Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Cx8xphapter 23

“Ngàyx8xp đó,7HGi nếux8xp nhưx8xp khôJRvDng cx8xpó JRvDcô, tNGoSôi đãcrZ8 7HGisớm bịNGoS crZ8Hạ PcrZ8hùng Tuyền7HGi gix8xpết chếtJRvD crZ8rồi.” 7HGiDu Gian7HGig NGoSNam JRvDxoay đầu,JRvD nhx8xpìn côJRvD: “Nhưng7HGi tNGoSôi lJRvDại bcrZ8án JRvDđứng cô.”
DNGoSiệp TJRvDây HJRvDi x8xpkhông x8xpnói JRvDgì chJRvDỉ mỉx8xpm cười.
“x8xpCô hJRvDẳn lx8xpà 7HGirất hậnNGoS tx8xpôi.” JRvDDu GcrZ8iang NacrZ8m nói.
Diệp x8xpTây HJRvDi b7HGiước tớcrZ8i x8xpcạnh hắn,NGoS nJRvDhẹ nhàng7HGi đặ7HGit tax8xpy lê7HGin crZ8lan crZ8can cJRvDẩm thJRvDạch NGoSbóng loá7HGing, đácrZ8 lạnhJRvD nh7HGiư băNGoSng, ccrZ8ô thấpJRvD giọnx8xpg nJRvDói: “7HGiTôi hNGoSiểu, aNGoSnh 7HGicũng cNGoSó ncrZ8ỗi khổ7HGi tâcrZ8m riêJRvDng mà.”
Nghx8xpe vNGoSậy, DcrZ8u JRvDGiang NacrZ8m mx8xpí NGoSmắt cóx8xp NGoSmột nốtJRvD ruJRvDồi màcrZ8u nâuNGoS nNGoSho nx8xphỏ dườngJRvD x8xpnhư giậtcrZ8 mìn7HGih mộtNGoS cái.
BóJRvDng đêmNGoS troncrZ8g trẻox8xp JRvDlại lNGoSùng, tro7HGing kcrZ8hông kcrZ8hí crZ8cũng cóx8xp 7HGichút crZ8gì đó7HGi lạncrZ8h lẽo.
x8xpHai ngườiJRvD cùn7HGig đứngNGoS trênx8xp bax8xpn cônNGoSg 7HGinhưng NGoSlại nhJRvDìn vJRvDề hJRvDai hNGoSướng khác7HGi nhau.
NGoSMột l7HGiúc saJRvDu, JRvDDu Gx8xpiang Nax8xpm bNGoSỗng n7HGihiên nói:JRvD “Hômx8xp quaJRvD, x8xplà ngcrZ8ày gcrZ8iỗ JRvDcủa cNGoSha tôi.”
Diệp7HGi TNGoSây NGoSHi kiNGoSnh ngạc.
“NhưNGoSng trừcrZ8 tôi7HGi r7HGia, JRvDkhông còn7HGi aJRvDi nhớx8xp đếnJRvD chuyệnx8xp nàNGoSy nữa.”NGoS x8xpDu crZ8Giang NcrZ8am cưJRvDời 7HGichua chátx8xp bNGoSi thương:7HGi “Không7HGi mộtNGoS crZ8ai nữa.”
Diệx8xpp crZ8Tây 7HGiHi 7HGicụp mắNGoSt xuống:NGoS “VcrZ8ậy crZ8anh chJRvDo rằng7HGi, NGoSba aJRvDnh JRvDlà bịx8xp… DNGoSu TửNGoS Vĩ7HGi 7HGimưu sátJRvD phảiJRvD không?”
“KhôngcrZ8 phảJRvDi l7HGià tôix8xp NGoScho NGoSrằng nhưJRvD thếJRvD màx8xp sNGoSự thậx8xpt JRvDđúng x8xplà 7HGinhư thế.7HGi” JRvDDu Gia7HGing Nx8xpam sắcNGoS mcrZ8ặt JRvDdưới x8xpánh trăn7HGig nJRvDgày crZ8càng táiNGoS nhợt,7HGi lạnh7HGi x8xplùng vôNGoS x8xptình: “BacrZ8 tôiNGoS trướcNGoS khx8xpi cx8xphút hNGoSơi x8xpthở cuNGoSối cùNGoSng, JRvDtoàn 7HGithân 7HGimáu mJRvDe đầmcrZ8 đìa7HGi vẫncrZ8 cốcrZ8 NGoSlết tx8xpới ôcrZ8m cx8xphặt lJRvDấy tcrZ8ôi, ôngcrZ8 7HGiđã x8xpnói chJRvDo NGoStôi biếx8xpt, JRvDDu Tửx8xp Vĩ…crZ8 chínhx8xp JRvDhắn 7HGiđã sátJRvD hạix8xp chx8xpa tôi.”
DNGoSu Gian7HGig 7HGiNam x8xpgiọng x8xpnói rấtcrZ8 n7HGihẹ, JRvDrất x8xpbình tĩnh.
Nhưn7HGig Dx8xpiệp TNGoSây HJRvDi ngh7HGie nhNGoSững JRvDlời 7HGiđó JRvDmà thấyJRvD lạx8xpnh buố7HGit đầycrZ8 hận7HGi thù.
“Anhx8xp m7HGiuốn…báo thù?”JRvD DiệpJRvD Tâ7HGiy NGoSHi vẫn7HGi 7HGihỏi x8xpnhưng troJRvDng lòcrZ8ng sớm7HGi đãJRvD biếtcrZ8 câucrZ8 trả7HGi lời.
crZ8Du GiacrZ8ng crZ8Nam không7HGi trNGoSả lx8xpời cNGoSâu NGoShỏi đócrZ8, chỉ7HGi lầcrZ8m bầmJRvD rấtNGoS nhỏ:crZ8 “TcrZ8hật rx8xpa thNGoSì, tôiNGoS 7HGicũng sNGoSớm pcrZ8hát hiệncrZ8 crZ8ra crZ8hai kẻx8xp gi7HGian phNGoSu NGoSdâm x8xpphụ đJRvDó. Chx8xpo dJRvDù cJRvDó chNGoSe x8xpdấu JRvDbí mật7HGi 7HGikĩ lưỡngJRvD nhJRvDư thJRvDế x8xpnào điNGoS nữacrZ8 thx8xpì JRvDchẳng NGoSlẽ ccrZ8on traJRvDi l7HGiại khJRvDông px8xphát hJRvDiện 7HGira scrZ8ự 7HGikhác JRvDlạ 7HGicủa mẹ7HGi mìJRvDnh saocrZ8. Nhìx8xpn tJRvDhấy Dx8xpu Tử7HGi Vĩ,x8xp áx8xpnh mcrZ8ắt củNGoSa b7HGià crZ8ấy loéJRvD 7HGilên 7HGiniềm vucrZ8i, cNGoSả nx8xpgày sẽcrZ8 vJRvDui vẻ.x8xp crZ8Sau crZ8đó vàoNGoS mJRvDột ngày,7HGi x8xptôi nấpx8xp ở7HGi mộtNGoS gócNGoS x8xpvườn NGoShoa crZ8tận NGoSmắt 7HGinhìn thấyJRvD bọ7HGin NGoShọ ôJRvDm hônNGoS nh7HGiau…Nếu nh7HGiư ngàyx8xp đó,7HGi tôNGoSi ncrZ8ói cNGoSho crZ8cha bJRvDiết vNGoSiệc 7HGinày, ôngcrZ8 ấycrZ8 JRvDsẽ x8xpcó thểJRvD đềJRvD p7HGihòng 7HGiDu Tử7HGi Vx8xpĩ tx8xphì đãcrZ8 khônx8xpg bịx8xp hắx8xpn hãmJRvD hạicrZ8 x8xpnhư x8xpngày crZ8hôm nay…x8xpVậy NGoSmà tôiNGoS lạcrZ8i k7HGihông làmcrZ8 vậy,crZ8 tcrZ8ôi sợJRvD sẽx8xp pcrZ8há vx8xpỡ hạNGoSnh NGoSphúc củax8xp bx8xpản JRvDthân, phx8xpá vỡx8xp gix8xpa crZ8đình nàyx8xp, nx8xpên rốtx8xp cJRvDuộc đNGoSã crZ8im lặng…”
NGoSDu GcrZ8iang Na7HGim giọngJRvD nóix8xp ngàNGoSy NGoScàng nhỏx8xp dần.
DcrZ8iệp Tâyx8xp HJRvDi kNGoShông đàNGoSnh lòngcrZ8, 7HGinắm lấcrZ8y crZ8tay hắnJRvD, sưởNGoSi ấNGoSm đôx8xpi bàncrZ8 tNGoSay giáx8xp lNGoSạnh, 7HGinhẹ nhànNGoSg khx8xpuyên nhủ:x8xp “Anhx8xp khôngJRvD hềJRvD cóJRvD tộNGoSi gì7HGi cả,JRvD 7HGithật crZ8đấy, đcrZ8ó khôncrZ8g ph7HGiải lx8xpà l7HGiỗi JRvDcủa anh.”
Du G7HGiiang x8xpNam nx8xpgẩng đầu.
Cả ngườix8xp hắncrZ8, tcrZ8óc, khJRvDuôn mặ7HGit, x8xptoàn thNGoSân đềux8xp bịJRvD ánhcrZ8 tr7HGiăng bàncrZ8g bạc7HGi bax8xpo 7HGiphủ, lúc7HGi JRvDẩn lúJRvDc x8xphiện, mờNGoS ảo7HGi phảNGoSng pNGoShất nh7HGiư khôNGoSng tồnx8xp tạJRvDi trêNGoSn tNGoShế giớNGoSi này.
JRvDHắn nNGoShìn Diệp7HGi Tây7HGi HiNGoS, t7HGirong á7HGinh mcrZ8ắt tcrZ8ràn ngậ7HGip x8xpsự yêucrZ8 thươNGoSng, n7HGihưng còncrZ8 cNGoShút crZ8gì đó7HGi đacrZ8u xót,NGoS x8xphối hNGoSận cùngNGoS x8xpu buồn.
Tay NGoScủa hắn7HGi JRvDxoa trNGoSán cNGoSô, rcrZ8ồi saNGoSu đcrZ8ó nx8xphẹ nhx8xpàng chậNGoSm ch7HGiạp vuốtJRvD t7HGiai côcrZ8, rồiNGoS đếNGoSn gưcrZ8ơng mặt7HGi cô.
Từng độNGoSng táJRvDc đềux8xp nhẹJRvD JRvDnhàng tcrZ8ỉ mỉcrZ8 macrZ8ng x8xptheo sựcrZ8 quyếnJRvD luyến.
Lúc nàNGoSy DiệpNGoS Tx8xpây H7HGii độJRvDt JRvDnhiên c7HGió chúNGoSt hx8xpoảng hốt.
Cô mơcrZ8 hồ7HGi nhậnx8xp rNGoSa crZ8Du Gia7HGing crZ8Nam đacrZ8ng ngàx8xpy càx8xpng nNGoShích lạcrZ8i gầx8xpn crZ8cô NGoShơn, cx8xpô tx8xphầm nghĩ7HGi pNGoShải ncrZ8é hJRvDắn, nhưNGoSng khôngx8xp hNGoSiểu crZ8sao côJRvD lx8xpại 7HGikhông nJRvDhúc nhích.
NGoSHai ngườiJRvD m7HGiôi ngJRvDày càngcrZ8 gần,NGoS Dx8xpiệp Tây7HGi HcrZ8i cócrZ8 t7HGihể cả7HGim tcrZ8hấy JRvDhơi thJRvDở củax8xp hắnJRvD gJRvDần kcrZ8ề, phảnJRvDg phNGoSất trêcrZ8n gươnNGoSg mặtx8xp mình.
Ánh mắtNGoS cJRvDô thẫ7HGin thờ.
NhưngcrZ8 NGoSngay 7HGikhoảnh khắc7HGi đx8xpôi NGoSmôi họ7HGi chuẩnJRvD bcrZ8ị x8xpchạm vcrZ8ào NGoSnhau t7HGihì 7HGiDiệp crZ8Tây HJRvDi b7HGiỗng cảmJRvD thấyNGoS x8xpmình nhJRvDư bịJRvD mNGoSột lựccrZ8 crZ8kéo rấtNGoS mạ7HGinh crZ8giật phắtx8xp ra.
Nhx8xpất thờiJRvD kx8xphông x8xpkhí lãx8xpng mạcrZ8n x8xpđều crZ8biến mấJRvDt x8xpkhông cònJRvD chúcrZ8t nàox8xp hết.
“ThậcrZ8t xiNGoSn lỗi,JRvD tôcrZ8i tì7HGim côcrZ8 ấyJRvD cóNGoS chút7HGi việc.7HGi” H7HGiạ PcrZ8hùng Tuyềnx8xp mỉmcrZ8 cườicrZ8 giảJRvDi thíJRvDch, tháNGoSi độJRvD JRvDrất 7HGinho nhã7HGi lcrZ8ễ độx8xp như7HGing x8xpDiệp TâyJRvD H7HGii tcrZ8ự nhx8xpiên dựx8xpng hế7HGit cảx8xp tx8xpóc gNGoSáy lên.
Du GiJRvDang NcrZ8am 7HGikhông nóicrZ8 gìx8xp chỉcrZ8 lNGoSẳng lặncrZ8g nx8xphìn vềcrZ8 px8xphía Hạ7HGi Phx8xpùng crZ8Tuyền, cJRvDó cx8xphút cảnhcrZ8 giác.
“Quên7HGi mấtcrZ8, vếtNGoS thươngNGoS lx8xpần 7HGitrước tôJRvDi NGoScắn JRvDnát trê7HGin x8xptay anx8xph đãNGoS khỏx8xpi hẳnJRvD chưaNGoS vậNGoSy?” H7HGiạ Phùngx8xp TuJRvDyền lNGoSàm 7HGinhư vôx8xp tì7HGinh hỏi.
“Cảx8xpm ơncrZ8 crZ8sự quax8xpn NGoStâm 7HGicủa anh…7HGi Thx8xpế chcrZ8ỗ lầnNGoS trướcJRvD bịJRvD nệncrZ8 gNGoShế vàocrZ8 đầNGoSu củax8xp x8xpanh còx8xpn 7HGisưng không?JRvD” DNGoSu GJRvDiang NcrZ8am NGoSkhông x8xpnhanh khôncrZ8g cNGoShậm phNGoSản kích.
“Đừng JRvDlo lắng,x8xp tộx8xpi x8xpdo x8xpai 7HGilàm ngưx8xpời ncrZ8ấy chcrZ8ịu, NGoScô ấNGoSy đãx8xp 7HGidùng “hàncrZ8h độnNGoSg crZ8thực tế”7HGi đểNGoS 7HGisửa chữJRvDa lỗicrZ8 JRvDlầm củaJRvD JRvDmình JRvDrồi…Em nóJRvDi xeJRvDm c7HGió đ7HGiúng khôngcrZ8?” HạNGoS PhNGoSùng Tuyx8xpền rấtNGoS thânNGoS mật7HGi ôcrZ8m x8xphai JRvDvai Dix8xpệp Tâx8xpy HNGoSi, c7HGiúi đầcrZ8u giống7HGi nhJRvDư đa7HGing hỏi7HGi crZ8cô nhx8xpưng áx8xpnh crZ8mắt lạiJRvD nhẹ7HGi nhànJRvDg JRvDliếc qNGoSua D7HGiu Gx8xpiang Nx8xpam x8xpmột cái.
NGoSTrong x8xpnháy mắJRvDt, HạcrZ8 PhJRvDùng TuyềnNGoS nhìncrZ8 thấy7HGi DNGoSu crZ8Giang NaJRvDm crZ8vai JRvDnhư cứng7HGi ngcrZ8ắc lại.
Hạ Px8xphùng TuyềnNGoS nhế7HGich m7HGiép JRvDcười, chx8xpẳng x8xpnói chẳngcrZ8 rằn7HGig liJRvDền kNGoSéo DiệpNGoS TâycrZ8 JRvDHi xuốNGoSng lầu.
DiệpcrZ8 Tâ7HGiy x8xpHi thấpNGoS 7HGithỏm, bởiJRvD vìcrZ8 mọ7HGii ngư7HGiời xun7HGig qx8xpuanh JRvDai ax8xpi x8xpcũng lNGoSuôn miệJRvDng x8xpnhắc nJRvDhở c7HGiô vàJRvD DNGoSu GiacrZ8ng x8xpNam khôcrZ8ng JRvDthể cNGoSó b7HGiất kìx8xp liên7HGi JRvDquan gcrZ8ì, màJRvD rõ7HGi rànJRvDg côJRvD cũcrZ8ng đãJRvD gx8xpật đầ7HGiu đồngcrZ8 NGoSý, NGoSnhưng 7HGimà lúJRvDc nãycrZ8 vừx8xpa vJRvDặn bJRvDị x8xpHạ Phx8xpùng Tuyx8xpền bắtJRvD g7HGiặp rồi7HGi, đâyNGoS gọx8xpi làNGoS cJRvDó tậx8xpt giậJRvDt mình.
Đồngx8xp thJRvDời c7HGiô cũNGoSng cảmx8xp thấNGoSy JRvDvô cùngNGoS hJRvDỗn lx8xpoạn, vừacrZ8 7HGinãy, crZ8vừa crZ8nãy côcrZ8 và7HGi DJRvDu JRvDGiang crZ8Nam thiếux8xp chúNGoSt nữcrZ8a đãJRvD 7HGihôn môi?
VNGoSì crZ8ánh x8xptrăng, vJRvDì sựcrZ8 phâncrZ8 t7HGiâm củJRvDa crZ8mình, vJRvDà cNGoSòn bx8xpởi vì…Du7HGi GiancrZ8g Nam?
Cô hoàx8xpn tocrZ8àn khôncrZ8g hiểuJRvD mìnhNGoS đang7HGi nNGoSghĩ g7HGiì nữa.
DiệcrZ8p TâJRvDy H7HGii nhưJRvD 7HGingười 7HGimất hồn.
“SJRvDao vậy,x8xp cNGoSô cònx8xp NGoStiếc nux8xpối cJRvDhuyện lúcNGoS nãNGoSy à?NGoS” 7HGiHạ Phùnx8xpg TuyềncrZ8 b7HGiên cạNGoSnh độtx8xp nhiêcrZ8n x8xplên tx8xpiếng mJRvDỉa mai.
RốcrZ8t cucrZ8ộc thìJRvD ccrZ8ũng làcrZ8 x8xpcô đã7HGi JRvDlàm sNGoSai, D7HGiiệp Tây7HGi HcrZ8i lJRvDo lắng7HGi cx8xphưa đ7HGiủ hacrZ8y scrZ8ao nào,7HGi dcrZ8ám mởNGoS miệngx8xp p7HGihản bác.
crZ8Hạ PhcrZ8ùng TuyềnJRvD nhcrZ8ẹ x8xpnhàng liếcx8xp x8xpcô mJRvDột x8xpcái: “ĐượccrZ8 rồi,7HGi đằngJRvD nàx8xpo tốiJRvD 7HGinay NGoScũng khônNGoSg NGoSchỉ mìnhcrZ8 x8xpcô vx8xpi phạm.”
Tối nay?
NGoSDiệp JRvDTây Hx8xpi JRvDhoài nghcrZ8i nhưNGoSng cũngJRvD khônx8xpg 7HGidám “bật”7HGi lại.
LcrZ8úc nàNGoSy, xcrZ8ung quJRvDanh bỗngcrZ8 nJRvDhiên NGoSim lặncrZ8g dịcrZ8 thường.
Diệp TcrZ8ây JRvDHi phátx8xp hx8xpiện mộtcrZ8 NGoSngười đàNGoSn 7HGiông tcrZ8rung nx8xpiên đứNGoSng gNGoSiữa 7HGiphòng dcrZ8áng vẻNGoS 7HGiphi pNGoShàm, x8xpphong thNGoSái NGoSquý tJRvDộc, crZ8khuôn mặtx8xp bx8xpí hiểm.7HGi Ôx8xpng crZ8ta đanNGoSg đex8xpo x8xpcho LiễNGoSu crZ8Vi QuânJRvD mộtNGoS chiếcx8xp vòng7HGi cx8xpổ ngọJRvDc bích.
Vòng c7HGiổ đcrZ8ắt tiền,crZ8 mcrZ8ỹ 7HGinhân caJRvDo x8xpquý, hax8xpi thứcrZ8 ncrZ8ày kJRvDết hợpJRvD x8xplại ccrZ8àng nNGoSổi 7HGibật hơn.
x8xp“Chúc eJRvDm sẽ7HGi mãi7HGi mãiNGoS 7HGixinh đẹpx8xp NGoSnhư thếNGoS nàx8xpy.” Ngườix8xp đ7HGiàn NGoSông đóNGoS hôncrZ8 lJRvDên má7HGi LicrZ8ễu VJRvDi QucrZ8ân crZ8, tấNGoSt cảNGoS NGoSmọi nNGoSgười đều7HGi v7HGiỗ taNGoSy chNGoSúc mừng.
DiệpNGoS JRvDTây Hx8xpi x8xpbừng tỉn7HGih chJRvDân lJRvDý, 7HGihoá rcrZ8a ngườ7HGii đcrZ8ó ch7HGiính lcrZ8à DNGoSu TNGoSử Vĩ.
DJRvDu Tửx8xp VcrZ8ĩ ncrZ8âng ché7HGin rượJRvDu 7HGilên: “Cảmx8xp ơnJRvD tấtNGoS cJRvDả crZ8các v7HGiị khx8xpách qcrZ8uý cJRvDó mặtNGoS ngNGoSày crZ8hôm 7HGinay, chúNGoSng crZ8ta hãcrZ8y cùnNGoSg ăncrZ8 x8xpmừng sinJRvDh nhậtx8xp x8xpcủa pNGoShu nhâ7HGin tôicrZ8 nàoJRvD.” NGoSNói x8xpxong, ôcrZ8ng tNGoSa JRvDtu x8xpmột hơi7HGi cạn7HGi scrZ8ạch 7HGichén rượu.
CácJRvD JRvDvị khác7HGih crZ8cũng lầnNGoS lượtcrZ8 x8xplàm theo.
TiếpJRvD theNGoSo, ông7HGi lại7HGi NGoSrót một7HGi cx8xphén rượJRvDu, JRvDbước tớiJRvD chNGoSỗ crZ8Hạ crZ8Phùng Tx8xpuyền, nhJRvDìn JRvDHạ PhùcrZ8ng TuyềNGoSn vàJRvD DcrZ8iệp Tâyx8xp Hx8xpi x8xpnham hiJRvDểm nx8xpói: “Hô7HGim ncrZ8ay tôNGoSi cảcrZ8m th7HGiấy NGoSđặc crZ8biệt 7HGivinh 7HGihạnh NGoSkhi Hạ7HGi PhùJRvDng 7HGiTuyền tNGoSiên crZ8sinh ccrZ8ó th7HGiể hx8xpạ ccrZ8ố đến7HGi đâyx8xp tcrZ8ham dựcrZ8 bữacrZ8 tiệ7HGic JRvDnho nhỏ7HGi này…H7HGiạ tiê7HGin s7HGiinh, tcrZ8ôi muốx8xpn mời7HGi x8xpanh mộtJRvD chén,JRvD JRvDhi 7HGivọng crZ8có thểNGoS xo7HGiá hếtJRvD mọiJRvD NGoShiểu NGoSlầm gicrZ8ữa c7HGihúng t7HGia từ7HGi trướcJRvD t7HGiới naNGoSy vcrZ8à tJRvDhay mặx8xpt những7HGi 7HGikẻ t7HGirong NGoSgia tJRvDộc chúngcrZ8 tôix8xp ccrZ8ó nhữngJRvD hàn7HGih động7HGi vôJRvD lJRvDễ crZ8với acrZ8nh tôiNGoS muố7HGin x7HGiin lỗiNGoS anh.”
“x8xpKhông dámx8xp nhận.”7HGi NGoSHạ Phx8xpùng Tuyềnx8xp kháchNGoS khí7HGi đáp,JRvD x8xpnâng cốccrZ8 rượucrZ8 uJRvDống luôn.
“NhcrZ8ư vNGoSậy crZ8bây giờx8xp, khiêNGoSu vũx8xp bắtJRvD đcrZ8ầu…” x8xpDu TJRvDử VĩJRvD tuy7HGiên bố.
NGoS“Xin chx8xpờ mcrZ8ột chút7HGi.” H7HGiạ PhNGoSùng Tuyx8xpền cắtJRvD đứNGoSt lJRvDời ôngNGoS JRvDta “ChờNGoS đãNGoS, tôx8xpi c7HGiòn có7HGi x8xpchuyện muốNGoSn 7HGituyên bố.”
NGoSÁnh mắ7HGit mọx8xpi 7HGingười đềuJRvD đNGoSổ dồnNGoS vềJRvD phíaJRvD HạNGoS Phx8xpùng TuyềJRvDn, bacrZ8o gcrZ8ồm JRvDcả DiệNGoSp Tâyx8xp HJRvDi, NGoScô c7HGiũng đangNGoS ôcrZ8m x8xpđầy 7HGimột bụcrZ8ng b7HGiăn khoăn7HGi 7HGinhìn hắn.
LJRvDúc ncrZ8ày Hạx8xp PNGoShùng TcrZ8uyền bỗngNGoS 7HGinâng t7HGiay DiệcrZ8p TâNGoSy HcrZ8i lêJRvDn, nó7HGii: JRvD“Tôi vàx8xp DNGoSiệp TcrZ8ây x8xpHi sẽcrZ8 đín7HGih hôn.”
“JRvDVốn lNGoSà, ccrZ8húng t7HGiôi mux8xpốn cJRvDhờ một7HGi thJRvDời giaNGoSn nữcrZ8a mớicrZ8 tx8xphông bNGoSáo x8xpcho mNGoSọi ngườiNGoS biếtJRvD nhưngx8xp vừaNGoS rồiJRvD đượcJRvD tậnJRvD x8xpmắt chứ7HGing kiếx8xpn vợJRvD chồn7HGig x8xpDu lJRvDão crZ8gia đâyx8xp tcrZ8hân mx8xpật kex8xpo sơ7HGin nhx8xpư x8xpthế thJRvDật 7HGisự đ7HGiáng ghe7HGin crZ8tỵ, chJRvDo nêJRvDn licrZ8ền quyếtJRvD địnhx8xp x8xpsẽ tx8xpuyên b7HGiố luôncrZ8 x8xptại đây.”NGoS Hx8xpạ PhcrZ8ùng TuyềnJRvD n7HGiói dốiJRvD NGoSkhông chớcrZ8p mắt.
NGoSCả cănx8xp phòx8xpng đ7HGiầu NGoStiên là7HGi 7HGiim x8xplặng hJRvDoàn tcrZ8oàn sax8xpu đóNGoS 7HGilai vax8xpng lJRvDên tiếng7HGi vỗcrZ8 x8xptay tánJRvD 7HGithưởng rầmcrZ8 trời.
Hạx8xp Phù7HGing Tu7HGiyền rcrZ8út rJRvDa từNGoS túi7HGi áNGoSo lễ7HGi phụccrZ8 mộtNGoS chicrZ8ếc nhẫJRvDn crZ8đính 7HGihôn, đx8xpeo 7HGilên bànNGoS taJRvDy JRvDphải đã7HGi hoáJRvD đáx8xp củacrZ8 NGoSDiệp TcrZ8ây 7HGiHi. NhcrZ8ân NGoStiện cJRvDúi đầucrZ8 xucrZ8ống, véJRvDn JRvDtóc cJRvDô lênx8xp, nNGoShẹ nh7HGiàng ghJRvDé sáNGoSt tax8xpi crZ8cô thìcrZ8 th7HGiầm đcrZ8e d7HGioạ: “NNGoSếu nh7HGiư cô7HGi JRvDdám p7HGihản đốiNGoS, t7HGiôi s7HGiẽ x8xpngay lậ7HGip 7HGitức quẳnx8xpg cx8xpô 7HGilại nơJRvDi này,7HGi tiNGoSn tôicrZ8 đx8xpi, crZ8so NGoSvới JRvDthủ đNGoSoạn cJRvDủa D7HGiu 7HGiTư NhâcrZ8n thìJRvD D7HGiu JRvDtử x8xpVĩ cx8xpòn độcJRvD ácJRvD hcrZ8ơn rấtJRvD nh7HGiiều… khônNGoSg tx8xpin thx8xpì cô7HGi cứNGoS th7HGiử xem.”
Diệx8xpp Tây7HGi Hx8xpi 7HGicảm t7HGihấy x8xpmình NGoSnhư rơi7HGi thẳngx8xp vàocrZ8 mộtNGoS hầmJRvD bănNGoSg, tNGoShật crZ8sự khcrZ8ông baJRvDo giờJRvD lườn7HGig t7HGirước đượcJRvD Hạ7HGi Phùng7HGi TuyềncrZ8 crZ8sẽ crZ8ra cx8xphiêu crZ8độc nhJRvDư vậNGoSy, lập7HGi tcrZ8ức 7HGilàm crZ8cho côJRvD đànNGoSh bcrZ8ó tNGoSay chịx8xpu NGoSchói câmNGoS nx8xpín mJRvDà làmx8xp theo.
x8xpCô khônNGoSg biết7HGi x8xpchính xácx8xp HạcrZ8 PhNGoSùng Tx8xpuyền NGoSđang ngcrZ8hĩ cácrZ8i qcrZ8uái NGoSgì và7HGi cũngNGoS khôngJRvD biếtcrZ8 rốtcrZ8 cuộ7HGic thìNGoS crZ8mình nNGoSên lNGoSàm gNGoSì x8xpbây giờ.
Cô chỉNGoS bix8xpết dux8xpy nhất7HGi một7HGi đJRvDiều, đóx8xp JRvDlà vẻ7HGi mặt7HGi tươix8xp cườ7HGii hớ7HGin hcrZ8ở NGoSđối vớ7HGii sự7HGi 7HGichúc phúcx8xp củacrZ8 7HGicác crZ8vị khácx8xp ở7HGi đâycrZ8 củacrZ8 mìnJRvDh sJRvDo vx8xpới khócJRvD còJRvDn kNGoShó NGoScoi hx8xpơn rấx8xpt nhiều.
MNGoSà 7HGilúc đx8xpó, ởx8xp một7HGi góc7HGi khNGoSác x8xpcủa cănNGoS crZ8phòng, mộtcrZ8 bóngx8xp x8xpngười lầNGoSm lx8xpũi từx8xp từcrZ8 bướccrZ8 rcrZ8a ngoài.
Trên7HGi đườncrZ8g về7HGi n7HGihà, Diệpx8xp Tx8xpây Hx8xpi trầcrZ8m mcrZ8ặc hồi7HGi lx8xpâu, rốt7HGi NGoScuộc cũnx8xpg ncrZ8hịn khônx8xpg nổJRvDi nữax8xp x8xprồi x8xpliền tJRvDháo 7HGingay chi7HGiếc nhẫn7HGi rNGoSa trả7HGi cNGoSho HạcrZ8 crZ8Phùng Tuyền.
HạJRvD PNGoShùng TuycrZ8ền cũnJRvDg chẳng7HGi thx8xpèm crZ8nhìn nJRvDó lấy7HGi JRvDmột cáicrZ8, chỉNGoS nóNGoSi: NGoS“Sau nx8xpày, x8xpcô phJRvDải lu7HGiôn JRvDluôn đx8xpeo 7HGinó JRvDtrên tJRvDay ngx8xphe không?”
“crZ8Việc nàx8xpy, NGoSanh đa7HGing tiếnNGoS hJRvDành kếJRvD hox8xpạch g7HGiì vậy,crZ8 JRvDviệc chúnJRvDg crZ8ta đínNGoSh x8xphôn làNGoS mộtJRvD phx8xpần của7HGi kếcrZ8 hoJRvDạch đó,x8xp đúJRvDng x8xpkhông?” 7HGiĐây làJRvD đNGoSáp áJRvDn JRvDduy nhấtJRvD mNGoSà DiệJRvDp Tâyx8xp crZ8Hi suJRvDy nJRvDghĩ hồJRvDi l7HGiâu mớNGoSi NGoStìm 7HGira được,NGoS cJRvDũng làJRvD đácrZ8p á7HGin JRvDlàm x8xpcô tNGoShấy yênJRvD tâmx8xp nhất.
ĐánJRvDg tix8xpếc đ7HGiáp áJRvDn n7HGiày x8xpngay lậNGoSp tứJRvDc bịx8xp bácNGoS x8xpbỏ: “Chẳngx8xp 7HGicó kếx8xp hNGoSoạch 7HGinào cả.”
“Vậy…tạiNGoS 7HGisao chNGoSúng 7HGita pNGoShải đínhcrZ8 hôn?”NGoS crZ8Diệp Tâ7HGiy crZ8Hi crZ8thấy lưnJRvDg mìnNGoSh đ7HGiang ròngNGoS ròngNGoS 7HGimồ hNGoSôi lạnh.
“BcrZ8ởi vcrZ8ì JRvDđính h7HGiôn rồiNGoS mớNGoSi ccrZ8ó NGoSthể kế7HGit hôn.”x8xp x8xpHạ x8xpPhùng Tuyx8xpền nhcrZ8àn 7HGinhạt gNGoSiải thích.
DiNGoSệp crZ8Tây HcrZ8i thấcrZ8y x8xphình NGoSnhư nhiệtx8xp JRvDđộ điềucrZ8 hJRvDoà tronNGoSg JRvDxe đã7HGi crZ8xuống quáJRvD JRvDthấp rồi,JRvD thếNGoS chNGoSo nx8xpên giọnNGoSg nóNGoSi củacrZ8 côcrZ8 mớx8xpi ruJRvDn rẩyx8xp nhJRvDư crZ8vầy: “Kết…hôn?”
“Đúng vậy.”x8xp NGoSNgười nx8xpào JRvDđó gậtNGoS đầu.
“JRvDTại sax8xpo lạiNGoS phảiNGoS kx8xpết hôn?”x8xp DiNGoSệp Tx8xpây HJRvDi giựt7HGi NGoSgiựt tócx8xp JRvDmình, mJRvDột cái7HGi, ha7HGii ccrZ8ái, x8xpba cái…
crZ8“Bởi vNGoSì tôiJRvD khôJRvDng muốn7HGi cNGoShưa 7HGikết hx8xpôn đJRvDã sNGoSinh cNGoSon rồi.”
“Tạix8xp scrZ8ao crZ8lại mJRvDuốn siNGoSnh con?!”
“BởiJRvD crZ8vì chúcrZ8ng JRvDta đJRvDã lêNGoSn giường.”
“Tại sacrZ8o lx8xpại pcrZ8hải lêx8xpn giường???”
“Bởix8xp vìx8xp chún7HGig NGoSta sắJRvDp kếtcrZ8 hôn.”
“Tại x8xpsao chúcrZ8ng JRvDta lNGoSại px8xphải NGoSkết hôn???!!!!”
“Bởi 7HGivì chJRvDúng tx8xpa đcrZ8ã crZ8đính hôn.”
“…”

Cứ x8xpnhư vx8xpậy, vấcrZ8n x8xpđề nNGoSày ccrZ8ứ crZ8lập điJRvD x8xplập lạiNGoS vôx8xp sốcrZ8 x8xplần, Diệx8xpp Tây7HGi HcrZ8i x8xpquyết địnhNGoS đổix8xp phươnJRvDg thứx8xpc crZ8giao tiếp,7HGi 7HGicho nêncrZ8 c7HGiô vx8xpô cùncrZ8g x8xpthành khẩn,7HGi 7HGinghiêm túx8xpc NGoScực độ7HGi nóiJRvD: JRvD“Hạ Px8xphùng 7HGiTuyền, x8xptôi không7HGi muốJRvDn kếtJRvD NGoShôn JRvDvới anh.”
H7HGiạ crZ8Phùng TuyềncrZ8 cũn7HGig kJRvDhông có7HGi phcrZ8ản crZ8ứng gìx8xp dữ7HGi NGoSdội lắm,crZ8 chỉcrZ8 x8xpđột x8xpngột hcrZ8ỏi JRvDmột c7HGiâu x8xphỏi khácJRvD: “VNGoSậy crZ8mỗi JRvDsáng cx8xpó px8xphải NGoSlà cô7HGi NGoScam tâJRvDm tì7HGinh ng7HGiuyện bưJRvDng 7HGicà pJRvDhê lênx8xp chJRvDo tcrZ8ôi không?”
“Không NGoSđời nào.”JRvD DiệcrZ8p TâJRvDy H7HGii trảNGoS NGoSlời cNGoShắc n7HGihư đinhNGoS chéx8xpm sắt.
“KhôngcrZ8 NGoSlà đượccrZ8 rồi.”
“x8xpThế JRvDlà cx8xpó ýx8xp gìJRvD hả?NGoS” DJRvDiệp JRvDTây HJRvDi khôn7HGig NGoShiểu g7HGiì hếtJRvD trơn.
“Chú7HGing tNGoSa kếJRvDt hôcrZ8n sax8xpu nàyNGoS crZ8cũng giốngNGoS x8xpnhư việcJRvD cNGoSô phx8xpải bưNGoSng cà7HGi pNGoShê m7HGiỗi sJRvDáng ccrZ8ho tôix8xp, mặNGoSc JRvDdù khôngJRvD tìnhcrZ8 nguyệnx8xp nhưncrZ8g cx8xpuối ccrZ8ùng ccrZ8ô vx8xpẫn phảiNGoS làm.x8xp” Hạ7HGi Ph7HGiùng Tuyx8xpền 7HGidùng mộtx8xp NGoScâu đ7HGiơn JRvDgiản 7HGikết JRvDthúc JRvDvấn đềNGoS x8xpmà Diệ7HGip Tâx8xpy HJRvDi sNGoSo NGoSsánh vớiJRvD hJRvDàm scrZ8ố toácrZ8n học7HGi còncrZ8 khó7HGi khăn7HGi h7HGiơn gJRvDấp chục7HGi lần.
Chapter 24
Diệp NGoSTây HNGoSi vừaNGoS tx8xphấy JRvDbực mx8xpình v7HGiừa 7HGibuồn cưJRvDời, khôn7HGig biếtJRvD lx8xpàm scrZ8ao lạNGoSi crZ8thốt x8xpra cx8xpâu: “TôJRvDi c7HGió chcrZ8ết ccrZ8ũng khônNGoSg gả7HGi c7HGiho anh.”
Sau khx8xpi nóJRvDi x8xpxong lạicrZ8 cảm7HGi thx8xpấy crZ8có crZ8gì crZ8đó khôJRvDng ổncrZ8, thẳngx8xp tNGoShắn quácrZ8 mứx8xpc, hơJRvDn JRvDnữa còJRvDn cNGoShút x8xpnguy hiểm—nNGoShư mcrZ8ấy JRvDbộ pJRvDhim 7HGitruyền hìNGoSnh nhảNGoSm nh7HGií NGoSấy, nhcrZ8ững lờix8xp này7HGi cNGoSủa crZ8nữ chínhx8xp 1NGoS0 phầx8xpn 7HGithì 8JRvD,9 crZ8phần crZ8chắc crZ8chắn crZ8sẽ bịJRvD g7HGiả chx8xpo 7HGinam nhânNGoS 7HGimà JRvDnữ x8xpchính ghécrZ8t nhcrZ8ất c7HGió crZ8chết cũx8xpng kcrZ8hông muốnNGoS lấJRvDy. ChcrZ8o ncrZ8ên, côJRvD vộicrZ8 sửa7HGi lạix8xp crZ8nói: “crZ8Hay lcrZ8à nx8xpói nhNGoSư vậyx8xp đi7HGi, tôNGoSi cx8xpảm giácx8xp cơx8xp hộicrZ8 mìNGoSnh gNGoSả c7HGiho DcrZ8u GiacrZ8ng Nx8xpam 7HGiso 7HGivới g7HGiả x8xpcho ancrZ8h hơnx8xp… mộtNGoS c7HGihút xíu.”
Vốx8xpn dx8xpĩ, Diệp7HGi TâJRvDy Hx8xpi địnhNGoS nóiNGoS “lớnJRvD hơcrZ8n” đcrZ8ằng sx8xpau cộngJRvD thêmNGoS p7HGihó từcrZ8 “rấtNGoS nhiều”x8xp nhưNGoSng sux8xpy đicrZ8 crZ8tính 7HGilại crZ8thì NGoSdù sNGoSao x8xphai ngườix8xp cũNGoSng đãcrZ8 ởNGoS mx8xpột nhàx8xp vNGoSới nhJRvDau khNGoSá lâucrZ8 rồx8xpi, khôNGoSng thể7HGi JRvDlấy oNGoSán b7HGiáo âncrZ8, quJRvDá mứ7HGic đả7HGi crZ8kích JRvDtự 7HGiái củNGoSa hắNGoSn 7HGivì th7HGiế rấJRvDt hảoNGoS tâx8xpm x8xpđổi crZ8lại thànNGoSh cụmJRvD từcrZ8 “mNGoSột cNGoShút xíu”JRvD này.

NGoSThật khôngcrZ8 nghĩx8xp đếnNGoS hậu7HGi hoạcrZ8 sNGoSau nàyNGoS, chọcrZ8c JRvDngay vx8xpào tổ7HGi kiến7HGi lửx8xpa, tJRvDên scrZ8ói hỉJRvD ncrZ8ộ k7HGihông lJRvDường được7HGi bênJRvD cạnh.
VNGoSừa dứt7HGi lx8xpời, HcrZ8ạ P7HGihùng Tux8xpyền liềncrZ8 JRvDnắm NGoSchặt lấycrZ8 cổJRvD tx8xpay NGoScủa cx8xpô, mộx8xpt p7HGihen kéJRvDo lại,x8xp thuJRvDận đà7HGi x8xpkéo cảx8xp ngườix8xp Di7HGiệp TâJRvDy HNGoSi ngồ7HGii lêcrZ8n đù7HGii hắn.
Diệp7HGi JRvDTây H7HGii tất7HGi nhiênJRvD NGoSlà JRvDliều mạnx8xpg giJRvDãy d7HGiụa nx8xphưng ccrZ8hẳng ăcrZ8n thx8xpua gìx8xp, JRvDngày JRvDthường vốn7HGi JRvDtức giận7HGi đến7HGi ccrZ8ực đi7HGiểm, tứccrZ8 đx8xpến xNGoSì crZ8khói đNGoSối vớ7HGii hắn7HGi 7HGicũng x8xpvô 7HGidụng rồi.
Hạ P7HGihùng TcrZ8uyền mộtNGoS tx8xpay khx8xpoá chặtcrZ8 NGoShai JRvDtay JRvDcủa DiệpNGoS NGoSTây HJRvDi, mộcrZ8t tcrZ8ay giữNGoS chặt7HGi g7HGiáy côJRvD, hu7HGing hă7HGing JRvDmà hôn.
CảJRvDm giácrZ8c lưỡ7HGii JRvDHạ Phx8xpùng Tuyền7HGi đJRvDang dầcrZ8n dầnJRvD crZ8xâm crZ8nhập vàoNGoS tronJRvDg miệNGoSng mcrZ8ình, Diệp7HGi TâyNGoS HNGoSi tcrZ8oàn thâncrZ8 têcrZ8 dạix8xp, x8xpcố gắng7HGi hx8xpết sứcJRvD ngậmNGoS chặtcrZ8 miệngNGoS x8xplại, 7HGikiên x8xpcường pcrZ8hòng thủcrZ8 đNGoSến cùng.
x8xpHạ 7HGiPhùng Tux8xpyền JRvDmỉm NGoScười n7HGiháy mắtx8xp mcrZ8ột cáix8xp, b7HGiỏ mNGoSột tJRvDay r7HGia, từx8xp bêJRvDn ngo7HGiài đốcrZ8ng lễcrZ8 phục7HGi bùngx8xp nhJRvDùng, bànx8xp x8xptay hắnx8xp nJRvDhanh nhẹnNGoS luồnNGoS vàoJRvD trcrZ8ong ngưx8xpời Diệpx8xp Tâyx8xp HicrZ8, nhẹcrZ8 nhàcrZ8ng sờ…
“Á!!!!”7HGi DiệpcrZ8 x8xpTây Hx8xpi x8xphét lêx8xpn, Hạx8xp PhùNGoSng Tux8xpyền crZ8nhân x8xpcơ hộix8xp crZ8đó tiếnx8xp vJRvDào, báx8xp đạcrZ8o hônNGoS côcrZ8 khôx8xpng ngừng,x8xp NGoShai crZ8bên NGoSdây dưa.
CảJRvD ng7HGiười nx8xpóng rực,NGoS hắncrZ8 “chiếx8xpn JRvDđấu” rJRvDất mạnhx8xp mẽ,7HGi làmNGoS chcrZ8o Diệx8xpp TcrZ8ây HNGoSi kcrZ8hông cáccrZ8h nà7HGio hôcrZ8 hấp.
NGoSTrong t7HGiình thJRvDế c7HGiấp bácx8xph đó,côcrZ8 7HGitrên d7HGiưới kếcrZ8t 7HGihợp, cắ7HGin v7HGiào mô7HGii hắnJRvD, liềnJRvD cảmx8xp thấJRvDy x8xpvị máJRvDu tươiJRvD ng7HGiọt ngàoNGoS tràx8xpn ra.
VJRvDốn tưởngNGoS rNGoSằng hắNGoSn sx8xpẽ n7HGigay lậJRvDp JRvDtức bucrZ8ông mìNGoSnh rax8xp, nhưngcrZ8 khôJRvDng, HạJRvD PhùngNGoS TuyJRvDền hừJRvD cũng7HGi khônJRvDg hx8xpừ m7HGiột tiếng7HGi 7HGilại NGoSăn miếcrZ8ng JRvDtrả miếng,7HGi NGoScũng ccrZ8hơi chiêx8xpu JRvDấy cắ7HGin lạJRvDi môiJRvD cJRvDô m7HGiột phát.
Diệp Tâyx8xp H7HGii đaNGoSu đếnNGoS ứacrZ8 nư7HGiớc mcrZ8ắt, chờ7HGi Hạ7HGi Px8xphùng Tuyền7HGi vNGoSừa 7HGibuông mìnhNGoS r7HGia đãcrZ8 vộiNGoS vànNGoSg JRvDlui 7HGivề NGoSmột gócJRvD NGoSxe ccrZ8ách NGoSxa hắn,x8xp rJRvDút cáNGoSi gNGoSương x8xpra NGoSxem chútJRvD, JRvDmôi dướix8xp bịcrZ8 7HGicắn 7HGiđang JRvDrươm rNGoSướm NGoSmáu rồi. 

“Hạ7HGi PhùJRvDng TJRvDuyền, anNGoSh là7HGim c7HGiái qux8xpái crZ8gì thế!7HGi” Diệpx8xp Tâ7HGiy H7HGii nộx8xp x8xpkhí xux8xpng thiên.
“CôNGoS JRvDcắn tôiJRvD tấ7HGit nhiêJRvDn tôiJRvD JRvDsẽ đNGoSáp 7HGilễ thô7HGii!” x8xpHạ Phùngx8xp TuyềncrZ8 7HGihơi nhícrZ8u mày.
“Anh…anh x8xpđồ biếnx8xp thJRvDái! A!”
DiệpJRvD TcrZ8ây crZ8Hi còn7HGi x8xpchưa cóNGoS mắngcrZ8 xocrZ8ng, lạiNGoS b7HGiị ngưx8xpời nàNGoSo đó7HGi mộtJRvD pheJRvDn kcrZ8éo tiế7HGip, ti7HGiếp tụNGoSc cưỡngcrZ8 ép.
NGoSHạ PJRvDhùng TcrZ8uyền 7HGitiến NGoSquân thầncrZ8 tốc,NGoS JRvDkhông đ7HGiể cJRvDho 7HGicô cóNGoS bấtNGoS kJRvDì cơx8xp JRvDhội nàJRvDo đểcrZ8 thởcrZ8 nữa,x8xp gicrZ8ống nhưx8xp 7HGicó lửNGoSa đốt7HGi chá7HGiy côcrZ8 vậy.
DicrZ8ệp x8xpTây x8xpHi x8xpcũng kcrZ8hông th7HGiể nhẫNGoSn nhịnJRvD chịx8xpu thuNGoSa t7HGihêm nữcrZ8a, oáJRvDn hậnJRvD dNGoSùng hếtcrZ8 sx8xpức bìnhNGoS 7HGisinh cắNGoSn vàx8xpo cJRvDái lưỡJRvDi bx8xpá đạJRvDo kcrZ8ia m7HGiột cái.
7HGiBởi 7HGivì JRvDtức giậx8xpn 7HGinên l7HGiực cJRvDắn rất7HGi mạnh,crZ8 chỉJRvD giảiJRvD hậnJRvD đưx8xpợc lú7HGic ấy7HGi nhưnx8xpg chỉ7HGi 7HGimột crZ8giây sauJRvD, Dix8xpệp TcrZ8ây HJRvDi môNGoSi trênJRvD lại7HGi cảmNGoS t7HGihấy v7HGiô cùnJRvDg đauNGoS nhức—lạcrZ8i bcrZ8ị trảNGoS tNGoShù nữa!!!!!
Hạ7HGi Phùx8xpng Tuyx8xpền bux8xpông cJRvDô rNGoSa, x8xpnhìn NGoSDiệp TâycrZ8 crZ8Hi JRvDco cNGoSả haNGoSi cNGoShân crZ8lên 7HGilùi vcrZ8ề x8xpmột gócNGoS crZ8xe vừaNGoS x8xpgiận vừx8xpa sNGoSợ nhìcrZ8n mcrZ8ình chằmNGoS c7HGihằm, NGoShắn nhx8xpẹ gcrZ8iọng crZ8nói: “CJRvDòn muốnJRvD thửcrZ8 nữaNGoS không?”
x8xpDiệp TâcrZ8y 7HGiHi 7HGiche môNGoSi rướmcrZ8 máu7HGi củax8xp mìJRvDnh, lNGoSiều mạngJRvD JRvDlắc đầu.
H7HGiạ PhùJRvDng TuyềcrZ8n tiến7HGi lạiJRvD gầ7HGin c7HGiô, lôix8xp cJRvDái taJRvDy đNGoSang cNGoShe miệncrZ8g NGoScủa JRvDcô racrZ8, JRvDkhẽ nghiêngcrZ8 crZ8đầu, tiếcrZ8p x8xptục hôNGoSn nữa.
DiệpNGoS TâJRvDy HJRvDi bịx8xp vâ7HGiy hãJRvDm trcrZ8ong mộtNGoS gócNGoS nx8xphỏ, khôngx8xp có7HGi đườngx8xp nà7HGio đJRvDể thJRvDoát, nụ7HGi hNGoSôn 7HGicủa hắ7HGin báx8xp NGoSđạo mà7HGi cuồngcrZ8 nhix8xpệt, thậtJRvD NGoSsự mx8xpuốn là7HGim Diệp7HGi TJRvDây x8xpHi ncrZ8ghẹt thJRvDở mx8xpà cNGoShết nJRvDhưng côx8xp k7HGihông còncrZ8 crZ8dám phảnJRvD JRvDkháng nữcrZ8a, JRvDchỉ cóNGoS thể7HGi bi7HGiết điềux8xp mJRvDột NGoSchút đểJRvD mặccrZ8 cx8xpho hắnJRvD muố7HGin làmNGoS 7HGigì thìNGoS làm.
Khô7HGing biếtNGoS qNGoSua b7HGiao lx8xpâu, HạNGoS P7HGihùng Tuyềnx8xp bcrZ8á đạocrZ8 hôNGoSn dầnJRvD ncrZ8hẹ nhàngNGoS ôcrZ8n nhuJRvD, từngcrZ8 chúx8xpt tx8xpừng chútNGoS crZ8một liếmJRvD đôi7HGi mx8xpôi bịJRvD thươngJRvD củacrZ8 côJRvD, vNGoSô cùnJRvDg ncrZ8hẹ nhà7HGing vJRvDà tỉcrZ8 mỉ.
“7HGiTối nNGoSay, DJRvDu GianJRvDg JRvDNam còcrZ8n chưJRvDa NGoShôn NGoScô, màcrZ8 NGoStôi, lạiJRvD hNGoSôn 7HGicô đếnx8xp bx8xpa 7HGilần.” HcrZ8ạ PJRvDhùng NGoSTuyền cúNGoSi đJRvDầu nhìnJRvD cô,x8xp ánhcrZ8 mắt7HGi crZ8khó hNGoSiểu NGoSnói: “Că7HGin cứx8xp thecrZ8o JRvDtình huNGoSống hiệNGoSn tạiJRvD x8xpthì cx8xpơ hJRvDội x8xpcô gả7HGi JRvDcho tôJRvDi s7HGio sánhJRvD vớiNGoS gcrZ8ả crZ8cho crZ8hắn crZ8hình 7HGinhư làx8xp hNGoSơn…một cNGoShút xíu.” 
NhưnJRvDg DiệcrZ8p TcrZ8ây Hx8xpi căncrZ8 bảncrZ8 crZ8là kNGoShông cNGoSó NGoSnghe JRvDHạ JRvDPhùng Tx8xpuyền nJRvDói chuyệcrZ8n, cònJRvD đangJRvD JRvDbận x8xprộn tx8xpìm cáchJRvD thoá7HGit khỏix8xp ngựJRvDc hắncrZ8, liềucrZ8 mạng7HGi cầmJRvD JRvDkhăn giấcrZ8y JRvDchùi 7HGimôi, lạiJRvD c7HGiòn khNGoSông ngừngJRvD “Phi,phi,phi”
“AnhcrZ8 crZ8là tên7HGi JRvDháo sắcrZ8c NGoSthấp kémx8xp! TạicrZ8 sx8xpao lNGoSại khôJRvDng cJRvDó chúcrZ8t l7HGiịch x8xpsự n7HGiào, chưNGoSa đượcNGoS scrZ8ự đồng7HGi 7HGiý cx8xpủa 7HGingười khácNGoS JRvDđã cưỡngcrZ8 hôn!”JRvD DiệpJRvD x8xpTây JRvDHi NGoSbất n7HGigờ, 7HGihung hNGoSăng mắnJRvDg hx8xpắn: “NGoSĐồ tJRvDhần kinh!”
“KJRvDhông saNGoSo, sNGoSau x8xpnày côx8xp s7HGiẽ qcrZ8uen tNGoShôi.” NGoSHạ PhJRvDùng Tu7HGiyền trởx8xp x8xplại JRvDvị trNGoSí ngồx8xpi củax8xp hắnx8xp, hacrZ8i ccrZ8hân đungcrZ8 đưax8xp, vừcrZ8a cườicrZ8 x8xpvừa NGoSnhàn nhã7HGi trx8xpả lời.
NếucrZ8 NGoScó t7HGihể, Diệ7HGip x8xpTây H7HGii thựcJRvD mucrZ8ốn x8xpphun máuNGoS trêcrZ8n mi7HGiệng mìnJRvDh vcrZ8ào mx8xpặt hắn.x8xp Côx8xp tức7HGi giậnx8xp đến7HGi mcrZ8ức cảx8xp JRvDngười đềux8xp 7HGirung lên7HGi bầx8xpn bật,JRvD đaJRvDng thở,crZ8 lcrZ8ại pháx8xpt hiệnNGoS crZ8ra cá7HGii nhẫ7HGin đínNGoSh crZ8hôn mìnx8xph vừa7HGi tháoNGoS rNGoSa lúcrZ8c nãx8xpy chẳngcrZ8 biếtJRvD tNGoSừ lJRvDúc nàoJRvD đãNGoS cNGoShiễm chcrZ8ệ vữngcrZ8 vcrZ8àng nằmx8xp trNGoSên ngóJRvDn ápJRvD útcrZ8 c7HGiủa cô.
Cx8xphiếc crZ8nhẫn bạchNGoS kicrZ8m với7HGi x8xpba vicrZ8ên đáNGoS đượx8xpc x8xpcắt gNGoSọt ti7HGinh xảo,crZ8 tcrZ8hiết kNGoSế mớcrZ8i mẻ.NGoS NhJRvDưng NGoSđối 7HGivới DiJRvDệp TâycrZ8 crZ8Hi NGoSthì nóJRvD chẳx8xpng kháx8xpc NGoSgì mộtJRvD x8xpcái khoácrZ8 sắt,NGoS bJRvDuộc thậtJRvD chặtx8xp x8xpcô lại.
7HGiDiệp TâyJRvD Hx8xpi đanNGoSg địJRvDnh tháx8xpo crZ8ra lầx8xpn crZ8nữa, H7HGiạ Phx8xpùng TuycrZ8ền lNGoSại dùngx8xp giọ7HGing 7HGinói bìnhx8xp NGoStĩnh k7HGihông gợnNGoS sNGoSóng chặcrZ8n lJRvDại: “NếuJRvD nhưx8xp JRvDcô crZ8dám làmcrZ8 t7HGihế, tôcrZ8i sẽ7HGi lậNGoSp crZ8tức JRvDlập lạix8xp những7HGi chuyJRvDện vừ7HGia rồiNGoS NGoSđã làJRvDm vớicrZ8 7HGicô đấy.”
JRvDDiệp Tâyx8xp NGoSHi crZ8tay x8xplập tứx8xpc cx8xpứng đờ.
“Sau crZ8này, bấcrZ8t luậx8xpn crZ8là điNGoS crZ8tắm JRvDhay đcrZ8i ngủ,NGoS cô7HGi đều7HGi phảx8xpi đeox8xp JRvDnó NGoSở tJRvDrên tcrZ8ay.” Hạ7HGi Phùn7HGig TuyềNGoSn crZ8ra lệnh.
“Xin crZ8hỏi, v7HGiì JRvDsao tôx8xpi JRvDphải nx8xpghe lNGoSời aNGoSnh?” NGoSDiệp TâJRvDy crZ8Hi x8xpkhông phục.
“NếcrZ8u khô7HGing ticrZ8n, côcrZ8 cJRvDó thcrZ8ể thx8xpử mộtcrZ8 cx8xphút xecrZ8m sao.x8xp” crZ8Hạ Phù7HGing 7HGiTuyền gx8xpõ gõx8xp ngónNGoS JRvDtay 7HGitrên đầucrZ8 JRvDgối tcrZ8heo tix8xpết tấ7HGiu, mx8xpỗi mộx8xpt crZ8nhịp gõcrZ8 nhcrZ8ư đánx8xph vàoNGoS crZ8lòng Diệpx8xp x8xpTây Hi7HGi: “Tinx8xp tx8xpôi đi7HGi, x8xpcô vĩncrZ8h vx8xpiễn sẽJRvD khônNGoSg baJRvDo gNGoSiờ đox8xpán trướcNGoS được7HGi tô7HGii sẽNGoS làmcrZ8 nhữJRvDng gìJRvD đâu.”
Khi crZ8hai ngườiNGoS trởNGoS vềcrZ8 nhà,7HGi x8xpA KNGoShoan pJRvDhát hiệnx8xp NGoSmôi x8xpDiệp Tây7HGi HNGoSi scrZ8ưng phồngJRvD lên,x8xp crZ8vẻ mặx8xpt JRvDvô cùnJRvDg 7HGikhó chNGoSịu crZ8cho nênx8xp liền7HGi âx8xpn NGoScần 7HGihỏi thăm:JRvD “NhacrZ8 đầu,crZ8 kẻ7HGi nJRvDào chọccrZ8 giậcrZ8n muội,7HGi lJRvDàm scrZ8ao x8xpmà mặtx8xp JRvDnhư x8xpbị táx8xpo crZ8bón thcrZ8ế này?”
Dx8xpiệp Tx8xpây HcrZ8i nghcrZ8iến răx8xpng nghJRvDiến lợi7HGi nóiJRvD: “Muộ7HGii bJRvDị HạNGoS Phùx8xpng TuyềJRvDn crZ8ép buộc!”
“NgaycrZ8 tJRvDại bữacrZ8 tiệcrZ8c á?7HGi” 7HGiA Khoa7HGin h7HGiít mộtx8xp JRvDhơi, bốiNGoS rối7HGi: x8xp“Xong rồi,crZ8 xx8xpong rồNGoSi, nhấtcrZ8 địnhcrZ8 lJRvDà v7HGiội v7HGiàng quá,JRvD Phùnx8xpg NGoSTuyền x8xpchưa kịpx8xp sửNGoS dụngcrZ8 biệ7HGin px8xpháp crZ8an to7HGiàn đúNGoSng khô7HGing, nói7HGi khôngx8xp chừncrZ8g mNGoSuội manJRvDg tha7HGii rồcrZ8i, x8xpkhông đư7HGiợc, khôn7HGig được,x8xp huyn7HGih phảiNGoS nhanNGoSh chóngJRvD đcrZ8i nJRvDấu can7HGih tổx8xp yếcrZ8n, đJRvDể muộicrZ8 crZ8bồi bổJRvD thâcrZ8n NGoSthể mớix8xp được!”
“M7HGiuội .khôJRvDng .crZ8có. ýcrZ8 .nà7HGiy!” Diệpx8xp Tâ7HGiy x8xpHi tháNGoSi dưJRvDơng gJRvDân x8xpxanh nổi7HGi lên,crZ8 gcrZ8iơ ta7HGiy lêcrZ8n, crZ8nhìn crZ8rõ chcrZ8iếc nhJRvDẫn đínhx8xp x8xphôn scrZ8áng chóNGoSi 7HGikia: “MuộiJRvD NGoSmuốn 7HGinói lNGoSà HạJRvD PJRvDhùng TuyềnJRvD épJRvD muộiJRvD NGoSđeo cá7HGii này!”
A 7HGiKhoan ngcrZ8hi ngcrZ8ờ: “ChẳngJRvD lẽ7HGi muộix8xp khônJRvDg thNGoSích kiểucrZ8 dáncrZ8g crZ8này sao?”
“Không x8xpphải, ki7HGiểu x8xpdáng rấtx8xp đẹp,JRvD nhưngJRvD mà…”
“NhưngcrZ8 mà7HGi muộcrZ8i khôngJRvD JRvDthích đácrZ8 crZ8nhỏ chJRvDứ gì?”
“KNGoShông, vNGoSiên đá7HGi kcrZ8ích thước7HGi rất7HGi crZ8phù hx8xpợp, nh7HGiưng mà…”
“Nhưng7HGi m7HGià mcrZ8uội tx8xphích chiJRvDếc nhẫn7HGi khx8xpác đắ7HGit tiềx8xpn hơcrZ8n hả?”
“HãyNGoS ngNGoShe mu7HGiội NGoSnói hếtcrZ8 c7HGió đượcx8xp không!”7HGi Gân7HGi xanJRvDh ncrZ8ổi l7HGiên ngà7HGiy càngx8xp rõ,NGoS taNGoSi crZ8xì NGoSkhói: “ChiếcJRvD NGoSnhẫn nàycrZ8 chẳNGoSng cóJRvD vcrZ8ấn đJRvDề gìNGoS cả,JRvD muNGoSội JRvDchỉ là7HGi khôncrZ8g muố7HGin kếNGoSt hx8xpôn cùngcrZ8 hắn7HGi thôi!”
x8xp“À!!” x8xpA KcrZ8hoan gậtcrZ8 gù,NGoS 7HGibắt đầucrZ8 c7HGiúi xuốngx8xp tiếp7HGi tụcJRvD làmJRvD việcJRvD c7HGiủa mình.
“Huynh7HGi tạix8xp x8xpsao NGoSkhông cócrZ8 crZ8phản ứJRvDng gx8xpì vậy?”7HGi 7HGiDiệp 7HGiTây H7HGii kNGoShông kx8xphỏi thắcNGoS mắc.
“MuộicrZ8 muốcrZ8n huycrZ8nh phản7HGi NGoSứng gJRvDì đ7HGiây?” crZ8A NGoSKhoan cũx8xpng chẳcrZ8ng JRvDhiểu nổJRvDi hỏicrZ8 lại.
“crZ8Muội vJRvDừa mcrZ8ới nóix8xp lNGoSà muộicrZ8 NGoSkhông muốnx8xp kếNGoSt hôncrZ8 NGoScùng HạNGoS 7HGiPhùng TuyềnNGoS đấy.” 
“Huynh kJRvDhông mNGoSuốn mìnNGoSh cNGoShết gcrZ8ià JRvDmà cx8xphưa cóJRvD cNGoSháu đâu.”
“Thếx8xp crZ8là s7HGiao chcrZ8ứ?” Diệpx8xp TcrZ8ây HNGoSi 7HGicự nự.
“Ý củJRvDa h7HGiuynh JRvDchính lJRvDà, khôJRvDng giốn7HGig nhưJRvD 7HGitình crZ8yêu củaJRvD hNGoSai đứcrZ8a JRvDmuội JRvDsẽ x8xpnảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.