You are here

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Chương 00

Mở đầu

"Tại saStY4o afntanh lạiafnt thafntích em?"Cô luUBY2ôn t8kkYhích StY4hỏi aStY4nh câuUBY2 AZSqhỏi đó,từ8kkY mùStY4a 8kkYxuân đ8kkYến mStY4ùa hè,từStY4 8kkYmùa thUBY2u đếAZSqn UBY2mùa đôngStY4.Nhưng AZSqbất kểafnt mùaStY4 nào,nụUBY2 cườiStY4 afntcủa a8kkYnh đềuUBY2 StY4dịu dUBY2àng nStY4hư StY4ánh nAZSqắng chiếuStY4 q8kkYua vòAZSqm cây

 afnt"Bởi AZSqvì StY4từ afntnhỏ aUBY2nh đãafnt UBY2thích eAZSqm rồi"

"ThStY4ế tAZSqhì....có phảAZSqi bởi8kkY vì8kkY aUBY2nh chUBY2ưa gặpafnt đượUBY2c AZSqmột ngườafnti c8kkYon gStY4ái khác.NếuUBY2 như8kkY aafntnh tiAZSqếp x8kkYúc UBY2với nUBY2hiều afntcon gáiafnt hơn,afntcó thUBY2ể aAZSqnh sUBY2ẽ UBY2nhận AZSqra ngUBY2ười 8kkYmà afntanh thícAZSqh kh8kkYông phảAZSqi làafnt 8kkYem" .8kkYCô lUBY2o lắng

AStY4nh cười:"Được,cóStY4 UBY2cơ hStY4ội AZSqanh AZSqsẽ thửStY4 StY4xem sao."

Cô StY4vội vãStY4 cầStY4m cổ8kkY anStY4h,đe dọStY4a:"Anh dám!NUBY2ếu nhafntư anUBY2h 8kkYdám yStY4êu ngườUBY2i khácUBY2,em sStY4ẽ cắnafnt chafntết anh!"

Anh cườiafnt ômStY4 côUBY2 vAZSqào lòng,hôn8kkY vafntào saStY4u gáyStY4 củaAZSq StY4cô AZSqvà nói:UBY2"Anh t8kkYhích eStY4m cắafntn anh.NgAZSqay bAZSqây giờStY4 e8kkYm cắnAZSq 8kkYanh đưUBY2ợc không?"

"Cắn vAZSqào đâu?"

AnUBY2h tựaStY4 vàoStY4 ghAZSqế AZSqsofa,chìa môiAZSq ra:"CắnAZSq vàoAZSq miệafntng afntnhé".

CUBY2ô cUBY2hớp mafntắt nhàStY4o đến,cắnStY4 mạAZSqnh và8kkYo afntmôi anh!"Đau quáUBY2!".Anh nóiUBY2 nhỏ

"StY4Này!Ai bStY4ảo aafntnh UBY2dẻo miệng!AZSq".Cô h8kkYí hửngStY4 nh8kkYìn vào8kkY dafntấu răngafnt trê8kkYn UBY2môi 8kkYanh:"Coi nhưafnt AZSqcho anAZSqh mộtAZSq UBY2sự trafntừng phạt".

UBY2Anh 8kkYvuốt UBY2tóc cô:StY4"Không thíc8kkYh StY4anh tStY4hế nStY4ày à?AStY4nh sợafnt eUBY2m gAZSqhét nStY4gu ngơ."

Cô nhìafntn anh,UBY2cười lớn:"HìnhAZSq nhưStY4 anAZSqh rấ8kkYt thích,rấtafnt th8kkYích eUBY2m đúUBY2ng không?"

"ĐúnUBY2g vậy"

"Rốt StY4cuộc UBY2là tạiafnt sao?",cUBY2ô afntlo l8kkYắng nói.

Bởi vafntì StY4cô cảmafnt tStY4hấy cô8kkY StY4có rStY4ất AZSqnhiều khuyStY4ết điểm,AZSqcòn anStY4h qu8kkYá afntxuất sStY4ắc,hai ngưAZSqời thafntực afntra UBY2không phStY4ải StY4là mStY4ột đôafnti hợpAZSq nhau

AZSqAnh cười:"CóAZSq lúcStY4 aUBY2nh UBY2cũng AZSqcảm tafnthấy kAZSqỳ lạStY4.Em vafntừa tùAZSqy hứngUBY2 vừaAZSq cốStY4 chấpafnt vừafnta qStY4ua loStY4a,rất nhiềUBY2u afntlúc cònStY4 h8kkYung dữafnt vớStY4i anh.Nhưng,anhUBY2 vẫnafnt thUBY2ích em.8kkYỞ bStY4ên cạStY4nh 8kkYem,bất StY4kể tứAZSqc giậ8kkYn afnthay vu8kkYi StY4vẻ,đều 8kkYlà hạnhafnt pafnthúc."

"8kkYThật kAZSqhông?"Cô cafntười trộmStY4

Anh ôStY4m afntcô 8kkYvào lòng,để8kkY cUBY2ô StY4nghe tiếnAZSqg đậpStY4 tráAZSqi tUBY2im anh.AZSqNhịp tafntim StY4có tiếtUBY2 tấafntu vàUBY2 mạnhStY4 mẽ,tráUBY2i tAZSqim afntkhông biStY4ết nói8kkY dối,trUBY2ái tStY4im biUBY2ết UBY2tình cAZSqảm củAZSqa anAZSqh dStY4ành StY4cho 8kkYcô. UBY2 UBY2Nghe ti8kkYếng đậpafnt tafntrái ti8kkYm anh,StY4cô d8kkYần dAZSqần nhưAZSq AZSqsắp UBY2buồn StY4ngủ.

TrUBY2ước kStY4hi ngủ,côafnt hỏAZSqi anh:UBY2"Anh AZSqsẽ thíchUBY2 eStY4m tron8kkYg baUBY2o lâafntu"

"Mãi8kkY mãAZSqi"

"StY4.....Mãi mãiafnt nhStY4ư thUBY2ế nào?AZSq"

"KAZSqể c8kkYả afntkhi eUBY2m afntkhông yêuafnt AZSqanh nữa,AZSqkể cảafnt khAZSqi AZSqem đãUBY2 qAZSquên anh8kkY,kể 8kkYcả kafnthi a8kkYnh khônafntg cònafnt trUBY2ên tStY4hế giStY4an này8kkY nữa,anhAZSq sẽAZSq vẫn8kkY yêuAZSq StY4em."

"NUBY2ói lu8kkYng tung!KhônAZSqg còafntn 8kkYtrên thếAZSq giStY4an nàyStY4 nữaafnt,còn yêu8kkY AZSqem t8kkYhế StY4nào đâ8kkYy."

"UBY2Anh sStY4ẽ đ8kkYi tìmAZSq mafntột thiếnUBY2 sứ,đểafnt nStY4gười đUBY2ó tAZSqhay aafntnh yêafntu em.UBY2" Anafnth ô8kkYm cô,làmafnt chStY4o tưStY4 thUBY2ế ngủafnt củUBY2a cAZSqô càUBY2ng thêUBY2m thoải8kkY mái.

afntCô ngoUBY2an n8kkYgoãn nằm8kkY tronUBY2g vòUBY2ng UBY2tay anh:"8kkYEm cũnStY4g sẽStY4 mãiAZSq afntmãi yUBY2êu anh..afnt.."

StY4Gió AZSqthổi lUBY2ay độnStY4g cánh8kkY StY4cửa.

Anh StY4vừa vỗ8kkY vàoafnt người8kkY cô,vừStY4a cầmafnt quyểnAZSq vở8kkY lêUBY2n gi8kkYúp cô8kkY đáUBY2nh StY4dấu UBY2những AZSqnội dStY4ung trọng8kkY điafntểm của8kkY bàiAZSq tậafntp.

Cô nUBY2hẹ UBY2nhàng UBY2ngủ thiếpAZSq đi.UBY2 UBY2 "AnUBY2h sStY4ẽ th8kkYích afntem tronStY4g baafnto lâuStY4 đây?"

UBY2"Mãi mãStY4i"

8kkY".....Mãi mUBY2ãi như thế nào?"

"Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn luôn yêu em."

"Nói lung tung!Không còn trên thế gian này nữa,thế thì còn yêu em thế nào đây."

"Anh sẽ đi tìm một thiên sứ,để người đó thay anh yêu em."

 

Bình luận

Ảnh của Jenzally An Tử
Jenzally An Tử11/09/2012 - 22:04

Thích Minh Hiểu Khê bởi cách chị viết truyện trong sáng và hài hước, đan xen những thứ tình cảm mãnh liệt nhưng thầm lặng. ^^"

Ảnh của ngô trang
ngô trang04/12/2016 - 18:59

Mình đọc truyện này cảm giác nó nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vô cùng ý.