Hitler và trận đánh Normandie


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Trích:

Trái ngược hẳn với ông ta, Rommel có nghệ thuật lãnh đạo con người ấy quân sĩ ấy mà Max Piccolomini của Schiller tán tụng với Wallenstein:

“Ông biết trích lấy sức mạnh nơi mỗi người,

Sức mạnh đặc thù, mà ông gieo trồng,

Ông để cho mọi người tự nhiên,

Ông chỉ xem chừng cho họ luôn luôn

Ở vào vị trí đứng đắn; cho nên, ông ta biết làm

Cho sức mạnh của mọi người

Thành sức mạnh của mình.”

Thông tin sách:
Nguyên tác L'INVASION 44 của Đại tướng HANS SPEIDEL, tham mưu trưởng của thống chế ROMMEL.
Bản Việt ngữ của Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên Sông Kiên in lần thứ nhất
SAIGON-1974

Thông tin ebook:
Nguồn: huytran (vnthuquan.net)
Thực hiện ebook: dangtunam (TVE)

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chim Cụt - Kaitoukiddo - trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)