o6pwQ“Lão ba……hap4 i25gg7Z8Ngày mB79o6pwQai ci25gg7Z8on sẽB79o6pwQ hap4lại đếi25gg7Z8n ……”

Cô thap4hật sựi25gg7Z8 i25gg7Z8là khhap4ông i25gg7Z8có bhap4iện pháB79o6pwQp nàohap4 vB79o6pwQới ngườiB79o6pwQ đàni25gg7Z8 ôngi25gg7Z8 hap4 nàhap4y, “Ngưhap4ời đãhap4 lớnB79o6pwQ nhưhap4 vậyB79o6pwQ rồihap4 ci25gg7Z8òn trai25gg7Z8nh hơB79o6pwQn hap4thua vớihap4 tB79o6pwQrẻ i25gg7Z8con.” ThậB79o6pwQt i25gg7Z8 khi25gg7Z8ông B79o6pwQchịu nổi.

Anh hap4hợp tìnhhap4 hợpB79o6pwQ B79o6pwQlý mhap4à nói25gg7Z8i: i25gg7Z8“Ai kêi25gg7Z8u B79o6pwQtiểu bấtB79o6pwQ đhap4iểm khap4ia B79o6pwQ khôngi25gg7Z8 biếti25gg7Z8 thhap4ức thờii25gg7Z8 nhưB79o6pwQ vậy,i25gg7Z8 i25gg7Z8cả ngàyhap4 chap4ứ líui25gg7Z8 i25gg7Z8ríu mẹhap4 ơihap4, mẹi25gg7Z8 àB79o6pwQ, phiềB79o6pwQn chếB79o6pwQt hap4 i25gg7Z8đi đưi25gg7Z8ợc, ani25gg7Z8h chap4hán gi25gg7Z8hét nó.”

Cô vừahap4 bB79o6pwQực mìni25gg7Z8h vừB79o6pwQa bi25gg7Z8uồn ci25gg7Z8ười nhap4hẹ nhànhap4g đB79o6pwQánh hap4anh mB79o6pwQột cái,“NàoB79o6pwQ cóhap4 ai25gg7Z8i lạihap4 ci25gg7Z8hán ghéB79o6pwQt coB79o6pwQn ruộtB79o6pwQ củi25gg7Z8 mìhap4nh chứ.”

“Hừ! hap4Ai thèi25gg7Z8m đểhap4 ýhap4 đếni25gg7Z8 nóB79o6pwQ!”Anh đểhap4 gi25gg7Z8ần môihap4 mB79o6pwQình hap4lại, “Thủyhap4 hap4Tâm, nhap4hanh hap4lên mộtB79o6pwQ chút.”

“Anh thậB79o6pwQt sựi25gg7Z8 là……”B79o6pwQ Biếti25gg7Z8 rhap4õ troi25gg7Z8ng phònghap4 bệhap4nh bâyB79o6pwQ gi25gg7Z8iờ chi25gg7Z8ỉ B79o6pwQ cóB79o6pwQ hi25gg7Z8ai nB79o6pwQgười bọhap4n họ,i25gg7Z8 nhưnB79o6pwQg ánB79o6pwQh mắti25gg7Z8 cB79o6pwQô vi25gg7Z8ẫn B79o6pwQlà i25gg7Z8không đưi25gg7Z8ợc thap4ự nhi25gg7Z8iên liB79o6pwQếc hap4 trhap4ái lhap4iếc phải25gg7Z8i, i25gg7Z8vội vànhap4g hôB79o6pwQn nhanhap4h mộti25gg7Z8 chút.

Đại i25gg7Z8thiếu gii25gg7Z8a ki25gg7Z8hông hàB79o6pwQi lònghap4, lạii25gg7Z8 quB79o6pwQấn qhap4uít B79o6pwQbắt côB79o6pwQ hônhap4 B79o6pwQ lại,i25gg7Z8 côB79o6pwQ B79o6pwQngồi tri25gg7Z8ên đùii25gg7Z8 phap4hải khap4hông bi25gg7Z8ị thươngi25gg7Z8 ci25gg7Z8ủa anB79o6pwQh, hap4tư hap4thế củhap4a hai25gg7Z8i ngưB79o6pwQời i25gg7Z8 B79o6pwQgiờ phútB79o6pwQ nB79o6pwQày thậthap4 ái25gg7Z8i muội25gg7Z8i, i25gg7Z8làm B79o6pwQcô vừhap4a thẹnB79o6pwQ lạii25gg7Z8 vừi25gg7Z8a xấuB79o6pwQ hổ.

“Cánh Thi25gg7Z8ần, hap4đừng đùi25gg7Z8a B79o6pwQnữa, mộtB79o6pwQ B79o6pwQhồi B79o6pwQbị báhap4c sĩB79o6pwQ, hap4y B79o6pwQtá nhìni25gg7Z8 hap4thấy B79o6pwQsẽ bịi25gg7Z8 i25gg7Z8người i25gg7Z8ta chêhap4 ci25gg7Z8ười .”

“Nhìn thhap4ấy thB79o6pwQì nhap4hìn thap4hấy.”Anh lhap4ơ đễnB79o6pwQh, “AnB79o6pwQh B79o6pwQôm bi25gg7Z8à hap4xã củai25gg7Z8 tahap4, i25gg7Z8ai quảnB79o6pwQ hap4được .”

Nghe aB79o6pwQnh cảhap4 i25gg7Z8ngày đemi25gg7Z8 hai25gg7Z8i chữi25gg7Z8 bàB79o6pwQ xãhap4 i25gg7Z8làm câui25gg7Z8 B79o6pwQcửa miệhap4ng, hap4 troni25gg7Z8g lòi25gg7Z8ng hap4Thu Thủhap4y Tâmhap4 nhịnB79o6pwQ khônghap4 đượchap4 màB79o6pwQ hap4âm thB79o6pwQầm i25gg7Z8hít vài25gg7Z8i ngụmi25gg7Z8 khí,i25gg7Z8 hap4nếu B79o6pwQ côi25gg7Z8 nB79o6pwQói B79o6pwQvới i25gg7Z8anh, hap4trên pháphap4 luậthap4 hhap4ai ngườhap4i hB79o6pwQoàn ti25gg7Z8oàn khôi25gg7Z8ng B79o6pwQcó i25gg7Z8quan B79o6pwQhệ gì,i25gg7Z8 B79o6pwQ khhap4ông biếtB79o6pwQ anhap4h chap4ó thểi25gg7Z8 khi25gg7Z8óc i25gg7Z8tại B79o6pwQchỗ cB79o6pwQho ci25gg7Z8ô xhap4em haB79o6pwQy không?!

Âu Cánhhap4 Thầnhap4 xấuB79o6pwQ B79o6pwQxa đhap4em môiB79o6pwQ tiếB79o6pwQn i25gg7Z8đến sáB79o6pwQt mhap4ặt củaB79o6pwQ ci25gg7Z8ô, vươnhap4 đầB79o6pwQu lưỡi25gg7Z8i, B79o6pwQnghịch hap4ngợm ni25gg7Z8hẹ nhàB79o6pwQng lii25gg7Z8ếm lB79o6pwQên mhap4ôi côB79o6pwQ B79o6pwQmột chút.

“Cánh TB79o6pwQhần……” hap4Cô B79o6pwQbị độngi25gg7Z8 B79o6pwQtác khB79o6pwQiêu khíB79o6pwQch B79o6pwQcủa ai25gg7Z8nh lài25gg7Z8m sợi25gg7Z8 i25gg7Z8ngây người.

“Hôm qB79o6pwQua i25gg7Z8anh i25gg7Z8nhìn thấi25gg7Z8y trohap4ng TVhap4, hap4nam diễnB79o6pwQ vi25gg7Z8iên hap4chính đãi25gg7Z8 i25gg7Z8 li25gg7Z8àm i25gg7Z8vậy i25gg7Z8với B79o6pwQnữ diễni25gg7Z8 viêhap4n chínB79o6pwQh.” i25gg7Z8Anh hi25gg7Z8ơi hơiB79o6pwQ conhap4g i25gg7Z8cánh i25gg7Z8môi lên,“Thủyhap4 i25gg7Z8 Tâm,hap4 i25gg7Z8em làB79o6pwQ ni25gg7Z8ữ i25gg7Z8diễn vhap4iên chap4hính cB79o6pwQủa anhB79o6pwQ, nhap4hư vi25gg7Z8ậykhông phi25gg7Z8ải aB79o6pwQnh ci25gg7Z8ũng B79o6pwQcó thi25gg7Z8ể hap4 ni25gg7Z8hư vhap4ậy i25gg7Z8với B79o6pwQem sao?”

Nói i25gg7Z8xong, B79o6pwQanh chậmhap4 i25gg7Z8rãi dùni25gg7Z8g đầui25gg7Z8 lưỡhap4i tiếhap4n hap4vào bB79o6pwQên tronB79o6pwQg i25gg7Z8 môB79o6pwQi cô,hap4 thànhhap4 ti25gg7Z8hục B79o6pwQmà bi25gg7Z8á đạB79o6pwQo hi25gg7Z8ấp thhap4u i25gg7Z8ngọt ngàB79o6pwQo hap4của cB79o6pwQô, i25gg7Z8Thu B79o6pwQThủy Thap4âm bịB79o6pwQ hap4 i25gg7Z8anh cứngB79o6pwQ rắB79o6pwQn ôhap4m vàohap4 tronhap4g lòhap4ng i25gg7Z8nhất thời25gg7Z8i giốnghap4 nhi25gg7Z8ư mhap4ột khốhap4i tuyếB79o6pwQt i25gg7Z8bị hi25gg7Z8òa i25gg7Z8 tahap4n thài25gg7Z8nh nướcB79o6pwQ, hoànB79o6pwQ toB79o6pwQàn mB79o6pwQất đhap4i nănB79o6pwQg lựcB79o6pwQ phải25gg7Z8n kháng.

Hai ni25gg7Z8gười cứhap4 nhhap4ư i25gg7Z8vậy B79o6pwQmà hap4ôn hap4tồn, hap4nếu khôhap4ng hap4phải bB79o6pwQác shap4ĩ i25gg7Z8 xi25gg7Z8ông vàhap4o, hap4cô hap4hoài nghap4hi chínB79o6pwQh mìnhhap4 sẽi25gg7Z8 sai25gg7Z8y hap4chết ởB79o6pwQ tronhap4g luồi25gg7Z8ng hap4nhu B79o6pwQtình B79o6pwQcủa hap4 aB79o6pwQnh rồi.

“Khụ khB79o6pwQụ! Âhap4u ti25gg7Z8iên sii25gg7Z8nh, B79o6pwQđã đhap4ến gii25gg7Z8ờ làmi25gg7Z8 vậthap4 i25gg7Z8lý B79o6pwQtrị li25gg7Z8iệu.” Báci25gg7Z8 sĩB79o6pwQ xấui25gg7Z8 B79o6pwQhổ đẩyhap4 kíhap4nh mắthap4 viềni25gg7Z8 vàng.

Thu Thi25gg7Z8ủy hap4Tâm ni25gg7Z8ghe ti25gg7Z8iếng cũngi25gg7Z8 tỉhap4nh lại,B79o6pwQ vộihap4 vànghap4 chap4hấm dứtB79o6pwQ B79o6pwQ hap4nụ hi25gg7Z8ôn nàyi25gg7Z8, khi25gg7Z8uôn mB79o6pwQặt nhỏhap4 nhắi25gg7Z8n vìB79o6pwQ xấB79o6pwQu i25gg7Z8hổ mài25gg7Z8 đỏhap4 lên,i25gg7Z8 ÂB79o6pwQu Cánhap4h hap4Thần thB79o6pwQì B79o6pwQ tứB79o6pwQc gihap4ận ti25gg7Z8rừng mắthap4 liB79o6pwQếc hap4bác B79o6pwQsĩ mộthap4 cái.

“Tôi nóhap4i báB79o6pwQc B79o6pwQsĩ hap4Lưu, ôi25gg7Z8ng cũngi25gg7Z8 qui25gg7Z8á chi25gg7Z8uyên nghiệphap4 hap4rồi? hap4Ngay cảB79o6pwQ đếhap4n mB79o6pwQuộn mi25gg7Z8ột phap4hút i25gg7Z8cũng ki25gg7Z8hông đượcB79o6pwQ sao.”

“Ách……” Đhap4ối phươi25gg7Z8ng dởi25gg7Z8 kB79o6pwQhóc i25gg7Z8dở ci25gg7Z8ười, “Vôi25gg7Z8 cùngB79o6pwQ xi25gg7Z8in lỗhap4i đãhap4 i25gg7Z8 quấi25gg7Z8y hap4rầy anhap4h, hap4Âu tiB79o6pwQên sinhB79o6pwQ, cói25gg7Z8 điều,hap4 i25gg7Z8còn nhưi25gg7Z8 hap4anh nóihap4, i25gg7Z8canh chínhap4h xáchap4 B79o6pwQ i25gg7Z8thời ghap4ian chínhB79o6pwQ lB79o6pwQà B79o6pwQbổn hap4phận củhap4a ngườB79o6pwQi B79o6pwQchữa bệnhi25gg7Z8 B79o6pwQvà cB79o6pwQhăm sói25gg7Z8c bB79o6pwQệnh nhân.”

“Cánh Thần.”i25gg7Z8 i25gg7Z8Thu ThB79o6pwQủy Tâmi25gg7Z8 càngi25gg7Z8 xấuhap4 hổhap4 ,“Báci25gg7Z8 si25gg7Z8ĩ cũnB79o6pwQg lB79o6pwQà vìhap4 tốti25gg7Z8 cB79o6pwQho anh.”

“Hừ! hap4Sao i25gg7Z8anh lạii25gg7Z8 ki25gg7Z8hông cảmi25gg7Z8 thấhap4y vậyi25gg7Z8?” Ahap4nh bốci25gg7Z8 B79o6pwQđồng hap4 ki25gg7Z8hoanh i25gg7Z8hai hap4tay, “MB79o6pwQỗi nB79o6pwQgày đB79o6pwQều phảii25gg7Z8 đii25gg7Z8 lB79o6pwQàm hap4vật B79o6pwQlý thap4rị lii25gg7Z8ệu B79o6pwQchán ghéhap4t hap4này, i25gg7Z8 i25gg7Z8phiền B79o6pwQmuốn chết.”

“Nếu khôB79o6pwQng làmhap4 trịB79o6pwQ liệu,hap4 si25gg7Z8ao chap4hân cB79o6pwQủa B79o6pwQanh hap4có thểB79o6pwQ B79o6pwQnhanh i25gg7Z8lành ni25gg7Z8hư vậi25gg7Z8y được?”

Oán B79o6pwQgiận thhap4ì B79o6pwQoán giậi25gg7Z8n, B79o6pwQnên làhap4m trịhap4 liệhap4u vhap4ẫn lB79o6pwQà khôi25gg7Z8ng B79o6pwQthể thii25gg7Z8ếu, Âuhap4 CB79o6pwQánh B79o6pwQThần B79o6pwQđi ti25gg7Z8heo hap4bọn hB79o6pwQọ đhap4ến phap4hòng trịhap4 liệu.

Quá trìnhi25gg7Z8 hồiB79o6pwQ phụci25gg7Z8 đúnhap4g làhap4 hap4gian khổ,B79o6pwQ hap4Thu B79o6pwQThủy TB79o6pwQâm nhìB79o6pwQn i25gg7Z8ở B79o6pwQ troni25gg7Z8g mắhap4t màB79o6pwQ đauB79o6pwQ ởhap4 tronB79o6pwQg lònghap4, nhap4ếu khi25gg7Z8ông phảhap4i vìhap4 ci25gg7Z8ứu i25gg7Z8cô cùnB79o6pwQg hap4Tiểu i25gg7Z8 Thiên,B79o6pwQ bâyhap4 giờhap4 ahap4nh cũni25gg7Z8g B79o6pwQkhông cầnB79o6pwQ pB79o6pwQhải chịhap4u li25gg7Z8oại thốB79o6pwQng khB79o6pwQổ nhi25gg7Z8ư vậy.

Bình hap4thường, mỗii25gg7Z8 ngàyhap4 làhap4m vậtB79o6pwQ lýi25gg7Z8 tB79o6pwQrị liB79o6pwQệu xonB79o6pwQg, thểi25gg7Z8 lựcB79o6pwQ Âui25gg7Z8 Cáni25gg7Z8h Thầi25gg7Z8n sẽi25gg7Z8 tihap4êu B79o6pwQhao đếnhap4 mB79o6pwQột giọti25gg7Z8 cũngB79o6pwQ ki25gg7Z8hông còn.

Qua bữaB79o6pwQ cơB79o6pwQm B79o6pwQtrưa, ahap4nh mỏii25gg7Z8 mệthap4 nằB79o6pwQm ởB79o6pwQ trênB79o6pwQ gihap4ường ngủi25gg7Z8 say.

Thu Thủyi25gg7Z8 TâB79o6pwQm nghap4ồi B79o6pwQở bênhap4 giB79o6pwQường, ni25gg7Z8hẹ hap4nhàng i25gg7Z8nắm hap4tay anhap4h, B79o6pwQ i25gg7Z8từ B79o6pwQsau hap4khi hônhap4 B79o6pwQmê tỉnB79o6pwQh lB79o6pwQại, i25gg7Z8mỗi lB79o6pwQần khhap4i ahap4nh sắB79o6pwQp đihap4 vB79o6pwQào giấhap4c nhap4gủ B79o6pwQanh đi25gg7Z8ều hap4 B79o6pwQgắt gB79o6pwQao chap4ầm lB79o6pwQấy taB79o6pwQy mìnB79o6pwQh ni25gg7Z8hư vậhap4y, gươngi25gg7Z8 mặti25gg7Z8 ani25gg7Z8h i25gg7Z8trong lúci25gg7Z8 ngủi25gg7Z8 i25gg7Z8say bìnhB79o6pwQ B79o6pwQ hap4thản i25gg7Z8tựa nhap4hư mộti25gg7Z8 đứai25gg7Z8 bhap4é B79o6pwQvô tội.

Sau hap4khi ngi25gg7Z8he thấyhap4 aB79o6pwQnh pháti25gg7Z8 ri25gg7Z8a tiB79o6pwQếng híi25gg7Z8t hap4thở i25gg7Z8đều đều,B79o6pwQ hap4cô hap4 i25gg7Z8cố gắni25gg7Z8g rhap4út bàni25gg7Z8 B79o6pwQtay bịB79o6pwQ hap4anh nắmhap4 i25gg7Z8về, nhhap4ưng cB79o6pwQô mớB79o6pwQi giậtB79o6pwQ hap4về thap4hì aB79o6pwQnh liềni25gg7Z8 B79o6pwQ B79o6pwQgiống ni25gg7Z8hư B79o6pwQhoảng sợi25gg7Z8 B79o6pwQmà B79o6pwQnhăn màyB79o6pwQ lại.B79o6pwQ“Đừng đihap4……” Nhắmi25gg7Z8 hap4hai B79o6pwQmắt, anB79o6pwQh B79o6pwQgiống hap4 nhưhap4 B79o6pwQđang i25gg7Z8nói mê.

Cô vộihap4 vài25gg7Z8ng trB79o6pwQấn an,“Ei25gg7Z8m khap4hông cB79o6pwQó đi,B79o6pwQ ei25gg7Z8m sẽB79o6pwQ ởi25gg7Z8 bhap4ên cạnhi25gg7Z8 anh.”

“Đừng đi……hap4 B79o6pwQThủy Ti25gg7Z8âm, đừngi25gg7Z8 đi……”i25gg7Z8 Ai25gg7Z8nh lẩmi25gg7Z8 bẩi25gg7Z8m i25gg7Z8liên tụchap4 cùnB79o6pwQg mộti25gg7Z8 câu.

Chẳng lẽB79o6pwQ ởi25gg7Z8 trB79o6pwQong mộhap4ng, B79o6pwQcô muốB79o6pwQn rời25gg7Z8i ani25gg7Z8h mi25gg7Z8à đB79o6pwQi sao?

Cô thap4rở ti25gg7Z8ay B79o6pwQdùng hap4sức cầmhap4 bànhap4 ti25gg7Z8ay ti25gg7Z8o củai25gg7Z8 hap4anh, nhìB79o6pwQn tri25gg7Z8ên i25gg7Z8 mB79o6pwQặt mhap4ột ngườiB79o6pwQ đànB79o6pwQ ônghap4 trưởnghap4 thànhap4h nhưB79o6pwQ aB79o6pwQnh lạiB79o6pwQ toB79o6pwQát rB79o6pwQa vi25gg7Z8ẻ hap4bất lựhap4c, hap4yếu B79o6pwQ ớti25gg7Z8 này,B79o6pwQ đáyhap4 lòhap4ng ci25gg7Z8ô liềB79o6pwQn thắthap4 hap4lại, khB79o6pwQông chap4hút hap4suy nB79o6pwQghĩ liềhap4n mhap4ở miệhap4ng i25gg7Z8 i25gg7Z8nói: “Emhap4 sẽi25gg7Z8 khônB79o6pwQg đi25gg7Z8i, i25gg7Z8em i25gg7Z8sẽ ởB79o6pwQ lạii25gg7Z8 bêhap4n cạnhhap4 B79o6pwQanh, cảB79o6pwQ đi25gg7Z8ời ci25gg7Z8ũng ki25gg7Z8hông rhap4ời i25gg7Z8 khap4hỏi anhB79o6pwQ, hap4mặc kệi25gg7Z8 anB79o6pwQh biếnB79o6pwQ thànB79o6pwQh cB79o6pwQái dB79o6pwQạng hap4gì, i25gg7Z8chỉ cầni25gg7Z8 ahap4nh cảhap4m thấyhap4 i25gg7Z8cần hap4 ehap4m, eB79o6pwQm vĩnhB79o6pwQ hap4viễn sẽhap4 i25gg7Z8luôn ởB79o6pwQ bênB79o6pwQ hap4cạnh ahap4nh i25gg7Z8như bâhap4y giờ……”

“Thủy B79o6pwQTâm, i25gg7Z8em nói25gg7Z8i i25gg7Z8có thậthap4 không?”

“Đương nhihap4ên đềhap4u lB79o6pwQà sB79o6pwQự thật,hap4 áchB79o6pwQ –”

Không ni25gg7Z8gờ Âhap4u CánB79o6pwQh B79o6pwQThần i25gg7Z8lại B79o6pwQđột nhihap4ên mởhap4 ri25gg7Z8a mắt,B79o6pwQ côi25gg7Z8 bB79o6pwQị anhap4h B79o6pwQlàm giậhap4t mình,hap4 i25gg7Z8không phảihap4 anhap4h đhap4ang B79o6pwQngủ sB79o6pwQao? hap4Tỉnh lạhap4i i25gg7Z8từ ki25gg7Z8hi nàhap4o vậy?

“Thủy Tâm……”i25gg7Z8 AB79o6pwQnh châi25gg7Z8n thB79o6pwQành B79o6pwQtha thiếthap4 B79o6pwQmà thậB79o6pwQt cẩhap4n thậnhap4 hap4 nhìhap4n cô,hap4 B79o6pwQtìm kiếmB79o6pwQ lB79o6pwQời cahap4m đoan,B79o6pwQ B79o6pwQ“Cho dùi25gg7Z8 anhap4h đãi25gg7Z8 lB79o6pwQàm chuyệnhap4 hap4sai tráB79o6pwQi, thậB79o6pwQm B79o6pwQ B79o6pwQchí làmi25gg7Z8 i25gg7Z8cho ei25gg7Z8m kB79o6pwQhóc, lB79o6pwQàm chB79o6pwQo ehap4m tB79o6pwQhương tâmB79o6pwQ khổhap4 sở……i25gg7Z8 i25gg7Z8Em cũni25gg7Z8g si25gg7Z8ẽ khôhap4ng B79o6pwQ rờihap4 khỏiB79o6pwQ ani25gg7Z8h sao?”

Cô B79o6pwQhoài nghap4hi, khôngi25gg7Z8 muốni25gg7Z8 tiếhap4p tụcB79o6pwQ đềi25gg7Z8 tàhap4i nàB79o6pwQy.“Anh tỉnhhap4 lạiB79o6pwQ tB79o6pwQừ i25gg7Z8khi nhap4ào vậy?”

“Em cònB79o6pwQ hap4chưa trảB79o6pwQ lờihap4 anh.B79o6pwQ” Ani25gg7Z8h B79o6pwQkiên trìB79o6pwQ nói.

Bị ánB79o6pwQh mắhap4t mêB79o6pwQ ngườB79o6pwQi củahap4 hap4anh nB79o6pwQhìn chằmhap4 chằmhap4 nhhap4ư vậyB79o6pwQ, Ti25gg7Z8hu B79o6pwQ Thủi25gg7Z8y Tâmi25gg7Z8 thởB79o6pwQ dàii25gg7Z8, khB79o6pwQuất phụhap4c B79o6pwQnói: “Chỉi25gg7Z8 cầi25gg7Z8n anB79o6pwQh hap4cần ehap4m, ei25gg7Z8m si25gg7Z8ẽ ởi25gg7Z8 lạhap4i B79o6pwQbên hap4 cạnhhap4 anh.”

“Em B79o6pwQđã nóhap4i thap4hì pi25gg7Z8hải giữhap4 lờhap4i nhB79o6pwQa.” Đạhap4t đượhap4c lờihap4 i25gg7Z8cam đoan,hap4 i25gg7Z8 B79o6pwQanh i25gg7Z8cười đi25gg7Z8ến gihap4ống nhưhap4 mộti25gg7Z8 B79o6pwQđứa B79o6pwQtrẻ, nB79o6pwQắm hap4chặt B79o6pwQtay côi25gg7Z8, hap4lại lhap4ần nữB79o6pwQa B79o6pwQnhắm i25gg7Z8 mắti25gg7Z8 lại.

Thu Ti25gg7Z8hủy i25gg7Z8Tâm khônB79o6pwQg chap4ó cB79o6pwQách nB79o6pwQào vớiB79o6pwQ ai25gg7Z8nh, troi25gg7Z8ng lhap4òng đốiB79o6pwQ B79o6pwQ i25gg7Z8với hap4việc chap4hân tB79o6pwQướng sẽi25gg7Z8 cóB79o6pwQ mộti25gg7Z8 ngi25gg7Z8ày bịhap4 vạchB79o6pwQ i25gg7Z8trần mhap4à hap4sợ hãi……i25gg7Z8 Tạhap4m thờB79o6pwQi đèhap4 hap4 néhap4n khB79o6pwQông i25gg7Z8nghĩ hap4– cB79o6pwQứ hap4để hap4cô quyi25gg7Z8ến luyếni25gg7Z8 hap4trong hap4phần hạnhB79o6pwQ phB79o6pwQúc i25gg7Z8này thap4hêm hap4một B79o6pwQ nB79o6pwQgày thìi25gg7Z8 tối25gg7Z8t mộtB79o6pwQ hap4ngày đi.

Bình luận

Ảnh của Mai Anh Đào
Mai Anh Đào18/12/2016 - 20:23

lần đầu đọc truyện ở gacsach ma gặp truyện dở như vậy.