You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đó,W4j9 nbKQyếu nrY5yhư khbKQyông rY5ycó crY5yô, tôiHxg6 đbKQyã sớjAKom bịrY5y HạbKQy PhùngbKQy TuyHxg6ền giếrY5yt Hxg6chết jAKorồi.” bKQyDu Hxg6Giang NW4j9am W4j9xoay đầu,W4j9 nhjAKoìn cHxg6ô: “NhưngHxg6 tôjAKoi bKQylại bánHxg6 đứnW4j9g cô.”
DiệrY5yp TjAKoây W4j9Hi khôW4j9ng nóijAKo gbKQyì W4j9chỉ mỉmjAKo cười.
“CôW4j9 hbKQyẳn lbKQyà Hxg6rất rY5yhận trY5yôi.” DjAKou GijAKoang NaHxg6m nói.
DHxg6iệp THxg6ây bKQyHi bướcjAKo tớijAKo cW4j9ạnh hắrY5yn, jAKonhẹ nhW4j9àng W4j9đặt trY5yay lW4j9ên W4j9lan W4j9can rY5ycẩm thạjAKoch bóngHxg6 loánbKQyg, bKQyđá lạnhHxg6 nhưrY5y băbKQyng, W4j9cô jAKothấp rY5ygiọng bKQynói: “TW4j9ôi hiểu,W4j9 anrY5yh rY5ycũng W4j9có nỗirY5y khbKQyổ tjAKoâm ribKQyêng mà.”
NbKQyghe vậHxg6y, DjAKou GiHxg6ang NW4j9am bKQymí mắtbKQy cóHxg6 mộtHxg6 nốtHxg6 ruồirY5y mW4j9àu Hxg6nâu nhW4j9o nhỏbKQy dườngbKQy nhrY5yư gbKQyiật mìnhjAKo bKQymột cái.
Bóng đêmrY5y trW4j9ong trẻoW4j9 lHxg6ại lbKQyùng, jAKotrong khônbKQyg khW4j9í cũngbKQy cójAKo chW4j9út gìjAKo đójAKo lạnHxg6h lẽo.
HajAKoi nW4j9gười cùngjAKo Hxg6đứng W4j9trên baW4j9n cônjAKog nW4j9hưng Hxg6lại nhìnHxg6 jAKovề hjAKoai hW4j9ướng khHxg6ác nhau.
Một lúcrY5y saurY5y, DjAKou GianjAKog NrY5yam rY5ybỗng nhijAKoên nói:jAKo “rY5yHôm qurY5ya, jAKolà ngàyjAKo girY5yỗ rY5ycủa rY5ycha tôi.”
Diệp THxg6ây Hxg6Hi kirY5ynh ngạc.
“NhưrY5yng tjAKorừ Hxg6tôi rrY5ya, khôjAKong bKQycòn abKQyi jAKonhớ đếnjAKo chuyệnHxg6 nàHxg6y nHxg6ữa.” DbKQyu GiarY5yng bKQyNam cưHxg6ời cjAKohua cháW4j9t brY5yi thươnbKQyg: “KhôngjAKo mộW4j9t W4j9ai nữa.”
Hxg6Diệp rY5yTây HHxg6i cụpHxg6 mắtHxg6 xuW4j9ống: jAKo“Vậy anW4j9h crY5yho rbKQyằng, jAKoba arY5ynh làrY5y bị…W4j9 DHxg6u Hxg6Tử VĩbKQy W4j9mưu rY5ysát phjAKoải không?”
“KhôngjAKo rY5yphải lHxg6à tôHxg6i chjAKoo bKQyrằng nW4j9hư thbKQyế mbKQyà sựbKQy tHxg6hật đúrY5yng W4j9là nhbKQyư thế.rY5y” DbKQyu GianrY5yg NbKQyam sắcHxg6 mHxg6ặt dướiW4j9 rY5yánh trăngjAKo ngW4j9ày bKQycàng táibKQy nhbKQyợt, lạW4j9nh lùngrY5y vbKQyô tW4j9ình: “BabKQy tôrY5yi trướjAKoc Hxg6khi chjAKoút hjAKoơi thởbKQy cbKQyuối cùngbKQy, toàjAKon thârY5yn rY5ymáu Hxg6me đrY5yầm W4j9đìa vẫnHxg6 cốbKQy lếtbKQy rY5ytới W4j9ôm chặtW4j9 jAKolấy tôiW4j9, ôngW4j9 đãjAKo W4j9nói chbKQyo tôrY5yi bjAKoiết, bKQyDu Hxg6Tử VHxg6ĩ… chrY5yính hbKQyắn W4j9đã sátHxg6 hạiHxg6 cjAKoha tôi.”
Du rY5yGiang bKQyNam giọnHxg6g nórY5yi Hxg6rất nhẹ,W4j9 rHxg6ất bW4j9ình tĩnh.
NhưngjAKo DiệrY5yp Hxg6Tây HHxg6i nghW4j9e nhữngW4j9 bKQylời bKQyđó mbKQyà thấrY5yy lbKQyạnh bW4j9uốt đrY5yầy hậnW4j9 thù.
“Anh muốn…báoHxg6 thù?”W4j9 rY5yDiệp TjAKoây bKQyHi rY5yvẫn hỏibKQy nhjAKoưng trHxg6ong bKQylòng bKQysớm đãbKQy biếtjAKo cW4j9âu bKQytrả lời.
DrY5yu jAKoGiang NbKQyam khôngrY5y trảrY5y lHxg6ời rY5ycâu W4j9hỏi đó,jAKo chHxg6ỉ lầmW4j9 bW4j9ầm rấtrY5y rY5ynhỏ: “ThậtbKQy W4j9ra tW4j9hì, tHxg6ôi cũnrY5yg sớmW4j9 pbKQyhát hibKQyện jAKora harY5yi kbKQyẻ bKQygian phW4j9u dâmHxg6 phHxg6ụ đó.rY5y bKQyCho dW4j9ù cóHxg6 W4j9che rY5ydấu bKQybí mW4j9ật kjAKoĩ lW4j9ưỡng nhưW4j9 thếrY5y nàoHxg6 đjAKoi nữaHxg6 thW4j9ì cHxg6hẳng lẽHxg6 W4j9con trW4j9ai Hxg6lại khônrY5yg rY5yphát hiệjAKon rjAKoa jAKosự krY5yhác lạrY5y củarY5y mẹjAKo W4j9mình bKQysao. NhrY5yìn tjAKohấy DHxg6u TjAKoử Vĩ,rY5y ánhHxg6 bKQymắt củarY5y Hxg6bà ấybKQy loéW4j9 lHxg6ên niềbKQym vujAKoi, cảjAKo rY5yngày sẽbKQy vuW4j9i vbKQyẻ. rY5ySau đHxg6ó vàoW4j9 mjAKoột ngbKQyày, tbKQyôi nấW4j9p ởHxg6 mộbKQyt Hxg6góc Hxg6vườn horY5ya jAKotận mắHxg6t jAKonhìn trY5yhấy bọnW4j9 jAKohọ ômbKQy hW4j9ôn nhau…NHxg6ếu nhrY5yư nbKQygày đó,jAKo tôrY5yi nóW4j9i chW4j9o crY5yha rY5ybiết rY5yviệc này,rY5y ôjAKong ấybKQy sjAKoẽ cjAKoó bKQythể đềjAKo pHxg6hòng DbKQyu TửW4j9 VbKQyĩ thìbKQy đãjAKo khHxg6ông bịbKQy W4j9hắn hãbKQym hbKQyại nhjAKoư ngàybKQy hHxg6ôm nay…VậHxg6y mHxg6à tôiW4j9 bKQylại W4j9không làrY5ym vậy,W4j9 tôrY5yi sW4j9ợ sẽbKQy rY5yphá vỡbKQy hạbKQynh phúcbKQy củabKQy bKQybản jAKothân, Hxg6phá vbKQyỡ gbKQyia đìnhrY5y nW4j9ày, nrY5yên rốtHxg6 cubKQyộc W4j9đã jAKoim lặng…”
Hxg6Du W4j9Giang jAKoNam giọngrY5y Hxg6nói ngàyrY5y càngrY5y nbKQyhỏ dần.
DrY5yiệp TjAKoây HHxg6i khônrY5yg đànbKQyh lòjAKong, nắmHxg6 lấbKQyy tajAKoy hắn,Hxg6 sưjAKoởi W4j9ấm đôiHxg6 bàW4j9n Hxg6tay giáW4j9 lạnh,rY5y nW4j9hẹ rY5ynhàng khuyjAKoên nrY5yhủ: “AHxg6nh Hxg6không hjAKoề cbKQyó tộiHxg6 gìjAKo cjAKoả, thậHxg6t đjAKoấy, đórY5y kjAKohông pW4j9hải bKQylà lỗHxg6i củajAKo anh.”
DbKQyu GiaHxg6ng Hxg6Nam ngẩnjAKog đầu.
Cả ngườrY5yi hắn,Hxg6 tócW4j9, khuôHxg6n mjAKoặt, bKQytoàn tbKQyhân đềuW4j9 bbKQyị ábKQynh bKQytrăng bàjAKong bjAKoạc baHxg6o phHxg6ủ, lHxg6úc bKQyẩn lúcHxg6 hiện,jAKo mờrY5y ảHxg6o phjAKoảng rY5yphất nW4j9hư khôjAKong tồnW4j9 W4j9tại tbKQyrên trY5yhế gjAKoiới này.
Hắn nhrY5yìn DiệpW4j9 W4j9Tây Hxg6Hi, trW4j9ong ánhHxg6 Hxg6mắt W4j9tràn ngậjAKop W4j9sự yrY5yêu thương,jAKo nhrY5yưng còjAKon chújAKot bKQygì đórY5y đaurY5y xóHxg6t, rY5yhối hHxg6ận W4j9cùng bKQyu buồn.
Tay củarY5y hắnrY5y xjAKooa tránHxg6 cô,W4j9 rồW4j9i sjAKoau đóbKQy nhẹjAKo nhbKQyàng chậW4j9m chHxg6ạp vW4j9uốt trY5yai cô,W4j9 rồjAKoi đếnbKQy gươngHxg6 mặtHxg6 cô.
TừngHxg6 độbKQyng tjAKoác bKQyđều jAKonhẹ nhàngW4j9 W4j9tỉ mỉW4j9 mrY5yang Hxg6theo srY5yự quHxg6yến luyến.
LúcHxg6 Hxg6này DiệprY5y TâjAKoy HrY5yi độtbKQy nhiêHxg6n cjAKoó chúW4j9t hHxg6oảng hốt.
Cô mW4j9ơ hjAKoồ nhW4j9ận rjAKoa W4j9Du GiaW4j9ng NW4j9am đarY5yng nW4j9gày rY5ycàng nhícHxg6h bKQylại gầHxg6n côjAKo hơn,rY5y côbKQy thầrY5ym nghĩrY5y phảijAKo nérY5y hW4j9ắn, nhưjAKong rY5ykhông hiểubKQy sHxg6ao cbKQyô lạijAKo khôbKQyng nhúW4j9c nhích.
Hai ngườiHxg6 môbKQyi jAKongày càjAKong gầbKQyn, DiệpjAKo TâybKQy rY5yHi cbKQyó trY5yhể Hxg6cảm thjAKoấy hơrY5yi rY5ythở củarY5y hắbKQyn gầnbKQy kề,Hxg6 phảngrY5y phấtbKQy tW4j9rên bKQygương mặtW4j9 mình.
Ánh mắtW4j9 cjAKoô thHxg6ẫn thờ.
NhrY5yưng ngaW4j9y kjAKohoảnh khắHxg6c đôiW4j9 W4j9môi họrY5y chuẩbKQyn bHxg6ị chạmW4j9 W4j9vào nhabKQyu thìjAKo DiệpbKQy TW4j9ây Hxg6Hi bỗnbKQyg cảjAKom thấyrY5y mìHxg6nh nhjAKoư brY5yị mộtrY5y lbKQyực Hxg6kéo rấtrY5y mạnjAKoh giậW4j9t phW4j9ắt ra.
NhấtjAKo rY5ythời khôW4j9ng krY5yhí lbKQyãng Hxg6mạn jAKođều biếW4j9n mấtW4j9 khôrY5yng còW4j9n W4j9chút nàoW4j9 hết.
“bKQyThật xijAKon lỗi,Hxg6 tHxg6ôi tìmrY5y cbKQyô jAKoấy crY5yó chjAKoút việc.”rY5y W4j9Hạ PhùjAKong TuybKQyền mW4j9ỉm cườirY5y rY5ygiải thírY5ych, thábKQyi độrY5y rjAKoất jAKonho bKQynhã lW4j9ễ độrY5y nrY5yhưng DW4j9iệp TâjAKoy rY5yHi W4j9tự nhiHxg6ên dựngjAKo hếtrY5y cảjAKo tójAKoc gáyHxg6 lên.
Du GiW4j9ang NHxg6am Hxg6không nóibKQy gìrY5y chỉjAKo lẳngHxg6 lặngHxg6 nhbKQyìn vềrY5y jAKophía HHxg6ạ PhjAKoùng TuybKQyền, cHxg6ó crY5yhút cjAKoảnh giác.
“Quên mấtrY5y, vếtW4j9 thW4j9ương bKQylần trHxg6ước jAKotôi rY5ycắn nátbKQy trêrY5yn rY5ytay anW4j9h đW4j9ã khjAKoỏi hẳnjAKo chjAKoưa vHxg6ậy?” HạHxg6 PhrY5yùng TW4j9uyền lW4j9àm nW4j9hư W4j9vô tìrY5ynh hỏi.
“CảmbKQy Hxg6ơn sbKQyự qjAKouan tâmHxg6 củW4j9a anhHxg6… jAKoThế chỗHxg6 lầbKQyn trướcjAKo bịbKQy nrY5yện ghếW4j9 vàrY5yo đầuW4j9 củrY5ya aHxg6nh cjAKoòn sưnrY5yg không?rY5y” rY5yDu jAKoGiang NaHxg6m khôbKQyng W4j9nhanh Hxg6không chậmbKQy W4j9phản kích.
“ĐừngjAKo lW4j9o lrY5yắng, tộijAKo dHxg6o W4j9ai làmrY5y ngườW4j9i njAKoấy rY5ychịu, cjAKoô ấyjAKo jAKođã dùnHxg6g “hànhjAKo độHxg6ng thựHxg6c tế”Hxg6 rY5yđể sửHxg6a chữaHxg6 lHxg6ỗi lầmHxg6 củbKQya mìW4j9nh rồi…rY5yEm Hxg6nói xebKQym cbKQyó đjAKoúng jAKokhông?” HW4j9ạ PhùHxg6ng TujAKoyền rấtHxg6 thHxg6ân mậtHxg6 ômjAKo haW4j9i W4j9vai DiệpW4j9 TârY5yy HbKQyi, cúrY5yi đầuHxg6 giốnjAKog nhrY5yư đbKQyang jAKohỏi côrY5y nhW4j9ưng bKQyánh mắrY5yt lạibKQy nhHxg6ẹ nhànbKQyg libKQyếc qHxg6ua rY5yDu GianrY5yg NajAKom mộtW4j9 cái.
TroHxg6ng nháHxg6y mắjAKot, HạHxg6 Hxg6Phùng TW4j9uyền nhìnrY5y thấybKQy W4j9Du GiaW4j9ng NabKQym vrY5yai nbKQyhư cW4j9ứng Hxg6ngắc lại.
HạjAKo PhùnjAKog TuyềbKQyn nhW4j9ếch W4j9mép cườbKQyi, chẳngbKQy njAKoói chẳnW4j9g rW4j9ằng rY5yliền kéW4j9o DrY5yiệp TâyW4j9 HHxg6i xW4j9uống lầu.
DirY5yệp bKQyTây W4j9Hi thấpW4j9 rY5ythỏm, bởiHxg6 vrY5yì mọibKQy ngườiHxg6 xujAKong quanW4j9h rY5yai arY5yi cũrY5yng luônHxg6 miệngW4j9 nhắcHxg6 nhởrY5y cW4j9ô vW4j9à DbKQyu GirY5yang NrY5yam khrY5yông rY5ythể córY5y bấrY5yt krY5yì Hxg6liên qHxg6uan gì,rY5y mjAKoà rõrY5y ràngW4j9 cbKQyô rY5ycũng đãW4j9 grY5yật đầujAKo đồHxg6ng ý,bKQy bKQynhưng mbKQyà lW4j9úc nHxg6ãy vrY5yừa vặnjAKo bịHxg6 HạW4j9 PhbKQyùng TuyềnbKQy bjAKoắt gặpjAKo rồi,W4j9 đbKQyây gọrY5yi lW4j9à cHxg6ó tậtHxg6 grY5yiật mình.
ĐồngjAKo jAKothời cHxg6ô cũrY5yng cảHxg6m thW4j9ấy Hxg6vô rY5ycùng hỗrY5yn loạnjAKo, vrY5yừa nãy,Hxg6 vừbKQya nãbKQyy rY5ycô vrY5yà DW4j9u GiarY5yng NbKQyam tHxg6hiếu jAKochút nữW4j9a đjAKoã hôHxg6n môi?
VbKQyì ánrY5yh trW4j9ăng, vìHxg6 sựW4j9 prY5yhân tâW4j9m cbKQyủa Hxg6mình, W4j9và W4j9còn bởbKQyi Hxg6vì…Du GiaW4j9ng Nam?
bKQyCô horY5yàn toàrY5yn krY5yhông hiểrY5yu mìnhW4j9 đanrY5yg nghbKQyĩ gìHxg6 nữa.
DHxg6iệp TâyjAKo rY5yHi nHxg6hư ngưbKQyời mấtrY5y hồn.
“SaobKQy vậybKQy, cbKQyô cjAKoòn tHxg6iếc nuốibKQy chuW4j9yện lrY5yúc nãbKQyy à?”rY5y jAKoHạ PhùngjAKo TuyềnrY5y bêrY5yn cạnbKQyh đW4j9ột nhiêHxg6n lênbKQy rY5ytiếng mỉaW4j9 mai.
Rốt cuộcW4j9 bKQythì cũHxg6ng lW4j9à côjAKo Hxg6đã lHxg6àm jAKosai, W4j9Diệp W4j9Tây HjAKoi jAKolo lắngW4j9 chưaHxg6 đủrY5y hajAKoy sHxg6ao nào,rY5y dábKQym mởjAKo miệngjAKo phảrY5yn bác.
HjAKoạ PhùngjAKo TrY5yuyền rY5ynhẹ nhàngW4j9 liếcHxg6 côHxg6 mộtjAKo cái:W4j9 “ĐưbKQyợc rồrY5yi, đằnrY5yg nHxg6ào tốibKQy nW4j9ay cũbKQyng W4j9không chỉbKQy mìnHxg6h cW4j9ô bKQyvi phạm.”
bKQyTối nay?
Diệp TâyrY5y HbKQyi horY5yài nHxg6ghi nHxg6hưng cũnrY5yg khW4j9ông dHxg6ám “bật”W4j9 lại.
W4j9Lúc nàyrY5y, xurY5yng quaHxg6nh bỗrY5yng njAKohiên rY5yim lặnHxg6g dịrY5y thường.
Diệp TâybKQy HjAKoi pbKQyhát jAKohiện jAKomột njAKogười đHxg6àn ôngHxg6 bKQytrung niêW4j9n đứnHxg6g jAKogiữa jAKophòng dánjAKog vẻjAKo pjAKohi W4j9phàm, phbKQyong tháijAKo rY5yquý tộbKQyc, khuôjAKon mW4j9ặt bbKQyí hiểm.W4j9 ÔngbKQy Hxg6ta đangW4j9 đejAKoo W4j9cho LiHxg6ễu W4j9Vi QujAKoân mộtbKQy chiHxg6ếc vHxg6òng crY5yổ ngọjAKoc bích.
VbKQyòng bKQycổ đắtHxg6 tiềrY5yn, mỹW4j9 nhâbKQyn Hxg6cao quý,jAKo hrY5yai rY5ythứ nàyHxg6 kW4j9ết hợpjAKo lbKQyại cànHxg6g rY5ynổi brY5yật hơn.
“CHxg6húc eHxg6m jAKosẽ mãjAKoi jAKomãi xHxg6inh đrY5yẹp W4j9như rY5ythế nàyW4j9.” NgưbKQyời jAKođàn ônjAKog đójAKo hônHxg6 lênbKQy májAKo LHxg6iễu jAKoVi QubKQyân Hxg6, Hxg6tất bKQycả mbKQyọi ngjAKoười đềujAKo Hxg6vỗ tjAKoay chúrY5yc mừng.
DjAKoiệp bKQyTây HHxg6i bừngbKQy tỉnhbKQy chânbKQy lýW4j9, hjAKooá W4j9ra ngườiW4j9 đóbKQy cW4j9hính làbKQy bKQyDu TửrY5y Vĩ.
W4j9Du TửjAKo VĩjAKo nâjAKong chénW4j9 rượuHxg6 lên:bKQy “CảbKQym jAKoơn tấtrY5y W4j9cả cbKQyác bKQyvị kháW4j9ch quW4j9ý córY5y W4j9mặt ngàjAKoy bKQyhôm nrY5yay, chúnbKQyg jAKota hãW4j9y cùngjAKo W4j9ăn mừngbKQy rY5ysinh nhậtrY5y cbKQyủa prY5yhu nhânbKQy Hxg6tôi nào.”Hxg6 NóHxg6i xrY5yong, ôngrY5y rY5yta trY5yu mộjAKot hơijAKo Hxg6cạn sạchrY5y chénjAKo rượu.
Các jAKovị krY5yhách cũngW4j9 lầnjAKo lượjAKot làHxg6m theo.
TiếpW4j9 theobKQy, ônjAKog lạrY5yi rW4j9ót mộtW4j9 cjAKohén rượu,bKQy bưHxg6ớc tớW4j9i chỗHxg6 HjAKoạ PhW4j9ùng TuHxg6yền, Hxg6nhìn HạrY5y PhW4j9ùng TuHxg6yền vHxg6à DiệpjAKo TjAKoây Hxg6Hi Hxg6nham W4j9hiểm nóijAKo: “HômW4j9 nW4j9ay Hxg6tôi cảmW4j9 thấHxg6y đbKQyặc biệtjAKo vinbKQyh hạnbKQyh W4j9khi HạjAKo rY5yPhùng TuybKQyền tiênW4j9 sinjAKoh Hxg6có jAKothể hbKQyạ cốrY5y đếnbKQy Hxg6đây thrY5yam dựW4j9 bữrY5ya tiệcjAKo nW4j9ho njAKohỏ này…HạHxg6 jAKotiên sirY5ynh, tjAKoôi W4j9muốn mờbKQyi arY5ynh mộbKQyt chjAKoén, Hxg6hi vọngjAKo crY5yó thểrY5y xoábKQy hếtrY5y bKQymọi bKQyhiểu lầmW4j9 gibKQyữa cW4j9húng tHxg6a từbKQy trướcbKQy tớbKQyi najAKoy jAKovà tjAKohay mặtrY5y nhữngW4j9 kẻbKQy trojAKong giHxg6a tộcjAKo chbKQyúng tôijAKo cójAKo nhữW4j9ng bKQyhành độngjAKo vôHxg6 lHxg6ễ vớjAKoi abKQynh tôibKQy muốnW4j9 xiW4j9n W4j9lỗi anh.”
“rY5yKhông jAKodám nhậnrY5y.” HbKQyạ PhùnHxg6g TuyềnHxg6 kjAKohách kHxg6hí đápjAKo, nângrY5y cốW4j9c rbKQyượu uốngrY5y luôn.
“NhưW4j9 vậyHxg6 bâyHxg6 rY5ygiờ, khiW4j9êu rY5yvũ bắtHxg6 đầu…”W4j9 DrY5yu rY5yTử jAKoVĩ tuyênHxg6 bố.
“XinW4j9 chrY5yờ mộtrY5y cjAKohút.” HạjAKo PhùbKQyng TuyềW4j9n cbKQyắt W4j9đứt ljAKoời ôbKQyng rY5yta “ChW4j9ờ đW4j9ã, tbKQyôi còrY5yn cHxg6ó cW4j9huyện bKQymuốn jAKotuyên bố.”
ÁnhjAKo jAKomắt mW4j9ọi ngườibKQy đềubKQy đổbKQy dồbKQyn vềrY5y phíHxg6a HạrY5y PrY5yhùng THxg6uyền, bKQybao gbKQyồm cảW4j9 DiệpW4j9 Hxg6Tây bKQyHi, crY5yô cũbKQyng đW4j9ang ômHxg6 đầybKQy mộtW4j9 bjAKoụng băbKQyn khoăjAKon nHxg6hìn hắn.
LúcW4j9 nW4j9ày HạrY5y PhùngrY5y rY5yTuyền bW4j9ỗng jAKonâng taW4j9y DbKQyiệp THxg6ây HbKQyi lêjAKon, rY5ynói: “Hxg6Tôi vàW4j9 DiệpjAKo rY5yTây rY5yHi srY5yẽ bKQyđính hôn.”
“Vốn làbKQy, W4j9chúng tôbKQyi muốnrY5y cbKQyhờ mộjAKot W4j9thời giabKQyn nW4j9ữa mớibKQy tHxg6hông bbKQyáo chjAKoo mọHxg6i ngườiW4j9 bjAKoiết nhưngbKQy W4j9vừa rồiHxg6 đượcHxg6 rY5ytận mắtbKQy chứnW4j9g kiếnrY5y vợW4j9 chrY5yồng jAKoDu lrY5yão Hxg6gia bKQyđây thbKQyân mậtbKQy kHxg6eo sơnbKQy nhưW4j9 trY5yhế thậtHxg6 sW4j9ự đárY5yng ghW4j9en tỵHxg6, cHxg6ho nêrY5yn Hxg6liền rY5yquyết W4j9định sHxg6ẽ tuyênrY5y bốHxg6 ljAKouôn tạW4j9i đây.”rY5y HạrY5y PhùrY5yng TrY5yuyền nóHxg6i rY5ydối khônW4j9g cHxg6hớp mắt.
bKQyCả cănW4j9 phòngbKQy đầHxg6u tbKQyiên làjAKo rY5yim lHxg6ặng hjAKooàn Hxg6toàn saW4j9u bKQyđó rY5ylai vrY5yang lêjAKon tiếngrY5y Hxg6vỗ tHxg6ay Hxg6tán thưởngW4j9 rW4j9ầm trời.
Hạ PhùbKQyng TuyHxg6ền jAKorút rjAKoa jAKotừ W4j9túi áoW4j9 lễW4j9 W4j9phục mộrY5yt cHxg6hiếc bKQynhẫn đínhjAKo hôn,rY5y Hxg6đeo lêjAKon Hxg6bàn tbKQyay phảbKQyi jAKođã hoárY5y jAKođá củjAKoa DjAKoiệp jAKoTây HibKQy. NhHxg6ân tiệnbKQy cúW4j9i đầHxg6u xuốrY5yng, véjAKon rY5ytóc jAKocô lrY5yên, nbKQyhẹ W4j9nhàng jAKoghé bKQysát bKQytai rY5ycô thjAKoì thầmbKQy đeW4j9 doạ:W4j9 “NếbKQyu nrY5yhư W4j9cô rY5ydám W4j9phản W4j9đối, tôirY5y sẽrY5y ngarY5yy lậrY5yp tW4j9ức Hxg6quẳng rY5ycô lrY5yại nơHxg6i nàrY5yy, rY5ytin bKQytôi đibKQy, jAKoso vớibKQy jAKothủ đoạrY5yn củabKQy bKQyDu TW4j9ư NhânW4j9 trY5yhì DjAKou trY5yử VĩHxg6 Hxg6còn độcbKQy bKQyác hW4j9ơn bKQyrất nhiều…rY5y W4j9không Hxg6tin thìbKQy bKQycô cứbKQy thửbKQy xem.”
DW4j9iệp TâyjAKo HjAKoi cảHxg6m thấbKQyy Hxg6mình nhưjAKo rjAKoơi thẳngbKQy vàoHxg6 mộtHxg6 hầmjAKo rY5ybăng, Hxg6thật sHxg6ự Hxg6không brY5yao giHxg6ờ lườngHxg6 trướcbKQy đưHxg6ợc rY5yHạ PhùW4j9ng TuyềnW4j9 sẽjAKo jAKora chibKQyêu độcjAKo nW4j9hư vậyHxg6, lậW4j9p tứcjAKo làbKQym chbKQyo jAKocô đànW4j9h bjAKoó trY5yay W4j9chịu chóHxg6i rY5ycâm nínjAKo mbKQyà lHxg6àm theo.
CôHxg6 khônbKQyg biếW4j9t rY5ychính xáHxg6c HHxg6ạ PhHxg6ùng TurY5yyền đarY5yng njAKoghĩ cáHxg6i quájAKoi W4j9gì vW4j9à cũnHxg6g kW4j9hông biếtrY5y rốtbKQy cuộjAKoc tbKQyhì mìHxg6nh rY5ynên làmW4j9 bKQygì bâbKQyy giờ.
CôrY5y jAKochỉ biếtrY5y rY5yduy nhấjAKot Hxg6một đHxg6iều, đóHxg6 W4j9là vẻW4j9 mặtbKQy tưHxg6ơi cưbKQyời hớW4j9n hởHxg6 đốiW4j9 Hxg6với Hxg6sự bKQychúc jAKophúc củarY5y cárY5yc vịW4j9 Hxg6khác ởHxg6 đâjAKoy Hxg6của mìW4j9nh Hxg6so vớijAKo khócjAKo crY5yòn kW4j9hó coW4j9i hơnHxg6 jAKorất nhiều.
MàjAKo lúcjAKo đrY5yó, ởbKQy mộtbKQy gócrY5y W4j9khác củabKQy cW4j9ăn pW4j9hòng, mW4j9ột bójAKong bKQyngười lHxg6ầm W4j9lũi từrY5y W4j9từ bướcW4j9 rW4j9a ngoài.
TrbKQyên đườngW4j9 vHxg6ề rY5ynhà, DW4j9iệp TâW4j9y HHxg6i trầmbKQy mặcrY5y hồiHxg6 lâu,Hxg6 rốW4j9t cuộcjAKo jAKocũng W4j9nhịn khjAKoông nổirY5y nbKQyữa W4j9rồi liW4j9ền tháorY5y ngaHxg6y Hxg6chiếc njAKohẫn rHxg6a trảjAKo chrY5yo HjAKoạ PhùnbKQyg Tuyền.
HHxg6ạ PhùngHxg6 TuyềjAKon Hxg6cũng crY5yhẳng thjAKoèm nhbKQyìn nóW4j9 lHxg6ấy mW4j9ột cárY5yi, chbKQyỉ nói:bKQy “rY5ySau rY5ynày, cW4j9ô phảibKQy luW4j9ôn W4j9luôn đbKQyeo nHxg6ó trênrY5y jAKotay ngW4j9he không?”
“ViHxg6ệc rY5ynày, jAKoanh đHxg6ang tiếnjAKo Hxg6hành kếjAKo hoạW4j9ch gìHxg6 Hxg6vậy, viW4j9ệc crY5yhúng rY5yta đW4j9ính hônjAKo làbKQy mộtrY5y phjAKoần củajAKo kếjAKo hoạjAKoch đó,rY5y đúrY5yng không?”bKQy jAKoĐây jAKolà W4j9đáp ánW4j9 dHxg6uy nhấtW4j9 mHxg6à DiệpbKQy bKQyTây HjAKoi W4j9suy nW4j9ghĩ hHxg6ồi lâW4j9u bKQymới tìmbKQy rY5yra được,bKQy cũW4j9ng làrY5y đájAKop árY5yn làW4j9m cjAKoô thấbKQyy yjAKoên tâmjAKo nhất.
Đáng tiếjAKoc đájAKop bKQyán bKQynày nHxg6gay lậHxg6p tứbKQyc Hxg6bị bácjAKo W4j9bỏ: “W4j9Chẳng Hxg6có kếW4j9 hoạW4j9ch W4j9nào cả.”
“Vậy…Hxg6tại rY5ysao chúnW4j9g jAKota phảiHxg6 đínhbKQy hôn?”bKQy DiệHxg6p W4j9Tây HbKQyi Hxg6thấy lưnbKQyg mìnW4j9h đangrY5y ròngrY5y rònbKQyg rY5ymồ hjAKoôi lạnh.
“BjAKoởi vrY5yì đínbKQyh hbKQyôn rồHxg6i mjAKoới cHxg6ó jAKothể kếtjAKo bKQyhôn.” Hxg6Hạ PhrY5yùng rY5yTuyền nrY5yhàn njAKohạt giảijAKo thích.
DbKQyiệp TâyHxg6 HbKQyi trY5yhấy hW4j9ình nhưjAKo nhHxg6iệt độrY5y điềuW4j9 hHxg6oà trHxg6ong xjAKoe đãbKQy xuốngrY5y quájAKo thấpbKQy jAKorồi, tjAKohế chW4j9o nêrY5yn giọngW4j9 nóibKQy cW4j9ủa Hxg6cô mớijAKo ruW4j9n rẩjAKoy W4j9như rY5yvầy: “Kết…hôn?”
“ĐúngHxg6 vậy.”W4j9 NgjAKoười W4j9nào đHxg6ó rY5ygật đầu.
“Tại sHxg6ao Hxg6lại phbKQyải kếtbKQy hôn?”Hxg6 DiệpW4j9 TârY5yy HW4j9i W4j9giựt giựjAKot Hxg6tóc mìnrY5yh, mộHxg6t W4j9cái, rY5yhai cájAKoi, W4j9ba cái…
“BởiW4j9 vìjAKo tôiHxg6 khjAKoông mrY5yuốn chưabKQy kếtHxg6 hônrY5y đãjAKo bKQysinh coW4j9n rồi.”
“Tại bKQysao W4j9lại muốnrY5y jAKosinh con?!”
“BởHxg6i W4j9vì chúngHxg6 rY5yta đãHxg6 lW4j9ên giường.”
“TạirY5y sW4j9ao lạijAKo phảiHxg6 lHxg6ên giường???”
“BởiW4j9 Hxg6vì chúngrY5y trY5ya sắpW4j9 kếtHxg6 hôn.”
“TạiHxg6 sarY5yo chúngjAKo bKQyta Hxg6lại phảjAKoi kW4j9ết hôn???!!!!”
“BởrY5yi vHxg6ì chúngbKQy rY5yta bKQyđã rY5yđính hôn.”
“…”

Cứ nhrY5yư vậy,W4j9 W4j9vấn đềHxg6 jAKonày cbKQyứ lậHxg6p Hxg6đi lậW4j9p lạiHxg6 vHxg6ô jAKosố lần,bKQy DiệpHxg6 TrY5yây HHxg6i qW4j9uyết địnbKQyh bKQyđổi phbKQyương thứcjAKo gibKQyao tiếjAKop, rY5ycho rY5ynên côjAKo vôrY5y cjAKoùng thrY5yành khẩn,Hxg6 nW4j9ghiêm túcW4j9 bKQycực độbKQy nórY5yi: “HạW4j9 PhùnrY5yg Tuyền,bKQy tôiHxg6 krY5yhông bKQymuốn kếtHxg6 hrY5yôn vớiHxg6 anh.”
Hạ PhùnW4j9g W4j9Tuyền rY5ycũng khôngHxg6 cW4j9ó phảnHxg6 ứngjAKo jAKogì dữHxg6 dộirY5y jAKolắm, cHxg6hỉ độtHxg6 ngộtbKQy hỏirY5y mộtbKQy cârY5yu hỏijAKo kjAKohác: “VậyjAKo W4j9mỗi sárY5yng jAKocó phảirY5y làbKQy jAKocô jAKocam tâjAKom tìW4j9nh rY5ynguyện bưrY5yng cbKQyà W4j9phê lênbKQy jAKocho tôibKQy không?”
W4j9“Không đờW4j9i nrY5yào.” DiHxg6ệp TâjAKoy HW4j9i trY5yrả ljAKoời chắbKQyc nhưrY5y đbKQyinh chW4j9ém sắt.
“KhôngW4j9 làHxg6 jAKođược rồi.”
bKQy“Thế jAKolà cbKQyó ýrY5y bKQygì hả?”jAKo DiệprY5y TâyrY5y HW4j9i khôjAKong hiểuHxg6 rY5ygì hHxg6ết trơn.
“ChúrY5yng tjAKoa kếtrY5y hônHxg6 saW4j9u jAKonày cũnbKQyg giốngW4j9 nhưHxg6 việHxg6c W4j9cô phjAKoải rY5ybưng cbKQyà Hxg6phê jAKomỗi Hxg6sáng cHxg6ho tôi,bKQy mặcjAKo dùjAKo kbKQyhông tìnhbKQy nguyệnHxg6 nbKQyhưng cuốibKQy cùngrY5y côHxg6 W4j9vẫn pbKQyhải làm.bKQy” jAKoHạ W4j9Phùng TuyHxg6ền dùnrY5yg mộW4j9t câujAKo đơnjAKo jAKogiản kếtbKQy bKQythúc vấHxg6n đềW4j9 màjAKo rY5yDiệp TâyjAKo rY5yHi bKQyso sánjAKoh vW4j9ới hàmHxg6 sốW4j9 toHxg6án hjAKoọc còHxg6n khójAKo kbKQyhăn hơjAKon gấpjAKo chHxg6ục lần.
Chapter 24
Diệp TâybKQy Hxg6Hi vừaW4j9 thấyjAKo bựcbKQy mìnbKQyh rY5yvừa bujAKoồn cười,Hxg6 W4j9không birY5yết làjAKom bKQysao lạibKQy thốtbKQy rHxg6a câuHxg6: “TôiW4j9 cW4j9ó cbKQyhết cũngHxg6 khôHxg6ng Hxg6gả cHxg6ho anh.”
SajAKou kbKQyhi nórY5yi Hxg6xong lạjAKoi cbKQyảm thấyrY5y cW4j9ó rY5ygì bKQyđó khônbKQyg ổnW4j9, trY5yhẳng thắbKQyn rY5yquá mHxg6ức, hơnjAKo nW4j9ữa cònbKQy chrY5yút nguHxg6y hiểm—nhHxg6ư Hxg6mấy brY5yộ jAKophim trujAKoyền hìnhHxg6 nrY5yhảm jAKonhí ấrY5yy, nhữngjAKo Hxg6lời nbKQyày crY5yủa nHxg6ữ chbKQyính 1Hxg60 pHxg6hần thìjAKo 8,Hxg69 pbKQyhần chắrY5yc cHxg6hắn sbKQyẽ bịjAKo gjAKoả cbKQyho njAKoam nhHxg6ân màrY5y nữbKQy cW4j9hính W4j9ghét nhHxg6ất bKQycó chếtW4j9 cũW4j9ng khôHxg6ng mHxg6uốn Hxg6lấy. ChW4j9o nêrY5yn, côrY5y vộibKQy sửajAKo lạW4j9i nói:jAKo rY5y“Hay W4j9là W4j9nói nhưrY5y vậyW4j9 đW4j9i, jAKotôi cảbKQym giábKQyc cơbKQy hW4j9ội mrY5yình gảrY5y chbKQyo DjAKou Hxg6Giang NabKQym srY5yo vớibKQy jAKogả chW4j9o rY5yanh hHxg6ơn… mộHxg6t rY5ychút xíu.”
Vốn dĩW4j9, DijAKoệp TârY5yy W4j9Hi địnhrY5y njAKoói “lớnHxg6 hơn”bKQy đằHxg6ng rY5ysau cộbKQyng tjAKohêm jAKophó từbKQy “rấtHxg6 nhiều”W4j9 nhHxg6ưng rY5ysuy bKQyđi tínHxg6h lạrY5yi thrY5yì W4j9dù sW4j9ao hW4j9ai ngườHxg6i cũnHxg6g đãHxg6 ởrY5y mbKQyột nhàHxg6 vớiW4j9 nharY5yu khHxg6á lâbKQyu rồi,rY5y khW4j9ông W4j9thể lấyW4j9 oánW4j9 báoW4j9 âW4j9n, qHxg6uá mứHxg6c đảHxg6 kHxg6ích tựbKQy ájAKoi củHxg6a hắHxg6n bKQyvì thếW4j9 rấtrY5y Hxg6hảo tHxg6âm đbKQyổi lạW4j9i thànhHxg6 cW4j9ụm từbKQy “mrY5yột crY5yhút xjAKoíu” này.

ThậjAKot khônbKQyg ngHxg6hĩ đếnW4j9 hW4j9ậu hoạbKQy rY5ysau nW4j9ày, chjAKoọc rY5yngay vàW4j9o tổbKQy kiếnHxg6 lửrY5ya, W4j9tên sóijAKo W4j9hỉ nộHxg6 khW4j9ông lườHxg6ng rY5yđược bKQybên cạnh.
Vừa dứtW4j9 lHxg6ời, HạHxg6 PhbKQyùng TbKQyuyền lW4j9iền nắbKQym bKQychặt lấybKQy cổHxg6 W4j9tay củW4j9a cW4j9ô, mộW4j9t phejAKon jAKokéo bKQylại, thujAKoận Hxg6đà bKQykéo bKQycả ngườijAKo DiệHxg6p W4j9Tây rY5yHi ngbKQyồi lHxg6ên đùijAKo hắn.
DW4j9iệp rY5yTây bKQyHi tấtbKQy nhibKQyên làjAKo lHxg6iều mạngW4j9 gjAKoiãy jAKodụa nhưrY5yng cHxg6hẳng jAKoăn jAKothua gìrY5y, nHxg6gày thườW4j9ng W4j9vốn tứcHxg6 giậnbKQy đjAKoến cựcW4j9 điểm,Hxg6 Hxg6tức đếnbKQy xìbKQy khHxg6ói jAKođối vớbKQyi hrY5yắn cjAKoũng Hxg6vô bKQydụng rồi.
Hxg6Hạ rY5yPhùng TW4j9uyền mộtrY5y taW4j9y khoárY5y chặjAKot bKQyhai tajAKoy rY5ycủa DjAKoiệp TW4j9ây HiHxg6, Hxg6một tbKQyay Hxg6giữ cbKQyhặt bKQygáy côHxg6, hjAKoung hăW4j9ng màrY5y hôn.
Cảm grY5yiác lưỡiW4j9 Hxg6Hạ PjAKohùng TuyrY5yền đajAKong rY5ydần dầnbKQy rY5yxâm nhậpbKQy vàW4j9o trY5yrong jAKomiệng mìHxg6nh, DiệpW4j9 TâyrY5y HW4j9i toHxg6àn tjAKohân tjAKoê dại,rY5y crY5yố gbKQyắng hếbKQyt sứrY5yc ngậrY5ym chặHxg6t mjAKoiệng lạijAKo, kiW4j9ên cbKQyường phHxg6òng thủrY5y đếnrY5y cùng.
HạbKQy PhùngjAKo TubKQyyền mỉmjAKo cườibKQy bKQynháy mắjAKot mộrY5yt cáW4j9i, bỏbKQy mbKQyột tW4j9ay rrY5ya, tbKQyừ rY5ybên ngoHxg6ài đốW4j9ng lễjAKo phụcW4j9 bW4j9ùng nhùng,W4j9 bànbKQy bKQytay hjAKoắn nharY5ynh nhẹnHxg6 lW4j9uồn vHxg6ào trjAKoong njAKogười DiệpjAKo TârY5yy bKQyHi, nhẹrY5y nhàngbKQy sờ…
“Á!!!!jAKo” DiệW4j9p jAKoTây HW4j9i hW4j9ét lêbKQyn, HHxg6ạ PhùngHxg6 TuyềW4j9n nhHxg6ân bKQycơ hộjAKoi đHxg6ó rY5ytiến vào,Hxg6 bW4j9á đạorY5y hônHxg6 côW4j9 kbKQyhông ngừng,Hxg6 hbKQyai bêW4j9n bKQydây dưa.
CảW4j9 nrY5ygười nóngjAKo rực,rY5y hắHxg6n “cW4j9hiến đấu”jAKo rấtW4j9 mạnjAKoh mW4j9ẽ, jAKolàm crY5yho DiệbKQyp TbKQyây HW4j9i khôjAKong cáchjAKo nàHxg6o hW4j9ô hấp.
TronrY5yg tìbKQynh thbKQyế cấpbKQy báchW4j9 rY5yđó,cô trênbKQy dướiW4j9 kW4j9ết hợp,jAKo cắnW4j9 bKQyvào rY5ymôi jAKohắn, liềnW4j9 cHxg6ảm thấjAKoy rY5yvị Hxg6máu tưHxg6ơi ngW4j9ọt bKQyngào tràHxg6n ra.
VốnrY5y tưjAKoởng rằngrY5y Hxg6hắn srY5yẽ bKQyngay lậpHxg6 tứcrY5y buôngbKQy mìnhHxg6 rrY5ya, nhưngHxg6 không,bKQy HrY5yạ PhùrY5yng TuyềnbKQy hbKQyừ cũngrY5y krY5yhông W4j9hừ rY5ymột tiếngrY5y W4j9lại Hxg6ăn miếngrY5y trảbKQy mjAKoiếng, rY5ycũng chơibKQy W4j9chiêu ấyrY5y cắnjAKo lHxg6ại môiW4j9 côHxg6 rY5ymột phát.
Diệp bKQyTây bKQyHi bKQyđau đếrY5yn ứajAKo nướcW4j9 mắt,Hxg6 chờHxg6 HW4j9ạ bKQyPhùng TubKQyyền vrY5yừa buôngrY5y rY5ymình bKQyra đãbKQy vộbKQyi vànjAKog lrY5yui vềrY5y mộtjAKo góW4j9c xjAKoe cáHxg6ch W4j9xa hW4j9ắn, rútW4j9 cáHxg6i gươnjAKog rHxg6a jAKoxem cW4j9hút, Hxg6môi djAKoưới rY5ybị cắnHxg6 đanW4j9g rưbKQyơm Hxg6rướm mbKQyáu rồi. 

“HW4j9ạ PhùnbKQyg bKQyTuyền, jAKoanh rY5ylàm cárY5yi quáHxg6i gHxg6ì thế!”Hxg6 DiHxg6ệp TâybKQy HW4j9i nộrY5y khíjAKo rY5yxung thiên.
“Cô cắnjAKo tôiHxg6 rY5ytất nhibKQyên bKQytôi sHxg6ẽ đrY5yáp lễrY5y thôi!”bKQy jAKoHạ PhùjAKong TrY5yuyền hơirY5y nhíurY5y mày.
Hxg6“Anh…anh đồHxg6 biếnW4j9 tháiHxg6! A!”
DiệW4j9p Hxg6Tây HW4j9i còrY5yn chW4j9ưa bKQycó mắngbKQy bKQyxong, bKQylại brY5yị ngbKQyười W4j9nào đjAKoó mộrY5yt bKQyphen kéoHxg6 tiếpHxg6, tiếpW4j9 tụW4j9c cưỡnHxg6g ép.
HạjAKo PhjAKoùng bKQyTuyền tiếnrY5y quâbKQyn trY5yhần tốcbKQy, khôHxg6ng đểrY5y chrY5yo Hxg6cô rY5ycó bấtjAKo kbKQyì Hxg6cơ hrY5yội nàjAKoo đểjAKo thởW4j9 nữa,jAKo giốngrY5y nhW4j9ư bKQycó lbKQyửa đbKQyốt chW4j9áy W4j9cô vậy.
DirY5yệp TrY5yây W4j9Hi cũngW4j9 khôjAKong W4j9thể nhrY5yẫn bKQynhịn chịuHxg6 tW4j9hua tjAKohêm nữajAKo, oánHxg6 hậnW4j9 dùrY5yng hếtrY5y bKQysức W4j9bình sinHxg6h W4j9cắn vàbKQyo cáirY5y lưHxg6ỡi bbKQyá đạoHxg6 krY5yia mộbKQyt cái.
BởiW4j9 jAKovì tứcjAKo giậnHxg6 nêrY5yn ljAKoực cắrY5yn rấtjAKo mạnhbKQy, chỉW4j9 gibKQyải hậHxg6n đượcrY5y lúrY5yc bKQyấy nhHxg6ưng chỉjAKo mộtjAKo gW4j9iây sarY5yu, DiệHxg6p TâbKQyy W4j9Hi môijAKo trêjAKon rY5ylại W4j9cảm W4j9thấy vôjAKo cùnHxg6g đaubKQy nhức—lạijAKo bịW4j9 trbKQyả rY5ythù nữa!!!!!
jAKoHạ PrY5yhùng TuyềnbKQy bujAKoông côbKQy rrY5ya, nhjAKoìn DiệpW4j9 W4j9Tây Hxg6Hi rY5yco bKQycả harY5yi chânbKQy lrY5yên lHxg6ùi vềjAKo mộtjAKo gócbKQy Hxg6xe vừarY5y giậnrY5y vừajAKo sHxg6ợ jAKonhìn mìnW4j9h chằmHxg6 chằm,W4j9 Hxg6hắn nhẹjAKo giọngbKQy nójAKoi: “CònbKQy mHxg6uốn thửjAKo nữabKQy không?”
DiệjAKop TbKQyây Hxg6Hi W4j9che môHxg6i bKQyrướm máuHxg6 củarY5y mìnhW4j9, liềujAKo mạngbKQy ljAKoắc đầu.
HW4j9ạ PhùbKQyng TbKQyuyền tiếnrY5y lạirY5y grY5yần W4j9cô, lôW4j9i cájAKoi taW4j9y đaW4j9ng cbKQyhe bKQymiệng Hxg6của cbKQyô rrY5ya, khẽbKQy nghirY5yêng đầubKQy, bKQytiếp tW4j9ục hW4j9ôn nữa.
Diệp TâyjAKo HjAKoi bKQybị jAKovây hãbKQym W4j9trong mjAKoột gócHxg6 nhỏ,jAKo W4j9không cóW4j9 đườngHxg6 nàorY5y đểbKQy thoW4j9át, nW4j9ụ rY5yhôn cbKQyủa hW4j9ắn Hxg6bá đạobKQy mrY5yà bKQycuồng nhiệt,Hxg6 Hxg6thật sHxg6ự muốbKQyn làmbKQy DibKQyệp TâHxg6y HrY5yi nghHxg6ẹt jAKothở W4j9mà crY5yhết nhrY5yưng cHxg6ô W4j9không cHxg6òn dbKQyám phảnHxg6 kW4j9háng rY5ynữa, chỉW4j9 W4j9có thrY5yể biếHxg6t điềujAKo mộrY5yt cjAKohút W4j9để mặcW4j9 cjAKoho jAKohắn muốnW4j9 jAKolàm gbKQyì W4j9thì làm.
rY5yKhông W4j9biết qW4j9ua brY5yao lW4j9âu, HạjAKo PhHxg6ùng TuyjAKoền bbKQyá đrY5yạo hônbKQy dầnjAKo nhẹHxg6 nhrY5yàng jAKoôn nhW4j9u, từnjAKog chútrY5y tW4j9ừng W4j9chút Hxg6một lW4j9iếm đôiHxg6 W4j9môi W4j9bị thươrY5yng củabKQy cô,W4j9 bKQyvô cùnbKQyg nhẹW4j9 nhànW4j9g jAKovà tỉW4j9 mỉ.
Hxg6“Tối bKQynay, DbKQyu GianjAKog rY5yNam rY5ycòn chjAKoưa bKQyhôn Hxg6cô, màbKQy W4j9tôi, lạrY5yi hônrY5y cbKQyô đếnrY5y brY5ya lần.”jAKo HjAKoạ bKQyPhùng TuybKQyền cjAKoúi đầHxg6u nhW4j9ìn W4j9cô, ánHxg6h mắtjAKo krY5yhó hiểuW4j9 nbKQyói: “CănrY5y cbKQyứ tbKQyheo jAKotình hrY5yuống jAKohiện tW4j9ại tjAKohì cjAKoơ hW4j9ội Hxg6cô gảHxg6 crY5yho bKQytôi W4j9so sárY5ynh vớiHxg6 gHxg6ả W4j9cho hắnW4j9 hìnjAKoh rY5ynhư W4j9là hơn…mộtW4j9 rY5ychút xíu.” 
Nhưng W4j9Diệp TjAKoây HW4j9i cănrY5y bảnW4j9 W4j9là khjAKoông cjAKoó bKQynghe Hxg6Hạ PhùngrY5y TuyềnrY5y nóHxg6i chuyệjAKon, jAKocòn rY5yđang bW4j9ận rộnHxg6 jAKotìm cáchHxg6 Hxg6thoát khỏW4j9i ngựrY5yc jAKohắn, lrY5yiều mạnrY5yg cjAKoầm kHxg6hăn giHxg6ấy chùW4j9i môHxg6i, lạHxg6i cbKQyòn khôW4j9ng ngừngW4j9 “Phi,phi,phi”
“Hxg6Anh lrY5yà tHxg6ên W4j9háo sắcbKQy thấbKQyp kéHxg6m! Hxg6Tại saW4j9o lạiW4j9 khôngbKQy cW4j9ó Hxg6chút lịchjAKo sW4j9ự Hxg6nào, chW4j9ưa đượcHxg6 sựHxg6 đồbKQyng Hxg6ý củajAKo ngườijAKo khjAKoác bKQyđã crY5yưỡng hôn!jAKo” DiệjAKop TâbKQyy Hxg6Hi bấtjAKo ngờ,W4j9 jAKohung hjAKoăng mắnjAKog Hxg6hắn: “ĐồHxg6 thầW4j9n kinh!”
“KhônbKQyg Hxg6sao, sbKQyau rY5ynày côjAKo sẽW4j9 quebKQyn thôHxg6i.” HạbKQy PhrY5yùng TuyềnjAKo trởW4j9 lrY5yại vrY5yị trírY5y ngW4j9ồi cW4j9ủa hắHxg6n, haW4j9i Hxg6chân Hxg6đung đrY5yưa, jAKovừa cườirY5y bKQyvừa Hxg6nhàn rY5ynhã trW4j9ả lời.
Nếu cHxg6ó Hxg6thể, DiệbKQyp THxg6ây bKQyHi thrY5yực W4j9muốn W4j9phun mábKQyu jAKotrên mirY5yệng mìnhW4j9 Hxg6vào mặW4j9t hắjAKon. CjAKoô tứcW4j9 giậrY5yn đếnrY5y rY5ymức cW4j9ả nW4j9gười bKQyđều runjAKog lêrY5yn bHxg6ần bKQybật, đbKQyang tjAKohở, lạiW4j9 phbKQyát hirY5yện rHxg6a jAKocái bKQynhẫn đínhW4j9 hônHxg6 mìnhrY5y vjAKoừa tháojAKo rbKQya lúHxg6c nãHxg6y cjAKohẳng biếrY5yt trY5yừ ljAKoúc bKQynào đãbKQy jAKochiễm chHxg6ệ W4j9vững vàngrY5y nằrY5ym trêW4j9n ngónW4j9 áW4j9p úrY5yt cjAKoủa cô.
ChiếcHxg6 nhẫnbKQy rY5ybạch kirY5ym vớW4j9i W4j9ba vrY5yiên đbKQyá đượcbKQy crY5yắt grY5yọt tirY5ynh xảo,rY5y thiếrY5yt kHxg6ế mớibKQy mẻ.jAKo NhHxg6ưng đốibKQy bKQyvới DiệpW4j9 TâyrY5y HbKQyi trY5yhì njAKoó cHxg6hẳng khácjAKo W4j9gì mộtjAKo cábKQyi khW4j9oá sắW4j9t, bHxg6uộc thrY5yật cjAKohặt crY5yô lại.
Diệp jAKoTây HW4j9i đanbKQyg đHxg6ịnh Hxg6tháo rrY5ya lầW4j9n nữa,bKQy HạbKQy PhùnbKQyg TuyềnrY5y lbKQyại W4j9dùng giọngW4j9 nórY5yi bìnhjAKo tĩnW4j9h W4j9không gợnbKQy sóHxg6ng crY5yhặn lại:Hxg6 “NếujAKo W4j9như côHxg6 dámjAKo làmrY5y rY5ythế, tôHxg6i sẽrY5y lậpW4j9 tứcjAKo Hxg6lập Hxg6lại nW4j9hững chuyệW4j9n vừajAKo rbKQyồi đW4j9ã làmbKQy vjAKoới rY5ycô đấy.”
DiệprY5y W4j9Tây Hxg6Hi taHxg6y lW4j9ập tứbKQyc cứnjAKog đờ.
“Sau Hxg6này, bấHxg6t luậjAKon Hxg6là rY5yđi W4j9tắm habKQyy điHxg6 nHxg6gủ, cbKQyô đềurY5y prY5yhải đeHxg6o nrY5yó ởjAKo trênjAKo tay.bKQy” HạrY5y PjAKohùng bKQyTuyền rrY5ya lệnh.
“XinHxg6 hỏW4j9i, vjAKoì sHxg6ao bKQytôi bKQyphải njAKoghe lHxg6ời anh?”Hxg6 DiệjAKop TâbKQyy rY5yHi khbKQyông phục.
“NếuW4j9 khônHxg6g tiW4j9n, côrY5y bKQycó thểjAKo tHxg6hử bKQymột cW4j9hút xeW4j9m sajAKoo.” HrY5yạ PhHxg6ùng TuW4j9yền jAKogõ gõrY5y njAKogón Hxg6tay tjAKorên đầubKQy jAKogối bKQytheo tiếrY5yt tấuHxg6, mỗW4j9i mHxg6ột njAKohịp gõjAKo nhưrY5y đHxg6ánh vàobKQy rY5ylòng DiệpbKQy rY5yTây HiHxg6: “THxg6in tôW4j9i đbKQyi, cHxg6ô rY5yvĩnh viễW4j9n sẽjAKo khHxg6ông brY5yao jAKogiờ Hxg6đoán trướcbKQy đHxg6ược trY5yôi sẽbKQy bKQylàm nhHxg6ững gìjAKo đâu.”
Khi hbKQyai ngưrY5yời trởbKQy vềrY5y nbKQyhà, bKQyA bKQyKhoan prY5yhát hiệW4j9n môirY5y DiệHxg6p TjAKoây Hxg6Hi sưHxg6ng phồjAKong lrY5yên, vẻjAKo mjAKoặt rY5yvô cùngbKQy khrY5yó chịjAKou cHxg6ho nênrY5y liHxg6ền Hxg6ân cầnjAKo hỏiHxg6 thrY5yăm: “NhaHxg6 đầu,Hxg6 jAKokẻ nàbKQyo chjAKoọc gibKQyận Hxg6muội, ljAKoàm srY5yao mW4j9à Hxg6mặt nbKQyhư bịrY5y táoW4j9 bónbKQy thếW4j9 này?”
Diệp TâbKQyy rY5yHi nghijAKoến răngHxg6 Hxg6nghiến lợiW4j9 nóW4j9i: “MuộrY5yi jAKobị W4j9Hạ PhùngHxg6 TuyHxg6ền ébKQyp buộc!”
“Ngay tạiW4j9 bữW4j9a tiệcjAKo á?”bKQy W4j9A KW4j9hoan hrY5yít Hxg6một hơiW4j9, Hxg6bối rbKQyối: “bKQyXong rjAKoồi, W4j9xong bKQyrồi, nhấrY5yt địnhrY5y lW4j9à vộirY5y vànbKQyg qurY5yá, PhùngHxg6 THxg6uyền chưaHxg6 kịHxg6p sửHxg6 drY5yụng bKQybiện pháprY5y aHxg6n tojAKoàn đúngrY5y khôngW4j9, nójAKoi khôW4j9ng crY5yhừng murY5yội manjAKog thaHxg6i rồiW4j9, khônbKQyg đưrY5yợc, khbKQyông đượbKQyc, hubKQyynh pHxg6hải nhanrY5yh Hxg6chóng đjAKoi nấrY5yu jAKocanh W4j9tổ yến,bKQy jAKođể jAKomuội bHxg6ồi jAKobổ thânW4j9 thểbKQy mớiW4j9 được!”
“MuộrY5yi .kW4j9hông W4j9.có. jAKoý .Hxg6này!” DiệpbKQy TârY5yy HW4j9i trY5yhái dưW4j9ơng gâjAKon xHxg6anh nrY5yổi lêrY5yn, gbKQyiơ trY5yay lHxg6ên, nhìbKQyn rrY5yõ cW4j9hiếc rY5ynhẫn đínhjAKo hjAKoôn sjAKoáng chóW4j9i W4j9kia: “bKQyMuội mubKQyốn njAKoói lHxg6à HạbKQy PhùngrY5y TW4j9uyền éjAKop muộjAKoi W4j9đeo cáirY5y này!”
A KhoaW4j9n ngW4j9hi jAKongờ: bKQy“Chẳng W4j9lẽ muộiW4j9 kbKQyhông thrY5yích kibKQyểu djAKoáng nàHxg6y sao?”
“KbKQyhông phảjAKoi, kiểubKQy dánrY5yg rấjAKot đẹprY5y, njAKohưng mà…”
“NhưngbKQy màHxg6 muộiW4j9 khHxg6ông thíchjAKo bKQyđá bKQynhỏ jAKochứ gì?”
“Không, jAKoviên jAKođá jAKokích thướcW4j9 rbKQyất phjAKoù hợp,W4j9 nhưngHxg6 mà…”
“NW4j9hưng mjAKoà mubKQyội thíW4j9ch chiếW4j9c nhẫnjAKo kHxg6hác bKQyđắt tiềrY5yn jAKohơn hả?”
“HãyHxg6 nbKQyghe mHxg6uội nóibKQy hếHxg6t Hxg6có đượjAKoc không!”Hxg6 GânbKQy xjAKoanh nổirY5y lrY5yên W4j9ngày càjAKong rõW4j9, tW4j9ai xjAKoì khói:W4j9 “ChiếcHxg6 nhẫnbKQy nàHxg6y crY5yhẳng cHxg6ó vấnW4j9 đbKQyề rY5ygì cảW4j9, mjAKouội chỉjAKo lW4j9à kHxg6hông W4j9muốn kếtrY5y bKQyhôn cùngHxg6 hắnW4j9 thôi!”
“À!!”Hxg6 W4j9A KhoaW4j9n rY5ygật gù,rY5y bW4j9ắt đầuW4j9 jAKocúi xbKQyuống tbKQyiếp tbKQyục làmHxg6 virY5yệc crY5yủa mình.
“HuynhHxg6 tạiHxg6 sabKQyo khjAKoông cóbKQy phảnjAKo ứnrY5yg bKQygì vậy?”rY5y DiệpHxg6 TârY5yy jAKoHi khrY5yông khỏjAKoi tHxg6hắc mắc.
“MuộirY5y muốnW4j9 W4j9huynh phảnW4j9 ứjAKong gìrY5y đâybKQy?” W4j9A KhrY5yoan cũnbKQyg bKQychẳng hibKQyểu jAKonổi hỏjAKoi lại.
“MujAKoội vừbKQya mớirY5y nóiHxg6 làHxg6 mHxg6uội khrY5yông mHxg6uốn kW4j9ết hjAKoôn cùnrY5yg jAKoHạ PhW4j9ùng TuyềnbKQy đấy.” 
W4j9“Huynh jAKokhông W4j9muốn Hxg6mình chếtrY5y giW4j9à màHxg6 cbKQyhưa W4j9có bKQycháu đâu.”
“Thế Hxg6là sbKQyao chứ?”Hxg6 DiệpW4j9 THxg6ây HbKQyi cựrY5y nự.
“ÝjAKo củaW4j9 huyW4j9nh chínhW4j9 làbKQy, khôngW4j9 giốngHxg6 nhưrY5y tìrY5ynh yêurY5y cW4j9ủa harY5yi bKQyđứa muộirY5y sẽjAKo bKQynảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.