Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chap3YfpGhter 23

“Ngày đtsCgAKó, CUo6rvnếu nhZXư kCUo6rvhông tsCgAKcó cô,CUo6rv CUo6rvtôi 3YfpGhđã sớmZX bị3YfpGh Hạ3YfpGh PhùngtsCgAK Tu3YfpGhyền giếZXt chCUo6rvết CUo6rvrồi.” 3YfpGhDu GZXiang NaCUo6rvm xo3YfpGhay đầu,tsCgAK nhìnZX ZXcô: “NhưngZX tôiZX tsCgAKlại 3YfpGhbán đứngtsCgAK cô.”
CUo6rvDiệp CUo6rvTây 3YfpGhHi khtsCgAKông nCUo6rvói gtsCgAKì 3YfpGhchỉ mỉ3YfpGhm cười.
“tsCgAKCô CUo6rvhẳn ZXlà rấ3YfpGht hậnCUo6rv tôi.ZX” DCUo6rvu Gi3YfpGhang CUo6rvNam nói.
DiệptsCgAK Tây3YfpGh HtsCgAKi bướctsCgAK tới3YfpGh c3YfpGhạnh hCUo6rvắn, nh3YfpGhẹ nZXhàng đCUo6rvặt ta3YfpGhy ltsCgAKên tsCgAKlan catsCgAKn cẩ3YfpGhm tsCgAKthạch bó3YfpGhng loátsCgAKng, đtsCgAKá lạnhZX n3YfpGhhư bCUo6rvăng, côZX thấpZX giọnZXg nóitsCgAK: 3YfpGh“Tôi hiểu,3YfpGh aZXnh cũnZXg ZXcó CUo6rvnỗi khổCUo6rv tâm3YfpGh CUo6rvriêng mà.”
Nghe vậy,3YfpGh tsCgAKDu GianZXg NCUo6rvam mí3YfpGh ZXmắt 3YfpGhcó CUo6rvmột nốtCUo6rv ruồ3YfpGhi mZXàu nâ3YfpGhu nCUo6rvho ntsCgAKhỏ dưtsCgAKờng nhưZX giậ3YfpGht mìCUo6rvnh mộtZX cái.
Bóng đêm3YfpGh tron3YfpGhg tZXrẻo lại3YfpGh lùntsCgAKg, 3YfpGhtrong ZXkhông kCUo6rvhí cCUo6rvũng CUo6rvcó chútZX gCUo6rvì 3YfpGhđó 3YfpGhlạnh lẽo.
Ha3YfpGhi ngườiZX cZXùng đứngtsCgAK trêCUo6rvn btsCgAKan ZXcông nh3YfpGhưng lạiZX nhìnZX vZXề htsCgAKai hướngtsCgAK khácZX nhau.
3YfpGhMột lúc3YfpGh ZXsau, DtsCgAKu GiaZXng NatsCgAKm bỗnCUo6rvg nhiCUo6rvên n3YfpGhói: “HômZX quaCUo6rv, làtsCgAK ngCUo6rvày giỗtsCgAK củaCUo6rv 3YfpGhcha tôi.”
Diệ3YfpGhp TZXây HtsCgAKi CUo6rvkinh ngạc.
“3YfpGhNhưng trừZX tôCUo6rvi r3YfpGha, khôtsCgAKng còntsCgAK ZXai nhớCUo6rv đếntsCgAK chuyệntsCgAK 3YfpGhnày nữa.”CUo6rv 3YfpGhDu GitsCgAKang NCUo6rvam cườiZX chuCUo6rva cháttsCgAK tsCgAKbi thưZXơng: “KhôngtsCgAK mZXột ZXai nữa.”
D3YfpGhiệp TtsCgAKây HtsCgAKi cụ3YfpGhp mắtZX xuốtsCgAKng: 3YfpGh“Vậy ZXanh chZXo rằngZX, ZXba ZXanh làZX bZXị… DCUo6rvu Tử3YfpGh Vĩ3YfpGh m3YfpGhưu sZXát phtsCgAKải không?”
“KhônZXg phảiCUo6rv làZX tôZXi chtsCgAKo rằn3YfpGhg CUo6rvnhư ZXthế m3YfpGhà sự3YfpGh thậtCUo6rv đCUo6rvúng lCUo6rvà như3YfpGh thế.3YfpGh” 3YfpGhDu tsCgAKGiang NaZXm sCUo6rvắc mặt3YfpGh dướitsCgAK áZXnh tsCgAKtrăng ngàyCUo6rv cànCUo6rvg táiCUo6rv 3YfpGhnhợt, CUo6rvlạnh lùnZXg vô3YfpGh 3YfpGhtình: “3YfpGhBa tô3YfpGhi ZXtrước khZXi chútCUo6rv htsCgAKơi thtsCgAKở cuốitsCgAK tsCgAKcùng, toàn3YfpGh thânZX ZXmáu mZXe đầmtsCgAK đìaZX vẫntsCgAK tsCgAKcố lế3YfpGht 3YfpGhtới 3YfpGhôm chặttsCgAK lấ3YfpGhy tôi3YfpGh, ônZXg đtsCgAKã nóitsCgAK 3YfpGhcho tZXôi biết,3YfpGh ZXDu 3YfpGhTử 3YfpGhVĩ… chCUo6rvính hCUo6rvắn đãtsCgAK sátsCgAKt hại3YfpGh ctsCgAKha tôi.”
Du GiCUo6rvang NtsCgAKam giọngZX nótsCgAKi rấttsCgAK nh3YfpGhẹ, rCUo6rvất bCUo6rvình tĩnh.
NhưZXng 3YfpGhDiệp TZXây ZXHi 3YfpGhnghe nhữngZX lờ3YfpGhi đóZX màtsCgAK tCUo6rvhấy ZXlạnh ZXbuốt đCUo6rvầy hậnCUo6rv thù.
“Anh mZXuốn…báo t3YfpGhhù?” DiệptsCgAK 3YfpGhTây tsCgAKHi vtsCgAKẫn CUo6rvhỏi nhZXưng tr3YfpGhong ZXlòng sớm3YfpGh đãZX biếtZX cZXâu trtsCgAKả lời.
Du tsCgAKGiang Na3YfpGhm khôngZX t3YfpGhrả ltsCgAKời câ3YfpGhu ZXhỏi CUo6rvđó, chỉ3YfpGh lầCUo6rvm b3YfpGhầm r3YfpGhất nhỏ:CUo6rv “tsCgAKThật rtsCgAKa 3YfpGhthì, tôi3YfpGh CUo6rvcũng sớmtsCgAK phát3YfpGh hiệntsCgAK ZXra CUo6rvhai kẻ3YfpGh gi3YfpGhan ph3YfpGhu 3YfpGhdâm p3YfpGhhụ đó.tsCgAK CCUo6rvho dùCUo6rv cóCUo6rv c3YfpGhhe dCUo6rvấu btsCgAKí mật3YfpGh kĩtsCgAK lZXưỡng nhưCUo6rv tsCgAKthế nàZXo đZXi nữaZX thìCUo6rv ctsCgAKhẳng l3YfpGhẽ co3YfpGhn trCUo6rvai l3YfpGhại kCUo6rvhông p3YfpGhhát hiệnZX 3YfpGhra sự3YfpGh kháZXc lạtsCgAK của3YfpGh CUo6rvmẹ mình3YfpGh s3YfpGhao. NCUo6rvhìn ttsCgAKhấy DZXu Tử3YfpGh 3YfpGhVĩ, ánhtsCgAK mZXắt cCUo6rvủa bà3YfpGh ấyCUo6rv tsCgAKloé ZXlên niềtsCgAKm vutsCgAKi, cZXả ngàCUo6rvy sẽZX tsCgAKvui vẻ.ZX SZXau tsCgAKđó tsCgAKvào tsCgAKmột ZXngày, tôZXi nấZXp CUo6rvở mộtZX góctsCgAK vưtsCgAKờn ZXhoa tậnZX mắtZX nCUo6rvhìn thấyZX bọ3YfpGhn CUo6rvhọ ô3YfpGhm hônCUo6rv nCUo6rvhau…Nếu nhCUo6rvư nZXgày đ3YfpGhó, tôtsCgAKi nó3YfpGhi cZXho CUo6rvcha biếtZX vi3YfpGhệc nàtsCgAKy, ôngZX ấyZX s3YfpGhẽ tsCgAKcó thể3YfpGh đềCUo6rv phòntsCgAKg 3YfpGhDu Tử3YfpGh V3YfpGhĩ ZXthì tsCgAKđã khZXông ZXbị hắnCUo6rv hCUo6rvãm hạ3YfpGhi nZXhư ntsCgAKgày h3YfpGhôm nay…VậtsCgAKy màtsCgAK tôi3YfpGh lạtsCgAKi kh3YfpGhông lCUo6rvàm vậy,tsCgAK tôitsCgAK sZXợ s3YfpGhẽ phZXá vỡ3YfpGh hạnh3YfpGh 3YfpGhphúc củtsCgAKa b3YfpGhản thân,3YfpGh phCUo6rvá v3YfpGhỡ giCUo6rva đtsCgAKình 3YfpGhnày, nênZX rốt3YfpGh cuộc3YfpGh đtsCgAKã iZXm lặng…”
ZXDu GianCUo6rvg NaCUo6rvm tsCgAKgiọng nóZXi ngtsCgAKày càCUo6rvng nhỏtsCgAK dần.
ZXDiệp TâytsCgAK ZXHi khZXông tsCgAKđành lòng,tsCgAK nắmZX ltsCgAKấy ttsCgAKay hắn,CUo6rv sưởiZX ấmCUo6rv đôitsCgAK bàntsCgAK CUo6rvtay giátsCgAK lạCUo6rvnh, nhẹCUo6rv nhàtsCgAKng khCUo6rvuyên nhủ:3YfpGh CUo6rv“Anh tsCgAKkhông hềCUo6rv cZXó ttsCgAKội gì3YfpGh ZXcả, thậZXt CUo6rvđấy, đóZX khôngZX phảiCUo6rv ltsCgAKà ZXlỗi ZXcủa anh.”
D3YfpGhu GZXiang NtsCgAKam ngẩn3YfpGhg đầu.
Cả ngườ3YfpGhi CUo6rvhắn, CUo6rvtóc, khu3YfpGhôn 3YfpGhmặt, 3YfpGhtoàn CUo6rvthân đềuCUo6rv ZXbị á3YfpGhnh tră3YfpGhng ZXbàng CUo6rvbạc ZXbao phủ,CUo6rv lútsCgAKc ẩnCUo6rv lúcZX hCUo6rviện, tsCgAKmờ ảo3YfpGh phZXảng phất3YfpGh nZXhư khôngCUo6rv tồnCUo6rv tại3YfpGh tr3YfpGhên thếZX giớitsCgAK này.
tsCgAKHắn nhìtsCgAKn CUo6rvDiệp tsCgAKTây 3YfpGhHi, troZXng á3YfpGhnh mắt3YfpGh tZXràn ngập3YfpGh sựZX yêtsCgAKu thương,3YfpGh nhưCUo6rvng còntsCgAK chúttsCgAK gìCUo6rv đóZX đCUo6rvau xtsCgAKót, hốiZX h3YfpGhận ZXcùng tsCgAKu buồn.
Ta3YfpGhy củaCUo6rv hắntsCgAK ZXxoa trCUo6rván ctsCgAKô, rồi3YfpGh saCUo6rvu đótsCgAK nh3YfpGhẹ ZXnhàng chậmZX chạp3YfpGh ZXvuốt tsCgAKtai c3YfpGhô, rồZXi đếntsCgAK gưCUo6rvơng mZXặt cô.
Từng độ3YfpGhng tác3YfpGh đềuCUo6rv nhtsCgAKẹ nhàngtsCgAK tCUo6rvỉ m3YfpGhỉ matsCgAKng CUo6rvtheo sựtsCgAK quyến3YfpGh luyến.
tsCgAKLúc nàCUo6rvy DiệpZX Tâ3YfpGhy HZXi độtsCgAKt nhiêntsCgAK tsCgAKcó chú3YfpGht hoảng3YfpGh hốt.
CtsCgAKô tsCgAKmơ hồ3YfpGh CUo6rvnhận ZXra DZXu tsCgAKGiang N3YfpGham đ3YfpGhang nZXgày càngCUo6rv nZXhích tsCgAKlại gZXần ctsCgAKô hơn3YfpGh, cZXô thtsCgAKầm tsCgAKnghĩ phảiCUo6rv CUo6rvné hắtsCgAKn, ZXnhưng khôtsCgAKng hiểuZX ZXsao ctsCgAKô lạiCUo6rv khôngtsCgAK n3YfpGhhúc nhích.
3YfpGhHai ng3YfpGhười CUo6rvmôi ng3YfpGhày ctsCgAKàng gầntsCgAK, ZXDiệp Tây3YfpGh HtsCgAKi cZXó tCUo6rvhể cảmZX tCUo6rvhấy hơ3YfpGhi thởZX cCUo6rvủa CUo6rvhắn gần3YfpGh ktsCgAKề, ptsCgAKhảng phấtZX trênCUo6rv gươngZX mặtCUo6rv mình.
Ánh mCUo6rvắt cô3YfpGh thẫ3YfpGhn thờ.
Như3YfpGhng CUo6rvngay khoảnhtsCgAK k3YfpGhhắc đôiZX 3YfpGhmôi tsCgAKhọ chuẩnZX CUo6rvbị chạZXm vàtsCgAKo nZXhau thZXì DiệCUo6rvp Tây3YfpGh HCUo6rvi ZXbỗng c3YfpGhảm thCUo6rvấy mtsCgAKình nhtsCgAKư bịZX mộttsCgAK lực3YfpGh tsCgAKkéo rấtCUo6rv mạnhtsCgAK giậCUo6rvt p3YfpGhhắt ra.
3YfpGhNhất 3YfpGhthời không3YfpGh 3YfpGhkhí lCUo6rvãng mạnCUo6rv đềutsCgAK biếnCUo6rv mZXất không3YfpGh cònZX chZXút nàtsCgAKo hết.
“Thật tsCgAKxin tsCgAKlỗi, tô3YfpGhi tìtsCgAKm cZXô ấyZX ctsCgAKó ctsCgAKhút việc.”tsCgAK Hạ3YfpGh ZXPhùng TZXuyền mỉmCUo6rv cười3YfpGh ZXgiải t3YfpGhhích, ttsCgAKhái độZX rấtsCgAKt nZXho 3YfpGhnhã lễCUo6rv độZX nhưngtsCgAK DZXiệp TâtsCgAKy HCUo6rvi ttsCgAKự nh3YfpGhiên dựnCUo6rvg ZXhết cảtsCgAK tsCgAKtóc gCUo6rváy lên.
ZXDu GZXiang NaZXm kh3YfpGhông nóitsCgAK g3YfpGhì c3YfpGhhỉ lẳnZXg lặngZX ntsCgAKhìn ZXvề phía3YfpGh HạCUo6rv PhùnZXg 3YfpGhTuyền, cZXó chútZX cảnhCUo6rv giác.
“Quên3YfpGh mất,CUo6rv vếtsCgAKt thươnCUo6rvg lầ3YfpGhn trướtsCgAKc ZXtôi cắn3YfpGh náttsCgAK trZXên 3YfpGhtay antsCgAKh tsCgAKđã 3YfpGhkhỏi ZXhẳn chưZXa vậy?”tsCgAK Hạ3YfpGh PhùngtsCgAK TuyềntsCgAK ltsCgAKàm nhưCUo6rv vtsCgAKô tìn3YfpGhh hỏi.
“Cảm3YfpGh 3YfpGhơn ZXsự qtsCgAKuan tsCgAKtâm ctsCgAKủa aZXnh… T3YfpGhhế chZXỗ ltsCgAKần 3YfpGhtrước bịCUo6rv nệCUo6rvn ZXghế ZXvào 3YfpGhđầu của3YfpGh 3YfpGhanh còntsCgAK sưZXng không?”ZX ZXDu GiaCUo6rvng 3YfpGhNam khtsCgAKông nhatsCgAKnh khCUo6rvông 3YfpGhchậm p3YfpGhhản kích.
“ĐừngtsCgAK l3YfpGho lắCUo6rvng, tCUo6rvội d3YfpGho a3YfpGhi CUo6rvlàm ngườitsCgAK nấyCUo6rv chịu,ZX côtsCgAK CUo6rvấy đãCUo6rv ZXdùng “hàntsCgAKh độngtsCgAK thựcZX tế”3YfpGh đểZX sửtsCgAKa chữaCUo6rv lỗ3YfpGhi lCUo6rvầm củZXa mCUo6rvình rồi…Em3YfpGh nóiZX xeZXm ZXcó đúnZXg kCUo6rvhông?” HZXạ PhZXùng TuyềnZX rấtCUo6rv CUo6rvthân CUo6rvmật ômtsCgAK tsCgAKhai CUo6rvvai DiệpZX TâyCUo6rv HiCUo6rv, c3YfpGhúi đầ3YfpGhu giốngCUo6rv nh3YfpGhư đa3YfpGhng tsCgAKhỏi côCUo6rv nhưng3YfpGh á3YfpGhnh mắt3YfpGh l3YfpGhại nCUo6rvhẹ nhàn3YfpGhg liếtsCgAKc qutsCgAKa tsCgAKDu GitsCgAKang NtsCgAKam 3YfpGhmột cái.
TCUo6rvrong nCUo6rvháy 3YfpGhmắt, H3YfpGhạ PCUo6rvhùng 3YfpGhTuyền nhìtsCgAKn 3YfpGhthấy DZXu GCUo6rviang tsCgAKNam vatsCgAKi nhtsCgAKư cứngtsCgAK ngắZXc lại.
3YfpGhHạ PhùCUo6rvng TuyềnCUo6rv nhếch3YfpGh mép3YfpGh cười,ZX CUo6rvchẳng n3YfpGhói chẳntsCgAKg 3YfpGhrằng liềntsCgAK kCUo6rvéo Diệ3YfpGhp tsCgAKTây CUo6rvHi xZXuống lầu.
DiệpZX TâCUo6rvy tsCgAKHi thấ3YfpGhp thỏtsCgAKm, CUo6rvbởi vìtsCgAK mọiCUo6rv ngườiZX xuCUo6rvng 3YfpGhquanh CUo6rvai tsCgAKai cũngCUo6rv 3YfpGhluôn miZXệng nhắcZX nhtsCgAKở 3YfpGhcô vZXà DCUo6rvu GCUo6rviang 3YfpGhNam kZXhông thểZX cZXó ZXbất k3YfpGhì tsCgAKliên qua3YfpGhn gì3YfpGh, tsCgAKmà CUo6rvrõ ràntsCgAKg ctsCgAKô 3YfpGhcũng đãtsCgAK gậtZX đầuZX đồngtsCgAK ý,3YfpGh nZXhưng màZX ZXlúc nZXãy vZXừa tsCgAKvặn b3YfpGhị Hạ3YfpGh PhtsCgAKùng TCUo6rvuyền bắ3YfpGht 3YfpGhgặp rồi,CUo6rv CUo6rvđây ZXgọi ltsCgAKà cótsCgAK 3YfpGhtật gitsCgAKật mình.
ĐồngCUo6rv t3YfpGhhời côtsCgAK CUo6rvcũng cảCUo6rvm ZXthấy CUo6rvvô cùngtsCgAK hỗnZX ZXloạn, vừ3YfpGha nãy,3YfpGh vZXừa nCUo6rvãy côZX vàCUo6rv 3YfpGhDu Gia3YfpGhng NZXam thiếu3YfpGh ch3YfpGhút nữaCUo6rv đãZX CUo6rvhôn môi?
V3YfpGhì án3YfpGhh CUo6rvtrăng, tsCgAKvì sCUo6rvự 3YfpGhphân tZXâm củaCUo6rv CUo6rvmình, vàCUo6rv cZXòn bởiZX vì…DuCUo6rv GiaCUo6rvng Nam?
CUo6rvCô htsCgAKoàn toà3YfpGhn khZXông hiểCUo6rvu mìZXnh tsCgAKđang tsCgAKnghĩ ZXgì nữa.
Diệp Tâ3YfpGhy ZXHi nhưZX ngườiZX mấttsCgAK hồn.
“Sa3YfpGho v3YfpGhậy, cZXô ZXcòn tiếcCUo6rv nutsCgAKối chuytsCgAKện lúCUo6rvc nãy3YfpGh à?”3YfpGh H3YfpGhạ CUo6rvPhùng 3YfpGhTuyền bZXên cạnh3YfpGh độCUo6rvt nCUo6rvhiên lêCUo6rvn tiếCUo6rvng mỉtsCgAKa mai.
ZXRốt cuộcZX ttsCgAKhì cũ3YfpGhng l3YfpGhà ZXcô đtsCgAKã ltsCgAKàm sZXai, DtsCgAKiệp TâyCUo6rv 3YfpGhHi CUo6rvlo lắngZX ctsCgAKhưa đCUo6rvủ 3YfpGhhay sCUo6rvao nà3YfpGho, dá3YfpGhm mZXở CUo6rvmiệng ptsCgAKhản bác.
HạCUo6rv Ph3YfpGhùng tsCgAKTuyền nhẹ3YfpGh nh3YfpGhàng liếc3YfpGh cô3YfpGh mộ3YfpGht cái:ZX “ĐCUo6rvược rồZXi, đằng3YfpGh nào3YfpGh ZXtối natsCgAKy cCUo6rvũng khôngCUo6rv chỉ3YfpGh mìnhZX tsCgAKcô vZXi phạm.”
TZXối nay?
Diệp3YfpGh ZXTây HtsCgAKi ho3YfpGhài 3YfpGhnghi nZXhưng ctsCgAKũng khôn3YfpGhg dá3YfpGhm “bật”CUo6rv lại.
LúZXc nàyZX, xuCUo6rvng CUo6rvquanh bỗnCUo6rvg nhCUo6rviên itsCgAKm lặCUo6rvng dịZX thường.
DiệpZX 3YfpGhTây HtsCgAKi phCUo6rvát hiệ3YfpGhn mộttsCgAK ngườiCUo6rv tsCgAKđàn ôCUo6rvng tsCgAKtrung nCUo6rviên CUo6rvđứng ZXgiữa CUo6rvphòng dáZXng vtsCgAKẻ phtsCgAKi phCUo6rvàm, phonZXg tsCgAKthái quýZX tộc,CUo6rv kZXhuôn mặtCUo6rv bZXí ZXhiểm. Ô3YfpGhng CUo6rvta đangtsCgAK tsCgAKđeo CUo6rvcho LiễZXu VZXi QuZXân mộtCUo6rv cCUo6rvhiếc vòZXng ZXcổ ngọc3YfpGh bích.
tsCgAKVòng tsCgAKcổ đtsCgAKắt tiềCUo6rvn, tsCgAKmỹ nhân3YfpGh c3YfpGhao quý3YfpGh, CUo6rvhai thứCUo6rv nCUo6rvày kCUo6rvết hZXợp lạitsCgAK cànCUo6rvg nổZXi bậtCUo6rv hơn.
“3YfpGhChúc ZXem sẽ3YfpGh CUo6rvmãi mCUo6rvãi xinZXh đẹp3YfpGh nhCUo6rvư thế3YfpGh n3YfpGhày.” NgườitsCgAK tsCgAKđàn ôngCUo6rv đótsCgAK hôZXn 3YfpGhlên 3YfpGhmá LiễuCUo6rv ZXVi QCUo6rvuân 3YfpGh, tấ3YfpGht c3YfpGhả mọi3YfpGh ngZXười đ3YfpGhều vtsCgAKỗ t3YfpGhay CUo6rvchúc mừng.
DiệZXp TCUo6rvây HtsCgAKi bừngCUo6rv ZXtỉnh châtsCgAKn lý3YfpGh, ho3YfpGhá ZXra n3YfpGhgười tsCgAKđó tsCgAKchính ltsCgAKà D3YfpGhu TửZX Vĩ.
tsCgAKDu Tử3YfpGh VĩtsCgAK nâCUo6rvng CUo6rvchén rượuCUo6rv 3YfpGhlên: “CảmZX tsCgAKơn tấttsCgAK cảZX cácCUo6rv vtsCgAKị 3YfpGhkhách quCUo6rvý có3YfpGh CUo6rvmặt 3YfpGhngày hômCUo6rv nay3YfpGh, ctsCgAKhúng ttsCgAKa hãZXy cZXùng 3YfpGhăn mừCUo6rvng tsCgAKsinh ntsCgAKhật của3YfpGh ptsCgAKhu nhântsCgAK tZXôi nào.”CUo6rv NóiZX CUo6rvxong, ôngtsCgAK ZXta tZXu mộ3YfpGht hơiCUo6rv ctsCgAKạn s3YfpGhạch chétsCgAKn rượu.
CCUo6rvác vịZX kháchCUo6rv ctsCgAKũng lần3YfpGh lượtCUo6rv 3YfpGhlàm theo.
3YfpGhTiếp thCUo6rveo, ôngtsCgAK lạtsCgAKi rtsCgAKót mộtCUo6rv chétsCgAKn rượu,tsCgAK bướctsCgAK tớitsCgAK cZXhỗ CUo6rvHạ PZXhùng Tuyền,3YfpGh nhZXìn ZXHạ PhùngCUo6rv TuCUo6rvyền vàZX tsCgAKDiệp T3YfpGhây ZXHi n3YfpGhham hi3YfpGhểm nótsCgAKi: “HôZXm CUo6rvnay tôtsCgAKi cảtsCgAKm thZXấy đCUo6rvặc biệt3YfpGh 3YfpGhvinh hạnh3YfpGh 3YfpGhkhi HạtsCgAK ZXPhùng TtsCgAKuyền tiênCUo6rv stsCgAKinh cóZX t3YfpGhhể hạZX cốZX ZXđến đâytsCgAK tCUo6rvham dựCUo6rv bữaCUo6rv tiệcCUo6rv nCUo6rvho CUo6rvnhỏ này…tsCgAKHạ 3YfpGhtiên sinhtsCgAK, tôZXi mZXuốn mờiZX atsCgAKnh mộtZX chCUo6rvén, ZXhi vZXọng cZXó thtsCgAKể xo3YfpGhá CUo6rvhết mọitsCgAK hiểuZX lầmZX gtsCgAKiữa chúnCUo6rvg CUo6rvta tZXừ t3YfpGhrước tớCUo6rvi nZXay vZXà th3YfpGhay mặt3YfpGh nhữCUo6rvng kCUo6rvẻ t3YfpGhrong tsCgAKgia CUo6rvtộc ctsCgAKhúng tôiZX có3YfpGh nhữn3YfpGhg hànhZX tsCgAKđộng vCUo6rvô ZXlễ vớiZX anCUo6rvh tsCgAKtôi tsCgAKmuốn tsCgAKxin lỗ3YfpGhi anh.”
“KhôngCUo6rv dá3YfpGhm nhận.”CUo6rv HạZX PhùnCUo6rvg TuyềnCUo6rv kZXhách khíCUo6rv đáp,3YfpGh nâtsCgAKng cốctsCgAK rượuZX uốngZX luôn.
ZX“Như vậZXy tsCgAKbây giZXờ, ktsCgAKhiêu v3YfpGhũ 3YfpGhbắt đầu…”ZX D3YfpGhu TửCUo6rv VĩCUo6rv tuy3YfpGhên bố.
“XintsCgAK chZXờ mtsCgAKột chút.”CUo6rv HtsCgAKạ PhtsCgAKùng TuyZXền ZXcắt CUo6rvđứt 3YfpGhlời ônZXg tsCgAKta “Chờ3YfpGh CUo6rvđã, tôCUo6rvi cònCUo6rv tsCgAKcó chuyCUo6rvện muốntsCgAK 3YfpGhtuyên bố.”
ÁCUo6rvnh mắ3YfpGht mCUo6rvọi ngườitsCgAK đ3YfpGhều đổZX dồnZX vCUo6rvề tsCgAKphía HCUo6rvạ Phùng3YfpGh Tuy3YfpGhền, bZXao gồ3YfpGhm CUo6rvcả DZXiệp TZXây HiCUo6rv, cZXô CUo6rvcũng đangZX ôZXm đầyZX mộZXt ZXbụng bă3YfpGhn khoănZX tsCgAKnhìn hắn.
LúcZX nà3YfpGhy HZXạ PhùngCUo6rv TuyềZXn bỗ3YfpGhng nângtsCgAK tZXay D3YfpGhiệp Tâ3YfpGhy H3YfpGhi lên,3YfpGh tsCgAKnói: “ZXTôi vtsCgAKà DtsCgAKiệp ZXTây CUo6rvHi sẽtsCgAK đtsCgAKính hôn.”
“CUo6rvVốn là3YfpGh, 3YfpGhchúng tsCgAKtôi mCUo6rvuốn ch3YfpGhờ mộttsCgAK tZXhời giatsCgAKn nữatsCgAK mới3YfpGh thôZXng báo3YfpGh cCUo6rvho mọCUo6rvi nZXgười biCUo6rvết nhưngtsCgAK vừa3YfpGh rồi3YfpGh đượctsCgAK tCUo6rvận mắtCUo6rv chứCUo6rvng tsCgAKkiến ZXvợ chồCUo6rvng DtsCgAKu lã3YfpGho 3YfpGhgia đâytsCgAK thân3YfpGh mậtZX keZXo sơnCUo6rv nhưCUo6rv tsCgAKthế tZXhật sựCUo6rv đán3YfpGhg CUo6rvghen CUo6rvtỵ, ZXcho nênZX liền3YfpGh quyếtZX địCUo6rvnh tsCgAKsẽ tuyZXên tsCgAKbố lu3YfpGhôn tsCgAKtại đây.tsCgAK” HtsCgAKạ ZXPhùng Tuy3YfpGhền nCUo6rvói dốCUo6rvi khCUo6rvông chtsCgAKớp mắt.
CtsCgAKả c3YfpGhăn tsCgAKphòng đầCUo6rvu tCUo6rviên ZXlà i3YfpGhm ltsCgAKặng hCUo6rvoàn toàtsCgAKn stsCgAKau đZXó la3YfpGhi vatsCgAKng lê3YfpGhn tiếng3YfpGh vỗ3YfpGh CUo6rvtay táCUo6rvn thZXưởng rtsCgAKầm trời.
H3YfpGhạ PhZXùng TuZXyền r3YfpGhút ZXra tCUo6rvừ túi3YfpGh áCUo6rvo lễ3YfpGh phụctsCgAK mtsCgAKột chCUo6rviếc nhẫnZX đtsCgAKính hônCUo6rv, đe3YfpGho lên3YfpGh 3YfpGhbàn tatsCgAKy pZXhải đCUo6rvã ho3YfpGhá đá3YfpGh củatsCgAK DCUo6rviệp TâCUo6rvy HiZX. ZXNhân tiệntsCgAK tsCgAKcúi CUo6rvđầu xuốngZX, véZXn tócCUo6rv 3YfpGhcô lêCUo6rvn, nhẹZX nhànCUo6rvg CUo6rvghé sáttsCgAK CUo6rvtai cô3YfpGh t3YfpGhhì thầmtsCgAK đZXe doạ:CUo6rv “NếutsCgAK ntsCgAKhư 3YfpGhcô dámtsCgAK phtsCgAKản đối,3YfpGh tCUo6rvôi sẽtsCgAK nZXgay lậpCUo6rv tCUo6rvức quẳnZXg ctsCgAKô 3YfpGhlại nZXơi này3YfpGh, ZXtin ttsCgAKôi tsCgAKđi, sCUo6rvo vớiCUo6rv thủ3YfpGh đoạCUo6rvn cZXủa 3YfpGhDu TCUo6rvư Nhâ3YfpGhn ttsCgAKhì DCUo6rvu tZXử V3YfpGhĩ CUo6rvcòn độcCUo6rv 3YfpGhác hơnZX rấCUo6rvt nhiều…tsCgAK khôn3YfpGhg ti3YfpGhn thì3YfpGh tsCgAKcô cứZX ttsCgAKhử xem.”
Diệp TâytsCgAK HtsCgAKi cả3YfpGhm thấytsCgAK mìn3YfpGhh nCUo6rvhư rơiZX ttsCgAKhẳng v3YfpGhào mộ3YfpGht CUo6rvhầm btsCgAKăng, thật3YfpGh tsCgAKsự khô3YfpGhng tsCgAKbao giờ3YfpGh lường3YfpGh CUo6rvtrước đượcCUo6rv HạZX PCUo6rvhùng TuyềnCUo6rv 3YfpGhsẽ rCUo6rva cCUo6rvhiêu đCUo6rvộc như3YfpGh vậy,3YfpGh lậtsCgAKp tCUo6rvức làZXm chCUo6rvo ZXcô đCUo6rvành bZXó taZXy chịCUo6rvu chCUo6rvói câm3YfpGh n3YfpGhín màCUo6rv làZXm theo.
CtsCgAKô không3YfpGh biết3YfpGh chíntsCgAKh CUo6rvxác HạtsCgAK Ph3YfpGhùng TuyềnZX CUo6rvđang nghĩCUo6rv tsCgAKcái q3YfpGhuái gCUo6rvì tsCgAKvà cCUo6rvũng ZXkhông bZXiết ZXrốt ZXcuộc ttsCgAKhì mtsCgAKình nêCUo6rvn lCUo6rvàm gCUo6rvì CUo6rvbây giờ.
Cô chỉCUo6rv bitsCgAKết CUo6rvduy nhấCUo6rvt mCUo6rvột điềtsCgAKu, đótsCgAK lZXà CUo6rvvẻ tsCgAKmặt tươiCUo6rv ctsCgAKười ZXhớn tsCgAKhở đtsCgAKối với3YfpGh sự3YfpGh chtsCgAKúc phú3YfpGhc củaZX các3YfpGh vCUo6rvị kháZXc ởZX đâtsCgAKy ctsCgAKủa CUo6rvmình stsCgAKo vZXới khCUo6rvóc tsCgAKcòn khó3YfpGh ctsCgAKoi h3YfpGhơn rấ3YfpGht nhiều.
Mà lCUo6rvúc đó,3YfpGh tsCgAKở mộtZX góctsCgAK ZXkhác củaZX 3YfpGhcăn phòngZX, mộtZX CUo6rvbóng ngườiCUo6rv lầmtsCgAK lũitsCgAK tZXừ từZX bướZXc rZXa ngoài.
Trên đường3YfpGh CUo6rvvề 3YfpGhnhà, Diệp3YfpGh tsCgAKTây 3YfpGhHi tr3YfpGhầm mặtsCgAKc hồitsCgAK lâutsCgAK, rốt3YfpGh cuCUo6rvộc cũngZX nhZXịn khônCUo6rvg nổitsCgAK nữaZX ZXrồi liềnCUo6rv tháo3YfpGh 3YfpGhngay CUo6rvchiếc nCUo6rvhẫn rZXa CUo6rvtrả c3YfpGhho HạZX PhùnZXg Tuyền.
Hạ3YfpGh PhùtsCgAKng TuyềntsCgAK cũnCUo6rvg ZXchẳng tZXhèm nhtsCgAKìn nóCUo6rv lấ3YfpGhy mCUo6rvột cáitsCgAK, chZXỉ ZXnói: “SauZX nàyCUo6rv, côtsCgAK phảitsCgAK luônCUo6rv luôCUo6rvn đZXeo nCUo6rvó trêZXn CUo6rvtay ngCUo6rvhe không?”
“Việc3YfpGh CUo6rvnày, aCUo6rvnh đatsCgAKng titsCgAKến h3YfpGhành kếZX hoạcZXh gCUo6rvì vậy3YfpGh, ZXviệc chúnCUo6rvg tCUo6rva đínZXh tsCgAKhôn 3YfpGhlà mtsCgAKột phầZXn ZXcủa CUo6rvkế htsCgAKoạch đó,3YfpGh đútsCgAKng ZXkhông?” ĐâyCUo6rv làZX đáCUo6rvp á3YfpGhn 3YfpGhduy nhấttsCgAK mtsCgAKà DiZXệp TâyZX HZXi suZXy n3YfpGhghĩ h3YfpGhồi lZXâu mtsCgAKới tì3YfpGhm rCUo6rva đtsCgAKược, CUo6rvcũng ltsCgAKà đápCUo6rv ántsCgAK làm3YfpGh cCUo6rvô thấy3YfpGh yêZXn tâmZX nhất.
ĐángtsCgAK tiếc3YfpGh 3YfpGhđáp áZXn ntsCgAKày ntsCgAKgay lậpCUo6rv tsCgAKtức bị3YfpGh CUo6rvbác bỏ3YfpGh: “ChẳnZXg cóCUo6rv kếtsCgAK hoZXạch 3YfpGhnào cả.”
“VZXậy…tại tsCgAKsao CUo6rvchúng tsCgAKta CUo6rvphải đínhZX hZXôn?” DZXiệp tsCgAKTây HCUo6rvi th3YfpGhấy lưtsCgAKng mìnCUo6rvh đaZXng ròCUo6rvng CUo6rvròng mồtsCgAK CUo6rvhôi lạnh.
“Bởi 3YfpGhvì đínhZX hôn3YfpGh rồi3YfpGh ZXmới cCUo6rvó th3YfpGhể kết3YfpGh hôntsCgAK.” Hạ3YfpGh Ph3YfpGhùng TuyềtsCgAKn nhàtsCgAKn nhạtZX ZXgiải thích.
3YfpGhDiệp TâytsCgAK ZXHi th3YfpGhấy CUo6rvhình CUo6rvnhư CUo6rvnhiệt độZX điềutsCgAK h3YfpGhoà tCUo6rvrong 3YfpGhxe 3YfpGhđã xuZXống quátsCgAK thấtsCgAKp rồi,tsCgAK thếZX 3YfpGhcho nêntsCgAK giọZXng CUo6rvnói củZXa c3YfpGhô ZXmới rtsCgAKun rẩCUo6rvy ntsCgAKhư vầy:ZX “Kết…hôn?”
CUo6rv“Đúng vậyZX.” 3YfpGhNgười nCUo6rvào đóCUo6rv gậtZX đầu.
“Tại3YfpGh saZXo lạitsCgAK phảitsCgAK k3YfpGhết hCUo6rvôn?” DiệCUo6rvp T3YfpGhây 3YfpGhHi giựttsCgAK giựt3YfpGh ZXtóc mCUo6rvình, m3YfpGhột 3YfpGhcái, ha3YfpGhi cCUo6rvái, b3YfpGha cái…
“BởiZX vtsCgAKì tôiZX tsCgAKkhông mutsCgAKốn cCUo6rvhưa kế3YfpGht hôn3YfpGh đ3YfpGhã sinCUo6rvh ctsCgAKon rồi.”
“TạiCUo6rv sCUo6rvao lạiCUo6rv muCUo6rvốn sintsCgAKh con?!”
“BtsCgAKởi vìtsCgAK cZXhúng tCUo6rva ZXđã lCUo6rvên giường.”
“Tại saCUo6rvo lZXại pZXhải l3YfpGhên giường???”
“BởiCUo6rv vìtsCgAK c3YfpGhhúng 3YfpGhta sắpCUo6rv kếtsCgAKt hôn.”
“TạiCUo6rv tsCgAKsao chtsCgAKúng ZXta CUo6rvlại ZXphải tsCgAKkết hôn???!!!!”
“BởitsCgAK v3YfpGhì chú3YfpGhng ttsCgAKa đ3YfpGhã đínCUo6rvh hôn.”
“…”

Cứ CUo6rvnhư vậyZX, vCUo6rvấn đZXề nàyCUo6rv cứZX lCUo6rvập đitsCgAK CUo6rvlập lạitsCgAK vôtsCgAK sốtsCgAK lần,ZX DitsCgAKệp TâCUo6rvy HCUo6rvi qu3YfpGhyết địCUo6rvnh đổiCUo6rv phươCUo6rvng t3YfpGhhức gitsCgAKao tiếp,tsCgAK chZXo ZXnên cZXô ZXvô cZXùng thànhZX khtsCgAKẩn, nghZXiêm túcCUo6rv cựctsCgAK độCUo6rv ZXnói: “tsCgAKHạ CUo6rvPhùng Tuyền,ZX CUo6rvtôi không3YfpGh mutsCgAKốn CUo6rvkết htsCgAKôn với3YfpGh anh.”
Hạ PhùCUo6rvng TuyềnCUo6rv cZXũng CUo6rvkhông c3YfpGhó phảCUo6rvn ứCUo6rvng 3YfpGhgì dữtsCgAK dộiCUo6rv lắm3YfpGh, CUo6rvchỉ độttsCgAK ngộttsCgAK hỏ3YfpGhi m3YfpGhột câ3YfpGhu hỏiZX khác:ZX “Vậy3YfpGh mỗi3YfpGh sán3YfpGhg có3YfpGh CUo6rvphải lZXà ZXcô catsCgAKm tâCUo6rvm tìnCUo6rvh nguyện3YfpGh bưn3YfpGhg 3YfpGhcà p3YfpGhhê 3YfpGhlên chCUo6rvo tCUo6rvôi không?”
“Không3YfpGh đờiCUo6rv nZXào.” DCUo6rviệp TâCUo6rvy HCUo6rvi trả3YfpGh lCUo6rvời chắctsCgAK nhtsCgAKư điZXnh chéZXm sắt.
“Không ZXlà đượCUo6rvc rồi.”
“Th3YfpGhế làtsCgAK cóZX 3YfpGhý gZXì hả?”3YfpGh DiệCUo6rvp TZXây 3YfpGhHi ZXkhông hiểCUo6rvu gìtsCgAK hếZXt trơn.
“Chúng ttsCgAKa tsCgAKkết hôZXn stsCgAKau nàyZX cũtsCgAKng giốn3YfpGhg nhtsCgAKư việc3YfpGh 3YfpGhcô ptsCgAKhải bưngZX càZX tsCgAKphê mỗi3YfpGh tsCgAKsáng ctsCgAKho tôi3YfpGh, mtsCgAKặc d3YfpGhù 3YfpGhkhông tìZXnh ngu3YfpGhyện tsCgAKnhưng ctsCgAKuối ctsCgAKùng ctsCgAKô vCUo6rvẫn ptsCgAKhải ZXlàm.” Hạ3YfpGh PhtsCgAKùng TuytsCgAKền dùCUo6rvng một3YfpGh câuZX đtsCgAKơn giảCUo6rvn kếCUo6rvt thúcZX tsCgAKvấn CUo6rvđề màtsCgAK ZXDiệp Tây3YfpGh HtsCgAKi tsCgAKso sánCUo6rvh với3YfpGh htsCgAKàm s3YfpGhố CUo6rvtoán họCUo6rvc c3YfpGhòn ktsCgAKhó khăntsCgAK hơ3YfpGhn tsCgAKgấp ch3YfpGhục lần.
Chapter 24
Diệp TâZXy HCUo6rvi v3YfpGhừa thấyZX bự3YfpGhc 3YfpGhmình vừaZX buồZXn cườ3YfpGhi, khôtsCgAKng biếtCUo6rv tsCgAKlàm ZXsao ZXlại thốttsCgAK tsCgAKra 3YfpGhcâu: CUo6rv“Tôi ZXcó cZXhết cũngtsCgAK khôngCUo6rv gtsCgAKả cZXho anh.”
3YfpGhSau tsCgAKkhi nótsCgAKi xoZXng lZXại cảm3YfpGh 3YfpGhthấy ctsCgAKó CUo6rvgì đóCUo6rv kh3YfpGhông ổ3YfpGhn, thẳntsCgAKg thắn3YfpGh qu3YfpGhá mức,3YfpGh h3YfpGhơn nữZXa còtsCgAKn chútCUo6rv CUo6rvnguy hiểm—nhưtsCgAK mấytsCgAK bộZX phitsCgAKm truy3YfpGhền hìnZXh nh3YfpGhảm n3YfpGhhí ấ3YfpGhy, n3YfpGhhững lCUo6rvời nZXày củZXa tsCgAKnữ chí3YfpGhnh 1tsCgAK0 phầCUo6rvn th3YfpGhì 8CUo6rv,9 phầ3YfpGhn chắc3YfpGh 3YfpGhchắn stsCgAKẽ CUo6rvbị gtsCgAKả chCUo6rvo na3YfpGhm nhtsCgAKân màCUo6rv nữtsCgAK chínCUo6rvh ghéttsCgAK ntsCgAKhất cZXó chết3YfpGh cũngCUo6rv k3YfpGhhông muốnCUo6rv lấZXy. CZXho ntsCgAKên, ctsCgAKô vộ3YfpGhi sửatsCgAK lạCUo6rvi nói:tsCgAK “HCUo6rvay làCUo6rv 3YfpGhnói nh3YfpGhư tsCgAKvậy đi,tsCgAK tôtsCgAKi 3YfpGhcảm giCUo6rvác cơZX hộitsCgAK tsCgAKmình g3YfpGhả ch3YfpGho DCUo6rvu Gi3YfpGhang N3YfpGham sCUo6rvo vtsCgAKới gảtsCgAK chtsCgAKo antsCgAKh hơn…3YfpGh mộtsCgAKt chútsCgAKt xíu.”
Vốn dĩtsCgAK, 3YfpGhDiệp TZXây 3YfpGhHi địnhCUo6rv 3YfpGhnói “lớnZX hơn”3YfpGh đ3YfpGhằng sZXau cộntsCgAKg tCUo6rvhêm phZXó từtsCgAK 3YfpGh“rất ZXnhiều” n3YfpGhhưng suCUo6rvy 3YfpGhđi tínCUo6rvh lạiZX thtsCgAKì dtsCgAKù sZXao h3YfpGhai người3YfpGh cũ3YfpGhng đã3YfpGh ởCUo6rv mộ3YfpGht nhCUo6rvà vớiZX nhaZXu khZXá lâu3YfpGh rồiCUo6rv, tsCgAKkhông CUo6rvthể lấCUo6rvy o3YfpGhán bátsCgAKo â3YfpGhn, q3YfpGhuá mtsCgAKức đảZX kítsCgAKch ttsCgAKự 3YfpGhái ZXcủa hắn3YfpGh tsCgAKvì thế3YfpGh rất3YfpGh hảotsCgAK tâ3YfpGhm đổtsCgAKi lạCUo6rvi thàZXnh cụmZX ttsCgAKừ “mộtZX chú3YfpGht xZXíu” này.

Thật khôn3YfpGhg ngCUo6rvhĩ đếntsCgAK hậutsCgAK hotsCgAKạ sa3YfpGhu này3YfpGh, ch3YfpGhọc nga3YfpGhy CUo6rvvào tổtsCgAK kiếnCUo6rv lửCUo6rva, têCUo6rvn sZXói 3YfpGhhỉ nộCUo6rv khôngCUo6rv CUo6rvlường đượcCUo6rv CUo6rvbên cạnh.
VừZXa dứt3YfpGh lời,CUo6rv 3YfpGhHạ 3YfpGhPhùng Tuy3YfpGhền liềZXn nắm3YfpGh ch3YfpGhặt lấytsCgAK ZXcổ ta3YfpGhy c3YfpGhủa cô,tsCgAK mộZXt phe3YfpGhn kéCUo6rvo lạCUo6rvi, CUo6rvthuận đà3YfpGh ké3YfpGho 3YfpGhcả ngườiZX DitsCgAKệp TâytsCgAK H3YfpGhi nCUo6rvgồi CUo6rvlên đùiZX hắn.
Diệp3YfpGh TâyZX CUo6rvHi tZXất ntsCgAKhiên lZXà liềZXu CUo6rvmạng gZXiãy dụCUo6rva ntsCgAKhưng ZXchẳng ătsCgAKn thCUo6rvua gì,3YfpGh ngZXày thưtsCgAKờng vốZXn tứcZX giận3YfpGh đ3YfpGhến ZXcực 3YfpGhđiểm, tứtsCgAKc 3YfpGhđến tsCgAKxì k3YfpGhhói CUo6rvđối vớCUo6rvi tsCgAKhắn cũngCUo6rv tsCgAKvô dụngCUo6rv rồi.
Hạ PhùZXng TuyềnZX một3YfpGh ta3YfpGhy 3YfpGhkhoá ch3YfpGhặt tsCgAKhai tCUo6rvay củCUo6rva DZXiệp tsCgAKTây 3YfpGhHi, mộttsCgAK tZXay CUo6rvgiữ chặtCUo6rv gCUo6rváy ctsCgAKô, hu3YfpGhng hăZXng mZXà hôn.
Cảm gtsCgAKiác lZXưỡi tsCgAKHạ PhùtsCgAKng TuyềZXn đCUo6rvang CUo6rvdần dầ3YfpGhn xtsCgAKâm nhậpZX vào3YfpGh tCUo6rvrong miZXệng mìnZXh, DiệpCUo6rv TZXây CUo6rvHi toà3YfpGhn thântsCgAK tCUo6rvê dZXại, tsCgAKcố gắnZXg hếtZX tsCgAKsức ngậZXm chặtZX miện3YfpGhg lại3YfpGh, kiêntsCgAK cườngtsCgAK p3YfpGhhòng thủ3YfpGh đCUo6rvến cùng.
CUo6rvHạ PCUo6rvhùng TuyCUo6rvền 3YfpGhmỉm cZXười nháytsCgAK mtsCgAKắt m3YfpGhột cZXái, ZXbỏ ZXmột 3YfpGhtay tsCgAKra, 3YfpGhtừ btsCgAKên ngoàZXi đốngZX ltsCgAKễ phụCUo6rvc bùZXng nhùtsCgAKng, ZXbàn tatsCgAKy hắn3YfpGh nZXhanh nhẹntsCgAK luồnZX và3YfpGho tCUo6rvrong CUo6rvngười DiệpCUo6rv TZXây HiZX, ntsCgAKhẹ nhàZXng sờ…
“Á!!!!” 3YfpGhDiệp TâyZX CUo6rvHi hétZX lêZXn, tsCgAKHạ PhùnZXg Tu3YfpGhyền nhtsCgAKân cơtsCgAK 3YfpGhhội đZXó CUo6rvtiến CUo6rvvào, b3YfpGhá đạoCUo6rv hCUo6rvôn cZXô ktsCgAKhông ngừnZXg, ZXhai ZXbên dâCUo6rvy dưa.
Cả ngườiCUo6rv nó3YfpGhng rực,CUo6rv ZXhắn “c3YfpGhhiến đấu”CUo6rv rtsCgAKất mạCUo6rvnh mẽ,ZX là3YfpGhm c3YfpGhho DiệpCUo6rv Tây3YfpGh HCUo6rvi khôCUo6rvng cácCUo6rvh 3YfpGhnào h3YfpGhô hấp.
TrCUo6rvong tìnhZX thếCUo6rv cấptsCgAK bách3YfpGh CUo6rvđó,cô trênCUo6rv dướitsCgAK kếtCUo6rv hợp,CUo6rv cắntsCgAK 3YfpGhvào môiZX hắn,3YfpGh liềntsCgAK ctsCgAKảm tsCgAKthấy vZXị máu3YfpGh tCUo6rvươi ntsCgAKgọt n3YfpGhgào trà3YfpGhn ra.
tsCgAKVốn tưởng3YfpGh tsCgAKrằng hắn3YfpGh sẽCUo6rv ngatsCgAKy lậpZX tức3YfpGh bZXuông mCUo6rvình ra3YfpGh, nhưng3YfpGh khôn3YfpGhg, HZXạ 3YfpGhPhùng CUo6rvTuyền hừZX cũnCUo6rvg tsCgAKkhông hừZX mộtZX CUo6rvtiếng lạZXi ăZXn miếngZX trCUo6rvả tsCgAKmiếng, cũnCUo6rvg ch3YfpGhơi chiêCUo6rvu CUo6rvấy ZXcắn lạZXi mCUo6rvôi tsCgAKcô m3YfpGhột phát.
Diệp TâyCUo6rv tsCgAKHi đa3YfpGhu đế3YfpGhn ứatsCgAK nướtsCgAKc ZXmắt, chZXờ HZXạ PhtsCgAKùng TuyềZXn v3YfpGhừa buôCUo6rvng mZXình rtsCgAKa đtsCgAKã ZXvội vàngCUo6rv lutsCgAKi vềCUo6rv một3YfpGh ZXgóc xZXe cátsCgAKch x3YfpGha hắn,3YfpGh rút3YfpGh CUo6rvcái gươngCUo6rv tsCgAKra xeZXm chút,ZX môZXi dướCUo6rvi 3YfpGhbị cắCUo6rvn đCUo6rvang rươtsCgAKm rướ3YfpGhm má3YfpGhu rồi. 

“Hạ P3YfpGhhùng Tuyền,tsCgAK aCUo6rvnh làm3YfpGh cáiZX quáiCUo6rv gìCUo6rv thế!tsCgAK” DCUo6rviệp TâCUo6rvy ZXHi nZXộ ZXkhí xunZXg thiên.
“CôZX cắ3YfpGhn tôitsCgAK tấtsCgAKt nhiêtsCgAKn tCUo6rvôi stsCgAKẽ đá3YfpGhp lễZX thôi!3YfpGh” Hạ3YfpGh PhùngZX T3YfpGhuyền hơtsCgAKi nhíutsCgAK mày.
“AZXnh…anh đZXồ biến3YfpGh ttsCgAKhái! A!”
DiZXệp TâyZX HtsCgAKi c3YfpGhòn ch3YfpGhưa 3YfpGhcó mắCUo6rvng x3YfpGhong, lạCUo6rvi b3YfpGhị ngườitsCgAK ntsCgAKào CUo6rvđó 3YfpGhmột phetsCgAKn ktsCgAKéo titsCgAKếp, ti3YfpGhếp tụCUo6rvc cư3YfpGhỡng ép.
HạtsCgAK tsCgAKPhùng CUo6rvTuyền tiếCUo6rvn ZXquân thầ3YfpGhn t3YfpGhốc, khtsCgAKông đểCUo6rv cCUo6rvho côZX có3YfpGh tsCgAKbất CUo6rvkì CUo6rvcơ hộiZX nàoZX đ3YfpGhể tZXhở nữaCUo6rv, giống3YfpGh nh3YfpGhư 3YfpGhcó lửZXa đốt3YfpGh ctsCgAKháy côtsCgAK vậy.
Diệ3YfpGhp TâZXy HZXi cũtsCgAKng khôntsCgAKg t3YfpGhhể nhCUo6rvẫn nhịnZX cCUo6rvhịu ZXthua thê3YfpGhm nữa,tsCgAK oántsCgAK htsCgAKận dùngtsCgAK hếtCUo6rv sứtsCgAKc bìtsCgAKnh s3YfpGhinh cắn3YfpGh và3YfpGho ZXcái lưỡi3YfpGh bá3YfpGh đạo3YfpGh kitsCgAKa ZXmột cái.
Bở3YfpGhi 3YfpGhvì tứ3YfpGhc gitsCgAKận nêZXn lựctsCgAK 3YfpGhcắn rZXất mZXạnh, chỉtsCgAK giảiCUo6rv hậZXn được3YfpGh lúcCUo6rv ấy3YfpGh nhtsCgAKưng cCUo6rvhỉ mZXột giâZXy tsCgAKsau, DiệZXp TâCUo6rvy H3YfpGhi mô3YfpGhi trênCUo6rv lạZXi c3YfpGhảm thấZXy tsCgAKvô cùZXng đaZXu nhCUo6rvức—lại bCUo6rvị tr3YfpGhả tCUo6rvhù nữa!!!!!
H3YfpGhạ PhtsCgAKùng TuyềntsCgAK butsCgAKông ctsCgAKô raZX, 3YfpGhnhìn ZXDiệp 3YfpGhTây CUo6rvHi ZXco ctsCgAKả hZXai chân3YfpGh tsCgAKlên lùCUo6rvi vZXề một3YfpGh g3YfpGhóc CUo6rvxe vừtsCgAKa giậnCUo6rv vừCUo6rva sợtsCgAK nhìnZX mình3YfpGh chằtsCgAKm ch3YfpGhằm, htsCgAKắn tsCgAKnhẹ giọnCUo6rvg ZXnói: “CònZX ZXmuốn tsCgAKthử nữCUo6rva không?”
DiệptsCgAK TtsCgAKây ZXHi ch3YfpGhe môCUo6rvi tsCgAKrướm CUo6rvmáu củtsCgAKa mìnhCUo6rv, liềutsCgAK m3YfpGhạng lZXắc đầu.
HạtsCgAK Phùn3YfpGhg TuyềntsCgAK tiếnCUo6rv lại3YfpGh CUo6rvgần CUo6rvcô, lôZXi cZXái CUo6rvtay đCUo6rvang ch3YfpGhe mZXiệng củatsCgAK côZX ZXra, k3YfpGhhẽ tsCgAKnghiêng đầZXu, 3YfpGhtiếp 3YfpGhtục hô3YfpGhn nữa.
DiệtsCgAKp Tây3YfpGh 3YfpGhHi bịCUo6rv vâCUo6rvy hãZXm trtsCgAKong mtsCgAKột gCUo6rvóc nhCUo6rvỏ, khôtsCgAKng cóZX đư3YfpGhờng tsCgAKnào CUo6rvđể thoZXát, tsCgAKnụ hôntsCgAK củaCUo6rv hắntsCgAK CUo6rvbá đCUo6rvạo màCUo6rv ctsCgAKuồng CUo6rvnhiệt, thậtCUo6rv ZXsự muốntsCgAK làmCUo6rv Diệ3YfpGhp T3YfpGhây HCUo6rvi nghẹZXt thở3YfpGh mZXà chếCUo6rvt nhưZXng cCUo6rvô kCUo6rvhông còntsCgAK ZXdám tsCgAKphản khánZXg nữaZX, ch3YfpGhỉ cóZX tCUo6rvhể biZXết điềtsCgAKu ZXmột cZXhút đểZX mặZXc cZXho hắ3YfpGhn mCUo6rvuốn tsCgAKlàm gìZX CUo6rvthì làm.
KhCUo6rvông biếttsCgAK q3YfpGhua 3YfpGhbao lâu,CUo6rv Hạ3YfpGh PhùnZXg TuyềntsCgAK bátsCgAK đ3YfpGhạo hZXôn dCUo6rvần nhtsCgAKẹ tsCgAKnhàng 3YfpGhôn ZXnhu, từngZX ctsCgAKhút từngCUo6rv chZXút mZXột liếmZX đôiZX mCUo6rvôi btsCgAKị thươnCUo6rvg c3YfpGhủa cCUo6rvô, vtsCgAKô cZXùng nhtsCgAKẹ nhàntsCgAKg 3YfpGhvà tỉZX mỉ.
“Tố3YfpGhi nayZX, ZXDu Gia3YfpGhng NaZXm cò3YfpGhn chtsCgAKưa hôCUo6rvn c3YfpGhô, mZXà tCUo6rvôi, lạiZX hôntsCgAK 3YfpGhcô đếZXn bZXa ZXlần.” HạtsCgAK PhùtsCgAKng Tu3YfpGhyền cZXúi đZXầu ZXnhìn côCUo6rv, 3YfpGhánh mắtsCgAKt kh3YfpGhó hCUo6rviểu nótsCgAKi: “CănZX cCUo6rvứ thetsCgAKo tìCUo6rvnh huốn3YfpGhg 3YfpGhhiện ttsCgAKại thìCUo6rv 3YfpGhcơ hộZXi cCUo6rvô gả3YfpGh chCUo6rvo 3YfpGhtôi CUo6rvso sá3YfpGhnh vớZXi gảtsCgAK tsCgAKcho ZXhắn h3YfpGhình nhưCUo6rv lZXà hZXơn…một chútCUo6rv xíu.” 
NhưCUo6rvng DCUo6rviệp Tâ3YfpGhy CUo6rvHi CUo6rvcăn bZXản làZX khôCUo6rvng cZXó nghtsCgAKe Hạ3YfpGh PhùCUo6rvng Tuyền3YfpGh nóZXi chuyện,CUo6rv còtsCgAKn ZXđang CUo6rvbận rộntsCgAK t3YfpGhìm cáchCUo6rv thoátCUo6rv khỏCUo6rvi 3YfpGhngực hắZXn, liề3YfpGhu 3YfpGhmạng cầmZX CUo6rvkhăn giấyZX tsCgAKchùi mô3YfpGhi, ltsCgAKại còtsCgAKn khôn3YfpGhg ngừCUo6rvng “Phi,phi,phi”
“AntsCgAKh tsCgAKlà tsCgAKtên htsCgAKáo sZXắc thấtsCgAKp CUo6rvkém! T3YfpGhại 3YfpGhsao 3YfpGhlại khôtsCgAKng ZXcó chútZX lCUo6rvịch sựCUo6rv nCUo6rvào, CUo6rvchưa 3YfpGhđược sựtsCgAK đồng3YfpGh tsCgAKý củtsCgAKa ngườiZX khZXác CUo6rvđã cưỡngCUo6rv 3YfpGhhôn!” Diệ3YfpGhp CUo6rvTây H3YfpGhi b3YfpGhất ngờ,tsCgAK huCUo6rvng hănCUo6rvg 3YfpGhmắng hắn:CUo6rv “ĐồtsCgAK thầntsCgAK kinh!”
tsCgAK“Không 3YfpGhsao, 3YfpGhsau này3YfpGh ctsCgAKô tsCgAKsẽ ZXquen thôitsCgAK.” 3YfpGhHạ PhùngCUo6rv TuyềntsCgAK t3YfpGhrở lạiZX vị3YfpGh ttsCgAKrí ngtsCgAKồi củaCUo6rv hắn,ZX haCUo6rvi 3YfpGhchân đungtsCgAK đưaZX, v3YfpGhừa cưtsCgAKời v3YfpGhừa tsCgAKnhàn nhtsCgAKã ttsCgAKrả lời.
Nếu cCUo6rvó th3YfpGhể, DiệptsCgAK TâCUo6rvy CUo6rvHi tCUo6rvhực muốn3YfpGh phutsCgAKn máutsCgAK trtsCgAKên miệnZXg mìCUo6rvnh 3YfpGhvào mặtCUo6rv hắn3YfpGh. C3YfpGhô tức3YfpGh gCUo6rviận đếZXn mZXức cCUo6rvả ng3YfpGhười đều3YfpGh rCUo6rvung lZXên bần3YfpGh bật,tsCgAK đangZX thởZX, lạ3YfpGhi ZXphát hCUo6rviện rtsCgAKa ctsCgAKái nZXhẫn CUo6rvđính htsCgAKôn mìn3YfpGhh vừa3YfpGh thá3YfpGho rCUo6rva lCUo6rvúc nãy3YfpGh chẳntsCgAKg biết3YfpGh từZX lúcZX nàZXo đ3YfpGhã cCUo6rvhiễm chệtsCgAK tsCgAKvững vàngZX nằCUo6rvm trên3YfpGh ngóZXn áZXp úttsCgAK tsCgAKcủa cô.
ChiếcZX ntsCgAKhẫn bạch3YfpGh CUo6rvkim CUo6rvvới btsCgAKa ZXviên đá3YfpGh CUo6rvđược CUo6rvcắt 3YfpGhgọt tiZXnh 3YfpGhxảo, thiếtCUo6rv kếZX mớiCUo6rv mẻ.tsCgAK ZXNhưng đốitsCgAK vớCUo6rvi DiệptsCgAK ZXTây CUo6rvHi 3YfpGhthì tsCgAKnó chẳntsCgAKg ktsCgAKhác tsCgAKgì mộ3YfpGht 3YfpGhcái khoá3YfpGh sắtZX, buCUo6rvộc thậZXt chặt3YfpGh cZXô lại.
CUo6rvDiệp TâytsCgAK 3YfpGhHi đaCUo6rvng đị3YfpGhnh CUo6rvtháo tsCgAKra ZXlần nữ3YfpGha, HạtsCgAK PhCUo6rvùng TCUo6rvuyền lZXại dùn3YfpGhg giọngtsCgAK tsCgAKnói bìnhZX tĩn3YfpGhh không3YfpGh gợn3YfpGh sóZXng chặnZX lạ3YfpGhi: “NếuZX nZXhư CUo6rvcô dtsCgAKám lCUo6rvàm t3YfpGhhế, tôi3YfpGh sZXẽ lậ3YfpGhp tứ3YfpGhc ltsCgAKập ltsCgAKại nhữnZXg chCUo6rvuyện vừaCUo6rv rồiCUo6rv đãZX lZXàm vớiZX 3YfpGhcô đấy.”
DCUo6rviệp 3YfpGhTây HtsCgAKi tatsCgAKy lậpCUo6rv tứ3YfpGhc ZXcứng đờ.
CUo6rv“Sau nàyCUo6rv, bCUo6rvất lZXuận CUo6rvlà điCUo6rv tắCUo6rvm hZXay đZXi ngCUo6rvủ, 3YfpGhcô 3YfpGhđều phảCUo6rvi đe3YfpGho nóCUo6rv ZXở tZXrên tayCUo6rv.” HCUo6rvạ PhùtsCgAKng TuytsCgAKền ZXra lệnh.
“XintsCgAK hỏi,CUo6rv 3YfpGhvì tsCgAKsao t3YfpGhôi phZXải ngh3YfpGhe CUo6rvlời anh?”3YfpGh Diệ3YfpGhp Tây3YfpGh H3YfpGhi khôngtsCgAK phục.
“NếtsCgAKu khôngCUo6rv tZXin, 3YfpGhcô ctsCgAKó CUo6rvthể thửCUo6rv một3YfpGh chCUo6rvút xCUo6rvem sa3YfpGho.” HạZX PhtsCgAKùng 3YfpGhTuyền gZXõ g3YfpGhõ nCUo6rvgón tatsCgAKy tZXrên đầuCUo6rv CUo6rvgối tZXheo t3YfpGhiết ZXtấu, mỗiCUo6rv m3YfpGhột nhịpZX 3YfpGhgõ n3YfpGhhư đá3YfpGhnh ZXvào ltsCgAKòng DiZXệp TâyZX HitsCgAK: “TiZXn ZXtôi đi,tsCgAK côZX ZXvĩnh vitsCgAKễn sẽ3YfpGh kh3YfpGhông ZXbao gCUo6rviờ đoánCUo6rv trướ3YfpGhc được3YfpGh ZXtôi sẽZX CUo6rvlàm nhữngtsCgAK gCUo6rvì đâu.”
KtsCgAKhi hCUo6rvai nZXgười 3YfpGhtrở tsCgAKvề ntsCgAKhà, CUo6rvA 3YfpGhKhoan CUo6rvphát h3YfpGhiện môtsCgAKi DiệpCUo6rv 3YfpGhTây ZXHi sCUo6rvưng phồZXng 3YfpGhlên, vẻ3YfpGh mặtCUo6rv v3YfpGhô cCUo6rvùng kCUo6rvhó chtsCgAKịu chCUo6rvo 3YfpGhnên liềZXn âtsCgAKn cầCUo6rvn hỏZXi thămZX: “N3YfpGhha đầu,tsCgAK tsCgAKkẻ nà3YfpGho 3YfpGhchọc gtsCgAKiận muội,CUo6rv làmtsCgAK CUo6rvsao mà3YfpGh mặttsCgAK như3YfpGh bịtsCgAK táotsCgAK CUo6rvbón CUo6rvthế này?”
DiệpZX 3YfpGhTây ZXHi ntsCgAKghiến tsCgAKrăng nghiếZXn CUo6rvlợi n3YfpGhói: “3YfpGhMuội bZXị H3YfpGhạ P3YfpGhhùng Tuyề3YfpGhn éZXp buộc!”
“NgayCUo6rv tạCUo6rvi bZXữa tiệcCUo6rv á?”ZX CUo6rvA KtsCgAKhoan hítsCgAKt mộtZX hơ3YfpGhi, bốiCUo6rv tsCgAKrối: “XongtsCgAK rồiCUo6rv, xoZXng rồitsCgAK, nh3YfpGhất địnhZX làCUo6rv vCUo6rvội và3YfpGhng qZXuá, PhùZXng CUo6rvTuyền chưaCUo6rv kịpCUo6rv sZXử tsCgAKdụng bCUo6rviện phápZX atsCgAKn 3YfpGhtoàn đún3YfpGhg không,CUo6rv nó3YfpGhi 3YfpGhkhông chtsCgAKừng muộiZX ZXmang th3YfpGhai rồitsCgAK, khônZXg đưZXợc, CUo6rvkhông được3YfpGh, hu3YfpGhynh phảCUo6rvi 3YfpGhnhanh chóZXng đi3YfpGh ZXnấu CUo6rvcanh 3YfpGhtổ yếntsCgAK, 3YfpGhđể muCUo6rvội bồ3YfpGhi bổZX CUo6rvthân thCUo6rvể mớiZX được!”
“MuộitsCgAK .kZXhông .cZXó. ý3YfpGh ZX.này!” DiệptsCgAK Tâ3YfpGhy 3YfpGhHi thCUo6rvái dZXương CUo6rvgân CUo6rvxanh nổ3YfpGhi lê3YfpGhn, giơ3YfpGh tatsCgAKy lêtsCgAKn, nZXhìn 3YfpGhrõ tsCgAKchiếc 3YfpGhnhẫn đínhCUo6rv 3YfpGhhôn sánCUo6rvg chóZXi kZXia: “MuộitsCgAK muố3YfpGhn nóZXi tsCgAKlà 3YfpGhHạ PhùngCUo6rv Tuy3YfpGhền éZXp mCUo6rvuội 3YfpGhđeo cáZXi này!”
ZXA tsCgAKKhoan nCUo6rvghi nCUo6rvgờ: “ChẳCUo6rvng ZXlẽ muộiCUo6rv không3YfpGh ZXthích kiZXểu dáZXng 3YfpGhnày sao?”
“Không3YfpGh phải,ZX kitsCgAKểu dáng3YfpGh rZXất đẹpCUo6rv, nhưCUo6rvng mà…”
“N3YfpGhhưng mtsCgAKà muộitsCgAK kZXhông thítsCgAKch đáZX tsCgAKnhỏ chứ3YfpGh gì?”
“KCUo6rvhông, vi3YfpGhên đáZX kítsCgAKch ZXthước rCUo6rvất phZXù hZXợp, nhưngCUo6rv mà…”
“NhZXưng CUo6rvmà muộiCUo6rv thíchCUo6rv ch3YfpGhiếc nhẫn3YfpGh k3YfpGhhác đắtZX ttsCgAKiền hơZXn hả?”
“HãyZX ngh3YfpGhe mtsCgAKuội CUo6rvnói h3YfpGhết CUo6rvcó đượctsCgAK khôCUo6rvng!” GântsCgAK tsCgAKxanh n3YfpGhổi lCUo6rvên n3YfpGhgày càCUo6rvng rõ3YfpGh, ttsCgAKai xì3YfpGh khtsCgAKói: “ChitsCgAKếc nhẫnCUo6rv n3YfpGhày chẳtsCgAKng cZXó tsCgAKvấn 3YfpGhđề gìCUo6rv c3YfpGhả, mtsCgAKuội chZXỉ là3YfpGh tsCgAKkhông mZXuốn kếCUo6rvt hZXôn 3YfpGhcùng hắnCUo6rv thôi!”
“À!3YfpGh!” ZXA KhoaZXn gậ3YfpGht 3YfpGhgù, bắttsCgAK đầZXu cúiZX xuốnZXg tiếpCUo6rv 3YfpGhtục làCUo6rvm việc3YfpGh củZXa mình.
3YfpGh“Huynh tCUo6rvại 3YfpGhsao khôntsCgAKg 3YfpGhcó phtsCgAKản ứ3YfpGhng gìCUo6rv vậy?”CUo6rv DiệCUo6rvp TtsCgAKây CUo6rvHi khô3YfpGhng ktsCgAKhỏi ZXthắc mắc.
“tsCgAKMuội CUo6rvmuốn tsCgAKhuynh phảnZX ứn3YfpGhg gìZX đây3YfpGh?” 3YfpGhA Khoa3YfpGhn cũntsCgAKg chẳng3YfpGh hiểu3YfpGh nổiCUo6rv h3YfpGhỏi lại.
“Muội vừatsCgAK mới3YfpGh nóiZX lZXà muộiZX khôngCUo6rv muốntsCgAK kết3YfpGh hCUo6rvôn 3YfpGhcùng HạZX PZXhùng 3YfpGhTuyền đấy.” 
“HtsCgAKuynh ktsCgAKhông muốn3YfpGh mìnCUo6rvh cZXhết giCUo6rvà m3YfpGhà chCUo6rvưa cótsCgAK cháutsCgAK đâu.”
“T3YfpGhhế CUo6rvlà 3YfpGhsao chứCUo6rv?” DiệptsCgAK TâtsCgAKy HZXi cựCUo6rv nự.
“ÝCUo6rv c3YfpGhủa huZXynh chí3YfpGhnh 3YfpGhlà, khôZXng giốnCUo6rvg n3YfpGhhư tìntsCgAKh yêZXu củZXa htsCgAKai đứ3YfpGha muộitsCgAK sẽCUo6rv nảyCUo6rv nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.