You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đó,kxwPofsJ nếuKYVHyvfx nhưdMWd kxwPofsJkhông ckxwPofsJó ckxwPofsJô, tôdMWdi đãdMWd sớmkxwPofsJ bkxwPofsJị HạdMWd PhùnKYVHyvfxg TuydMWdền giếtdMWd chếtkxwPofsJ rồkxwPofsJi.” kxwPofsJDu GiadMWdng NadMWdm KYVHyvfxxoay đKYVHyvfxầu, nhìndMWd cdMWdô: “NhưkxwPofsJng tôdMWdi ldMWdại bákxwPofsJn đkxwPofsJứng cô.”
DiệpdMWd KYVHyvfxTây KYVHyvfxHi khônkxwPofsJg nóKYVHyvfxi KYVHyvfxgì cKYVHyvfxhỉ KYVHyvfxmỉm cười.
“Cô hẳkxwPofsJn làdMWd rấKYVHyvfxt hậndMWd tKYVHyvfxôi.” DkxwPofsJu GiaKYVHyvfxng dMWdNam nói.
Diệp dMWdTây dMWdHi bdMWdước tớKYVHyvfxi cKYVHyvfxạnh hkxwPofsJắn, nhKYVHyvfxẹ nhkxwPofsJàng đặtdMWd takxwPofsJy lêndMWd laKYVHyvfxn KYVHyvfxcan cKYVHyvfxẩm kxwPofsJthạch bónkxwPofsJg kxwPofsJloáng, KYVHyvfxđá lạnhKYVHyvfx nhưkxwPofsJ kxwPofsJbăng, KYVHyvfxcô thấpdMWd giọngKYVHyvfx nóiKYVHyvfx: “TôiKYVHyvfx hiểKYVHyvfxu, dMWdanh cũnKYVHyvfxg dMWdcó nỗidMWd dMWdkhổ kxwPofsJtâm kxwPofsJriêng mà.”
NgkxwPofsJhe dMWdvậy, KYVHyvfxDu GikxwPofsJang KYVHyvfxNam mdMWdí kxwPofsJmắt cKYVHyvfxó mộKYVHyvfxt nkxwPofsJốt ruồiKYVHyvfx màuKYVHyvfx nkxwPofsJâu nKYVHyvfxho KYVHyvfxnhỏ dườndMWdg nhKYVHyvfxư giậdMWdt kxwPofsJmình kxwPofsJmột cái.
BKYVHyvfxóng KYVHyvfxđêm troKYVHyvfxng trẻokxwPofsJ kxwPofsJlại lùnkxwPofsJg, troKYVHyvfxng khônkxwPofsJg khkxwPofsJí cũdMWdng ckxwPofsJó chúkxwPofsJt gìkxwPofsJ dMWdđó lạkxwPofsJnh lẽo.
HadMWdi ngườikxwPofsJ cKYVHyvfxùng đứnkxwPofsJg trêKYVHyvfxn bkxwPofsJan cônkxwPofsJg nhưnKYVHyvfxg lkxwPofsJại nhdMWdìn kxwPofsJvề hadMWdi KYVHyvfxhướng kháckxwPofsJ nhau.
Một kxwPofsJlúc dMWdsau, kxwPofsJDu GdMWdiang NkxwPofsJam bdMWdỗng nkxwPofsJhiên kxwPofsJnói: “HkxwPofsJôm qdMWdua, KYVHyvfxlà ngàydMWd dMWdgiỗ ckxwPofsJủa KYVHyvfxcha tôi.”
kxwPofsJDiệp TâyKYVHyvfx dMWdHi kinKYVHyvfxh ngạc.
“NhưnkxwPofsJg trdMWdừ dMWdtôi rakxwPofsJ, khônKYVHyvfxg ckxwPofsJòn KYVHyvfxai nhkxwPofsJớ đếKYVHyvfxn dMWdchuyện nàkxwPofsJy nữadMWd.” DkxwPofsJu GdMWdiang kxwPofsJNam cdMWdười cKYVHyvfxhua cháKYVHyvfxt dMWdbi thươngkxwPofsJ: kxwPofsJ“Không kxwPofsJmột aKYVHyvfxi nữa.”
DkxwPofsJiệp KYVHyvfxTây HKYVHyvfxi cụpkxwPofsJ mắkxwPofsJt xudMWdống: “VậyKYVHyvfx ankxwPofsJh kxwPofsJcho rằng,dMWd bkxwPofsJa anKYVHyvfxh dMWdlà bị…kxwPofsJ kxwPofsJDu TửKYVHyvfx dMWdVĩ kxwPofsJmưu sádMWdt pkxwPofsJhải không?”
“Không phảikxwPofsJ dMWdlà KYVHyvfxtôi dMWdcho rằdMWdng kxwPofsJnhư thkxwPofsJế màkxwPofsJ sựdMWd thkxwPofsJật đúnKYVHyvfxg KYVHyvfxlà nhưdMWd thếkxwPofsJ.” DKYVHyvfxu GiadMWdng NdMWdam sắcdMWd dMWdmặt dướiKYVHyvfx ándMWdh trăkxwPofsJng KYVHyvfxngày KYVHyvfxcàng tKYVHyvfxái nhợt,dMWd kxwPofsJlạnh lùdMWdng vôdMWd tình:dMWd “BKYVHyvfxa tdMWdôi trưkxwPofsJớc khKYVHyvfxi chútKYVHyvfx KYVHyvfxhơi tdMWdhở cuốKYVHyvfxi cdMWdùng, toàndMWd tdMWdhân máKYVHyvfxu kxwPofsJme đdMWdầm đkxwPofsJìa vẫnKYVHyvfx cốkxwPofsJ lếkxwPofsJt kxwPofsJtới ômdMWd chặtdMWd lấkxwPofsJy tôikxwPofsJ, ôdMWdng đãKYVHyvfx nókxwPofsJi kxwPofsJcho tôkxwPofsJi biếdMWdt, dMWdDu dMWdTử VkxwPofsJĩ… chínhdMWd hkxwPofsJắn kxwPofsJđã dMWdsát KYVHyvfxhại chdMWda tôi.”
DKYVHyvfxu GiadMWdng NakxwPofsJm giọngkxwPofsJ nóKYVHyvfxi rdMWdất nhKYVHyvfxẹ, rấtdMWd bdMWdình tĩnh.
NhưnKYVHyvfxg DiệpkxwPofsJ TdMWdây KYVHyvfxHi nghKYVHyvfxe ndMWdhững lờkxwPofsJi kxwPofsJđó màdMWd thdMWdấy lạnhdMWd bkxwPofsJuốt đầydMWd hậnKYVHyvfx thù.
“kxwPofsJAnh muốn…bákxwPofsJo thùKYVHyvfx?” DidMWdệp TdMWdây kxwPofsJHi vẫdMWdn hỏidMWd nhưndMWdg KYVHyvfxtrong lònKYVHyvfxg sKYVHyvfxớm đãKYVHyvfx biếtKYVHyvfx KYVHyvfxcâu KYVHyvfxtrả lời.
Du GiandMWdg kxwPofsJNam khôKYVHyvfxng kxwPofsJtrả lờKYVHyvfxi câuKYVHyvfx hỏKYVHyvfxi đóKYVHyvfx, chỉkxwPofsJ lkxwPofsJầm bầmdMWd rấtKYVHyvfx ndMWdhỏ: “ThậtKYVHyvfx rkxwPofsJa thì,KYVHyvfx kxwPofsJtôi cũndMWdg sớdMWdm phátdMWd hKYVHyvfxiện dMWdra dMWdhai kkxwPofsJẻ dMWdgian kxwPofsJphu ddMWdâm phdMWdụ đó.KYVHyvfx kxwPofsJCho dùkxwPofsJ cdMWdó kxwPofsJche dấuKYVHyvfx bíKYVHyvfx mậkxwPofsJt kxwPofsJkĩ kxwPofsJlưỡng nhưKYVHyvfx kxwPofsJthế nkxwPofsJào dMWdđi dMWdnữa tdMWdhì cKYVHyvfxhẳng lẽdMWd cKYVHyvfxon tradMWdi lạiKYVHyvfx kKYVHyvfxhông phátdMWd hiệndMWd rdMWda dMWdsự khkxwPofsJác lạdMWd củkxwPofsJa mẹKYVHyvfx mìnkxwPofsJh dMWdsao. NhkxwPofsJìn thấykxwPofsJ DdMWdu TửKYVHyvfx VkxwPofsJĩ, kxwPofsJánh mắtdMWd cdMWdủa bàKYVHyvfx ấKYVHyvfxy loKYVHyvfxé ldMWdên nidMWdềm vkxwPofsJui, cảKYVHyvfx KYVHyvfxngày sẽdMWd vuKYVHyvfxi vẻ.KYVHyvfx SakxwPofsJu đódMWd vdMWdào mộtKYVHyvfx ngàdMWdy, dMWdtôi nKYVHyvfxấp KYVHyvfxở mộdMWdt gdMWdóc vườnKYVHyvfx hdMWdoa tậnKYVHyvfx mắtdMWd nhìnKYVHyvfx thdMWdấy bọnkxwPofsJ họkxwPofsJ ômdMWd hôKYVHyvfxn nhau…NdMWdếu ndMWdhư ndMWdgày đóKYVHyvfx, tdMWdôi nókxwPofsJi kxwPofsJcho chkxwPofsJa bidMWdết việcKYVHyvfx nkxwPofsJày, dMWdông ấkxwPofsJy sẽKYVHyvfx cóKYVHyvfx thểKYVHyvfx đkxwPofsJề KYVHyvfxphòng KYVHyvfxDu KYVHyvfxTử VdMWdĩ thdMWdì đãdMWd khôngkxwPofsJ bdMWdị hắdMWdn dMWdhãm hạKYVHyvfxi nhưKYVHyvfx ngàyKYVHyvfx dMWdhôm nay…VậykxwPofsJ kxwPofsJmà tôikxwPofsJ lạidMWd khônkxwPofsJg làKYVHyvfxm vậy,KYVHyvfx dMWdtôi sợKYVHyvfx sẽkxwPofsJ dMWdphá vỡdMWd hạnKYVHyvfxh pKYVHyvfxhúc cKYVHyvfxủa bkxwPofsJản thânKYVHyvfx, pKYVHyvfxhá vỡdMWd gKYVHyvfxia kxwPofsJđình này,dMWd nkxwPofsJên rốtdMWd cuộKYVHyvfxc dMWdđã idMWdm lặng…”
kxwPofsJDu GidMWdang NKYVHyvfxam gidMWdọng nóidMWd nkxwPofsJgày càkxwPofsJng dMWdnhỏ dần.
DikxwPofsJệp KYVHyvfxTây KYVHyvfxHi khôkxwPofsJng đàkxwPofsJnh lòngKYVHyvfx, kxwPofsJnắm ldMWdấy dMWdtay hắn,dMWd sưkxwPofsJởi ấmkxwPofsJ kxwPofsJđôi bKYVHyvfxàn KYVHyvfxtay gidMWdá lạnhKYVHyvfx, ndMWdhẹ dMWdnhàng khuyênKYVHyvfx nhủ:KYVHyvfx “AnhkxwPofsJ khôngkxwPofsJ hềkxwPofsJ cóKYVHyvfx tộikxwPofsJ gìKYVHyvfx cảdMWd, thậdMWdt đấydMWd, dMWdđó khdMWdông phảKYVHyvfxi lKYVHyvfxà lỗKYVHyvfxi KYVHyvfxcủa anh.”
Du GikxwPofsJang NKYVHyvfxam kxwPofsJngẩng đầu.
Cả ngườdMWdi hắndMWd, tóckxwPofsJ, khuôkxwPofsJn mặt,dMWd KYVHyvfxtoàn thâKYVHyvfxn kxwPofsJđều KYVHyvfxbị ánkxwPofsJh trăngdMWd bàkxwPofsJng bạcdMWd bakxwPofsJo dMWdphủ, KYVHyvfxlúc ẩKYVHyvfxn lúkxwPofsJc hiện,kxwPofsJ dMWdmờ kxwPofsJảo dMWdphảng phấtkxwPofsJ nhưkxwPofsJ khôdMWdng tồKYVHyvfxn tạdMWdi trêKYVHyvfxn thKYVHyvfxế giKYVHyvfxới này.
Hắn KYVHyvfxnhìn dMWdDiệp TâdMWdy dMWdHi, trokxwPofsJng ádMWdnh mắtkxwPofsJ tràndMWd nKYVHyvfxgập sựdMWd yêukxwPofsJ thươnKYVHyvfxg, nhưnkxwPofsJg kxwPofsJcòn chútkxwPofsJ gìkxwPofsJ đódMWd đauKYVHyvfx xótdMWd, hKYVHyvfxối KYVHyvfxhận cdMWdùng kxwPofsJu buồn.
TakxwPofsJy củaKYVHyvfx hắnKYVHyvfx xoKYVHyvfxa KYVHyvfxtrán côkxwPofsJ, rồKYVHyvfxi kxwPofsJsau đódMWd kxwPofsJnhẹ nhdMWdàng dMWdchậm ckxwPofsJhạp vuKYVHyvfxốt kxwPofsJtai cô,dMWd rKYVHyvfxồi đếkxwPofsJn gươngkxwPofsJ mặtkxwPofsJ cô.
TừKYVHyvfxng đkxwPofsJộng KYVHyvfxtác đềKYVHyvfxu nhKYVHyvfxẹ nhàngdMWd tkxwPofsJỉ mỉKYVHyvfx kxwPofsJmang kxwPofsJtheo sdMWdự qdMWduyến luyến.
dMWdLúc KYVHyvfxnày DiệpdMWd TKYVHyvfxây dMWdHi độtKYVHyvfx ndMWdhiên dMWdcó ckxwPofsJhút hoảnKYVHyvfxg hốt.
Cô KYVHyvfxmơ hồKYVHyvfx nhậnkxwPofsJ dMWdra DdMWdu GiadMWdng KYVHyvfxNam đangKYVHyvfx ngàykxwPofsJ KYVHyvfxcàng nhícKYVHyvfxh ldMWdại dMWdgần côdMWd hkxwPofsJơn, KYVHyvfxcô thdMWdầm nghĩkxwPofsJ phảikxwPofsJ KYVHyvfxné hắn,dMWd nhưdMWdng khKYVHyvfxông hiKYVHyvfxểu saKYVHyvfxo côKYVHyvfx lạikxwPofsJ khkxwPofsJông nhúcKYVHyvfx nhích.
HakxwPofsJi ngưdMWdời môdMWdi ngàKYVHyvfxy KYVHyvfxcàng gần,kxwPofsJ KYVHyvfxDiệp dMWdTây HKYVHyvfxi dMWdcó thểdMWd cảKYVHyvfxm thấKYVHyvfxy hơidMWd thdMWdở cKYVHyvfxủa dMWdhắn gdMWdần kề,kxwPofsJ phdMWdảng phấkxwPofsJt KYVHyvfxtrên gươnkxwPofsJg mkxwPofsJặt mình.
ÁKYVHyvfxnh kxwPofsJmắt cKYVHyvfxô thẫnkxwPofsJ thờ.
Nhưng ngadMWdy khoảnkxwPofsJh dMWdkhắc KYVHyvfxđôi môdMWdi hkxwPofsJọ chuẩndMWd dMWdbị chạdMWdm vàodMWd nhaKYVHyvfxu thdMWdì DiệpkxwPofsJ TâdMWdy dMWdHi bỗnkxwPofsJg ckxwPofsJảm thKYVHyvfxấy KYVHyvfxmình nhưdMWd bkxwPofsJị mộtkxwPofsJ kxwPofsJlực kéodMWd rấtdMWd mạnhKYVHyvfx giKYVHyvfxật phắkxwPofsJt ra.
NkxwPofsJhất thờiKYVHyvfx khôngKYVHyvfx khkxwPofsJí lãnkxwPofsJg mạndMWd đềuKYVHyvfx biếnkxwPofsJ mấtdMWd kdMWdhông còkxwPofsJn chúKYVHyvfxt KYVHyvfxnào hết.
“Thật xidMWdn lỗikxwPofsJ, tôiKYVHyvfx tìmdMWd côKYVHyvfx dMWdấy cdMWdó chúkxwPofsJt viKYVHyvfxệc.” dMWdHạ KYVHyvfxPhùng TuyềndMWd mỉKYVHyvfxm cKYVHyvfxười kxwPofsJgiải dMWdthích, dMWdthái kxwPofsJđộ rdMWdất nhkxwPofsJo ndMWdhã lễdMWd độKYVHyvfx dMWdnhưng DiệpkxwPofsJ TâydMWd HdMWdi tựkxwPofsJ ndMWdhiên dựngkxwPofsJ hdMWdết kxwPofsJcả tókxwPofsJc gdMWdáy lên.
Du KYVHyvfxGiang dMWdNam khôdMWdng nKYVHyvfxói gìkxwPofsJ chỉdMWd lKYVHyvfxẳng lặkxwPofsJng nhdMWdìn kxwPofsJvề kxwPofsJphía kxwPofsJHạ PhùdMWdng TuydMWdền, códMWd dMWdchút cảkxwPofsJnh giác.
“QuêdMWdn mkxwPofsJất, vếkxwPofsJt thưKYVHyvfxơng lầndMWd trướcKYVHyvfx tôiKYVHyvfx dMWdcắn nákxwPofsJt dMWdtrên dMWdtay andMWdh đãKYVHyvfx khdMWdỏi dMWdhẳn dMWdchưa vậy?”KYVHyvfx HạKYVHyvfx PhkxwPofsJùng TuyềnkxwPofsJ dMWdlàm nhdMWdư dMWdvô tìndMWdh hỏi.
“CảmdMWd ơnkxwPofsJ sựKYVHyvfx quakxwPofsJn tâmKYVHyvfx kxwPofsJcủa akxwPofsJnh… ThếkxwPofsJ chdMWdỗ lầkxwPofsJn kxwPofsJtrước bkxwPofsJị nệndMWd ghếkxwPofsJ vàKYVHyvfxo đầuKYVHyvfx củdMWda ankxwPofsJh cdMWdòn skxwPofsJưng kKYVHyvfxhông?” KYVHyvfxDu GiakxwPofsJng NkxwPofsJam khôngdMWd ndMWdhanh KYVHyvfxkhông chậmkxwPofsJ phảdMWdn kích.
“Đừng kxwPofsJlo lắng,dMWd tộidMWd dkxwPofsJo kxwPofsJai lKYVHyvfxàm ngườidMWd KYVHyvfxnấy chịu,KYVHyvfx côdMWd ấkxwPofsJy đãKYVHyvfx dùngdMWd “hànKYVHyvfxh độngKYVHyvfx thựckxwPofsJ tế”dMWd KYVHyvfxđể sửkxwPofsJa chữadMWd lkxwPofsJỗi lầkxwPofsJm củaKYVHyvfx mìndMWdh KYVHyvfxrồi…Em nóKYVHyvfxi xkxwPofsJem cóKYVHyvfx đúngKYVHyvfx không?”KYVHyvfx dMWdHạ PhùdMWdng TuydMWdền rdMWdất thâkxwPofsJn mậtdMWd ôKYVHyvfxm kxwPofsJhai dMWdvai kxwPofsJDiệp KYVHyvfxTây HdMWdi, cúiKYVHyvfx đdMWdầu kxwPofsJgiống nkxwPofsJhư đangdMWd hỏiKYVHyvfx ckxwPofsJô nhkxwPofsJưng áKYVHyvfxnh mdMWdắt lạiKYVHyvfx dMWdnhẹ kxwPofsJnhàng kxwPofsJliếc qudMWda KYVHyvfxDu GiKYVHyvfxang NKYVHyvfxam mộdMWdt cái.
TKYVHyvfxrong nháKYVHyvfxy KYVHyvfxmắt, HạKYVHyvfx PhùnkxwPofsJg TuyềnkxwPofsJ dMWdnhìn thkxwPofsJấy DKYVHyvfxu GdMWdiang NakxwPofsJm vakxwPofsJi nhkxwPofsJư cứkxwPofsJng ngắdMWdc lại.
HạkxwPofsJ PhùKYVHyvfxng TuyềKYVHyvfxn nhếchKYVHyvfx KYVHyvfxmép cười,kxwPofsJ chẳndMWdg nóikxwPofsJ dMWdchẳng rằnKYVHyvfxg liềnKYVHyvfx kéKYVHyvfxo DiKYVHyvfxệp TâdMWdy HkxwPofsJi xuốngKYVHyvfx lầu.
DiKYVHyvfxệp TâykxwPofsJ HdMWdi thấpkxwPofsJ thKYVHyvfxỏm, kxwPofsJbởi dMWdvì KYVHyvfxmọi ngườiKYVHyvfx xunkxwPofsJg KYVHyvfxquanh aKYVHyvfxi aKYVHyvfxi cũKYVHyvfxng luôkxwPofsJn miệngkxwPofsJ nhắcdMWd nhdMWdở ckxwPofsJô vàdMWd DdMWdu GiandMWdg NakxwPofsJm kKYVHyvfxhông thểkxwPofsJ códMWd bấtKYVHyvfx kKYVHyvfxì dMWdliên quadMWdn dMWdgì, dMWdmà rKYVHyvfxõ ràndMWdg côKYVHyvfx cũngKYVHyvfx đdMWdã gkxwPofsJật đầuKYVHyvfx đồngKYVHyvfx ýKYVHyvfx, nkxwPofsJhưng màdMWd lúckxwPofsJ nãdMWdy vừadMWd vặdMWdn bịdMWd HạkxwPofsJ PhùngKYVHyvfx TuyềdMWdn bắtdMWd gặpkxwPofsJ KYVHyvfxrồi, đâKYVHyvfxy kxwPofsJgọi làkxwPofsJ cdMWdó kxwPofsJtật giậtKYVHyvfx mình.
ĐồngdMWd thKYVHyvfxời côkxwPofsJ cũKYVHyvfxng cKYVHyvfxảm thấykxwPofsJ KYVHyvfxvô cùngdMWd hỗndMWd lkxwPofsJoạn, vừkxwPofsJa nKYVHyvfxãy, vừKYVHyvfxa nKYVHyvfxãy côkxwPofsJ dMWdvà KYVHyvfxDu GdMWdiang NdMWdam tdMWdhiếu dMWdchút nữakxwPofsJ đãdMWd hônkxwPofsJ môi?
VìkxwPofsJ kxwPofsJánh tKYVHyvfxrăng, vìdMWd kxwPofsJsự pdMWdhân tKYVHyvfxâm củaKYVHyvfx mình,kxwPofsJ KYVHyvfxvà KYVHyvfxcòn bởkxwPofsJi vì…KYVHyvfxDu GidMWdang Nam?
Cô kxwPofsJhoàn tokxwPofsJàn khdMWdông hiểukxwPofsJ mìdMWdnh đadMWdng nghĩdMWd dMWdgì nữa.
DkxwPofsJiệp TâydMWd HkxwPofsJi nkxwPofsJhư ndMWdgười mấtdMWd hồn.
“SakxwPofsJo vdMWdậy, dMWdcô còndMWd tiếdMWdc kxwPofsJnuối chuyKYVHyvfxện KYVHyvfxlúc nKYVHyvfxãy àdMWd?” HạkxwPofsJ PhùKYVHyvfxng TdMWduyền bêKYVHyvfxn cạnKYVHyvfxh kxwPofsJđột nhiKYVHyvfxên lêndMWd tdMWdiếng mỉdMWda mai.
RKYVHyvfxốt cuộckxwPofsJ thìkxwPofsJ cũnKYVHyvfxg ldMWdà kxwPofsJcô dMWdđã làkxwPofsJm sakxwPofsJi, DiệkxwPofsJp TâdMWdy kxwPofsJHi kxwPofsJlo kxwPofsJlắng KYVHyvfxchưa KYVHyvfxđủ kxwPofsJhay sakxwPofsJo KYVHyvfxnào, dáKYVHyvfxm mdMWdở miệnkxwPofsJg phkxwPofsJản bác.
kxwPofsJHạ PhùkxwPofsJng TkxwPofsJuyền nhẹKYVHyvfx nhàdMWdng liếcdMWd dMWdcô mkxwPofsJột cKYVHyvfxái: “ĐưkxwPofsJợc rồi,KYVHyvfx đằnkxwPofsJg dMWdnào tốidMWd KYVHyvfxnay cũngKYVHyvfx khKYVHyvfxông chỉKYVHyvfx mìnKYVHyvfxh kxwPofsJcô dMWdvi phạm.”
Tối nay?
DiệKYVHyvfxp TâykxwPofsJ HkxwPofsJi KYVHyvfxhoài ngdMWdhi nhưndMWdg cũdMWdng khKYVHyvfxông KYVHyvfxdám “bKYVHyvfxật” lại.
LúcdMWd dMWdnày, xKYVHyvfxung dMWdquanh bkxwPofsJỗng nhdMWdiên KYVHyvfxim kxwPofsJlặng dịkxwPofsJ thường.
DiệpKYVHyvfx TâyKYVHyvfx KYVHyvfxHi pKYVHyvfxhát KYVHyvfxhiện KYVHyvfxmột kxwPofsJngười đkxwPofsJàn ôngKYVHyvfx trdMWdung ndMWdiên đứngdMWd giữaKYVHyvfx dMWdphòng dándMWdg KYVHyvfxvẻ kxwPofsJphi pkxwPofsJhàm, phoKYVHyvfxng tháidMWd dMWdquý tkxwPofsJộc, KYVHyvfxkhuôn mdMWdặt bídMWd hiểm.kxwPofsJ ÔngdMWd dMWdta kxwPofsJđang đedMWdo chdMWdo LikxwPofsJễu VdMWdi QdMWduân mkxwPofsJột chiKYVHyvfxếc vdMWdòng ckxwPofsJổ ndMWdgọc bích.
Vòng cổdMWd đắKYVHyvfxt tiềnKYVHyvfx, dMWdmỹ nhâdMWdn cKYVHyvfxao quýkxwPofsJ, haKYVHyvfxi thứkxwPofsJ nkxwPofsJày kdMWdết hợKYVHyvfxp lạdMWdi càngdMWd nổidMWd bậtKYVHyvfx hơn.
“ChúckxwPofsJ kxwPofsJem sẽkxwPofsJ kxwPofsJmãi dMWdmãi xinKYVHyvfxh đẹpKYVHyvfx KYVHyvfxnhư thKYVHyvfxế này.”dMWd NkxwPofsJgười đàdMWdn kxwPofsJông đdMWdó kxwPofsJhôn ldMWdên mKYVHyvfxá LkxwPofsJiễu VkxwPofsJi QuKYVHyvfxân kxwPofsJ, tdMWdất cảKYVHyvfx mKYVHyvfxọi ngườikxwPofsJ đkxwPofsJều vdMWdỗ taKYVHyvfxy kxwPofsJchúc mừng.
kxwPofsJDiệp TdMWdây dMWdHi bKYVHyvfxừng tỉnhdMWd châKYVHyvfxn ldMWdý, hoKYVHyvfxá rKYVHyvfxa dMWdngười đódMWd kxwPofsJchính kxwPofsJlà DdMWdu TửdMWd Vĩ.
Du KYVHyvfxTử VĩKYVHyvfx ndMWdâng chénkxwPofsJ rượuKYVHyvfx lênkxwPofsJ: “CảkxwPofsJm ơndMWd tấtdMWd cảKYVHyvfx cádMWdc vdMWdị kxwPofsJkhách qudMWdý KYVHyvfxcó mặtkxwPofsJ ngàydMWd hôkxwPofsJm naKYVHyvfxy, chúKYVHyvfxng kxwPofsJta hãKYVHyvfxy cùkxwPofsJng ăkxwPofsJn KYVHyvfxmừng sidMWdnh ndMWdhật củaKYVHyvfx kxwPofsJphu nKYVHyvfxhân tôkxwPofsJi nào.”dMWd NóiKYVHyvfx xongKYVHyvfx, ôngKYVHyvfx tkxwPofsJa tKYVHyvfxu mộkxwPofsJt hơkxwPofsJi cdMWdạn sạdMWdch chédMWdn rượu.
CákxwPofsJc dMWdvị khKYVHyvfxách ckxwPofsJũng lầnkxwPofsJ lượtKYVHyvfx ldMWdàm theo.
Tiếp thdMWdeo, ôkxwPofsJng lạdMWdi rkxwPofsJót KYVHyvfxmột KYVHyvfxchén rdMWdượu, bdMWdước KYVHyvfxtới chỗKYVHyvfx HạkxwPofsJ PhùnKYVHyvfxg TudMWdyền, dMWdnhìn HạkxwPofsJ kxwPofsJPhùng TKYVHyvfxuyền KYVHyvfxvà DiKYVHyvfxệp TâyKYVHyvfx dMWdHi nhakxwPofsJm hiểkxwPofsJm KYVHyvfxnói: “HôkxwPofsJm KYVHyvfxnay tdMWdôi cảmdMWd thấykxwPofsJ đặKYVHyvfxc bKYVHyvfxiệt vikxwPofsJnh dMWdhạnh khKYVHyvfxi HdMWdạ KYVHyvfxPhùng TuydMWdền tiêkxwPofsJn dMWdsinh cKYVHyvfxó thểdMWd kxwPofsJhạ cốdMWd đếnKYVHyvfx đâykxwPofsJ thakxwPofsJm dựKYVHyvfx bữkxwPofsJa tKYVHyvfxiệc nKYVHyvfxho dMWdnhỏ này…HạKYVHyvfx tiêKYVHyvfxn sindMWdh, tkxwPofsJôi mukxwPofsJốn KYVHyvfxmời dMWdanh mộkxwPofsJt chKYVHyvfxén, kxwPofsJhi vọnKYVHyvfxg ckxwPofsJó thdMWdể xokxwPofsJá hdMWdết mọikxwPofsJ hKYVHyvfxiểu lầmdMWd kxwPofsJgiữa KYVHyvfxchúng kxwPofsJta KYVHyvfxtừ tKYVHyvfxrước tớKYVHyvfxi nadMWdy vàKYVHyvfx tKYVHyvfxhay mặtdMWd nhkxwPofsJững kẻdMWd tronKYVHyvfxg gikxwPofsJa tộcdMWd kxwPofsJchúng tôikxwPofsJ cókxwPofsJ nhữdMWdng hàdMWdnh đkxwPofsJộng vkxwPofsJô kxwPofsJlễ vớiKYVHyvfx anKYVHyvfxh kxwPofsJtôi muốndMWd xidMWdn lỗdMWdi anh.”
“Không dákxwPofsJm nhận.KYVHyvfx” HkxwPofsJạ PhùkxwPofsJng TuyềnkxwPofsJ kháckxwPofsJh kkxwPofsJhí đáKYVHyvfxp, nâkxwPofsJng cốckxwPofsJ rượukxwPofsJ uốdMWdng luôn.
“NhưkxwPofsJ vậKYVHyvfxy bâyKYVHyvfx giờ,KYVHyvfx khiêuKYVHyvfx kxwPofsJvũ bắtKYVHyvfx đầu…KYVHyvfx” DkxwPofsJu TửdMWd kxwPofsJVĩ tudMWdyên bố.
kxwPofsJ“Xin chờkxwPofsJ mkxwPofsJột chút.”kxwPofsJ HạKYVHyvfx PhùnKYVHyvfxg KYVHyvfxTuyền dMWdcắt kxwPofsJđứt dMWdlời ônKYVHyvfxg KYVHyvfxta “ChờdMWd đdMWdã, tôidMWd còkxwPofsJn cóKYVHyvfx chukxwPofsJyện muốnkxwPofsJ tuKYVHyvfxyên bố.”
ÁkxwPofsJnh mắtKYVHyvfx mọikxwPofsJ ngưdMWdời KYVHyvfxđều đổdMWd dMWddồn dMWdvề phíKYVHyvfxa HạdMWd PkxwPofsJhùng kxwPofsJTuyền, baKYVHyvfxo gồdMWdm cảdMWd kxwPofsJDiệp TâykxwPofsJ HidMWd, kxwPofsJcô cũnkxwPofsJg đankxwPofsJg ômdMWd kxwPofsJđầy mộtdMWd bụngkxwPofsJ băkxwPofsJn khoKYVHyvfxăn nKYVHyvfxhìn hắn.
LúcdMWd KYVHyvfxnày HạkxwPofsJ PhùnKYVHyvfxg TKYVHyvfxuyền bkxwPofsJỗng nândMWdg KYVHyvfxtay DkxwPofsJiệp KYVHyvfxTây dMWdHi kxwPofsJlên, dMWdnói: KYVHyvfx“Tôi KYVHyvfxvà kxwPofsJDiệp kxwPofsJTây HKYVHyvfxi sKYVHyvfxẽ KYVHyvfxđính hôn.”
“Vốn làKYVHyvfx, chdMWdúng tôidMWd kxwPofsJmuốn KYVHyvfxchờ mộtkxwPofsJ thờikxwPofsJ giadMWdn nữakxwPofsJ dMWdmới tkxwPofsJhông báokxwPofsJ chkxwPofsJo mọidMWd ngườdMWdi bkxwPofsJiết nhdMWdưng KYVHyvfxvừa rkxwPofsJồi đượcKYVHyvfx tậnKYVHyvfx mắtKYVHyvfx chứnKYVHyvfxg kKYVHyvfxiến vợKYVHyvfx dMWdchồng DdMWdu KYVHyvfxlão dMWdgia đdMWdây thKYVHyvfxân mậtdMWd dMWdkeo KYVHyvfxsơn nhưKYVHyvfx dMWdthế tdMWdhật dMWdsự đkxwPofsJáng dMWdghen tỵ,kxwPofsJ chkxwPofsJo ndMWdên liềKYVHyvfxn quyếdMWdt kxwPofsJđịnh sdMWdẽ tuyêKYVHyvfxn bốdMWd lKYVHyvfxuôn tạkxwPofsJi đâdMWdy.” HạkxwPofsJ PhùkxwPofsJng TuyềdMWdn kxwPofsJnói dốidMWd khkxwPofsJông chớpdMWd mắt.
CKYVHyvfxả căKYVHyvfxn phkxwPofsJòng đầukxwPofsJ tiêkxwPofsJn dMWdlà idMWdm dMWdlặng hokxwPofsJàn tkxwPofsJoàn dMWdsau đóKYVHyvfx dMWdlai vKYVHyvfxang lênkxwPofsJ tiếKYVHyvfxng vỗkxwPofsJ kxwPofsJtay dMWdtán thưdMWdởng rầmKYVHyvfx trời.
HKYVHyvfxạ PhdMWdùng TuyềdMWdn rútdMWd rkxwPofsJa từdMWd tdMWdúi ádMWdo lKYVHyvfxễ phụcdMWd KYVHyvfxmột chiếcKYVHyvfx nhẫkxwPofsJn kxwPofsJđính dMWdhôn, đedMWdo lêdMWdn bkxwPofsJàn takxwPofsJy dMWdphải đdMWdã hodMWdá đákxwPofsJ củkxwPofsJa DiệKYVHyvfxp TâyKYVHyvfx HidMWd. NhânKYVHyvfx kxwPofsJtiện cúkxwPofsJi kxwPofsJđầu xuống,KYVHyvfx vkxwPofsJén tóckxwPofsJ cdMWdô lên,KYVHyvfx nhẹKYVHyvfx nhKYVHyvfxàng ghdMWdé sákxwPofsJt tKYVHyvfxai côkxwPofsJ tdMWdhì thầmKYVHyvfx đeKYVHyvfx dodMWdạ: “NếukxwPofsJ nkxwPofsJhư ckxwPofsJô ddMWdám pKYVHyvfxhản đốidMWd, tôidMWd sKYVHyvfxẽ ngkxwPofsJay lậpkxwPofsJ tứKYVHyvfxc qudMWdẳng kxwPofsJcô ldMWdại nơidMWd nàdMWdy, tikxwPofsJn KYVHyvfxtôi đKYVHyvfxi, KYVHyvfxso vớiKYVHyvfx thKYVHyvfxủ đoạdMWdn kxwPofsJcủa DdMWdu KYVHyvfxTư KYVHyvfxNhân kxwPofsJthì DKYVHyvfxu tửdMWd KYVHyvfxVĩ còkxwPofsJn độcdMWd ádMWdc dMWdhơn rkxwPofsJất nhidMWdều… khôndMWdg tdMWdin thìKYVHyvfx ckxwPofsJô cứKYVHyvfx thửkxwPofsJ xem.”
DiệpKYVHyvfx TâdMWdy KYVHyvfxHi ckxwPofsJảm thấydMWd mìnhkxwPofsJ nhkxwPofsJư rơidMWd tkxwPofsJhẳng vàdMWdo kxwPofsJmột hầmdMWd băngkxwPofsJ, dMWdthật sựdMWd khôndMWdg KYVHyvfxbao gidMWdờ dMWdlường trướcdMWd đượcdMWd KYVHyvfxHạ kxwPofsJPhùng TukxwPofsJyền skxwPofsJẽ KYVHyvfxra chdMWdiêu độkxwPofsJc KYVHyvfxnhư vậy,kxwPofsJ dMWdlập tứcKYVHyvfx kxwPofsJlàm kxwPofsJcho kxwPofsJcô đànhdMWd bódMWd dMWdtay KYVHyvfxchịu KYVHyvfxchói ckxwPofsJâm níndMWd kxwPofsJmà kxwPofsJlàm theo.
CdMWdô dMWdkhông biếdMWdt chdMWdính KYVHyvfxxác HạkxwPofsJ PhùdMWdng TuyềnKYVHyvfx đandMWdg ndMWdghĩ cKYVHyvfxái qdMWduái gkxwPofsJì vàKYVHyvfx cũdMWdng khônkxwPofsJg biếtdMWd KYVHyvfxrốt cuộcKYVHyvfx dMWdthì mìnhdMWd nênKYVHyvfx làdMWdm gìKYVHyvfx bâkxwPofsJy giờ.
Cô chỉKYVHyvfx biếtkxwPofsJ duKYVHyvfxy nhấtkxwPofsJ mKYVHyvfxột đikxwPofsJều, đkxwPofsJó lkxwPofsJà vẻKYVHyvfx mặtKYVHyvfx tươdMWdi kxwPofsJcười hớnkxwPofsJ hởKYVHyvfx đkxwPofsJối vớdMWdi sựKYVHyvfx KYVHyvfxchúc phúcdMWd củKYVHyvfxa cdMWdác vKYVHyvfxị dMWdkhác ởdMWd đâKYVHyvfxy ckxwPofsJủa mìKYVHyvfxnh kxwPofsJso vkxwPofsJới khKYVHyvfxóc cdMWdòn kdMWdhó KYVHyvfxcoi hkxwPofsJơn rkxwPofsJất nhiều.
KYVHyvfxMà lúckxwPofsJ dMWdđó, ởdMWd mộtKYVHyvfx gdMWdóc khdMWdác cdMWdủa căndMWd KYVHyvfxphòng, mkxwPofsJột bdMWdóng nKYVHyvfxgười dMWdlầm lũKYVHyvfxi từkxwPofsJ từKYVHyvfx bưdMWdớc kxwPofsJra ngoài.
TrêkxwPofsJn đườngkxwPofsJ KYVHyvfxvề nhà,KYVHyvfx DdMWdiệp kxwPofsJTây KYVHyvfxHi trầKYVHyvfxm dMWdmặc kxwPofsJhồi lâdMWdu, rốkxwPofsJt KYVHyvfxcuộc cũnKYVHyvfxg nhkxwPofsJịn khônkxwPofsJg nKYVHyvfxổi nKYVHyvfxữa rồikxwPofsJ liềnkxwPofsJ kxwPofsJtháo nKYVHyvfxgay chdMWdiếc KYVHyvfxnhẫn rkxwPofsJa trảkxwPofsJ kxwPofsJcho HkxwPofsJạ PhùnkxwPofsJg Tuyền.
kxwPofsJHạ PkxwPofsJhùng TKYVHyvfxuyền cũnKYVHyvfxg chẳngdMWd thèdMWdm nhìndMWd nókxwPofsJ lkxwPofsJấy mKYVHyvfxột cáikxwPofsJ, chỉKYVHyvfx ndMWdói: “SadMWdu nàykxwPofsJ, côkxwPofsJ phkxwPofsJải luKYVHyvfxôn lukxwPofsJôn KYVHyvfxđeo nódMWd tdMWdrên tkxwPofsJay dMWdnghe không?”
“ViKYVHyvfxệc nkxwPofsJày, akxwPofsJnh đandMWdg tiếnkxwPofsJ hàKYVHyvfxnh kếKYVHyvfx hoạchdMWd gkxwPofsJì vậydMWd, việKYVHyvfxc chKYVHyvfxúng dMWdta đdMWdính KYVHyvfxhôn làKYVHyvfx mộtkxwPofsJ phầnKYVHyvfx cKYVHyvfxủa kkxwPofsJế hoạcdMWdh đó,kxwPofsJ đKYVHyvfxúng kKYVHyvfxhông?” ĐâydMWd lKYVHyvfxà đdMWdáp ándMWd dukxwPofsJy nhấdMWdt mKYVHyvfxà DiKYVHyvfxệp TâkxwPofsJy HkxwPofsJi skxwPofsJuy kxwPofsJnghĩ hồidMWd lkxwPofsJâu mKYVHyvfxới tìmkxwPofsJ KYVHyvfxra được,dMWd cKYVHyvfxũng lkxwPofsJà đápkxwPofsJ ánkxwPofsJ làkxwPofsJm cKYVHyvfxô thấKYVHyvfxy ykxwPofsJên tâKYVHyvfxm nhất.
ĐKYVHyvfxáng tidMWdếc đápdMWd áKYVHyvfxn nàydMWd ngaKYVHyvfxy lậpkxwPofsJ tứckxwPofsJ KYVHyvfxbị kxwPofsJbác bỏ:dMWd “ChKYVHyvfxẳng dMWdcó kếdMWd KYVHyvfxhoạch nKYVHyvfxào cả.”
“Vậy…tạidMWd KYVHyvfxsao chúdMWdng tKYVHyvfxa phảdMWdi đínhkxwPofsJ hôn?”dMWd DdMWdiệp TâKYVHyvfxy HKYVHyvfxi thKYVHyvfxấy lưngdMWd mdMWdình đakxwPofsJng rdMWdòng rònkxwPofsJg mồkxwPofsJ hôkxwPofsJi lạnh.
“BởiKYVHyvfx vkxwPofsJì đíKYVHyvfxnh hkxwPofsJôn rồdMWdi kxwPofsJmới kxwPofsJcó thKYVHyvfxể kếKYVHyvfxt hôndMWd.” HdMWdạ dMWdPhùng TuyềndMWd nhànKYVHyvfx nhạtKYVHyvfx giảKYVHyvfxi thích.
Diệp TâyKYVHyvfx HkxwPofsJi thấkxwPofsJy hìnhdMWd nkxwPofsJhư nhiệtdMWd độkxwPofsJ điềkxwPofsJu hoàdMWd dMWdtrong xdMWde đãKYVHyvfx xuKYVHyvfxống quádMWd kxwPofsJthấp dMWdrồi, thếdMWd KYVHyvfxcho kxwPofsJnên KYVHyvfxgiọng ndMWdói củkxwPofsJa côkxwPofsJ mớdMWdi ruKYVHyvfxn rẩyKYVHyvfx nKYVHyvfxhư vầy:dMWd “Kết…hôn?”
“ĐúngdMWd vậy.”dMWd dMWdNgười nàodMWd đódMWd KYVHyvfxgật đầu.
“TạikxwPofsJ kxwPofsJsao lạidMWd phdMWdải kếtdMWd hôn?”KYVHyvfx DiKYVHyvfxệp dMWdTây HkxwPofsJi giựdMWdt giựtkxwPofsJ tókxwPofsJc KYVHyvfxmình, mộtKYVHyvfx cdMWdái, KYVHyvfxhai KYVHyvfxcái, bkxwPofsJa cái…
“Bởi vìdMWd KYVHyvfxtôi khKYVHyvfxông muốnKYVHyvfx cdMWdhưa kếkxwPofsJt hKYVHyvfxôn đkxwPofsJã sikxwPofsJnh ckxwPofsJon rồi.”
“TạidMWd kxwPofsJsao lKYVHyvfxại muốdMWdn sKYVHyvfxinh con?!”
“Bởi vkxwPofsJì chúndMWdg tdMWda đkxwPofsJã lkxwPofsJên giường.”
“Tại sKYVHyvfxao kxwPofsJlại phảidMWd lKYVHyvfxên giường???”
“BởiKYVHyvfx vìkxwPofsJ chúngkxwPofsJ tkxwPofsJa sắpkxwPofsJ kếkxwPofsJt hôn.”
kxwPofsJ“Tại dMWdsao chúngKYVHyvfx tKYVHyvfxa lạdMWdi phkxwPofsJải kKYVHyvfxết hôn???!!!!”
“Bởi KYVHyvfxvì chúdMWdng kxwPofsJta đãdMWd đíndMWdh hôn.”
“…”

Cứ dMWdnhư vậykxwPofsJ, KYVHyvfxvấn kxwPofsJđề kxwPofsJnày cdMWdứ lậpdMWd đikxwPofsJ ldMWdập lKYVHyvfxại dMWdvô skxwPofsJố lKYVHyvfxần, DdMWdiệp TKYVHyvfxây KYVHyvfxHi qKYVHyvfxuyết địnhkxwPofsJ đdMWdổi phưKYVHyvfxơng dMWdthức kxwPofsJgiao tiếpdMWd, ckxwPofsJho nêdMWdn cdMWdô vkxwPofsJô cdMWdùng thàKYVHyvfxnh khẩndMWd, nghiêmKYVHyvfx tkxwPofsJúc ckxwPofsJực độKYVHyvfx ndMWdói: “HạKYVHyvfx PhùngkxwPofsJ TuyKYVHyvfxền, tôidMWd khôKYVHyvfxng mukxwPofsJốn kếkxwPofsJt dMWdhôn vớidMWd anh.”
Hạ PhùnkxwPofsJg TkxwPofsJuyền cũKYVHyvfxng khôkxwPofsJng códMWd dMWdphản dMWdứng gìKYVHyvfx dữdMWd dkxwPofsJội lắdMWdm, cdMWdhỉ độtKYVHyvfx ngộtdMWd dMWdhỏi mdMWdột cKYVHyvfxâu dMWdhỏi dMWdkhác: kxwPofsJ“Vậy mỗkxwPofsJi sángdMWd dMWdcó pdMWdhải lKYVHyvfxà côdMWd ckxwPofsJam tâmkxwPofsJ tìKYVHyvfxnh KYVHyvfxnguyện bưKYVHyvfxng cdMWdà dMWdphê lêkxwPofsJn cdMWdho tdMWdôi không?”
“KhôngkxwPofsJ đờikxwPofsJ dMWdnào.” DiệpKYVHyvfx TKYVHyvfxây HdMWdi trảkxwPofsJ kxwPofsJlời chắckxwPofsJ nhưKYVHyvfx đinkxwPofsJh cdMWdhém sắt.
“KhôngdMWd KYVHyvfxlà đượcKYVHyvfx rồi.”
KYVHyvfx“Thế ldMWdà cóKYVHyvfx ýKYVHyvfx kxwPofsJgì hKYVHyvfxả?” dMWdDiệp TâykxwPofsJ HdMWdi khôdMWdng hKYVHyvfxiểu KYVHyvfxgì hkxwPofsJết trơn.
“kxwPofsJChúng dMWdta kếtKYVHyvfx hôkxwPofsJn skxwPofsJau nàykxwPofsJ cũndMWdg gidMWdống nhKYVHyvfxư việcKYVHyvfx cdMWdô phảkxwPofsJi bưdMWdng cKYVHyvfxà dMWdphê mỗKYVHyvfxi dMWdsáng cdMWdho tôikxwPofsJ, kxwPofsJmặc dMWddù kkxwPofsJhông tìnhKYVHyvfx nguyệnKYVHyvfx nhưngKYVHyvfx cKYVHyvfxuối cdMWdùng côdMWd vẫKYVHyvfxn pdMWdhải ldMWdàm.” HkxwPofsJạ PhùngdMWd KYVHyvfxTuyền dùngkxwPofsJ mộkxwPofsJt dMWdcâu đdMWdơn gikxwPofsJản kếkxwPofsJt thúcKYVHyvfx vấnkxwPofsJ đdMWdề màdMWd kxwPofsJDiệp TâkxwPofsJy dMWdHi sdMWdo sánKYVHyvfxh vKYVHyvfxới hàmdMWd sốdMWd toákxwPofsJn họckxwPofsJ ckxwPofsJòn kkxwPofsJhó khănkxwPofsJ hkxwPofsJơn gấpKYVHyvfx dMWdchục lần.
Chapter 24
Diệp TdMWdây HkxwPofsJi kxwPofsJvừa tdMWdhấy bựcKYVHyvfx mkxwPofsJình vdMWdừa bdMWduồn cười,dMWd khôngKYVHyvfx bidMWdết làmkxwPofsJ sKYVHyvfxao lKYVHyvfxại thốtdMWd dMWdra câukxwPofsJ: “dMWdTôi KYVHyvfxcó chếdMWdt cũngdMWd kxwPofsJkhông gảkxwPofsJ chKYVHyvfxo anh.”
Sau khKYVHyvfxi nódMWdi xonkxwPofsJg lạkxwPofsJi cảmkxwPofsJ thấykxwPofsJ KYVHyvfxcó gKYVHyvfxì đdMWdó khôngdMWd ổn,dMWd thẳngdMWd thắnKYVHyvfx dMWdquá kxwPofsJmức, hơdMWdn nữakxwPofsJ còKYVHyvfxn chkxwPofsJút ngkxwPofsJuy hiểm—KYVHyvfxnhư mấKYVHyvfxy dMWdbộ KYVHyvfxphim truydMWdền hìkxwPofsJnh nhảmKYVHyvfx dMWdnhí kxwPofsJấy, nhữnkxwPofsJg kxwPofsJlời dMWdnày cdMWdủa ndMWdữ kxwPofsJchính KYVHyvfx10 phầnKYVHyvfx dMWdthì 8kxwPofsJ,9 phkxwPofsJần kxwPofsJchắc cdMWdhắn sẽkxwPofsJ bịdMWd gkxwPofsJả chKYVHyvfxo ndMWdam ndMWdhân màdMWd nữdMWd chíndMWdh gKYVHyvfxhét nhKYVHyvfxất dMWdcó chếtdMWd cũngdMWd khôngkxwPofsJ muốnKYVHyvfx lấyKYVHyvfx. dMWdCho nêkxwPofsJn, cdMWdô vộidMWd sửadMWd lkxwPofsJại nókxwPofsJi: dMWd“Hay lKYVHyvfxà ndMWdói nhkxwPofsJư vậyKYVHyvfx đi,KYVHyvfx tôiKYVHyvfx KYVHyvfxcảm giáckxwPofsJ KYVHyvfxcơ hKYVHyvfxội mkxwPofsJình dMWdgả KYVHyvfxcho KYVHyvfxDu GiakxwPofsJng NKYVHyvfxam sdMWdo vKYVHyvfxới gảkxwPofsJ chdMWdo adMWdnh hơndMWd… KYVHyvfxmột chútkxwPofsJ xíu.”
VốnkxwPofsJ dĩ,kxwPofsJ DiệkxwPofsJp KYVHyvfxTây HKYVHyvfxi đKYVHyvfxịnh nódMWdi “lớnKYVHyvfx hơnkxwPofsJ” đằngKYVHyvfx dMWdsau cdMWdộng thêKYVHyvfxm phdMWdó KYVHyvfxtừ dMWd“rất nhiều”dMWd KYVHyvfxnhưng sukxwPofsJy dMWdđi tínKYVHyvfxh lKYVHyvfxại kxwPofsJthì dùKYVHyvfx sdMWdao haKYVHyvfxi ngườikxwPofsJ cũKYVHyvfxng đãkxwPofsJ dMWdở mộtkxwPofsJ nhdMWdà vớidMWd ndMWdhau KYVHyvfxkhá lâdMWdu rồi,dMWd kdMWdhông kxwPofsJthể lấKYVHyvfxy KYVHyvfxoán dMWdbáo âdMWdn, kxwPofsJquá mứckxwPofsJ dMWdđả kdMWdích tựkxwPofsJ ákxwPofsJi cdMWdủa hắndMWd vKYVHyvfxì thếdMWd rdMWdất dMWdhảo tkxwPofsJâm KYVHyvfxđổi lạiKYVHyvfx thkxwPofsJành cụmKYVHyvfx tdMWdừ “mKYVHyvfxột chkxwPofsJút xíu”kxwPofsJ này.

Thật khôndMWdg nghĩKYVHyvfx đdMWdến hKYVHyvfxậu hoạKYVHyvfx skxwPofsJau nàKYVHyvfxy, chọcKYVHyvfx KYVHyvfxngay vàkxwPofsJo tổdMWd kiếndMWd lửKYVHyvfxa, kxwPofsJtên sókxwPofsJi KYVHyvfxhỉ nộkxwPofsJ khônkxwPofsJg kxwPofsJlường đượcdMWd bkxwPofsJên cạnh.
Vừa dứtkxwPofsJ lờkxwPofsJi, HạdMWd kxwPofsJPhùng TuyềkxwPofsJn lkxwPofsJiền nắkxwPofsJm ckxwPofsJhặt lKYVHyvfxấy ckxwPofsJổ tkxwPofsJay củdMWda ckxwPofsJô, mộdMWdt phdMWden kéKYVHyvfxo lại,dMWd thuậKYVHyvfxn đàdMWd kéKYVHyvfxo cảdMWd ngườKYVHyvfxi DdMWdiệp TKYVHyvfxây dMWdHi ngồidMWd kxwPofsJlên đùKYVHyvfxi hắn.
DiệkxwPofsJp kxwPofsJTây HdMWdi tấtdMWd nhiêKYVHyvfxn KYVHyvfxlà dMWdliều dMWdmạng giãKYVHyvfxy ddMWdụa nhdMWdưng chẳKYVHyvfxng ăKYVHyvfxn tdMWdhua gìdMWd, nkxwPofsJgày KYVHyvfxthường vốdMWdn kxwPofsJtức giậdMWdn đếndMWd cựdMWdc điểm,KYVHyvfx tứcKYVHyvfx đdMWdến xKYVHyvfxì khódMWdi kxwPofsJđối vKYVHyvfxới dMWdhắn cũKYVHyvfxng KYVHyvfxvô dụngdMWd rồi.
dMWdHạ kxwPofsJPhùng TuyềdMWdn mộtkxwPofsJ tKYVHyvfxay khokxwPofsJá dMWdchặt KYVHyvfxhai tdMWday cKYVHyvfxủa KYVHyvfxDiệp kxwPofsJTây HdMWdi, mộdMWdt kxwPofsJtay gidMWdữ KYVHyvfxchặt gáydMWd cdMWdô, hundMWdg hăKYVHyvfxng KYVHyvfxmà hôn.
kxwPofsJCảm giácdMWd kxwPofsJlưỡi kxwPofsJHạ PhùnKYVHyvfxg TukxwPofsJyền dMWdđang dầnKYVHyvfx dkxwPofsJần KYVHyvfxxâm nhậpkxwPofsJ KYVHyvfxvào kxwPofsJtrong miKYVHyvfxệng mìnKYVHyvfxh, DiệpdMWd TâdMWdy HKYVHyvfxi dMWdtoàn thâdMWdn kxwPofsJtê dại,kxwPofsJ KYVHyvfxcố gắnKYVHyvfxg hếtdMWd sứcdMWd ngậmdMWd dMWdchặt KYVHyvfxmiệng lạKYVHyvfxi, kiênKYVHyvfx cườKYVHyvfxng pdMWdhòng kxwPofsJthủ đếndMWd cùng.
HạdMWd dMWdPhùng TuyềnkxwPofsJ mKYVHyvfxỉm cườikxwPofsJ nKYVHyvfxháy mắtkxwPofsJ mộkxwPofsJt cKYVHyvfxái, bỏdMWd KYVHyvfxmột KYVHyvfxtay rakxwPofsJ, tdMWdừ bêkxwPofsJn ngoàiKYVHyvfx đốngdMWd dMWdlễ pKYVHyvfxhục bùdMWdng nhùdMWdng, bàKYVHyvfxn kxwPofsJtay hắKYVHyvfxn nhakxwPofsJnh dMWdnhẹn lukxwPofsJồn vKYVHyvfxào trdMWdong ngdMWdười DiệpkxwPofsJ TdMWdây KYVHyvfxHi, nhẹKYVHyvfx nhàngkxwPofsJ sờ…
“Á!!KYVHyvfx!!” kxwPofsJDiệp TâykxwPofsJ KYVHyvfxHi hdMWdét lênKYVHyvfx, HạkxwPofsJ PhùkxwPofsJng TukxwPofsJyền dMWdnhân cơkxwPofsJ hộiKYVHyvfx kxwPofsJđó tiếndMWd vàdMWdo, dMWdbá đkxwPofsJạo hônkxwPofsJ kxwPofsJcô khôdMWdng kxwPofsJngừng, dMWdhai bdMWdên dMWddây dưa.
CảKYVHyvfx ngưdMWdời nóKYVHyvfxng rKYVHyvfxực, hắkxwPofsJn “chikxwPofsJến đấu”KYVHyvfx rấtkxwPofsJ mạndMWdh mdMWdẽ, kxwPofsJlàm ckxwPofsJho DdMWdiệp KYVHyvfxTây HKYVHyvfxi khKYVHyvfxông cácdMWdh nKYVHyvfxào dMWdhô hấp.
Trong tìnhKYVHyvfx thếdMWd cấpdMWd KYVHyvfxbách đó,côKYVHyvfx tdMWdrên dưdMWdới KYVHyvfxkết hợkxwPofsJp, ckxwPofsJắn vàdMWdo môKYVHyvfxi hắndMWd, liềndMWd cảmdMWd thấyKYVHyvfx vKYVHyvfxị mkxwPofsJáu tưkxwPofsJơi ngọtkxwPofsJ ngàkxwPofsJo kxwPofsJtràn ra.
VốnkxwPofsJ tưởngKYVHyvfx rằndMWdg hắkxwPofsJn sẽdMWd ngkxwPofsJay lậpKYVHyvfx KYVHyvfxtức bdMWduông mìnhKYVHyvfx rkxwPofsJa, nhưngdMWd khôndMWdg, kxwPofsJHạ PhùngkxwPofsJ TudMWdyền hừkxwPofsJ ckxwPofsJũng dMWdkhông hdMWdừ mộtdMWd tiếngKYVHyvfx lkxwPofsJại KYVHyvfxăn miếngkxwPofsJ KYVHyvfxtrả mikxwPofsJếng, cdMWdũng chơikxwPofsJ cdMWdhiêu ấyKYVHyvfx cắnkxwPofsJ lạikxwPofsJ dMWdmôi côKYVHyvfx mộKYVHyvfxt phát.
KYVHyvfxDiệp TKYVHyvfxây KYVHyvfxHi KYVHyvfxđau đếKYVHyvfxn ứadMWd nướkxwPofsJc mắt,kxwPofsJ cdMWdhờ dMWdHạ PhùdMWdng TuyềnkxwPofsJ vừakxwPofsJ buôngdMWd mìkxwPofsJnh dMWdra đãKYVHyvfx vộkxwPofsJi vàngdMWd lKYVHyvfxui KYVHyvfxvề mKYVHyvfxột gdMWdóc xdMWde cáchdMWd xKYVHyvfxa hắndMWd, rúKYVHyvfxt cáiKYVHyvfx KYVHyvfxgương rKYVHyvfxa KYVHyvfxxem chút,dMWd mdMWdôi dướkxwPofsJi bKYVHyvfxị cắKYVHyvfxn dMWdđang rưdMWdơm rướmKYVHyvfx máKYVHyvfxu rồi. 

“HạkxwPofsJ PhKYVHyvfxùng TuyềnkxwPofsJ, andMWdh làKYVHyvfxm dMWdcái quáikxwPofsJ gìKYVHyvfx thế!”kxwPofsJ DikxwPofsJệp TâydMWd HdMWdi nộKYVHyvfx khídMWd xuKYVHyvfxng thiên.
“KYVHyvfxCô cắndMWd tôiKYVHyvfx tấtdMWd nKYVHyvfxhiên tkxwPofsJôi sẽKYVHyvfx đKYVHyvfxáp lễkxwPofsJ thôi!kxwPofsJ” HKYVHyvfxạ PkxwPofsJhùng TukxwPofsJyền hơkxwPofsJi nhíuKYVHyvfx mày.
“Anh…anhKYVHyvfx đồdMWd dMWdbiến tkxwPofsJhái! A!”
DiệpKYVHyvfx TâykxwPofsJ HKYVHyvfxi còdMWdn chưKYVHyvfxa KYVHyvfxcó mắnKYVHyvfxg xondMWdg, lạikxwPofsJ KYVHyvfxbị ngưkxwPofsJời nàokxwPofsJ đdMWdó mộtKYVHyvfx phkxwPofsJen kéKYVHyvfxo tiếpKYVHyvfx, tiếkxwPofsJp tụckxwPofsJ cKYVHyvfxưỡng ép.
HkxwPofsJạ PhùngkxwPofsJ TuyềndMWd KYVHyvfxtiến quânkxwPofsJ thầnkxwPofsJ tdMWdốc, khôdMWdng đểKYVHyvfx kxwPofsJcho côkxwPofsJ ckxwPofsJó bấkxwPofsJt kKYVHyvfxì dMWdcơ dMWdhội kxwPofsJnào dMWdđể thởkxwPofsJ nKYVHyvfxữa, giốkxwPofsJng nhưdMWd KYVHyvfxcó lửKYVHyvfxa đốtdMWd cháKYVHyvfxy côkxwPofsJ vậy.
DiệpkxwPofsJ KYVHyvfxTây HKYVHyvfxi cdMWdũng kKYVHyvfxhông thểKYVHyvfx nKYVHyvfxhẫn nhịnKYVHyvfx ckxwPofsJhịu thukxwPofsJa dMWdthêm nữaKYVHyvfx, oKYVHyvfxán hkxwPofsJận dkxwPofsJùng kxwPofsJhết sKYVHyvfxức bìnkxwPofsJh sinkxwPofsJh cắnkxwPofsJ vàdMWdo cádMWdi lkxwPofsJưỡi KYVHyvfxbá đạokxwPofsJ kKYVHyvfxia kxwPofsJmột cái.
Bởi vìKYVHyvfx tứkxwPofsJc gidMWdận dMWdnên dMWdlực cắndMWd dMWdrất mạnh,dMWd chKYVHyvfxỉ gidMWdải hậndMWd đKYVHyvfxược lúcdMWd dMWdấy kxwPofsJnhưng cdMWdhỉ mộdMWdt dMWdgiây sakxwPofsJu, DiệdMWdp KYVHyvfxTây HKYVHyvfxi KYVHyvfxmôi KYVHyvfxtrên KYVHyvfxlại ckxwPofsJảm tKYVHyvfxhấy vkxwPofsJô cKYVHyvfxùng đauKYVHyvfx nhức—lạikxwPofsJ bịkxwPofsJ KYVHyvfxtrả thùdMWd nữa!!!!!
HạKYVHyvfx PhùkxwPofsJng TuyềnkxwPofsJ budMWdông côKYVHyvfx rkxwPofsJa, nhìndMWd DkxwPofsJiệp TdMWdây dMWdHi kxwPofsJco cdMWdả dMWdhai chânKYVHyvfx ldMWdên lkxwPofsJùi dMWdvề mdMWdột gdMWdóc xkxwPofsJe vKYVHyvfxừa gikxwPofsJận vKYVHyvfxừa sKYVHyvfxợ ndMWdhìn mKYVHyvfxình chằmKYVHyvfx chkxwPofsJằm, hkxwPofsJắn nhdMWdẹ giọngdMWd nói:dMWd “CònkxwPofsJ muốnkxwPofsJ dMWdthử nKYVHyvfxữa không?”
Diệp TâKYVHyvfxy kxwPofsJHi chKYVHyvfxe môikxwPofsJ rKYVHyvfxướm máuKYVHyvfx củakxwPofsJ mìnhkxwPofsJ, liềuKYVHyvfx mạngdMWd lắKYVHyvfxc đầu.
Hạ PhùkxwPofsJng TdMWduyền tiếKYVHyvfxn lạkxwPofsJi gầndMWd cdMWdô, lôkxwPofsJi dMWdcái tadMWdy đKYVHyvfxang dMWdche miệdMWdng củKYVHyvfxa côkxwPofsJ radMWd, khKYVHyvfxẽ dMWdnghiêng đầuKYVHyvfx, tkxwPofsJiếp tụckxwPofsJ hônkxwPofsJ nữa.
DiệpKYVHyvfx TâkxwPofsJy KYVHyvfxHi bịKYVHyvfx vâydMWd hKYVHyvfxãm trondMWdg mộtKYVHyvfx dMWdgóc nhdMWdỏ, khKYVHyvfxông cdMWdó dMWdđường nàodMWd đểdMWd tdMWdhoát, ndMWdụ hôKYVHyvfxn cKYVHyvfxủa kxwPofsJhắn bKYVHyvfxá đạoKYVHyvfx mKYVHyvfxà KYVHyvfxcuồng nKYVHyvfxhiệt, tKYVHyvfxhật sựdMWd mkxwPofsJuốn lkxwPofsJàm kxwPofsJDiệp KYVHyvfxTây KYVHyvfxHi ndMWdghẹt KYVHyvfxthở mkxwPofsJà chếkxwPofsJt nhưnkxwPofsJg ckxwPofsJô khôKYVHyvfxng còndMWd kxwPofsJdám pdMWdhản khángKYVHyvfx kxwPofsJnữa, chỉkxwPofsJ cdMWdó thdMWdể biKYVHyvfxết điềKYVHyvfxu kxwPofsJmột chútdMWd dMWdđể mặcKYVHyvfx chKYVHyvfxo dMWdhắn kxwPofsJmuốn làmkxwPofsJ dMWdgì thìkxwPofsJ làm.
Không bdMWdiết qdMWdua bdMWdao lkxwPofsJâu, HKYVHyvfxạ kxwPofsJPhùng TkxwPofsJuyền bákxwPofsJ đạodMWd hôdMWdn dầnKYVHyvfx nhẹdMWd nhàngdMWd ôdMWdn KYVHyvfxnhu, tkxwPofsJừng cKYVHyvfxhút từngdMWd chkxwPofsJút mộtdMWd liếmdMWd dMWdđôi kxwPofsJmôi dMWdbị KYVHyvfxthương củdMWda kxwPofsJcô, vkxwPofsJô kxwPofsJcùng nhẹkxwPofsJ nhàdMWdng vdMWdà tỉKYVHyvfx mỉ.
“TốikxwPofsJ naKYVHyvfxy, DKYVHyvfxu GidMWdang NKYVHyvfxam KYVHyvfxcòn kxwPofsJchưa hônKYVHyvfx kxwPofsJcô, màKYVHyvfx kxwPofsJtôi, lạidMWd kxwPofsJhôn côdMWd đKYVHyvfxến kxwPofsJba lần.dMWd” HạkxwPofsJ PkxwPofsJhùng TdMWduyền ckxwPofsJúi KYVHyvfxđầu nkxwPofsJhìn KYVHyvfxcô, kxwPofsJánh KYVHyvfxmắt dMWdkhó hkxwPofsJiểu kxwPofsJnói: kxwPofsJ“Căn cứkxwPofsJ tkxwPofsJheo tìnhdMWd hukxwPofsJống hiệnKYVHyvfx tạiKYVHyvfx thìkxwPofsJ cơkxwPofsJ kxwPofsJhội cKYVHyvfxô KYVHyvfxgả chkxwPofsJo tdMWdôi sKYVHyvfxo KYVHyvfxsánh vớiKYVHyvfx gảdMWd chdMWdo hắnkxwPofsJ hìnhdMWd nhdMWdư KYVHyvfxlà hơn…mộtkxwPofsJ chúdMWdt xíu.” 
Nhưng DKYVHyvfxiệp dMWdTây HKYVHyvfxi cănKYVHyvfx bảndMWd làKYVHyvfx khôdMWdng cKYVHyvfxó nkxwPofsJghe HkxwPofsJạ PhùnkxwPofsJg dMWdTuyền nódMWdi chuyện,kxwPofsJ cònkxwPofsJ đankxwPofsJg bậdMWdn kxwPofsJrộn kxwPofsJtìm cádMWdch KYVHyvfxthoát kdMWdhỏi nKYVHyvfxgực dMWdhắn, liềuKYVHyvfx mạngKYVHyvfx cầkxwPofsJm khkxwPofsJăn giấykxwPofsJ cdMWdhùi môkxwPofsJi, lạidMWd cònkxwPofsJ dMWdkhông ngdMWdừng “Phi,phi,phi”
“AnKYVHyvfxh dMWdlà KYVHyvfxtên hákxwPofsJo skxwPofsJắc thấkxwPofsJp kém!kxwPofsJ TkxwPofsJại kxwPofsJsao lạKYVHyvfxi khôngdMWd cdMWdó chútKYVHyvfx kxwPofsJlịch sKYVHyvfxự nàokxwPofsJ, chưkxwPofsJa dMWdđược sựKYVHyvfx dMWdđồng ýdMWd KYVHyvfxcủa ngườikxwPofsJ kháckxwPofsJ đKYVHyvfxã cưỡngKYVHyvfx hônkxwPofsJ!” DkxwPofsJiệp TâKYVHyvfxy kxwPofsJHi bấtkxwPofsJ KYVHyvfxngờ, kxwPofsJhung hădMWdng mắngKYVHyvfx hắnKYVHyvfx: “ĐKYVHyvfxồ kxwPofsJthần kinh!”
“KhôngkxwPofsJ kxwPofsJsao, sdMWdau nàdMWdy dMWdcô dMWdsẽ KYVHyvfxquen thôi.”kxwPofsJ HạdMWd PhùdMWdng TuyềnkxwPofsJ trởKYVHyvfx lạikxwPofsJ kxwPofsJvị tríkxwPofsJ nKYVHyvfxgồi cKYVHyvfxủa hắn,dMWd KYVHyvfxhai chkxwPofsJân đdMWdung KYVHyvfxđưa, vdMWdừa cườkxwPofsJi vừakxwPofsJ nhàndMWd ndMWdhã trkxwPofsJả lời.
NếudMWd dMWdcó kxwPofsJthể, DikxwPofsJệp TâkxwPofsJy dMWdHi thựKYVHyvfxc mdMWduốn pKYVHyvfxhun dMWdmáu tdMWdrên miệngkxwPofsJ mìnhdMWd kxwPofsJvào mặKYVHyvfxt hKYVHyvfxắn. kxwPofsJCô kxwPofsJtức giậKYVHyvfxn đếnkxwPofsJ mứcKYVHyvfx kxwPofsJcả nKYVHyvfxgười đềuKYVHyvfx rukxwPofsJng lkxwPofsJên bầnkxwPofsJ bdMWdật, đankxwPofsJg thở,kxwPofsJ lạikxwPofsJ phákxwPofsJt hidMWdện kxwPofsJra kxwPofsJcái ndMWdhẫn đínhKYVHyvfx dMWdhôn mìnkxwPofsJh vừKYVHyvfxa tdMWdháo kxwPofsJra lúcKYVHyvfx nãyKYVHyvfx chẳngdMWd biếtdMWd KYVHyvfxtừ lúcKYVHyvfx KYVHyvfxnào đãKYVHyvfx chidMWdễm ckxwPofsJhệ KYVHyvfxvững dMWdvàng nằKYVHyvfxm tdMWdrên ngdMWdón KYVHyvfxáp úkxwPofsJt kxwPofsJcủa cô.
Chiếc kxwPofsJnhẫn bạkxwPofsJch kKYVHyvfxim vớkxwPofsJi dMWdba viênKYVHyvfx kxwPofsJđá đượckxwPofsJ cắtKYVHyvfx gọtkxwPofsJ tKYVHyvfxinh xảo,KYVHyvfx thiếtKYVHyvfx kếdMWd mớiKYVHyvfx mẻ.dMWd NhưndMWdg đốikxwPofsJ vớKYVHyvfxi DiKYVHyvfxệp TkxwPofsJây HKYVHyvfxi dMWdthì nókxwPofsJ cKYVHyvfxhẳng kKYVHyvfxhác gìkxwPofsJ dMWdmột cáKYVHyvfxi khKYVHyvfxoá skxwPofsJắt, bdMWduộc kxwPofsJthật cKYVHyvfxhặt cKYVHyvfxô lại.
Diệp TâykxwPofsJ dMWdHi đankxwPofsJg dMWdđịnh tháKYVHyvfxo dMWdra lầnKYVHyvfx nữKYVHyvfxa, dMWdHạ PhùnKYVHyvfxg TuyềnkxwPofsJ lkxwPofsJại dKYVHyvfxùng giọndMWdg dMWdnói bìndMWdh tĩnhkxwPofsJ khônKYVHyvfxg gdMWdợn sóndMWdg ckxwPofsJhặn lại:dMWd “NếukxwPofsJ ndMWdhư kxwPofsJcô kxwPofsJdám lKYVHyvfxàm KYVHyvfxthế, tôidMWd kxwPofsJsẽ lậdMWdp tứcKYVHyvfx lậpdMWd kxwPofsJlại nhữdMWdng cdMWdhuyện vừadMWd rồiKYVHyvfx kxwPofsJđã kxwPofsJlàm vớkxwPofsJi dMWdcô đấy.”
DiệkxwPofsJp KYVHyvfxTây KYVHyvfxHi tKYVHyvfxay lKYVHyvfxập kxwPofsJtức ckxwPofsJứng đờ.
“dMWdSau này,KYVHyvfx bấdMWdt luKYVHyvfxận KYVHyvfxlà đKYVHyvfxi tắkxwPofsJm haKYVHyvfxy điKYVHyvfx ngủ,dMWd dMWdcô đdMWdều phảKYVHyvfxi KYVHyvfxđeo nóKYVHyvfx ởkxwPofsJ KYVHyvfxtrên tay.dMWd” HkxwPofsJạ KYVHyvfxPhùng TudMWdyền dMWdra lệnh.
“XindMWd hỏiKYVHyvfx, KYVHyvfxvì sKYVHyvfxao tKYVHyvfxôi dMWdphải KYVHyvfxnghe lờdMWdi anh?”kxwPofsJ DiệpdMWd TâyKYVHyvfx HkxwPofsJi khôdMWdng phục.
“NếudMWd khdMWdông tinkxwPofsJ, cKYVHyvfxô códMWd thểkxwPofsJ tkxwPofsJhử mộtkxwPofsJ dMWdchút xKYVHyvfxem sao.KYVHyvfx” HạKYVHyvfx PKYVHyvfxhùng dMWdTuyền gKYVHyvfxõ gkxwPofsJõ ngkxwPofsJón taKYVHyvfxy tKYVHyvfxrên đầukxwPofsJ gKYVHyvfxối tKYVHyvfxheo tiếtkxwPofsJ tấu,dMWd mỗiKYVHyvfx mộdMWdt nhịpkxwPofsJ kxwPofsJgõ nhKYVHyvfxư kxwPofsJđánh dMWdvào lòKYVHyvfxng DiệpKYVHyvfx TâykxwPofsJ HidMWd: “KYVHyvfxTin tKYVHyvfxôi đi,kxwPofsJ côdMWd dMWdvĩnh vKYVHyvfxiễn skxwPofsJẽ khônKYVHyvfxg bkxwPofsJao KYVHyvfxgiờ đoákxwPofsJn tdMWdrước đượckxwPofsJ tKYVHyvfxôi KYVHyvfxsẽ lKYVHyvfxàm nhữngdMWd dMWdgì đâu.”
KhdMWdi hkxwPofsJai ngườdMWdi trởdMWd vềKYVHyvfx nhKYVHyvfxà, KYVHyvfxA KhoakxwPofsJn phákxwPofsJt hkxwPofsJiện KYVHyvfxmôi DiệpKYVHyvfx kxwPofsJTây HdMWdi sưngkxwPofsJ phồdMWdng lên,dMWd KYVHyvfxvẻ mặtdMWd dMWdvô dMWdcùng dMWdkhó chdMWdịu kxwPofsJcho kxwPofsJnên likxwPofsJền ânkxwPofsJ cầnkxwPofsJ hKYVHyvfxỏi thăm:kxwPofsJ “NhKYVHyvfxa đKYVHyvfxầu, kkxwPofsJẻ nàokxwPofsJ chọckxwPofsJ giậnkxwPofsJ muội,dMWd làmKYVHyvfx sadMWdo mdMWdà mdMWdặt nkxwPofsJhư dMWdbị tKYVHyvfxáo bkxwPofsJón thếdMWd này?”
DidMWdệp TdMWdây HkxwPofsJi dMWdnghiến rdMWdăng nghiếnKYVHyvfx lợidMWd nói:KYVHyvfx “MuộiKYVHyvfx bịdMWd HdMWdạ kxwPofsJPhùng TuyềKYVHyvfxn épkxwPofsJ buộc!”
“NgkxwPofsJay kxwPofsJtại KYVHyvfxbữa tkxwPofsJiệc á?”kxwPofsJ kxwPofsJA dMWdKhoan hdMWdít mộkxwPofsJt hkxwPofsJơi, bốidMWd dMWdrối: “XonkxwPofsJg rkxwPofsJồi, xodMWdng rồkxwPofsJi, nKYVHyvfxhất địnkxwPofsJh dMWdlà vdMWdội kxwPofsJvàng quá,kxwPofsJ PhùngKYVHyvfx TuyềnKYVHyvfx chưkxwPofsJa kịKYVHyvfxp sửKYVHyvfx dKYVHyvfxụng biệnKYVHyvfx phápKYVHyvfx kxwPofsJan toàdMWdn đúngkxwPofsJ không,dMWd nóikxwPofsJ khôdMWdng chừKYVHyvfxng KYVHyvfxmuội mandMWdg thadMWdi KYVHyvfxrồi, dMWdkhông KYVHyvfxđược, khdMWdông được,kxwPofsJ KYVHyvfxhuynh phảdMWdi kxwPofsJnhanh kxwPofsJchóng kxwPofsJđi nấKYVHyvfxu dMWdcanh kxwPofsJtổ yếkxwPofsJn, đểKYVHyvfx muộidMWd bồidMWd bổdMWd KYVHyvfxthân thểkxwPofsJ mớidMWd được!”
“MukxwPofsJội .khôKYVHyvfxng .cdMWdó. ýKYVHyvfx .này!”kxwPofsJ dMWdDiệp kxwPofsJTây HKYVHyvfxi tdMWdhái dươngdMWd gândMWd xandMWdh nổidMWd kxwPofsJlên, dMWdgiơ KYVHyvfxtay lên,dMWd KYVHyvfxnhìn rdMWdõ chiếckxwPofsJ nhẫndMWd đínhdMWd KYVHyvfxhôn sákxwPofsJng chkxwPofsJói kkxwPofsJia: kxwPofsJ“Muội muốndMWd kxwPofsJnói kxwPofsJlà HạkxwPofsJ PhùndMWdg TuyềndMWd kxwPofsJép muộidMWd đKYVHyvfxeo cákxwPofsJi này!”
A KhoadMWdn nghkxwPofsJi nkxwPofsJgờ: “ChẳnkxwPofsJg KYVHyvfxlẽ kxwPofsJmuội khôkxwPofsJng thkxwPofsJích kkxwPofsJiểu dángkxwPofsJ dMWdnày sao?”
“dMWdKhông phải,KYVHyvfx kiểKYVHyvfxu dángkxwPofsJ dMWdrất kxwPofsJđẹp, nhưngkxwPofsJ mà…”
KYVHyvfx“Nhưng mKYVHyvfxà dMWdmuội khônKYVHyvfxg thíckxwPofsJh đádMWd nhdMWdỏ chứKYVHyvfx gì?”
“KhôngkxwPofsJ, viKYVHyvfxên đákxwPofsJ kíchdMWd dMWdthước rkxwPofsJất phùKYVHyvfx hợkxwPofsJp, nhưngkxwPofsJ mà…”
“NhưdMWdng màKYVHyvfx muộKYVHyvfxi thíkxwPofsJch chikxwPofsJếc KYVHyvfxnhẫn khádMWdc đắtkxwPofsJ tKYVHyvfxiền kxwPofsJhơn hả?”
kxwPofsJ“Hãy dMWdnghe mukxwPofsJội dMWdnói hdMWdết códMWd đượcKYVHyvfx khôKYVHyvfxng!” dMWdGân xaKYVHyvfxnh nổidMWd lênKYVHyvfx ngKYVHyvfxày càndMWdg rdMWdõ, taKYVHyvfxi kxwPofsJxì kKYVHyvfxhói: “CkxwPofsJhiếc KYVHyvfxnhẫn dMWdnày chẳkxwPofsJng cdMWdó vấKYVHyvfxn đềkxwPofsJ KYVHyvfxgì cả,dMWd mKYVHyvfxuội chỉdMWd ldMWdà khôKYVHyvfxng muKYVHyvfxốn kếdMWdt dMWdhôn cùngkxwPofsJ hkxwPofsJắn thôi!”
“À!!” KYVHyvfxA KhdMWdoan kxwPofsJgật gù,kxwPofsJ bắtdMWd kxwPofsJđầu cdMWdúi xuốngdMWd tiếKYVHyvfxp kxwPofsJtục KYVHyvfxlàm việckxwPofsJ cdMWdủa mình.
“KYVHyvfxHuynh tạiKYVHyvfx skxwPofsJao khôngdMWd códMWd dMWdphản kxwPofsJứng gìkxwPofsJ kxwPofsJvậy?” DiệpdMWd TâykxwPofsJ HkxwPofsJi khdMWdông khỏikxwPofsJ kxwPofsJthắc mắc.
“MuộiKYVHyvfx muốdMWdn huydMWdnh dMWdphản ứngdMWd gìdMWd đây?”dMWd KYVHyvfxA KhokxwPofsJan cũKYVHyvfxng KYVHyvfxchẳng hiểuKYVHyvfx nổkxwPofsJi hkxwPofsJỏi lại.
“MKYVHyvfxuội vKYVHyvfxừa mớidMWd KYVHyvfxnói làkxwPofsJ mdMWduội dMWdkhông muốndMWd kếtdMWd KYVHyvfxhôn cùngdMWd dMWdHạ dMWdPhùng TuyKYVHyvfxền đấy.” 
“Huynh khôngKYVHyvfx mkxwPofsJuốn mìnhkxwPofsJ kxwPofsJchết gikxwPofsJà mdMWdà chưKYVHyvfxa cóKYVHyvfx cKYVHyvfxháu đâu.”
KYVHyvfx“Thế kxwPofsJlà kxwPofsJsao chứ?”kxwPofsJ KYVHyvfxDiệp TâykxwPofsJ dMWdHi cựKYVHyvfx nự.
“Ý củkxwPofsJa huynkxwPofsJh ckxwPofsJhính dMWdlà, khôndMWdg giốkxwPofsJng nhdMWdư tìdMWdnh yêdMWdu củaKYVHyvfx kxwPofsJhai đứadMWd mkxwPofsJuội sẽkxwPofsJ nảydMWd nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.