Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

ChapyTN6ter 23

“Ngày đó,xDBD nếuxDBD fq75như khôCSNwng cfq75ó cyTN6ô, tôiEGKH đãfq75 sớxDBDm bịEGKH HạEGKH PhùxDBDng TuEGKHyền giếtCSNw chếtCSNw rồi.”CSNw DCSNwu GiCSNwang NyTN6am xoaCSNwy đầu,yTN6 nhìnfq75 cxDBDô: “NhưngCSNw tôxDBDi EGKHlại bánxDBD EGKHđứng cô.”
DiệpCSNw TCSNwây HEGKHi khônfq75g EGKHnói fq75gì chCSNwỉ mỉyTN6m cười.
“Cô hẳnfq75 xDBDlà rfq75ất hfq75ận tôi.”EGKH yTN6Du GiayTN6ng NaCSNwm nói.
DiệpxDBD xDBDTây EGKHHi EGKHbước tớifq75 cEGKHạnh hắnEGKH, nhẹEGKH nhàngxDBD đặtEGKH yTN6tay lênEGKH lyTN6an yTN6can EGKHcẩm thạchyTN6 bóngyTN6 loáng,CSNw đCSNwá lEGKHạnh nxDBDhư bănyTN6g, côyTN6 tCSNwhấp giọngyTN6 yTN6nói: “CSNwTôi hfq75iểu, anfq75h cũnyTN6g cófq75 nxDBDỗi khổyTN6 tâCSNwm yTN6riêng mà.”
Nghe vậyxDBD, DxDBDu GianCSNwg NxDBDam mífq75 mắtyTN6 cCSNwó mộtEGKH nốEGKHt ruEGKHồi màuxDBD fq75nâu nhCSNwo nhCSNwỏ dườngxDBD nfq75hư giyTN6ật mEGKHình mộtxDBD cái.
BóngCSNw đxDBDêm xDBDtrong trẻxDBDo lạiyTN6 EGKHlùng, trCSNwong khôngxDBD kxDBDhí cũCSNwng cfq75ó chúyTN6t yTN6gì EGKHđó lCSNwạnh lẽo.
Hai ngườiEGKH cùngCSNw EGKHđứng trêyTN6n bxDBDan cyTN6ông nhưnEGKHg lạiyTN6 EGKHnhìn xDBDvề haxDBDi hướngCSNw kháxDBDc nhau.
Một lúEGKHc sfq75au, DyTN6u GixDBDang NyTN6am bỗngCSNw nhiêyTN6n fq75nói: “HôxDBDm qufq75a, xDBDlà nCSNwgày giCSNwỗ củaEGKH chCSNwa tôi.”
fq75Diệp Tfq75ây HCSNwi kifq75nh ngạc.
“NhưnyTN6g trfq75ừ fq75tôi ryTN6a, khôngyTN6 cònfq75 axDBDi nCSNwhớ đếnxDBD chuyệnEGKH nàyfq75 nữEGKHa.” Dfq75u GianCSNwg Nfq75am cườEGKHi chyTN6ua cháfq75t EGKHbi thươnEGKHg: “KhEGKHông mộtyTN6 EGKHai nữa.”
Diệp TâyCSNw CSNwHi cụEGKHp mfq75ắt xuống:yTN6 “VậEGKHy aCSNwnh cyTN6ho rằng,EGKH bEGKHa aEGKHnh làCSNw bị…xDBD DCSNwu TửCSNw VCSNwĩ mưuxDBD sátEGKH phảiyTN6 không?”
“KhôngCSNw pEGKHhải xDBDlà txDBDôi chEGKHo fq75rằng nhfq75ư thếEGKH mxDBDà EGKHsự thCSNwật đyTN6úng làyTN6 nhxDBDư thếfq75.” DEGKHu GCSNwiang Nfq75am sắcCSNw mfq75ặt EGKHdưới xDBDánh trăngyTN6 ngàyEGKH cànyTN6g táyTN6i nhợt,xDBD xDBDlạnh lùnxDBDg vyTN6ô tyTN6ình: “xDBDBa tôiCSNw trfq75ước khxDBDi chútCSNw yTN6hơi thCSNwở fq75cuối xDBDcùng, toxDBDàn thâfq75n mCSNwáu yTN6me đầmfq75 CSNwđìa vẫfq75n cốEGKH lếCSNwt tớiEGKH ôCSNwm fq75chặt lấyfq75 tyTN6ôi, fq75ông đãfq75 fq75nói chfq75o tyTN6ôi biếtCSNw, DxDBDu TửyTN6 VyTN6ĩ… chxDBDính EGKHhắn fq75đã yTN6sát hạiyTN6 cEGKHha tôi.”
Du GiaCSNwng CSNwNam giyTN6ọng nxDBDói yTN6rất nhẹxDBD, rấtyTN6 bìnyTN6h tĩnh.
NyTN6hưng DiệpEGKH TâCSNwy HxDBDi xDBDnghe nhữngxDBD lờiyTN6 đxDBDó fq75mà thấfq75y lạnCSNwh bxDBDuốt đầyxDBD hậxDBDn thù.
“AnhEGKH muốn…báoEGKH thùCSNw?” DiệpCSNw Tâfq75y HxDBDi vxDBDẫn hỏyTN6i nhưnxDBDg tronCSNwg lEGKHòng sớCSNwm đxDBDã biếtEGKH cyTN6âu EGKHtrả lời.
Du GiaCSNwng NaEGKHm khônfq75g trảfq75 lCSNwời xDBDcâu xDBDhỏi đóCSNw, chỉCSNw lyTN6ầm bầmxDBD rấtfq75 nhỏ:yTN6 “ThậtyTN6 yTN6ra CSNwthì, tôiyTN6 cxDBDũng sớmyTN6 CSNwphát yTN6hiện ryTN6a hayTN6i fq75kẻ fq75gian pxDBDhu EGKHdâm pyTN6hụ đCSNwó. xDBDCho EGKHdù cóCSNw yTN6che dấCSNwu fq75bí mậtyTN6 kfq75ĩ lưfq75ỡng nhfq75ư xDBDthế nàoxDBD đCSNwi nữaxDBD thìEGKH chẳnCSNwg xDBDlẽ CSNwcon trfq75ai lạiyTN6 khCSNwông phEGKHát EGKHhiện rfq75a sựfq75 khácxDBD xDBDlạ cfq75ủa mẹEGKH mfq75ình saCSNwo. NhxDBDìn thxDBDấy yTN6Du TEGKHử xDBDVĩ, áxDBDnh fq75mắt củaCSNw bàfq75 ấxDBDy fq75loé lfq75ên CSNwniềm vuiEGKH, cEGKHả nxDBDgày sẽxDBD vfq75ui vẻ.xDBD SaxDBDu đyTN6ó vfq75ào mộEGKHt ngEGKHày, tôxDBDi CSNwnấp EGKHở mộEGKHt EGKHgóc vườfq75n hxDBDoa tfq75ận mắxDBDt nhìnyTN6 thxDBDấy bọnxDBD họEGKH fq75ôm hxDBDôn nhau…NếuyTN6 nCSNwhư fq75ngày xDBDđó, tôfq75i nóiyTN6 chfq75o chEGKHa biếtEGKH việcCSNw nàEGKHy, ônEGKHg fq75ấy sẽEGKH cóyTN6 thểxDBD yTN6đề phòEGKHng DxDBDu TửEGKH xDBDVĩ tEGKHhì EGKHđã khyTN6ông bịEGKH hắnyTN6 hãfq75m hạxDBDi yTN6như ngàyyTN6 xDBDhôm nay…VậyEGKH màfq75 tôfq75i fq75lại khônfq75g lyTN6àm vậyfq75, tyTN6ôi sợyTN6 sfq75ẽ pyTN6há CSNwvỡ hạnhyTN6 phúcfq75 cyTN6ủa byTN6ản thEGKHân, pCSNwhá vỡxDBD gxDBDia xDBDđình này,xDBD EGKHnên rốtxDBD cuộEGKHc CSNwđã EGKHim lặng…”
CSNwDu GixDBDang NxDBDam giọngCSNw nóiyTN6 nEGKHgày yTN6càng nhỏfq75 dần.
DiệpCSNw TxDBDây Hfq75i khôngfq75 fq75đành lònEGKHg, nCSNwắm lấCSNwy tayTN6y hắnEGKH, sưởiEGKH ấfq75m đôfq75i bàfq75n taxDBDy fq75giá lạnhEGKH, EGKHnhẹ nhànyTN6g khuyCSNwên nhủEGKH: “CSNwAnh kCSNwhông hềyTN6 cófq75 tộfq75i gìxDBD cả,EGKH txDBDhật đấy,CSNw đCSNwó khCSNwông pfq75hải CSNwlà lỗixDBD củaEGKH anh.”
Du EGKHGiang NayTN6m ngxDBDẩng đầu.
CxDBDả ngEGKHười hắnEGKH, tócxDBD, khuônfq75 mặt,EGKH tyTN6oàn fq75thân đềuEGKH bịfq75 fq75ánh trăyTN6ng bànxDBDg bfq75ạc baxDBDo phEGKHủ, lxDBDúc ẩnCSNw EGKHlúc hiện,yTN6 mờfq75 ảyTN6o phảnfq75g phấtfq75 nhEGKHư khônxDBDg tồnfq75 tạiEGKH tyTN6rên thếyTN6 giớiEGKH này.
EGKHHắn CSNwnhìn DyTN6iệp TCSNwây yTN6Hi, trfq75ong áyTN6nh mắtyTN6 trfq75àn nEGKHgập syTN6ự yêyTN6u thưCSNwơng, nfq75hưng cònyTN6 chúEGKHt CSNwgì fq75đó đaufq75 xóyTN6t, hốCSNwi hậCSNwn cùngEGKH EGKHu buồn.
TaEGKHy củaEGKH hEGKHắn xDBDxoa tfq75rán EGKHcô, rồCSNwi sCSNwau đóCSNw nxDBDhẹ nxDBDhàng chậmCSNw chạEGKHp vuốtEGKH taxDBDi côxDBD, rồiEGKH đếnEGKH gươngEGKH mặtyTN6 cô.
TừngyTN6 độnEGKHg yTN6tác CSNwđều nhẹEGKH nhàyTN6ng fq75tỉ fq75mỉ manCSNwg thefq75o sựxDBD qfq75uyến luyến.
Lúc nàCSNwy DixDBDệp TâyyTN6 Hfq75i độxDBDt nhfq75iên cEGKHó chútEGKH hoảyTN6ng hốt.
Cfq75ô mfq75ơ hfq75ồ nhậnCSNw yTN6ra fq75Du GyTN6iang fq75Nam đanEGKHg ngàEGKHy cànyTN6g nyTN6hích lạiCSNw gầfq75n yTN6cô hơxDBDn, cyTN6ô CSNwthầm nghyTN6ĩ phảiyTN6 EGKHné hắnfq75, nCSNwhưng CSNwkhông xDBDhiểu CSNwsao côfq75 fq75lại kxDBDhông EGKHnhúc nhích.
HxDBDai ngườiEGKH môiyTN6 xDBDngày yTN6càng gần,EGKH DEGKHiệp Tâyfq75 xDBDHi fq75có thfq75ể cfq75ảm thấyEGKH yTN6hơi EGKHthở cxDBDủa hắnEGKH gầnCSNw kyTN6ề, phảnfq75g fq75phất trêEGKHn gươngfq75 mặtyTN6 mình.
yTN6Ánh mắCSNwt côCSNw thxDBDẫn thờ.
fq75Nhưng ngaEGKHy khoảyTN6nh khắcfq75 đôCSNwi môCSNwi họyTN6 chyTN6uẩn bịyTN6 chfq75ạm vàEGKHo nhyTN6au tEGKHhì DiệpyTN6 EGKHTây Hfq75i bỗngfq75 cảmEGKH thấyxDBD mìnhEGKH nhfq75ư fq75bị mộtfq75 lựEGKHc kéCSNwo rấtEGKH fq75mạnh gfq75iật phắtEGKH ra.
NhCSNwất thờEGKHi khEGKHông khíyTN6 lãfq75ng mạnfq75 đềuEGKH biếnCSNw mấtfq75 kEGKHhông cònCSNw fq75chút yTN6nào hết.
“Thật xxDBDin lỗiEGKH, tôyTN6i tìyTN6m cEGKHô CSNwấy cóCSNw chxDBDút viEGKHệc.” HạCSNw PhùngCSNw TxDBDuyền mỉmEGKH cyTN6ười giEGKHải thíyTN6ch, yTN6thái đxDBDộ rCSNwất nhxDBDo CSNwnhã lễyTN6 độyTN6 nhưngyTN6 Difq75ệp TâyEGKH yTN6Hi tựEGKH nhEGKHiên dựCSNwng hếCSNwt cảfq75 tócEGKH gEGKHáy lên.
Du GianEGKHg NaxDBDm khxDBDông nófq75i gìyTN6 chỉxDBD lẳfq75ng lặngfq75 nhìnEGKH vềyTN6 pEGKHhía yTN6Hạ PhùnyTN6g TuyyTN6ền, fq75có EGKHchút cảnhCSNw giác.
“QuênEGKH mất,fq75 vếtEGKH thươnxDBDg EGKHlần tyTN6rước tôCSNwi cfq75ắn fq75nát trêyTN6n taEGKHy yTN6anh đfq75ã khỏfq75i hẳnfq75 chfq75ưa vậy?”yTN6 fq75Hạ PhùCSNwng xDBDTuyền EGKHlàm nhxDBDư CSNwvô EGKHtình hỏi.
“CảxDBDm ơEGKHn xDBDsự qfq75uan CSNwtâm CSNwcủa anfq75h… ThyTN6ế chxDBDỗ lầyTN6n trưxDBDớc bịfq75 nệnEGKH gyTN6hế vfq75ào đầCSNwu cCSNwủa fq75anh còfq75n xDBDsưng khôngyTN6?” DCSNwu GiyTN6ang yTN6Nam khônfq75g nyTN6hanh CSNwkhông chậmyTN6 phyTN6ản kích.
“Đừng lfq75o lắngCSNw, tCSNwội CSNwdo EGKHai làyTN6m ngưyTN6ời nấyCSNw cCSNwhịu, côCSNw ấEGKHy xDBDđã CSNwdùng “hànhfq75 độngxDBD tfq75hực tCSNwế” đfq75ể sửaxDBD chyTN6ữa yTN6lỗi fq75lầm cyTN6ủa mfq75ình rEGKHồi…Em nxDBDói xfq75em xDBDcó đúCSNwng kEGKHhông?” HạEGKH PhùnCSNwg TyTN6uyền rấCSNwt thânyTN6 CSNwmật EGKHôm EGKHhai vxDBDai Diệpfq75 TâyyTN6 fq75Hi, cúfq75i yTN6đầu giốEGKHng nyTN6hư đanyTN6g CSNwhỏi xDBDcô nhưnCSNwg ánCSNwh mắtCSNw lyTN6ại xDBDnhẹ nhànCSNwg lixDBDếc fq75qua xDBDDu EGKHGiang Nafq75m mộyTN6t cái.
TryTN6ong CSNwnháy mắt,EGKH HạxDBD PEGKHhùng TuyềyTN6n CSNwnhìn tEGKHhấy DyTN6u yTN6Giang NayTN6m vaCSNwi nhưxDBD xDBDcứng nxDBDgắc lại.
HạCSNw PhùnCSNwg TuyềnxDBD nEGKHhếch mfq75ép cười,yTN6 chẳCSNwng CSNwnói CSNwchẳng rằngyTN6 liềnxDBD kxDBDéo DiệEGKHp TCSNwây xDBDHi xuốCSNwng lầu.
DiệyTN6p Tâyfq75 HyTN6i thấpyTN6 thỏfq75m, byTN6ởi EGKHvì mọiEGKH nxDBDgười xuEGKHng quCSNwanh ayTN6i fq75ai cũngEGKH fq75luôn mCSNwiệng nhắCSNwc nEGKHhở yTN6cô vfq75à DCSNwu GiCSNwang EGKHNam kEGKHhông CSNwthể cxDBDó bấtfq75 kìCSNw liênCSNw yTN6quan gEGKHì, màCSNw ryTN6õ EGKHràng xDBDcô cũngxDBD đãEGKH gậtxDBD đầuCSNw xDBDđồng ý,xDBD nhfq75ưng EGKHmà lyTN6úc xDBDnãy EGKHvừa vặnyTN6 EGKHbị EGKHHạ PhùnEGKHg fq75Tuyền xDBDbắt gặpxDBD rồfq75i, đâyfq75 gfq75ọi xDBDlà cóEGKH tậtEGKH giCSNwật mình.
ĐồngxDBD tCSNwhời cEGKHô cCSNwũng cảmCSNw tCSNwhấy vEGKHô cùEGKHng CSNwhỗn loạn,xDBD vyTN6ừa nfq75ãy, vừayTN6 nãyfq75 cEGKHô vEGKHà xDBDDu xDBDGiang EGKHNam thixDBDếu cxDBDhút nữCSNwa đãyTN6 yTN6hôn môi?
VìyTN6 ánhEGKH CSNwtrăng, vìCSNw xDBDsự pfq75hân xDBDtâm củayTN6 mìCSNwnh, vàfq75 cEGKHòn bxDBDởi CSNwvì…Du GiCSNwang Nam?
CôxDBD hoànCSNw toànxDBD kCSNwhông hiểuyTN6 mìnhCSNw đanyTN6g ngCSNwhĩ gìEGKH nữa.
Diệp CSNwTây HxDBDi yTN6như ngEGKHười mấtCSNw hồn.
“Sao vậy,yTN6 côxDBD cònCSNw tiếxDBDc nuốifq75 chuyệxDBDn lúyTN6c nãfq75y àxDBD?” fq75Hạ PhùCSNwng TxDBDuyền fq75bên cạnhCSNw độEGKHt nhiênyTN6 lxDBDên tiếngEGKH mỉfq75a mai.
Rốt cuộcCSNw fq75thì cũngxDBD yTN6là yTN6cô đãCSNw làmCSNw saCSNwi, DixDBDệp TâyCSNw HCSNwi lEGKHo lắxDBDng chưCSNwa xDBDđủ hyTN6ay sfq75ao nàfq75o, fq75dám mởfq75 miệnEGKHg phfq75ản bác.
Hạ Phùfq75ng Tuyềfq75n nfq75hẹ nEGKHhàng liếcxDBD EGKHcô mộtEGKH yTN6cái: “ĐưxDBDợc rồiCSNw, xDBDđằng nxDBDào tCSNwối xDBDnay cũEGKHng khônyTN6g chỉEGKH mìyTN6nh côCSNw vfq75i phạm.”
TxDBDối nay?
DiệpyTN6 TâyCSNw EGKHHi hoxDBDài xDBDnghi nhưfq75ng cxDBDũng khôfq75ng dyTN6ám “bật”yTN6 lại.
Lúc nàfq75y, xuEGKHng qyTN6uanh bỗngCSNw nhiêfq75n xDBDim lặEGKHng CSNwdị thường.
Diệp Tfq75ây HCSNwi pEGKHhát hxDBDiện mCSNwột ngườifq75 đàEGKHn yTN6ông trufq75ng nfq75iên đứyTN6ng giữafq75 phòngEGKH dányTN6g xDBDvẻ xDBDphi phyTN6àm, phxDBDong thxDBDái qCSNwuý tộc,fq75 kyTN6huôn mặtEGKH fq75bí hiểm.xDBD ÔngyTN6 tCSNwa đaxDBDng EGKHđeo chEGKHo CSNwLiễu EGKHVi fq75Quân fq75một chfq75iếc vyTN6òng xDBDcổ nCSNwgọc bích.
VòngxDBD cxDBDổ đyTN6ắt tiềnCSNw, mỹyTN6 nhâyTN6n cEGKHao qufq75ý, fq75hai thứEGKH CSNwnày kếtfq75 hợEGKHp lạfq75i càngCSNw nCSNwổi bậxDBDt hơn.
“CxDBDhúc eyTN6m sẽCSNw mEGKHãi mãixDBD xiEGKHnh đCSNwẹp nhưyTN6 tCSNwhế này.”EGKH Ngưfq75ời đàCSNwn fq75ông đóEGKH hyTN6ôn xDBDlên máCSNw Liễufq75 VEGKHi Quâfq75n fq75, tấtEGKH cCSNwả mxDBDọi ngườiEGKH đềuEGKH vỗfq75 xDBDtay chúcCSNw mừng.
Diệp yTN6Tây HCSNwi bừngCSNw tỉxDBDnh yTN6chân yTN6lý, hoyTN6á CSNwra xDBDngười đóCSNw chínhxDBD xDBDlà EGKHDu TửEGKH Vĩ.
Du TyTN6ử Vĩfq75 CSNwnâng cEGKHhén rượfq75u lêxDBDn: “CảmyTN6 ơnCSNw CSNwtất cảCSNw cáxDBDc vịxDBD khxDBDách quýCSNw cóCSNw mặtfq75 fq75ngày hômyTN6 nyTN6ay, chúCSNwng tyTN6a hyTN6ãy cEGKHùng EGKHăn CSNwmừng xDBDsinh nhậxDBDt củCSNwa pEGKHhu nhânfq75 txDBDôi nào.”fq75 xDBDNói xonfq75g, ôngyTN6 EGKHta CSNwtu mộfq75t xDBDhơi cạnEGKH sạcyTN6h chényTN6 rượu.
Cáfq75c EGKHvị khácyTN6h cũnyTN6g lầnfq75 lượtCSNw EGKHlàm theo.
TyTN6iếp thxDBDeo, ôxDBDng lạiCSNw rxDBDót mộtyTN6 chényTN6 rCSNwượu, bCSNwước tEGKHới yTN6chỗ HCSNwạ PCSNwhùng TuCSNwyền, nhìnfq75 EGKHHạ Phùfq75ng CSNwTuyền vxDBDà DiệpxDBD Tfq75ây HEGKHi nhCSNwam hCSNwiểm nói:fq75 yTN6“Hôm nEGKHay tôiCSNw cEGKHảm thấyyTN6 đặcCSNw bifq75ệt vEGKHinh hạxDBDnh khEGKHi HEGKHạ PhùnyTN6g Tuyềfq75n xDBDtiên syTN6inh EGKHcó CSNwthể hạyTN6 cốCSNw đếfq75n đâyEGKH EGKHtham dựxDBD bữayTN6 tixDBDệc nCSNwho EGKHnhỏ xDBDnày…Hạ tiêyTN6n siyTN6nh, xDBDtôi muEGKHốn mờCSNwi EGKHanh mộtxDBD chéCSNwn, hCSNwi fq75vọng cCSNwó thểyTN6 xoEGKHá hếtfq75 mọCSNwi hEGKHiểu fq75lầm gyTN6iữa cxDBDhúng xDBDta từxDBD fq75trước txDBDới EGKHnay vfq75à thaEGKHy mfq75ặt nCSNwhững kẻyTN6 trEGKHong xDBDgia tộyTN6c cxDBDhúng tfq75ôi cxDBDó nyTN6hững hàEGKHnh độnxDBDg vôCSNw lễxDBD vCSNwới anxDBDh tyTN6ôi muốyTN6n CSNwxin lEGKHỗi anh.”
“KhôCSNwng dCSNwám nhận.”xDBD HyTN6ạ Phfq75ùng CSNwTuyền khácxDBDh khxDBDí đápxDBD, nCSNwâng cốyTN6c rượuCSNw uyTN6ống luôn.
“Nhưfq75 EGKHvậy bâxDBDy yTN6giờ, khixDBDêu vũCSNw bắtEGKH đầuCSNw…” yTN6Du TửCSNw VĩyTN6 tuyEGKHên bố.
“Xin chxDBDờ xDBDmột chút.”CSNw CSNwHạ PCSNwhùng TuyềEGKHn EGKHcắt CSNwđứt CSNwlời ôEGKHng tfq75a “Chfq75ờ đãEGKH, tôyTN6i còfq75n cyTN6ó cEGKHhuyện muốnyTN6 tCSNwuyên bố.”
Ánhfq75 mắtxDBD mọiCSNw ngườiCSNw đềuyTN6 đổyTN6 dồxDBDn vềCSNw EGKHphía HxDBDạ PhCSNwùng TxDBDuyền, bafq75o CSNwgồm cfq75ả Diệpfq75 TâyxDBD xDBDHi, cyTN6ô cũnfq75g fq75đang ôfq75m đEGKHầy mộEGKHt bụnxDBDg bănCSNw khoyTN6ăn nhìfq75n hắn.
LCSNwúc nyTN6ày yTN6Hạ PhùyTN6ng TuyềnxDBD bỗngfq75 nângxDBD taCSNwy Dfq75iệp Tfq75ây HCSNwi lênfq75, nóxDBDi: “TyTN6ôi vàyTN6 Diệpfq75 TâyyTN6 HyTN6i EGKHsẽ đyTN6ính hôn.”
“VốnEGKH làCSNw, chúngfq75 tôiyTN6 yTN6muốn chờCSNw EGKHmột thfq75ời CSNwgian nữaCSNw mớiEGKH thCSNwông byTN6áo fq75cho mEGKHọi ngườiEGKH biếyTN6t nfq75hưng vừaCSNw rồixDBD đEGKHược tậnyTN6 mắtyTN6 chứngCSNw EGKHkiến vợCSNw chồnEGKHg DCSNwu lCSNwão gxDBDia đyTN6ây yTN6thân mEGKHật kyTN6eo sEGKHơn nhfq75ư thếfq75 thậfq75t sựEGKH đxDBDáng ghyTN6en tỵ,EGKH fq75cho nxDBDên liềCSNwn quCSNwyết fq75định sẽEGKH tuyênfq75 byTN6ố luôyTN6n tạfq75i đây.”EGKH HạEGKH PhùyTN6ng TuyềnEGKH fq75nói dốEGKHi CSNwkhông fq75chớp mắt.
Cảfq75 cxDBDăn phòngEGKH xDBDđầu tiêfq75n làfq75 ifq75m lặngEGKH hoàxDBDn toEGKHàn saEGKHu đóCSNw layTN6i vCSNwang EGKHlên tiếCSNwng vỗCSNw txDBDay xDBDtán thưCSNwởng rEGKHầm trời.
Hạ PhùngyTN6 TxDBDuyền rútxDBD rxDBDa fq75từ túCSNwi áoCSNw lễCSNw pEGKHhục mộtyTN6 cEGKHhiếc nhẫnEGKH yTN6đính hEGKHôn, đfq75eo EGKHlên bàfq75n fq75tay CSNwphải đEGKHã hoCSNwá EGKHđá củayTN6 EGKHDiệp TCSNwây xDBDHi. CSNwNhân yTN6tiện EGKHcúi đầfq75u xuống,xDBD vénfq75 CSNwtóc EGKHcô lên,EGKH nhfq75ẹ nxDBDhàng ghEGKHé sátCSNw tEGKHai côxDBD thìxDBD thầmyTN6 đexDBD doEGKHạ: “NyTN6ếu nhưEGKH cyTN6ô xDBDdám phyTN6ản CSNwđối, tôEGKHi sẽEGKH ngEGKHay lyTN6ập tứcCSNw quẳngxDBD côxDBD lạixDBD nyTN6ơi này,xDBD CSNwtin tôiCSNw đi,EGKH sEGKHo vxDBDới CSNwthủ đoạnxDBD cfq75ủa fq75Du TưxDBD Nhfq75ân tyTN6hì yTN6Du tửfq75 xDBDVĩ cxDBDòn độcEGKH áfq75c hyTN6ơn rấtCSNw nhiều…CSNw khônxDBDg tiyTN6n txDBDhì cyTN6ô cứCSNw thửCSNw xem.”
Diệp CSNwTây fq75Hi cảxDBDm yTN6thấy mìnhxDBD nhfq75ư rơifq75 thfq75ẳng vyTN6ào myTN6ột fq75hầm băng,xDBD thậEGKHt sựyTN6 khCSNwông bafq75o giờEGKH lườngEGKH CSNwtrước đượyTN6c HạyTN6 PhEGKHùng TuyCSNwền sẽCSNw ryTN6a yTN6chiêu độcCSNw nhưEGKH vfq75ậy, lậxDBDp tfq75ức yTN6làm chyTN6o CSNwcô xDBDđành bóxDBD taEGKHy yTN6chịu CSNwchói yTN6câm yTN6nín xDBDmà làmCSNw theo.
CôEGKH khEGKHông biếtxDBD chínCSNwh xácfq75 yTN6Hạ PhyTN6ùng TuyềnEGKH đanfq75g nghxDBDĩ cáixDBD quCSNwái gìxDBD vàyTN6 cCSNwũng khôngEGKH bEGKHiết rốtyTN6 fq75cuộc CSNwthì mìnhyTN6 EGKHnên yTN6làm gCSNwì bâEGKHy giờ.
fq75Cô yTN6chỉ bCSNwiết duEGKHy nhấtyTN6 mCSNwột đifq75ều, CSNwđó lEGKHà vfq75ẻ mEGKHặt tươfq75i cườixDBD hớEGKHn hởyTN6 đốyTN6i vớfq75i sCSNwự cyTN6húc EGKHphúc EGKHcủa EGKHcác vịEGKH kEGKHhác ởxDBD đâyCSNw củafq75 mxDBDình CSNwso vớiCSNw EGKHkhóc fq75còn khóEGKH cEGKHoi hxDBDơn rấfq75t nhiều.
Màfq75 lúcxDBD đó,yTN6 EGKHở mộtCSNw gxDBDóc kxDBDhác cxDBDủa căEGKHn phòfq75ng, mộxDBDt EGKHbóng xDBDngười lầmfq75 yTN6lũi từyTN6 từxDBD bướcfq75 rCSNwa ngoài.
TrêxDBDn đườngyTN6 vyTN6ề nhàCSNw, DiệpEGKH fq75Tây Hfq75i yTN6trầm mặcyTN6 hồifq75 lâCSNwu, rốtEGKH EGKHcuộc yTN6cũng nhịyTN6n fq75không nổiCSNw nữyTN6a EGKHrồi liềnCSNw thyTN6áo nfq75gay chiEGKHếc nhẫfq75n yTN6ra CSNwtrả xDBDcho HEGKHạ Phùngfq75 Tuyền.
Hạ PhEGKHùng EGKHTuyền cfq75ũng chEGKHẳng thèEGKHm EGKHnhìn nfq75ó lấyCSNw mộtEGKH cáEGKHi, chfq75ỉ xDBDnói: “fq75Sau này,EGKH côEGKH phảiEGKH luCSNwôn luxDBDôn đCSNweo yTN6nó tyTN6rên txDBDay ngEGKHhe không?”
“ViệcEGKH nàyTN6y, ayTN6nh đanxDBDg tiếnyTN6 hxDBDành kyTN6ế hoạchyTN6 gfq75ì vậy,yTN6 vEGKHiệc EGKHchúng EGKHta đíCSNwnh CSNwhôn xDBDlà mxDBDột phầnCSNw củaxDBD kếfq75 hoạchCSNw yTN6đó, CSNwđúng fq75không?” ĐâCSNwy lxDBDà xDBDđáp ánfq75 duEGKHy nyTN6hất EGKHmà Diệpfq75 CSNwTây HCSNwi sEGKHuy nEGKHghĩ hfq75ồi lfq75âu mớEGKHi CSNwtìm xDBDra đượcfq75, cEGKHũng EGKHlà đáEGKHp áxDBDn làEGKHm cxDBDô CSNwthấy yêxDBDn tCSNwâm nhất.
ĐángxDBD tiEGKHếc CSNwđáp áyTN6n nàyCSNw ngEGKHay lậCSNwp tứcfq75 EGKHbị bácfq75 fq75bỏ: “Chẳngfq75 CSNwcó kCSNwế hoạxDBDch nàoEGKH cả.”
“VEGKHậy…tại sEGKHao cEGKHhúng CSNwta pyTN6hải đxDBDính hôn?”CSNw DyTN6iệp TCSNwây HEGKHi thfq75ấy lưnxDBDg myTN6ình đanCSNwg rònfq75g ryTN6òng mồCSNw hCSNwôi lạnh.
“Bởi vìEGKH đínyTN6h hônxDBD yTN6rồi mớiEGKH fq75có thểxDBD fq75kết hônfq75.” HạyTN6 PhEGKHùng Tuyfq75ền nyTN6hàn nhxDBDạt giảifq75 thích.
xDBDDiệp TâyyTN6 HxDBDi thấyTN6y hìnhfq75 nyTN6hư yTN6nhiệt độyTN6 điềuyTN6 hoEGKHà yTN6trong xfq75e đãCSNw xuốnyTN6g quxDBDá thấyTN6p rồEGKHi, EGKHthế xDBDcho nCSNwên gCSNwiọng yTN6nói xDBDcủa cxDBDô mớiyTN6 ruyTN6n fq75rẩy nhxDBDư vầyEGKH: “Kết…hôn?”
“ĐúngEGKH vậy.”EGKH NgEGKHười nàEGKHo đóxDBD EGKHgật đầu.
“TạiyTN6 xDBDsao lEGKHại phxDBDải kếtEGKH hôn?”CSNw DCSNwiệp TCSNwây HCSNwi gEGKHiựt gyTN6iựt tófq75c mìnyTN6h, mộtEGKH cái,CSNw hfq75ai cái,xDBD EGKHba cái…
“Bởifq75 CSNwvì tôiCSNw khônyTN6g muốnyTN6 EGKHchưa EGKHkết hôEGKHn đyTN6ã sinCSNwh cfq75on rồi.”
EGKH“Tại sxDBDao lạiEGKH muCSNwốn sinyTN6h con?!”
“BCSNwởi vìEGKH chúnxDBDg fq75ta đãfq75 lênyTN6 giường.”
“TạiEGKH sEGKHao lạEGKHi pxDBDhải lênfq75 giường???”
“BởiyTN6 xDBDvì chúfq75ng tEGKHa sắpyTN6 xDBDkết hôn.”
“CSNwTại sCSNwao chEGKHúng yTN6ta lạEGKHi phảCSNwi kếCSNwt hôn???!!!!”
“Bởi vìCSNw chxDBDúng fq75ta đxDBDã CSNwđính hôn.”
“…”

CứCSNw nhưyTN6 vậy,EGKH yTN6vấn fq75đề nàfq75y cứyTN6 lậpEGKH điEGKH yTN6lập CSNwlại vôfq75 sốyTN6 yTN6lần, DiệpEGKH TâyxDBD CSNwHi quyếtCSNw đCSNwịnh EGKHđổi phxDBDương thứcyTN6 gifq75ao txDBDiếp, chEGKHo nêyTN6n xDBDcô vCSNwô cùnfq75g thànhfq75 khẩn,CSNw nCSNwghiêm túcCSNw cựcyTN6 độCSNw nóyTN6i: “HạEGKH yTN6Phùng Tuyền,EGKH tôxDBDi khôfq75ng muốnCSNw EGKHkết hônCSNw vớixDBD anh.”
fq75Hạ Phfq75ùng TuyEGKHền cũEGKHng khEGKHông CSNwcó pfq75hản EGKHứng gCSNwì dữEGKH dộiEGKH lắm,EGKH cCSNwhỉ độtCSNw ngộtfq75 hỏiyTN6 yTN6một câfq75u hỏyTN6i khác:CSNw “CSNwVậy mỗifq75 sáxDBDng cóEGKH phảfq75i lEGKHà côEGKH cyTN6am EGKHtâm CSNwtình nguyệxDBDn bưngxDBD càfq75 pEGKHhê lêyTN6n CSNwcho xDBDtôi không?”
“KxDBDhông đờEGKHi nào.”CSNw Diệpfq75 xDBDTây HxDBDi trảyTN6 lờiyTN6 chắcxDBD nhưCSNw đixDBDnh chxDBDém sắt.
“KhôngyTN6 làyTN6 đượcyTN6 rồi.”
“ThếEGKH làyTN6 cxDBDó EGKHý yTN6gì hCSNwả?” DiệpyTN6 TâyCSNw CSNwHi khôCSNwng hiểuCSNw gEGKHì hếtEGKH trơn.
fq75“Chúng yTN6ta kếyTN6t hEGKHôn CSNwsau nàyyTN6 yTN6cũng giEGKHống EGKHnhư viyTN6ệc EGKHcô phảixDBD xDBDbưng cxDBDà EGKHphê mỗiEGKH sángEGKH cEGKHho tôxDBDi, mặcxDBD dxDBDù khônxDBDg tìnhyTN6 CSNwnguyện nhEGKHưng cuốifq75 cùnCSNwg CSNwcô vẫnxDBD phảxDBDi fq75làm.” CSNwHạ Phùngfq75 TEGKHuyền CSNwdùng xDBDmột câCSNwu đơfq75n giảnfq75 kEGKHết thúcEGKH vấnfq75 đCSNwề myTN6à DiệyTN6p TâyxDBD HCSNwi fq75so sxDBDánh vớifq75 hàCSNwm EGKHsố toánfq75 họcxDBD cònEGKH CSNwkhó khCSNwăn hCSNwơn gấpCSNw fq75chục lần.
Chapter 24
Diệp Tâyfq75 HxDBDi vừCSNwa tfq75hấy bựcfq75 mxDBDình fq75vừa buồnfq75 cười,EGKH khCSNwông biếtCSNw làmEGKH xDBDsao lạfq75i thốfq75t fq75ra EGKHcâu: fq75“Tôi EGKHcó chếtyTN6 cũnEGKHg khônCSNwg gảfq75 EGKHcho anh.”
SCSNwau xDBDkhi nóCSNwi xonxDBDg lạiEGKH yTN6cảm thấyfq75 cCSNwó gìxDBD đyTN6ó fq75không ổCSNwn, thẳnCSNwg thắnEGKH qyTN6uá mứcyTN6, hơnxDBD nữafq75 cònxDBD cEGKHhút fq75nguy hiểm—nhyTN6ư yTN6mấy CSNwbộ phifq75m tCSNwruyền hìnhfq75 nhảmfq75 nxDBDhí ấy,CSNw nhữnfq75g fq75lời CSNwnày CSNwcủa nữEGKH chCSNwính 1CSNw0 phầnCSNw CSNwthì 8,CSNw9 phyTN6ần chắcEGKH chắxDBDn sẽCSNw bxDBDị gảCSNw CSNwcho nfq75am nhâfq75n mfq75à nữCSNw cxDBDhính ghéEGKHt nhấxDBDt fq75có chếtxDBD cũnfq75g khôngyTN6 mCSNwuốn fq75lấy. ChCSNwo nêCSNwn, côyTN6 vộxDBDi sửaCSNw fq75lại nói:fq75 “HxDBDay lyTN6à nxDBDói nhyTN6ư vậyTN6y điEGKH, tCSNwôi cfq75ảm giyTN6ác cCSNwơ EGKHhội fq75mình gảxDBD cyTN6ho EGKHDu GixDBDang NayTN6m sEGKHo vớiyTN6 gEGKHả yTN6cho axDBDnh hơn…CSNw EGKHmột chútfq75 xíu.”
yTN6Vốn dĩEGKH, DiệxDBDp yTN6Tây HEGKHi địyTN6nh nóiEGKH “fq75lớn hơn”yTN6 đằngyTN6 sCSNwau CSNwcộng thêyTN6m phóxDBD tCSNwừ xDBD“rất nhiều”xDBD fq75nhưng syTN6uy đyTN6i tCSNwính lEGKHại fq75thì dùxDBD sEGKHao haCSNwi ngCSNwười cũngCSNw đãCSNw ởEGKH mộtxDBD xDBDnhà vớyTN6i CSNwnhau xDBDkhá lâufq75 rồEGKHi, khôfq75ng thểEGKH lEGKHấy oáyTN6n byTN6áo EGKHân, yTN6quá fq75mức đCSNwả kfq75ích tựxDBD áCSNwi củxDBDa hắEGKHn CSNwvì thxDBDế rấEGKHt CSNwhảo tâCSNwm đổiyTN6 lạiyTN6 tCSNwhành fq75cụm tfq75ừ “mộxDBDt chútyTN6 xíEGKHu” này.

ThậtxDBD khôngfq75 yTN6nghĩ đếxDBDn hậuCSNw hoạCSNw saxDBDu nàyCSNw, chọcfq75 ngaCSNwy vyTN6ào tCSNwổ kixDBDến lửaEGKH, tênCSNw sóxDBDi hỉxDBD xDBDnộ khônxDBDg lưfq75ờng đượcEGKH bfq75ên cạnh.
VừayTN6 dxDBDứt lờiEGKH, HạCSNw PCSNwhùng TuyềnxDBD liềnEGKH fq75nắm CSNwchặt lxDBDấy cổfq75 tEGKHay xDBDcủa cô,CSNw yTN6một pyTN6hen xDBDkéo lạixDBD, thuậnEGKH đàyTN6 fq75kéo cảCSNw ngườiCSNw DiyTN6ệp TâyxDBD HEGKHi nyTN6gồi lêEGKHn đùifq75 hắn.
Diệp Tâfq75y HCSNwi fq75tất nhiCSNwên làEGKH CSNwliều mạngCSNw giãyxDBD dụafq75 nhưxDBDng EGKHchẳng EGKHăn txDBDhua gì,EGKH CSNwngày xDBDthường vốCSNwn tứfq75c giyTN6ận đếnyTN6 cựxDBDc EGKHđiểm, tứyTN6c đếnfq75 xfq75ì fq75khói đốiyTN6 vớiEGKH hắnxDBD cũnCSNwg vxDBDô dụnyTN6g rồi.
HEGKHạ PhùCSNwng TuyTN6yền CSNwmột tayTN6y EGKHkhoá cyTN6hặt haxDBDi tCSNway fq75của yTN6Diệp TâyxDBD Hifq75, mộtfq75 EGKHtay giCSNwữ chặyTN6t gáyCSNw cCSNwô, hunyTN6g yTN6hăng mEGKHà hôn.
Cảm giácxDBD lyTN6ưỡi yTN6Hạ yTN6Phùng TuyềnCSNw đanxDBDg dCSNwần dầnCSNw xâmfq75 nhậpxDBD vàEGKHo trofq75ng mixDBDệng mìxDBDnh, Diệpfq75 xDBDTây yTN6Hi toànEGKH tCSNwhân tEGKHê dại,yTN6 EGKHcố gắngCSNw CSNwhết sứyTN6c ngậyTN6m chyTN6ặt miệnxDBDg lại,yTN6 kixDBDên cườnfq75g phòCSNwng thủEGKH đyTN6ến cùng.
xDBDHạ PhEGKHùng Tuyềfq75n mỉxDBDm cưxDBDời nhCSNwáy mắtCSNw yTN6một xDBDcái, bỏCSNw mộtEGKH taEGKHy raEGKH, fq75từ bêEGKHn ngoCSNwài đốngCSNw xDBDlễ phxDBDục bCSNwùng nhxDBDùng, bànyTN6 taCSNwy CSNwhắn nhaCSNwnh nhẹnfq75 fq75luồn vàoxDBD troyTN6ng nEGKHgười DixDBDệp EGKHTây HEGKHi, nhẹyTN6 EGKHnhàng sờ…
“Á!!!!”EGKH xDBDDiệp TCSNwây Hfq75i héEGKHt lfq75ên, HạEGKH Phùngfq75 xDBDTuyền nhEGKHân cơCSNw hộiyTN6 xDBDđó tiếyTN6n vàofq75, bfq75á đạofq75 EGKHhôn xDBDcô khôyTN6ng ngừng,CSNw hfq75ai fq75bên yTN6dây dưa.
Cả ngyTN6ười nEGKHóng rựfq75c, hắnCSNw “chiếnfq75 đấu”EGKH EGKHrất mạnhyTN6 mẽyTN6, làmyTN6 xDBDcho xDBDDiệp TyTN6ây fq75Hi kEGKHhông cáchxDBD nàEGKHo hôCSNw hấp.
TronCSNwg tìnhxDBD tEGKHhế cấpEGKH bácxDBDh đó,cyTN6ô trêfq75n dưxDBDới kEGKHết hợfq75p, cắfq75n CSNwvào môiCSNw hắfq75n, lEGKHiền cảyTN6m EGKHthấy vịfq75 máxDBDu tươiyTN6 ngfq75ọt nyTN6gào trànxDBD ra.
VốnyTN6 yTN6tưởng rằngfq75 hắnxDBD sxDBDẽ ngCSNway lCSNwập xDBDtức EGKHbuông mìnhCSNw rafq75, nhưnxDBDg khônyTN6g, CSNwHạ yTN6Phùng TuyềCSNwn xDBDhừ CSNwcũng kCSNwhông hừfq75 mộEGKHt tixDBDếng fq75lại ăEGKHn miếngEGKH txDBDrả miếng,CSNw cfq75ũng fq75chơi chyTN6iêu ấyCSNw xDBDcắn lạEGKHi môCSNwi yTN6cô mxDBDột phát.
xDBDDiệp Tfq75ây CSNwHi đauyTN6 yTN6đến ứaCSNw yTN6nước mắyTN6t, chờCSNw HEGKHạ Phùnfq75g EGKHTuyền vừaxDBD bCSNwuông mìnfq75h yTN6ra đCSNwã vộixDBD vànfq75g luCSNwi vềxDBD mộtxDBD gócEGKH xfq75e yTN6cách xCSNwa hắnCSNw, EGKHrút cEGKHái gyTN6ương rxDBDa EGKHxem chCSNwút, môiyTN6 dướCSNwi bịyTN6 cắxDBDn đangEGKH rươmxDBD rướmCSNw máufq75 rồi. 

“Hạfq75 PhCSNwùng Tuyền,CSNw yTN6anh EGKHlàm cáEGKHi quyTN6ái fq75gì thCSNwế!” DyTN6iệp TâyxDBD HxDBDi nộxDBD kxDBDhí xuEGKHng thiên.
EGKH“Cô cắnxDBD txDBDôi tấfq75t nhiêfq75n tôiEGKH sẽEGKH đáEGKHp lễxDBD yTN6thôi!” HạyTN6 PhùngxDBD TuyềnCSNw hyTN6ơi nhyTN6íu mày.
“AnCSNwh…anh đồyTN6 biếxDBDn tháiEGKH! A!”
fq75Diệp TâyyTN6 HxDBDi cEGKHòn chưayTN6 cóyTN6 mCSNwắng yTN6xong, lạCSNwi bịCSNw ngườifq75 nàoEGKH đEGKHó mộyTN6t EGKHphen kEGKHéo tiếpyTN6, tifq75ếp tụcCSNw cưỡngCSNw ép.
HạxDBD PhùngEGKH TuyCSNwền tCSNwiến quâEGKHn thầnxDBD tốc,xDBD EGKHkhông fq75để cyTN6ho côxDBD cEGKHó bấtCSNw kìxDBD cơfq75 hộxDBDi fq75nào đểxDBD thEGKHở nữa,EGKH giốfq75ng nhưEGKH cyTN6ó lửafq75 đốyTN6t cháyTN6y côyTN6 vậy.
DxDBDiệp EGKHTây CSNwHi cũnCSNwg khônCSNwg thxDBDể nhẫnCSNw nhịnfq75 fq75chịu yTN6thua thêmEGKH fq75nữa, oánfq75 hậnfq75 dùnfq75g hếtEGKH CSNwsức bìfq75nh sinEGKHh cắfq75n CSNwvào CSNwcái lưỡiyTN6 bCSNwá đạofq75 fq75kia mộtyTN6 cái.
Bởi vìxDBD tfq75ức gCSNwiận nêEGKHn lựcyTN6 cắnxDBD ryTN6ất mxDBDạnh, fq75chỉ giảxDBDi hậnyTN6 đượcEGKH lúxDBDc ấyfq75 nhưngCSNw xDBDchỉ mộtfq75 CSNwgiây sxDBDau, EGKHDiệp TâyCSNw HEGKHi yTN6môi trênyTN6 lạifq75 cảmEGKH thấxDBDy vyTN6ô cEGKHùng đaEGKHu nhứcxDBD—lại bịCSNw CSNwtrả thùfq75 nữa!!!!!
HạCSNw Phùnfq75g TuyềnxDBD buôngCSNw côxDBD rafq75, nCSNwhìn DiệpCSNw TâEGKHy HCSNwi cfq75o CSNwcả CSNwhai chânEGKH lênxDBD lùfq75i vềfq75 EGKHmột yTN6góc CSNwxe vừaEGKH gyTN6iận CSNwvừa xDBDsợ nCSNwhìn mìnCSNwh chxDBDằm chằm,fq75 hắnxDBD nhẹfq75 gifq75ọng CSNwnói: EGKH“Còn muyTN6ốn txDBDhử nữayTN6 không?”
DiệpEGKH yTN6Tây EGKHHi chfq75e fq75môi rưxDBDớm myTN6áu cCSNwủa mình,yTN6 liềEGKHu mạngxDBD lxDBDắc đầu.
Hạfq75 PhùnEGKHg TCSNwuyền tiyTN6ến fq75lại gfq75ần cô,yTN6 lôiyTN6 cáEGKHi taxDBDy đaCSNwng chEGKHe EGKHmiệng củxDBDa xDBDcô rCSNwa, kEGKHhẽ nfq75ghiêng fq75đầu, tiếpEGKH CSNwtục hôCSNwn nữa.
Diệpfq75 fq75Tây HxDBDi bEGKHị vâyTN6y hãCSNwm tEGKHrong mộEGKHt gócyTN6 nhEGKHỏ, khfq75ông cófq75 đxDBDường nàEGKHo đểEGKH tfq75hoát, nụEGKH xDBDhôn EGKHcủa CSNwhắn bxDBDá đạoxDBD màEGKH cCSNwuồng nhfq75iệt, txDBDhật yTN6sự EGKHmuốn làxDBDm DiEGKHệp xDBDTây HCSNwi xDBDnghẹt thyTN6ở fq75mà chếtfq75 nxDBDhưng yTN6cô khôngfq75 cònEGKH dámyTN6 phảnyTN6 kyTN6háng nCSNwữa, chỉxDBD xDBDcó thCSNwể biếxDBDt điềuyTN6 mộtxDBD chúxDBDt đCSNwể mfq75ặc chEGKHo hắnCSNw muCSNwốn EGKHlàm gìEGKH tyTN6hì làm.
Không biếtEGKH qufq75a fq75bao CSNwlâu, HạCSNw PhùEGKHng TuyCSNwền CSNwbá đyTN6ạo EGKHhôn xDBDdần EGKHnhẹ yTN6nhàng ôfq75n nxDBDhu, từnEGKHg xDBDchút từngEGKH xDBDchút CSNwmột liếfq75m yTN6đôi mEGKHôi xDBDbị thươEGKHng củaxDBD yTN6cô, vôyTN6 cfq75ùng nhẹxDBD nEGKHhàng vàEGKH tỉfq75 mỉ.
“TyTN6ối nfq75ay, DyTN6u yTN6Giang fq75Nam cEGKHòn CSNwchưa hôyTN6n côxDBD, fq75mà tôi,fq75 lạifq75 yTN6hôn côyTN6 đếCSNwn bxDBDa lần.”yTN6 HCSNwạ EGKHPhùng TuyềnEGKH cúEGKHi đầuCSNw nEGKHhìn cô,CSNw ánhEGKH mắCSNwt khóEGKH hiểCSNwu nófq75i: “CănCSNw fq75cứ thyTN6eo tìCSNwnh huốngxDBD hCSNwiện tạiCSNw tEGKHhì cơfq75 hộixDBD cxDBDô gảCSNw cxDBDho tyTN6ôi sCSNwo sáxDBDnh vớixDBD gEGKHả chCSNwo hCSNwắn hìfq75nh nhưEGKH lyTN6à hơn…mộtyTN6 chúEGKHt xíu.” 
NhưnyTN6g DiệpCSNw fq75Tây Hfq75i căEGKHn byTN6ản làCSNw khônEGKHg xDBDcó fq75nghe HxDBDạ PhùngEGKH TuyềnEGKH xDBDnói chuCSNwyện, EGKHcòn đangyTN6 yTN6bận rộxDBDn tyTN6ìm cáchxDBD CSNwthoát khỏCSNwi CSNwngực hắnEGKH, lCSNwiều mạngyTN6 CSNwcầm khfq75ăn giấCSNwy cxDBDhùi EGKHmôi, lạiyTN6 cEGKHòn khônxDBDg ngxDBDừng “Phi,phi,phi”
“fq75Anh lyTN6à txDBDên háoCSNw yTN6sắc thấpCSNw kyTN6ém! TạiCSNw sfq75ao lạiCSNw kxDBDhông yTN6có chútfq75 lxDBDịch xDBDsự nàxDBDo, cCSNwhưa đượcxDBD sựxDBD đồngxDBD ýxDBD củayTN6 ngườifq75 khácEGKH fq75đã cfq75ưỡng hôEGKHn!” DiEGKHệp TâyxDBD HyTN6i bấEGKHt ngờ,xDBD hfq75ung hăyTN6ng yTN6mắng hắn:CSNw “Đồfq75 fq75thần kinh!”
“Không saoEGKH, sEGKHau nàCSNwy cyTN6ô fq75sẽ queyTN6n thôi.EGKH” HạEGKH CSNwPhùng Tuyềnfq75 CSNwtrở lạiCSNw vịfq75 tCSNwrí fq75ngồi củaCSNw hắn,EGKH fq75hai cxDBDhân đufq75ng đfq75ưa, vừCSNwa cườiyTN6 xDBDvừa yTN6nhàn nyTN6hã CSNwtrả lời.
NếuCSNw EGKHcó thể,EGKH DiệpxDBD TxDBDây fq75Hi EGKHthực mxDBDuốn phfq75un EGKHmáu tCSNwrên miệfq75ng mìfq75nh vàCSNwo mặtfq75 hắn.fq75 CyTN6ô tứcEGKH gxDBDiận đếnfq75 mCSNwức fq75cả nEGKHgười CSNwđều runyTN6g lyTN6ên bầnxDBD bậtfq75, đyTN6ang tCSNwhở, lạiyTN6 phEGKHát EGKHhiện EGKHra EGKHcái nhẫnfq75 đCSNwính hônfq75 mCSNwình vừyTN6a xDBDtháo CSNwra lCSNwúc nxDBDãy xDBDchẳng biếxDBDt từCSNw xDBDlúc nfq75ào fq75đã chiễmyTN6 chệyTN6 xDBDvững vànEGKHg nằmyTN6 trxDBDên ngónxDBD áfq75p úCSNwt fq75của cô.
ChiếxDBDc nhfq75ẫn bạchEGKH yTN6kim vớiEGKH xDBDba vifq75ên đáfq75 đfq75ược cắtCSNw gọtyTN6 tixDBDnh xảo,EGKH EGKHthiết EGKHkế mớiCSNw mẻ.EGKH NhxDBDưng đốixDBD vớifq75 DiệpEGKH Tfq75ây HyTN6i thìCSNw nóxDBD chẳngfq75 khácEGKH xDBDgì mộtyTN6 CSNwcái khyTN6oá sắt,EGKH bEGKHuộc yTN6thật chặtxDBD cCSNwô lại.
DiệpCSNw TxDBDây yTN6Hi đaxDBDng địnhyTN6 txDBDháo rEGKHa lầyTN6n nữafq75, CSNwHạ PhùCSNwng TuCSNwyền fq75lại dùngCSNw gfq75iọng nóiEGKH byTN6ình tĩnhfq75 kEGKHhông yTN6gợn sófq75ng chặnCSNw lại:EGKH “EGKHNếu nhưEGKH cfq75ô xDBDdám lEGKHàm EGKHthế, EGKHtôi sẽyTN6 lậyTN6p EGKHtức lậfq75p lạixDBD nhữyTN6ng cfq75huyện CSNwvừa rồiEGKH đxDBDã lxDBDàm vfq75ới cxDBDô đấy.”
Diệpfq75 TâyCSNw HxDBDi fq75tay lậpyTN6 tứcfq75 cứnfq75g đờ.
yTN6“Sau nàfq75y, bấfq75t lufq75ận làCSNw EGKHđi tắfq75m haCSNwy fq75đi ngủEGKH, cfq75ô đềufq75 phảiCSNw đexDBDo nEGKHó CSNwở txDBDrên taCSNwy.” HxDBDạ PyTN6hùng Tuyềfq75n yTN6ra lệnh.
“Xin EGKHhỏi, vìfq75 sEGKHao fq75tôi phảiCSNw nxDBDghe lờiCSNw anh?”CSNw DiệpEGKH TâyyTN6 yTN6Hi khôngfq75 phục.
fq75“Nếu khôngxDBD tiyTN6n, côxDBD fq75có xDBDthể thửEGKH mCSNwột xDBDchút xCSNwem sao.EGKH” Hạfq75 PhùxDBDng TuyxDBDền gõEGKH CSNwgõ ngónyTN6 tEGKHay tEGKHrên đầufq75 gốiyTN6 txDBDheo tixDBDết tấufq75, myTN6ỗi mộyTN6t nhEGKHịp gCSNwõ nhưCSNw đánhxDBD vCSNwào lònyTN6g yTN6Diệp TâEGKHy Hfq75i: “TinEGKH tôEGKHi CSNwđi, côxDBD vĩEGKHnh viễCSNwn syTN6ẽ kxDBDhông yTN6bao giờxDBD đoányTN6 trướcfq75 đxDBDược tôxDBDi yTN6sẽ CSNwlàm nhữxDBDng xDBDgì đâu.”
KyTN6hi hEGKHai ngyTN6ười txDBDrở fq75về nyTN6hà, yTN6A Khofq75an fq75phát hiệnEGKH fq75môi DiệpyTN6 TâyTN6y yTN6Hi sưngEGKH phồngxDBD lêEGKHn, xDBDvẻ mEGKHặt vEGKHô cùnxDBDg kEGKHhó chịuyTN6 chCSNwo nxDBDên xDBDliền yTN6ân cầnxDBD hCSNwỏi thăm:EGKH “CSNwNha xDBDđầu, yTN6kẻ nEGKHào cxDBDhọc giyTN6ận muộxDBDi, lEGKHàm sayTN6o EGKHmà mặtEGKH nhưCSNw bxDBDị táxDBDo bófq75n thếCSNw này?”
DCSNwiệp Tfq75ây CSNwHi nghiếEGKHn rănyTN6g ngyTN6hiến lợixDBD nxDBDói: “Muộifq75 fq75bị HạCSNw PhCSNwùng TuyềyTN6n éEGKHp buộc!”
“Ngfq75ay yTN6tại bữfq75a tifq75ệc á?yTN6” yTN6A KEGKHhoan yTN6hít xDBDmột hơiCSNw, CSNwbối rốxDBDi: “XongCSNw rồi,EGKH xonEGKHg rồifq75, nhấtxDBD địnhfq75 yTN6là xDBDvội yTN6vàng quá,EGKH PhyTN6ùng TuyEGKHền chưEGKHa kxDBDịp xDBDsử dụxDBDng biệyTN6n fq75pháp axDBDn fq75toàn đúxDBDng không,xDBD nóiyTN6 khCSNwông EGKHchừng mufq75ội mCSNwang thaCSNwi yTN6rồi, khônyTN6g được,EGKH khôngEGKH đượyTN6c, huyCSNwnh phảixDBD nEGKHhanh chóEGKHng EGKHđi nấfq75u cfq75anh tổxDBD yến,CSNw đểxDBD muộixDBD bồixDBD bổfq75 thânxDBD thểEGKH mớifq75 được!”
xDBD“Muội .fq75không xDBD.có. ýyTN6 EGKH.này!” DiEGKHệp TâyyTN6 HxDBDi fq75thái dươyTN6ng EGKHgân xanCSNwh nổiCSNw lêfq75n, EGKHgiơ taEGKHy yTN6lên, nhìnyTN6 rõxDBD CSNwchiếc xDBDnhẫn đCSNwính hônEGKH sánCSNwg chóEGKHi CSNwkia: “MuộCSNwi muốnEGKH nóEGKHi làCSNw HạxDBD CSNwPhùng TuyềnyTN6 épxDBD muộiyTN6 đeCSNwo cáyTN6i này!”
fq75A Kfq75hoan nyTN6ghi ngờ:fq75 EGKH“Chẳng lxDBDẽ muộyTN6i EGKHkhông thíchxDBD kiểuyTN6 dáxDBDng fq75này sao?”
“KhôCSNwng phảEGKHi, kiểuyTN6 dxDBDáng rấtxDBD đẹCSNwp, nhưngyTN6 mà…”
“NCSNwhưng mxDBDà muộCSNwi khônxDBDg txDBDhích đyTN6á nhỏyTN6 chứxDBD gì?”
“Khôfq75ng, viêyTN6n đáfq75 kyTN6ích tCSNwhước rấtfq75 phùxDBD hợpEGKH, nhưyTN6ng mà…”
“NhưngyTN6 xDBDmà muộiEGKH thEGKHích chyTN6iếc nhEGKHẫn kháCSNwc đắtfq75 xDBDtiền hơnEGKH hả?”
“HãyyTN6 nxDBDghe muộyTN6i nEGKHói hếCSNwt fq75có đượcEGKH khxDBDông!” GâxDBDn CSNwxanh nổifq75 lfq75ên nyTN6gày càngfq75 rõ,xDBD taxDBDi xìyTN6 kEGKHhói: “Cfq75hiếc nhẫxDBDn nCSNwày cEGKHhẳng fq75có xDBDvấn EGKHđề gxDBDì cả,CSNw myTN6uội yTN6chỉ lCSNwà khôngEGKH muốxDBDn kxDBDết xDBDhôn cxDBDùng hxDBDắn thôi!”
“À!!fq75” xDBDA EGKHKhoan gậyTN6t gùyTN6, bắtEGKH đầuEGKH cyTN6úi xuCSNwống tiếpEGKH fq75tục fq75làm vyTN6iệc fq75của mình.
“Huynhfq75 tfq75ại EGKHsao yTN6không cfq75ó pyTN6hản ứngEGKH fq75gì vậyxDBD?” DiệCSNwp TxDBDây xDBDHi yTN6không EGKHkhỏi tEGKHhắc mắc.
“MuộiyTN6 muốnEGKH huyCSNwnh phảxDBDn yTN6ứng EGKHgì đâCSNwy?” fq75A KhyTN6oan yTN6cũng chẳngxDBD hiểuCSNw nCSNwổi EGKHhỏi lại.
“fq75Muội vừaEGKH mớfq75i nyTN6ói CSNwlà muộiEGKH EGKHkhông muốnEGKH kEGKHết hônxDBD cyTN6ùng HạyTN6 PhùnxDBDg CSNwTuyền đấy.” 
“HuynyTN6h kyTN6hông muốCSNwn myTN6ình chxDBDết gxDBDià màEGKH CSNwchưa cCSNwó cxDBDháu đâu.”
“Thế lfq75à fq75sao chứ?”CSNw DxDBDiệp TâyCSNw HyTN6i cựEGKH nự.
“Ý củfq75a huynCSNwh cxDBDhính EGKHlà, khxDBDông xDBDgiống nEGKHhư tìnyTN6h yêCSNwu củEGKHa haCSNwi đứaxDBD muộiCSNw sẽxDBD yTN6nảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.