Hoa Vô Lệ


4
Tác giả: 
Đọc trực tuyến: 

Đây là một câu truyện có thật...Nhưng không có thực.

Nam chính: Thâm hiểm có lường...

Nữ chính: Khó xác định...

Thể loại: Ngược tâm