Hà Nội - Những mảnh ghép thời gian

Tác phẩm được thực hiện bởi Hội nhiếp ảnh

 

11562346_9081137_505OHdl_715x476.jpg

Chợ Đồng Xuân

11562346_9081138_cQSW0Gp_715x476.jpg

Nhà thờ lớn

11562346_9081139_NtrBOFD_715x476.jpg

Ô Quan Trưởng

 

11562346_9081141_jRMKX25_715x715.jpg

Cầu Long Biên

 

11562346_9081142_Pk2cwRy_715x476.jpg

Ga Hàng Cỏ

 

11562346_9081143_pXGDVuA_715x715.jpg

 

11562346_9081144_SuIqfyV_715x476.jpg

 

11562346_9081145_dagRaje_715x474.jpg

 

11562346_9081146_qasQqNN_715x475.jpg

 

11562346_9081149_2Vb2FyO_715x476.jpg

 

11562346_9081150_jNNh63m_715x476.jpg

 

11562346_9081152_bcVzp52_715x475.jpg

 

11562346_9081153_Byg2IWG_715x476.jpg

 

11562346_9081154_wwX72gb_715x476.jpg

 

11562346_9081155_3OM9OTu_715x476.jpg

 

11562346_9081158_3XBFEOh_715x715.jpg