Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đYwMghBXBó, nếuYwMghBXB nhưQbuQCabE khôQbuQCabEng cóYwMghBXB 7oPtcô, 7oPttôi đã7oPt 7oPtsớm bQbuQCabEị HạQbuQCabE Phùng7oPt TuyềYwMghBXBn YwMghBXBgiết chQbuQCabEết rồiQbuQCabE.” DYwMghBXBu GiaQbuQCabEng NaYwMghBXBm xoaQbuQCabEy đầu,YwMghBXB nh7oPtìn QbuQCabEcô: “NhưngYwMghBXB t7oPtôi lại7oPt bá7oPtn đứngYwMghBXB cô.”
Diệp7oPt TYwMghBXBây 7oPtHi không7oPt nóiQbuQCabE QbuQCabEgì chỉYwMghBXB QbuQCabEmỉm cười.
QbuQCabE“Cô QbuQCabEhẳn 7oPtlà rấQbuQCabEt hậnYwMghBXB tQbuQCabEôi.” 7oPtDu Gia7oPtng N7oPtam nói.
Diệp Tâ7oPty QbuQCabEHi bướYwMghBXBc tớiQbuQCabE cạYwMghBXBnh hắn,QbuQCabE nhẹYwMghBXB nhàng7oPt đặtQbuQCabE 7oPttay lêYwMghBXBn 7oPtlan ca7oPtn cẩmQbuQCabE thạch7oPt bóngQbuQCabE loángYwMghBXB, đáQbuQCabE lạ7oPtnh như7oPt băngQbuQCabE, cQbuQCabEô thấQbuQCabEp QbuQCabEgiọng nói:YwMghBXB “QbuQCabETôi hiQbuQCabEểu, aQbuQCabEnh YwMghBXBcũng có7oPt nỗi7oPt kQbuQCabEhổ tâmYwMghBXB QbuQCabEriêng mà.”
Ng7oPthe vQbuQCabEậy, 7oPtDu GiaYwMghBXBng 7oPtNam m7oPtí mắt7oPt cYwMghBXBó 7oPtmột nốtYwMghBXB QbuQCabEruồi 7oPtmàu nQbuQCabEâu nYwMghBXBho nhQbuQCabEỏ dườngYwMghBXB n7oPthư giậ7oPtt mìnYwMghBXBh một7oPt cái.
Bóng đêm7oPt YwMghBXBtrong tYwMghBXBrẻo lYwMghBXBại lùnYwMghBXBg, tr7oPtong 7oPtkhông k7oPthí 7oPtcũng 7oPtcó chútQbuQCabE gìQbuQCabE đQbuQCabEó lạnYwMghBXBh lẽo.
Hai ngư7oPtời cùQbuQCabEng 7oPtđứng trênQbuQCabE baQbuQCabEn cônQbuQCabEg nh7oPtưng lQbuQCabEại nhQbuQCabEìn v7oPtề hYwMghBXBai hướYwMghBXBng khá7oPtc nhau.
MộYwMghBXBt lúc7oPt sauQbuQCabE, DQbuQCabEu Gian7oPtg N7oPtam bYwMghBXBỗng nh7oPtiên nói7oPt: “Hôm7oPt qYwMghBXBua, l7oPtà ngày7oPt YwMghBXBgiỗ của7oPt 7oPtcha tôi.”
Diệp7oPt Tâ7oPty YwMghBXBHi kYwMghBXBinh ngạc.
“Nhưng YwMghBXBtrừ tôiQbuQCabE QbuQCabEra, k7oPthông còQbuQCabEn a7oPti nQbuQCabEhớ đếnQbuQCabE chuyện7oPt 7oPtnày nữaYwMghBXB.” D7oPtu GianYwMghBXBg YwMghBXBNam cưYwMghBXBời QbuQCabEchua chYwMghBXBát bQbuQCabEi thươnYwMghBXBg: “KYwMghBXBhông mộtYwMghBXB 7oPtai nữa.”
Diệ7oPtp TQbuQCabEây QbuQCabEHi cụ7oPtp mắQbuQCabEt xuốnQbuQCabEg: “Vậy7oPt an7oPth ch7oPto rQbuQCabEằng, bYwMghBXBa QbuQCabEanh YwMghBXBlà bị…7oPt QbuQCabEDu TửYwMghBXB YwMghBXBVĩ mưQbuQCabEu sáYwMghBXBt pYwMghBXBhải không?”
“Khô7oPtng phYwMghBXBải lYwMghBXBà tôiQbuQCabE chYwMghBXBo 7oPtrằng YwMghBXBnhư QbuQCabEthế mQbuQCabEà 7oPtsự thật7oPt đúngYwMghBXB làQbuQCabE nhQbuQCabEư thế.”7oPt YwMghBXBDu Gian7oPtg QbuQCabENam YwMghBXBsắc 7oPtmặt dướYwMghBXBi án7oPth trQbuQCabEăng YwMghBXBngày YwMghBXBcàng táiYwMghBXB nhợt,7oPt l7oPtạnh l7oPtùng YwMghBXBvô tìnhQbuQCabE: “QbuQCabEBa tôQbuQCabEi tQbuQCabErước khYwMghBXBi chYwMghBXBút hơYwMghBXBi thởYwMghBXB cuối7oPt 7oPtcùng, 7oPttoàn 7oPtthân máuYwMghBXB mYwMghBXBe 7oPtđầm 7oPtđìa vẫQbuQCabEn cốYwMghBXB lết7oPt tới7oPt ômYwMghBXB chặtQbuQCabE l7oPtấy tôiYwMghBXB, ông7oPt 7oPtđã nóYwMghBXBi chQbuQCabEo tQbuQCabEôi biếQbuQCabEt, QbuQCabEDu T7oPtử Vĩ…7oPt chính7oPt hắQbuQCabEn đãQbuQCabE sáQbuQCabEt 7oPthại c7oPtha tôi.”
Du GYwMghBXBiang YwMghBXBNam 7oPtgiọng nYwMghBXBói r7oPtất nhẹ,QbuQCabE rấYwMghBXBt bìQbuQCabEnh tĩnh.
NhưnQbuQCabEg DiQbuQCabEệp Tây7oPt HQbuQCabEi ngYwMghBXBhe nhữ7oPtng lờiQbuQCabE YwMghBXBđó mYwMghBXBà tQbuQCabEhấy QbuQCabElạnh buốtYwMghBXB đầyQbuQCabE hậnYwMghBXB thù.
“AQbuQCabEnh muốn…báoQbuQCabE thù?”YwMghBXB DiệpQbuQCabE 7oPtTây QbuQCabEHi vẫnQbuQCabE hỏQbuQCabEi nhưngQbuQCabE troQbuQCabEng lòng7oPt sớm7oPt đãQbuQCabE bYwMghBXBiết YwMghBXBcâu tQbuQCabErả lời.
Du YwMghBXBGiang 7oPtNam khônYwMghBXBg trả7oPt lờiQbuQCabE cYwMghBXBâu YwMghBXBhỏi đó,7oPt ch7oPtỉ lầmQbuQCabE bầmQbuQCabE 7oPtrất nhỏYwMghBXB: “Thật7oPt rQbuQCabEa thì,7oPt tô7oPti cũnYwMghBXBg YwMghBXBsớm 7oPtphát hiệnQbuQCabE 7oPtra hYwMghBXBai kẻYwMghBXB giaQbuQCabEn pQbuQCabEhu dâm7oPt pQbuQCabEhụ đó.YwMghBXB C7oPtho dùYwMghBXB cYwMghBXBó YwMghBXBche dấQbuQCabEu b7oPtí mQbuQCabEật QbuQCabEkĩ lư7oPtỡng nhưYwMghBXB thế7oPt nàQbuQCabEo đQbuQCabEi n7oPtữa YwMghBXBthì QbuQCabEchẳng lẽ7oPt coQbuQCabEn 7oPttrai lạiQbuQCabE kYwMghBXBhông pQbuQCabEhát hiệYwMghBXBn 7oPtra YwMghBXBsự khác7oPt lạQbuQCabE củYwMghBXBa 7oPtmẹ QbuQCabEmình saoYwMghBXB. Nhìn7oPt thấyQbuQCabE 7oPtDu T7oPtử Vĩ7oPt, 7oPtánh m7oPtắt QbuQCabEcủa bàYwMghBXB ấ7oPty QbuQCabEloé lQbuQCabEên niềQbuQCabEm v7oPtui, YwMghBXBcả ngày7oPt sẽ7oPt vYwMghBXBui vẻ.7oPt SaYwMghBXBu đóYwMghBXB 7oPtvào mộtYwMghBXB n7oPtgày, 7oPttôi nấYwMghBXBp 7oPtở một7oPt gó7oPtc vườQbuQCabEn QbuQCabEhoa t7oPtận m7oPtắt YwMghBXBnhìn thấyYwMghBXB bọQbuQCabEn QbuQCabEhọ YwMghBXBôm hôQbuQCabEn nhau…Nếu7oPt nQbuQCabEhư ngàyQbuQCabE đQbuQCabEó, 7oPttôi n7oPtói cQbuQCabEho 7oPtcha biếQbuQCabEt việQbuQCabEc nàyQbuQCabE, ônYwMghBXBg ấy7oPt sẽ7oPt YwMghBXBcó thYwMghBXBể đề7oPt phò7oPtng YwMghBXBDu TYwMghBXBử Vĩ7oPt thìYwMghBXB đãYwMghBXB YwMghBXBkhông bị7oPt hắnYwMghBXB QbuQCabEhãm hYwMghBXBại n7oPthư ngàyQbuQCabE QbuQCabEhôm nay…VậyYwMghBXB YwMghBXBmà YwMghBXBtôi lQbuQCabEại khôYwMghBXBng làQbuQCabEm vậyYwMghBXB, tô7oPti QbuQCabEsợ sẽ7oPt ph7oPtá v7oPtỡ hạnhQbuQCabE phúc7oPt YwMghBXBcủa 7oPtbản tYwMghBXBhân, YwMghBXBphá vỡQbuQCabE giYwMghBXBa đìnYwMghBXBh nàyYwMghBXB, nQbuQCabEên rốtQbuQCabE cuộcQbuQCabE đQbuQCabEã QbuQCabEim lặng…”
Du GYwMghBXBiang NYwMghBXBam gi7oPtọng QbuQCabEnói YwMghBXBngày càng7oPt nhQbuQCabEỏ dần.
DiệpYwMghBXB TâyQbuQCabE YwMghBXBHi QbuQCabEkhông đành7oPt lòng,YwMghBXB YwMghBXBnắm lấyQbuQCabE 7oPttay hắn,QbuQCabE sưYwMghBXBởi ấQbuQCabEm đôiQbuQCabE bà7oPtn tYwMghBXBay gYwMghBXBiá lạQbuQCabEnh, nhẹ7oPt nhà7oPtng kQbuQCabEhuyên nhủ:YwMghBXB “A7oPtnh YwMghBXBkhông hYwMghBXBề QbuQCabEcó tộiQbuQCabE gYwMghBXBì cả,QbuQCabE thậtQbuQCabE đYwMghBXBấy, đó7oPt khô7oPtng QbuQCabEphải lQbuQCabEà l7oPtỗi củaYwMghBXB anh.”
DQbuQCabEu YwMghBXBGiang NaQbuQCabEm n7oPtgẩng đầu.
CảYwMghBXB ngQbuQCabEười hYwMghBXBắn, tóc,YwMghBXB khuYwMghBXBôn mặYwMghBXBt, toàn7oPt thân7oPt đềQbuQCabEu bị7oPt áQbuQCabEnh trănQbuQCabEg 7oPtbàng bạ7oPtc b7oPtao phủYwMghBXB, lúc7oPt ẩnYwMghBXB 7oPtlúc h7oPtiện, 7oPtmờ ảo7oPt phản7oPtg phất7oPt nQbuQCabEhư khô7oPtng tQbuQCabEồn YwMghBXBtại tQbuQCabErên 7oPtthế gi7oPtới này.
Hắn nhì7oPtn D7oPtiệp TâQbuQCabEy HQbuQCabEi, QbuQCabEtrong án7oPth QbuQCabEmắt tràQbuQCabEn nQbuQCabEgập QbuQCabEsự yêuYwMghBXB thươngYwMghBXB, nhưng7oPt cònQbuQCabE chúYwMghBXBt gQbuQCabEì đó7oPt đQbuQCabEau x7oPtót, hốiQbuQCabE QbuQCabEhận YwMghBXBcùng 7oPtu buồn.
TQbuQCabEay c7oPtủa hắnYwMghBXB QbuQCabExoa tYwMghBXBrán cQbuQCabEô, rYwMghBXBồi s7oPtau đYwMghBXBó nhẹ7oPt nhà7oPtng chậQbuQCabEm c7oPthạp QbuQCabEvuốt taYwMghBXBi cQbuQCabEô, rồiQbuQCabE đếQbuQCabEn gươnQbuQCabEg mặtYwMghBXB cô.
TYwMghBXBừng độ7oPtng t7oPtác đều7oPt nhẹQbuQCabE nhQbuQCabEàng YwMghBXBtỉ QbuQCabEmỉ manYwMghBXBg the7oPto sYwMghBXBự quYwMghBXByến luyến.
L7oPtúc nYwMghBXBày DQbuQCabEiệp T7oPtây H7oPti độtYwMghBXB nhiQbuQCabEên cóQbuQCabE chúQbuQCabEt 7oPthoảng hốt.
Cô YwMghBXBmơ hYwMghBXBồ nhận7oPt QbuQCabEra D7oPtu YwMghBXBGiang NaQbuQCabEm đanYwMghBXBg YwMghBXBngày QbuQCabEcàng nhQbuQCabEích lạiYwMghBXB 7oPtgần cYwMghBXBô hơn7oPt, 7oPtcô QbuQCabEthầm YwMghBXBnghĩ YwMghBXBphải n7oPté hắn,QbuQCabE 7oPtnhưng không7oPt 7oPthiểu saYwMghBXBo cQbuQCabEô lạiQbuQCabE khôQbuQCabEng nYwMghBXBhúc nhích.
H7oPtai 7oPtngười môiYwMghBXB n7oPtgày cYwMghBXBàng 7oPtgần, 7oPtDiệp TYwMghBXBây HYwMghBXBi có7oPt t7oPthể cảm7oPt tQbuQCabEhấy hơ7oPti t7oPthở của7oPt hắnYwMghBXB gầnQbuQCabE kYwMghBXBề, phả7oPtng phQbuQCabEất trQbuQCabEên gươ7oPtng mặtYwMghBXB mình.
Ánh QbuQCabEmắt cYwMghBXBô th7oPtẫn thờ.
Nhưn7oPtg ngYwMghBXBay khoảnhQbuQCabE QbuQCabEkhắc đô7oPti 7oPtmôi họ7oPt chuYwMghBXBẩn b7oPtị chạm7oPt vàoQbuQCabE YwMghBXBnhau YwMghBXBthì DiQbuQCabEệp T7oPtây YwMghBXBHi bỗng7oPt cQbuQCabEảm tQbuQCabEhấy 7oPtmình nQbuQCabEhư bịYwMghBXB YwMghBXBmột lựcQbuQCabE QbuQCabEkéo r7oPtất mạnhQbuQCabE giậtYwMghBXB phắtQbuQCabE ra.
NhấYwMghBXBt tYwMghBXBhời khYwMghBXBông khí7oPt lãnYwMghBXBg m7oPtạn đềuQbuQCabE QbuQCabEbiến mấtYwMghBXB khônQbuQCabEg cò7oPtn chút7oPt nào7oPt hết.
7oPt“Thật 7oPtxin l7oPtỗi, tôiQbuQCabE tìmQbuQCabE c7oPtô YwMghBXBấy cóQbuQCabE chút7oPt việc.”YwMghBXB Hạ7oPt PQbuQCabEhùng Tuy7oPtền mQbuQCabEỉm cườiYwMghBXB gi7oPtải thích,QbuQCabE tháYwMghBXBi đQbuQCabEộ rấtYwMghBXB YwMghBXBnho YwMghBXBnhã lYwMghBXBễ độQbuQCabE QbuQCabEnhưng DiQbuQCabEệp T7oPtây 7oPtHi tYwMghBXBự nhYwMghBXBiên dự7oPtng hếtYwMghBXB cQbuQCabEả tQbuQCabEóc YwMghBXBgáy lên.
DYwMghBXBu G7oPtiang 7oPtNam không7oPt 7oPtnói g7oPtì ch7oPtỉ lẳQbuQCabEng lặng7oPt nhìnYwMghBXB vềYwMghBXB phía7oPt HYwMghBXBạ P7oPthùng TuyềnQbuQCabE, cóQbuQCabE chYwMghBXBút cả7oPtnh giác.
“QuênQbuQCabE mấtYwMghBXB, vYwMghBXBết thương7oPt lầnQbuQCabE trưQbuQCabEớc tYwMghBXBôi cắnYwMghBXB nQbuQCabEát 7oPttrên taQbuQCabEy anQbuQCabEh đã7oPt QbuQCabEkhỏi QbuQCabEhẳn YwMghBXBchưa vậy?”7oPt YwMghBXBHạ PhùngYwMghBXB 7oPtTuyền làQbuQCabEm n7oPthư vôYwMghBXB YwMghBXBtình hỏi.
“CảmYwMghBXB YwMghBXBơn sựYwMghBXB quQbuQCabEan tâm7oPt của7oPt a7oPtnh… ThếYwMghBXB chỗYwMghBXB lQbuQCabEần trYwMghBXBước b7oPtị nện7oPt ghếQbuQCabE vào7oPt đầuQbuQCabE củaYwMghBXB aQbuQCabEnh QbuQCabEcòn sưngYwMghBXB 7oPtkhông?” DYwMghBXBu Gia7oPtng NQbuQCabEam QbuQCabEkhông QbuQCabEnhanh khôngQbuQCabE c7oPthậm p7oPthản kích.
YwMghBXB“Đừng lYwMghBXBo lắQbuQCabEng, YwMghBXBtội YwMghBXBdo YwMghBXBai lQbuQCabEàm ngườiYwMghBXB nấyQbuQCabE YwMghBXBchịu, YwMghBXBcô ấyYwMghBXB đã7oPt dùn7oPtg “hàYwMghBXBnh độngQbuQCabE QbuQCabEthực tế”QbuQCabE 7oPtđể sửYwMghBXBa chữa7oPt lYwMghBXBỗi lYwMghBXBầm cYwMghBXBủa mìnQbuQCabEh rồi7oPt…Em nóYwMghBXBi xeYwMghBXBm có7oPt đúngYwMghBXB không?”QbuQCabE Hạ7oPt PhùngQbuQCabE T7oPtuyền QbuQCabErất YwMghBXBthân mậQbuQCabEt 7oPtôm hQbuQCabEai YwMghBXBvai QbuQCabEDiệp TâyQbuQCabE Hi7oPt, cúiQbuQCabE đầuQbuQCabE giốngQbuQCabE 7oPtnhư YwMghBXBđang YwMghBXBhỏi YwMghBXBcô nhưngYwMghBXB áQbuQCabEnh mắtQbuQCabE lạYwMghBXBi QbuQCabEnhẹ nhàYwMghBXBng QbuQCabEliếc qu7oPta QbuQCabEDu GYwMghBXBiang YwMghBXBNam mộQbuQCabEt cái.
Tro7oPtng nh7oPtáy mắt,QbuQCabE H7oPtạ Phùng7oPt TuyQbuQCabEền n7oPthìn thấyQbuQCabE YwMghBXBDu GiaQbuQCabEng NaQbuQCabEm YwMghBXBvai QbuQCabEnhư cứYwMghBXBng ngắcYwMghBXB lại.
HạQbuQCabE PhùnYwMghBXBg Tuyề7oPtn nhếch7oPt mé7oPtp cườiYwMghBXB, c7oPthẳng nóiYwMghBXB cQbuQCabEhẳng rằ7oPtng liềnYwMghBXB kYwMghBXBéo DiệQbuQCabEp TâyYwMghBXB HQbuQCabEi QbuQCabExuống lầu.
Diệp Tâ7oPty QbuQCabEHi thấ7oPtp YwMghBXBthỏm, YwMghBXBbởi vìYwMghBXB mYwMghBXBọi ngư7oPtời YwMghBXBxung quanYwMghBXBh QbuQCabEai aYwMghBXBi cũQbuQCabEng luônQbuQCabE miệngYwMghBXB YwMghBXBnhắc nhởQbuQCabE côQbuQCabE v7oPtà DQbuQCabEu 7oPtGiang NQbuQCabEam không7oPt 7oPtthể 7oPtcó b7oPtất k7oPtì 7oPtliên q7oPtuan gYwMghBXBì, QbuQCabEmà 7oPtrõ ràngYwMghBXB cQbuQCabEô cũnYwMghBXBg 7oPtđã QbuQCabEgật đ7oPtầu đồngYwMghBXB ý,7oPt n7oPthưng mQbuQCabEà lúcQbuQCabE nYwMghBXBãy vừ7oPta QbuQCabEvặn QbuQCabEbị HạYwMghBXB PhùYwMghBXBng TuyềYwMghBXBn bắQbuQCabEt QbuQCabEgặp rYwMghBXBồi, đâ7oPty gọYwMghBXBi l7oPtà YwMghBXBcó tậYwMghBXBt giật7oPt mình.
Đồng thờQbuQCabEi 7oPtcô cũng7oPt cảmQbuQCabE thấyQbuQCabE vQbuQCabEô c7oPtùng QbuQCabEhỗn QbuQCabEloạn, vQbuQCabEừa nãy7oPt, vừ7oPta 7oPtnãy côYwMghBXB và7oPt QbuQCabEDu GQbuQCabEiang YwMghBXBNam thYwMghBXBiếu chYwMghBXBút nữaYwMghBXB đãYwMghBXB hôn7oPt môi?
YwMghBXBVì 7oPtánh trăn7oPtg, vìYwMghBXB sự7oPt phânQbuQCabE tâm7oPt cYwMghBXBủa m7oPtình, vàQbuQCabE cònYwMghBXB bởiQbuQCabE vì…QbuQCabEDu GiaYwMghBXBng Nam?
CQbuQCabEô YwMghBXBhoàn toàYwMghBXBn khôngYwMghBXB QbuQCabEhiểu m7oPtình đaQbuQCabEng QbuQCabEnghĩ QbuQCabEgì nữa.
DiệYwMghBXBp TQbuQCabEây HYwMghBXBi nhQbuQCabEư ngườiYwMghBXB mấtQbuQCabE hồn.
QbuQCabE“Sao QbuQCabEvậy, cô7oPt cò7oPtn 7oPttiếc nQbuQCabEuối chu7oPtyện lúQbuQCabEc 7oPtnãy à7oPt?” QbuQCabEHạ Ph7oPtùng TuyềnYwMghBXB QbuQCabEbên YwMghBXBcạnh độtQbuQCabE nhiêYwMghBXBn lênQbuQCabE tiếngQbuQCabE 7oPtmỉa mai.
Rốt cQbuQCabEuộc tYwMghBXBhì cQbuQCabEũng làQbuQCabE c7oPtô đã7oPt là7oPtm sai7oPt, DYwMghBXBiệp TâyYwMghBXB H7oPti YwMghBXBlo lYwMghBXBắng chưQbuQCabEa 7oPtđủ haQbuQCabEy sYwMghBXBao nà7oPto, dámYwMghBXB mYwMghBXBở mYwMghBXBiệng 7oPtphản bác.
Hạ PhùnYwMghBXBg Tuyền7oPt nhẹQbuQCabE nhYwMghBXBàng liếcQbuQCabE QbuQCabEcô QbuQCabEmột c7oPtái: “Được7oPt rYwMghBXBồi, đằngYwMghBXB nà7oPto t7oPtối YwMghBXBnay cũnYwMghBXBg kQbuQCabEhông chYwMghBXBỉ mYwMghBXBình cQbuQCabEô YwMghBXBvi phạm.”
QbuQCabETối nay?
DiệpQbuQCabE TâyYwMghBXB QbuQCabEHi hoàiQbuQCabE nghQbuQCabEi nhưQbuQCabEng cũ7oPtng k7oPthông YwMghBXBdám QbuQCabE“bật” lại.
L7oPtúc nà7oPty, xunYwMghBXBg qYwMghBXBuanh b7oPtỗng nhiYwMghBXBên QbuQCabEim lQbuQCabEặng YwMghBXBdị thường.
Diệp TâyQbuQCabE YwMghBXBHi ph7oPtát 7oPthiện mộtYwMghBXB YwMghBXBngười đànQbuQCabE 7oPtông trQbuQCabEung niên7oPt QbuQCabEđứng giữaYwMghBXB phònYwMghBXBg dán7oPtg v7oPtẻ phYwMghBXBi pYwMghBXBhàm, ph7oPtong tháiQbuQCabE qu7oPtý tộc,QbuQCabE QbuQCabEkhuôn YwMghBXBmặt b7oPtí hiểYwMghBXBm. ÔnQbuQCabEg tQbuQCabEa đangYwMghBXB đeoQbuQCabE YwMghBXBcho L7oPtiễu QbuQCabEVi QuânQbuQCabE m7oPtột c7oPthiếc vò7oPtng cQbuQCabEổ ngọQbuQCabEc bích.
Vò7oPtng cYwMghBXBổ 7oPtđắt tiềnQbuQCabE, mỹQbuQCabE nhânYwMghBXB caYwMghBXBo qYwMghBXBuý, haQbuQCabEi thứ7oPt YwMghBXBnày kếtYwMghBXB hợpYwMghBXB QbuQCabElại càng7oPt QbuQCabEnổi bậQbuQCabEt hơn.
“Ch7oPtúc YwMghBXBem s7oPtẽ mãiQbuQCabE 7oPtmãi xQbuQCabEinh đẹpYwMghBXB nhưQbuQCabE YwMghBXBthế này.”7oPt NgưQbuQCabEời QbuQCabEđàn YwMghBXBông đYwMghBXBó hô7oPtn lYwMghBXBên m7oPtá Li7oPtễu VYwMghBXBi QQbuQCabEuân QbuQCabE, tất7oPt cả7oPt mọYwMghBXBi YwMghBXBngười đềuQbuQCabE vỗYwMghBXB ta7oPty YwMghBXBchúc mừng.
Diệp7oPt YwMghBXBTây HQbuQCabEi YwMghBXBbừng tỉnQbuQCabEh ch7oPtân QbuQCabElý, hYwMghBXBoá QbuQCabEra 7oPtngười đYwMghBXBó cQbuQCabEhính l7oPtà DQbuQCabEu Tử7oPt Vĩ.
7oPtDu T7oPtử YwMghBXBVĩ nâYwMghBXBng ch7oPtén rượuYwMghBXB lên7oPt: “CảYwMghBXBm ơn7oPt tất7oPt cảYwMghBXB cácYwMghBXB vịQbuQCabE YwMghBXBkhách quý7oPt cóQbuQCabE mặYwMghBXBt nQbuQCabEgày h7oPtôm na7oPty, chúYwMghBXBng tQbuQCabEa hãyQbuQCabE cùn7oPtg YwMghBXBăn mừnYwMghBXBg sQbuQCabEinh nYwMghBXBhật củaYwMghBXB QbuQCabEphu 7oPtnhân QbuQCabEtôi QbuQCabEnào.” QbuQCabENói 7oPtxong, ô7oPtng QbuQCabEta 7oPttu một7oPt hơYwMghBXBi YwMghBXBcạn sạQbuQCabEch chéQbuQCabEn rượu.
CQbuQCabEác vị7oPt k7oPthách cũQbuQCabEng lầQbuQCabEn lượt7oPt 7oPtlàm theo.
TiQbuQCabEếp thQbuQCabEeo, QbuQCabEông lại7oPt rQbuQCabEót QbuQCabEmột chéQbuQCabEn QbuQCabErượu, 7oPtbước 7oPttới cQbuQCabEhỗ Hạ7oPt PhùnYwMghBXBg TuyềQbuQCabEn, 7oPtnhìn QbuQCabEHạ PhQbuQCabEùng TQbuQCabEuyền 7oPtvà DQbuQCabEiệp TYwMghBXBây HYwMghBXBi nhYwMghBXBam hiể7oPtm nóiQbuQCabE: “HôYwMghBXBm YwMghBXBnay 7oPttôi cảQbuQCabEm tQbuQCabEhấy đặQbuQCabEc b7oPtiệt vinQbuQCabEh YwMghBXBhạnh kYwMghBXBhi Hạ7oPt PhùQbuQCabEng TuyềnQbuQCabE tiQbuQCabEên YwMghBXBsinh có7oPt tYwMghBXBhể hạYwMghBXB cốQbuQCabE đếnYwMghBXB YwMghBXBđây tQbuQCabEham dựYwMghBXB bữaYwMghBXB tiQbuQCabEệc 7oPtnho n7oPthỏ này…YwMghBXBHạ t7oPtiên sQbuQCabEinh, QbuQCabEtôi QbuQCabEmuốn mờYwMghBXBi aYwMghBXBnh mộtQbuQCabE c7oPthén, hQbuQCabEi v7oPtọng cóYwMghBXB thểYwMghBXB xoáYwMghBXB h7oPtết mọiQbuQCabE YwMghBXBhiểu lầQbuQCabEm giữa7oPt chún7oPtg YwMghBXBta 7oPttừ tr7oPtước tQbuQCabEới nYwMghBXBay 7oPtvà thaYwMghBXBy QbuQCabEmặt nhữ7oPtng k7oPtẻ tronQbuQCabEg g7oPtia tộc7oPt chQbuQCabEúng tôYwMghBXBi c7oPtó nQbuQCabEhững hàQbuQCabEnh 7oPtđộng 7oPtvô lễQbuQCabE vớQbuQCabEi a7oPtnh 7oPttôi muốnQbuQCabE xi7oPtn lỗiYwMghBXB anh.”
“Khôn7oPtg dám7oPt nhQbuQCabEận.” QbuQCabEHạ PhQbuQCabEùng 7oPtTuyền kháchYwMghBXB khíYwMghBXB đáp,QbuQCabE nâQbuQCabEng cYwMghBXBốc rQbuQCabEượu YwMghBXBuống luôn.
“Như7oPt vậy7oPt bâyQbuQCabE giờ7oPt, kh7oPtiêu vQbuQCabEũ bắ7oPtt đầu…”QbuQCabE D7oPtu TửQbuQCabE Vĩ7oPt tQbuQCabEuyên bố.
“Xin chờQbuQCabE một7oPt chút7oPt.” HạYwMghBXB PhùnQbuQCabEg TuyQbuQCabEền 7oPtcắt đứQbuQCabEt l7oPtời ônYwMghBXBg tQbuQCabEa “ChờYwMghBXB đã,QbuQCabE YwMghBXBtôi YwMghBXBcòn có7oPt chuy7oPtện muốYwMghBXBn tuyYwMghBXBên bố.”
Ánh mắ7oPtt mọiQbuQCabE ngườYwMghBXBi đ7oPtều 7oPtđổ dồn7oPt QbuQCabEvề YwMghBXBphía YwMghBXBHạ PhYwMghBXBùng TYwMghBXBuyền, 7oPtbao gồmQbuQCabE cảQbuQCabE DiệYwMghBXBp YwMghBXBTây Hi7oPt, côQbuQCabE c7oPtũng đQbuQCabEang ômYwMghBXB YwMghBXBđầy mộYwMghBXBt b7oPtụng QbuQCabEbăn QbuQCabEkhoăn nhìnYwMghBXB hắn.
Lúc nàYwMghBXBy HYwMghBXBạ PhQbuQCabEùng TuYwMghBXByền bỗYwMghBXBng nânQbuQCabEg 7oPttay 7oPtDiệp TâyYwMghBXB HQbuQCabEi lYwMghBXBên, nQbuQCabEói: “TôiYwMghBXB vàQbuQCabE DiYwMghBXBệp YwMghBXBTây QbuQCabEHi sQbuQCabEẽ 7oPtđính hôn.”
“VốnQbuQCabE là,QbuQCabE 7oPtchúng tYwMghBXBôi muốnYwMghBXB 7oPtchờ mộtQbuQCabE thời7oPt giaQbuQCabEn nQbuQCabEữa mới7oPt thôYwMghBXBng báo7oPt chQbuQCabEo mọ7oPti nYwMghBXBgười biYwMghBXBết nhưQbuQCabEng 7oPtvừa rồ7oPti đQbuQCabEược tậ7oPtn QbuQCabEmắt chứng7oPt kiếnYwMghBXB v7oPtợ chồng7oPt D7oPtu lão7oPt YwMghBXBgia đâyQbuQCabE th7oPtân mậYwMghBXBt kQbuQCabEeo 7oPtsơn nYwMghBXBhư thYwMghBXBế QbuQCabEthật s7oPtự đYwMghBXBáng QbuQCabEghen YwMghBXBtỵ, c7oPtho nênQbuQCabE liềnYwMghBXB quyếYwMghBXBt địnhYwMghBXB YwMghBXBsẽ tQbuQCabEuyên bốYwMghBXB luYwMghBXBôn t7oPtại đQbuQCabEây.” HQbuQCabEạ PQbuQCabEhùng TuyềnQbuQCabE n7oPtói dố7oPti khôngQbuQCabE cQbuQCabEhớp mắt.
CYwMghBXBả cănYwMghBXB YwMghBXBphòng đầQbuQCabEu tiêYwMghBXBn lYwMghBXBà YwMghBXBim lặngQbuQCabE hoYwMghBXBàn 7oPttoàn saYwMghBXBu YwMghBXBđó laQbuQCabEi 7oPtvang lênQbuQCabE tQbuQCabEiếng vYwMghBXBỗ taQbuQCabEy YwMghBXBtán thưởng7oPt rQbuQCabEầm trời.
HạQbuQCabE Phù7oPtng 7oPtTuyền YwMghBXBrút rYwMghBXBa t7oPtừ YwMghBXBtúi áYwMghBXBo lễQbuQCabE phụYwMghBXBc một7oPt ch7oPtiếc nhQbuQCabEẫn đínhYwMghBXB hYwMghBXBôn, đeoYwMghBXB lênYwMghBXB 7oPtbàn YwMghBXBtay p7oPthải QbuQCabEđã hoáQbuQCabE đáYwMghBXB củQbuQCabEa DiệYwMghBXBp TâyQbuQCabE YwMghBXBHi. QbuQCabENhân tiệYwMghBXBn cú7oPti đQbuQCabEầu xYwMghBXBuống, vénYwMghBXB tócYwMghBXB cYwMghBXBô 7oPtlên, nhẹ7oPt QbuQCabEnhàng ghé7oPt QbuQCabEsát ta7oPti cô7oPt thìYwMghBXB tQbuQCabEhầm YwMghBXBđe doYwMghBXBạ: “NếuQbuQCabE nQbuQCabEhư côQbuQCabE dQbuQCabEám phảQbuQCabEn YwMghBXBđối, tYwMghBXBôi sẽYwMghBXB nga7oPty lập7oPt tứ7oPtc quẳnQbuQCabEg cô7oPt 7oPtlại nơiQbuQCabE QbuQCabEnày, QbuQCabEtin tôiYwMghBXB đi,YwMghBXB QbuQCabEso vớiQbuQCabE thủ7oPt đoạnQbuQCabE QbuQCabEcủa 7oPtDu 7oPtTư Nh7oPtân tQbuQCabEhì DQbuQCabEu t7oPtử VĩQbuQCabE 7oPtcòn độc7oPt 7oPtác QbuQCabEhơn r7oPtất nhiều…YwMghBXB khônQbuQCabEg tYwMghBXBin 7oPtthì côQbuQCabE cứQbuQCabE t7oPthử xem.”
DiệpYwMghBXB TYwMghBXBây HYwMghBXBi cảYwMghBXBm QbuQCabEthấy YwMghBXBmình nYwMghBXBhư rơ7oPti QbuQCabEthẳng vào7oPt QbuQCabEmột hầmQbuQCabE bă7oPtng, thậtYwMghBXB sYwMghBXBự YwMghBXBkhông bQbuQCabEao gQbuQCabEiờ lườn7oPtg trư7oPtớc đượcQbuQCabE HạYwMghBXB PhùQbuQCabEng TuyềnQbuQCabE 7oPtsẽ rYwMghBXBa cQbuQCabEhiêu độcQbuQCabE nQbuQCabEhư vậyQbuQCabE, lậpQbuQCabE tứcYwMghBXB YwMghBXBlàm chQbuQCabEo YwMghBXBcô đ7oPtành bYwMghBXBó taYwMghBXBy chịuQbuQCabE chó7oPti YwMghBXBcâm QbuQCabEnín mà7oPt làm7oPt theo.
QbuQCabECô khôYwMghBXBng bYwMghBXBiết chíYwMghBXBnh xYwMghBXBác HạQbuQCabE PhYwMghBXBùng Tu7oPtyền đYwMghBXBang nghĩ7oPt cáQbuQCabEi quái7oPt gìYwMghBXB QbuQCabEvà cũng7oPt khQbuQCabEông biế7oPtt rốt7oPt cYwMghBXBuộc thì7oPt mìnQbuQCabEh nYwMghBXBên là7oPtm gì7oPt bâ7oPty giờ.
CôYwMghBXB ch7oPtỉ biếtYwMghBXB du7oPty nhấtQbuQCabE mộtYwMghBXB QbuQCabEđiều, 7oPtđó QbuQCabElà 7oPtvẻ QbuQCabEmặt tươQbuQCabEi cườiQbuQCabE hQbuQCabEớn h7oPtở đốYwMghBXBi 7oPtvới sựYwMghBXB 7oPtchúc phúc7oPt củ7oPta QbuQCabEcác vYwMghBXBị QbuQCabEkhác ởYwMghBXB đ7oPtây của7oPt mQbuQCabEình QbuQCabEso QbuQCabEvới khQbuQCabEóc cònQbuQCabE k7oPthó cQbuQCabEoi hơQbuQCabEn r7oPtất nhiều.
Mà lQbuQCabEúc đó,QbuQCabE QbuQCabEở mộQbuQCabEt gYwMghBXBóc k7oPthác của7oPt c7oPtăn p7oPthòng, mYwMghBXBột bó7oPtng ngườiYwMghBXB QbuQCabElầm lũQbuQCabEi t7oPtừ 7oPttừ bước7oPt QbuQCabEra ngoài.
7oPtTrên đường7oPt QbuQCabEvề nh7oPtà, 7oPtDiệp TâYwMghBXBy H7oPti trYwMghBXBầm mặcYwMghBXB 7oPthồi lâu7oPt, rYwMghBXBốt cuộcQbuQCabE cũngYwMghBXB nYwMghBXBhịn khôngQbuQCabE nổi7oPt 7oPtnữa rQbuQCabEồi liềYwMghBXBn tYwMghBXBháo ng7oPtay chYwMghBXBiếc nhẫn7oPt YwMghBXBra trảYwMghBXB chYwMghBXBo HQbuQCabEạ PhYwMghBXBùng Tuyền.
Hạ7oPt P7oPthùng TYwMghBXBuyền cũnQbuQCabEg chẳng7oPt thèmQbuQCabE nQbuQCabEhìn nó7oPt lYwMghBXBấy mộtQbuQCabE cYwMghBXBái, chYwMghBXBỉ nYwMghBXBói: QbuQCabE“Sau nàyQbuQCabE, côQbuQCabE pYwMghBXBhải QbuQCabEluôn 7oPtluôn đeoYwMghBXB nó7oPt trêYwMghBXBn QbuQCabEtay nghQbuQCabEe không?”
“Việc7oPt này,7oPt QbuQCabEanh đangQbuQCabE tiếYwMghBXBn YwMghBXBhành kế7oPt hoạYwMghBXBch gìQbuQCabE vậy7oPt, viQbuQCabEệc chúngYwMghBXB QbuQCabEta đQbuQCabEính YwMghBXBhôn 7oPtlà YwMghBXBmột phầnYwMghBXB củ7oPta kếYwMghBXB hoạch7oPt đQbuQCabEó, đú7oPtng không?”YwMghBXB ĐâQbuQCabEy 7oPtlà đápYwMghBXB YwMghBXBán duYwMghBXBy nhất7oPt m7oPtà DiệQbuQCabEp TâyYwMghBXB HQbuQCabEi YwMghBXBsuy ng7oPthĩ hồi7oPt lâYwMghBXBu mớQbuQCabEi tì7oPtm r7oPta được,QbuQCabE cũng7oPt là7oPt QbuQCabEđáp áQbuQCabEn 7oPtlàm côYwMghBXB tQbuQCabEhấy yêYwMghBXBn tâYwMghBXBm nhất.
Đáng tiếc7oPt đáQbuQCabEp YwMghBXBán n7oPtày ngaYwMghBXBy lậ7oPtp tYwMghBXBức bịYwMghBXB bYwMghBXBác bỏ:7oPt 7oPt“Chẳng cóYwMghBXB QbuQCabEkế hoạQbuQCabEch nào7oPt cả.”
“Vậy…tại7oPt sQbuQCabEao ch7oPtúng t7oPta phảQbuQCabEi YwMghBXBđính hôn?QbuQCabE” YwMghBXBDiệp TâQbuQCabEy QbuQCabEHi tQbuQCabEhấy lYwMghBXBưng mìnYwMghBXBh đangYwMghBXB ròng7oPt ròng7oPt mồQbuQCabE h7oPtôi lạnh.
7oPt“Bởi vì7oPt đín7oPth hônYwMghBXB r7oPtồi mớ7oPti c7oPtó th7oPtể 7oPtkết hôn.”7oPt Hạ7oPt Phùng7oPt Tu7oPtyền nhà7oPtn nh7oPtạt giải7oPt thích.
DiệpQbuQCabE TYwMghBXBây HQbuQCabEi th7oPtấy h7oPtình như7oPt nhiệQbuQCabEt độ7oPt QbuQCabEđiều hoYwMghBXBà QbuQCabEtrong xQbuQCabEe đQbuQCabEã xuố7oPtng quQbuQCabEá thấYwMghBXBp rồi,YwMghBXB thếQbuQCabE cYwMghBXBho n7oPtên giọngYwMghBXB nQbuQCabEói của7oPt QbuQCabEcô 7oPtmới ruYwMghBXBn rQbuQCabEẩy nh7oPtư vYwMghBXBầy: “Kết…hôn?”
“Đúng7oPt vậy.YwMghBXB” QbuQCabENgười n7oPtào 7oPtđó gậtQbuQCabE đầu.
“QbuQCabETại sa7oPto YwMghBXBlại phảiQbuQCabE kết7oPt hQbuQCabEôn?” QbuQCabEDiệp 7oPtTây QbuQCabEHi giựt7oPt QbuQCabEgiựt YwMghBXBtóc mình,QbuQCabE một7oPt QbuQCabEcái, hQbuQCabEai cYwMghBXBái, QbuQCabEba cái…
“BYwMghBXBởi vìQbuQCabE tôi7oPt YwMghBXBkhông muYwMghBXBốn chưaQbuQCabE kết7oPt h7oPtôn đQbuQCabEã YwMghBXBsinh co7oPtn rồi.”
“Tại sQbuQCabEao lại7oPt muốYwMghBXBn YwMghBXBsinh con?!”
“Bởi vYwMghBXBì chúnQbuQCabEg YwMghBXBta đã7oPt lêQbuQCabEn giường.”
“TạiYwMghBXB sYwMghBXBao lạiQbuQCabE pQbuQCabEhải lQbuQCabEên giường???”
“Bởi7oPt vìQbuQCabE chúnQbuQCabEg t7oPta sắp7oPt kếtYwMghBXB hôn.”
“TạiQbuQCabE s7oPtao chúQbuQCabEng tYwMghBXBa QbuQCabElại pQbuQCabEhải kế7oPtt hôn???!!!!”
“Bởi vQbuQCabEì QbuQCabEchúng YwMghBXBta đãYwMghBXB đínQbuQCabEh hôn.”
“…”

CứYwMghBXB QbuQCabEnhư v7oPtậy, 7oPtvấn đềQbuQCabE nQbuQCabEày cứQbuQCabE lậpYwMghBXB QbuQCabEđi lậpYwMghBXB QbuQCabElại vôYwMghBXB sốYwMghBXB l7oPtần, D7oPtiệp YwMghBXBTây YwMghBXBHi quyếQbuQCabEt 7oPtđịnh đổ7oPti ph7oPtương YwMghBXBthức g7oPtiao QbuQCabEtiếp, 7oPtcho nênQbuQCabE cQbuQCabEô vQbuQCabEô cùn7oPtg 7oPtthành khẩn,YwMghBXB nghiêm7oPt tQbuQCabEúc cQbuQCabEực đ7oPtộ QbuQCabEnói: “HạYwMghBXB PhùYwMghBXBng QbuQCabETuyền, tôQbuQCabEi khôQbuQCabEng muốnYwMghBXB QbuQCabEkết hQbuQCabEôn vQbuQCabEới anh.”
YwMghBXBHạ PhùQbuQCabEng YwMghBXBTuyền cũngQbuQCabE khYwMghBXBông QbuQCabEcó phản7oPt ứngYwMghBXB gì7oPt dữQbuQCabE dQbuQCabEội lYwMghBXBắm, chYwMghBXBỉ độ7oPtt ngột7oPt hYwMghBXBỏi mộtYwMghBXB câYwMghBXBu QbuQCabEhỏi kháQbuQCabEc: “Vậy7oPt QbuQCabEmỗi sá7oPtng cóQbuQCabE phảiQbuQCabE YwMghBXBlà YwMghBXBcô QbuQCabEcam tQbuQCabEâm tìYwMghBXBnh ng7oPtuyện bưYwMghBXBng càYwMghBXB p7oPthê lên7oPt cQbuQCabEho tô7oPti không?”
“Không đời7oPt nào.”QbuQCabE Di7oPtệp TâQbuQCabEy H7oPti trảQbuQCabE lYwMghBXBời chắcQbuQCabE QbuQCabEnhư đinh7oPt chYwMghBXBém sắt.
“KhôngQbuQCabE QbuQCabElà được7oPt rồi.”
“Thế 7oPtlà có7oPt YwMghBXBý g7oPtì hả?QbuQCabE” DiYwMghBXBệp Tây7oPt QbuQCabEHi kQbuQCabEhông YwMghBXBhiểu gQbuQCabEì hYwMghBXBết trơn.
“ChúngQbuQCabE t7oPta kế7oPtt hônQbuQCabE sQbuQCabEau QbuQCabEnày cũn7oPtg giYwMghBXBống 7oPtnhư vYwMghBXBiệc c7oPtô phải7oPt b7oPtưng cà7oPt pYwMghBXBhê YwMghBXBmỗi sánQbuQCabEg YwMghBXBcho tYwMghBXBôi, mặc7oPt dù7oPt khQbuQCabEông tìn7oPth ngu7oPtyện nhưQbuQCabEng cuốiYwMghBXB cQbuQCabEùng côQbuQCabE vQbuQCabEẫn phQbuQCabEải làm.”QbuQCabE HạQbuQCabE 7oPtPhùng TuyềQbuQCabEn QbuQCabEdùng 7oPtmột cQbuQCabEâu 7oPtđơn gQbuQCabEiản kết7oPt QbuQCabEthúc vấnQbuQCabE 7oPtđề YwMghBXBmà DiệQbuQCabEp TâyYwMghBXB HQbuQCabEi s7oPto sáQbuQCabEnh vQbuQCabEới hàmQbuQCabE sYwMghBXBố toánQbuQCabE YwMghBXBhọc 7oPtcòn YwMghBXBkhó kYwMghBXBhăn hơQbuQCabEn gấp7oPt chụQbuQCabEc lần.
Chapter 24
Diệp TâyYwMghBXB HQbuQCabEi vừaYwMghBXB thấyYwMghBXB bựcQbuQCabE mìQbuQCabEnh QbuQCabEvừa YwMghBXBbuồn cười,YwMghBXB QbuQCabEkhông biếtYwMghBXB 7oPtlàm 7oPtsao lạiYwMghBXB thốQbuQCabEt YwMghBXBra câ7oPtu: “TôiYwMghBXB 7oPtcó chế7oPtt cũYwMghBXBng khQbuQCabEông gảQbuQCabE chQbuQCabEo anh.”
S7oPtau QbuQCabEkhi nóiYwMghBXB xYwMghBXBong lạiYwMghBXB cQbuQCabEảm thấQbuQCabEy cYwMghBXBó gQbuQCabEì đQbuQCabEó kh7oPtông ổn7oPt, 7oPtthẳng th7oPtắn YwMghBXBquá m7oPtức, YwMghBXBhơn n7oPtữa cQbuQCabEòn YwMghBXBchút nguYwMghBXBy hiểm—nhưQbuQCabE mấyYwMghBXB bộYwMghBXB phi7oPtm truyềnYwMghBXB hìnhQbuQCabE YwMghBXBnhảm QbuQCabEnhí ấy,QbuQCabE nhữngYwMghBXB l7oPtời nQbuQCabEày của7oPt 7oPtnữ YwMghBXBchính 7oPt10 phầYwMghBXBn YwMghBXBthì 87oPt,9 QbuQCabEphần YwMghBXBchắc chắnYwMghBXB 7oPtsẽ bị7oPt gQbuQCabEả chQbuQCabEo YwMghBXBnam YwMghBXBnhân YwMghBXBmà YwMghBXBnữ chQbuQCabEính ghétYwMghBXB nhấ7oPtt YwMghBXBcó chếtQbuQCabE cũ7oPtng khYwMghBXBông muốnQbuQCabE QbuQCabElấy. QbuQCabECho nên,YwMghBXB côYwMghBXB vộYwMghBXBi sQbuQCabEửa lQbuQCabEại nói7oPt: “HayQbuQCabE làQbuQCabE nóYwMghBXBi nQbuQCabEhư vậ7oPty đ7oPti, tôiYwMghBXB cYwMghBXBảm giáQbuQCabEc cQbuQCabEơ hộiQbuQCabE mìnYwMghBXBh gảYwMghBXB c7oPtho YwMghBXBDu GiaYwMghBXBng NaQbuQCabEm sQbuQCabEo vớiYwMghBXB gảYwMghBXB chYwMghBXBo 7oPtanh hơQbuQCabEn… mộtYwMghBXB QbuQCabEchút xíu.”
Vố7oPtn dĩ,QbuQCabE DiệpQbuQCabE TQbuQCabEây 7oPtHi định7oPt 7oPtnói “lớn7oPt hYwMghBXBơn” đằngYwMghBXB sQbuQCabEau cQbuQCabEộng thQbuQCabEêm phóYwMghBXB từ7oPt “rấtYwMghBXB nhiều”QbuQCabE nhưQbuQCabEng suYwMghBXBy YwMghBXBđi tínhYwMghBXB YwMghBXBlại thì7oPt dùYwMghBXB saQbuQCabEo YwMghBXBhai nQbuQCabEgười cũngQbuQCabE 7oPtđã ở7oPt mộtQbuQCabE nhàQbuQCabE vQbuQCabEới YwMghBXBnhau khYwMghBXBá lQbuQCabEâu rồQbuQCabEi, khôYwMghBXBng tYwMghBXBhể lấYwMghBXBy oán7oPt bYwMghBXBáo YwMghBXBân, quáYwMghBXB 7oPtmức 7oPtđả kí7oPtch tQbuQCabEự áQbuQCabEi củaYwMghBXB hắnYwMghBXB v7oPtì thếYwMghBXB r7oPtất hảQbuQCabEo QbuQCabEtâm đổQbuQCabEi lạQbuQCabEi thànhQbuQCabE cụm7oPt 7oPttừ “mộtQbuQCabE chútYwMghBXB QbuQCabExíu” này.

7oPtThật khô7oPtng YwMghBXBnghĩ đến7oPt hYwMghBXBậu hoạ7oPt sa7oPtu YwMghBXBnày, chọQbuQCabEc ngaQbuQCabEy vào7oPt tYwMghBXBổ kiếnYwMghBXB lửaQbuQCabE, 7oPttên QbuQCabEsói hỉQbuQCabE n7oPtộ khônQbuQCabEg lường7oPt đượcQbuQCabE bêQbuQCabEn cạnh.
7oPtVừa dứt7oPt lờQbuQCabEi, HQbuQCabEạ PhQbuQCabEùng TuyYwMghBXBền liềnYwMghBXB nắm7oPt chặt7oPt lQbuQCabEấy c7oPtổ 7oPttay 7oPtcủa cô,7oPt mQbuQCabEột 7oPtphen kYwMghBXBéo lại,7oPt thuậYwMghBXBn đ7oPtà ké7oPto QbuQCabEcả người7oPt D7oPtiệp TQbuQCabEây 7oPtHi nQbuQCabEgồi lêQbuQCabEn đ7oPtùi hắn.
Diệp TQbuQCabEây 7oPtHi tYwMghBXBất nhi7oPtên 7oPtlà liều7oPt mạng7oPt gQbuQCabEiãy dụaQbuQCabE nYwMghBXBhưng QbuQCabEchẳng ănQbuQCabE thuQbuQCabEa gìYwMghBXB, n7oPtgày thườngQbuQCabE YwMghBXBvốn tQbuQCabEức gi7oPtận đếQbuQCabEn cựcQbuQCabE điểQbuQCabEm, t7oPtức YwMghBXBđến QbuQCabExì kYwMghBXBhói đốiYwMghBXB với7oPt hắnQbuQCabE cũng7oPt QbuQCabEvô dụnQbuQCabEg rồi.
Hạ7oPt PhùngYwMghBXB TuyềYwMghBXBn mộtQbuQCabE taYwMghBXBy khoáYwMghBXB YwMghBXBchặt YwMghBXBhai tQbuQCabEay củYwMghBXBa DiệYwMghBXBp TâyYwMghBXB H7oPti, m7oPtột t7oPtay YwMghBXBgiữ chặ7oPtt gáYwMghBXBy QbuQCabEcô, hun7oPtg hăn7oPtg mà7oPt hôn.
CảYwMghBXBm YwMghBXBgiác lưỡQbuQCabEi H7oPtạ PhùnQbuQCabEg TYwMghBXBuyền đQbuQCabEang dần7oPt YwMghBXBdần 7oPtxâm nhậpQbuQCabE YwMghBXBvào 7oPttrong miệng7oPt mìn7oPth, DiệpYwMghBXB Tây7oPt QbuQCabEHi t7oPtoàn tYwMghBXBhân QbuQCabEtê dạQbuQCabEi, QbuQCabEcố YwMghBXBgắng hếYwMghBXBt sứcYwMghBXB ngậYwMghBXBm ch7oPtặt miệngYwMghBXB lạiQbuQCabE, YwMghBXBkiên cườnYwMghBXBg 7oPtphòng thQbuQCabEủ đến7oPt cùng.
H7oPtạ Ph7oPtùng QbuQCabETuyền mYwMghBXBỉm cười7oPt 7oPtnháy 7oPtmắt mộtQbuQCabE cá7oPti, bỏYwMghBXB 7oPtmột t7oPtay raQbuQCabE, từQbuQCabE bênYwMghBXB nQbuQCabEgoài đống7oPt lYwMghBXBễ ph7oPtục YwMghBXBbùng nhùQbuQCabEng, bànQbuQCabE 7oPttay hắn7oPt nhQbuQCabEanh nhẹnQbuQCabE luồYwMghBXBn QbuQCabEvào tron7oPtg người7oPt YwMghBXBDiệp TYwMghBXBây 7oPtHi, QbuQCabEnhẹ nhYwMghBXBàng sờ…
“Á!!!7oPt!” DiệQbuQCabEp Tâ7oPty QbuQCabEHi hQbuQCabEét YwMghBXBlên, QbuQCabEHạ PhùYwMghBXBng QbuQCabETuyền nhân7oPt 7oPtcơ QbuQCabEhội YwMghBXBđó tYwMghBXBiến và7oPto, bYwMghBXBá đạoYwMghBXB hôYwMghBXBn côQbuQCabE khôYwMghBXBng n7oPtgừng, hYwMghBXBai bYwMghBXBên dYwMghBXBây dưa.
CQbuQCabEả n7oPtgười nóQbuQCabEng rQbuQCabEực, hắQbuQCabEn “chiếYwMghBXBn đ7oPtấu” r7oPtất 7oPtmạnh mẽ,7oPt lQbuQCabEàm QbuQCabEcho D7oPtiệp TâyQbuQCabE HYwMghBXBi khônQbuQCabEg cácYwMghBXBh nYwMghBXBào hQbuQCabEô hấp.
Tr7oPtong YwMghBXBtình YwMghBXBthế YwMghBXBcấp báchYwMghBXB đó,cô7oPt trênQbuQCabE dưYwMghBXBới kếtQbuQCabE hợp,7oPt 7oPtcắn 7oPtvào 7oPtmôi hắn,QbuQCabE liềnYwMghBXB cảmQbuQCabE 7oPtthấy vịYwMghBXB 7oPtmáu tưYwMghBXBơi ngọtQbuQCabE ngào7oPt tràQbuQCabEn ra.
Vốn7oPt tưởngQbuQCabE rằYwMghBXBng hQbuQCabEắn sẽQbuQCabE n7oPtgay lậpYwMghBXB tức7oPt buôYwMghBXBng mìnhYwMghBXB YwMghBXBra, nhưng7oPt 7oPtkhông, YwMghBXBHạ Ph7oPtùng TuyYwMghBXBền hừQbuQCabE cũngYwMghBXB khYwMghBXBông hừQbuQCabE một7oPt 7oPttiếng YwMghBXBlại ă7oPtn QbuQCabEmiếng trảQbuQCabE miến7oPtg, 7oPtcũng chYwMghBXBơi chiê7oPtu ấyYwMghBXB QbuQCabEcắn lại7oPt môYwMghBXBi YwMghBXBcô mộ7oPtt phát.
Diệp TâYwMghBXBy HYwMghBXBi đauQbuQCabE đến7oPt YwMghBXBứa nướcYwMghBXB mắt,YwMghBXB c7oPthờ YwMghBXBHạ PhùngYwMghBXB TuyềnQbuQCabE QbuQCabEvừa buôYwMghBXBng mìnYwMghBXBh 7oPtra đãQbuQCabE vộiYwMghBXB vàn7oPtg luQbuQCabEi về7oPt mộtYwMghBXB góc7oPt YwMghBXBxe cáQbuQCabEch QbuQCabExa hắnYwMghBXB, QbuQCabErút cá7oPti gươngYwMghBXB r7oPta QbuQCabExem ch7oPtút, môYwMghBXBi dướiQbuQCabE bịYwMghBXB cYwMghBXBắn đaYwMghBXBng rươm7oPt rưQbuQCabEớm m7oPtáu rồi. 

“Hạ7oPt Phùng7oPt TuyềQbuQCabEn, aQbuQCabEnh làYwMghBXBm 7oPtcái quáQbuQCabEi gìYwMghBXB thế!”QbuQCabE DiệYwMghBXBp Tâ7oPty YwMghBXBHi nộQbuQCabE YwMghBXBkhí xunQbuQCabEg thiên.
“CôQbuQCabE c7oPtắn t7oPtôi tYwMghBXBất nYwMghBXBhiên tQbuQCabEôi sẽYwMghBXB QbuQCabEđáp l7oPtễ thôi!”7oPt HạQbuQCabE PhùnQbuQCabEg Tuyền7oPt hơi7oPt nhíuQbuQCabE mày.
“Anh…anh đQbuQCabEồ biến7oPt YwMghBXBthái! A!”
DiệYwMghBXBp YwMghBXBTây HYwMghBXBi 7oPtcòn chưYwMghBXBa cQbuQCabEó mQbuQCabEắng 7oPtxong, lại7oPt bị7oPt ngườQbuQCabEi nQbuQCabEào đQbuQCabEó YwMghBXBmột YwMghBXBphen k7oPtéo tiếQbuQCabEp, tiếpYwMghBXB tụcYwMghBXB cưỡngYwMghBXB ép.
QbuQCabEHạ PhùnQbuQCabEg Tuyền7oPt ti7oPtến quâYwMghBXBn thầYwMghBXBn tốc7oPt, không7oPt đ7oPtể QbuQCabEcho côQbuQCabE cQbuQCabEó QbuQCabEbất k7oPtì cQbuQCabEơ 7oPthội nào7oPt đ7oPtể thở7oPt nữa,YwMghBXB giốngQbuQCabE nQbuQCabEhư QbuQCabEcó lQbuQCabEửa đQbuQCabEốt YwMghBXBcháy QbuQCabEcô vậy.
DiYwMghBXBệp TâyYwMghBXB YwMghBXBHi cũnYwMghBXBg không7oPt thểYwMghBXB nhẫQbuQCabEn QbuQCabEnhịn chịu7oPt thuQbuQCabEa t7oPthêm nữa,QbuQCabE o7oPtán hQbuQCabEận QbuQCabEdùng hếtQbuQCabE sức7oPt bình7oPt QbuQCabEsinh cắnYwMghBXB v7oPtào c7oPtái lưQbuQCabEỡi YwMghBXBbá đạYwMghBXBo k7oPtia YwMghBXBmột cái.
QbuQCabEBởi QbuQCabEvì YwMghBXBtức giận7oPt nênQbuQCabE lực7oPt c7oPtắn rYwMghBXBất mạnh,QbuQCabE chỉYwMghBXB giYwMghBXBải hận7oPt đượcYwMghBXB lúcYwMghBXB ấy7oPt nhYwMghBXBưng chQbuQCabEỉ mộtQbuQCabE giâyQbuQCabE s7oPtau, DYwMghBXBiệp TâQbuQCabEy 7oPtHi mô7oPti tr7oPtên l7oPtại cảm7oPt thấyQbuQCabE vôQbuQCabE cùn7oPtg đaYwMghBXBu nhức—lạiYwMghBXB bịQbuQCabE tr7oPtả 7oPtthù nữa!!!!!
HQbuQCabEạ PYwMghBXBhùng TuyềnQbuQCabE 7oPtbuông QbuQCabEcô rQbuQCabEa, nhQbuQCabEìn DiQbuQCabEệp TâyQbuQCabE HQbuQCabEi QbuQCabEco cảYwMghBXB hQbuQCabEai chYwMghBXBân 7oPtlên QbuQCabElùi YwMghBXBvề mộtYwMghBXB gó7oPtc x7oPte vừYwMghBXBa giYwMghBXBận vừa7oPt sQbuQCabEợ nQbuQCabEhìn QbuQCabEmình chằm7oPt chằmQbuQCabE, YwMghBXBhắn nhYwMghBXBẹ giọngQbuQCabE nói:YwMghBXB “Còn7oPt mQbuQCabEuốn thYwMghBXBử nYwMghBXBữa không?”
7oPtDiệp 7oPtTây HQbuQCabEi cYwMghBXBhe QbuQCabEmôi rướmYwMghBXB QbuQCabEmáu củYwMghBXBa mìnYwMghBXBh, liềQbuQCabEu mạngQbuQCabE lắcQbuQCabE đầu.
Hạ Phùng7oPt TuyềnYwMghBXB tiếnYwMghBXB YwMghBXBlại 7oPtgần côQbuQCabE, lôi7oPt QbuQCabEcái taYwMghBXBy đangYwMghBXB cQbuQCabEhe miệYwMghBXBng YwMghBXBcủa c7oPtô r7oPta, khẽQbuQCabE nghQbuQCabEiêng đầu,YwMghBXB tiếp7oPt tYwMghBXBục hô7oPtn nữa.
DiQbuQCabEệp TâQbuQCabEy QbuQCabEHi bịYwMghBXB vâyYwMghBXB hãYwMghBXBm t7oPtrong m7oPtột g7oPtóc nhỏYwMghBXB, khôYwMghBXBng cóQbuQCabE đườ7oPtng n7oPtào để7oPt thoátYwMghBXB, nQbuQCabEụ hônQbuQCabE củaQbuQCabE hắnQbuQCabE báYwMghBXB đạoYwMghBXB màYwMghBXB QbuQCabEcuồng nQbuQCabEhiệt, thậ7oPtt sựQbuQCabE YwMghBXBmuốn QbuQCabElàm Diệp7oPt TQbuQCabEây 7oPtHi nghẹt7oPt th7oPtở mYwMghBXBà chếYwMghBXBt nhQbuQCabEưng YwMghBXBcô khôYwMghBXBng cò7oPtn dámQbuQCabE phQbuQCabEản khánQbuQCabEg nữa,7oPt QbuQCabEchỉ cóQbuQCabE 7oPtthể biYwMghBXBết điều7oPt mộtQbuQCabE chútQbuQCabE đểYwMghBXB mặc7oPt cQbuQCabEho YwMghBXBhắn mYwMghBXBuốn là7oPtm gìQbuQCabE tQbuQCabEhì làm.
QbuQCabEKhông YwMghBXBbiết quYwMghBXBa YwMghBXBbao lYwMghBXBâu, YwMghBXBHạ Ph7oPtùng Tuyề7oPtn QbuQCabEbá đạo7oPt 7oPthôn dầnYwMghBXB QbuQCabEnhẹ nhàng7oPt ônYwMghBXB nYwMghBXBhu, từngYwMghBXB cQbuQCabEhút từQbuQCabEng chút7oPt một7oPt liếmYwMghBXB đôiQbuQCabE môi7oPt 7oPtbị thươnYwMghBXBg củaQbuQCabE cô7oPt, QbuQCabEvô cù7oPtng nhẹ7oPt QbuQCabEnhàng QbuQCabEvà QbuQCabEtỉ mỉ.
“Tối 7oPtnay, DYwMghBXBu GiaQbuQCabEng NaQbuQCabEm cò7oPtn chYwMghBXBưa YwMghBXBhôn cô7oPt, mà7oPt tQbuQCabEôi, lại7oPt 7oPthôn cYwMghBXBô đQbuQCabEến bQbuQCabEa lầnYwMghBXB.” YwMghBXBHạ P7oPthùng Tuyề7oPtn cYwMghBXBúi đầu7oPt nYwMghBXBhìn cô,YwMghBXB ánh7oPt mắtYwMghBXB QbuQCabEkhó YwMghBXBhiểu nQbuQCabEói: “CănQbuQCabE cứQbuQCabE theQbuQCabEo tìYwMghBXBnh huố7oPtng hiệnYwMghBXB tạiYwMghBXB t7oPthì 7oPtcơ hội7oPt cô7oPt gảQbuQCabE 7oPtcho YwMghBXBtôi YwMghBXBso sán7oPth vớiQbuQCabE 7oPtgả ch7oPto hắnQbuQCabE hìQbuQCabEnh nhYwMghBXBư làYwMghBXB hơn…một7oPt chút7oPt xíu.” 
Nhưn7oPtg DiệpQbuQCabE T7oPtây QbuQCabEHi cănQbuQCabE bảnQbuQCabE lQbuQCabEà QbuQCabEkhông cYwMghBXBó nYwMghBXBghe H7oPtạ PhùngYwMghBXB 7oPtTuyền nYwMghBXBói chuyệYwMghBXBn, cònQbuQCabE đang7oPt bậnYwMghBXB rộQbuQCabEn tìYwMghBXBm cáchYwMghBXB thoáYwMghBXBt khỏi7oPt ngựcQbuQCabE hắn,YwMghBXB liềuQbuQCabE mQbuQCabEạng cầYwMghBXBm kh7oPtăn giYwMghBXBấy QbuQCabEchùi mô7oPti, QbuQCabElại QbuQCabEcòn khôn7oPtg ngừng7oPt “Phi,phi,phi”
“Anh làYwMghBXB tê7oPtn hQbuQCabEáo sYwMghBXBắc thấpQbuQCabE kémYwMghBXB! TạiYwMghBXB YwMghBXBsao lYwMghBXBại khô7oPtng 7oPtcó YwMghBXBchút lị7oPtch YwMghBXBsự nàYwMghBXBo, QbuQCabEchưa đQbuQCabEược sQbuQCabEự 7oPtđồng ý7oPt QbuQCabEcủa 7oPtngười kháYwMghBXBc 7oPtđã cư7oPtỡng hôn!YwMghBXB” Di7oPtệp Tâ7oPty HQbuQCabEi YwMghBXBbất ngờYwMghBXB, hu7oPtng hăngYwMghBXB mắ7oPtng hắn:YwMghBXB “ĐồYwMghBXB thầ7oPtn kinh!”
“KhôngYwMghBXB saoYwMghBXB, YwMghBXBsau nàyQbuQCabE cYwMghBXBô sYwMghBXBẽ YwMghBXBquen thôi.YwMghBXB” YwMghBXBHạ Ph7oPtùng YwMghBXBTuyền QbuQCabEtrở 7oPtlại v7oPtị 7oPttrí ng7oPtồi YwMghBXBcủa YwMghBXBhắn, h7oPtai chânYwMghBXB YwMghBXBđung YwMghBXBđưa, vQbuQCabEừa cQbuQCabEười vừa7oPt n7oPthàn nhãQbuQCabE t7oPtrả lời.
7oPtNếu cQbuQCabEó thể,YwMghBXB Di7oPtệp TQbuQCabEây 7oPtHi t7oPthực muốnYwMghBXB 7oPtphun mQbuQCabEáu trêQbuQCabEn miệngQbuQCabE mYwMghBXBình vYwMghBXBào mặ7oPtt 7oPthắn. C7oPtô tYwMghBXBức giận7oPt YwMghBXBđến YwMghBXBmức YwMghBXBcả người7oPt đềYwMghBXBu run7oPtg lêQbuQCabEn bQbuQCabEần bật,QbuQCabE đaQbuQCabEng thở,YwMghBXB 7oPtlại QbuQCabEphát hiệQbuQCabEn rQbuQCabEa 7oPtcái nhẫYwMghBXBn đínhQbuQCabE h7oPtôn mì7oPtnh vừaQbuQCabE tháQbuQCabEo rYwMghBXBa lúc7oPt nãQbuQCabEy cQbuQCabEhẳng biYwMghBXBết tQbuQCabEừ lú7oPtc QbuQCabEnào đYwMghBXBã 7oPtchiễm c7oPthệ vữ7oPtng vàn7oPtg nằmQbuQCabE tQbuQCabErên YwMghBXBngón áp7oPt QbuQCabEút YwMghBXBcủa cô.
ChiếcQbuQCabE nhẫYwMghBXBn bYwMghBXBạch YwMghBXBkim vớiQbuQCabE 7oPtba 7oPtviên đáQbuQCabE đượcQbuQCabE cQbuQCabEắt QbuQCabEgọt YwMghBXBtinh xảo,7oPt thiết7oPt YwMghBXBkế YwMghBXBmới mẻ.QbuQCabE N7oPthưng đốiYwMghBXB QbuQCabEvới DiệQbuQCabEp T7oPtây HYwMghBXBi tYwMghBXBhì n7oPtó chẳngQbuQCabE kYwMghBXBhác gìYwMghBXB mộtQbuQCabE cáiYwMghBXB khYwMghBXBoá sYwMghBXBắt, buộcQbuQCabE QbuQCabEthật chặtYwMghBXB QbuQCabEcô lại.
DiệpQbuQCabE QbuQCabETây HQbuQCabEi đanYwMghBXBg đQbuQCabEịnh tháQbuQCabEo rQbuQCabEa lầnQbuQCabE 7oPtnữa, HạQbuQCabE Phùng7oPt TuyềnQbuQCabE l7oPtại YwMghBXBdùng gQbuQCabEiọng nYwMghBXBói bìnhQbuQCabE tĩnQbuQCabEh QbuQCabEkhông gợnYwMghBXB QbuQCabEsóng chặn7oPt lại:7oPt “7oPtNếu nh7oPtư cQbuQCabEô dámQbuQCabE làmYwMghBXB tYwMghBXBhế, QbuQCabEtôi sẽQbuQCabE lậpQbuQCabE QbuQCabEtức lậpYwMghBXB lạiQbuQCabE nh7oPtững QbuQCabEchuyện vừYwMghBXBa 7oPtrồi đã7oPt làQbuQCabEm QbuQCabEvới côYwMghBXB đấy.”
DYwMghBXBiệp QbuQCabETây H7oPti QbuQCabEtay YwMghBXBlập tứcYwMghBXB cQbuQCabEứng đờ.
“SauQbuQCabE n7oPtày, bất7oPt luậnYwMghBXB l7oPtà điYwMghBXB tắ7oPtm hYwMghBXBay đi7oPt ngYwMghBXBủ, cYwMghBXBô đềuQbuQCabE phảYwMghBXBi đeYwMghBXBo 7oPtnó ởYwMghBXB trYwMghBXBên tay.”QbuQCabE Hạ7oPt PhùYwMghBXBng TuyềnQbuQCabE YwMghBXBra lệnh.
7oPt“Xin hỏYwMghBXBi, vì7oPt sYwMghBXBao QbuQCabEtôi phảiQbuQCabE ngQbuQCabEhe lời7oPt anhQbuQCabE?” DiệpYwMghBXB Tâ7oPty HQbuQCabEi khôYwMghBXBng phục.
“NếuQbuQCabE khYwMghBXBông ti7oPtn, 7oPtcô 7oPtcó thểQbuQCabE 7oPtthử YwMghBXBmột cQbuQCabEhút xeYwMghBXBm saoYwMghBXB.” HạQbuQCabE PQbuQCabEhùng Tu7oPtyền 7oPtgõ gõYwMghBXB nQbuQCabEgón t7oPtay QbuQCabEtrên đầuYwMghBXB g7oPtối theQbuQCabEo tiế7oPtt tấu7oPt, mỗYwMghBXBi YwMghBXBmột nhị7oPtp g7oPtõ nh7oPtư đánh7oPt vàQbuQCabEo lòngYwMghBXB YwMghBXBDiệp TâyYwMghBXB Hi7oPt: “TYwMghBXBin tôYwMghBXBi điYwMghBXB, côYwMghBXB vĩnhQbuQCabE viễYwMghBXBn sYwMghBXBẽ 7oPtkhông 7oPtbao giờ7oPt đoQbuQCabEán trQbuQCabEước đượQbuQCabEc tôQbuQCabEi sẽQbuQCabE YwMghBXBlàm nhữ7oPtng YwMghBXBgì đâu.”
KhYwMghBXBi h7oPtai người7oPt trởYwMghBXB 7oPtvề YwMghBXBnhà, 7oPtA KhoYwMghBXBan pYwMghBXBhát hi7oPtện môYwMghBXBi YwMghBXBDiệp TâQbuQCabEy YwMghBXBHi QbuQCabEsưng ph7oPtồng lên,7oPt vẻQbuQCabE mặtQbuQCabE vô7oPt cù7oPtng khYwMghBXBó chịuQbuQCabE YwMghBXBcho nê7oPtn liềnYwMghBXB ân7oPt cầQbuQCabEn h7oPtỏi thămYwMghBXB: “YwMghBXBNha đYwMghBXBầu, kẻ7oPt nàoQbuQCabE chQbuQCabEọc 7oPtgiận muộ7oPti, YwMghBXBlàm sYwMghBXBao YwMghBXBmà mặt7oPt n7oPthư bị7oPt YwMghBXBtáo bó7oPtn t7oPthế này?”
DiệpQbuQCabE 7oPtTây H7oPti ngYwMghBXBhiến rQbuQCabEăng nghiến7oPt l7oPtợi QbuQCabEnói: “QbuQCabEMuội bịYwMghBXB HYwMghBXBạ PhùnYwMghBXBg TuyềnYwMghBXB QbuQCabEép buộc!”
“NgayQbuQCabE t7oPtại YwMghBXBbữa tiệcQbuQCabE YwMghBXBá?” QbuQCabEA KhQbuQCabEoan h7oPtít mộQbuQCabEt h7oPtơi, bốiYwMghBXB rối:YwMghBXB QbuQCabE“Xong 7oPtrồi, xoYwMghBXBng rQbuQCabEồi, nhấtQbuQCabE địn7oPth làYwMghBXB vộ7oPti vYwMghBXBàng qQbuQCabEuá, PhùngQbuQCabE TuQbuQCabEyền chưaQbuQCabE 7oPtkịp sử7oPt dụng7oPt biệ7oPtn pháYwMghBXBp YwMghBXBan toà7oPtn đúnYwMghBXBg khôngQbuQCabE, nQbuQCabEói kQbuQCabEhông chừnQbuQCabEg mQbuQCabEuội mQbuQCabEang thaYwMghBXBi rYwMghBXBồi, không7oPt QbuQCabEđược, khônQbuQCabEg đượcQbuQCabE, huynQbuQCabEh phQbuQCabEải nh7oPtanh chónYwMghBXBg đYwMghBXBi nấuQbuQCabE canYwMghBXBh tYwMghBXBổ yếnQbuQCabE, đểQbuQCabE muội7oPt bồ7oPti bổQbuQCabE thQbuQCabEân 7oPtthể mới7oPt được!”
“MuộQbuQCabEi .khYwMghBXBông .YwMghBXBcó. QbuQCabEý .nàYwMghBXBy!” DYwMghBXBiệp QbuQCabETây 7oPtHi YwMghBXBthái dưYwMghBXBơng 7oPtgân xan7oPth nQbuQCabEổi lêQbuQCabEn, gQbuQCabEiơ 7oPttay lên,7oPt nhìnYwMghBXB rõYwMghBXB chiếcYwMghBXB nYwMghBXBhẫn đíQbuQCabEnh hôn7oPt s7oPtáng chóiQbuQCabE kia7oPt: “Mu7oPtội muốn7oPt QbuQCabEnói QbuQCabElà HạYwMghBXB Ph7oPtùng QbuQCabETuyền 7oPtép muội7oPt YwMghBXBđeo QbuQCabEcái này!”
A K7oPthoan nghYwMghBXBi ngờ7oPt: “7oPtChẳng lẽYwMghBXB muội7oPt kh7oPtông thQbuQCabEích 7oPtkiểu dYwMghBXBáng QbuQCabEnày sao?”
“Không7oPt phYwMghBXBải, kiểuQbuQCabE dánQbuQCabEg rấ7oPtt đẹQbuQCabEp, n7oPthưng mà…”
“NQbuQCabEhưng màYwMghBXB muQbuQCabEội 7oPtkhông tQbuQCabEhích đYwMghBXBá nQbuQCabEhỏ cQbuQCabEhứ gì?”
“Không,YwMghBXB vQbuQCabEiên YwMghBXBđá kích7oPt thướQbuQCabEc rất7oPt YwMghBXBphù hợp,QbuQCabE nhQbuQCabEưng mà…”
“Như7oPtng QbuQCabEmà muộQbuQCabEi 7oPtthích chiếcQbuQCabE nh7oPtẫn khácQbuQCabE YwMghBXBđắt tiềnQbuQCabE h7oPtơn hả?”
“Hãy 7oPtnghe muộiYwMghBXB nóiQbuQCabE hếtYwMghBXB YwMghBXBcó QbuQCabEđược không!”QbuQCabE 7oPtGân xa7oPtnh n7oPtổi lêYwMghBXBn n7oPtgày càYwMghBXBng 7oPtrõ, taQbuQCabEi xì7oPt kh7oPtói: “YwMghBXBChiếc nh7oPtẫn nà7oPty chẳngQbuQCabE 7oPtcó vYwMghBXBấn đề7oPt YwMghBXBgì cả,7oPt muYwMghBXBội chỉ7oPt 7oPtlà khônYwMghBXBg m7oPtuốn QbuQCabEkết hYwMghBXBôn cùng7oPt QbuQCabEhắn thôi!”
“À!!”7oPt 7oPtA KhoQbuQCabEan gQbuQCabEật gYwMghBXBù, bắYwMghBXBt 7oPtđầu 7oPtcúi xuốngQbuQCabE tiếpQbuQCabE tụ7oPtc lQbuQCabEàm việ7oPtc củaQbuQCabE mình.
“Hu7oPtynh YwMghBXBtại saYwMghBXBo QbuQCabEkhông cóYwMghBXB 7oPtphản ứnQbuQCabEg QbuQCabEgì vậy?”YwMghBXB DQbuQCabEiệp Tâ7oPty HYwMghBXBi khôngYwMghBXB khỏiQbuQCabE thắcQbuQCabE mắc.
QbuQCabE“Muội muQbuQCabEốn huyQbuQCabEnh phả7oPtn ứngQbuQCabE gìYwMghBXB đâyQbuQCabE?” QbuQCabEA YwMghBXBKhoan cũnQbuQCabEg chẳnQbuQCabEg hiQbuQCabEểu nổQbuQCabEi hỏiYwMghBXB lại.
“Muội vừaQbuQCabE QbuQCabEmới nó7oPti làQbuQCabE mu7oPtội khônQbuQCabEg muốnYwMghBXB kếtQbuQCabE hôYwMghBXBn cùngYwMghBXB HạQbuQCabE Phù7oPtng TYwMghBXBuyền đấy.” 
“H7oPtuynh khQbuQCabEông muốQbuQCabEn mình7oPt chếtQbuQCabE gQbuQCabEià mà7oPt ch7oPtưa cYwMghBXBó cháuQbuQCabE đâu.”
“ThếQbuQCabE l7oPtà saYwMghBXBo chứYwMghBXB?” QbuQCabEDiệp TQbuQCabEây H7oPti cựYwMghBXB nự.
7oPt“Ý củaYwMghBXB hQbuQCabEuynh chínhYwMghBXB lQbuQCabEà, 7oPtkhông giốn7oPtg QbuQCabEnhư tQbuQCabEình yYwMghBXBêu của7oPt h7oPtai đứ7oPta m7oPtuội sẽYwMghBXB YwMghBXBnảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.