You are here

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Chương 00

Mở đầu

VM3H"Tại sZ8Psao oVzTanh lạisZ8P HGYUthích em?"Cô lHGYUuôn thoVzTích hỏHGYUi aHGYUnh sZ8Pcâu hỏioVzT đx2Jeó,từ x2Jemùa xuânx2Je đếnVM3H oVzTmùa hè,từVM3H oVzTmùa toVzThu đếnoVzT mùaoVzT đông.NHGYUhưng bấtVM3H kểHGYU mùVM3Ha nào,nụsZ8P oVzTcười sZ8Pcủa anoVzTh HGYUđều sZ8Pdịu dàoVzTng nx2Jehư ánhx2Je nắnx2Jeg chiếuHGYU qsZ8Pua vòmHGYU cây

 "Bởi VM3Hvì từsZ8P nHGYUhỏ sZ8Panh VM3Hđã thíx2Jech oVzTem rồi"

"oVzTThế thì...HGYU.có phVM3Hải bởisZ8P vìVM3H oVzTanh chưasZ8P gặpVM3H đưHGYUợc mHGYUột nsZ8Pgười cosZ8Pn gHGYUái khác.NếuHGYU nsZ8Phư aoVzTnh tioVzTếp xx2Jeúc VM3Hvới noVzThiều sZ8Pcon gáoVzTi hơn,HGYUcó thểoVzT sZ8Panh ssZ8Pẽ nhậsZ8Pn roVzTa ngườiHGYU mVM3Hà anx2Jeh sZ8Pthích khônHGYUg oVzTphải lVM3Hà emHGYU" .CsZ8Pô lVM3Ho lắng

AnoVzTh cười:"Được,cósZ8P sZ8Pcơ hộix2Je HGYUanh x2Jesẽ thửVM3H xx2Jeem sao."

Cô vộiHGYU vx2Jeã VM3Hcầm x2Jecổ aoVzTnh,đe dVM3Họa:"Anh dám!NếuoVzT nhoVzTư sZ8Panh dsZ8Pám yêuHGYU ngườiHGYU khácsZ8P,em oVzTsẽ cắsZ8Pn HGYUchết anh!"

Anh cườiVM3H ôoVzTm x2Jecô oVzTvào lòng,HGYUhôn vàx2Jeo saVM3Hu gáyx2Je củaoVzT sZ8Pcô VM3Hvà nx2Jeói:"Anh thsZ8Pích VM3Hem cắnsZ8P x2Jeanh.Ngay bâHGYUy giHGYUờ HGYUem cx2Jeắn VM3Hanh đưoVzTợc không?"

oVzT"Cắn x2Jevào đâu?"

AsZ8Pnh tsZ8Pựa vàHGYUo gx2Jehế sofa,chìsZ8Pa HGYUmôi ra:"Cắnx2Je vàoVM3H misZ8Pệng nhé"HGYU.

CoVzTô chớHGYUp mắtx2Je HGYUnhào đsZ8Pến,cắn mạnhoVzT vàoVM3H moVzTôi anh!"Đau quá!VM3H".Anh nx2Jeói nhỏ

"Này!Ai bảHGYUo aoVzTnh dẻVM3Ho miệngVM3H!".Cô híHGYU hửnVM3Hg nhìnsZ8P vàox2Je dsZ8Pấu rănoVzTg trênoVzT HGYUmôi x2Jeanh:"Coi HGYUnhư chsZ8Po asZ8Pnh mộtVM3H sZ8Psự tx2Jerừng phạt".

Anh vVM3Huốt tóVM3Hc cô:"KhôngoVzT thHGYUích ansZ8Ph toVzThế nàysZ8P à?AoVzTnh sợHGYU sZ8Pem ghétVM3H noVzTgu ngơ."

Cô nhìnx2Je anhVM3H,cười lớn:"HìnhoVzT nHGYUhư anx2Jeh x2Jerất sZ8Pthích,rất thíoVzTch eVM3Hm đúngsZ8P không?"

"ĐHGYUúng vậy"

"Rốt cuộcoVzT oVzTlà tạisZ8P HGYUsao?",cô sZ8Plo VM3Hlắng nói.

BVM3Hởi vsZ8Pì côoVzT cảx2Jem tVM3Hhấy côoVzT csZ8Pó oVzTrất nVM3Hhiều khuyếtsZ8P điểm,cònHGYU aoVzTnh x2Jequá xVM3Huất sắc,haiVM3H nx2Jegười x2Jethực rVM3Ha khHGYUông phảix2Je loVzTà mộtoVzT x2Jeđôi hợpHGYU nhau

Anh csZ8Pười:"Có lúVM3Hc x2Jeanh coVzTũng cảmHGYU thấVM3Hy HGYUkỳ x2Jelạ.Em vừaoVzT tHGYUùy hứngVM3H vVM3Hừa cốVM3H chHGYUấp vừaVM3H oVzTqua loax2Je,rất HGYUnhiều lsZ8Púc csZ8Pòn hunVM3Hg dVM3Hữ vớHGYUi anh.Nhưng,HGYUanh vẫVM3Hn thíchHGYU esZ8Pm.Ở boVzTên coVzTạnh em,boVzTất x2Jekể tứcHGYU gioVzTận oVzThay HGYUvui vẻ,VM3Hđều lx2Jeà hVM3Hạnh phVM3Húc."

"TsZ8Phật không?oVzT"Cô cưoVzTời trộmoVzT

Anh ôoVzTm csZ8Pô vàooVzT lòng,đểsZ8P sZ8Pcô sZ8Pnghe tisZ8Pếng đậoVzTp tHGYUrái tx2Jeim anh.NhịpoVzT tsZ8Pim cósZ8P oVzTtiết HGYUtấu vHGYUà mạnsZ8Ph mẽ,tráiHGYU x2Jetim khônsZ8Pg x2Jebiết nóHGYUi oVzTdối,trái tHGYUim bioVzTết sZ8Ptình cảmx2Je củx2Jea anx2Jeh dàVM3Hnh VM3Hcho côx2Je. sZ8P x2JeNghe oVzTtiếng đậpVM3H tráHGYUi tix2Jem anVM3Hh,cô oVzTdần dầnsZ8P x2Jenhư sắpx2Je buoVzTồn nVM3Hgủ.

Trx2Jeước khHGYUi ngủoVzT,cô hỏsZ8Pi VM3Hanh:"Anh sẽx2Je thícoVzTh eoVzTm trooVzTng oVzTbao lâuVM3H"

"oVzTMãi mãHGYUi"

".HGYU....Mãi x2Jemãi nhưsZ8P thếHGYU HGYUnào?"

"Kểx2Je HGYUcả khx2Jei eoVzTm khônoVzTg yêuVM3H aVM3Hnh nữa,kểHGYU cVM3Hả HGYUkhi eoVzTm đãHGYU qx2Jeuên anh,kểx2Je cảHGYU khx2Jei VM3Hanh oVzTkhông cònx2Je trêHGYUn thếHGYU giVM3Han nàHGYUy nữa,aoVzTnh sẽx2Je vẫsZ8Pn yêsZ8Pu emoVzT."

x2Je"Nói lsZ8Pung tung!KHGYUhông sZ8Pcòn tx2Jerên thếoVzT sZ8Pgian nàyoVzT nữa,cònHGYU yêusZ8P sZ8Pem thoVzTế nsZ8Pào đây."HGYU

x2Je"Anh soVzTẽ HGYUđi HGYUtìm moVzTột thHGYUiến sứ,HGYUđể ngVM3Hười đóVM3H tsZ8Phay oVzTanh x2Jeyêu eVM3Hm." sZ8PAnh ôHGYUm côx2Je,làm x2Jecho tsZ8Pư x2Jethế ngủsZ8P củaVM3H côVM3H càoVzTng tHGYUhêm x2Jethoải mái.

oVzTCô ngoasZ8Pn nHGYUgoãn nằmHGYU oVzTtrong x2Jevòng sZ8Ptay anhx2Je:"Em cũVM3Hng sẽsZ8P msZ8Pãi HGYUmãi yêusZ8P anHGYUh...."

GiósZ8P tVM3Hhổi laVM3Hy độngoVzT cánhoVzT cửaVM3H.

AnHGYUh vx2Jeừa vỗHGYU oVzTvào VM3Hngười côsZ8P,vừa cầoVzTm qoVzTuyển vởsZ8P oVzTlên goVzTiúp côoVzT đánhoVzT dấusZ8P oVzTnhững noVzTội dHGYUung trọnVM3Hg oVzTđiểm VM3Hcủa bàisZ8P tậsZ8Pp.

Cô nhẹHGYU nhànsZ8Pg ngx2Jeủ tsZ8Phiếp điVM3H. x2Je "AnVM3Hh sẽsZ8P thíVM3Hch x2Jeem HGYUtrong baoVzTo lâusZ8P đây?"

"MãioVzT mx2Jeãi"

".....MãiVM3H mx2Jeãi như thế nào?"

"Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn luôn yêu em."

"Nói lung tung!Không còn trên thế gian này nữa,thế thì còn yêu em thế nào đây."

"Anh sẽ đi tìm một thiên sứ,để người đó thay anh yêu em."

 

Bình luận

Ảnh của Jenzally An Tử
Jenzally An Tử11/09/2012 - 22:04

Thích Minh Hiểu Khê bởi cách chị viết truyện trong sáng và hài hước, đan xen những thứ tình cảm mãnh liệt nhưng thầm lặng. ^^"

Ảnh của ngô trang
ngô trang04/12/2016 - 18:59

Mình đọc truyện này cảm giác nó nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vô cùng ý.