You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“eEHGNgày đóNyxA, nếNyxAu nhưNyxA khôTQqing cóTQqi côTQqi, tôieEHG đãeEHG UU6zsớm nkbXbị HNyxAạ PheEHGùng TuyNyxAền giếtUU6z chNyxAết eEHGrồi.” nkbXDu GiaUU6zng TQqiNam xUU6zoay đầuUU6z, nhTQqiìn TQqicô: “NUU6zhưng tTQqiôi lạeEHGi báneEHG đứngnkbX cô.”
DiệNyxAp TâUU6zy NyxAHi khôngNyxA nkbXnói gìUU6z chỉTQqi mTQqiỉm cười.
“NyxACô hẳnnkbX làeEHG rấnkbXt heEHGận tôUU6zi.” DUU6zu GiankbXng NaTQqim nói.
DiTQqiệp TâynkbX eEHGHi beEHGước eEHGtới cTQqiạnh hNyxAắn, eEHGnhẹ nUU6zhàng đặtNyxA tUU6zay lêNyxAn TQqilan caeEHGn cẩmNyxA tTQqihạch UU6zbóng loáng,UU6z UU6zđá TQqilạnh TQqinhư bănTQqig, NyxAcô tTQqihấp giọngTQqi nói:TQqi “TnkbXôi nkbXhiểu, aneEHGh cũnkbXng cóNyxA nỗiNyxA khổeEHG tâmUU6z eEHGriêng mà.”
Nghe eEHGvậy, UU6zDu GieEHGang NTQqiam TQqimí mắTQqit cNyxAó mộtnkbX nốnkbXt ruồiTQqi eEHGmàu UU6znâu nheEHGo eEHGnhỏ dườngTQqi nhưNyxA gnkbXiật mìnheEHG mTQqiột cái.
Bóng đêNyxAm troUU6zng trnkbXẻo lạieEHG lùng,NyxA tUU6zrong khôTQqing knkbXhí nkbXcũng NyxAcó chúTQqit gUU6zì đóTQqi lạnhUU6z lẽo.
HUU6zai ngưUU6zời cùngUU6z đứTQqing treEHGên nkbXban cônkbXng nhưUU6zng lạieEHG nheEHGìn veEHGề hUU6zai heEHGướng eEHGkhác nhau.
UU6zMột lúcUU6z TQqisau, eEHGDu GnkbXiang eEHGNam bỗnnkbXg nhUU6ziên nói:UU6z “NyxAHôm eEHGqua, lTQqià ngàeEHGy gieEHGỗ củaNyxA chTQqia tôi.”
DiệeEHGp TNyxAây nkbXHi kinkbXnh ngạc.
“Nhưng trNyxAừ teEHGôi raTQqi, UU6zkhông cònUU6z aTQqii nhNyxAớ đeEHGến chuyTQqiện nàTQqiy nữa.”UU6z eEHGDu GianTQqig NnkbXam cườinkbX cTQqihua NyxAchát eEHGbi thương:nkbX NyxA“Không mộeEHGt eEHGai nữa.”
DinkbXệp TâyUU6z HnkbXi cụTQqip mắNyxAt xnkbXuống: nkbX“Vậy aneEHGh TQqicho rằUU6zng, bNyxAa eEHGanh UU6zlà bị…nkbX NyxADu TửNyxA nkbXVĩ mưuNyxA sátTQqi TQqiphải không?”
“Không phảiUU6z lNyxAà tôiNyxA TQqicho rằngeEHG nhưeEHG thếUU6z TQqimà sựUU6z thậtUU6z đúngUU6z lNyxAà nhưnkbX thế.”NyxA DUU6zu GianNyxAg nkbXNam sUU6zắc mTQqiặt dưUU6zới áTQqinh UU6ztrăng nUU6zgày ceEHGàng TQqitái UU6znhợt, lạNyxAnh lùnUU6zg NyxAvô tình:UU6z “BaeEHG tôiNyxA trưUU6zớc khNyxAi chUU6zút hơieEHG teEHGhở cuốiNyxA cùng,TQqi toUU6zàn thâNyxAn UU6zmáu eEHGme NyxAđầm đìaUU6z vẫnTQqi cốnkbX nkbXlết tớieEHG TQqiôm chặteEHG TQqilấy tôi,UU6z ôngNyxA đãnkbX nóiTQqi UU6zcho NyxAtôi TQqibiết, NyxADu TUU6zử nkbXVĩ… chínUU6zh hắnnkbX eEHGđã sáteEHG hạieEHG NyxAcha tôi.”
Du GiNyxAang NTQqiam giọngNyxA nóUU6zi rNyxAất nhNyxAẹ, reEHGất bìnTQqih tĩnh.
NnkbXhưng DiệTQqip nkbXTây NyxAHi nUU6zghe nhữngNyxA lờieEHG đóTQqi mTQqià thấynkbX TQqilạnh buTQqiốt đầyeEHG hậnTQqi thù.
“AnhNyxA muốn…báTQqio thUU6zù?” DiệTQqip TâNyxAy UU6zHi vẫneEHG hỏinkbX nhưnNyxAg tronTQqig lòngnkbX sớmUU6z đãTQqi biNyxAết TQqicâu trảUU6z lời.
Du GinkbXang NeEHGam khônTQqig trảeEHG lnkbXời câuTQqi nkbXhỏi đó,eEHG chỉeEHG lầnkbXm bầmUU6z rấtTQqi nhỏ:eEHG “ThậtNyxA NyxAra nkbXthì, nkbXtôi cũeEHGng sớmUU6z phátTQqi hiệNyxAn NyxAra TQqihai kẻUU6z eEHGgian pUU6zhu TQqidâm peEHGhụ đeEHGó. CnkbXho dNyxAù cóNyxA nkbXche dấuUU6z bínkbX mTQqiật NyxAkĩ lưỡngnkbX nkbXnhư thUU6zế nUU6zào nkbXđi nữnkbXa theEHGì chUU6zẳng leEHGẽ coTQqin treEHGai lạiTQqi khôngnkbX phátTQqi hiệnUU6z rNyxAa sựeEHG UU6zkhác NyxAlạ cTQqiủa eEHGmẹ mìnhNyxA saoUU6z. NhìnUU6z thấyNyxA nkbXDu TửTQqi Vĩ,nkbX ánnkbXh mắtnkbX củaNyxA TQqibà ấyTQqi loNyxAé lêneEHG TQqiniềm vuieEHG, cảNyxA ngàyeEHG sẽeEHG vTQqiui vẻUU6z. STQqiau đóTQqi vàonkbX mộtnkbX NyxAngày, tôiNyxA nkbXnấp ởUU6z mnkbXột UU6zgóc vTQqiườn hoTQqia NyxAtận NyxAmắt NyxAnhìn thấyNyxA bọnnkbX họNyxA nkbXôm TQqihôn nhUU6zau…Nếu nhưTQqi ngTQqiày đeEHGó, tôinkbX UU6znói cheEHGo eEHGcha biếtnkbX việNyxAc nkbXnày, ôUU6zng TQqiấy sẽUU6z cóeEHG teEHGhể TQqiđề pNyxAhòng DnkbXu TTQqiử nkbXVĩ teEHGhì đNyxAã khônUU6zg nkbXbị hắnTQqi hãmTQqi heEHGại nheEHGư ngàyUU6z hômTQqi neEHGay…Vậy mTQqià tôUU6zi lạiUU6z kUU6zhông làNyxAm vậy,UU6z tNyxAôi sTQqiợ TQqisẽ phUU6zá vỡeEHG hạnhUU6z phúeEHGc cNyxAủa TQqibản thânNyxA, phTQqiá vỡnkbX geEHGia đìnUU6zh nàynkbX, eEHGnên rnkbXốt cnkbXuộc đãeEHG iTQqim lặng…”
nkbXDu GnkbXiang NnkbXam gNyxAiọng nóieEHG nnkbXgày eEHGcàng nkbXnhỏ dần.
DiệpNyxA TNyxAây NyxAHi khônkbXng eEHGđành lòng,eEHG nắmTQqi nkbXlấy tankbXy hắn,TQqi UU6zsưởi eEHGấm đôiTQqi bàeEHGn NyxAtay gTQqiiá lạeEHGnh, nhẹnkbX nhànkbXng khuyêNyxAn nNyxAhủ: “AneEHGh NyxAkhông hUU6zề TQqicó tTQqiội gnkbXì cTQqiả, thậteEHG đUU6zấy, đnkbXó kNyxAhông phUU6zải UU6zlà lỗUU6zi củaeEHG anh.”
DTQqiu GiaeEHGng UU6zNam ngẩngnkbX đầu.
CTQqiả ngườieEHG hắnUU6z, nkbXtóc, khuônTQqi mặTQqit, toànNyxA TQqithân đềuTQqi bnkbXị áUU6znh tUU6zrăng bàUU6zng bạcnkbX eEHGbao NyxAphủ, NyxAlúc ẩnNyxA lúcNyxA NyxAhiện, mờnkbX NyxAảo phTQqiảng TQqiphất nhTQqiư khôneEHGg tồeEHGn tạieEHG eEHGtrên thTQqiế giớinkbX này.
Hắn nNyxAhìn DiệUU6zp TNyxAây HiTQqi, eEHGtrong nkbXánh UU6zmắt tràNyxAn ngnkbXập seEHGự ynkbXêu thươngnkbX, nhUU6zưng cònUU6z chúeEHGt gìeEHG đónkbX đauUU6z NyxAxót, hốTQqii hậnNyxA cùnNyxAg nkbXu buồn.
TQqiTay củaeEHG TQqihắn xeEHGoa tránNyxA cô,NyxA rồiNyxA seEHGau đTQqió nTQqihẹ nhàTQqing UU6zchậm chạNyxAp vuốtTQqi tNyxAai côeEHG, rồinkbX đếneEHG gươngUU6z mặtNyxA cô.
TừngNyxA độNyxAng tUU6zác đềueEHG neEHGhẹ neEHGhàng TQqitỉ NyxAmỉ eEHGmang NyxAtheo sựNyxA quyếnkbXn luyến.
nkbXLúc nTQqiày DiệpUU6z TâyNyxA HTQqii độnkbXt nhUU6ziên NyxAcó chútnkbX hoảnUU6zg hốt.
CôeEHG mơUU6z hồeEHG nhậnTQqi rnkbXa DUU6zu GianUU6zg NNyxAam đTQqiang nTQqigày cànNyxAg nhíceEHGh lạiUU6z gầnnkbX cTQqiô hơnnkbX, nkbXcô thầmeEHG ngnkbXhĩ pUU6zhải néUU6z heEHGắn, nNyxAhưng khônkbXng hiểuNyxA sankbXo cNyxAô lạUU6zi khônUU6zg nhnkbXúc nhích.
TQqiHai ngườiNyxA môiNyxA ngàTQqiy eEHGcàng gầUU6zn, NyxADiệp TâyTQqi nkbXHi cóTQqi teEHGhể cảmNyxA thấTQqiy hơTQqii tTQqihở củaeEHG hắNyxAn gầnTQqi kTQqiề, phảnkbXng pheEHGất trnkbXên gươngnkbX mặtUU6z mình.
Ánh mTQqiắt cUU6zô thẫneEHG thờ.
NyxANhưng nNyxAgay khoảnhUU6z khắTQqic đôiTQqi môUU6zi họUU6z chuẩUU6zn UU6zbị cheEHGạm vàoUU6z nhaeEHGu thìTQqi UU6zDiệp UU6zTây nkbXHi bỗngnkbX nkbXcảm thNyxAấy mìnhUU6z nhưNyxA NyxAbị mộteEHG lựceEHG UU6zkéo rấtNyxA mNyxAạnh giậUU6zt NyxAphắt ra.
TQqiNhất thờinkbX khônnkbXg khíeEHG TQqilãng mạUU6zn đềnkbXu biếNyxAn nkbXmất khôeEHGng cnkbXòn chútTQqi nTQqiào hết.
“Thật xUU6zin lỗiNyxA, tnkbXôi UU6ztìm côUU6z ấyUU6z cnkbXó eEHGchút NyxAviệc.” HạUU6z PUU6zhùng TuyềnNyxA mỉmeEHG cườieEHG geEHGiải thích,NyxA nkbXthái đnkbXộ rấtnkbX neEHGho nhTQqiã lễeEHG độeEHG nhưneEHGg DiệTQqip eEHGTây UU6zHi teEHGự nhiênTQqi dựngUU6z heEHGết cảnkbX tUU6zóc gáyTQqi lên.
TQqiDu UU6zGiang NaUU6zm nkbXkhông nóiNyxA gNyxAì TQqichỉ lẳnkbXng lặeEHGng nhTQqiìn vTQqiề phNyxAía TQqiHạ PnkbXhùng TuyUU6zền, cóeEHG cUU6zhút UU6zcảnh giác.
“Quên mấteEHG, vếteEHG thươeEHGng lUU6zần trNyxAước NyxAtôi TQqicắn NyxAnát TQqitrên taTQqiy anTQqih đNyxAã khNyxAỏi hẳnnkbX chưNyxAa vậy?TQqi” HạTQqi PTQqihùng TnkbXuyền lnkbXàm nkbXnhư TQqivô tìnTQqih hỏi.
“CảmeEHG ơneEHG nkbXsự nkbXquan tnkbXâm cUU6zủa anh…UU6z ThếnkbX cnkbXhỗ lầnnkbX trướcUU6z TQqibị nệnTQqi ghếeEHG vànkbXo đnkbXầu ceEHGủa ankbXnh cònkbXn sưngeEHG UU6zkhông?” DUU6zu NyxAGiang NnkbXam kTQqihông UU6znhanh khTQqiông ceEHGhậm phảUU6zn kích.
“ĐừngTQqi UU6zlo lắng,NyxA UU6ztội NyxAdo aUU6zi làNyxAm ngnkbXười nấynkbX TQqichịu, TQqicô ấyTQqi đeEHGã dùNyxAng “hànhUU6z độngNyxA tUU6zhực tế”UU6z đểUU6z UU6zsửa chữaeEHG lTQqiỗi lầNyxAm củaTQqi meEHGình rồi…EmTQqi TQqinói xnkbXem UU6zcó đUU6zúng kheEHGông?” HạnkbX eEHGPhùng TuyềeEHGn rấtNyxA NyxAthân mậnkbXt UU6zôm eEHGhai vnkbXai DiệpTQqi TâyUU6z HnkbXi, cúNyxAi đầuNyxA giốngeEHG nhNyxAư đaNyxAng hỏiUU6z cnkbXô nhưnNyxAg áTQqinh nkbXmắt lạTQqii nhUU6zẹ nhànTQqig liNyxAếc qeEHGua UU6zDu GiaeEHGng NankbXm mộtnkbX cái.
Trong eEHGnháy mNyxAắt, HeEHGạ PheEHGùng TunkbXyền neEHGhìn thấyeEHG NyxADu GnkbXiang NNyxAam vnkbXai nhưeEHG cứNyxAng ngUU6zắc lại.
Hạ PTQqihùng TuynkbXền eEHGnhếch mnkbXép cười,NyxA TQqichẳng nóeEHGi NyxAchẳng rằngnkbX lUU6ziền nkbXkéo DiệpUU6z TâUU6zy HeEHGi xNyxAuống lầu.
DinkbXệp UU6zTây HUU6zi TQqithấp thỏmeEHG, NyxAbởi eEHGvì mọiTQqi ngườTQqii xueEHGng queEHGanh UU6zai aeEHGi cnkbXũng luônnkbX minkbXệng nkbXnhắc nhởUU6z cNyxAô vUU6zà DnkbXu GiaNyxAng NTQqiam khôngeEHG thểNyxA cóUU6z bấTQqit nkbXkì nkbXliên quaeEHGn TQqigì, mUU6zà rõUU6z TQqiràng cônkbX cũTQqing đãTQqi TQqigật đầuUU6z đồTQqing ýUU6z, nhUU6zưng NyxAmà lúnkbXc nkbXnãy vừUU6za vặneEHG bNyxAị HạTQqi NyxAPhùng TuyềnnkbX NyxAbắt gặpUU6z TQqirồi, TQqiđây gọiNyxA lUU6zà cóNyxA tậtnkbX geEHGiật mình.
ĐồngNyxA eEHGthời cTQqiô cũnkbXng cảmnkbX nkbXthấy UU6zvô eEHGcùng hTQqiỗn lonkbXạn, vừeEHGa neEHGãy, UU6zvừa nãeEHGy ceEHGô vànkbX DeEHGu GUU6ziang NeEHGam thiUU6zếu chNyxAút nữnkbXa đãNyxA hUU6zôn môi?
VìNyxA ánnkbXh trăngNyxA, veEHGì sựUU6z phâTQqin nkbXtâm củaNyxA mìUU6znh, vàNyxA cònTQqi bởinkbX vì…DuTQqi GianNyxAg Nam?
Cô hoàeEHGn tTQqioàn keEHGhông NyxAhiểu mìneEHGh đangnkbX neEHGghĩ gìUU6z nữa.
DinkbXệp TTQqiây TQqiHi nhUU6zư ngườiTQqi mNyxAất hồn.
“SaoTQqi NyxAvậy, TQqicô cònnkbX teEHGiếc nUU6zuối chuyệnUU6z lúUU6zc nkbXnãy àNyxA?” HạnkbX UU6zPhùng TuyềnNyxA NyxAbên cạnhnkbX đeEHGột nhiênnkbX lêUU6zn tiếngnkbX mỉaUU6z mai.
UU6zRốt cTQqiuộc eEHGthì cTQqiũng lNyxAà nkbXcô UU6zđã làUU6zm saiNyxA, DiệpNyxA UU6zTây HUU6zi TQqilo lTQqiắng chưeEHGa đủTQqi NyxAhay sTQqiao nàoeEHG, dáUU6zm mNyxAở miệNyxAng phảnUU6z bác.
HạNyxA PhùnnkbXg TuyUU6zền nhTQqiẹ UU6znhàng liếnkbXc cTQqiô meEHGột cánkbXi: “ĐượcUU6z rồi,TQqi đằngnkbX nTQqiào eEHGtối UU6znay cũngeEHG khôngNyxA cnkbXhỉ mìneEHGh ceEHGô vUU6zi phạm.”
TQqiTối nay?
DNyxAiệp UU6zTây NyxAHi eEHGhoài ngheEHGi nTQqihưng cnkbXũng nkbXkhông dáeEHGm “bậnkbXt” lại.
LúNyxAc này,nkbX xunkbXng qnkbXuanh bỗngNyxA nhiênTQqi eEHGim lnkbXặng dịTQqi thường.
DNyxAiệp TNyxAây HNyxAi peEHGhát eEHGhiện mộtTQqi ngnkbXười TQqiđàn NyxAông trunTQqig nkbXniên UU6zđứng giữankbX phòngUU6z NyxAdáng vnkbXẻ eEHGphi pUU6zhàm, phnkbXong NyxAthái eEHGquý tộc,nkbX khUU6zuôn mặtnkbX bíNyxA hiểm.eEHG ÔeEHGng tUU6za đeEHGang đTQqieo cNyxAho LiễuNyxA VUU6zi QuânUU6z mộeEHGt chiếcNyxA vòngNyxA cTQqiổ ngọcUU6z bích.
VòngnkbX cổNyxA đắUU6zt tiềnTQqi, mUU6zỹ nkbXnhân cNyxAao qTQqiuý, heEHGai tTQqihứ NyxAnày keEHGết hUU6zợp lạinkbX cànkbXng nổiTQqi bậtNyxA hơn.
“Chúc eNyxAm sUU6zẽ mãinkbX mãTQqii UU6zxinh đẹNyxAp nhưNyxA UU6zthế nàTQqiy.” NgườiNyxA đànkbXn UU6zông đóeEHG heEHGôn lênkbXn TQqimá LnkbXiễu UU6zVi UU6zQuân TQqi, tNyxAất UU6zcả mUU6zọi ngNyxAười đềTQqiu veEHGỗ tankbXy chúcNyxA mừng.
DTQqiiệp TâUU6zy HNyxAi bừUU6zng eEHGtỉnh cTQqihân lý,nkbX hoUU6zá NyxAra ngưNyxAời đóNyxA chTQqiính làNyxA NyxADu UU6zTử Vĩ.
Du TeEHGử VĩTQqi nâUU6zng chnkbXén rượueEHG lên:eEHG “CảnkbXm NyxAơn tnkbXất cUU6zả eEHGcác veEHGị khánkbXch quNyxAý cóeEHG mặUU6zt ngàUU6zy hôUU6zm UU6znay, chúnUU6zg tnkbXa hãyTQqi eEHGcùng nkbXăn mừnkbXng sinkbXnh nheEHGật củeEHGa peEHGhu nhâTQqin tôiUU6z nàonkbX.” NeEHGói xonnkbXg, TQqiông eEHGta tTQqiu mUU6zột hnkbXơi cạNyxAn sạchUU6z nkbXchén rượu.
Các vnkbXị khUU6zách cũnTQqig lTQqiần lượtNyxA nkbXlàm theo.
Tiếp theNyxAo, NyxAông nkbXlại rótTQqi mộtTQqi chéneEHG rượUU6zu, bnkbXước tớNyxAi UU6zchỗ HạeEHG PhTQqiùng UU6zTuyền, nhìnUU6z HạUU6z PhnkbXùng TuyềnnkbX NyxAvà DiệpeEHG eEHGTây UU6zHi nhNyxAam eEHGhiểm NyxAnói: “HômUU6z nankbXy tôiUU6z cảmeEHG tnkbXhấy eEHGđặc biệnkbXt vTQqiinh nkbXhạnh UU6zkhi HTQqiạ PhùngNyxA TnkbXuyền tnkbXiên sTQqiinh UU6zcó teEHGhể hạTQqi TQqicố TQqiđến đâyTQqi tnkbXham dựNyxA bữaNyxA eEHGtiệc nhnkbXo NyxAnhỏ nànkbXy…Hạ nkbXtiên sinhNyxA, tôUU6zi muốnUU6z mờiTQqi eEHGanh mộnkbXt cnkbXhén, hnkbXi vọngnkbX NyxAcó tTQqihể xoUU6zá hếteEHG mọiUU6z hieEHGểu lầTQqim giTQqiữa cTQqihúng UU6zta từNyxA UU6ztrước tTQqiới neEHGay vàTQqi teEHGhay NyxAmặt nheEHGững kẻUU6z tronnkbXg TQqigia teEHGộc chúNyxAng eEHGtôi cónkbX nkbXnhững hUU6zành độnnkbXg vUU6zô lTQqiễ vớeEHGi nkbXanh tônkbXi munkbXốn xiTQqin lỗiUU6z anh.”
“KhTQqiông dámUU6z UU6znhận.” HạUU6z PhùeEHGng TuyeEHGền kháchUU6z TQqikhí NyxAđáp, nânnkbXg cốeEHGc UU6zrượu uốNyxAng luôn.
“NhTQqiư vậynkbX bnkbXây giờ,TQqi kheEHGiêu TQqivũ bắteEHG TQqiđầu…” DUU6zu TeEHGử VnkbXĩ tuyUU6zên bố.
“Xin TQqichờ mnkbXột chút.”eEHG HạNyxA PhUU6zùng TQqiTuyền cnkbXắt nkbXđứt lờieEHG ôeEHGng UU6zta “ChờNyxA TQqiđã, tNyxAôi cTQqiòn cTQqió chuyeEHGện muốnTQqi tuyêNyxAn bố.”
Ánh mắtUU6z meEHGọi ngườinkbX đềunkbX đổUU6z dNyxAồn TQqivề phTQqiía HNyxAạ PhùngeEHG nkbXTuyền, NyxAbao gUU6zồm cảUU6z DiệpUU6z TQqiTây nkbXHi, eEHGcô cũngeEHG đaTQqing ômeEHG UU6zđầy nkbXmột bnkbXụng bUU6zăn khnkbXoăn nhìNyxAn hắn.
Lúc nàUU6zy TQqiHạ PUU6zhùng TuyềnnkbX bỗnUU6zg nânkbXng taeEHGy DiệpeEHG TâyeEHG HeEHGi lêUU6zn, nóeEHGi: “eEHGTôi veEHGà DiệnkbXp TâyTQqi HeEHGi sẽeEHG TQqiđính hôn.”
NyxA“Vốn lNyxAà, cTQqihúng tôUU6zi mTQqiuốn UU6zchờ NyxAmột tnkbXhời ginkbXan nữUU6za meEHGới thôUU6zng TQqibáo NyxAcho UU6zmọi TQqingười biếtnkbX nhưngTQqi vừankbX rồUU6zi đượcnkbX eEHGtận mTQqiắt chứUU6zng kiếneEHG UU6zvợ chồngNyxA eEHGDu TQqilão giUU6za đâeEHGy thnkbXân mnkbXật keTQqio UU6zsơn neEHGhư thếnkbX thậtUU6z sựTQqi NyxAđáng UU6zghen tỵ,UU6z chUU6zo eEHGnên liNyxAền eEHGquyết địnhNyxA sUU6zẽ TQqituyên bUU6zố lNyxAuôn tạiUU6z đNyxAây.” UU6zHạ PhùngTQqi TuyềUU6zn nnkbXói TQqidối khôTQqing cheEHGớp mắt.
CảnkbX cănNyxA nkbXphòng đầuUU6z tiêeEHGn UU6zlà iTQqim NyxAlặng hoànTQqi toàeEHGn snkbXau eEHGđó laUU6zi vnkbXang lNyxAên tinkbXếng TQqivỗ TQqitay táNyxAn thưTQqiởng rầNyxAm trời.
UU6zHạ PhùngnkbX TuyềneEHG rútNyxA rTQqia NyxAtừ teEHGúi áoNyxA lTQqiễ phNyxAục mộtnkbX eEHGchiếc nhẫnNyxA đíTQqinh UU6zhôn, đeonkbX eEHGlên UU6zbàn taeEHGy phảnkbXi NyxAđã hnkbXoá đáTQqi cUU6zủa DiệpNyxA TâynkbX eEHGHi. NUU6zhân tiệNyxAn cNyxAúi đầuTQqi xeEHGuống, TQqivén eEHGtóc NyxAcô lêTQqin, neEHGhẹ nhànUU6zg eEHGghé eEHGsát teEHGai ceEHGô thNyxAì thầmTQqi đUU6ze doạ:TQqi “NếUU6zu nnkbXhư cTQqiô dánkbXm phảnUU6z đối,TQqi tôinkbX sUU6zẽ nnkbXgay UU6zlập tứnkbXc quẳngUU6z NyxAcô lạNyxAi nơinkbX này,TQqi tTQqiin tôiUU6z đTQqii, sTQqio vớUU6zi thủTQqi đoạnUU6z củUU6za DNyxAu UU6zTư eEHGNhân tTQqihì DNyxAu NyxAtử eEHGVĩ còneEHG NyxAđộc ácNyxA nkbXhơn nkbXrất nhiềuNyxA… khôngTQqi tinkbXn nkbXthì TQqicô cứTQqi NyxAthử xem.”
DiệeEHGp TâNyxAy HNyxAi cảmnkbX thấNyxAy mnkbXình nTQqihư rơinkbX thẳngnkbX eEHGvào mộteEHG hầeEHGm băNyxAng, eEHGthật TQqisự khôNyxAng UU6zbao giNyxAờ lườngUU6z TQqitrước đượcTQqi HạTQqi PhùnNyxAg TuyềnNyxA eEHGsẽ rNyxAa chiêeEHGu độUU6zc nhnkbXư NyxAvậy, lậpNyxA teEHGức làmNyxA cNyxAho côNyxA NyxAđành bóeEHG NyxAtay chNyxAịu cnkbXhói câNyxAm nkbXnín mànkbX làTQqim theo.
Cô eEHGkhông biTQqiết chínhTQqi nkbXxác HạUU6z eEHGPhùng TuyềneEHG đangNyxA ngTQqihĩ ceEHGái quáUU6zi geEHGì vTQqià cũUU6zng khônnkbXg biếtNyxA rốTQqit nkbXcuộc tTQqihì mìnhTQqi eEHGnên leEHGàm gìUU6z bânkbXy giờ.
TQqiCô cUU6zhỉ beEHGiết eEHGduy nnkbXhất mộteEHG NyxAđiều, đónkbX làNyxA vẻnkbX eEHGmặt tươiTQqi cườiUU6z hnkbXớn heEHGở eEHGđối vTQqiới sựnkbX ceEHGhúc pnkbXhúc củTQqia cnkbXác UU6zvị UU6zkhác ởUU6z đâeEHGy củankbX nkbXmình snkbXo eEHGvới khUU6zóc cònNyxA kNyxAhó NyxAcoi hơnkbXn UU6zrất nhiều.
MànkbX lúUU6zc đóNyxA, nkbXở mộteEHG gnkbXóc knkbXhác eEHGcủa UU6zcăn phòngnkbX, mnkbXột NyxAbóng ngTQqiười lUU6zầm lũiTQqi eEHGtừ từeEHG bướcnkbX rUU6za ngoài.
TrênTQqi đườngTQqi vềTQqi nhà,eEHG eEHGDiệp TâyeEHG UU6zHi trNyxAầm mặcNyxA UU6zhồi lâueEHG, rốeEHGt cuộcTQqi cũneEHGg nhịnTQqi NyxAkhông nổUU6zi nữaTQqi reEHGồi TQqiliền tháoUU6z TQqingay cnkbXhiếc UU6znhẫn UU6zra NyxAtrả NyxAcho HạeEHG PhùngnkbX Tuyền.
HạNyxA PhùneEHGg TuTQqiyền cũngTQqi chẳnUU6zg teEHGhèm nUU6zhìn nónkbX lấUU6zy mộtNyxA cUU6zái, chỉnkbX nói:NyxA nkbX“Sau nàyUU6z, nkbXcô phảieEHG lUU6zuôn TQqiluôn đeEHGeo NyxAnó trêNyxAn tankbXy nkbXnghe không?”
“ViệcUU6z eEHGnày, NyxAanh đaeEHGng tiếnkbXn hTQqiành kếTQqi hoạchTQqi UU6zgì vậTQqiy, viNyxAệc cNyxAhúng eEHGta đíTQqinh hnkbXôn làUU6z mộNyxAt pNyxAhần củnkbXa keEHGế eEHGhoạch đNyxAó, đUU6zúng không?”nkbX TQqiĐây lànkbX UU6zđáp nkbXán dunkbXy nhấtTQqi nkbXmà DiệNyxAp NyxATây nkbXHi sNyxAuy ngnkbXhĩ hồeEHGi eEHGlâu mớiUU6z teEHGìm UU6zra đượcnkbX, NyxAcũng UU6zlà đeEHGáp áTQqin leEHGàm cônkbX thấyTQqi UU6zyên tâmNyxA nhất.
ĐánkbXng tiNyxAếc đTQqiáp ánNyxA nTQqiày ngNyxAay lậpNyxA tứeEHGc bịNyxA bácUU6z UU6zbỏ: “UU6zChẳng ceEHGó kNyxAế hoạchTQqi nnkbXào cả.”
“Vậy…tạiNyxA UU6zsao chúngUU6z tTQqia pTQqihải UU6zđính nkbXhôn?” eEHGDiệp TeEHGây TQqiHi TQqithấy lưnkbXng NyxAmình UU6zđang ròngnkbX rònNyxAg eEHGmồ hôUU6zi lạnh.
“BởiTQqi vUU6zì đínhTQqi heEHGôn rồiTQqi mớiTQqi eEHGcó thTQqiể UU6zkết hôn.”TQqi HạUU6z PhNyxAùng TuyUU6zền nNyxAhàn nhạteEHG giảiNyxA thích.
UU6zDiệp TâyUU6z UU6zHi thấyTQqi hìNyxAnh nhNyxAư nhiUU6zệt độnkbX đeEHGiều hoàeEHG tronTQqig xTQqie đeEHGã xuốngUU6z quáNyxA thấpUU6z rồi,NyxA TQqithế chUU6zo nêTQqin giọnTQqig nóiUU6z ceEHGủa cNyxAô mớinkbX rNyxAun rẩyUU6z nhưeEHG vầy:eEHG “Kết…hôn?”
“Đúng vậy.”eEHG NgườinkbX nàeEHGo đónkbX gậtTQqi đầu.
“TạinkbX sNyxAao lạeEHGi phảUU6zi kếTQqit hôn?UU6z” DiệpUU6z eEHGTây UU6zHi giựtTQqi giựtnkbX nkbXtóc mình,eEHG mộnkbXt cTQqiái, haeEHGi cái,nkbX bnkbXa cái…
“UU6zBởi veEHGì tôUU6zi khôngnkbX muUU6zốn chnkbXưa TQqikết hôeEHGn đãeEHG sNyxAinh coeEHGn rồi.”
“UU6zTại TQqisao UU6zlại muốNyxAn sieEHGnh con?!”
“BởiTQqi vìnkbX chNyxAúng teEHGa đãnkbX leEHGên giường.”
“TạiUU6z saNyxAo lạiTQqi phNyxAải leEHGên giường???”
“BởinkbX eEHGvì chúnNyxAg tTQqia sắpnkbX kếtnkbX hôn.”
“TạiUU6z eEHGsao chúngeEHG UU6zta lạiUU6z peEHGhải kếtUU6z hôn???!!!!”
TQqi“Bởi vìnkbX NyxAchúng UU6zta đãeEHG đínhUU6z hôn.”
“…”

Cứ nheEHGư vậy,nkbX vấneEHG đNyxAề nàynkbX cứeEHG lậpeEHG đinkbX UU6zlập lạiUU6z vNyxAô sốNyxA lần,TQqi DiệNyxAp TNyxAây HUU6zi quyNyxAết địnTQqih đổiNyxA NyxAphương theEHGức giUU6zao tiếp,nkbX cUU6zho nTQqiên UU6zcô vôNyxA cùneEHGg TQqithành khẩnkbXn, nghiêmnkbX túnkbXc cUU6zực độeEHG nóieEHG: “HạUU6z PhùnTQqig TNyxAuyền, tôNyxAi khôUU6zng muốnNyxA eEHGkết heEHGôn vớinkbX anh.”
Hạ PhùngUU6z TuyềTQqin cũeEHGng khTQqiông cóUU6z pnkbXhản ứeEHGng gìnkbX dữnkbX TQqidội lắm,eEHG chỉeEHG độtTQqi ngộtTQqi hỏieEHG mộnkbXt câuUU6z hỏiTQqi TQqikhác: “VậyeEHG mỗeEHGi sáeEHGng cóTQqi pTQqihải làTQqi cNyxAô nkbXcam tâNyxAm tìnhTQqi NyxAnguyện NyxAbưng eEHGcà phêUU6z leEHGên ceEHGho tôiUU6z không?”
“KhôngnkbX đờinkbX nào.”UU6z DiệpeEHG TnkbXây nkbXHi eEHGtrả leEHGời cTQqihắc nhTQqiư eEHGđinh ceEHGhém sắt.
“KhôngnkbX lànkbX đượcNyxA rồi.”
“ThếTQqi nkbXlà cóUU6z ýNyxA gìUU6z hTQqiả?” DiệTQqip TeEHGây nkbXHi kNyxAhông hiểuTQqi gUU6zì NyxAhết trơn.
“ChúngeEHG TQqita kếteEHG hôeEHGn sTQqiau UU6znày cũngUU6z geEHGiống nNyxAhư vNyxAiệc cnkbXô peEHGhải bTQqiưng eEHGcà pTQqihê mỗUU6zi snkbXáng cUU6zho tUU6zôi, NyxAmặc UU6zdù khônUU6zg eEHGtình nkbXnguyện nhưnTQqig cuTQqiối cùnNyxAg eEHGcô vẫnnkbX phảiTQqi làm.”UU6z HTQqiạ PhùneEHGg TuUU6zyền dùngTQqi mộtTQqi câNyxAu đNyxAơn giảnkbXn kTQqiết thúNyxAc vấnnkbX đeEHGề mTQqià DiUU6zệp TâTQqiy eEHGHi seEHGo sánheEHG eEHGvới eEHGhàm eEHGsố toánkbXn họTQqic còneEHG khnkbXó khăTQqin eEHGhơn gTQqiấp cNyxAhục lần.
Chapter 24
Diệp TnkbXây HNyxAi vừaeEHG thấTQqiy bựNyxAc mìnhTQqi vNyxAừa buồnNyxA cưTQqiời, khôUU6zng biếtUU6z leEHGàm eEHGsao lạiUU6z UU6zthốt rnkbXa câTQqiu: “TTQqiôi eEHGcó chếNyxAt cũnkbXng khôngeEHG NyxAgả chnkbXo anh.”
SaUU6zu kNyxAhi eEHGnói xoTQqing lạiUU6z cNyxAảm tUU6zhấy NyxAcó gnkbXì đónkbX khTQqiông UU6zổn, thẳngeEHG thắneEHG quNyxAá mứnkbXc, hơnUU6z nUU6zữa còneEHG cNyxAhút NyxAnguy hiểm—TQqinhư mấyNyxA bộUU6z pNyxAhim truyNyxAền NyxAhình nhảmeEHG nhNyxAí ấy,TQqi nhnkbXững lờiUU6z nUU6zày TQqicủa nkbXnữ chínhUU6z nkbX10 pheEHGần TQqithì 8,nkbX9 nkbXphần cUU6zhắc cUU6zhắn eEHGsẽ bịUU6z UU6zgả cUU6zho UU6znam nnkbXhân mTQqià nữTQqi chUU6zính ghéNyxAt nhấteEHG eEHGcó chUU6zết cũNyxAng kNyxAhông muốnTQqi lấy.nkbX CeEHGho nênUU6z, eEHGcô TQqivội snkbXửa lạTQqii nói:eEHG “nkbXHay lUU6zà nóNyxAi eEHGnhư vậynkbX điUU6z, nkbXtôi cảeEHGm giáceEHG cơNyxA eEHGhội mìUU6znh eEHGgả cNyxAho TQqiDu GinkbXang NaUU6zm snkbXo vớinkbX gNyxAả UU6zcho anTQqih hơn…TQqi mnkbXột UU6zchút xíu.”
Vốn dĩ,NyxA DUU6ziệp TâeEHGy HeEHGi đTQqiịnh nUU6zói “lớeEHGn hơn”TQqi đằUU6zng nkbXsau cNyxAộng thêeEHGm eEHGphó tUU6zừ NyxA“rất nhiUU6zều” nhNyxAưng UU6zsuy đeEHGi tínhNyxA TQqilại thìnkbX nkbXdù saTQqio haeEHGi ngườiUU6z cũnnkbXg đãNyxA ởTQqi mộtnkbX nhàTQqi vớTQqii NyxAnhau knkbXhá lâTQqiu rNyxAồi, khôTQqing tNyxAhể lấyTQqi nkbXoán eEHGbáo âneEHG, qnkbXuá mứcNyxA đảNyxA keEHGích tựNyxA eEHGái cNyxAủa hắeEHGn eEHGvì thếNyxA UU6zrất heEHGảo tTQqiâm đổnkbXi lUU6zại thnkbXành cụmUU6z tNyxAừ “mộtnkbX chNyxAút xeEHGíu” này.

ThậtNyxA khôTQqing nghNyxAĩ TQqiđến hậTQqiu heEHGoạ nkbXsau nNyxAày, nkbXchọc ngankbXy vàonkbX tổTQqi nkbXkiến lửa,NyxA eEHGtên sUU6zói hỉUU6z nTQqiộ khônnkbXg lườnTQqig đượceEHG eEHGbên cạnh.
TQqiVừa dứnkbXt lờiTQqi, HạNyxA PhùnnkbXg TuyềnNyxA nkbXliền nắTQqim chặeEHGt lUU6zấy cổNyxA tNyxAay eEHGcủa cô,NyxA mộteEHG phUU6zen UU6zkéo lạieEHG, thnkbXuận đUU6zà TQqikéo cảTQqi ngườiTQqi DiệTQqip eEHGTây HUU6zi ngUU6zồi lênkbXn đùiNyxA hắn.
NyxADiệp TâeEHGy HNyxAi nkbXtất nhTQqiiên eEHGlà liTQqiều UU6zmạng giãeEHGy dụUU6za nhnkbXưng eEHGchẳng ănkbXn thuTQqia eEHGgì, ngàynkbX thườnnkbXg vốnkbXn nkbXtức gNyxAiận đếnTQqi cựTQqic điểm,NyxA tứTQqic đếneEHG xUU6zì knkbXhói eEHGđối eEHGvới hUU6zắn cũngTQqi vnkbXô dụngUU6z rồi.
Hạ PhùTQqing TuynkbXền mộtUU6z tankbXy khoUU6zá chặtnkbX nkbXhai tTQqiay củankbX DiUU6zệp TâNyxAy nkbXHi, mộteEHG tankbXy giữUU6z chNyxAặt geEHGáy UU6zcô, huneEHGg hănNyxAg nkbXmà hôn.
Cảm giácNyxA lưỡeEHGi eEHGHạ PhùngNyxA TuUU6zyền đTQqiang TQqidần dầnUU6z xUU6zâm nhậeEHGp vàoNyxA NyxAtrong miệnNyxAg mìNyxAnh, DnkbXiệp TâUU6zy TQqiHi nkbXtoàn eEHGthân nkbXtê nkbXdại, cốUU6z gắngTQqi UU6zhết sứNyxAc ngậmTQqi cheEHGặt UU6zmiệng lại,nkbX kiêeEHGn cnkbXường nkbXphòng thủUU6z đếnNyxA cùng.
HạTQqi UU6zPhùng TuyềnNyxA nkbXmỉm TQqicười nhánkbXy nkbXmắt mộtnkbX cáUU6zi, bỏTQqi mộtTQqi eEHGtay raUU6z, TQqitừ UU6zbên TQqingoài đốUU6zng lUU6zễ phụcnkbX bùeEHGng nhùngUU6z, bàeEHGn tankbXy hTQqiắn nheEHGanh nhẹTQqin lNyxAuồn UU6zvào tronTQqig ngUU6zười DiTQqiệp TNyxAây HNyxAi, nhẹTQqi TQqinhàng sờ…
“Á!eEHG!!!” DieEHGệp TâyTQqi UU6zHi héUU6zt UU6zlên, HnkbXạ PhùnTQqig TuyNyxAền nhâeEHGn cơUU6z hUU6zội đóNyxA tiếnnkbX eEHGvào, bánkbX đạoTQqi hnkbXôn ceEHGô khônUU6zg ngừng,eEHG UU6zhai bUU6zên dâNyxAy dưa.
CảUU6z ngườnkbXi nNyxAóng rực,eEHG hắnkbXn “chiếnkbXn đấnkbXu” rấteEHG mạnhTQqi mẽnkbX, UU6zlàm cUU6zho eEHGDiệp TQqiTây HNyxAi NyxAkhông cáchnkbX UU6znào eEHGhô hấp.
Trong tNyxAình tNyxAhế TQqicấp báeEHGch đó,cUU6zô tNyxArên dưeEHGới kếtTQqi hợp,eEHG cắnnkbX vàNyxAo NyxAmôi hTQqiắn, liềnNyxA ceEHGảm thNyxAấy vịNyxA eEHGmáu tươieEHG ngọtTQqi ngàoUU6z TQqitràn ra.
Vốn tưởnNyxAg rằnTQqig hTQqiắn nkbXsẽ ngaTQqiy lậpNyxA tứcTQqi buônTQqig mìnhnkbX UU6zra, neEHGhưng không,UU6z HeEHGạ PTQqihùng TQqiTuyền NyxAhừ NyxAcũng TQqikhông hừUU6z mộteEHG tieEHGếng lạinkbX TQqiăn miếngeEHG trảeEHG miếng,UU6z cũneEHGg eEHGchơi chiênkbXu ấeEHGy cắnTQqi lạiNyxA môiNyxA eEHGcô mộtUU6z phát.
DiệUU6zp TâyTQqi HeEHGi đaTQqiu đếnnkbX NyxAứa nướeEHGc mắtNyxA, chờTQqi UU6zHạ PeEHGhùng TuyeEHGền vừaTQqi buôNyxAng mTQqiình reEHGa đnkbXã veEHGội vàUU6zng UU6zlui vnkbXề mộtUU6z gnkbXóc xTQqie cácheEHG UU6zxa hắn,eEHG nkbXrút NyxAcái gnkbXương reEHGa xTQqiem chúNyxAt, meEHGôi dướiNyxA TQqibị cUU6zắn đnkbXang rươUU6zm rướmTQqi TQqimáu rồi. 

“HạeEHG NyxAPhùng TuyTQqiền, NyxAanh làTQqim cáUU6zi quáTQqii gìUU6z thNyxAế!” DiệpnkbX TâyeEHG TQqiHi nộeEHG kTQqihí xnkbXung thiên.
“CôeEHG cắNyxAn tôUU6zi tấteEHG nhiêNyxAn nkbXtôi sẽeEHG đápnkbX lễeEHG tNyxAhôi!” HUU6zạ PhùeEHGng TuUU6zyền hơiNyxA nhUU6zíu mày.
“AUU6znh…anh đồeEHG biếnnkbX thái!NyxA A!”
DnkbXiệp TnkbXây UU6zHi cNyxAòn chưTQqia ceEHGó mắngUU6z xongnkbX, lạiTQqi bịnkbX UU6zngười nàTQqio NyxAđó UU6zmột eEHGphen kéonkbX tiếTQqip, nkbXtiếp tnkbXục cưeEHGỡng ép.
HạeEHG PhùnNyxAg TuyềnNyxA eEHGtiến quânNyxA theEHGần tốc,UU6z keEHGhông đểTQqi eEHGcho ceEHGô ceEHGó NyxAbất knkbXì NyxAcơ heEHGội nàoUU6z đểNyxA thởNyxA nữaNyxA, gieEHGống nhUU6zư cóeEHG NyxAlửa đốUU6zt chNyxAáy côUU6z vậy.
DiUU6zệp TâUU6zy HeEHGi cũngeEHG khônNyxAg TQqithể nheEHGẫn eEHGnhịn chịuTQqi thunkbXa teEHGhêm nữTQqia, oáNyxAn hUU6zận dùTQqing hUU6zết sứeEHGc UU6zbình sinUU6zh nkbXcắn vàoUU6z cáiTQqi eEHGlưỡi eEHGbá đUU6zạo nkbXkia NyxAmột cái.
BởiNyxA vTQqiì tứceEHG giậUU6zn nênUU6z lựcUU6z cNyxAắn rTQqiất mạUU6znh, chTQqiỉ gNyxAiải nkbXhận đượnkbXc lúNyxAc ấyNyxA nheEHGưng ceEHGhỉ UU6zmột giâeEHGy NyxAsau, DiệpUU6z TâyTQqi HUU6zi môUU6zi UU6ztrên lạnkbXi cảmNyxA thấyUU6z nkbXvô cùngUU6z TQqiđau nhức—lạiTQqi UU6zbị trNyxAả thùnkbX nữa!!!!!
eEHGHạ PhùUU6zng nkbXTuyền bNyxAuông cTQqiô raeEHG, nhìnkbXn DiệNyxAp TâNyxAy NyxAHi cTQqio cảnkbX haeEHGi chUU6zân lênnkbX lùUU6zi vTQqiề mnkbXột góNyxAc TQqixe vừaeEHG gNyxAiận vừeEHGa sUU6zợ nhNyxAìn mìnUU6zh chằmNyxA chằmNyxA, hắnTQqi nhẹnkbX giọnnkbXg nóiUU6z: “CònUU6z muTQqiốn thửnkbX nữnkbXa không?”
DNyxAiệp TeEHGây HNyxAi eEHGche meEHGôi TQqirướm máNyxAu củaTQqi NyxAmình, liềuNyxA TQqimạng lắcNyxA đầu.
UU6zHạ eEHGPhùng TuyềnkbXn tiếUU6zn leEHGại gầnNyxA côUU6z, lôUU6zi cáieEHG nkbXtay đanTQqig chNyxAe miệngTQqi củeEHGa côUU6z raUU6z, kNyxAhẽ eEHGnghiêng đnkbXầu, nkbXtiếp tụUU6zc UU6zhôn nữa.
Diệp eEHGTây HnkbXi bTQqiị vâUU6zy nkbXhãm trnkbXong mộUU6zt góUU6zc neEHGhỏ, khôngTQqi cóUU6z đườngeEHG nTQqiào đểnkbX thUU6zoát, nnkbXụ UU6zhôn củankbX hắnkbXn bnkbXá eEHGđạo mànkbX cnkbXuồng nhiệtnkbX, thnkbXật sựTQqi muốnkbXn UU6zlàm DiệpTQqi TâTQqiy UU6zHi nghẹtTQqi tNyxAhở màeEHG cTQqihết nhTQqiưng TQqicô khôngTQqi cònNyxA dámTQqi pnkbXhản kháeEHGng eEHGnữa, chỉeEHG nkbXcó tTQqihể biếtUU6z điềuUU6z mộtnkbX chútUU6z đểTQqi mặeEHGc chnkbXo hNyxAắn eEHGmuốn làmnkbX gnkbXì tnkbXhì làm.
KUU6zhông biếnkbXt quNyxAa bankbXo lâu,nkbX HạNyxA PhùngnkbX TuyềnNyxA bánkbX đạnkbXo NyxAhôn TQqidần nhẹUU6z nhàUU6zng ôeEHGn nheEHGu, UU6ztừng cheEHGút từngTQqi ceEHGhút mộteEHG liếmNyxA đNyxAôi mUU6zôi beEHGị thươTQqing củNyxAa côTQqi, vôTQqi cTQqiùng UU6znhẹ nTQqihàng NyxAvà TQqitỉ mỉ.
“TốinkbX NyxAnay, eEHGDu GiNyxAang NNyxAam cònNyxA chưnkbXa UU6zhôn NyxAcô, meEHGà NyxAtôi, UU6zlại hônnkbX cUU6zô nkbXđến UU6zba TQqilần.” HạnkbX PUU6zhùng TuNyxAyền cúiTQqi đầunkbX nhìNyxAn côeEHG, áUU6znh mắtnkbX khóeEHG hiểuNyxA nóUU6zi: “CănnkbX cứeEHG theEHGeo tTQqiình hunkbXống hiNyxAện tnkbXại thìeEHG nkbXcơ hộNyxAi cUU6zô gảTQqi cNyxAho tUU6zôi NyxAso sUU6zánh vUU6zới NyxAgả chTQqio TQqihắn hìnhnkbX nhưTQqi làNyxA hUU6zơn…một cNyxAhút xíu.” 
NhưneEHGg DiệpNyxA TQqiTây nkbXHi ceEHGăn bNyxAản lànkbX khôneEHGg NyxAcó nTQqighe HạTQqi PhùngeEHG TuyềeEHGn nóNyxAi chuyện,UU6z cNyxAòn đangTQqi bậUU6zn rộeEHGn tìeEHGm cáceEHGh thoáNyxAt knkbXhỏi ngựnkbXc heEHGắn, liềuTQqi mNyxAạng eEHGcầm khNyxAăn giấnkbXy chùUU6zi NyxAmôi, lNyxAại còeEHGn khTQqiông ngừngTQqi “Phi,phi,phi”
“Anh làTQqi tênnkbX háoTQqi sắNyxAc theEHGấp kénkbXm! TạiUU6z TQqisao lạUU6zi khNyxAông cóeEHG cTQqihút lịceEHGh sựnkbX NyxAnào, chưaeEHG eEHGđược seEHGự eEHGđồng ýnkbX củaUU6z nkbXngười kTQqihác đãeEHG cưTQqiỡng hôn!UU6z” DeEHGiệp TeEHGây HUU6zi beEHGất ngờ,UU6z huneEHGg TQqihăng mắngUU6z hnkbXắn: “ĐồUU6z thầNyxAn kinh!”
“KhôneEHGg NyxAsao, sankbXu nàyTQqi cTQqiô eEHGsẽ UU6zquen thôi.”TQqi HạNyxA PheEHGùng TuynkbXền TQqitrở lạnkbXi vịTQqi trTQqií ngồiTQqi ceEHGủa hắn,eEHG heEHGai cNyxAhân nkbXđung đưaUU6z, vừnkbXa cườnkbXi eEHGvừa nnkbXhàn nTQqihã trảUU6z lời.
NếunkbX nkbXcó thể,UU6z DiệpUU6z NyxATây nkbXHi thựTQqic mNyxAuốn pheEHGun máuTQqi tnkbXrên miệnnkbXg mìeEHGnh eEHGvào meEHGặt hắn.UU6z CTQqiô tứTQqic giTQqiận đếnkbXn nkbXmức cảNyxA ngườiTQqi đềnkbXu TQqirung lênkbXn bầnTQqi TQqibật, UU6zđang tnkbXhở, UU6zlại phnkbXát hiUU6zện rNyxAa cUU6zái nnkbXhẫn đínTQqih TQqihôn mìNyxAnh vừaNyxA tháoTQqi NyxAra lúTQqic NyxAnãy chẳTQqing nkbXbiết tNyxAừ NyxAlúc nàeEHGo đãUU6z eEHGchiễm chệNyxA eEHGvững vàngnkbX nằNyxAm tnkbXrên ngónnkbX nkbXáp útTQqi TQqicủa cô.
ChiTQqiếc nhẫnUU6z bạcheEHG kinkbXm vớiTQqi bNyxAa nkbXviên đUU6zá đưTQqiợc cắteEHG gọteEHG teEHGinh xảNyxAo, thTQqiiết nkbXkế mớNyxAi mẻ.TQqi NhưnkbXng nkbXđối eEHGvới DiệpeEHG TâeEHGy UU6zHi NyxAthì neEHGó chẳTQqing kháceEHG TQqigì mộnkbXt cánkbXi UU6zkhoá NyxAsắt, bNyxAuộc thnkbXật cnkbXhặt ceEHGô lại.
UU6zDiệp TâyNyxA UU6zHi đnkbXang địnhNyxA tháoNyxA rUU6za UU6zlần nữaNyxA, HạNyxA PhùnNyxAg TuUU6zyền lNyxAại dùnkbXng geEHGiọng nónkbXi bìnhnkbX UU6ztĩnh khnkbXông gợnTQqi nkbXsóng NyxAchặn lạiTQqi: “NếuTQqi nhưTQqi cônkbX dámTQqi làTQqim UU6zthế, tôiTQqi sẽTQqi lậpeEHG tứcUU6z TQqilập lạNyxAi nhữNyxAng NyxAchuyện vNyxAừa rồiUU6z đãNyxA leEHGàm vUU6zới eEHGcô đấy.”
DTQqiiệp TQqiTây HeEHGi tnkbXay lậpTQqi tứeEHGc cứnUU6zg đờ.
“SUU6zau nàyNyxA, bấtUU6z luNyxAận TQqilà đTQqii eEHGtắm hTQqiay đieEHG ngNyxAủ, eEHGcô đềuNyxA phNyxAải eEHGđeo nNyxAó ởUU6z trênNyxA tay.”NyxA HạUU6z PhNyxAùng TuyeEHGền nkbXra lệnh.
“XiNyxAn hỏi,TQqi vTQqiì NyxAsao eEHGtôi phảNyxAi ngnkbXhe lờUU6zi ankbXnh?” DUU6ziệp UU6zTây HeEHGi kUU6zhông phục.
“NếuNyxA khôngeEHG NyxAtin, ceEHGô UU6zcó UU6zthể thửTQqi nkbXmột chútnkbX nkbXxem sao.TQqi” eEHGHạ PhTQqiùng TuyềnUU6z UU6zgõ eEHGgõ ngóTQqin taeEHGy trênTQqi đầueEHG gốeEHGi nkbXtheo tUU6ziết tấu,TQqi mỗieEHG mộtTQqi nheEHGịp NyxAgõ nUU6zhư đánhnkbX TQqivào leEHGòng DiệUU6zp TâynkbX NyxAHi: “TNyxAin tônkbXi UU6zđi, cUU6zô vTQqiĩnh TQqiviễn sTQqiẽ kNyxAhông nkbXbao giờUU6z đoáneEHG trưTQqiớc đượceEHG teEHGôi snkbXẽ làNyxAm nTQqihững nkbXgì đâu.”
Khi hNyxAai ngườinkbX trởTQqi vềUU6z UU6znhà, eEHGA KnkbXhoan phátNyxA hiệnNyxA môUU6zi DiệpeEHG TâTQqiy HeEHGi sưNyxAng peEHGhồng lNyxAên, vẻTQqi nkbXmặt vUU6zô cùNyxAng UU6zkhó chTQqiịu cTQqiho nênTQqi nkbXliền NyxAân ceEHGần hỏieEHG thămnkbX: “NheEHGa đầueEHG, kẻUU6z eEHGnào chNyxAọc giậneEHG mUU6zuội, NyxAlàm snkbXao màTQqi mặtUU6z nhưUU6z bịUU6z táoNyxA NyxAbón tNyxAhế này?”
DiệeEHGp TânkbXy HnkbXi ngTQqihiến rTQqiăng ngnkbXhiến lTQqiợi nNyxAói: “MuộiTQqi NyxAbị HeEHGạ PhùnUU6zg TNyxAuyền épTQqi buộc!”
“UU6zNgay tạiUU6z bữankbX tiệNyxAc eEHGá?” TQqiA TQqiKhoan hítnkbX mộtUU6z hnkbXơi, bnkbXối rnkbXối: “XoeEHGng rồiNyxA, xoTQqing rồi,UU6z nheEHGất địTQqinh eEHGlà TQqivội vànUU6zg queEHGá, PhTQqiùng TuUU6zyền chNyxAưa kịpNyxA eEHGsử dNyxAụng biệneEHG pnkbXháp TQqian toàNyxAn UU6zđúng TQqikhông, nóiUU6z khôNyxAng cUU6zhừng muNyxAội meEHGang thaeEHGi rồinkbX, khôNyxAng đưeEHGợc, khUU6zông được,NyxA huyUU6znh phảinkbX nhaeEHGnh chNyxAóng nkbXđi nấueEHG UU6zcanh tổnkbX yến,nkbX đểNyxA mueEHGội UU6zbồi bổTQqi thânUU6z thNyxAể mớiUU6z được!”
“MuộinkbX .khnkbXông .cUU6zó. NyxAý .nàyUU6z!” DinkbXệp nkbXTây UU6zHi tháinkbX dươnTQqig gâNyxAn xTQqianh TQqinổi lnkbXên, giơeEHG tNyxAay lêUU6zn, neEHGhìn nkbXrõ chiếNyxAc nhẫnUU6z đeEHGính hôTQqin sángnkbX chónkbXi kiaTQqi: “UU6zMuội muốUU6zn neEHGói lTQqià HạTQqi TQqiPhùng TuTQqiyền NyxAép muộieEHG đnkbXeo cáinkbX này!”
A KhoTQqian nghnkbXi ngờ:NyxA “ChẳngUU6z lẽTQqi mUU6zuội keEHGhông theEHGích knkbXiểu dnkbXáng nàynkbX sao?”
NyxA“Không phnkbXải, kiTQqiểu dángeEHG rấtNyxA đNyxAẹp, nUU6zhưng mà…”
“NUU6zhưng UU6zmà muộnkbXi kNyxAhông tNyxAhích đánkbX eEHGnhỏ eEHGchứ gì?”
“KTQqihông, viêNyxAn đáUU6z kícheEHG thướcNyxA rấUU6zt peEHGhù eEHGhợp, TQqinhưng mà…”
“Nhưng màTQqi mUU6zuội thícheEHG chiUU6zếc nhẫnNyxA khácUU6z đắtNyxA tiềnNyxA hơeEHGn hả?”
“HnkbXãy ngUU6zhe muộeEHGi nóiNyxA hếtUU6z cóNyxA đượcNyxA eEHGkhông!” GâeEHGn xanTQqih nổiNyxA lêneEHG ngàNyxAy càNyxAng rõUU6z, tUU6zai xeEHGì UU6zkhói: “ChiếcUU6z nhẫnNyxA NyxAnày chẳNyxAng cnkbXó vấnUU6z đềnkbX gnkbXì UU6zcả, mueEHGội chỉeEHG lnkbXà eEHGkhông muốNyxAn kếtNyxA hôneEHG cùngNyxA hắUU6zn thôi!”
“À!eEHG!” eEHGA KhnkbXoan gậteEHG gù,TQqi beEHGắt đầuNyxA cúnkbXi xuốUU6zng tiếpnkbX nkbXtục leEHGàm vTQqiiệc củaUU6z mình.
“HuynhTQqi tnkbXại UU6zsao kNyxAhông cTQqió phTQqiản ứngNyxA UU6zgì vậyeEHG?” DiệeEHGp nkbXTây TQqiHi NyxAkhông knkbXhỏi UU6zthắc mắc.
“MuộUU6zi meEHGuốn hunkbXynh phảnNyxA TQqiứng NyxAgì đây?”NyxA NyxAA KhoNyxAan cũnTQqig chẳneEHGg hiểuUU6z UU6znổi hỏiTQqi lại.
“MueEHGội vUU6zừa mớinkbX nóiTQqi NyxAlà UU6zmuội TQqikhông muốnnkbX kếtTQqi hNyxAôn cùngUU6z nkbXHạ PhùngUU6z TuyềeEHGn đấy.” 
“Huynh NyxAkhông muTQqiốn mìnTQqih chếtNyxA gieEHGà meEHGà nkbXchưa eEHGcó eEHGcháu đâu.”
“Thế leEHGà sNyxAao chứ?TQqi” DiệpUU6z NyxATây HTQqii ceEHGự nự.
“ÝUU6z cTQqiủa huyneEHGh cTQqihính là,TQqi khôneEHGg NyxAgiống nhưUU6z nkbXtình nkbXyêu nkbXcủa haeEHGi đứaUU6z muộTQqii seEHGẽ neEHGảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.