You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

ChaU4iNRCdVpter 23

“Ngày U4iNRCdVđó, nHrvkếu nhKRAuoQKAư kHrvkhông KRAuoQKAcó cô,Hrvk tKRAuoQKAôi đU4iNRCdVã sớmKRAuoQKA U4iNRCdVbị HKRAuoQKAạ PhKRAuoQKAùng TuyềHrvkn Hrvkgiết chếtKRAuoQKA rồi.”KRAuoQKA DKRAuoQKAu GianKRAuoQKAg KRAuoQKANam xoaKRAuoQKAy đầuHrvk, Hrvknhìn U4iNRCdVcô: “NHrvkhưng tôiU4iNRCdV lạKRAuoQKAi báHrvkn KRAuoQKAđứng cô.”
DiệKRAuoQKAp TâyU4iNRCdV HrvkHi khôHrvkng nóiU4iNRCdV gìHrvk chỉHrvk U4iNRCdVmỉm cười.
“CôU4iNRCdV hHrvkẳn làU4iNRCdV rấtU4iNRCdV KRAuoQKAhận tôi.”U4iNRCdV HrvkDu GianHrvkg NaHrvkm nói.
KRAuoQKADiệp TâHrvky U4iNRCdVHi bướcKRAuoQKA tU4iNRCdVới cạnhU4iNRCdV Hrvkhắn, nhẹU4iNRCdV nhànHrvkg U4iNRCdVđặt KRAuoQKAtay lênHrvk laHrvkn caU4iNRCdVn cẩHrvkm thạHrvkch bóngKRAuoQKA loángKRAuoQKA, đáU4iNRCdV Hrvklạnh nhưKRAuoQKA bănKRAuoQKAg, côU4iNRCdV thấHrvkp gU4iNRCdViọng nU4iNRCdVói: “TôiKRAuoQKA hiểU4iNRCdVu, anKRAuoQKAh U4iNRCdVcũng cóU4iNRCdV nỗHrvki khổKRAuoQKA tâmU4iNRCdV riêKRAuoQKAng mà.”
U4iNRCdVNghe vHrvkậy, DKRAuoQKAu GKRAuoQKAiang NaU4iNRCdVm míKRAuoQKA mắtU4iNRCdV U4iNRCdVcó mộtKRAuoQKA nốtHrvk ruồiU4iNRCdV màKRAuoQKAu nU4iNRCdVâu nU4iNRCdVho nhỏKRAuoQKA dườngKRAuoQKA nhưHrvk U4iNRCdVgiật U4iNRCdVmình mộtKRAuoQKA cái.
BóngU4iNRCdV đHrvkêm tronU4iNRCdVg trHrvkẻo lạiKRAuoQKA lùnU4iNRCdVg, troKRAuoQKAng khônKRAuoQKAg kKRAuoQKAhí cũKRAuoQKAng cKRAuoQKAó cKRAuoQKAhút U4iNRCdVgì đóKRAuoQKA lạnhU4iNRCdV lẽo.
Hai ngườiU4iNRCdV cùU4iNRCdVng Hrvkđứng tHrvkrên baHrvkn cU4iNRCdVông KRAuoQKAnhưng lạiU4iNRCdV nhKRAuoQKAìn vềHrvk hKRAuoQKAai hU4iNRCdVướng khHrvkác nhau.
MộtKRAuoQKA KRAuoQKAlúc sauKRAuoQKA, DU4iNRCdVu GiaU4iNRCdVng HrvkNam bKRAuoQKAỗng nhiênU4iNRCdV nóiHrvk: “HômU4iNRCdV qKRAuoQKAua, lKRAuoQKAà KRAuoQKAngày KRAuoQKAgiỗ củaU4iNRCdV U4iNRCdVcha tôi.”
DiệpKRAuoQKA TâHrvky KRAuoQKAHi Hrvkkinh ngạc.
“NhưU4iNRCdVng trừHrvk tôHrvki rU4iNRCdVa, khônKRAuoQKAg cònKRAuoQKA U4iNRCdVai nU4iNRCdVhớ đếnU4iNRCdV chuyU4iNRCdVện U4iNRCdVnày nữa.”Hrvk DU4iNRCdVu GiaKRAuoQKAng NHrvkam KRAuoQKAcười cHrvkhua chátKRAuoQKA bU4iNRCdVi thươnU4iNRCdVg: “KhônU4iNRCdVg mộKRAuoQKAt aHrvki nữa.”
DU4iNRCdViệp TKRAuoQKAây HU4iNRCdVi cụpHrvk mU4iNRCdVắt xKRAuoQKAuống: “VậyU4iNRCdV anU4iNRCdVh cU4iNRCdVho rằnU4iNRCdVg, bKRAuoQKAa anKRAuoQKAh lU4iNRCdVà bị…KRAuoQKA DU4iNRCdVu TửKRAuoQKA KRAuoQKAVĩ Hrvkmưu sáHrvkt phảiHrvk không?”
“HrvkKhông phảiHrvk lHrvkà tKRAuoQKAôi cHrvkho rằnHrvkg U4iNRCdVnhư thếHrvk U4iNRCdVmà sựHrvk thậtHrvk Hrvkđúng KRAuoQKAlà nhưHrvk U4iNRCdVthế.” DU4iNRCdVu GiU4iNRCdVang HrvkNam sắU4iNRCdVc mặtHrvk dướiU4iNRCdV ánHrvkh tHrvkrăng ngU4iNRCdVày U4iNRCdVcàng tKRAuoQKAái nhU4iNRCdVợt, lạnhU4iNRCdV lùnHrvkg Hrvkvô tìHrvknh: Hrvk“Ba tôU4iNRCdVi trướcKRAuoQKA U4iNRCdVkhi U4iNRCdVchút Hrvkhơi tU4iNRCdVhở cuHrvkối cùng,U4iNRCdV tU4iNRCdVoàn thâU4iNRCdVn máuU4iNRCdV Hrvkme đầU4iNRCdVm đìHrvka vẫHrvkn cốKRAuoQKA U4iNRCdVlết KRAuoQKAtới ômKRAuoQKA chặtKRAuoQKA lấyKRAuoQKA tôU4iNRCdVi, ôngU4iNRCdV đãKRAuoQKA nóU4iNRCdVi chU4iNRCdVo Hrvktôi bU4iNRCdViết, HrvkDu THrvkử VĩKRAuoQKA… chínhU4iNRCdV hắKRAuoQKAn đãU4iNRCdV sKRAuoQKAát hạU4iNRCdVi cHrvkha tôi.”
DKRAuoQKAu GHrvkiang NHrvkam giKRAuoQKAọng nóU4iNRCdVi Hrvkrất nU4iNRCdVhẹ, rấU4iNRCdVt bìHrvknh tĩnh.
NhưU4iNRCdVng DiKRAuoQKAệp TâHrvky HKRAuoQKAi nKRAuoQKAghe nhU4iNRCdVững KRAuoQKAlời đóKRAuoQKA màKRAuoQKA tKRAuoQKAhấy lHrvkạnh buốtU4iNRCdV đầyKRAuoQKA hậnKRAuoQKA thù.
“AnU4iNRCdVh muốn…báoU4iNRCdV thù?”KRAuoQKA DiệU4iNRCdVp TKRAuoQKAây HU4iNRCdVi vKRAuoQKAẫn KRAuoQKAhỏi nHrvkhưng trKRAuoQKAong Hrvklòng sớU4iNRCdVm đãKRAuoQKA biếtKRAuoQKA cHrvkâu Hrvktrả lời.
Du GKRAuoQKAiang NHrvkam khôngU4iNRCdV U4iNRCdVtrả KRAuoQKAlời câU4iNRCdVu hỏHrvki đKRAuoQKAó, chỉU4iNRCdV lầmU4iNRCdV bầmU4iNRCdV rấtHrvk nhỏHrvk: “ThậtHrvk rHrvka thì,KRAuoQKA KRAuoQKAtôi Hrvkcũng sớmKRAuoQKA phKRAuoQKAát hiệKRAuoQKAn KRAuoQKAra haHrvki Hrvkkẻ gKRAuoQKAian KRAuoQKAphu dâHrvkm KRAuoQKAphụ đó.Hrvk U4iNRCdVCho dHrvkù cóHrvk Hrvkche dấuKRAuoQKA KRAuoQKAbí U4iNRCdVmật U4iNRCdVkĩ lưỡngKRAuoQKA nHrvkhư thếHrvk Hrvknào Hrvkđi nữaKRAuoQKA thìU4iNRCdV chẳngKRAuoQKA lẽU4iNRCdV U4iNRCdVcon tKRAuoQKArai lạKRAuoQKAi khHrvkông pU4iNRCdVhát hiU4iNRCdVện KRAuoQKAra sựU4iNRCdV U4iNRCdVkhác lKRAuoQKAạ củU4iNRCdVa mẹKRAuoQKA mìnHrvkh saU4iNRCdVo. NhìnU4iNRCdV Hrvkthấy U4iNRCdVDu U4iNRCdVTử VU4iNRCdVĩ, áHrvknh Hrvkmắt cKRAuoQKAủa bàKRAuoQKA ấyHrvk loKRAuoQKAé KRAuoQKAlên niềmHrvk U4iNRCdVvui, cảHrvk ngàyU4iNRCdV KRAuoQKAsẽ KRAuoQKAvui vẻU4iNRCdV. SaHrvku đóKRAuoQKA vàoHrvk mộtKRAuoQKA Hrvkngày, KRAuoQKAtôi nấpHrvk ởU4iNRCdV mộtKRAuoQKA gHrvkóc vườnKRAuoQKA hoU4iNRCdVa tậHrvkn mắtHrvk KRAuoQKAnhìn tKRAuoQKAhấy bKRAuoQKAọn hHrvkọ ômKRAuoQKA KRAuoQKAhôn nhau…NếuKRAuoQKA U4iNRCdVnhư U4iNRCdVngày đHrvkó, tôHrvki nóiKRAuoQKA chU4iNRCdVo chU4iNRCdVa biU4iNRCdVết vU4iNRCdViệc này,U4iNRCdV ôKRAuoQKAng ấHrvky U4iNRCdVsẽ cóKRAuoQKA thHrvkể đềHrvk phòU4iNRCdVng HrvkDu THrvkử VKRAuoQKAĩ U4iNRCdVthì đKRAuoQKAã khôngHrvk bịKRAuoQKA hU4iNRCdVắn hHrvkãm hạiHrvk nHrvkhư nU4iNRCdVgày hômHrvk nayU4iNRCdV…Vậy mHrvkà tôiHrvk lạiKRAuoQKA khônU4iNRCdVg Hrvklàm vậy,U4iNRCdV Hrvktôi sHrvkợ sẽHrvk pU4iNRCdVhá vỡKRAuoQKA hKRAuoQKAạnh phúU4iNRCdVc cHrvkủa bảHrvkn KRAuoQKAthân, phHrvká vỡKRAuoQKA U4iNRCdVgia đìnhKRAuoQKA nàU4iNRCdVy, nênU4iNRCdV rốU4iNRCdVt cuU4iNRCdVộc Hrvkđã iHrvkm lặng…”
DKRAuoQKAu GiaU4iNRCdVng NKRAuoQKAam giKRAuoQKAọng nóiU4iNRCdV U4iNRCdVngày cKRAuoQKAàng nhỏKRAuoQKA dần.
DiU4iNRCdVệp TâKRAuoQKAy U4iNRCdVHi khôU4iNRCdVng đànhKRAuoQKA lòng,Hrvk nắmHrvk lấU4iNRCdVy taKRAuoQKAy hU4iNRCdVắn, sưU4iNRCdVởi ấmKRAuoQKA đôiHrvk bKRAuoQKAàn taKRAuoQKAy gU4iNRCdViá lạnhHrvk, nhHrvkẹ nhKRAuoQKAàng khKRAuoQKAuyên nKRAuoQKAhủ: Hrvk“Anh U4iNRCdVkhông hềHrvk cóHrvk tKRAuoQKAội Hrvkgì cKRAuoQKAả, thậtHrvk đấU4iNRCdVy, đóHrvk khôngU4iNRCdV phảiU4iNRCdV KRAuoQKAlà lỗiU4iNRCdV Hrvkcủa anh.”
DKRAuoQKAu GianHrvkg NaU4iNRCdVm ngẩngU4iNRCdV đầu.
Cả ngườiU4iNRCdV hKRAuoQKAắn, tócHrvk, khuônKRAuoQKA mặHrvkt, toàU4iNRCdVn tU4iNRCdVhân đềuHrvk bịU4iNRCdV Hrvkánh tKRAuoQKArăng bàngKRAuoQKA Hrvkbạc bHrvkao pHrvkhủ, KRAuoQKAlúc ẩKRAuoQKAn KRAuoQKAlúc hKRAuoQKAiện, Hrvkmờ ảoHrvk KRAuoQKAphảng pHrvkhất nhưHrvk khKRAuoQKAông tồHrvkn tU4iNRCdVại trênU4iNRCdV U4iNRCdVthế gU4iNRCdViới này.
U4iNRCdVHắn nhU4iNRCdVìn DiệHrvkp TâHrvky HiHrvk, trU4iNRCdVong ánHrvkh mắtHrvk tràHrvkn ngKRAuoQKAập Hrvksự yêuU4iNRCdV thHrvkương, nhưnKRAuoQKAg cHrvkòn chúU4iNRCdVt KRAuoQKAgì đHrvkó đauHrvk xótU4iNRCdV, hốiU4iNRCdV hKRAuoQKAận KRAuoQKAcùng U4iNRCdVu buồn.
Tay củaKRAuoQKA hU4iNRCdVắn xU4iNRCdVoa trKRAuoQKAán cô,Hrvk U4iNRCdVrồi sU4iNRCdVau đóHrvk nU4iNRCdVhẹ nhàKRAuoQKAng U4iNRCdVchậm chạU4iNRCdVp vuốU4iNRCdVt tU4iNRCdVai U4iNRCdVcô, rồiHrvk đếnKRAuoQKA gươnKRAuoQKAg mặtKRAuoQKA cô.
HrvkTừng độngU4iNRCdV tKRAuoQKAác đềuKRAuoQKA nhẹKRAuoQKA nhànU4iNRCdVg tHrvkỉ mỉHrvk U4iNRCdVmang thHrvkeo Hrvksự qHrvkuyến luyến.
LúHrvkc nU4iNRCdVày DiệpKRAuoQKA TKRAuoQKAây KRAuoQKAHi độtU4iNRCdV nhiU4iNRCdVên cóU4iNRCdV chútU4iNRCdV hU4iNRCdVoảng hốt.
Cô mU4iNRCdVơ hồHrvk nHrvkhận rU4iNRCdVa DU4iNRCdVu GKRAuoQKAiang NaU4iNRCdVm đKRAuoQKAang ngàU4iNRCdVy càU4iNRCdVng nKRAuoQKAhích lạiKRAuoQKA gầHrvkn cHrvkô hHrvkơn, côU4iNRCdV thU4iNRCdVầm ngHrvkhĩ phKRAuoQKAải KRAuoQKAné hắnU4iNRCdV, nU4iNRCdVhưng khôngU4iNRCdV hiểU4iNRCdVu KRAuoQKAsao KRAuoQKAcô KRAuoQKAlại kHrvkhông nhúcHrvk nhích.
KRAuoQKAHai ngườiU4iNRCdV môKRAuoQKAi KRAuoQKAngày càngU4iNRCdV gKRAuoQKAần, DiệHrvkp TâHrvky U4iNRCdVHi cHrvkó U4iNRCdVthể cảmKRAuoQKA thấyKRAuoQKA KRAuoQKAhơi thởKRAuoQKA củaU4iNRCdV U4iNRCdVhắn gầnHrvk kề,Hrvk phảngHrvk phKRAuoQKAất trênKRAuoQKA U4iNRCdVgương mặtU4iNRCdV mình.
Ánh mKRAuoQKAắt côKRAuoQKA thU4iNRCdVẫn thờ.
Nhưng nKRAuoQKAgay khoảnU4iNRCdVh khHrvkắc KRAuoQKAđôi môHrvki Hrvkhọ chuẩHrvkn U4iNRCdVbị chạmKRAuoQKA vàoHrvk nhHrvkau thìHrvk HrvkDiệp TâyU4iNRCdV KRAuoQKAHi U4iNRCdVbỗng Hrvkcảm thấyU4iNRCdV mìnHrvkh nhưU4iNRCdV bịKRAuoQKA U4iNRCdVmột lựcKRAuoQKA kéoU4iNRCdV rU4iNRCdVất mHrvkạnh giậKRAuoQKAt phắU4iNRCdVt ra.
NhấtU4iNRCdV KRAuoQKAthời khKRAuoQKAông khU4iNRCdVí lãngU4iNRCdV mU4iNRCdVạn đềuKRAuoQKA biếnKRAuoQKA Hrvkmất khônHrvkg cònU4iNRCdV chKRAuoQKAút Hrvknào hết.
“Thật xiU4iNRCdVn lHrvkỗi, tôiKRAuoQKA U4iNRCdVtìm cHrvkô ấyKRAuoQKA KRAuoQKAcó chúHrvkt viU4iNRCdVệc.” U4iNRCdVHạ PHrvkhùng TKRAuoQKAuyền mHrvkỉm cườU4iNRCdVi giU4iNRCdVải thU4iNRCdVích, U4iNRCdVthái đKRAuoQKAộ rấtU4iNRCdV nU4iNRCdVho U4iNRCdVnhã lễKRAuoQKA độKRAuoQKA Hrvknhưng DiệpKRAuoQKA HrvkTây U4iNRCdVHi tU4iNRCdVự Hrvknhiên U4iNRCdVdựng hếU4iNRCdVt cảU4iNRCdV KRAuoQKAtóc gáKRAuoQKAy lên.
HrvkDu GU4iNRCdViang HrvkNam khôngHrvk KRAuoQKAnói gHrvkì cU4iNRCdVhỉ lẳngU4iNRCdV lặngKRAuoQKA nhìnKRAuoQKA vềKRAuoQKA phU4iNRCdVía HU4iNRCdVạ PhùngU4iNRCdV TuyềU4iNRCdVn, cKRAuoQKAó cHrvkhút cảnhU4iNRCdV giác.
“QuênU4iNRCdV mKRAuoQKAất, vếtHrvk thươngKRAuoQKA lHrvkần trưKRAuoQKAớc tôiU4iNRCdV cHrvkắn nHrvkát Hrvktrên KRAuoQKAtay aHrvknh đHrvkã khỏiHrvk hẳnHrvk cHrvkhưa vậyU4iNRCdV?” HạKRAuoQKA PhHrvkùng HrvkTuyền lU4iNRCdVàm KRAuoQKAnhư vôU4iNRCdV KRAuoQKAtình hỏi.
“Cảm U4iNRCdVơn U4iNRCdVsự U4iNRCdVquan tâKRAuoQKAm cU4iNRCdVủa anh…U4iNRCdV TKRAuoQKAhế Hrvkchỗ lU4iNRCdVần trướcU4iNRCdV KRAuoQKAbị KRAuoQKAnện gHrvkhế vàU4iNRCdVo đHrvkầu củaU4iNRCdV Hrvkanh KRAuoQKAcòn sưU4iNRCdVng khônHrvkg?” KRAuoQKADu GKRAuoQKAiang NU4iNRCdVam kHrvkhông nhanHrvkh khKRAuoQKAông U4iNRCdVchậm phU4iNRCdVản kích.
“ĐKRAuoQKAừng lU4iNRCdVo lắng,U4iNRCdV Hrvktội KRAuoQKAdo Hrvkai làU4iNRCdVm ngưU4iNRCdVời nấyHrvk chịu,U4iNRCdV KRAuoQKAcô ấKRAuoQKAy Hrvkđã dKRAuoQKAùng “hHrvkành độnHrvkg thựcU4iNRCdV tếHrvk” đểKRAuoQKA sửKRAuoQKAa chHrvkữa Hrvklỗi lU4iNRCdVầm củaKRAuoQKA mU4iNRCdVình rồi…EmU4iNRCdV nóHrvki xeHrvkm cóKRAuoQKA đúngKRAuoQKA KRAuoQKAkhông?” HạHrvk PhùnKRAuoQKAg TuyềHrvkn rKRAuoQKAất Hrvkthân mậtKRAuoQKA ômKRAuoQKA haU4iNRCdVi vKRAuoQKAai DiệpKRAuoQKA TâyU4iNRCdV U4iNRCdVHi, Hrvkcúi đầuHrvk Hrvkgiống nHrvkhư đangKRAuoQKA hỏiU4iNRCdV côKRAuoQKA nhưHrvkng ánhU4iNRCdV mắtHrvk lạiHrvk U4iNRCdVnhẹ nhànHrvkg liU4iNRCdVếc qU4iNRCdVua U4iNRCdVDu GiKRAuoQKAang NU4iNRCdVam mộtHrvk cái.
Trong nháyKRAuoQKA mHrvkắt, HHrvkạ PhùKRAuoQKAng TuyU4iNRCdVền U4iNRCdVnhìn tKRAuoQKAhấy DKRAuoQKAu KRAuoQKAGiang NU4iNRCdVam vaHrvki U4iNRCdVnhư cứngHrvk ngắcHrvk lại.
HKRAuoQKAạ PhùU4iNRCdVng THrvkuyền nU4iNRCdVhếch méHrvkp cười,KRAuoQKA cHrvkhẳng nóU4iNRCdVi chẳngU4iNRCdV rằKRAuoQKAng liềnKRAuoQKA kéU4iNRCdVo DiệpHrvk TâyU4iNRCdV HrvkHi xuKRAuoQKAống lầu.
DiệpHrvk TâKRAuoQKAy HHrvki thấpU4iNRCdV thỏmHrvk, bởiHrvk vU4iNRCdVì mọU4iNRCdVi ngườiHrvk xuU4iNRCdVng quanKRAuoQKAh Hrvkai aKRAuoQKAi cũKRAuoQKAng luônHrvk miHrvkệng nhắcKRAuoQKA U4iNRCdVnhở côHrvk vàU4iNRCdV DU4iNRCdVu GiKRAuoQKAang HrvkNam khônHrvkg thểU4iNRCdV cHrvkó bấU4iNRCdVt kìKRAuoQKA liêKRAuoQKAn quU4iNRCdVan Hrvkgì, mHrvkà rõU4iNRCdV rHrvkàng cKRAuoQKAô cũKRAuoQKAng đãKRAuoQKA gHrvkật KRAuoQKAđầu đồngHrvk ýKRAuoQKA, nhưnHrvkg màU4iNRCdV U4iNRCdVlúc nãHrvky vHrvkừa vặnHrvk bHrvkị HHrvkạ PhùnHrvkg TuyềnKRAuoQKA Hrvkbắt gU4iNRCdVặp rồi,KRAuoQKA đâU4iNRCdVy gKRAuoQKAọi làKRAuoQKA cóU4iNRCdV tậKRAuoQKAt gKRAuoQKAiật mình.
Đồng thờiHrvk U4iNRCdVcô cũnU4iNRCdVg U4iNRCdVcảm thấKRAuoQKAy vôHrvk cùngKRAuoQKA U4iNRCdVhỗn loHrvkạn, vừaU4iNRCdV nãyHrvk, vừaHrvk nKRAuoQKAãy côU4iNRCdV vHrvkà U4iNRCdVDu GianKRAuoQKAg NaU4iNRCdVm thiếuKRAuoQKA U4iNRCdVchút Hrvknữa Hrvkđã hônKRAuoQKA môi?
KRAuoQKAVì U4iNRCdVánh trăngHrvk, U4iNRCdVvì sU4iNRCdVự phâU4iNRCdVn KRAuoQKAtâm cKRAuoQKAủa mìnKRAuoQKAh, U4iNRCdVvà còKRAuoQKAn bởHrvki vì…DU4iNRCdVu GiU4iNRCdVang Nam?
KRAuoQKACô hoànHrvk toHrvkàn kKRAuoQKAhông hiểuU4iNRCdV mìnKRAuoQKAh đangKRAuoQKA ngHrvkhĩ gHrvkì nữa.
DiệpKRAuoQKA TâyKRAuoQKA U4iNRCdVHi nHrvkhư ngHrvkười mấHrvkt hồn.
“HrvkSao U4iNRCdVvậy, côU4iNRCdV cKRAuoQKAòn tiếKRAuoQKAc nuốKRAuoQKAi cU4iNRCdVhuyện lHrvkúc nHrvkãy à?”KRAuoQKA HạU4iNRCdV PhU4iNRCdVùng HrvkTuyền bU4iNRCdVên cạHrvknh Hrvkđột nhiênKRAuoQKA lHrvkên tiếnU4iNRCdVg mỉaKRAuoQKA mai.
RốU4iNRCdVt cuHrvkộc thìHrvk cũKRAuoQKAng làKRAuoQKA cU4iNRCdVô đãHrvk Hrvklàm saU4iNRCdVi, KRAuoQKADiệp TKRAuoQKAây KRAuoQKAHi KRAuoQKAlo lắngKRAuoQKA chưaU4iNRCdV đU4iNRCdVủ U4iNRCdVhay sKRAuoQKAao nàHrvko, dKRAuoQKAám Hrvkmở miệngHrvk phảnHrvk bác.
HU4iNRCdVạ PhU4iNRCdVùng TuyềU4iNRCdVn nhẹHrvk nhànU4iNRCdVg U4iNRCdVliếc cHrvkô mU4iNRCdVột cáKRAuoQKAi: “ĐHrvkược rHrvkồi, đằngU4iNRCdV nàoHrvk tốHrvki nKRAuoQKAay cũngKRAuoQKA khônKRAuoQKAg chỉU4iNRCdV mìnhU4iNRCdV U4iNRCdVcô vKRAuoQKAi phạm.”
Tối nay?
Diệp TâyU4iNRCdV HKRAuoQKAi hHrvkoài ngKRAuoQKAhi nhưHrvkng cũngHrvk khôU4iNRCdVng U4iNRCdVdám “bậtHrvk” lại.
LKRAuoQKAúc nU4iNRCdVày, xuU4iNRCdVng U4iNRCdVquanh bỗnKRAuoQKAg nhiênHrvk iHrvkm lKRAuoQKAặng dịU4iNRCdV thường.
Diệp TâHrvky U4iNRCdVHi pháHrvkt hiệnHrvk mU4iNRCdVột ngườiHrvk đàKRAuoQKAn ôKRAuoQKAng trU4iNRCdVung niênKRAuoQKA đứngHrvk giữaKRAuoQKA phòHrvkng dU4iNRCdVáng vẻU4iNRCdV phKRAuoQKAi KRAuoQKAphàm, phonHrvkg tháiHrvk quKRAuoQKAý tU4iNRCdVộc, Hrvkkhuôn mặU4iNRCdVt KRAuoQKAbí hiểm.Hrvk U4iNRCdVÔng tHrvka đaU4iNRCdVng đeoHrvk chU4iNRCdVo LiHrvkễu VU4iNRCdVi QuânU4iNRCdV mHrvkột chiKRAuoQKAếc Hrvkvòng cKRAuoQKAổ ngọKRAuoQKAc bích.
VU4iNRCdVòng KRAuoQKAcổ đắtKRAuoQKA tiềnU4iNRCdV, KRAuoQKAmỹ nhâHrvkn U4iNRCdVcao qU4iNRCdVuý, KRAuoQKAhai KRAuoQKAthứ nàU4iNRCdVy KRAuoQKAkết hợKRAuoQKAp lạiHrvk cU4iNRCdVàng Hrvknổi KRAuoQKAbật hơn.
“Chúc Hrvkem sẽKRAuoQKA mãiHrvk KRAuoQKAmãi xU4iNRCdVinh đẹpU4iNRCdV nhHrvkư thếU4iNRCdV nàHrvky.” NgườHrvki đànU4iNRCdV ônKRAuoQKAg đóHrvk hônHrvk lênHrvk mKRAuoQKAá LiễU4iNRCdVu U4iNRCdVVi QU4iNRCdVuân U4iNRCdV, tU4iNRCdVất Hrvkcả mHrvkọi ngU4iNRCdVười đềuHrvk vU4iNRCdVỗ tKRAuoQKAay chúU4iNRCdVc mừng.
DiệpU4iNRCdV TU4iNRCdVây HrvkHi bừngKRAuoQKA tỉnKRAuoQKAh châHrvkn lý,U4iNRCdV hKRAuoQKAoá rU4iNRCdVa ngườiKRAuoQKA đKRAuoQKAó chínKRAuoQKAh KRAuoQKAlà DU4iNRCdVu KRAuoQKATử Vĩ.
DHrvku TửKRAuoQKA VKRAuoQKAĩ nKRAuoQKAâng cHrvkhén rượHrvku lêKRAuoQKAn: “CHrvkảm ơKRAuoQKAn tấU4iNRCdVt cKRAuoQKAả cáKRAuoQKAc Hrvkvị Hrvkkhách qKRAuoQKAuý U4iNRCdVcó mHrvkặt ngàHrvky Hrvkhôm U4iNRCdVnay, chúU4iNRCdVng KRAuoQKAta hãyHrvk KRAuoQKAcùng ănHrvk mừnKRAuoQKAg sinKRAuoQKAh nHrvkhật U4iNRCdVcủa phU4iNRCdVu nhâHrvkn tôiHrvk nào.”U4iNRCdV NóHrvki xoHrvkng, ônKRAuoQKAg KRAuoQKAta KRAuoQKAtu mộtU4iNRCdV Hrvkhơi cHrvkạn sạchKRAuoQKA chénKRAuoQKA rượu.
Các vịHrvk kháU4iNRCdVch cũU4iNRCdVng lầU4iNRCdVn KRAuoQKAlượt lU4iNRCdVàm theo.
TiếpHrvk theKRAuoQKAo, ôngKRAuoQKA U4iNRCdVlại róU4iNRCdVt mHrvkột KRAuoQKAchén KRAuoQKArượu, bướcKRAuoQKA U4iNRCdVtới chỗU4iNRCdV HạU4iNRCdV KRAuoQKAPhùng TuyềnKRAuoQKA, nKRAuoQKAhìn HạKRAuoQKA PhùngU4iNRCdV THrvkuyền vàU4iNRCdV DiU4iNRCdVệp TâHrvky HrvkHi U4iNRCdVnham hiểmU4iNRCdV nóKRAuoQKAi: “HômKRAuoQKA naHrvky tôHrvki KRAuoQKAcảm U4iNRCdVthấy đặHrvkc biệKRAuoQKAt vHrvkinh hạnhKRAuoQKA U4iNRCdVkhi HạHrvk HrvkPhùng TuyềnKRAuoQKA tHrvkiên siHrvknh cóHrvk thểU4iNRCdV hạU4iNRCdV cU4iNRCdVố đếnU4iNRCdV đâyKRAuoQKA tU4iNRCdVham dHrvkự bU4iNRCdVữa tiệcU4iNRCdV nhU4iNRCdVo nhHrvkỏ này…KRAuoQKAHạ tiênHrvk sinhU4iNRCdV, tôHrvki muU4iNRCdVốn mHrvkời U4iNRCdVanh mộHrvkt U4iNRCdVchén, KRAuoQKAhi vọngU4iNRCdV cóKRAuoQKA thểHrvk xoáHrvk hU4iNRCdVết mọHrvki hiểU4iNRCdVu lầmU4iNRCdV KRAuoQKAgiữa cU4iNRCdVhúng tU4iNRCdVa tU4iNRCdVừ tHrvkrước tớKRAuoQKAi nU4iNRCdVay vKRAuoQKAà U4iNRCdVthay mặtKRAuoQKA nhU4iNRCdVững kẻHrvk tronKRAuoQKAg gU4iNRCdVia tộcKRAuoQKA Hrvkchúng tU4iNRCdVôi KRAuoQKAcó nhữngU4iNRCdV hànKRAuoQKAh độnKRAuoQKAg vHrvkô lễHrvk KRAuoQKAvới aHrvknh Hrvktôi mKRAuoQKAuốn xKRAuoQKAin lKRAuoQKAỗi anh.”
“KhônHrvkg dáHrvkm nhận.”Hrvk HrvkHạ KRAuoQKAPhùng TuHrvkyền khHrvkách Hrvkkhí đápHrvk, nânHrvkg KRAuoQKAcốc rượKRAuoQKAu Hrvkuống luôn.
Hrvk“Như U4iNRCdVvậy bâyHrvk giU4iNRCdVờ, khiKRAuoQKAêu vHrvkũ U4iNRCdVbắt đầu…”U4iNRCdV U4iNRCdVDu TKRAuoQKAử KRAuoQKAVĩ tKRAuoQKAuyên bố.
“XinKRAuoQKA cKRAuoQKAhờ mộKRAuoQKAt cHrvkhút.” HạKRAuoQKA PhHrvkùng TuyềnHrvk cắU4iNRCdVt Hrvkđứt lKRAuoQKAời ôKRAuoQKAng tHrvka “ChờHrvk Hrvkđã, tôiKRAuoQKA cònHrvk cKRAuoQKAó KRAuoQKAchuyện muKRAuoQKAốn tuyênU4iNRCdV bố.”
U4iNRCdVÁnh mắU4iNRCdVt mHrvkọi ngườiKRAuoQKA đềuKRAuoQKA đKRAuoQKAổ dHrvkồn Hrvkvề phíaKRAuoQKA HạHrvk PhHrvkùng TuyềKRAuoQKAn, baU4iNRCdVo gU4iNRCdVồm cảKRAuoQKA DiệpKRAuoQKA TâKRAuoQKAy HHrvki, U4iNRCdVcô KRAuoQKAcũng đaU4iNRCdVng ôHrvkm đầU4iNRCdVy mộtKRAuoQKA bụnHrvkg KRAuoQKAbăn khoU4iNRCdVăn U4iNRCdVnhìn hắn.
Lúc nàyHrvk HạHrvk KRAuoQKAPhùng U4iNRCdVTuyền bỗngKRAuoQKA nângHrvk U4iNRCdVtay DiU4iNRCdVệp THrvkây KRAuoQKAHi U4iNRCdVlên, nói:KRAuoQKA “TôiU4iNRCdV vàHrvk DiệpHrvk HrvkTây HU4iNRCdVi sẽHrvk đínU4iNRCdVh hôn.”
“U4iNRCdVVốn là,KRAuoQKA chHrvkúng tôHrvki muốKRAuoQKAn chờU4iNRCdV Hrvkmột KRAuoQKAthời Hrvkgian nữHrvka mớU4iNRCdVi thônU4iNRCdVg U4iNRCdVbáo U4iNRCdVcho mHrvkọi nU4iNRCdVgười bHrvkiết nhưnHrvkg vừaU4iNRCdV rồiU4iNRCdV đượcU4iNRCdV Hrvktận mKRAuoQKAắt chứngKRAuoQKA KRAuoQKAkiến U4iNRCdVvợ chồnHrvkg HrvkDu lKRAuoQKAão gU4iNRCdVia U4iNRCdVđây KRAuoQKAthân mậHrvkt keU4iNRCdVo sU4iNRCdVơn Hrvknhư thếKRAuoQKA thậtKRAuoQKA sU4iNRCdVự đáU4iNRCdVng gheU4iNRCdVn U4iNRCdVtỵ, cKRAuoQKAho nHrvkên liHrvkền qU4iNRCdVuyết địKRAuoQKAnh sẽHrvk tHrvkuyên bốU4iNRCdV lU4iNRCdVuôn tạKRAuoQKAi đây.”KRAuoQKA HKRAuoQKAạ PhùngHrvk TuyềnHrvk nHrvkói dHrvkối U4iNRCdVkhông chớU4iNRCdVp mắt.
HrvkCả cănHrvk Hrvkphòng đầuKRAuoQKA tKRAuoQKAiên làU4iNRCdV iU4iNRCdVm lặngHrvk hoàKRAuoQKAn U4iNRCdVtoàn saHrvku đKRAuoQKAó laU4iNRCdVi vanHrvkg U4iNRCdVlên tU4iNRCdViếng KRAuoQKAvỗ KRAuoQKAtay tánKRAuoQKA thưởnKRAuoQKAg rU4iNRCdVầm trời.
HạU4iNRCdV U4iNRCdVPhùng HrvkTuyền rKRAuoQKAút KRAuoQKAra U4iNRCdVtừ tHrvkúi KRAuoQKAáo lU4iNRCdVễ phU4iNRCdVục mộtHrvk chiếcKRAuoQKA nhẫnU4iNRCdV đíU4iNRCdVnh hônHrvk, U4iNRCdVđeo KRAuoQKAlên bànKRAuoQKA taU4iNRCdVy phKRAuoQKAải đãU4iNRCdV hoáHrvk đKRAuoQKAá Hrvkcủa DiệU4iNRCdVp TU4iNRCdVây KRAuoQKAHi. NhânKRAuoQKA tiệKRAuoQKAn cúiKRAuoQKA Hrvkđầu xuốngKRAuoQKA, U4iNRCdVvén tKRAuoQKAóc côHrvk lêU4iNRCdVn, nhU4iNRCdVẹ nhHrvkàng ghU4iNRCdVé sKRAuoQKAát taHrvki côKRAuoQKA thìHrvk tU4iNRCdVhầm KRAuoQKAđe doạ:KRAuoQKA U4iNRCdV“Nếu nKRAuoQKAhư Hrvkcô dKRAuoQKAám phảnHrvk đối,KRAuoQKA tKRAuoQKAôi sẽKRAuoQKA ngKRAuoQKAay lU4iNRCdVập KRAuoQKAtức quẳHrvkng Hrvkcô lạU4iNRCdVi nơiU4iNRCdV nàyKRAuoQKA, tiKRAuoQKAn tKRAuoQKAôi đi,U4iNRCdV Hrvkso vớHrvki thủHrvk đoạnU4iNRCdV củaU4iNRCdV DKRAuoQKAu TưHrvk NhU4iNRCdVân thìHrvk U4iNRCdVDu KRAuoQKAtử VĩHrvk U4iNRCdVcòn độcU4iNRCdV áHrvkc Hrvkhơn rấU4iNRCdVt nhiều…KRAuoQKA khôU4iNRCdVng tiU4iNRCdVn thìHrvk cHrvkô cứKRAuoQKA U4iNRCdVthử xem.”
DiệpU4iNRCdV TâyHrvk HU4iNRCdVi cảHrvkm U4iNRCdVthấy Hrvkmình KRAuoQKAnhư rơU4iNRCdVi thẳngKRAuoQKA vàoU4iNRCdV mộtU4iNRCdV hầmHrvk bU4iNRCdVăng, thHrvkật sU4iNRCdVự kKRAuoQKAhông baKRAuoQKAo U4iNRCdVgiờ lườngU4iNRCdV tHrvkrước đượcU4iNRCdV HạKRAuoQKA PhùnKRAuoQKAg TuyềU4iNRCdVn sU4iNRCdVẽ KRAuoQKAra Hrvkchiêu độcKRAuoQKA nKRAuoQKAhư Hrvkvậy, lậpU4iNRCdV Hrvktức làKRAuoQKAm KRAuoQKAcho côU4iNRCdV Hrvkđành bóU4iNRCdV taU4iNRCdVy chịuU4iNRCdV cKRAuoQKAhói câmKRAuoQKA Hrvknín Hrvkmà U4iNRCdVlàm theo.
Cô kHrvkhông biếtKRAuoQKA chíU4iNRCdVnh xHrvkác HạKRAuoQKA PHrvkhùng TuyềnKRAuoQKA đaHrvkng nghKRAuoQKAĩ cHrvkái qKRAuoQKAuái U4iNRCdVgì KRAuoQKAvà cU4iNRCdVũng khônKRAuoQKAg biếtKRAuoQKA U4iNRCdVrốt cU4iNRCdVuộc Hrvkthì mHrvkình nênU4iNRCdV làmHrvk gKRAuoQKAì bâKRAuoQKAy giờ.
HrvkCô Hrvkchỉ biếtKRAuoQKA KRAuoQKAduy nhấU4iNRCdVt mộU4iNRCdVt điều,KRAuoQKA đHrvkó làHrvk vẻHrvk mặHrvkt tươiKRAuoQKA cườU4iNRCdVi KRAuoQKAhớn hởU4iNRCdV đốU4iNRCdVi vU4iNRCdVới U4iNRCdVsự chúKRAuoQKAc phU4iNRCdVúc củaHrvk cácU4iNRCdV KRAuoQKAvị khKRAuoQKAác ởHrvk đâyU4iNRCdV củaHrvk mìnU4iNRCdVh Hrvkso vớKRAuoQKAi kHrvkhóc còHrvkn kHrvkhó KRAuoQKAcoi U4iNRCdVhơn rấHrvkt nhiều.
KRAuoQKAMà lHrvkúc đóHrvk, ởU4iNRCdV mộtHrvk gócHrvk khU4iNRCdVác Hrvkcủa cU4iNRCdVăn phU4iNRCdVòng, mHrvkột bU4iNRCdVóng ngườiKRAuoQKA lầmHrvk lũiKRAuoQKA từKRAuoQKA từU4iNRCdV bướcKRAuoQKA U4iNRCdVra ngoài.
TrKRAuoQKAên đưU4iNRCdVờng vềHrvk KRAuoQKAnhà, DiệpKRAuoQKA TâKRAuoQKAy HHrvki KRAuoQKAtrầm mặHrvkc hKRAuoQKAồi lâu,KRAuoQKA rốtHrvk cuKRAuoQKAộc KRAuoQKAcũng nhU4iNRCdVịn khôngKRAuoQKA nổiKRAuoQKA nữU4iNRCdVa rồiU4iNRCdV liềHrvkn tháoKRAuoQKA ngaHrvky Hrvkchiếc nhẫnU4iNRCdV rKRAuoQKAa trảHrvk cU4iNRCdVho HạHrvk PhùnHrvkg Tuyền.
HạKRAuoQKA PHrvkhùng THrvkuyền cũngHrvk chẳHrvkng tKRAuoQKAhèm nhìKRAuoQKAn Hrvknó U4iNRCdVlấy mộtHrvk cái,U4iNRCdV Hrvkchỉ nU4iNRCdVói: “SHrvkau nKRAuoQKAày, cKRAuoQKAô pHrvkhải luônU4iNRCdV luôHrvkn đKRAuoQKAeo nóU4iNRCdV tHrvkrên taU4iNRCdVy nHrvkghe không?”
“ViệcKRAuoQKA nàyHrvk, aHrvknh đanHrvkg tiKRAuoQKAến hànU4iNRCdVh kKRAuoQKAế hoạchU4iNRCdV gìHrvk U4iNRCdVvậy, việcU4iNRCdV chúHrvkng Hrvkta đíHrvknh hHrvkôn làKRAuoQKA mộtU4iNRCdV pU4iNRCdVhần củHrvka kếHrvk KRAuoQKAhoạch đKRAuoQKAó, đúKRAuoQKAng không?”U4iNRCdV ĐâyKRAuoQKA làU4iNRCdV đáU4iNRCdVp U4iNRCdVán dU4iNRCdVuy nhHrvkất mKRAuoQKAà DU4iNRCdViệp TâyU4iNRCdV KRAuoQKAHi sU4iNRCdVuy U4iNRCdVnghĩ hồiU4iNRCdV lâuKRAuoQKA mớHrvki tìKRAuoQKAm rHrvka được,KRAuoQKA cHrvkũng làHrvk đKRAuoQKAáp ánHrvk lKRAuoQKAàm KRAuoQKAcô thấKRAuoQKAy yKRAuoQKAên tâmU4iNRCdV nhất.
ĐHrvkáng tiếcKRAuoQKA đápKRAuoQKA ánU4iNRCdV nHrvkày nKRAuoQKAgay lậpHrvk tứcU4iNRCdV bịKRAuoQKA báU4iNRCdVc KRAuoQKAbỏ: “ChẳngKRAuoQKA U4iNRCdVcó kếHrvk hoU4iNRCdVạch Hrvknào cả.”
“Vậy…tại KRAuoQKAsao cKRAuoQKAhúng tHrvka phảiKRAuoQKA đínhU4iNRCdV hôn?”Hrvk DU4iNRCdViệp HrvkTây HKRAuoQKAi U4iNRCdVthấy lKRAuoQKAưng mìnhHrvk KRAuoQKAđang rKRAuoQKAòng U4iNRCdVròng mKRAuoQKAồ hU4iNRCdVôi lạnh.
“KRAuoQKABởi vKRAuoQKAì KRAuoQKAđính hôHrvkn Hrvkrồi KRAuoQKAmới cóHrvk Hrvkthể kếU4iNRCdVt hU4iNRCdVôn.” HKRAuoQKAạ PhùHrvkng TuHrvkyền U4iNRCdVnhàn nhạtU4iNRCdV gKRAuoQKAiải thích.
DiệU4iNRCdVp THrvkây HKRAuoQKAi thấHrvky Hrvkhình Hrvknhư nhiệtKRAuoQKA độKRAuoQKA điềuHrvk hoKRAuoQKAà KRAuoQKAtrong U4iNRCdVxe đãKRAuoQKA xHrvkuống quU4iNRCdVá KRAuoQKAthấp U4iNRCdVrồi, Hrvkthế cU4iNRCdVho nênU4iNRCdV giKRAuoQKAọng nKRAuoQKAói cKRAuoQKAủa KRAuoQKAcô Hrvkmới rKRAuoQKAun U4iNRCdVrẩy nhưHrvk vầyKRAuoQKA: “Kết…hôn?”
“ĐúngKRAuoQKA vậy.”Hrvk NgườHrvki Hrvknào đóU4iNRCdV gHrvkật đầu.
“TạiU4iNRCdV saKRAuoQKAo lạiKRAuoQKA phKRAuoQKAải kU4iNRCdVết hôn?”Hrvk DiệpKRAuoQKA HrvkTây HHrvki U4iNRCdVgiựt U4iNRCdVgiựt tHrvkóc mìU4iNRCdVnh, mộKRAuoQKAt Hrvkcái, haHrvki cU4iNRCdVái, KRAuoQKAba cái…
“BởHrvki Hrvkvì tKRAuoQKAôi khôKRAuoQKAng Hrvkmuốn KRAuoQKAchưa kếtKRAuoQKA hônHrvk đãKRAuoQKA siKRAuoQKAnh cKRAuoQKAon rồi.”
Hrvk“Tại saHrvko lạiKRAuoQKA muHrvkốn sKRAuoQKAinh con?!”
“BởiU4iNRCdV vìKRAuoQKA chúU4iNRCdVng Hrvkta đU4iNRCdVã lênHrvk giường.”
“TạiU4iNRCdV saU4iNRCdVo lạiKRAuoQKA phảiU4iNRCdV lKRAuoQKAên giường???”
“Bởi Hrvkvì cU4iNRCdVhúng tU4iNRCdVa sắU4iNRCdVp kếtU4iNRCdV hôn.”
“TạiU4iNRCdV saKRAuoQKAo cKRAuoQKAhúng tKRAuoQKAa Hrvklại phảiHrvk kU4iNRCdVết hôn???!!!!”
“Bởi vìU4iNRCdV cKRAuoQKAhúng KRAuoQKAta đãU4iNRCdV đínhU4iNRCdV hôn.”
“…”

Cứ KRAuoQKAnhư vậy,Hrvk vấHrvkn đềHrvk nàyHrvk cứKRAuoQKA lậU4iNRCdVp điHrvk Hrvklập Hrvklại KRAuoQKAvô Hrvksố lầnHrvk, DiU4iNRCdVệp TU4iNRCdVây HU4iNRCdVi quyếHrvkt địKRAuoQKAnh đổU4iNRCdVi U4iNRCdVphương tHrvkhức gHrvkiao tiếKRAuoQKAp, cU4iNRCdVho U4iNRCdVnên cU4iNRCdVô vôU4iNRCdV U4iNRCdVcùng thU4iNRCdVành khẩn,Hrvk nHrvkghiêm túHrvkc cựHrvkc Hrvkđộ nKRAuoQKAói: “HU4iNRCdVạ HrvkPhùng TuU4iNRCdVyền, Hrvktôi kKRAuoQKAhông muốHrvkn kếU4iNRCdVt hHrvkôn Hrvkvới anh.”
KRAuoQKAHạ PhùngU4iNRCdV TuyềnU4iNRCdV cU4iNRCdVũng khU4iNRCdVông cHrvkó phHrvkản ứU4iNRCdVng gHrvkì U4iNRCdVdữ dộiKRAuoQKA lắmKRAuoQKA, KRAuoQKAchỉ độtU4iNRCdV ngộtHrvk hỏU4iNRCdVi KRAuoQKAmột câuHrvk hỏiKRAuoQKA kKRAuoQKAhác: “VậU4iNRCdVy mỗiHrvk sKRAuoQKAáng cHrvkó phảiU4iNRCdV lU4iNRCdVà côKRAuoQKA caHrvkm U4iNRCdVtâm tKRAuoQKAình nguHrvkyện bưU4iNRCdVng U4iNRCdVcà pHrvkhê lêHrvkn chKRAuoQKAo tU4iNRCdVôi không?”
“KhôngHrvk đờiU4iNRCdV nào.U4iNRCdV” DiệpHrvk TâyU4iNRCdV HU4iNRCdVi trKRAuoQKAả Hrvklời chU4iNRCdVắc nhKRAuoQKAư Hrvkđinh chU4iNRCdVém sắt.
“KhHrvkông U4iNRCdVlà đượcU4iNRCdV rồi.”
“Thế Hrvklà Hrvkcó KRAuoQKAý gìHrvk hả?”Hrvk DiKRAuoQKAệp U4iNRCdVTây HU4iNRCdVi U4iNRCdVkhông hiểKRAuoQKAu Hrvkgì hếtU4iNRCdV trơn.
“ChúngHrvk tHrvka kHrvkết hônU4iNRCdV sKRAuoQKAau nHrvkày KRAuoQKAcũng giốngHrvk nhưKRAuoQKA việcKRAuoQKA côHrvk phảHrvki KRAuoQKAbưng KRAuoQKAcà phêHrvk mỗiHrvk sáHrvkng cHrvkho tôiU4iNRCdV, mU4iNRCdVặc dU4iNRCdVù U4iNRCdVkhông tìnHrvkh nguHrvkyện nKRAuoQKAhưng cuốiKRAuoQKA KRAuoQKAcùng KRAuoQKAcô vKRAuoQKAẫn phKRAuoQKAải làm.”KRAuoQKA KRAuoQKAHạ PhùngHrvk U4iNRCdVTuyền KRAuoQKAdùng mộtU4iNRCdV câuKRAuoQKA U4iNRCdVđơn U4iNRCdVgiản kKRAuoQKAết thúHrvkc vấHrvkn đU4iNRCdVề màU4iNRCdV DiệKRAuoQKAp TâyU4iNRCdV HrvkHi sU4iNRCdVo sáHrvknh U4iNRCdVvới Hrvkhàm Hrvksố KRAuoQKAtoán hKRAuoQKAọc còU4iNRCdVn kKRAuoQKAhó khHrvkăn Hrvkhơn gHrvkấp chHrvkục lần.
Chapter 24
Diệp TâU4iNRCdVy HKRAuoQKAi vKRAuoQKAừa thấyU4iNRCdV bKRAuoQKAực mKRAuoQKAình vU4iNRCdVừa buồnKRAuoQKA cười,Hrvk Hrvkkhông bHrvkiết U4iNRCdVlàm saU4iNRCdVo lạKRAuoQKAi thHrvkốt KRAuoQKAra KRAuoQKAcâu: “U4iNRCdVTôi KRAuoQKAcó U4iNRCdVchết cũU4iNRCdVng khônHrvkg U4iNRCdVgả Hrvkcho anh.”
KRAuoQKASau khHrvki nóiHrvk xU4iNRCdVong lạHrvki cảmKRAuoQKA thấKRAuoQKAy Hrvkcó U4iNRCdVgì U4iNRCdVđó khônKRAuoQKAg ổn,KRAuoQKA thẳngHrvk Hrvkthắn qKRAuoQKAuá mứcHrvk, hKRAuoQKAơn nữaU4iNRCdV KRAuoQKAcòn Hrvkchút nguHrvky hiểm—nhưU4iNRCdV KRAuoQKAmấy KRAuoQKAbộ phU4iNRCdVim truyKRAuoQKAền hìnU4iNRCdVh nhảU4iNRCdVm U4iNRCdVnhí ấU4iNRCdVy, nhữngHrvk lờU4iNRCdVi KRAuoQKAnày củaU4iNRCdV Hrvknữ Hrvkchính 1Hrvk0 phHrvkần U4iNRCdVthì U4iNRCdV8,9 U4iNRCdVphần chắcHrvk cU4iNRCdVhắn sU4iNRCdVẽ U4iNRCdVbị gảHrvk U4iNRCdVcho nU4iNRCdVam nhKRAuoQKAân màU4iNRCdV Hrvknữ chíHrvknh ghétKRAuoQKA nhấHrvkt cóHrvk chHrvkết cKRAuoQKAũng khôU4iNRCdVng muốnHrvk lấy.Hrvk CHrvkho nênHrvk, Hrvkcô Hrvkvội Hrvksửa lKRAuoQKAại nói:Hrvk “HayHrvk làU4iNRCdV nóU4iNRCdVi nKRAuoQKAhư vậU4iNRCdVy đKRAuoQKAi, KRAuoQKAtôi cảmKRAuoQKA giáKRAuoQKAc cơU4iNRCdV KRAuoQKAhội mKRAuoQKAình gảU4iNRCdV KRAuoQKAcho DHrvku U4iNRCdVGiang NHrvkam KRAuoQKAso vớiU4iNRCdV gKRAuoQKAả Hrvkcho KRAuoQKAanh hơn…KRAuoQKA mộHrvkt cKRAuoQKAhút xíu.”
Vốn dU4iNRCdVĩ, DiệKRAuoQKAp U4iNRCdVTây HrvkHi địnKRAuoQKAh nKRAuoQKAói “lU4iNRCdVớn hơHrvkn” Hrvkđằng saKRAuoQKAu cộnKRAuoQKAg thU4iNRCdVêm Hrvkphó U4iNRCdVtừ “rU4iNRCdVất nhiều”Hrvk nhưngKRAuoQKA suHrvky điKRAuoQKA tínU4iNRCdVh lạKRAuoQKAi tHrvkhì dHrvkù sHrvkao hU4iNRCdVai ngườiKRAuoQKA cũnU4iNRCdVg đãU4iNRCdV ởHrvk Hrvkmột nHrvkhà vớKRAuoQKAi KRAuoQKAnhau Hrvkkhá lHrvkâu rHrvkồi, khôngU4iNRCdV thểU4iNRCdV lấKRAuoQKAy KRAuoQKAoán báoKRAuoQKA âU4iNRCdVn, quKRAuoQKAá KRAuoQKAmức KRAuoQKAđả kíchU4iNRCdV tựKRAuoQKA áiHrvk củHrvka hắnHrvk vìHrvk thếHrvk rấU4iNRCdVt hKRAuoQKAảo tâU4iNRCdVm đU4iNRCdVổi lạiU4iNRCdV thànhU4iNRCdV cụmKRAuoQKA từHrvk U4iNRCdV“một cHrvkhút xíu”KRAuoQKA này.

ThậtKRAuoQKA khôngU4iNRCdV Hrvknghĩ đếKRAuoQKAn hậHrvku hoHrvkạ KRAuoQKAsau nKRAuoQKAày, chọcHrvk ngaHrvky vHrvkào tổHrvk kiếnHrvk lKRAuoQKAửa, tênHrvk Hrvksói Hrvkhỉ KRAuoQKAnộ khôU4iNRCdVng lHrvkường đượcHrvk bêHrvkn cạnh.
Vừa Hrvkdứt lời,KRAuoQKA HạKRAuoQKA PhùnU4iNRCdVg TuyềnU4iNRCdV liKRAuoQKAền nắU4iNRCdVm chặtU4iNRCdV KRAuoQKAlấy cU4iNRCdVổ KRAuoQKAtay U4iNRCdVcủa Hrvkcô, Hrvkmột pKRAuoQKAhen kéU4iNRCdVo U4iNRCdVlại, thuHrvkận đKRAuoQKAà kU4iNRCdVéo cảHrvk ngườKRAuoQKAi DU4iNRCdViệp TâyU4iNRCdV HKRAuoQKAi ngồiHrvk lHrvkên U4iNRCdVđùi hắn.
DiU4iNRCdVệp HrvkTây HU4iNRCdVi tHrvkất nhiênHrvk lU4iNRCdVà KRAuoQKAliều mạngHrvk giãyU4iNRCdV KRAuoQKAdụa nhưngHrvk chẳnU4iNRCdVg U4iNRCdVăn U4iNRCdVthua gKRAuoQKAì, ngàyHrvk thườnHrvkg vốnKRAuoQKA tứKRAuoQKAc giậnU4iNRCdV đếnU4iNRCdV cựcHrvk điểmHrvk, tứcU4iNRCdV Hrvkđến xìHrvk khóiU4iNRCdV đKRAuoQKAối vớiU4iNRCdV hắnKRAuoQKA cũnU4iNRCdVg KRAuoQKAvô dụnKRAuoQKAg rồi.
KRAuoQKAHạ PU4iNRCdVhùng TuyềKRAuoQKAn mộtU4iNRCdV U4iNRCdVtay kKRAuoQKAhoá chặtU4iNRCdV haU4iNRCdVi tHrvkay Hrvkcủa DiệpHrvk HrvkTây HrvkHi, mU4iNRCdVột Hrvktay giữU4iNRCdV Hrvkchặt gáyU4iNRCdV U4iNRCdVcô, U4iNRCdVhung U4iNRCdVhăng mKRAuoQKAà hôn.
Cảm giáU4iNRCdVc lHrvkưỡi HKRAuoQKAạ PhùnU4iNRCdVg TuyềnHrvk đKRAuoQKAang dầKRAuoQKAn KRAuoQKAdần xâKRAuoQKAm U4iNRCdVnhập vàoKRAuoQKA KRAuoQKAtrong miệKRAuoQKAng mìnHrvkh, DHrvkiệp THrvkây U4iNRCdVHi toU4iNRCdVàn thâKRAuoQKAn têU4iNRCdV dKRAuoQKAại, cốHrvk gắKRAuoQKAng hếtKRAuoQKA Hrvksức ngậHrvkm Hrvkchặt U4iNRCdVmiệng lại,U4iNRCdV kiKRAuoQKAên cưHrvkờng phòngU4iNRCdV U4iNRCdVthủ Hrvkđến cùng.
HKRAuoQKAạ PhHrvkùng TU4iNRCdVuyền mỉHrvkm cưU4iNRCdVời nháyU4iNRCdV mU4iNRCdVắt mộtKRAuoQKA U4iNRCdVcái, bỏKRAuoQKA mKRAuoQKAột U4iNRCdVtay KRAuoQKAra, KRAuoQKAtừ bKRAuoQKAên KRAuoQKAngoài đốU4iNRCdVng lễU4iNRCdV phụcU4iNRCdV bU4iNRCdVùng nhùng,KRAuoQKA bànKRAuoQKA taU4iNRCdVy hắHrvkn nU4iNRCdVhanh nhẹnU4iNRCdV luồKRAuoQKAn U4iNRCdVvào U4iNRCdVtrong ngườiU4iNRCdV DiệpHrvk TâKRAuoQKAy HU4iNRCdVi, nhẹU4iNRCdV nhàngKRAuoQKA sờ…
“Á!!!!”Hrvk DHrvkiệp HrvkTây U4iNRCdVHi hétU4iNRCdV lên,Hrvk U4iNRCdVHạ PhùngKRAuoQKA TKRAuoQKAuyền nhâKRAuoQKAn cU4iNRCdVơ hộiKRAuoQKA đU4iNRCdVó tiếnKRAuoQKA vào,Hrvk Hrvkbá đạoU4iNRCdV hU4iNRCdVôn cHrvkô KRAuoQKAkhông ngừHrvkng, U4iNRCdVhai bHrvkên dâyU4iNRCdV dưa.
Cả ngườiU4iNRCdV nóngU4iNRCdV rực,KRAuoQKA U4iNRCdVhắn “chiHrvkến đấHrvku” rấtHrvk mKRAuoQKAạnh mẽU4iNRCdV, làmHrvk chU4iNRCdVo DiệpHrvk TâyKRAuoQKA HHrvki khônKRAuoQKAg U4iNRCdVcách nàHrvko U4iNRCdVhô hấp.
Trong Hrvktình thếU4iNRCdV cấU4iNRCdVp bU4iNRCdVách đó,côHrvk tU4iNRCdVrên dướiKRAuoQKA KRAuoQKAkết hHrvkợp, cắKRAuoQKAn vàKRAuoQKAo Hrvkmôi hắnHrvk, liềnHrvk cKRAuoQKAảm thấyU4iNRCdV vịHrvk máuKRAuoQKA tưKRAuoQKAơi ngọtKRAuoQKA KRAuoQKAngào tràU4iNRCdVn ra.
Vốn tưởngU4iNRCdV rằnKRAuoQKAg hắKRAuoQKAn sHrvkẽ KRAuoQKAngay lậHrvkp tứcHrvk buôngU4iNRCdV mU4iNRCdVình rKRAuoQKAa, nhưnHrvkg khU4iNRCdVông, HạU4iNRCdV PhùU4iNRCdVng HrvkTuyền Hrvkhừ cHrvkũng kHrvkhông Hrvkhừ mộKRAuoQKAt tiếngKRAuoQKA Hrvklại Hrvkăn miU4iNRCdVếng trHrvkả miếnU4iNRCdVg, cũHrvkng chơiKRAuoQKA chU4iNRCdViêu ấyU4iNRCdV cắHrvkn lạHrvki mHrvkôi cU4iNRCdVô mộKRAuoQKAt phát.
DiU4iNRCdVệp U4iNRCdVTây KRAuoQKAHi đaU4iNRCdVu đếnKRAuoQKA ứKRAuoQKAa nướHrvkc U4iNRCdVmắt, chờU4iNRCdV U4iNRCdVHạ PhùngU4iNRCdV TU4iNRCdVuyền U4iNRCdVvừa Hrvkbuông U4iNRCdVmình rU4iNRCdVa Hrvkđã vKRAuoQKAội Hrvkvàng luHrvki vềKRAuoQKA mộtU4iNRCdV gócKRAuoQKA xHrvke cáHrvkch U4iNRCdVxa hắU4iNRCdVn, rútU4iNRCdV Hrvkcái gKRAuoQKAương KRAuoQKAra xeU4iNRCdVm chút,KRAuoQKA môiKRAuoQKA dướiU4iNRCdV bịHrvk cắnHrvk đU4iNRCdVang rươmKRAuoQKA rướU4iNRCdVm máuHrvk rồi. 

“HạU4iNRCdV PhU4iNRCdVùng Tuyền,U4iNRCdV aKRAuoQKAnh làmHrvk Hrvkcái qKRAuoQKAuái gìKRAuoQKA thHrvkế!” DiệpKRAuoQKA TâU4iNRCdVy HHrvki Hrvknộ Hrvkkhí Hrvkxung thiên.
“HrvkCô cHrvkắn tKRAuoQKAôi tHrvkất nhKRAuoQKAiên tôU4iNRCdVi sẽKRAuoQKA đápU4iNRCdV Hrvklễ thôiHrvk!” KRAuoQKAHạ PhùKRAuoQKAng THrvkuyền hơiKRAuoQKA nhHrvkíu mày.
Hrvk“Anh…anh đồU4iNRCdV biếnKRAuoQKA tháiKRAuoQKA! A!”
DiệpKRAuoQKA TU4iNRCdVây HKRAuoQKAi còU4iNRCdVn chưHrvka cKRAuoQKAó mắngU4iNRCdV xoKRAuoQKAng, lạU4iNRCdVi U4iNRCdVbị ngườiU4iNRCdV Hrvknào đHrvkó mộKRAuoQKAt KRAuoQKAphen kHrvkéo tU4iNRCdViếp, tiKRAuoQKAếp tụcHrvk cưỡU4iNRCdVng ép.
HạHrvk PhùU4iNRCdVng TuyHrvkền tiếKRAuoQKAn quHrvkân thKRAuoQKAần U4iNRCdVtốc, kU4iNRCdVhông đểU4iNRCdV chU4iNRCdVo côKRAuoQKA cKRAuoQKAó bấtHrvk KRAuoQKAkì cơU4iNRCdV hộiU4iNRCdV nKRAuoQKAào đểHrvk tU4iNRCdVhở nữa,Hrvk gKRAuoQKAiống U4iNRCdVnhư cóKRAuoQKA lửaKRAuoQKA đốtHrvk cháyU4iNRCdV côKRAuoQKA vậy.
DiU4iNRCdVệp U4iNRCdVTây HHrvki U4iNRCdVcũng khU4iNRCdVông thểU4iNRCdV nHrvkhẫn KRAuoQKAnhịn chịuKRAuoQKA tHrvkhua thêKRAuoQKAm U4iNRCdVnữa, oHrvkán hKRAuoQKAận dùKRAuoQKAng hKRAuoQKAết sứU4iNRCdVc bìnKRAuoQKAh sHrvkinh cắHrvkn vKRAuoQKAào cU4iNRCdVái lKRAuoQKAưỡi báHrvk đạoHrvk kiKRAuoQKAa mộtHrvk cái.
BởiKRAuoQKA vKRAuoQKAì tKRAuoQKAức gHrvkiận nHrvkên KRAuoQKAlực cắnU4iNRCdV rấtU4iNRCdV mạKRAuoQKAnh, chỉU4iNRCdV giảiHrvk hậnU4iNRCdV đượcU4iNRCdV lU4iNRCdVúc ấyU4iNRCdV nU4iNRCdVhưng chỉHrvk mộtKRAuoQKA KRAuoQKAgiây sauU4iNRCdV, DiệpHrvk THrvkây KRAuoQKAHi mHrvkôi trKRAuoQKAên lạU4iNRCdVi U4iNRCdVcảm thấyHrvk vôKRAuoQKA cU4iNRCdVùng đauU4iNRCdV nhứU4iNRCdVc—lại bKRAuoQKAị trảU4iNRCdV tU4iNRCdVhù nữa!!!!!
HạKRAuoQKA PhKRAuoQKAùng HrvkTuyền buU4iNRCdVông côHrvk rKRAuoQKAa, nU4iNRCdVhìn DiệpKRAuoQKA TU4iNRCdVây U4iNRCdVHi KRAuoQKAco U4iNRCdVcả haKRAuoQKAi chU4iNRCdVân lêHrvkn lùiU4iNRCdV KRAuoQKAvề mộKRAuoQKAt Hrvkgóc Hrvkxe vừaHrvk KRAuoQKAgiận vHrvkừa sU4iNRCdVợ nHrvkhìn mU4iNRCdVình KRAuoQKAchằm chằm,Hrvk hắU4iNRCdVn KRAuoQKAnhẹ giHrvkọng nóiU4iNRCdV: KRAuoQKA“Còn muKRAuoQKAốn Hrvkthử KRAuoQKAnữa không?”
DiệpKRAuoQKA TKRAuoQKAây HHrvki chU4iNRCdVe môKRAuoQKAi rướmU4iNRCdV Hrvkmáu củHrvka mìU4iNRCdVnh, Hrvkliều mạnHrvkg lHrvkắc đầu.
HạHrvk PhùngHrvk TuyềHrvkn tiếnU4iNRCdV KRAuoQKAlại gầKRAuoQKAn cô,KRAuoQKA lU4iNRCdVôi cKRAuoQKAái U4iNRCdVtay U4iNRCdVđang U4iNRCdVche mU4iNRCdViệng củHrvka Hrvkcô rHrvka, khU4iNRCdVẽ nghiênKRAuoQKAg đHrvkầu, tiKRAuoQKAếp Hrvktục hKRAuoQKAôn nữa.
Diệp TâU4iNRCdVy U4iNRCdVHi bịKRAuoQKA KRAuoQKAvây hãmU4iNRCdV trU4iNRCdVong mU4iNRCdVột Hrvkgóc nhU4iNRCdVỏ, KRAuoQKAkhông cU4iNRCdVó đườngKRAuoQKA nàHrvko đểKRAuoQKA thoát,Hrvk nụU4iNRCdV hHrvkôn KRAuoQKAcủa U4iNRCdVhắn bHrvká đạoHrvk KRAuoQKAmà cuU4iNRCdVồng nhiệt,Hrvk thậtHrvk sựU4iNRCdV muHrvkốn làKRAuoQKAm DiệpU4iNRCdV HrvkTây HrvkHi ngHrvkhẹt thởU4iNRCdV màHrvk chếtKRAuoQKA nhưnU4iNRCdVg Hrvkcô khônU4iNRCdVg cU4iNRCdVòn dKRAuoQKAám phảKRAuoQKAn khángKRAuoQKA U4iNRCdVnữa, Hrvkchỉ cóKRAuoQKA thểKRAuoQKA bKRAuoQKAiết KRAuoQKAđiều mộHrvkt chútU4iNRCdV đU4iNRCdVể mặcU4iNRCdV cHrvkho hắnHrvk muU4iNRCdVốn lKRAuoQKAàm gKRAuoQKAì Hrvkthì làm.
KhôKRAuoQKAng biếtU4iNRCdV qU4iNRCdVua baHrvko lâHrvku, HạKRAuoQKA PhùngU4iNRCdV TuyKRAuoQKAền U4iNRCdVbá đạHrvko U4iNRCdVhôn dầnU4iNRCdV nhẹHrvk nhàU4iNRCdVng U4iNRCdVôn Hrvknhu, từngHrvk cKRAuoQKAhút từKRAuoQKAng chútHrvk U4iNRCdVmột KRAuoQKAliếm U4iNRCdVđôi KRAuoQKAmôi bịU4iNRCdV thươngKRAuoQKA U4iNRCdVcủa cô,Hrvk vU4iNRCdVô cU4iNRCdVùng nhẹU4iNRCdV nHrvkhàng vHrvkà tỉHrvk mỉ.
“TốiHrvk nayKRAuoQKA, HrvkDu U4iNRCdVGiang NKRAuoQKAam còU4iNRCdVn chưaU4iNRCdV hôKRAuoQKAn U4iNRCdVcô, U4iNRCdVmà tôiU4iNRCdV, Hrvklại hônU4iNRCdV cU4iNRCdVô đU4iNRCdVến KRAuoQKAba lHrvkần.” HU4iNRCdVạ PhùnU4iNRCdVg KRAuoQKATuyền cúiHrvk đầuHrvk nKRAuoQKAhìn cô,U4iNRCdV ánHrvkh KRAuoQKAmắt KRAuoQKAkhó hiểuKRAuoQKA nóiU4iNRCdV: “CănHrvk cứHrvk theHrvko tìnhKRAuoQKA huốU4iNRCdVng hiệnU4iNRCdV tạiU4iNRCdV U4iNRCdVthì U4iNRCdVcơ hộiKRAuoQKA côKRAuoQKA gảHrvk cKRAuoQKAho U4iNRCdVtôi Hrvkso sánhKRAuoQKA vớU4iNRCdVi gảU4iNRCdV cHrvkho hắnKRAuoQKA hU4iNRCdVình nhKRAuoQKAư Hrvklà hơn…mộtU4iNRCdV cU4iNRCdVhút xíu.” 
NhKRAuoQKAưng DiệU4iNRCdVp KRAuoQKATây HU4iNRCdVi căKRAuoQKAn U4iNRCdVbản U4iNRCdVlà KRAuoQKAkhông U4iNRCdVcó nghHrvke HạKRAuoQKA PhKRAuoQKAùng TuU4iNRCdVyền KRAuoQKAnói chuyện,U4iNRCdV cU4iNRCdVòn đanKRAuoQKAg bậnHrvk rU4iNRCdVộn tHrvkìm cáchU4iNRCdV tKRAuoQKAhoát KRAuoQKAkhỏi nKRAuoQKAgực hắn,KRAuoQKA U4iNRCdVliều mU4iNRCdVạng cầmU4iNRCdV khănKRAuoQKA giấyHrvk chKRAuoQKAùi KRAuoQKAmôi, lHrvkại U4iNRCdVcòn khôU4iNRCdVng ngU4iNRCdVừng “Phi,phi,phi”
“AnU4iNRCdVh lHrvkà tênU4iNRCdV háoHrvk sắcHrvk thHrvkấp kéU4iNRCdVm! TạKRAuoQKAi sKRAuoQKAao lạiHrvk khHrvkông U4iNRCdVcó chútKRAuoQKA U4iNRCdVlịch sU4iNRCdVự nàoKRAuoQKA, KRAuoQKAchưa Hrvkđược sựHrvk đồngU4iNRCdV ýKRAuoQKA cU4iNRCdVủa ngườHrvki kháHrvkc đãU4iNRCdV cưỡngU4iNRCdV hôn!Hrvk” DiệpU4iNRCdV KRAuoQKATây HU4iNRCdVi bấtU4iNRCdV ngờ,U4iNRCdV hunHrvkg hăU4iNRCdVng mắngKRAuoQKA Hrvkhắn: “ĐU4iNRCdVồ Hrvkthần kinh!”
“Không saoKRAuoQKA, Hrvksau nHrvkày côU4iNRCdV sHrvkẽ quKRAuoQKAen thôKRAuoQKAi.” HạKRAuoQKA PhùngU4iNRCdV KRAuoQKATuyền tHrvkrở lạKRAuoQKAi vHrvkị trU4iNRCdVí ngồHrvki U4iNRCdVcủa hắn,U4iNRCdV U4iNRCdVhai Hrvkchân đungU4iNRCdV đưa,U4iNRCdV vừaKRAuoQKA cườiU4iNRCdV vU4iNRCdVừa KRAuoQKAnhàn nhãKRAuoQKA U4iNRCdVtrả lời.
NếU4iNRCdVu KRAuoQKAcó thể,Hrvk KRAuoQKADiệp THrvkây U4iNRCdVHi thU4iNRCdVực muKRAuoQKAốn KRAuoQKAphun máHrvku U4iNRCdVtrên U4iNRCdVmiệng mìnhKRAuoQKA vàHrvko mặU4iNRCdVt hKRAuoQKAắn. U4iNRCdVCô tKRAuoQKAức gU4iNRCdViận U4iNRCdVđến mU4iNRCdVức cảHrvk U4iNRCdVngười đềuKRAuoQKA ruHrvkng lênHrvk Hrvkbần KRAuoQKAbật, Hrvkđang thở,Hrvk lKRAuoQKAại pháU4iNRCdVt hiệKRAuoQKAn Hrvkra cU4iNRCdVái nHrvkhẫn KRAuoQKAđính hKRAuoQKAôn mìnU4iNRCdVh vKRAuoQKAừa KRAuoQKAtháo rKRAuoQKAa KRAuoQKAlúc nKRAuoQKAãy chẳngU4iNRCdV biếtKRAuoQKA từHrvk lúKRAuoQKAc nàoHrvk đãKRAuoQKA chiKRAuoQKAễm chệU4iNRCdV vữKRAuoQKAng vànKRAuoQKAg nằmHrvk tHrvkrên ngónKRAuoQKA Hrvkáp U4iNRCdVút cHrvkủa cô.
ChiếcKRAuoQKA nhẫnU4iNRCdV bạchU4iNRCdV kiU4iNRCdVm vớHrvki bHrvka viênU4iNRCdV đKRAuoQKAá đượcKRAuoQKA cHrvkắt gọtU4iNRCdV tiHrvknh xảoHrvk, thiếtHrvk kKRAuoQKAế mớKRAuoQKAi mU4iNRCdVẻ. NhưnKRAuoQKAg đốiU4iNRCdV vớiU4iNRCdV DU4iNRCdViệp TKRAuoQKAây HrvkHi tKRAuoQKAhì nóHrvk chẳngHrvk kU4iNRCdVhác gìHrvk U4iNRCdVmột cU4iNRCdVái khKRAuoQKAoá sắt,Hrvk buộU4iNRCdVc thậtU4iNRCdV U4iNRCdVchặt côU4iNRCdV lại.
Diệp TâKRAuoQKAy HrvkHi đKRAuoQKAang địnhKRAuoQKA tháoHrvk rHrvka lầnHrvk nKRAuoQKAữa, HrvkHạ PHrvkhùng TuyềHrvkn lạU4iNRCdVi U4iNRCdVdùng KRAuoQKAgiọng nóiKRAuoQKA bU4iNRCdVình tU4iNRCdVĩnh khHrvkông gợKRAuoQKAn sóngU4iNRCdV U4iNRCdVchặn lHrvkại: “NU4iNRCdVếu nhưU4iNRCdV KRAuoQKAcô dHrvkám làmHrvk tKRAuoQKAhế, tU4iNRCdVôi U4iNRCdVsẽ lậU4iNRCdVp tứcHrvk lậpU4iNRCdV lạiU4iNRCdV nhữnU4iNRCdVg chuyệnU4iNRCdV KRAuoQKAvừa rU4iNRCdVồi đKRAuoQKAã làmU4iNRCdV vU4iNRCdVới cKRAuoQKAô đấy.”
U4iNRCdVDiệp HrvkTây HKRAuoQKAi U4iNRCdVtay lậKRAuoQKAp tứU4iNRCdVc cứngKRAuoQKA đờ.
“SauKRAuoQKA nàyU4iNRCdV, bấtHrvk luậKRAuoQKAn KRAuoQKAlà đKRAuoQKAi tắmHrvk hHrvkay điHrvk ngủHrvk, côU4iNRCdV KRAuoQKAđều Hrvkphải đU4iNRCdVeo KRAuoQKAnó ởHrvk trKRAuoQKAên tayU4iNRCdV.” HạKRAuoQKA PhùKRAuoQKAng THrvkuyền Hrvkra lệnh.
“XiHrvkn hỏi,U4iNRCdV vìU4iNRCdV sU4iNRCdVao U4iNRCdVtôi phảiKRAuoQKA KRAuoQKAnghe lờiU4iNRCdV anKRAuoQKAh?” DiHrvkệp THrvkây U4iNRCdVHi Hrvkkhông phục.
“NếU4iNRCdVu khôHrvkng KRAuoQKAtin, côKRAuoQKA cóU4iNRCdV thKRAuoQKAể U4iNRCdVthử mộtHrvk chúHrvkt U4iNRCdVxem sU4iNRCdVao.” HạU4iNRCdV KRAuoQKAPhùng TuyKRAuoQKAền gU4iNRCdVõ gõKRAuoQKA ngónU4iNRCdV taKRAuoQKAy trênHrvk đU4iNRCdVầu U4iNRCdVgối theKRAuoQKAo U4iNRCdVtiết Hrvktấu, mKRAuoQKAỗi U4iNRCdVmột nhHrvkịp U4iNRCdVgõ nhưHrvk đánhU4iNRCdV vHrvkào lòU4iNRCdVng DiU4iNRCdVệp TâU4iNRCdVy HrvkHi: “TinU4iNRCdV tHrvkôi điU4iNRCdV, Hrvkcô vU4iNRCdVĩnh viễnKRAuoQKA KRAuoQKAsẽ KRAuoQKAkhông baHrvko giờHrvk đU4iNRCdVoán trướHrvkc đượcKRAuoQKA tKRAuoQKAôi sU4iNRCdVẽ U4iNRCdVlàm nhữngU4iNRCdV U4iNRCdVgì đâu.”
KhKRAuoQKAi KRAuoQKAhai ngườiKRAuoQKA tHrvkrở vU4iNRCdVề KRAuoQKAnhà, KRAuoQKAA KhoaU4iNRCdVn phU4iNRCdVát hiKRAuoQKAện môHrvki DiHrvkệp TU4iNRCdVây KRAuoQKAHi sưngU4iNRCdV phồngU4iNRCdV lênKRAuoQKA, vẻU4iNRCdV mKRAuoQKAặt vU4iNRCdVô cùU4iNRCdVng khóHrvk chịuHrvk KRAuoQKAcho nU4iNRCdVên lHrvkiền Hrvkân cầnU4iNRCdV KRAuoQKAhỏi thăm:KRAuoQKA “NhaHrvk đầu,U4iNRCdV kẻU4iNRCdV KRAuoQKAnào chU4iNRCdVọc giậnHrvk U4iNRCdVmuội, làHrvkm sHrvkao màHrvk mKRAuoQKAặt nhU4iNRCdVư U4iNRCdVbị KRAuoQKAtáo bónKRAuoQKA tU4iNRCdVhế này?”
DiệpHrvk TâyHrvk HrvkHi U4iNRCdVnghiến răHrvkng nghU4iNRCdViến lợKRAuoQKAi nHrvkói: “MuộiU4iNRCdV bKRAuoQKAị HạKRAuoQKA PhùnU4iNRCdVg TuyềKRAuoQKAn épU4iNRCdV buộc!”
“Ngay tạiKRAuoQKA bữaHrvk tiệcKRAuoQKA á?”KRAuoQKA KRAuoQKAA KhoaKRAuoQKAn hítU4iNRCdV KRAuoQKAmột Hrvkhơi, bốU4iNRCdVi KRAuoQKArối: “XongHrvk rồi,U4iNRCdV xonU4iNRCdVg rồi,KRAuoQKA nhấHrvkt đU4iNRCdVịnh lKRAuoQKAà vộKRAuoQKAi vKRAuoQKAàng quKRAuoQKAá, PhKRAuoQKAùng TuyU4iNRCdVền chU4iNRCdVưa kịHrvkp sHrvkử KRAuoQKAdụng biệHrvkn phU4iNRCdVáp KRAuoQKAan toàKRAuoQKAn Hrvkđúng khôU4iNRCdVng, KRAuoQKAnói khôngU4iNRCdV chừU4iNRCdVng muộHrvki maKRAuoQKAng tKRAuoQKAhai rồi,Hrvk KRAuoQKAkhông được,KRAuoQKA KRAuoQKAkhông đU4iNRCdVược, huynU4iNRCdVh phảiU4iNRCdV nhaHrvknh chKRAuoQKAóng đU4iNRCdVi nU4iNRCdVấu Hrvkcanh tổU4iNRCdV yếnU4iNRCdV, đểKRAuoQKA muộiU4iNRCdV Hrvkbồi bổHrvk Hrvkthân KRAuoQKAthể mớHrvki được!”
“MuộiKRAuoQKA .kU4iNRCdVhông .Hrvkcó. ýHrvk .nàKRAuoQKAy!” DU4iNRCdViệp TâyKRAuoQKA U4iNRCdVHi tháHrvki dươnU4iNRCdVg gHrvkân xKRAuoQKAanh nổU4iNRCdVi U4iNRCdVlên, giơU4iNRCdV tHrvkay lên,Hrvk nKRAuoQKAhìn rKRAuoQKAõ chiếcHrvk nKRAuoQKAhẫn đKRAuoQKAính hKRAuoQKAôn sánKRAuoQKAg U4iNRCdVchói kU4iNRCdVia: “HrvkMuội muốnU4iNRCdV nHrvkói KRAuoQKAlà HU4iNRCdVạ PhùngKRAuoQKA TKRAuoQKAuyền éHrvkp mU4iNRCdVuội đeU4iNRCdVo cáHrvki này!”
A KRAuoQKAKhoan KRAuoQKAnghi ngờU4iNRCdV: “ChẳngHrvk lU4iNRCdVẽ mU4iNRCdVuội kU4iNRCdVhông thícHrvkh kiểuU4iNRCdV dángKRAuoQKA nàyU4iNRCdV sao?”
“KhôngHrvk phải,U4iNRCdV kiU4iNRCdVểu dáHrvkng rU4iNRCdVất U4iNRCdVđẹp, nhưU4iNRCdVng mà…”
“NhưngKRAuoQKA mKRAuoQKAà muU4iNRCdVội khôngHrvk U4iNRCdVthích đKRAuoQKAá nU4iNRCdVhỏ cKRAuoQKAhứ gì?”
“Không,KRAuoQKA U4iNRCdVviên đáU4iNRCdV kíchKRAuoQKA thKRAuoQKAước rấtU4iNRCdV phKRAuoQKAù U4iNRCdVhợp, nU4iNRCdVhưng mà…”
“NhưnHrvkg U4iNRCdVmà muộKRAuoQKAi tHrvkhích U4iNRCdVchiếc nhU4iNRCdVẫn khKRAuoQKAác đắtU4iNRCdV tiềnU4iNRCdV Hrvkhơn hả?”
“HãyKRAuoQKA U4iNRCdVnghe muộiHrvk nóHrvki hHrvkết Hrvkcó đượcKRAuoQKA khônKRAuoQKAg!” U4iNRCdVGân U4iNRCdVxanh U4iNRCdVnổi lênHrvk ngàU4iNRCdVy cU4iNRCdVàng rõ,KRAuoQKA U4iNRCdVtai xU4iNRCdVì U4iNRCdVkhói: “HrvkChiếc U4iNRCdVnhẫn nàKRAuoQKAy chKRAuoQKAẳng cHrvkó vấU4iNRCdVn đềU4iNRCdV gìU4iNRCdV Hrvkcả, mHrvkuội U4iNRCdVchỉ Hrvklà khônU4iNRCdVg muốU4iNRCdVn Hrvkkết hônKRAuoQKA cùHrvkng hắnKRAuoQKA thôi!”
“À!!” U4iNRCdVA KhoHrvkan gậtKRAuoQKA gHrvkù, bắtU4iNRCdV đầuKRAuoQKA cU4iNRCdVúi xuốnU4iNRCdVg tiếU4iNRCdVp tKRAuoQKAục làmKRAuoQKA việcU4iNRCdV củU4iNRCdVa mình.
“HuKRAuoQKAynh tU4iNRCdVại Hrvksao Hrvkkhông cHrvkó Hrvkphản ứngHrvk gU4iNRCdVì vậy?”U4iNRCdV U4iNRCdVDiệp HrvkTây HU4iNRCdVi Hrvkkhông khỏiKRAuoQKA thKRAuoQKAắc mắc.
“MHrvkuội mHrvkuốn huU4iNRCdVynh phảU4iNRCdVn Hrvkứng gKRAuoQKAì đây?”U4iNRCdV KRAuoQKAA KhoaHrvkn cũngKRAuoQKA cKRAuoQKAhẳng hiểuKRAuoQKA nổHrvki hỏiKRAuoQKA lại.
“MuộiKRAuoQKA vU4iNRCdVừa mHrvkới Hrvknói Hrvklà mKRAuoQKAuội khôHrvkng muU4iNRCdVốn kKRAuoQKAết hôKRAuoQKAn U4iNRCdVcùng U4iNRCdVHạ PhùHrvkng TuyKRAuoQKAền đấy.” 
“HuynhU4iNRCdV kHrvkhông muốnU4iNRCdV Hrvkmình cKRAuoQKAhết giKRAuoQKAà màHrvk chU4iNRCdVưa cóHrvk Hrvkcháu đâu.”
“Thế KRAuoQKAlà KRAuoQKAsao chứ?”Hrvk DKRAuoQKAiệp TâyKRAuoQKA HKRAuoQKAi cựKRAuoQKA nự.
“ÝKRAuoQKA Hrvkcủa hHrvkuynh cKRAuoQKAhính làHrvk, khôngU4iNRCdV giốnHrvkg nHrvkhư tìnU4iNRCdVh KRAuoQKAyêu củaHrvk haHrvki Hrvkđứa Hrvkmuội sẽHrvk nảyU4iNRCdV nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.