Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

ChmcYvUCFeapter 23

“NgàymcYvUCFe đóTA99RSAR, nếmcYvUCFeu nNKn9hư khômcYvUCFeng cmcYvUCFeó TA99RSARcô, tôimcYvUCFe đãmcYvUCFe sớmNKn9 bịmcYvUCFe HạTA99RSAR PhùnTA99RSARg TuyềnmcYvUCFe giếtTA99RSAR chNKn9ết rồi.NKn9” NKn9Du GianTA99RSARg NTA99RSARam xomcYvUCFeay đầu,TA99RSAR nhìTA99RSARn côTA99RSAR: “NhưngTA99RSAR tTA99RSARôi lạimcYvUCFe TA99RSARbán đứngNKn9 cô.”
DiệNKn9p mcYvUCFeTây NKn9Hi TA99RSARkhông nómcYvUCFei TA99RSARgì chTA99RSARỉ mỉmTA99RSAR cười.
“Cô hẳnNKn9 làTA99RSAR rấmcYvUCFet mcYvUCFehận tômcYvUCFei.” DmcYvUCFeu GianmcYvUCFeg NamcYvUCFem nói.
DTA99RSARiệp TâyTA99RSAR NKn9Hi bướmcYvUCFec mcYvUCFetới cạnNKn9h hắnNKn9, TA99RSARnhẹ nhàNKn9ng mcYvUCFeđặt tamcYvUCFey lmcYvUCFeên lNKn9an cmcYvUCFean cTA99RSARẩm thạNKn9ch bóngTA99RSAR loNKn9áng, NKn9đá lạnhmcYvUCFe nhưTA99RSAR băng,TA99RSAR NKn9cô thấpNKn9 giọnmcYvUCFeg TA99RSARnói: “TTA99RSARôi hiểu,NKn9 amcYvUCFenh cũngNKn9 cóTA99RSAR nỗTA99RSARi khổNKn9 tmcYvUCFeâm riêTA99RSARng mà.”
Nghe vậy,mcYvUCFe mcYvUCFeDu mcYvUCFeGiang NKn9Nam mcYvUCFemí mTA99RSARắt cómcYvUCFe mcYvUCFemột nmcYvUCFeốt ruồimcYvUCFe màmcYvUCFeu nâTA99RSARu mcYvUCFenho nhỏNKn9 dườnNKn9g nTA99RSARhư giậtTA99RSAR mìnNKn9h mộmcYvUCFet cái.
BóNKn9ng đNKn9êm tmcYvUCFerong TA99RSARtrẻo lTA99RSARại lùnmcYvUCFeg, trmcYvUCFeong kmcYvUCFehông khímcYvUCFe cTA99RSARũng cóNKn9 cmcYvUCFehút mcYvUCFegì đómcYvUCFe lmcYvUCFeạnh lẽo.
Hai TA99RSARngười cùngTA99RSAR đứnNKn9g trênNKn9 bTA99RSARan cônNKn9g nhưnNKn9g TA99RSARlại nTA99RSARhìn vềmcYvUCFe mcYvUCFehai hướnTA99RSARg khmcYvUCFeác nhau.
MộtNKn9 lúNKn9c saNKn9u, TA99RSARDu NKn9Giang NNKn9am bỗnmcYvUCFeg nhmcYvUCFeiên nói:mcYvUCFe “mcYvUCFeHôm quTA99RSARa, lNKn9à ngàNKn9y giỗmcYvUCFe củTA99RSARa cmcYvUCFeha tôi.”
mcYvUCFeDiệp mcYvUCFeTây HTA99RSARi kimcYvUCFenh ngạc.
“Nhưng TA99RSARtrừ tTA99RSARôi ramcYvUCFe, khônmcYvUCFeg cTA99RSARòn amcYvUCFei TA99RSARnhớ đếnmcYvUCFe chuyệnTA99RSAR nàTA99RSARy nữa.”mcYvUCFe DTA99RSARu TA99RSARGiang NaNKn9m cườimcYvUCFe NKn9chua cháTA99RSARt TA99RSARbi thươngNKn9: “KhôngmcYvUCFe mTA99RSARột TA99RSARai nữa.”
DiệpmcYvUCFe TâTA99RSARy TA99RSARHi cụpmcYvUCFe mắTA99RSARt xuốngTA99RSAR: “NKn9Vậy NKn9anh chTA99RSARo rằnTA99RSARg, bNKn9a TA99RSARanh làNKn9 bị…mcYvUCFe NKn9Du TửmcYvUCFe VĩTA99RSAR mưumcYvUCFe sátNKn9 pTA99RSARhải không?”
“NKn9Không phảiTA99RSAR lmcYvUCFeà TA99RSARtôi cNKn9ho rằngTA99RSAR nhmcYvUCFeư thếmcYvUCFe TA99RSARmà sTA99RSARự NKn9thật đúngNKn9 lTA99RSARà nhưmcYvUCFe tmcYvUCFehế.” DTA99RSARu GianTA99RSARg NaTA99RSARm sắcmcYvUCFe mặtTA99RSAR dướiNKn9 ánhTA99RSAR TA99RSARtrăng ngmcYvUCFeày NKn9càng támcYvUCFei nhợt,TA99RSAR lạnhmcYvUCFe lùnNKn9g vNKn9ô tình:NKn9 “NKn9Ba tmcYvUCFeôi trướmcYvUCFec TA99RSARkhi chúmcYvUCFet hTA99RSARơi tTA99RSARhở NKn9cuối cùnmcYvUCFeg, toàmcYvUCFen TA99RSARthân mámcYvUCFeu mTA99RSARe đầmmcYvUCFe đNKn9ìa vẫnTA99RSAR cốTA99RSAR lếtTA99RSAR tớiNKn9 ômmcYvUCFe chặtmcYvUCFe lấyTA99RSAR tôiNKn9, ômcYvUCFeng đãmcYvUCFe nóNKn9i cmcYvUCFeho mcYvUCFetôi biếtNKn9, NKn9Du TửmcYvUCFe Vĩ…NKn9 chínmcYvUCFeh hTA99RSARắn mcYvUCFeđã sámcYvUCFet hmcYvUCFeại cNKn9ha tôi.”
DNKn9u GTA99RSARiang NaNKn9m giọnTA99RSARg nóiTA99RSAR rấtTA99RSAR nhẹmcYvUCFe, rấTA99RSARt bmcYvUCFeình tĩnh.
Nhưng DiTA99RSARệp TTA99RSARây HmcYvUCFei nghNKn9e nTA99RSARhững lờimcYvUCFe mcYvUCFeđó màmcYvUCFe thấyTA99RSAR lạnNKn9h buốtmcYvUCFe đầTA99RSARy hNKn9ận thù.
“AnhTA99RSAR mcYvUCFemuốn…báo thù?”TA99RSAR DiệmcYvUCFep mcYvUCFeTây NKn9Hi TA99RSARvẫn hNKn9ỏi nhưTA99RSARng TA99RSARtrong lòNKn9ng sớmNKn9 đãNKn9 bmcYvUCFeiết cTA99RSARâu tmcYvUCFerả lời.
Du GiNKn9ang NamcYvUCFem NKn9không tmcYvUCFerả lờmcYvUCFei câNKn9u mcYvUCFehỏi mcYvUCFeđó, chTA99RSARỉ mcYvUCFelầm bầmNKn9 rấtNKn9 nmcYvUCFehỏ: “TTA99RSARhật TA99RSARra thìNKn9, tTA99RSARôi cũngmcYvUCFe smcYvUCFeớm phNKn9át himcYvUCFeện rTA99RSARa NKn9hai kẻNKn9 gNKn9ian mcYvUCFephu dâmNKn9 phụNKn9 mcYvUCFeđó. CTA99RSARho dmcYvUCFeù cNKn9ó chTA99RSARe NKn9dấu bTA99RSARí mậtNKn9 kĩTA99RSAR lưỡnNKn9g nmcYvUCFehư thếNKn9 NKn9nào điNKn9 nữaNKn9 thìNKn9 chẳngTA99RSAR lẽTA99RSAR cNKn9on tmcYvUCFerai lTA99RSARại kNKn9hông phátmcYvUCFe hiệnTA99RSAR rmcYvUCFea sựNKn9 khTA99RSARác lạNKn9 TA99RSARcủa mẹNKn9 mTA99RSARình saomcYvUCFe. NhìnTA99RSAR thấyTA99RSAR mcYvUCFeDu TửNKn9 VNKn9ĩ, ánmcYvUCFeh mắtTA99RSAR củaTA99RSAR bàTA99RSAR ấmcYvUCFey loémcYvUCFe mcYvUCFelên niềTA99RSARm vuiNKn9, NKn9cả nmcYvUCFegày mcYvUCFesẽ vTA99RSARui mcYvUCFevẻ. STA99RSARau NKn9đó vàomcYvUCFe mNKn9ột ngàmcYvUCFey, NKn9tôi nấmcYvUCFep ởTA99RSAR TA99RSARmột mcYvUCFegóc vườmcYvUCFen hoNKn9a tmcYvUCFeận mắtNKn9 nhìmcYvUCFen thấymcYvUCFe bọnNKn9 TA99RSARhọ ômTA99RSAR TA99RSARhôn nhau…NếTA99RSARu nmcYvUCFehư ngmcYvUCFeày đóTA99RSAR, tôiTA99RSAR nóTA99RSARi chTA99RSARo mcYvUCFecha biếmcYvUCFet việcTA99RSAR nNKn9ày, ôNKn9ng ấyTA99RSAR sTA99RSARẽ cóTA99RSAR TA99RSARthể TA99RSARđề phòTA99RSARng DmcYvUCFeu TNKn9ử VĩNKn9 TA99RSARthì đãmcYvUCFe khônmcYvUCFeg bNKn9ị hắNKn9n hãNKn9m hạmcYvUCFei nNKn9hư ngàyTA99RSAR hômcYvUCFem TA99RSARnay…Vậy mNKn9à tTA99RSARôi lạiTA99RSAR TA99RSARkhông làmcYvUCFem vmcYvUCFeậy, tmcYvUCFeôi NKn9sợ sẽNKn9 phmcYvUCFeá vỡmcYvUCFe hạnmcYvUCFeh TA99RSARphúc củaTA99RSAR bảNKn9n tmcYvUCFehân, pTA99RSARhá vmcYvUCFeỡ TA99RSARgia đìnhNKn9 nàmcYvUCFey, nênmcYvUCFe rmcYvUCFeốt cuộcNKn9 đãTA99RSAR TA99RSARim lặng…”
NKn9Du GiaNKn9ng mcYvUCFeNam giNKn9ọng TA99RSARnói ngàyTA99RSAR cmcYvUCFeàng nhỏTA99RSAR dần.
DiệNKn9p mcYvUCFeTây HmcYvUCFei kmcYvUCFehông mcYvUCFeđành NKn9lòng, nắmTA99RSAR lmcYvUCFeấy NKn9tay hắn,TA99RSAR smcYvUCFeưởi mcYvUCFeấm đôimcYvUCFe bàmcYvUCFen TA99RSARtay giNKn9á lNKn9ạnh, nmcYvUCFehẹ nhàngTA99RSAR kNKn9huyên nhủmcYvUCFe: “AnhmcYvUCFe khônmcYvUCFeg hNKn9ề TA99RSARcó tmcYvUCFeội gTA99RSARì cảTA99RSAR, thậmcYvUCFet đấy,NKn9 đómcYvUCFe khôngmcYvUCFe mcYvUCFephải NKn9là lỗTA99RSARi củamcYvUCFe anh.”
TA99RSARDu GiTA99RSARang NaNKn9m ngNKn9ẩng đầu.
NKn9Cả mcYvUCFengười hắTA99RSARn, tóNKn9c, khuônmcYvUCFe mặt,NKn9 toNKn9àn thâTA99RSARn đềuNKn9 bTA99RSARị ámcYvUCFenh trămcYvUCFeng bàngmcYvUCFe bạNKn9c NKn9bao phTA99RSARủ, lúTA99RSARc ẩnmcYvUCFe mcYvUCFelúc mcYvUCFehiện, mNKn9ờ ảoNKn9 phảnTA99RSARg phTA99RSARất nhNKn9ư khôngNKn9 tTA99RSARồn mcYvUCFetại trêNKn9n thếNKn9 giớmcYvUCFei này.
mcYvUCFeHắn nhìnNKn9 DNKn9iệp TâymcYvUCFe mcYvUCFeHi, tNKn9rong NKn9ánh mTA99RSARắt tNKn9ràn ngmcYvUCFeập sựTA99RSAR yêuNKn9 thươngTA99RSAR, nhưTA99RSARng cmcYvUCFeòn chútNKn9 gNKn9ì đóNKn9 đaNKn9u NKn9xót, TA99RSARhối hậmcYvUCFen cNKn9ùng TA99RSARu buồn.
TamcYvUCFey củaNKn9 hắnNKn9 xoTA99RSARa tTA99RSARrán cô,NKn9 rồNKn9i smcYvUCFeau đómcYvUCFe nhẹmcYvUCFe mcYvUCFenhàng chậmmcYvUCFe chTA99RSARạp vTA99RSARuốt tNKn9ai cTA99RSARô, rồimcYvUCFe TA99RSARđến NKn9gương mặtTA99RSAR cô.
Từng NKn9động tácNKn9 đềuTA99RSAR NKn9nhẹ nhàmcYvUCFeng tỉTA99RSAR mcYvUCFemỉ mcYvUCFemang thTA99RSAReo NKn9sự quyếnmcYvUCFe luyến.
Lúc nàmcYvUCFey DiệpTA99RSAR TâNKn9y NKn9Hi độtmcYvUCFe nhTA99RSARiên cTA99RSARó mcYvUCFechút hoảNKn9ng hốt.
CôTA99RSAR mơmcYvUCFe hồTA99RSAR nhậnNKn9 rTA99RSARa DNKn9u GiaTA99RSARng NaTA99RSARm đangTA99RSAR ngTA99RSARày cmcYvUCFeàng nhíNKn9ch lạimcYvUCFe gNKn9ần cNKn9ô hơTA99RSARn, cTA99RSARô thầmcYvUCFem mcYvUCFenghĩ pTA99RSARhải némcYvUCFe hTA99RSARắn, nhưnmcYvUCFeg NKn9không hiểuTA99RSAR mcYvUCFesao côNKn9 TA99RSARlại mcYvUCFekhông TA99RSARnhúc nhích.
Hai TA99RSARngười TA99RSARmôi ngàmcYvUCFey càngNKn9 gần,NKn9 mcYvUCFeDiệp TNKn9ây TA99RSARHi cmcYvUCFeó thểTA99RSAR cảNKn9m tTA99RSARhấy mcYvUCFehơi thởmcYvUCFe củamcYvUCFe NKn9hắn gầmcYvUCFen kềmcYvUCFe, phTA99RSARảng mcYvUCFephất mcYvUCFetrên gTA99RSARương mặtTA99RSAR mình.
ÁnhTA99RSAR mắtNKn9 côTA99RSAR thẫmcYvUCFen thờ.
Nhưng ngmcYvUCFeay TA99RSARkhoảnh kmcYvUCFehắc đNKn9ôi mNKn9ôi NKn9họ cmcYvUCFehuẩn TA99RSARbị cmcYvUCFehạm vàomcYvUCFe nhaNKn9u thNKn9ì DiệTA99RSARp TmcYvUCFeây HNKn9i bỗngmcYvUCFe cảmmcYvUCFe thấmcYvUCFey mNKn9ình nhưNKn9 bịmcYvUCFe mộmcYvUCFet TA99RSARlực kéTA99RSARo rấtTA99RSAR mạnhNKn9 TA99RSARgiật phắtTA99RSAR ra.
NhấtmcYvUCFe thờiNKn9 khôngNKn9 khíNKn9 lãngTA99RSAR mạnmcYvUCFe đềuNKn9 biếnTA99RSAR mấtTA99RSAR khômcYvUCFeng cònmcYvUCFe chNKn9út nmcYvUCFeào hết.
“ThậTA99RSARt xmcYvUCFein lTA99RSARỗi, tNKn9ôi tTA99RSARìm cômcYvUCFe TA99RSARấy cómcYvUCFe chúTA99RSARt TA99RSARviệc.” HạNKn9 PhùngTA99RSAR NKn9Tuyền mỉmTA99RSAR cườmcYvUCFei giảimcYvUCFe thíchTA99RSAR, thNKn9ái NKn9độ rấtmcYvUCFe NKn9nho nhTA99RSARã lTA99RSARễ độmcYvUCFe nhưngTA99RSAR DiệNKn9p TâTA99RSARy HTA99RSARi mcYvUCFetự NKn9nhiên dựNKn9ng hếtmcYvUCFe cmcYvUCFeả tTA99RSARóc mcYvUCFegáy lên.
DTA99RSARu GianmcYvUCFeg NamcYvUCFem khônTA99RSARg nNKn9ói NKn9gì chỉNKn9 lmcYvUCFeẳng lTA99RSARặng nhTA99RSARìn mcYvUCFevề pmcYvUCFehía HTA99RSARạ PTA99RSARhùng TA99RSARTuyền, cóNKn9 chútTA99RSAR cNKn9ảnh giác.
“QuênNKn9 mấmcYvUCFet, vếtTA99RSAR thươngTA99RSAR lmcYvUCFeần trướcTA99RSAR tômcYvUCFei cắnNKn9 mcYvUCFenát trêTA99RSARn tamcYvUCFey anNKn9h đãNKn9 khỏiTA99RSAR hmcYvUCFeẳn chmcYvUCFeưa vậy?”NKn9 HNKn9ạ PhùTA99RSARng TNKn9uyền làNKn9m nmcYvUCFehư TA99RSARvô tìnhmcYvUCFe hỏi.
“CảTA99RSARm ơTA99RSARn sựTA99RSAR qmcYvUCFeuan tmcYvUCFeâm củaNKn9 amcYvUCFenh… mcYvUCFeThế TA99RSARchỗ lầnTA99RSAR trướcmcYvUCFe bTA99RSARị nệnNKn9 ghNKn9ế vTA99RSARào NKn9đầu NKn9của NKn9anh cNKn9òn NKn9sưng không?”NKn9 DmcYvUCFeu TA99RSARGiang NmcYvUCFeam TA99RSARkhông nhaNKn9nh khômcYvUCFeng cTA99RSARhậm NKn9phản kích.
“ĐừnmcYvUCFeg TA99RSARlo lmcYvUCFeắng, tộTA99RSARi dNKn9o NKn9ai làmcYvUCFem ngườimcYvUCFe nấNKn9y chịuNKn9, côNKn9 ấTA99RSARy đãmcYvUCFe dùnNKn9g “hànhNKn9 độnmcYvUCFeg NKn9thực tế”mcYvUCFe đểmcYvUCFe sửaNKn9 NKn9chữa lỗiNKn9 TA99RSARlầm củaTA99RSAR mTA99RSARình rồi…EmcYvUCFem NKn9nói xeNKn9m TA99RSARcó đúnNKn9g khmcYvUCFeông?” HạmcYvUCFe PhùngNKn9 TuyNKn9ền rấtmcYvUCFe thNKn9ân mcYvUCFemật ômmcYvUCFe hTA99RSARai vaNKn9i mcYvUCFeDiệp TâymcYvUCFe TA99RSARHi, TA99RSARcúi NKn9đầu mcYvUCFegiống nhưmcYvUCFe đaTA99RSARng hỏimcYvUCFe cTA99RSARô nNKn9hưng ánTA99RSARh mắtmcYvUCFe lạiTA99RSAR nhẹTA99RSAR nNKn9hàng liếcmcYvUCFe mcYvUCFequa DmcYvUCFeu GiNKn9ang NaTA99RSARm mNKn9ột cái.
TrNKn9ong nTA99RSARháy mắt,NKn9 mcYvUCFeHạ PhTA99RSARùng TuyềTA99RSARn nhìnmcYvUCFe thấyNKn9 DmcYvUCFeu GiTA99RSARang TA99RSARNam vamcYvUCFei nhưmcYvUCFe TA99RSARcứng ngắcmcYvUCFe lại.
Hạ TA99RSARPhùng TuyềnNKn9 nhNKn9ếch NKn9mép cườiNKn9, TA99RSARchẳng NKn9nói cNKn9hẳng TA99RSARrằng liềmcYvUCFen mcYvUCFekéo DiNKn9ệp TTA99RSARây HTA99RSARi xuốnNKn9g lầu.
DiệpNKn9 TNKn9ây HNKn9i thấpNKn9 thỏTA99RSARm, bởiTA99RSAR vìNKn9 mọmcYvUCFei ngườiTA99RSAR xumcYvUCFeng quanNKn9h mcYvUCFeai aNKn9i cũnTA99RSARg lTA99RSARuôn mimcYvUCFeệng NKn9nhắc NKn9nhở cômcYvUCFe vmcYvUCFeà DmcYvUCFeu GianTA99RSARg TA99RSARNam khôNKn9ng thểmcYvUCFe cóNKn9 mcYvUCFebất mcYvUCFekì NKn9liên quTA99RSARan mcYvUCFegì, mmcYvUCFeà rõNKn9 ràngNKn9 côTA99RSAR cũngmcYvUCFe đãNKn9 gậtNKn9 mcYvUCFeđầu đồnmcYvUCFeg ýTA99RSAR, nhưnNKn9g mNKn9à lúcNKn9 nãTA99RSARy TA99RSARvừa vặnNKn9 bịTA99RSAR HạNKn9 PTA99RSARhùng TumcYvUCFeyền bắtmcYvUCFe gặpTA99RSAR rồi,NKn9 đâyTA99RSAR gọimcYvUCFe làNKn9 cóTA99RSAR tậTA99RSARt gmcYvUCFeiật mình.
Đồng thờiNKn9 TA99RSARcô cNKn9ũng cTA99RSARảm TA99RSARthấy vôNKn9 cùnTA99RSARg TA99RSARhỗn loạnNKn9, TA99RSARvừa nãy,NKn9 vNKn9ừa nNKn9ãy cNKn9ô vàTA99RSAR NKn9Du GmcYvUCFeiang NKn9Nam thiếuTA99RSAR cNKn9hút nữamcYvUCFe đãTA99RSAR hônTA99RSAR môi?
Vì ámcYvUCFenh trăng,mcYvUCFe mcYvUCFevì NKn9sự TA99RSARphân tmcYvUCFeâm củaTA99RSAR mìnhmcYvUCFe, vàNKn9 cònTA99RSAR bmcYvUCFeởi vì…DmcYvUCFeu GmcYvUCFeiang Nam?
CmcYvUCFeô hoàNKn9n tomcYvUCFeàn TA99RSARkhông himcYvUCFeểu mìnTA99RSARh NKn9đang nghĩTA99RSAR gìNKn9 nữa.
DiệpNKn9 NKn9Tây HmcYvUCFei nmcYvUCFehư ngNKn9ười mTA99RSARất hồn.
“SaoNKn9 vậy,NKn9 cômcYvUCFe cònNKn9 tiếcTA99RSAR mcYvUCFenuối chuyệnmcYvUCFe NKn9lúc nãmcYvUCFey à?”TA99RSAR HạNKn9 PTA99RSARhùng TuyềnTA99RSAR bêmcYvUCFen cNKn9ạnh độtmcYvUCFe nhiêTA99RSARn lênTA99RSAR tiếngNKn9 mTA99RSARỉa mai.
Rốt cuộcNKn9 thNKn9ì cũnmcYvUCFeg làTA99RSAR côNKn9 NKn9đã NKn9làm sNKn9ai, DiệpNKn9 TâNKn9y HTA99RSARi NKn9lo lắngNKn9 chưmcYvUCFea đNKn9ủ hamcYvUCFey saTA99RSARo TA99RSARnào, dáNKn9m mởTA99RSAR miệngNKn9 phNKn9ản bác.
HạNKn9 PhùnNKn9g TuyềTA99RSARn nhTA99RSARẹ nhànNKn9g liếTA99RSARc cmcYvUCFeô mộtNKn9 cái:NKn9 TA99RSAR“Được rmcYvUCFeồi, đNKn9ằng mcYvUCFenào tốNKn9i NKn9nay cũnNKn9g khônTA99RSARg chỉTA99RSAR mìnhmcYvUCFe TA99RSARcô vTA99RSARi phạm.”
Tối nay?
DiệpmcYvUCFe TNKn9ây HTA99RSARi hNKn9oài ngTA99RSARhi nhưngNKn9 cũmcYvUCFeng khôTA99RSARng mcYvUCFedám “bậtNKn9” lại.
LúmcYvUCFec nàNKn9y, xTA99RSARung qmcYvUCFeuanh bTA99RSARỗng nhimcYvUCFeên imcYvUCFem lặngTA99RSAR dịmcYvUCFe thường.
DmcYvUCFeiệp TâmcYvUCFey HmcYvUCFei pháTA99RSARt hiệnNKn9 mộtmcYvUCFe ngườiTA99RSAR đàmcYvUCFen NKn9ông trunTA99RSARg niênmcYvUCFe đứngTA99RSAR gTA99RSARiữa phòNKn9ng mcYvUCFedáng TA99RSARvẻ pNKn9hi phàm,mcYvUCFe TA99RSARphong tháNKn9i qmcYvUCFeuý tmcYvUCFeộc, khuôNKn9n mNKn9ặt bmcYvUCFeí hiểTA99RSARm. TA99RSARÔng tTA99RSARa TA99RSARđang đmcYvUCFeeo chTA99RSARo LiễumcYvUCFe TA99RSARVi QuTA99RSARân mcYvUCFemột chimcYvUCFeếc vòNKn9ng cmcYvUCFeổ ngTA99RSARọc bích.
Vòng cổTA99RSAR đNKn9ắt mcYvUCFetiền, mmcYvUCFeỹ nhânNKn9 NKn9cao qNKn9uý, haNKn9i thTA99RSARứ nTA99RSARày kếNKn9t hợpNKn9 lạimcYvUCFe mcYvUCFecàng nổimcYvUCFe bậtTA99RSAR hơn.
“ChúcmcYvUCFe eNKn9m sẽNKn9 mãiTA99RSAR mãimcYvUCFe mcYvUCFexinh đmcYvUCFeẹp nhưNKn9 thmcYvUCFeế nNKn9ày.” mcYvUCFeNgười đànNKn9 ôNKn9ng đómcYvUCFe NKn9hôn lêNKn9n mcYvUCFemá LiễuTA99RSAR NKn9Vi mcYvUCFeQuân mcYvUCFe, mcYvUCFetất cmcYvUCFeả mọiNKn9 ngưmcYvUCFeời đềuTA99RSAR TA99RSARvỗ TA99RSARtay cNKn9húc mừng.
DiTA99RSARệp TâmcYvUCFey NKn9Hi bừTA99RSARng tỉNKn9nh TA99RSARchân lýmcYvUCFe, hoáNKn9 rmcYvUCFea TA99RSARngười đóTA99RSAR chíNKn9nh làNKn9 mcYvUCFeDu TTA99RSARử Vĩ.
Du NKn9Tử TA99RSARVĩ nânNKn9g chénmcYvUCFe rưmcYvUCFeợu lêmcYvUCFen: “CảmcYvUCFem ơnNKn9 tấNKn9t cTA99RSARả cmcYvUCFeác mcYvUCFevị kháchmcYvUCFe qmcYvUCFeuý cóTA99RSAR mmcYvUCFeặt nTA99RSARgày hôNKn9m TA99RSARnay, chúngTA99RSAR tTA99RSARa hãNKn9y cùnTA99RSARg ănmcYvUCFe mừmcYvUCFeng siNKn9nh nNKn9hật mcYvUCFecủa TA99RSARphu nhmcYvUCFeân tôiNKn9 mcYvUCFenào.” TA99RSARNói TA99RSARxong, NKn9ông tNKn9a TA99RSARtu mộtmcYvUCFe TA99RSARhơi cạTA99RSARn sạchmcYvUCFe cmcYvUCFehén rượu.
CácTA99RSAR vmcYvUCFeị khácNKn9h TA99RSARcũng lầmcYvUCFen lượtNKn9 làmNKn9 theo.
Tiếp themcYvUCFeo, ônmcYvUCFeg lạimcYvUCFe rNKn9ót mộtNKn9 cTA99RSARhén rượu,NKn9 bướNKn9c NKn9tới chỗNKn9 HạNKn9 PhmcYvUCFeùng TmcYvUCFeuyền, nhìNKn9n HạNKn9 PhùngTA99RSAR TuyềnTA99RSAR vTA99RSARà DiệpNKn9 TA99RSARTây HTA99RSARi nhaTA99RSARm hTA99RSARiểm nómcYvUCFei: “HTA99RSARôm NKn9nay tTA99RSARôi TA99RSARcảm thấNKn9y đặcTA99RSAR biệTA99RSARt TA99RSARvinh hạnhNKn9 khNKn9i HạNKn9 TA99RSARPhùng TuymcYvUCFeền TA99RSARtiên siTA99RSARnh cóNKn9 thểNKn9 hạmcYvUCFe cNKn9ố đếnNKn9 đâmcYvUCFey tmcYvUCFeham dựTA99RSAR bữNKn9a TA99RSARtiệc nNKn9ho nTA99RSARhỏ nàNKn9y…Hạ timcYvUCFeên simcYvUCFenh, tôiTA99RSAR muốnNKn9 mNKn9ời anTA99RSARh mộNKn9t chémcYvUCFen, hmcYvUCFei vNKn9ọng cNKn9ó tTA99RSARhể NKn9xoá hếTA99RSARt mNKn9ọi hiNKn9ểu NKn9lầm giữaNKn9 cNKn9húng TA99RSARta từTA99RSAR trmcYvUCFeước NKn9tới mcYvUCFenay vàTA99RSAR thaTA99RSARy mặmcYvUCFet NKn9những kẻTA99RSAR tmcYvUCFerong NKn9gia tộcmcYvUCFe chúNKn9ng NKn9tôi cóTA99RSAR nhữmcYvUCFeng hànhNKn9 độNKn9ng vôNKn9 TA99RSARlễ vNKn9ới anNKn9h tôimcYvUCFe muNKn9ốn xTA99RSARin NKn9lỗi anh.”
“mcYvUCFeKhông NKn9dám nhận.”mcYvUCFe HạTA99RSAR PhùnTA99RSARg TuyềnNKn9 kmcYvUCFehách khNKn9í đáp,NKn9 nâmcYvUCFeng cốTA99RSARc TA99RSARrượu uốnTA99RSARg luôn.
mcYvUCFe“Như mcYvUCFevậy TA99RSARbây gmcYvUCFeiờ, khmcYvUCFeiêu vmcYvUCFeũ bắtmcYvUCFe đầu…”NKn9 DNKn9u TửTA99RSAR VĩNKn9 TA99RSARtuyên bố.
“Xin chờmcYvUCFe mộtTA99RSAR chút.mcYvUCFe” HạNKn9 PhùTA99RSARng NKn9Tuyền cắtTA99RSAR mcYvUCFeđứt lờiNKn9 mcYvUCFeông tmcYvUCFea “TA99RSARChờ đãmcYvUCFe, tTA99RSARôi cTA99RSARòn mcYvUCFecó chuyệnmcYvUCFe muốnTA99RSAR tumcYvUCFeyên bố.”
Ánh mắtmcYvUCFe mọiNKn9 ngườiNKn9 đềumcYvUCFe đổmcYvUCFe dồmcYvUCFen NKn9về phíaTA99RSAR HạmcYvUCFe PmcYvUCFehùng Tuyền,TA99RSAR bNKn9ao gồmcYvUCFem NKn9cả DiệmcYvUCFep TâyTA99RSAR HTA99RSARi, mcYvUCFecô cũNKn9ng đmcYvUCFeang ômNKn9 đầymcYvUCFe mộtTA99RSAR bụnTA99RSARg băNKn9n khoăTA99RSARn nmcYvUCFehìn hắn.
Lúc nTA99RSARày HạmcYvUCFe PhùnTA99RSARg TuymcYvUCFeền bTA99RSARỗng nNKn9âng tTA99RSARay TA99RSARDiệp TâTA99RSARy HTA99RSARi lên,mcYvUCFe nói:TA99RSAR NKn9“Tôi mcYvUCFevà DiệpTA99RSAR TâyTA99RSAR HNKn9i sTA99RSARẽ đNKn9ính hôn.”
“VốnTA99RSAR làNKn9, mcYvUCFechúng tômcYvUCFei muốmcYvUCFen chờmcYvUCFe mộNKn9t thTA99RSARời gTA99RSARian TA99RSARnữa mớiNKn9 NKn9thông bNKn9áo cNKn9ho mTA99RSARọi ngườimcYvUCFe TA99RSARbiết nhưngmcYvUCFe vừTA99RSARa rmcYvUCFeồi đượcmcYvUCFe tmcYvUCFeận mắtNKn9 chứmcYvUCFeng TA99RSARkiến vợNKn9 chồNKn9ng DNKn9u lãmcYvUCFeo gimcYvUCFea đâyTA99RSAR NKn9thân mậtmcYvUCFe TA99RSARkeo sơTA99RSARn nmcYvUCFehư thNKn9ế thTA99RSARật sNKn9ự đángTA99RSAR gTA99RSARhen tỵmcYvUCFe, cmcYvUCFeho nênmcYvUCFe NKn9liền qNKn9uyết địnmcYvUCFeh sẽTA99RSAR tuTA99RSARyên bốNKn9 mcYvUCFeluôn TA99RSARtại TA99RSARđây.” TA99RSARHạ PhùNKn9ng TuyềnNKn9 nTA99RSARói dốiNKn9 khNKn9ông chớpTA99RSAR mắt.
CảNKn9 cmcYvUCFeăn pmcYvUCFehòng đầuTA99RSAR tiêTA99RSARn lNKn9à iNKn9m lặmcYvUCFeng hTA99RSARoàn toNKn9àn TA99RSARsau đóTA99RSAR laNKn9i mcYvUCFevang lênmcYvUCFe tiếngTA99RSAR vỗmcYvUCFe tamcYvUCFey TA99RSARtán thưởngNKn9 rTA99RSARầm trời.
HmcYvUCFeạ mcYvUCFePhùng TuTA99RSARyền rNKn9út TA99RSARra mcYvUCFetừ NKn9túi áomcYvUCFe lễTA99RSAR pTA99RSARhục mmcYvUCFeột chiếcmcYvUCFe nhmcYvUCFeẫn đínhmcYvUCFe hôn,mcYvUCFe đeTA99RSARo lNKn9ên bàNKn9n mcYvUCFetay phTA99RSARải đãTA99RSAR hoNKn9á đTA99RSARá củamcYvUCFe mcYvUCFeDiệp TâymcYvUCFe HNKn9i. NhNKn9ân tiệnmcYvUCFe NKn9cúi đNKn9ầu xuTA99RSARống, véNKn9n tNKn9óc NKn9cô lêTA99RSARn, nmcYvUCFehẹ nTA99RSARhàng ghmcYvUCFeé sáNKn9t tTA99RSARai NKn9cô TA99RSARthì thầmNKn9 đNKn9e doạ:NKn9 “NếumcYvUCFe nTA99RSARhư NKn9cô dmcYvUCFeám phNKn9ản đối,TA99RSAR tôiNKn9 TA99RSARsẽ NKn9ngay TA99RSARlập tmcYvUCFeức quTA99RSARẳng cmcYvUCFeô lạmcYvUCFei mcYvUCFenơi này,NKn9 TA99RSARtin tmcYvUCFeôi NKn9đi, TA99RSARso vớiNKn9 TA99RSARthủ đoạnmcYvUCFe mcYvUCFecủa DmcYvUCFeu TmcYvUCFeư NhNKn9ân thmcYvUCFeì mcYvUCFeDu mcYvUCFetử VmcYvUCFeĩ cònNKn9 độTA99RSARc TA99RSARác TA99RSARhơn rấtNKn9 nhiNKn9ều… khômcYvUCFeng NKn9tin NKn9thì côNKn9 TA99RSARcứ thửNKn9 xem.”
DNKn9iệp TA99RSARTây HTA99RSARi cảmNKn9 tmcYvUCFehấy mmcYvUCFeình nhTA99RSARư rơTA99RSARi thNKn9ẳng vàNKn9o TA99RSARmột hầmmcYvUCFe bănTA99RSARg, TA99RSARthật sựNKn9 khTA99RSARông bTA99RSARao giờmcYvUCFe lườngTA99RSAR tmcYvUCFerước đượcTA99RSAR HTA99RSARạ PhùnmcYvUCFeg mcYvUCFeTuyền TA99RSARsẽ mcYvUCFera cNKn9hiêu độNKn9c nTA99RSARhư vậmcYvUCFey, lNKn9ập tứcNKn9 lTA99RSARàm TA99RSARcho mcYvUCFecô đànNKn9h bmcYvUCFeó tTA99RSARay cTA99RSARhịu chmcYvUCFeói NKn9câm nTA99RSARín mNKn9à NKn9làm theo.
TA99RSARCô kNKn9hông biếNKn9t chíNKn9nh xáNKn9c HNKn9ạ PhùngmcYvUCFe TuyềnTA99RSAR mcYvUCFeđang nghĩTA99RSAR cáTA99RSARi quáNKn9i mcYvUCFegì NKn9và TA99RSARcũng khôTA99RSARng biếtNKn9 rốTA99RSARt cuộcmcYvUCFe thmcYvUCFeì mìnhNKn9 NKn9nên làmNKn9 mcYvUCFegì bâymcYvUCFe giờ.
NKn9Cô chmcYvUCFeỉ biNKn9ết TA99RSARduy nhấTA99RSARt mộtmcYvUCFe NKn9điều, TA99RSARđó lNKn9à vẻNKn9 TA99RSARmặt tươimcYvUCFe cNKn9ười hớnTA99RSAR hởNKn9 đốimcYvUCFe vớimcYvUCFe smcYvUCFeự chúcTA99RSAR phúTA99RSARc củaNKn9 cáNKn9c vịTA99RSAR khmcYvUCFeác ởmcYvUCFe TA99RSARđây củaNKn9 mìnNKn9h sTA99RSARo vớTA99RSARi khómcYvUCFec cònmcYvUCFe mcYvUCFekhó cmcYvUCFeoi hơmcYvUCFen rấTA99RSARt nhiều.
MmcYvUCFeà lúTA99RSARc đó,mcYvUCFe ởmcYvUCFe mTA99RSARột gócmcYvUCFe kháTA99RSARc TA99RSARcủa TA99RSARcăn phòng,NKn9 mộNKn9t bóngTA99RSAR ngườimcYvUCFe lầmTA99RSAR lmcYvUCFeũi từmcYvUCFe tTA99RSARừ bướcmcYvUCFe rmcYvUCFea ngoài.
TNKn9rên đườngmcYvUCFe TA99RSARvề nhàmcYvUCFe, DiệpNKn9 TNKn9ây HNKn9i trTA99RSARầm mặmcYvUCFec hồimcYvUCFe lâmcYvUCFeu, rốTA99RSARt cuNKn9ộc mcYvUCFecũng nNKn9hịn NKn9không nổiNKn9 nữaNKn9 rNKn9ồi liềnmcYvUCFe thmcYvUCFeáo ngamcYvUCFey cTA99RSARhiếc nhẫNKn9n rTA99RSARa mcYvUCFetrả cTA99RSARho HạmcYvUCFe PhùNKn9ng Tuyền.
Hạ PhùmcYvUCFeng TuymcYvUCFeền TA99RSARcũng chẳngTA99RSAR TA99RSARthèm nhìTA99RSARn nóTA99RSAR lấymcYvUCFe mcYvUCFemột cáiTA99RSAR, chỉNKn9 nóimcYvUCFe: “STA99RSARau nNKn9ày, mcYvUCFecô phảiNKn9 lumcYvUCFeôn TA99RSARluôn đemcYvUCFeo TA99RSARnó trêNKn9n TA99RSARtay ngNKn9he không?”
“ViTA99RSARệc mcYvUCFenày, NKn9anh NKn9đang TA99RSARtiến hTA99RSARành kTA99RSARế hoạcmcYvUCFeh mcYvUCFegì vậTA99RSARy, việcNKn9 chNKn9úng tmcYvUCFea đínhNKn9 hômcYvUCFen làmcYvUCFe mộtNKn9 pNKn9hần củaTA99RSAR kếNKn9 hoạchNKn9 mcYvUCFeđó, đNKn9úng khônTA99RSARg?” ĐâyNKn9 làNKn9 đápTA99RSAR ámcYvUCFen dmcYvUCFeuy NKn9nhất mNKn9à mcYvUCFeDiệp TâmcYvUCFey HmcYvUCFei sTA99RSARuy TA99RSARnghĩ hmcYvUCFeồi lâTA99RSARu mcYvUCFemới mcYvUCFetìm rmcYvUCFea được,TA99RSAR cũmcYvUCFeng làmcYvUCFe đáNKn9p ánNKn9 làNKn9m mcYvUCFecô tmcYvUCFehấy yêNKn9n tâTA99RSARm nhất.
ĐNKn9áng tiếcmcYvUCFe đáNKn9p NKn9án mcYvUCFenày ngaNKn9y lậpTA99RSAR TA99RSARtức bịNKn9 bTA99RSARác bỏ:NKn9 “ChẳnNKn9g NKn9có kếNKn9 hoạchTA99RSAR nmcYvUCFeào cả.”
“VậmcYvUCFey…tại NKn9sao TA99RSARchúng tmcYvUCFea phTA99RSARải đínhmcYvUCFe hmcYvUCFeôn?” DiệNKn9p TâNKn9y TA99RSARHi thấyNKn9 mcYvUCFelưng mìnNKn9h đanTA99RSARg ròmcYvUCFeng ròNKn9ng mNKn9ồ hôTA99RSARi lạnh.
mcYvUCFe“Bởi vNKn9ì đínhTA99RSAR hônNKn9 rồTA99RSARi mớmcYvUCFei NKn9có thmcYvUCFeể kếtTA99RSAR mcYvUCFehôn.” HạNKn9 PhùmcYvUCFeng TuyềnmcYvUCFe nhàmcYvUCFen nhạtTA99RSAR giảmcYvUCFei thích.
DimcYvUCFeệp TâymcYvUCFe HNKn9i tmcYvUCFehấy NKn9hình TA99RSARnhư nhiệNKn9t đmcYvUCFeộ điTA99RSARều hNKn9oà tmcYvUCFerong mcYvUCFexe NKn9đã xumcYvUCFeống NKn9quá tNKn9hấp mcYvUCFerồi, TA99RSARthế chmcYvUCFeo nêmcYvUCFen giọngNKn9 nTA99RSARói củNKn9a côNKn9 mTA99RSARới ruTA99RSARn rẩNKn9y nhTA99RSARư vầy:NKn9 “Kết…hôn?”
“ĐúngNKn9 vậy.”mcYvUCFe NgườNKn9i TA99RSARnào đmcYvUCFeó gậtmcYvUCFe đầu.
NKn9“Tại saNKn9o lTA99RSARại phảmcYvUCFei kNKn9ết hôn?mcYvUCFe” DmcYvUCFeiệp TâyNKn9 HNKn9i giựTA99RSARt giựTA99RSARt tmcYvUCFeóc mTA99RSARình, mộtTA99RSAR cái,TA99RSAR hamcYvUCFei cTA99RSARái, bTA99RSARa cái…
“BởimcYvUCFe vìmcYvUCFe TA99RSARtôi kmcYvUCFehông muốmcYvUCFen mcYvUCFechưa kếtTA99RSAR hôTA99RSARn NKn9đã simcYvUCFenh cmcYvUCFeon rồi.”
“TạiTA99RSAR saTA99RSARo lạmcYvUCFei mcYvUCFemuốn simcYvUCFenh con?!”
“BởTA99RSARi TA99RSARvì chúngTA99RSAR tTA99RSARa đãNKn9 lêNKn9n giường.”
“TạmcYvUCFei TA99RSARsao NKn9lại phảiTA99RSAR NKn9lên giường???”
“BởiNKn9 TA99RSARvì chúngTA99RSAR tTA99RSARa sắmcYvUCFep TA99RSARkết hôn.”
“TạimcYvUCFe NKn9sao chúNKn9ng tmcYvUCFea lạimcYvUCFe phNKn9ải kếtTA99RSAR hôn???!!!!”
“BởiTA99RSAR NKn9vì mcYvUCFechúng tTA99RSARa đNKn9ã đínhmcYvUCFe hôn.”
“…”

CmcYvUCFeứ nTA99RSARhư vậy,mcYvUCFe vấnNKn9 đềmcYvUCFe nàyTA99RSAR cTA99RSARứ lậpNKn9 đmcYvUCFei mcYvUCFelập lạimcYvUCFe NKn9vô mcYvUCFesố lTA99RSARần, DiệpNKn9 TâyTA99RSAR mcYvUCFeHi NKn9quyết địNKn9nh đổimcYvUCFe phươngNKn9 thứcTA99RSAR TA99RSARgiao TA99RSARtiếp, chmcYvUCFeo nêTA99RSARn cNKn9ô vTA99RSARô cùngTA99RSAR tNKn9hành khẩnNKn9, ngNKn9hiêm TA99RSARtúc cựcTA99RSAR TA99RSARđộ nóimcYvUCFe: “TA99RSARHạ PhTA99RSARùng TA99RSARTuyền, tôiNKn9 khônNKn9g mmcYvUCFeuốn kếNKn9t hôTA99RSARn vNKn9ới anh.”
Hạ PhùngTA99RSAR TuyềnNKn9 cũngTA99RSAR khmcYvUCFeông cómcYvUCFe mcYvUCFephản ứngTA99RSAR gNKn9ì TA99RSARdữ dộNKn9i lNKn9ắm, NKn9chỉ độtNKn9 NKn9ngột hỏmcYvUCFei mộtTA99RSAR câuTA99RSAR hỏTA99RSARi khác:NKn9 “VậyNKn9 NKn9mỗi NKn9sáng cTA99RSARó phảTA99RSARi mcYvUCFelà cTA99RSARô TA99RSARcam TA99RSARtâm tmcYvUCFeình nguNKn9yện bưmcYvUCFeng mcYvUCFecà phêNKn9 lênNKn9 cTA99RSARho tôiTA99RSAR không?”
“KNKn9hông đờNKn9i nàoNKn9.” DiTA99RSARệp NKn9Tây HmcYvUCFei trmcYvUCFeả lờiTA99RSAR cmcYvUCFehắc nNKn9hư điNKn9nh chémTA99RSAR sắt.
“KNKn9hông NKn9là đượmcYvUCFec rồi.”
“TNKn9hế làNKn9 cóTA99RSAR ýmcYvUCFe mcYvUCFegì mcYvUCFehả?” DTA99RSARiệp NKn9Tây TA99RSARHi TA99RSARkhông NKn9hiểu mcYvUCFegì TA99RSARhết trơn.
“ChúngTA99RSAR TA99RSARta kếNKn9t hTA99RSARôn samcYvUCFeu nàyNKn9 NKn9cũng giốngmcYvUCFe NKn9như việmcYvUCFec côTA99RSAR phmcYvUCFeải TA99RSARbưng càmcYvUCFe phNKn9ê mỗiTA99RSAR smcYvUCFeáng NKn9cho tTA99RSARôi, mmcYvUCFeặc dTA99RSARù khônTA99RSARg tTA99RSARình nguyệTA99RSARn nhmcYvUCFeưng cuTA99RSARối cùngNKn9 cmcYvUCFeô vẫmcYvUCFen pmcYvUCFehải mcYvUCFelàm.” HạTA99RSAR PhNKn9ùng TuTA99RSARyền dNKn9ùng mộtNKn9 TA99RSARcâu đTA99RSARơn giảnmcYvUCFe kếtTA99RSAR tmcYvUCFehúc vấnmcYvUCFe mcYvUCFeđề TA99RSARmà DiTA99RSARệp TâTA99RSARy HTA99RSARi mcYvUCFeso sámcYvUCFenh vớiNKn9 mcYvUCFehàm sốmcYvUCFe toáNKn9n hTA99RSARọc cònmcYvUCFe TA99RSARkhó kNKn9hăn hơTA99RSARn NKn9gấp chụcTA99RSAR lần.
Chapter 24
Diệp TmcYvUCFeây HTA99RSARi NKn9vừa thấyTA99RSAR bmcYvUCFeực mìnTA99RSARh vNKn9ừa buNKn9ồn cười,mcYvUCFe khNKn9ông bNKn9iết làmcYvUCFem saNKn9o lạNKn9i thNKn9ốt NKn9ra câu:mcYvUCFe NKn9“Tôi cóNKn9 chmcYvUCFeết mcYvUCFecũng khôngmcYvUCFe gảmcYvUCFe TA99RSARcho anh.”
Sau kTA99RSARhi nNKn9ói xonmcYvUCFeg lạimcYvUCFe mcYvUCFecảm TA99RSARthấy cóNKn9 gNKn9ì đóTA99RSAR khôngTA99RSAR ổnNKn9, thẳTA99RSARng tTA99RSARhắn quTA99RSARá NKn9mức, hơnTA99RSAR nmcYvUCFeữa cmcYvUCFeòn cTA99RSARhút nTA99RSARguy hiểm—nhưmcYvUCFe TA99RSARmấy NKn9bộ phmcYvUCFeim TA99RSARtruyền hìTA99RSARnh nhảNKn9m NKn9nhí ấNKn9y, nTA99RSARhững lờiNKn9 nàyNKn9 TA99RSARcủa TA99RSARnữ chínTA99RSARh mcYvUCFe10 phầnmcYvUCFe thìNKn9 8,TA99RSAR9 NKn9phần TA99RSARchắc chắTA99RSARn sTA99RSARẽ bNKn9ị gTA99RSARả NKn9cho nmcYvUCFeam nhânNKn9 mmcYvUCFeà nmcYvUCFeữ chTA99RSARính ghmcYvUCFeét nhấTA99RSARt TA99RSARcó chếtmcYvUCFe cmcYvUCFeũng khôNKn9ng muốnmcYvUCFe lấymcYvUCFe. ChNKn9o nên,mcYvUCFe côTA99RSAR NKn9vội TA99RSARsửa lạiTA99RSAR nói:TA99RSAR “HaymcYvUCFe lmcYvUCFeà nóTA99RSARi nhTA99RSARư vậmcYvUCFey đi,mcYvUCFe TA99RSARtôi NKn9cảm giámcYvUCFec cơTA99RSAR TA99RSARhội mìnhmcYvUCFe gmcYvUCFeả chTA99RSARo DNKn9u GiaTA99RSARng mcYvUCFeNam sNKn9o vớiTA99RSAR gmcYvUCFeả cmcYvUCFeho aNKn9nh hơn…TA99RSAR mTA99RSARột chúmcYvUCFet xíu.”
VốnNKn9 dĩNKn9, mcYvUCFeDiệp mcYvUCFeTây HNKn9i địnhTA99RSAR NKn9nói “lớnNKn9 hơn”TA99RSAR đằnNKn9g smcYvUCFeau mcYvUCFecộng thêNKn9m phmcYvUCFeó TA99RSARtừ “mcYvUCFerất nNKn9hiều” nhưngmcYvUCFe sumcYvUCFey TA99RSARđi tínmcYvUCFeh lạiNKn9 TA99RSARthì dùTA99RSAR saTA99RSARo hTA99RSARai ngườNKn9i cũnTA99RSARg đãTA99RSAR ởNKn9 mộtNKn9 nhàNKn9 vớNKn9i TA99RSARnhau kháTA99RSAR TA99RSARlâu rồiNKn9, khôTA99RSARng thTA99RSARể lTA99RSARấy NKn9oán báoTA99RSAR ânTA99RSAR, mcYvUCFequá mứcTA99RSAR đảNKn9 kTA99RSARích tựNKn9 NKn9ái củmcYvUCFea TA99RSARhắn vNKn9ì thmcYvUCFeế rmcYvUCFeất hảoTA99RSAR tNKn9âm đổTA99RSARi lNKn9ại TA99RSARthành cụmmcYvUCFe từNKn9 “mộtmcYvUCFe cTA99RSARhút xTA99RSARíu” này.

Thật khômcYvUCFeng mcYvUCFenghĩ TA99RSARđến hTA99RSARậu hoạmcYvUCFe samcYvUCFeu nàymcYvUCFe, chọmcYvUCFec NKn9ngay vàmcYvUCFeo tổTA99RSAR kiếnTA99RSAR lửa,mcYvUCFe NKn9tên sómcYvUCFei hmcYvUCFeỉ nTA99RSARộ khTA99RSARông lNKn9ường đượcNKn9 bênNKn9 cạnh.
Vừa NKn9dứt lờimcYvUCFe, HmcYvUCFeạ PmcYvUCFehùng TuyềmcYvUCFen liềnTA99RSAR nNKn9ắm cmcYvUCFehặt NKn9lấy cTA99RSARổ tNKn9ay TA99RSARcủa cômcYvUCFe, mộmcYvUCFet pheTA99RSARn kéoNKn9 lTA99RSARại, NKn9thuận đàTA99RSAR kéomcYvUCFe cảNKn9 ngườimcYvUCFe DiệpNKn9 NKn9Tây HTA99RSARi ngmcYvUCFeồi lTA99RSARên đùNKn9i hắn.
DimcYvUCFeệp TA99RSARTây HmcYvUCFei tNKn9ất nhimcYvUCFeên lmcYvUCFeà liềuTA99RSAR mạTA99RSARng gimcYvUCFeãy dụmcYvUCFea TA99RSARnhưng NKn9chẳng TA99RSARăn thTA99RSARua mcYvUCFegì, nTA99RSARgày thưTA99RSARờng vốnNKn9 tứmcYvUCFec giậnNKn9 đếTA99RSARn mcYvUCFecực TA99RSARđiểm, tứcTA99RSAR đếnmcYvUCFe xìNKn9 khóNKn9i đốNKn9i vớmcYvUCFei TA99RSARhắn cũmcYvUCFeng NKn9vô dụngmcYvUCFe rồi.
HạmcYvUCFe PTA99RSARhùng TNKn9uyền mcYvUCFemột tamcYvUCFey khoáTA99RSAR chặtNKn9 hTA99RSARai tmcYvUCFeay củNKn9a DiệpmcYvUCFe NKn9Tây HNKn9i, mNKn9ột tmcYvUCFeay giữTA99RSAR cmcYvUCFehặt TA99RSARgáy mcYvUCFecô, humcYvUCFeng hTA99RSARăng mmcYvUCFeà hôn.
mcYvUCFeCảm giáNKn9c lưỡmcYvUCFei HạTA99RSAR PmcYvUCFehùng TuyNKn9ền đanNKn9g dầnmcYvUCFe dầnNKn9 xâmcYvUCFem nhậpTA99RSAR vNKn9ào tromcYvUCFeng miệngmcYvUCFe mìnhTA99RSAR, DmcYvUCFeiệp TâyNKn9 HTA99RSARi NKn9toàn thânTA99RSAR têmcYvUCFe dTA99RSARại, mcYvUCFecố gắngNKn9 hếtmcYvUCFe sứcNKn9 ngậmmcYvUCFe chặtNKn9 miNKn9ệng lại,mcYvUCFe kmcYvUCFeiên cmcYvUCFeường phòngmcYvUCFe thmcYvUCFeủ đếnmcYvUCFe cùng.
TA99RSARHạ PhùNKn9ng TuyềnTA99RSAR mỉmTA99RSAR cườNKn9i nháymcYvUCFe mắNKn9t mộmcYvUCFet cáiNKn9, bỏTA99RSAR mộtmcYvUCFe tmcYvUCFeay TA99RSARra, NKn9từ bêNKn9n mcYvUCFengoài đốNKn9ng lễmcYvUCFe phNKn9ục bùngNKn9 nhNKn9ùng, NKn9bàn taNKn9y TA99RSARhắn nhNKn9anh nhẹnTA99RSAR TA99RSARluồn vTA99RSARào tronTA99RSARg nTA99RSARgười DiTA99RSARệp TNKn9ây mcYvUCFeHi, TA99RSARnhẹ nhàngNKn9 sờ…
“ÁTA99RSAR!!!!” DiệpTA99RSAR TNKn9ây TA99RSARHi NKn9hét lNKn9ên, TA99RSARHạ PNKn9hùng TuyềnmcYvUCFe nmcYvUCFehân cTA99RSARơ hộNKn9i đNKn9ó tTA99RSARiến mcYvUCFevào, bTA99RSARá đạomcYvUCFe NKn9hôn cômcYvUCFe khNKn9ông NKn9ngừng, hamcYvUCFei mcYvUCFebên dâymcYvUCFe dưa.
mcYvUCFeCả ngNKn9ười nóngNKn9 rực,mcYvUCFe hắmcYvUCFen “chiếnNKn9 đấuNKn9” rNKn9ất mTA99RSARạnh mẽ,mcYvUCFe làmcYvUCFem TA99RSARcho DiệpNKn9 TâymcYvUCFe NKn9Hi kTA99RSARhông TA99RSARcách nmcYvUCFeào hmcYvUCFeô hấp.
mcYvUCFeTrong tNKn9ình thếNKn9 cấpmcYvUCFe bácmcYvUCFeh đó,cNKn9ô mcYvUCFetrên dướimcYvUCFe kếtNKn9 NKn9hợp, mcYvUCFecắn vàTA99RSARo môNKn9i mcYvUCFehắn, liềnTA99RSAR cmcYvUCFeảm thấyNKn9 NKn9vị mmcYvUCFeáu tươimcYvUCFe TA99RSARngọt ngàomcYvUCFe tràNKn9n ra.
TA99RSARVốn tưởngTA99RSAR rNKn9ằng hắNKn9n mcYvUCFesẽ ngamcYvUCFey lNKn9ập tứcNKn9 TA99RSARbuông mìmcYvUCFenh rNKn9a, nmcYvUCFehưng kTA99RSARhông, HạmcYvUCFe PhùnTA99RSARg TuyềnmcYvUCFe hừNKn9 cũmcYvUCFeng khômcYvUCFeng NKn9hừ mNKn9ột NKn9tiếng lạiNKn9 ăNKn9n miếNKn9ng NKn9trả miếng,mcYvUCFe NKn9cũng chơNKn9i chiêuTA99RSAR ấNKn9y cắTA99RSARn lạmcYvUCFei mômcYvUCFei TA99RSARcô mộtTA99RSAR phát.
DiNKn9ệp TA99RSARTây HTA99RSARi mcYvUCFeđau đmcYvUCFeến mcYvUCFeứa nướTA99RSARc mắt,mcYvUCFe cNKn9hờ HạNKn9 PhùngmcYvUCFe TA99RSARTuyền vTA99RSARừa buômcYvUCFeng mTA99RSARình rNKn9a NKn9đã NKn9vội vàmcYvUCFeng NKn9lui vTA99RSARề mộtNKn9 góNKn9c mcYvUCFexe cácNKn9h xTA99RSARa NKn9hắn, mcYvUCFerút cáTA99RSARi gươnNKn9g TA99RSARra xmcYvUCFeem cNKn9hút, NKn9môi TA99RSARdưới bTA99RSARị cắnmcYvUCFe đaTA99RSARng TA99RSARrươm rướNKn9m mámcYvUCFeu rồi. 

“TA99RSARHạ TA99RSARPhùng Tuyền,NKn9 TA99RSARanh lmcYvUCFeàm cáimcYvUCFe qumcYvUCFeái gìTA99RSAR thế!”NKn9 DiệpmcYvUCFe TTA99RSARây HNKn9i TA99RSARnộ khTA99RSARí xmcYvUCFeung thiên.
“CôNKn9 cắnNKn9 tTA99RSARôi tấTA99RSARt mcYvUCFenhiên tôiNKn9 mcYvUCFesẽ mcYvUCFeđáp lễNKn9 thôi!”NKn9 HTA99RSARạ PhNKn9ùng TuyTA99RSARền hmcYvUCFeơi nhíuTA99RSAR mày.
“TA99RSARAnh…anh đồNKn9 biNKn9ến tháNKn9i! A!”
NKn9Diệp TâymcYvUCFe HmcYvUCFei NKn9còn mcYvUCFechưa cómcYvUCFe mắngmcYvUCFe xomcYvUCFeng, lạiNKn9 bịmcYvUCFe TA99RSARngười nàomcYvUCFe đómcYvUCFe mmcYvUCFeột NKn9phen mcYvUCFekéo tiếpmcYvUCFe, tmcYvUCFeiếp tTA99RSARục cTA99RSARưỡng ép.
HNKn9ạ PhmcYvUCFeùng mcYvUCFeTuyền tiNKn9ến NKn9quân tmcYvUCFehần tốmcYvUCFec, khmcYvUCFeông đTA99RSARể cTA99RSARho cNKn9ô cmcYvUCFeó bấtNKn9 kmcYvUCFeì cTA99RSARơ hộmcYvUCFei nàmcYvUCFeo đTA99RSARể NKn9thở nữamcYvUCFe, giốngNKn9 mcYvUCFenhư cóTA99RSAR lửmcYvUCFea NKn9đốt chTA99RSARáy cmcYvUCFeô vậy.
DiệpTA99RSAR mcYvUCFeTây HTA99RSARi cũnmcYvUCFeg khôTA99RSARng tNKn9hể nhẫnTA99RSAR nhịnTA99RSAR chịTA99RSARu tNKn9hua thêmmcYvUCFe nữmcYvUCFea, TA99RSARoán TA99RSARhận NKn9dùng hếtNKn9 sNKn9ức mcYvUCFebình sNKn9inh cNKn9ắn vNKn9ào cáimcYvUCFe lNKn9ưỡi báNKn9 đạmcYvUCFeo kimcYvUCFea mcYvUCFemột cái.
mcYvUCFeBởi vìTA99RSAR tứcNKn9 giNKn9ận nênNKn9 lựmcYvUCFec cắnNKn9 mcYvUCFerất mạnh,mcYvUCFe NKn9chỉ giảTA99RSARi hậTA99RSARn đưNKn9ợc lmcYvUCFeúc TA99RSARấy nTA99RSARhưng chỉmcYvUCFe NKn9một giâyTA99RSAR sNKn9au, DiNKn9ệp TâymcYvUCFe HNKn9i môNKn9i tNKn9rên lạNKn9i mcYvUCFecảm tmcYvUCFehấy vôTA99RSAR cùmcYvUCFeng NKn9đau nhức—lạmcYvUCFei bịTA99RSAR trảNKn9 TA99RSARthù nữa!!!!!
HTA99RSARạ PhTA99RSARùng TuyềnmcYvUCFe buôTA99RSARng côNKn9 TA99RSARra, nhìmcYvUCFen DiệNKn9p TâTA99RSARy HmcYvUCFei cNKn9o cảmcYvUCFe haTA99RSARi chânNKn9 mcYvUCFelên NKn9lùi vềTA99RSAR mTA99RSARột gócNKn9 NKn9xe vừamcYvUCFe gTA99RSARiận vừNKn9a sợmcYvUCFe nhmcYvUCFeìn mcYvUCFemình NKn9chằm chmcYvUCFeằm, hmcYvUCFeắn nhẹTA99RSAR gmcYvUCFeiọng nNKn9ói: “CònNKn9 mTA99RSARuốn thửTA99RSAR TA99RSARnữa không?”
DiệTA99RSARp mcYvUCFeTây TA99RSARHi NKn9che môiTA99RSAR rNKn9ướm mTA99RSARáu NKn9của mìnhNKn9, lNKn9iều mạngTA99RSAR lắcTA99RSAR đầu.
Hạ PhùngmcYvUCFe TumcYvUCFeyền tiếmcYvUCFen lạTA99RSARi gNKn9ần cTA99RSARô, lôimcYvUCFe cáiNKn9 TA99RSARtay đamcYvUCFeng mcYvUCFeche TA99RSARmiệng NKn9của côNKn9 rmcYvUCFea, khẽTA99RSAR ngmcYvUCFehiêng đầNKn9u, tNKn9iếp tTA99RSARục hôTA99RSARn nữa.
Diệp TâymcYvUCFe HNKn9i bmcYvUCFeị TA99RSARvây mcYvUCFehãm tronTA99RSARg NKn9một TA99RSARgóc mcYvUCFenhỏ, khônmcYvUCFeg cmcYvUCFeó NKn9đường TA99RSARnào đNKn9ể mcYvUCFethoát, nNKn9ụ hNKn9ôn củaNKn9 hắnNKn9 mcYvUCFebá đạoNKn9 mNKn9à cuồngTA99RSAR nhiNKn9ệt, thậtmcYvUCFe mcYvUCFesự mumcYvUCFeốn làTA99RSARm DiệNKn9p TTA99RSARây TA99RSARHi nghTA99RSARẹt thTA99RSARở TA99RSARmà cmcYvUCFehết nhmcYvUCFeưng NKn9cô mcYvUCFekhông còTA99RSARn dámmcYvUCFe phảnNKn9 kmcYvUCFeháng mcYvUCFenữa, chỉTA99RSAR cóNKn9 tmcYvUCFehể biếNKn9t điềumcYvUCFe NKn9một chTA99RSARút NKn9để mặcTA99RSAR chNKn9o hắTA99RSARn mmcYvUCFeuốn làmcYvUCFem NKn9gì tmcYvUCFehì làm.
KhôngNKn9 biếtNKn9 qumcYvUCFea TA99RSARbao lâu,TA99RSAR HạmcYvUCFe PhmcYvUCFeùng TuyTA99RSARền mcYvUCFebá đạoNKn9 hônmcYvUCFe dầmcYvUCFen nhmcYvUCFeẹ nTA99RSARhàng TA99RSARôn nhmcYvUCFeu, từTA99RSARng TA99RSARchút từnmcYvUCFeg chútTA99RSAR mộtTA99RSAR limcYvUCFeếm đôiNKn9 môNKn9i bịmcYvUCFe thươnNKn9g củmcYvUCFea cô,NKn9 mcYvUCFevô cùTA99RSARng nhẹmcYvUCFe nhàmcYvUCFeng vTA99RSARà tỉmcYvUCFe mỉ.
“TốiTA99RSAR naTA99RSARy, NKn9Du GiaNKn9ng NamcYvUCFem cNKn9òn chmcYvUCFeưa hôNKn9n TA99RSARcô, màTA99RSAR tôiTA99RSAR, lạiTA99RSAR hôTA99RSARn cômcYvUCFe TA99RSARđến NKn9ba lần.”NKn9 HmcYvUCFeạ PhùnNKn9g TuyềTA99RSARn mcYvUCFecúi đNKn9ầu NKn9nhìn côTA99RSAR, áTA99RSARnh mắtmcYvUCFe khóNKn9 hiểTA99RSARu TA99RSARnói: “CănmcYvUCFe cứNKn9 theNKn9o tìnmcYvUCFeh huốnTA99RSARg hTA99RSARiện TA99RSARtại tmcYvUCFehì TA99RSARcơ NKn9hội côTA99RSAR gNKn9ả cmcYvUCFeho tmcYvUCFeôi sTA99RSARo sánmcYvUCFeh vớiTA99RSAR gTA99RSARả mcYvUCFecho hắnNKn9 hìmcYvUCFenh TA99RSARnhư lTA99RSARà hơn…mộtNKn9 cmcYvUCFehút xíu.” 
NmcYvUCFehưng DiệNKn9p mcYvUCFeTây TA99RSARHi cNKn9ăn mcYvUCFebản NKn9là khmcYvUCFeông cTA99RSARó nTA99RSARghe NKn9Hạ PhùTA99RSARng TuymcYvUCFeền nóiTA99RSAR chuyện,mcYvUCFe còmcYvUCFen đamcYvUCFeng TA99RSARbận rmcYvUCFeộn TA99RSARtìm cácmcYvUCFeh thoáNKn9t khỏimcYvUCFe TA99RSARngực hắn,TA99RSAR liềuNKn9 mmcYvUCFeạng cNKn9ầm khmcYvUCFeăn gTA99RSARiấy chNKn9ùi môimcYvUCFe, lạiNKn9 còmcYvUCFen khônNKn9g ngừnTA99RSARg “Phi,phi,phi”
“AnhTA99RSAR lNKn9à têTA99RSARn hTA99RSARáo sắcmcYvUCFe tmcYvUCFehấp kTA99RSARém! NKn9Tại samcYvUCFeo TA99RSARlại NKn9không cNKn9ó chTA99RSARút lịchmcYvUCFe TA99RSARsự nào,mcYvUCFe TA99RSARchưa TA99RSARđược sựTA99RSAR đồngNKn9 mcYvUCFeý củaNKn9 ngườiNKn9 khNKn9ác NKn9đã cưỡmcYvUCFeng hônmcYvUCFe!” DNKn9iệp TmcYvUCFeây TA99RSARHi bấtmcYvUCFe ngờ,NKn9 huNKn9ng hăTA99RSARng mTA99RSARắng hTA99RSARắn: “ĐồmcYvUCFe tTA99RSARhần kinh!”
“Không smcYvUCFeao, sNKn9au nàNKn9y côNKn9 sẽmcYvUCFe quemcYvUCFen thôi.”NKn9 HạNKn9 PhmcYvUCFeùng TuyNKn9ền trTA99RSARở lNKn9ại NKn9vị tríTA99RSAR ngồmcYvUCFei cmcYvUCFeủa hắNKn9n, haNKn9i châNKn9n đunTA99RSARg NKn9đưa, vừaNKn9 cưTA99RSARời vừaNKn9 nhmcYvUCFeàn nhmcYvUCFeã trảNKn9 lời.
NếuNKn9 cóNKn9 thTA99RSARể, DiệpNKn9 TâmcYvUCFey TA99RSARHi tmcYvUCFehực mcYvUCFemuốn phumcYvUCFen máNKn9u tmcYvUCFerên mNKn9iệng NKn9mình NKn9vào mặtNKn9 hắn.NKn9 CôNKn9 tứcmcYvUCFe gNKn9iận đếnNKn9 mứcTA99RSAR mcYvUCFecả ngườmcYvUCFei đTA99RSARều ruNKn9ng NKn9lên TA99RSARbần bậtmcYvUCFe, TA99RSARđang thở,mcYvUCFe lạTA99RSARi phátmcYvUCFe hNKn9iện rTA99RSARa cáTA99RSARi nTA99RSARhẫn đínhmcYvUCFe hôTA99RSARn mìnNKn9h mcYvUCFevừa thámcYvUCFeo rNKn9a lúTA99RSARc TA99RSARnãy cNKn9hẳng biếtTA99RSAR tNKn9ừ lúcNKn9 nàTA99RSARo mcYvUCFeđã chiễmTA99RSAR chNKn9ệ vữngmcYvUCFe vàTA99RSARng TA99RSARnằm trNKn9ên ngóTA99RSARn ápmcYvUCFe útNKn9 củamcYvUCFe cô.
ChiTA99RSARếc nhẫnmcYvUCFe bTA99RSARạch kiNKn9m NKn9với bNKn9a vTA99RSARiên đámcYvUCFe đượcmcYvUCFe cắNKn9t gọtNKn9 tiTA99RSARnh xảmcYvUCFeo, thiếmcYvUCFet kếTA99RSAR mớTA99RSARi mcYvUCFemẻ. NhưTA99RSARng đốiTA99RSAR vNKn9ới DimcYvUCFeệp TâyNKn9 HNKn9i thìmcYvUCFe mcYvUCFenó chẳngNKn9 TA99RSARkhác TA99RSARgì mộtNKn9 cáiNKn9 kmcYvUCFehoá sTA99RSARắt, buNKn9ộc thậtmcYvUCFe cmcYvUCFehặt TA99RSARcô lại.
Diệp TNKn9ây HmcYvUCFei NKn9đang địmcYvUCFenh thTA99RSARáo NKn9ra mcYvUCFelần nữa,NKn9 HạmcYvUCFe mcYvUCFePhùng TuyTA99RSARền lạimcYvUCFe dùngmcYvUCFe gmcYvUCFeiọng nóiTA99RSAR mcYvUCFebình tNKn9ĩnh TA99RSARkhông gợnTA99RSAR sTA99RSARóng chặnNKn9 lNKn9ại: NKn9“Nếu nhưNKn9 côNKn9 mcYvUCFedám làmcYvUCFem thếTA99RSAR, NKn9tôi sẽNKn9 lNKn9ập TA99RSARtức lậpmcYvUCFe lạiTA99RSAR nhữnmcYvUCFeg chuyệnTA99RSAR NKn9vừa rồmcYvUCFei đãmcYvUCFe NKn9làm mcYvUCFevới NKn9cô đấy.”
TA99RSARDiệp TA99RSARTây NKn9Hi tNKn9ay lậTA99RSARp tmcYvUCFeức cứngmcYvUCFe đờ.
“SamcYvUCFeu nàTA99RSARy, bấtNKn9 lumcYvUCFeận làmcYvUCFe đmcYvUCFei NKn9tắm mcYvUCFehay đTA99RSARi ngủ,TA99RSAR mcYvUCFecô đTA99RSARều phảiNKn9 mcYvUCFeđeo nóNKn9 ởTA99RSAR NKn9trên tay.”NKn9 HạTA99RSAR PTA99RSARhùng TuyềnNKn9 rNKn9a lệnh.
“XiNKn9n hỏi,mcYvUCFe vTA99RSARì saTA99RSARo tômcYvUCFei TA99RSARphải nghmcYvUCFee lờNKn9i anh?”NKn9 DimcYvUCFeệp TâyTA99RSAR HTA99RSARi khôngmcYvUCFe phục.
“Nếu kNKn9hông tNKn9in, cmcYvUCFeô mcYvUCFecó thểNKn9 thTA99RSARử mTA99RSARột chúmcYvUCFet xmcYvUCFeem TA99RSARsao.” HTA99RSARạ PhùmcYvUCFeng TuyềnTA99RSAR gõNKn9 gõmcYvUCFe ngmcYvUCFeón taNKn9y trênTA99RSAR đầumcYvUCFe gốNKn9i NKn9theo mcYvUCFetiết tấNKn9u, mỗmcYvUCFei TA99RSARmột nhịpTA99RSAR mcYvUCFegõ nhNKn9ư đánhTA99RSAR vàoNKn9 lòmcYvUCFeng DiệpmcYvUCFe TâyNKn9 HiNKn9: “TinmcYvUCFe tôNKn9i NKn9đi, NKn9cô vĩTA99RSARnh viễnTA99RSAR TA99RSARsẽ mcYvUCFekhông baNKn9o TA99RSARgiờ đNKn9oán trưNKn9ớc đmcYvUCFeược mcYvUCFetôi sẽNKn9 NKn9làm NKn9những gmcYvUCFeì đâu.”
NKn9Khi haNKn9i nTA99RSARgười trmcYvUCFeở TA99RSARvề nNKn9hà, TA99RSARA KhTA99RSARoan pNKn9hát TA99RSARhiện mcYvUCFemôi DiệmcYvUCFep TâyNKn9 HNKn9i sưTA99RSARng pNKn9hồng mcYvUCFelên, vẻTA99RSAR mặtTA99RSAR vNKn9ô mcYvUCFecùng khTA99RSARó chmcYvUCFeịu chNKn9o mcYvUCFenên lmcYvUCFeiền NKn9ân cmcYvUCFeần hỏimcYvUCFe mcYvUCFethăm: “NhamcYvUCFe NKn9đầu, kNKn9ẻ mcYvUCFenào chNKn9ọc giậnTA99RSAR muội,NKn9 làmmcYvUCFe saNKn9o mcYvUCFemà mặtTA99RSAR nmcYvUCFehư bNKn9ị NKn9táo bónmcYvUCFe NKn9thế này?”
DimcYvUCFeệp TâNKn9y NKn9Hi TA99RSARnghiến rănmcYvUCFeg nTA99RSARghiến lợimcYvUCFe nói:TA99RSAR “MuộimcYvUCFe bịNKn9 HNKn9ạ PhùnNKn9g TuyềNKn9n épTA99RSAR buộc!”
NKn9“Ngay tNKn9ại NKn9bữa tiệcmcYvUCFe á?”NKn9 TA99RSARA KhoaNKn9n hítTA99RSAR NKn9một hmcYvUCFeơi, bốiNKn9 rối:TA99RSAR “XongTA99RSAR rTA99RSARồi, xomcYvUCFeng NKn9rồi, nhấtTA99RSAR địnhmcYvUCFe NKn9là vmcYvUCFeội vànmcYvUCFeg quTA99RSARá, TA99RSARPhùng TmcYvUCFeuyền cTA99RSARhưa kmcYvUCFeịp smcYvUCFeử dụmcYvUCFeng biệnTA99RSAR phmcYvUCFeáp aTA99RSARn tTA99RSARoàn đúngmcYvUCFe khônmcYvUCFeg, nómcYvUCFei kTA99RSARhông cNKn9hừng muộimcYvUCFe mcYvUCFemang thTA99RSARai rồiNKn9, khNKn9ông được,NKn9 khôngTA99RSAR đượTA99RSARc, huynmcYvUCFeh mcYvUCFephải nhamcYvUCFenh TA99RSARchóng NKn9đi nấTA99RSARu TA99RSARcanh tmcYvUCFeổ yến,TA99RSAR đTA99RSARể muộiNKn9 mcYvUCFebồi bổNKn9 NKn9thân thTA99RSARể mmcYvUCFeới được!”
“MuộmcYvUCFei .kmcYvUCFehông .TA99RSARcó. ýTA99RSAR .mcYvUCFenày!” DTA99RSARiệp TâTA99RSARy TA99RSARHi NKn9thái dươngNKn9 gâmcYvUCFen xTA99RSARanh TA99RSARnổi TA99RSARlên, giơTA99RSAR taTA99RSARy lênmcYvUCFe, nhìnNKn9 rTA99RSARõ chNKn9iếc nhẫnTA99RSAR TA99RSARđính TA99RSARhôn sángmcYvUCFe cNKn9hói kNKn9ia: “MuộiTA99RSAR muNKn9ốn nóiTA99RSAR lNKn9à HạmcYvUCFe PhTA99RSARùng TumcYvUCFeyền éNKn9p muộiNKn9 đeTA99RSARo cáNKn9i này!”
NKn9A KNKn9hoan TA99RSARnghi ngờmcYvUCFe: “ChẳTA99RSARng lẽNKn9 muNKn9ội khNKn9ông thíTA99RSARch kmcYvUCFeiểu NKn9dáng nTA99RSARày sao?”
“KhômcYvUCFeng phảmcYvUCFei, kiểumcYvUCFe dángTA99RSAR rấtmcYvUCFe đẹNKn9p, nhưnmcYvUCFeg mà…”
“Nhưng mmcYvUCFeà mcYvUCFemuội khôngTA99RSAR TA99RSARthích mcYvUCFeđá nhmcYvUCFeỏ chứNKn9 gì?”
“KhôngTA99RSAR, mcYvUCFeviên đáNKn9 kNKn9ích thmcYvUCFeước rấtNKn9 phùNKn9 hợp,mcYvUCFe nhưngTA99RSAR mà…”
“Nhưng mNKn9à muộTA99RSARi thTA99RSARích chiếcNKn9 nhẫnNKn9 khácTA99RSAR đNKn9ắt tiềnmcYvUCFe hơmcYvUCFen hả?”
“HãymcYvUCFe NKn9nghe muộimcYvUCFe nóTA99RSARi TA99RSARhết cómcYvUCFe đượmcYvUCFec kmcYvUCFehông!” GânTA99RSAR xaTA99RSARnh nổiTA99RSAR TA99RSARlên ngàyTA99RSAR càTA99RSARng rmcYvUCFeõ, tmcYvUCFeai NKn9xì NKn9khói: “ChiếcNKn9 nhNKn9ẫn mcYvUCFenày cTA99RSARhẳng cTA99RSARó vấnTA99RSAR TA99RSARđề gìNKn9 cả,mcYvUCFe mNKn9uội chTA99RSARỉ NKn9là khônNKn9g mNKn9uốn kếtTA99RSAR hônTA99RSAR mcYvUCFecùng hắmcYvUCFen thôi!”
“À!NKn9!” mcYvUCFeA TA99RSARKhoan gậmcYvUCFet mcYvUCFegù, bắtNKn9 đầmcYvUCFeu cNKn9úi xuốnNKn9g tiếpTA99RSAR tụcmcYvUCFe lTA99RSARàm việmcYvUCFec NKn9của mình.
TA99RSAR“Huynh NKn9tại NKn9sao khônTA99RSARg cmcYvUCFeó phảTA99RSARn ứnTA99RSARg gNKn9ì vậy?NKn9” DiệpmcYvUCFe TâNKn9y HTA99RSARi khôngNKn9 khỏiTA99RSAR NKn9thắc mắc.
TA99RSAR“Muội muốmcYvUCFen NKn9huynh pNKn9hản ứNKn9ng NKn9gì đâyTA99RSAR?” NKn9A KhNKn9oan cũnTA99RSARg chẳngmcYvUCFe TA99RSARhiểu nổimcYvUCFe hỏTA99RSARi lại.
“MuTA99RSARội vNKn9ừa mớiNKn9 nóiNKn9 làmcYvUCFe muộiNKn9 khôngNKn9 muốnmcYvUCFe kếmcYvUCFet mcYvUCFehôn cùngTA99RSAR HạNKn9 PhùngNKn9 TTA99RSARuyền đấy.” 
“HuynNKn9h mcYvUCFekhông mTA99RSARuốn mìnhmcYvUCFe cNKn9hết mcYvUCFegià màNKn9 TA99RSARchưa cóNKn9 cháumcYvUCFe đâu.”
“ThếNKn9 lNKn9à sNKn9ao chứ?”TA99RSAR DiệNKn9p TâymcYvUCFe HNKn9i cNKn9ự nự.
TA99RSAR“Ý TA99RSARcủa TA99RSARhuynh chínNKn9h lNKn9à, khômcYvUCFeng giốTA99RSARng nTA99RSARhư tNKn9ình yNKn9êu củamcYvUCFe hmcYvUCFeai đứaTA99RSAR muộTA99RSARi smcYvUCFeẽ nảyNKn9 nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.