Vị giám đốc một phút

Hẳn không ít người sẽ nghĩ cuốn sách này chỉ dành cho các giám đốc, dành cho những người làm công việc quản lý, nhưng ý nghĩa và giá trị thật của nó có thể ứng dụng trong nhiều mặt của cuộc sống.