Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

ChaptkNcjer 23

“Ngày đóLyvD, ggkdnếu nkNcjhư 5jeokhông có5jeo cô,kNcj LyvDtôi đLyvDã skNcjớm bịggkd Hạ3KCN PhkNcjùng TuyềnkNcj gikNcjết chếtggkd rồi.”kNcj DLyvDu 3KCNGiang N3KCNam kNcjxoay 5jeođầu, nhìn3KCN 3KCNcô: “Nh3KCNưng tôi5jeo kNcjlại kNcjbán LyvDđứng cô.”
Diệp Tâ5jeoy kNcjHi kLyvDhông nkNcjói 5jeogì chỉkNcj mỉggkdm cười.
kNcj“Cô hẳn3KCN là3KCN rấtggkd hggkdận tôggkdi.” 3KCNDu Gia3KCNng NaLyvDm nói.
Diệp TâkNcjy HLyvDi bướcLyvD kNcjtới cạnkNcjh h5jeoắn, LyvDnhẹ n5jeohàng đặt5jeo ta5jeoy lê5jeon l5jeoan LyvDcan LyvDcẩm t3KCNhạch bóng5jeo loánggkdg, đákNcj lạnh5jeo nhưkNcj băLyvDng, ckNcjô tkNcjhấp gi5jeoọng nóLyvDi: “TôiLyvD 3KCNhiểu, an3KCNh cũ5jeong cggkdó n3KCNỗi kh5jeoổ kNcjtâm ri5jeoêng mà.”
Nghe vậggkdy, Dggkdu 5jeoGiang NkNcjam míggkd mắtkNcj cóggkd mộtggkd 3KCNnốt ruồkNcji 5jeomàu nâuggkd nh5jeoo LyvDnhỏ dường3KCN nh3KCNư LyvDgiật LyvDmình kNcjmột cái.
Bónggkdg 3KCNđêm t5jeorong LyvDtrẻo lạLyvDi lùn3KCNg, troggkdng kNcjkhông k5jeohí cũkNcjng 3KCNcó chútkNcj g5jeoì đóggkd ggkdlạnh lẽo.
Hai ngườ3KCNi 5jeocùng đứ3KCNng 5jeotrên bkNcjan LyvDcông nLyvDhưng lạikNcj LyvDnhìn vềLyvD h5jeoai hướngLyvD khá3KCNc nhau.
Một5jeo 5jeolúc saggkdu, 5jeoDu GikNcjang kNcjNam bỗkNcjng ggkdnhiên nói3KCN: “Hôm3KCN qua5jeo, lggkdà ngày5jeo giỗkNcj của3KCN chggkda tôi.”
Diệp Tâ5jeoy H5jeoi kiLyvDnh ngạc.
“Như5jeong trLyvDừ tkNcjôi rLyvDa, khônkNcjg cggkdòn 5jeoai nLyvDhớ đếnLyvD chuyệ5jeon nkNcjày nữa.”kNcj 3KCNDu GLyvDiang LyvDNam ggkdcười chuggkda chát3KCN kNcjbi thưLyvDơng: “Không5jeo mộtLyvD aLyvDi nữa.”
ggkdDiệp 5jeoTây kNcjHi cụLyvDp mắt5jeo x3KCNuống: kNcj“Vậy aLyvDnh 3KCNcho rằng,LyvD b5jeoa aLyvDnh 3KCNlà bị…ggkd Dggkdu Tử5jeo ggkdVĩ mưuggkd kNcjsát phảiLyvD không?”
“KLyvDhông phkNcjải l5jeoà tôggkdi 3KCNcho rằng5jeo nLyvDhư thế3KCN m5jeoà sựLyvD thggkdật ggkdđúng l5jeoà nhkNcjư thế3KCN.” ggkdDu G5jeoiang 5jeoNam sắcggkd mặ5jeot LyvDdưới ánhkNcj tggkdrăng ngà5jeoy càggkdng tái5jeo nh5jeoợt, lạnhggkd lùng3KCN 3KCNvô tìnggkdh: 5jeo“Ba tôLyvDi trước3KCN kh3KCNi cLyvDhút hLyvDơi thggkdở cuốiLyvD cùn3KCNg, toànkNcj 3KCNthân má5jeou kNcjme đLyvDầm đìa5jeo vẫnggkd cố3KCN lếtggkd tới5jeo ôm5jeo chặt3KCN lấy3KCN kNcjtôi, ônggkdg đãkNcj n5jeoói ch5jeoo tôiggkd biLyvDết, DLyvDu ggkdTử Vĩ…5jeo 5jeochính hắ5jeon đãkNcj sággkdt hạikNcj ch5jeoa tôi.”
Du Gia5jeong NaLyvDm giọngggkd nói5jeo r3KCNất 3KCNnhẹ, rấLyvDt 3KCNbình tĩnh.
Nhưng Dggkdiệp Tây5jeo ggkdHi ng5jeohe nkNcjhững lời3KCN đókNcj ggkdmà thLyvDấy lạ3KCNnh ggkdbuốt đầyLyvD LyvDhận thù.
“Anh muốn…3KCNbáo thkNcjù?” Diệp3KCN T5jeoây HLyvDi vẫnLyvD hỏkNcji nhkNcjưng tronggkdg l3KCNòng sớmggkd đã5jeo bi3KCNết kNcjcâu tLyvDrả lời.
ggkdDu G5jeoiang LyvDNam ggkdkhông LyvDtrả lờiggkd 3KCNcâu hggkdỏi đó,LyvD ch5jeoỉ l3KCNầm bầ5jeom r5jeoất n3KCNhỏ: “ThkNcjật r5jeoa 5jeothì, tôikNcj 5jeocũng LyvDsớm phát5jeo hiệnLyvD LyvDra ha5jeoi LyvDkẻ giakNcjn p3KCNhu dâ5jeom pggkdhụ đggkdó. 5jeoCho d3KCNù cókNcj ch5jeoe d5jeoấu bí3KCN mật5jeo LyvDkĩ lưỡngLyvD nhưLyvD 5jeothế nàoggkd 3KCNđi nữakNcj 5jeothì c3KCNhẳng lẽ5jeo ckNcjon t3KCNrai lggkdại k3KCNhông phátLyvD LyvDhiện LyvDra LyvDsự k3KCNhác lạLyvD LyvDcủa mggkdẹ mìnkNcjh sa5jeoo. NhìkNcjn thấy3KCN DLyvDu Tử3KCN Vĩ,ggkd ánggkdh mắtggkd củaLyvD bà5jeo LyvDấy l3KCNoé 3KCNlên nikNcjềm LyvDvui, cả5jeo ngàyggkd s5jeoẽ vu3KCNi 3KCNvẻ. S5jeoau LyvDđó vàLyvDo mộtkNcj kNcjngày, t3KCNôi nấpggkd ởggkd 5jeomột g3KCNóc 3KCNvườn LyvDhoa tận3KCN mắtggkd nhì5jeon LyvDthấy bọn3KCN h3KCNọ 5jeoôm hônkNcj nhau…NLyvDếu nhưLyvD ngàykNcj đó,5jeo t3KCNôi kNcjnói c3KCNho ckNcjha biế3KCNt v3KCNiệc kNcjnày, ô5jeong ấyggkd LyvDsẽ có5jeo th3KCNể 3KCNđề ph5jeoòng D3KCNu TửLyvD VLyvDĩ thLyvDì đ5jeoã khônLyvDg 5jeobị h3KCNắn h5jeoãm LyvDhại nh3KCNư 3KCNngày kNcjhôm nay…Vậ3KCNy mà5jeo tggkdôi 3KCNlại khônggkdg l3KCNàm vậy,5jeo kNcjtôi sợkNcj s3KCNẽ ph5jeoá 5jeovỡ ggkdhạnh LyvDphúc 3KCNcủa bảnggkd thâggkdn, ph5jeoá vggkdỡ LyvDgia đìkNcjnh n3KCNày, nggkdên rốtLyvD 3KCNcuộc đggkdã ggkdim lặng…”
3KCNDu Gggkdiang NkNcjam LyvDgiọng ggkdnói ngàggkdy càLyvDng nhkNcjỏ dần.
Diệp kNcjTây 3KCNHi LyvDkhông đàLyvDnh lò5jeong, nắmkNcj lấkNcjy ta5jeoy hLyvDắn, sư3KCNởi ấkNcjm đôiLyvD b3KCNàn 5jeotay giá3KCN 5jeolạnh, nhẹ3KCN n5jeohàng khuggkdyên 5jeonhủ: “An5jeoh khôLyvDng h3KCNề cóggkd tộkNcji gìggkd cả,ggkd thật3KCN đLyvDấy, đLyvDó k3KCNhông LyvDphải là3KCN 3KCNlỗi củaLyvD anh.”
Du Gianggkdg N3KCNam kNcjngẩng đầu.
Cả người5jeo h5jeoắn, tócLyvD, k5jeohuôn ggkdmặt, toànkNcj thân5jeo đềuggkd kNcjbị ánhLyvD trăLyvDng bàkNcjng bạcLyvD ba5jeoo phủ5jeo, lkNcjúc ẩnggkd lkNcjúc hiện,ggkd mLyvDờ ả3KCNo phả3KCNng pLyvDhất nhưkNcj khôggkdng tồ3KCNn tạiLyvD trêggkdn ggkdthế giggkdới này.
Hắ5jeon kNcjnhìn DiệkNcjp kNcjTây kNcjHi, trkNcjong ánhLyvD mắtLyvD ggkdtràn ngậggkdp s3KCNự yêuLyvD thggkdương, nhưnkNcjg c3KCNòn LyvDchút 3KCNgì đó5jeo đauggkd x3KCNót, h5jeoối hậnLyvD cùngkNcj LyvDu buồn.
Tay củaggkd ggkdhắn xokNcja trggkdán cô,5jeo rồiLyvD saLyvDu đókNcj kNcjnhẹ nkNcjhàng chậmkNcj chggkdạp vuốt3KCN 5jeotai ckNcjô, rồi3KCN 5jeođến 5jeogương mặkNcjt cô.
TkNcjừng độkNcjng tá3KCNc đềuLyvD nhẹggkd nhàLyvDng kNcjtỉ mỉkNcj 3KCNmang the3KCNo s3KCNự quyếLyvDn luyến.
Lggkdúc kNcjnày Diggkdệp 5jeoTây 3KCNHi độggkdt nhi5jeoên cókNcj ch3KCNút hoảnggkdg hốt.
C3KCNô 5jeomơ hồ5jeo 5jeonhận ggkdra kNcjDu G3KCNiang ggkdNam đangLyvD ngàLyvDy càLyvDng nhíLyvDch 3KCNlại gầkNcjn côLyvD kNcjhơn, c3KCNô tLyvDhầm 3KCNnghĩ LyvDphải né3KCN hắn3KCN, nhưggkdng kNcjkhông hiểu5jeo s3KCNao côLyvD l5jeoại khô5jeong nh3KCNúc nhích.
Hai ngườikNcj môiLyvD ngà5jeoy càggkdng kNcjgần, ggkdDiệp TâykNcj 5jeoHi LyvDcó thểkNcj cggkdảm thấyggkd hơ3KCNi th3KCNở củggkda 3KCNhắn g5jeoần kề5jeo, phảng5jeo phấtLyvD trggkdên gươn3KCNg m5jeoặt mình.
Ánh mắt5jeo cô3KCN thẫggkdn thờ.
Nhưng3KCN ngakNcjy khoảkNcjnh kNcjkhắc đôi3KCN mô3KCNi kNcjhọ ch5jeouẩn bị5jeo chạLyvDm 5jeovào 3KCNnhau LyvDthì DLyvDiệp T5jeoây H3KCNi bggkdỗng cảm5jeo 5jeothấy mì5jeonh nLyvDhư bkNcjị mộggkdt lựLyvDc kéLyvDo rggkdất mạnhkNcj LyvDgiật phắ3KCNt ra.
Nhất t5jeohời kkNcjhông khLyvDí lggkdãng ggkdmạn đều3KCN biếnLyvD mất3KCN khôn3KCNg c3KCNòn cggkdhút nào3KCN hết.
“Thật xggkdin lkNcjỗi, tôkNcji t5jeoìm côLyvD ấyLyvD cóLyvD chút3KCN việcggkd.” H3KCNạ PhùngLyvD TuyềkNcjn mLyvDỉm 3KCNcười gi3KCNải thggkdích, tháikNcj đkNcjộ rất5jeo n5jeoho nhãkNcj lễkNcj độ5jeo nhưng5jeo Di3KCNệp TkNcjây 5jeoHi tựggkd 5jeonhiên dựngkNcj h3KCNết 3KCNcả tócggkd gáy5jeo lên.
Du Gia3KCNng Nggkdam khônLyvDg nóggkdi LyvDgì chỉ3KCN lẳLyvDng l3KCNặng nhìn3KCN v5jeoề phíggkda 5jeoHạ Phùn5jeog TuyềkNcjn, cóLyvD chúkNcjt cả3KCNnh giác.
LyvD“Quên mấggkdt, vếtkNcj thươngggkd lần3KCN trướcLyvD tôggkdi cắ5jeon náLyvDt trggkdên kNcjtay anggkdh đãkNcj khỏiggkd LyvDhẳn 3KCNchưa vậykNcj?” 3KCNHạ 5jeoPhùng Tuyền5jeo 5jeolàm nhưggkd v3KCNô tìnLyvDh hỏi.
“Cả3KCNm ơnggkd sựkNcj quggkdan 3KCNtâm củLyvDa anhkNcj… T5jeohế 3KCNchỗ LyvDlần tLyvDrước 3KCNbị nệnLyvD ghếkNcj vggkdào đầuLyvD củakNcj anggkdh 3KCNcòn sLyvDưng không?ggkd” LyvDDu GkNcjiang kNcjNam khôn3KCNg nha5jeonh kggkdhông c3KCNhậm phản3KCN kích.
“Đừng3KCN lkNcjo lắ5jeong, LyvDtội LyvDdo 5jeoai 5jeolàm ngườ3KCNi 5jeonấy chịu,3KCN ckNcjô ấ5jeoy đãggkd dùn5jeog “hànhkNcj ggkdđộng thực5jeo tLyvDế” để3KCN s3KCNửa chggkdữa ggkdlỗi lầggkdm củaggkd mìggkdnh rồi…Em5jeo n3KCNói xe5jeom ggkdcó đúngLyvD kggkdhông?” Hạ5jeo PhùnLyvDg kNcjTuyền rấ3KCNt thâ5jeon mậtggkd ôkNcjm hkNcjai LyvDvai D3KCNiệp TâykNcj H5jeoi, cggkdúi đầuLyvD giốngggkd nhưggkd đanggkdg hỏi5jeo LyvDcô nggkdhưng 3KCNánh mắkNcjt lại5jeo LyvDnhẹ nhàng3KCN li5jeoếc quLyvDa DLyvDu Gia3KCNng kNcjNam LyvDmột cái.
Trong nhá5jeoy mắtggkd, 5jeoHạ PhùLyvDng LyvDTuyền nhì5jeon thấyggkd D5jeou Gian3KCNg Naggkdm vkNcjai nh3KCNư cứng5jeo ngắc5jeo lại.
HạLyvD Phùnggkdg Tuyền3KCN nhếLyvDch 5jeomép LyvDcười, chẳngggkd 5jeonói chẳLyvDng rằng3KCN liggkdền kéo5jeo Dggkdiệp LyvDTây H5jeoi kNcjxuống lầu.
Diệp T5jeoây ggkdHi 3KCNthấp thỏmLyvD, bggkdởi vìkNcj mọi3KCN ngưkNcjời xu5jeong ggkdquanh akNcji 5jeoai cũnLyvDg luônggkd miện5jeog nhắ5jeoc nhởggkd c5jeoô và3KCN 3KCNDu Gian5jeog NakNcjm kLyvDhông thểLyvD LyvDcó bất5jeo kLyvDì liêLyvDn ggkdquan gì,ggkd mkNcjà rkNcjõ LyvDràng c5jeoô cũkNcjng 3KCNđã g5jeoật đầukNcj ggkdđồng ýLyvD, nhưng3KCN màkNcj lúggkdc nãggkdy vkNcjừa vặ5jeon bịLyvD HLyvDạ P5jeohùng Tuyềnggkd bLyvDắt kNcjgặp ggkdrồi, LyvDđây gọggkdi kNcjlà LyvDcó tậtggkd giậtkNcj mình.
ĐLyvDồng 5jeothời 5jeocô kNcjcũng 3KCNcảm tLyvDhấy kNcjvô cLyvDùng 3KCNhỗn loạn,LyvD vkNcjừa nãy,kNcj vừa5jeo nã5jeoy c3KCNô v5jeoà 3KCNDu GiankNcjg N5jeoam thiếukNcj cLyvDhút nữ3KCNa đãggkd hggkdôn môi?
Vì3KCN ánh3KCN trăngggkd, vìggkd sựkNcj phLyvDân tâm5jeo 3KCNcủa mLyvDình, vàggkd cònggkd 3KCNbởi vì…DukNcj GikNcjang Nam?
Cô LyvDhoàn t5jeooàn khLyvDông hiể3KCNu mình3KCN đan3KCNg nkNcjghĩ kNcjgì nữa.
DikNcjệp Tâ3KCNy kNcjHi nhưLyvD ngườiggkd mất3KCN hồn.
ggkd“Sao vkNcjậy, côggkd cLyvDòn tiếc5jeo nuggkdối cLyvDhuyện kNcjlúc n3KCNãy LyvDà?” Hạggkd Ph5jeoùng 3KCNTuyền 5jeobên ggkdcạnh 3KCNđột nhkNcjiên lê3KCNn tLyvDiếng mLyvDỉa mai.
Rốt cuộc3KCN thì5jeo cũngLyvD 5jeolà 5jeocô đãkNcj làmggkd sai5jeo, Diệ5jeop Tâggkdy LyvDHi 5jeolo l3KCNắng ggkdchưa đLyvDủ h5jeoay sLyvDao nào3KCN, d5jeoám kNcjmở miệngggkd ggkdphản bác.
Hạ Phù5jeong Tuyền3KCN nh5jeoẹ nkNcjhàng liếckNcj cô5jeo LyvDmột kNcjcái: kNcj“Được rồi5jeo, đằng5jeo nàoggkd tggkdối n3KCNay cggkdũng kLyvDhông chLyvDỉ mLyvDình côkNcj v5jeoi phạm.”
Tối nay?
DiệpLyvD T5jeoây HkNcji h3KCNoài n5jeoghi 3KCNnhưng cũnkNcjg khôngLyvD dám3KCN “bật”LyvD lại.
Lúc kNcjnày, xLyvDung 5jeoquanh bỗng3KCN nhggkdiên 5jeoim lặnLyvDg d5jeoị thường.
ggkdDiệp TâykNcj HkNcji phát5jeo hiệnggkd kNcjmột ngườikNcj đàn5jeo 3KCNông trun3KCNg n5jeoiên đứnggkdg giữ5jeoa phLyvDòng ggkddáng kNcjvẻ p5jeohi phàm,kNcj ph5jeoong th3KCNái qukNcjý tộc,3KCN ggkdkhuôn mLyvDặt LyvDbí h3KCNiểm. Ôngggkd tkNcja đan3KCNg đeggkdo ggkdcho Lggkdiễu VLyvDi QLyvDuân ggkdmột chkNcjiếc v3KCNòng cổ3KCN ngọc3KCN bích.
5jeoVòng cggkdổ đ3KCNắt tiềLyvDn, mỹLyvD nh3KCNân caggkdo quý,3KCN ggkdhai tggkdhứ nàykNcj k3KCNết ggkdhợp lạ5jeoi càng3KCN 3KCNnổi bkNcjật hơn.
“Chúc ekNcjm sẽkNcj mãLyvDi mãiggkd xin5jeoh đẹpLyvD n3KCNhư thế3KCN này.”LyvD Ngưggkdời đàn5jeo ônggkdg đ5jeoó kNcjhôn lLyvDên 3KCNmá Liễuggkd V3KCNi QuânkNcj ggkd, tLyvDất cả5jeo m3KCNọi LyvDngười đềkNcju vỗLyvD tggkday chúggkdc mừng.
Diggkdệp LyvDTây H3KCNi bkNcjừng 5jeotỉnh chân5jeo lýLyvD, h5jeooá LyvDra ngườikNcj đóggkd chí5jeonh kNcjlà ggkdDu ggkdTử Vĩ.
Du Tửggkd VkNcjĩ nâng5jeo chén5jeo rượu5jeo lên3KCN: “Cảm3KCN LyvDơn tấ5jeot cảLyvD cáLyvDc 5jeovị kháLyvDch quggkdý có5jeo m3KCNặt ng5jeoày hômkNcj na5jeoy, ckNcjhúng tLyvDa hãyggkd cLyvDùng ănggkd mừng3KCN sinkNcjh nhậggkdt cLyvDủa ph5jeou nhâggkdn tôiLyvD 3KCNnào.” Nói5jeo xonggkdg, ôn5jeog kNcjta LyvDtu m3KCNột LyvDhơi LyvDcạn sạ5jeoch ché5jeon rượu.
C5jeoác kNcjvị khách5jeo cggkdũng lần3KCN lượt5jeo lkNcjàm theo.
T5jeoiếp thggkdeo, ôkNcjng lạiggkd rót5jeo mộtLyvD LyvDchén rượu,ggkd bkNcjước tới3KCN kNcjchỗ 3KCNHạ LyvDPhùng Tuyền5jeo, nhìn5jeo HkNcjạ Phùng5jeo 3KCNTuyền v5jeoà kNcjDiệp Tây5jeo H5jeoi nhakNcjm hiLyvDểm LyvDnói: “HLyvDôm nkNcjay tkNcjôi cảmLyvD thggkdấy 5jeođặc 5jeobiệt vinLyvDh hkNcjạnh 3KCNkhi Hạ5jeo PkNcjhùng TuyềnLyvD tiên3KCN s5jeoinh ggkdcó ggkdthể hggkdạ c5jeoố đếnggkd đâ5jeoy thkNcjam dựggkd bữaLyvD 5jeotiệc n5jeoho nhỏggkd này…kNcjHạ tiê3KCNn sinLyvDh, t5jeoôi muốnkNcj mờiLyvD LyvDanh 5jeomột chén,kNcj hkNcji vkNcjọng 5jeocó th3KCNể xoáLyvD hkNcjết mọiggkd hiểukNcj ggkdlầm gi3KCNữa chú3KCNng t3KCNa tLyvDừ tr3KCNước LyvDtới naggkdy vàLyvD t5jeohay 5jeomặt n5jeohững kẻ3KCN tkNcjrong 3KCNgia tộcLyvD chúngkNcj tkNcjôi có3KCN nhữngLyvD hLyvDành độn3KCNg 3KCNvô LyvDlễ vớkNcji ankNcjh tLyvDôi mu3KCNốn xggkdin lỗikNcj anh.”
“Không dá5jeom nhậ5jeon.” HạLyvD P3KCNhùng kNcjTuyền khákNcjch khí5jeo đáp,5jeo nângkNcj cố5jeoc ggkdrượu uống3KCN luôn.
“Như 5jeovậy bâyLyvD giờ,kNcj LyvDkhiêu vggkdũ kNcjbắt đầu…”3KCN kNcjDu Tử5jeo ggkdVĩ tuyênLyvD bố.
“Xin LyvDchờ 5jeomột chútLyvD.” Hggkdạ 3KCNPhùng Tuyềnggkd cắt5jeo đứtLyvD lờ5jeoi ôngkNcj 5jeota “Chờ5jeo đã,LyvD tôggkdi cggkdòn 3KCNcó chuyện3KCN mkNcjuốn tuggkdyên bố.”
Ánh 5jeomắt 5jeomọi người5jeo LyvDđều đổ5jeo dồn5jeo vềkNcj phíakNcj HạkNcj P5jeohùng T3KCNuyền, LyvDbao gồkNcjm cả5jeo DkNcjiệp T3KCNây HkNcji, LyvDcô cũ3KCNng đ3KCNang 5jeoôm đ5jeoầy mộLyvDt bụLyvDng băggkdn khoănggkd nhìnLyvD hắn.
LúckNcj nà3KCNy H5jeoạ Phùngggkd TukNcjyền bkNcjỗng nânkNcjg ta5jeoy Diệp5jeo TâyLyvD HkNcji lLyvDên, nó5jeoi: “TôikNcj vàggkd Diệggkdp 3KCNTây HkNcji s5jeoẽ đggkdính hôn.”
“kNcjVốn 5jeolà, 5jeochúng tôi5jeo muốn5jeo kNcjchờ mkNcjột thờ5jeoi g3KCNian n3KCNữa mới5jeo thôngLyvD 5jeobáo ckNcjho mọi5jeo nLyvDgười bikNcjết nkNcjhưng vLyvDừa rồ3KCNi đggkdược tậnkNcj kNcjmắt chggkdứng kiếnggkd vợggkd chồggkdng Dggkdu lã3KCNo kNcjgia đkNcjây thâggkdn mật5jeo 3KCNkeo kNcjsơn nhLyvDư 3KCNthế thật3KCN sựLyvD đángkNcj gh5jeoen 3KCNtỵ, c5jeoho nên3KCN l3KCNiền quyếtkNcj định3KCN ggkdsẽ t3KCNuyên 3KCNbố luôkNcjn tạ5jeoi đây.”LyvD ggkdHạ PLyvDhùng T5jeouyền nóikNcj kNcjdối kLyvDhông chớpkNcj mắt.
kNcjCả căn3KCN phòngLyvD LyvDđầu tLyvDiên lLyvDà i5jeom lặngkNcj 3KCNhoàn t3KCNoàn skNcjau đ3KCNó lakNcji van3KCNg lêggkdn tiếngLyvD v5jeoỗ tLyvDay tán3KCN thư3KCNởng rầ5jeom trời.
Hạ Phùn3KCNg Tuyề5jeon r5jeoút 5jeora tkNcjừ kNcjtúi áoLyvD lễkNcj phụckNcj mộtLyvD ch5jeoiếc n3KCNhẫn đíggkdnh hô5jeon, đeggkdo lên3KCN ggkdbàn kNcjtay phảkNcji đLyvDã hoággkd đággkd của3KCN DkNcjiệp Tây5jeo HLyvDi. Nhân5jeo ti3KCNện c5jeoúi 5jeođầu xuốngLyvD, vggkdén tókNcjc 3KCNcô lên,ggkd n5jeohẹ n5jeohàng gh5jeoé LyvDsát t5jeoai côLyvD 5jeothì thầmkNcj 3KCNđe doLyvDạ: “NLyvDếu kNcjnhư côggkd LyvDdám LyvDphản đối,3KCN 5jeotôi ggkdsẽ nga3KCNy lậpkNcj tggkdức qu3KCNẳng c3KCNô lạikNcj nơ3KCNi nàggkdy, ggkdtin tLyvDôi đkNcji, kNcjso vớiggkd thủggkd đoạnLyvD cggkdủa LyvDDu ggkdTư NhâkNcjn LyvDthì D5jeou tử3KCN 3KCNVĩ cònkNcj độc3KCN ákNcjc hơnkNcj rấtkNcj nhggkdiều… k5jeohông tikNcjn th3KCNì ckNcjô 3KCNcứ thửLyvD xem.”
Dggkdiệp LyvDTây H3KCNi c5jeoảm thấy3KCN m3KCNình nhLyvDư rơiggkd thẳn5jeog vggkdào một3KCN hkNcjầm băn5jeog, thậtkNcj s5jeoự khôggkdng bggkdao giờkNcj 3KCNlường tr5jeoước đượckNcj 3KCNHạ Phùn5jeog Tuyền3KCN sẽLyvD ggkdra ch3KCNiêu 5jeođộc nLyvDhư vậggkdy, lậpLyvD tứkNcjc làm3KCN 5jeocho ckNcjô đànhLyvD ggkdbó tggkday chịLyvDu chóikNcj cLyvDâm ggkdnín m3KCNà làggkdm theo.
Cô kh3KCNông 5jeobiết chính5jeo x5jeoác Hạ5jeo PhkNcjùng Tuyền3KCN đ3KCNang 5jeonghĩ cLyvDái q5jeouái kNcjgì vkNcjà cũnLyvDg k5jeohông ggkdbiết r3KCNốt cuộLyvDc 5jeothì LyvDmình nêkNcjn làggkdm gì5jeo 5jeobây giờ.
CôkNcj chỉ3KCN b5jeoiết du5jeoy nhkNcjất ggkdmột điềLyvDu, đggkdó l5jeoà vẻggkd mặt5jeo tươikNcj cư3KCNời LyvDhớn hLyvDở đối3KCN với5jeo sựLyvD chú3KCNc phúcLyvD của5jeo cácLyvD 3KCNvị khákNcjc kNcjở 5jeođây c5jeoủa mìggkdnh kNcjso vớikNcj khóggkdc cònkNcj kh3KCNó c3KCNoi hơ3KCNn rấ3KCNt nhiều.
Mà l3KCNúc đó5jeo, ởggkd mộ5jeot góggkdc kháLyvDc c5jeoủa căLyvDn phò3KCNng, một3KCN bóng3KCN ngườ3KCNi lầLyvDm lũLyvDi t5jeoừ tkNcjừ bLyvDước r5jeoa ngoài.
Trê5jeon đường3KCN vềkNcj nLyvDhà, DiLyvDệp ggkdTây 5jeoHi 3KCNtrầm kNcjmặc hồggkdi lâuLyvD, rốt5jeo 3KCNcuộc cũLyvDng nLyvDhịn LyvDkhông nổi5jeo nggkdữa rggkdồi liềnggkd thá5jeoo nLyvDgay chiếckNcj nhLyvDẫn 5jeora trảggkd kNcjcho HạLyvD Phùng5jeo Tuyền.
Hạ Phùng3KCN T5jeouyền kNcjcũng chẳnkNcjg tkNcjhèm LyvDnhìn nggkdó 3KCNlấy kNcjmột cLyvDái, chLyvDỉ nóikNcj: “Sau3KCN nàggkdy, 5jeocô phải3KCN 5jeoluôn l3KCNuôn đ5jeoeo nóggkd tr5jeoên ta5jeoy ng5jeohe không?”
“ggkdViệc nàggkdy, an5jeoh đangggkd tiggkdến hành5jeo LyvDkế hoạch5jeo g5jeoì vậy,ggkd v3KCNiệc chúLyvDng LyvDta 5jeođính hônggkd là3KCN mộ3KCNt phần3KCN c5jeoủa kếggkd hoạ5jeoch đó,ggkd kNcjđúng không?kNcj” Đggkdây ggkdlà đápggkd ánLyvD du5jeoy nhấtggkd mggkdà LyvDDiệp LyvDTây 3KCNHi su3KCNy nghĩ3KCN kNcjhồi lâuLyvD mớiggkd tì3KCNm ggkdra được,3KCN cũggkdng l3KCNà đá3KCNp ánLyvD 5jeolàm LyvDcô kNcjthấy y5jeoên tâ3KCNm nhất.
Đáng tiếcLyvD đápggkd ánggkd nàyLyvD n5jeogay l5jeoập tứggkdc LyvDbị LyvDbác bLyvDỏ: 3KCN“Chẳng LyvDcó kếggkd hoạchkNcj nàoLyvD cả.”
“Vggkdậy…tại 3KCNsao chLyvDúng tkNcja pLyvDhải đíggkdnh 5jeohôn?” DiLyvDệp kNcjTây 3KCNHi thấ3KCNy lư5jeong mì3KCNnh đa3KCNng rònkNcjg rò5jeong m5jeoồ 5jeohôi lạnh.
“Bởi5jeo 3KCNvì đggkdính hôn3KCN rồi3KCN mớggkdi cggkdó thể3KCN kNcjkết kNcjhôn.” Hạggkd PhùnkNcjg T3KCNuyền nhggkdàn ggkdnhạt giảLyvDi thích.
Diệ5jeop T5jeoây H3KCNi LyvDthấy hìkNcjnh nhưLyvD nggkdhiệt đ3KCNộ 3KCNđiều ho5jeoà kNcjtrong 3KCNxe đãLyvD 5jeoxuống qukNcjá kNcjthấp rồkNcji, t5jeohế ckNcjho nênLyvD ggkdgiọng 3KCNnói ckNcjủa ckNcjô mới3KCN r5jeoun rẩy5jeo nggkdhư vầy:3KCN “Kết…hôn?”
“Đúnggkdg vậy.”ggkd NLyvDgười kNcjnào ggkdđó 5jeogật đầu.
“TạiLyvD sa5jeoo lạLyvDi phLyvDải kết3KCN hônLyvD?” D3KCNiệp kNcjTây H5jeoi giựtkNcj giựtggkd 5jeotóc mình,LyvD m5jeoột cái,kNcj haggkdi cáiggkd, bLyvDa cái…
“BởiLyvD v3KCNì t5jeoôi khkNcjông kNcjmuốn LyvDchưa k5jeoết hôLyvDn đãggkd sinkNcjh co3KCNn rồi.”
“Tạggkdi sakNcjo lkNcjại 5jeomuốn siggkdnh con?!”
“Bởi5jeo LyvDvì chúnkNcjg t5jeoa đãggkd lên3KCN giường.”
“TạikNcj s3KCNao 3KCNlại phải5jeo lê3KCNn giường???”
“Bở3KCNi vìggkd chún5jeog t3KCNa sắpkNcj kggkdết hôn.”
“Tạ5jeoi 3KCNsao chúngLyvD t5jeoa lkNcjại phggkdải kếtkNcj hôn???!!!!”
“Bởiggkd vkNcjì 5jeochúng t5jeoa đãggkd đính3KCN hôn.”
“…”

Cứ3KCN như3KCN kNcjvậy, vLyvDấn đềLyvD nkNcjày cứkNcj 3KCNlập LyvDđi lậpLyvD lại3KCN vô5jeo skNcjố lần,LyvD DkNcjiệp T3KCNây H3KCNi qu5jeoyết địnhggkd 3KCNđổi phươn3KCNg thứcggkd giaLyvDo LyvDtiếp, 5jeocho n5jeoên LyvDcô vôkNcj cùnkNcjg thà5jeonh LyvDkhẩn, 5jeonghiêm tkNcjúc cựcLyvD ggkdđộ nó5jeoi: 3KCN“Hạ Phù5jeong Tuyggkdền, kNcjtôi khôkNcjng muggkdốn kế3KCNt LyvDhôn với5jeo anh.”
Hạggkd PhùngLyvD Tuyề3KCNn cũ3KCNng khggkdông 5jeocó phả3KCNn ứLyvDng ggkdgì dữ3KCN d3KCNội lắm,ggkd chỉ3KCN độtLyvD ngggkdột hỏi3KCN mộ5jeot cLyvDâu 5jeohỏi khkNcjác: “VậykNcj mLyvDỗi sánkNcjg 5jeocó 5jeophải lkNcjà LyvDcô LyvDcam tLyvDâm t5jeoình nguyện3KCN b3KCNưng ggkdcà pLyvDhê lê5jeon cLyvDho t5jeoôi không?”
LyvD“Không đkNcjời kNcjnào.” DikNcjệp TâykNcj H5jeoi trảLyvD 5jeolời chắcLyvD LyvDnhư đ3KCNinh chém5jeo sắt.
“KkNcjhông l5jeoà đượcLyvD rồi.”
“Thếggkd LyvDlà 3KCNcó ýkNcj gì3KCN 3KCNhả?” Dggkdiệp TkNcjây H3KCNi kh5jeoông hiể5jeou 3KCNgì hết3KCN trơn.
“Chúng3KCN 3KCNta kLyvDết kNcjhôn 3KCNsau nàyggkd cũngkNcj 5jeogiống nhưkNcj việ3KCNc cô3KCN phảkNcji LyvDbưng LyvDcà ph5jeoê mỗ3KCNi s5jeoáng chkNcjo ggkdtôi, 3KCNmặc 5jeodù k5jeohông tì3KCNnh nguyện3KCN nhưnkNcjg cuốggkdi cùng3KCN 5jeocô vẫ3KCNn 5jeophải làggkdm.” HkNcjạ PhùLyvDng ggkdTuyền dùngLyvD 5jeomột 3KCNcâu đơnkNcj giảggkdn kết3KCN 3KCNthúc 5jeovấn đềLyvD mà5jeo Di5jeoệp Tâyggkd H3KCNi LyvDso s3KCNánh vớiLyvD hà5jeom sốggkd ggkdtoán kNcjhọc c5jeoòn khókNcj 5jeokhăn hggkdơn gấp3KCN chụkNcjc lần.
Chapter 24
Diệp TâyLyvD H5jeoi vừkNcja thggkdấy bựcggkd mìggkdnh vkNcjừa buồn3KCN cư5jeoời, khôn5jeog biết5jeo làggkdm 5jeosao LyvDlại thốtggkd 5jeora câu:LyvD “Tôi3KCN c3KCNó 3KCNchết ggkdcũng 3KCNkhông gggkdả cggkdho anh.”
3KCNSau kkNcjhi 3KCNnói 3KCNxong 3KCNlại cả5jeom thấyggkd có5jeo gìggkd 3KCNđó 3KCNkhông ổn,LyvD ggkdthẳng th3KCNắn q5jeouá mức,5jeo kNcjhơn nữ3KCNa cònggkd chú5jeot nguLyvDy hiểm—như5jeo mấyggkd bộkNcj ph5jeoim truyềggkdn h3KCNình nhảm3KCN nhíLyvD ấy,3KCN nhữngggkd lLyvDời ggkdnày cLyvDủa n5jeoữ chính3KCN 15jeo0 ggkdphần thggkdì 3KCN8,9 phầnggkd chắcLyvD chắnkNcj s5jeoẽ bịLyvD gkNcjả chkNcjo n5jeoam n5jeohân ggkdmà nữLyvD chínhggkd ghétLyvD nhkNcjất cókNcj chếtkNcj kNcjcũng khôLyvDng 5jeomuốn kNcjlấy. Ch3KCNo ggkdnên, côkNcj vộ3KCNi skNcjửa lạiLyvD nó5jeoi: “HaykNcj làLyvD ggkdnói nhggkdư 5jeovậy đggkdi, kNcjtôi cảLyvDm kNcjgiác cLyvDơ 3KCNhội mìggkdnh gggkdả 3KCNcho D5jeou Gggkdiang NLyvDam s3KCNo vớikNcj ggkdgả kNcjcho a3KCNnh hơn…5jeo m5jeoột chggkdút xíu.”
VốnkNcj 3KCNdĩ, DkNcjiệp kNcjTây H5jeoi địLyvDnh nóggkdi “3KCNlớn 5jeohơn” đằngLyvD saLyvDu cộngLyvD thkNcjêm 5jeophó tkNcjừ “rấtkNcj nhiều”ggkd nhưnLyvDg 5jeosuy đ3KCNi tính5jeo lạ3KCNi thggkdì dùggkd skNcjao ha3KCNi ngườkNcji cLyvDũng kNcjđã ởggkd mộtkNcj 5jeonhà 5jeovới kNcjnhau khággkd lâggkdu rồi,3KCN 3KCNkhông thểggkd kNcjlấy 5jeooán báoggkd ân3KCN, quággkd mứcggkd đkNcjả kNcjkích t3KCNự ákNcji củaLyvD hkNcjắn vì5jeo thếggkd rkNcjất hả3KCNo ggkdtâm đ5jeoổi lạ5jeoi t3KCNhành cụ5jeom từ5jeo “mộLyvDt c5jeohút xggkdíu” này.

T5jeohật khôngggkd nggkdghĩ đến5jeo h5jeoậu ho5jeoạ kNcjsau nàggkdy, chọLyvDc nggkdgay v5jeoào tổ3KCN kiếnLyvD lLyvDửa, tênkNcj sóikNcj hggkdỉ 5jeonộ kh5jeoông lườngggkd được3KCN bê3KCNn cạnh.
VừaLyvD dứtkNcj l3KCNời, kNcjHạ ggkdPhùng Tuyền5jeo liềnLyvD ggkdnắm chặtLyvD 3KCNlấy cổ3KCN LyvDtay ggkdcủa cô,LyvD kNcjmột p5jeohen kéLyvDo lạ5jeoi, thkNcjuận đkNcjà 3KCNkéo cả5jeo ngưggkdời Di3KCNệp TâkNcjy kNcjHi ngồikNcj l5jeoên đ3KCNùi hắn.
Diệp3KCN Tâ3KCNy 3KCNHi tấggkdt 5jeonhiên kNcjlà liLyvDều mạng5jeo giãy3KCN dụ3KCNa nhưLyvDng chẳngLyvD ăggkdn thLyvDua gìggkd, nkNcjgày LyvDthường vốn3KCN t3KCNức giậnkNcj 5jeođến kNcjcực đLyvDiểm, tLyvDức đế5jeon xLyvDì kNcjkhói ggkdđối kNcjvới hắnggkd cLyvDũng kNcjvô dLyvDụng rồi.
HạkNcj Pggkdhùng 3KCNTuyền một3KCN ta5jeoy kLyvDhoá chặtggkd hakNcji ta5jeoy củaggkd Diệ5jeop T3KCNây Hggkdi, mggkdột kNcjtay giữ5jeo LyvDchặt gáLyvDy c3KCNô, h3KCNung kNcjhăng mLyvDà hôn.
Cảm gi5jeoác lkNcjưỡi Hạggkd PhLyvDùng TuyềnLyvD đan3KCNg dần5jeo dầnggkd xâmggkd nhập3KCN vàoLyvD tro3KCNng mi5jeoệng mìnhggkd, DiệpLyvD TâykNcj HLyvDi toànkNcj thânkNcj tggkdê dạ3KCNi, 3KCNcố gggkdắng hếtLyvD sứggkdc ngkNcjậm chặtLyvD miệnLyvDg lại,kNcj kiên5jeo cườn5jeog pkNcjhòng thủ3KCN ggkdđến cùng.
Hạggkd PhùLyvDng kNcjTuyền mỉ3KCNm c3KCNười n5jeoháy mắtggkd mggkdột cái,5jeo bỏggkd mộggkdt tLyvDay r5jeoa, từkNcj ggkdbên nggkdgoài đốggkdng lễkNcj p3KCNhục bùngkNcj nhùngLyvD, bggkdàn takNcjy h5jeoắn nhLyvDanh nhẹLyvDn luồnLyvD 3KCNvào ggkdtrong ngườiLyvD Di5jeoệp Tây5jeo H5jeoi, nggkdhẹ n3KCNhàng sờ…
“LyvDÁ!!!!” DikNcjệp Tâ3KCNy LyvDHi ggkdhét ggkdlên, HạLyvD Phùng5jeo Tu5jeoyền nhâ5jeon LyvDcơ hội5jeo kNcjđó tiếnkNcj LyvDvào, bákNcj đLyvDạo 5jeohôn c3KCNô khôngkNcj ngừng,LyvD ggkdhai 5jeobên dâ3KCNy dưa.
Cả3KCN ngư5jeoời nó3KCNng rực,kNcj hắnggkd 5jeo“chiến đấu”ggkd rLyvDất mạnh3KCN mẽ,LyvD là5jeom ckNcjho Diệpggkd T5jeoây H5jeoi khkNcjông cggkdách n5jeoào hô3KCN hấp.
ggkdTrong kNcjtình thLyvDế ggkdcấp b5jeoách đLyvDó,cô trênggkd kNcjdưới k5jeoết hggkdợp, cắn5jeo và3KCNo m5jeoôi 5jeohắn, liềnLyvD c3KCNảm thấykNcj vịLyvD má5jeou tươiggkd ngọtLyvD ngàoggkd tràn5jeo ra.
Vốn tưởngkNcj rằng5jeo hkNcjắn 5jeosẽ ng3KCNay lập3KCN tLyvDức buô5jeong mì3KCNnh LyvDra, 5jeonhưng không,ggkd 5jeoHạ Ph5jeoùng TuyềnkNcj 5jeohừ 5jeocũng khô3KCNng h5jeoừ m5jeoột LyvDtiếng l3KCNại 5jeoăn mggkdiếng 3KCNtrả miếng,LyvD cggkdũng chơi3KCN chi3KCNêu kNcjấy cắnLyvD l5jeoại 5jeomôi kNcjcô mộtkNcj phát.
Dggkdiệp Tggkdây ggkdHi đa3KCNu đkNcjến ứaLyvD nước5jeo mắt,kNcj 3KCNchờ HạLyvD PhùnkNcjg TuLyvDyền v3KCNừa buôngkNcj mìnhggkd 3KCNra đkNcjã vộikNcj kNcjvàng lukNcji kNcjvề mộggkdt g3KCNóc 3KCNxe các5jeoh xkNcja hắ5jeon, rú5jeot ggkdcái gưLyvDơng kNcjra ggkdxem chút,LyvD mLyvDôi dướLyvDi bkNcjị cắnLyvD đ5jeoang rưkNcjơm rLyvDướm mggkdáu rồi. 

“Hạ5jeo Phù3KCNng Tuyền,ggkd an3KCNh làm3KCN cáLyvDi kNcjquái 3KCNgì thế!”ggkd DiệLyvDp T3KCNây kNcjHi kNcjnộ 3KCNkhí xukNcjng thiên.
“Cô cắggkdn tô3KCNi tấggkdt nhi3KCNên tôi3KCN sLyvDẽ đápkNcj lkNcjễ th5jeoôi!” HạkNcj Pggkdhùng T3KCNuyền 3KCNhơi nhíggkdu mày.
“Anh…anhggkd 3KCNđồ bi5jeoến thá5jeoi! A!”
DLyvDiệp kNcjTây kNcjHi c3KCNòn 5jeochưa cókNcj mắng3KCN xongLyvD, lạiLyvD bLyvDị ngưLyvDời nàoLyvD đó5jeo mộLyvDt phLyvDen 3KCNkéo ti3KCNếp, tiếggkdp tụcLyvD cưỡngLyvD ép.
Hạ Ph5jeoùng TuyềnkNcj tiếnggkd qu3KCNân thần5jeo tốkNcjc, LyvDkhông đểkNcj 3KCNcho cô3KCN cLyvDó bấtLyvD kìkNcj ggkdcơ hộ3KCNi nLyvDào LyvDđể thLyvDở nữa,5jeo giốggkdng như5jeo LyvDcó lửa5jeo đốtLyvD 3KCNcháy ckNcjô vậy.
DLyvDiệp TâLyvDy HLyvDi cũngLyvD kLyvDhông kNcjthể nhggkdẫn nhị3KCNn chịLyvDu kNcjthua thêm3KCN nữa5jeo, 3KCNoán 3KCNhận dùkNcjng hết5jeo sứckNcj 3KCNbình si5jeonh cắ5jeon ggkdvào ckNcjái l5jeoưỡi bá5jeo ggkdđạo LyvDkia 5jeomột cái.
BởiLyvD LyvDvì tứggkdc giậ3KCNn nêLyvDn lựcggkd c3KCNắn rấ5jeot ggkdmạnh, chkNcjỉ ggkdgiải h5jeoận đượkNcjc lúggkdc ấggkdy như3KCNng chỉggkd mộ3KCNt gi5jeoây saLyvDu, 3KCNDiệp TâkNcjy H3KCNi mggkdôi trênggkd LyvDlại ckNcjảm thấyggkd vôggkd cù3KCNng đLyvDau nhức—lạikNcj bịLyvD trả3KCN 3KCNthù nữa!!!!!
LyvDHạ PhùnLyvDg Tuyề3KCNn b5jeouông côLyvD raLyvD, nLyvDhìn Di3KCNệp Tây3KCN H3KCNi c3KCNo c3KCNả ha3KCNi ckNcjhân lê3KCNn lùiLyvD vềggkd 3KCNmột góc3KCN 5jeoxe vừ5jeoa giận5jeo vừa3KCN ggkdsợ nhìLyvDn mình3KCN chkNcjằm chằ3KCNm, hắnggkd nhẹkNcj g5jeoiọng nóiggkd: “Còggkdn muốn3KCN LyvDthử nggkdữa không?”
DiệpLyvD T5jeoây HkNcji cLyvDhe môkNcji rư5jeoớm máu5jeo 5jeocủa mìnLyvDh, liggkdều mạng5jeo lắ3KCNc đầu.
Hạ3KCN Phùggkdng Tu5jeoyền ti3KCNến 5jeolại gggkdần cggkdô, lôi5jeo c3KCNái ta3KCNy LyvDđang ggkdche kNcjmiệng củ5jeoa cLyvDô LyvDra, k5jeohẽ nghiêngggkd đầu,3KCN 5jeotiếp 3KCNtục hkNcjôn nữa.
Diệp TkNcjây LyvDHi bịggkd 5jeovây hLyvDãm t5jeorong ggkdmột gócLyvD nhỏ,3KCN không5jeo ggkdcó đ3KCNường nà3KCNo để5jeo thoátggkd, LyvDnụ ggkdhôn 5jeocủa h3KCNắn bággkd đạLyvDo mkNcjà cuồngkNcj nhiệggkdt, thậtkNcj sự5jeo m5jeouốn 5jeolàm Dggkdiệp Tây5jeo LyvDHi nghẹtkNcj thởLyvD mLyvDà chLyvDết nhưngggkd kNcjcô k5jeohông cònggkd dággkdm pkNcjhản khánkNcjg nggkdữa, chkNcjỉ c3KCNó th5jeoể bkNcjiết điLyvDều mộtggkd 5jeochút để5jeo mặc5jeo c5jeoho hắnkNcj muốnggkd LyvDlàm 5jeogì thkNcjì làm.
KhôLyvDng biếtLyvD kNcjqua bakNcjo lâu,3KCN HạkNcj Phùngggkd Tuy5jeoền bá3KCN đạoLyvD hggkdôn dầ5jeon nhggkdẹ nhàngkNcj ônggkd nhu3KCN, từn5jeog ch5jeoút từ3KCNng ch3KCNút mộ5jeot liếmkNcj đôikNcj m3KCNôi bịLyvD thư5jeoơng củaLyvD cô,3KCN vô5jeo cùngkNcj nh5jeoẹ nhànLyvDg và3KCN LyvDtỉ mỉ.
“TốkNcji nLyvDay, 3KCNDu GiLyvDang Na5jeom ckNcjòn 5jeochưa hôLyvDn cô,kNcj mggkdà t3KCNôi, l5jeoại hLyvDôn LyvDcô đLyvDến 5jeoba lần.”ggkd HạLyvD kNcjPhùng 5jeoTuyền ckNcjúi đầggkdu nh5jeoìn cô3KCN, áLyvDnh ggkdmắt kh3KCNó hiể5jeou nóggkdi: “Cănggkd cứLyvD thkNcjeo tìnhkNcj huốLyvDng ggkdhiện tạikNcj t3KCNhì ggkdcơ h5jeoội ggkdcô LyvDgả cggkdho tôLyvDi LyvDso sánh3KCN vớiggkd gảkNcj kNcjcho ggkdhắn hìLyvDnh n3KCNhư lggkdà hơn…mộtggkd ch5jeoút xíu.” 
NhkNcjưng Diệpggkd TâLyvDy 3KCNHi ggkdcăn bLyvDản LyvDlà khônggkdg c5jeoó ggkdnghe HạkNcj PhùnLyvDg Tuyền3KCN nóikNcj chuyện,LyvD ckNcjòn đanLyvDg 3KCNbận rkNcjộn tìkNcjm 5jeocách tho3KCNát khỏi3KCN ngựckNcj h5jeoắn, l5jeoiều mạ5jeong cầmLyvD ggkdkhăn giấLyvDy chùiLyvD môikNcj, l5jeoại cònkNcj kkNcjhông kNcjngừng “Phi,phi,phi”
kNcj“Anh là3KCN tênggkd háoLyvD sắLyvDc thấpLyvD kém!5jeo LyvDTại s5jeoao lkNcjại không5jeo LyvDcó chú5jeot lịc5jeoh sggkdự nàggkdo, cLyvDhưa đượcLyvD sựggkd đ3KCNồng ýLyvD c5jeoủa ngườikNcj kháckNcj đLyvDã 3KCNcưỡng LyvDhôn!” Diggkdệp TâyLyvD H3KCNi bấtLyvD 5jeongờ, 5jeohung 5jeohăng mắng3KCN hggkdắn: “Đồggkd th3KCNần kinh!”
“Không saokNcj, s5jeoau nàykNcj cô3KCN 5jeosẽ q5jeouen thôLyvDi.” 3KCNHạ 3KCNPhùng TuLyvDyền LyvDtrở lạkNcji vị5jeo LyvDtrí n3KCNgồi củ3KCNa hắn,5jeo ggkdhai chLyvDân đungggkd 3KCNđưa, vừakNcj cưggkdời vừakNcj nhàn3KCN nhLyvDã tLyvDrả lời.
NLyvDếu ggkdcó tkNcjhể, Diệpggkd Tâggkdy H5jeoi tLyvDhực muốnLyvD phuLyvDn mkNcjáu trê5jeon kNcjmiệng mLyvDình và5jeoo LyvDmặt ggkdhắn. 3KCNCô t3KCNức giậ3KCNn 3KCNđến mứcggkd LyvDcả ngườiLyvD đềggkdu ggkdrung 5jeolên bầ3KCNn b5jeoật, đa5jeong thở,kNcj 5jeolại pLyvDhát hkNcjiện 5jeora cáikNcj ggkdnhẫn đLyvDính hônLyvD m3KCNình vừakNcj tháoLyvD kNcjra lggkdúc n5jeoãy chẳn3KCNg biggkdết tggkdừ lúkNcjc LyvDnào đ5jeoã chiễ3KCNm chệggkd vữnkNcjg vàngggkd nằmggkd tggkdrên ngónggkd 3KCNáp ggkdút c5jeoủa cô.
Chiếc nhẫ3KCNn b3KCNạch kikNcjm vLyvDới 5jeoba viLyvDên đá5jeo đượckNcj cắtkNcj gLyvDọt LyvDtinh xảokNcj, th5jeoiết ggkdkế mới3KCN m3KCNẻ. NhưnkNcjg đốikNcj 5jeovới DiệpkNcj TâyLyvD Hggkdi 3KCNthì 5jeonó chẳngkNcj khác5jeo gkNcjì m5jeoột ckNcjái khLyvDoá sắt,5jeo buggkdộc thLyvDật ckNcjhặt cô5jeo lại.
Diệp5jeo kNcjTây LyvDHi đangggkd kNcjđịnh 5jeotháo ggkdra lầggkdn nữa5jeo, HLyvDạ 3KCNPhùng ggkdTuyền lại3KCN dùnLyvDg giọngkNcj ggkdnói bìLyvDnh t5jeoĩnh khLyvDông gợkNcjn sónkNcjg chLyvDặn l5jeoại: “Nếu5jeo nhưLyvD cô5jeo d5jeoám làkNcjm thLyvDế, tôLyvDi sẽggkd lập3KCN tứcLyvD LyvDlập lggkdại nhữ5jeong c5jeohuyện vừakNcj rồiggkd đggkdã làm3KCN vớ3KCNi LyvDcô đấy.”
Diệpggkd T3KCNây HLyvDi ggkdtay l5jeoập tứckNcj cứngLyvD đờ.
“Sau này,3KCN bấ5jeot luận3KCN lLyvDà đikNcj tkNcjắm hakNcjy đggkdi n5jeogủ, LyvDcô LyvDđều phải3KCN đeoggkd nó5jeo ởggkd trggkdên LyvDtay.” Hạggkd PhLyvDùng Tuyền3KCN rLyvDa lệnh.
“Xinggkd hỏikNcj, vggkdì skNcjao tôikNcj phảkNcji nghggkde kNcjlời anh?5jeo” DLyvDiệp Tâ3KCNy LyvDHi khôngkNcj phục.
“ggkdNếu khôngLyvD ti5jeon, cô3KCN cLyvDó 5jeothể thggkdử m3KCNột c3KCNhút xekNcjm sao.”kNcj H5jeoạ PhùLyvDng Tggkduyền 3KCNgõ kNcjgõ ngónLyvD tggkday 3KCNtrên kNcjđầu gLyvDối t5jeoheo tiếtggkd LyvDtấu, mỗi5jeo mộtggkd nLyvDhịp g5jeoõ 5jeonhư đán3KCNh ggkdvào lòngLyvD Diệp3KCN Tây5jeo H5jeoi: “T5jeoin tôiggkd điggkd, cggkdô vĩnh3KCN viễnkNcj sẽ5jeo khônkNcjg ba5jeoo gi3KCNờ đggkdoán 5jeotrước được5jeo tggkdôi sẽ5jeo là3KCNm nhữnggkdg gìkNcj đâu.”
Khi 3KCNhai người5jeo trởggkd vềkNcj ggkdnhà, ggkdA Khoaggkdn p5jeohát hiệ3KCNn môi5jeo Diệp5jeo Tâyggkd kNcjHi sLyvDưng phồngggkd lêLyvDn, vẻLyvD mặtggkd vôggkd c5jeoùng kggkdhó chị3KCNu c5jeoho 5jeonên lLyvDiền ânLyvD cầnggkd hỏiLyvD LyvDthăm: LyvD“Nha đầu,kNcj kNcjkẻ nàLyvDo chkNcjọc giậnggkd mu3KCNội, lLyvDàm sggkdao màggkd mặtLyvD nhưkNcj bggkdị 3KCNtáo bó3KCNn tggkdhế này?”
LyvDDiệp TkNcjây HLyvDi nghi5jeoến ră3KCNng nghiế5jeon lợLyvDi nói:LyvD “Muội5jeo bịkNcj kNcjHạ PkNcjhùng T3KCNuyền ép5jeo buộc!”
“NgaLyvDy tạiLyvD 5jeobữa tiggkdệc á?”5jeo kNcjA K3KCNhoan h5jeoít m3KCNột hơi,3KCN ggkdbối rối:3KCN “XLyvDong rồi,kNcj xkNcjong rLyvDồi, nh5jeoất kNcjđịnh làkNcj v5jeoội và5jeong q5jeouá, Pggkdhùng Tuyềnggkd chưaggkd kịpLyvD sửggkd dụ5jeong biệnLyvD pLyvDháp aggkdn tLyvDoàn đún3KCNg khônkNcjg, nói5jeo kkNcjhông chừngggkd mu5jeoội mLyvDang th3KCNai rồi,kNcj kh3KCNông đ5jeoược, k5jeohông kNcjđược, ggkdhuynh p3KCNhải nhaggkdnh chónkNcjg ggkdđi nkNcjấu LyvDcanh kNcjtổ kNcjyến, đểggkd muội3KCN 3KCNbồi bổ3KCN 5jeothân 3KCNthể mớLyvDi được!”
“Muộiggkd .khggkdông .cLyvDó. ggkdý .này!”3KCN D5jeoiệp TkNcjây kNcjHi thái5jeo 5jeodương LyvDgân 5jeoxanh n3KCNổi lên,kNcj gikNcjơ tkNcjay LyvDlên, ggkdnhìn 3KCNrõ chLyvDiếc nhẫnggkd đínhLyvD 3KCNhôn sánLyvDg ggkdchói kia3KCN: “Muội5jeo mLyvDuốn n3KCNói l5jeoà HạLyvD P5jeohùng TukNcjyền éggkdp muội5jeo đeokNcj cággkdi này!”
A 3KCNKhoan ngh3KCNi ngờ:ggkd “Chẳnggkdg lẽ5jeo muội5jeo 3KCNkhông thíc5jeoh kiểLyvDu dán5jeog nà3KCNy sao?”
“KhôkNcjng ph3KCNải, kiểu5jeo kNcjdáng rất3KCN đẹp,kNcj nhggkdưng mà…”
5jeo“Nhưng 5jeomà muộiLyvD không5jeo thggkdích đáLyvD nhỏkNcj chứkNcj gì?”
“Không,kNcj viênLyvD đággkd 5jeokích th5jeoước rLyvDất pggkdhù hợp,ggkd nhưLyvDng mà…”
“NhưnkNcjg kNcjmà mggkduội tLyvDhích chiếLyvDc nhẫggkdn khá3KCNc kNcjđắt tiề5jeon hggkdơn hả?”
“Hãyggkd ngLyvDhe muộiLyvD nói3KCN hếtkNcj ckNcjó đượckNcj LyvDkhông!” 3KCNGân ggkdxanh nổggkdi lLyvDên kNcjngày cànkNcjg rõ5jeo, kNcjtai xggkdì khói3KCN: “ChiếckNcj nhẫnkNcj nàyLyvD chẳngggkd c5jeoó vấnggkd đ5jeoề gggkdì cả,5jeo muộiggkd cggkdhỉ 5jeolà khô3KCNng mu3KCNốn LyvDkết hôggkdn cù3KCNng hkNcjắn thôi!”
“LyvDÀ!!” 5jeoA 5jeoKhoan gậkNcjt gù,5jeo bkNcjắt đầuLyvD 3KCNcúi xuống3KCN 3KCNtiếp tụkNcjc làkNcjm việLyvDc cLyvDủa mình.
“HkNcjuynh tạggkdi saggkdo khô5jeong c5jeoó pkNcjhản ứngkNcj gìggkd vậy?”5jeo DiệpkNcj LyvDTây Hggkdi khôkNcjng k3KCNhỏi thắckNcj mắc.
“MLyvDuội 5jeomuốn huyn5jeoh phả3KCNn ứng3KCN 5jeogì đây?”3KCN kNcjA LyvDKhoan cũ5jeong chẳnggkdg kNcjhiểu nổggkdi ggkdhỏi lại.
“Muộiggkd v3KCNừa mới3KCN nggkdói 5jeolà 5jeomuội 3KCNkhông muốn5jeo kết3KCN hggkdôn cù5jeong Hạ3KCN Phùggkdng TuyềnLyvD đấy.” 
“H5jeouynh khônkNcjg muốLyvDn mìnkNcjh chLyvDết kNcjgià màLyvD chLyvDưa c3KCNó cháuLyvD đâu.”
“Th3KCNế làLyvD 3KCNsao ch5jeoứ?” LyvDDiệp TâykNcj Hggkdi cựkNcj nự.
“Ýggkd của3KCN huyLyvDnh chínggkdh l3KCNà, khônggkdg giốggkdng nhưLyvD ggkdtình 3KCNyêu kNcjcủa LyvDhai đứaLyvD muộkNcji sẽkNcj nảyggkd nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.