You are here

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Chương 00

Mở đầu

"TạiE3EE sato4JnrNjo to4JnrNjanh lxUhLZM9aại thíchxUhLZM9a em?"Cô luônto4JnrNj E3EEthích hỏixUhLZM9a ato4JnrNjnh cto4JnrNjâu hxUhLZM9aỏi đó,từto4JnrNj mto4JnrNjùa xuâto4JnrNjn đếnxUhLZM9a mùE3EEa hè,từE3EE mE3EEùa tto4JnrNjhu đếnxUhLZM9a mùaxUhLZM9a đông.Nhto4JnrNjưng bấto4JnrNjt kE3EEể mùE3EEa nào,nụE3EE cưxUhLZM9aời củaxUhLZM9a anxUhLZM9ah đềuxUhLZM9a dxUhLZM9aịu dto4JnrNjàng nE3EEhư ánE3EEh nắngxUhLZM9a cE3EEhiếu E3EEqua xUhLZM9avòm cây

 "Bởi vE3EEì từxUhLZM9a nE3EEhỏ anto4JnrNjh đto4JnrNjã thícxUhLZM9ah to4JnrNjem rồi"

"Thế thìto4JnrNj....có phxUhLZM9aải xUhLZM9abởi vìto4JnrNj to4JnrNjanh chưxUhLZM9aa gặto4JnrNjp đxUhLZM9aược mộtxUhLZM9a ngxUhLZM9aười coxUhLZM9an gáE3EEi kE3EEhác.Nếu nhưE3EE anE3EEh tto4JnrNjiếp E3EExúc vớto4JnrNji nhxUhLZM9aiều cxUhLZM9aon gáto4JnrNji hơn,cóto4JnrNj tto4JnrNjhể anto4JnrNjh sẽE3EE nhậxUhLZM9an rto4JnrNja ngE3EEười to4JnrNjmà ato4JnrNjnh E3EEthích kto4JnrNjhông phE3EEải lE3EEà E3EEem" E3EE.Cô lto4JnrNjo lắng

Anh cười:"to4JnrNjĐược,có cơE3EE hộito4JnrNj E3EEanh sẽxUhLZM9a to4JnrNjthử xto4JnrNjem sao."

Cô vE3EEội xUhLZM9avã cầmxUhLZM9a E3EEcổ anh,to4JnrNjđe E3EEdọa:"Anh dám!NếuxUhLZM9a xUhLZM9anhư E3EEanh dáxUhLZM9am yêxUhLZM9au ngườiE3EE khác,exUhLZM9am E3EEsẽ xUhLZM9acắn chxUhLZM9aết anh!"

Anh cto4JnrNjười E3EEôm to4JnrNjcô vàto4JnrNjo lòngE3EE,hôn vàxUhLZM9ao sto4JnrNjau to4JnrNjgáy củato4JnrNj côxUhLZM9a vto4JnrNjà nói:E3EE"Anh thíE3EEch to4JnrNjem cắto4JnrNjn anh.E3EENgay bxUhLZM9aây giE3EEờ eto4JnrNjm cắnto4JnrNj anxUhLZM9ah đượcxUhLZM9a không?"

"xUhLZM9aCắn vàoxUhLZM9a đâu?"

Anh tto4JnrNjựa vàxUhLZM9ao ghto4JnrNjế sofa,chìto4JnrNja môxUhLZM9ai ra:"Cto4JnrNjắn to4JnrNjvào mito4JnrNjệng nhxUhLZM9aé".

xUhLZM9aCô chớpto4JnrNj to4JnrNjmắt nhE3EEào đến,cắnE3EE mạnhto4JnrNj vxUhLZM9aào to4JnrNjmôi anh!"to4JnrNjĐau qE3EEuá!".Anh nxUhLZM9aói nhỏ

"Này!AixUhLZM9a bảoE3EE anE3EEh dE3EEẻo miệng!".CôxUhLZM9a híxUhLZM9a xUhLZM9ahửng nhto4JnrNjìn vàoE3EE dấto4JnrNju rE3EEăng E3EEtrên to4JnrNjmôi anh:"CxUhLZM9aoi nhưE3EE E3EEcho to4JnrNjanh mộto4JnrNjt E3EEsự tE3EErừng phạt".

Anh vuốtto4JnrNj tE3EEóc cô:"KhôngE3EE thícto4JnrNjh anE3EEh E3EEthế E3EEnày àE3EE?Anh sợxUhLZM9a eto4JnrNjm ghto4JnrNjét nxUhLZM9agu ngơ."

Cô nhìto4JnrNjn anh,cườxUhLZM9ai lto4JnrNjớn:"Hình nto4JnrNjhư anto4JnrNjh rE3EEất thích,rấtxUhLZM9a thíE3EEch E3EEem đúngto4JnrNj không?"

"Đúng vậy"

"Rốt cE3EEuộc làE3EE xUhLZM9atại sao?"to4JnrNj,cô E3EElo lxUhLZM9aắng nói.

Bởi E3EEvì cxUhLZM9aô cảmxUhLZM9a thấyto4JnrNj côto4JnrNj cóto4JnrNj rấtxUhLZM9a nhiềE3EEu khto4JnrNjuyết điểm,cònxUhLZM9a anxUhLZM9ah quto4JnrNjá xuE3EEất sắc,hto4JnrNjai ngườE3EEi thựcxUhLZM9a rxUhLZM9aa kxUhLZM9ahông phảito4JnrNj lxUhLZM9aà xUhLZM9amột đôiE3EE hợpto4JnrNj nhau

Anh cười:"CóxUhLZM9a lxUhLZM9aúc axUhLZM9anh cto4JnrNjũng cảmE3EE thấyE3EE kxUhLZM9aỳ lE3EEạ.Em vừato4JnrNj tùxUhLZM9ay hứnE3EEg xUhLZM9avừa cốto4JnrNj chấxUhLZM9ap vto4JnrNjừa to4JnrNjqua loa,rxUhLZM9aất nhito4JnrNjều E3EElúc to4JnrNjcòn huto4JnrNjng dữto4JnrNj vớE3EEi anh.Nhưng,anxUhLZM9ah xUhLZM9avẫn E3EEthích em.to4JnrNjỞ to4JnrNjbên cE3EEạnh em,bấtxUhLZM9a kểto4JnrNj tứcxUhLZM9a giậnto4JnrNj hE3EEay vuE3EEi vẻ,đềuE3EE làxUhLZM9a hạnhxUhLZM9a phúE3EEc."

"E3EEThật khôto4JnrNjng?"Cô cxUhLZM9aười trộmto4JnrNj

Anh ôE3EEm côto4JnrNj vàE3EEo lòng,đểxUhLZM9a cE3EEô xUhLZM9anghe tiE3EEếng đxUhLZM9aập tE3EErái txUhLZM9aim anh.NhịE3EEp tiE3EEm cE3EEó tiếtxUhLZM9a tấuto4JnrNj to4JnrNjvà mạnhto4JnrNj mẽ,xUhLZM9atrái tito4JnrNjm xUhLZM9akhông to4JnrNjbiết xUhLZM9anói to4JnrNjdối,trái tixUhLZM9am to4JnrNjbiết tìnhE3EE E3EEcảm củaxUhLZM9a anxUhLZM9ah dànhxUhLZM9a chto4JnrNjo cô.xUhLZM9a to4JnrNj to4JnrNjNghe tito4JnrNjếng đậpxUhLZM9a txUhLZM9arái tixUhLZM9am anh,côxUhLZM9a dầnE3EE dầnE3EE nhE3EEư sắpxUhLZM9a bxUhLZM9auồn to4JnrNjngủ.

Trto4JnrNjước khto4JnrNji ngủto4JnrNj,cô hE3EEỏi anh:E3EE"Anh sẽxUhLZM9a xUhLZM9athích E3EEem trE3EEong bto4JnrNjao lâu"to4JnrNj

"xUhLZM9aMãi mxUhLZM9aãi"

".....Mto4JnrNjãi mãito4JnrNj xUhLZM9anhư thếE3EE to4JnrNjnào?"

xUhLZM9a"Kể cảE3EE khto4JnrNji xUhLZM9aem khônto4JnrNjg yêuE3EE anto4JnrNjh nữa,xUhLZM9akể cảto4JnrNj khE3EEi E3EEem đãto4JnrNj quxUhLZM9aên anE3EEh,kể cảto4JnrNj kE3EEhi anto4JnrNjh khônE3EEg cE3EEòn tto4JnrNjrên to4JnrNjthế giaE3EEn nxUhLZM9aày nữa,xUhLZM9aanh sẽto4JnrNj vE3EEẫn E3EEyêu E3EEem."

"NóiE3EE lunE3EEg tung!KhôngxUhLZM9a cto4JnrNjòn trE3EEên txUhLZM9ahế giato4JnrNjn nxUhLZM9aày nữa,cE3EEòn yêto4JnrNju E3EEem to4JnrNjthế nàoto4JnrNj đây."to4JnrNj

"to4JnrNjAnh sto4JnrNjẽ điE3EE tìto4JnrNjm mộE3EEt thiếxUhLZM9an E3EEsứ,để ngườixUhLZM9a đóxUhLZM9a thaE3EEy aE3EEnh to4JnrNjyêu to4JnrNjem." AE3EEnh ôxUhLZM9am cô,lE3EEàm cE3EEho to4JnrNjtư thếxUhLZM9a nto4JnrNjgủ cE3EEủa côxUhLZM9a càngE3EE E3EEthêm thE3EEoải mái.

E3EECô xUhLZM9angoan ngoxUhLZM9aãn to4JnrNjnằm tE3EErong xUhLZM9avòng E3EEtay anh:"ExUhLZM9am cto4JnrNjũng sto4JnrNjẽ mãto4JnrNji mãixUhLZM9a to4JnrNjyêu anhE3EE...."

GiE3EEó thổxUhLZM9ai lE3EEay độngE3EE cáE3EEnh xUhLZM9acửa.

Ato4JnrNjnh vto4JnrNjừa E3EEvỗ vE3EEào ngườxUhLZM9ai to4JnrNjcô,vừa cầto4JnrNjm to4JnrNjquyển E3EEvở E3EElên xUhLZM9agiúp cE3EEô đáto4JnrNjnh dấxUhLZM9au nhữnto4JnrNjg nộixUhLZM9a dE3EEung trọngxUhLZM9a điểmto4JnrNj cxUhLZM9aủa bàixUhLZM9a tậpto4JnrNj.

Cô nxUhLZM9ahẹ nhxUhLZM9aàng to4JnrNjngủ txUhLZM9ahiếp E3EEđi. E3EE E3EE"Anh sxUhLZM9aẽ thícto4JnrNjh eE3EEm txUhLZM9arong E3EEbao lâuE3EE đây?"

"MãixUhLZM9a xUhLZM9amãi"

".....MãixUhLZM9a to4JnrNjmãi như thế nào?"

"Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn luôn yêu em."

"Nói lung tung!Không còn trên thế gian này nữa,thế thì còn yêu em thế nào đây."

"Anh sẽ đi tìm một thiên sứ,để người đó thay anh yêu em."

 

Bình luận

Ảnh của Jenzally An Tử
Jenzally An Tử11/09/2012 - 22:04

Thích Minh Hiểu Khê bởi cách chị viết truyện trong sáng và hài hước, đan xen những thứ tình cảm mãnh liệt nhưng thầm lặng. ^^"

Ảnh của ngô trang
ngô trang04/12/2016 - 18:59

Mình đọc truyện này cảm giác nó nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vô cùng ý.