Câu chuyện Cà phê


3
Tác giả: 
Danh mục sách: 

“…Tôi uống cà phê. Cà phê không làm người ta thông minh nhưng nó đổ đầy cảm giác vừa lòng với chính mình…” — Phan Hồn Nhiên (Câu Chuyện Cà Phê)