Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đ4G3MSyó, LwuVGGnếu nhKQQXoUư kLwuVGGhông có4G3MSy cLwuVGGô, tôKQQXoUi đã4G3MSy sớ4G3MSym bịKQQXoU Hạ4G3MSy Phùn9pg TuyLwuVGGền 9pgiết cLwuVGGhết 4G3MSyrồi.” DLwuVGGu Gia4G3MSyng N9pam xo4G3MSyay đầ9pu, nhì9pn côKQQXoU: “NhLwuVGGưng tôiLwuVGG lại9p bKQQXoUán đứng9p cô.”
Diệp9p Tây9p H9pi khKQQXoUông nóiLwuVGG 4G3MSygì KQQXoUchỉ mỉm4G3MSy cười.
“CKQQXoUô hLwuVGGẳn KQQXoUlà 9prất hận9p tôi.”4G3MSy DKQQXoUu G4G3MSyiang NLwuVGGam nói.
4G3MSyDiệp Tây9p KQQXoUHi bướcLwuVGG 9ptới cạn9ph hắLwuVGGn, nhKQQXoUẹ nKQQXoUhàng đặ4G3MSyt tLwuVGGay l4G3MSyên lLwuVGGan ca9pn cẩLwuVGGm thạch9p bó9png loáKQQXoUng, đ4G3MSyá lạn4G3MSyh nLwuVGGhư bă9png, c9pô thấKQQXoUp giọ9png 9pnói: KQQXoU“Tôi hKQQXoUiểu, aLwuVGGnh cũLwuVGGng c4G3MSyó nỗi9p k4G3MSyhổ tKQQXoUâm riêngLwuVGG mà.”
Nghe vKQQXoUậy, KQQXoUDu GiKQQXoUang N9pam mKQQXoUí mắtKQQXoU 4G3MSycó m9pột n9pốt ruồiKQQXoU m9pàu nâKQQXoUu LwuVGGnho nLwuVGGhỏ 4G3MSydường nh4G3MSyư KQQXoUgiật mìnhKQQXoU mộ4G3MSyt cái.
BLwuVGGóng đêmKQQXoU tro9png trẻoLwuVGG lạiLwuVGG KQQXoUlùng, tron4G3MSyg kh4G3MSyông khíKQQXoU cũLwuVGGng có4G3MSy chú4G3MSyt gìKQQXoU KQQXoUđó lKQQXoUạnh lẽo.
HaKQQXoUi người9p cKQQXoUùng đứngLwuVGG trêKQQXoUn KQQXoUban cLwuVGGông KQQXoUnhưng lạ9pi nh9pìn 4G3MSyvề h9pai hướngLwuVGG kLwuVGGhác nhau.
MộtKQQXoU lú9pc sKQQXoUau, DKQQXoUu 4G3MSyGiang NKQQXoUam bỗngKQQXoU nhLwuVGGiên nói4G3MSy: “HômLwuVGG q4G3MSyua, 4G3MSylà ngKQQXoUày g4G3MSyiỗ củaKQQXoU cKQQXoUha tôi.”
Diệp T4G3MSyây HLwuVGGi kinKQQXoUh ngạc.
“NKQQXoUhưng tr4G3MSyừ 9ptôi r9pa, 4G3MSykhông 4G3MSycòn aLwuVGGi nhớLwuVGG đếnLwuVGG chuyệ4G3MSyn nàLwuVGGy 9pnữa.” 4G3MSyDu G9piang N4G3MSyam cười9p chuLwuVGGa c9phát b9pi thương:9p “K9phông m9pột 4G3MSyai nữa.”
Diệp T9pây LwuVGGHi cụp4G3MSy mắtLwuVGG xuống:LwuVGG “4G3MSyVậy a9pnh LwuVGGcho KQQXoUrằng, 9pba aLwuVGGnh là9p bị…LwuVGG DLwuVGGu TLwuVGGử 9pVĩ mưu4G3MSy sát9p phải9p không?”
“Không phải4G3MSy 4G3MSylà 4G3MSytôi cLwuVGGho 9prằng KQQXoUnhư thế9p m9pà LwuVGGsự thậtKQQXoU đ9púng lLwuVGGà n4G3MSyhư 4G3MSythế.” LwuVGGDu LwuVGGGiang NLwuVGGam sắKQQXoUc mặtLwuVGG dướiKQQXoU ánhLwuVGG t9prăng KQQXoUngày cànLwuVGGg táiKQQXoU nhợt,LwuVGG lạn4G3MSyh lLwuVGGùng vô4G3MSy tLwuVGGình: “4G3MSyBa 9ptôi trướ9pc kLwuVGGhi chút4G3MSy hơi9p thLwuVGGở cuối4G3MSy cùng4G3MSy, toàKQQXoUn KQQXoUthân máKQQXoUu 9pme đầmLwuVGG LwuVGGđìa 4G3MSyvẫn c4G3MSyố l9pết 9ptới LwuVGGôm c9phặt lấyKQQXoU 9ptôi, KQQXoUông 9pđã 4G3MSynói c9pho KQQXoUtôi biết9p, DKQQXoUu Tử9p V4G3MSyĩ… cKQQXoUhính h4G3MSyắn đ4G3MSyã sKQQXoUát h4G3MSyại 4G3MSycha tôi.”
Du 4G3MSyGiang NLwuVGGam giọng9p nói9p rấKQQXoUt nhẹ,4G3MSy rKQQXoUất KQQXoUbình tĩnh.
Nhưn4G3MSyg LwuVGGDiệp Tâ4G3MSyy 9pHi ngh9pe nhLwuVGGững KQQXoUlời đóLwuVGG mà9p thKQQXoUấy lạnh4G3MSy buố4G3MSyt LwuVGGđầy hận4G3MSy thù.
“Anh9p muốn…báoKQQXoU tLwuVGGhù?” Diệp9p TLwuVGGây H4G3MSyi LwuVGGvẫn hỏLwuVGGi nhưLwuVGGng tKQQXoUrong 9plòng s9pớm KQQXoUđã biLwuVGGết câuLwuVGG trảKQQXoU lời.
Du G4G3MSyiang N9pam 9pkhông 9ptrả lLwuVGGời câu9p h4G3MSyỏi đó,9p LwuVGGchỉ lầLwuVGGm 9pbầm rất4G3MSy nhỏ:9p “ThậtKQQXoU r9pa 9pthì, KQQXoUtôi cũngLwuVGG sớmLwuVGG phátLwuVGG h9piện rKQQXoUa 9phai k4G3MSyẻ gia9pn p9phu dâKQQXoUm pKQQXoUhụ đóLwuVGG. LwuVGGCho dù4G3MSy có9p 9pche KQQXoUdấu bíLwuVGG mậtLwuVGG kĩKQQXoU lưỡnLwuVGGg n9phư thLwuVGGế nàoLwuVGG đi4G3MSy nữaLwuVGG LwuVGGthì cLwuVGGhẳng lLwuVGGẽ cLwuVGGon KQQXoUtrai LwuVGGlại k9phông 9pphát hiệnLwuVGG rKQQXoUa 9psự khKQQXoUác LwuVGGlạ củaLwuVGG mẹ4G3MSy mKQQXoUình saKQQXoUo. Nhìn9p thấ4G3MSyy KQQXoUDu TửLwuVGG Vĩ,LwuVGG LwuVGGánh LwuVGGmắt KQQXoUcủa b4G3MSyà ấyLwuVGG KQQXoUloé 9plên niềm9p vLwuVGGui, c9pả ngà4G3MSyy sẽ4G3MSy v9pui 4G3MSyvẻ. 9pSau đó4G3MSy vàoKQQXoU mLwuVGGột n9pgày, t9pôi nấp4G3MSy ởLwuVGG m4G3MSyột 4G3MSygóc vưKQQXoUờn hLwuVGGoa tậnLwuVGG m4G3MSyắt 4G3MSynhìn thấy4G3MSy b4G3MSyọn họLwuVGG LwuVGGôm h4G3MSyôn nhau…NếuKQQXoU 9pnhư KQQXoUngày 4G3MSyđó, tôiLwuVGG nói4G3MSy chLwuVGGo cKQQXoUha biKQQXoUết KQQXoUviệc 9pnày, ông4G3MSy ấKQQXoUy s4G3MSyẽ cóKQQXoU thểKQQXoU đ9pề phò4G3MSyng D9pu Tử4G3MSy 4G3MSyVĩ thì9p đãLwuVGG khLwuVGGông bị4G3MSy hắn9p hKQQXoUãm 9phại nKQQXoUhư nLwuVGGgày hLwuVGGôm nay…VậyKQQXoU mà4G3MSy 4G3MSytôi lKQQXoUại không4G3MSy KQQXoUlàm 9pvậy, tôi4G3MSy sợKQQXoU sẽKQQXoU ph4G3MSyá vKQQXoUỡ 9phạnh p4G3MSyhúc củaKQQXoU bảKQQXoUn t4G3MSyhân, LwuVGGphá vỡ4G3MSy gi9pa đìnLwuVGGh nàKQQXoUy, 4G3MSynên LwuVGGrốt 9pcuộc đãKQQXoU LwuVGGim lặng…”
Du GianKQQXoUg NaKQQXoUm 4G3MSygiọng n4G3MSyói ngà4G3MSyy càKQQXoUng nhỏ4G3MSy dần.
D4G3MSyiệp Tâ9py 9pHi kLwuVGGhông đànhLwuVGG KQQXoUlòng, nắm4G3MSy lấyLwuVGG tKQQXoUay hắn4G3MSy, sưKQQXoUởi ấmKQQXoU đôiKQQXoU 4G3MSybàn KQQXoUtay giáKQQXoU KQQXoUlạnh, nhLwuVGGẹ nh9pàng k4G3MSyhuyên LwuVGGnhủ: “Anh9p khôKQQXoUng hềLwuVGG KQQXoUcó tộKQQXoUi 4G3MSygì LwuVGGcả, thậtLwuVGG đấy,9p đóKQQXoU khô9png pLwuVGGhải KQQXoUlà lỗiLwuVGG củaLwuVGG anh.”
Du Gian9pg N9pam KQQXoUngẩng đầu.
Cả 4G3MSyngười 4G3MSyhắn, tóc9p, khLwuVGGuôn mặt,4G3MSy toàn4G3MSy tLwuVGGhân đều4G3MSy bịKQQXoU áKQQXoUnh tră9png b4G3MSyàng bạc9p LwuVGGbao phKQQXoUủ, lúKQQXoUc KQQXoUẩn lúcKQQXoU hiệLwuVGGn, mờ4G3MSy ảoKQQXoU phảng9p phất4G3MSy 4G3MSynhư KQQXoUkhông tồnKQQXoU tạ4G3MSyi 4G3MSytrên 4G3MSythế giKQQXoUới này.
HắnLwuVGG 9pnhìn Diệp9p Tâ4G3MSyy 4G3MSyHi, troKQQXoUng KQQXoUánh mắ9pt KQQXoUtràn nLwuVGGgập LwuVGGsự yêuKQQXoU thươ9png, nhưngKQQXoU c4G3MSyòn cLwuVGGhút g4G3MSyì 4G3MSyđó đKQQXoUau xót,KQQXoU KQQXoUhối h4G3MSyận cKQQXoUùng 4G3MSyu buồn.
Tay c4G3MSyủa hắnLwuVGG xoLwuVGGa 9ptrán cô,4G3MSy rLwuVGGồi s9pau đKQQXoUó 9pnhẹ n9phàng c4G3MSyhậm chạKQQXoUp vuốt9p 9ptai 4G3MSycô, rồ4G3MSyi đếnLwuVGG gươn9pg KQQXoUmặt cô.
TừnLwuVGGg 9pđộng KQQXoUtác đềuKQQXoU 9pnhẹ nh4G3MSyàng tỉKQQXoU mỉ4G3MSy KQQXoUmang 4G3MSytheo sựLwuVGG quyếnLwuVGG luyến.
Lú9pc 4G3MSynày Diệ4G3MSyp LwuVGGTây LwuVGGHi 4G3MSyđột nhiKQQXoUên 9pcó ch4G3MSyút ho4G3MSyảng hốt.
Cô mơ4G3MSy hồ9p nhậnKQQXoU 9pra D9pu Gi9pang LwuVGGNam đLwuVGGang nKQQXoUgày c4G3MSyàng 9pnhích LwuVGGlại gầnKQQXoU cLwuVGGô KQQXoUhơn, KQQXoUcô thầmLwuVGG nghKQQXoUĩ phảiKQQXoU nKQQXoUé hắnLwuVGG, nhKQQXoUưng KQQXoUkhông hiểu4G3MSy LwuVGGsao côLwuVGG lại9p kKQQXoUhông nhKQQXoUúc nhích.
4G3MSyHai n9pgười LwuVGGmôi 9pngày càn9pg gầnLwuVGG, DiLwuVGGệp 9pTây H4G3MSyi c4G3MSyó thểKQQXoU cả4G3MSym thấy4G3MSy 9phơi thởKQQXoU củKQQXoUa 9phắn g4G3MSyần kề,4G3MSy pKQQXoUhảng pKQQXoUhất trênKQQXoU gươngLwuVGG mKQQXoUặt mình.
KQQXoUÁnh LwuVGGmắt KQQXoUcô th9pẫn thờ.
NhưngKQQXoU nga9py kKQQXoUhoảnh khLwuVGGắc đ9pôi môLwuVGGi KQQXoUhọ chuẩn4G3MSy bKQQXoUị chạmLwuVGG và4G3MSyo nhLwuVGGau KQQXoUthì D4G3MSyiệp KQQXoUTây LwuVGGHi LwuVGGbỗng 4G3MSycảm thấ4G3MSyy mì9pnh LwuVGGnhư 4G3MSybị một9p lựcLwuVGG ké9po rấ4G3MSyt LwuVGGmạnh giLwuVGGật phắtKQQXoU ra.
NhLwuVGGất t9phời k4G3MSyhông khí4G3MSy lãnKQQXoUg mạnLwuVGG đều9p biKQQXoUến mLwuVGGất khôLwuVGGng cLwuVGGòn 9pchút nàLwuVGGo hết.
“Thật9p x9pin lỗi9p, 9ptôi tì4G3MSym KQQXoUcô ấy9p 4G3MSycó KQQXoUchút việ4G3MSyc.” HKQQXoUạ Phù9png Tuyền9p 9pmỉm cườiKQQXoU KQQXoUgiải thíc4G3MSyh, tháLwuVGGi đKQQXoUộ rấtLwuVGG nhLwuVGGo nhKQQXoUã lễKQQXoU độ9p nhLwuVGGưng Di9pệp Tây9p HKQQXoUi tự9p nhiKQQXoUên dựnKQQXoUg hếLwuVGGt LwuVGGcả tKQQXoUóc gá4G3MSyy lên.
KQQXoUDu GLwuVGGiang 4G3MSyNam không9p n4G3MSyói KQQXoUgì 9pchỉ lẳn9pg lặngKQQXoU nhì4G3MSyn 4G3MSyvề KQQXoUphía H4G3MSyạ PhùnKQQXoUg Tuyền,4G3MSy có4G3MSy chút4G3MSy cảnLwuVGGh giác.
“QuKQQXoUên 9pmất, vếtLwuVGG thưLwuVGGơng LwuVGGlần trước9p tôKQQXoUi 9pcắn nátLwuVGG tr4G3MSyên t4G3MSyay 4G3MSyanh đã9p khỏiKQQXoU h4G3MSyẳn chư9pa vậy?”KQQXoU Hạ9p PhùngLwuVGG 9pTuyền LwuVGGlàm nh9pư vô9p tìn9ph hỏi.
“Cảm4G3MSy 4G3MSyơn sựLwuVGG qu4G3MSyan 4G3MSytâm của4G3MSy anh…KQQXoU KQQXoUThế cKQQXoUhỗ lầnLwuVGG trướcKQQXoU 9pbị nệnKQQXoU ghế4G3MSy vàKQQXoUo đ4G3MSyầu của4G3MSy an4G3MSyh c4G3MSyòn sưnKQQXoUg không?”KQQXoU DKQQXoUu 9pGiang 4G3MSyNam khô9png nh4G3MSyanh khôKQQXoUng cLwuVGGhậm pLwuVGGhản kích.
“Đừng9p l9po lắ4G3MSyng, tLwuVGGội dKQQXoUo aKQQXoUi lKQQXoUàm ngLwuVGGười KQQXoUnấy c4G3MSyhịu, cô9p ấKQQXoUy 9pđã 4G3MSydùng 4G3MSy“hành độn9pg LwuVGGthực tế”4G3MSy để9p sửaKQQXoU chữ4G3MSya l9pỗi lầmKQQXoU 9pcủa m4G3MSyình rồ4G3MSyi…Em KQQXoUnói xe4G3MSym c9pó đúngKQQXoU kh4G3MSyông?” H4G3MSyạ PhLwuVGGùng TuyềnLwuVGG rất4G3MSy thâKQQXoUn mậtLwuVGG ôKQQXoUm haKQQXoUi vLwuVGGai Diệp9p T9pây HLwuVGGi, 9pcúi 9pđầu giốLwuVGGng 9pnhư đanKQQXoUg hỏi4G3MSy c9pô nhưng4G3MSy á9pnh m9pắt lLwuVGGại nh9pẹ n4G3MSyhàng liếcKQQXoU LwuVGGqua D4G3MSyu GianKQQXoUg N4G3MSyam mộtKQQXoU cái.
Trong LwuVGGnháy 9pmắt, Hạ9p 4G3MSyPhùng Tuyền4G3MSy LwuVGGnhìn thấKQQXoUy 9pDu GianKQQXoUg LwuVGGNam va9pi nh9pư cứn9pg n4G3MSygắc lại.
KQQXoUHạ Phùng4G3MSy Tuyề9pn nKQQXoUhếch mép4G3MSy cười,KQQXoU chẳngLwuVGG nói4G3MSy chẳn9pg rKQQXoUằng liề4G3MSyn kéKQQXoUo DiLwuVGGệp TLwuVGGây KQQXoUHi xuốKQQXoUng lầu.
Diệp Tây9p LwuVGGHi t4G3MSyhấp thỏmLwuVGG, 4G3MSybởi LwuVGGvì mọi9p người9p xKQQXoUung qLwuVGGuanh 9pai 4G3MSyai cũngKQQXoU 4G3MSyluôn LwuVGGmiệng nhắcLwuVGG nhởLwuVGG 4G3MSycô v9pà KQQXoUDu GKQQXoUiang Na9pm khôKQQXoUng thểLwuVGG 4G3MSycó LwuVGGbất KQQXoUkì liê9pn KQQXoUquan LwuVGGgì, mà9p 9prõ 4G3MSyràng KQQXoUcô KQQXoUcũng đ4G3MSyã gLwuVGGật đầ9pu đồngLwuVGG ý,LwuVGG nhưLwuVGGng KQQXoUmà lú9pc nã9py vừaKQQXoU vặnKQQXoU bị9p H9pạ P4G3MSyhùng Tuyề4G3MSyn LwuVGGbắt gặp4G3MSy rLwuVGGồi, đLwuVGGây gọLwuVGGi 9plà KQQXoUcó tậ9pt giậLwuVGGt mình.
ĐồnLwuVGGg thờiKQQXoU cKQQXoUô cũLwuVGGng cKQQXoUảm thấ9py KQQXoUvô cùngLwuVGG hỗn4G3MSy lLwuVGGoạn, vừKQQXoUa n9pãy, vừaKQQXoU nLwuVGGãy c9pô LwuVGGvà LwuVGGDu GiaKQQXoUng NLwuVGGam thiế9pu chútLwuVGG nữaLwuVGG đã9p 9phôn môi?
Vì KQQXoUánh 4G3MSytrăng, vKQQXoUì KQQXoUsự phânKQQXoU tâLwuVGGm củaKQQXoU m4G3MSyình, 9pvà cò9pn bởi4G3MSy vKQQXoUì…Du Gi9pang Nam?
Cô hoà4G3MSyn toàn9p 9pkhông h4G3MSyiểu mìn4G3MSyh 4G3MSyđang nghĩKQQXoU gKQQXoUì nữa.
Diệp 4G3MSyTây HKQQXoUi n4G3MSyhư KQQXoUngười mấtKQQXoU hồn.
“S4G3MSyao 4G3MSyvậy, côLwuVGG 9pcòn 4G3MSytiếc nKQQXoUuối chuyệLwuVGGn KQQXoUlúc nãyKQQXoU LwuVGGà?” HLwuVGGạ Phù9png Tuyền9p b9pên cạnLwuVGGh độLwuVGGt nhKQQXoUiên lLwuVGGên tiếnKQQXoUg mỉa9p mai.
RốtLwuVGG cuộKQQXoUc tKQQXoUhì LwuVGGcũng l4G3MSyà 9pcô đ9pã làm4G3MSy saLwuVGGi, 4G3MSyDiệp KQQXoUTây KQQXoUHi 9plo lắng9p chKQQXoUưa đủ4G3MSy haLwuVGGy sa9po nào,LwuVGG 4G3MSydám m4G3MSyở m9piệng LwuVGGphản bác.
Hạ P4G3MSyhùng 4G3MSyTuyền nhẹ4G3MSy nhàngLwuVGG lKQQXoUiếc cô9p mKQQXoUột 9pcái: “ĐượcLwuVGG rồi,9p đLwuVGGằng KQQXoUnào tố4G3MSyi nKQQXoUay cũKQQXoUng khKQQXoUông chỉKQQXoU 9pmình LwuVGGcô v4G3MSyi phạm.”
TốiKQQXoU nay?
Diệp T4G3MSyây LwuVGGHi hoLwuVGGài nghKQQXoUi LwuVGGnhưng cKQQXoUũng khô9png LwuVGGdám “bật”KQQXoU lại.
LúKQQXoUc n9pày, x4G3MSyung quanLwuVGGh bỗngKQQXoU nhiên9p i4G3MSym l9pặng dKQQXoUị thường.
Diệp4G3MSy T9pây H9pi phLwuVGGát hiện9p m4G3MSyột ngưLwuVGGời đàn9p ông4G3MSy 9ptrung ni9pên đứnKQQXoUg giữa4G3MSy phòn4G3MSyg LwuVGGdáng 9pvẻ p4G3MSyhi phàmLwuVGG, pLwuVGGhong tLwuVGGhái quý4G3MSy tộ4G3MSyc, kh4G3MSyuôn m4G3MSyặt bí4G3MSy 4G3MSyhiểm. ÔKQQXoUng t4G3MSya đangKQQXoU đe9po chKQQXoUo Liễu4G3MSy 4G3MSyVi Qu4G3MSyân mộtKQQXoU chiKQQXoUếc 9pvòng KQQXoUcổ ng4G3MSyọc bích.
VòngLwuVGG cổLwuVGG đắLwuVGGt tiềnLwuVGG, mỹKQQXoU nhâLwuVGGn c4G3MSyao quý,LwuVGG haLwuVGGi thứ4G3MSy n4G3MSyày kết9p hợpLwuVGG lạiLwuVGG càn4G3MSyg nổKQQXoUi bLwuVGGật hơn.
“ChKQQXoUúc LwuVGGem sẽ9p mãKQQXoUi LwuVGGmãi xin9ph đẹ9pp nhưLwuVGG 4G3MSythế nàyLwuVGG.” Ngư4G3MSyời 4G3MSyđàn ôKQQXoUng đó9p LwuVGGhôn KQQXoUlên má4G3MSy LiễuKQQXoU KQQXoUVi 4G3MSyQuân LwuVGG, tLwuVGGất cả4G3MSy mLwuVGGọi ngườiKQQXoU LwuVGGđều LwuVGGvỗ t4G3MSyay chúcLwuVGG mừng.
LwuVGGDiệp 4G3MSyTây H9pi bừngKQQXoU tỉn9ph cKQQXoUhân lLwuVGGý, hoá9p 9pra nKQQXoUgười đóLwuVGG ch9pính 4G3MSylà 9pDu Tử9p Vĩ.
D4G3MSyu TửLwuVGG V9pĩ nâng4G3MSy chKQQXoUén r9pượu lKQQXoUên: LwuVGG“Cảm ơ4G3MSyn KQQXoUtất 9pcả cáKQQXoUc vị9p 9pkhách quLwuVGGý cóKQQXoU m9pặt ng9pày hôKQQXoUm LwuVGGnay, 4G3MSychúng t4G3MSya 9phãy cùKQQXoUng 4G3MSyăn m4G3MSyừng s9pinh 4G3MSynhật củaLwuVGG 4G3MSyphu LwuVGGnhân tôi4G3MSy nào.”4G3MSy 4G3MSyNói 4G3MSyxong, ôLwuVGGng t4G3MSya 9ptu 9pmột h4G3MSyơi cKQQXoUạn sạchKQQXoU ch9pén rượu.
Các4G3MSy vị4G3MSy kháLwuVGGch c4G3MSyũng l4G3MSyần lượtKQQXoU là9pm theo.
Tiếp 9ptheo, ô4G3MSyng lạiKQQXoU LwuVGGrót một4G3MSy chénKQQXoU 4G3MSyrượu, bướLwuVGGc tới4G3MSy c4G3MSyhỗ HKQQXoUạ Phùn9pg Tuyền,KQQXoU nKQQXoUhìn Hạ4G3MSy PhùngKQQXoU T4G3MSyuyền 9pvà Diệp4G3MSy KQQXoUTây HLwuVGGi n9pham hi9pểm nói:LwuVGG “LwuVGGHôm nKQQXoUay tôiLwuVGG c9pảm thấyKQQXoU đặcKQQXoU 4G3MSybiệt v4G3MSyinh hạnh4G3MSy 4G3MSykhi Hạ4G3MSy P4G3MSyhùng TuyKQQXoUền 9ptiên s9pinh KQQXoUcó 4G3MSythể LwuVGGhạ cốKQQXoU KQQXoUđến đKQQXoUây 4G3MSytham 4G3MSydự bữaKQQXoU tiệcLwuVGG 4G3MSynho nh4G3MSyỏ này…Hạ9p tiên9p sinh4G3MSy, tôiLwuVGG muốn9p mờLwuVGGi LwuVGGanh mộtLwuVGG chén9p, h9pi vKQQXoUọng 9pcó tLwuVGGhể xoáKQQXoU hế4G3MSyt mọiLwuVGG hi9pểu 4G3MSylầm g9piữa ch4G3MSyúng t9pa t9pừ LwuVGGtrước tới9p na4G3MSyy vLwuVGGà 9pthay KQQXoUmặt LwuVGGnhững KQQXoUkẻ trLwuVGGong gi9pa 9ptộc c4G3MSyhúng tôKQQXoUi c4G3MSyó nh9pững 4G3MSyhành LwuVGGđộng 9pvô l9pễ KQQXoUvới an4G3MSyh 9ptôi muLwuVGGốn x9pin lLwuVGGỗi anh.”
“Khôn4G3MSyg 9pdám nhận.”KQQXoU HLwuVGGạ 9pPhùng LwuVGGTuyền kLwuVGGhách 4G3MSykhí KQQXoUđáp, n4G3MSyâng cLwuVGGốc rượuKQQXoU uống9p luôn.
“Như4G3MSy vậyLwuVGG b4G3MSyây giKQQXoUờ, kLwuVGGhiêu KQQXoUvũ bLwuVGGắt đầu…4G3MSy” KQQXoUDu TKQQXoUử KQQXoUVĩ tu4G3MSyyên bố.
“Xin9p ch4G3MSyờ m4G3MSyột chúLwuVGGt.” HạLwuVGG LwuVGGPhùng TuyKQQXoUền cắtKQQXoU đứt9p l9pời KQQXoUông KQQXoUta “CKQQXoUhờ đ4G3MSyã, KQQXoUtôi cònLwuVGG c4G3MSyó chuy9pện muố9pn tuyên4G3MSy bố.”
Ánh mKQQXoUắt mọLwuVGGi ngLwuVGGười đềuKQQXoU đổ9p dLwuVGGồn vKQQXoUề phíKQQXoUa 9pHạ Ph9pùng Tuyền,9p 4G3MSybao gồm9p cKQQXoUả 4G3MSyDiệp Tây4G3MSy Hi4G3MSy, cLwuVGGô cũ4G3MSyng đan4G3MSyg LwuVGGôm đầKQQXoUy mộtLwuVGG bụ9png băn9p khoăn9p nhìLwuVGGn hắn.
Lúc nàyKQQXoU H9pạ LwuVGGPhùng TuLwuVGGyền bỗ9png n9pâng LwuVGGtay Di4G3MSyệp 9pTây H9pi lên,4G3MSy nói:9p KQQXoU“Tôi và9p DiệpLwuVGG TKQQXoUây H9pi sẽKQQXoU đính9p hôn.”
“VốnLwuVGG làLwuVGG, 9pchúng KQQXoUtôi 4G3MSymuốn cLwuVGGhờ m4G3MSyột thLwuVGGời KQQXoUgian nữa9p mớKQQXoUi thông9p KQQXoUbáo chKQQXoUo mKQQXoUọi ngưLwuVGGời biếtLwuVGG n9phưng vừa4G3MSy rồLwuVGGi được9p 9ptận KQQXoUmắt chứng4G3MSy KQQXoUkiến vKQQXoUợ cLwuVGGhồng D4G3MSyu lãoLwuVGG giLwuVGGa đây4G3MSy tKQQXoUhân mậKQQXoUt kKQQXoUeo sơn9p nhKQQXoUư thế9p tKQQXoUhật sLwuVGGự 4G3MSyđáng gh4G3MSyen 9ptỵ, cKQQXoUho 4G3MSynên liềnLwuVGG quyếKQQXoUt địn9ph LwuVGGsẽ tuyKQQXoUên bốKQQXoU l4G3MSyuôn LwuVGGtại 4G3MSyđây.” Hạ4G3MSy Ph9pùng TuyềnLwuVGG 9pnói KQQXoUdối kh4G3MSyông chớp4G3MSy mắt.
KQQXoUCả căn9p phò9png LwuVGGđầu tKQQXoUiên l9pà iKQQXoUm lặngLwuVGG hoànKQQXoU to4G3MSyàn s4G3MSyau đóKQQXoU 9plai KQQXoUvang LwuVGGlên tiếng4G3MSy vỗ9p tLwuVGGay tá4G3MSyn thLwuVGGưởng 9prầm trời.
HạLwuVGG PhùKQQXoUng TKQQXoUuyền rKQQXoUút rKQQXoUa từKQQXoU tLwuVGGúi á4G3MSyo lễ4G3MSy phụ9pc mộtLwuVGG chiế4G3MSyc nh4G3MSyẫn đínhKQQXoU hô9pn, đ4G3MSyeo lên9p bànLwuVGG t4G3MSyay phải4G3MSy KQQXoUđã 4G3MSyhoá đá4G3MSy của9p Diệp4G3MSy Tây9p H4G3MSyi. 9pNhân tiện9p c4G3MSyúi đầu9p xuốnKQQXoUg, vénKQQXoU tóc4G3MSy côKQQXoU lên,9p n9phẹ nLwuVGGhàng gLwuVGGhé 4G3MSysát t9pai LwuVGGcô tLwuVGGhì thầmLwuVGG 4G3MSyđe doKQQXoUạ: “NLwuVGGếu n4G3MSyhư cLwuVGGô dáKQQXoUm phảnKQQXoU đối9p, t9pôi 9psẽ nga4G3MSyy 4G3MSylập 4G3MSytức qu4G3MSyẳng c4G3MSyô lạ4G3MSyi nơ9pi 9pnày, ti4G3MSyn tKQQXoUôi đi9p, 4G3MSyso vớKQQXoUi tLwuVGGhủ đoKQQXoUạn của4G3MSy DLwuVGGu Tư9p NLwuVGGhân KQQXoUthì KQQXoUDu LwuVGGtử V4G3MSyĩ 4G3MSycòn độc4G3MSy 4G3MSyác hLwuVGGơn rất9p nhiều…LwuVGG khônLwuVGGg tKQQXoUin t4G3MSyhì côLwuVGG 9pcứ 4G3MSythử xem.”
DiệKQQXoUp 9pTây HKQQXoUi cKQQXoUảm LwuVGGthấy mìnhLwuVGG nhLwuVGGư 4G3MSyrơi thẳng9p vKQQXoUào một9p h4G3MSyầm bLwuVGGăng, thKQQXoUật sựKQQXoU khôngKQQXoU LwuVGGbao giKQQXoUờ lường9p t9prước đượcLwuVGG Hạ4G3MSy PhLwuVGGùng Tuyền4G3MSy LwuVGGsẽ rLwuVGGa 4G3MSychiêu đ4G3MSyộc nKQQXoUhư vậy,4G3MSy 9plập LwuVGGtức làmKQQXoU chKQQXoUo cLwuVGGô đà4G3MSynh 4G3MSybó taKQQXoUy chKQQXoUịu chóiKQQXoU câ9pm níKQQXoUn 9pmà KQQXoUlàm theo.
9pCô khôngKQQXoU biếtLwuVGG chínKQQXoUh xáKQQXoUc LwuVGGHạ PhùnKQQXoUg Tu9pyền đangLwuVGG ng4G3MSyhĩ cá4G3MSyi quáiLwuVGG 4G3MSygì và4G3MSy c9pũng không9p biết9p rKQQXoUốt cuộcLwuVGG tKQQXoUhì mìnKQQXoUh nê4G3MSyn 9plàm gLwuVGGì 9pbây giờ.
KQQXoUCô 4G3MSychỉ biết4G3MSy du9py nhấtLwuVGG mộtKQQXoU điều,9p đóLwuVGG l4G3MSyà v9pẻ mặtLwuVGG tươ4G3MSyi cười9p hớLwuVGGn hở4G3MSy đối4G3MSy 9pvới sựLwuVGG cKQQXoUhúc phúcLwuVGG của9p cáKQQXoUc vịLwuVGG kháLwuVGGc ởLwuVGG 4G3MSyđây cKQQXoUủa mìnhLwuVGG 4G3MSyso 4G3MSyvới khóc9p cònLwuVGG khóKQQXoU LwuVGGcoi LwuVGGhơn KQQXoUrất nhiều.
Mà9p l4G3MSyúc đó,LwuVGG ở4G3MSy m4G3MSyột gócKQQXoU 9pkhác của4G3MSy cKQQXoUăn phòngLwuVGG, mộKQQXoUt 4G3MSybóng nLwuVGGgười lầLwuVGGm lKQQXoUũi từLwuVGG từLwuVGG bướKQQXoUc 9pra ngoài.
TrênKQQXoU đườ9png 4G3MSyvề nhà,9p DiệpLwuVGG TKQQXoUây 9pHi tr4G3MSyầm m4G3MSyặc hồi9p lâu9p, rốKQQXoUt LwuVGGcuộc cũngKQQXoU nhịLwuVGGn khKQQXoUông nổi9p nữa9p rKQQXoUồi liềLwuVGGn tháLwuVGGo ngaLwuVGGy chiếcLwuVGG nh4G3MSyẫn rLwuVGGa 4G3MSytrả KQQXoUcho 4G3MSyHạ Phùng9p Tuyền.
HạKQQXoU P4G3MSyhùng T9puyền 9pcũng chẳng4G3MSy t4G3MSyhèm nhLwuVGGìn n4G3MSyó 4G3MSylấy mộtKQQXoU cá4G3MSyi, chỉKQQXoU nói9p: “S9pau n4G3MSyày, côLwuVGG phải9p lu9pôn luônKQQXoU đeoKQQXoU LwuVGGnó trênKQQXoU 4G3MSytay LwuVGGnghe không?”
“ViệcKQQXoU này4G3MSy, 4G3MSyanh đang9p ti4G3MSyến hànKQQXoUh kế4G3MSy hoạc4G3MSyh gLwuVGGì vậ4G3MSyy, việc4G3MSy chúng9p 9pta đíKQQXoUnh 4G3MSyhôn l9pà 4G3MSymột LwuVGGphần củaLwuVGG kếLwuVGG hoạKQQXoUch đó,LwuVGG 4G3MSyđúng không?KQQXoU” ĐâLwuVGGy làLwuVGG đáKQQXoUp án9p d4G3MSyuy nh9pất màLwuVGG Diệp9p T9pây LwuVGGHi LwuVGGsuy nKQQXoUghĩ hồi9p lâ9pu m4G3MSyới tKQQXoUìm rLwuVGGa được,LwuVGG cũng9p là4G3MSy 4G3MSyđáp 9pán lLwuVGGàm côKQQXoU thấy9p yên9p tâmLwuVGG nhất.
ĐKQQXoUáng LwuVGGtiếc đ4G3MSyáp áKQQXoUn LwuVGGnày ng9pay lKQQXoUập tứcLwuVGG bị9p b4G3MSyác bỏ:9p “CKQQXoUhẳng cLwuVGGó kế4G3MSy 4G3MSyhoạch nà4G3MSyo cả.”
“Vậy…tại s4G3MSyao chúngLwuVGG 9pta pKQQXoUhải đínhKQQXoU hôKQQXoUn?” Diệp4G3MSy TLwuVGGây H4G3MSyi thấy9p KQQXoUlưng KQQXoUmình LwuVGGđang KQQXoUròng ròLwuVGGng LwuVGGmồ hôLwuVGGi lạnh.
“KQQXoUBởi vìKQQXoU đí9pnh KQQXoUhôn r9pồi mới9p có4G3MSy 9pthể kLwuVGGết hôn.4G3MSy” HạKQQXoU Ph9pùng T9puyền 4G3MSynhàn KQQXoUnhạt gi4G3MSyải thích.
4G3MSyDiệp KQQXoUTây 4G3MSyHi tKQQXoUhấy LwuVGGhình nLwuVGGhư nhiệ4G3MSyt 9pđộ điềKQQXoUu h4G3MSyoà KQQXoUtrong 4G3MSyxe đã4G3MSy xuốn9pg quáLwuVGG tLwuVGGhấp rồi4G3MSy, thế9p cLwuVGGho n9pên gKQQXoUiọng nói9p của9p côKQQXoU mớLwuVGGi ru9pn rẩyLwuVGG 4G3MSynhư v9pầy: “Kết…hôn?”
“LwuVGGĐúng vậy.”KQQXoU NgưKQQXoUời nàoLwuVGG đKQQXoUó KQQXoUgật đầu.
“4G3MSyTại LwuVGGsao LwuVGGlại p9phải kế9pt 4G3MSyhôn?” Diệ9pp TKQQXoUây 9pHi giựKQQXoUt 4G3MSygiựt 4G3MSytóc mình,LwuVGG mộLwuVGGt cáiKQQXoU, haLwuVGGi 9pcái, LwuVGGba cái…
“BởiKQQXoU KQQXoUvì tLwuVGGôi 9pkhông muốn4G3MSy chư4G3MSya kLwuVGGết hôn4G3MSy đãLwuVGG siKQQXoUnh 4G3MSycon rồi.”
“TạiLwuVGG KQQXoUsao LwuVGGlại muKQQXoUốn s4G3MSyinh con?!”
“Bởi 4G3MSyvì chúnLwuVGGg KQQXoUta đã9p lên9p giường.”
“Tại KQQXoUsao lại9p pLwuVGGhải LwuVGGlên giường???”
“Bởi v4G3MSyì cLwuVGGhúng tKQQXoUa sắ9pp KQQXoUkết hôn.”
9p“Tại sKQQXoUao chúLwuVGGng t4G3MSya lại9p pLwuVGGhải kếLwuVGGt hôn???!!!!”
“BởiKQQXoU LwuVGGvì chún4G3MSyg 4G3MSyta đãKQQXoU đí4G3MSynh hôn.”
“…”

Cứ 4G3MSynhư vậ4G3MSyy, v9pấn KQQXoUđề 9pnày 9pcứ lậ4G3MSyp điLwuVGG lậ9pp lạiKQQXoU vô4G3MSy LwuVGGsố lần,KQQXoU DiệLwuVGGp Tây9p HLwuVGGi q4G3MSyuyết định4G3MSy đ9pổi p4G3MSyhương thứ4G3MSyc gLwuVGGiao tiếpLwuVGG, LwuVGGcho 9pnên cô9p v9pô cùngLwuVGG thKQQXoUành 4G3MSykhẩn, ngLwuVGGhiêm tú4G3MSyc c4G3MSyực độKQQXoU LwuVGGnói: KQQXoU“Hạ P4G3MSyhùng Tuyền,9p tôLwuVGGi KQQXoUkhông LwuVGGmuốn kếKQQXoUt hônKQQXoU với4G3MSy anh.”
Hạ Phùng4G3MSy Tuyền4G3MSy cũngLwuVGG khôn9pg có9p phản9p ứnLwuVGGg 4G3MSygì 9pdữ dội4G3MSy lắ9pm, c9phỉ đLwuVGGột ngộ9pt hỏKQQXoUi một4G3MSy 4G3MSycâu hỏiLwuVGG kháKQQXoUc: “VậyKQQXoU mKQQXoUỗi sá9png cóKQQXoU p9phải l9pà 9pcô c4G3MSyam tâm9p tì4G3MSynh nguyệnLwuVGG KQQXoUbưng cLwuVGGà 4G3MSyphê lKQQXoUên chLwuVGGo LwuVGGtôi không?”
“KhôngKQQXoU đờiKQQXoU nLwuVGGào.” DiKQQXoUệp 4G3MSyTây 9pHi trảLwuVGG lời4G3MSy chKQQXoUắc nKQQXoUhư đ9pinh ché4G3MSym sắt.
“Không là9p đLwuVGGược rồi.”
“Thế làLwuVGG c9pó 9pý gKQQXoUì hả9p?” DLwuVGGiệp TâyLwuVGG 4G3MSyHi khô9png hiểu9p gìKQQXoU 9phết trơn.
“ChúnLwuVGGg t9pa LwuVGGkết hô9pn LwuVGGsau nàyKQQXoU 4G3MSycũng g4G3MSyiống 4G3MSynhư viLwuVGGệc c9pô phảLwuVGGi bưnKQQXoUg cà4G3MSy LwuVGGphê m9pỗi LwuVGGsáng c4G3MSyho t4G3MSyôi, 4G3MSymặc d9pù KQQXoUkhông t4G3MSyình nguyện4G3MSy nhưn4G3MSyg cuốLwuVGGi cLwuVGGùng 9pcô vẫnLwuVGG ph9pải là9pm.” Hạ4G3MSy Phùng4G3MSy TuyềnLwuVGG dùng9p một4G3MSy câu9p LwuVGGđơn 9pgiản kết9p t4G3MSyhúc vấn4G3MSy đề4G3MSy mLwuVGGà Di9pệp 9pTây HLwuVGGi KQQXoUso sá9pnh với4G3MSy hàmKQQXoU số9p to9pán 4G3MSyhọc còKQQXoUn k9phó LwuVGGkhăn h4G3MSyơn gấ9pp chục9p lần.
Chapter 24
Diệp KQQXoUTây HKQQXoUi vừKQQXoUa thấ4G3MSyy bự4G3MSyc mìnhKQQXoU vừLwuVGGa buồn4G3MSy cKQQXoUười, k9phông b9piết KQQXoUlàm saKQQXoUo lạiLwuVGG thố9pt rKQQXoUa câKQQXoUu: “LwuVGGTôi c9pó ch9pết cLwuVGGũng khKQQXoUông g4G3MSyả KQQXoUcho anh.”
Sau k4G3MSyhi nKQQXoUói 9pxong 9plại KQQXoUcảm thấy9p c4G3MSyó gKQQXoUì đ9pó kh9pông ổn,KQQXoU 4G3MSythẳng th4G3MSyắn qu4G3MSyá mức,9p hơ4G3MSyn 9pnữa cònLwuVGG chútLwuVGG LwuVGGnguy hiểm—nhưLwuVGG LwuVGGmấy bKQQXoUộ phi9pm tru4G3MSyyền hình4G3MSy 9pnhảm nh4G3MSyí ấ4G3MSyy, những4G3MSy KQQXoUlời này4G3MSy củ9pa nữKQQXoU chínhKQQXoU 19p0 phần9p LwuVGGthì 89p,9 9pphần c9phắc 4G3MSychắn sẽ9p bịLwuVGG KQQXoUgả c4G3MSyho 4G3MSynam nhâ9pn LwuVGGmà nLwuVGGữ chínLwuVGGh ghétKQQXoU nhất9p cóLwuVGG chết9p cũngLwuVGG khônLwuVGGg muKQQXoUốn lấy.4G3MSy ChLwuVGGo nên,KQQXoU cLwuVGGô vộiLwuVGG sửaLwuVGG l4G3MSyại LwuVGGnói: “9pHay làLwuVGG nói4G3MSy KQQXoUnhư vLwuVGGậy đi,LwuVGG t4G3MSyôi cảm4G3MSy giKQQXoUác c4G3MSyơ h9pội mìnLwuVGGh KQQXoUgả 4G3MSycho D4G3MSyu GiaLwuVGGng 4G3MSyNam LwuVGGso với4G3MSy gả9p cKQQXoUho 9panh hơn…9p m4G3MSyột ch9pút xíu.”
Vốn9p dĩKQQXoU, Diệp9p LwuVGGTây 9pHi địn9ph 9pnói “l4G3MSyớn hơn”9p đằng9p sa4G3MSyu cộ9png th4G3MSyêm phKQQXoUó từLwuVGG “rấKQQXoUt nhiều”LwuVGG n9phưng 4G3MSysuy 4G3MSyđi tKQQXoUính lạ4G3MSyi thKQQXoUì dKQQXoUù sa4G3MSyo hKQQXoUai người9p cũLwuVGGng LwuVGGđã ở9p m4G3MSyột nh4G3MSyà vớ9pi nKQQXoUhau 4G3MSykhá 4G3MSylâu KQQXoUrồi, khônKQQXoUg t4G3MSyhể LwuVGGlấy oánKQQXoU báKQQXoUo âLwuVGGn, quá4G3MSy mKQQXoUức đảKQQXoU LwuVGGkích tựKQQXoU áiLwuVGG cLwuVGGủa hắn4G3MSy vKQQXoUì 4G3MSythế r4G3MSyất hảoKQQXoU t9pâm LwuVGGđổi lạ4G3MSyi 4G3MSythành cụm4G3MSy từ4G3MSy “mộtLwuVGG c9phút xíu”4G3MSy này.

Thật khKQQXoUông ngLwuVGGhĩ đếKQQXoUn hậ9pu 4G3MSyhoạ s4G3MSyau 4G3MSynày, chọKQQXoUc ngaKQQXoUy vàoKQQXoU tổ9p kiến9p lửa,4G3MSy tênKQQXoU só9pi hỉLwuVGG nộ4G3MSy kLwuVGGhông KQQXoUlường LwuVGGđược 4G3MSybên cạnh.
Vừ4G3MSya dứtLwuVGG lời,KQQXoU HạKQQXoU PhKQQXoUùng Tuy4G3MSyền liền4G3MSy nắmKQQXoU c4G3MSyhặt lấ9py cLwuVGGổ tKQQXoUay củ4G3MSya c4G3MSyô, mộ4G3MSyt pheLwuVGGn kéo9p lKQQXoUại, thu9pận đ9pà ké9po c4G3MSyả ngư9pời DiệpKQQXoU TKQQXoUây H9pi ngồi9p lLwuVGGên đù9pi hắn.
Di9pệp T4G3MSyây LwuVGGHi t4G3MSyất nhiê9pn lLwuVGGà liềuLwuVGG mạngLwuVGG gi4G3MSyãy 4G3MSydụa nhưng4G3MSy chẳngKQQXoU KQQXoUăn tKQQXoUhua gì,9p ng4G3MSyày thường9p vốn9p tứcLwuVGG gKQQXoUiận đếnKQQXoU cực9p điểm,KQQXoU tức4G3MSy đến9p xì9p kKQQXoUhói đố4G3MSyi vớ9pi 4G3MSyhắn cũnKQQXoUg vôKQQXoU dụKQQXoUng rồi.
HLwuVGGạ Phùn9pg TuyềnKQQXoU mộ4G3MSyt t4G3MSyay khoá4G3MSy chặ9pt 4G3MSyhai ta4G3MSyy 4G3MSycủa DiệpKQQXoU LwuVGGTây HiLwuVGG, mộtKQQXoU tLwuVGGay LwuVGGgiữ c9phặt LwuVGGgáy côKQQXoU, hLwuVGGung 4G3MSyhăng mKQQXoUà hôn.
Cảm LwuVGGgiác l4G3MSyưỡi HLwuVGGạ PhùngKQQXoU T9puyền đan9pg dầLwuVGGn KQQXoUdần x4G3MSyâm nhậ4G3MSyp vLwuVGGào 9ptrong miLwuVGGệng 9pmình, Diệp4G3MSy Tâ9py KQQXoUHi t9poàn thâLwuVGGn t9pê dại,LwuVGG cố4G3MSy gắLwuVGGng hết9p sứKQQXoUc n9pgậm chặt4G3MSy miệnLwuVGGg lại9p, kiên4G3MSy 4G3MSycường phKQQXoUòng 9pthủ đế9pn cùng.
Hạ9p Phùng9p 9pTuyền m4G3MSyỉm cười4G3MSy n4G3MSyháy mắtKQQXoU KQQXoUmột cái,9p bỏKQQXoU mộ4G3MSyt KQQXoUtay raKQQXoU, t9pừ bKQQXoUên ngoài4G3MSy đốngKQQXoU lKQQXoUễ phụKQQXoUc 4G3MSybùng nhùng,4G3MSy bà9pn ta9py h9pắn nha9pnh nhẹLwuVGGn luKQQXoUồn vào4G3MSy tLwuVGGrong ngKQQXoUười DiệpLwuVGG TâyKQQXoU HiLwuVGG, n4G3MSyhẹ nhàn4G3MSyg sờ…
“Á!!!!”9p DiệpKQQXoU Tâ9py 9pHi hétLwuVGG lên,4G3MSy H4G3MSyạ LwuVGGPhùng Tuy4G3MSyền n9phân 4G3MSycơ hộiLwuVGG đó9p tLwuVGGiến vLwuVGGào, bLwuVGGá đạo4G3MSy hô4G3MSyn LwuVGGcô kh9pông n4G3MSygừng, 4G3MSyhai bê4G3MSyn dâLwuVGGy dưa.
CảLwuVGG người9p n9póng rực,LwuVGG hắn4G3MSy “cLwuVGGhiến đấuKQQXoU” r4G3MSyất LwuVGGmạnh mẽ,LwuVGG LwuVGGlàm 4G3MSycho Di4G3MSyệp Tây9p HKQQXoUi KQQXoUkhông cá9pch nà9po hôKQQXoU hấp.
Trong tình4G3MSy thếLwuVGG cấp9p bá9pch đó,côLwuVGG LwuVGGtrên dưLwuVGGới kế9pt hợp4G3MSy, cắn4G3MSy vào9p 4G3MSymôi hắn,KQQXoU l4G3MSyiền 4G3MSycảm 9pthấy vịKQQXoU KQQXoUmáu tươKQQXoUi ngọtKQQXoU ngào9p trà4G3MSyn ra.
VốnLwuVGG KQQXoUtưởng rằ9png hắn4G3MSy sẽ9p nga4G3MSyy lậLwuVGGp tứcKQQXoU bu9pông mìLwuVGGnh r9pa, nhưngLwuVGG khôKQQXoUng, Hạ4G3MSy Ph4G3MSyùng Tuyề4G3MSyn hừ9p cũngLwuVGG khô9png h4G3MSyừ mộtLwuVGG tiếnLwuVGGg l4G3MSyại ănKQQXoU m4G3MSyiếng trả9p m9piếng, cũngKQQXoU cKQQXoUhơi chiêuKQQXoU KQQXoUấy cắnKQQXoU lạ9pi môLwuVGGi cLwuVGGô m4G3MSyột phát.
Diệp T4G3MSyây 4G3MSyHi KQQXoUđau đếnLwuVGG ứ9pa nước4G3MSy mắLwuVGGt, 4G3MSychờ HạLwuVGG PhùngKQQXoU Tuyề4G3MSyn vừaLwuVGG bu4G3MSyông m9pình r4G3MSya đãLwuVGG vộiLwuVGG v9pàng lu9pi về4G3MSy mộtKQQXoU góLwuVGGc xKQQXoUe cáKQQXoUch x4G3MSya h4G3MSyắn, rút9p cá4G3MSyi g9pương 9pra 9pxem chút,LwuVGG LwuVGGmôi dướiLwuVGG 9pbị cắ9pn đaLwuVGGng LwuVGGrươm rướmKQQXoU máKQQXoUu rồi. 

“Hạ9p 9pPhùng Tuyền,KQQXoU 9panh lLwuVGGàm cáKQQXoUi KQQXoUquái gìLwuVGG thế!”KQQXoU D9piệp TKQQXoUây H9pi nộ9p KQQXoUkhí xKQQXoUung thiên.
4G3MSy“Cô cắn4G3MSy 4G3MSytôi tấtLwuVGG nh4G3MSyiên tLwuVGGôi 4G3MSysẽ đáp9p lễ4G3MSy thôi!9p” HLwuVGGạ PhLwuVGGùng TuyềnLwuVGG hơi9p nhíu4G3MSy mày.
“Anh…aLwuVGGnh đồ4G3MSy biế9pn thái4G3MSy! A!”
Diệp TâyKQQXoU LwuVGGHi còn9p KQQXoUchưa 9pcó mắ4G3MSyng xong9p, lạ9pi KQQXoUbị ngườiLwuVGG nào4G3MSy KQQXoUđó mộtKQQXoU p4G3MSyhen KQQXoUkéo tiLwuVGGếp, KQQXoUtiếp tLwuVGGục cưỡKQQXoUng ép.
HKQQXoUạ PhLwuVGGùng T4G3MSyuyền tiến9p LwuVGGquân t9phần LwuVGGtốc, LwuVGGkhông để9p chLwuVGGo LwuVGGcô cóKQQXoU b9pất KQQXoUkì cơKQQXoU hKQQXoUội nKQQXoUào đểKQQXoU thở4G3MSy n9pữa, giốKQQXoUng nhưKQQXoU có9p lửa4G3MSy đốt9p ch9páy côLwuVGG vậy.
4G3MSyDiệp Tây4G3MSy 9pHi 4G3MSycũng k4G3MSyhông thể9p nhẫn9p nhLwuVGGịn chịu9p thuKQQXoUa th4G3MSyêm nữa4G3MSy, oánLwuVGG LwuVGGhận dùngLwuVGG h4G3MSyết s4G3MSyức bìn4G3MSyh 9psinh cắn4G3MSy vKQQXoUào 4G3MSycái lưỡKQQXoUi b4G3MSyá đạ4G3MSyo ki9pa một4G3MSy cái.
Bởi vLwuVGGì tứcKQQXoU gLwuVGGiận nênKQQXoU l9pực cắn4G3MSy rất4G3MSy mạnhLwuVGG, 9pchỉ gKQQXoUiải hậ9pn được9p 9plúc ấy9p n9phưng c9phỉ 9pmột gi4G3MSyây 4G3MSysau, Diệp4G3MSy 9pTây H9pi m4G3MSyôi trên4G3MSy lLwuVGGại cảmKQQXoU thấyKQQXoU vLwuVGGô cùLwuVGGng đauKQQXoU nLwuVGGhức—lại bị4G3MSy LwuVGGtrả thLwuVGGù nữa!!!!!
HKQQXoUạ P9phùng Tuy9pền buôn9pg KQQXoUcô 4G3MSyra, nhìLwuVGGn KQQXoUDiệp TâyKQQXoU H4G3MSyi c4G3MSyo 9pcả hKQQXoUai KQQXoUchân lên9p lù4G3MSyi về9p LwuVGGmột góc9p xLwuVGGe vừ9pa giậLwuVGGn KQQXoUvừa sợ9p n4G3MSyhìn LwuVGGmình chằmLwuVGG chằm,4G3MSy hắnLwuVGG nhẹKQQXoU giọngKQQXoU 4G3MSynói: “C4G3MSyòn muLwuVGGốn 4G3MSythử nKQQXoUữa không?”
Diệp Tâ4G3MSyy KQQXoUHi KQQXoUche LwuVGGmôi rướmLwuVGG mKQQXoUáu củ4G3MSya mình4G3MSy, KQQXoUliều mạngLwuVGG l4G3MSyắc đầu.
KQQXoUHạ PhKQQXoUùng KQQXoUTuyền tLwuVGGiến lạ9pi gầ9pn cKQQXoUô, lôKQQXoUi cái4G3MSy t4G3MSyay LwuVGGđang c9phe miệKQQXoUng của4G3MSy cô9p ra4G3MSy, khẽLwuVGG nghiêngKQQXoU đầu,LwuVGG tiếp4G3MSy 4G3MSytục hKQQXoUôn nữa.
Diệp9p 9pTây KQQXoUHi KQQXoUbị vâKQQXoUy hãLwuVGGm tr4G3MSyong mộ4G3MSyt LwuVGGgóc nhỏ,9p khKQQXoUông cLwuVGGó đường4G3MSy nLwuVGGào đểKQQXoU thoáKQQXoUt, nụ9p hôLwuVGGn củKQQXoUa hắnLwuVGG b4G3MSyá đ9pạo m9pà c9puồng 9pnhiệt, thậ4G3MSyt sựLwuVGG muốKQQXoUn l9pàm DiệLwuVGGp TâLwuVGGy H4G3MSyi nghẹt4G3MSy th4G3MSyở 4G3MSymà chế4G3MSyt nhưn9pg 4G3MSycô khôn4G3MSyg 9pcòn d9pám p9phản kháng9p nữ4G3MSya, chỉ9p có4G3MSy KQQXoUthể biếtLwuVGG 4G3MSyđiều mộtLwuVGG chútLwuVGG đểKQQXoU 9pmặc ch9po hLwuVGGắn muốnKQQXoU làmLwuVGG g9pì thì9p làm.
Không biết9p LwuVGGqua b9pao lKQQXoUâu, H9pạ PhùngLwuVGG 4G3MSyTuyền bá4G3MSy đKQQXoUạo hKQQXoUôn dầnLwuVGG KQQXoUnhẹ KQQXoUnhàng ô9pn nhKQQXoUu, từKQQXoUng chKQQXoUút từng9p ch9pút một9p liếm4G3MSy 9pđôi môi9p bLwuVGGị thươKQQXoUng của4G3MSy cô9p, vôKQQXoU cùLwuVGGng nhLwuVGGẹ nhàn9pg vàLwuVGG t4G3MSyỉ mỉ.
“Tối n9pay, DLwuVGGu G9piang LwuVGGNam còn4G3MSy c4G3MSyhưa LwuVGGhôn cô,KQQXoU KQQXoUmà tKQQXoUôi, lạiKQQXoU hônKQQXoU cô4G3MSy đếnLwuVGG bLwuVGGa l4G3MSyần.” Hạ9p PhLwuVGGùng TuyềnKQQXoU 9pcúi KQQXoUđầu nLwuVGGhìn côLwuVGG, ánKQQXoUh mắt9p kKQQXoUhó hiểuLwuVGG nó4G3MSyi: “Că4G3MSyn cứ4G3MSy tKQQXoUheo tìn4G3MSyh huốnLwuVGGg hiKQQXoUện tạiKQQXoU tLwuVGGhì KQQXoUcơ h9pội cô9p gảKQQXoU chLwuVGGo tKQQXoUôi KQQXoUso sánhKQQXoU 4G3MSyvới 4G3MSygả 9pcho hắn9p LwuVGGhình n9phư là9p hơn…mộtLwuVGG chLwuVGGút xíu.” 
Nhưng 9pDiệp Tây9p HLwuVGGi căLwuVGGn bản4G3MSy lKQQXoUà khôngKQQXoU LwuVGGcó ng9phe HạKQQXoU P4G3MSyhùng TuyLwuVGGền 4G3MSynói chuKQQXoUyện, còKQQXoUn đanKQQXoUg bậKQQXoUn rộn4G3MSy tìLwuVGGm cá4G3MSych thoáLwuVGGt KQQXoUkhỏi ngựcLwuVGG hắn,4G3MSy 9pliều mạng4G3MSy 4G3MSycầm kh4G3MSyăn giấy9p chùi4G3MSy môKQQXoUi, 9plại 9pcòn khKQQXoUông 9pngừng “Phi,phi,phi”
“Anh9p là9p têKQQXoUn 4G3MSyháo 4G3MSysắc tLwuVGGhấp kémKQQXoU! TạLwuVGGi sa4G3MSyo lạiKQQXoU không4G3MSy LwuVGGcó cLwuVGGhút lịchKQQXoU sựLwuVGG nà9po, chưa4G3MSy đượcKQQXoU 9psự đồng4G3MSy 4G3MSyý c9pủa người9p khácKQQXoU đ9pã c4G3MSyưỡng 4G3MSyhôn!” Di4G3MSyệp Tâ4G3MSyy 4G3MSyHi bấKQQXoUt 4G3MSyngờ, 9phung hăngLwuVGG mắng9p hắ9pn: “9pĐồ thần9p kinh!”
“KhôngKQQXoU saLwuVGGo, sKQQXoUau nKQQXoUày 9pcô sẽKQQXoU q9puen thôi.”9p HạLwuVGG PKQQXoUhùng LwuVGGTuyền trở9p lạiLwuVGG vịLwuVGG 4G3MSytrí 9pngồi KQQXoUcủa hắn,4G3MSy h4G3MSyai chân4G3MSy đ9pung đưa,KQQXoU vừa9p cườ4G3MSyi KQQXoUvừa LwuVGGnhàn nh9pã trảKQQXoU lời.
Nếu cóLwuVGG 9pthể, DiệpLwuVGG T9pây H9pi tKQQXoUhực mKQQXoUuốn phLwuVGGun m4G3MSyáu 9ptrên miệngLwuVGG mì9pnh LwuVGGvào mặtLwuVGG hắn.9p CKQQXoUô tứcKQQXoU giKQQXoUận đến9p mứKQQXoUc cả9p n9pgười đều9p 9prung LwuVGGlên bầnLwuVGG bậLwuVGGt, KQQXoUđang t9phở, lại9p phá4G3MSyt hiệKQQXoUn 9pra cLwuVGGái nhẫn9p đínKQQXoUh hô9pn mìLwuVGGnh vừaKQQXoU 9ptháo rKQQXoUa 4G3MSylúc nãyLwuVGG LwuVGGchẳng KQQXoUbiết 9ptừ KQQXoUlúc nàLwuVGGo đã9p ch4G3MSyiễm chệ9p 4G3MSyvững vànKQQXoUg nằm4G3MSy tKQQXoUrên n4G3MSygón á4G3MSyp út4G3MSy củKQQXoUa cô.
KQQXoUChiếc nh4G3MSyẫn bạKQQXoUch ki9pm với4G3MSy bLwuVGGa viênKQQXoU 9pđá 9pđược cắ9pt g9pọt tKQQXoUinh x9pảo, thiết9p 4G3MSykế mớiKQQXoU mẻ.LwuVGG Nhưng4G3MSy đốiKQQXoU vớKQQXoUi 4G3MSyDiệp Tâ9py HKQQXoUi thìLwuVGG n4G3MSyó chẳng9p 4G3MSykhác g4G3MSyì m4G3MSyột KQQXoUcái khoá9p 9psắt, buộc9p tKQQXoUhật chặtKQQXoU 9pcô lại.
Diệp Tâ9py KQQXoUHi LwuVGGđang định9p 9ptháo KQQXoUra l4G3MSyần 4G3MSynữa, Hạ9p 9pPhùng TuyềnLwuVGG lạiLwuVGG dùKQQXoUng giọngKQQXoU n9pói bLwuVGGình tĩnh9p khô9png gợn4G3MSy són9pg c9phặn lại4G3MSy: “NKQQXoUếu nhưLwuVGG cLwuVGGô 4G3MSydám 9plàm thếKQQXoU, tKQQXoUôi s9pẽ lậKQQXoUp tức4G3MSy lậ4G3MSyp l4G3MSyại nhữngLwuVGG chuLwuVGGyện LwuVGGvừa rồ4G3MSyi đã4G3MSy l4G3MSyàm v4G3MSyới cô4G3MSy đấy.”
D4G3MSyiệp Tây9p HLwuVGGi t4G3MSyay lậpKQQXoU tức4G3MSy cứngLwuVGG đờ.
“SauKQQXoU n4G3MSyày, bấtLwuVGG luLwuVGGận lLwuVGGà đ9pi tắ9pm h4G3MSyay 9pđi ngủ,4G3MSy côKQQXoU đều4G3MSy phải4G3MSy đeoKQQXoU nó9p ởKQQXoU trLwuVGGên t4G3MSyay.” HKQQXoUạ Phù9png TuyềnLwuVGG r4G3MSya lệnh.
“Xin hỏi4G3MSy, vì4G3MSy sKQQXoUao tôiLwuVGG phải9p ng9phe lờ4G3MSyi anh?4G3MSy” LwuVGGDiệp T4G3MSyây KQQXoUHi không9p phục.
“N9pếu LwuVGGkhông LwuVGGtin, 9pcô cLwuVGGó 9pthể thửLwuVGG 9pmột chútKQQXoU x4G3MSyem 4G3MSysao.” Hạ4G3MSy PhLwuVGGùng Tuyề9pn gõKQQXoU gõ4G3MSy n9pgón t4G3MSyay trê9pn đLwuVGGầu 4G3MSygối 9ptheo tiLwuVGGết tấu,4G3MSy mỗi4G3MSy mộtLwuVGG nhịpKQQXoU LwuVGGgõ nh9pư đánhKQQXoU vKQQXoUào 9plòng DiKQQXoUệp TLwuVGGây HKQQXoUi: “TKQQXoUin 4G3MSytôi đi4G3MSy, cô4G3MSy vĩnKQQXoUh viễn4G3MSy sẽ4G3MSy LwuVGGkhông b9pao giờKQQXoU đo4G3MSyán t4G3MSyrước đKQQXoUược tôiKQQXoU sẽ4G3MSy LwuVGGlàm LwuVGGnhững gìKQQXoU đâu.”
4G3MSyKhi ha4G3MSyi KQQXoUngười trởKQQXoU 9pvề nhà9p, KQQXoUA KLwuVGGhoan KQQXoUphát hiLwuVGGện 4G3MSymôi DiệpLwuVGG Tây9p 9pHi sưng9p phồKQQXoUng l4G3MSyên, vẻ4G3MSy KQQXoUmặt 4G3MSyvô cùn9pg 4G3MSykhó ch4G3MSyịu 4G3MSycho nên9p liềLwuVGGn 4G3MSyân cLwuVGGần hKQQXoUỏi LwuVGGthăm: “Nh4G3MSya đầu,9p kẻKQQXoU n9pào ch4G3MSyọc g9piận m4G3MSyuội, KQQXoUlàm saKQQXoUo màKQQXoU mKQQXoUặt nhưKQQXoU LwuVGGbị táLwuVGGo bónKQQXoU th4G3MSyế này?”
Diệp TLwuVGGây HKQQXoUi nghiếnLwuVGG răngLwuVGG nLwuVGGghiến lợ4G3MSyi nói4G3MSy: “MuộiKQQXoU LwuVGGbị H9pạ Phùng4G3MSy TKQQXoUuyền é9pp buộc!”
LwuVGG“Ngay tKQQXoUại KQQXoUbữa tiệ9pc áKQQXoU?” 4G3MSyA Kho4G3MSyan h4G3MSyít mộtLwuVGG hơKQQXoUi, bốiKQQXoU rối:4G3MSy “XoKQQXoUng rồi,KQQXoU 4G3MSyxong rồi,4G3MSy nLwuVGGhất định4G3MSy làKQQXoU vộLwuVGGi KQQXoUvàng q9puá, Phùn9pg 4G3MSyTuyền chưaKQQXoU kịp9p 9psử dKQQXoUụng bi9pện phKQQXoUáp LwuVGGan KQQXoUtoàn đ9púng 9pkhông, n4G3MSyói KQQXoUkhông 4G3MSychừng mu9pội 4G3MSymang tLwuVGGhai LwuVGGrồi, khôngLwuVGG được,LwuVGG không4G3MSy được,4G3MSy huynLwuVGGh phả9pi nha9pnh chóngKQQXoU đi4G3MSy 9pnấu canLwuVGGh 4G3MSytổ LwuVGGyến, để4G3MSy m9puội bồLwuVGGi bổKQQXoU t9phân thểLwuVGG m9pới được!”
“M9puội .khônLwuVGGg .cóKQQXoU. ý4G3MSy .này!”LwuVGG 9pDiệp T4G3MSyây 4G3MSyHi th9pái dươnKQQXoUg gâLwuVGGn xanKQQXoUh nổiLwuVGG lêKQQXoUn, g9piơ t9pay lênLwuVGG, nhìn4G3MSy rõ9p chiếKQQXoUc nhẫn9p đínLwuVGGh KQQXoUhôn sáKQQXoUng chLwuVGGói kLwuVGGia: “MLwuVGGuội muốn9p n4G3MSyói lKQQXoUà 9pHạ Ph9pùng LwuVGGTuyền 9pép 9pmuội đe9po cáLwuVGGi này!”
A KhoaKQQXoUn n4G3MSyghi ngờ9p: “Chẳng9p lẽ4G3MSy muội4G3MSy khô4G3MSyng thíchKQQXoU kLwuVGGiểu dá4G3MSyng nKQQXoUày sao?”
“Không phảKQQXoUi, kiLwuVGGểu dáng4G3MSy rất9p đẹp,4G3MSy nKQQXoUhưng mà…”
9p“Nhưng mLwuVGGà mLwuVGGuội kh9pông th4G3MSyích đáKQQXoU nhLwuVGGỏ 9pchứ gì?”
“Không,LwuVGG vLwuVGGiên đá9p k9pích t4G3MSyhước rấtLwuVGG phù9p hợp,LwuVGG nhưngLwuVGG mà…”
LwuVGG“Nhưng KQQXoUmà KQQXoUmuội thích9p ch4G3MSyiếc nhẫn4G3MSy kKQQXoUhác đắtKQQXoU tiềnKQQXoU hơ4G3MSyn hả?”
“HKQQXoUãy ngLwuVGGhe muội4G3MSy KQQXoUnói hếLwuVGGt cóKQQXoU đư9pợc khô4G3MSyng!” Gâ4G3MSyn LwuVGGxanh nổiLwuVGG lêLwuVGGn ngàyLwuVGG càng9p rõ,4G3MSy 4G3MSytai 9pxì khó9pi: “Chi9pếc nhẫ9pn LwuVGGnày chẳn4G3MSyg 9pcó vấn9p đLwuVGGề gìLwuVGG c4G3MSyả, LwuVGGmuội chỉ9p làKQQXoU kLwuVGGhông muốn4G3MSy KQQXoUkết 4G3MSyhôn cùKQQXoUng h4G3MSyắn thôi!”
“À!!”LwuVGG LwuVGGA KhoaKQQXoUn gật4G3MSy gù9p, b9pắt đ4G3MSyầu 9pcúi xLwuVGGuống ti4G3MSyếp 4G3MSytục làLwuVGGm việc9p củaLwuVGG mình.
“HuyLwuVGGnh tạiKQQXoU 4G3MSysao khôLwuVGGng KQQXoUcó ph9pản ứKQQXoUng gìKQQXoU 9pvậy?” Di4G3MSyệp TâyKQQXoU H9pi khôngKQQXoU k9phỏi th9pắc mắc.
“Muội KQQXoUmuốn huLwuVGGynh pLwuVGGhản ứ4G3MSyng gìKQQXoU đLwuVGGây?” 9pA Kho4G3MSyan cũn9pg chẳngKQQXoU hiểuKQQXoU nổiKQQXoU 9phỏi lại.
“Mu4G3MSyội vừaKQQXoU mớ9pi LwuVGGnói 4G3MSylà m4G3MSyuội khônLwuVGGg 9pmuốn 4G3MSykết hôn9p cùngKQQXoU HạKQQXoU P4G3MSyhùng T9puyền đấy.” 
“Huynh khônKQQXoUg muốnKQQXoU 4G3MSymình ch4G3MSyết g4G3MSyià màKQQXoU chưKQQXoUa có9p chá9pu đâu.”
KQQXoU“Thế lLwuVGGà 4G3MSysao chứ?”KQQXoU DiệpLwuVGG T9pây LwuVGGHi cựLwuVGG nự.
“Ý9p củLwuVGGa 9phuynh chíLwuVGGnh l4G3MSyà, khônLwuVGGg 4G3MSygiống 4G3MSynhư tìnhKQQXoU yêLwuVGGu của4G3MSy ha9pi đứaLwuVGG muộiLwuVGG s4G3MSyẽ nLwuVGGảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.