You are here

Đổi một người vợ hiền – Chương 09

Âu CánWCK5FLEWh TWCK5FLEWhần 4zTmlái WCK5FLEWxe th4zTmể 4zTmthao đ4QjaGXCzi 4QjaGXCztới địaWCK5FLEW 4QjaGXCzđiểm ÂuWCK5FLEW 4zTmQuân Thi4zTmên mấtWCK5FLEW tí4zTmch, WCK5FLEWthằng béWCK5FLEW 4zTmnày 4QjaGXCzrốt cuộc4QjaGXCz đWCK5FLEWang là4zTmm c4QjaGXCzái qWCK5FLEWuỷ gì4QjaGXCz vậy?

Có điều4zTm tr4zTmong lònWCK5FLEWg a4QjaGXCznh k4zTmỳ th4QjaGXCzật WCK5FLEWcũng mWCK5FLEWơ 4zTmhồ đoánWCK5FLEW đượWCK5FLEWc 4zTmý 4QjaGXCz ngWCK5FLEWhĩ của4QjaGXCz c4QjaGXCzon WCK5FLEW– d4zTmám c4zTmhắc l4QjaGXCzà nhó4zTmc co4zTmn 4QjaGXCznày WCK5FLEWđi tWCK5FLEWìm T4QjaGXCzhủy T4QjaGXCzâm. NhưWCK5FLEWng WCK5FLEWnó bi4zTmết WCK5FLEW c4zTmô 4zTmở đâu4QjaGXCz sao?

Anh thWCK5FLEWật sựWCK5FLEW 4zTmkhông WCK5FLEWdám n4QjaGXCzghĩ ti4QjaGXCzếp nữ4zTma, m4zTmột 4zTmđứa béWCK5FLEW WCK5FLEWtrai 4zTmsáu 4QjaGXCz tuổi4QjaGXCz, WCK5FLEWđi 4zTmlung tuWCK5FLEWng tron4zTmg mộtWCK5FLEW thànhWCK5FLEW ph4QjaGXCzố lớnWCK5FLEW WCK5FLEWthế nàWCK5FLEWy 4QjaGXCzsẽ xảWCK5FLEWy r4QjaGXCza WCK5FLEWchuyện gì,4QjaGXCz WCK5FLEW nếu4zTm co4QjaGXCzn gặp4zTm p4zTmhải WCK5FLEWchuyện 4QjaGXCzgì ngoWCK5FLEWài ý4QjaGXCz muốnWCK5FLEW…… Ông4QjaGXCz trờiWCK5FLEW ơi4zTm! Càng4zTm 4zTmnghĩ c4zTmàng WCK5FLEW sợ,4zTm đến4zTm tộtWCK5FLEW cùn4zTmg T4zTmiểu Thi4zTmên WCK5FLEWđi đ4QjaGXCzâu vậy?

Anh tWCK5FLEWìm ở4QjaGXCz v4QjaGXCzen 4QjaGXCzđường nWCK5FLEWơi 4zTmtài WCK5FLEWxế nói4zTm 4zTmkhông thấy4zTm Tiểu4QjaGXCz WCK5FLEW ThiêWCK5FLEWn, nhưn4zTmg thWCK5FLEWành 4zTmphố nWCK5FLEWày n4zTmói lớn4QjaGXCz kWCK5FLEWhông lớWCK5FLEWn, nó4QjaGXCzi nh4zTmỏ cũ4QjaGXCzng khôWCK5FLEWng n4QjaGXCzhỏ, 4zTm t4QjaGXCzrong bWCK5FLEWiển 4QjaGXCzngười WCK5FLEWmênh mô4QjaGXCzng, mu4zTmốn tWCK5FLEWìm 4QjaGXCzmột 4QjaGXCzđứa bé,4zTm WCK5FLEWnói th4QjaGXCzì dễWCK5FLEW hơn4zTm làm?

Mang t4zTmheo tâ4zTmm 4zTmtrạng vôWCK5FLEW cùWCK5FLEWng WCK5FLEWlo lắn4zTmg mà4zTm tìm4zTm mWCK5FLEWấy tiếnWCK5FLEWg 4zTm đ4QjaGXCzồng hồ4zTm, nhWCK5FLEWìn thấ4zTmy công4QjaGXCz viênWCK5FLEW, t4QjaGXCziệm 4zTmăn nha4zTmnh liềnWCK5FLEW dừn4QjaGXCzg 4QjaGXCzxe lạWCK5FLEWi đWCK5FLEWi v4QjaGXCzào tìm4QjaGXCz 4QjaGXCz ki4QjaGXCzếm, hỏi4zTm, nh4QjaGXCzưng đWCK5FLEWều khô4QjaGXCzng th4zTmu đư4QjaGXCzợc kếWCK5FLEWt quả4zTm gì4zTm. TWCK5FLEWrong lúc4zTm đWCK5FLEWó 4QjaGXCzanh cũngWCK5FLEW WCK5FLEW khôWCK5FLEWng 4zTmngừng gọiWCK5FLEW điện4QjaGXCz thoại4zTm WCK5FLEWcho 4QjaGXCzchinh t4zTmín xãWCK5FLEW, muố4zTmn b4QjaGXCzọn họ4zTm cầnWCK5FLEW 4zTmphải t4zTmrong 4zTm 4zTmnhanh nhất4zTm 4zTmthời g4zTmian tì4QjaGXCzm đ4zTmược 4QjaGXCznơi ở4zTm củWCK5FLEWa Th4zTmu Thủy4QjaGXCz Tâm.

Rốt cục4QjaGXCz, điện4QjaGXCz thWCK5FLEWoại cWCK5FLEWủa 4QjaGXCzchinh 4zTmtín WCK5FLEWxã giốn4zTmg WCK5FLEWnhư mWCK5FLEWưa rơi4QjaGXCz xuống4QjaGXCz tWCK5FLEWrong trờiWCK5FLEW 4QjaGXCzhạn, giải4QjaGXCz t4QjaGXCzỏa 4QjaGXCzsự nô4QjaGXCzn nón4zTmg tron4zTmg lònWCK5FLEWg anh.

“Âu tiênWCK5FLEW sinhWCK5FLEW, chúWCK5FLEWng t4QjaGXCzôi đãWCK5FLEW 4zTmtra đượ4zTmc 4QjaGXCzÂu p4zTmhu n4QjaGXCzhân…… 4QjaGXCzÀ, WCK5FLEW Th4zTmu tiểu4zTm th4QjaGXCzư gần4QjaGXCz đây4zTm đaWCK5FLEWng chuẩn4zTm bị4QjaGXCz kha4zTmi trư4QjaGXCzơng một4QjaGXCz cửaWCK5FLEW hWCK5FLEWàng bán4QjaGXCz qu4zTmần áWCK5FLEWo 4QjaGXCz 4QjaGXCzvà tran4zTmg 4QjaGXCzsức c4QjaGXCzho sủng4QjaGXCz vậ4zTmt, địa4QjaGXCz điểm4QjaGXCz ở……”

Âu Cán4QjaGXCzh Thần4QjaGXCz vộWCK5FLEWi vãWCK5FLEW ghWCK5FLEWi l4QjaGXCzại địWCK5FLEWa chỉ4QjaGXCz m4QjaGXCzà k4zTmhông 4zTmchú WCK5FLEWý đế4zTmn đối4QjaGXCz p4QjaGXCzhương đãWCK5FLEW sửa4zTm lạiWCK5FLEW xưng4QjaGXCz h4zTmô vớ4zTmi 4zTmThu Thủy4zTm Tâm.

Anh 4QjaGXCzbay nha4QjaGXCznh 4zTmlên x4QjaGXCze, đi4zTm đ4QjaGXCzến c4QjaGXCzửa WCK5FLEWhàng m4zTmà chiWCK5FLEWnh tín4QjaGXCz x4QjaGXCzã 4zTm 4QjaGXCznói lú4zTmc nãWCK5FLEWy. ChWCK5FLEWết tiệt4QjaGXCz,  cWCK5FLEWon đường4zTm WCK5FLEWkia mỗ4QjaGXCzi ng4QjaGXCzày khô4zTmng WCK5FLEWbiết WCK5FLEWanh đã4QjaGXCz đ4QjaGXCzi 4QjaGXCzqua 4zTm bWCK5FLEWao nhiêuWCK5FLEW lầ4QjaGXCzn, vậWCK5FLEWy mà4QjaGXCz WCK5FLEWkhông hề4QjaGXCz hWCK5FLEWay biết,WCK5FLEW nWCK5FLEWgười mWCK5FLEWà 4QjaGXCzanh yê4QjaGXCzu mến4zTm v4QjaGXCzẫn luô4zTmn ở4zTm WCK5FLEW đó.

Vừa qu4QjaGXCzẹo qWCK5FLEWua 4QjaGXCzmột 4zTmcon đường,4zTm rất4zTm x4zTma liềnWCK5FLEW WCK5FLEWnhìn thấ4zTmy mộtWCK5FLEW b4zTmé WCK5FLEW tra4QjaGXCzi mặc4zTm đồng4QjaGXCz pWCK5FLEWhục đWCK5FLEWi học4zTm, đeo4QjaGXCz cặ4zTmp s4QjaGXCzách đanWCK5FLEWg đứn4zTmg bWCK5FLEWên đườngWCK5FLEW, hWCK5FLEWết nhìnWCK5FLEW 4zTm đônWCK5FLEWg tớ4QjaGXCzi nhì4QjaGXCzn tây.

Sáng sớWCK5FLEWm hômWCK5FLEW 4zTmnay Âu4zTm QuWCK5FLEWân WCK5FLEWThiên nh4QjaGXCzận đ4zTmược điện4zTm thoạ4zTmi mẹ4QjaGXCz WCK5FLEW c4QjaGXCzậu g4zTmọi đến,4zTm hWCK5FLEWỏi cWCK5FLEWậu cWCK5FLEWó WCK5FLEWngoan 4QjaGXCzngoãn WCK5FLEWnghe lời4QjaGXCz ônWCK5FLEWg qWCK5FLEWuản gi4zTma 4zTmhay khôWCK5FLEWng, cậu4zTm WCK5FLEW đã4QjaGXCz WCK5FLEWkhóc muốn4QjaGXCz WCK5FLEWđi tìWCK5FLEWm m4zTmẹ, Th4QjaGXCzu Thủy4zTm Tâm4QjaGXCz khôngWCK5FLEW đành4zTm WCK5FLEWlòng nê4QjaGXCzn 4QjaGXCzbất đắ4zTmc dWCK5FLEWĩ 4zTmđã 4zTm 4QjaGXCznói ch4zTmo cậuWCK5FLEW biế4QjaGXCzt gần4QjaGXCz đ4QjaGXCzây côWCK5FLEW đan4QjaGXCzg bận4zTm bịu4QjaGXCz v4zTmiệc mở4zTm cử4QjaGXCza hàng,4zTm cWCK5FLEWhờ chu4QjaGXCzẩn b4QjaGXCzị WCK5FLEW tốt4zTm việcWCK5FLEW WCK5FLEWkhai trương4zTm c4QjaGXCzửa hànWCK5FLEWg WCK5FLEWxong cô4QjaGXCz 4zTmsẽ đ4zTmến tWCK5FLEWhăm cậu.

Nhưng dư4QjaGXCzới “L4zTmô” 4zTmcông (chắc 4QjaGXCzlà 4zTmkhóc 4zTmhay 4QjaGXCznhõng nhẽo4zTm ~~~) cWCK5FLEWủa t4zTmên nh4QjaGXCzóc kWCK5FLEWia, 4QjaGXCzcô 4QjaGXCzđành 4QjaGXCztiết lộ4QjaGXCz chỗWCK5FLEW cWCK5FLEWủa cửa4QjaGXCz hà4zTmng l4QjaGXCzà gần4zTm quán4QjaGXCz KWCK5FLEWFC m4zTmà WCK5FLEW trướ4QjaGXCzc 4zTmkia bọnWCK5FLEW WCK5FLEWhọ thườn4zTmg đến4QjaGXCz thế4zTm nê4zTmn cậuWCK5FLEW mớiWCK5FLEW vừa4QjaGXCz lòng4zTm mà4QjaGXCz 4QjaGXCzđồng WCK5FLEWý gáWCK5FLEWc điện4zTm 4QjaGXCz t4zTmhoại đ4zTmi đếnWCK5FLEW trường.

Không ng4zTmờ, WCK5FLEWtrong lòn4zTmg c4QjaGXCzậu béWCK5FLEW că4zTmn bản4QjaGXCz 4zTmlà 4QjaGXCzcó d4QjaGXCzự tínWCK5FLEWh kh4QjaGXCzác, trố4QjaGXCzn hWCK5FLEWọc đWCK5FLEWi t4zTmìm mẹ.

Chỉ 4QjaGXCzlà, 4zTmcậu b4QjaGXCzé 4QjaGXCzđến qu4zTmá 4QjaGXCzsớm 4QjaGXCz, cửWCK5FLEWa hàng4zTm của4QjaGXCz ThWCK5FLEWu Thủy4QjaGXCz TâmWCK5FLEW 4QjaGXCz đaWCK5FLEWng t4QjaGXCzrong gia4QjaGXCzi đWCK5FLEWoạn tranWCK5FLEWg hoàn4QjaGXCzg, vả4zTm lạiWCK5FLEW 4QjaGXCzcửa hWCK5FLEWàng WCK5FLEWvừa nh4zTmỏ vừ4QjaGXCza 4QjaGXCzkhó tìm4zTm, WCK5FLEW WCK5FLEWÂu Qu4zTmân Th4zTmiên WCK5FLEWphải tốn4zTm một4zTm p4QjaGXCzhen công4QjaGXCz sứcWCK5FLEW mớ4zTmi tWCK5FLEWìm được4zTm địa4zTm điWCK5FLEWểm chínWCK5FLEWh 4zTm xác.

Âu WCK5FLEWCánh Thầ4QjaGXCzn ở4zTm đường4zTm b4QjaGXCzên k4zTmia gọi4QjaGXCz v4zTmọng về4zTm phíWCK5FLEWa co4QjaGXCzn 4QjaGXCzvài ti4QjaGXCzếng, nhưnWCK5FLEWg cậWCK5FLEWu bé4QjaGXCz 4QjaGXCzcăn 4zTmbản 4zTmlà khô4QjaGXCzng nWCK5FLEWghe thấy.

Phía tr4QjaGXCzước l4QjaGXCzà 4QjaGXCzđèn đỏ4zTm, ÂWCK5FLEWu 4QjaGXCzCánh Thần4QjaGXCz không4QjaGXCz c4QjaGXCzó các4QjaGXCzh nào4zTm láiWCK5FLEW WCK5FLEW 4QjaGXCzxe qu4QjaGXCza, a4zTmnh địnhWCK5FLEW xuốWCK5FLEWng x4zTme, nhưngWCK5FLEW WCK5FLEWcon đường4zTm nà4zTmy lạWCK5FLEWi WCK5FLEWkhông thWCK5FLEWể tùy4QjaGXCz 4zTmtiện WCK5FLEW WCK5FLEWđậu xe.

Anh nhì4zTmn 4QjaGXCzvề phía4zTm c4QjaGXCzon đan4QjaGXCzg hoà4zTmn to4QjaGXCzàn không4zTm c4QjaGXCzhú 4QjaGXCzý tớ4QjaGXCzi 4QjaGXCz t4QjaGXCziếng 4zTmanh gọi,WCK5FLEW 4QjaGXCznhấc 4QjaGXCzchân ngắnWCK5FLEW 4QjaGXCzđịnh băn4zTmg qu4QjaGXCza đườngWCK5FLEW 4QjaGXCz– 4QjaGXCzrốt cụcWCK5FLEW Th4QjaGXCzu ThủyWCK5FLEW Tâm4zTm WCK5FLEW cũn4QjaGXCzg xu4zTmất hiện,4QjaGXCz 4zTmcô đa4QjaGXCzng cWCK5FLEWhuẩn 4zTmbị nhấ4zTmc 4QjaGXCzcửa cuWCK5FLEWốn 4QjaGXCzcủa cử4zTma hàngWCK5FLEW lên.

“Mẹ……” 4zTmSắc m4zTmặt ÂuWCK5FLEW QWCK5FLEWuân ThiênWCK5FLEW tỏaWCK5FLEW sángWCK5FLEW cWCK5FLEWao g4QjaGXCziọng 4zTmhô, vWCK5FLEWui 4zTm sướ4QjaGXCzng m4zTmà gWCK5FLEWiơ 4QjaGXCzhai cánh4QjaGXCz 4zTmtay ng4QjaGXCzắn huơWCK5FLEW huơ4QjaGXCz v4zTmề ph4zTmía Th4zTmu Th4zTmủy Tâ4zTmm WCK5FLEWở bê4QjaGXCzn đườngWCK5FLEW WCK5FLEW đ4QjaGXCzối diện.

Thu ThủWCK5FLEWy Tâm4zTm đangWCK5FLEW đ4QjaGXCzưa lưWCK5FLEWng 4zTmvề phía4QjaGXCz đường4zTm c4zTmái giốnWCK5FLEWg như4zTm 4QjaGXCz nWCK5FLEWghe được4zTm c4zTmó nWCK5FLEWgười kêuWCK5FLEW cô,4zTm cWCK5FLEWô t4zTmheo b4QjaGXCzản năngWCK5FLEW 4QjaGXCzquay đầu4zTm lạ4QjaGXCzi thìWCK5FLEW nh4QjaGXCzìn thấy4zTm 4QjaGXCz ÂWCK5FLEWu 4QjaGXCzQuân TWCK5FLEWhiên đanWCK5FLEWg ởWCK5FLEW đư4QjaGXCzờng 4QjaGXCzbên kiaWCK5FLEW, khônWCK5FLEWg khỏ4zTmi sửngWCK5FLEW số4QjaGXCzt. “T4zTmiểu Thiên……”

“Mẹ…… Mẹ……”

Giờ WCK5FLEWnày kh4zTmắc nà4zTmy, tron4QjaGXCzg mắWCK5FLEWt ÂuWCK5FLEW Q4zTmuân Thi4zTmên 4zTmchỉ t4zTmồn tạiWCK5FLEW WCK5FLEW một4zTm mWCK5FLEWình T4QjaGXCzhu Thủy4QjaGXCz TâmWCK5FLEW, WCK5FLEWcậu WCK5FLEWbé gần4zTm 4QjaGXCznhư 4QjaGXCzlà n4QjaGXCzghĩ cWCK5FLEWũng k4QjaGXCzhông nWCK5FLEWghĩ mWCK5FLEWà 4QjaGXCzlao 4QjaGXCz thẳ4QjaGXCzng WCK5FLEWvề phí4zTma đường4zTm 4zTmcái, căn4zTm bảnWCK5FLEW mặ4zTmc kệ4zTm c4zTmái 4zTmgì đè4QjaGXCzn xaWCK5FLEWnh đènWCK5FLEW đỏ4QjaGXCz, vạc4zTmh 4zTm t4zTmrắng ha4zTmy khô4zTmng vạch4QjaGXCz trắng,4QjaGXCz càn4QjaGXCzg 4QjaGXCzkhông đ4QjaGXCzể 4QjaGXCzý 4zTmđến một4zTm WCK5FLEWchiếc x4QjaGXCze tải4QjaGXCz nh4zTmỏ 4zTm đanWCK5FLEWg hướn4QjaGXCzg tWCK5FLEWhẳng vềWCK5FLEW phí4QjaGXCza cậu……4zTm 4zTmÂu C4QjaGXCzánh 4QjaGXCzThần ở4zTm b4QjaGXCzên WCK5FLEWnày WCK5FLEWđường vẫn4QjaGXCz cònWCK5FLEW đ4QjaGXCzang 4zTm chờ4QjaGXCz 4zTmđèn xa4zTmnh mặWCK5FLEWt liề4QjaGXCzn biến4zTm 4zTmsắc, “T4QjaGXCziểu Thiê4QjaGXCzn, cẩn4zTm thận!”

Lo khônWCK5FLEWg được4QjaGXCz nhiề4zTmu nh4zTmư vậ4zTmy, an4QjaGXCzh mặ4zTmc kWCK5FLEWệ x4zTme 4QjaGXCzcòn ở4zTm g4QjaGXCziữa 4QjaGXCz đường4QjaGXCz 4zTmcái, n4zTmgay cảWCK5FLEW độn4QjaGXCzg WCK5FLEWcơ cũ4QjaGXCzng WCK5FLEWchưa 4QjaGXCztắt 4QjaGXCzmà b4zTmỏ c4QjaGXCzhạy x4zTmuống x4QjaGXCze, WCK5FLEWchạy WCK5FLEWvề WCK5FLEW phíaWCK5FLEW con.

“Tiểu Thiê4zTmn……” 4zTmThu ThủWCK5FLEWy TâmWCK5FLEW cũng4zTm th4zTmấy ch4zTmiếc x4zTme  tải4QjaGXCz n4zTmhỏ kia.

Thế n4zTmhưng v4QjaGXCzì 4QjaGXCztrong m4zTmắt Âu4QjaGXCz QuânWCK5FLEW TWCK5FLEWhiên 4zTmchỉ c4zTmó 4QjaGXCzmẹ mình4QjaGXCz, WCK5FLEW n4QjaGXCzhìn thấy4zTm cậuWCK5FLEW béWCK5FLEW WCK5FLEWbất chWCK5FLEWấp tất4zTm cả4zTm 4zTmmà 4QjaGXCzchạy WCK5FLEWvề p4QjaGXCzhía mình,4QjaGXCz Th4zTmu ThủyWCK5FLEW TâmWCK5FLEW sợ4zTm 4QjaGXCz 4zTmtới mứWCK5FLEWc 4zTmsắc mWCK5FLEWặt trắng4QjaGXCz bệch.

Cô cũng4zTm v4zTmội vWCK5FLEWã chạy4zTm về4zTm 4zTmphía trướcWCK5FLEW, 4QjaGXCzmuốn n4QjaGXCzhanh h4QjaGXCzơn 4QjaGXCzmột 4QjaGXCz bước4QjaGXCz đểWCK5FLEW ô4QjaGXCzm l4QjaGXCzấy đ4QjaGXCzứa n4zTmhỏ raWCK5FLEW, như4zTmng 4zTmtrong nhá4QjaGXCzy mắt4zTm WCK5FLEWhai 4QjaGXCztay côWCK5FLEW chạmWCK5FLEW vào4QjaGXCz cậu4QjaGXCz 4QjaGXCz bé4zTm thìWCK5FLEW chiWCK5FLEWếc x4QjaGXCze tảWCK5FLEWi n4QjaGXCzhỏ ki4zTma 4zTmcũng khôWCK5FLEWng 4zTmkịp đạp4zTm t4zTmhắng 4zTmxe l4zTmại .

Gần n4zTmhư lWCK5FLEWà cùngWCK5FLEW 4QjaGXCzmột thờ4zTmi khắc,4zTm WCK5FLEWbàn tWCK5FLEWay t4QjaGXCzo 4QjaGXCzÂu CánhWCK5FLEW Th4QjaGXCzần 4QjaGXCzdùng sWCK5FLEWức tú4zTmm đượcWCK5FLEW hWCK5FLEWai 4QjaGXCzmẹ cWCK5FLEWon màWCK5FLEW 4zTmđẩy WCK5FLEWvào ve4QjaGXCzn đường.

Nhưng c4zTmhính 4QjaGXCzanh l4zTmại kh4zTmông kị4QjaGXCzp chạ4zTmy điWCK5FLEW, “Phan4QjaGXCzh” WCK5FLEWmột WCK5FLEW tiếng4QjaGXCz, a4QjaGXCznh cả4QjaGXCzm gi4QjaGXCzác đượcWCK5FLEW trên4zTm 4zTmngười tr4QjaGXCzuyền đến4zTm mWCK5FLEWột t4zTmrận 4zTmđau nhức,4QjaGXCz nWCK5FLEWgay WCK5FLEW s4QjaGXCzau đó4zTm, 4zTmbên 4QjaGXCztai tru4zTmyền đến4QjaGXCz tiến4zTmg t4zTmhét cWCK5FLEWhói t4QjaGXCzai củ4zTma T4zTmhu Thủy4QjaGXCz T4zTmâm cùWCK5FLEWng 4zTm tiến4QjaGXCzg gọi4zTm củ4zTma 4zTmÂu Quâ4zTmn Thiên.

Anh rWCK5FLEWất muốn4zTm WCK5FLEWmở mắt4zTm nó4QjaGXCzi chWCK5FLEWo 4QjaGXCzbọn h4QjaGXCzọ biWCK5FLEWết mì4QjaGXCznh khôngWCK5FLEW 4QjaGXCzsao, 4QjaGXCz nhưWCK5FLEWng khWCK5FLEWông 4zTmhiểu v4zTmì s4QjaGXCzao trước4QjaGXCz mắ4QjaGXCzt lạiWCK5FLEW bịWCK5FLEW mộWCK5FLEWt màWCK5FLEWn đWCK5FLEWen bWCK5FLEWao t4QjaGXCzrùm? ÝWCK5FLEW t4QjaGXCzhức 4zTm cũWCK5FLEWng cà4zTmng 4zTmngày càWCK5FLEWng m4zTmơ hồ……

☆☆☆

“Mẹ, vìWCK5FLEW 4QjaGXCzsao 4zTmba b4zTma ngủ4zTm lâuWCK5FLEW WCK5FLEWnhư vậyWCK5FLEW cWCK5FLEWòn ch4QjaGXCzưa dậy?”

Trong phòn4zTmg bệnh,WCK5FLEW Âu4zTm WCK5FLEWQuân Thiên4QjaGXCz 4zTmcùng ThWCK5FLEWu T4zTmhủy Tâm4zTm ngồi4QjaGXCz ở4QjaGXCz WCK5FLEW trước4zTm gWCK5FLEWiường, lú4QjaGXCzc nà4QjaGXCzy, ÂWCK5FLEWu Cá4QjaGXCznh 4zTmThần đanWCK5FLEWg 4zTmnằm trên4zTm gWCK5FLEWiường nhắmWCK5FLEW ha4QjaGXCzi mắt,4zTm 4QjaGXCz trên4zTm đWCK5FLEWầu, trên4zTm người4QjaGXCz đềWCK5FLEWu quấn4zTm băn4zTmg vải4QjaGXCz tuyết4zTm tr4zTmắng, bộ4QjaGXCz dạng4QjaGXCz chậ4zTmt WCK5FLEWvật là4QjaGXCzm 4QjaGXCz WCK5FLEWcho ngườiWCK5FLEW 4QjaGXCzta nhì4QjaGXCzn vôWCK5FLEW cù4QjaGXCzng WCK5FLEWkhông nỡ.

Thu ThủyWCK5FLEW WCK5FLEWTâm vô4zTm cù4zTmng dWCK5FLEWịu dà4QjaGXCzng kWCK5FLEWéo nhẹWCK5FLEW ÂuWCK5FLEW Qu4QjaGXCzân T4QjaGXCzhiên vào4zTm 4QjaGXCz 4QjaGXCztrong lòng,WCK5FLEW “Ba4zTm 4QjaGXCzba vìWCK5FLEW c4QjaGXCzứu chúng4zTm 4QjaGXCzta 4zTmmà bịWCK5FLEW t4QjaGXCzhương, 4QjaGXCzcho nên4QjaGXCz 4zTmbây giWCK5FLEWờ mớ4QjaGXCzi nằ4QjaGXCzm WCK5FLEW nWCK5FLEWgủ ởWCK5FLEW nơWCK5FLEWi này.”

Cô 4QjaGXCzlo lắng4zTm nhìnWCK5FLEW Âu4QjaGXCz C4zTmánh Thần4zTm h4zTmôn 4QjaGXCzmê suốt4zTm b4QjaGXCza ngWCK5FLEWày, hồi4QjaGXCz WCK5FLEW tưởng4zTm lWCK5FLEWại tình4zTm cản4zTmh lú4QjaGXCzc 4QjaGXCzđó, cô4QjaGXCz v4zTmẫn 4zTmnhìn thấy4QjaGXCz 4zTmmà 4zTmghê n4QjaGXCzgười, troWCK5FLEWng lòng4zTm 4QjaGXCz nhịn4zTm khô4zTmng đượcWCK5FLEW rWCK5FLEWun lên4zTm, khắp4QjaGXCz nWCK5FLEWgười a4QjaGXCznh đầy4QjaGXCz máWCK5FLEWu 4zTmlàm côWCK5FLEW s4zTmợ hãi.

Cho tWCK5FLEWới bâ4zTmy giờ,4QjaGXCz c4QjaGXCzô 4zTmvẫn khô4zTmng WCK5FLEWthể t4zTmin được4zTm chuyện4QjaGXCz 4zTmnày là4zTm 4zTm thật,4zTm WCK5FLEWÂu Cá4QjaGXCznh ThWCK5FLEWần WCK5FLEWvì cứ4QjaGXCzu c4QjaGXCzô cùWCK5FLEWng Ti4QjaGXCzểu Thi4zTmên m4QjaGXCzà khôn4QjaGXCzg màn4zTmg 4QjaGXCzđến tínWCK5FLEWh 4QjaGXCz mạngWCK5FLEW của4QjaGXCz mìnhWCK5FLEW, b4zTmị c4zTmhiếc 4zTmxe tải4zTm WCK5FLEWnhỏ k4QjaGXCzia WCK5FLEWđâm vào,4zTm b4zTmị đánh4QjaGXCz 4QjaGXCzbay đến4QjaGXCz hơn4QjaGXCz mười4QjaGXCz 4QjaGXCz mét.

Cô khôWCK5FLEWng b4zTmiết 4QjaGXCzlà 4zTmai đã4QjaGXCz WCK5FLEWgọi WCK5FLEWđiện t4zTmhoại kêu4QjaGXCz x4QjaGXCze 4zTmcứu 4zTmthương 4zTm, 4zTm cWCK5FLEWô v4zTmẫn kh4QjaGXCzóc, Tiể4zTmu WCK5FLEWThiên cũn4QjaGXCzg khó4zTmc, s4QjaGXCzau đó4zTm h4zTmai mWCK5FLEWẹ 4QjaGXCzcon WCK5FLEWlại n4QjaGXCzgây n4QjaGXCzgốc 4QjaGXCzmà 4QjaGXCz lêWCK5FLEWn xWCK5FLEWe cứu4zTm th4QjaGXCzương, ở4zTm WCK5FLEWbên ngWCK5FLEWoài phòngWCK5FLEW phẫuWCK5FLEW thWCK5FLEWuật cầu4QjaGXCz ngWCK5FLEWuyện ch4QjaGXCzo ngườiWCK5FLEW 4QjaGXCzmà 4zTm bọ4QjaGXCzn họWCK5FLEW WCK5FLEWyêu mến4zTm 4zTmbình a4QjaGXCzn vô4zTm sự.

Trung b4zTmá biết4zTm ti4zTmn vWCK5FLEWội WCK5FLEWđi tới4zTm, b4zTmảo 4zTmcô ma4zTmng 4QjaGXCzTiểu WCK5FLEWThiên trở4zTm 4zTm về4zTm ng4QjaGXCzhỉ ngWCK5FLEWơi tr4QjaGXCzước, WCK5FLEWnhưng 4QjaGXCzcô 4QjaGXCzkhông đồn4QjaGXCzg 4zTmý; Ti4QjaGXCzểu Th4zTmiên d4QjaGXCzựa vWCK5FLEWào lònWCK5FLEWg 4zTmcô 4zTm kh4QjaGXCzóc đ4zTmến ngủ4QjaGXCz th4QjaGXCziếp đi4QjaGXCz, 4QjaGXCzhai mắt4QjaGXCz WCK5FLEWcô v4QjaGXCzẫn gắt4zTm gWCK5FLEWao n4zTmhìn cWCK5FLEWhằm WCK5FLEWchằm cửaWCK5FLEW phòngWCK5FLEW WCK5FLEW pWCK5FLEWhẫu thuật.

Âu Cánh4QjaGXCz Thần4QjaGXCz 4zTmcó hiệnWCK5FLEW tượWCK5FLEWng x4zTmuất huyếtWCK5FLEW b4QjaGXCzên 4zTmtrong, x4QjaGXCzương WCK5FLEW sườn4QjaGXCz c4zTmũng gãy,4zTm chân4zTm 4zTmcó v4zTmài 4QjaGXCzkhúc xươngWCK5FLEW bịWCK5FLEW g4zTmãy, khWCK5FLEWi bác4QjaGXCz s4zTmĩ 4zTmlàm m4zTmuốn 4zTmcô k4QjaGXCzý 4QjaGXCz t4QjaGXCzên v4QjaGXCzào gi4zTmấy đồn4QjaGXCzg WCK5FLEWý phẩWCK5FLEWu thuậWCK5FLEWt, ti4QjaGXCzm 4zTmcô dường4zTm nhưWCK5FLEW taWCK5FLEWn 4zTmnát, 4zTmrun r4zTmẩy 4QjaGXCzđưa 4QjaGXCz 4QjaGXCztay 4QjaGXCzký 4QjaGXCztên xuống,4zTm nă4QjaGXCzm lần4QjaGXCz bảy4zTm l4zTmượt vaWCK5FLEWn 4QjaGXCzxin WCK5FLEWbác WCK5FLEWsĩ nhất4QjaGXCz định4zTm WCK5FLEWphải tWCK5FLEWoàn 4QjaGXCz lực4zTm cứu4QjaGXCz chồ4QjaGXCzng củaWCK5FLEW cô4zTm tWCK5FLEWỉnh lại.

Sống chếtWCK5FLEW t4zTmrước mắWCK5FLEWt, cái4zTm g4zTmì hWCK5FLEWiểu lầm4QjaGXCz ủ4zTmy khuấ4zTmt c4QjaGXCzăn bảnWCK5FLEW WCK5FLEW đềuWCK5FLEW kh4zTmông là4zTm gì4QjaGXCz cả,WCK5FLEW cWCK5FLEWô chWCK5FLEWỉ mon4zTmg WCK5FLEWanh 4zTmđược bì4QjaGXCznh aWCK5FLEWn, k4zTmhỏe mạnhWCK5FLEW 4zTman kWCK5FLEWhang ……4zTm 4zTm Tr4zTmải qWCK5FLEWua 4zTmmười m4QjaGXCzấy tWCK5FLEWiếng đồnWCK5FLEWg h4zTmồ phẫu4zTm 4QjaGXCzthuật, 4QjaGXCzcuối cù4zTmng cù4zTmng giữ4zTm được4QjaGXCz tí4zTmnh 4zTm mạngWCK5FLEW 4zTmanh, 4QjaGXCzchẳng qWCK5FLEWua lWCK5FLEWà vWCK5FLEWẫn mêWCK5FLEW ma4zTmn chWCK5FLEWo đWCK5FLEWến bây4zTm 4QjaGXCzgiờ, v4zTmẫn 4zTmkhông có4QjaGXCz dấu4QjaGXCz 4zTm hi4zTmệu 4zTmthanh 4zTmtỉnh 4QjaGXCznhư trước.

Ba ngày4zTm na4zTmy, Âu4QjaGXCz QuâWCK5FLEWn Thi4QjaGXCzên khôn4QjaGXCzg WCK5FLEWmuốn rờWCK5FLEWi côWCK5FLEW nửa4zTm bước,4QjaGXCz WCK5FLEW 4zTmsợ WCK5FLEWcô lạWCK5FLEWi biế4QjaGXCzn WCK5FLEWmất 4zTmkhỏi thế4zTm giớiWCK5FLEW c4zTmủa cậu4QjaGXCz lần4QjaGXCz nữ4zTma, côWCK5FLEW c4zTmó th4zTmể hiểu4zTm đượcWCK5FLEW WCK5FLEW nỗ4QjaGXCzi bấ4QjaGXCzt a4QjaGXCzn củ4QjaGXCza đứ4QjaGXCza bé4zTm n4zTmày, WCK5FLEWcha 4QjaGXCzbị taWCK5FLEWi nạn4QjaGXCz giaWCK5FLEWo th4zTmông, 4zTmnếu còn4zTm k4QjaGXCzhông th4zTmấy WCK5FLEW m4QjaGXCzẹ nữa4zTm 4QjaGXCzthì nhấ4QjaGXCzt 4zTmđịnh cậWCK5FLEWu b4QjaGXCzé sWCK5FLEWẽ rấtWCK5FLEW sợWCK5FLEW hãi.

Vì thế,4QjaGXCz 4zTmcô t4QjaGXCzừ đ4zTmầu WCK5FLEWđến 4QjaGXCzcuối đều4zTm 4zTmở 4zTmsát bWCK5FLEWên h4zTmai c4zTmha c4zTmon WCK5FLEW 4zTmnày, dWCK5FLEWỗ đ4QjaGXCzứa bé4zTm ănWCK5FLEW cơ4zTmm r4zTmồi nWCK5FLEWgủ, cò4QjaGXCzn bản4zTm t4QjaGXCzhân thì4zTm 4QjaGXCzcơm nước4QjaGXCz cũ4zTmng khôn4QjaGXCzg nghWCK5FLEWĩ 4zTm đến.

 

Trong lòn4QjaGXCzg kh4QjaGXCzẽ thởWCK5FLEW dàWCK5FLEWi một4zTm 4QjaGXCzhơi, cWCK5FLEWô 4QjaGXCzcó thWCK5FLEWể 4zTmở lạWCK5FLEWi b4zTmên cạnhWCK5FLEW 4QjaGXCz TiWCK5FLEWểu ThWCK5FLEWiên nhấtWCK5FLEW thời,4QjaGXCz c4QjaGXCzũng khônWCK5FLEWg t4zTmhể ở4QjaGXCz 4zTmlại 4QjaGXCzcả đời,4QjaGXCz b4QjaGXCzởi v4QjaGXCzì tr4QjaGXCzong mắt4zTm WCK5FLEWÂu 4QjaGXCz CWCK5FLEWánh ThầnWCK5FLEW, c4zTmô đWCK5FLEWã 4zTmbị 4zTmphán địWCK5FLEWnh và4QjaGXCzo vị4zTm trí4zTm 4QjaGXCzkẻ ph4zTmản bội,WCK5FLEW lú4zTmc a4zTmnh tỉ4zTmnh lạiWCK5FLEW 4QjaGXCz có4QjaGXCz lẽ4zTm 4zTmhai người4QjaGXCz 4QjaGXCzkhó tránh4zTm đ4zTmược một4QjaGXCz tìWCK5FLEWnh 4QjaGXCzcảnh x4zTmấu h4zTmổ, anh……4zTm c4QjaGXCzó trác4QjaGXCzh 4zTmcứ 4zTm cô4zTm ha4QjaGXCzy k4zTmhông? WCK5FLEWNếu TiểWCK5FLEWu WCK5FLEWThiên khôn4QjaGXCzg 4zTmđi tìm4QjaGXCz côWCK5FLEW, aWCK5FLEWnh cũng4zTm sẽ4zTm k4zTmhông xảWCK5FLEWy rWCK5FLEWa 4QjaGXCz taWCK5FLEWi nạn…4zTm… C4zTmử 4QjaGXCzđộng 4zTmthân 4QjaGXCzmệt mỏ4zTmi WCK5FLEWmột 4QjaGXCzchút, mấWCK5FLEWy nWCK5FLEWgày na4QjaGXCzy WCK5FLEWcô hoà4zTmn to4QjaGXCzàn ngWCK5FLEWủ 4zTm khôngWCK5FLEW ngoWCK5FLEWn giấc,WCK5FLEW mới4zTm ng4QjaGXCzồi một4QjaGXCz ch4zTmút thânWCK5FLEW thểWCK5FLEW đ4zTmã cứng4QjaGXCz lại.

Đứa 4QjaGXCzbé tr4QjaGXCzong lWCK5FLEWòng thấyWCK5FLEW 4zTmcô k4zTmhẽ động,4zTm lập4QjaGXCz tức4QjaGXCz bất4QjaGXCz a4QjaGXCzn h4zTmỏi: WCK5FLEW 4zTm“Mẹ, mẹ4zTm muWCK5FLEWốn đ4zTmi đâu?”4zTm 4QjaGXCzCậu béWCK5FLEW gWCK5FLEWắt gaWCK5FLEWo 4zTmgiữ lấy4zTm 4QjaGXCztay WCK5FLEWcô, 4QjaGXCzrất sợ4QjaGXCz buônWCK5FLEWg 4zTmra 4zTmrồi 4QjaGXCz lại4QjaGXCz kh4zTmông thấyWCK5FLEW đượcWCK5FLEW 4zTmcô nữa.

Nhìn sWCK5FLEWự s4zTmợ hãi4zTm toWCK5FLEWát r4QjaGXCza từ4zTm 4QjaGXCzmắt cậu4QjaGXCz 4zTmbé, WCK5FLEWhai t4zTmay T4zTmhu Thủy4QjaGXCz 4QjaGXCz TâWCK5FLEWm 4zTmnhẹ nh4QjaGXCzàng vuốt4QjaGXCz 4QjaGXCzve máWCK5FLEWi WCK5FLEWtóc mềmWCK5FLEW mại4zTm củaWCK5FLEW cậu,WCK5FLEW WCK5FLEW“Tiểu 4QjaGXCzThiên, co4zTmn 4zTmcó 4zTmbiết WCK5FLEW trê4QjaGXCzn người4zTm naWCK5FLEWm WCK5FLEWtử hWCK5FLEWán phảWCK5FLEWi g4QjaGXCzánh WCK5FLEWvác tr4zTmách n4QjaGXCzhiệm gìWCK5FLEW không?”

Âu 4zTmQuân Thiên4QjaGXCz caWCK5FLEWu 4zTmmày l4zTmắc WCK5FLEWlắc đầu,4zTm r4zTmồi 4QjaGXCzsau đó4zTm lạiWCK5FLEW k4zTmhông 4zTm ca4zTmm l4zTmòng gật4QjaGXCz gậ4zTmt đầu,WCK5FLEW “Ba4zTm bWCK5FLEWa nói4zTm 4QjaGXCzthân là4QjaGXCz 4zTmnam tửWCK5FLEW hán4zTm, th4zTmì nhất4zTm địn4QjaGXCzh phả4zTmi 4QjaGXCz 4zTmnghe l4zTmời lúcWCK5FLEW còn4zTm n4zTmhỏ, nếu4QjaGXCz k4QjaGXCzhông sẽ4QjaGXCz l4zTmà mộtWCK5FLEW đứaWCK5FLEW bé4QjaGXCz hư.”

“Vậy T4QjaGXCziểu Thiê4zTmn 4zTmcó n4QjaGXCzghe lời4zTm 4QjaGXCzba WCK5FLEWba c4QjaGXCzon ha4QjaGXCzy không?”

Cậu béWCK5FLEW 4zTmdo dự4QjaGXCz một4QjaGXCz lú4QjaGXCzc lâu,4QjaGXCz cuốiWCK5FLEW 4QjaGXCzcùng WCK5FLEWmới ch4QjaGXCzậm rãWCK5FLEWi lắ4zTmc đầu,“Con……Con4QjaGXCz 4QjaGXCzkhông nghe.”

“Vì sao?”

“Bởi vì4zTm b4zTma 4zTmba rấWCK5FLEWt đáWCK5FLEWng ghét!”WCK5FLEW Cậu4QjaGXCz bé4QjaGXCz khôn4zTmg được4zTm 4QjaGXCztự nh4zTmiên m4zTmà ch4QjaGXCzu miệng.

“Tiểu Th4zTmiên, saWCK5FLEWo co4QjaGXCzn cóWCK5FLEW th4QjaGXCzể 4zTmnói b4zTma 4QjaGXCzcon n4zTmhư vậy?WCK5FLEW Đừng4zTm 4zTmquên m4QjaGXCzạng nhỏ4zTm c4QjaGXCzủa 4zTmcon 4zTmlà bWCK5FLEWa c4zTmon 4zTmdùng sWCK5FLEWinh mệnhWCK5FLEW để4zTm cứWCK5FLEWu nha.”

Cậu b4QjaGXCzé qu4QjaGXCzật c4QjaGXCzường q4QjaGXCzuay mặtWCK5FLEW WCK5FLEWđi, cắnWCK5FLEW WCK5FLEWmôi n4zTmhỏ, 4QjaGXCznghĩ đếnWCK5FLEW bWCK5FLEWa WCK5FLEW 4QjaGXCzba 4zTmhại mẹ4zTm WCK5FLEWbỏ 4QjaGXCzđi, cậ4QjaGXCzu béWCK5FLEW vẫn4zTm rất4QjaGXCz t4QjaGXCzức giận4QjaGXCz…… Như4QjaGXCzng, 4QjaGXCznếu b4QjaGXCza WCK5FLEWba có4zTm thể4zTm nh4QjaGXCzanh 4zTm tỉ4zTmnh 4zTmlại m4zTmột cWCK5FLEWhút thì4zTm cậWCK5FLEWu c4zTmó th4zTmể s4zTmuy nWCK5FLEWghĩ t4zTmha thứWCK5FLEW b4QjaGXCza WCK5FLEW! Cậu4zTm béWCK5FLEW nhỏ4zTm WCK5FLEWgiọng WCK5FLEW n4QjaGXCzói 4zTmthầm tr4QjaGXCzong lòng.

Thu ThủyWCK5FLEW TâWCK5FLEWm thở4zTm dàWCK5FLEWi, tWCK5FLEWuy rằWCK5FLEWng Ti4zTmểu WCK5FLEWThiên cò4zTmn n4QjaGXCzhỏ, nhưn4QjaGXCzg 4QjaGXCz cậu4zTm bé4zTm rất4QjaGXCz t4QjaGXCzhông mi4zTmnh, ph4QjaGXCzát triểWCK5FLEWn rấWCK5FLEWt 4zTmsớm, rấ4QjaGXCzt nhiề4QjaGXCzu việcWCK5FLEW hẳWCK5FLEWn làWCK5FLEW đềWCK5FLEWu WCK5FLEW h4QjaGXCziểu được.4zTm CôWCK5FLEW 4QjaGXCzsuy nghĩ4zTm một4QjaGXCz chút,WCK5FLEW quyết4zTm đWCK5FLEWịnh nó4zTmi sựWCK5FLEW WCK5FLEWthật 4zTmcho cậ4QjaGXCzu biết.

Cô WCK5FLEWchần chờWCK5FLEW m4QjaGXCzở miWCK5FLEWệng,“Tiểu Thi4QjaGXCzên, kỳ4QjaGXCz t4QjaGXCzhật mẹ……WCK5FLEW mẹ4zTm k4zTmhông phải4zTm là4zTm mẹ4zTm WCK5FLEWruột củ4QjaGXCza con4QjaGXCz, mẹ4QjaGXCz ruộtWCK5FLEW WCK5FLEWcủa c4QjaGXCzon, cWCK5FLEWô ấy……”

Âu Quân4zTm Th4zTmiên WCK5FLEWđột nhiWCK5FLEWên gắt4QjaGXCz ga4QjaGXCzo 4zTmôm c4QjaGXCzô, 4zTm“Mẹ, không4zTm cần4QjaGXCz n4QjaGXCzói gì4QjaGXCz cả,WCK5FLEW WCK5FLEWở WCK5FLEWtrong 4QjaGXCzlòng WCK5FLEWcon, mẹ4QjaGXCz c4QjaGXCzhính WCK5FLEWlà 4QjaGXCzmẹ 4QjaGXCzruột củaWCK5FLEW con.”

Thu Thủ4zTmy WCK5FLEWTâm ng4QjaGXCzạc nhiêWCK5FLEWn, 4QjaGXCznhóc WCK5FLEWcon này…WCK5FLEW… 4QjaGXCzCó phảiWCK5FLEW đã4QjaGXCz biết4zTm cáiWCK5FLEW gì4zTm rồWCK5FLEWi không?

Đúng rồ4QjaGXCzi, 4zTmtrẻ WCK5FLEWcon 4QjaGXCzlà nhạy4zTm cảm4zTm 4zTmnhất 4QjaGXCz, 4QjaGXCzai WCK5FLEWlà mẹ4QjaGXCz c4zTmủa nWCK5FLEWó, nó4QjaGXCz WCK5FLEWcòn kh4QjaGXCzông phâ4QjaGXCzn biệ4zTmt được4QjaGXCz h4zTmay sao?

Như vậWCK5FLEWy Âu4QjaGXCz 4zTmCánh TWCK5FLEWhần t4QjaGXCzhì tWCK5FLEWhế 4QjaGXCznào? Anh……4QjaGXCz Cũng4zTm phát4zTm WCK5FLEWhiện thậ4zTmt sựWCK5FLEW c4QjaGXCzô khônWCK5FLEWg pWCK5FLEWhải 4zTmvợ thậtWCK5FLEW củaWCK5FLEW aWCK5FLEWnh chứ?

Lấy s4zTmự th4QjaGXCzông m4QjaGXCzinh tàiWCK5FLEW 4zTmtrí 4QjaGXCzcủa anh4zTm, k4zTmhông có4zTm k4zTmhả năng4QjaGXCz là4zTm 4zTm k4QjaGXCzhông ha4QjaGXCzy biết4QjaGXCz, WCK5FLEWcô nhớ4QjaGXCz tớ4zTmi những4zTm ngWCK5FLEWày 4QjaGXCztrước đây,WCK5FLEW 4QjaGXCzthỉnh 4QjaGXCzthoảng c4zTmô lạiWCK5FLEW 4QjaGXCz WCK5FLEWthấy ánhWCK5FLEW mắt4QjaGXCz aWCK5FLEWnh nhWCK5FLEWìn mìn4zTmh có4QjaGXCz ch4QjaGXCzút đă4zTmm chiêu,WCK5FLEW chỉWCK5FLEW là,WCK5FLEW kWCK5FLEWhi đó4QjaGXCz qu4zTmá tha4zTmm 4QjaGXCz luyến4zTm dịuWCK5FLEW dànWCK5FLEWg c4QjaGXCzủa WCK5FLEWanh, ch4zTmo nê4QjaGXCzn th4QjaGXCzật cẩn4QjaGXCz thậ4zTmn khWCK5FLEWông 4QjaGXCzđể b4QjaGXCzị vạWCK5FLEWch tr4QjaGXCzần, cứWCK5FLEW 4QjaGXCz n4zTmghĩ như4QjaGXCz vWCK5FLEWậy thìWCK5FLEW có4QjaGXCz thể4QjaGXCz 4QjaGXCzcó được4zTm phWCK5FLEWần hạnh4QjaGXCz phúWCK5FLEWc WCK5FLEWnày m4QjaGXCzãi mãi.

Là cWCK5FLEWô qu4zTmá tự4zTm đề4zTm 4zTmcao mìnhWCK5FLEW r4zTmồi, cWCK5FLEWó p4zTmhải anWCK5FLEWh đWCK5FLEWã phWCK5FLEWát hiWCK5FLEWện 4QjaGXCz th4zTmân phậnWCK5FLEW giảWCK5FLEW của4zTm WCK5FLEWcô, c4QjaGXCzho n4QjaGXCzên mớ4QjaGXCzi nWCK5FLEWhận định4QjaGXCz tấtWCK5FLEW cảWCK5FLEW nhWCK5FLEWững việ4zTmc cWCK5FLEWô 4zTmlàm đều4zTm 4zTm đ4QjaGXCzể lừ4QjaGXCza an4zTmh haWCK5FLEWy không?

Một buWCK5FLEWổi chiều4QjaGXCz ch4QjaGXCzính WCK5FLEWlà nhà4zTmn nhWCK5FLEWã WCK5FLEWtrôi qu4QjaGXCza 4zTmnhư vậWCK5FLEWy, Âu4QjaGXCz WCK5FLEW 4QjaGXCzCánh ThWCK5FLEWần vẫWCK5FLEWn h4zTmôn mWCK5FLEWê n4zTmhư trước4QjaGXCz, 4QjaGXCzÂu Qu4zTmân Th4QjaGXCziên mệtWCK5FLEW 4zTmmỏi 4QjaGXCzcũng WCK5FLEWngủ sayWCK5FLEW, WCK5FLEWlúc 4zTm 4zTmThu Thủy4QjaGXCz Tâ4QjaGXCzm cũWCK5FLEWng đWCK5FLEWang định4QjaGXCz ngWCK5FLEWủ 4zTmmột chWCK5FLEWút 4zTmthì 4QjaGXCzTrung WCK5FLEWbá mWCK5FLEWang 4QjaGXCztheo c4QjaGXCzanh 4QjaGXCzgà WCK5FLEW đến.

“Thiếu phWCK5FLEWu nhân……”

“Suỵt……” C4QjaGXCzô 4zTmlàm mộ4zTmt độn4zTmg tác4zTm chớ4QjaGXCz cóWCK5FLEW 4zTmlên tiếng,4QjaGXCz“Nhỏ tiếng4zTm một4zTm ch4zTmút, Ti4zTmểu Th4zTmiên vừaWCK5FLEW 4QjaGXCzmới ngủWCK5FLEW, cẩnWCK5FLEW WCK5FLEWthận WCK5FLEWđánh thức4zTm nó.”

Trung b4QjaGXCzá vốn4QjaGXCz 4QjaGXCzđang 4zTmnghiêm 4zTmtúc nga4zTmy lậpWCK5FLEW tứWCK5FLEWc 4QjaGXCzbiến tWCK5FLEWhành 4zTmmột 4zTm bộ4QjaGXCz dạng4zTm thậ4QjaGXCzt cẩnWCK5FLEW t4zTmhận,“Nha, suỵt……WCK5FLEW s4zTmuỵt……” WCK5FLEWÔng róWCK5FLEWn rWCK5FLEWa r4QjaGXCzón r4QjaGXCzén chậm4QjaGXCz rã4zTmi WCK5FLEW đ4QjaGXCzi vào4QjaGXCz tr4QjaGXCzong 4QjaGXCzphòng bệnWCK5FLEWh, WCK5FLEWđặt mộWCK5FLEWt 4zTmbình gi4QjaGXCzữ ấm4QjaGXCz lênWCK5FLEW bàn.“ThiếuWCK5FLEW p4zTmhu nhânWCK5FLEW, WCK5FLEW đ4QjaGXCzây làWCK5FLEW canWCK5FLEWh g4zTmà Phú4zTmc tẩu4zTm đ4QjaGXCzặc WCK5FLEWbiệt 4QjaGXCzhầm ch4zTmo 4QjaGXCzcô, tranWCK5FLEWh thủ4QjaGXCz lúc4QjaGXCz nó4QjaGXCzng mà4zTm 4QjaGXCzuống 4zTm đi.”

“Trung bá,4QjaGXCz chá4QjaGXCzu k4QjaGXCzhông đ4QjaGXCzói bụng……”

Đối WCK5FLEWphương lWCK5FLEWo lắng4QjaGXCz nhìn4zTm cô4zTm,“Thiếu ph4zTmu n4zTmhân, 4zTmcô đãWCK5FLEW trự4QjaGXCzc ở4QjaGXCz 4QjaGXCz tronWCK5FLEWg bệnhWCK5FLEW việnWCK5FLEW b4zTma ng4QjaGXCzày rồi,4QjaGXCz 4zTmtôi n4QjaGXCzghe mấWCK5FLEWy 4zTmy 4QjaGXCztá n4QjaGXCzói mấWCK5FLEWy WCK5FLEWngày n4QjaGXCzay c4QjaGXCzô đều4QjaGXCz WCK5FLEW không4QjaGXCz 4QjaGXCzngủ, 4zTmdù gì4QjaGXCz đWCK5FLEWi nữa,WCK5FLEW t4zTmhân thể4QjaGXCz lWCK5FLEWà qua4zTmn tWCK5FLEWrọng 4zTmnhất, nếu4zTm nWCK5FLEWhư cWCK5FLEWô gụ4QjaGXCzc 4QjaGXCz xuống,4zTm s4QjaGXCzau 4zTmkhi thiế4zTmu 4zTmgia tỉnh4zTm lWCK5FLEWại WCK5FLEWnhất WCK5FLEWđịnh sWCK5FLEWẽ WCK5FLEWtrách tộiWCK5FLEW ch4QjaGXCzúng tôi.”

Ông m4zTmở rWCK5FLEWa bì4QjaGXCznh giữ4zTm WCK5FLEWấm ra4zTm, nhấtWCK5FLEW thờ4QjaGXCzi, một4zTm cỗ4zTm 4zTmmũi h4QjaGXCzương WCK5FLEW tỏ4zTma r4zTma, “P4zTmhúc tẩuWCK5FLEW nói4QjaGXCz ca4zTmnh g4zTmà nàyWCK5FLEW b4zTmổ t4zTmhân bWCK5FLEWổ nãoWCK5FLEW, 4zTmthiếu phWCK5FLEWu n4zTmhân, c4zTmô 4zTm liềnWCK5FLEW uống4QjaGXCz 4zTmmột chút4QjaGXCz điWCK5FLEW, b4QjaGXCzổ su4zTmng t4zTmhể lực4QjaGXCz WCK5FLEWrất tốtWCK5FLEW 4QjaGXCza, cWCK5FLEWô xWCK5FLEWem, WCK5FLEWmới 4zTmvài 4zTmngày WCK5FLEW ngắnWCK5FLEW ngủn,4QjaGXCz cWCK5FLEWô WCK5FLEWđã gầyWCK5FLEW k4QjaGXCzhông thể4QjaGXCz tưởng4zTm được.”

“Trung bá……”4zTm WCK5FLEWCô 4QjaGXCzthật sWCK5FLEWự khôn4QjaGXCzg thể4zTm cWCK5FLEWự WCK5FLEWtuyệt ý4zTm tốtWCK5FLEW 4zTmcủa ôn4zTmg, 4QjaGXCzđành phWCK5FLEWải WCK5FLEWcố gắng4zTm WCK5FLEWuống WCK5FLEWsạch ca4QjaGXCznh gà.

“Thế nà4QjaGXCzo, mùi4QjaGXCz v4QjaGXCzị khôn4QjaGXCzg tồiWCK5FLEW chứ4QjaGXCz?” N4QjaGXCzét 4zTmmặt TrWCK5FLEWung b4zTmá 4QjaGXCzcó WCK5FLEWvẻ rấ4QjaGXCzt 4QjaGXCzvừa lòng.

Cô gật4zTm gậtWCK5FLEW đầu4zTm,“Tay ngh4QjaGXCzề nWCK5FLEWấu 4zTmăn củ4QjaGXCza PWCK5FLEWhúc tẩu4QjaGXCz 4QjaGXCzthật l4QjaGXCzà kh4zTmông t4QjaGXCzhể chê.”

“Ha ha4zTm, WCK5FLEWcô 4QjaGXCzcòn nóiWCK5FLEW, chờWCK5FLEW 4QjaGXCzsau k4QjaGXCzhi thiế4zTmu WCK5FLEWgia 4QjaGXCzxuất viWCK5FLEWện, nênWCK5FLEW 4QjaGXCz vì4zTm cWCK5FLEWác người4QjaGXCz mà4QjaGXCz lWCK5FLEWàm mWCK5FLEWột bWCK5FLEWữa t4QjaGXCziệc M4zTmãn HánWCK5FLEW toWCK5FLEWàn tị4zTmch* ph4QjaGXCzong phú4QjaGXCz mới4QjaGXCz 4zTm được.”

*Mãn H4QjaGXCzán 4zTmtoàn tịch:WCK5FLEW c4QjaGXCzó t4zTmhức ăn4QjaGXCz 4zTmcủa cả4QjaGXCz Hán4zTm lẫ4QjaGXCzn Mãn4zTm, WCK5FLEWý n4zTmói bữa4QjaGXCz t4zTmiệc p4QjaGXCzhong ph4QjaGXCzú, nhiề4QjaGXCzu mWCK5FLEWón ngon.

Cô xấu4QjaGXCz 4QjaGXCzhổ WCK5FLEWnở nWCK5FLEWụ cườiWCK5FLEW khẽ,WCK5FLEW “Chỉ4QjaGXCz 4zTmsợ…… Chỉ4QjaGXCz sợ4zTm cháuWCK5FLEW phảWCK5FLEWi khiếnWCK5FLEW Ph4QjaGXCzúc tẩ4zTmu thấ4QjaGXCzt vọ4zTmng rồi.”

“Vì sao?”4zTm 4QjaGXCzTrung bá4zTm nhấ4zTmt t4QjaGXCzhời khWCK5FLEWông h4QjaGXCziểu ýWCK5FLEW 4QjaGXCzcâu 4zTmnói lắm.

“Bởi vì……”4zTm CôWCK5FLEW WCK5FLEWấp úng4zTm tì4QjaGXCzm một4QjaGXCz 4zTmlý do,“BởiWCK5FLEW vì4QjaGXCz khôngWCK5FLEW lâuWCK5FLEW nWCK5FLEWữa cWCK5FLEWó 4zTmthể cháuWCK5FLEW địn4QjaGXCzh WCK5FLEWđi dWCK5FLEWu lịch.”

Trung b4QjaGXCzá tWCK5FLEWhở WCK5FLEWdài, vốnWCK5FLEW tưởng4QjaGXCz rằ4zTmng thiếuWCK5FLEW gi4zTma xảWCK5FLEWy rWCK5FLEWa 4zTm chuyện,WCK5FLEW 4QjaGXCzthiếu phWCK5FLEWu nhâ4QjaGXCzn sWCK5FLEWẽ 4QjaGXCzở lWCK5FLEWại chă4zTmm só4QjaGXCzc c4zTmậu ấyWCK5FLEW, 4QjaGXCzkhông ngờ4QjaGXCz cô4zTm ấyWCK5FLEW vẫ4QjaGXCzn 4QjaGXCz 4QjaGXCzmuốn rời4QjaGXCz khỏi.“ThiếuWCK5FLEW phWCK5FLEWu nhânWCK5FLEW mu4QjaGXCzốn WCK5FLEWrời 4QjaGXCzkhỏi Âu4QjaGXCz giWCK5FLEWa 4zTmphải không?4zTm” Ô4QjaGXCzng WCK5FLEWnói 4QjaGXCz thẳnWCK5FLEWg ra.

“Thực xi4QjaGXCzn lỗi.”4zTm T4QjaGXCzhu Thủy4QjaGXCz Tâ4QjaGXCzm có4zTm ch4zTmút 4QjaGXCzbối rối4zTm gụ4zTmc đầWCK5FLEWu 4zTm xuống4QjaGXCz, đối4zTm 4QjaGXCzmặt với4zTm người4QjaGXCz quản4QjaGXCz 4zTmgia trun4zTmg 4zTmtâm nà4QjaGXCzy, thầm4zTm nghĩ4QjaGXCz vẫ4QjaGXCzn WCK5FLEWlà thẳn4QjaGXCzg WCK5FLEW 4zTmthắn WCK5FLEWthành khẩ4zTmn thì4QjaGXCz tố4zTmt 4QjaGXCzhơn, tr4zTmánh c4QjaGXCzho ônWCK5FLEWg 4QjaGXCzấy hiểuWCK5FLEW lầmWCK5FLEW Â4zTmu WCK5FLEWphu nWCK5FLEWhân thậ4QjaGXCzt 4QjaGXCz sự4QjaGXCz. “Tr4QjaGXCzung 4zTmbá, tWCK5FLEWhật r4QjaGXCza WCK5FLEWcháu 4zTmkhông WCK5FLEWphải 4zTmlà t4zTmhiếu 4zTmphu nhâ4QjaGXCzn  củaWCK5FLEW Âu4QjaGXCz g4zTmia WCK5FLEWcác 4QjaGXCz người4zTm, ch4zTmáu chỉWCK5FLEW l4zTmà 4QjaGXCzmột ngườiWCK5FLEW –”

Ông lạ4zTmi 4QjaGXCzcắt đứtWCK5FLEW l4QjaGXCzời củaWCK5FLEW cô,“Tron4QjaGXCzg mắt4QjaGXCz t4zTmất cả4zTm mọWCK5FLEWi ngưWCK5FLEWời ởWCK5FLEW WCK5FLEW WCK5FLEWÂu giWCK5FLEWa, cWCK5FLEWô chính4QjaGXCz là4zTm thiếuWCK5FLEW 4QjaGXCzphu nhWCK5FLEWân củaWCK5FLEW chWCK5FLEWúng t4zTmôi!” 4zTmÔng 4QjaGXCzmang the4zTmo khẩu4zTm WCK5FLEW k4zTmhí 4zTmkiên WCK5FLEWđịnh m4zTmà nóiWCK5FLEW, giốngWCK5FLEW như4QjaGXCz 4zTmđây là4QjaGXCz 4zTmmột chWCK5FLEWuyện thậ4QjaGXCzt khôn4QjaGXCzg t4QjaGXCzhể ph4QjaGXCzản 4zTm bWCK5FLEWác, “Thi4QjaGXCzếu 4zTmphu n4zTmhân, WCK5FLEWcô chỉ4zTm lWCK5FLEWà mất4QjaGXCz tr4zTmí n4zTmhớ mà4zTm t4QjaGXCzhôi, n4QjaGXCzên m4zTmới WCK5FLEWnói h4QjaGXCzưu 4zTmnói WCK5FLEW vượnWCK5FLEW 4zTmnhư vậy.”

“Trung báWCK5FLEW……” Th4zTmu TWCK5FLEWhủy T4zTmâm 4QjaGXCzthật sự4zTm rấ4zTmt bấ4zTmt đắ4zTmc dĩ4QjaGXCz, vìWCK5FLEW saWCK5FLEWo nói4zTm th4zTmật lại4QjaGXCz khô4zTmng aWCK5FLEWi tiWCK5FLEWn vậy?

Đột nhiêWCK5FLEWn, Âu4QjaGXCz Cán4QjaGXCzh ThầWCK5FLEWn pWCK5FLEWhát r4zTma một4QjaGXCz t4QjaGXCziếng tWCK5FLEWhan nhẹ4QjaGXCz yếuWCK5FLEW ớ4QjaGXCzt, h4zTmai ngư4QjaGXCzời WCK5FLEWvội ch4zTmạy tWCK5FLEWới trư4zTmớc giường4zTm bệnh4zTm  –4zTm “Thiếu4zTm gia……”

“Cánh Thần……”

Chỉ t4zTmhấy Â4zTmu CánhWCK5FLEW 4zTmThần 4QjaGXCzchậm 4QjaGXCzrãi 4QjaGXCzmở ha4QjaGXCzi mắt4QjaGXCz WCK5FLEWra, án4QjaGXCzh mắtWCK5FLEW rờ4zTmi r4QjaGXCzạc nhìWCK5FLEWn WCK5FLEWhai người4QjaGXCz đan4zTmg l4zTmo lắn4QjaGXCzg 4zTmmà đ4QjaGXCzợi WCK5FLEWanh trả4zTm lời.

“Thiếu gi4zTma, WCK5FLEWrốt cụWCK5FLEWc cậWCK5FLEWu tỉnh4zTm lại4zTm rồi.”4zTm Tru4zTmng b4QjaGXCzá kícWCK5FLEWh độWCK5FLEWng vẻ4QjaGXCz mặtWCK5FLEW WCK5FLEWgià 4zTmnua 4zTmđầy nướcWCK5FLEW mắt.

Trên WCK5FLEWmặt 4zTmThu ThWCK5FLEWủy T4zTmâm WCK5FLEWcũng lộ4zTm 4QjaGXCzvẻ 4zTmlo lắn4QjaGXCzg cùng4QjaGXCz s4zTmốt ruộWCK5FLEWt, 4zTm“Cánh WCK5FLEWThần, an4zTmh th4zTmấy 4zTmsao rồi4QjaGXCz? CóWCK5FLEW ch4zTmỗ nWCK5FLEWào khó4QjaGXCz chịWCK5FLEWu không?”

Hai WCK5FLEWmắt ÂuWCK5FLEW Cán4zTmh ThầnWCK5FLEW 4zTmkinh ngạc4QjaGXCz 4QjaGXCznhìn c4QjaGXCzô, m4QjaGXCzôi k4zTmhẽ nhếch,WCK5FLEW muốn4QjaGXCz WCK5FLEWnói g4zTmì đó,WCK5FLEW nhưng4zTm yế4QjaGXCzt hầuWCK5FLEW lạ4zTmi k4zTmhông pháWCK5FLEWt 4zTmra được4QjaGXCz tiếWCK5FLEWng nào.

 Cô cầm4zTm bàn4zTm ta4zTmy 4zTmto 4zTmcủa anh4zTm, “4zTmCánh Thần4zTm, a4QjaGXCznh muốn4zTm WCK5FLEWnói cái4zTm gWCK5FLEWì? Có4zTm phảWCK5FLEWi 4QjaGXCzmuốn WCK5FLEWuống nư4zTmớc ha4QjaGXCzy không?”

“Thiếu phWCK5FLEWu nh4zTmân, có4QjaGXCz cầ4QjaGXCzn g4zTmọi bácWCK5FLEW sĩWCK5FLEW đế4QjaGXCzn 4zTmhay không.”4zTm TruWCK5FLEWng 4zTmbá nhắcWCK5FLEW nhở.

“Nha, đúng!”WCK5FLEW 4zTmCô vộWCK5FLEWi vàng4zTm ấn4zTm xuốWCK5FLEWng ch4zTmuông báoWCK5FLEW 4zTmở đ4QjaGXCzầu giường.

Đúng l4QjaGXCzúc nWCK5FLEWày, bWCK5FLEWên t4QjaGXCzai truyềnWCK5FLEW đến4zTm WCK5FLEWmột giọn4QjaGXCzg 4QjaGXCznói kh4zTmàn khWCK5FLEWàn. “Các……4zTm Các4zTm ngườiWCK5FLEW lWCK5FLEWà ai?”

 

Cô nhất4zTm thờWCK5FLEWi 4zTmsửng s4QjaGXCzốt, khôWCK5FLEWng ng4QjaGXCzhĩ là4QjaGXCz Âu4QjaGXCz 4zTmCánh T4zTmhần lại4QjaGXCz hỏi4QjaGXCz n4zTmhư vậy?

Trung bWCK5FLEWá cũngWCK5FLEW l4zTmộ WCK5FLEWra mộtWCK5FLEW WCK5FLEWbộ dán4QjaGXCzg tWCK5FLEWrợn mWCK5FLEWắt há4zTm mồm,“Thiếu4zTm gia……WCK5FLEW Cậu……”

Vẻ mặt4QjaGXCz Â4QjaGXCzu C4zTmánh T4zTmhần WCK5FLEWngây ngốc4QjaGXCz nhìn4zTm bọn4QjaGXCz 4QjaGXCzhọ. “Thiếu4zTm gia?”

“Âu C4zTmánh Thần……”

Anh nhìn4QjaGXCz 4zTmvề phWCK5FLEWía T4QjaGXCzhu WCK5FLEWThủy 4zTmTâm,“Ai làWCK5FLEW Âu4zTm 4zTmCánh Thần?”

“Trời 4zTmạ, thi4zTmếu gia……”WCK5FLEW TrWCK5FLEWung báWCK5FLEW bịWCK5FLEW d4zTmọa đến4QjaGXCz sWCK5FLEWợ hãi,“KWCK5FLEWhông ph4QjaGXCzải n4QjaGXCzgay cWCK5FLEWả tênWCK5FLEW mình4zTm cậuWCK5FLEW cũn4QjaGXCzg không4QjaGXCz nh4QjaGXCzớ chứ?”

Chân màWCK5FLEWy an4QjaGXCzh n4zTmhăn 4zTmlại, “B4QjaGXCzác là……”

“Tôi là4zTm Tr4QjaGXCzung b4zTmá a4zTm, thiếu4QjaGXCz gi4zTma kh4zTmông nhớWCK5FLEW 4zTmsao? T4QjaGXCza vWCK5FLEWẫn luôWCK5FLEWn 4zTm 4QjaGXCzlàm quản4QjaGXCz 4QjaGXCzgia ở4QjaGXCz Âu4zTm g4zTmia, kWCK5FLEWhi cậWCK5FLEWu 4zTmcòn bé4zTm luônWCK5FLEW thíc4QjaGXCzh nhấWCK5FLEWt lWCK5FLEWà cWCK5FLEWầm lWCK5FLEWấy ốngWCK5FLEW 4QjaGXCz quầWCK5FLEWn c4QjaGXCzủa tôi,4QjaGXCz q4QjaGXCzuấn quít4zTm lấy4zTm tô4QjaGXCzi bắt4QjaGXCz kể4QjaGXCz chuyệnWCK5FLEW xưa4QjaGXCz cWCK5FLEWho cậ4zTmu nghe.”

Anh vWCK5FLEWẫn manWCK5FLEWg vẻ4QjaGXCz mWCK5FLEWặt hoanWCK5FLEWg mang.

Đột nhiWCK5FLEWên Tr4QjaGXCzung báWCK5FLEW k4QjaGXCzéo ThWCK5FLEWu Thủy4QjaGXCz Tâm4QjaGXCz đan4QjaGXCzg WCK5FLEWngẩn ng4QjaGXCzơ quaWCK5FLEW, “Cô4QjaGXCz 4QjaGXCzấy là4QjaGXCz vợ4zTm cậuWCK5FLEW, WCK5FLEWcòn cậu4zTm b4zTmé đWCK5FLEWang WCK5FLEWngủ bê4zTmn kiWCK5FLEWa l4zTmà cWCK5FLEWon cậu……”

Vẻ mặtWCK5FLEW 4QjaGXCzÂu Cánh4QjaGXCz Thần4zTm mờ4QjaGXCz mịt,4QjaGXCz an4zTmh dờWCK5FLEWi ánh4zTm mWCK5FLEWắt lên4QjaGXCz kh4QjaGXCzuôn mWCK5FLEWặt Th4zTmu TWCK5FLEWhủy 4zTmTâm, “Ông4QjaGXCz 4QjaGXCzấy nóiWCK5FLEW ……4QjaGXCz LWCK5FLEWà thật4QjaGXCz sao?”

Con 4QjaGXCzlà của4zTm 4zTmanh khôngWCK5FLEW s4QjaGXCzai, nhưng4QjaGXCz vợ……4zTm C4zTmô 4zTmkhó xử4QjaGXCz 4zTmnhìn 4zTmmắt 4QjaGXCz Tr4QjaGXCzung bá4QjaGXCz, cuối4zTm cùng4QjaGXCz vẫWCK5FLEWn l4QjaGXCzà lự4zTma chọnWCK5FLEW gậ4QjaGXCzt WCK5FLEWđầu. WCK5FLEW“Trung bá4QjaGXCz nói4zTm …4zTm… ĐềuWCK5FLEW l4QjaGXCzà sựWCK5FLEW 4QjaGXCz thật.”

☆☆☆

“Thủy Tâm4zTm, WCK5FLEWEm 4QjaGXCzmuốn dẫn4QjaGXCz ti4QjaGXCzểu bất4zTm điểm(nhỏ không4zTm bằngWCK5FLEW một4zTm chấ4QjaGXCzm nhỏ4zTm –4QjaGXCz 4zTmta nghĩ4zTm 4zTmthế ~4zTm~~) kia đ4QjaGXCzi 4zTmđâu vậy?”

Trong 4zTmphòng 4QjaGXCzbệnh 4zTmxa h4QjaGXCzoa của4QjaGXCz bệ4QjaGXCznh WCK5FLEWviện, 4zTmÂu 4zTmCánh TWCK5FLEWhần trêWCK5FLEWn 4zTm đùi4QjaGXCz bó4QjaGXCz thạch4zTm WCK5FLEWcao đang4QjaGXCz lớnWCK5FLEW tWCK5FLEWiếng nó4zTmi vọWCK5FLEWng v4QjaGXCzề 4zTmphía TWCK5FLEWhu Thủ4QjaGXCzy WCK5FLEWTâm đanWCK5FLEWg 4QjaGXCzđi 4zTm 4QjaGXCzra cửa.

Tay phảiWCK5FLEW c4zTmô đaWCK5FLEWng 4zTmdắt 4zTmÂu Quâ4zTmn ThiêWCK5FLEWn c4zTmó chút4zTm vô4QjaGXCz lWCK5FLEWực qua4zTmy đ4zTmầu lại4zTm, “Em4QjaGXCz mu4zTmốn dẫn4zTm TiểWCK5FLEWu T4zTmhiên 4QjaGXCzra ng4zTmoài WCK5FLEWmua 4QjaGXCzvài thứ.”

“Vì saWCK5FLEWo ph4QjaGXCzải dẫ4zTmn nóWCK5FLEW r4zTma nWCK5FLEWgoài muWCK5FLEWa đồWCK5FLEW 4QjaGXCzchứ?” 4zTmVết thươn4QjaGXCzg 4zTm trê4zTmn mặ4zTmt đã4zTm sắ4zTmp làn4zTmh hẳWCK5FLEWn, trWCK5FLEWên khuWCK5FLEWôn 4zTmmặt tu4zTmấn WCK5FLEWtú WCK5FLEWgiờ phWCK5FLEWút nàyWCK5FLEW đa4QjaGXCzng biểu4QjaGXCz 4QjaGXCz lWCK5FLEWộ 4zTmnhư một4zTm đứaWCK5FLEW t4QjaGXCzrẻ t4zTmùy hứng.

“Bởi vìWCK5FLEW TiểuWCK5FLEW 4zTmThiên nWCK5FLEWói cả4zTm ng4zTmày ở4zTm t4zTmrong ph4QjaGXCzòng bệ4zTmnh rấ4QjaGXCzt nhàWCK5FLEWm chá4QjaGXCzn, 4zTmem dẫn4zTm c4zTmon WCK5FLEWđi rWCK5FLEWa WCK5FLEWngoài mWCK5FLEWột 4zTmchút cũngWCK5FLEW tốt.”

“Vậy eWCK5FLEWm cứWCK5FLEW đểWCK5FLEW chWCK5FLEWo tiểu4QjaGXCz b4QjaGXCzất 4zTmđiểm WCK5FLEWnày đ4zTmi thẳng4QjaGXCz về4QjaGXCz nh4zTmà đi,WCK5FLEW 4zTmai bảo4zTm nó4QjaGXCz 4zTmkhông c4zTmó 4QjaGXCzviệc gì4zTm WCK5FLEWmà xWCK5FLEWuất 4QjaGXCzhiện 4QjaGXCzở 4zTmbệnh WCK5FLEWviện l4zTmàm chi?”

“Cánh WCK5FLEWThần,” CôWCK5FLEW 4zTmthật WCK5FLEWsự tWCK5FLEWhực bất4zTm đắc4zTm d4zTmĩ, “Anh4QjaGXCz đừngWCK5FLEW gọ4zTmi 4QjaGXCz ti4zTmểu bấ4QjaGXCzt điểm4zTm n4zTmày, tWCK5FLEWiểu bấtWCK5FLEW điểm4zTm nWCK5FLEWọ WCK5FLEWlung 4zTmtung nữa,4QjaGXCz n4zTmó tên4QjaGXCz là4QjaGXCz T4QjaGXCziểu Thiên,4zTm 4QjaGXCz 4zTmlà 4QjaGXCzcon ruột4QjaGXCz của4zTm anh.”

“Chậc!” An4zTmh xWCK5FLEWem 4QjaGXCzthường qWCK5FLEWuay mặWCK5FLEWt điWCK5FLEW, 4QjaGXCz“Sao a4zTmnh lại4zTm khô4zTmng biế4zTmt t4zTmừ kh4QjaGXCzi nà4QjaGXCzo 4QjaGXCzanh 4zTmlại 4zTmcó 4QjaGXCzmột tiWCK5FLEWểu bấ4zTmt điểWCK5FLEWm 4QjaGXCzlớn nh4zTmư vậy.”

“Ba ba……”4QjaGXCz ÂuWCK5FLEW Q4QjaGXCzuân Thiê4QjaGXCzn b4QjaGXCzất 4zTmmãn nhíuWCK5FLEW màyWCK5FLEW,“Tên 4QjaGXCzcủa coWCK5FLEWn làWCK5FLEW 4QjaGXCz WCK5FLEWÂu Qu4QjaGXCzân ThiêWCK5FLEWn, WCK5FLEWcon khô4zTmng đ4zTmồng 4zTmý c4zTmho 4QjaGXCzba gọ4QjaGXCzi co4zTmn lWCK5FLEWà tWCK5FLEWiểu bWCK5FLEWất điể4zTmm lầ4zTmn WCK5FLEW nữa.”

Âu C4QjaGXCzánh 4QjaGXCzThần lập4QjaGXCz tứ4zTmc hướ4zTmng về4zTm ph4QjaGXCzía cậ4zTmu béWCK5FLEW màWCK5FLEW n4zTmém q4zTmua WCK5FLEWhai án4zTmh mắt4QjaGXCz đángWCK5FLEW sợ,4zTm “Co4zTmn d4zTmám tr4zTmanh luận4QjaGXCz vớiWCK5FLEW tWCK5FLEWa sao?”

Âu 4zTmQuân Th4zTmiên lộ4zTm r4QjaGXCza mộWCK5FLEWt bộWCK5FLEW dáng4QjaGXCz khô4QjaGXCzng đặt4QjaGXCz aWCK5FLEWnh v4zTmào t4zTmrong mắt,“ConWCK5FLEW c4QjaGXCzhỉ WCK5FLEWlà nó4QjaGXCzi r4zTma s4zTmự thậtWCK5FLEW m4QjaGXCzà thôi.”

“Thủy TWCK5FLEWâm, néWCK5FLEWm tiểWCK5FLEWu bất4QjaGXCz điểmWCK5FLEW nàWCK5FLEWy 4zTmđi chWCK5FLEWo anhWCK5FLEW, đừnWCK5FLEWg cWCK5FLEWho nó4QjaGXCz WCK5FLEWở đâ4zTmy l4zTmàm ch4QjaGXCzướng mắt4zTm an4QjaGXCzh nữa.”

“Cánh Thần,4QjaGXCz nó4zTm là4QjaGXCz co4zTmn anh4QjaGXCz.” 4QjaGXCzCô vô4QjaGXCz lực4QjaGXCz lặ4QjaGXCzp 4QjaGXCzlại lờ4QjaGXCzi m4zTmà m4zTmỗi WCK5FLEW ngWCK5FLEWày đều4QjaGXCz phả4QjaGXCzi 4QjaGXCznói 4zTmđến m4QjaGXCzấy lần4QjaGXCz, 4QjaGXCztừ kh4zTmi Âu4QjaGXCz WCK5FLEWCánh 4QjaGXCzThần tỉn4QjaGXCzh l4zTmại li4QjaGXCzền WCK5FLEWmất 4zTm tr4QjaGXCzí n4zTmhớ ch4QjaGXCzo đếnWCK5FLEW WCK5FLEWbây giờWCK5FLEW, ngoà4QjaGXCzi cô4zTm ra4zTm, nhữngWCK5FLEW ngưWCK5FLEWời khá4zTmc WCK5FLEWcăn bWCK5FLEWản đWCK5FLEWều khôn4zTmg WCK5FLEW đượcWCK5FLEW aWCK5FLEWnh đ4QjaGXCzể v4zTmào mắt.

Bác sWCK5FLEWĩ n4QjaGXCzói bởiWCK5FLEW 4QjaGXCzvì l4QjaGXCzúc an4zTmh b4zTmị 4zTmtai WCK5FLEWnạn đã4zTm WCK5FLEWđập gáy4QjaGXCz xuố4QjaGXCzng 4zTm WCK5FLEWđất, c4QjaGXCzho n4zTmên mới4QjaGXCz WCK5FLEWgặp 4QjaGXCzphải hiện4zTm tượWCK5FLEWng mất4QjaGXCz trí4zTm nhớ,4zTm chỉ4zTm 4zTmlà tạ4QjaGXCzm th4QjaGXCzời h4QjaGXCzay l4zTmà WCK5FLEW vĩnh4zTm viễ4zTmn 4QjaGXCzthì b4zTmác s4zTmĩ 4QjaGXCzcũng kWCK5FLEWhông nWCK5FLEWắm chắc.

Cũng maWCK5FLEWy WCK5FLEWchuyện 4QjaGXCzở côn4QjaGXCzg tWCK5FLEWy chủ4QjaGXCz quản4zTm cá4zTmc cấpWCK5FLEW có4zTm thểWCK5FLEW đảmWCK5FLEW WCK5FLEW đươnWCK5FLEWg đư4zTmợc, cWCK5FLEWòn 4QjaGXCzmột sWCK5FLEWố 4zTmquyết địnWCK5FLEWh trọngWCK5FLEW đại4zTm WCK5FLEWđã được4zTm chu4QjaGXCzẩn bịWCK5FLEW trước4zTm nê4zTmn WCK5FLEW WCK5FLEWchỉ cần4QjaGXCz chấ4zTmp hành4zTm 4zTmtheo là4QjaGXCz được,4QjaGXCz bằng4QjaGXCz khô4zTmng một4QjaGXCz tập4QjaGXCz đoàn4zTm t4zTmo nhWCK5FLEWư vậy4zTm s4zTmẽ WCK5FLEW 4QjaGXCznhư WCK5FLEWrắn mWCK5FLEWất đầu,WCK5FLEW cũn4zTmg khôn4QjaGXCzg biWCK5FLEWết lWCK5FLEWàm thế4QjaGXCz nào4zTm 4QjaGXCzmới phải.

Chỉ là4zTm, tổngWCK5FLEW tàWCK5FLEWi Âu4QjaGXCz C4zTmánh 4QjaGXCzThần an4QjaGXCzh mi4zTmnh thầ4QjaGXCzn võ4QjaGXCz trướcWCK5FLEW ki4QjaGXCza 4QjaGXCz củaWCK5FLEW 4zTmbọn họ4QjaGXCz na4QjaGXCzy chỉ4QjaGXCz số4QjaGXCz 4zTmthông mWCK5FLEWinh g4QjaGXCzần nh4zTmư đ4QjaGXCzã tWCK5FLEWhoái hóWCK5FLEWa rồ4QjaGXCzi, qu4zTmả thựcWCK5FLEW 4zTm gWCK5FLEWiống mWCK5FLEWột đứaWCK5FLEW trWCK5FLEWẻ bố4QjaGXCzc WCK5FLEWđồng chỉ4QjaGXCz bi4QjaGXCzết k4zTmhóc lóc4QjaGXCz o4QjaGXCzm sòm.

Giải tr4QjaGXCzí lớnWCK5FLEW n4QjaGXCzhất mỗ4QjaGXCzi ng4zTmày của4zTm an4QjaGXCzh chín4QjaGXCzh là4QjaGXCz 4zTmcãi n4zTmhau v4zTmới 4QjaGXCz coWCK5FLEWn, 4QjaGXCzbá đạo4zTm liều4QjaGXCz chếtWCK5FLEW 4QjaGXCzquấn quít4QjaGXCz l4QjaGXCzấy vWCK5FLEWợ, WCK5FLEWchỉ cầ4zTmn c4QjaGXCzô hơ4zTmi c4zTmhút rời4QjaGXCz a4QjaGXCznh đi4QjaGXCz WCK5FLEW WCK5FLEWnửa bướcWCK5FLEW th4zTmì a4QjaGXCznh s4zTmẽ 4zTmbất mãnWCK5FLEW 4QjaGXCzrống to4QjaGXCz, 4QjaGXCzai cũ4QjaGXCzng kh4QjaGXCzông 4zTmkiềm 4zTmchế đưWCK5FLEWợc vị4QjaGXCz đại4QjaGXCz WCK5FLEW thiWCK5FLEWếu g4zTmia xấu4zTm tính4zTm này.

Mà cửa4zTm h4zTmàng qu4QjaGXCzần á4zTmo sủng4zTm vậ4zTmt của4QjaGXCz c4zTmô cũng4QjaGXCz b4QjaGXCzởi 4zTmvì chuy4zTmện WCK5FLEW ngoàWCK5FLEWi ý4QjaGXCz muốn4zTm n4QjaGXCzày m4zTmà phảiWCK5FLEW tạm4QjaGXCz hoãn,WCK5FLEW nế4QjaGXCzu tìnWCK5FLEWh tr4QjaGXCzạng cứ4zTm như4zTm trước4QjaGXCz mắt4zTm th4QjaGXCzì 4QjaGXCz trừ4zTm WCK5FLEWphi 4zTmcô 4zTmcó thể4zTm ph4zTmân thân,WCK5FLEW b4QjaGXCzằng k4QjaGXCzhông 4zTmcăn bWCK5FLEWản là4zTm khô4QjaGXCzng cóWCK5FLEW khả4QjaGXCz năn4zTmg rWCK5FLEWời 4QjaGXCz khỏiWCK5FLEW 4zTmanh nửa4zTm bước4zTm WCK5FLEWđể đWCK5FLEWi xử4zTm WCK5FLEWlý côngWCK5FLEW việc.

“Tiểu 4QjaGXCzThiên, Cán4zTmh Thần4QjaGXCz, 4QjaGXCzhai ngư4QjaGXCzời l4QjaGXCzàm ơn4QjaGXCz đừngWCK5FLEW 4QjaGXCzcãi 4zTmnhau nWCK5FLEWữa được4zTm không?”

“Mẹ, l4QjaGXCzà b4zTma b4QjaGXCza bắt4zTm nạt4zTm con!”

“Thủy Tâ4QjaGXCzm, a4zTmnh chán4zTm gWCK5FLEWhét tiWCK5FLEWểu bấtWCK5FLEW điểm4zTm này.”

Hai người4zTm cáoWCK5FLEW trạng4zTm xon4QjaGXCzg lạ4QjaGXCzi tWCK5FLEWiếp tụcWCK5FLEW đấu4zTm võWCK5FLEW mồm.

“Nếu WCK5FLEWba WCK5FLEWchán 4QjaGXCzghét c4QjaGXCzon, ngà4zTmy ma4QjaGXCzi coWCK5FLEWn 4QjaGXCzcùng mWCK5FLEWẹ sWCK5FLEWẽ khô4zTmng đến4zTm bệnh4QjaGXCz 4zTmviện t4zTmhăm 4QjaGXCzba nữa.”

“Con tWCK5FLEWới h4QjaGXCzay khô4zTmng tới4QjaGXCz cũn4zTmg chả4QjaGXCz sao4zTm, cóWCK5FLEW WCK5FLEWđiều Thủ4zTmy WCK5FLEWTâm WCK5FLEW của4QjaGXCz tWCK5FLEWa phả4zTmi ha4zTmi 4QjaGXCzmươi 4zTmtư WCK5FLEWtiếng đ4zTmồng hồ,4zTm m4zTmột tấcWCK5FLEW 4zTmcũng kh4QjaGXCzông được4QjaGXCz rờiWCK5FLEW khỏ4zTmi 4QjaGXCz WCK5FLEWbên cạ4zTmnh ta.”

“Mẹ là4QjaGXCz mWCK5FLEWẹ c4QjaGXCzủa c4QjaGXCzon! WCK5FLEWMẹ p4QjaGXCzhải chămWCK5FLEW sóWCK5FLEWc WCK5FLEWcon!” Âu4QjaGXCz Quâ4QjaGXCzn ThiêWCK5FLEWn kh4QjaGXCzông phục.

“Cô ấy4QjaGXCz làWCK5FLEW b4QjaGXCzà x4zTmã của4zTm taWCK5FLEW!” 4QjaGXCzÂu 4QjaGXCzCánh WCK5FLEWThần cũ4QjaGXCzng 4QjaGXCzvô cùn4zTmg 4QjaGXCzbá đạ4zTmo rốn4zTmg lại.

Mắt thWCK5FLEWấy hWCK5FLEWai WCK5FLEWcha co4zTmn không4QjaGXCz WCK5FLEWai chị4QjaGXCzu ai4zTm, Th4zTmu Thủy4QjaGXCz TâWCK5FLEWm bịWCK5FLEW kẹpWCK5FLEW ở4QjaGXCz WCK5FLEWgiữa đ4QjaGXCzột nh4zTmiên h4zTmô to,“Này!WCK5FLEW H4zTmai ngườiWCK5FLEW WCK5FLEWcó chừnWCK5FLEWg mực4QjaGXCz 4zTmcho tôi!”

“Mẹ……”

“Thủy Tâm……”

Cùng lúc4QjaGXCz bị4zTm một4zTm lớn4QjaGXCz 4zTmmột nhỏWCK5FLEW lWCK5FLEWộ 4zTmra bộ4zTm dạng4QjaGXCz ủy4QjaGXCz khu4zTmất giốngWCK5FLEW nhau.

Cô 4zTmnhìn vềWCK5FLEW ph4QjaGXCzía cửaWCK5FLEW ch4QjaGXCzính, giọngWCK5FLEW điệuWCK5FLEW 4QjaGXCzkhông c4QjaGXCzho phé4QjaGXCzp 4QjaGXCzcự WCK5FLEW tuyệtWCK5FLEW mà4QjaGXCz 4QjaGXCznói: “CánWCK5FLEWh ThWCK5FLEWần, 4zTmem ch4zTmỉ 4zTmlà mWCK5FLEWuốn WCK5FLEWmang WCK5FLEWTiểu Thiê4QjaGXCzn đi4QjaGXCz mu4zTma chútWCK5FLEW 4zTmđồ 4zTm uốWCK5FLEWng m4zTmà th4zTmôi, an4QjaGXCzh ngoa4QjaGXCzn ng4zTmoãn ở4zTm 4QjaGXCzlại phòngWCK5FLEW bệnh,4QjaGXCz mộ4QjaGXCzt 4QjaGXCzhồi bWCK5FLEWác s4QjaGXCzĩ sẽ4zTm đếnWCK5FLEW WCK5FLEW 4QjaGXCzđưa WCK5FLEWanh 4zTmđi là4QjaGXCzm vậtWCK5FLEW 4zTmlý trWCK5FLEWị liệu.”

“Anh 4QjaGXCzcũng muốn4QjaGXCz cùng4zTm e4QjaGXCzm đi4QjaGXCz mu4zTma đ4QjaGXCzồ 4QjaGXCzuống.”Anh bốcWCK5FLEW 4zTmđồng đWCK5FLEWưa r4zTma yê4zTmu cầu.

Cô liếc4zTm cá4QjaGXCzi 4QjaGXCzxem thường,4zTm “4zTmAnh phảiWCK5FLEW 4zTmở lạiWCK5FLEW chWCK5FLEWỗ nà4QjaGXCzy điWCK5FLEW làm4zTm 4zTmtrị liệu.”

“Anh 4zTmkhông cần4zTm tr4QjaGXCzị liệu.”WCK5FLEW 4zTmVươn bàn4zTm taWCK5FLEWy t4zTmo kWCK5FLEWéo cWCK5FLEWô 4zTmvào t4zTmrong lònWCK5FLEWg, WCK5FLEW“Anh chỉWCK5FLEW m4zTmuốn WCK5FLEWem ở4QjaGXCz lại4QjaGXCz bê4zTmn ngư4QjaGXCzời anh.”

Âu QuâWCK5FLEWn Thi4QjaGXCzên 4zTmthè lưỡi4QjaGXCz, “Sau4zTm kWCK5FLEWhi b4zTma 4zTmba mWCK5FLEWất 4QjaGXCztrí nhớWCK5FLEW thậ4QjaGXCzt WCK5FLEW 4QjaGXCzsự 4QjaGXCzlà làm4zTm ch4QjaGXCzo ngư4zTmời WCK5FLEWta cWCK5FLEWhịu khôn4zTmg n4QjaGXCzổi.” Cậu4QjaGXCz 4zTmbé bấWCK5FLEWt m4QjaGXCzãn k4zTmháng WCK5FLEWnghị, “WCK5FLEWBây 4QjaGXCz giờWCK5FLEW m4QjaGXCzẹ đều4zTm n4zTmgày đêm4QjaGXCz cùng4QjaGXCz WCK5FLEWba, 4zTmcon chWCK5FLEWỉ làWCK5FLEW muWCK5FLEWốn c4zTmùng 4QjaGXCzmẹ điWCK5FLEW rWCK5FLEWa ngoàWCK5FLEWi mộWCK5FLEWt WCK5FLEW chútWCK5FLEW 4zTmmà bWCK5FLEWa c4zTmũng mu4QjaGXCzốn ngăn4zTm cản……”

Âu Cán4QjaGXCzh ThầnWCK5FLEW mớWCK5FLEWi không4QjaGXCz để4zTm ýWCK5FLEW 4zTmtới c4QjaGXCzon lầm4QjaGXCz bầm,4QjaGXCz trWCK5FLEWòng mWCK5FLEWắt 4zTm 4zTmcủa 4zTmanh vừa4zTm chu4QjaGXCzyển, độtWCK5FLEW nhiên4zTm hướng4QjaGXCz r4QjaGXCza ngoài4zTm c4QjaGXCzửa g4zTmọi nhỏWCK5FLEW một4QjaGXCz ti4zTmếng, 4zTm “Trun4QjaGXCzg bá.”

“Thiếu g4zTmia, c4zTmó chuy4zTmện g4QjaGXCzì sao?”

“Đem tiểuWCK5FLEW b4QjaGXCzất điểm4zTm 4zTmnày đuổWCK5FLEWi v4zTmề nWCK5FLEWhà 4zTmcho tô4QjaGXCzi, ngàyWCK5FLEW 4QjaGXCzmai 4QjaGXCz khWCK5FLEWông đượ4zTmc đưa4zTm 4zTmnó đ4QjaGXCzến nữWCK5FLEWa.” A4QjaGXCznh đắc4zTm ýWCK5FLEW nói4zTm. H4zTmừ hừ,4zTm n4zTmhư vậy4QjaGXCz 4QjaGXCzxem tên4QjaGXCz nhWCK5FLEWóc 4QjaGXCz 4zTmnày WCK5FLEWcòn c4QjaGXCzùng a4QjaGXCznh giànhWCK5FLEW c4QjaGXCzô đượcWCK5FLEW n4zTmữa không.

“Dạ, WCK5FLEWthiếu gia.”WCK5FLEW Trun4zTmg bWCK5FLEWá b4QjaGXCzất đắc4zTm dĩ4QjaGXCz c4zTmhấp 4QjaGXCzhành 4QjaGXCzmệnh lệnh.

“Lão 4QjaGXCzba, b4zTma rất4QjaGXCz âWCK5FLEWm hiể4zTmm …4QjaGXCz… buôngWCK5FLEW ……4zTm ông4QjaGXCz WCK5FLEWquản WCK5FLEWgia, co4zTmn khWCK5FLEWông mu4QjaGXCzốn về4QjaGXCz nhà,4zTm co4zTmn muố4zTmn 4zTmở 4zTmcùng mẹ……”

 

Âu CánWCK5FLEWh Th4QjaGXCzần c4QjaGXCzòn bướWCK5FLEWng bỉnh4QjaGXCz WCK5FLEWnói báWCK5FLEWi ba4zTmi vWCK5FLEWới coWCK5FLEWn, an4QjaGXCzh ôm4zTm WCK5FLEW b4QjaGXCzà 4QjaGXCzxã, d4zTmán mặt4zTm vWCK5FLEWào 4zTmlòng WCK5FLEWcô, dáWCK5FLEWng WCK5FLEWvẻ v4zTmô 4zTmcùng h4QjaGXCzưởng thụ,WCK5FLEW miệng4QjaGXCz cònWCK5FLEW khôn4QjaGXCzg 4zTm ngừng.“ThủyWCK5FLEW Tâm4zTm, độtWCK5FLEW nhiêWCK5FLEWn an4zTmh c4QjaGXCzảm t4QjaGXCzhấy mì4QjaGXCznh tr4QjaGXCzở n4zTmên rấtWCK5FLEW su4zTmy yế4QjaGXCzu nga.”

Thu TWCK5FLEWhủy Tâm4zTm 4zTmlo lắng4zTm sờ4zTm sờ4QjaGXCz mặt4zTm anh,WCK5FLEW“Sao v4zTmậy? H4zTmay đ4zTmể 4zTmem gọiWCK5FLEW là4QjaGXCz WCK5FLEWbác sĩWCK5FLEW đế4zTmn 4QjaGXCzxem saWCK5FLEWo nha?”

“Không c4QjaGXCzần, chỉWCK5FLEW 4QjaGXCzcần 4QjaGXCzem hô4QjaGXCzn WCK5FLEWanh 4QjaGXCzmột WCK5FLEWcái 4QjaGXCzlà đWCK5FLEWược rồi……”

Giọng WCK5FLEWcủa 4zTmcon t4zTmừ hành4QjaGXCz l4zTmang truy4QjaGXCzền đWCK5FLEWến —4QjaGXCz “Lão4zTm ba……4QjaGXCz NWCK5FLEWgày mWCK5FLEWai c4QjaGXCzon s4zTmẽ l4zTmại đếnWCK5FLEW ……”

Cô thậtWCK5FLEW sWCK5FLEWự làWCK5FLEW khônWCK5FLEWg cóWCK5FLEW biệnWCK5FLEW phá4zTmp nà4QjaGXCzo với4QjaGXCz 4zTmngười đà4QjaGXCzn ôWCK5FLEWng 4zTm này,4QjaGXCz “Ngư4zTmời đã4QjaGXCz WCK5FLEWlớn nh4zTmư v4QjaGXCzậy rWCK5FLEWồi cònWCK5FLEW tr4QjaGXCzanh hơnWCK5FLEW thu4QjaGXCza vớ4zTmi tWCK5FLEWrẻ con.4zTm” T4zTmhật WCK5FLEW kh4zTmông chịuWCK5FLEW nổi.

Anh hWCK5FLEWợp t4zTmình hợp4QjaGXCz WCK5FLEWlý màWCK5FLEW n4QjaGXCzói: “AWCK5FLEWi kê4QjaGXCzu tiWCK5FLEWểu bấ4zTmt đWCK5FLEWiểm k4QjaGXCzia 4zTm khôWCK5FLEWng biết4QjaGXCz thứWCK5FLEWc thờ4zTmi như4QjaGXCz vậyWCK5FLEW, cả4QjaGXCz nWCK5FLEWgày cứ4zTm 4QjaGXCzlíu r4QjaGXCzíu mẹ4zTm ơ4zTmi, mẹ4zTm 4zTmà, phiền4zTm chết4QjaGXCz 4QjaGXCz đi4zTm đượ4QjaGXCzc, a4zTmnh cháWCK5FLEWn gWCK5FLEWhét nó.”

Cô vWCK5FLEWừa bực4QjaGXCz mìWCK5FLEWnh vừaWCK5FLEW buồnWCK5FLEW cười4zTm 4zTmnhẹ nhWCK5FLEWàng đánh4QjaGXCz anWCK5FLEWh một4QjaGXCz WCK5FLEWcái,“Nào có4QjaGXCz 4QjaGXCzai lại4QjaGXCz cháWCK5FLEWn gh4QjaGXCzét cWCK5FLEWon ruột4QjaGXCz 4zTmcủ mình4zTm chứ.”

“Hừ! WCK5FLEWAi thèm4zTm 4QjaGXCzđể 4zTmý đếnWCK5FLEW n4QjaGXCzó!”Anh WCK5FLEWđể WCK5FLEWgần mô4zTmi mì4QjaGXCznh WCK5FLEWlại, “Thủy4zTm 4zTmTâm, nWCK5FLEWhanh lWCK5FLEWên 4zTmmột chút.”

“Anh 4zTmthật sựWCK5FLEW là……4zTm” Biết4zTm rõ4zTm trWCK5FLEWong phòng4QjaGXCz bệ4QjaGXCznh bâ4zTmy 4zTmgiờ chỉ4zTm WCK5FLEW c4zTmó WCK5FLEWhai người4QjaGXCz bọn4zTm 4zTmhọ, 4QjaGXCznhưng án4zTmh mắ4QjaGXCzt côWCK5FLEW vẫn4zTm làWCK5FLEW khôWCK5FLEWng 4QjaGXCzđược WCK5FLEWtự nhi4QjaGXCzên WCK5FLEWliếc 4QjaGXCz tWCK5FLEWrái liếcWCK5FLEW p4zTmhải, vội4QjaGXCz và4QjaGXCzng hWCK5FLEWôn WCK5FLEWnhanh 4zTmmột chút.

Đại t4zTmhiếu gi4zTma 4zTmkhông hWCK5FLEWài 4zTmlòng, lạiWCK5FLEW WCK5FLEWquấn quí4QjaGXCzt bắ4QjaGXCzt c4zTmô h4QjaGXCzôn WCK5FLEW lại,4QjaGXCz WCK5FLEWcô ngồiWCK5FLEW trên4zTm đùi4zTm phả4zTmi khôn4zTmg 4zTmbị thương4zTm củaWCK5FLEW 4QjaGXCzanh, t4QjaGXCzư 4zTmthế c4QjaGXCzủa h4QjaGXCzai ngư4QjaGXCzời 4QjaGXCz g4QjaGXCziờ phúWCK5FLEWt n4QjaGXCzày thậtWCK5FLEW á4QjaGXCzi 4QjaGXCzmuội, l4zTmàm cWCK5FLEWô vừa4QjaGXCz thẹn4QjaGXCz l4zTmại v4zTmừa xấ4zTmu hổ.

“Cánh T4zTmhần, WCK5FLEWđừng đù4QjaGXCza nữa,WCK5FLEW mộtWCK5FLEW hồi4QjaGXCz 4QjaGXCzbị WCK5FLEWbác sĩ,4QjaGXCz 4QjaGXCzy táWCK5FLEW n4zTmhìn thấ4QjaGXCzy sẽ4zTm WCK5FLEWbị ngườ4QjaGXCzi t4zTma c4QjaGXCzhê cWCK5FLEWười .”

“Nhìn thấ4zTmy t4QjaGXCzhì n4QjaGXCzhìn thấy.”Anh4QjaGXCz lơ4zTm đễnh,WCK5FLEW “A4zTmnh ô4QjaGXCzm b4zTmà WCK5FLEWxã củaWCK5FLEW 4QjaGXCzta, aWCK5FLEWi qWCK5FLEWuản được4QjaGXCz .”

Nghe WCK5FLEWanh 4QjaGXCzcả ngà4QjaGXCzy 4QjaGXCzđem ha4zTmi c4zTmhữ 4zTmbà x4QjaGXCzã WCK5FLEWlàm cWCK5FLEWâu cWCK5FLEWửa miện4QjaGXCzg, WCK5FLEW tro4zTmng WCK5FLEWlòng 4QjaGXCzThu Thủ4QjaGXCzy Tâm4QjaGXCz nhịn4zTm không4zTm đượcWCK5FLEW mWCK5FLEWà âmWCK5FLEW thầWCK5FLEWm h4zTmít v4QjaGXCzài nWCK5FLEWgụm WCK5FLEWkhí, 4QjaGXCznếu WCK5FLEW côWCK5FLEW nó4QjaGXCzi với4QjaGXCz anh4QjaGXCz, tr4zTmên 4QjaGXCzpháp 4zTmluật h4zTmai ngườiWCK5FLEW WCK5FLEWhoàn 4zTmtoàn khôngWCK5FLEW có4zTm q4zTmuan hWCK5FLEWệ 4QjaGXCzgì, 4zTm khônWCK5FLEWg bi4QjaGXCzết a4zTmnh c4zTmó th4QjaGXCzể khWCK5FLEWóc tạ4QjaGXCzi 4QjaGXCzchỗ chWCK5FLEWo 4QjaGXCzcô xWCK5FLEWem h4zTmay không?!

Âu Cánh4zTm TWCK5FLEWhần x4zTmấu xWCK5FLEWa đemWCK5FLEW mô4QjaGXCzi tWCK5FLEWiến 4zTmđến sá4QjaGXCzt mặtWCK5FLEW WCK5FLEWcủa cô4zTm, v4zTmươn đầ4zTmu 4zTmlưỡi, nghịch4zTm ngợmWCK5FLEW nhẹ4zTm nhàn4zTmg liếm4QjaGXCz 4zTmlên môiWCK5FLEW côWCK5FLEW 4QjaGXCzmột chút.

“Cánh Thần……”4zTm C4zTmô bịWCK5FLEW độnWCK5FLEWg 4zTmtác WCK5FLEWkhiêu khíc4zTmh của4QjaGXCz an4zTmh l4QjaGXCzàm sợWCK5FLEW 4zTmngây người.

“Hôm quWCK5FLEWa 4zTmanh WCK5FLEWnhìn 4zTmthấy 4QjaGXCztrong T4zTmV, n4zTmam 4QjaGXCzdiễn viênWCK5FLEW chí4QjaGXCznh 4QjaGXCzđã WCK5FLEW lWCK5FLEWàm vậy4zTm vớ4zTmi nữ4QjaGXCz diễn4zTm WCK5FLEWviên chính.”WCK5FLEW An4zTmh hơWCK5FLEWi hơiWCK5FLEW WCK5FLEWcong cánWCK5FLEWh WCK5FLEWmôi lên,“Thủ4QjaGXCzy 4QjaGXCz TâWCK5FLEWm, eWCK5FLEWm WCK5FLEWlà nữ4zTm diễn4zTm vi4zTmên chính4QjaGXCz 4zTmcủa a4zTmnh, nhưWCK5FLEW vậykhôngWCK5FLEW p4zTmhải 4QjaGXCzanh cũng4zTm có4zTm tWCK5FLEWhể WCK5FLEW n4zTmhư v4QjaGXCzậy vớiWCK5FLEW 4QjaGXCzem sao?”

Nói xongWCK5FLEW, anWCK5FLEWh chậmWCK5FLEW rãi4zTm dù4zTmng đầu4zTm lưỡ4zTmi t4QjaGXCziến vàoWCK5FLEW WCK5FLEWbên tWCK5FLEWrong 4zTm môi4QjaGXCz 4zTmcô, thàn4QjaGXCzh 4zTmthục m4zTmà báWCK5FLEW 4QjaGXCzđạo 4QjaGXCzhấp t4zTmhu n4zTmgọt ngào4QjaGXCz c4QjaGXCzủa cô4QjaGXCz, Th4zTmu Th4zTmủy Tâ4QjaGXCzm bị4zTm WCK5FLEW WCK5FLEWanh cứng4QjaGXCz 4zTmrắn ômWCK5FLEW v4zTmào tro4QjaGXCzng lòngWCK5FLEW nh4QjaGXCzất thờ4zTmi gWCK5FLEWiống 4zTmnhư 4QjaGXCzmột khối4zTm 4QjaGXCztuyết bịWCK5FLEW hò4zTma 4zTm t4QjaGXCzan th4QjaGXCzành nước,4QjaGXCz ho4QjaGXCzàn tWCK5FLEWoàn mấ4zTmt đi4zTm năWCK5FLEWng 4QjaGXCzlực WCK5FLEWphản kháng.

Hai ngWCK5FLEWười 4QjaGXCzcứ n4zTmhư vậWCK5FLEWy mà4zTm ônWCK5FLEW tồWCK5FLEWn, nếuWCK5FLEW khôngWCK5FLEW phWCK5FLEWải bá4zTmc sĩ4QjaGXCz WCK5FLEW xôn4zTmg vào,4zTm WCK5FLEWcô hoài4QjaGXCz ng4QjaGXCzhi cWCK5FLEWhính mìnWCK5FLEWh sẽ4QjaGXCz s4QjaGXCzay chếtWCK5FLEW ở4QjaGXCz tr4zTmong luồngWCK5FLEW n4QjaGXCzhu tìn4QjaGXCzh của4QjaGXCz 4zTm a4QjaGXCznh rồi.

“Khụ khụ!4QjaGXCz Âu4QjaGXCz tiênWCK5FLEW si4QjaGXCznh, đ4QjaGXCzã 4zTmđến giờ4zTm làmWCK5FLEW vậ4QjaGXCzt WCK5FLEWlý trị4QjaGXCz liệu.”4QjaGXCz 4zTmBác sĩ4QjaGXCz xWCK5FLEWấu WCK5FLEWhổ đẩyWCK5FLEW kí4QjaGXCznh mWCK5FLEWắt 4QjaGXCzviền vàng.

Thu ThWCK5FLEWủy TWCK5FLEWâm WCK5FLEWnghe tiế4zTmng cũn4QjaGXCzg WCK5FLEWtỉnh 4zTmlại, vộiWCK5FLEW và4QjaGXCzng chấm4zTm dứt4zTm 4QjaGXCz nụ4zTm WCK5FLEWhôn nàyWCK5FLEW, khuWCK5FLEWôn mặ4zTmt nh4zTmỏ 4zTmnhắn v4zTmì xấ4QjaGXCzu 4QjaGXCzhổ m4zTmà đỏ4zTm l4QjaGXCzên, ÂuWCK5FLEW 4zTmCánh Th4zTmần th4QjaGXCzì 4QjaGXCz tức4QjaGXCz giậ4QjaGXCzn trừWCK5FLEWng 4QjaGXCzmắt liếc4QjaGXCz b4QjaGXCzác sĩ4QjaGXCz mộtWCK5FLEW cái.

“Tôi n4zTmói 4QjaGXCzbác WCK5FLEWsĩ Lưu4QjaGXCz, ôngWCK5FLEW c4QjaGXCzũng quWCK5FLEWá 4QjaGXCzchuyên nghiệp4zTm rồi?4QjaGXCz Nga4zTmy 4zTmcả đế4QjaGXCzn WCK5FLEWmuộn WCK5FLEWmột ph4QjaGXCzút cũng4QjaGXCz WCK5FLEWkhông được4zTm sao.”

“Ách……” Đố4QjaGXCzi phương4zTm d4QjaGXCzở 4QjaGXCzkhóc WCK5FLEWdở 4zTmcười, “V4zTmô cùn4QjaGXCzg xWCK5FLEWin 4zTmlỗi đWCK5FLEWã 4zTm quấ4QjaGXCzy rầ4zTmy anWCK5FLEWh, ÂWCK5FLEWu tiêWCK5FLEWn sinhWCK5FLEW, có4zTm điề4zTmu, 4QjaGXCzcòn nh4QjaGXCzư 4QjaGXCzanh 4zTmnói, caWCK5FLEWnh chí4zTmnh 4QjaGXCzxác 4zTm WCK5FLEWthời gi4zTman chWCK5FLEWính làWCK5FLEW b4QjaGXCzổn p4zTmhận của4QjaGXCz người4QjaGXCz 4QjaGXCzchữa 4QjaGXCzbệnh vàWCK5FLEW c4QjaGXCzhăm 4zTmsóc bệ4QjaGXCznh nhân.”

“Cánh TWCK5FLEWhần.” TWCK5FLEWhu T4zTmhủy Tâm4QjaGXCz càng4QjaGXCz xấuWCK5FLEW h4zTmổ ,4zTm“Bác s4zTmĩ cũ4QjaGXCzng l4zTmà WCK5FLEWvì tốtWCK5FLEW cWCK5FLEWho anh.”

“Hừ! WCK5FLEWSao aWCK5FLEWnh 4zTmlại khWCK5FLEWông cảmWCK5FLEW thấy4zTm vậy?”4zTm WCK5FLEWAnh bốWCK5FLEWc WCK5FLEWđồng 4QjaGXCz khoa4QjaGXCznh h4zTmai taWCK5FLEWy, “MỗiWCK5FLEW nWCK5FLEWgày đ4zTmều p4QjaGXCzhải đi4QjaGXCz là4QjaGXCzm vật4QjaGXCz l4zTmý t4QjaGXCzrị liệu4zTm chá4zTmn 4zTmghét nà4zTmy, 4zTm phi4zTmền 4QjaGXCzmuốn chết.”

“Nếu 4QjaGXCzkhông l4QjaGXCzàm t4zTmrị liệu,WCK5FLEW 4QjaGXCzsao châWCK5FLEWn cWCK5FLEWủa an4QjaGXCzh c4zTmó thWCK5FLEWể nha4QjaGXCznh 4QjaGXCzlành nWCK5FLEWhư v4zTmậy được?”

Oán giận4QjaGXCz tWCK5FLEWhì oán4zTm giậnWCK5FLEW, n4QjaGXCzên l4zTmàm WCK5FLEWtrị liệuWCK5FLEW 4zTmvẫn là4zTm khôn4QjaGXCzg 4QjaGXCzthể thiếu,WCK5FLEW ÂuWCK5FLEW CWCK5FLEWánh WCK5FLEWThần đ4QjaGXCzi t4QjaGXCzheo 4zTmbọn họ4QjaGXCz đế4zTmn p4QjaGXCzhòng trịWCK5FLEW liệu.

Quá trìnWCK5FLEWh 4QjaGXCzhồi 4zTmphục WCK5FLEWđúng 4zTmlà gWCK5FLEWian k4QjaGXCzhổ, WCK5FLEWThu Thủy4zTm Tâ4QjaGXCzm n4zTmhìn ở4zTm 4zTm tron4QjaGXCzg m4zTmắt màWCK5FLEW WCK5FLEWđau ởWCK5FLEW tron4zTmg lWCK5FLEWòng, nếu4QjaGXCz k4zTmhông p4QjaGXCzhải WCK5FLEWvì 4zTmcứu c4QjaGXCzô cùn4zTmg Ti4zTmểu WCK5FLEW ThiêWCK5FLEWn, 4QjaGXCzbây WCK5FLEWgiờ a4zTmnh c4QjaGXCzũng khô4QjaGXCzng cầWCK5FLEWn p4zTmhải c4QjaGXCzhịu 4QjaGXCzloại thốnWCK5FLEWg kWCK5FLEWhổ nh4zTmư vậy.

Bình tWCK5FLEWhường, mỗi4zTm n4QjaGXCzgày làm4QjaGXCz WCK5FLEWvật lý4zTm trịWCK5FLEW WCK5FLEWliệu xon4QjaGXCzg, th4zTmể l4zTmực WCK5FLEWÂu 4zTmCánh Thầ4QjaGXCzn WCK5FLEWsẽ ti4QjaGXCzêu 4QjaGXCzhao đ4QjaGXCzến mộtWCK5FLEW WCK5FLEWgiọt c4zTmũng khônWCK5FLEWg còn.

Qua bữa4zTm c4QjaGXCzơm tr4zTmưa, a4zTmnh mỏ4zTmi 4QjaGXCzmệt nằm4QjaGXCz 4zTmở trê4QjaGXCzn giư4zTmờng ngủ4zTm say.

Thu Th4zTmủy Tâm4QjaGXCz WCK5FLEWngồi ở4zTm 4QjaGXCzbên giường4QjaGXCz, WCK5FLEWnhẹ nh4QjaGXCzàng nắm4zTm 4zTmtay anWCK5FLEWh, 4QjaGXCz WCK5FLEWtừ 4QjaGXCzsau WCK5FLEWkhi 4QjaGXCzhôn WCK5FLEWmê WCK5FLEWtỉnh l4QjaGXCzại, mỗi4QjaGXCz lần4QjaGXCz kh4zTmi aWCK5FLEWnh s4QjaGXCzắp 4QjaGXCzđi v4zTmào giấc4zTm ng4zTmủ an4QjaGXCzh WCK5FLEWđều WCK5FLEW gắ4zTmt 4QjaGXCzgao cầm4QjaGXCz lấy4QjaGXCz ta4zTmy 4zTmmình n4QjaGXCzhư 4zTmvậy, WCK5FLEWgương m4QjaGXCzặt WCK5FLEWanh t4QjaGXCzrong lúWCK5FLEWc 4zTmngủ 4zTmsay 4zTmbình 4QjaGXCz tWCK5FLEWhản tựaWCK5FLEW như4zTm một4zTm đứa4QjaGXCz b4QjaGXCzé 4QjaGXCzvô tội.

Sau kh4QjaGXCzi nghWCK5FLEWe thWCK5FLEWấy aWCK5FLEWnh ph4QjaGXCzát 4zTmra tiWCK5FLEWếng h4zTmít thở4zTm 4QjaGXCzđều 4zTmđều, 4zTmcô 4zTm cWCK5FLEWố gắ4QjaGXCzng rú4QjaGXCzt bàn4QjaGXCz t4QjaGXCzay bị4zTm anWCK5FLEWh nắ4zTmm về,4zTm 4QjaGXCznhưng c4zTmô m4QjaGXCzới gWCK5FLEWiật v4QjaGXCzề WCK5FLEWthì 4QjaGXCzanh 4zTmliền 4zTm WCK5FLEWgiống n4QjaGXCzhư hoảnWCK5FLEWg s4QjaGXCzợ m4zTmà 4QjaGXCznhăn màWCK5FLEWy lại.“ĐừngWCK5FLEW WCK5FLEWđi……” NhắmWCK5FLEW hWCK5FLEWai mắt,4zTm aWCK5FLEWnh gi4QjaGXCzống 4QjaGXCz n4zTmhư đan4zTmg nWCK5FLEWói mê.

Cô vội4zTm và4QjaGXCzng trấ4zTmn an,“EmWCK5FLEW không4zTm cWCK5FLEWó WCK5FLEWđi, 4QjaGXCzem sẽWCK5FLEW WCK5FLEWở 4QjaGXCzbên cạn4zTmh anh.”

“Đừng 4zTmđi…… Thủy4QjaGXCz TâmWCK5FLEW, đừng4QjaGXCz đi……”4QjaGXCz WCK5FLEWAnh 4zTmlẩm bẩWCK5FLEWm liê4zTmn 4zTmtục c4QjaGXCzùng m4zTmột câu.

Chẳng lẽ4QjaGXCz ở4QjaGXCz 4QjaGXCztrong mộnWCK5FLEWg, cWCK5FLEWô muốnWCK5FLEW r4QjaGXCzời anWCK5FLEWh mà4zTm WCK5FLEWđi sao?

Cô trở4zTm 4QjaGXCztay dùn4QjaGXCzg s4zTmức cầm4QjaGXCz bàn4QjaGXCz 4QjaGXCztay WCK5FLEWto 4QjaGXCzcủa 4QjaGXCzanh, nhìn4zTm trênWCK5FLEW 4QjaGXCz 4QjaGXCzmặt mộ4QjaGXCzt ngườWCK5FLEWi đ4zTmàn ôn4zTmg trư4zTmởng thành4QjaGXCz n4zTmhư an4QjaGXCzh l4zTmại to4QjaGXCzát r4zTma 4QjaGXCzvẻ bấWCK5FLEWt lực4zTm, yếu4zTm WCK5FLEW ớ4zTmt n4QjaGXCzày, đáyWCK5FLEW lòWCK5FLEWng cô4QjaGXCz liềWCK5FLEWn 4QjaGXCzthắt lại,4QjaGXCz khWCK5FLEWông chútWCK5FLEW suWCK5FLEWy ng4QjaGXCzhĩ lWCK5FLEWiền m4zTmở 4zTmmiệng WCK5FLEW nói4QjaGXCz: “Em4zTm sẽWCK5FLEW không4QjaGXCz đi4QjaGXCz, e4zTmm 4QjaGXCzsẽ 4QjaGXCzở lạiWCK5FLEW bê4QjaGXCzn cạWCK5FLEWnh 4zTmanh, c4QjaGXCzả đời4QjaGXCz c4zTmũng khônWCK5FLEWg r4QjaGXCzời 4zTm khỏi4zTm a4QjaGXCznh, mWCK5FLEWặc WCK5FLEWkệ a4QjaGXCznh biếnWCK5FLEW thà4QjaGXCznh cáiWCK5FLEW dạn4zTmg gì,4zTm ch4QjaGXCzỉ c4zTmần WCK5FLEWanh cảm4QjaGXCz thấ4QjaGXCzy cầWCK5FLEWn 4zTm em4QjaGXCz, 4zTmem vĩn4zTmh vi4QjaGXCzễn WCK5FLEWsẽ luônWCK5FLEW 4QjaGXCzở bên4zTm cạ4QjaGXCznh 4zTmanh 4QjaGXCznhư bâ4zTmy giờ……”

“Thủy WCK5FLEWTâm, 4zTmem n4zTmói cóWCK5FLEW t4zTmhật không?”

“Đương WCK5FLEWnhiên đều4QjaGXCz l4zTmà s4QjaGXCzự thật,4QjaGXCz 4zTmách –”

Không ng4QjaGXCzờ 4zTmÂu 4QjaGXCzCánh T4zTmhần l4QjaGXCzại 4zTmđột 4QjaGXCznhiên m4zTmở r4zTma mắt4zTm, côWCK5FLEW WCK5FLEWbị 4zTmanh làm4zTm g4zTmiật mìn4zTmh, kh4zTmông ph4QjaGXCzải 4QjaGXCzanh đ4QjaGXCzang ngủWCK5FLEW WCK5FLEWsao? Tỉnh4zTm lại4QjaGXCz t4QjaGXCzừ WCK5FLEWkhi nà4QjaGXCzo vậy?

“Thủy Tâm……4QjaGXCz” WCK5FLEWAnh ch4QjaGXCzân tWCK5FLEWhành 4QjaGXCztha thiết4QjaGXCz WCK5FLEWmà tWCK5FLEWhật cẩWCK5FLEWn thậ4zTmn WCK5FLEW nhWCK5FLEWìn cô4zTm, t4zTmìm kiếmWCK5FLEW l4QjaGXCzời ca4QjaGXCzm đoanWCK5FLEW, “Cho4zTm WCK5FLEWdù aWCK5FLEWnh đã4QjaGXCz WCK5FLEWlàm chuyện4QjaGXCz 4QjaGXCzsai t4QjaGXCzrái, thậ4QjaGXCzm 4QjaGXCz cWCK5FLEWhí l4QjaGXCzàm 4QjaGXCzcho e4zTmm 4QjaGXCzkhóc, WCK5FLEWlàm c4QjaGXCzho WCK5FLEWem thư4zTmơng tâ4QjaGXCzm khổ4QjaGXCz sWCK5FLEWở…… E4QjaGXCzm cũn4QjaGXCzg 4QjaGXCzsẽ khôn4QjaGXCzg WCK5FLEW 4QjaGXCzrời khỏ4zTmi a4zTmnh sao?”

Cô ho4QjaGXCzài nghWCK5FLEWi, không4zTm 4QjaGXCzmuốn tiếp4QjaGXCz tục4zTm WCK5FLEWđề 4zTmtài này.“4zTmAnh t4QjaGXCzỉnh l4zTmại 4QjaGXCztừ WCK5FLEWkhi 4QjaGXCznào vậy?”

“Em còn4QjaGXCz c4QjaGXCzhưa tWCK5FLEWrả lờWCK5FLEWi a4QjaGXCznh.” AWCK5FLEWnh 4QjaGXCzkiên trìWCK5FLEW nói.

Bị án4zTmh mắtWCK5FLEW mêWCK5FLEW ngườiWCK5FLEW 4zTmcủa anWCK5FLEWh nhìn4zTm chằm4zTm chằWCK5FLEWm n4zTmhư vậ4zTmy, Th4QjaGXCzu 4QjaGXCz Thủ4QjaGXCzy Tâm4QjaGXCz thở4QjaGXCz dà4QjaGXCzi, khuấ4QjaGXCzt phục4QjaGXCz nó4zTmi: WCK5FLEW“Chỉ 4zTmcần an4zTmh cần4QjaGXCz WCK5FLEWem, 4QjaGXCzem sẽWCK5FLEW WCK5FLEWở lại4zTm bê4QjaGXCzn 4QjaGXCz 4zTmcạnh anh.”

“Em đã4zTm 4zTmnói 4QjaGXCzthì phảWCK5FLEWi giữ4zTm l4QjaGXCzời nha.WCK5FLEW” 4zTmĐạt đư4QjaGXCzợc lWCK5FLEWời c4QjaGXCzam đoaWCK5FLEWn, WCK5FLEW an4QjaGXCzh cười4zTm đ4QjaGXCzến giốngWCK5FLEW n4zTmhư mộtWCK5FLEW đ4QjaGXCzứa trẻ,4QjaGXCz 4QjaGXCznắm chặtWCK5FLEW WCK5FLEWtay cô4QjaGXCz, lWCK5FLEWại lần4zTm nWCK5FLEWữa nWCK5FLEWhắm 4zTm mắt4zTm lại.

Thu Thủ4zTmy 4zTmTâm khô4zTmng có4zTm c4QjaGXCzách nà4QjaGXCzo 4QjaGXCzvới anWCK5FLEWh, trWCK5FLEWong lòn4zTmg đ4zTmối 4QjaGXCz vớiWCK5FLEW vi4QjaGXCzệc chân4QjaGXCz 4QjaGXCztướng WCK5FLEWsẽ c4zTmó mộtWCK5FLEW ngà4QjaGXCzy bịWCK5FLEW vạch4zTm trầ4QjaGXCzn WCK5FLEWmà sợWCK5FLEW hãi……4zTm Tạm4QjaGXCz t4QjaGXCzhời đè4zTm 4QjaGXCz WCK5FLEWnén khôngWCK5FLEW WCK5FLEWnghĩ –WCK5FLEW cứ4QjaGXCz để4QjaGXCz cô4QjaGXCz qu4QjaGXCzyến luyến4QjaGXCz t4QjaGXCzrong phầWCK5FLEWn 4QjaGXCzhạnh phú4QjaGXCzc 4QjaGXCznày WCK5FLEWthêm mộtWCK5FLEW 4zTm nWCK5FLEWgày WCK5FLEWthì tố4zTmt một4zTm n4QjaGXCzgày đi.

Bình luận

Ảnh của Mai Anh Đào
Mai Anh Đào18/12/2016 - 20:23

lần đầu đọc truyện ở gacsach ma gặp truyện dở như vậy.