Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ


Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Hà Tiểu Thiên

www.quancoconline.com

Tác phẩm: Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Thể loại: Văn học đương đại Trung Quốc

Tác giả: Hà Tiểu Thiên

Người dịch: Trịnh Thị Huệ

Nhà xuất bản Hội nhà văn

Hà Nội – 2009

Giá bán: 43,000 đồng

Đánh máy: mai_phuong_nga, sun1911 và các bạn

Làm ebook: sun1911