Đời tôi (Tập 1)


Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

LỜI CÁM ƠN

Cuốn sách này được ra đời nhờ sự góp sức của một tập thể anh em gồm có những người Trốt-kít và những người không xu hướng đảng phái chính trị, trong số đó, có người ở Việt Nam, có người ở Pháp, có người ngụ cư ở Đông Âu.

Mặc dầu ở cách xa nhau hàng ngàn cây số, họ đã liên lạc, phân công và hợp tác với nhau trong việc dịch thuật, hiệu đính, chỉnh lý, sửa chữa bản thảo và in ấn.
Thay mặt bộ biên tập Tủ sách Nghiên cứu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn hết thảy các bạn và mong rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục để những cuốn sách khác của Trốt-xki có điều kiện ra mắt đông đảo độc giả, theo chương trình đã ấn định.

Pa-ris tháng ba năm 1998 Hoàng Khoa Khôi

TỦ SÁCH NGHIÊN CỨU 1998
Lép Trốt-xki: Đời tôi

Nguyên tác:

ЛЛЕЕВВ ТТРРООЦЦККИИЙЙ:: ММООЯЯ ЖЖИИЗЗННЬЬ II––IIII

Tủ sách Nghiên cứu dịch theo bản tiếng Pháp:

Léon Trotsky: Ma Vie

Nhà xuất bản Gallimard, Pa-ris 1953
Hoàng Nguyễn đối chiếu, sửa chữa và chỉnh lý theo bản tiếng Hung:

Lev Trockij: Életem

Nhà xuất bản Kossuth, Budapest 1989
Trình bày bìa: Hoàng Giang

In lần thứ nhất tại Hungary, 1998 Tủ sách Nghiên cứu giữ bản quyền ấn bản Việt ngữ Vietnamese Copyright ©1998 by Tủ sách Nghiên cứu

Thông tin ebook:

Nguồn: Sưu tầm

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Min Harukima – H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)