Tay trắng làm nên


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Viết cuốn sách này tôi muốn chỉ cho độc giả thấy rằng ba điều kiện căn bản cho sự thành công là có lương thức, ham hoạt động và có sức khỏe.
Nếu chỉ có hai trong ba điều kiện đó thôi thì cũng có thể đi khá xa được, nhưng phải có đủ cả ba mới tiến xa…